Skip to main content

Full text of "Ts'owts'ak hayeren dzerhagrats' : Katalog der armenischen Handschriften in Mechitharisten Bibliothek zu Wien /4cVon P. Hamazasp Oskian"

See other formats


K 
0>» •. ■ > ' Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Ottawa http://www.archive.org/details/tsowtsakhayerendOOvien | r :- 0-' 
Ai 

0i 

Calouste G undation 

Lisbon - Portugal ITUL3P anhSULM 

«rusurimbiu 
h UluhfrUPbUli IThUPUlintiPb'bt h HhbTiTill HAUPT-KATALOG 

DER 

ARMENISCHEN HANDSCHRIFTEN HERAUSGEGEBEN VON DER WIENER M ECHITH AR ISTEN-CON GREG ATI ON 's** gJ5 of Med,^ 
LIBRARY * 


CALOUSTE GULBENKIAN FOUNDATION ARMENIAN LIBRARY 

\(B'.(j<i(ji öustiiKur wm mmiüsmmm KATALOG 

DER 

ARMENISCHEN HANDSCHRIFTEN 

IN DER MECHITHARISTEN-BIBLIOTHEK ZU WIEN 

BAND II. VON 

P. HAMAZASP OSKIAN 

MITGLIED DER M E C H I T H A R I S T E N - C O N G R E G AT I O N 
WIEN 1963 

MECHITHARISTEN-BUCHDRUCKEREI 
PRINTED IN AUSTRIA CALOUSTE GULBENKIAN FOUNDATION ARMENIAN LIBRARY 

WM uiBtioair mm wiwm snhsum 

UluhPUPkUli ITUSbliU^UPUlihli h UhbliliU «usnr f. *. [tUUUaUUq nUM bUli 
4 h blilj U 1963 iriuhfrurbu'b s<nuru\i 
>' "ve of Mecf/ae .' ? ~> r> X&nto, Cr\W 
«"«.3 gg 


1911 
1961 h Ub»IHU1ittU SUHlih 

BhuijiiirbUfu anPbLhiih MmuanhPbii'b 
bPfeüTjaifbai. anpbLh'ui' utPFUianriPbaii 

(1931—1961) 

UllkliUlUhU Ub»U«IU3»UI» 
Sfcuivvv bK <uhr 

<* irburn^ H b < U -il fl Ä b U 1* urnimunimniiii nuiruiunn 

bh 
Cli'HUTiPUMUli UPPU3 h irruhl»UPbUli3 4 h blili U3 

iriisflhsiiiit 

h VOtlilbliUimP 8HBU8UU 

CbnP^UMULnh IfSUM iriuni»upbuii irnupuiinnputiii tu3nuuinj uusbraur ^umnus nhhi«nfciiiibini Mwunnfrbini The Chronicle of Petros di Sarkis Gilanentz. Translated from 
Armenian by Dr. C. O. Minasian, Introduction by Dr. Laurence 
Lockhart, Bertrand Library, Lisbon. 

PU.f^b'l' U^nfVUMbS liaß-n^MflU- — SiiLguilj äbnuKjpuig \u, L u,- 
Pl'fj uiiföuyfiti iruitntrinuq.uMpui'iip <u,jnij . Librairie C. Clincksieck, 
Paris. 

MEILLET A. — Etudes de Linguistique & de Philologie Arme- 
niennes, I. Avant-propos de E. Benveniste, Librairie Bertrand, 
Lisbonne. 

W. H. RÜDT-COLLENBERG. — The Rupenides, Hethumides & Lu- 
signans. C. Clincksieck Library, Paris. 

CHARANIS P. — The Armenians in the Byzantine Empire. Preface 
by Sirarpie Der Nersessian, Bertrand Library, Lisbon. 

MANANDIAN H. — Tigrane II & Rome. Traduit de l'armenien 
par H. Thorossian. Avant-propos de Jerome Carcopino, de l'Aca- 
demie FranQaise, Librairie Bertrand, Lisbonne. 

nUMbUl» A- t- — 8ni_yiuli[ äbiuuqpuig • U' /<>/,/,/, ,, { , /,,,//, JfuimlAut— 

ij tu ji m'h ji'h ji l \liLuuin , ^m in 11 n /» . 
Sbnuiqpuig gni_guiqfibpp ifuiufiuiqpuiuiquiß qnpfrbp bß , n£ ifuiin- 
£b|p [UijG. humuipuiqni_p-bui[i : 

Uiuiijpquij huiwnpp qpbpb" fumuiuni-Q. inuipp juiituij iVbiißuip— 
Ipufr t/pGf quiqifbi bi_ ifbfr ifuiuni[ uipij-tfi ui^uipmuifr : 

^mifm^piuiphuijpß. upuuibpuiqiflrG jbuinj ifbp lTpiupuifmi_pbuifi 
lipi_p-uiquiG upujifuifißbpp p-njjunnni. ^bquiß uijuiqpup ifb&iu&iupiu 
hpuiuuupuiqni_p-|u_fi ifp piju pfi&uijbpni. : ^bpjjiß inuippßbpu 'MH.flUllS 

^H^bV^UA, hnjuilpuu! AMT^UPiinMa-bhli^ , np pp huiifui 2 p)uip- 

huijpß puipbqnp&uilpuß , qpp-uilpuß bi_ ii'2uiqni_p-mjpß Abitßuipqfibpm| 
fu^uiöuifiop- t, ITpiupuifinLpbuifiu q.pifiiLifp(i 4l lul J > uppuijoduip pßij 
uiauij blpm. qnpfru pp «AU3'lUWb irU.8^UüUP «Mll^hUS WM,- 
•»Ib^liU.'b AMr^UPlldhß-bU'b» t-ibufiiupliliß ift ? mnßbpii. bu hpuimui- |iiul|l.|iii : II.J11 uiii|,|m l||i i|nii|)iuüf bpvuju- 
iiiiu(||iiniiil|inli qqiiiftnn-Gbpiiq' ifbp iipinuiq |iß 
( ->(iii|iliiuljiu|in |>|'«(l|i jmjvnfiJr] iipuuiqtunl, ||i 
^ [ni'ü uipl|ii i |> biuG : 

Uliqni i|iul|iuli dbb ^mßinutp 2, * 3uxqn4- 
,....1 «I,. Si'nl.iuli (f3 «l»bui- 19331 JS!)-)|«(i hpui- 
ii|iii|iiul| l||i hvuGtp hui] inj huiuinp ü'p — hvujb- 
ph/G in qbpvfuiGbptfi [bqm (ibpiu| — Jim fjuil] 
huijbptG Sbnuiqpuiy U'uimbfivuqvupuiGpfi U'l»p- 
p uipbvußy )i «l|ibGGui : U,finp vi'.;? fibunnp. q'uiiv- 
Gtp unjU iriuin(i|ifi |» ' 1—573 huijbptfi 9b- 
nui(||i|i(ib|i|i , apnuf irpippuipbuiG ^uijpbpiii 
juiGfbpm] 8|>|ibuin|i bi. »lpbfifivuj|i ü'tj fnvjlr 
fnvl. pbpnuuo thfi bv linpiiLuintr ipplpiiuiö : 
"bnjfi irbft • ^uijnb]im juijnpqfibpp — juiuv- 
Ipuvqt/u 2 • Iphqnppu S»ui|til'f buipbuifi , 2, • 
Puiivfiuipuiu <l||i]b;qhqfibui(i , 2, • Oqnuuihfinu 
Uifphqbuiß , 2 • irumvpt.nu ^uifibuiG , 2 • *ubp- 
utu Ulipfibuifi , 2 • 2,ü*uijbuil] 2uvvfpvupbuifi , 2 • 
«p. 8nv]fiuifibuifi, 2- Uuipq|ui Piupnjbuifi , 2" 
fllbuipnu Stp <I|oqmibiufi , 2 ■ ^phqnpjvu IFvu- 
fibvufi — uiüt]|i pnmfi Gjiqbpiiq 1 qp 2uip nvllul - 
Ipbfi 9bnvuq|ipßbpnv. huiivuf ni_vfp , npnv.ll |ip 
iriuufivulignv.ppvfip hp F-bpt fiv-iuüuiiqtTu «Hbu.- 
pnu l]uvßnGlil]nu U*ni[u]iulruiQ : bv. ITpJppui- 
pbiuG iruivnbGuiquipvuGjv äbivvuqppGbpnv. hvu- 
luifuifrnG h/uifih m l]p GnhiuiGuij : 

U.JU IvvuvniippG vfb/j , np Gui]uiipq|iG P • 
huiinnpp Ijp Ijuiqif t; , gnLguvlpuqpniuifr bG ü'h- 
bvGnjG nfim| (<>• • 574—1304 äbnuvqhpfibpp • 
vfGvuguiöTibpp bv nbri hvuivu'fnv.b|hf fibpp Rhip 
vqhinh vfvuuvuiljuipuipbfi jui^npq huiuvnpfibpiiL : 

übivuiqlijiGbpt/fi vfuiuliuiuip uipdt/f qp 
fibpqvujvugfibfi |ipbftg pnvi.iufiqvulpn_pbvuvfp 
3uijvufuii_nv_pffibp ( i_vufiuiv.vufiq ß* • 1037 bi 
1048) , ^uiGiifiuiqpfbp (p>. 810 biß) , fllvuuvui- 
puiquvü'iuuvnjgfibp (ß>- 900, 1303), nul]bvpn- 
|v|ilj ifp (ß*- 1200), vlvufipuifilpup^nvpbuivfp 
lUbuiuipvufifibp (>• 849, P>- 850 bvli) , d-ui- 
i.mqpfbp. (ß». 082, 087 bvli) , {jvupuiqRngGbp 
(P*. 080, 087, 840, 850, 890, 993, 1004, 
1286 bifi) bi quiqvfm[ (ß* • 787- hp uipt\vupbuij 
finhj quiqvfp.fi lnuifiup ujbuvuiquiG jni2uipQuifi- 
fibpnv. l)fihfiii[ IjGfiiLuiö t; ) : ^uinpfivnhpübp 
bv. IfnRqvuqßbp , U'blißnqvuquiß , fllvuuiifuiliuiß 
bi. pd^lpuljiuG übnuiqhpfibp 2uiivufuifriij]ifi mpdh/fp qqui|pop.;(i l][i pvup.ipuigfibfi : Hui— 
pnqiuqp fbp h/fi hl ITu^uviigfibptfi j|ipuiuiiu- 
qnipbiuü uipduiGp bß 2ni.fiquipp.nj bv. Ibhvuu- 
uvvuGh ifb/g qpriLvu&fibptfi u"uiu vfp v jipbfig uib- 
quiljuifi lnujbpi7fi|ifi huiifuip : U.iI'b;fil7G hjifi Ub- 
iuu(j|i|ili t; P* • (»97 — 2uiuivulinvnnp — np 
(9> . — ( J. . Ipjuvf finjfi jvul] qnvgb; P^ • qvuptfi 
pi|Uij : Sqijuiqppfibpnv. vfböiuqnjfi vfuiuji qpp- 
nLUiö" 1" pnv.qp|v vjpuij bL pnpipqpp nv. fiovnji- 
qhp : 

2 • Sin^ii 111 ^ 1 hbuvbLnqnv_pbuiil'p ujuiui- 
puiuvnuiiV bv. fibphhv_uvuö t|ifif UßiiLiufiiu- 
gvufiq|vfi vflrj (fivubv. bppbvl'fi pnv[vufiquilpiv- 
pbuifi vfb/j) vfvuvnbfiuiqhuviuljvufi uibqbqnLj> hvli- 
Gbp , uuil)uvjG uivquiqpnvpbvufi vflvjngJiG jvuji- 
vfvup hvuvfvupbguifif uyq uibumlit/vivb; ^iVuifipui- 
pbnfib| vuju hvuvmipp , f vuG|v np hpvuvqvupiul))i 
v|pvuj 'quifi uipqlrfi 2 • U • n,uiqpqbuifih i^tajqm- 
Ijuifi iruiuvbfivuqhinnv.phv.fip (ilbfibuihl), 1909- 
12) bv. vui_b|h pfiqvupduil] 8 • UfimubuilHi hiu- 
vfvufinLfi bpl]|v U.. huiuvnpii (bpbv.vufi. 1959 1, 
npni.fi vq|vuv|v jui2npq.bfi uifi^nv^uv h vl'ovnii] 
vfhi.u huiuvnpfibpp : 'unjGvqt/u qbpvfiufibplrfi pfi- 
qvupAuvlj gnv.gvulpnqpnv.ppv.Gp (u"uvinbfiuvq|i— 
vnuvliuifi uvbqbli l nLppv.fifibpnvi L ) hvuvfvunoinbghfif 
M^PSfifi 21 1 2 lu ^ß^ J l ini - u l n J u mbuuivV gnvgvuljGb— 
pni_ hbuvbv.nqnv.pvuu"p : 

•puijvuibpnLuitV v[bpnjp2bui] vfbtVuipdb.f 
oduvGnuvljnipbfitrfi vfbp bppvnvuuuvpn-uiljvufi vuju 
bpljjvfi vfb/j vuv.b]gni_ghfif jpfipuigu vjbpjpfi 
vrvui|i|ifibpnv. huii.vufnv.vu6" äbnuiq|v|iQbpt;fi vfui- 
uji vfp gnv.gvuliuiqpnv.p|iv_fip , uuiljvujfi v|bpvu— 
huiu uififiujuiuui vquipuiquifibpnL hbuibv.vufifnv] 
qdpvu]uvnuipuip hfiuipuiv.nnnippv.fip jnifibguifif 
quijfi v|bpvuf fifinupbvufi bfipvupljbpvv. bv. uvujvu— 
qpiiv.pbvufi 4P m J hulibi.nL , npnv[ vufihvufiiij 
ujuvuifibp ui^fp. qp huifiqhuijifi (hu"ifui- t;j 
1099): 2- 8ui 2 buifih hbvn Ip^ liplifibfif- «••• 
ß*bpni_pbuißg bv. niqqb|m livunouv vl'vuub)inv. 
bv. v[p]iupufiuvg hvuvfvup , np qhi_pvuv. Ijpfiiufi 
uujpqlii uiju Ijuipqjv bv. vujuvqjvuji fibuinvj uvvqvu— 
qpiiLiuiV qnp^nj ü'|i vfb/j , Ijp jnv.uuifif np pG— 
pbpgnqfibpfi m qiip6vu6niifibpp fibpnqvuvfpvn 
q'pHUifi» f8nig- 2 iqi • öbiv- irjujvp ■ IFmin . 
]v vlpbfifivu, t? 1050») : 574. UhUHHä <H U S IT (1 hl» b U "U S (MhPUMflU 9-U*b2UMb3 h> 

4/,fc ß-fu. k LU x 574: — f)-\r = 1601: S>ppqnp fuij 4P 1 }*» umiu^Gnpq Uifpuij bt. llbuuippnj , 
bi. %uuippuipf lj- fllmuiy (1601 — 1610 bi. jbuinj' ijoup- 
dbui! bplipgu)* Vl»q n P P-: — 3^T;U.SU.l^U.q•Pn^- 
P > ^^"b > P , qipJ- qp^ß' pq- 330>u — p- inbqbljiuqpni_- 
p-jii-ß. (i]muß Uifuiupnj ) ' pq. 206ui- qbGuuiqpiii_p|n_G 
^ppqnpp P-.' 3uiqnp bppgni_t/ pq. 331ui— 332p- Gn- 
puiqnjGf' uijjbuuji qpp^Gbpt/ pq- (2p, 3ui) , 4p — 
(5ui, H8p, 238p, 250p), 332p, 334m— p (ihuiquiq- 
frbuijf ' uiGG^uiG qp^unpnpAbp bQ) : — TUT 1 *?* pq- 

im, 4p, 5ui, 332p: — st}i.ij»inwa > M'.vP' pq- 4p % 

«S'Qbgmi. flluiiniJ*ni-ppi_G l|ppuiqnup bpljbppi_p bi. jpuni-C 
q.uihbquiGun.- juiifp 1900 p 15 ITuipinp»: 

WunnhuAiu h 2,uii_uifuifrnj ujiuuiifm.pttiifi 
l^iuif puut iplfä 'IluiuiifuKjppf : n^fi* 

II • ß*'L ' 5ui 36«/ • $.uihiuiuuArf> : 

1 • ß*q • 5w 8/ä • «Ihju föl k p ttT" 

iil lll in li' in /./ I.m'l, ijinupi n.pn yiTuib- , 'lim fit 4tui_ui— 
mm iu h 'fiphuutnu hu iffjpuifißt Hnuuiui'un-pui— 
umifi : tj pl^pnptp t Jj tt "u unupp. IlJuitfo np Z,"*— 

ifiii'hf.uin I/n^p» • tfpuiju fft £,Pk" iPpu-^kt. 

j$fi liß n/ni/fu/i : ß'hppTu pul^iuir t : 

2« ß*'£- 9*" • «Skuinfi l|nuinuiüij.]imQnu|i 

pUKJUmippG : ß'uia-Uii.npu £n-nifiuj< ^InuuiuAi— 
n-huiunu I^rLuiiuui^ui tp , hu £puiuj>ni-p£rui£ ft 
Wui^apifputnt Ifun^t'h pLpiTt , np tp ffnn.u 
^'hnhqhuifituunuh ui p \guij'jtu 4ui£uifr\£p i^gpfiu— 
in ii'hl. iiii ii'h hl- /im ii in i)' 4uiL.uiuiuitfhui/u hu— 
uiuih ' ' •» : bfriu.ppi.(l' 21-5 X 16: — P-flP^-P' 334 
(330 bi_ U.—T.): _ n»*ljpra"fi* U— Pt, 

jivpiufuiG^pipp' 12 pnuqp: — S-PflP- 
iTpiuup^Q, 15 X 11: — SfR-F 23: _ 
pmqp, luuiiui m. qnquifr, qbqGiuqnjG: 
— ^USIT 1 ipuijuibui] Ijui^bujuiin, qpn2ifni.uiö qöiu— 
quipqbpnq\ i]Guiunimfr. qnuliuiGfp bpqni. pbi-biif 
ifb-ugG iMuigmfr: _ irU/Ml/LUP-bUS «HI^Ü.'IjUV 
2 uljpqpG bt. 2 i|bp?P> ifiuquiquip hiuuin bu nqnpq : — . 
q-PflP^PPV ITunnptnup Ib-bumipuiGtG qi - (*, fr hx. 
d-P" : — 2,ll. r •' c ^U-U > U. c b > P , pQqhiuQpunqt.u ^uii., puijg pin- 
GiuLni.pbuiQ pibpni] 1 ifmQiuLuiQq ijbpjbpp : — 'M'P* 
pmnpqjip ifbfr bi_ ifiufn^p (p-q- 331 — 332' fioinp, ni.— 
Pb2 qP^t) : — SUPI-Uq-PPf-' qiluuitnp huiinnmiiyng 
uljjiqpp pit^Qmq|ipf , ujuipq* bpljqnjG, ifpuijQ pi[- 5 — 
233m, uijßni-hbuibi. qp iquiliupa : _ hid Pliq-PP-p' qiup- 
ifpptuqpp. qipi • huiinnuvu^ng uiaiujpß bpqnu innuf 
ifuiGnL2 ul 'l 1"- IjuipiPpp (pi|/ 9ui' qil uul qpp, ifuißnL2iul[ 
hl quißuiß^). pi[- 223t binfp* iquipq lpupifpp uljqpfiui- 
inuinf (pq- 5 — 8 uqqpßuiuiuiaf guißqpß' Ijiupifpp Iil 
Ijuißuifiji) : — bjOPU-'b-p' pq- 9ui, upupq, bpljqnjQ : — 
^PUUbnPU'b-P' pq- öui iuß 2 n 1 .f (ilbpp" qinpni-uiJr) : — 
inMm%3U.RU.PT"P' rmjßiqb.u upupq bpqqnju (ifb&* pq. 
9m), ifhG^bu pq. 233ui: — "bliUPf^ iquiG: — T-U- 
SU.P'1 , pq- 3—4: l,ni_uiuGgfGbpp qinpm_ui&' pq. 57, 
iTuiumifp* pq- 5, 193, 196: — d'U.iriViiUir Ott = 
1601 (pq* 331 — 333, GuiJuGuipiup quimuipq, qpnLUiJr 

bG- fräij = i636tG bmfp) : — q.pp2" q-phq n p b pta 

(pq- 331—333" 3uiq..p bptg) : — Wl^nq, bh WÄ- 
irnq, % mBjugui: — SbO^P' pni.p M- Tln^u (umuigp^p* 

Vbqap P- upumppiupf tp i60ipG) : — SbP* «Sbp 
niJMbU'u. 8f1P8aM pur V Ifn <■>!! { n i'tjiu Ij n t [i «&£_ hqku fi n ff n tn n l f? ß L.% 
jJ uitf tu: ii fi /i'li IfnuwuuUq-fttuUnufiy fcppln* in tu U£tu u tn • 
hc f I< f~/'lfy(4*) uJtThhLiL/ih nf l^tu p tu y fih P^" th^ l. '' 

UjitiinlAi mii m'i/if im ii fr y> jtH^ tuU^ÜUMp $ f>J*1 [***~ £'{ " / » 
pwjq tf/tuijh hjtll^ ut'hiu fi m m tPutut^nt-Uu J~ntjjitjji u— 
ifl.u f. i tiifif.triif'f Utiiftii itjtjhu ijuii tnifuihn ■ - ■ kl. 

I ii i utu if fiu utnbujiffiu ht- UJtuui nn^juurjjsu : Z, nur ~ 
hu iji ii i f'l in ii f / */ J-nnnüh uftiu ui nui if ' uju— 
t'iniini iJ' ■ . . n%0uiqtuh ku i^tnhtuj^ ifuipj> 
tiirj inj ri ij'lt - . . m'hl(iuu iisriuiffi f/ im/ tut n fi [tu Ifjiuff — ll Ulli, UI II ITU8P BilhölUi :iL-',iiri;'i, ai,n-n.<HMU5- ASP- u- s*P* % b-ui/Jig //<//'<..//■: fr« hnpu, ./././//.//// i,li„S„... ni/i- 
a III 1/1.1111/ l/'llllllln III /""/""'//'.'/ : ••■li' /' 'I /'</'/''' 

iiiij'liil'lili I. /, I, i I. 1/ ui'll flini/ im n/ifi'li ty I. in /in ii I- • l/o- 
i/ii.i um in /•/. <"//•/' •ß/i/iiiimiii/i l-i luumi/fin- ■ • iii- 

,,„,/,!. ,,, i'"j" irfil /l.mnn l.i plrp tun flrq i/l.n/fiu- 

f/itii/iiiiiiiii/l-iii'li III. ///'/• " in /um l-i ''"" ii/iiiui/iiiiu- 

ml.iii/l, J.l.i/ im im/ m'li f/inif , /n, miii/fiu mj'li/ii «*•»- 
/.,! .1/1. u,j fiu ■ ■ ■ Li /lui/ um im mii'li um iu/,1. mij /' 

//.,„, i'li l.l mmul,fiu Ipliil (i/lll.i/l<l.uiii/ii"i I • • • !••- 
um .1 mifinfl, /i/fi'li i/iul mt/mu'l, f/im/ Li l.pflLill[_ 
/, u,l.i/f,'l, in i /• >>/ /. in ;/ 1)1.1/ /iL ii in /in n i/fni pti fr«. 

./'/. /,//,i,,/iii ,j hm/ i/fJuii/uii n/i'ii l'f"in /' 9ui/i'ii-- 

frj 1./ ifnlfiii/l lfm /i'ill. «•/» • .//./.P/»' flu- 11f «&«- 
l.i/l.i 'l/ni/u (IJI.I//-) J<f-p Ln/liul/ilil/nlllliiJ np 

.1 ni/nijl.i/iuu [i 'l,/'///ml um in 9 [i'll u [i i5/s // 1/ n II fi'll • fr«. 
/, /"»/'/' h I. /, n i fJ I. m'li <u,,tl.mj <mni/l.iui fiimtfiii- 
i/iii [iH.uiif/, fi •ß/i/iiimtiu ■ jntntfmp/i /'» : 

3« ß'ij • \\ui- «tyiuuiifni-fUfiili fim/im/n 

"ri'"j ^"'<V' J/ i "/' A m 9 ni -^ rul ß l i"il'- b L "i'~ 

11,1 II IflllflAllll. /l tylllflll/ltj 111 */ll III /'S^J/ /hui £, III II — 

1,1,11 uib /i^il/uif. //«- jmßiJuiif ifiiitiu (rfiliui i l.mf 
urplAinpi V [itulnuij» : 

«fr/, frnfr«, jl'i" fJ in i/ in i n /, I. /nj'li fr,i'pl[i» "ip- 
f>iu[iu ^unifniß. -puiuqfi ittnLui^ t, p nnpui l/pu 
,jQ„,ppu,h x f-JP lünupuifni. luppmjfiu ty u, p u f, g , 
npqtnj S •"/' "I "•>/•" '■ 5/' japitiuif fl iui/u,,ii /ll-iui/ 
II',,, /,/,// fi 1/ n i, in Uli, ,/[i% ,i in/ in i t/i i, ZiiiuiniiiitiLguiL 
[Jnu/ im n /im ftfuh hnpu, jnjtf- jnjif'- 4 - I"- infipl.mn 
um iiiii s tu n in p ml/ l.t. Ä,/.ktuif nntnli fn/i yn— 
llfrl.fr/0t fr»- nmAI.iiul.iiii/ i/ui^fiimp^u Z,'"J n " " L 
i/ll.i/ni mnu Li. ,/m<fi,u,p4u Ijil/jit^iiii/ing^ np l.u 
//.'/'/"""/y : fr«- '"J u "lk u piilimgiuL. fi ijhpuij mpb— 
il./lni l.i. uiph, ifmfuj l.i. 4iirpmi nt. f.L ([Uiujuiu 

i/nißl jm>[ump^l > u Z,'"Jii',l h'"3"J a J '" P ^ ' L ^ ' L" : "**■ 
• ji'hl. imi ,/mif piil/u tun. uiijiu lJ,/n Ii p k mu l^bulllj.-' 
l.l. ,,,,/iti'li/i'li i/iu/ipmjn . ■ ■ Zuiufiu , /4''/""'/A 

f,l uit/int n /,1.1/ni ijli'lt ij'lini : . . . fr«. l/fihh IT nipl/iu 
l./l.m/ i/umu jmy{ump4u ! lj in /, ,, J, ,/ um /// */ ,,/,mj l.i/-. 
rii,/ i'li In I, hl. 11/ tu in ,1 I, in ij 'liil'tti i/uiun ml/l. in pt/u ^ 
t/i'/i mpttipjtu ,,,,,,'h'h (iiiihtutj l ß ni/ utf- Hilf fl/nti/iiit^ 
mppiu im, in j,l, ,1,1/ i/hj n n ft tun qi/iiiLpiut^mpu /"-/'• uL. 
i/ in ituipLiiln i/l/'liji unput y»("'-) pu muffflit. pmi^ilnt.— 
1*11.11111/,: \}i. tlil.ul/ juttfnmpüi Qui-Umt/ puii/ttiit 
*il. lim ftffiiu ^mii njij * • • l.t i/iiipi\un mni/pl^u j/iu%-- 
ji, ,,, ii -. '// tymnl. iiin/iuiu i/i ii t/ l.t mtl.pl.mt/ tjl! pm um— 
i / / ,1' I, s I, ,) iii'i, ,j l.t. mnl.ni/ nli*uiu lumilin '■fi/tpu— 
uiiiuji. • • i/l./ifi t/mpLiiii/ : • • -frif. ]4- • • fr«- ifliiu— 

/• ui'tii. in / n tu lfm plituti ,/,,, ,y i/i, tu/'ii uopit pt.p '/s'""'/» 

i/lll mt/piutj y 1/U.il in tiin/it/ lit. i/D Itvmt/l. mint/ . . . //#. 
<tii. in /i in n I. in / l.Atllii im > lullt p^u *{^ui tt u/ ii l pml/mu : 

fr«, /'/'/»fr«- /««-«"• P-Jiiphn ui|ilj|iQ(i lUnfibuifj I., 

Uhu in,,, uV un tun. . . l.t. nipp tt/minb ptut/il' p l.p^p s«#— 

,/, n/im,/ 1/1/ uh /«//#////»: '/ lltltniuunl^ Ji , [it tu'li'/i li I. ,,— 

[dm/ «A ./•uii/uii,'li *j-m , l,,\ in 1/ itusuttiiniuu . 1,1 II [i'll— 
Ii / /.in /i'l, i/nphlt np L f(rtiit/p£if-y> fit l/mjtil. p laut— 
fliu ml.i/fi l/'fitfiiinu£: . • • <jJö mj Ulf- mtf ti.umii mppm 
ZyU-ptulii kl. fluni/ in ij I. in / fif/u jill^fumpAu tympuftg'.. 
pp/il.i /ni mi. inppmj hl ii ii ji nif l/mntlhuig in. J/|*// i/nmt pu In p . /. ,, /, ri I. in I Utuli iuin tun. lluif/i -* tut ii 'in ij ■ * • ist. ii% tu n f, m I Ii oiitniuolt stttti Mit nkuta 
Li, Jim. nt. im bphu tun t{luu Li, piuahiu £ ifiiuiih 
n ii i'li iX u t ij Lf in ti in i ii ii hu hi n in Litt i ft um nili p biu— 
tfin'li [mu+u *fipfiutnnup* * • Lplffip tifiutjLufih umiu^fr 
unput*»* Ll. ii it[in'hL in i ^^P ul hil' (^«/""/"'''/s) 

fiui'lim ijftf mtf im i, pm PfilU tyujpufin h L. flU£U IJLUjp** Ami. // Z"'J" » n ' u ^l ni l 7""'/'/' [""'}"• Hirt in £(i [fi p 
hi LffLutf p'huilfLumi [i nuinnjiu l'bpuitfllU, ifbpA 
|i ftuqiufG IJuiGunnpnilj ouiLiup2Ui : fct Lff ,juip- 

.i I. in i m /Jj ji'l/li }) jn Uli. iiiii p'/iff um lU^ tu fi Jim l< J/ f hl, 
l'i'liif ni jiß Luitf p Lplffip Lufuif "pp"J /uiuifiu: ***Li. 
in ii l p ij'hiii tupjwi , nif infilffih q-ni- , ptunnL.it h in— 
Iuin j> uifhiium L "Lp '/ '" : //' $ "( ,r h [""IpLm j('"l" 
l.i in n in p Ii ii f'L'j iji n fuiit pl^ h : fouli lim uiul t tium * • • 
L p I, ff 111/1 ^hnp^u ii/nuiVfi £n , ff ufutptfLi "ifßrf ftitf 
i/tip i" u/in ( ijfuutfli ) mm p ft%d : Out pmum L fy tu y 
p imi im 11 p'h Li uiuL\ nf ffuipf.if-.- Lt. jm p 11 1 ij Ii in 1 
1,1 it Ii li'li'h ■ . ■ nuititt ti Cm um tu tu p^» lit.pt ff/, tu u l f tu p~* 
./"ii/ nifLhmtTLhu [" P U 'J F [* ujipui fitf jmt^uttjjl 
pmpl^mn^tii* Lt. -. m i m mm p Inf liunfäi uijhültli* • • : 
U'lirp lp (JnhuiG Uljp lJl|n]lUni}llU Ll. um pp bt, ufip^p 
11 uui tu p om : /; 1, m 11 ^ ;j n •> mu 11 utpom tu pm n np 
■1111 I. 1) 11 : rhp tllll-p p miWyllipmulf tt f['"J U null /i'li 

S L urn.ll Li. m um ab p %iu nlt tu n tu i p n m p m utt£ : U i, 

I. p / Ij in ii ji j' tlt n b 11 ji j' 11 1 Jt * m'li ji'li m tu ij / utf tu tlttiuu 
Abu m ii p Znnt.nju u p p ni : (Jt. ■> m ;' n/ p nt-bttuiL. 
pmuu tun tu9/t uipjnu/iUi tnbma bt. n mpatijg tili bull 

KL. hltKUII l.ljiuij Utntllplt 'httjiiii ■ . . H mi uJ m il *%pui~ 
li Ulf Ii 111 ij tu ji J,ui pL ji I. j ItUtUJL^ ItllUihu Li j- tu ff I, 111 1 
ij :-i j> lf if'h • • bt. brt-bmi nutuuib It utfut b'Uobmn il tu- 
rn m hl. m i in ji pu 1 ll It ■ * * (J t_ j'iu -, ui'h 1111 ji ji imi n 1 ii j.- 
il ji in p u i'h j- tu ij ii 11 1 p I. tu il f'li t um bt, o ttsuiu lf mi fi tu — 
ij n ti I. ij ji Lt. -> // // /, ij li'h nah >h pu mil'Luiiiju- • • tPhuibt. 
ij um un omu : f'ub /? uinttti n pu puiabm j ntiulilt tum— 
-> in p iit'li'l, uppnj [iitu<[iu hi, insu/ ml. 1, ui'li / ji if in- 
tim Uu I. ji Ij 11 1 11 -, m 111 1. in j b untpp ijt 111 j in l/h . . }jl 
umhin/ ij'li-nij infil/fiuh t/np *unp4biiiitL- uifmj jlhi— 
mm «V nj nu %m% bim * hu : {/ 1. ji p j, I. i u'huiij p u *h *?'"— 
uuinjm p£u ui'li ij I, ,11 f fi tjm^m% y ti p 2, Uigni-GhlUJJ 
b "<lt L f. ifhni n l,n h p ff tu hu tj S, m'li in tu in ji •> imJi . 
I mlilt in //<V uib h (Ui) Im mu, i V 1 */ ji li'h ( jn pnL.tf £ p U %mu 
f ii m - ji h i ii ii Ij ji in u j tu in lj tun u'h ht. n< I, ij I, i * in jiil f, i 
fihm • • . ll^iifui um l.uij ni ji If'h nf'li pnuhbinbuu nulih 
ft tffiplfii ["p y jnpnitf ^p u*uiu ftiiufph hi. nf hm— 
pmij nnpff-b^ fi tnhtiL.n9l t u'* * * fr i. ttt^uj l.lj'h inj p tfb 
ti' ft luf'hui Ij I. in ,/ , np £ p ft ^hpftuu- pumbh tu t hn. ttiu£ 
ij tu fi Ij fi'h'h ) ttü f ui /: i t iuin tinni-^h ^ pttiiT iiijbiii tt ,\ ^ // 
(hu mit tiuct pitmbbi tmipp u*m1ipn. jutiuii tnhiiinVi 
(ft. imifitt int hmi^ tftiuiLu bin ILutntiL-frni : Jji_ ^pÜniUJJ 

4uijb|nL£ i|l|ui)uipuiG |i inhqn^G In. qGhiug qim_xufiG 
^uignLGbuig bu q(VnLGTjmG|iG bx. bin ji i|iuGu G2i*iG|i 
]uui^|lG hi. finjin '/""*>/ (iu>fuiup<n }} fiinl.mtf hi. 
mit tp itf m imi f t ft ntlhbr u omu sh ihn fäitm n t «V/»y^ : //,"/ "' 

P 'I • \ i "' —2'" • U P nimmt? m f,'h ni pmpmhmn tu— 

il pptiinl rnni. m. phtnmnn tubmu Iiiiijii puh pm. It pm— 
pm. tf 5 tf li'tjniiS tifuimh puniiruh p p : ß^n * 22 '" * h /' 
ifpmft Um** in lj Ij m p ti ij f, lj ,i u fi pm_tfPp <dlLju 'ff'j' 
rt b ti fiu h if nj U in 4 m lj ui A mj fi in tu f. in fih ^ inj n ij m il 
•fi> fi mtf in ji tj //H/s/f»J h ^ hi, uj in uui ti i Pfitlip lj ji im— 
fiu i limlint ft *> mj Ijuilj ui'h fu'h tj fi ji'lil. ji nlt min h tu uL — 

niit j nif (^tupif iijin m ji filj ) nt. h'uit-Uipmft t Lpp 

«4/' pnimlfm*iiu Z," 1 /"" **/'^ • ^m p tu tt inj lumih 
j tu mit in p h in li if fi inj um *l in <PP [*h hm fit u, t: m u n l— 
P fit It ft ^ft un put im tiLptt jmjmuhnuit. un't.pb^ 
fiimtn [i il^tupiuq» : ß*'i* 2Qp • L[p tf'/'" /' tybutpnu 
'/•/■ miiiff ui fio fi H tiiftii'hn i f<l I, m*}/ utouftu npmh- 4 pm £gß) 
n pm 11 tfp inj «$;*»/?/// tf tili L m u lj iiti ii pu *> litt p tu tu but/tlt 
tfhh'£ ijtiiflnii f" P f* ]} I. j'tu tt m fitu hi uiutjfi An — 
ifitiLj n*lmi m fit p • (, t, mun. hlitutt ** inj puiltlL ttru 
iffinil.t. if iiiij $nih)i f"P hi. I.umi ntnnfth ft \] b— 
p ui ii m fi ui . If in if f. ui j lj in p ti ij fi lj ii u in if ii fp x — ^lll— 
tf ti t 'h I, mtf futtl iftu il til u hu KtflTm * S LU "l-tnu ^ • Q * 1 
'/ "(//' Qiit-umh ^* II 'J • Q I. n mtj ji ut tf ff in m l.u m n ut p in — 
hf,ü ITfitfiPmphmuu ft ^Iftbuum, 1S95 , tt- <utmnp. 
f/rip iPft^tn uffttnfi jh*biio SIT3 4tmftunomuja r pnL— 

pL,uü*p, fh. 34, p., § 2 fr«- ß-- 224, § 131: nwitun,, 8nu8u.ii aus- atn-s-os- im-rv in,.i»p»- 1» ^MiVbii., 574 4 . ui . fori • 27"/ • «*]juuh qiufinfiuiquifi 
hpmfuiGuig ljuipni[|ilinu|i ^vanq l]nmnui{i-. 

(lJ.G|l) : />«// utnut^pup Ipu ß n qji <l/n uu Z,ntna 
'l mim m'li r/ [i'h /'/■/'/>' butbu nmubp ur ^fiittip 4 p u 
Z.itina ii in in ii mii/iiiuu nn n ^H'kjt^' /' ^nipl^iuAut— 
'imn/'h • • 1/1 ii i [I in 1/ in i ir^t P~nufuwu WZ"'~ 
iiLiiiiil/iuuu &l l^inhnuu 4ittJ"ut^piiup4utl/tnuu : 
ll.ii m oh in;/ pntf P^lP"J u ^ L qJiifuniuiriL.u frt 
n^tuu&uipbn t[ut p rf.ni tu b uvu tj^ut p i/_u/5/» : 

p. ß*q_- 27 p' ß*nL-\\)W Sbuinli IqnuUlUlß- 
l}-|lblU tp^uipbpurf£iuh X Ikqr^tfujiFp pjuutifng ut— 
il'L'liiiiljiu i ^ntf-t-njh uppnj "'ju ttt 1 "^"7'" l'" n J 
t Uniiiuiiiliif Lmj iruinuij[i "fifipuwnufi tri. fhnp— 
4,uiL.p unppu IjiupJmiplinu uitfbuutju Z,-"jn" - "np 
i/pbif/i jnt.uni[ pifni£ 4/»///-"^ uin. 2,U1JU1U— 
UlXufibuiJUI)-» : ^bp^p* ß'l • 30p • «H'l£ i_L-pni^ß 
l.i u/Ujuipifuip ij-pnju utltiFbijuttj-pp : S.[> ipm— 
ihm oh ij Ii [nfnil ibn.iuiTp ij-plrj^ utn. do/J» : 

q. ß"n . 30/i : «JJtuAiPiuuj? liufitntfburhtuug 
Sbiunti llnilinuifiqbui • ^utjnn ^iuf}nnjil[nup'li b. 
Ijiiuinmui/jiji iruinmj % ßp[iuinnu[i Ijl. fftn p£ ut-Lgu 
'hn/i/i'i, ^tupnnjtl^nu utifbuiiiju Z,"*"" fr«- mi.p4— 
'hm [<f I. iml' /< bu nn$_tiLUpL bu uppntfu U.uinnt.- 
inj. iruiuni-tjuiiibif ipifuiu blibntnjL-njn. i^tu— 
I in ii in uili li tun • • •;» : 

l/iiiunuiiihiiiu iiiiiAifiiinlil. /it,1i «//•/'£ 1//' 'lF" L t 
'/ u um ui'li i/ /i'li/i fti/P [iu ihmhutuu^nif ^iiijiiiuiiiiii1i/i 
•l'il trim/tiih (n'h i/ [i fi'li h (i fi : ILj" h/ihj> l/innpuh/i'li 
tu i '/ fifi m// im n .uiu&inl/bn[i[i ^tnjiuj II in in if n i f3 hli i% 
iiuAuuuiW hu. Aififm. •//. J m ß- hiß (lim/- '/./— 

•ui..,,. 1S65, H 162—175): 

ß ' 1 • ß*1> 36^' «^titiftuttliiLin U[lUUllflll- 
pJlLll il iml iii'liiu l/in i/ Ii ii ii n ii/ T'p/"f- n p/, tPffitibt- 
i/ //.iii/i), iitLiit.plt p-nuimtburi utpitipbui i Ljfll^jlUl— 
([null /i'liiu ii I, in / il in /i i/ in ii/ I. in ji if bb'iii < tn-jiiili 
in [um hu 7>binbinj» : («ß'nt-ittnbiitpyb.w t /^ r P^ 
l.i/ uiiS [iiim ob /i/i hui/ . int.lt b) : Ippj> np p 
/•uii i [I I, ui'li il'ui /ii/ hm'li ■ l"J" > w ii in tu in bin l^ L, 
pininu in t n im um il ihit • ,/iJi'liiii ul, u iplibl biimu 
[in} tnunbinn Li. Iiuiif ^inunbpabiii in ^ptrbinif^ : 

\Tuiiinmh/i iiiiifii'i/ /i/i'ii {^l^huhmlih 18G5 hr 
S ui <l. m'liji II inj /i ijiit-ninl/fiu \zzl 5W3] 4 in it 'h it in in • 

<,rj,„. ß-. 124, H 498) l/n l .„(,„. , i,,i,i i „i.[,: Vi.,- 

lltHjll // * m'/i in If ll l l'H, Ui'li in fltf ui'h li'lt UljU 4" n P *>[' fit"" — 

ifiiif'n uin$ht_p < jAi f'lniiif ji n ti'fi nt-lth hl. np ui'h— 
fi'h jff I. nh i ji n iiut in L.% tu in in & in n in /. I, n /• /, tili /< ui tj 

uihn fjp "°-£ j npng^u nft iu*u}nt-*in ühp^JfiM "'-(*/**_ 
opplf uiii^ u p n f m ii m ii y< i j. ni ,j h £ . uij u nf l t ii L% ff n • 

37'«, /*, 38"', /?, 39'«, p, 40^, 41"*, 4»V, 47'", 
52p, 53"', p, 55p, 56'", p, 62«/ ^*- ./'""'"£» & L 

i'nh it I. p jif 'hm fnin y in n n i j<t fi t'linf, p , tffcffff nuttirft it p 
pmn. ff tnii' if£fi puin. : 

ß*1 m 39'": <pn /umhin ff ennftnqpfih (^P 5)* 

«/' u II ifLp u juij ii tT m ii f.hwjh £ jdut 1/1 n i p t. nh iu i ( n It 
^iiiniui_npni_ß^fiiJu 'funi m pLifh pui pcibtu i* • • h l. /'>— 
fiituuji n^ nt.plfjk fipl.il.mi s tujtiuiqlifi , P u (/ff ^Pk 
tu pf, p n°nJ* UJ L'8 jfuntup ujjfuujpGfi i ft u *fg ithutju ifl.pnjti L n Liui #i//i«*PA» h"'J ^Ir f nitimt n p .ph 

i/l/*// ui pt.'tih p tu pdb m { i ) . . * piuin 0fc n/ «V^ nt — 
p$ \p *1 U " n **iii IJ* GL ff in n nt tili in in jui * Iu in p *> It . p.injtt 
iljuiifli tfftt u L n t. in i um mV/r» : 

r^l' **•)(* • 4afl£ p ti in hif tiilinL 13 I, iti*li in p p ii ti- 
li n n ii il L mit jnupfih ) '"// lil.lin m r h Ii ■ . . tili J(l'2j* u ilv 
ni il f/h n iju m'hui'/i- « • */ liLpiuli nuli^ : 

ß*H • 39p : $. Z ui d* tu ilo ui uiujtniFni.fi In 5/ bl. 
nnjao iii'/iii i m h if u ppnju i*P [ tnn ph ' l* *- n P4* J ***** 
%n ptU juifn pn f. ii li'ls nui UI n n hn pm : Xj^ubIiuiJu a n— 

if I, ii in ji ij ni ti<f m'li fi . hu j fi i in mm ff L in i p iu p I, in /. Ii f> in i -> nt/ t/h ühn <> nn t*Ln n er 'litt uji suiip ntiLnp pu i i.h~ men iim'h ji'lt Is'iimi n um '. p nu 'j'pftnnpfinu , ,/**'" /"«-— 
n nn n p I, f ii unpm u Zuiiuiu iniiili ui*piutp$ii mit — 

m il i mii n Ii m n i hr I, ui if ffr ' 

ß*y * S3»' : hmpiF pmif pm/ ff p '//'"'/' Ijlipiilru 

0GnpllU^[l-nJ , «9'/'p S/m/ mutn /nnumni/mhui flLmh 

^ uij uiu in m'li b inj n b lil, ttb nn tppbui i It \ t b pu^ti It 

f. ii f /i u If ii nfii n / ( bttpop*, Ii in LI u n h li u n ji'h iitiutt 

rpl'l-n p[ §t *l* i [* fulit[-pn if b put in uim In. tltbiiiu/t {*"j>— 
'lim fj in i p tun nn ii p ji'h 4_u ii il" ii if tFbb-ft tun mint-— 

ti in it iu tu u ph*h Ihl I, J*" /' '"«^ " " /' , f ii fiJ iu iF li f impb — 
t-l» tu liL. £ p Ii (JiniFtii Ii ti mit ur tF tu p ui jntt n in n //'//'— 

// /- if i u if , in h in m'li in i p £»b tnbt b fttlf gl. li InFItli li n i — 

iFitnfp uup/i'h Ii l<l n t in If m'h ji'i, fl<h r l' • ßiu%/ii-j» 

if ii l u'h m i»l. m pitll In m i ii f. f ii il It ftlbf In ii -» /- il mif n i h p fi 
GL. m ii in ii i m<\ m ii li fi li m'liA fi'li f m ii m n ,, ii f. fi ii ->tu — 

i. in in u b i ff ui fi if in if b b b n b ti n K tu p ti tF tuhtj} : */ p ilbp— 
fniliutj ß*n • 96p ^/ I '"A min np tin p iFIimJtu nriF 

fitt; 4 tut. m in tu bi_ n.ui in li n p in t\ u tu ti ui n jiuJi n nu 
n ii m li n P" n - o * 'Fiu p li in ^ ui Limit tun ii f ii if piilf tu fttiiL.n 
It il in p An p in pf, in if h */• p It n mn ii I t lb.it in n t-o- nt tfbpnj 1 
ii fi niil iliiiinn lii^ if in i fi ii i 1*1 li i h i ni f ji m I. mh ii 

in,rii,» -. 

Il.'i/in ™ in iml n i IJ Iii*Ii /i •/ 1. ii ii tu /'in li ii .iiiniit — 
1nnljnt.fl \ ß'i/. 9fy'- ll/niih/iuf '/ /uij h ij i iijli i/u/iiS — 
Jih/iiiili t/piuj i/iiihn h iiinUnL. ui ui iiiii ii liit ^.ht. A in — 
hh/m ^<i» /.i,,,, /■/, , if/iO< I//I i//ii' «///""/' hu Ul- 
li ml/u /Uli /lA n n tu um n h i/utii/i n II ill n lillllh in 1/ tu — 
/' in il iij l. j in ij l/IIIIH lllll in II 1/ l.ll II l/l.nh n /i III II hl. Il 

-» '/* ii ii m'h ji ii : 

2- ß*i/ • 90/i : «^iiiuh [<1 uii/iuiu/iui [cfl.iu'li 
l^bi.nu[i n ii b 1/ ii uil' m'h ii ui /il, i il' in [i ,/ » : //.< /f?#> 
II [lIliliL. ijuijii ij ' ui /i Ln iij in in il ii i IJ [i i h ii I, /i h in ii 
m . [um m II l U I, lll% -^ III I Uli/ /iL III / [i 'hm [u im / ii I. / ii 1/ 

(,„,,,. *lhl,bu,. 1805, L l 74): 

3- ß'i/' 102/»: « l Ijnii1i l'lf" '" '"'"' "It "P J'"— 
/iLiL/ii ^.iii / in ii in m'li I. inj i/ Um j»m n-L, p bt, l'im'hmi 
l.i/ /niil ii 'hu /im : 'iiiii ni ji il m il'm'luu 1/ m •/ frtuiijin— 
i ii/iiii [</ Lmu Iju nlih Z,'Unn inppntfi» ('""/ • 
il 78) : 

4 • rn . 104a : « l 4'««5f ibnnntlnjli i/np in put p 
Um /nn /i [im i[ mii'li /"'"/ /"'/ fr"} PP""jy> (mnt . 
ti Sl) : 

5 • ß*>l • 109«/ : «'Ijiittn // m [J n i/[,l/ ii ii [i'/i 
Ihifiiiiiiiupit ll in inj mn. il'/.tt [i » [iim'hii'h nhl/Lm i 
iiijpiitjt^iuny> (//»m/. L^ 88) i 

6' ß* n • 111"/ : «'f.'" all i[ tu /in mn/ 1. mm i/'li 
I. fi L i I, / 1. mi/ nna ^[ill b 1/nifjfuiJru ^utiiu^nupui-. 
ttuibp» (utn r bl 88) : 

1* II'IUW' miN5IJ.i| £U.8t)Pb% 'ililMI/HMU, 2SC- II- <M'f'f> '!• 1 • f'^'l • 1 1 2'" : «'l % mitli »//// s /// ///'//'// J^»« ./""— 
ii li mli ijiiii timi/ in p fi'ti» ( iniif - i\l 02) : 

S- A» - '// • 1 1 2/' : «"/.'""« ]J.inlip tiififiu/ili Li. 
Juinfuihh luifi/ili» ( um/ ■ /,V 03) i 

\) • ß'i/ ■ 11t/': «+,iiiiJ'iiiii im in ->/n um tun ,/j 
iii in im)' in !</ I. m'/.ii LnnifuAgh U.i/ni uilipi/ ['"'/ 
lil.pt/njii ij im fim if tu ui fi ui flu //» (muf. 1,9 .)( | : 

10- ß'i/ • 110'": «*/.»"«" l./iultl./ttjli [<f ui- 
lif ui ii nun iiiuii'Ii Li ihur/uuuiiuLuiinirnifbjnj ijfifiu— 
tt.uiL.nnii "l % [iuiip-> ( um/ • IQ 1021 : 

11* ß'i/ • 120'": ««(/»»»»/» '»/» /' um-iifuilm 
'/•n/liiiiul/tii mli If uiil' ht/l.i i/iiii pmi/li» I "»"/ • 
H 104): 

12- ß'n. 121«*: <S*lui-uu ilurpnjuiulruiJTu 
//'/»/' /' / '»/"" • Pk "*-«»«/» 4/' '" //""^ " pnf/ii'/i» 
{„,„,. Iß 106) : 

13- ß'n • 123'": ««/.""»" ijArnt-PhuA i/m- 
luuijli unpfili l'l.ml/m» (mu/. kl 108): 

14. fhq. 125/t : «ß 1 ^ nj^ß £[,%, n/,j> /•/'/— 
il,lili IUI mil/l. ptnu Im/im» ( mu/ • I, $ 112) : 

15. P*»/ • 120/?: ««/„«"»/« ilinrfiulji J'l.h[. 
ij in /"/ iniifl. in [ilt IT /" [iP "'/' in , "/' 9""/ 5' //"//'» 

i»,»/. ££ 115) •• 

Iß. ß*n_. 127/«: */„»""»•» '»/» ,/^'" unptu //»" 
/mli if um 111^111/11/ nippLuli (mit/. kl 115) : 

17- ß'i/- 128p : « l Jmult tiiiL/mmliplt SZitt— 
/tu/iutfliliu Ll l/nmnph/tißt t/nuiLpult *£/»»"» • p 
tlhtj 4iuppL/t <//- P nein// mit pli» (mit/. 1,1 117) : 

18» ß'i/ • 130«': ««£»"»»5» l/nppii ml. mit 
\J nL/mtuhpu Sliii/tu/ujr/li[i ht. ptiiniiiii /nj linptti 
jl.pl/pl,» ("'"/• f£ 119) : 

19« ß'i' 131«»: «ß'k npu/^u h/ pJuipujpli 
in u/ in Ifiulil. i i/uiy/uuip^lt tu tf hlimju» (muf- 

ZI 121) : 

20« ß'i/- 133»": ««£»"*»" itit.hpifiiili jktu— 
i/tugplt 9'"'"^//«»» (utu/. kl 124) : 

21- ß"i£ • 134«»: ««£"»«« mLhpmitnj m *— 
/imip^fiu . Z,utng ht- x ]niutj p " n J u »//«*-/»«»,»/» 
itntu. kl 125): 

22« ß'i/ - 130«": « l £<»»"« mlLlfutll /nui/.'ii- 
jifili ftutiTjinpui» (utu/. kl 128) : 

23 • ß'i/ - 137»" : «»£*"»»« i/Lpni-Phiuli 
il tu p t/m u/l. ui lili *\jm1iiulfuilim I.L "/'".'/ f"7 
««/'«» (utu/. tl 129) : 

24. ß'n- 141'»' • «*£»««" uiL.1. pifuilt jtut— 
i/m^pli l^tut-nlnj» (utu/. kl 135) : 

25 • ß'n . 142»" : ««/^u»«}» uilii/tuliL/n fi 
ihn u Im um liyptmlifiu /JL» »»»'//»» (»»»"/• kl 136) : 

26 • ß'i/ ' 143»»» : «*£»"»»?/ jtmi/m^liu Ulm 
Pk n im/ L u il' m mli I. mif O 4 /' /' «»/»"" «" / ■■<»»» 
(«,«/. ££ 136) : 27- /^"'/ • 144/«: ««/_"»«« mihpiuitpu lliu- 
pmt/» (um/, kl 140) : 

2S • ß'i/- 1*5/1 ! « l lutiili jiinm fil/L /ui ifh'' — 
jiuuli'li l/.i mif um III im/ mli ( t/mlili) / tu n I, i I. / «» 
U»»»/. ££ 142) : 

29- !'''>/• 147»»' : <a l i^iuult l/num piuh lili ii fi 

II If ii if il ' mli ii lljulfl.lin. 1,1. ilm Uli fi in fil. lifiu . in 
(i>/iiui1i{i1i £utfiu/jili-» (mit/, kl 144) : 

30- ß'i/ • 148/«: ««^»"»»« l.l/hijl.i/njl, i/ii/i 
i/ilthmij» (mit/, kl 146) : 

31- ß'i/ • 149/«: « l I^miili t/iiLuJ'mlt pJiti- 
l'l in fi h'li L L. l/L /in/ tu p Ulli tu il • piut/iii in p nt-P/ulin 
iiuil/uii f, (mu/ . kl 147) : 

32- ß'i . 151/«: ««//»"'« fl" m p utli plt U.IHI- 
ptuj» (mu/. kl 150) : 

33- ß'i/. 152/«: «.^muli utL-hpiTmu ß-in- 
i/ ii i ii/ ui i fl. ui (um/, kl lo2) : 

34' ß'n • 153/« : « l i^»"«« tu ui ut h /im n tf hu n /i 
hnhi. /'"»/- U nL/mmlili hl /»"'/- P"t"^»»»/»"» 
(»«"/. kl 153) : 

35' ß'i/ • 155»": ««^»"«" pmu-mL.ii/ipli 

Z,mnti Z,hpiFn l.L. i/ n p /'"/ i/n/ifrl,i/iiif» (tun/- 
kl 156: 

36- ß'i/- 156»": «•£»""" Hnummlin-hm p .— 
hmiuhu h l^m if p n m lIi hu hl. i/np pli} t/.npö-hmi/ 
lim pl"/- tu£pjmp41i 1/pL/Jtl/htfiii/» (mit/ • kl 
157) : 

37- ß"i L ' 157"»: « t l\muli pmi/uiLnpiii — 
Phmu n-mi-Pp» (mu/. kl 158) : 

38- ß^n^. 157/«: «^mult l/n^h/njli [i tf hb 
ii.nL.iiii i/l/mpJni/Jil/nult ihn n t uili rjt a ifS\£p hhp— 
uku» (mm. kl 159) : 

• >9 • /"*'/ • 158/? : «*J^#iüi/5/ nj ii ui tu in m If I, i ni'h 
hnijiii p*k'l h ti ij ilni'h u y t^iuuujni_niuljuj < hh h d b — 
puif pujutiLjf tiMui_uirvuiu?> { uiuf . ^9 161 ) : 

*?»/fA<#f nnnJsbuiLt. 'hm [munj i\ n ^iTifin* *U* [' p 
1} n u ui Ul*li n-h*U Ii in !<t n ii h !i n u h h m'h n'li m lf ni'h S p ut U UJU— 
uLpn % ' fiS^uif I. jim h m'h ftn t-tlfJu n l. fytuu nuiul^utu 

u ///> if iti'h'hli , fi fi m fi mmif { im>\ £ , *» u u ut%n*lif> atuljtf 

ff miiuuK K i L ujugun 

lO • fi*H • 159"*! «»^«/lil/ -^iUpl^UM^UthiäUij 

n F4 b kt % l' %»&&» (""V* il 175) : 

41 • l"'i u - 160«" : «H^mult pjmi/ui lii put tili 
l l^pmtj I, fi j,l in /u/'ii mn. *£*"?»«» ("»"/ • kl 176) : 

42 • ß"t L . 161/« : ««£»""« hpPm/njlt um 
L,uiliu II J' ii/ tu ui ui if im fi uiil ui p hli Z,mnu I, i 

npt/Lnj L,p ui p m tpfili (J nL/mmujili'» (mu/. kl 
178): 

43 • ß'i. ' 162»" : «•£*"»»« hn in n p mit jili '/"/' 
in p tu p ifiuipli PutP[mp^ pii .jiiuifi-^ Jili l lnuiif» 
('«»'/• kl 179): 

44« ß'n ' 163/1 : «^mttli ^•mi.pp ifn/npL- 
9 "'-91/)» (""V tl 181) : niniwn.. Bnhmui :U3- atn^PB irs^pv whw- b ^mjvwj. , 574 45- /<**'/• I6O/1 : «*£«/«« ///»*./'" np p l/l-p— 
iijuiptuu lAinf l n '"l fu ui u'ltui l/k p /»*/'/ "i/'C ^'/'» 
in u L . kl 185) : 

1() • ß'if • IGT*«: «'Z.«/«*/ fii1i<i/-/i nj\ np l.i/bi. 
fi >ftf jtpinuutnUfchn • Jumu unupp *,«///_«//> 
Uli in n Lir nj fr?£ I, ^oph tl'fiuijJr u/uipui k tiiuh/ 
fit p ^ui L pt /.l jflp^nj» («/«/. kl 1869) : 

Hin l l^titittuliiii' f ilt /. / o 11 du t t/t It Lrt liifutli 
«l^lUJlipuG Alu, Ullt //,<«» Ijfi ij/tLii Ij [t j[i Ijb Uli J~n-~ 
ijiitjtuljuAi^ ffb, uiju fuun-jinjh tl'uiu [in <Z.tj[t «£ tuuLli^ : 

17 • ß'l/ ' 169«/ : «Ä7 n « ui n ifm'liu LpJ p t-u 

.1 tifui // // irr 4uiLuruinf n i '/ m •/> m " '" ö» (uitil • 

kl 189) : 

48- /^Y • 171/* : (hlpuiut t/.uiLuiuiiLpJliuih) 
<(.*fiuuuiLui'u i/uipiLiuiiifjUifiu» (muf. kl 193) : 

49- ß'l/' 174/*: ««£«/«#/ ifiui/VuAifi uiiLpp 

ij in ri 11 111111 I, tu //'/, l l^iuuuilfuiliui » [um/, kl 198) : 

50- /^i/. 176: ««/,«/«*> 3 ii ifiuufiufi %un~ 
hlrui,» (min. kl 200) : 

51 • ß'l/ • 180«« • « l Z.»/«« Uuipp in /nfil, 

ripifit fiuipTiiLph» (uiuf • £1 205) : 

52 • ß'l/ ' 182«/ : ««£«/«*> iFutpiufupu n p 

Lljl.ji t/ui ^fuiup^uj> [inu/ . kl 208) : 

53« ß'il- 182/s : « l I^iuuli tu >ftiiu pAiui/pftli 
tili ht/Li_ •> // «z if uili in i_ U utul/nL. /^w/lv/fJ/» («/«/. 

kl 209) : 

54 • ß'l/ • 183/* : «*/„«/«// I. jijilulju fjtllljul- 
t-iippli t^uinti Z^til&ifii um h iu <P 11 lu hu l) luuhnL 
%,uuu» («,«/. kl 211): 

£>5 • /"*'/• 18 f«/ : «*^«/«J/ liiiinit iituirfi h //— 
///i/tJ> ^nnnJ'nu» (uruf . ££217): 

06 • /"*'/• 189«/ : «*£«/«*/ iuLhpiii(Tiiih ßuin— 
i/wuiiu» („ml. kl 220) : 

57 • ß''/ • 192«/ : «^tuuu uii_hfiui<yp Ifuip— 

111 ji ji 11 11 111 ij nlul/tuapll^/ \ uiiij ■ kl 225 ) : 

58 • #*»/ • 193/* : ««£«/«/> «// /r/> 4 < i/iipitl,- 

7 1111 fr litinü'iuuu U //£«/// huituii l,L II, Uli Jim/ 

(>««/. ££227): 

59« ß'l/' 194/*: «»£«/«// li'ui^ULUiu pm~ 
pbuiuiiut pffujutipu üiu/iu/pu^ (inui- kl 22S ) : 

60- l^i/ • 196«/ : «*l^uiuu if ui ■> 11 luAi pipuu— 
liplr Oiu-Zlb£iu4{ p) ki~ nptpii Irnpui Q111 nui p k /'» 
(uu H . H 230) : 

61« /<**/£ ♦ ll)iifi : «^iuuh iFhb- ufuruiLfiujtf- 
/i£ 7 /^«///L» («/^. £1 231) : 

fit. fit* "> l"j in " äUljl*lt tytlLft u I, ,1111 fr*. Ii 111 1 r/i'/i 11 11 n tu 

in n 111 ji ht. i/njfiu ui'h in jt tu ii' n in 11 11 1 11 1, in I 11 1, it 1, 11 L— 
tttnjü ij m'h Ij 11 ij h l. ihuu hi_o luit nuiiuit i "itht-J?^ : 

'( ji ji in Ii 11 11 7» im 5/ ci tu lih a h It tyuttttt)' tt i fcfh%£h ^"t— 
t in finS 11 1 Ii 11 d'£ 1? Ii m'ii 'ii in 1, 1 /d fn_ 1*2-1 tri. 328 V /' *'«— 

^tr^vv (<-)-i"" SV8- tl 408 Li- 773): nJi»>- 

9 pliutj y t. 11 mif ji ft ji s/i5/ ni IUI 1111% it ifutu nliiit f/flt «— 
liapn if 111*11 11 1111I' 111 u'it ii 11 £u juiniilV nhnh'110: *h' 1« ß'l/- 199'«: «iiMinpiu bnj[iul|inqn- 

lipll piuiLun ilniii'l, 111 11 in '^ 111 1 11 11 Ii 111 111^, 11 ri p. > Ul- 
li llil&lr n u Lp 1111 ijIiiiii h < In in 11 111 11 u/s., 'luiinu— 
u/hinpu: \U'l') Gl- jnpJmil' ml.ijli ll Hin 1111 Irfui— 
tpun-tiuli o fii/iuiil iliuii'i, uppitili l*p pi/ii p /' bPk 

ll.'lllll ll III ll/llLp k 1 Ulll/Ul > p UI tf IUI li 111 11 ll'l.ltl ll 

l l^p/ltUU/lt 111 11 Ij Hin 1. 1 Li lim ij I, 111 I utipul ll *#,/'— 
put u/n 1111I' 11 (p(ß : pL /.-.mit ~i jimil' tu'li ll oLwiLuk 
L jinuL / IiiTui 111 u in It ' niuut/li hpl/p/iu ^iiirrir 

uiifh'buiju pu 111 1/ < ui Lnu 11 p L.1111/.U h ui/ u 11 fk /'»'» : 

IßilJt'UIIV •> ui nullit ft S Ulli Ulli nullt I IJ I1L.ÜU * Qu — 

frnjiuil ^C*Y ui ui tu u lu ui*li ft frijßujh U.it n fi 1 u 1/ Li- 

'7 tu tu 11 u 1 hr It Lli iltituu pltriur I111 n mit ttiLiiuiiiJi Lt. 

tuuitnb iiuintf ' hlt it 11 jlf\tu\ui'iiuii^ (s//i////* Qbiin ji.li 

llu,, n .ri, L p/, L 1i,,, ,„.,,. ilfiihui/ttf 188$), H 21): 

Iß b p [J- rill 11 1 iiif'li ii 1 il £, ll I, n IJ -, /// il' 111 11 0111 11 1 II Ii 1 '// 

«/»# Itr hu -> in il in k\ itif'li : Ztutf/tna /* tttj titltit mit iil Itr hi.h'h 
£ fj • 7'// • l^tt t^u tu t_n ft ft i ^ftttuitit^u in ij ui ml. 1 11 ij 

,V /' '/ "' in If ft il liiiml t ^ht. 111 111 111 II 11111 111 1 11 n'li 11 1111 11 

ij 11 1 il' 111 11 f. in f . . Lt^ I. jl.iiif It ^tunuititiiiufttuft nui— 
tftuj>^lr tiiu tt utu £ ItU /**"7- ij in 1 in n'li l+uiutttlitt I- 1 

n.iitijAi ffjft^tfUtiti tttu f h 1/ I' if I- if !• 'ii if tt uiLUin.» • • cl 

nill Hill I, ji II I, Iil j il nihil ft . '/ L i 11 tll ft ft tll hl. *\OfLUUI — 

ij II I. Ulf It lljlf'uf'h 1^1*1 ItUflL IUI ijflji . /■ ji jiij 11 ji ■ . . UIIU 

'liilm if'h • Iiiiii fi 11 ji f 11 *f tu ft tii 111 L ut tili gl, ihr* ttiuiuuliul) 

il Ij ulf Itu ■ • . Li. j Uu * IU J U " l'l'h ** L u L4r V i Uutu ~" 

ftltiuy /)% uliiiiift Ii II I. f ui 11 tu Ii in 1111. nL flu huf • ^iul.ui—. 
ff. ui 1 ijlj'liji In ji Ifl. tftituu iijiu *m ui i'hl, fi if L /. uiit ht-U 

ulj uitulj ut ft nihil Illtl^ftflU lltllll'il Ijiu jiij 111 ij I, Ij I, ij I, ij I. ui ij . 

l^n^ljiug bu qimfbfiiu]G ijuipi^mujhinu jUqhljuuiGi^ii^ 
hpui2uu[uipi}biu[u l|iu]iqun_f iijui2iniuifiußg buiu— 
Pauljuig bL ljgnjii}|ig, J"P"Q 7 f/nint-nfth T»l:ifiu- 
n|inu, qnp. AbnGuiijpbiug T»4^ IU ^tu^uijiG btqjiu- 

IplUplU • Ll. ifiujfu ftiiiffit ifu fl/,11 11 fn nif , nft Ll. 
tf [tu /nilf qSbQfl[l Li n£ Lp nif ifuuif ft t,fii ii- 
uijiltui 111 n I; ij ji uiijiii ji Ltffiuifft fiti' . • • tt. uiuutfl 
L fLlUf Ulli if ui f IffllUIfllt-tfuiPflL tfuiUlUL.^ tffluibL. ft 

ß*u ftifuiu Li tu uif I. ujfiuljiiiifiiii dhu%tutf fil.iuif qUni]— 

inpjlGllU liljlbuing|l- p-nqnt- uihuuL.^ Ll i[uifitfiu— 
ufLtit Lutfhuuifii L filffifi'li 'O'niftutn Ll tfLj> LfLuif 
uihui/t Iftutft^tug itiuifuiuhf f*uiL V"/'-/? " r"1 

Ifnifi/ih. ftulf iiifiii%,j? j[t^[uui'üuiif'ii LftfiutfULiffiu 
tiftpnßl ^l'tl"l'b P^* nt ~ l' *t mt - iU ' L ' U S"'l ruIL ^ UUJ ^ 

f.. iiint'/if ji ui ,j'h mif ■ . . //*_ fnLuiL Lpt; U^uintilui— 
hiuG ti'L ^ L tnuu ifiiiuuLiuf [t jLftlflutu Swi'""-»" t 

ti'L'ZLuiuh il'l. ,^ in ij uihA fjt nulftii[ Ll iu fib-tu p-ntf • 
Ll fiuitfitLii' urtt^ftß ti'Lh-tuif jtf tu ij ui Ltt ft ut uu ApLliLui f 

iu hu . ni_pbpnjiij- ujiu2uuui-G Au -mlf L tu f uAiuLutuLuif 

^[tftllUfUlflUlfU ^UM^UBtfüfl' JUI^UlftU tllLtf[lUU fllli- 
tfuit iifitutfll ^tutttj. ft iiuiiifiii 'pUipljblU, Hfl UlJI^lf' 
H' lUpilLUl y*"//' , /' '/^ ''['"iß '[ - a *""J U Ijiftfttiiutui rtft tu— 
uuluju( ft) U>{i?r"/' , 11 f* Siuuif t\ tif *Iiui ft tfhbrjt fh— 

ftfihh l]utftuu[i ttft ututiLuiuLuif pum iuifiui]uui2uiin 
ii[tu2umnruiß mbqiugG U21AJ12UIUI, oft 'J U 'J U £*-" 

»^ « Ij tu fi'h tf * /'«/'//'WM // uti' iu mit ui It iJ*L rs LtuVu 

^tuAl,i[iuALuiu , Ufilffinfrq.fi flll||blfuijp nuljt^]lG 

if jiii'li 1,1 j' 111 n fi'll'h [tll If fllllll IUUULU Ul'li 11 1 Itl'll I, UI f 

11 u If k\ % ui ut flulf £ tf uu ft rffitju*. I'{'('"f"f tl'L4LtuULt 

tuuttt luuLuif IhnnqbljbuiG ^JjG ubGbui{| x^iu- 

imif| [i |i ljlUplpUgblU[ ftum f 11 l.% iu If ut u [tu , 11 ff £ [tu^U 
(l,lJlllI^|lUltu : llftff tf fttTLiutj ifutf um ftfu 97'/"/"/' 

tili t ^iu%ifLuul > qj'ij" l*L' . • puifiaLuif pLp^p p'i'q 

[ilu qu +/tituuu'fr t uuitiuij'U f.L ftuiulffift tiftLuu 1 ui- 
ii tu i' iLu I, 11 II in ji Lt. -^ jt I, * tu nilf tf ft 'hf'/i'f "/'/' 7" [ tu h 

" /' ^i'yutSL if tu l ^sf [' " 7 " /' /' " fl 7 /* " ***'[['[ [' '" " 'l~ 

1 tiVq* * • yftliLitif ('/*/'/' 7* 11 /') tJlftttßUJfiuiuu Ll 

11 11 ut fifit'li It A ut utf Im ut tltti tuL ij Itu : }jl il ' hu < ijl.11 irußp snhßiui iU8bf l b'b abn-uwus- :sr- u.- «M'P-f <\> ffiunif l t fi'h if'ft'liiiiuiu if tu ui fi ui'h'li • • • <utfUll ll'/'/i — 
ii 11 ii ) Li s iii ii 1*1 L in il in tu iii in iL iiiii fi'tiLL mit ifiiufL — 
'limj'li » ////// 1 nihil ( p uiif'li filij • • • Li. Lifiiiu 4 ftifitt '/tu 

Llil>iiL iii ii • • ■ Ifiuliiflil, (i uhnurh fi illiuyurpu/ap 
ii iiinii'h Li ituiurnuguA^p ufuuuui putif ifiplfiu phut'ii 
Li purtfu^n aituinifMi Li i/m /,/n'i, Ltrfiuipurp Li, 

s li Ulli' nif L mif ffutiuillfiLf Hilf jtlul'L fl litt [Sil tiiLif — 
inf ,1 m/uif I, j fi jfi< iii iii Hilf uppnji np np I' Lp 
\Jui(.ttfl ■ if/i /"'"/ "' P L iml' ji i/nil p lll IU u% fl'll fiifiil — 

pLuifL'ii ■ . .» : 

2- ß"i/' 202/r : «l ( l'in]ii|) <I|jiipuinnu|i «/«««- 

in im ii ii lAl um o|ipii}l|lUl l/uijupli 1/1 1' 11"'"'!! 
fl.ui liim • /. ; ii i jil I. m'li 7" /' Ii ii in ii " h \j,ii in n ui) iij 
il'L/iu ; l''li n'hiii Ii in I ij U I- /• in il Ulli in iii in il iui ii li Ii hl. 
•>»/«««« il Ii S/i /■!■ /'/"" l/miuL/i li 7 ln/ui in il u i «/»««— 
in mi unl; in ii L i L i li ii limiifuiu-ii 7 in i/L ii m pli L ui 
Li </>/u'li/il/n /iiln/in/» • i[kp$p* ß*if ■ 205/1« 

«///«««//. »/ /mm jU.pquipni_ puiquiuipt A mn ff 

jipnLi ^iiiii o4 /ituifuiliu i/utj'u l^filffiuiJinu» 

(,.i/.'„ *-""ii" IWnopkmj, 1894, H 278 £*- 

ffc.uiui/ iii iim'lr Z/fit Li (jn/i 1 ii/pnu.JfHiurhn , h • , 

•/./.„/.,„. 1898, 1,1 360): 

ß*H ' ÜOfJ'" : //' iiniiintfnt.lt fir£ <&ft film.utliiu— 
ufiu ^iiimi f]*lül* -, t, lu " n ttitfunit Spi'/' <hl? f' L"*-" 

umhin I trl\h*l' ' • • Lll Li. iii . ii. 11 Ji'h *Utp<f-flLUU- • • 

( ///*-^'""/'"') * • • pntp&L tu t ft Winj% Ulli' Ii (Juttftu 

ut it ii ii /' /» u/t ii • • • Iii in t in p n i uIj kntfL.» * • ^ t 

3 • /«/'/ • 2()C)p : «^jljlf jl ilbiniij pfillL- 

Ji JJIUU -. iii li [i iii li m'li Li. ii ui iiIiiii I m'li /im-, m'liiii/ fi 
iiiti'l.ltü J^UILII uifillLft 3blUlL: hlunftp ijiuu'li 
/■'li ii i jil l.ui'h injim/fiu [i iii <n iii u ii n «_» . innJ-iuif 

ij iijiiiij iijii lf m uinnuuth- iiiuu "fi/"/ mLnli lAim— 
// ii i Jil I. in li ■ liuiiiii'Liiiu lim » In uin •»» y^ififtn • 

SIT 8, /'>'• 109, 8): ' 

4 • ß*l • 215/? • 1-nil{lfl uiuuiijiu/ tfuiub 

£.,uiifnn: ß"i/ • 216"'- ;>""/""/'/ iiliuni Lt. 

in ji /■/. ij lll jJ I. m'li -y ui n n iul<\i : Qli ui i *uj4 l^h— 
unjii Li. Ifuiif i/[t "li< i'lhmn : *//i JL , n Vuih uij* ß*i • 
218««: all L n Lll Ij in ii/ in in tu li ui fiuiu n i/L-li J> , ni 
uiu/urj>ilt uij u n u lil/ ii(ij> b 'hl'""^' l ,u "P-ß "-filtufi 
1/1/ {i ! iiui/ipni.( u) ,/»!» : U.JU ou/U um mju • • •» : 

7-. /^/ Z . 218«/: <I|uiinifni_p|ii_Q UTuiin- 
pJlTnuji nuvhuijbgi.ng : Unmun np bu /,.,/, i[Lp- 

nmi/pp J'p juiul/uipit ITuiin^inu f)i.n^uijkiiLnj 
u/iii unl 'n Lfl/i l.u p ul/i/puiui l/p ul/ u ji : «/.«/■ /»"'/- 
juii.iiL.puh plnp ujjunup// Ll fi juiiffiu \,U. ItiLl. 
unt£ iiiiiii m j, /. I, p.uit/ni-if inl.i, Iii, , pui/o tu • — 
/iiiii/i^u sujpuiLii /i jLpl/p/fu Siufil/iua Lr/ot. 
uLi/iii.piiLlr il'Lb-» : 

XJnjIl Ufuimll'nl J,l fu'lif, Iffi ^„m'hji «/y,#><£|_ \Jh— 
1iL.pl ipjuf XLpbpuLUJtfi i/i>jif,Ljiii,u Ifpiuit II j lll jl 111,1, - 
PjiLliii Li. uiilnp ifmufiu iii iui nif fi'ii fiuip4piiui— 
itnt-plf, tili» hu lliinifji fuouppli piuj pi; «(Jiff.uilfp 
'/' /"/*" /' *" 3 'lintfui Iiiiiii iiiiiii, ni'lij, (""«/«?. ßun.— 
^iiijl.ij, iij tyuiinJ'iiiP/iL'ii, >} ' ,„,j in j, ,u,„j„,„, 1898, 

k£ 4S9) Ifuiiii/. /f\liiiunu iffiLfiuj" «Hy« ,1,1,1/ ii u/m— 
l/iiiul; wui/i piuii Li op. *l/nu» ißq- 240««) : U.jq. 
iij in Ifiiiiif, fim uiljui'li yiuin I; , uin/im/ /i f'li Auiil'l,— ,?,„„, 1,1 48 54) : '//' Ul,p„uüitilini [t* «/y/.iv/Ä«. 

s ui'ii in nf mif fi if Ji'bL p ftui.ii if L ij L fil, fi'it ijiiui'h u f fi ii 

Lt. ifiuuljui p L ni'lt {'"P 1*1- "ll"l^ > ' in fn iii fi'li ■ uip— 

f> lll P 'llllll, jl ,fl HIHIHI Lf j'lll'/l UllllllHI Hlb-lllIlL, fip?> 'Z/iUlf,— 
IHIfilllfl ;/////*»• 'llluLlllt ij lll fl If lll Itf L lll fl'll flu, ll jifl'll 

lfl t ul,'li: U.nfUi jiunuif If' ' pli p Ulli inj il'fill'Ll. S llj S 
uiuijifi'h l,i 'lu'Ju muipunjlt inj / hu inj f if-LuipL p{u 

lf fl'll l; *# l, HlLlt, UI f fl ( ß*'/' *£/>()'") '/"/' HfUtlllllL~ 

jinf Ij jl JL flQuiljh 1 ,' «ßlllJUtf Ulli' flu l,flil'lil f iiiHHiif il'ft 
ijfiilliillip Jflliphllf iiuuiu l["J" I» P I* 1 - JlUflLlf. Hill' 11 fi 
I, U Hilf fl 'hu jim UIILIlll/ IJUilJllluLp IffllJUU JlUp flu 
1/ in ij I* in / hu /im uiiii ni-fiil J-h hu ipulp itiuhphufijP 
inh iiui'liii u iiiii u , n pul il ihump juiupuih uiuu • unil/h, 
(s a*ü*u,. uiuq., tl 259): 

ßhöiisiA'iu.'hnnbP'hhif-- l- n-rfii.Hinp jj, L „,- 

min // iii fuu'h P'L" 3oö«' * «0/ort^ uiuh%jtu l^uuiutb-nj ht. 
huLinju Ii hifu//i£ fl u/wi_nj\h // piu&'fj/i t L l. um na Znn-itja 
^*i nr lb /' *lt n iß n l5j tf £n* flhu£ : U['['^ [' tPfinutf tuu— 
in u i miS ii i U l, in'// ^uji n gl. f] ["ff* ***- ^ nt h i - n J u u P Fifa 
nittrif Lt. illiim I. i j in i li in I, m'li ii ■ ujtf£u: fl n '• i num 

um mm lil n ij U u t [<l I, m'li Lt. 1 1 ij n /' tl n i ft? L ui'/t ll fl >U1 SuJ— 
i-uimnd s uijtiniimiiu iiitiLnuiuttn «5" num -> n 11 n ht. L ff£ 
fi 11 11 r tfuiflÜUtl , fi 11 ui 11 ft 11 1 il II f mif it 11/ if f 111,1111 u li 11 1, 111 tf'h 
Ll. 11 Ii ifu J P r I P" hniutui puutti Ll. Iflu Iiuirtniint firlt 1 u 
uiiftiin uiua/iu li ii 11 : U^nn. n-pun iul. n Ln hu It uiui nuui 11 tut — 
fimif fin t jil I. m'liif 11 np A/r^ UJtUimflUqjlJlf , fl J" [ nt tl".f 

*» un iitjil, um 1 fi J' ft uin L. ift u PPP ah'LU n 11 tu f h if n n ui fn ui 
2%np$kuiii fi'lnX ft tfuits [£n t-ß ft l*U * uiL.p^utsui[ t; uiutp— 

ij I. 1 111 111 11 1 7/ //,// /// // ; itiiS : 'I' u I, 11 tu t GL. LU L.LU p Ul L q Ui L. U li t fi f 

muH! ti ft IJ if mif uiuu 1 fl I. uiuu ^ujnii fh kt- XT ^p n P1r 

Ll. II I. uftul. tl fl. fi unl 11 11 j fi J&L" ^n^uiLtftrLpfi K' LUL.1A» 
l}iiIinL.^utppp (z=: 1G01) Ahn.iuiff!% n n% ui tf h t£ Ltl. nui— 
'/frp ^nttntf ifLifO^t» [nkuri^ ^pl 11 ! 11 ^ ^pk^lf" \ n P "'"* 
unt-Ujifau j*iu->iuuuii Ll. tin n&ntf n } : tA/"7- Jr} ** [) h -p auL — 
ij u- 1 n fi 11 u <S iS 11 u 11 fi um na Ll. ut n tr uili ui L.n p LunuiL.fru aL p 
Ll. ix««.» jh % ^ ut I ifr^frp I' *fi ph uuin **k \j\a ui n t-b- nj fiL.pii'^ 
(SIC) ft u u 1 fi f 111 fi fuu 11 1 fl I, m'h • Ultf^LY^X 

^ILpfJ jfrt^yip 1^ UJ ^ p ut p n l% tu tttL ut*U ^u/tuiuuiui-— 
h f. uif if ui • /////* ft-> fiu qS k P T^PP^I^P P UJ ^ il ui ft tf tu iifi, tnu il L n ^ 
np «5" unt.pi! 4ntJL.nif dl. ifuionLn tlui nuhntf t bt.tp uttfh-* 
uuijii Sbnp'Zo t pu ui u m 11 1 mii m fh auihftgu £L-in&t-ni£ t np 5" 
• if ui ji S in'// fi tu tf Lu iiij'ii in *fuuin£ fiu ^uijuiu muiuLuinu ( n p 
Lut tf fi L j tfi u 1 tji ui j'ui'h m 1 ji Ll. uin tu ui tf ui 11 fi n du ifitutuiuiL 

l'UJitf,^ ; 

^iLJL *" jft^uiuiuil^ iji 11 ft!, tf I, j nj'li uitL *ßpfiuianu 

Ir2h p^nLfiu -. // tf I, 1 11 ji sopu fufnj ut ft L nL n ui inj u ftu/fui — 
utuuiLtnpu ftui/r ^mi.L.nj Lt. fiitui iTuinifünj ^opLnaopu 
pu iij 0> S /' 'P Pf* 1 P lX UUTnt tiib~ni puiu tl ui n tf tu ujL ui fi'li : If ji 
£ LU ^uiltL put 111 lil, Tfl, fi tu j 11 j 11 In tu jt m'li m uij L 111 ff :* ifu utl 11 fi fu 
o(/' UpiUUJpnu tu 11 tu u 1 uth ui j> ui'/i p ui p. n i-uui ui L ui ftu ||l_p— 
hui]bgi_nj uiilLuii ij mi mijuiu fr uifui%i~ fr S hn.p uAiui flfü 
•IHij fiui^iutjui^u ll^ii'fip fbitil* flnt-fru: Um tLuuin ft ßftL— 
t[itiurj_fiuij ij 111 n u (,' fi 11 1 11 m n t[ 1) uij i.'jiiifiiuuinu ( fi <fuitfui— 
builiu S£p U^tiLupftuij liuipnn^ftlinufiu^ an p utLuLui £ 

t/frtfuiuuim-ftlfrt.u Lu 1 t un ^"p t l UJ P" t -<p Ü n*u n L.B- fi l*U unpui 
Ll. -, mi muh ut f tffiuiputu lutfLfiLgttL-U 1/ .-/ 1, ij hu um. IfLufUn— 
ifftl/miu fr u m.pp J* £1/ ft ut & ftu A L 11 um tLpL £ fit.pLuiun ui— 
iLuiVbttpn : fri_ I.ljLnij iffthiLt. fr frnn^utfil* Lp^uii^ ,/«•«— nuMbitti, 8nh8U.ii AU3- äbn-s-P8. im-nv inuH*- b ^MjVbU, 574 j<f rin'ff 11 11 I 11 p f, (_ ij in uu 1 11 1 >t ij it 1 l<H, iit'l, $111 £111 £11 uff n i //In- 
fi 111 11 11 )i 111 / fr 11 rr r p p /• Vit ji tu cV // h ?/ • fr f. UJ 7/ */* // tt mp a in u Il 
lf[ni mit CaUufikut^ Ifm/if u ij [iffttuu uif\p {\j\hva&at^l jt 
ffmfih (^h" ß^iuGuiljüLuiö") fr*. &hrn2ruitfpkuff [* uiftu%£ 

fr in Ji 11 li ti 111 11 11 fr/. 111 ituiShtt tut. /* u ut tu tf tuo fit u bu trumghut t 
nihil, in 11 in 11 puiunutf rit-iriirii pjiuhu L u Ituttihut j trmiftu— 
'iimffu jtui : \ju fr fh\f Q B'ttt-Kii li //*«' £ /' ßftutimu'tiftnj 
urur l,nii j lj 11 fi 111 in 11 11 j h th tu £ jr fhttitili \j jthui * (^"fc /" /' 
ttuhh £tttf t/W inj ut\u tjuipiftutifhtnu innuhut£ utfm tftn— 

I miiiiih jt fifir-iiuiuiffuiij' tifi Li. jfftrriij hnhu Iftttp iir£Jtt£iiu 

h II II l !• f hflffllllb-flUU fi l_ Il 111 ill III II // 111 1 If II I jll Hl 11 £11 £IU ItllltJ 

tiuuuitruuih'tit juou luixui^u nriiftciiuu tultmjt \j\tr jt ftr '. {j IL tu— 

II in 11 1, in 1 (f iiiiml i- in 11 11 1 ii I, in li 11 li 11 111 11 11 in y bu il in 11 11 111 111 1, — 
uiiifif f. 1 11 ii 11I in iiiut 1 n 11 in 11 hu if in .» tun in h iii*0 111 1/ Li n mit' li in if 

11 mlf 11 u£ in fi um 1 if'ii /,* fi 11 1 11 in 11 / tfuti : (j ruh t- fr fr fr llJ<><$ ut J" 
(j\tf ' p 1111 , u fi I, if li'/i (m//i) uj iLittf% 11 £i ituit hu tu tu n oiifiufruj— 
ciifinu ^uthutt n in f uin. "li 11 iß in hu tf~n ttnifhm / pmanutf m— 

II m$un fuf uin I, Ifl.m f jfjpnt utui£^tf (h\yß* Pnu[i% : J)u ^£T 
• ifuifiiHf* uppnj \j p n uu ut nf^ rf urj ffrt* np » . ( n £i tu um Pfr n n n 
£ n in 11 if ni fi pujufiftfh hu u 111 in 111 n 11 1 lil 'fr /// 11 ' f StfupjitJ \}\u — 
mnua'tit if&uiiibiui in m p m »fr hu runuiuihui i niuin.hu — 
iiitiiuiiu ui 11 l.uuiflt hu hn hm e "*'/'/"/ "/' ' Ui V "" U1 £ V UJLm 
tt.mQltnp ru upp nj \j p n i umu £ tf inj fr u njU tu tf fvlt . n pn g 
tjtupdituiitpttt pjtuhji ft *ß n fi u iii 11 u £ [fall* P t f' tul ^ tj-UJurtuu— 
uimu It'li . uni t\*li ; '/• ui fi<\ I. ui f //•'/ frfnuhu hphr u hihi fiuili 
£l /» £1 ut£ Ulli ti fr inj 111 fi fii 1 )/ in If m'h -, fi 111 il in um i hu 'h u ml. tu t 
J" L"u **~ Uil ' rjuJjujhu hu a mO*\ fi 111 11 1. m f fr *///» u m'lt f f hu A fi tu— 
J 111 fi I. ui f h t/u jr '/ /. ///// fi ji uif : 'i'UjpÄbtui ff n If hu uiuutuif li 
mm ftui'h fr l\iiumuiutffiUHiuft,fliti f mit 11 1 ii' i>m h uin mt li i >> 
hu uj £T ^n uli uj huju •> um ii' m um 1 j n n juj n hu htfuiJt £ n uj— 
nur££rlj ru£i ui uj uih tri ui tili tthnnii fuu uriit ff nou tftn pnu t pU hu 

UI II Ulli I Ulb III p u/li if UI fl If Hl llf L lll II I fif L III li' f'h * ifl Ulf f f. UI If JUJ t — 

ntujpsff n pu£% u um n I. n m h)i ni iftu ruh £mf *[fun *«/' tfuipu 
hu u ü '/fr n nui h 111)1 ni ti m n hu n 1 fff h 1 *Ii u'h y an p uuiutuhui r £ p 
fi ff puit'Ouii 11 p h 1 fii I, n/li fiupnutP . n< hhphuji tffru hu 11 < 
fitiuf l,m f tuftufr* ft J mit Äbrultujn-pnufcfhtirhh , ujj t tfhni] 
<ru/tfuJU * m mm if I, uj £ auiunupu hi-p , p u {/ a /' ' "' /' "' H " ' ^ t ~ 
V {* t- p ut f£^ jr . il'm'iim 1 u/Oif ju n p if uifh if tu ah nft% uj u% hutjp 
i£UJ rf h*ü iiiju IfLitiuu fc*-p hu £p Jhujjhuj r jujtFb'uh g nuutt 
hu ji\J<f~ 4ifnuuT ui 11 ui n 1 ut?* utj'o u if 4frh hu *ünp hmtuhuj— 
ft m*0 urii liuthu uihnhtuhjj m n irim j>0 u ti ■> iu*ii:l in p ui tf huu 

II I uuini p funif/tu hu hpffpuj^tuifiujhui^ijfih^ £fi hu muß I. n h : 
lhj£ hu ^ujurujt£itij & *ti tu fitiiu 1 ji I, iu'o optijjuin hu If m nn m u 
unupp. ~.ni fiifu ■ iftu'lnAlr /"-£t opfiumlf uruj£nif mill.nl,-. 
gnultt U»J£ hu t£pujpjr VujfuuÄiAb) nn p nuU^p tun. Uiu— 
m n 1 uih hu UJtu ti ut fi if phj? , n p m'Otf 111 tf tu p fu put tu ( nt\ 
11 fi fi'ltui if'ft 11 1 11 11 1 if uih l f fi ifuiii'Lol.uhm'o ; Xfiithu uuifi, hu 
IttiMf J UJUtnni ' UJ ^ uj^nuu^ a C na ( tu Ph'Uuinj ni ufuipm — 
"l^C "* [ruf^hu ft tf-ujtf h-h pm ßhuju jnuunugujfihini hu 
[11 p turnt, fiij n£ n.ujruujp^p hu iftu SOu ij (ilfO n£ rununjp 
jhut , ij 111 i/o 111 * fu 111 mm 11 l y f, hu tfput^uJu Ifitui' mifo hu «fr— 
ß-hrtAi£tiju hu l'lf'^hp'u um 111*0 t\ um litn'o ui no ff fr u jtij , nm'/nVo 
jw1jf£i,i£j,hh n£ utujjp : S^unuphuttTp hu u ui ntf n u h p tun u- 
f'ff.mii'p ifßujphijj£ if uih mi p f. inj IfLuiuu jti p A ijiuinu tu— 
il f.hniuitt pp h'ppnpi/ittffhmu hu flujnbguJU jl f>i,iif»,,/ti 
%ut£ttiflj,ijij* ifhp<£ jr jlutif im u fiutu/iiiiii f.uiifiitfiO \*u — muni'iifuf jr iffimO h Ifh t£h tj unj uppirjü *?• p jt r£n p jru tf'hp 
J^nuuufUttpi^jiu , fl'älr fJtffih hu urrtli^ ffunnn m>) jt nun— 
rt£ui%l; 11 fi pn/u pufattutf Uftujuih^jtu jr Zjtuuuuruu hu juiju— 
in nur i[ ma hu jr f 11 1 u'Oii mn fr u im ti ' f.nmi'li ui juuitti tth uj tu jt 
tjtuittu utfy p n 1 jl I, ut'O ja fiuj hu ji iifinmjii 11 ftpii'f jiupng : 
uitt £ii : thjf " L tfirrtnrfh mg hu impmrupbutn /» • n.h pjj; 

rfif^lftj (9'i[iul}uiQf k , lluiinxfnt_p^]iuGf jUij-uxxfuij ifjiG^bi. {1 

ll'hjl fl'äb pnvjlG ui ^ ju mm f. uif i?jiu£ [' tfurju&m'ii'lt jtip* 

hu l. plffiu pif puipqifiufifciug qjipf xr|x uipuiujji ]_lrc[iii.lr \x 

ifhp plUppUlRU- iuj£ hu T£nuiiT£. u°jr jr rfhp if ji p £htitiU jhplp~ 

1t kg 4 lliu T£T1ttJ Ulli Uih iimtimfiif *UI£ljtU IflUptfilifil.lllf \ U+J I 

hu mumif lf|u|ip-Uipuil£Ul(l pUltiu ijtuu'li it'm^i m*0 ijmpifui — 
uf I. m ji'lr jruptir S £f r U putmjtnft ,P UI 9 ^rthtnn pjiit smuhn hu 
ttm'ifmi£ui% fi mn jn p : (jtuhu tuuutg p (j UlUtl JTl. p UllUI^ 
ifiufiifiupLuif jr tfhpuij mj f u 1 pl,'o ji if Amii'l.tf hu ju p jtf jrh 
fi mn ji 1 p , *iti fimti mn I, m f n nn h p tum 1 ff ui% uuitjjtujt hu «#— 
um \ph uj r jt ^tutffijrf hu s /. ml, t uih '"ju 5" tf p ji u pmfijtuj* 
hu fr h p i ut ut uili in 'ff uitt in uih hl uiit, uif t tfOm ju ni n m 11 n jto~1t 
4m%rr.bp4\ il fr // V 1 tu if fi ji 1 iji mn tun 11 1 jif I, 111O if p 11 111 m f ijiiuijtf,— 

iiimif iiiuiti jitf m pif utuiut 11 fil, m f : ILjf hu ubppni[bui] ui— 
i[opf hnqbJumaG ifiuqp^nquil^uiGf ]i uni_pp uiiuuiiupiu— 

<jpü ji tt^ü'u m iil.ii m 11 n 1 fi p I; fi fi 1, fi n 11 1 jif hutu hu tfji [j\u~ 

in 11 1 m S 11 1 jl I, m'Ou : Utfl hu < fi'lil, m if Ifinil'uifi V tT jt p mn 11 t ii' 

b-utjujiu,!* jt u ui A, t}' 111*11 u ^hptfmhjthttj hu ^'huujpjitii tl'l.fid 

jt Sf>*ftU£i*l*"J , /^4* ßnujru iitful.uif hu fhHU. P'jj' u '"— 
1 m fi ml, m f * 11 p 11 f jjr ymururffu o p ^S 5/ n uß h m if p h n ji tf jt . ut— 
il t\*U \ lhj£ hu u/liru prhuju ßmffiip £p£tfu hnpoprr pnji ttijth— 
nbpittfiriu ij in fi if ui uff, m ji"li t*f T j"l"pj r * mu h inu fi 1 tun— 

ji ii m 11 in 11 u n fi in ji 11 h u 11 ij 11 1 j<l ji 1 li 11 tf fi n 1 mm f, tf jt u fi 111 flu Uli— 
t-ittu tfhh^jt f n p n f. p jt ij ' h piij £ gwu iftlfrut» tfutpithmu • 
tf jr rumj p m tunh u g jt u jmuhfu , mj u j T £'h£Jr i hpf; hiutfjtu 
hu tl £ >iiu'ft<\ fi m'Oiiiu } if Jim hu fi'itjff f. fi if ji fi if nn pf, ptf mlf m'li 
hu if ii ju h jl in fi m If mit u ji fi hu lf tu u UJ tf h tu >l n m'li iXh fitt ku 
tili I, fi • m tji 11 n tu ff 111)1 mm tf I. ft 11 ju p ji) "lt tu fr tu b" 11 f lf fi mn I, p iii'jli 
hu atfhnmunpu jjt^but jr S£~p mnm^hu* : H,J£ hu j jr »zu— 
mmff tfcyfc hutjuhhujg jrrfng tfho' tu uiiniiuU jrifn* 

Ximtftruiifj/ü hu tfmiTnuu jrifn ^m prujumPnt'iifru' , 4o£* 
jttTnj f'tijifimittiiupjiu hu tfop% jufnj IT Pfum£Jt^j y sopbrt— 
popli p""J ui ut pp U£ut £U JAj hu Sopmj>brr.'h j rtjt ' tr / ß t nt-fu—> 
urutpjrrj hu 4ut purnutui hnpmpg jrtfng jt ii u/liff n 1 jl I, mh 
hu j f, p ji tu 111 u m p ff 11 1 jj I, mn tun. 'f* fi jiinn hu ijiu fuh tfh fit ii 
{jrutinuufjrij y */ ut p m ttfl , ur jth , f] •> ujjjjj jt u jrh , ß n ifu £ dt jtii ku 
II \ uih jrü . lim hu if f. n I, tf lf ui m jt uf hu j>m nu p m a utih n "fj'f* 
(J,pptf'+mifjih % l uur tP nr tJ* piuOJitj hu mit I/o uif u ui pl. mn ui- 
ii u 1 1) I, piX tu in p tu u hu hhurumuhtjjg hu mn. *ßpjtumnu tftn— 
juf, tfh f ti g . ujif£% ; M pffjtii hu fr p hoff fi)i utnmihtf jj'fhr jt 
O £ p q(j tu ff n a f^ pf^nu hu tfh h% tu ujr gh jttl rthnihghutfh 
l(f tu Pnult hu ntfuttp tfop ftä * rrt fj m p ftfuiih hu nghiuf/it fttf 
tptjtu £ph hu n piuhu pnuphuttfp uunughuij n prujtu fttf iftup— 
tf-kmt puttfit uif in » juiitirtn t.pf, uni' p n& % p Ujrrf£oh juu^m — 
hujih n p mn. \j^umnumh~ tfinjuhgtuu hu tuntuiau jfffbf 
umhu jr okp fSkp (ßjuinnhh hu ip^u ph if po p 11 pif jru fttf 
tfifiuA uih ujr QutpnuPJiuuu hu ififtuA uih u jt ^»mpfmuh hu 
q*i^iiijump tf> [k u lt u t L ug P < ^^ ,UJ L \ Ui * u phpn-ub /A) , n ft jt 
if-uitf ahrulrrun p 11 / ff I, uiult putttnutf bphojt m » jum mn 1 Pjtuh iriLBP SflbfllUi AttßbPbt» QtifHL'MMLH- iSP U« W-P* *: '//''./''' '/'""'' <'/■/<• iuttnnt-ugi "iiiiijni S i p i/iii/iAii flu im 
JtuuuiBuhng jn /il.m'iii/ • miil^u; 

I; i ti uiiiiui/./ mtl' l.'ltmju Ami iiimmi/l. m / ./'/' /'" itinlil, [in 
,,i/u /iil'l.ui/p St./i II.iiiiiiii uif) Jim in fiu jm<l.i//i'li Li /.'//il 
,1/. i/i,i 11/ ui /im i/flnif/iu. mil'^'li : l'ulf ufi tuifiJ ui/'li I, uiil fr— 

uiußiji l.i -ui/Kfi i/iuil'l.'iiiuji, {ml/u [• pmpp '■'- /'"■/•''' 

mn.m/iil I, UIU*huuijufll ^uif/i'u um /•/• II.uiuiii uih "/','- 
ifurnkut, ufi <ui/"l l.iiii/ i/tuifiJ m Uii /< puipffli l.i /'///•/•//- 
f min/ fi ii/i/iui l.i </>'//', iiufitHim/1, i/AI.i/ in/ /i'/jp/Lfi- 
ijun 4urpj> l.i Li/pmpp /»«/", uiifuiil.it ifili/ ufinnqb 
f.p/iummi/i, npp <iiini//iu//ip iiiI'ui 1/ „i/ii/ui/ in/ l/imf <i p [•- 
uuil/1. /in/ j/\'L;/ip um Sifi ufiiuji il'mop Li J'/imf Zuljfl 

iN. i/ ui/[, i ul./.ut i'/ii /uli i/ /i l. ;/ < p t/t/uui/ fil. fiiuu Ll. [],u— 

,,,,,,,,,>, iii/itptl' [i in ii in i/ ( p /-/ U.UIUUI mit , np miLunnb £ 
p mm/, ii fimfil.mij il.i/ j /i ,n i/m ,/ ,/ Li- ifl.i/ j/i'l./unu tun. 
■^ „,„,,, /,,,,// nnnpiflunp* i'fi/iumuu jmiuLfiu iu->Lnfiu Ll 
(i J-ujtf if in m Ulli m m'ii/i'li , Lqfigfi, mil'tfi, I.1//11//1: 

2- frrf 4f. «ß-'[- IhühS. U."tp/'l{/' u,Sunj 3.- im fifi 
flippmff/i [1 /in umhin/ iiiiiim um/t u l]buiupplU pmi/mpu 
tuiptf- LuLl ll •T/ili? '/*?• /luitt-fi'ufiu Ifpu ifi/uil-, fil'fh 
•f „•/•,/ S'uSI/Lu ii /1 l'uifi iTui/iif. jififiumuutfin tppulrpu 
1,1. /,/./. , 1/1, 1111/ ■ ijiuuu trn 1/ m 1/ I. m f if Li/ml/ ififiuu, np— 
"I I, ,, "',, I, iTu/uifm/i^u* if L fi L i/J' 'uiu p inmup linniu'. Skp 
[UuiniiLmif inj / ii/LfJ/./i' i/ipl/i lUifLItm/u iu<fuuiff> : ß"if jAi 
Ihlfluß": 2," lfm L il' pl. /•/■ fi mi nt-fiu [1 If L u 111 fi ji nj puinui— 
pfill jümi/Li 11 fi 1/iif/i ifftu/fnf fiul^mj tfufZL f/uufi puum— 
pfui /.,,,,/, 11 j'/'h u/m/ uii//miu/i/m/t u/p/i [iliUl "f'-'W tll 
Vnfiiuifi i/uiu piiuiiiiu . . .% : 

3» ß*n • *5H!2/' % ß*i/ • fhüh"f* ,,,'/, ,,, ,,'/,,, ,/ ii'm-> 1, ,/,,,, ,11,1,-1,, ji iiu/mil Iflimu /ilii/ul'li ■ ,/ ui/i&l.lii 1 />!•/• /A/l'/ • 
'//. 11 m/1111 i/l'J.'li ul.!pl./i m/i/iu >iujui'/i il/im- Iiuium ,u?i 
Jkpfk'h pitiphu l/mmm/il ■ imf 1,'h : li"j'li m il '/> II lu/fiu 
mit mi/ ihfi' fr 'I ',,'! 11 um 111 f'/f 11 /1 11m uiil' l.i/ l.i- $tii/ii/ 

Puifi I/iii/iI/iii m muuiu/il/ l.i/l.i : frif. 332/1 ' rtfUlÖ- 

llUlnjip' (t'hlfmf jp£iuuim//iii/im'li/iii 1'UIUJH l.i/1/L/fi l/fiuii — 
umiii/iii- ifmi/fiH.ii' 11111 •fi/ipiimnu J [1 < L ■/ fi fJ // [tu fbüü»: 

ß"q_' 333'"' «A^'//'J' ll-ÄC u/mm/i/im/'f l. tfL t- Si'f 

If m /null nun ij m /11/ tiiii/l. m'li l.i L-itiiAi 'hm p /imlf lJ,Uinni.Ul— 
ftiuinmp ij ui/ii/ m u/ 1. m'li l.i ;5'ihiuü huffiultnafnu jL pl/fi/in 
'l'unimmliiti Li l/L um/ifiii ifpuil.i- [1 '/mqtttili l.i- ff^n-Ui-— 
1I/.//1 Li i/i'li m/liil'/il/ l'.'l ./iiu^m'hmjfU Shp Suiljnp np 
1^ niu n 1 tili in 11 ' /1 l.i in 11 fiu tu in 11 i \n Li. 5 I, in in in ,, I. tu 1 

il 111 /1 1/ 111 11/ I. 111 I. 11/ Jtu l/ll u/11 II Li it/l/lnil 'iliii/ly 11 n /' 1111/ uiil 
l/ui/ldu IILufl Li rli 11 y i/jinil, ll il 111 /1 1/ Ij 111't, / . If 11 1,1 11 1 ,11 h 
fiui/iiLul./ll lU/iuiuilL, Li ^ /• 't,,,i l<l l, tu ,1 /, s L 1/ Lt. Ju ,,'/, 11, /, > . 
uiuuiii 1 tuh'iuu ^ // Li- ,1 1,1 /, ij ,,,,. / j, , fl/l/lLt- II, /■ fi in -, 1,1 ll ',, 1 'hl, >,,,'/, 

np iuiiI, *lfonnu prL, Am ptut/mm npi/p t/t, il m'li u 1 /,/ Ii i'h Ao/iu 
miif'/.pL; L t- lliimin mh ti/f^uL] 1/ lill ul. tu li nu l/tl'L&u Li 
i/ipnji/iu Li ,j I, 1/ I, ,/ I. ,f fi'li -> ,11 11 iu 111 111 ujiu-,' if/iuiLi. Ii 
ij in j 11 1 n m'/i '/• j, j, 11 in 11 1: 1, pjuiipu lut-unt^U* *l'Ui/t p/il; /L uiu 

1I1 n i/iiju in j, ,1 m'li ji in j, in 11 ,/ / - njtr£u$, : frn* 33-4'-"' <S.S k f 1 

ITmp./mpu jfi^Lutj,. p ffu[/,u fhlTlOfi»: — ß-n. 3-34/»- 

* I' 4*t* p £ i# iii'l/li * m'li III III III * 

«£/ t'£ Otfisrii-£J-[ll.h -i iU U*lM ff fl Ulf Ulli {'{''i fjujpufiu , 

tjnjif "^^'t ** " J ^ i UJ "/ "' /' ** '" /' J'hj» I. fi fl 111 il ' f . fuh If. II li li' Jt 

I' 111 fi I. jim fAi'h ■ ti'l^^fr ttt-J- miiiiff,, 4utfu in l, il n ll t O ff n y- 

UUMÜ ItjU Ulli l> fl ill fl III 11 Ij / j llliflf'll Oll flll Ultt'uly fltl llflllfhlll — 

11 111 11 if ;i 1 n if / f f ,1 1 11 111 1 1, fi 11 ij li . . . ^ ifli 111 if mtS fi uiu fiu ff 1, 11 'li f fr : 575. 

1 n ii r uii 

Z,/'), ß*t>^ 'linßi (hfl (hfr- Hiu V : ia>nui.i a "P > 7i: — lr^}\Tn^ß•^^^ , 22x16-5= — ■ 
c ^pn^p■^^'^, , iriuuujiuQ 16X11: — sn'^ 1 21 : — 

r**lj P f'>*"0- * !): — "bl'hß 1 ' pnvqp piuuiuljiuQ liiuuui, 
iuCnnnpl|, l|mujiniuqn]ß : — llUSlT 1 tuajbLp Ipnp Ijp 
ujiuljup, bwbLpGp Ijui], piujg i^Quiunnu^ : — ^U.'b'MJ,- 
WVX-P-' llß^uunLUl^, pq. 2, 3, 4, 5 iftjinbqtß 
Ilinpni-mJy bpljnv luGcjuiü'- bi_ ifpG^bL 9 pi^. Tjuiqifb,ß 
piudGnLiu^: — «Hi|" Qomp<ipp ifuif ni.p : — SUn>U- 

s-bp-p* pq- 3= — hifii'u.wnf^ ^lB]!: _ bjnnuvr 

^ntGp : — l ^^UU.l^^^Pl].'0•|' , iqmljuiuiui-np quipq pq. 
3m: _ Ul^UlJ.'b3^J.SlJ.P'Vß , ^n L Q|i: _ \,W.W jnt.Gp : 
— T-U.SUPV F q- 69, 70, 71= — J-Uir^W 
(VP—d-P«: _ T-PhS' uiG^mGop: — ^Ul^ni, t)h 
llUaU'nO.' vuG^iuGop : _ SbO.h' vuG&uiGop: — SbP' 
•Tloqnu i]pq- T.mquiGfibmGgp bqpmjpp : — 3boU.SH.- 

l^U. , ^•Pn^P•^^*b«P , 56p, 57m, 6Sp, 69m: _ Stilb- 

1 ^n^P•^^'^l > P , pqpt qnih 'JpuiJ qpnuufr «%upqbvbiui 
,]Uinpujbint; 1905: ITb^iupqnj ^. ^. P-iunGiupiuu ilpq • 
•'lplbqlillfibuiG tfuunb(iiuquipiiiPuiiiqbiii |i il|ib(i(im : XTttiinLuiiju £' 'l^ni_JlUlfi Ll. Q lu L-h ^n t-tui* : 

U, ' ß'l ' \tu 56/? : «Uj u k tl'P op/il/uii/ 

Zin if in /'in 1/ i ii 1/ Ijiml P Ulf uijl^ iiuuLiiu , ii p lin < li 
l^ni-pUlU : (Xfu/iholi -'■, in i in i,n i Wh ujui m m h fi iii — 
liuiii'b : y'iiiL.luiilifiu l/ü 

1 • ß*tfy • \ui 2/i : «U.u £ t/tuhif- ^nt-pu/iifiu 

liiunniuL. in ii in uiiil. ii 1,1 1 iii! 5" unL-piuj £pr£ > uiufi 
Ib^OLupuij» : 

2- Ul • ß*i£ • 3«" 56/?: «UrjouipLU np I, 

rrinL-lu uin-LuQph Uiii^pujpTp 3) in ff luj^ np £ 'limpi 
um LuVp'u in, lin h i/ in , ni'h li uii L tupf Iroprh : 
' IF1FH <ÜO wu n L.^1 Ifuuini-b^nj nnnpifuih-p hi- 
I' in fi I, lim // // U,umnt-}tni piiun h u uuihnh-oiip , 
npnL-if nulluni, oiiu uhpvpu. nt-lumpl. li'uinpfui— 
um u pjnLuip<*> LuunLO I. ii 1/ r. in in if in I: I, i Uli inj 

rfAhiililiuj inL-pfliL^b hl. nin m ii // I, in yuiL.iiuig l.i 
nuiL.uiurpU np aifka ifuikppifu L l. ii S kppbjt 
npfsijuiiffiu , hl. ii < il' n i n p I, m i n uiil Iilio^i aii Luiii , 
tV" luiin mif in p fi tllim uii) il n i j> : U.fl IJuipii — nuMtm. snhniui :u?{ abiwos- im-nv in,iH<>- h a,MiVbU, 575- ll tili. 11 I 1,1 1. 111,1 ji (fUinilL. u IhulllllL-b IIJ Ulf Hfl — 

iTutitfi q.flfuitS-ji , t^n^ni-PJiifli tun. ol.pu P llu "j'!J 
ii ii ii jitl nit> li nftfutb- li iftu in ut L.n p li /m i n i ji li tfiu— 
mm iiimiAi fi x Qobtf ttiifut <LiPj> : P ^>Lif jut-uuij'^ : 
p Jtbtf jnLuuiiTjt : Ikj f ffiuptftfiuhf'i** OuiJstiL.u 
\kuutnLb-nj nri n nifiuitji puipbputpji : U,Lp*,luiL.— 
pf-ltLÜ (J,u ui II L& nj JJ III lj Uli I, II j, tu/ ii pifiucrL flUi— 
/iL/1111/1/1 fibuiifuiL.ti pb jui-L-nLnu ifutuiutuinuiltp : 
//// nnLo utifblib^buiu , iViuuuij'Lui/ni-j* uifiuj 
ii in in ij li i onubuif Ltfbi/tiLji : o tp tiUftfkuJ 
tftl'btf li Ifbui i"-lj"f ji Ifbui mjh n u fi 1/ p"1 "/' 
{Ajutübtfutn lunutbq ptu pbrn-ffbutu phrpiptu 
In, ,iiii Ol. li* ,1 ii I ii ii I, ii ij ii i i> : 

p- ß*if ;• 3p: «llt/ouiput , np t i/ftiLJu Lp- 
I, in, iiii nullit Autifuiji A"/>> '• ( IJil-iiiuu-ifpp put— 

thututTnüt^ IJ. IUP •■ ) Ulffiiffp" «ßutunLU U.u- 

uini_ifni piii i,l. iiiii ii li Li- iiiiii piTuihp ifftp\pu "{/'« 
um nihil luiunhif uiu u tn n l B- b uiu Ifutü" UnfiipnL— 

1(1 1, lll U <\ ul III II 11,111 pm'll IUUUIIIL-LU&UIU p puiißli bt- 

I, ii li In ,1 mi) ii, ij Al lUuuinLiuftuiufui unjiiju , l "J [ u L 
iiiiiiiIiI Inj ii ii n pifnupTbuiuii fuilt bi .pbif Li uijfnif 
). in In ll h in ii • ♦ «^ : 

CJ • ß*if • 15"*: «U,ipoujpiiij np h tf.inL.ju h p— 
/i uii ii •> mii' m p ii f/A/» : {l^nt-ituAtiiDfi ptuJuiu— 

ifiiLUn \¥ m* : ) U ' hp'IFß «QuiLiiLpu ufutu— 

iip/uuinL.prbuj1f p Ini tulib Lui ptfLut lu , bpfb nji 
lutnuty bi~ iLuuif ii I, ii li ii i u in in i p u ii h ii iii'h li ii ji 
n < b lu uiu in p ui ui ti in tu ufutu tj'uli , bftrb /(///— 
uinLcYnj bplAifpab, ppp tun. lim tiuinuuifnif'fr : 

IJ- • ß"if • \\)ui : «Ibipoujpiu , np L 11'" /" 
iiippiipii. ui'hli ~, iml' in p ii <r£->> : (/hiu. ptb • 
^ß" Üb:) V\tlPlL «lU'buuiju ifuipi/uiptp;/ 

ifflU JfUl'ü Illi'tlL.u'u Uubl_ put p dp 111 II 11 1 11 111 lll, Ulli /iL 

linijiu pu'[- Ibuuini-itnj Inuul, iuJy> \ 

JT . /<^Y . 'l'.\ui : «UnLpuififp £ /ifuijpif ^ , n p 
i£ u n L.tff puyi U btpfihb y ni-ub injbuifi? fip* fJ,i/otu— 
p tt/> , n p b ljnL.pi 'tfiTru.bpiipii- iilIiIi -> mit in p ,, 
bpbutiLu bi. bpf/ni.» : (L\iilu . £5 a'fr#:) 

U 'll'IpP «OUIUI1LU ff,U UI II L.&- III pilipli pmp !l Li 

nifnpjuiirp : (l,u m n i ,ni\ piupbpiuii L l. iirinp— 
Jaiff, ut/upliH^i Ifbun-uilip L L. piupaip 1,1111 /"'"/ 

jnpill^ II £ 1"J "'JI'- II p JULILUtV Ij Ij UI III lim pm'll II , 
Uli, j, 11 LJUIL.buiLUUlUUU II C\ Ulli lll Ut UI II •» II II LU n jl » II 

il'utpn.butM bui^ : 

<{■ ß'l< 28/i : «UnLpff/i k/u/nutiT , np i 

l" L 4?l' li LipftiiL iiluJi mjl.mpl £Ab : Hifonupuij 

np b if priLp/ t/Li/L pnpip nt-li/i Autituipu J/l» : 

( L\iu u . tithlfr üfU : ) llbpupp «ßuihiiLli . . . 

ij iii ii iii iii ilinji^u [/.UUML-ö nj L L. iiu% fi li'Ljt ii » nn 
iiiiimuij p , u ["b ny limlu li i/i in i/i ui u L jLiuu'li 
[iLjinij puiifubuat» : 

K • r'l '• A-kui : «(/ in j, in jj-^t % [uiiujjiuifb , ii p 
b juiu ui pm'h U'bj>fi\£ tiLufi iiijLuif,/ ay : U,no— 
lupuij , np ^ ifpnL^u LopTiiLpnpif i"-u/i -' uiil'm /, n 

uiutuu» : (l„ Lu . dlull ÄMU.:] UktlFE «U"~ 

a in iiji,ijl t i, Li imf L'liL ii iitnit [1,1111111 1 h lll -yllttl— lliuuil.pil'll Iii ii Hl p'l'U p\i p'li In j, li mli ij Li piupL — 

if.np&utuu» : ß*ii • 'M'yui : «U nt-puipUt b^u- 

ipiui^ ii ii £ uiL.il lii uinubi ll bit-bu)^ • nihfi 
Hui. tu br ~*b ' ' • » : 

]} • ß*1 ' 38»«: «Ui"-pui/<ffi 1/ [Jtit-puij np % 

llf'U^ U LipflUlb LIL-u/l UljblUpbu AlUpflL-p jilllll'll 

bu bopru : ILiioiupuij' ( np b uiiil/u pLtüL pn pn , 

nLitji ~iuul' ui pn ^r» : (/^//i_i/. puitb • QHp aStA:) 

l) 'ih'ipp «#'/»/'« "'J' u jbplA iiluui Abt/ utnui— 
jibiu/, •ipiuil'ujh iil.'lLi Ll. upufiL/ abq Iputiinju'b '. 
p-, ß*,/. ±2p: «UiiLpiup7/, Sniifku , np £ 
inuUuAinL. ü ut p tput »/){ fiu- • [f [ij?[ib. 1 l,L<u l' ,uiibui0 
bpr: ibioutpuii' n p l, lfiiL.pt uuuuub pn piL , nullit 

4utJ'utpu <bp» t (l\nL.u . li2f' lH\[<b) : Ubfii/pp* 

«//♦ 1/nj lJ,uuiiiL.iub- bp7b n \ «/'/', np J-nnnJb/nii 
b uiiul I, .'. I. u L in'/, i im in u i ui jiu i /<! li m'ii : 

<T . ^il • iTut : «(/ iiLjim 'Bh AnL.tL.ipp ii p ,£■ 
" ' l'-Pl'k iit*ii[i .itfhiufJ- aß? : Ibifout p uij np £ 

u im In a~ut nihil -iltiii iii /, li i\ptjy> : ( l\h lu • U 

U Irh :) U 1 /"/ pfi «lA« ui n l,luo~ mil L'lnti ml. ii Ll. 
uiifLuuttf_bui li'buiju <ui puitfti pb-uitih ntlut^, Ulli— 
tn/iif Lt. niiup p.utlt fliuLf IfUiJ'L^ : 

dlll • ß*ti • 49«'': «Um puifJ-Jt ituuiiLiff , n p 
K J"1 u kl' 1 '' '/ n !) I"J U \ ^ /'-P/'i iilM n iiijbiultr 
iMrtf. : ll.i/ii ji m /i inj ii p b tifULpt J p mlili ^ miß in flu 

ff,»: (l„uu. Ü'J-'h—U'Iub') V'll'IFP «#/»# 
piuttbo li ij I. , "ij iil/uui/i np pitip abtf ~.m tt inui— 
inLifJi Lufiutp Ifuttfl^p L i_ j'tu't^u bplfbpiiL.^ : 

dp. ß*tf . 56'": «UnLpuipbfi nutntf , np b 

ii ji n in in Uli mil uji,j , tf Lob^ , ui'liL ii,l.iii hl lini : 
U.if out ji in , ii p |£ ijjinji, tili iii'lili i tiiif tu ji n c/V.» : 

dnuu. inj— wir R.) UWifil «U""^h 

pr yüiuiibp Li jiliu u In) im) m j, m j, *» p^tiifn mil 

jb.f Lffam» : ( _ ^pnunfr 1 «iri^fiit» in- «irt- 

f[M7»:) 

ß"tf- "((i/c' 'U'l'hi «iil""^' %IILpuA1l ifpigtlL 

IjUtUIII Ijjtliljjty •^tllljfll lll, ntll tjjll.jjl l.jl^ll lltjll *llll/l I. I II . 

littjiijtlt litt tili 'hilm'h Miiijijnitijtl, ii i IJ juliii f.*U li L ll i ntjl 

/.>/£ uilL-jJi-» : 

ß . 3uiüj|niAu& : f<i-if . TÜlu uiufu Ifp if.pl % 

«'/»/" ">/» uiLubutf pm'li jin Llu ihilL fn lui\ Ifiibuif 
b litt tfllL-flUlJjpu ij n/in Hilf nif a lll Ij ji I. 1 1, puiliji 
-> mil' uiu ,,,i,l. iii j ij jiLifli tun li ~iiui\itju pu/huiu L— 
puttf» : 

UI . I"'l • -)7 tu : «H^iupiftuiifLiiiiii.ltfliL^i U uiA — 
Ü'blf[t Jl'J'b UfUlUIIIL-bfll bu fAiiftuJubfli il'utAifb — 
mm Ij tili, ui ij , '/"/' null lupuillf ij ji I, lll y » : {f Ifblfpp 
«^»// in ii! iii i, im) nn ii ji ll t n iii n i o ii j , uinofirji 1.1 
tli p If ii L-kt n lÜi U,ii ui ii L.h iii L ij I, li ml 'hu jim , hfiii— 
ml. m j ji il'bf pltlfL piuti jt ^luiifiuirjiu fiLfinLÜ" , 
iipnL'ii uiliiiLuu i{ /' O bupuipy» : 

P • ß"if • 5!)/' : « l l\uiuu /""'//' ^m-uibfiifii 
uitil t fi unjitj} : «Hiuuiuiulu ui'liL Litt (bpip/iiiL fio-if. 

II jllll ll Ü fl&l p • ö ll II II I 11 T*flflUUltlU I II jlll Ulli Hi- 
lf lll <L 11 pH iii nn Ijl, jim p'li l"-p iji 'li IUI in irtu— 
Itnijttfl tf/fLpitj in ,,, uj ml, Iii, [ftiili • . .» : 1(1 ITU.8P HIIhHIUi :iU,l;IM/i, Ul;(MJ/H'lU> • ASP- U- *hP«B *: (| . ß'ii ■ li(l/// : «•/.""'''/ i/finiit/ in/n/ L/Liuf 
ll'lil-l"J /' l"'fi'» : «£//Vi bpl/iii. -^/iL'uuii///,, 
il'/i ii i tt in 'b in il 11./' ii •/ in l.i ii'/i i ii in •' II in l' ii i/ in t 
ii/i,/> I. i'i'l.'iHi / ll.ii in n i t) nj / L /» 1/liJi ij ,/b/il/fip "'— 
iiiiiiiLiiw/oy : 

II • ß'ii • Gl»// : «'I iiiii'/i mim n'h i/ immun— 
utuAtlAi : /' 'im/li» : «ll.ul, Jim in (i'li jm/uil' [il/ Z/im- 
it'iiill. u i/ l f U.iiiiiii i iiii) -C /iL 'mm 1/ ji'h il'uiini i/fi 
i/iiiiI 1,'liiiii'lt in /im /im!) \*li snit u p nu/uilii/]^» : 

b . ß'n • 63/> ! «'lun/li tLinwfuuijA : /' 

'iiiij'h-» ■. «"/• u/inj /' '/ /""/'"" »(/'/# l-/il/[i/i iiul/p yi— 

ih In ii in flu Li I/iiiii/ in in in 1/ im *ui pui/'uninuL 11/ 
Li i/iii'Iiiiii/iii'Iiiii n/1,11 iipn^biu/ im) l.'h mj'li ""/'/ /' 
ii/ im/ in /• I, /i !) um <i/i in Ii 1/ I. in / : 

([ • A^'y • 64/« : «'Ijuiiu i/J rifun tj : /' nii/'ti» : 
«'l'il ii In in/ L/ibb/i t[ &-& < tf 'pLi/^h >, hbiiu/bij Ll 
i\Lt IJ luluiiin'lif} : 

<7 • /''''/• (>.)/': ««/_/«//?/ ii /Uli iiu ui'ii t tu lui— 
Ul IUI ll. in u niimmi imn'li li'li ■■ : Xt m i u i /ili ij immun — 
irriulip 1. 1/1. n iil.'li in ii mV L L /iLiiiun {/ % n in n l& ni 
IlL m n ui n ij\l, nun ii in • ml £ O £ /' «£//» : 

p. /<*'//• (>(>«/: «'Ijmiu bpf/ufn/» : «U.I1UI— 

9/luh I. /' Ij j'li'l, n tnl, I/O in l L l/iu'lliii'li - 9 II III l.jilj — 

(nifi i/ "li b ii/ "[/Ii in n 9/i ii/ » : 

J>- • 1^1/ • ßfi/i : «*#/ < pu/ pui pAoi/uii/u r/m— 
jil uii'li Ifji in n i h nj^ : «/•//// fu.p Imijiii Ii uL/innj 

in 1,1 ii ii ii j h ll.ii in ii i ^ n j ; (\ ■ ( f >i/ l\i\p: «ß'n^iiih./i'/, Lplfhjig [, J'fi- 
9 n tili bi- il'Lp» : «Ii'/i /ViL^iitnp ii fi n£ L/il/jin Li 

n * I, jiljjiti 4 um uu hu")) : 

dt", /ihn. 66/«: «SLu/i/ IJ'iii-iiJ'tuf'i» : «f» 

ll' ^ i* l/lll /llll'll Uli Ii ijjiiljil'll /lllj, n/i ljii\fi ll/ill — 
I llll'll I' n ji nif / i fi ijjl.uij l f IJ r\ l-ii -* .. -i /•/ /;/ '// IJ.ll — 

III III hu/ II /l l/lll juL Ulli l/h Ulli IIIJU l'i /' /» ll'fltllll' 

ttiMcl" • - >>: 

A*'v • 68/«« 'IJ'rt *ft'L i , ' l 'l <fL i'"'"L " ,1,1 " 

nliuillll Ii itllin/li/ ja ji"'/ jiil jill'llL ui i Li/Li 

uiuiii.muLuii li'iiinr/iunLu hu r/JlL. ihn ß^ifujn— 
min IJ Liuu 4hujL-Liiit Ll ui ii ui ii i ui ii ui Jil'i, ',k u 
Ol/ Ulli Ij lull ll l l<l I, Ulli Li ij Ij inj ii i 1,1 L in Ii Ll/liull 

nun il ^J' uni/ui^l 

2* ß**i* CO«/- «%ii|nu 4 tu I 1I l ulU l^ Tin 1,uiqiu[ifibuiGg 

( lf t§ I fHIJill^L Ul)ltJ ) hm jn lf ji'li iii'i ii/f'hu ft if *ß £ O ß- tU *C L iinj ll &L. 

usufuä (L{"f *//'"/' d [**k il* l. U [' l*(J* "'5' /' b£tu%uif/nt-fr£ftz ff L — 
rt_iuh *,' ] S»>>> ftl • : //. ju i^nt-puj*Uii ii // / i< u ^ L i/mh j It— 
f trugt iiiuiiii Itti I. >//'•'/' j'liujnii/ n tu u tin : (, n n tu AhrLiuii.li/ii/ 
*iuui utfuAj £ : Xyuuib- bt- li'Lntub' I; U.pn_ujunt-iz \,nL./t— 
[iiutf b if H^fiLuuiuj [r lf y« ft p~ ui n L luu- tluiujffiLf *}> p ui n lu ii tu— 
uf**li—\TtutnLuujiiititiujufiu: 12 ßiti^ijtufi 190-J (&• ßun/ifn/: 
II ui f y J> u lf tu ii miiiihih ttiu'b : 576, 
1 n h P 11 \ tl.lt ß-f,^ hn/n: isc: o-nhiP-- H2: _ inj^ni^b^« i&-5xi4: — 

■^pnUP-M^' ifliiuujiLQ 16X12: — SM,*' 35: _ 
p-toPP'-f" ^bfl 021110011^^1^: — Wfrß'' puipiulj fibp- 
ifuilj nqnpl! pn^p: _ liH^lT lilmuiljuizp : — ITU'HJ.- 

'i.u.t^bu.s iuu<tiu.wi j'^ßp: _ Au^ c ^u^^u c u•p , xtmim. v 

ifßiugiuö: _ S-M" 2 lT n ul lbl 1 : — aUP0•^]. < ^^P•B , ^n L Qp: 

— ll■npu c ^^p^ , ub L ui^ P : _ ^nnu^-p, ^uuiun- 

SIH>1,' ß-ry- 1Ö4— 112: — ( ^.^J > U , ^J.'^,Ul^ , 1843: _ *+Pb2* 
2, • iruipljnu U'vufiiuubuili, UGinnübuiG. iTjluipuiQ : — 

t?ui^ni, bh misirnv majugui: — stii'" U 1 ?^ 1 » 

Ijunf M- <i|ii[liu: — SbUPf-' UBurnGbuiG 2,mpf : — 

s^cnsullU t ^pnhP■^^^•B , p-n- 2m: _ sbWifih- 

f^l^T^-'lj'f*'* U,iiuij|iß l|nqfji(i buibLp Ijnnifp 1 «b IfiuutbGiu- 
ij.uipvu.Rt UGinußbuiß irpuipxuGm.pbuiG. 2/15 3nt- 
Gnuup 1907»: 

//' um,/, ui'ii ii £ x ^h-jif opjifiuig ^uiqiupiug- 

^ n (J ll""!" 1'uifiuj^/ujaLni/ n/i l/n ^ft f \liUp.vaSi f 

uiju[iuj>i, ^uiLiuf nviffi tquiinni-h.puifiiu(f • ß'iufpq- 

UlUUbrjUll. Ji l^ui m [tum ij L.n n nui/i /nun nj ji /Iri/tiL. ^ui/na in • In ui min 11 h /i ii i II 1, im)' /• / In) in u iiiui n l y ji 

Uuilrih-iuriQnu ijuipii.unjjbinb;, l^bhuigLiij : Jju ifm- 

In im/ jil, i/ ui i Ii l/l'l/l'!' op/iuuili^ puii/tt ujuib/nJ 
pur/. ') I") liiu'liu ui ■• luiiiimu u ji ji ii ' [il I, uiil /• ^o p 
•4,pi^Ulß[Hu|l li|ll-q]ivf llbuiQg fr IT [iujpuiuni.pbu^ 
lli /'ui'ii ui'hL in'li ^.iiijii/ if ' puiu&iuuif Ii l ui ruu ob /n f_— 
p-b"b'b,u fii-pnLjf ji Qluipuu fi S}nLi/ur np £ jr 
UtliuAiuU, lUMifb Sb-turLU 1843 *PbutpnLjup 12: 

lluuuib nUiLOpliiiuilibr/uiL Li u {/ u rLiur/ur— 
'Jim /i b aLiiu > . II tu nl/ii u Ii u ui'liiiiuLuin U$i~ 
uiu'liL ui'ii il'/iiiipm'liL np \£ "bij" l^"t [.bpuiUiu— 
ubiuu ^.iiijin : 

1» l^r/- %ui 17 ui i Unju Iruj fu n p 1/ jihi [p-[tL. 

•>(5) ^brm , iTbui tuli [<l L n Ii Ij ji ifii inj in in bp 
nupiiL-uiu/jnLfi* ß^q. 124«'« «U,r/oiupuf n p £ 
ii in /im n/ • £bin. nuab piuhu \m\ OuiUnLh 
ClLuitLn n/Juib-b bi. nniipifuiirb : Qobn uppL/nil 
im Ol« im) L Ii ui in .iii/iuiii/ , ulil im/ im n /in ^uitltuj— 
upff t inhuinnLuih- "ii j ii ji Ii ij , ui'litj Hin in ji Li bin— 
liui/i-, upmpL ui i/ ui - L ui np r/ohn b uiuinu/üg pllIL ,[,p il ' ui p r/Aiuijbu iuiii/tuu\fe ImL Ji nmibiVb, anhaue aus- abfMhPs- irsi-nv irh>r*>- h «i,MjVi.u , 577 11 iitiimiuuiiiiml/m'lt ///_ /t fiin /imil'iuui/ ifm/u/ l/uil^f, 
upus4Lug'£ Li- i/ipliLuiib'b : Hj?p9 '• 

2- ß*'l' 124«/: x \J.puut/ti? Ifp Ifpl^uiiL/i Hill l/i rp : 3* ß*1 • 124/*: "V/' llliufr II ll'l'lll !>■•/ \llt — 

puAl/iu i « , /." / ["f" u l^' u ' " L PI' l^i IT uj4 iF L, ui /i jnjih j iifiiimiii l.fji hu putf-nt-uLi/t IT ui^il' ' I. mm ff 111)1111 g 
unp um 111 nf ntßi i/pLmg» : U.ifpng^p finju 575// 
UML.L in t-urif /Ai s /, m : 

•1 • l^il • 133*« 11 niiLinb ^ uiuuLfi : 

Gi'öasiLiiairnhßi'h'i, ■. S/v» «/*ty/» {fu„ C m, t f, vt r 

utjtwnnupx Jjnjiip ff ftfj'fiu 1 uils f. > $*§* 124'" t 577. 

SUlüPUV 
4//?y /«///*. ««/« Cod. Arm. 1741 ß-nh%P--fv i3i: — irbtj-nup-i'UV 20 x 14-5: 

— 4-PnhP-tihV 16 X 9: — Sn^-P' 25: — P-bPß-P* 
^bG G2uiGuil[m.uifr : — "bM^P 1 ' p-m-ijp huiuui bu uiGn- 
ljnplj : — llUSlT' linqbpni.G i[puij ljiu2h' ll^Giuqp' 
lU i F , Gnpnqnunfr: — UmU/UlP- blj.3 lUUWbUV 
yn.Bh.: — 2,b7b < MJ.l^b7b•P , puiuluquiG IU il, f Pi ifp 4Gui~ 
uiiuuiö", Ijp iquilpujiß pqpbp bt ujiuuilibp ifp- p-q- 51 
GIpuppG Ijtup upuumuiö": — 'bbP' Gouipuiqpp fuiGp ifp 
qp^iufruiipt: — RU,^"l'^], ( ^'^^'f' , ul|qpGiuwumbp pßinpp : 

— hnPU^P-B' ubi_uiqpp: — hjflPU'b-P* *ni-Gp: — 
l lMJI].lunPU.'l>*P* pq- 5ui, 2 mm ^bjiill puiG "P, Fl- 
15ui bi. 82ui upupq: — ^nhuirbSUaUPI-B' 2uiin bi- 
qp£p iquipq 2 m P* nLUl ^ : f ^P : — VlUP"^ P" 1 ).- 4p- 
Ui-buim-iffi U- Mni-uji, S^uipppb;^ AbafpG ift/j otuqpl[ ifg 
Ij'bpbi-iuj ITuippuiifp, np uingbi-p qppf ifp ni_Gp, ptuq— 
ifiuqnjG, iquipq: — P-q- 51ui- !]• UuibipuiGnu Qiupnu- 
^uij: — P>q- 51p- 3mlhuiGGtu U"qpuiti£- 4p£pGti 
uiljuip qnpabp, JiGjiqpup bi- pq- 4ui, p-q- 5ui bi. p-q- 
15m bi. 82uip GqwpGbpp : — d-U.lTU'bU.'l 1741—2: — 

^Pb2" in^h qwiip: — mii^ni \jV Miiairni' 

ßnjß: _ Sfclh' Auijp-uippiuiß: — StP' OulibuiG qbp- 

quiumuiß: — 3^t;usu.l^u < ^pn^p < ^^^•p , fh- 2p, sip, 

90ui, 125p, 126p: — Sl51bl1n^P•^^^•P , Uiuufbgun. Ab- 
avuqppu p 2,- ITuiuip-tnu \\- 2,uifibui(l p luninnp- 
2pnj l^bppß juiußquidiipb; p uixußb; SVp UGinnG fiuh-p, 
huijp Gnpiu RuquiG fbhuy, npqp Gnpui Stp ubpnq"pb. : 
flbaipqbu \ mu flloqmi (luquiGbuiGp (fip2qp nuqbuiG) 
p-nnG intp UGinnGp (npqp ITbifnGp) ITb^Gpuiq, 20 
^nlpn- 1907: A^ m - UqliGbuiG 2,- 'b-' ftuifuippiu buq. 
S>6n.L6biug bl. pvp intuqbpp, i^pbGGui 1910, t? 24) : 

U'mmLmuu t X SlUI[lUpUlÜ . l^iuif 9*/^/'^, np 

linlp Suii\ bi. 'fuißdiujiuiG. : 

1. (tu.) ß-jjr • lui : «Suj'q^ uiiifif- li.u— 

iniH-UtWuiituh . U frpin-4n uiuii/iiuif h n J u uAmu— 
u/uilfuj'li . rhi£ // nuiuLu ii"/'/ Ll uiqjiho uul'L- 
huij<ir» : U,n_uj£pu mbujif-plrpp Lp //mu/f,) r «U m p— 

q|lU» : (pTLpp) : (p.) lp. «Suiq^ unupp U,u~ 

in n lui& uio-u '/r» • QuJ pu luutw *k.\, wujSuip • hm— 

ufiu piiiput'i, Ifiuaifkur^: [pJLpp) ■. — («».) ß"q^ . 
Jjuj '. «O"/'/ mit-itp U x uuini-ujh'iui/Up . \j,uuiiilju~ Ifuih'tiu um pp h n ju tf-HL- hu IJUinl/lll / h J^Lil UJl-p— 

(ij.) &,£. 3«" «Sw'i 

U,n. J/>Ltl n-ti£LiFg ujp— ml, im/ \pL yuiujL'b : 

[f,ii m ii L.uth'uth^tp um ii p "Jf "jr 1 uiuxuu[Li_nij[» : (L .) ß*i[^. 3/*' «*/' 

iit'luMiiii ■ t]uj/p tf Ulf flu S/'iini'li jnjJ~ aujLUJi^fiu ■ 
U,ptnuiuif^ui^ftn iFLpA uiil pnufjiu Li- jnpift. If^ui— 

p'l'i-p pi-p "["hl 1 "» : Ihunhg outuip iplk '^l'_ 

n.pnLuih- Lu • pniüi> ui ui niu\p uAi p Lp ulfup 

#*/£. 4«/ : «9*/»/»,/?, np lfn£p $\W\ Li- 'HllU- 
«lUUUlU • p £,iufpiuufLuim-ßLuiu u p pnju Q$— 
iffiiwfrhujj SLujilu Q^UiqUlJUll. lutfLuuijU ^uijiin 
ii /i pmifm'li LuiffnLi^plfnufi ^ juiifp Sl.imi'li 1740 • 
puttip) pli^i'ü Z,u,jn V n-A2ß-- ljuifpup Jif. 
< hpL 3 uiL. fi jLplfpp'L fli-n-nt-uuuj p 2,U12fMlin- 
JuUlü pujtiuf^p» : 

«OpUlL lf-[ipppu IUJU IlllJllfllJjllllufl , 

IJnpuj npLui^ lTlinmp2 f "//'/' • 

Mui^Lii 'h ii ii, I, in i ifLh- ^uijpwufLuip • 
Ifäini-UJifp ÄujjfoLuj^ \ujnuipnu 4"^/' ' 
\injp pirLufiLuif^ uut-pp bi^tt puiitup . 
f>p fiu ff m ii/ /, ii IfUiPnLij^filfnup • 
£ Z"!/l> "in in mh ifLs ufuiuipfiuipifp . 
U.pui p 'Ulm Lu/ii Lplfpfiu J n J<L uLb-p • 
ßkääUli P^/> Z.ujlfui, L L.uu uin},. 
ULn. ITujjpup, nLpJ Li- t/Lg Ifn l/i» : 

2- ß*i£ . 5<"' ♦ (ui"): «Suji£ IkuLuiLujg • 
U,lLui/iu ^Lii Vujf /irnif , tfnp 'huipp/itl fLn^ 
ulpq^phuJi-npujg • uii-Lui { fiu» : \},jppLuuilfuAt Ifuip— 
ijuru jujnuif IfLp/ZujJ. IT • tf-pth t£Lp£ l^uij l 
C hpL0'^ ujtThjj uiuitiL. Luitf U-uArd),^ t/Lp^ £iu— 
um Ij nihil ii uin il'fi . uiLni-p uiuiui£uicip Ifuiil 
u/tL,p7/ru juipifujp : ß'q^ • Gut • (p-) : «5«"^ U.I-L- 
ml.uiif . \T$iLqJtü utUM&uip - pu/u/fL pujpLpuip , 
iiLpuriinju tf^ni/Lui £ ui/i pujiTuijp» : ß^n^ • 6f* • 
(«.•) : «Susq ujuuini-Uth-uiiuijUtnl-prLuAj • (Jvjuop 
uiolt L \juutfLuiu UJi-Lun/iu . S l.m n'li ifLpnj Ll 
juijuiunu/fLutu ujlLui/iu-» : ß*i^- 1p • (fy ') 
«Susi/ {SVLiuLurii • Tf uitiftL uiujjh-uin h-ni/iur/iu Li 
il in ii if m ii L m tl 7. A uin L'h : /"*//• &UI • (£-•): «O«"/ 12 ITUßP »ni'HiUi iUßbPbti ui;iM).'M'ii.?; :sc i). ^P«P «■• (f'li'liii l.ui'i: i'/ijitimnuji • 2,pam /"'./' «//«»// •> /.,/< 

A 11 Ij i{ 11/ l y 11 ulll'lljlttl ll'llljUlljl lllll/ip l/lllllltl — 

l/tu'h» : ß'i/- \)>n • ('/')'■ «Sun/ 0"l''l"/ l.tn'h • 
S mlili m'i.il'iiiA m l<ll,in'li pnqjtn^bgutn uut/tp 
l/u/u a uu/lfm/uup» : S'li/i/i/i ///' l/iiiii/l.'li 

«Unuif bu^u» i ß'n • i(/' • {£) •• «.V»"/ b''i''in//.i.i'/i y 

Ulll//l l/ll/li'li jl illlj/l/lil , l./il/ill/l #«(y«/r//# l/LUlftp 
b piiiuiiji/» : ( l lL'//um/ I : /<*•// • 10'" • (/'■)■■ «Sun/ 
'O'iin/ /.mit* II '"./{' ll.tminib nj II lup/iuiil' 

i/ni um /i '\-miJilJi j<) im/ im/ m /i //'» : I"''! • LO/I • 
( ß .) l//i uiurbup : («/■•). «Sun/ \i"liinf trutlr 

ll'iii//,'l, Lpl/inuiiil'utii* JiVLi uiiiLiu/ iiuiii/i» i ß'i/- 

11«/. ff//«.): «Sun/ l.i '"/(,/"' '",/.(> vVu-qJruiu 

/»/«J/?# U.iiiutu b nj miiuijiLi/iui ml I. in flu Li plim — 
l/l.i/uit» . . . : 

.'> • P'7 . 12"/- (</{••) : <<«S/"// Vpo/iAiiLiui/ • 
'/'/ i/m/iil'miiui/Ji Jim p^iiipi/ i"J" il'hh juijui- 
ubuti: ß'tj • 12«/. («///•): «Sun/ ^pop^irkuig 
//./""// •!'///'' •» «£/'/' "/ 7 "'« ./'•/'V^'/','/ l'?l'"'L ^'"~ 
$>«/(«/)//«/«: P*// • 12/*' (////•): «Smi/ Shurnii 
//«// um mV ji'li* \!/uu/i i/iibm l; /im utut/^J' hi 
i/ut'liui /i.\m i/Lm / u/iujb um uiliuij : ß'i/ ■ 1.)«/ • 

(JL .) : «Sit"/ SLuiuii pfon. iuiiiu9Jiii* "fippuurnu 

l Jim 11 ml/ jiluiij in i u/i'li lll/UO/t Ll/Llll/ fJl&lllJIILlflt» : 

4 • *®*'/ • 14"/ • ('/7O: «5«/// \ftui/l/iu— 
um [11/ h X IJ./no/i i/iih * uih uipuiptub-jt Jupiuju^iu— 
1iuiu/[{u opAlm LplruJ'ifp : ß'i/ • 14«/ • ( «/"»£" • I : 
«Sun/ P/zo/zs?//./««' f^ul/i/ piimi/iupi/ '["jl'U 
iiiul.i/tS m/'ii 11 mf p •>uiuutiil t p p o tu p i/ mii iuIi : 

5- ß'i/- 15/«- (<///•) : «0///7 8 ui p n LpT-k uj'ii 

if Im 111 11 Jt 'l'i'ji um im Ji piuuii/iii -> pl t uil/mii ly/ili 

11/ UI-> Ulli/ Ulli Ulli 11 /' 1/ Im jl I. Uli Ulli jl f. , #/*// 1,1/ -111 

ifut ptl" Jiii'li uiiilt/nl ' mii : ß'ij • 15/*« ( Jp •) : «Smi/ 

;t m /1 11 1 Id I. mii { 1 ji 11 11 1 11 ji '/• /1 ji u mii 11 Ji l,u/i er«/— 

////« u/ttt/b um i/ 11 1 u 1111 in im /i p Ito/i 1/ L /iLi/ii'ui — 
Vi/«»: ^7. 16«/. f // • ) : «Sun/ ilm/iui jl l.m'.'t 
',1 ji 11 11 1 11 j, I' /1 Ji um 11 n Ji 'I mii 1111 aiif tu /im 111 11 11 1 o 11 

juilji'li i/ /hu ipAoiili 111 /i m 11111 11 1 1111/ : (f 11 u u Liiti Ji 

il'jiiuiiji'ii l/p l/uiu/Lu «Vj]iuI:u|i t l|iupiin|il|iiii» : 

ß'i/ ' !()/*• ( Jim • ) : «vS/z/z/ (i m ji m jl I. m'li ö/' - 
iiuLuji X» // Ji 11 m 11 u Ji 1/ mii mii u/i'li liiu'li JnL m / li 1/ J1I1 

1/ l./i/.i/ii'ui'ii'ii ■. «Ijnuiniulirj.» : /^/y . IT«/- !/'/*••: 

«O«/// 0"//»//lA/««/« ajlllllLujl 'I' 11 jiu m 11 11 ji 

li'///.mi U 111 /1 Ji mii' II im/ i/ 11111 l.'li uiit Ji'h 1111)1 Ultimi— 

laiuji'li il' Jutili >ui pui JJ frfi» : ß'i/ • \ ip • ( Ji'/ • ) : 

«O/«« '} tu /i 11 1 jl I, m'li ü Jiu 11 1 11 ji '!• ji ji 11 m 11 11 Ji 

h"fl.p "» /'" '^mini/h um ifjiil'Jih ij liiu'li iitijint — 

jJl.m'ii ({Jiuiii uji'ii . «S»pjiqnfp.» : A*'// • IS«/. 

' /"/ * ' : «o«/z/ jiu /tu ijJ liiu'li ojiuuiuji 7*/ifiu— 

1111111/1 f) tltj'liil Ulli' lljlf.iilj III Jl jl III Ij Ulli 1/11/1,111/ IjlU — 

'liiulni Ji'f'ij 11 1 jl I, mii' /• y> : ß'i/- 1 Szz/ . I //A • ) 

«0«/7 / ui p 11 lJo 1 I, uAi O Jiuiii 11 Ji "ß film 111 riti Ji* 

lim/iliuii /uiini/i I, /i /i 11 /i ij Ji'li , 'I " i\, I' -»///»•— 
,«/«//*, /, ./JiJ'fiti» : _ AK/. IS/- • (//7-): 
«OZ//7 / III put /Jl, m'li lt Jiuiii 11 Ji 'fi p Jl II lll II 11 ll" 

H. ui 11 11 1 11 1, in 1 ipm u 1 1$ 11 u 11 11 11 m 1 tti 11 um 111 1 0111 11 ,,; <X 111 /'ll l.uiu -» ///. ymull/'tl» : /''•// . li)-« • 

(//£ .) : «,Szz/// jiu jiu 1 jl I. m'li li /i n 11 1 11 ji •fijijiu — 
III 11 11 jl" fit/ /,1111/ij fi ui<l lllj'lil, m £ /imiji/piu— 

fuoubp Lpi/iiij^ inj j' 111 1/ ij /i ji 111 1/ 111 j, 1/ Ji - 

< I, ji 111 11/ 111 A un 1 m/i j/ ni'li>y : ß'i/- 20z«. 

«Sun/ /muiuij /,iu/ Ji "Im/ im ij 111/11/ um/ Lint fi) ^ Jt 
tjl, /im/ u/ipiij fiii/iiti jH.m'li uiii'liji Sl'Uiit'li il'bpuj 
(i Jiuiii nji i'/ifiiimutiji ■ /' jiupui pi.ui'l, u/iujhuiii 
uni'lijiu ( iit/iuijii //,/iuiji t/m /, Ji tut/ Jiu : «/• 

^oijnu v] iii|ii}iuu|bintr t» : — ß'i/- 21«/. «Ä«/// 

/in p ii i P I, m'li ;! Ji ii ii i ii Ji T^p/iuiuuii Ji . T* /t Jiu um u 
in p nullit I/Liii/ uiiijiii , /im ii i/i il'hb-ji tiL/ipui— 

JtJ/iit»: ß'i/ . 21/'- «Smi/ fuipnLpbiuii 3ji- 

uttlllll 7» p Jiu tu im Jt SLiuuii il'l./nij «{Jujfihuit 
IJu ui ii LUtir if limb-pli , mj^i "P ^"!I"J "°P i/u — 

p/iii» : fri/ • 'l'lui • I Jip • I : «Siut/ jiupnL— 

jl I. m'h li Jiuiii ii Jt T* ft Jl u tu tl u Jl /■ / Ju ui ll/mul/ 

t/tu pif uiiiiii i li , piiin iiul/^^nLp bi_ 4puifui/Jt^ : 
«^lUlIlLUinjl t» : ß'i/. 22/'- (pP-)i «Sun/ 

im ii ii i jl I. m'li ii Jiu in ii Ji 'fipjtuuinufi U puimi— 

pui p o/i 4///J/// /luml.ut'li , l/iu'huij\p'u LI/ Ji'li Ji if-D— 

pLi/il'ui'h» : ß'i/ ■ 2o/J • (/•) : «Sun/ jui/tiii — 

pLuiii ßJii.uLu/i 'ßpjiutunuji IJ in p Jituil' U uii/ — 
i/mi/Jiiimi/ Jiit ijiiujil^ji Ji «/'»£-£ u/ujpinfiujl%» : 

«lTni|xiljU» : ß'i/. 'l\m • (/tu.): «Suit/ jm- 

piiiphuiii li Ji ii u i ii Ji 7' ji fitiiitn ii Ji Ij'iijhiJiiLuJ/ 

JiLi/uipLp 1/iuiiiujf.u [i J'fiutupi» : «llUll&Ull|» : 

ß'i/. 24/? • ( /p •) : «O/«// /uipuipLui'li li Ji im i ii ji 
'ßpjiuiuuuji • ^n-imPJit-ii tjiuin^p SLumii ui— 
ptupjjiil Ll ifiiinnPJtLlt li'Lif u/uiptj Ll[o> : «TUl— 

1I1LUUI» : ß'i/ • 25z«. ( [i/ •) ■ «Stui/ fiupuL- 

jlLntii Ü Jiuiii u Ji "ß p Jiiimii u Ji* /» mi puipiui/Ji ^L — 
pjilt , l/miim/ii jft/iui/i il u t/ n ij Jili?> : 

P> > ß'i/- 20z«. {i'f) '• «Smi/ liup *//>- 
pml/Ji U./uo/i lniji iu/i/,1 ~,iiipl,ui/^ ji im/im— 
tpufy ui/il.u ui l/li /» : 

) : ((.^iiii/ ^ tuil' pui p All tuli 
fL/tia/i uiin/ /iiuii li 1/ «.<>// T ■ Pi/- 2fy/. (/L 

tlllLUll J* jl ll II III il II jl . ii' Imiitlili u pi/IAif} : 

S . ß'., ■ 2 < ui ( /'/ • ) : «iSz«// Z.ui/1 uj 

ij m j ii m li m'li 1,1, ji -, ji i u I, ii i/ u i ji ijjimnijji Li/m — 

liuil/ ij nij I, j - in ~, Ji i ii I, iijiij «j5z«}z«1/«» : /""z/ . 

21p. (/)£ • ) : «,S Uli/ ^Ill/LllJ ij m j um I, m'li H/UOfl 

uiiLfi/1 „iiujiii L I/Liu/ um ' Ju m ji ■-, ii -. 

• ß'i/ ■ 28z« • (///•): «A"/z/ «£z« /ii/mtjm— 
ujiu l/./uu/i i/iib ms /Luiuii fi" m ifi o p Li l/litm //— 
£k/««z«z» : 

10 • ß'I- 20m. (//<?•): «,S\«7 ±L pujipn Ju- 
li iuIi (1,/ua/i T"iup/ijtl / ^ ii I, . mm lim ii/ I, m'h 

Ll/L,u/»: I&-1/ . 29/» • (/»•!: «Suii/ ^Lpui- 

ijiu Juü um J.UI /"l in lim j Ji ij I, n'h ii n uiiLpp ljii/u 

uiiiiiiPiu).: i/L puiu/uiiib ut Ji p n /_-> /z» : ß*n . 30z« • 

I Juni • ) : «o«/z/ LI • U,u ui u Liu&uib- tili'u* /(/ piil/Jili 
O Um Jlil Uli'iuil l,U y U/UIULl/ ir.nL imit/u //«/•>«///" 
/,«» : fh,/ . :]()/'• (/"/'•): «S/«7 //• U,u- niniijuv sni^suii ai3- äbiVhPS- irsin,- iru»i>>- i< *it>t,vuj., 577 13 mm mb wo liu [Umu$uwT±w>mlf ui ptrni ttju um— 

iulwu tun wVh'u il ut p n njir'fr ; l""!/ • ol/f • 

( Uni . ) : «Sunt // • II. um n 1 wowb-[iu • Ijqbw/ 
■iiu/tuu mini tuAliu /• ii/f'liim 11 11 iu/idiiij plr^> : «Gp(f 
|l irm|ll]lllb» : ß'l/ . 32«/ • ( fiii/ •) : «Sun/ unLpp 
ll.ii in n 1 wb' utb~ liu pb ni/b nbw t r/iitll^ii r/jibn aL — 

nknhuiflfit uimmiip Am»: « t flU[ni_UUl|l» : 

l<Pti • 33*« • \pib •) : «o***'7 hui iiii (Uu in 11 liuo in— 
o^liu t l'ii/iiii -CA [ß^tt m n Ltufr-utit plr Ij iiju , wifppo 

l/niii , 11 /ipin ■» li il uti/j m p p uro plij> : /"*'/ • 

•33#* • (/'"/' 1 : «Sun/ unLpp (/.Hin tiLinbuto (in 

ll.ii/. 1 1 11 1 11 in in 11 1 ( pttnl wl/ li 1,1111111 111 u 1 » : r**'/ • 

.»4«/ • \ ptl^) . «0***7 um np [UuintiLurWwb'liu 
^ftiju Hin 111 11 111 111 tf wniiLp ututtturp p'trurliiin frli • 
II inj 11 b l olion •> wifui/ln/ wif injlr utnbnoriri Alf» : 

«l4UljlUlU][l7in|l» : /^y . 35"'- (fup-): «S ""/ 

uiiL/ip ll.ii mil i mb uio/ili ff urn. l/bliwii o luiijili 

uriipriuu 11 li 1 li , fnLitbn\vlr In n 11 m'i, in um m ,, a_n— 

i/b/ft»: ß'l/ . 35/2. (Juft.): «Sun/ uiiLpp 

ll.u in n l uib uroplr *]niu mlilil 1111:111 II. 11 m 11 1 und tri— 

ifhu , ifbnoo iu'h li I. m 1 l.il" /uwLut /*A» : «MIUJ — 
fruil]» : ß'if. 36*** . (&-.): «Sun/ tttiLpp 
(hu ui n lwo uta liu (ß,u ö «i n hlr lim putti , fi\tu1ifi1i 

puiuliw/iwli» : ß'rf 36/' • ( &ui . ) : «Sun/ 

iinlpp (J,uinniuj&-ui&-fiu tl.nl. 1 1 11 1 11 111 in 11 , iL uiui — t\UJ I flu uiulo n !/' P' Aipit p ui n 11 1 h 111 /,: ß'n .) I p • ( o p • ) : «O«"/ uni-pp lUutnn Liub-uib- hu 
'''Lc- n j' u l'^"l •P^'l " 111 nli uiil 1 ifuijp f l.iiiii in b ui 

■ZiuLUjMujJ'» : ß*ii . 38*"' • )fta.') : «,Sihh 

uiiLpp (Uu ut n l lua uib- Iiii [Uli ' l^fo pAlrl, 111 1 upp— 

ftnts/i ( ti 111 11 111 p l'ujilcr/i uipouiili» ; 

11. ß*i£ . 39p- (a-i/.-): «Sujif luni^LpriLj- 
Itrburu T*ppuinnufi II, um 111 mb mb //'// liniuu 

[futpfiiuif lj ,IJ j'[' '"" [uuj^fi'li pLpnj IT fruiaupu» : 

ß°1- !!/"• (&-A-) : «S""/ 'hfiLin 11111 pp fljiu— 

4 *A« (Uj'iop hnut- '/-<"/ 'l zt u "jl'' ! " 1 ifop uip— 

^uij'p'u , ^rJf^uuv^ffi/y^ro» : ß~if ■ 12/" • ( hru <■ . ) ; 

«0"/y hJi pujuif uju tOiufliu* [fu tiuin pLonih ui— 

ubif , np ijiis/p A am nui ß l> lA^/» : ß'il • 

43«/- ( al, • ) : «5"/y unLpp fginsfiu 1 ty mpiurL— 

guiu &£ph p pjujiliu npufl, 11 aiTurpn_% ; ß'il . 

43/z • (a-pj') : «o«-ff/ ^J^urpiuunj unLpp ffluiffiu 
l l^ujjk i*ujii bn ipuirLOjt im 1 in n .xui'li inj 111 11 in n 1 111— 
b-ui4put£ plrui'iiu l J^ujpuJif inj» : «l^UlJlUlqiixil ]uiU— 

£|lfl» : ß>r L . 44f". (fr/**) : «5f"f/ lipLUu.u 

unupp IQ uj sJt u X hl ut »5f A uut[uumifü L p/.t bniui 
b-utijlil,ui£ li ij um In in li'/i ■ : 

12- 0V/ • 41 r . (//•): «Ä'«7 3o<,«J,Jf,,f 

(/ 7/ r ° 7 ^r On->uiliiit,n il'La tl'utpii utp£ , lt «— 

Vf f 'f ^, "/"'"^ 0, / J" 1 !"/ ,u '-'l i» : ^'7 • 4i)/f • (l/ut.) : 

«0*"7 uppnju Out/jnptuj ll'&piiuij 4uiipiii— 

tif/iinfib , UutZutii li'fiuthfiu^ ^opu l.plfiiuiin— 

pftu» : — «U,nuifh[ i[iupr^uiinljin|i t» : /^y . 

47*" • ( l^p •) : «0"ff/ uppnjit 'l-p fuj 11 p ji IjiLititt— 
un P tb"*' ^"il'P" ifbp Z ";/"!/ u*77-/»' /' /A/f# tu— 
pbi-nL in 1,/. 1 , A ,/«/</ in phi-nu uipbi frttiq Luuii iTI'" JinpuLifinfiu» ■ ß'y . 17/?- f^Tf/ •) : «SlMf 

u f'P n jlt II [llt 111 11 Ulf & I; p putplipuip *,Off ir[lUJ— 

h-pu , ÜJpuni-11 rp/ii'i'iiiit "/"/ h linLiilin» : 

/<f*7 . 48/' • (77 -•) : «Sim/ uppnjit {Juinnuh 
^inlpuijlin ~,ut%in finfiij Apiutiuili ul.iinl fi}!, utun» : 

ß*ij • 49p ' (/[/■• ) : «Smi/ uppnjit IT [lumuuij 

nopuiiImpliU '1 11 p ml 111 pm'li In nlilil 11 p HtAuii I* 

unLppprp (J li 'h um mn /y in/m,, l,lil, inj htfn'nhtt) 

pLp ifbij iffiWunnn utpiui/ iiiAm u «Ijnjfriul]»: 

ß'if ' 50 in . (/["') '• «Sun/ uppnju- 3"i/fnpuiji hl- 
(jii^uruiii. iipniinij II n u im) ui'li [/nipp "> tu II n p 
IUnujj>biupu» : ß'if • ~V2ut . (7^ .) : Sun/ iintpp 
'/ in piu iif I. m hu T'iiilIii il uipn tu Ulli ,11 l\ tlflllp— 

inni-P'hiitu nmpp 3 ">/ •iutuit]^ «» : «^Ul[ni llUl|l» : 
1"*'/ • 52e- ( ffp • ) : «,S«'7 uppnju II ml, ipmu u n li 
Irin luiiiiuut pu tut tuii p ii T'b pmti n/u rtTpuirp u 

S purnutlr , j inj inli ti nun. unLpp l,m liimil limi'hf, : 

«^uqniAlUlp» : ß*q . 53"i • (l/f<f) : «^"'7 «/'/'- 
pnjit Uifi/iifiiuuiiufi* ir]up]>lU]l i/iupnuimLinli 
in ii in ij I, in I (Uunlthti ouipntl , f/7* unLpp ifuip— 

m ji pu n : ß'il . 53/f • (•>•!: «Sinn hu i/ nt] Liim 
p ubpuij ut.pnu lUnutnbinju "\b in pniili "\oiinub 
/• iyOp£is piiLunj ip, p iiiij l,m j p ^ iflpi/iiif Itn— 
pfiU t^ji <\l. nji in il p l,ui py» : ß^ij • 55«' • (-Ciu-) : 
«0"ff/ upp tili [U" 'in ob in n* Ouh-utii m/ibiibpo 
fuurLnt-P^bnjif p bt- •> p&nt-liu l.p/i /.''.:, timliit — 

ffbuttfp» : ß'if . 55/2 . ( 4p • ) : «Sun/ u pp nn 

[Un>ut<J>bl n u '/ mi/m m m'lm f, [Uli m n i mb • tufrn Jtu ut — 

iiutu/utltinlt if li \in biiL upuff : l<Pti • ;)ß«/ • 

( Sy. • ) : «Of"f/ uppnij II m /ii/ m /il t ji ij ^uijit— 

llUtllp ifutOtlLlt II, pmj m/'ll ll'll IßllbJ'/tllll' ll'lll/l — 

il"jpkp' L ?>' ß'y • iilut. (<t_.): «Sutif 4"{/ _ 

/imuj I, mm ii ^ tu ilt tu u/ bin tu n S intim litt tunii Itlt , 

llmitlj 11111/1,1111111/ m ii Iiii pillllllllj> : l"' ' 11 • O i f • 

[4b •) : «Suj'l «. ntj p tu uib in tun 'fiuip 4iii//ii-n 

tfn Luf p ß lt lü n p'liut /iL i/biti / p At f/«ioA f» <iP/fA*/fif» : 

ß*n . 58*« • (^y.) : «»>/«7 uppittf l/'m/imp— 

pnuiun (Uuitut^t ui p nullt/ ///«•» uitniiil/ ittti piupin 

bu ii/ n ml/ /ii/ ij tili ii i n ii in ij : (>rii . ;)8/» • 

( Sli • ) : «Sinn mj'hm l u j. m ij Zlliiliinniiponii Hl— 

h in nj in in li'li ^,1, in 1. 1 ii ij in ij l/l.'l.mi/ auijupu» : 

ß'l' 59*" • (<£//•) : «Sun/ uppnn ^" /"/'" /'— lJ I, Ulli ij Ij li l uitl'l.m ij (j 11 V Ulli II 11 4 " l/pui4 jllll % 

l/njutf ifutonLp unLpp ^pnfiipufuf^» : ß*i/ • 

60/2 . ( 4kT . ) : «Suin upptiif l/ni iiiii'Iiiui/ *Jnju— 
Jtpu ii ut an u/t prutt/ In. uipi\upii , n pj> ipbuiujbiL 
iiu/miibij/iuyy ; — ß* n - 61 f« • (A.): «Siuij 3 U1 ^ 

ÜnU niiftitniui'/iu tun Ulli mt n/i uiuiiinhiui uni /ip 

bl_ ui ii m ii i mb m Ij ii pi il' ui/ /im /um/ m ii'li I,' p u i n in— 
ii^tf • olUuitniLonj *bubutl jutii/iu j, uiuium luj— 
l/uiiiy ij ui'li h in i li i/ ii i in /. fil'liii ij l,t "/ii/ i inj il' iii/ii/ — 
l/iuii» : «3uil}ll]i ^UlhuifllUJ |l tiiutiiubiu/ £» : 

13- ß'if' 62/J' (Auf.): «Smi/ tyiuuiut— 
puin/i -. mij i, ji i/ u i fit I, m'ii'li piu s 1 1 1- prji t-u u il'ui— 

ui n Lit wirb ti j> , b pi/tu piu pabut t n miiil' ' u u/.il ./• : 
«%\\\\\Vt\ Uin|l» : ß'l/ . 63"'- ( <ip -) : «Siui/ 11'll.üP WH« »IUI AlUil.fM/ii 9J;fMJ/l-PlJ.». -ISP- IL- 'M'Pf- *: 11 m fluni. ,,,'ti'l, i, jiij l nj'li [l.uuinlh nj I, if lllltllliu— 

iiim'll l/iuif lim III' lil l'l lll m II Hilf in if l'intnjif i/illlj — 
//•iiii l.jil.iji'li "ij'll tuihq 1,11 , lil'lllll fllll Lullt ifliljl— 
,f u/hm ii. Juan ;i./,u iipl, ii» : «H'»"] m llinjl t» : ß'q- 
(\\iii • (Alf.) : <S"iif i/ /i /mn n pLtu j A inj inj 
'j-mif m'li h 'l.l.uijiif ■iiiijiiuj inj jnl tl/iu pui'li • If." 
j'l'if if/iil'i.uif i/ituji/nl'n ^l"J" uihiuujui/jinh» : 
«1«Ul|ni Hin» : ß'q ■ 04/'- (Aq •) : «Suuj /uuii- 
111111I iii'lmi ItH.iii'li* "*nntiiif ijn<Lif I, ,j'"J" >"— 
iiiLmh, i/uiiih ifLqiuij /ni' ijiiiijpiit /H.tiihyy : «T*U1_ 

]iumn» : — ß'q • 05'« • ( Al. ■) -. «Sun/ qpq?- 
il'iu'iS ll,n ii hui iii'iilfl. in f /f/A.iiifiiu/i/iif . , iiAidlfiu— 

hoo iiiifiu sl.ifyy : ß'q . 00"/ • (An.) ; «S mq 

UlllllU JI • tili JI [tl [l l/ i:i Uli lf,lf Ulli' Ulf U.lf UllJ'lllj 

11 ml. i/o oqh l.lfl.nij lup 11/iuinl/Ljih Linbufy '■ — 
ß'if • 00/« • («f£») : «Swij £ uif Li nfi hu Li? 

I/11 fiiii 11L m j 11 t/nmp [1 unt-jip fn SO«i|}/>) : 

ß'if. Cum- (A(i-): «Smq L/fLi/Lifunj lFuipin|i- 

llllll 1/ in IUI Hin/ I. ml, 111 II III II I, m I HllIfVLuj lltILpp 

Ifnifil Hi if/ilfJ, l.lfLtjLij // Li u/uipl;» : ß'q . 

OS/'- (Aß.) : «Smq uihiuiiiulf njiqLnjh /• 

il'/lmu LbLlllj l.fifl.ilh bjtpLlflt m fi fjhiullff, 11 ( j/l— 
tl.tf quihn 1. 111 1 uih 4 11 Uli ubquihu fiif «/)(- 11 iif h //» : 

ß'if. 09"* • ('/•) : «Smq Irm l\ui!j nlr /i* *(./'— 

flllll lipl.lf Ulf ifLlJOn , l/uipLlJnij ql.p/l>y: / 1_ * 

70«* • (hu/.): «Smq uiqnL.4mtj/r Ll iijiiiji/i x L,mj 

[llf ll'Llf Hl IfLlllf /HlhA/lhll ', 11 II flll /l l/m 1/ II 1 1/ jl 

ß*u . 70 J* • ('//'•) : «Smq /um rfl. Jni /ifLuihh 

Li, tili fl<l ulfiifUlAiiif lijiiim ,, nfiifji /ni 1/ fiiii— 
A'/riV , 11 rt f'Li Im Luij <]//(/. [1 /uuif/rit}» : 

14« ß'if. 71p- ('/'/-)•■ «Smq Vu$kglf[ng. 

Uli in 11 -. m'li uif n I, L. ll III II II III III L III o Ul r II Ulli LIIIO In- 
fi Ulli Li il uif inj in fitf j>yy : ß'q. 73p • ( 'II-') '• 
«Smq Ifiuif nuiiiA hhVL if I. j ii if fmji/iiq/ili 

If I. m'li n'h L /'"//' uif f'l. fiu m If m'li : ß' IJ • (5»-" • 

(ifL •) : «,\«/// nui'liA uilllriil in Luti/ih ll.in lutiii^ 
Auifiij fpaiui^ in'liif iinusiiiliLuiiiL'i) i — ß"n . 
l.tp. {'/'/') ■ ««>""/ ifiuliA ii m'hiii fiu inj ft'u 
II ppin Lil' ii um m'li Ii ( ii m ii umiji n Ii ii niltli : — 

I ' <''"'• ( V|(" * ) : ««»'«»/ ifi'i'liA ii m'lim f ii i uif li'h 
*'/'V "/' 'puiifiiiiifjrn , ni ml. f n in fit ifuiptf/iltyy : 

ß'if • 70"/ • ( i/p • ) : «5/"// ninliA u m'li tu— 

I il i inj ji'li ß'l^ il'Lifji il'm fi'ilh inj /in , uui'lifi flll III 

< ii p L ll /ih» i ß'ij . 7C>p :. (i/ft'): «Sun/ 1/llAlA 

iim'liiu fiu inj Ji'h T'popl; il'ui fil/li uif [r'l. , ahm fin 

I. ji If'h uif li'ir ; 

15« 77'«. (£.) : «Sun, 8"<uj 4 i,un t ftulfl.- 
pl. piuii/i /• 4uih-ip£it ^nj iFlfb- inolf/i , ahb-miTo 

4nifLiii/ 'ZpSmiujJi» : «/» Uwiiif ]ip|igm.(if» : 

ß'ij' 78««. (£///.): «Suji£ iifipiifh lJ,umnu/i X 
iMiAuiiFpj, liiii'iim pA/nf ,f> /i i\if"lini [,l /ii'lui jihjii nt/ 
n nipp <'///// fjjiinnu» : ß'ij. 70///. (£p.): 
«O"/// nppnj *jjjjpn-iuh*u&g l Unupp ^luipifmu 
ifupiui/iitpp'l, ^tujnij , ifhb-ujpltujj juip^uij^u 

^nnnifna»; ß>q. 79/r . ( £ „, . ) : «£«//£ 

l'ifuiuiii/inii/t •inijpuiJifLin/ih ^ /» iniipp ii L fi- il m Inf U.nmnLfiiiß , ALuiLi ntj liiin/iu 4Liiiiuiy> : — 
ß'if- SO/'. (£//.): «Smif i? m'li If m'li if ßL/Ji/^~ 
4^//*// ll.fifflrilhji if n i tu p p n iJid , puiii/iu piu— 

'/um iifi h Lb-ii ni'liji» : f I' 81«/. (&/» •) : 

«V'//'«a IhnuijiL fiin flifmh^> <m fi <iu pL in f f, Li 

ifnifi In 'liuif-, L n L in f iif tun Linien pL in i : 

10- *®*// • 82'//- (£i/.): «Sinn jinpnLpJLnih 
3 /nun u Ii 'hp/iuinnuli . U.juop Uli I. m ji u s//<— 

t? miu/i , ^mif in in in fim u ui^/uwp^/t» : ß'if • 

82/!- (»^ *) : «SmiJ JUipnLp7&luh ii/llllll ll ji 

T*fi/iuinnu/i • T*uijpu nn piu fnu tun uiniuhh inu : 

«^UHnLUUl» : ß'ij r. 83«/' (^/»') : «Snjq jtu- 

ii ii i hl I. in U 'i Im h i ii Ji j^p/iumnup • Li utfijLn.p 

/'uiiiL.f,/, iTbit/S l liuj'p Vitfär /' 7/»/'"» : «Muij- 

frxuljt» : ß'ij . 83p • (£/?•): «Smij jmpnL- 

IiIL-iuh ii/iutii tili *fip/iuwnu/t Z,iul/iL if/i ujiiij— 
uif pwfli'ii mn. ij L fi Lifil' mli'!, w'ifiFin'G/iu» : « bwp— 

U^U» : ß'q . 83i-> (z?f/.): «Smij jujpnL- 

IdLut'li 3/iunLu/i /"/' [iuut fiu h ^wu/ilf J' fi njuij— 
a-wn ml, ii nn mliupii'iii'ir , /r jmfb nuirvut fir h L plijy ; 

ß'if • 84p. (£tf~ui .) : «0///7 fw pnLpLuAi S/i— 

um ii h 'ßp/iuinnu/i • P n.h pLnifuiu^lt tjit ' utpit/iuh 

nt/ uj ui p ut/i tjujuAi L~P^ tj.nL. pinpAbp» : ß'q ♦ 

85«/. (^'f'P') : «Sujn /in fiu i [rl I, m'li ly /i ii ii i ii fi 
'fip/iuinnii/t Li. ZuiiPjiujpAifjuir 3/i"nLu/t l,njt"lt 

Ihn auf s?////Jj U.qiinftiij ti ji tj/titiij tu l» : «l»n]iii 171117 
ninj'ii /»///5/» : 

17- ß'q- 80«/- {££,J •) : «Smq 0<"/« 
II 11 Ijl pl. inu U ji'li "tj/uiti piuij Li mn gLq 1/1111 /'/") , 
tun ninti f,u m'lilf I, m / ui/in //»/*» : «^llljnLUUl» : 

ß'q. 80/?- [SJ-q -' ) : «Sutq IJppnjh \/ in pqu/i* 

l'njin ij uiil 111 fi 'hm Am in m If J> uitirLqbh « • •» «r^U— 

piUUn» : ß'q. 87"'. (£«/-«-•): «Suiq Uppnjh 

II 111 /iif 11 Ii i/o /null 111 /i li'li' fj Jl^lltll/llj iflib- IJOlItU— 

1/ m'li , Ll. 'fiji/iuinnu/i jitiijjtfoq i/biuj'liyy : ß'q • 
87/r • (fib-q.) : «Sutq (J • [buuiiiLuib-uta'uint 

lli fim ja iL ji 11 u 1 /i p l/nfii , pbjib fiLiu jiitjutf •! ui- 
il ni u : «flpuuiljriji t UU1J» : ß'q . $$iu . (£Ji£ • ) : 
Sun/ Ujini'lt / 11 1 11 m 1 11 fi I. m 1 hui fi p //"in L fim— 
ubiuj* f)i/ ui/ijim.4/1 uiiLjip Ijnjit» : « fl ul]Ulfl|l 
t UUlj»: ß'q. 80««.. {'iL): 07 (Sk): «Sntq 
II lll.Jip II 11 1/ I. m'li i/ II 111 fi ji II tili Ii 1,111 A m'li Ulf 1/ 'lim — 

quf/i, injutui nfi 'inu ■> mm m 1/ ujuilibiu j/i : ß'q- 

OOlM/i • (t\J ji •) : «Smq 1, 1 if ui'liA 11 fi pnif fl it l/L nihif Uli ~, III ll III umj(/iij) . II 11 m Ji 1/ m'ii l,i/l.m/ , A- 4,1'y 1 " 

liinuijtbuAJ. ß'iiiqpi^nti bn iL a /««/-/» : «nul|Ulup 
i piuliuyy: ß'q. 90/I- (£<bj&. .) : «Smq lUUJ&Ullj 
ij in /11/ n, 11/ L 111 Ii m 11 111 i/L m f L i/Ljiiui il limi'li 

unLjtp/tlt 7*p-tub- Li ifnjpq.tuubji il'Li/m nn — 
^itihiuiT Stp b'L nifii pii VI. iiipi- : «'Imipil-Uin» : 

18- 90/»« (iZ/i .) : «9*«'"^ ifLnLftiif nfi 
'{"'lil' '""■ Ihn in n t-iitb- X Ibjuop uiiLUin/i ^l'l'f— 
um i/f ujpnjniby) : 

I9. 91"/' • (£/nu .) : «Smq 1/ Hihi/ 111 111 Imni — 
innq'uihnL/d-buAt' "fibq imil.il' qtup/iuj ljmpfi£ , 
/"il£1 ibnqnifoiy, : ß'q . 91/» . ( Sfip . ) : «£«*7 nwibii/b, snhniui aus- awn-ra. irs^nv iri.,i>i* i> ^Mn/ui, 577 uiiiuii/Lui/ l'm/nLum ' 11,/ Jnl Lqpnij'n Li, 

iiliiiLij, flu n I, li uiif ( // mltqjui'm nuuLü niiim 

«n/im/^iS^ii» : ßq ■ 02p • {&['"•} ■ «Smq u/m— 
miujimijiuij T'ur/uip/i n f(' /'" 1 iini_ujqji l. p— 

/[/r^l/i» «%U\lUM\n» : ß'q. 92p > (£/'«•): 

«Smq 7* lfrnm_£ u/uiinuipujqmn T'nql. fnij L p— 
ql.tfa 111 /«J /nujiuij , umliffui' tfu/ppui , uil^ 

ii'ui/i/iiiij Ijniupii^-» -. «^uqniann» : — 

20- (SZu&urqMubg) . ß'q. 03«/. (£pk.): 
«Smq ij pltltq Luili rpjiüuinu Ji lf tujbml/lituif ui— 
jtmplt f> A 11 111/ ji uiiil; • tu 4 UM 1/ ii/u iquruiilffr : 

«Inuj&uili» • ß'q . 04'"- {£ftt/.)\ «Smq lü"'£l> y 

'\ mit 1111 li v l.iiii ll,u in 11 iiub pli A"«/« • '/"// tiiup— 
i/mptjii, fuoutrt/tuli» : «l|"U]fruil|» : ßt/> 94p- 
(hji£.) : «Smq flJm^Jr 7*nqq 11 f£mj Irl/Ltuf 

li in ini'i.l, in 1 , li in n 11 1 11 1, 11, 1 in ji lim j'ii piiiiiu i.u/.iuiyy : 
« < bo|nvmn 1] uinnAuujbw» : — ß'q • 05p. 

( i»pp . ) : «Smq tfLmpnuji Ll ^lllt/iiuji' ^./iilJu 
um in jil, in j ifLbr '1/ 1, in /i ii ii Ll ^Intimi pltinpLm/» : 

Jl l/qplriu min njt : «^tUjnillin» : ßq . 06«/ • 

\fifip7-) : «Smq uppnj (J jjrlrtu u mj ijo( pmtjuipji) 
P/ulJu ij li'lim i ii ji 'hm ju mil in ji in li h ij li inj o/'— 
iiiiluJi JZmqiiiLnpJilr <^u//t/«y» i «'buijniAlinp b» : 

— ßq • Oßp • ( £ / • ) : «Smq \].n m n Linb- mb li mj* 
ll.iiiiirii uib~u,b p u inm&uip Jiinpiult^ /nLutuLn pluuj 
1/ n/n \T mpJtmiF'b : ß'q . OS«/' (&p« • ) : «Smq 
^ ji I, ' nun Ijin ujlt mm ij l'l, ji in ij ji in Ij mit i, nun "in — 

in ji <\m'li ji in jim ji • li'h ji ii Hj m ii in l ii ji I, m i ji ( n/1, in j> 

iqiupntliiiil/f, wfiil.il [in» : «^VUjllniin» : ßq - 

OS/»- [fifp .) : S im/ «" Y mn1r (J.uinnLbiii qLlil.m/ 
injiiiji , «,«/' *»"» »»//// Jtrjnltli in ki nun ii im/ ji- : 

«•KuillLUUljl» : ß'q- !)!/«/• ( iJ/y • ) : «Smq 

lipl/pnpq binql/urqiupqji f)ulil;4nin I.i/Liiii, 

[im p Am pij im mui/ l.uipy • *]J./il > 'l, #,/ iJiupL^li 

mhfrpp l^p LutupIAl «f| u ll UI (l|l t |iriUlljuf|» : 

ß"i/ • 100«/'. fft^«.): «Sun/ I.l /.pu ir]«|> 1> Uip 

ij III jl Ij 111 llj I, Hl jl 111 1111111 I. III / Ji lj l,fl ll, lljipill'll f/.H— 

utauM • /^o/.h um pp Auij'p (/.hiiiohfifc , puiip- 

liniil ijuillj ji ii I, jim npinl t 'b : /"*'/ • 101«/. 

ya/fi . ) : «.^mii inuutiif.iiii Zniimi u p piiiniiili 
1/ih tl iiii lilj ii ii ,iu Jl 'luiqui]l ( \ ) // ijlijitui uiiLpp fef— 
il' 'Inno ll tu/ /' miuii'/i ^HijHij 1/ in ii ii 1/ li / in u i/iii/i— 

ifa/lnmF» ///'//• «/' I.WtpUpnj» : ß'if . 102«/'. 

( i\pl .) : «O«/*// iinimijf.Hi/ h *\uH|LUpl7 /, tlbpuij 

"IT"J b$'f l""°^'l> * J'pif""i1r iFfiuibnp ll.ii in ii i b ii f 
l'Ulup/l ll 'I im/ in /i im n/m Itl ii ii /< llj iillllltll nll'ii'fr : «/' 

O.UltfUirplT t» : ß-if • 103/«- (jT^.): «Sui^ 

in um if L in i Hi-binliT il in ini in in I, ml, Ji ilL/ijuf 
"PP n ji' l^^if/iuib- r li/i iflrpnj* II'IiSkhiu I, / p ^,op 
II Jniiifpli ip miid/i /in ii u/u iii ii m ii i mbiii 1 Iiu}> ; 

«ll,Lbin|iflj» : — ß'n • 104«/. ( ftjc) • I ■ «Suj>i 

T'niltiulrittnnil/ /• s////r// Jpn uui/i fili/eruilrin/p 
tnfcp 3/inniii, Sip S/inmn»: «l 1 (llll]l»rit; 

tflUlllullfi: ß> L - 10?>ui. {££.)'. «Sui'i 

unupp ftjtnffiJi «flif j>ufniuJ<Hit,bui'ir nl.piuufinub- 
/y////«?/» : «nuljiufiii b;» : — ß-ti . 105/?- (£/£•) : <&uu/ ll.iiui/ 7- 'in/./,//, ijmii'li obil 'mlipu 3/'— 
lim il [i ;,'/"""// l/ipl/fl< ff/.uiupuip tlfl ll'm/ir/ ifiil.[ <ui£lrifiiip» : ß*t/ . 106«/. {&ip.)i 

«&im/ )'iul[<//i iJ'm/iij iu/il y /i'li' fl*-£ L piuul.iui 
jujrjPon tj_UTUlL , 7"""-/'^ "Jp^tußt jnjif- tfopur- 

5»«/l» : «fluljuifiji b pUlGu» : ß'n . 107»/ • 

(fifup.) : ( np u/fiuifi p/1 inj puin iju/ul/[iu* «,V«/y 
i[uiuu l^npu^L^nj ^p^fitj uint/ [ilS h\t-m.pu i/uip— 

uiuih (I unT in utu 1/ [i?> : «,\«/n» il'p (ulilinpl;u utiu— 

l/uiii l/p iiuiipiiLÜiuilini-lr) l/.ii tu jil.mij b-uimiufii 
uitiui^fin, qiuir AuipL-iti^ quin m n/mm l/l. ,/ li'h , 
IT Jifiiujinuing l^p lpuru/L1t «f|uI|Ul(i]l t/ P^ß» : 

- ß-q- 107p. (zJ/«/70: «Smq X IJtpq^ n/,pn,[ 
funhiupALamp ( ijnm';, ifkpnj q_n /_ juiuil, i/m/i 
«Ulnfliap}u» : _ ß-r L . 107p. {£b-.): «Smq Ll 
Lpq qnpMJjiiqß-uiuuiu Li ij ji ii i in iii iii 1/ ni'li h qli~ 
tlfug uppnuAunj /(nuufiu- U tu <p JnniS 'n l «/// tfiu%— 
l/iui/Liii/ (JjuinnLiu& npq-Jru fiLp Ll irpJpJMUJl 
iluipquiupl.inj, uiuutnli\ui\/ 'l/u^Lui' npqLiul/ , 
•B""I U V uAinL^ ( -. m'liij /i n nuinl Ll um J*Lq 

ni-<L , op op op . . •» : ß*q . 100»/ • (&&ui .) : 

«o»»'y p i/ nq Luui unupp /"/" i/LpLiiifutltlili 
r p puuTuup /* -. ji I, yiimljiii ij il I, nun 1/ uni_pp /n/u 
qLpkqifurü , 4 p ui iuiu]\fc u tq uj4 iqtnlfL ui' L uhpqon 

i/iui/,,umLiii/>y : «|i flloqmi iluipi^uiujbuib" b» '• 

ß"q_' HO«/'- (^iV^i.) : «Smq uiuiuifl.ni/ L ilLpuij 
uppnu4nju 11 iiqin/if^/i l/nLunjIt^ ß*£ 4 in p ij tulil. u 
1'l'Ju U m/nii^li iPJ,!/ iirllitpifiuu [uiuptiLu if/i £» : 

/"*'/ • III'"- I i\bq • ) : Smq il'/i iil//iqpp 

ii/iiiI/iiiii (tjuiltlp^u If/i pf.ijm^fi Sm'q <m p <uipiu— 
'limi/'li 'h/1/1 um 1,11/1* Jl 11m pp Lpli/ipu lull.— 
wf.tui/» , l/p nu p 11 l'ü ui 1/ m h (ß,/iq ui pm fj L ui'li'li 

urqpfiLp , q 111 miiiiij 111 jiinl.ni / l/mif im fit-/i» S 

J/l/i/phininuin^i \ujtnl/£ 11I/11I.111/ «("/„) Uipn.Hl— 
U|bmb b» : ß'q • Uly», (übt/.-) : «bpqu *ui- 

pilll/ jl l.lll / JIILlPLlfill; m'lilil m'limlj /10 mm'lilj qpn— 
Viiil/uilt purujiLj) Ji i/Lpuij < 111 /1 > ni ji inji 1111/ ji 3/i— 
unlli/i '/• p Ji um 1111 /i J'if ijmij jil. 1 Ji 1/11111)1 juilu/lll— 
linii/ 11 11 111 m'lil, lim /1 ml,/! Jnl' < ■' m m'lili 1/ m /1 > : «I 1 

%>nmi i]mpi}uui|buib b» : — ßq ■ 112/». 

( i\dl. • ) : «Smq miiiii ifl. m / niiim iiiuiuq Jib uiiulii, /, 
iJL/iiuj uppnj /iims/i'ii "ßpjiuuimiji <mii\tuuiwnL% 
p'limi Ju/ Ji Jil.q /im fiA/i\iui/ Lui/ l/l.m'l, ,,'/, 1111/1/ Ji 

il'm/ii/ Ipii'ir J, jil.q /•/.i/.n/.m/yy : «Ijii il'liinuuili b» : 

ß'q- 113»/- «hbq-) : «Snrq uiiiitii/Liu / Hn— 

il Jim um ( ji )// . Ji ijLiiiuj /mi/mi/ii iPLbji Hi/ipiu— 
jtrmi Jl ll Hill' /um - I, / n i jl I, m'h f> // ii ii i ii /, "f'pjiu— 
u nuji 'injult jiittfliuii" i ui i/ ini ij pif /i ii n'li ji /li 

npq.LnjIt 1 1/ /i'lni ji I, 1/ m 1 JuL'/jiili ' ( jl 111 / // m 1/ 111 1. 

jiul/Hjii : «llmf pinunip b puifiu iuumgbiup> : — 

ß'q « 115/" (jfo-^-.): «Smq jji ijl.p.nj 'Jlll/im- 
lj 111/ Jllm<Jl1l. x l^iu/lltl\ 111 11 Li) 1/ /im 1/ .im / ji'l, , 

1/4 jil. >mm f/lllij ijiuiijim i,l. j ji'h ; '//,1/C/i' 

0,1? Jiinb J1I1I1 lim 11 mb J1I1 , 
ff.qm <f.i/t,\p ijmii'li Jnf iuIiaJiIi 
T*iulJi s 1 ji'l'L j /"-/' b-titti itiijtli IC IFU.8P 8flhoU.ll iULßbPb'b UI.IHl.'M'IU, • ASP- ÜL- M-hl'-l' «I- : ll'llll' in -, iu finmj'li m\\ ji'll I. fl //'//Ulf hü , 
/ lllll'jllj null, uh lllj'll Ulli' l.'ll ji'll , 

ll.ii/f m'li ii/u'l/l t /" f ~>m'l/ij jniuiji'li , 
'{ in iimijl. fiuj u ll ii ji '/im ij jul ji'h iiiAI/ii 4 puiuiurnuiuM/ s ß'ij • 1 I I /'/ • I uA// • ) : «,>«/// () u~,ui'li!/ii i 
IT Ifpm ^jtlt miiiuijl.m i ji li|lljli'bui)z| ' f)ij ifin 
il zu // ii iu j/ / tl'l.h , // l-m jidl. jnjli ii Um Ii Ii m l jitiji— 
i/ ii/'// if //» : 'IJ'/i^l' /' -»""/// i/mijm,/> P tu ij I. ij in fi , 
y'i // /// / /./ / // If'/'l/'l' ./'"/"/ /'.'/'"/' i /' '{/'Um f'/i inj 
im/uilif. ijm ji (I Mit ii ii i i fil in'// unL.no. 'Impm— 

iijl.ui: hu 'liiiimiim |;]inif|rilj % imifip if/./i/.if— 
il'm'liin ,/uij in jiimji l.ljmj , iuiI' l.'l.jnj slut p^mmtit 

i/l.iiiuj. . .» : — P'// • 11 S/« • (£&■£?■'): «Smi£ 

'l*|l]lCjn|l l] Ul| 11)111 11] bmb/, miimijl.m/ /i ij/./iulj 
um iiii 11,11 m ii i mit nihil li'll «l'/.fiji /•'/(, '» " UrfUUi— 
il' Luiii , /iiilitujli Li // min in // Ij ji piti pLiiiij» : 

«^p.jiqnpt» : /</*// • 118/r- I iCA// . ) : «,V"/y 

*l»Jl|l fjll jl l]ui|lT)UlU|bin/f /f A , ^ Jjpnuiiutfhifh in— 
um ii I. in i 1/ il hui A mit tu f jii ui p -. ji ij I. fi inj p/7/Ji 
i/iifih/.i/i 11 ll If III l'(l/n/ II fl '/f' u 'f',f'" 'I " l'~ 

b-tr, inh'u n'/iu/hu • . • » : «S^lp (flipp t» : ßtf . 

11 !)/-'• (Silin-): «Smif ifhitfi li- •> tu /, ui [J [t 
(f. i u ii ii in Ii u m ii Ii n ii u i u n ui Ii * I. / Ii •" P I' " '" " " 

!• Ii 1/ ii Ii in um In nliui n -> 1/ ■» : — — f'l'ij • 120/J/ • 
ytilip') : «O""/ l,ni n tu ii n u im i/ u i ji> I, m 'i T^n nu- 
lluni II, hui ii t mh n:' p /i ll Iiii if Ulli Iiii ■ % lilfhuij ju/iu — 
ifbfi puifi/./fuiif/ili»: ß'ij • 120"/- ( Slfif-) : 

«,>///// 11 II Uli II jl/lll «I if Ulli iUlulj If lll~, III If Uli hl. 

II I. ii ii Hilf //ij inolihlr tun inj Hfl flu filfm m n ij uppiiu 
tl'hn n mi in u mit in um pjunhuiu , ""/'/ 4 puupunj 
•^ inj Ij m if'li I, m ij : ß'ij . 120p ' (Slfif •) : «O«"/ ui— 
iiiLfi lifiil-iiili snfihnyuipldli. ff u nsluuip h ll 
^oinp Jinj tniifip Ij u ji ii i ii !• in I , fiuu\jlj"ui\ifp im— 

ppli hruiifiumhuri t^tf ifnjnphmf» : ßn • 

121// • \&lfiL') : «o«"/ uiifiu/fhpitfnifvhiuu 
'h /if/iimiiuji ■ 'l in j/ij m/1' j, iuii jihu S ly fi Ifpuih^lili 
\\ finni n npijli y ühit tjiiAiiihlhuid'p mu'li Iiiiiu— 
ifhuutlL^P ijl.ljl.ljliij h ■ ■ ■ : ß'tj r. 122/«. 

(££|£.): «Sujij M^a)bxu\ i|iupr^iuu|bin]i mum- 

ijhiuf ^hufiiij Uli tu ii ij in in ji fil m'li ji hplfuhn in— 
piupfji ii jiAlil. j/ij ii i /</ 1, uiii p Ipiuruil puth\u '/'//' ■> p'li 
bphlrp» : «Mlllj&iulj» : ß"y • 122/r . (&lft£.)t 

«Swq^ > ii i/ In ii /im 1/ mit l]iujfriul| ijui|ir^uiu]bin|i 

iiiiimijl. /// . uitflilu. ■ÜT'iiilhuin phfi h puilimn Ijiiiij— 
uhuijnLn y "ij" ■Zuilitf fiuh tuLiiLfi inouli^ : «TlU— 
]m.UUl» : />'// . 123"' • i^f/i ■ ) : «Smif \fm,f- 

Ijlllljlll jllf Jl ihjll "fl 111 Jl IUI llflOpJy ll ( 111/111) jl 

jl.p/ffi/i l.fihi/,» : fr,/ . 12:?/' • ( Zlfp . ) : «£,«7 

llUljfrllll{ l|lU]iqiUUlbin|l utULUahiu^ l hmjj> m- 
uiLuili jmliiffnl mli ( ntf il' m p in ji p n ii ii liLfilfl.mf 

t/uiuli m pl. mli» ; «iMUUllUm» : ß'i/ . 1 24/« • 

\ i\lff<r .) : (iSmif ^mil' ,.m piXil'm'h ojiuiiiuji 'l'/ijui — 
"""',['• i,uru tun pAiui jiu/f m/,/i/i'ii tPhp. ijl.fim— 
tjiuijf l.i ifl.p j, ,/hp» i — frif. 124/i. (£<•): 
«Sun/ m um i//,m/ MuPÄlllll llltl|lI]lllU]bin|l , m'li- tf m fi mif ji fi ji if njli'li l p : l'l.fiji juif^iulf ii ji I. ii titjii /im / fi , mif mm I. um p jii I liiuili in » Jump *, //» : 

/v'|»Ul| n l um» : ß'if ■ 12.")///. (£4ur.): «Smif 

( l*Xn|IHUUl l|ui|JTJJUUjlilll|l m ii mif l.uif mif'lijii 
l'in I ji f jimij niif in in u in in i il I, ii '/'•/' ij Jim i I, in j n 

mijium/.iiif/.ii» i «^XU^IU UUl» : ß'if . 126/M • 

( £4p • ) : «Smif fiu jini jll.m'l, Qjiuniuji "f'/ijui— 
iiiiiu ji : II ij ' iiuili'l. inj pm fiamliii , lau jumif lyin hu— 

* I, ui ij>/'. 1 1 l/u /iimi in in u /, tjh fil t 1i in ijiii/il^'ii (lulnu— 

nji t iiüuiijun — ß'if 127 /" • [£4f) «Sun/ 

mp m 'jiiiu/i in jl I, m'li ■ II ml.ifh oiin null '.'im //in/ 

!• i 4/«/ //Ifl i/ U in h l m Ij ji ij l*ui1i\J\ +.Oft : ßif ■ 

1 '- i f' • I !»■>// . ) : «,>"/// m/ /•/. fii/ m/fiii'li fiii/iil'tiifi • in r mii ii i. m i /■ in u / I.. Shmlil/ tH III II L- lij.J- •L <fi bn j.liui/ mi jii/ 1 jitf» : ß'if- 128/«. I 'ÄAh • I : IJ,"— 

jull flllllf jl p uiii y/ il' Iiiiiu ji'li fi"'f flil • 11?) : 

«l/./z '// m fi ui ii l, in f ipi"J £ in u m ij I, in j u/ii/ I, ujiph— 
i/l'iii / , : ß'if • 12S/' • I Sjnif • ) «Smif Z"ifi njli u p p— 
pnj : Ui i/jii/ 1,/l.iiij j, ^oplyli /ui im i , um iiiViiiij iii'h 

l"i-pa ipfnf'j ■ «fluljluQ pjl ]- Ulft» : ß j, i_ &ju 

"/'"/ ' & "in b p p hp ii/ ui Ij ii ji'h , ii /i u'li /) fiuui 
i/m'lilj ji'h hli PI' L - («£/«•) : «o«/// Shumli f'1"f 

umiu^jtli «//yP Z n p\i h-plihiui. Li «j/z» : ß jii 

(iZfuut.) : «,S////yr *l\ui fit/ uiijuui fi1i X ßp ji ihplili 

ß'ujijion. tjniu/.iuf» : ß'j'L {Sfup.) : Sun/ 

l l_iu p if tu ljiu n jtli ll/uitj iijiphqhuit Li fnjj-y> : 

— ß'jit. (Sfutf.) ifpuunit £ 'JJrt ^J'f- Pi- 
1 38 • Pf"- ' ^ h"i ' ) : ^Si"t/ II :n /. iji m'.'.ii ii ji liui— 

jiimfij If m/ ji'l. U,tl' hli jtnl. mli ji if ji /•/, pm1if> : 

/' '/ * \'2S) ut lo— "' • il tijljt l /'mjuit.tit^ii/ti^— 

jj L uih , iin uuil/inj'ü /(/^ ul/ji!//il > < ii 1,1 ftf £ ijL/t^h 
ui m ll m u in Uli n : ,S /// ii in niii'li ii *uiui ii it t-.il ulh n ii i mit 

^ Li. i) ludltni /«<V uiiiutiitlt iLiittij /itii/i/i <\hnj> 
ll' n iitiij'h uiii tli n ili mh tu il' hui ti ii i ii lil& £ : /»«/IM 
11/ mli in tili b nti +l,1i • :i in i f - ii i in il : fu* r iiinvbi/i 

jii/. \m — 3/' ßl LuiLin p,/. 127™ 327/' 

n n n \ l/p'btii'bo /iul,/ JJ I n i n /? * Aui/ft Uli J"*— 
lUitiLui^t /.iin.o 4 : ^ in n in Ii it t ti in Ii uiii li n uütiij P 'f l'KU'i Li /• s> n l ij 1/,/fU tuen ri m. ;• IJ ji / J/i/ L n n £_ J*"'/ fl tiruttJi n n n i i > !• mh tu n tu n Hi- 

ll mu IJ ii i Ii ii Ii iuu y nnnun uutliiuiu * «/ n n rutuliL in i 
jujri mV *l*u I, n U m .i L t_ L n n Im tfü L in L t Ulli um— 

^ntfflti.% rtiufru : fXjuiiil) u Ii LnLi tut IJ t\ uij ' 11 
ii iu u IUI 11 n u i fif fti_uu n i (<! II I f. j' II i ll * Ulli Ulli ii uuli 

huin^u Lriiuiy £ : 

3I>ÖlLSll'iII.<H t flfrßl>fr'L'fi- 1. ß-.,. 2- /•■ «&» u,%- 

in/1,1 m'li iP Li/ im n/i i/u/ji/t irijpUljl£U i//iLaji ui/ii imiii/m- 
l""J" P'll't' 1741 H"l('/'ll' '!'*■ '"/ "/' <mui/jiu/ji ,„«,_ 
ij iu u in Uli //<5'/', il ji in /) L /i Ulli n 1/ n /i il' ji muji I/Llinutujt iau.— 
t-uju 1. 1 [nl film,/ ■ymj/i /illutLu/uiuu' jj'll' //mif Li. fuf 
l.ip\\mj/i in ii in, jl, in i 'l^utjt fiu/ litt/ II m/ii/fiufi ))/)'//' f^jc 
Quuii ifiuiii/i), jfi;l/> l.i Hin f ,ll'?Lui/ /fi'lfi/' miimffi ////- 
iiint-b-nj fi /im /i fiu ttiit'lh^}: 2. ß-i/. si r «bu ,','/, in ,, ,i ,,,'/, ,ii, 1/ U/f.,1 II l/pmfiiii n/iLuft mju ALpiiiu-mi/fi/i iiiiiu/ ui/iiii/ii Oj n /i 
s innn fi uj fi uiju m uj q^ui fi mj fi ti tf I, fi inj mini/ muh Li liL'li— nwibiiy, 8fih8iui AU.3- atn^pn- irs^rt, • iri^ß-- i< wi/ou, 57s 17 tf muß ^niiiijii nnuptlft 111 11 ji p ii I, 11 li'li 1 (,' 11 11 1 11 m u f t 1/ uu p— 
Jiii'tiji l/' 1 '/' uitF^h'fr ; — r>*'n • DO*" * li u •! f- n in 1 ii 11 l h u IPF 

II Ii 11 in Ii - 11 it ti L tili uif 11 Aupiuttfip in 111 11 tu 11 iiji u ntf Ort 

S uiitrty h "f ) h . uiiiiij iijiinitl I li'li Ii Ii l.'lin 111 Ii Ii SnifitilU 

uifiipüfi ut tili utd^u'fr; 

3 * ß*'j * 1 25/* * «fr« 4"v p ui [i l" t'Ai y fr 7 "[['[* V imp— 

$nfl*ll inj 11 in 111 11 in fi uif 11 11 ph u fi lit_ jtti" h^UOtl Qu m I, 1/1 m'/i'li 

jfi > £ j> h l. fiif il' uif 11 *£«/ p diu ph ht, J>t*/p U '" f h h u ***• 
7*iuj h tttjh iiijh h /- \\$i*tt nifit : ß /» *4 ■/? ***- *h"' <P JPL L 1 1'^' l'~ ll'<F tmffö) ht_u tun iuij h j Lt_ fuF hrffttijfi (*uuihtfiutuu j fi— 
4 '*/?* C i l " P 7 '" !) " t Ui " ^M. 1 11 uif tun , nr^npiTfi iiiii{ /> unF^u^ : 
** * ^Y * 126/* • «7' p *J [h tj *" *- IU J" Uhu if tu fi uif 11 P'ffä' 
^ßpftutnnufi 1741 //»"//'/'//' *2">// /_//// . hu ^ uiyptup fuiulitjf 
l^uurhtfiuihfi "/"?/' ti'hquii u p Ifliptnftiu Y/*tv/' "i/ u 

tiituifu frt tf-tuhdpu , uif np *C uAtrifiuifi inj u tntuntu p tut ft 
L U*V*"J """""JUiit-tJ' lfc u l* ht- fiif Wlioiiuh jh?hy Ifuiil ht- ful' 
hnW^uijp UiUUMntrtut iftiffip Quinh ifiuih ph f/'*ij 1 ' h t- '/"'(/>) U b m -u n h 1* h h "U 

•inr * 578. 

