(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Biodiversity Heritage Library | Children's Library | Additional Collections
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
See other formats

Full text of "Turris Babel, siue, Judiciorum de Fraternitate Rosaceae Crucis chaos"

^ 

"fi^ ■■ipii 'i< \ l ,>^ /aCf^^t^ 6Tv**A. ^t^ 


e OJL, 


(y'J^1 t-^t^V f «-?. «i/*^. 1 T R B O^. 

SIVE 

MOLESTE ET FRVSTRA PERf. 

euNC^A DlVAGAKS. 

^ ingenivm:. 

In Theatriim produ<5tumj. 
B E L I C o NBJ, 
JuxtA farnajffm, 

"" "~ ■ihi— SAGACISSIMO ET 

OCULATISSIMO 

M O M o 

Rerum hHmanamm Cenjoriin^ 
tcgerrma^ 

s. p. 

OBUm,qmint€rhomintslahr]tSy, 
opnmeVir , nequaquajn memO" 
vit, ut huic lihello diftichon contra te 
pY(£jigeremy tjelexaminituome clan-- 
^ulHni fihducerem aquior ego inno- 
centiditHA Aftimatcr y & delicforum 
meorum inhoc ifjb ludicro optime con^ 
JJCU46 ipfeme tibtjijfo >& Patrocinia^ 
tuo hoc quiccjuideji lubens committo^ 
Hoc tantum ,fipro mepetere aL'cjuid 
licet i exorans , ut quod aliis breviter 
& in auremfaciS) mecumclare at^ 'tfHeproUxiffinie ipmmmkes. T4x^ 
fgo nec emendandi In me lahorem ie. 
ferdidijfe dica^ , n,(€ irrttatum tuis 
fnonitis uncjuam conqueraris. Vah 
& nopifecH^lifciolis mncjwim. ^^? 

Officiofiis^ Yalcatia, dpinio prima egreditur,Rcg;e in« 

duta, fed varicgata, cum libro 

aperto, cogitabunda,qux cuni 

^mutafemeiautbis obambula-i 

'Vit,regrediturj fequitur 

Veritas. 

^ Anc, quam vidiftis egrcdicntem^ <fe- 
ambulantem<, ingredienteiti/quailB 
cnc qxiafo crcditis fpecftatorc^? Reginatti^ 
quiaiCCMronata, potentera^ quts^o^^^' 
ptrojEruditani; quiacumiibro/feiiceBi 
quiaocnacu abundat^prudencemiquia cb« 
gicabunda i undiq» candcmpolitam > qulc 
inceflumeftmctita? Vas crratisl Optme 
cft, Opinio. Illa, qu« Cipcriorum opcr« 
dirigit>infcriorum Iaborcsincruftat:Scio« 
lorum Sapientiam augec, Ignorantium 
ftuporcmdcclinat ^ Divitum miferias cc« 
git: Paupcrumindigcntiamacuic: ArciH* 
ciua ingema fovcc : Rufticorum duri- 
cicm concinuac: Sophiftarum liccs confer^ 
vac: Simplidum admiradonem promo- 
A I vccs ^c ? Conjugumcruces cxtenuat: CacH- 
bura crrores excufac : Curiofbrum arca- 
na involvic: S pinorum nf^glecftura ap- 
probac : Quid opus eft verbii ? Nerao ell: 
c vdbis, iicmo in canca ingeniorum varie- 
caCiTjCuiillafifei oiexacftcaccomroocle', 
cui non iila iubrepar , (^uera non vincac^ 
<<;ui nonluaconimendciTc. Huic genus, 
tiuic honores , huic poienciam, huic Ar- 
ces, huiciabores, huic 1 ngu^s, huic A- 
fJ2ores, huic virum, huic v:it«is, huic 
ouum, hijic «Ivud vjuid infinuac, & rc- 
fcus jiiin jtiiimiis fuperbire ftac. Illa 
cft, cjux pup&s vubis diiiribuic , quibus 
luditis, auriculasimponic, qi.ibuscrium- 
phitii, nolasalTuic, cju bub ^'►crlonari?, 
raagni jnxcaacminimi, vin, iTminaf^ju- 
vencs, virgines, pu€ri,puciU. Sci*.] •AJ 
ego? nill uc odio(a vonis Crn , ut ^u ^d 
iuleo, prxmiura accipiara. fcd q icfc** 
camen. lara ego vobis produciuTv Oyi- 
ntoni6 belhitn NefotnlHJn 'THrhoncm ^ 
quera e vobis muici agn( f-enr , mulci 
xidebunc ■, mulci milerabuncur. paiiCi 

ita ^.__ i 

itSL femicbuntur 5 ut quod in co vicio- 

lum ernerdent , 6c ad fulidsni mencis 

quietera fefe coroponant. Lepida t- 

<^io erit , fp^ <5latores : vos ani« 

jais 6c filcrtio obfeofo 

adtftc. P E R; SMara. PERSONi^ COMOEDIi€ 

» Opimo, 

Turbo, 

.Curto. \ 

Ihentultis, J 
.^, Scholaflici 
iHarUqHin, 
jPJittactis 
.iStdinus» 

/Mallitt, 

IPollux. 
TanHrgtn, 
^Geryon, 
.Lapitha, '^ 

JlkfHi. > 

Labella, 
Rfihelia, VJ3et$r. 

Mathemajiml 

PoJittCM