•I b 8 P t h 8 (TUSfrtnUh b h 
uruis % P U 1 M h +,[ili (<f [n linjli 0"l2 </*/, ItJMip p-nho.(i>f.' 205: — injü-nMa-i^v 20x15.5: 

— Wflhß-t-hV bpqupi_Q 15X5X5 = 10: — 
Sni/P' 34: — P-bPP-P' ß2iußuilini.uiiy 10, lii-puifiuß- 
^{iLJUi 12 pm_np- : — 'b^hl* , huiuui pmi|p, f[i^ iTp 
uiQnunplj : — MURU" Ijuijbliuiqif ■ qopiULnp- libpu|i 
l^uqif quipq_uipnLß, l|i\Qiul|p fjij ifp i|(huunuuifr : — Ul].- 

iTuifnLp ifduiguifr, Ijafiuiljp f[i^ ifp ipjiuiguify pq- (J bu 
16 \^uiji|i friujpp ujiuinnuijy- pq- Sl l l u, Pl l fruijpfi 
iquiinauiö^, Ji(i^ujb.u pq- 205 i[bpp. öuypp: — l ^^P , pn— 
|npuiqpp vfuifnup- pq- 80, 81 ouiuip qpp Qoinp- 
qhp, pq- 2p- Goinpqpp inqbq : — aU^'^^]. < ^^P•P , 
uqqpQuiinumbpni. inbq dqnLUi^, pui]g ^bgni_ui&, pq- 
4 tu pq- S2- ulpjpfiiuuimn f l[iupifpmq|ip qpm.mJf ? bp— 
pbifQ qtufig um.ßni.uiö' : — h f) P U/M» P "P ' Ipupifpuiqjip : 

— l,n^UU^ c l ) 8URU.P f ^•P , liuiß Ipupifpuipuißuif , giußgum: 

— f ^U8u^p^1 , pq- i. 2ui- 205: _ d-u-iruiiU-M 1 d-t— 
«j.p q.wp: _ <^p^2, wuina. ijh 4H.9arni,, sb'^h- 

uißjuipn: — SU" Tniuihuiq ±- : — SbCU.SU.WM'nU- 
^h"l,f^ pq- 7J)p, pq- SOui, pq- 167p: — Shlb^nh- 
P'l'hVP* pq- 3m, «4-ßbguiL ji Sq^qlm jiuif|iß 1897 
bppg pni_pibuig : — ^ib^' pq- 91p- «IJiuhuiq 4 ul P~ 
Htuiqbui 1201»: — ')-hS- UMv'blWl,l7PP,' ihM G 2 iuGut^ 
Ipuft : 

IT in m h ml, ii ^ irijliGn^p|iLG i]ligo]it7,|ig 
lTuiinp-l7nu]i bi_ »l^iupf ^uipiufig JbpuiQl]|i : f) L [i 

liuili 

II. ■ 1 • ß*i^ • ?>iu 4«' • «ßiiilrl, if ja, ,j i, np 

k"tt ^ ' pkui» : 

2« ß*q^ • 4«/ : <<biiLinum UTuiplTTlU l]uiprpU_ 
UjJiuxJi myiilfl. /n'i/i bnjuithb-hu ^v/"/"/'/' ) «/>— 
/uiii in im, • ji ji I. in j 4uiLui i gnLu ( ii puiuhq , np ~*'"//> 
uin. H • in i in j, nnphu (J % u in n Lbr nj It hiunpni 
Uuiptfu|l l|]10GuiLnpfl : /» puiun IJ n nn iT nlrf, np 
wu£ (J,if 'hli b a n lIi £uj p utu/puiuib tnu : */// mÄm/i' 
«(/ \puiu s k fji bu iLnpb-a nn hi_ m'li.l'h Inf ufipbuia 
J**J \ "*"(£ ^"tlf 1 ' mlioblli il' in pnjn [il, : fr't, nuilinb f'l.iiilj L ifuipiiiij iibnbmi ibiFutiimii 
Wut» : IT b L% Hl L/& fi Li, p Ifp ul£u[, X 

Ul . ß*q^* 5"/: «P ulftf-puiuh ui p\uip U,u— 
uinLuifr ilb pbpuu : ljuipi uuiju uiuil piTuiuuil , nji 
Ifuipnri bp U,uu,riLtuit I, iflinLif il in p Ij I. m'h <tui— 
iluiliuilfiUL iiuiüliuiiiju Im it uif I. I Lt. uuibilh-iu— 
übt» : ß'ij • (yp l/uij « Ijiulu tluiuli iuinui9liu «*— 
i riLpi. • T'fiuibf^fi b n h iiun^iupiiu luL.nL.pll • • • : 

«/./.yf p. L . 22p- 

P« l"*tl • 22p: if in if in if ii bpbpnpn. uiLnLp 
• ii ii in n , // 1 /</ /. ///'// fi i ifiiifn uiJ'Lliuijii ti/.u'i, fiu : 
Z,ü'ifm . SIT 3 — Smybuju Z, • 3 • ' U m/p griLa . 
£inj- 2bn . II nun l.'luiiij in jimlt liL U In Ii bfm pb Ulli n 
[, ^/ibulnn , ^/./.uliui JS!)~), /»"• 24i>, V'- p-: 
*lbpf ßn. 29m: 

q. • ß*ii- 29«': i) in if inif ii l.fifinfiif im in p 

u. p m p fji l p I, uiii (U.)lif' "bLujPji U."'ui,Lu-nj l.pl.— 
i I. f Ii ui fim fiuihml nu : ^JJ'ui- SU ö Pl' L 

240 V : ±bpf p, L . Up : 

n. . ß'n • 43/*: 3mi.mil " }"PF"F'l wt-lH-ph 
jll.liii/mffiiLifb^ 'ijuijbginj': ZfiPifia « SllO PI"- 

24%: V-Pf P'f 57«» ■: 

h . ^ . 57«' : 3mijjncLU ^ filrifb p n p il in— 
LULpli. Ikub il'mpiLiupbli l\Jnp^bu\iuj jmil'Lliuiju 
unpiru : 4«'. SO p}iL 2±9b : ±bpf p^. 64^ : 

q. ß*q^ . 64«': Smnmiju St. • uiLmp iiipmp— 
inLpbwli X fiuiliml/ui'u nij.fij?'. 4,if • SlTo PI"- 
249» • : ^'Lpf 68p ■■ 

t • ß^ n • &Jp: 3miimau ü'uipiLnjli /jilibiui — 
Pbuili. 2{, Sbit bli q.npb-£ gn : ^ • SW8 P{>^ 
249{ : «£fyf 80«' : 

fö* ht. li4tH ^ "" l* ih fiui- plann h p ii' ti It ti ul. ii— 

L uif in no / «y« ethtt tiiii./ipp t 

sfiöiisa'iitfrnhß-i'h'b-ft ■ (,i, : /.,,.i.,.. U u/,(.nyp,) . 

ß* n * 7«)/' * «///'7 ^ " flllt U II Ulh III f II ( II if ji hl. fl if III II '/' fl'll'ü 

ui ii in ii iu if I. ui I h t. in p inii I* in i il" man h t if finita fd hiitil'p if Ii — 
pmi ii iihiii f fi p uih it ut ii II ii i £)/ ii h u h tu f uif fi \\ II! J> r^llU jmi— 18 iruer snh8U.ii :u.i'.i;iM ; 'i. at>iMJ.*PU8 • *sp a- *wh* * ««fcy »1»/ <<"</< /""'"/'. '""/' ■/'"'"•''" '/'".•/"""""'- 

/.//„),„ .,.„,», .... •//■ //»'/""/"- Z 7 /"'" '>/' /"'• '"■" "'"''- 
/,,„„/••••/ /. /«>»//«;/ W1-* VP '**•* ll *" 1 " 1 " 1 ' 

r ^...;...,j{. ..,■ ./-»■/""/•'•'".v '"''"'■ < **»' /# / ""'" / ' #/ 

.,„,„„•/„/ „,.»,.., /■< y 4 /' ^ '/•».'/"«•'"' '/"/' </";/'•/'■/ 

7 /, ,v/,,, //. > ..,.,.„. p !..,.■>• .,..,■*••>! H~ ■■■'-- 

,,.,;,., /, , ,..:». W»>' '-*♦-*» Wih'V l"» - 

u« vy , -/ % »r»j .,'■,■'■ •"'/'•'"/ •-I-' 1 -' <mA **- 

.,,,.,...,, -/-, vA <' ,/>■ r -/<"■-> r &F*rtt* 

,,„,.,.1, h „., ,,,/.,.■■/ '■• t-'-i-i-i" 'ir-'-i-/ '- "/"'"- 

,...;.„„,',, •/,/.,././ •„.,,., : i..i\ ,/-../•/ /. '-*r-4"vi J-t'P" 

.U,,, ?*/.*" /\M •>-/- -/"H"' /•"""'">' '*<'"""*"•/ 

/, ,„'„/,/.,.« .;/.<, /.,,.//, '•■ / ■'/< '/•"/"'" ^— (■"■"''" /■•'■» ■■ 

//.,'„, /.,//.. v/ <*d - ?*•»*> /""■"/■" /' P't- <-/- 

/,,...,/.„„> ferrf /,/-///.!- 7»""/'.'/ -"/'/"/-/'.'/- '" #"»& 

V,. y /., 7 /'.7 /■'/"".'/• (1805) b +-*'*~hk U V~ 

<,„..,,,,,/.■>, t*»..r,.. r /,,.;/..,/•"./ i- *** ****r**»i /' 

/,«,„,, „, »«. /.,.;».}</''/ /.-/-' ) """/ i -"/' 5 ' Vhqnpb. 

.., v .,ul.,l- 4 , ,/l. r tp. l»i,u.J n g%: /;- /"> <""*'"/ «■—**- 
7 A„, Z {Mo* ALn1..„ p l,L., r "•)" *"C*> -r*.»«-/»"* (?) & 1 
prtrf [..t. .......... 1, r nl l r .. r o.n/-->< -?•», •//> } '"5"" '"- 

•tm^i /u v ,,»v«' } 'A *. -w '"'> EWr-kh* "•- 
g jA /, »fu.W, v/- «ty ^Hb"""-F haA b" ULUt F % " ,,n - 

VL.f,-,, l r ., rl „ g n,u ;l { (I»»«l U.J/ L ■ »Vl U V7""/"- 

,/.» v .»v» 7 , v/' v""'/"" .ih"""-'i" -"-r tv hu lb* b 4— 

.„„,[..,. tfh . lP ng: />»/, hu,[uU.MurSf,u,fl u,n.,t% puu, 
limiuy p.f.L.n'U.,: h. li.n.n.upn.^ ..„,..,} ... 5, „,«, ->/./'»? 

,,., r <ij/,h jU,"."».*".!- ••'•">'" -■".^» : 

^uipuifig 4)]nuQli|i» («««^/»«/^ */ • f«/^" 

1702^5r) : /0*7_. SOp 81p- «3»'M v/»y» »/' 

Y«//» ^urpu/irg •[.T4? 3>"" ,i,/ /A >> : 

Ul . ^. 82i« : «3""/""/" iutjJU<.nl-ftbufUy 
, lL n^ ll- Sfo% Mp 8j>un L u •ßp-puu.nu Apu,- 
Juyi f> ifiplfuilfiuh ujuhmuipui'Up'u ßk nu P 
?u*hJi£ ihp L\., *»*l»l tu uppuif ALp bipfffr'- 

Hp [.ulfusuik» UMfu^k" i- F»Ht ni& '"ff' 
jnjch ailf-UlA iupb-usffusutp iL Uäbjwq ■ p'^qnU 
fol Li fhb-nl-pJpLhu uurttfjfritff, "l kppip '«- 
pujp niinpiTnLpJpL'l, utqgtuuwiWg Ll n£ p qnpiru 
putppu p.udu.'l^p IgunT u {W l { u,untPp^ llp— 
pouiL/nif /1"'jp» ■ fli^f' fr Sututui&i x lJ'pf f^'l ■ 
Mp: 

p. #"// • 83/i : ««j^u/u}, tMiqoppy , •U" L l" *' 
\JuruTurL\uy /# IjLpufujpuri, .fL.jL.f/,!/ Lpp.niu- 
uuipiffr h-iunmj^p nLpmiÜi i/opujl/iuhfi , npnuf 

f'ppl.L <ur£ry L'/Ll i[uru% 7 LijLtfl/ni pJLui'u A.u- 
uuilifth Ll pioupg»; IWhp 9« ->»»»'«*: ^Ä/»^ 
^ 7 . 84/.: 

n . frii • 84/' : «3«"/""/" IM] puunni-ptL lull 
u-ifu . 9* • M.,//* "^r U j*pJiiip-Zttjl/ii''li nLÜfcp ///'"- 
uiLpu ni 11 mlf im tn/iop AuiuLiiif p l/lim p7pL.li» : 

±kpf p> r 85/.. n. /0*». 85/1 i '<{}uii/i"if 11 wiHjirfrii pi.iuii 
,,//.i '/■ • //..//< nifL >lm.ii. Itvptrurg /»//'».'/ .///.»- 
,,,,,. hu/ ,1'l.hi.ii ^.Jn mi"i "> pi.imfp luiil/Luif 
i/'li/.i p Li f ,,p,fiiiii' ^/nujinfm p/.iiiii <>p p>>"> 
opi i/opiiiiiiujp» ■ 'IJ'pf pJif- 80«/: 

b . /<*•// • Sf><" : «S""/""f" mii [i p in • 11 1 P L uiii 
'//'"/" l> ITLhiiimniii nifli ipiiiLi, /iLp hur p 
ijuipAin ini/piiiin/i iiLpnLifi, Ll 1/iii.IL /,,,/ ./'lim 
//„i/iiii/.iiL/ l.p.ni i/.ii.iu/lii, p m.iiii /upnii'»: /»■ c. ii- Sl)/» : «U im/ im/ 11 in lil-tUI müh n L— pLlllil >///•!■ 3.' fllfil Ll/pillJ/l 11/ III III II H{(l LU- 

,, Liii/ [> ^opl;h n* Lppip L/u/hL/ /, ijiuli.uu, 
pinji, ü'/.iuy), PK ^mpll" u/ufi usuell gl,» : 'I.L/'f 

pH • 88«# : 

I7 . ß'n ■ 8S»m : «Suji/lui/u muJ 'Li/tiLphuiii 
im/ inj n ij i//iil[u £ . flifii JuiuhlI/ ipnpp ^uuitu- 
1/lul , LunLut/ C,urg [1 ifopß [iLpifl, L/ lupuiuiju 
L L nLinL/nif uijup min/ p ^pfkp» ' ^'pf 
Pi/ ■ HSp : 

r\ . ß't/ ■ 88/i : «3""/«"/" uiii 1 p ^lu £ui p n l- 
pi.uiV i/l- Q- flau f,upr/ Luu/uiu nki/puijp 
„,,/LUurp pLpnLÜL LL,q$i „£ l/ujpujg ipujpj<L/ /, 
ALniug „ijinia/il/ , n p g lupkuii, Lfp^piiiq/ip^ 
l/LUiflifiii ,/iiit,/»: 'i.Lpl p./ ■ \Hlu . 

"B- • P*'/ • 1)1«': «3"Ji/uit/u uAnpJUjl/ur/nL- 
PLluu 7//«- 0*- UnLpp 8h4uj<l. flul/ppLpuju lu- 
„,,,,, f, J-1,9 ^Lupnr/p pLpnj p7L jnp+Luif 
n.l.nh/, sLUplIipillpnj ÜLU/IILpl/ ^lU/ll/.KT l^pUtpph 
,/u/LUinl/Lp Lpiuiik/p llnuuiujijiLpLUunup pujiuuj- 
l/LU/pu, Ll piunnLfp .l"P'l"pkp u 1 UUJ ll' 

4pk+l»'»ibp ihh- Wrf ■ }2uj: 

d . ß'n . 92«* : - H i" '/ ""/ " UJ i UJ g uihunl — 
pLujii i//fu . <t* ■ kp nifij pm : "" Uu 'J l/nLuiul/poü , 

„.., JLbuJL l/t/nL^HLpLuiUfp U/LuA^p 1/ III { U flLp» l 

±L P r U2p: 

dui. ß-,/. 92p- (ifniLgm.ui* t ^im-lup' 
qnp ßuitilita kl 1 ipuiqfibßf % ) «^luuu luu/u,*- 

pjufpnLpLiiil, i//Ju. (hll IJ.JP "*& ifLi/ntLiip 
1/1/ tiLuuip» : ^hpfi* 96«* : 

dp. fr,/ • 96«/: <(.ßuji/Luau uirLiufunpt/Lug 
i//[u. chfi ■ (^) pLui/mpp i"-ptp Stit Li/Ll <7n- 
qni/^ Lu/pul/nu/nuLug , ^lu^uiiiuijpu Ll iluintnit- 
i/iuLtipuig» : l l^Lp£ 97p: 

da- ß'n • 97p : «3lui/lullu unnL/iiLpLuili 
.///ii- <h<h- (/») Ski Lpl/nLu LupLUUu JLb L, 
uii-^piiLup/iii pSbLuünLPpLb Ll uswL/nLPpLl, /, 
Lfuj./nLi/ AL,n£ pnLubiu/ t p» : AJ-pT ^F ' 

dq • ß*i L - 98p: «8lui/uii/u LuppmjnLpLujii 
Lpl/iipg q/nLpj. (hl-. bpLj, i/opuil/Lubj, J[i- 
JLiuug „LpjLnLgiLiU n£ LppLp ,/JpJ'Liiiuu 
I pni/nL/» : ^Lpf 99p I 

db • ß*i/ ■ 99p- «8mi/"Ji/u pLuiipLuuuiiiiug 
•Ul" ■ <H' ■ bpk" u '/i/Lp/il/nup p^l/Lpp Sl— 
,,p,ui„, thii. J*piiii /■ iinuLui^l, <p jnjil suipiu- 
\iiip pmi. pimi <>if» ■ l IJ'('?* P'l ' LOOp S flUWttj, 8flh8Uii AHB- SbfWS- ITST-PV IHuM*. ^ Wi/bU, 578 10 dq • ß'q • \0()p : <i3"iquiqu puipklfuiifmtj 
77 /" * ^^ ' U"jp "*ß* kp/nnuiuuipq uipiuquiif/iin , 
inqiiiusuiiil ."#/(// £/_ J n J ( f~ ifhbuiumL.ii» : %k(>£ 
Pq. 101p: 

dt- /(^ • 101p: «5«"/""/" F ,u rl' , l uj r r "-y 

'//'/"' <J*b' ' l L UJ P 1 w "l •* '" ""^' uitiJjtpnLfrpiJi 
nuii^p uiif J""?!, Lu^ml/kpuiiun pupnn , "pp 
impui puiit/iu nt.hqiirf.pp f/iu^pii , mLmiii biuq/ilf 
if uiinnuijuiiikf» X *l\kp^ 102«/: 

dp. A^M • 102"*: «£?"///"///" qpuinLpT-kuAt 
'ltt u ' d'C ' ^ ^""."fe. ^ J Hir n J juiii'kiiuijii ui*- 
/uuip-^h. tf '"/ '■'/ kut 1 k,Jpit uiifkii\uijii kuf/tulfniqn— 
utiLup^ pul ^, uiii ulj _p , qqkppqnup iL \iuj f UlUpTpU 
p.uqJ'mLpJpL.u» : *lkpf pJq . 102p : 

dp- ß'q • 102p: «tJ«///"/M« qnqriLpJkuju 
11 I In • fj'ß' • [\ifii ll ui'&uiiiuihiuii piupp uArnL.ii 
11 in tu 11 1, m 1 hp , qp uijfng m.pnLp qpii^ p irui 
iiuiiÄu uipuipkuifu puipunp 4uiLuiinuipifuiiqi\u 
,qui<tp» : ±kpf pq . 103«/ : 

p. . ß'q • 103"/ : (i imi ini/ 11 tf-Uiinuiuuituii/iii 
lf.uuini.bnj qifu • fr • fr • *puipkq guiquip/t tp 
nifii lnl uiu uin LpJkuaf p kl. qpuini-pTkuiif p ßuiii 
iipjiiin 11 jpLpnLtf ituiif uiieui kp q k pui q uiii ff» : 
*l,kpf Pq. 110«/': 

pUl . ß*n . HO"/ : «oniquinu qui uiufLn puig 
lUlfu • friß. • hui'utuit-np null iuii_nt.p ifknLii jk— 
pkkniii li 11 111 1. 111 1 lull UlululnL-Sulil uiuiii pLfinj 
i.tuj\tp p pinquipuibuii» : ^kpß* p7q • 110p : 

hp . ß'q . 110p : «3'uquiq u q-UfpAp ifkqu,— 
1 11 111111/ q-lpJ • frfi • fr Juiiiu if puipuiiiui Ifh a ui a £, n 
null uiphqmt l n J < ^ pinpuiuuiiiq ^iiuipuiif k^ui : 
•Opf ß*q. 114"/: 

nq . ß"q . 114"/ : «0"///"//MZ q-Ui uui & tuii 11 L.— 
pTkuiii • q l/" • frr- Hplfni. omuip ifnLpuiupvp 
I. hl, 1111 um -iuiipii fruui^uili 111 ui in Ulli ui ut n LAi 
1111I, um 111 11 Ll. um iu'i.ii >uiiqlfp^, : *4^k p ^ pr q • 

115"/: 

hl}. • ß*q • 115"/: <(.3utquiqu kpq-ifuiii. '///"• 
/' #" • b pqnt- Dinqiu ouiu kj> pin uuinq uiiikui t qifkqu 
pupkuliin Jiui^i uiii\mj pii , kl n u ui n ll tuii k u Ul'ii k L.U 
• iL p Ii 11 1 11 kkpuiu ifkquiiiuin'» : ^kpf P'i ' HO'" 5 

hb • ß*q • llß/" : <i.3uiquiuu qq^if.uiii ////" • 
fr (J • lt*ip null ifkquiL-np pnhiuiquiuikui 1 qpi.p 
'I n I II 111 11 I. I1I1 uin^ In 11 11 111 11 ll ml: ul~. mi li h In 11 11 111 ti- 
li uiii l, if in 1 q 1 uiii u uiii u ki.p'» : *4^kpy P'l ' 118p: 

[MI . ß*q . 118" : «O Ulli Ulli u In) m 11 m 11 1 /</ /. mit 
qini_ki frü- ün p /'5i> uiuuiq lul' 111 11 m 11 1 '/, /'S 
I11I iijii 111 11 1 II li 1 li'li ilin/i/ t p ifui^nLiuiiit^- , min 111p— 
ipiupku mjiiiifl 11 4»: *]J,p£ ftq • 119p: 

|lt. • ß'q • H9p i «3uiqiuqu pin / nj qfpJ . frfr. 
U.ip null li nii'lim 1 11 n iii'lniiii OnJ^uiiiif^u s/"— 
um Ijim kp l fiutiui<uuipq'» : */.^p£ p7q • 120"/ : 

hp . ß"n . 120"/: <i3mquiq u [n.n t pJ L mit • 
q fju • frQ- JJnLpp 4mjpii tf uiii 1(1 nj , ijjp ni q f— 
ui£p li ui 1111 in 1 qiiuiii um nifk piiptkpunq , qp 
n 1 mii'li hg h 11 11 m ini' 11 ui. >> : H,kp9 fcf q • 121"/ : hp . ß*n> 121"/: «3uiquiqu pukfnj qpiuliii 
kkiiuig 1/ ipi • frß' • Hi-nLp itpnuilt gui^iuiiuij nifk 
ouipnq^p , ki_ qpuArii Ifkiiuig ukpifuiii^p jui - 
l^uiiifu J-nqnq'pqkuiii» : l I^kp^ X pJq' 122p: 

[• ß'q • 122p- «Ö"///"/'/u [uuiqui/nj '/,//«• 
/ . f\ifh il 1111,11 /"""/".'//' i" u pq- q puiif nil hi. j n p— 
J-uiif qinifhiitujii qpuiifu Ijnpnju» : l I„kp£ 
Pq. 123(011 : 

|ui . ß'q. 123"/: «3mq"iqii t uut ll' qop"ti- 

pkuiii qf/u . IJl ■ ll./p nifii ,i>uipuinL.nuip ptl I uiti- 
uini.il ki. puipkuLp» : ^kpl* Pq. 124"/: 

in . ß'q • 124"/ : «O"/'/"/ 1 //" fu nii ui p \ n L.— 
pkmii ■ qipJ- U : • ß*uiq-UtL.np nÜL l^iilpnn t-quiu 
ifkb ki. fuiq f.l in/ , juiLULp it pnL.it jnp<kiuit bin/ 
puipäpuiiiuijp ki- kpuiiitp p nuiituip» : l l,kpp 
Pq. 124p: 

lq. ß'q. 124/1 : «3uiquiqu pj nu in nq, uliin L— 
Pkuiir . q-ffu . Iß* • f? ppuiuiuuipq. nifii puitkituijii 
Sk^mni-Pkuiiin itiupifiinj it^ pii // qit k UI [» : 

±kp£ 128p: 

in., ß'q • 128p: «3uiquiqu /uiLni/nL-Pkuiii 
qiki . IH' • fr ttkß -Zop i[\u/Uuiu hL- nL.pm.ifii ui *— 
ki in p 4 uik uiii kt/uiuiip ti'kb /im nLfnLppL.ii kqki.» : 

±kp£ Pq- 129p: 

\b • ß'q. 129p: «3uiquiqu /uoupn qf/11 • 
IJj • (b )puiiik//ii, tjkqnu l/pmukpu q.nq[kuui/i kl. 
{.kuikufuiii mpJ uiiip» : ^J-p^ Pq- 131"/: 

^q . ß*q. 131"/: «5"/'/"///« b/ibuiqkfnj 
'III" /.5 • C U ') "/ "Z kuiirp rhuiLfuiiiuiquiqpnLj- 

fl kuiiiq uiuiuiifhii uuilpu nL.pnL.ifii puitpiuLnpp , 
np 'iiuqpL. 1/uiiJ' n* hpphp b/ibuiq£p» : ^kp^ 
Pq. 131p: 

lb/. ß'q. 131p: «3wquiqu kuiiTuiufuifuinL.— 
/IL ml, q-l/u • \J$. (tt)/P "ifk P"t tfl*"!" b l'~ 
Puijp» : j,kpf pq- 133i"<: 

\p • ß'q • 132"/: «Ö"/'/"/^" Ifuiiiuiiig qif" • 
JQ. 'ßui^uii.iiif nifii kp/f/it-quib flJ,uuinLbnj n L-- 
Wp /f/,ii» : ±kpl Pq . 135«/ : lp • ß'q . 135^/: «3"/'/"/'/" v 11 I II III ll UI n 

q/ki. I^ß' • hnjii nifk If plliiui lii p i/ui/k / *iuqkq hu 
jnjtt qkqkafilf in h u fh ui if p» : l i\k p£ Pq- 137"/: 
lll . ß'q • 137«" : «3"///'"'/" •> wrqn p q-n l-P k uAt 
ipfju • hj ■ ^kpkin/ilfnu nifii Ifiuif^p j/iLp w- 
quiiiq.il q-UipÄnt-ijuiiikf q nifii ni-qquiqiuiii pui^ui^- 
imij» : «/.«pf 1 P'l • 141p : 

JUUI. ß'q . 141p: «Smquiqu < p /_ uiii q n L— 
pi.mi, iff/". lUlL. *tnju nifii mkufkuiifp qkqk- 
g/ilf s /'"!/!/ ^ w Luiui n q\ q.kqk nkuiqnju , uiu— 
wni-uibiiiufuiitn tu qo Puiu £ p» : %kp? P'l ' 

143p : 

]up . ß'q • 143p: «ßuiquiqu < /iLfiui 11/ipilL— 
Pkuiii if-i/u . (Oft . kp nifii uijp p s" ""' puiqiu^p 
puipkifpm ki. kpff/iuquib flJ.uuinL.bnj» : x i\kpf l 

Pq. 144p: 

|lH| • ß'q • 144p: «ßmqiuqu ^liqtllf q. //«# • 20 inujp «ni»«iL»i illSbPb'b uwhi/h'Um- :sn- u i-i«p* %■■ ///'/• ■ I '!• \l,"i Irnlri LppLifit ,/fi ml'u/ii,, i/f/iifi pif— 

UtfflUT, : <lj./,f /./// • I 15.»: 

|uq . f't'ij ■ ] 1 .">».# : 'iim ij mij u ^ujutpurnLF— 

f.ll.in'li" '!'//"■ Ill'i' ■ iU,)iiiuii/uiuimin/i n'ilii 

/•'imil/l, /, il'/.fiA ifm'iifiipy -. 'IL p£ l'f'i- 1 l'i'" : 

|llli . ß"lt ' 1 10»' : «ßmi/iui/ii -> /'/• >inui //">;/ 

'!'//" • lnl>' ■ hfifliifii ^{i/.fiiiiii// ji ///.fiii/mfii'i'i' 
,1'm /,,/,,/ I. [i l>f-"J "/»>> : 'IJ'l'f* Pf 147'": 

]ll(| . ß'n • 147/': «{{uii/mi/ u '/'»'/"/»"'/'/"" — 

/,//.»/// '!•//>'■ IUP.- &/*t# ..".'"/»'//./< I,l''ii iriui- 
'iiiin ii jifi upp /' pun/niiF in/.i/Jm ptiiijniiF fuipfitt 
,/iipbLm/ l^fi'li»: 'IJ'fif P'l- 149»': 

juh" • A'''/ • 1 49.» : «3'»'/''"/« «/'i''^"/.'«'"'/»'— 

'l,,n pLmii' >//f"- IUI;- (ß*ui)i/iui_np nifil IJ— 
^uriifi IniuiLiuj jiupiin. '»)( fi n t fU L TuAl fit-pnj n f 
./,,,/,>/,, ijfiyfuii/ltni Pfn'li puui fipuiLiiiutf» : 

'Ij.pf p,,. '150'»: 

)ll|l- ß*tf • li)0*u : «£?««»/«»«« "Pf'"J f/mufili 
II in ii I, imf ii i II. n '" ii ' uib uib*h fiu 'll/" ' Wl-, * 

(Ihl)l' nifil in in Ulli I, n in ^,u/li l"jJ~ tu ii n L.L u uiui— 
fin'li Li. uiimi uiufi» i x lJ''pf* Pf 161p: 

]ll]> . ß'ii . 161p: «t?»/»»»./» iPhb-ufinuiu 
'!)(" ■ lU ß' • £/' nitii put i in u inj /»« >iu lIi in» : x IJ,p9 

P'l- 163/*: 

O • /<.*» • 163/* : «O«"/""/» fui9nn ni_pbwu 
'1 1 1" ' "" " rpb'"l £ /' tluipu L p uiuk inju Uwifpf"— 
llfinufl I. ii/ ji ii Ii ii lll ii n Ii fdL bpphifu hnfjllljn fl 
ifLbh *nn.f»: x l,Lpf ß, L . 163»': 

frlU. 164*«: <i3uinuinu uuffuutiicinL. '/[/"• 
Uff,. II. I)' nifli ,,,, uui~. tu /iL m / L L. J n jv <uipui— 

fuip iiiuAiQLiu »» : x l^Lpß ffi/ • 66»' : 

0"p • /<»*//• 166»' : «O«. 1 ««"/» if tu Uli *n ui n L— 
p-huihi hu in p p <L ii n l.0 h uAS f-lf" ' V ß • {IL) *— 
Inui /, ~. in 1/ in / In in i in /i Ii ii uif n ii n h 1/ nun/n i il 

^luipu nLu[i ffUuiuL/y> : x \JLp£ jUi/ ■ 170/» : 

CTq . /w*y . 170/?: «ö «'(/«"/" niinpifuiiriiL— 
J'll.mh in t£ oui in ul ii '///"■ ö" 7* • ((hf)p nifil if uiy — 
j li ) in 1/ m /i /• in /iL n/ in »j/i i L iili/ofJiullL li ^ m'i, ii i'h 
ll.uuini mb uiuiiii py> : 4,L-pf ffii • 174'» : 

OIJ. • /»'« . 174»' : «Oniijuiiiu iiniiptfni — 
l'l l.mh ll,u in ni.b-nj • ii i/u • (T'h • l,ni 5/«/s»'— 
u/l.inu in/ i, /,,t l'/,i J,l jn'li'i, lJ,iiitint.b-nj^> : ^Lpß* 

fi./ ■ 176.»: 

if\i . ß*i/- 176'»: «3mi/iiiifii m/9nju pl.ij 
II iu/i[i,u,)' uiuL/ny "fl"- tfh • 9,OpuiLiuu nlti, 
unl' /,ni) niitp»: JJ'/'Q* ff '/• 177'»: 

0([ . l^H . 177«' : <(.ßuiijiun.u ni j, in in 1/11,1/ . 
'HJ" ' Ö"5 • ( l l)fiu nifil ifhitmnt^li pwnnL.if <fui- 

if'uii t ,ii/f,i : «/„A/^ p^. 177 F : 

OC* ß*'/' \1 i p : «3ni'/iun_ii £uip£uipMufinii>n 
'li/"- Ö"t' (90 »/^ gpfiumn^l, L J"/,,,,, jfctri 
Ll um in fy, uisuiij iiüiL/ iiiuipsiuptuuiiu ^pfiu— 
„,,,„/,»: ^Lpf p, L . 179„ : 

op • 179/« : «ö""/ui«-u uppnj ii/iuuiiii nun/ I, 
'lll"' ™ '■. ' (")'"»«-/»/» li/iuii, ,11 /, Uli/), /Ulli, in u 
muh/n/ /ii/./ jnj<h ni/ ni in t» : l lJ.pf p,/. 183p: 0"p- • /^*ijr • 183/f : «ö«"/»"/" Ufuiuil/Lpf U.n— 
inni uibiuh'lifiu • 'll/u- U ß" • (uL)p nifil iii'liiu— 
n/ inui,, ,//,,/// Li in ii in in tub iu^ui&nj L L. piiuiliL p 
/' /Lp/.'l, '1, 2/.pL'l,Lu,„ >>: *l.kpF Pl- 184»' : 

4 • /"*» • 184«' : «*> iiii/iui/ ii uiiuuinutr u i . 

«/ . (//)/./»«'///' 1/ Uli Ultimi P in,/ im ii /i ilm/ii..,,,- 

'liLui,» : *IJ.pf 1S4'« : 

l]Ul . ^>'„ . 4S4»»: «Quinuiuu ii/i, n r l, 1/ ,,, - 

pLui'h* i/ 1 • '///. • { 9.) op in 1/111*11 nifii iiLliLp Ifpli 
p in p Lu/ in j///» : t l.Lp£ P'L' 185*«: 

4]p • A'*» • 1 85*» : «O«"/»"/« uuiuiuAimjji 

In tu /•!, ,, l lil L lim • 1// • '■l'l' • I r 1 ' lll )l/iul II n llllü , 
niiniii' I. in J, ii I, ii u/ ii ii li /,iu /im/u i p I. in,) /• l/uiii'lp 
[" ui/iii i uli i> m i,/ tu . in ii i /./ li i h : ,,L ny P 'I ' 

188/.: 

l|q • ß"n . 188p : «3wnuit£u uppnj'b U41- 
uinLifnj • n^- '/7> • (fljifii [1 uppnij -.m/ii/'li lim— 
ifk L ml tjui'lidu /«_/»»: ^kpf Pq^- 191/1 : 

l]q . ß*i£ • 191/i : «5'«'/«"/« u tc n J l' u k^~ 

ppli* '// • */ /" • (W)hb- 1t* uii uji/iiij tun. pH/Lp 
hijnjif JLppiti^uitf» : *L\hp£ P'/' 195«v : 

qn • ^*« • 195'« : «Ontnuiuu umjnpnt.— 
phmu ■ i//. */fr • { l p\pkui^ t fi ij in /in (J,niuph— 
L nju liuifpl/,»: *lLp? X p, L . 196p: 

4]q . ß*n • 1 96« : «o «"/«"'/« t l UJ il u fcn II ' 

*/i? • {fl)ifii ifuiyfuuiniiL uliVtp piuiil/m/ufi»: 

*L L rl % Pf 498/»: 

qt • A^'/ • 198/» : «0'«y«/«-« tlui Ltmyn ui n l— 
pi, m'i, 1jJ u • */f • (Pl^puih nifil iiLüfp 1111 — 
ii/iu/1 ,,,'l.u /'Lp» : ^ö/#£' ^?</ • 201UV : 

4P • » '/ • 201*« : «t» uinuinu JAuiuiul — 
pLiu"h , tf-lfv • HP, • (lh)jp nifil Jf'Jtf -^ I, >u, tu lll, (l>> : 

±Lp£ Pq . 202*« : 

qp • ß~i^ . 202«/ : «o«"/'«n»-« ,,:/, 11 11 1 pi.,1,'1, 
/iil'ini/ui/fui'li/i!. ■ llp ■ Ijß" . (fl)ifit SnuuiLnp 
unLpp Ll. uriLuipfiufi» : */.«/»£* Pf 202p: 

h . /«Ty . 202p : «O uiijutn-u juu -i ,, ,'i, 111/ ,,,,/ 11 /i— 
b-ni_phuili • M£ • 4* ( U.) l/w" p 4 tu li 111h "ill'i tu— 
//uiüuuuiLu» : ^LpV* /?'/ • 205/» : 

( hui • ) • L,uut i/uinl/li'li i/ Lu 1/ /in In J'iiu 111/ 
11/ fi 111 ji /'[/inj « , / > '««« 'piihuuinuli luuiiLUiuu tf.f/u • 
ill» np l/p u,uil,u[, (AJiTin. uiiu. LI 328): 

H I. 11 lll$[ jl flu itl'lf tl/'f fl 11 I 111^ {'h (*/. ty . 1702) 

111 111 1' f I, 11 11 1 fJ I, 111 h 1,1 ll ii Uli l.fli 11 1 11 ij 111 if fi 11 1 hf" I, 111 ll f • 

Gi'öu.siviiLirnhP-i'h'b-fi- 1. ß-,/. 1.,,. «stp a«- 

f lU[l|llU)Jig Suntgf; /.,,,,/,,! ,f ,,,/<?,,, £//,,'/,„ .l',,,,„„,,/l ("I, 

Si r "il ih-- 

2* / öK '/ • 2/'* U"*fu «ßftuntu '/* /' /' " '" " " UM^bü'iu^. ut n— 

f'J* 1 S°ü* ' "^ UififliUlh if f> 11 1 [il fn'h ,f p UiiUMU* ,\f Ulli nifli 
ii i if in 1 11 fi h t_ ui'htu fi .f ////, Skp fotiuiAutli l"h ui'li n 1 in 1) f 

in j'L /y "y // A # /'/'/' «w l' l' l "h ^ '- *? h in n >i'*ii aunt n t* f,*///r(_— 
uutqj^tfuij ft ijltfiiuj I, filj f, j/i, ^J in imf n t fiuilf ui'li fi f, fJfti[iu 

+* U *J n ff lrh&<rh 1 -n p& tun/t l\ L fi 11 h u i, u ij 11 j Ij s 11 11 h i_ hu du 
ff t umnt ##/<V 111 * it ri I, 11 ij { f'"'l'/' '' ' /-ni 11 11 11 in u nf'li wtlftl i *' 
uni'iiiip, il.'if p I' f I' thU ofi in Uli l.tjl.i^: niHibm, 8iiiiöu.«i AU3- äbiwps- itst-pv iriuM*- i- «UM-Vbij., 579- 21 3. /»■'/.. 79p« <»'<'" '/^vp' 

4- #•'/• SO.«- «/• p,[ml l miin>.pbuA 4»y«y Ihl'-üJH 

il I. Il in l n II IS um Ulf u uunl 11 l> (j p II t_U Ulli ^ ti IUI li 11 1 II 11 111 li £ // 

X \tlth IUI! II III f'lt II I. Ulf II fl li III l>il II. III III II II ZV IV Hl III tll 

iftiili hltL nL tifi t»h il I, in in 11 m'li . J'U^ inhu£p Lu tu% tt iiii pil 
inLuft np* ktahlt. pttifutht^u/l/ t^L\ 1 u ' l J ( ) &i(* ^"~ 

uim.uih- frisjzii nnnntth ht, £utuutl> tutf£%^i 

.">• /<**y * 1(>7/' • «W./" 'i tv^ 1 " l"* iM"f»*"ii»["" puiu— 

•* /// ii tl tu p 11 tu 111 L 111 hu ly , 111 ti L tut L u tu 11 & utfJ 11 tf u [i" % J p — 
- 111 iimi li 'ih 1 '!' ff l'/iiJi 11 ti tili' UJfitiLu !• 11 f 1111 11 111)1 «S 111 Zu Li 
11 •> int Im Inf Im l. h*h u 11 111 11 u Inf s mhum tiL tu ijh fi *fi p fiuuniu 
i fi - 1. 11 >f I. ii , L l. fit Mtujtlr li ut 1111 tut 11 rin L L. it ftpL f ftti tf L p 
I» '//'"'/'/' j/'^J*^* *""£ ^ * " tl'llh" jl'£ uj I4 > /' tf pi-uuihtt mit 
it 111 1 11 ml, nihil T* 11 II U tu 11 it II li.ii 111 11 1 itUJ il'l * P"J f ""' K" : t"" ' 

fhßAihß ij'uffiuifi J*l; oitu y fi ^uih ^ujtfuifiu , ti'Ltjiui nnu 

uti 1 li it mit 11 11 luil um p p (ß 11 n i_ // tu «£ ti' inj y m I. ij I. i u £ It \ ß tit- 
ln np&i in h !• 1 h 7 /' ' '/ £ " *P *" " 11 h *'*! 11 * , nr l? Ip V " *~ 4?^ : (>. ß' L - 205* /» iiituiuly U'frönijiiu» : «'£'"/'./> •Zitititituij typi/ihl/fi^ V/V'/' it*/'itiiiii[l'itr/lu 
111 111 11 11 c 11 tlitia l> itui'itlifi iffi/i*/* it p « l""l Uiii i J » l'ittiip tffltut 
^tfntuh^ lip u_h£ : ß*'l- Hl/" 8 uthlffth LmLih 111 hfi juithft 
tl p tu tut ^xj I, p & *, p y in 11 l p f'ha j li 11 11 1 In n in in 11 1 % u fi 11 L — 
tnuiiifni lim ti Li itpiuhti ft tl tu ii' 11 1 j u in 11 11 1 tili iji 111 11 111 11 

tfnti pi/titiii 111 ffih^h ttpiiiiiuip ii tu 111 11 ( ili-uiifli **fiu 11 •> tu 11 
*h\L inj fi ZVl ^ JU ("^ ijpmh libhutii : Qft itttt tuhtt int 

tuti i.'iiillj'ii i'iu'll f ll'tuptl II lull m'li f m'li 1, 1 iil li 1 J70 Im h -, lu- 

ll in 11 1. 111 1 Im /. ftifiutttnjM uiii fi mm ftfftth y im L i_ ij in u'li im 
I» l j»Im t. 1 nij 111)1 1. n hu u mit tut. f tu l 1 11 ft il' tu 11 111 piuhfiit 11 p 

iunl t im 1, in ni 11 ui)i'/i : 

'|«|iw- #•*/. 82"" lAi L/tftitut^ 4' «^uyL/fi tfui- 

pitl II , II p II II * ft ff) II l/l II It III II ^111 /l lll)l II II III II It , Sil Uli l/ . 

fß tu . £ L < in;/ 1 uj. Z • tf Ik • » : ortii* 579. 

'l U 3 11 ü S II 1) d H P £ 
l»HUhflril8 b h Z/ib p[, L hnjli : 17S.-5 iJ-iih'UJ-P' 487: — lnjt) > n^f^'^^•b , 21x15: — 
c ^^n^(*^^ t l.• 15x10= — sw 26: — p>bpia-f^ 

jbß ß^uißiuljriLuicy : — 'bM^ß*' iuifni_p pni-np- f|i^ xfp 
uiQnunplj : — 4U.P,ir' Ijui^blliuqif pQinpp : — AU'b'H).- 
ITUVK' ifuifnup iTQuiguiö imftß uituvul^int : — «R«! 1 " 
Qoinpqjip, ijliLppQp-hnQb^p- jp2uiuiiuljiuqpnup-pLßQbp 
uiuippbp qpbpni[ bü : — Rl^.^ f l•U,'^^( > 'p , ulpjpQuumu- 
itbpp q^ni.}uQbpiiL : — hjnPU.S^Pf-' quipifpuiqpp : — 

Kinnu.'bf^ ^..ßp: — iiMju.hinru.vr fi- i^p- 271m , 

317ui, 410ui, 414p, 44Gui ujuipq pmQbp : — L.nhUUt.- 
OU.aU.P'VF %llUP-P" ^nx.ßp: _ l-USUP^-P 1 pq- 1. 2. 
4S6— 87: — (MIU-UVU-V 1783: — 1-Ph2 % Slipiugn^ 
flloqnu: — t?U1.lini UK llU.airn'1.' uiQjuyui: — SUIb' 
b,u 2 : — SUU.P-B* flpjpqibmß pfiimuQpf- «1- q,uipqm(i : 
— 31<üUSUtlU. < fPnh(*T>Kl ) f^ pn- 484m, 4S6'u. 487p 
b._G: — SUIUlinM^bh^f^ «^Gbguii. 50 ippuiGquig h 
UinbipuiGt StpmtpbuiG p Pni_u^m.f p 12 ^blun- 1900»: 
^lib^' uiRiujjxß ljnqf]iG 4P m J k L F*l - 485p bL 4S7p 
G„ P.» /'"// Pi- 483p % «biupuiujbui U^uiq fuihuiGuy 
Pni.ufini_qgp», ßuibi. pnL|qiupbpt(i : (2,*fifw- 2,uiGq- 
Uifu- 1942, t? 219) : II ',,,,„(, ,,,'hn £' MuißnQuiq]ipf (b 1 iuG.nQfibji 

b^bnbqui^UlQ. d n qn ihi h n n i_ k-L. uin-uigliuifhhiinL 
hu <Zuijpuiuf/juih/jfinL) ITlujipUip. ^02}! I^lUUtlUU— 

in\urivuq|ip.f bu Optßf piuqmuipiug : 

kUXfl'ba f hhP'ß , n Lf , IiiuV 

1 • ril • \tin : «0"'/'""//"'L«r/#i_/i li uiii tili in ii 

l.ij Luij in j u - null Li inj ii - uiii, . 7+ilutluu : \. Ij, . tjuilinlio mit m i,l. I in li m'li ii ii ini In I, ii I, ii ii i li Li 
</r//«>> : *^/j ii p tiuu ((.{jiinnju fj nli miij li liiiiuiiuuiq 

•un^lu S££»t (4«/- I*. 5S, § 1 Li^ 256, 

H' § 1): 

2« ß*if • 4*" 14'«: Quiub 'h/ii j,l nif , 4 tu— 

miii^ W2Q. (p*. 58, lk* § 2, 250, ti- § 2) « 

3' Ul • V^iJ' 14*!! «t,«^f/«// l ^ / Uin-UIJlh im— 

lluAi liiuuuufi -. ^L,ui[ii].uiujbmiii-]>|ivfi Uivuifb— 

lligll ii Luli il L ii tu um I uiii T* /' Im ui ii ti L tiin ^uijtt 

fiLfi jL/il{{iuu» : ß*n . 16'"= «^-/''l/"^ Li 

ur/iLn Suiuoii^Ii um Im hm li m'li tu iimuii luio~ uiitui— 

,/,/./ m lim'h l/ujunufiu t£i^ - /'£»: I""" • 17/*: 

^Jjujun'iijt l,i iiiii~.iI' m'li j> i/tili LuLu ui miLL uuijiu 
"finLuinnub uiiLpti LllliilLn Im iLtrt ij L nujuuj— 
inj S/.umn tl n u ii ,/ I, ui I i, L tj li ii'liumi ii i 'li'b Ulli L — 
utitiu : tfluniiLaLh utmuijiLuiio^i Lt- Lij-Lli Sutu— 

ui tu ui u i LI L uiii' u» : ß"n. 25«" ^"V* «fr*- UJ l"l nuJ J" 

mit ' L'lmiju , 1/1 P P u i fiuitir£Lgpu» : • 1 ' 28/ ! 

( LunLuiif^) «\J,rtujQpu pul^ui^uiu ALiLUiunpnL— 

ßflLU J>Ul<ZuiUUIJULffbuiU» (fr. 58, lk- § OUl- 

258 lk- § 3ui): 

p. frn. 31"»: «bplipnpij. lun-Uifb^uiqiuR 

liuiunupu '/£riLpj 20» : fr" • 32/s : «Uui4- 

ifuiun Ll. Luiunhji h JiLnAi Hqb;UUlJ tutiui^Lui/^ 
■^L IJ uiii u ii uiii Luiunu^ (Jpi[p"pi- "i "-tu ^L /tu— 
/iiuW) : ^uinnL.uuil^Luif f[ujutiuuip7pL < p l^tf 

iij-fr-. 

Q . fr II • 41'" : «t/ M**ll tulin II Ulli Uli Ulli um nn 

uirLiu^L^nju |>Uiqt;nil]l» . h/uiu. ä'fr rf\T ß : ( fr • 

58 § 3q Lu 250 § 3'/-»: • >■( iruer »nuHiUi 2,U8ürfc% üwmj.'H'iuj- :sc- iL- 'v\w m- i] • ß"i[ ■ 10»« = <''/»«'/"<"./< SLumh '/>/»//"'/- 

uanuh ll.n m./'L /''/''» • //in»"'i>,/> aUr OH t — 

li • JJi/ ■ 17»»: «'////>/////./> Illll|llllli(| liliinlii lll|UltJ 

j/.i„ iiiiiiii./J./ii/'/i '//'" /»,/> ß'h» ■■ '/»«?/ • W///. — 

^<iV- : <| • /'/'/• 51»«: «lUil||n |l|lUl) //,,,h„'l,J,u 

>ii»,lu 4 , /»» • /,»»» • d&b—Wb» ■■ {fr- 58 § 3 , i> , 
l. . (|- frj 256 § 3x] , h , (| i = 

t« /'>'/• 50p: «'/•/»«/» l/iuluiun 'bpqflUl- 
Ipjlß '/■/»"/" '' >>: '/'"»«"P //'/;— //'/*'/■ : (/?'/• 
(»2/': «'linn'iiiilii]|nu(inii|i filim/un npji um 

I, iii I, iih ii Hin im i'lui Li il iii/iiijm pi/ «» : I r»* • .)() • 

§ 3, t. /" 256 § 3, t): 

|i . /'>■#/. 63p: «'/»">"»» ,/> bpqpnpij. "bpqpui- 

l||ilif\ y/i^/ Li/Jiu Üd*l\ Lu/Jiul/ tili/ nun il'flitlpui— 

üb umi l/m/ii\ [i /fuifii\nj» : Muiiinii^ IJ ßb ?)/./. s 

p- • /^y • 68^ : «'/»«"»«p "PP'f/" ^pM 11 ?-! 11 

IJ.ll iu/,1, / iij'h Z,"iJ"!l 'll"'l" '.» * l/uiu • 31, fr 

ß^/J : d • /'>'»/ • 70'" : «huiunho UpuiBuiUp . 

.///'''• £/;», //'»»• (HiV—'iArS- {fr- 58 /.-*. 256 

§ .'5 [1 • I) • c) • Li hiiu uil, ii iiuninV Auitf LiJ'iu— 
in iii JJ JitliliL ii u ) : 

dui . fr,/ . S4»« : «UpuiuL/nju U'lUquipiU 

11 II Ulli I III Ijlll .i'/i'll 1} lllll lllllll t tl Uli S IUI II III Ulli III Jlll 

^1 Ulli ii'l in Ii in'li pfiui/JJ Ii +.1IIJU tfuiu'li 1/uAinuUi— 
ii iiiii IJ L tun Ii in fr ii ij Ii Ii / Ll/Lt/L nL.ni l/ui pi/uitj , 

V"P i^ "i/iJuiJi puui uiuhifuifibj bi_ pun- 4p«/— 

ifttiu iiihi/iiihL /~>y ■ i//tiLjun fr» : ( fr • 25(5- § 3j 
diu): l/uiunho "fj\Tt Wh (<^ifui. ^»'"lilh" 

IUuo r Luij, 1930, tt 509): 

dp • fri/ • 89»« : «llnur).iußrj.|iiufim- (sie) unLpp 

•I ii ii ii il in Ii Li Ii uili ii Ii Iih » : J'iulIud p : l/tuli • 
dq • fri/ • '.)()«' S <<(/»«s »/«/«,/> l/iuhnhuit/ptiL— 

fJLiuu LpuiuL/nju Sqipqupp uiuinnLuifruipuifipPi 

URypUlfigilL biqpUqnupiUpG jiui/iui/u nLi/i/m— 
iIiiiiii -, iiii in iii ii / Li im in in 1 1n iii ii ii i l<l Ii i'h ~\uiuaui— 

Liipui;/». 'nJu- i : Ijiub. >,*//^ iftQ : 

dl}. • frif . { .)~)p : «IjuiuuipJ tun llqpLqpf nu . 

"l'"-l"-P wlkb •■ ßtu^ilf . luufiu jJij . 96p • <a t hl>p lfm— 

uu'liui liui'li J'Lh/i lilAiLLupliin kl- I, iii Ii ii Ii ii in ii — 
iiiuii/ 1. in ji PUipui|[l um unuppii U,///ii_uhnnu» • 

ßuiu frtt: tfiuh. llP—öhiC: 

db • /""t^ • l()3/i : « **/'/» liuAin'Uiuliuih uppnjli 

pvupuqji um ^< . tfhit O'pnqnpnu Ußm|infiuj % 

Ij lllllll Ulli l.'lll. I jl'll 4 Llliuhui /'[/» • IJ. • Biuil •» 

///«i/. CA//^» : 

dq • ß"q • 104p: «piupuqjl i[pp /fiuhnhiu— 
l/uill ifiuuu Ull^uuil^u Ll ii Ii l ii iii in iii iii Ii Ii Ul Ju— 

ui/iy». , Ll „qu WZß: tliu-li. &(Y—<llß: 

db/. ß*i* 12(ip: «MtuuiAi Skum^ii bippbil'ji 

in fuj ji i li iii Ij in iii iii fi Ii ii, ,'h in ; ii ii Ii : Qu u iih ii i ii in — 
"lit,p uAuuiuuiut'b , h '/ in ii ii i jd ' I, m'li iZum/iu» : 
huA,. «11'a—liI'Q: 

dp. ß'q • 127p: «Uuiuntfü 1,1. /ml, ii /i l/ui- 

fj-n Lirf Ifu ii p Lu *libp2uiu}hiij ITiuifpqnßb/pg 

/. ii/ p ii Ij ii iij ii ii ji • i/iii'hl/ , lllil/iii IJu . 12S' 

«U.JU /[iiihulij} l.i/iii'h Jim in /in \,L /lil^u/i Li 1 ui- IJ in ii li// null Li XßbpfUlUfSnj IJ uiil 'filfituf, £i I.ii/Jiu— 
/,,,„,„„/,»: huA.- '///' fr— "/'//; : 

dp. ß'i/ ■ \'.V2.ui — 132p: «Mbuuippuij Ifui- 

'lin'lip lf.ini.fuo (h : • • -flpo Jni/uifLujf Ji ULuui— 

/lllllll I, 11/ Il II // II 11/11 II li ll Ul llll II 11 * nihil /i l/h ii i jil I, uili i/ 
1/ m'li m'li u ii iu~* il in i'liL n li'li l/iiiuii iiu u iui Ju • </"* : 

il,,.,,. W£_f4£, 

p- ß'if • 135'«: «'btqjqbuuippUlJ liUMUnuhu 
.//Ju. /•»: ljuiuuuy «IZC—Wh: 

Jiiu • frn • 13S«* : «Uiuunuo ^uißqpbuij , 

7//"P W»- hui'lmuo* <ri%t?—$<hQ: 

pp • fr'/ • 141p : «UXiinpnf ui] l/iii'hii'hjin 

'll/"" 1'1'» : ^-Ä*** 1 SJ-fr—SlU'h: 

jiq . frtf ■ HS'«: «lü " " '■" n iju/h u l IJ Ji lu J^n— 

i/mj n/'ii Ußuipnfuij» : 

pq^ • fri • 150«*: «'l.uivnq_|il|bui Ifuilmupu 

,,/mJu fri;» : llujunuo SlUÖ—S^fr : 

frtf. 155«/: S>%fr I/ujiT J^nqnijnj'btf^- l[UJ- 

hllll/l (J . l*UUU -^ 111 tl III /l lllllll 1/ 111 /l I, I II /l II //Ul — 

IULU / in II Ul Ij ji pLpLuo «/• ppkl. <£ ll Ul fi JI 

I Jl ll in II iii il l 1,1 h II / t:l jitll ji Ljlijl.lllj u in Ij ll II il 

ufuj^uiL/ jLI/kiiki/Ln£ , puiju b(J£ Ji npna uppna 
b'flf l/iuii' ripo 1/ iah n'hL in /,/> L\i jLl/buLtjLnP JJI; 

II III 1/ ll' II II jl JJ£ Op'O'nLfJ-pt-it JllJUUJ^U BL. Iflljlil 

b' b l rf "/"V" 7 l/ujpn-uj/ jhl[Bn_bgLnl, puijij 
LJJl; ii ji L uju nu b uj iph Lu • uiju pljjfü nimp 
oul/uu Ll if>Jili Ij in m Ij ui ji uili ii i/Jili* in jiil ui'h'h £• 
l/iu /ii/ L in / Lh inj u ii tili Ij , ijll./iiu jiiiiu ii , tili [u ) 
n l^L uui ui g Ji u , nfrpLpu , tiy pbpn pn- opquu • 
tioLunL , n hm in ui i ii ji u'h tiZ n - nl ~P~ i nfruiiiuiLti— 
nni^JJpL.liu ll • iii) lim ij n ji n in ij h /» • (i'/P ' p * 
ii u: uil' n u'h I'uilJJ Ji , ÖÄ" • t/U n nn JiS ' nu Ji tf. t/U,— 
ii uiljii ul; Ij I, ij I, ij li ui .i in /_ u , 1/JJpi/u L pi/ ui/ , 

i/ßnifp , t/p^~ • ii' tu p t^ui p k. uii llifub, , Ujfniju , 
U l'-gk ) 3"'l£l 1 lJ.pt/-JinL. , Qntjüuju , '(jumLü" , 
Uit put l/n llT uij , IJ n iji nh Ji utj , IJ.lii/Luii j ) , Quioiu— 
rt"'J ' IT uii/iunjiuij , Quiujji , h jil.i)' Jiiuj , Oi/L — 
l/l'kl > 1'ujuJiL./ , U uiljiu puijL g p d : \npnj l/uiut— 
1/ ui p Ulli ui u'h >n pn U.i L inui piuhl) U ui JJ ^ n u (sie) 1 
(/ uinl/nu , l^nLuiuu , (Jnijtuiuu^u , pnptTjy 

U\nuj D k/ngu . l/ui JJnLt/pl/^ JJnLt/JJo £ . U\ ßiu— 
l/nij puii , /» 'l I. in /i ii n li , Y* O nu SuiiiutiL , U (jul— 
i/ inj Ji : ijonnuji JJnLt/JJn- U, um ^/ini/u«oqnu , 
f» um 'In /i/i'hJJ in i/ Jin , U, iiiii 7>uinuiinuiqjiu , U 
um Uiji L iiiuij Ji u , U um <P Ji j Ji iij L ii Ji ii , U um •/« — 
ij n um ij Ji ii , /» utlt fr li u ui n u'h li 1/ h u Ji u , U um. 
tjippuijLi/Jiu , ß . um S JnfnJJ^nu , U, um S fi— 
uiiiii , U um <pJi/LJ'nu : (J,fu u tu t J" uih n Lt/uili 
Jl ujiuiujili JnnniJ Liii/n L iijji ul/n u/n unL.il n 

jlb . fri/ • 155«/: «Duipq-pqbuifj ) l/ui'ün'Upu 
a-fm-JuDU ßH» : fri/. 155p- «Muiunuo l]lU|]iq.p- 
l|bui] : l/uiunuo //■ ßß ( Ztfifni . U\t/t/ • Wiuui • 

d*<h): 

hq • ( ui . ) /^*#» . 162»« : <iJ/ utu nu ui buiu t/Jtp 
,S' I. iiiii'h l)U|plpUlßni. ujuuitfBuip) : l/uiunug 

IhßU—fhßb : iiuiiiiU.il, HHUÖU.M ;u.y- ubn-w«- irs'i-rv iriuH* i» ^hüVbU., 579 23 pq (/•)■ Pif. 162/«: «bqp2Uij|i» {^uifinh) 

pt/ • l"'ii • 1 ()2p : <(.*J iuu tili n ir n tili il nju np 
jbljlbunu ,(_£,, l/u£ 5» : */»««• /?•/•£ /H^ : 

pp . 0*y . 1()1«/ : « l lutunu^ ^}ii_pq|i U.qtV 
uuifiq-puigLiij» : Ijuifinig fbl/h — /?*/„£ s 

pp • A**y . l(>4p: «Ijuiliitup uppnjh UlU- 

huiquy 2,uyng huijpuiurbuip «_/«i_pi,£ \?b •» •• 

\- ß"n< 171">: «\iiip/iu uppnjh UuihuiqUlJ 
loh npuilu u in -» il m'li I, // 111 i Luipij 111 liimL Li 
11 1111 111 uiu 11 lull tu 11 piiiuli L ppnpn.'fr : '/ Ulli • 

IUI. frif- 175/?: <<"ljIip|lR ftH, npuf^u u/utpin 
I Ulli hu ll II III II II Ulli 111 h Li 11 jili 111 Ulli li 11 11, iii 11 1 '.LI,— 

'/»Vi/» : k.uu . ' ß2P—28 : 

ip . ß*tf. 177"'! «"bnpjlfi ff/, npuf^u itjuipm 

^ I, in ll II ll II III II II III II lljtll^l, I tlijiullau L ll I, II I, II 11 l 

limil unuu n 11 in l t 11 il 111 111 111 li 111 11 111 11 Iß 1 : '/«//>. 
ß2h—fh%ß: 

1 q • ß'n • 180«/ : «"bnppQ uppnjh \}ui- 

-* 111 li 111 1 ^iiiiiiii li 111 hl 11 u li li 11 11 h 11 li 11 uiLuilin riL— 
J,ILm)i fiu 11 iiiii 11 lim 1111 I, 11 111 in 11 111 1 11 11 iiiii uppni 
I, li I, 11 1, ij 1 111 Ll. iiiiii) 1111 il 11 11 11 il 11 11 111 li 111 lim ii Uli — 
o 111 iL /in/ p uiii'li {f\u ut n L.if n i » 11 i In • tu : *]uili • 

//■T.9-:' 

iq. . ß'i^ . 182*« : «2,uyng qiulinlipii u-Lnufun 

/>» : Ijuiu . fr% f h—(hti<hfi : ' 

1 b • ß*>i . 193/?: «ß'nLqui (sie) Ubi-uiQrj-buy 
buipuqniqiiujifi» : kuth ft*Äth i h — (hzZbQ : 

1 q . ß*, L . 197p : «^uihnhji bpqpnpq. Uß- 
uipnfuy» : Ifuiu. /hrifrk — ßrill? : 4"" &LU U- 

7»/"i« ifuiupu ^ ilLiivlili liiulmuu nlisui^u p 
l^uiLurffilffiui • «bfitf L p i/n oi#» 1/ p Ijn+nufi «0/»— 
4hnL.fll{iL-h op^hnL^hLmuij . ß*tf- 11)7/?: 

lt • ß°i' 198'«: «3ni[hiuRrini_ lTuiPiquiq.nL— 

Uni ( U Ulli n ui li n lAi L n i ) t^iuinn ll iu Itru lii p li n u A» : 

ijuiu. IhdlS.—fhtibj'h . 

|P • ß*>l • 200«' : «\,up/iu 3nv|huiPlflIll_ ITuili- 
n-UlunLUIlJ ZjUljnu lim U 1,1 <i L I, n n L Li /(/iii/hj — 
tfuiii^/i : II, 'in Ij I, ii ml, i ii upunju (J ui -> uiliuij ^tiii— 
ji iu iu I, m li iiiii'i, buAi n"li ui liuiu'fr : 

|p- • ß*>i • 201«' : «UppiuhuiifiiL lTuiif]iqn- 

ll t^iltT I, ii/ li ii L ii ui ii ii L uiu x l^ui\ uiii Ulli IJ^nnLiuuliii 
uip,phuj{iul{nu{nu(j,)» : */«/«• fhrfJOb fhriltll? : 

Ju • ß*q^- 202/s : «.Uuj'iin'uji q^bpjfiiij Uuihuiquij 

«,////»»// L m II ii i ii L li i, ii ji : ( l'f'n • '2()'.->ui • ) i^uipn— 

ifnLiiji //iu'iin'iiui/{ui'iij, 3iii[huirifiuij U}n-liuiqb(i|i 

imiii m "ii ii Ll um p'uß-Lp l.ii Liiii iu ui ui um juiu— 

lifeu . iffiu K Uuihiuljuij 2,uynq Ipup-nLqpljnup 
bi. finppü uip-nn.uiqguig buipuqniunuuig 
puiqifuig qinL}uf db» : */*««. fhliluQ — fhdUß ■■ 

JUUI- ß*rj '- 204/?: «'/«'"««^ uiLuinu 3lll|— 

hui(ltipu|i tufuiuuiuiu|ipp 2,uijng quip-ni-qpqnu|i 
'IÜ» • LF ■ *«* • IhMh—lbÄVb : ]up • /^y • 211"»: «'/*«/"»>'^. U jmt[QJi 2,uyng 
quii>ni_qpqnu|i '///»• /'/*» : '/«'«• fhli'U; — 

}uq . ß'"' 215/»: «[//«> i>'«i««/'f//""-^/"->' 
limunufi ituijiuiquiUuij U,qnLuiQ|ig uipfui]|i 

LriLuil li J-nifuifü np flf.'/ " ' '"'' " />'/&/'( »_j» : 

*,»««. n-uj-Q—n-inQ. 

Jui}. ß*ii . 2L8/» : «'/«'«««^ MqiLÜui unt-pp. 

tl miml Ulli • '/«/» iuiiI li Suppnpupu *fnuuiiulitLpui— 
'itnup h mi ii L ii p ui nl. tum ' m pruja_ujL,n p p ^««— 
,/W,». m]u. «A/r. Lruihnh^ ßU'L.ß'—ßU'tr : 
{(J,iiuiVhii L uih ii Ij u ui ii ii p Lp ii m ii jimtj j, l t ^P'l' 

22p) S L, p 3 rti/'iui'iiu'h.u II iimui'li Li- U wpr[ — 
uil, iu iu 1/ ml/ Luipu Ij uiij um ) : 

]ub . (<h, L . 223«* : «.Upp-nfU Uqp211l{pG /' 
Ijiii'li iilim ij ujiiiij ijjin In il" L iluiu'lr if-pt-iu^uipuia 
l'P't ii/m/im li ij l t oph,"liu inui! Liutl /?£ LpLpituj 
/'!/£ k. b^ ^ "A" tl^ " '[kt-li p Wufui ^» : 

1^*'/ • 223p : «lllippß ij^uiuu tiLpuiifni/ujij» : 

ß*i£ • 223p : «"bnppQ «/'««« hpLfu-jylitf» : 
1 . ui • /#■'/ • 226p : «3n4huiüfinL VlnuuiuiQq.- 
Qm-ujoiup ^uijpuiupbuiji : "ßu/in^f «^ ^fii nPt 

i/ii'jp» : 

iu . A^y . 227«»: «liiippli' £"/» p«^ p/«Yp//- 
p • ß*n • 227p : «IFb^pfi Uqiupuiüqbqiiup /» 

puii/^h , «« irH.iuj Llif; » : 

q. P"y . 228«»: «UpuilibiiijQ ITbupmqui 
^uijng q^uipq.uiiqbinp 1 ßuipun^ ni^pmjp «/p 

*r«Zf L uppng» : 

5 • UI . /9*'/ • 228p: «UurAJ'uth^ Li. IjuSunug 
l^uipijp LliLi L Lg^nj uppnju "bbputup A^JI 111 ^- 

u|bui|ifi ^uyng , «/./«»-p/^i /«»/» : '/*«« • fblTtyl? — 

thiriz : 

p • ß'ii • 230»« : «^«»«/i«^ 3n4huifiQiiL ITuiG- 

q_UiqnLrmj ^«/y«y IjuiP^i^LijLl^nufi Hjjit-ju /^» : 
*/«,« • (hUXb-fhSfi : 

6- ui- /^'/ • 231««: «linppfi 3nv[huiiG.riiii. 

U > ul(iq.ulqnLlillJ , ^n^nLifii uiufuifJuiupuL/HLuiu» -. 

P . ß*n . 232p : <</i/«««j«Y''««'"-^/"-" j?uj— 

-»«'««y/p» : 

q • /^»/ • 233p : «UuAin u ^ LpujuL^nju buip- 

IpUlßlll. llpUJfjlUigilJ t'«p«^r"Y''«/' J"L&{r Ll. ui— 
n.uinli'hni tF ui piiui p h, h L L. u < \uijU\iu ipn pit p • 

tf.nL.pt ^ Apt/p» : 

rL- P > »/-237'«: «/• huipuifig quifinfiuigß £» : 

b. /^"y • 237"»: ^IqblfuiJ £n.nJ]uy I, n//iu 1/ //- 

iijunli u uj ^ if utlt v> Ll. tutuLnutuint-B-pLit LlpL— 

il/rgLnj» : #•// ; . 237p : «Uppnjh 9.pliriblpnu|l 

U.p-bUuigilJ /. iij/iu/j niij ii uji /im'.', «>» • utLuut 
«Unpnju O'plllltupnup UfjlpUUpUlquignj jurqma.u 
fj,u tu n l.uic\ utith 'p«V putu L plfpn pnJ}> : 

7 • P*'/ • 237p : <lrl uiiinitji h unL.p p J-nijn— 
u[rifh tip ft O'tliq^ni-UlOl pll , np fijJ-if Ifn^fi Ifutp- 
linj .gut iput ,£» : 21 iru.fi r 8nh8iMi tUBiirbti nbfML'M'ULS - :sr u. 'ii'i'f- m- s. /'>•//• _' l •_'/- s ".L|iii|iii||ii) inj "er"./ /""'' 
/i iS'iiiii'hif'ji l.i // ii r/ffiwiti j<l /> i'ii Sl-ii'ii'ii ■ 

1/ //" ■ '"» ! 

ß"n . 21."!'": «iri)||imnu|i /./y/i«/^ »#/////«/»'// 
hl iii ii 1,1 ll.iiiiiiii huihultnuinuh '///"• '"» '• 
ßi/ ■ 2 L3/' : «iriuliiH L||' • '///» • '"» '• 
/'></• 243/c : «/' Unlftiiiiiniul J I ////»• '"» : — 
/'''»/ • 21 I»' : «'im/i/ii'li I '/.»/'"///» : 

9- /'>-/• 244/«« «'/»//'»'//./. SL,u,,'t, U|ufbil'h 
IQ. ui. /rfy . 247/'= «tlrfinumlrui ^anifuij 

Ii ll||l II l| 1111)1111 |l '///"• '"» : 

p. /'>''/• 248/* 1 «4»'/'//'""?' (^i7nr)ii]ii)ii|i 
Aiu4uihutth L 1/ L » L ;/ njli MhllUipni »"« LputhL/p'li 

|;u||n]iiu(i // '//"///«»«» : 

/*•»/• 21!)"/: «8m|hui(i(iui b'pnLUUiqb/ifui] 

/, 11/ Ii ii 1/ ii ill ii ii ji i/ i • in$> : 

ßi/ ■ 24!)'«: «Ubpflipiulinup '/./"//«/ »»»/»- 

min iim'li li'li Iß l/puini fit f. i//i///>> : 

<| • ß'/ • 249/' : «Aibputup liuip-iit--q]iliiiu}) 
Lotion St- in n^i ( hfi/itf "('/i""/i S'"'J"U Ifii'P "'i[i— 

tili II II ilm nli iiiiiii iiiIiiiiIiiii Jil l.iii'li ■■ : 

n . /"*// . 250'" : <a'luihnh » aa.nL.riui n/t j'ut— 
siit'liiiiilni ^uitfiuttoinu £ ui/u» : /«*"• 252'« «'l^uiuu 
iiiiiii ' n i lil I, mil' /• ii iii in nun ii ii Li iij iiiii iiu lU ii fi— 

V/'V "J"» : 

li • /<*"'/• 202»« : «bqlJquij Mnqpiuguij 

i^injmj ijiupl/ mii/L uiji» : ß't/- 262/^: «b"/'/iU 

tfC|ßljUl /«///?/ L/i///iii/n/>y : 

<| • /<*•'/ ;• 203'": «UJiuittpUlJp (^\uijnu 1^/1- 
ii in iii I. in h \ ii mli ii Ulli In ill Ii u -» ""/ " /"/ /• / iif'li üiiL — 
uuiijy> : 

t • ß % 'l ' 267/' : «(A/7'"-'"" JiiiinJiii&nL- 
lul m iiuiiii Iiiii -, lll II Ulli II • /• il in ii ii I, ii ii i U I, in Ii h'iu — 
}//»?/ U,uaiaL.h-aj •••>>: 

]1 • f"/*" • 268*" • «O ""/»"" M lll/ lll /' '■ in i ti/uiui— 
Lk/ntit/Lr^ : 

J> . /''*//• 268a : «*£**# «V nui>,iu < ll\iujuii(n p— 
b ntftrkuAt 1/ m /n/ m i/ : 

;jv,„. ß>. 256, //• § 10: 

11 • ß"'/ • 271*" : lipqplUJ J-nqni[nju ui- 
hinttiUD, ii ji fi lijililniijli'li ihanniht ui/n in: «/» 

U'Lhuin ^ujjnij» purtPlifiu i/"^£ «2,bpuiqr[pmi p 
Rbßnat» : ( Zu-üu, . ß- . 256 , tt ♦ § 12) . 

12- /<**'/ • 274/i : «*£uihui(iuijuiujbuif 2,tujng 

IPbÖlUg»: {^J-Jia. ß>. 256 § /?. 1): 

13- frti- 211 uj: «bujpulinu]iiu(f ) ^Ul t f_ 
uuipmljuifi uiiuliR» : (ZJ-Jm. ß*. 256 § ß- 2): 

14 • Ul . f<h,j . 278«* : «b*'"rt^» aji^iuliajuau- 
ftfLuAt H «S aijutnutlin utnaiuliiuutiißLiuu^ : 
\^JJ'i„. fr. 25()- s«>7, . 11»/): 

/«'y . 280'": «Ujl hl p Ulm iifuiufftt Ll tu— 
ü'auuirnuß^Liu'Uy> : p • ß'n ■ 2Sl"' : «/' l.lri nli|i , // lliiuuiui(iq.|iui- 
limi|i . ;>ni iun|i(i|iiu(inu]i jopfruiugh jbpl^pnpit 
in fi im/ ii ii ^ Vi» : 

q • ß'if ■ 281/1 : «/' /""'f['"J l (>> nLifui "''"/'- 
i/ in in I. in h ~, ii Im > in lull tu nli mli um [i [' in fuinfi'li 
\)'\ibll\hlXl\ i/iu'liiuti Li h um iu( jiu ) fnii n Ijininiit— 
iiLiilj B Ulljlll] p '/'"/"/ '""/"'"/' ' uitiu/fLfim/i )-l t ii/i- 
i/I.iii/ il in /ii/ 11111/1. in ji Upqpüljbyilj juiqiua.a im/— 

iliiilliiihiiilill.mil /ilUttlllUli'ul'll i "'LlllL/fl ^ iiii/i/ iii — 

1/ nihil i II /nli iii tu /in /in >/. in/ iuu&ni"lii/U l t Ll ii< mli— 

.mmji'l: • Sf.ll tllU^lUltlu flUjfii L] II /l II £ ^ lll 111 lull I. j 

l/ui/it, kl. n< puiJ-muL / Li /iuj>ii [iUjiLuiu mqi/ 

i/Iiiu/ii/ l/ui/i^ //1I1L/» : 1,'uiLi £ LuiLl. uii/— 

i/ in l/iu'lm l [ill.lii'li in ut ju in in l/u /, , n 1/ fr £iu /i n i fiu , 
L/iuLifii Hinein miiL /iiil. lu'luii luii'ji un.b/fi i/jit-Ji— 
/ul' /•ii'lil. / Ii /i'lil. i in ^uiifui/i : /» ■ilui/it/^ ^"^^JL '"~ 
ii mu £ tutl'^li ""l'l I 1 ""fi inl/iuunL jir/iiji , /»//"' I 
iii /i h i'li m 1/ i/ ii i U I, mil /• , l'/l'" J /iiuuiJ'nL/VLiuif fr , 
/'//in'/ ti'l//iiniii pi.iuil' p» : ^Lp£ 200/?: 

/•' . ß: L . 2!JJ '"— 409/-- : 

Ul . ß*ij . 291'": «IjUi/uuir/piiLJrJfiLU i/pni/ 

i/ m m m H m m li Ii : QujiiI/^ : 

P • ß~n • 291/ 1 : «.l/"j/uuii/ /i tiefet Llu npniß 
i/ m in m ii m mli Ji u.ini_lu ujn-ut9piiy» • • . t/p -.muh Ji 
tfph^Li^ ffr/ • 311«"" «ß*£ "f n 3 uipi/_bog f-pau 
-> iii'lii/ I. //«> /, in / Lila -, m i m /il. ! i/n Lp ii ipuiuniuu— 

miu'lipii l/uitf fini/n im/ .- : (juinjuinpnL.pLiuu uiju 

u_/nL.lup .in m 1/ m /i o um um , AuiqJiL. //tu ££ , p u 1/ 

,') li 'in iii iii 1/ m /i mli ii ml/m i il l ii 1/ Ulli ll lUnlinLlUO' 

£ : (j tu tu /tu ff ui n J'Llu n/iiLpiukpu Uli l/pikiu— 

uini^Jp hußtupl/n^tuo- (tu-J'ui. SWS- fr- 205, 

lIL/l ^J'J'ui • I' III II III Hill Hill I, Hill jl -, /IlltlUHl /Uli 1/ 11 I — 

Pp.up) : 

q • ß'if ■ 311/s : «JJI/hi/pa uiifLhliii/up Hu- 
imiLuio- , i/lin/li Li i/u tum m p tu et iitu Luiu/Ii Ji : f/t 
iiipiL ul/pi/phr pql/npui'u i/uimiii ttinuAi L Ll P/il. 
i/ / tun t/li /in in l/ni /• u li : III n ji m 1/ /i li'h t tu 11 u u tu ul 
UU i/ 1 11 1 j'i'li I. /i 11 1 iiiiiiL f> 11 il m'liij 111 1/ 11 1 1,1 li ui'li mil — 
pa'lf t/uiul/p l/p u/ m 111/ 11 1 li : «/,!/«/ 1/ in 11 ij Ji np 
fiL/iu £ il in li'li n li ßuiutnuji? Luitiji o/ipuuil/pli 

-, mil f. il m m < /ill ff tun ul p : 

VL . ß^r/ . 317 : ß"i-/_ ■ tu •■ «U//{"/pu uipuiuanL^ 
iLpatf ntuiniuuututup : {J l/buunta ui/J-ü p ttnptt 
1/ m 111 111 u 111 nili Ji t/p Ulk /all t/p puui nuir/tuguitj 
1/ ttttiiitti n/in 4 pmif ' uijkuiqf> : tf^kpV l"'l ' 409/? : 

%. fr.,- 410"/— 483p: 

onbVP ß'U'Mj.hnnu.S: 

1 . Ul . ß*r/ . 410"/ : «ß"l'Lj> l/uiunutuij 11 p- 

jiuiunLffkiuu •/ pii'l uotfou/i^ : QuiuL k pn— 

'/ iitut/ in // in ff L tn'lt : 

p. ß*,j . 414/«: «Oplu^ juit/ftJm/ ffuitpui— 

tu put au llnmnui(ir[_pui(inup , ß»b/iiri_nup kt. \b— nuMbitti, »iihHiui ;iut • äbiVM's- irs'M'v irhibß«- i- «ij-uviiij., 579 Lnti|i» : c bbjiiu&nLjj|iL(i l «So^i^iw t'"'l'l' ^ L 

qß,ytf tu p lim Ski' (/.uuiiiluiu- li n Lii putuk b m ifmp— 
ipnillt , ii/ui/^ii tmumVltu 'I ' I' " '" I"" /' UJ " " '/ 
Liinjit ifLii onlyUu Ll iipLuin (J ttuubw^ : 

//."/"' hp !j" L, /"£ Pk J' u L u lk u U% ut, ""-'"& 

umliiiiitfmpqniu oti^ujt Ijp r ["k l'L. UfmuinLp— 
iiu/uiuiiujhniiL0/iL5i[i Ifp UMUfmniAuruk qpltjip 
11 11 111 In 111 l t 'h 111 11 111 111 im I, 1 11 ij II II lll luliqpi Ulli 

« iiu » lum p > , jnptiLtf ir'uui i_ lhq.mif q<J k P " L - 
U k ff- ufßum/u /■ i ifhu^hL u\,nj Ll Ijnj \uuil 
qU btf , () bif iruuiL iflXnJiutnuujP Ll. uhpji\l 
b^bniitii Jtif [1 utfmub lT/iu*Ll ijU.ppmAmif , np 
ituuiL ql'uuituiL uilLiuLoj>u (f,u in 11 l& nj Ll l'uui— 
£>urli I/O ul l/np Li_ ifiuLn p ij I, p 1/ 11 111 um 111I1 um— 
-> in 111I. in n'li : U UMUll um ji): OpL^UU Jllljb fnL^U 

flltuuiriLu-rii mil I. um Ijin i^'li Ll. <fuiiLui'bnLifiiLq/in 
Surft jtii np 1/ 11 11 ifi/ tun luhii nLtrrpL.uu Ll tfuuiui— 
um tun 11 liLpLmuti : lipufku op^trLurtj Unj qnp— 

7 /"' /""/' L ^ L BL " U "!f LU J- Ul LLLUU ILU Lp~t p LU X ff L 

U.pftur'iurif ffmiLUlhq.biftifu • • • npiLLnj [iLpnj 
J' um 4 tu L ml : . . . (jnjuiqbu Puur'4urlf q&m/ftip hl. 
3mlin p • • • O " l/u L l/iIulj npipnj pLpnLif : (Jl jt 
11 11 11 m'li l t puinpLiituu optirj» urumopupji truinutli^ 

II li Ijlll Ifllthl, ff IlLpUiaUrUipLlI IfpUlUULUIILluO-ll 

Iilii 11 pif iiu pLpna • L-l. J U 'J U 'l^t^st^l LUUJU '-~ 

&UltL^U um /lll Urifku\UltU LUtlLL O p Lll 'QU 

II II III Ulli 11 • iub II pLpL'LUUU J-LULLLUUlLLutlLUtU— 

hLi : • • • U.I» umJnpnLpT^pLuU iiLqpq qutuq/iu 
i!'/ili*Ll S k P u ii I- p OpuLiLu rpfiULirnu np • • • 
Lui nophuu ij li ij li 1/ li li 11 Ll bblrtLurum puipn LI/1,— 

i//,i/ nj Ll [i unLpp L/pLi/Lnp l"-p J tu l"\J'J qP'"— 

1/ lll LU /l II /ml /l I. 11/ lll • Hl H pU^o'uUjl/UJftlLprL-LUUp 

ihn m'li 1/ 1111/ Ll Ii in Hill/ ui iflimu L ^lULiumu 
>. -il'in /iJiuih : flpj' Li. ^uluijujuilLuiilij pu IjUiali— 
u\uijlr in i/i/ 11 I/ui/ii/Ii oppUuiii"li "fippuLniiup ul 
linij 1111 il 111 p L u Iiu iißuitLUiLn pni-P-pLli pLpLuiuu , 
jiin'lii/li mil 1,1. 111 ,h luiilld np 1/ 111 it li 1/ in'li opLuon 
ij 111 /1I1 / p 'yLpruiunuLun p U u il 11 li u / uinpli 
1/11/ 111 111 ti in 11 11 Ll Ln Iiu opLuu n Ulli tu n ui'li oui— 
ij 111 jnu Ij 111 h n p iruiu ml, in Ij u Iii/iI,uiIii/ j np m u 
Iiuiihi In) 111 11 in 11 1I1 /• I, /il, 1 I, 1/ ui'li Ll I11I' iii'lil, i/ 111h 
l'uiUuiiLituaLiiiiU' • • tu// ltLupiLuiiniu ^p (/ ml— 
uhu op Irhooli i/ii /i Lrui In) in (J,u m n LUict , auiu 
11 LLflf Lrl/]iujlr ptfuiutnnLLVuu Z, L IlLh ui a n a Li lUprL — 
liuii/uij L'L Z f rLn 'J'< UJ jL unu Ll U I, in /1 in ij n 1/ , n pj> 
Lu- I; ij p Hjiiini 1/ p /> : Ql uinLutL luiupt/L l oiihuuiuu 
jlLuuinLtS-nj ji <»/.//>, \f n iiu ji 11 h f*u piujL iL , n p n 
opplioglt ijjupLnuju , Ltl li lui ilu nn.lt u L 'htuhiuiuA 

/•lll /Ip LU&pll /Uli 1/ Hl /IUI 1/ Ul'll OppUOU pilipf^fllUp— 
f-U/ 11 ftU }UL lt Ij Ul / II 1 II m'li S I, lllll'll ll' Lll lll • • • 1rtL.1I 'yuiLui uiiu VC» tuht tUllLLULIl- pbiuf pTiun.uiLn pjijj : Qu/ju/tlui Ii tPLb-L'ir L t nu— 

tnuiurLJiuiunul^ , np Lui nuiju o//^i»i>» : Ihiu 

pioujtbp^u tjbp^ l/iii/ii/nii Lp ul/iip nptuouLpp 

fiupL L ; ß'if. 41i)p — 422/* • tu — jß. opLu^uLpp 

jiuiiur^ Ifp pLpn L^tu p\ u 'J a iHii/.u J'LppJ pui f. li'hpfr -iiii/iijntiliiL p L pitiuu il' uili in 1 ui'li 1/ 

lj L piJ* ■ pu l'L IUUIIUIJ IIIL<yilLlfp l/lllil 11/ HIHI 111 11 — 

ptiuup l ( p tfpnili: hjt/il.illi u/uiiiiil' in l/ui'li LLutLp 
uif uLpu 1/ /i t¥ n L$r n L pu ; ß'tl' 423 UJ • op^lin 

lU h • l( u 'J 1 1 I^U1UU l./jl. lj I, II lll //Ul'll Ulli lll lj lll lll ll I — 

pyLiuu • '1 11 um in'l.i/ p m'li u ii IJ im/ im n/i'/i ■ • . u/ tit- 
ln in Liu ij ijuuluiqL im Lui u I. IiLiiL iili Ll Ii 'liil'iu 
ir tun uiu t tut lii piu tili , puin nt /iiunuiu * ItLp uiuinlt— 
üuiüp n/ in /ii/ I, i m i/ 4 pn miu li IJ uiu im u /im 1/ ui'li 
pp^pu'u i ui tf lVUlujU ml, '/ /in • Ll "itju [iuou Lui 
opl^ltu Ll lll um ml, m ij ipriuuuiliuuiLntiu , "l'.P 
jiuuj um L'ii //, 1/ 1, ij I, ij /i ii t tu tf Lu\utju ~. ui /i 1/ u i ij Ll Ii 
•j /ul u ii in l/iu'l, ii/ in /im ii i i/ i/i/il/l.mij L'L in i/ ui in u 
m/itu/! J/r il in /i Uli in in ii /i > /niiili u i /</ /. m'li i/ Ll Ihiu — 
i/iiu'lil, m ij ji unijuiuk niiiLit ■> l uij pLult -, m/i 1/ im/ Ll 
^liuiijuAirLtiLp-kujuii^ : Opllin fl/7" • «'/^«/i/l/ uiui— 
uiiiLhfnj qop 'l/ipuilpk/i • I^Lluu fftuiiJULnpu h 

./ mit m'li tu lj 11 pLp UJUIUIIIlLiUII 1/Op '/ // // 111 1/ l t jl ll 

/m /i u i /il I, mit 7^ it li u tri ii u li Ll L il o philo ji , tili h 
1nl'iu'ltl > /iiuii/iui'hl, u ij ji'b m p im i 'hm 1/ m'li £,ujphj> Ll 

ij m mm um m'li /i • . . >> : U;l a ^ iu ui lll Itu pLp li' h 9 Ifp 

puiluAiij ■.ui/i't aVU, fituunuo Ul Lp ihm litt i /• 
Pq- 437fi rifrlL- «hulf L-pt Pnqi.L Juipif 
i/i/ /im um l"-p l> uiuAiniiliii ui tu hu du h •Znirt— 
innLAiu Ll yiuLiulittL no h ululuuuilii puit/Ji r, pb 
tif tu in tu "S lt linpiiLuui </» Jakutin hilf uiuiunnltuj— 
UfUIULI , /""Hl il'fiui/u kpiLULifu mu'li/.'li ,//• +Lu 
il puin il Li ni ui tut mi lipuinu^ : 

<J . I""n • 437p : «^uitfuinoiri iLniiiuJ iiluIi 
o/ihl.uiii ij I, /, /tu m /tli : (/, . PLiint n m mm i u /i L'li Ll 
P^P ,n '/Ji J^w/wjfl'U }L 11/111/1111 if.utWl uipuiuinnj» : 
/Ilu/i 2b Ifiu-Lni, : i]Lp£puV pjq . UU, . «#,£- 
9h ff 7 1 "/' ab'riM • • ■ Ll tfhiLuiuh lu o tin\iiijp < ii , 
nLiibjt o-u\oiinut unp intiLitu liLtnv'li h abnti uiuiiu • 
tibhuXi urttutiL bL i/l/l t u'li illu pa. n lu u/üb I, i pi^ 

>l(lll """{[P l ,L - '^ U 'J I' IpLuUljllU illllllj lu tf 'hu utiuli 

l L un$u» : 

IL- l"il' 441"*! <iOpbuj> ui u ui n lui b- ui u h //Cr 
jt abnit U ii t[ u I, L- /i jl?iftif 1P"!J '■ Gu btf Skf 
UiUutnLLub- an , n/t ^uAjjt iinbif jl'pfypk" (iq-huf— 
mm u i u ij b mm'lil y b um mi n Lphuiu» : ("'n • 441/1 • 
Ifp upriLfr «U.JU bu (p • upuui q ultf jtb qn p Ufiu— 
in ii t /i ji I. m ij Ski' IkuuinLuiit [} n ij u b, u A» : U,ub^ 
JLp9 filfif/kli ufnJinLiub- optM^iL p , pu L Pq • 
444 p ' «Ijujunu I^LLLulfuiu qpuif»: 

'2 • «IbJ'Luptftuuui p Ul 1/UJ lii puitiu ^nn— 
il uii I, n ii ij o p hu in q.p n lP Ii lü» : 

iu . ß*q ■ 446,"» : <dj\ffk u p auj "'" PuiqLu— 

lii purulr ^un u \uij b q n ij op huuiq.pn Lph lu : S/'ut— 

/null uiiLtu^bu , q.111 Lpiu nLüh inpuy> : r»*»/ • 

446"/ • S/tinfnuit bplpnL qjtiL/u b : ß'if- 446«'- 
Spuitnuu ii • ii iiilIii : (Litiuitu </"/''"• in lim in u 
I.UIJ quiumquiu tt itiLhiuh p n q u ' pli iL L Pq • 44S'» : 

ILju* ;f"ulf k '• 

p • /'''/ • 44(S'" • «A.«'" p n t P h lu ~, 111 1 tu lll nj 

op/iuiuu'L, jim ii lu am 1/ uin in uu l,in-ini|i Ll Mnu— J.U iruep öfihölUi :iJ.;:i;ri ; 'i. yijiiin-rii.!'» :sr- \i- 'i-i-c-r- % in in Ii ii Ii in | lnl in ii in 11 i'h L i /mi /i I, u/m >m plim/ui— 

i ii iihiii'ii , '/"/' /»' il'l.h'h ijin iiin|iuiliiiu 'im fi inj l.iii'i 

ii /i in ii ii 'li in iiiil. in i Ii /•nijil.iijin >miii fit pi'h» : 

(I . /(>•« . | |N#// : «,V /"" / mi'li um niQ/iii . 

ii im In '/• • um ii'V/i'/i Ijlll'll n'h '/ m ll'h ~, m u lll m in n t — 
hfl, m'h iiiil' in u'h in hl I, ui'li In mptlml/il'uAi» • 

|jl||l(|lin' « 2,ni ii in in Ulli iiii Ii iiiiI in ll'lnil lil jil'h ,/i/ipu— 
mii'h^ jnj Uli hui l y ii ■ I. I<t I, ji mij iiijm Ijiu'li -./mim— 
l/l > f li liu.il'li'li i in ii in $ in ii Ijiu'li I, I oiitit/j, jl'i'i I* • 
iiiil' ui ii il inil' Ui'li Ulli Ii , 111111111 mii'l.L'h Ali ii lim/ii ii i — 
f'j-.n»: 

I| . ß'i/ . 44!)"/: «S/mi/iiu'l, fi. ////"• I* • 
nufiil'niu •> m jnim'lil, mi/ u/um l/uil n/i //mu/uiff— 
n i i U I, iml' n , um in $ flu In I, fi // fi n [i if flu , Lpt1, 
ui, ml lli'll' liniil' uin m'lllj i/f'/i 1,1 ijuiiiu finb — 
il'uih 'hni/ji'h : ^uiiimmmji •> /// p u ui'li p j> ,pp p u in « — 
hl Inj , I, l<f ^ >/ /"''/ l'L h ht ^ u/hu f'fi» : 

h. ßtf • 452 i «S/iutfnuu '/' • 11/" • tt« 
•Im n'h ui iiiXui Ii I, inj //'•>«/ fi ii ui'li h ii ufutinaiun.utL.nn 
/ji'hj' Ji /mnii^ii limil" '/ lilmp/,'/! : //.« / n i b~ 11A1 1, fft 

l t *, 111 p ll lllil [l ,p n/i llULpp 1,1/1,1 [l -» 111 II U1U L jll 

uii ii 111 Ii il Ii iii /'in :hiii ht Ii ii/» : 

q. ß'i/ . 452/J : «S/iw [mi'li !• ■ 'Hl"- fi' 
{> ui ii uin u Ii ii y ml I. , /'/'T» " , iftnuipuu IUI plan I 
in im hiii ii'/. : fi ii n n In n u m m'h, inj uin njiiu ij ;••••] 
l/mil' in uii Ii n I, l n> fltnL. i/\mj*li» : 

b • ß'i/- 45.')///: «S//«//««// tf 'lll"- *h • 
ijmu'lr in'l.if ji/i Ll '//"'"'/ mpLiiii : (Am«-/'/' "{utp— 
l//,LJ> Uli £ Ott hm } IjUll/l/l^ , iTpiiiLL \inj u ui b " V 
h p uiliilIid /Ai///i/>> : 

p . fth,/ . 458/»: «S/r «////«« £ . '/ll"- k ' 

• Im uii il m • // im n ii ii i j<l I. m'l, lim Ulli // ll L limui — 

Ifnii/ /in if'i. n Julian htl; n fiuti-n( #_)i/Z s/p : bin*— 

h mi ii ii ji'li I, i_ Ulli hl, 'll Ijmmll /' ■> // L tuU tili L ht k U1U 

n iml fm ii ii ii V 1 ii l ji/ I. m'li : 

p. ß*,j . 44iW : «S li m in uu I* - i/ ll" - U, ■ 
ijiuii'h ij /i'h ii i ii jim ij Ll Unuhu •> lein L lLui j nli— 
fhifu liL tt um iii uii ni iui an Ll ht l_ nniiLif Ijtu— 

/""/ tu Ulm I Ijiiimlj Ll in ll IUI In mifi m ll li li : £/}Jl— 
llllLtllinJl Uli Ml '/Uli II lll m Ij Ulli : 

d . ß*ii . 45ßp : «Sl'uiinuu Q • if-fju . 'b • 
ijmii'l, mu m li .v mh m ij lllllll Ulli Ll [tt l, P \Lnui — 

/ //// ji'li m ui'li/, iii ij ii , ii ji 5 tili m Iju/ii 'I mu m hu I. /'ii : 
lihtly nj> m ii m I. ij tt um Ulli ii nn h il I, ii m'li h ni nL— 
hl, jinj u jiij jin : 

(Jui. ß-,, . 4~)7 / i : «i'/'"'/"»" ß* - 'ui"- ll- 

((.ifutiAi l/n{ l) niutmin ht] , nnn huinuhu nnpnqu 
I, u n i .»./> : tihtt. nLpiiL o ii ii r uliuiui i m lll Hl — ml, ii in sj> : liftl, in (i tu o "HP uHiuiunl^ uii 

h I, tu Ij Ll lfinijijl f iiulinLl, I. ii jim /# // /// m u n t uio i> ; : 
dp. ß*t L . 458«"': «Spinfnuu (h ■ 'f/l"- 9* • 

'I muh mij mm u i IJ I, m'.i II II II U ll UI li' m'lllj lljl Ll 

ll(IJ> O^IUIIUljL II II Lll lull LUU X II, I II Hl / /; IjUlljul^ <N Hi- 
ll in j'h /ui ij m m ii i LI I, in'/, I, utLuitili h L n n ti///» : 

4- ß'i/ ■ 458p: «Spur in u'h </■//• ////»• tt- 

ijmii'l, ij m .mihi I, j iij l, L iib/, L nj ij /iml Ll inhuhp li /lim m Ij n/h lll fr/ L ui'li : lljn/ji/. Li Ifpillj f-PU /iL 
um In 11/111/^11 Li l/l-pu/'h I, lf lll Ulli 11 lli'll Ll 

ij iipb'h» : 

(4 (j • ffrif ■ '27)\)ui : «Sl""/""'h (hl'- 'I fi" • 'b • 
if in u'h ifinlniij ij jiuil Ll ui'hijji/i ii p Ll ihuh ahn — 
h m ij, ii jn : fi ii n ii ii u li h Ijiuil ui jib m ht IjiniY in j j 
l t ii i hl L m'li ml, u m/f» : 

db . (<bij. 4G0"/ : «Sl'ui/nu'h f>V' • >nl"- ll- 
ijmii'h im m'l.ii h n p ifuh p iij in -> I. u m : IJ ht ^ no 

J m u'h I. ii h ji i ij ji l/uiil' inj i iij m in .. m n ji huiu h 
II i lll -» L 11 UI ui l tu ht/ £ » : 

d(( . A^y . 4t)0"> : «Sliui/iitih (b'b - i/ll" • 'b - 
ij muh m in 'hl/ m ji il in in in ij ii i ij ui !. !, j iij Ll iijiu m ., m ii 
m'lllj [lli'll iiutnüiu inj uiuLL inju : // 11 nn in ii i'h l/u 
ui ji Ij ml l ll" I 1 u L in -> ui h u/h ■>/»////» : 

db/. P*y • 4f)l/>: «,V////i/"«l/ <bß - iii"- IL- 

ijmu'h ijiiijKXin ij jimj Ll m'hij Jiji : llp.P JuipÄh'li 
in ui p ht in il \pij juitiDuiinuiiju'b : 

dp. ß'i/ ■ 4(>l/t : «Spminuu (b& - 01 t[u • 'b - 
ij muh ij l/m/iii UI I, m'h : hLuijo lll ptt uiUUl-Z UI LIUUIO 

/i'h'ii I. H if ji'h iJiuLpy : 

dj^. ß'i/- 4^8/" : «Sput/nuii (h b\ • t/lju- U, • 
ijmu'h urpAuihnLiju uinul, pnju &tipintijh Ll i/uip— 
Aiiliiiu^jL i/nj : iLpÄiubnLiIli //"// aLu uiifp muLL — 

L"J U t //'c/""'H"» : 

|l . ß'i/. 463/«: «Sinn [ii uu (bQ- Uli"- 

Ö"A • ij m n'h ,/ m m m iijiu ji m I, j h j'h in in in n t i ui u ji 

puui -mijiiii'h /in'hij m'l. nii/'h : Üb ll'Uh ~>unJmp— 
a ;./ Ij ii i jil ji i '/, iiliFLd t/np p utiLpp LuLi/Lt/p ihm — 
hinLt/Lm / tfmmubuy> : 

jlUl . ß-, L . 467p : «Sjhminuu (bß* - Hl]" • 
(bb - 'j iiin'li puittu/hL / nj hihi mii pihimuhu Ll 
i/o/imi/li"^ : 

Jlü • ß'i/ • 468"/ : « l £zx/«// L p m »/« ui Ln p 11 l— 
htLmifp Ll ü'hfuiipiLiiLptLm'ii PG , uipm/nuhu 

/•7-- 7//»«y«»: ttV «U-jl rS-fr b l*Q- St*— 

/nullit Ll fl. ii Ii ii ii ii i/ ij /iiiij'l, in m mit ii i jil I, m'h : 
llXil* «Sbui/nun (hl* • b un l'b' tl "* l' UJ " f uiumg» : 
IJ,uil x «IhJL b fo ' mpui/nu/^U bu iQ • 1P n H 
lt //o'lpi'nuhh» : ß'i/ ■ 468p • «p inppnpip unppu 
-> p mu in hm i/L ;» : (A«// «umuu um-*u uilil, m / 

n m~. il m'lim n iihl/hl/ Li m'li ij in ii in m'h m n nL in m'h u 
[' A/yii "P"!l' u " L il /• m m u 111)1 m h m /n u ^«» : Ujin. 
«p hnju mm u'i, Ll tft;//» : U.Uip' «ßLphunLh h L 
7» • ui h inj 11 u ^ ii » : Hhn «// il'Lmmumh iip n ff ü "L 
/1 PQ • ui h m /n u hu~}> : Uiin • «Jmuu ouimp ->ntinj 
ul uiiimfi 1,/ilffiji Ll npa ^huLWi h liiiiim Ijiiiil 
t/m'hLii Lmif inul/Lu , h "nj*h tipnuy> : ß'i/ • 469"* 5 
«O h p 1/ p 11 p il 1/ fi 11 ij'h fi l/otilil/nuhu Ll l*b • mhin— 
///«/|i.» : IJjiiip . «// unju tipna» : W"1 • «p rfhll. 
-. fi 11.1I u/lim if'h Ll (b b • 'llt" n j' ,J ^ > '• U^"h • «ümuh 
IJ utlipnhqntiu Ll uii / AL paiiLmh nnm uu Ll n_h— 
ij mm 11 1 ui ij'h o //«»/««« u • hL h ui 11 11 fl/>> : ß'i/ . 
479/« • «U.JI jmjuJ'muh» : ItfiiL. «Uji p uiTmüh,» : 
ILuq. . «U.JI [1 Ulf muh» : U^in. • «/» 'bpqpUlJ uuLpp ilU»il;ltt., 8nh8U.ll AlU?- äbO^PS- ll'S'M'V IHuM"*- h «U'UVbU., r >79 27 ,1 ml ml uiu » : fd*ii . 470*"' i « "/.'""" 'l l' L R"",l 
uufuiuit nL.0 hmii ft (hl^ • in ft m in u l^it (/, • l^ti • 
•ZpmJ'miilmifii» : Ikiitf. • <</ 7 lul*' '[['"ff* 1 ' UL - *rK 
tnpuifnuf,lt^ : U.uif • «ttl/£ Ifmpif/,» : UJi'f. • 
«jU,pUlfiuiu|l uintf.tr/ui Ifmufiu ufmmtf ni-pTh'u^'ü In. 

jpuh upnifu» : Wbq • «// '/p»«k 3ni|huiG.tini_ 

Mnill}bgiljÜ , tifi Ifiuj p t*ß° - Sfmifnu^li : W"[ • 
«ILjf p hjQ ■ 1P"H S [im /nu (hß"» : ßtf • 470p • 
«/» lfOif.fi Ifnu^u ht- ji th • mfimftiu» : Wutf. • «p 
untli ii im i/ IT" • uihm fnuhii hu p /■ . lfm pn (i» : 
(J,uif • «p b' 'IP"H U [' Ifotffilfnu^ii hu p S. • 
tu Jim il ii ii 1,1' i in ii in ij u U'niiiu "pj? uiliumSU uiu 

1/ nihil! i ti mnitnuli» : ßtf • 471'«: «oftuu '//'"" /' 
Ijoij ji Ii ii nl/li hu fi CT • m ji ui in «£«» : 

|l(J . /9*«f. 471"': «Opfiumn.pnuflfiuu \}n.]v— 
lltfUl fHmu nu4 ni ti'op */ /i ummuifh Uli ^m Uli 

unnutmiirnfni hfitfuuiliu fiiim uimmiu lull 'ii II 

SkusnU S n m ti uih hii : /• uip n uffh urün SLmn'h 

UfUIfltf h UOtl hu mmmbrntL» : 

|llj_ . ßi£ . 472p: «8oppunial, 3"LUin}lluUnL 

II I In • (ph • l / > «'«« llllll um 1 L IUI /</ III II ml II II III Ij hu 

Ii » hl uiu ui il uif uiinil.it h hh ifh u unj hu iinpii p Im um 
iiuiwt ifmu mit pn upr hui. : Qu mit nii u np h inhhiih — 

iimlim'h il ii ii ml iij ii m ii m ii i uih in ii / fi h Uf/iu/fnuf ti- 
li LU 11 lf.phm ffr : 

{lb . #"«_. 473*«: l hfuufu IJ,. [i unju opp- 
limij : — — ßii • 4 i'Sp • «^«"Z" trmn mit tun upr hmii 
7 U" ' <*"•"%* ß'i' 474"*: «^mui, 1/poiiuiL.n pintj 
'/ l_f" ' iS*» 1 U.nq^ • «^wuh npj> LL/n&hh tflfpo— 
ItujL-np hutUuiju • tt.fju • 2 #■» : ß*q^ ' 474p : «H^luu'ii 
in n ii m ii ni Id l< m'li op/ihmail iiuiLUiypu EL ikph- 
pnpiL m Ii m I ii ii l y li hi H • ii pnaii$> : Ihuti • « l ^«y«ti 
urpiLiu pnL.ltrhuj'u m u ui n L.Luh\uiJu n tili h'L if ujp ti- 
li uiXLtn oi/i» : 

|iq . ß*q . 475'« : «^inuli punL-pJhuju opp^ 

I iuii -> /. /</ nihil um if iiiii ii ui iiiii Ifiu hm ii iiuniuyhli 
inpminuLi dl. iL /i h n ii n ii ii p n ii ^puiumliTi • 
Op^hn puiJ-uiLlti Ii DLUtiutnu hu / im uihu : 

pt7 • ß'rt • 4(6'« : «.H^iuuu nhunLn puiu um-* — 
iF iulIluii p n l!7 hui/ » : Ourifh : «<^fr» A#» npni.li h 
«löß- mfiinn ifbh i 'LinL.p7h'Lih i Li ltl p /»^ • uipui- 
1««^«» , in ui in ilhpumhli iiinlihp iiunmy liu mm— 
pnL.h : l\diI- mttl^ULi ö"£* 'll nL -l u '■ 

[1[1 • 477p : «Um*,ifm'li u lih n i n n n i lil I. uih 1, i 
iLtSrnphnLKrhuiil p lim ii m nmlinil, ophumnu I, i 
Ifuiptih; tin iiiiiiniiiiii lil h mii : //n n o 'imifmp— 
dml/p ij in u'i, liLpnj hthimiipii aplli Li ("fK 
uj m nii.. um im v : Hmpnmu U Q • o p t, f h rjibk p p hp 
if.piiL.pu : «Ö"5*»p« */p"(/ if.pnLmb- (, «p fyiuuif — 
pmuhn iniijiu » h l\uiL.nif h llhui)) : 

3- ßif ■ 4S2«« • lf"J X «Uppnjh (Jni^ujlf^mj* 
IJ p ^ o(n, ii' h i,mLuimo , tl'h it lf p in n l p *_«» • 
npnL-pT-pLlin , np Ammmb- ifpil £ «hnphii 

uppnjii II ui ~. in Ij in 1 ffl_ npuff^u 11 in ^,1 uih/. ,f in 1 
Ifiupn. tiL./umh £x npn*ifmu ilmliuiu puiu hph— nu 11 11 L/Ii • ~, tili m ■ ij L 11 11 : //,«/'« limi ii' /'/'' *»'«— 
mtiL.uih' u ft : 

l hpppp Iffi i/hpßmhmj { P'l' 483p)- "(/"- 
u/1, 11 «frA^ il mptfuiufh uih nupiiLn ifiutmhhpm 
Lniil ii,l 11 11 11 il 11 11 111 L uih Luiii 11 iuii ~> uihiiij unn— 
ijl.mi fallt, hmif imihiu if /1 1. m 1 Ifiiiil Ifimifhiii f 
fiiuhlii ij ui fi 11 m 111 L 111 11 1 1,1 1, mit /» , uif f nu in 1, 11 L in ij 
il 111 11 11 min L m hmif 1. 111 Ii 11I111 ui 11 11 lfmu dlu^lu'u.iiij 
if h opshhutih, ifuiLlhi^hmiii hu if ji p yluhuut^ 
ifpu/liliL. hmufhm i\i fiiLiyujLlhiy : 

(ii'Sasn.'ia'iriih^i'hi,-ß- i- /<>< z - i»-- ^-rr— 

tntit jAjh n* <?//" U UM^Uili , /ii/<i/f iuinttiiit 1 f 3 • Lu 'ijoif an 
Y /» L ij h : U " U '" *» "' ty l [h *"J t**?) Li' U Ul Guifyu '/ /' ^ // /' » & " 

'/■ II II II II II II 'll'l''ll' IUII' !• Hill il if II ti II IUI • //,'/ in II I ttlh Ul Ul II 1 f 

2 • f^'/_ m 4S4 '" = «/' •> if "ilj M*u jk nl PI* ' ^* Li -C ft in— 

ftllllly ni. 11 11 1 U Ii 1 h {,' 11 11 11 i- 11 11 1 LI Ii 1 'ii m'li a m 11 I. I ji • * : 

UIIIUU itltni -niif/ilt I, ri I. 1 111 11 .// ff. 1 11 tf'li l 11 11 tlitiu'h ff. 11t 111- 

itnijptiu u f mli 11 j»ui nullit 1 Kf L uili ji i u I. m'li n niinti titnatii— 
1/ ui if u 1 if uih I. 1 t niiiiij lfuiiiiuuul.lt t)'h %m /*"'/- 11 1. ri n 11 11 ti. 

ö uiit 111 111 ut it** nuftruilitu 1* /''"/ npi* * nv uiiifiutna ui i uiuin— 
ifiuilfhiuf hi, ru ui 11 11 nii, ui 1 ui ii 11 ui 11 u 1 u h'h tfSotnu j^nhu — 

II, uufi , 'hiulu u n in f [} t t L in tu n uiu ui t- y Lnbnnnri. itnn&itnu 
/uih f'i fi Luili 11 tu niulf iui u y fififiufiif sn ntt auttuuuiu pr p)p — 
utfii.u vfonrtup. */» /* pnprt ffuj/crtinntf^pn tu p ei ujlt ui l. ^ 
S [iuii L p n pn ;'/<>-, ui'h'li u 1 utb 11 f I. tu'li'h li'uipu utp^ n LfT b Ui iJ' p , 
iJbifbpnpii buiuiiupt.jt p* 11 in ui ui u tu mli tu u fi Ii 1 utuuli 

II p III IUI ll Ii II IUI h 111 b If ft U II III Ulf Hl f fl b I. Ui Ul il 1 111 if b f p b L. 

11 11 <f tu ,1 ui tf 111 m'li I. j Ii I li'lil. I 11 il If ui'li u'h uiu Ii fi im I. 1 n m m ui u — 

Ul Ulli Ul If jt fi DU l/l llllll tu im b mit It ' ilhputt j Uli ml ui^iVuVb fft 

f Ii - tu tu tu Ii jt ht ** ttif.b in fi 11 in 1 in If li uiiutJ V/'M/' bh-iii — 

•> uii iiiui l.i n 111 11 1, ui in • '/1 , s b uuiS uif h b t_ in 11 ui n 1 in *i 111 11 / // , 
b plfjttnuih hu Zntfhu^p f^HLU Jin_I|gll 'Hpjf |p tfui^uibufi 

lJ,uinnLiuöuiinnLpbiuQ Juisuihuft 3uiljnp|i " ["[ fr I^DJ^ll 1 

0H[HL Ifn >hijhuif^ ll^lUJloQ »l^UlpqiuGfi [11 p ujpnhuiiTp h l. 
pnauiuoj» I. m if 11 1, j "ij u , u ni- p p '[ p C-C" lf tu u 11 11 tu u ^ tfp 
f lih fi ib * ui m tu lf 1 fi 1 pu b i_ 11 fi if 1 u if un p hu : (jt- uipif. tit-ft 
ui fi/. /• n p \ ui fi tu uf ui 11 u fi ht. 11 11 j> 11 p pl/hrbn-liui-ani- 

iftini pp y/'/'M" t V"J u h*- '["i/h 1^"!?% t giuntipm-p-h^ul) 
unphu ih+hutil) nufiii piiu ^uipifiuuh ht. I'^L p nj i Jp*L '"/ 
-^ tu'hif n 1 if I. in f buonuh tüpfln h t_ alfiAi tf.tuu fi tf ' ujj p*b litt— 
pfi" 'fl} ' ui fi jtuiitii , ht_ uijf j/ I ^Lu^/t,p qsuipujaujui bt^pujpuij 
'ituftfilt if\T ujuttulfu y hu tfty ui ft uj uf h utu , utyuiuffttfU hu 

tflJujpifjiuu } I tfU^t hinfißu hu tf'hiitp^h , nlfhutvui'lffi b t, 
ifSuiuiunuuhuif ^uhpguu • h u tfn ptufiu unpfiu n*pp{i<unpü 
hu rfßuj/fnp'ir bu atfutnbpu'u : S^Lu^ti^ [i tfuignup iu- 
tfufilti Ahp ift[b pnjfi*htjhut f Ifhurfuiufiu'li hu tfZututfiiu— 

II I. nii u'h bu nuitl'buutju uu ^ h n h tu fuu u n u [tu , tfp bu ruttu^ 
j['^Liuf f[Ai fi V ft \p fi ßiaphpuip $huirtuil bi <Ppt(£t J'bpJ'i 

ßfiuriLU^ ' *ß pfiuinitti£ i«#/^i#» : 

((^ÄtiüC/f/) bin tf uiu uf bin iuIm ti tun uif n <Xb p tfpujn — 

ifuiiibr^ ifpnn u n p fiu if{\> iiuuiini.T\"\i inlipuignu <l|oqnuG ht. 

u s u/h u fi t ij h tu f iifiiii/fu hu ifil'u/ti'u l 1 '' y ifll iiiufiiiiun ji 

[f tu ft tu fi p 11 uu hi iflfiuiiif ht nb~ liona 11 ful u (ß uiu p u ui 11 b u/li 
tf tu p in uf h uih b 1. n /' fi m f fi ii'li'li f bi ahn piupuh ft il «y ui— 
hllpUy if^'pf"/ 11 ph Lu ifty h m p 11 t/h } tjjuuh in ^fuiu uiuihiuu l'S U'U.81' »HhHIUi :il.i'»i;l'l;'i, äbft-UL'H'ü.8 • ISI'- II.- 'I-I'i'f- 'I- (tiTttn ifft //tiififi ji'jJ uifjuujwlrifiuj tan ft 7 A m ab 1/ ßnijn \ 
/,/ Uipn jhlß* u !J?4 1^°P f''ff"f''t* ["I '/(f wv/tutuuk tii'ti 
(l t, ij s tu h h /, // >/ k » 7 » /' 7 /' » >' *> /' /' h 7 H o » ' '/» 'h , 7 //' »' & '" " < o 
/, * iß(;if,fif. Hit.. • hi tßißnqtuliftiju '/tttfi/th Lt. iß s »u hiß in ifhii tf 
iiiui uitiiih iiinfji'ii 1. 1 tfitiii'/.'hiuj'h turani lußtLu/h auirpaus— 

i ii ßiu'h tutißjih^ <il< f'hj.h Li ij fitiißtiiil' m * fu in um/h u Iß ft h i tu ) iß 

Li A L in L i L ii iii it *ßl"* 7 & '"7 t'f'l W /' f' f \ ° n "'l" utaurm «*#— 
hinjlt'hii Li ßniiißiii tl' ui'iiif mii' ALuiLi Lßinj "/"'/"""/''//'f/.y 
tßhu Hin ji fiiiiinii/ii ^ jiunii jJ I. ui'ii t ijuiu)* wjh y/' 4 »''"^/'7* 
Li iß ii tu i/ft l A in/ Lt np Auijßth ftti' , ißft ffifutßu ß'iiißiui — 

ft I, lll'tllß III III II Iß L I Ulli III Ui'ii /} [ll III III Ulli III III Iß £ t\L Iß Ii I ll Llß 

uil in ßiAu um /iL in iß ji tl [ti ii ui'li ij mii iß iii ß ii ml. n/hh mil £ /# : 

'h/'Lißuit '//'/>» .///'»; yuitßtujif' 
AL ii anißt in \\ \\ mg d i- %> i\ d uji 
ljuijiiuii|h m|i // ßiiutiL ßt n/uff' 
Iß ii * /* n L ß aß ff iu u Ii ii in ij lt y 

Li Ii Autfiiiß ' kl in uilßii/h h 
■Milium it Li Lßilßin l •+ ui ßt In it Ii 
Ii ßi L il ii i u Li L ßt li ii i AI ii i lt ' 
fr iiuil ii L mh'h 1 1. "//■'/'/ /' i m m ii ii Ii 
iiißLi iu\ tu ßtinh in ß utl' '//'./'/' 

IL-ir/'i/' 10 I78:i: •£/-,<£»: 

*> . 'fy IU III III ll fl Iß ll' ßl ftlll.ißft Ißllßlßllt.Ulh £ ft'l' 4SG"' 

/./ i/ßiiuh '//"" uih , f""J!ß "hl"U'l^ ^kh ^l"'l_^ll Utuim— 
iittitua • • • «<V///}i/ry» ißji [i '?['£[' ' ' • il\\iu ßiittiliu [i in u/h 
ftutniß ji ißiiihtßiuiß ji ß/h AutjL iaJ • ißli tl'Lu I. i ii uUuißL- 
U" $ -Cy 1* bnifuiZuijhtuij fuiißiufU ß*£j>f'[* uiiutßiii. /JßLiß/.u- t u/h //,/' // in ~> uiil iß in ßiif iii iiß L in Ii ^ ßt uiil u/h in t ißfiLuiß 

li iu hi/h Hill II Uli ll , Iß ll ji 'hll lllhl t Ulli tUJi L ßtl, ll i: ii ii j/h | Lt. 
lt ti'li$l/h huijhiJ \ ) iß ßift fiju • iiijuiiß^u l> ß> ft [***li Li S tu il iu ß/h . 
tiiLiiittji Li tl'Lji filuiniß iil\utß ßjtuLß'h^ l""J" titiui ßimL in ß 
Li Iß iii uil' L iii ß t> ßt 'll'l'y' 1 '' limlßiiijh tl'fi Ißiml' LßilßtiL. 

um i u L iii L i um in *> mjL ßinj //'"/' i ./* f"l u/h iu ß 14 1^ iß ii ß/h 
uiil utt/hl) iß in hii u Li uij n ,if / ii sLiiiLi Lßinl u itiu/hlttifii» : 

(i ii tl s lahh ^ ii i V)» : //"/'" 'hnjlif/h LtuLi ßt iß ßt u t uih ^ - ^liu/lio — 
hiuif ßtjift ijLßt9f/h Ißtitß'h Ißiißtßiitßt iß'*'/u iß/ißitt^ i H'hiß • iiiui ßi— 

ßt L ßt 'i ji ii ij . «// in L ijiu/h ,S ^ ßtuil t ßiLii/h , l ii i nun i n y 
ffiuffia :>, j„.ü[. i'A«,„i, 1898» : 

4 ■ friß ' 4S7/' • «'/'"/' iftittn ,S ^ {'int l ,h ni" h*liL tu ß 

1873 /' fitu n^iit ./* tyttt ßißut ßiftui^ : Siii/i/'Lßi tfßiuif* ti'ui— 

Ulli in ml : 

.">• ty in in in ii [t Iß [t ifßr '//'"y, "/' 'll'4*l lu 'f'i£f' hl* 
ißuthitt[i , Iß,,»/ «1797: <f>l"*f>i"li' ft 28 Li tnüijA (V) ]j 

"/'/'» iii-ßiß'itjif.fi 7'/ / *'/' otusutm <f- • ni. fß^u tß^ußli %iu— 

ßiiuin b*Uitti li tf uiil' in ■> lililtl^ ulih it ntt L iii Iß h Itil' '* iii li i, n . 
S i f* fiit (ifiuiiru 'f[ th £ /' futißifii*' hL ßtiit X? Zu <h §tu im — 

ti in nf ii in Ij ji'h •> in u ll t iß £ Ulli' % *li • Iß iii ßt iß hu ti'iu-> iii I. ii h j im— 

ij ufl. u/h *i\ ßi ß ßßijißßiL iitutj lßn fL ijL ßuj L i_ L ij ll.ii iii iii ii i ii 

( I f. ii iii ii i tuh nimn l ßi ) tl' •> lt {} tu ri n i ft lt i h lt Iß ti *L n L ßtij Ij fijf'j*— 
ßßlL ll/b *» lt ßlL Iß ßt Ut ßt II ßt Iß lt (I Ulßllß ji ii tu Iß uji hu In ii ii li ßt t/h 

iß ßiL iß ßt , ii ßi I. ij I. i l)t.ßtut%<uin S iu&Ii ll ii i ii uij ji i/ujsiu— 
/% ''» : IL"/'" il'uiuifiintiiß hu ßt£ u ^(J ui L iji mit ^3 / f m / f I. u/h , 
1S73^* täiLuiß [t Ptn u&tit-iß» : f*u£iiߣu Lt ftl* 445/'* 
«f/ inLißiiuti O t^ ßttni) ßiL iuu ii fij ji OS/* *J **t ßi tu Uß L ui ft l)\t-Ujrß 
y>/i/S u/h inj L < fjfi i in HL u/h if u n li l\*ui_u^iiLiß : P iilu£ ni^n. , 

10 U»/r/'L< 1898» = 580. 

Fitniimi 

^//V/ l<H'i ^"'j' 1 ' '■ 0*11 • '/"'/' H-llh'U't-l'-' 91: — IJ" tJOMll*I^I>|v'i,' m X14-r, : — 

, l•l'lll'^>^^•^, , bp^ui.Lü 17x4 + 4 = 8: — sno.*' 

•J.">: — |a*bPP"P' «ipjtü ^bQ G2iufiuil(nLiu*: — *l,bh|<V 
q]invraö- ifiuup uuj^iinuili (jopunnp nnnpl| pni_np. 
<,qpni.uiJrQ iuj Qnjßnitu puijcj unbi|i fibpifiul]. qnigh; 
Gnp pumpte: — 41J.RU" linijfbpp Ijiu^ji übt, Ijnfitu l (I i ' 
liui2li fibpifiul[. ipuiljmlif'Qbpp |iQl[iu& Ijuilf hmrinnu*. 
finpnqnLm* 1; l U ßunf f inj : _ 2,U^ < M).^^].^■P , uqpqpp 
UJUlljUlu, ilbpjp iqiuljmu, tftj inbqbptQ pi^. IS tG i^bp? 
bm ii|iiil|inu U'p Ijiuj : p-iu^iuljuiCi juil njuihnumfr : — 
«M^r ifiufn L p, Qoinp.: — 9,UP')•U < ^M , ^ , jnuQp : _ 

^un^ll < ^^l > ■^. , 4 mpifpp : — iuiiiulvf jn L u|i: — m.uu.- 
l^lnpuv^• , ;.nüip: — l.nMnn,8ll.Run'^'P , im.fi p: — 

VllU'-T J>iv-Cli: — 'l-USllCU* pq- 1— (5. «7— M: — 

(MunruLV (m- re ijiup: — < ^p^2 , uiQ&mGop: — sb'U'' 

mGjiupn: — SliUPf-" uißjuijui : — 0J'ÖU.SUl)U^Pnh- 

PWiVir l U i u[iul|uliG: — Sb , l,^Jl^l)^P•^M ) f- , t| D iqmli- 

upQ: — 'M'S- 0|i^Gbiu^Gbpp jbGf G^uiGiuljui^ : U Ui ml. ui'ii u £ p»d2l}iujiiuli : U/[/'i/^i" il'iuti 

tl' ii iuuiLuiu : IXl<f~tl' Uli ii li ii ji ßn • Juli • «p ii9 h^p' 1 ' 
iiinLlu n il in /ii £ ii ni ii I, I hL. ^u hui bli tiuiili , 
iii//iii,,j ifßiuibu-^ /""ja /'"[gu kl$_t"-p i~>> '• J ui • l'i'ii • Jut x «*/,""'»' oii muL/irk uil 'l IUI III' 1 ffhtiLujaliu : "4^uiuu nii'h u i II I, m'li iuluiT fffiiihui— 
J>fi1i ߣ niiouiu ij I, ij n im iii £ in i ii £ • «/?y 
mit li m'li li >n Lui tili ml. ii il li n n £ uuiS • CL 

ij.nL uiun 11/ in in in -. // // : f/Lu/i (f, L\h • liuin— 

i\ m n um ^uiuiuiiruhn : ß*ij • 10/f • £f* • t^'L^ril 

jti L Lk '/ h rl t"r iuui J 'n kn k anL b • 

p • ß"q • 11»: «"J^ujuu uiuiuuigu n ll ipltp 
um ~tfiLuiuiiu nliLuiuiqu In. tiifuiAnLu : ",n<huAi ^ 
nif tlihu , ii n /'/'/' tun •» hcuiün u J'tnuili^ 6ituuuJ+l^ 
ifiuOLinju Li ii*iuoL iniu» : 

tj • rn • lo«* : «t/t«' 9 tu u /i in ii L j& h lu iiijii £ • 
ij [i ui iu iß I. ii ii ii -, li i iu)iii ii i II li i "li Iiiui ii ii h iuin.iu$li 
*li tuiuhu ii £ » /,///,//;>> : niNfcitti, snh8ii.ii 4113 • atn^os- im-nv in»M*- !■ ^trau. ssi. 29 n_ . ^"n • 19*" : «*£«/«« phnußbui'ü l^uAt tu'h ij • 
ii binb in £ 'aiuqnuf £ pSrwt^^tSr l^uAiiuuu • 

mit in 1 ? /i'li'li [unqfi • hplfpnpn-h J ' uijti 'nuufi '» : 

O. ß'n- 19a« 26/«: S.uiuiunuAi nbnbp bu 

41iiup£uhp fih£uft.u «ik'l i£iuuh iniiLi^pnu 

Ulm inujifji ■ ifiupnnj iim'h l/mil dLn^glj il/iilj> 

il'pinlit, Li ifliuij ji L,$ '/'''/ "1/" '"l""J» ■ 

« l ljuuu iiLniiujfi , ifuiuli uil^mj^i» : 

3- ß*^ • 26/»: «fiuirL q^bq^op^/iu • m«/ä/i'/ 
ljnb,n • ii mil' In , \Y luinnuinuil^ u^jibuth ./»o,/?^» buü : 
4> ß'n- 28'"': <! /■nu/i: , un jhfh; n-l, nb p n uli 
iji ii liim'liui li'li hu n ut Ii ui uAAi , l tu h ipibü nrrb— 
ii I, ii ii i h ili ii In in hm li'h , ij muh nii'li ii ii npuali 
/■</ • Ii in tu I, in i'h £fl/ ihuhp ij in tili uiju luutuiaujnliu , 
«n nliuou ^ in ii m iiiml.'li Ii ii' in ii in ii i IJI. mil '/. , nrn 
^7/ «/"£Ar tuhniUi inintj h ij uiui hpuigii , n/r um — uhh hu iijui Ijiini ^fäli ijuj' t h UJ J u tfi n ju ufbluji/ 
rulih*U , o/r puAAi Ij m mm fi ji b u upuilfuiu *Uh,iiij : 
t?f_ nopnulfbliub luriük, mifbuujuop nopnultrbuitJ p 
IXu m n uir nj : >h> /'/' ihnfuutuu // niugp unau £» : 
5" ß'n- 29/« : l'iu ndLiu I ntulitiiiiiuli rrhnlip 
ii l ii 'h9nquk p : «frufufipli* «/i b. jiul^fipli , /»/J £ 
ii' bu u n lu'li ii ii b, iuujuui i p i jiuuunupli , //// £ 
'/'"//'/' ut " 111 ' iionuilihlij} ; 

I'h PJ?P ( 11 pnuiuö il in u ii ) A« ilimliliili 

ß'i u • ddp • «fr*- y«V«_ ^"/' j"j// ^^'UL h"'J /'/' ['ij 1 ""— 

Ii ii i II L in 'Ii , ii iini l y u * um diu pu b. frt in/ ii ii p I, i ii bu 
il I,iiii lini miil/li bu T'ppuinnup ipiuiio iuilIi — 

uibuiuu iutf£l»i llulfb ijbp9: ß-i/- 07'" 91/« • 

nj in p miij kr nuiiltr : •3tH.ll.Sll.WMMIhP't>K!i ik '/■"./ ■■ 581. 

bti ortif MU3Ubrus 

4/,*, p-/,i »»/>,= — n-AJ-n— 1663: fa-nhlfS-T 340: — injtynhP-l'h'b' l!)-.-) X 14: — 

^pnh^h^' bp^u^Q 12 x 4 + 4 = 8: — sn-vr 

29: — P*bPP"P* QzuiQiu^iilui^ 28, lll-pulfulQ^tlvpQ , 12 
piu-np- : — 'bT 1 hP' , nqnplj \fuifni_p pm-ij^ : ' — ^USir' 
inuijuinmlj ijpuiQ I ifni_p Ijuipifjip IJU121 1 uifignuu^T bu 
qÄiuqiupnbpn4 odinni_uifr : — , 2 l lL'U < M].l^^].'b*l i, 2 mul 
[uii., iffiuijß pb; pi^- 2 — 12 Ijnij^tG. fp^ ifp pmdQniaufr, 
bi. pq- 338p ö^uijpp IpnpiiLuifr : — 'H'P' Qomp- , huifib^Ji : 
— P.IJ.P'VU.'M'P-F ul iqP QiuuiuiRbpp : — lunPlW-K-F 
Ijvupifpuiqpp- Qiubu ifiuQp2uiqnj(l, IjpqGuiqiijQ : — 
MMlUbidPllVP-' puu-iul^iuQ juijnn bL uinxuin p-q. Sui- 
10p, 12p, 196ui, 209m, 223p, 297ui: — ^dh- 
Uiri,nil.P,UPn-P> 1 q^uuiunp q^LbjQbpni. fni]^ p^. 3m 
10p- (PH- 12p mpbqui] ifp)- pq- 22'U, 31,ui , 3ßiu, 
34p- 38ui, 42m, 4">p- 48m, 56p uipb^m« ifp (U"m- 
liui"p)- 58p. 59ui, 63iu qbubgpq, 68ui pn.^Gmqiupq ■ 

G9«>., 84p, S9ui, 91m, 93p, 96w, lOOui, 162p, 105p, 

HOiu, lim, p, 113m biqpuljniqnu ifp, (Diuhiulj %up— 
pbV), 126p, 135ui, 136p, 138p, 140p, 142w, 143p, 
148p, 151iu, 153p, 150p, lGlui, 168m, 172p, 185m, 

190p, 196ui biqpuqniqnu ifp (^bput ra u qmp.) 199m, 
201iu, 209m ifmpi> ifp, 210m, 212p, >213m, 214—220 
qpbpt; mü'bti t^ji *lpm]- 223p uijp i^p bi_ 42P 11 - J"e, 
224p. 228m, 295m, 314m, 316p bq^ntmiy- 
319p, 321p: — 'MJ.SU.PW PH- 1, 2. 195, 208, 339. 
340: _ d-UUmiLV n^d-P- (1663): — ^Pb2' 3nü- 

hmßßtu: — tTlil^ni. th VlU-Pm,' 'Umqmp: — Sb^h' 
•Tlpnvum: — SbllP^' %• 3n4h. Stp ^pl>q"pbma 
bm.fpqmvqgp: — 3^Cll.SU^1l]. < ^Pn^l^•^^^^ , PH- 338m, 
339p: — Sb1.bl^nhl<>•^^V£ , «"MUrguii. qiuQnßuiqppfu 
bi. qminiiiiuniiifiiiiqnpii j in if|i 1900 |) 28 ljibinpm uip|i * hjiQq hmppvp qmhbqiuQmL» : (^ififm- 2,mQq.. ILifu- 
1942 b; ? 219): 

ITiumbiuiiu b % ^tuQnPiuiqlifjif , 'l'Uiinuiu- 
iniuQjiuq|ijif ^o^ji bu op.b;fxf Ijuijubjuug , m_p 

u.- ^u^n^u.^pf^ 

1 • ß*n • 3"' 1 ' : «fciupiui/ puLJirfiL.'u Ipmliu— 
huia l.ii I.iiii tuiu<uiih bu uiju+iuip: 'Impii 
ipiluntjij» : 

2- "i 1 l^q- lü/i 1 : «UlfJ'i/p'i' iuauifb|uilpnPi 
/ l u,,ii,,,/o> : Ij.ul, . IL— 11- : 

3- ß'n • 12/«: «IjiulniJij) bi. niu4J'uihj> i/np 
brrliu- in > Hilf I, pmji'h 'ßpfi'niniiuji [i uriLpp 1,1/1.— 
'ibgpu» : 

p. ß*y • 21 uj 1 •. «fepljiinjir^ vuiuuflrpuljuiri 

1/ in 'liu'li/i ii uinufuji nu^trunuh bu A» : F^iJ_ • 

'2'2uß : «li [uiHifiu'iro bu l^uArnltg uiiLpp uinLiu^gh— 
/nili Ii A/.n'li ^ nl^ if,uij um in /ihm / £,hp-iuunuuuj 
LuAtnliD h plj^pn prp tu n.uj ^gb piu l^uiu ^» : £f? 

LiJ-ß*: 

(T . ß'n . 27p" '■ ' «IJ lu^ifui'ba l/in'hn'lfujij 
unupp \],niu ,pb fnßi ß'tu r/ b n u [i» : Ijin^i • AI 1 

IJ_ . ß*ij. 31"" 1 : «ty«/««5#^ ShiunJ, <]i[irf,u/- 

u/ ii u /i uinjuab^njij'» : ljuj'U. flö" V ÜH : 

b . ß'n • 31/«^ : «^ju/ünisa sm /im'ln/ sbinbun— 
ifui/,»: lt.ua. ßmk—L.2n*. Sjnnj-u f^ % AÜP 
IJ I. ii m // m in in /i Lp iffiuij • [>ul/ L\AV mifb'libi^i'li 
*K i//iiiim!) , /' iii/i/ /'"iii mbii An in mW ^ : 30 iriJLBr» WII1HW1 4U8&Pb*b üljfMi'M'IUi ISV- U 'H'f'f- *: <| • ß'i/ ■ •!!/•' : «//'/////// /'/"» Ifiuiiii'li.f, ■ iii/iif,- 

b- A>- v . :js„/ : «'/■>/// /., p'1,1. /,,,/,,/ //,„>„,./// 

l'/'/f/""/('"'l' '///"■ ./>"»'»»: '//////. //'£ ll'h'h ■■ 

ß'i/- 41p «/ iiuiulllul/ lliuuii 11 Ji IJ 11111 111 1 11 11 li iiiii 

L 111 pu lf niij 11 11 m'liii Li iiiii ,1 11 ij 1, 1/ 11 1 ,1 11 11 ; 

|1 . /rf'y • 4-'"' : «'////}/ //}/y> Lpl/p "/"/ 7/ /' ////«/— 

l/uinj.» : *#„,„ . //'M; #/./? : |> . ^ • 45 1 : «'////- 

'//»'//^> uppnju 'l'p/n/up/i» . Ul.ß #'//.': d • /'>// 

16p* : «'/»/i >/«>/,/> ///?#// ?/m/m//>> i l liu"li . (Hl fr 

"bYj^: diu. /^y . 55p 1 : «kpmhL/u//, l/'m//,,,- 

/iiiij . . . fjmiffj p ^niju» : '/,//}/. 7/(7 £ 'li l ll' : 

(lp. /<*•« • 58«**! «huuuiiuui/ phiiL tyo/up p ihn— 
'/'"/"J" ^'' //uiunuph '///"■/> • l-f'/'j*» ■ Iju/ii • 
'li'lb 7/'/£i: dq. /(hi/. .")!)'"': «Uiu-iiluiu^ l/ui- 

'// ll'/i Hilf ji II 1 l<l I. in'/, I. Illll'ltl. I ll/'ll '"/'/"/ "/'/' lh.ll- 

11111 1 lilb tu pillupli //.' nipiuuA ,1 1 I. 111 ji 11 li 11 111 11 ,, A;, „ ; 

M . 7/*/£— 7,7.£ : dq. /^/ Z . 62^: «\.u,unug 

"'" '/.///"'/{ifm, 1/" l /"J? punu u l'L in»: 

dq- P'm . 63«" 2 : «9'/'/' l/iuunuuil/iuu 
tlL&p 1/ Ji in'li I. 1 11 fi ji L L I. 111 ji 11 Ij 11 111 11 11 hihi I. 111 ji 
puipuqp lun um pp IfJ/pi/p^nu • • .» : Ij uiu . Xil^Q 

ölül;: 

dq . ß'i/ . ()$yuj : «(jnppu U • ßuipui/Ji i/pp 
1/ Ulli tili 11. li tu'h tun nui-*uiu\uij ifLit /■ Ji ,1 11 11 11 n 11 
fUjiiuipn^uiij)» : l/uiu- Öh}/(h: 

dq . /(hi/ . QQttf 1 : «Xiuppu uppnju fiuipui/p 
tlPT l/'""uuuil/ui\i ijmii'li u/^uu/^u 1. 1 iijii pul— 
u/uiinpl/ uifumpg» : Ijuiu . &tf ty/ 1 : 

dt- fhi/. 84p) 1 : «^uiunu^ Sliuinu Ijip- 
pLJ'p»: Ifui-b. Wa—W/!: 

dp. ß'i/. H~>u/ : «Ifuihn^ Xupu^up l/Ul— 
P " L 'l/i l/" ti [1 it (j t p ^ui 11/ 4 nj U uiJ " hl/nu^liq 

hu/pul/iiu/nti/i : f(hi/ . S5p : «U.JU l/uAinu^ 

k'r/.Ul u JUILIIL/IU (jupuflUp Ij II, jil II I Ij ji // 1, „ I, Li 

lihp^iuu/^nj II ,,,,!' /i//n'l,/ t Ja/ 1, 11/ ////// auf im [1 

iiuiii. i/hfr—qi,/;.. 

dp- ß'i/- 88p 2 : -'iLuiupLui l/iu'ün'lip 
tÜ"-P ' <^» : — - P^l' 89*" 1 : fi/'£ J-m/ni^Lui/ [1 
'I I. 111,1 ji Ji inj Lu/pul/nu/nunLltD. ijmu'i, plif m'li — 

p \"u n 1 j& L u/u 1/uAiuiha ,1 ,,i -w/' m'lil, u /,'/, li 1,1'h n'li 11 

,//n L /uu </•» : h.u'u . ( 'I^Sl— (, lsb • 

|i . ((hi/. 91*u ,t : <Cbk"J ^Luuip/uu >///"• /•» : 
lim». *//4^_ (11%/j.. 

jiiu . ß'i/. 93W : «Ijuilin'u.g t hui'hi/pLuij» : 

tiuih. «i'is—sj.r;. 

pp . ß>q_. iföp 2 : «IJjiuipri.puiij) //ui'iiu'li/'iii 

V/AV l'b»- l l" ji '- 8<hß-— Slul- : pq- ß'i/. 

1 ()()"/' : «fUiiumui/uihni pj p i'h J ui/ni/'njii //>/- 

•11 J, ii f, in/ : 

pq • f<h,/. 101p 2 : «'luiLut/pl/Luiij) l/,„- 
hf,,, n/nup,,, fr/,'»: llui,,. Sfüf? $%/*: 

|lb • fhn . 105«/ 1 : «huiuii'iij, lJujpq.pt/kuij 
■II • l'U» : */«/« • fh—ßn : 

|lb . f(h,/ . HO», 2 : «Jluiunuura_pp SLu.uu U iif Jiijim'li 11 1 in 11 in ij I. in/» : lju/li ■ fhl'IJ. /?'/'/»: 

— |lCJ - ß,,. HO,. 2 : «'(„ip/i'li»: kmunu ßhS: 
JlC/ • ß'i/ . 110^.-: «'////1/mm^> J-nnnJnju np 
jki/.Luuu»: Uuiu. f/hk—fhlß 

pp • f<hi/ ■ 1 1 lp' : «Ifuihnu^ ^t^l"ll' U<'1 1 '4>- 
11 m'li if p in 11 1 iij • T^uiAuiuiuj 11 11 h"J" l'lK l' lL "l' 

»!//./.»: ihn'!,. fbl t h—fblk: 

|l|) . ß'i/ . W'lui 2 : « l 1uiun'Lj> uppnjU 

UuihuiqiUj» : */»A- ßLQ—fhZß: — {■ ß-.,. 
117m/". «"blippfi . . . pL. npu/hu uiuAJ'uiuLuiui. 

//mpif ui/uiu/i»: Ifiuu . ßZ l h 2IA : [Ul • ß'i/. 

1 liOp 1 : «7/"/»/'m pi, npu/^u u/uipu, £ Liupu — 
Ij auf im in ij ulLL/ ij fi'l.iiiin'lij, 11 uppnj I. Ij I. n I, u- 

ilm,»: hmu. rfüß—fhüS. — ip- P-q_. 122p 1 : 

«lin/ipu P£ upu/^u iijnijiin £ I, ,,j Ji 11 Ij 11 iij 11 um ,f 
iifufiL/ ifi/ iiiii<\„ I, Ijl, ijl, ij 1 111 Ifui^i . f)'2b 

fh%P ■■ — iq- ß'i/- 124p: «"hupft... ,//,/, 

ui i_uili M n L P L ui u juii/uiu 11 l/uipnn uu/uiuuiLn — 
puj'j» : l Uuu ■ fl-lß*: 

jq. • \(hr/ ■ 126m/" : <i.2,uijng ttni/nJujii hin — 
uuupu iz/ULpi^p jtuuiu» : Ifuiu ■ ß%^}' fhiichfi : 

]t . ß'i/ . 135m/': «ß'nLr/P (J Li.uiuq.bui < j I 
L u/pul/n u/n u p tm» : Ifuiu. (hÄd*^ ßAt*^ : 

iq • ß'i/ • 136p 1 : «Uuiunu^ kpl/pnpi/ \lu- 
uipn^uij» : Ifuiunu . ßrfpQ ßti^b : 

"I^CT * ß'i/- 138"/ 2 : «O n *U> uiuu n l. Ifuiun.ui— 

1/nL.unj ^uiint/ Ij in jil 11 ij Ji h 11 11 Ji , : Ijuiu • (p OL R 

ßrihjl* : ip • ß'i/ • 14(W : «\inppu . . . puiu 

Iflii'll n'li 111 Ifin'll : IhplJ- tu ijill/11 11 11 in nifnl-lf M L — 'L"J ikif» IP • ß'i/- 140p 2 : «Uppui^uitfuL Wuiifp- 
l/iiul; fi u I, nf Ji 11 lf 11 iif 11 11 Ji uiu. ^f^uifutuuiu» : *Jiuu • 

ßdbjb—ßShjk •■ 

pj • ß'q- 111p 2 : «Ijuiunu i/hpfiinj Uui^ui- 

1/ inj i^uijnn lfm Jil 11 n hlfii 11 Ji : ß'i/' 142"* 

«^uipqifnLua l/uiunuuil/uiuD o n ij ^4 uiuu uij (J pL — 

hm lf m'li Ji 1,111 lf 111 iiiii ,f hL 111 11 ji'li JJ I, ji Lij Lull iifiu — 

iniiiu/iiui,,/,^ lufpu» : Ifuiu. ßliluQ ßd*lP : 

]UU1. ß'i/. 143m/ 2 : «Uiu'iiuu.p Stuinu ßni[- 

4uiUUpUp l'il'm um, 11 11 Ji fi Ji : 1]U1U • ß ^fy9" 

ßdlQ--. 

]up . ß'i/. HS/m 1 : «Ijui'iinu^ Ufintjhp»: 

Uuiu. ßäib—ßirj-s-- 

]uq. ß'i/. 151m/ 2 : «Uui^ifui'huit/pni-Ppi.u 

tfiu'bnup «^M/ 9ui 1/ UlulUIJ 11,1 j II I lll'lljl lf III ji iiiii j Ji: -. 

l/M/i,. ßlf^y-ßU'L\Q: 

pjq . ß'i/. 153"/ 2 : «Ifuiuuli r hpiiiuij iiiii jiji 
^uiim/nfu»: Ijuiu- ßlT Ifh—ßWlT : 

Jub . ß'i/. 156p?: «U • bqjp^ujji p l/iuuii- 

Iihiij i/pnu i//pl • J'p - iJiiiii'Ii n pLui-iuipuiq» : 

ß'i/ • 158p 2 : «tj^tuuu t/J^pini/» : ß'i/ . 159m/ 1 : 

«7/Mppi/ i^uiu'lt 1,1 film/ in/ im/ ■■ ; ß'i/ - 159'« 2 : 

«(llipflu- ijmii'l, I. ji „ijuillj Ji ij : 

4. Ul . ß'i/ . 159p: «Sutl-Zuihunt. Ifnu- 
111 m'liij'li 11 1 'l/o/iip •iuijpuiu/Luip : "fluiuit/n ni kp£ 

p"iit/ '/i'ijp /»"<* .//v''"V >:> : P * ß*'l • H>0«'' : fll^MTb, 8flh8U.li AU3- St)f>^P8- irST-PV IFlnbP'- h ^M)VbU, 581- 31 «.tfb&p IJ,ifuifbuiitfbifnuh p putibi np ifHui— 

bfri»: kuA* IbirXT'h'i q- fr'f 160p 1 : «fr/»«/- 

ibfnji II /■ u ii ii iii uii i^uijnu Jui p tf-iu itfh in ^ : Ijunr» 5« Ul . frtf . 161«#' t : «Uui^ißuiijy bi Ii iii — 
inio lim iiii h I, lj I, 1/ h ij 1 u 1 uppnji 7/«p"£ "/'>> * 

w,. ßinrt?—fiiri2: — p- fr- L - 162- 1 : 

((Muiinio 3nAutiini_ U 'luiifiulfnLji^Uj^ i H*tAl • 

n-irxb—thß'h : w ,^1% 6 . Ul . A*^ • 162p 2 : <<bnppi . . . 

uiufuii/uiupnLf'cfhuii»: p. • frll • L64«* • 

«hj n u ui n Juii n l jtf [1 t-i jttu^uilAuij ^» : — q • P"y • 
164a 2 : «.Huiiniiy b pmib fnji (jufJpipu/bnL- H ptf— 

iiiiii/i 11/ I, in Ii 11 h 11 111 11 11 h ifkb~/i bu utnuijipiLnj 

il 111 11 ij in 11 II. Li i 'm'limij n p&~/' j 'lll u ' ** • » 

■iutputiq lf iui! niut if £ 1]- - /^// • 1 67«' 2 : «/» 167- «l]ifbif\uij putiu» : b • ß*lf 

ifuij buf^ulfnufnufi : q- frtf • 1 ()7p 2 : «U pp— 

pnji T'bnibubnub ( phnihuhnup) (J,pbltujij— 
im) I, 111 liu Ij 11 11111 11 Ji fnu'li */*£A» . wirf. • «(/ p pnji 
T'bnibubnub lf\pp u 111 ui'U-iu n l.uj ') 111 1/ 111 1/ ,1 IJ*u— 
innLutitmi^ipi , puuh hplfpnprpfr : 

7. frrf • 167p 2 : «Uutinin b uni^pp rbnifn— 
tjnjii np p fr^nn-nLitfOff'iu , np \utjrbif 1/nffi Huip— 
Tiul ^uitftifjt» : 

8- ß*il • lllui 1 : «£{iufni/[iuibui( j) "ppnj 
puti b itintlin^i 1, 1 [1 iflfpmni^ppui Sbiutili- 

tf.f. J'(,lf» : p- frtf 171p 1 : «Ifhf/iuinu/i 

I. iij Ii 11 h 11 iu 11 11 Ii bbnt-tfp} Ibiiinnj b uf£t u Irnut n u ^1» : 

q • frtf • 171p 2 : «fiutiji U'iitinL^-fp iffiiLfttp 

ifL,l[» : I> • frtf • 172*" 1 : «/* Unlfpiuuiuij iff 

tft;l(» : ll • UXr£ • «Xinpfo "iiifuru» : 

<> • ß-' L • 172p 1 : «'/«iiini/^ Sbuinli ///,- 
J'^n'üh \f\nn luAi h q lim ff n nb bn u ^f» : 7>^ • Q : 

10- Ul. ß*q^ . 171p 2 - Ul : <(X,bpuiiunbui{j) 
^11 ml 1111 Ii 111 Ii 11 lj 11 ui 11 11 Ii u j • 1/^0» : — p • /« // • 
175"*! 1 : <(. ^ui p u n LifL ß"t;niinpnup nuf^ui"ü\iuj p 
bbbnbijnjh '/ /. um ji in uirv bpuih'bffiii (J uf fr 1/% mii 

[1 Ijpujpnu» : q. ß*i/_ . 175p: «3 " ^ uiVli n l 

Q p n i^u ui 11 £ u",uif buibubn uinu b u£ • if£lf?> : f/,5' '/ • 
«1/ b pb plruAinub 1 I^ul/iuii [J\l b in 111 p ui\ bli a Ifpfi— 

uinupb'h^u^ : q. . /9*n . 176/« 2 : «*/ 'uAi nli ,j> 

uunu>uiL.np JiuiA u/li\uij b q» b L. ß*lj* 177p 2 : 

<& l f_ m uiu'u nu nLfm-bPbuiifp uuiuiuuiunpbinj^> : 

b. ß*ij . 184p 2 : «fr ufhlfiu ( j ) '/ 11 ij j-uiij 1 11 1 Z'"J"," 
ij ui ji ij ui in 1, 111 Ii , II n -, ui 11 11 ji u h b iiiii jij- purp— 

^ppifbui^i» : Hilf . «\,nppu tqQquiJ puii 

bplfpnpn Ufni-fup '//■'/ • U nL.lfü Ifinif fiij f Ifuij— 

uiuMii ftU£»: — q. ß'if. 18IW : «U.ßuifipuijp 

^ uif inj ij 111 ji ij Ul iij I, 111 Ii uuilfu 111 li In ui Ii ji •ylllnn 11— 
ifbfnßt 3uLuuiif»: t. . ß*if ■ 1 S8*« : «U,Jfm 

fr nifml UIO'llL tili III II III III In 11 -» 111 JI III ll Ij . P ll III JI IJ I, — 

ifiiLfffnJi piuiplii» : p. 188p 1 : «8 ufqiu tj.11 Iiliui pbi •L "i l Ij I. Jim ij p ■ #V 188p 2 : «4^«/<ii/ lim ~, mliulf mij 11 jib 11 1 l<l I, mli Ij 111 ji ij 111 ij 

ii/iii m j, m 11 in 11 1 1,1 1. ui'h /• /in uil.'li Ii rr » ^ u/iu/rui 'il m ji i ftui->iuh\uij p uiiim'liij iiiLpQum b 111 1 L min ft m'h 

fii/fflbnh n Lf» : 

11- frl- 190p 1 S <ä'l'kb ul J ^nnnilnju , //- 
*UnuiAiji , np b ljplfjr\uij £ fVh ji rfnifiiifü mju Li» : 

12« l^rf . 193"* 11 : «."fiui4iu%i\uifuitifbinD 

t^iinjnu tfbb-uiif : o L in tl nun 1,'h Ii ,1 mll ni'li m Ijm— 
n-p n i.p7 b uili» : 

13 • ß*'f • 194p 2 : «bufu . 1/ uiif ubpmlf uii 
tniulii : /' uppnju i^phifiiph /» m tf pb Liuin » : 

14 • ui . frif . 196m* 1 , 2 : «'Ubputup / /U i- 

priiLifplfnup bifpofi ui I. iim'li T*p bif 11 p hu b Zjuifna 
tfuilrJnLiff'i/fnub l [^ujuh m ij u tu // iii'lm 1 /</ /, ui'li : Hb 
na uipbuili' 1) I. ji&m 1 11 j, m ij u m lj ij tu ij ujituilj oft— 
•>hni_prb mit ifhtj£ ü h'üib i_ bphnua 1/ 11 u il ui'li ij'li 
if<nppnpif lunif.pu tf fluni i_n p 11 Lß'hiJli lj m mm — 
jil.m j IllAlpqb'u : (Jl pH^ tfb If * Uj 111 111 ,1 111 11 1,1 1 
IfSlipbutb pfpLil biuuni'bqpi 11 11 1 ji /1 /<"/, um -, 1) um 
1111I 11 1 11 Im 1 1,1 A mll m 11 111 n ij 11 1 11 : f^linuffbl^ll ü'ul flli' — 
inj [l fnphs UtUtpbpif b, • . •» : \f\uful in m In mm lj /• 
ui rü 11 i_u"L n r L- pr b uii^ b t_ Gtitii btpium ufuutbb m — 
ifm-uini./rJbuii» f fr . 579 §14): 

p • frif • 198p 2 : «/» l\b^ni[i , // ^nuuiutjii— 
ij ji m), 1. 11 ji , b J) 11 1 11 m Itmu n 11 Ii uil pbi muh bplf— 

pnptf- infiuifnu^i» : ß*tf 198p 2 : «Suiifittifu 

in 11 111 lj Ii mil ii 1 11 lim ijl, j 11 j In 1, in 11, 1, T'puibfb £ ifb 
buiini £ mj'li 11 ij lilj : 

q • frrf . 200p 2 : «/» /uitfpnj ß- 11 t-tf\utj [i 
il m ji ij m uj I, in Ji ■> ji I, < mm Ijm ji'lmi // unLfip nLluinbu 
U b<Tnipiiiif uutiuitf bu u um mju j,m ji butuitu pb 111 f 
OUiqnqp ij m /, 1/ m ,,/ 1, m Ii l\p blfb q Lty uituihbpinh 
T'^npif.bui il m ji ij m in I, m ji I,' ijlilj I, n 1 uf ', , in ij ui 1. 11 
m ij ij m lj m 1. 11 1 1,1 1, m Ii ,j punrutiu u/h : ^— *,« • fr • 
O <9 • 4" q - /""/'/ uiutlfl U^J uinu 111 lj m ll 11 1 1,1 1, mil 
irnu luuim If'liL pp uii l.jji ifbifbqbb ifitnuuiit bli * 'ihn hl 11 1 I, j 11 1 -. mil II, II lf <<\bl it^V tunhtni_uih~ bi utifif tuifutiiiLpfb tui iitintJi— 

lihjiji bu m jul 111 in 1. 1, ji'i, uif Ijuiil lull mit n 1 fJh mh 
uiybfii hm hiupj'hptn/ i tuiltui h n Luifr : 

p-. 1-u.suusa^u.^M^ irhjM*anu(i 

^Ooh : 

frif • 209"'' 1 293«' : I' ui in in u in uti ui if b fi ji 

7>0>A : «O ui fit tu rtf p n Lpf h t\, iffinq ifiuinutu uiuiip 
btAi» : hnil utiriutlftiL/cl bt_i inii 579p siui : 
Suiilf/ii •Ziuifbifuiin n öl [1 Iß ö* n pL.i\g , pl>"jfj 
ijbpffi «tlitiui jomiup^ Jutjhiifft uiqi» y^ifti'iti' 

(fr ■ 579 ) [rpp UlrU. ke 'tr nL t i : 
Up i[b pVuiiutj fri/ . 293«/' 1 : 

II m m I, mim h->lllll ij tu ij lmu'Ii pm'lih , 
1/1,1,1/11 1/0 ii tu ij ij 111 111 111 ,1 111 111 1, 1, , 
ifiip buipifhifbi lUiiuLuifp iiu/uib , 
bJ-^ uif uiif l t u Jutph hl, uii f ui^biuip^Ji • 
l. np l/iifi " * fuuiifiiiiifi , 

u tun lf h 111 f ti ll 11 U 111 I:.! III tl m pm'lih , 
1,1 / r ll p /ilt/u/iil /min/ ,/'l, ji , 32 irn.;',i' ?wii'i'>u.'i :i).f'.i;i'i;'i, ui;(Mn-riU5 ASP- li- W*P *: uip4ufu /nii/1-iiii fi'j ji'ii/i'iiuil/mil'ji- 

ii li ii II il l'/i ///'/// ij m'li Ij III j fi ■ 

/nun All iml /• ll Ii Ulli /llljujiil jnu'liji 

I. in iih hui iiL i quiiun.u nu/nauffji • 
iiuAil'mil'p aueqitutg .//',' ""'""'//' : 
11./"/ in in in in •* ii ii. i> iiijmi' uiwn.fi | 

1/ ii /inil iml hin ijLAji ijin'lil/Hi / /' , 
i/i'il'm'li iuiil t ./i il'jinu in [iil m'liji 

II II III 111 11 Uli Ij Ill'llA jlll /'ni/i^i : 

ll.iiiu \l.il' inuuiu.ui um //im u/n» i 

M>. OPfcVf* ßWMLMMHtf : 

1 . in- /'^y • 2D3/» 1 : «f'*'/"./' l/u/iiiiiuuij ufi— 
iHii'liiu jilLui'l, ij/iiiju 'liuii il'nuji : tfutilnu um uif [Ar 
il ui ii u il in n uiu n in jJ Lm 'li » : 

p. ß>ij . Ü!)!"'' : «lJ.Lfil'4' j""lP"'L P'"- 

lj IUI II jl III ll'll ty II II III llAllffl Ulli Hilft , l""l, nijtiufi hl. 

l/.iuqij/i»: *,rj,n. 0*. 579, »?l>»i *••*> ^*>*M 

opkun I/Ji ijpiiLf'i ■inti ü\T , ifiuii'u ij[i ä(l' 

on^u\on s/i« ^ikt' "[ u p ttJ "~" L "'"~ i i ^"t""t **"" 
I. ii lim oh niiiJAiiiuub- hl- uiu uif Ijmnt/ß Iffi ifm— 

[„„.{, Ath x ti<m. zid-ir rfthfi. dJ-fi* zf<7-9- 

uiiuii/lii iiiiiiiii9 il* li'it iL l. ötF flö"(A : 

(T • /<'*/# • ^14'« : <(.^ uiiT tu iioiii irnniiij in itli 
ii /i/i'li ui i/ ■ : ( ^J'ü'in • 571) • V" • '/ ) : 

IJ. . p*/£ . 316p: <f.lkt^[i h*li ji lj,uuini.uih-iui[[ifif_ 
/, ALnl, irm/ufiu/, jbffig» t (^ifä'ur. 571) 9- • 
iL) : «(Ijiituii'li l^/i i in ui 1/ m'li iLiinij^ inLhfi : 

2- frif 31V— 338«/: «IWtujrfuruu, 
/(f in ii in L ii ii ui uu *,u rid'uiil, nl inj o/i/iliiun/iiiL— 

PfiLu» : l^uui ;)(!)/# li ii iin ii lu'fmli ml J'/iliyaL- linili 
ii im ij <iiliun'l l nun ufiiirLli iiuiioiiuiunii liiulmiiu» 
(AlTlfui • f<>* ■ 571) 9*« 23) um fiu lf\iiuitiLui 
«ilmiiu in ii ii ui ii ii l F(H, m'li ii /i ji'li uii/'li iiun.iu9Jiu Ll 
jl. /i 1/ /: ii /i i/ m lim i ii ii £u» Ammitiu~ii Li, hn tliiiitih 
<lil ui ii'li in ji ii m ii ii i pi. m'li in ii in in mitiiijlmji'i li l il'm jiij // m'li ii ij'l.// Auiiuuibinj P'f- 338«* | nniiiAi 
'/LjiVJi'li fuou.pLfifi bV «ll[ij> l}l u V Lupiun 
um ui'lui |> iiiij'limujl. jiij Li iiiiiju'liij iii'ülj'liqniiL— 
jill.m'li , //// l/jl>jll III Hill ftJ-fiL.uuu // finff li'LpJi l.i. 
j<l / l/mifi/l /i jmn/uijii'i Li. L ff I, /u/in/ in ii in m'li ji>} : 

•ll+iU.SII.'iU.'H'IIhVhhhf-- 1- !•>•;■ VI-.' 1 : €&lp- 

poqpu unputi t, Huf lf tu fim fi ftf mij in fit* (sie!) jl'^'O^f " *L 
li • ß'*i • »i4'" • ^c//-* vi " /' fiu nL iu ii tiiiiif'L'/iiiiftii in il 

kf in nil in itim ii 'im rttitv Hi'li ii l, n m i n n u JF' t ' if iK-P /' uhuiuhh* 

/'in fi/i^> : fril • ]12"' ' ^5"^ i* i *i h i' uip Itiini nun}' L*Liin P~~ 

••iii um Li iii iii'h in j. li t /['l'} u u I' 1 in ii il ui in in ii il I. , ml, in i ii ii ii 
Um n in P m'li /IQ n iftiiWli I) uu j/i »/. "^/'7> ( '"/ f'^* R t* P n " 7 ^» ' 3 • frq • liOT/« 2 : «lijpi'ii'if >hif ui h ü ui *» in li in l{UJÜ. . . Hp, ii iii. nun um ji li' ii i in ff iii'h li ii ^iitjnn iJL&tuii fr&fPl* '• 

4* ß'" • o38"' '• ^C < / > ""*J> uiii' h%uiu ni.n n. Oiipnniint — 
&L u/lAi L t_ <i ji in Uli ii, /, in ii tu u in ii i ui iS ii i j-f I. iii'li'li ifi in ii tut ii ii I. tu t 
im il I. li in I li ui ii ui p in <r iu li ui li l,i. h ji t krtiiiiuiU ti ni p uu iiiitru Li 
in h ui uif li m'li i iii i ji iii l.'li ji i , iiiiil/h : ii\Pl} ij ^ in ii fi I. ii in i um jl 
oujniJJoh fl|nill^UUlJ P*^"- *» iitjiuuLuii u n i n p Ijtiiiiiiiitihmls'hliti 
ahn u/u p pr uj pti tu tnuj p ht t/t uiu tu j> ji nutnju puinil iiiu p s "I 
uiu ji il ui u in 'i-Pil* ßni|uiG|lll[l • ßin mlfiii.ijiii Ihüihß /' 

tjiLinptjtupjt £» : 

5- ß*1> 339/" (inuippbji qp^t) * «3^wi/#/j«#4 £ utju 

Ij m'li u'li iii ij put jl I. iii li '//'/'/' Ikh't'" 1 ! HlMMU p II uiiiin jr S £ p l'p/'— 
ii ii p L ui 'li j- p ji ii ii p ujnuiiji ii p ii iij'li in uj polt q o s tuuu 5 u jiu 5", 
(j\u in n t ut o~ pmpji u int h i n t ul/ uuuuf, , nu n ji ttttitu ntinti/tjutt 
Ll. <//»//-,/ {j in n inj ji Li- */ tut Luji in tu in ji ti^li niiitil t I. i $t n 
l L tup, h ULUtj^ tittf <'"jp >?Lpjit- jfi^Luij^ Lt. ttp l/t put^ 
in in p. m uilj m'li ifüutj iiinuityjt ll,iiuiiii &nj : lJSH'S pLlitn- \ 
^1 tuii' p hui ui \f\lAjutj : ßo^uihul^u S' ^rtl"!' k'u'fri 3* «®*7 * 

l'S-\ O* /." t-tJIUUU Dil tjpllll «/// /// » III III II I p 1,111 j III UI III Ulli L I ll'll .,.. ; 

//. / " ä l* " "' v A pp * '" *" *? p '" " " "* h £ "' " L p ii ij tt L — 

p iii ii ui'h ij £ J>l"5/ ß* • r^TJ)/» • ( £,!? *¥ in . '/iitniiuiiinjipj*— 

hl./.' fih. 58, 100, 134, 2r>(i, R79)* 582. 
b <nhLLnhlirSU3 (>p. IU1I1 fiMih'UM'-' vir,: — irir<rin»fJ-M^'i, > 21 xir>: — 
< ^-pn^f^l<^'l 1 , 17 x 10 : — sna.f-' 22—2:5= — '1,1^1^' 

puijuul( imfiiLji pnt-np : — ß'bPß"^ IP^tß i^Q 
ri^uidiuljiii.iuö : — MURir* ljun)rl|iuqif , qöiuqiuji- 

qbpnii. llllL iiiifimi,|i ift 2 : — irat-u.'ULP-ijUB «iiu.;- 

«l|l).'l,lUr >til[1|i : _ 2 l lVb«HUnj.VB' 2 .um ifuifm.^ ujui- 
hnmiö : — S-M" (iomp bt 2 binuq|ip : — iU).|")-U l M'l > -|' , 

innpimpf., i.ii)pu:i,-p-. iiMiuiunpiaf-, i,nM)iru8U.- 
SRP'i-i'-, \M\.r>r in L Qh: _ «Misunv p-i- 1—7, 

124. 125: — <HUni.*l.tUr d-U ijuip. (iuiluuujiuinuqiiupQ 
näP"" 1>.|I|- pinn.liu.fihri (1240): _ «l.pi.o. -jvuvin'i. bh wairnn.. sbi.ii, si;u.pf- % mGömaop: _ 3^ü^l.- 
su.llu. < ^pn^(*^hvp , ^n L ap: _ st)1bl^n^ß'^hVB , 

«l).niufbgu.L ji \i- %i lU t7 b. 15 O-bliin- 1903» : (A' f ' f <"- 
AmGi]. R»f,i. 1942 t? 219)»: 

II, . Ul . ß'n- 8*«: «fy uAm'li j> iiiipiiij lunmgL— 
l"H" /' ^'/' AiuL-ujohutfu ji LJnblluil , nu abrvliuj— 
iiiiLiiuti_ h ui ji u li n tu n u ^nntf tftiii li "iLinpnuh 
thruuoL /uiu : I; ui li ii li ii ui i: ii -.\l, u'li m ij /i I, n i/ ji jbfi— 

fiULa limii' lbnliti L ui ji ii Ij ii uiu u in ly y> : *//' uiiun— 

/•1,/tji'li n ji 1^1 iiili L ji'li ß^ jLniii mj Li pt hpphuh flUMblTb, 8nh3U.il AU.8- Sbn^PO- ITS1PV IHuM*- h WVbU., 582 33 pnßJuiuii.uibnufJbiuüp nu biupu Ji b niitTuiub 
hm ju /ill/J ""/ l/uili nullit/ /• u '/ 1/llhlTiulJ l/uili lililib — 
pln : ß*q^ . 15/* •/£ ■['£* «Qbpf/nuu pfnutifJu 

Mqbuiuj hu 1/iifin in ii i ji jiiii'1, ii iii, AI. ii I, in ji ii I, ii- 
uj ii ii in ij y bubt '/ ij I. 1) in i , nilju ii /'/"' in im tut— 
Ii I, in ij'li ii ii ii ii iL ii/miim -> lim mm ji in Ii I. I um 

l"'l"l I' n i/ h u } i " po ipuibpu p Im um ; Qu n n.n pit u 

iJ'bp Uninjib/ngu» : l/mu . // ST" : 

p • ß'il • 15/t : ^nq^niju \ßpl/p'ij jujifp 
Sb 11111)1 325: ll [inj Ij uiil'i) fiu hii uijungpb S/V— 
iiiuiffiiij ju/ : (j l"i' na um. > /// muij in IJ l.ui'li 
1/ /mm in/, ij in i h ruf- >buin buiif n n m n imi 11 n u in i) , ; 

«>,„*,. a—thß--. 

(J • ß'il • 10/' : «.(hnqniJTj (J,u m [i n jiiuj juiif p 
S I, iiin'li 341 ""*- 3niq|inu j*iu4uru\uijuruibuipu , 
"l'"J l/uiunujiu bu inj h u pfi 1/ : // ' jt uu uiu ilui tf 4utu— 
tnuiinp X, p l/p um l/uiu iJJ\pnLr , np Juiu'U 4n.Uu— 
l/b/nj i/Qiuin ji l/'li /im m ii l/ppml/Lb» : '//«?/. 
Ik—ßS. : 

I> • t^l • 22p • 23«* : <«f "««»/ „,/,/.,//,/,,„- 
IfUJU Üuip^pllJ juiifp Shutnu 347 : fipnj l/u,- 
unu^gli hu lujunop 1/ : lf\ . \j\uuiu ßiipiiu bu/bubn— 
iiimiii diu ij in ,/ijili rri lirinipuil . n< m/h • m ili pfbup 
timfnpriLKjpLi'i» : «/«//> . [f, </"3 '• 

h . ß*t£ . 26"* : <«/ t n«"'Jfe' llUipq_UlqpG]jUlJ 

JUIlf/l SlilUll'll 348 UM. ii 11 1 l ll 11 II "ßujAlUU\UIIIU — 

u/1, iii Ji i | ii/ii'/ buiuluUo hin JJJJunopb : II Ii 11 Inj in — 
mihi (^ j /. u/ Ii ii 1/ ii in ii n'li '/pl/b n bi/ bu I, nih uiuh • 
J nt -^ LUat &hpnLdru uppnLpJbuJu'» : Muiii • Q — -Q : 
t[ . ß'r^ . 26/J : «chniniftj luiUlI].|lljblUJ um. 
/■ imi" mini ii /im ~, lii'lim/ in n/1, m In , uiu llll/tn h p} L 
/n/1111 il iiul'p pq£ • npnj biuunuou bu tu/unnbb ; 
(ß, • hiupib; b ^ ui nn p nn L.kThu'h um. tfiuifuiitui b 
,fp»: W,. Ik—J-fr: 

t • rn • 20«» : «f» ' pbpn /in iiuiLSiuuriLp ihn— 

r L ni L ^nuuiuifin-ßnuqoiunj junfp Shumi, 381 

tTbuAnuuif'iiuju /• i Z,n.nJifuji< um. puiifuiunu/iL. 

,/llll-tlllUllt/lllll/li lllpt hu 11.1/ 11! Il / ll I, llill IUI , "fiuj 

buiunliDu 4 h in ui Q-Uij an. : (J, . '/ In uuilu/ mtl' unpn— 
U-b bl. 4iuutnuiinb Jj bbbiubiuu •> ml mm /, ; '/iiili . 

a-t-. 

|i • fri • 31/z : «o^/7*^nfJfe llbuuifp.uiL(jnu- 

UUJUl] : '{luil'b Sfi ui'iu 381 um. puiifnunu umAiu — 
'/im/ m n/1, in p i b 4bpj>bi nifninpnt.K7pL.uu "\ppu— 
bhnhuiuq , n P n j buiunu^ali bli ~. I, mini/ mi ju/ : fjffl, 
na nyunp'Zu 4 ui nn p tun t.ff h wu?> : Huiu • inpu : 

p- • ß"q^ • 32«/ : «9* • r>ni|ni[Q lqmpipii<j|i- 

llbllll juiifb Sb iiin'li 307, n/im il' uujIu urtuui 4 
hnbu Ihuphnbnu Uhptuhu ^iuntJif,iui kbknhnunju 
Jim -. uili mi in in I, in , "/"'/ buiununu hu lujunnbb : 
Ihptf- 4uicinj hnhu b ul/i/ jiuili ilmiili uninpnu— 
p-hu/u» : u\unJ ii limujin juißnprpubpnu l/uihnu— 
libpn /ilun pntl b : 

& . #•#£ . 34/i : «9« • (hnqnijß 4uipi].ui<jp- 

IllIlUl junfb S kiun'h 308 j "/'"/ huiunujtu hli 
iiijuii jijil/ : nl'bn.p^ H'fl'l 4u f mnupT J pui, hu ijipnpa 

/um m /ip'liin pf fiinn ■. : 

ninibuv nni>niui- diu • ß'il . 30»" : «b • dnum] Imipi^iu- 

q[l(iblUJ Jiuifp Sb.unu 3<)8, npnj b^uiunu^u bu 
\ u 'J" n -£UL' " L' "•£ /' <f~iun.uiutuuiunnui-g piiuiu— 
ij tumbu gp jt muri u tflfjiuj n uff- hun» : 

dp. ffrr L . 40"/ : «11- dn^ni[ri Snibnuiüni. 

JUtlfp Sb lllll'll 400 '""- ll.'ll Ulli 111 Hl II JIM -i llill Uli Ul- 
li/ I, m /n ^n nujifutj'^ npnj llMunu^glt bu fujunabb : 
"uiju "/"/'4"*«£^- jtWtfhuiuij'i, tf um uili ii im u um ij , 
"Ji Mptburif bu liutpb'it op /ihm oph : *f\hp2.IL 
fy'l' 41"/' I["IJ • «tt/»"- Ulju huiun\t Sii/f.mm'liiii 
pifftjtufp 1/ tupuipunup ll/iiuj p'lil. inj y n p hp jnju 
mi/t/mi , uiji^ bufpul/niunu b IJ u/uililim • 

dq . Ifrtj_ . 41^ : «chntjni[ü lTbi[iii_pxniuQxii- 

J lllll'll SbuM_ U 416 /T ^UM^lU^MUJUIUlhuMUpJhlUU 

Sb imi'li puunillibuMpnup , npnj butununu Uli 
\fujunj>pli x U*rt ^ UJ ^ n J bqbu uiifbuuMjb huipu— 
1/1111/11111111/ np iuuiuiu juiju unupp <fnnni/u» : 

dl]-. ß"l' 44'": «Siuub 4n-£iuliuiunp 

ifixlin^g np il miili in n p 4 in u bu uiniXub < bim— 
Itnuprbuuu • m'lt um nji/ bfb tnpifb b\uij puitunju 
jnii ^ uili inj tu u/ binl^ ^n.nulif".iuj< b~ lll t/b ij mu ( '"/'— 

n-bo^g p UbqbuinpuiQnut , fi-t* jOpd^quiuij 

[ff p ifbMQ l^JLIlÜt: ß>L U\tuu,ü* ifUtuubiua 
uiilbu\uifu il in /i ti b iuu^> : 

db . i#V£ . 44/i : «Qutp^uiuiiup J-ntinn' tfipb- 
UIlUp , npnj }hj? b uiu n'li • jiuifb Sbunili 431 • 
pututptiT 1,1. um ii fi fi ; 

dq . ^y- . 44/i : <df\n.iu^pu ^nnjiifU U.p,UU.- 
UpqbuiG. JUtlfp Sbuinu 441 um. \\hunu ^n.ni/- 
•f'iuj j?ui^ituu\uijiuuibuipu bu um ifinop ß*£ri— 
ti.nupu juipbubiu , bu bppnpuu x ljut/b : iruipiu'Lrii— 
upu /ui/ib i il in Hin bu ainubi ibnnnJnju hnhu 
Z/i/m/i /imi , npnj buiunu^y hu iiijunnbb . ^ui&nj 
hnhu liunb, b /i fi ij uili q ifbutinh,utu hu opAwnu— 
pfhuiiFp^ : 

dt- ß'il' 46p : «dminifh ßuiUpjlrUlG ,/""''/' 
Sb muh 442 um. \^hun\rhu uiituifunJ , npnj bin — 
unuou hu uijun nbb ■ ifiuuu un put npn /ilil/iu //, m / 
nuiufui ybiiup n uff bub' puffujapua puiphuiuryut 

l/bullltl 1,111 1/ UI /Uli U 111 /l I. II lll'll }/ % 

dp . ß\£ . 47«" : «Stihqbpujliuju (f-ntinip^ 

*Buiqqbq-ni|G[i junfp Sbumu 451 ••<•< ^ui<uj- 

'h inj in 11/ bin it i [JI, mii p uppnji, ^iV«/VA» : < l,uibi 
nuup b-tuuopfnuplpuu if p , np L* «Unupp "ßiu— 
Aitili^ujuM/binu hu liui^niiHitil/u 'fippuutnüh 
II in /i 1/ 1, i/ n ii p pJnun^pTu um. bu/fiti l/nu/n uui'liij 
Ih'u'utfin.g.ujj t/utuuMJAt t/ph pTh m n lujib jui l/tii'h 
un ijji p n ußf p uü h , plh £& 4huip i/ ii i ii ui p ji i J-n— 
nnif^nj uiniulitj ufßnnj I, ti/pul/n u/n u p'li ^iitiif— 
\ U 'J ' Onuipnu ,/uii -> uili in / ui u/ b uih tun. uiphuh— 
/hu/u bufpubnuftiunuhu iph , 1 n P' JumutV 
pbp£ fl,fJ iiinniii Sziuinuitp . ß hu (J nlipiuut ifrpj? 
h • Il • J-n. • QiiuimiT punu i/Ppj} r • u-i • ß • np 
hu /un b im /?£" \uiju luniunhiuibuiu bmuiiu Im— 
piti/b t/im b J-nnnijh hhlfbnj bu nunju Jlfutjh 
J-nijnifu ll.t/ I, /in uili i/ p /inj [i pfnunftFli uiu <ph— 

3 34 iruep 8dh8u.li AuebPfcx hwiotnüi- asp- u.- wp* ^ //'/"' : iiiul.l 'l'"iil'iuu nn u/uiu/'li /' ff " • '/ /<' " ""' 

//////.///»////////» /.» »<» <fiii/m/u //.'/'/'/''//"£/' 
Mtuinr/i npu/lu i/jif, (um/,) /'ff, //•"!'/ u/i<'i"i- 

Am/mi uiuiii'liif [i i /u m'li u i [J I. ui'h tu [Jim iij'h 

2.U ml il' ml ii » ^ "' '/'/""/""" uil/ni'li I '/' "<* »' ' " 

s/«//A ^ huihuLniunufi ijßnuipmp i/ mimmi/mp— 
iu ht , putig !• (<f f, jo/i/i'üuiiufi </ui/m//i , »/^» lfm — 

il' in ii I. in ju /pipmif 6 'mil mum ff [i um in jil.i mlf Hill 
l/n sil'mii' p : hi ni h/iphp t/ in uiii [i'li ->mummmhuij 
.Im/in/ phj "l'J> t/'.'/f'" ^im tul.l.ui^ mnmph /m— 

l/iu'li fli » pimu in JJ L'liL. : d/'"./ Ifuiunu^u h'ti 

mjunfpl/ • l liuuunj> umpiufi J n nn ifn g uppng 
■impn ■>m iimiu in u iii u/mikug pu% : 

dp. 53"/: «d'ni/nijlJ [Jjmi/ijimi Lmu jmif/i 
,S7., -,-,'// 455 "'"- Ij.unufiu pmimumj um/hm flu 
nrrnj 1/uAm'lipu hu iiijun^pl/ : 2£ uipthuAt J-ut— 

II ui'llil lll I II fim ,/ ... : 

p. 0V/. 53/«: «.frnnnif Uquipb/GllUlß . 
jmj'p 506 "»" Ufiifmjtnupu j>,u<ui"u\ujjujinLu,hL 
"l'"J f(munuj>u f'" "f/ ""•/'/' 4 : ^' L J-utn.uiuif.uii.nn 
autimu\mja "/'./< jutifuinhu» : 

jaul- i^»/. 5«S«/ : «//. • J-nqntfh ULpbllbui(i 
jmifp Sktunu 511 mt Upifmgnupu j>mAmu\mjm— 
ni I. in Ii i • ii/iii/ l/iuuiiunu hu uijun^filf : {/ ui^Uut— 
"ubifo uimAhi nn p h litt nh g iu //m'li l/munug 
if&nhg /rb» : 

pp • #"»/ • 59/» : <i.<hnnntfu llnuuiuiGn ; Gm_- 
ujo|iiiij SpnLqbuiQ jutitfi Suutn.it (»92 , "["'J 

I/iii Im'li ah i.'li iiii ii ii i>li 1/ ; fj L ntrt ii *, uii ii nnj> n * 
In mii'lil.'li n9nup l' ur h " A^"-"/ A unupp ptnp— 
■Znupnu uhnuiunflufr : 

p(J • (>0/i : «ß • J-nr^ntfh 'bfil/finj J"tifp 
Sl'inii'li 787 i n n'U 1/ m'li n'h ii'h Lu mjunofih : 
IXü' l.'lnuj'li /i'lmi /im /<! fit'li Ii ni Im flu u/n tili : Jir^. fif'if . i'Üiui : hmunug [,u£ h '[["ig ifhirh 
1/ iu /in/ ii u /i : 'l'l ■ /Hüll- U.ü'f-uiuju f'f'if/ '//ifiu 
il.m ill, n lim i/ lim ja li Ulli : 

Ul • fri/ • 71'": «O/'inj, jmi/fJn,/ putn_uti.n~ 
puigu ^pl'umnu^liif fy rtu m uA, -n [i m'li n u jt , ß'k.n— 
i/iiii/i l'i l^nufi» : ßnifiuhqut/ff, uthu ß' • 578 
Li 581 • l/iuu *tutn tmufipLfini-PJiLuu/sp : Hl^/i 
ii-0'3. l/utun',, : 

P • ß 1 '/ • 97"* : Z.uiifwnotn <f~ n nn tln L.OU opfi— 
•liui.f .[upmn/iu . $Jü'w . ß> . 578 hu ß> . 581 • 9- • 

(T . ß"n • 101"»: OpLlifi uiuinnuujiriur^pp^ p 
i.hn'u Ifnifufiufi jb[/ig "l'" a ' *>'?'¥'" • unjuhpp : 

IXi-hinniL ■> uiii' uiphq u/u £ '"Ju i I}'F¥ un J u 
lif^uiLpp ifh utn. ii' fi Jl'zJ*IU_) Ii 1 unputu-nju 
n.npb- >J- : 

31>GU.SUMlk<)rnhf>-hh'b-fi t i/u.h: Vfiuuii pt p T . 

liY2.{* */ u i/ ' G *- u/ifhhujunLnn // ji ji u fi it n i U L ui'h jJiujn-jf 

jim ji in L u/im : 7*nuhut I IrRh tiAjnLU Q hu nt-u fr Li. tfotf 
'it ii fim ff in fi j> in ii ii i : Qu (io n h% tu bb um / b if ui n m Ji tu n l t f nn 
tfftbuj^ f)äß* = 1240 ujiffi £ UU1 i" 1 /"^ '• t* 1 - Pt* 1"" 

7/ ii fi ujjif ii fu an b i ifn tu i !. i ij n i ij u/b ^ *$u/hn%j> tu rt tu uL in tj 
dl. tf-nnntfnq £9 1-^— 116* pk^ , <£ J Ui H_P n 1 pujn.ujL.n nuanu 
onbumnu^ba '/ n u in uju iuh utu n u b } ß*^nrinub Li [^b l n% h • 
uj^—ixo-n; ^ujii' utn iyui J n n n ij n i Uli onbuuiuu tj b n u ui bu 

tu— aib • op^Lfo tu u in n t tiib~tii n h n j> b tx L nh (J n du bu b Ju — 

f/ra ii n n ii tu bb . / u ^"}-/'F<fi f" L i »" / ^'^ lw / h ty h in l.uj n uil^ * 

i'fi ii •> ji ji'li tu Ii L in I b ii ui ii in ifi in n ^ T ii ii ii ii L ui I fl2r^ uiJ'b 

pu,n MUß* putn C"'7".y» (1240): 583. 

u if <d n «t» n h ir -b tiUKiiurntv 
4A" Ph l" L H • — n-vhr: = 1779 p-nh^ß-p- ei: _ innynhß-Mxv 20x14-5 = 

— •J-rnhß'NxV 17 X 9-5: — SdO.^' 26 liwiT 27: — 
l^bPI^-p' ifcß G2uiCiulinnu^ : — ^^1*' pni-np, vuB- 
nqnplj : — 4USIT" IjJiuiuIjuitIi • hjiunuf uijiijIi i^puij 
pm-np- fui 2 m.u.Jr: _ lTU^U^UP<t;U.3 <IlUAWbll l 1 , 
jiilGJi: _ AU-'b^Uir^-B' puiumliiuG iTiuf ni_ji : _ <\-W 
Qoinp- uirv in* (ili ümupG' ubnuqjip bi. bpljpnpi). ifiuupG" 
Ijiupifpuiqpp: — iUlCMifM'-P. hinPlJ.'M'C-B. h J ni , U.'Uf>. 

i)M)iih.nnu%-p, inhuu^ßURuro-^, \,mr*, i«u- 

81104' £m.G P : — d>l).lrU'bU.l1• Q-lTba (=1779): — 
^PbS' (P- ifiuuJiG) ^uypuiiqbin: _ "ttU/l^fll, \)h 
miRirna. % uiGjuijm: _ St^K *o F p 2 uiG: _ SbP % 

<iphc : — t?^>öu.sal^u. < ^pn^(>l>^*l ) f• , P n- 48m, 52m, 
biü: — sua.bl^n^p•^^'l,•p , Hajbqi iin^fpG Gbpup r^pG" «S^GbgiuL 10 ippiußljuig Ji UmbipuiGt StpmtpbuiGt, p 
n-nm^m-f. 12 T-bliin- 1900»: 

IT '"/ ml, uiuu b. x «Uifipnipni-ifQ l}uiünGGlj- 

rpill_ hutpunh ^mngmjmgu hl- Ihqq-Ui4mifujp'» : 
fjl • 1 . Ul • ß*i . 2m : «'hfip Ifmunumlfmu lfhfrh 

i/ ji m'ii L i ii /i Ii h^ L ii/ Ii ii 1/ ii iu ii u iii iu I, iii ji puipubiip 

utn. mit n /tu U,ljpI]pinU puiu • • • irut.. (hpuiuta— 
uuiii/'h jhlthnhnm m it h"u\mju\ s h p a n Ltttir n na 
mu{,u» : Zififm . ß> . 579 hu 5S1 I 

P • ß*i • ll/i : «puipuqp tijtp l|Uifinuui- 

IjUlll ijiuiiu u/ l y u u/ ^ u hu /> lll II Ulli/ Ulli 1 lll/ ui In— 

mpg : /^ ng ui u/tu l/uiui, > : \j\ //"<* I/mhn^i 

nuup pJpu 579A ^ 581 p (11, § 1 — dq) im- nUiiMTb, Bfl-HBUM AU3- äbO^PS- ITS1-PV INuM*- h ^MiVbU., 584 35 il Ltfmm • iiiu/ui juinui^ l/p pbpnLpu' rpbn. nu— 

übt •g UJ up ^P. b_uthnufbbp mujppbp 'ppnt£ : 

ß*n . 38«/— 41/i : «Qu/bui ttuiu l/uihtnuubp : 
fr/_ umpb^utuuii/. (sie) tfl/puinupTpi-U tfp p^pibu- 

nbu ujuvnLp» : ( ß'n^ • 4:1p- utuj&l/bphu 4ui— 

uttuit tfp) '• 

ß . ß'q^ . UI • 42«/: Ik^f-Uj^uitfuip : «ITujptf— 
uuiunp uintLUil/UJUnuffbujii ubpnpu UJ J U S 
pupTbubintf nbipuiur uruwpfiuifoujgu uintpUil/ui— 

u<ni-p7-buj>u» : p . ß'n^ • 44«/ : «U*JL [upuiui 

im)' in n um l<l I, tu'i, bu. u/uuil/p» : (J • /"*/£ • 

46«/ • «Z 1 l^bcnup , n Ijnuwui'uiJ-pUJunu p , fjnuu— 

in pin'lin u /• joppuujgu jbpl/pnpq- utpui/^nu^u» : 

TL » ß*n • 46/1 • mii iiAiij pjnpuin-pp «O «/ t/n x/* 

\pbiFbiji-nj* <(.jujnutn_ u Ujnt/.tuI/uju'nLpJbujhti 

/•tut) m'lul'tifli » : fj^unug tfuiupu' ^tftfui • ß* • 579 
£c 581: 

9* • QtMuJtlttLJub- : ß*1 • 1"/ • Sw£l[bptu 

n in ui'liui i ii li tfp : 

Ul . ß*n> l/i : «O«/// mmui/Liu / ifbb-ph 

flliui^inuiuuip^ lluiujiuipii|ljuigijaj ^ J-unfu/üuil/p 

4bu.ujuunLpJbuiu b tfui4&p : t//r pwifm pu-pVL u p— 
potl bnl^ nli/iur4 tu p , uppuiAiup - (J p puiKuj /il.iu /u 
ubpoJ nnjbu ubpbpbtf , ubpb ppJ'» : l [^bp£pu 
uinno* «d«//»A,/>« /"^ boß-uMUUiuntSU ui'lii/L m / 
b-(b)pbpbif, it(b)pbpbif) mimt/ uiLuiq^ tfp^ut 
unib/nj b~bpbpptf , &bpbppiff> : 

P • A^[ • 61/z : <&unp4utunp U • Quitnpl/ 
knhnh'b puin-bpnd ^uiuiuiif tfp L/iL /> m'lii/mi)' bp 
bpbunuh : L,bp9p h} UJ J <HOniuuj£u opA"hbuj 

uiirtf tu S «/ bu/ii ujju uL i/m'liu , an P ujtuui putuuib— 
l/lt/i tfbn bi_ tu pJ- tu üb tii/iui mtl' L'liL u n t'li bu fr pbu&hb uppnj ty tu ptuu/binnt. Irm-ppwb^ 1y k P 
l^nt^buiu luouiu p^uiunju diu p ilui uib «/«» : 

ttj« ktl' u '//""/ ^ £,buibi^bui/p ^nuutou , 
"/' 4" f h[' u, uipiio'u . U,upiu ( o^r ^- 0m.p4tu- ß'bn— 
rpnuin/Jpu, np h; QpnnLpnLiF , U^fpp(pJ) np £ 
S Liu /• ii/ Lj>/i/i . Sppbppbui , «^» £ Z^tuibui . */£— 
uuipbut , /z^r ^ ^utjubpp , ßujpb^nu , «yr ^ - 
^uintnuMui • QifpL.pfä , «jr ^ p'qtfpp . \jrpnd— 
l/ftbiu' np t ß*o,giup , ^'ujtfujuljou , //// ^ fcuitF , 
Mpipbbuj , «^z /^ ^//r« • ßouiuib np £ fr«/^)«j/» : 

Sl'GU.SMU.'hnnhß-hfrl: 1- /»v 48«/: «ö-«/«^, 

n/^ u/i/it^ phr^L[igiiiiJi 4ujj(ij> hu biipuijpj) /ul', ^/i fit 
Zuj%ri{iuf/,j> uiju 1/ui'üii'UnJipjiu l/tupjyui L iiL Jp^tg^J! H" 1 L~ 

pj tu muri ,,p IjiiiJiuiGgti uijipuigni. ^uijptuuibinfi £t 

ituu^taLui/jib q^<uijpu pif Wlipmpjfo t l. i^ophi/puij pu pit 
04 m 'ltu l]uipH.UlUjbinG ^ L 1 m kp \Tutpinppnuu ht. 
ufwjpu pif !<>■„,, Iu,;/i, ht. hofili umpiujijiu tfhp «///"£/>»: 

2- /»•'z- 52"/: «<hph 3 ui L pu\p U fhtfhQpu V-p^fr 

U.pu. iiphnmt- «^Opp^ 111 ^ ihnmitp. uippuignL ^Uljpui— 
U|blTl|l& : Qhn.u a-uwj , ttP" '" JUJ J'^> 

3- 0"7/ 61"/: «Ö""/ii^ ""[ pupJhpanq^j, twjpj, 
hu hnpuijpji Inf , «^ /?^> ^ 111% ii p ui p hu t/iup'p-uij uiju 
liuiunu'b n-ppgu* j p ^ J> q^uiipuiug p mppuignu ^mjpllt— 
tuhuiu hu pup ht>pu uiupiupipU' • «^ : 

4- 0-2- 41p: «Uuibuiuili Stpuitphuiu 1873, ^r- 

52«/ Uuihipuih Stputhphuiu buhui/ 1873 */«y- 25/^" /4 

Jiuinuijtu Pnuu£nun- ty numuippnj : ß*i£- 2"/* S£p Mtitptu— 

ui l. tu im mit Dtusuiutiit *ll o J ui & h Ulli n p I nuu&nuiu'frl 

phfu/tu l/bpbumj ituiuihiuuu hpltnu tf-p^/t tun pfr 
k tu ui/tu* juijuiup lipiiuij np tu, np hplinu uth- 
n ui li £ : S uinuiu hiui tuh p tunrt i m u i n "u * 584. 

biFii3p(iM»bai) u r p n 3 ii 

(bAW = 1725 U -b \> U 3 h ß-fl^P-P 1 8: — ITbfrnWfrMxV 20X16: — 

«^.pn^(^>^^'l ) , u x ii-5: — sni-P" 23: — p-bPß-B' 

^bG G2iuGuil[ni.uiA : — c bbhP > ' qopun.np p-nLqp- : — 
MUftlT* qnp2iuqnjG pnp-ni[ piupuilj Ijiujp : "P^ xfp 
HGmuni.ui^ : _ U , U.t-U.q,U.(*l;l].3 «MU flUTbU, V ^nuGp : 

— AU."b < ^u^^a^•p , ifuifm_p: _ «w G 0ul p- : — saip- 

'VUfbP-P* im-Gp: — bnPU^P-P' quipifpmqpp : _ 

lunputz-p, ^uuh)npu."b-p, inMJU'bSuau.p'M*, 

%WP-P % ^iiLGp: _ 'VUS^].Pl^ , p-n- 1- 2- 7p- 8: — 
d-U.lTU^U4 % ^23,2,1- = 1725: — ^Pb2, Wl^RO. l)K 
TOSirnO.* uiG&uiGop-: _ SW «Bnupp? _ ll*b^' 
PH- 6ui — 7m U.Lqnuin[iGnil[i^ huijpuiiqbuiji : — 3MjU.SU.- 

w^poho-hhi-p 1 ini .6h: _ st5 , l.t;l^n^ß•^^v£ , fh- 

liu- «"onLjipb; U^uiinbGiuquipuiGpG ITpippiupbuiG U"piu- 
puiGni.p-buiG 2,- "Ibin- U'n^pubuiGg 25/7 1901»: (l'mmLmuii h^ «lluiQnßf bi. rquipinun-ii- 
pni_p-pi_Qf buptujpnupbuißu uppnüiuijG 

U,Qfiiujp» : 

ß°il . 3«/ : «Uinb^iuilidnu UuibipiufifibiuQ 

IpOTIUlJ ii /i /•iiii/m'li HuiunLUib-urpujlrnuKrbujli 

iliuptuuiuibut oipipbapuii bu fapou/o^n 1/ 1/ in— 
ubu/uiLOt/ni- : U,n, A n Jn liu burir 4 n tt-ui' pju p a n /_— 
pJbu'h uiuiuiburup , nb pntputn.u (J,u ut n Li* nj , 
i/ u/m in li i uppnq unppu> Li nu\ujibiint-KrpLJi 

u u i u /t bbbnbnunjh s npauiu 4uuip pgb. ifbu, 
lujuujyiupbb I yu/hujun ///_o» : 

U.u/ui l[p 'tCk* * * * • S b u uÄrb/n t£ ti'fiji F""L iMii'/tn tfbr mli /tmi/ ,S m'litn p l/'lim i/'li 'im /im »/)/ tpi t/ ['in /iL UI Ultui 
'Znubunp /» 
nuinuiDpu *pnvp-bpni_ , npfbuiin b ii/mi/m— 

3* 36 ITU8P aill'HIUi :il.('.l;IM:'i. UIjIHI.'MMLB • ASP- U 1-1 «P-P« f l- : mm'lni 'hmjui i/bi/piujpiu/fi/in p//n'h'h //,,/ tu— 
'hm u.'li im i /.in /,//. ni.l' /• iippm At nj'h l).l'l'Hl)|l iJ'op 
mil'1/lil. pm'liLm / ifhfUI Ijlllllji'li U UipfllUltiUJ U.'i — 
mm mo uio'lili'll AmiimmuiL / Li l/imj n i 1/ m'lil. / (<>— 
,/,,,/,,,, 1,1 1, in, l'/i IllJb&l um iu./i , ii/iii/I,h uipi/l.'li 
pnl( /m'luVlim fini fi m l/ui'l, li'/iiiiimu jil Lmil'p'li i/np 
ll '/'/• // '" m Ulli m ll 1,1 j/ll.tl'L'hnru/uitnpl Sl'lllli'hl t 

•?in|luu(ili[; SopjmiJ lb|l|m?i]|i(ini||ish lJ.|ili|i- 
l.u||nil|iin|mil % Li U.iiiufiiiipi/l'h iTlrpiff; jutut— 

l/mu/lu m'li/iil'./, , '/''"{/'' L>/p.mjpuil/ijni [<Hu'li'li 
iippm st nj'li ll.h)mi//i i/Lpin//iLni/ Sm'limpl/hMiljij 
Li 'l'Lpij /LI/ Li/ Li/ in fit "fi ii i ffL // n l l/uiiimij m- 
'h/.il'i,, uuisil'u/iLifp Li ■iuruiniituiLil'p • • • Ll 
m/um I/iAii/ uiI/iulu JßnhJ'p y i/[i h ,/ pmj pur l/- 
/--- /.//" 'in, iiijii ppp/.i, ifti*ifiiippin Li ijopl^iiii- 
inp I, ij irmj[i mlf ;/ii i [<f [ii"/! t/iuil'L'liuiju frpuruiUru 
Li uutii/uiSniJ in /•/ ///>"/ • • • J'ptut Ll ( m tfl/liutju 
mpl.p mh/iif/i Li, ij inj L /Lugt, uuinpiutf pLjtii£ 
ifhm /''in/ p "liLppnj t/pLut/ //iii'iio'iifiipH» : 

/()•,/ . \,i, : «'/l«J*0J/o Li ,,/,,, jimim i, /, iii Jil jil'hj, 
1. 1/ juii/ ii in jil I. m'li,, uppnLSLnjfi, ll^iuiujp : »V'/' — 
il /im li.i'li I. ,/ fin/ hui j<l I. in 1, upani-SLiyh (ß\l/ii\uJj p 
nj in ii in in l.iii'h jil, n t'lilihtuinL -ii /in il Lburinp : 

hurfA'iliip IL th'i' ■■ l lJ'p2l> P'l • 5p % l/p i/pnLp 

«Ä"*/" in jil. Uh S iii'lim ji l/'li inj if Li/piiijpiiL/\rpi'liu 
/•In/ m"i,ii i m'limij (i m 1,1 1. mil (i ii /i niii -» i njii [fjiliiiijp il'np I; /iiii'tim Ai nj W.uintiLinbiubufih , np jl/l/L — 
i/l.i/ m Qu 'fim fJ L/ini. "im p in '/.li juutfiu^^iu j, 
/L/iVuihL// -C iiij/i um/ L mm f/Lm'li II /i fimi/iii'li </>ut— 
'/'/'" SLimi'l, m'li/ t m [i/>mnii [i U pLpuiuiuiu'lil.— 
/'"/"//' (imi wViiiii ,1' inil'li'h Li- /ll./' •> /• !• ii/ I' ii 1/ " — 
ii/iium JJLm'h SLiuii'/i O " ij '■* m'l/h ii l S'>f'/imj 
IJ.i/ l/m <'/ /''l"i'//' t /''li U." "'Mi n/u/ p'h il'Lpnj" J"'- 
ll'/i'li L'li'lil. /in (,,/ /, •> // Uli L ;/ in / . il I, /in'/ l'"^l 

(u/liiV/i m /, in/i in l/m'li [• ll" u/h ii l[J L um J' pli ii ji,i( / n 
JL/ini /inil l.'l, m/'l, l(l t mu Ll Ii jon.nLuib u JL — 
(i ii ,/ (i L in / n A um mm ml. ,1 /, Lt. mit tp ii paLiI ji : IJi 
,1 in u'li lim im/./ mil' /im IJLiu"li Ll ~*ui nulluni n i — 
[tH.u/h lli/limml/ [in jututruL ALnuiifp tl'Lpmj 

i, in ii /,!,,,( (il, 1/ Hl /• Li Ij'h/.lilJ mil' /mil/ ll I 1/ in hl. / UM— 

purpurn: f;,/L,, /» 'hup "fini ftJLph jurifp' SLiunli 
■^ ml/m /r -,,,,/! In /i ouiuu Ll -» jtuijb p n pu-fi (?) Li 
pfifhh Zfiujnil ->ujaiu/i ~tiu npi p I. ,, j,l m'luii ,, n i'l, Li 

'ii (i (in in/ Ii , u/.u/mLJ pLp/t uiifunj mm i/liij I, , /i— 
l(,ii : // uil.iji m'li'li'i ii U luLdiu/hLu/l: fho^pui 

"$${'!//""! 11 'uuiij[iu jiuloiJ m : TU. p.» : (tfiifip) '■ 
<iljfi//o/ lll in - fil/L'h • um ji/i/iu ■ u/iiitm • (Jiniuli • 

l,oimupy> : 

l<J*n . {\uj t ut : l^minpuLp^'u ■> imi immn in — 

/.ni'h'li I, ji f> u ,1 -> ui'li'li / i/ ll.ii/ tu um phmJ p < l.ujjiu — 
1/ ii in ii ii / // , LliLn ->////// • I. (,l. (i'l, m / l/'l, Ii (>l,l, (i ii il 
oirinni mb : M U Ij n li £ 585. 

4bru<»niuiru'b bapii3riihi»biii 

fhttZ'h^ 1725 p-nMjM*' 8: — lrl;tTn^^>^^'^. , 22 x 17: — 

l-PÜh^bKi.' l(i X - r . X 12-5: — n>t7P(>"P* 1 pfcpp : 

— sni-B* -s.\: — ^^^(* , H uui q i y ß p>^n F : — iiij.au" 

l)uii|i tfp uiügnuu^ uiauißg ijiiujuifi Ijiuif Juuivuif uipinji : 

— ITU.T-UT.Uß'ljU.B flll^1H).^^l.l^ , >nLGp: _ AU-b^U.- 

ink'lrP' PH 1 Sp • Jiuux uiquinin, ^fQluglu{^Jl , iuqtlj[ : — 

<M>r Üomp-: _ aUHM-U/Mip-P, KidPU^P-P, hjfl- 
PU1»-P, iit-UlHullPaii-P, L.nhUU.'bSUiUJ.P'M*, "LilUP-P' 

^Lttp: — '^^J.su.pl1 , pn- i- sp: — (^uln).■blJ.l^ , 
n>&W- i72. r >: — «MM'i»' ma^iuGo F : _ tvu/mni. Xih 

ma.\MV mß&uißop: — StAK "Pni. F p? _ SbU.P-P % 
lua^uifiop: _ BbCUSUini^PnhP-hM.-P 1 ^ni-Cp: — 
MQpf p-rp ßp- 8iu» U>-qnLuuipQn4p^ huypiuujbinp : — 
Stilen M^hVB' PI" l m - ^ nL bpV ITunnbGunpii- 
puiQpß Ifpipp-uipbiuG ITjiuipuifinLpbiuß «, ■ •Hbinp- Ifni]^— 
upubmGq 25/7 19018: 

\Tu,uiLuiu\u £' Um- fho2fui]|i IjuifioPif ^lr- 
pui^inJuifiuR bnpiujjini_pbiuß : 

ui. ß>q^. 2m ■. «Uinbih.uiPiPmu Uutbih.uilibm(i 

IrOpilU 11 (, /•mi/m'l, ji II. ,1 111 11 1 111h 111 um 'im , 1,1 1. Ulli 

,j iii /,,/ miij I, in oip L n L iii / I,, pirl; ponltiL IJinuilinu— |UlT^oi[ni- : Z.111I iii ml/ ui'h stui urpuip An LpT-Luitr 

in in iiil/ni li Ii i(iji in ii ,, ll, ii ui ii i t> ii / Ll ij ii/ iu in Ii i 
unpitii hn/imt iipoml, Luipri /"/ ' /, puui uipa~ui — 
hl. ml/ fi,, ii iiiVh, (t /( I, ( Ll pur pit-ui Liul\l. y» : 

Hp £ur p n Lh rur ut; « • • .tlufnu- npnj L 'im (im — 
{Sil piutiuipliht rnLfULpnL , jnpnLiT ni L Jur— iJjtLti ~>Lut/; tfLpiun/ihoi ij>hl iiljiiiu'li , ILquiu/ h (, ji mu, ii m (i i/ /,'/, npp ifp^h^/iL tfUrjJ-iT ui— 
ii m'lii/ Ij u/h Oh m n Ll hu, u ij iii I ii (i n i lil l,'li/ t nLht^ph 
ijjr nj&rrij p n Lpr p Llr ^ Li n*li tu p -« ui put p ,,, ,/ I, n u L ij li'h 
S ui um m ml, j n\iujVli , i/iipna pur pLu/uriui kr p'h— 
iLpitLin&u joil in /i ui f'iu/i fUlhiAi, Ultimi) Ll nyfuur— 
truLpTLuiifp y'Lpuiuruijburn.L Ll \jjtf L'hurururut nLnj 
,S hiiin 7/ SoAutlAinL SopJtiujj UJ/jnL^n-fiiroifJi^ 
l!fi />!. i,j ji ii l( ii in ii ii ji'l, il' I, /in/ Ll uiti-urQrrn /ulLit nun 
jmmljiu ml H tuuL in ji, ULlt/tiTo , tf/ihsLL trnju 
plrpU pLpnu utpspuil/urh -> I, '/ liliui If n i IJ I, utiJ' p'lt 
-> mu iiiiii in I, ui/l, t/hitili ij I, /: ii ii n I, in I i^nLffLpnL 
lf\quru/ U (i limmii in (,,( ,n i( ß ' tipuit p n lI9 p Luh P^"h 
in Im i mil (' i\L p ur ip n tu il urh mil Lum u m p p */«*-—■ 
upit U tupjtuii? mi lß,u tu n Lur b-uibut/ih Ii ifLbuiiittfi'i 
ipmnii lf,ü Llt tu l/m p m/ tili I In in ii i h ii / Li p u/m — IIUMbU.ti, «III^UM AU.3- äblKM'B- ITS'hPV iriul-M«- h »U'btiliü., 586 37 //»//t_ linp/iu bpiuunusunj d' [i yn l^nuupu , pppku 
i^tj'm/i/un bu uo ppuujun p k n^puij p n uß [i Uli 
in. ii iii- h nuui uibuiu ■iuiumuimbif^ bu mil /im— 
ii in 1/ ui'lil.il' 'n bu Pb'l- iiinnpuituphuii^ l^iuunupu^u 
i/liur u ui n piu\ipp Irti ,£» : 

n . ß'n • 3"* 1 : «ßuilriiuh Sbuiruu' . uiifbu : 
Ijufüduo: II. in hti p\iuj pnuffhuUu rnufrbpnu 
tfuipp&b-hpnuL. Ipgfr P^"t lö' u ''"'f u *ll UJ l_ nl -PI'UriFp. 
hu ^lunuiujiu'iinuffbuiii'p U,ifbfiop4ubui' L uppnu4— 
i_iij J'nnu hnuuhu\ \T ui p p m ii\uij U,uurnuuib-uib^ipu 
l [_b puiifinfuh/nju jbp//jiliu» : Ijtuh . U, (J*Q : 

<J • ß'n - 5"/ : «''I usp wui unp n ufifp uu j> bu 
ii uiih ii ii ii ii n i\' ii i U L iii'li m/ii (j 'ipiuj p n upr h tun u : 
'//// 'jutpp&ifnputu u njp\ u 'jp n upj p uu u uiui pinui— 
liui'li b *f*ui4uiUuii up nuubuuiiji : '/ ui p in UM b mii n u— 

pbpuu^ bu tunpb-j, U, £ : ^^p^p* pTi^. &ui • 

«*£!«{/« nupkuu t» n uhr bp n u *Jurpp£ijnpaja un— 
pui pnupThuuu /f^ff- HunuuJifp ^bpiuipnpjJ'uju 
U.J' bu ut u pp n J **nuupu< U uippiuifiuij ll.u- 

in n L.iuh- uib-ii hu h Z, u ifp u "ubuini-ß-buJu' (J p pui— 
iim'lr ( P'ui'ippu< ,SA////i'/i Hnttfbuh II I, mm um — 
ubpnpiuh hu ll.ii A hl, ui p u 1/ •• ut n u u i l>) I, uiu T>bpuii— 
iii mii) um Ii bu ll.it li'lim in in in i iii ,S I.iiiiiIi OOntUll — 

ßni. SoppiUij U.v|^ljm_qr| r |rQoi^|a^^i U)n-ui£unpiupu 

ü'bpnj ii ii in mil Llim/li bhinbu bu huiunuuin Un— 
l'l'li /' • /"'"/••" I l<l l> Hl.)' ii'ti ij I, /, ii in ji'li ; in li in .1/ ml, il' 
hu iluiu'li ifb&uuiLnulsp uiii ' pnujtlbu/U /uimnub 
•XI, ii mil' !• In) inj u in u ii mii ii Ii ij Ii hu bujtnju uitf— 
inuu in ii h h fj UTUluipu lui un J , Ouiiffi Sl-mnir 
1720 bu %fuf*tg fhuikß- Snuiipuf, urSunj & : 
II in I. iliurh'h ii ii U mbipuiu/iiuu ll'otLUi , (jipipp— if[nu L bu ('/><>"( 1} in u/h [i u iiu ipj^n uf> : \*iufijtp\ «& - 
U pifiuuoii ß'npnubui'ii , \,ouiuip bu ^jit^tup 
Ur[ujui.» : 

ß*q^' Qp • ^UlUUlUlinuiljUlfif : «(jni/'ZiuU— 
uLu ß"ophui lbifq-nuinpubmu)ij flinpApu [/.uuinu— 
hnj bu U.IM.IU j>b pm li^iuh p U,pJnn.nj Upgbiuu . 
/_/ mii i>i ii Ii hu h fiPiutuui'unpnupJbujLr \kAuuuuiuj— 
uhuija Utubu ifkirp f h l punu l tfbuiir I^ppTufujiypiif 
huijnij , biuu . 1^ opmuiupnj unju U.'/'l/'b\ bu Ihtfb— 
'uiiiiip/iuj Skuin-u ifbpnj Sbuinji ^bubuifi^giiyli 
\l.u ut n uiuh\uij b"u uuibrurfuiiuiif nujifkuitF p <Puiififi'ii 
unphu U,unuuiuu, b pb^utuuuuAibpn pq-p'b l^uuiu/hp 
hu Q"iibJh piubuuu ßpbpuiur bu nuiu^uAipuili^uiu 
Hjuuipuip IkpZJpuiltuiu phifpu iftrpnj •• I^pub L iii[ 
Jt \ujjab L nupkujui gutijuigpu "ßnupJpir qhbp^pnj 
npbuiiu hiuLrolru bu uip ruft tun ußtk pu hi^puij ptlUi— 
pbuAl lljlimpmm ßnnupbwtu (ßnjßjl' 4fcpUl- 

i}in]uifiufi , i|uiu(i qji bpljni. uifim_(iG uq lj]i Ijpt) 

lj ii u/bn u4 unju \jiuppuiif\uii tfhyur bnuupii ukpiiij^ 
I, - ju mii in lil I, mil' p ruiifbu\iuiuip -> um mm in I, i) j> bu 
um iii ii i.ALil'ii ilm ii'h n uiij pir'f- uurnpuia-pnu— 
flfbuitfp utunuuiu ifkpnj cpfn^p li'bp "^tri^ Zptuu— 
il'mil, iftup : Z 1 rnupTib jiiuiiur^g juiiTfi ubpifuip— 

I, in /.//.////. < t > rktb u / ^7 T 'i/ 1724 hu 4i"i/"^ 

//■Z^49*- Ofnuuinup urifunj 30: 8- IL' ILp^ufu 
Z^uijnn» : llßjlf : U.UIUJ «5 • 'ßppuutuiipnp ^kn.— 

hm, iil,,, ,'1,,/ \ntuuipujp&nu ^Ulfiuig U . UßfilllJ jl • 
fi'liit Suili lim Ii mii ji uijqbinuß'bui'U uhgpk j&uip» : 

ß*ij • 7 ui' • P'l • 1p ' P'l ' 8 tu : l^ufuTp'bhpb'ü 

-> m ii in m in m ii ii I, ii bu Ii h Ii ah I, ii : 586. 

UhUUH3 

(hL] (hß" r^uip r^llh'U a, ^ % 41: — irbfrllwa-M^V 20X14: — 
, H , IIM*^*b' 10-5 X 10-5: — SnT.-P 1 28: — p-UfH*' 
sbli Ii2 ul ^ lu ^l lll - U1 ^ : — "l^Wä"' n^uplj pni_i^ : — 
MUHIT lliu 2 bl 1 uiqif puipuilj: — ITU/HJ/IUI* bU.3 «TIUA- 
'llU'bim' ^n L Qp: — 4UVMJ.irU.Vr ifuifm. P , lin-Qiul^ 
fji^ ifp i[(iuiuui.ui& : — T»hP' fiouip- bpbf uiuippbp 

cjpbp: — su.p'mj.'h.im^ ph- 12m: — hjiiru.t-hr~r 

«Myiipi^ iuliinuiRp(i» ljLupU'[ip : — lulH'U.'b'B. ^t'UU.- 

h.nr-u.vp, inhuuvsuaup'v-p, viup-p, o-usup^- 
^m-ap: — d-mmwr him-mQoptQ *p— d-p- i^-: — 
•hPbs, tyii'^na, \iV wsirn'i., st^, sbur-B* ™&- 
jywQop-: _ 3bcu.su. l^u.«^pn^(^•^^^•p , ^m.a P : — st- 
'l.bl^n^p , ^^vp , pn- im. «tiuipqbLbmg irtihpuia 3- 

UliliQbma Upi^nLpQgli Montreal /- Canada, 27. II. 
1906» : 

U'uruibuuuu b* ^lUrUlfui^HJ , nup l L tuu ßui- pLUunufJ-puUj) • Ui/nptp iuuuiuiil[i ]iujpiupiuliiiur- 
/<) ' I, ui'li 11 L u In ji in in ifjUuu "1^"J^i urufjnj : 

U, . ß'it^- 3"*: (Suipuiuuufifpuuji) : «S"/'— 
,1 mit' uuihnirutu ifiupruu^ ruhuji J~ n ijn ujji ui ^ funp— 
Abpu nlinpnuuut ifuuptunßt • jnpibuiif pjipnju 
Sbp ii\uiiiuip Z,phuijf> <J n tili ijji ui L pinp^bpu 
tfj'uj> Sbuin.u ifbpnj» : *l,hp£ pJi u . 11p : 

ß . UI. ß'n- \2tU4 : <^anpip m'li mm /i [t ulj pui— 
pmliui jt) ' l.m'liii jium p-nunu : /» lfb£ im) Lli/it/ , 
npo um 'h Ijiu in ii i Uli bu uiiu s'uijbtjnuuu ifi p iji— 
ii itiji in im h m'li buu uiuiniiuiub-ufpu/iiiul^uju uiluui— 
b^uiu\ph» : 

p • ß*i L - 13/* : «3.ir[inupbub : ß pJpuu uuipj 
u/iuciii hl. ii lim/ m t/n i ii tuli l/li b if/inufifbiuir , np n£ 
b pJpu»: 38 iruer »nt^»u.<i Au.ai*Ti/b aun-u^pus- isv- u- ww v (] . /'>//• 11»»/: «kpi/Ltu// : S(L(i/(iii/(fii/ 
ml ,,i, /■/•// //ntpL'it um 'lijiii'tiiiif/ [•/'/» : 

I] • frif • 21)/»: «I; (i(i f. iji// : S. /'(>[• /■"'/( i 
i//i/'/<J{ •"J""4>l'll 'li * m'li im n(i, (> tii'liLui/j> ( fih.ftu» : 

b. f^i( • 2 [('•■ «'/''itriiLiu/f : Qjuun 1. 1(1, | 
,/,,,,, II, puiil. i, j, (11111(111 if //lUIIIUIflL (III ff /ii'l'.(>» : 

([ • frii • '27(i : <<.ZJ'l(l'iiil( Iftui? •>?/// tu n/m — 
uiLL : ll>'li//iiil//, '"J""/!," H ""( /' ""/ /' " "" "tili; 
fll, U.j»»: 

t- fih. L . 2\)(-: «*IJ. U I.ujI l : H.il, ., 1.1(1, juju- 

11//, II III II I, If IUI/ (l"l'f /'" l'» X t lJ.tfLllll(U ll'flllljh 

• uiil' l.'l. j, ,/ pui iii/» : 

p. I^.j ■ 31/*: «bopukujl/: S.Lo[J'nLI(li 

uijuitflu uiut. ^(fiufinu P£ fiunifffiLh fiAu/uij 
LoffiiL/(0£» : l h\lsp$Ji_ X Pf 35/*: 9" • ß'n • 'M\iu ■■ «A/ punn i[ujuu "'l^Jijlt 
iiitu/nj ••iii/iiui/ (iL tu ( fi /nui'LifLl, uiu fi ii' tu u in L; 

hpn Suipotibfjji iILi/umPuii-uj/ Stp 3ohuiQ(ilni 

nl.i iiri ii(i Li- ij ^uitit um (im i(in Uipbnuijb/ : IfuiLi/- 
&-ot/u uiii'Luiuju uiuLi/h-Liub ntf , [i/iiul/oi/li um— 
li'L'liiu/'lt I, in,, I, ii , l'l !■ iii'li n , 4 n tu if u/h ui ui n t^j uj— 

ti'Luuiiu 4nujifiubujuinLUJifu» : 'h^PL * ff 

41«/ : «fir/^nju /'''"( <lLi( lutip^^ hi. um — 

in III inu ,11/ jl'l, luUll/lUI(Ulp-[ll-U fl ijl.jllllj AL/l 

L ii Lull Ll "'//'' (iii ui Luiptf-fih juiu&liLtl' pu/buj— 

iififimi/if ■ : 

f^i( • 41p : QuipiLuiLuUg «ITtyp oi((()nt. 
3uipriLp) pili» : lll, in/, /, (J • 9»/»"," • ff- 4™-" 6*2: 
!,',,/,/• u pn^PpthAiL pu ui( iiiiii/ipL (i wuin-k— 
/""/ ku* : 587. 

mnMri-iisbsr 

(häl = 1G81 p-nhlP-P* 33: — ITbfrnhP-bhV 19-5 X 14: — 
<bPnM>bhV bpliu^a 14-5 X 4-5 + 4-5 = 9= — 

SnT.f-' 19: — P-bPP-B' &2iu6iuqm.iu& 3- pi-puifuiü- 
jjiupp' 12 pni_qp : — 'bbhf*' P nLI lp- qopuitnp bi. 
nqnplj: — ^IISIT' ljiu2bljuiqif , jiupifiupgnLiufr , i|iuuQ 
qp P Guiqpt& mü^p vpnfp V: — ITU/bU/Ulß-bUS «UU- 
<T|lUU.ir jnLÜp: _ AUWUlTlUf^ qnp^uiÄnLpbunfp 
puiLiul[uiQ 2unn ^lupji IjnqifbpQ ubLguiö^ : — < ^^P , pnjnp— 
qpp: — 9,UI 1 1ll < l^P•P , pq- 3ui : _ h, fl P U/M> P * ' 
quipifpuiqpp : _ lunPU^-P" ^iiLQp : _ IMMlR PU%-P" 
pq. 3iu: _ UlMJU.I'SUaUPI-P, 'b^UP-P' ^n L Qp: — 

1U.SU.piT pq- 1- 2- 33p: _ ,Mll^U.W^ , n-^l, (1681): 

— fpha 1 ivuupp bpbg: — ttu/i^na. bh l^ualrn^, , 

mß^uiGop: Sblh' ^uippa-U.pqppn L if : — USUS IM.' 

Uiuufbp — 3^CU.Sal^U. < lPnM^•^^'b>P , pq- 31ui: 

— Sb'lbk.flhP'N^W pq- 1- «Un.iufbgiui. Abauiqppu 
p AbnQ i t . lTiuinp-b;nup ^uifibuifi, p hinmpjpnj, p 
ITJijCpiuqb, ipnpiuiGiuqbgp qmju pßq "bnppQ 1906 
tj. 31»: — 0-ljui- UpLßuiI|Gbpp jbGf GjiuGiuljiuJy : //' ,,,,,, kuiuu £ % hjnphpi].uiinbuip nup 1/uAj - 

\ . ß*n . 2p : «.Op^ug uipl(u/uk(nj iiu/iuii 
kl(LnhqL-nj» : 

2« ß"n • 4/s : «^ ui ui ui p tu u- . /iion/t ^ujAui— 
^luiiLh Lt. u/uiujuiu/uiuu/io iiu/pujij 4uiü turLoui'jf : 

ß*i/ . 31p: U.qop^ t[uJ UU ■Znu^na 4ujljjj— 
iiiiiii/ L i ,, i/ %^bab(na : fct- pbßlL pu nLJJjit • uiuip— 

pLp £ itr ux Pf 32p • 8ni[<.. Ht-Lut . «bu 

ktt 4ujuu I/Luujg ft > ,n /, ,/,'h ALp l/L p flu qif ui— 
uuJiiutu» : 

f"" n • 33"» : <i^uii_ujijiujiFD^t;u il uiu tfn Ll. 
,,1111,1/ <£i*ub np uiiiLu'li , £/? bpphtflt in pcrujü 

"ll? flptfo '■ 

shtu.sMU.'brnfrß-Wb-fi 1- ß- % - 31«" k"<i x 

<; /» [1 L u w t_ fi iiui_ hl. jphtnfin <> n li'l, tu l, l, ixLnmtln pun.fif 2 - 
brtsb t ^mjpm^miii^ii U.pißpnl.if fi pni.fi'U fhül, jnL— 
hfiu f, (f/J» : 2- ß'l- 32"»: «8^,-u//««"^ i ILnuifh/fi'ii 
öl Uli n £11 11 q (lll ^Ulltitn u h*ü Li. Lnfi'b fiua / fi • tu in tu l, h k\ i. itu 

uitp IT tupf lup fiii P'Lb" fhäl.Pb"»- U>ju % uiiuppbp qpnil: 588. 

II ü S h 11 H F U l nfifrh^ UniihUhnUb UPhU^U^UShnS 

£flU Pfu- £ULLtfl (J'Q—J'ß' It-Ujp (^-n^ f l,P"P , 386: — irbfrnMa-t'hV 19-5 X 14 = 
— IPnhß-bhV 15 X 11: — sni'P' 24: — f*bPP»£« 

G^iuGuiqni.'UÖ' 33) liLpiufiuG^Jn-pp" 12 pni_qp- : — 
'libM^' puipiuli pnLqp : — ^URU" Ijjiuiuljiujp bi_ i^liuiG. 
pni.qp fiujQLuiJr, IjaGuiljJi 4P XU J bpljni. ijinfp vqpinuilj quipGnj.ui^ qpnLp-buiifp pb UwbipuiGnu vj-p 1»pnGp- 
upnu Uppuiqiuqvugpp U,umnnutViupuiGnvpbiuG qp^uiqppG 

b: _ iru f n]. f bUP'bU3 •Ilu;•^u^ul^ , ^uGh: — auv 

'bUlTU.'bf^ 2 mm l mi - ^Guigm*, piujg pq- 34 — 35, 68 — 
71 b? qp iquiljupG : P"q- 2 iquiuin.iuJr q'bpbG nu q^uipbG nu^mn,, snhsu^ AU3- atn^ns- irsi^- iriuMfr- t^ ^mjvuu., 588 39 pi^. 32 — 86 2 nL P mbuuiö- bi. qm-üuiwuifr : — t hbP' 

comp-: — supi-imp-p, lunrui-K-B, tun.pu.vp. 
iiMjuhjnpuvp, i,nhuu.^8uaup']>f-, wp'?' im.a P : 

— T-U.SUPW Fl- 1- PI- -384- 385- 386: — d-UlTU.- 

■uulm* «m— <m* ^ui P : _ t-pba, wumi, bh wsirnq.. 

SUT.K SbUP-P* uiQö^uiQop: — 3t^U.SU.Wt-Pflh- 
ffrMiVB' ^nvBli: _ St;'l,bl^n^P•^^VB , lin^a pn^- 

ppQ 4puij' «<t>iupbqpQ tTbupniqbuiQ 1894 Ubupn- 19»: 

JTuiuibuAiu b" 9.pnri|iu|inu Uippuiquiquiguij 
UumnLm&uipui(ini_ppi_[i Liuit Uwbipuifmu Ijt- 
huiguy pvuptjifuiünvpjiuli qpngfi 'bpnGp- 
xipnup U.p|iuupuquigvnj , nup Ipuih* 

1 . ß'n • 2iui : %3*wniirput puiirnupTpLu rupnrj 
'hm In ouiu nÄbnuuip bb I J fr p nr^nLpTjrLüu» : ö ul— 
nuifuipuAip* uinuifjrit bJnLi^pJp Jbpb*U nL tjju>— 

ph'u uiuturnnLurb- IfL. Ithurnuuib- : ß'r L « 2p : 

«y nLppli 9" P "" <t u p n u pnr^buii t p , n p n £ bLU 
p ifpfjt lujuop hu nnpu phijfli jfi^minujhk , O*"— 
ii mii,, 'li •iii'liiuli m'li uiuuinLuib-uiputunLpJbuiu» 

kubi 

2- ß'q- 3*": «U • f/rn'ubuunup ttpfruinui- 
uuiqLnj b uip u bn ufn u Ir U,pbbuuiqLnj : Ihn &[>""— 
B-bnu I, iii hu Ifii Hj n ,, hi/il, n'Hij • ii •/ juir^uituu bplp— 
uuiifiu nuiOuiuuijuirubinnLpthuiu^ : ö«""*/ ; 

3 • Ul . ß'r£ . 3/t : «.'hpnüb^upnufi HpftuUfUJ- 
ruuiqunj hui pull nuinuh UpTbhui q unj um üfttTn— 
fi?£nu L in Ii ii lj mii ii ii (jipbuuiquna juiniutuu bpu:— 
u\uijirnriu auiAuiuui.uiurburnuprpuu'^ : T'^nLpr 

Urvui Q hh* «fr/?£ im l'b lim/li tuuurnLUib-mj pu jjtl— 
uuiipiuijrnLpTpLU puur ptupb pui pm-pbbuiir'fr i 

P • ß*i • 9p : «9"/«l^ b rkr n rt • bP£ 

ij hiiI, i \iir\\\,,i ii ui u in n L-UJ&- ujjtrUjtü bu b p •Uu\iufpU t gb 
fr ähruir uffüuJ' 'urlfp au uyiulrujq bphupü» : 

q • ß'l • 20«" : «9»/"*-^/ bppnpru . 9.p'u^ h 
auiA\uj^ujjujLubinni.p-buu l.i ab ui nujSuJuiujnL — 
pTbiuu hit tuit n f_«/S"» : 

q- fi*1- 24p: «9>/«l/« ^nppnprp. Qp'u '* 
uyuiuuibh ^ p b yuruibujq ifiubu.unijuhnuprpiJu^ • 

b • ß*ri • 23p: «9*/«li/ 4{iuiibpnpn- • ^ujuu 
h p bplfU\ujjp'u'DU\ bnLK7biJijj> putn ^utuiupiubuiq 
^pb^inuilift ^rn^pi/» : 

q. ß-i- 34p: 

^Jrliif-kfinpr^. if^Jnni), 'L^'l'Pp ^*- '/^ ff L C n l"t 
tri hin i^i ulrfinan Ln uiurliujru : 

t • ß*r£ . 37 ut : «9*/ • £ • ^Pft ' ßwnuit^u 
ubpnrJpbhqu et nbpnJpbpq bu UMpTnrLnq : (Jl 
iih II HJii il lUrLUJpp^f filli-, m'li in im in/, inlii lr/1, m'/i 

unqui-fr : 

p • ß"ri • 49«" : 9»/ • Q • kpprp : «.ßuirjuir^u 
in I, ii ii i Itl L mini bt^ qopni-ß^bujuq Li pypjutlinLj— 
prbuiUq *Vl riunuiiru ri'h9p*u J*UJ^ uiu\ujjujujbin n L— 
pr bmlt unuui'b : 

P" * ß*1 ' 55«" : «9*/ • ß" - ßuitjuir^u tifbuinL— IJLiii'hij bu ^pb^urujbuJiJfbinujij bt- 'jj'p^jr'it £UJ— 
4 iuUUiijuj uil, in n upT-buAr ungut» : 

d" . ß*rr • 61**- : «9*/ • ch • *i\b p u urjr'it um in ißt 
bu <b n nn J n i_ifü 4 pbymuibujburbrlrli, putpbb^ujp— 
nnL.frbuAr^ '. 

dlU. ß"ri . 64*": «9-/ • <^tt« ^ujuu b® p ui- 
ifbuuiju bpl/Uinjhu bnLpTfiLunu mn. -, m tun pm/f 
ir o p n L.ff p uu\o bplfü\ujjb'u hnihu\» : 

dp . ß"r^ . 66p • «fiuiupujtu <hfi • *i\wuu t^p 
ifui'pn.biuu aur4u/h\ujinjiujbma 4pb£UTujl£j> l^n— 
ip-if» : 

dq. ß-^. 69p: «9-/- 0*-9-- ^uJuYr k°p p 
ubpntl phb^U in ii I, il'tu iinl, i iJ'iu pij m pL"li t?t/ ( "yp» : 

dq. ß> T . 79p: «9-/. </■?■• 5p ra ^ -u^u. 

uutbb ujLuriin bw tu -> nl, \iriui lim (.tun prpiJfr : 

dt. %. 80p: «9» z . d-b. 5p ra V ^ k b l- 

uiuil^n pruhuAtnU inujnrl^bp^g 4 p b furiu If^uj a'u qo— 
p n Lprb uArq'b : 

4 • w • ß*tl • 95p •' «Uppnjh 'hfrnub^upnup 
l£phuuiuia_uignj I, tu ji u lj n n/ n n ji H.pJb'liui q unj ufn. 
S pifnp7£nu ui^uibbpmh *i\onnufr I. tij p n 1/ niifii ti 
h ilil. n int Ii , iiurrui n u l. Ii I. ij I, u tu lj ui'lr Dui'Vji/uuijiu— 
ufhurni-pJbuiu» : ß*r^ . 96*" • 3 uiul^ : 

m.ß-n. 96*" : «9-/ • IL • &t°H i h\bnbgu,- 

Ii mii fiu itiii ~, ml: in j in in I, in ii i [<l I, in lt ul L.uill'n^n t-ftr p LM 
bu tili ui itijiiiinlilj rpp u\ in *_*/**» : 

p • ßV/ • 105p : «9*/ • ß ' ßuinuin.u p 
ifbpmnupThiJLi huiuiuipuuAi\af> : 

(J • frq . 117p: «9y- 9* • ßuinui'n-u p J-n— 
iiiul Ii liunniu pif ' uÄiqJ> : 

ITfrltbi. <„u KJ-ifu,. ß-. 255 kr. 290: IJ. . ß*n . 140*" : «9*/ • 9" ♦ ßutnuin-u ifbn.ni— 
upu buturuiptfurU bu trni£uiL ^•uiinuipb/^nnu^ : 

fr . ß*ii • 152p : «9*/ • fr • Swnuit^u ^ujAuji— 

'liiiijiiiliui'liiiiii Ifiuptf uin /Vi. b^uiuiutpifuAiß^ i 

q • ß*r£ . 166*" : «9*/ • 5 • ßninutq.u unup— 
pbrnqlr buipcf-Uin-p : 

t • ß*1 • 173p : «9*/ • 1? • «.{Siunuin-u p i]b- 
p\mj uu9bqbinq*U huiuTuipiPurU» : 

5 • ß'n • 187p : «3 tunurn_u mumm tubiu/un iju 
ii.'lmi mnif , 3"xhl£ bu Ißurfuuipuiu-fr : 

TU. ß-r L . 189*": «9*/- tt- ÄA'V 7^*«***- 
unpnL.ffbL.u! ii n n ij ii bu njp %} juiquitLu tun— 
ui n L.uih\uijjr\t uin tu nihil rr.buJuiLnpnun7pL.lin bu 

miiuiij/.ui/ jiu.y. : ß"rj • 190*" : «'ßuiiuruuijuil^ap 

SptfnpThiuj p 'bpnubunub jrui4uiu\uijb» : 

p • ß*ri . 208p : «9*/ • ß • ßuinuitiu rfpurun— 
ii I, ij I, I iii bu iii'/i C m in I, i ii/ in n mn t nib in puAiti i — 
ffbuiui/ bu bJt n/r 5>* b ui <u in n uuib\uij Jiu'u tffrnu— 

pjpuu bu uiu^uiurnuifiiy, : ß*q . 222*": «U • 

Ü !• ii ii fil I, n ii Ii pmhii juiuuinuuib-uipuiuui Ijuiutiruu 
utuip pnuß-buifliqf> : 40 MIBP MiihMUi :uV;,l;l'l/i, •Jl.-IMI.'H'IJ.H- :Sl'- UL- 'M'l'f- 'b: (| . /'>-,/• üii:»«/: «9 7 . '/■• /'>/, 7 /< v /, »*- 

iii, M In, iiuiiih [,/ jn'i Li itunuftLU I. puruh /i nj'ii 'iL — 

ii II /<// ////// /. / juiifmifii I. /ilj jn ifinb in f'l Lui'li Li 
im ii 1111/ /im [I luii'h in ii in in uiu iii/iiii'liiiil/iii'lifi» : 

i] • ß'i/- 230/i : «'/■/• '/• • (i 1111/1111/ ii purpuy, 
im hui , uii/'iiui /» , uiruhu m'ii , i/ in /iii' in i/il mii , 
'lim In ui'li lim » /< i 7* : 

fr • /'>''/ • 277'" : «9'/ • // • Hui i/iiii/ u I, [i , /**- 

/null' Li iiiii/iiiij ii i tu /iuii/ in ,y/'» : 

(| • /'>'//• 204'*/: «'/•/ • #• (#""/""/" l/L- 

'iiuii/\» guiuqtG Ij^nl'iujjni ji (jinijup, ijiuuü q|i 
<.!; (n'Uiliuil{iiuu& : 

t • A*"'/ • 207/': «'/•/• /,* • ßun/uri/u JiJ'iuu— 

in in IJLiu'li , il'miii g , /iiu'li p , Ott/ iiipinmpr Lui'li 
•Zun ututnjTf : 

J\ . ß'i/ . 307/': «9 7 • A' • ßuji/uii/ii i/o/iuir- 

jtlLlll'lt III lH/ Hl IUII l<l Ii "'Ii , ifl [I L llt ff L Ui'li y ippl/ui — 

'l 114111/ , /Uli, Uli' Lt. flUqllllfll lU^I > UI L.UI U UI [I ll L— 

/.l/.m'l. : 

p-' #•»/_• 317"/: «9»/- 0* • ßuiquii/u ti'Lirfi , 
ilui iuii , Ulinpll , „ iuii ii/ , lul mlui/ , luli'lul Ulli lii , 
l/lll/lll/ , uu nir mftfLuiu ^ -. m i m n m ii u, hl I. m h , : 

U • /<***/ • 328'"' : «T 1 / • (/• • ii im/ m ii ii mil I. lim — 
IiiiiiIiIi sT/m/TV mi in ii ij , uiiuuil Ll. uii i/ in ii ii 

I in i lim li'li ji Li tf tu if uru iu I L » : 

diu. 0*£ .330/*: «9"£- </*■#• 8ut, L uj,/u pttu- 

•j in ij ii i jJ I, ui'li , /# /( ji'l.iu i/ ii 1 11/ , Al ji'liii'lim 1/ l.'liiu ij 
Iu Ii ii i/ ii i ij ulTuiL,fl »» : 

dp • A*"*/ • 340*" : «9-yj • ^A*' • Qurniutpu 

11(1/1 lljll nppnij , [(T III If UI l II fl [lu j<l Ulli m i ii ii iu ij , 
S luiuili in I. juii'liij , lf\tt in n ub~ nju (/\uiniiLu-n »*» : 

d q . A*"7 • 342/! : «9«/ • </-9* • 8iui/u4i/u l/iu- 
iiiiii /iL /njil Ll d'fitiiLi» : 

6» A**'/ • 347/*: ((.'hfinutupuufi Xkppuu/ui- 
ifUiuLnj lui/ [in Ij ii iij ii u ji UffLuuiuLnj um Sjafn— 
prL.nu I, uj (in Ij im/ ii ,i hijil, uiiu/ i u if : Q ' ui— 

'/uii/ ii /""ji ■>/"/ uil/ui'h tu u in n Unit tu nuAru lI9L «vir» ■ 
9*//»l/«^ fr : 

Ul • ß>. L • 348»v : «<j/ 7 • IL ■ 3p°ul i um- 

in ii i in^ mj ji'li'li J'^«-»: 

P • fr'i • 352«k : «V-/ • /•' • Hpuf p, t u/ui/iu, 
l; tfpuii,npp£, Ll op-iunL/VjiLu t\L puiqpLui / tu— 

il l.'li uij'h ii/ m ui ..ii ii ii h'li : 

q- ß*> L - 353/r: «9-/- *h- 3/i°hl b'lr Zut.iL- 
ll'-P" ugu fnL.uib-ujpujUni.p-pihi j> • Qh^ul iii1u\ui— 
nL/pu» : 

n • ß-' L • 356"/ : «9*/ • 'h • frt; "lph< [i 
i/i/ui/Liui/ii , uiii Lh { uiju i/i/ut/Luin ijl, piiLlinil/m- 
'liuiu/l t u ii/ujuuuuii*b>y : 

h . ß*^. 356/i : «9«/ • fr • #»£ nlJAtl £ jp- 

il uii/ in t/uili tu i/'h Ulli 'L"it\uiju l'il 'tuifuiliuiuuiuu /nun 

l/L /Ull'll ml/11 1 jl L lll'll lljlll ,1, '.iiui'h ; 7- ß'i/- 358/* s «// • 97"'M "/'""/' 
//./'/""'/""/ "'//' ';/' L ii/ /i u //mi/ ii u /i ll.jil l.'iimi/ 1 ui/ 

hl iu if UI i, i/ui'liiiii/iuli.p'b : 

Ul . /^/y . 358/< : «Ik 1 'huijpnii li'ptujuut— 
LI. uiij ■ ['Im if f/ uiu urß flu» : 

f! ■ ß'if ■ 360"* : «//." nnjli. pfmt/fil Lpl/— 
ji ii ji ij » : 

q • /<*•*/ • 360/1 : «flu unju . p.iuiP Lp- 
(iii [ii I » : 

q • A^Y • 361 "' : «//." 'hnjlf. f/mifjtf <u/i- 
(in/ii/ » : 

H • /^»/ * 363"* : «U.n r l'npiif(f£iiu u/ui^uto— 
'hl. inj y ftfmi/f} fr»: 

q A^y - 3()3/! : «/A't JJ nufiu/uiui/iiiu ( l[i [u • 
Sfiitmu) pufitiifotuj p-nt-ifP S. : l//' Y"(/" # /'"/ ,— 
Ij iii'li h ft /uii/lcrm-prLt_uV> : 

t • A^*Y * 364*": «tt't ^ioi/pl(uipu(nu pui^ju— 
li m j in ii j I. m • HtnLifpr o» : 

P • A^'/ • 368/i : «//«. 9 > /"/"Y'/ , Z"" uu/uiutu— 
i n/i : [) m ij in ij ii m'h ..Vli Ji < Ju ml, i/npb-nj Lu guiifu— 
pmpkuiu : i<^nLifP Q» : 

p • A**Y * 378/r : «ß'nt-nJJ ß* • S/iuuui/, 'ßui- 
•> luhiui ui uik ut L juliij ji Ii m i L uiluAih. : . . . (tun. 
Spuniu)» : 

8' ß*' L - 379"» •' l(p upnt-fr «U.uinut'u-op 

ijjiml.fli L. , *//' /' ii I' /ui i il OppUUlLL nl/lnp uii nji'li 
pifß-nju , !'•"// 0nLi/j<£ Y"V *-""- S [i imi ii Juiu'li 
i/ilVifuiu UjuuiuLuiituiifop'ii lint-uftii , puijq nji 

!) iu luiiij Iu p In, in liliuiij i ii ij ii ji ji I, m h iuii n ♦ 
'/'"/' , Juiuu iiifiin fijilf nuAiq uipuipL q-pn >ifb^ : 
Pulf if.nl. IrkrL mutant frl tu In i/ Ii .flu/ mhuili oph — 
Ijnljl, ui Li. '//'ii p il' Iu/ mi/ ji ui'li uii/ uinuiui uifiiii : 
fr»_ ji fiuui/ l t u o p L'b ui liwipli •*ui)f\nr fip IcrnLp Li 

l ll' 'll't* 

ß*'f 370/*: «ß-iiLtlP f h[uiutupnup Uppu- 

iifiuif uiif i nif uinut9Lu luij ji" Ij ii i'j ii il /; (J,ffL — 

Ii 111 ij i ii ij DUitfUiopl : Http ii nl, uiu uui uiuiutuiu— 
piiulili prif prttfu S /im ii u Ii luu Ii u /,' /; iif n u [i IjpL — 
in in ij i ii ij : ;{ im/ iii u ii VL-9tTuiu' um /in (J,u ut n Luiit— 
uib'lifiu ifL^iit linmliu ITiupLuiifm. : ffui^rftq^ 
L ij ' miuj p n L f?fi *-" 7 pn , n J iluLifuil/uiuif- S/mfL; , 

^uiui/Ji L ihuiifuthiiuLL jiijnl uul' Gu&nJrjr— 
itLiuj £/*» : 

8- A^'/ • 380/*: ( 3uiÜrpil-Ulfrf ) : «'//"/"»- 
li iiL.hr Llu uppnj*U< hfinukufinuL : Puiianufp Ii 
ö mliui'u Ll. Ji I nun li'liui u i n i/ u ut fitLiu uibutui q 
u/iu uiu n l ff p lli Li. J li iu in ii ui'li ii i hl fu'li n.pn*— 
ifLafilr» : 

9' A^Y * 383/": «ofi^uttnuiliuipuiLi t^pnau» : 
OunpAfiL. hi_ ij fi n i hl I, uul' f. U,u mit L.2t nj hu 

\l ml. i'/i m'li "Im ii fi/oiftuuL jLuifiu h f lll'll nui [i [im ij : 

^•i'iTui- ß~ ■ 290/' sii/r, uiji uiu, /ijiL jitn (J i uul '/• , 

*»/» «fr/»*^ UfUIUlSlIin.^ JlUUjIlll IlLUlh th. -ilfll'in- 

hmLi. ß-. 255A </>"!■■ 

efrtasMU'bnihf'i-iifri.' fi*?-. 


IIUMbU/b, MlhUU.«» AU.B- Uüin-I 1 «- ITS'hPV U'lul'l*- h 'l.hUVliU., 589 11 589. 
thr« irnLHKfa-bU'bS 

IhAhW = 1672* f<Hlh-'U<H v 276: — tfbu'llbP-bbV 19-5 X 14: 

— «MMIbß-bbV 14-5 X 4 + 4 = 8, bplpipi-G: — 
Sll'l/P' 31: — P«bPß"F G 2 uiGuiqni_iufr 21 (puijg ui- 
ürip t) hupuifvuQji|iLpp 12 p-m.qp-: — libb-ß** p-nuqp, 
nqnplj, hiuuin : — 4U.SIT' quijbquiqif- uiifiii_p, 2 mm 

ffa ifiu 2 iu^ : _ irirMj/Wbua «im www inuap: 

— ^UVMUrllVß , ifuifnup, qp wbuGn L p np hpG db- 
iuuqpb ifp quiif uiqbquiqjip opfiGuiqb ifp uipwui— 
qpmuifr b, pq- 180, 225ui bx.fi puinbp qp upuqujifi Iri. 
jpuigßbjni. huiifuip wbq Aqnuufr b: 'l.bpjp pbpji : — 
«MiP* fioinp- ipnfp: _ aUP'MJ. < ^^P•B , uqqpGuiuiuinbp : 

— bjOPU^P-P' quipupuiqpp: — hjnPUVP' ^nußp: 

— iiMiuhnruw pq- 3w upupq: — i.nhuu.'bSUr- 

aU.P'bf' 1 3ui, 225p bi.fi, huiuuipuiq puiQbp : — WJ.P"£' 
^nLGp: _ fUSUPV pq- 1—2, 251p, 252, 273p, >7Ö : d>Ul^U.'l»U.l^ , n-jiMT — 1672" S»P.«2 . invuini. tjh iinairna,. sb'u, stP* vußöuiGo F: _ 
3^cu8u.w^pn^p•^^^•B , ^Gh: _ sb f lblln^p•^^vp , 

p-q- 2p- «fGbguii. qppu ifiiini_pbiufig Abauiqpp, ijiup- 
umfi q.uihbqvuGuiL- JiuiJp 1900 |i lö ITiupinji» : 1>pui- 
upi-fiiuqfibpp jbfi G 2 iufiuiqnnii& : 

pbuiQg At. Q ui Lh /n Luii* : U.- ß-i 3ui «9^,. I » I Ulli Ulli f.l l.iu'lii/ : 'l/uiuTifhluii il ii ii ii il fi ii I, ui'h hiiiit nübnu 
ll 111/ 111 hu inuillll (flu http Uli iiiu'lio ii / // / hl Ji i h ii 
Itnuul. (Ju\uiik.uif U L, '• L.UU1 ll, ii fi ii in ii in I, I Ii jui— 
iLuiyhu 'l I' I'" jnuuuioiuliiiiiiiiiii • \uij u pu'jtui iuiluj— 
itnjn J'iii'li tiuiubuutrU li k^iif-uiufi u b, ui iiluio tili A 

i/' tu /»«!#» : fiif . 3« • «Ij,riut9fiu if uiuii ui'lifi fr 

.\iini u • (X ' lnuifu ff£ 'ifä '£ h u^hnjfb ku u/unLutu\p 
li u ii hu . fi t"f'fyl" 1 rt t "-jupjnL.lirh'tf^b; unphu • 
7» • bppnpti luinJ-niiuitilt h ilh~iiu • /• . » u n n n n i/ 
Ii punruAiJ ' iuüI^ ifhnuiuu' u • S hu Q h p u ii n. h 
•Zirujphg "Uuu AJ/» : 1 • TU • IXp't- liuihi upinlriji £ 
ii ujuiui niu/u u lkt h lIi u , //// h tf^9 <uip/rfi ifhtjuiu , 
J'buurtf-piiLß-hh^li in um in /in : 

p. I^t]' Oiu : «o ""/ ""/ " uui u \iiL-UruuAi 
ii' !• ij in ij'h ■ /(T \ui_utiLuiljuj'u uiilu'£ J'kiljiu uihniin— 
JuLpt^u . /Il.fi ui 1/ "j ij /» . : ^iii ji y I.iii j hnhu r>huj— 
iiiiiiIi ii Ü p p 1 1, i [>) I, m'li ij ifi fi j fi ii mfi nif fi ij nh "u < 
5" UUipLlj n,1t DL L ji lll'hlllij lij'li ll liliiu'liil ; \\h Q' 

->t/fO") : — l"*ti • i uf : « l'ui pt\/i in j im ii hui ii ii ui ii— 
^ULp : b'Ut'u\ : { ),iii ui tjiu'lil, ij iu'i, kL ii/ijiS 1, ijiu'li iui— 
uopkhnLttrkujuii fn ii L u/ln/ : / % uin uh p ih u n iti x utj iib 
Ulli l/hfiijh uiuiuihu/uiiLß-hLXj flau 1/ iii'liui ui l t ii h 
uLpsujlfiu» : {^uiit. ll—d-Ö): 

Cf • l""n ' &ut' : •';>""/""/" >uj pJ-niiuiiAi h 
übn^u: tipf,"" u/uZphLg... Wui/J. hj : Hut 
uBl^Ufi^ uinLu tutf-ULup 1^ ftilttiLutit purp p tili p — 
hrtfgii ji if l, pmj Jhifjiu np £ "fi u/iuuiuu» : II. . ß*i/' 11«/: «{J uiif iui/ ii J'uipißtiijii : li JJ l, 
/in in J'uiptßtnj fyLijpJto J'b'iLurlüp-yb]^ • Z,"-*l J'J • 
Q - : Quut I 1 iui p h n u fi , ur 'l' ophliuih uilnl/il.i 
il iiil.uij pfyjn- h-bpu^u bt- H""^ phltnpu uiuAi» : 

b. ß*t£ . 12p: ^.Stunuiu-u w '^fu ui p < ji : U /' 
"fll'i-P H***ljuiufn4u ••• U, - 3"t£4 . fi • : Quin 
Of ttu( urfAinuhj uin. urii "bu\uiju puiph nnpir uthb, 
utpii» : 

(T • fo*it • 13"^ : «O tu ii ui ii u puiJ- ujutl '-iuU üb— 
i/uiu : fiuiJ-uiuba^iu uujipuru • • . flu^u^ (P : L,""' 
ififi/fiuiiifiiiijfi'li : 

t • ß*tl • 15p : «ö ui nut'tpu Au-uiphij np £%"[-— 
•f-bif il l.i/uiif : 3[t^bub^ p^ ••• U, • lTl{p • (h • 
St"V opfutujll lfu*in*f_ if ui n-tf-njfcfr : 

n . /»"#/ . 17 p : '<({ in i/iui/ ii 4* • if-l/uuiLnp ifb— 
i/ui ij'li : UO0it ij^l't-P hjtrii [t ttfrpuiu u'np\utj 
Hu in //im/ frQ : obui n/Uli/ uiuuiijui\g juitiui^fiu 
ifiuu"L^ il' Ii i/ ui uli -• iu u in /iiul/ ui /-in /i , injtril jhoftrii 
il' um n i^i u n p nbufi uiuii //i '£» : 

2 • fyi. • 19 1 /* : «i> uiii iuu u ^ u/m u ui ii i f<l I, ui'li • 
II 1/ fuf /• imf l.'liiu/'li if l.u uiu 4 uiiu p m n L0- h lu" : U fr— 
nui ii • O* : 5/' /in iu ili fi / Im ii ifi'u/ fi'li bu'fctuitf-ui— 
itrhiPuj} : UI . ß*t[ • 19/s : «Ottinuia-u u ui 4 if uiu fi 
■» u/m /im ii l b uiii : l^uui (I i/ uiuii fi'hu ii fi tu/uip— 

in n iJJ-h Ltt ^ joJ-uipnLftPliLii p-fiLp» : p*/jf • 

21/s : « hm /■ AI- ui/ iiiii/uii/ ii um -. il ui'li Ii -.11/111/1 — 
uiiiL/cfbui'u : Z"/ ui /i ui it i f<l I, m'li dp uimi/li ii [vnji 
ui fi /il. i : — ffri] . 23"* : <aotttnuiiLu ml. um lfm!/ 
s u/ ui p ui n iß- b uiu\ : ü,h ui n lu Ii u '/"/• ttf fi i/liii 
m ii I. m / • . . HnplilfF • /• • : 7*phun /l/inu iuul y , J\ n l' u 
hu ml, ii in 1/ /, ■> u^ui tp ui ii LJiJ-h uiu : Hnui^Jiuu £ 

jnpituiif no buipit^ apuiphu nuüb /» : r*! • 

i 2Aur : «o uiitutiLu bpbpnpit, ml. um 1/ Ii 4 uiui p ui n l— 
ff'buiu : lJ,nutuu frif n^ftif buip^^g uitL f ub £ : 
O nti '4 • (hl? • nphuti £ u fi/iu u/m m. mii ii im/ , np 
Aj«> uiut uifiuitL in uuu .mihi fi b; ittmuiauin. utuiui— 
i\uiu binju» : ß'i/ • 25/«: «fj«///«/«« bppnpiL 

in I. II III Ij /i -> iu 111 ii tu il I fll Ii lll'lly 

lß,jilii/£ii *.iuui liuiti i ftuttili Li m'li ii /' j in /• in li ji y 
il'iiitiiftlfii3ihl.jiiii tfjiuu Ij in fi if in i li ji Imiu [i ijjtufuliL — 
/tiiL f unl'li I- i ii il hl. £.wui tu b^Uh jitiL. u/ii 9tu m b- in J : p. fi'li- 75* «8 Ulli UIU ll nullit bplip 'l"t ii ui- ii liliu il :i j ii i LI l. iiiliij , np /- ltuipiuiud.lt : X/ut— 
fn ml. .{ ii i pui li ii tu /! 1/ in flu Lu lll in li ui"> J UJ ! — 

hiuip-iu : l^uui Ououurpltn u fi p 'LrPu Ijut^unL— 
hl l.tu'li'l. , -. 11/ m/tu/ iii fil I, m'li s liinli 1 fi wuthtuiu&u'b 

CL • l""l ' S4tp : <ÜOuiiiuiuu puipunLß^b'Uiu 
U h /hu /il/ ui umj /> li -\ iu u m u/ in /i 4 fn/ ■ (fu. fjn- 
11/111/1^11 tllltl, (1 1/ 11 um film 11 4utui p utn l-[<fb LU piutL— 
%ui(t)h il' 111 uif 11 jli uU,u ui n Lutb"i> : 42 iruBP Hfii»8uij AusbPb'ii abn-u^fij.» • zsn- u- wo* * n . ß*n . 1)S/» : «ß urnuiuu a //# in 1 1<) hm'li : 
ff '/, <) in im iiii [i ii Iiiiiiijiii'Iiiii, pif Hl um in [J h ui'li'li t 
llppuip. ',' : Quin V'/'/"/ nppu/i b-M-fni.ff-fiL.uu 
i^'Ihu'ij ji [i nuftrhm fJhu0iy> : 

b . ^'/y • I Li.")/' : «{} m ii in ii ii iiiii ui~, m ffhuiVü : 
11./")"' in iiiifh'lriuj'l, * lll II !• Hl II Uli/ lll~, nl fJpluu ^ : 
//, . Sfnf • 5 : II"'" ()ij nilinfi'liii ii [l n*fin + a mu— 
iiuiif nju lim u / f n n piunauif fr rfiiiiü Lnjti» : 

(f . /''"/y • 17S'" : <&') in ii in ii ii n ii Ii n n in u ii in u— 
U I. m'li -. U.ii' h'limjli ij tu ii in uili ifuinn.ni fi phpuiii 
un lim: J'iitfiiif. 5 : Quin "*pfit[npfiufi I. L.fr"u 

ii i In in i ii lim i/ i) ii i ii 1 1>) I. uili ij'ii s /»//«?/ hh sniph— 
Litfif» : 

't; • ß"n • lOS/i : ;/""/ "/'/ " pifQiufun'inL— 

1,1 /. ui'li'li : II] n li in lim i\ m » «/// L n £ J> • • • ijui/f • Q : 
II ii iii / i/ ////// Jj/. im'lijiii Hu Jim /im Ij mif Ll. jut— 
u I. uil'in'l. ii tffiiut ALiiiI.iIi ptf9uifun£nLfffLu'S>: 

3- r**il • 22£>P : (ii ui i/ un/ ii iu in -, tu mli ii i IJ I, m'li 
s/ij/zi iii/ui/ ii i Itl I. ui'li'li : Quiu.nLflfiLUn h l. funp— 
'ZnL.pif.ji t • • • Ö"'i» • t, : // /'"/£" uiu£ (jnnuuilrunu 

n i/ ji/iu il ui /i ii i ij l.ljl.ul.ijiuj i/ m'li 1/ ii i jil ji i'h /> 
it' in /iilii uijli'ii : 

'/ III II ll ll Ij ~.jiliij iiiiiiiiiuiitiilltllii tjllllll II n hin — 

um/,. ({b r le J-/.i,u, p„. 233/«): 

4» /•'»/• % 2ioop • <(.^uiL.uinnLUli luitfiuifii 

uiiuii'li iij ui iii ii i ji jiniliui u'h : l> P~l> Ij Ulli' flu Ii 

Ij/.iu'liu ■ ■ ■ ffuiuifl. (J*ß* : lljiiijl t u ui «// I. ji m'li I, /Ii 
l"*ou uTu hphn au ifuiptpnju -» /// // l/iu i u i, um Ii 
ifi fi Ifn LpJ f /J>» : 

Ij III UI II L pjllllUuL Iflfl //,,,/,,/,,,/ JllltlUlV Lp /•/,— 

pnLpU ./""" '" // t/juL/uiikpiiif : \f [iuijIi pt iinnL— 
PfiLbp Pbjifi t : ß'rj. 251"» • f «.Quinuitju m.pb- 
/'" l"l $ fu •? "l'u flu% Ll Ijfi ',111,,'hj, lf/iii<kl_. • • .'i'hni'li — 
"/»" ti ii/uipm L nB L 1& fi ui j' y» uiu , fluni n/m, il 
miil; tpl tfLijfiijt; Jiktj /,!//• inj ji'li jin k ji P juiuij.fi— ,1' iit'h/j ii n'tiiii Ifiiitl//- fliilj^ ijhji^ p L ji ji Ii /i ifiiuij : 
IJJui. ß <»»/• 1,9 50!)— 018= 'l/'/'-e IT n L „ L p huiug 
tatum mh ^ A i'h'" uruaMttf l {h t hh m litt t 1720/'^' ^*- 

1 TT-'i/'^ : (jp }Ut UIU* L itiif (tu i ffr jn '/jj> ^Itiu'ü '. i t tu (i ii i -~ 

'tun Ii itl j-f In V/Jy if iikftrt S Uta tUp ßnun^ A */ n i uih , 

utiiliitijh huif^'ü jL ut'huiij nj'li'lilt [i ft ii '/ lf ii i Ij / // fluiijf-l 

lit Hl ji lll lll lil ll ll ll t ll mh tili it t_ '"/'/'/ t'LUuhfl TItlUtb'X 

ILjuufiu* 

fi . SlLhbiflhlttr ■ iu . fri L . 2ttui : «Suiuit 

U.J UlfuiUlup pu [[uili ßujpnLphufiij Juiuu i^pLpuii. 
ij ui m'li I, i ii j ti iij in in if tii-firfitJu hl. tili Ii,uijiii-P'[iiSi 
ii /i j'nij il in ji in Ji ji ii ii iu ij ( IP fi hl- Ij uiil ji ij Ii : lf,pni-— 
i/ /i il' ii ii ji ij l/uijfiu 0'[nuuinu{i Pq : Ihpq.p^o 
I. ii/ /ui //im/ hu /i'h £nl[uihJ'phpp (J*ß* : ^hpQ* ß*q^ • 
2(1«/ • 'fipliuuiniiih inj hni.up'u OnLi/tup Pr: (jt. 
7" p h u in u u h ijiiun ii /ui i Ii in I, m'li u uiu'clj : 7*phauiL 
P'ltiu fhiiplb>: 

p. #v 272«/. nswbu.frnr%br . «p u\h v - 

uuiliuiu uopjt iu I, ui iii ij , i^phnt^u uiuupL.IJ- Inliu — 

lim j I. UI Ij •. ^hpQph in UIU lf ^ 9 ll UIU «•£/// pJ~ UI— 

ufhutpu ifhp in ii in Uli in 1/ m'li , o nt -p uopm-Ppüi 
p m'li ~,if in in UI Ii m'li , Qli il ui /i ,1 I, ii i/ l t il Li/ il' m'li — 
IpnLp-kuiu , l^hunLn ij puiona puilili 1/ hin 11 1 — 
Itrhuili'fr : rpii uiali uii uni u u ui pj-uiuikuipu tui— 
if ui p linptfu nmuiuuiLnp uinoffn ifn «Z 1 u Ij in ll ui— 
hpli ifpuijlf "/"/ /' ) o/iunLu T* ll hu m n u npntt 
HnLuph» : *l^uipcluiuihuipu huiif il m fi 1/ m u/1, ,1, li'li 
luutiLbn hpl[nL,pliu if£^ uii *l/uij : 

q. . ß>q^ . 272/«: ZfUiuiiuit if n «.U,uuinLuio-h— 
Ulfll uiuiiniLUiUli ~l /1 mif ui'li'li i.nS^ pm 11 a nm 1/ 11 > 
puippuiuoif 4u^hui L p jni.uliu ifhp» : '[jni'h 
jiil ttiumml 1/ 111 11 p if p hin 1/ 1111 . p-n • 2,TQui • 
«lljun-phn^jj q^pifuiuuinL.ffpL.h^ uiuiphuVpn 

uiut^» : ß*hpp £ : 

ßhöaSMU.'H'nhß-hh'L- t-ityi p-jg Pi- 2 r - 

l/"'J tQpunuup "ßppuuinufi a im, mj IT m /• in /' /i n n : 590. 

uuairnuuru'b 

fh%<h = 1644 f>•n^'l < (^»p , 286: — ^^bTTn^P'^^^ , 19.5 x 14-5: 
— < ^^n^p•p^'b , 14 x 9.5: — sn'i/F 17: _ 

f^tjPß-f,' ßpuiQuilinnu^ 27, puyg uiiulium Ijuij : 

'lit'hP 1 ' uiifnup, pümjip pnvi^p: — llUSU' (inuijuinuilj) , 
l l lu 2 b, l ul( l ,f cGu>lM> qiupii.uiq&bpn4. ljn.auiljp fp^ ifp 
fuijfuyimud : _ ira4-U1 > lJ.P-bU3 «T)U.^«nil.\,U.l|' ^ndip: 
— I IL'li'MJ.irU'lrp * piuuiuquiQ juil ifQuigiu^, puyg nLÜp 
Uiiuljuiu I>qpbp: — ^P' pnppqpp : _ SU-PT-U- 
^1>P-|V uliqpßiuuiuinf fiu^iuquiLnp : bppbiffi inbq 
dqm.ui^ % \uiqiu qpbjnL hunfmp bu lujßuitu ifßuiguuV : 
•luipifpp: — hjnPU. ( VhPf^ lnuuuipuiq: _ bjftPlJ.'U-P' 
pq- 2iu, qnjGqqnjfi, ii£ uijßfiuG juijnq : — 4MJU- hjnPUVB' pq- 62m, 131 vu, 167p, 196p, 230m, quyb- 
pti: _ I l n^l]U.^3USUP'}•>P , bpl lnL bpbf umqiTnu 
luGqiuif ifp, ub 1 qpGminuin.bpni_G fn4 liuipifuiqnjß qbqb- 
gplj qiupq.bp: _ "bllUP-P" pq- lp • ^uii-pp- ifuipquipb/G 
^ßpmnpp Ijp uuiqifnubpqb; : ^mpujplj ifuiuibpni. qnpfrf 
^bpbuiup: |»q. 26öp- U- Vnju bi. ]) . bqhuuipb/p- : _ 
qbqbgpq ^bß: _ pq. 272p- U • 'ubputu Cßnphimp, 
uppnLfi ^t qifn^mff. — d-U.irm.UV R-O,^ (1644): — 

t-phs- soßpi i: _ truivni, th imsirnv qm-gt 

finjfip: _ SbT,h' M- "lnjpu: — SbllP-P 1 lufi^iufiop- : 

— 3hoUSU»ill. < hPnKf3'T.hVF F q. 286m: — Sblb- 

l^nM^•^^'ll•P , pq- Im- «fßbguiL p Ij. fll ni pu 1S96»: flU^MTb, 8flh8U.il AU.3- äbfV^PS- ÜS'hPV IHuW* • T« ^Mrt/bU, 591- 43 Wurutfpuibu £' UuiqifnuuipuiG , nL _p l^uru 

rujL./rrp pn/np uiunif nuhbp p , oiXfU. /> • u A tfput^ 
ujAr : U ^Iplpp Pt ' 12*" • «C 'pu/übui L £• "i/P 

np . . .» : 

1- ß'l- 2foui tyuij* «Op^nL.pJpL.l, ITni^ubu 
U urpiLiu pl^pti Li n pn.L.n au Pup\uii£ib : {) p^ubu— 
gnLa lykp it ihutnjULMphuti £» : ß'n. 27* 
«7*/»/»«"»"« t au [fju m n tu/S"» . uiun.. «T*«/ /»/»// 

/," ji m'l.l. in I li'li zVf_ P pphL.p\i\. Ihfim fiLm i uppnju 

Uuihuiljuij öl ITbupnujvuji L^LuptLuiLLfbutpu» : 

«■^«/"5y n ilbpnL.uuT}> np ,u n <> 1,1 jm llli : ß'n . 57/2 : 
«(jiujbuujpnLp bpfyphp» : ß'i L • ()()/«/ : ««(iiiii?/ p 

tpi^pp» •• ß"q • 94*" : «U^o/z^ tfna[u£up . £/» 

4nLp pn ppnjtbutf^» : ß'n^- 97/*: «^"/«j/^ nL.n— 
»£/"/» : i^*/ • 127«/ : «li'iopJp U'h f L\ujjp : £uju- 
iii in in I, if in i tili nur /r«/» : r**#Y • 129"* ! «*t uni'li 
ij in iii'li/, i nj ifbii» imioU im i'/li J'/iutu h'li : ß'n • 
16ö«/ : <ü^ujifurpdiult"jpJOu J "tu p aiu p b\i (Ju\ujjp // 
itl^pij 1 ) t n li ' " t 1 tfrlkpuia l{tuupj£ <"'//' 
^»/» : ß'rj^ • 167"/ */|"*/ «rppuurnu U.u urn in, «V • • • 
Ol. ij muh unt-pp jiim *p J> n J uitiiui n i uilim'li h 
&b.p /^"'^«// nLuniu £wiuu ifbp bu Ij 1. i/ nj tpfb'a: 
Gu tiruauiLnp u-p £p S nu p l^pu bui pn^utj» : ß'n • 
194/.: <<M»_/i<««»_/?/r/J/> Snhliput if lu p lulu p b pu* 
Qu iu um ij ji p ijjipurbui^ jph-^u» : \ß*1 - 196"» : 
«O nju /fbJjq-uiuni-plbujir • • • kt- pTui piFuiinui p 
'trit Snupl/ph»] : ß; L . 228/.: «U.^opJ.g Snu[- 
uiuunL. il in fiij in ii 1^ ji'h p 'lil. ii ii i U I, ui'li pifnLif» : 
ß"f£ . 229/. : «Gt[bugb1r LunofZg ifbp ... 1.l 
ftujpifujLn-ujp 'tp^p Sn'bpl^pu ///7» : fri^ . 257p : 
«lb'lop7j> U,it ' piu I^n Lii \uij . . . S£p i^nL.p ,pn 
fnL.u/j» : ß'ri- 261/.: «0 /» <u n l p7 p lu bpfru iTuju— 
//ui'hi/ • • • Op^ubiu L bu S£p» : 266"» : Op^unL— 
ffpiJu U lu p p urif n l. IXuuinLjLib-uiiYupu l,i mul t WbftujL}nL.uut» x frn^. 266/. : «0/»<«"/-^»-" 5«#- 
./>/// fi/iiu . . . Qp^ubui^ Stp» : ß'n : 267/. : «U p- 
ifbriup ••• U.pn- LupAuj^bu» : ß*^ . 270"/: 

«Ü\q^op7j> ifiuhuiu^p p7iutLLUL.npp , Si,p Ulli' /.'/IUI — 

1[lu l » : 

2* ß"n^' 27öuJ '• <S.^LUL.LUUind ju u n iu u il ' lu— 
upS» : «££/»£/! 1 Pl ' 277*" : «0«/"^ ^Phtt" 
bu f/inumui/f tfplfö» : ß*ii : 278"» : «8p£bu- 
ant -p» : /"*//• 280"»: «U.n-ujLour /"/_i///y>> : ß'n . 
282«/': «U.fJuLup'Z LuifbhLuju» : 

3 • i^// • 284/. : «lluuinLLuÜLU&pu ITlu/p 
rpjiuuinup ptf jnjuu n.nu juiuni_p ifbitp . Sbn 
nnnpifbuj-fr : U,juLubu X (JjjpnLpthujl^Lu'u l^LupiLnil 
i^bn^bnpl^ ^pL-um-Luita ifp . l^LuL-Ujpuip bjn . 
285/. : «"fin jujpbujliin- bu LLpuib.h S^p bu nn 
ffhni.hn- Luuujnuiupu S£p nnnpJ'buLi • uuft^t-fr : 

epöu.SMU.'hrnfrß-i'fri-fi- ß-^ 286««: «*««^... 

U*("[- r tP 3" 11 - UIUU ' n '-iir&-iiiffo iliiim/. iii'hu y ii ii li ii i ji II i i,,i~ 
il' ii ii in /i ui'li fi [^UUlUllfujO| fr r^rtLnh unLftfi ll.u m u • m.S mü'liu,/ : 
'J/. ii uiil /i m'li in fiit ' iiiu ku iii'liu/ fiuuuu •{{•*/• Sottjlljhfi «MM— 
in /•■>/. ii in f-(i£jl t n [t 1/ mli ii ihn ifjiuiju nLufuf' i/i/i./iSii n f : 
l-pkgu.L. PWU Zutjng (h%<h ( = 1644) ^n^intj-ph p f, 
O'ß'- opLI 4/iit^ luipPfi : lk["f- «/ «m!« Ifut a n n hnkc uuuif 
•> ii ij I. i ii /• /■ ii i filmt iiiiiiu [in -i ii y /, // ^ // hu s ii ii li ii'h It in i ... 
{muiiLbp jj; uiprtLui!»-) [t Aujfuif P^i/'g (• '/ " " iiiiiiu iL fr— 
IrrrLufOffru : tt/"f if-pL-gurL. jibiupn inrfh,iuujuirrLJ" «"/"/; 
" in ij il' ii ii in,/ p ^iu/ /iiiiii/I. um i [I I, ui'l, inl\p fppi/ixhnup hi. 
ffuirfuiLirpriLpJhuihh $m;i/(uiif JJ n t iff Ulli /' tu /i m *, /nl' p'l, hl. 
/um iu\1'li„ pif in [,l ' hm'li Sip ^rtf'l' ^i •" p rr% m I, p p^ : U.prf. 
mr L ui<hil udhijy rrr£ irjjpj; hl. jhr^pujpj), jripj-uii! hiup— 
r l u 'J£ uuif^ifnu tiuitij* hujif o p Am iu Ii L. n ihihn^o A 

"'•? /"«"/' m JL ujqopJu dhp u hihi if li ij ii lu ii il' ti um li iiiu Im 

uiif^it: 4"«//' «'"'•/»» ! ^iTifuT hu ifhpp: 591. 

tu« H"b2PbH8M3 ITbM'bnhl»hh a b 11 1 I» h S 
d U IT U M U P M U r 9- n h I» b U 'b bh U. *\ U S U P U * h 1716 P-nhqjfr-F 217= — ITÜtrllhP-bh'b' 18-5 X 12-5: 

— ^mwa-M^V ifJiuiuliuQ, 13 X 8-5: — SW 31: 

— p-tPfaxp 1 QjiuQuiljnLvu^ 18, |ii-piufiuQ^|ii_pji 12 
p-iii_np- : — "bM^P"' pni_np, nunplj bi_ pfiinpp : — 
TOSir* inui}umiul[ iJpiuQ fiu^p fvu2nLiuö^, qfrmquipijb- 

pn4= _ iru'miuß-bus 1lUA , ^u.'bU.l^ , p-n- 1-2 ti- 216- 

217, Ui-binuipmütli Vl^. fd-. 33—36: — 2,U.1 J < MJ.Um-r 
ifuifm.p ifQuigui^: — ^hf x Goinp : — aUPT-Ufbr-p' 
fa-q. 4m: _ luPPU/Mip-P" Vupifpuiqpp : — hinpa^f'' 
^nüip: — llbUU.hjnPU."b' 13-q- 4m- vquipq : _ l.llhUll^- 
8U9UP^••P , f>"q- 4m, un4npuiquiQ: _ ^l^UP'P , ^n L Qp : 

o-usu-pir f*q- 3m-p- bL 2iip-2i5p: — (^u^ru^u'^ , 

1716: — ^Pb2 % UlbfuhuiGnu: — ^MV* fi 1, b L MU.P,- irnO.' luQjuijin: — SblK bpiuiqn^u : — SfeP* 

qphiD: — 3bCUSUWt>Pnhß-MxVF P-q- 211m: — 
Sblb^nMa-hhlf^ P-q- 3ui- ««^GbguiL P M- flin lP u 

1 OuifuiQbuiß nuln-nj 1/13 Ubiquiif- 1897»: 

W im nl, -nun b x hmupni|ni- HßAbLUigbiug 
bvqliuljnujnuli ITbliQnLp-jn-fi uiijop-b-g , «#_/i l^mu 

hu nLppi li in ii I, i u ii if ii ii i lit li i Ii'h I, ii : 

Pbux <fiü\(ru.wr<hnfrß>bux: 

Ui- 1 • ß''l • 4:LU : «QiUJlp &uiuLu<b L u/liAp'l, 

II I 11 II I II 11,'liL'l, li'l, II III II Hl II I illh IUI ll'll III III I,, II I I, — 

pmhp» -. ß'r L - 5"/: «8ni]hui[iGni- hifuiuuiuiupjip <u ITUL8P mihMIUi :iUil;l'l ; *i, UhlMJ/H'U.« • ASP- U. • M-M'-l* M- 111111111111, 1/ /i<l, fiwjji'li il iml' ni'h : ll.'l'l '"'(• ur/iittL— 
l'llii'li 'I in it in •» "' /' [in '/'/'"//'/'/'<! f/'Ui'll '/""/"/" 

nihil i/<>[i/i'jiiut/» : fi'ij ■ ~uu . «Uuibipuifinup 

II |l I lili llli| L ti/ liiil/iiti/ii u li • ?/ in ii in ii i m„ inj jih'li tl Hi- 
ll' in'lil. in I Iiiiiiii inif in IJLm'li /iiiiji-viii [it/ p * in fi fiu» : 

2' ß'if • 5/» : ■ /■' '" '/ '•■'/ <"/ '" ii • l>! I" ii I/iii/ii/ in ii 
I. I/I.i/ 1. 1/ i ii I jmi j uijiil IJL uiulf Li. ujtfOfVpt/ /iuin 
Li /iitiiiiu'h ilu p tl lutl'm tf I. /im'lil. /i nj'li SI'iMili 

|iimi|iiii|iij| IMiAbLiugbuiy buj|iul|iiujnu|i : ft"i 

ll.uuiiii b ttj Li ijmii'h D^umiiib iij fuouL /inj uiti'L— 
"liuju in /i Itl'liiu j'l I, iml' /•./• u/tu puiliifo il /im 'l" u I 
/iiii'i'j.i/'ii iu u ui ii b i ii/ti» : +,J'ifui • ß' • 22, § 2: 

3* Ul- ß'if ' ()// : «"fi in (im/ ■iuf/J'uiu : Qiu/i— 
/./ ii i ij I, in DU mil 1,'hl. /./. ni'h : tfhllfftfflUJu puiujlU 
ij i, i ijui'hl, tflbll 111 ll l-ir nj i/ Juli mil n'li , ii n hui /ii ,/nu'h 
ii -» tiilrtj L li a L ui lull Lur iiiiiml/li £,uAiifjtuuty> 'ZJ'ifui • 
ß'if 22, § 3: ß'if 10//: «U.ifo/V/ ZgLu ,(ii- 
-> iuIi ui ii' n • • • if mii'ii ii li •> pujil]uijbuju /im jini/'h 
i/iiAui'hui/ i/ ll.ii in in b ii i : ß' • 22, § 3^1 : 

p. fd-.f . Yi/i: «irni]uitup fbppnqplP /;/</£ 

fiirul, p /i^'if // ui unl In jt liui nu L tu i b u um uii' null 

('IUI Uli , II null -> lll'll rill 11/ III II ljiiiiiiiiifil.il,, ijiijm' — 
in iml nihil I. 1/ I. 1/ I, 1/ i ii, , lllld llljlllljlll jJlil li 

L pH h • '( u/u null /i ii in Ij • iiurnni'li\ s p"h », 
/mm 1^ 1,/ii.iiu n m/iiilh IfiuptfLuif £» : /</*// • 1$«/ : 

«3ii4huili(iiii_ U.i-AfibgLnj' ///"f i t/iiptti/ui— 

l["-J? liui nu hui/ £ 1/ iii'li n'h /in ui £» niii uiti. 1/ 1, li- 
il in ii nj ii Ll. (j in In / iml' jHlinin ui i_p -Zu li ll.ii — 
ui ui in o Li /» iu Uli mil tili ji^ n m j'h ul,' /i // im // // / : 

%. ihiu: «USbWbh.lWp 1> UfihlbShnS* 

Ib/uiif^u Li. £» . u ii ['in/ inj In M 1/ m'ii n'hl, m / ljuiui/— 

il Hill/ /■ Ul l_ ItT L Ulli , II /mil S Ulli Ul 11/ Hl H Ij 111 111 III jl I, li I, 
ijin '/<>l<l "h , i/ in n'h uli I, jiiu'hl. j I, in ij il'f, jinij •, ui ,, i/'/, 
Ij ni'h n'h iuunLuruL-uji nQ • i/ n /■ n i/ in/in/ , utruL'u' t ali 
u lt*uiinltiLi\rlii_li , nu n -. in il I, il in in ii i LI I, mif /i 

/lull- t^'Oph\UIJ y UM HUI ß II Uli ll II O/l Ulli Ij II 11 II— 

'l\'"J" " t '/ n L nt l>> • ß*'i • 18p : «hjnupni[m_ jt-ui 

Ijiiimui jnl ni'h ujnop-ftg'ii ii 1/ niu'h/i'l, nliurUnU nun/ — 
ifnulih Q . ii ii /n/ i'ijhl ./> ihuin mm ji in /</ 1, mil' ji hm — 
uiuipb/tiil^ hl. um jiljmi iiiij'h Durnnah, im in iml'/,— 
Wtpujii iini^fiiiijji* (ji. Li u fu iu ij ui qn L0 k ulii» • 

:j;r,,r. ß-. 22, § 3ui Lm. p: 

(f • (<**'i • 46/j : «ITovjub/u H^bp^nniuhoji jL/n/u 

l'i'U il uiiiliu/iftfh : (,'/i/,i, il' m'li// ii i 'h j, u /iii'li ml/ 

4/-lr» : fri^. 47 "j "• «Uuvbi}iuifilinu|i UfiLObguLjCi* 

• • • lL/"t Mt10 u£ /,///, ij /, i/ fi [f,u in n Lit tij -. m'h in in w i/ 
i/tfifil/HLf&fiLSi lt ui fu ui u ui L i/ b- fiu'ii» : ß'n • 47/*: 

«3nijhuiGßni. U.i_dfibgin) Quiuli u" fnu^uipui- 

Pl" ' •*"'/ "*' ' [l Ul £U1 purp} ll UlLllLJl Hill IUI „III /l)l 

wi£off£iu» : ß'if . 48*" : «IFbfrflG Kjnupmjp jfuiput/ 

•ytiip ,y/'i/ ut/Lui/jtu mii i'L'i,/, /•/, m'h il' li tu p m'ii in 

fJkuiJ'p'» -. ß'rj. 72«/: «U'b&pft hjnupni[nu t/l/u/i 

<PuillJI fi put p Ä u/h tj% . . . <f>Ultln UfUJUlln, ljl_ 

. { i.<,, L [<if, L ii 4 0/ ,»:>,/. ii.»-. «sn+yix'bnh 

frWlWSlLUfrPh i/mu-ii luiiiuio.upu /./"/"// •• 

Uplinl-^Ufp/yJru /nun nu, ui i „m flu in in • m mil' m'h >> ß'il • 73«"! llJIIU|IIll|llI ijuiitu jim ji inj /i'h <P-iunui— 
i ii ul, n ii m ji ijtuil' 1,'lini Ijiu j'h [l.uut in miryy i ß'if ■ 
1\ui : <<U.i/<>fJj' ( lll ii ii p in/ in I puiii fu /im in in gut— 

pnajru»: ^,l',l,„. ß- • 22, § 3- <{ i 

g • ß'n- Slip ■. «Sututtli BnijhuißünL ^uijiuf 
Ljua |> ii i ij[iljnup' b/o 1 /, 'l/' u t /tuip-Zm/tif- ntitk 

II. ji I, i in ij in i fi'u in ij ti jil j,'h . (Aju uii/'ofirjf'li t/J'fu ii— t'lnt 7 '"/ // Ul 111 1 ll Ul I +pb i ii in ii u p li >uiiiuilil t y> : 
ß'i/ . S4ui : «U'bÖ|lG |ljIlU[lIll]llU ii m 1/ ii ll.jil.i im/ Hi- 
ll 'h JIM pill/fAl • • • OuI/iLlLt/IiiJ ifflil^Lu [l 

tfuLiiiu» : ß'if • 84/« : <S.\k"ofJ-g hjnupilljni. ßuipL- Liliij il'liii*Li_ ll li'ni-Uiu p un - usit Limit u iii/iL,//.p,i u,uh» : Z,ififui. ß- . 22, § 3- 1> : 

b- ß'if . $Sui -. «SkuiiLh 3ni]hui(iGni_ ^.uijntj 

l}Ulpill_Hpl}Iluh Ll hlfuiUUlUlUppp ifuiuu bppnpt/. 
</ uiuul'u mijiilil L n'h : PuL ui ii lii1i9L uiVü u/m— 
<Lui/»: ß'n. 88/* : «hjnupni|lll_ ifuiuu ./im jinijli'h 
If'fiupuihyy : ß'if . 92// : «Stuiti,, Q il\\h\u{i\ln\. 
ZlUJIHJ IjUip-nVUpljIlUp ifuiuis 5' J-uiifnu uiqo— 
loffiij'ir: l'iil/ JLtiLpnpn tl ' mij'iiiu» : f"'ii • 93«* : 
«lunupin[m uuil/u ßuipinifiu Ikp/^nLu J'uiog» : 

ß'if- 9S/» : «SLuinh 3m[hui(iüiiL i,mjiig Ijuip-n— 
I||lljllU|l J in ui lihutL fi ti fttf J util'iii. in i/ ii hl /» ij : /'ul/ 

/ [tuli L p ti p i/ iluitfiiLu» ■. ß'if ■ 99"* : «hjnupnijm- 

iiuilji, jttii\pm]Jiii II Hi ji j- ii jim In : ß'if • 101p : 

«'6»/'/'« hjiiupnijiiL ii m l/H uiij,,l<l ji ij'h S£p i/u/ini - 
kr k uili a , uifu Ithjiu tlLfttiu ifo // m ij : £j'tfui • ß' ■ 

22, §' 3 b: 

4 • ß'if ■ 1 ()(>«/ : abpuiuLfLuj'u lunupui[m- 

y in ii i, I, ji I, Ij nj h'i, it lutt n l'ü : (juilu j>utu ubpelfti— 

j/iii» : ß'i/ • 107«* : «{b)pujuLjLnju 3ni|huiü[un_ 

ÜLAllbgLllJ [lul/ Lphlfnjftu iffaujjuipnLpJhuiu» : 
ß'if • 114"/ : «hjnUpni|llL uuiljii U,tfUi^buifnLg 
ijhiiI' l.'hm Ijin j'h U,u m ii t uiit» : ^tfii'in. /</* • 22, 
§ 3 y: 

K • ß'if • 121// : «0"///ui£t// tO ui hui tfui 1/ ■uilth 
ntifoffh tili • Pul/ -> iuti tf u ui L imAAi J~ ui ti ii /_» : ß'if' 

127"/ : «.bpuiiiL fLußi hjnupnijni- uml/n guipmffiu 

II fnii jim'hii i fil I, iml' j, mil' 1,'h I, jil, iii'li ■ ß'if. 135"/ : 
«./(/ i m jm ij //'// i li .j// in in Ij in ij ji ii i fit li i '// // : «fr" 

(/ uil u tu J'Lnou il' I. n I. ui i ii nif-ft • • •» »,il'tfut • ß" • 

— , 8 «> ^ • 

p • frif ■ 135// : ^'fiuipuif iffaLpiujp-i'i J-iu— 
iI'hlu »Ifufi , S b. p , n Pk !PP UJU !I i Huipltf-tii-— 
ij I, ui j jm uiJ , LuLi>L-uiu?> : hm Ji ij "il 'ßuiftnuo L L. 
U.ifo/Q l j> /utnur9 l/p pLpnL/ih : 

/«'• P.f 140"/: «HM* kW IkMUXbUIH 
UWU bMbXb8hD3 > Snp<bunf ifujAhuafi ^«,- 

•tuiliiiiju ii j m ui iu ji in ij il in in ii i n ui'lt L j » : HifpnifV 
nj in ui m ji m tj ji juinuiQ Ij ji jil, jiiii ji Ij in jiil' ji in ij ji I, ji ii i/ 
p ti ' pujuliu : 

<h ß-.f 154«/ : «^uML-finfrirb zuiriifhos 
irbWinhß-bm, urßns <w.su.ru. t hi>'b, «»/. 

JUIILUI^tlllfllj'lt III jl 111 jl I, IU j £ Uf.pilU J 11 I 11 IU 1 11 jl 

Auipif : U,uut tit_ui<y , np libb-Wi £ nun ptt ' nL-pTbuiii 'a , nuiimvb, snusini au.3- atn^ns- im-rv iriuM*- h »i,M)Vi,u, 502 45 


luuulfpijpuli hu uäri[uipi&ui f lih , m^rufujuriSujii 
iiillf 1,'hmi'li h hu in in 111 Jmiiii'Ii tuifhiilhariL^/ jplrL — 
inuffburu , writ p if 'urh tu ijth , iuh4 tu u uiu h ^t%» : 

IU . /» /jr . 155"/ : «bpwhtr^nju \\i^M\^x\\ 
SlUf[Umri|l bllj|iuljnujnu]l put tj.uij tiijut n upl [t i"lt ffb 
ufi P "h< iiiijui tunürh jutuu/u'ij-UfuiniAt'ii luuijittuiuit^- 
11,, /, iuiiIii'Ii : /," // 1. 1/ I' H /'" tntuh,ujp hu utniAi U."— 
innuh^nj h , nniuhu hu tuphujg ^0//«"» : F"'/ • 
155a: <i\fhlj\MnupJpuU uiuqjfnup'U , «fi i"»^/ ^tui 
qtfJrbmjy Sh^hui Shp a^tuuppJ» : ß*tf 156w : 
«Q{i a u£ h gut pntpnupb früh uuipl[ujuuju : p'ii> j\ujjuii— 
ufilf* II. "/m u tu p Ipiu uuitu'li 4puiif\uij^» : 

p • P*l| • 156p : <f.lTblfunup7pui, ^uiAmIiih— 
finl/m'l, tunopJptj" ßp atuhtjhm^ hu aj^nju» : 

q • ß*ri • 167"/ : 1fhiyp% Junu|pniJ|ni- fblfinu^ 

pTpLÜ , «£«// uipuiphur^ h pujpnqjtb , rap jhui 
\),uLinujpuiufru hu a^^tuuurutuiif \gpu utuhpnjlt \Ju 
Li 11 4uiututnnij tunui^hutfnu^ • • • ^luuuiuintf 
in ij in <L inj in ,/> i/p 4utuuj'ui i g uin^i\ fuh/p , npuj^ii 
um 111 11 lJ,rLUfj>hujfa 0'«^"P«"» : 

IJ^ifnnnQ if h lAi n u ftf [1 tAi p 4 wi-iii giub-nj £ 7*^«— 
"lifmpnu^'b , IJuiptf.u^'b , '{•(!■ H.u in 11 i.uiif m puiii l\ h , 

S/iifiiPiniitli, bfpkJfi,, llt.i.pbyfi,, {iqaui- 1,1 fi 11 11 1,'!! , \) li 1 h p n 11 t^i s \},iTiinl^ii 1"'P .«/., <<«y^#iL«m» : Myf uAnuiiiilipp /<<< uuAujfiiL pm 

llnlill li • UIUIII ll 11 1 miS /.?/ : 

ßbmSUMkWnhfrbhW. ß*n_- 211»/: 

«<ptunj> ... tt/»7 /' p-ni nf_ Z ttt J l( m t/h £ [tu , 
^innutp 4tii{i{ti-fr t^iu^uniu O/y jtu , 
A« l]»[tf uJlUlGnu tnf^itij/u utuAftUy 
ij in i<J ii ii unna uiun i.uitl ' [* '["£['" y 

Im ff h ni m il n l II i'ilf/illi ii ji fi f/li , 
tf h uii u in /• ha frn ui*lr / hu h tl , 

'/"/'"/ J^l'ki" tipiuiqo^uJiG, 

frt // u[t,_n\u np IPlUjllbp lH^|), 
iiir Ll. uufnnL.iT iß- tu iF uijnuJf ■ ji y 

ut ' ju ni m ii i f<f 7. mil' f 4ujqfiL. ninfi , 

ii ti i p n inmnii iniu uiumnt uirtmjhh s 

ii ii tunofJhii iih buh * If ii *[i f 

// if nif I, I ii i Uli hä nj uiiiah 

ii j fi ^ in m mlf Stp ß*ni_ifiuj|i • 

ml na utuin.hu s mli u fi ufli n if fi 

It'll l<f I. ll'll I, f II lf If tl 1 III fl U 1*1 II If ll y 

AlUip ll' I, II IUI ll I ll h tll Ulf Iflltlfljli , 

n il I. ii i h * tl uiii ii f iu p in tu i ii ii /• 
ii ii h l, i ji*ii na iiiilhuuiiuh 

in uii fi im fiui p in It'll hu • in il ^ 7/^ j 592. 

i u r b 4 

ZfiPfii ;n,1i/, : — //-S7- 1635 l*nh1.ß"B' 362: — ITb^nMa-^^ 1 19 X 14: _ 
^PnM*hhV bpliutidi 16 X 4 + 4 = 8: — Sni.^' 

21: — P•l7pP , •p , ajuiauil^nLUi* 33, lll-p^ufulü^lll-pß , 12 
pnLqp: — 'b^hP' , ifuiqmniup : — ^USIT' uiiujuinuilip 
i|piuj Ijuijt 1 uiQgni_uifr- q^uiquipijnnii^ : i^Qiuunuuiö^- 
ipuiqiuafßbpp hiußnvui^: — ITU.'MJ/l.Uß' bU.3 «lUAW- 
■bU^' ^nuBp: — Al].'b < ^U.l^U.^ > P , fuijfuijni-ui^, pq- 1— 
1,3 qafiuiljVfi pmnpni[p(i puidfim.tuJf , pulj iffiuigiu^p' 
fp^ if p : P"q- 94 qnqftQ pxud"Gm.iu^ bi- ujuun inbq 
qpnnu& : tjuibLp pqpbpnLÖ. Jruijpbpp qp&iiLui& : P*q- 
356V 4^P2 P 111 - 1 !? ]i(iquiö' t, fi.vubi. umjbi-tfi: — 'KhP' 
pn^pqpp: — 9,UP1>U. , ^^Pf- , qbqbgplj, pnj^ßiuqpp: 
— lunPU.^Pf^ quipifpuiqpp : — h,nPUA,f-, ^UU- 
bflPU^-P" ^nußp: _ l^nhU^SUaU-PO-f^ qpbpt ui- 
iftß qpupip uin. ? bi-p: ITtjuiq piufibp : _ WJ.P*, IM.- 
SUPlt" in L Qp: — (^Ul^U.'bU^^ , n-äl- (=16359: — 

T-pha* irpfuijt! quibp: — trui^ni i-k WRirnr 

OnjQ: _ Sblb* lTuipqin.uia : — SbP" lIuip^W bptg : 

— 3^t;usuw^pn^(^•^^'b•p , pq- 358m: _ sbi^^nh- 

P•^^*b'P , l]nqfpß ttbpup qpa % «Uiuufbun p ll- flln^ 
unj, 1905, 4- "f- 3n4fiiuabmG» : — irbM^bP" p-q- 
183p bt. 360p, bpbf huitn, npnGgvfb; iftqp ITuipuippnup 

b;- pvuQbpp j^b; qvupb^p fijql 11 - pfipbnfinv] : — 1-hS • 

l)|u ribiul|(ibpp jbfif R;>nifiiiil|iiifr : \Tu.tnhuAu h x «S^ppqnpli \juipbljuigui] 
uiuuxgbui]_ }uouf pfii]. U,uuini_Jynj» l^mtf "buifpblj : 

ll.' UktiFiL u t uj k U£ " £ ^uiup tfp ii ni -l" 

(U, 9>) : Ikpq- tili ul^up X {hpphifii näihgulb b 

fim-nft tTpu uj L {Pl' 1), "C ^{"f\"l/ klL 
iifii,//,ifi ) p7rf • 2uj : «'fiiit'ir p^iij- \uJjuufpuhujgii 
tiiiniiftliiitif tiLuptj hi- uujpuurtphibui'tj ptfpnjfp^ 
u/m jiiriiii i/ , qnp hu n£ tj^ptTuitj Ipuipb-pnujd'puh 
phph , 0"' n ffh/ tfurpißinj in uitut l^uAin t-flrp *-&>> • 

(4tr,f,n. ,n, H . ^h'ukuipli 1827, ££27) = U.j""il" 

ftp Mtipnt'iriul[iiup tFplf^hu 4£ 'lll""/*** «tt^»— 
4uiifpttip b-uAiuilipi ufli'ifiuprruiiipphiJt ifuiufujt^ 

mllifi lilfl. i /• inuAi^t "t^t[ u '^> ' ' • \AlFlfut' utui . 

£1 458) : ^tu^urup l(p ifh\uij ifJA^hu «%- taL- 
pinjil (di.n-iiiltg piniL-itipp &turiMUq\uijpJ j>uiLp£ ifh— 

i L uitj , nri2. uj 3 nL urt , lrr uj 9 >> ' (""?* tl 461): 

U,ju uiujlpuiulihpp uMVul^uiur ^"^"'/ tRi tu tj utir p 
"l.njU £ uruiunuplfu 4 hm: ß*tj • 256p- jp£iuuiuj*- 
hiuptuliml lip ipml L nLp ■ -iififin • miif - J ]J. < lihinjilf 

1940 , SWS • P • 323 : 

ß . ß'q^ . 258"/ : «*/,ui'/»^ hpuj'hhinfU uppnj 
mri'h \J,umniJtnJ ^P^^ft *b "' p h l^iu ij nj : 5"/' 
iii/iur/if.iiif h. nni.pp iirpjthiiipiilfniiiniifiii Shmnli 40 ITU8P »IlUaiJ.«! 2,U;i l;f'l/i, üljfMJ/M'lJ.» • ASP- U- 'M'P-A % Ill< |l II I: II j I lull m^'hll jllj ji'h Ulli II II lll jnillji n I/I/Lt — 
ll.illjji : (Jtilji/i -.mljlll tl'Lti lll nullit jtih lll \llli fl-, 

1,111-. m'hmju Li lj jinii'hmt nji l'/ijii/itji ^ ii Ii Ijiu— 
nl. Ii ml 'I ui'li Inj Ii ^mjti ■ ji ijmiuiii'li '/in tut/ tu — 

ii in lj in h Ji : 

«/ u \lll fl m'h Hilf lll ll «/• il mit lll'lllll lj I, j,l Hi- 

ll im ll um if'li i^nn ml' n ii 'IiiiiijIi Li. '/ li il mm Inj I. inj 
nii iii Ii ii £ li'h iqiujng m * Jumps jui : l'ulf x l^mii— 
tiitii.puil/m'liji [il imj im ii [i ^ p U I7ÜI7I b pjnl' pm— 
jil.ujtuim ill.nu jim'lil.iuij : /» 13 tl tu Ii ui'li ji 11 ^iiijnu 
///./', ll ■-. Uli 11 m Uli, m 111 IJ I. u/li Sl.mit'li *Ijii S uA/juj 

In. k(' um n{'q/i S/.ui'ih hjnupnijni- Uüdbuu- 

(Jl)lU(J l. uih uli hui 11 tili , 11 ptf p ifuuiLp Ltj-puiLp 
4ufLji U,UUl(l[lUIl[l s 11 11 1. 11 tu fi 11 Ll tl'mmJmp3 tjt ji— 
1I1 11 n ili uij Ii Li (jmpLbmj ilmujitf tu um föi n [i i[ [• : 
U ui ijl, ji m'lil, 1 ji T*IipCjnHl 4m1rij bpa Lifpmppu 

fiL.p ui'iuj jiml/iui 3nijhuifi(il7U u/im du- J n pl n p— 

yhult uplllll Ijl, lll / 11 11 n 11 1 lil I. 1111I 1, 1,1 ,1 in um Ii m — 
.: in lj I, 111 11 U lll Jlfl ll l [3 1, m J' fl ll llluil/lllLKrku^ l' un - 

in 11 m u 1 in?) 111 < 11 1 Ii - ij 11111/ /fpj3nL/3biik kl- tjmpt— 
• > 111 lil. m I bnpmjpu< m'luj iim'li ji lj i*P["l n P ^ ' [""3~~ 
'limlj ilhui ij it jl lj I, 111 1 I, jiljii m 11 111 li/i'li 11 1 fil I. ui'li . • . 

/iiuii iil, ijiiu qqppu uiquiLppg pum ,/,:,j,,,i ,/ 

iPiuj>pnLf3bmir Itl, 1/ jimi'li ji ij iinJbinu Ire pu— 
biuijLuiq nmju unLkp pmpLmu ./n-ili I, m ij ij ml,— 
lj 111 j I, 111 lj um 11 ji I, lj I, ij I, ij I, 111 ij , ll ujin 11t .1 //;// // lu— 
nuiuplftg : . . . /111111 iil.ijuu pUllHl ifuiqpUlÜUig Ul- 
li Ull_]>UiquiG ÜUIIVU '1/b Ll puijj3fiL,p mntuL— 
J'f Inf 'I p in/ npmuu , np i/mn'h 3mifm4jupfiu Ll 
Umuli uppnj Ll 11 11 jim ji in ji L Lll n/u il 1. 11 u'h /t , np 
ji 11 ij ni'liij m lj Ii imiiii l^(j : 

<ü(jL tu puiiujilij unpjij"/ nLüfiifn \mj 1 pmunLif 
pui'l.n ij 11 ij 1. 11 111 ji I, jim'lil, jiij 11 In 111 1 u I, 11 1, ui j np Lu 

mjun^pu: w.siriifrßfrh'b iibiuusm* /»m^, 

np j'l. jimi p '/ itiiinuiuij pum u/n lu l y ji ^tuiu , b 

lj nr'liu Ij II i I, lj I. III j II. U/Hl fllll'h fl tl jll lll Ij lll 1 II fl lll If'h 
Ujin jiij l, 1 l, 111 j tIL juijitY 111 jsl.nt I P un - un Jn Ifbp— 
pnqbuiU. unLpp hjuiih'u fluni 1111 ji 11 1 jil/hli u in iii- 
ii /11/ : Ijl qljup im p/in q^ni[buin UuimiLuifrui— 

OupU. ^ ijnp Li thyk h unfit il'mml.n /i'li : (Jl pun. 

utf [ili QbppnqbuiQ 4iut¥ U JLpl > 'u i^uiuni-g unvfpp 
U.n-iuf b^ngli : \,mhL piufi qnv[tuuip p uni_pp 
3uiqni[p p IT^pfiiuj biqpuqniqnuQ : flt-uJnTj, Ll 

1111 /im pIUlUUU jl 4^?^ t>I 1( F\]^ ^I 1( J n J ^uiJ'ui— 

n-om -. U.j^ Ll. f uipnqnupjiußu pmn inuiuQpg 
]unphpq_nj • ^nquijQ ufppnj* }uui^p y u bljbqbg- 

U1 J' : 5l"J/""«/'^r p-nnLuif 1 1, lj I, ij I, ij /1 "fipliu— 
m it 11/1 uiu^fiu^ jfi yiuutiuli jLw pLp // 1,'lin m'h /; 
BL /i'lijiu ij'luuij /, ifh^ui llLuniuuLiua 11111 1/ in ii'/i 
ui'l,il m~, ji i/ . . . npnj Ll uiuiinn t ui/juiu tf m p tf liuu 
iii'litiipiiiui Irn^Lruii l^iuj ji ijluPiu "bmpbqiU 4nLU{ 
LlfLnhgLnj uppiiL^t-nju U uAiil/u in nl ji 1/1 111 11 11 
"nppumnup , np h lui^p^uLtui 1 m 1 /1 m I, mh u 
mJ^u : 

«Vmno 1/1 ui n 1,1 1 11 11 1, 111 1 uiuiiiiAii/'u ... It 
£"pL~J> SiuppLp jjlUULu Ll tfp jJm uilfiuu/111 ^,1111111/ 1/1/ /ifi.j.n 1/111:11 iiijl.mj l t Lpu/hLj/iu rpji— 
ijiipjimi» : ( Ziltim . *uAq. . \}J u . 1040, kl 

214—220) : 

9-. fi-., 260«« : «niuw.au.asfihin puxh8 
unhpß m.hi% irbpne wwflw hiwbwis- 

hllxi- l'llllLUJl jltlj'lllll jJ lllljl lll'llli. jilll'll/llj IUI 1/ lll Hi- 
lf lll /IUI Ij lll 11/ lll »//// Ulli 111 II •>lll/l > »«/■» jll /IUI lll tl Lll . 
Ulli X /ill /l II Uli/ lll Ulli lll 1/ l/ll V Hl lj lll Ulli ll Ij lll ll II ll lll lj 

1/ l.'lllll 1/ ■ • • Ij II . lll jl II 1 ll lll Ij II I /l /» jll'lll/ jl II I -.111/11/ — 
il mit -.111/11/ il Jim liA min/ Ll /mi 1 /il ui ij in Ii in ui in in in — 
I, in ii in ij : Uu in 1/ I, in ■ il tu in I, m h it n /i I, /i i/ 11 1 /l I, mh 

j- jl jl lj 11 jl Ii I, lll jl I, ll lll lj I lll , ll lll ll lll lj 1/ Ulli 111 lj Ulli /1 s« — 

u l t il itiitil. iit'lt \nLuinpp Li ^uijnii iji ji j ji 11 mji tut ji 

juti iitui 11 /im /1 if liioua pilii (J,iiinnL}trtiy> : l"'n • 

260/J : «4/^*4 &uinu lfui£uinu Ifö 4 nj ^u l/mil' 
J-nnnJu : ]• .muii'Ii ^L ^uiutit jtun Lu • £ö" . 5/' 
fiui/h t; np iiim'li/i p L-npiiLuuiu» : Hjutul^u (jui— 
ji I, lj 111 ij /i /i tutfl^u uinojtrjili Ll il'jiLti I, fi lj l, ji / '// 
iiil'm'luj n.3 n lui p jtb jiu lUuutuL p nL guiuguin-Ui— 
ipk u l jiniu I, 11 lin inL^nLfili nL lin uLuunLnu : 
Huii 0n • ov>4w * ^t* '/'"'/'" <r m ii' m *> tu p jili U.niu — 
* 111 uu pntL p-ujpoifu/unLKJlrujuu = uitiuiLpTa h 
um Itl tLnJiupuAinLp JilU Ll tl k liu n L& h Lu <hui— 
ifu/'yujpjtu»: ß*tf. 338p: ^U.ijuiLpJ^g j<l in p^ul'ui— 
u-uiL.pk'lt Jujuu uppminiu ifkn-nufiu • uinuiLpT-g 
uin. um p ii tflrnniAi , np £ 'i /nun 11 ; (jl qiu— 
nUIL0-u /lim li'hl, in j ll I, Ij'lllll /l I, Hill' ji'h jJ 111 fi.ptl 111— 

uuiLpk'h jiimi u ji •>• : /"*// • 152p 358"/ : rujuAL— 

pnL yl^nLunjy r*uinAiutpy fJJljoßipu y uiui . *^t— 
uLtn[,l, 1940, kl 455—463) luLh-nLÜLbp , 
1/ il ii 111 /11 111 111 /' 111 ji in 111 Ij 111 ti 111 1 11 ji , prnLnpr puliuiij- 
k : ^bpl Pl • 357ft : « t hnn'ujpm Unl _pf, t jj pAtui- 
ifnq • = Uu ui n Liuit uiitu h\i m 11 ^ np tffifui juuiuil' 
uiiii'li/i iTLn L~l, hih-tLpk iffuujnujnnL/clfiL,u 

/. ji lj ji tifiii ij it 1 tu 1/ nprLLnj fiLpnjJ» : 

7* • SniLLinLuib- . ß*ij' 361 Ui 1 • (mujppLp 
tLpntf) <(.U.nop-a Lun. uiifLInutju ijmt inj "-kn^ : (j\n— 
uinLuiif puinnLifnn n piF ?> /in u 1 u "fipjtuuinu , np 
pum uui/iin/i m fi 111 * ti t IJ L mit Jin , iLmpiLuif b p Ij— 
jiujiij uiji 111 ji - m II ji i'h 11 in 111 u 11 ji ij ji • . • : r^rj. 
oOl*" : II 1 ji juti jil n ji ji ilmuu mlummtrLinh : 

Hmpnuiifo tun. IuLtl okp 'ijiuniu "fipfiumnu , 
4imjp l.jilj'lijt Ll bp/f-pp ubpnpkfrg Ll ^Lpnpkjig 
m4kn Ijl SowLn np ninju ij 1/ I. ij I. in / L u /• : -^— l"*n ' 
361p : <&GppnptL J uiJ 'ulu : // p uitfLiimiu J-m— 
u nL ul mil L'h 111 j'li il iml 111 hm lj /i I. ji uuiit 1 n ji m tj Ll 
L pl^piuLn puiti I, jiij jiiijmij /1 11 >, : [0*11 . 362«" : <f.*i,L— 
ghpnpiL J-mil niX. : II Jim/ p 1/ l, ij b p pn pn. J- tu— 
ifntjt ft juuj^fiu ji I, i I, n l, ij ui ji 'ßpjiuutnu U,u— 
rnnLusb- ifbp» : ß'q^ . 362«/ 2 : «Uppnj IJj I, mm /im— 
upu np pum (J mmpJknufi • (Jl ifmbiut h Hm— 
1/1 um luu 11 1 il' tl uiui /, 111 1 uin um -, tu fi ji 1 fimuf I, m 
•fp» : hp L/Lplm-bmj pJLpp fa . 362p : «&£- m- 
s«y ml ui'li 11 ji iLmpiugu uui^/ih pntp tfhutu 4,mj— 
4njk tpmj bL Ä-zx/'iV...» ( lfp u/mljuji , ffuLnß 
l.uLmb- k) : flWititiVb, 8nU8U.il AU.3- ätJf^PS- ITS^PV IThjH*- b^bWU!, 593 47 ILnn. hu 'li u 1 in u m ku u/uuspJ-u/u b-ujn-utj h tu n.ujj fi gu 
$humu tfh pnj 3 ftunuufr *fi p ftumnu fr S^tfujpfiui jnuunju 
ku ffu utn L&- n/u tfkpnj utpnuiu k u tttuui pJ-uju UlUp(||lU 
11 11 tt lt m'li n t 'h 17p t^q * tn'li 11 1 luif i' ku cikuntl tf puttu , pujjg 
A unp&ng 0ujJmup ku ^nuuuiju tftuuruft^ wbpnuuk uju 

II tubÄiiju ku ni juj ptuntj^ urnt l, m j guAi guj p nju ^ "iß L H. ~ 
runuuutju kpl^fruqftu Zutpbuj^ jh pljpfi fJ m if l, a ji : Qu al^fi 
1111 11 » m'li ^krrtunufiJ-kutu* n i uiuj\£* tu t. it u uju ah ptf uui*- 
• l. 11 h , ku nS 11 L 11 tu ii f in 11 1 \ Ahn hu il in 11 U m'li in 1 f> ijd$P" 
i/imn in tj ku qurnunnh Zusuujuintf ^utjgnnutg jnrufru ptf 
fn ahm /1 -^ /. ij 11 1 if h , um. fr uluJ t *l n (' rfiwihurgf p uju&u fitf ku 

III hi 1111 I. 1 ^ n ^ 11 n n l 1} pujnautj p 11 ij ji pu j ut J i u p'*ui ukp— 
^uibujuujLBU dujpkujt fttf ku ft unju jut pujl^g hu» £ uju— 
ih 11 Ji 11 In hu pit n.n uu ujju utu tf k*u ujju hhutuu pu uujyhnp : 
IjL. 11 in li 11 an u in h u h h 11 in n funp4 nupru ftüu S n-tukunp h 
tf hui uhphind inm mt\tuii putphujq 1 akn h UU-U/udu *> n— 
qkunp ku au I' 111 ntj ui ji li 111 u in t-U uidt tut t u j> u i ji m u tu m'li n 
e\ tu n li in i t y in ku nrupuj fuuru uj u urn uuj&uj ui n t-uh k u UiUtfuj- 
Sushiuu ujuinnd in km 't , nuknujuu mit kuujip pujpnu— 
ffkujtfp ijin ji ij 111 110 tu j , 11 lt hu tu u 11 oujpnnu k u nput pa put— 
in m in 11 1 l> fi u , ijjiuuijiu ^nti-^unpnn. hu umiunu uiuuinuuj — 
a-uttnuui hu npiuuu hputuhiunt uppntu T v P[ 1( I n P[ 1 uUl— 
pu IjUlQl-llJ : Q h ?k tnJ qkpujhnuffftuh nuunnutg uuMuuilt ji 
D hnttu ku puXLujhkujh tlkphuu fr pn uuuin^tf : ^u/ü/If n p uj 
1, 11 in ilt null in ii u li ji ml ku uikufuiift Pl^fa 1 - Phpifkn-Utirn. 
s nn uninii/ hu uhh~ inuund n mm ij "ij ku h 1/1 in tupht 
nui 11 in n 1 mbui jiuui ji ti tu ulk mu n ku q4 ti n, h UJU n p tu u. p n IL— 
fi m 11 ,11 mim 1 ji • in mm Ij ^ntunj li il nj , ku ujtfnuuhnju Ai//y 
ff um pfäutj iiu ku n pn-unju htf tfut^unhuh fffifuthuju/iu hu 
ij 11 ml. n m iju kifnt ^knjtul^jAt ku H^ut n.utu n pu : tt// hu uin. 
T» p huuinu •> in *bii in ij h m 1 11 111 1 111 Ij m nu hu (j ifi p k */ hu t tfhuu 
^knpu£pu ku l [^utn.u uimnlt ^ I /' 'I /' uuiuu f h * m m tu u fi p 
11 ii' uif x \j\pH- kpku uiuljh in j in ij 111 • /- if ifujij'iuumu n m u u 
tfu/j>n ujij n t u li n n , n,T J* ^wun^hufho u ii inj ku utuhuiho hm tt 
uuitk .*££ jlhuurnuuja-uj >nuui hu 4 n U-^u n p n u. huiml/l^u 
jiulJhjigtt'tnti'jt hüllt 11 u/n miJitu ji 1111 hilft}' inj j in tu it tu tj tu l fru{t,p y J [ r l.^ u ?l' •£ "P"*/* fuiog ku pnnnußfiuu tfkntun 
/u'/ttj jih /y ( p jlkuuinub-nj Skniuujujptn £"£ uAtnuh IJtUp^pU 
kpftnnuü ku 4utup /"F"J juujt&uij (Jfiuujufr tftn/ukgk— 
j'if'ti tun. i* 11 fi 11 m 11 u ku ifutuph fi*f"J tFujAuibu fr (j\n&ujjp y 
hu h ij p ni ptju fiJ'ng Siu pujaujuifin H^uj pij.k pk u jt ku \j uik— 
ijt ui'ii 11 u n : u lP^ hu .ppt-kp f"f"J ßnuuuijikujul^fi : tty£ ku 
h *fipfiuutnu 4ui%tf-nunkuJ L knputupu ft'*"J U 't[ iiui f r £ ^"ivt 
ku il hi u II uil. 1I1 m'li nn n h ku uJJjkpnju frd'nj ti tu s mh u ji 
Quhujun.ujpfi'u ku Ij^nniu Isafen f*L pnj »/' tu -* mh u fi Q^ujufi— 
1I1 m > uif h'li ku 111 ii l.'li nif'li if m 11 ii h 11 I, 1 iiuiiiihmi it I, ji n if UU 

putiii iiiiil.u/ii J'h pAujun piuif hkhuujhkujg ku uu^kuhinu , 
npng uJifkukqnuu uju. s tut/tu p '" 1/ nnitptfkugfe *ßppuutnu 
//,i/ tun t m?i jfri-n ifhuu wutuuuP U-UJ tu uik ujuu uJtf£u : tt/"^- 
ij jih ijini um fr q-feunujguinujgu ITuipqnLUlll """- ^ntjju— 
uhtiit IJnupa Ihu w n uujb" ujh-u fet untrem p feu jt ^nuuj'^ujunu— 
jitl.m'hu Z,***jng fhS.'h ujiTfeu^ ffujjftu iniiiinj ß* * utupu ^u/— 
p nilit ; *lhnu,ii'f> fnnumü'hij ku UJ$tUJp£kuut tflb-nUU O-p^fe 

lX[if UljVl 1' t i['t » /' h^urß-n unfthn u n uß-h uAi ^ujjnn uikujn.% 

'P /'//'"/"/"" /' ku uiutin p htu pt/n t ftk tun '/ nu mtuuij pun uujuj l tu p 
ujß-nn.nju tfko- puJpnuUujuikutjiu #*/*/"? "pf* *jbuujpujif— 
*-"/" • tßi- h fl-tjjtuujun pnu&kuj'ü $uj&hutu \j n u tut uj'h ff nu— 
jimur ^ujhku : ££** p J UJ J UU ^ ujjfh >UJ pJ~k uuju pujnnuu ku 
uiiifl-hu ijun jimt o fr tfnuurujhn-fehnututjju^u^ ijumj "/'"— 
mh 11 tuijit fr tlkputj '7 tu ji u h tj : Qu A n jd~ *u k nn upr p uu hu 
tuiuiiumiu ku ^ujphujutuj^ujh9nuffkuu jn lud uju tun mtin p 
h dkpujj an in p tu * iuiu pA fiu ^nn.nu'ng frpphu juiunupu 
tun. uif un g <• m fi h ui tf ku ujj i ujukth : ^utip tlkp np jkp— 
llftuu^ : 

2 ' ß* n * lD"* • <( Qu* uiut tjui 1 n unup p ljutujhku njj uj p— 
'lt u tft# jfci_b a k<g ""*- "fipfiuutnu» 1 

3. ß*q. 41^: «S?^"'"Z unpui qff [*f"*jkL l'Hbü" J tu ~ 
ntuußu ifelhgk^^ : 

4 * U"J U k phnuohu 4 uj tf uju tf uju j h *ui ut uj Luj tu p n u— 
p-fruuhkp h*ujuji\u uiuttuj* Luju gUJU fr tf p tunopubpnu 
ük ppujun pnuffkujup s ujjuu^^u^ 4tftfui* Pl_' 78/ 1 » 99/* « 
142«/ huu; 593. 

i u h 11* u » n 3 

* P. SUfrbKUShh b P M b P b *ü 

Wh = 1414 i^nhiß-B' 330: _ l^bT?n^ß•^^^ , is-5 x 14 = 

— l-Pnhß'bhV 14 X 10: — SW 30: — P-bPß-B' 

Q2iufiiuljnuui^ 28. |lLpu^f^lG^^lLpp , 12 pnuqp : — "bbUß 1 ' 
ifuifiunuip : — 4U.RU" liui^Ml 111 '! 1 !' uiifnup bi. 2P2 IU_ 
Gui^nnu^r nuljljqofr quipi 1 bpn4 : — ITU.'MJ.^UP'bU.S *HUA- 
fl IIJ.'l)U. , l' ifb/ljuiljuiQ pt vuR^bi-p bL pt binbLp : 1>pni.— 
ppuQ(i t; Rul|bpbpiuQ[i- «b Qui}uuii|ljuij(i -Ppliuinnup Uinb- 
ipuiGGnu» fiuiatG: — AU^^UirU^f^ xfiufn^p. ifpuijB pn- 142ux — 145 ubi. p^uiunpni-iuiy- 83p huiljuimulj 
qpnnuif, npnLtt ifiuupQ opjidiuljnnp GbpnLif qp juQqpb, : 
— «Mip* Coinpqpp, u>nfp: — hjnPU.^Pf^ quipifui- 

qhp: — 'VUSUPW 1 pq- 95, 128p, 129—131, 258p, 
259, 234p, 235: — d-MfU-WT Wh 1414: _ 9-Pb2' 
3uiqnp bptg: — Sb^ % UnT-huipuij : — 3KJU.SU.iiU- 
S.pnMa-bM.-P' pq- 35p, 234ui, 316p, 326ui: 48 inuif n ii h» iui iuebPfb ümi-ii/hmu, asp- u. 'M-ct- <i- lfm ml. ui'liii l, S ^Itll lllf'iuftll] ^«Jl • S>LI |> li - 

iuuj|i|i hjil|li|]il;li , nup l/m'i, U'lrljliiii |)|n li 
ITutin |> l.|i . ßnpui] Li l).|i|uumul}l7u|i Vy/'"- 
/-//.</(>/ IJ./iui L um j, [,'hsnjl,,, l.i 'Khiipqiuj • 

//. • 1 • ß''/ • \ ur : «{jurii/f £ i/ /fuuii lipmi/rijli 
/•ui'liliij im in ii ,iii nif ii i/p ifjilfimi ifiiiifl.il i/ii/i 

-.uimii pu ijiuii'i, in im 
i hl. mi/ Li ll.i I. in m ji in //-- 2 • #"*»/ 36'" : /// ul/uli /' • -» in in ii fi f , um— 
l/mj'li ii/ in 1/ iiiii £ : '/// J mpiii.'li Hilf m ji «5/' "^ £ 
lf in fi /</'/, Li '/]''"? iiiulfmuu: () in nif in fi^Jtli li 
•> mf tu niif Li Hin in J'Liii IJ'ii /' al/liiipiiuiii)) : U"F— L, Ifiiiii'Lu : Iß, 
'lll""U ''' L"l'-P l[l'"ii'i > illtU Li- ijmu'li ftiiipmliuitj» : 

Ul • /i^/y • 4'«: «^Jljltjnjljl utuul/LpuiJi Liiih— 

ll'Lbll l) II ~. Ill'lllll. II 11 ii mh I. Ij II , , Uli III fll. III f Jim— 

II Hl 111 fr ff l li I. Ij'h II l lil jl l'll Hill fl II in l I. in III fi Hill [i'h 

ll'llimpb/IUlpli uuiJuLfitfUiptup: U,pif. f"(i" tfhmu 

Hllllfyfp Mifijiif (l.l I. nun fi ni'll < UTIlll : <§> h II lAl Uli L; 

ll.'hif/,ii , l/iiiil pirniiu li II ni in J,l '/ // ii -. iiu\ I, i) in in ji 

fluni IHIflllf I. ij ni'll III lf in ij : (jUt/u fluni Hill ii i Ulli • 

3,1t *f > liuii'l, fil, fi ii i'h ■>/"{/ P~iunT.it 'uAifi» • . . : 

p- ß'rj' 6/* : «fiinnruiirinni phult fPl'B 
Iflririf rn'lrh ufqli lß,i L inui /im'h Suitju* : li*Pf- t"f4r 
1/ Luti ui% liiiu ) '/"/' Link u Ijnli bpl; in if'mptr , 

hui In!) f Ln j iiipfrpi hu t S £ p u ii in I. in f L Jhpinj 
'im ii in ItMmi'tml/t; n r • ll.i L mmiiiiiltfiiu» : 

1° '' t ' 8*"' i «'/»««^z iimul/h lf,i.Liniu nuJirpu 
inhunt-PpLlf : lju ij muh (p . Li n p m'hui nu , nn p 
in fiiupLiu i iThfrfrli bl-Ubpbui fr fuUrrpnj llUip— 
U]pUlÜnu{l f/tip hq_pjn(j)p t/n^t : Öl- n,l,'„ rjkn- 

plllj pill^piillin iL n ui'liiillf fl j li i u ii In i'li u in in jl in in — 
i) ni'h lf ; „Hif'ij • H^MIlll h P " * Ifin'hn'h HIH^ — 
il ' Hilft;-» : 

IJ. • ß*^. Sp '• « l ljuuu (h • ju ii ji ni'h in ij'i, hu 

'I in'hiiiijiii'h a.nijinn'i. : h/nnL-l/r £ ii fl /nim [<f I nj 

t."übu "{'"'"i/tipiii'/iupn ) h • ii p mif n m'iiii if'h , 

IfUfpifflp , Ij ni'h in > , uLl. Li. Ifiiiiif iijni ■ • 

t- ß-. V l(\p: «,%n„n£(l i u) ,1'L Iftn^phu/ü 
ll.i I. in nifiiii'h fi'h IjuipHuui nii in . Z.U1 fitj in Uli . l^ii— 
^-5" p v£p pitAifru ^pinpiriftyp ifini^pl^uii hu rif 
npni£ , npufhu II inj n 1^ ii : Jjuihi^ in vut LI, p in tu tiu 
iij nun in J, jiLiuij' Uppllljn fini fi in jl. ijl^ i, Iflllll'L — 
Iruifit ^p^uruinuAr : IJ,iiLifj> ij in n*i<. purum tf ii/uiui— 
diu n. h» : 

q. ß"n_. 12/z: «Ulfp-rjjiir U,uh ui ui p uil fi u -iL- 

in Li Lhijiii ji jul'unnn/iif j,l. ji fil n i Jil I. ni'h lf , Itfl 

ujuhjh ttP-P u ^tP r tP^ ITurin-phnufr *fippu lß\uh— 
• um fiiu'h'l, "l/f,ifpn Jplljlhuill iii'/i/i . ^jitfll IJ'inm- 

ptnu . . .» : Z"iHin,n,p IX /»7- : x hhp£ ß*>l~ 

Ot>p : «ßpnuif juiij jJ iir'/nn Ij 4* pl/ihu ifimii j> nun- 
S°P pupnuu ht. mil' L'll um in f, p Z,uu_unr hu hp— 
l/ppmuiiunuPpLll , /m'li/imi iiiii fi in l.m ntt luifbul» : 
ILu/uj t/uif «U.jugui'ij uiULUt^Jr'u Aimnnpn inuiu— 
!f/"'if : QlXl/np utquruujunp puiiij, tip i/nriil/nri/iii/ 
IIIJU P„l /in in,,,, ,,'llpil ij miiuimljl.lUf 4op ll'Lpn/ 
'*Pl"t"rI' t lypi u t"ltfuifr , upnj ffimiinml/lj ^,_ 
~.uru pfLuui'p Li/Liil, uitTtfu : PuinnutT utytuuiuiui— 
tiog i/pLifp , uiijiu^hif rj^uj^tn-jfiufnq^ jfclpL 
ii f ui/i ,!',,,.> j, Li Jliimiiiiuu ij,\Lij f/ift ntif'tu-)> ; » f, 7—/. : 
3* ß'i/ • !M>/« : «Oiu'li// k\ l./i/i n/ii/ •£ in in u p fr"li : 

U.ii/u/ ß*tj . 97 p : «'bnph.li bnnnpiL ■^urunip 

ii' h Ifii nu&L ni'll /Pin ij ii i mn H i . ff l. umhin/ h •/'"— 

ijimii linij ii i ii , i) m m I. in i . in ji Ji i ii m i ni I. in tili ; 

^.uifiif • iß^ui n'h Ij p iiiii in ulfjiijfi'h iun'lil > li'hlAinii— 

phiuu» -. 4 ,t " / ""^y x //.— <hl? ■ 

4* l^"_- 132*» : «"bntpjlli , Qnpu Suitnnpli , 
(i l,ptt urif i/iif mm ii i I ii I. fi Ij ii mm ii in'tiL u'h Ij mm in — 
jil.mij l.i um m jil.mij /im ji nu I, j ^ pth >l/L 1 , fllljll— 
i/ u/u if II ilm h/ t u im ii i/ I, hui hl m n m in I, m ij : 4,tu— 
imuu-g lß\ CT 3 • 

5' ß*1 - 161p: «SuAitf h -Zpuij-hpnpii- -iui— 
innpfrli» : U.iuu/ ß~n . 164«/ : «Imtph-Ii </r«o s«/- 
tnnp t/iuuir ^hpnifq.^ fr hu nprrunj '/in/im . U u 
hihuii !> Ji u ii i u h L If m /il uili u <Pp/piuu/htui» : 
^urinurb^^t IJ, fiU, : 

6- ß"i/ • 200p: «durlrf/ i^hahpnpq-. 4ururn— 
pfin» : li^iu^ ß*i/ • 203/r : «*bnph.(i i[\hghpnpn_ 
•>urtnnp <!' uipp uL anj • Ißm.pp'u II ul/h phpuAr fnpu 
tininnp if.pt, i/dhl/up ♦« uijuiii il' mim j, . Iß,nui9liu 
ij m u'h frlrtiifhuju'» : /''*// • 234'" : <XOui//np uu/ui— 
II IUI II /l jim'liji Li, i/l l'hij ji l t in n Ij u i u m 1/ /i ml h 
in ji I. if m ■ hu lf fi Ul u n i if ' ui p uuill l.'l, ui/'li mnuiii — 
jftiu jb^Hk-P /' "£/' •ffmif' JJ,it ui n LAuir nnnp— 
ifiujltu hu I l.ii in n Ltuib~ t/ahn lh % t uiiftu : ~J>phuuiu 
'/tT" /' lfm nu Iß nuA mpuif /tun, •> mluAihuru unupp 
iLumtiLMritttih^ Im np lj,ph-puurphp lfn<Ji : ll/i/i- 
"l'l'i. 11' B""~ t / UJ "^i ui.lt puinmm i/liiuif , /• m i £» : 
ü p+mmmt/iupm'lit > ii hinnp hphji £9 Ulm lim tu Lp 
iJ1i\iiij , ui ti/ in fti'i/ . 1J36"' : lf"! ((.H^muu JuLtfif L — 
jnjlr • ■Zurpiß • x l^uru% t p tu h nrrh ß m u • "\ mmlu . 

tlimi'li I, ji Ji ij iij m m .1 m ii m ij : ^m m mh ii Iß, 1* L. '■ 

ftt'if . '2'oHui : Ifi m jimL i/iiii 'f-hpj> u '/tifhpnpn. 
•>mmnp Jim n um fr nj u n ihmn.n 'rphuinnup mt /'-» — 
uhfnjn im t Jim I. mim Ihifl^u: 9,ifhnmuD uhuui— 
ifLiirfii jfi^huy, nif 1 phphpßnif» : [U,mur hphji 
t,V ii/ tu p iiiii/) : 

fi • ß*tl • 260#« : «ILju pir£ t L nufrnutfu tupng 

iriib l riiii.pbiuri Snpuij» : Smuifp -. 

ß'iß • 260"* : «Usrur^fiu iin/ur /m m Ij ti , fl Ji t 'h 
ii Ji ji nj y ftf^b uruinnumfrm^nuli^ t f-ftpo'b 3 n pmj» : 

ß*ri - 262p : «1;n|ppfl ^ppq^npp m^mlfhpmp 
Ln.muhfrh o nu \uubnu llpnmuhuunj ^mij'uiii un m 
inufrJ'nu^ro rrJ-niuiphifmu piirliltif h iJ'L liii n i — 
Ppufi npnuu O upiui hu h puruu ifhlArjutulr : 
(/ h p tf.ii pfrui rhu/b höh = /fr • ifurnnup hu > n t/ L t n n 
uppnjlr : /• • /uiinl/n i lH p i'lt rrlth uruur irurfu uhp— 
ff-npfruthmumu mut, , np h l/urinm p in ifh uiuruh : 
Ijplfpnpru p ui tjt uih if li lf iFlfir} h ifuArnhin juit/i'h 
h/.Li //» : fri/ . 31ßp: «t?i ,1 nnmjnqu iiL/fiirtt- nu'ibin., MiihaiUi :u.a- awvM'a- irsi»ov in»H*- i> 'U<t>vuj., 593 40 1,1 1, m'iiii b, il^uiftuiljiufi. t/utptiuiupkinh ^ tu stulihpin 

U'hjhffiun it Ol p i/uiu/l, in p ( n p Pn ^ tuii •{ n l) ur)i h , 
hu A um il 111 ntf umi l. m'li H^tuprpuAiiuj hl, ^tu p tpuAt 
\,hpulup bt- )rut Ißuuykuij t£ut p <h utu/ <k in p"ll bt- Itui 
3 n ■> tuitu n t- II p iim'lil, u iij hu lltu rppn \n p tfiu p— 
n. um/h in j< ■ ■ • : U.piJ- ttu tjJip^pLiu p büi n t-uirpu 
1,1/1, •/!.;/ iij ^pJKjnjl „p p iftunnt-g Zhurl; ipiuiput— 
J*t;/i /'"/"/> iFhlflrnL.fifkiulru 3 rrpiiif hu p pJnt-tn^- 
huiunt-pTburuu Z,nij'ntf 'HuO uiiffi l.l/l.u,/ jutf— 
luuip^u 'fitufpbpnulrh bt- Atfhphuj^ p t/jitir^u 
W bb-ntpnj : fjt- pljffhpiiifiuifp ■> m i ui />/, a ji ij ri.pt/-— 
ti t tu p ui /n ih p 111)1 ii .') u /• in/ bt- n tf b h')r i 111 ri 'hu pur : 
11.11 kl. iiiiii/mi h*u$ inL-itnL-ifü (bppuinml^pup bt, 
T*k;n priurl h hipiutn np Snuffhtu'li bt.. phitiuj'bti p 
n ujuiinhl iiiii /!/, inhiinju 11 1 11 11 1 illi m u /, p Uli*— 
Ahi)iu bi_ h iiinuju puitbui^llbui 1 ij 11111)1 il'inintiip 
in h 11 n uff h 111)1 b u/tinii /,/, il in 11 1111/ n 1 /(' '■ in li hu fl 
hi/iuiin 1/ p n 1 ij 111 in p 11 1 pH, m)i : Ihpip hjt/^ ipnj plr i 
li ntf tu pum duranifin /"*'"/ /' '"/ '" '/ &hurnJi 
linns» bt. hffh; "} hu tuj\Uurb\u t)jnp\ l p bt. 
11/ ml/ in n'ii ip 11 np /fli hm / uAioffnju tfhp'nj 

'hl, 11 li 11 1/ p : II p hu tnuuiuun p i/ujpi/ujupkinp)i 
tfbpnj f) 11 ", 111)1 11 1 II p 11 ui'hl, i/ 11/ p uu tili* iftiiu)r pur— 
p Liuu //1 'l,ui/ krtpuh : Gu tfbn tuihiuiinn^- 
1/ 1111/ 11 /hui/ u 1 il' bt. uiu-prpu 11 liuu / ui'l.iu 1/ 11 

ffniinuffhuU jl, 1/ /• 111/ /i in 11 ^ /1 limi) iiii/ dhpnq 

■iurtqhifa , np ifhn /u 1 uut 1/ 111/ m 1/ n hu ahn jhf n ~ 
i/uii/u ntjnpifnL.ffbi.Lt &btun.'u Siu um puiubu q li 
iutft.il» ll,u/ui ![£ l[ijnL.{r X ^Ibjf ku i/;iiiil/u/i 
juLtxtLpnn piu)ih , np //' 111 1/ u/h u 1)1 IJ.u/ p u nlrbb q h 
hu */i l,i tjbnpuji'p'if ntf (J,Lrn.pl^iuu b n l.u uj bp o)j 
piu~. 111)1 inj in 'fh-uYna b ifujo-puitpuiii jujnoffu 
abp , trft bt hu m u <> ui urpuit a.pbqp h ffün 7*/T* 

uiii/i (^iftfur- ui 11 in ££ 58) 1 

9>« ß~1- 317««: <<bnppLt\ ^p|iqn]l[i in. iu- 
l/1, /im p 3n^uA/u<nL. llpninhbqnj 1^11 uit n t-ifh 4)ur— 
il um in 1 in 1/ il ti 1 in ji hil'ni ij /iiiAihu h ijlijiu u-pini-— 
pThutU np yU,Jl|lUUUlÜj|lut' ^>n.butnp\ : "bbp^ni.— 
b-nL-ffhUl = i\h' • if b l/ü\n L.ffh uU Jiuij tnu lu uil^ u : 
/•*(• « putn. I,i pLufi , i\it > uAini^U b L. ilii pit • = 
pmi/il "tu puiipi I, , tyjJfaujauiLi tpphujf^ : (Jl. ijlf\n.pu— 
uiuil/Lii 4/* burnp hn ♦£ // Zjv( 1) na ubifutu , np 

lUllJUyhl'l 4j\ULI'0 ; (fl. h~ULÜLUL.ff 1,1/1,111 j Ul'h-^lllll 

I, : .1 111 /1 11111, ,, np 1 <h T>phunph I 1111I /• p ui 1)1111 1/ u j ■■ 

(ZStfir,. ß-. 335, 337) : 

ß-n- 320/^: ^pllZ kß tP-i-t- «U-J" 

U\pftuututlpbup £ hu [pjLuanuVh fy^npipuij £ : 
IjL. \i"J L p thnutuill^uft h* ^b^t /' 'ß ' £^ ^ L t 
^J*p9b^' d*lh' &urn. huiLn'u hu %ujhibpu.LUUi: 

Ikjupui'u jlhp 'b u ' nut r fyi u b i^ '• 

?•• ß-i- 326«— 328.» ShSaSlUianil'b SllHilP 
bPI>8ßb «<P..mj,. ß-q. 326«"— 328«'! 0«».^ -fiLi, <„,- 

ti in ui in tu ji i I; ii n ii ii 11 nt Pf" li *' ' il' h in u in n t niftm fr in u , 

Z u !/l' ?* * {}/"//' t' 1 - '""('f* ^'"// / * ' * hl' 2J*rpni5iiulin i-.fi 

«///_ urpii* l.u mhiifiniii nu fi aurphiua , tthnmt^npu 
jui pn.ui nita y n/% li ui nun n u ji liiinntii ph lf*H * tnf f K tnu f' ij h m'li in Ij m'li in tj , fl, in fi'liif jl Ittupuittl n iiinif j 111% p Will il l'Ppkt- 
n p in li in ti in uu , I. n li I. i fi ii hi. ii ii ii ii ii f. i h ii ( tuhntiu ** t- luipun— 
tiuiifni y ii in utt i fi il m ti I, in I u ( ///_ -.niiiinl itli n p I, nt in , 

ni in p in nili iiiii ti i'fm iiuu ittif'h tun ti ui ii hl. jhinpuu p uniiu— 
ii m i u ii in it I, li f. ii !• ii i ui y ii ii u ti in li n i ui ii p. iyuilinp t* p *> *f 

li ii •• I. ii li 1 1 ni ■ hniiu p puippuy hi omuipn jitiii'L'tiiiiiu inh— 
ii in lf u uiti in ^fi'liii i ji! I, m'li • (l n uuiii li m'li hi. ui% U n t L i fi ji in ti- 
li in ni UI i'i II I. III i I' fi l li in i ll n n III n I, III 1, ■ ii fi Uiif ii n ii J p ui II <£ III wo II 

hi, uj in f n i hm ff in u ti-phuiupii nuii u iirumnt.uiu~nt%uiu hu 

ii h p mn. p uili ur% • I, ji ui'hiii i l\ in h i- !• ji If'h in i ii ii >%np<+ h p%i£iiL.— 

*!i ui ff hl, ni hui Ij ui h m'li ■ fi ;i mm if li in f , f mn n t i) fi u iX fn f. i 
Ji in ifi m tmiliti ii ihm ijiupit\ut%p p iffif.m'liu u,ii fi f -><»///*, 
min tili oll -. ii fi l, ii fi, ii u : pph in% n ij m 1.1 uut I, f tiiii iuuitnSkUin% 

uif ii f t ■ n p il in fu <b m'li f. u in i ii in f ii i 'li in lll I, in ii ti f, n p ul.iu — 

*» inh in% d h t\ in Ii% h* p h {} mint? tun i* hin ffi_ in %lt% u n— 
if n pm.Krpi-% iiii iiutin p a , np n< prntjntjr Jtritin h i ntf ti- 
li hm in fi *fi%tuil 4 £ $n f mif m ff'li • inj f J***^ *k"^ ui I. ii fi ^ 
h i, s A n ft ft pui if iiip{ y if it p >ui 4fi% *h 1 1; "1/1% , 

ff mif h mn fr £ m f ni ff ji ui j fi 11 n *~p p l % i"-" UJLn l t f'} 

f. ff f. if I, if frh ■ fratfa put fi% : (7/ if 11111% ff in ni. fiif tj'h - fu m fii-'it 
p l^tii fiiiftr put j hi. '"ff f' u f pinipt\ 1111 n m fi in fi fi m f £ it . /, /_ 
gurrt fr if'£%V *}*fbhl}f f'ii pfi* • ht, il' ft 111% if mit nj% h n h 1. 
f 11 111 fi .> y rfl* hl- IfZk V'**-/'/'V * *** "ti" knh L_ 11 f iil 111 u iiiii 

•f ui ,k ,1111 f, f iif iffif.m'hif hu mfni nj% . u 11 fi ptiiain il' tf fi *inu 

hl. i m fi +111 fi 111% U If fi I. ij m f> h fi mif ii m if J 11111% if in fu a m'li ji 

11 ppnjti : fhjf %hnni ftrpt.% tf* h p hi. puinn 1 *i tf *mfr uiuiin— 
auf tu lh*i* nn ' J? "J* jh pliui phtl' d t "(// 0nnnt. tf j> m'li m ftun. 
n 111 in 111 11 in 111% fi% *fi p fttitnn 11 fr • *. n P fa tf mn If n l fd hu l^ tf um— 
m m If 11 if hu ft \ uif uif m fi n I, m'li n lui uif , p ti inj h iiiuuIm «///— 
liiptruiu iii'ti i\ fi'li fniiif. Dtlt%np 11 * nihl\fi J um tu uif iluifiii — 
liiiniip ii fu fi ff 111 fi 11 1 ff h m ii' p 111 if if 111 1 11 ft hu ni'.iuifu Ifl.num — 
VI/" if tiiu% uiif rn ufolh- 111% : «AY/ p%fÜhn%inif nu in pp 

•f fi I, inh jui if fu fi ff m ft I. m . -. mli if m fi m f\ fi inj n I, tf I- m f ih 111 fi if 11 
filf , hu in u s 11 fi I. m f 11 n m filfii ftlf • S Ul% u tii% //„)/// mj fr */'ff/*JI — 
%njp uptnftliu 111 p ui ui u n uut n p iiifoji* "> uitfnf ffn.int %u 
h fi If %fi u if fiml. ii uiufl fi u L fi ui tf £ , ff um uunf > h U jfl il 
'h mj fi il If I, iu%j*u ffU 4 iu p uiif £ : I Lu f 111 pum fru'tiiu in%nj% 
fi ui'h fi np tun t\ ( L fim'h fi np ni u f*fff f nun uili fi 

II fr n% hu fi'li in mli I, m If ii % n put jO pnuuiun £ tf ; Qft fs^ — 
iifl, m hu ft ii 111 fiifli m 1 n fit\'u n n If I. m f h */*J>, "dl 

uirjoP fr 1 j» ^tu ptt hu I. if p m fi if -, iiijifl, ii p ft T^pfm— 

ui 11 u f t n fi ft *> nah tri p£% ni np ft% : Quin utjutl jni.it rtt 
hi. h fimuiui t\ m Äiujufin y hui nu nuttup p n phmWou uijti 11 tifili 
ft n ttun% u ppnj% \J tu pti uft no puiifui p p% j DL. "/"/ *-***/ %n puij 
If m fi m fi ft n u hu y ft 'l h u in fi fi tu p""f '<» ,/'/' , ri $ 0$ fr ifiut p ftriu— 
if in fr7-h%£ hu p%iun £ uinu0h%£ , mj f iuii L #uitnnu0h%l^ hu 
ft ijtutun pnu0h%£ y ft tputnu J*ppuu7tiup hu inuuni tu p— 
iiiuf 11 1 fl l. m"lt litiptu: /' ff 111 fm 2tiijnti fha h mti fi'li fi fritr— 
ii iii'hut ff u futll fi uitf'hmifff f. m 11 4 111 f füll iifl, urft% t S f* U'11% <§> fr— 
f h 111 ui n 11 fi tf L fr m if li in n n fi unupp in fl 11 11 iif'h f+V ii fr mh'hurf : (j u 
n ftinuiuih itrrit h 111% %ius ni%ti_fi min hu MhlhUh n J , "/' £ // '"— 
'f m 11 Sah, &£p ft*n ptiu if m n tf m uf f' m fi'li , 11 p if.muf lim— 
ff H 1 n fi ff n 11 I. rfl, 1 ft II fi 11 : Ihj I pum ui l^ p n 1 'hm If m'li pm%h% 
11 p null) , 111 p if / •'/' fi if t\ muri ft it inm% pa ft% hu tu nh n 1 fi ji -. 
l߻P"~rtt frj> h% s nu h Un p ht mumm mbm pm% put p niliui ui h mj>% 
J'hii: 5?/' /' '/*■"/ Irnam iUMtaU juiinufj»^ npn&hfttif ht IIUMbll'v. - 3IH'3U.ii- so iruer «ni»»iL«i ;uebPb% &bn-tt*PU8. ^sp- u.- «H«pf- *: kpmmtiinJ i/i /• 1/ n i jl ji i 'ii //•»//' m il'l.'ii mj'ii imi nimmi//. /nt/ ■. 

II, J/ 1.1 jji yiniiiulf ijmjiil. ijh lUjtl '"" '/' /' jiniiimi //■Uli' ffllL/lll 
'.,,,/ I. i n /, Anft'li fulii) uijil.ifli /"" /','/" /iiii/iiii'liniii/l- m/i'li /min 

Am/inj, In /hihi il'ui/ii/iiiij topbqjtopii {nfn/ t S l /• 'l'/'/"/"l' 

nulluni m!i nifim'li •/ 111/111111 Hfl. in /in : II fi I, fl llismlfl. fi in mjil.— 
ijl. fim jiijn l.i /i,,i,/,in'liiiii/if l.nii/ üif'limi iifiji'li S I, fi IJ /•"'"/ /• il" 
in il in III mf) mfiiii'li fi m fin'lim 11/ l.mji'li f)i ysni/l. iji ti/ l.i m'li J in 1/jJ 
'/'/' //'" '"'/' ""J I' 1 ' : H-" n '"/ ifini ini/tii'li /' 'lnfm'li' (i in [i if fi in— 
hinist ifuij/iiii./.iiii/iii./.'li lf.il/ii/ , ll-lll'h ffiH-fiu: l)iu if'limi/ 
Il l'ln ifinliif Jim ijmii'li iim/ifi I; /im u m 1/ *, if mj UfUl fi in n i i/'li , 

fi <f m if m'li in 1/ n mifi li.i/ 1" l'l"" Ifmflii' qjil/nujiu : 3.11 fi ma— 

il I. Ulf i/ fi if in u in n i jJ fi i u l.i ifjini'iifi ij in [Hill/ Cl/um pfjiLU 
iiii/iiu 1.1. smimhl.ni/ iPjuufimh unl'LhL i/ ii t 'lt iffiLijjtu ujn. 
1/ in kl in i/jil/niih lim fifi bVifji mkhji , Ahnuujn pL f ju fiLmhij 
Ultimi 'uii fiif : hl. I.l/I.ui/ ifjih.l.i. fi ß*mi/mff b fi p L m / 
/•"/•l imh lim fifi l.i. ijmiih J n in ij n i j<H. mu fuifiufni.il n £ 
Ifiiifiiun i/'lmif fi um fifi IfViTfimb-fiuu : fcj_ m'liuifi nmpamu 
ji II hi, mn Aliynlfl.nl/ 1/uijJlli i/jitfiiufl mL,fi Qijmh^u^ : 

. . . nii/,i,ih,ii//ni fU/uufi' Ail'iFin- fr ■ 574, 8 /'- 
.mm. 1 /., 2,uAf lku"u. 1909, tl 371): 

f? . xu. frtf. 320/x : «Imp/iu ^pjiqntpji /„««-- 
Itm-ifli ■*. iiiifmn tiri in Ji fupurut ttp im-prktiiu 
f |»lTnnq'lUJ «/»#//»#///#»«/•#«/' , " n P lnuju /«««-/»/««'/ £ p j, uil'iuub, Ifnuuiuiirtpburj 'U'lf' hu mufm T*"*-— 
'if^pliiiurutt V tnbifiuiunuji : {\h)uufui puiuf m'li— 
iXiiiiI'/i : l.h • hm/n ~>">j'"J!)"'l ,ll'[' u bi. [i ptuuii t 
'/•"' /n\b in I m'li ii/ in iiiiiii/ m'lilj iiiiiiui /i /«A» • 

P • ß*'l • 324«' : «(/._/" J*"'^ "'" '"J" Li. um 'ii 
L mmm fint ifii um mV ji'li /iipiumniu np ijiuu'li. 
lf n u in uAiuj L jiij i/ p Ii ui ij » : fj^jfw «flp uin. 

II nil. ijiiii'liii n ^'iijukpliifuAitj l/pLuiu quiju* QlU — 

iiuii/ ii ii p fiu jtl l.iu'ii wpniJfuui[i '■ l^b- • 7*pfnL— 
fif/uujj um p ii Lau in I, Li. nuiifliufiijii uipnibum 
'Jim jniiiii/ in ui/i in ii in 5" nt-uujuhj^ ul. iiiu/iu n.np}j~hp> : 
n • ß*n • 324/1 : «^uv«}/ nuiuAiuiun p uijpnL.— 
pth/ia'b ^^npq-biuj : UpljJJ" k ' Sfr ^ p"" {• ik"*" 
Ifnituiui'u'ij-Liuj fuuii^ufi hl. iTp-Luu fi n.bifu (Juib— 
ijniiliu ii p ^njubp^iauiua : IJ.n.ui $Jpu I. pl-.p "-fif" 
iffi in ii i '/i , np I, fil/n iiiiiiiiui'ti iiim'ii b hi_ op puui 
opb,u ihijh inuMuu iiim'ii : — 

ß*il • 233<" • 4.^r^ ^Mj" bppnprp jii/iiiiui 
ii p n i-pJ b ut'li um h /uun-hp \f inbipuiunuh T'njub— 

/i Ii i/ m'li i/ 1/ ii ( » I, i/ L in i , iii/u pm'li uin. m/n in ii im/ in i , 
piui. £» : 

epsasiawhPßhß-t'h'i,* »*» wr § '/•• b-i 594. 

f>^R = 17l7 P-nh'KP-B' 323, _ iTliiTUhP^Ku* 19 X 12-5: — 
^POhP-bh^' 12X7: — Sni.^' 22: — p-bPß-F 

ß^iuGtulinLUiö' 27, Jivpiuf iudj|iLpii 12 pni-np: — 'b^hß"' 
iJiui]|ni-G, uujjiinmlj bu qopiuunp pnLi^p : — ^USIT' 

ljiu^bljuiqif , xfiufnvp, 2 xavl qvupij.uipni_G bu tiui2uiljuiijip . 

bnGiuqp qmpp qnqiTp fp<, ^p ifmpiuJf : _ ITD.'HJ.I.U- 

ihjiia, *n^^.;1ll).^ul^ , ^m.^-. — ^n^Mmn,^ u«rta 

iiibuuiql;uiiii[ ifiufmp xquilimiuö^, jfjiuijG pb; iqmpiuuj 
pqpbpbß tfiuu ifp huiünMufr b; : — *H>P * Goinpqjip, 
iippnvß: _ a^l^ , l•U < ^•^Pf• , uljqpQiuunpmpp.Gribpp- 
qbqbgplj bi_ flui2UiljiuLnp : — lull l l ^^. < b^f'•p , qmpifpui- 
qbp: — luflPllVP' ^nuGli: _ ^MJU.lullPUW pq- 10ui 
Hl 268ui, hul: — l,nM1^8U.SU( , 'i-f^ pq- 10m, 34p, 
42p, 53ui, HGui, 62p, 79m, S6ui, 89ui, 98ui, 100p, 
105m, 131p, 156m, 175m, 218ui, 229p, 249m, 268ui 
uiliGhuifinj: — <bUSU.PV pq- lui— 9p , 311ui— 323 : — 

cMunauir n-^MR = i7i7: — s^s' i-uiv P p i 1P oGui- 

L np: — (?U1.»ini, bh iJllSirn'K' Gn,G: _ SblK tuG- 
iruiGop: — StP" T-uii-pp: _ QboUSUWbPnb- 
f'»-t>KVP^ pq- 104p, 131ui, 155p, 174p buG: 
Sl) f i\bl^n^P-^^'bf- , UniujpG qnqfjiG binbvp «3uiifp 1896 
qßbgvui. p ll- ^njpu xfp ouif- nulp-ii] 2,- <bp(pqnppu) : 

II 'tumbu, nu ^' 2, Uli-Ulf Ul^nj , flLp Ifiii'l,. 
1b' 1U. ß'ti- 10'«: «^uipj, 3nAu/ltnL. lJ.i-b- 
inurpniuffi /r *npn|lin|[in(lL7 : {{bin 4 imf umtimii inju Sbumu tfbpnj ippl^^iu {{ [i ii tu ii j, 'f' p fi u m n ii fi 
fl. ii 1/ Ji'ltil , .1 in/ ml I. in I ll m fi /• ll,n ui jib I h i/'li fl 
ifbiuubu ju pnuutunbif'b : 

P • ß* n ' 34/* : «öu/niuou uiuiinpnijiiuu 
ii ii pni'lt o " '4 uAi n i- • Pull h iT/inLiT un in p bpb— 
i b m i 'liil'ui IbJ 'buui utb plt mb ii jb mil' ti b i um l^ Rhiu 
ij in pi\li p tuunpbu hu tfriLUt /u Ji b u tt «» : 

(J . ß*q . 42'« : ((.ßuMnuiut, IT [in nli n u [i hl. 
tu J' hu uij u in m'li litt put : Gl. kpuiubiL.nju ijnuSuJu— 
ItlU. b'L. bijhjnat'r ji aknu Itnput ; 'fiuii'iijji inj p 
tf/r Lp Ji niuniujtbn tiii/uiftib 9uiAuiL.npb^ n P n J 
utunihi U hn.n f Unuf> : 

IJ. . /^V/ . 53«v : <(,ßnjnuiipu ^uiufji hl. hhn9 
'im /im . pTb n ii u/l, ii in i.u uii.n p b q uitt p U "— 
Aiunltb, : 'fiuiuqh \UiJp null Lp if hit ui ut n ifb p ^u/- 
nuiobu J ut i' if *fplf n P n J Luunihi x l^uiupiy> : 

b • ß*q_ ' 56«/ : «5«"^«'«-» ll} '"-" lm n u [t hL. 
lAinf Im um fUg n pui^u in L.u ui L.n p b nuiu- b o n— 
SuAAiL;: *fiurunp L, p nifii p ^uiqui^pu f" 1 !""* /''/ 
m'lini'li '1111/1111 fl) n Ii i ii Ii ii b bi UIUUL.U IfliiiV 

Im pur L\n L.U Liu-fr : 

q. ß*n . 62/2 : «ö«"/«'«-« V b'liu u/u, um bl. 
}ui p m [im I. um IiujIuui pnnL.0butu\n unpur, an r// 
m [im p tu nur Ob {{ n s uAi), n t : riirluifb bp null p 
'Oiiimifjiijh IfififL-iiföi Iftufiim /»'/>"■■ : nu'ibuv, snhSttM 4113- atn^pB- irsi>pv \?hw- h ^maa.u, 594 51 t • ß'n ' 79"/ : «£?/"///"«-" q-puf/h , //// I. jui— 
^'kp b kbp u l* u ''p'juftll fjrWJfJu *»*< kphuhp p j}ur— 
nmapu jmjnitplf : fr/- p ifmmuhfu ifhif mforf. n£ 
n J> £mhjui£p //«/*£//» : 

n . ß*n - 86"' : <i£$ m quin-ti JJuninpuAi\nup p7£ 
npulhil n un uimmg p "ßppumnu p &hn u Lpui— 
ukfunju 3nAuAAnu : "ßmuqjr hp nifii p junnui— 
gpu jmjuSpff» : 

p- . ß*n . 89*" : (i uii/Lutj • n U nufrtuurwpntip 
hu ifop unpur Qliumpnlffjtmu-b, hu hrfhprrg'lr p 
tin^ui'h'lif, : Q mlrlfmuik / rpmmmunpp'u Ifurfunju^ : 

& . ß*q . 98*" : «3wqi- rpu U,ubmmpmufru 
B-^ n pu/lu 111 111 111 il'L 11 1111. p 3n4u/ifij<£ ff 1111)' pT£ 
in nni •!' mbnunf fTUbiUfmn* : f) L m Autuutinui— 
[nju mifhuimju f{11'- n Ju tfwuitfujjp» : ( Z/U^ifm • 

JmpfV fr. 651 ÖL.)' 

ß . ß>n . 105*" : «^b\uij m pmu n uß 1 p uü um pp 
\f\n.m oh injLt 3uiljnplUlJ , bnjpop'b 3 n 4 uAmu n u 
JJ.ubmmpmh^Jr , ff-h npufhu tpumg p U miu'iipiLUj 
h Jptiuili hup hu npufhu ruuipdmu jG p n t-u ui n£ ü 
Lt. u iluuiiiiL ijiu i. I,i n/iu/^u nhruia ubnbuif 
ifmpifpu unpiu fr JJr&mlf pup hu pnuuuiun phutg 
tili n ii in : Quin uiii uif U ui ptp pul-, um » hu uiuufui— 
iiuni pL ih f:i l'i/ii ** *" U '" "' in p ui b~ uiliu uimnjg bt- 
.uulpluiubjp» : ^pt fil • 131*" : 

9». 1. fhq. 131"/: «Sbiunu RuifuippUl) 

^tuijng ljuipni_q|iljnu|i muiughmf /' £/"//£///- 

puiuu obuinitt ti'Lpnj *> fium un J^ppuutnup : 
Gpbb nifbb-p Li n^pui'yuiipurn. 4pua-£*upui— 
IJui'li ii •> ii/ ui Ii in ui hl- a hin p^ prLiuifni-prb Ulli op 
innuiu hnt pb Uli ju pthuitruit-n pLguio pufiiirihm <i 
ii ii/ in ii i/ /. i ii rfinp^uiuinL i^nnunju uppnj» : 

2 • ß^l • 156*" : «/* ifbb-fr un in u fui pui pT- n lIi 
fif uiii ij ui'li SLiuu'l, il I.iiiii ii Ii ii ii l ii fi y~ u Lu um u f, 
SLiuii'i, S^iufuipb *.'".] "H IjiufiJnnhlinup ui u Ul- 
li hur i : 3tpbhhuiu h nbuii u h In t-ifü J-uitfm. m^- 
t-nU-piti , nJhabpnpn. tut in u tTkb-p flt-ppiu pfnüi 
i/ti L pmiitiiun hu iiuiyhiuip^turfibgnjg nhinp— 

inl-prph ui i in li in in p in ii im puiiiphq iuj>J> : 

7-. 0v 175«": «Sphp d-lh- Xbputub 

pTnn-pu uppnju rphn-nph : ßuiijiunu nuipifpg 
uppnju rppff-nph Z'"/"'/ l^n lu uilu p in In. p.n— 

Jui un wir ui in mit' ui Itf ln'li \,L pub üb '»("'/ /»»"— 

ujL mp'li : (hfuLiu o£p i) hu ui ii : Ont-hT bu uriu-uh 

Ulli' jt iThithu ,S (/// tu in Ulf hu in im flu fr) im um np 

(XiLUTobiniu ß*wrj-t;nup (n(,umtn/i/r iu, i^uijmj 
fypjfrrpnp» : *l.lrp£ pJr^ . 211 ur : «fri. ni-u/fo ipultp 
uii ' ur U iJUpnUJ uiyiuhhpurif pi-p np utUni-Uiub— 
nun. U ui ' in ii ij kl. lim uLui I juinoßfu ,ui/iiiulu UJ*- 
ubpjiil (J hpA.bg Uli. ui'liA'li pif h Snn jnpifh; 

uuil, ijb inj • jiuifinh uiiuinm ji niuuuii. i) kniiij hl. 
auiiuilihg p iiiituitum ftf L i'h il'iwjtii . t o kp , J n J u 
ntf oiiuLui buA : 

^iflftn» IJntJiLfiD s ui/tiuif/ iti'hfi • *Ij in UT ii n l Jff fi 1% 
upanjli '///. 1*11 Im fi '// ui n JJ L t Ii ^mjntj A inj fluni//, m ji ■ 

*lb%k.„[,l l , 1853, il 9—110- i&uigui^ J"u,< c bi. 

j\l .:.,.,. ,r,, ($f HO ]24 ffr ii/"'k"P'i < <AJ ' • r p"i"'k) ■ li • frri • 218*" : «UGuififlUyll i[uipn_uiuphuip 
tu u tun I. in i p funp^m-pq-ir 3niiiuArnL. ifuipr^ui— 
rrhlfU : 3uinuin.u 3nuUu/unu Auibppa bu ^uiifui— 
iioiii puiujn n iuih\qgm-j> puiguimphpm^ tpTuib'— 
LI, in , hmp4m.pn-u?> : 

3j. 1- ß*1- 229p: «'hp'-tn uppnj }uUl^pß, 
np jGpnuuuin^hiT , p Jibnii Z,bqjiu<hp : Gl. hrjki. 
uit'tini-^LuiLi p <f uitl' ui um Ij p juijuit b^i pfuin-uil-n— 
jiLiiii Ljnumuiun-puiunuh il'Lb h uiumniMiltuiuh p 
rj-£pinju ^hijjilit» : ^kpfcß f? n ' 232 Ifß n-pnt-p* 
«fr/_ Liif/iiilfiiufnufi'u Gi-ukph\uij n-pbuig \Z,b— 
nh'liL} t UJ f_ t Jt lur l u ''Pk'i' Zff-niTuij hu uiui£ 
tj^pppuuin'uhuflfuin l/uii/rj» 3nuruuijp hu uiunuui<— 
uhuig ^pupnnu hu Ifurgnjg iflim hinfiub^nupnii 
G p n uu uinj; iT jrj> : • • • 

2 • fi*i • 232p : «S-pion pb Umuig piui^pfi • 

Gpuiubfjr lljwj'i* ^i^qjiu^ pghui L 4uiuuiuini£, 
np nni Ijiuurnuuiu-» : H,^"^ Pl ' 333p : «frz- 
bnku tuputn unupp piui^ph "ßppumnup J^^b 
\fl^ bppnprup Ji ipuinu uiifbuuiunupp Gpp n p— 
rLnu/tfbiu1i<» : 

t • ß'l' 234:ui : «ß-nuqß uppnju UwblpUlfi- 
finup UpLÜbuig k iup ufjiiufn u p . Luuiuiuiu— 

pmfilip) pTqpJnjui ^bpifuißnUp . <lluiuip/iui/i^/i 
ff . 'II ii in ui : Q*fi pnuuinup piuiniurjnupfruliu tun.— 
pbpb/mJ il'l.ii ophuuih puipbufui^uinupThuiu um 
,1'fiil l.tuliu himuuiffgnuphuiu Zntjkinp ufipnj» : 
(4JV///. /»•• 1 § 35): 

£• 1- ß*i- 249"/: «Uppnju ^ppqnpp 

U"fui{l£b]Ulqjlfpfrp • lJ,uinnuiub- uiu&iun. hu mit— 
ui in min if , fikurumuji puiupu f^uifpuiu pJ'iuumnu— 
ßpuu bu qopnuppult ffkpufuipuiuuifjgpu pupnj» : 

2- ß*i L . 249//: «Uppnj-ir ^Kpilp Mj\hf- 
lUufirLph W ui pißt uiiiui j niuipmpnpib/fiu» : 

ß* ■ 1 • ß*1- 249//: «hjnuurnu[uiunuppuu 
^VUjng , qnp tupkgpu tun J-nnntfh^ Ijlpbunup • 
hjnuuimluiuptfjt tpJ'p \j\uutnuuihr Z,mjp uiifhuui- 
l/iit/ , ui purp nq uiifhutuju bpkubpbuig hu mu— 
hphtnuPpg hu [r iffr S£p 8b'""" 'fipb" urnu 
flp"~b Um" > n n uit ///» : 

2 • ß'q - 251"/ : «hjnuutm£uiunup7puu <//?/— 

'ib.i P'" nt L """» akuj L u pp"J" < h 1 t 1( I n Pl 1 Uf^ß- 

^b^Ulgn(p^p : flp "^ muh pJnubinuphunfp 
inijin'hLin j rpßppumnu uifjuuip^p» : 

3 • &*1 • 251// : «Vppnfir Upl-pHp pinttutn- 
ijuilinuppuu , kplininuiuuA» tf.f_nL.pt : flp "^ iu"h 
iiifiuinii- nuipiuiuilfphuifü hu urjf n£ uuipiuiurlp- 
[i f. in [ii hu n^ funuwnJuiup» X 

4- ß*i> 253«" : «"bnppfi p puiuu* Stp ßui- 

1/1111 n/, Li.ii/ ni{uij b f£n i-P p uu . \ruipi rupuibffr £, 
qji piurpuiunpbuigu uiuhf qJ- utJ 'luutu Ißl gnu- 
uutu'b hu tpfurpuTimunpu'» : 

5. ß>rf. 255//: «^/"«x/ tfp 4nup tpurj ui- 
n.urfjt bplfpnprf. tuuifuuihiui, 'ßppumnup : üb 
^ui/iii f//i ///>*/, rfopnupTfiuli ni^b» '• 

4« I / inißp BflhßlUi iUßbPbl. uijimlm-I'II.!;- :sr II- 'i+rr- «i-: (5 • /''"'/ • 256*« : "'/itni'li 1/ mf in l<t t m'li uji— 
iiiii I, fim'li'li' II Li) Li 11 ,/mi'li ijiiiiiini nl t ji /, , um/, 
'1/ <i 11 11 11 : l l in uii in 111 1. in j> miil.'li l<) l t rrnUfgu ll.n— 
min mn nusqnuf lumpifhiup ufminnihmif ifhljh— 
qßrgh '/->""' fin'li /"/»>>: ll.u/m hfil/m >mmiu?l ,j> 

"/'/"'./ 'I I""J • Ul ' ' ^ '/ ' -~>~'" '• «ii"»i"i'i" "/'".'/ 

1. 1 iimi l.'limi'li 11 1. 11 11 trpurg -.mtl'hil'miiip u^p'li- 
|> • I /'*"// • "_'.">!*/': «U/i/i /■"!//• 11 iffi'n/fLfi ,fin /ippü, 

ttdtrifJth ./>« : kl 'I /"""//' i '//' 'l'f'f'-P ""'ff 
11 11 li'iiuilj uiiuj il'Lif» : 

7- ß''/ • 261»'! «^iiifiytii ifli ijuiuu L\ p 
•>///» 11 .1111 11111 111 9 1, I. /1 // /1 11 /i'/ if in 1 11 in t m'liu : 'I • 
typ %//i #/'// Iffilffin : 

'/ ft l/1i 11 1 ff ji 1 >» § .")/»• 4lflfm, t/hflf!. npjnuh 

lt*l. 11I, 1 inj '/['/'ff 1 m'lii} /'im/ 'ii fi^m^ I, !• 1 ft', "r 

iiiihil.'li tlLn$ s t, ^lun 111 11 nih 111a : 

8. ß'n ■ 261»": «/' pmu)i* II m in m If t if m'li , 
111 Ulli 111 11 h 11 m'li , Ifiipliiiiu hin ! I'pinhff £ ijji 
l.fiiuii ^ h I, m'li im mf 11 fimifif mini, m f mn -> mlirf I, p-~ 
ilhtu/u» : 

!> • ß'n • 26-/' = «/' fuiuu* Ibin^fp /nf 11 f— 
u/In ■itii/uinf'i mnu^n • ■ • ^funk/p ^ '//' ijuiiiu 
fiiiiij 11 1 il tu 111 in i\ muh» : 

10- ßif • 264"*! «/' fiuu'li* ITmbhmu np— 
uil, 11 Ifmjil'li uhfimjt hnifur: VI in p 111 ^ iffnnhj iffi 
j.'u 11 1 ff ji 1 li u //'/«#>» : 

1 • /''*'/ • '2.\\i)m : «/' p 111 11 11 i^t\iu1imiifuiff> 11 
hil mn Inf 111 um fin 111 fniilili nniil : "iiipm l\ nlimhf if li 11 m'li 111 lif m //s Iflifli mump If I, m'li fm p 
h'lih fin f<H,'lil\ il'/i'l,<hi // il'iuA» i 

,/. . fh,f . 26R<" : «B'ii]huiGGni (|pninGb(jn| aium- 

iil.mi : l\tj wl>/i ful' ($[11111111 T» (i fi 11 111 11 11 , jnii'b 4°/' 
1,1 111111I1 '1 111 tili nun 11 plia 111I1 li in in tu 11 ji 11 tili 111 iiiiii~ 
i/,iii/ /ui/hliif l'"'l flm (11/ il m'liii 1 P jn V/^> : */*"/*/'/'// 11 1,1111 11 111 hfl 11 IUI 11 111 V 111 Q111 fiiii'hl, ii' (i ijLftQ giiiiip il'ii iiiiiii il'u n'/il, 11 11 1 il/,//'l,ui{i//ii'lifi Iffi i/finifi: ll.il' lyb Ji'li nif II flu ui'lil. ij [1 [1 s 111 11 um Hill 11 i/VI.,.,,1,.: "•./.(.? t* n . ?A\ui: l' L l' :thf;ll.Sll.iilL'lfllh^hh'i,-ß- 1- ß'n. 10».: tu <■ f 11 11 in • , ß-i,- 104/-: «II r ./. 1111 n nn n 11L na n nu n i n nu un 
*ßphuulttU l> 1 finifiii if tifiti'U *h fünf ij <i 1 rj i- i> 111 *fiiutp^ 1$ h 1 ij 'f. 11 in 1J1 n in h n h n ■p L n. /' V 1 li 11 h 11 in 11 • n n 11 h 11 ,• in i> I, liii.u 11 , ßb it/ii'j* s mhtf n a 1 iji um im n pn ifitiifii juiVif £ 
fn,ii/'ii'f t !/*>', i/fi 1'"ll ]>|l iiifihniuj^ nb-nnfi << u f> j/'h Li. intl'h — 
ii m/h .\'ii.,if n, if'/t Ann ntt^i *» na h 1 rtausa t> i il m pifuim an tum h nii 11 <ritan in n 

unffrjn [\ • fthti . 131*" • ^ //'/'' P*l n ",'//' *fi n hu mn 11 fß^umiii mh 
ß*in nn ifwh Mit u bunt hn /. / )/n n % n ft nn fi ÜB V '/ > " '/ /"' haaSU : 
^ 11 /in mit 11 f /,,,,ii u, mn- nm nn 1 7." '" /■ /- j i<f <' f Hl n I* [ttou n i — 
f.l !. ,1, ,1 ,• an ii ii ti I, in umtun ii n h u n nm h t. tt' h n min tu n in jL in— 
J/A in i f. i thhit i h tt'L niini0mi Uli f*mi p p m/im mif'p /# * G pr 
li null nu ii ii hu mii' ^li^ : 

tifjh jiit'miunnij hmhi ß^n^Tn^p: 174/'* & '- lil 7/' : 
«//'/ u n t p p h t. u JMUV0 iO /""/ n ph~ *C mj p m in h m , •♦ mj £ /// 
pr nn n i f* p' ^' uinmtf tt n p r, i ij p n n h inmn hn /'im h pt h p o — 
////// n p pn h i . S'htnj in if h t. p*liß L puitnmu L i. in n n iu ti I' i 
npj* nurit^hu ntuhn iuif£u\ fypknitn //•/>'/ j? ffm/ih»: 595. 

ITUuSnS L b < U «? 11 3 n 8 

IhVlh = 1786 P-niia.P-f^ 102: — irMyMhP-bhV (18-5Xll-5): 
^pnM.bl.lx-i,' hjilmliLß 14X4 + 4 = 8: — snif 

:;;{: — l^tePP"?' >bß liiuiGuilpiLuift : — '^)^|^(l>• , pnuqp. 
iiiliiii)i)]il| : — l)ILP.ir' uiifpnn^iuujtu Iju^bljuiqir , ifm- 
finji. ifhiujG p-t l|nGuil||t i]bp|i \fuiup fh^ ifp ijGui- 
„n.u.ft: _ ini.f-l).a < H.(*m).B <lUU"m.1,l].V ^.LGn: — 
AH.'l.'MUrH.'l.f-' li'u.tiuji: _ <fh[" Gomp. f.uGp il'p 
rtbnfb.: _ P.lLni.U t M'P^- ^nLGp: _ lud rikt-bP-P' 
ll.up.fpmqpp: _ hinf'in.-P, WHUiR Plll-f- . 'l^UP-P 1 
jiuG|i: _ 'MLSUPV f^q. lra-p, I80vu-19lp. 192p : — 

•nunn.ii.ii' inru; (1786) : — s-Pbs-B* s^phqnp 3m- 

l|iipb.uß bi. mpjipGbp: _ Sh^b" llmuiGpu l m' a u : _ Sb^' 
Stp »lmpuiu|bin -(.lililiuiuplimG: _ RbollSD-llU^P (lh- 

H'hh'l.f-' (»n- 182«: — SM.l;l^n^f>•^^^•ß , 1910tfi »>- 
amj il'bp ^iumifui<Vn]pG ifb;^ ^I'ln^^^^ : — 'l'pui- npi_ 
GiuljGbpp jbfif GpuiGiiilpiuV : 

lYiuinl.iuuii l* ('>"'/' '.)m: «IFlUpinng ^ inj nif 
in ifif in ipntn mn -C p inif in "1,1111 l l'l, puiiifinih ui\\li Li 
iinl'l, 'liiiiilf iiiiiii iij S l-iil il'ii (I n <iun'li ii l S li /• Iiiii lß,Jfini-*m/ihnJliili lkp~> pLuipu Ifiiiifn tili l^^ntiioi— 
ubninj ^uijnti , uppiuif fil.mf /iL hui pn min pLm f 

/' Li '""!/ 1 '" J u "^t S/iinn'i, 172S , '!•"{['/'//' 
uiil' uiij trfr» : 

1 . m . frq . \uj ■. «Joannes Tobias Augu- 
stinowicz Dei et Apostolicae Sedis gratia 
Archiepiscopus Leopoliensis et in Regno 
Polonia magna Ducatu Litvaniae Arme- 
norum. Episcopus Moldaviae ejusdem Na- 
tionis- • •» : 

p ■ ß'n . r>uj : «Sou'uju'ir^u Sopftui IXi/lfni-t- 
uifilin^p < lf,uuinub-ni hl- (/.run ob fiiilfmn uiffn— 
runLjli (l.l\ -. hl, ii/ liulf iiitjii ii l^houfoiuh ht_ [i^''/ 
f<l in if nn ii n n i fil I, m'li l,hifuiu hi uhb-p n-nunLprhmn 
l^pprtfUJlipnj ^tujnu , hilf p li If nuf tut II n i m in il li nj 
'//nLy'}/ mififpn ^uijnii , u p tun ij iii'i, ,S hm il'ii ifhpnj 
if m tjt ji'li ft fi I, i in n fin in m'li li hl, m n finhl h piulfinij : 
(fiipilh ->hin^ m um in mb uif Il'ii if pf n i pr h tu if p"li ./"'/ > ji in 1/ m'li in ii -» li m lim m ii in Ii i\ iu hu pm fii\ pili rtf in u ifllfiuin— nuubu.ii, anhaue au.3- awMhPö. usm-ci, ■ iriuM*- h «lm.vmi.. 595 53 >UlälUI llfl -»//// /lll)ni)l ljiujllH\, ijjl flUIII llflflUl— 

11111)1 1/ 1111 111/ 11 11 i/i\n nn)i U.ti tiif)in iiu UM lfin)i iifui*— j 
miml' iu)iif il'Lnnuif flu l in 11 111)1 iim'li 1, 1 mj iffituith— \ 
ii in iiu 11 1 U l,'li/ y /," lj I, 1/ I, ij I, in if 11 ti'hfiiiij iffinunli j 
in 11 li m'lil^ in /> • • • iiiifiiih -» in 11 in fi in lj in fin 11 U iu*— i 
"11111 hti*hnhiurh\. - • juilid)i 11. ji in fi in y> ü" [i [> 
t£hll)i (f^uinnuiub^tufim^r/iu il hfitia , huu umiuuh f 
"1 111 111 11 J h 1 li Shutnli fj mh ih 111)1)1 11 11 h II in I, iji 111)1 L 111I1 
ll.n m i: i mb m uuilinuffhiuU iiuifiifiiiufhuihli n*,n)j 
<\l. \\I111111 li 11 il 'ii < in 11 1/ 11 iilni li'hti hmliu iiiiiii in in ml.— 
/uif li 1 /'/'/' '1 uiii-i n u'ir u ju tu fit u ff L 111)111 • - . unnui— 
11 l'l'l li u 11 11 11 nuiii 11 !• ui 1 11)1 li in 11 11 im jounliLi lituhu 

II -1 111 11 li 111 1 11 11 In 11 in in 11)1 fi 1 11 in iiui'li ' li 1 11 In n 11 1 11 11 — 
11111)1 /• 1 m iiiii 11 11 11 11 1 hl I, inh 1/I1 iui nuu 9 ij l.l.i hu 
iiu h)i i hihi lj 111 11 1, 11 h ifhn U uiytniitiu jt ^fio— 
ii' £ ui If ui)i r^u • • • in lim ij 11 1. 1 fm)tuiuiuj> : • . . T-fth — 
"Uli. jlXiiiA li Ulli 111)1 tu ui fiu m') r ahn Jt l^£ o ujn ffi u , 
juni'fi Sliiunu 1728 , U.uffijifji uiifunj <J*ti • 3 • 

IL- ILit-ifiLiiju [u-iuiu 1. /'///'/' s u 'j" u b Lk ou i ,r - 

//'•• ■ I / 11 iiiii li ifu ub~fiuuib- hu "^^y/i tffinuuio- 
( «ti'nAfijt uihißr» ) : 

— • ß*if ' (yui : ^111 11 in lim li In 11 in in u : ti Ul- 
i/im/ 11 111/I1 m ij ji lj y uii uu h iijin 'in I. j ijiiui ji/i hinu— 
-» nufttuu -. 111 11 in ji 111 lj in jiui ji tuui^thj iiiiujiiii u : Uli 
tu j'li 11 Ij li i> ) n ji h -» hu 11 in ~> il ui'li in ij ji 11 1 IJ L in li n 
hui ff nun hh^ li 1/ li ij !• ij ' 'iij 'ii hu h uaiLiiu um 11 ji 

lj Ulli ll'lllll II hu CtUll II Ulli njll -> inj jllll llj Ij llllll ij'li J Ul- 
li UIUU b huhu hu in Jim ji 11 ij 11 1 ff I. ui'liij ; l<i*ii . {11 : 
fo n uiuiuh itn u% J't'P* fr^u 16 fauij* «fi uju 
tu 11 uj 11 in in uff huli u), ti'huijU IÜ it[i~> fitf-Uifu \iuju'n— 

ul'k /' 'ibi'g" ,u j\ u,i 'bk '/i'b^ ) "i"'n u i ur u- 

innuuli um puiuo/u)/ uiuiut lj ui'li h , nnuihuh hu 
U 1/ ji in 11 1 U ' 1: 1)1)1 ^ hfintUli , Ihuiuithimun uff nun , 
ZjUlijn uiinuffhuu , H^hnfhn ()b~nuuu [/.ifnuiiunu— 
ff hüll , H u h Hm/H/U a -"l nl J im in 11 1 h I, in li 11 lj 11 — 

III nu uiu , ij 111 ji in jt 11 ij 11 1 ff li 1 li 11 '/ /// ji ij li'h 111 I1I1I1 hu — 
ahuiinn h Ahuiiuitf-iinuffhui'u a.hnou : Qu iiuijlin— 
n/1/1 , ijiijin ij u 11 ij 111)1 ^ IjiiiiI' i/iui j ht 11 n -» n tun iju 
ij liml, j in in-, Li hu 11 1 11 11 1 ij 111I1 1, j nui nohlu uiuiii— 
in in Ij 111)1 hu , l"^ b l'"ll 'I li'- nihil ffl^ ii uium 1 uiliii 
»,#/ oü'^uihuiu G 11 ui fuiuj n u ff h% £ll uiuunui liuinhu • : 

II [Hilf ">huihu 111 II III lll'llli jl lltlljl*llUl)ll^ uhuiiu ÜUillhl 
11 11 in li .1 11 1 ff li 1 )i 11 111 All Ulli I, in j u ji iilin uiultiuliy^ , 
nun tun liiiii hu '/ '■ '/ tun //-» 1111 n u 111 iitu 11 mini — 
fir^iuuuu uiuiuihuiu /»ii» : 

t"> • 1U /v*if . i [i ■ «ö ui ij uiu 11 jini jii 11 ji iuur>— 
uihtnj ti/utitit nunif)i II lj jiui 11 1 ff I, ui'li : II ji j'uiij mit 
UlljiuinujJ-^uli)!^ nfi £ j.ji ji iimii'lil, in Ijiu'li h 116)1 h)t 
hu j ui uh ut hu tu h uiu hhuuiu lunuruWfr : 

P • ri. ' 8ur : «O Uli 1 mit u 'bhuffnj U hnuiiiu— 
j3-huiuy> : q • fo^t u • Hp. : «Ouiifujnu Ifhfiuff'i [J kill'" 
min fd L 111)1 ■■ : ffrif • 9uy : ähuhu il uiuji), Ifftuh* 
<ü4,urj ouil ui*U Uli u Auij'lftulfuuU Ifh nufhuli J'h*tn 
ij ui ji I, n ij ji IjiiiiI' nun hul^ Lu 11 11 ij 11 ji 11 1 fil ji 1 li fiuuih— 
h ui h ui'li im li ij in ji 1, 11 n ji : n . l<J*it • \)ui : «o""/""/" 
ujin yino'h^ ji II 1/ jim 11 1 j<l I. ui'li b • ß*'f' 9 1 /» ! «Hui— if ttitf u ii' Ifuiiih fnj ijiiiifiiiju >y : (| • fthii . 10»// : <a(f Hi- 
lf tiitf 11 Ifh '\fiut -• ui fi y» : 17 • fir-tf . l()/i : «ö«///y ///// // 

fhllttl lll)l II l/j/l liU inhlfLIIJ II f 111*111 Im jlll lj II lj jl lll II 1 

ftrfiuuu'fr : Jl • /"*// . 1 ]n : ;> tun tun 11 u fi fiuttfiu)i 
huftiu hu uij'f ">«J ' fi hui uu jim //» : p- • ß'if . \'2f> : 
,*> 111 ij inij 11 Ifhnllfh II lj ji 11, 11 1 jd ' I, 111)1 n fi iulj 11 1 li' 

il lj jim I, j j t inij 111 j<u^ : U ■ /»■// . \'2iP ■ 'i ni ijinij 11 

llj III ~. I, j llj 111 jiui ji 11 ij 11 1 jt/ 1, in), ynuilf ij~. ji 1 tlilitj iii- 
ifhnij il lj ji 111 1, j ji 111 ij inj llf'/i hlllll' ijm ji ij 111 ij I. j iif'li : 

(TU1 . f^if' l-)'" : «*/'«/"/ ffl ui 11 111)1 1, f nj uff n— t 
ij hm jn'li ji ijl.jinij uiu 1111 111)1 , hfft tflf)ilt ff hfl uiu 1 — 
Phui)i ljl,)iij 111)1 [1 hif/ii/fi» : dp • ß*n • \lyui : 
«*/'"/"/ l!/" l !/ l uuhfiij ijjd 11 ij I, in jii'i, ji ij I, nini 
ijm jiij 111 ijl. 111 j il'lfninhfiijW^ ; (JC1 • /"'// • 1 !">/» : «O in— 

II tu tf 11 uifii n u h If , ifiifiuu ijlj'nji IJ h fi in n uff h 111)1 
in ij mj ujli f'uiftofuu jiijiiuiu uiin j nj in ji in ji : ulj • 
l<htf . 1 J./J1 : «•/'"/"* U Ifliuinuffhiu'u in null uif : 'fiui— 
~iuihuii)i ijunl I, I iiii'li pu i iiuiuuiy ji in in in ji in 11 in ji 
n uh h 111 ii '» : 

4i • Ul • ß"if ■ Yiur : «ßuiijurifu hl n fiAfiifiij 
Pfintifhu : T* ui •> iu)i tu eil h If h ui f uiiu nhitli , iiifmuil' 
ununfi II hnitu'u , uuui'uuilf • • •» : 

5 • Ul • ß*if ■ \\)ui : «3uitfuitf.il U V lffi ut n ufW-L 111)1 

ij in ji ij 111 ij I, j 11 ij : bpi, nj? ij ui ji ij in ij I, in j ii" h fi in li f 
lj mit 1, 11 ij ji ufuifiut £ » : p • ß"if • '2{)ui : «Huifiif. 

fj If flUIII uff li lll)l Ijlll jilj llllj I, j II 1/ : Ihfttf- DUI^UilllUI/U 

u/m ui j,ui 11 111 1, 111 j uiitf'h 11 n ji lj : (T • /<'*// • '2,<>ui : 
«Ofl^'hiiuffhuu 9_/iuj U ' lfpuinuffhui)i - : 3 1, Ifh ifh — 
ff j>u | nun >['4' U 'J U 'I itijt ifh u 11 J 11 fi n u/crh uii , //// 
£tiufi)t Offllhuif li 3 utj\uih n uff h 111)1 Shuin)j hiutl' 
m iim uijnif unnhu ufUfihuuli ftutf fitifiifi iiiuinh'ii 
luiuuiuiuhJu U lj ji m 11 1 jil Ii m'liy, : IjL . /<'*// • ')()/« : 

«'/"' UU O fl ->U t if llf If Ul UIU If Ulli u U lj jl III II I jll I, Uli' h 

utoufi 3\uiluiunuffh Ulli ,S /. m 11)1 l/mil" 111 /i mm im/ 
"hnrlAiy ja ji, Imil ni ifutu/r Ofl-iiihuif Vnufi)i jui— 

I III lj 111 II II ■ ljUlhl j II I III II lj jl hu 1)111 U fl hu If jl Hill lllllll 

li h ji 111111 ji m'ii ji'h : 

() . Ul . /''*// . 5>Jjtw : <f.3uiiluiifu juitfltltlfllf 

II, nj 111 ' jiiuiji 11 1 jl I, m'ii : ./ //# nj m > jn in ji 11 1 j<l I, m'li 

unufift juu /i ~, 11 1 jnj'li ifit/i T*fihuuiiiu oc'nli 1) h ji ■ : 
P ' l"'i/ • W-iUi : «Hm uif tum » m I, / 11/ tfhiiifi-niufiifh 

III lljlll » jlllll jl II I jll I, Ulli 'fiuitUlhUIIU fl fuhf IffUflll — 

intitliuunuffhuu'^ : 

7 • Ui • ß'if ■ '.\\ut : «l/hfittf m jiAm Ijl, j ii/ : U.fttf 
jtfifthu jiui r-» u/h in i')i lj uiil I, 11 u ji 111 ftiitu ul, j : Et« 
/""// . iiitu : !t m ij uiu 11 111 ftiitu hh fnj ij'ln ju ij I, m j'h 
uu j hui iij ti'h u tut» : q • /<'*•/ • Hfi"* : ii uiij mij 11 
I, ij ui'lim Ijji ,11 11 ,\ 111 Ijl, I 11 j jl lj 111 ju m lj uif 11 1 jj l,'hl t IjiiiiI 
h fiuliiuiL fiiiuffhlil^ in ji tu in '1 '1/ huiil h ii ^Y Jim ji— 
-> ji ji ij nj jn 11 11 111 11 ij m'li 11 1 jll I, ml. : 

<S • Ul • /</*// . 36/* : «Xjuitfuiau mil' h)iiu u 111 ji ji 
hin //•> fti pnj ^uiiiiifiiLnuffhuiu : f<i*£uf£w ti'hb' hu 
il in mij ji 1 ji •>/»// in m'lil, / ji £» : p- [0*11 • ötur : 
«Huifin. tiftutuihfnt ifuni jifi 2,ui nti n tun uff h uhll : 
LLf'tf jiui ~tui'iiui 1)1 11 fi uuili ' Diuiuiiun p ZfUinn fllf.UL— 
ff/n)iu» : C| • \frtf ■ öS«" : «O«"/""/ 11 1/ m m lj m lj m'li 54 ITUL8P H,ll*!,.Ui ZlUU;IM/i. UUMl/HMU) • :SP IJ.- S+P* «1- : ^uii/iipi/m pLmu : fiurpofuh y^»"/ ^"'/f//'» '• I i' 
ß'i/' 3!)'«: <iG""/i'"f" ^uii/upi/ni pLm'li •i/nui'h— 
if miß » : 

\) . KU. ß'i/. 42/': «ßtui/mi/ u pJnpApiLty 

, l. L r?l''i' O* f >»>•,, ■. St-/ l /.?/,,, Oh,,,'.!!, ./,,/, 

•ß/'/"i"""i Sipi J'l'l' uui4ifuArburg'» t p- ß'i/ ■ 
| \m : «lliu/ii/ ufui *uil. fiij if Ju ii ff> ti i (i t/)t i/L(i£Jfii 
Ob if uilt: U.ji'j jnu^iiiitmju ii [i u/iuiiiiL/nij {» : 

]()• Hl. /<*"»/• 42/»: «ß im/ im/ u uijifiii/iui— 
/im l>) Lutli Li ^iii/iij s/»/ tulii/iiii/f> : p. ß'i/ ■ 40/»: 
«Offiuni IJlii'ii Li- nti/opji [i t] Lp inj ■Z/iiw'lii/ uiy» : 

ct. ß'i/. 55«/ : I; i/ mim, 1/ iii/'hl. /iij iF L ii urii n i/ui ij : 

/* b ui'li/i iii'h in i •>/»» iiAii/ in fJLniii puipoprlt iiiii^u/» : 

1 1 • ui • /*•"»/• 61 ur: «ß in i/iiii/ ii [J in i/ü' iuIi ■ 
ß'i/ ■ 02/' : «'/'«/»»/ [ifiiii/il'iii'u» : /öS/ . 78"' : #'"— 
i/mi/u jil m, /il' ,,,'h ini/uijnij» : p • l^i/ • 78/» : «*/'"/"/ 

l<f in ,/ 1. / ii/ i/ in, / ,1, j ii : 

12" A**'/ • 87/»: «*/«///« opAu-h /nj i/uitl'm.u— 
ji ii L/Vfi ili : A**»/ • 81)«« : «OpSitiiL-PpLii uiä' iiLuunL.— 
pku/ir» : 

13- /»V 94/»: «0p<u,, L pp L lt Ifinl al/u/i 

u/11/ /,tS'li in /il I, , n'li Ltn/im: ßnpduiJ' i/lfufi ounuii— 
im, li uTLtiL.fi n^ : 

14' ß* r l' 1)6«/: «ßuii/uii/u op'>'iitiL.pTui'b\g 

•* in ii in /, in 1/ In /im in /» : 11,11/ i.-r 1,111/11/1111 UI • /<»*« • 

96«/: ««/«//»«- op4uL/nj «£«/_//» : p- A**'/ • 97/»: 
«/* inoufi (fjM/ftnirrri-firtrjiA SL-uinii op41niL.0fiiJii 
nul/Lnj f pAil/nj Ll. i/ifunj»: q- A^y • 98«/: «/* 
uroiifi O LuffL%/iL>iLuinuj9liLr op^LlnLp/iLh ilnill,— 
i/pumn»: IJ.. /f>y . 99/»: «/» fnpLji£urpp7p li'npi— 
/im/ - : b . /»*»/ . 1()()/« • «/• l/fipuil/fi \)' uii/// tut fiu p— 
if-fiu op't'irnL.ftffiLii niiiiiuii ■■ : 

15- A**7 • 104»«: «/» f>'«^/» Afiui/^uipPfi 
1/ in/ii/ urpauil/L/nj i/in ii/ in . Iiim /i ii i/ ii ... : /" »/ • 

109«/ : «*/«//«/ n uAi / n luij L u np ft "uiTli'u im m n 
tfLfrfi ^f/lri/ jui pjp- t_njii l/ui uiui /i fi : ß\juop '/l/Lrh 
l/^uopLhu p^ii/ iniu/W^ : 

16 • piupdhui/ op^uiiLpfiLÜn' UI . ß-n . 
115/» «/' S.uuuil/p'ii op-ZhnLp7pi$i murin/ .» 

P • #"/£ • 116/» : «^ uiOhp ^LpuiipnpiifuAi 
« p ptt LS i_«y U.uuitii-ujb-iiib-'uji'ii o p <>ii n L.p7 fi lit hin— 
iirtitf Ll. u/uii/nt/» : Cf . /^// . 118«/: «Op^nL— 
P[il$i 'im /i iiim'li- : £i_l> tt_ir : 

17- /»"//. 128«/: «tfuii/Puilp [, fuuM/pL/ 

l/U/lU/ll/IIL.ppL.'Jl •>!/ Illj : 

18 • I 1 ' 128/» : «o«///«/«.« /(/ inilni /i Ii ,/ : 
..{-. fluni/, ii /iuiI/iii'i, Ll. n /, /■mi/ui'l, Puiipopu Ll. 
i/ifurt/Puihu^ : 

19. ß'i/. 140p: «OpZSiiiLpfiL-'u^ i/npu 
/.i,f/iij//ni,/ii,,i,i),j> l/Luif j>ui^uj'ii,Luj i /> , npn t/p y~ 
piuAin^Ppihl p 'hntjuÄil t niiip'tt um'liLu : O/i^u/n- 
PpL.'ii y>"»> iii'biujiu l/ui'lr t/r/ Lu inn La um 4uiuui— 
puil/» Lub hub : 

20 • UI . fhi^ . 146/» : «huipi/. op<"iiL/iy i/iinp I.I/Li/Li/Jiu //.ml #/-! piuu/uipuil/uiu iiii/opuiiuiij» : 
ß'i/ ■ 1 49'" : «'/«»/"/ 4ui£uiLijni-ißuAiL/ii/ i/u/pij— 
h im/ /,l//.i/l,i/ /i'li» : p. ^"»/ • 151»«: «*/«//»0- o//— 
•^'i.l./ni 1/I111/1 i/ I, fiLi/ii'iu'liiit ist iitJi» : tj • ß'i/' 
152«/: «'/«"/"/ •>«/ yiiiLitiiLi/uiLiL fnj i/u/i/S hm / 
1/ Lp I, u «/' «/?/ utiuii tiAi , ^4' V .7 ö "' / /' .'/ 4 • V ■ '/_ ■ .'/ — 

1 ni'li P ^ nulluni 11 1, ui I , 11 Lp L l/l, i/L 11 pli 11 £ £ 
"I'/u'Liii y» : 

21 • ß'i/- 153/«: «ßwi/uii/-u Lpt/J'Li/iiLt/ijj— 

'liL/iij 1/1/ /1 1 ui-, in /in . 'fiuiAuAiiinji'i l/itiif 111// ui[^ np 
l,i [iifly op{iLiuiL.np» : 

22 • ß'i/ • 163'" : «//"/"/• ui/ if in /im /i 11 1 p I, m'ii 
li 1/ Li/ L i/l, Hilf fui finjiil t ji 1/ Ll J-nniiil pi/Lu/ii'fr i 

23 • ß'i/ • 166»« : «ljr>ph uuii/J'nup urn/uii— 
In in /i 11 1 l'l I, u/li ptii/ //"/ uii'i h inj h LutfLhuiiLi «/»/'— 
p„,j» : 

24 • ß'i/ • 171/' : «IfL/in/p 'lpl'L"J /' i/pLuiiiii , 
i/ii/iii /,in //<> jn /,'ii ni'lipf n/m /iiiiiii l/m'ii l.'h . : 

25- ß'i/' 174/»: «V«//"/- o/i^uL/nj i/^iu /m'ii 
l.i i/i/i 1, 11 ut/'i, iiiiijn pmli tto p £li n L.p h lU mii 111 11 — 
linLpLuili» : 

26- ß'i/' 17 O"/ : <<^«//»«_ /' i/L/LunLifUJuLi t/mi/juiju 'L'l ti. I,i Ulli /!/■ f'lll/L P lll'll 11 II p 

jnL. firniß : 

27- ß'i/' 176/»: «.irLlfun L p[,L§i „Lfujuij 
puin/iu fyu/irnfituLu/ii LpnJL.uAitf , «/',/> /' U"j£— 
innuypjLi (j)tui/niFpl/ ifinu/li «1»» : 

28 • ß"i/_ ' 177"/ : «öujiil/ Lt^uAlLULnp p pmif 
Ii II ui • in ii ,/ Ji u in/ u ii /i ji 1/ 

29- ß'i/' 178/»: «hjnnmnu'uAinL.ppL.Li •>«/- 
um fiu// ■■■ : 30 • ß'i/ • 179«/ : (fMurp&LuiLoui 

1/ IU L.LUU n l^P p L.LI I/IU P III 1/ ll 1/ l y Ulli pp •»«/£.«/— 

«»»»/5f» : 

shöu.su.'iU.'hrnfrp-iifri'ß ■. i- ß-f 2 P -. «s^ ',<«- 

niuuib ui f, jt If h ii in n L in'/r fhofi/UJ&qfr "U " t? UI * in n ij a qfrull 

£»: 2* ß**l» 192 "J : &8 u {/ t " ttdl* ftniutranLlj Li. [tLpuj— 

I puj%iht_nttu ft il/i/iH, ii ii n n ^ m u ii lituhutjll Ut_ffbl ijtiii) 

na Ar h ilu n l i nU in - ui ii ij u iimiu } n n £ fr fasujuuiujJr an in n 
uji^upu ^ujjnn Ll L LknLa trr q 0L J'fru tujun n frb ft u/n— 
-» LL tun ahn tunu^u t n nuj^u fr uLanutu^ ft *] nu ut ui L fiu utui— 
in m fi /i b in i , qjt ijtuii hlitiiju A fiu [Tuj^uinnu fr t im n ffnq— 
uLu Lt. inj ii in ij um l. u ij fiu (sie)» 1*Ftk? nfun pA ttt-ftn-U buj— 
in in fi l, i nj Lt. i p t[ l/i^*} onAhLinj uthurnj ftn£: ffluJ*utn~~ 
iftk" "if" Hl' 4' ^* St(* ^pftqnpV (ftufjupLiun, np £ 

/' imptuuruiu J^^oufotufr oujnujjrbh t/ujptf-Luj/ Ll. ft 
u p pujaujü i^ujj p uj ujL ut £1j £rt-OtTuijnL, £ p S pujif u/u um l L in i 
plsurL ^ p i/nL pLLnuu/tt , n p o // tu if L n hu n i In tri L i Jujuu 
il ji ii ji ii u in fiu i ft} l, mu fr Q^pfttf L pfffui 1/j uuj If tuü' nu jujuÄu 
f^uin. Lt. n i fn in L in tj c l^{ u h Ii fu-iul, fiifu fr n.u/ puiutuju£u 
n If ti ui i op puujLL l il' miub L i ntj ff £ % uf Ii in iuu in 11 n i fftuL — 
l"J S i P u *Jff **wuLuji um tu i) u L pLunt-U ui u in Ii tun. jui— 

t p ut Lu ut Iftuu n t_ fif pL*U tftn fuk qujL. frttnarui t L LuujLujuiuj p 
Ll. **yi£ LULtuputLqftu : Qburnj ty . S • fy ut p tu tu L uiu ^/^— IIU4bU.*b, 8MU8U.M AU.B • ätifWÖ- U'S'I'PV IThjN*- t» 4,1'UVbU., 596 .)i> l/(iuuiphuju ß'opiuiuigpu p ü" uiu ui /n i/[ pJ£ f-ppjiu uiju g_p— 
inm. ,,/i.n /•/ lunl /■ ifjuuu ifpupnuuipni.phuiu gpbut/ £, 
luug/iLiui/ /« piugJ'uiu[iujo~uitL Shuinii S r"i" p" f> fy "" k u IA'£- 
Ikugnuhug ^o/og- ttnmWl.i(i-f{il l)l[hghgLinu U ' ui luu /l u- 
I im oiliu niugutjypu In /in /nfi uuiAuiugpu , fj< p £Unp4huig 
uifui: [;l pu^U ifinuibhiu/ ß-t;* u/m punuLn p £ i^uiuu 
/•im/, nif £Uiip<uig , gnp pul/ui/uu. ft ^ntlnLuiuftmiii 
ihnpuu \\ftpuruuMUiu. wnuighf um. uppuiguiu dhnu fiLp , 
umuipf, {uugph[iu[ qf/nqjiLJitpL.'u luiul/uiuni-plhuiuy 

/,, [inj hl. Altp4iuhuf£ [pu h [ii i£* tj^uiuu puignLif purph— 
/hu/hu fill. in'/,,/ , i/ii/ii, pul/ui/uri. Hüut[iiif_ uiug.: /• ijjäpföi S- "uttl/nguifnuu /ll in • ji l/l, tu"!, ithp ^ ui s uiii uiju uppui— 
,/ /i hutg, gp jutügipnLHiLphuh% oppuuil[iu/ulg /Jp 5 p 
11 Juni 1 11 1 p I. 11, il' /• I, 1 tili mj 10 "P-P uijunu^huihi. /[tu iK 'h u g pu 
ii ii nuui l/l, i ifp u ju tu ih u g flu : ßuj/g jn ptf-uiii' l/uiifhuypu 

ll Ull'uiuh. /#< 1/ fl l. II Ifll'll Ij jl'l, ji) I, /l 1/ II I Ulli II Li. I/U,l '• UHU /Hill 'Hl 

£l i/ ii in ii il ii ii ii ' jiui/i/ fr in ui im/ /i l, ii. / i/ /i li m'li ij , gp t/iriii.ui — 

pflu dp UUlti'huniJU l/l il plh tu [ i/ fl /i il ^hph/ hl. /iii/ii/i i/ ji fi ,/,'lt 

in u/iitl/ iii'hl, / : U.nofthuf, \p ifjjuuu ifhp ht. il'hg ipnjuuiph.u 
t/lj\u in n t-Uib" u/uiguiuihuguLp i/^uiuu dh p , nn _$_ l_^P nt -^ p 
SKp' *hphguui. p JJ muiu^iu /im-Oif^ jujtfp Slniu'li 1786 " L - 596. 

«1 IH «) Uli UM M U IT < U. IT U 3 h L 

IblTlk = 1788 U- HquilL' bpqulJlinL2^pl_Gp , 1 u°- 28 uif- , luijfim.- 
pfu-Qp' 14 uiT- iuifpnq?p QJn-p-pfi huiifbifuiui ubi. quiif 
quipifpp qpni_uifr : Uniugpli bqbpf pü ilpuij 4kptß 4 ul P 
IjuipiTpp muipnjpfibp : fl|uiquiuuiLnp t iuju q^uiüp, np 
qp ^pvugnLp P- qjuiGnil : Uunp bpquipni_ppi-G& f 3 "*• 
bu 65uif- iii. ^ulJlinLppLQp , 14 uif- : Uju 1 ifpuiqinni_p 
^t;, quiif tp bi. iquiinaiuff t; ni_ qgmuifr: — 'fpnnuö- 
V. ll-U'U- pnLpa p 4- flln^u, < ^P^2'U V 3ni[hui!GGb.u 
Hl SbPf 3uipni.p-pi-ß : — 

bpqni- q^uiQQbpQ va\ qpfuidbi. innupp ift/j mif- 
ipn^inLui^ bß: — Sblb^nM^h^' «'Mibguii. juixTpQ 
1898 li Pm-uüni_f 3 ipp-t»: 

t hiuiVuhp'u kh* <I)uihvquißiuli ^u/J' 2,vuifuij]i| : 

U,. */•/«/?». iiiiu lim nun n n , Lll ll Ij n fi «/,«— 
Uuii jtuji/gniiLfiHiUJif 'o» ( 7*/' • JjUJfibl^iuiffi) 

mtjoffjt/ih um tiujn.bnni£ « • • • i^p.iuqü'uj'htj 

iii'h iifm liui'li /. iimijnij hm I mli uili tfU n n ji jf» : (Au^*" 
//"'/ «^«/tMiu»«// junuuiniluAifiif'fr'fr \Xi ' O«"/»— 
4uiifi) bt- uAinn /^ft jui^npq-b^ l/uifi^ ujq^ofifji ifft , 
np 'liuihi ii'li/il mi/ h'ti ltti LgttL.ulb- £ ^^'tPSP 

tiJ-ylini-PfiuU kc UI n\n o9n 1-0 h l^ b um iiijjiii j(J,u— 
uint-itni dwnni-P-ltLhli'u'b : IXju^u/b b, mn.uj^ji'u 
,i I mli ii : 

ß • T'iujYi • <f.U,no/cr l < p untiiit-Auiij jIi\uuiiiluj— 
itmit^bu • (J,u in n uuih iub~ h'ü Ulli '£ho n^bbui i nuiui— 
uuiuim'liu tfbp phbiurfr t 2 • ^U.ijofrjj! unp-nju 
^pJKjnpll •ll'!"'/ l,ni_UUn-Up^|lfi • hj'bn.nbifg ft 
n^-i» >#///// uiiu tn n luj huiü , o£p unLnn y>nho^nn 
ih/.iii hihi ii IJ I, i I, m'li : T^uAifi ifn luqohi 1 ^/^ '/bp^ 
Uubiniupuih* Wminp^fi ( cf-[* . 21) , l/«'/»^"«/' 
(£• 31) , XnL^iuunL. (cfT-- 12) 3ni[4uJuZmL 
(<f^!* 11) • npnUg b;p ligm-fi* «tt^o^^ ^T^i~ 
mm Lmuui I. iiiuii/ jU,u ui n L.b~ nj ^pmu^n_ßf ^.ptuipuij ^ 
Aujifujli^tf^: tyiupmm u/u^ptubm^ ifp i£bp^' 
«UnofcJo q. i/uuj g ui üb bi_ tu ^utgujufi • T*ujj p if l, m'li 
h il • ii 'i m'li u/h bu nh pL p itujn. tf fi t^bnbgfili : 
U,ujuj* «9*^/» ^ußtjgpnt-ffbuju puih juj9nnb L nj bu t£ii pitb inj uputppu^> : «V*^// npuibu il hi/ui'li fi 
ifb^ bnbipuj'u ./mii/ u/i in 1/1111 bu Qnifubtp %bqb— 
#/"5f» : HufU!* «'hf'p liujmujijujg q-puuig pu/h 
Ijutiubif iiobii uututuAi\ujj £urp» : (A'^"' ^Hpp— 
ff pu uinopf-jt u ppnju 7>p{in_np[i \^n uu utun p £j¥ih • 
l^nuuujunpft^ bu Stp bu ^nifjiu» : Qlujpujuf 
uiu9pufbut£ ifp tjjipf* U,ub ui um p uAt puut Onif— 
Zutlmnu (<hfi . 24) bti «U • pJUJlpuu , tyuyS- 
ii/m'lif,m : tt^Y" ,, <S-lkqop-j» ifmuu oujuuiIi <Yuul— 
"hbinj bu jujmujuibinj jujifbu\uiju £f**p uiujuiuj*,— 
il'm'lii/ : Stp ßpunuu Ihpurpli^ jutufiuibupg» : 
ttu/'" % bopp «uiiuifu'bubp ifujuu bpftuiinj [i 
rf-£uf u uimuii ii iimi/ , ifatfuii £uiuuiuiujp4 bpjituK— 
^/j/» bu ,UJjjp: «IkqoPg Stp 3nuuliuij npq-nj'U, 
UJtpbb- bu il'm />ui /i uAipfib- uinui üb fiii» : «^u/ul* 
pnuiulip uiiuifu»/^ • t /_f'pß X <lU,qoP^ 4 p b juiut liuv— 
u/1, iiiuii/ ( hiuVL\pptip bu \T ft^uij^ifc : ßt£ 4pbf— 
uiml/mii/Liii /> ^ujUlpfibi bu IT pj*ujjb[y> : £/*££ 
/juirf- «/"££' «tfurnj&uju^ 3tupnuppuuj^ ^ujifuip» : 

ij m/1, /in illi ui iii i/l, uiju ■iuitfujjfi/u ii p u-pnLUlb- £ • £uipp 
l,i Lnpuipji np uuij in u gl,, fumnuir/nuffhuiif p ifjiij h fh u g I; , 
■fiii/nn /il/ti'li juiuiiLuu tTt.pl Jp^hugl, t ii£ fuipu pLp u/ui— 
tnui^/.uyl,, [unpinupg.^ puipplt 1/ in min /• I, u g I, ■ mtfh,u: 
\jnliL. PpL IhlTlJ? °P" uiuiph/ifuiu 8nLui£uipp b opm-bu 
f, ilhiru Ilo/Jiu np li'uil/uiunLU Quuiuiifpo/ £"^/'> ifuijpm— 
j>iuiiuij>u ^ujjug, /iiiii dl, ii mii' p ty h. J /ui p h uiu g £ u £p u 

8 n ij^utuu I; u p u : foug-phif <\Li/uiu/,, ni£ pupthpgor/ hg— 
i-ui/i/' np )il,nttiti' *un p^h.j> upjui/uiuujgu t tfhgujj g-n— 
ihiT pppht. gujuuin-uu/i npgpu* jm/ii ./itn'li u pmi S£p P L P 
iluijl/hugp • • • gßuipuLfcfpi-U ujuniAi hm ^ujuhgp S k P" 
nopuignt-ugh'fr : 

«£ujtp tfhp1> } iiiu/ui «y ui gP uju ,p uitfhuuj/u uppng 

oguui Ifin'li /. i ti/itiA niii/iiiu hgjigp b-uinuijpu jljLu ui n L& nj 

ßiu pnt-Phupu uid'^u'fr : ^ m if uiu if uiu ifuigffuju^ 

ij I, /i'u ui [ : 56 imer BnhöUM :iLiüii'i ; 'i, uimhj/m'iuj- :sr il «m»p«f ■+■ 597. 
fr fl h 1 fr U IV b^mihUBhü I»- II !• ' IJ »• T- " 74: _ IJ'irirllhl'M'l'V ix..-, x ir. : 

— 'I-I 11 II 1» l-»-»»l*'l.~ 15 X 11: — Sll'l.l'-' 23: — IMjI'IH'-' 
Wili liiiiiliiiil|Mi uift : — WWä"' puipuil|, piujfj uufin p 
|»iui||): — *1 11.5-* II* * l||iiiuil|iii^|i . pun (uljuili il'uipuiö : — 

inmj.wbiu{ «nm-iun.ii.ir >».ü|i: — AH-'i-'MLini.'i'f'* 

|fiufni.p, pq- 7-hli "Ibpj piiLqp ifp pii|ii|iui||i(i Ujiuin- 
nu.ft: _ «l-H" Qouip. ipnfp: — <>IU"MJ.*H'I'I' * im-Cji : 

— l.illl'lL'U'l'f-' ubiuiqhp : — hjflPUVH, 4MJUL- 
hiflPUVH, U'IM)U.'l.aiL.9.1).l w H'-. liWf, ^..lÜ|.: — 
■MLSRI'M* vi- 1, 2, TS: — rHUrU*bW 1713: — 

«M'l'ir uiü|iujin: — Sb'U ,% l,tniqill"ltt : — Sl;l ,% Ul6- 
juijin: — BhCftSUWhPnhP-M^*' PI" 2ro: — S b- 
'IJ;MllM»"l«H*l.-r-* 1910tß jnuLmj ifbji 2,un.iufuif>njpQ 
'fl, y irinui*f I7 : 

IT uiuil.iu'liii £' ft'if '.\iii- «|li*Ill T| p flUJUl— 

lb]lUll|UlU Ulli 11 1 II n in lj< III 11 11 li' L II III tili L Uli U , "l'Jl 

I, auinmofih QlllJ-nljlltUJ , [1 J- m J' 'uAi tu If pli jn— 
lim il' lim ji l<l 11 . ij I. in 1 £ 11 *» 111 1 tu b~ 11 LiHl uuiuuihlf 
iftiil- uiifL'l\uij'u ui ^ 11 n l ff h "luu ,N »/»•> //»»/»/ iiutirL^u 
II. 11 mit imiil' I, in j ij (SIC) u h urll u 1 ij li Ij l t i^uiiLiiitnu 

»^n-oJ'l, wliiiiu ruiLiuhtii/uiii . (fuiiTfi Smitn'ii Irülf, I 7< 1 1 /' 'li In -\ inj ".'/ II' Ä 0' /'" | ,f"f " * «** & • <l"liiii- 
/uiuif in Am pi.nl, U.piiiinj "l'f'J " I' '" /' "" /' !•' 

II litlf 11 11 ij / unfi^ihi 'i'ui-iuAiuijiuiif l.ni^u ^liuil'iuj 
I. L 7 11 1- 11 •/ tu 1/1 tu 11 111 pi'lil, li fifinj J Ulf 11 ij uj 'li 
'!'• im/ Ijl.if n'li/i fiufiuifiLfif'i'i. i// t n/f, _fplifiL'ul > l.lfL — 
ifl.ifinj'li ^ inj nif : ^'fiLijiUL juiJ'ji ,S /.»/»»»>, fhü l'/in 
Li [1 Ptf' -t"iJ"U fhrftyf'f'n , fi l^/,oitfofliu» : 

ß'i/ • \ui • "Ifli'/f'f* «ty l""lf W- ' IbJ'l.miiH/i— 
fi/.if/.fnif njii[-Liiij il'l.flnif Ll. I.iffiiilfiif fi 'fifi/tu— 
111 11 11 /■'/ 1/ ii f/ui ij 1 ii 7 ö *J' ui fi in tu u fi fi ui if , ifnif^nju 
Li ifuji-A'iiiti p jn'ii j'iiiijiii il : f'iiiiuft-fi'ii £ tuiu]uijliif 

Ij l.'lllj Ul'lll. III Ij li'llrUUlLUIUM^. ll' 111 jilj Ijlll 1, fiiuhui — 

Ij m'li 111 ij : 

*£/// jl Ij Ulh H 11 1 'h iii'hl, m'li ji HIJH P'lftl'^' j' II lj_IH^l— 
11 111 li 11 1 hl li 1 li'li III 'h Ij 111 111 11 ij 11 1 jif I. m'li 111 ji J m'li ji IjlllIlL — 
111/1 1/ 1, ml. ji fi 1nl.11 ß" ■ 12= "i^/'jV Pl' 72«» • f[f 
ij /imfi' «^ I^lou/offiu jiinl'fi Sl.'iin'li lh2H'[iii Li- /' 

P'L' +i'"J"!f thl^fPl 1 " jü i-ii u "i 11 - (• (h'hfiu». ■ ■ OhÖU.SMlL'hrilhPI-ht,: 0- 7 - Ijlll/ «IJIjlllllJ ijjil. j Jiml'/i Sl.'iii'ii 171*^ jiinfuL (iiiu) jniuifiii ji fi% : 598. 

ii. cupuuft3 nap 

1858 b ■> b U h n 3 l'MIh'U'H*' 45: _ l^;\)•ll^l'^^^'l, , 17-5 X 11: — 
•MMIM'H'Kb' 14-5 X 7: — Sll'U'" 24: — P>b|'P>f^ 

jbQ Q^iuQuiljiiLiuJy : — 'b^hP' , pnLnp-, nunplj bL qo- 
Iiun.np: _ WSU*' qjiuuuuip, uiifiiLp : _ IT U^U' I.U.- 

P'öuö , ^^^<lu).'l,^•,l^■ inL sii: _ Au.wD.u'u.^f^ uia^b^v 

fiuQJi ifp pniLi|p ujiuuinniiuft ' IuuQiiliu^. pq- 43 1,"i 

l[iuqiftli luQjuiuuiLiuö : — 4>t>|'' üouiii- p(im"i[i : — 
.*UU"bl).H•M , f• , inußp: — hjnPU'fhP'P* m*iuiquu L i 

inujufjiuiqhp : _ '„nim-p-. iiMHUiiiiMn,^. i.nMHL'1.- 

!UJ.aUI"b4i, V-UP*' jmli|i: — T.USU.PV-' i»q- 1p— 

2p: _ ^HI.U'U.'^.^I.■^ , 1758: — *fPh2' iJmluti}! Duip- 
qlmbiuli: _ Sb'U ,% I 1 M- «Impu : — SbP' Bn^h. i^. 
fpliqnpbiuli: _ 3^^USUl^U.♦^PnM^•^M.^ , pq- 1p: _ 
Sb^blinM^bh^f'' pq- 1p. «S-Qbguiu ^phq"! 1 tu 1 "- 
^pqbuidl:, \i IbiiLutiiiLf 1 qbp. l,s<KS. 17 2,nqin->>: 

II mini. mini ^ ß'if . \,„ : «|| np tj|i}Jm|i:nj , 

'/."/' uiuuighuif^ £ j/.fijiifit I. ji mul, 111 j Anubj_nju 

A inj [im ufl, in [in *tib]iulru|i irbfrji oliii|ihui|uij • (Jl duiii£ um ui jinij mij 11 jim ij 111 jiji'h li ij I, 11 ji uj 
il'Lithu { 11 fi in 11 h IIlii •iuij) , i/nii DUiutf-Luif in— 

1 l, jl l. if li'li Ulf j iiiljlj [1 f, Li- ItpnllUUtlluhuiJU UflUI— 

Jiiuiijiiij 1,1 u'li 1. 1 u il ibnlilin liniib-uiuLtjhir: 7»«/— 
u ui ilim ji I, in j XI. 11 uiil ji II in ji u li 11 1. m'li tn/iiiuiunL 
(> u il 11 / ( /// uif fi 1H5S h ^nuinu/Unhunuuin inu , ji 
Pmif'li £,//"*/ » : 

fru • '2,iu : <<»S' uui u'li "Xjh fiul t uli 11 nnuiiiuiu 
I. uj ji u h 11 tu 11 11 li hiffufi S/.uinu 7*fifiutiii/iun -yiujuif 
If ui p 11 u li Ij 11 11 li 

/* UI'U I' 111 ji iiin'liui Ijin'li . 

111 Hilf ^11 • Hl ijl l, 111 j -1 Ulf I, jl III Ij 111 ll 

Jim 11 1, 111 1 jini'lilii 11 u ji I. ji u 111 Ij m'li 
ij uin'li [jn L ti Luil il'l.h li uinil'iu'li : 

/' p m uilf uiu j, -i/iutf Auifif 1 !! ji i L ji'liniim'li 
ftuiL I. jil. j,j, , j*uuiu V I, fil.f 'hhlfinhJ p/,(i/i , iL— 
l'"l"i '^'"il'" L <»#»?/ 'uiiiuiploy : nuMbitti, 8nhau.M ;u.a- abfwa- irs'M'V yiuh*- i> ^htn/bU. 599 01 Ifp ul/ntt 

«///"/ irqjkutg£j! hl/hi/ht/pj, 
■>nrriitni3rj> tJ h p Jtn uun.iua.iu n in p , 
/■"(•./' I.l. hiiptupj, [uf " /'/'/■ //'./• 
U/IJt ptn/ 4uiu'tiLp btn/uli ///j/m /«/»-»/»» : 

IJ'htuijiu&p Aifü'ui. f<r • IS: 

O/'/'i'i" 1/ >< t/'i> /'/' uiit9bi-n ,111111 il'/i ,\l.,iiitij[iji— 
'/-/./. ni.lil, aiub- Li <* itul' I. ,1' ui ,„ „ i fif ft i.i*1i L f, filiL /"'/ 
ttnitiii'L nm AJ 'lnuliL ji[i 'f_ iU 'PP %^uuuwiiiuh I. : ifhZII.SIVill.'hnihHhhbi'-- 1- R v - 1-» »./•'» «»<- tut mit • 2* /^'/' 2/': «/' iftiijf'fiiti'fh '/, . ßni£suihh%u \f • 

11 tu n 11 tu 111 f. tu ji l'f f"f " /'** '""^ * 

fl^tiittv/i// fititifilt iflflifl -> Ulli, n £}j Li m m .iit I. 11 l t h '/ff- 
/""/ i\ m f 11 in tii'h iml. 11 : /"'»/• \*'l lf%/tj* «O'"/*» "'"?' £ U r fi 

/£/'*-/"">//' 1807» : 599. 
U. S U fr b K 11 8 h fl 3 IT b 4 li fl hfrb hli « * P fl 3 U (1 T. I) If II "b h 

bh 3 n p u 3: - Hinu suLns 2 a> n * r uusmuiu 

Mb— MC = 1416—1419 |,)-|||x'U'H^ 171: — U'ÜttllM'M'hV 17 X 14 : — 
'I- ( ' I H v ('** 1* Nl» * uiRiujpG ifuiup ( ifbqGiiLppi.6f ) bpqupuG 
14 X "» X 5 = 10, bpbjinpqp' 13 X 9: — SM.*' 
U,- ifuiu' 29, r- % 21—22: _ (l^^;( 1 ß"P , iPpG^bi. <M; 

ifjiiujG G;uuGuiqnLiu&, pLpiut'iuQ^pi_pp' 12 pnuqp : — 
'libfrP"' pnLqp puiLuiqiuG tuifuup bu hiuuui : — 4U.SU" 
qaGuiqp |iupiuquiqif pn|upni[|iG fuiji'uijiiLiuö • qnqb— 
piiLQ qpuyp GpLpG Ijp tquiqup, qp inbuGuipG [iiq miu]u— 
uuuqGbpp" ifbpq, binbLpGp" l|iiuipuid : — ITU.'MJ.'l.U.- 
l*t)U3 «liaAWbUM' pt uia ? b L Q pt. buibLG U\u 2 pngp 
ifp ljuiif duiifuiquipqiiLpbiuG il'iuubp l|'bpbLiuG, i|iuuG 
([Ji l|uiG pGpbpgni_iu& p "biip l)uiiuljuipiu6b/ ( 3uiqnpui) 
pni_qp p- 15 — 23, U'minp • M) bi ^R qinLpjGbpt/G) 
bu ULbmuipuiG iil pGpbpgunud p 2,pG l|uuul|iupui6t/ : 
— AU.VMllTU.W 2unn p>bqfi, pqpbp quiqiTtß uiG ? iu- 
umuuifr- Uajbup bi. ü't^mbnbpG ui| iqiuqiuuuiLiip ppip- 
pbp IjiuG : — *fbP ' IJ,- ifuiup* piijnpqpp ipnfpuiqjip- 
P< xfoiup' puppqlip ilbö : — aUn-U/Mip-B' pq- 
143m: _ hilll'U/Mil 1 -^ qiupiTpuiqpp : _ U^a^USUIb^- 
quipifpuiqpp : — 4hUahjR ?V\,^ pq- 143m: — 1,0h- 

u^l.^3UR^J.^1••H• F q. 143m: — ^llapf«. '>llsllp^ , 

>m_Gp: — d-U.U'lUU.11' IJ.- d'iuuliG- WC., I' • ifuiupG" 
<l)mj : — *^Ph2 % IL- iliuupG <l|binpnu, P- • iTuiupa" Biuqup: 

— truiiino. bb uuairnv u. ifmupG* mtuipn« p-, ifw- 

upG Buil ( np: _ Stilb' PtpljPt 1 — SbUP-B' 4u.piuiqbu. 
,|pq. _ 3boaSl).W < M'nM*^VI^ pq- 14lu.. 171U1, 
(i!>iu. T.").u. 130p, 142ui. 171p: — Sli^blinhia-bM.^' 
imqtiG ilpuij' «4 iTlrüpmpt/. 80 q.uiht ^uiG , 1898, ^pp- 

qnjip SiupbLiugLiij iu2iuljbpin|iG 3in|h- ||pninGbgiii)G . 
U'bqGiiLppuG 3"puij»: 

\i' uiuiLutuu £•' «'bjijiq.iiji Siu^bLiuyLJij 

(/ trl^unt-p-ju-u [UnurLiu 11 , (rnnm/iiii/i , ['ifuiu— 
in in jtl I. m'li , (7/iif fßftif.nu/i Lt, Onaluij : 1/ 1_ Lu/hiiu 

mm jnj ii(/>nj>n in ii in h ., m'li u : '/» • rvtlUlluulUJljlUJii 11,11111 lim 1/ i) I. liuiiL- — ftr[iL.)iji ii/ in lim ii im ii u £ : '/#/ uliuli fifit . \ui l • • •lijA : lf,juouju tun- uif ii : ^uiuu Ufn.ng luni— 
pntiiuii : •./'// • H'/iti- i¥hh~ ki- tfinjtfi ku fnjifi ///if — 
LtAt "{/"{&' c n lUi'njWvp Sbutnu knhn&hu : "I [n • 
*1^ujuu /• hui ii i il iii m ui .K#/</ Ii uunnif k'hr '"J u ~ 
tifftufijfui : 7/«"/" '//' nfi i/il in /ii/ jum/il, , if(J,u— 
mnL.iuir fuujn^ ( uniint i/u/ m m 1/ 1, /i't, jn m /•!. m 1/ : 
±k r l* fa. \J,u 2 : 

ß. ß"i£ ■ 17'"': «^(rpj! thui/ni£nnJiu . ßp— 
,1/1,11 Jiujin l /i ^Lf/unL^pLU J'Lbp 'UbjluLTlljl : 

Ü[l (AnUlLuillu '//'/'/* fuplUUI^ llmll'l, l/iu'lim 1/Ul'li 

piupiiL.ii Ijl, ifiii/iniij il' m/u/ l/uiii» l l^kp£ 

p, L . 24'" * : 

T* • fr il • 24"» : • t) ui i/ ui i/ u l'if utu um uff bin u 
II in/ iiil'ulilr : \P)ub ifuiulr l'iftuuuint-ßbtuu'lt U n— 
iimJ'iiuifi tui'u/Uj> ujujpruin.qltuuj'ü ij mu'li l/pl/pli 
u/ m //»., m ii Ii : IßUtlu i/ h iiLiift ni^ifi ( SIC ) ttupJ'iu— 
piiuff/ti-u fiui/. um uif hu iiphiutuuy> : H^h/tV ft^'L ' 
4S ß 2: 

h • fri/ • 4S/S" : «^luJ'tunout •> tu Luijtn li/Ii Ii 
uihunL.f<fpiAi in Lb-if uAtu u Upuiiu G/'""Ju tu*— 
lu in in in u h /, I, ui / TJipfjnilllllU .ul/ui/ji, "'/'/' UL - 
b ii f uAi h li 4tihuiiipfr b l. jruif ipptpunipjtijp 
Z UMJ 111/ • iii ' ui Ij L II iii ii b l. hiiuju'h&pu O n u ** tun— 
uL^n II ii ii m'li I, if ii i b ittL.uuiL.np puiupu H,U1J1— 
ipuliuij : (Oi/ubiu U . lJ.uuini.ura-) : l ljuuu Ifp 
in um fl, ii/ii/ 1/ m u u I, in / : '//"/' • IJ nllllil itup 

llLUptLU l; /'"'/ <Vlltl Ulf tili llU lauft! I/Jl 1,(1 1. /• 

u Ii /i ;>'/< , bpbu -. iii ii ui li m 1/ ui i/ ^ fupiuui b IJ pui- 
upu 1/ iii (, i/ I, in ij : upltpnpn. tili /t/jl, U.uuin L.ur2ruu— 
puALiiL/^pLi, tjbplpu»: fr, f. 49/* l/tuf «2,p°u£ 
^ T'p/ii/n/iu luppTnüU ifputn: 'I hi • 7* fi fit/n pli 
-,u I/iii/ bL ui/iffiiLu ifpino /"r^ '• t^uilut • 
fr ■ 374 : 

b ■ f^ii • 72/*- : «linjibl! ^ph-qn^h. tu^u,- 

llbpuip bll lUti'hb-p O "*» UiililllL. II /l II m'li I, 1/ III -i Ul- 
li Ulli Olli i u i u il ui'h /, ij <l ii i m ji I, ,1" ui ij jim'llliij II 58 iru.an anj»öu.ti AUBjbPfcii n-iMn-piu* :sr u.- wif 1-: il'Li/iim plju'li '11'"!/ Qnpttij Li j, pmuu ifhl/up— 
'hui : '{,b nii ii pb ml/mu hifii il'mgriLp tri. ^nt/bunp 
"l'l 1 ") 1 ' i"l'" jmml/nußpi'li '/"/' "/«"» , uur[u 
'hl, /n/ n/tb ml/mirmi in, ih» : ^ififtn ■ ß* • 594: 

Ul • P*y • 7~>/C : «"blippG jim/im/ Jutuh ipn/t— 
Am fJLmui/ il'l.i/mi/ ji pmuu ßnpui(j) , /#// UMf{ 
«/,/«»///'/ Jfinuig ijiiiljl. ii ,j / »/>/«'/ /«/ y£ hpnpt^nLMU 
ii * Jbp&bgutf mir iuip : U.jpu 4uiifphpni.frlr.uih 
Li. Jmi9 "lim-iimnm h hu t^i/untintßbmu»: 

p . /'>'y • 80/^ : «"bnpjlfi pm/nii/ Jmuu tpnp— 
A,,i /</ 1. ,,,), Li. • -ii j, I, , l'l I, ,,,'h LuruuAg • h pmliii 

(fii/'tu/ Uli uiii/,' l>fiiLi, Uli ' ji p Ijiii'lnii'l.ij uinip/m— 
,1 in,) jimiil, if in p : 'fim^ i)ii/iin,l in ji'h ■> m um in nj 

m'liliLiih im au buutuuiurubpXfff : 

q. ß*u . 1 4 1 '" ; • L/i l/mpt/ uAip «.'l^uiuii 

""l'l /'" '>"/""./ " öun/u l;u liuurumj : Ißiupi f'mt/m// 
/// im) in i ii )i f. im) ht- im,),,, (f rrp > jiij u hu Wir h 
/, ii,),)/, ßm lin irinj' , 'hu, ja II im in,) Li Uni),,, piu— 
' I'b^ jil nii) in i ii )il. tu ij : (/L. ml, ii u pauiu Jm— 
11 Ul9 jll IUI) Ul I II fll, I) ji'h mi/uu (l 'uuil.uij puiu t/ffm— 
l/npuij : Qu /■' nii) ,,, /),, ii,),, ni £ U U^' "P tuüh,o~ 
ul' u ), in) l t ) 1. 1 iiiiiiu'i.Ii h, h J uiifuAiml/l^u Li 
juiipih,u 1. 1 lt mbt/tt/hi : ^\mj(tn tfnpiur Hurpb^ 
liuih bu ifmipu /• ii ii u u j, ki_ ui'liij ji ml, Ii Ij'li {ß uili : 
l'u/f l/Luti utputpuigp i] p , ipurli n uuu n* j[' i_7> » 
u/t iiiii iji) uii\ u i IJ I, uiif j. In otil, i)iui : /»& . (ympt/m— 
'inulj , l^ij- . If ii s )• mit' in iL mit O I, P ß^ .('"("J^— 
J/Ij? , l\' ,t /rr ) nii £ iii.ijiu'ii upurh bu #£«(iiJjl//. tu— 
ii iiijiuij hr. i hu i)iu ,) pmuh'U : G u J-nnntl nn i) I, L — 
"hui fl l.m'liu t liuiflUlljUlG ijuHpjpUUlbin • m%m— 
I/Lpui ir]u|ip-XUp l|lU|pqUliqbvip , np 9*«^ ui— 
im 11,'lij, : Qi_ h um '/"'/"/ uiitjl.iu'i, i^Uipi^UlduiJ hl. 
'l^uipifjiäl "bbput/ujl iL %ur IjU'UlJIUljl i£ujp(hui- 
ujl.uih'li , np Ll 3ni[hlu(iGni_ flpnwuLunj piii_— 
ii im ii ji Ji'h il I. ji ii/ , ii ji ii if iL * ui in ui hli op4uni-— 
/•ll.mii'ji hiipiih uiJ'^lr» (•iififui ' ui ii in L]9 49) : 

«lA/'Y hu uLiifpuu h <yimi_iirru hhhrtbtfnj 
Pfipunir il" ui Ijiu'hu i'i, ju'lnj ji iiu puiiih , np h ij ui— 
ifnLij siui^- ipuiipuiti^p jiujiiji iFhhunLn7hiuuu 
{fnpuij Ll. Ii IJ il ui Ij uium II I, u/u u Zuf/«(f *7Ö*l» 
uiifp I, Ij Im j jhpljhpu % PuifphpnL.'bh Li ihl'L — 
fihui£ p ~, ji/, jiuiii Ijiu ji'hiiilj ij ui'li im {jhirnihnj h 

II II) III II I, I ij Ulli jHU jl Ulli III Ij'li ll III jlll 111 llj I, Ul Ul Ij'll ujiji — 

pna : (iL. pujVhpuuuiUiw 4uilluj>L ah un ,1 u i m ii m— 
f n J&~ puAiu Supiuij hu ipJ'hhJiiiuiu 'im um : Uli Li 
um Ij, m l'U * 1nLb-1iL.hu Hu Ii huhu Ii / u h Ll. 9*£ np<— 
'l\ ul J b [upurui ijp snuß-hiULi : t^iirp infp'b Li 
'Iprur^Luib-nL. ifhlfunL.pl fii^i 3nJ4uiunL. \j\i-hinui— 
puJbtfJfii hu. pibluij h rj fi h iifiuuijn m um Uliui — 
uh,p ui'liAiu'liij n L.rjjirn-ui lluu ifmuiif : (Jl. fi ninuhiu 
puttfuAihjriif ifuiutu ifuiun u ji uiLiimhtLuiu h l. h 
nLU l"t "Lutfuiu h u/l,uiii pLifpujuuiunLpThuiu : 
Ihprj- hpt^ ijuiijI, b^t b UUJ P uul ^" UJ & n jbd 
fuunpnr/uirj* Shuinu %unp\p h l. bß-L, n * niju— 
u[t.u ^u-npttji : Ul. luuiIiuiuu thnoii /ilrl/ui i tu — 
u\ofrnju ifbpnj 'uLpLuafi : Dp b l. inL.uuiL.np ilwn— .1 iiiu/l.iii/i'ii tfbpnj 8"4hui(inL flpninlibgnj (, 
uif ui il'uiii'li piu pbuiif jftfhui/ bribijji ht- ifht^ lisc- 
ht ui in nii ui il hu pmtinLif hu luLtpJpL. u ju ui juib ui y 
ß n ti n Lp7 h üb jbripuijpujub,p Ijiuil tu ij dbpnij 
AmfiiLiiij h : II ii Ll. il'Lif jui ii uijuiij bu Abt^ j['~ 
mi ij in ui/ m/ u/iil'ii i lifhuii fihuiiLU 4utuuipui— 

Ijl.iiijji mifl 1 'u: 11.1/ Li. uii/ui^bif nifuibpftif oju— 
n ui ihm /im i i/ ii ij /i L i iiuuihuiL. j ji ^ui in ui lju ifbp 
1. 1 ij in ./i if fil.iiif ib^b'P l' 'll'l l/buLuifU juiup— 
ui Li.- Inf uiif^u : Ij uiuiuliuiIiil ,fbl^' u 21' t P 'ITl' ^"~ 
i/ piu 9 jiiupnL.'iiuiu/buiu t/H ui ji u/u/ h in , np J"J" 
ijiuiili ui /,L ) L uhpnij hin r/pbt t/uui jt ij ' uij b pn uifli 
ll.'ltXll'll IlLpill , "/"') »»£/' (AuuiiiLuib- ilLujb/h L 
utiui/b ht. jbui ui ii ml, ui i/ ii h/u/uh/nj i/ m um If Ii y 
Li. il ui it'lmi If Ii if in /im in/ I, il tu /i i/ in ii/ L mm i/'h uppnu 
■ZutuiiL pa ^unnojiii pupiidp uiif^u : JA// hl. 
um uu/ hin uri/ n-bnrtii //'l|buipnu nhiipb^uiubuii Li 
i/ ui ui /i ui If ii i ii L m f ii il Li/ oii i Ii • il ui I, Lu/i<ruiup ui — 

puipbp , nfi i/ fiLifji :/i,,,, [i .puiij m j.f 1 ,,, pbpqpp 

p p7upu WQ : ll,/ ,p\uiu L uu /nf ntfl/puipt 4»— 
*» u/U\uij1r , np h iLpbt unpiui i/uiuuinuAi uiuinnu 
t/bpuihpt fi i/JLu np bu l/bpuil/php t/iiiu oh,pu 
m if L'iAiujJii.h mini u, -» ,,, L m'li uimnnuli uiüh.'h: U.J, 
bu iihiipuijpu In) t/ lv* n uif ,uij pun. bphuip uiunupu 
ii. ji mu ij l t '/• fi ji I, in ii ii ll.il in ii l mh , np m < jl/tll ml, fi 
um nii ui fi'itli ui i ii fi r/npb^U if b p hu hu m um rp^n — 
i/hunpu: puipabui/ h/'h/'^i iuiiut*bif inuubpiu— 
ifhil i/uiunt, jl t i}' u ^.h^ ifil I, i/ ii t if I, in f tub-ni/u 
u n put bu m'liil L if in if ji fi fl, ii ni f, ii ju m /ui'li in i/ nii n m 
hu ifbn 1 1, i ii ruf in if bu ahn iptniiuia mmt/l, 
'p'ppuuinu ll.it in ii i in n ij I rp L'li ji i/ ui p auitn upr null 7if> 
{'vtfifw- uiutn ^9 49) '• — II.ii/ in /'"'//' iipuLu/b- 
•tiuuiuib- tfp np tili iil/uli <^\Jjitnpplinuß-puli h 

if£Qu s b im ui'li «*/» : • • • ß*n • 14!2/« •hui t Am— 

tnnuLub- if/i ««,"'/,/> uitluui/iAh hu u/min putlin ifh — 
b-nuprbuiu -. L ,/ il /// 1/ ii i ij mlilAi : 

5 • Hpf 2bn4iuir].pnLp-bui[i % fh. L . 143«' : 

<iU l/frr/pu ui £in fi £ uihnu u bnbphbnuuiti , "/»,/? hu 
ii iiiijiI' ii u I, jiij ni : ~£uiubiu i/ubu h abnu puui 
uiupplih bu uiilL'liLftLiiiu huiiLujturuihup huipuh 
hu b-pih'u jnui'lilf unupp ubnwunju bu muLli tut— 
/. ui If m'li puui im ii i /in , jnpnuif [b^p > um pl/ tu— 
Lmipu jimpni/^ • IJ u buu pjmnmniiuprkmu'fr : 

Ul • ß*!^ - 144"* : «tt" m 9 hu- l/mfiij unummm— 

u/,h» : p. ß"i/ • 14ß«i : «bpl/pnpn. l/mpu. pii— 

pJb pu ii ipn upJb mu» : q . ß*if . 146/s : «bppnpn 

l/mpu. L ji if Uli L i/ ii t if imtAi» : lt • ß*il • 147/s : 

«" nppnpiu Ifiu/iif in n ui ji o mli ji ,mjuhiiDU yiuAnu— 

f/m/p*u» : b. ß"j£ • 148p: <S.Z,pun.bpnpru l/mptu 

1/b.u u m p l/m um ripu» : q. ß*i£ • 151«/: «*7«/— 

linipt jnptrmtf umpbmuuiu. abnbmtl.pBbJ> : 

t • r'*// • 159'"' : «Hmlrnihi ÄbiLumrup nuß-hmu ,/»«/— 
Auuumjh : i^nblinu h u/hu hn u/n uu puui muphuh 
p uppmmnuuu Qhknhqunju omAmu^uiim-upii. hu 

um jil jiu i tu ij uu tili 4muif.hpd» : p • ^l.hpPp 

/w"Y . 171«/ : «fr/- ni^9nuufi jh u/p u hn mn u tfü bu DUMMVb, SilhöULM 4U.3- HbO^Pa- ITS'hPV UMuN*- 1» Wi/iiU., U00 .V.» juiji gui£,uti\iuijpg*u uiup^ubuap ■■ : fri_ jimnm— 
unL.it 'in i' jbhbi^buhu L^ujag^ rplj.uipa.u in •><//• 
bu nhujtil b-utu,hut , npnuif 4 uÄrrv huib gm ftSf : (?#_ 
i'ji/iiiitwiifi U,utnnL.b-nj ifbpnj ipuiiLg juiuft— 
in I, u/h ii uiubuy> : 

ehÖULSlMU.WnfrPhh'b'fi- 1- «JV*m </<V/< fr. cp 

2- #"'£• 171"/: «53uiliup tfLnjuuuiu^p £&*»£ jl'J*uu[t{$) 
in nur 9 h "ßpftumnu^ AuiuriLpÄ b-uttnuiL.n f"^t""/_>p tipltuutlift 
H, il * f t 'o : fiutnÄuftb >f n /"*/ 4 putpnt.u £nL.frtfurttn ul. p 
■^ ii 'f utü In kl l b um ifufpuTtn tlb putubut i itjuMjb uut. £ut$U £ £- 
• Hit in fr uIilu LiiLttLatnj ifLb- putpndtftu */ ut p tu utL ut , it n 
Lut n.nh § '/uuf h ittit tut.phuutli£ b n.ut tjt tu lJi ut p uputfftL, j[i— 
nttuiuili fit-ph (^]l IjlUpi^UignLjlIl* UILpnUufr) • • • ^tÄf- 
pnptf.L.nj fivpnj* • • ( GÜUlGuiUjtu) np futlf£uf£Ufp£ufp 

tF^ufifffU (GlfuiGuiUjtu) unppu&tuj bittfiu/^nuftiuftu S£(> 
Uinhtff • • (GlflufilUUjtru) UtUtnnt-Ufbr 4j U J^ r L mur gb utfut 
pun. b p^Iiuip tui.nt.nu) : *pnirttufL ty'tu' p t[jtt f^uAt Jiii 
*itfjna»i 

U^ii/ut $h wk L.h Witt '/"V ttitupp.bp 1(""i_ <p«w* 

Znn.t.itt% Uppttj *\*tuiuuibuiu ^ZPP^P opu nh'ubnlrut-tiß 

>ftifii {j^urptthu juitLUfj>butt t p'it Li sjtubajtux rtP-jph 1 t /_^*^ J 

ubntUU in •> L g hu ( \ *> 11^,'liL q fi'li ) UtL in i in u Ulli flUtUiuh ii ii i — 

uhu : 7" ZVP'fc a J* ai -PP Ihuutni-utb-utfr jtuu tft^puibutg tyhui— pnu : ü >h utfhn.nuu tu i i*-*uL u hu - if t.ppuip juiL.ni pu itjtut— 
s iiiii ml it a b nuut n p L u fiu : Qufpufff- JUfl.nt.pJt h tibptuj ut »— 
ptufp^h tlp&utlt ( /) utpuhu ( /) um tu pL ut ip'h Li ßfputU 
um in j>L in I ji'h ifum u fr'fr pt-pufDuiüifrLp hi p ij fi :\iu // u h J>uf— 

ii ii ii u i l<f ji i liy-, — S'niii'Lii ii ,c f. iii, ij Ulf 

3* #•'/• 69*": «&" ifanuti-np O^muu^u^u (sie) 
'/ tun it' 'p'l'if /» a,ttutth »jMju ii /'/"* lbfiti[iu z//t/*£If» : 

4 * $**] ' *0/ Ä : ^ (//"/- tfpiliruuiL. '//'/"' /' *f~ iu tl' uiu m hu 
t/i n ut u tu il uflf uiufutpputpqufgtiU Li n pouaU 4 uthtu&ut— 

IL It t-ff- pL.lt L tibi. 7 */ // in m u ii u in in u i h ii Li ifufhf&tuuh Hfl b ll b t. 

'/ II II 1 il Ul It / li li 1,1 lll in il J, M flif-tt /'///fttll// ij M II Ii lll 1,1 L Ulli , 

üuutuiL. ufß- nn.1t ßuthnp if ut n n utu/b ni'li ß-J hu ^tujnit 
ß*ii%CfrÜ* b-utn-ut '/'{'('{{*/'*' flsutu%^u : \t n J^ ßni^utuul^n 

ii uni Hin in fJ L inj ii j in > lUtULtutfihu il putl Ii ii 'IP^* ^U" II £ UIU— 

5- ß"'l- 130/«: 't^T'/' ini-uiub^ffiU '[("l'j' «f/'^/««"/>< 

A *//»/ n'jl y >• : 

6* ß°' L ' 171/' : ^.'ffumuij 'lll. •,//• mil. mir Ifiiil, i/iiii'li'liii, >/. 
llftguiij» : 

7 • r'*'/ * 142"' : «w tt ii L ii ui i n ii n fl^ui'iii^ ii i t ,• 

'/ Ufuuugh QiuS ^Uriiiip hiiibubuti ( /) «. pb g h uuiju u.hpu 
f^*lfih Zf^jng fhii%ß*nu tfibuippi£utp{t l*Qftu h puit/iu^h 
fli.uintiL.uiui p yl*L.ultpL.uiutp} mutt hii 'uiu ■/ n u ui utu n hu n L.uin /— 600. 
IT IL c s n 8 

*l2fh = 1440 


P"flM.P»B' 218= — ^^b\rnh[s•^^'b , isxi3: — 

^f'llhf^^l,' 13X9: — Sn^-P' 18: — P-bPP-P' 
C2tußuilliiLui6' 19- nifuißf Ijiuqiftti uiG^iuinm-Uiö : — 
IrtlSlT' ijiuijinbuij Ijuijbljiuqif • PHP^bpp bmqiftQ piurf- 
Gni.ui&: — ^bhß"' p-rn-np, huium : — ITU.WUJ.I* bU.8 

fliUATO-bW p^: — AU.^ < ^ulru'b>p , ? n- 37, 38, 39 

4uip(i ftiujpbpji ujuiinanuiu^- q.np&uifrniLp-bGtr 2 lum 
ifuijui^: — T»bP' pnppqpp, juinuiq: j_ SU.P'VU- 
fbP>P' quißnQGbpni. uiaui ? pG inuin.bpp : — ^unPU. < ^^P•p , 
quxpifpp P vuGuifn4: _ lunPU^-P' ^LÜp : _ WUU- 

lunp^l■b^ , FH- 3«u, iqiupq: _ i^nhu^suaupT-P' 

ifpjuil! puiGbp: — ^llUP-P* ini_ap: — 'MJ.SU.PV F 1 !' 
lui, 217p: — (MJ.lTU.Wr «laß- = 1440: _ ^Pl^' 
Muipunqbux : — ^Ul^dl, bh 4U.airiTV Muipmiqbui : — 
Stlb' b2niip 4uiGf E : — SbP' 3n4huiGßlru: — 3p- 
CUSUW^PnW^bh^-P' F q- 215ui, 217m : — Sblb- 
l I^hP , ^^■'b'P , pq- lui- «"bni-tp ITuiuibGuii^uipiuGp ITJup- 
puipbuiGg «l,pbßGuy, jUuipiqbinb; 1905, Oqnuuinu 20»: 

iruimbuiau t i iruösnd • 

1* rn* Qui i «•/ uiu n ifh hiuii uiL.n4ub inj . 
f*bpbu ibbbnbg hu bu im uiiiuiu uutru 9p nl l bt. 
uiubu uiiiiiJ'iiu fr 0/il. , l^nLU fj^uuinuuih- uinophtj 
lut'nu bu u\iujbui : Ol. ujuiui tubuntl bu uiubii l^iiun ll.ii in ii i • iirh uiil Uli /</ /> u bu uuinbutuuitui/ J>n— 
unnb lllliif lil- ui ij it i ,/» 4 ml in tu ii il : Qu iulusiiiil — 
piiuU ili in n n bu in in in inj ii Ij ni'li n'li hui utu, [lll • 
II in ii il' ii ,, Ii ii . Sliiiji'l' utifbuujju b-uiiL- IJliKrbp— 
iinuiufr [ll.ti Ultima QpuLubuil h np biupui hu'uiu— 
um i IJ h in bu ifuft huAiunf in , np btnbu n4uiu— 
,\mii^ ; Uni in utji puffbpunuLui-o bu [bubuiuj— 
iiiiiu , uuinifnun bu op*>unu/t7huu fuiuih : 

2. ß*j£ • 21/i : ^LullnifU Snup ufup41ib L nj p 
um pp it ij uiu m ld L ui\, Sbu/n-U ifbpnj Sjtunuuji 
'f'p/iiiinmi/i bu m/u huiiinifii huiuiiuph ui/il' • I'l, • 
//'/■ 3ui/u< ml, tu h'ii h il I. ii in. fnupg'fr : l^uß-bp— 
ifiiiuinp • U.ub ut ul p uti, buu bulr : 

3 • ß"'l • 36p : «^uAtnifh Lfl^pLrmupJfiuil 
tu u'li L I iif : ;{ ii in/ mil' tili h ii in n'lil, in j Luiuhbu 'lim pi 

*£ iiiiu put jbbbijbu p% ffnttnurj» : 

4 • ß*n ' 49/ 1 '• «Htuunifu fuu, i u, p Ii uiu b inj 
s in jiiiiii'liL mn : fj\n.buit j>ui S uili uijli b phnanuüq 
ii In m *u f-ub^ in n m 9 Ii ubnuiuniu bu tuplip bu 
miiL'h unifu ' Quinup L nliln tiuihmif Jfiff ftsufifö : 

5 • ß"l ' 58p '• <&H Ulli n ij\i ZfLUt^n pru mm fnj : 
IhtLUnu nuiAmniiiin uili nlim limu hiwp^nuprLU bu 
htuii um hi9Ii bu pnupjuin. bu bppruij um. 
4huuiun-u : P tuLuiiu mui\ aUJip.hb'u fi pnuii» i tili inuii' önhöliM AUßbPbl, uiiihik'H'iui ;gp. u- 'M'i'-r- '!■: I) • /'''//• lil/': «'/#«'//#///'// ifiuil' L'limj'li ifmfu— 
,,inli/,,,ifii fiu i/mp/fLf fi/uu/il'uiil'p fi •/•////"'»»"«: 
li.nDi Ifiu'lm'li ifl, plffi'hji ufuuuiJ'L'li fi fuu'li: 
IL' li^'lnii filfu'li li'u miimijfi uu pmlfiii'liuu •» i 

li . /^"/i . 7S»/ : «{{ Lftlfpufiif m i'/l'i uu iiLfi)i 

in tut ••"> /< iiJtntruifuAr'i» i/m'ii uratrh uqjf • l,ifLijfi)i 

mli 111)1$ Uli/ ./•!'!/ /' /''/«/» : 

(| • /'>S/ ■ S4'" : «'/'»'/'//<//' ifmil'L'liuij'li ifuifii— 
.uii'lil.m f 111 1/ 111/ 11 ■> im 111 111 mj um ml,!' ,1'" 'I'" I I I ' 
ll.u Di mf 11 ' /• f'lf" 1/'" /"/ '" '/ • IL" 7»'''/ *>""' — 
pmfiAfii : 

I; 11 mj I. mj il in [iij hui 1,111 fti" 'P'l'f 7 "7 rf 
!>!/'• «IJ |i pnjfl ^l'PM'M'P luiiiuijl.iuf D.ii'l.'iil.— 

pl, 111)1 11 IIP ml. 11111)1 fi if Di 1/ 111 /iij 111 f Ulli biuuiu >fujL)i 
if'l.iium Li uiufujDi [<fi\ iiiijuu Lli ifiin ""/./> uil/i— 

-.),/, Ulf I, 1 11.11 III II L.Ulf) IIJ I.L, II Lfl lll fllll Lp} L Ulli fl II L— 

nur Zu / fi)i Jiif fi)i» : 'I^L/ip* «fijujij ,1 mf in l\if J"^"— 
1/ ful' 111)1 in Lu 111)1 l.il'.p l.i Ji "inijlr IfLpufuipuiuu un— 
n an Inf 11 ifi 111 11 uiii a i/i in 11 11 : 

l\ ■ ß*tf- !)(>'" : «(J.J'1 "J" LpphuAt /' i/LpLi/— 
il' 111)1)1 Li iiiuDi nifil' ■ liiff'fffi luuiiiu ml. muh /.,«— 
[iH.puni(iuit) jl'"^"'J"'J '''/ ■ Q/ r /' Strit"Lu£ 
I. if li 11 li if ui n ii tu fiifiu fi iij » : 

b. frif ■ !)!)/»: «IfiuHiiifhi mf l t A urliif luiiii 
mnuL/ , (L"L)i Ulf ■ fi fl fu l\i/u pil'Lui fiuÄ* IL"— 
UHU 111 b Li ifimii i, 111111)1 , UtU/ui luuLli unu • /■ • 
Uli 'iiu./iiiiinA/ifi : S/,fi ^'/' upil'\)iniu fJ-Liuifp» : 

7- ß*'f • 104/': «Miuuiiiju ifin 111 fimlf 

iiffyuLfiij : ILitDi IffuilUUlUluLuifll fl I/IILILU 

I. li 1, 11 1, 11 1 iii'h Ll luiluiOL luui+hu i/uDi Ifui pj' ' fi // 
/>)"/ fiuil iijm h : lii L ui tut' ji fi ■iiuuif Lpii uipl/iu— 
uku L ifLpuij puitiuj Au» -. 

S • /""#/ • 111'": (f. 1 / 111)111 if)i u/i/itL uj f mm— 

..niiili : II 1n111i1l.il il. h I. tj I. if It'ii Li ijifl.iiui l.lfl. — 
if I. if Llilli 1 11 1 111 li 111 h hmfii Li iiiijiilh 11 fi » 111 1I1 

-> 111 u uih i aI.h'Ii Ll if 11 1. im) 11 Ll iiiiiil-ilU L l. riäfh— 
mliii Llfl.iiLuL iiiu 1. 1 ifinfiiili i/ufi "fl"l^ aLn uilu 
• 111 1 <iiiiIi I. 111 f Lll : (ßl mul.li 11 in if il 11 11 IllLII l If flllllll 

[1 pntif» : 

!) • '"'if • 1 14'" : «*/m/V/##//V/ Im 11 Uli Uli 1 lll'llll 
IUI.fltul.fllJ : II 11 IILuft II If [UflAj i/i fi If II 1 IJ I, m'h 

ill, fi uj 11, 11 m 11 1 Hin mj ji'h AjnfiAhii ij I. ji 11 in ji'ii irliL— 

f iiju : l l^iuii)i ifji *Ll l\ If m 111 111 fi 1. 111 1 LlfLiiLuli 
11 fi 11 i mliii ii(y)nii)iif 11 f uiii 111 1)1/1 lii hui : ff t 
iiijii 4 lfuifiifiiiiiifiiiijtrlii)i : ^.111 11 111 111 ml.'li L iuLiiIi 
ju fimil Li fiu 111)1111)1 $fintl )il. fioni Ll 111 uuiiii uiii : 
Ul. iiuifui fhium)iL)i fnifi Li '//'"/' /' //"UJ? lI'/i: 
(}i. if)ih)i ifVmji)i l'"~'l uiVtfi mi 1111,111)1 li'u Li 
'/,("-'/& '"' oiit-firkuäu : lii Liifliu If 11 11 fn 11 u Ll muj— 
-.uiuiiiiju'k if'lil.'l, iffiiiiuinui)isuLii ui9 L il I, 11 mi 
>fifViu)i 1111 iui fiu), [tu : (,!_, iiiul.'l, 111111 . li 1,1 Li 
II u 1 in 11 1 ij / y> SL 'ii n'li ufiiflif, lLuiiiiiL.it 111» : 

L0 ■ 10* if • 1 IS/« : «Huium/u fum ^m 111 1 1111 um — 
"^'l"J f<L ^lf ui pi. 111)1 mil' Dimj'li f)i 11 1 IJ l.iu)uj , 
111)1 If nif , itfiiiifiitj | f. 111 1111 ij , s im ml, 1, j /,, uiil'L — 'huii'li il iiiiii'lAliui 11 fi 'lil.if 111 /il Liii'liif 11111I1 uif 11 • 
I, uu),L um 1 um il I. if » : 

11 • ß'if ■ IUI/' : «I Li/ im ftf lfm 11), L/iinuii/i . 
S /, f ILuiutii uib il' L fi 11 fi fiuif im/ 11 um .fiLif )mi— 
In 111)1 A 11 1 // » : 

1-!- f^if ■ Vl'l'ii ' «ILtfiui fj f 11 fi iif/u/b /'li; 
If/.fi/.uif bf/t, '■ S /, fi (L11 111 111 mit il't.fi ft um fif'ii 
4 111I1 if 11 1 if l.uif Li if 11 il L111 /» : 

p- V^if • 122/' = «U.ifim /</,/« u fi Ifl. fimlflil fi 
il'liuif'li nfifit [1 • S i fi ll.u in 111 mit il'Lfi iifi ifijiim— 

I 11 n li um uijit. f"jiif> ■ 

W\ • ß*'f • 12-)/«: «//'/"" hf J> L nif itii 111 tm fiiu if : 
ll.u m 111 mit un uil' m uif uj fi)i 11 1 ß [i l)i 1/1111/111 fu Hi- 
lf 111)1 Li in If in ji : 

14- ß*if • 12->/': «ULiiuiuiffmi/J/iL)i 11111 f 1— 
L im mif L L 111)1111)111 , 11 n Di um filf 1111 mif 111 -. fiji : 
U,u[i mf 11 ■ /•' ij jul, inj / u/ifiui jiif ifpmu puifi/i : 
ii 1 Uiut 11 111 ij ,1 IJ 11 & (, p f'-UL uL fiiu n Ll. fnuifil Hi- 
lf in /,l iifi lUfimfiL/i»: f<l*i/ ■ 124/' • '/"?/' 

«.^luuu LuuiiLUmi/iumn fifi)i» • Iffl tJ-fiiii-/i uiif/11.— 

iiuiij j'fi njii, Jim iiuiiLb t U i pijl kr ti' nu l' ' 

frlf • 125/» • «pUJULUf/lJI LUIf/lLUUllfflU \WJLI »J If Ulf 

uil'Lb l<}iit-iuLiiiu)i *7/ > // /""V bf'P Ll. ifujjfb 

I. ji IJ ipfv* • (PI"' II fl ll LlllUUlflS ULI LUJ ij I, fllll 

ij ji 111 1/1/ 111 ui fi , ii ifi if uiifui fil^ il L ji 111 ij fi fi t; 

111 ut f- iiju' : /•LUfii&Luji l/"'j iff<rfiL f li L L. uftf" /> 
fiuiif QjihN Ll. ifuijfU tfiff l'll , PC "fi /> /unuLUfiA 

i/lim /, L fl fllll IfLUlf If 111111 fl ill in Hilf IILfl IIULILUI «TJ 

L /ifi mif i 11,111 fiiij)i , um tflf • L/i/iLlul/u Ll. t/i/L /iui — 
1/ /ifi)f Ll O • /• • if /ul ui if li )j L f, u ' il n 1.U1 J'/iuiliLi fi 

III 111 lll J'L If Ulli lf/lU\ Ij ll fl Hfl f/lUUJJ UIJU i HHJUUJffMJl 
III 111 jl Ulli Ijillf'l, If L flU If/lLH fl l/nii' ULUlf L fi Ulli lll — 

ffij?" Li. uiJu i uiuifinju 1/ h nu : Q • Lfi/uu///t mui 1/1 
iifi h '//'/' £ uuiAiuui^i : (fVjliifi )i ui •» uiii v/t uiil' 

jjl'llllll L ll Ut/Ullll Ulli 11 llf'll llllll 1/1 J'/l fl JL i u Lf 

Ll i/lim HLif/tif. IIJ -iuiifi LJ' Ll l.iffiuijfi S L (i 
f'fi/itfiinliu Ll S£/i u w /"fh u f* 1 - "ill ur "-pP 4^ ul ~ 

-» UlUlLlfU , "f'J? ^UJUlf llUfflll lll 11 1 ll III jl ll 11 Ulli Ulli — 

)iL/ni/ Ll fiuih ut l\j^lu L m l/ j ft < ^L u > £[1 tj> fi ifui jjfiur— 
•fiuif j ui ij ii IJ 11 CiL fi if fnmii ji'lilf mm 1 u mi fiiu ifl/iu— 
fi in ufl, ,11 111 ji Ii ij iui li Li nituujLifuu fii.fl • •» : 

P" ß*lf- 12')"/: ÜLtLULUq.flllLffflLU ILuuiifUii — 

II m Ij Hfl i/'i^/iu 1/ U LU l/LU fl i/utu o : lj.ufl UlfU • QflUl— 

lil, mf Di uiii fi Li) L fiiiLU Ll luuI ifinif 1, fn 11 niiiju 
fl lfl.fi Ulf liii/iiu : O «J /' I /.ii 111 11 1 in n in fi in fi li •■ Li 

tusuinn* f 11 f 11 fi 11 1 fili li u I, j 11 ij 11 Li u 11 j ui ij 11 1 ij fi • 
mif iffi il ui fi u n in h ■ : 

1 ;") • rif • 12()/': «V mim if)i fnmii lfm ju I. j ii/ 
jiim 1 11 1, n I. ju u'li imj'iiiii'uii LprpLU • iLuLli unu • 
y»"jA u puiLn/rf a tu 11 111 j Lil : p«_ ifllt^ ■/?*"*» luuluiu 
haLii'Ii LiiLuLu fl. fi fimui uiu fitffiu Ll uiuc; hui — 
ifiuLßru ■ »S ^ fi (Lu in 11 luj b~ if I, fi . (I,u um 1 mil y*"— 
1 fim Dun l/iii'li , iifi u if fi u t I, ui j 11 Ll if fim if 11 fi u — 
^bu/fu» : 

1(5- l°*tf • 124/« : <sM luu 11 ilu In ji 11 in mil' uf ui 
Ifiuil' mj/ uLi/ni fJLuiu mui,)/ tfukfij>h\L ) uhpL— 
ifp)i Li ij -.ui fi ij fi), uiuifil 1111), fi fJfu» : ntftbUV. «iibHiui IM- nt>n»W8- im«pv in»w*- 1> 4,MjVuU. eoo Ol. 17- ß'q- 128/* s «ktubnt/h /# >I^[""J 

. h i iu'Ii ij iiiij Vkpifjininfr iiiuhu UIJU • (Jpuilip np 
{unp'Zp» : 

18- ß'q- 12/*: «llqtuupJp p *[ßrpmj utju- 
4tuph : S£p lf\umnutua- qopnupThtuu np pJ-ylphu 
ii in In in u» ; 

19* ß'q • 129/2 : «Tluiunitü 4wu mup^uhjnj- 
uinL'li uqu . ß*kuj> lunurulinj i Iß.qntupJ^g & £ p 
Ikuinnuurir tfkp np Jt tihnftr uiupji'lftuan Apm— 
ii in/L n I, ii if uiinnuanrüht Sm/lm» : 

20" ß'q • 130«' S «Muiunifti Itnp q n unu L qh — 
ij 1,1/1111 uiup->hk inj , nlrkli ku mnl.'li uqu • /fjnu— 
mmfui'h : IJ.qohfji Ifnutnumh Jinpni/fi* k i i/nifi— 
tLtuphi onjnn ui p in piuitn o» : 

21 • ß'q • 130<J '• «Ijwumfh Unpuilfkpin 
■ i iini/'li uiup^Aik inj • inuAjft'li //■ Ij I. :/ I, ij ji'h ku S«/— 
htfit fui'iT pfrnVu ku m'uku uqu • fr Pfr'- h\mjk— 
•/ in pm ,/> J-nqnq 1 nupq. juiup^uu : Ifi/ujupjjt 
(kup^uhuti Ii ii S £ p lf.iiinnt.inh tfkp np kinnup 
xfkil ii ui in in ii i Ii ii m'h tr /nimm n p n upt p tu mhamlitf 
tfkpng» : 

22 • ß'q • 131"' : «*/'"J'"'/^' qttipiftnhu ii k p— 
liiiAlij tuup'ihk inj titknQu it n^nunAu : Ihn kji 
ii il ii ■ Z^nJ pma pujqnuif : QirfPbp'tf - jlh" "' '/»"// • 
*7 in in in hin qStp h nn utpquip ij in n in in '/ n ij : 

23 • ß'q ■ 130«' : «*/'««ln^ tfhhj, Zfoq 
iiupiuKrfin iiiiiiiiiii • In in ii ii ii ii'l, in paui'hbi ni , np 
hfh h'"l hu fifh n » in pAnihh tu tiiui pm £ : (pn— 
iitiiM iiiii ~, m'h m/h ii in ii in » In in Ii rill litt p qnunli 
hltkqkuunju hu inukn uqu • p Pp' T*"' '//»l'"/" 
Ihn pkq Shp S «////*•» : 

24* ß'q- 151/2 S «Jltu'unifU ßhtfpuiuiuunu— 
jtrhtuu iiiiiiiiiii iiiiiiiiiii i Ii ii uili h , q n C qhqnu — 

iimirh; auJ^ui'u\iujU ih n n n ij pqh ujVlt urn^unu qni'uh— 
inm puAiu fr qppqu A*./» hu luutuutfh; titjuujh]u 
l^nuutpnujt huA npqhmlfn ptf ht uhplfftq Shmnli 
ii t ii ii i q m'li Li i öcn» : 

25 ß'q • 158/1 : «llutunt/u trkit[, Zp"'W" P'"~ 
fifplt n in u in uut t hu putn npnutf uiuuiu (ypunuu 
h/cfh/ nn n Ii hm Ii tfh Limit ahn : S£np in p in n L in / 

h Shutnh tii]ipljif]i lunpjifi Uunpnj : S."p 

IJ i-i iisi il 111)1/, 111 11 iiiii np 11 liiniii 111L uili ^minn 

tl'hhujtf Shp ^ppqnppu ii,lpirjuiutp» : 

20 • ß'q ' \\7)Uj ; I l,i /, 111,11 11 m'li iiiiiii lf nun — 
[<fLp f>u\quj<phpptj : ß'q • 170/r • TUnpjAt, ßth^hnu— 
fl Lni/i /""ij ' 1 2 2 p ' unphu Z UJ nq u,t 'hw/i : 

P • ß'q ' 178"* • P uqui pk p h n ll,i 1, 111 11 ji m'h 
putn U tuphnuh : fv'q • 179/* • fid~ >lfnuß-huju • l<rq . 
J SO»« • „nihil um L in Ii : 

fT • ß'q • 180/* : P uqui pk p h u II. 1 L m 111 p m'h 

putn l^nuhutunu : ß'q- 182'"' prhiknupJkuAt • 

frn • J 83'« • „mini 11 ml, Ulli : 

IL • ß'q • 183/*: ihuquipkpfiij l/,i I, m m p m'li 
putn Hiiij ^iiAAinu : (o'q - 1 S5/' • /*'/ fll nl phttiu • 
l<i'ii • 1 S i tu • „mint 11 inL uili : 27- ß'q- 1S7/*: */•'"«<{ \yiAiqkiun ku Ifuh- 
m I, m ti . ff tiinnup ku tuifp/th q,h' n J k pull Uli ptl , 
iiiii iiiiiii im iiiii ilmip m'h ,\ m 11 f*uiuhu • Ihpkuktji 
tnuunj t¥kh~ in 11 11 1 11 L Ij li'h uuphquthuAs p tlkq hui^- 
ti.nqhb» : IJ /fqpituitnuin o hp huJuik*lS [J LJpUljl^ : 

l kkp9p Pq - 191'«- f'pq n qh nnpm ku q-p n qp 

ja-nnnupr pull tunp->ki ku /"/" qkuutn tut ttnu— 

lil Lm'li 11 j 111 pn 1, 1 I, j ku uiiirif 11 ij 11 jiii I, m • 

28* /''"'/ • 191'« : <Ct*nipnn uppniu lf in 1111 u h 
nun ji m il in ji li'h : (J I, <S m iniiiia m 11 11 Ii ji 11 ifh iijLm 1 
unupplt II m 1111 Ii 11 J? ,u 9 in ji Ii m ij I, ui j h «5"/' 

nihil M/S 111 ji m ji - ji h il iiiii L in j Li ij I, ji Ij ji m — 

unp Ij I, iiiiinn in nS in lfm pkm »» : /• m pdk m / 

«irijpuijl^» : 

29' ß'q- 194/*: «T*«v/»#Jo ujijuiij 'puiiiuiu— 
liftq : '/ htr ku snujup nihil m -, ji n uiji 111111 • o£/' 
il 11 n 11 1 11 j* n p um n 11 pruiij tut n n ui'lnl in ~, ,■ : 

«iriipuip^» : s 

• >() • /"'t/ • 1 9 I ni X «7'«/l/tt ij 111 j 11 111 1, m'h ,S L muh 
ifkpnj fl,' ji 11 1 11 Ulli / 1/ : fl/if#/)«/y I) hn'lt hin put'h 
hinpspqnt • inli/iin rmuhfh in n Uli (f ntinifnltp • 
nuJiiqJr npqft tfkirfr s«o/f^r» : «hjUl^UiUHlLp» : 

31 • ß'q - 200/* : «'fimpttq fuipriuh/ktun 
tfkujnlt 11 hiini • lf k& m 1 I, in L m ij Atnili nutiiii — 
liiiiijji , mnijii T*ut pp p L, j iijLmh -> ji m » 111 j Ii y 

uili n ij u'li 1 in 11 11 1 IJ I, m'li ~,'h >k uiij ujypinip^th hu 
iulL ml, m ij ifm u'li -fi pftuinnuh» : «lFljpUl]l^» : 

32- ß'q- 203/*: «9««'W /J,„,/.r„,i, hu 

/ ni 11 11 1 IJ /. in Ii : (f kh ku in-./. 11 pjnp\ftupti unu — 
hui in ^ in j 11 m 1 ji ij 11 1 n ui 1 mti huuiili I, ji L p h >. : 

«iri]pin|i£» : 

33 • Iv'q - 200/z : « rliifyici il 111 jim Ii ji 11 um 1/ nutf 
ku I11111I hu • lll n'h in ji-, L 111 j f'uiupli IfuinnuO'ni ttnun 
puiuuiunp ij iiiii li'h i> •> jimlj /in/, m jii : f> /< n h 11 1 lim — 
php npprnili -. mi junm 11 i'hlj /> nun lumnm pk pn 

jm9nju tf \iulfkuj/j>» -. «hjiu^xuinnup» : 

34- ß'q - 209/*: «'fiutpnq {.usJuiuptu 
h'lifl, ij 1. 1 11 ij . IJ fVlAitu ih^u htuliq np p Zuiuph, , 
fiijiJmil b-itinhii ihuin iuu,p p jkpqphy> : 

«irvu(u|tl»? : 

35 • ß'q • 214«/ : «ILjuop ktßuijg npq-ltp 
tf tupq^uuAl , JuMuu [ttf puuh,j)i mil' L'liLpL ui'h , nq' 
11 fi/il, j fi puuipkuj^ kqpujjpg , np qjpu btupg ji 
11 L phqifu/h!% : lhjpnupk%uj<huj < li \UiJu nmuuuiuun p p 
Ij 11 'Zutun/t ifhlftku L. q-hpP ^ U n q'' n ^r qkpitutu 
h u m uil'in'li/ t 'h , h nuinunupk'lik\i u n tun lf ui quill i 
IT h 'fippuutnu frhd 111/11/11I ' ji , S k P u bu *Ppll['t_ 
mijij fi ifutptuqujliy> : 

i^tftfut • IT ni tinntjukp , pJ • 08 j 1 08 j 

123 , KU : 

SftÖU.StHlk'hrnhß'l'h'ti-fi. 1- ß-ij- 216«-: </"»«,/? 

U, um tu <\ ui • . . nn nonutnnjn <fj'" ahm tnntn kl. uuiuhuuitiin 
niitf 1, 11 1, 1 ij i. tu f <S iiiii uiju uMUuihmusu qMuipuiUjhm tup.hnutja t 
A mit muh 1 Ii '/''/' 9h n '/ A" /' ""/. "iß '"/ ""/ I" in f i [ni **' 
»\ uut Ii im (, in nn 1 tiMit MM^ijui fiiipLun //// m 1 jpuutuuTuag : 02 iruar ani'Hiui ziLaijn/». abfMWPU.8 zsr u wr-r- ss l/.f'l juifiiif mitlt Jiifittlü Itf u i m If m'li liu'li t\ fi ++ I,$ J $, 'J 7*r 
m »I k i 1 | }0 ) li ii I, t ii ii im if (i 4 in j<f I. m'li uiumn i uib m %mu * 
in in ii ftu | an \Titi*fJitiJ 7""//'» /' if im um ii l* " '*'" ty "J /' Jjätam 
ii it | it ii ii h ij mli I lin i Ii t Hin im tu um nii //// m n i mb mb tthm , 

Ii IUI ii in Mm lin in IJ h m'li ij tti'li Ii ii ii |J I j [i IM |i v Ii im um i n ii It ( n ff 
i inj uif in J Ii S in li iii ■ in I* ttiM- (sie) ^ *- ^ it n n tl h tu q jii /"'/ 

Ii ii in i um i ii im Ii i J"J^ Ii in > tu in m Ii • /• /* Ii u in n u nntfliu fA" — 
tnni b nj 'j H "'f J I" /' ** '"/ f ,n ***- J (" P b%oniuqu intF^u : 
//.// /• < Liit.t ii tun Ii iii ii n ii min u n i ii ii ii ii nj ii in i ii •> h */ / - 

fJhtuug uifiJ uihun nfth Li iup.1 ninjin ty(*u | ', n li in li'i I. u li Li. 
It in tl nh i It S nt im i tl tu n in tu li n q In fitiq jli *m uitult in ft 

I- > buutt ijiii'1 In /< " >f Still nu In pnj tJ.i- tutl h y // /•/'/' * *- uofflt 

(puns' " (• I' h*- '"II sst tl hu iuju uitih tuu ii I. ft i\ m i n n m ij ItLnnq t 
"/'/' limu (sie) Ul "Pf sju^h nh ut f^ hu ft *ftn{iutnnu , lA" — 
mtii itib- Frnnqt\ '/ /" nhuiun juiun iiihj*u uitt^u % ULjf ' ' JP" 
*htjt\f '/U*! 11 1 1 P m P <P U> ** ut " ,u J u ** '- jr /*^*Pt 1< I 11 P V"" ** "*""(/" 
nunnltu nnttlt h i. y- 1 1 Mi [ii| |i tl j>m^ tuu sttju , 1 un p/ tu ftrntvu n f* 
I, II h oh UIUU fi sf It tu n tu h u j»m/ S tuu U *J£ , *» P If"' *?** g ut " *• ' 
f ii ji n ii ii f- ij h Ii h f_ '/ /'/'/'" O II If Ul Ähn_OJ>lt If hu inj j ji * m in m li 

iii pu. ;', mi| ii mli|i u|ili : £utj- t^isfftu jf*l& i '?{'4! lt* u si{untjhui£ 
iihttn uititltn I. i ijbunnuu Inf: f/'r- nn i h h l. in n tum untn^it- j/t*l t tiu w itiy ii if u utifim hi tftfbntf ytpfrutttnu Ihsi — 

in in in b In ii unififi jui pni fJh unf fiu '/ f>l "' '■ */ /' /' snnfiu 
li ii if in uiti t\ it% : 

2- fr'i- 217*" : (Suippbp qpni}) <lipq &» ^uiquip 

ui)ni t // if I. ji /in 'ff /im nilf IUUM-5/ tfutpn. miifhmfi (siC ) ^ 4/' 
<//■"/>"/ nifftnit •••» (fj m iifui ifLifmif ftp t l' u ^ u ik u vwhi. jitt — 

l*P1 IP* "'L &*".- 217/») : 

3- fr<j : 218"/: «3*fh r lfth IfsuqtTnn UtllfnG sufsh- 
titujii jli ihm iim'/imiiJm'hu h y^tiliuinttu ht {J+u tn nt tufr ticiha 
j It »^ In ft ii' In um utt tuil' ii mint utnu m ii f t 'h : r**V ' fr I* *- 
'/fr U h itfinh ii' nh n tuJ'unj h /'fr o nu fr yft : psu nah tu i J h— 

* h ti f t ,p if 1 1 n i| it il tili Dtus'uiuujju f /rn £ </r sihpuwfcu un pnt^b i 
ntint ii ii n li n du j/i >m m mli /" f hi h'in.if m ij hs-nng t nh n — 
ftinj nuu nlXlp M^i t nfft uj \tu ist n t- piu h t_ qont nu aQ h ntunu % 
ifft'mit mif/i , Li- ij /' i /• n nnltu n^su n n uftsinnuu t a(J tu ff— 
ii /in'li y tiptut ItJUu Ll ifiufihm'h il h fi iX m i n ft Uli , nn siuu— 
if ti t ii h in f hu sssn f- fi /tu mn u ti'ftmj ^injn tihifiuj/tt j fi * h m 
nu min if n if n n fi mf hl. If,u tu n i m b I II * n it m tj ti II nn n ll' h U q ft 

mii t\)* : Zsujn tfhnyp ; 

4. Z ,FlFu " 4_ h PP § 14ui: 601. 

1820{ 1/ jLpl p-llh'^-f." 86: — iri;\J-nM*MA,' 17-5X12: — 
^pnhfa>^-b' 13 X 7: — SW 20: — P-brß-T jbfi 
QpuiQiuliniuiö : — 'lihhP*' uuj]iiniul[ ifuifnup pnt_i|p : —. 

u\m\r' pupiuijuiqif: — iru.'HL'i.uP'baa «111;^^^' 

>mßli: _ 4UVMJ.ITU.VF ifuifnip: _ ^bP' GoUtp- 

4 |ip ifb^d ? «"i mt n'l i : — y.uri-u/M'i'-r iHLüp: — 
Kinpus-bpf-' >ndip: — lunn^].^■p , ^nvQ p: _ bMJUiun- 
puvb' im.a P : — l.n^uu.v3uaup^»«B , ^nüip: _ 
^bunf- 1 ^niGp: — n-u.su.nv p^- i- 83p— 86: _ 

.MUriL'l.U'r 1820tQ ^bp? : — 1>PT>2' u.nftuißop : _ ^•u.o.iin'i. bb ijuairno.' iug&i U go F : — stib* uiß&u.- 

Gop: — SliUr-P* luGJnuGop: _ 3bCUSU.WhPnh- 
P•^^'b•P , inuGp: 

U'm in /. 111)1 11 £ ß'tj • 2"' : «UqquipiuQni.pJii.fi 

iiiii'Iiii 1 mliiii'li iiiii 11 ü' li Sp!-QliUlU(I I l) wnpuianhuii 

p 4 • 'Vni.qvuu ijuipquivqbuiV Oqnmni-lukuifi 

■ / mit iii'liiu h 111 li ij l t kl- fi IibiiuiLat 'UnafAi fi 'l/o/pii 

1814» : 

l"*n • p\p • Sn^ifiiiitiiin ,S h i '] L mli g P • tJ/»l/SM/J/J/^H IU • fjiiipiffiii HM? ui • U pp"'jKL ^^ p • ßmf'£.in'liiil > ii III • '/ 111 II 111 Ulli 111 I 

[f^Uiniiii p • // '»/"/ /■••• 

;{ tu/fii /■ 

i 
Sj>p»>-sp 'l III jl 111 Uli. 111 1 

1 

Uppnt-4p 0/»/""-S^f fiuif 

I I I 

/; p niii n L.A Ji / , //A/»t-4/# y'uijliuiii^ 

*l*inna in in) iii iii 11 fli n/11111 1 ij j,'h ji'limjiji ''/ #/ .//.> m'li /> npiLL.no •iinpo nwpl. Ij li/isy I 

I 
I^iuiliilAIi nu'ima, 8nh8iui aij.3- atn-wö- irs'vnv irinWfr- h wia.u., 002 63 ß'a . |», : qJJjnBUUUMiAni-P-liLii & p utfh uili g : 

/////"//''' "//'/''»'""/"""/" uh pliqag • ui alt n um ip utj j 
innuliu h,p ji j>iu tjut ghlr Sf"-p{ifyhuy fr ifutupli 
Huputj tpagauu ^utjag : U,Jf ßk* J"P" U ^ utifp 

UnljLiilj UIIIJIU Ifpllfrll ^uiqtllg jiupkuiug ku 
q^. t uij p hult J-utauitiifaupJpuli [ighli ip n fu iuV£Lh p h um j 
tutfu in l'J > '"l UJU /' " '" J'uinuio ^ a u ui uiuifua uuia fit aj 
hu ftlt; ih a u< il urhi&uru hl- n in m quin "" puui— 
huiuMuliui 1 11 nif 111 uruut , ^b. f'J'" » apui^u hu 
niui) iiiuitfil ij iiini'h ji il'l.if luauifpli 4 ft ifii ui q fi p 
ungut jt ptuqttif>puf> : U.ufut Ijutpqatf Ifp pioup 
nifii 111 11 -iil /i'li Ij in ji Ij in 11 11 il, uiliapujilikpau ku 
utunug a_npb-nt-'uh,nLpr t huJij 'tpf'J '• lh'-hfnpq 7 
AuJiTuiphauiuD in tu mii 'uthuiu hutphuap 1/ l[ ml. /i ji 
Ann u yuiuuihh i , ,j mu'li ah unp A m n in if fi /i h, 
hu ij mpAhuif Z, • U'h.tij£t£p£hiij'up X JXifqiapuilrau— 
l,l/n)i ut qu n uiu hutli inn<Zifpu S [f-qü utlig • ("J^phli— 
Irut 1890 , Ulf- • Wut . fi . ) q^apv-#pu </"££ Ifut- 
phift h. nuiunlip quruhj^ pTl^hu Ijurhi pur utu Ipiili 
ii ui i, I, i ii ii h/^iahp hu utiui ' pphpaupfpuliuhp : 

ß*q_ • 81«" : lfp ipk <(\h^> utuutu fr If q-fjuut— 
uu ph ap hu quf ui mii n ultr puu lfm mm nmfrli 

Sfiunhtuug pum npnuif hu lim intim g iuj , 

ip\ *ii p litn'li hu iiniit tifif'h quimuiuh jati fr ii In put— 
unn mim m ui ij iiiiuinu 'auprhinuq ml im fr iitifaq 
iifiii fluni tili Iiii PU< , n P*ß l'^> "I ', '" "*- ptlUI frlffrjt 
in i Ij i ii ii ii t^fru , um// nifii hu fluni friffro hu ni fr"} 
illlnif frtnttlll t frul^ tili fr iijut im) n i hl l, ui Uli lfm nif fr , 
hpH^ & >li' utplltn ffrltf^fru : Qurug miiulnl" h liuipnji 
m um il h pyui putlitiußh mint hutiiifhi puiliu inj — 
ii ui Ii Ulli il hu I, ij I, fim If m'ltu • all pualtpu Im If 
in m iiul ii t ld In Inf , ii fiufl\u mli ii Ii fi O'iuipl^ p 

iftujp hu Ifiu, tun. li^ui t£ pul iuj L> piuja 
ui fi if m li I, i .nun nif iif hu uupuf • Ll t P'"P'1l , P 
ifiuiii mii ii t hl In'liif hu luiu • hu muiunhli ii in n i\ I, in i 
ij I. ji ii in ji'h fi'h IJ I, ii if Ii fi hu if h uuit/li n uni fiuif • au 
iifi'iuili fi'li IJ L n'lm i n ii i u if m fiiihtll f hu linjll<uiip 
hi u fnitf : IT h ftp , ifh Ifahrhp ( ifji na purp puui Ii mli mli if puru u"ui4auiuit rupurauuid' huhpf hu 
pu)n- h n per u/h rn uuü ruh p a.ui u in in Irin tu , ah jn tfnWf 
nfl, um ^ ,u i/l* yiuAhhuAi ; J^ur g , hnpo-hui 1 hu 
najpui , ifh iif ui If ui ii I. if ui i p Im um hu uiuinnu— 
hThuii h fi'lim Ijin'li lim flu ji iif ui Ij in ii l, ij in i lfm — 

1inij\uiunp Jurpo h pur p tijui IftiAt huiprup hu 
in m lfm ii I. gut i huinuiiJurpauß'huu h ouiaiuoui— 
Ij mli hurpa-h : l^ur u ij uiu'l, iif unn t\ tu ti tu g'h , npag 
i/->/. m I. If fi'li mi ii inj l.'huii'li iujpho» : l*PP<PP 
Ij fi iJimlf in ji "luiiiiuli tun. ZfU-uij u • rl ' (Pr 2 «l*^ - 
fuuiuou ai hu i Ii ji ij Ii i u piuphuig tun po~ng • • •» 
jnouonil : 

Il fi If in. ifuiuli purj-un uurir £ •fuiuthiuuu • ui— 

nuiVliu lim iifi \ffr/' "2uj 34/s ) nnutinuhihuAip'li 

h, , np nn fi m Ij uia fiu i lil h mil' p hu loppuauuibrau— 
jil l.unl' f. luiu a ph h, , pT^hu afaujuirhpnu ^ 
punhlrauuiit , puijg tauuiugahii tlp\urj uiithli 
■^niinuih Ii 4urifujnOuT pni/urt^ruujhnufäpulip u^ui— 
hm/fauuro- : */.^/'£' ftl - 34/! . <{,f]paif\g ufurubliuj 
ifhb-uiriiuh mn->!lti S fiuahuAiu gtuijuop thni— 
J"uAruihhy> : 

ß*q ' 36"*' : V/» ii Ij ii Ii hphpapru il 'tun p 
«O ui p a uhuih a uß-h Uli uiuiuiifaupT'huiii S /' ' '/ /. '""'"/ , 
ituiiifh; nuifhifiih, uuta puiruphur j uhuthu h für— 
puiynua liuiuim fluid npruunglr und *» uili ilrn u &pu— 
nhiui-rg : h y. «I n,j,u 1820» : — (*rj. 36/c lf,uf 
. Ü' mli ji fi tili m i ii i fi ii uiii ii nif hnhittf p nn pm — 
nmlf in IJ htit'li iiiiiiii l.li puui 4 hu tanuuiuphli puui 
ufur^iu'irphfaf ruurpauu hliiihuiauiulihpnpa-h J n — 
pautf Uta. uif all rn'uaupa uitluag puia s alt urai — 
liiiijili'h fhlifVli fhphoiautuiiArhpapif. uiuaupu 
mil unij fium yippitn phuru Itnpnif nunnhurj innu — 
i/fi/nA» : ß^ri. 37*" : 5 1" p 'a uliutlfa up7 ft tit uiiuin— 
ii in [<l /.mii S/n ,//, ml,,/ : UllJiqpp' <S.3iuu ? huiiijii 
timl.tjn mlfiii'liu ifutii' ' hlt\iujliji tu h ultra h if jr plrttiifur— 
utuiu^u tfuhharäi , qiuiLUtuhfaupTpulr , ifltnLiu— 
n n r pThuli hu nlfiu mm pmh • : 

Sl'tlLSmiMPnbß-hb'i, *««ty. <*>''»• >lt-rr- 602. 

UUSnhU»UPU'bnitf»hh'b 

1782 bh * u r n a % h r * ß-nua.ß"F 317= — l^b\Tn^p•^^^ , 17-5x12; 
— , ^nn^(^•^^'b , 12-5 x i- — sm* % 19: — ^bpi*^' 

^bß. Ü2iuQiuljiii_uiö' : — 'b^hP ,, um|iinuilj ifuifni_p 
pni_qp, puimilj[UiC luiTüLp : — ^URU" ljiu2hliiuqif 
pfiu\|ip : — 2 1 l}.'U < MLl^U. c U'P , uiliuipuiui ifRiuguiJf uiiftfi 
Ipqif uiBt : _ «W ßoinpqpp: — aUP^U^P-P' 
^ni.Gp: _ lunPU/Mip-r iquipq: — hjRPUVP, llMJU.- 

»unpu^f-, l > nhuu.'b3U.aup'^•p , ^ap: _ i,WB' 

p-q. 7p» inujiuq|ip ujuiuilibp ^p- "ouipbljiuguij , qli- 
qbq|il|. pq. nfrfip mu|uiq]ip njuunl^bp ])• Ufunnfi fipq- ßuii_npp, uppn L ß: _ n-USUP^' PI' 316, 317: — 
d-U.inrbU.4' 1782 ßn^pu 17: — ^PbS' mtp 3n»lh. 
fh- «Ilui^jbiufi Ußqti-pliuigli : — Sfc^K «IbQbuipl! 

— 3bCUSU.4U.fpnM*bh - b-P' PV 2ui, 311p: _ Sb- 

f l.l5l^n^p•^^'b•p , w ip- «V V n g A- ^«ihmGuij ^ 

^•thiuQbuiß, qnp bui ifbq 2, • Uuihuilj A,- UpuiujbuiG : 
tu uiauifbgiuu p i]uiGu jiuifp 1904- A" *^P- 3ni]Gui- 
QbuiG, M- «II-»: P"q- 2t« intmuGgf pfi ilpiu,]* «b q.pvuiGl: 
UGumGbuiGg 1901»: c.l ITU8P !5in.niUi iUSbPb'i« uiiiMi/i-nu;. :sr iL- 'i-i-c-r- «i- Il'.„,„h,„i,„ I, fJtf ■ Im «iuiiluinomni pjiiü 
in um iflimljiuü Hiiinmiuftuipiulini pbuifi l/mil 

,\ >ll in II ll III in in in in ii In in lim in ii ii i fl ji i ll III Iflflll — 

ifimn uiif 1,1 il' ii im ii iijuiinmii fiim'li fi < in ji m iji in ii in ij : 
I/.II ■^lll'lilllllllllll ll IUI 11 1 [<) l.lll'll -> IIJ jl If II l llll fl 

lu'liij fi/iu A im miiiiij ff ^ ll" i [i i iffihuif : i^iuLiit— 
ii/.iiii im n in ii i mb in l'iii'lil, f ii i J' Ii illi I, fi il (im pui — 
'im, ff l.'li( H fi u ii i ii I. Ulh if : iimi Ii //'>"/ .l'"J"'i' 

/hm fi'li in n/im/ fi ii i fl I. mli ifif fu\m puium fJ fitlt 

'hm In m im l Iiii • QuMnuia.ll muiu in fi ph fin Lftr h m Ii 

liii n'li h : li i 1,1 m iiii il mli I. m j Ii fiu m filimifi ii if 
iI.iiui / // s in fli uiif l.m'li fnii fi fiiiii jiii yn lj I. fiuil, 
/,,, ll/.l/ill, Il'/ii/i/Jm/.mf li'liirft HflftlllfJ, ff ^lAlb- 
ui/ilf h t/uiiiii ufipnjii Ijitnui pni. jutii'ft &kianu 
1T.")4, /' Ji'i n, /,,,/,/, •_>» : l?i fi ifutup* "£uipn({- 

rjjipf : 

ll, . ll'lUllli , fr/ij ■ Will : «//./i filififill, fiifini ii i 
/■ lim ii i il' iffiiifii us ^ iffiifiilif ijil'uifllf fl"'/ * Ul- 
li m ili m ll ll il mit ' iiiu mlf //#/» : ß'if • S"' : « «»«' lfuit\m— 
iiinfffiin // /// /" fi'li /il m ,/ . ({ Hilf Hilf ll il ji ii i fl I. in h 
l/fin'lili , iifi ^ -» in fi If im ii fi um ifi fi lfm ja fiili ": Hilf— 
if utifimii ,1 m ii ii in in I, m ii i IJ ji i'h : II ii il Ii mli if inil 
IjiuiI'Ii •l'l'lfl'l , •viunh ^ "liii' in jiiiiiuiV .puAi ifiii— 
il' huimj'ii ii i'iil,/ hui n if null um •> m i iiimii , '/"/' 
!• I<H ii /• iiiil'pnlijp In. utliiu fi in in n* iifiu-, b unt 
in n> in .in 1/ ii /i Ii ii I Ii jm i Ii m I. in Ii : ß'if • Wp '• ././.* in ii in Ii ii i .ppii i mn in 9llH- «{J Hilf 111 11 n iUL.mll— If lll..ffhlll)llf» i ß'if- 11)'«, '/ fli\IU filli'lllll Pfllll 

I I /'"/"/ ' «Ü m If im/ II ll L Ij llll I 1,1 I, mli III 11 111 111 111- 
iS Ulf llll /ml h ji i/ : lliiiii/lii 'I Ii ■> in /, in Im i 1,1 ji i h n 
fJinti.f hjb , itfiu.hi flif ■ 1()2/': 

B- ifuiulT *pmpnqf : f(hi f . lfföui : 1. «8np- 

il Ulli ii 1/ ii mli I, i ii i/ klln ii nihil if fl 1,111 /, ii ii ii h Jim n n 
7» fi Ii u in h n Ii (ß,umni v~nf il l./ini : /•'// m ituili •/ mn'li 
Uli an 1^ niii I. 11111111 tili * hi h fiiifuifif mriLuti 
/,/■</ • IL II lim ii • P l<l x y 4 • \i Hilf Hilf ii -Ii ii /i ~, ml/m — 
/riLftthu/U /ll.n m ii i b-nj : Hl/m/ uijf hlt* m/Im/ hu ji 
In ii in mn in ij h* il m ii i/ l/tit'lt ( ifh ifh n ii n ii ,1 I, u ii Ji 
nitl'lrn , n/m// t n L m itf tr p in hi in n i ff h Lii nifnptfh — 
fnjlr»: 2- ß-n. 172«/- fiu . %n,lf. J*b . (> : «^ 
n :■ Sutip pfjL utp'lt IhumniJitnj tun. uutpn_hlf ; //< 
1/ m /i I. il /• ffmipuAitihf h "lih pnnju'li (ß,u in n L.b~nj% : 

3- frn. 180««: fil,. \nulf. & 5 • 24: Qu,- 

i/iiii/ ii in ui'lif 'ni'lim i/'i, nj~nlunij : U nup ppü fUtt— 
liiinp->h -^ in/ i inj UL ifinoo ilfi'in hViu'liLhu h 
i/ il iijnu utn h jnl' m'lim / nopn^fffiLu fujup •»>»«#» : 

4- ßif 186««! fin. Xn^lf. <^9*- 7- «8ut- 
i/mn n im u/m i/ il mli ifhliiln h if m htiMii'ii t/Llmi!/ : U h if in I ii fi'li ii fi i/tfinpA flLp flUllflHIfhf Ifllllffl 
il' 'h'h \ fi ij in fiiiliu'li ffh'liuiif» : 

T, ß'if 1 IM - )/': fiu. II. ■ Mnpu. 3.. 17: 
««/m/mJ/ iifipiiju (fiiintiLb- nj • Ifnippu hiupn.nL — 
i/ lnl' 1^ ii u fiu in ml'uiiiif ituiifhutf t juiifif^ fl im/ m — 
llifimn h i/ fiu/mm if t ii if , npuflu ifiiLuuAtt h i_ ut— 
unLün , piu'liiffi fiutpnnLqfiil'^nn), fufi "Pff' 
"linif ml'h iiii . • • : 

• ß'if • 207/" ! /•"'' • Qntf-Z ■ <f- • 33 : «Qiui^utuu 

/•mil /im ii m'limij : S,UtJUlf ,1 mil' lll'lllll 1/ fi lUJÜUftu 

iiihin nil h fh 4 il ni p n h m'li if piuil' putuuiupu J'fili. iffi 
niu ifil' mn ff Hl h fhuhf pinifiHaiuifutpnL.fyfitJi»: 

7- ß'if 218/«: fi»- ir»"np. h- 19: «8ut- 
i/mi/ ii il'hifiuif : lf,j). futtfi tp utn_itt£fiu ppfiuinn— 
utha ii fi /nn ff fnu , tultiFlirini ftf'p'i'li In. junf h'limj'h 
il' l.i/ m i/ A l in il hitt f ni pTpili^ : 

S . ß-i, ■ 228«" = fi% ■ ITujmfi . h% . 30 = 

«Quin niu ii Jhp9h ! ii tf immun in nili fi : llff'n'' uiif— 
if nifiuif nj u hi- iLnpu-niithjui utn. I, ji Ij I, ij n i i/ mli I, j 
Uli' h if in in p ii /null uifiniiib-nifffiili Jhpvfiu n. ut— 
m m u m mli h); : 

l,i. in/ im/ ^n finnwV : l fhp9 ffif • 311/» : 

l'li/nn Dill nntj\lL jl n l/inif ju /, in mli I, fl /i .. it ju l.ll 

II' 'hl""/ I'* >' • Z"'f"/ fiiott^l. ptitf : Hit/m fttiilil/: 

fr,/- 'M-l,--- 
HhdU.SU.iiinnflhß-hMi-fi: 1- uihu p^. 2- ikpf- 

2« ffn • Hl 1 '« : «& h * in in m fi tu n$n*U o n jAi tu fin n ji >l tu u, l.'h f, u : 
f^^iif^m hi f. fi Ii ii tu n'li f. inj >f ji fi fit ihn an 4 niMilttnbuML ^ inj £ 
ni ii ri o in ii it o ol. f ui'li ji n'h tili h liilin nu n tun Ulli uiii. mtk ui u i*. 
il h «V 4 k r ifh «V in s in mn n if'in in h uh u in uinnt in b'iu n uiuui L iii^i 
■ viiiii f> it tttih/ö 1 ^ s int m um ii . oniunh nininvftli ifniuu uiiiim 
n in il hli ti tili ti ini in in ii piunttnu it niu niliu -* tu i tu in uj , it u It 
hnLniipn.li n nliin ph itnn nili •^tiah+ms oujpnnu P'*} Jl' , 4 > 
in ti ' tpnihh in I } ii i if h ii *> in il' mn im in n t ftrhuitl'p p mli p iili 

.. - '/ in fi in ti i j<f f. m'li finnm? i> f, n t\ S /// U in Ul in h III I uhiitijth 

tiiu*ni *in tJ Ii tujni ItJhiiiifp (ß^uinni in «V tu * n iu i apng- • • : 

(hn lll fämjU > /- if fluni If -. tu ii in fi tu ff tu ij SU/«, m'li n i JJ l, tu il f S Hi- 
lf in p fr ^mjpu lFtupin|iGnu Pbljui(ibuiG Ji S^woLubiufig 

h ui pu *£ ti' hh~ uiun i u ni ii m ii i miS m f m'h \ früh h phptt /"/-/'" 
ITlUXnplrnxl <l)lUppblU& ht. mj/^ f.pht-hffi />"/ pniftnintn yi 
/ m m fi'li m ii t n ti tuntfji h L. puippmnnj: Qu n u tu prutpatlui— 

'ti f. m f ij ui ij nu$ n i ij if hnillQ h )i n n ut ■*. m u UJ * tu ll h p in lll U 

ij uj ji iii ui mli ml. tun Ii irJujip-UipiU] lfbfr|l \J,ppUl]|l, opfthiti— 
If fi if fi utn. llllicipu n i u ii i ifh tu n ji ji n i jir ji i Ii infini tun J>M/S«#— 

iitiijjin tnl,p BohuiGütu *Tlui[pibiuß lj.(ilj|ii.p|iiu(jji |i *i,b- 

[lu inpll diu n tu oli i tu ii fi ih ph tu ftJh uih il I. ii ii f 1 7<***— /' jnl — 
//"'/' 17»: nuiimrb, anh8u.li 411.3 • aon^na- im-nv iriuM*- i* ^Mjtit.u , 604 65 603. 
M n h IV li b L b U 3 IT b M 1 (1 K fr h h 1 * r n 8 IT (1 «l U h U h p-flM.fH*" 17:;: — in;iflll>f>i>l>V 23-5 X 
18.5: _ l-IMlhP'l'U'i,' hpljululi 20-5 X 8 X 8 = 16: 
— 8I11/P-' 40: — P'bPP'f-' fcbfi ßjiußiuljriLiuö ■: — 
'i,li|i|<>'' pnLi|p ptuptuq hi. uufm [i : — : lill.P,lF" lpug- 
mbuij qnqbpß Ipiijhlpuqir. Ijafiuiljg ]uipuiquiqif, i|bp _ 

jl.H llinnqnuuft : — ^UVWliniVf*' lfmfnt.p, ll'|uujG 
üb ji +"|i(l bqbpf hjbdb;G uiqwinnuifr: — •M'P* fioinp- ifui- 
fnip, juinuiq: — luniMLS-l'P'P' tyBptfm$pp ^m.]uf: 

— hftpu.w, iiMiuiuiiPia-p-, i.nMiia8iLHU.Pi-p. 

VlttP*' ^nfiji: _ *HttSUPtr PH- 1- 171p— 173p: — 

d-iuriiwr *(;— *f* q«.p: — T-PhS, trwni. w* 

MIJ.airil'1.. Sb'Uh, SWI.Pf-' luGftmßop : — sMfttsiyflJ.- 

Wdhww ^m.ap: — s^; r l.l7lln^|ft•^Kuf• , pq- ip- 

«S-fib(]iiiL \\ M- "flnijiu 1807 In- Gnpnqbguii. quiqifG ji 
■IJibßGm !!)<)!)»: — 'l-lnii- llpiGiuqGbpp >bGf GiuiGm- 
qUiö : 

U'mmLiul,,, f ß*i£. %u. «S»jipf ifhljtillt- 

p4ruifi h|i(lcj qpngPi lTni[u|ni|i 
ljnvit(ilj||inul7 , '/"/' t[ßpuinpn 
lU.iiiiiiif U.rii]-}i|iTufiiuujo^uljgLiij <T|oi|nu ijuqir) : ui- 
uilrinli j"uF[i SkiunA 1798» : 

//. • I*' L • '!"— ilp : W>1>£ \T>>»>l»>J i '//' 

«/,«// p, L . 2«*' (2- (>/>">»>'>/ 4-7)- «//''/'/- 
«/,« // iiiiiiimt'l. ßi ijop^nAi U,""i"i~2>~"j pn— 
l""ji/l' i ""/'/ '^»^" ' ft ^'L°l' k. n ih r {f' n " ,lt % 'll' 

il ll ill li n uliiiii lutimß/i i/'ii/r/iii^ Lniiiu^ , '//' m^ 
"^ /' iim-iifi '//'/"' iPhrpÄlÄA nj f'J^'P iimuilL/ 
I. [iiii'lijill I; Lt. Lpw'iiLm/ , tjujuu aji /AipuiiL/iiif 
i/.-ii/'li li ft m'litti £titifli Li- [i tj inj in P [ti'tl 

in lim li £/'"■» ! in ii in iil. in i li 

-» f« l/ Ulli Olli L III I u> III II II III L. I V"V"/ y //// lunL iiiii uunhlrliintL I//I ilLlinl; \)'u"'["!//i 1<I" • 2'" 47/' i '/"/' III' '/""V^ 

Ll. iiiiii mii u i U jn'li pn/npji (flifilJ— «£«//# n/junu ImL. 
///fh» In n (i ui lt (i n ,)' ll) tpirL.fi 'IE 'll ii iiiii h il mit Ulli III liuin (i m p [tili iffi fffinij ";//' 
in 1 1111^11 ( ul}|l([p(l ) ' i<(j mit in pi m il' miJ'/i ni£— 
Itmin-i/i int tun nii /, miiitii n i ji put f<i n i uuthna i/ll.'/">il' l'L '///' inj ■■ 330 //.'/ "'il "ij !•' ut^Juutptp 
buiiit. Ul,P • ,l""l'/i l"~l'"J '"' Ui£pjiup4p 9.j0 
il'liiiiin. U^qimi"'» : \f l.l^ili fp Juougkpp 1/11111' fiutu— 
nm'li'li il'/i'iii 1/ in l'tl'fi mif /'/' I, '• b'""'l ".'/" 'i'"l' 0* 
'II'" I" : 

/.'. !<),/. 4S«/ — \)\m: «'/■/'//yi bil>u ir>n/- 

iilnili' ^/i/iu tnjii /' il'iituuii uiuifiiilfitili mump— 
Ifinpisni iftifiiriiij^ fftupJ /# H iiihmij s in iif in f"i 
Ijuin liumtiLiiiJ lfti*LijtiiL t?//it/ , '//' iifmmil'L: >]l'[— 
tTuiu\ iriii/itpn/i»: I1luI> X '[/• hl: 

V-- ß''i- 91»'— 1.1«/-: «iri.ll".,iP[..-n %/■'- 
Htm ni tili , U,i im p/ftiL.p 'p'^i • U.i'/i '"J" "-/'/"' n l'~ 
n in iL ui, filyli JtujpLptuj , uijupli^gh Li. IfiiiLmtf 
/ii/iij/im'/i/, Ltfiil'l) , li QnL.'huin Li p I^mm fin mi/ 1 ui/ 
f/ii* fi '},!•' mmi/iiitj» : !'/• </"£ : 

'/■• ß*i/ • llfy.^141»/: «///•//»/» Pl"n 
ß'ni.iiij • Ihniupl/nt-PpLU • l'L/ijm mj" L ppmjL — 

l/l./ll t 'h fltl/l/p^ fll pilj Hill ll iJhIJ^I ly'l'l Ulll/Lll , 

in, ii /'ii i>h Ll. [uoiil.i/mi , /iiiutupl^h utiippil '//#/» : 

Iß- ß''/ • 141"/ 171"': <aGi"i"uVmpiHHnL.— 

P/iili li l'l/l'" PH °l'l'"""J <i IL" in l' lf" t- Ppifr • Itp'/— 
l'iif'i/. ty'PP" oppfitun • 4/'"'/ 'fl't'-P" U '"/"/ii'p /' 
>htiLi/ii fi »i'^y L-pputjL-ut inj lyp tFjrifpiuj% ( h/'l'^ 
o/iphmij» : 9'Z • l/h : 

I'ii/ii/i'Ii m/ ifpLiiinjIr iZLinil Lu , mump 
hui ii/t \fuuiinq ^mtl'iup /iu[iup utijuu milli'llif 

ui/ 1/uiptLl: : ß*i/ • 59/' • 'lll'"" [iiittHHiuyi[iit— 
Pur p hin ii'p iiiLi/Ji m'liLijmb- I, «'/Y""/'//' i 
PI' '"(j)""P k$[ r ilLI/nH^Pl'^" it/iim/il'mif/i fi 
n ii ill ii iflimijLuif /;' , "/' i/uL/fi l,p [i ilpi.n 
LpLuii» : l [/.p£- pi/- 171"'' «fr/"""/' tipp p utn— 
l/pli /' »/»'"" .pn St,/' , /' /Lp[tuii jint-pinhupa , 
imili ml. mhii /"" /' '"Ln[iii » '"/ L tt 1/ Ln i/pLtf : 
l lLp9 ■>/'"'/ '/l'"!/" M '"/ '" /"' /'» : 

(il<r,l!SI).<iWH'nhPhhl .«n-i-l' ■■ 604. 

II h b S U P U li 
[hiß = 1043 ^nKO.P-P"' 251: irirtMIM'H'lO. 5 X IS: _ , l'pm>^»•^^*l. , 17x5-5 + 5-5 = 11, frpiiupi-ß: — 

Sni/P- 1 21: — Pi)PP"P- % ß^ufiuiljr.Liufr 22- pi-pm- 

■l'iuß^Lpp 12 pntijp: — 'lil'hR'" P n,I lP liiinun hi_ 
phinpuilp — ^IJ.P.IT' uiinjuinuilj.' fihpup jinp b>- ilpmß 
i]|in2ifuupupijiiLiufr Qllfnup ll 1 "?! 1 ' ^l 1111 .)! 1 qiupuhpp 
I li im mßopl;fi iiipf>uiphui| ]iiiu>) huiGminÄ", fimhi ijnii- IpuCfßbpp fpi ifp 4Cuiunii»ft : — AU.WU.ITUW 
pßqhtiiQiiLpp p;uL, puijg [in uuiß(jf'|i . hpphifß ßmhi. 
pßuiqpp 4hp|i ftuijphpp ([quiiliophß ilGuiunnuA ' 
upuinniuft: — I-IM" pnpipqjip. 2 lum JUinuil^: — 
. ( lll.P'M!. l M>P'P- > 2 1 "" 1 ' qiijritfqnjfi , l[hfiquißuiq|ip, pn^ßm- 
q|ip, juijni): — lull PRI-l-Pf-' ulp|pfiuiiniiqbp Ipupifjip hi. 
nipjii qbi)b(||il| qpbpin|: — lull P II.VP- ' pq- oi», 7(i"'«, uii'iuri.. ;;iii.;;imi <;<; ITU8P 8(lh8UW :IU',I;IM/i. UliU-IH NU; :SC- li- «H'l'f- M-: Ulm, L05ui li|n|ilili|imlii| . (iiiiTiiil|iin nji : — 'il'IIILIull - 

|.|n, f.' w.,li|, : — I , II I > II 1 1." ■. , f 4 1 J. « » I i- 1 " - 1 - - • *- * 2UIUI b. I..u(il,||, : 

'ii'ill.r I'- ' \>>\- 75p- W'in|il|iui • ifopm.nmi.np, ifmünu- 

iiuliuiqinO li i l|iiin|ii|iii i|i|l< mniiii iipin aib . )■ in i in lj im li jiu- 
»nn, ifpm H.i I, uiin|Miili|i slil. |in i li|i ^Ijiuli. tiiiiii li in i 111(1111- 
l, ,..!»..[. i. (i huidmuifr: — M-II.SIU'1)' |-<|- 2m— p, 250p— 
251p : _ ,1-11.11 Il/Ul.ir ll-'l.l- = 1643: — 'H'l'ü' IThfmjti : 
— irlL'l.'ill'l. Iil> IjUftirni.' himmnoptQ «jppip: — $\}\V 

iii,m inuij. Mi- 'ii- 1 «iiiiiim ij .ii pii» : — •H'r.ii.sii.'iii.- 

4.pnhP , ^"b*' |»'| 240m: — Sft'l.li'inhP-hbVp.' i > *i - 
Jim, nir,s|ili : 4>pponppn iruiQhmC li- fl|n[uhG l|p ,]'|'. : \Y ,••„,!. m'ii ii I, lJ.ibuim[iiu(i' //»// l(in'ii 

Hilf iniii finli ui'li ■ IJlf • '.'tu- If in in P 1,11 ii : /"''/• 

7li»/ If in ii 1/ ii ii ( IJ'iiifi/itui d'9. 9 — 20 ik'"J ' : — 
ß'n- 121»" 'liii/fwu : — ß'i/- 1!).")»« {{iii/^iii'/i- 

ul,„ I '//•/'//' l'f'l ■ 248/« 1 «/'/'./? lhuighiu L 1/uu?» I : 
'l,m liiuiil lim Itl ju'lij) Li i/fuifuj, £llLMp , l""JH 
Uli . 1 »»»' h'"l ll.i /, in in fi iii'li ^m li ii ii iiili Ulli : 
W m in [Jl, ii ii : 9.if iij * //.finif, ni/iifiif ■ ä£q • If-im— 
i iiiu/ih I, ii um Hin: Ü(T O uijhJ' ,1 ,ml m hm lj ji 
ni in in/) : //."/"' il'hi ii U,i h in in /nullit h [i/i : /<'''/ • 

250"»' h'"J «lUl'll'l'IJI hl lllllllh fl/lu (f,Llillllllfllll — 

uhu , 'l^iuii'li li il I. ji ii i ii in ui ii I. u ninij n l'u ii ji'h jiiu— 

iiuii'ii ii m ii ii-, mii ii in ii ii ml- aii in ml u ii ii hii 

uiu*» : U.fu ii Iflfii i hl, u u huiiiuh , Jiiuhiii/ii/u 
h/il/ui ufiihiul/ : l>u/[ [<fi/- 199"»' ßutjAuiuul,— 

11 1^1 1,111 l<l Ulli in fl, jl,li hl 'f ui'li Uli h -illl lllllll'llll J>l,li 

l) Ulli h II l) II UU Uli II II li li im,} 

((hf,lß.SII.'irilh^l'h(,- R-f 24!)«<'- tpift >■• tcir 

I 'u hii ii ji III tili Hill «</*"///,/> Ulli huiltll ll I fl fl // II II II II II II I ja L Hill 

^iiii ii Li j) f<ii i ni hl ^«'/' ttiu iiiiltiif y mjJif Li ii' Ii nn Li 

im t jiutL tiinu i ui i ii in i.'h li ii - iuiil t 'h ■ j' ii i, ii ui i ff,, L in in ii tu uu 
fi ja tj in u uili ji u ZlUtnn Ir l^f* ji S uif hui tif L tun i ja I, uiu ,\7.h//i'/* 
*r /' / f"tf"f" Ufili L i. If in jif ii ii ii ii ii ii ii i jdl. mu If • l*$ti'hui&uHij 

A\Lll Hilf li in /im fi./ m'/i L I. m'h iif h in ii/ti Li iL in*!! i. in I iS iiiii iiij 

u um iiifjiif'h (hu um l &"J (TP l lUJ 17I L^iit) nu ni'h ni fi J m'l, ji 11 L l 

iL 111% L 111 1 y /'*/''' /' '//" '/'"/•""/ ttijiii fl Uli II] i| in |i li li n ni /*)* uiii 11 11 tfui Hin ni L tu LlfLiiLifuj uiif um im h [i (|'iun|i up 
inhq ujuj|iiiiii| Aqüimfr) //* r^mpAhtu^ u»ju um fift H1L111111— 

II muH /"'"/ /'/' *f "* J* /' il L 11 'lim jii'lii, UM all •■> 11 if 11 1 'h Li il L fi 

h'iinifimj'ti Li iif.fi uufbab^ngu ^nt^nju j // * m m m If Lr ff'fff'- 

fl * " J» * " ' '"/' "» l'tin' t'ni'li L 1 h * liiiii'lim ja jiiu h m Ata fiij Ifimf 
iffiimLfiij Li L jil I, 11 fi i j ) ui'hif tf'liji ifiifiuitifiJ'li IfmjLi'ifi If['{ : 
flftj* Ifiiifiif tnjf* jf'^l'ffl 4* /' "i 9 " 1*1' 11 in 11 u • iLuiittii 111h ALif I. 1 
if L 11 ui u ■* 111 11 ui fi in u 11 11 u fi ii L 11 11 li : ff, tl I^h : 

'i ',i,,t 1. L 11 111 s /* / um /f nun 111I1 11 1 ja L uili 111 iifL li li mif I1I1 , 
li 111 111 111 11 1. ui f I. 1 111 uu 111 •> ii ui'lil. f ji U,,i uiii 1 h nj ^uti fi j lf,uuim — 
hui ///"/"/. U,mmii*7uj ^nifiujli J in 1 fi 11t L mu u lilll'^u: 

ILl'tf iffiLifim uiu um 1 iiih 111 lim 11 ff,iLiiiuifiiuliii ji fd tf li 11 

^uung n%r- (1643) ir-ir-"!' l'd ""i ,% 'hr/' h > ^■'••...) v 

inlnil 'li 11 im um Li hi um fiif ui'li tf ft * li Li Ii IJ 111 u 111 1 11 u 11 1 — 
f'f l. ml, 11 n 1 f 1*1 ui'li /' tu fiiw> Ini Iih ; {yLfil.it utltlfLitif iiitlLüh — 

IflltU Hilf L fl II Hl f II lUtfUI+Ll/ jlltLuvjlD II S 5 /' iL" "l"l "ihn 

uiii Luuifu li if , ii if I. 1 ,1 fi -, ,111 fi'h 1/ L fi uinl^ii ILuiii 11 1 111a iiiuiit 1 fi 
fiu ~. m'l nif'h 11 1 11 11 1 11 li «'// Inf- Hfl II ifLfllllf llll f Hill II III III \ — 

III III III III HIHI III » lll III Hl h III f l t Hill L'lflltl'lf VuiulttU Li tili! — 
in in fl i/li'l, "fi fl Illt Hill II flu lll 11 I II, «\ •> lll III lll II II ^ // lt lll HUI Ulf tu II* 

if in f 11 11, 1. 1,1 1,'h : ffi_ jLitr 'li,, 11 in if,,,l t fi '/ in fiuiufl, ui il 111 fi 11 ui- 
ii f h Hill . II fl f in if 11 I li UI * lll lll UIII 1 ja L UI II f UIU lll II li L II If jl fl 

111 hin fifl uiu jtu : (f 1 n ii' 111 ft ult in 1 n n .V// /,» . 11 i.'li il L fi jji*/,ii$jiti 
ji ,S l> f Iß.ii in 11 1 nt o It in il 1,'h ni f'h h , *» ui uu 11 1 11 L 111 f 5- um- iL" — 
iiih t 111 fr y Li t hii 11 11 jnl ,f 1, 11 fi in 11 , 'l, If h Li tili' iiij n 1t jni 

iilI in fi fi in tili Li iJihJiiLuii i.'l, tun jlfijimmtu 1,'h V 1 1, u I, ,u / t.'i, 

ii L ft ifj- fi f- 11 in 11 11 ni 1,1 11 1 uu mu Luuijii 11 111 nii' nn. d . ex u{\ in if ,1 f'h 

I. 1 n x \uinjajiiiujauiu iiiti'Luiiiju finutuiuL in 1 o mit 7» // // u 111 11 11 
-. ml, if n 1 if i in f Lu- Li 'iJaifiiUH Li 1 1 L <f> / /*'// Li mil Luuifu 
111 ni, Ulli tl L fiaut 1 11 fi uiu il'Lfittif in il 1,'h 1, u 11 1 h uiii •> in u in fi 111 If 

IUI H fl li L II II jl y jl l/'jll II Ulli If Ulli' If lll I lt tuL UIUU lll V 1 lll If II If ll I. ill'h'h 

if 111 11 L 11 if I, : lf t ti'£ n : «/ 111 n n 111 im j ff in ,1 uji fi fi'h in If I. I inj 1 fi •// — 
tf t\ y< im 111 * jtt 111 tun nou im 11 tut , 11 n Ultima tut- tf riL 1 11 tt in n 
H.i L tu 111 it 111 uu •> 111 f tu f f'"tf'ff J I' "tu in uili h'h 1, ,1 ,11 if'h jtt}' nu 
L if fi ,f f, : /// */ L u im 11 fiii'ji ui 11 $ 11 tj ui 11 u ti'u f n nL 1111 u * f u 1,1 fi fi 11 

lt' !*[ If S IUI ft ifLlfllljjl 111 fi •/ ui'li fi ili,i'hl i y» L I. iXi.lf I jl > 11 If 1,1 tf if 

Li li L if j ji * uu 111 11 tt 11 if 11 fi il i. U if fi S *> I' iß,tiitimun\ Lt. II n 
ifitni t\uu uiiiLh j mit l t 'h : ^ittift il' L n «/»» : frtf • *2~i()f h"'f 

Jfuußi «ß-i/fj, IhA'l'h»: 605. 

«1 t S P n U 4.h U 1 U If U L b U 1 ITbM a bnhr»hK a b U (V U M U 8 "b 

UhbSUrUlih b h HUHU 

<h£ — <hß* 1/ mi' f^nM.!** 1 137: _ ^^^'n^^M<^v 124-.", x is= — 

(ijmliuiljmuHY Y,\, (ii pmf mß^|iLpp 10 piiLqp: — tiMM'*'' 
pmqp |'iu|iiul|. pui]g qopuiLnp : — lllkSlT* Jumun- 
f'uipmp ijpiuj l|uiTp iu(igni\ufr, t»"" 1 »nljuip, IjaRuilip 
bpiuV, ,f«u ? uift: _ inmi.'U).l<H-U3 «lUUlliriiim' ^ni.Qp: 
— 2,U"ii , Hnril.'l» , l'' ifiufnip iffimgmö", liuiqifp Juhnfi 
(hififui- i]bpp|: — l'l'P' üoinpq}ip. ] Hin Uli) bi. i}lnp- inhuiasii.- pGpbnßh^i: _ aUm-U/M-Pf-' ^n L Ql. 
ubuuqjip: _ fonPUW ^UUluflPUVB. 

SUPO-P, 'b^UCf jn L G^: —0.1J.SUPW l^n- liu— 3p, 

r>7iu_58p. noiu—i.s-p: — d-u.inri.uv d-P,— &9' 
q.up: _ 4-pt.o. w^iini, b-h iiURirno,. steil», str* 
mG{>uiGop: _ 3^^usul^u £ ^pn^f^•^^'b^'- , -.n L Qp: _ 

Sl) f Kt!lln^P•^^'l l f■ , l^n- Im: «Umufbiu! p ifkpnq p 
l l- ''ln|ul,. plil|iii|iuf j30 «nl|in- 1953" -1- 'li • lUlplib iu(i>> : nUMMTb, 8flh8U.ii AU.3 • äbfWPS. ITST-PV irbhP- • h ^hGVbU, 606 67 II' t,, ml. uili u £•' fl|buipnu 4,-p Ujt|Uiifui|ljuiQ 
irblplni-p-pi-fi. U.n.uilpugG. U.i_buiuipui(lp (M7- 
/'/"/' n">f /'"'/) &~l Ruiuukjuhit , «l// npitLiiib- 

/.'ll "» I, 111 1. I li In flll./l 

//. • 1« ß'n . Im: «Surtfuiau uMnuM^iulfinj 
um iii' fjj-kmurniuituthuäi luniuhuitju fui'li um 
i'iii ii I. iF lim iii.<V^hpnonu . oiflrhiuj Z^ni^pn. uiiLpp 
lJ,uuiitLuiirS> : 'hffu • (tt') <tHurhfuiup.urfip.UMn. In. 
-»//// £ yiuptf- \hrhiniupuM%hi^i lj ininßfbnu J nu i 
iii in im) I, j ii ii ii in) iii'li ii iii ii iii Ii ii phpb uiifiuinaurn. 

uiuhfuify '(^J-ifm. ß*. 136, § 2) : 

2' /**'/• 7'"': «9*/ • I* • Onpifnpui// um ml/m— 
i //// puiufiiiu rpfiuuinufi • 'Ijuipinh ifiupif.nj if fi— 
mli/ ii In) ui um hl- «-»«/«i£«///» «'liinnn«» {i^ififin . 
£■. 136, £3): Uu ( um l,p ul/uf,* 3- #V 7p: 
!> hui iiiii ii iii I. ii iii Ii ui i ii ii ii i hl Im ui Ii ^ ml iii iii iii ( /*/ • 
7*) < rl'hl'i' 1 ' unfuiupsfr Uli ii ui ii *fi pbutnnu ifhif— 
umhu ii iii'li pkfiiu'unifJr shuiupurp nui'iMifftil'ui'iib 
•uiil. I Ulf . Qft n k"tki° 'll'" S£~F i Stp 1 a ' L - tfnp 
iiiii/. il' u ni uinhbo : (J k& "bitt fuiuui fi1r\g £ s/«/ in— 
mini nniui ifni Sbp hi_ ifup UMuku £iunuk[y> : 

1 • l"*tl • 9« J ' ; «(jiutfUMtfU J ui "t in n L KT h lulr 9 1 / • 
• • "£'P U 'I !• I' tili ii ii in rppuurnu iffiyjiiipiiii 
In iii ii in ii ii i l<l Ii iii'li llfiiffilt II, um nL.it nj h /oiftiL-ui 
il'htf ^purif\urjb tmihfiiif» ( t^ififin • ß* • 136, § 4) : 

5 • ß*if • 11/* : «3tuifiiiifu prb npguiir ^uifi b 
In u in luu ii um i fl ji i li : 9*/ • '/ : (r p IrfiliiiJ ph hiftnu— 
iniiL.hr puii o nun lim JmiI'ui^i f' L p urpiup tpJ urpiin : 

S I. 11 lii'lll. l II il ij'hiu ifhllOJM m lljiu Ijm'lil. tu j , 

6' ß*U' 12/r: «//«'"^ uhpifuiuiuijiuufiu 9'/ • 
ü : 1/ p lju\iuj frir iFtiufiiii ihm n p nj u m iiiii m i. npiu— 

luu Ii iii'li iiiii in ii iu Ii ii t/L hmV-Oif fuiii ihii in Ii i, u ui i< I, Ii 

mpuifoy hfiiLfiiji tri"* : fir-.f. 30« hli'a tnii m Ii m : Ifiuj 
r/o bitrhniuiiL. II. ii u i in n in m T"J ,li ii ii ii ii Ulli III p ll 11 Ulli 
limil itiiirif fi ii in m ii ii i , Qn pnit fit ii ii h h In ii ii — 
SliLplfltli fl il mittit ii in it in h Ii -, int) m ii Am Ii Ii ii m li — 
hl, I Siuif p Ulli mu jjujinufi • • •» Hfi u b ii fr «'/.y/' ii " fi 
fißiuhlp jhpni iiiui/bifb .(I>l'f'b?'"f ' ' * i)l[iupiu— 
ii jt tu in / it S b fili, il'l.n il inj u in n Ulli mu m ti ii ji flau — 
liiii'iifih» : 

8* 9'/ • A9' • ß"!/ • 53'" : «//.//' nil"ii mijllitl in— 1 in II V/' ui » hl in n s 4 kl, f. Iu. II IIS in/ in ui p^p'l iiiiiiitl" hh um mli fiionft fliub'lih S L pli il'hp f) fluni u rpfiuurnu y ui'uni.iuhb qjpMn'u mj'P • • •» : /"*'/ • 
06p : «lAilpfii-p piunhiu i fi uiiu'li'i, 1'uiL.ftbfi , pju— 
ijl.111 1 ifuinpl^ npifh , fi mittit ouML.hf in um u 
tfUiLX^-fi , hiULiyh npnh iiunffb npifh ( ^i/*»/*//# . 

ß-- 36, § 4) : 

fi' "fiurpnif^. 1« f(hi] r. 50«/: <cfiuipnrf hl. 

If III Hilf 11111/1111111 U lib-fl flL.p f' Ulf/ III • IhfUOp 

uninih b ifhn moli jn/(b hiuph nnpuiifr^ : 

2* ß*ij^' 61«/: «tt/^ fiißi jmi ti in/ hu l/innil/ 
iurp iuipuiu-uriiu obiu'nlr il'l./iii/ Ü hu mu h j^phu— 

mint It • lf in ii'h um ii um yhll , mu in n I, in / ii n i'ii/li f)Ul— 

ljnpuij| uniinnLuifruipmß ujuiinppiupf p . . . 5""- 

UUMflflUMU ll IU II 1/ 111 11 l t 'll ll III IU 1 11 jl III lllll'll Uli. II /li Uli? p 

h 4btiuiuuiiuhb inbuurifhfnif'fr : 

,;> • ß"i]' 65«/': «V«//«A iiijitiijil.nl/ ,S hmnli 

ßuilpipurj upuutppuipql: , ««^ In. um i/ ifhh-fi 

uiL.nL.pu fiiui ik inrhrhiii'it S bui'n.u il'hpnr {yfinniiifi 
T* p fi u iiiii u fi : Hu il ho um pm Iii kl. nhnhi/hh 
•>/«//««» : 

9* • ß*i] ' 79'/« : «U.hnuu 4"/' • • • ^tfoiiuiiffiiii 
ii ji ij I. m lj In) '.\ui lim jil. ui/ : ^/iiuil iti/b tl'hn ii ii /'in — 
i/iu'li ll.ii tun/, ui /'li "loiinu ~, in in ii i i/ mli I, I ii il fit it in— 
uuilTifiL.p nn mil l.'li I. u ii i h iiht_p iifuipinti • • •» 
// uiii'li iifiLLufhu • «'/ > '"«^/ lui/urt Lin-fb kuAi\ ln_ ipu— 
uiui hn ufibh iu u il um p n.nj : (J ka~ b; ifutpn. hu n/m — 
tnm.uihuM < ii , puiy/i nlhip ^uiLiuinm p hif t/nph- b 
i/ m mli 1./ , il 111/11/ fr uiininiiL.ft l^p hr ni hifuiunii. 
s m l in um /ihm n mli in ii'h ii ij . IIiiiii t/ tu t fr if /.iiiii 

na ~"Ji. L^l' /' l" l'"J U iui[n Llfhiirnu • • . nphil' 
,/>hu iiuiii ujiui t) i/ h nihil' ij/i j>uiy inhiilltuhu hu 
iMifitfiifurn fhni.h'li bin / ji jl. tu i/ 1 u t/ . . .» l^i] ' 

SS/« : «(//«//?/ I, jt Ij ji i. ji ij j in ij in ij ii ~,'ln/ftu t/u in— 
jin ji ui'iiiit ij : Hu in ij in i fi ill.jiu/ f<f£ i) ui jiij'li In. 
mli iuu ii t li'li -.///// uinhiLn £?/» : — — /''*// • 102ii : 
«// iiiu'li I. jt ji ii ji i/ i in ij ni u ii /•ui'lih In. il uiit'li 

Uli lll'lllj n / hl m l li ji Ijjilii/ ; (I Ij n I, il u ii i ii in ii m mim ji 
l/plil 'hinl.i fl ifl.jiut/ ml ui'liij lj j In UI I ii ii lillljllt — 

"li in 1/ iu u l/pfi;/» : ß*if' 117p ■ ifkpfinpiuMi" «fr/. 

inpif u/n/ htiih hil , 1. 1/ /i in Ij m u mijtiiiihil u Jim hu 
fiiF ifkpiulfpl/'bkfmf ...» *1J.pf fd-i/ - 1 lSp • «/./'- 

%h'f liptlfr Lt. ll III II iii'li u ZfOflll I. ji l/'lim i u /i fi 

iml'lu^ : 

■:ii>r,ii.sii.'iii;iniihßi'hi.i! ■ ;■.. »/- ■ 606. 
•IhdUFUliniifrhli'b 

1773£ jhni.i, r>rii^'U> r<* 7«: — l^;\J•nl^f>^^*^, , 22 x 17-0 •. — 

T-PnM»'bKV 19-5 X 12-."i: — P»t}PP»«P' Q 2 uiGuil[niuiÄ ■' 
5, livpu.fiuQ^iLpp 1 12 pniqp : — Sni.f-' 47: — 'l^W*' 
j)iui|p, cfop im nji : — 411.HU" '[»p? 'I' 1 .]''" 1 ! t| »■« ^» Ix "1 1 ■■■ c| ■! ', 'MilTlJ.'ii'T' ' put, ui]Guil:« 'iE P ni -b F^ "^b'tPC ^'^ ^ ,u " 
ifp bi)iuö t, nji liuiGimuft- V: — llip * Goinp, 2 ll " n va\i— 
rti.,1, (niniu.ft: _ .0Rr'MI. < l-M 1 f-, WIIMl/H'ri'., Infi— 5* es ITU8P BnhÖULV :ii.-:'.t;i'l-'i. ui;iiin riu; • ASP- II. ')-\>v-\'- *!• : 1'll.VI'-. I.IIMIII.'i.!SII..VII.I"M'-. •i.iill.l'l'-- >..il,|, : _ 'III- 
snriii'.' Mn | <•• — ü|. . 7.",ui_7([|i : — iMl.ini:i,ll.«i' 177::i. 
jhuii\| qpi 0: — • 'l-l'l'ü. Sli'l.l' SI.T' Ulli 1 1 1 1 1 ) 1 1 : — 

■::i'r.ii.xii.iiii.'i riii'iM'i-vr .uuiip: _ s; i ; ' i . i ; > i f 1 1 « c- » - » » i » '* . - 1 -- • 

lllllll.li l ultimo >lli|i 1 im in I'iiiiN n | |il! ili.« il'unuo : 

II 'mm hiuliu 1/ /<>i/ • Win -. <<»|^|) (im |i uilin i — 

|>|ll[i fi'hij if /,,)' <|»Ull|l|lllllllllj|l(| , in /im/, l.iii/ l.fim- 

>/ /./,,/'/, In i ■ 1 1 1 [ 1 1 ti in 1 1 1 11 11 l).|iljt,liij |i l/,, sl,,jl. /, ,,j 

llllllllll 1 lllb m jHl/h 1,1 l/l II j fl II Hill Uli 1,1 -tll III III 11,11 — 
Hin I lllb Ulf Ji'h n fl Jl'll III Ij'll , III 11/ III II III II Jll 1,1 ill/llljlll — 

1,1 1. Uni' /• ioiiIiiiLuii I, if/./iinj uifhu puiiih JJ l t 

'7 in /i II, Jl Ulli ^, III II Hl /Hill/ Jll llllljllll'll < jll U U/1 -,111 — 

1/11/11/ I, / Jl /1,/ll/HIII Uli, II III 1/ III l/'ll . 1,1 III fll/ ll lll'lll, III I 

Jl jll l'lllll nf^u/^ I, -,111111 j iilll/ III lllb ll ' I, fl I, /> n fn/ ! 
I '////"//'/' //'/'/'• Ijlll II fllll, fl Li/uib fl f flu i u i tili. 
ii/ni'hi, iiijJiI' -l/ui'h) : 

//. • 1 • '" • ß*q ■ Wiu : ( l l/i iil/ii/i I» «(iuii/mifii 
nihil JJ 1^ l'i'r l,i i'iiiii 1,11 iii'lilfiu li in in ili in iifin ' in i>'h 
um '"Ju ii I, ij Ulli uilf in nf in in im/ in In/ il , "/',/» in— 
hm flu l,1i uii fi fiuiifiii'li fim/ in /f'li : Qjuiu li In 1,1 ii 

il inj l.i 1^ ii'li lil. J li IIIIII III V III In fllll lil ll fllll fiil — 
#</;//// Ulli Ulli ll' ll'll » , u I, ll ll'll -1,1 ii in Hill li ii li iW# » — 

il in fi um i IJ li i Ii I, fi Ii'li : 

|> • /'J'y . ~)/, : <<: ;{oi/ ni ni!) LofJ'hL /in/n/ ■ II. /ii/ 
iii-,iu in lim/ li n h ijimijiu Li in in iii i ii Ii .1 ii ij ii il ii : 

q • /''"// • {')(• : «O i>if in uib ii i kr I, /i u n i/ • 'I^iii— 
jL/in < I, , ijl, iilili/i fi Ii'li /•ni'lif,,, nijii iiiiJi // uiiim 
il inj nil nj'h$> : 

IJ. • /"''/• \)ui : «?> <>if in iiib li'li'hl, fi u fiif . 'IjhjI.i 
l£ III /" II lim fl ll'll li I, f 1,1 u in in in a III II u iliuiili tu — 

iiiiirthijli'to : I) • l'l'n • •'—/' '■ "ii 'llf II I Ulb UHU ll'll I, fl II fllf • 

Hill! If Hfl b lll'lll. Hl/ /Jl'll/./IIJ 1,1 /t'lllf Ill'llUlj'l, L/Ill — 

'li 1. 1 ii j iji in i/i in ii/ in > /// ii i JJ I, iii Ii » : 

(I • l'l'n ■ ] \iu : "i,m/ in nib il ' I, ,u in il lu'lil, /in /ii/ . 
Luid Uli illjun i kl /ii'li -.uijii/'li in fil, i 1. 1 in Ij ui'liuiii : 

'/• Ji n'li I. II Jl II II IlllJlllllfUllf in n Ii'li fl. 1/ I. Ij I, ff Hilf Ulli Ji 

inii -, i n'li in i in u f I, ui ii i JJ I, in li >~> : 

— ■ I ' • fd'i/ • 1 I ui ■ 4'l in finjuiif I, ui u i JJ Jn'li 

;{ Hilf Hilf 11 II, Jll HU II l'll „11 Uli' Ulf flu III if Ji in 111 1 11 fi u i — 

Jll.m'ii ,l)n inii u um u ■ IiuiJii JJ in fiu il ui lil, ah ui i Ji 

hm I j Ji in Ij ui'lil f 'i, Ji f Ji ij iii i Ji in Ij in li'li 1,1 Ji i Ji if ui I Ji iii — 
l/u/lil t 'li Ji I ll l'll ui If nihil j ["'h l'"J Hin Ji fiil — 

'liiulfiii'lil/ll . iiu 1^ fi uiufl, ;j lau f Ji If im If inj , junl'Ji 
S l,m n'li 1 7C~> // / // JJ in fiu il iii'lil, q I. ui l Ji -.inj— 

Ij III Ij III ll UIUjinillH llllll Jl SnIUHII 1 i i) t * Jl II 1/ Hl/'' l) 

If fi If Ii'li i/ uii/ in iji in fi I, in f Ji JJ ii i h r ii ^ uii riß ll'll I, 
hilf. 4-» : ''''//"//'/' « 'I uiun\ um tili iiil/in mii/iiii— 

u ll u I JJ I, ui h 11 lll/ll ^ • II jl II ij -, I. Uli, l ij III ll'll ll I, b Hi- 
ll l,u ij hin ii ii i n'li I. Ij I, u I, ij i n i /lim hl, i miii/i nl, n u I — 
JJJnlliit l'i'ii il'/^v I, nj Ji ii Ij Hin u um iiu ^,u ml in i Li 
JJ im/ ui i ii ji iii ij'h 'I in j i li iiij , i/up u fi Ji'h ui/f iifiumui— 
SB null b inii fi ui nfl] ii» : fd*i/ • 17/'= /"/ • '/. • «tjiu— 

Ij 1111/ 11 III l'll ll' jJ^ I/Jlll* / u -ll 111 jl Hl H I JJ !. Hill ji 

ufiuii/'h Li. JJ^ 'il'ii* t''i' l'l'^' 1 ' ■'"J""-pl'h i "('4' 

hll'lll ij ui j I, j l.'h flu Hl ij Ji ui ui i ii ji ii i JJ I, iii'h .1) ji i n'li Ij ll- 
ij iii ii : H.il'fuifVfi /'/■' if im Ju : , /./'/'^/'' ß"i/ ■ 71f ■■ 

//"'/ ( )' II. I II I Ij II I l//l JJ III Ij Hl I II ll III Ij I ll'll Jll 11 Jl -. jl jl 

u ui ji m'ii Ji'h fiuii Ji 1 i (!) tpLuif, . '2'W ll.jiu Ji //• ij L in / 

£ nnl' 1,'h in j'h ij in ji ij in ufl, ui in if Li n i ii ii i h sin n hl. 
iifnifl^u if Jim fiif Li /'//<(»: 

:i/ir,II.SII.iill.'ll'llhMI-h'l, ■ n.i'uj. : 607. 
UPnHhP« *r. S U f» b h U 8 h n 3 Mwun— ,vi. 1664 — 65 l'Hlh'I.IM-' 495: — ll'l;iilll>M-l>l>V 2."iX1!I: — 
, irill<IM>l>V b|il,,i|uß 18 X (;■.-) X 6-5 = 13: — Sn^-P' 

'■\[: — IHll'l 1 "!'-' I i ^ 1 1 1 Ti 1 1 1 1 1 1 1 1 ii^ 41, |u [im t'm(i^|ii jiji' 12 
|>nti||>: — 'lil 1 !'! 11 '' |)iui||). |)]unpuil|, i|iui||inli. iinnjlll, 
|>iii(iiiil| : — llll.J'.ll" i]i i ii | nt 1| iiit h iijiuui mnuiQg lih|i t'liiu- 
AimM||i, liiiju cUul[<>ml| i|iii|ii)ti]ini|. l|i»ruiil|[i fUiiit'l,- 
PiujiuO", i|uiil|ui(i ffibii|i lnudnuuö b(i, f|i) ifp i]fiuiuni iui> : 

— inj.'HL'i.u.i'Mju.a <inu<Tnn,w >n L ßh: _ auvmi.- 

iril.'li'l'-' libb il'iiiiun||i | ui i iriiuic)ui(V. ifjruijG p b uiu^bip 
l,i ui||in]i 1| uifi. ijlitiunn uii) . ui^uininuid bi_ l|inpni.uiä 
|ii||>l,ji: — £>, l).l"l-ll. c i-h ('•('- ' Minii. [)njliiui||i|i, uppnuQ : — 
l„ll|'ll. , l.l.|'-|'.' l 1Ul pirpuiq]ip : — luniMn.f-' pm Ti» p<m[- 
ifuiqnjfi, riiu->iu(|i<ii np : l||>||ll.|n|| riL'lrl'-' |> q • 3m bili 

,M„„v ,>]!,.>., Q: _ l,n^l]^l.'^,^^).. < ul.l u H■ , imm, M^a, 

liiiiMiil|iiii ii]i . Minii ifbö bi. ii|i]iiuQ, (iuibi i||uruii|i)b|i . 
nifiufif [pnpmuift lnufiiu uiiS : — M-II.S 1 1. 1 * ' !•!* * |> i| ■ Im. 2p. 495m— p: — .MUni/lilUr ll^.l-l- 11-ii.h'l- 

(= 1604— 1665): — 'M'l'iT P-uu^Vnu: — tyU.M.HD'l, bh 
'll]JUni'l. % lin,|(i: _ Sl;'!.!' 1 II- Inuiun-npip ^inBf: — 
S^P' l)'iu|iit,u i||n]. : — 4 r Uhf'' pq- Sin, 492 iu- 
«OuunjiqpQ» 3m- «3p«ni_u|i 'Bp]itiinna|i fruiauij ILlimiili 
ilu.pq.uiqbui»: _ {\ l-r.ll.SUllUS-l' nUP'MiVP-' pq- 494p 

luitfm. (i.ubL ijuipp: _ sl;'l.^;l^n^p•^^ , b•p• , Uajbi-h 

qnqt'l'ß fibpu]i q|iQ «-r-uipnqiuqjipf Suipbrniginj , Un m- 
fbiug |i SniatynV ''Ibinpuu ^- irni]u|iubiuQ, np qmbui| 
tp quijfi \\ Uiii^unjui juiifp 1902: <l,]ibßfiui 1<H)7»: — 
'l-l'S- ll|u(iuil|libpp jblif B 2 mQuiquifr: 

IT in ml. mu ii /' ^[lliqnji i^-]i Siupbuugnj 
'l'uijinqqlmf . \J, . huiuinp l/uul' Qifuuiu <«///»»/», 

in n Ij ii i'li 

l'1'i/ ■ 'Win: «'/'/'/'" 7>'"/""//"/ II.huiVJiu ^,iu— nii'iiiiu, 8nu8U.ii Ali-}- äbfwrs- im-cv ti'h.i'i'»'- h «ij'ovuj., 007 09 inrtplri (Lnmvjih hiiuJiiLpifmpmp ijmu'h mm— 
plnl tu Jili : <pnn tiiifi/_i> Ji ij i ii i Jn ii inil u 11 ii Li 

ij lllll'll II III ll\\lll Ij Ii Ii : fju jillh 111/ Ii II Ii ; 1,1 Ulli' II II II ; 

fju mm pLii iiliii £ 7» ii Jni in im : Q u/11111 im ijinu'h 
buu^/i.nuu» i ßiuh/f tt-ö(jf': 

1- ß'if • 8'": «^pliqnjl]) Im mit l.h Ji , ./""^ 

t 11 ll III II jl Jl l.l Ulli / III II LI I. I II iji II I II II II ili III I II , III Mll — 

liliiiinli {) iitmlilm i II ii ii in hl, ij iii in ji in iil, m I am Uli 
In ji min in Ij ui Ii ii , iiul, Mll -tu Lu t in ll_\ m ji { Inj ) il , 

jl ti 111 II III inj I, Ij 11 II ll 'LllU 1 I tflf II UU 1,1 Ii Ij II ij I, II III 

i/i iii ii iii ij uiii'liliij iii I, ji ii i 'hm Ij ui'li tu u Ii nimm In 

ll 11 tili 11 I, L- ll tlftllllliMUlL ij ll III II I LI I, III h III lull UI jl III Ij , 

tniiamltii JfritiJii&Lftiif iiilll^ui I, l\ »/# // ///// i J& Ji ili 
Ij in ji u in ij ii i u u in ili ui ii iu ij Lu iL iio~riL.uü pm />/"" f — 
il iii'liij * Ulli min mit tili/ , // ilniiA lim u IJ iii'hiu ii 

ml mit ii piulim ii Ji/imtf . I, ij f in ji ij tm ii ut Ulli mm ii 
liiijijih in <■ ui h I, ji in in ij ; I l,t ij h I, um ■ __."ij/i flu — 

in'iiumb~ • l /^iuitlt iniii fiUliim Im nminiii mit Lt. 
In ii ji -> ii l ji u ll Ulli litt III fl Jlll ; fju IUI iuiujiIi ^ 

'fipliiimnii Ii pmlili iin mul, '[""I """/'SX* /' 

il in i In ii uiil nun luunufi li nnlimi n p Ji : /• moliii 

■ il III jl I, Ij Ulli in ,j ll l.jlnij Li. /Uli _IIL.lt ll ll null IUI ll fl 

•/"'Ij tlllfl^ 11 UI ll I. ll III jl Ij ui jl l.h /im Jl jl Ill II f. jl 

ll III ij ll II II Ll_ mllL.ll IUI fit llll ujirjl l Jl y Ulli Ulli III ll I, — 

*l lf J? mit ff,u in n umb' Ii Amin iimit ii ii ii ihrl, um : 
2£mjli llllfll Lllnll ll.ii in ii i tun Ii .iL llll ioiil.li Uli Iin 
il in ji ij in ji III h 1 1 ii il ii l_ ii Ii t jl Ulli Ulli, III ij /Ulli l.llllljll 
in ui ji I, il m Ii ij /im in im Li Ii im in n mii um — 
i/ftiujini mm fluni li y> : _^il'il'm • imififp • '/ • '/"//"' 

1840, tjf> 7: 

2* ["H' I 1'" h'"l ^fi 1 uijn Lin uliinLili k\ 
Lu in in ji I, il ii i ui il I, ii Li. tiutii in il nnli ti mn lixl^liii 
l_ inj iltl' Ii tili ' I, ii mll il iml mli m Ii ii Li iu/ j niuij lllnll 
t; L ij m ji'hui'h / 1, ij ui'li m Ij'h Ll / iiiiIui ji ui'h Lu im*— 
liiii'h ; fj.pif. uijiiil ujm in i\iu li in ii ui nun ji ilLiini 

Jyh in ii J uiil' tm ii ttii il I, ii ii in lull h j, iin ii m— 

JtiuuiJiUfi uiLiili ii Im ili i> tili ui m ji I, ii u i in Lmii — 
ij Inj lili : (',/"/ hu nm lim Juli ji tili li u ui ji hm h Li 

/iml iii ji iu h , i ui .Jim h Lu ,\ J I, ii mli tum Lli ; ffi 
__. nif tili Uli ^ii lim Inli lili il I, ji I, tm n iiitiu l,n m — 
liiulju iui yjum ntu ^iiiinti Li nhu/'h oiin uuitiiin— 
h/.mij in in u Ini ii i int, ; /</*// • 12"' h'"l «</ /""/ K " I' l 

uiil hu ii ^m III ll ^ llll \L 111, llll L ill, II Uli _Zuil/l/lll 

Zrlilitinii • ff in ji in I, un mit in int li , _^iiilL , ff tut — 
tl'/i , Sft('£ , liu uijfli Lu 9" q-nt-ump II_l'f'/([i , Ihfi— 
tLlili Lu II in ji I. ji li Lu /• mii liu tili Ji ilLiimi l.iiiii — 
tiutii m tili I (/ m tni mit Lu ^tiiiin /in : (7' mini iu iii — 
"ll," unl Llimi Int li ill, null I, ii mli mit tu ii iu Llt : H_L 
il m um n m ii ti lili Im it m u li , mi ii li li tili ii li litt int 
in in jn in Lu ^nn/ili iil, it li ti tun n iib ii Lu il •ni/fji 
iiii n ii I, mli Li. un lihlih / nn l, il m ii mli n tniiLli Lu 
J n ii ii il L li ,'jli __^nn lili ililili tm m mli iu il ii i in /- tittin 
t llll _^_mi ti tili Lu ll in ji Ij in i in u li in ii i il m ji li h Lu 
inj fit hil' uiil iu u jl. ii LI ui ji ij il inli Ji \ 

3- P'l • 14"': «Uttiiiii'/.b/tn BllhllldlU] 
D^niUlfibynj /i f,m1Ai U.LLmui(iuiu</iu np mal, . fru /mii nl, muh ij I, ißt, im int Ji nm iu i,L ii im l'ui ii ti ft l 1 • 
f, mf u ml. ti um ji iftj Injl, pn ptf miijiiih Ji//, ij lllll'll 
it t lummilum Jt jjt^l, Li jitpti/. 1 1, tu '//■'/ 
um/, : l'JmiLfJi /. | 11h im um Uli m tiitni JJ Luili 
tjiiimu tmuiumiij jj'^l, IllJL 11 h p tl p ILf> (tiiiiut. 

miififp . ££ 15) : 

4' P'L' 10"': « ( |>Jl|l(Jll|l]l I. n mit l.h Ji in nn- 
lf I. jim Ji juiijini/ ijiiiuh if'li'liifl, ui'li Ji lllll'll If.iim— 
j,l, mti ijlmih Jn p Li ji nid uili /nun : U'l.b Di 
ijnpO,f> ll.nmui b ui Li t /im nn i Jii, , '/"/' "} 
iljimj, JunptLj ljiiijil t Li ni iLifin. eimiiLi» 
( tiiifm • S'ififp, ^ (? 2-3* mulil 111111111$ tn'lt 
ij ji ii i mh _\ ll,i I, mii uili 'ß m ii n ii ii ) : 

5- /<*"'/ • 20'": «\tlljl|l (i juupiii/ ijmiilt 
(XliliifLmu Ji jniilili \, lf p mn mii '/ /' " ntiiiji Jni 
Lu ifiiu Li Lu llljuop n'lnuj ijji/.ij ; Xf'lmi'lin'li 
7* pji ii m ii ii Ji If/i/fjih in um ijmul.'lt *hjipji: 'l, in In 
jiimui^ juiih ij jin i Jim Inuuu Lu hmjii juuii nj m— 

ii mn m ij ii {tii'iim . S'i/ijji. £p 28 /•' /'//" 

505, 1): 

0- ß'if • 24'": «'biip|i(i Jim/im/ \fhhifLmh 

Ji pmuh ßiii7ih linijiiijili Inj In Li phm LI. m u Ji 
itLij: ll.'l. tm iiuAil, jji ^ Juitjit in in/'h II,iiiiiui b iii : 
J_Ji ii > ii Jim ii Jni' ui'li iu i Ifinnl^ Li ii* iL tili u iC'""/»/» 

(Sufi/p ££ 34) : 

7- ß''f- .*>()/': «tjlljl ]l ll jmipni/ (f,i Init/niiij 

I l.ii m ii l mb mh Jil. Ijui ujili ll j. m'll'li l'^'/L ujniil.n 

mliiXpLu: [Lu in n i mh inj Jihjih mii 1,'h nn), /""/' L u 

Li "///•>""' bmbiiiL Li Jll III lllll'll^ {§11111/1. / »' 

18 i t itif in iJLiiii • ) : 

8- 1"!/ • '.Mut : liiijijili imiiiiiii Ji ti L iimiii — 
hrni_.ll biLiunh Ji jim'hh // // mit iji miji I, in n iimiii im 

Jl lillllll Jll II ■ . . ll,u m li l mh I. ij !.'/, t luuSlll jl 11 l'Jll 

um iii Liii I Lu Jiiiipn uili, nun Jni'h ml. ii I. Lmii I. tu I 

[S ü ri p- l,f 52) : 

;) • l't'il • ullllllli Jim p nn ij miili LI jili m iu ii i — 
Jll. uili Ji pmuli l'ppl.u 111 Ulli iii Jil mint iiii l.LJili 
Jl j iji m m I. j iiiitti ; ^mtiili t m i Ulm ui Li tiiihu Jiuiu 
tnijuij tun Ulm ii ij iu ji n m lim iilnn j Li pm pLliiuillt 
ll.ii ut n ib-nj ii l.h m jil, m j (,S "/'//'• 1,9 63) : 

10' ß't/ ' 40"' '• t'utpAUUtl um tili Jl i iji in iii ii i — 
Jil Lm'ti Jl ii nilili \*ppl,U ji/mh /^ . . . (f.n L'li ljuilt— 
ij m iu I. m j, Joff. I^ii nilli _\iu jimiii n iul Ji \L Li n * Jili ♦ 

i/ mn m m Ij £p (Sitftfp. I.Q 72) : 

IL • /'' '/ • 4'">'" : billlllll jnnpiiii ii. mi u iii L uili It 

'/' ji ji ii m ii ii Ji ll) • o/lLlllt ll 111 111 1\ 111 jili Ji pmltu II. /"j 
iii pamlil, u uh m n mi ii nn o ^ /' • • • rjiml, I Ji £ "// 
hl, tili ff Jni £ tili I, ii Ji u m ji_\m n ii i ii ii Juli ij /il, in ii m 

(Supfp. n 75) : 

42- ß'i/ ' 48*" :"bnp.|ifi ijui ji_\lnii i ij miiu 

bj L itiiLli iilin mn mV Jili \ t ppl,u mb Jili blliiij jili 

Uli mit HL ftli ! > Jl ll ll 1 ii : /' UjUl in _\mii ii mini jl 

inoliy Ji) tili imi u m iihn ji I, mj n m j u in l.uilih 'f'pjiu— 
iu ii u Ji Ji mm i\ ui iiii ( Sujup . ^9 84) : 

13- ß'if- 51/': "bnpjlli ifiupALiUf ijuiu'li 70 iiiii',1' !',iu.!iii.<i :ii.;;i;i , i.-i, muiii/i-nu', :sr- 11. «H-i'f- m- ,S' 1,,,,,,'h jiltij ,11,1 in fjt'h /, pm'h'h l'j'jil.i /!/»'" '" — 

,,,, iiji ; liiiuilii c/' /'"'"!/ l-i «/ '"/"/ '"l'l»l'!l i'l'l'"— 

innn I, null, U.n ,„,/>/. m/'h I .V "/'/(' ■ ££ 88) 

I I • ß'n • 55/> : '/•»»»/»"»/ (f'li'lu/ I. m'li 8lruin.Ii 
iuiiiiFL I, i'iii'ii'ii fh/n fnl Hl Itl ju'ii Li •> tu in /iiniii — 
Ulu'h ii/muiiu^ Lull/ : l'i)' iiiiiiii'liiiii/Liii /'lt lt."— 
iniuhi,/ II iii/iiiI'ii'Ii iiii/I. /uil t /i i//iil'mij Ll/L — 
,//.,/, ,,/ : 

L5 * ß'i/ ■ 02»»» • iimi/iil, ijmii'ii ii 1/ /iinm — 

/<//.///// fi auiuu /' ,/,l,h I, Si/i ""H'l" l' l/l-'luii!/ • • • i 
'/in/u/ mii/Lm.f, uiiil.'h jtl 1^ l.jiljjijiu ii < """J 
1/11/1111111/ iliiiu'li Ij/il/ji'/i u/muu\mn ji • hm/n ijiuii'li 
I, /im mihi i /,! l.iu'li • I. /il/ /in /it/ t/muh ij /i in n t/trl. m'li : 

lli- ß'i/- ().")/»: Ümj/ill, t/iiiuh n i [J ,i ji I. inj 
U iiJiiii im, i hl I. m'li hi /,/,/iLi fjUUJli im in /!,/>•• • 
II inj n jitt i Jil Juli I, 1,1 iiiii im ii /im 1/ /n/ulmil' 1/ I' [i 
I/iiiiI h in ,1 in Ii /»»» • ij [il.h : 

17- ß'i/ • ()!>'"= r ||Il|l])fi jintjuitj i/uiuh (jitt/- 
•imhhiii irhhi/ I, mhh I, /.mhh I; , i/ n i il'itihiillj 
,1 in ii ii in I, / : ', liuii i n /"/" i/iiiin in ii in » /// in /i •> // , 

I IUI Ulli L IUI II tl'l.l/ Ij^l in Ij II I llll thn/i^iutt Jfi'!/ 

iSii/./ii.'ir-tv- 

18* ß'/j • lli*' "lin|i|i(i i/ in/utLiu/ i/iuiin 

;> llll S ItlhhllL Il Ulli llll II Hl n III jiji III I 11,1, 1,1 /il, ij ji 1/ 

//-> /, I, tm in 1/ liil'; I-iiiijIii/ !//'!• (uu'li fnl' il'iniuti L l 
lim In/ l/^tlll/ll W/n/lSIU« • il in jiij in ji I, h Im- um — 
<\ lll/lll. IUI/ Li- Uli /llll/ llll llll ij I, jl III 1/ Il » /- ll ( ,\#//##// . 

££97): 

19* ß'" ;• 75/'= c bn[ili(i i/ in /ui lim/ ,/>nt /,t,,/ 

i/miilt (J ml s nihil in Ll. i/ / In tu Ulli' Ulli 1} u liiii/h 
jiiu j, ji mit nj i m'liiii ii/iii in I, . • ■ l'iunii in j ii n • j'l'" 
utLtuuhL//, l \S»f'l(i- 1,1 103) = 

20- ß'i/- SO»" : *lin|i|i(i fuif|in([ l/ji\\iiiiiiii/iuiij 
Li il lim /< iiiii In/ Li. ijjiuij in » ml/ L /im im/ ji j'm'ii 

ll.ii in Ij jih ii ji uillt; lill/ill Lh ll n i/itlii/l l.h iL /iL /i I, 

(,V"/»//" 1,2 109) : 

21* &*'£• 83««: 'bu[i|i(i j>uinnn i/ui(, AI, m/ 

/l lllljll /ll II /l^ III 11 IL ijlllllh ,1,11 lll\ V llll jl Ij 111 Ij S»»»»/« 

Li S L m L lii ii in ii lt t'iuuu (J,niu//Lu u/i mul^ V* 
Lu it /i Ji iifiu/ihLnLui/ */i?,fi" ' • ' IßUtlu iij in fiin £ 

,j jimLj i/L iini/ij, l'/'/'j' *"/'/"/' ftiui il' Ll/iitti — 
[<l 1,1,1,1'/. fiitt iß ti/iiitl, (Su/n/i. ££ 113): {ß~i/\- 
OOp 'l"'J "'" n h in ii ,j ii , 1,1 j, i Ii j, 11.11 "»- /' nun/ — 
il it n L i /•iiilili "////♦ /""/'/' h 'H'l 'll'''* ,1 ui 1 1, i ii i ( , 

l/jl j. In,, Ij jl'l, I. ij j, III jl j, ll ll' Jl III II Jl'll iliiiu'li il'liui — 

/•ttiu -,iiijii/ Li Li/ /uu uu i/ hm h ■iiuii'ui/tu In. '//'" 

.ll'! j) '• ll'"/'" /tili Llll I/IUU li'llll, ll' jl l/p II j III Ij llll 

Li. l//i iil/ul, Su/i//i- ££ 120 "»»'»/ i^ui/t^h 7, 
mju £ % 

22 • A»*'/ • 8()'" : • • >tr*- i/uufLuuuu umiujiLutiL— 
[JliLuu /l'iiil iiinjujp y t/Jt l/iu/iiuuti^ iiiifhuL— 
tJttLu o/iphtul/ /puL/ : {,/,/, ii j,i/ 'ft'!'"! "l'l'"J" 
in il Lli I, t/ n lu um s ui u tu /uu 1/ h-iut/kun^ {Su/n/t . 
i ü 120) : 

23- /"'iß • SS«»: l ljuuu tij in ~, nt/ /uijuf^ L 
/'iiinu "fm -iL in/ i/fu , vt/tl • • . 'l^iu itt/ui u/1. in d miiL'li mil' L'limj'l, ilLi/./, i/ ■ m ii m Ji n m'li n t'li ji'li : 
I, ,,,',, ,/', a'lim'li/i /i n/i/ui, il' m/n/ ii fh iSii/t//'- lf 

L23) = 

24 • l'i''/ ■ 90/' : i{"i//'ii, i/ ni/iAL m / ij in ui, 

ii/ m -,111/ Li 'lim-, Ltn/ i/lll • m/ii ■ ■ • ll.ul, (j " f f<H, 
Ijl.m'liji il'iiijiijiii n/mm/, fiiiu/il' I, [i ifL/imj l./il/ji'i 

iSu/if/i- l,f 127l: U.iiii/i tll./ipiii tijini [Jl.m'lt/i 
/'Ii/ ■ !>4/' • '/"'/ , 'Ijuii'h "<J/' H/tiuir I, il.jiljiiiji /' 

i.iii j, nij'li l'm jiij in ij lul' l t 1111/1 : 

25* I i/ • 04/' : fi ml /•' l'i, ij 111 j,i\l. m j ijiiui'li 

lljlll-tllll Lt lli II jl<\ Ul'lllll Ij 11 III UI Ulli 111/ ll ll j. nihil 

y) m I liil mil ■ • • I 'I tu/u/ m 11/ Lm 11 m n Lli pi, I •>»'» — 

I 111 in in ij l t j, ii ji j, 11, nj ui . In tu ji I, Ii n/m-itiii Li mi/ti — 
P/lln Ii" • I. Ij tu lull Ij 111 1 lllll/lAl Ij llll II 111 II 111 III 111 ll IUI 

iS.i/,,,1. /,? L32) = 

2<) • ß'i/ ■ \)\)iu : 'bl»l<|'li i/uiu'h lfm jiiiiii'hiui/ 

II j'illhll '.tiij'iui <l> 11 ji.\ 11 1 1,1 Ii 1 h Lli I/L Ulli II • ■ ■ 

ll.ul, I11I m 11 in tt 1 ltli .iiiljli i/tn/uil, I, j' 11 iln Li 
il' m/u/ /ihm /, L L hl. 11111 p Lluii ( ,S "/'//'• 1,$ 130) : 

27- l^i/ • 103"»: 'bnjllOi jun/uu/ t/muh 
ti/ni^tiii . in / j Ll ilmii'li U.n in S 1 1111 11 /1 Ji'li I, /uuh'h 

'. I 11 ij ll Hl ll 11 I lt.-, 111 L/lLll llltllL/IJl. '/ lltllll IUIII-.IIIJ 

hui In i/ lim L / lt I, , i/L il tu /u/h •> inj L Li il m jiil Lh 

(Sn/n/i. ££144): 

28- ß'i/- 105»«: *blljl|l(i ,/mi/uu/ ifuiuil '/• • 

Uli /Uli P ll Li 11 1 ji ji 111 jl Ji ll j, nihil "IllfyLtl I. nl/lll/ 11 

11 tllllliupil. 'I ui in ., in ii n j III -. II ij ii iijinjl^i. ui I, / 

niiiiij.il /'tu /in L i/ : { ll, 1/ 1. 1 n in ui m ij j, ii i jl Ji i h ji 

l bh <g .ih'-r^ ■ 

2!)- ß'i/- J07'" : *blipjl(i jun/uu/ il in /uu Ji /Ul- 
timi! Li ll/l/Ullh II in j, \ ii J, ll j'iiili'h l'tlll/lllll lli, — 
iiiilP liLAiti Lh itt/ii/ in /uti/ : ll/iji i/miimii iiuh u/m »— 
in ii , j,l I, m'h niitllh s m /il/mhl.h n/m /im Jih i/iiiui\nhii 
lu /iL nihil : 

30- f'^i/ • 110/s: "bnjl|l(i Zßiti/uiipji uu tu [lh 

I I ji ji ii ij J'l ui ji ij ,1 tu h » ui ij li ll I. /ui i/ . ,j,ui ji it ij m stu- 
LL /uiutiii Ll ij ui ji n in in I, in ui ij L jim'h'h IJ 1/ lu/ nh 
jiil in ii in ii i jl I, in h I, j, Ij J, i ij \ I. ui nh : II Ij Jiu ji'h Hi- 
ll I, ll 111 jh I, Ji n H,u m ii Liuir / ii /t itmhijh I. niij 
nil tu /in h L in ui in Ij I, ji Jii/t : 

31 • ß'i/- 114"»: \jllllllli »/»»»»»J» l/nl/'ih iiiii— 
in Ii duihmii jl. Ll.ii L u Lu , "/»J» l ,n '/ '»" /"/ ""»//» mn 

Ll -.iii/jiHiiij/,ii,ji: II jiut'h •■ I. j in ,u /■ ii il in ji ij ui ji /, It 
J,m j'lll j, J, in 1/ ii t ,/ Ulli/, ji : 

32 • ß'i • 115»" : lillllllft juu /uu/ '[mp n ui— 

n/1, mm ij Li I. iij Ji ii Ij ii in n it in ij lt nuihh U,nuiot. injlt 
H,ll/tu Ln. U.n in ii i in a iL 1/LljL l/LtlV • O Uli/ in Ij u 

in ii mV in ji Ij I. tu I in I. ii in 1,1 1, mini I.jiJiii Ji/'ii : 

33- ß'i/- 118««: "bnp^G t h r i r un r l, ^u,uh 

£ /t Ii ij Ji < I. ji ji in uitl u L t/umhnLp juAi il in /in ui — 
ii j Ii itiiu ij : HuhJ'n p^ il muh AhnL tnuiuuih Lull 

III Hl 111 .,111 11 III Ij • 

34 • ß'ii - 121p : Implifi jim/mi/ uiMu- 

lj I, li ui I, in I ü mh L luh u Ji nuihh l'tl uui, n n iß Llu 
nuid uih L . Il/im/i *iu,j n/i!Sh lf,tt in n Ltuit /nun ptu— 
ji I, jt tu ji'h 1/ uitl' uu/ : IIUMbltti, 8ll.i8U.«i AU.B- UbfKM'ß- U'S'l-rV U'lwl-1^- h «U>bVliU., 607 35- ß'y • 12;")/»/: "Unpjili ij in fiiX Liiif [, unju 

In ii [fiiiLniL ijiuuu if ii >l ii i U I. in'h Ll lul' in um ii i — 
ff L Ulli ll [liullu 1 1 ii 11 li il n'li Ii II * In) in ii mini if 

tiini • • • I* iiina uihumim Lt. nii/i % Lli iii'h h in ii ii 
iii in in tw» '/ luIi dl. iilill in if !• Ii I. h if in ii ii/ u : 

36 • ß*l\ • 129/2 : "blippfi 'I i'iii'h i/ /mimt/ Ll 
um in C tili iiii in 1/ , n n £ Ii > In iii Ii iii if Ii il iii iiii iii — 
ui I, in in ii gl. L tu Ii ii li ii iii ii ii in ii Ll lim S iii'li iiii Ii ii h 
initliu ii ui n ii ui n £ hu II/"//' il'tii[ii[ ui • • • Hpbjtll 
1/ 11/ IUI/ Hl ff L Ulli lj li in 1/ 1/ in 1/ I. in / ^ il in iiii h : 

37 • ß'"^ • 134»/ : Ijlljljlfl Jim [Hill ifuiuu 
jul in u ui n i hl h iii'h /in im/ Ll. i/ u in") ii/ Li ii/i/iiii/ 
'l^lUnlLUMlMUMunu u/m m • in .i // ll /nullit Hu iii 1/ jl'll ii fi 
hui / ( P lt ui u Ulli n tu tu Snli [i ii / ii i fnh £ • . . iz,[iu Hill — 
in II L ff ll Lli /"/" '/ n f£ jnl m umhin ij I. m j h /U,um n l — 
crni (J ii n ii ll iiu : 

38- fi*1- 136/*: *bHIl|lCi t t ui[iÄLui[ [i unjb 

/■Hill (J,lLUlLflU lA^V? litt IIIUUIUHJU ll 1/ /III /ll llL.lt : 
IfL. n/m /im £ llfiutkl II ll Ulli 1,'hm/h ll' L tili II L ff ll Lu 

inuuji : 

39 • ß*1 ■ 141/! : "bnppß if,, ,,,u bp[rtniuuuM[i— ""■iii nulluni , u n Ll u[tpntj V, tu Uli UI •l"l 'hm'h y u i in m m — <tui\h , li auiliii [J,rtui/ifiu 1/ 1 /• in /ii iL [i L /i lim lu- 
ll m /in • • • "luinui £ nbutb [ tili /''"} "Liiuili tu — 

ii ui /n ii i /il I, tun : 

40 • ß*r[ • 143/! : 1,njl}l6 1/ m ji.il, inj ijmn'h 
il Ulli li uili n li /i /t m m ii m /in iii i/ um hh l l^uinrLuiuuiun 
li jl nihil () /i < /, m/ um /tut /i /i •'// nn • • • /* tf^9 
iuJ' bliuiju 1/ 1,'hij m'ltl. m i/ : 

41 • ß'<[ • 146/! : *bnp|l(i t[UM/iALiU[ Jim (im/ 

lj III li'li L ll lllll 111 UUl lllt Ulli II Ulli 111 11 Ulli ll Hill li ll /t nihil 

jnl m ii m'h n/h [,[lL ,/• Lu '/"/' Ulli 4 ULLI n £ ji'hA 
Iiu Ulli tu i • • • : [L/iiu ri ll Sil [l.nmiii mn im i ii /i /t ij 

[ILltntl mil' l^n jnl in u m -> iii'l,..,,, /t ii i/'h : 

42 • fr't • 150«" : "bnppfi ii.iuiiALui l t/ in ah 

jlll III II III II I /ll I, Ulli Ll Ii jllj'llllll II /l <\ lll'hlll Ujlll jll /l ll 

ll • I^L LiilrrLLujLitili [},in n il "L uihnli Li n uiuiuriiuult 
ll /■m'h'h lf,LLUlllLu /in in ii m n i /,! I, m'h \j tu .im'hili — 
n/m /i -> m i/ 1/111//1 : PifuiumriLffLiiiun. iitultiLfffiLu 
11* il /1 m/h 1LI1L 11 Lu hu : 

43 • ß"ri . 152'« = tinpjifi ^Ultimi i^uiuu ifk— II 111 LH Ulli füll , -iL 11A HL tUlT H HUI 1 UJ !J iL II LH Ulli IUI 111 iiLUijnifuia , H^ui u ui ll inj Ll mi/tii/ li nuiuii n u mnl t //4 Unna 
jfrnijbuti bat; nauiliiu u/m /t -, u nLnlinu • • • üuiliui— 

Hf iilfll 1/ L'll 1/ Hill 11/ 11 Iltl/l/lU £ , ifLuil /nu/i/i : 

44 • ß'l • 154/J : 'Onjlpfi i/ m /,AI,ui 1 fi unju 
,/im/iliij 1/ tuii'li /iiii/i/i Ll l UJ P »> ui'liiu u/m /ii /t : 
il m 11 m l/u iiiiil^ Qli t i 111)1111 11/ 111 /1 i /, "pj? /,/ 11 1 /t'li 
uuipn.Liuu fft; n i 1/ /in I.'h • • • •JnbTru Lli tZuiutu— 
ii/m/i-, /• JuinnLu il' tu /11/ lt m'li : 

45 • #^"Y • 158/! : tinjljlQ /»tu /im, ft unLpfi 
Inii -.um,,,, // nn ^uijng , n n Ll unniui // 11 1/ I. m'h 1/ 

Ll (J nLg/iuiiimuuu uiuiut yuid , //.// m 1/ m i/'h 11 n 
iutil t lj 1111 I, m/ npuiuu /t 11 /tm/i ouLif • . . 9*/»£ 
Hu tu 111 mh m jim'h U.lL m ui 11 mit L Sh !, 111/ i m'h'h f t u : 46- ß'r/- 161'": Ijt 11 [1 /inj ml' 1/111//,/, 
-. /// h,/ um I. m h'h 1^ l/ni/ii/ h t/iiiiih llu9LuLllltl 
Dill iiitiiLiI o ; Ißnnlili tluiuli u u l y 1/ ui /t tili /' luuli 

UrLtiioLtnili U.nn. uillLji n n u/111 n 1111/ /ihn 1 /,/ /t 1 'l, 
(J,ii um Lernt • • • ü^uiu Luiiiiu P"} '/"/' 111/1111/1 

IhuurnLuiLr LtnLit Ll nuiitji Llt tniif : 

47- ß'l/ • 164/!: "bnjljlll •/ m /nil.m / i/mii'l, 
11 u l t 1/ in /1 L'h nui lili : -»"'//' /' nuinan Lim Ll 
I'iii/i • mm 1/ 11 1 LI /il h t\ 111I1111 n/m /1 ~, ji'h / ll.11 m 1/ m 1/ : 
'I m /1 1/ m tu I, m /, uiuLll /11 /ui UI ll h/iithl^ <illullu li 
•I m /iill, n /'lt : 

48- ß*1 • Ai'Üiu : "blljljlli /im /im/ il' uii 111 ji null Im 11 11 11111^ 111 

\ m m 11 1 m /•nihil 11 n m n^ '/ m 111 11 1 m 1/ m'h ^ uirLUMvIi o Liunli 
iluis ii/i/iui/ /n /ini/ : 'I in /i n m in I, m 11 mn L'h nniiiLii 
um hm i/m'h LlM il 111 ji ij 11 1 1/ l.uill 11 : 

49- ß*n> 170««: lilippll •/ ui/nXLtti j J, unju 

/ll 11 jt-, 11 1 ji 1/ ll ft nihil "1 111 111 11 I m Ij 111 h £ 111 11 111 \ /t 

üLuirLu- • • x l^ui 11 iL tu um L in n mit L'h ff 1^ 11 ui^li nui — 
J-uiult iL itlitiL • • • : 

50- fr'/ • 172/!-- 'bnjijiQ i/hi/iaLui/ ^uiiuitf 

ijuMitu iI'umiiil: ILluJmLui ^llllll 11.11 UI 1 1 I 111 A : Pul/ 
ffly li ll noliuiLii nuuiu bifL hh *' /> 1/ /■ iii l'h 

51 • ß*'l • 177«' : Ijlljljld li u/ in in ü um nu 

I, ft ll jt ll jtlj UlLIILfllM , //// f/nill Ij /ij III I Uli/ , "ulL 

I, /i I, Ij n/ ii i m hu ji 1/ L'll im iji j, ; l'm'hii m/u HLu/l Ulli Ij 11 LU° III I, II II I PIilIm 52 • ß*rf ' 178/! : "bnppG juiquia-u L-/iijni,n 
uiLuLHlM uiivLii b lnnu : ll.i ij'hl, iii iiiii /iji : Pub fir\ 
iluiulM üb Im » '// um urtxiun.li 7* • uilh umliLu n : 

53' ß*q_' 181'«: *blipp(i / uit/ uii/ u £n [i/in/u/ 
iuliilh uupLuLitiu : Qi/iibmi : Pub u su ii hh jiH o n 
um haLui i / /t -ui iii iii 1/ nuf I. ij I, i ii ij : 

54 • ß*ri- 181/! : "bnppfi Jiui[iui[u ■>/i)ii/L(iH[ii/ 
lULULn hh t' 1. 1/ I. / ii t/ : {J^Lu'bL inj £> llt Ulli ll : JA// *» L 
S /»"'/ b [in ni[. iiji'h i[ tu [tabtu [ n m'h lt n I, uL uil in i'h'h : 

55- ß"i - 182p: "ünplifi juii[uii[u i/LuL[iii[ii[ 

umliilu ultQbn b inu : II, i ij'hl, m 'finbuurnu : flu b 
ilLuL [i nn nrr. o [tu nui[iaLui[ iliuIi Ii i[ L fiLi/il Hilih : 

56- ß'rr • 183/!: Iilippfi t[iii[niLiii[ /uii[iiii/ u 
bLffubp n nt[ uMLitLH 1/u\fb ti L [ii u : XuliiIiLum "ß/tbu— 
ttiiiii : Pub bLfflibnnnrL umlulu jb tut in urb n Lff lt lIi 
Ii i '/'•'/ /' nbnbnifuiiiu 1 : 

57 • ß"f[ • 185/! : *bnppß j>uM[tiu[ i/uiiiu ilftt/i- 
ffuinnL ff btiilt ft nutlili iyiiniiit t"/'/"/4" °['" l n ~ 
[in Ltt b^riu{[) • • • ibif blAuijMi [luiuUa bL luoiia tu— 
nuiVh'u ii jifuii/ : 

58 • ß'l • 187p : 'bnppß ijuiuu ,1' /„/,/,!, i,f, in - 
ffbuili L /im'li Inj tu ii m'h n /'h n n UMulr ll llt lj Uli ifb 
unLtM lull- • • ^Inblili Lu LLuilij) il m /t u 1/ m'h jitnji/i 
Ll }tun : 

59- ß'l- 189/!= tjnppß rL,u[rAbuM L Lt/u/tpuM- 

[lllLpblllil /l /nil'h'h 1/ ll lj ml' 11)1 /i l^UML ^ On lt UM 4 « LU 

• • •ibfitu^u pli tu lu n b tu [ UMn -> miim n m L tfiuitn — 
uuiii : 

60- ß*7 • 192p: Imppfi guitim/ .m/imfi/, 

lumin Pitt [i b bbu mluAm hu *]^umuu yuinJituiu Lubnli iruer önhöUM :ii.;ii;i'i;i. yoiiii/i-riui- asp- u.- Wf< m- /./ //#/«'////// /< fin'/i'ii U.ii >"// ji'ii "/< miii, !•■/"./' 

.,////./// 1,/,1/ji/t- ■ ll./im /tji *1i ll.iiuiiii mu /'"/"/'/'!/ 

-, Hl HHltll Hl L UI 1/ J 

lil /''//• 190/' • 'liii|i|ili jtiupm/ ijimi'ii 

l/mjjji'li ij jimiii [il l.m'li Li AL/iAui uih iii/mif /i 
/•ui'li'li U.ii ntl/jil n(i um/, ll/</i.m //mfi/lt • • • 'l-mi/t/f 
Lil ji nlnl'u In)' finlili im ./uii'/i i/i)'/,i//i /•/, /imliiij 

(iL' ■ /'''/• 200/z! Qmj[itt fuu/nii/ i/miilli 

i'iuiili -> inj in iiiii li i iiuiiuiu li /nullit lf il Lil 
-w/i//// 7/ />/#/ 1 1 : t \ in tili in Uli, in i> in ii li'li /</ l f ii in in Ulli inj 
In)' mit ^ i/ "f///' • 

(JiJ- ß'/ • 201/': (JuiJ/ill, ,/uii/mi/ /.H/jinl/ii- 
u/ un mif li finlili U.iiiH jil, I'ij'li (i[<ft, ",(' /'ii//'"//" — 
11/ II II II I jJ I, Ulli i/iiilil/mj • . « 'fui /n/ iini/Liiij, illli/.'li 
LJJl, h il I, $ /•iii/ii nj'li Li suiuliii : 

64 • ß'>/ • 208/» • & ui jt^k 4>'"i""/ l>' /'/'!""/ /'">' 

li i/f,il'u imi •> mli inj ji u Ll J ii ii ml iii/ii ij ji finlili 
II, l/i il /' hfiuh^n • • • U,ii LIi ful' ' tu ii m ii ili jiii p l; 
/•m/ili ^ il'/i in /• uili li/ /il") IiiIiiiiiiiiiilIiii : 

65 • 0*7 • 21 1/' = "bu(]i|ifl ./""/""/ /'*"' S" /""/iL- 

l/L'lii/ m'liji'li Li. il'l.b\i1i (;/i//iiL£iiifi/ r ol/ i i1i "'// > 
tu in in muH Ii /null if tu /in ui u /, lili l'unfj/ 1 ! II '"/"/ 
// ii/iiiuiui h <( // • • . (,iuhi in L ii Ulli L /L £ i/Ji 11 < t\ fi 

Ulm ui In il ui /tu ui'li : 

66- ß'>/ ;• 214/*: "bii]i|i(i i/ui/iiXLiu/ juin.ut£fiu 

li h ii in If / // // i'iu'li'li f\fillllf ll III flllll III llllfll I, • • • IJ." — 
il Lil ui ili füllt « iiiii Hilf in lii u tun ftuifiil jJ I, mliif ll 
"/■ fi li um ii ii h % 

f)T • ß'i/ • 2 1 7'" ! \i nif fi' ly n m fiAL III f ll III Uli 
iiiiiniV/ili im in / lil li fiiililt (JitfiJimi nHifiijJii 

ll uif If / /> • • • 'I in fl 11 111 Hfl, 111 II lllllL'll l"ly III II 11 IJ II 

itifii liifJ u/m iiiii i in// ui'li £ : 

08- r**//« 220/': (fiimj/ili i/ii*L iiiij t/a/iuL— 

jJ I Hill f'll lf III*, 11 1/ ll 11111/1111/ ^ Li II If 11 /lil II 1 IJ L Ulli » 

[f Lil Ulf niitif nihil U lf • ■>lllll'ill/l : [}l\Y\.h[l fiu fiuif 
Ij III II ii I, III / L fillllll I lil Hilf lil ft III n II jl fl, lf UI fl II LII - ' . 
rfiiiiL I ll I) ij h i ii fi In ,/i in /null tum lili li il in fii/ — 
//.,,1,{ : 

69' fi'a* 228/» :'lin]l|l(l if uif AI. uif nl/fn//'1l 
'I in > ii ii i/iinili In ii u ui ii if in li ii i IJ I, in li li finlili 
luiiin/m/iuiii: jfu fi /• in IJ li in iiii/uihi/ m IJLnili n* 
il lim f'll ll li Lili/ in li li ll 111/11/ II in I, ii mli Lil ii : 

70- ß't[ • 225/»: "Ulljl|l[i ij-uip&kuii mit A iii- 
ii m /im 1/ lllllllll in ii j m • In m fi ll i IJ I, lull ll fillllll 

Ijn ml/m /in i /> : II i ii ii i ij mli l t il'Ln m ii in i,L in /'ii 

tu ll I, finl IJ ^ : 

i 1 • l"'if • 22!)/' : o '''/ fJ v ./""/""/ ilmiiii 

niiftii/J tu Liilflt ii/ifiij'li 1"'^ ml ii /nullt Ll inj/ iiii 

Jl fillllll 11,11 Hl ,/>L ftl f'll (hjllllf^ II flltlll IHlflU fl II I fl Ifll 

-> /// lllllllfl l/^ y> . . . 1/ lll/ll/llll IJ/llll ^ IJ Hilf IUI II fl Hilf 
ll II l fillllll im ii ii i in j, I, i/'li : 

t'2 • /<'■'/• '2'.\.)m • u plf/iH ft/ if ji i ji ni lf ij, 

llll|l|)(i fimfllllf ilitiitli Uf in-, Ulf ji fnuli), JJ.iLtuifi^tt 
mlj if mit £ . . . l / iii/ii/ m u/ L m i, uiiiLlt LjJly lijn jJ Hi- 
lf Ulli l/l.m'li /, ll' m /ll/ 1/ Ulli • 7."»- I''''i • 2'Mm ■■ 'l)ii|i|ili /' li"/!' kp[" u kb 
imiiiiin ilmiiii jiilnf /ni/ /> finlili lij'iii/ jiLif/^ji üutju 

Hill f 11111/111 O jll'll ■ • ■ : /' *{// llltllllll P L1ll t ^Hlflllfll 

u/t/ni/ Li ml mliu ml/u i jJ L im! /• tiiifii jJ f if AI, ii : 
74- /''''/• 2:57/': 'linp|ili /< li"/" / //7"" / / / » '' 

lllllllll -^ hl fft'ltlj in ftl I jJ I, mit fi fillllll ll,ll 111,/iL / nj 
u/i mii/ t 5-i/'/ /"/' n/i fii i /'! L mit i/~,/,ui LfijJmjfi: /' 

il' l t $ mli' LIi m /ii L LIi i/ mli L mif il'jniifli *n iiiii s 

75 • f'l'f • 238/« : *t'"J/" i ■l ,, "l""l ilmiiii 

ii Hu /ni' ti i U I, mli l/i//, /im ,f i/jJiuu . . « ;{ ii /ni inil' 
ml, ii mit l 4 iui /ii unpit.hu fn ft fJ I, jap in f in Liiiiiii 

• il, fi in Ii f : 

7(i • ft'if • 241/*: ßiujfil'/, i/ ui /lALui i ilmiiii 

iiuii nil' in jJ I, mli \,ifl, ftiLji i/IJnih • • • l'luti ftl html' /• 
^ //// Auif/i i'l'pi u ti/ii/ fit ; 

77' ft'if ' 244"': O ni fi» 1<I [' im in f ^uii/iiiif 

(iniilifi ilmiiii "im/Li u/i Lt il'ui filiiitiLu f uiitiii$— 

liiifi/ mif ii /i Ll ii/ifiijli Ujn fi'fl' ii/uiiii niii.ji li 
finlili U,ii ui l/iiti/ l,'i [['fii' !• /"" ll'iiiiLiift fiu /iL — 
I/iiiiI' jill ; f); in um ^f ;£ ji t » ju mli ii t [J ji I li LfJI. "< 

/l l.ii in ii i a in : 

'fiu/iL fii I timlitf jijilt ijfimf IjiiiJ «liiimjfli 

utk n ii i/ u fi il I, in i/ il'Ln iliinili l"'"l l'l' I "J I' ' 

Ulf 11 /lil' II l jJ I. Ulli l\ jl (/"(')'• Allllflllfll 

*> ! /' JIUIIfHLlUa llj'll ) Uli Ulli ff JtlU/llllfOtJ 

u tu fiu { tu \ itfl, mf) : 

~X ■ l'l-if ■ 247/' : (>('/((•"("/ 4""i""i^ /' • l/li/iiu- 

l/lyli • lill|l|l(i iiui/inu lim ii iiiiiIiii ti if mit ji fmlili 
"/u/s I, in / •flu ,111111. • • • ; i in if ni if IUI ll 111 II Im lt /,,/,„, f in in-, u if u L/iLii Llt s -, ui fi if mli I, f i £ : 

7!) • ß'i/- 252/*: 'bnjilili iluiiili im/1 •fJfii/ /' 

finlili i,ui lfm ii ui O iinl' Llmiili Jutil' fiu if ,i jl ii 
//uif • • • 'l itifii/ iinifLinii inulili fJly mif» jJ Ji l"jJ 
o u ti i ui ^ : 

SO- ß'i/, 255'": \»lljlll(i jiuifiiif li finlili 
ll,i I, in ui fitili LIi lj,f ji f ui lhi hm s • • • Ihiitin/ '/niijii 
.fittli ifuifii P t\ il ui in u i if mli/, u iif iitiiiiii fiiiiu : 

81- ß'i/- 258/*: /' 1'iyli l/li/iml//.1i iluiiili 

uif Vi) mli Li hl 11 11 111 11 ij mim 1 P L mit h 1/ I, 1) 11 m lim — 
null/ n fttf 1 n/li ll,iili il' h n $ £/ /' ' "/"/"/''■/'' ' ' ' 

r^tl'f um tu// h u tun mi) L'lim 1/ m / /ilinLp htlilt 111 — 

fi in fi • ji li -,iujj, Li um Ii mli 11 1 ui il ji nullt li 'itiltm // I, : 

82" ß'i ' 201/?: Ouij/tfi^ t/ui/iALiu/ lt It'ijli 

ju 11 fi -, 11 1 /n/'li h fiuiltli O Ulli 1/ in/ /1 flini I ifiifit— 
ijniflih 'I in fi n in njli in 11 iiiiil/li P ly Li/Vhi/ili i/'i/i 
hmifii 111 111 1\ LIi : 

83* ß'i/- 263/* '• liitm/hli ititi^ 2.UI mi L111/ Lil' 
(•>«/»/'"'• Su/if/i • £ V 370) • Oiu/mip 11 /i h 1110I1I1I1 
[\ uijli mim 1 1,111/1111/ ; ß 1111/1//- J m/n/ um/ I, mii 1 — 
jJ I, mli Ll 11 if 11 fiil 11 1 jl ' I, mli • U\~,iu L / 11 1, fi il' ui ■> ///'// • • • 
[,111hl hilu/fh p '£ iluiiili t/L < li » in 111 m:\um ji iimui— 
l/oj> jiimiji : 

84 • /''''/ • 205/* : riu /1 AI, m / imi Hui/ h uiijli 
finlili h i/.t^i/'u f 11 11 ij 111 if u fiu fi 11 n 11 (// 11 1, fiil 111 ll 111 — ini'iijin,, »iihmui Aiur uoii-'M'H- irs'H'v irfow*- i« «ij-üvui., 60. ~,iu1t ii li nil iiilili I ■ ■ • : H/,111/11 /"'/'''/ " /' iil' /i — 
•» uiLiiilIi iimiu/V uuilily : 

85 < ß'<[ ■■ 208/« : 211(1 l'"l"f l ll'l""l[i' 1 ' • l'"] 1 ! 1 ^ 
lim ii ml [i nmlili (I [i " I' 'I i l' l' <,oln '/'"•/'/' ' ' ' ' 
in II ii m li m li ~. /imil mlimi/ii inj ii l.iil, j< li ii •ytu/ii/m — 
1,/./[, (. L, ,[.1i1,L[[. : 

SC)- ß't/. 271/«: "blljl|l(i i[mu1t /•ui[i/[iii[Jlimli 
nulluni i) Ulli in J>L in i li nutlili hui II Lmliiu/ ji L l ii [i 
il' Li/iuIi *c:j> ■ • • : (J ui nil li" il tu IUI Ulli l/uti/il Lm / 5" 
li -ii /'/"/ iiiiii ii I- ii in il : 

S( • ß''/ • 2 I 4/« : I* in nun inliiuL n [ili [i nuilili 
(I, in il' li ly [t il Lh nimm li • • • Ijui/ii Ulm lim £ n lim Li 
ii li fiaiullL.il /'/"'■/' i/mlimiliuli [i il l.bnl [J luAi (l,n — 
uiiiixfnj : 

88" ß'i/- 2 i i f 1 • iuii/uu/ Ulla in m iiili li Li 
I in ii in ii ui : (f. Ili il b ly [i il Lhiiim u ili ■ • . i^uitl'L — 
1l\lll/1t Ulli III II IUI II 11 ['lllllll i/nfi luoiili : 

89 ' ß'i/ • 283/* • (> in /'"' l'f Op tun um ii li /ui li 
im. im ii (J,iluiV[i1i . ll.'lu/iiiii •f'Lji ('"'[- -*rfL.p • ■ • 
In l iiiiuii ii m l( l,i in ii ili li hui in ii ii il I, o ui ui m/O um hl 
Quisuilh [iliin i: ß'i/ . 184/s : uiippd i[ui[u\Liu/ [i 

(IUI //•»/// [IIL lim ll lllllll ll 1/ Uni Uli In ii ii ~. ii ij in l ii ii : 
(}l_ in/u/ i[ L [irtuijL m [jni imil liliin ili li inj u Uli oll 
J in il iiili m u ui l. : 

90- l^'c 128(5/': °bii}i]ili ^/iui/L(i(ui(U( 

1/ h i /, in L lli), Jim ti inj ijmu'l, lfut>UL. I, i_ lim mm — 
iiiii^I li m • In in ii -> li II (•lllllll II [li hl ii l h 1/1"!/ S J? * ' * 
l,m [mit [nlimil iu [J I. nul ph l/.iuiuu o ni Li um (iL um — 
/. u i [J [tili : 

91 • l^if • 'lS\)m : /"'" /'•> L in i /im /im/ i[mn1i 
[JuLlinj tri. .uijii nj J-niinu nnhuAtlt [i /nun [iri/Llin 
null mit hl, in ij : (/,«V Llim/Ii i/ />/'./' m mini i mi) m < ii i li * 

ii ii in in 1/ in /i ii ii li : 

92- ß'i/- 292/«: t»np|i(i iJiuuii An i(u Li 

il ui juui ii li piiiliu l'iumuiLii/i il li ly (i • • • l l 'iii/u/m— 

nil, in li mul.1i Uli' UI (11(11 li ~, 111/ II /lil mit III I 11/ : 

93- ß'i/- 294/? : c bnp|i(i i[ uiii AI. m ( ii um uli 

/• in in in i ii ii tili '/'*•• //" mit JI tu, iiiIiii nullit 

uiii ml/ li f(LiiifiiiLiuo~ \uilih1i ; 

94. ß'ij . 296/J : l|Il|l|l(i jtuiiinij ifmu'li 
in i/o lil lui h (nullit (/.(in h (tu iil. L i jilt li nun l\ tu nli • • • : 

'IUI (IUI ly 1/ Jim 1,1 11 (I Hill 11 IH (Ulli Uli 1(111 (ll( L Ulf Lli 

il/.,/ : 

95. fihi/. 299p: b ii inj [in [ili, i(uuuu[,, / i i ü/iil 

ll ll 5 V tu/ // tu um i/ • • • ( , in j, in 1,1 li nuifuiif il iiiiiIi 
ii [in ni li l'fi In/ ii (i li liiiuuuiifi'iliu il' L n in li am Uli ' 

(jU lllllll II Jt lllta L If L flll l II • • • l/.ll in /iL III /ll ~y I, 1,1 III — 
IlllllllUf L L liltl [I II II ll in » /// in i, -> li : ( flll Ifut fliA III If 

lim /in ii il fi y ii i fi If fi ili, ui li fi l^n i um I ll (I * ll <lllfl — 

uii ii m'li /ili L /i /i ) : 

9(5- /<**'/ • 304«*: *bii|i[ili i[in fu\l. ui( (iiiipni/ 

II • i^iil um t ti fi * [ui li i'ui'/i'/i l'iii n l y ii f n [ii • • • 
•P/» // [i y'i /'" I " /' l"l ö •, fi' 1 il I' (i (j /in in ii 7* /' 111111111 ii : 
\ In i ii m i n /i > li uii [i& iiLulyHilJ lun fi Ll ii diiiU \b — 
([,,r,uL(,p) : 97- ß->c 309/*: <IJ. ijl.p [,„(,,/ ItppmliLu 

/im (Ulli jiitj/il'ly^ ll.Jij ujh i/uitiu in /i ji ii i /il I, in I, Li 
i[.upb~uju [i nm'liu i^lu[l, [i /[m/11 m u m i/o/ui i/L/iLL 
if nimm filf ■ ■ . (f,u/,h ll ll' III ll um I jl nn IJ ^ Ulli Lhm/'ll 
[ili < ii fi iiiiiIi um m i L / in iiiitmi in Ij iitu I : 

98- /""'/• 311/* S i'mpdlrm/ (im/uii/ jmjitfly 

1.1 11 11/ lllf lj lllllll Uli' Ulli If ('SIC) lil- ll L Ulf 111 liil 1111/ 

Ll. ~*1u\iiij 1/ ni in in /i iiiu Ii Ii fulllin S l /' II i il Lllllll 

(•nipp • . . : Z,ui pauiuhu Inl' m u m luu/ili U ^ flu (tu 

in- ptuppli in iimli Lifl.'h ; 

99- ß"'[- 314/': "bll[l|l(i Jim (im/ ijiiuiu -, ui- 
iui in nj Li. ii ji/infh L fiuhu liufi h ii ji in / li S£/i 

It.iuniiLiub' dl.n S l, (i il' h £ * • • Hjluuil II, iiiiuii o tu 
/iimli,/ IsL. iiiiiuuit iith ui i'in'liL / : 

100- ß'i/ • ,'>17'": tinp|l(i i[ in (uil. in/ ./iiii (ui ij 
i/miiu iippitju ii fi uiii ü,u in ii imh Li uiii iiii — 
1(1, [in • ■ . Uji htlifUjuU m/u n /ui /n [in 'li ■• iiinm 1/ l y . . . 
( L/iLiu il'iiin tiLlin) i 

101 • ß'i/ ■ 319/« : tfiupui/V op [injihli jtui/inif 

ljuiuu IUI (int i/Liu / luium [in i li nuinu {,' LI, ii ij / 
Li '"/"/ !■,'•' Im h nil il' I, n l, m / n ■ . • x \Jmi/Im/ui/uj 

*ti.[iui/du '"J'ii /n/utiil" mn'liLiI ji [in [i in p lulili 

\ ulif m füll : 

102- ß'i/. 321//: *bll]l|l(i i[iu[uXLui[ [i nnfli 
In n [i'~, n i [ii[ (Ji, ly [i null ^.liLtuutf. I in um /inn • • • : 
(li ji inn u L itiu nn l'lifiu iLfiLjt ml. i/ 1 ii9 t/li/i : 

103- /*//• 324»/: kifctiif. [,,,[,,( l,/,(„u//p, 

0' tu 1/1/ im/ in (in [ili jim [uiu [i [Uiihu (l[iuil') // 1 n in [u 
/!• p i/iiluiii p U[mn[i : ll [m'li uiii' [im/ l f [i 2. [i l y m ii- 
iiuii li[i '/n/1 QartLu f/n <ly [ili : 

104 • l^i/' 227p • !• itip tiL tu [ ,/mi[iiu/ i[ niiili 

()' Hilf l/llll/ltl/u/ [lil [l [•lllllll \l,L[l*,1lltll I ii/i 1(11111 ■ • • : 

ff Lu Lli i(ii[i!r : p im ,S 1^ [t Li fiif'l /""/' Iiii: 

10a- /"*'/• 332«/: ou'j/il'i ju'ifim/ u'uii/l/m— 

ijui (iij [i'h 1'ppliL. ifoin LijL'li . . . : ll.iil.1i lul in iiiiut ili 
l PL 14' Pi > [iLiuliif ni [il [tili iifi n* nn '\l[[i : 

!()()• ß~'/- 33(5'//: ßinj/il'ly ijui [lÄl.m j \)'iiu/— 
1/uiijUi j, ij ji'li (ji m h [lil l[ly »?/...: 'flll nn llllljl. tu li 

m ii Lli /vly il uiii'li I l.i j mit ui j il nn tu all : 

107- ß'i/ • 340/' : \)Il]ljl(i ,[im fui if i[ niiili ill.b[i 

I' Uli put [Ü [lil Ll II,i inn uii Jim [il [ili [l p mlili (}l. 

inj ij ii i ij'ii [ip/iLi t/ in /uXiut Lml, ii U [I ij Li, Lli . . 

(j ui /' in [ff ii m/u il'Lo Li ml iiu j . in j, in 1,1 Li. • li ; 

LOS- ß'i/- 343p: linpjlfi jtuiptia [i pmp— 

-.ni jin /> uii am [<l [i [i /• iiilili 'iii/,iii/ u fi null, 

l'[ll[PP !• I [i liii'ililily L/Uly. • . {) Uli IIL [III 

i[ I. ijl. jin jiij m [im [i II, iimn i ui i\ ntuit' Lli m jli l.ijl, — 
in/jiit : 

100- ß'( - 346p: 1ill|tjl(i .jm'/inif ,ll.h[, 

r >ut pmB n [i [im #/•» tu jin Vfi~.Lifl.if Au [i f. mlili 

ll.fn Lli blmilitf ji h"j[i . • • : (Lul, tu [iliiflt If.u— 

in tu Uta ii' Lh il in /i u in /i I, li ili : 

110- ß'i/- 351/»: \»ll|l|lß jnu (im/ il'/u\[i 
l'uufiMnli [i ji niiili (,il mliL i/iui in ji jiuij ii i IJ li i h 71 irtlBP !,lll<!,ll.'i :IH5I,TI/i, UI;lll!.'H'IUi :SI' I). '\>\>VV M- tphuhu • • ■ llp/mii, ifutpq-u /' Ahunm/l/uh »»';- 
huu /iA h 11 l t pifnn.ua nif : 

111 /''//• :'».") !/•: 'l)l»|l|>li ./""/""/ Sbb '/•;///- 
»/#///«///'// /i pm'lih ll.i !•>» <>> /' in!' ji'li l'/'/il-i Llfh 
Hl, um ti /i uiiii'h'ii II /ufiiii/i • • • ßpunt.u m'iuu'h 

ubLuif hl m/ii/ ,1'uih/i jiiiiu il'Lpmif /ul.fuj: 

112' /'''/• 356p: ßuypH pm/uu/ mu/m*- 

hllllflllll m fliX nihil' llih lUUlUlJlW&p ll plllllll II s l t 
ii Jim ii/ fl ji'lf iu/9uuj ■ ■ ■ : •luipi/iuu/Luip'h imil.'li 
1,1 l t II. iii, im b iij m/n fiil'm [d /iihh [, i/l.pmj il'Li/m— 
, ii ii in ,j : 

L13 ■ fi'i/- 359**': '/■ '" /""/ i/muh p<t*l/m — 
jill.i.i'li pnpnuijru • S /, /' , /' (<H, liuiif/tu Ifinpm/ 
/.ii- ■ ^pLuiun.u ii (i i/tjim'h builip mh/i *l, upmput 
um unfein Li i/utji/i ("J/i>lf Ii [i f<f in I • 

111- fi'il • '.MW iii : ')"" füll, m I ./ii" lim/ i/iuii'ü 
nil .hm lil l.m'li pnpnuthu /• unjh pmh J,tfLtmj 
iiÄl.u'li . . • /» juyuif pmnl, pnpnmjiu Lpl,./> /i/ui 
in I, ii in hl. i h ^ : 

115- fi'i/- :><»:>/•: "bnppü ./><» /im/ ,1'l.b/, 

2,/inu ■Ultpm/tl /in l/muh ~. /lh llfllimtlipmiflllljU p 

pililiil ll ll l/'m/n^ll lllll^ /' immih Ulli' Hilf II 

miiiii ulili • • ■ ll.iiiuui mb inj /iii /ipmif n pb in [fl /Hl',/' 

il hm/h In un Lll : 

L16 • /<*"'/• 365**» : Vljljlll i/mpi&hui/ j>uiptu/ 

lJulll'll 11/ UHU lll Ulli 11 lll qh p pmhu +,Uljf*lflUl (/,"— 

iii iii in b Ii ^utpl,/. ■ ■ JU/iium l.mui'li hm/uh/i 

buiiujih [f,i/ uiii' l,i (iL inj : 

1.17- fi'i: 370'»: VippH il/'b/i l?uu /.{<//,: 
ll,u ui$ ' Lh Duipnn fi /im pAm pi/ i\ *il' in p /i in u/m— 
intupuin.hu Ii pnilili tymi i/ nu/i /• i//iil, p/ih jn/imtf 
il' in mli I, p Ü/tiiiu ti • • • /' '/ ' !• /'"[/ injiul puiujt '//•'/ 
fifiu ml, iimhl, / p 1^ : 

11 S- fi''/ • 372p : \»np|lfi i/mpALiu/ Jim p tu/ 
I; >m i-U h ml ii Lp U fimiim/ u ^im/ji pi/n L.JJ I, uAi p 
puiuu *fiuiupiju uiUiLUttf p7£ iii in /itf ^^t • • • : 
'I in p ii in in l,in n uiuLn I, Uly Z,uin"pi/"L.p[iiuu I, 
hi ii ii -» u i int uppiij : 

11!)- fi-i/. .')7()/' : ^nullü i/-LU/uiLiu L giupm/ 
ilimiu (l • Ü.UI ij ii ii n ii i U I, tn'li p puiuli 7* ppuinnup 

II lll jlli h'h Inf .i 'll' in ji fl Hl lj I. jim lj n l p 1^ • • • : 

!)ih ii h in Ii mli hui n^, ii i ii ij ^tn tili pnn lIi/ L lllllll 

'I' p Intimi ii p : 

120- 1^1/ • 378/ä : B'iiJ/il'k gutpnn i/imih u/in— 
min pimi lih Ii pitiun lf\n uiJ'L /nj '/> // p,\ I. ii i/ / ifiupi/. 
iim'liXli hi p : (f,iil,U /"! ['fl/ t/munit/tuli ^ lfl,pm— 
lim ii if in pn nih AftL-iuunuju h l. tunmi^uiii : 

121 • t'*''/ • 382/» : tiL t//i mjuif uiLiiLp 

il' hi u n'h h in i ii •> '// // / U l> i'h bL. nutpq in uiu q n LÜli 
il in u ll ml ii in h ii I. in ii hin p~>nLpti tnttp : yllTinll 
juuiim! il muh lULn^hn LurLuih uhnnhph p niuhu 
Iii n l<l in ih hin I £ uiuniVü ' • • : T^hinb / p £ n h 
mn iii i>h'h ii i lil h i h Ll. u p piiLpr IilIi : 

122 • fi'i • 385'« : "bnp|i(i gujpm/ flinu/jinu- 

jjrii [i puiuu Ihpl/ f"i-p /' Ijßnjffi . . . fiuitpfiu— IUI lll — n iii 1,1 Li il'mpi/ in til, fi I, ll.nuiiii mb np /im 
nullit un ii ii il' in hl I, nih fi i /inj : 

1 2-> • fi'n ■ 388*" s *liii|i|)li 1/ iii/iilLwj fi funp— 

Am /ii/ um pp ll.i im/ u, tupu : IJ.piup Ifm/ii^u im in— 
ifui'l, 9/inj : 'l'/i/.iuf l t // i/fipii ll.pui/iiuaii,/ jnp- 
,1 uiii' 'hin ■> in n/ 1, nih {{ml/itp: 

124- fi'i/ • 391**'! 'I' m/1 AI, in/ fi hitjh liinp— 
A m/u/ nin'h/m mj/il, ■ in I fi /ihm If m I 'lt /' iiimauip'h 
II tu/ ml ii'h/t : 'h/'m/,//i I, t//i 1. 1 fJh Uttpn /tp.f, 
l/itiip Ii iniu2.m p/i'h U niinifnup : 

L25- fi'i/ ■ 392p '- Smj/ifi, ./••"pul/ ifhh/t 

II '/'/'" ' l'l I'h itmifh /i pmh ll.n ui.pL /"J" 'linm/f 
/Litt tfuiAiiL A iii ii m m mm h t, : II m/ lt pm pf /tili ^ 

if in /i n If nih fnpJmif if L n ut'h fi iiji: 

12<)- fi'n • 394p S "bmillli ,/>/« ////// /«///;//'// 
///// pA fitf nj /' *mn iiii/iifl t L/Lp n ptfLiulf • ■ ■ U.uly 

ll.iiimit mb il' m pifiu pl^/ih um mtf'hiij Li pm /il.l/m— 

il' /lll /il /inj If m/ ii p ii /' '• 

^iiii itiiiiiuih I, fl'/ 4 oi) "' /' ' "/' iimlfiifj'li 

ml im n lt, 1,11,1t ii ml ■ limiiil'^u ftUMV-unuiuh I, 1*1 iipiiilp- 
il' ii l'l! rill t/ -\iiti ,/L ,nbr/,,i mh • 1, /i l pi, i' « h'"f— 

AI.,,,/ /uiunm 1/ ftn'l, im ii [i„ii/ /dl, '/l'"t ~» tu ['![', u I, fi I, 
fui'ltiuufiuu, h t>uiul/si,ii/*li tl ifl'u f llf /tut in u 11,1/ lll 'Uli — 
l,/,,' } lfm tiALiu i mir hujli : H.ttLil'f uiu/u fl { "'J^' S 
s u, ii Ii in i ii lt um ml, ii iiitiij lil, int ii' ^» : 

127- fi'i/ ■ 398p = "blipllfi jimpmf ifLir/i I)l/i- 
piu/il /ih /' i/'4 9 LplfltLlß l/h'liif iu'IiLiii i/ • • • 
ßmiiJ'mt/ Lif/i inLuiiL/J/iLh pmh/iu Li / u "p '• 

128- fi'i' -UM)*": l'iup&Lm^ /im /im/ [iim^L — 
I n i /./ /. mli : IJl fiipihmil' /un /i<\ /im n Ulli/ • • • ll/ui//,ii 
l//l li'Lb- h'h iflip&jl Jltl Si/i l'l J"J'f l""l' h " 
/un pAm /,,/ p jiu : 

129- fi'i' 103p: "blippfi £u,pi„l tl'Lh/i uu- 
I' in hl ii i h L piuhh ll/iii/ l,u o tiLhiith L i/inp l/lyinph : 
f h/"nLi/i ^ //// 3'iLhtuh op/ihuilf 1^ p 'fip/iumnu/i : 

130" fi'i/' 108/«: "blippQ ,pmpm/ f\}p'"-''ui- 
i/l,if i/hm injh h puiuu fjLiujn LiiiULj, /i /Liunh ■ • ■ 

I • in i/i\iu'h I. ithui i ii /i I, in i ^ phmlfuiuuiu/l^u : 

131* fi'i' 411'*»: 1'tuptlbtuf Jim p m/ /• 

3,uiuil//ih /i puihU l/.nmoL / uj Qmm/ilf J'Lp i/Lhim 

'fi/i/iumnil • U/iLlLiL mpLi/ml/it np /ULUiuLii/i^ 
i/ in • huu /i -* ii Ll vL inl in n m u mli ly : 

132- fi'i- 412p: "bnppG. £wp"i '/-ujpJLtu/ 

'I tu n'h i, iii /litt hl h nih ll pmhu Q lll p L tu L (/,«/ Ulli LIIICT 
Ltl ii /in iL um li iii il h'h tu iii pr iltmil pj> • • • ^,put— 
il in/1, in i/ iLuinnLutb- h /!/•/. i/h ifhh-pu (J ml upu/i : 

133- fi'i • 415**»: "bnppfi i/muh 3ntpnL— 
/dLiuh h pmh iLniuaL/nju 'l/onnup np mul^ Hu/m 

Lfif£ 'fip/iuinnu nutpniih L pTt fiupnLijLut / !,■•■■ 
nhh ml'iiili/i ■ihpAnLmb'mio np utu^pli ll £ 
'/■"! i ui /i ii i hl h i h i n i/ m i/ I, m / ifmpulinj : 

134 • fi'i • 419**» : *blippß 4> UJ C"1 '/ujuU 
{, m/im /il I, mh /i pmhu llpifiiif fjptLnju fl p Uiitn/iu 
/i u/m /im yi/ ii ■ . . tp /ihm l/iiili mlio p £un l/ct p Lh ii 
■I ii ii i/ in ij I, / ii i l'mli/ih H,umnLb~nj : nuiiüu/b, 8nh8U.ii Aue- äb(WP8- us'i-ci, irbM»- i« wt/ui, 607- 75 135* ' '/ * 425/*: oinjfii'^ fiuMitnn iIumuu 

l) in n ii l l<f I, ilf h ll l'Ulllh g^ll l_ lllll ll lll_ f LH if m ff i< i 

flll 11 Im tut ^ £ // • O %"/'" u ts n (j flll II III 'I* (f ll 11 III II II 

(ff 11(1 lllll ly II IUI yhiMUpHBM if h ffftti if Uli ilt u In I, I ii ij 

ip- 

].">()• ß'i/ ■ 428/': ljll}l]iri ^uipiu/ i/iuuu \,np 
L ji juii/f lli h fr fuullll ii n Ulli l lj L fLtn ui jl ml iii ii • 
11,1 li ii Ulf ii Ljij, Lllll ll II % Jl (jllll ll Ii ii i:i if Ii Li Im fl pL ifll 
h ii ll lim lim in Ii Ii : ( /vil • 4:0b'" • l l^tU Uli (J Ulf Uli — 

Ul.iu'ii u P l, *» in p n uAi (, ii j> [<Hf ij iii uii £ ii ii « 

Ltn jt/iiij II ui u /null ii i il I, ii ,\ l.'liiu I iiin liunu : I 

137 • ß'i/ • 444"' : "biiplifi ^?"'/""/ '/'"«?' L//L— 

•ll'"' "I '• ß L IfLl/L 11 jlll l'IU Mit lUllllL II £ /> • • • li If L lf L — 
'll'U 4llllUlUllLU £ Ll. ptlllinLlf ll 'III hm Ij ii l II ji l li ii 

iiLult : 

138' ß'i/ • 44(i"' : \iH]l|lß /""/""/ ijuiuu 

ui I ll ->'//// I lli I. Ulli Im ll Im II Im II L III t >l III jllll ^ U ll III I. ll III i : 

//. l.liL, L L,,l,„ £: 

130- ß'i/ • 447'": /•'"/""/ Im itlfiiiiiti^ .tLuiiau— 

iii/m iiiiiIi ulilili ii ii Zuftf luitiiaü Ulli Im IimiumuE ji'li Ii 

I' nihil I; if ji ii ji'li notnlin XI, fi uf'liif I. tu f ■ . . ; /'Hi- 
lf mil tili ♦ nihil Im If Ii II Im II ll ll II II L II ll III I Hill If II l — 
UImIiI^ flll If III f I. III f : 

140 ■ l"'i/ • 4>)0p : "/•'«//"#/ Z.1MM1I uuj na.il utli li 

/nullit «,'""4 '/"' 'Hilft, fi in n'li li jl. lllll H . . . Il,i, l'L'h uif'li 
inoun m'hii ji 1,'hu i jl I, m'h /» utu jiu ; 

141- ß'i/' 454/': Vljlhli ./>'"/""/ i/uittu 

ii ui jiiuili uAi ii n in !■ Z.ii'1 t-ii/J'i h fiitJili l'iiiilff/i 

/' if in ll' m fi I, f I. filf'hiiii ii fi/i'h : (l,niiiii ji'li I, in i li 
«,"»///// mil nii l/uiiuil mb : 

11.11"/' ll •• /' Villi II ll ll ll<f Im Hill II l/iiij «(/.HUHU — 

Inifi ij fil.fji ^ if'fiiiifi nun l), li u ii mm i'h ji if 
ii j In im tt /im ii u ll UM tu im in nb tu 1 lllflttllH 

in in in nju : QJ Im p 9 Lli ii liitu li ulfjinpli iittUL — 
/"</ ( ) 'ffl""" /' i/iiunu Ll ji tt tili ni.pl li LH 
lllll II If Lli pll ii Ifif fiiih nihil iii In ,* iii'h iiul/i— 

imiduIil. [f,if'l i n : U.firi- L/iliuu luulihiu i inu m <l, il' 

-. in Inf jl Uf ii if in ij Uli jiiu jll\hu^n li Ulli II fi 

Jiut^offll A/,n ifij in fnl m Uf I, m'li Inf' ßwiuiu 
/ihm fl I, III f nilM^^UUUlj'lt , nn uiuiini_if UMslllUM— 

ui iii Im fi Quill Uljn tili lu u ii fi in In ~. ui ii ui m m 

S '" Limit tili II l 11 II l 11 lll'hl, 1 ll n If UI fl II I I, II 111 

{ii fi , iifi ^ jijl.uif iuiifi4oj>u 3/iuiiLii/i lu- 
ll li hm jh Ifll Ifil m'lilf , lli IfUlltl II llim lill'li ll Hill 

/ ,u .[>" 1 '/"/' " l Sil'" "Mif pnn£ in in 4 /. u il ^ 
*uiifi-,uifinii/ii iu9iilhi ß lium uli : \) l. Im 
**/.'/ '""' l" n 'i niuiinL.ll diuifuiuuiL III . In III — 

in L u inj Ulli ii m ii ii ii /im lli lfm fi m ij li li'li-n 

UlippU Im L UI fl II I L II III ll Ifll ll III fl ,1 jl f ( ißt III ifll 

iiiliuijli Im i AttutfinLfi npiul^u huittj iiitit 
A p unl' mj I. m f'h IJ,ii iu^L jnj : ßhiknl^n nun — 
jiiminuiLti fi nn pli'h . uiif^u : 

142- ß'il • 458p: "blipjlli giupntj flu lfm ifll 

ll /MU-IUSuilltf^ll Lt. I^IIUILUII ii puiif nju U II nl, II h'h iiiithliif'h llp 'luiijn Jim'h IfO'illllHlfll i/i fi If in If 111h 
ii/muui l .h 1 1, 1/ I, i/ I, if ji : U,if ' L'li min mono I,l 4uin— 

Iflyltjl llppiiu UIU-MlltUllulflUll ll l.li in u/m m li i ji 1,'h : 

143- 0*7 • 461/*: VipKl futpntf n-mifJ/i In 

tf 111 Ifll ptltj ll piMMUU <f>nnp £ ll Im II /Im II I Ulli flll : o// — 
flujl II flll *ll IILUll il mil 111 lllll lfm If ji III Ij III III jl ll Hill- 
Ulli l& lli ll li m ji u iii ji lli uli : 

144- ß'i/ ;• 465/': 4»Iip|lGl ^mpiiif 'hiuipjf, 
liL iiiulfiuj fuuj p puiuu I; fi ij ii i iii i &£p 

l'uiLhrp . . . : [i n ij n jul ii i U ju 'h /ll flifiiuiiuhii 
SM/ il in ui uiL uii ^ im II nn nn mnl, il in pn in p £li : 

145* ß*>L' 469/': \inpllR juupiiif iippiijn 
1 1 m I, ijuu'li'h ii il ji ll piuuu 1/ m I. ijiiu'hlui ii tu tp I ji 
tun //so« : "\uijhuiu Im t ~, fi in * in i li I Jim fi ~i n i fiif 
in oll pn : 

141) • ß'i/- 474p: 4»-n|l|l(i ifiupA/.iiif Jim /uu/ 

II fl fUljU 1 1 111 I, ijl lll'llhll II jl //s" /// lli Im II Ulli L ll' U Im fl If ji'li II \ 

l/.'lllf pm'li j'lj'li il m ji m ji ji ii ii m ij Ij u ' I, in u nil I, Ij ji 
■> Ulf Li n fi -, III flll lllll jlll ji i ji : 

147- ß'n • 478p: 'biijijiG giiifiiuf iippiiu 

ll.ii m iili f ii u h "\ L in fin u li Li 'I nn ii ii ji li puinu 

l'npliL. ä ut *L ii /iii uitil i/ll ji il ii h • • • : tf fluni n 
/ui it sli ii //s/i/// Ll ,un ii m u ui/ jl ijim ii m u : 

148- ß'i/ • 481*": 1>lljl|lß ifiupiLiiif jim f uuf 

ji nitjli pui'lui JippLL ßiu ibiflili miil, ( ii)Jf fiiFuu . • . 

ll L ll llliflllll HU Uli fim'llji lifil.ji jih » ui II L f li /£ : 

149 • ß"'/ • 484p : *bll]l|lfi. ^'"/'"'/ U,niuj>l.{iiju 

'I nn ll ii ji jl f, nihil II fl in ll l f "l Oll 11 11 t) lllll Ulf u jl UII 1 11 jl 

I' fi ji ii m ii ii ji : </>////// /im fu\ fim fim fi fuiui Li Hin— 
lf m fl Hl jl 1 1, ji ji ii ji ij iL jllj jlll 11 X 

150- ß'if 448p: "baji^ß guipitif ßii-itiiViuii 

Ll O inu inj puu l'm fuXuu 'I I, in fi ii n Li m I, u m h / . . 
'/ llllb Ulli ^ lILn pillll umhin jiiil p ii i jl I. m'h . . : 

151- ß'i/ • 492"*: 4jll}l|l(i Buipnn ifiufuiLnif 
O""» uiiiuiiL l,i f) m lf n ij p uif ji ptulilt llijii/li l'/i/iLi 

n inu im inu uf m m /im um m lf m'h u m if ii i ii ■ . • 11,11111 — 
lOtn ii j mm jim ui um Ij mh £ O £ /> ii I, ji i> ji ii ii i u 
'/• ji ji um ii ii : /iTn . 405p i/LfiQ • • • u //S "/ ß Iilu Li 
pui fili piuuiiLpr liLit /mil h'h uii Ii tu p tu p mh nii Li 

iiuil Luuitu jliuiii / nifilil Li mufiii l,i ptifiip 

tun lunlilijiL inJ'^li : 

7»// // // // // t > '" P L Liiiu i tu 7» /// // // ;/// fipj'p 
min ii iiui) l */ • 'Inf pu 1(40/'" /,'"'/"//' //tu— 
jil n u li 1/ ii u ji -, uif fim iu I, in ii i jl I, m h * fi \ ni'h ji'h : 
ll. in &Ln inu j' f p lf p p tu/ Ulli tf Ulli l Ji) /im h 
•wimnn pp , piutii niAiji npn\ imiifipL pn l — 
pitLliuLp in ui n Ltuit l^u , n p n LU ALtn ■ZiuiFk— 
il m m ii t jj h tu Ii ~y iiiil m fi f, in i iii h m'h uii in LjLp 
ij I, fi fi li iiuu ui li k u Lli o , ilbpOpli il in ii li fi ii i h 
il'^V tnui p pL pnLp ji luuL p p nii Lij, nii in, li 
Lli: Siifuinjifi Slifpuiu ~, iiuiui /i ji'h if£Q, 
inj tun / ii pillll p in p All Ulli Ll l'm f ii m L m'h 

it • i^nt/Litj'li iulLiL oui f uii f'h I. fi L Ulli , «/'//«♦ 
uiju J.L n m if fi ji'li if£9 if fili Liub Lu L/ujiu ü'Lb~ 

iiuihL ji ii l jim ji il ifhL ji ji , ii fiti'h ji ui in Hin ji ji h 7<i ITULBP hiii-mui aiuh.ti/i. ftbfML<MML8 • :sr- ii. 'ii-r-r< '\-. ,ll t \ y s/.'l, IfttriLUli : '/'/'/"/ "/' S '•>/</ t'i '"!/ — 

ini D.'iin 7" <"/'"//'/ /'./»''/'/' "i/"l l, ./'"" "/' ' 

liiil.'lni iiiiiii inj ji'l, 'lifn ff I, /im yi ff m'hl, ijmh 

/■ ii il m'liij in h ii i ld ji i li'hl, ji ii ij Li ii : 

llhr,l!S'ill.')l'llhl>l>h'W- ■- 1 <.r,r.„. .fi.p,.-. 

•_> . 'l-fl.f/l, f, /in, /.mii'fi p fiii/im/f 1/ I. /limi 11 (im fl I. m'li 

Luij (lf.l./m iliin/fi/iii'lij., i.i/nii/iii' fi>i/- V.\p : fl/imil' 
l.i 111II.11 11111,/ iii'iimi n/m iii/iiiiiii/^ ü'iiiii'liim u/il, 1 uimpaliiuiip 

1,1 iimilf im fim ifiullil mii & lim lfm/"/ luilf/inl ff l.in'll /ii /inj 
1,1 p iiiii lfm n mf/ 11 1/ 11 [i il 11 1 ff I, llliül , l,in iiiiiiiiiI./ 1/ II III mif 11 '/ . 

i/fiiifu \ min fifl, fi in in 11 I, [in 1/ ) Ifiii/iil,!! i/m/iif miifl, mfii : — 
/""»/• 62"" II I' iii/ii/iiI/i "ftp /"'" '"" i/ 11 in in if 11 if /1 '/l'":/" "'il' 
IT 11 if 11(11 fii l,i a'liiiifiiiif'li <f> /1 fiel m'li fii l,i- '/'"' /m'l' "i ''/'- 

ifin ifl.iiif i/fi^/i" i A*"»/' 75/" flf ui/iipil'f ii in mif mf /• 

UIIIIUU in 1,/' II' 11 1/ •• i 11 f" /'<- a'liiiifiiiif'li <l>f/ifiSmiifii l.i 

'hin [mii : frif- 90/" ///' m/upil'fi nmmijtiif/i npmju 

ml,fi II in/ 11 l,ii fii l'i a'liiiifiiiif'li 1, 1 mif Liiiujii mpl.uiii il I, fi— 
,Xmi 11 fimif l,t If 111 fiif mif nif mif hi fiiuifmij iiiifi/ili l,t fiiiA *lllll 1111 1, fimj.fuf 11 11 a •iv : .(,„: — fih.,. 103«" 9,n f. 1., ii!..,, iii, fl I. ,•./,,. /. ui/ij miif f/i'lil.f fiui fiuLiifij 1/l.iimu Li u mnmil,f 
II in l,f IFiilllllyiiu 1,1 Ifhullifllu /l fl /1 £ m'li flu 1,1 '/'"' fni'li 

Li. mifl,iiui[ii : A*'</ • 200/" ll'/nfiiff 11 m 111 1/ 11 if /1 i/f'nj" 

ml, 11 II "•/ " I, " fl' Li a'liiiifiiiif'li <t> fi fi [i £ mii fli Li 'l-lll [lilil 
Li mifLiim/ii 11ifil.mil if I, p i m 1 11 p m ifii Li '//'" ijif I, lfm iifin fim 

ifonifii jf;L ;/!,.(' ■■ — l*~'L- 229«" Hl""j '/'/''/''".'/^ ifil'Lif iji ,, I, I, ,'l, ,11,/, /'• /if iiiiiii u ll,uiii,ii mli ifl./i m Kf If •• 1/ n I, 11 fh 
l.l aillliflllifil <l> f f f il mii fll Li '/•"' finn Li i„'I l.'liiii/'li 

uifil.mil ill./i.lmi Hfim.fi, : 'IfiL./im ff 1/ IIAlh'h <l()(J4l: 

/"■// • Hill"/- ■/'■/'/"Uli"" ll.iiiiiiiinia 111/11 fiil'Liu umliii/111/f 
i/fiiifu '"</' If 11 1/ 11 1, 11 fii Li aiiHifiuifii <l> f fi f f mii fil Li. 
'I-iii /mii Li iiifil.mil ill, fi.Xiui 11 fimifil Li i/amf lliififii um — 

mmiimii /*• mif i 11 11 , 1/ 111 /, 1/ 111 if 11 1/ 111 1/ Li / 11 11 1/ m ;/■■ ■ (<itifin. 

L, ff,,. IM»,): 

:; H>j ■ 308«: ll.fi/ »/•/' »««i«./»«//^ ««"«• jf^nir 

f 1I111 f.fiim/imjf jmi/iiffu A/.f, i/lfmfiil,!! f, 111 f 11 iii m Hfl. in ,1 p 
iiiiimifim if"*'*! ^ m [in f m fi 1/ I, mit if f'fnj jf imuimlf f'f 1 " 
L, !>ii,ii[iui[ii <1>/,/iffmiifii Li ')iii finii ■ 1J.U) IU 1IIU1I]I 

i)|iil'ui(||i UlOippbp q|niij l|iiijiir|i]i jjuilinit'in] ljui] Sffim- 

11111" uifi iffif" fifi II- Uli m if mif mii p mlffiL" fi ffiffli fl-irj''l-fii 
miiffif/f (J-b/iii (ifLn //'"/ pmiif il'fi mii'f miilfm fiL 1 n p , 
fiii/if 111 "/in m/11 ,111111 IfiiipLinp Li i'"'ll't "i'iifLpp 111 m [i— 
[•Lp i/ /iiiift , hmpil'fip 'IPpt'l'f' mpf'iimf i[[imiiia /.)/»: 

4* l^'f- 4i(4/'= '/'"/ if f fum 1 11 fi j f . 111 mmlfiiti/ p m ff flu fi 
11 fl if if- fim ftlllllll f m fi - 1" 'l> "1 t/m'hii ifli m 11 11 1 utu ^ ■ p Ulf Ulli l[ Hi- 
lf tu ff flilfi uiitif{ itijiiiif^H IfiiipLffi £ Hill 'iftmfiL [• frut— 
•[K"" öoiiiiffLiffii S i p lfmfnl,iif Aimliup mju puipuif— 
'll'l'-PI' kl' 'l/'i Ihüih'l' miffii fiiiif ■imfmiiLmi I) ■ }ul— 
11 im u fi « fiii : 

5* A* - '/ • 254« : mifLif i/fim/ «Ifiimii fiuii W fil[fiin,fim-)) 

Li «IJ.JH i fll' ii <miiii I, I.11 S ffii/fl/iff uiffimgnL /ll w— 
-mmiii pii mju I, tuil^i*2>: 608. 

iihbsurm | l )■lll>'l.l'»■•l' , 290: — irb'tfnhP-l'h'i.' 23X17: — 
'HMIH'M>hV b|il,ul 1L Q 16X5 + 5 = 10: — Sll'U'-' 
]<): _ |'*- W (' l'l--|- " (nmßuilin i-uift :;<) (pui)g 40 t) . ptpui- 
FuiG^liipp' ,S pmi[|> : — 'lil'hl*' ifiuquinuip-, pliinjiji : — 
MlU'.l)" «iui|uuuul[ Ijunbujuiin , mniuGg |iupuiöiuöl|)i . 
JlUUl finju in ii]ijiulG qö^uiftuiq <|ni]i i| l> p m| , Ijaßiuljji 
Iii iunuij|i(i l^nqfp juiui iIGwim 1 -«'?* : — U'lW-U'UU'J'liUS ' 
'IIIU'IID.'l.U.lr jniü|i: — Aa'l.'MUnj.VI'-' ifbö tfiuuml 2 uun 
[im. puyg iitliji ubiijiiift pnpb]i. ßiubu quiqiftß |iQl|i»i «^ 
hl l[ii]uiiii uiMitjp inj: — 'M'C il'lijjiG iFbujiiiujbiuG : — 
. < ULI"I-I1. , M'I' , I'' upupq. puijg Giu 2 uiqun.np : — hjlllM).- 
M't'l'"!'-' ILi biuui|iui(i(ib[iiiL uljqpliuiLiijiiiLpbuiß uiniuj|i(i 
mniibnn quipiTpiuqpp : _ hinPUl)^' inuttp : — l)l'll!!- 
Iiilll'll.'lif-' ILi liiiiui[iiu(i(ib|nii uqpqpp, qiijGqqnjG : — l,llh- 
UU."b8ü.SU.P'l , *P' ; in in bi iii||uunbiuul) . qnjGqqujG, |unp- 
lippij.uii.np: — "bMU.P'B 1 jmGli. pmjg um^bip IjuiG ^npti 
liuilIbifuiuiuilpiiG iinu)iimiuljGb]ip uijibmiji qn|Gbjini] : — 

'i-asiiPT >«iu|i : _ jiunn.air d-n— w n.mp: _ 
*hph2' 8n4hmßatu: _ tfU.T.iini, i;t> wairni.' 

WViV : — Sli'LK u.G,|ui|Ui: _ SbP' r.^nq: _ 3Im,U- 
SU.WhPnhP'^VB' i»q- 130ui, p, 224p: — Sljl.1- 
'Illt'ft-Mi'lif.' pq- lui [iiLuuiGgf|iG ilpm,)' «3unTpG 1896 
qGbgun. ji l|- <I|il||iu ö ouif- miliviij ^- S»p(pqnp|iu)»: lfm ,i,l, m'li ii ^ \\,\ biniupiuR • ß'if • l'«l 'lui : 

l/iiif ->//"/ tu aiu ii um il iii ii I, i ii iii li : /"'»^ • oui : II uiin— 

fl^mi l'lni : If mpl^iiii 131"' • 1jilI l iiiii 

ß'if 225*": S«^C«rirH"i «/^^ f-f t^S • 1 , 
uif.li^ 4^'l't u f uj li utu k il' (yli i_li l. (hfl 4 : Ifiufi— 
ffiiuih l u , u^iuuf, thS. \) — 20 ytftpl- 

flllL l\ 1,11 III II fl II £ ' 

(tl'ÖHSII.llU.'irilhft-1'hlf-- 1 Pif 71«: irmmffif, 
hui hup* «,V i p .''»/""" u n if " [i '!' h in >i">f /> Ij in f> '//'<*/"' ö""* ' 
Lt. Qoiiiittf in fl [in Illli'^U L i a A ii :■ •■■■ : 

2< ß*n • loO'" : ^^ /' [>u in n ii Ihn in >> i in!** ji j>i$ if.itß l_l*Ji— 
mit tu oti ntt ri tttl'L tu tu iii ji // tu ii '//'//"' 3 " ** uiuu jiu ji Ll. i* nf*iUL-fi 
tfhft 5"" /"//'A»* ' * : fi*'f 130/' : «itf'jii'tntiu HuutuL.tufr jr 

IUI li' ji l- Ulli 'Ulf Ulli' ij iii I ii ii ml, m'h ti i n ii if in il iiiiiii •*, in f it Ii 1t h 

ih lim IUI n ii ii i. ,, i.l I. in Q yiltfjlU *> tttlLll JLt Li bll ll tltU If jl l fl ll V 

Ll. '"/'/ in ff tu um ii h i ii ii ii tu ii ' Lu in ju , ii jr jr jui niftu n ijiitu— 

lllllllflllf jtlfltllf II III Hilf IUI. L L. IfuLllIlf iiiiiii i h l. Lui jLlfh — 

n L 'ihn j* um fif* V'/'/"/ "/' • J f 1 * iii in iii If ji' ' fi Ll. buiitiiuif 

fii f ii if Lt. i'1'J* I ji *Lu ii il /■ ii ii /im fi tf iiiiiii j» Ll iftuii tiiifuiL — 

ft l" 4* /' fiiifijin j ji yiiitiiiihu jjr*Luif ijiffjfn f'L utijitu^''' : 

ßiit\ y ii fiif ujiiuiulfjiu *lfi"ij ffutfitffiiuifjifi* «'/ tu tjti' L a tu l 

II ll I fl fl in i I. ii, in p m'li n ifLn ui ti Lu UMg% *£ jl L Ulli II LU II L L. [ t< *j l £*[ nwibuii, Bfibsuu au.8- ätin^r-s- im«pv in.M*- b ^bfcvui., 6io- 1 < in if Lu niiii •>«/< • uitminjb ji, ij : ß ji hu tu m // I^L-Liiufiu ht, ftp Gop 
jlit//t{ Lt. Iinjpnp Quii ti/,tfi/i% /./. AuiLpinpop tj^uiu/fiii: 

•f- 11 Immun II. u in II lllth II II II p ll' L IIIJ • • • /» S //# y p lll 11/ b lll II L pr h Ulli 

lll in flu in ii i p liuiffni i/fif/tiu/i l.i I. 11/ [i ii 1/ n ii/ n ( um [Jbuiu) 

Sil' ;>.,■>,.,'//////, ,i,p^pbii/piil/iiii/iiu/i ■ ■ ■ Uli in y in a /i 

ii <t nl in/' /' 1'ufJ !■ Hub j /' l/nlil' mupliffbnub/fi jtt muitlp/i 

i/ m um iii iii fr l'IL'"L n 'L'- &""• 224f! <&Sl[' ß/miiiu "'/"('~ 
il'Lui in ii/ [i lfm/1 "Ptl' u ßnAul ll. Lij/iuii/i il'L/i Q^in i ji ij [tu : 

lUi"»' If'J" Qhn mii ii h*lt /( l' ii ii in uih- $ ,) Ulm ttkr % 
uiiii/iri il^V rtt.rifi* d f. u in ii ii h ii ii s h in hittua~ lutiiu— 
ii t, ituililiL ii n li miiIiui li u i uiO' Lux }£ £ iiiiuiiuh~ r* K 
1% ii* i\l, ti iiiii ji ii £ '"/'/ " '/ V "> *** if I* iJ m in ii i. Ar fi i.ti— 

•),!./,/, l/,i, „,,, ,/,,,,//, (Aiiü'm. Macler, Rapport sur 
une miss. scient. en Arm. russe ... I? 10) : 

I'hin* u pt'liml/ub p p iL uji *b nn'liin l/iub : 609. 

<) IL S IT fl K f» h Mj MrCbUMÜfb U 1 8 h 8 & fr . T- U P (1 h 

thß' l'iiffr : p-IIhl.P-r 66: — ITbttn.hß'hhV 24X18: — 
"M»nM»l»Mi* >r|uuup L ß: 18X13: — Sfll-P 1 26: — 

p'bPP"P-' GiiuüuiljiiLUift 7- |iupiuf uiß^Jiupp 10 pntqp : 

— "iil'hP'' piaqp-, qopun 11p : — MU.RIT' l|ufitul|p lj m 2 l l - 
4puiß pmiip (qpuuiquijp) : — ini.'MI/UJ.P'bU.ß "l>U- 

tomvt ^nuGp: _ un/Muruv*' ifuifm. P vrciugai*: — 

W ßoinp-, jipLppßpbnfibip: _ 9.U.P'M1/H'P > F inUp: 

— luiipimp-r ^ivüin — luiipiri.f-' ^tip: _ mi«uu.- 

lullPiaf-' ^lC|i: — l.nMJU.'böUglLPW ^nulip: _ 
VlUPf-' jnißp: — fUSUPV pn- 1"'— p. <)4p— 6«p: 

— d-Uirm,lLU' (M*- nu.p: — <M'|'2' u.fidu.Gop: — 
tyllllUV». bh IjUÄirni" uißftu.ßop: — Sb«lK uißfrui- 

ao F : — SblJ.Pf> % mCöuiBop: — 8hCU.SU.Wl'Pnh- 

M»Mi*' £ni_ßp: _ Sb1bl)llhP-H'VF 2p qjnncjnLpp 
pb p'ß} upupuiquißbpni iflrj vfbji 2,iui uif mft nj|i ift/j 
tfimuft h; bi- b'pp : 

ir in m l. mli 11 £' «fl|iuxnirnL'j->|ii_(i uiPi(j|i(j Ijlio— 

PlUlljUlli jiiifiiJ' uiiiiiiJiI.iiiIi„ thß' • 9' '"/""» : ß'i/ • 
'2jiu : <£x}uj nJ uAiuiJ-uJii-Uj'iin imyn niili n n fLfijli 

In 1 11 111 1 11 11 1 Ii i) I.ii ii/ S I' in "Ii O Ii 111 tili lf,ii in 11 t-iuif— 
iiiiinlin lim hl 11 11 Ii Ii 11 11 Ii 1111I I, nullit 4*111 in II *Iiiiii— 
> in lim 'In Uirnill 'h ii l Ii ii h il tutlf Ulli u li /i il Ii in Ii m'li 

nliiinil : '/.'/'/ '" " /, /' /'"'/"'//"/ M"H 'h n jP n u ^'" — 

ji ii ij in il' ji in um ii ij ii ii i l.l Ii i '/, Ii in il' im/ ij jiin \ y iu i /,- jll.llllj Ijll -> HIHI I. lll I II .l/. Il'lllllll II I lll lIlllLl IIIIIIIIUI — 

pujnnCpTnLJj 1,1 in ji ii ji ji'h in h ij h\i\ ui Ii Ii Li. lim ii iii — 

lil I. Hill , ////' ij iii uih h Ulli II II ii II. ji /Ii ji I, Ij inj iii lf I, III i 
• I Ulli m'li in Ij Ii ii BL. in ij in > '. 1/ ll II I m'liij li i n'l, SUI-. 
il ni ji,\ iii Ij H i II I. m'li Ijin iiö li ii /'"/ muiiil il I. ii H 
Hill j. i.if I, L. in ud I, jl Hl jl Ij 11 l m II Hl Ij il l Hin , Ulli J'iu— 
hm i m'liij il in I. jl /nl' H um in j ii l j.l I. m'li hl. iuil III — 

in ui j il il i IJ I, uih : 

^./imltlliiuii^ liliiu/l^u il' in iii li iii ml u um uih 

u, /.,/ 1. l/„, pt.ul l/'/.J'.uu.uuj, (ß-n. -[,,.) I* «l-pLau 

„,.. b,i. r ,i..r i/u.fimjfii/iiu £9.r. 1810-30- 1818 b 

iY li ii i ja L mit iii ii in\ i^h J itiiupft l.inpji 11111111110^ J *//» 

f II ll Hill II lll II l f (PI*** . tl Ulli lll "y/"//'/' ^'/"'« Il jlf'll UI II Ulli Juli ii h n 11 L ii , /., i ii ii I. ii ii i ui ui iu ii ui lil ji i h ii . — I. ji !• I. ilh -» uiil tun oiii , I. ji i- 1. Jli rill il iu n i\ ui li o li 1)11 ; */ "/'//' 

hi' v/""7 ,% «fr'- V S IUI II *> II I '".II II IUI I U II II .(,,/ lllinillill Li. Anilin. j. ... /. I. ./ ,. . J.l /i m'li in t n n Aomli % 
m/9 / h /t /imi/il' Hilf mit' IllUlltl/ hm II tut III /t/i II 11/1,11111 

ui iiii i\ iii ii ii I IJ I. ml. ^iiii It tu iit. tn'li in tili liy> : 'f // m 1 n i -• 

l<l f. i li'li I. /• O.D /litt lllh- l.ll l/lii/t. Uli I. Ott m'li i/ ji in if li l t h , 

ftun/iHiiij/ilu , ^m/iL/ii/ .£%■ i II' fu [t [J iii /t U,pptiy£u t 
l.iu: 

itl'tilLSUMlL'll'nhM-hhf- ti/.u'u ■. 610. 

UHnH3 1 788 P-nW-P-' 116: — U - l;o'lll>P-l>|v-i,' 2.-! XLS: — 
1-PO.hP'bhV 18X12: — SnVP- 1 30—41: — 't-M^P-' 
junnp. pmpuil| hu ([opuiunji : — 411SIT' l|iu2lil|uiqu' 
qöm^mpqbpnq, fji^ !fp ijßmunLui*- : — ITU/Ml/lUP-bUß 
'lllU'IHl.'l.ll.ll- jnißl.: — AU/O«^^).'^^ 1UIL. pq- 86p 
t ij^I'? fiuß|i ifp pmqp iquunnniiuA hu liuißiiLiu^ : — 
M-l'P" pbqmqpp: _ P.RP'VII.I-M'f-' ^..fi].: _ 1,,111'H.- •M'P-P' }"iq.: — hillPiaf-' >n.fip: — l||.|H].|„|| IMU-Il" 

^ni-ßp: — [.nhun^suauPH-P' \j*&\-- — wupf 

^ntfip: _ •^l].8^1.Pl^ , pn- 56ui — 57p, 87ui, 80m— 92p : 
— d- Uinri.ll.il ' 1788: — S-Pb2' ^pjiqnp: — St}T,h' 
ii- <Hn.pu: — SbP' qpl^p: — 3hGU.SU.WhPnh- 

p-i'h'i.f-' ph- öui, 93ui: — sba.bl^n^p•^^^•p. , ioio bß 

iiiun j iii ii iii j il'hp ^uii mf tnAii||ili iI'iiiii I [ i ii 1 1 1 1 m > ö 7s ITU8P HMMlIUi :IUM;I'Ki, ÜliO-U/MMU. • *SP- !)•• 'I-I'l'f- «I //" /» /// /,///'// ii I, Zun uif uiönj , m/t //u/h' 

1 • /''''/ • \ in ■ «() hui hui ii uttlMuuijnh fuintr— 
,1 m'ii'ii 'hm iiiiiiii ;{iiliuilili|iii|i h|K|(il|iii()i nj nu/im- 
ii ii l,mi i Inf in ii m'h ii u'li ji l" n 'l (' "J auinbiMtuiyut 

Li Llllili[ i \ ii iiiiiiii tili iii lll in in In Ulli iii m ji ii Ii 

'I in i| |> Ulli l|iii| : U.il'/.'limj'li nji iift qaiui , //// 
l t fi'lni i'lui m'liii' in fiil' li'h uururg , ij/niil ji 
niii iiiii h ii Ii IiiiiiI' Ii ii Ii i/ ji ii < il I. / , u/m p in I, !• ' 
ii'lm ii h'li hihihi lmiiiiIi iiii'Iiii IiiI in'li l/mi/iii iiiii — 

'li/ipy : ll.ii, in hm/n/ im Iiii htoii/i h /ih t nj jJ— 
hl, /im Li < m jlj ll l tili /. jl it l li'mti/ill: l f^h/tV/l 

hm i f't'i/ ■ \)m : « Vp/ii/iui. ii ml/ im iiiiiuu tf n— 

Aiii'ii'im i hfii/'ii/fiiiijiiij'ii ii fJmfi'ii li-il l'~z juiii'— 
ii I, m'ii'ii ii m'ii/i ii // /, lU.n'ii in /im Ui, S»tnp.cpuij 
p 'lninniuliij|iliiim|o||iii p &kn.mu-pp opfinm///, 

[itl'/.jil, , ll/l /, n i//i l.lll/ h jnlll/lll j,'h I » 1 31 1. 1 fl /,/» — 
> iii ii m m'li p [i pfui p'h fl'(¥l'[i'li /' l/m[Jiii t/ pl/iiuni-— 
U I. in'li in l,li II !• ijiliiiliil I, ff/in ht- Ii R im/ ml ii fim — 
l<ll.in'h I. /i 1/ /i ii /i i/ Qlil/ii'iinifipu tu p nutj h'li \^h •» m ij : 
l'ii/f jnjJii' tl I. ptimp'h i/ lll, ii ml p [Jnuh'li \\'[) I^Q In 
jinil' ii l.iiiu'h (ßu ii ii iiiii ii Ii Ii aliii'li in /i tu tili r|l|l — 

qii|i|i» : 

— • /"''/ • 10«' : «/«'/"/ oiii Im t IJ huilt , iiiiiiii 
ab tili, h'li '/ /i'li l'liin lim i m/tuiiiju Ii litl'ji'li umi/uijiit 
+,tiiiif l> lll II all 1111/ 11 j)t 1/ lll lll, linij'li lil tu i/ in i ii /i ii ■ 
hm In In ii u nulluni r Ii ahn^i "/ iiiu/iiili nupiii hliti— 
'lim lim i'li Uli ii u/1,11 (iii in /ii mittun *iinpiouii ll.it — 
inniifnj liuiium lim / +,n oü' uir unimV/i U,um tnb- nj 
Li. II • ll,n in oL inj ii ''/ /. in /i u ii Ii : 

3" Hl ß't/ • 11"' : «fruit/ JJ ^,mj p in in l.ui fi'ii ht- 

'Ilm u/m )r ^iimfuij „m Sip i/'h/i ^iijiqnpjiu l)ui_ 

| I II I || |l l| || II +,111/111/ j /'^"l- "/' Hill Hl 1,1, 1/ lll l Hljll 

iXl.uilllll/ /IUI IJl.lll'll lil. l/lll /l 1/1111/ I, Iji, 1/ I, 1/ 1 II j 

'I t'l'-P" /' n 'U" **■"{/ pmiuhtn t^ii m'n il /,'/ : lhmipUlU 
I, in Int I/iiii/ n u b um in j b um in/ In/ IIa in ii i b in ... 
/'/"/"/' h '" H " 7 /' h " " /' ' ''*- 'ml'h'ii'iiiln "i ii /,/. in Ii ii — 
// tiu/ tili ml/ l,i ll./'/'inj/ii/ n /it/ l inj ii Ii ii I, j I, m ij • • •» : 
" ' /' /' in <l in 1/ h'li il'£9 9nt/t liiinii'l.l, j ii i il'iuu/i'li 

[uiiii/,/1, iJ/./iV, 1/ /ui£ x «l,nj)iu/^ ii Ijni iitiu jil. ,jl, /, 

Iii. i/()"liiiiui/ii ji "HJ^i o/in /n/1 il'/'J? iim'lil.il /, 
j lll n. lUV jimu i/iii jil'li ii n t'liu i tu /i Ii i/il' l.b min -ml/ 
inolijl 1/ in in in ii I, / u Ii ti /i u/ I, ii ihnij/l^n in in ,b um 
/' ' ' S / inlio/i It'limii Ii i Uli iiiiiiii j uniuu/l^u ufiu/i— 
'"l'-P IL L l' ii ii 1-/1/1 11/ will in n lll i/u hl- /inj'/,— 

n\llljil o/lll ,,,,,'lijiij m n tun ll l<l I, ji n i U I, tu'li ; . , •Stul- 
ln /tk\ tili/ hm / / fiu fi if n , uh il l.b tu'liiiij /, hl- ntui/ij'ui— 
"limjjt Ami m iiiii ll h i_ Juni n im/ ii i lil I, tiiil' ji , ii jtiij^it 
/nLiu^i i/uiifhuiujli i/ii/ibnii Ahn S*ifujpuinl-ff/iL-U 
n/m tnil' h in / ji .! 'il'ui /i lim hi/po/it,u ifhnif£ 9 , /'/ ,— 

'/"('£ "»/' 4*1 '"/ [' " h '" "l n " i < /*blP"f" L "l°l u 'U ' "F F 
a^l/P tun. ifhi/ mit m j,l, m i : . . -U, juni-ihinhi- up— 

/im/ ht- Stifm/ipin Aiii/t^nif ht- uptnpL. \j l/h i/h a p u 

+,ii ml inj ml, iiiii l< £ ahn hu J-nninlnj ith/in/ : 

llumpn pnu J>ht£ hi/pmj/i Ijin jil inj j, Ij n ii tym/liiiu , 

"/' i iiinin^jin uiil' l.'liui/'i, u j im in 11/ hu lim j ii 

i/ pil nj tL/junjll Hin uijihij ji ijtj l.ii in iijitijb um in — 1,11, Ulli h l/l.i/ h ;/ i ii j : ■ . •(ihm mj il p '/■j'1'i/ n/iii/l,ii 

nUipap 1,1 'II"' I" nttl' l.'lllllj'll hl/hl/h t/tltjlj IUI/m — 

ihtl'ji Ii il'hbli Z.puu nii/'iup/ tu'li , 11 11 I, fll,imij 
mi /imlj'li i/iiuipp ,.b u 1 j,l I. mit . np ii/L,ii u'hj' 

'lltlt ll/lllll/ ll/lb hll'u ll' Il lll'lll/lllli' Jlllll'hlllllju llllfp' 
O/li'llhl/1,0 hl l/'llllj'tl ihl/l,ji [1 fjl'-p ^'hl'F~ 
lll lll U I, tll'll hl. l/illlh 1/ !,,(> l/ll'lj jlllll, lUjll'll hl 

ob I, 11 n tun j, ii/i/'ti/ ul, i/m'li ti/li hl i/ahtiuiui/phiil/ 
1,111 im'li 111 .In/ ajihn.uh hl l/h 11/ p 11 Ij II 11/11 Ulli u'li 

i/u 1 111 hin • ... '/ tu 111 tu p 1, 1/ I, /> ht u&h n'liui n p 11 1__— 
IJ In'li h u/h 11 Ij it u j 111 um all h '/ In p tnl/l, Ii , //// /tiijuil' 
1111111/1 I, 9 ^.ni/p'li Ii i/iuiiu Ihn 111 11h /ni/'li ... pul/ 
1/ um •> m lim 111 l,i i/uiit jiljiu 1 1111/ 11 hl ijtiiji I//L — 
plil/nnii a /. ii'litu ij /1 1, 1/ / /■ iiiiLUL-p iui puihf iii- Ii 
iti/iu J 1111J mli 111I/ 11 tu m ji 1 111 h : • . •T'/il, 1I/1111 lim — 
il'iul/u Ii x §iiuiiuu hl inn tun- p i/hl/m- \\ o//7/>> : 

|1 • ß*i/ • \?yui : «ß*nLi/JJ i inj /1 111 11/h 111 [in hl. 
tijui tun i'l. «.// ml 'mj , i/H/i i/phuiu pli'l- 1/0/iiiu hl. 
/IUI/ IJ mij tu 1 11 jiu'lt , "fl' h 1/ h'li jlllj 11 l/lljll b ml 111 

1I1 11 1/ I. j n nun/ 111 uli I; 11 11 1 11 m n / ;/ ihm p • 1111I uiij 
ij Ii ji 11 1 IJ I, m'li : MltriltTU I, in Ii 11 Ij it tu 11 11 \y tun 1111 ffnt- 
11 in jlitj H,u inn Lo^ni , 11 j in in 11 1 tu Ij tu'li hiipop il h p 

^p|iqnji|i ljuip nuliqnuji luifbfimjfi. ^.uijiig „,/— 

2'ijn hi- tun muh /in Ijmu opt'lini prpiJi : /// put m'li , 
t/11/1 / ll," in 11 ib~ nj 111/11/ ut jl ij m in in 11 m m'li 1,'lt int— 
pimpA in n I, 1 I, 1 ji 11 p iL uiil mit ml/ 11 tl h p /1I1— 
1/ui/uit» : Ihn/m Ij ji -, 1111/ 11 /tu ^ I; ji it 1 11 tuij l,il ji 
u ji 111 1 11 1 il ji hl. 11 ji Ii 11 11 11 Ii l/i ij tu um tu 11 j Ulli n 11 

I) • hpl/phu il'£9 hl- m'li u'li ij iji ji h 11 1 IJ I, m'li 
in. m u m in 11 1 IJ I, in Ii al. u'liui jilj ji hl V/ipi/ii — 

ppul > u l/p juni/ph* «ll.pi/ 11/iii/tii ht/, ll.it— 
ti. ti liuo~ t/nhi/ m h in 1. 11 . . . tl !• 11 in 1/ in u 11 1 /h/t 
111/1/ J i/itinli hl. iti'lib itib ti 1 Ij 11/ min 111 111 111 in/, 
hl- 01/ lim// iiiii h l 0/1 /tu in "fit 1/ m 11 11 J?'''f 
1 lll um tu 111 l/h tu / .1 11 ij 11 il 11 1 ji ij lim V 111 j I, ji I, 111 hl 

uh ji in ij 11 , i/p in h uh 111 1 t/uhu /m/u iJtii/pr milk— 
uiinju trniitnjntpi/n +,1111111 imiuiuh niJU , r, pji pni/ 
Jthi. 1,1. iji 11 1 j,l m 1/ I, in j uj 111 111 ji m 11 111 1, ti ij h'li nin/ l°'l~ 
u 111 I/m'li 11 i-P~fi ult hui 11 ji in I, ij 1, 111 u'li : 7*nhiintL- h 
+,11 ml p I m ij /i m'li nullit jiiu'li t/inpii Ij mij ui'liij m ij'/i 
üituuliu uiil'unj mii' h'li ttiüiii '/ ) h 11/ Ii 11 // 11 11/ 11 11 11 1 — 
prhuAi ifhptij» : (hu/m //m'li 111/11 mii tj I, jtp fri/ • 
14«' : «(/«- min P^"l tun uiQunju phpiUL. . *f/£ii' 
h tu hu// 11 u/11 11 ö" m nun II' in 11 mj ji u \f\u in 11 t-b~ nj 

i > PP'l n PP Ijtu IJ 11 ij lilj 11 ti h +,iiilfit/ "V/'J/i' I'l- m~ 
tt in j,l. j in h mit o/fiunLpIlii-U : ^uii-ujiniuifu h/Jl, 
tu Uli' 11 11 tun iii'ltjiu It il Ulli ij I 11 1 11 Ii it 11 '\lllll/ll , n P n J 
j/inumml/u h /iiii'lm 1 IJ h mii' /• , 11/1 'liui/11 /,' p jiutn 
i/tlhi/ y jiitui tu h ij ji 11 j ahp 111 11 in 11I, m u '/l'l'.l' 
ij Ij 111 jtij u, 1 11 ji 11 1 IJ Ii 1 'li li l/h r/haunju +,nnifuijy h I- 
tj 111 u'li m/n nii/.jiijiu ituii'uijihi/mn i/il'lillt null , 
11/1 It J'l,u9 opiuh ■■ , Ähp ii/mum iiul/uiun t-fjh mut/. 
tun tu uh /^ : 

q- /<ht/ . 1-tf! : «lj.n u/m pnu if h p I^ht-tin, np 
ll nnju J uiil tu nttl h 11 £// /'./" " • I' 1 1 ll""J t' 1 - 
Ifmi/t/aii hi j I, ji tun u tiuijliu: MJt^UiTll hii/pul/n — nuMbiro, snhßiui au.3- amwnö- irso-nv iriuN*- 1> ^hin/uii, <>io 79 ni 11 11 ff mniuit ff iurLiiJj li u [f\umnuh-ni tfbp n h phm i 
niinunj 11 fho in tu in in ji i L • jmii'li li L\bun1ih /\htuliquni 
mi^njli b u mtirn nb luihmli op">1tnuprhuu i flfnurinü 
'/"/' lAumnufrtii uipipmp u m m m n m m'h bli : (j njli 
hu m/u P'lPt'" ptiUWJl uilipbh pp Li m'li /m i I, i , 
nnuibu mnuivunilt tt p tun. h m pt un li h n ull unupp 
'/ii/i mublnpn. -. mu m ii L i/ in /, hp/ihli upbl : I 1 

ptnt-fih Z'"j n ,'j (IP'b k//h 'fppqnp buj.puljnujnu 

h ^uijn in tu bin bli ^/r////j//// l^nLUpnj ujrv hiuß-n— 
•/ /il/iui ifbfi S^ppqnpjlU , np b p p uifmhb mnm— 

itLlilj llU hnbn ,1 in III III in II In Ulli li liiiul lll li Ii 

Sbiiui'ü ifbnnj bu '/'//'/'" // "i /u/ m i/ ^ h ^ ~''lf* 3 ' "~ n J 
±,ntiJ]iJiibnb atiiitf b u I,ii hm iiuihti II b li p nm— 
iiiii du o urp u rtu>. jmilubmli ^nhuihifpbph , bu 
/i'lil/m/L m / hmprn tili //nullit uppnj II nj m m n i in 1/ in 'l, 
"Im/pnultlt hu ii In 11/ ji'li h //''ii illi in in m i iii lii il ui , 
iin>mnmu ipf/.umnub^nj : (J u hui nimm I in 1/ S|///7— 
lim Uli, in hu tt ipiubpu hui IUI Ulli (,' li I, ti I, ,i i iij ihtlu 
li ii lui u in ii upr h ult prm patimlihi , '/"/' fhijui yp9" f/' 
h tinj pm p piuii ühuiiii kpbuphiui iinmli nhpprn — 
ii in li mli iii /, ii i I, ii m li i , Ulli Ulli ll i m l I, i ii l Ulb ui hl 

p-bpriL.phiuu : • • . [i pbnujili Ol 1 Q • • - innuiL 
unupp ,/"'"/ "i.p'li u pnuumnb^if h fl' ii il inj I. i m ii i ii ii 
pruriimunpbli O nuuhipuiii • • • l"'h "» '"/ /"" "/ !• '"'' 
*utpJ-ku-n i, 1,1 in ij im ii n n hu u li » /um uu hu nnopu • • 
ij ur^ juijuhniu b Ji p hituffhuli unLpp ml, ii I. m au • ■ 
fuip ii p ii I, li'h hu hrmtimuripul l),imti iiiumii </> Ji i— 
,n P['g • • • n P ' • • k$_ ' L °P°^u *Znuuf j>mi L ui\gjin 
U b /btpjt/i U in up Ulli un ii , '/«/' inubmi li III 1,1 II ii /< — 
Ipriuli ifbp 7*/»/"/ nphnu hu f's/" n '/'b l^buiiiu , "/'"/ 
in l t p ii i JJ I, u,,l' ,, U bilip/ibm , i/ii, i 1,1 mi/ m'h il'l,,,,, 
-, m ui/ l, p,\ l'" n - mntuf un p m . . .» ; l] p inbuhbu 
'lJi"\g[l iThnmir hu S uipunh l^p i^uiruuu/b : . .«frt 
'll' /"»uuiiriMb b, p hho um buii hu niilih hunhmi 
Hpntl ZfUljna ffiunmunp nuki , iuuiA\mu9hiuii h 
lui mli t Ipiu/trniihhnuh unupp iiipnuufü lunuui— 
il muu hu {rfrei ■Zpmii'mu hm ntinjln U in p u il "mub i , 
'/PI' 'l ur,n,u pl'!J I' J n [' p" UJ /[ b; u/inj . . . ii IJ in p ii - 
il m lih in i o p ^sii n uß h uli 1,1 m i/ in i n p I, ii u S huiil'h — 
ijtnj Ulli m im lll, t , bilb rfiri- lim In ß in pn itmul, tu I 
Ipuipi^un, ijjipuinjiu juipifurpifmifp n Inf "in um null 
pl, jil I, pu ,,i/ in/ n£ mub^riptp ~, mil'ui pl, i iitl'hp h 
unjh ij m ii mm 1/ j np h-mpmuh Luju ^luniPiuj 
ö/pbnbnunpli hm piiuiu n'uru [inj i tibtnnujifhmuti 
hu u inj in i tini/uiijuijt : • • . S l,mii'h obnU£7U[l 
ii ii m u l Ulb u Uli lll 1/ hu / li i ii ui iji m/ / m'liA li'h lilm/iu — 
,1 in 'lil, m/u £ » : ß*/£ . 15f» : ]^nutimungjiu "[p\mj 1/ p 
i[pnup . «U.ju piuuji ll'ufr 1 ' ^^ » "P 'IP^ 1 "" 
'I'IP P'P" ' U m hm u /null pn tupkiluAi uiiim b 4um— 
"- n Jlt U m £mn ii £ jiifbol^ hhbnbiimhmu uipuipn— 
ij ii i [•! I, m'li,/ , np iii ii in pl, ij iii i h ^mju h miii'li typ— 
LP L !} Ln 3 ur,t - hm lirnnh hnu'lr i^tuj'nii T'phii np 
"'/"."(/ /' l "IP"J Vnnhll h I ii i u li ii u smipui— 
n/l,ml t 'l, bu muiupbu ^nntFmr inpnuif thmupbu 
'l n jpti iipuipiiuhmhhmi hipuim hu mpmpniinu— 
j<l I, m'luj l/l, /,,!//, lun pA pn uu I, l/hn I, ui ui hi mi/iii/ Ml f P^u l'l' UJ " : '^'"J" ll' uimhuiubm i b, hu 
Piiun/fbii ntluiuo bu lunpkuii b. p mif pnij9tiL ff null 
1/ pjinjh , ij muu mjh iinmuh tfh rununhmnhuij 
/■m'li,,,, •> n, tili, m / link tili Ulli bu ii ml' m'li ii \lirum— 
'hjuujit , "PJ! '/ n J h u /' 'll'ph uiuit , /mm npnuif h 
/ m m Ji'h m i/ i ii i/ ibniiub, pTmpii ifuihkmi b, p bu 
p/m/ii/il' \ui%h i linii/in bi/hm/ £ thnii-iuiampiu bu 
kp£mu[ili *bbf[iutu l^lUllppilfllUgllfl in/ipl, ,,//,, ,1/,, - 
mnuu Srnpuuiiift Ijhifibbgunu , S p uitl' uih tu u 

Sbmnh rpfu/npli l/mffnnbbnuh ,S '/ mj hn<b— 
ijb^nj^ bi L popnprpunj uppnju (jbpubup &unp— 
S«/it_/r/ , u/iiii/ iii • nimm l/'h o p 4« n uhr k m u #»» : 

Xhu[m l[p rppnufi ß*i£ • ~\_i)p : Ihuuicp smpm— 
pr n u bu iiupumpritu ui p m p n nn upT h ubh h ii ii ( in— 
li m ^ li h j, •vhutiumb' / ll 1/ m'li li m li I, /, u il ; 

4 • ui • ß*i L . 19«^: ß'nut/^pJ ij^uijirj.uxujliinuigü 
ZjUijng hpi_u|iuuijpPi l}nipfuili(i , „p p ^mt L pmm 

hu { ft U miim^hu- mn uimmnumhui'u l/iu pbntihhtiu'li 
Sbp Tppqnppu : IJ nupa hu m u m u i #//."> /i'li 1/ tu / 
iiinulu ll h p ^iii/m u inuAil, m ii "'phnnii hui IH ti ii ti- 
li n u • mil /,), m'li ii i m ii m mr/ofcfoij mtui l/bpinnu» : 
P ' '0*1. ' 21"' : «Sbiutuu S^ppq-Iipp u/miniuu- 

/nm'i,/, i[iu:pi^uiujliinuign. ^mjng h|iuiliuuij|iü 

gni^UUllig ; ^ifmhmiiphm/ puiuu o/ihiiinnnui— 
rjtibuhti m /i m'li i/ uii/m nun n /im i/ pitih/t iihh/hp— 

q • ß'n • 29p : 'llmmmii/iim'li/i ffnpjnjh 

ifm/ii/uui//,mf,u 'fylpqnpll SllLUltnprjUljri f/tifh— 
ifbnnj h II m/ /im ij iii'lui ^inrjpmm , ti pkuit h inbp 
Tpptjnp 1/ in JJ in/ Ji 1/ ii ii l t Z,mjnii jbti popnpif unj 
uppnij 1/ m 1,1 ii i/ li 1/ ii ii m i/'l, !• j, li ij ii ji li ii I, hu 1,1- /■' — 
IffllH , np ,l"l'l_"Pl^P il ui 1/ m'li ii i m'li ii i 1,1 1, m il /■ 
Ol|Ull mun uu/lih : '/./"/ uj bu u/ ui mit l m 1/ mu im— 
il I, limi'lt il tu u ii lll u pmpbmti , ii/i iititn uiiiiiiii l tu— 
a" m iii li li tu In ui I ii'l im il o ii ,1 m in m 1/ m/t tu pn upr b mh 
pmi/uhiimu h pninp ubiiu'» • l I^Lip9 ß'n • 39"' : 
(l,r,,m. ß'. 376, 4, <pm. ilj.ubtn/i/t 1838): 

5- UI • ß'i/ . 40»// : «ffruunfo 1 mitm^iu Sbuin.1i 
UppUlhlUlfnu huyirn l(mpJnui/pl L niili um llpl^_ 
flpnli x \iiuiii hm pr in ti p un ti : U ii pititi h tt p S lnunli 
"/ ///// inju p x \iimit limlilninhl.it np hu ,"i/l bni/iit— 
1/ u in ii ii m i/ : 

U • /'''// • 40/? : « ,'f in in tu u In inli h • II ji jim ii ji /i li 
hu tum in n um b mli Sbuiuli U.ppUlnUluill. S J "J n " 
Ij m Jtl n l 1/ ji 1/ ii n ji : 

<J • ß"i L • 41/z : «ß^nur^pJ I, pl/p n/u/ Sl- ui u'l, 

U,ppuihunfni_ Z,u{/nij l/mfl tu ifp/ftiup mit Mpt.ppnfi 

l L\lllllll 1/ m 1,1 1, i 1/ li Ij I, ii : 1 1 li ji iii ii h ji ji S I, m li'h 4pl — 
pni[flp x [\puiif l/m p7 n uijji 1/ n u [i jUppiuhlUlfnU 4'"- 
in u hm priiuiihhiitib S£pmJ'p nnViijli^ : 

n . ß'n, 42p: «^ m in muht mit h ■ IJnaiij Li 
b^J'uipm/i SbiuiLU U»ppUlhuuflll_ Zjuijnu L/infJ tu — 
t/pf/uufi [i llpipni^filt» : 

Ji • ß'if • 43"/ : «ß'nunii/ bppnpiu Sbum.1i 
UppUlhlUlfnU ^iiijnij l/mf'J in ,//,//,,„/, mit. Mpl-— 
ppnll l lpmij 1/ m jil in i/ jt Ij ii ii : 5?// It. miilibil'ii ml 


uu.:;r -üim'.iui £ll8bPb% ftb(MWPU8 • ASP- tt- 'M-P-r- ')■ /// m mit i in liiii'h Liffiuifu niiiiim in mb m/ji'li ttjutiii — 

II I jl jl Ulli llllj'll tJlXtlljll 

il . /'''// • |(>»/' : «7 in in in ii in i'i'li li • II li /'in ii /i fi li 
Li & ^ ifiu n hm Sliimi'li ll.}'|iuilnilil'ni £]iujnn lfm— 

l/tit tjji/jtiiiji ji l||ll |llll|(if, '/ füllt/ l/llljiliil- 

ii h h n ii / In ii'lim li -. ii l /</ // mil ii li I lljljllllj lll/Vll/ll : 

ll.-, in i in ii ji Ij uiju li il'l t li9 /'/'/'"/"/ /•/mi/ji! 'll'l' — 
.,,»//>,: {^ififuf. '/■/-/- ./» ß-qfing 1,9 L64-86 In 
l\,j„,,,„,l,l,i, , </, ,/,;,,/,„. IS71 ß ■ 1,9 TI-SS): 
II.iiiiii in i u m'li ij jiji iljiuij l/ji ijfiiuli <ii inj ml' 

'/"'ll'/' "/ lll // Ulli jl n II li'lim Ij'h il li jiliil i/jil l f ll Ulli — 

li /.in/ : 1^9 il fi iii in li in ii /i I /i in ij'h I. j ii i ^.mil'mji /'mil 

An in I. i^'ii i/liiiV li ii i in /i ii i imi 1/ ii i li «ltiijfiii//n— 
in ii ii 1,11 il' li Z,n.mf 'iL /li um ji'imu , ///.'/ K ,/>" m'li— 

7 l'l'"'J ''/" /''•'/* : 

(» • /'''// ■ 1 i !• : « Hu ii im in/ 7" ""/ 1/ 1> '/ " '/ /' il n— 
iiiu'lli . ll ii /i /i ii /i ii il iiutujli , ii ii /u/lii li 'ßmi/l/L — 

II Uli ll Ulli flfi ^niiiii'li II Li 1^ I, in li ii li ll tu ii ii in ii li 

li 1.1 m ii in i ii ii ii i ll I. m'li \l m ii li li m h ii ii li : 

7- ß'i/- 48///: «//.» Si/i ( V\\\i(\n\\ m/plt lf.il- 

umthiij l,ni Im li ii iii ii tili ll.ll im i in |ii| ii j , i/pLi/mi 

'ii mil ml/ ii •iiiijui/iij um li jO^Ut Sbuinli llmli^ii) : 

"I in ii um li n Inl' li /» fi ju;m n u , /tu imi in Lull •yiui — 
i iiiii im i m um , i/ im In in m mli mn L j ji , ijui juuili 
ii iliiuili imuLiuf tl I. ii mum)) : ß'if jil 1,1t ij L n9 li titf 
■ 1 1 tu in m'li li i ii in ii li I. in ii \S % /' '/'/"/ /# /' I 1 *>'*/" 

III II hrllll Li. ii /iL III II Uljun/lii • II lll tu III li li ii III III 

**li ii n •> m i ii n ALu L -. /i in i / /i AuiiiijI, li S l t li , /' 
iiiii unl/ uiju iii I. in ii i jJ I, m'li , jliliLi ^.mjiiij ~iiullii 
Li ,S I, li : lliililii/- ii n il' ui^i um l.ui/ i/il mi ml in ui/ 
im t/ n t t/ mli I, fi Li. iiil/'lii/ in in in u i ui 1/ m'li uil tirn— 
ji u i jj ju Inj in um in in im i m l, //» : 

8- ß'i/ • 48/»: «SLmiili tiljjnil7u|l 1/mjJiii — 
i/jil/niiji mir I, ij juiji u ji ij ji'li jtin IJ.UJ |l]lUllllli ji 
•l!UIUHU|n||l(ini U||0|lU : U./i/.i/ uil/'ll fjlLunj }tiiii/ — 
il mli , (/',/' jiii um Int -v mil mli il /////» : l'/iL/i 1/ u 
u/m 1/ ii ji'li «(/.'# Il.uj ji /imiii L ,S 1, p 1,1. /i ii li u l t /i itl'll 
Miu/iiiil : SLliitl'mil'ii iili/iru m/i/i /u/ am 1/ mli / lt— 
...mi li il 1,11V iL iii iL iii ii iii L iii'li : S n ii L ii ii i h 

'lll/ lll Ulli' Ulli IT /ll l 11 lll'll 11 JlLll ll/ttllj I//I 1/ /Uli ll 

«,S Lil* mtl'jt ii L ["[/'/■ "'Jf'/i m ui n iL i? mil' /• • ll L'li ♦ tili 
l/lu/iii/ ml. iiu/t/ iL \il' mil' u . yi/lth') , liiu/iu) 

'I /' i""l l'l'' 1 ' '".l""lK" il'» '• 

i) • /''''/• '.)\m : «O/iL'limf/ imi m'li ui l u /i L'li 
Jlllt'lllj llll/l. I IIJ [l ifj./lllil 1/ I. /i l.i/il' m'li L II Ja Ji j<l in /i in/ 
il Lb li lL/i /Ulli lili lf L /mi iimm ii i tu • '/'li in ii i,l, jiui f 
•> tu/ L tu im Li/ • 1,1. ii 1/ ii i ii il' m m'li L'li miitim iiub tu— 
*■/"/ " l'luu/i i.ni ii ii ii in Li ,, ,, in n ui ii i mo in / L'li *>/'!# — / »;?/» : /''"'/• 51/»: «O/i /iii ml/ il'l, 1/ um f/l, m'li i/ i/L/i- 

1H111I1 11 1 lll L Hl), jllll'lll/ lll l/l, /lll ji lll, lim/ in in u/ Ulli L 
Ij I. /Uli 11/ lll'hb /l lll /• H l'li 111 u/l. lll L'li lll, iiiii II Li L lll iii — 

/uti/ IL/i /'inj ji'li , fluni u/m ui l\ ^'iiL'i, Li/Lfiu L ill,— 

/uui/iult m'li t/ /i : 'l'um/i l>l, /i n l fi A n u I, Ulm t L u 
In. /i 1/ ii t ii il mm L'li ui ii um i tu b in <\ L h • • • ,1 I, li . 
'I'lmifi j,l, /im /i . in fit L'li 11)1 'h'/im/i i\m /lmiii /im u n/ib ii /i l t 'I m fiitfl, in mf null ■ iJ/./i\/i u/iiiimb II /,// — 

'hl, uif ji 'lin/iji'l, in uiiLL (Ulli, l|lj[lU)|)S ll m/u/ lll— 
u/l.,,,1,,.. Z'lilm- Z-'m, . 11.,1'n. 1949, 19 ?><■>:, : 

LO ■ /'''/• 58«# : «/; fuii'ii/,/i iifit IFni] ulrn]i 

\'\i\\\ |) UI|MlllO|l(i /i /ji yiiiiiinl/ /i n/i/uij'li ^.Il|llJ]ll|l — 
llblllj /, / 'im uli'li il 1/ inj Hl lf lf lll lf 11 /l/l Ulf Ij lll ll lll'll lll Ij'h 
'hl, u /uiu I, m'li iii ii iii n I, iii I Spui'iitfL /u/1 L'li tu mh uil : 
{, u /i in -, /i in i Li i/ I, /i ui ui in fb in ii I, iimli . Li- lim — 
i L tu L ii •^ui/Lt ii ft ii'lib 1 1 1 LI I, in li I ^il tl in . // . 

lll II ft L'lllll tf i tu tl lll lll l.'ljlll Ij jl 111 LI li lll li , /• . mit/. 

'Ij.'i,i.,,,l',ii L865, /y ::i)4— ::i'.")i = 

1 ■ /'*'// • i'2.m ■ « //'» fi/uii/L mli L l l I, /i tu iL ii— 

Lllllllli Ulli l.'/tti ll -, hl. tu i ll.it lll ll I in b lll b h L , lll 11 lll — 

ijl.nij L Ijb J1U 17U17 , frlmiftittf In im 1111? mil ji luf/ili 
filib mil, ui f b in 11 ut j / : '1 111 ji 111 111 L mli u m 111 Lil Litt — 
11 111 L mit HiL.nl flu Hiult/i /ilib an /, j Hin m 11 1 u u i' nihil 
ji/i/il.i mli Ij 1, 111 j L Itil' ' mli^ n/iUy> : /' il' l, 9 mif tin 
lf /ml,* <<«,«'//y njli 1 1 in il 11 1 / j L Lil' La nlth inj mh- , 
tl o/m iLuiniiLb 111 L b'lin i/iiii/ 'im 1 L /1 mh- : H/il/lm— 
//mi [1 itjiii'moli in um 111 u Im 11 fi'li /, 111 f , L 'im /iL/t 

jl lll jl jl lll 11 Hl Ulf HO Jl lf lll jl lil 11 1 IJ I, lll / , // ■> lll'lllf I, 11 

iiuuiliu iijmmif mtl 11m m nL m /» : 'I^LjiV pmifui — 

1I1111 ji I, ij 1111 eil, 11 mil f. 111 um Uli I- /i L u 11 ji L 1 7SS , 

liiij • S» : \Z,ifltui. II ,1 1/ 1, in'/, ... ^ . (fuim/iliui— 
ij /im Liii'/t 'l'lilniiß L1I1I1L /1 t 'I L Llilim , 1 Dlifi , ni/i 

A/,m. 19 76-111)1 : 

1 - • ß'i/' 87p S «/' fiiiiiml/m/'uoiiiiLf'Jhli/. 
ii/i/mjli C \|hjnil7ll|l o(ill]lhlU[Ul) -^mi mjil.iiij : 'ff mli— 

l/lll/ ll'/l l/"'J(' [l i/linlj I, jt L ji ji ll /lll'll Ij Uli 11 jl i\HI— 

li mn/ ui /!•> /#» : 17 4 mm : 

13- fr'/ • m-i— 1 02/' : «U rr i,jli fpjiqnpli 

4iUl([lbljUl(Jlllj iiiuuiijl.uij. ^ill/l.mij /mli Ali jiii , 
i/mi/l, il /1 / Lli L 11 ji /imli h-iuh^iiil/ ji ii/imji j>n 
mlio/il,!. : /'in jtJ m Jim/t sml/mli julutiil' 11 t/li Ihn— 
tumbu/ Ll. mliijii t'litj ^» : 'I^Luf ß'i/ . 102/'' «U.— 

m /.'imi Ij mli ji m'ii 11 S*[i|^qnp|i uppii] 'liinjibljuigvivi // 
s/i// ,\ /, 11 tuij ji / ( »11 Lii m LI, m f AI, 11 mtl' ji 11 1 /1 11 1 Uli 

( h r ju/,,/,j, 1788»: 

14- ß'i/' 104'" 113/': «IL/im m '/ p 11 1 P ji lIi 

j 11/11/ 11 /mil/ mit ij jjiini/'l, U,l\Ul|lpI}Olljl UlUJlljlU— 
UlUfJ.|l i.fifuu Ll. iPLirli I, L I, ij I, ij 1 uj'i. U,u 111 ri Lir n 1 • 
ll.ii 111 11 111 11 1 111b 111 1 li'l, Ll /mi /iL 11 jiii 'ui lil m n m 1 u ji'li 
il L ji I' n 1 11 in L'li L in ln\ ti : 'l'mli u mil Lluiifli in in in h 1 
if L fimif ujli 11 1 'h I. j 11 ij 111 fitf n/lim iifmm 11 1 11 1 jJ l. utli» : 
t'2 •>mmmh- iiiliji : x IJi/,9 fo'i/ • ll!>/? % '/ '" '" '" /uub 
/n/u/ 11 jim Ij ml.- m/immt/ ji 11 1 /./ /, m'n ij'lt \}j/ui phn 011 ji 
II m ji Ij m 1 mij ji . np mn /> // l.u m jilt li mli u 1/ m/u/ili» 
{ »^ uil in • inj 11 1/ [i in pr L ml, Ll ALiLini/pjili ilmujili 
CiuishuAi ^ . o • II inmi/p, il m'li ji u 1 11 11 1 tlliiiiu ji — 
/i.ilPJilI,^. fi- 1901, *ij,Ll,um , ft 153-255) : 

l^i/ • 114/": «IjtLitifnLli^y . ß'i/. 87p// «/' 

um m Ij m jnnii m jl I, m'l. u Ollll [I >/" // IIJ "• 1- U.' — 

/«#////•>» : ^il'il'm . il L ft /1 : 

{ll'!,l/.SII.Illl.'irill'ßhl'l,-P. ^.Iil'.ii- i/I./i/i -. nmibiTb, anusu.^ zus- awwna- im-nv iriui»p>- h ^b'uu ; r>n 81 irbMlinhOhtili 611. hh3 u u n r h n 3 (»nu'Xf'^i^ ii3: — innfiiiM'i-i^'i,' 225 xii- — 

*PAhM>Mi' 20-5 X 12-5: — Sfl'VI'-' 30: — (*uPP-r 
^bfi fi^uiGuiljimiiö" : — 'UM^P'' puipxulj, puijg uufni p 
pn^qp : — 4U.RU" qu^bljuiqir nuljbqoft quipqbpm[- 
l ( nßuil|p qunnnui» : — in]/M].1,U|.»- 1)118 «HU «flHAiUM ' 

^iLfiii: — ;iivMiumv ifmfm. P ifBmgmfr: — s^p- 

(iowpqpp pGinpp: — SUP'MJ.'H'Pf ' ^ilQJi : _ faflPU.- 
Wl'' Ipupifpuigpp : — hini'U/bf-' fcnißp.: — liMJUhifl- 
1'U.VP' ^Bp: — l > nMJUAi8liai].P'M* ^Bp: P-uyg 
bpljni l[nqifui(it Ipupifhp qöiiLuiö : — 'liMIJ.P'1' ' Jjii.Q[l : 

— 'l-U-Sikf^* i>n- 1—2- nip— 113m: — ,Miinn,uv 

fä—W q.u.p: — SPh2* mfifrluBop : — WUlfl'l V.h 
MÜ.SLV ttV «ififruißop: — Sb'lW uifiÖiufiop: — SDttPf- 
luOuißop: — 3t>ül).Sl).W^PnhP-l'Kl,f-' im.Bp: — 
SM.MIlhß-bM.f-' pxi- 2p- «9»Bbguii. p M- 'i| ni . i,s!)7» = 

WuruT&tulni £' «lThl[fiuLp-|iLÜ 8nr[huiRfini. 
'buiPuu Uunpuij» : 

{"1/ ' ■>"' • «t> "I II. UM YIU p lUlil ll l.ß ft Lll il'L/jiiui — 

l<l Liii'Imii Miijtin nhli • ll}fiiii pif&iuifi £ jfuAi ntih— 

II Im thuillil j II II I II III ll I, I llfllllill in L 11 > Ulli UM IM L L. 

Hl. Ulli Ulli lll lL I ~,U1 II UllUlIll, j limuinnLUMCTUltflll 

II ll II Hill Mit tj Ij lll llj ll I jll jl I 'h kl- lllllil iUMlfl yui^uiL.1;— 

inni^ß-tiiht'fr : 

™l'l}'Ü> u t U'P2. ftk "U" hplffih f^mpififui— 
im uß-hifli hpbit jui'iialrnLuib- b S Ji m it 'mii m l. 

IJifpuiui ^uiqnuiumi_fu_nj , l/p u-nt [flf'i_- 3p«) • 

«fr t- Willi, iif ui Hilf h uu nt-o i/o ji ji'li in li fuiitup nju • • • 
\i. ni null \i in ii li in i hui in ui I, in ii ii i mf liiii'liui ni- 
hil um U h in i in ij td'tiLui Ll, tluMtnr uiUiiii/i { UI— 
linilhj n Hin ii Lief L mit , u m in ii ii ii /> ii in ii li ii'li um in — 
aftiiiH-ffhutiiq • • • n n kl- JlMMlrn jul ui'l.L m i nitifii 
•>b pkmphn u niiiip ui I. iil\ in i'tu'li Li /uJ in ii min u / ii 
-. /// j mh in liiu'ii uinJi^n tut >hitu n<*r. u ^uijuiuuiui— 
liLiuiij . . . : ~£liiu ( n [j in lim j ta ui ni uiu a h ui i tlhd'hii 
/■ in ij in jim m in i , ii ji n inuilikji /» 11/ y // 111 111 11 1 liL /// 11 , 
Uli n in/tr nnuiiniiiiuu nili uuiuiiiLuii iim'lniiu , nn 
DL. Ulli 111 n \luuMliuitM ' I. jl j-Lilll li j- UI jl j- 111 ji 11 11 111 Ij 
iiniii^li Z\uiu m inuui 11 11 in h 11 1 nili i. 111 1 , nnuMt^u l<Hy 
illJUitlL. m 11 111 1 L j 111 111111 11 1 11/ n\tui 111 ji (I mh 111 1 n 11 
'j in ji Ij 11 1 11 Im in j ( niinu ^ ijiuliijn m'liij li 1/I1 1 ji 1 /i 11 1 il 
mbut-uv^M um Dtt fru} j li ytu in iu Im b u 11 n t-j> : Gl. irli Im} 
ni ji ij 1, 11 i> hgl^ 11 j> ji lim Ij fuu\iL.n nj"U umuMlMuii [Imummi 
itJ 'k lAi n t-fd li i/ii unpnj UlLui um n uru Ii'li xyrnf^uili— 
I111L. , 11 11 111 ijiujjil h il iu ji l.ij L111 j 1 111 ij ij in u in — 
I1I1 ji abtrli uLfra-liu uiumSiiim Li UMiioffna yiuli 
ni Um an 1 m'liA ji'li phnlj » ny uiiMiu im.— 

jl L mit ji bnliti 1111I 11111 initi I, ui j liiii} IUI Im um — 
iijiiimii L tili n lili II ji iu ij I, 111 111 ij 11 ji liL. /" L — 

nullit pull ijijjiim 11 11 11 11 11 1 n ij ui ijt 111 11 1111111 — 
ij ni in L in 111 ij'h Ll. -, iiiIi 11 ji ui I. in 1 lulin 11111I1 in — 
11 ". Oh n ji ij it 1 jl I, in. I j> J L nltnln luuiuil 'nun Finnin— 

niiiii;H*i,. »ni>nu.ii- 1/ p£ ^yintMui 11 omni l'iu 11 li iriunif 111 11 -.in 1 in iil, 1 ml if li 
/tum iF{m££ n&nil 11J ' h /fit n l f? Iit-Ii So^iuIAiiil. 
unpilj 11,1 I, 11,111 jim'l.ji'l, iji 11 jn iu ji I, ji I, j 11 ij jiulilljiji lifinL-^il. jl "» IU 11 III /IUI Ij Ulli jLljlll L-L J'uL ui, j„ t , triuil Jitf f'liliLm 1 iliul^n ji -, 111 ij m jim L m'li mi/n^'li ifLifu 
L iL. b 11 b uh I Ii'li \injli li < jiim'ii ^iinjnti ij u I, il' uul ji m'li , 
11 n tfp.nl/uMliniuliu Jiuha/i)t nbn^n ui'lil.j r lil/i~ 
m n 1 jl ji 1 li , tili Ll. ji '/- ji ji um 11 11 -> m 1 111 111 11 ij li , litt I, , 
nur In um Uli ni ihn jinuitinfli Juniii j^pliumnuli 
11 ji >in /m'tii\ji'l. bpbi littntuifpbi iiu'hiL.liiMUM'iibt 
ip> L jidn 1 mii 11 um uu ij m uu | // » H u ? ui ji n 1 j,l ji 1 'li 
ßiu Qn t-0 L uiu uijuniAbinbL. puut /// /;•/ m'li ji ifb — 
huLpfbuMti I, ji 1. 1 /, ij n j ij , uiji I, ji m n in in l f 11 b ilutip 
^nmijbuMi IUI 11 m 111 mbuijjiu piu pApmii nj'll •iitiL.tu— 
innijlt i/nn iiLlt^p 11.111 pk lim L. It Jb^'lM m'li liut'lfu — 
Ifbift Ij 11 ji 11 iu I, m'li b'L- [1 p*"" p^illkii litu lllLptl »//' 
tiLJuuip .. >il um ji Jim ■> 1111 m 111 nj'li 11111 11 ti/li-iniu— 
ppli pn 'in 'p ui ' ypi um p •> nMi ^.iit/ni 11 inm'li L 1111 ij 4uM— 
unt-tjuili^p : I^^Lu^ut hu s p >tnui <hh 11 um l. h lukihn 
ii h p jt jn ,1 ji n 1 jl I, m'li upinpu S m 11 mm m 11 lu uiiw— 
•^bfnil n^tiftuphin •> mittun riiu n.uML.uiuint-ffliL.h : 
OlltififJ' il mii m'li m Ij ji ll tiLn'li n/mmiu •>ii'm'li hifll 

IjUi'IimX Ij jl 11 Ij II -v IU 11 L UI I iLb^p Ulli II I l y j I U ll jl Hl III 

l-mij jiiumni'liji , t/np pu/iiuihiui lu'lui n 1 ld L uul' /• 
ti hituiL. ^puiU[Uij^ iji 11 1 jtl 11 ij h •> uiu 111 jim 11 1 11 u'li h 
•> ui.ljiiiljiu'h ilhpuipkpki ibnnL. n*hu} 'liL 11 L 1111I 
jiii nj ui ljui ji 11 1 1,1 1, nihil : ILlI i/ii/i ifhij-lr \uifli ^nh— 

tun ji'li , IjUlllim jil.m j IUI jim I. ,111111 I. 1 ji il 111 IjuiijHl — 
Ppt-liu uiiuaiuu ^mu tm'liiX ji'h ji I, ji I, j 11 ij mm — 
• I Ulli m ij in 1 . uil na ni nliifii uinut 11 ml, iitil^ 

JUlllll 11 lllt LldltL.it ll Hl 111 ji/, jl I, j Ul'lltf Ulli' 11111 ll jHll'll 

pui pApuni njii jnn ji ■*. 11 1 jiij 11 • Qiiptii h'L ny iiuiitin — 
l phlMnL.ffht-ii um.uu tuuipui £ np ihm tiijun p bli 
iinpiyhamL uili 1 It » tu ui tu h Idnn uli , "'// /'/'/' /' 

ll Ij IU jl III II II jl ijlll jljl flu* Ij II I Ij lll'lll- j Ij'llll jl Hj'll 

t\lllinuI<TpLjM^ lli jijijll.l llb jl ji II Ij 1, 1 II 1/ ll II 11 Uli— 

ml, j , tili jim nn 1 il l n l" ji il in 11 ni in 11 ji ji in n h il ji 
if mj ji ij in il 111 jtl, jti ij Ijiu jiuij hit putu jiiiui im 11m 
m ji,l iniiiii 1 11 ji 11 1 /il I, uili S iu um L q Ulli L 1 •> uili // l y u ■ 111 1 / 
il jlllllil niilljii pil s pUMUpL.a tum Hin t'u 1 fil jnii ftii i 
j<l 1, 1 111 ij ji 1, 1 mn b n p m n L. für ft lu luntiuiqn : Um 
pttpn'ühuii htibi. p iTbpnLil puh J-mumiMmhh h 
~> mn mit mit mit Munuiuair ( ijiun'l, iMUspMUiuanj'^ np 

ft iMli'luiM^ pUMllli UllpUll I ij UM jl Ij III llj I, 111 II I jll I, milil Ii I 

'// L ji -> 111 Ij tffitm um tun jtl, j itjii , ifup P i'miim ft 
^mutf-kpii iijitjtiij j> fiL.pnifa^ npnif pmnnL.if 

lllittj 111 ll j'lllllll -> jl 111 llj II 1 jl III ll III Ij III 11 Hl V jl Hl jl 

libuMi Kuiiinhpa 1 n ilImui nuiii iuui pn Llih <l.o , 

nihil* fu nii.uM p -» h im nj q n mii 'fu nii 111 p •> h in funp— 
<int-ptt u il miiiijii nit h '/'• ji ji n m 11 11 : hiupahuMt 
Uli/ ml, it m Ij ~.'liiti ji ji 1/ j,l. jll, in j /» iflilh'lflil 82 inUlf» »fll'HIUi :U.BI;PI:'i, UljfMH-f'IJ.H ■ ASP- U- 'M'Pf- <■• llllllllll tili II lll i- i- in h in li ii l.i li m in mii in 11 in / u >u / */ m in h\ itilnit u . '"/Z //*////* '// 


ml. i iiil hpp^li llllVllth^p ll pm pA plllll lllh 

I. •> IUI III III II II II II II ll f* II II Ulli II II li I lllllll — 

llhlll I ll ll lull in ll lllllll ll iiiiiii in ll' il mit Ulli in li ii , 

IIS tl'lllll/h Ij ll'li j.'fl Ulli IIIIIIV uj tu -. I. j ll ll I lull i' li A 

-»IM tllllllllil , "'// !• I II III Uli' III II //'''/' IlltllllJ '/'l'/'~ 

li ii i U I, in h nihil iililii ii in ii in u iii in . I, I ii il il/i'iu 

ij in ji // I. I in i ii ji ii li li piulimpit : ffi. jl'in nif ii ii ji ji lj 

llljlllijlll llllllllll •» lllllll IUI lllllll II Ulli A II lllllll 

uifunphL um iruif[i|iuiif Puiqpunnniü|i II [n- 

ilhlliu lllllll II ll ll dlill ll ll.' ii in n i SOp lll Ulli , ll' Lb 
I. i Liiliil, ili ml, iii ll'li /' uin pmuitii in nj h » liimiim ti 
L s/uutiiL : Pull I, iiuAiiilAi iiju II b lUL iii ii mhhiiiif 

•lllllla ll lllllll I, lll, IUI ll III II ll Ulli Ulli ll -, II Ulli IUI li III il 

li n li li ii ii in liii inil iji ii In in ui. ii I. I p ~. m j lim Ij mli iL — 
um Ulli iii Villi p ii in ff l, tu il' n il I, li tili luuuiii' nilii , 
flu IUI lll ll 1^ Stillt tu ILO UI llllllllll lim ii iii ii l mi) inj Jiii 

p tu p dn uiit ttju -> in i m in ii il I. fiiuif ufii ni'hh niil 
liiim In nui il nmtiiiip I, l l"l" '/ " '/ •• I /' piu/niih n'h , 
np -> ui ii lll n tu li tu p tu n iiLii^p tun mil' Li. mjii li'utp— 

llpll ll llllllllll ii In Ulli ll ll ll I, I li !• n li ii m ii ii ji 

UIILpp ll lll lll ll'li , ll Ul'hlll I m'hlj 0£ ll ll Ulli ll lll 

unip s tu i tu in ii iiu np ih) rphuinnu uput-i — 

lll m'lll. lll i f/' 1 '/' ll ll L p hil lii'liuiil ' li ij'li m'h !llim ii 

tun li tau hm h iii Im i LI li i li -ii plin ii i ii in I. ii in ii , 

i/itp ni "i iii m h ///// lul (J/ipmi 'ftphutnnuh mii— 

IlLlUllLl UL. hl. Inj lllllll lllllll I II p IUI jllDmU tß Ul- 
li luuuiii u LpLp ftuiiapii inl ui il hui i u i IJ luii p 
'(■ ji ji ii ui ii ii s ui liii in n ijii : (Jl iiu um mi um buh 

Lt^LlllJ ll'li llj> f Uli Uli' l/llljp/l llli'Lll plUli' plllll ll— 
ll /, pppliL 1UL I, ItUU 11 pb Ulli Lll* lll lll II ll I, I II ll 

titi'Lpu p'i'l iinumju fiuii , // mil I. ii I. iii i h omni— pul Ulli Ulli iiLt hm I' intim p in L 1 liii* />>•., . .->,< ■ «Uppnji. 'buxu.a/' iwnrne ./.u r - 

i/iiiuj/.uih il' I, h'h iii U h i ii ti n •* m'h li n I (ß,i L mui pm — 
ii/i'h : '/'/ • II. - «IH/i/pmitl *,/» ßmiiii : ^(lupui I 
il hu h ii hu nuiiiil Amii ji u ii iilim in L i lim u m t L In L— 
Itfln'h /ui in n um i IJ L mit (l.i I. in ui p in'h \ h u tiinp — 
-.tiiii'h II • ^tii/injii , [<r I) Ufhin il mii l, il ti t bf h iii 
llpiiiniii li mii In m p m um pf I, mil' p pm iiuijtui tnl^ bull 
ji p mii ii hl n uiil tun h im/ • • •» : 'L^'PP fit'/ " 

1 tu ■ « IJ.p il in iim ui £ u nuiuinn Luih i"Jp it jiu pn l— 

l'llll'hU iimii I, ii ii ii l /. . Uli in n ll ll'li Ll llllllllll h 

S hm ii'h m u <l m li in in / // . . in ' in h I, u ii n i n , tmu'ptu— 
pf, lllllll o p il Lii ii im i h in h'h m // mii in iii > ui ii h quin, 
li ti*mu9LumL.np h Lii /// i/'h n* limpJ'pnLfirLuiJ'p 
liLlia tmn mit nultLui ip , "(// T'phuinnuli in— 
pLiuilpu o" p p utiiuj u L im t p ti h •tiuLinu jmVm bnti— 
ill.ini.'h nmiiii in pa mii in i ii u I, u i/ ii i ii il I, ii in il in nl, I 
ipuinu 4,op Ll. llpiiLnr hu ^ntiLnjii uppnj 
iuj(Lif • . . mif^j'^ : 

<a(Jbui luiunpfili nmpaLiut tuiJuiuLutq nmiiA.ii 
/" /' m *iu LL p in ui ijii pupnii iim itntJLnlfppu O h— 
pLpL.mj • • • 3,h u } tu pnLop hl I, n Li ii i/ ii i u mit ^ 
mjit Itfl^ .y /// ji aI, in i /mi m'/i I, mii nmlidii pLp m >m— 
Ij I, ji m in ifli , i/uiiii. tili iL ui IUI p nL.0 L iiiiiii n* 
ü'hfin tun iniiiiu • • •» : l I^Lp9 Idn • ] 11/« : \Jlfl. Ifl ,1,1, ,11 lll I' li lll ll lll ll iii II lll II I Gl J) 625) 9[iiiij,liitih 4 - "fi- Xi m^i mj /• Ikunplnj if_- fi 

1 1 I. Ij'h ii i f,i /< i h ß inj ■> titiihnt. II. i I, in in ii m'li li'/i ■ *££i*£ — 

Hl[ll[ 1920, (LI/ ll*lll, lltlt ^. f, • ( II in in I, 'lim,/ /i in Ij 111)1 ^h — 

in iiii/t,,ii 1, 1 l'l j, 1 '//hl, /, , (L . •> in jt . ^hhuum 11)22, £ ** 

116 — 168, Van Roey, A., Nonnus de Nisibe, 
Louvain 1948 = 

(H'TUksmimniihH'bi, y..u/. , 612. 

4bsorbU3« puruah 

fblTZ = 1821 MM.M' Ol: — in;\TnhP-l«h'( ) % 24X18-5: — 
'MMIMH'hV 17X13-5: — Sil 'VF 26: — P-bPP-P" 

ri2iuGiuljnLvu& 9- livpiuf iufi^|n pp 10 pnvqp: 'bl'UP' 1 

puipuilj bi uiifnip pnLijp-: — MURlf nul)bqoö 
quip^bpn4 (fmn.uiljni.up 2I 1 ? luß,u, l » : AU'b'Hl.ini.VP«' 

ifuifnup: _ «n.p- aouipqiiii. pQinpp: _ au.p^•u < ^^p'p , 

j>,[. 5m: _ hinPU/M'Pf-' liiupü'piuqjqi : _ llM]Uli.ll- 
l'lJAj-f'' pq- öui qbi)bgpl| l]uipiT(ip »jw'P't 'fß inbpbumpg 

fil^np ifp qpuij: _ ul^uu.'l'8uau.n'^•^ , F n- 5m \m\mi 
ifp: — i-asucM" pn- i. 2. S9p. 90. 9i: — d-iuru- 

'\AW 1821: — %?\>T Ubpmlpb. «IlbinpnubiuQ \\X\\xo/\i- 
Goiniup: _ Sb'^K ll- «ln^u, IPhj.uqpvn : — SbP" 
fllbinpnu iliupquiujbin: — Vbt>*P-' pq- 4m, 5vu, 1,m- 
|iii|>|ui| !)• (in nun np|ij bqbqbgi_njG qiqpmxnuiQ : — Bl'oU.SU.^lLH-IMIhl^M^'i,^* pn- 3w: — Sblb^llh- 

f>l»K'l*-r- * pq- 3ui- «1-QbguiL ji M- "I| nl liu 1S97» : 

U ' m ml, mii u £ % 4,lr(lojibiujf SbiuitPi 
piujinq[i llbiuujuucjLng : 

/^-y. 3«/: «S^|ipf i{bgojilr|ig Sbumd 

pUl]lUI||l »//'/?«/ Liu bull nui iiiiui mL in Iiu HLnmpnL. 
lJutuimn.nl/limiiLnj , inpttLU piuXL u h'h Atunp 
jiiiit • II I. Iji. I, in j Ll. iij m fii/ 1, ui j putn JLi/hg tu— 
lii Lp u m ji m ji . u i Jtl I, i ii'h lß\u m n L&- nj -, L~L firuipt/ — 
if mi. I, iii i h jnLituihmltljU ji s«(/ ll ui hiuii piupputn. 
j\ aI.ii'i, &>tl'mpinmpmupu ß'UlJiqiflufl.^lUg ifL— 
pnii : l I^L p u in bit ti miimibmpL uri -> in i iiiinui pil mil p 

ipiim/ip opfiitm///, p i/mjL/ii SHumPi ( I|bmpnn nmioirij, snhBU^ au.3- äbiv^ps- itsipv iriuNfr- i^ wi/uu, ou 83 u ii 11 in u'hl. ui I ij in 11 ij in iii I. m h : übnuiif p uAi ui p <r uih 

Ubniiilptr hvutuipfr <T|binpnubiuu Uljfibguij , 
1821 4^««. 15, fhlTZ, b U'bl'"'//"-'L- 

ß*n . 4«' : «.Sturn'if fiurpuqji Ou/Jiu/pnufn— 
ii ui ui I, in Ii 'l I, uuiu in lfm uiujipnJ/ibaLnj itb/jhnL— 
fif/iLjj ii I, tjoiili in/ ui p ui <p <n l/9 b uAfli : tfuiniujfui— 
puifinL/t/fiLii • IT P nj> h pUunifujii y p uj in pui I. u q l y 
i/U.u ui n l& nj nuuinLjLnL.p-huu'lf^ ; O ui\pn l3t\ntbn u— 
pJpLuu sujuynju /»-. 249p, 'fp.uju Pk < " i ' % 
««/ uiu ui liuu n ii Ii nj £i_ uttr upuiujqhuj ty> pulj 
•>n«' ((.ifuiuuiuuAirL nh ni I. i ii hn ubinujahujp» , 
*»/i5>' « loffuiuu hbuuiq» s/im «jon-hi/uiuu 

lil.hm // » aiSU : 

UI • ß*q^ . Oui : «fliuan // /i f">j"li fiujpunjp 
I; ui hu h n ui null Hhuuipni *iuLUjUirpnilbuiqLna , 

Qbqopbuif Uli nt ii ii uipuipinLf/buih- ; fitun. ui— 
nui9fiu\ x J^nLuio p '//'"'/ fh ujut^ : ^iFifui • 

ß-- 249- 2ui-. p. ß*q^ . 13«. tiui'n. bp/ipnprp 4tfifui • 249- 

2 p : q- ß"'i • 21p- fiujn i.fi/iu/ii/ si/Wi. 249' 

2 '/ : // . /»"// • 31«* • \atMfn. Snppn nrt. . Sil um . 
249 • 2 n~ S b • /^y . 38'« • &uin ^bhubpnpn . 
Atfifin . 249 • 2 t: q- ß*// • 48/s • £u#ä ijhnhpnpiL 
ZfJui. 249- 2- f/: t. P'l' 63*« • £"/« bopTbb- 
pnpip. 4oV/// . 249' 2 £: p- ^^ • 71«/- Öu/n. 
nLpJbpnpip. sififni . 249- 2 £ : p- • A^ • 80/i« 
£«/// pMibpnpip 4J"ifui. 249- 2-/0: 

/»v/. 3«/- 4«/. 5«/- 13/!- 21/« • 31«/- 48p. 

63«* • 71«* • 81p • rppn ^ifuLuiif k. uiju /ftpigp 
« L.[P~J l/p I^nLuut O/^hn^huLnjl/ pu^putuiutU 
1830» : ß*q • 18«/ //j"(/ Äni^ujÄku ^«pp «/p , "'U 1 - 
pYiprbnuk ih : UPÜtUh 613. 

LiLirFrniiii3hn3 lunp^PT-u&nK^hhii* 

Zp-n ppu 1107 — IhlTZU. = 1822 p-n^ß-P' in: — injünhß-bhv 245 x 17: 
— < ^^n^p , ^^^ , 175 x 1.3-5 = — sw 24 — 

P , bPP"P < Ü2iuQuil|nLui& 11, llLplufluG^|lLp]l , 10 piiLi)p: 

— "ühh-P 1 ' pntqp, piupiulj bi_ inljuip : — l)U.RU" uiif— 
pnngiuujl7u l|ui2hliiuqif , bpljni_ IjnqfhpQ iuj nuljbqoö^ 
fiURUiljni-up 2P?uißu.l 1 n4 : _ Unj.S-UO.U.P'bU.S «IIIU'IIU.- 

'bu.il- inL Qp : _ ;^rb < ^u.^^u.■b>p , ^mqifta piudßn LU i», 

f p\^ ifp iJGiuunLiuJy , fji^ ifp ubuguiö^ : — 'fbf üoinpqpp, 
ihuQp, juiniulp — RUPa-H^P' ^ntGp: _ luHPU^P' 
ubumqljp: _ hiOPU'bf-, MhUUKm PU'bf-, J,nMJu.1»8u.- 

aupo.f-, wip-r ^iilüj«: — i-usiiPM* p>n- io8p-iiip: 

— c)■U.U , U.'l.Ul^ , 1822:— t-PI'2' *btuqiupt> «MrnpqbuiQ 

— mn^ni. th MiLairnv »iGj.njm: _ sbv> % m- 

fl|i H pu: — 8bP % uiß^u.fio F : — 31'CUSU.MUI-Pnh- 
p.ph1,f.' |*q. 108ui: — Sb1.lrl»nhP'^W llE iquiljupQ: 

\l' tu ml. III Uli ^' iß*']- 1/M.) Sl'Ulil'li l,ltp— 

11 l,u/i h 111 /in Ii 11 uj 11 u/i Ijh t-/fi L bq L#? o O uip u nun 

lunjihpij.ui(yni.p|ii-u 4 mu ^ ni_nquiih.uin. huitui— 

Uing tjljbr^bgi-nj , np p um pp fj p p n p r^n LfU Jn-uu 
kl- h S'liop^unLpliLu'li "ßp/riunnii/i (// //*«/»//// fj/ihnhiiLnjj : 2."i i m in unl p h if ' ui a tu liuiu fi u '//' — 
uiu 1 /•/ 1. 1111I i, ifU,.u ut n Luifr um/u j>uAi nuiifhuuiju 
l.ii uili ui'li im ui'lil. 11 b^nt-fo /ruht , n p n J punL.UrniM 
fiulin 1 hl I, m'li ni liuipktfa tfwojt i/kpuj'ZuiunL £p— 
üb 1 bt. nf puiuJiL- uiuiinifbi' nj Sntn tiliui ifp— 
iiil.il'n Li n S l n J u , "i uiujpnni-pTpuU hl. nf "{// 
bus npmli smuuiub ib , npuibu uuitu jtuiu nifbti 
•>«//»/>« iiiuuiij li'li bi- nLunLi] hu ifhn» : l l^hp^pli 
Him-pAi b (#*"_• 104p ') <(Mpp n J" "hpnupupnup 
lUiniuuii I. Ii I. 11 1. ii tubufu buipnuiu WLUJun_nL— 
/Jb nihil ItL 11 lunii 1 Uli 'hnajAi^ : {{Pu/bpuiiTuiu— 

uophu Zd-ifm. ß>. 24 § 2-10, 237- ß- § 1 bu 

473, § 1, u,,.,. ^kukmpli 1847): 

dMlLSMMMhß-l'M,- ß-q- 108-«: «.Op^uilik- 

fi 'tiiiitift iif jrihifr/tn tj^iun mthutp ^ f> nnj mm ml. f nj p^"l hp^riL 
s5i ut u njli o [i hu ut L u fi '//""'ff'/' **£ n pfLBUMu J,ujnuj pt, ftr 
n**(pk ^" t **nui%n-jAtnL.iUoiuh^t-njx 1822 /' / m/imuhq fthnt,— 614. 

* u r n * *h r * u p r. u u s u <n u s s k n 3 

(fif! (hß* "Uip 

'ift'M*'' pniqp, fiuGp ifp inbuiuq : — MU.SU" Juiuliu- 
fuipui, i|piiifi | uip- uiGgiiLiuÖ, ujuunninuiö : ILlinp i)l u,, J 
1111 iu]»ji2 1"'P »f|2 finphG luligntuift pippbi öm&linjp, 

6* p-ntAß-F G8i: — l^^)•Tn^p•^^'l, , 235 x rr-5: — 
'^»pnM^•^^■l, , 16x13= — sni-r 29: — i^tpi*^' 

uijGfuiG pnunGui2ipnp , np Ijuipbjji )\r, uinniqbj: — s| iruer önhßiM AueiiPiyt nwww-Piiß :sr- u- wo* *: iqaxtnivtnui) '. I" '».i» twü^ ''l' ">h qK "- — 4U.VMJ.irU.Vf ' 

| u |,i|li- |>i||>l>|> l|in|ri.[i |uii(lliin nid Li nunnounufr, i",|| 
I,, ui|| ifhÄmp-bimTp : 'l-l'l'' Bouip, quiQuiquiB qpp£tUjpt, 
„,,,,,1 „„„,,,,,, ,, muipphp: — ÄaP0»ttWP*' >'" [i \>- — 

lillll'll.'M'1'T-" lic>ui|ii||i|i , iil.i ui(]|i|i : — lulll'H/lif-' 

;mli|. : — 4MJU.bnPU.VH' >"'ü|. : — l.fll> II IJ.*l,ö II.- 
;.||.|"|-|'-' ,Mi.li|': — VW*' >"LÜ|>: — M-li.SII-1' l l' 

|Ml . i|,. lui— 12p«i 28m — 32p. 33p hl I 1 " 1 ? mm: — 
,|.||.iril.'i,ILi|- *P,-*P" 1«ip: — WM** mßjmjin: — 

Sli'1,1«' uilij inj m : — SfcP' müjuijin: — 8 1'T.II.S IL'llL- 

'H'IIM'M'VI'-' £iuO|i: — Stj'I.MnW'M'l'VI'' UauijpG 

t|iii|r[i(i l,inl,.|i (|]iiniiift «•|'.iiipnqiiiq|i[if ll.|'|i- Ibiinui- 
M| nun li <) i ii|» : 

ll'„,,,,l.mi,,, £' -p.uipnqqppf (Uppuikuilf 

11.111111(111)111111(1111) ) , wl//» /»'/"/ "' [i<& '"1/ '/"('?> >l /' , 

uml/mfi, MupntQikp Li jopfAnLüub-urliui'b l/iupti. 
///, n/ml/u/iii , iii«/,t j>"i*li[i «***£ ^lupntßihp ui[ 
pi.fifi l.ii : f'iiiut[fi(i/i uijiiii[iit Li/mu £t\ : 

IL • MlU&Wb-f 1 

1- ß*ii. \m: l'wuippbp qpnil 1 //.«"»«»",'»- 

ml.ijli ILfjiui^iitJ' i[iupifuiiifLin ) : «StiLuuiiifi 

fu/inj.i^irnL.p7pLh < /. [i L in /» i[r> u utrij // niJ'u Zipkpg i 

nni i/il'LI/'itm fJpil*u iiriLpft 9»/"','/ "i phq-ntSrpli 
Li. iipj> tl'L/fimi p/.uiJ'p ifuipp'li , •flinup'l, gtuii'iu- 
>/,}' , u tu in [i tu u in if fiii um 'ßnpumnii , Sl.ii i//i "■£ 
ifiipfrhii in suilfLfiuifii pn , i/up *i uiptf inii fi 
jiupuifPnt -.11 iinf/ t ii iiihI, Ifnlffi il' L Ifii n l fJ L mit 
(Li Luiiupuiiifiii IT mm PHi fli uj in [im hp ifh'l " £ 
l/m /Kimiiiiiiii/ iiyuiiiuiuuuitf'li oifiim IfuiimLp l.uiii» : 
AK,//» • ifl.plp ß*>l • 4'" : 

2- ß'i/ • 13«' s (Uqpqpp iquiquiu) «f)^ Ipuph 
ptfu^nArhi , n£ /» i\ mii tu uj iu [i 4 p ff hin/ ui tfnj u Ll «^ 
ll ,jl.,,ji'li ii im hui li , nji yutptuLiip mnht/friiLiu— 
b iißi um. uiiiiuiifi utnhi/frni/ii» : ifmu if i £[' <///"'— 
jiii Pfnii)iL[i nL fuiiLui^pLpnLppLuiiLfi /imnfiit 
/»l imiii uijli'li uiti um i uifruipuii/hL ph hl if puijlit.— 
,,{,, [Jl.pl, , .ILptp fr. L . Tip: 

3 • ß'i/ • 33«* : <f.*i]uiinifnL.ppLU : U "[[ii >£"— 
in, in iiilii ll.il'inj ii uiuiiLü tppnLutuijiifli pitiijiu^p'li 
\iij<L iiiuiliijou i p /j p o'huiL n p ut if •>) : tyn^ji '//'/'— 
in iuii il' p : 

1 . ß'y . IM«« : ui • Ullliqpp xquiquiu . ( hpl^m. 

1,111 llllll ll p III III I, II I, ) . \uijj-u lljl u l/U p «O Hi- 

ll Ulli II mir III Jllll II, ll 111 II I /</ I, lll'h U IU p I llllll IIL llllL— 

uji'li ifopfi [hu ui ii iJtr iij uiJ'iuop^hhiui o/'/""-*>— 
i njli : 2,urlriiJiuuiiJL'4nLppL.% lit~ i[b 11 in i/urll ij n Lr- 
pin'li Li n'l. um ii I, 1 1, if h ir n t~p p t-in (J tuppiuJ'iiL 

Ijinnji'li » : p- ß*1' 31)'" = «3"i'fuii[u ifuipiT— 

'llllll Hl, 11 I. II I. II Ij III /</ A Ulli (J ui p pui ii n l_ liiiLupu 

ifoph I /.nni in fr ui» : — q • ß'i/ • 44a : «()»// '/""/ " 
ju ii ji mij ii i 'li li Isin'liiii ii-, in p I. ui'li U ui pp uiü' n l li nu- 
ll [in iliifi'li \f,ii in n i-fr /y» : n_ • ß'n ■ .)0/" : «O '"'/""/" il'l.h in pi. ui'ii ITutppufifnA liji'iu Ifinup'li li'op'li 
U.mimib nj : ////yl Hl'' I liinp^fiifiui iipp Li. if/.- 
if I. if 1/ tu if nfli j, m/h pui'lif'li iffif.ni/j> li Jim fi uii.— 

'itiiil/ut'li il'iiipi/iu/iii'li li ii in jh in j» : b- ß'i/ ■ 

7>7>ui : «{{„ii/iiiif " Ifop'li l/ni ii ph 4i/opim/nihl.i/ 
il' l. iiim ii ii in ii ilnii ii mm fin'li * [i : U • ^.lufp'li 1*1.11 — 
um IUI ml 9L pil'l.n iii'liif inif nj'lt'h IJ utf. jt Ulli' nu Ifiii-— 
ii fiu» : () • ß'ij 62p: «ßuii/uiif u ijiiii inj u Ll i/iii— 
i Hilf if m fJI, lll'h IT iu [l fi ui ll ll t IfiilllfiU, flipJliltl' 
Ifiiijfi ,1'LfiA um fuuisfi'li Ü fluni ii fi ftpifLiij /"/'"/ 

fiiiu *L ijL/iij : ßiui umiuiLf ifiunu inif. fiu» : 17 • 

frif • V}Hiu : «({ 1111/ mif 11 ui'üA'lmj iti/npJ'iiL.pLiiiu 
U.Hiiiiiiu uj hl. Pi n l i Ufuiptii il'Lifiui rififi'li 
ui tu 1111I 111 11 L f ImJuiL. : ZpL « in mlf mlf Ulli iliufiifiti— 
Hfl. ui'ii iniLfip'li ß'oiJ'inu il'Llflil. fiiif» : 

'/• • ß'i/- 7iui : «'ßiupnif fruuifLiuli SLiuti'ti 
/» If 111 ui'ii li finii pil'uiuinunju IJiiifiiJ'nnp 11p 
in 11 i • tj u friiinfilf ij-uiiinuiu hu fni-miu ^nifjnurg 
U.nUlfb[ JuiptfiuiifLuip uipuiphuif U."i mphifli 
,1; 1111 11 Lfiifiiiiu m'h I. ij mlf m'.'i pum Pfii.ii • filtjih 
ijmii'h fn p iPfiuj h [ii i£ • • •» : 

ß'tf • !)()«« : "fiuipnif hjnpiuqpji bi4i iquiqiuu 

II m filf III fl fl lll'h fruHluL h U OI ,"J hl. 11 ,1, Hl lllyft ll 

hfiniii fLpLu frnJiiLu---» uiiijiii «ITuuinL lufrtu— 
«V//M/ iufuiii i ilfiuu ifpnj np Ifn £{i iimmiii'p Ll 
'/■ 11 ji 11 in 11 11 iui'uiii £ ufui um lui Ifuiir ii ui p tj-iu p fi— 
infi • • •» pLpp- iiiul.i nLpft^ J'p : 

ß'tf • 104'« : «T*«y/#/in iulLiuI. uiff p puiiiii 
np miil, . 1}l juij'uh uAtit ifL uL pn pif.p iiitLuiph — 
tfiiiL • C i'puiL[p i~ ifft jifnLpfiLl, mif LiiuiunLp p 
l/iiLufiii • • - » : 

ß'i/ • 109"' : «'fitupnt/ hpl[pnpi[ l[ft pin l[i fi 

frVtlllhuAl J /' llil Hl IfHl If ll iJL pHIJ l^llLl[. 12, 13 • 

U.ni il ' h I nifii ) ll iL n i/n ilp tfhAi k.ii '/'hm ipuptiui— 
111I. m • uiiim uhiip,uijpu pii' nuitruilih [ . . .» : 

ß'i/ • 116*" = «'fiuipnif \y ui i/l/iu "ui p tf-fi fi 
huiii^i np uiuk, • 'I iiim [im um l, ui if /iIiniLgif Shuimii 
ITuumLfrnj on Pu puiji f[ : UnilnpnLpiiL.ii t, 
,1 ui 11 i/h m 1 11 11 piuif iulii fiuiu fci_ ufiiimnLiULnp f'£— 
fiiniiiiuif • • •» : (1 l uif iiuil[ 11 uiuiiiuifiitii pui pnnhhp , 
iiil'iuiiii uiJ'pnt/Q Ll nLppyirhp P h p ft : 

ß'i/ ■ 523"' : «'fiuipnq^ imppii ITuimpt/nuJl 
'hnLjt £,£ /nju ui^piuip^li : /' 

ifl.inilf i.m'li/iii inj 11 11 11 fl Ij puinnLlf flil * •yJJIIltf.p— 
iimiiuijfi i ix il' mii 111 1 min/ i/fi Jiuuii -> h in h LU r/iu If 
S I. ••• uii h, um/in : 

ß'i/ ■ 529'" : «UPuufljlUlJp ^ntf-bunLUirL fiifiuu— 
tnuiufififi funuiuiB nn.h »!"•> o nn^üuiu Ll ui fi Mili- 
um ui u : l\J uiü nun inu uiui ji uppL [fi Lifpjujp , 
In in: ji 11 u ufijiiifti IhuuinLO'nj» : 

11,11/111 im p 11 L.iiujl[ 1iLphL.i1 nuipntfuL [1I1L - 11 — 
pniitfii'i ß'i/' 591*": «"fiMpnif uppnjii '/'['{"["['f' 
l^ttLiiuiLnpsfiii ifhpnj . tf_phw[ i 'fpP u "ib" 13 } 
21 , f^i 'lh' h l' h /ui'ii h/nßi npi/Lntfu f'upuiji/fi 
fl, u h Ufui n u h ITuuinLiufr iuii luföi n ptfi p im if ui 
ifhfihh iihniifp iiiifii[nj ■ ■ . Qfi m [i I, ij ul Ijii fi if i V ij in ji ij in 111 1, 111 ji nu'imn,, sni^su.»! aü.b- abfwns- im-pv \Yhn>>- 1« uj'bVbU., eis 85 n ii mil: in i min ii ii iiiu uf,uijitum. ifiifuij ' ' '^ '' 

L^'l'E/'" gujpmf ß*'l • 673/* : «'fiwpnif [i pmitu 
ii ii iiiiiiiiii '/' ii b ii in ii ii ufmmmuptmlip hui hiiijui • 
fj'uiuipknu 11), 8 Atl'p • Urrrjulu tjjujuU juumm— 
ii Iiiiiiiiii jifli u.'li Ahpnj __&"/__[ bin Ähtj utpdmlfhf 
iflfmltiiuju AI, fr ■ Quin U fipiupuy fu u m ut u p ui [i"ii 
lummw^kugp {m p p tjm\\£, uiu [i» : ß*if ■ 679"/ : 
Qmhh out p n nli b p n l. : 

dfiÖHSU.W.-rnbP'l'h'l,*- ikm-U: l„ ( ,u,. { ..j1i pin- 
'li/./i (___Lijuiif._(ip) : IfV luup : <<ü" ' tu in Lintia uiju ijL puipL pfi Sip l lnijiiiiii/Lui (J,i.uii__. gut s uiti inj ji 1)i> jmh L nitiif } n ji [i 

H-iii iiilni •/ Li iipifiiijti tinfim IJniLifiiutinufi'» : fri/ ■ 

3fH)"' : ^.lA/a ifiiiinL mtiu in pm pLm __ h L p n i^tiniqui p t_v ifmp— 
ii in in I. an tu ii timfutiLuiif ifL [im/iL p fi in /, p ^1 tu p in tifk in Ullllllf 

fufiuluuiffi 1) o j in £ L mti ij , n p p ll-iiLU&iu ^»» : ß~i[- 

.")!M)/< : (ä"ui uipuiiii/) \JinLifimtl S £/' "» £ p L uitl bllbulf Li. 
il'l/piiiLiii/ 1873 U- \j\uuinLiiiiritibtniij jLI_rLi_,Lifi,n___ np /> 
Piit-uSaLif» : ß~n- (JÖO/i ! «*/ L p n/ ai p uiti uiuinfitj un__ ,[ I. „i / 
jU.tikn^ti I)' L ,,/,,, ,,/,,, j ifLirp ALinuii'p __m,ubnt;'ii : (JuiLipuiti 
S (, p m /, p L mti fniu^iiLi[ 1882»: 615. 

<nrntunrn"bh <iiir« 3 n «n u i ii n k iihbsiipiiiiüh •MMIW^hV 21X10: — SM.-P' 42= — P-bPP"F 
^bG G^iuGn^m-uifr : — "bM^-P** ijnujjiitfi bv huiuin pniLTjp : 

— TOÖIT pbpb L ^uizblnuqif: — irU.'MJ.W'bU.B 
«■nUWbU.IT tnxS^: — 4llVMJ.irU.VB* ffa ifp T^umin, 
p n . ]_7, 33 — 10 liaGiulitfi puidGni_uifr : — ^fP" Gouip : 

— SUP'MmP-H' ini&fr: — to II P U«Mn P 'I 4 ' ubLiuqpp: — 

tonpiivr ^n^Gii: _ l^^ul].K)npu c b•p , ^Gp: — inh- 

UU^BMUPa-P' ^ndip: _ WJ.P-F ^ndip: — 
'MlSUPii* pn- 34p, 39iu— p: — <MJ.UmUV d-t— r>l* 
ijuip: — S>Pt>2 % mGjiujin: — 8b^ % uiQjmjui: — 

sbUP-r luGjuijm: — 3^cusu.l1U. < ^pn^^^•^^^•p , ^n-Gp: 

— 11%^' p-n- lui PuipqtG il,.p (1897 ti- 1895) : — 
Sli'l.b^nhß'MxVr pn- 38p- «TiGA ün L ppbg Ifnupuiui 
\;§>- KitpbuiG: Ipnub/p iruiinbGiuipupiuü|iG IfbjppuipbuiG 
ITpuipuiGnLpbuiG i^libGGuyli 18!)!) ITuijpu 24/ä, UuiifunG, 
PuipqVG i] m P 1 l , » : 

II iuiii/i iii'/iii t X P'l' 1'" : «^lujinifiiLpT-^iL^j 
lim nni ii L p iii'lil, ii iij'li Soiuu'UnL. [},ukuiiufiuj'ij\\Jrit 
\ Ii *V im hin ii rillt) /"*£ nhu* 1 1_ hiuii' iiiiiuhu^i uh— 
nni.B'hJiu hnhutn hu huiif nnj>uAt fiu guiu £h ftu^- 
ii niiit m-ftr/iLbu mump i[),uhuj l, n uilsh ffiü ö«*»«' u " 
Irbu : ritu-ln Ih' H h in -> iu it nui ilL um i in lu obujiilj 
iFLnnj hc typllflfti 3 fiuni-ufi "fipfl""*"" /' jJ* [il/föii 
thniinuhuii unnnn umui oh in iju^ : ^Uifui- U tu— 

uilAiuiifujpuA, , kl 669-73 hi- ujuur ß*. 594 Hm» : 

2* ß^n • 9/J : «O«' ii uiu u uipunnituA, ujilh— 
'lim ij inj L i ji Li um p p uiniunh [njli ö o S uiVb n c , 
( 7>/ • hnhlinnn.) Ol. /'" // /» ifju-unuif LUt-nLn hph— 
V^hiui "hifui IXif h*liuj ui h /il#» : 

3' A^ff * 13«* : [i in ij in ii ii U Imnunuli hi. tu— 
il'Luiturfi uiiii'h 'liiipm hl- hrthintt lt A/.n'li (Jn^uili— 
7//»il» (9y> 9* • ) «"fituliiffi h(i uijji tf/i j, ,ftuinuij»[i'li 

4 • ß"i^ • 17 p : <(.Quinujipu x L\ujuiJt Ifunl 'Unpiu 
prh npuihu iiiiiuuin phtiui'li fr ö o S uArh h » : ( 7*^ • 
7") «"fituiin^ji h ii "{/fr if ji [i putr^utpjiii iFhitui— 
urni5if> : 5- ß*>l '■ lSp ■ «3"Jrfujt^u sutpir(it)b L iirj'i, 
iprj-hi-u ji rifirfuß, fo [inLu,ujj» ( 9»^ • fr) «'ßrultr/ji 
hp '"/[' if/i fr nujnujpji% uij'hifjilf» : 

ß. ß*u • 21/< • ■■ (i mif mif ii ^ 'hu n UfUi u\inj hi- 
yun runtlhuui\ fr) hujfuuiiitfiii-prhnjlj unput, 'l" [' 
in u mi, urniufft 3 n •> uiVb n L- Ii ÄhiA £lu p tu J-,uAi q 
tfuifitflfuiu: (9 1 /- 50 'ßuj'liifji hp \ u 'J[r rrißi ji 
tf\unnif nu hutjii9tu» : 

7- ß"i/- 27p: «3rur/uinu ifhi-jiu } np tfffhp— 
iijiii fimnu if.iujfnj nLu\h,p h L hp ji put ijtu pfr'j't urßi— 
üj,// : (9v- £) fr*- fr tfutufuhfi, ifbp njur t » : 

8 • ß*n • 29/» : «3"Jr/njtfu \, n ipfr uAi n u jr hl. 
mil l.'limi'i, min), hu fim , '/"/' urntup tun, 'im um 
3n4ujutu»: (9y« »C) «'ßmurj/t hp inj p nifü // 
piuifuinh'li Qifnuihuij» : 

9- ß*i/ • 33"/: 9-/ • fr-[r " l 'fl"li a t' muilfuiu • 
hp u/[un X «fruff 3rr^iuu'ltl t u •> tutfpujpdhuj^ ipii £u 
fri^p fhpliliuu ■Zuiriui ihuiij tpuiiLULutifbii h'L. muh 
Shp 3/mrrt.u "fipfruurnu ^'ll'ff/' l_ujpJ-nL.aU tthit 
Li hiLuiii iiLUiJf> : 

10 • ß*t/ • 35«" : <a3iaq_LUifu 3nAutuunL. W\h— 
mm fiiu'liLn jJ£ npui£u ll flu Ulli "hij ui u ji 3o^uJuUt t 
Ifiml' fnprrLtf tnhiirip tiuhujiu/u ^uiV^uiurujtfhuj fß 
•fufin pifl.i ,, ipuiju» : (9*/- (h • ) «3hm 4mLmmm— 
f.n'li utifh f u\mjU IfntfnLU ''Imuiifnu^» : 

11 • ß*q • 36/« : «3mnmrfu jJh n L.p hu lfmif 
ii fiiifl_n l.ml.i, ifml, ii ji /'/i pu puAt ^h fjji hpujüh fjiu 
3n-imMihu hu rrpuf^u rfn.nL.^nt-fJhmifp n/ipm- 
iffi/.uif hur ( u)Jnnni/piihmh'U : 3hm Jmu m— 
'lim ff mif fiu* hiuip m fi m m pn : 

12- ß-q_- 40«/ hu ß-q. 40/* : UlfunLmit hp- 
Ijiii mini mil . ««,"/ Li ii ftuin h p uAih /njjj 3o*iu/u'unL. If.Lfiiniupinliihli» hi, lfl,u ifUuJijurit ifjiUp , flu ff I, ii h ii ii ii ,j m'hif mil' ifitLij^ uiuiuputmit , p lu J\} 
/JiiLiihf frlilpmit £ : 

dl'ÖU.SU.'llLirnhß-bhli!- ^ m i_ ,ff,u.jti amallfiti 
U nr l$lfh kinki_n u/J/5/t/i/5/ y fim p ftLMüh p : 86 ITU8P WlhMUi ilUlWM/b äbfMWPU.8 • ZSP- 11- 'M'Pf- *: 616. 

UFT. 4 P b S li 8 h fl 3 1 11 S If fl l>(» t- Mj HSP UUli J-ß- 

\)\\\<'\}H'-' Dl: — irb&dhß'bhV 22-5 X 17: 

— •ii , ni>i'H'i''ir i!> x rj: — sin.-r '_•<>: — p>bPP"B' 

jhli (nuiliiuqiii uift : — 'lil'l>(^' ]>nii||): — 'llJ.RU" l|p- 
iiiul|iiip|i : — AU.VMJLlFU.Vr*' iTwfnip ifGiugiud uiiftG 
uih um l|l, in t, in n l> in | : — 'M'P' üoui|ic||i|i : — .'>.l).l"l'll.- 
•M.l'- ;mli|i: _ InllPlL'H'P' ubi iu«|bl> : — bllPUVB, 

'ihinuuiirnvi'-. i,nhuu."08U.au.n»«B' j..iG|. : — ■bbu.p-B' 

|> q • 4p- iniqiuqpp u|iuinl|b]i S-ppqnp *l>ui|ih Ijiujj » nj : — 

wsurw p*n- i-3, 90p, 9i: — ir-u.iru.wr *i» 
•imp : — 'iri'2. wunii. bh Miiairna, stP' ><>»«">- 

Qop : — Bb&USU.bbVrPnhia-bhV im-fip: — VMH»' P>q- 

87m. iuGpGpbnGbi|i: _ SblbMWfrHxVB' qnqpG 
Gbpu|i l|iii|ifp' «T-lib<jiiiL (i b- fl|ii[pii»: 

JTururbuiliru f Uppiuhuul' MpiniUigillJ 

llunmfni p-pUi "Uiuuipp ^uihpQ : 

/"*»/ • ;)«* : .<(. y lhii/iuiiui < linuUhuli u/tuurii nu— 
hrhitiu ijiint'i, ii in i ii m I. .n'i, hii'nr h unupp l^yii htu— 
& hu /.L lllUIln lj in jn .wo'// // (/,/» nulluni' lj m jil 11 I lj [l — 
l/nuhu f^tunh thquttj , n hui hu &uipolint hu ilutuii 
mll ij Ii ii'h h u 1/ • min lj li ii l Jil I. iii'h pu'ni hu llulllli 
ij m jii ml. m'ii f(T ui s ii tu ii hnuuhu ji */£W*£ lt \\llllpu 
kl- IJ.ji tu ji in m lit- iliun'l u/m ml. nuniii hu hi/h in ij 
['u'n. {Juifujüafiu h iluj iinu tjiih uuipui\uij h u i/puiu 
unpfiu» : 

/</"## . .tm : T'inuhj U, ■ «(jUjhiuiuufiJ'uJunu— 
frfiLu U,uuinuitnj ni ,1 jilnijji nutn tlhittinußh'utu 
nj jtnij 7*nnu , ah an p hui huiif h o £/» t/tuju ujil— 
H»:' 

/"*'/ • (l«' : «*^«/«J/ iÜl lll j iij'll j'll'l Int hl/n — V '"/' niiiij'li h hui iil' l'Qü'/iiuftfiu iiiunuiiu fof l*L, 
ii h iiii nun ii iii h lj • 'I in ji in n j I. m ; ( */># . n i ii n I, i ii h 1 II II I, TL 

fi * I //•/"/ /' '/ /w /^ ü'Lii h um nn tuBtinu 

'/ /f •> in ii' n '/i f<f iti h inj x \^ III If III [1 * III II f in uijt 1 S { ( I fi 

-i itui in in [im Ii in fJ A IU% •> /* in : '/' * V*/"*/" i ß*'f • i /* • ) 

tun ['»"/ /' /> f n, ' l 'l , \ 'int" tiAiiiiiif^u '/•/ * /''/■ (fr"- 34«*)« 
■/,/. /( y/,)y 'hjin/n/i' ti'h- (*••/■ 87/' = 

•I l.jiVfi* frt/ ■ X ( ,)f : Ifft i/iiiii/i* «IIlujuui 
in in iml ii i Iil I. mll' jii'liij jiji j Ii'h hf h ll Uli II lll II ttfi— 

iihih ii tili lii ti hil'tiii , tili iliiiuu h n hui n ui fu/hii i — 
Iil I. ui'li hu iijiu jii/ui uuju ifiuhinju uAiii' hllUllj-llhlh 

iii 'hl. j ijil l.ij , ij^i ii ji jim'i: ftif Ijin ji'l, L, , 9iuhujg^ nji 

hllllli\ hu -. in ll III ii lim i I ujliljiij j Ii ij Ii lull h -.illlllj II — 

hm j /m ii l.'h inj'ii ui jil. /•■ ij h hfyh, nui tf huuijli uAjiju 
ii h nu ui ^h"?!. ifiihuii ihut,!!, hiuniihii' firl^ nf 
auipiuL^n f in i ml) m'h £ n hl- n* uhiuMu y ,iuj l ujju— 
auAi ij jil, ij im , iih ij m'li lj in '/'"/ /' um jnl iii'liiu j 
ijiii'l.ijn h i_ iitiiiuihuiiLftr/iLliu uiinnj lf,ftr ntinju h «_ 
II I li' u /iil in u ij Ii ujju c\ m/' iiiii Ii iii iij ui in il ii i l<i l, ui'li ti 
ij I. ji ui -, /// u ii i thuhinil hl. n ml um ii h hu fflj h n h, 
nuui ■iujiknjhq dhnnii ohtun'u £ tunn-i , uiiijiu 
fft, nj u~hnhal_n hii'nt ij ui'li ij ui n ui'liiu tj n ij h h u*^9 
h-.iii ii in ujiiiuiu ij hu niunnuü iinurnifujuq hu }uj n— 
- in jiiu'liiu ij shuiuiirt. hu luokrujuhuji nnintl ^tut/pu 
iiphqh iii'lujiiji ui UA uiü u ; ll n 9 ihnnuo hu o^i-»— 
uhiu.^ jlhuuinubnj J'hpJ'h hu /> ifhul ÜSth» : 
ILufu/ Pif . 90*" : «Uftfuh. früh. ' l) frltt "fiiiinujp 
./il. iu jifil unjiTf 1 » ^ifiFui ■ uiui . ££ 99 • 

8frÖU.SU.WH , /lh/*-l>hlf- ■ im*.'. = 3fl«lUni1K MILI»*h 617. 
<nusir. •? u 3 n 8 

1783 bh HUHU p.nhi.p»r ss: — l^b%nM^•^^•b , 23 x 17= — 
< n 1 n^ß•^^'u , tpi^a 19 x 7-5 + 7-5 = 15: — 

Sd'l/ß' :«: — P-bPia-P' ^bC Q ? iuGiulinLuiÄ : — ^bM*' 
p-m-np-, puipiuli tu qopuiLnp: — bURU" liuizbquiqif, 
uilTüLp, iqiupq bL qpnivfuiquipqbpnq : £U. , b < M).l^U.VB , f p^ 
ifp jntp inbuiufr hv q'GuiunLiu^ : — fbP' Gouip : ( 3nq"- 
huiGGhu ljuipnq|il|nuh. iqiuinifnLpbiuG iuiuu£pG inn- 
qbpp pnjnpiuqpp, pulj «RuiGiuqiuGf »h pmpiuqhpGbpp 
lluipiTpp ifb l iuGn4: — h(\ PU.S»M>^* iqiupq ubuiuqpp : 

— i»npuvp, iibuuhinpu^^, ^nbuntiöiiftUPi-p. 

'I^UP-P' ^nußp: _ 1-U.SU.pli* % f>-q- lui-4ui, 71ui-p, 

87-88p: — (^u.lr^^ < 'bu.l^ , 17^: — ^Pba* 3iupnLpp L ß iiiupquiLuiq : — \TU^nn. bh Mb\aiTnV ßnjR: — 

Sblb" bpni-uuiqtxf: — 3bCUSb\bU^P (lM^bb^-P' P-q- 

87ui*: _ ll^b-B' p-q. 87ui 2 iuGpGpbn.Gbip: 

II, um /,,,//, u ^ % ^vuinifni-ppLQ 3ni[h- Ijui- 
p-nuipljnup bL SuifiiuqiuGf : 

IL- ß*' L - ip 1 •• «8ni[huiGGnL lliupnLiipljnup 

*>'"if" a JiutLUj^ujpuj'ü ujuiuiifnuffhuAr : ü^ruutiuuj—. 
pnuult luutpnuq ciiuti 'nua hu .1 un. I uj'liiu Ijm ij ftH,— 
11)1,111 hu ftuhuiufh.u u^oph; umuuiu fiuiuu$> : ^i/*i/*«J • 

u,u/,/ /, . //' Hu // m u, , 1853 , ££ 3—7 : ni)iiMJ/b, 3nhSU.il AU3- ätfV^PS- U'S'I-PV ITluM*- b tU'bVbU., 617 87 f**'/ • .)'" : <£ö«** tu uu^ u li in U ii ii Ji li n u L l. nimm— 
ii' tu ij fi fi y» , trjt §p uä^uäbtspm fßiufinua Ij <" f<l " y /' if " " /' 
//& # tuliiji nj , #f /f /fi /// hrr tun I. tj I, i tiiufJuiiltlinu It 
tf in il Ulli in lj ii (I il nggfuwUMi in fi ./•'"/ /' /' ""/ n tu tu ti t_u t in : 
A^£ "^J-fi &'l&h [> *b ii iß wh t) ^fihitt-fifumh uiut ituimhm rfr ; 

f^'l • 5/2 : hfm-fn K * «ui*" ^ nlAtiuuiiM^iu— 

hniij), **, I, ij i, ii in tj Li__ ui'hij Inj niiii in nj in ij it iiiil, ii u'li 
l/ 1 '"" /"J /'"/"/' +JiSiuliu/utun L l~ ihm jm li mii in — 
IjuhI'iui hit/Ltu nlitti^pLuAi U '{//'» : (trtuj • £$ D) : 

'/^r ^ttiii'fthfcltJihtJij \T nullit luijIi \ S-*K> // utiiiui — 
'IV'" tr Ut ** '" * mii' !• IUI $ ui in tu ii' ii i fS lit Uli '//» • 

VZ'" l u "h put t[n ^uiJ-u^ : *lJ*p$_ ( fr" * ()!)/' ) 4"f/ ^ '- 
«/»/«?/ fihjthnt ("ifu umiiu jfi^tiiurujff/t uiuiiiiiiu l**-iiitj^: 

( /''*'/ * 71*"* 'L^l'c "I"'" 1 "*' 'll [tfL ilt*lt ' -yli'lJ'lll' ii in n ii fr- 

(518) : 

/?. zuxikmw- 

1- /^*7 • 72«"' 1 : «Ä bunvlj 'bbpub/up l^unl'p- 
JinRlUgLllJ Upjjbiu/iul/nu/nup Suiputibp *//'//'- 
1/bqLnj , n/ in imn n liiml. li prillJ njlg J ut p it.w tu hui hu 

8nmilrnjii].vnj A#_ unppu utfuihbuitj Qnpw- 

U I, in in tl l li Ij Ii lil_ ^ujii fiiiiiiiiuj i ii ii'/i ; ^hl/IlL — 

fJbutifp ut tl' hu\iuju h ( np Sui pqutuh ij iiltl'h ttiL— 
unjli np £ h ahtt • ntputui ui\iuj itbn ii j liuui n p 
tunui^ib /iiiju Ifhin/mu» : l l^hp£* fru- Hut : 
(Zd-JuT. fr- 78 11- 2): 

2- #*/£• 77«* 1 : «^«j-Iui« p "bbpupub; Upf- 
bvqpulinupiub/ Suipunßp */ [• /Ji l^h tj t_nj ■. ^utmuiu- 

[uLuiih onLllljUlfi lupi^h iwburlf &i/iitu<Ln n It It 
tl t^b-^r IJ.'iruipn^ , inntiLif inub'uAj^ a^ttinantufh 
tjijh p jt Ij^n u uj a^t luliin pnon l. , ///////'// np p ^luto 
U,uuinuiuirtujft < li thnp->p & fit tu p in n u b Ulli p J b— 
l' [UJ J JwSuiUUMfUtliu/iM buipiLp b L. </ in/ ml pit in h tu— 
/"";/ nLi^fttt *> ut luiui n iff/ ( np h T^ppuinnu : rhp 
jtn uiuiuinLuibutuni-PbuAjii , bputubtlt Ihip't 
(J,uwnt_}>-nj , f^-yiiiu tun. In) n suitpuil li p n i_& n i_h , 
jnpni^u iipiuttpp U^u in n i_utty ut jtui n in j>p ry J-nnn— 
tjjij )i in ju in p nn utq bn. <l mit uj'liti tut ii p mii 11111,11 
„tpmpbp Jbn»: {IJ-iTui. /*. 78 U.- 3): 

3 • ß*q_ • 80p 1 : «VuJutJ'nL.pftLu llbpubutl 
l^UllfpjlnßuigLllJ I. it/ /tu //tu,/ u ii /i Sutpunup bpiynuu 
[} nr/ntt nun rthuni/fi : Qnn Im i im/ L / pJ.tuiiutiLn— 
pnL-prbu/u bu ptptutitni-KTbut^g ^.utjna , /n pJ~uttt 
ju-'/' t > '"/// 1/ L i/tti'li jPuiftujb/uiaLnuii tF.uijputnut— 
nutgU jlfjtp b l. inutputi/pbqutu ffutiyutLn pou tl I, p 
p i/ im mii ii bL jntpJutuniLpJpLuu /utpoutt^u 
Sniltuta»: (^fftn. ß* . 78 U. • 1): 

ILunp i[hp£p_ l/pi jiupnL-p . ß*/£ . 82p : «/* 
P n Lutbuth b u ^ui/iiii fll^ß* t/ /tbi/ittt miiiiiiii tun tu — fiintLifp il'imiil.'lijn, oppiiin//h Al.ttimi'p UlUirillb/l|l 

'// III III II 111 bl_ jbuipU f-pl/l *» /IUI J' IU Ulli l_ Sl- 'mii' 

(jb /itipii/i ut p ob u/p ultn ii/ null bi_ up putnbut / 
// in /ii/ mii//. in p ii ifbpnj "/"'/ i/ nullit ~l nn/ I. in / in — 
'in pif nupT fiL$r (Xu in n üb nj • . . -I mit in pAiubb u m i n 
~""l^ll'!l UutiyJ'nufiu ifbl/hitLpJpLu hl. ifbl/ubiuij 
i/iiui ..■ Oimjnif ihutifuAriul/li im ili < iiim 1/ f. i/utt 
unupn ftuii/utgU ff pni_utuii£it . . .>> : 

ß*H ■ S4/I 1 : •tluiuufni-pliUi i^uipiiLg $l,,nni, 

'bbjiujlllb. I^UlirppiiriUigLnjri bi. ut p^bu/ put/n u/n- 
u[tu Sui/imi'li/i Itpipl/btfLnj : Uut ^p "/"//' tfbit[t 
[i^pjiuupu Ol"fi Sk'f'Lu l^uttfppnuh l't inj! t/ in— 
Ltuiiuiij $ in ii in p l/n*bqutL. l^utitp/itAiiutili: Uut 
^ p jn) in mini i'h jnjj- Li J>"t9 Cmu /im in p iiiinoii 
^iml tun um l/b\iuini/pnuftJbtnu bu n n /itS ii l'lil y n i — 
jtl l.ni'li ii/ nun l/l./i/i* OUJJUlfutlLnLpnp ■iintl' UlAtUlU : 

' L ' 85"» : «U.ui bunt t/uil/ ptoun uppnj \|bjl— 
UpUp L.lUlfppnfiuigLnjQ uinut^p Sutpunup J-nqn- 
'I J u '• r/pJutn.prtLppL.u^p ^ it n tt J' n tl , 'in p u/m — 
•>uth£bu urn. h tf^u^ h it/ l w m ii juiiii/ nin ii i IJ I, ui'li . 
pnq. npu bu in t-b J ' n i_n <o uiil /rlrffbp bipbuti : 
lUui/pbli t^nnml'^p p Z,utjnu •IjttniJ b q £j> ntnuot/u 
•ffi fiurtLp7{ii_u t/*fippuuinu , nfj lui b a^ u , hu 
i/bb litil/n pnu , i/oftitnp7Lnu t/HnLnh, hl. i/iml'l,— 
u\inj u , uiil'mpin -. ii ungpu : '7 in mm u pun)i l y 11111/1/. 
J-rts/nif% f. [ji/nijjiif^p i/p uut p ^ u nn p hl- ui/ntlh— 
uph hutpj ./nun iptbt£ um pp ^utpou ifbp ktL 

i/U bL.bn\lnu-» : ß>t£ . 87"» • l{,ujj ■ «^^/«Ä#.pi/ 

pjurppp_p l,utjnu p ^nunifnif : U. . ]\]u i/_ p k J \g i/^p 
luit kuuiju it "h ipn lu b ut /o „nur pt-putouAifpup hui— 
unuutbutn S p unt utuut l. 1/ m ml. n 1/ li'li .-■• : 

BhöU.SMU.'Hufrß'hfr'b'fi- Pt L - 87«-: «Sbun^ 

Qtll JIM p [l lllj ,111/./ lllll / y /. Lt. JlUt^Ul^Ulh 1}lllUl[lJlUI(lt[ft SW/IUI— 

,/,,,,,,/, npi/Lnj %nfift1i hl. t\hii)iiiiuiiiij ui .111 1/ 1. /. 11, f. St"""!' 

"liTinpniip ,/,/ ,,'i, tu u/h p & ht. ,f I, /, jnl'tii 11 11, I. ,,/ hu i/ 11 u/11 „ /, 

jhmph ,11. ,,,///, /..,, Ilo/uhijji uuiphuiLuin. 8uipiH.p-|ll.Gu, 
OUtJU Qo^uiu'ljl^u 11/ i,t Ulli Hilf fi ji 11 h L. \,l, ji 11 t\ tl j, \ ,t,,l /■ /,,,'!, in,/ 
inj P nt.i/pju hiu <\l, i, in ,1' /• hti'ntl oppiiuihhah p ,/,,t /,/•'/, 
UlUHpu ('uif- 4 n ijjuu h ut l IJpp.na ;{,,,// 1, fi,,,, "l,,/ tl'uijp (J,tfn— 
n.'tju luii'hhtiJj'ii ^uijnif : ßtinfp Suutnu 1809 ^L ITuiJpuft 
utlplfu uniupm •> ui 1, im 11 fij'h ,/ /, /, /,,, lu'tii/ /i I, >t' ,1 1. /Hub tn'lii, - 
, l UJ ff i t Jt 1 !. L t t? w f /t ui t(t ujj / 1 in ,/ ,, /ii ,, Ahp 1/1J L /1 ui/ 11 1, in 1 
S 5" £U -. ni'ti 1/ I. /i a s ntih Ln p h t_ ,1 11, /, Uli 1,1 1 1, /, b'li,,i/ ,,,,/, ,1' ,,,/ ,, 
hu unfhuuiju itii/i/ nij)i inj /, J'pni/^ suijp li'hphi, np Li 

jti°i-e jri tuj L Lblp-e A 't'pki.i'" J '£/" / '£ Sfrum-ut -fippu- 

utnuh^. U.JU t; t/^ujj h /n t_ifii pitA iiul'ln hhon 1.1 u/ink/ uii 
htipuipn jp^uimuil/ 1783» : HH ITU.8P MlhMIMi :i).-:'»l;('l/i, U IjIIII.'H'U.U ■ ASI'- II.- M-I-I'f- «I- 3 n 4 < u "b "u n h 618. 
MUl&.h «tUSirnhfrhhli 
L680( i.m Vl . < U 3 n 8 (l |.|l|,.||i..|v 172; __ ll'l;olll>H'l'l'"i,' 23 X 16: — 
<|.| M | M) .|.|.V L6 '/ 11: — SM.*' 27; (ililM)'f-- >bG 
li;niliiul(iii uift : — 'l.M«!' 1 '' <[<ijiuii.np pnnip: — 4USIT 
l|iu->lil|iii(|ir. Bubjrnij ippmqiupnbpml: — ITU/HI/Ulß'WJLB 
| l|ll.: | l|IL'l,ll.ir s,,,(i|, : ^U^'WJ.irU'b'B' uwfm.p bv unT- 
,,„ M j: — 'tl-l" Bomp: — ftWML'MtP*, MlPU/M-Pf-. 

bnpuvp. 'ii'iitu..(if'uvr-, inMnLisiuiiLPW ^: 

— VlUP*' l'''|- 5p» 170pi l'ifif'i"- i]mpp: — l-ttSUPV 
|>- i t - Lui-p, 171 iu-17lip ■- — <MJ.iriJ.'\»U.M % 1680t buifp: — 
'H'l-i!. SbU», SfcP" majiujui: QboU.Sll.WM'nU- 

pi'i'Vr-' P-if 170p: — sb'i.MnW'M'hvr*' p-n- ip" 

«'l-lil.cjiui «lliuiiufiu pjiüi BmlliuiliGnv ljuipnrj|il|iiu]i 4(1 
i]nihljl|iuliiui L900 p 15 Ifiupinp»: 

IJ',„n,J, ,„',,,, £' Hiulhiuaüm Ijuip in i\|il^ni|i 
<l|uuml'ni pji'li Zuijng •: 

A^'»# . 2"' : «({iii/^uiuuiil. Zjfajng Ifiu/t/nLif/i— 
lii.u/i im ii iiiViu fiii'li uiujuiii'tiLp-buj'u'u : 5?'/ urtf.ui— 
ii in. Uli ifiufitiLij .1 im!' i,i i/ ku ihuiii'uiuuilfiiiij'» : 

/^•y . ßtu : «*?*/'/',/» Snifjlufifirni. Ifuip m if [i— Ifiiil/ly, '/'/ • //. • ///' "//"{'* «&/'"' /./il/niiinr^lll'liiiiij't, 

/''•// • l*)S/// : tcfiiuh /i'li,(>'liiiftni.u (SIC) u uilf u 
iL im in uili h ui'lini ui'li /"["[/?> ' 

IJ.ii'iiiuiV uiuiuiii' in [ti /"'hfi fuit/'hiiiuiu- l f */£• • 

'///"/' '/(""./< -'>'>'»'• S/"' • f' h - :> >-»< 152, 2:58, 

(117 /./'//, -!////#• piuu/i J'n iii'liif-tuii' , 184.> , 1867, 
1.912 ) : — A^"y • 5/* '/"(/ **'•" n""i>fhui[i il'f^ 'ii ff ui(if 

I ,1, „,,,/, uii,,/ | , i/iiitjl; n tj A ni'li'h L\ u 1/ uj ff ii i{ [i // u u fi 
Li ß'u . 170/' -»'" ffiunifL uriii Ijiii'li fJuiif ii fi , nfiiiLli 
i/fnui iiiiniuia l y -. /« ml, iL in fji ■ tu tum /und iiilninil iiiii lim — ühfilLSII.'iU.'ll'llhPhh't, ■ «'/ 

huii iiuiufiuu ßni£4uiirviii 1/ in [J ii i '/ /' // " " /'?' L /i/iii/mfi ■ <•['[•- 
uulhbuii [i ibn.uiq.pi 'l,uipij uiQui j L ii/piil/nii/uii/i lbluu(|nj . 
t/np l'i "lim /'"// '/ ""/ "' '/' '" t'^ '" L l /' J""ff' SLuiuu 16S0- 
Li. B-nt-uiLutuftu ^.uijiiij fl-äl'ß", hl! uuTuLuiuuu 3"> //'"/' 

/, |* IIJ rj >7 ^ y.///y</»y./' 4"'./""'""" 1 '/'* : '/■"/'"' ^^i'"Jl' ""'l'l'< 
U/h/ /i iiiii/i/i, Z"'//' uiii/i/i-»: 619. 

11 "b. Z h F 11 M U S h fi 3 M b "U U U * P fl K f» h h ^ 

bh UMHHPbllU 

n-Alb = 1686 H-Ill.'^hp- -j(^ : _ in;o'l1M<n>hV 22-5 X 17: — 
fPnM*hh'b' 17 X12: — SM.* 1 21: — P-tePP-*' 

jlili (iiuiliuiljiii uift : — 'l>l»l^ ('1* * piupuil] pn^ijp: — ^UHU" 
l[|iiiiul|un|i , IjuCiuljp iuil[biuj ([lupi^bpni^ : — ITll'ULI.lL- 
P-tUS fllUAfllUliW inx&\x: — AU , ^ J l M].lrU^f• , .r.ufnip: 
M-I'l ,> ^umqpp: — ftb.P'WJ.^P'P, lunTU/M^-P. lull- 
l'in.-l'-. iiMIlkKidPia-B, 1,I1M11). C U8URU.P1-P^ VlUP-r 
s„ili|. : _ '|-USUP l r 2uiui, P>n- 3p, lOui-p, 20ui-21m. 
96p, 77 P i,,(i : _ d-uiTlllilW Ib^lb (= 1686): — 

'l'Pl'S 1 U"uipui|ipnu ijvqpp: — Sbl,!'" Unbf uiu(Liip|un : 

iUu.USUMU'MMIMM'KlW'-' l'n- 242p: — SblbMlx- 
r**l>l»"<t"l- * l^nq +"|iCl binhup 1 «Unuifbmg \\ M ■ Almut >1,- 

^- !;• >| • 1-ui;i>p biuti ( 1>iu!l)puififibtuQ )» : 

[}' in ml. uili u ^ U.Puufi|iui o|ipmljiu(jrLnj Ijbd- 
n(U(||un p \\\ (x bi 'l.by hiuquipbuilj : ( fri/ • \m ■ 

'/ Ui'li IIUIu/l ll'fl jll 1 III lll'll I. jl «/• /lln fl-^/l fli Dil 

if/ifiiuif uuf ui it'li in I l,ui ij tun. Jfli'l <uiliqbiii /«» fiiu) : 
l^liin/ifi al, n uiu /in if flu £ , ni n Ifuju 

1- ß*'L' 2ui : llkuuiuiffini^p/iLu . «fr« U."'»~ n/itii 5 /i ftuilfiuij/i f±iiifiuuj(uj/f/jufi tfifuffii"/J/"u 
il' l,ii ni iiinu hu +,1111111 u m mii L iiijij2> • • • : 

D ill in mm /!/•!• /im f'/n Ii lll.llfl ß" • HQ HL ILUIIf p Lu 

(iiTifut. £t 174—6): h ul[ ,L,„[, {' fJif. 4/'- «/''"yy 

iitl'uitlll. uiu /, il' lfm L [i ii i 'hin // in'l' puAAl II p UIU^ 

lill'\ll') £ Jp^lf jliillipLli^in fix btl •Zlllllltll — 

'//"/ unitm Li nui pAhui i ln pl[ rfnul^pu pif p 
n I, t/ uiu iui n pu Li L ii L /iL ui / umlfiiupt.^ luiu— 

•> iiilifL //' : ßunn^ Lu uiuLif aA.y "tv^/l'-V 

in /iJ-iiiUuii n piu ii J' Ii in fi t/ L l/, o i ij ni u li i/fi n p— 

lun'h f i in il ti ui ii L I u tl -. A ii tu ii ui'li ipli/^u ui'iuIiLpwn pu , 
'"Jl "c "nl'l.hl. /•/• ni'lj , uijf Ll tjp nifuiup Ll hpuifu— 
inilin /;uijl uml/iui /tu* il in il Ul'h in Itu Uli UI II pll hl. Ul- 
li lull f/ih^u n ui /i ii i Ii ii ui uijU) "pp Lu u n put li*liiliiu— 
iii/iiiU ^Lpil'nU uiuntu liifll , Sp'/wWi IL'/Mp/"") 
1/i/LlifiL j Li I/fipiul/nu , "PP IP k p u Iftu in tu p b tu f 
n i mf mii' f, Li. i/LfiinuLpTbunfp fr ifbdiiilfiuju ■ ifmliiu— 
i muri Auitfiupiinuiliiiiu mpC,Luinpu uijlnpji/f bl. bu 
niiiiui/li 'liiii/m- ii pnbui/ia fiif , ifnup n£ utpnbfpu 


llU'ibllV 8Hh8U.ll AUH- Ul,ll-«M , 8 • U'S'hPV irfaW»- h MJ»l;'i/bli. , 619 89 ini il l. iit t iitt limil tili ii i ii mli li I . tiiiiiii iiiluttiii. iua 
11 u uiu Sl'iuu'li, II li uiu/ - ii ii lim ii ii 11% £ ituuiiif/i I, /_ 

II Uli II ui'/ttl tu -, fruit tili tili III II II III 111 Ii 111 II II tili II I Llll'll Uli 

ii hu ii / /- im * tum ii {**) ii ' ijiiiit'li iiiiui iii.u ii i liliuiu li~ 

/'"Ii/ /iL- ili tu ili iii im ll in Ij Li. Ulli tili li III II U U III III II II 17 III II 
-./.iiii ii Li lull u In ill ll tu I in ij Li II UM II III l III ll II ut li J ill'lf lll — 
I II II in h Ot ui'li ii il li tu ii ii It i / ii 'li tu In tii'li ,\ L i ii il li l_ Uli I 
il li li " if tili lll II III tili Li ii li tu ii i IJ li mli if II IUI III Ulli Ulli — 

tiitiuu ii tu ntitiituk uihu^ti w» : y*i^k ny) : 

2 ■ 4.bghui<pujibuiq : ui • ß*i/ • (>«/ : «boffli 
in in ii ii I, i ti'h i,nn liiiIi ui'/"'/ (»/o~"*-»«<V ui tu in li !, ii I . 
[flu b h- n/ut /ii/Liu'li ^ntji_nj u uppnj h inbu— 
iL'tuWi uiutfuiA tu /. 1/ il uili $w 11 u tfL/inu , npii/tu 
li in I. ii il, m'li'li o n if ■» tulAr n i . [<fb ((.uiLuli (|"» if tu iw p u 
£ • L l L iuiut[i'li /"J u £ trL t[iuij /if ti Luß» Ll ttuip— 
ilLiiii h l,u ii liif \\ in ili in i it it it li il li ii ii i ii in pVLui in 
n/ij} Li* h */»«»/*>'«»»« il i,n in it i t) ui ^ tili tu u It ü L ii 
II L u pnifu/Luili inuitin it iiuiju IJ i/pnti tio/inL— 
P ll Lll uli iuIiMulL/L L i_ npu/lu IJ u/,uiib~uin 
tpl/ltliii tili in li n LI.' im in li ui ♦/« ui ii s li u Ll titpui— 
iiiuitnu filiffuiliui/nifli [iL/ituiliti . unjuu/t^u IJ • 
i\ in li in i ii ii mm ii ii iiii ii ii in n ii tili ui ii n iluipil — 
libiib'b litupfi ^owupiv , littiju [itl'ut n li [i JL piuj 
!. t> /il in i/lr In ii ii A ii l. ii nn /aun/nLif j> Lll tri. ilUl t n "— 
tJ-uiif itlnLtn j li'hji n /l"»/« l/bui/ilt TxuittLut , nti— 
n/tu Ll html pu , imiu tiuil/u tu u p i/mli u ili um — 
in tu flu , I? oßiL 'Uli/ p t tuiu <n , "/» uiuli •££ «S in il lu- 
ll tut Zr» : ll.if li i um li'li I, ii'i, fit. i/itliL ptt siuut imi 
ii itiiLuth' : 

p* /"*'/• 11"»': <i,9.~>iiufiu litiuli l/tuif LofJliiw— 
ii pLtulin • ,iiiiu I iii in li It ii ii tu <r mli ji uili , nuilin 
t int nj iinLitlt in lii ni , Ll \ ui I u t ^ tl m n l ftr ft lIi 
»tfiut litiiuiii Jcrtuiu , nii iii'hiiLiuuLiui 1^ *\Jiij£>iu— 
iiut ii li mli liitiil' li it lii r h in ii ii I. mli ii Ll \uijl liiuuui iL 
j>L ii tu li mli litt : h ut ii li tu li in , tu int lL tun ii uiiii — 

"rfii» : 

q • P'H • 19p f>6'" : «fi imi mit tf ii Llfig A tu- 
il tu ii nti uili uili fi im iii ii ii ii ii : 

I\- • l"'' L - 66/2 : «ö* lutlofifllLpJfll'il Hilf h Lll lll — 

'/ui'/ Ll mutirutltil iiluji uiiiiiiluuu^ : 

• /V'ii • 70"/' Tr>iu : lisltniiu in in ii I, ii ui ij um — 

ij in ui ii n i ["li tu» : 

C[ • ffrl^ • 73«/' 82"/: «ßuiijuiinniiLpiiLn 9 

-> lliljin ji!, ml/ h il '. t- ß-'i- 82p: «5 L II lll ll II II II II II lll Ulli ll 1 'ini Li il iml' ii i if : 

W ' ' L ' 81»« : «O ii [i il ii Ji luli ui u m L lim f tu >— 
ju ii i In It uil. : (Jjflfi Ini in ii li n It I li , ll li in ii mli ii liuiui— 
Ij in ji u/lim ij Litt ii-, nitLu/lt Ll iiutiia tun inL ij in hui *— 
fllltt pL'iitn lll ll A li ll Hl li ll* lltunLn *»«/ »«»»»l#i»»//» : 

"B- • /<'*»/ • Si)'»» : <£rfitiiLipn il iii uli Ulli ill L — 
ij iii /mi • ju ii i jtl I, mli *> uiufiiu/iiir : O n iidutif uiniiin 
[fuwnLuio- t/L iililiuu Ll u I. h 1/ h h ii Ll niuif Lu\iuju 
i/iunn. utiiiiwj) ; fj" . fd'u . 86/« : «f» /il/ ii in ui 11 ui'li umtun ->»»»— 
il' ui ii mli u iilIctLiuIi'^ : 

dlll • ß*it . 87'« : «IfLliti/ mli in f/L (in/ [iif iuuiilIi— 
«£/»£» (SIC) : 

dp • frii ■ 87p : «StiLijuil/ tf 111/11/1 ui/f mi/ 
LiunLß-Liuu'fr : 

fj q • ß*tf ■ SStu : <a3iui/iuuu /• r« »f l^L uiu ifn— 
I n ji ui l/tui/ ■■• : 

dn. • ß*ii • 91'«: «3 iin/iu i/ u CT/* 1/ Luli/ uiu ii i — 
l/L/tu/ftu. lljnju t yLpi? Ll £np ) 4p\iuj{i1t» : 

d"b • ß*ij • 92«»: <iZ,\i'ijkatiLtub- l p Lpl/ n m um uili 
l/Luriuiuui l/L p ii/ft n /Hit/ fipLiupu» 1 

d([ • ß'ti • 91p : «ll ' n/it ptul/tuij in um Ji tu uiu— 
lixhpnL (sie) ,'/'" //"''/» : 

«It • ß'ti- 95«' : «3 in nun/ it ^iiijki/nLufbnfli 
Ij it n / ii /i in 1/ ui y» : 

d|l • ß'ti • 99p : « 1 /^'««m uiutiiLi/iupui >Juul— 
IJLiuu A uili & ui /inj iiiiiJIiiJi jiifL Ll jnjif- 4utp— 
1/tuLnp tu /f-iLuin Im UJlutrpflll U 'J'[ ut - 'l n, U i lV >^ ' 

(1p- ß*t/ • 111p: «Jf,i/fiLuiu// tu u tut/ uri/ fl- 
uni lIiJLiuIi Auilitüui /inj» : 

|l • ß-i/ . 119/«: «tt'//'L uiu// il 'ui il ui ;/ n j ij [t [n — 

fl UI /Unit • ll 1 H UI LUL/Illli? : 

jlUl . tfhn . 115p : H.ifLuui/li u in u /im i [ili 

il' ui p il' [ii :j> 1/ ui n iii if iii p [ili i[ I, pliuij[i'li il' ut püliiiij \p» : 
]ip • fthi/ . H6«v : «3iui/utif n fuuiLiupif'uili 

/iiluIiiii ItL ui /iL uurl/uiu'b : 

|lt[ • ß*!/ • 116p : «Ihif Llint A tu p l/ui lii p i/ [i— 

niL/hn um plififL pij «'/«» : 

|irj. • ß*i/ . 122"' : « l l\uiult ifLitiiLpfLutu^ : 
|llr • f(hu . 121»" : « , / > ««»»^» •>"' t « iii in [<f Lui'li Li 

ii[i/iuj» : 

|l«[ • ß'if- 126»«: «Itj/ (iifu iiiLuiul/ il'm — 

[ii in if il' i\ »»,/>» : 

|lb/ • ß'ti- 126p: « l I^utuu 1/uiu/L/iij» : 

jljl • ß*if • 129»« : « l Ijiinlt [itf tu u in ii l[iJ L utlit» : 

|l» • ß'ti . 1,30p : « l /.«"'^» uiifLltluiju -in /i /.mi/ 

iu ui -, iu ui l. ii i ll I, in i. : 

| • 132»« : « l ^«»»»" jun/P iiLpfLuili^ : 

pul • f(hn . 131»»»: «^iiiuli pJ-jl/iiLpLiult Lt. 
I mV n »/ " l[&L tu$i?> : 

]p • ß'ti- 136'«: «'l^tuuli iuAuipl/iiL //HL— 
tjiuu'Liii/^ : 

lq. • ß 1 !/ • 137p : «'^"»»<« n [i /iL /[i ijnLijtuli\L — 

l"J» •■ 

VTl. • fv*!/ • 139«»: «V^«'"« i/opLi/ Ll tuiiii/i— 

1/tiL L pLt L/iy» : 

\h • ß*i/ • 110p : « l I^iuuli uiif'Lli\uijli iiupttni/ 
Ll tfltuiutiLij luiu [dt /»J/» : 

Pf • ß*ij - 111"' : « t / > "»"« flu ßn r/ ii L/tfLuili» : 
\ t • ß*1 • 152"» : «A/ piuut t[Lt[Jup inj/ iCt«— 
litiiu/ui p4» : !tl» ITU8P !UII»MIUi iUßbPbl &WML ( MML8 • ASP- ÜL- 'H'l'f- *: ||l • t'^'/ • 154«* : «#»' U'"ll4' "ii in dl , iI'ii/ii— 
/i ml/ (, Li » : 

| I) ■ ß'if ■ 151/»: «&/'P»" ""'//,/' /. # /• in iß in Ul- 
li in U fr i fi,/> fi ii if ii i Inj » : 

|» • A**'/ • 157'": «hj'ltififitit mb ,/> fr'li* ii (i 
Ii ii i ii I, //» : 

|uiu • l'i'i/ ■ |(i-|«i : «(/.'/»/<//> '«" A////)/i»f//'"// 

ijojiu'li» : 

|ll|i • fih,, • 10S»« : «'/■'"")/ '/,/«//-»>'"/'" /'/»"'— 

<V/»« im ii in ii ii m<i m Ijui'ii mfimuifiii» : 

|ll(| /'''//• 10S/' ! «^[iL'iiiiii/f'lil. (im. i/firnj 
in A mhmli/i» : 

llin • /'»**'/ . 17-"' : «f'iiiffuiiuui l<t /il)iji mb Ul- 
li m'li iii ii L i hin uii um (/"fr : 

|llb • A»S/ • 174'" : «'hiiLtLU 'l^liffimijut(ifim/(/iu 
il muh /"'/'• l ii i [<f Ii muS> : 

[Uq • A»S/ . 175/» : «0(i/i^iuil/ ilmiih li'ui-t mm— 
(i in J ui iF fr » : 

jltr • A»**'/ . 170"/ : «//.,// /'"'" */ ''/'"/ i[ u 'ii' u «"«/"» 
nun /iinil inil'/i» : 

]\)|1 • ##*'/_• 177: «0(ifrfiml( i/iuu'li ufriinj» : 

JVIJ) • A»S/ • IS.")//: «//'//"-""/// u/frmmiifr friui— 
I Inj in ii m l( ij I, ij juju/ ■■ : 

u • /*/*'/ • INS»« : « piii-iiu oLuliu iijiiiiiin um— 
u l,(njys> : 

frlll • A^'/ • 1 !)()«/: «lli(fiiftp ,{fk u l'l' "l UJU - 
'/»/»» : 

&]1 • A^'/ • 200'": «t? /"'/«/"-« 00 /"/«/"t-//"/-C 
m'li u Linfi ii iiu /mm ii i Ii (iu iii ii I, in i hfl frumutnm— 
u fr (im ij» : 

ILu/f/. hm/i(t* frif- 205 «/ , l(fi ifpni-fr : 
<ül^fimnhuTi hfl Ultimi , /jn ^/w* • uifiiiLh früh— 
/'""/ mfrmuifih [mjufrfijAi (mjimfifr h; ufruifinu 

bt- um/u I ii il ml, I, ii ii fit ii früh in j hfl ui nui tun ii Ii 
jul tu ii tii'li ii ij'li iiiiiiil t ti iitiili'li i^ooifuifihujfi l,t 
Ihuinuutrafrn jul in ii iii'hii ij'lt : 

CTq • /</"« . 20i)/s : «O""/""/« hu/iuim-w/imfi 
i( fr m n t-fit huift» : 

biy- ß-n . 218"/: «fjfrimuh(frj>» •. 

bh • ß*t{ . 215«" : «tt/Z /»#" ttni-fri» : 

frq • /*■«_ • 218«': «^muh ///.'in/ uih/. ml/ fr*- 

jiim'lini j,l I. m'li'l, fr ij I, /im/ I* . il'n / ,, iim 1/ m ij ; 

b\ • A^'Z • 210"/: «3""/u"/u fr^frimfinL- 
frrhuifi ./'im/ m /,l, £• . il n / ii /i m 1/ m i/ : 

fr|l • A^/y . 220«/ : «öfi^mfi £ • il'u / n /im 1/ mi/yy ; 

bp • ß^l' 230/«: «0'//«/""/" £ • (io4mufrui— 
Pl'H t t 0'l''"'J b' if il (ii (i m l( m a'u hl- ifrmufl Lt/jni/ — 
mml/m'l, n fr UI U L ff h lufl ufl» : 

4" ' ".' 234«/ : «O«"/'«'/" iiiiimn m/ml < — 
juml/uili iinLtmhitLfJhmfia» : 

l|Ul. A^'/ . 242«*: «7,A/'£ «/'^'7«» : l|l>. A'*'/ • 215«/ — 240"', //"//' /'/,■• uiuui— 

i/ m /im < In m 1/ m'li um • m 1/ ii i l<l I, m h ,/ Li m u m fr— 

üm'lifr ii/miiil/l, (ihl, (i : \iui -C »" " l(fini(ii L hl. n_ii(i— 
Smul./in ^mil'uifi i//iuiuib ^ frfi/ ' 244//' huifio— 
IJiufrlfri'li ii/ in m l/l, /nui/ : ß'i/ • 25S"/ : (imfif/ : 

(ihZII.SII.iill.'irnhPI'htif'- '1-,/iumu/i A>'v 242/- : 

<<///"/ #//''*'/"" 'f f* fi f'b t*i f' [i 'tl'(' u "'/" "/' "'"/' ».'' ,7 ** '" — 
iim nt. m Ii y UttuUhjfh iUnUTUiJthh t/ {untu ft ftihu ijm$t% t/tiJij — 

f// t iii/,iii'ii/i. AI, ii hi, i r Sif ''h'-P'lb "/"/' '7 Ifuipinlipiiu 
7 "//'/' /' ./""'/"'/'k lJ»nK"f uuiGqpJiui , //// ^ %!/*/ ittlfh l;i(f*"f— 
in ii ii /' % ji h iii h /' Ii i *» iii ti tun nun o fi hu tu y , "/' fl/iut- f /' f 
mlinLinj i\ Ii ntujuuihtth u.b'pnhuthn opphuihti , ijjuuu t^ji 

*» in ii tu nui In mit IAi ti'lnn h n n nL muu (inj u ii ///^»s A u tn jt u L i 
I. u Ulf! uiii in u n Ii ' ♦« n in ii in ii' ml* ttliu b i. ft j-m y /// y// 4 */'/ " — 
*/'"/ * il muh ui ii s A u in Im uiju ii ii lili L i. ji ^""" *f fin uih u 
uih tili in f ^ Ii , /'"(/'/ " * uili ii Ii uiif im htl'tithu •> ui ftriL u ui Ll 
uiuuliinif n nni fJ In U , iluiuh nfr 'lim iituuiu >uiui iftuitfiuiji 
in U*\ // u nilf u ii i ii m'li I. j ii i in fi ^ I, ii in ji ii j inj uü fr fi , i' inj ij n < 
A // ////# Ii in in in ji I. ui f if h ui n iU u ht- tj ui /i if iiiiuli uiu Li fi 
u n L ui uu y mii 1. 1 fuinniJ' uiLijliu ZI'9"!" 1 ! " *- /' *Juj ti- 
li u i ui I. in tuif n niii'ti ii Ii ij Ii fi I' j ii il , *» iuiffrt_ ii ui Ij iu i Itü i ii i u inj : 

(ill flt^lllll' Ii ui i) l. ij in l II,,, iu u l Ulh'h ;ll ll Li, Hl j- ui jl ji , II fl 

uilt tu ili in u h uiii inj hu htfinj fliuif^ uj m u, m -> /, ij uj ij lihtf luutffili 
'//'/'/'" tfutiu % ii n uu n in t-pui htm ftrhut^u um nii utah ui i 
tili in u Ii I» l. ji Hil.uui'lil.j'li hü' fiitittni-il' titnui itituoj» [ uut 1 [>h — 
if h ij ii I. j ,j u in if /ms h Ij uih I, i h ui £ fi n 9 ^U y ii n hn ' >/'* /' 

uihtiLU Unnhu hin&tu UlUipUlIp, nihil ufiuuini-itiLiifi Bl ijitt— 
. . in ii in Ij uih llhnk JHtutun n hiu nui n ut ah h t_ ti' hu * tfh outttlt 
u ii Ij h uiutf ij Ii iu ij i n ti f. in ii i li ii iu h «_ uut ii i nhlfui futt. n hi fiu— 
ij Ii ji i, , /A/// £* in i ii i ji ti' h Vun ntf n u&h Uttip ni.nnt.uU put— 
nh luut nnh m u i in i hua uitt h jo n hutttltb i , et Unt-Uiuuiu 

hu Sip ^t^Vlt " i"l /' ITuipUljipnU UtUlllAl n j, fluni tjL ,j ji 

fluni If iu fi li ji il n i il u ji ii i hl I, m'li s mn nihil u uih n in u u i kl I, uih 
hth nlolh t h t. U Irl I. ji h h Ij ui'lj n'lini y , // /// li n u n i frl L tu il f'li 

lf t uinnt-fj'iii , ii Ij u I. in i juj nui ^««7 ii'hu*h <_ H t J^ F l n 9 u t f* fö n *-ut— 
Ifiuuh il' h pnLti* fhöl^U • f^ ut Jf ophuuthü ti h p huiph ^uuttxnju 
j IiIj I. j n tl y lijifl.t/li mli n hu p /»/i/n firnnhutf hifj> uirtuiutt 
ii p n t-ttlh uiu ^ ilittuu tih ij h u h t_ n Luths tu Ufut hutu L ui i #£ p 
jophutuffu h *_ ifutph -»uuttf n iU u ji li ni j ii (n, finita nupputnhp 
tf n n i_ & h i_u li i iii'liu fi i m u jt hu ni h ( np S tttu n. h Uf h q ut t. tfh n 
h L. ., tn ' n, Ij I, in j f ut if h n Ul p p 11 tl m'b /, tpnop p ♦ ut ui £ hin 
I inj u -j tun / ,\ in - ui Ij ti ij i> trt- ji'/i ff li ji if n if i> hu. ttnpo'uto'ii — 
if tu if u jh *h fU tu nui *h ti' , q ti' h n u ut ti' ut 2t {jutputhpnu q.pp*u 
^U^hu ht tf> uiipu hil' q& ^ p V h*-ph *] pttfy utuujju h t- öS O p— 
I- if f ni j ji h pti tpppptt-tip ,1 iii ri ij in uj I, mli h t_ tf tl uu nh pif 

uff n i j f'l mii iti iu lif u t uli l,i onipU tul' fl m'li n i ■> in Ij GL. nSuitf— 
-lijitiiljii pün^uiunip tf ut ii 'hu ut iu ti'hntt ^utip ti'hpht. jp*huti 
utfiut ihtfy> \ ^hpV Pl m 24li/' : l^nLuutugphü tlputj h uiL.hf— 
tj n i fi «lA/'7 */ h P J? u Ul J h % u* ui tu ttut p uiu u tuju tj ji L tj in i 

jlLtlhpuutuij-pftui H35 pnt-fiu^: 

P*'i_' 189/»: i&bfH np A utu n fi uf fi g u-pnqu ht. uihif/m 
j p *h ut i ht. uh p n l ifh tu n in -I, il' ifh ^ uti p tfh fi ht- Q ti'h n u ut— 
ti utct ,j ji li - u ■ iftuii'h ah n uif I,, in jim ml, ii ht- hu tuUipitpa 
hü tj in ii h u jn ui j il m'ii ui n fi t u ui If jt u , p uti q kl ly i u l, i ii n i-ntfh tt h 

DL. f ji u i if ii i ij jt ii ui Ij u in ff in iii u i 1,1 1, m'li i mu ij ui'h in if ii iiuMmn,, snhsu.ii ;u.b. atn^ns- im-rv iriuW*- 1« ^tn/üU, 021 Di 620. 

U3bL3HrilM»t'hl bh "ü U U U M U "b h 

J~Q — chß" '[tu? P-flM.!»** 41: — U'bWlbP-bhV 22 X 18: — 
< M 1 flbP > bhV 14 X 1;*)- bpl|uipiiL|>|ii_Gp if|i;nn ifpbvünjGp 
jt: _ Sn0,f^ 15 bt quiGiuqiuG: _ P-bPP"ß' *bG ß2iu- 
fiiiiljnuiuö : — liM 1 !* 1 qnpjuiqnjG p-ULqp : — llUP.lT' 
Ipujbquiqif, iiuljbiuj qiupqbpm[, bpljnt l[iiqifG ui[ , ifb/?- 
mbqp uppnLQ hjuij >rp: — irUWUlP 1 1:11.3 «H1U «111*1.114 ' 
jniGp: — AU-VWlirU^-P' ifiufnLp. p-HLq F ifp hui- 
GiiLiufr bt ni-pp2 ^P l|"qfb/Q puidGnuud : — S-bP' Comp- 
fu.Gp ifp inbiuuq: _ aU-PO-U/MiP-f*. h] n P 11'1,-P . 4b- 

mLhjnnn,^. i,nhuu.'i.8URuri-f-. vulp-B' im.ap: — 

'MISUPV pq- lul, 2m: lTiuin|nnni| uiGjtujnq qöiuqpiiL- 
pptGf : _ «MUnrulUT d-P,— d-P 1 qmp : — WhT iuG- 
ftuiGop : — Sb'bb" uiGjuyin: — 8b'*' "iGdmßop: — 

3bcu.sii,4ij. < M , nbP'bbVF im.Qp: — sb•bb4n^p•b^vp , 

1902t ijbl 1 ? ''"'■p A lu Liufuidnjp6 ^tj ifuiuiö- : 

U'uiutbuiiru I* 4,iujl7l^uiqpiiLp|iLQ Jj L Qui- 
ifiU|l|iufiJi : 

ß"if . Qui : <aU uthfi 'H' [i offAutL t /»^i £ 

'bsbpjinj iipbutfL'» : 'Jtu punti tnbutulf uibuuilf 
n iil, iiiii opbuuilfbb p bp ui p n i bu , fi). if ■> m'h fi in — 
u/bn P UJ J'J 'fui'Liu Luiirtf ifp jtu/irb utbi^bp , yuitn 

ii I. ii 1. 1/ ji li nc &ui fiubiuLn p 1,'h uiutnbpp : (ß,ulft 

itutLuif P^'l' 5"* 1 • ^uiptf-uiup^bpnL. *£#«/ nj tu b p : 

ß • ß*'L • 22*" : k/t ulfup «S^*-^ siuuulptf» . 

iimil" in li'hl, p ii i , 1,1 ii U I. ii n i bt_ tuifb pututppb pnt. 
I um lll fuipiuiiil I, fi' nlfif fi'llill i u p il l Iil Ii lil f, b L. Jk Ii— 
VujLnpnL/tl/tLh) : pptiLutb' h /?£ b 'ufiubu Ifui— 
fi) ii t ii Ii Ii ii ii Ii ii" n , butbulfniunup "Ps ifuipttui— nil. mli J'p , nuy's utli.uij ji J'p , bspiuAi^i ii' 'p , utui*— 
uioutubui'h tuli&jt J'p u/putp i^piiL^i , ^7£ ^f h^uj^u 

ujhurJh l^li'ty ui'[b puuti^fip >fp, pi, '^li"ijutl^iuu 

iJ'p n 'Uiuil t u uib in b bhnriLb , piuijy ifp^'tt I' P [' 
Luv «/ ■ » »/ /. A"#» « t. : 

'ijii'njSljbp* ß*'i ■ 24'«: «ILp'l npbmi hijhu 

iiiiiiii i ii ii'l. Ulli Ulli • Ii II p ~, Hilf in I, in p in Ii ii Ab II Ulli p 

lf.pbi-1 >tfßt' bi- p jiui qiu ^£1* 1/ #« fu fn Lujinu fr •»/«!/— 
u ii i i/ I. in i U,^pbpuifi np'll' t^ T il' <1 ' 'botnp 1} /fpw£p 
b il nif I, im Uli Ll b jbtujinujb Uujpbnt;'bu il l.a in — 
in in in Ii l ui ii b lib u » ?/7» p •> tu il Ll i n a Ii ui if m'li ufui— 
innt-fj uip<Luj>ub h^ b p uAi uih^U n ulin. b t- ^urubuuruj— 
fiuitiuf ibiipopu t"l ' "j ö ni/"*ui ! hut i u ( 'luiiil ui If'lih p n i 
iiiiiiIi iFbtui um ii ii Hin fi ii i uiu 5" \ U, J U uJunLup) 
u I. fiun n'lr ui ii b p\uij bu s iin p o4/» OputiLu ifpujfü 
1. 1 I. u /im p.p'li ["-[' ujifnt_p Ab ii uiii' p iijin -> /. <» if / ( : 

ß*i L 36*" : «U.p'[ ifpbuif bnbi^ '[UJJu ,/"'[ — 
'l.'iiiiftuh »l#i7#f>«/n ml, in p uilf ii Äbnujifp {blfüijji 
3 " LljuSlrb^bu ■iuiuiinLubusf liuiAwhu b (J nLif-Jtpi-u p 
iiiufji 'im m p >L>Ai# U."-UJjrbffiu b tptuj fji L.ifii bt_ 
Ii • imii in I, uiil l.'li uif'li -, in i in in in if I, i ii ij ii' b pmi/nlpif 

il'bit mif bt- ihnanLÜij utn. -, ui um p mlj : 7*nLtjl; 

Ihniuabf Ifuiil' W/jpuifi£ if-pfiSb hnuib- [^H 1 "^ 
bull Oni/suihu^u w£pn : 

^Lb-pfp hJii • 41c : HuAi aujpn^uini-^Ub p b l. 
m'li n L.VL b r,n {iu£uj£u 7*ppif\nji , OuipnLpJpiJii , Ifp- 
hb, f(Pn . .uii ; ££ui fitf lutf flb pnt. uunj*— sh&asMU'hrnhß-i'hw tr^b ■■ 621. 

MPUS «HUPShÄ^Ulih 

thlflb = 1786 p-nh^p-p- 77= l^b*ffnM*^^^ , 24x17: _^rnh- 

(*bh"b' 19 X 13: — SITVF ,33: _ P-fePP-P' ^bß ß 2 ui- 

fiiuqnuuiö^ : — *bM^P' piupuil[ hv qopuiunp pnLqp : — 
lHlSir % p-qpuiquiqif, qopiuvnp : _- inj.^U^UP-bU3 
*TllJ.A ,r lU.'bU.ll* ^nufip: _ 2,U^ < ^ , J.l^a'l.^'• , IU.L, ifpuijfi 
p-ni_qp- ifp ippgnviuö^ huifinmi^ : — I^P' fioinp : — 

al!,p'>u*^^( , ^ , j.n L Gp : _ hnpimp-F ubnuqiip: _ 
ftjnpu.*b-p, nMmiunpu.VR, bnhuu.^au.aupi-'p, wp-b- 

^nLÜp: _ T-USU-PIT P-q- lui-p , 76ui-77p : — (MÜTU- 

'bU^l^ , OlTbb (1786): — ^Pb2' auipuLp-pa ibmu- 

iqnLpiuquiGgJi : — Sbl.b* Uinuilfujoi : — SbP' Sbp 

Fb^hutp-: _ 3^cu8^].^^^].1-pn^p•^^^•p• p-q- 75p: — 

Sb'bbl^n^P•^^VB , 1900b 4b P? iTbp 2,iuLuifuiÄnjpG ifbj 

ifinui^ : WujuibuSuu £' iß"".- 1«") «"^bpf np k 11 ^! 1 

JujlUlin miUpin|iqtqUlG|l bi. nuAiuinuAt pjpujui^» 
{U,uip X il' m m p m ruf if pnLUib-^ «rp('£ ijuiumui— 
Ifny» : 

ß*n • 'lui : <i.t$uiifiuifu tpln-ifopL ptj bt, wk— 
put un In p I, uiu u bipututa : ^fni^bt tuttui^ftu • Hu— 
mm'liiip utpJ-iuu ^utifuipbtf\uij uujn-Ur£bl[UJfp-g bt. 
11 !• 11 If 11 uiu 11 flu u 1 f<l I, uiu u'li 11 ui'li ij uin'lil.f bu ■> Ul- 
li' tun o in ui purp ifufhmui'üiutjniJu <rnnntlbi uiutn b L. 
ibtnt-UU mii'libf 11 in 11 111^ in 11 111 ij I, in 1 m 11 in h imiiIi 11I1 
if n ji n h jui n^uj $ bfs itnni_b'b mit u i iii'hl. ij m'li , I. i n 
um un 1, 1 n l uiji, np ttf b in tiiii uiu n L. t '[^'l^p^t np 
ht-p tnbpli bfiülr ^"'j[' jt'^-C'^ ^ L ll UJ pl{ UJ ri. bp— 
P\uiJ ml, tili h Li ufbtn tu nil t , b i_ utiiint, l/tupb iruer !iiii«hii.'i iULöbPbt äbfrus-pue ■ :sc • u. 'M-cf- *: Inf Ulli in i ijii m'lii/ in ui'li Li i/i/iul'li iiil.i/nj'li tri 1/1111 — 
l'liiij /"l^/l, /•> nif/ii"!/'l'/, ifliiiiilll jnii/iiii/u >/l— 
'luil U l.m'li I. i lim 9 in 1 1, fil, i/'ltuum fiil l.'hmj'li mi/i/ii 
iiil t imi ttritlfuAg ■■ li'i I' l<l I, in [im. I' ii/mm^uiintji 

J I. p9uigbui i f> ij Hiiii'ii/i'/i /< i/ ii/i!) H i/ in ii in in t/u;/ /n- 

/J.m'lii/ , 'lim i/iJ./iii Uli ,u,i'li/ t l.l /,iiipu/l./il t 

i/'lmiiiii li > Inm'liml/ ui'li •> fluni 'ili'limi ji i/il/tall , 
ilmii'li i/li /ii />•/ mil' i/i/ inj I. / flu i/nijl t l.l ijll/llip— 
null Ulliu u/m nullit { , 'lim il'/imil ' tu ui'li tll'll j, /•nihil 
/iniii jn /im /iiu'li \{il fi l/l. [in/ [i Li ./"/"/ li /' /'" i/i"''!— 
l/ni Jil I. mil' /• li i/ii/iuu ij tlliiuiiill/ /y» : 

Hifnnqf '//'/' J'/' /""J'"" '"^ i V\f • ^muiniir— 
'lil.ptii : l/iiii'/i,/ il'if /i'li i/ s Ulli /i in u/ £ ii 4uiiTultioui l/L/i— 
11/ nll s /. i/ /ihm 1/ /i u/iiipill/ii/ii/tii'lip'li mnVI.i/i 1/ p l/"k 
fll, /,"// • ,./ I, ii l/pliuij $nn£u Li Lpl/p/ih /■l.pj.l.pl.'l, 
ui/mui ji l /. i i/uluilhj, yiiAill,/ n pfrL / •/ jnnlim/ : (f [• 
./■mh/i iufltliui // /ii ii/i m i/ [ipuL /'/' jimiinf t//i /• I. p l.h ,p \ Ul. ß'i/ ■ '.\m : «Um '/""/ ii hu/m fiuil/mg'» : 

ii . /(>•,, . '.\m : «ßiifi^uiij-U £/"?/* : 

(l • ß'u ■ '.\f> : «{iuji/iui/ <u uinl/ug» : 

ij • ß'u ■ (')#« : «O""/""/« /•iuo L uiliil uiu Li/ui— 
'liutl/iiig uiiuiiLujlt^ : 

h • ß'u • f)/' : «hm fumi/ iiLMiil/nuP fiLli ijuiuji 
<>i/ nj'ii» '• 

<| • ß'i/ ■ S/' : ■?')'""/""/" <\uiuui<L/nj ift/Lui— 
liiij'l' piiitLp [ttii» : 

t - ß"'l • J)/ f : <S. % liuuh iiliiti (im/ in pLutn Li 
um All' 111)11111/ uuil/u ii L tili Hill y» : 

|1 • {ihn . \{)f, : Hill 1/1111/ 11 upltuuiu, ( [J l/_ ■ 

11«/: ««/#//«>/ 1/ii/iL/f/i») : 

]> • ß'i/ • \i/' : «*/. uiiiu iifiii>/r/nj» : () • ß'u . \~)/i : k^uiii'Ii -»"'// Li/iL fiij» '■ 
diu ■ fif'i/ ■ 1 ()// : «O in i/ in i/ ii L /il/ ii in in ii iiiu 
mil ' 11111/ iiiiii/ii nj'ii [J I, ji" /""■/"" ''il" /' mil/'" [i ""} 
l t ii/lll /im i/ii/in uih 1. 1 ■ "Im [im ^ '//'''* "/' ifirnjiu 

l/uii ii [i n.[i 1/uifiLi I/iiiiI'L'iiiiij /' hL//mLil'fL(i l'l; 
im in /.'ii fi i/L/i ii(i'ii;Li 3'ilui/m/i mii'uiij L/'ii 

l/m/lL/» : 

d II • ß'i/ ■ -•">/' : «;} in i/mi/ u hmii inlil/L / nj : 
l'l'l^ in nil mil' ^ u/m um ui'hl/l. yr» : 

dq • /<*■//• !>")/?: «& mi/ im/ u '"J r £ huJ !/ "£//'» : 

dq • ß'i/ • '.\Sui : «H in i/ in i/ ii oÄ[i~» : 

(\h ■ ß'i/ ■ 51«/ : « l ljuUu n/1 °lfi"'l /i[' ll'— 
liLu» : 

d(\ . (ihn . ~t~ in ■. ;{ im/ in,/ H uiL/'Li l f ii/tiiui— 

/im u muL i /y» : 

dt- ß'n • {\\w : «O in i/ui i/ u n in m in l/l. / ii/ 
i/[J (ifttiiL/iu» : 

(Jp- ß'i/. 7.")«/: nlL/it/iu/i lT\r) : «Sui- 
i/ uiu u inm'luii tniLL/i m'lil/L / nj Li iiuiiucru mu Li 
i/ fi /i in u'h L / /y» : 

fibpilLUlb t,/i /i'hiuli'lib n^li I//I ml, u'h u i ft n /, ti/tu/i~ 
,„/,,/ 11/ lllll Ji lf/l if.fiui'iiui/llt llllftu pilAl siuui J'/l Utb— 
u lll l/i ui'li I. /il, u l/m in L /in/ .//inLUlir I, 7/> •/>/'" "* t £ '■ 

ßhTHLSU.UWhPnhP'hhu-fi ■ 

f*hi/- ~~>/' : «Ulm/, utb i/iui i/i/[i/,j>u i/uijii f ii /i l/ii;/i 

v/'/'V "/'"/'"'/"/"/ uil'/i I. K lu/itiiiii ij mit iii ii tu'li li /Ulli/ /inj litt/' 
I Tb I T h U I7>> ii ii u in I, li'l: ii in ii Li ij I. ii Ji il iii ii ,u j.iu -, /(/'// utj ji Ii 

.v'/. ,,,,,,)/■ }ui/iu jtui/tmnt-nuip 3uipnLp|li_(i|ni il,l"UUjnLpui- 
IjuiQbgi-nj : 'hpLiju,,. fhlTlb p^u \}hu/mhit v L p {, />fr. /. 

jnili/titfni P^lllIUUlfujOJ /. i /, IT /< f ui i/ [, l t/u ultpftu^: 'l,Lpt : 622. 

* u p n ä * h r * * p h * n r sui»bhiiSM3, 

•IUP« UPH18 
fha¥h = 1714 la-Ilhaja-B' 'MVl: — \Y\;\nM*VW 22 X 16: — 
«hPflMa'^^' bpln.hüi bi ifpuiupi-G 15 X ä + 5 = 10: 
— Sl)'l.-r-' 28—30: — i^»- Ts f » r>--l^ * Gjuißiulpum* 29, p»-pui- 
ruiüj|n jip' 12 p-ntup : — 'bM^P"' piunuljiuQ ([opiunip 
l>mi|}> : — ^niSlT' iiiuijuimulj Ijuijbujuun bu |iupiuujiuin , 
f|ij il'p i|li iiiu in mft , ipiuljiuQf Gbpp lnuGnuufr : — irHS-U,- 

'ULP-bUf? •lJU.A fl lU.*blk^* JnLG^: _ AU^'MJ.irU^f-' xfhb 

ifuiun^ il'mfnip ifGuitjuiö : — 9-bP' Gomp : — SU.I"M).- 
•J.hP-B' pium l,i puiiuilnuG .liujmp — b(l Pllfl'P'l' ' Ipup- 

.rppu..]]»!. : _ luiipuvr-. 4M]Uhjnpm,f-. Knhuu c i.8u- 

. ( »UP1-l > -. ViUP-C^ ^nuG|i: _ 'VUSH.Pli-B % P-n- 191ui, 

•_>.s!> u ,-p. : _ a•ttl^u.^üU^^ , n-AM^ ■■ nu-. — ^obs* 
ii-iiil.f.uii : _ mi'i.wi. bi iiu.airn'v Gnj6: _ sbo.)' 1 

llliuiT|iv 2 liiiiifiK :: _ SbP v qpvjt; qpji^p : _ 8WUSUTO- , ^pnM'>^^'l-•l'• , !>• «i • 202p. 120p: — 4*i,i>-p' i'J-u- u>2- 

«•|'ppumnu|\ ftiunui) Ijiupiuujbm i[uipi}iuujbm» : — S 0- 

't.bl^n^^^^^^■p , i|p u^uijupG: 

ITiuuiLui'iiu £' 4^iujmquiq|ijif Slli}iqiiii Siu- 
]>bLUiqi_nj , v^mpf ^uipuiRg Ll. W 'u/U/[i j> : 

li. -fiui/inifirfrj, 9-- SU.frbfrU.3hn8 LJ,: 

1 • ß'i/ • 1/s : (i nihil • <a^nLbaa auinnt-if ul. 
ÜyuiL iiiiil/mt >y : *i\uu in L u n l fö 1 li ifli ntSUJt : 

- • ß'il' 2.U1 : «3u\j[lft j>ui[ini^ Vbfti g L [_it if . 
/t itLuliu Oiiauij II n ii /iil'L um [i ti i /, //lux nnniiii'L — 
i/m/iin/t, nil pui /iL 1/ uiii' o Inf , t/li atn^t Suiunli 
il juLiu!/ 'll'" • UuLii h tF in ti ui ii t3ro junj-urif 
L /t M pg nLn tkiuiiuiuiui #f>» • • • : 


nmibuv snusuM AU3- äbfv^ns- itsi»pv in..M*- 1« iu^vui, 622 93 3- ß'i/' op: «"bnppfi t/jiiuli Jntphi/uipJili [, 
/•ui'h'l: ff . ^oqnii/i • Ihpf- "iniig 1/uufmn.mtf/tliriL— 
j,i ht.li l/,umnt-b-nj • • • 9,pmli (Jn m\gh fnj u V/ontiu/i 
n. • ifinog Ulm put t» : 

4 • ßif • ß'" : «"bnppfi i/muli liliflinh ftnj - 
ll.uiul/ h puiltli U ntf ntf nlih -^'"J « ,'/ '"f h pmp— 
Ani'liii - ■ . l /^m p 11 in in b m j> miil.'l, jitptruiif bfmlt,£ 
■inif/tli li iftupi/hnjlt» : 

5« ß'i/ • 7 /' '• «7* "i li 11 '/ i/mtili lim 1111 li MU— 
-^ m'luu/ m // I, m'l, h pmlllt ■ J^m~,mlllllj\n II 11 III 11 
ih'll'l' lh.11 1" n 1 <y nj Iil. 11 b Ulli 11 • • • */."' p tfunif Irin j> 
iuul.lt ph im) l.'lnii h in i'li [},u in 11 Luiir~b : 

f> • ß v i/ • 11/?: «"bnppfi i/muli liu^bifh/ntj /t 
ptttlrli II p pui jtinj /• II lim lud un itiinm u inmliii 

flu • • • II. (ii L 11 li 11 11 inj nun 111 1\ m 11 /'in tut 11 / 

lilr£hi/hfti;/» : 

J. ß'i/' 13«': «ö mifiutf u /iLi/ttijli '/"f /' 
<,u\n liJIi il in in/ in 11 L\ /,!. oituilih hli 1/ m 1/ m l. n ii alt : 
l/.ptf- /it-tiniju n p ui hu l. p L uili tf mli tu tf uili £» : 

8 • A*»/ • 13/? : <£U.n ui -ah/nuli mint lu/iim pb 
11 lii om tili 11 L 11 /tu ki_ Ijiiul' n Ln hui m tu n b il mli • 
liu.ni ij 1 Juni 1 11 11 unLupt um in j,l. in i'i, <\ I. m u iui > : 

•) • ßif • li"» : «7*«'/"»»/ miifui » /um n tu ftrbmu • 

ll.njui pt in 111 in yjuui neu t> nil luiii ifLii • • • U/ui/l.i, 

n p pmifiuli •yuifiult 11 iit-umuh'ufr : 

ß- -fiHM2Wf t <fi' 9- SIlßhhlJMhflS 

(lipljllpl-li) : 

1 • ß'lf • 16 ß 1 • «duiulj UIILfip ^lUfltllf Ifßp— 

/////// • 1,111/11 ij uill'l, nun 11 I. il 111 lt 'Il n II null. : 

2- ß'i/- 19*"? : «^pjiqnpji LnmJ'k^/, 

auiy Snhmnfilt , in un li I. n in li (f " "* uthAi n l II /i um — 
ublfUni u, lim 11 1, in I nmilll In iiiiuu in II inlui /iL. ntfli — 
tm -^u h it ' h Ifu n l p h lu L /_ h if iui L hui iluuitiuti 
mouliii in I fi 11 lumii L mli m 11 li itfuimli i iiiifrnii hl. fi 

ufin iiiSuiui 11 11 Iiiiuu U I. in), mluifuiumu : ^f^muh 

nun jil. il' in ji'h niuunif s inj f /iL. fi lunn^nLnn. trm— 
il intlllfi/ln /iL. P£ nun jl h £ '/' 11 h 11 111 11 n • Il nmlili 
11 n in 11^ <Pmi AmnLji h if.fjtL.hiu uttfunij . . . /• 
iiiu'lui nun 11 /• li ml. 111 11 il I. 11 11 11 ht. im i m flu liiuilrut — 

«.»/*»: (^tfm. p. 505 L ß~. 607) : 

3« ß'i/' 23'" : «{"»/»/'« JfUifiiiif iy nun L mit 

lt putiiüi « 5"/' in 11 mi/ '//'" I'I"//'' /"* hu 
tf.nL.' ffu-ttLUifh T'fijtumnuli llf'lfl'u nt-un LutuuLli 
9-/'/'^» : 

1 • ß'i/ • 25 i^ 2 : «'blippCl Jtutfinif Ikuinnt-m— 
b-iui^l^li Ifiu 11 jüi p am'uii* •&/£ iifiuftu LUlrAnhi-' 
ll.niii 11 1 m(i mi /i'hii'li uiil l.'li in j'h ['iui' I'li h l. mu— 
ttuu y b^mitin-lf L l. pmnttLli»: 

5«i • ß'i/ • 30«/ • 28"' 1 : «'blippfl ifjutiu Pfif- 
ijuiuiui 1 lil I, mi, li pml/li PpnhL. iiim'li tu L.n l p j> p • 
I. Ij ji'li Pfihuimhf: Z'"//'u ^utLutmni y 4muti/iumli 
■ylllf «-"«» : 

5/i • ß'i/ • 30'"' 1 : «liIippPl jnupni] ifiiiffiu— ml. mi, S !• iiui'li flj • opkuij p inm&uip'ü • Ihp'f mp— 
Am/fhii htir : ^[iiuhf/i i i/ft &bph IJ [t-tf h nu» : 

6« ß' 1 /' 33*«: «\inppü gmpnif ijuiun 
b-uui/huilt QnJ^mVlitiL h ntuuu Ql ri.nL. II UMU titlf 
il ui jiu in ji / : U pitni-ii /uju 1 fuii 11 m 11 etiutf hm 11 111 1— 
piiu p> /^r» : 

7' ß'i/- 35"' s «Imppft gmpinf 'YuilPp hu 

Siiilfnpmj lt ptuirlt <Pttj>p hp jLif pmpu I, i 

Ifpmuhfi- iil.jil.i, n n n >ti 11 uli u tltuit Ulli mlj mij 
j' III II mm ji ji nfintlfnL^ia ll m jlij m ji l t /"/ 

8 • ß'i/ • 38«"' 1 : «'bnppfi gl"/'"" Um 1.1/1111)1^ 
unu li uiil fip l,m In un/ Ij uif I1I1 "ß p bumnu h lt puinli ■ 
/7.->u' ml. iim'l.lul' ul, ji Ij ji'hu putuhm f • Iffliifpm'liplflt 
ifmpmfipiiiiiuu (ß. 505 § 59) : 

t /^Ln9li hm/' <(.(\'un II in ji 11 1/ 11 1 P I. Ulli uhnttUu 

Ullll 1111/ IUII III iJ III DIU II •ylll/IU/ll, IT 111/ Ulf IUI 1/ ^ Ijlll.lj lil 
Itllllll O k /' 3 II IUI III l/ll III II IIII^T II Ij II jtli l.tt 1/ fl lU^ II L 1/ 

il' lu/ in 11/ in ji in P'oifiu qp^Jiu»: 

9. ß'lf . Il*" 1 : «'blippTl Jim p nif 1}l, m ft 1111/1 
Ll. ^Ioijjiu/i . p fiutult* Ppphu iiut^htß/iu ttiuL &lp 
if\J/iifnu : Ü Iui ui 11 /n/u » lauft ">'"// hl- t\m n tuifiiij P 
in tun mit t mu mu hli'Sfr : 

10- ß'i/ ' b&uß : "bnppfl giupnif 8 nt/4 uAi tunu 

1,1 il III Ijll jUllj , Ufl Ullll. • l'lllpAlUL. Hl, III ji IUI Im l 

uthutuuh tfui » Hilf hfl mu '/"/' "P/'ip \.ipituLu. 
tyuif&uiiL /- ifhtf ptitu moum luif put p h mit 11 , 111/ 
op hutnnumtih p (hni/ nJjtLfiif^ : 

11. ßt/' KW: «VippPl g'upiiif iifui4nif . 
mff hu 1/ 111 tili uiniufiut^n pmti Ufur4nu p puiltlt 

OollUllltlL.* Ih^Ut 9* • lULtlUpjt Im l_ ,111/1 II £ Im III /fl/ ^ 

'(j/JuitiL.1, • x /jtiult tu u/4 rr 1/ um/u if/un/.f/i l f ■ 
il iiifitf'lr '.null £ hL il m nil V'^'» : 

12- ß'i/' 49/* 1 : «3tUjllPl: guipna i/itt tili 
^. uiil' jun ji All ' m'ii h nmlili l^nulfinuiii . (J l. hi/Li. 
top-ylthflt It'nptti ij'li 11 11 11, J'h IflihuuiL. p Im— 
tjmllh • • • Stplt tfhp 3/iuriL.u "ßp/iuinnii "ff/' 
U,u in n Lv- nj hl/li jur^/uuip^u'» : 

13« ß*t/ ' 52 «"' : «'bnppd t/muli ipm/uuthwlt 
4^ tt ift-njlr uppnj p putlili* (Jl. Jt Iftutntirphf tu— 
L.riL.pttli ^Ihliinmlfiium^/i'lt • • • dm/u tf/tinhf/i ^ 
tf/t *H blfut </i Ifn u tnlr.?> : • • • 

J4- ßif • 55*" 1 : «'blippfl gmfintf /\itum— 

tjmpnt-n^ u p ph um p n t.j> • 7*/imL//i £ tf/t fttpJiLji 

m jimil mm /i'i, h li' tu p tf Iflllll h u llL.fl po hl. 111I1 — 
unLppjt» : 

15« ß'i/' 57«"': «'bnppfi 1 ft Irnjl, puili'li" 
I 11 1 111 ij 111 ji 11 1 /% 11 p fi 1,11111 pttLn • l£u fl p II L,p p L*ll tut/— 

ml, Ij II I /l I. Ulli II* tf/llUjll fl If blt tflllujl ll' lll/lij 11 

m I. u m'ii I, il /i : 

16* ß'I' 60*" 2 : ^'Jjuuli uftiiAnu h puiltlt 
IJ uimP^ null • ^ui^buif iflU • ui/il. bt_ t/hl • '//'— 
>kp uiiijm pui un bin 1 • 1/ ui /u/ mu/ 1, in /, miil.'li pi t 
iitif bli mjli tfhi/nfy : !ll ITUeP nill>!5ll.i| -llUHMM/i, ftWMM»PU8- ZSP- U- f H'f'f- *: 17- ß'/- ()!'/<': '('l'm/i&Liii / /' '"f/'' j""'>* 

'//»/-;/.»// »//// • /»/// /.« »//// • v/vV • ^-"4 ; ^"/' 

/// ///.///'//./< il'm nif Ijin'h u/mmh /imi/il' l t ji ijh/uiij 
h/,/,,,/i» ■ 

IS- /9*7 • (>.">»!/ - : «'bi)|i|i(i gut p na pm'ii fim— 
/t 1.1/ l.'h i/ui'liji'li // pm'ti'h 'l-mi /<///' lf 111/11/ // «/««— 
iiinili In hl n * lul'uui tili ~\mt iiiiim pl. i/mi m— 

hutuung : \,utpt ml. u m'hl. / fi /, /<//, #/// Ir^ /,/# iuuj— 
in In it' in in/ h uAi Li uiiifin 1pu£ uÄturuulng 'lui'm— 
'hl./'li» : 

l!)- f'^i/ • 67p? : «"bnpjifi hpl/pn/u/ l/p/un- 
///'/ // pmuii' /.»£/' /' /""' '" /""■» /'^"/ """/"/' 

tiiii.i ■ II. iimi, 'lim In jtutli 1,111/11 pf^ tl'mitiiii i/m — 
"lili ii h ii 11/ in in m p in i/ » : 

20 • f'^i/ • 70'" 2 : «'blipflÜ i/iuuu, i/i/fifuin I.L 
iii n in urii m hui Li- iiiii/iu fbturpni pfhtun p putult 
ll.nn il'[mf /,/V7, l.pl/ni tipt/pj, , uru£ l/pmtil.p: H''J> il/bu in" inifhuuibiu / puntpfptu Ii in I, ' Ii Ii A IUI h hl iiiu'li tllUllLUltl' U ij'liui lt mt- 
utul/l,» : 

21- /'>'//• Tl/«' : «bppnpi t l//ipiu///iu • fii[ 
n n fiffi " p " IU /'!//' ö ' ii*/niup • filUI/Ü'ui — 
i/lul'b um ui I/o it i/ntit' lAtui lu'lt iuil' uihunipfpL.lt tun— 
ui ii i in .> ni/ji'h ub/iii/u» : 

22 • ß'i/ • K)/« 2 : «'bnp.jlß Snppnpt/ l/fiput//p 
h puiuu* fl'ff' "* '/' k P if hh~ uiui n lIi , n p nj ^p 
iiiutnhu • • • fjui/u it/iii /im £ ubinb/ , t/p puu/iiLii 
lipon i/m'l iiii/ui'i, ji'li il'bb ul/J/ilu Ihn m n l!t nj hu 
il' h &■ n l fif Ii l.u il'tu ,'"/ "/» : 

23 • ß'i/ • 7!>fj' : «"bnppfi jtiu/int/ p putuu • 
U.//I ii"/i kl' il' h&utwtiLU hi_ in ij tuli £ /i phtht/u ■ • • 

xillltl huillju lll U Uli/ lll I 11 /l /•lll'llil II p piOUp fj\l-h — 

ntiii/iiuuu i* in.ni.pfh utä' p hi/hiu/ £» : 

24 • ß'i ■ SV : «Vppfi t> puiuu . IT/, hpl/n- 

- Ji ii •ioin ifm n/i hl/ , tili ~, ui .. I, if in i ^iii/ii ah p Ahn. /' I lll I, I lllll ll utlt •> // Ul tl' II 1*1 II 111 II II ,1111 II '.'/ '//'[' "»nipiiiunh / Ii /, hu puuh/li : 

25« ß*i L - 8()/"' : «*bnil|iri gutpni/ Z,[iU"bpnpii 
l/[ipml/[iu lt pmhu np ,,,,il t '{ m il 1,'h inj), <futiT. 

ui mii in £ iimi •• 1,1 ii i/ui/ • • • X \^ui pn uiu/hmo in ii I, Ii 
pf^ uiiiopf tiii J"J" oi/nLin £ tlutuu #* u/ium— 
iw«/i/i» : 

2(> • /"*#/ • SS/«" : «T"i///i/j#/ l' tu in iul.ii p ifh 

*J // // /im ij ui j,ji n Lp L ittt jlbuinnLo' nj n * hpl/li— 

<*£/'' h Ul /l h 1/ tu Uli ll, II III II I mlS 1,1 III ll /, lim Ij II i jJ'h 

/unf buuiju (I uiif tu um 1/ Ii l/utiFh-fr ; 

27- ß'i/ ' 90p? i «U.pp p> Llfiu [i Lnut&tupu 

I in i/ ii ji' ii , ll pu ipiuphuhup Ijl tf'liLuu tl'm pnuil n fi ■ 
l'puih/ iit/til m'i, /, ii fi ji in '/"fi /' '/'/' , "pp hin p— 
i/hni/ hu uhn, n* p Uft/iiiLifii £ if/t\uiiu^ : 

28- ß'i/ • 92p 1 : «ViptlTl piu/ini/ 1.1/1.1/1. iji nj 
lt ptu*lru S /. ii j> Ij hu ii fi UULnbui'/ h l/ui /ul' h p nur— 
ij iiAiIi . Il.il' /.'li iii/'i, 1/ m'li ju in in I. ii ii i LI Ii i 'lt/. it p /nii/ 
n p p i/ p p ii u n i p /• u » : 2!) • ß'i/ • !)4'"" : «"bnji|i(i piupm/ /> puA/L 

np null,' M'j'jV in'" l/"'!jig: 'll' " t 'f/""lj* 
in fi mii' ,1 uiif iii : l,iii Iimi Ju'l. Ulli' in fit jii'lj II, iiiiiiii — 

Olli hl /'in II I, ii III jl II i l'l jl I 'h /Ulli I. Illllj'll ll Ulli 

lUlfuAtp /, » : 

.'*>()• ß'i/ • !)<>/'' : «'fiui/mi/ II • '!•/'/"/ "/'/i /ni- 

HlULlljlffl'll [l UltAAl ILlllUJlh/IIJl'" • i,li' UlUlll/p yil& 

l.i/l./tiup npu/^u l.L hu r p[iuiniiup • l),n utphiti /'li 
->/, lil iii'lm ii tu i/'h I.L /hu ji m/h in £ l'i in p~> /'» : 

31 • ß'i/ • 98p? ■ «&utpiu[<f opu ■ 'blljlllü jiut- 

[1111/ h ptUUU Ulfhutl^ <f Ulli' Ut'll Uli/ it. Utpi/^U /'"// 

*£ • ju ii, J mii il I, ii I, iii i /, i nl. t/ l.'h ■ l j^hgbpnpiL >ui— 
/null/ ii /'"/" i /npiiLtl' inolihifp j iu p n Lpf h utli 
l^uti/iu/inL» : 

32« ß'i/- HHW : «bofiuhpnpn i/pputi/h 

0" uti/l/ii. i/ui pij hu /, iii,iiiij p putuu U,uutgqa 

ij ii ui I, ji i, Uli null , ui~.ni lil tni/ tu i ii it an uuij • 

II IlOu mii jinij £ p *./'K "'" iniuup , i/n p Xjh nnlu 
^"iil'"» '• 

:;:•». ß-. L . 103«/': «-fiutpn,/ L[ut UU Ski,/, 

fi* • hu IJ.LU1I/ jutput fffrii* ji piuLiu ILi-huiutput— 

u pu • ul iit.i/ it t t/ lt pppttL. ij iii ji an t Linl, u 

ffl/hu/l li' ll • ■ • Output ff u ii it ii ifhb- liL Uli im i 

l/nsp» : 

34- ß'i/' 101"i 2 : «-fiutpi,,/ [, J-hit llfti /, 

putltlt I , ll Ulli I, IJ lll I lll /l 1,111/ II 1 lil ll 1 ll (p • IjlllUlll — 

'hm ij . II ji /iiu'li J'iupi/L,, h ~~h>innLp7/iLU tu yhtutp— 

~tftu jnl jin'ii I, tu i ti* /ul utli iii ! : 

35- ß'i/- 106/s 2 : «'bnjlpß gutpni/ tfhi,[i 
/■ » • pu fi ptuu\t U,Lh in ut p Ulli hu' iiiu/ t PppkL 

hl/U ii/1 Uli Lll p UinLu U/llfllUp ji 11 jl II Ul I: ll lll lll I, lll l 

um ijui l/l''l' "'/' '• 'fipbuinnu uiliilu ob hm/ 

lil tu ji ij il tn'li li putn ii h ii /hittiLhtiy> ; 

3(5- ß'i/- I09«» 1 : «'fiiupiti/ II mii /in in /pu b 

putltlt lf\nhutt VnLn ,tii niij uiiuiii tu tut h b ptnut u : 

/• tu iji, fmij ii i ll l,t il' in ji ij ut n 1^ ji £ ll,u tu ii i iii a np 
jiiiiii um uiui nnn pu nLprhtuu pLpnj'fr : 

37 • ß*'/ • HO 2 : «"fimpnr/ u/mmiu /imi/jin fi 
puitlit ll.ii in iii. i n i "pnpah utjk il iii/iij i/uilrau 

jiLp • . • II. ii l.'h pif/i*l/ ff£ t/muiut/tuu £ Ijl, ji iiilju t ji 
il m/u/ lfiuu% : 

ß'i/' 114"' l/'"J X ^pniji^L tu /' (i litt/ Hill ll i'/'"/ 
~ ji iii ,1 ii,/ t, t \ /J /t*b il L n Ü ji ii ii i ii *ß p lt u ui tt u I. it Lil s in t/li 
/j/.ufjtitu/t^: i/^bnV/t %*/^iiiuu ii put itttiL, L M ji L i. 

lll 1/ tili tl 1/ lt '/* ji Im in ii ll Ijnifiln 9 lll ll n L- 1/ lt .\l.ij 1,1 II* 
~. lllll llt lll lll Ulli Ij I, Jl lll Ij II I jrfi : 11,/ijiii ß*lj, ]14/' ll/tll~ 

jiniii/ ij/t itiiuij, ß'i/. 115"" i / u y % «fr*- i/t inj ii n p 

itl.tiiAi a/f^u/t Lt. tiuilii/u /ii i. tu t/ n i iui [/i"/ 1 tf_iiiiitt 
ui/ tt it/ /in/, tu i/ Imi pA p ij tu?! //» : (hu/tu l/p l/ani/i 

38"/- ß~"_' 115"'' : «'bnphd pmpni/ op~\niiL— 

B-biuu tlmiiu il' I, ii ii u [i h pu/liu' I'li/ jffuiijihui/ £ 
uiuiiLli on : *j*binb/b ^ t/b um iupbumj9pLu BL 
uppiiL piitu 4 » : nmibuv anhaue AU3- 9bf>s>na- im-nv irhiN*- r« ^1111,11, 022 95 39- %• 116p 2 : «*lmml, «/Ä^/, fl^ppmpJ/iu 
h pmuLi, (J,njtfok [fl/ii "lonnuh • Iftnmlt /l,m il'm— 
tnuli s ut 11 m min n ult L • (J nu npnuprhuii / il '"/"/ — 
huiu jnpirmif ifhnttiuh no h juttt mhiihu hu 
uinuh; hm mir}} : 

40 • l^ij • 121"/' : « /■lundtuji outpnn htm— 
ihitiuprhmu : ffu in pthmtf put papm um in im*— 
htu/p'y^ uuiu I, hl, nl, m'li Ali L 11 1111 mit h n ; II 11 >>/ l t u 
qjr ifbb- kh tfnpb-j> an &bp hu J n J<h P"*/'<£ ^u 
hin /#•> nLnii o ort , iiiut\ m n in n i lud m i li'li'l, /•«/— 

41- ß*i[ • 122p: 1 : «*bnji|ifi r ii>/ini/ ithhli 

£UI putpr n u% h piu'ti'li flpmhu h n f) nuutu h i/i n /i 
tfhutp*U • • • T*pmh-£p h ifjp ÖO};u/J/ oppumh h p 
T^ppumnup» : 

42 • ß*q • 126*// : «"bnpjlfi /.ui/uu/ jmpnu- 
l>llitn'lr h pmltu np mul f • '{ in 11 ji ij l y Ihuinnumit h u 
ij n 11 1 I, ifin'h Uta h 11 ml u pr tuuriipa Im /im : «i, //*//— 
ifuijhutq h p phuu {j'uuinumi^ tihfrpu 1 1 " ij " /' " /' : 

^PtlL Pl' 127/" k." 1 / &*■ "'Ji fuipiu/ jui- 

11 11 1 />' I, m'li Lull 11 llhtuj 11 hm (iL. uiiitii EL t/t/i}onu fh— 
'I.iii • ß*l1' ltiS"' • unph« J'Uijinij tluiuu il 111 11 111 ti — 
nnuiiln n/ttt/^u tu u ^ , nn n^nL/t u h n nj an *fi n ftll — 
Ulli II- x I^UinUUta it~.ni li ulitiiii'li in /l n III lt II 11 'hm In IIIIU— 

«}/iJ/o» : (oinuip qp^t) : 

43' l^'l' 129**/' 1 : «tinpjlPl jimpnq linuunu— 

IJhiu'lj h aau Uli CPithuj r yS/ p tfurpult nj tfutpj'hu 

h • • . H^mpnmmhmD iiinl.'h pT^ il'mpn li'mnil'lAi 
hu -. no h hi^hut[y> : 

44 • ß*'L ' 131'" 1 : «"bniltlCl n-mpAhm^ gmpnn 
ij in u'li hiiLunLpthut\n. Puh leih; 11 hu * 011 utmuL 

II 1,11 in 11 in 11 ij 11 , j, iimj'u im in (/• • h 11 iii'liiu li h .'■■ : 

45- ß*'l • 134"' 1 : «"bnpjlß. pmpm^ i^mtAi 

I, 11 li in in u in 11 11 m ,1 liuiil in 11 ml 11 ,i h umltu /* l 

II I ij 11 1. 11 1/ / /. ji ji nun 11 in 11 ij u il Ulli in 111 in 11 -. 11 . Q11J1— 
[il 1111/ 11 /■ •htj m'liij 111 iii'lii, I li 111 11 111 11 : 

40 • l"'n • l)>i)/» : « l l^uiuu lu 11 in m 11 1 m 11 111 1 11 11 . 
llp htuimjh h 11 111 1 iuiim'l:'h in ml. in : nnpnhu • 
QumprLU 1, m'li 111 h m'li li 1,'liij 111)1 li il'm in ij ■> m'li ,\ m — 

47 • ß*q^ • 138"^ 1 : «'fimpnti ulrpifmu p 

l^tuult &£p ) " i 11 1, 11 Uli 1,111 II II II I, II l) Ulli I, Ij I, II 

imnmpmlih' 'i^utpnuimhino ophuuth phphu 

tlmitu fß^uuru Ltubriuirupu hu muhu'fr : 

48- ß">i' 145/z 1 : «frt m4m nifli £piini L hui/ 
lunm^p nn /nu (]uiltpUlq|ipjl Ijp UjUl]ju|l ) . U\mp- 
1/ m 11/ I, m iiiii/,'/, hpt h ' I, 11 iii'h 111 1/ 11 mm punju'fr : 

49- ß*" • 147/J 2 : «"fiutpnr^ p piuuu \nul^m— 
um ■ llp In nli ut p 4 h n n ua utu b nuifitau piupApmu— 
i/ ji • l^utn ijt ji 1 ji 11 nijimj h'i, iutn\ui9pu '//'!'" &mp— 
m 111 11 m'li 11 1 II I, m'li : 

50. ß*rj . 149p*: «U.J L Jtuipr"/* bu prrLuuju 
S l rr ll.uinnuuth rpSturtu lihUMUu p ifLv rj/impi— mplr, l>,)' um um iji/,j, utu hu p7t huin. tf/i £ p 

&'i,Hi u » ■■ 

51 • ß*1 • 154/ä 1 : «*fimpnrj p pmu u \uulpiu— 
unu- 3.np /fiwmpntjt jhplfph hi/pijp l/miuhmi 
jhphpuu • fimjn litmpt ruutpm t t/pmhi tThri ßL 

in il l.'li m/ li iiiii.-u 11 1 miS in * in '/, <■ u/1111/ pmuj>y> : 

l^i • 155*" • !//' 'hp nt b ^fl 1 ! i* n t" ,u o '/' "'.) '" fm— 

fini/fiu f/guu £il"i//iy bpf* 11/ ut in ui\ hu t/IHLphu t/iSm— 
1//1L111 tt 1/I.1/I/I, /(, q/i/i^u //, .1,1,, ^ Stf»-- ß~l- 

IOTP • 'l'"J 4.~\UIJU Duinnt/fiu u li ji ij /• l/h mjutiiuh u/m — 
l/tuu S /' 1 J U1 JI "ili'/'Ut/ uitllllJlLl miim 1/ n L a III JI u III hl 
u IUI u tu 11 111 Ol III 11/ tu f^lll/t/ um tu 11/ 111 /IUI ^ iiliml.i 

-/•%» : 

52- ß*i- 158*" 1 : «-fimpnq^ f, pmuh,. IKuj- 
1 m 11 li li hu utnutohu rjahn li ppht uniptmpu p 
ub9 'l UJ Jl na ' ' ' IhiihuuijU '//'/'/' ut u ut n LUtitliuj Wh n 
h ht p tum hu rn t-u n uuli » : 

53- ß*' L - 161p 1 : «-fimpn^ p pmuu" ^m- 
mnuuthruu t uin-Ut9h Slimu'h ifut"i uppnu hupntt • 

h phii npnshuii niuihutupu •> tu m n l mit o chruifm— 

lim 1/ m 1/ : 

54 • 1^1 • 164p 1 : «fjp"Juhm L h imjp np hplp- 
in h dhmnub ■ Hputhu jiii m /> m iihilh h s/j/i/i— 
pult mi ht\. in ti m 11 1 in o m 1) I, ji <\ in ji m'li ij : 

55- ß'q- 171p 2 : «IThfr -Inhmnpp StipUl- 
UI|111J p pmuu np muh . ß*b P • p iftuf^ if[nu^ 
pmupu 1 ilm u'li miThu\mj u hniuu , '//'^'' } ^ u /"p^ ,r f — 
l'/'Sip • U'P't & t" 1 " f p m p l- rupmhrfj? , yp umfu 

tu 11 m 1,1, 1 11 ij li hupnr 11 mm i/ m 1 : 

56- ß'q • 176p 1 : «3uiJ|lft7 pmpnti juipnu— 
l<l li m'li h pmulr l^nuhmunu. [hprumphu jmphutu 
S^p hu t.jit.il. ij in 1 U h li ' nli h • o h nlt if h ri iijiuniii 
T^phumnu jnpirmif hn jm^hruip~iu^ : 

57- ß"' L • 180p 1 : «tyuiutUujn o / m /1 111 f.l I. m'li 
Sl.iuu'l, il l./iiij ') li u 111 11 1, T^phuinnuh p pmhu 
U min pT^ null '• O u m'^tu 'UipthnutJli J'h<\ hiiliL • . . 
U,v£ trult nuphuh h prulru p^p h pJnutiffuu np 
m ri- 4^n 11 iJ jiii /, 11 h « » : 

ß*i/- 1S4/' 1 - l/n ■Zutuu-ft «l>ul/ [1 .;/./■/, nu in I,- 

/ui/u h il L nun 1/ nrt hu s tu 1 tu 111 tu II h /Il 1/ I/IIIUUIUI/U 
11 ^ im 111 in in /u ut m 11 11 I, 1 I- 1 11 ij , juitutih ti/tit /miau inj u 
-." fil, ' mmlj'll l/tuu Ulli q /l/'/l i/i "fi I* I/o m /£ Illull/tll — 

in tu 11 In tu uh tfii tu 11 tj Lu^ : lj\ii/tu tiht.u tf/t u/ tu /im tu j 

58 • ß~r/ ' 185«" 1 : «*lmil|l(l pmpnq l/uiuu 
'imp */ pp m Ipbfi'b /' pmuu np muh. fr u jkm~ Q' 
u.unutr tuutpdhml t hu h uhprju hu fo*oifuiu pn'[ 

1 iiiiiii : U^upu \mju hpphifli Ifn *p Un p l^ppmlip hu 
I. /1 /• I, Uli lf p humum mhlr}> : 

59- frtf • 188*" 2 : «tinipllfl j^uipnti ij m u'li 

I. 1/ 1. 1/ 1, 1/ 1 11/ li pmu'jt J) /. I/I, i/l. 1/ /1 11 pm p h puAfpah j> 

il&lfi' b/lhifhflpu £,nt?urliiiiu ^ ht piiinnlil 

'// 'miim 1/ 11 1 jil ji 1 II n Lull'}} : !)(; iruep jiiihHiui :ii.; , >i;rn. ftbn-iwnu.8 ■ :xr u.- wv m- 60- ß'i' l s '.t/'" : <' I» 1 "] 1 ! 1 '' '/'«//'?/'»'/ ./"»/""/ 

ilutuu <>ii 4um l<l I. ui'ii L I/I'i/ L ;/' "j • 'Im/im I, i/fiiiiL/ 

il li I. Ijl, ijl. ij /i ii / Lnin tu i/Lmj» : 

'l.'-ri'r >•''•/■ l 1MI /'' '//"""'* '. ' «ll-l r'i'Hi-i'- 

'/"'/ Z.utit nuiii&iTiub 1. 1 •/Z"'/'"J 1 ' 'hm /"•"!■ '"'' j"n— 
pnqjfc (/•/•'• /•' (/■'/•■ <iiiiJ'ii'/''i' ///»/.«/// Ijuij' 'il'"' 
Li inniii»: H.ii/iii •!'{// n/u'liu,// l-i il'Ul ££ "/' " /"" "/ 

hp .liim'h: h>i/- 1!»|/'- ', ' «//"'/'/' I' 1 "'il' ■/""/""/• 
1,111/11 1//1 i/iuijini ifiu4nt , jii/iiiij ,/l. /,i,,/ tfjmpni— 
iiiiiihn'li iin/ui'luu'iil, /#>/» : ^ mil' in 11 "in I/iiiii/i il fi'li l : 

»il • ß'if- l!)2»'' : «'bll]l|l(i jmipitif (1 /im/i- 

-.min/ ij in mm 11 miii'ii [i'ii^ (i 1 tu-purp hL tri 1 fi£ 1 

1,111 111 111 m'li m //'li - - ■ U.ul, muiniii mi» nijf'iii l'/i/ili 

I, lfm;/ U inj "1,11 l> /l-iiiii'h IJ /liiimj» : 

62- ß'i/- V.)\iii' •■ «"bnp|i(i j>i,i(i,n/ i/muit 

mj/iitl/L /in/m JiJLinii SLmni, [1 pmiiii IJ "im [<) £ ti- 
li h • li'li "'■ l'm'li ./• h 11 11 11 m'li £ tili 111 11 in t/m"!! • ■ • 

II ij uiiiLiiOfi-iiiLitif ^"'Jl' 1 "/' '//'l"l I"L il'/iiu— 
i>/,i.»: 

ÜKSi» 1 «ßiujl .(>•" i""it •/"(/" ;mi/'ii i/imi'ii 

*l 111 1111 mil um li ■ l<l' I, i/uui'li /,' ji </,,, f, ,/ tu 1/ ml, Ij n J I, il .f 
ij m'li u i li UIOll/lll H 

*>."»• ß'i/ ■ l'JS/' 1 : «'ijnpjifi ,pm[iiii/ miLfifi 

ll.iimni mb mbiiltii ihn liiiimiiii [1 pmiiii fj itifitil nii/i 
li il, 1111 u'li ■ *l\ 111 11 in £11 ijimljl.m 1 Li ujn pfii fi ■ 
IJ.um 11 1 uibittj Lii H,n Ulli' p Ifmifil'Luif tfil' in p tf.ii 
um mV /»J*» : 

t')4 l^if • 201p 1 : «8uiJ|\ft guipnt/ U.UU1- 

III mi) mbit hii ihn Litt' mi, Ll. IJ,Lhinktug h pmiiii 

IJ 1111 uil'iiiili } 11 11 in 11 £ il.nnuii ■ l) mli li uiiu iim^ij 
I11I' ,/"i//i /ii' -* in 11 u'li : 'I in 1111 in 111 1, m 1, um Lii pr^ 

Ulli tili II. um 11 I mit mit [i II 11 IIJ u'il illl'lllil £» : 

05 • ß'if • 204/s 2 : «"bimpü jniifttui [um^l' /' 
/•miiii , (puitin lil, I111111 / mii '/.'// 1, 11 11 1 h • IhuiniiLiu— 
hntjpi, l.i. iiuijuii (1 iFhh'ii [1 ifuipi/uifi^u»: ß'i/ • 
'2[),)lll • I/111 1 «(/,// lim lim/ liim-li •/ • •^milm/iii 

1//1111» : 

()(>• f^i/ • '207m 1 : «Imjljlß j>tu/ini/ /muffi [1 
pitiiiii . 5/' £"*"■ {nw^fiii l/u /mi ul, /lllfil • li/ii/iii/ii 
/1111/1A um nm 11 niun In. m 1/ 1/ m 11 m /• 

(>T • frif- 2()!)i" 1 : «\rllll|lfi rj-mpÄhuif i£muii 
l'""tl' /' pmiiii II /i n/1,11 IJ ml 11 £11 /iiiiiiA/imi/111,1 
qoab jmiiiu u/m m pii . IJ tsbii li il'm ntiui n^ 11 um — 
inn 1 111b inj liiiti |/o«^«)> : 

68 • ß*q_ • 211uß : «"bnppfi ^mpnif // n_£Ju 
uppnj L/fLifLu^iij {, pmiii, Qmjimppmj . U,<m hu 
mitl.if 1/itmnm j p,f . . . Qpmii\u i/ui ju ml ui'liii I, 
9,opuipmpl > l il'f./fuLii , S 1111/ 1,1 Uli 11A, n 1 mi, £ 

yj//«» : 

69- ß'i/- 212/T 1 : «VippPl ^mptii/ ilmpmp- 
pnuuig l.i IJ- 'h^npi/uij p piuiiii* \jpuArp' n /• 
■iiu/uiiil.m/ fii/l-ii ijmni, 111/11/ in fi in fill, ,,,i, . . . $> mii 1/1,11 1/ li fimil' lib 111/1 In ipm 11 m I 11 /il. m / upp— 
/•ni/ii ij 1/ inj fif/ii» : 

70- ß'i/ ■ 215p 1 s «'ijnpfifi t/inpH.!,,/ il'mp- 

111 /# fi 11 iiini/ ■ Sl/i mil'/.ii\iuji, 111111/1/1 f'm/i/i/i- IJ.nl, 

miiuil/it (sie I /i'iip->j'- 'h/imli/fi I, i/ji yim /'■>./>'' 

l.i 111 11 1 11 ii'li 'lniiju i/mii 111 i/uiii li /y» : 

71- ß'i/- 217/'": «'blipflÜ ,/mi/iin/ il'mpinp— 
/in 11 mi/ li fimiiii ■ (ßiim 11 1111 11 ni i/pin^ii- l'pmli/li 
l> '//' ^i • hii * 11 1 11 i m i. m h I, IJ iltjjiil p 11 -> 111/ 1 1111 
il'/./.ni/» : 

TL'- ß'i/ • 220"/ 1 : «BlUJpfl^ ,(>iu/iiii/ ,un ■im— 
11 tu /1 ml/ Ulli' Lii m fü upnnij li pmii'li ll'lf"J n mmii 
.»/, 1/ mii' Liimjii unipp 11 ■ • ■ : li.pi/ moiijt mil' Lii mjii 
11 (i (in 11 11 h • ii(itiml\mn li l/iuiini iiLui / L 1/ L #_» : 

~'.\ ■ l^i/ • 221p 2 : «'bnjppQ Jim piu/ ipbfunu— 
l/tui/ Li ij /" '"1/ Li il' 111/11/ //mit pilin (iL in 11 li pmiiii • 

it um 111/ I, il m 11 m 11 1 '/, 111 li ji I, 11 1/ / uiL nmilll llliill m li 1/ : 
ll.lll, II t /l/l IUI [I il III (in 111 (l I, ll'll m 11 m il I mi) in/ li'li Ii 

IJ'lll/ll/,11» -. 

/i'i/- üU7p^ S H'/i/'l' /1 '/ /""l h'"J K <nty tu tu £ in it 

I Hill Hill II I, II /jllllllllll II II III II II I tili II /tri, II lllll/lll/lll hli^: 

74 • ß'i/ . 228«! 1 : «IjUppfi gmpnif ijjuuit 

m [1 11 m ji 11 1 lil 1. m li , 1 1 1/ 11 l/i II lim li'li n (i mit/, - II I, ji — 

il uiiil. 1/ I, p 1/ m (it( iii(iiii Kr L 1% Li- ~*iiahtit l j> i/uiii— 
intiLi/ii l/Liimn : ll.(imp *unj npirii IJ.umni mir l/mif— 
u'liiiin l/il'ui pi/ii h 11/111 m Ijl, 11 mrt : 

75 • ß'i/ ' 231m 2 : «\»n|ppQ ,/,m/i,,,/ ifmiiii 
■~,Li/i/mij It nmi.i, II nt/nii ttii/i • l lm llinui l/L ui (tu— 
LpinLmli OL- • • p 11 1/ i/ (imiil, Ji 11 in I, i/it il nihil 
ll L (l l(llllir Lt. 1/ 111 11 111 m Ij u m-,i/ miil, 1111/ ll.ii— 
tittiimh"}> : 

7ß- ß'i/ • 285p 1 : «^nfpR t/mpäLm/ ijmui, 
ni jiij in ji 11 1 jil I, mii li pmiiii- ll.fii/ m ji £ &£/' l' 1 - 
11u1pn.1upnL.prJ1t.il itfipt;- J^mpli t; U,u in n Liufr 
pitiiLtifL mii p Ll ji in ji 1, 11 h 11 in Lt_ i/uitl Liimjii 
piupnLppLhu pLp^ : 

77- ß*1- 238p 2 : «VippG i/uiuii u£iu<ng // 
pmiüi puiiipl; ip . Iht/umpAu uiuttuiul^ Ll. ijiuii — 
l/tiupr IilJi • • • l f^iu (inuuujLin n tun Li, LfH, ii/n-ltfui— 

l/mii /(Iruiiigu» - (ß'bpp I7 , iuifpnq5iugßb|m_ hm— 
ifiup pni-np ifp ujuipuruj dqnnufr t/) : 

78 • fri/ . 240«/ 1 : «-fimpnn^ p puAii, - }jnk- 

/•lILp /ll 11 [IUI Ij I, 11, j, pppLL IjiliXll . (jlUpl Ij jlllll, j [1 

I; njt liiu/iij 11 ~,uij ji £ Ll. «/"«ypi/AiS»» : 

79" ß'i' 242«* : «v/mmtimn m n tu im 1 11 ji 111 1/ 

11/ mi nij 1,1 11 in 1/ 1, m / imLpp bi. ni.i|i|uiipiua i|uip— 

rjAUUjbuiUHJ • l lmuii mjunpliL muh uin.ui9iUL.n~ 
(iiiif/ pmiitjp in /im /, I, s'i, IJumtiLmii» : 

80 • ß-t/ ■ 243«/ 2 : «-ßmp„, L p pmiiii ß-t/Lult 
null mii/j 1, 111 j ,uijn luV L Lii hiin/ph/ iijmni n L~L 
"c. "'/['ii : lAuLirtii/ii hhpj> m u m n L.mii m yit L.ii <p 
<iif mm l/in /ifi Li, L, jiijimm/i f\ Z,ntftnjii J) p p'J/» : IIUMblTb, 8flh8U^ ZIJ.3 • äbfW'S- ITSIPV irhihß- ■ h *U«bVi>U., 622 97 81- ß*'i- 245«/ 2 : «Siujjift ^u/^//// i/muh 

^tupuuihiuui 'ßp/iuinnufi [i puiuu • Hfi npiuhu 
i/ii'ij /ml/U , np hpurliL] hu hphc^i • • • Qifi p Ipiu 1/ uih 
,, in i ii i iim'li 'ftpfiuintiuh {{.uinnubiij ifhpnj» : 

82- /^«/ • 217'" 1 : «3uiJ[lfl7 i/iunu tputtu- 
luii /J /• tu), uiunup'li njuuturuuTutUp [i piuüh fiuui— 
ih-iiij* fl>/P"'y£j? '//< ifhpÄLiuf h op ^) hm nu- 
ll ii in l t u iiui'liuiij m'li p l' u H •riijinjp» : 

83- ß*'L- 248/» 2 : «3uijiü't ,/>'"/""! ""T L - 

'hiiii'li uppini h pm'li'li • fi piuuh m il hu h u n uu np 
p'hui Ii I.iii I hu p muAi Shiuuu : fjpuilifi npnif_fiiju[iu 
np Ii iil, in u'li iioh'f uiuh ^ni/jr/iy«» : 

84- ß'i- 250p 2 : «3uiji ifhplpu i/muh ipiu- 

ii hui utpMujnuprhiu'iti U uiinpf • (J riLm jnupiu— 
liiiiufJ-fiult Skurn.ll ,pn : tlpup^u m u i \hiiiu_ghut^ 
ilujpdn iippnn jujluujiup £» : 

Omni ll'fi IIIUU tu/uh jitl I tlllilll s ijui/lll 1 ii I ii m'li Ij y /UI 
J IIIIII , hnflhlhl lllllhl. Ii ii null in Ij l< III lulllull j> flu l^unu^ 
ii ii ii i in" hu inj l ul mf i luiuijih II III fi tu n in l/tiili— 
im P htliuh n 1 Ii I in I. ii n i ii tu J- m'li n i uu h /i Li. l/ui p— 
iiLit: frif • 1*0"'* h u 'J ul " l/mphinp ituihoffiu prpiJi /t 
<ülLj" juiifiiitfiuu/ijifiii o fi puiu Ifii hpl/niji hfi puili 
lfm/1' np il l> il' I. iii'hij fi/ 1 " s in if h if in in fi / ^ gnijli pn 
i/ /i/.if/t» : #"'/• (K)/'- «/"»/' «IJ-.I" 4"" ,""ll' !l u opftfnufa 

ß. ^ 11 . itlf'tl lul.lf'll tili il' /i tl I. m'li 1/ */^//// >*///#/ t II III — 

,,</>,, j'iiil'h ttnua/i, 111111% liiuii'jiu iiiuiu^: ^tupp 
i ii i tl m'li 11 Jlllh ii ii i '/i il iiiiii %imn tnhtihp (/ . j*flo£li hl. 
U . ^IIIJIlL [itfl hl. inj j ii ij il' / ijlpiljmp^pluuhp Hilf— 

i[i ii i[t in in h Lu: ß'ai 252/' • ^L^P^ «//'/'■>?""/'/"*', 
iin^uiklliiu hi pinph fiitthiiipJ/itn ••• n f vrpiriuuj» 

Ultllllll ijlll'h in jul lull il ^UlUllluhl fi tl III III III II in tili IjjlUJII^: 
9» . ( 85 105) tylUinifllLpT-pLU iMlUIIII II pilllj • 

1 • r*n • 2>>0«' : /^ ii h in i ii p in ii hi in mit ii i — 
PftLU • «U.jp nifit h'ip\ujjp Lp , np tf.uinjp ü"{i£ui 
p ii iiiiii um i ii im i IJ In Ii ü h irinir n il nu iliulipuli tun 

pt/uuiuu hi. um. ujpjfiuj'S» : (o'n • 253/s • .A"'/'"'//' 

it p ulipupp <i\jUiju iun.ni]9nl-P-huU lun.uArn 4A— 
/ iiiliii ii i !<} I, m'li l^uin IUI uu jtrL~ /"'*'/£, i/uiü huuijh 
^/iLiuliij nLplpLuu • • .» : x l„bp£ P'l • 253/* : 

7-- «luVlLS-ß UPßfld ZILP8U- 

l""'l' Liiy±Ul <(,fUpUIUlD II II U Ulf \UjptlU IUI— 

ij hui u Ii in hi ui ii I, in I ui u nu ,/'/''• " ' l'l Ii uiuij , '/"/' ( f'"~ 
ij mj L ii h Ii -, in pu/liif uiupiiuu'fr : 

!"''/• 2o£ui : «{,«#/« Juni'/, ~, iuIi ii in p um i — 
ft) Ii m'li ■ li->iupifi nilli n4iilijpji ll.'liiu n u ji ii ii hl. ui ll 1^ 

'it ^L "l'"^^!fl' a>> '■ 

/(Pif • 255"* : «'/ phnn ptp Juiuu '/'/ P ui [Jh m'li 
'I uiuiil'l p ifhif •iiinjpn tf mf4\niuJi'L it '/ fi tiji Ij h u [i np 
tp uiii iu\ y liu pij : 

ß'if 256p 2 : «bppnpti ijmuli QliuAni] . fih- 

II ji'li hpphltll II pull Ii II Lul ui Ii ii IUI, UI 9 II IIIIII in ii 1 if 11 ( 

iffi putJ in u h ii ifli'ii L ij luu ji 'f ti : 
IIIIMtilkV S(lhmi.l)- ß''l ■ 257/» : «iznppnp'f- Juiuu iifiitinfiiiL— 
ffhuiu- (huhp hu ^\ lu J l'u H ui ii b uAi t; hprl^ -» uiipu 
(j uilulii n L u n L-q u/li l p nu hilf} : 

ß*ii • 2oi)/s~ : <S. +, fi'litt h p ii p 'p i/ /'"/" f uiu uu/ u 
luupujnLldbuju • ^piutriuphiui null iui ipitu p^L 

Ii ij /uu i p up'i. > u p im! m'li L ui ij ui u luu min if : 

ß"t/ • 262"i' 2 : «5 • i/iuuu uip/iui fil l.ui'li hu 
-> uiil p I, p ii i hl I, ui'li : 

ß'il • 273/I 2 : «£ • ip'iuu'ii n£ uin^ihfiij /iui 
Il a Ulli ii il ui fi ij Ij ui'li : 

P*'/ • 211p 1 : «Q • *l\uiiiu n£ i/iuinl, jiij 1. 1 
pimf piuuL inj ijh ij pmj pl- : 

ld*n • 270/1 ' : <(.ß" • ^utiin uiuiniiiiub iujIiu 
if ui ui u i ii ui ui'li ji ; 

ß'il- 287/» 1 : «</■ • l J^uiuu uiplB-nuli hi 

u ii i in p IJ iliuhpnj ll.iiiuii s tili nu ii L ii uif I, ui ,, f<f^ 

h ui ji iiiiii ui u i jJ h i 'i, hi. uiinli pnpuhh ni/» : 

ß'il '■ 280«" 1 : <£(hlk- *l\iuuu ,,,/ii/ul,ii f.l /.ml, 
hu oii uiuru h p n lIJ L iu%» : 

ß'il • 205p 2 : «(hß • l t\uiuu AliuiipiuniinL— 
p7huiu» : 

ß'il • 207«" : <£(Pr • l l^iuuu put pLuu lun'liiu p— 
'ZnLpj'hujui» : 

ß^i/ • 200/»" : «.(Tl' • %uiu*li ui'li j[i iju £iu p n l— 
fthuiu» : 

ß'il • 300"/ 2 : «cht/ • *l\uiuii ufipnj ip\],u in n LUiir 
hu tip'lr/i I, p'h : U,uL hu uiiifu h prl b h p null inniu— 
<huju nlJ,timnLui& np inhuab. iluiil pp •> ui /#////» : 

ß"t/ • 302'" : «<A5 • 'I/iuuu -» ii ii h inhu s mp— 
«//»if» : 

ß'il- 300«" 3 : «chlf • x ljuuu ntuihiutpf htuij 
■>///////if» : 

ß"n • 300/ri : «cA/? • '/,«"// i/ l putqiu i puiu r uipni — 
ffhitihi s////»/yi/» : 

ß"l- 310»«« 2 : «(hß" • hjoug hu il in mbn l- 
P^huli\p fhü. -uAi J' Ii iiij'hiii Ij I. ij in if'h ■:■ : 

ß'']' 312'«« : «/' • x l^iuu"lr juuijui .pniij ui p ii i - 
IJLm'li um ui iilil; ii i IJ I, ui'h /' iiuiuiiipli niphltll 

il ui Iiiuui'i.I, iu i I. uj ji ii Ij ii iiju ii unuiu» : 'l^upPp ß*1' 
312/»: «// /"«/£" Ij in ji in ii i/ 1. u u/ in Ulm ii fuu/üh j 
Hu tu u i it ii i hph ■»«"/','/ '"i««J 'l£"'l juiunuplr if ui— 
in uiu in ui nliu ntinpbn hu ttifbiiuh ,/>/»»: 

Ißlll III IUI Hr UI If tllll IUI Ifllh flll 1 -.l.iti Will IUI if I 1' ' I' 

l in u mV m m ji in uifi l, 31; — af; (85 — 105): 

fc- -ßUMS-ß- ( ^uipnuuui^nupiiuu) . 

100 • /<^«/ • 313«" 1 : «tinpjlfi j*uipnu ifuiun 
uiiioprhu h puilAi • Onpt/iiitl' jiuipopru lj\uijo y 
ü' h yiutnuihiou • • • 2£iniiopT pij il piuu ni il 'plutjli 
^uiLUttnuiuhurio?» ; 

107 • ß'il • 315/s 2 : «^lUpflR tpuipAhuil t L UJ " u 
mifujJfii/ h pm'li'li • IJ.ifoffo Inf Hill pp «J/fi/ • l,u 
i//im/,/fi «J iffi 7". ^ ii /i pu i jJ /i i'li uiijojmpu» : 

7 !»S iriHW Hni'MIUi iULSbPbtj UlflHJ.'MMU.- iSP- IJ. ■ M-I'l'f- 'I- : L08 ■ /'''/• ;>1T'"' : «'l)H|i|ili ijmn'li nt/n/iil'm- 
It'l.iu'h h niii'h'ii ll.ii in lj ji'h ■ lll'/iiiiit in lj in i ntutfiulra 

I. l I, /iml/unl Ufa J'Hij : I /' I l/ui'liull/iu'li i/mu.p im/ — 
nulluni ij iiiiiiiii i il' /iiii'lijit ,/i Ophuiub l/li» : 

L09' /'>"'/• .'!1 !>/'-': «Vi|i|i(i ifjuuu in /iik/iiiii- 

jill.m'li Li m/iuul' n i jil I, m'li ji faul/u « lli/iiii/'i /l' — 

pmj> Ji S l, p • '/'"'/'«/'»'/ 1" ii l.ii' li/.i/ ■ Pjjiijn 

jn ii iii 111 / ^/ ^ ^uil iiimuii/l. m/'li 

110- /'>''/• 320// i «'bn|Jl|lü //«/«'// U£iu4ng 

ll imi'li'h i\m /'Hl II h Hl/ /' , «/' m II I, "I III •> I, III ji'li d 

// jnpjiu : pjiutL/jt l, #//» / / • iii It ii mli L il n ti/uitn— 

i\ iii ii ii ~. Ii i iiiiiij ii i hl I. m'li uurnuunj'b • 

111- ß"*/- 321//: «"bnppli ///////// w, ul/i 

• in ii ji Ii pinlnSi itonul, inj IAi /'".',/> /mini p tw/iji : 
l,in /ii iiliittl.jli i il Ii 7«. £*"-» "/' £ lfm/n/ ii f , 
'huijii on ll lAniiu if/y» '• 

112- ^'/ • 324*"' 2 : «^lippd ,/mipni/ ijiuuli 
uiiiolJ'lihi Ii imifiru I /." in lj [ilt np muh • \_JUL. h 

L\ *lt UI p UI ll L jH jl lIi 1,1 III jl lj Hl ji III j'l jl ' '// nm'll l/IU /' // 1 V/ 

iiii's/iii : i'lnnl, j Ii t //« ui tu m uiii uni uilrutuunau 

Ii ui ui in //'-/' «/* A /' «/*" " «' W' » : 

113- /<*•'/ • 325«* 1 : «"blippfi j>m/,nif ijiuii'h 
b jtb uti/h /ni • '/.inj aliif uii bjibuinjin. x ljnii < li 

/■ hui ii i il u/m iniMun Ii tun limi in I. I h I b-uji/ ////» : 

114- /<**'/• 327"' ' : «'lllippfi niupni/ luifpuip— 

in in i m'li ii i /il I, in Ii I, u In tili in ji -. ii i Id I. m'li ll j'in'li 
[f\niul/jlll »»W' uni /im ji mini mit In/ -> in lj ui ll in lj 

l/.UIJ ■ II lj lj ji'llin > III jl'l, ll 111 lll lll'll Uij 1,1 lll j. i- I ii I. iu Ij 

uili lj I. in j : 

115- f^i- 329«' * : «tmppli guipm/ */"'«« 

'ituijuurll&nu jl pui*U U UI <n ll ll u hu ■ U Ii 'limjiim'liAji/i 
pul/- fmpu : llpn/hu •/ m/ /< m lj n ji ij in pil h iiu m ji'li — ij Ltii j if u/linul/1> 116- ß"i£. 331/ß: «Vipllfi /,,.,/,,,,/ ,/„,n'li 
in '/ m -> in j'l I. m'h ji jim'h lf,n ui'L/iu ii j. uiiil, ■ rcf-nhin 

' ' ' n L J u "tl' un /""ik" «'"/""/ £ UJ fj? uj'i u'~> h" 1 ' '■ 

"•I I l/l/\UIJUM nutUD Ijmijll I, lll j ll ll UM p lj lAlf} : 

117 • friß ■ 335«« 2 : «linpliü f uipnq Jhb-nj- 

miu'Utf tri. uiij /mimm ij p nuiVb U,ttnj//pij . lf k&iiL.— 
ffpdii hu ui ij gut in n upT- p uti J'h uiuii fil/Ä : 1/ in/in u 
[, -Inf/L/y hu tl'iupifunj t» : '/>/»£/'' ß*f [• 386/! : 
«(/ mulllil in pl, uij^ U.uuinuuib^ jnuunJ hu lu/i'li — 
r/.nupJhuiJ'p hu urLn. ifmupli .1 m u uAi n n i U /, i l, 
I' t "l'l ln !J iui/J>iuinujq'u m n ./ in'li m i n ji I, u n I 

rppuuinu Ihutnnuiub- ifhp , npnuif Jium n hu 
tun i n upT-ji uit jmi \i m I. m'h ii ujifhu» : 

t-rbus : 

ß*>l' 337'": «^l/iujnupjpuh^ J-nqnitbuii 

I: i mij jil.mj i>i/uiuunpfih ji i/ jiiiij iijipnij , um 
i/huuh np ifiu pdLli i/ifiupiupl/ji : /'///// /hh/i piupunj 
ff m'li 1/ int/ un Aiuhij in ijl.iiij p iTL9 ,j phiul/uin» i UI • /')•// . ;',.*>{)##: '(Ihn jmi /iAiii fiif n'li m pb Ul- 
li! lll ll Ii ji ii i jJ l.iit 'li » : 

P • l"'il • .'541"' : «//." Jim fi^ in pi/it'lt m jip Hi- 
lf ii i jJ I. m'li : lj,n m'li .i ji'li ii n ji •> /// il ui p Ii ii li'li ji 
in ji uni u i /./ I.'h I ml. ui ji I, j<f I, n* /nl, o I, p ^Lbnu — 
jill.in'li il ' I, p n uln : 

(J • l'i'ij ■ ."»42/»: «ff.n jiinp^iiipi/u'h mi'/'l- 
li in ja I, in Ii • 

n. • /"'»/ • 314/' : «'/.« un jim i/i tun m il' j' in ii — 

-•■lll im* jll 11 »#•> lll '_//#I.ii:» : 

ß*'l.' 345/»: «ll.ii Jim pAni pi/ iiu mifpui/i— 

mm i m'li ii l j'l I, m'li : 

'hjfuji P nt in jiljiu p jiin^i Ij ji im jin iliuiLni ji'li 

äJ-ß- = 119« 

119- frii- 346/1: «^^l/uijnuPjiuu^ ^ni/n- 
tj Im/ ji ^m /im Ii ij l l^iuti nun • U.uh b'Lpli u^/i'li 
il ' m pi/l/uijji'li \LiiuitinuiiuiuL i jil l.i/ ji ujipiiju 
lt,u inn üb- njli : 

*l^Ljifta iPtiniji ii ii i ji ji 7»rto^Ji dm ij tu tu & tlliui- 
iii i JiiUuL ji ui. N un lll Jiinh in il'jiu ^ , j' u h '"/" ""'/'/' 
. '/'/i in i n ji'h 1. 1< ii i ( *7 jiil'l^li ( ti'i/'i", \jiuliti,ii ul.1i) : 

120- ß>i L - 349"'= «OpHnujPfiUu i+nn^nijjpp- 
ij I. m'li hu sp^uiphpuil/iuu i/liiu iriju t/jo l nujJ-kujijij'u 
IJiUurnu&nj hu ut iT k'u\iiil f u uppna liu/im 'lim In tu tu 
itiunuU ii ii/ m ii in i ii /i / . p tujürnuphui'ljn'u Shiunli 
U.umnub'nj ifkpitr uni '/,'liu 1/ m / / '// hu ji uh/Aitu— 
hiuu iuhuiujbuÄih'u1> : 

ß~1 • 349*" : «OpHltlLfljlLU jkui jilll jl lllj ji'li ■ 

"lljl O jl *»i> n L- ß jl i'li lll 11 lll II 1 IU <> Uli ll'll I. I UlljliMtl Ulli /IU 

l % nL.uuit-nji£Jtu hu uni.pit '/ /// /i iu u/ I, in ////> : ßu-attnl— 

PflLU lf jl .. fi -. '// ii I j'l jl i 'h'h I. j, n , hl il tun jl m'h j>'bl. ji ii i 

I.iuLl 1 I.iiiI.i ^iii /uii iii u £ : ß'L/- o~)lf- }/(> tj^l'~ 

Vuivuy ■ II ij ui i ii ^ iu ij il ju j, jil iu ji ii i [il I, i '/, ( \, b nb jti ij n 

m'h tj ii ji fi n i j,l ji i ii , iTbitui . . . ^ . Ljt Uiiiuj jl I, ji Ii : Um — 
Vrijtij pm-ifP/t (352"') lj£ ul/ii/i- «^uigu l/buuii/u 
bu ui% if 'tu •» n t P ji th ji9buij ib jilju Jini? : *//» ujuiLujili ijfiijt Lll lll ll lll'll in tti ii It ii ii i hijju\ il' nt'f JJ iiAiju'hh (At nt- op^hnt.0 ht%%k P P '- ^"V* 

352/ z * ^id npnt_[i x «ILji?» /'*- i[p_ ui^uft H — /» . tu. miifui 

•ytul^turttul^^U /» IX* uij f ii i ji f-'h in li m'h uitun L np Ltup— 

ij in i n%b ind o p £*% n t-f} h Luft h p n l. 4 tut? tun otn * ut p o 
tfp: ^kp^p i"i/ X ß*1' 353"' : «ITknog tuqin^nlnu^ 
Ihn tnli nk tu t . P tu tu tun * ^ puttfut t/t * /» • // m n n - P L um— 

ji in tf ■ ff ii ii ii u (jnLn i' m'h n. WßsAon • f ut p it L.U a tu tt • 

hm ii fi • ff t n m'h ij . ^I in ji ii i fit I, mit ,j . // nij ii . S ji tu il v tu u if li 

( = (/ tu p ui h p n u il tu fi u tu ui l. ui ) : r^n ' oOo*" * 

«rtl///jL«/i/,£ juui stuufiu ' ui jiij ■ ^"{/^, ^nnntff , % n "(— 
utpu , Zum tu um *fr : • • « ty a u% ttth , '//iu^A^mIi» : 

'7.' 353"/: «piunÄhuji o n A*U n l. fcJ h t^s . On— 
S/ titu^ ^ II, ti m n i ///A ^iu in tit'fi li ii uili h)i hl- uAj— 
fLtutf uiismtf : ^httifbui^ £ flpqhh IT {iiu&h%y» ; HUiiMTb, 8RK8UM AW3 • äbO^PB- im»PV irh,W* • t> Wi/bU, 623 99 i""' L - 'itii-^p • «s.y • 'luiu'ii rphuutnuh u.u— 

in in mb ii i j<l I, n/'li . (p . ml'iii'li i> ,1 I, inj ji ij hu npuAtli» : 

l^i[ • 3;)i)ui : «*,,y • iIluuu\ in i im li I. ii in ii i — 
ß-huih* U urtnJtH^nuh juuiin'uurirnju • l l^iuuui £ p 
II mm frf l, ii ii jlim ü • uiunup hu l^nuhiuu ihm l\ • 

im in i, uy//£» : 

frif • 357'" : «X/Ujpjhfii^iij'ho uurju imi'li iiptii— 
pnqll , otfuhtu O p u n uu . t~>uiiihti nnhuuAt 1)11111111 
hu iiiii Inj i/~,iii/fi Slinp£,uin. tf ' uj /"/ '" p^u l'/ui'li — 
Juiiii imj m'lil, m tf » ; 

ß*'l • 358"> : «U.uurahiu L p Ifuiinp-t/llU i£mp— 
iLu/ujhm\l p piuu% U niinif n\th n p m n l y . U,J"huh— 
tjnuu hmpmiupuituhm'u nu"nju (sie) pliA jiiTiuu— 
tnnuprpuu : fß,u£ Z^nnunj'lt uihohlu il m 11 11 sn n l y 'h ■ tfu oiuüiih puiulfiuu 
ü' uiumWfr : £ ll III II Ij II I II I. III I .1/'- ß~'t- 358/« • «tty» L juiiLuip/rii S-opi/iu. h 

"l/iputill; Uipiltp 11,11 111 n 1 u/.> ifL i< Ij 1,'hu : *{,,,, j>, qUIllt 

lnu 'J fiu'uutuf tff, Ifmpntf ^ [i (f^u uiii iui o~^ : Iluiiiii 1111 

iuj L Liui JL ufitfiLpin u'pmj /"ou£ tt'fiL"!/, "■ o. 
^Xyuinutifu £l'"J \ jttfnttiaju ^pL.mmffmn L,i,^> : '/// 
,fbp9,ui,utf ß"if. 362/' • «//'- /' unguiit£ii uiil'iu * I.111/ l.'li 

il' I, ij 1111 11 p y. - : 

l^f • 363"*: <S.Qutijunf.u " /• 7 /. y /' m /</ /. tili, 
lf.utnnL.itnj. pT^ n jp i£hp,uij •-. 111 um iuiiiL 111 1 £. 
Iputtf nlput" prp nptipg (J.u in n ulr nj ^jiufiif^ : tjnu— 
in n ■LfuAup tf 'ß utu^iupo 1 - hu muh nlinnuj Autuuiuiitt/ 
pliiu nui^mtumumut. . .» : U p_ u'hp^uiuuij p7i L - 

362 • p- • «PlUlJU hu II £ IUJ L pLl/'p UUlufflUlf hu 

i/iim/iuitf [ul\ n}_ tuj^ pu£ fyujj'pj' hu ii£ piri^nur- 
»pS» : fihöu.suiii/.'innhß-i'hi- i- 'htjuutuapß ß-, L . 

2o2/* • p 41i ii uff fi tu , ^ns/it^iti Li. piupkpuium — 

p,/iili'.. Ihpn. Itu p t tifutif,ui£u tl'm.ij. Lt. ij im in ij ji'l, uiu— 
dlllifp ./ /, j, y ji'l, „ f, b-unLbi^u l.ljl. ijl. ij, uj hl. inj, 111 11 ju um— 
uulu/ipuiij tpi, L puj y P'OlflU ,,//,„, ,,,/j 1uhn1.il, /„!,,//,,, , f 

puiu/i ,,[, ,//,/, ,jj, tfif.ft p-u atujii np Ifn^Jt fuipaqqjipf p 

111,11, /,.,,,/,,, ,,/.„,/ ,1 ui,( ui'li 111 Ijfi : Ol jtptuu „i'lil/l. ,„ j ,,,- 
ifltl^Lil l L &liif 11,11 jij, phpJtpgotfuip UUliltif uipj-uiufl jpi — 

iTlUU, /<l l,„/l, ,,, fltlt ,,,/,•/,„'/,/, Jp.ljUlj, pmjlj 4lllllUltlllUllp 

^'"JU^"* uiuuihu futn-uLf aurniU^uAu iruiiiuijpu ALpnj: 
'^JL /' <^i"if uiiulfutf[i Li j.„ ,„;//,/, 1 j, uiii pp pui <[,i,l'ii,'l, 
/„,,/,</,,/ i.j'i, j/i^Ln^: i )'pLuun. •/'■„,,,,,,/,„,, /,j,j.„ p ffniiti— 
/./. j, ,,, /.//., „'l,,, ^utjnij fhiM. Lt. V-. uL„/„,/.il /■/,/,/,. ,(/, 
htfLu ,//,,„, juiumni uiu~uiujui4 jtutnwgpu l||llf|l2]uiu(lUljnL 
phip £.nifiuuLuiL. up. U.il Ii'i,,ui/i/iI/ t '/i tuuni.uiitp Lutn.ni.— 
gLulf uppnj 1,1 /,, ,,,/,„ "huipALutf l,/, Li,,, [, ,/f,n,ph i/hL- 
IJiif Lt. Ij ,ii/l/,,,/,,,,/ /,'/, ,,j„i, ju,,,, ,,,'!,,, j, ,,,,j ,,, .1, ,1 ,,,'!,,, II. nun/ I, j, 
jl.jiniji ifiultpntflLiull Ll /„,, •„/, 11, /.II. ,„n L t. upnu iiituuiii 
'll'"J" 1 it k'"JC ,rt P "U" ir- «—bi. j[*tbii£li£ ij-iiiijLinp 
Ll ,/.!„, plliiui, ,, /, ttuotfuu pif Lt. iptif jftihuif itttt t 
jfpfiuwnuL uiu p l;u'%: 

2- ß"'f_- 120p: «fl<^ /""/'/' '/bpa-tiiooti^ /„/.,/ „,.l 

t, p [,U III lf L fli if IflUlt //,,,/llj 1,,/,,,/ OILUlp£ p UlJillh^j/i.Lgtf 

fi ,1 i"ji/i 1111/11 nj 1 m i/o flu &Lp nufuiSutpillilfiut Li nii'LnulLnp 
IJ'OIUUU UtmutpUtU ij III piplllnpl, Ulli II p IfpLllfi IIDUipnniu— 
•IPFf-U /? , a''/V'- ffiffi»: lf.nl/ { Jiunuif Ifp fuuijpiiifi itb-o- 
1/ flu Li. irunntuu ifi.nlij'p: 

3- ß"q^- 172"'= <S.U.£tll/L puif iffip L ,,./.,//,„ „,1.,/f,,,, 
utuil'Lnuiipfip fbpnLji»; ß-q. 203/'- «./><",• i/iipLlmj n.b— 
'liiitpj, iffin^ Ll Lpfitju Ij pl/huil/ j, J>ut<^ tf.tupt.nj nLuuipfi 
il'fuiQ. (fi 'lb ui "j u bt. Afif^nj il'fr ifuutitljf»: 

Ikju •ßutpnyiffipfp ß-. 5054^ PV piiifuiün-m- 
l/ii, fl l.iu't, Ll fJL' Ifiiiptffi Ifnififiuut: pull 111 If mit Ifp 
iniitpnL pfi : qusirnhPhii'b 623. 
umrus «msifu^hr, 

U P. LUUSh4brSUShn3 
fhc\Z}L = 1722 b h HnHU p-nh^p-p- 2T0-. — immhß<M*v 215 x 155: 
— ^nnhß-bhv Jip^upLQ bi. irpuiup.-a 10 x 5 + 5 = 

10: _ SnO,f>' 37: — ß-liPP-F ifuiu xfp GzvuQuiqnLuifr 

bx. ifuiu ifp jt Q2uiQuilinnuÄ : — 'bt'M*' pni_qp: 

WSIT liui2bliuiqif, qbqbgplj, fp^ ifp »|QiuunLui&, an- 
pnqnuiu*: _ ITU^U^UP-bUS WA «IIUM ' ini_Qp : _ 
All'b , MJ.U'U.'l)f^ luiL, ifjnujQ fiuBp ifp pni_qp ubi_gui&. 

jni.p inbuiufr b. : — q^P' Qoinp- ifiuüp : SUP'MJ,- 

«M'P^' fiiuzuiqun-np : _ hj fl P Ut-T» f f % \mp\t pp : _ 

lunpiivp- ^iLQp: _ iibuuiunpuw ^q- 165«, uji- 

pni_ß: _ l > nhUU'08UaU.P'l-P, ^,^^U 1 P•P , iqiuß: _ 

'^•us^^.pl^ , F q. i.u_2p, 107p, iosp, ioj>ui_ p , i57iu_ lGip: d.ul^^J.'^,^J.l^• n-<ua =: 1722: — s-pt-a- mß^u.- 

ßo F : _ SblK M- "Dn^iu: _ St'CaSUW'l-PnhP'bhl.f'' 
^nLQp: _ St; f l.ljiinh(*bh%f^ 1908^fi M- flln^u 40 
qpni_2p qQni.iud b. bu 1909p(i «l,libüßiu ßnpnqnvvu^ : 

ll' m ml. ui'itu £' Unljpuiuxiuj bljbqbguiljiun 
U|iuuiifni_p|iLri , U.pliuuiuil|lru l i uiuui|n|b[nnuig- 
i-nj <Iluiinifni.p|n_Pi h\_ RuiifvuljiuQli : 

ft. uimriksiLS bhb%. msirnhW'h-b- 

ß*q^. 3"i : «Unl|[iuim vqinuiifmqliji . &,«««,_ 

'IP^t/huif U n Ij p hihi inj iPhb-fi j [if ,,,, in, 'hiif ht, n- 11)1) ITU8P !WII>mi.i| :il.:',l;l'l;'l, UUMI/MMU, • iSP- II. 'l-l'Cf- <!• m m'liij [i'lint "/"/ "!• ,'/' "J /' /"'"//'"/ SLmii'li l/IJ II — 
llbll|l 1 1 1 II ll'll tlllj 1 1 LI l| lli || iijmmjilj[i : IJl/iiLmj /, "/'/'- 
f'i'j'li II •• 1/ /'/' in" /• ii "I, Li h iTLbl t u '/ // ii in nihil [im— 
'liiiiil, • ii«»ij ii jil m ij in i ii ii in ii ) ii I, iii h ii h ii iii ii ii in ii ( 

/# '/ jl III Ulli L III II Ii i ij lil II III ml, [, 1/ II III lllll n II 1,1 IJIJ II Jlb 11 

Li l.ljl.mj ~,unim'li/ l il' [i'li „ I. , /ml m im Jim ji I, ujui » — 
m[i'li ß'l^iiij iiiiL ,[,,,/,,,, , "l"'J il /' 9 " V" ll' 1 '!' 
ujmmiT in [J [n'l, [i ji ji in •tmii/ii., in jj ii iii'lilui iii- 
il' iiii) : l'l'UMjHllfludbfjbuH JULÜluljUlÜb/Ü [, Z,utju , 
ji ipuin.u m ii Lu i« il Ii b [iii ll.ii in ii i h ii/ ■ hu ii mil iii- 
ijim jiui IJ I, mil' ii . uiii I. iiii ujrr il'l.u. Qniui'L; 

/jt'litij \ u ji [tlitii Ij I, ij I, m j Ll. ii miimtlim ph nl.m i Ln/.i 
um [. \\- TloillU JUt-f], Stimuli ffrQlfi • Li l'"J"!l 
Irrt^U.- [i urtLUfuuth in il'LifiiL. >^'>/'J' Ll il'Lijm— 
tU Uin Ut b Ulli llljL : hj [um ml. ui i m'lim\'lim \ iiiLiii i Li 
i/ 111'liLu < ui ji in i/ ji I, ui i ^uAiuitjli iujjuij ui in mil in — 
ij jimi/un. um [t « [tLpuLp7l,Lu pn [I I, /• ij otj m a Li 
ifpoiiUm/unj : | QijuAiIj im fi/i'li Ii t[hpfii ij ji nif ii 
m L ii ii I. ti») : 

1 • ß°'l • \ui : «•^iuinifi,up7[,L\i, UnljpUlUlUlJ 
fnitn ^n ni[J'utjL tj i inj Wuu^umnhu h iijli uljnujii— 
um U Ll p7unj uiLn liuifj Ll npjJ Ii linjlj im tiil'iu— 
p/tu uppnij hu ui'liii ji j'iiij ijnpb-p Ll ju/li/, an— 
l'"!l iniuutifiiLpJJiLUu piunmjiiijin^ ( stuifumo— 
miuptup) ■ ;{ um m\\ii fiii'liiii [I [n'l, (/ u/jiuumuij 

'IfiumJ'iunpp . 9*£- lk- Ul/pijpu p uppnju (Jhij- 
/■/, umpnill^ ujui mil' in [I I, m nu ui lim inj ii i ,, s n j, 

I" i H'" L JW filmt i inj jnuiijL ui in [I I, m'li '// /, in ii u u /i 
Li QioijiiiiL» : 

ILllfll,/p, „n.iulnj ,,/, /., j,g{ 9'pf/l puu/iull- 
•l'lllll ti^ß. if /lll /lllll. [im piiuHini mir /^ /., uijiiii/^ii 

/,„,,„,<> pl.ptiiuifr h : "(jin/ii iijiu./ufil, fi„Jiiii,i[ui- 

l/in /■!/,, 1,/, //ml/ /•! 11/1 111 1/ f, pp lf[lllLt,:& f, lllll/IU 

"ll, ui*l, ii, l/ii, „ib ^ p^ ^iii'u/i" I. /,/,,,/,,/ q./n^fuWi l : Qui- 
ll in ^ /•L/iL'lif, fuiiip if/i i/[tiLfii; 5- " • fro- 
10/': <</!/<i>y^> ,/ ,, s ,,,/,ll. ,,,'l, 'l ,,„,,,,,,/,,/ /,,„'/, ,,„/, iluiuu 
/./,/, „,„,,'/, I, ,,,/,//. ,,,'l, [ii/inj: ^l/uijiii/iiiiullig iippnii 
/ iii/n/ ui /,/,/!, •Ipuinii//, > /iii n Liuü ii i/j, ui^unpbjiiyli 
i/I./iui,/ iii/,i„i.u%. '}•/. (/. . lf L jiu, uijup mil/,- 
'iiinjitji t/ ii i in p a tu ij t in / /,/,,,,/ ,,,, ,,/,i, p„,[ „ijli funit </,_ 
i/ l.i ii/, „u/% //,,,, ;/ii p t j. \\)/,. ifiiiiiniiiui^piiiuiii ■jl/'ii/i 
,)/, „1^111,1 „, ii tnppLjiij p im/ im n p in, y ,/l [/,///, ,,,'/,,,„ 

f/.u luj/iu ptp p im/ im ,,/,/, ,/,,, i/liinl, ijiip jkinnj 

< III [111 ft Ulli 11 lllllu/, /,,,/ J,/,/,„,„uut,/,,/' /, 5, ,f ,/ /,,l Ulli Ulf 

huuiiiiuui/ piuliui,/, pif/in-lip li. nu/ ui*l, m'lip : ff, uLpli 
'tymilippi //.inj p ,u, „„*),/, p n pi/_ i/ppuli Li//. m, nhlib- 

1 ,9 Ln J ••/•"•lul'm ppilili //iA/«/y». . . (tiTifw. ß- . 455 

/•'• 1) : ß*i[- 30'" lluifufipiill/i l.u ß-lm/li/i lu/ijiuuui- 
//.lluiui, uipnipf kt. l/npilp /. L ,l„,u% llp,,.*!,,,,../, 
upuii.i p/.,„y,u fluilf. l/l jkm P 111,/ in, ,,/,f,u i[ui[„- 

üuii,/,, upj, ijh,/,p,//,), /., ß-taq.uf, (ZJ,r,„. ß-. 45.1 
/•'• 2) : ß-if. 7'2"/ <s.l'nliiiii/i„ L p*i, if-uu/ihuu : .„ r „, p J,,*!, 

Li p/, n' p li/^n ,,/ui /iinLuil hu iiii/uiuuui i . a.,. rfpi ; 

'huijpliuij j Ulli i/ /, ii luil, hui jil [i Suijpiuu/Luifu : ß-q. 

!>?/'• ßnii/nu/u •/uipiSiiilifil, ^pul/np /., ,„l, 1/1.1/ Ul- li, i P I, ni'li <fi / in ipp uili uu j, . '!■/■ ÄZIJ.- UI"" -tjunphli 

ij in ju '. ni'li / I, /, uili 1. 1 pli ll/iiil/i/: ßi/ . !)7/'- <S.(il'- 

, tu itiiu 1/ tu /i uili ii in p im/ /i it n p u/ in mit' im/ p u i p Lllllu, 

II ii 1/ /im in inj : '/■/■ ÄZf'- ll/"l ,/~, p mil' uili ii pn am— 
•> tiiliuij i/ Hu in ii i a nj 1/ in in tu p L ii Ii . . . ml S I. p liL/i — 
n ^ •> '/ in il u tu fi in 1/ in h ii/ i 1 1 n/m in -i in in i, Ii Ii . ii ii LLI.— 
'/././ u * lilim/ , il'pnti ,/ hl in n in n n i p I, i li j I/iii/i/ Im 
/' *r- p ji ii in n ii l t ^ : . . . ß ji ,iuiniiit/iii piulijtu mil' pnnf ti i — 
Ppi'h/i Li i/ p n i p I. iiiliu tl'iuupli Ij in ,, I. i ii ji h inlu,— 
ffim ///.,*/,>,/.,, * ^iiilu, . &• . 455 i fr n . US>,. ■ ! f .uj ' 

«M*y/'>' fl-'iß- ■ C " '/ '" Ä >h ,L vi' '' * /' '. "V 4> u "i u '? h 

i, nfl / ui i n iif ji i, ji u&uAs} h thj>) '//' '"//'/' h '/'^ '^ l* 

aitiunutiiiuni </// t/'mi/i^th ilu if f* i £ L t J'£ W# L n L — 

i I. in ^ £ li . '//'/' V*/' hitHiii tnnt'U ofü ^uiiifii /,,/,,,— 
■/ I. in i L *h ij ij n //?/ •» ui'liii in il m'l, p'li > ii'L li'h ii i ftlh in il f'h L i 

uu.. l. /•• .?,• I; P-. IT 1.1,1, ... pj,. 1, /...ppi, 

[f''f> I, • hl f [l « UI // Hlii ft } />Ji fl li' fl If II U y t jp ji li I if fi U {'fifltlt — 

'//'''■ , l*f>u f» ii tut/bind L ii ti tuut ^ /' ui ,u h if ji fJ ii i ii : 

T**[tfiutniiuL inj ji ujS- -i'ti m il ji ii tum * hu u nitni Qutnüu u — 
it L h il li li - ji u ui um : H.J* "'/ il Ui s u ' /* fa ui tili il in — 

ll n i ja h t-ttli \ Ij t- iiiju nitiuu I. n I. < // <r* ui if ' mu tu it u ptu— 

iifif, [b if ut nu in ii / hu , // // ij in ii'h ßtiiiiri tiiuui n fif in — 
•/ ui i ii ii h'h ; fhii nii tili jitiViinii^ <T ( f n -* /> I, m i nitiiim — 

li It'// ui u ii tili iiiju : () ii-tlih ui t S s P ll," in ii i in !*i Z, UI J I' 

Sl'init'h iJ I.iiii/ ;l li ii ii i ii h "ft ii hu itiuu hy^ ; */ ui ii U Oft — 

*»)/£)//> il'tih ^ : 

2* J)9"' '• «0*"i/A >f rfuuji-ii nbuJl utuUlig U n l^ — 
ji tu in iiii ni iitiiitl it i /Ji. m'h . /»/ . fj» * (i "in tu 9uj aui— 
*lini^pitt t it ll ii li tun m nij iii in in lI' nL&h #«i/>> : f^*ii ■ 

ß . arfrusamj uwst»it?rs&öfrn8 

ß'i,' 108"*: «Upputnuiq^u , V)ujmifui— 

tf-pp • U.piuptuj/_ Up|lUiniUq|lU|l ,[, ii j.ij mil//. m[, 
Ijnii '"/"/ 1, (im ij I nj • f) ui ii ui ii ii uili ij [i Uu ni'li u L j ii i/ 
I in / j in n I, ii uinn ui :j ii p tttLtiQ uil I, o ii l,pU' : i/uiut— 
iliiLHrpLU bpp /mil in u • • •>> ( UJ II" ju iiLiuct ) : 

1 • ß*ti • HO*« : «%uinifiuq|ip. Ujjijimnui- 
qjnija i[uijii] r uiujbui|i l,uiuin|ii[bpgi_nj (sie) 

i[ mtili in h ij ji ij h luhqhinj [i / in j j m ii I, ii utuniuij , 
"Pp !_ nl -P? ai? hon £p1i : Itfia pUtt uitpiuip-i/tu 
^.uijiiij . 7"/ • (A • (P tu if uili h a Lli il'Lij min Lpo 
*iu ii >m ii mli tu ij •••>>: 

l,iii [um pmlip hu 9"^ • ll' ['/im jmi < hui tf[itu— 
tfULuib- hu. Ty- lk- "jtutp hp ul/up^ «frt hijJiL 

jhui il ui^iit m 'i, *huiLp7p» : ß"i£ . HO«/ 1 155"' 2 : 

97/«,f>. tt— hb: ±hpf p7, L . 155/* J : «fiuiu jp- 
• in mm Ijiu jim'li[, Imju ippnju*» . 2,il'il'm ß' . 114, 
ß>< 288, fr. 306 hL mu/.jji. ^huhtnf,// 1901) : 

9-. mimwiih 

ß"'/ • 165"* : «•VuiinSumj? [u'lnj ji nj If jlUipUl— 
UllLplnuQ p7unpujL,npfiu Z,nrLuifntf ^lflu(lnLl7||l 
hl. iijtjiiiij ljm[.l ii I ij [lljn um ij'li ^tujntj ffuLtiffau 
'/"/' 'll'^!ll' h '"" lf [l lP [l Ulli U» : ^Jl ui/nji* «// UI p— 
nuiibiru, 8fih8ü.M au.h äbn*i»P8. im-rv irhhi*- h ^mjvuij., 623- 101 titun^h ptuLlrU- jiiiijiii it LM*<t\Uirlr% tttrti.u uuniJn— 
n ji) t on**hujgiujlf£ ^'Pk' jbyuJUturh ftn t fi m f.h ji .j 
tnhgh iunt^urn'h • puijut itjii'hit I ml ti fr nr£uj£tii 

hi^ ^. in lt Hl jl ut lj in lj m'li ij in Jli *i i» 1*1 HU i )r ijitijilji IIUU — 

inh hui ii : 

>'/(,'/ ti l hpmiihip s ut j ii ui iii h in ii (#*/*/"/ «/'A" ) b Uff — 
> m ifl, tut I. t im ii ui ui q h tu i trufti Blum fiu , ja p<fmti' AifLnu 

ii' L II ui q tlhpnq "' I' l> * y f /' Jhftlltl m • In m n -» ii h i Uta. 
ff * n i ui ii ii l fr Ii l. it ui urt tu p £ p 11 h q ^ u p nt h /_ it h p u i — 
ffhuih y f. fi /- / /. if iii i 9uM**Uii.n ni* mi ij tu ii ii ii t tq I, untL\— 

frhtUtip &-/_ I ii i ii iii h lio'li ll tu ii ii i n ifi in Ii m m f, in ii IUI * — 

iUUMpS$ q tl p it p Ii il I. ii iii ti'h Li ilhpuuipu ft uiiiutu sin — 
'/"/'/ qti'hq Ii AilhnAtmi iiu tl hn.h ttft.fr hhi\ ttii&it i ifli 
-ttiqhi.np fmJitti Atuuuttip Ii in in ui ii i/'mhh j*ppuuinup: 
Hat/ uii. ty itt £S ui t- fi ff , f yb'fi uppnju fypf*" npfl * h /'— 
pnpif J UJ ^"(' r t um ui j>h itnftuih uifrtiutij , fiuiffui ii h— 
h it u ii i It I, inh ii ^utfrtq f lim i^ppu-tifip */,Y UJ I UJ u » V V ' 

jZuiutip hpuiuhip ^ft tili utu ^ ft Li nnifip ,\ ii'ttitt i ii ii'li 
*ft pftumnuft S hl" Tl 1 [ 1 Q n ptu jmptt pirh utq *£ tu if Ui nn It 
un pftu a L it ui u n i.u " piff h l. *» m if uilt n l.u UT^A '*/'/'~ 
u ii p^ u hi. ^ p ff n l m ff muh £mtati OVr • J' mh h ut— 

ff ili'll % UtUUlll £ h L ff m pu I. t/t f f in l<f ii ii'li p ifffppu U1DU — 

*nt-fff*u£u ft il f, fi nif Ziitiini pf h utu pu ui p n i- ff au ^ , n p 
hg. uuuiti ii I, ii p mi fi p*-p tl in ii d f, ,ti f in ii , Ii uif'h utu— 
utitt-tuh-tu £at-.u£ "('"'/•(' ißtv liwplltu, 7"/"7 

n p n l 11% L<,uip puiufiu fi uLupuiu : Ibp'tt uputuLuifu 
*hpfiu ii fi h ii ff, i/i pujutfuJu'tisJui&-nLtp uiUJppkpnL.— 

kr a tu ult p tun it il ii i Irl f, ui'/t d in ii m'li ui If Ii ii ii in n in fit, in ii 

It UtllSlflllUII '/ fi I llll flUII , III ll fi iii ll f, III f It if II I, III If'll np 

^nitnifli^iuj f[u*/i , iffjpA uLuh £ni£ [tu ,pfi uid 'p uLii~ 

flllipU •ZlLiUllfllllltll ll III flll I O Im t_ ll ll III II III II I If h UI tl f ■ 

/. fi ff ii ii ii i 1/ n'lf iiililiil ifl iu li m'li ui ff ii h t_ ui f I, i i, fit, ui f 
•> L [Hilf J* '• il ui I ll I fi it IIIIJUIIU ftli JUIttUt) p [Uli lldllL- — 

kffiLU ft if'£$ ß itt-Utuii fi*fuuiuuiu > iiijuiii f. ii fi if uiju— 
• if Im li o p fiu uj ft tu l : "ßiitutjft t\ hu if iii in u i utj^ jp {J «/_— 
uiiiii uipnuiil^u ii f. i ui ii um u ii i II f, in ii fi i,i. ^ flu p u 'l 
^Wtiunuiutrni 0t tut! p. är/L fruit! u/ f u i II l, m ti p utt piu , ft * — 
piuiull , ttpttt iiilini'ti fw*!) tiil.ti p IIU ^ utf^p uitiml ihn — 
u ittj pu ff ti n ii in'// if <p ti ftn iu if i_tt ti ft p utu n i_ if um t //* n iu it 
hl- fS-f^fiu inh-f^ p puitn k\ if fifuin in i n n ji'h Inlt itifnit 

ui f^U Ulf^tl uf in tri i> u/u in i ii' ii n in if !■ in f ul.fiififliuilfiiiii 

iiiti*ftuuii it it ft il'pVp ht u^uiitnuiuiriiihrftiAi nniitii: 
f'uh put pL ui ui *w ft ♦ fuuiuu 2 [ l ^ t "/' "*- Ul k P '/ "/"'/ 
ti uil tu ii uiiiii ^ ti p ft tiiti-> 't/u ffif/uj nt-uhini] qtuuiunfili 
if if L iu If'h ft jd it ff n i '// ti ^y n p it ii iLphu , tjh puttt ptnuifi 

ti ii if ft tu fiui if m f'fifi O ui p u nn ft S in t ui mm fi il'in tu f t u tili in — 

ifl. nif [i C, U i Ut fuiui^tii-p-jiiAi in ft f'i'ij fi'li ^nrvntfnti : f r uft 
in ii ' p tu p in ui t utu 1^171111 IipiUI ft fit 11 11 il 11 i II li 1 'li nun— 
<f£p putf. piufihiiftn*!,, It^[uutu*u O^fiu tfjuuu Ulli' 'p[ib- 
Auit uiuiti tfii , an p iil-u^ p tun. ffutif im u pu £ttn nifnti 
hl. ij 11: nn UMjup iifuimüniu jt n£ un, ff nn In il nif 11 1 ff Itt_u 

ffiu£p t'L. < L l[ti' tl LU p ItiphlUU [l ll'l\2 hfllflll IJ fit — 

/11 nihil/ if , ü' ftu^ht. ^ ui p if l/iuh £ u fi p 11, if m'li ffin/if m ~ 

i/pf^nuftu Shiunu ^pjtn-n pffujt ytupi^h [ nptuuiut_np 

*tt 'uutnriL*u hrjputfph pt-p nutpjnf, , ii[u • ifuilii \,h put\ 11 um 111 pl, f ft il'££ uttuui , 11 ftufl^ u ifji funkln— 
ff nt'liii t jtf f. in tl' fi'lt jit f.mj ^,'liin fi f. 11 if ji A uiii" iiul, f Uli ll U UI 
jt pltul[Uinnt-p^lL% : ff p h L. iii *juni mm p 111 fi ü muiuufiii p- 
-» 11 pi[ h iu £ t[ uij p tun un u iu h t_ u -* m i m m m u f. m / u npcVu 
iu fi if ff mii p ffiiiiniu p t\ p . f iXl.n'li jn f,,if tf ftQun ptitii — 
prh iiiuli mh pmff u jt p nJ ttiiitn^ tiunttiu putt tf fiti'h tuuu 
hi^ [lUfu ft uk\p fi'h in uihl, ui if'h qfitfg^p: f'm'b/fli 

t[ltl-uuip (£/'?) ht[pop utiput £p o p fiu tu l- n It nullit — 

II pll *flU (f h t.tltU Ulli U ftU t '/"/' ^*- "l 11 I UI f If I, p tu — 

*l"ju ft^fttiuun ifufipuiifht.uif uifipftiif.u h Uiu'ltmufiu /. s 
iii'ltiff, iu f fi I. fi / p jfii-p uhihuihuiLt m'li n 1 ui u , fi 1/ in tu p— 
<r 111 u It 111 iu in tu nii ti'h S u 1 fit, in f ft iP^9 •>'//#! ui q tu in pu— 

inittuh m if'h h L. If tu pt, L.11 11 f ut pf. ff uiil ui if'h h i_ ,-fi-^hf, l 
itif ifl, iitff'h L L. ifiuii'l.'hmf'h f'liuilf ji * 11 if 111 1 mit Ii'li : U*~ 

juij\)itf-uiu ttfiu mm-, t f p unqiu puui q ftuin L.iub'nj hm— 
uuiiifui ry*s ffii IPuilfh UUlUlCJLIig jttuntuo ti' uimuh f , iiLp 
t y p pl mif inifi/i ft ii ji ♦ jumh 11 uu niiLDu tiUJ pqhtu t linq — 
Uuifrn ui fi I, 1 I, f ji ij : *fitu*üqfr '"/'/ u n Ja p n l. ff h l.% ^p 
^ 11 ti 11 ii n if p 11 m * p /// if uij n 1 fl f. u in iu il' ji 1 n If m ftu I, m / 
•f f. p m Uli. u n 1 * ui *pimp-> utq s muh / h l. thafumu in ft 

hufiiu quill n ji mnutohi ; (j l. mtu uif f ppphi qttttpn — 
•f in ii ji ui ■ . • np Li. ff tu fit utu <& h m i qtrpujiuhihu qfi 
q il in 1 mh a t-fff L-h Z uii ui u tnutuh utt q n muh l. tituujqh tu iu 
iffttitl uf m p 11 t'h uilf h in f i/imnt\- h ti m , npnL.ll ->iit/m — 
Ithiitf • • • u ftl.mif uiil, fiu q_ uil-lttu III f* h Llt •> nt 1 in ui Uf 

h'L. qifiupiiu i, Ifi, n i, tf t 11 f : 

1 • ß*'i • 166w : «S^ip hiuLumuij Junuuui- 
i[iulini-p-0uiu ■^iiij in 11 iiim'iil, ui ,/ I, h I. ij I. ijnj ( 11 11 hm 1 

li libjiuput^ uinnhui •£ ihiiaoir^ Lu/p-nLiihlin— 

11 fi'li ^ ,u J"!f r [i P il-n [i h u fi • n ful/tLnnj u I, ji inui m— 
in In. ifikuiiJi'fr b'li i'lnii hm / fJmii uiLn /i/i^i Z,nn-nuni, 
If utunL^if, , Hilf au f, ü' bith "I ti in o n in n nun n n h • 
in ntru/U h i im n I, i I, i n hu £ n // (J mil ,il I, um lim i 
il' inj 11m inuii mn •/ ll ifl ll b U 1-11 IJ , \"ihlLU///o n ^amh — 
Ltr/nif li uii'liu lj 11 *tl in tl n Irniiliu h 0ü urliuililtu 
fldr) : (U 'ff"lt 1 l') X ftn/'l.fit.j, if-n Ltfu ut\pk\ujj fiiffj 
tuoiibinil fi in/, ihn f u n •* L J" uiu n lZ, fiti b l. iuu— 
in ii i it, t) in ii I, ii li il uiua/i'h fiu ii mii ii tl h 1111/ SM/* ui — 
mry» : 

2' ß"tl • 17J.«" : «ß'ni-njf uiniu^Ji'l, f.lmifiii- 
t nfi/in ^nn.nif inj Ulflfiußni_l7[jl ""' unnuitiuiu 
lim Pmihbnuu ^,minii &bn T>n hirn n flu : (J ui— 
Iiiilci h~n imiuu/ituiiL.uii- in ,i nnij hm lim/ I, i auinan 
il h , m il i/ iiii m ii ii , fiuaumliuii Z/7/t#7U nu Hnuuh — 
linu bi_ rnliumnuli IJ.U in n f_<V nj li'hnnj -, im m mm — 
pffil P uinu/un tr tun. tlrn ii4Iil. uniib'u uiuiinnL.ui— 
Itiuu /<L ii ji /• m ii m'li 1/m f<l n • i/ ji hu ii ), t^uij'nn O b li 
T>tiliutlt,bu niiyiiju ufiiinj umiuoLii'n : ™u/iiut b, 
unl h'lih ij ii i li nn fr aLn.it in u m n liii (tjiii nu ilh/i/i— 
uinL-f<rbuiu iiriipmnnu un_L iiLui i hu /'lim / Ulli— 
phnft ,/ /• ii if uihl/ in 1/ tu niLiu iiih-B fnluu'fr : 

3 • fi'li ' 1.75m : «tfiuuiuinfiiuilifi iimui^lin 
Pirfrniil fHuirfuiLnii/iu i^niinifnu (J uiuni_b ifi 
H-phiu L ÖU- Tjbpul7u|l 1/m l'l ii i i/ fi 1/ mi h'li ^mjna : 
ll.tim in niu mti/iim l/h m / { "fi n li u in n u mui u in 1/ hui I ) , 102 imer »iihHiui .iiuii.-im;'!, mm-ii/MMin- zsr- u- wo* «i> ///■/»'////////«/, A /' put'hmh [i'ti , /«/ o// iiiitmm[iiuii 
iinipp ft/iiii/iiiiiifiji, I, p//'ltmt ttpji'h jLp///i[t '"— 
'hm m'li ml/ /ih Li in [<f im ml/ in tp : /'/'/' u/mm mm— //Ulli s, /null' m'li [i tili Ulli •>!!! II III il I. II II ii in ■> iiii — 4< #Vf. 17!)/'= «Uiuhil'iulif hiuiuiuinj 2,'»- 

imiimmuL ititi/ L 1/ 1, t/ 1, i/ 1 nj 1//1L1111 ||lj |1 ll|l II17 /' 
il/ipit/'h // in jil u 1 ij ji 1/ 11 11 / ttyiljng ji [nuj/ /inj 11111— 
will in!) 111 11 1, n [Jim/ 1111 11 p['u Z,nn ml' nij l'il in — 
um { 1/1 : ß* 1,111 1,111 Lt. im/ jnu in m [J fi 1 )i il'inmi/ Li 

/■uili/i II * """,) l^"Jl^> '• 

5 • /<**#/ • ISO«: «ß'ni\\>P um 111$ [in [Jim/ tu— 
1 tiphli 4"" nil'nif U'lUUlll.bjJl imi ml,p l,L/iul,u 
1/ 111 [Jn 1 1/ /1 1/ 11 11 Z'"J"!J Jiui/iui/11 [itut/pttj il'fitii— 
piu'hnt [Jhtu L n/jiii 1 fuuh*{ii l"'ij 11 mi/iliuij i lf 111— 
'hm Li 'ßphiiinnuh ll.miim !. > ni siULiumm/ipil ■ • ■ 
[J auf in 1 11 p 11 1 /il I, inli 11 il'hpmif [1 '/""/ ifunl'iuuju— 
l/uii/ ttuAfnl ißiuL» : 

() . ß'i/ . 100/*: «.4)mutufufuui)i[r ff]\}ffnj 
il'Lbji /,!. „,/,„, u/i/i), ^mtnJ'nij M|lR IfuiiGni \l\\, ' 
1/ 11 L111/ uppnjlt bbjlU't7ll|l l/m pm 1/ [il/nu[t ^,injnij 
iliuii'l, .i ••/' 111 /1 lim i/ 111 1 ui'li u 1 j<l 1. 111I1 -, 111 1 111 m nj 

«,#«/ "i II Ullll'll I. III / 1/ I. 1/ I, 1/ I. ij 1 11/ „/null' m'li Iiujiuiu— 

Ij 111 / 11 I IJ I. 111 II aL/IIII Uli '/■ /' Il 11 Ul II 11 111 ilj II 111 1/ I. in 1 

in ji ./""/ „uii ilii 1111 1. n 1 11 n » : 

7- ß*i/ • 1014/1 : «ß*nLq^p l//,l//>'ii mln/juif 

• 1/ in in in 11 In 111I1 Ii 1/ m paLm / h Pmt/uiLnpk\u ±,nnn— 

.)■„,/ 4jm iruidnü^li SR- "bbp.utu|i l/mp.[, 

S,uijuij 111 1/ 1111 j u "littju hiui/pnj il h in jiui'li 11 1 [il 1, ui'li 

L n Ii in/, ml. < pLii n 11 in 11 uiii 11 L li L 11 L "i-iij p «S 5 /' 

il'hp ii li 11 u 1 11 7' /■ ji 11 in 11 11 • II uiunLt^/ li r p [1 11 m n u 
Ihnuinumit •> ui vum <ui 111 u h w 1 [J 1111/ m 1 11 /1 , <\ [1 /1 m'li in— 
}rhh . . . l/iti li jf^u in 11 in /.l, in / n[i 11 l<T 111 irurLti 11 n l— 
fULuiuu litfnj» : 

8' ß*'L" 195/*: <(.*!* /[u m l/m p 11 huif I"^"ll'l'i° 
mn. li ^iilliiü ml imi in 1,1, 111 j li 1:1 111 1/ in 1 11 /1 / 7/ , t/h 
li 1/ u 1 1) in /1 1, / 1/ ti 1/ 11 1[ 111 ^111 /uii 11'liin fi I. 11 11 L'li , '/"/' 
miKruilrli h lilrii tiLJi'k 1 uiuliu il lim /•wun 1 l<rL utli • 
(tifiii/Lii^n i/iu imi/'ir if fr 11b n l,A? 11 l\i n*p 11 li um n 11 
i/pLinfi^u» : 

9- ß-i> 196«/: «ß"ni-> L P Su. ITlifuijb.^ 

'\ tu 111 /• Jim /1 /,[, •/ . "fniunj iiuiljii ui/uii luurLnm 
tun. um /!/• ~. in/ 11 in njl, ui'li (jblllllril . "1 111 in n lui^- 

lllUUX LrL Ulllllf II II II I, Ij I, jllj II jl /• III lt)l I. III j IjUlU ll'll 

null, 'hin jn „111 1 111 11 111 ui'li 1, 111 1 1/ ,S/*M/fil# 1,1, /i 11 / 11 li ■ 
'//»,/**«/£/ nrfnfTifnL^rJfiUiiffiJr U,u in n i-if nj in/i/>l,iij 
/• 7«/"/' (juii ^it ml' in 1 Ll in hl. n I. jiiii 1/in'li 

• ij uin, ji Jim /i /, , n/m in in 111 I/iii'i, hu Ulli II rt 11 h jil, nli uri 
,f ( "2."l"t f luJ, pÄ/i ui p n /t»|/5i» : 

10- r'*// • 107"* : <(^iuuiuiuluiuuji R-uinuJLii— 

/miljiu'ii ij/inju Sbuin.fi. tibqiutuh i/»////««// uth— 

i/iiiiI . Hu um 1 111!) 11111/ 11 ml/1, in / pin na n u~i_ im 1/ hl 11 1/ 
fiL\f>liuilfm/fih i^nn.nifnti h li 11 m}f hu 11 • UI 111 1/ tu 1 11 — 
f'/'^i HftiL \T'uArnLl t /^i ju'lsi/uij illi-.ni L \,Ln— 
"/'"' ' • * "/'V/'"/'7 jb'" uiuuinLmb-tfnt^'ii ifm— 
imuuijn 1/ /in, 1 ,1 /, ,1 1 l<l I, ,,,'t, nun fin/jlnjint» : 11- ß>i ■ 198«/: «ß-mi/jJ Sbumli "bbnub/u 

I/iiiIJ nif fil/ 1111 fi imi St"|l wb.TUl)t7| "1 111 111 /1 [1111 /11/ 
I • 'liiluni • Uni /: /• Li ji'luj , uili /i ui l/iiih l/niUlni — 
y///// L 1/ I, 11 1, 11 1 nj [J mit Uli 11 [Hill/ m'li jiui ijin jijih 

'/ • '7/'/«/» 11/111111/1 Jim /'./>/' S/,/1 IJ [i^mjl^/ll m/9 
jli'lil.j h '/• // li Ultimi , // // nt 111 11 111 l y . . . I , I, ji 11 ji 11 / . . : 
P 1I11 /nj liil'ui 11111 111 [JL m'li /itiinl, m'liii ji'hl/111 /in j, 
1/1/1,1/ l/m[J [i'h» : 

ft'tj • 121 Hl'"« li/' 7/""/' o^ui /,•> in /i "j ^ui'tijifi 
<i miiiil 11 11 1 ifm 11I, , 11 1 Li niiiii/i */#*/*>/#• ^ • • . li luiji, 

Hill' .1 1. /. tu 1/1 11 jn li< 11 1, II Hllll. j I, •> /'// 1111111/ L ml, . Ulli — 

uauMuu \)i/ 11 1, 111 11 11 li y 11 f. 11 /1 1. 11 1, 1*11111111 in li ', fi y im— 
1 111 11 Ajiuit \iii /. 111 hf 1 11 I *, // frtn 111 1/ 111 Ii /in , „iiijiiii 

lll'ß-»: 

12- ß-.f • 200/.: «ßi, L i/fl ^njicjiinji l/mß,,- 

ijjiljuiiji 2,"ijnii , 11 n i/l/hL SLujrLn l,L/iu^u[i 
/in \u ji 1/ I. in ij ij 111 [J 11 ii'/, mit juii j: I. ilj ui > 111 [1 111 1/ 111 — 
1 u/i'li „n 11 11 il n ij U 111 Im l[i j • h ji li n 111 1, 11 in ji li in 1/ 
UM 11 m 11 1 uili in tt ^ n m n nmj [1 n. „tili li J'n 11 Qu lfm— 
unt-L^/h • • • nijfnj'li mumoLtlo : +,nuu am n [t 
i/nn m n 1/ T*/t[iumtiu m umtiLmitm uh/inL— 

P/tJ,,/ ..■»: ^ü'il'm . ß*. 88 9» • 1 : 

18- ß"'f • 202"*: «ß % nLi/P pm/tLu/miin 

[J 'in 1/ ui 1 11 ji h'ii 2,nn.mt n u ChIu1UI11-171 [1 i/n <n 

i/ ji Lim/ u j in in um [u m'li [1 TMl[l(JIl]l|l l/m ff nif h l/n u [1 
2,111 /'"/ ■ IJniliniL^/ T^nhumnuL IXumnLitnj 4m— 
1 in 11. 111 ji li il pmumLii/i b~ [1 n m'li tu b~ [tu ( inumnLm— 
t) 111 in 11 in Ij I, in j nt 11 i.iii ! lim 11 nii lji_ pmnA/i u n tut 
<'i/ 11 11 m u 11 , [iltDuml/m/ „mimliin '/ n tili hu n u mit 
h/t hi/n n hu nj m m 11 1 m h ml, Ij 111 [J n u [i Ij u u ^,mjun 
'[' [> h" L PbmiF n Li »lr«//-»ov> nnuhWi /• m /i I, /i m /i 11 1 — 
phmuu ""9 iL n • 3,uirLuiohm 1 t/finu ahn pui— 
1/ m 1 n /1 11 1 [J li 1 h 11 lnl' ji'li IJ I. ji ij m 1 . . . : 

14. ß- . 201/*: «frnt-t/P u/mm/i[im[ij>[iu 
4- "|ll|ll|l intL Ij m [J 11 1 ij li h 11 u'h „inj 11 11 y*/ihuti/t 
~, tuil' iinxni/'h 11 1 IJ I, imi' /• mifLliin/Ji J^ni/ ml nfii ; II ji — 
uinji\[ 111/ 11 /ul' 111 [J l, niil' /,'h iLumitL.h'nj mnnhut- 
V* "lo/iih ljn/t „li tiu in/ li 1 m 1 1, ij I, ji 111 Ij m'li 

u/mm n [im na O kmiL U »*/'/"/"/'/' utiLna llh/iL t/h— 
/nj uj mm 11 1 m h ml, Ij m IJ 11 ij li h n 11 li m 1) l.'h 111 j)i 

Z/iUMjng tn-fiui/ii /[ilth/ [1 & l. p : P S£p u/iphuhm/ 
[1 tJ l\liv 1/ m IJ 11 1 1/ li 1/ 11 11 u/ m m 11 1 m 1/ u'li upmuti an 
u 11 Lp p //» : 

frif '2<H\f : fr-l/ff/iu '/i/'V'/' k U 'J L 11/ [1 u l/n u/11 u- 
uL/lllL 11 1111, /im'/ /1 11 1 P /n'li ji Ij. o- «//" flj>ulj£ j 111/11/1— 
ii ',, 1 p L ui if /•!, Hu in 11 1 if „j uinf.hu/. '/ . *?o/«/A % \nn 
„n nil'utj y 'l(u [U/1111 iinn/iifnt \?l, nnf/in U,uunii-it 111 

u/m in /ihm /11/ 111 11 ,,, ,1 1 m!. iii/'liii/'h /.-i, >j ui j>ji)t lluin/tii — 
•/*"(/* UIILlllUlll II. ji /il, ii/ . if 111/ 1, 111 ,.,,1 11 111 i.lt'li '/ /, 11 11, /, ,, 1 
I ui,/ tu/t/hitl 1/ 1 n if II in A ih ui'ti'h ,, 11 , IT I. 11: ji 111 ti/ 11 / h 111 11 

lL.il in 1/ jl, nj ß" h 11 q.it /, 11 u» Liii ItLU : 

l.V l^i/ • 207<«: «ß*m-j/P O^njiqnpiili l/m- 

[J 11 1/ [1 1/ mi [1 „mjiin .1 mi'li ui Ij ij i, 1 IJ I, in il' j. /tun — nuiibin,, nnh8UM aub- ai-n-ws- irso-n.- whw- i> ^tn/ui, 623 103 ^,munup .1 11 11 11 il 11 1 fyujng : "\ m ui tu u lu mit h ftt ui— 
tf.munph"u Z,nn.niFng U munu^fp . jnpirmu hu 
11 1 11 11 111 1I1 um ifuiuuilinuprjiuu S m um in nj fluni 

hiurtiinj in 11 ihiij li'h a mjn m li 1/ u 1 II I. m il f h u ahn.— 
um 11 n 11 ij uij'huuifu ^uijm ummuh mjg hui hu h n— 
ti/ntiiiiij : f) hu n uu hu ifopmghmf hl- "Unduiu uiuur— 
hl, 1111 mpauifhg m/ijiuif hmpnif hu pmpap J' fi £itt 
"ii n 11 in 11 11 hu Ji'li n'li in li in I II hui 111 1 n 11 Z,nn.nu 1111 
\f munupf lf n ifii Irü n 11 • S»pp(|np|lnu unuuauui itiu— 
null 'fiphumnuh hu lin/isL unufiu h tu ff n ifh— 
I11111 ^uijiiu hu 11 n pu\tu fthau unupp trnnnuu : 
Qiihfi s 11 unf uiuh ahn b~muh,uij^ : 

16 • ß*>i • 207«« : «frnuifP '^ppq.nppup Ifw- 

jil 11 1 11 li Ij 11 11 ji ^.i"/"i/ hu tili 17 S mint u p Zujfw utniu— 
uhuiju J-nnnilnj nphuif h hm firnuifh bb, I, Ij I. ij I, — 
n hu Z, nn -nifnii hu in 1, hu h infus unupp rrnn iiihj , 
*i\mmmu hiu,uli P'iP n J" (1 ['•P'"jk [h uiuiin n jiiii'n— 
J?pil n 11 liuifu Jiuifi iiiiiju in 11 fu h g ui u imtfump't^ fi 
'(' ji h 11 in 11 11 • U [ipuj hu ifhd'li U+uuinuctnj h hhiih g— 
unjiu , n n h 11 in u/u inhhtfhpmg , // fffmu tuuti pm— 
liuiu UtUij 11 ui dui iiuj diu Ij n u ui uArn.hu n uui o ifi u • • • 
rppttlippilU unumum O'mn.mf T*ppuinnup • • • 
l^hhu/fmn iiuuitf uih pimifmrfnuftrhm'u) • • • : 

^utftii* §§ 9*' 1* /-* • nun iffiituuio" £ uuihu tf-n— 
tiliiiuihuili h iifhuhniifn uuiu tjuiulj ji : fynhfrc; mit {li 
F^'uP^ H- ßu vur'v 'tun Ulli uul 'li$ ' 11 11 hu tt^iunhjtn //'— 
%nuuih' hu : 

IT • /""«/ • 216«" : «.ß^nuiitcl il 111 jiij in uih uiuigii 
Zlmjng ^puupuuijpu hnnif urunu ( n 11 p 2,11111 — 
pUlUl hu /« Uuißuih|lfl tun. uim uin uui liiuu lim- 
P n t-ip l[n uu Sh;n T-nhiin nliu • Unupp hu uiu— 
in 11 1 uui ji'li Ij in j ninuni uhn hu mumh uim 11h tu— 
hmg ^iiijiii 11 uiiii'li I. uijij 1*1' /",■"/' Ifm&nuiilihiiu'fr • 
U.J/U ^tififui- /«* • 173' 6 Ul nun hmu ilmniim— 
Ulli in nh ji 11 tu muitiuiih 11 11 : 

18- 9- • ß-1> 218/1 : «Shmnu ^ppCpM 1 ! 1 
ui mm uiu fu uili h u ui n tum m h ui 111 uli ^.tiifini ihuun— 
mmifi^i li 11 n il" ufuti : Qil in Ijuiij fi h 111 j pui'liu jtiifiu— 
111 11 11 in iju li 11 ji ij uinmuu 11 iijiu 11 111 1 11 jim u nmuh fili — 
Phpgm^y : ( ZSJm . ph . 473 • 6 • p) : 

19 • ß'if • 225/1 : «ß^nunff uin. *ß nhumn uuitfon 
fcut uo 'l} t 'fkn huDuuihmfiiuphuliFn ijhunu P 
li 11 1 111 11 in \1bpUi7ili7 ,n n h S lUfiun'lt unpni hl/h — 
tfhgunju njui 'uin'ti I. inj ■ "\ tum jim 11 ui fhpnun mui / 
iifmmm u fumuli -, I, u 11 1 /</ 1. mil f . . . fupmui infjutj 
ifhtf tf ffumun n miumohfiigu 'Ihuipnu hu il I, /• h yunn^,uigu U^umnuh-nj'fr 20-ß*f 233/* : 3)OiniUJ ufiuinpfimpifp um 

..{iiijiui 11 li tu Ijiu jrl n 1 ij li h 11 11 Z,,mjnu il l.b 11111 ( ilmuu 
li jiljin il li in 1 11 ji I. in j punuffhmug , tfhmu^aumun— 
jitiuf&huii unfnj Shiim'li "hf'ij ö punuu h T*pfiu— 
innufi hu ijiuu'li .\ 11/'/» 1:111m hin -. 11 1 U I. uih <rn— 
i/iiifni unupp smpifu n p h T* ui ifl/h runjj . Xyuiuhp— 
<rm\ pm>htf uipuAiu jniiumufuimpu •>" <mhmun p 
hu /■ u ij 111 iji Ulf j I, in 1 1111I' l.'li mi'l, ij ui'li 111 ij in':, ihm 11 ui — ui 11 n u[J h m ii' p infnijhg pmnam fliiu u h p o£/' 
Qmnmph\uij juin mnh flu huiuif. J-ujif mukm f juiu— 
m ji ii uih li puiftap hup ctuifpuiunfu liujfuuiu ui^nu— 
I1II11I1 ifühö'p hui m nh j n f'li /w" m ftr h, n u h • hu niu— 
ii t^lihpYmuhp uppnfu j'ppifnpp fiuhmfhmf um— 
urtin. unupp 1/ hpmtf hmnif hu opt^uunuuniu (/,— 
ji m jim ml, Ulli 111 ■> litm ji ~, hu 11 I. jim uih 11 11 1 - ^puup — 
11 m Ij 111h mnliliij hu -% ml 111 ui tijhm mnjimumifkuin 

liu 11 III II II fl llho J'lll -• lll'lllll /UI tlf h Hl H 1 II I. lll'lllj ll li — 

ji nui mil 111I1I, tu j 1 in n in h ,, uih hu ijiu ttjlll n'li itj'li ifSrn— 
m n 1 u n 1 Uli 11 ji 11 in 11 !i p ,1'hij uin. ji I, ji I, 1 11 il 11 jim — 
pnupThub tfh im Uli' tu jiilli nuu ß^hummm phug pu 
m h um fiiit'lt : iliutii m finhuf li 11 Ijii lljn 11 ^jnuuinuili— 
n li'ltti 1 lifo j 11 Ji unp ZfH-nifui I niffnuuL, nu p p.nu— 
IJ-pubu im : U l.a tu nj l t 11 tf n4nuffhuu ilhpmnm— 
i.l, ij li (Xu m n u& n 1 , 11 p m pihmup h 11k; p ab p 
u p pnu&kul^iu • • •» : 

ß"'j- 'l'.iitu ■■ ß~tjf?f'u « # '4'£ lf^ßiiaunji> d,ljt. '"/"/ 
ti' b u ^, I, min iirjin I, in 1 unin Ltiin ifuiliii lPoujiI j' 11 [tu 11 tu nuu L — 

IIU1JI II f/ • hl II IJ* • "/'"/"//' '"ll ll thut 11 h IIUllJlll jllh I Ulli 

utit'tiiu (J tu s ui h tu ( ij luiiutfli uhuuuittnju tun T* /' nu- 
llt n u 11 11 1 11 111 n I' 11 111 1 tr-itnnuli T» 111 n ll h n tili ji y 11111111 il 
1111PI1 lliuinuinhitlliu llllt-nn ^tiittn iuu iiojini/ji hl jini/o 

f ll.11 111 111 1 mit 11 111 1 um ll h ml, 11 iu 1 liii~> 11 1 hl ji 1 'ti'li Utfv 11— 

nitih II, 1 n'h 11 l, ui'li ii'ii ;> ml 11 1, 1I1 11 1 hu +.iuij> il ttiutii— 

II hin 111 h 4huhtt 'ty ui 11 11 fi 1/ n< 11a nh 11 hu hu in ui n uj uih — 
ittuu u tu 1 h <f uiiuillt. i/iiiu'/i iiii'Ii u 11 li li ni h^inu 

III in tu £ Ulli. il 11 11 u il uili h Z.I1IIJ* ■> 111 1 111 u ml, iu 1 - nullit 
-* ui h ui 11 m li 1, 1 1,1 li iu tftiiuu trntlnuntu j tut li * 
ihtilli "'ll Ulli hllh oh UIU IUI 11 n lll ty hü titrnti nthi 
tf'huihi h fh niinith Q*ffjiui , n n jhuhu ujtfhuuiju 
iuiI'dQ^ hl. '/• , fl, tili ui mil m i/'/i u 111 11 h Ituili 11 u h hiujuhjt 

il'fintht tllß'. muh ,'/ u 1 u iu li ui'li 11 u li hl. il/ilifhl- t/2i' 

UttJlt I, I, li il / U l< ll ul 1,1 11 I ll ll ll 11 II l:'ll , litt ff! ' III lll ll lll ll lll If'll 

L. n hl. ntiiuin ffniititl h ptl liu . • • » : lf,tl' flu u9 hfiiLtip-fi 
•Zun)' um tun ufiiluitl 'nuff-fitli il'frn £ ^ inj I, li l, if l, 1/ 1 nj 

•I u u 11 llh l. fi 11 1 hu Ulunlin 111 fi u lit 'liii'ü/i fi n l'tt ; ^hiiP/tll 
il 111 11 1, ji 11 lim flu Ulllfh muihiuu hu unhlh^ iimlfui f'h 

"I ," mit 1, 1 /,l 7, ui ,1 f ^huunuuih'i /' fQnitjl&u 241'"* 
■ ■ 1,'f li 11 1 nu 11 1. fü h uu nubhiiu/y tili 1 il' li l, ijtnj'/i fl.jil.il, — 
fnju hu tutuh fih 1 u uhf ^^ luouohnnuu huhltiu £ fr tj • 
247'"' ^"bufthu um ^Innufinu mm .1 [1 If - fhuhfuij hfii£ 
(7 /' fi inj h 11 h tili hnnhini hnifi4huiuu Jluitiltno-hl ijy^nhu— 

•uui, ■ ■ /' Ui 1 111 Ij ui'li .111111 hu I, ,11 lll, 1 Uli JUltlUlVf'h — 

ll ll I l'l ll l'll'llt, I, IflttU hlf h llh Ulli ll UIU ^lUlflhfll) • 

mjuuflyU frlf 249"' : «UntllHuGllIlllU l.iif/'iu- 

li u tif 11 11 li l!u I, du ui'li 11 fi 111 ij 1 11 11 unu U>if % i£ u u,u n- p '/nu — 
u mit u j'i'li 11 1 tu,, j 11 Uj -. uu j' 111 uj li Ulli t uuji linhllltl tuutlttv 

/••ul, U u u 1 il 111 ji l. 1 ,1 11 U 11 il uili 1/ h h jim ( /);>> '• r^if- 
249«" «IWppnulim't 1 hnff'iu/fnufiiuf'i ff fl if 11 1/ mil 11 1 {1 

,11, If'li 111 phul,u A m 1 in ui 11 if-» : ß'ij- 429/': «llliLpilli 
ll.i/ I. nu luliu j, 11 1 um (J nh hiulinu^ : ^.Ifjnfihu um ff n— 

-> Ulli U.ll lll ll U j,ll I -, lllj jl lll Uj l, Ulli y ß'if» 241'"' ^f'J 

«0<AiA jv 11 1 111 h mit n 1 ja h tu 11 11 uuijng um m j>l, m ij <|>nin 
'/ 11 u uiuiii uli 11 1 iu •> j 11 ui s 1111 n ui tif h uiu (TlJuillUlU Itjthliiii 
• <i ji fl. 11/ li 11 Ij u uj 11 u fi UUIIU tun. t\"i .j'in ji I' 111 ^uijiitj llh— 


HM ini.nr HiiMm'i £U8bPb% uiJinj.M-riJ.H- :sr u. M-i-rf- m- liinii li '" /•/ h i n h If 11 h ijinii'li •> in t iiini 11/ iljuiifutiuiil — 
LI I. m'li \ l; i l),ni Jim fl Jim Z"'J" U If III jl n i 1/ ji If II u UI fl III fl 

i/niimf li oji Ji 'ii lj in t lud buijtuLauMnuuia nuravuig Li 

If fui'liin I n II in 1/ lulitllVjl ||.^HIIIII| Z'"./ " 'J " "/ '" /' '" "/ '' "' /'" ' 
imi'lufji ui'lui 'luitlil f fi ji /• m'li m If ji III II in in III II iil III 1111 im f 
jii/iiujli y '/ " /' if II 1 il in /iL III / { II iliiiii'li *> jl 1 II jl II III 1/ lll'll 
If li Uli iii'liif iiitifii nullit' fi m jl L iittl'fi l)lltl(i) ■ llllllf l t fl Li 
1 1 Hl (l I IJ II WUtinh. lim fiLiiu Hill tl'lih hl -C n * in L li in / ijiji — 
i jiti iiijiuu t l'u/'li /' il tiifiuj ji'li jtitittl. null t/fiuiuii i/tu/itii — 
u jl If l / i #/#NI//// l'l'hl'"J L iif jill If II nf II tlu : ^ill i III null li f jl 
it'ji ll,n Ulli I lll\ , C"J//' in il' l.ultl If III f ^ ifltill' L'llllt jnnlltil , 
iii'liLn , lll'll ii li Ii ii fin , /. / muil in il ui'liiit If • • •»: 

21 • /<*"'/ • 255p = ■■ ''/<»»»»/ »/"'«'///# [<f\u [<f njii 
Jiupqjuu/burhh M*pliqnji|i % Sni-Uil;njirjuijU l/n- 

•I.i/I.iii/ fi il'jiijfiiuiluihuh- «,""/ p.uitn • ij/iliiii/ li 
S i li ''/'/"/"/' IjuifJrn i/fi/fiiul] ^.in/111/ jhi/pofi— 
iiiii in/ l/ui j<l in ii ji 1/ ii uiiii/'h T^ll Inj ll pjl ll jl I, u [,h p— 

II ^ II II • II jl fll/lJll/lSlll ll 111 Ij UI tili lllll l IJ li Ulli /• 

Sil in/ m'li ii i iii'li li : (ß.lltitlj \,l. Htm in ii i in li m'li illlllh — 
hm/h il' tu n nihil uui ii Lim/ tili /mm m ii m ii i in— 

h Illlllh h 111 hl UI lllll Ulli 111/ :) m m in 1/ m ji m ii u I Iil I, tu II : 

21 • ß'ij • 204y : «.ß'iiuijJJ unuuiquru uipjih — 

ii/ I. ii 1/ ii uj ii ii ji ii i, ji 1/ ji ii/ ju) m ii mii u/'/i nii — 

JuUufillL iiiii I. fi m'li I. /ji ljiu[J nijjilj 1111)1 ^lujnu ßlU— 
f lUJljllUJ • ij iu n'li inohfi Xf'li'u i/ I, m'li hu ßuijinhnu— 
jl li m'li 7* p li u in ii u li (hiiinnL&iit ilhpiii : (huinnuur— 
hiiiipu iniiuinhiu ili l/iiiiiiit li uc;p hu ji tliiip'tli 
Sli in n'li l.i [i ij in ii m mii m'li ili'h Jim 9ui / 1, p I, in /» : 

'U'/'?!'* P'f 268/" '/'".!■ «/' Pijn.lflllnjui 

Ili)' I' • ja in int il mlil. nun um li i ii i 'h in li m'li l t 'li li il' I. ii ii ji Al.ii'h 'hu i iiiii in ii in tun im ii ii in u ii ui'li ji '|ji |i "J n |i [i 1. 1 
|'lil|iu]|i ji /iuiij iu /.ji'h lf ri *li i/ 1. in / Ijjiu, u ui tn in fi n i - 

jii.uiii'/i *ii|il||ii1>o]i ui] /.( \\'\if uijlr||i fiu ^ni'ii uijjii/ , 

tiiiittt S ^ /' fl ji u ii i ii ii i/ n fi il 'I. ii i/ ji Li if fi ii ij ji uiifiiii s 
fju iiiii il t/ tu iu ml. ui'li'li • ititl^liyp: 23* i^'i • 268/* * «liimjipji i, ui jin // ii ii/u H ji 

'In ii in nihil hm inii/iil, '/ "/ fiiiniuii u u m'li im/ m'li u i — 
jil/.ni'l, /i'lini IJ I, m'li hi um uihtihmi ii [i in jj l.uih \ // p 
ij iu ii in ui fi ji'ii liil'iu n m n iprhuihiju ij ui p<rh i/mh il h — 
<i uui' ml, ui / hiujuii \iu i/ in i/ ii phiiL.p7buJu hu tu— 
u mii Ah ui t ii iiiii Iil I, iii'li iiiuni ijiupiuii >iupuiif ph — 

*l Ji it,jn, [<f jn'h'hi, j, /ff, fifiinffh. ff'i* 269/*' 

■///»"//,// /* !//»////«>/ f*iuu|i||iliu tylruMunnt. ^tuu^iut^in— 

If l. ij n ij I. Hj fi ii If ii iij n ii h ( n II Ulli fiu ij .ii f in ij fi n'li In II 

'/ h ii in ii ui ii ii n f'l ii i ij fl ii h nn- "2 i 1 "' • ^ »S /* " */ » ' j* /* ' 

<[ r 1 [* ["> tj II Jl ii in [ifih fi *» in ftu {jjii.uuiititn h uj fi ii Ij ii - 

iif ii u'h • II fl )/ ♦ lllllt^ lUft. fi'h in Ui'h fi fi II 1' Uli /»?/» frll • 

272/'- «///»*Y<i/ Li- fi um (ifuu MJlLpqnU tt^^/»i/*«)>- 

if fi in if fi ii ,f mii ff in h i, ii ui u ii i f. fi if fi ii n if H r i H h' 1 ' ut ~~ 
"4» : Z'fJ*" ■ i""/'/_ Pf' 274/» — 27r>'", 27ö/" j'/'/'"^— 

[ff [ii im il f litt inj fl I. fi iu If iu in in fi h L. flu ij f* p $ uiuumj , 
ftl • 276/^:«^/"^ l ufuiuiffLfi ttfuf^u i,,,i fi f'l, ^Jijl— 
cinphi)u [, fi i u in n f, tin tun tyhuipiiu ptn L n p um i p*W% -. 

U,Jt/ &uti Ulli pf*J* if£ $ (j ui if tu ff 111% fl% f'lll 1 III ff Ulli 

fUMtn lt jl f III Ij fl II i f'l I- Ulli l.'ll hl III f If u I lliS gm Uff,,,,,— 

*f V VV "'"( "/ in i ii ii i uitS uui 

ShölLSaiilL'hrilhH'hb : ..,hj, ■. 624. 

M—lhW = 1011—1019 p.Mx'ua-B' 2(>i : — irbXrnhP-h^' 21-5 X iß: 
— M-l'IIM'>-t'b*ir .i'tuuuliLß bu bula^LÜ, 17 X 5-5 + J.^ |n ]i uit' mii )|u]Hi 12 luiuiin bi ((opuiiiiji: — 'limiT 1 mui]uinuil| l]tu2bujuiui . 

f|.<, .fp ^i.uuniuift: _ iru.'Mj.'UiP-b-u.;? «nj.;wouir 

sniQji: — AU'li1-HU'll.'l.-P-' piiii uil] Ulli [iul, qnpftiu^ni— 
jibdl; f|i\ lfp llbLgul^ ni ijfiunmuufr : — H-PP' Comp- : 
— y.UP'l-m-M'-r-' jm-Gj. : _ hnPU/H'Pf-' Ijrapitpm- 
,,|.p: _ lullPU.'!,-!'.. iihl)ll.K)l)Pll.'i,f.. l.llhUiri.3l).<JUP'V-H. 

VlUP-P v >m(i|i: _ ')-USU.P'r pui.iulnuß 2 to: — d-U- 
iriL'lilUr 1()11 hv 161!)- uib'u ijuipp: — ^PbO* \Tm- 
inul'pui i]ii||i|i: — Su'l.l>' l;pnniuu l t.if : — S1;P' 

<,p|i^p : _ •$t'^,U8Rl^ll.s■pnM'H'^v^- , i*n- 2r)(i», 

260p : — Sli'U^flhP-bhVI^ UjGujU i m pill |, jy\ ugu 

nl,iiunjji|ip 1l7S/.>, l|- <Ilni|iu qpniui* V; bu uiiqm (juijli If unjmf pul ipuigiiLjjiuft h; ht |ip j |inuuiuil|uipuili(ib pp 
ijpiuö : |)lG|i quiliuiquiG qpbp : — Ifbp 2,iunuf uiönjpü 
il'trg ifirnuö V qnigt l!)]()tG v)| b ji j : 

W iu m hiuhit 4* rd^ljlUpiuli ( ll"'//imuiij D,h- 

1/1,111 hl- llUpht ml < h 111 1/ Ulli Ij III II jl'hL 11 I : 

f(^i L . Im -. «fioL^/jurpuih Uil'|irunoini-iup 

FLIP 'l^ Ml lh ,n h inuui^uip) li 'iuijpuiuihinnu— 

ftrhuih S li muh O • o • U uiiiti psip tl ESu/Uui/t hui— 
jtrtuj ph null imYlihm/'h ^uiiiti/ , hu il' inj jim tmiijiii — 
J?/'" / niiiniuhiuhunuuin lunj S • U h hn iiuij n u p 
~> iu/ /im uj I, mji'l, h fttfhu Zf u 'jnii MhQ liu ßnuui— 
Ijmhhh 'ßp/iuinnuh 1478:» [onpuitinjh finuhi— 
ni ui u ui m ji ji I. ji /UnunlJp ij/iiu/ l,U in m ji ji I, fi 

•I (•"•/) : 

U. • lui. ~lp : l]p u/jiiji' «oh n pA fiu hu iiijii/i— 
ii nufVkuitfp in jim ji * ji), hu nihil' iui ji'h JJ,i In in n u— IIU'iMn,. 8flhBU.ii AU8- äbfWf 1 » ■ irS'M'V ITtoM*. h UJHjVi.IJ., 624- Kl.") ■ "J ' n P *Y"'/'7 " L/# '/ 4 lUu hu[UMjU iiuinl* tu t j I, t\ 
inti *luotj £ um u L*lj tuj*u *Unn*»tuu l,i_ tum nn £ ■• •» : 

iL i " jtun.ua vujuuAmu li iilt hu '//'"' tu fr £ Lt. miu 
ii' hL t uttju £ hu ij ii nif : (- ,, ij m'li i, 1,1 1, i t i l<f I, i hu i tun tu— 
Vuit'ujuftij Li. Ij m j> f, i it fi ml, nh li ii i IJ litu'üL ii ffjiii h— 
in ii> ij iiiu tu $ tu ii ii in kf-L tun hl. UMiin rr s L n hu m It /#)/ 
'// h ui uui in il fi Lt. in y ii In fi'/if. n i, i il tu n fiu utL n ß* * 40 : 
liii /• puitii/ /<"/' /' lllrq ft ttt III tj flj>>>{/. in ii 192(5/'*' $[IIU— 
ni Ul nullius ff £ */ * f' ,;t n il in <\ i. m'h (*{huuuui) , n l it Li 
hhuiurh uin.hnt.iuo- £ "{/" QLftuinhnn . ^if'if'iti . uiuii 
I im' nifitif'iu'h £9 (^ : ß*tf_* "2."'* ihundiL itni suiii'itt— 

IIOUIU1U *IUIJItL II ni'li Otll/ll [ if i. ii I, i li \ Olli III II <\ It II II it n 

>f f'iuo- V ^S '/ /'"'^"^ f /' " 1/ pd" /' *l/uL 1111L.U ■> mit' mit o— 
iniuhh *uL nnt J»tit[ ff fiuio- 4 ^utu^^ ii' ntt . ^tt ii £ '"J u 

ll+llltltlDU f in li m ni Ij t, li l t U 1 - £ II II III Ö , llllll It II II It II k\uU 
III • £ Uli III <V , III Uli t.Ulhj» Uff *llUllltU III III II U Ulf II l'U ßlll ■ 

/* tun tu nuiut iuul t ( V*//. * l hiu ihttiunu utul^% \ 

P * ' '/ ' 6 W# : «^""/Jr tttui/i li iluilimii uituiii— 
ii itL.B'lTiJh : frjL in ii in tj I, tu i L^/ ud ibutujbtnjidi?} : 
Z>nu L\tujuujLt^ <ilun niu)f um in li k\ ml im it h l /tonnt- — 
ffhuAi» {ph^tu ß*. 40- /. f}. L . 5p): 

q. . ß'q . 7 p •• «UjJ" I, tfnnitufi.nnnL.P'jriii 
if I. ij I, (i ii ij'li */ /' • "l.ni.nfi nn £ luinhtb nujff'/in^ rill 

K L L rk» : 

T\. • ß*i£> 8«/: «bt- ,ll l ll" i \g 'fit' ' i/n(i^rmun- 
l.nL.pfiLÜ qkif^L-fini.^oy ( ß' . 40» r[ • ) : 

ß"'l- !()/'• //"£/' ( £»• "mlll/f/lll tfjpiuj) • «IJ.JI' ijl 

*l b • fi p& "i i m* ii i [tl [i i i/ i/Li/tiijy»: IL"/" 1 fhiiufii/ih 
J'lt^ ^(i iuipni&utliin [i <?//y/ U^'L ^ l" iiimiiiifi'if 
'l'j f' >/ f> [i " i'ii aopnLfTpt.fi Li tj y " f>b •" ' " i' " i j'f /< i i> h l 
ij tu ji " i l> ii //f)/>> : ß°n . Il2'i'- 4ül/i mjtfil' iiiuii/iLA ^ n n 
in iß o il nuiith uji j'iti'h 111111111 ij I, nh n ii # J/ m'liiii iiifm'li 
It I nt'h >tj ji itmi'h humnijn ll^ii' Il II Ulli III l.lli ß l'^l 1 *^! U» u ' m~ 
upiutjp'u: lunl^lj lnl'iuqnn L l. ni-fpll J'tnoj> ^luuliui- 
///'/' '' '//'"' l' •P " /' 'l'l'sO 7 '''//' " P UflnitÜi Hunt /im— 
iihptii/ £ ttniub- p ilbpuij "ij /• ii i t> l.'lt li ■ • »^: ß*n • ll2' 
/' ' IV i[luuitt-pü lipnhu UlsluilliiAuinuip ijjiml.jiii 
<<f in iifliim'hl. ji ji ( ^iPiPui • fr. 40- j? ) : 

2i ' i 1_ ' Wim : hJ-^liiubtu'u l'niii in jim'li 
ujjpnt-ptrWluiLujh Liunii ntl I, i il' li /i'ii n i /</ 1, nnl' /» . 

/in inii'iii/f/ 1 ,), i/fini/ fauif* «Ujpß jbm lujpjiü» : 

hfi u/£u{i X U,UHni_UUirr f#^# 4u*jkn£b *1^ujn-i[ruit-li 
miil. >. A/. f'ii,fjpi fumii ti'/ih ^ n ii fi lbph<btjjii Uni. 
frit-ufyip Ll. h jiuii'^h fiiiLi/^ ill,p\$, dthtiibg. p 
'/"(//' ' ihptn urkphtSrp £ u/m/^u pmluinjltp iftr— 
itm.pthuj'itn^U puifa iiiiuUit. }L hppLt. iipuili— 

ß--l- 19p. ptLpl, i-. fh, L . 40«,. f' «M» «,«/«/»l. 

'/i^'f^J/ pump «Ul^puiÜfilUlTniTf , ,/^r ^ i})UipUlGfi— 
UJll_2l](i» Jp*uiu-li ^ . «Jlmmili jil. ijiu'h ij I, 1/ I, ji'h ,11 ju II p 
/1 ifbpilMJ iii/f/i'li Ikuiuii, uihin/-»: «/J.» n-ppp l/p ll/iup 
«puipui.'uujS» [null 111/ ■ «V'»/> {ff il- 42/') «'/•'"/»^», 
«#"•»£ (^- 115p- «W««^», «(/»' (^- 16Ö"*) 
«/7<„7/j££» 1,1 11/ 111 ' «y«/iJ» : ^l.pP/,1i jnun'li (• (/?^. 206f) «<?»/'/''/' "/' ^ ^'//' ffuptiiii u /i uijpiru fi 
l/fiuil/li Li 111 111 i'ii Li ji- ■ 11, /ililu,/ Ijin uiiil, . . .» 
l/p ultuij pi,pp: !• ,,,ii im jim'h ji 1 11 1 ,1 ,,,'hij /i'ltl. ji 11 1 ij/1111/ 
i /. jijil.'ilii *npn I/iii/iI'/i) ilLI/hni/if piVliL puif 111 'luiji 
/iitiii L put flu 1 I. j 1. 1 il"hl. ji 1, 1/ yiit/niitjit,'h,j b-utiapuiphn.— 
'hm 1111) ^ i /'f'£ l'^'t '"Li/Lp /iu/i/ii ji /i'ii 111 11 11 ii' /Ai ^, 
utul/S I ' H^ IP i/ff 11 l ui p /Ai ^. nuiiup/i Al.11/1 il'iuuth 
L. ffLp/i I, : ß"n- 20B/' - h u 'J «.f/i'wuiiul/iu/iujijp» 
^i/iuiup pLi/ Stp- • ' "'JI "Jini/ 11111 *ßip tfijiun. l^llßlU]» 

(l/lyU llll'l/ ll /• U/ Hl /l III 11/ , Ulll/Ill} , «/»^ Ll/pillJ/l l/l/llljl — 

il/i/i "»/'J'!! i/pp^i siii'iii i , 11 p i/ffpiuii t/m ij,,,../! 

,1'l.ir /i il' 111 11 111111 ff!, 111, l'/i {-, i uliig 1/ /1111I, hiiiii ,1/1 füll um 
/im ^»: 0,11/111 l/uij l/ui/iil'un/ ppu' «,'i«m i/puiir I, p /1 
juppiiuil/ii pH '"J u tt - uiuiiiu 111 ju ii/i/i'limlj ;lj"i 1, 
l""J'J k" L tupmp 11 p i/puip%: Ijuif^i^ (l/'L /iL im/ 
mump 1/ p ^L, ) l/uij «^ 1/ 111 muh' ^luil/iuij piu l/iu pL,ii ■ 

Ikp /• u 111 II in I; / 1,/ilj /i,,i,i jiij ji . <l)ui ,/puiui' l/,il'uiu/iui,//i . 
1/ 111 ///im 111 Sfi/mfl/l £» : 

ß • 'i'btiopLuijp - 1- ß*q- 207«': ( *//' uiurb— 
up funpiuif-ppp ht. bp ub^up) < S inj iiiil'm / il'nt_in 
■P""IHl' : "\umij Ipulli \uijit P~b fopli Otf-inh "pp— 

lllflfl tflUUI II l-J- II UpTL lUlVu bt. Uli jl /l lll'll iioiiiuu'bh • 

ht. otj-int pjuiffluiipuihph ht. uuijpph ht. 4 AI» Sin— 
i/kpnt € Uy n p p ^ntjjiL.pk'iih iplipli hL 011 int "'— 

ll l.'lllll /'ll II uiil 111 III / ll , 

&"'/_• 210'"- 211'": 'bpuiiub- £ ^iii „j/i h - m'li iii- 
1/ ti i ff p Lull tu. oi/iiLuip ■ «^uiu/n , np oi/iii^ /in l/iluij L 
Li i/ni p fiu&fi Lt. u/ /i u in 1/ u tu /i Ll 1/ 11 f} 11 / . . . » : 

ß"l • 220/< : *luij ffllfff' 'lp 1/ l""J i/puiuiu- Li I//111/ — 

ijiiLuih- ^ min in b- ifp x «s,/i f'uiquipiuin /■•!•// 11, ii//. ,„/, u. 

il' 111/11/ 11 '/• • l/iui/it i Ll "}• . /iu n L ff fi l'Ii j, 111,1 7" • null— 
l'Lpi/ Li ')' ■ il'mi/A/i . ..» : ß"i/- 223"'- <S.1-Lij ifuiuii 
/n 1 h~ iT uAif> ; ß-i/i 223/'- «"^ ///«}/ < 111 !//,!/ mj /1 , ,,/, «I Ifl,,, 

1/ / [ll III 1/ IU LU • Itpp /' ll'lll/ll/it 1/1,11 ij j/iliiiijilli ,,,/,//,, 1, 

iiiLiimliLu j fr I, "i/'li l/niitfu 11 p I/11L i/iiil./i Ij tu ji il' /1 ii 
V Ll iiiiii,/!-^: ^ttu ui/l Ll inj / 1/ //11111 1/ ui iL pnL Ll iil— 
I' l' l null L pul i/jinij funun 1/ /1 / /mj ■ P 1/ • 22G"' ' 
l/'/iiinifn «/> /imufii/ii lT]»|ip lU|lUl( j) l/uin Li. mj/ 

i/iutLp L p pl/uiii uii/ii np *£ t/i'iuii /1 ij/iji/,i, , /im/t/ 

L u upi/iffm/iu 1/11L1I' t/i/mt.L/ih Ll i/ii/iiiiti&iiiuii tu/ — 
llnlfr L mit pu l/.it in it 1 i> 11/ : (Jl jiiiiiiiiV npui/lil //i-Lit 
Ll iiiiiI. il' fl& nptt/lu prhblujp ju,, ji'li iL pfil/itl — 

il'mupii 4...»: ß"'£- 228"'- «W,// "J"L llinl;ijimliuu|i 

lim mump nni 1/ 1110- y 11 p uipui/1/1 /1 tlh/itiit miu um— 
LIILtl I, L OI/UlLlllll f llilj ll m ij (Lu in 11 l u*b~ 111/ : li ll/iiif — 
pnu I/i/i/lii^u Li. fi S 111 ji 11 11 1 n'li Lt. mj/ puiutiiil' pm— 
i/mpit. . .»: ß-n. 230«" {lipl(fiu) : «/> piuufiijii U'l»|l- 
pllipill] : Uji Lu 11 /„/,/./.„ /,„ „inljui, if/t fH ./imii/i 
n/iiimbmiiii 1/ nnin /"/ /' //'^» : ß~'/ • 230/' • «"^«ii/u 

j I. ji /11 tu ij tu 1 11 1 /•/ I. uiil inj 111 111 Ij 111 ji 11 1 /,/ I. Ulli . 11 ji h 9L/1— 
iFiuffl.nl, uuil/i, npl.it tu «ifjllKJ'lI'l 1 *I|I1L"]UUIÜJ|C, 
1/11/1 m/uii/i UtqilLUUl)jlIJ pd|i2l[ü 1» U'iu.i'jnupt'fiü» : 
A**y. 240'«. ^^muu l.juulj im, 'hl, [iil (ii/imm I, : Qm— 

iimf'l, l/lj /l'jllll j /i'h L/IUll/U j/lll.ll' , ju jl, llllll /, jl/ltplU — 

li" L/uiil/ «//«.}/«/.«»: ß-rj ■ 242"'- «//"//'///'" mp— km; ITU6P BllhttlUi £UBt>Pb% aUfMI/MMI.«- ASP- II- *M'IW' *i- l/iu'lil, /••/ ■ ■ ||lllllllll|li null, 1*11, fi h nb /tml/t,'li mtufi- 
l/fn, ,,,,,'1,1,1 /h m/ml, tu-miß.-»: friß- 242p • tU.nl, 
|'lll(| lll|lllllli fJI, m ifummL ßli mju llh ij n/i if i Juni iß iui. 

mu/tu /„/hihi um ,/l.ii,,)h l, ■ •>>: «/• Ptuqmpmtn pJ-*lfw- 

u/l.uit, ifmii'h ')> • in tu ßi L [i in iß P i, ii /tu jmt L fum fi 7/ 4 * 

ißiui I, mju» : fri/_. 246/' • VOouf ßttf ilßmufLutuitju pi, 
I, ii /' iß /' i miß jimii/min fiu'h . tt um m^'li j/i^'"^ iß/.ßtl/iii 
iiii/i/ i/i ii /iii ii i/u/iu» : friß • 252""' «//."""" ••')> i/tl'm/i — 

i/ujii ßi'uui fJ/nii ßi"in/ il'if i •//>!•/■, /•"'/ •»»"/ in P ' l< ui'ii 

1,1 ftutf iiiiiiß'ui /•) I. ui'li , fuiß Ißm fl'l'l l P ü mu Li /i'lii/ 
'it /im jJ L Ulfl) : \f\ii/iii ii'mßttfunj iliut/ mt/li/i /i u i ti/l^ti — 
tu / // ii i fl /. m'li I' i mm ßi m\ u i ff L ///)/ AmtlniJ'mm mlidfiu 
jt"lt< /i'litti fJ l.mu l.i l/l,mnffi litt,/! JF//II///1 Iß/1 Jiw//— 

)/ in 1/ ii i h iß • <i ' «///» t\ tu Iß tu m% /"'j'" ll ,u Pt '"" " ii— 

ii mißlßiim l , ii fi ll' Lh fiLftmu ßftu fi , um iß fl im ßili n L~~ 

Pfi.u i/iu/o>: friß. 263'"- «(liuljiipnu pd2l|uiujbin|i bi 

lpp|ptJllplll]p ii. um iß im ß l; p^ jiißiJ-ulti' il'iu/,!/ u/h tu— 
l,j,,'h'h mnmil.ßUL Li imßitffl ^ llflllflin lllftftin 

"< ii'h i, , i : 

2- ß'/ßl • 255"/: «/Z^"L»"^ ifUft-ng pth yjifi'h'u 

/.iii/i/niiii ,,, I liliuinuifi uLißAtnup^uu £. ^.y— 

Öni_|lf nfi £ m-nfiif uiifjijfir. U»UjIj|Ulj| . . . : 

friß- 25(5/* • Ißunißt ifßi ii ßi h ßi ii 1/ ii I, «7»/»trtii 

u ßi lfi'£ t/il/.i/ &)/ Li. ii /■'/, I, i fl f i '// - . .^ ffL/ili ^ : friß. 

'257 h ni j x i- in,, ,n jnu'i, j,'i, ffiß- 83/ f • i t l u fV Ltßiuh 

iiß miß in ußi ^CV» ißßi/iu: friß. 2o9"' "*/ h ut J unjufiu 
«#■•» "Pf" ußiulßuiußi (Kyift- Pif/Vfr P- L pt) '■ kp- 

liui n'ii tut s& inlä t_iti_p hi.lt hu frn fr h n ii i-ii ituitrtuu— 
tiiuu /• ' iifuiiii inhn n fi ii i /.y // i 7/ : 

3 * ß*'L * 260"' : « l ljuuh ^{iLUshqfa tf jimh- 
^fwjnj ui}iw>niAf /# i ubti f hiuu*U • (/,// m n t u§h u^liml^ 
tfiuü£lju : {JuinrL nn um u/Vfi,/ on*ü -*frtiit*hrfut — 
*lti**j ß* * on tffcfi-usftft : U um nn. nn /* • o//J# ^ftt-tu'u— 
if uihit/j (i*i*i[ Q Am Ofih n/lMtßtn*Uji ujnf[i[i» : If.J" "J L " tittfunjli /'"/"/' oiihitn jiiiiiiuP ith — 
p II MIO- hli h #_ % - m'li tu ff ii i **/.> ^ '"/ '/ "/'/'/"/«// C L— 

in Li iiilifj* s fit-tcfiiij-ii t p h uih ulfiinini'iuri*f t Hu ml hfi 
t/h iiVimAiiuj if fi,,, ff/ fn'hii : HtPfinr^ 'I tl r 4*F_ l'"-"u*ha^— 
htfpni. 11-nhjm mii'l^h fJ'ffiffi '/_('"{/ J*Ut-h filLli' iffi Ifiml ii ii iuiiii ii ii i ff Ji i 'h J ii f'^'i n *-*l tuO- £ h t- "lil* ii i gtuu— 

lllll II ' l''"j /'" *f**'l*lf J>/'" '//'"(/ ^ >i "^ / /' nn *** ho- tili ifui — 

Ullltff I. ii I, ii Ii i h £ . Ij -ii i> ji'li I. fi Uli tlllllllh hh i4hplt f 

ff ii fl I. ii !, ii I. ii ij tith ii t\ 'h I* i in fr AI/ L i, ii fit in [ 

<•• I. ii I. ii it put Hl O s » lil lil ii ji JUIL Lllll 'h f. ti IiiiiiJ Ulli— 
. in ii li'ii in i fi hi Ij in ii mit fi :, fl I. ii'/, f. i fi Lh fi ji f.'h ij ipu i— 
li ii i ff I- in •) r hl . in il in ii ., in ii i fl I, in il i' hl. fu ii, n h in — 

■•if, ii fl ii i fl I. in •> /■ : I ^iftfin. tjjs p p ) ß ui ii ui$ph put — 

Uhiltuhp liutlt yiititi li'p p<f~ ft^lfith pl , itfi filtitfib 
jh*mhijuilt il'fiutju: ^ififin* l* I. ii •" ij fi (• ii uui[up*lt— 

fl in ij j' <f • Ij in ji ml, h I. ji i' i h SffOT« 11- 0i r'* * *10 * * * 

GhZIlSUJiU.'irnhPhh'iif- ß-iß- 25ftw: «/;« 

uiiiiiiii.ii U*Ul( ipu ) f'|llll puiufi iiuiiiiuuii up ftfiffilt ß**l ■ lk"(pl'l 

(/•'/* ■ II tili Uli h II ph I hl. Qll ii l, iu ll ll fl f^ • IUI Ul p Itlh IßlllL. h i. 

in fit h O-hpnt ffhuiu tf uiii' iu u uitf u % 4 l»fi*hpli ,/ fl u i ,/ fl Ij u Ij / f- 
hi tjhphliu '///£/'»: 

r^'/ * 12()0/' : «0U//I.J' ■ • O^'"/'**/"- &Lujti5t hi. uuup— 
ti' in ffh iu il j-'h hu phh \y Uli] 111 T [IUI unguium ttutn iuj ß hu ut it h 
*fi p ftU Ulli 11 ff h L. f lil h /l ll ll ji fl'l, li .11 III II III i upu ll n I, II fi |Jlll_— 
TUlplUp- ttiuut li /*(/• • Ij iu j, ui'h ii h hui pp Ij p ii t_u ujiiI) tT , h 
ii ui.u% um pp ß ui h u p uii % u * h O ^ ij pJ * ij u t fl I. ui'h iu ji ii i I. it- 
iu ii'h u u juS uifS Ij i ii, ifiuu'li , "'// A J I <t° " luttu t-lt hnuih' j>"j' ,j/£ /':/ tl III p li h UI I IUI I Ij 11 p C l'uL.u if L iß tu'l, i ut /, ,1 ui ii £p* li <- 'll'"'! ui i ui Iß I, ßi ui iuLu^lr ii ßi 

n lUljU l. fl IIß UI ßl UI 11/ L n j '"Ij IßUlintUßllß * // l-'h m I n i UJIßlll— 
iß Uli. ißßlhißlt Pi/liii //•'/ Q H-"/t'/'l Q' ul/uuil Li Quuumuu 
l^i in i in ii in I, i/ li I, -, iuj ,, in ii, I. in i, t fl I, iii'h'h tj ii ij -» m'li'li { ll um— 
P ll L nn Ißll u pb ll/niiij Li ji i um tu Vlj ii /, i, ii , [ii L iti'h iiitt nj< 
jlf pul umiß ^iPuij S l> /* ^'/'/"/ "/' ^/'^/' I' ußftu/ßiiu/nufiu ft 
ußuij&mn u t p litAiu unt-ßiß* L li I, u /• ij i n / , \l.n m ,t i itib pun. Lßi— 
läiupl tut.iiLßtu in f um ,/ I, , mtft^u: 'hin /, <\l, m i lunwiLif nÄLtß 
"tuißtg jiif bL htßßiuißif> Ll "P'tftpi "PP ^ '"'"//' "I /'J' fi 
ml. ii /- f p f, i 'h ißßintßu ßiupL/iißil'mifßi //uiil' ij in ii in Jim p l. I tuf 
■lb^"ll'P t u p p "i 'I "i in nj ij jmi/t,pii iL/t i/IT tiii/iii /ifiiu ifL — 
'l°P LS^""L bL P'"jni Pfrili juuißßtLißl^^ tl'l.tßmij fiifnn fi 
/■m/il./imjl S I- mii'lil/li ifLßiJ't; ii fi u n i u I, '/-' /, f, ,,,,,,,,, i y , /, / 
hm n ßi tlLou I; ntß n /itfn i pL mil'/i li tf Iilu uiutj mif tß tu i n ml, tun 
P L P"J nißll ßiiTLutß [i i\Liß J fl *ti nw n iß L L tl' L Iß jliiLnLßllJu 
iitjn ßiilL uif fi ßtiitn ,l!,^if ii nn fi tfn t-PLmu fiLniiLtl'. uiiTL^u : "JP ,11. P- (^.rju,. fr. 62Ö L L fr. 743) Pd-CMUrUL\i 625. 

(U li <f h S U S 

fhi,n- = 1614 Uli «I t S) P-flMJH*' 260: — ^ni([)•ll^f<>HO, , 21 X 16: — 
«M^nhP-l'h'l/ liplifiiuu^ua, 16 X 5 + 5 = 10: — 
Sni*' 30: _ f*tP(3»P' ß2iuQiulin L iu& 23. pLinufiutt- 
jlvvpp 1 12 pmqp : — *b^M l >' , lnuuiupiulj pnLqp : — 
'HLSIT 1 lliu2blliuqil', IjrQuiIjp piumiljuiQ ijßuiunnu^ : i|üuiuiiLiufr , l|bnu\ninuii> % (jnpöuiftnLpbGb; : — 'M'P 4 

Domp.: _ auna-u^n-p. hnnimr-p, hjfinu.'i.-p, 

MbUUhinPU^-P, IflKUU'bSU.RUP'Vf'. WP-P' inüip: 
— 'Ml.SU.nl^ , pn- 2r>lui_ P , 2ö6ui, 259: — <^-U.^^l].'bUl^ , 

IWV 1614: — «^2' UmbipuiGnu : — WIMO'! 


nu'iuin., 8fih8U.ii au.b ai;n»s-P8- irs'i>nv iriut-r*- h ti,M?vi>u, 626 11)7 Junuujliuiji : — SbCU.SU.bbVMMIMa-bbVi' ' p«v 255p tt 

lui: _ sbibbühP-bb-vr *bwa : i-pm. ubvaui^ßirpe 

sbGf ßiiuGiulpufr : 

tjuimhmnu £' ßd^ljUlillufi. Ujitf /,,„//,,/ iuu- 
"/ 1, "' /■ i hujnuj piu^U : 

ß*it' 2ui : UJb\tf fi in uj y U^juf^ui (Suiniu^in— 
fin'lr Ll. i ji ' in u/m li in //ii/'li I . «Qunii^pL- h l. niinp— 
ifm-fth'uiifitii uipujp<h < U hu uAnTui^pu IXuinnL.— 
&nj ...>>: 

ß'l' 15/?: «ßumi^pp^ pd-*l[uil[Uiu • U.iii^nL— 
.inli ii ii Aw ihpl^u ij umilniiLli uiuhli Ll pu^li 
hin in ifpii £ , n p p ihppu,gb /fp pnuuuiup • • •» : 

O in // n i '// *// li ii i lil I. /Itu AllliTtutl si/l/'f//. l*uiu il tu— 

*' /■ i/i'li h nitju '/ /'J?/' ■> li in ui tu n w lin L fr n iAj n tniif- 

^fihuuui 192G iifiiii'li lT£9 uuibt. 4 in ii' 'm ii oin [iL 

mju 2 L n ttl n fi Ith il 'in ,i ji'h , 19 Q (Quill tu V in jiutu ) 

ß-. 4(). fuijij mJ'^uiu uilLi/i bui{u(iuffiiii/ ß~ • 624 

ijuiii'li i/ li iiiunit s h in '/um tuiL li fi s tu/t' finfitutniiij L l. 
I' i// // L t> in Itl/n/it l' /// li Mt/uli iilhnti u/flltu ^/ii/ti 11(1 Jiu— 

l l- I ll l tlh I. jl , luiUltUllt 'lfm 0HLf} jllUuh [/ : lltll^l UUiLl 

U,il' It ll tu n il (tu p ft jfi>iuuiujf[Ulfltuu[i tfb (i^fiu '> rt/ ■ 

255/** 'l'kh u t ' " '" h t *f/""J t^'l' 1"' — /' ' 

259/< 260/- '" fittnl ftnih uhnujt Itnn^tl' uiil /fn/z/j 

lj m'li n/J- 'Itujliuiu f'uiti L fn , li ' LI^UiilJJ ftubul n , /l'ft^it/j— 
ukp bt. tnubuMquAi q n u i.p fi tAiülr p : ß"n_- 1)8«" • tu jui— 

null /ili/ /,//,/ J'ft qfl I//U/ ////// : ß-q . 105 t 4J" Pt * l'~ 

l L „u p,, L qP [tul^tir l. p, v 110/1 £ ,/£/,£ ,„ L f/,; 

f a pt-rf. I. ß-^. 183»/, 188«"- £«- 250^—252-» 
8hÖU.SMU.<hr/)frß-l>h1,-fi- P-f 255/-: «0«««^... 

U*f"f- */ 1*1* ttiut- s tu jttf tu n uAi u h ijiu n L n t$ t M L Ttiiu u ^mjit iß Ibn'b nid (Sil in [> I. ff mimt lf mit utni-ifusnhu jiu */""' /'*> " U [i£"'— 
ijhiiiuiif fr juiiijitij*,, SjiqpillGuiI^bpUl itft uiuft ßtutfji^^ l ,<lt, i 
s n u ath u ut i_ u n n n tu (ßuttittu/i a nltut in n hlt ut nun tut Itu — 
fitui U ut 11 ut h 11 11 11 hu Bl. utii'iiiu '/ fi 11 tu 11 n it n L jl im o ii Intimi 
ß ntnhuiutjh u /_ "J// nitiuu i^if iiutuifitiS iul.ui ^m u p f 11 iju n fi 

111 11 11, ll Ulli ft III IIIS 111 Ul)l ll *_A? A |_?/ l>ji ji 11 111 u'h / ji y ; ////_ it 111 n 

H 11 ij tii'ii'li i\ u Ji 1 "? '/ /» <""*/ß in hu j 7"/' " S /' H.u 111 n l.ui<j- t'ni — 
luuiuuili ijiunÄnj l**~P n J uiFiiij t£u fi 1/b £1 n ui p ,gujj n t- p ji l.u)i 
uitti tut u 1 I. ti 11 / m 11 in ht_ It s ittun-L nAh inL_ifu P* J '1 '"" "»fi*)' 

11 11 * ut " t f. mm iju ri in 11 /. // if i\ nuiti 05P lliUUitH.UiO-ü ü L n • tu — 
if£u : QL iL ttitf ti iii'h tu int iii'h 11 1 il'l, ifti iPhnojy iiiuii tuh f. in 1 

UuiJnJiiuQQnujiG /* tjuij L i^n ulA lunuuj|iiup|iG §^np IL**— 

tun 1.. tu b" f in 11 uif iJ utib 1 ut m 11 / utl uij uilT^ij : Qu n dl. ui n— 
itniiii\\ tu i/t tt-ltd'oj* !• 11 !• ii ui u li I. 111 I 111 11 tu * l, if «^ uiun P t " r ' t 7J ß, f 
uii 11 "■% in ttil ui 11 uiii li 11 - il 1, 11 ut 11 11 1. 1 u ij ut itu liui it h L. il I, u in 11 ttru — 
iJiil fi}fiL.iJ ^ ut JH^L /' ^ V fr" u '" u k fr^'Ä iiÄt ut u J- titu Ll. 
*h 11 1 u 1 11 in 1 11 u li tu ui 11 in uil, ui 1 uiijalihu (J uili i/iuiuuuuuii n t 
u-% 11 11 tu 11 Inf mi L £. in il l.'li uifti I, fi ui jn in ut 1 11 11 in ij ti ' L in 11 11 h 1 
11 ji i/t *£ Ll. 11 11 11 (i il ji tun £ , ifr %L tu t fhffh /' T* /' /"' '" " " V 
(hitiuu t b-uj ifLiiiij^' • • : 

/ff*/# . \ut : «// 111utu1UL.11 n */iLtLutt £ IT L tj>hu t) Ut i/ut li- 
tt III III L tu 11 • 

*itgghu !• i il l> n iiiiiiuu uiL-UMpuwh 

\j t^ ii uii iL uili It ititt int it u n tili 
ff li rinLiL umu u n jhlih tf it/i 

1 1 <f~ UI UtUU UI illl ^11 ttl li l ffl lf o % u [i 

& h P QnJiiiu^tt iluiiin tu iif L in li 

// [<f ^ LL LI L lf III ^ P *ll lu 11 11 111 U ll 

ß*il Uli/ ut litt ti u s uif nLu/i 
Ij ui it ut n ti ut n L tu ii , ii ti I ' L u in L u li 
IT L i jtft ti L /'l /'lf" (JL [' tu u in tu ij ^ir» : 626. 

rv u u * h p i. 

n-A = i65i P-ni^P"*' 414: _ irb^flM'i-b^' 22 X 16: _ 
1>PnM<H'hV 15 X 10: — Sf\%^ 22: — ObPß-P' 
fiTiuliiuljnvui^ 35,pi-pmf uiQ^np/i' 12 pni_qp: 'bbhP'' 
puLijp- tjopuiLiip bu piuLiuljiuti ipui^iiLQ: — ^USU*' 
l[iU2bl[uiqif , Ijnubpji 4' J P lu ' ,n P n( } aLlu ^ i bplpiL ljnt[ifü 
iu, !ft ? .nbqji- qiupiy ifp : — lTl]. < M).'l.U.I*bl].3 «IUA<I|U.- 
■bU.IT ^nuQji: _ 2,U t b < ^UU•U. r bf• , ifiufnLp. uiR ? bi.a m. 
bmbLp pqpbp iui_bigni_ui^ : — ^bP' üoinp- : — P.U.P- 

f l•a ( ^^Pf> , ^i^\l: — K>npu.s-bPf^ ^uipifpuiqpp : — 
bfipu^-p. bbuu.tunpu.'b-p. unhuu^aaaupn-f^ ^mup-p % 

^iiLQp: _ 'VUSU.Pl^ , pn- Im, 2p. 187p. 18Siu, ll)7p. 
402p. 409p, 414p: _ ^UlTU.'bUU' Oi (= 1651): — 
S>Pb2, Sblb' uiGjuijm: — 3bCa8Ui)3.^PnhP-bh%-P' 

PH- 409.U : _ Sb^bbOhP-M^f»' pq- lui: «U.,]u uirnn- quipiu^lui'i-pbluQ qppfu l(p QuLppb. U.pipp 'b2 ul ' J Stp 
ITbupnujbiuQ (Ji ipn}uiupb;G. 240 i\p - ]■ ) p jlijunniulj pup 
xfbö' Iiop Stp ITbupniqbiufi 9nupiuhpuuipqp fiulnuQuijp bt 
liopp bmpmujbin uiquijji bL luuifuijG Stp irbupiuqbuiü 
qbpq.uiuimußp(i ji fuipiulipuiup . iriuinbßiuquipiuß|i(i 
«l^pbfiQuijp irp)ppiupbui& ITliiupiuQiiLpbuiQ : b- Ihnpu. 
23 b'iupinp 1909»: UpiMi *b2uia b- Stp ITbupnujbiuG 

ll'iuiiil.iiiiii/ l x |>uufq|ipf . 

1 • ("il • \m : « hiiLiLu ii hmiiLKJhiuh jiuifiniiu 
in um I, it ut i/ui > In ii / hl I. m'li , '/"/' ^'UJ phiuun p b, n ' p— 
//il. i iui¥hn\uiju ifuipiLnu hin^hifui pm p h ///'/' iirii— 
unLi : (J M niiiVh% ////// I ti p tint-uui'lrkiFji , /#/« 
in ii in Im ii jÄi h ph i in itli l,i n*iuit zu// 1/1,1/ tu > In tirit~> u : (IS IFU8P !5lll>!?l).'i :il.HI;l'l;'i, «il.IHL'M'IU. • ASP- IL- 'H'l'f' M> : l,u,fi l,i uium'if'i, iFbb inuuuML.it pu ml.iiiiii.l.il ,/• 
ji lILfilliJ in ,'/'"" /'•»/' "» : 

2- /''"'/ • 7»' i «//*«- '^'/'j> ungut imfl t 'ii il'^li/i 
//. • 7 " ' " "// dtp '" 7 L il'p '" » fr/ !•> !• f k /' " V 7 /- / 

77 fiiu'lifiii : Ujiiiiffl, ifiuiilt mjli b np i/nii/tu— 

'i,l,il'./> fl/, i/mnh 4/' bnbuu ./''/' 7 /''''V bpl[nuwuruur% 
h I, 'li 7 m'liiti lj I. fi "/,/>» : 

,"> • ß'if- ISff «U.timißtup it^l Lup£bpniAt 
f/mi/i : U.n "•/•;/ f ij [L p mnuiLif unj i/iftipali muLiI • 
l;i pifwytrp np utuuwqh t/Lfnf ~""l l' l " L 
usiiL.p'&u '/l'i'P tPutitajfifb i 

1- ß> L . 35/«: «llji jtl lnf 4 u^piM^-ufujp'h 

ijiii u/inii , ii [i ^ .'//','/ bpljfipau , "// // il'Lfi in >— 
fuwp4k.U n< ALhihIiuij pt, gurup oiiinnt-pfpi'li L ' 
i/n/im flfilt Li- /uiiiufiuipJ : U.nm^fl, uijli b np 
f •l>»jp '"£/? impmuff LpL-f' • "{' 4 ./"'" Iftif 
ii in il m in » : 

5 • ß'if- .")(>/»: «,& tu C\ m p in , Qnptbutit liptiilib. 
Im fiinmli fiiuiiiiQfi uinL.fi n-utn-pf fltpf iuijp 
um s /•• u/inj i lfm finita/ IftiL öLliLli» : 

(>• P*7 • 1 10/-» • If'uj* iii iu mli Lp il'p ii ip 
inpniiiih- Li: il' u / n p tu l/li L p h l $\uijliui liuAi iuIuilIi— 
liLpp" <S.]^nL.u puff mif , \bpLumlflt , 9*/"'/" «//v" - 
u/ /l , <t>uiJfmbnL ( tjpLiMulf... 3nLUIUpt,ll if II fH- 
jl Hilf in ii inliiiLlipli • IT n fn pur If mif uilmLlipli Lli 
miuiiplilf • h Lliu uin in IfL piifpit L plfiiinuiumli» LlIi 
biSu : 

7- /^7 • 111"/: «1'ifuiuwni-fJfLu jumm^fli 
fii'mummufpmij Li J'LlfuLuif "l'mlift; ff li'wp— 
i/mpb/i ifutuli if finmfUiui'l, putpLiij Ll fuipf 
Ll 77'f/' lh^'^'l"J buiiT tu L.U. l)\u in n L& nj • L\ui 'S f^uiju 
uitiuiffli Ifbpufli £ , £• Ifbpuf niAif • • • : 

X- ß*7 • 134*" S «Uffuiuff fiuipfü ii ( i l; 
n in i,l, n luiii ft f,\ ■ o*h • in b ii tu u IfLpuf tiLlif • (J • 
//£ #/# «* ^//'» : 

/f^y . 14'">/*' 14(f' i# ^*- /' ' Ultimi t/iiiml/l, /l'llLf, 

i/iuyfrlifi , 9finy{i1ifi , ^/£ «"/< o [i l> [, ii i "i, ii (I iiiiiim^i 

n' l fl I, , <H.imjfiufuiii/^i yiiiyiuhl;»: 

9" /^7 • 147'«: «3 uiijjiitf u if L Ifiin l ff b uili 

cA£ • Ifbfiuffi, tip L; ntuti'fi fH; 'ffu* f'1'4? fft»- 
ifiiifinfi tiL.ub'ui ILfHf ufuipin l; iffinliur/ jumuip 
ifyiipfLfiu Li- if If L fi iif b frffi» : 

10- ß'ii • 119'": (lUiipiuiffpfi Ifp ufuilfuf) : 
«&?//»/# ■iJtL^t Li iiifiipil'nL-ffbufifp U,tt ut n t-b- nj 

iilffifiwli in fi in n in i> ff in /in in i iLttbf bt- fifmliiuf 
•fpuAAi f ifLpuij /■ . uiiii/il, fiuiu bt- 7 /' "' Lliui £ 
tffiup'il bt- itpui pfu Ll i[U-t*J£ Lbuutfii Lplffuj'u 
ll.u ui ii i& nj • l',uitif fitiniuy iifiu piii f fu Ultimi ifO*H. 
Ifbfitiflt iftipitt-P-f-Lli bt- ifpliiii,ffft-% bt. n^nt-— 
fflfi'l, Li i/iik/Ii» : 

fit* ii • 1;>7'" • Li- i' • Ziuih tu ij [i i ii in Ij'iiL ji , r**'/ • 

].»"'" '■ IL'/ j< i " "' h " nulluni,*, fi jantnli \i"lilt £ . . . » : 1 1 • ß'if ■ 160«« : «ty tu iml' in fffi'h jinif mif ii 
l'lh • Ifbuif m'liiiilfb fiiufi/u bt. I* • U ii fn fiuilfuiif 

III II IH L II 111 II : ll/"/ I. /il/ i: mm ii ml: III b II Jl a Ulli bflb — 
im /i m < In m /i -. li ii fillld llAlb 11 fllj> • • ' : 

12- ß'lf ■ \('h)fl ■■ «'i'ULtljl Hfl t/niijuAil, 

ifiuuiffi Ij I, /in/ 1, fi iil'h i/ij 1/ m j ii i fl ji i I, f/l, £ui p l; 
fH puipf» : 

13 • ß'tl • H)!)/' : « i'Hi uli iifiui/inui-i tili , iifi 

utiiuiijLfi t, f iJLfiuij irS • l/L fiuffli» : 

frii > 170/' •— li)T uy ' li'"' 1 ' t,ui mit iiui ii l 'mli ml, in- . 
y fn " "' Ij'hl. ji , iJ'/uiylj fry^' 187/'" li i 1SS///- l/£ ithtii'i, 
iii tu ii iiui/ : 

14' ß'tl' \u*$ut : «U ' n t-u ui fff ui pii , Sitpif-uiif 
Li mit h; mm /• fi Li, Li- tuuiuiufUiuififfLli fb^u/uli , 
iiu l; ujilui9/i1i uiiilIiIi itijufujfü np l/Lliuiij : hm— 
yuilfl, fiin'li It'li i/Lpfnli tuiit^lf iflibi» . • . : 

/*'/• ]89"<- - 228«/- yni ui,l L ,i t p[, l'\,u LfuiL 

ylll/r^ il'/i miiiii ui!S ^ i ß'y1''2Ä /• • I/UJJ Q.'hnl.n-U lf"u, uu 
ii/ in tinl .i i j'l I. in'li J^ii l& l/h /i u/n yu ji *S nt-iTuml-iP juTiitu— 
in in hl, in u in y l. in /^ : ß"y- 228/' • — 268"' • uiij/iLuuil/uL /i 
l.u yiii yiil/nt-ftLuiuy : ß"y • 268/« • —270/' • l/utu 

lu/iminuhn 1/ u 1 ; m 1/ u 1 JJ I- m'li 1/ , npnuy luy[it-uujl/j^ 

hi'hb" hl' •"'/"""fii 1 "/' ß~i- 271"/-— 27."/' : 

15- ß'tl' 271"/: « l L\uiul, uuitl'fli c^"S • uiL — 
ijJtLi • 'hfuiiu'ii f fi i/r • utuipLpuiij piinLpft.li 
IU ■ b ■ fr- <h<h. 4pHujjfo LI» : 

1(> • ß'ii' 279/* • «^IfiiijtuptulrnL-Pfi-li £tup— 
fbpiiL.lt • U,mn9b uittL.lt U • uiuilt tflfuijk, , /* • 
in n Lltlt S • muju tjtfuijb , 9» • imiLuli l\ • tnurlt • 
7» • innihiu Q • miuli if/fuijl;» : 

17 • ß'if ' 289«" : ^U/fftfp ifuiplfLlitL iffüiui- 
Iffu inj n ii/ l,u l; : Ihn. Ifuipiffp utLuiif ifutlip l/iml 
1/ ui /i il ji ji •ytiti ff iiui Ifiiit fliui n uin iß uro"» : 

18 • ß'tl ' 301"' : «1'iiluIi np iffinLliutu pi 
h pli iifi in il m in £» : 

UI • ß'lf. 301/1-8/! • Ifp JtuViipnLli uriffL- 
ii in //'hl, /, . frlf • 303«" • IfP tfbulj u/m fi mii/ : 

U • ß'if • 301'" : «fhnLnli f ii in u ui u t pL mit f 
ij I. fiiuj £ • il' n f n p m If mli in iß» : 

19- ß'if- 308«": «U,niu9f ifiiLiLU f /• mli— 
<Zfli Ll limL.it flu ^mpgu/ut) jotTpfli pt; f lt< 
Hiumui p miif pfiT : QmlniLuli U.utnnL.b'nj ßf^k " L - 
ifi'iulifl^f tFuipn-uip^li pt,» • • • : 

UI- ß'if- 310/* : «bpLp mnLli Lifpuipij b Ll 
ii h /i I, jl, in ij : hur in tfpbif tfmumim» : 

]1 • ß'if. 312«": «änpu intiLult ü'ipf b Ll 
-. </// /i l.'iili iu i/ £» : 

20- ß'if. 31Ö/f : «^uuilff Ll pmu/flif ^mp- 
ijmul.'l, pmpf ffuf pt n£ • £ • mnLn pmpf Ifbpuf 
littinf» : nuMMTb, anhaue AU3- atjfwna- irs^nii- iriuhp* b ^ma/mi, 627 101» IU . ß'q. 324«"= «1'ni.uu ß' . uiuArJi ihnfu— 
if uAi Ll. L pmiip» : 

p* ß't' 330'"' : «CP7* • uiiil-Ji tjju&uin. um— 
uhinu hpiug» : 

21 • ß*i]_ • 337«' : «1'pni.ha h if uru ui n L pf L uj'h , 
"// ih^uiir £ /' ill, liuij ^pnjlt liuitfoou \J % u imi L.h~ nj : 
»A/"7- in pJ~uiu I,iiiAiI\ S«t'/H /» if I, ij ml/ l'i, Li 

22 • /**'/ • 354'« : « 1'pni.uo lul in um ii i l<l I, uAi 

n v jbi" 1 ^ £ b t. jtyH/ o i"j"i> • 

23 • ß*H ' 370"*' : «tj puiuro Inf ui ii in in nh/i •" — 

«/»'«, "\p jbl 1 "^ k b l^C'J £/"J/"» ! 

24 • ß"n • 385«* : « hpnLuo lul in iiinii i l<l I. ui'li 
iiii jhfufit k l J"' u ' u Sn^'y» : 

(J,lf l^u II IU ullnnuuil.n i,ni 1,1 flLUn £ «//./"/- J n P~ 
J-iiiiP biuiul^ ^nnu, • • ^ : 

25- ß*1 • 400p: «'£«'«?' u.nnriL.'u np q[imh— 
hiuii nn.hnlr^ A^y 11 uiui'liL u lim m iL *»« . injituipir 
// 1,'hii ui'liui Ii I, piu : /<'*£■ tt • Ii Ii fiui Ii Ii /.'Inf m'liiii lil. pui 
k f* ' 'ib'P k '/«'/" '-»*'» : 26- ß'q • 405«' ' : If.ji «*- '"'ji ^ u 'P'j^p L' 

Hill ul, ij ui ii ui/i ll in ii Ii Ulm Ii tu Ii IIII l_ tut h n Lpr ll fLjl— 

1ik\pp • // . o • «ß*!, nj> AujpifnAi^ nm'h if[i ff hl. 
pn^ifrif puiph //i'l'/i [fff, «*» : 

27- fi'n ■■ 414/i: «Ui»<»'P/. .ffr'd'L"- Itii»— 

upoinu III II. • ^nnif IU h • H n u in in'Uqh'u n Liu n ihn 
Nr- ™k/ppuiin fj "»» : (Jl ui/uu/fu iumiu9 f[k" 

kl 'iL ■■ 

//. / " H I. n m u http ^ itui itmotn um nurliut— 

ff fi ii i L tj ui i j n /""/*> *• "'" *- <iiti/iuiiiitiua i ii/imii Lt. 

in i I. in tut tu ft iii Ii ii 1 1 iii fi il ui'h ii iii ii iii u'li ii i U 1 ni'li ii ji P— 
h'.fji fli'hji !• m ii tl iihi 111)1 f 111 <l ui'li 11 1 il'li f. n l,i mit hl — 

11 in Ifii /. i> : 

8t>ZlkSUMU.irnhß-bh*- ß-i L - 409-«: «V>rt-r- 

n iuiI* in im h 11 11 Ph\ u fhü • 1/ I' Ii 111I1 if fib n h </■/» * i* nu ♦// iii* j>— 
t}up.Srh* ahtiitiiitt ui uf Ii Ii in 11 / n i 11 uuu t^f} : ^/A/« 'll'J*!'" 
hui 11 11 ff 11 fir tu sm/ 11 111 nu £ vi\ • **i- IT h * ttrni-nj*T 11 11 1 tili 11 

ß*a* 2/«* fy ut J* "*J U 7 /' '**' " t"- " P t *-*' /' «//"^^"{/ 

I' i L'"J fök pht-U llll'll 11 >.fl II O «X 1 ^ IUUU III fi I, if in ll ji liL. 1 11 1.11% // 

ui n 11 1 I, 11 in hu ■ np /in lh} nL h i^in u i' iii^Ij I. iLm'li / IJ in 11 11 il in — 

%„,pLu,'i., l i//iffii il'W, tl 558: 4- 9-/'(l»qnpliu)»: 627. 

Pd-CMUrUlj 

fl-Alük = 1698 p.nh^p>^ > H2: — ^^l)ün^ß'^^v 21 x 15 : — 
•^nn^ß'^^ , b , 17 xi2: — sm-p-* 22: — p'bpp••p , 

ifiuu if]i QjuiQiuljnLiuö' hl. ifiuu if[i ^ fi2iuQiuljnvuiA : — 
'l^hP*' huiuiupuilj p-ni-np : — ^URIT* }uiui.uif iupin Ijui- 
2fcujiuin Itl pup-iuuiiuui , ghgmljhp huiuö-, ijQuiunLuid 
2 iuin qqiu^ioptB: — ITlVHJ/UJ.P'tjU.S <lHU*ni].'l.U.4 jni.Qp : 
— AU•^ < M].l^^l.^•B , luhqü, ifui 2 ui^, ? n L p mhuui^, pqphp 
l(hninninui^ bu Ijiuqif^Q uifiju" 11111 -«!^ : — 'M'P' öoinp : 

— au.n'vu.^pf-, tonru/Mipf., lofipiuf-. iiMiui,.n- 
pu^-b, i,nhuu.'i,8uaup'>>p, *i.w-f ^m.Qp: _ 'm.- 

SUP^* ph- Im: — <Hnnj.*bU.V (VAhh = 1(198: — 
l-PbS' UuuinLuiJfminni.p ij.iqpp : — Sbl.b' lufijuijin : — 
SbP % 3n4huißatu ifmhuihup: — 3boU.Sl)-llU4>Pnh- 
|*t.h'0*' P-h- 140p hi. 102p: _ Sb'l.bMnKP'bM.f^ 
P"q- lui' «fl)p- U- UnLpt/ll |i l^nQuinQ quibiu^ ([Ahaiu- 
qppu uia hmj mqqp uipqünj mil'ni.uQuigh[nj pCq. U.Qq— 
Hpuigi-nj , uinbun pßd^uijt; iriuuibQiuquipuiQh. U*luppiu- 
pbuiQg 4,pbQßui], 29 3ni.ßpu 1890: A- £ »>p(pq n I 1 p u )» : 

//' uiinLu/liu £ X Rd^llUlllUlfl , ifiif, /(iU[i/./(i £ 
^»"J'-^r ifn il' in u I, i, ii i um,/ hl, i : 

1- Ul • ß'ij • \ • p : Omuli tLinL-hiithnnu tu • 
«•^«'"Ji ii in ii/ n ^h i/jfnnf) /» . il in il'li uui/iiuil'n— 
"'»/» : p. ß'q . §ui< : D^lb'lt'P «5/««'" urnnj^iu 

p<r\liuin c li ui ii mini ii ii Ii u liji ii ui'li uij (SIC) 4pm— 
if in ijg T>niihunii fitl^ iun.nn9 ii^uu uiiu^Li 

1/ tu ii a tu t. tiiituliliu tl'1^9 t It *n ttithuL ii n i% i/iititj 
Ii [t /,i,,,ti,il,- ii, o. ß* ii • H/* • «O'"'""^ u in iiimu j/i— 
^iJi^»» : ß'q • 10/': <(,Qiiiqiui/u ä ui'li in £it tun ^fiiiiiu— 
n Ulli}, : ß*n • 2i>'" , ^ *- I'- l ^^uiiia ifitttili Li. il'ttii— 
iiluii/u liL-pl[li/ii/2> : ß"rf 81"': «■£«"'" 4niuffi%: ]l,if— 
l' ni ltl' ^v 1 //mii/i' 

'2lXX . ß"il • 31/*: ii uiii im j ii u\tiiAnuu uilum— 
ii ntun cffli u/iil} • iriluujuuAili • in • Juiu'u np 
ii iiiLpiu ii ii uiiuj>nLftraJj£ uuji.fi ; p • iJiunh 
ii uili ij<S il' ui'li ui*urn hu Ulm in ui •> J' 'uAi ii ?/«'##«» : 

p • ß'q • 33/» : Ullb'ipp «/y.i'"f/'« puiif/in 

ilu lil li i uih tu tfli £ i/ I u i lull II p Ii • In ui'li £ lu'liiX li'li Li 
fr uiii ui l n p » : 

/■ j hitti ii ui'li Ii lili tl' ^ V ii it ii i iiihul, ii u in iliiitu' u* 
llpfUI l['"{"ll' Hl "1 *» " /" '/ f/ fi i//'i'i/i '/ • °* P"' HS'" • 

1 : <^H^ttiuu itiil' Lu iiiju ml, uiii V iii ii im lif? : ß'il- 

4',iui • !*-[•: qi^uiuli uuiiiiutjfi^'. ß'tl- u~)[* : hui : 

«S^'""" "/";/ flufu nun fi» : ß'ii- 08'"' lllfi'- <!*£»*"'•> 
b-iu nun mfi fH ifkb I, i ff i ihnMn— Snullhuiflnil iuuui- 


10 inuir h(ii>miui iUßüPb^ ftbfMWUö- zsr • n- t-w 1 * %-. uiruii l» : A''/ • NO»' • '/'/• I ( 7."'"» '"' '»« nifguh— 

inj?} ' <} m'li li ji'h if I) P j/i*iii mh 'li pt ///. //^ V> ii in in ii i — 

/7v »/"/ y/ */"" '//""/ "V /"""V '/V'//"7' /^V"/'»" 
iiiiiulihll '/'*/'//' /""" '"«^ ^ * «//' /'/'.* "(// '' ' /'«' — 
#y//» »y d/i YS ii i Uf It mli ii ii ii iimli iiiii II, il in h in ii iliiimiil ■ 
IJUiiit uiimmliiiiii ii I. ii I, ii iiuij. ii ii // ii iit'lih'li *^ 

tf jni*,> .,. : 7- / /"'" y "'//// /'// s tuiiitiih'liL fi'/i irfr* /i/ 1 // : 

P*'y • 10»]«' : Vy/""///"'^// * «'/ b «///>/ y«/^»m/— 
uitt'iifi //// ////* in iinli i u/h lim nh ttt liJUJS tutiul^ ■ 

p • il muh i' H h ml l> /'ii l tu imttuJi-jif/'^ : 

(I ♦ A**// • 104'« : « l / m «"i?/ fiti if in ij mit h lutu — 
iji ui'iim ifinf I' it ii h tili nt*i%y> : 

ll.f" il i In in il Hill II nli li h i fr I, i/li iiii li in ii ii ii il im — 
ii in Ar /* t*L tuiL-Itu . m . i M" • 11 i>"' * £1* \ ^^muu 
tf urii ii in ii im h : ß'ii ■ IIS«'* /'/' : <£> x T t "'it*u iL iiii in— 

!,•»•/>»■■ IL— hl II- //-«»/' < : — /*•■/■ 11!)/-- -/'•/'.*' 

l-tii.'iii l'liii iifil uluiill (tili i n t-Uih" hl. hl n i m nli ii i mh £ ( 
lil/*m^ii ji ii i.i ii ui'li m_ ti i tu in ~\ in ii' in ti ij nliiin Iiii g—-g -i.i-1, ß" n • 125/» : «^'/^/uiuifuih/^ ■ w • «, k L\uiu'li 
LiiiiiIiIi I, ,,i jil ,,,'i, uriillh I ii, • n. ,1 in ii li ii I, ii I. ii iij 
If in p m"lt /tu» : /'!''/■ !-!<)/•: «'l^iuu'h //mfJtit'l, Hin'/,/, inj fJ{ 
ii' m ii |> jT/ iii,l ml ,'lil t , »^ ilhiuii^ : 

l \> i linii iiiii'hli li'h ^i in ii L il in in iuj i I.i '"ii •>/ii,„'ii~ 

ij ii i /•! li i 1,'h I. f Li tn'li n'h ii nl.ul.iiii 't, lim „in, mir l.u 

0i o« /^y • 138/* ■ /"'/ : <£*l",i,'ii uuipiLnj Hji in,,!, jj ^ 

II III Jil, li Ii i ..l.ii i.ii Iiiii Ii ii Iio Ii Ii I u II It III II • 11 in ii / // 
iiintiiir //in IjLuiin^: *}• j fu in t/ iun lj fi'li ift,$ ipfnuvv 

/•ii/ii/i 'ii/n /iii. /•/• fifiu'i, , ijmuu ,//, fj ,/ ■ 130p- 'l^rii' 

iiimliiiii, j-, /</'/• 14'("'- /*"'/'/' //"'"/' ''/'k i' l lu )f' 

1,11,1, IJ I) /» • '/ /' • tl' L I, ii mV ii ml luti'iiuLu ij ii mtjj i> m'li 
I.I i/ln,ijyiiii'/u»: IJ.il'/i ii i/$/i r//'"l"' il'' ■" '' ' 

1,1,1,1,1 : ßd *l, in iiiiiu In, tl'^V tlitittitiir L'b 'iiiul.i uij i— 

Hill ii J li \ liu L ii I.i muii'liii I, iii Ith li J>u ii, nhnLn^i'. 

l.-iul.ifi Pq ■ 140/' 142/' //'">/ '//'/' </'»/'«Ji/i- ^?y • 

14 — '" • niiilili il'ii iiLiilifiin in Ii ii i Ultimi, in il,l, n : 

3f-dllSll l iU.')f , nhß-hh1,-P- P-v- 140/- = ^• l ,h,j.u L 

innLiuötuinriLp 7"//'/' ^ /' / '/ '"'/ "'" /'" *> u 'J"ll fh dilti?* /' 

ifuuL-£nLt/L ift, . (inij m'hl t ii /Sil > : P"7 • 102/» : H'"f"f /"i 

(f 111 111 III [I 11,11 II, ij / 1 1. Ill'l, • 628. 

«f h P £ ITbM'bnhRbU'U 
# ?- I 7'4 = 1821 3 b U n K U 3 iKihTj^r 54: — u > b(fffl^p•^^^ , 21 x 15.5: — 

<M>n.MfrM*V 16-3 X 11: — SW 20: — P-bPP-P* 
Ü2iu(iuil|nLuiö ."), [iLpiuf uiQ^JiLjip" 10 pnLqp: — *bMip'' 
qojnuunp pnvqp : — llUSU" Ijü-Qm^p' Ijvuzh» k n l' T PD 
luiuLiufuipui p^puiujium : _ lTU. < M].'),U.P > bU.3 fllUAilU- 
\\W ^nLQp: _ ^J.'b'MUnj/b-B- ifu.fnLp: _ %W 

Bomp. : _ a^^.p'l.u < ^^^'P , ^n L Qp : _ ^unp^]. , ^^n'p , 

ubuwqpp: _ ludPllVH, ^URhiO PU^-P* ^nülp : _ 
O-USllPM" p. L . 1«-, 1/-, 2/., 52«-, 54/-: — (^•^].lrU'bl].l^ , 
OITA = 1821tfi jbwnj: _ ^PbÖ" Suilinp uiuplpui-uiq : 
— Sb1.K ll- «In^u: — Sl-P" Whip: — 3htil).SU- 

l^U < ^Pn^(^'^^*l,•P , F q- 2p hu 51p: _ irtjT>-F pq- 2 
mQpGpbivab^ : _ Sb , l < t;»^n^f3 > ^^VB , AiuLiuGuiqiuQm- 

puip 1912tß JiuRiuj ifbp 2,iuLiufui^njpQ ifb/j ifiniuö- : 

U' ,1, ui /, „/ii „ £ ' ^hl 1 ^ U"ljljGiii.p-biuQ 3b— 
unviuj; : 

1- ß*, L . 2ui : «9»/7»^> Sb/ l h„ L {IL,ij'b 3h- 
n m, inj '•/'•/! n,f Ulipiuguij* ifkL^rktui /, 3iuljn— 
P'UU uip\p Ist- in, um, i uib iii n ui'li ui ii i,l. ui I, u li n- 
ufnu£ KL. ii/m in ii [ii,,ii i,/ t l{ ii u im, i'h n liuiiLuin />'"/ 
I ?) u,l/i, f. (jiufkuihu £ )» : 

ir/„,,j„ j.<h. , IL iu„,u ,n,i,u„ L pi„vi, £ <„,, 

i/ /< ii l iilh /( , jd ^ /• ' /iiii/iii,i/ /</»» Hilf !• mii f, // /» ij n i iju ( : o. //"«£ /' ^ ['"J "iuiifufp^j ifji^hL. fi (TIA • pjpuiin^ 
ui li 1,'h ii in ,1 in ii in ii h i liii'l An in • ii in i/ iTLituiuiu/bii 
IfL. ^ujuinujuiu : Hujui li (hh - 4uiifujnniu- if hu ih L. 
h trh ' uhuuiiuliujiiiuu In iiiii iu l t l<r^ un*niu I, 
il't.h luiuuiiitj ii /'"//> ii ifuiph^lr £ : U ppnptj. h ITl\ • 
•vuiifujnnju In ii in in I li 1,'h ii m ii m ij in ii I. j p un - •>«'— 
i ui ii in :i in ij l,i Tili mlili m ij Ps P UJ P nl -J? h iL pi, 
uiri/iLn bi_ p^ i'lli in ii in h ui ji £ P^ ,n - 'l h&- ui if hh ui tj 
~. niil in j,'hm h h j'h . II ii *o*ujili£ uti/iLp uinithuqp 
p uifui'i/^ - . . . U.J" l (i" ] J>u np *o*ufip^ ipL.p so— 
*uiih\^ I.i A/.n j, \inpui /' ahuPnj buj<niint-Phujiip 
hu ifujituujifp-. 1 1. /ii iij l t ii i, j, •yuinnpqp urüpuip— 
inuiuuiupu • • •» : 3 • 1^1 • 4G/i 50p : SujuI^ : 

ß-q- 50/i 1/mj' «///'«^■"'J» iunfuijitgu,^ iJO'b 
tjusuhhu t^nh , au ijii m m'h in , ,i n anJLumu n i, tun. Sin 
ZJluljttji *7 UI in n h UI n ou t u ji tluluu il l, 1,'h ti t lil L m'b \] //— 
/ri«^»i/</>> : fon^. 51"', jnntuif 1/ /i pbpnL-p' 

U hifpu U li ttut Jiuii in Iiiii \f u, no ä ' ou u mu ■ 

II I. Ij'hiu ji ui'hl. , ii ,1 JL^nu ui in in ii , in ii iii'Ij 

IfuiLnn 'Ij in ui ii li in n ij ii I. ii iiij i.'li in li ui'li 
S inif il f'i [i li'lt L in if *rt(/?)«Al- // - il iii II m'ti ■ 

H Ulli' l'/i *, in if'm II It llt.iifitu in i iii { Il | mit 'in >u ■ nU^MTb, 8nh8U.M AU.3 • ät;n^P8- ITST-PV UM».™*- b Wb*bU, 629 111 ///// p flu /rtf ui n tf tu tf p * u fi t- P n tf uiui pntii tiuin . 
ßuiL np *? tu in p ft ui p it uL «S n l.u suithui ptuu • 

Ihfi&htL u p in in tnh p ui pP u Ij ui mit tun ■ 
/» Ulli hu upiuhtip uLptn m pL O tiilititli ■ 

ftum bin i nutPuiltl^ tuuulinpliuiljui), : 

fyiulirip ui unn p fnu nn /"" /' l/\u tun t-ttio'utpuiii . 

ß tupiTlup ui ,,, uni ii i jif I, ,uii fp hu i, tfiujL i< Ulli tun . 

() ui ii m ii ii I ij f L ii I. ui i ' ui nf uni ii i if ui Ii ui'h . 

Qu ( */-) ui punfui piuUJin puynSS lituunutnliuiu : 
Quill ii i* fy ui ui ii f, in nif u~ntpp fiiluiu inuiu piuu 

lljl j'li l Ii IU * lt,u, Ulli in tl p 'hl. UU fi * I, ( [I ) tuhtltu 

QpiunriLtf ii n I, ui'hu n ii » in n in n ( p) uiliuiu . 

ß*nnL utr jhiuruiurb uiauhu 4 uij L m 'fftuh : 

H u i Ii ii p in tu ui n Ii ni nu u tu tpiu & tu L in tu tl uiu 
1/ ui Ii ui i hh ii p n n I, m'li ii ii ii ii ii i in ui in Ij Ulli 
,*>' l'if nj n ui ftuiutbk\ diu n tnontu n tu lituu • 

ljUUlj]l (jnftftutfp utrp fyftnjwgiul^wu . 
flfun-ntftf n< krih~br if /tu *h l f in , j, int* ui'h : 

SbÖUSU.'ilLirnhR-hhl-fi- ß-f 2» «b\ JL - n 

'! '"J I' ' V '"/ " ) f-lil'j>uiiiiiiinhl,iiufttf ff" 1 [ uu d pillju tl L ff — h ,, t U I. uni f jt'/i *» luunJiittx u pL iß fr ft In p tu in Li Ii tiii.n t * n t — 
PptJu ftuci in nn u inj fi u Lt. tili u fr 1,1(1, in ij fttfuituftubtuuii ; 

«//*- n P>? "* '""'I /'"f/'J* i*u [im tili ß t* ii ii tf ui iF n jft tnußlij* 
fr ,1 u, pu i p j ui ij ui i p ii 3ih li itiitUtti inl ni'ti b um inj ii uiu uii Ii u fi 
tl'V 3 UI l| n p il'L if ui iifitifi in IJutfi If tu t uitfu [t 1<S21 l*i- /' 

Z*ujn 3 fhlTZ,* t*t- IT'upuil, 2;"»//*/ (, Jkb-u qotfu iri'fp* 

li"1 1. Uf L ml* nh u t} ' 

ß*1' Ti\.p ' ^.r" 1 ^ ni-Pffttt'/ m'li ju tiilfiun ■-- nn tioniu— 
nnjn bt- Ifiu nnniunnjn ninliuipu Lt. tfuunliiuiu ^uiuiuh/ti 
jl juiiuipiit if p ui p L uiu tl' in in f. Ii jiu nn £ L nL ointutitu*uL — 

nn nn. " I" ' [ u tl'khunt.phtuuu (J ft nuijuitj ht¥ tnutnuni ^ tun. 
IJtuh I p pi put in gl fr ii ,j n L. *rt t-fr fn.u" fti/a tuuli il tu ti in npu— 
n_uinju L'L. fttl tUttlpU p ui n tun tu ,, I. , tu iju L n in I, y L /. ni iftUJ— 
nmijiiipij ., »# fuuiifL fu ij U»C f h n P ^ lu ' Ur tl' u thj? t h "*?**! ph— 

p I. jt ij tl' uni f jfr^bu^fr.p jt tl u, jj,ui f, juinopu ÄLp uuifulifru 
»> p jiliuilfit ij unpjtu \y UlJlUl[ipnU uutpbuiLiuaftu % utuiuutut n p 
uppnj /um sjtn Lt. jjLtnnj '/'/''/' unpflU >>f'f,uu,ffti,f ii n p ftu , 
biunuijjiijtj o um inj 3 Ulljnp u ui p If ui t in if V|lUpilhg|l frt nfiLf 

jfr£&uS£ l/ r l/'£ /' puiptfputp <Pplf*iu tthptf£) np ^ op4 — 

'hl. uif (j)uil injtLtuuu uiii'^u^ : 629. 
dllfV* ü. UfrUliUUh <hfr P-nhlP-f^ 237: — irb^UhP-hh'!.' 20 X 17 = 

— , ^<nn^(^•^^'^, , 155 x 12: — sw 23: — 

P'taPIfr'P' J^tfi Ü2Ui(luiljni.uiÄ : — '^)^^l|i> >, pnuqp- ifui- 
f ni_p : — MUSIT' ljn(iuilui Ijuijbliuiqxf hL nul|bqvupijb- 
pn4, ifßuigui&p p-npui^ui^: _ lTa^U1,UI*Ub3 «IU.A- 
«IU.^Ul^ , ^ndip: _ AUl^UlTU'bf^ ifu.fn L p: _ <\-W 

comp-: _ auno•u < ^^p•p , *m.ßp: — lun^u < ^>^p«ß , 
ubtiuqpp: _ bfiruii-p, iiMju.hjnnu.VB, i,nhuu*»,8u- 
p.upi»p, ■uwr-B 1 ini.ap: — n-usurv F n- iui__3 P , 

HOui— Ulm, 202ui_205p, 231p, 233m— 237p : — d-U- 

IPU^U.M' d-ß-- quip: _ <fnb2 % ^unnLuin Stp «loqn- 
ubiuB: _ Sba.h 1 uißjuijuv: _ SbllP-B* uiQjmjui _ 

Bbcusu^u^rnM^^^^ 1 «s-abgiu^ P \*. <i\n X ]m P stp 

3n«l- fh - irnpbtaßt 1898»: 

ITuiurhuAiu £* ^UlRf U • UpUlPlUlull : 

1 • Ik • f^i • •4«' : «Uppnjß Upuifiiuuji bujpu- 
IjniqnuuiujbinpQ Uilljfuuißi^jiuigLng pni_np- 
jiuijukju luifbßvuuni-ijip 2,nq^njG» : Z,"u "ktlFIL 
«/»A«! niiiiii lim n L ui m » in 11 1 jil L m'i, miii ml Ii ii<\ 

I ui'lj in 1,, in in Ii : Hft P~*^uihtn ht. rLiutxü null £p , n 11 
^luLiunuiL 1) l,ii ^111 lui b~n Lifli h Jhnjnj jiunnL— 
g£ruj(. . •>> : ß'q^ • 30/i • ltk u k u , I" J I> kü ^"fj 
nj 111 Jim iij ujUjui* «tt/«»- \i Lut n ui ufi nu nn h 

rnhuurnuu ^uiLuiuin, h, uijuiuhuh • Hpil-fiu U,u— 
uinuitnj i-iii'i, uninJ U.u "» '' t.it nj • • •» : p- fy 33/t «"bnppd uppnjfi Uj>uiliuiu|i <hmb in 1, 1 11 1 HL IUI II III V /// II III II II I II II ii Ulli Ulli u unju- hlla'u ll,il' lAin. 11 11 1 11 1- Z,nn.unftf : l^hnhi-u iiiuii — 

// 111 II IUI 11 1, 11 Pk '//"" /"/ jn 11 um 111 Ij I- lli I j Ulli III Ij u 
iijijui 1 Z,'"l i~n ju ij ji I,iii 1 ij/Jtitii Bji ii 111 11 11 111 11 o— 
tnhi au h «{/./»)/ um Ij in i in 1/ ij n 1 11 m'li I, / . : 

2« ß"l • 38«/: «U • U.]>Ulfiuiu|l liujfiu^nujn- 
11 m 11/ L m ji lß\ntrauuj"urLnuigLnj 'l'P flkuui/in— 

uiu nun uu I, hl, 1/ 1. 1/ ji f) m ij Ulli 11 ij m'li mit m'ii uiu— 

uni 1 inii iitjuii'liiii jil I, m'li hu inub-iTufu fiuin-fiif IfP 
in 11 in ij 1, 111 1 £n j 111)1 ij jui ui a 111 ji m j; ij Ikji ji 11 11 ji'li ->L — 
uihunniUn'ü Ahnanumh-nti 11 nur nunhuilin iluiiuq : 
IXifh'uhjihui'ü 11 /ji (U.U ui n uil n j h Ahnlj huiulYu 
Zfittuuntfli unp.ni[_ fi out p n q^n uj<T ft üb uitum^ghui^ 
um ji j, il' m ji 1/ m ji t\ y> hu uinjuohuiia» : 

3« ß*i • 66«/: «"b-nplift U- U.p-uiiivuuh. um 
I,' 11/ m ji in I, ujji uljii tun 11 '/ 11 ji ji'ii jil m u 1 11 ij ti in n in ij 11 

nunnuithuin. 4uiuuimni n^fiL/itfiutunnufVjiUu- umliu 
flu ji 111 ij I- 1 111 infinit 11 4uilitunuj/i Stifuinfiui u nnnj 
-. m 1 mm 11 1 11 : uu \uii u u/h, u uuinhuru/^h hffr£ urtfh— 
"biuj^u n^tunuliuiiuujauj^nuff/iulin nninn/igu , np— 
juiih hu jiijlAt 4hpdnuujb-nnD^ ; 

Ibju £wn.ji iluiufiu jnt-uuiunjiji (ifuijiji) ijji inj 
ii' 111 ui h in ti d ujiiiLtiiir J" • ■■ < ,\ ,if mif ji i, in f'li jttii^uujn jb £ 
cl % 11 in in 111 11 in 11 ji ij* *» 111 tl' 111 11 jt , L Itr i, <\ l, 11 uni ji 11 11 111 111 112 IIIU,I' HflliHIJ.»! iliebPhl UlifMJ/HMJ.a- ISP- IJ. M-W'f- * : I iltiiini /# Hn.tttiuttLgL.na ttuinnturutt m u$ iui il m'hL m * 

/'*y»( // N inj (^y 325) 1 /'"'/ '' " Cutlttuni/tf um jl. in — 

II mit nili ju in iiii il in h ii i f*t ji i //^ : 

!• /<>•>/■ ~'.\/> : « r l>H|l|lli II- IJ.|>Ujfiuiu|l im, 

<!> I, im,, L ,1 il, I, ,1 I. "/ ji ii lj ii "j ii ii • «,»««/««/ /"«/«'' ,'/"'/' 

ll ll ll li I, ,,,il il'il'^ im, in ii i miS Ulli, <ui ii i jl l.'lil, ii il ii ti- li I. IIII, in um /'» !/''/".'/ 

."> • /'>■//• 7!)»/: «'bnp]iü uppnjü llpuiüiuiip 

IUI, /jl/ll^llll I, lll jl II lj II Uj II 11 IIIHj I, lll), 4^// llljll'lllj f '/"/' 

iii tu s in Ii V I, in ii I, li ,1 tiiul^ , ii ii Liiiii in in iii / // • (/ I, 

(1,11111,11 Ulli UlltU UlS , llllll, tili I Hjl'l , lll'll '<> Mlllll I, I ll , 

ii* m'lil. jiiil ml.iffi iilii ni jj» : 

(>• /<^,f . SO««: «'bnppü uppnjü Upuiüuiup 

{{ lll, im ll II ll, llilll li li li ii li ij ii i jil I. iii'li ■ ^ui i m m m il /, 
ji ll' ll U. iii, im miS , *.'"//' im) I. lim Ij iii I , Uli lll p IUI 

iii /i iii ji ji • >:■ : 

7- fi'i/ • S2/« : «"bn]i}ifi uppnjü Up^üuiup 

III II III II L lll I 1 Ulli Ulli Ulli i'iiiiiii ~. I, i,.\ ii i miS ii ii • 

;l mi, iiiS* jil/ uij'i, iiii /"im O " t/4 iiriiu n L. uilI, min— 
f, lll'll l » : 

S- frij . 91/* s «"bnppü uppnj Upuiüuiup 

I, ni liiili ii uin ii iii ni !• in li'lf 11,11 / im mli ii ii iii ii i ii I, . o«v— 
,/u.tfll tlppllj li /■ /i ii ji ij ii i lil L iii'li /iL il' m iiilli in i ii — 

/in i j,l I. iii'ii llfttfiiii ,,, u iii u l. tu i p)"/ n £«/* II. ji jim'ii 11 — 

111111/ • «(/./"/• 11/;/ HiPitAtg £ tu 11 tu 111, 1 l,ii 111 111 n 111 11 tun— 

111 11 1 uiis I, ij l > ), 11 Iiiiii Ij mil I. ij 1, 111 j 11 li il' iii'ii «<«*» : 

tf^llliljl j 11 1 11 iii'ii ij i' li'h ,1 111111 il 111 111 li 1,1 11 ,1 Iiiiii. 

«'/ /1 Ij /1I1 fr 111 jinil lll'll 11, ff Juli ni'li/i min Sinn ji . il / ii ii 

Jim. ij ji 1. /ii / „ uijhtj in jit iii'ii 1 ji'h .nj i, 11 ^ i m u 1 l ,n h 

«V jiljjin jiij i 11 j, Jim/, 4 inj ll ji /,)i tl'/t)l £' iliiutiiij tun 111h ji 
ml. 11 imij . Il/il iii'ii 111 11 ji 1,1*11 L$ 28»: 

9. ß-,f . 107/j : «"bnppü uppnjü Upuiüuiup 

ji jl 111)1)1 flu 111 II im,, ji! l t ,1 ,, ji . flu 11 a liiuilluu/, iim'li 
'/ll/"/ i-i'J ifuipi/uj lilm/uj, utfui y ['"// "/' "J> tu— 
uututf£ t/^uij 1 nju ujijinj il'ji p-ni/glt h-tfur* n* 
jltiijuJ' jmi jimL'l, ji hu «i ji -i. m'li ij I. ji a/, // // //// : 

l'lllj '"/"/ Jllll/ttlljll II jl II I Ijjll.Ulj Ij I. ll 11 1 lj lll'll lil 

111 lL min jiuAi 111 Ijiu'l, fi 111)1)1 -i mil' „iii „1)1 ji j, 11/1/1I,— 
//«•••»: ß-t L . HO»»- (I/L„L),) J/,),i/. L lH«i 

\l/i"£" UlLk/fl) fillijlfi. lj jl lll llliS ^ «JO(tfl)llull/l)l 

iijuiljuiu lji um 111 /i >; : 

10 1^'/ ■ 112«« : «U/ipiij >o/«„ tflipnj lJ.pUl_ 
llllliiji 111 j, jil. iij Ju, lj iniju 11 1, Xl.nLauuiuf/nliui jrtL 

S/ruiti'ut/'iiouiii ftfiL), [1 tf-nqnißi 'lipi/["ij um Ikp— 

Iiiiii), jmil ji ,11,1,1 ,,,, miS mj'l, 11 1 il 111 jiil'hmi ,1 jitu — 
j,l 1,111)1)1 T*Ü(P im 1 111 ji „), ju,, ji I, ,ij,ii , m lil ,,,, j 111 — 

1 11/if'h Hi""i"ii)ii/ui)iuiiji Lu I, ji m'li I, j ii/ ujui luni /), 

"' '''//"' u in /", 11 [1 «V»_ /. „jl, ,1 Ijiu 11 in,,,, 1,1 1, ui)i)i *^A— 

'/"'"'//"" U,i/I,j>iiui)it/ ntiL : ll.ii in in is uj Jn)i,,i,r,ii — 

Ijiu j 11 1 l<l I, Ulli' ji), 1, 1 1,1,1 j ,j)imijj, ^ 111)1 If I, 11 ii 1,11111 — 
,tiu//i liijj.uijij, Ai/m^^,» : 

ß"'j ■ IÖSm« • [„, II ml, ,J j, /, ,/jii„j" «/> „uijiiiij ji/ili 

IjhiIi 11, iiml > 'ii £fj, 0—10. iiji •!/ 111 1/ 111 11 /ih /, AI, 11 ui- 
'lf /' 11» : 11- l^i/ • 127 tu s «'bngiiLy /«««//«» «/««»_ 

ill. 111 j IUI 11 lll lj 11 il . «,'«'/ t-l'J" '■ IJ./'/imi "i 11 1, • lil 
m/11/ 1/11111)1 II ll ll' 111)1 lll I lll), lj 11 111 -> il iii'li 111 lj I. ji 11 111 

p 11 Ij 1/ /i 111)1 . . -» : 

II,iiii ji ij I- f v' 111 1 11 ji 11 1 /.l I. 11,11 fi ß*n. 1H1/'' «ifini/*— 
hiulj/i / 11 1 11 mli ij 11 fi i/jiiiij il 111 tu /im 111/ ijjiiiiut.S £ ^/» 
in 11 j in ij ji /iii lj mii 4 in 11 IIJ») l'"h Pntn jiiiu/iu 11 j in lj in u 
lil, '->4 111.1 lj I' : : -^— // tiilit /ll ll • \lii • j II I U Ulli ll Ji /lll 

i/iiiuj ijiu/ .ij in Ij in 11 I, in 111 in ij li iiii . • >> : 

12- ß'i/ • 1:51/' :« c bnppfi uppnjü Upuiüuiup 

HL M Ul 4 T t* 1 U p inii'li 4p£/t pi'liijpj, ,11111 urau nul- 
luni ,11b 11 1 IJ L 111)1 l\pitLuj)i: Quill ol 11 11 in u^ . 
II II jl, jll, 111 1 L.J1 j'ji // 11111 n'lil, 111 <j j.ij 

13- ß*t/- 155«« : «VippG uppnjü UpuiQuiuli 

/, Uj jl II lj II Uj II 11 lll Uj I. Hl ll Ih'/Iy J>„ lll)l,f jl jl '.,1111/1111/1, 

pinp4iifitub'iiLpr/ruj)j tt IjiiiiiI, "/'/" " ,,, mit ,,, ,,,?> m — 

ij inj I. / 11 1 •. ij 111 ji ij 111 in I, 111 11 1 jil I, m'li'li . lj, ji il m'li Li 
iLuijh /hl ■< «J jui ij uiij 11 -. ni'liij I. jn\ I. m j 1. ji um dl, 1111 
jiiii'liji uih)jiili . . .» : 

14. ß-t L . 171«« : «*bnpp(i uppnjfi UpuiQuiup 

/» 4 ni ji ^ 111 ji nihil /jl. iui p tt L/fT h l\i, ,Sliiiiri'li ii /./in/ 
'i ji ni 11 ji rp/iumtiu/i il'111/i i/liiii 1/ li 1 ii/'li 11 jil 111 ji 1, 111 
lJ,u in n L.b~ nj J'hpnj : {jlthtui h nil,i/ jil, I, ,, sl, ,, I. u, / 

l h ll lj lj lll jll III j ■ . . IJ,pi/- jl'll jll I, j, II I, 111 j jim'lill «J 11,1 I. — 

iiiiii ji 111)1 tu lj m'li , jiuijij fiu ij 111 n 11 unppu"fr : 

f>n- 192/'- l/,"j' «llnofJj,. /]•! LjiuiuL/j, a c; - 

tl' 111 jiuiinti/l, 11 Li. 1/1. ii 1/ ut'l iii/iiu /1 Jim' * ^P^itt^i T 

i/iliti^ 1, 1 lll I lll 1/ I, 1/ li jl hl i^tiiiinij iiu/iliii 1/ 11 in 111 Ulli 111 j 

11 uj mii I. ji . : 

15- «0V/- 191««: «Vippß uippnjfi Upuiüuiup 

/, 11/ jl II //ll 11/11 II Ulli/ /, II, j,)j /HII/UILLII Ijtll II III ßlilll), • 

Hryu lituifpu , 11 < 11 /iii/l t 11 rt-rtL l/uiif hu , i«(// «#»— 

u/t, 11 l/uitl ' I, T- ji ji um 11 11 ■■ : 

#•«£• 202«« — 205/« Ijß itiiu.'i, ff •/ jt 1. /, /, ujui- 

jlUlllj. fTl/' 206««« lj/ 1 uliuj,. '■■]/ tlltll lj lll jl 11 I 1, 111 Uj lll 

tjUljii 11 tun Uli 111 ji tu } ij -> /. ,/ 11 1 1,1 /i 1 ii . u/u 11)1 111 /« > 11 1 .— 

16- ß't/ 109««: «"bnppü uppnjü ILpuifluiup 

fiu/Jtul/nuJnuurujlrin/i m iimitu/ 11 m k) I, t) t luntuaL— 
jiuliui), . i\ im j 111 1/ 11 1,1 11 111 11 1 Ulis 111 1)1 1, 1/ il' uj p tili 111 1 11 — 
iinL.pthiu'u l/.u in n L.b- nj l'm)iji : IIJ ,, 11 m ,, ij ui)i jul 
•/ll pr/plt \j\uinnLh-nj 'liiitju Jim), 1/ ju" ji ml, 111)1 n 
il ^inu^JAiuiu/^u li *.«>/» «J & «</»«««» : 

17- ß't/- 210««: «"bnppü ««««« 3np[iuiunu 

jil tu ij mt 11 jl /1111/ 111 1/11 -, ,111 11,1,1 lil : & «J p u tl'Lp O jl— 
11 11 1 ti 7> /i ji 11 in 11 11 ji ij L jiiuj il' 1/ p m 11 1 jil I. mli 0/1 ji— 
't.iui/ pl, jiitj i/ii 11, iitij /iL. i/i\m luni /i ,i,l/l, 111 / : 

IS- ß't/ • 210 { p) m : «'blippÜ LJutui, ZuiLUi— 
miij pJL, tf ji £ •/• /'/ij' uiti 11 11 p)npn^J' 'l/oi/nu/i U in— 

il lll /; 111 tu 1/ 1 11 ij : 'Im /im /J «»«« ,1 ji 111)1 11 m il p C,L B lll — 
'li 11 um lj ni),/,), ji i""'l -> 1. 11 111 tj m'li li tfn /n put fr/,— nu^MTb, snbBU^ AU3- abn^na irsn-rv iriuT-P-- ^ wjAiU, 630 113 19- 0*»/ • 214/» • «"bnjijifi uftpnjlt ll.fhi.i, /„,//, 
/. "//'" Iiiiiiiii uuiuil, mli {fnhouui'unpujijLnj , ,/"/' 
^^ /£/»/»/ *«,><**> /./ pjiin£hui L t : /» 5rJ"„,ir«i_- 
Uhuh Sl-iimli "/' ""' il l,ii if hitu h ou«»_<""» : 

20- 0*»/-21O/s :«1»nppG uppnjfi UpuiPuuup 

I, in Im Ii iiuiu u Ii juii^uji/u i/i ii liuiliuiu j,mj m% ti l— 
ffhuiu- Sbwn'b ti'hpnj tffrunuin 'fipfiuuin-up • llp\g 
nSt;pit ifht. Opuni~u 'rppuwnu "^ jlf,u in n uit nj 
hu I, ifurpttnj In n inu tu/ uAi jiu npuftu hl- ij /i I. w j 
#>---»: 

l*i L 232«" : 8uAl, ■ 

ßhÖHSMll'hrnhM'bl- ß-f 231«»: «4>-n f ... 

ii ii l, m ii m n ii ii if i IJ In u MMtiiiiipmuiU unLMSutnhu p piuuiliu— 

• I fi - in Ll h fitji'limijmmlf i. i ij l. /» V' in if l, m f J mti uilnulf fm JU£— 
' in n in siuuntquiuLf iiut u m u t mb mi Ii'li Li, uSna-hfutun.lt 

ii ii ii im ft (j07 J"" n '"J>h" h DuiUlhlUU, ft S inj piuinL tnni ffL tun 
Ulilftf- QYUhtUa'up S /■mit u {f\u tntil lUCtlllinnip ff m fJ ti i tf ji — 
ii ii ii litt Li n itiijuti 'ii ui •> ui'liii ii u ,S* /. muh 0$P ruJLitrnU) p 
IJ Huf mi ti fi ii i IJ Ii inu O "'*» (A + n MQ> hn , " ft J tu J*"} uiil fi frut— if in i ti ii I, in if ft l>l i, i m If m'ti'ii */' fi If » h'h fhh QP ^n t-Uh Li juiiT— 

ul.iiiiili II m ft m fi /» ; (/<£ tu tfuiju ii i h l p ft p n fit p in ti. ft p 

a m if m iji in fi'li if fi itju j ft *m m m L ui ft in ü t an p \j»hllipnu uiuni.u 
nt n L n utj n ü% u nh i mu i I, tu i £ ft S £ P U IJ J 1 UI U S mlnnu 
j]>ut •> mit mj fi ui i/ /. illi ft uf t[ mu ftt.n^ : 

<<ö" * rpp* "P-P'U" ' tu ui m ii i L i Ii i'iiifuitiui 

ifui n J- ui itfL uiu S K /' *H uif ii ii I, mli (/ in il ui fJ Ii m u Ii ktf 

i* ui nh Iftuilii ti Ii ftl, fji . ß . *ß . // If fi & mu v, • 

f^l' 111/': «•/,"£/ fLtf ^qji^fl' a^boti S£p ^^/""^ 

P L h*-P n 9 Pf"-P muif ui il' : { {{o fi ii'litti If ii'li £n fim'hu) ; 

phiuf^u Lnuih- if h m ii if ii t ff htuliL n n Lt. if B p 
S uiu L iiiiiuiiitkrptuuLfip u ii i tf ii i u li'ii % '"J u cih nturt hp p 
m iifiutf n ii t mh ^ m ii I, n l t li Ii i m u tili u il m u l> lt !> lt , f m — 
i in If mli uf mli m u'lili ft ti I, If If n n il ' ( , piiijn ti jn u Lnnit ' £ 
iui.Linpn.uLp ni-lip f ni-uuip puuin.piuLuju ^»Luiuiao— 
m ii i jJ I. mli ■> ttiti ui fr m n J «J y,»// 1 n ti ; (J . %fJirUMUUfU p 

£ tu n L np *C ft tu in tu umlfuilS £ ^ . (/ u uij ft S "*/ " ff /' » 
1899^5» •Itiltinfl^ , (^•fä'.n. tf muitiiuiq u.pu.'b, H 

278-88) = 630. 

uiLiirnuuf-ii'b p-nua.p-f-* ho: _ initynhP-i'Ku* 21 x 15: — 

WnMfrtihV tpliuliLfi, 15 X 4-5 + 4-5 = J): — 
Sd'X-B* 24: — ^bPl^f-* ifmu if E G 2 uiQiulinvuiö t bu ifuiu 
ifp jl; G;niiGiul|ni-Ui& : — tiM'-P*" F nLI lP i qopuniip: — 
'llkRir' muijuimulj i}iiLpu[i Ijui^li, Gbpup l«'P . '|P n — 
Üvuljp 2 ium 4auiunnu*: — P-'^p-bHß , l|UA«IU). - l I lLll' 
luRjbLji bpljnL pnLi|p^, pIl^Ilpul(J|lp , 3npb;G: — 
AU'b'MUrU.'lj'ß' 2 mw fiujf uijnLuiJy, ujmmnmjr, ubiguifr, 
pnuqp ujuiljuiu, pbpji: — S-M 1 ' P n l n I u iPI 1 : — SUP- 
'ML < l•^P•B , 2 ul,n < P u, JiT n i. wjß^iuG juijnn: — lunPU.- 
•Mi|**' IpupJpiuqpp : — bnPUVB' ^ni.Gp: — llJ.UlJ.- 
»unPU'l.f-* P-H- l«u, iqwpq: — l,nM)U'l.J'lLP.lJ.PT-f»* 
Julia, puiJü »Ji mjGfiiiG fiiii2iulpiii np : — '|( , H1.P , P, O'll- 

su.pv jij.uG: — d•^u^).•l.^ , . , ^• cH ; n »u.p: — i-pj.a, 
■(raa.iniM. ti- miftirni. s»; f u>, str* »'Gjiujm: — 8i>- 

r.U.Sll.»ill,SPnbP-T«K'»,P-* intGp: — SlillJildhP-M'VP-* 

\nili|i: ' I - 1 ■ 1 1 ■ - 1, Ii , "ii ui Ii'li I. /• /i ;l' l 'j' "ü yiitliuilimb . 

If mm l. ui'liii 4* Uu'mfniuujiiuri 'l'Uupji: 

ß'if • \iu : «fc 1 puAi l.iii 1 i fiijp 11 p 11* ijIiuiij 
fi piiip-yui pii 11 uiifpmp tm 111 ij» -. prhpn i, : /' inJ'ii 11 1 111S / L mli hu ui 11 1 11 1 luh L 11 11 1. Li. iiiiiu~ 
i' m)i L 11 11 1. : 

ß"q '• 131/»: «Sip ILifhliuil/mj. ILijopJji If ' ui- 
uiiiul t pf> . ffhpp: ß'if- 133/»: «4"" urmnif Iffnu— 
uinifjirhfrif» i fri^- 137/»: «fr/"/ Shiu'iili JjhpuL— 

Uli im II Hill ll > ll/lll Ulli ij II 'Im II II j 'i II iL II II II I l> Il 

'l t' iJ' T t^ : l^'L' 138"': «fr/»»/ nnphptLuilpuAi ui— 
puiphtiij ShittiA IjbpuiTUp jiui/ui'ii-ii ipfi yhpui— 
ui in %ui mu' Ulli ll.ii in i um tiiLuni^ : A»*»/ • 139/» : 
«fr/»'/ Shtunji l»bpUl7U[i yur»/»x»//ii 4 u hlt 'uAt *[p— 
ihpnj* Iß,tfuiup4 uiil' l^i nijli}} l/p iffiinj pJhpfi : 

II, >t 'f it ii v 1 If in ti il n ii lu n ui% ii iiiun tluinniiimS £ , 
Itlliiili Ii in ii n% L ii lim'li , ßnB'Liiii inu. iliu ubinL— 
lininih-'. H/m f llfi ml n'li ii i ji Hfl I.iii/.i^)! Muaiiifl 
iXhiiji il 11 l.iiliii, LtHtiilil nun um tu il ^ : 

Ol'r.USaWI-PIlhl'M'Kij- /»»«»/», Jiiuij-u fh„. 137«. 

ifttij lunuiui it ft utuijtf '1111L fiil- ti'uiuji'lt Li- ß*"< 129/" • //»* — 

.1 iii'/i tf tili ,j iiitii mit L ii .ii in i. f, fi ,i il (&S S P If i"'lnt/f tf ui fi m tf . ilUMbiru, BllbSUM 111 IT118P !.lll«HII.'i :i).;'.l;l'l/i, UWHI/M'IU, • **SP- |J.. M-l'Cf- 1> 3n4uunii 631. 

111 fr. h «1 11 S lf n h f» h h 1 < 1 3 n 8 | t |.|!|.'I.M'f-' 177: — WI;irO.I'(M>l>V 23-5 / 17: 

— 'H'III'IM'I'V 19X13: — Sll'l.f-" 30: — l'M.TIM'- - 
li-)iiiliuil|iii uift 17. |n |iiiifiiiG}|n pp 10 pniqp: — *lil'l«l 1 ''' 
pniqp, uiquip m. puipuilj : — 'lORIP l|iu ( -»bl|iti(nf, Tiiiiii 
qGuiumu.ft: _ WII.'MI.'MU't'till.a «i|IUfl|l).*l,IUr imSfr: — 
■lll.'i.'Hl.irD.VI'' 7 min pibqfi. pqpbpm. i|bp|i iruijpbpp 
ifuijiuft : — M'l'l'' Goinpqpp (iDt|iiiG|i ifl.j niiljp): — 

|,,l||M).'M>f'-r ubuiiqpp: — ftlU"M).«M>P-P, hiflPllVB, 

iihiiiUuiiiMivr-. ijiMnaaup.ij.rn-p, viup-B' m^ ! 1 : 

— 'MLSIU'M" lui-2p, 3p, 175w-177p: — cMUJmUV 
,l.p,_,M* q lU p: — S-Pb2. SM.!», SfcP' mOjmjui: — 

!UH,RSlU)U. < M , nhf*M>VP, Sb'l.OlinN<M<hVP-' jl|iuG: — 
VblyB' P"n - O'ii- «U'iLjip lluibipmGGnu hl|bqbginjG fui- 
hiuduijpg juiil'uijG iri|->>: 

ß'if ■ \\m : «U in in I, m'li ii 4* lluiimflll p|ll (l 

£iujng iii|iiu|ihuq Sbiunfi Holiiu(in|iii|i qhp/i- ll' in ll in 1,1 I, jifiii'1, ji I, Ijin /•/ // 1 if // 1/ im J, imi'l.uiiijn 

Z^tujng , urturLbnmp bi ""/'( uilfuiup /, /i m'li I, / nj li 
U tutin nah ii[i['"J Z'"J{"""/I' '"/' Vfjfojfi ""/'//'< 
//// I, i- hui/ fi um ji i /■ uiil lOfifi'lmif/i inuni iiih'li 
l/u-/i (i ml A mu'li ^ ii "I minti'mif [i fi» : 

V>'n • \m : 'jinii uiYui aufunt-kr h t'o iiiiumüni — 
fj/.uiu. ß'if- (i /' : ^muiJ'ni /J/iih/i : ß"if . 172'»: 
«/»»»/V li'li i>'/i ii l linju li mli ii jli *miniiil( [i inuni mh 
In iiiij» ■ ■ • If fi ^Utuitk il'[iJi£l.L «fßL Al.ifu mu/iu— 
> m in tboAuiuul^u 'lim um ui l/uifamf/il/mt ^iiijntj 
n i/Luf/iif» (*/«/»£) : 

ff i *ltli ui in fi in n''i f. ji t n ntAiqifl) il iiiii il n im — 
ii m'li ii i'h f. ii ii i ijniui i ii in if ii I in iS big ' il IIIII II IIIO II nihil 

r** • *»() ■ ff fi in ui tu ii in ti in ii in in ii ii ii i fr in ii ^ : 

(Ihr.ll.Sll.iiIl.'ll'lIhft-hh'i.f- ■ ;..- '"/■ ■■ C U P U 4 1 n 8. 632. 

S U 1 U 8 3 8 bd 
1640 llhtSUPIlHSOiiä P-llh'I.P'f-' 310: lN;Wll>FM<hV 10 X 11 — «MMII^M'I'V 11 X 7: — ß-fcPIH*' r,mpml|(iiu||.G|i 
22. |.l|nu^•mGJ|Hpp , 12 pmi,p: _ SIIM.f-' 25: — 
'lihl 1 !' 1 '' ifuuj iiinni p . (|ojuiiiiip: — l)U. ( ür' unu|\iumil| bül— 
pbii|iinn. fipfim uil|b]i , Ijiifiuiljp f inj f'iiijniiiijy. ul|qp(i 
l|iii||i i|mp|i ll'uiup l|ninpuiö, qiupqbpb; bi qSuil|iiiGf fibph; 
l|iiqiiiqiniiuuA : — ^ ll"b t M]LirU.*l>*^ * |uin iiil|iuG juu . t'iu- 
G|i iTp pmqpb[i iiiquimn. ul||iqpp bi ijbp^p pbp|i. |^q- 
Hui- bi 2<i"»iu- q]i|i inn]ii\b]iin| |bqmuuV — £ M , l l> 
Bouip: — JI tKCl-lK^l-P-f- * Ipupifpuiqpp bi piunul|..iG 
jui ? iiq : _ lud (HLSM* P-* l|iup.Ipiuqpp: _ b.niMlVP-' 
|il'q. 12iu. 107ui. 141ui, puuuil{iuG fiiiiiiiil|iiuiip : — 

i||'llll.lnlllMl.VI'' l'»'q. Ulm, 52ui, 8Sui, 180m, 210m. 
23lm, 240p . 2(i7ui- qnhiuqniqlij: _ UlMUl.'l.fil).- 
. < UÜ"I' , I'' fiiii ( -iuil|Uiinp bi 2 ,uln - lufifin- (i)-q- 20m. 40p. 
L78p, 101m. 104m. 211m. 255ui: — 'irlilU'f.' jnLGp: 

— «Muru'i.uv n-ap- == 1040: — n-rt»s* Hbqnp tptg : 

— WI/OOll. fci wairnv qp]^n : — Sl7'U> % 

2nn.pi : _ SbP" qph^p: — 8^CUSUW^PnM^'^h^•B , 
1*11 ■ 140p. 104ui: _ SlAO^nhP-l'l«'!." l'»-q- Im' «(,»!- 
puiqGng bt SoQuignjg qpbuq juivfp SbmnG 1040 )i 
l>iiii|iii : ^Gbquu |i l). T|n]]l\l 10 quilibl|UiG(i . "\,i\) ■ 1003: 

//' in ml. nihil ^' r»UI|lUll|('mj| . S oliuUfll] (f , 

ll.i h inm p in ü in (| ii | <| . /,/ (|uili|| IFbubipVuicT : U. • ß'i/ ■ \ in CtOm : /,» O m fim lihnif fiimt/l,— 

/im/ , '" /' //ml/ ii ii i/ i, ii m // m'li uii I ii ii » m n m Ii mli— 
h/./i/i : 

/</*#/. \ in • h'"J ui in // in um i ii /i ./ui'li/i l.r 
i/iii ii mli >ui i ui Ii iii'li'l. I, ii ii i • l"'i/- \'lm • Ii u nliufi 
«'Imjinifu (fuhi/l.mh mit /in II, u ui u i mu mu'li li'h : 
O/iSUiiifJfith* ll/u/Li/l^j, ri(i,ffij> JJpJtijfbp» : ß'i/ . 

I \)w : «'ImhmJij ll.iimmiuh iiijiu/muni IJI.mli 
i\ /im'i/ in / n I if b • II I (im /um 1/ Ii /i ii li /im •> Ii l'ui/i— 
l'/'ilf'^' !• ' mjiin/1,11 imnmv: 

f^i/ ■ 211*« • l/mu «ILpm/i*ur/fmu»'iil.n/i. 

f'^i/ • !2 1 4/» • lA/il.Lim/ui/p l./n/l./i/i. 

l^i/ • lüG/'- fliumi. . 'l\~i f> • himi/mi/mlim— 

hji l./ii/ l./i/i . i^r/ ■ 211)"' • <sMiii1iiiiJu ■iuiil'iui — 

filyh il'm/im/i/iiiniiii/yy : ß'if . 231*« : «Hw^fnifli 

Amil'mL(ihu tärV/it/L/rig» : ß'i/ . 249/? : «/Zins/7«/- 
fiflii-uo {} ui ii ii i IJ I, ui'i: S/iH'iili il Liiu/ O fluni Uli 
T* li h u um ii h » : fv'ij • 204/' : «G m n ui 1/ mu cil.mn'li 
tibpilb/ujl' liu uiuurgp /t i/Lpuihm/» : 

ß'i/. 12"*: tllii/iiu'hui/* «Ijtu'hnif'ü tThhi/l.mh 

II • //.** "/ n Liiib-tiib-hfi 1 fifitiLy/^p " ("l l'P^> '• ß''l ' 
1 {)«/ : '/ li um In ii iiui'li'lil, ii ii il <s.Hiiiuntfü {(.uinniui— 
<< ui i ui/ m'li ii i AI /• m'li ix fi in i/ m / nj u li \\i(imfumu p p 
n flu m *»//» : fu'if • ~)2'" : / mu n ifli f'iith ptuph 1/ l.li— 
i/ ui'l Ji /• -C mit tiiif nj ii m fi p +,m/ i njh?> : ß'if ■ S^m : MM,UV 8nh8U.ii AU3- äWWP8- ITSI-PV UMuM*. b ^htn/OU, 633 115 (i}/iiiunitli {t in ii it i hl I, iii'h l^ui n m tp n /» : Iffnpiuhnu 
l^'l- 107"/: Uuiunifu ^miitp/in • #*//_• 141/«: 

<H'I uin ti äü *'l /.hinm lj n u ml, fi'h ■■ : */ liutu tun nur— 

uml* fitri . 180"/ : <sM uiu n tfo OiiiLuil/iiiintniu» : 
{ /(Tii • 102 iii in in ii ur& £J : 'I h ii m In ii ii in 'h ml /Vi/ ' 
219*//! <(MuAtntfu Aiwifonl^'u- unFtu.uiju utupurp— 
/iiiiimi/» • umti_ 01/ • 231"/ ((Miuunitu ^uiiTo/i^u 
mit 1,'h inj'ii tiuvt ii I, in if , ii in in\ I. in i P'l ' 240/* : 

«(/ /' *>Ji nt^ff/i 'Lullt ii ,"> tun in j>l I. m'l, Sl.mti'li iftpnj 
ö liniii u Ii yi n h ii in ii u //» : 

* * P'L' 20o/» : «S uiLuiuuniii £ft U.t-hwiii— 

ii mli Hilf ii j ij 6L 'I in inj im ii ii ii l IJ ln'li ■ ^fl III £ Hill If 
m Iii ii i'lmi 1/ in'lr III oll tili , '/"/» h II tili/ tu UUlA— 

il'mul.m/ £ Upanju Uuihiuljuij ^ui /na 4^"//— 
iiiu in I, in Ii , '/"/' tili h in 1 1, in I Ii hu unu£y> : */« 
*%„;/ ^/V^, «/Z-//^ /#y 310/1 : _ /&»». 
207 ll h um In 11 Ii lli'li il ll «IA« */» " LUlifUl 1,111/ lllilll LJo^tuiu 

Sx /i uti/ in /n Lq hu : [/.n ui^fru iui.nL/iu 'ifcißp'fr : 

%• 307p: «ITtutiipp» , /#V/', -/Vf 31°/^ : 

8/'&tt.9«'/M9•A > rt/«/^•^^?^• P-y 140/-: <s.Rn,.p,,„.n„„ 

utum hu tt^l ii ii I ii i ii Ii T*n [Kinn f'/'','/" in ii in •• f. il f /i <■ f, i p 
f in ii l> A / utuuh '/'"'/ /'/' / //W« / i/ m n!i ttttfhnni p h mu /« / 

In tu tl u i hl I. ui'h Li ii y\ ii i II f. iii'/i '//'/"'t '//' *l '"UU firtüinp JM ni p h uiu I, ij I. i inj UUfgu in. * in iii iii tu/ n pL all , «/# if li% 4 Lt. 

utuju 1 hrt tf pifi iii . hmpnLJiih-nd ( [ni.liuifijjf [l l]|lUlj * //^/ 
^ i) A h inj p ji i ) a n L ii int , J "J " '" übt? iiiu S i p XUuttiiit uih t 
ii Ii ff ^ J*"inp '//'/' "J// 7 /"//' iuju mi u nun. £ ^ : #■'/• 2(>4'» : «</>"/"./>• y. /( 7 */•*» 'l/'t'f" k"tb CiujivuljCng ^-/^l/ /7-2P- tt»//'/'//' W* "/' } ' ''•:/' /' 

q /#/ ijuiouiniiiou nn h"*h 2 nn -l n L alfnuiifrt uAihifmutn °-P}h 
l»[lh(|llll Lnfitiiti , nn nitiuinu niunil hl. ritt n ii&li n < : 
fA'/'" */* w '//« /"/ *>*7 in um hu y n ii iiujuiF Gattin f"'// 1 !* onhuui— 
iiL i nij li tu il' h n tu % in Ii I. I n il iii * D u$ ho Ii u n t n n j in ni* IJ ii 
'/' V"'^""/"^"'^" ) ub-uonu Inf Li_ unuin mi fiuu ^ kl. nn w/— 
n iinnu £ // inm nu nm nhitia tun. 4 m u in n in li nn n nü'L uaii 
Ii ii In n in li ii nni ii in i u in h iiiii • uruttii (ßjii ii h n in ii li n iLinno 

hi^fitiQpj» 'll'!'" '" * 'IVtt h in f* ntlu ^ tnt l^ *i ['& ff" 11 - (|niuuiü(j— 

T[1U ijjllUJ 1 n p ^ ii' ji b-uijpjii.') : \\,n im om juiunuinnt pi» niu , 
n.a . // A !\ ni ij ii i i, i/ / l t 'li ii' ' tiu sh rt. nmjn nun. t hu ' uiuinpn'% : 

ß**t • 87/' ! «5"\*^"" // ""/ unpin q1»pjiqnp lurjuijLif 
Jt^^L /' Sic /'"'/' Ä» : 

n mli in u p ui^p (J,pnt-PhuuiiuJ> : 

ß*H • 2()»>/* ( uif in u in iii i ii inuipp/ip frt mif I. ii n P nt j) * 
«tty» ITfi>Zpuinfiu i/*pu 4» ^/» J*"£ n ["l i '//'/' '{'"('£ ^P % 
uuiup li iii n I. i li ^ uil, null i P ii • 11//', ffJ /' li tupft I h ^ limp— 
'/'"/ /' '''^y "i/l"!l %,U*J U y*'p"ilf""" Sip' • ■»: 633. 
lunUrfMflh U^2bhUSbU8 b <n.h 

irbM-unhia-hhii uaor»hs 

1730—1730 f>•n^^.p••p• , -izo-. — in;<Tni«pi>i»'i,' 22 x ir,..- : 
— •l■(Ml^p•^^'^, , bpiu.jiLG 14 x 5 + r> = 10: — 

Sll'l.f-T MO: — Suiuiqfip t. uijufuißp pun : ('|il|uipm- 

qiuiiphuiri »fuiupß uih'u sira • n-- 22): 

ll' in ml, ui'/iii ^ irhljPuii .pjn fi iui]op|icj lunu— 

|lin]lU ti ,iiij/*lr : 

l^t/ ■ 2: «'h/i/if 11 /1 l/ni/t iftl/um fJ/nu ui^- 
'/ 1 >[<'I;] in /1 m/1 tiu/ I. jiiii'bl, 1 iif'i, lipn 11 |i ni] n 1 lJ,(i— 

Olli .lU(jblU(J /. 11/ ji 11 1/ 11 11111 11 j, tt. m/1 llni/l/i l/lll/l— 
1/ um/ 1 in miß EL. -. 1111 iiinl, ij I, mi /nun l/m/n/ji li 
il/uiiif mifili li II mj 11 li 11 / in il I, Uli l t luyftiiilintil— 
u^u ij in inj miij I, .-///.. : /</'/# . 2/' : «') um m f m /im— 
'hm fJ-ftt'li \) 'inj 'ti £ 11 [1 tpfufutt ij '"/"/ '" "/ tinji 
11111/1/1 ij/ijnijH -, in 1 in /i<"/ /■ Qiurip ilm'liiii ^1, 1 
mltiA/ili in um nullit u in mini 1 1110 m it'li ii/i^nn 
J'ttf» : 

/"'y . l\/i : ;{inii in V\// i-ni'iiii 1 1,1 1, 1 'ii I, iim'iil, I ni'i, 

l!l II 11 /l II lj 11 I Ujldl, l Ulli 1,111 11 I.U/lllll/llll/tlllll Ulli II H 

''/'■f"./" J°pM , °ll'% : 

II iiiuil. ui'h 11 1,1111 111 11 fi 11 *, | 17'»<)/>'/ /< '/ • 'IIii//iii\ 
ii ll/i 1,1. /. 1/ ,,,/,,, ,)'l, I ifnuui^ii ß' . '2'2 JSI.uuiiff, /i ( 111 11/ nu/ /i(ifi) , Hfl filitfiiipAiii/fnji^u 'lil/iu/i mif p 111 111S { : 
U'/ih* Ultlltp il'ip 1$ 4()St*> iilfiil,inf ifuiiiifiiilt Ifiimp— 
'lil.fi/i Al.iiiliifpp il'fi sl.nl ^l.u •> 111 il' I. il in in 11 1 (• p S«l/ 
'l,l./,„{„ fthiifiinif/if'in [d i/fJ f"ih x «fl 1111/ mif 11 ifllllllllll/fll^ 
liiniipp li 11 s 111 ii' I. il' 111 111 11 1 p 1,1 *iiiin il'p nun ppl, pml/-~ 

ul.p l,p 1,1 lli'li lim 11 mn : '/'"'/""• "'/' /"'/ ' -30"' • /' 
il'l, 9 1/inj* «7/«"/« pmn i/iiil. ii n i P fun p mit puf> l/iiuipp^ 

iipm'li ■iuiil'uip l/'fium ji : q;ll,itifiii}il.fp I, puiiiu iuju 

/, jfl.pl.uii 321, /' » L p#"l «l,".l 11 .n^l^^PP^fi» fr 
ii.miiii 0» : 

(I li 'mniml/mif /im [<l [uu l/iuif tnti/tl/ni — 

Pfuli* l^i/ • 230/»: «Up/iiiii/pti/iiii. if/i/ijui jo— 
fifi'liiulfl'h uppuia.pt/nj [i Ani/t/nju m/ifiiiti/m, 
^t/nfjiq ii/ m in ti 1 1 / njh i/u/i l.i um it /i/i in i/'/i /.ni/ tt. 
1111/1/1,111/ l^/i fi ■inmi/nj'li AI, u mif /i^ il'finj n/iu/^u 
Li 1/ /iL m/ 1,(1» : 

//./. 9 Li fi l/iiifliii i/pinj l/nij' «ILnlfl "'/'/'.' "/'/'"" 

illlllf Ulf lliu/lilf {(]. '24 t IUJU „Hiflil.f pul pll.ii' ii 

''/'/''" •>'•"'•"//•/' "/"**>^//'l UlL' U p l/tpfil JU1 — 

iL/Lutf ptifPnji, 1.1 230/»» in; IfttÖP ftlll«HIUi :iLHI;IM;'i. ü!;(HI.'MMU5 • ZSC- U- W* 1- 634. 

HF t T- b U h n 3 bh -( 11 U U U li 3 «1 U S ü fl K fr h h 1 f,).(iii'i.i»-i^ 105: — irbwii>i>i'pv 20 x 14-5: 

— 'M'III'IM'I'V I. j.liu|.« II 15 X 5 + 5 = 10: — 

Sll'l.l'-' \1\: — l'M.TIH'-' jbü (i?uifiiul|iiiuift : — '|.I>I 1 I>'' 
i(o|iiui ii|i |»"ii||> : — MUftU" Iiui2bljuiqif, nuqbqod , ipup- 
i|ui]iiu(i' Tiiui||0|ihü <lbqb<j|il], ifuif ni.p : — U'D.'Ml.'l.ll.- 

1'HilU? nim'mrUür fcni-Qp : — ittV^UiniVB" ifmfm.p: 
_ «JW ßouipqpp: — aUCI-a^hPf-' pq- Tu. b. Nu. 
ujipmu: _ hinPU.S>hP*' ^bQ qpnLiufr: _ bflPUAH*. 

MMju.hinpu.VB, uiM)in,8u.su.n-f-. vw* 1 i^-- 

— T-USUfV i>n- 1p— (>p. 51p: lOlui— 105m: — d-U- 
UmU.iT &k—&f\ qiup: — <M^2, WUU1T. bh MllÄ- 

ITfll, Soll», Sl;l >% u.Qju.jin: — 3tH.lJ.SlUlU.fPnh- 

(^i'Kuf^ ^nudh: — sb'L.bMnwfrtihVB' pn- -v «u.»...- 

ibguiL \i ii,pbßQui J. 10 U- mON- 1. ftiTpLRupui] ;• -Pb- 
pn.|ph»: — i^i\- (iiu' «llu.puiiqbin V «Phrujif iqui^buili 
UirpLaGpuij 1882, 0.ra.ppl 2- qßbgp iflrq iitfipinpuyp, 
mpöiup, 33 quihblpiiG ih.inu.fr. 20 nqj» : 

JTiuutbuAtu l* flqp ti^bu}inj /,, flpnimfni-- 
PP'd fhnippiibuifig Ll QujutuipuAij? -. 

IL' ß"'f • 7*u 51"': «fr/»'/ bpifbm/ Sbujnu 

llbliuhllp. bt. iiiitiuiuiuu liuihtiiii/bliHuji bi/pop 

"Pl"U^ J */'/"/ " '/' '/' '*'• **'"!/ /"""/''"'/' *»"(/".y ifl— 

hlllll /iL /null 111 11 III II III 11 1, 111 j S Uli b II Hill Ulli lllllll jll 

suiijibui I Lt. i'ni ii iiiiihui lim'li »h/m In oii I, in i li .»/,; 

ml )•/. in/ in liui'ii ilititi'ii njpbupiij ifLhli um i¥ hAiu ", fi 

jil II I III Ij Hill li II ll I, IIIILlf -i pll 1 1 -. IU II [I l II jlUHIIIILu b L. 

bpbo l,i, h iiuiii'lil. ii I. ii l'b buibif pb pjt jb pl^pnpi/. 
</ niif in im i in ii n luipuffrtiL» (s/Zm- P* • 18) : ß'i/ ■ S» '//' ,/,„// «lf.fi'1 nilpuiijL]^ l.//l,ij/.i/jij, 
2,"i im ui'liii il b p h'u, um uiii uiu in [i 
'finpjJ hu bi/puipj, jii¥ n/i jil. j/i j> , 

II li. li l pllll <v lllllll Lp IjiiiiiI li in < 111111 ii . li u^isbr \fh„. 50/..) 

«/• lIllllHll ZfOlt I w uu li in l L"U +,1111 LH lll 1,1 II Uli LH/ Ij III III III II li 1 II 1/ ■ 
l l Uliybll 111/ II lllllll lil t II iL III III IjHlj 

«(/"/""/ nuiubu in in ii li in ii ii h 

S t, [I 1> b /ml, " [l b [I b jll II1J [I jl 

li iiIi'/iiii Im) ii li ii hui/n iii in ii uili ii li 
''"/'/"/ uiuauFltu'lt <iiiLiu /l'^'/i 

'/«" llbu iiiiii uiii uiil uiu Hl um in nli 
ll /i/""/ i^iiif-Lnjh ">bij bpbuji • 
ü in \ iiiiili b u"li !• in ii p m n li : 
l*ty'"'J-P "P'lburlf^p [nf nfifib/Ji 
"V"H J^'l'hl"-")' £ luuiiibuiifi 
II fifbiu i u liuib ii il ii b il'm iillti li 

ll.n IIIIII UI l> II I IJ ll I u il' jl » III b II b I ll » . \ ijb II C ) 1 1 h II ii'lllll III III II I. II jl lllllll flll'/ J(» lf/> IflHHfbll 

'(jbpubii : 

IJ'iiih/iurJ'iiiu'üopiu >J'J,i,. SVÖ* P" 18: 
ß . («»l^lulvpUl!!' f'tUpilLÜp lliuinJ'nifJj'in 

ll-ii l fiji'lil. m'liiß "Ujij ji'll ' : 

A^y • ~>'2ui l//i ulf^uji « ' /"/ t (tbflU^lljl f UIU Ul- 
li, tu/, -^ 111/ [IUI III I, III ji'll iiiiii u ftutu il /l 1,1 •L^I'T "Jl' HUI Ulli IUI III ii in in uiil' m jff jnuu iMnjng uuibui^, ummli 
iii ii ij jn fuiijibiupy : Z,J'ifui • fr- 169: 

U„,b/i ß-. lffdp (2«f, /'•) <(.ßui^ U .%nlJfLtp(.^. 
illL^l/i iii'hu/i um juuu^L p*b in/ <£ljl>Pu ü(J-lj uinlu 4" 

in/ ii ii iii m'li iii i ii ii ii ' an n jui nti' ui nL gh in / £ *^/w> putu 
il in ii ii in ui L >n </ ' uu iii n in li uiu/ in i/ fi li h -> in ii l> il in in 

( £ tu s um uiu ii hm luu , "(w» [iiiiti'uij p tu /, m'li inj ninuiuiu— 
i ii p ii/ in mit' m jil /ii ii fl-ni pjihLuiui/ , <t>iup[ii/ 1859 1 

kt 262) = 

9" • N4«/ k'"J k? ^ P m u/hi sui Litiu o (Tpp— 
qilfjl|l ) Jim /um/ />/•/' ll/' ufiufjuji . «/•"/ jjiu 'ij'— 
wiiL/tf/iL-li , /""/.'/ juuiü' puitjbut L y if^nj bplfjiLi L 
/•in /iL iii ij , /'/// tjiVuiuji J'jitin , l\ jj' u «'*- "» "'/ p i 
puijti iii 1/ iii um ij I. iii I l; , mifjiii' bu l/ij" "!"{/— 
b-iun. , /""/'/ jn uu ui ii I, in j £» : l L^P^P' «Uf'pbfii 

lim'limuu f> Hl ii ji'll li 1 Ihlllju IILUHJU 'lltll • jl jll ii- 
l/li' I ui in /i in in ii /m'li ji h bjirnii l.i übt/ lim « pin/uL; 

II H II UI Hl ■> Ulli Vi, Ulli UIU » öjiunLu puiijil'uiu 
(■ZJ-Jui. ß>. U0) : 

I' • ß*n • 84/i • {<sAjbiipiiiibuiu bbu ii iu in n L. 
juuisjiu ji um /i/i ->on^u J'LpJ'£ l'wi föinj uiu— 

/uu/ jl Ji ji i ji ii ii iji in j f t iii ii in i/ li in j bi- nuiuiuuiLn p 

*uii{iiiif jopfiubuj L Sbuin'i, 'bbpub/up biq • ^[uip- 

bgLUJ» ) : Iffi iil/uji «ftuipÄpiuuni-u^j) > L &ip 
UjuuinLUi}f il I, ii li'jiuinuiu^ ifuinii uinl; jiu Ij uili — 
jit uia ui /'iii, ui I i.iiiij il'bii s««#i/i///y» : I «,«/ u in • P • 

185- :\) : 

fr • frif • 1)0"/ : («\,bppni L ji unt-pp hjuiSii») : 
() ji ->'// /. in j l,u J, in/ in ii ji ji ii iii n'li / /// Ij m'li uiuinnLin— 
(S im/ iii in/ uni-ppii 'uiuii/^ np ii.nL. iffiuiju bpw— 
hnLpJbiun ( l t jii/u •, ui üb ii ab p Jiujh y^h"1i» : 'l^l'pv'p* P'l • 98'" : «bl[bt^buji uijuop uftupt 

11 Hl, (flll 

fut tpi 

/Hl/H ^» uiu uijb um umuuu aiuflrliL. tipunnnt-^ , hOJiuiilu p 
nii' in ijim ii in t ii ji / ( jujihif bu jiuupwjfyr np iriu— Ihin Q L ii in il p h'u ill./i^ji i/piitiiiu- L*li hpl/nl. 
in ii ml/' j,/,l,iu/ ifl.l/lini ff /.uiil p ' : ß~t L - 9S/ ! - («/A«""i 
ui/ in in 1/ ui p iiu/ <i/5/>> uiL' u uulhl ß- . (»40 fifi/ ■ 41"') ll.- 
1/ p ii 1/ ii h • ^C l,ui 1. 1 um ml/ il' li inj i ui u p ^ ij in uli uu/ — 
iiiiii m itp iiiuifinp , np £p fuintjLiu/ mii u/ ui uiil I, / f, , 
iffrlifbi. ^inijpi. 4l' 1/ t-'t'l "'1' /'»• l'"ll /■•/' IlT "If/" 

«/» iiiiii iii // iii ii ll 1 * 1 '!' 11/ tu uiil'/, iii / , 1^1'/' funl// il p 
IiiIiiiiii /.in n i/ I, iii /y- : 

M>r,II.SH'lll;>l t lll>f>hh'l, ■ fl 'nf. : nuiit;u.v biii^u.«! ;u.;r uuiwra- irs'i-rv ü*i«m* • i> ^huvuu., 635- 117 635. 

UPI h) U F b fl h f* b 11 li 8 

< ra- p 9- ir * ihmhü iu u p p b p «v 8 h n 3) <hr 7 '"/' l'Mm'U'M'-' 355: — UMiYr DI» l>l'f^'o* 20 X 14-5: 
— M-PIIH'H<I*V 10-5 X 11: — SM.*' 32: — P-bPlM*' 
(i t uiliui Ipi i uii^ 'Jl pipiufuiG^pLpn' 10 pnuqp: — "bl'l'-P** 

li|i(|in iiibuiulj pni_qp, qopuiLiip : — MUßU" Ipiijb— 
l[iuqiC nuljbuij fuiju qiupqbpnq\ uppni-G : — IT U/MJ/Ul- 

l*bU3 «Tiu.^ ain.*uU.ii * imJlp: — AU/i.'MJ.inj/b-F 2 uiui ifui- 

fnup: _ «W ßouip ijinf p : — 9 > UP'MJ.<^^P■ß , upupq 
bi_ uiulpuL : — hifl P ll.H'-t» P'f^ * iuauij[iQ uuuiibpp quipifpiu— 
.j|ip : _ bflPllVP' inLßp: _ lll>l)^Ul,nPU.V^' , mn.ui2.pQ 
hi bpqpupq buiuinppG ul||iqpp, qdbp: — UlMIU/bnU- 
aUPT-*' >nüih: _ WlPf-' j>h- 5p, uiQfiuizuil! ßlpup 
ifp- '|,«>(|i»puu |i qnqli l|.|i j i iii i ■ ii! il'ui . il'li d ii i in ii ■ tili |i 
qdnh.u: — 'MISILPT p-q- Im— 2p. 139«l— 143p, 
149m_155p: — (MJ.U'U.Wr «J-C— i>P- ipip: — T-Pl'Ü, 

wvUim. i-u wairni., sb'u», simpf-- uiajmjm: — 

BbCUSUW^PnhP-^VP' ^uifi: — StjT.l^llMfrhMW*' 

pq- Im« «3p2 luuul 'I] t|uiuQ jnpbibßp SbiuuQ 2, • l)q|i- 
l\:\\ 0,- fiuippmQbiuQ, 3- %■ IT-»: 

//' 'uiuihuiliu £ % «S^jijif |uiuptiiLpbui(iy» . 

bpl/m -. /// in ii ii Ii ii'L9: 

(/, • {""ii ' out : (o um uiyui puilij «j*bpuiu/ut/— 
itiunui ii ii lajL ii i^miii , /P"i/ r umutopltm^PpLun 
uihl/in in in ii , // in lim i mini mii'lilii uili Ii ii m i ii i — 
fir/tL.U ji'h />l, in'li fiLtny» . . . | 111111111 | «(J,n nliffbii— 
not/u • hl I, ii l,i ii ii in in) uili in [\ (ml !• m ii L iiiiii tut 
iiliHrb iiuoii ) iu !• ii uili I, i ii ij im/ ml Ii Ii i) iuiI iii'Iiui Ii Ii 
i/injlt nullt jiii.niiju ii ponu I iu J' Wh lujlt 'utiL&u'fr : 

1- ß*q_. Qut : «hjuiplnLpfiLU U.- «Suii/uti/u 
jinjltif , ii p l/utpftt t/hunbul- Uli I /utuuiunjlt outu 
i/iuj lull , t/ft iimut ii ji im utlAtifutlt uij/nu : lujuop 
AI, ii'liuu)' lujul h ifhliuh-i i/Uhpl/uiib ptutp£nL— 
phlt^ nuiufiLou akhrji liL. ituiipun/iijU niusut— 
Iiiiij in iu Ii in ji'h ulipnj'ü ppbu npb , np ij ji u/1, / u ij 
i/utiLUtl/^lt in iu n uili ij Ii ii i u lu'liiii if'h '» ; 

2» ß*q^ - 12p: «Iffm/z^nuPfiLif ß- ^ßunjuMi^u 
in I In) nn h llltt-pru •^uiuuiuini uhiiij um L i inj 
"P^ hu ml, ii uili ji ii 1^ ji -> in i min inj ji • (J nlifUL- fl 
i) im) uili iii li'h u n pnju Oo-imulML. Huhu nb put— 
u/.u» : 

3 • /<**// • 22«" : «hiuplni-PfiLU 9« • H ui- 
'l iiiu ii Uli uu nn iiiiii nn ji ujunLuiJ'p nphumn — 
»r ' P"i/ a 7 hni f ""/ ""/ '" I' /' npm^u fifh; *f*pfiu— 
iiiiiu ns Lnnl, ii l,!i Liiii p'fl, p /'" ' /'"" /'"> : 
Unupp 4ui/pu So^uju II ii lil, pl, pui'h ji tlbpuij 
luju puiuhau ii n l,m i ji lUiiLUjnbinjU'fr : 

4« ß"n^ • 28«" : «hjujp£nLp{ii_u 7" • «3uj— 

ij mif ii llliuii n p pioup um u i ii I, iii I ii ii i niji ii Ii u i — 
pbli^u ~tntit_njUy nfr ji puinii in ij ji/iunj , nn p u mmpinji utn.li/jT/ uniTutuu putnuLifu : /ifou/nf 
ii in Ij im /•"!/•/ puip[ b ) iiflyii , ""'/ in um ii Htliiimiu— 
umj^u>y : 

5 • ß*i/ ■ )>4#" : «^ . fr . «({ im/ iii ij u utjuif , np 

IjlllUIJ IIIILuh Ijiil II III II I Uli) Ulf jlll III IIIIII II 1 jl u IU — 

liiuuu ii/ nun ,,iii ii I, i ii ij ffh n <• liinpl.il' U.IU ui— 
n utpltni PJiluu tuubuii / ii'h n -. uiu p m lt utun i [<l I, utu 
jiipniil' A niil' uiij ii Ij ^ injunuiu Hl il il int ji m ii u ny> j 

6> fri[ • 41'»: «hl- i? • «3 uiif im/ n uijnil' , np 
n* inii'li/^ 1,1/ ii p& u pni/ibu , i/li u/m mit mii I, in / ut— 
Uiui£ • Uli -^ im m in inj ii IJI^ il' hihihi utun ml ml, tu / 

hl 1/111/11/ III II 1,111 / /iiiiIiiii 1/ ui'hn , j,f I. mil" /• 

7- /w*y • 48«/ : «lU • £ • ßiui/uii/u iiijuiJ' , //// 

jiiiiji^ji ,\ mii m/ 1, j lj,uiniii.b-ni hL m, /um /is Ii i 
'iiiimill.'li II ppuil/tuu in l I, m m /irnnji - ji'li i/in/'h lim'li 
Sunt lup ml/ Hin In ml/ piiL/p/iLU» : 

8 • ß*'f ' 54p .^ «Iff • Q • 3uti/uti/u uijuif , np 

jiiiijiji £ ji hl. /i /, in um hL ni -, n ii mi i/iii/'hil'ui'h/ t , 

II p -. A in I. i ji im ji m ui /in ; ;{ ji il in j, i, hu m/'hu pji 1/ 
( iuu£ lb/ji'h llllL/ip) , n /l£ Jim ji~. ji'h ■ • •>> : 

• ß'i/ • 60«« : «fO • fr • ßun/uti/ u m/'hi) np 
n\ lunli^ n /• in /• I, i/ ii /ih ii i lil ji i'h ,, in in m oi// ii I, /inj 
«r«, n 4 ULlr/lli' //</ unl uili uil, hu ll < i/uibi/n • 3,iup— 

ll Ulli Ulli uhtVlUII/fu , «f« lllll/llj I, jl /• I, Uli IJ II Hill 

Ii i in hl, i h phpiuunj'it nifutuo iiun ut9uti/ //// / — 
/9/ilujj,» : 

10- frif 66p: «hj • ßuti/iuipu utjuif np Am— 
i iiiiuiiij i/n / I, jiCm'hji/f , nh utifbuittju jvu < lt*"b 
/mm -, in ,\ ni ji i/ ji i jiui/ ; //< nn / uuipip p /utt— 

jiim/1-.ji , nn n * ij iii'liljiu'li in j ij l t . . .^ : 

11. ß'i/. 71p: «hl- <hll- ßiui/utuu utjuiS 
np ni -,ui/uif il' jii ji jil in p I, j Ijiiiil' mumm b / h out— 
Lutputu^lt i/jiibi/^ li'h'i'b i/ I, / ii i/)i in ii I, / ml P^ ni 
tnJbpu i/l/iu pouim.ppi.lt : l f^utui pui'li i; inpirutif 
iiL.lt lt i/ pliiin litt iiL.ppL.1t um ji i/ n ph-h / u pui/i lilt^ : 

12- ß'i/ • 79««: «lU • <f ß ■ Suti/utt/u uijuif , 
np ni /«£ t/putult U,uuinL.b~ni , u/iuui i\m u b / nil 
P$ ni /im p m/l t -. ji I, ' ni in h Ijiiitl um p/m ^fonnu : 

III mi I, I ii ij Hpi/pli U.uuitiL.b'n/ pun U /• ji uu l, i/ 1 ii i/ , : 

13 • ß*i/ • S4p : «hl • J' < h • 3uti/utu_u utjuif 
np -> mii in jitXinlj ji m pwu9ui j ij[l,u in n i_h~nj , nLp 
uut H'jiif utputu/% n inpinufutj nif^u9 ; /w"/- iTbitu 
IbllltlllLUlb- i/iii/ it in • /um ji -, ii ii m 1, 1/ ii I, m / /- A 
/uiliui/ nili • • •» : 

14 • ß'i/ • 90p : «hj • cht- • Qutmtiif-u utjuif np 

Ii: ll lll 111 jl j, I, jl ptllLphuiÜ p Ij Hl Ij II I IJ I, Ulli DL. 

j, in jn iii ji ni uliwh u/ut^li/ if jiuil/b pit/utu/t u r/-p— 
u'oji Iil. tfuioji : PpuiLp ni l.ijhi uijuu/liuli um p pu IIS ITUBP HllhMD.ii :U.i5l;l , l; , i. 'JWHl.'H'U.H :SI'- ll.- 'H'l'f- 'h : QoSLUU //«///. ii 1,/im'li , "/"'/ uum'liiii finl put — 

flfnhh- ••»: 

1 ."► • fit/- !>.")/<: «ll/ • (/•//• H 1111/1111/11 Uljtllt , 
»»/» /'"/ Ulli, { tl Llllf ) tl'uiftil'fih , fllflll'l, /.//.Ulf ^ 

,111/ /lll 1,1 II » /»"/ '/"»'"//'^'t /"/"' 4 /llllll llllll, lll / », 

II.iiiiiiii in}) : //.»» /» i'iii ij in m ii I, I i Ii in ii/ / </ i/hmli— 

II II I U ll I ll "llLpl/tlltfl llllll /■ / // / /./ /. /// // /.» Ulli Uli I, I 
im Ii ll lll Ii fitllhnh?) : 

L6« /'**»/ • KU/»: «*V • <7*# • iiiii'/iin/ii iii/inl' , 
f./» iiiulii iiiuiil, ii/iiinii 1,1 iLiiiiij ijiiui l"i'i' ' /' I • i 
il' in uili *£ : I in i nilj m'li il'iu iiii in iil t 'h (ßiiLifhut Lfinif 

Ii /• in ii I. ii in ii u i fl Ii i li il ' I, /f» : 

IT- A'"'/ • K(S»": «/ty • cA£ • ({ im/ im/ ii uij'lnl' 
ii n ll* l/nii/il I tfptii pAniun iifh stitil tii/ini tili 

1/ llllll Lh^ jll /ui I, • | ///#«//'/ \ ii l lil In Ii lilillll , ff»» 

»» ♦ Ä/ »»» «/» »» » )» »» /^ »/» I. im i lil I. in il' ii » : 

IS- A**'/ • 11")"/: «ity • cA/,' • Ü 1111/1111/ ii m/hil' 

iiii um im I, / iiiiii Ii 111111111 1/ii/iiitiiL ttih ii ii lii ii/ , 

U Ulli Uli Iiiiii) nsfihs il iiiiiIi 1/ u u uUII, Ulli tl Ulli lll— 

hllllffl : 1,1. /i 1/ in/ A I, n'hmil' fuii i fil fn 'h o ji'hA l.flLtfl 

( L fj I II* in/ ui i li il ) iiij'h iiiiiIi llllfUlh fl 1,1 ui in /i ii ; 

li)- A**y • 121"': «hl ■ (hl* • H im/ im/ ii 
uijliu , »»/» »»» niu'li Viiii ijffji iiiiii b ui Lp/mi U t, u/m— 

l/lllujl il in /i i/ n/h mihi)' fi 1/ , ff« »^ sin fllfllll ll p 
ijiuu'li ifi pl/tt i IJ I, m'li ; Üujif um im I, i ii/ in ui /il, ui / 
»J »«///, »»/» ifmp&l, fjuitfnuhu ft f um uiili/ lim uu 
/im /is ui/ na ii in in uu ll,uiniit_h njf> : 20- I*.,. Vlln: «hl- /'• S III II ui II u in Ulf iis uiil ui s /. i ii il uii/iblii in) I, iiu , fl. luui im/ ui'l, 

[I jn u ii in ii ij m'li Ji i ; /' lll /lA/ltlllf H t 'lll, 1/ 1,1 piu/lL — 

1/ lll lll, 1/ {\U1 /IIIIIII II Ulli/ I, m'li /.'im i U I, m'li 

l"'!/ • 135"»*: «Quihl/ um uiil,/ htuihiULiifi 

fl/IUII/'h- ummVfl'h ftlftLll IJUllfUl'lll, l/lllUI ll^llL— 

fvftihh Ll. I. /i 1/ uu /ii/'li ui, iil, i, lil i/ lil ii/'u : 

ll.i/ I. pum'lli/ ji il' I, o m /■ lllh , lkj>ui/l iiiuul/nu I, i/iiii ■ 
II. /i mm /•/'li l/llflhjlh Lh l.fil, /, '//■'/ LplfflUfUI— 
i/itLftlLuiil'p» : frif . l;5SlU: ö'uhlf ftiuip^tiL- 
hl li m'/i i i'li : 

ehiw.su.wrai it.- iiLsnnhi,- <av 

l.-'.S/.) : 

«/■/'/' JIU "{/" II /l h"tl' futUfl^llL-U flLll 1US — 
fttlllpsfl Lu /» . stlllllll/ln tfj'lthh Uli lll /IUI Lll li 

Hu m ui <N inj , »»^» £ uimui^iu ■iiuiuiiu Ll. iiiI'Ll.uu 
Pui/it/ii'uAiL /inj Lil' un/ijiu ot/ uuiIiuiuul/HL uitfph 
|lUlUl|}lluljluR /Li/iil/i huijl} Uli] Ulli f,ui/,/,ui iL fl 
ifiumii U,u in n «_d- nj Ll fi u/uitnfiL f, umhin s — 
inj 1/iiLufiu II ui/i fi itul' iii Ll. / 01/ ui m iiii/i/fi'li tf/,— 
P"J ^uijl/uii/uLtuj , füllt/ /inj Li- oJ m'lii/ ml/1,, — 
fj Luiif ft Ll. i/njfii-^ u/iptui/ufi Ll j>iu£ [iiuimi — 
Imm/Litifi in um li Liub ui niu'li utfi^f, BohuiÜQlrU 
I, n/ fi ll 1/nu/ uu fi Ll u/ in in /ift ui/ii/ fi iTinj/mi nun /ui nf, 
'liiiiinm'lii/'lmi u/o/unj if fi fim pi/n L./&L uiifp 3ui— 
Ijnp uiuiiiiii tun- ui/.uiu ij ui/it/ m u/ Int, f, Ll Lu/fiu— 
l/nii/iiufi m nul/l, /iiuf, unjunj ifL-iiu/ni um l^/i ^1 m m /ifi ii'/ii/ fi La 'l.m l|Ulll s'li*f,u ij ui/ii/ in u/ l.ititi 
|l)UI|ipli|H)(||l ' "/"//' //./'/» f" >"ff/f f« /f uiii->il'/,'li 

( |*iuuu|iu]ihiu(i , J"l'?"l'? '•'"/ fl ui/ii/ il'm'itfi * 

'imi'lmi u/iiiin /ifmi [tt/ fi , fJmfi'li "f'/ifiiiumufi 1730 
fi il mit' m'li ml/ I, in u/ ii mitiil' /• fuitju /i'ln/i/l,'!' fisfiiui— 
'lift'li fn uLuihyfr : 

/•' • 1- l<*i/ ■ lll'«: «hl uif. 1,11, ftl/'iu ll- Üiii- 
il im/ u iiiiuil' , ii f, /in ii inj Li ii'/,,fiiih*^ , iffi ll.ii— 

llllll Uli) ^ nun /nl mo , l/iui) /Itll/Ull/ II Hl/'lli) , »»/» 

I, nl/'li sft Li iiii iiiit~,iimi fi i/fi [f.u um I inb I, in/,— 

i/m/i: l; fil/jn t/'h Li /njun Lu L/il/iit Iffifif sm— 

1/ in li /i in 1/ uili i, Li ii/iiuti'li si/u/iii iiiju^ituu fi ,l'l ß Q 
fiunLmhif hl, n •> tn//ji» : 

1- fii/ ■ 14!)»': «hh'ifl,,,, fttfuh /•' . ;'{,„- 
iiiiii/ ii nithil' , n/i -.im uittiii n fi fiithtf uihu u/uim— 
tll, i/uin jiui mh Li uinduil/L i/ifmi /i fd niilli : rf L fi— 

1/ /i n /in ii l Uli fum /•!, tt i fl I. m'h in /llllll' lll fuoil Lu— 

!/"i J>» '■ 

."> • frif ■ l ."):,/» : «hiuif.^ni [Jfnh '/• • #»»- 

i/uin u mihil' , »»»» »» » »/»»///»»♦/» fi 1/ Birg im/ mif tu— 

ji ii i fl l.lil, ilUflUia ll/ tu lll /ml lll 1/ Uli l/ltlll' u/mm — 
ixtllli llihop fj l t Lh fihiiLiuhti /im /iL 1/ mil' /i ■ If.fu £ 

tl'fihh /Ultimi 1,/ sn.iuilfUIL.il fl um fnit ii /nahm t/li 
l/iiiti' in m u, i\ um mit in »//»» : 

4 • frif • 1 .">S"' : «hl ■ ')' • im/ ui t/ ii mjhii' , »»/» 
flu i/ut /ih 1,1 uili iii i i/u/ tum /im u ui um fi fall n n /,— 
bL/nf t/fitu/tfih uiiiL /tnf 111/1111/11,11 ,1,11111/ : ^uii/tli 
-> ii u il '/ ui 1/ m'li li ,, ui /, iiiiii /i in In,, ii n i fl I, ui'li l 

5« frtf • 1 (>.'>/» : «hl • h • 3 tut/ mif u tujhtf , ff (i 
/•mim fiiu /il, tu / in /t ui m tili ui li n< stii/uif /fi'lil,/ 
/•tu/ifi hl. /i /ui i ii ui : Ij nf 1^ min ns f"jKli fuiufi^tiL.— 
ß-flLAI Li li III ll jl 11, 1/ n i ii 1, 1/ ll' II f n fl tt ljv fi »_if» : 

() . ß*,/ . 1GS/» : «hl • Q- ßuitfuitfu itißiii' ; »»/» 
<«»». ft ns uiifLf um fi ,/ n nitL f ifniii f, f,h miun/l, n 
in puiü' ui puiht; , Lfill; L tl' hm fuuiuuisil' lllhLul, tu / 
ifiplffiil , Lull, ij in in ui in in ii in h ii I, m / u in mm itj in ji — 
ui ju) , npaiuh Ll. puipL luiihptiLiT ; fj\/u *» ui— 
i in /im /• m'li n i fl fi t 'li ii Ifttiil' /iiim 1)1, I Im ii li in n ui- 
il' in /• mit ii i 1,1 li i 'h ii ; 

7- f^if- 174"': «hj • (» • Quitfuiiftt tiijhtl' , 
"/' ifstnuitj n LiiuihL ftiif iflj\uuiii L.uib~ s puiufui pui— 

1/ in 1/ m'li i/ in i l<l iii 1/nu i fl I, mil' /• Litt fish iiiiii tun— 
hhf jii finif u/tu /mint i/'li ituiitllLl/ in lif m - luui /i ii i — 
pJLmJ'p : OfH^ jtp ftuuTtihLiiijh LppLtfii tfmui— 
«Vf'jy^/f» : 

S- frif- 171)"': «hl • l^ • Qiuifuiifu uifhiT n p 
n £ UuiuuisJ^ tf(XumnLuib~ piupLoj» , puiiu u/ut— 
iiiiiis fi üuihm sL f t/hm suipLoji : f] nn p tl 'n L.0 ft uu 
Ll. tu fiif m fiu t f,l fn'li \j\uinnih-nj Lh LpLuijiuih— 
* ft t p j>h utim ft ii n ii i fl f,t höh » : 

!.) • ß*if ■ 183/»: «hl- fr • Suiifuiifu mjhii' , 
ii p ns ,j liinl, tfp^J^ fiihtf ft l, i t/P sh uiil' L-tijh fiL/tnj ihn sLn/nj i/m/ifiih : . f " ll in ui ui t uf.ua f „/.,)■ jmuLf fH^ HjiHjiui £ ifp^J fuhiffiLp»; nuMMlv, «ni>«u.«i ;u.u- n-n-M-rn- irs'i-rv iriuM*- i> «u-in/ui.. o:,.v I!» J(). ß*j£. 188p s «/V • <b • ßmi^un/u uyuiT , 

/»/» /r IJ > ii i iiiii 11 1 Itl l,m'li Hin ml 1,1 in lu in sin in in— 
"jl, ii itlLlimtllllllfl • Li iiiii im) Lll I, ii I, in Ii ii/.<// 
/'""/ // jlf,llllllll~i^nj : U hit tili sin II II lllllUlll'll jl 
lf,ii in itL.itnj'fr : 

11« /^// • 1 93*". «/V • <Att- 3ini/iui/u inj uif , 
#//• lll 11/ Ul L llll L lll j I, i m m u i lj j. m ii ii i /(/ ji i Ii jll/i 
Ij /.In/ in ij m ij in ji Ii in ii in Uli I. ji lj ji i ij ji fiuii stiifiiuij ; 
II pnittli jin u int I,iiii I, ,1 ji imuL/ ml mini itiiu/i— 
ii iml umni>y : 

12. ß*n ■ 1!)"«/: «/fy • (hfi • 3im/ini/u mjuif , 
ii ii ii s Ij m il 1. 1 ii ij ii tun um 1 um (jn um i nib ÄLliii— 
ij n l i/ m'll / f UUiitiu f'J'l ybn.HL uiii ijiunl,'lil t : 
\- jiml.il , IJI t II ,j jih IJ in n n n s liuip^ tun/,/» : 

\:\- ß-i/ • 202p: «lu • cT-7-- G'ui/uji/u nijuif 

II/I jllll/fsji pUlL mii'lll.j iiiiiniiii i ji pulujlU ujl/lL — 
I"J t/U jiuuiil'nu Ii/. ji I. / ii ij Ulf ui /nun ii mj npiii — 
fJliinu tu t/u Ulli 4 Jl : lf,ii. ji uL /in ii i ijm'lil. j Ii jiim— 
pLttt.pLnL, ifil'm •> fimu mif ui 'h , ui uiii in £ um In 

in I, ii m'li I. I iinij'ii ; 

14. f(ht/. 20X/I : «hj- <hl' • 3 im/ im/ ii iiijuiJ ', 
II /l iiiii'Ii^ ,j juij ..m -, m ji ii i /</ /i ,'li ijuillu II \ uilll-iL — 
/njll lllfuißlu O/ljlUmiJU in 'In uiii -. ji Ll IUI III II lll— 
I mm II i jil I. Hill ji Ulli 1/ /l UIU II UIU t ll'lmij nil I, , II II n 

Uli lf,umii Lb~ nj lunuiUn juil .. m -> m ii u i jil I, m'li 

ll,u m'h, i opjlllll ll* nn l/iupf /iL Uli» ; 

15« ß*q_' 212»«: «lu • <hh • 3uii/uii/u mj uii' ^ 

ii /i ii* tuiLuiumij [J-£ 1/mpjiuL n in in uiuiiiin in ji / 
ij in Uli ifhliuiull inj /nii : 7>/yj mU liu pLUianL.it ifmii— 
'/['hl' /' ./"v/""*P'»/'» : 

16 • ßi/- 215p: «lU • J-%. 3uii/ini/u mjuif , 
"P "t J mit t/ ji if mU h t/*m pml/Ltj jil/li ii/utinUmnL — 
/inj Ll um /'iiiu /iL /tu/ pj n* //'"/> tuuinL.lt : 
IjiiLui/ Lif Ii niui/if in ij um/, j pt . . .» ; 

17' ß'i/ • 219«*: «#V • (frl? • 3uii/uii r u tujfllf , 

II /l II* IlLUlUlIp ij Ulli, III j jl II Hl II IUU IUI/ 111/ ji/ Hl — 

ftfjiLUy ii /t u/m/iuiji i/n/ib- wirk/ J'/.nL iiiii ; (J,n 
n/ijjui'ii P^HLiuniiLp-jiLu <l im/' m'lil, i/l,m j h ui »— 
juiu/i-i» : 

18« ß'i/ • 224'": «lU • </■£• 3mi/iin/u mjnif , 

ll/l //'"/'/ jjlUJjLuh jlL/lü'l , u.yuj,'l,j,h huMBLUlPp 
I" l""l /"*"//'''/ i/ij'/il/ni Pjnu ja/'* juiliiu^ 

'"JI"U '■ "P '/"'"'/' '/"'" U ,'/Z ( L-L. ii/i ii £ //hu) ji in— 
nuJ J>P"l ) niuji jlj\niul/u» : 

19« ß'/- 'l'M)m : «lU • Chf^- 8ui,/in,fu nijuif 
iifi tl Li/iuu *f Ll um /iuiu/iL uiuL/nil ßt um— 
iniu'lmij'li I/Jiu ijmpALiuu : ILju t J'L/i jnjj- lum— 
pt n L-j<} p lu Ll. put/ZuiutiLp uiuffpL-n Lu uijuii— 
■Pp'l» ■■ 

20- ß'i/ ;• 235/C. «lU • /' • 3 uii/ um u inj Ulf , 
"/' < ^"/" / "» »J /' t ' / /- IJ.umiiL.b-nj Ll. uuilIi ni iil— 
lib/nij ij'lim fiun. jiUnLmu tun m m mA I, u'li : \J ui i— 
ij ji nihil ii u mjp uppmif nju Li juf tu nuiiii'li n* 
i/ im/ ui/, ji : 21- ßi/- 241"': «lU • /'//.- 3 im/ im/ ii mj "Inf , 
ii p n * ^mifiupji ij'lil. jil, / ji iJ'Lnu , uiuL/iiij U { 
Uli JJL^ILl fin'lii/ m'h /, (Ju puillllLif il' lll p ll jl ll n ji 
triii/inj pt/Lmu l/mif // in ik\ hii, Iji in ii liunf /'"/Ii 

jnij <■// mm'lii, i> ; 

22« ß*i u > 247^: «lU • l'ß • 3 ui i/mi/ ii inj uif 
ii/i ifLt/un Ij ii ji u i ii i. tu j /^ ii"/* /i Ii u um u Li -iuiLUi— 
in inj i/muiuLi ij'lim , Ll iiuui jn'hnpl, mp lin— 
piiiuLiu/ £ : Uju L liu uin.uiL.L~i jim'li ii ■> in liu u— 
mjiu fdt il i. ij mi ii ji'li n* uijujimu u ji i in iiiu ji iiiii— 
■imi/ji<fjiLp» : 

23- ßi/- 253**». «lu • h'h- 3 m i/iui/ ii mjuif , 

ii p l/mpbl\ n* il 'hl/uiu *L / ui ji ui ui ii jil. jinj n ji'li tili 
ji jil jinij inj j,} ji ■ /(h/u/^m ij.yjiuh ^m/iiiju tipp— 
pnj 1/mpL -I mif tu 4 m sn l/i /» : 

24- ßi/- 258*«*: «lu • h'h ■ 3ui'/uii/u mjhJ' , 

ii p /iii/i/, i/n /'""/ ***/ P /'^'^l^p/' i"("'./ Ul u pu— 
tf-tUfPl» itinul^ i/ninu jap : ßmpLii/^u tu u Ulli mj'li jnl'uni iiiu l'h'li ßL Hill l.'li m j'li sulp . . .» ; 

25- ß'i/- 262p: «lU ■ l'ti • 3mi/iui/u mjhif , 

II p ll'Ll/UIU^L m llj im jl'lll, jil ij ui'lil.j jinil l.'liuij'li 

l/jiinn^ ijiu um ii i ///<> mjji'ii sunpAilU Hin ji mnuLi 
i/uiu/ms^jum/imuii Ll i/ijil/jij : ßh tfuipi/ J'jihsLi 
p/, il Lu m'li ji i/ ji jiiluiiij Ll 'l'/fmj ji b inu/iui— 
i/iifli tf Lii tu ii ji i jiuij : 

26 • ß'i/ ■ 267p : «lU • /» j? • 3iui/m,/u mjuif , 
n p Smiim^L /nij 1,'lijil in jiljl, m j pm/tljui j,f l.m'li n* 
'/l""i f/nnf il* ijimfusji^ j t iuiumS.uml i piupl/ui— 
UUl/nj l/mif i/uijpmlim/nj ; U'mipiu L tf pu ji unju 

juii'limi ii i j,l I, iii'liij , ii/i j,l m'liuij i/il'l. j, jul, i/ ji'h .-, ; 

27 • ßi/ • 274'" : «lU • /»£ • 3mi/mi/u nijuif , 
n p l/uipb-L ji tfUmujif ji -iuiJ'puiLU Ll Ii iiiui— 
llljllll II* ij'/lLJ- jll'lllj jl I, I II lj Ij ji'lil j ui j I, U) j dsuiiuiju 
Ll m'li ji ji mi in j<l I, m'li tj'h : (Jj u ji tfLV mü'Lujiu t, Ulli UIL L/ linL/ip , um mi I, j ^/jo/i» : 

28- #*'/_• 27U*" : «lU ■ h£- 3uii/uii/u mjuif , 
n/1 ll £ "> in/ inj jmn mfm'liui j j, ,\ m'h m in m ji ->'li hin — 

mm jil. j il l ji) I, m'li Ll '/^""J Ul U L /ll lj 1/ p III 11 11 1 if 11 

lupmpji i /> il auf 111 uuil /ii iippnju ßLiiUuipi/nuji 
L i SufL /" m m tf m n m i I. j mi J- »/'» : 

29- ß'i/- 2S4p : «lU • l'ß-- 3iui/mi/u mj Ulf , 
"P Ul pinu^lllj ,j fluni)) , Ij 1/iuijiiLpLuf IlL/llfL , 
"/' t'PP" u Pt uiul/pL/Ji pui/ ^LpifLnmui/iiL— 

jl I, m'li l,L ii jij'l'l jil I, Hill ; U,il' Lll iii uiii ftap ili ji jimi'h , 

n/inj lim jum juuunf n lP Jiluu» : 

30- ß'i/- 290p: «lU • l- 3uii L mu_u mjuü' , 
np nun j, ijjpmpLnjU mj/nu pm'li t/pLp jmml/t 
'ijti um in l/mif iniph : l/mpt n '"pfr/ mu/Lp9mu— 
1/iiLppLu ifLb^ultinjU nm'li i/lllliiy) ; 

IM- f^i/. 294p: «lU - LU.- 3m, L m,/u mjuif , 
np i/min^ Atuptmu/tu i/ij n pb 11 pul/L p ji'li Ll um — 
pmiipl uuil, jinj' jiiiiji~.jul' i/siup mi) ji Aifui/Lj 
ijlim : /s tfLb~ il mif m u mit n ii ji'hjd lu'ltiu/ . . .» ; IL'O ITUL8P BflMMM :u.(ll.TI/i, &WMM-P118 ASP- U- MM'f- 'V: :'»'_'• fr'/ • 300"»i «hl ■ /./•'• ii im/ im/ ,, „i/iiif , 

«jr fJI. ftfl.l ,,,,/, il •/iii')il t i/b mit/int ff/u), /"l'"J 

if Ll/lltl/'ll 11/ III III /im III //IUI llll/ll,/llll [ii Llll'll l/lllll 

1,11/ Jim in jJl.m'li : ll.ji, /„, /,/'/,, ii fJ/ii'lm 1-fJI, n* i 
Am ii in /iiiiI/ • • •» : 

33« >***'/ • 304/« i «A/ • /.'/•• iimi/mi/u mjliil' , 
«fl il'Lifinli*/, miif im [tili, /'iil [Jl, ii* ,/ [i m m ,j hm/ 
//»»/»■ 1*1111/111 il n Li in ii in tj ji if fiuiiiiiif^u , ilham — 
i/ ittli iI'iiiiiIi il' iii/ii/ Ifuiliu» : 

:U • A^v • 309/»: «A/ • /.'/•• tf»'7'"Y» •»/"/»/', 

«/> uiufiiii liliLm f [i ij fiii/m ttibu /'ui/ii nj iiaui— 
i/ml/li'li ///.in/ s in /hu ii/ 1 ii Ll Amt iiiuiuij ifhn.Up£ 
/.m/iLu/^u : ((h/./ifi/iiL/fiuihiiiih , "/"*/ tf fi L uilijiu 
mjhimin AuiJ'uifiLi/Luifji ^ftu uinjufjl "/'/"*/ 

35- A^v • 316*«' «A/ • /./' • Um""'»" »y ■*"'". 

/»#. H« /i'hlit m'liiuj ll 1/ fl III fit Ulli •>lllll'llt/Llllf 1^1, 
mulituitfm fiAh jn/l, in *fuuimm /ji Li i/& in iii/i : II* 
i/jimLif U ^ • •/•/. m'li AmtZiij Li juutfuifji ■ • •» : 

36- /*•'/• 319/«* «*V • /.#• ü im/ in hu '»/>'•>', 

'»/» hltlflAlt u i\ Ulli lllllj m jlA l,H II fl III Ulli jl um 

Ij (In lull i/ll/ 1/ ll I fl flu l/lllll' ifllllLlllJ ll* Ulf Hilfen 
i/f/iiiui/i, ii/iii/^ii llll'll ii /i mtiiuli um in fi fitiij ii i_— 
ß ji luu : l^l^iif^in Ii iiiAiuLuifli lf UUIll' UllllOtlllL- 
pLuiU iji ii /• Am ii I. ij III l : 

37. ß*if. 324/r: «hl • /„£• Ü mif mif 11 inj uil' , 
hm h» 11 11 ~. 11 1 h 111 Ii 1, 111 1 1/ m ij 11 1 Icl 1, 111 Ii hihlLui f 
lllljili m'li Ii iL nlfuhu dLtibuiit [ufi ji jniju "(' "2 
• ij in in 1/ m'li /i liuoLmu : fifuiffuiftiLfffiLliu Ll pui— 

,j m/ uijuiii 1 1,1 ln'li'li uL fllfllljlr llllll fl£ ll LfV L 1«//» : 

38- fr'i* 330/«: «hl'- IQ- Quiifiuifii uijuJ' , 

HM ll' I, If m'li * I) Ll III III II- 1 llll ll mlLfimUflUJUOJI ß l) 

'"IIP hl - ifunjuu umuLu : // •> tifinmlin fl im— 
t/iiiuij 11 in m'li li'h Ii im * liim ms //» : 

39« ß"l* 335«/: «hl • Lß* - ßmifmtfu inj uil' , 

«» /» * Ii jl Ij'll - ll / jl'lllj ~, Ulli ji III Ij Hill 1/ III 11,111 II III lull l t 'll 

uru I, 1 11 il inj 11 11 11 Ii 1/ jiumu9uiuuij ,1 111 iiu 111 1 11 ji nul- 
lit m u ui Ulli 11 : (fhpuiiffil) m/11 m jimiJ m In 011 11 1 — 
p/iLüu pi, innhu Lfit/ni ij mintuuinmuj>?> : 40 • f^if • .'540/' : «hl • hl • iiiiiifiiiifu mumriLtu- 
um/'litiij liim fl t m p L Ulli Ij'll Hill fl JUIIf,*/,/ j, ff'u— 
nLui'li uji m'li m // in'l, Aiii/fiuu: (f ji u_p iftiijPui/f— 
7/"//' , L p l t utjuuik 11 /utHifiil'» : 

frif • .j47"' : «ttuiulf lutti f'l t iii p Liiih/j» : 

•I.L/,? ,/„/,u r /,'tr p, r 34 -v : 

6hG0SU.WrUX /•'• ZILSfiri-'i, ß-%. 348/«« 

/•' in ji 11 j in 1/ m'li 111 fimil in lim,, ,1 1 p liiun I/iiiiI fl/ • 
liim jil, in P hi'/tj, imiinuL n L m 1 il /. ij in 1 11 ji jih *m— 

fimif fiLijLuif // (<)*h'Ki] I> l u>u AH tili in ]i 1*1 hr 'JJtiI'iij 

bu]|llll|UU|nut7 . ''*'/'/'•/' "/„ii/ 1,11 1,111 ju 11 11 111 11 lfm um— 
A 111/11/ , nm f tiiif * uiif Ll uiil' Lu uijU 9L uil' L 11 uiuif 

111'liA in Ii ij , hmo ji'li 1,1 m'lim'li h i\uiHuiUfiiifi*tii AiiuLiij 
Li U in ji i/ il 1,1'h I, i/ I, in I fluni luhif fiuj Li „a mliif Hi- 
lf 1,1 P Lutu i/ 1, ji Hin uiii 1/ in ij 11 1 ii Ii ij /< Li ij L n jiu ni/L /— 

inj il LA 111 fiti 11 111 L fi Li itfuiuhuifli ,S Lutti li SLumli 
Lt'll I. u/ Ii 11 1/ u 111 11 11 Ii Li tu in in /i I, ui ji ij ji ,1 in/ /im /im — 
ijmiiliii '1 11 11 uiiu'liij li'lii,, ujii 1 11 ,,j Li ij Ii ji in ui Ii 11 • ji 

A 111/1/ Uli/ III U Uli/ l/ll OOnUllllin Uli mumm luu 111 jim- 

um P Llll'll L fiVuiulf Ii Li Lfilii/u Ii ji ui hl. j 11 j iliun— 

ij in 11/ 1. in h puiii r^iucn ii] , '/"/• l'.ti iititi 1110 u/m— 

s/»mm^ Utlltfltlfia Li Hill 11 III 11 Hill ll I Jim 11 II Li ll 

iifin ftb tun 11 ZfHtjtiu iHtfiffiu • uttttfu: /» 'I^iilIjuiuiii. 
um Jim Ij Li luuuifiduiu ij in ji 1/ ui 11/ 1. m / njiunpljTi— 

f>lU(JLllJ U,p[lluhlUlfblufi , fi [iHiiiifiiilfiuu /LifiiL^ 
Ii Am/ fiu fi ftiiii Ii ihm 11 11 ll.ii tu 11 1 u 11 j Ll Ii uf Ulm fit 
mil /'//(• // -> ///. ij I, j 11 j Ij 11 1 ii h'h Li Ii tau min Li 11 
• m~. m 1 / m 11 1 IJ h 1 h -> 111 1 Ij 111 ' j L m'li llllflf hll , llfllll 
jih lil Ii ji ljiii/'h tl,*Lutil i Ii 11 man Hilft 1111 f / m n 11 lil 11 
In n ,f '/''/' hi 111 u 111 <j L m / 1/ L fi tu 11 f 1111 ifiun h? £ fili Ll 
ifhllOlfllll Im jim Li ifpu Ulli III fld Ulli 11 Li uolioiftili 
Inf Li Itu all ilt*Liuf fhnb ummf/i tifiLtf uimLuliu 
7» fi 11 u tu ti u fi • tut! £#/» : 

^L n lihuilj n oattimuih- £ /iiimji'li unLlip -tun— 

jll./ll t 'll hl ii' ll ui 11 1 11?* 111 /' m'h'/i Ii /1 l'h : x lljlllj tl LkrniUuL jl 

1/ m'li 'liiul. 1 in /il, 1 /. / Ii uiu il in /' 1/ in 11/ I. uiii I. /1 ^ /ri_ a_nnn— 
tiLn£ : Iß . /•nun ui l. u /in 'h • uiu 111 1/ 11 1 iui\ 011 jn,-~ 
...„■i,,,j./, ,[(,,i,j : 

ShGUSH'iU.'hrnhß-Mi'b-fi I/L- "{-"k"^ 636. 

FlllFlll)ni>l>hM 
17504« Hui^f, ifrnM.fHo 428: _ l^bt^n^^^•^^'b , 20 x 14 = — 

«MMihffrbhV 15 X 9-5: — Sfll-r 27: — f^cPP-P' 

G;>ui(iuil{mui& ;"i2. Jn-puif ulCJl1^llp , 8 pni_qp-: "bl>M*' 

piupuili bv qopuiLnp pntqp : — W91T' lliu^bljuiqii , 
ifuifnip, nul|bqofr, uppin.fi quipqbpn4 : — ITU/MJ/Ul- 

(*uu\3 •nmquwr ^nvfip: _ Au^^uiru^-P' 2unn 

ifuifnLp- pq. 3p-t 4 b P? h^ 427pt 4 1, P? F nLI lP iqiuinauift : <}>iut|iufif fibpp Ijp iquiqujiü : — fM 1 ' fioinp. 
2 uim qbqbgpI L b L qpLppfipbnfib^ : _ RUP'M). , fh( , 4' ( 
iquipq. pq- 4ui f]i^ \fp mLbip pm.: — bfl PU."T*MM' * 
l,iupifpiuqpp : _ hiOPlL^-P. MbUU.hinPU'b-P. l,f1hUU.V 
8U.aUP , M* , in.fip: _ ^llUP-P' uibu pfiuiqppp' 4uipp : 
— O-USU-PM" pq- lui— 3p, 68ui— 69p, 340ui, 418ui, 
425p— 428p: — d-U.mJ.Wr 1664 — <m>2, ^u^n^ nu«ibu.v, anhaue ;iü'- abiwö- irs'M-v irbw*- i< ^hovou,, 638 i-ji bh MURIFM., Sb'U'- SbU.Pf- % mßjxqjut: — •U'oU.SU- 
lrtJ,*hPnhP , l»hW pq- 417p: — Sb'lb'tnMfrl'hVF 

pq- Hp- «S-libguiu n 4- 'llnjjiu 1897»: 

WuiuiLuthu £' p4uupiu[hiLp|ii_(i nl/iihui/ ß- 

,>' m nl y )i : 

(l,i I, /n/ii/ llll Slllll'ui pll)in Ah null/ fl flu pll — 
ilui)ii/ml/ni-fi}fii-'up juintii^ phphf, ifmu)i i/fi 

f 1111)1 /•in II in ll in li 111 j'll It II ll'llin Ij 11 1 1,1 ji I 'li ll' llll £ , 

m'li'li > 111)1 mm 11 ah 11 11 l fif li 1)1 1)1 L 11 11 ij il pmju , 

1750/'^' 'J^Lu Im nihil in 111 11 111 mb «tfofi^fiuiiifiuijtii — 
filliLlif) nuiiimsminnp nn^fili /■ . smmii p fi)i : 
{<f>hihuiiiJiuiiiiL0/ii-li nuui • • ■ uppnj)i l^ntjjfmjfi , 
nmtl 111)1/, sn 1 h *npu ■imuinpu • i/np mpuipbmf l\ 
£011 l^huiiAih Ij 11 1{ t/)i nj l^L if n ijlfh u i.nj : l^mpi/ — 
il' m'lihiii I ■ • • h <,mjp , l^pfifuihl i u ifpi/n/l] • • • : Quill' h Sli'tinli 1750. fi 'l^huhinfil/ , fi iiiii/m /i 111)1 j, 
I) 11 1111)1 111 L 111)1 (J in Im 1I1 11 1)1)1 11 11h : ) ^ ui 111 11 ri hli muipi— 
miiili)il. 11 11 1 hm [J hl 11 Im inh tili Liub- h)i abninii phu 

•Hl ■■ H Im 11 in 11 11 Im ß'ii' 4"'- '/"/'£''' h m V III IUI I llll 111 im 1111/ n)i uiii hn 11 y f"'ii- 4'"- Ul' Guiulih tffi)l*hl 

■ 11 hn -. m'lmi ll 111)1 J'in'li ij mil l.'li nij'h yui ttf) ' li ' ll lAlu , 
jiuiuiiIi sfij,...-» uihl/t^ 111)11/ ji'li Ü'/i)i*/mL «lUiii/fifi 
umiufli'u'» Iiii ii/mhufi : 

{lhStLSa<ill.'hrilhf*hh),-fi- ß-fi- 4'_'0/'- i/i-j n.„,„ r 

7/'*% ''*/' ^ /'/' '*'/"" J tu in f. ni'h 11 miti M it 1 hlt IrAiP r 

( l(Hl4 ) » ) /""/'/ f^"l Ul/l Ulh/lH ö ttf III tili IllUllftu * £ hl. UIUI IIIU— 
/iiii "/'//', dlitUU nh ouiuli tu uz tu 11 11 /i"li miu fuuiuiliuh tili muh 
m'h n'hif tu 111 tu it 11 ti t ffhu^u iSL tii '/r g 11 11 t_tut\ p j tut 1 u t £ : 
ß*n* 3 /' * h'"J d' tu tu h tu n tf " «'/»* IT L u p ti tu L «#)#» : 637. 

u u <t> n <t> n 3 z nabrnh b h <f h k s b r n k l*nh1P"P' •">!>: — UU^OURM^U* IJ) X 13: — 

«MMlhß'MvV 14 X 14: — Sn'l.f-' 25: — P-IjPP-^' 

jbli lhiii(iuil|iu mö : — 'bl'hl 1 ''" ([ojiuiliiji pnLi^p : — 
41J.ÜU* * l|iißm^ji l|iii2f> . ifGuigiu&p pupuiujiuui : — 

iru.'Mj.'ui.^bu.a ''lu.2, ,I »u.*ba'^ , ^Gp: _ 2,^^11- 

irU,-bf>' ifiufnLp: _ <M<r 2bquiq|ip : — RUP'VU.- 

^^).•b3^LP.ul , 'H^ *bMui , f- % ims^. — i-usupv z^m, 

lufifm- pn- lui — p, l'Jiu — p, 14p — 33p, 38ui — 58p: — 
iril'l,. Sl!'U. SbUPf-' mCjuym: _ 31'oU.SU.4U.^Pnh- 

l>>'^^■^.•p , i.^&\m — su'ib^nhP-i'hvr-' iip upuipipQ: 

(I 111 in L mil 11 ^ inj j I, 1 in/ I n I. 11 I. /i 11 1 1,1 nhl_— 
iiii, iim ui 11 in n iti n L.ifü : *Jii uuuh firn • '2ui • ^l^hoji 
I, iji 1, 1 11 1 li In 11 in inh : U,n fhutiLU Ultimi! ihoo , 
ifinyh pply , li'mnl^ , ii' 111)1 11 nua ppl\ kl. mn niimli— lllAttilu. mpmil' ibo /l)i , '//'/' Y/"-/* 1 if in 11 ll' im/ 
/fpiuZ/fi i/p'"J l-'fil,» : 

II. i " "f K " "f// * ' 7 * '/'*/' * ' 7 /" '"'* v ip_ tf n p~" 

ijl.ifhl t 4lillf Hill Olli fit • »• O- fif'f_' 3" «///»^'"^'/' 

s 111 1 1. hu L 1 t^> : ß*n ' \)hi • <g^Y^»//f/- tfiiitffi * in 111 tfWi u £% i 

^— ß**f • 18'" * f ff ^ - ij Hl If mil U llt-tllj» y Im Ilt.uIlH IfHjllft 

11 ti 11 h ti jt 11 hl. HiiHia~iuti tiu 1 n iiii h tu l"$} ; fv*tl • o4' w * 
^^ttiWi 111 uuiWi 7/" "'J? • tA" liHtlut- iL nh^i hmti n^lil^L — 
iJtj» ftfo/uui itfth : A^7- 37/' • €ß*i "(> ißrä nLqßrp 

itLp Lfthiuif^; IT um tt'fi j£ [>J?L [t^**! f, f?1' 10"' — 

11/'* föl ' i)f)' w l l hut'h l<fiii uihuiWi iiLnutn ith ti 

lltlltl itjiiiiii.ii kltuitt^u d L 11 11 li ii 1 m<S : 

J/ 11 11 ut u ui J/ u tu 11 il n y • u 1 in il p £ V L 11 ut 111 11 Hl III 
Att ttt-Uib~ • <it t*uft ijw * tu ui ui hin 11 n 11 1 ff- h t_\h : 6höij.su.>iu,'irni>ß-i-tw l/.i.j : 638. 

UhbSUTUti 

(hrfj-b = 1666 p-nhn.P"+' 243: _ u'btrnhi^bKb' 18 x 13-0: 
— < l>l > n^(^•^^'b , 13 x 9-5: — p-bPia-r 20 ^piu- 

fluQ^|lL I l I l , 12 pnuqp: _ SflT.^' 22: — 'bbhP 1 ' vfiu- 
cpuqiup, puipmlj: — ^U-SIT* Ijui^bujuiin iniujmniulj, 
f lUjfuijnLiuty, Ijaüiuljp 2 mm 4^ ulunLlu ^ ' — b r U. < Ml r l,U.- 
ß'bU.ß ♦UUZ^U.'bU.M' bpljnL pn Lll p u.n ? b L Q bu bplpiL 
binbLp, bpl[iupiuqpp , pni[iuQr^uiljnLppL(i' PH.' Im - 

IWV b, 22—24, p-h- lp, ITuipV b- 18—20, pn- 2ui- ITuipli- b- 14—16, pu- 2p- ITiuplp b- 27—29, 
PH- 243m, ITuipl!- b- 29—31, pn- 243p, ITiuplj. b- 
16—18, pn- 244ui— p. ITuipli- b- 24—26: — ^HV 
< ^b^U > U.'b , P , uinuvoiniuiy , ujiuhujiuGiuljdbpp öuijpuifuin 
bquifr, fuiG|i ifp pnuqp IjuiqiftG uiGjuiinnLmfr : — 
S^bP" pnppqpp, uppnüi: — RUP^U^hP^' 2uiin, 
pR^Guiqpp bu uiGuiuGuiqpp , fiiu2uiquiunp : — h)flPU.'b'p , 
PH- 9iu, 76ui , 121ui, 191ui, puiqifuiqjyG, uijGfuiG IL'_' iTULor öiihBUM :iuii;i'i/i, uuiulm-imi.»- :sr iL m-mw- t: lint |i f Iiin;iul||i (|ii|i«> >li(i: — 'll'lllUill 1'IJ.VI' ' >l|iuli. 

! , i u 1 1 n 1 1 1 ; im :\\\ — im- i|ui(i iiuiii i, iiiiiiiiiiii|iuii iiiiii|iiiiiiii ij- 

lil, |,. iliuliiu ;iiil|ui(|ii|li . |> ii jiii(ililf|ini| . fi|n i|li|iin| l.i 

*,..i||.l|lih|m.|. jann |*li <•• [• i' : — l,nhUU1»8U.aUP'l« , B' 

i|li i|hi||il| . Muni. quiQuiqwQ '|'"l"l '' I 1 ; — 'liMIkl 1 '!' 1 
1 1 I , I ! I , i u 1 1 1. 1, luill.li ll.i lniiiii|iiiili|i iil||i(||i|i ll.i liiinii|iiiili- 
>hfi lil|in|ili lii|iuft u||un|i p||iii) b i l(i/iji in in/» liiuGniiuft: 

— ,MUril.'i.lL'r llÄd-li 1666: — 'HM-iT iJmjlnuülil.i. : 

— irlL'l.iill'l. I;l> MIUUMV linjl»; — Sli'l.l'' atjpnt.fi: 

— SlilU'-l'' 1|ki|ii.iu|Imm fuihutfiinj: — ül'ÖII.SIl.'ll).- 
'H'IIM'M'hVI'-' |>'| 241ui: — Sl;'l,l;'illl>l'M>l>VI'' \><\- 
:;in «^fibgmi |> 4- 'i|n||iu |i 'i,nj- 190] |> «il l(1 t'i''r L 

• •ii if ■ ||i|'iii)|ij|' i- '!•• M-»: 

//'////«/.«»>#/# 4' Uiünnuipuiß . m /, 1/m'ii' fJi/ ■ 

',\m — 7"' {.uiifhiFuiuiuiliiiUl iiiiii/iiiiiiiti/hl'jifi •■ 

ß''/ • !/'■■ '/•/«' [».p U'iii'i>IJ{iiii/i /«* I [</>/ • 

Um) U'iiimfrf/,1111 : ß'if • 75«* • '/•/"' /",/> (!'"['- 
Ifi'u ilfnifi/f- (h% ■ \) 20, umiuuij fuii /um/ (i/i ) : 

(<>•>/■ \\u r ■ */•/ in i-4> 'i"iit<"j i" yß>i- 1-1«" I 

'I in //um : ß'ij ■ 15)1"' B ii '/ '■> uAiit £ u \i//iiLftilil.— 
/im Um i/ j<l ji l/iii/iiiLuib £ I : 

öftGU.SUAU.'hMfrß'Wb'ß- 1- v //""" "/•/'. 'letfr' 

ftfif- !J41/'= </>//*/*/>•■• &uiifiA[ii mil' hliiiilfin fititf '(' l' fy f I' 1 ' 
ShlltltU {\[lUlll ii Ii lUl'lllf I, i I. i>> i Uli ußtimifffutt tu unn tu— 
i hnihmif tu n iitnjui [•! I. m'h jniin mt[ mttilf tf h iiiiii f* n i if [u 

nullit* lf,i hinutfiuiltii [i fJtffth ^mfiitf fhöihli MWW)} /' 

jttnhhnu ^b Jl if iu Q |l l| 11 j /» ti h 11 m jmiifiu j*u [i i*hpmQ, /'*"/ 

■> ii 'I in U I. im ii ii f ii i *» * ii I mif *> *lm it-*liu m I ii ii i ii /' II, 'i in ii i in h in— 
h u hu l> i u tt ii nju '/'/'/"/ "/'/' '' ^ /' K '" """ "/'< /'" " ' H '"l~ 
•^iiiltlini W hl* in* hu hl upUnjU ß tu ffii i[ f* inj If h f*u mj •yiitj — 
ii in uih iu hu It i u ii l* hj'ü *7 iu ii u in il' inj S UM in /_ // ii hu h t um 11 f 
•> /*/* * III lllll III uih ui [ih l> I- u ii u n i) i fl lll fl il u h II o II Ulli in n [i^i Ii i. 
"/'/'"/'' fr^ ii 'ß ii [i hu h iiii n in i[ ui ii hu Ii i- 'in i iu il hh uijlt ti fi fi— 
ii ii i [er u in li ii u . ii ii iu um Iiuiii f in u L iuou mil uuuiili j> n n u — 
ui n'ii f t hii ; /» h iu hf ii ii [i Ii n u ii i [rf L uiuu '{ ht ihfih iil ii ti '"!,{' '(•III I [I [/ Ii I JIM II UI Villi II II II I [f II Ulli ll II fl l[ Ulli III If III l y ft If lll[~ 

UCU iii ii iii tt i tun m f ni'li i[iiiitifiiiufliiit[i : j-iiLifUii um .!/. 

ii mil it u* Ii ifi'f tf'lin iih iu f Ii i li fiuiihitih *,) lll] ui (i [l u ji uitf nih- 
il in ii I, tu i ui'luVli ui in fi ii i ttf lim uiiiiu[i : /' [uliif fiuj tu um in in — 
nuiul t fi hi I. ftiuuiti [J l.ui'ti nifiSui'liiiiiiifi mifi Mniji iiiujli in 
/>*//•> mit Ulf h hi [t i fi hlmif uin'/i in i\ ii "I li iu fi n u [in hi hi n 
If l.llllllf If [l'll UjllllllJ [iii , If III fi [J inj [i'li , iiii\ fi fi ii i[ in If [i ii ' [lll , 

frn finu ft'ti In fruitf ui ^l f i SiC * ''' ty uif it ii [iii : 'l'iiifiiihuif 
\f ii in ui nih uif n ftif [i Hin ui if *\\ y» ui^ fi fr ii f i ii n jhii •» mil inj [i'u 
h I. [ll fl II fl I §, JM t \'IH II Uflll fl If U * [l , II fl ftllllflll ti ui * [nul- 

lit lll'll II it t 'h [iii [t i[ I, ftiiij il h fi : Ihiiiitni mh hi fihui'hif t[ ui n — 
Auf, in m iii n /[''m[i h ti [' i ii "i'li if mil' if iii f ii mh uih li iii if l f Ii : 
f*liif utl' [i'li 1 1< • /• 'i I, ii [i •!• ij •• l'l ii tXL n h i {hu tun i uih iiii n n — 
ll [l lll II lll If t\\ II ',!,■. mil If II If lll II [lll Iil [l I fl hllitifhll ll.ii in ii • in 
h iii iiiii i ft [i'li hi (JVifiLii' Iß ui ft ff in t iii tf [iii Li 1 1 ii t n [i in ti Uli , 

I; ifi ji U u jl il l f h 1 If tlt fl [l lll li' [l'll , h I Uli f Ulli h'lttlljll *> Uli UI III Hi- 

lf Lin I j- ji l> ii iii u'li lli ij'h ll fl h n II I fl ft IIII Ii lll III ft Ulli II hfltllht — 

nihil ht in * [um in uili j> ni'tih'li' »S *> /' Ihn m it i mh ili.it iinntu 

ilt H jlliil j< l/h If h fl If'll [l If lll ft IHIII II I HT [tt llll ff Hill Ulli tf h f niiilij'' t 

iiiil'l\li: ll.fi/ n ft -» m lni [i tu [i ./» it ti iu in I. ii in li I. j n if ff m il n uj- 
tf in t[t m fi h f uif jh *h if {, J* [i u iii fi fi iii 'j '■ fl ii tXL fi tftii u tt i tf h » tili 
[ui ij iii / ji : ; n 1 1 in li tf ft '■in in L ut'li h /_ '/'"^ /' \yiti[tttuljl i tili i. • 
null i uitf njli il' Uli m n h m f un h ; 1 M ' i ll li \, u tf l'+[i If u h i //s iiii nu 

[lll' Ifffllf I. ji / ij li hl Iflllllfflll [lll llll in ji ij ji ji li mit hl tffitf — 

f Ulf IIIII [lll" nl i iii I. Jl Ulli ll li l[ lll ft If lll ttf L Ulli hl lllf.l h UI [t llll hl 
'I " I' '/ mlf H li h fl If fl/ lll » lll Ulli I ftll h I If I, in it in ji l y [ff ii j in ui ii l'll [i'li 

fi I If Uflll llf U [lll lll. If^UlllhffU hii hl '//"'/'/'" ii h fi ht If Hi- 
lf huiiijlt n'lflf IU f [tUli ll' li fl J [l *h ff fy J* hl Ihll lll lll Uih II ll II jl t/ it 

tau iii ifi\ ii : If t iniiiuifli ttiti'hliutiu j- in ji I. in ii 'fi ft h u m tt u lf\u — 
in tu uih tXh tf | h » it n iiiii ii h i il' h if j [t » h tfhfttifti iiiii ■> in ti in fi iu ff 
ii tf tt ftil h ii tf h in um h /_ h il [t i ii m'h ij in il n m f u mfi mli'li 

[n fiut ii' . uiii'f^u : ^mijp tfhft it ft. . .>> : (Ölfilm- Macler, 
Rapport sur une miss. scient. en Arm. russe . . . 

S/ 11 ) : 12 ■ frtf • 11!)«/- i^ftutti muuijhf ih um uitf hi /"/" 
ntu +[i$iulih f[t ni[ S l> (i [nf (j[tuiiiii "ßfihumnu' if [t 

in il in ' /. u ij / h ii n u u tu f [t m uih mli im if m n [uif il frl'li in if I. in j 
tttf[i [til\ uiii'^u^: |a.|1MJ(NV KU: — irifO'IIM^HvV 1!) X 14: — 
<MMII4M'KV 10 X 10: — SM/T :M : — f*l;P(*f ' 
sh(i li;nuüiul[ni uiö : — "ljt»frP° h|il[iiL mbuuilj pnii||>, 
<|o[iun nji : — MIJ.RU** l[iu;>bujiuin. f|i«> ifp ujüiuunnufr : 

— ira < MJ.'uu^biJ.{5 'niuwbuv ims^x — ;uvm).~ 

IFttVT ^h lf D Ilbninnimufr: — <t^r üoinp-: _ '\Al- 
SILI^r T»n- HSp— 14!): — (MUril^UM 4 ITT!): — 

Whir UmbiJiiuGnu : — SW \}h^iu\ : — W* 
qpKiü: — BhblLSILMll^Pnh^bhli^* f^q- Im. -_>iu— 

2p, Sw, 10 p. (>4p: — Sbab l ^n^^^M,^ , pq- i>p, 

«^fihjjun 10 i])iiiiitil|iug |i Umhijiuilil: StjnntjiliiuQ |x 
l'mus.nr. L2 'l-bljvn- 11)00. M'if 63p ^f if|i : 639. 

ptcurn 

17T!> 

ir, „ml. u,i, u ^ -i;i!i'irii.nux fi'1/. 2ui : «IJ.JU £ ^tfllÜ'lUllUlli , i/ii/i l/uAi 
ij /i Lin/ ji Iih /• im/ un ji li'h : l l^uiuu iiii / ii li " ,/ >^/' — 
ii' ni-ß huli , '/"/' uiiiiiii/ l^ofuitu/h s ^a/iuü : ( //*-— 
l'l'L 'irt^'-) UmbÜlUlli iniinLiuufu i^pbtjfi uij" 

'ibv b P'l' IMrQ 4"{/". / / 1781 Sfiui'L"/)» ■■ 

ß'if . ?>«/ : «^,l > j>fid',u/iu J 'li : U,ju £ ■i^ t pfi- 

il in /i mil i/ Iil, mi ^ iiii in/ /'Ulli II n p uLiibiij 

J"{J l ^ 

i/ /iiii/ iu in iu 1/ iu 1/ iu lim 1/ 

l/iuij fi fJtffili i} [mil i u ii 1779 Li- *>'"jiiy 1231 -, im in nl. ij im li bfi IU ll lll Ij Ulli UI Ij Jl ll lll III llll jl Ij OlljlllUI — 


nU'iMJ/b, 8llhBÜ.«i AIÜ5- 2l;H- r H'B- ITST-PV ll'luM'*- h 4,M}VbU., 640- 123 (SIC) 10 <>!("• /» ll Ulf I. j II I Uli li' I, II III LH II lu'li i\ film 

hunf mii l.'ii I, ij ii i 'li bunt inj UinwlJiUlU in n ii t iii ii 

/'/'/'/' UfllfllUlfllt il in Ij tu li n i in il j. 1 1 I. -» /// / » in Ii ii j 

"/"//' ">? '/'/"/"/' ^ ul "' uJ '""j[> Autuii ii Lif L inj li 

ilmliii iiiii ii ,r (J,utniiLiu&iuO'/ili lituif ft mlf tu uiui fi 
/iL tili Lull li juiiij in i.'li Up£Oll // iiiiiiI' itAiiiilfii ()l| — 

UtrUl ll 111/ II li II ll IUI III ll'llUI Ij II Ij , II II !• Ulli II I ll il in — 

li" li li inj ii jiul Ij I. iii u li -, Jiil iii li ij OL ij iiiiI Ii Ii inj Ii fi'lt • ii 
uuahli £utn , ll fi L tili It Ufjotl jtiuttiujt Ll ll' L Jt 
Llu iii !• ii Ii Ii ii ijliuij • Li il iii'hiii i in hu in I, ii ii ij in ii 
Li jih ll I. ji ij mij in ij in inf mli li luYVIt^ #> ifi'J'uiii u iL — 
nihil I, mli/. in j il Ituiiii ijji/.uij niii\\uijii Li iiiiiiI L — 
Ii !■ ii I, in'hij iliyLiiul^ & I, [i ifliiltiLti L ilttiillu /''/' 
uiü'/ t h» : 

/ '/ ■ i«/ • lf l> nljiiji '/ii in ji ij in ji li mli i/iut/i— 

I. in ij I. in j juii hLt\lAi Ll ji'lmj/.'li ii I. u I. ji ji i/ui'lil.'li 
77" /'" ' f'l /' i'iin il in [<l L , tu hui 4IilI9iiii iijji'h lim 
nmauihLh iiiiiL&niifli fiiiiuiltiiihfi Ll iiu uLiuYii 
Ll ii ou in ii in ii in uLli ij ii li ji mli : 

[II um li in Ij i liiiiilitlli iitnuiuij Li ii ii iiiii ii ji , f. /.,■!. ,/l, 
jn ii jimtj ji ml li ji i li in i flu ijiiiiltji in tjLijLjt l,i in— 

liituij iij ui in ji tu u in ii i kr hl Uli li ii ii { li mli 'hmt.i *> ti'iiij it l— 
jil ft i uu L ji ) • ij- o* ftlij • n/' • «$"(/"/' ij li ij • tun uui" 
fnfiftu fuftb fiu iAA^»: frtj ■ <)/• • «'/•/'/' IfUltlÄ 

ii uiiiihli jiij , ii jiu II. -, in ii haii, li tu ii ii ml ijiitjit tttuuu'% : 

H~tf ■ 15"" ^(LJ'Luiiijn ij 111 im/- U.ul.j l. I-UKJIU— 

[1U1U1 lld|lpl{li, ff^ iij> IjuliiLufi li III ^ I, I h ifiulij, Uli 

Ulli L'lniiju ijuiitin i/ li ij I hfl A^ : ß*IJ' 21/'* «^»««1/ 

in *UM ij , ii ji tj in ji Ij in fl iji'hli Li tnittiib- li 1 '!' '1"' 

'//'"'/// '",//' "'//" /'^» : rij • li!)"' • «^'""/" U'ii'/uiiii- 

"/' /'^/'"'"" i[l.£ Jum ijinj»: ß~ij- 47'" • «///""- 

liutj 4 '",//' lllllun itlllll nihil 1. 1 iii UIUI1IJ j ll jl 11* 

i/'ii in ii fi »: — r.if* 52/'* ^'/'/'/' lf in juiii y >i n * jil I. uiii ii ji 

*fl ll ii ml.'li lllj Jil'lj '"JU £• //.« ll ' ly Ij tljll* li mli /iii IiiiiiI 

i/iniä, iffifi J't W/» : #•'/• (>!'"• «'/• //" "' IJ in I /'» • 

f<f'f- ()1/'- <S.U.iniiiifl,uitjiiu ^i». . . ffij. (>2«#. <<4""//'- 

IjUlj ^lllljfli ll jl in fi ji i 'hm liiui\\'h Itjjtjlltli IlLjlly^ 

(hnjliji Ijjiljhitt mir ffy 64'") : fr'j- 87/'* « l ^»""}/ 

/•imiii in Ij/i ■ It ji iil,il^jih Ijiuii tiuii^iili it ji ijim /o) : — 
frij- 112"'- «Ui'fo/J^ ii jiijin'bij ■ iuijuijft Ll •im— jiittti/i i[ iiihiiil/in/ Ijiiijtl.» : l<htj. 116p. ^1 in ji ii fi ii 

/il lu'li in ji uiuLjtii ■ Ijlyii nfiuuj Ij tu it ii /i jl lf im in»: A*"'/ • 

140/'- Ij'uu L/il/iti «/il /ij/iin'lli» : frij. 150/>* 

ij in [I dilti j ijl.ijl.ji, mitl/f, i niniit 1 ) /l ij . llSp^i» 

tjiiiiiu AuiliL jmf /<!'/• 150/') • uljuuiir iijuijiuiuj 1^ : 

{jiujipbp /•) ' tj(J [i ifjiuij Li. ijjijily'u ijiiijiu Ijuij /JL/i/il 

ll jl IjLijL JIUL Ll lllj jL I lllj j JilltuL jlltl. ' /ihn i fl I, ni/i' 

Int Hin 'hiii/iiji h/1 in ,,/, '/, . //»/_• 154«" ((.fJlUuUlJi Ll/tL — 

l"J», ft'l' 15(5/'- «////'«<"» i/iuuu biittj/ilj niilj/i -;«/— 
jl.ji.J-»: 

({/•ÖILSII.iill.'ll'llhß-l'h'i,-fi- .uituii/iu ij,,,,/, ,/(.u.j' 

«'/•««»y J'Lji S/itn/iijh , iiijii /iii jih U,t L tu [t ,jiu jitf fl ii)iiin ijfi— 
itil.jiti ti/iij/tu, iiiiii/iI. l/iiih \\)ftli i/'ii in i/ ll.i/ in -fi tfam 2!) //>«— 

'/"'/'/' 1^2(5/'"» : P"1 • 1«" «'/• jn/ L ij tu l inj il tjfijU\u utju 
il Ulli tun tu I/'ii n /i (Jtifiiifijfi illljLjlll <Y/.i> Ij/iifl. jfiu Cihttl 

Ojinfiinniu 1 771) , 1228» = 

/*•'/■ !/-• 0SU.I' 'l-ruir «huiü-tiij,. „.{/., i.„ ijul 

1/ in'hi/hl. ni / , fi ,/,m\\n $Lu,,iu I... ui U tj l.jl.m/ , nt, ll ll I n ji 

ii L ijttiu fi ij ly tjiit fiifiu fiL in j s n/h ti ui s *ß fi fi ii in ti u fi j'i'l 
fittnjil L in j y tiliijttt ijL jn tj ijittitu jttuijLuij, IfLututj ttttil— 
llfiiu i/fn /in'h lfll*Llltf s JultLlll IjLullllJH iii /ij in'hm i/ I. .., / , 

V-f 2/'- 'l-ftfL nun iffifijiu injn /Vif!,. 177J): Vi-,,- \\) r . 
«0 uiLifiuiu S { t"" I, /' !• uiii H-iii itäiil i/ ij/t , buLuif I in lif i 1873 
Li /ntiiiil, mlth t,i,jl. ii/i/. /if, '2't/in ■ Pniiiüiiiif. \ () IL"/ f f' I 

18!)S/'»»: — #■'/• (J4/>- «UuiLifiuiu $ ' /, ui I, /, 1. 1,,'h ufiiffi Sic 

'Im /im It/ L in Ui uiif gm s in u inj flu */ i j in .»' /. uil, •/ , n ji fi ('ml,— 
SuLij b.u/f,f,j 22- 1894»: !•< "Ufu: 

'l'l'J'f'u 'l{f ijfiniilio l; fl'lflf' Ifiiinfi ilf* (S.U.JU ly 
il'Lft IfliinH i/im/ih l.iifVft iif/ifiiii. (Sic) <S.trfi->iu/>uiunlJ, ui— 

illlLUfl m/lm/,'h llftlltlffl hl m . I. /il. ii If /,•', m / .in/ HL fli, lf L fl fl 

if 1 1'" l " {• ^°l' C"f"lit uiffaijpu liiijt/i ^uififi uilyfi II iii /ii/ /• ii 
hl ftfui'lyu IjOljiiiljfiijji Oijfiuuiij iil il\ji ii/niii/ /• "bin llllyjl 

'l'/'/uflf V [• ■*» '" /£'"" " '" ' f'fUllyU IflinilllffllJjS ^<» fl U fi U fllt I, IIL 

li L fi ii' iii li in flu *»IU/'/» H^iiifiifinn l./"ff'[nij i Li fintilyU Ijiiijiu— 
ll/'ljf hklffl^if Ll ll'\^fi mflm'h (Jji\;ifuuu W ft s in f c uiii ij iil ll' L [i 
itiuJ'uil. Uwhiuffu, (") 1828, f-W/ 'n\Wjt t/,/, 20/'"". Uu 
lf fisill/tjui .//•!■ ,/ ji , "/"//' in f ji in ij n l 11/11, i/iiiili/. ■■ :Sm/, /■/./, 
7 /""/.* <(,ll inLifttttu A / /i m I, /i I. nih , l % iituhnllf) {f inj fni 3 

jmiifi Sl'UUiu 181)8»: A. U « P U II U 3 
b h 640. 
oiUSIMKfrhli'b 

uppnabui u. j-ß- i^nh'U'H^ .-,<>: — ^rb^n^('>•^^ , b , ii» x 14: — 

«HWIM'M'hV 14 x 4 X 48. bpljulidi : _ sn'^f-' 20: 

— P*bPß"B' jHQ Q2iuQiul|iiLiuö : — 'Ul'^( < ) >, pnvqp, qo- 
jiuiLnji: — MURU" IjaQiuljp ljtU2[i, vfQui(juiöp pqpiuljuiqif : 

— ITU'Ml.W'bU.Ö flHJ.2,nHJ.1jULii* jnuüp : _ ;u.VHl- 

IP IJ.'Vj^P' * |HiL, puijg pntqp [iQl|iiift : — 'M'l" Bomji ht 
,)bquiq|ip: _ £> U. f "Mk'M' f ' "h ' J»iü|i: — lull CD.'M'C iTuiU ,1 Ulf, n-nhFh-ubu-bS 

Iutt3 h ifp ItUiiquuuqnjü : — lu 1 1 1 ' 11. VI'- . 41'UU.K.II IHLVC- , IJII>- 

UU.^8U.9JJ.I u Hi. 'bMai ! -|V ^i.Lfijn _ 'MISUTM' pq- 

lu._p, 88ui 10p, pq- 58m— 5!»p: — (MIU"^^^ (H* 

quip: _ <M'h2, ttuviwi, bh iiuairni., sb'U'. 
Sbur-B" luQjuijin: _ 3^^;u.8U.l1U < ^>pnM^'^^'^.•p , ^ipufi.- 

— Sb'U^nhP-t'hVß' l| E upulpipB: UM inuir »iii>mui :iuutki, miinn-i'U.»- :sr- u.- w* m- //*#«,»/.#«'//#, 1/ <| % uili|iunriiij 'Hunjurni ]> [h (i 
Ihm |i|ililnnli(| bl '|,h|i|'iu|lniili I)- |iuus|i: 

//.. t^'n • 1'»' = «'luiunfin j>|nfi lhni|'|i- 
liliiuliq iiiiiij fi'h nt/im'/iiiii (/fi/.nif ji 4,UlhpuiuUl] 
il in ii ii in Hl L in / ^11/ in n • '/"/' '//'".'/ s /"'"' "'""" 
h|il||iii|ir]li |hinli|i itifi,/imj/i'h U I" 1 1 l<i 1/I-iji "!/ •• 

S ^ II 1,1- !• II I, II /• /'" 111111/111/11/ lil" I , •> lll jp lll 11/ l.lllfl'll 

'/"'/" I""' 1 ' 'ii'li'"! •••>>: 'l.l'l'^ 37p • ^.il'it'iii • r • 

634/1 : 

/•' . I;,ilini um mli . Uli • 41'" • «//.um'/ oii — 
innili in iiiuu niiO, • (, uilit in ii mli iL fi inj/ iiiii/i i 
ij III Ii'li Ulli II IUI III il'fi iiiiiil' puifi • l"'if • X'lui • 

11.11 mli IHISI« f/i II • /' IUI II Ulli III II il'"!' Hl Hl Ul ll I' Hl I 

ii I. ii ji iuiiiIi il Ii luli ii in niiiiiijLuiiy. -t il'ii' in • l"' • 

634/»: 'I- ■ l^'i • 4.'>'"' : «'hppqnpp //»"^//»i '//»//"«/» 

in ii in ii Ii ui j piuli : « f'ui f/'ii il Ii ui ii i kr ii i Ii /• ml'/ 

III Ulli' l'lll II /• III / l t • ij 11/ Ii /i 1/ In II /• in /iL III 1/ mli '/' — 

fuiuj,»: ^ififm- /*>• 634?: 

7- • /<*'// • 4;'/' • I il' /i in H /» lu) 'bbppnnbuifi 
l|liliuiuuuii juiu^jili f "/>/">,/ 4op£i tl'bpJ'l] fi 

I • Ul l I ) Ul 1 l/.'li iiiiu fil ui Ii i Ii ii ii ifi ml I, ui ii ui ii L ui i 

Il I II llllll llltl I II II -i llllll Uli in h i- /i II II I. III / SLum'lt 

üb p 111711p Ii ui liuli muH ii Ii '/ 1 in/ 1. mli S in /i ii u'ii // 

I • in /i «v /i in i/ ii i i/ / /' i/rt^fi lß,iiiuui iiio iILii il hin — 

l'lllll • 1 1 in /i i/ in /i III Ii ll III ll ftl Ulli IUI llli Ul / lllllll lllill 
*» II Ulli mli : 

Zii'J'i'i- (<>■■ 6:54»/ • fr- #•'/• 49™ ('ijLfif.,,,/ 

Ii 1/ • fuuiiuj "() p-^'hl.ui / b u ifitujui iiii /iu in ii u iu- 
Ii mli , ll,iiiiiiii in o im/ in /i i/ im i ii p iiii 'li <#«)/» • ~,il il in ■ 

(<h. 684 1-,-u . 641. 

irbMiinhr»bh a b« t r <* brtnsh rhlll-'l.^-l'." 61: — imHIhf'M'hV 1!) X 14: - 
•irilM'M-hV 15 X Kl: — Sin-r 28: — P'bPfH*' 
jbli (i -i m (i in Ij ii i uift : — ""l, f^l» |<>- * piiLqp, ((0[iunn[i : — 
'llUUr l|ui ? bqmq<r, qnGuil|p q.upqiupniG: _ IHJ.'MJ/l.U.- 
IMMLii «lim<IHl.'blkir ip.^: — 2, 11^141.1X11. Vf*' ifuifnup: 
— •M'P' Gotnpmqpp. [iul : _ RUP^U/MiPf-' uppiiLG 
Inl'ilm. 4<» b L 41ui: _ Tu fl P IJ.'fhP 1^ liuipiTpuicipp : — 
| u nPUW £ni.Qp: — UM)UK,niM).VI'-' pn- 4m hx. 41m 
puuuiquiG jmjnn, qiyCqqnjQ: _ |,n^UU , ^,3^L9.Un••P• , 
pq- 4iu bt 41ui, flmjuiljuiLiip : — 'bl^U.P•ß , ^ni-ß|i : — 

T-USUPV pn- l>u— p. 3p, Glui— P : — d-U.U'U'baM' 

<m- qmp cm: — <i>Pb2. irn'iiin'i,. \}fr M\mr(\'\- 
su'U 1 , SbP' luGjuyin: _ 3^üUSllWl.pn^l*^^'bf• , 

F q. 60p: _ Sb'l.u^nMi-bh'uf^ «MinLUifr 1897 bG (i 
ll- <T|nihu: 

I im ui /.mini ^' 'bpjiqnji SuipbLuigLivj bi. 
||pnq}inbiu] irbqßnLpliLrif tpq Ijpqngp . 

tt- 7*/»/"/"/»/' S "i P h luj g luj Wb/futiL^pLU 

fr/"/ bci"9fr • 

f"*ij • 2ui : QuArlf ujiiuj^pl^ujj fri L.& il' umu- g n_ ; 
IU • ///i iiiVph ifutuli in /i /uu/ni fit l.iu'li bt, ij ui ii'li 
il ui n n tu iu b in ui n » : 

L • /<'"// • \m : «^uitfuiiLoui ^uiLtuntiLi/ü h 
tirburiLftr'pLU fiiLirifujug Ijntj-nj [jpi^nju iu>fuui— 

ui uiiif, /,/,,,!■ q-ppqnpp >uffui//, ui/ij, bp^tuulib 

•>nbmnpfi At •£'"£ 'T t Lt " ni t '"J t >"'J n d ' '" S"*— 
1/1,/iui/i bniuttbitp ßriSujuiiL flpninubgnj p ini_— 
mm n p puiufiu ij ui /ii/ uiii/l, in ji'h ^uipnujuujl : 

Ofubiu *i'"l/' uiiLpp ll.niniii mn .\ <il'ui /i l,ui ■ 

^m/,i/ ni Uli . ^m" uu ^p iiiuui jbinnj £ l/iu/iu I, m / . 
Vfu ■ Unnnifnup l/iup,/u £ puq tf n nn ifn nfif, : 7 '"!' Zt/Ui/f ft* ' 'Il4- tinttili <l iii ii Ii'li nti n i mhuli n n 
in u ii ii tili A 1 tu (itt hu : U."['" f/tuu ff'l' *j*){* • «/•'«i'^» 

f I n ii ii •! tili h ■ I'ff'?'* IllUAnil ll li' ^ V* UIUIIUIIII Ulli * 

?/ » mli ui li £ uifui iiii li uif li'h uuut M Zu uu i/uiuh J*"/'/''/"^ : 
ß*'f • HG*" • ^^/'^/'/' ''' /' f"J' i "^'t '^" J ff **' ' fr liL p— f"J i' :r? L u l£ ii nu Itli '/ // ui p /J vcit /.,./,,,/,»: — ß-a. 36/»- «r-niill ßn/iu.j. a.l. R U;_ 1. ,,- 

llllll /' '/ I, , III lllllll' jlif ll'h IU ll lll'll li ll h ■ fl III II II lll' £ lllh — 

utii&liiu^ "lll hu iiuiLif^: ß°H' '^1 ui ' K^^ltiuiu 

~* ui ii ti iii'ii I, in ii ■ SyP r nn ii ii i l'l I' m'lj jititil ni iiiiiln 

h II h 11 II hl in ll lll i ii tili ■ Ulli ii'li ^ /l li -* in li ll iil'll li ll'h tlllllll 
min/ tili il iii u a il ^o» : r**!/ • 3l#** (^{julntlllu o/i^ulll — 

LirLlllll li I- lll l li lil ■ Qlllll/ Ol, EL Ij lll I tll Ij lll'll ■ Ijlll lljll 

iii ii ii i li I, OL tinniff, iij tu in I :i ni n il li : phn li Ulli -*/iiii/ 
il' h liiin l niito p uu ff fr u tu n i. In u'lil, ji n i ujju Ijintl uiju 
[uou^fiu: 'Ik/ifftuu' ß"i/- 39'"- (dJuu/itnu fi 'riu— 
l li fr • II [inj l,n h^ 1 / '/ h fiVtuii/t p ij i ii i In GL n Uli-' 
/illLUll- ii ji flu iii Ij in i nutju h il fi iii u li'h /'UujbL lai hu — 
/lUl/igh» : 

h • II pnupubuij J'bbuni_fr7fit_u bp"- t'P'L"!'}/' : 

fril . 41"/ : hjou^ bpilCfpfillUp jbpn-u bp- 
1/111/ 1,'h li'bliun i_/rrpi_u • ^.lu/iti'h niiil^ ■ ^uiilpnu— 
/iLiii/l^ *lp u h £uiif pnup pn pbpuuuVnj pLpnj ■ 
(Lpn i^pbuijnu jii/i li'h m i/ ui'li mli Ipiii-Pujnuju 
iL L /iiXL'hiu / p •iujifpnjp pb «t//l/l_"/5>» : H^bpQ 
P'l ' 66 /* : f]pmipnbnufi y fr/"/ bpannf, uiju 
il'blpunt.pb'hi^u b 'iiii' uiuiuui^u ß" - 92 ÄLniuup p n. 

+,tflfut . UllllJ iT UJU p Ul if IU UU II L b7 fl L.UU b p t 

8höU.SILiiU. i r( > nr-P-pfr'b- ß-i- m p «5^«^«^ 

ii u I ji j' lllllll, ji ll y£ l/l/h ff, L I ij il' u ij lllllll { ji lll u ^)l ll ji I > I p l/n£c— 

jiiu/ Lfilyu j[i^h,jL^ J[,nil ^uijp ü'Li/uij/iu b L i/ULf [, 
•fi /, [, u in n u { ifclt>f jfrl h ujf-»: nwiMJ.v snhBmi ;ua- at?n^08. im-ov irhiH*- ^ ajwm, m: 125 642. 

4. U P T- U Ii U 3 SUlifd-Un-ULir JHM. 
UHUlh (IhrillullShr... w nuJ p p-ntVVp.f.' IS: — in;TvllM*l>hV 10 X 12"): — 

^pum^pv iß x 10: — sm-r 26: _ i,bPia- % 

pnLqp pjunpuilj : — ß > bPß > 'P' jtfi G;m i G lu 'l nLlu fr • — 
bUSir' Iju^bujuun, qpuift pnuqp qiupGnLiufr : — ITU— 

s-uiup-bua ■nmwiiU.ir yu.a p! — 4u.'i< > Bu.umf>' 

ifuif ni_p : — IbP' Goinpqpp npLppßp-baGbip : — SUP- 

n-us-bP-r ^m-ap: _ lunpu^bP-P" ubLuiqhp: _t.il- 
supw pq- im— ip. hui— ig?: — d-uumuv d>p: 

— T-Pb2, Sbl^, SbUP-B' mG^uißop: _ 3boUSU.iiU.- 
T-PllbP-bbVP' ^nußp: _ SbT.bbilbß-bbVF ph- 1r- 

«10 quilibquiG : U,Riufbuq |i b • •Hnjunj» : 

U in in I, Hill ii £ 

UL • ß*>l • 2"/ : «Wufiuitimif ittui^l/ 4,Uip- 
IJ-UlPllU] '/'"/"/ uiu/l.niji // fuut/pnj Uuipqilp ! ß*m— 
i, in i n n I, in I lim ii /• bl/btibup , in u inn i in O in pul p 
•ipimfiuu iiiiii/ nLif Ll bunfb 1/n *b intl Ii i/upo , 

// • /n m'liii i U Ii i'll Ulli /, 111/ ,1, ji lj ji'h ,, Ii ij I. jl Li ihn— ///'/' [i pinump^ hi'Ii luuilii in ij In) u tili "I b in Ii ii u Ii £->> : 

x l h rl- P'L- 10/«: 

ß • ß*'l' 11"»: <</7 '«- p tu /" «' n fi' p ii/u ml/ , ^Ul- 
li uiJjuili ij in ii ii in in I. in h in ii in ii l, in i ji jti'iiii u ui 
ff|binpnup • Il.u in in iu,\ ujifini j<l ji i 'ii ji J' m/n/ ii ni 

ß^ f<l /l jl'lllll 1/ 11/ III III II I jl /l Ii j 11/ 1,1 l, IJ blJ , Uli/ OL. 

pu n L-pr b lu il a A , n/iu/l^u /in uui luur/ui i l, i u tu— 
'limi m'lii/ biL i/ui/ii i/ <n i/iu'lil t il lim ii- • •» : l<Tn • 12/ 1 
lj pul, «t?t_ hu au S I, pu tili lu fiil hu tum sluu b » fi if t 9 
nihifi pum U,ppiU Jjljiplnf p • hj^h Stpu I^Lup— 
tl'phu jnui ~ tu pul p , np EL UDLUuibipu m u l t \jX\\n— 
IpUlll • ab u i i/ßhtj l/n^bgfiu , (J ui pfnuif , put/u 
bprl^ tum* cl ifjutp^utu bijputip "\bmpnup p 

fUUt*b/U ptptlLll tlllll^ Ulli jlllll - jl I /l • tili lt ♦ lj jll, lj 

in um ij ji ij mj i Jiiuu ffl; (J,un_p£muy> : l^ri • IG"* ■ 

«2,pa|iipu|iifbuii- bi. uui' b'iiuij'h iippmj /, jn.l iu/ihi — 
jil I. iml' / 1 /ini/il, jimii : l [^b/i^ y P'l • 16/* : ßhSILSH.iilLI-nnbß-l'bl.' tk"" ■ 643. 

SU1UPUI 
1701 P-npqj^f-' ss: _ U > l;\yn^P•^^*^. , 18-5 X 14: — 
l-PUPP-t-hV 15 X 9-5: — Sn'VP-' 17= — P-bPP'f-' 

jb(i fi2 ul G ul 4 I1Llu fr : — 'bbhP'' pnuqp bpljni. inbiuulj : 
— M\19.\T' lumnufiupq pqp u.&.uö 1, : — inj/HJ/lUP' l)U3 
«lllUinaiUr ^mGp: _ i 1 U'b < HLirU.'b-P' pim-m^uiG iiuin 
ijßuiuiiiuiö : — l-l'P' ßoinpqjip : — binbip pqpbpp ui- 
ib|giiLiu*- pq- 58p inuiabpnL ipnpabp : — 1-U.SU.P41'' 

ph- 20p b L 2ip: — (Mj.umu.ir n-irb = 1791 : — 
«j-phs- mßÄiuGop: _ ^a^na. up wairna.' uic&m- 

üop: _ SU f U>' bpnmraqtif: — SI;P' irbupl,: — 

at>r,ij.suMii. c j-pni>fH>Pvr-' P q- 21m b L 22m: — sui>- 

•lllJvP'l'PVP-' l|p upuqupG: 

U 111 m bin uii ^ 8uH|lUpUlfi , 111p tiuth* 

//. • 1- fbij - \"i : «Slui/ tfuuiibiuu» , 
"'//"//*/' hlL luut/fufi • l/p ul/uji* «3"P'f£ IjiuiJiiuj 
.. /. ji 11 ij ij / //'// (/ jn Liiiu ij-uiji abiiDli p uiiupii- 
U puiht- jn in Juni I. in 1 11 jn ii 11 in 11 in in 11 ji'h ■ . • ui— 

l I. in ji 11 : 

2- f^'l [■ 2ui : «Sun/ Xfliui/bmu. '(riiii//,// 
ii/mjhmii hnij mi li'li , bi il in ji 1, in ji ji tu ilbhmi/liu n'lim/i ijlljiull'li lj ji in t> ji'h , II p ij j-'ltil I jj ji l'tl jtit 

il 111 jilj lj inj ji'h : 

3 • ß'f • 4'" : <<'A" ui 11 int}* mit lin 1/ u/ u \j in— 
/i Juni) utli u li'li ^ibLiiinpnil in 011 in /imli //bi — 
}/<//■> ob ui //» : 

4- l'bil- 5/«: «O""/ bu i/ u,j uiuui'lij, b ijli — 

[HUI llllljlj' l[; /l II I II III l/l^ll IUI l^llLUrUIIL fl.['/'*P 

lUOpp 1/ III ji II I II I' , Hl j jj ji'h il n I III in II III ji il l.ni — 

ifi ii lii/;» : 

5* ß*'l • T"l : «O'"// Quiltll/Il • I) m/im'li lim. 
1/ llll/l <S niljlj'lll, jl II lj , jli jllj'll jl Ij ~, IUI I, /l /lll 1/111/11/ III — 

6* ß*f{ • 8/ 1 8 «O""/ !•*- nulluni inn,, Ulli ll /l 
'l in ji ui nj I, in ji'h • /> Ulf II II mlllflllllll lj ui jinil -, iml mli 
ml t /iml t in l t jiil Ulli lllll /!/• 'I m ji in in I, m - /•iiiji.lji 
/biLubpi/- Unfall ui ii tu lull , (/ iilmil u ii l i ja iu Ii 
^bu/fi/i mfiLiu'ii» ■ l l^p2 p t j . 9 /' • «bu "(f— 
nuipuip Hin i inl uui lj n i j iml' , ij mlllbif ß-^ bil 
il / .i / ii i Ii / ji'h iml , um m Vi i ii jin l t ii p um flij i/mif , 
il ii i ji in in in in ii i ji uui /!/• >\ iu /im u/1, tu : 

7« ß'i' 9 /• : «iS'"'7 'i^nJ'nl'h ' fc" -P'u "l'~ 

/null »/»i/' i/ Inf in lim p , In pl^l/lnf Um IJ in /in tp !•_'•; iniap ßnhöiw :i).f{i;i , i ; 'i ) üi.ihl'mmuj- ;sp« U- WP* 1- I, lll'lllll II Ulli flf l l'l'["l "/' ) '//'" ^/' li'"'l lll'/llllfl ■ 

"/'.''/' III II 1 J llllll l/ll lll'lllll pu'lllfi/ : 

fri/ - 10/' : "-l>'ll""Jl' -P^'ll' /"/"'"" '''/' '"""'» : 
/''''/ • 11'": «If./iLI/ "/' il'm'lim il'ji 11/ in ij 9mn in 
il in iiii iniu/LiI' , bmi/l/Li/mi mji/fin»: 

8« /''*'/• 12/': «S"'i/ '/ n 'fLi/fi/f- ^'P'iio t-ii 
ii in Li iiii ti uil' uifi il' in uif iu u jj // il'iiifiif iiiiiL, fi 

'f'fi/iiiiiiiiu» : 

!► • P"// • Kl»« : «Smif unififi ll,uiuui mb ui— 

b'lifi il ij l.uil h *^|1 |l tj II J» Kr • [l^l in fl lll in iu iu Ulli fi 

um uiX ii 1. 1 ni'h luhtkiun , u mini mh in ui in If iuIi ifinuifi 

II ui \ u Ii uiil' npmfum b mnlfoji fijLuif»: 

frn- 15/* * <üS""l pn&iFiuifp. iil\fijii (?) «"«- 
uni. pah //," "» n i mb uib fAt • lfm umnmif L ii iijiiifi— 
b I" li/' '/'"/ '« '" £ ,/ " " nP'in^i » : 

10 . /<>'»/. 10'" (*ßni£uilj|i) «</////»"// "im"/// 

// /» / if um b in u inj L il' b inj U Ii // » : 

11«/ ß\^ • IT/«' «Suj'l i/ui p fi uf fiu ■ %iupfiu/fiu 
1/ I. ni'h /in £ /'"//' "i/pL pu uil/m'ii» : 

12- i®*'/ • IS/?: «i7«y» /> pL( p)munj t/mpfinf 
Li limiioin ifLnunnL. plia iiLifl^ui Ifmjp iil 
lim.it uiii ijiuui/ on iiuiiiil uil/'li riLli^p ii ji /im ii-. : 

13' fr» • 19/» s «//'//» /» 'l^i""j iFiiiui[inuu • 

SLnlj, fnjp , Lifpmjp Ll ifmjp , »//» uijiiop 
um ii L ii L ii fi^ibfi» : 

/" • 1 • i®*»/ • 22/' : «9 , '"/"""""7> /' '/''/'"f/ 
um iiii {', /i ii i ii in u l y tl iiii ■ l^ii gif f jil^ b uif in Ii il o — 
lllfllf 1 1 1 ii ii i u ui u Ii) Juli um ,/ I, if I, ij Ii 1/, : 

2 • frif- 25/»: «7*/"/"'""/",/» «///-///» SLiimli— 
jilnf um mV Ln . ,So/' ii fi um LI L ui'li uiiiiii im uiii— 
ifl.uif fi U oufiul\ • • •» : 

3 • t® 1 '/ • 28'" : «o ""/ p ui pH/ uiil' L'li *p film— 

lllllllli II ll I fl p I mijiujiui . /' // Ij ij ji mh / pillllll II, u — 
miiibuf iIiiiiiIi II, u uiil' uif Ii in Li If tili ilui/ii/n/ l.ijl.i 
ll llljlll flll . . .» ; II Ijij ji'limm m ll ji If fl l/m llfL'll « | UI — 

(|iu|inu um 'l^uiquin» : 

4* frif- 30/»: «Suiif uiiLpp muop^um — 

jil Lm'li'li '/■ /i /in iu ii ii ji I l.ii in ii i b ui - {> h l"l "Ii— 

p"'l Iu u'iiiu ji ■> L ii ui ji , ; 

.> . f(hif . 32/»: «,>""/ umpp piiififiilJiiijLu- 
lim pp j'ii ij ij ii LI m puindp L\ % L'li ui b » : 

0- frif- 34/«: «S""f Siiipm/JLiiiuh il p flu- 
ni iiii{ fi) ll.ii mm b iij il'L /uif . /• 'in /' in U n i ,1 uiil' ij L — 

t » /.////?/» : 

7- fr'/' 36'«! «»>'"// ii Lp L uif tun fiu ilp flu- 
ni iiii fi . lfm ftp ij L /iL nil ui'li /njJ i/ nil L j L , •»/"//'"//" 
iiiifuiuiß hu HUi'lilfui ///» : «/'///// ifiiuifiuiu /»"» //«— 
fnp'l niu^n tl'fiusLi <ill.pil iii'lmi ij u un Ulli— 

um fit Lm uif » //// iijiii L u 1,'h : 

8 • /»"'/ • 39/' : «£"/// 3 »'/«"// /»./'»// llnn.njfiu , 
blinijiiiu ll.ii m n i mb mbu fi'h . Uu Li iiii u il'L Hin— 
if /////» : 

!) /<>',/• 42/': «S«/// '/././//// 1 i).f,nfnifiiiu 

um pp ll.ii in in uib mbhfi'li . /////o// 9"'"/'/»/»^/ 

•> /'*• f in Hilf iu ii/ L in u L/jLuij pLpl.uii i/ppiupfinn 
iifiimlj | y ) uii/ii filuiju l/m ii L'hyy : 11) • f®"»/ • 43/« : «Sl,p iii/H/iil'Liiijl, /hu— 

jiLIikiii ll.ii m ii t uib mb fli'li ■ IJ.ijinfLii' ifjtLif (/.»— 
in in uib iu b I Vit , uimum fi niliLif puilifili , fiuipiifi 
Li iu mib um iijiii/l t u ifin fufi fi'h ■ • • » : 

1 • f®'// • 4G"' : «Suiif um pp '{ in pni fJ L imi • 

II m fi fi im ji ii i LI ji i'ii LfLuif ij'iiiiiijL . niiifiji n L— 

ji I. uil ni'h Ii •> /////' /in i p L ij /i» : 

12- i®*// • 47'" : « r"if tu ii ui un fi ifL/tiuj 
iiui ji ii Ij Ii ji m Ij Ii L'li 7» /iL um tili L litt /> ml/mltV 

i/pl>J>\ tiLi/fi i/mfLif um pp 1/ fi /im l/f l'li» ; 

l'.\ ■ frif- 4S/» : «'/■'"/'""'""./> titiL/ip ll.u— 
mm mb mb fiuiuj tj L pL nil' ui'li L'li ■ fi f'L in titiiil Ulli fi 
Auji/iii fi f/i" 1 ' uiuiauinnu mp ii L pLiiuiuli 

14 ■ frif • 40/» : «9"'"/""""^'J? /' ifLpuij um pp 
;>m l/u/ ui ij • l) nt-fiiiu ! ) in 1/ ii /• ml/u p\\L pL n 

i/m^litfu uppiin •••>>: 

15- frq_- 51/»: «5»"'/ uitLpp 'T'/»////"/'/' IjiL— 
ii iu i ii ji > L'li p ill'ltm Ij inj so/»/| cVl/A/«/ /./_ // ///»"/ 
ij uijiii il'Li/ /ui i u I. m / , : 

I f> • frif- 53»": «T'mfmutuuji L ifLptuj 
utiLpp QvJ'ftmblifiu- q$ 'ii' fi mb fi'h J'mjp Arnim— 
miii ^ b ft pmumift tut f umtfüLmf / n i u it / : 

17- frif- 54/2: «Suiif unLfip 3hp"L"i""i — 
ifuil - pl/pii/iiu/ Lif O O p ii uu ui n ^ il' out if in o/»5/» : 

ß"ij- 55/» l/ou «M;» i umjiji Qiiiljti/niij if/if/i 

hli' In ii jt tu tili I. tili • ll.il tu ii Iiui ii ui'li Sl'inii'li Ii tt lui it'li 
;> in It ii l'tnj • ii ii i ii I- ll.u iiui i mit mbli It'li In u ii ui'li . um iiii 

II in fi ui ii/ Lui /i'h /n ii ji i//)/» : l'l-ij . .-)()/'• «ILj'i { »»«./»/■ 
(I in /t ii i fJ b mit il'[iQ/i in /inniiiiii 1. 1/ /t jili . 1/ . 'l-ntjiiti— 
flmjli *fi ji Ii u in n u fi» : ß*ij • u~tn • <^{Q\"U" i iirti/i/i 

i ü \ Ii /un "im/ £ il'iiij ijni jiu n t fiiiriiiutil. rj liuh • • • » : 

"'/' '//' jl'i"'l'" ">" l'/' Sl-'jln" 1/ in fi L i ii ji £ «l/,,,/,/. 
ll.ii hui t inaiita pu tj iu'h i/h il I. ii . 

IS- frtf- 58«"- Ll fr, L - -,()m. p„ipfLpL\u: 
frt L - 51)/»: «(3) fj.uuim.a-iy mjtluii'li nuinttn £ , 

il nijiil' fi'h Ll (f)mpfiLu *»"/«/ £» : frif- (}()"'• 

P'ILp^Lp^U • frl L - ()()/». «IfLp SL.fl Llf^LL lllltpp 

if uipt/ iu u/ Lui» : ß'i^. ()1/j/ . UV"/»/ 9^111/1/ np inj fi ) 
il'fiH^/.L frt£. (»3»" • mit/tu fl in jijil, /il y 'h iffth^Lt* 
fr'/- CÜp: frq- 68/*' «^Lmptiti Lftmtf 

ml. 11 Lp ifin,/ipfilf ■■ : 69/" (S'lllf l/L flLlfll'lllufl ■ ) 
«ILil -g n 'l l'^tl' tft "i tft in\\ ii put nif» : frn. 73'" • 
« ( /, ) li^L inj ii fiif fimlf jimijijji Ll ///?////»»: frn. 

1 4"» • ( ""'/""/"/J/y/ // ifLpmj l; .-un iiiuif ^il'L . ) 

\B)L plf fi fiu f uiif Lil' jL pfii/tl' mufi\ ? J um pp 

{ /i)ll mLifiuiHuiiiifiu» : frn- 70 p m p ^L p^n : 
fr' L - 7U"i • « 7 > '"/"///"/J/^' // ifLpmj um pp //////// — 
utuq£ifuy. lln^tT/ftL] bntfnLli tfomfilf» -. frii . 
Sl»« • «l^njii fi fnjn Üfi um ii iijiijji m'liil' mjji bliLtui 
fi <+<>p bniffi»: frt£. S3/' • «tV"/'/ p m p L If m il' L'li 
/'• /i fiu in ii n fi \mifiupiiL» : P"// . ,S5"/ • «Ui/"/ 
ii L /uiif fiiOnui /iA Lifiu/i» ; ß'n. 87'" • «Sutti unipp 

i hn'/ifnpuijfi'ii» : (■4 > bji2|iufibnu ifbfr ifvuunt] 
Ijpliunvpliluubn bß:) 

(U'T-iU.swiiiirnbPPh'ii-fi. 1. ni tuui.„ ri p-,,. 

LI"' : « hpi' iß un "f/w tf h n L sjph uiL in pu h u nt n p uiuniu pu 

nuwjitti, anhaue AUß- äbfh^ps- im-nv irhiM*- ^ ^miuu, 644 ß&pnLUiiiitif Pi[ft IhlThl- (1791) fr i[injL L niüL (^ Itmi- 
Jiiuliuth Uthni Lip ) 1" P Sil' //"'""' ■'*'& ^vH-fr^* "*p <£*""{' 
tu puiuiil\ ht 11*11 hl 1. 1> i> I. j I, in ,j't, y in £ utfrtin Li jh p/fpiiftu — 
nmPfnu int uut put frt il h p f, ijil' m'li'h *fi p fru um u fr hl. tiiß ( 

um pp tnh nfritu wfol utLuiuuhu , p L p nti'i n t£ s Uitf p n i phh , 
if I, ni" 'I & n nn l & fr l*u juuttphu h i_ ii'h\ iifuut/futtj uiptftu— 
hfrlt ifrhfrh : fr/ "/».f •* uiu i[ fr ii( fr f uil' tu J fr f_k u !_fr-$ uiqo— 
P fr» j> puintuifoiju L t if in j* jfr {*** '" ( lfr**'frf fr *r {' fr " tn " " £ 
\} t u in u t h nj tfhpnj in ii' (5/ : S^inpui/fu '/"(/" '/''V'','//''/ n p fr— 
u in lj I" fr i/ inj L (ii t ifli ii'ut s /// /* « // // /* // /* // £ « » : 2 * ß**7 • *2f*l'*' • <■•■- S h m p w fy u nutju uLijhnfrli onhuiulifrt. 
fr tt uij h i n t.uli I f I, n ni ii in ni ii h uiuAuthup ff titifrli Lnpopii : 

/," ' "'/''/ '//'/' uiuiutifr puui ufrpitnuiti hl p Ulli ^hllthltl — 
'/'"'/ puui htupufr upnntitii ^ • it ni fi Ii in Li puipfr untpiiiUy 
'I fr V I fr 'I fr •fi luuutpt/huji fr tih&^Li ,*> h ii ii i ii / ^ tt p uiut\ 

uppuinttm (hi h m tu p uih fr 1t ^ Ps n j l lfr /ft "J ) 'l'ff'l'" ""'- "*t°~ 
p it t P fr 1*1/ u 'ff'"'/' " fr *> li'hti ufrpnj luptitin ht. oti in tu li in p 
fr Sniinj ht fr if'uipuunj- ptnthutifr Jhpni tiphini -» n tt h t u p 
ht s in p m u in in fr httpopn frii nj frihititil fr J £" p% : fö* *t • {\)ut • 
'linjti i p *ui uiutft in pniiip liphlmiuih i\ : 644. 

(hä. — (hl? '/"'/' p-nhiP'-p* 116: — inrtrflhP-lihV 17-5 x i2-3: 

— ^POhP^hV 15 X 10: — SW 25: — •bbW>* 
pni_qp ppmpuiq : — MTlftlT" £ni_Gp pGquifr \: |i)>bp- 
pbpp iium pminGiuTipnp ppuipnL ifpiugnuufr : — IT1I.— 
«MM.UP'l)tt3 flUUWUlV binbup pbpp «fp quuf p-ni-np 
if p , 2 ,u,n l'l'ß bpqiupuiqpp, pm|mGqiul|nLp piG l;qbl[- 
(!•('• 21. Iloqnup piiLijp ma ^ninftiugl 1 " 9,- (i — 7: — 
«ll.'li'Ml.lFIl.VI' ' Jubqfi pbpji. ?nLp inhiuufr. ubuguiA : — 
W ]ui,np,||ip. uppm.B bi. juinml): — P.^J.^']•lL ( ^•^Pf• , 
2<uui u|ui[K|. pmiuiljuiü Tium : — lufi l'll'ht'PH' ' l[iup— 
•fpu.qpp: _ tuflPU."b«P* jntQp: — llMJlUufl PllVR" pq- 
14w 2U1U1 lubqfi: _ I,nMJU.^8Tiailf M Ml' upnpq pui- 

iibp: _ 'i,mj.pf., T-usupii' ^ntüp: _ t Hj.inn.i).ir 

.hß—d^.: _ 9-Pl>2' 'llu.Lqnu: — ^110,40^ V,h W£- 
iril'1.' mCAmGop : _ Sb^l'' luGjiupn : — S1;P' «hpfr- 
qnp Im |„iiL P1 n ip: — •}l>CU.8ll.lllW-PIII'l')'t'h'l,f-' p q • 
(«p. (JOp, f«m, lOSui btD: 

IT in m L mli ii ^' ^uiriduijiuifi hi irui2pn(j|i 

lfmub]l . in [i biuh 

1. A^'/ • 1"': *//' «//«/# (/////"//V '//' 
in in Ii ii Ii ) • ui'/j.lli 2 tut ii iiiliiflili , am an i Ii nmiiAii 

ll/i'l ji'li iliiiiii'h i ml mii I. in i «,/!// ////• ( mii ii ii i'lim — 

//«, phAii P'l ■ 1 0!)/i ./0 : 

!, oii'liin <, inj nninil, tri hJi • (J /• b m£ mii' füll IUIinL.il 
nnifhiJi» : 

3« P*// • 4'»: «9'"'5yt{ ]ii/,iiiiiri/iriii/i /. t tfo- 
ii fi Ii in li ui null • j'ii ^ in ii mii in Ii mii Aiiiilin Im L Ii lim— 
liiuii , mm ii ii i ii iiiiiJ mini l mll'b : 

4 • r**'/ • 5/' : « /■/###/»/(/ in ii in ii Linb uisonli /#«. 
{> mii ii ftiii ,S /« mniiL ii /•(> tili • lll ii ii; in iiii m'h l\ m ii 

mii; in ii m h iiu'li'li li h : III m Miim u i -i ; /''*// • 

( /' • !i ii ii n u ii in li miiiiln • l-uii lilj mjinmjii /' //— 
ji mil t j ji'li Li il m ii ii m ii / m ii m u i ui^i mi li h : 

0* /**'/ • S#» : «/•#/# J/a ii ii n nj li U inL ihm— 
IiiiiiIi . 1/ l,ar Li \iioii mliü'iif* fi/illli ml n n , 

tS^/» •/*»/» il fiuni,, uinauij Lfi/flimiiifi» ( II /ff'/'— m/i*y> tujuiiiuiulinLphL.u/1 P'l' 110'"- nfi -./»#/ 
Lliumm li i' ifhmj , At // ' ljpmiiL.pbtuu iiifiinpn— 
i^m-P/it-Uf! l//i ul[u[i pi[ • 10'" • mj il iif ^ ii 

• • .tili IUI li ll ihii , ; im in in lll ii lrL.1l' uiii£ ; m i ni- 
mm il' Li m ui m miil.ii «s iiiliii m Hill oll • • • » : 

^"'/ • 13/': «'////}i//5/ p iiiqil'm'ii : U l/ii mii fili • 

II. i ii;'l,l.i,i[ Z"'lf"l tiiii-(i[i II,,, in m mi ü '•! ni(i fi in :» 

^''/ ■ 14'"- *'','/"/"/ li(in in l(h (l% • ll.ii in in iii>> 
im i fiiiil, < liiiil(iii'li 111*1,11 li f, uil ^J#» : 

^'// . 2!)'" : ^liu'liu'li ;iii,(ii/i,( iiiiii(iii ■ 11111*11111 

tun 4 lull null i(iiul(i(i fit ii li s u i (i i( li 1,1 l" u 'f " ' (i n l p— 
•fiuii » : 

• ß'il • 82'": ''^/"//'/' ni in lim n . ui (i,l m'li j, 
m nm ii (i/iii i ; fi Li ii' h*li < L ii m iiifli L hita iifmli— 
i/ (i fnmiii ( fi : 

7. ß'il- 82/J : «fyllinii II IUI L II II II fliimli'mlilf 

T'Uin.n I. (,l(uni( fi'h , Zun (i Hin/ /1 U puiO-pu , il'mi/i 
011 LriLumir/iu» : 

8- #*'£• 35/*: «9'"'J«{ llfi/im///i m 11 mj . 
I'nimiiiit 11 11 i /• mit (in •> 1111 (i m l(mu OL. 1/1 um m 1/ 11 11 
^nt/.njn. f, „ l( m 1/ m'li : « 7 •/'/"/ " /' » : 

1) • ß'il • 37/* : «j'iuuii 1'iii/iiiLnL Aiujfim— 
in L nihil i llfiiiiuiauifiii m u^h u/muhmiL- in Im/ 
m fi (i mii m'li muiuLu mbli sm //'» : «/(/'"♦«'""""»: 

II). ß*i/ • 40'": «7 , ""*'<J *//»/""///# [1 8111/1111- 
pLmu : 7'hpmbmj uiijfiiiy 1/11/ jiu Amit inj uhu» : 
«9*/»/"/"/'»: ß*bph t l//i ^m/ininml/nL^i P'£' 

100'» : 

1 1 • /''''/ • 42/' : « /•'"/'« nm mVhii m 1 111 /1 
(fluni h uiu : l'i'iui/11 ii(ui(i ,\ m'li m i( , IJ mii 1111 11 /1 tut— 
/im;/» ( W [ii [i P m /uu 1 * j) • 

12- ß'i/ • 45'" : «///'/'"/"/ 1111 111 /i 11 juii p tui 

{ l'IU Uli \ lllllll IIIIIIII III IIIIIJ II Vlll II II, I 1, ;'llL III • 

; I m il l.'li luj'li J Ulli' m 1 (i -.'li I, il 1, Ulli 1 /l; II L lll ( if, (, (, 
hl'i'l 1,'ii'niimi l /•» : 1 28 iruep h(h»«iui :iLfU;(M ; 'i. ai;[iin«i'iu5 ;sp- u. w-r- *. 13 • fr*''! • 10/' : * l'iii'liiX -> /''"/ L f " /' '/ "'— 

IUI II : 11/ IUI IUI Jim II in li If.lllllll I b III I • m'h ji'li , mm — 

.hii ii im iiiii «,'"/"/ • ' >il m fimjili» : 

I I /'>'/ • 1!)»' : «'/•»'}'<* (fii,/i.i'lu,i 'if'lifi'li- 
n I, m'h . 'l-l. iiiiiii iij'li /'"'/'/' ''' /'*'//'«* m *Jimi fi-, Ji : 
«'/'/'/"/"/'/' «*«» : 

1 ."> • ß'ii ■ 53*" : <f. ( )'iii'ln\ 'IiiiAiii'Iiiiii '/'iii/JJ— 
'limi/i nj'li : 'l'JJ uiif hm i fiiijji'li, in ji jhiij ij Lfilf— 
'li in '/ Ji'li» : «'/■/'/"/"/'» : 

L6 ' A**'«/ • ;")")/' : « /'««««i ,S' I. mii'li ii'hij iiiii uipjiu : 
'In il I. in i Li uii fi~.lil. ui / f ),iiiiiii i in}) int iiiii li i\fil. in i 
Li ijnim im iifil.ui /» : « /'/'/"/ '»/'» : 

17- A^'/ • 57/*« «//.»« »«^««* "("";/ //'/'/""— 
fJm'li Li (ftiLMuium : l'"jl"l lf in in in iil' in i , ifl.— 
iiiii i ii in ii I, in I , ii I, ii in •> iiiii >mij I, in jy> : « /"/'/"/ "/'/' 

IS • A^*»/ • (VI/» : « < / > '""«i '/ '"/"/ "/' '/"" /"'"/ '"— 
/i/i'li : (J I. b iiiiifiuib um , ijium im ji iiiii ii if in ii I, in /» : 
«W Ijfiuiji <,» : H,ii/iii silmlJ in JJ Jn'li Li ii/ ml/ iiiii 
Z/u'/ ■ IJ i/ • (>(>"': «Iß.iiiiu/ii'L •"";/ 7'"'"«J/'» l/i"i" 
l/f, „t/,i/, : 

1 i > - ^Kf« (>7'" : «'i'i'iu'i "('/'".'/ //'"/>/""— 

ii I. mini ■ /•(//'//.» ii /iiiii/ l>il/ll'h ■ 1/ lll II AI, lll / Il /Ulli— 

AJiu • • •» . «'/y/"/"/'/' I, mjii» : 

20 • A**'«/ • 70'« : «V*«""^ ii li nn ii II ii If L tun 1/ : 
lll niimlllj lll'hjlil 'ii l/J'Llf II jim^l Ji'li ■ II fl lf fl lll If lll fl 
fiiuii ULimf ii li if in fi if Ji'li» : «h/iuf iii iiiii i fi» , l'iiij'l 
JJI./iJi- 'hm l.i JJI.uJi' «'/•«/«*{ JJ iiifiuil iiAi fiuij» 
il'lif • 1'lm) : l/ifmiifl, ii II) ui *iu um i fi Ji'li l'iiiiiA 
'I 1. 1 n'hii I. in uii» \ hl if • 7~)ii') : 

'2\ • ß'ii ■ 70"': «V*'""*t "/'/"'" '/.'" /"/ '"— 
'hm'liu ■ 'l-ii^iii/iiiin/, in/ S%.fiif iiitlL'liiiij'lili ii/iiiiiiu 
'ß fi Iiiiiii ii ii , ifjiuibjiu ///"//'»: «'/•/'/' '/"/'/' £* ! 

22" /'>"'/• 7S/' : «</•'»»<* V//»///"7 // • (/•'»- 

ii uii litt ; §- tt h n ii, H t § ii I. Ii ii iii'h ji . iii Ii li ii iiiii iii i II ^ 

in tt -> in ii iiiii I, i li : 

23- /'*•'/• Kl'»: «'/"«W /•'">' PmpLIfku- 

lf lllllll : 1,1111 tili in II in iiiii nihil lllllll 1/ lll /lll lll II lll — 

/// , IiiijIi Li s »"' •«' ' //» : 

24' P"'/ • S4'" : «'l'niuA ß't,iiif ii fiu ii fi i//i— 
h iii i ii i, li h : /' jil^li ^iii/i/I,iI uiif /, In fi /i in ii ii i U I. in li , 
/"/" /' l'"""J 1 mli"» 'nn ( in li ii in ^if Ulli» : 

2>> • /"'y • 87/' : «T'M'J'it I. filffiiiuif 'llifiui— 

!/(,/'" «'/•//"» fJLuuf f l'^Lfi Sl.fi Li if m/11/ Lifl.fi 
Li if in fi if Ji'li iiiuLfi» ; «9*/'/"/"/'/'»: 

26- ß'if • 1)1/»: «'/"'""^ ''/"/'V/' ■-• "ij fi "in/ Ii- 
iii Ji'li: ItJiLi/ m'hifiiiA , '(fuiit uif ">"'/ /"" '/ '"" , 
Jiiiiuiii fiALi/uifi /in /ii/ ui'hif lf in ii mlf in u» • 

27 • A^y • !)."»/» : «'{-mini Lfilffiufuf ( Lfi/iiifiif ) 

'//«/"'»///'/», ui uuiii uilf iifiifinju: lfl.it Li iii^I.i/ 
Juiifi^ui fiif inj, fi mlf i.i'h . . . : «U'/ffiuifif» : 

28- A'"'/ • !)(►/•: «'/'"'»«{ {}ii,f^iu „um Lu/Jm- 
lf uiif ii ii Ji'li : 'hftliuuLiii/ fjji'li , in /i. /im/), Lf'/f- 
um/ Ji'li» ; -U ■ l'l'i/ ■ !>!)'" ■■ «'l-iu'inl Mi f, nn fuf Uji/iui— 
Ltnit ■. II Lh Hin/ uija um Jim fi •> in fuf ii ii u u ui L uiii , 

"'» Im flu u I, im/ n ui > Juni fi *, inil I, lim lll» : «(/ y/'/'— 

'"/'<♦» : 

150 • A^"y • 101/': « 1'uiud ufifiuii ~f' um ui ii— 
lijn/ ' II BÖ Li ■>'/"" #' , iii'hii in > A '/ tu /t iiiii/ \> Ji — 
"»»« // 'I' /i Jiii um ii • • ■» : '/ Iffimji im» : 

'.tt • A*'y • 10.!/': «'/■'""<* >Ji'liifl.(,i,f,,f '//,- 
fiiulfjili : II Lb Li UI*» an Jim fi~. u i fiif iiilijili Ji'li : 
«IJ Iffiuifi*» : U fi Ifi/iu Ji' ß'if ■ 10.")'« • «'/■'""'/'"'« 
m'lijiif uiii/,/ ,/il.if» : ( «'/'/'/"/ »/'/' £ : » ' 

32« A*'y • IOC)«/ : « l hiu'ii<l ufifiij'ii '/•/'/"/ " /'/' 

lu iiiiiii ii fi * Jiii : U Lb Li •>ifuii,, lulitf ui~. Jn/ m/i— 
.fiuij» : «iri/fimfij» : 

fraph ti ii ,lhi, ij t. , in ui ui kf ii . 11.)'" A/* »u/— 

li n i Iiiiiii ii i li ' *I' t$ J H *i ' 1 OS"' ■ ii i n fi * iiiii/ia if n y 

ii ii it ili "v/"//'/' V/ 1 iiiiii litt h • uija* if li ii ,, li ii h ^/» 
'/ /'"'/"' •' l'li hihi** im j» ■»/#«/#** III li tili , *J £ ll A Dl lll i (V fl/— 
///»//» : '//» iiiiiiiihli ii li n iiiiiii in in ii L ii ii . - . /'/"/''/' '• ■ • 

/*"'/• ION/', *'/"'/» «»V"'7 ^mii'Lq. 'hf^ie ^r^c~ 

iiiuiliii It il litl tili % ilimiii im ii n i ja L uiii :', h ii i- 1 ii hl, 

njiiii'li * in li ii i "iiiiiii ii i ld lii*li*U / '/''/'/' H 'I 4'"^ l'"fj 

1((*)"'* /•in lnl li % ii ji iiiiiii tili ii Ij ,i fi « /•«<);/! u iittii — 
-> lll ili in lim li)* . fl I"" 'I il' I* li II Hl II h Hl I ijl.jiljlii ij fi/hlim — 

fl.fi Ijiii'iiiii'injiis? , „i>//, /,^, "'/ /"//'/' /'v • 41/'* /' '/*^- 

l*IHI ' f' Hl fl «' '- '" / /• lll IUI I l,U lll II I lll Ct IUI IUI Ulli II I fl I. Hill 

ii II Ulli lll I Ulli f l'li ^ II II II II U II II fl S il' /' '/' il i Hl' jHj *\ ili li iti'h 

* lll II lll lllllll lll fJ lll *■/)/ fj fl " ' 1 '" : '/ ' H 'I ' 110/', «/' 

IIIIIII II II II fl IJ fl I. Ji Ij'/, Ulf ji'li 1,1 'l'"l il fia ii in JlllVll'^ 

m'lil. ij ji), uljflljji lll'ltf, Uli ■ \)l* ( -^ lf lf UI • III II 11)111 

^iiiifuifi i/l.f/1) : A**y 110/- «^huifiiiiif, Li tyiin- 

ijiitifi : II 11 , ji j- I; ji fi 11 ji ij ii 1 fl f 1 'h 11 ml. tih • • • li 11 

111 mli 11 fi I. 1 im Vit 11 11 fl 'I H f'' u 111'" ifm 11 u i\ fl ij 

11 V: 

33* 0*y 111/': «9*'"W V''//''/'"/"/ '//v'"'- 

*y#J////. /''f//"/ ItUttnUipauii {fjitniitb n/n nntttA— 
frJiittf» : 

iß m 11 11 1 iiiiiii it t fJ fi 1 i*tu 11 11 1 u £ ff 'I ' LÖß**' : r^'7 • 
1 12»' , H l 'l'l' - ;'"/"" "»'//»' ///" >/ «//.' «/'/ V7 • /' 
l'iiiitj m iiiii 11 11111I1 ///**/» : r'"'/ • 113*** ' /.""/'" /' " ' 

jin ji ,, 1 fl I. m'h ijiiihXl, fJ . II II flu !• II ff I. n fi ">I"I «* • * 

//// ( /''//'"•' »"*' /' WJ // mm 11 11 1 filt '"*> /' /'" */ '" " ' /'''S> : 

(i 111 V 11 iiiiiii* 11 ^ Ji fa 11 • !!.)//< "//"//'/' '/ /'" ' **** ' 
/''/ ■ 107/*, mjJif If/i iilffft* «IL*' uijil.uitj fi Jim, ul- 
timum 1I111 tun 11 ^ 111 11 11 m Iil, 111 u^ • ill.jiS fJ 11 . MI»/*- 
/'V/*////J// A/i ml* uhii 1 fi tun V'///)/»t#// 11 m u i\ , iimlimju 
* lll UI fu mii'li 111 * if, 11 fl if I. iimli 111 11 if 11 1 mh I. 1 ***J" "I *> " 

fu 111 11 li 111 li 11 1 *//«V ; 

(ii>r,ii.sii.'iiL i ipnbi<>-i>h'i, /■•„. ,., i/.iii. ..,,.„, „,.,i/.„ji, 
iu,Ju,iJuA (//>/• (;:{/',<!!(/•, 74/', 87»« 1 91««, 93«" 1 98««, 
105«" «*•'}'): — «®"', - 63/»' «II iiiiiii/ in/ Ji i/fiiii/n In in ff /in - 

JJ Ji'li !•• nilfi 'h/'fn/ 11/1/1I1 iii/iipJ'Liioy ■. — ^y. 93«" W//' 

Jnl' 111 11 iiiiiii/ nj'li l.i iiAuii'h 111/iJJtiiu, /m I, 11 jil 111 JJ /in .nj'li- -»: 
A**'/ • NT*"' <L . . 'iiutLi II/ 111 JJ / u 1 > /in ( i'ij/'^i Jnl'uiuuuu — nU^tjU/b, 8f)h8U^ ZU.3- äbfWPB- ITST-PV INuM*- h 4,hbVbU, 640 129 11 hu , n p uujm hiunpnn f. 11 i i uifii n tu'li d hu , <£nrtnt£pp— 
tiLiuXiu tftfp tu ti' L'h h i ji'h *x *7 uj L. nn u hu h pausLnp u n p pit^ : 
ß*n* 105*" • Ctfiy ***- U7 ip *h p f"£ " p ftb ***- n_tuhd^t *»uy— 
11 rt n hu , uiu ü h m ty tu t n n ti hu p tu p h fu ut t u h tu • • • ^ : ß*1' 13p* ouitup IP^k' <&Skp S n *- U k t (' j>ut £» urb tujhi 
tf h p s nabt-t* p ^utj pu £ UnitiBL. n tu m m u in ii i'h ji uit-nt-p tlft 
tu'Xuih n uuuttfn h tj in tu tu u ui m'li : {jnju uiLnp in tu p ph p 645. 

*h p * abn-iuT-rnh^buij 

f)l<h = 1684 p-nb-ifM** 63: — irbttfihß-bbv it x i3-r>: — 

t-pnhP-bbV 12-5 X 8: — SW 22: — [frbP0"B % 

G2iu(hul|n\_ui& 4. pLpulfulG£pl-pp , 12 pni_qp : — "bM^P 1 " 
ifiuqiuquip : — IjUSlT' pnuLiuf mpq uiqpinuiq qiujpnq - 
u 1 uiinnLui& bu pqpuifruifrq : _ ITU.'MJ/l.U.ß-bU.B "IIU- 

fiiLTiU.»r ^ L Gp: — Auvb'MJ.irirb-r ifrafnt.p, it P uijG pt. 

pq- IT qnqt/G iu&5iuinni.ui^ b. bi. qinpnuuifr bpqnu 
qnqift. puq pn- 15. 25, 51-52 iftli liniert: — t-bP' 
Gompqpp: _ SUP'MlT'bP-B ' pq- lui, upupq In. IjpqGui- 
qnjfi, uijini-p uqqpGuiqpbpp ^bG q&ni-iufr bi_ inbq 
dqni_uifr b; jpuigGb^ni. huiifuip : — hjfl PIIAj^' £ni_Gp : 
— ^bUU.hjflPU.Vß' pq- Iui quiGtuqiuG qnjGbpnq" quipq 
ifp, puq pq- 18iu. 26p. 43»i mbq dqnLiufr b qöbjnu 

huiifiup: — d»lLlTb7l,U.V M.T- (= 1684): — ^Pb2* 

uiG&mGop: _ wi^ni,, imairna, b.. sbP" uiG&ui- 

Gop: — Stilb" bqbupm: — 3bolJ.Sb\4U.^P nbß-bbVF 
p.q. (i4„i: — SbltjMnhfM'hVF' qp qm^fi: 

ITuiuiLiii'/iij £' ^jipf äbn-fiu"l-pnvp-buiQ , 

nnnLÜi if^9 Lullt 

IL • 1 • A^7 • 1"* : <ö ur4ifuAutiLpni.lirht3i 

ri i'i u in Ii m [i m Ii ii i l<f L m'li 1/ n n mit'ü L ut i uuMuUutuqu , 
nna ~, iiui i Ii ii L i n ij hu iui n in hüuju aui -. uiu inj n l— 
IJ Ii m'li •yui n/iiuin nn dl UI p ui uju p o • uipuipbuJi p 

ui^p U,rtuifb|nj Upi-fibuig bujb-u^nvqnuV; Lt. 
'bpjiqnpb; f uij hnbinnpb"» : ^p u/fuft • «ILpq- 

puur uujpahu \ Ii in n n h t J^uta uJuujLhu Jujpirb^ 
uil' 11A1I1 n i'liu'li Ii uuni^urp u p pn L&h uiu k L. pifuju— 
in ll i [J L u/h 1 1, Ii Ii Ii i u'li (f,u ui ut L.h~ /y» : 

'2 ' r n • X"i '• d-PuL ihm h • uiil h'h uiuiiipli ii um auon j>U unpuj?> : /""/7 • ( ui • <apuu in ptruju 
-, in u ui'li l t ti i i/i/ ii lj in ui ui ii I, in i : lv"n . \)p • «H,Uip— 
fLUlli il in nii in ui I, in Ii in ii in u I. in i iui il uju u 1UI1-.UI — 
ii iui ii l /ff h uju • puipahuji OUtutlD Uli hu ptu /»,/>» • 

rn ' ll/ 1 • <iPulj ujunup dhn.uujnpnL— 

pjbujuy» : rn • L8«# • «*,tu/// unLpp piunp£ p 

o£i/>> | huj pii'iuii fi p p Ii p uiuihuh | : l"'n- 2()«' • 

«1/ ll tu/ Uli in um Ii <• ui hm i/ 1 1 n I. r, Ii h 1 1 u m ii , n p <n hu 
ii in ii il n u L ii ii ii i ht- un h luiifnL- • • •» : ^— A?<7 • 2o 

ui • «a(J,n.ui9fiu lim iui nnuujujuiufiu» : l^i/' 

'2Uui • <Xuphpnpri lim iui pu h p q n nn l ff h tu//» : 

ß'rj • 'AQui • <iu ppuptL Luipii h p nifu h u n La <ui u 

£» : /<'*»/ • 30/s • «Ä« p pn pi l/ui ' p'l ujuui liHujuh 

Vuj-ipuf/uji^nLlcJtiLlj» : ß"n^ • 31p- « Z ft"\h p n p n_ 

Iiiiiiiii hk u uuinhuit tun mmf) : rn • 3o"* • 

«Ifuiun | L )u , inpffiuJ' uuiphujLuiu ihnuui— 

nphh» : ß*n- 43'«: «Ijutuntj ahnuuiqpnL— 

ffhuiu oui4ujIjuij{i» : A^i£ • (}lp • «.^ujuÄ Ahn.— 

uuinpnt-ffhuiu b, • 7>ffuij fi tfhn & b] p Ulli hu Ul- 
li ui /» : ß'n • 03"» • «Sui' L Ahnuuiq pn^phui'ü jt 
/U,n.Ulfbl il ui p nui uih ui £ . P J'hb-ji •* p ui £UI tji uj n. 
•>iu'liiiliii/iu- : U uiu p uiii tu tili -yJ'J'in • /"" • 2o • 

IL- fi- 9-- 

eftöiLmwhrnbP'pfr'u- 1. ß- q - 64«- «0.««^ .«- 

11 >' L 1/ tu Ii tu 11 11 11 (t'li it p L in £- tu it tut hu j 111 t-iu p in ^ tuu uüL inj 
it ut p nn n i pr fit hu p t p n tj tuuuui^tliuu tinnpunttahtutip Jttt-' 
il/ii, SLnin-U... /, /J,//,y, /?■///.. fcqbupUl»: 

— • r'*'/ • '2p ' /,'" uttiliu jip tf pinj* in in n ji h 11 11 u it tj 

«iriftfnhftu <» : 646. 

£ 11 p n 2 $. 3 im <. brn>iiiSM3 1073( ,9. p•n^a,P"p , 244: — u't!\?n^(^>^^^ , 16 x 11-5: 

— ^PObP-bb^- 13 X 9: — SM,*' 26: _ (a>bPP"P' 

G2»uGujb l nLiuJ)- 15, pupuifiuG^pi-pp" 14 pqpni^, puijg ui- 
i-bipG nvGp: — *bbMd>" pni_qp : — ^^U.Sl^ , qu^b- 
qiuqxf, qopuiLnp bu qbqbgquiqwpq : — ini'Ml1,llP , bU.3 

nibbln,, snbsuii- Tul^fliiruUM' im.G|i: — ;lJ.^ ( Mll^u.^^ , - , ifuifntp. Fe q- 

pbpp fp^ ifp i|Qvuuni_iuÄ : — 't-bP' pnjnpqpp : — 
SU.P'MJ/MiP-f' j,nvGp: — K)nPl). < ^^P^ , qmpifpuiqpp: — 

(^Ul^U.^Ul^ , d-b— d-a quip: — ^Ph2. tn3.0.iini. bb 
bUSimi. SbIK SbUP 1 »uGjuij.n: — SbO.ljiinb- 

9 130 ITU3P 8111» 8U»i ilJ.BbPb'b Übnil^PU.8 - -ISP- U- W* S- : |.»- !• t* 'l*-|- * l|iu|f|i(i i^puy' «'i,in|i[il. ll'lii|i|)iii[ibujQ «ii""- 
inuiQ »l.tih (iliiii t |i i|,- •!• ({tuljiipf. ui(j . IFmpqnimflL, I809i 

• |>l>ui- :{»: 

//' iiiiul. m'liii £ | f/if ■ \»i inm/ipL/i '//""/) 
«*(* III [1 IUI F /" ii w in mit m'li ftuiuha ;{ inj ll IllliUn I 

|,'|i(|(iljui(|i nj 'l||iiK[ hi iD'iipftniibf.jb. ljnjb(jb[iij 
iurhn /.f,<.l juii b|in luöiuj h.(i£ ii/mifl "{//"/ 
in fim y>» : 

1 • ß'ij • \ in : «// I, ml, in i'llll //•> Li pmiflf— 

[iil'iiiiiui fiuifiiii^iiiiiif/.irijih 8m]h- \)'iijiöii|ib- 

(JIl(/) Iiiiiim/iiiffiii ifuiuitju iithutii JJ [itu . pm'li 
nn iiiu um ßnp* S/'""^ l'l'hl'l' l".l^> J"l""'f 
initin iiiu m'li Ii ii Ii ) : li [<f I, ",/? hiftuuuinL.lt junp— 
'.ii inj ,,,l ul, iiuili ufj Liu i nhupu Ifuiiffit/p Ll riLtf— 
iiinlili ml, um Ul, Ulli' I' /ultiLiiif <,iujpi]p • • •» : 

t lJ.ti^b/i/i li/t [uiiitiiiuil/ [i , in,,, ii j, ninliip '//'/' «* 
ii' £ il'unin/ fi/, l/'pn^ fJii- 13/" «".,/" "ti'ui'iiu iil/i ort 

tllililbtl '//."//' jlrttt l/"J u UlUt/ i< lj 11111%/. i /. ^ , 1/fl 

uyuiii^ p I, irlll] ij/in/iili ^»- Pf 14"'- <&lLjii ii^tttiu 
<. / ul h iuin.ui9 iiimui I, m i '//"" '//' ' '/ )/'"/"^* • • ttitut 

■;/. „,/.,/, t/i[bp9u»: 

2- ß*ri_' 15/*: «irfi u (ilfU*fip suiuin ifinj>— 
nfrli • • • /"'LufL.in Li- pif nnu iiinLitli L. p ifhtf 
in ii in m'ü mi ii uiulii juitu b ,puu n l ff fi lu ifmuiuL^ 
p m'li Im h il' ut u in Ii tt • • •» : 

3« ß"if • 31»" : «'/ ut ui L u u / iiuiilil nj ii iiitLiuu— 
hiub (siC)- O '"'/""//' fu n p •> p tf ty in uu tu ifi inj f 

• II III I ll Ii II »«///!•>// L /"/ I, nLllLlJll S Uli hlltlLUllf 

tiutuliL in ii in ii i mb in/ ji'li'li ruiLJij& • • .» : 

4 • ß'l • 39"/ : «S£p 'U" Ln £" l" u '"J UL 
I. ii Ii I, in \ /} . Qn P uiLphuiulf ifymb HD \JtiLin Ll 
L nlinmii n iiu-ulM Luiu ut liiilL um pull ['ffk •»/'«/— 
SmltiiLmi'fr : 

5- ß'ij' 48p: «l/./p nifit uitfUnuiubwu tiuuitj 
jiu . liim ii ■> 4bnh* (J,u m n lui tfu huili ^puiifuijh, 
nLphji ihupnuif tjui pif muf bin n uff bull u ( sie ) 

um L im/ . (J^ifhüuiju nn luut^p^ • • •» : 

6* 1^1' 51)/': «'/// ifLtihu bnlitui mltmuiu— 
ml, ii ii Im iiiu if LirnLhrhutliu : /"'^uiqtn ^iiuiJiuu n 
&bmnuf nulimiuin n < Intimi , jnnirmif /"'— 
ml, m'li lin iL ii h if '»» : 

7 • ß*!J • 74"» : «tt"»"'J b u uinutjtbtf 1^"l'£- 
iiiiiili Inf miimS'ji nn ll Ii uj m -> /- // // /, itoLu b a«/— 
Iiiu iiiiiiii -, Ii x ijbnutLn b ubbniili lim liiuill liu L— 
ßbmu nuiubu b Uli. n b q mj q» : 

8- ß*ff 89/J : «ln L n fiunmjl^ S^f U"- 
miii mu nn & L. [i tf P t, : x L,u ui m •> m ll b tu t inLunj 
ntu^nt-ffbutif a fuiju , nn uimj utifbuiujub iiiiiiii — 
muiut^u^ : 

9- ß"t^ • 101»": «fOnn-inintiLi n n <Vi»i<V— 

ll hui ilt L^ ll j in i Ii iu I. m'li ii ■ [lj n »•» | Lull \ ii ii mit Im 
mnyuht) {'iL) tl m niiliiult • /•uiii/i uinltbili iL — 

[>bn ml.ij £ } b jn ii ii ^. ii i :i ij'h , ll u I, ii m'li'li , b 

tinpi/b^ : II). ß'i/- 103'«: «P/iuf/u Vniu ijmnin biu- 
iiiiii Liiii m'li.l ji'h m lim jnl 1. 1 h ^ , unjuiij^ ii Ll ui— 
iL iiiIi ii um /iL in ii .Lfil/ftl, -CA// in um m'li L,-» : 

1 1 • ß'i/ • 100/' : <iu*mif ui'limli buiit'lih jnj I.l 
il mil' m'li ui If il'Ln m'lif./iij : /'u/lim Ifiu'li u'li u i j.l j, i 'h /i 
m ii miima nu il.ulfiiiu ifuiiiiiiuu nittJ uinLuif Lli» : 

12" fi''/ ■ 110/'= «U.n j>Lif Si[i ^utJ'/imnAfi 
um'liA'li ful' II, iiiiiiii mb Inj'- • • : If L. n nufL.u ■imif— 
nuiiiumi m'li Ah um Iß.ii m tu m& , jtinfl uttf il'tniu— 
i ii ii mlj m'li •>////////» : 

L3 • ß"'l • 117/': «l/ < * nt l ut u b b hu iiiu in jil.il 
nA llL Mlllllh • • • Ü hfl hu um J Ulli fi f m'li m If m'li 

ji'lui i U L m'li ii uLiin , fiuumtiLuiv-uijhhu, h £nh*— 
iu in h ui j Ii Ii Ii Ll b if uifin. buii billig -. 

ll) m n ii m l[iii in & • fuipniiiui l^iu jJ^iiip Pf- HD"' - 

imjii liiiuiiip iiuiLt P */• 1 7/' » iiui[u P *i_' 122"/ 1 

in u/ in ' Pn ' 121'" : 1.^1'^!' itl ui l/iii ii : 

14* ß''! • 135'«: «fr« jf'nfmuiniiLf'tffiLU puui— 
Ii I, ii mi b In ii ii mil h in ii i IJ Ii i'h : omntun fui If uili 
nuiub; iii'lil, ii ui lj m'li mLunju -» miimmiiiL tu / ///»/«/— 
n///«» : 

15- ß-i L - 142«>: «2fr' puifi/, Ifiuif tfut 
il mil, in i » . Z.nmifiujl^ S^f fr uunnuf uiLhuiui— 
nuiubu uftt, ii ii fuuiLnb; h ,/>£« iniiLn ...>>: 

16- i^*/ • 155p: «Xiujfuhfiifwuji pujunLif ki. 
in/ 1 //«< • Ijinf frfntf nuinblftuifii lhumriLb~nj hu 
m'li~.mu Li ii ii ~, ii ii it ij'li -> m n n ( ii in uj I, m'li , Ul u in n LUI— 
cruiibliu Iß ii i ii I, «•••»: 

ß'i/- KU«"- k'"J* ifuiin|iinni[ v[iup]a pi- 
uiuügfji i|puij- <dhji"j Abi/fi^uilfft £ mj ,1 Ll 4b— 

ml. i /. UIIU^ : 

17- ß'if • 165"/ : «//*» m lui u fi If hu uiirf^q 
nn iiiiiiii/ Inf üb uiif in jfli • 3b nbuk ibuiq uiumfi 

"tP^t l"7 4 ^ UJ l/' 't n L' ' '* : 

18 • ß*1 • 171p : «XiuifubfiiLuiu . Qnn [ilt <_ 
m In m m'li m'li um. fimi/il' iiiu iiiu Llfu nn L n ul u in ui— 
liuiqu^ : 

19 • ß'il • nöui : «U.i_uiuip biiku • • • tfujjp 
b/nLb li'li<\ /iiiui IhuumLo-nj ktpbintju tihlfbrfhqp 
Ifnfbpy : 

20 • ß°n • 177«/ : «Xiuibi numuinhuifu ijjnuu 

,\ yl' m fimni lil L m'li , /» . ipf ui piiui pb,uf> : 

21- ß'i- 177p: «<Pnj>p hp hu jk^puipu. 
HL film /mi J m'li Ii ( puiJ-uiuh) puiuuilfuiu pbnL.— 
LI l, in'liu uknnf> ; 

^iTifur ß~. 13- ilLpn- ITuiinJiinnvj qpnuuifV 
|IlLUU'.Qgfjl 4P m J «U n J u •» "' "i " LUlb u mbu Ll. \\~ pH> : 

22" ß*'l- 190p: «\> nt Iu h p u uiu • /• juuiifui— 
nnL.ß-huAi I, lim ii il mil' m'li iu lj L , il mii'li n pnj hl. 
iilinjli ptupbu puKruiuLifn ALif ■■ : 

23 • z^/jf • 191p : ««^"J/P 1 •»"{/p i li u " l £t t > "~ 

piujk.tfh hu •ihb^buiiotL rpnpuij. l/plffiu •> uij pli 

ii m ii i u ii l U Ii i 'h'li 'll y m'li mlj ^ . . .» : (lU^biTb, 8flh8lW AU3- äbfWPS- imPV IHuM*- h WVbU, 647 131 24- 0-7. 192/j: «£</£- 7 « ^n ff, utdui^hp 

jnu 11 in n ij m'li 1. 1 hL. (Jiulinp lll 11 11 in 11 il m'li iL imi i> 
il' jitl /« "/'"/ qiTbnu ALrp . . . flpj! u& yif uj p in n l— 
PJilüu (J,u in n L.&- nj muop^unLpHiujif p nuuhu^ : 
25' ß*q_. 193p: «Qfunp-ZnLprL ui p jiui ( j) p 
b-tub-l^b ^ , piu ji [i u p . k /•£!, n^g Jt il' in pif Ij inj ji'lm 
punuffhut 1)' 111 tili I, ij 111 1 ■ ; 

26- ß'q^' 201p: «Öl mAm 7" l^wrvp h pui- 
h£pu . r'iuijnLif p"t'} Lunubifp nn p ni li in 11 I. il' o 
cl njnintl hp u Ü'" tf h tf n~j> ; 

27- ß*1- 210p: «bpqn LUJL Stp n-uJi-P/, 
<\ <•)' 111 jl 111 11 1 IJ L 1111I' i< lll' 11/1,11 flu n lll I. II 11 miiL — 
ij mll'li hu h bkuriuiuftu nhifutliu ku h ß-hi_u 
ifpiulfu» : 

28- Pq_' 2Uuj: «/» -fith t Stp ujqpbp 
/jl/luiiif . . . p l^utptL puiufiu 4wjkini/ li p Im lunp— 
S/?*_pix« h-ujunLnuiuh iFhtpfr : 

29- %• 226p: «U.juni.f.q jmjmu/, tu p 
ifpuLinua n P r lpj? ILuuinub-nj hi_ npntio uuimut— 
liuijp • 1,'pl/niii <\ iii'liui uj 111 11 -, 11 lithuiu p u 'l- lf h— 
il I, ui'liu » : 

30 • /<'*'/ • 230«" : «lU n u in n Juju ikpnLo 
ijil I1111 1) jiil'L iii'liii BL. uinoffu ui pm p£j> h 1/ 1' /""/ 
UhuBujuu , np P"?*fp'lfi\P : [IJ n u ui n 1/ uiu n t-/ir fi lu : 

31- 0\£- 232/i : «ßutuu ifiuptfjih b^Lt. fr 
>f^9 ijus n q.uj Utk um ut g f uur I-/'f' hÜU um tu 11 ut li // / — 
utuuiutj £ n /?£ if uj p nLiui Jmu uLnu h t\ L11 7/ 
uuibnb'nuujb'nj /ttttti/tr ttitt tu um h 1 h d I, rt tu tt : 

*/ n Uli mj jirb pjt . tutf pttnf u fi /» / /</ h i'h n fuiun.— 
hutl^m-usb- £ t£utü tu t£iu\b A *n n ft\h h n n i_ ^kf* n l.% h 
I'H f, ji fyinnphbp: ß*t£* 234 ut • U " %f$ um lJf in t-tuh" • 
^Utupq.'h f in ij /f 111 if l. in 1 ^ ji 4ntf-t.nj k L. »V 111 fiifli nj , 
[tuu uuMnuftuu liutnifLuii ^ ji iiujLnj'^ : ß*n . 236*" • 
^U^uuiq {^u utnumh hnhqh l n J u »*- ^ tlh t- l n J u ' tA/*7^ 
L IjL 11 ij n 1 y> h DUünLJfrfiL.'h auiWuftu L i_ 'hm in uiuutu— 
i}ii',j> P^ n pu^^u niiiiiiij IXuuint-iub- • . •» : 

in mlf 111 /iii/Ii ^Ifuij. /•"!/!/ ß"n' 244/ 1 Ifllil LfilfiiL 1/iii'liin — 

i/ih'i- if.p/i^ihp^ -. 1, 111 1, < 1. 111 /'ui. /1/1 : 1* (A 4 «fr« IjUlP^nU frlf Uftm/t If 1111I' nif Ii-iii /,//, mil'fl'li 

3 n < Ulli l[ u </'"/' 7 miifli mji u" L f' If tn'.p u J [1 ^ut ui ui lf <-)uil— 
fil.if/Kifi itbfinj ir/i^mjif iiifiLiffiu hu 4uiLfiu /«""/ ß*nL — 
• I inj/i'li , ifuiLfiu.i. ITliffi^jiu Lr/flUILflU Ultfl fyflfHfnflflU, 
IT ui fi in ji fi 11 u fiu , 3 " t/juli flu , bifulffiu , //./ ../'// / ./ /.)/ . u/_ 

C'ütt" IkuuinLuihli ja fil.uiuif tfti^jiu pnnnu atituifuiiu 
hu tfUI Ifui J Ulju hl. Ij j ji 11,1 111 111 Ij'l, /nun/ 1111/ 111 ji) I, mil fi UIUI— 

ß . (iniuppbp q|ip , i^dnLiuppfipbnßh ^|i «/*«#« i/ 1 ^ 

■b-ujfr/£Uiij r {i r> {i) «*£££ "^ t u C^ ^^ nL ^t ^ h-ntF* • • 
pl, >f uilj'h jt i^nt/Jj ii' 1, im, it. i'li jt ^jitijhtfphpji Q , 1, aini'li^ ji 
&nijjj y h /- /y ui f. il fl, p ji ■ ■ ■ 11/ij in Ij ji ja p 11 tri' t/wffij, £ , 
h [Uiüt; ji hihi)' 11, f>Ii kg. ijiu jj»^b***g k jp jt s ntf u i u , nt[ 
"(ni-p)p"' /- <nqli* jt ßlihß» : 

/^*^* 244«"* bitpuu^njli t^p^ , "f'i/f, £ Wituht. p^^* 1"* 

ifpitLItt-b- lll jl Ulli II II fl t 

2* ^**»^Y'£ : Uiui^op- , fitupnc£tuqjip t gu /> 11 ij ui'li if m Ij l t 
l^U, ujiTpnr^^ ^ujpnt^y np ('"'ff j 1 h p bn l. *» uiuin Luj}t£* 
jl tj uijii X ml, fi (^5 ^tupiiq^ji , t£n p& jJ tu fi i, jil, iliujl, <&— 

q^jiüujl^jiu Qntj^ujüünL. (j pah l^iu tj i_nj , fVf_ ^ 1/^ Al 

unju a^putt^pl^ ui u 11 in 1, 1. ut 1 : Q tu t_ii in t-iuh- bnikabuiiu ( A 
>*^£) n *- u jt ß ■g- uj p n 1i n ^ ut j u £uju iniiii ^hnni-jtu npjiuiu 

fl U lll tlLpilljl'll Ulli, jl /• /, fl jt U UI jl, II II 11 ,11 II , hl_ UI lll fl t> h II 

n-b-tuqpnt-j^b uitfp : (J^ifbtjb^jth* pu ut ophujt ^putpnnjt^ 

fi 111 if 11, ui fi 1,'h if f'h in f ui'h jitii , tut 1 n i ui il 1I1 11 1I1 y tut 1 uifh fiiih 
punuujunt jrJbtuifp if jtu i tuuauiub i ("'// ujtt-j&'b : 

HiLUjPjtu bnnjtu üb pu p un t jt piu tnn l_u bp */-/»£ "{/" 
n jtutnn n t-ja jtiL.u p 

3* ^.l^Bnnt- ifujwbujtu puutjtp £ puut * in n u, u n m — 
firb tuJi btL <\u, fnuiu u n/h 11 1 jJ f, uju , uu 1 ji ,1 ui 11 in puiujin ni 
uiiuiUJtji puutjtp h il puintf jtqu u ju m f tu If uju f tu u tu tu n u t — 
jJ L 1111) f bl- iiiu inj ttilf ui'h 11 <\tiij : Q Ao J jt HU uiui If 111 fi ui), 

If mil "i// P** '} jir n t-tu btuu ,f fi 11 , j*l I, m'li bt_ pu n_o p jt\u tu b tt <_— 
jl I, uil, : ß^nt-jt l_t Ub L °pj IUUJ /ibuj£ t"*"/'£ <^5 a.tupnL.U) 
ji pp I, fi If ut '/'"/' y 4 ** 7 "*/ -Ji-UiU njutfptun_pni-f}jit-u 4 bn jt— 
utubjtu , np tji u jul. 11 in 1 t ? nt -pP 1325 • 

Ut**-jtp£ IT ju ji jcr tu p b uju \j*ptuinuju ^jibuuuub 

«£. 3- Swltnphuiu. ITuipfULuiu 1899, <t>tu,„. 13»: 647. p.n^a.(^•f>' m-. — irt;ttnhß-Mxv i6-5 x 11 : 

— T-Pnhß-bhV 11 X 6-50: — SH'Vf' 19: — 
ß-bPiaop* Q2Ul(iul^lnLUl^ , 7, JlLpulfu^Q^^lvp|l , 12 p-nLqp : 

— "bhM*' pnLnp, jiBuipp: — MU31T ^blnuqif 
iiLßp q^uiquipqbp, fp^ ifp irui 2 ui^: _ U , U.'HJ.a,lLP>bU.3 

«lUA^.U.'bUM* inLGp: _ ^U^^UirU^-P' ivul, PR . lui 
luninninuifr bu pq- 94 Ijuiqif^Q puidCnnu^- fji^ ifp gb- 
giuqbp: _ iHip« Goinpqpp: _ aU.P'Ml. < ^^P•P , p-q. 2m, ujipnLa «3» ifp: — hjnPU.^P-P > Ijuipifpuiqpp : _ 
T-USU-Pir F q- lp, In- 94p: — <HJ.irU.WT &L\- 

qmp: _ «m^s, 'iTU.^iini th wairni, sb^, stP' 

uiß&uißo F : — abCU.SUmj.^PnM^^^^' ^nuGp: _ 
Sb1l)linhß>bhVF 1897bG 4- «Unipu qßni_uifr: 

II' ui 111 1, m'ii t, £ x Suiqxujiuiß 3nijfiiupiuQ. "\)Va— 
J[vn2\ l t 1 - 3uiljnpiuj : 132 iruep «iii'Hiui :u.BbPi/b nwi-puß. zsp- u- wp-b %-. u. sii.'iu.ria iunxu.Hij, bii.yi.r.i i . 1 . | IM • ) ß'i/ ■ 1'«/ : «Siii'l /' •/ l't""J 9,iiim— 
hl' 1 ' *»'"/"'/ iMfl'HUi 8'ii|(iuip uilil; tuuuigbur/i 

ii ii tnl mii' ii nif iii inj!) iiiii •^mm/il/li ^uijiu/^ hili 

' ■ ;')lil|lim|i Midi, >, : <p-j [J'l • '•>'"• «Smi/ /' 

f{ lll| liltl |> Ulli I, in ii in 1/ hm l ilmu'll in [im Jim i [ii I. nt'li 
nl, n m'li ,, / ■ f) ii in/ mii' iiii tl in ji ij m u / ji'li ll."— 

min nif) iii in ii ii I, i I. m ii il'l.q '"Ja /""l'/ni» hili 

«;{iu](iui|>iu(il7» s — I (| • I /</>/■ 4/» -. «Smi/ "l.— 
f. iii hin i [JI. tun [i 'ijiujuun 3iii](imp m(ib/ uiuui— 

li I- lll I : {> lll I II I IUI ii lll II lull ll ,1 in il m li iii Ij h Ii • 

«RlllJ (im |> lufihruij» : (l\ . ) Pq. 5/' : «Smq 

in (itu/imi fl/.iu'li uhquiunj [i "buiquip 3ni[Qui— l) uilil; in ii in ii I. in I O II 11(1 Ulli' Lll 1,1 II lll IUI L.U lll— ji/.l h IUI/ I. l/llll , •» lll IIUll ■> lll j tili ~, ll- /, 1111/ lllllllll 

•iiuf/iijuu ■ LlIi «3ni|ßuip iu(i» : — |b.) Pq- 
(')/>: «Smi/ n i iii fu ii i fl I, ui'ii ji 'buijmu? SnqTiui— 

IJni'lil t in iiiii nl, iii i : Ü m/mlip I. iii, i ij hu jtuiiiu— 
jimuu'li- 1/ in p ll l >/» /.in- « 8 m] ftuip Ulflb/» : 

l/"ii in ij /.in/ iiuiiiji, ji/i \Q — (hlL- ) uik'u ß- 537 • 

hiiiii'ii lim liuii ij iii ij iiiiJiiii jt ii ij LiiI.iiiij ja ^ iiiiu ufV— 
n mit ji iiiii, n mit V /, l ii itlltji : 

2« (djl.) ß'i/ • 12/2 : «Smq "[•/"" /' "blU- ]uiu2 ß inj liiup uili t in/, iiii : «/'// li in tili liiim/.j ij i.ul' ii il , j/.ijiii'li niuud luinuin ~.miliul 

Li u: — (dq-) fJi/- V3p - «Smi/ "p/'"j /' "bui- 

]uiU2 8ni|flUipUlGt niuiui/l.m/ : \,np ml, um/ J'1,1/ 
llll/l tili nl, lll , n: - jil, ii'li ll II lll £ u ->////it/A» h L.U : 

^T—l^ „nuqi.j.j, ^.rj-u,. ß. 537. 2- dl — 

l^L^ : (y ii ijIj uj fr ujij f, in n tu » h im 11 u t kr hiuliL n u t tl ui u hu 
S ti' ii' t/t . // li n in \L um*U ff • \t mit tu » (} ii t/ü tu tuu y /; nh — 

■ ..,-,, 1!).-,7, 1,9 76—145: 

3- (lP ) /^7 • 37«" : «U.'lop,p hu inuiq iin- 
ij m ii m'li ii i j,l I, inu mn. unupp (XuuitiLUiifuiit hu- h 
"bUlJuiU^ SnilRuipUlflt nuiiuij/.iiif : Hil'^u op— 
~tlil.ni/ Huinm mit mir IAi , utui&utn Li il'iuip m'li— 
i\mn /»«/?y/»l/» : 

S-"? hl- lulL- <J'.)'ui. ß-. 537 • 3- Io—IiiU.: 

ß-i/. 41/'- //•'{/■ «Uum i]fnupli(jiuL AiujGuunji uiuii|(i 
]i '|,ui1"uit ;{ni[ßiupui[iliri ( sie ) s./'i/m. I. • ,,ih,, : 

4- (l*)p-) ß"i/- ±'2m : «Smi, ,[mu"li l/m- 
'lun'luj , i^iifi ih-qnupJ^iLu 1/pLu p Aluiuu/ ifLit 
n/uui/i'li hu h.m^pml/p'li • f]i[ nqnpii'h/p pihi/ß 
l^uAimup^ : 

5- }uq- ß*q- 44/i. «Smi/ p i/hpmj ifuiirnu- 

>/// , i/iifi ji'iih inj phppu 'buiqui? 8ni]fiuipui- 

BtiG» s 

()• lliq- frq- ±um . fyni/uiumuaupJpLh b- 

jil.i m'iimj ^mqm^pu p 'bluqU12 3ni[flUip^Ulfilr» : 

*,f>l'm. fr- 537, 3: 

|uq — ]ui^. inuiijLjij, A,r,l„,. 537. 3. juq ]uq: 

( • lhj£ hl- inj/ mliÄmuij iipnL.mii . (Jub.) 
ß*i/ • iüp : Smi/ fi L^hpuij fiiml/ml/lipp 111 /, I.- nuiili , '/"/' !) Illj IllUp Ulli u/ihm/ ^ 11 11 m iiihiiii n ji 
hl 'lim ijiuui u/m m m 11 In mti 11 /ihn : 1'/ 1. In hl/ l 
ums ii' hl i/hi/i/ , BOULUJ ^ il 11 ji 11 1 j,ij hu i'l.ijij : 

I JlHJ • ) ßi/ ■ \~p : «Smi/ /' i/L/unj U.t/iu /hij/i 
I 1 ' 11 1 tl m li 11 li , / /' , / , /" * mti mii nl/ 11 mt Ij 111 ji ij in j : 
l'/il.i/li m'lint'li 1I11111I1 fff' n nl' in un » }/» hi_u; kl; — bl; uiim,i.j,j, itfJui. ß- 537, 4- A/fr — hl- : S • I frp • ) ß'i/ • 73/» : «ßmuhmpu S>pop4- 

li/.uiij • il iiiii ji ui'ili £ (Y llll n h Ulli m l I, in li ii • 

ftp. ß~i^- 74/». «S""i um jifi '/,,,///.// [d-uiiTui— 

jiuij' ouiJuLjbjimuigi nj : ^ijii/i'ii '///'•;/ /["J" ß"w— 

iimf,/,,!,»: ±,r,r,„. ß-, .-,87. 4, frQ—frß: 

/•'• U.31 l;h Ml UXÜhl-filbrt- 

I Ij • ) f"*'/ • lup • «Sm-i/ ujn_ unupp U,u— 

in n umir mir Ii'li • ;> ji ii ii i ii Ji il'iuj/i , l/nju Umnhmii' , 

h/ihiiu tu h Ij I, in i mn ,phi/ nt/puiu» : «3HU1U» : 

( IpU • ) ß'i/ • ,{\m : «Smi/ •/ m u'll /u m > I, j lll [rl I, m'li ■ 
(jhunLU npnh hJ' ii ji ji m Ij m'li ■ /liin^ n l/mmhm/ 

Ijiiin fmlinpil'mu» : ( hp • ) ß 1/ • ~ \m • «Smi/ 

unupp (In mm uii) uiii'li ji : P'bo'bmt/niu jiu uni'li m « — in 111 um hmlj , ii/mmh m / nul/nil ununp mm uj Ulli in t>» : 

«/• 1,uiquipt» : ( qq • I ß'i/ ■ 11p: «f),/p p nlün 

ununn lum<hu "fiphumnuh h t,UiqUin J in tu/ tu — 
u/hm£ uiuujnhm/: ll,iiuui umiymir hu l/mjn h lum— 
*bu , miil, ji {fjuiiiiu n/u/ I. ml/ htf Jmjff : ( qq • j 
ß*'/ • lt>p '■ «Smi/ ""' unupp l^nuuujL.nphiu-: P 
jl/Jiml/mj -iop£ iriimp hi_ fi ih >n q ij tu/ui ifht/ 
ptiLump» : ^hpQp «l)UiqUl]l irmnuifli an mm— 

qium^f) : ( bb • ) Pq • l\)p '• «Smq ijmuu pmph— 

l/h'liqmupu h [^Uiquip tl m /i n iiui/l, in l y in um ij I, tu i : umnLcrni bl/mjp iii/tiu/i J- n qn ij h u tf n up , Z.O p tt 
qlumu mmnnL.D^ : ( qq • ) Pq • 80/s '• «rnilmum— 
unuphuli mn unL/ip lj,uin n umirmir pull mumqhui/ • 
iLphqml/umipmj / qm.hnq'^ /h /ni_upu h nuuii'li 

4u-l/£u» : ( qt • ) Pq- 81/!- «Smq unupp U,u- 

mnumirmirupu in uitti/l, m i : Q^mif pm /uuili mi / 9ui— 
SpLp /nLahm/ ümj>nL-(p) h n i un t IJ l, mii /• on 

•p mj /h tu py : «Mjuquip» : — (qp) P'/ • S2«/ : 

«Smq tj titti'lt pi m sh ui i_p h m'li 'ßphumnuh IJ.U— 
mni_irni u hpnj mumqhui/ • [j h p n uhpnJ hin — 
lim/fyhquip , P u '/- um in iii. in /u'll puii/il I. 1/ in n ■. : 
«Uplfnup t m(ju)» : ^hp^p «Hpq np UplfnPl 
titluti itt'ltl, t/m /i ut^pmtp npt/li i/tiL. l/tifhqmp 
• • •» : 

Hunhtj il'Lit il'uiu/i ^il'il'iii. ß- . 537- § 0: 

v.- S&VJ.PUX suMnms 

(qp-0 ß'i/- >>uui : «f]qphpqnL.ppLu jm- 
qmi/_u li'mAnumu \\l. q I, t/ l/m m /i i I, um ijmpiqhm 
h L \iUiqUlT SnqTlUipUlfipfi, qnp p fhzlZ,U.- 
Pifn9 mti' ii hm u'll ^nnmhifphph f'Q . Jmiiu a n t 
(SIC) mn S£p p jpL.pm.JF t/iuiuinli , mumqhui / 
"P'l'"ß l P'P n J 3uil]npUl] . II, 1/1111,1 ui/uniil- nibbln,, snhsiiM aus- awvhPB- im-nv irfabP». h *u-tn/bU., 648 L33 ///// o Y > ...» -iü'Jui . /<> . 597 . fi . 1 : — (h • ) /c/y * 

86*1/ : «$w'l /' 1/ />////// ^nLpjULUUlUlfiuiJ t[Oi£U*f— 

ijhftfo |i "buijuui^ 3ni|(iiupui(it7 um um ginn j «9*"— 

il Li)' Unuth'L. u t [i m /trttt Ij UJU ■■ : — ( hlU ♦ ) A^V * 
87p : «Swri u tü n J l 1 C b ux l uul 2 ßuiljlipt ujuuj— 
ti L m I «fr// iiuujifj» ALti uiujnil^u ♦«/_// trujü'n 
J'ßtujutht^ : (hp • ) ffif . 88"/ • <<A"/// u fc[*"J [' 
%WXJ\\\X2 3uiljlipl7 iuuußtjbuj^* «QnftJ-uitf np ifofi 
Quiuinu Am ft -, iiiiiiii ti ti \ 

^ti'tt'iu • uiftuui^ u tisiu iittllitL p p fd* . *)H7/' • 1 * »*» 
^2« f^Iihuuuiu Z • 7/ ** /' « ' " ♦, '{ ii ith m l<? ui'if l,iuiiiii ■> l,i 

J f Ulli US * tl m'jii in l<f in)/ 1, mit j> s ^hhuuiu 1 !H 1 I — // /" 
Qbriustsp jih LuiLip fy*""* P n * tS9 M/ *■ «tt"/"' Z***! 
+*iinuli pipuui *«*■{ «* n& ptuitls ti' tu p t^ Li (lusti' u usi 
Jiusju us^tuputtt iiusti' LpLtJitui ubpuitnpuiu hu * , if II I US IL h US$ .i// /I III *> //ff A /- Hl II Ulf If Ulf II III ff i> U IUI h 

ij f. fi inj *» nnpu • pau ntim s /// /« /// s ti'usu tu in tu ftif y 

•^utttu '"Jl'l f/f/Ai»: ##■// ■ 90"' 90/»: ««(ij/iiJ/ 

*S f, tp pls py> «Tj fiuiii'ftu j « ## n /. z_,/»if thus /uttub u j w» 
//ff, ip/tuu p in f. if in if'.'i ♦// *> I, ii m'liiiif ti 1,'ii np ii' n llt phu . 

///// // J UJ V- f l ^nij »1 '/ * ** » '/ intim uiunopr j>u Ii tjl,— 
piuj •*itiihu Li ifnth/ t p ijbpiui in I, n L in n'li ■ f'uii.ii 

tuitiif* tu iiiinA ti'tuu mi ptt s lupfttf • . •» : ß*n • \}f\u : 

1 iftupb~uiuj> -. in i in in in if /, 1 1, if h */£ p hu um u f- i h q n— 

ij I, ii m uii t-pp psm*pu , ///* l. fi t. i if in i jQ p n l ii tu n^ ti' 
I mi ii r fi'/i ty h i p ti h lj p n t u uiii £ z/*"f/ ■> tuj p us tu L ut hu , ff ff 

Lnl» t Ifutjhuh ui il u nj Q . p hsut *hu *un p*> ht-U uint-USi 

tfL*l itusnu IfLuiuu^; ^^/'f* />*'/ • 94«** 1 *^*7 * 1«/, 

*/tu/ usupupruiiuktp u ii ii i l<l ii i Ii ti' p : 

ai'öu.su.iiai-nihPi'hb ,•«<>,/, > 648. 

nun-« bh rantiip« u. u r» u "u u u h <f r K '£"V' l*n^ , l,p••p , 152: — u•b\) > ll^l^^^^•b , 10.5 x 12: 

— T-PflWiHihV 13-5 X 9: — Sni-B 1 30: _ |^•t)nß»B , 
^Ji^P 1 ' puLqp \ui\-, puijg 2 lum ifuijuiö^ bi- gbgiuljbp : 

— ^USIT* i{iuijin b 1 iu2bujunn bi. jiupiu^iu&lj, bpljni. 
IjnqfbpQ ui[ qiupi^bpni| |p , ipiuljmßf fibptß ifb/ljp' pQ— 
\rnbr: — ITU'MlIUP-fcU.S WA TO1W ' ^ßp : _ ;U.V 
'^U.l^U.'b'^ i, ifuifni_p, puijg 2 mm gbguiifVu b^iu^, ui- 
aiujpß pbppp pQljiuff t, uijdif bpljpnpij, pbppni[ Ijp 
u^up: — «MiP« pmnpqpp, pQuipp : — RU.P1-U^rf^ 
^ntüp : — hI^Pl^. < ^^^ , P , ubuuiqpp, ifpuyQ uinuijpQ mvu- 

abpp* inupifpp: _ h)npu.vp, Mbuu.h.npuii>B, i,nh- 
uu^susupa-f-' ^nLüp: _ ^.u.su.pl1 , p\- 1, 2, 149— 
152: _ «MJ.iru.'bUM* d-v- i}iup: — ( ^p^2, tyH-i^nq, 

l)h ^^UaU > n f l , uia^uiQop: _ Sb f ^ 1 irb»n M iiu ra j 4uißf : 

— SbP % uiQ^uittop: — 3^USU.WfPnh(^M,^ % 
^nLQp: _ SblblinMa-^^" PH- l m - «^abguiL jiuifpß 
1898 h 4- ^mpu p FlipbmQ 3n4hiuQQb.il fuihiuQuijt 
ipnpjuiQuiljnLp-biuifp qpng» : Uju äbaiugpbQ ifiuu|iQ 
hiTifui- 3nv 2 uipdiuQ, a,pbßfiui 1911, t? 3.36: 

(J 111 111 1, m'li 11 £- 2 tun !• 11 11 1 , il m'li 111 1 m'li 11 (J • 

UpuiQuiu|i fiuiabpnL hu p-qp-bpni. £#_ utTutu 

11 iinLltTpLuub pnL. im) 1/1 iiiIiii i Uli • 

U,nui9fiu tftrnfpii ftubtuit , *» h ut L lui uui n 
"itlFC tk^J » "'J'^'f lf[* "'/"/' P • 0hnffnt/ : 

1 • A**7 • 3*" ; «^ppqnji|i U,uiniii_m^ui[iui(ip 

tfhljhiiLp-fiL-u Gat 1/ l>klh • Hujitb-hif UU-lfulUltL- 
PpLJi tfuinn-nju i/mu'li i- m'li m Ii m'li n i II I. m'h , um— 
nftL-irli <i n ji'liiulj 11 111 11 Ii 11 1 U I. ml, hl. Iiii'h 11 ui'hli 11 1 — 
pkuiuu» : 

2' l^t/_' 4'" : «t»"/»/'^ tuiL l; 1 ""in Iiiiiiii — 
uujLnfi U.uinnt.uib-nLffhuju : 3nj<b uui nj miibui i htl Ll -y Ii m ij Ii m I ft 'in m 11 111 11 1 LI l,'lil y u ohlJ'iJ^ , 
u0£ ntim^u jutju iiuip mLunt^p Ati/«» : 

3« ß*t[ • 7*"= (Snhuifi OAfibgLiij) «ßuj— 

1111111,1 111 11 m 1 um I. ml, 111 m <m tut! 111 Ii jr ilimnii 
'fitthuinnuh ; Hf'tf- uui tu J>uiu nullius , ntfi/iu 
if uih II Ulli au n SiinnAl/ niuuuiqhuiiu i) I, n tint_ui— 
ntii 11 in 11 m 1 fil 11 . . .» : ( ^1) il m . ;! 11 1 • in iik\ 11//1 , 

*l r kuuui 1911 , tl 387) : 

4> ß*ri • 9*" (3nhuifi OAßbgi-iij): «8ui- 

nuittu L 11 1- Ii 111 li'li iiiiii 'in mit ml; ■ Pull unkuninu 
m 11 111 1 II Ii tili ^luiiiunnLtfli uii uui ftu ui pul n i li'li iil, m'lj 
tiLukfiiu[» (Z,ti'il'in. ultra. ££ 337) : 

5» ß*n ' 10p: «^uiuli in!, iimlj ji hi_ ilmii'li 
uiu^uiuipqu ttni ut ti u uiu h i fi punul<tjiLU kl. t/uiuu 
ptu& mllü Ulli f^uiult hi_ 1) Ii m 1 11 11 11 1 hl I, m'li tt ij muh 
il tu puuuii_n ptt Lprhuili ,S L mii Ii k i_ ff fr npuitrti ui— 
ul. 1 Ii Ir li'li putiLffttiii il mii Uli m ij I, 1 nj f'uiuftu 
[J,u ut n L.br nj • . . /«if n l. ff ft lu buitf uitiuiLuj hu< Utk— 
11 u 1 II I. mii ji lui m'llli , tili h u J> III ud Ulli' p In im ij 

n> kuffuiutuipy) : 

iy • l^tj • \'2ui : « l'liti'uiiiuiit_fflii.u m 11 u 11 m iju 
fflr ui u nj punuffltL.u um m'liij ui'/iA/i'/i ; Qli fffr— 
ui Ir in Ii 1 ui 11 111 punt-fffiLli uiuuiuau • • .» : 

7- /<'*'/• 13"»: « l l\uiuu m nj m 1/ m'li 11 1 fil I, u/h kl. 
m'li iiiiii m Ij m'li 11 1 jil I. m'li : fJjiiiLU m ui ui Ii m'.'i u .• II l. m'/i 
I. jiljin 11 m I. u m If 11 n-pnilfh, • • •» : 

8' ß*t£ • 13p: «tt"- np u Auinuuiuku fflr 
mlidu T^ppiiinuuli m'lil. 11 I, fft\ Ii um Ii m'li : 

[JjiAu htiiupu l/,il m 111 A nj uim 1111 1^ ., l,i Ulli— 
piuin.uy> : i:u iriUW 1 »nhöU'i ilUH.TI/b äljfMJ.M-fMJ.3. ASP- 11 • <M'P-f ^: !» J»£. 14««: «t^//, 7 »/»>r /"- £>/« 

1/ttsl.llUll ~j' /l jlUlH II 11 l (I f ll/lll/lll llll'lll'll/l Ullltll — 

lll. 1111I' ii im/ ii fiii'liOf.'li/} : 

Hl- /<*'»/• 14/»: '/.'««« /'«""/ itifil'l, Z"l' 
hu ml. /';/" ■■ /''"/ mViJ'/, If.utnntbnj 2,0 p 'hu ml. in/ 
UM ii all : 

l'l't/ ■ 1.")/// «/*"/■' «£" '///"/'" *** ' [<f»'"P" 
iiiuiliiiiu #J , "/"'/ "'//"//'" «I «//./"/ ';/" niftuug : 

4</v,„. #•. (ii><), § 8' /»«/""'//'/' J ' r Uppi'jG 

lj.p luQuill/» I. u/ [i u 1/ n ti/ n ti in n/ 1. m ft^i [1.1/1. finulii/ /iiiiij — 
liiju- (Im i/iiii/ ii U • f; (i(i ii fi 1/ ii i ftl I. Olli Li \f in p Uli lll LH— 
II n i ff L Ul'll l)/u/tnju lll II in i/l. 111/ piiqif^if U,[i[llllun- 

11 • ß'i • 25/« : «"bnpjifi uppnj UpuiGuiuji 

I. u/Int ll liti/u iitint//. m/i'h (ß\llbjlUllluq /llUlJt lllj llltiui- 

i/Liii/ s ui li in n tu 1/ ptiitip s L [tan utub n u > Quintu— 
9/rliiuju , np putn Qn^iuVunL. tu L.b in ui p utuu 
\ ■■■»: 

12- ß"n ■• 33«/: «"bnpjifi uppnjfi Upauuvuuji 

tun l^/in^nu I. ii/ Ii ii 1/ ii u/ u ii in H/ /■ in Z^nnuuij • nnp 
ii/ in ^iii'liV Lim/ ll- utfuiu£ i/ /iL im/ uijuuf^u > U [' 

[f\umilL lllb UluJ'ui4 , lll'lll, />/. 1 11/ ftl Ll. U1U£UH-£U1— 

ipb/p» : 

13- #*"_• 33/«: «"bnpjifi uppnjG Upuifiinuji 

I. 11/ llll 1/ HU/11 HlltU/l, lll jl 11.1/ I. Illllll'/ll/ /lllll/l II 1/ J 1 "— 

i/uii/ ii uppnj (J p p n p nn L. p b uiVb • ^mt ininmil 'j> p 
if/t lf\uwnLuib- i^uijp uiii 'bit ui/i ui /» : 

ß~"- 35p !(""* «ttyp lunui^fil/iuj <^i»f Sun™ 

Sl'iim'l. \] ui hin uiu null u £ fl? ui /i t/ tT ulh b tu / ft tThn^t 

14 • ß*1 ' 35/i : «Xmppu uppnj UpUl- 
fiuiujl . . . lf\puiuinpnL.pfiLU uinuink tuibutu uiu— 
uinL-Ui&uiunju il tu /tilli m i u #/ // / U I. uiu (j\u ui n luilt nju 
fiuiuh • Iß n u ui n ti uiu Inf o nj] prj-pu (J,u ui n «_<r nj , 
UUl/lt »lull 1/ flu l Jim I, m'li ll »: 

15 • fril • 36/« : «"bnpjifi . • • lun. 3m-p[iui- 

lniii lil in u in t ii /i /tu i/uii/ ii •> m t in ui 11/ , o £ p" u bp 
H Ii ii ii i u J^pliuuinu ll i/l. /im/ i¥ lipinnLptkuiuu'b : 

16- ß*1 ' 37«": «"bnpjifi. . • üuin^ t£uiuu 4ui— 
i iiiuiii/ kJ£ iffi £ 'l'/ipu uiiiii puirn^J' *>\onnup 
II inil' ii ii in ui t/ t u i ; "\ mit in A npo il' ji ni'lii/ mit p •»&— 
ßuiunuutliuiu^u • . .» : 

17- ß'n r. 40/i : Uppnjfi U.puifiuilljl . . . Snp 
0£ uijJ-if iii'hiVli pif lun.nJbuii £ : /' uif uiunußbu^ 
O buinJi n p uin. ifbn^ : 18 • ß"'f • 42/i : «"bnpjifi . . . Ü iii i/uii/ u juijui— 

'im i II I. m'li S/.iiiti'll ill. /in/ 'l Ji ii ii i ii ji 'I' /t jt ii uiu ii Ii • 

flp.p 'fS^pu il'/ifi ß fruit lm "f+nhuuinu n) jlf,uuinL— 

hui Li Ii il in /in ii/ In ii n in ii i in li I' <li : 

11>- fr'/ ;• 53/i : «Uppnjfi U.puiGuiuji • • • 

lil iii if/ft / Ulli iun u mil I, lim ii ti i /i /' ^nt/Liijli • «/»///» 

Jinjnj /.in /i I. in in ' in ii i ll I. mli tu ui uii plii jiuuui— 

n/ ui in ji : 

20- fr'i- 70"«: «"bnpjifi uppnjfi U,puiGuiuji 

-> I. ml. t ii i tili /umiuV ui ii iii i/ 1. 1 ii i/ n /in i/ Hi i/ ii linili 

Hill I. ll lll II ll 1 /l /' 4,ntlLlltU. l'l'/i/lLlU ll 111 /lll Ulli lll / 1/ I, ll 

PI i//iui'pn» : 

21- fri- 80'«: «Uppnj Upuifiuiuji . . . <hpp 

lf\uui/inj>wtiLnu blibnbuh /Ultima u t/ ui'liiui/ tu'li 
in um ti tm bin ii in un i /JI, iiihn b l. inLbtfuiu .iiitti/iii ■ 
•in I' ui ii in i/ I, ui i ^ p /iii n i/ lui mil iii /i in Ii u I l,ii I, ii ii Ii 
•> h inh t ii i/in i/ -, I, /n\ ii i mb n i/ /nun Ii t /i I, min/ 

il Html/ : \f\tfbubnbuiu n JJ> /(Xn ui n L.b~ nj b Cil.u'li 
fiuihpu» : 

22- ß*7_« 102/i : «"bnpjifi •• • l. u/ ji ti l/iiu/ null 

•/« /ih/Juiti i_nu . . . ti tu// ti im /in i u I. / ii i/ • • • \ hin pui— 
i/ /'/•/' in Ii /i'h ll I, u hl, / Ii • ii I, i/ tu tl / // hi/uib £ J : 
<üOu inj u u/l y u il iii /il/iii'h jni . . . j : 

23 • ß"-i • 108/! : «"bnpjifi . . . tun. 4»piuin.lq- 
uinu L u/ Ii u 1/ H u/ n n . ^iiiui/liu/l.i/iii/i ii /in ij um Ii 

^nLifiT^ • • •» : 

24 • ß*1 • 112«/ : «"bnpjifi . . . Quinuitpu pinp- 
S pptLuib~nL-prbuiu tili puib in u , /npnt-if Li 

tuiitnii Ulltb mil tlljb i^uinnju tl in /i n tu u/ I. in n i II ji i'h • . 
[f\p(fujli bt. il ui/ 1. / ti t - £ / ui t/ tu t/ u Auiun_bp— 

AI. in / : 

25- fr'/- 124/t : «"bnpjifi... p ^uip^uipuiuu 
bu n /ui /t ti i II Ii i'h S I' tu nh tl Li: ii i bt. <ppu<pu 
ofiunLub rpftuutnufi tt ui püliuiub inju ttttfuipput 
(J,u ui n L.b~ nj t)l. /in/ ■ (jlibuji Ii uibnhu bn<bqbuit 
C \*nnii-nl&uij'}> : 

26- ß'q- 143/J : «"bnpjifi... 5«"/""/« </««-- 

ii ti t lil I. mit . Hnju 1/ mil' Ii u n < n /i ii/ ^ ti nnt- but— 

ti > /in . . .» : — /^'/« 151«" : V"«/ (imnppbp qpnij) 

«O««««/ tfuiuibuft» : ^l I, ti tu ti Ii /i ti -itl'il'trt • P["- 

ßl'ÜlLSHiiltf-rnhR-hh'Li!' ii/mii: 649. ffrnhiiHi' 238: — lrl)tTn^(^•^^^ , 17 x 11 : — 

<+pnW3<l>lvV 12 X 7-5: — Sm-F 25: — ß•bPß••B , 
fllpiiljUli* 16, ^ll.plufluß^lll.pIl , 12 pni-np : — "bM^I*' piupuilj hu qopiuunp pin-i^p- : — l ^U.Sl^ , lpuyui Ijiuib- 
upuin, uljpp-iufr, puyg pQqhuiQni-pp pui. 4h^ lu llb 
ift?: — UttWUlP'ijU.a «TlUA ,T 1U.'bU.4* in L fip: — nUWjlVb, 8flh5U.ii 4U.3- Stfl-^PS- ITST-PV ITlubP-- h ^MiViiU. , 649 135 2,UVMJ.inJ.VF ifuifn^p ifGuigiufr: — T-bP' Gowpqpp, 
uiqinpli: — SUPI-U^P-P' £n L Gp : _ hRPU^-bP-P' 
ubi. \[wx. l!iup»rpp piuQuifn^: — hjn.PU.VB, MMJU- 
tonPUVB, l,(lMJU.'b3Ui>U.P f l"B, VW*' in^Gp: — 
T-U.SU.pi)' F n- lui — 4p, 190fr — 196p, 223ui — 

234p: — d-uimvu.v d-tr- i}mp: t-phs-p, wuim 

\)h WSirni, StAK SbP' uiGfrmGop: — ST^oUSU- 
WhPnhß>M^bf-' ^nuCp: — Sbl^nhß-T'hVr m- 
aui^pfi IjnnfJiQ Qbpup i}pQ- «T-(iliguiL jiuifpß 1898p 
ITljpbiuG 3n4huifiGb/u fiuluufiiujt ipnhjiuGuilpLpbuiifp 
qpng» : 

D'muiL m'li „ k 2,Ull_UlfuifrllJ , (tfpnlfqp Jblf— 
unLp7p-.li p U/"f • ^uinubut-nj bt- ß*nLqJJj> U • 
ptiltutui/tnup J : 

1- ß*q^' 5'«: «UjnftoGji ^uinlli-iij bu]fiu- 

IjnUjnub. utputpbutf tf b bum.pl pull iipnuu fllpnlj— 
II fl ■ O utnuiVui puiltnLpr ptAi : P U ut p a ü Ulli < ut alt 
tfbpnq (A) U nuupub uiubtf bt. huiLprp , bi. 
pubb putq u n q /ri/» : Z l u P u ui . ff • 372 " 1 • 

2 * !">] • lui : « ! 7 P n U nh ppuntin pinu p uititti— 
uinliuiifutu pu utuutiuub p p , ui u 1/ in in /> ut u — 

ui n cutb ut pmu ut Itutii o , 4uiumpj> l, /il/m 4utppL.p 
iniiiii'/j Li "°bb : IXifb'üuij'u putnifnLffp-.-i 4 ut— 
nnpif.fi J'pnjli» : ^L.b p^p plq . 162p : 

IhtlnnnV an P^>ßP I n ^tttuiut u tu ntuuuh n n U h L, n u/u— 

k nt LE Jfcwufc'l* hu tiliTtn. p. 372 li- ILIlfähuih 4- V 
U h t}' t\ nu ty nh ix tu ^t uAjL n h hu h n /</ m fi tj if tuu n i & h uüu h n n 
^puigkpbH, 'U-k-U-Uu, 1951, H 49/-J-: 

fi- «n <rM3 msmfhlkd»: 

1 • ¥**n • 1G3" / : «f* '//'"'/ uj tu ui & ui nu* u 
Upbllinuiintlll ^«i// mfu/bg P nL t ^P 11 ^ 1 !! 1 : 
UiO-UJ n ii n t-fcr fr L-U ujn-Uivub n nn nn : 1 pn un n u n— 
int-tu 1 • Ihtf hu tuj*ll iiimut ^tiiit h m ju Ii l/h ^ iuj— 

1 / in ///-. A // : 

^tftfui . «(/*/ *«£ ^. 483* 6 • 

^''7 * 187/ 1 * ^'^(7 4~P yuiLnnnt fJI, m'// « pnt-a— 
'luu j>}hiii i> ui'li 11 ftr tu /'"P'('a) d 'tu%L nur i_ A tut irr niiuin t.n n 
n 111 n i- tu 11 ui h Itujntt thnnt- hu h ntunnutn. h *\ I. u'h 

ni pnt Mit ]bhiug|i UinhiJimGGnu IjpodiuLnpji , nn 

«7" h nuh u h n uu I. i u Ii n Ii ji'h fftunti iftuhbu/n A thutn u 
7> n ji n in 11 11 ii U^umm.&nj u'hnnt mil^Ii: 

(J,rt tu n lt n t & h tu du ty n n U*lh hu *7 /' ** P HU p unut— 

nhitiiii 11 111 intii ii f (J tnh thujuunu h j I, -, m >j 1 11 y : ^ö«V» : 

9-- «UUSnhmyU.PUXnhß>nhl»: 

ftTn . 188u/ : «IA« ii " i-uih- tu nuAi n l pJ jt iMi 

blflUUiniUu]l[lUig» Z^nifbpnu u^uiuuiLnp *? t it~ 
unipuij uiuh, <i.Gpbn nopriLpJpLun Lu jbpb^^iuu 
ii' b it in if b it jt b~L_ ujulZujnbipB'» : (j\juuil^u uij 1 bi^ 

wj <i h il 111 11 111 in 11 lii'h I, 11 11 1 Imiii jil, ji p bp jh>iii_pu 
l t p ubpCpuunL-[,u : ^bpf ß T • 190«' : 

9.. ß>nh%P*fi U- n'hlU.ShnUr' : 

1 • fr'l • 197"/ : «^«lJu^ bpuiub^nju l>qriuiin|inu]i buj|iuljnu}iiu|ifi U,ßin]infuij t^pbui^ 

puui In nui lim Ii - Ii 1 11 ./""'/ '" ,/>'" '/ 1 in pcruju I. 1111 — 
li^p ll lim iL I Ii Z^rLOif p lil 111 11 m 1 11 n 11 1 lil 1. 111I1 
O /""/ [luiliriu p : I 1 11 Ii in 111 h 11 11 11 n ^ (l^ii in 11 1 uin 111 — 
iptipiuq bbbnbuLnin. (J,ti m n t^iy n 1 Ion ftt uppbi— 
Lnj Im put [i Ii 11 n 1 11 Ii 'l' n Ii 11 in 11 11 Ii , 11 p 1^ p 
i^ii' p luü p uij ll.ii lim 11 1 11 if . . .» : 

2- ß*i L - 200«" : «ß*ni^\x)f} bplfpnpn uiu 
•\nnpbui p\\n u b iif pulfiiiifii 11 Qu p l_n.ll p n 1 piiin/n — 
oAi/ : Pifuuiinpuu , np (J,u ut 11 Luib~ m 11 ti.b m 11 70— 
ij ji 1/ 111 11 in 11 11 Ii b 111 Ii 11 Ii n ui 11 u p p •£ü e p uuli p nj j>uj— 
nuiDpu , i(J,uuinL&nj n Z,op^ 1. 1 p übuinbb, 
1/ b pii b, o puni.u^ 'fipnuuinut, puinm.it nn9uju • 
ilujuu tili putint-ub 1 p b, um. pu ifpuia an np . /// 11 111 in 111 li in I 
3- Pn. b jU.11 

202 «ß'ni.tipj TV" PI 1 y|iqXiuiuib.nu£ jiut'.utuuij^ um. I; ij, I. iimij jiu'h ii' puuutuipnu np b, (J, u in n lui— in 11 Ii in h 111I1 tfpbt 

nul.lliij Ii linli 11 1 n fii Op^llblnl ~,in/liiil IJ L1111I ji , 

opSlibutf ^m°P tiuimui piluiu p np £ ifjtpbuuiu — 
-.na IbupuigLng» : 

4 • 1^1 • 208p : «frnLq^pJ Inppnpq- p 

U 111 n'li Ii 111 11 11111:1 111 ii • /' 11 hm 111 Ii 11 11 np £ u\u— 

in n 1 111h iiiifii I, in 11 I. lil, 11 1, 11 1 n j 11 op^libutf p flinp — 
'.utgu U,u ui n i.it nj Z^o pii (J ut nu p ut u utj'fr : 

5- ß*q_. 211ut : «ß'ni.iiP -.puifbpnpn^, p 
S fi m I Ii Ii 11 11 Dutijutj» • pnAiutinpnu np £ l)\u — 

111 11 1 nii) im/i/ /• im/ , I, 1/ I, n I, if 1 iif i/ 11 fi ji I, ij L 111 j U_u~ 
umL-h-nj Z,op ^biunu ifbpnj ,') Ji 11 u 1 11 Ii T^ppu— 
m null np b. p Si 111 j'lih Ii 11 11 jtutiiuij» [j\upuiqLntif> : 

6- ß'n^- 213p: «ß'ni.n^p u[bgbpnpq. p 
U)pfiuinbfippf /uu u in ;> : /' /; Itui in Ii 11 11 np b. IL IlllllllOlllljljhllllj G IfbnbqL-njri \j\u ui 11 lit nj 1 11 in 11 11 1 P Sbi Jb P"J p 'fipp' 

np £ p d)pfiuuib/Jpftuij» : 

7 • ß"q^ • 216"* : «friiL-tiP bopTubpuptf. p 
n ^noif Duinutjt; ptfuutuipnu np b. [f\uuini.iu— 

a 111 nu Ii 111 ij l;ljl,ijl,ifiiifn s Ulli 11 ni.g b inj übctUL.— 
Uli mit' fi putpdpbinju «,on ^bumu ifbpnj^: 

8* ß'l- 219«* : «ß'nLilP nuplbpnpn. IT tu- 
pbuij blinQ 'ff'nj P H'uuufiiiiou jtuitfutjib. um Pn'u tu in h n u '/( tbt '!.'• Iftupp, ufutitnt IUI H h nn 1 11 Ii "fi fi Ii Intimi Ii um \j\uutm.utitutififbutgif 
l> ij'/iiu ui Im 11 kl. I, jiniliiii iijl, in I. ut ji 11 Ij 11 nj 11 11 uitiiti — 
nb fut btiiu bbbnbijLnju Ü\uui jt njiiitj \j\unpL-nn , 
jlL.uuin-.uib- -^uijp bt- jflpqp [i^p uppbjjpy) : 

9 • frl • 221"* : «ß-m.i L p puuhpnpn- . ^ut- 

ututuptutup [JiLlJnju ITuipliuij bpuifibpijß l>q- 

(iuiin|mu|l qpblU| • ptfuutuipnu np k \j\umm.ut— 
b niifu Iimij , tf Utiigb inj jt *1i n p *. ui gli iLuuim.— 
itni Z,op puipApb inj ku II ptf-i-nj un put o kumu 
il'l./in/ ßftum.up "fippuuinup .» : *_\b p£ P'i' 222p \J . /' 11 'h in u 1 Ii 11 n ji 0tti-nfrLnrt tntun t-ttt^t hu 

1,. q,,ff, u 1783^ = 

si'üasa'ia'iriihf^hhi-ß in^t- . 136 iraer «ni»8u«i AuebPb% awMn-pu.8- asp- \i- w-f * 650. 
<thri «fflhCUMnhfrbU'bB l->>ll l»*l.l->"P- " 81: — inrtrnM*M*V IT X 12: — 

•MMII'IMM.i,' II X 8: — SM.* 1 24: — P-bPf»*' 
jhG (i ? uiG.nl|Miuiö: — 'uH«l<V pnLqp, ifp ? uiq npui- 

|j„ij : MUftU" l|nCuiljp fuijfiujmuift, öiujpbpp* 

qw ? p, -linuli- ,>u..|>?: — ITU.WlttP'ljUB 1|lU«lU.- 
'blLV i«n-ati: — AU.VHllTU.'b*' ffa JE fuijfuijmui& 
bL uinummuift : — «WP' Gompqpp' ?nmqpp üifuiG : — 
aUPI-lJ.'M'P'F jnLGli: — Infi PU/H'P-B' qiupiTpp pui- 

Gu.fn H : — mipilvi'-. MMmbnpuv*. i,nhuu.'b8u- 

aU.P'1'4 4, ^iiLGp: — VfllP*' ma ? bip piuGuifn4 wqbq 

qftnuufrf ifp: — l-USUPV Fl- l m - 53p — 79p- 
( _ 81p- ): — <MJ.UMl'bU.M' d>P - cM* Wi: — 

«t-pba-p, fruiw uh Miiairni, sb'U<> stP' 
mGöiuGop: — 3bcu.siuiu<M'(ihß-bhvr &*&-. — 

SblbllflM^M^-p' pq- 1«" «1>Gbguii |i il,uiaGui 10 
ajpuiBliiug 1898 4- 1-p-» = 

II ,„.,,/.„ ,'i,.. £ ^Iqif 4*ni_2iulini-pbuifig : 

1 • A^7 • 2"' • f^ubhupu pJ'mmnnL.\J\\iuju Ll. 

^fitfü. "hm/u tfS- k L i'"ib "v k n lt lu#t mli: Qop [i puiqi n liinuin liuilim a tu p\][b u w b, '//•";/ , nn bt[liu{utiiinLnn o p pu ui /{in l. p J'/i 
~,u,i m /i/.m / kl- juijuiup nmnLifuiuubp 'tr nn i 
,iii,, riLufi ifbir bi_ ipmniuLnp pjnpSnLpq. : ü,n p 
ii[Jiu}ru U.uuitiLiiib- jiujmub^ l^mifbnmi. Ll_ tu— 
niunbiua tp^pb^tnuil^ uin. ifuipqujp^u ^uiu— [iLtfl l'< l'U"J!J 1/inUIUlJ'llLpJpLU 7" • bquil/ui- h in ,/ ii • • • » n Ln Hilf linu V/ n(i Hl 1/ "jb <f tu u* uih tu l( fl Li mii— 
l/mjil. 111(1 p((iu/in'b X ifiuhpuiJ'uillboplh l b ^£ 3 nL ~ 
i, mli iu i/ pl.p : fiiuliiibi/iiil/iiiff/iiM' s in u l(b ui (n l. <Cui- 
li'uip jp'L'bji fiuiifi il'fi /unpuii/ [ip : 

ß'n- 7'"- «#""/""/" d"P in Ulli pnlJ'([i, ii(i 
aal ,/uiut, JluLiitilnu <J-P- anüintl, Unuil/i 

if.nl.nii t[uiuh J(hliuig» : ßg- 11«" • «9-"trai< l"l'~ 

niipn ■ ifuiuu ^np"b ff{ il'Lnulh i Li fit, ll q$ , 
inLiiul, fJi ii l- ßl.ul, ui. iluini( ü 7» >ui(iijuAil, 

ff£ <uij(iu uLiiuiit i Pi nn^l»: &"'(• '.i\ui. 

'htiLiiii m P"uL (iii(i i( J'Luui (fiu- ^uiuu iuinaiTui'u 

fj{ ,1 ,„/,,/„ ifuiiil fi'ulu(!;u iu/iui/i (fili/t»: 

fi"n • WSp • ««^luul/ 4biiuiLtl(ifi nn i( fimLlluiu l(Ul (U 

it inui(ii l(uiit l(Lunuiufi ^ ff£ ifLnuiir^: ß"^ • 

45"' • 4H'l t ujuU pi, mufnt uftpL(fi o m ui (i n i p k ui"b , 
^"l, i„/t l; mLuuiuh£ li'^Luiuihn p£ «;» : ß"n ■ 4.")/' • 
'l-iiiiiu </• • L(i(in(ii( il'Luui (b jpg ■ *b.uiu"b puii(uii.n— 
(imii pi, i,'(iu(£u (pbl' ifuifu £ui(i /(uiJ'uig l(iuii 
Pk "&'• ß"f 52 ui • «"hni-nli J-U.. Lnnnnif ifhuL- 
[Ljlin iluiu'b p^ iiiju ufinb (pjtu pbi siuj "5/» 
„i'hji'li l(UiJ' unguiugu*t ^ui4 l(iuj p l, "^» : H,Lnf; 

ß-ic 53"" • ■ «fuui(ips t u kb tb ^uiuiip-» ■. 
ShöU.SMU.'hrnhß'hfrl imu/,: 651. 

•iup* 3 n a. * u "u "u n h h <n r n iu n p n ii b 

f»SlH(J£ U. htliUSbRUh 
1768 b h iboh'^f.' 254: _ ln;T)'n^p-^^■^. , ie x io: — 

•HMIM'J'f'hV 12 X 8: — Sni,^' 24: — ß-bPP»fV 
C S pLpiuf iuGj|n pp' 12 pni_np : — 'bl^P"' piupuilj 
luifni^p pnunp : — ^USIT' }uuiuuifmpa Iju^bujuiin, qpa- 
Gmljp f }i^ ifp i[GiuunLiu^ bu ifiupifGtG puidGni_ui& : — 
2,U.VMJ.U'U.VP' IpuqiftG piud6ni_xuö. puijg pGqhmGnL- 
pp pui. UGiugiu^: — ^P' Gouipqjip : — hiflPU^P-P* 
livupifpuiqpp : — 1-USUPV pn- 158p- 253 - 254p: 
— d*UUmU.V 1768: — «hPl^* Builpp aiqpp: — 
StJl.K M- •IIIIU'U: — SbP' uiG;>m_ 2 ux qpp^p : — 

3^o^).su.Mll. < ^pn^p•^^^ , pn- 252?: — sbi^fiu- 

(»hh^f^ ««t-GbguiL p M- nimpu 1897: 

(/ itim I, Ulli 11 b, 

U. • P'l • \ui : fluiiniflU-pjll-fi u^uju^b^p 
iLn ph~nnu Li il in iiii m ui I, in n i U L m'li uppnj miiiii — jub^nju bu iu üb in ui p uAi tpu 3lll|huiG(Ini_ , i£n p 
1111, mii jb 1J1L 1111 11 bt- p ^uJinifnu lfnt£Lnföj bt. 
niunnt 1)' ubi[nLpJpL.ufi bu fuipsuipuiug nn p 
Lpbiutt b Q'bifbtn p puiunub l^uijubp^ , juiifu 
^(J'uiu , (ii pJ 1111I' ui^un pbuia quin p l\iuui— 
ifnu biinpu : 

l(n <uj p n Lb ui l(ii l p , «t^ jbw ßj-uiii uiil'fi 
tiup^uipuiiiuig ippl(£pli i(Uipiuiu p guinwgb jb— 
tpLuiiu im ptnuiuui^il 'tu*bh (_njb juiLtti pu Jji, pnLUiuuij hu 
l/mii' S ppui'biiup ■ i(l(bp Xf'b- uiii'p Aiuil puip&tl'ui'b 
ihpLinU upbiug uui ut p UI p Ulllll jfjipbunu p J"jb 1 1. 11 II I hhuig uui 11 -^'1,1/ Ii 111 in 11 m'li hl. pnifjuunuil( ^p. unt hl. 1 /.um/ Jiuiu auitl'h'buijb uinul^hui(ub 
tpnpthguii p *ßppumnu^ : 

1- P*/J • lf* S «9*/"«-^i . U,- ßbtn ^mifpinn.— flUiiMTb, SnhBlW AU3- äbO^PS- ITST-PV UMuM*- b Wb*bU, 651 137 uuiinju ^huinu ti'hpnj hu Ji plispu ,"> p n u i u li 

'/• /i li ii in ii 11 li , Jlllj tili hin j uppna tun in j>L / n u'h p 
i! li in ii pu il? im i ii iiiii l y il <r m n in li 11 n L IJ pL.il • • «^ 

"_' • rn • 42p s '> in ii in ii ii in im ii /im um ij 

mil' 1,'liuiii ii il I, i ji kl. unLpp in n m ob i n/'li (yn^uiu— 
uhl. • 9*/ • ß •» : 

3' r'l' 57p: «O Ui nui ii u II Im nun ii li hu 
li j'bif npiLunuu hu mil L'IiiiiiIi Htm Li Im iiiii Li 
nSpui>pau , n P,R hnhli luil Im um p (fnSuiiiuh, • 
V 9-.»: 

4- ß°1 • 78"/: «t?«"/«*"/«» H\iiiii£p hu lpun£ 
Im iiiii f>*i " l'i'lK" I ii i ii in i ii ii I, ii Ulli p (> ii*, Hill— 

H- H- l-»- 

5- ß*1 • 82p: [lUnpuitLppp l/-p Lnui/fup) 
«7*« • ff • (jL. £ p iiii ii tili null p iiiii ii in nlih uii'li — 
ifplf , n ["'J munuuu £p fUpnuu hu LUUnL.il liurip 
unpnu i\nuupu^> : 

6 • rn • 94«" : ' ij in ii in ii ii 'l Ji'lm Htm n ml /iL. 
•Hl lim im l I. u in Iiiii lllui Uli li l IJ I, in u Uli j IUI , '/"/' u '~ 

puip uinui9p (> // s uiii'lm i p ALn'li iuipui{p) — 
J-tuun. iiiii iiii limu . "■/ . /£» : 

7 • ß^l • 120p : «3uinuiif.u rupupu np p 

li L ii uiiu ii mil ii Ullll/nt nult^p Li h, p p jim ij m ii li'll 

uijuitplff, . 9y • £» : 

8 • /"'LI • 131'«' '• il III II Ulli II XßOUl II Uliltl II II hu 

mil L'li iiii Ii in inli unpui , '/"/' m ii in ii um Im um 
unuppu (fn^uinu^u • " / • /, •» : 

9* frH' 137*« • ((.ijuiiiuiuu U n upuiuiut pn— 
u/i hu ifop unpui *7 pnbnpuiuh, • 7*/ • ß* • » : 

10 • r>. • 147 1 " : «O «" nui ii u On4uiuum. m — 
i L in m p mli ph P*> " l'"lK " uiiu mil L n in i , Luid' 
inpnuit urbiiL.n9 p'h/i m im'li s ui Limit m u Lm in 

nui m iiii L i ii n iiii ii . 9*/ • (P •» : 

11" rij' 153/J • <djuinuinu m L u iL m'li'li Q n— 
4uiuunL. i Im I mil' ni'liui lim ij nu s . T 1 / • <^tt'»: 

^hfl^l^ Pl' 158 1 " • ^fr^ Uliltl LLlllq JUII7O0U 

uijuuj^u: hfi C^nf jf*i/r"'JF u kpufiibijhli ßii^iuu— 
H«»: l-f-Tui- p- 594- IL: 

ß. ß-nuiipJ^ U- WlUShilUh • 

1 • ß*'l • 159«" • «ß'nLiipJ kpuiub^nju hq- 
UUXin|inU[l kuipulinuinnup [J^uin pnouij aphuiia 
puin pL.puioiuu spLp /uii ij m diu ij , /n /#</ mil' L im — 
i»5"/» i£liujja i p ^noif p IJ nui nu u im i 1,1 L mli o P— 
p Ulf p uiu n u p . /'y 'hm in ji ii u np k. in u in n i in — 

o ultra L m ij hliknliUL.nirL fj,u ui n L.it nj ^on» : 

2- ß'q^' 166p- «*bnp|lG pJnLn^pJ /,/,///,,,/,,/ 
UM. "I n tili lim ji ui ii ii I, uj li u // ii nj ii ii iziffiLnunuii Jiui— 
nuijipu'» : 3- ß*q_. 172p: «Viptlfi /JtiLilfit 1 hppnpq 

li ili L u H ii : 

4- P' L ' 189««: «liiippli pJnL.ii[J fiippnpn 

p (J mu'lipm ii niuiiui j>» : 

5- ß*r L . 195p: «VippQ pJnu.jß ^pu^h- 
pnpif fi üpuifftunu .guinui^ : 

() • 0**2 • 201p: «Vippfi ßni-nß ■/ 1. ,/ L pu f ii/ 
p 3>l>iuiur^p^>ptuj jiuin^uig» : 

7 • ß*1 • 208p : «Inppa pTnt-np kofJuL- 
im jin tun. ^noJ' jiuinuiji'fr : 

8- P'ii' 215p: «Vippli [Jut-tf/V iiuptupitpii- 

fU,UUlpllJl U,unpL.na : I 1 ij lim in ji li 11 , ll p ^ UIU— 
Hl il I tun mijij L m Ij , L Ij L ij L ij l il j jiuut jiL jllj II O p— 
nui ii l t j^ppuurnu^ S L um'li/ t i) I.jii) I UL. pliuuli— 
Lmj ij u n ii jiil n i IJ In li ffi.it m n i n nj «,o/»5 , np 
"liuiiij'i /(/.nu ji jiu • •>> : 

9* i®*7« 222p- f^nLii[J puuhpnpif If'iii/tfiiiif 

Lunp tfnnj n '/ m n iu m / n'li ouiiiuioL, Ulli PiL— 

lim m li n n I, ji in li I, i li n jil, in j » : 

10 • ß*n^ • 226»" : «frin-l^ff mmuuL jijin pij 
iijiu mm u liim'li /i kJ nJJ pu U m jl lim L ji m'li I, / n/'li Pf-— 
lim in li ii ll li ij ji L m j > : 

11 • ß*1 • 228«" : «frin-i/fj d' hui uiu uiu kp— 
jiujiij p Sniiiim'li Mujnuiji • Piiuiuui pnu , np ^ 
m iiutiii mh mijijLmij L LI, ij I. ij i iijij ul, iji ~, mljm'li p 

'ßpnuuinu , uipJ-utufi ipuinuiq , lupJ-uiup Jp— 
,Hiui m Ij li , m ii J mli lt uppni , np £ p tfuip— 
uou . •» : 

12 • ß*n • 234p : «ß'nLi/JJ hpl^nuiuiuuiuhp— 
pn pn um flL.ppou uiu jiljini mij • Ptiuuiuipnu np 
hu ,n u m ii t tun mijij I. m ii , np £ uiuuinL.uib~uiufiu— 
m In , u IJ m ij I, m i il'ui jiiimili inj j j'ji li ii in ti uinijij L m ij 
i\ fif in ji lim npiLUnj ifkpnj 4uiL.uiuintJ «Vi. uppnij^ 
fli-ppnu . •>> : 

13 • fr'i • 240«" : «Imppß f&nL.ifpJ bpbg- 
m m itm'liL nu pij p <pfi£pLUUfnu guiijui^g • Pi^uui— 
in Im u , np £ ui u ui n L.uih~ ui unh ui u klfktjJiaL.nj lh,u— 
mnL.b~nt np u IJm ii tut 4uiL.uiuiniJ o«- s«"/ ph pnL— 
(Jl.m.lj. hi_ uppnu[...»: ^hpl- p^. 152p: 

^lPliui. ß>. 049: 

dr-öasu.iiu.wnhß-r-hi-fi- ß-f 202/» • tt"»/»»*- 

11 iiii nin iji' ii ft 11 11 /' 11 'hm 111 ji it 11 h s luj n tu ui Im ui nu n /UlAUlU — 

v\o\ D-WJ-t (1768) b 4««/««V«/>«V/l SL-t" itiLunip 

H 111 n fJ fit'h S^P U ut *" P~ ' " u P "/"//' 111 h H in ii 11 1 V*S"/*^-A 

w > ui h t. 11 in <) um tut tS nu* mf ji 11 u [f,u ut 11 1 et nj ^>UlUIlp uiiiiii— 

iiiuii nfi , /*vA/ , ' > ^ : 

ß*n- 1«/. \ mm fi ft. ft u nu iL) 4 ''/ 11 1 11 L if ft *Y h ui n n u 

/// in *tii ui 11 1 fi I. 111 u tfi 11 fi uiif fi ji s'h u ui jfi • in 111 in Ii ^>m 11 111 nui if 1 u it 
if iif fi tu iiim'li U in'hif m fi m'li li'h ; : L38 ITUBP nni»8U.»i AU8bPb% äoiHJVMMur asp- u\- wp* *h: 652. r» a r» n s p-flM.!»*' 172: — U'bttnhP-MiV 17 X 11 = 
— ■M , III>I>H>V 12 X 7: — Sfllf-' 17: — ß-t>Pß"B' 

jlili (i;iuliinl|in ui^ : — 'lil'hP"' pnLijp, qopuiinp: — 
4UftU" buwlnqniiii, puijg mppj qpft »fp uinGntuiö bi 

,|,,mii u.Ofji.Lu.A: — irij.T-u.'i.u.P'bUB •nuAWbU 1 )' 

jniGp: — ;lJ.VMÜ^lJ.VP■ , ifiufmp: — «MIO* Gowpp- 

(I I M1: _ auPT-m-bp-r im&\n — hjnpu7M>pf>' ub L 

l.mlimtinl: _ hlflPULVP. bMlU-luIl PUVR, 1J1MJUV 

BU.au.P'M*, viiin-P' j".qi i: _ i-usiipir pn- 1 - 

4, ;{(i / ,_41 / ., 66p, lOOui— 104p : — fMllTMiUV *!» 
,,,„,,: _ <bP|.0' uiGöuiCop: — WUlM. tb 4URlTn'U* 
uiG&iußop : — Sblb* uiG&wGop: — SbP' uiG&uiGop : — 
8bClJ.SU. Wt-PnhP-bKbf^ *liuiü: — S ^1^01^1^ VF 

pH- Im- «'bni-tp ITuiinbGiuijuipwGp 2,iupg ITpippuipbiuGg 
tl t JibGGuij p M- <l|iHput 1906» = P-q- 4p- «p qpng SbuinG 
•iiulluuGGni a(ui)f(iu)pb(ui)G : » 

llUlll 

\ . ß',, . 5"^ • <(*H ui ui nj u hl luh h p nhl njh 

Sl-iiiii'h 3 n /yK tuhh p u p U pi-hhuiu tu /• ,/>/. tu // // // n— 
ni ii tili ituntuii ii l l^ui4pujifiuj 4opht£pop pLpnj 
l/uitnui ptl'tuh J' tu p in h p n u tu p im p • J^ui u um i mu m — 
uz f. in uili m'li li'li 3/twiLufi hc unfhhuijh b^uijpm — 
hl I, in uii b inj /uili/ ••• Ii /' 4 uj tf h tf uj ui k tu £ : ^tfJ'w • 

/fr. 27 §14: 

2 • ß''/ • 14a • «ty ui in ui u fu uih p pi/Jttnj 
ii i ii ii i tili hpohtULn ph , an p n_phuii^ h jutnuiifll 
• I in lu üilAll. / iij in il'l.ilh jujtitiiulfujhujg pi /im/ , 

n II pilll/UI li' I, jllll llllll Jll /i lj I, /l I, llllll 1/ li UI / t p IjTlUI 

hl- nlihli iiij'li ii /i Ii 1/ tu in h p uj tu ui n Litt h iM kl- tpnp— 
ÄtiLfif/iLu h utftuuh hnhtui uthuthu uipuiphuit^ , 
nl/'lili ifut'inLiuu uijuuihu h i/uhuit/ upuiuiuiu— 
liiiii'liji : Quitun- jin tiuitf piuhuil/tuh hl- hnlfui— 
l/m'li in il i/'liml/ Ii i/h puib~uihhuii^> : ^.// tf in • {V* • 27 

5. 0: 

3 ' ri] ' IG'« • <(.'\uiutiuuhiiuuh um ui Vlin /• — 
il/tu um nu ii i In m Ii Ii (J luntfuj thlini l^huiff^ — 
uluh : [I.iiiii ii i mh in ii/iu in pi 4oni£ 'ytupiuua 1. 1 
uiil l.'li uij'li ii ii hui n lllll Ii u i/ u in um /um *m // un'li/i ii • : 

^tTiTui. ph. 27 §• 27: 

4- ß"<£. 18/J- «Ijuiuiuiufuujuli ftr^ffiiju 
Iftup^iiLtjJil/nup'u \y,unni_ntj , h <l tuil' iiintnli h'lt 

fiifitrujj h n iprtLßu h l l^tu u utn un Ulli tuu 1. 1 h 
Stti/iii'li r/ljufi /•iiiu'liiu / iifu tflfiunhiiiuahun iui< — 
[uiupAL ;{ in '/nu i/ hl. h ß'numnhtun Uli in n I. tu / u'h 
lingiu 1/ n p!S ui'li hui/ iuipt/% <nniuu tun. 1/iuU in — 
HJil^nuii II, im /ii ui/ p giuqiugu U,tf p pj , nf, p7h— 
pl.t u /um /,l t in jil I.iii il' /■ Ami ui ut, 1/ m ui/ Lu ij'lim , 7 "V t/ftp uii p in i/ /i /.in/ pttLipP ''l'i"l"l' U ""/ {"""— 
im u'h lU./i iiill/ ui'li li'li , it i"J" I, u/tuinuiupjiu— 
'lili'lt: 3,iu t Lin b uii ii m u h in u p'liiul/iuuiut/ nju um— 
Iiiiii uui'li il'hpnj uppiutjiuupij» • • . Z," tl ui • l<T • 

27 § 1 : 

II in ii Ii ii in ii /in ii h iiijii ßnßhpnL.u S piuuiut— 
pmhriL/ttpLuli pptub- h ^n uuituuhiuutj • « /'/»/'— 
i/np U tun putnpnuji [Jt^plh pp» IJ.t/h^puujuqpiu— 

t»o L , 11)10- ZtiJ-u,. LI 36, 101, 143, 148: 

ß. f Pißna ibrutuh zinrzuLhno. 

\ . ß-q . 42<" : «4lujuiiuu/uujup U, • ß'ptp- 
ftitju U im/ im n pp'li ^nn-ntf ntj (J ujuiilI L p i£ pp— 
Ltn/ tihputujl I/uj p n Ipl/n u pu Z,"'jng • "fippu— 
ui ii huhu ii tu Ii I, ui I huouuihuii b~p piuhiub-pu bl 
mi ii tun iuiIi um uili/!/! putiituun pji hpIfüujLnppu 
thphph inunLuiliiuI^pp^ : ^tfifui • I"* • 623 • ( ■ 

§ 3: 

2' ß'n ' 54«", «ß'ttuhin hl. ui q^pui ui n l— 
p/tLU il' uiiiii/ hl. puiup n^ flu/ P"Jl fc puipA— 
ptuti niuuu j>uju ntfhn -iiutf tu pAiul/l, ^» . \<rnji}pu 

/„„/,,„,/ f,pi, Itftfu,. /fr. 053- 9*- §• 4: 

3 • ß*'t • 56/s : <(Q\uiuiiuupJtuup PqPnju tt h— 
hp p tu iluj un p ph Z^nnn'fng *//"*■ ITmuni-h^p 
,//, Im/ "bbpubujl l/ui p n qp l/n u p tjjuuu h^ifuj— 
/i/im iLiuLiu'uni-phtuu ^.ujLUJUinj ^ujjiuuuiiuuhiujn 
um /i n hhhnkgi-nj • ^ptutfuju^ p"ii j>u ui Ijui in L.— 

phmu Ahpnj . . . >«/Vi/7 . ß* . 623 9- • § • 6 : 

ß~1- ')S)f l/"i/* ^. < h/ltg U, l~ /• ff HL Uli/ Ulli IIL- 

'.ll.iii'lni Z,i"jng n<hß~ j uid' ii k will ^uijna U.pkij- k l 
^nn-iitfrig ^nkui- : 

4 - ß*n ' 59/*: <Srl uj ut m u ju uAt h ptuiiuiun— 
/iml/m'li npnju Shujnii \|b Jiut/U[l hppnpq. nih- 
il tu tf • T* p hu uin um u/u ml/L tu t piupap hl. juin— 
film/ hu du uili tu tp Ii ^nn.nu «o» : 

*ddui. 623- 9-- §• 10. i"p i t p- L uilt t' 

!> ii U i< ii ii ii UJlJtituurt : 

5- #*//_• 61/J : «ß'ni.iiP Shuin.u 'bbputup 

1/ m 1,1 li 1/ h 1/ ii li ji lim SL.P U'tl l ' UJ J^L ^ *" U1 V t U ' P'l 
Znn.nJ'ng» : ^iTtn. p. 623- 9- • §• 11: 

6- /fr<j • 67»": «Shujn_u 'bbpublljl ifphuj^ 
in tu in um hi uluh PnPnj'b lumui p hui piLpli Hunp— 

t-lig Sli muh U hiB ttJ lhlb' ü , l n, - ul P P n ' Lu BL - U***— 

/i li im/ ui h Z ni l m uin/ L m li uJUinni-Ujb~uiUJUJWpL- 

ii/uimppm/ii/pi/ ißkp V ppJUi 'jilb phf/uii^ujj? 

'L'if'r- •» = 

itthufttUl.mli il y li tf lt u Aj if quihLnt fit ht-h nt*üh < f_ n J " *- 
ii h ji il h in 1 1, ij tu jt il * tf tu n h tu lh*kb[ if n c in g u tfp p nibbln,, 8nusu.li au.3- atn^rs- irsn^- ihuM*- u ^MiVbU. , os: 139 il I. n ^ n ii I i ii ii uhpni ii ji tun. Aba uui'lil. ut g UL. 
111X1.1111 tun. ifbpu unLutumnLpf pLU t Al jnLUutu £ 
jlAuutnLutb- , np rjputpp g utu Ijn l ff f Lu it b p jutjun— 
u h Ij h h in 'tun [i 11 1 ilii s um 11 1 11 1/ / : (futubuij, bL. 

iiuni iii' I. 111 hu Ij 11 uiii u in if Ab p J- n nn tfn LUlt um. Abtj 
• Iuiii'u ouunLffbuiii bljbr^bqLnj ljulpnuiq aiuut ljui uü 
h i< 111 11 Ii in if , u l nl f_ bL - nounupninfu f nut 3 G'ultb— 
inj, qnp tt. puffbpguiL uinut^p if b p unLpp bujfu— 
If iiii/ii u'li Sic ßnif4iuuut.u ufpbjf ".uuinLu-nj bL 
ii Ii 11 k t. 1111 ui 11 Ul -» /// ü 111 lo f 11 1 I. ij in 1 u b tj b l. bujfu — 
li 11 111 11 11 in if illiiiuti bt- tjiu pttuiiub tnutg . . . : ^tuuljui— 
'l'u.l' bL. Qnp n putubg irutunja tlbtj unilutug np 
iiiuuii/l. 111/ hl, utntu^p Abp bff£ S"!/^ nßnLjfui— 
'lil, 11, j IXlpllumuuinLnj nLUpü tjptnuuin Jutuni ff pLU , 
np utn. tu »<>/> iiiuuiii ntl bnh inLpr pLüu 7» p puuinu p bL. 
rt* a nl'ui 11 ui in [il I. mil'f , 1 n C unnl l_k ^i 1 " P " tC 7 s b ~ 
libnbqp nujjunn nlt uiuutuinju bL ijpun.nLunnuu , 

Ulli bL 11 ui'h Ii 11 tu t apiuutputnnuu uil htj : u\j j_ 

npnjuiuriuilju jpJ'utuinnLU b iijpulju tun u h.lL p S k (' 
QnJ^iutüupu^ iuiuljuihunffr : 

7- ß"q_. 68p: «bnppU Sbmn.li "bbpubup 
ffm-ir/üf fr fjnuuruihn.phnmn^pu utn. nifit 'Ifonnu 
gmAmumj Amjlfmrjltp p S^punub */ p£p Ifb u un g 
np 1^1 111 u Litt j £fi murp hu 4 nunifm g bm L bt- 
putif piuuh n 11111111111 tfbn jt J- ut if ' wu lu l^u *,fin. 
If ' uiunt-hih ß uj nui un p hfl , jnpJ^mit ^uAjrj-bp— 
Ahuii bfili ifpLupuilih^ ^"i/ig If*- Vlfi-P If*- ' UUJ 
i[ nLiiit] tun. mtp \,hpui\u hl- p ^pifhnu hnbL. 
fiL.pnj ij'liiii 11 11 1 'h : tfonnup 4 lu if ' uAi n L.uiu ijjt^ph 
Bl. j>uj nui J>tu If a p kpuAip ßH; Ijl. i^n p& ui Ifn p Jtu— 
1 h m ui p 111 u'li "fippumnup • • •» : 

ß"n- 1\ui liutj • <(,t>ul[ juiniunu t[pnj nipnLUlt 

•iiiuuiii uiii utn pulfbp gn Uiuifn L tl l]iuifnuinuig|i 

nohn npk intjy bL b LU uiun.bwb£p £p t¥ h tf n p pu 
liL tf-pnqil Jpu^hL tpippu j>n nUprbpyutg II Jnp— 
■I uiii trutubuijg n £ ntu p if 111 n ut £% : 

8 • ß'i - 71p •■ «*bnph.fi uürumli "bbpubuh. 

utn L 111 Ii II Ij II III II II II kl- il LU p ILLU Ulli UI U Z^ Uli LU UU1 Ulli— 

!• 111 ij il tu u'li 11 Ii 111:1 l\l. il Ii 111 luu'lili 1 U L m'li Pj"]- 
(fnjuu : Ifhpu^u itujnuij 'hu 1 111 11111 , (ttuninj 

T* n h um 11 11 Ii Ol. 11 ij ii 111I ii i IJ Ii iiiiI p j* ppumnup EL 
I11111J i> 11 linppu Ii 111 IJ 11 11 Ii Ii 11 11 Zuiinn u p punimli 
l, iijli uljii iijii 11 111 ij 1) I, jiiiii Li Ii il 111 11 111 11 1 !i 1 111 ji — 
ij uiuil, mmii • • • nn9niii ufipni bu ptmnmnnL.— 
PftL.u Am 11 11^ lluiimtlLulb puliiu 1 um 11 p hymu^u 

*I^LULU1LUI 1,1 IUI II III lil, j III Ij Ulli \l yju UI p UI II U EL // 

um pp l^n lu lu L.n p < liu ifbpnj m^l^u bu jujprn— 
n-nju Li Ii ifbh9 : T'nmnLpJpL.Li /po/i pif uiuinnL.— 
ffbmu i.\l, p ui • •» : 

'/ p *ut p tiLuiult n Lp ^Cj?/' uiiipi </ ut if tuu tu /tut L , 
nptut^u Ij in ji^i I. tl i> 1 11 1. j ahn p s ttiil putLni , ilho~ 
uipoutiu znnntltitf ji tilipniiü uiLiitptt UI fr n 11 tu 11 tu — 
inLprbuiu il l.jiuj um in i>l. 1 in Ii ui'h in II 11 11 11/ 11 intim — j'l.uiij utn. 1) f. u iiiiiii tu 1 1 ui 1 11 ji 11 -, ui'h ij I. ji a jinLuutlituu 'ti ui it in Ij" /• • • f ui u .11 ij 11 iili/iuj I. 1 ii hui — 
1 11 ji 11 1 lil I. m'li I. Ij 1. 11 1. ij 1 ui ■ . .^: 9- ß*i' 73p: «tmppfi Sbuin-G tjbpubup 

h ut IJ 11 ij ji Ij 11 11 !• iijuimiu u In uiii Ii n P n J nL.pnLuli , 
np bp ij filiiu 1 utn. "um putltu nltir ittlt tu n jutlt— 
rt.nL.tiu j ji j. 11 1 IJ I. utii p : l^uliutiutn rrnp p ^5"« 
'//'/' "/'/'"/ If- liuun.nrfutuni.pkuiu pum luliiium— 
unjli» : 

10- ß'q^' 76p •• «*bnppfi Sbuin.fi "bbpubup 

utn- unju fbutbpA • Jj h u tu Itutu u 4rrL.p fr ItpL.— 
0rra unLiurrbuti >pymup • •» : 

11. ß^r^- 78«*: «Vippß Sbuiaß "ubpubup 

ItutliJnn frbnufr utn. un J u ipifutpnL.pJbuiifp 

I ppbuiju : U tu pißt nj pJ-tliutq &utpurutpnLpTpLLi 
rpntljr . .» : 

12- 1^1- 80/« : «VippG Sbuin.ß *bbpubup 

Ij 111 IJ 11 ij Ii h 11 11 Ii utn. ijutpiLUtutburu Tl7np(J • Ihn, 
u pum 1 11 ji in 111 l t 11 frifutuurunr utitafilt cl ntfbp 

II in in/in juii 11 uppnrrp nriLnj tphbn pubutj <yutu— 
l,iii 1, ijiijiu jin i'luuljii ij il' Iiiiiii nutltfr npnijutu— 
rimhu» : 

13 • ß*i - 81p : «Vippfi Sbuinfi 'bbpubup 

Ij in j,l 11 ij h 1/ 11 11 11 ji utn. unju TC/npCJ. rjju p ruut tub m . 
Quur ijLpui flutu pAutjunqu ufipnj urutpipifutlt 

iiiimm m iS in/ h'h u'li -1 1111I I, ii nun 1. 111 j uppnj pTiffbp— 
autj lupp» : 

14 • ß*ri • 82«* : «"bnppfi tun. unjuu • /» 
»«Li/ iLpurbip ubtnpu jbw uutptlfpu rfpb^nju» : 

15- ß^r^. 82p: «"bnppfi Sbuin-fi "bbpubup 

ii jil.ui j Ii ffut jiu : OiinpAo^i ut if bu m lfm L pu U,u— 
wnL.u-nj» : W jrmju ulfpt^pp (ifpu^bL. «T* fr w n L— 
plprAi /_bap») nnp utb'u ß> . 78- U. • 5: 

16 • ß*1 • 83<" : « r hmp£hut L finpjlfi tLpbut L 
Ii II nui' 11 11 111 ji in nutrjut^ jm ij 111 a 11 U,pbl-npi].buigU 
ijuijiiv/i : Jjbpubu h~utn.mr ".uurnL.h'nj bi- nnnp— 
il in IJ ' I, mit p unppu ffutpJnnfrffnu Z,tuj na mutm— 

II I mit m'li jiniA iii'Iiiiij ji;/ ij np ji U utifutupinfiui 
luiiijiu j. ß'npnufi onpbufpu/fnupnup bt. m/jl.i 11 
^mAmuutjmlfama £""» '■ ß*bpp '^P^P £"{/ 
«urb' ' u jbpbuu 197» : 

17- ß*^. 84*« • 'UnpjiQ Sbuin-G "bbpubuja 

lim/J 111/ li/jii uli uim in ut u [11 tuu [i pjtfftlnju OmlpnLf— 
piuj m-pm-ifii tf ut prfutmbtn p ".unpunj np p 
Jf bfpmpubuij Z^rujnq ; f 1'1 UJ it 1 rvpmmunpnL.— 
IJ km Ii uputLn putlimu ^rrLif umifmffp^ : 

18- ß-i/- 86«" «"bnppri Sbiuafi *bbpub- 

ull utn. bmfruftnmnuiiLUU bi, ijju p rput rub ur u bi, 
4iuJ'optu 1/ iiiiiii blfbr^bgunj , «/»<£ <f-nnntjjiut £ 
bfrli fr Abn.umrrprrLpJpLLi nutu ffutpJnn^plfnunL.— 
bJbmu Z^mjnu . ".n. Abrf bu pmu,p pif rumuji 
11 ji puli/ utu Ii ij nui A mit mj m mb ur ut rr bt. ^giuAiuuut— 
ifru bu jul' in iiiiiiii'Ii ijju piLiumburutg^ : 

II111 Ll nippt ~> in il m'li il m'li iipnLJtrpLltuh— 

ptlL *C putuiui fiulbn Lj9 Jilu p b ntuh- £ x IJiubinplj, 

1838^) imSI'iunu 1,1, jiul, 11 fi Ziltn p4iu jLnj ^' u J" a 

Ij ui II 11 ij h h 11 11 Ii u ui if ut huju p~$> 1 

ß"r L . 100"* 104p • mmpmuf mii/m : I III irUBP 8nh8IJ.'i AULSbPbti abn-U/MMJ.8- ASP- U.- «M-P* V. '/■• 1 • 105«/: «f<h,,i,ffJ UlullluljlU) U.jlÖpilL- 

(ibuKi /»»/««/» V/A mii L ii uiu L i h tl in iiif in Ulli iiiii 
irm[utu h)ii]ib(iui(j|i ^r'-r ,/, i. I II III III II III Lll II ii 'ho in IJ I. ui'li u'li "p ii h ii in ii ii h ^LplipL I. l'ljl' <i'l /•'"/ 
iiiii ii I. inj inj ii I. p/iuut lj l.'hif mif ■ • .» : 

4, Htm. H-. 32, S 7"' = 

2 • f^il • 105/»: «ty 111 in in 11 In ui'li [1 l^'ll^"J" 
IJuihlullUl) , 111 11 mit' Li ninun if tu 11 11 ui p ^ in Iftuun 
/■ 1 ilmtili ihn juil' ui'li Djiiiiiii uib utbuh lW£ nfiiif^u 
l.ul.i Li. iihuipit 1 un ##*•» L 11 ml mii in ji in ,11 uihiti 
III 11/ Ulli L II hu Ii tpuijinu Ll ß-^ /"//' aLiiu Ll 

•ili'ii' L11L1 111 in in tMim lii'iiii 11 111 ii Li frHy jin •! il / r L i" /■ S lu J l 2r II IUI 111 l"l P/ilI 'I Ulli III Ulli L /./ /.Uli, tu 11 in 11 Luib inj hu l^itn 1 nj'b-fr ; ^il'J'in . /w* • 32" 1 p : '/• • 1 • «ß"i L - 122«"- «iriii[utu|i gbp a nqui- 

S011 111 11 in if I. in 1 h uitujb'uiii 111I1 L inuuljj htu 

SI- 111 11I1 I 111 11 in iiiii Li 11 j 1111 bin 11 ^ l""l' — 

•>/// 1111 il' 1, 11 diu 1 11 11 uiii'liliii • • •» : ^J'J'tn • ff/"- 

376- 1 : 

2- fri/ • 137*"« «hfiujuLfi nju irmjubaib. 

11 L 11 hl 11 11 111 -> 11 11 h 1 Ii * in 111 111 1/ h 11 11 p uj'li 4,R[llhU[l— 
■ 1 1 1 1 1 J I Li Ii ii ii ii i Ii ll ll IUI III h II tu Uli uL II p ll II L Ulli ll 
1 m'liii l t 11 Im 11 in , s nui fuiiitu un 10 11 punLujo ml a : 

Uli pUfy IIIII » EL II L II UJ 111 MIO Ulli L] MOllu Li UM— 

1 I, nihil Smi Lliiii auh~iiLpLuiu tili 11 S Mit n l 11 tun — 
tiujjul...»: 'IJ'l'r P'l- 162,«: 4«»V«*« Pfri- 
oltip : 

W'bU.SlUiU.'H'llhPI'hV ;n.i.h ■■ 


653. 

U h IT b n li h «UlMibSMM b P H £ 
hlTUUSUUhrUMUti« b h iha* "21 p-nh^P»*' 342: — U'btollM*M'V 16 X 11: — 
<MMIMa > t-hV 10 X 7"): — Sfll/F 21: — 'bl-W*' 
piiLqp bpqiiL inbuiulj, ifbfr ifiuup — pGuipp piii_qp : 

— mLSlT' ijiuijin qu^biquiin, ifni_p qiupifpp, nuqbqoö 
quipqbpnq 1 fiiipiuigni_ui&, IjaQiuljp »fuipifßt/fi puidGnuuifr 

b L HhuiipuüfQbpE pc 4 ui& : _ inj.^un,up-bU3 •nu.A'nu.- 
'bu.l^ , ^LQp: _ ;u^ ( ^ulru.'b>p , u 4 p qP p fmßp ir D 

pbpp IjuiqiftQ puidQnLiufr, ifßuiguiftp \uii-, fp^ ifp 
^ntp inbuiuö^ : — 'M^P' Qoinpqpp, juuiiulj: — SUPI 1 !].- 
9-bP-P bh KjflPU^P-P' quipiTpuiqpp, uqqpüuunumbpp 
fiiu2iuljiuunp , qnpftuiöuift b; Cuibi. qiuüuiß^iuqnjQ piu- 
Q.uf: _ hjnPUl.-P" inuQp: — llhUUhjfl PU-'b-P' pq- 
244iu, puiLuiquiQ yw\- : — tj^HP^P * nuQp uiqpmmqQbp : 

— 0-U.SUPM' pq- 1, 6, 29, 106—110, 243p, 310: — 
«MlirUAiW ft-M = 1721: _ «t-PbS-P 1 Umbipuiß bptg 
bi. I^uiquip: _ tJ'U.^ni, th lUXRirni/ uiQ&uißop: — 
Stlb" >l,uiG: _ SbP" Uqn Ll bgli (d-n^uij : _ 3t^U.- 
SUm^PflUP-bh^-P' pq. 6 p , 106m, 106p, 243p b L Q: 

— St;'l.bl^n^P■^^^^ , pq- 6p- «Buiifpß 1896 qfibgun- 

p 4- flln|pn pQq uij| 4 Abaiuqppu 2 ouif- nuqLnj 2^- 

ÖMUlhMUU i' «^Ullfrff UK- Ä111-- 

i|UijbgLiij (^uiaQbgoij) bpljf pifuiuinuiuppui- 
IjuiQf : 

a- -ßbriMu.inhß'fifr'b . 

1. ß*t£ • 7uj : «UfnftnGb: i^mpilmluLmIi m- 

llUlflLlU[ ^LftMlltubULpftLU flUUl ^hl^tlLp iT B p U Llf 
SUtjl^MUMUy ; 'fibpMl^MUULppLU £ IL ft M n LpJ p LU Lpa hi phl kbr II II I IJ I, tu*} Hl unqhu nuui * m u tu ti n u i /■//* mii ob n n nuj o5> ex. 
iwitf u/ftfi jl, ii li n i u h hhl> iun*üh ihu Li fr bhniu— 
rifrt-0fiL*huy> : 

;>' ii t ii m '[ ii Uhii "i " >> f- 1 •' "' 7 "/' L •> in tu n ii iii- 
ii tuVfth , Lft n in u'h I. j jt i< h*U */i na u h n y Jtn'üQ , n tun 

Li. iiujh^ : ß*a* li"** ^0" # *7" / V« '/ "' '/ " / /' "' 't (ff " / ~" 

ii iu ifi m ii tu ii | -* n I u tl il ui'li ij • : — f^n» 30"* • ^0" / Y" # Y' / 
tiutihy}; f&*n • 0l /// * •■ U in u in ti u n h n uiu n l. uiu^ : r**n • 

56"** <^8"J1i"*l" itm/ur^p/f^ : ß*t£- 57"-"* ^Qm^tut^u 

ifui/ffuj/fi» : ß*i£ . 61/" «S*"^""/" *ut q^l^uM uf fr} : 

— * ß*n • 6»)«' • <&$ u* n w ii u 1t h ntnn.it l. ff k uAs , n n £ 

S uittin n b n L n n n n_ . *ßiuhqji h fi p tu n n t- fr fr 1-% o Lh ü/f^i 
iu un li 1 1. tu ii y iii um h n ii tu £uiihnj li h n tu u li i L ui ijh hu 

I. t h h n uj n n l ff ft t*u o : Pub li l> ii ujn.hbifio Lli }"P£ 

ii ii ui I, u m ti tu ii tu i y ; 

ß*1' 65'" • 4.3 UJ 1 UJ 1 u ty ft [i tu n n t ff b ui*u m/i/z/iA», 
lj in li ij m i jtuiu/i ti' n ti ui, nui il tun hu : 

r**n ' vS*** • ^.3 UJt 1 UJt f u hhnuinnt-ffbuju tfui\i"^b'^ 
ijt tu ij ui ii n i ff ht_u hpkt u '^ * O uj nn t_uuibn l ff ftt-un 

4J-J-UT. ß-. 41. § 8, ß-- 356 Ll 370/.= P- 356 h 

'I'k9 § 3" il im i ui& £ J h n$ 111 uui% n si/'t/uj. uAui : 

ß. ß*t L - llltU: «Uplftnfijl l^MpiLMU^LMp 

'flllfqLllJ III jl III II I, III I iilll n Ulli' M UMUII t fll L MU 

pnLttli : (J hhupu u, 11 ui il' ui n 11A1 n i IJ L nAiu : 
/' ii li ii um li ui ii nui ui n lll'll u l tri L n/h ii UI M p UI A 

ipnop h'lL} uiuhi qAuipgtfuj'lr^u ijnp unj-iiTuiut; 
ILphuinnurl; i uijum^u^ : (jL puib^nLppiir : 

1- 1^1 ' 112«": «Sujq^ujqu ^UlJiqiUltnV- 
p-buill , np A Am uiu ii u/n.u/£Ai#» : £ ni^MTu, 8nh8U.il AU.3- äbf>^P8. ITS'hPV ITtoW»- 1' Wi/bll, 654 141 2« ß*n • 100"' : «t?"/"/""" CuipiUlfuiRllL— 

p-buifi , np £ 4uiump kplj^pn prpft ; 

3- ß*q_> 181p: «t?"///"/"-" tfUipiUpUlßllL- 

p-DUlU , t^tumnp hppnpifft : 

S puiifuipuj'bnL.ppLUu pur^nipAujl^ nni_aw— 

^.f-pn^iub- k ß" • 340 , 384 h L 640 2£«"/?pp- 

uhpnu *££. <,Jfu,. SU 8: 

9.. t'irausMu.i'fi- 

9" 1- fr'i' 2Hw 266"/: «LbputitnuPpJj 

fllnpippLpp • b ' i n jp 4uip/[uit-npp "fippuuiLnpp £ 
1,1 /um i, lJ,pbuwnwb,ih u in n p n nn i_p7 b mu ah 

Jujpn_mujbumLKjbi_u^ : J^n u& n Lifu b p n J : ^ififin • 

0». 263/*. 3: 

2- 0^- 266p— 309^: «Uwnp n , l n L pp L u i g 
lJ,ppllUinint7|p • ^nifujunLuJuj> um ji'l, "p"u «"— 
unLuiuj>u il limj'li -% mn m lim li puin uiununiuu , puiu 
ii ii/ in ii ii i Iri I, iii'li in/ it' : lntuutuaj>p ilpiut iul— 
b^nLiUi b p : 

^.r.f.n. ß-. 112«' fri 26.fy- 4= t/'uiLu, r ,„{, p, L . 

309/' * &IM '"/""/' uiul. J- . utnnpnn nt-frpi uuu ujuui— 
ti h tu i thnuJif hh^i\u IX n h u in n ui £ /£ t /# /f muh p u in 
/ n i li in ii \ f. ) '// autinh '/ in in Ii n t> ii h in ii : <§>ujnj> uutpnui — 
u h p hu muh n hu UäfrtfiiäGhil \f\uuiiti h~ nj Uiil£fl% t 

3- ß~i- 311«/ — 334p: «Uf[pt/pu b L hui/uui- 

rLpni_PpiAM upnqu np mnli puin {) n i nun, M|ljpp— 
UipifbfipUUU hl. ^lujbp^u juinuiiiu J' b 1/unLpJ buiu . 
111 11 mm i/ 11 I, 111 1 p ifbit hifniuuiunju ibp h uuinuih — 
/£ , pT m p niF uih k m 1 hu ifbbubuji Ii |»IUlT3-l7 : (jinbi 
uipiruiu 5- nbbi nplii b 111'lnii'li b L ,1/1 Iri pull» : 

^,t,f,.,. ß-. -[V2- ß: ß-- 'im, (!: ShötLSU.'iU.'hßnhß-f'hl-fi- 1- ß-f C v «: «f-phuiL i 

h ^ttth Ahn tuifii II in I. ifi m)i O n h u n t h ffni.hu *fi n h u in n u h 

•>■ ß-q- 106-«: 

4,ß*ht_ 11 1111 11 1 Ii Ii 11 111 1 tu n ml. n il' iii'li 
1 n Jt £V^ UJ * u bk. &~£ jn ph ^isrnu 

/• 1 ll Ulli 1,11 II! Il Ulli II Hl III III Ulli I. III II 

j^utnph 11 iu 11 .\ I, in 1 l,i unL tuiiu'h ■ : 

7« p Ii 11 in t ti 1 **! h \$uj ui h tu n_punt-hu ahn ut u p (J uih ihiuh 
/* {' ji 11 11 1 p-fit-h*!/ *fi p h u in n u frü ^ • pu : 

3- ß*n . 106/' : <?/* -^ uif lim tijl, m u 1 jil I, u/li f,f,pu{iufi 

i/h -4 m *u n p ^ hutffnnh/jnufr tuifhuujjU *» utj l^ut nuiu u . 9*^rt— 
nun. uS putii fuj f ui'lim buiu iPmuu i^utjh^ui in fiu^ tf.pQntJfpu 
min 11 1 fil I. m il f hi u hnpop hi l'iri i^ujuiii pn 1 \hu*nut in&iti nju 
il in 11 n in ni I. m Ii h II 111 hli 7» • frö 4,^ • 

4* ß*'l ' "2 43"' : ^^hphnuiL. S putifujpunt-ffhuju "-frpQ" 
h hr n t-Ui huiu h u ^utj n a /}*&£,' h 8 nt_u hu ujiTunj : Qhnutif p 

(I ml, 1/1 in'li I, p jt if ii i ht- hu%nphi£ h il iiiil. i ii n in ii n t dA )i l, — 
phu 9hp u/uuj tmuutu iTh pn u : (Je S k P » * P d /' " " ' " *fi P h" — 
in n u Ii l> ii n i illi in ii ni ii ii / m il I, h ini h m h u in b m ii txhpnti : 
Ik ttiptn 11 3 ( ? ) otfpuinnufi 10^5'» : 

5- ß*i- 335«* (iniuppbp qpni|) «tty« .phpuj^ujuni.- 

p-pili ll.lflll ll.ljll i<Plll_UUIUp "/"//' ff h ph Ulli pJItLIpUU h p 

puiphu itiu'£h^ : 

6* f^l' 6«* : «I^ht-nu 7,. fthnp^^huju. 716 */»u/— 

fim nt'ii £ /?"ö4 fhü^U» '• \]ua<.ujI^IUJ hi_ //'/, n p niif inj : 

Qunp^^p V hr^tt U*'ffrp* u J * ffn» fr" 1 709» utnuni f. tjuit jt 

ßm^npujj yj^n^/uhuLnj^-. *juf,j, x l. N. Chenorkian No. 
Stamboul le . . Octobre 188 Constantinople. 

7- ß*1' lp : «tt/ w J>b p u/ fyuju n t- p fi t u tj nt/zlfiu ß*nL — 
il Ulli h ii null 1/ h ph Hill tu tt t l pu ( h)uh p l> m n li'li ///l/'^Zi^: 

S- ß-i- 1S1». : «1178 3«./^« 23^^»: 654. 
4 a p z u. ra- n ir u 3 b, uuiiu 

(DPUtiMbTUMnUh b h P>nh0,O"P' 86: — ITbfrnhß'MxV 16 X 11: — 

< ^pnh(<>•^^^ , 12 x i-. — sw 18: — p-bpia-p- 

Gpuifiuiljm-uiJr 7> |ii-puifmQj|iLpji 12 pnLqp : — "b^hP 1 ' 
p-nvqp-, vjiuij[ni_ü, qopiui_np : — llUSU" IjaQuiljp ^ui2b 
hu iTfiuiguifrp pqp-ui(>uifrlj , puyg f^uypbpp QnptQ ljui2|i : 

— inm/iup-bUB "lUA^iaw ±n^: — auvml- 

\y\iXf- x p.ULiuliiua luqtjll : — SW fioinp: — hjflPlk- 
tW-f-' ljuipirpunnuin : _ 'MISU.PM* pq- Im (bpljni. 
hiuux liu nuQji) S^m—Sep: — d-UUmW d>£— d-P* 

iimp: _ «tpt.2, tru^na. bh iiuairna,, sbi>, sbP' 
uiQ^wGop-: _ B^cusullU , ^f , n^p■^^'b■p , ^nuip: _ 

Sb f l.bl1n^P*^^'b^ , JuijinQp j\; ph" bpp äbnmqpiutj ^m- 
inifmffnjpQ ifhy ifuimft t: ' Wuimbmuu t* ^Uipf U • ß^n^Uljp , Ufl- 

innßp tu (Jjpuißljpulinup : 

1. fhr^. \ui — 30"/: <<»i"/pp UppnjG ß*o- 

ifuijjl U,tjLpflUigi_Il(j ) blibq^bnLn(j) ,/mpi/m- 
iii I, m Ii bt. bin ii m ii il m'lm ii Ii , n p b I, ii i< iu i n p 
buipn^li u p pnjli ,S <m I li'li I, li ti n I, 1,1 m ji ii il' in— 

h( ba)bw^ p hjui£uiinni_pt; UpqnLpnLifbgui um— 

m ii i (-/«N m pm'h il in ii ii in ni I, in l y ; <£\JnLppii /(hoifiun 
li'li ml m n'li n i mli m'li miil.li^ , ll b -.min Im p flu 

injib mn'lilii l^p : (JJmLir 4op unpui £// I^inu— 
ino lipon hu ifop unpbu /(rl, nn-ti pufft : 

2- Pf 30p— 48p: «<llu J u,J'n L p7p L 'i, Upp- 
nniR Hfiinnfip , np £p \Jsuufouutuh , ht. $ ujuui— L42 iruer BnhßU'i zubi-pia abn-M-PU.8- zsp- u.- w* * nutLiuniup um Infi ty in in in in ;i ji , bqjiuyp fi l/mp- 
ii l/ii nufiij'ii ,'hfiiii'/i*/iii/(iiii/t /iiiiiiiiiiii/iii'iiiii//' 
{{ I. p // /, /i'ii fion /Jo/fiii/iii , /»// ^ #>'/'"// il'iini'ii l'iiii/m- 
'iil.miii mn.uiL.hi 'lK"l /' fiiifil-i il'm i" i I, ilfiii 
1,111 ij in l> , «^/ //"<*/' Ijimi/iilii"» : 

'."> • ß'i/ ■ \Sm — L6S/>: «''/""/"/'" ff/ii'li lipo— 
ph,iul±uiu Z<>l'' 1 ' ll>|nu(i;>|iuljiiu|i funuu$nt[uiiinnjp 

Li iiiii^il'ui'liiiif/i //iii/iif/i , //// //",'/' h"'i"i '!'" I'~ /,, u, /,,//, : 'O'liiin nmppu dt['»'l>;/>"ll'" J .l , 't' l l/T ü 

l>,„i,i/,,i,/l 111/ [i fiiiijm/li , »// IJ.""/'""/' /' A»pu 
1/ „/„//,.,, m . 'l.l-['f S4p» : 

ß>„. ],„■ Ipuj «'/.<"/'./' "VC"/" P"' •'""/' U-'l L t— 
iuign I; 1, 1. 1, 1. ;/ 1- •'!• np£ u ,'h,ii •[uj'uLuig ^noiiu.j Ll/L- 
ii I, 1/ fi '// UJlfftl} : 

(il'?;ll.Sll.iili;it'fll>f4hh'i,f-' .""'"/■ : 655. 

u h if t n * h q- u n- "u b s k n 3 l n h & ir n h "u * 
q-rnsi <n r n m a h ia>nMjHi' 176: — inroMibfH'bv 16 x n • r> : 
— wnMfrbKu' 11 X 7-5: — SM.*' is: — P-bPP-B' 

18 |iipiufiuQjliipp VI pmqp: — 'liM'^' P^IP qo- 
puiinp: — »llLRir* Ipu^bupmn uiuipJinujq, qbqbglpu- 
qmpq qt.qfbpniü llpwj' iftjuibqp' uppnvü piiinpiiiq- 
ßbp: _ AUA»<MJ.inj.W IpiiqiTta puidßiiLiu&, umui?p& 
qiiqfli qbpp ifuiup qninpuiö , qnttiuqG m\ 2 lmn "\^ m ~ 
uniui»: — <M>I" Qoinp: — lull PU-T-NM-' Ipipilpp p-ui- 
luufnq: _ l-lLSll-P 1 !* pq- 172p— 176p: — d-U.U"U.Wr 

,m q.iu P : — fpi>2, tru/uim. bb bu.Rirm, sbib, 

SfcP" lußiHuGop: — 3bob\SU.MU/t-PnbfM>bVF *ndlp: 

IfiuinLutuu L. x U|nf- ^uiRßbgLnj l,ni_&- 
ifiiLpif qpngß <l|pnqqp : 

IL' t^l' 1'" • /{{' uL\up «Ulu £ J'puigtiL- 

lllllUOI/ , lltUllU Ijjl 11/ •"/"/ ptU p tt Lpl jl LU Ll 11/111/11/ ll' ll Ul 1/ unjnp il' lim i ii fi ji'li P u 'p ifpiftujüu kl /im im/ in ifiii'li/.'li t^uilfuü : frf_ utprL npm[ oppuui— 
l/tui fuiuJtiuül, Ll fffiLpfi p piupriLplLutu LfL. p r/u.p 

,) '/>>•>// fi'li s um ipn p if ii l p L"u £u puut uii'pu op[iuujl^h 
hrutJiiuU'p Ll Pl IL pt' aL - jnpJuJtf uiu^ujuip p 
,)' liuil/nt /./ /.'/-/ juijutfuiJ' Ll p puipriLp7Lu£ iuui— 
liuiuli : £ '" fiLilii pujpnLplpLU ifpnLplpLU hu 
li'jinLJJIitU piupriLfcffiLU . . •>> : 

lf.ju l/inii(,fi (hl-- ^uimuib-^% £■ uiul/l, juinui£ 
ii uAi n i mit iftiiu p"LT ^miniMib-hltpi^ (ZLuiIlui— 
liuin "h il' Ulli tu u/ { u ul/pa^p/i) l/p u/uil/upli Ll ujjü 
t/lll rjl, l^ujp [Slll/iulr pi L " J i'"^i npnip>hltlllL ul/pt/pp 
pLpffLpp puijpujjiiuuiit tii : U.U/UJ l/p *uipni3iuj— 

l,,,! j, JpiilkL "[Lplp: ß~1- 171/" k m J <S.8pL"H"ul- 

l t tu /null puipi/ifuiu^p ij-pniju-»: Ittupuiu/ ffnLiif} 

(172»/ 176/i) ii/nLiuir £ quiiil/p 4uiifuip: ^ifiluT 

ß-- 649- •iwupiufujuuopk'l' <iiilm- fr- 342, uihu- 
ht/ "UwliL* SuljhuAi Z,' 8-, WuiintiiuHfpui^uiii 
•liuup ^huiiiiqouiniPpLuukp. U.- ^pkuuu, 1895, 

kl 23—48 = 

Bhmsmik'hrnfrß-hfri.-fi t n.up-. uhunMni 656. 

hiruusuuhrimu'biis p■()^a.l*f> , 2is: _ mfrnhnH'M/ iß-5 x io-ö: 

— ^PIlMfrbhV 11 X 7: — Sni/T 18: — fa-bPla-B" 

pt/bL G2uiGuilpuiu^, puyg Ijinpnnuft-: — liPhP 1 ' pnLqp 
puipuilj' uijllujtu np ifpi-u Vr?li qpbpnu ubLnLppLGp Ijp 
inbuünLp: — llUSlT" ^llU2bupuln , qopuiunp, ipuijuibuij- 
ipiulpuGfGbpp huiGntui^: — irU < m.0,ll.|i>bU.3 «T|U2, «T|U.- 
'UU4' «.ni-Gp: _ AU^ c ^•U.l^U'b'P , ifiufmp lißuigui*: — 
l-liP 1 Gomp- ifmGp: — lull PU^bPf^ Ipupifpiuinuia : — 
VlU.P*i V nLÜ|i inuiJuuiiuljGbp pq- 6ui — 7p- 275iu : — 

'HLSUPV pn- 117p: — cMUriTblW d-t- i}uip: — 
1-PP2, Sb'U<, SbU-Pf^' uiG&uiGop: — If-bW pip 
5ui bi. 7p- «piuGqiupiuli pri|>bpguiu|ipuig p tiplpniTb- 
qlnuj 1857»: — 3^üU.SUl^U < M , nhl*^^^.f- , pip 8ui, 
H7«i : _ Sba,bl^n^l^*^^'ll > P , pn- 5p- «^Gbgmi. jui- 

>fl»G lS98p Y Pnvu^ni_f, 15 ippiuülpug» : ITuitnhmuu ^ ^lUT-tufllLlfQ plfuiUlHUlUp- 

puiqmQiug , nLp l L uiu y 

1. P*^- 8"/: «^rULpjl UßjlUIlp^ ipfujiun- 
ipuijp JL- p in l& n Lp7 fi lu L ukpuib-nLpffiLüli *l|lip— 
lpp M ip. «jpujL; ll .uiUn^kpA , uj in "h D ö ib. -> luhnk pa. ir b L lf,u in n Luib n J ulihnpu utnhbi tunuM^Jil/iuj yiupui— 
1,1 1. m'liii nunJn puil/tuVu wuiuiii nniug ju pu— 

rjq/nLpJu ULp7 ' ' -■» : typtuli^ U, [OLL • 

*L.bp9 117"/: 

^Ju-ui. fh. 263- P- 8- ß-- 353- 3- p ■■ hl"- 

/'""/ [' ('Ii hl u/puit/ujppLkpp itp^ui iii^uihuil/nLuift hu: 

2- ui. ß-^. HS"/: «"bnppfi ^pbq n Pp -*- 

yn l/l, /im Ii -i int)' in n am uibunLftjiLU ft i/ p p u "|np— 
lp|lLJl}l • «b/nfp «Lp» qn/ L up. rpuip&btu/ l bL nibbln,, 8nh8U.ii ;U3- äbfwns- irst-nv iNuM*. h^MjVuii, gst 143 t t n I [*"tt.4uMjgnUiÜUMU DL. -, Hfl ui um ii D tu , //// «/— 

iTlVuujju , np £ £ lllij £ . S ul n Itui l_li piu Q . Ithn— 
ui/i l. ifh fyu£ y " {' "I £ u L\nL-huju uin. ß*£ mJi/t/n u 
a-n^ , "InntJjfiLri tun. T* n Ii utut n pht^ • • •» : 

^111 ii tj ii i tili L ii ii tl h L. iii in ir; in ii In m'li'li 1, ii inj ItU— 

,iUt t_ ^(^P'uäuuiji f^'J* 120/* > ^,H u "J u "f u uhrth 
suifiij nLtfij^ : ß*i£ . 122/*: <s3*«"7"'«/" mhutuLh^x ß*n- 
127/*: <S £?'"«/'"«/" uuu n nh nnt-ß-h iuu^ : ß*n- 130«": 
«;7 1" >i iii if ii y/w/«ijr^r» : 131«': «3«"«/""/" itituuiiu^ — 
tl iuu% : fv*n • 133"' : «O""/""/" S tu u ui n tu L n t f} L mh 

läL, tjtllh tu l^tllU II L P h IU*h^ h t% • W^&pP* ß*n* 138/*: 

p- ß*q- 138p: IjnppPi S>p|iqnpp- l^nL&nLifii 
4,,,,)'mii,,m [i inhunL-ß-hiii 0'UlL"&p • oqitbui 
unt_pp S n 'lt IXutnnuujb' : "hmLpTp , p^ . 4ninJ £ . 
qfr ft utTtuit^ puiujyb tun itbq 4 n pn Jp , ij, j, / j, n n — 
uijli piluiuuiittubp lub^, : 

kp £uipi,LUuiq,,Lp'. <s.\,L pq fiui g L nj . fjf . ,uq- 
quiL ^uijLgfi^ j, J ' ui u in ft l. -,/,//.'!,,,,,,/, flu qm j>u, , 

ukpq/iuiug/i. it „,,/,,,/, UJjjiuqP tuul,. ifjiiuu q/i 
,1 [•mj'ii /,,/„,, ,„,,,, ,,l t f,'i, £ luii'humjtuqP , qiupilu,, 
ui'ii /,,,,/ fJ'i, pmqai.it u ituüuilp^ nnn/^u uAuiut put , ,,,'/,- 

pfifr tu JujqfJoqii il'Jtnj ['[iuiu If^lult ij'pujh qui «/'..>> : 
ß"q_' 138/» 144/« puiJ-unLuifr £ bnLg Uffiiu/ifl. 

wu/u, /[„ jui^npq^ f./, /,„/,,/ u/piulf/.h «<„/,{,„(,,/ 
'""•» ^{^"l^l' •"•'£ UJriiufp^uij, nft ul^pnjpU qpnqu 

£ lunui^pu». lip Aujuup ifpu^Lu .:„,,, ,)ß-. Pq. 
192«"- «^LpVpu Ll UnLUJq ts L u,l t ujp») : Uu/^ q[h p£ 
U 'JL^ LU 'JL [unpuiqphp l^p qpnipu uniUMUg ,\,,,,,j, 

puiJ-iuuituiu : ß~q. 194u/ : <Z,^u,ijuipujf[ jmpni — 

Pbiuu»: ß~q. 197«, : <S.3u,qujqu s luu pul /{Uiuuig 

ubnpg Li. „iiuppl, /,,,, /.//,, ,,'/,,, b L h L u: U.tf l,u \uiui— 
nLui&f,, pu£tif£u iiujp\jphp„igph </"i£, uijutq^u 4nu 
"*/» 4Jrlß lipunup «Hjujtuiu ui,L uiju^,: "i^yf 
Pf 205"' ll"'J X «.'hppqnpp ui ^u, Ifk p ,„ p , S.UJU- 

q-hpd ituoqo^ fiLp ///,//),,!, ///, tu uij l ifjuuui uili hing 
Ulf fiu j/i .in mm // puip/i /i Sip ^it'jb '• 

3 • #Vjr • 205/" : «l-uiLp-p ipp|punipvuj|i 

U.n.ui&j, s/fiii^ . ߣ n/i^h^ ujpr^kojt £ u u, 4 ü' iiAi , 
uuin puitppm-P^Lli hi_ uwn /'""/ nuibiuü u ui4J' ui'li . 
bi_ /junl' nj^g jt untjiuliL\ 1:11/11 ml 111'lm il Ii a ////;/.— 
tfiuh [, ipnjfigh : Uprp 11111 4 il.-ii'h £ puAi 4 1111I ui 11 ,, ,,, jiiijui'itp s i/njiutjnt^pJlrujh /"''/,// 1„ /y inj ppnnnL— 
P^huAi . ripuj^u £n p n Lp7 p lü Iii_ tjpuinLp7pL_h 
'/"*"'//I/^ / J"'J'rrüL'U iii/njiiiijnLp7pi3j»; 

fr'l • 206/s : «bp/[pnpq ummh , Ip'^l £ 
t^njiugni-pJpL-i hu 11 /1 11/ / 1, 1. 1, p ppoj> ipuli um rputh b ut 1 
puuiL.11 put u phriLpfbutulf» : 

fr'i- 207«/: «bppup, t x ptittfpp. 2p'u< £ 
unjh I.L. tfp u£ £ u 'Jii at - "[iujpup R j> iiii'niup 
utjbjt up_p "itnjujt tiiupu , ku 11 pitfpup y» «J/«.^ , 

"r-e ,U JL^ : 

ß*'l - 207p : «2nppnpq. x q]p ungut 1I/1 pt/£ 
if njiuLjtiLpJbutti bi. phriLJctbiuu , bt. utjbjt uijun— 
•Bl l b"J tuu [' u i[ nj ut tj n uß b ui'li bu pitnLpJbuiii» : 

1^1 • 208p : ^puti-bpnpq 1 p7£ //iiipm, n.nj 
pLpui i guiu<pL.p n,p j,,i'li4iiiiii/iqn ifp pLtnuPpuu 
'l n l bt. 1,111/1 1 : 

ß*1 ' 209p : «Vippfi t[utuu puiJ^tuuituiu . 
Ibubliuiju np ii 'jim'liij imi' put<futubuii 11 nj lutiinq 

1 n JP9» : 

ß*1' 211p: «IJ.J11 [,ui ^ p u_ppu iiuinpn- 
tpnt-plbuiuifu : \juiju p7L ,, m u p „ u u 1 /,) j, 1 h p bn— 
£[iu • bi. hutfu ,/ imi/, ,/,,! 1 upp^pu bt. jbppu put— 
thuAtp»: dutu^ £ : l t\bplp l pq. 215«/- «^ 
P"L'T 'll'F-Pt wLfbuuiju nupbg uijiiii/fiup /, 111 ni, 

np uuipiqpp unu [/liip • npiqtuu , nL-UUtbf>U , 
ptfb^pii hilf,/ in //in/ , im /,,,,/ qipnq 111 l.i/ jiu pitnuL , 
uijuuitu" jnL-Uutb^, jpifb^, jbhp7uil i uij>y, H- 
upm ini/l,, „,,,/f (Pq. 215"/) «Qltq-4utupui^itiu 
tpnjutquilpiuu pit q4 mit p ut li^uiu , ,,/ ,11 111 111 4 w // iu'/i 
auijitiui.n p i/ 11 1 111 i/iu 1/ 11, ii bt- a utiiiuti 11 /1 uiutuiut— 
4nL.Lfp»: ILultf jusn-uil p7q. 214p- Ü_ujj % «U.ju- 
ftiuii utn. utju . \J ui Ipw L.n Lg p uinnpnqnLpJbuili 
f tl'C U : P L" ql^ut tj n L.J(} p lu lim l/uii/ 111 1,1 1, ,,ii, £ ,,,,,, 
qn p p qnj tu q n i_b7 b utit a*u//i?/>> bt_u buh : 

U.JU Qkuiuqpfiu i/£P Pq. fitu 1p. I^wu' 

i, ,, ,•/,,,,,,,, //"/,/, ,, , lunuj^fiuu f ,,/,,, i, iquiuiuq t,/'l, 

sbtasuMu.'hrnhß-nfr'b-fi . (Qnp P u.Gb P ) pq. s™-. 

«V '•'• p •" iqli ui uiLuiq gtuAujuuij Q/ojuj&Luiug : ß"q • 

117"' : <MuiLipuiu Sipui^plujlj , l ).npiruil^iuiniup . Pulu- 
Zn^t 14/26- <t>ku,pu[utp 1898» = 657. 

ai»ttHH3 

1765—1768 P>nh1>-B' 213: — in}\rnhß>r.hV 16-5 X 11: 

— ^rnhP-Mxv ii x 7= — sni,-P' 15 = — ß-tenp-p 1 

jiLpuifiuG^pup qpnLpbuiQ pbppf uliqpb.G \i\nuiii bQ 
Ü2U1GIUIPLP! : — ■Ubhia-' p-n^p- unfriLp : — ^UaiT' 
qnp^ Ijiujbujuiin' ifuifnup, quiQuiquiß u]ipnLß qiupqb- 
pnq: _ lTa ( M).1 > U.ß'l;U.3 «mii «111X114' ^nLÜp: _ AUVMllTirb-ß' ifuifnup ifGuigiu», ifpuijG umui ? pG bt. 
i|bp2pG pqpbpp, qjJuiuLnpiupuip bqbpfGbpp, ubvgiuö : 
— %W Goinpqpp, ijpLpiuu pGpbaGb^i fiuGp ifp 
f\bn.ft: _ RllPO-ll^P-P' quipifptuqpp' iqiupq bi. hjn- 
2 np qpbp: _ lud rUT-M 1 ^' qiupxfpuiq|ip : _ O-USllP^' 
Fq . 1—3. H6p, I43p_44p. 209p— 213: — d-UITU- III lruar- 8ni«ßu.»i AttebPfb atjn-u.s-Ni.8- zsp- u.- w-b % MUT 1765, 1766, 1768: — ^PhS*' l)n,f'|n„u, ßnil- 

hmlilil.u: — Sl;'l.l'- >l- 1|n,l,u: — 8|>r,lJ.SU.>m'MMIh- 

P-hhW |>>i ll«'" 1 - 143m. 208m: — Sb'l.bi|fll<- 

l'>'l'l»VH' lini|]i(i i||iiu) |(ibpu|i Ijnqifp)- < Mib(jun |i 
"l- 'l|n||n. 1N<>7»: 

lf 'iiiinl.uiuii {' 2,Ull_Ulfui&nj • nip l^uili : 

II,. /'>-»i '//<//> l) ■ l«qüuiinp.nu|i U.'i>'"/'"- 

{"".'/ "U : 

1 . ß-if . 4#« : «ß-mi/f} bpurtjbuyli l>qßui- 

in|lllll|l L 11/ ji ti 1/ ii • •/ n u fi fj.ljtnfinj>iiij ifpLuifp puui 
fu /iiiiniuiiflii p ptuiiuijtuin , jnpJiuif Ljuiu^p 
illiiujl.i ji ^iiiii/iJ' ji p tu it-iu t.n p n t-jJ u uiu Sfiiu— 
jbtuinub (imuppf.p i/pmj x U.n. Qii' /' i "" ji ui— 

i/jiull) : l> i/'limiii ju'ii , np £ \J,iiinnLUib un/i/l. tua , 
LIiLnl.ni njn U,iinmi_bnj 2,o p hl. u ji p L i] L m / Im— 
put H jm ii i ii ji yinjiuuitiufi»: 

'2- ß*'[ • 10"': «"bnpjlQ pn^i/pl Lplipnpif. 
um '7 /< ij A lj in ji ii/ ii ii Ln/jiul/niunuli Ulf fi luIi p inj 
/> im/ m ./>/i'l' ■ l'iiliniinjinu , np Ll (J^uuinLiuituiip- 
ii Liiii/ , '// in/ /i 1/ in /in/ ii ii ji biijfiufftiufnufi: 

()/i jiii uih in uih hu in muh ii i I, puj> PlP^ P^" *"Z 
ß" • (>51A l/iupi/nif: Ign/tuiq-ph/tu nu u^q^piiuiunpnL— 

pii.uuk/ip <,fu",„. ß. VAi) t' 651 i *l k rfa 

ffn. TS/- 

ß . ß*n . 70*" : «ty tu w if n t-jö 1 h l.u uppnju 

1-Jmritu|inu|i Uliliuiquiqiugi-njG. {Um- [csujg— 

inj) faiutinLifp ji f> ii i 'lim i/ BL p iiiim pliui qi_n a 
ij in ii i/ um//, in in i/ uiuiinü ni^j&piSli'b : 

4WV,„. ß-. 290, 6: 'Ltplf, ff„. Siu,. l/uij- 

■■ ff ,ti [<•( tfutuL ifl. >•• i j DinhiJiiuQGniit ijuipi^iutqhinl; fi 
um n f hViffuuZth 5>» : 

9-. fh, L . 84 p _101p: ««luiuiSuLpf-LU b L 
tl Ii iiißtt 1 U Ii i*lt hu ih *ttt uttuli uppnusunj tun Ut- 
ah inu^unfü hu s h //» h ü/j n fi'b j^nhumnuh , hnua— 

lih^njh lTiu|i|iiuifnL lTiuqinxuq|ifivugLnjri : Ui»i>— 

pn^h in ;i tu lu litilf 7» // // um n u Ii {] uinhtutf (/uju — 
11 mit hu tu 1/ hu nutn i tu h*b um q *_ n au £ n h U mu tu — 
1 11 fi ui Ii ui'h hi isjjutfhi. inn^if^y» : 

7' • ß*q^ • 101/2 116p: «tjhfipnq^hujlj hu jfi— 

*iiiuiiitlj 11111 11 1' hl- l.nltiin/hhtuu ui hL nh n IMJ inj u 
i^Opu ifhnnj Shuinu ljbpUI7U|l l^tutf p irouuiii 1 nj 
tuif^ifhifiuuuT diupnujujhinh hu uj nnbtuhuhn— 
lunuhu S'i'i'tt't" DUiituinh : (Jnupp hu hp^u/hUli 
^lujpu ifhp ißhpu^u ^p lununuiuhuiu itunnujq 
if im mit ; 

'//» **" IHit'builiin ^ <^siunun fin tj ,1 j ,1 ,j htäititin 

11 11 1 i< fi Lt. 'I I. <\ ji'h # s '" ttmi ll i'>h^' '^l'pit */*/'A*/ "/'/ , 

»*. il l, jix\uii ,, f, iiiijii ui Ij tu'l, I. jt ,i,'l, i 1 j, LuiffninJiLn — 
Uiugh */'/»/"/ »/'/' ^Ifutjujufififi Li ( hpl'*tn /'/'"/» I*l *l,kp— 
"{"/* VfU^f/' "fi * *h n L nl l_ "Cht 0^t"J uikuinü l^uni'— 
f tinltp x Quiu ( (*) utniujni ß h uAt ßu n u ui ui a uuj huon o'h 

iiiitij Hihihi 1 .> uj fi)ibiuj. . . iimlitujti ufi inhiiftu if'hni lf inj in in n ■ ■ ■ anfuiguA iiuitiALiu^ } tnt "f ■ ■ »*■ *""/" 

ißiinl'iiiju ^, In tu uii 111 ij im tl'lt'lifl.i ji */*M/S , jiujuJ-ujiI' 
li'uijn unnui uinLuii jt '//'/''/" /" /' ■* mtupLuii pu— 
h^U u'lnu f I. lf I* ij I. if fi 11 fi Jim •> / uj Ihu ui m tub uih'h fiu {1 
J out uill inj ij in'hu Uli PutjLi nun lf n % [1 • • * Li uij f n£ 
Li /, ij uinmiju , utj L ujurjl^u uuuu . • • (tu ß L nu nj p Lt. 
m uuih{ p iffinri Li B p *\ p iuu A Ulli u [1 u ui '/'/'"/'/ k *- 
uuL pLIt , * * l tU t '//' "! il'Llf'hLunj if n in 11 fn p jusulfii — 
ifji'i, [1 mm { IfinJ' fi *ff'*Lpfi: (J m jf ifijLpLIfh ufui— 
punifjn p uinnPfitf p% fil L p tf tM tuh 'f (""J u { t f" t & ^ C 
t/uifuf unifLinnt j-l I, m'li Li uni'Luuiju pujpfi y n p !S mj 
Li ifi /> •/. p'h 'hu ml. in 1 ,f ,1 finj ju*p nn ftui uAttt- <j ..m- 
pip tiflinju uf^utuu ninlfui, :. • . //y""/^« fr ifuiu— 

h 11 1 1<I l. m'li unintl ui 1/ tu n 1 mu in ji,} m 11 tu • • • ulfuuii 1) L If — 

J/A / im u Uli- an tFinof L t- qftt-ptu prt p puiufit- ntfut— 

• 11 1. ui h 11 111 11 in 11 1 uih mj ji'li ij fi u ij nn pu t\ uiuLu pr £ 

il li'h * u I. 11 ij I. 11 in 11 j n ui'h ui il u 1 if n tiftnJ uüuujt, a. p h £ 
■fl I. If'li ii 1 jJ ji 1 'li 11 ist- ifi-ui'lin ji •> I ui 11 uiuijl, if <\u , tfft fl 
uiui'li lf 111 fi ,ti if fi lf 11 u ui p ui'h ji'h ij 1,1 fi'l fi 1 p Uitt. 11 n 1 p p'h 
\,l,jiiil t u '/ iiuj L g hu , np I; p unptu tfopu £opu h q— 

p.uff. W l.lf'iiLtuit Li qrj|ipuü U ti i\mf nQ[i * {{d*nnni|nqfi 
hi qhifuiuiniii,p-|iLG : Ujf Li- (jbplinmiuuuifi ifiup- 
qiuptJigQ Ll ql)uiq\fnufi 0»uii.p-[i. . . : \Jiu tfh L - 
uhuin qiqiuuiiupuiq|iQ }unphni_pijG ht. qintpnLGuil|iuG 
wn\u\\\i{\ : frutpr] J'ujuLuig Lt ,fi) L If'iiui [I /n'iiii 3uijin— 
Gni_pbiuG 8ohiuGGni_ : ß*utpqiJ'u/uLtun Lt <^<}hp u 
hp pf u p ufujuint-u Spiuiobnu !{" tt ' ^ L 1"i/L p tn ~~ 

qnt-tfu , ah u 1 u m 1 nn_ujpni.phi.Uu jnt-UUtp^U upnm 

Unjuuil^u Lt. f ui fi h'li m if 1 f n'li ht jn I" tl IJ tu p 11 ü ui'h n 1 — 
prpi-Uu mpuiii hi- j 11 1 A 1) ml, u u p 11 if ij ■/ 11 1 uj fi ui ,f rij'/i 
pmhliif ; Ihptup h l. nhpau tu ui * ui ui if uih q :• • « typuhu 
hf} lt U t U •P <*hn uitfp ht_pnJ if p I. ui 11 ijtu u ui n 1 uih ui — 
mtui 11 u 1 fi p u Ii i> u Ii 1 utuiiL'hiiif'h fitu'hu uppnq 
-> ui 11 if h : T*uiuqh utuhuuiiU hphltnjp ti hu » uijpt^hu 
ii 11 il I. nk u £ h phnu tP h P hi. tu u fiu uJUnpl^u jui fß nnu 
ptp uu uih 1 nu t, uih tili lf n I/I/P^n. • • : II ui pnuui— 
if in in L ui j l, if /, / h *pphnnphu£ np J'hitu hn $ht-n • • • 

hl. p 'h 1) ll/fl l t N UI II lf L UI I L ff I, 1 II UI p lj UI 1 III tf , III II 1 111 

ßtus ui'h mj hi. jL m uj hnhi. h tu hu h n uj n u ii L <\ A tfujj— 
p ui pui ij u, j'jih S uj pu nuh np Li p tu p 1 n p •> mJnt-% p 
nhhhnhnhu (j\u ut n i_&~ nj :• • • (Jt. %n pnuhujq puui 

uppnq -> ui p if), qtuunup quiutnp&iuUu uptuqiunqui— 

lf UI lj , // Il II III II III fl lf III I UI tf UI lf Lt. II ui p !f III I III tf UJ lj ■ • • 

Uli l hl. if uj 111 in 111 fi uj tj*li -> 111 u in in in l> ui n m'lih tu h n 1 lf 

lf ui 111 in fi l, j h in I, ii Ii f ujtf huuiiU rf II ff UI lj fl ff L uiuh ■ 

tf ui ji 11 ui fi t, ui if quiuuin *_ uj fruit hu tquitnui puiqpli ht. 

ifAL 11)1 in ij p n 1 LI I, ,u'h tfu ht- qtutf huuiju hin /?*> p ntulttuli 
tf n fih tu n'h n 1 frl l. ujli tf'h huhqhqi.ni If 111 in tu fl t) n t'h u hi 
if fl I, fi fi'li Lffttf p-lUpqifuiGnLpbuilfp , nt-qqhujg qhoßu 
J hui 11 ui n u £/ li if'h ■ . . ff ui uittt p h f h »f£9 h hh qhqt.nj : 
< l/iitinm hpL utg quiif Luuitu ui£ nn tum h Uta mouu hl. 
IV " L n P I /' * '" '" l " i " upunqu Li huipqhtuq juiifh— 
uutju ui 1 n 1 fi 1 h t p tu ntuu > h t fi n if } jn pnt-if utt-ni-p 

hl. -. m'li if li uf l,'h tu'h i uuj 1J1 uiu If tu mm pL f • • • 111 nnjtf 

p in fi f. ifin fi ff in ufl\ 1, L puu m 1 n fi 111 if'h -» 111 11 mm ui I, f UIUS — 
,1 111 um it f, L m f ,, p ^utti t 13 L m ti' p lf p n\i ui t 11 p tt 1 fJ L uiii'/i 

11 pl. ii' n tl Li liultqml - • • fthiu pu ifiuuL utq quppng nmiti-Mi, anuau'i au.3- atn^pn- im-nv iriuM*- i» ^mj^^u , 658 u; kuipgG qi[ui]»uli hi aupnaju |*bfibmjif innuj» '//"»- 
uiiil n ptnlfuiu ««/*> il'tnuuiif pntfalnutt: Qnu£p !• i 
il'L ttuMiuuititUin t, If £ n I, </ /> " /* ' ifillfinjuipuiuti u tu p— 
tu li ii ti u tu ii b i lim tut 'Hfl, li u ti iu li tu if p L tu il ifititl L — 
uiuju u.np&'ii & p ty £ /'" li'hnuj' • • 4> iu /ii £<$ p [i put— 
,f m'liil in'li l t *l ß L ii m ii pji Lt. 4 ptutfiup^ p /i sutpui^tup 
ii' [tun ii ii in AI h itthu \j t in [t j» n u [ Li '/• /' " " // " /' " " /' • •»: 
ll.ti/iii li ii s tu ti ti li ii ii l L in Uli ti tp uj plt u t S ntf fi lilflti in— 
il'tiitl'p [tp Aoutfin Li il'uiAp : l t*Lp$p P *f • 1 1 (>/' : 

h- ß''[- 117 — 143/-: «Sbuinfi "bbjiubili 

iu u in ii i <) in n I, in I l.i S ni Miim l/mj p" iLBpknyui— 
lilili Ll. u ii nui Ji tut i ij ui pi/iuu/Linft ^uipuolip 
»/>/'"/ I- li I- ii I- in "/ tun ob iu hu l/iiu/n u fr pmpbpui— 

Ulli fJJlLU ll I. II !• II II III Ij Hill II Uli Ul p Ulli II L fj b IUI! /I 

^ [im ^lui/ui/ii/ [i 2,unrpuijiAifuj(i -£jib.uumu|i 

X l.uiii'li ifLpnj [J,u tn n L.it nj jhpl/fiuu : Ouiliu 
iiiiuon Auiuuuii iiiiViu/uii^ b I/Li/Ltj fu/ •»/<" f&iuUii— 

uiuuyy: ^Jil'.u. ß' . 48(i Pfi : 

#• 1« fr'L- 145«* 17<V : «Sbuiiiu 'bbjl- 

ubuh 2,uyng Ijuipii^nlilinuli ^nifbuui pmup 

'// I, ii fii ii in li ui'li li i tu ii in ij ii inouh 1/ b iiiui/ niAihij 
IntlJlilliiUj , ii I, • in in Ij in uj I, in in ij Ii uppnq T»Uip— 
l'b^ll 1 bl_ lTJlfui]b;|p bi. uiifbuuijlj bpl/uuijfiu 
i/onnußbuiuqu . nn p uiouLli LbLiiLupp T^ppu— 
mit n lr /> ur /- inhbnbnu ■» ujiTui hilf pbul /o nLpm— 
In ii lU7 b ui if p \, uj b if pb p li / % • ftu : [f w juop bpl/piu— 

111/1,1 b b b II L II Ulli ~,IUUI1 lllllllLU pbul I DlU~,lUUlllJlll — 

in I. in ii i IJ li i 'lt i/'lihiii/ S put Muibiunuiiut «» : 

fi'tl- \.}'.\j< h' u J ^.l 1 ilü in 11 1. tu j >ittiiil t n spfclUIUI— 
Itiuuili uiuuili im lim kr iiii li in ii ii ml . Qli Ul t iiil t m I. i 

um utjio ii iiiiiti ii uiiiiiu Iu ii ii s ii , ti ii ii i\ li ii ii i ii li r'"'/ • 
/«'« . KHi/ 1 • h'"i C^/ 1 o ui i' iu l" ly im tu ii ilh ui ii 1. in i 

.•um { ii lt li li li iu li li Uli li in ii ii iiti ^c/' ui I, il ui'li in il ti 

Li ijjJt.i nif ff L tu . iiil'u/lut l.filini ii . . » : ß*il • 178"' 
h in [i •/ in i ii [i ii i j'l Ji i li iiiiitiuiit -C ji/i * in Ulli in ti Im i utitinu 
iji in ii in i ui'li ii i U /. ui'li ij . Zlflfuf ß* ' 1*1!) /» • i) : 2. /*>/■ 1 79»/— 20S,. . «Slruinli 'bbjiutuli 

II p j'llll/ III ll li 11/ li ii Ij ii Uj ii ii h hlipo/l X li um li /'/'/"/ " — 
jijlll/l ^1111111/ lj 111 lll H 1/ ll Ij 11 11 ll piuli piu /l 1,1 ll lllll Ij Ulli 

mini/ ju im ili l.iu/ -, ii il I, /, uiljiii'li , lim ii I, tu / piuubi 

ii t/pl. /ii/iuljiuu . iltuuu Oribubuij tfbb-h 111 ii il ui'li . 

li lil ii i iii lj mit li s /'"'/ ^ iu p hup bi_ ji'li'h /ui ii t li fiui/ 

l.jili lili , im ui ul. t L /iL o /• /. lj in l.tl /» /. ji li . / 1. ii ,i ii ii ii 

iriuifiiL opli uu /uu IJ li . . . : // i/puiuL p I, lj li ij li — 
i/pp y •> tu /in in lin i/hp/ilt um im / nui in liy/ : Z^uifut' 
P". 12: 

*lt<plp K p,/ . 20!)«/ /,„,/ 

\jtt p titf ptuu/iu tuju n lt tu tut ji ( S £ p ifLpu^ult L p tu Iu tuj p li , 
XjpuTiiupiuppa um Iu ui in p tuli it li , /. pfui uiu & utu tiu Am ui 
j/iu/i. 

I Ul p II tU ll IllUlt Ulli /"/'»"/'»/', *"" ll' L IM IIIUI Ulli Ulli' Ul II lll 

tun iu alt • 

|J p ii " ij ^ii ii t ui li s L ii L ii L i li • lim f ß ii ti i ij L ti ii in/"/' ui ii li ■ 
b^ r "f/</' " P'l l' 4* r "/'/'''//' i "/"' y « /' ' h f" " u K ttiuiub tu iL • 

\\ ii n L i u ii ui li ii ii ii li ii tu tt Uli fi . in ti in ii i tuli ti i /<! I. tiili il lt » /// 
L p L t li : //• ft . um tu £ ; 

8bGU.SUMk l hrnhßhh„f-- ß: r 116«»: «'h,.!.,,,.,, 

I iu il li S I. tu ii li 1 | ( i.S , I ui il ii !. tu hli lj tu ii ui li li ti tu tili tu tu tu li 
uppttlU il ui li ii f tili [fifpullll ^, ui/ ii in ui l. in li t cihlllllli'p Ul- 

li' L tili il'ttiuliuiU U|lLThuiU If " * I' '/ I- I "I uiiijiuf I m'li li in ii *. Ul- 
li h s tuli ii n i ii L ui i (I ii il iu nl r * I; ii inj I, ui/ : 

ß"l* 148"*: «.fypLiftttt J*"^l* SLtuttu 176(> tnjbtf-? 

pl'p tutl'tiuj Jim Hl p /* • *iiipiuhtp **/'* { -. ii I. • ui iu li ui ii ) 

UfO ith i f* <l ui'h li ui ui m'li ii ii ii ui'li H ui ti u i' uii [fh^pUltll -y IUI ll lll— 

ufLuift [t liLnu in il'Ltfit iI'iuiiI ( iii'ij BoliuiüGl;u f f ,. *l. ,,t. ,,,/ 

ii PH h V tu fit iii ii ix p "ititf ii it A^> : 

r>f • !iÖ8* Ui : ^iA/'7 itif pl. ptt iu liiuu in iu ii u if iu ff tu iii iii— 
p 1» tu i l.iil. t lt IJui jiu friß u*P -I " h '"*'* u ah ii itiil' u nj (/»V« • /* 
s/f« /* / / ui'h il ii / ui •> n h'lt ui li l t p prtup'li ^uiinif ff* 1^ iu il lili 
if pLtfL fnj ß fiuni ii ///"/' '*y>> : Iffäi P'l ' -7"'* // ■ fru- 
ltu! uilin uli ll Ulli litt f II I II Ulli If Ji ll ll fltllf If fl ll li u i ll ^JI'J" 

[rliit iffJ li jnjJ '//»{"/ {»: 658. 

p * c m u r u x 

/HfchQ = 17(50 ^nh^P-f-' 262: — in;ftnhH>Kb' 16 X 11: — 

'MMIhR'l'l'*!.' 18 + !)■•", (ifmu ifji hpljuliLli 1 + 1 s: — 
SnT.f- 1 21 l(iuif 2.">: — P-bPP'f-' ^bß ß2uißuil 1 nLvu* : — 
'bbhl*' pni.qp. cfopuitnp : — MU.SIT' inui]uinuil| Ijiu- 
jlrujuiin, iufifiui2iul| l)bpu|ni[ Qnpnqnnuö : — ITU.'H].- 

'..up-ku?, «i|i.i,2,«Tni.' b u.4- im .a P : — 2,lrbS•ulr^rl.f■ , P t 

luajbttß Hl p-t buibL^Q pijpbp |iGLjm& Ij'bjibLiuQ: Un- 
moiniui- ipiuljmQf Qbpp ^l|iuQ : — S'H 1 ' ßoinpqpp. fiuQp 
ifp Abnft: _ lunPlW-bPf-' l|uipii'pp b L ,ib L p uiQiu- 

*,u[; _ 'viLsapip p>i- i5ui— isp: — <j.iunruu.v 

IIIIMI;l).'i,, ö(ll>8l).'i- IllTd-t = 1760: — S-Pl'2' SnilluuGüU: — SbW 
l|. 'I| ni |iu: — 8bP" SinjlnußGU MuipQbg|i : — Bt'oll.- 

SlJ.^^l). c ^Pn^P•^^*llf• , pn- 262m bt g|ip gmü: — Sl;'U;- 

MnhP > hh^*P' «^fibgiuL p l). «I| ni | lu juHfpG 1897»: 

W iu in b uAi ii l l p- d 2\vj.ll\uf\ : 

lß\ • l"'!/ • \iu : <&tfiur/iuiu il iii ji ij ui l/uiijil ii i — 
IJ I, ui'h i Ulli ij uiil ii ij l.i ij u/ ul/ i/ ii i IJ I. lu'h'li pn lll p 

il iii ji'ilh ii ii'h : II tu ti i ij li i i\ in /i in in ii l. ii u ii t ii - l.i 
im / in lil. im/ I, l ll,.i iiiii i miS s p li * mm 1/ iii i/ bu L p— 

10 iic ITU8P nill«?UJ.i| :i).Bl;('l/i, UIjIMWPILK- ASP- tt- «H'Pf- *: ii mil. ni ml Li aJ-noUuijbuA Juipuibuiuiij ;{'" — 
'im/inj Li ZI, /l'""!/i "!/ !•' I>'l' l""jl'!l' ".'/ jul ni— 

'hm/ iii.'liui U lnli'li il'ui/iif ni'li» i 

fl-ij- '2.UI ■ '//•/')' !/'•!/' <'//■/ /''''| /'''.'/"'//' fl'l'" - 

mii'lil. mj p inj" liifiniii.il ni'lil/'lii/ fi /i /l./inip. I. . 

^mhüiu/p iinll,h, mil'l,'li pinn- Umhin im Uli ■•/'- 
iiuhij/.h /.< /> 7 l.i/l. pmhph , "/' "; i.i'iiil'l.i/iiij- 
itP ll''''l'4' '■' titf i/jh-uiih, //.,,,/ •//';/•" l l'"l'- 
libqli- /■</ /',•/'' " • itoliiufidl, ml /./ i"if l';l".l*'"'l 

l /' .'/ /' i' /' H' " """ * "J * : 

/* • l'^n • '.\iu •■ «'/„"/"J/ uinLiib il'mij U.ij uiil'iiij , 
/«/^ ii n in il' J uiii' in iimLifb if'lim \J,iiinm mb ■■ : 'Inf— 
if mil' Hu ui ui mb ,/IJ.i/uiil' uinLi/bLij , iiiiipmu l.{i 
l.i h uliil.fi in iiLnLb'li Ami mump L, p?> ' 

1/ tu/in tili ti' tu ii n ii t h itihntiuRil. pullt ii in I. 1/ il i) tuh 
tif tu mit' in fit ju hft 7 V'//"fy 'I ' "/' ' H'l ' 4'"* <(.tj m n'li 
nuihi/irifuih i//(itnjh l.i /hi/i//ih: ß~ ■ up ■ «'/ muh 

u ml. tth ti' inh miilliih^: (*°'l • (>/' • «7* in uh u in I. if il ll Ulli 
iiiljinh:'. /ihyy : l>'i/- 7/' • «</"»">< u ml. i/hif mh pfl fth» : 
fri/ • 1!!'"- '/''/'*'• «^''/'^ (liuilfiu ii i/jiipu: \\i/m'li- 

hl,u fi;l,tf h-i ifiuj, /'<"'""/ //'.'//'•/' H.UIIUII ilnj '■ 

frl°i/ • 1 *{#' 14/'* l/inj il' h l/h tu tj mh 1/ il' ii { A il' il' m • ("(ii 

244- § 1): 

9> . /""ii • 1 S/» : <f. l ljnu'li hb'li il'iuiii/'i/ •>mjL — 
•iji'li , "/» £ uiÜ'uul iiilunjli : ll,ii ij ui Ii i/ in ji jiu'li 
,,/,,,,/J /,...»: 

1 \)lll • ■ H itt'liii i'li [f,u in n Lb nj II ß inb b '• I 

ii il u iiil' ulb Ii Ii rt'liJ' /"' '7 "' P b Ulli uisLiimp '/"Ii 
ii 'u~.il' ui'lil. ii li'li l',l in ii imii ii lii j.'/i Ll Ji b i Ii ti n ip inj j>li 
Li- nd > lim ii uiii iluiiiiiiiiiiil.iui.il : 

^nii ff 7 [J fi 1/ /i il'/i i/fimj l/mj x «• • •4iupGhg|ui 

;>() llUlUUl^U i'^h'Xu li 111 il ' I. ti mj tiumliliu Li *. m 1 tu pL 1 
ti*. tu il mit tuuult lim timititi tnuL ui 1 11 u in li m\ 11I. tu ttu tl'L — 
fi 11 1 il' iliitan 11 • m </;/ Il Itmulin Ii il 'in u tu tu ti Ii 11 m 11 . . • : 
/»«7 i''l< ">>i /< j.'h tl'I.V ffif' 11)"': tynu* «'tt 111 nullit tut hu 
htniimj «V in 11 mj Ii 111t U,ii in 11 1 t\ iij 1 uiii Ii il in 11 m l.i .ui.— 
), mil' l.i/ U.UU1JU1 llblJllUUinUigjlU t/mJ'li/uu i/'hin j, /in'li 
-. in 1 m j.!. I 11 -. in il in 11 .1 in n'li hl. /im/in { n tu 11 1' in n) 

f in 1 inh l. j p II III l/llll nh mj 1/ ll' I. n 11 1 ti' tluiü/i h \m ml, l.i 
fillUllll/ li il in 11 m inj 11 Ii 11 111 11 ., . . . : 

• > • f"*'/ • '2'2**i : « l i^Mi«if ilAitliub^nj Ll fOfb— 
huibn'^U uisiutj'lt. Il.uuiijliiii 1 L, J'Lblt IP ]u |l p- Ulli 
Jd ^ mil l.'li in j'li pth n'llj? t "/' 111 1111 if l/uitl l.'li ui/ b ui- 
ii ui//. f.- ■ U.pr[ /[uiJ' Li/Ll [i'hh UjuJlpUlJlUlJ np 
p^bifn 1/111-1111/ L^uiuifnLKTLiÄr hui 11 üiuu um . . .» : 

^•m/i.\l,iii/ il'iii/iij l/mj/ih il' 111 /ilfh iiiju inj /hl 1111 1 
iu*lu/ utilül. /1111h itmhi/h il'tith il'iuuhu huuij. h'/i/imi: 
^il'il'm. 111 11 n'li i/ il'l.fl lfm 11 /1 ß" . "| ~ . /^ : uulkl f(h . 294 : 

If.J" M.""""i ">b n'li ill.u^u //ui/' 

A*"7 • !!!(>"■ (nHii/mj mj hif/im/ip j 11 /iji'ii ml/u 

(llpUin 11/ tu 1/11111111/1 in'li ( /1 l.i 11 film /mn l.i ^111— 

'll" h "i I"" '.I '" \ f mjii-inili 11 in 111 1/ 111 j,l Inh inh h 1 l.i 11/iJ' J"'I'"I'-I J /' nil'iu'lil, j/i fhuif ftp i/t/aoi/ii 

uu/iuij l.i /1 'hm/ //ih/ij, ll,uiiiiu h nj : U.J/ i/jh — 
in fi i/nm/u iI'I.i/hiiiji//i*/ih (liiij ^.mhhl, u , 11/1 I, III.111— 
/iiiii/i 11/11//1 hl fnl' npijjipil 1\l. 111 jinn hl llUi/nn m 
■^■tiij/i ill.i/iiiju /','^y /'' 1 n 'f /'."'"".]/ //'.'//'•/' •iiiimffi 
l/.umiti a tu , mil I, h% : 

4 . ß'u ■ —'.hi : <^ x \iiiu'li liiuuil 11 1 l<f L inh 1) 111/1— 
if uj'h ilLb/i'li 'l'jlllfjlljlll 'ijjll UUUjIUU A uiii ui- 
ii inu Liiii n 111 11 in uij 111 ui /• in fi ■ mj u iffiLuij flu l//i — 

11 min ^ , /' ;"/'/"/ '/ "J"'!jl'"'/ '""/' 'I '" [' l' 1 ' 1 '//1 
•nno u/ in 111 Hui 11 n L'li I. 1/ I, / 11 1 jil I. m'li'li iml l.'li mj h 
uiii L1111 , •> 111 11 1. 1 tiif • • •» : 

'itilll.i Ann iimh t/ir 111 tlhh /im il'uuijih l.i fr 1/ • 

'.i'2/i ■ l/uij I' 1 'I H I' il I' i/f'iiij •/ /im mil hi l/u/ijiit mn 
t, , ni /1 Ij' 11 11 11 1 li Itl I, utjumhn 11/ tu 1/ tttu il' n l/mj hl 
«•>«« jJ .11 il in ilh *h tfflht/li. ji) mil mihi 111 ji ji m 1/ 11 1 

BlulllippQ tnniilh -. / y [ni '111 fi m'/i ji'li il'L.$h I, } II /1 nj I. 111 j> 
jlihl.iujhl, mh s ^jifitl'ui/imhfih tl'L,9h V*»« /'i^J* 
t/t/biinu hl h'hul^f IP3P£ iku mn I & nj~fr '. 

r> • ß*il • 33"/ : «V^ "/«#// j<f L, 111 Lun itiin nni — 
IJju'li iflnifli in .1 inj 11 t.'li L ß ^ u ylfiujifLii in in 11 
* tu in oifuL. . La Uli ]l]l Ulli ijjiupil i/n,/ii\l. 1//1 inifiu- 
jngh nuiju» : 

() • ß*lf . i'2f •. «tylllWlftlLpflLÜ Uli UIJ, Pfl— 

/iL iii/i/ ji'h : 

ß-i/- 4M/'- l/iuf «l,'i j/i; 1 -"!/ ^unuipiugp Uu- 

UlIUUlÖlU]UinV]l j^/i^au hi ((l]lnp uuunlu 9P U.UU1J1 
hiiinuijii ; 'j'/iLi/uii 'l^umuppuij p fii/ph (bAV,\;ph. 
U-Jl jfotf q-ui/uuij)i/pr" Jorfoiil/Lgr UpqpnLif- 
g|i hhfp 1 ^ "Ibuipnup npijp bn 3m|liuiQQl;uu p^kf 

ht nnip /h 'I h 4* P U,uuintitnj^ npnnu h^ 'ty L m 11 11 11 

hl ^ünnU» : frl]. \\m, il m .. n l 'll li tfpUll £ hlOUPp '. 

fir 1/ . 4(>"' • ^7 muh amjltp t/htt^: 

7 • ß*!/ • 49"/ : ^'"// bn •/ uiii'ii H}n ui'iil/ ji 

,1 111 1 I, 11 11 1 ; 

S . ß*n . ;")S/» : «/////«/#// n n nnnAib liuiif /""« 
np luifJ'j'^ if'-'/'» '■ 

9* ß*i L • 73/i : « l l^uiuh -IpLiuliiffili , np fi 
J>nLU *b //i'li/i ■ IJ." fuuitbiuj.il Q. Liuil' IJ • T^pitlif 
b-Lb-t, b -liniiulAi Ll b JLpiuu Vnup Ipff^ : 

10* ß*n • 109p: «^uiuh u LuiLhuiinj i/o p u i/'li 
h ' inujpLmii' 11.111111/ "- P£ otlli un l"!_ti 
nifii l_ , np b tfLinlil^i l/ni ilLpuiuj Ll plmi — 
pi.m'li oif n im £»: 

A^*7 • 113"' /' • in in /> in in hh . in 11 111 v 1 li'li I, $ nh 

'lv'"J k u 'S «tty« Lpi/iiiif m [1 Jim, j 11 1 ITpfuijtipu, 

n p ii/iulj in u'h t/phil' itn/im/ uuf^h'fri t*uh ßn . 120"' 
i/pnima- ^' «///»</i// iffih'l.i nijilh jJninpT <{ opfi— 
hm// h 111 / //#/*» : 

11- ß"i/ . 129"/: «lUpium bu u^uiu qpunL— 
PJilu uiniiif? tuui~\Linj in 11 1111/1. in 1 tfbbbu fym— 
i/pmlinup Ll hiuif iiipminmj ; SLuiiid nmnnnfnL— 

PpLllll 111/ III III 1/ III /l /UHU ll' III flltll ni Ll filU/l/l 11 11 111 

Antinj'ii» : niJ^lVb, 8nh8UM AU3- ätn-^PS- ITStPV UMuM*- h^MiViiU., 659 147 12- frf 136/i i 4^- l L"'» u 'l L r'"J F k ~ 

■i n i U I. m'h'li np nil' Mundil Li aiFiuniuuu uppp : 
Ihn un utniu , Ltpt, int/^/j Ll ,pu£ Ll J'Li/pmf 

Juni n'lil y ...>>: 

13' ß*il' 160«' : «*£""'" Ll iuju np uiiuiu/p 
£ : \,*tuult luju L. np ßL pifii Ll uttujinLpJ pLÜ 
miluLuiuj • • •» : 

\\. ß* f j . 1£6'" : «rftrlLpu Aunfiupu ^ iuju , 
i/iiilL piiLU luirniiiii £ . l l^uiuu q in lL p n ihr , ijlulIt~ 
pnL-j>u L ptfiugifp : IkpTiuniuiipiuj , np iiiup Ifiutf 
in p li inj L Hin »/«*:>> : 

•£A/.P/i ffr/. ISN/» 4";/' «tty glui-ftu gun.iii 

np ,//,/.,//. i(l,niuuiujtfuiir tfri^pu U,pqpni_ ifgp 
hb/fpif ßohuiQQ^u, f>/> pikf ki- ""' -P b~l)""L //''"" 
'>i/'j> I' II" mm fr nj . ittitt^i%: 

15 • ß*i/' 189™' «^tuuu ftfmhiuD LipL/nj- 
Ihn iifuiniip ö* . qptuif liiuif titjj in i I. j ji Li L t/i £ 
fi • 4opt • Ppnifl» : 

Iß. ß*t] . 206"': «8'uniufu quini >i^>l>- 
tl'uipuiuliu il in ii ii ii f Lmnif nLKr L tuh l#» : 

17 • ß*'l • 208"» : «3«"/'"f u qiuuQ ij in, in 
in/ ii <Z£opifiupiulipu$> : 

18« ß*"' 211 p : «Suiijiufii tuji uiuui np 
j'nnj>^u in ii il I, n in h «ji/h» : 

19- ß*i/- 217'": « l fjuuu uiuiprt inj ji Ll 
"l'"l'l ""'' l'" 1 ' "F •g UJ ^h l»(iü|iü|i S^tnjif |i(i Ll fifuip— 

opuiu t; (J,u in n l tu it n tl ihn pOp o . tun fp • typuiif 

Ji in iji in l<l Ii ml </» • il li uiil ii nullit) in ii/i , (p • n ii im! 
)iouftp7 ^lu^ghp» : 

20 • ß*q^ • 260/* : «ILju p7mp l ppii[u ^iniiiuii 
iiiLlinu In lllll Um p nn f) <// -» il' mm luniuipu «J » : 21 • frif 262/t : «^ujlSp 3no4pu p,up^piu%» 
( ii ii ii i imS i n lu tu Inj J>h*i n I 1U, J ) : 

^unftitn otn if ii * ij nn li iiiii ii ii i i. ij tu t 262 /<} if f'f l> inj 
inj ii >XI, ii mij li ji t*<r "lim nitili n : pijuimtin uiunn&uin% ^ 
murin Itittmuui n mit /*//" / //'i "'/'/ *, m*it\*li tttMiltp 

'/ '/""/ "' V'" "'^ S fanuni/ii ^ tj in n ii'hl. /> An ifhuiu 

jif I. [t fi * jv n fcr O ii it i ll tu n ll U ' i/i si /•' ii i tiiö~ t . h L. u n — 
/»/» Uli m n flu ji li jf *llht hl I. ti ji ji tu ii ii i L jt J m 9 n P*T t**il • 

'/ in ji I. i ii ji ii ii u nihil mli m ja ni lt n un liutnilLu (ß^uttin/i 
ti U^if h nuiaJiui ff A ij ii j<?> j'i, ji ji : ß*ty* ti2/ T 'J /"" "'^ 

Llt utuniuuhpu utiu /'"/"/' p£ p \iitih p nt~U npnuaut^ 
'ii h i jif !. ji ui il um uih- AJi : \\t nnuiupni &ht*Up *uiut 

pibn& £ • ii h in un j ii ii i O p ilt im tu h p uppt^y hppauu 
tau £ u p ui ii h J*' 1 '/ UK '" " P h"U 1 h p phuu *linju p u U 
hplini h pbj> h ( m : 

Sl'ÖHSll'iU.Wnhß-r'hn-fi* p q - 262«" «tty» 

fiu in in u an li il tu in hu lt u um u in n i uih in innu if L huiu puittliu 
Li 'I in ji'lil, ij ji { tun in up VuViii iiio^ £ ) l'ijl. t^Suii il tu p J l, inj j 
**pi utuifpu{ *f)mptJ-mh tunuk^ o } tum j' n n n p tl li u n p S mu— 
'll'"fl'^ Lt jOpfihiub £j» Li u i u mu fi f> A»^o qtfLnumiiFmb- 

'l U tl" '/'"•#/* '"",9 5 /* tJtttpiill j' m ji Im j tXL p f li • A tj I, in j)i 

ijiutifjtuj ■> */ .(•('" , *ttim U tu i ii i_ ti nihil h'"f U *J U 'I /'/'/'" t 
£tr$ np Ifuipl^g u ml. if?) n ij ij n f>b / y. nitili, ifhn^piuua Ztfnt-Ui 
LP"p£ np " > liujpomuiuutD iitjuif an pfr hu ^ n p ilt 

ii Y I, tj ui/ ij ji f t f. a &Orj^ 2^2.t" '"^Ltt tunil.h jtu lh u h& ni inl tu — 
ujtu y lt '£ -. inj fi ilhifuf Li. tutil^j, uihui ful tun fiu - nJ np 
^ tu uif ji n/ fi y L L. a.n pfrtu&L £ npn.nt/^u ty L ui p n u Li. tynnnu f 
\tujtlui.iif tutl'tiin 'h'h^l, tfl. tu f fiu Ab p l iL. tfhp ll ij utf l, iuj'Ii jt u 
ttjui ji fif, u ' £ uiil £ lt : /,*/ uif u s L jiifmpuL pu «CA?/ ^ // L t. "(II 
iuf.tfl t i/iuiitf , tiiiin $ uiibmj^ h p uiti / )/ utf f . . unpn— 

u pL ap ni^ • tu in tfm ji npL n p ($u9nt m&} umtbmpu £ p , uLn 

il mil' tu lim If £p L i_ flt£ (rir^Q/'i' [t u k 1V*U*B UJt i t^ ui'htf — 

tl' m u Lt- ui ij ii tf n ( nd n p u n p&-utb-£ tu ui p in tu Luju ff 1 "/ 1 y 
ii p titl Ltt *// lt otntnmltl) (fciimni «t nj joltr Liltuii n m o lt »///— 
tu utf 1/ ji j> > : ff In tt ilt * m in m li m n p in fj*hl uuL p ii x •> il'it'm • 

•l'-i'p.- 659. 

"ü li P b M 

tri? — trQ q mp P-nM^f-" 333: — irbtT-nhP-bM,' 15 X 10-5: 
— T-PnMa-bKi/ 11-5 X 7: — SW IS: _ P-bPI*-^ 

G2ui(iuilini_uifr 23, pLpiuf uifi^JiLpp 12 l|iuif 14 lf- IN 
p-iiLqp : — TILSIT' Ijiupbujuiin, qopiui_np, IjnQuiqp 
fibqfiuuiuö, q"puijp uipjyuipbuij quipqbpp huiGmuid". 
Gmbi huiGmuiö bG ipiuljiuGf Gbpp : — "bMi^' F nLI lP 
pbjnpuiq, qopuiLnp: _ lTU. CL U1,U.P > bU3 «T1U.A WQXVM ' 
pq. 1_2 hu 332—33 mb'u q-uipp: _ 2 l U.VM^^|^l J •P , 
jni_p uibuiuj)- bt qni_Guiinui& : — fbP' pGiuqppG' pnjnp- 
qpp, UJUlhlq^uGulqGbpnl-G , bpljuipiuqpp : — SUP'VU- 
C H , P "P 1 * pq- 4ui pn^Guiqpp bu dqGuiqpp juijnq, ljuiG 
qbn. mpppGbp' vquipq : — hl fl P ll.l-'h P *P * iibiuiqpp: — '>•l].s^).f > ^^ , pq- 3iu: — d-^J.lr^).^l].l^ , «h— && n™?- — 
«M'ha. <7U.i4na. bh biiairni. sbi,b, stP' mG^m- 

Gop: _ 3hoU.SaW^PnhP>bM.-P' jndip: _ Sbn,b- 

l'^^<-P , ^^ l 'b , B , 3iu- «3]^2 vulrluJ ll ifuiuibGuiquipmGpG ITpui— 
puiGnxpbuuG ifbpnj «i,pbGGuii p li- fll- IflO") £• -P(b- 
pn^pt) Bnq'GluiGuiG)»: 

ITtuuiLiuuu l;* bUlplJlJ , U.r/0 pr* ui n p p g T*p • 

l,ui ii L lim ni ni : 

ß'n . 4«" I /""/'""//'/'/' IfP uiiuLup) • lüXuiju 
-> »»' ,, </» ui'liiu ij ~, I, u ii i 1,1 1, ui'li mjpiiif upuipq u, ij, ti- 
li mli ji J'Lti il I, ji ji'lih in ( j ) I. il ml.iiinfij i/ in tj in — 

10* I IS ITUL8P MIIhHIJ.'! :iHU;l'l/i, ftbfMJ.'M'H.Ö - ASP- M- € M'P* * : 'hl. Hin Li ll' lll lllll I ijl, lll j Jl Am fl JJ llllfb III JJ Llll'll 

m'iiXIi'ii hui sii [iii'm'li ifii/iiim 1/ Sauabpng um um— •hl., in I ii in in ii ii tffi $tuuuh // . ui,f..jlj,l t 'l, ,1' ji'hsl.i 2,ft' ■ uinufJ— 
i'j'f' 4 /"' '" h " ' ttruiis /< «« / // " ■> in /ftiitj In ii inj n i jt' '• '"'"/ 

a ml in />/'/' ijim /ml itih m'h Ii I. ii Hl ii ii i tfiu'lif. i nj// , S il ll tu • 

miif . tff//i/.,ii{,/ f , 1844 . Kf 11-464 ffr * **q°P&- 

uhnWh in j ji * in in mlf in fim'tifi lj ji tuuihupux i^itiitn* 

II./H U L ll Hin Jl llll , Jl'll Slltl^ll 'll lllll III Hl L IJ llll 

JJI.jiJi Iiii illimj , I. i inj JtJ'L ihIi if Ii [i y» Jili iI'l£ 

sui'h[i ;i|nuunuil|uiq[iiu ]>}u (i s //,<,//«>/// mju 

lll'lljl ll' llllj UllJlllJJ L Uli III Hit III III II III llll l, II , lllll — 

fl.i'li in I. llll, lli njiii'hj, ll u uL jiljmj lll ij li/.ll 

(1,1 I. UHU II IUU ll ll' II •» L III L I Im III I Ij III jl 1. I 1 1 fl jfl^lll— 

III Hill Ulli /IUI IJ lll "ll'll Im II II , Uli IUI Uli ll III ll If III II Ulff £ 

C • >/• UJiI'hI..„u itiij;,,. ^nihifin \)Jh. L908, 

*,$ (y'2 63 1 Hill 'J I. 11 llllj Jl Jlli Im I Hl Hl ~, Hl Hill lll Ij — 

'hl. ii iii il' iiiii ll'll buiu ml. if I, If ii i JJ Ji i 'h'h I. ji i : l^if * 

\ lll y '—[' ' « < /''"'"7» Ulli ll'll III II II I II ll (ß II IUI tlllllL— 

JJ I. nihil «./////; Li llfiifl iij Im L ^IltJ Llljll ilfifiii 

I Ul L lllllli Ulli U flll I lllll ll'll ll II Ulll'l^ll; ',\lllllji -IUI— 

ij iii ji I, fi ii ji ij ji j,m ii iii Uli I. ji ii ji ij h I. lih Ii ji n ji ij Ii ( {J,u— 

Himb'llj) il'l.f.llj ImL (S Im Ul ll'll ', ) jl II 1 1 1 II jl T» II ll ll- 
lll II ll Jl ) •! iii I ii iii Ii iii lih , jiijiniil lllllli il iiiiI ul ll' fi 

IJ ll I \ II V Ulli IUI 11 I IJ Im Hl II I lll ji I. j,i lll If Hill Ul lll lllll 

if iii fi Ii u o l^r ij fi Ii if iii i iiiii fi fi Li- o{ fi Ii ii iii ii ii ) ui — 
lllll U.i !• m iii ii m'h Ii ii Ii ii iii i iii ii Ji ii U h — dhp If iii iii If ii U.i I. iii iii ji m'h Ji ii Ji nun 

9 Hin I. iii iii V jtu{ II lll 11 1 lll b ) in ii i u/S ,1' iii S n* Hill iiiiiii in im II i ii S in j , aLi i-f, I"""- 
Jiifn^ hm in um Ji •§Uinui{ Hfl. ) m I fj if ■ 332"' 333/*) 

'lim tu um lim A tu'h mj Ji ■ • • -» uiiiil' tu Um L I J m I. 1J1 ni- 
hil u Ji ll jl jilllljlll'h Ll ll 'lll u II III I tjl UIJ ) L /jfltllLnlllLH — 

ti Ji , ii iifui nun nnji unp.ni Ii fuiupu , iip ^ Ji 0* //— 
tjm ii ijui'h ii'h , il' I. itii Jt uuiAii in uu iinl fin ij Ji'h , 
//// IihsJi ^hh tili' If i iiii , "/'"/ il uihif m ij I. Ul I ~,n — 
uLlJlli juil ij Am'huil Ii inj utl' illhifjllui il' m ii- 

ii m lim Ji u Li Ulli L^l Hl lllll Uli ll Jl llHI Ij Jl U , Uli llltsjl 
I- fi Ii n ii fi Ji II n i fi if m'lil. ij l iij .. iii ji in iii ji lll ij Jih '/P^J't 
Lisi illiLl I [J ' if • '2'") ii'lni m'li Ji ifi/L'li IjuilJi um— 
Ij in i in If I. in if Li im nif m ti l'^'ff'fj l' L n"H [' U /'"J~ 
!S um ii i JJ Ja 'h iijij'iij I. Ijl, iji. ij i ii j Ll. Ji i ji 'in in in Ij 
Ami tun Ll JJ ii ij ii i JJ I. Ulli jiu'h ij iii'lim ij Ji'h jil, Ulli 
Ll S'iihii ij uitj Jn jiiiij : (} u (ß mb iii tu Im ii u-nLuiuwu 
iiijiij Jui LLLijH tiLiij) ( ß if • 332/» ) • • • nn ifjiuiju 
I. il Ij ji iii l lim l ii ji , '"// iImuiJi'Ii ihii -> ui hllij , 

ii'li I. inj Ll il in jui Ii in i n in ji ii i JJ I, nn) ji Ll ii lu- 
iI uiil ji Ji ItJ'Jili ij nihil , nn h 'tu hm Ijl, tu j u £ in um , 
n in in ij inj ( Jan • \p) n in i I, in in ji itih i: ijiii/ii Ji l/i — 
• m in in Ij L >miLni ul ii f Ll iii ii •, iii i ui iii ' I, in t | 

iijni fitj 1. 1 uitj Ji T^njiumnub ji'hu n i'li I, f u i JJ I, m'h . 
il Ji n \ Jl fiu i I, j in u ui iii ij ii i JJ 1,'lt / ( , uij i Ji IjuijiI.— 
Ltin in ii ij I. m'li i/ , '/"/» n } r } bin fitia ( (J,u — 

mnLUJO } t) in Juli ij Ji Ji ml Ji'h ijimijim Duiumi n Ll 
imJ m ji ii i ( A?»j • 333/» • ) JJ /• mil' ji il I, b nn : ILp'l 
m n m ♦ L ü a n mil I, h I, ii I, n/h ( ifjip Jiuinnu ) muh p 

Lijpuij pu , "PM püß LriütiLa bL j ii i ti tu i u ji Ji ii Ji 

Uli Hill I bL lllllli if m ij lll lll lll fi lll ll'll 11 1 jl lpybliypr;f> 

(Zuiuijhu HifHopbmj, 1908, kl 62—63): 
8höiLsaw. ( hrnfrß-hfrL, ^n^j, , & U If U <* h P £ 660. 

*rhUsnijbU4UTj, suurn la'nNO.fa-P' 381: — 1TMMM>MiY 15-5 X 9-5: — 

«i-nnMM^v 12-5X7: — sna.* 1 20 : — p-l-pp-f ^q 

Q?uiüiul{iiiiiifr : — 'Ubhr*' pni.qp-, inqbi|: — IU19.1T' Ijui- 
^bujuim uiiu}iiiniul| , Ijuiqifp ifiujufütQ puidlinnu^, ljui2p(i 
t> tuljö Ijin uift , l|inpmnuu&, bu i[iiul|iuQf Qbpp hmünmiö : 

— inj.«Ml«UU*bU.8 "llUilU'blur jiuG1, : _ ;u.'b , Ml- 

iril."b'P-* ]>bppbp iil pnvqpbp f uijf uijniiuft . GiubL mq- 
inmnuiö, u|mpiuu[ pi|pbpri inqbq qöbjim[ bL qpbpni} 
llbqinnuuuA : — •M'! 1 ' ^'l 1111 !! 1 ! 1 luCgifiufi q^p : — 

aariiw-hP^* in^-. — lunn^M'-P' iqmpq: _ iu(i- 

PUli-P' im.ap: — lihUU.IunPU.l.f- % pq- 3ui juiui uiQ- 
fimiiulp — UlMlin-imRliPI-f^ jnvßp: _ Wpf 
j, u a|i: — T-USUP4' PH- lui-2iu bL lßliu-lfiöp, n- 
pnGf uml|ui)G mqbq qpnnuJyf übpui} bL qp^iuipnpAbpni| 
.bgnLiuö: — d"U.lTU."üU. 1 ll* <i-L\ q.uip : — T-Pl'2f-' 1»pp_ 
q»I>: — Sbilp" l.bhuuiiniuß: — Stf liiunußuiljiuGui- 
puip qphp: — ai'oUSlJ.WPnhP-l'h'bf-' pn- -Jll p: — Sl; r l,bMn^^f•^^'b•B' pq- 2iu «XnLppb; ifminbGiuqiu- 
piuQliß ITpiupvuGnipbiuG ITJuppuipbtuG 2,- •Hbin- lTn4~ 
upubuiGg 25/7, 1901»: 

WuiinLmhu l x d»iuifiuq|ijif , ^pliuinnPiLTUi- 
Ijiufi Ll hnqbLiiji inuiqbji : 

ii- j-Hiru.'hi'r'fl- /»•»/. 3«*: «stp bpt 

u^nkrni_bu hu piulituu , phntuu nJ* h ntihua^ 
riopA*uni_pfti_\uu :» . . . ß*t^ . 3/* • «S k p , qfi* pui- 

U H*Jf h »f utuh n n ju tu u.i in (i kWi • fön ffh n il fi 

• f in il ml, ,u Ij ji'li /i mit iJ i[ii f uiJ-uti i mb hh bi- %n nn— 
if n i jil L tiih in ml/h jii iiiii u in * ijt n f JlI tf tu ti n i mh L L. u/JU — 
uf£v «i rt<* fr du L n gri_ ti tu u il n u*li L n Lml.i —— tuntu^nt-— 
j*l l. in il f jt n ,u ii u i if£ 1? tl Ui mlS : Ihju jti iiiii u iii *tjtnfr'nt-— 
LlLmu tjfimf ii in uii L ml li /ii ml ii n fön* i 1 *■> unt- nibbln, , 8(lh8U,'i AU3- äbn^PS- ITST-PV IThjM* • b^Mrt/bU., 661 14«) ntuj 1/ p t/'init^ ilbpVpil u tun pitL pl.it tu i/o P Jtit L p ll l. At 
/, /ii/l /"" ituiu ll'p, iipniiij il'%fii I, iiuihi <iltqf^ /*• /' 
tuiitnn &nt]iiiu , lut/iipt tlnij/i U.U in n t &■ nj7> Lpt/p 
ß*ij • 14'"' . tu p n iii ui litt i p ji litii £ ^(J[nuiLflüi jni.— 

""/»/' \< [J uni 'u i ti 11 tli um in i/ :^l,'li uuulituj- l? 1 ' 1***" 

16/' t" «tt,' fuuiffi tutl'Liilujii» : IJ.ii/ui Ijnt ijtuj Pq- 

17«" 21/»" {4nStuinii \,h nu^ujt »>/"/ lUuuiijLui j 

i/iiiu'li tun A °fippuinnu itiiV L n a in it ) \j.uuinitu& 
utilklt ulitJ-Ullfuruiulffr: ^Lmutpuip l/p iijutl/ufiil l/tu— 
uniltuu/ll ljun , s utii ti u in I. luii »Uf p w 1/ iiiitit h p p t l/litlj — 
ituu'lil. pp , U.L l. in ui fi uiiiii L n n , pijiiif^ii IiiuLl S •"— 
Suinji (J.I tiiuupuiiiiit pp : ß~lj- 21/'- //"£/ «M/""/>^£ *»<- 
il in ii ii in u i y ji ■ ii [i l/p ithiuj u/tuljutuuii.n p ^ 1/ iti'h ^itiuit 
p ij I, /m i u m , l^uiuii [i 'ipZ^l't^' ^ L '"J 0' ' «"*'*/**'/ 
um ui'liii jitiptulihti ulrjnß jiilL put , *. utiii/ p u mil h ji n t , 
«pim/mi np$>iiL pm II «tu jl, /n i »iiLpni : A*"'/ • 

23/ J * «Z/ 1 uliu/l* \\ji in i imili iti'h ifuiti'p' £lllilp pllUIJ — 
ifmii, im ii in jjl.iu'li Al pj-.l/m phiuü II. I I. min pillil- 

iiLpp: #"'/ [• 57'"- IkpLi unjui/p tfuiifii £ : ß"q_- 

(53'" • üui'lli: ^"7 • 73'"- bptlfnjluiii- Pi ■ 

81/< • jll im/ im/ iiil/ui'li : *]^Lpf 10"'": ^uiiii/ uuibtuii 
iß-uitfL piint p piiip ^ iipmuiit : 

frPh'b •■ 1 • P*'/ • 108 • ^ujutnufipuiu^ U.utitnLitnj 
Lu iiiuiuu • Qu bif S^P \}^tiuinL.iuif nn : 

Uli/in Pq- 108/! • «4/'^'l u/ ui in uL/ipuiiiji fr/yr£- 

qhgLiij: P"</- 109/'- «Of"wp /unpiiiLpii bl/li — 

/fAjni». : - A*"ijr . 109"" «tt" uippiiti L p/iLiij> U,u- 

iii ii i in u tu i' iii'liiu 1/ tu'ti n ö« uopii'fr bi. L 1.11 : 

2/^7- 114/1- <</H' A"^ £ .ppfminnuiu,- 
Ii ii/h J mn ri in iii L in ii lkt p lMu n z_ n // nun Lu fttiLu 
nihuuMt_nti ifuJuriiA/t^h: 4, * f 1 ^> ^ *BPt ru ~ 

fn fh^ in li uili il tu n n in iii I, in u i lif h i h ii . "/ • h UUJUi\ 
u ii in tu in ju uujuh uni-I/ • • •» : 

imir fi tu il n i in 4 0nt_nfl h'"/ • iuujiii Lp > m n it i 'ii tu Ii u . It 
y^A^»^ ^'i* 211/'! I] tu p t£ tu L Itnouh tii/uujtntr ulit.— 
HThnnL) iii in in u t h n m'/i'li t, ri u t , «//,// 71 A ///>» , fu ti n — 

S nt_pt£u t ptiL. dl. f in fi n i ii t ff uiu fuu ij ji ii'h I. ii ii i Jn uij 

•^uipqLn h fi/ftu" » lf n in in min u liiu/li ii i h'h : ßiuh 
tf-^nt-piuh nrtL. f m J mh u i Uli L n , J°'l " LUi&uh n tt l. tf h li— 
i,n L pp L iiiiLp : U..Jii,iii i[tpf (Pl- 211'") lf"/ 
^CtAy^"/S u k i uiu n tt su/i/' tu n A^'> " n u n n Ji • a tu n 
ujju ^ <p h u uiou 5 tu Luju Jui pn in uil. mn t U l. utup ii £9 

*miit wohn in ii tl'ltmjt ptp* • . /zi_ • in ii in if /'«>'# A " 4w/— 

ii in fi ij (l,ii m ii i iii <S luunpuinL. * A ii' n puutu^ % V3 'L-P l "l 'l"L 9». su.iu.rm bh moß-u.'hhnf'- 

U. • l""n • '2\'2i>u '• «Irfiif U u min uib^mh 'litni • 

II '[l I" P "'/ ilillllll/ um Hl l um h in II , ll Ii 11 IUI 11 jl 111 1/ 

pin ih nUni^p^hiuuf> : 

A« «/""'/• 212/s : «//'/ ihinnniLiin h"/" linL.— 
ii iii'lim ij ij ii l,n \' in ij ii /'li nurt in ii in ij I, in ij : 

I* • l^if' 213*« : «fr/"/- tun. Ijiiju'li II in ji li mil' 
ll,uiiiij I, ji Ij'li in/ ji'h nn ti(i ji u ii i ii tfmonLn Um — 
prujun ij li L ij n j o» : 

7-- Z^*/- 213/i: «XTuIuiLuju . Zp^l"""//» 
iiiiiiiii/ ij-, ml jn ii "/• ji li ii in ii n &UUJL lll I I, in 11 ll ■ 

b • #2 • 214*" : «Suj, L iyhün.huih . 1> R Ü> i 

iijiliill ,ui/|l j ijl, jilj tili ji l<l ii ij iii ji , iii jii 1,1/ni li iii,— 
wupVli lAi'iun)) ( A 9 tu p ) » S 

5 • r***2 • 215/! : U.JL tnutq_ ■ fru/fi/finjul, uji— 
luwn^/iu, U.u Ln n Liuh nuiLnit ijLiililiun linL — 
«"/**/» : 

tf • ß*'l' 217***: «i7'/£ [lip "'Pgn'J b[i/[nuj— 
jpu , /»*/£ /A/f ippl^fts ui£fuujp>ij>{iu» 

Q- ß*1- 217/i: «//// *"*"*/• 5 
uinin ii pfuj& • oit jili/jui j u li 1 1 s **// u ii i in Ä~ » : 

»*'/• 218"* */"// «fllj^njit ptij Wmp/iuiiJ' pui- 
«rrts//, ll Ulj jl u u 11 /1 it u 1 IJ I, ui'h uiui'U i>u 

ß"- ßV/ • 218/!: «Smq^ ßmpnLphuiu "fifi/iu- 
111 11 11 ji- Pn<£n -, ji i. <uitii Ij'li li ijliiflt iliuuu im— 
/im f<l l.iii'li . . . «^lljKjnjl» : 

l^t/i 219/'* Ih P uiiltiij n Li in 11 11 /</ /•'// /. 11 

th- 1^1- 221/!: «£**"/ Ö"««//A**y«. f'pfiu- 
1111111 i^tiuiL h /»L7n_*/L7s ^ if , 1111111111 n'ü&uii (JtinL.— 
uutij^ #/» : 

(hU. • ß*r£- 224"* «ZipL^wui/f S«V«**/*-iV» , np 
li p pn pn il miil'h li 11 11I/11I1 Ll niu'liuinuiu uinoffii— 
ll/iji , ■> int 111 111 11 j , /111 hui 1,1 nlijiiij lll, ji ij 11 jiu 11 1 — 
J&pLAiuhp , uinojajiliLp um I) • pppii 11 p l^nu— 
uiuLnpp* , (J • ii 11 il 11 / 1I1 , 7» ni h hr uiu n u , pini\p 
,1 ,„.,,,, ^uun^p^Lu , l.üi hüi: l l\Lp£ ßi L - 330 

3htu.su.iiu.irn fr ß-Wb-t- ß-.,- -ii\ r - «'i-pi.,,„,i 

Krnt-npru cihnuiupu puiu pppa.nppu, \hh " f l' u j ptuu hl 1 !*— 
n.npuuap hnn li'uuii /»» : QppriLiiiuu ttiuu muii ui nh i_n p pul— 

lil. p ; ^7* 74p* <SlN17 h u Qnouuinufiu \hu fötuutuiln — 

pp liinini *£ p pupil It L.U p m. | pu UIUIU /•' m 11 mil o 11 11 (p«_ 
puiunp s A ui p int 11 n l hu v» tu p o l pu uij liu^> : */ uju utuL t 

tuuu^uMU upn L p[tLUuLp 1804. 181.1 Äl 1S33 uiiupLpii- 
1 itu '. pujuttupu Li 11 1 n U l. p 11 1 H'"l lf ttJti l h •> L p l^u npnt — 

Pfniiiibp : 661. 

curuM'bns 

1582 t,U jiunujl < )<pn^P•^^'b , 12X8 = - ITbÜflM^hV 14X10: — 

— sni-r 19: — ^hhP-' Jfui^lj. IjaQmljp fuijf ui|nnuj> bt ijiiuljuiß f Gbp|i lnuQ- P nL 1P : — ^URIT' imuhjmiulj, Ijiujbujuiin bt pupiu- ^, lJ.tj t hU,ir U.'b'P' * PIF^Pß libqinniniu^ bu quiiiupnLiufr,- 15(1 inutr mihmui :iuu;im/i, ui.-imlm-imuj- :sr- 11. 'M-i'f- 'V- üiubi. Dqwlimu: — «M'l" pii|i.|i<||i|i : — «ilU"HL , l-l'l' l-' 

li in ii in ft tu t| ifbA <|pl'P : — li»fl f" 11. *l'-t»f*-t-'* Ijiu Ji if |nurj [» ji : 

— lull l'll'lp"!''' |> 'i • 88*u bpbqm.ttbintt" ifuifinijuilj , Ijui- 

iqilJUl, ii ii l| |i . |illii|ii puili ifp li i il'l.l| iliniili ui| ujuiui— 
iiiii,'): — 'll'Dll.lulll'll.'li'l'' >Mi i)]iiiLiufr, puijg uibn 

m.|ii, i,n> I, (|öh[in (p»v 115b.) 21!)»', 234m) i — 

l,ni»lll).'l,!ilL.".ll.l"l-r-' fmÜ|i ifp Jiihqfi pu.UI.ji: — 'M'.- 

iiD.i'-i'-. 'i-ii.sii.i'M % jmiih: — (M).inaiur 1582 w ju.- 

nm ? : — «H'l'i»' llu.pqpu: — ttU.'U-'ll'l, Öl» WÄITM.' 

111(17111.7111 «p|'>p: — Sb1,l** uiGjiujm, Gnpnqiiiuifr «Ji 

i||iinliii ||- I||i|miiI|iiii ji bl. Mlll Ji lf|i in lj ||- 'b^Uilip» : 

SfcP' 'll'l'qnp i|uipquiu.bin: — ;it«CU.S ll.MÜ.'hr (lh- 

P-hhW pn- 103m. l!)3p, 24!)ui: — Sb'Ub^flh- 

l<-|'l''lW' % p-H- Im- «f{unl'|.li 1896 qGbguiL Ji l|- 1| ni |iu 

pQrj uijj Ji.pu übnuiqppu 2- ouif- nuljunj : ^ • 1-p • » : 

II niinl. iii'iiu £ r»uijiuiljfing : 

//. • ß"'i- \"i-. UktlFtL [ J,, rt i' kv u, i"/' * 

(juuiiLuiu V». in, in ii II ii ii ii il I. m l'h «//// lutli— 

l) Hl III II / II IUI Hilf U UIU Ijl. 111 j /''"/ «*°/' "*- HUI /!/' 

^Illj I Illlt ll Dil ii il j. / in li nihil -.nihil *lfiii im LI ii ii , 

iii jil.ilh /• . mnt,u : 

f"*tl' 2/' • P' ininip 4.1/ Lb Ulli II I U 1/ f^^l^U li ' l. ll 

mini if futiju ^ lliiijtll P n ' 3*" • <HU.)i P ut nui if ^/l/'/A/f» 
.tu ft uili Ulli ji ul/uutif ^ . . . ^m/inju put/n luui piu)i 
'/"/» [uouf^u , 11/1111)1 l/p juj£n/,n_£ «</iu— 

unu *£. -iii '.- j> LtU: ß*n. Itu. «'/ iuu u i'flt nL— 

pLpnpn u,i_„Lfr l."J u H [ „ L " "/» •— ß* n • 9/* • Xfl* — 

n m n ii i ii ij / /' H in [i ii i l>t I, tii'h :- ß*n. 15'" • « l /«"i"ll' 

ifm fuifuiu ll.,,, „in uib^uiitfiu^ :— ß~l/. IS"'- «fyuiunu 
j'iii ii iii u'lii. ji I. iii \ / | rj ii, i ii ,ii I. m'/t *fi p liumu u A' // m n Uli tu — 
t/Lui/l/ f ^«ti/^li» : — ß'll- 2()('- ({.Uujunu 11,'hmu'li // 
.*i/)imiu p fi) :— ß*ti. 22/'* ^uiunu ß*f.ui/nuf ftluiuui— 
' "/'/' ^ IC iiutitt ML/in, ii lim u / in I 1 ii ii ii uili uili mli 
V IL UI J €""i""u 'ruii fcff, hi ß tub ii pui/^ , tlttiuu an 
iiiun/i o p sl/ <i i p Lti L.u Lplfiu ii, uff //"ij' /uili Z\mngu 

fr«. lUJ/h Ulli /Hit/ V tu li/ In ;- ß"lf. '2~}"l ■ «lllliunu 11,,,/.- 
i[i uin i, u p-j> :- fd~i L . 28'" • «.Uuiunu uppnju IjLiupiiit/i 
Ll ^o^/io/f»:- /(/■,/. 'M)p. «dJLuuiju AuiJ'opt.u 
Uniu^t/nu» («bpiuuhip (J. Knu,^iui^J) :- ß~^ . 
33<"< «'/u/linJ/ Qiisuiuum. Li_ diiil/npiujy) : frn. 

'A.iui : «Ifuiuuu nppuij i>iuu uuAijuj. : fhn . 3S<*f ■ 

«'/u/llll^Il 2,P • Ul^uil/kpmujgu i' /i/i; iuuu/, ., («/iJ'u/ä- 

•mi. /.l/uu hptfliuijpu») :- ß-, L . 4()u/. «</uil/„^}, Lp- 
// ii mm u in u U,,, ulf li /ii jli» {fl jiu'l, ii i.i^il ni'li bn^u-») , 
t/p itiiuij flhp/,: ''/"'//<"" £ iiu/frt ./'/,.,/,„'/, //. If^,._ 
/""7<A Ih'l n t * tu y p u-fr flu ul/fi/pu tu ,/l.pfp. Unju- 
U/I.U ß. h fLpuit/f{u u/m 1/ im, l/u,j. tffLpqf 1/uiunul.u 
ufuiju «Wiuul/t,Lu£»f ß. Ll ')•. uihLpp l/mu :- fri/. 
A'.\ui. <S.lfiuunu Lppiipi/ lff,ipuil/l,fu» iiui'ptit/i : — 
frif ■ 44/" «.Sui/nul/iuu iiiujA I; p m ii un/l^il in y, ,,j f 

•ffuiju u 1/ [,,/,./, //«(/:- A*"'/- 4~)"J- <£ 1 ,ujuuu •i'/'/'iip'/ 
llflLpuit/lf,»;- /*■„. 4(5,,. «Ifuiunu ^fiu./L- 

pnpiL tjfipmt/Lfu»:- Pq^. 49«y. ««/ uju nu uppnju 
iTt'l'Tt l,nLUUlLI,p£[l. flp f ^"ft Hin in pl. in i 

in /,/.,/ „,//'li uipnuip .> ui./l, ,//, /, p UIL mfl.i/l.fiu n/nju 
V>">> :- P~'l- 50m- «'luiunli ifLukpnpn. ^f L pui- 
llifu»: ;'{ „,/,,,, j,l Lutu l/iiiunulu l/ui/ IT LbujgnLU- ii^l^u ul/ttlllb :— ft*il • .i-liu ■ <&"ttiunu Uli/, '/ /i i /im — 
l/ifin :— Pif • .");"(/'• «///'///'"/"/ \T im/ lfm i/iiipi/ flu Q/>4- 

h ii i l>l f. i ii ( ll ab im. p iii } '"J " fuiip*. m/u/ ^ ) : ^m/L — 

ii in i ii Ulli ut'li /nun ii/imiiiu f/utii umutr/ih rt p m tun 
l/iitunup *^ i/pmtuh' L/il/pn/u/ ° (' (' h u 'J' l' " V 
ff t/ • ;">S#/ • ^"V ''/'/'"/"/ opnt.uiu 1/ iu 'l, ah /i'l, Qp^uiil — 
ffLiiiu iI'/iiiiju ii 1/ /• ,/ j.'l, I. /, /, . -> /. ui I. i tu /• tu /i l/p tfiiutt 

ff L /l ll . .11/1/111/11/ ll/ltllllllt 1/ Ulli u'li /, l/p U/Ull/Ill, 

*» fi'litt L p ii /ii/ ii/tmutu 1/ uili u'h litt () /filiu i ff L'lif'b I ff,/ . 

..!('/' I 1/ Ulli ll llUI/'ll UI II 1/ I. /l II 1,1 ,j I. 1/ I. II 1/ UI 1/ lll'll llllttll — 

11/ttlUID Ulli Pill p 1/ u i il ii i l.l I. ui il /' . h iu In /iii UI in i/'li h /i ii Lp 

'u iu 1/ ii hl, , *,'"/"//', llnn/ulLuiju Li uij ui Ij mit — I 1 u 
»j!)/' • G'/lllunU ,1 i. ,/ I, ii ii j, u ittiiupuy l)\i ps Uni ff fit 'üyp • 

*&i> u ji u i ,u u 2.'i'iiijii ii t- I) Lb^iu i/ ii lu t/k,u :— r^if. HO 
ui • ^.'fujutiu LoffiiLptipt/ u, i I, i j, , l/p in iii lj ij li ^;o w' 

L pl/U pt/^p : II. uiiu in i'i 1/ ii, i, li flu ^L l Ij Ulli u'li (, n ,1 — 

^uutuiti t/f/pirtyfy 11/iJ'l uitl p m/V uju mu Lu il futt/'lt 

ifL/lVfll ' III " UI lj Ul'll'll I, j, jl , lUjUltjl.ll 1 1 jl -.1, II , fl I, , '/, j, , 

2,iupgp L tu *//utu : ll.iijiti pt/ . (jl/ r# <S.U-utunu if 111)1 — 
lj ml, ij'li ßLpi/llf^^ll'ft 8— frl/ ' i\2l' ' <£.".uiuil)l fl 1, 11 m'l, ,/ 
u. V'/'A'/ "/'A>> • Ijuiul/mujip l/p tfiiutj fl I. ji li Li l/p 
Jlll^ttpi/f^ ilmi, tfp lfl.jiul.il ll m ji fl I. 1 ji 1/ ui'li u'h l/li : — 
r*i * O-t'" • <$MutUUU *\^U1 /t l/Ul tfuj ll f I. jl Ij jl 11 ll lj tu — 

iiupu»: ß~q. ü~)p ■ l; «bppiipi/. uittiipu-»: U.u/ui' 

Pl' (iT Mi • 4HH uiunu /// ui *A • Quin p nn Li qunp npA — 
unipfLuul):— ß"q_. 68«" • Op^um-Pfi-uf Ll uij /u 
"7/ÜSF/öj luu/ui il.iuiu .111 j'iu Irr 111 Ijui'hn'hj, 1,'pljtii — 

> m ji fl li l/l, tl'uiii ifp iffuiju l/mj : ß*n • 102 4 " • Up 
ul/ufu: ,') 111 jl 11 1 fl l. m'h .1 111 11 I, ji'li nl ' m jl 111 lj 111)1)1 1, — 

pp :— ß*n. 132/* • S 4l*{uiutiu (f n i/*» uiuh n l. U Lppui~ 
£pu : ITuipt/uipt. fiuipApk/nju» :— ß~q. 135«" • ««V«"— 
unu II. • I11111 ji -> 111 il m ui ji m'h .:— ß*n • 136«"* { <£.*j Ulu nu ) 
uppnjii < h['f"/npfi l^nt uuiinp^f» : ^i/'. ß~ ■ 142 § 
3:— ß*i.' 139«" $i*juiuiiu 11 ji ji n ij ^.u li ih u h il I, m'h ij Li 

r m j li m'h I. m'h ij , tl.fii'iji n m'h f m lj fr I, j li u p p IIa ^nflfl— 
11 f il I. m'h ij . — frn.— 140"« • « 1 1 1. ji j' u 1/ L 111)1 ll p p n u 

^.u li 1I1 11 li il I, m'/i n iLucipup unippLui/ji ufpnill y.pfu — 
m null ■ : — F^tl. 141«"* ^}4uiunu m tu tu 111)1 m lj h ^ L Ul- 
li pll^ : — l^n . 14(j«" • 4S.*1uiünu x lui pituitf uin.p uinui— 
£pb lULnL/iu^: ß"n. 149«" • «'/«"Jini/ & n nui l/ui p ^rif» : 
r^n. !,(()«/• 4i*Juiunu ip 11 lu il m), Lpupupi/ ujliii p") '.— 
r«*«/ • lü2/« • {[."uiunu Lppnpip uiLtiLpü^: 

h • '2 • rn • 155/* • «W uAi n tili 'h iu 1 111 li 111 ui h in ij 
uriLfifi yi7ui^i/» .- ZifJ'ui ■ ß*. 142 § 4 : '/«'*' 
tuulil^ ilhn9 U • h II IUI IUI II 1 IJ I, lll'll , IQ UM *A Ll. 
ir/i /ml/ uti fiui Ifiu'h'li I. fi : ^J'J'w • fr • W'2, 8 4 : 

V- • ß*r L • 194«"- «ffujunu Atuü'opL;u uiifh- 
Ulllju il' u, fi m ji fi nui nif ^ : Z^lftfui • ß" . 142' 4* ß ■ 

').. A> 7 . 21!»"/ • «buJuni/'u -iuitfopiu ujJ'L- 
uuiju uuVLijli/ngu» : ^ifü'ui • ujuil • 142 § 4 'f '■ 

b - frrf • 234*" • «tt*-/l4 uni.pt li hfl ßuipnL- 

fl li m'h Sli in n u ifhniy i] li u m u h *fi fi flu Ulli u A» .— 

5- «f^l- 248/s- f&uipujlfuju bopJu flJn- 

iiitii,\iu fiuilfiitiju» :— frrf. 249p- tjbn9 : ^ififui • 

ß- • 142 §4 f : nuiibu.'b, siih8U.ii ;u.3- sbn-M-i's- irso-ov iriuH*- i» «u-in/bU., 663 151 QLn uiuhpu hu*iu£u lip in L 11)1 n 1 ji ml p p 9 + uiui 

Jp • III II III il'/l II ll'tl I- II l, 'lllil Hill III Hl II !• I. jl II I fJ jl I II >*'" 

uli y * tu tu ti'p It in 11 11 u L 11 lip ifh tun AI L p h L l. Iitutt 

li m)i in I, 11 11 1 ji'li !• ii 1 11 ji 11 il tili - 

l\f uitjli ntul o<rir7rtt-tijo~ £ : 

8l>ÜHSU. l ill. ( H , nfrP-M*1,-fi- 1: P-l- 103«« • «He»- 

muiuon uppuj L p a.ui puiujiu tj^jipqnp upptuu^p j>iu— 
*> m)i 1111 L /_ nituonu h L P J h ?h "^t-ß t ' (' h u tnn u » " ' P<£ 
•> uiu y ft "( f* ,p utipui^ i 

"2 * ß**l • 19f5/ f * <$\}uiUIUIJtMt qft tippnj I, fiif in pinu fi " f hp/'"t*p ,/""*» Uluiuj Lu UlU[iqiljl qi^J 1 Ul - it um quin 

UttuflU n 11 11 11 li !, n 11 ii '/' p A 1, 111 11 11 l/ t n 111 11 1 in h fiiiini 11 11 111 — 

tptiutL iuuu hi pm ii' Li 1 li *tin u/1111 , Li 'lui hi t/tuttt jt tust h— 

in I, tii'li 11 m il i t 'li ..:■ x 

ß*n . 249p * ^.(Xp'h JLputnltu li 11 (i 11 n I. <j m 1 » in p in li — 

llllljll il AI II I ItU ^lillllll Irl^ih Hill il <\ I, II III ll !• ll f. II II Ulf h / i< 

Li LtfffLffi ./i fin 1,,'/, '//>;/' um m uihni u iruipm|ilinu|i 

ti'p H*Il^llLuQ(J fiii*fit)' fr iffiiit'tin um pp ti in ii in ii in 11 m li tt t in M[ljliul|liu|l JiL 4lUJllf[llulj UIH-Jip "b^luG^- J^pbu ujutyLuif 
tun m + L ti' naa o L npiupj* , 11 p 1* Suiunhnihj» utfui mj 11 p ti p 1/ l.i, ! 11 p In 662. 

c u r u m "u n s IMIh'UH'-' 316: — UlJtMIM»-|'h'W l 14 X 9-5: — 
'fPIIMa-hNV 10-5 X 6-p: — SM.*' 21: — 
l^tn*'! 1, Ü2uiliuiqni.uifr 27» pupuifuiü^pi-pp 10 — 12 
pnuqp : — c U^hl^ >, pntqp qopuiLnp : — ^URIT' 
inuipiuiuiq qui^biqiuin bt [lup-iuujuiin , q^iuqiuQf- 
GbpQ huiünumfr: _ ITU'MJ/l.U.P'blJ.S fl|lJ.4^U.\.U.4 % 
inuGh : — ;U^ , ^U.l^U."b•P , ffo ^ ^bnmiumuiÄ bL f uifip 
piiLrjp- ujuiljuiu, uiiqiu p-b; nji \xa\. : — ^bP % Goinp- 
qpp: — SU.P'MJ.'MiP-B' <Jb* ifuiunil pa^uiqpbp : — 
luflPimr-F quipifpvuqpp : — hjnPU.W pq- 119ui 
iquipq, puyg piuLiuquiß jui£"q: — ^MIUMufl PU.'b'P' pq- 
^i)p. 86p, 119UI, 165p, 21ÜU1, 2Glui, 281m, 302p, 
ifp ? uiq pmGbp: _ l,nMJirb3U.RU.P1»r 2uiin, hififui- 
Fq- 2p, 3ui, 15p, 44ui, 61p, 88p, 107p, 134ui, 214p, 
218p, 296ui: _ ViUP-F 'bU.SUPl^ , ^nuGp : _ (MJ.ITU.- 

%u.4 % &9." r>iup: _ ^pjia, ^ui^no. tu wairni, 

Sblt, StP' uißjiujui: — 3boU.8U.W^PnM3-tM ) f^ 
^iLGp: _ 8b^bl^n^P > ^^1J-B , ijp iqmqupG: 

II' mini, ui'liu £ l 7jUlJlUlljlinCf , riLp uiuiiiunjh 
iiiil'^u o 11 1, 11 11 1 It >ui tun IjtiililiL n fi 1: 11111 111^1 Luilt : 
'I- 1 lu in 1 n n in 11 in 11 h ji 11 in In 11 11 in I1I1I, 11 11 il iiij iL hui 1 
11 1 In 111 1 11 11 il in 11 1, 11 11 1 nujcrum-Ujit all : 

1 • U. • ß*ri • 1«" : */£' "kt'LPd klL u ( u 'll u l' • 
tili nljiili «// n lim In In) 111 ij , /// /; in lj ni'ii Ji'll «{/« 

inhii^u 'in 11 in, h 11 U. n,ut l' ul J ii.ontuiinju uijuuilii 
>unn^Li_ 1I1 1111 1 1, in I umuLu b'uhnLujJ'p- • •» : VF 

/• . /"'n • A\,t: | *J flu ujfunn Ulli ) «/>uilfM n n 

ßbt, ^UlL.,1» (IX- l,fll-[IUll[fl U,i[uL-iuii/{iu) : 

9» . /^y • 86/J : ( Iffiumfunpuiu) «U.JUU1L,! 
11 111 ml li fihttfuiufiui» ( l^uii, uiii m. iuinnL.p-hijr) : 

2 • U.' ^7 • 110«/ : (fuUflUlu) «IJ,JUU1L[I JUI- 

[i/.iiii L J'huhinuyy { ß ui p n uß- fi i^li 'ßppuuiuup) : 

ß • ß*i/ • 165p: ( l, p 11 ui pi 11 p mli) «lh""i^l'l"J 
uiuuiuunj^ ( t f>ui£ULuui ^nu.unju uppnj) : 

9>- f^l- 210«/: \l[puuipinpuAi) «(/> i/L- 
puij ijpiJ'pu ^uiLui)uinj ^fruLubp» {ißUiuuilfiu— 
Ulfe f"ui£p) : 

*h - fr'l" 261«/ { /[puiupinpuiu) «JluiunlfU 
•iuiifuiLp^h uiifLuuiju iTuipui^i pnuuitjj> : 

h ■ ß*>, • 281«/: (IfpuuipinpuAi) ««/«ii///t^/ 
■^luJ'uiLfi^u luifbuuijh uu9bubijig^ : 

5* ß">l< 302^: (/[puuifuupuiu ■) (i^uiuutjU 
lui pnL&huiu uiL-p^uniup} piSliji • • • ) 

II. i" Jjuinuil/tntg'b ui [ [u ui ijh yi u if I, : ILnVLifi Li 
LiiiLl/i il'nnil. fil^'li u[uil[uiu'uL p «iJi^r, j'uij < y [uil ^lufiiul^ — 
"ünij £ : 

ÜhöU.SMII.'H'flhlt-l'hL-fi ;»'"/■ '■' 'f'" 1 ' *ir 

111 tu ii u jiti : 663. 

s u a 11 r u 1 p.nhT.p-' 100: — u'bt)•nM*•^^^ , 15 x 105: — 

q.pnM^^'u' 10 X 6: — Sfll-F 15: _ P-bPP-P' 

fi;>iußuiljnLuifr 8, pi-puifuiGjpi-pp 10 pqpnq^' ifüuiguifrp 
jt Ü2iuGuiqnLiu& (d-p-): — "liM 1 !*' F nLI lF > qopiump 7 '"/' 

qbqGuiqnjG: — llUQU" uinjbi-li bt binbup Ijnqbpp ^l|iuß, 
ifGuiguiö^p qmqifuijnufrnvuifr q" pfiuiljh. ifbry : — ITU/MJ.- 
lUP'bUS fllU.A'IHl^U.'l* ^nufih: — AUVMUniVp.' Jubqfi, 
ntüp pqpp vquiljuiu % uljpqpp, ifV^bpp bu 4^??!? : • )_ ITUL8P MIIMHIUi AU8bPb*ü ai.lMH-l'li.» • ASP- UL- WPf '!• : _ «H»P* lloinpqpp, i||n|i|ili|.l.nßk 1 li : — .olLn-ll/M-Cr 
uiuinbpm iil||iqpp p-n^Qiuqpbp , uppniB: — lufl 1* Ik'^t« f ' 'f- * 
t,...,, .>]....<, |.]. : — 1,.111'II.VI'-. iiMIH.WHMLVI'-. I.lll'lliri.- 

Biuu.P'M*. 'iu.su.i''r wniip: _ ,HUJmiJ.v <H*— 

,|.|> ,| ... ,1 : _ 'H'l'il' uiGfrtuQop : _ ■(l'D.'l.'lll'l. I)l> Mlia- 
irni." uittfrniQop : — Sli'l.K uiQjuijui: — SfcP" II-''- 

.mmi uihiiimni |> : — •:{i>r,n.siL'ii).i'PnM*i'i'*i.-i'' i>m- 67p: 

— S liM.l;Mn l»r»'l'T'*l.f-* l||' qmliupQ: — llju Sbn.uiqppG 
l,i Sui^bpnT ifmupB hiTifui- tJ.l|pQbuiQ 2,- V. 9,iufui- 

phui bin- 'hlini lil. ini| In |n p inuiqbpp- ilJibfiGm 1!)1(). 

tj 230. Qifinuunqtii ''".l" piufiuiutp -l°p' M-pl>q • llnp-ui- 

il ui|ii||i • ■ ■ <1 |i 1» fi(i in 1!).")S : 

W uiinbiuliu /. ' Sunjuipuifi , tiL[i Ifiuu. 

I f<h,j ■ \„i- I 4iri||nn|is '(.uniunji %np- 

l'l'Kl I' ' '/'"/'/'""'») "h'll'l' 'l'h'l miiilip ff fi 
iii mli ii li , h ii nliiili L plf pn pn. will,!! «/"/»£. L ii 
miumt J'Kl'K'^' "I V '"I in*' ll' uiu inttipLu • niiiup 
ii Um ii fit ml liuA lufini\Lp iiinuL «» : 

/<*■'/• !/•• «'/■"■ <ff> ll'" 1 '!'!' ,-'"'""'/ /' jln'iil, 
",l, ,,,,,,, utnnku l^'"'"J lumu mtttii l//i ti/iul/nft /• i 
nullit! tili • in ll ll I "lull ll n I ll* « lutt !• ll l> I II im hl litltili ll , 
iiuuihut/ Lima Ami Im l. i ll Litt/ uuitiui in tl ^ r 

^il ll tu . '/ ii ii in in li i. in li ii II li ii t/i h » /,///(/"'•, 

H 26— 29 ' 

2- /**//• '2 p: «Sun/ Tqipqnpp Ujup-iuifuipg- 

I II] in ii in n h in i li il Itiiuii il in ii ii li Ll ui h i I ui li i i li • 
{ihm iiuutintu il m iiii tili I, li UI IUI p I lil min pu^ : 

P* 'I • aB'"" <£ruutij n/ fit jiij fit In um ff ii in in i*h 
/. / bXuipy '/'/'" /"/" /' uttuuiu^ ' ty /i i / n/ ji i /h JL/ttiit/iiti 

(t Jim flu l'l I- i ii ij in II in 1/ ff I, s UI /i 1/ itlhl. ll' lil ii «// ii ii'h 

"/'/""/»: ß'i/ • .SB/'- «ßlnii A m/11/ mhl, /tij t/fl/m- 

fitthjih ut/tttiil'k t/itii 11/ /ii/ [n /u , iit//iuij/i I. , inh-1,/1 
in /im in u tu ii : 11 fi i i u/ fi i /u 1/ ttutuuii/mi . uiumn t/k°ui 
/jthfnl' i/'/ f •!. /i'li ilfti) ft /nju Im itmiULD mmhf [uf'fr : 

— r'l ■ 4/'- «'/■"'";/ inj i/ 1,1/n /iirh fumt.uk ;/ tut. [luq. 

"I I" I "I t" 1 1'" 1 ' '" niiuiii/ , \/lfl.uif inj 1/ 1.1/ ii [ih /in 

" I" /' I "' /' '' '" .7 '{i""J '' iiiuiiuj X i? ji im n "/hl /u/hl I jm 

i/m/ii/i, l/ni '/»//»: ß-i/ ■ .">/•• «Il."/ui n/iluuj 

/'""//' "//"/"//" 1^' "'" i/iii/i'/Ii BL <f in/ ml I. im/ 
i/iii/n/u i/h in i/l/n in fti II km /ih fl k tih n i / uinmffi 
iml' Luli ijntu n/i iilu^/1 ui i /i ji'htiil/ i/utju J ll.ii Lin/ mm— 

/nun t/umil 'ml/u h 1/ 11 1 11h ifiu/tnliu^ if>mt//i£ ilm/ti/'li 

tiijiiin'li l/iu /ti/ mi/nt/ /iL/ifiu'fr: ß*it . 7"'- " I n '■ '/ 

1/111/it/h t/it/mini/ mifli u/hl /u/hl /hh kl t/ui/iAttjt/ uia. 
hm 1/ 11/ 111 in 111 ti /uiu u jth : 'liunnu 11/mmmu kjtnu li utt/iin 

L 'I L ".I uiiuj. iiiuttiij ßiui/iuil' aiui/l/itthn tun 11t 11I, il' 
um hmj»:ft-t/. 7/' • «'hhiui/hu I. 1 Ulm n UIU annug um 
V I" I' "I l" 1 l' h '" "'" /•iiii/Liii/ /•l./iiiihu 11 1 /im hau — 

II lniiil /• Li null,' (li /mi/11 uii/ini "//" /"//" /u /in 1/ uiukl 
/•iiiu/iu. imiiuij ff ^ ntiLtn^i^i fi)u\ iiifiin/t uknhu\ 
'/.'■/'^'/' H'l' S '"- «H/iil'm/i U,Jup-UllTuipgp i/ft-i/ ifn- 
'/'n/K ■ ./HUni/li tt^/i m^fiim/iAh" •»"/! mtim/i 1I1 11 1 - ^ . 
i/iinti.p Li 111 /im fiim jil jnhu mjti niht/imit/i ^. lil.— 
hitiiju l/ni/ ijc\m/i Jimui/Ii l./iuin ^ ~S> : '.\ ß'i/ • S/< = <clkjl mim/ jUnuifb) v l'up- 

nUlUlIiinr," lUUUiahull A llnnmi iltuniih Li u/lii / — 

"I /" I /' ' llJim'liV 'll'l>(' f'iii^'/iu 11 P 11/ nimm mli Ulli 
^ , •tmiini '"ll l'i 11 in null ui m n m In 11 1 lir li t 'lt A» ; 
Z,f,)m ■ ph ■ .",4 t • 7 : 

^H^tunnJi fr "//" /"//" /^ """",7^ fuoujt^b ( L n— 

/'■'/•'/ ttltti hflh ufffff'^Ü ) il /''li • /- / ij Ul ji rj'h A "//" l~ 

iijjii l'h tu ii uiu h y»% // #/////«//// /*'/» lin 111 tu Im u lt y uii 11 
l % i/Ltf urni.% i *IJ,nVn ff rj • l'J'»- //"y* «//" ILniufb) 
,n, r „, r igtruii jutffitußp<ftt *>(> nt.f/tt f it f /tt f u nutf 

il in ntt hu 11 tu ii tut 11 11 ijL 11 h • h *f'Ui t> n fi£ i •> n L • m in li h 

IUI j- ji'li in lf f. -j fi 1 ji ItllJIIU ff tu it h tut)' butut n% ß fi — 

untujt: iri-tfof tuLtui |>Uipubl) »l^lü |l Ul ([ h (j|l . n u 
ttitiiii nt/ihfi tntitihrtu * m n tu 11 11 L ti lt , ml u o m u / #»£ — 

II mli tl lilnX lt nnniiilliy u 11 11 11 11 11 in 11 itittt tt 1 kl I, tiili'tt 
i/ tun tu utf ll'!f /' '• ihh"*" $ 'I plf /' '/ t* [' r 'J" ** '* '/ '/ '""— 
liiuiti mit 11 , ti 11 111 11 ti li litt 11 111 li n 1 11 li 11 it 1/1*11111 li 1 hu h % 
tiii/iiitiii (Ititti 11 1 ti 11 itt-hnn iiii utii li 11 1 111 mli 11 li ■ tl' I, ti n 

III tl tu in 1 tu tl ^ // li 11 tu 11 li ti ii 11 li 11^ • 

4- ß~i/ ■ ]'2f •■ «l-iu[iAhui/ mini/ S^ppqnppup 

111111111/ li mi li il li 11 mi il m nn li Ll uinLiuitiLin ■ 
/'tu im ilili I, 11 1,1/ uijiLiuipLiu liuiiinu , iruin — 

liutunu tiiift, u 'tum Ifilu tunLuyy : hrLn/i t, : 

/ff-« • 1 .im • &(Tmt/l/niut>u tuuku •» L n jl n Uli, tu , 
jitttnjt l/mu iL u ijui/tnjiu JLnutj^ fu n n malt n n muitil.i 
lt j, u/ml/ufi Li il'fimt/mh ^ u tu fu /tu ff m 1/ flu : jl/unut — 
'll'l' h l'LI'"l" L if «S""l 'fm/it/ftu 11/ /it/ fi 1 / fiu |l fpp- 

(jnppu l|Uip-V lJ,r)puiifuipgLii]» : ^itttuf L/iI/ul 

iiiiiii/L/iu tu/. ß~. ^44- 1- /?• ß~- ■■ 'L^dr h'"i Pf 

10«/. «5«»"^« i muuth- S^ppqnppUpG, unif^fi 

'I"ll" l"li' l L "* '" ifmpi/hll' • •»: 

.") . ß'i/- 16"/: «Sm,/ RuiflUpplU] Lu/fmlfit- 
u/iiiifi'li l^puJICJllJ iiiuiiinLuii uilinLt : 11,/iiiifi 
11 um li 1111 uiuLlIi fi luiijU Ll ifLn pLnt; uiuiiiriun 

iLuipm u. ilLpff,* f7tf . 18/»- «Riufvuppui] jfi- 

tluin 11 Luli , ii^iilt mnu* A, , iLuitili nL iLnp , n.nL 

mit in in uiu , IJ uiu/ 111 li 1, oLup , np uiutL <piunu 

jlll,ij.\ UL ItlllLj) : ,\ ULIlL pilL ll Uli plllllUltUILn 

tt—tf: 

f> . ß*if . lSp : «Suitf ']iupuitfui( j) fuuj<pu p 

P^mfiuppuijh; »l^iupuiqljgi-nj muuinLm / •. 5 l i" ,_ 

puiii iiin/.il 1/ pul 1/ a /// / ji'h , /"/"» fiu * in Ulli uiij iptu— 

,/,,u,fLf/,u : l lLpfp* p^. 20p- 

• \if pmh- pull un Lil iu}> plt 
W^if tu < L tf I, n iliuii'li flu uilii\jiii , 
'"iul/i* ffiuLf hl n b~iunmi pu , 
U,ifi/'u/-» 111 n uiu fit S£pu LplfUUijLu , 
I iml Iii/ 11 111L ifironn uiiJ' Llmiili fi , 

WpdlllU tUUul, h L P >ULUlfUUlllUy 

\\ 11 1 11 111 1/ I, 1 11 1/ 11 11 p fi 'lim 11 ul fi'h 
P iiuipii ut~iLif •> puiuftu puiu plt : 

.{'ii 1 ',,' j< j, "i I' ui 1, 11 li 11 ui u 11 li i, 11,1.1 in/u l./il/ui 

imm/L/tni ul/iti in tl ' tu tl '/« Ail'il'm. ^. 7/ • I L y" fm L 111h fi MtJiiUlTb, 8flh8U.ii AU.8- äblM-PÖ- IfS'f-PV ITtohf*- h ^hbVbU., 663 153 J£«/ Jim n Jim /# tiiliulin iii it ii '/»)//## *lil, iiiii L t_ /• ' /' in tu— 

, L L pp yy l-f'/f i 'i/tLhliu, 1010): 

7- ß'i- 21«/: «'huip&buif i, ,i,iii U,n_uifb] 

l[llipi^lUVqbuil7 uiuuiabiuf. UJip-jtu £utpbujL < g 
jlllUll{ k)lll( i) bu ifbtfuiin in y m I. ,, I, ,, m \ i)Au» : 
Subpm. ubiiiiuiuinuinn //, 'ß : ^iftfui • ß" . ()3 • 

k • i , y « 

iLn/i" II' 24/ J : «D"/"/"/""7 tu, It litt „in tu, • 
lh[*J? u n tullll'uiA Ljr/juUl ( j) Lll } iii'/i/.u ui'liCiititi ui'li — 

f>/,lilj{,lj$> : II l/i//-'lii,iiiii>m ./' uiIiLjuil' «U,HUlf bp> : 8 • vu . #"//_• 25/s : «S'"'/ V^'/A'//''/ ^phqn- 

ppUp in u tu if b tu j . T*iuuhuiin mn'/i/.il' ubpnij 

J>kn , Ä^/J if hin rLhku b u jubu» : (j liliq/iu Ultimi IL o Ii in iii I, i ii i S l tu /'/' Ulli ii t h ii 

utlilittlju l/till tffiutju <gTp|l» tluiuli tili Lititttiirt miii'h 
uinuirltu tnnn^u ij L n 9 li u ilttuti II I. u li 

P • ß'i • 26"/ : <(*ßbpnui btf ybubp uifiit_ttfu , 
f.p//upi/ tfiui t/u p J'£,9 fifififuju» : 

lß.jtl % im n it illul litt i Ä/ /ttlili £ rli' U,IJ0 Ulli' in ii ii — 
i.ntlt ^(ytutf^li um in i .im t, i ItllU^ u li u f'/i m I u ji ii i — 

hrhuitlit in in ii li'l> >: 

(J • r" • 27 p '• «O"/// tui/ufiL . ^btnpnu bpiuti 
£ p uibubp (Ifplf.f btbuif in uiuiii '7 j, ^ujLtin— 
ufiu» : 

IJ. • ß'i • 2Sp : «'hmpAbuif inuiu ^ppqn— 
Pluip U,}upiUlflupgnj n, ,,,,,,//. ,,,/ nqnpif . Upb- 
ij m/j um ip inj i ifbtfnil tli fnuubu b in uiu Uni — 
">P^"/£i ui \b p itnil p itnif niAibu^ unubuifb 

ijmpiiui, n p tipiti/pl» : '/./'/'P' ß'i/ • 30p i «'fpp— 
(JIipjlu U,Jup-VUlflUpg|lG uifi, in, in in ui, /, t/Abi/ l/ui- 

"/"/£» '• Zfififui • 344 • 1 • '/ : 

B-' ß'i/- 30p: «U.J/ uiiut/ h utifu S^PpqJ 1 - 

pput U.]up-uiifuipgnj „i„, ,,,,/,,„/ urhru.* -. 'hm. 

"u jU.qkuuij qpuipjui^u , 1 n p innlihuitj tu9u 
uiuhtfuil/uj'h-fr : Z^ifti'w • ß' . 344 • 1 • rp : 

i{ • ß'i ■ 32p • \inppfi S'ppqnppup ,,,,,,. ,- 

nu "'i> U uipj'pnu nC.nu.pu if/i/fi bl U[iu4£ ifininu 
fiu tui hiuu~i> ■ 

±1. rlfiipirr ......i. ,.i,(..iri. < ip n . :«/-) 

ZirPI"/'/ 1 " üutpuil^ Ulfllllff hL ifil'l. ijunj mnuiu jl 

■pi" Lß LU1 j^> '■ 

9/^7- 34 ui : «ßiuuj, nhnhuplf jUn-Ulfb| 
t[uiptf,uufbur^ uiuuiuauif • hpl/up Bl I. /,///, j. 
Il.uuim.uto , _gbrf jbpphui/f uiuhiF jtJt iT k tfuy» : 

Ul[1(iuuiuiuinft l^f, l/ii.u/l.'l, «bpq U,RUlfb^p»: 

'/./■/•f p, L - %'),„. «/■ f_bn hilf j.uuAp, „„,/,,. ,/,,,,. •fi/./,,, iii II II r. i/n, fuiiftb[uun.uBiuf , d Li, tu ii ^ ii Uauifbj|iu, ,i'i"i'h „i^lif il/, pi i,,/,,(,u"l„if»: 
10- ß"if. 35*«: «Swif 3ni|ui(ib/u ß'nuljn- 

pUlfign uiuuiohuif. fji/ uiuJ-ui< gujuf, ifpttf j[i- 
c " 1 Y nt n - nr l u "f m. uuipuiuinpif k W» : ^rt Pq ■ 37«» J Bi^^^ßtu (*nnqnupmGg|i. 

'/"'/' l(Ulul.U fUJl "ff fl, llllillll. ,, - ^ . llllll fl jl'll 

LCJ"'^r t J'Li'"!/ •flQc'ii limifLp Au» ( s i/Vi/i . uiju 

Iii ijnif^ . I'i* It t j lf in [iiii'hrjli [i n i -i It i null 11 1, ti ,t t l, , 

tit'liii'liij tfuiufiu* 1) fi i^iii qh utli ji. ßnt£4uJuutu ^V'/— 
1/ n t [t uih tj [t , S in !//■{', Il/tl.t tti'li l!)(i(). "!/"' £9 

173—177) : 

11 • ß'tf 37"*: «5^/» Uuinnuf, ß'hpiuban 
tnuuiif/.iu i wtutf ifhnkapl/ . fj,uul/iup ufuiuilfhp 
juiLppubiu f ji juipuipntf^u . fiuiupi, nn niun— 
if-hujf qfii/ku ifuiifhuuiju uiiupii k i_a snuttf^u» : 
lh T* iii/iipliuiuTuino : 

l)\uuiuli <> >i'/iiui ,i fi!'/, uul [, titiLuib uiuiii tfnu £ : 

12 • ui • ß-if . 3<)p : «Hjf utuiif Uwbipuid- 
finup 4,uipuiqbgp I, ,,//,,,/,,,,, /„„^ ,,,„„,,//.,„/ . 

(A^riLu ^p LktfUiL. if uipniAi , hl u ,ii,l' /um ÄpiAinu 
uuiphntii_u^ ; 

H[L(i9' p,j. 41'"= €^,l-{'/i\p uiput UmbipiuQnu, 

'/"!/ iLrfuilf l/tii/itfuij nun ,,u I, iiiilu^x 

£lflfuf V I, u in Ulli I. ujli* tj*„ nuj lub-rtL t fi i 9 11* 

// 1< n i iii'/iA ml, m'hi, ' \T uilt uili nn 264 — 266 : 

p- ß'i • 41«/: «7* "/ p <i li in i uiiutf Gnppß 

UuibgiUlUIlUp : bqpuijp^ >uiu-i puiphi. luifmJ , 
PI, jui*piuifi4pu nun Ifinj^g n_n lji puipnijj> 1 

13« /"'»/• 42p: Ihjf uiuitf i/ I. ij I, ij ji Ij , ntinpif 
iiiuui OL ijui'hui n<f tu nn ,1,'l.iu h S£p- U hnuif 
,pbtf 'finpuinnu If.uui n Luiif , uiujuil^u f"Ju '/./'''■ '/ 
nLlipil : 

l/ft i'Iihu, pLftft, ifiiiu'ii ii j, S p,u,/P /i'tilii,i!s 
i, y u '^"/"f tnuinli tu/ ifhb- il'iiiitiiiii'ii phnf, t, 
'IJ-l'fl'"Pli fi" *• !• '" '■ ' '• '" if il/ni/1, l/i"j x ^P'l' -11"» ■) 

<£ • ■ • /uuiLut; II [, /ll ll'lHj UI £,1111 jttl , fl JUIflllllli^ll thui — 

ii im u ji flu» : ^liftffili uiiii'h'li „iil'iinqt ^, ULfi l/mj' 
«S/> if uii mit ui u rj.nl in j j,i^,,f,u (|3mp U G^ U tu Inf Li, 

14 • IU . ß*tf . 44'" : «U>J£ p"*uj> i[uiuu uppnj 
bu n l p tu pi n Lp7 b uiu • IXjn uiniu^pu J- ui if uiu tu b fiu , 
u[ipm_ piuubp fuiui fpubpu» : l i\bp^ pJtf . 45"/ • 
1U,JU piuüu tuff^/f i/i'p uiuiunpy im, j in *,nni_nfU 
>ui£, iffi ^nubfi , ifpuinuif ifppni_n 3ni|uiUUllppfi 
iiiuui li ' jiusbL 'IJ'P^jtpu Ip'bp'b : 

P • ß'i • 45"/ : «Run nuiu piptfüiuf Hqtu— 
tluij , np inL.u +bu ui u^uit tum 4 bm 9p4uip— 
liniSU , piuii_ul^ nuiifu p nb uium_* In in i n ,, i'h :» . . . 
'/,'tp^p , Pi - 46"/ • «U,ppuil>- uif uiu bu jpifiupp , 

uij 8ni[uiuuiip Ubpuiuinuigp» : 

q- ß'i- 4()"' : iOtjupiliubiuij if^h uiLuiu 
upuuibp , i'mpibp ^uipbp Iffunpu p ifbp» : 
*£*p£ Pi • 47'" • «l/,>piiups/iu fuiKu pil'm— 
iftup , inj 8ni[uiUUllp pibifh bu jpifuip , ifliuij- 
uiquiL.p-'h mpui jbplfinp , uijf tfp upuuipp mu— 
Sn/i p ijinjp» ; i:>l iriUH' MIIhMUi iU.BbPb'ü ülilML'M'IUi :SC- IJ,- M-MW« 'I- n • (<t"t/ • IT'" : «//./"""/' utbutuj i/[ilij,li 
i/nifiif m/imb , //»«* -»'"( _/ I Li/ im 1/ L [i m'li ij i/L — 
pmlii/» : 'l % Lp\ V [<'</■ IT/'= U.J11 ({ Ml] Ulli llllh il'L- 
'/im/ '/'■/'/' fmlnl' 111~.n1 P [nli SLiimli^ /['"fr • • •» : b- (<>l IN. «///», /ml ll i/li/mliLliL , b nn/lfuib im m / i/m/iil'mlmi/[i» : 

•l/./iV* P'i ■ 4S/» • «/h/.'/a ;Jiii| tuuiuijili /»V'^ «»/' 
//'"/'/' , il' n/uifi 1 jfiil'iu/i 1/ 1, fui 11 in im/ /1» : 

<| • /'*'7 • 4!)"' : • • lff//"/f'f' ftt'f'/' ( "/' 

/I//IU/III /J/» % «<l>mn tili III #/•>///»/' pullll /llLl/fl , 
1,/liiu/ in hu Uli i/lim [tiplu/ in//' , "/' ,/uuli I//III 11 [in ) 
11 n 1.1,111 11 li , junli 1/ 1111 um /•!, 11 l/m i[ um i[ /in [1» : 

'IJ'l'il'" '""l'l'l" li'lyl/uiu >Hf % «[uui/b 3ni]ui- 

llllll|l [mm 11 4 /""/'[' , '/'"/' "*'/' '/""«/»/ /' 7"' t * — 

/,,,,, /,: /, : 

15- l^i/ • 50»" : «//■// '"""/ 1 tu /i 11 tun /• 111 1/ 
'im 11 ,1, 1. • • ,.,/ I, Li ->»»»»»«»/». (/,« iniiLinb mii/lit, 

hl im, 111 I 11 /, [lll , Ulli* [ll ^ pilll/llLlI' l/Lut/lllllllL— 

[ r f[iLu»; l L\l>pf ßn. 51'«. «•/*#£»/ lTuinin|i]mu(i 

iiiiiiiii/ iLmnli, U.umnLuibr uili/IiI^ Piiii/iulii— 
/»/»?/» : II l/i/ /i'linmi.iiii /, inni/L pm Iß, T* : 

1() • 1^7 • 51"': «tty/ "»««/ mnlipL ü'pä— 
iliuli 11 1 11 in In 11 1 1,1 1, m'li , uilmLt iiiu 111/ : (f,pmpp «i» 
S £ /lll 01111/ 1/ null/ 111 l fr 1 D,n ui it inj b L WIilul p 
um /in l/ULU^li W uippuiij'ui/» : l /.^/»£' ^»*'/ • 53*" • 
«"ßiuliouipnj pnL/i u/ui nuiuil/uAi U,qUin|lUlJ um— 
limi I1I1 iim'liii n/i 1,1,11111/ i/plinLU uLpmj» : 

II //,/ film,,, nu, y U,quin|uujt : 

IT- /<**'/ • 53/«! «£>\/Z mmq Ll i/m[mumlij> 

In 111 11 11 1/ 11 1 /iL nilKTI/n • lll 111 :/ 11 11 1/ /,/, 1/ 11 111I I, 1 

Ulli 111I1 , /ill/ll/l 11/ Hilf 11 1! 111 l.n ~. lll l IU 11 lll f : 

II UI tili IUI tU II f*h IUI IUI1 UI II I III IUI U III lll II II II II 

tili uii hl'" iu tu ' 

IS- fri/ • 55"': dtl/lii/fi/' [dLpp y 11 /i (I//UI— 
/ui- ly /1 «o""/ ijmiili [111111/ 111/ [1 • o mi 11 uinui— 
V [lll 1/ mil 111'ii 111 If ji'h n/i i/n/ mif 111 f,l, /, au mlil/ L t/ [1I1 , 
jumuity if[iimif 11 i/'h m'li 1/ I. 1/ [i'li \ ,, ■ ^nu Ij fi ulfiiji 
«*j^mLp i il'Lifiiiif mnii 1 m'liL i/ [i'li ■ Ulli //"/ '"- 
u/ntn» bt.li Li'h : ^J'ifui • Hnuiumukuih , (jiip 
J^nnnilmirnu 9» • bf 63: ^bpfr, Pq. 56/! : «^h 
mliiti Inj ^ \ ji n in in 11 1 11 ( Ll. [itl' ni'liii 1 I1I1 (J,u— 
in 11 1 niu in in 11 1 11 , ij li 11 1,1 In m'li I' 1 1 1' lufim rt.ni 
miiLfi , /</'/// > in in iiuiffilin hü' lll in • mm 11 1 f, ; 

UjUi • l"'i/- 7)7 m : «,S///#y iiLnmu in L n ->u b inj • 
If.i fiuLuijiiL^ il'Ln il' [im /• mli , 'l^uijn Ll '////"//' 
Li i/uiil/iu *,'"/ A^'» : II l/'f film 11, ,1111 I, fi fi uiliL — 
/null Ijfi I/11111/LI1 «U.JU U,ltlllflj[|l •/ in fiif in iifl, — 
'"/'» : 

}1 • /'''//• 59/1 ! ^U>Jf "mil/ Li 1/ inj inimilin 

ui/ 11 fiilu 1 [,l I, m'li ■ "fimli ifiiul 1,'b ui/'l, 11 11 j, un um— 
pLmn m/iifil' iilP [ilIi #J 11/ 111 u, 11 1 111 1/111*1, : *l^LnQ X 

P'L' 61/ 1 : «fr" U.n.uifb[ 1/AL1/ mi/m^Lü' Auijpo 

Li. Li/fimj/i^ m ü' Lll bnb Ulli» : 20- fri/ • (')]/': «ß u/11/ 11/, m// iiiiifin >[imifuii — 

P L m'li • '!'• m'li fiin fi 111 [il mif ii/ if Lil' ni'liiiifii/ m'li , u iii- 
ii in/ Lil' yiu/' Li Ulli n/ [im mil» : 

L'l • f'l'i/ ■ iYlfi : «U.J/ U ui L i[t mlilm 11 [1 

1, 111 /,, in ,1 1, ,,1/ 1,1, um mV [in il 111 /• in [i /in 11 [1I1 • II. ,1 LliL — 
/,!, mit [1 il ji /ili/imli n/m f 111 In) 11 i/in[L/ i/ imi/ l<f m/ 
,j/(iujl>» : 

'-'2 • l^'u ■ ()4/' : «/ 1 ui uili im n f Li 1111111/ [1 
1//. /in,/ -i 11/ m /1 111 [1 • jlj,rLUlTIJl ,1 111 /, ,/ 111 uj 1. 111 1 111— 
iiiiiu L 111 / ■ "fimli i/ mil' Lll m jli i/n/ibii iiunb ~,u/mn— 
in 11 1 ll li i'h'h ^ i/iiii/ /i I, / ji : l I^L/i9. p 1/ • (>(>'" • 
«//'/ UiHlUibl mini/im 1 / [11I' ill/i , [uiilim fi~,m p [tili 
11 m 1111/ [1 f L/iI//i[i» : 

23 ■ r^i/ • (')(»»" : «U.J/ mim/ ,/ /.,//. ,/[i/f lil ui -/, , 

mim 1 * 11111 lll ; ///;//>'// L 1/I1 1/ [1 il'lii/ 11/ 111 •> um/ Ulli 
jm/iijiil shmly ii nli » [1 i[ un/Viuli» : /»«//#/# iuiil— 
I1L/1I1 ///, u//u[il/ «]uiu£|iu» : 

24 • f^i/ • ()S»" : «Smi/ mi/j>ium 'Ijuquipll 111— 
11 111 1/ L m I £ ij mii'li uh/int uilniL* • l?nt[ iu*J> m :l 

jiiu'lif lillljli,, Iu /in 111I l/IIL li 11 Ulli 11 um . I, ji if 

Hin Li, [iijl'll^L jilll[ ■■ : 

f^u/'li *, , d'K*l /"tu '/ f* lll' ui in li 11 /< : 

25" I"*i1' 7()ui : «lA// inuin üuiuli uh/mj tu— 

11 ui 1/ 1, 111 / • U.fUOp l/obt/ ml, um/ Ll 11 1 /i 111 In 111 11 111 / • 
jini/iuil t/m pn ui pL an n i/S L miiul / / 11 -> /// ,/ 111 / : 

(/ T* • o in/L /in l u l/t/pli unn um n : iJLpV Pq • 

T2«" • «"fiht/ iruinin|ljinu Li/Ll jhmb linp frui- 
iituj • • •» : 

26- /<*"'/ • 12p: «Sun/ i/Li/btjpl/ Ui-huiü'mli • 
U,LLm[iu ^Li/ U mppmü" , i/up J^mppp^ / ul/pi/— 
pli ui lu p b ui n» : U, T» . u l/t/pli ui in tu n a ; 

2T • ß*1 • 75p : «Uj/ mmi/ u-bnbqplf ■ [>J'm- 
'liiu/ji uLpnif p£ , hmlinli fmPiin nL/inJ ß»J » : 

II Li/ pli mm um n in hl, f, I, t L/i 1/ in in Lli «h lunu— 
ijqin(j) ifb^jiti ß'iipnub. b"» : 

25 • 1^1/ • ~{')p : <<i""/ hiui*L/ULpLuili 
T*/tpumnup U.uuniLO'ni ifbpni • ll,n m 11 1 mb mb [1)1 
u p pn L*> p , uiJ'£liuiLp*ilihw/ uihptiL*, /#» : 

lll- ß-ij. TTB«* = «ö '" /' 1 " p •" If *;' 114. U/nl'inh 
&LjinLuJi t uiGw j'iu'ii du ii 111 111 111 11 1, ■ p • #v*#i ' ~{)uj : 

;i 11 ti 11 11 11 in li ^ 111*111,1 . in 11 in/ . il' in ,/ li 1/ ui 111/^, tu 11 }lu— 
,1 inj l,*u 1,1 il 111 11 1/ 111 ji li 1,1 il L <V ui ij /ri/» : (I • frll. SO«» : 
«f>"/"/ 11 /null mii'lilii ■ "/' 11 li ii 111 11 11 ili 111 11 iu ij fWtuuuj— 
1 11 ji'/i Itljuiuiii I, Ij l,in j li 111 111 1, 111 ji'h . 

2!)- A*»/ • Sl/' : «Sun/ um fif, ILumiii mb 111— 
blipli t[li /im/ iu 11 in i/ I, in / ; 

II litin'li In 11 /i tu ij It j, /, li uij : 4 fliiLtjAI h'uljtiib #, 
l,i li 11 11 11 11 1 mi> : 

ijuifiijiij Ifjt (uij^tf fri/. 82«") Ifji ul/ufi «fli[ 

"/' it u jbit v/.i,.£<v jfrv-b b i ibc' u ^""tb""!. n v 

uiuuuLjnj *!,, np uiuauh/nj ^ : f> [} Ulfj/lh Z,"nn» 
jiitlif -.iitjilii jt Li liuniu Li Itjil.n'h j'iii)iu ijj,iii,\ £ nUMbltti, ölll»3U.ii AU.8- UblKH'tf • U'8'H'V IThiM*- h M.I'OVbli., 664 .).» <14<M:)» pmuu if-piub ^»: liju U.u .,,{,1, / UpL.hligg.ttj 
// . Ihn in ii i tu&'tuh'u h hm jt nma tumtip ufjnnji /'{/"'(' 
«///«^ii tf/ih+Li lt *fit\u 'fi'^'i iL" '"" ' '" & w£ jiu 'in— 

30« ß*>i" 82«» s «Sun/ Buii["fiuy U'b/i'iiuij 

•> uii n tu uib ui hu • (bubiutL (ß biuhfiu , ^uniiu bnlf— 
uuiLitiibu iiuniiiLiui b jbfibn^ utiLftii omtjiift 
j^fintfnt ifuinifhuijfiu-» : «U,RUlfb| l[lU]lI]-UlU}l7in]l» 
4«/\/i» • /»* . 344 • 9- • : 

31- ß*H • 82B/' : «Sih'L lLuintiLui<\iu&ufiu 
imi m u inj • T'ii'Ziuii iluiiitiu buniuiuu iijii ubniu— 
il' in uii null ua :«#!/» : 

32» ß'i/ • 84*" • «//.// <"«"/ t^'iMsfck ?"'/' 

in i //•>'///. i// y : //#/ ii in ii il' in um i Ii hin nAiii inj '"J" 
ifhh j inj mh L tu £» : 

33 • P*Vf • 8©"* : «U.JI in in ii oiitiuhuui ■ 
\, ii in ml iiufjmi 'l h in n ii ii l/i/ij b'li , 'JnuinuiuiLnuuij 
il'bit j^uitfujjtfiu» : fr'l ■ 8()<" (V 1 * /'£/'") l'" L 4> 

~,IUJllbuLo J'h Ij IUI II fl /l il llUA fflllfllLff/lLU li'blf— 

ii in h Ii ii Ii ii , tt-Crmi ii n sh 'u lubiu/id 'mubii , olll|uj- 
li|lll|l inbiJ'uift npitru'% : 

34 • r'*'/ • 86/s : ,S ""/ J'b&uimuiu L l l^uiiitu— 
ii HL. : £«£ u if b it m m uiu um tu li'h ( linüllt^ ) , n/i 
'ZuttLub^n ii u Ii ~> Ii ii b~ h n uiu hu » : frknh : 

35 • 0V/_ • 87"> : V/» «//«/' «/• ub/miffi^ 

lltlLllfu II Lll buh llll'ill Ii ji ij IIS nullit lll I & Uli II fl Ij » , 
tlUllllLUluhnLKrflLUU l\ «O«"/ U,U Wll LUJÖ~ IU(TU tili 

IiiIiiiiii ii I, ii L ii Ii Ij bu luiL'fr lim ji iii ij ji ji mtut^hu , 

nnuLU n Ij Ii ij ji Ii t . <m(J,n.uiyliiu2Mu >iuu uiinil nju 

ifiu4nLiuuu , uinuifhu ifiuniLnju knhn uiuh&hq 

^nL^fi^y : ^ififtn . 344 • 8 / : 

(/,/* «/ V /r t/utt i\ f. ii mif ii I. ii §i' ^ v Iß • // n 1)11 ii Ii u L m l 

iihiiiiii tili i-in/f/iifi ttpufki uhpynx Z+ii ti limli /» j\ • 

ii Ii n t'luti tiiuttt h ii in/ m'hl. i> ii : 

36- ß*'l' #Xui : «Sui,£ uii/ufiL ^Jljiqiljlll 
U]u piuü'uipgnj „iiuuuLu,/ Wui^ulu iuujiuL^L— 

linj lljujll -> II I. <lll lll Ij II , IU IUI II II ll lll jl ij lll jl II lll lu- 
ll b iui nun. nubhf> : 

Vkte. Pi- öl«- Vii-'^b- «ln^-- ai-'P^-tTg/- il L ii -ii ii Uli nbw ini'b iiLuuiju t/nLiili i uiuhb Inj tu n— 
<^i«J#» : 

37 - /"*'/• \)\ I' • "hm jh\ I. in j in iu ij nun b'li 

pjl h(lllllhu|l m il im/ b in j ii - iiiunh : pitL. bu in— 

jll.lj llllj I lll II b'li b Ijlll Ulli , SIIIUJ Jlhll UIL.fl llUlub'fr 

'Jifin. fr. 344- \- b. sJ'J'.n. uiubu i/bjifr, 
mfui : 

:5S. ß**i< 95/«: «iV""/ */Li/Ltjl>Ii ^iiliqniijiufi 

U}u^UlÜ*Ul[ign . 'hiiL. i/ fttufuut jbff-LJu/ LnhlfLta^ 

4«/V«r. fh. ^44. 1: li fu 2Lnu„ U ,l,1, il'^f //// 
iflrppiuftuy itijtiuflit* ^^uiLti fi^ty C^^^l'/'^ 

im m in n ii im mit ' w iii in ii h ii lim £» : 

U.UIIII* fJ II ■ \)ty»n ' ff ft ufiitfi* ^iii /'"ff" %tutt 
II jl II , II lll III in Sk in fl J# (/ I Ulf > UJItli III i in lll II ii w n t. tj Uli 

ii Ii ii liiiuu mi ii tili u in iii ii piliX hihi In in f ii in ij 'ff'" 

H in y ii fiif'lr Ulf lll Ulli IUU IUI II p ff f> ul^uji jtl 1/ • 100"'* 

«///'/"'■/ f iii fi f. im ii Ii pL i Itu i iii p iii ii iiputti pr hl h 

if in ini Iiiiii liu • Ii t"'"f lt U ^ l ['ht 1 7 \U 1 '/""/ 5 /' 

liuiuutuu tu tu p di tu i hu - • • » : f,L ptt ^ u Oun ps tu i/'P" 

i, ii mi. in i Itututuj^i ii np utj fiu*fr iniuti^u £ tu J u * 

ß*n • 100"' * «tty/ uiutrj^ Q iu p n l ftl L Ui% • f hutu i pu A p I, Ul- 
li tu u £ h% ii/ in -^ in ii f ititi ii n i fi f u h p L uii' utu plt'fr : »*/ f /' — 
op Lp J h p9 guttut! " J J" tnutnli'u um ptoujfB p utj ( p* tf^ * 
100/*)* <dS^"^ u, f gu4gugf.hu ->nl**tnml[U fi uptthjg ( 
ii u <\iitf'lt f t fi 'hii.ffi'h afi juü ii p ^ p^ : 

iL f " V p inj tu uii in Ii ii i pr pt.h ii O uiii tu ii in ii Ii ii , 

prt^DL, nihil tun If iii ii fi'h f. ii Lt. pli pr!, >p ii ii i mh'uL ii , 
i' uii ii ■•mm muili utuuti ii ii I) : [ftuu if p Lpliutt ipm— 
ii ii i Ii I /(/* • i 1 ut il Ii i ii il I, fi ^ iii ii iii ii gültig L n ii tj : 
rppq "/'/'" Uv*/* £****!! utpujtjih uiuinL pnt-U Sgugtgup 

mLuuLt* 2 • Jß • IL^f/'hLuth^ *hpj"l"pj*u U*' ff gU fr ti- 
li Ii If n ii ll.ii j'f in il tu p jt , L Lmuou n t- j»k p ja n t-tubu L p p t 

^jiLuhui H>58: -i- ILtfjtltLmU uiju 2Ln.uti l p{ih 

1/5 V *iutti tJ'p ItmpLi 11 p il ji uiii ifi' t jcrjitAiuL p ppuio~ y : 

ilbÖII.SaiiU.'hnnhft-hfrlii!- 1- ß-i- (J7/>: «'/•»,/- 

«Ji«// mii m *L 1) if ** in h if ji iii 11 11 111 111 if 111 fi iti'h ji 11 t L tu uii ut f inj 
Ll A if tu 11 in If I, f n ij j ji > f. if % p h tl' tu j*p tu tji tut f 1 in 11 in 1 jl 1, Alt < p 
iffj\umu 1 uiWuiuiii l pu Li ttjn p mpLuiu ilf, 11 *\ in i ti fi u'li L t. 
ifiitp jjt*Lujf Ir^fip j> 7*pjiumuu£ U. 11 in 11 1 •> iif il I. fi iif 
uiii* ^u : ^mtft il'Lp^ : 

li • *^1_ ' t>4"' '• 4ÜU 1 - V /' " muufjtunuuu tun tu iL tl' th— 
%L 1 jt ^ I) /?» in tun ji ii'% $ F"'! ^P't-unLUto' : 664. 

Muri- nrnMbuii <n u s u p u * u u u s n 3 s 

bii suauruii 

Iblb—fb'KÜ - 1(34« — 1647 ('Hlh'UiJ-B' 82: _ iniYTllW<M.|*V 14-5 X 10-5: 

— < ^nn^r*^^^ , bpiju^G, iox 3 + 3 = 6:- 

Sfl^-P' 25 bu 26: _ ß-bPia-F ^bfi 82^8^1!^^^: _ 
^bNI*' puiLuiljuiQ hiuuin pnLi|p . pjunpiulj: — MURIT' uiuijumiul) ^uip-iuöiuöl| , l|ui2bujuiui. qöiuquipijbpni] , 
ljn.Quiljp i|'i luunLU1 ^' ipuiljuiQf Qbpp ^Ijiufi: — ITU.'MJ.- 

'L.u.ß-bu.3 •TiUA'nu.'bU.M 1 ^nuGp: _ Au.^'^UL^u. , ^>•B , ?n L p 

inbuiuö', puLi^p pGIjmfy, (jnpöuiöuLpbfib; ifuijuift : — 56 iruer Bnh8U.ii :iua-N/i, ftbfMM-niiö- :sr • \i- i+p* *: 'l-l'l 1 ' li|'l|in u.Im.u.I|. Boinp- : — mi.l"hl).MI'l'-l'' ?"»'' 

ii|(|iii|il| . (|iii|iii(ilil| |>in(ili|i- |> ii}(iuif|[i)f|i : — lulli'IL- 

'M'I'T-' liuipifpmqpp, dtubi |iipiiiuiiii<||ipf' : — lull l'IL"l>- 

'lilil" pi|- l 1 " • 45?i l'-M' - <i >'i(i iii -• in I) in <] iij (i . pmi iul|iiili 

im. : — <lMlll.lufiril.Vr im.ttp: — l,nhUU"U8U.RlU , 'M 1, 
l>i|. lui, sin. ü)ui. 20o». 21ui — p. 2:>i". 27«a. 28m, 
15p, |7„,. ,„,, : _ WIM 1 *' >»i(i|i: — cHiini/ui.»,' 
Juiu il|. n-1.ll (1646) 1" ,l ''>'" '■> ll'l.-"- I 1647): — 
•H'1'2' hjui£iinnm.p : — ttU/UlM, lil» MlUHTfll.' t}ppip.: 
SÖ1.1»' uiGjiujin: — Sl;l'' ILiiimiiiii p uiujil|un Uiq : 

— BhCUSULWi'PnKP'hhW i>>i- 73p bi 23m: — 
S!;'l.l;>,l1l»l<M'l>Vr pv 1»' <6mifpQ 1896 qßbgmi t 1 

l|- 'l|n|)ni plii] ui)| Ahnui<)|i|iu 2 OUlf« »itl[> ".) • £■ S*P ■ » : 
•'•pui- übiuu<|p|iu ifiuupfi hlflfui- «fuipppfibiuG - 
SunbmG. UppmquiQ flhnuiuipuiquiiruiinnjgf I;? 588: — 
|||n Ghuil|Glipp jblif lniuliuil|iuft : 

If mml.muu Z/ 'liupq qiqpni pbiuli , lliuinui- 
piuqunl'uiuiiijq bi 8uiqiupiu(i : 

tt- l ilU u h WPnhß-bUX (;h WSßPIL- 

'Hunisnaß (>h r ii«: v «//»// ein. fuihw- 

liiuj uiub. qiuqopu- ///# an Li/hm/ L u mpju "/'— 

"//,ii Amnt/LpA S ■{ /' il'Lp Q/iutiLit "ßpfiumnu» : 

III ii 11 s n n m in im in n I, i li in li in hihi ii ( iiii ii tili nlt 

mj'l, „/ 1, ,i fu*n/l,u i/ih n m fiu ff m i/h L /ifi ( ß" ■ l!)(i, 

»i3»5 l. tu ) . II* ff l, if'fiitiu Jittj-i tliuui, fu tlutuL/ift, 
IUI i u m li li iii i iiiii li um ii ii iiii i ff li i li tili Kl ii iii f tili L ii ii i 

LptlL/iniu tl'Lh iluillfl, | ff u . 1 tu l()/ f ) : Ih't II P 'ff 

1/n/lU UIIIIUUII nfit.l l, tllllff III Uli lull jmiltf J II llLt/L — 
nff t-l fpp'INp 'lllUphljUICJUIl) ll'l,!/ iniui,ft ««^/i/i/i/ 
(fuuiiLiitu (litt Uli ul/ti/i • //,/ I' '" I' " il Lh- /tili n-. n n— 
i/iij-» ffif- 17«") | iuiil/1, •[l'l , Q ff"- 1!)"'- l'inn 

'\UIIIII II III II II I ff li UIU ll III li II Ultimi! ll hl ll L litt li II II 

| Rl II II-* II I tili fltlflfu, iflllJU fliif./f , II /!/' III II Ul- 

li II I ff lll Uli I. I 'll Ii IU ) Li U IU 11 ll III L llt ll ll lJLt\ Dill/111 — 
ttitillflltunu {-f^llllillll ll' f IU s III ll ll I ll Li ^<ii'li if iii Ii in li , 
lf\lt Ulli li III ll u II li ll q , y-tl-rlllfflnu lit tfltllliutlilltuill — 
ff flu liiu) tut tu ll Ulli Itltf «/ <p y"'^>»%^ lliujlft \ ff ' n . 

l*)*// 120'") : IL" U k 1*1" J>l* lim ntttu ttljiLtuiji tnui— 

iii. ii, li il in tili in i ii ii li -Z, Mit n n ii tt t ff h iiiu tu tu L tili tut li 

itiiuijfi , u fi l/fi til/tif <afl/i [t ^utjftj ii // m'/iiti if ii. if L tu • 

Li. tili liftuutti hft tfhtuj : ß-f/ • ">0*" 45'«* l/[i 

II II II I fit «// ' li II li ll ll D tllllltl1tll[ttlll[f?>- • • llfl '/ ff ll l /'" lf Ul- 
li' lll II II II ll nifif' Lnitl.Uy tuj iL i uij / if ui'li .XL fi Li utut— 

ifl-fi , IIIIIIUO lltlllll fitiufu nf iii iii iii fi iii if fi s L tu , ll flllJU 
nun *, lll Ulli llll<\ Ai/, llltlliutt ll'l;V il tn?i n i I. f n tj 41)/* 

,">/* I <£if* inil' in il ' ml. 11 li m fiif m i » : t^auuf hmfffifi — 

Ü L tu u—S in *L tiiit , II ft f mif ui'li ufiuiniii fi tu t/tutl' ut in nj n ji , 

^fLiiu.u 1897, tl 588—589): ^nP h r f»h" ,if Lu 
Li ftLf.f l.-i, [J,f. s— !). l'N— 29. 34—35: 

I""!! • .)(>"' : «f»/"/ lllll lll I Olli in iii • iii mil nili if • • 
ll.ti iiii um iriLurij» : /"'fi ■ 57p: «//, «/" iii fi > uiJ'L — 

UUlju'b : l<^ij • 59*" • <ill.[t[<fni-'lij> fii^LfiiiLjf iit/i — 

JJiilIiji j.il' iii iiiii ii i 'li /■ ■ : f<rif • {'){)/• ■ «Gfiif i[ l>— 

• L ii iiii /i'li in in • in in il ui'li : [1,11 iii ii i mit iii b fi^i il int ii 'I' ii hu in im li , Inf l"J"" '/"' im 'ii/' J'L&fi» : 

l'f'ii- 1)1/' • !■'*!• ui'li t\ fi if in 'lil. fi ■ hfit/n juii li fiJ in— 

liui'li I, ii ii I. il' ii fi ui'li in lj mli , bfifiifii J'fiiuffuih» : 

l'f'l ■ (>:>/• • ( 'h'uu^u ( h • ijuAil/ /,', f/i ) 'hnjuil/u 

huibuMu ^,uii/i iiuis.il 111% l.i f'uih» ■ «^p|iqnp» : 
— fr'i ■ 64«* • i 'h'uud fi ■ ,/uih/f 1,11*/, i hjuf,- 

^.n tili, ui'li i. in ii ui'li Am ii wufiiufih» , «h|Ul£Ul— 

UlIlLp» : ß'n ■ (\~>m ■ «If/ib- Li Ai/uiLfi iuIi— 

il'uiA [ilmi, im nfi » • «IFqpUlp^» : ß*ij • 05/'- 

«11*1/ muH/ If in (i /im ii' 'm. 'j'ui/i/i/it, ffi • IJ,lLuj/iu 
,/>/'!/ 1/ in fi /imil ■ '/"(' ^"'P/'/'Kl ul/i/fi'UujLn phm p> 
II, ■/? : ß'i/ ■ l>7'" • «$unj "ifbur/ Lmli . SulüI/ iml'i lil I, Hill f II if f ll $ ' I, I, lll II UllL/lB '/"J' UtULtTUl • 
inUJLll/lLU «Stji HpuifbiupV» : ( ß"'i • 67/? ) «tt/Z """1 •/'"- 

li /i'li -, in iii ii iii /i «T*««i> i/iuil Luuiju i/iinifu *ui,i/t , 

. in in H in ii i fi /i i ii Z, '/""/ /'" i /'* • — l^i • 68/*" 

«ll. I / '"ml, XyVUt/ Luilj "fi/tfiuuinu/i (J,u 

«^ ,i,ii\iii /itiji uijuuiL/i il li ,i ->niiuju/t 

ij'uinnL/t hui ,i,i 1/ n lu tu I, mli» : «(ß,LUuifiu dkl/ 

in i, /im in -i 111/ Lll l/ , UlLUin/lll tibi/ I. ,i 1/ /l ' ,i kpl,UJU , 

.in l.iu/i,, hiunuij f/uLufih Stp MnuuiuiQqpQ» : 

f^i/ • ()!)'"• IL,// tniuij «Sif ii'h/i /L/il/u/itj fun— 
'lim fi->/iiiuiL /mj /i'li mi/ nui in uin h^Lui/ u-fAluiL» : 

ß*n^ - &.)f • «lf;fl uiiui/ im li ml, uti, . U.if— 

i li m'li'lt il L i/L /in /in /i l/mnmu/Lui/iu , piulimpD/i 

Apl.imuil/u . ■ • If, *fi : ß'i/ • JOp. «Suii/ 3n- 

i/ mli / // // I) 1/ /im * flu • o " */ ' uiuu f u li'Lit ifuipi/mpt, , 

I, i: I, iiii/iiii, ii if luipuuilin-h'fr : /""//• 71/*: «o«/— 

il' Lumili il 1,1,1111, /i 1,111111 mu£ i/iil l/mijpp Ll 
iiil/iLuu nui um i mli in / /iii ii upyui il k uaIiu/i //» • 

«3ni[riuipu b q"iupq. . . . : — ß*,/ . l'lp • «'fippu- 

iii ii ii t/t in ii in i, fl uti, tu i ii ti'li uijuiuL/i Ll/hmi JPu— 

fruijuLifii» -, ( Suippbp qpiuj bu dunfiu(iuil}t/ ) ' 

/''*/# • | 4'" • «lAi'lfU um int um OL /n/u u/imnL/h 
Ip "liiinil.,! ,iii,i,ii,H : ^ififui. p if t V mj/ntj 
{> ii i'/li mli I, mli ^ . Z. • U /' ?" um t/ m p a uiu uit/i/mjpu 
in im, in • ihi/i ii i /,/ /i i li ii mil I, in /ii in n'li , ^l^pkliuui 

1011, L_l 8S— 41 : — ß-'l ■ 76'«- «fr« LJ" l/n- 
,i u i ii I. in , ni /um/i , il ti , ii u I. in , fi nui li ,' j>n s«/i_— 
ml ll , •ttiufiL JtuiV fi um/p ~.ui,l,uii, ,i in /.- h /im n 
jyh,/ tpl/fip mJ^u». {/Vi/- 77"' >• «Z?«/ llb^vu- 
nbnp ,1' ii im,, , n'li li litt hm uti p il li if tu i/ itnil^u 

Ll LlU : ß*n • 77'" : «bj'ul/h iriunn itJ'mh hu , 

lumili i, i/nL nui i, i, ,i in -. mil L u : — /<'*// • ( c?Ul • lll- '^uijmp lllltl/l /'"■'/ p fi> piuph s]tupnLp ■Amt/mp pmpli-fr : [f, "/> . «T* • «"«Z; 

j>n ituitimj/iu iriUpinppilll|lG , muf\ mn.mj>Ltjmp 

-.uii/m p pmpp» : ß*i/ . 78B«" • «XTuti/pl/ hli 

iriunl//i'li hm ii I, il i^nif ittuiu if , np uiLa ul 

/•Lplipif f pnLiiLp (1(1»: ß'n ■ 70"'- «Suii/ 

lih p /ni t/ ml/ uilt /, y) Hipbnu J ui/in uiu/ L ui I uiuui— 
i/Liii/ : I I'li l.i/ ^mjp IfuinnLUiit mpouij Lpl/lim— 
lu p , mil 1,'hiii I, tu , Lu mit il in -. fl ui i, in i n ii ; — 

//. *fi : ß^ij • 81/8 • «S//«V^ np uppnLltjy JUJ<— 

/n in ii-, ii l/tilll , ahn u/tu -> ui u/ mit mil l,ul, nl, in u- : 

'L^Tl P'L • $-F '• U*ju Suit/hphli ifmu u°p l/p 
i/inum jili 'lim /n /i'ltftl ui i/ ii/.ii im/ /i/i)i tflf ui/: nUMMJ/b, 8flh8U.il AU.8- äbfVbPS- ITSH-PV IHuM*- 1^ *U<t)VbU, 666 1t* 8fiÖU.SMU.'hf l nfrß-t>fr1,i > -- 1- ß-i- 73/.- «V*»"" 

t" " I' s /' 7 "/ » n-tif p n tfif h utu t* i- n tu m ii • •< i >• ji >i i/tfhutu tnh in— 

nutlfu /• P*lfi" fl*%S (^ ®^6 ) ^ '/"{/'' / "' *ß' "'"(' '/ "" '"" 
{f.u mu i /»^if» : 

2 * ß*n • !29 u/ * <$Q ut J u """*' h np ut jn u t C^ l_t '~ "'"/'" 

o'/» n 4 utu tu ti' \pu ht (hm */*«'■* tuuuttf uhu nßut yfuhintht , Jutuu t^i in i fi ji'hHt Ij'ii i}l'"J V ^' aifhnmunn f)J tu + m in n i p 1"/'?" h ' 

if fu I. ij <\ ii < ff U.'iiinii f'U jfi *hui Ii y« p h ti tu n tt {J^U tun i «/^» i 

3* ß*1* XI"'* <&*h n h u tu t "'J u Snifhinp piuu\\ul.pii 

?•//■» fhXS. (1647): 

4- 0--Z- 78«« • «9-/.».«"«- Pifi ß%3 (1647) = Ö- fi-i^. 82/'- oinuip qptl' tSftpwg ■/•''o> ■■ II I 'I III II III II. / « n * 1 1/ £ 665. 

HPb4 
ßZ<h = 1624 P-nh^ß-P«' 171: — Ub<TnM*bbV 13 X 10: — 
^pnW*bbV 9 X 6-5: — SW 17= — P-bPIM*-' 
G2iuGiuqnLuifr 13, pLpuifuiß^pLpp 16 pnuqp : — "Ubbt^' 
pni_qp inqiup : — bU.9,lT' uiuijuinuiq qu^biqiuin bi. 
liupuifriufrq, ipiuquißfGbpp huiünuufr i[GuiunLiufr 4P n — 
Guiqp qnqifiuQt;, bpqnL qnqbpp flnpi quipi^bpiiij : — 

iru.'MJ.W'bua «nuAfl.u.'bii.ii* ntpsp* •»pk 1 »- p^ip- 

"buipbqt liinnp ifp : — AUAi'Mlinj.VB ' pbpp. iqwinpa- 
inmö", uiqinouuufr : — 4-bP' bpqnL inbuiuq qpp pnjnp— 
qpp bt Gompqpp <pq- 143tQ Uqumfr) : — SU.PT-U- 
^P*' yttflfr: — JunPUT-bP-B' quipiTpiuqpp : — d>U- 

ITMiim* fHT* (= 1624): — <fPb2. WI.W1. bb 
»jUaimi. Sblb, Sbb\P-ß' mBjiigin: — 3bCb\Sb\bb\- 
<fPnbl*bbVF pq- 9ui: — SblbllflbP-bKOf-' *quiG: 

W •» ml, min, £' "biuphlj Ijiuif flupbpqn^- 
pjiLÜf <fp • "buipblpugLiij : 

ß'ti • \m • ( u i{t"ipii ßk pt 1 i ' ko. u k u b ,un - u *— 

9 hu ^bb-ni-urhuju uui uinnhn^u) • • ■ inL in i'h ifuj — 
// / il an , im,,, aniinnh I nilr ff u uiiL 1111 gl. iituun nut — 
jLn<_«r/r/_l/ /'////</. i n tili ji uiiiiii iniiiliiu i h J?i*if bnb— 
L bu 9p » (u,uf. ^kubuiptt, 1844, tl 8) : 

f h m Ii tu in ui ii l,m iiLli an - ^ , - in iji in ii m'h ii +iit tu 
uiuitiuiuuun Ii mu tl^vn S u u ui • f**!* 20/^* '"IP-P 

r**^—<rr *litUU ( fu* • Itrjltpu illimi'li In ii ii in ii ji h'li ti' £ Ii 

il in ii ii Lp ii tnhnt-n ) • R H ' —7"' * u*S£—u*fa uanh— 
n^u il'muL ii Lp ui in Ii n li'li nif ii ^ * tf £ h fiu Jhp^u y 

.1 /,, ujiu ultfmptiu : P>q_. 39/*. /» fr<h u,ii t.uL, [,u 

^ifUi*U' Pl' 60/«: £• ßr£p£u pnt-r^p tfp uftutn— 

nn^h i. stituu />— b- Lt—LC ftir & r* Pf 75- lll mUm nntttrnl^li Ln uiuiliu lt*b , /</"""" "> '"*'* L'h \ 

*}• uj fi>X l tu ^' fuS Üb- (i'K'^'l'a hl' "/•"//"/'", l'" 1 ' i~ 

"/£«« IrS- flir/' *L L i'tb u •?»•"£ irb — 1 >P b "kb'irp- 

■V«?. t L •/*?■• «V5- //'//■ /■/'"< Jbbunnju Ü'uju^. l/Q. 
"'//'/' *"" f"OUj>£h • 4,n $ S tu if p um p L n Ii u • In ui ii ii luut — 

y in li mif II Jil l_n ll'ij UMuhn p tlJ Ij lll'ij» li' ll'ij * L t_ Ulli'ü 

fhfpl'li ^*i tt p ti' n gn nut q 'ff" 1 hhnhj>hunku'. U ft k 

ji uhuL tuli >tnl*t¥ujptuuiun. • .» ( IJiiiiifJ tf p 

[tutttub 4) : tyß*. hl. 4- ftnpkpp lllUiu^ fiU£- 

III I. 11 UtiUlUiUlU^U «,,/»• *,7' I llnph pk U ~> Hl III UlS'liI, p 

kv uftuifufi'hy ^1*. «;#*. fliv^uv kt. 2b flqp/' 

Ikpluscnpn^p^up, Ulf"" n-itn. SH< SP- 37- . 22* 

2Q. %p. %+. Oipt-pp h^ %b- (\. L rk *L L rtfr % 

ti in 11 p : U.t' ui* '/ il I, il mu ti' p IJ 11 IJ l, p huliujh' P// Ui ~ m 
fti*f y /' in ui Ii u Ii hu il mu il n'li tut 11 I. p 1. 1 nii ß- £ tph — 
innttttitt Ii in il upiuiipnil *£ in u in in 11 i> 11 1 uui) , all hp — 
// /,«/// tT h h LU nju t>9h u l Il' "{/ fl '/ /' *? n n t p h - IJ I, p h 

flni'h *//' 7"'^"/"/ k '• r*""h *fp finp Lutj>£u L ml. 1 p 
iptunnLutfr hu % iPi- 143/«* 159'"» n^p (HL- ^ 1 

{? P' l.i'li ht-Jt\ ■■ f'ii tu p I, 111 1 ri ^ ijmiu implps) hu ( t hp — 
u^u Qun p4uithh f/ fiu 11 1 u // pn h ^u ouinit lui& ni j> tf ' p 
( P'l • 163*" 159/' • ) ^tftfui • uiufifp . *^Luhinfilf 

1830, tl 63, 64, 65, 85, !)0, 126 bdi) : 
8hÖHSU. l iU.<hMhß-hho-ß- ß-. L - SU,-. «St^ u ./„nf, 

nL s 11 n 11 um nuii 'f /'/'/'" i p * tu tu tu u um ahn tfuuii ^ tfh— 
tj n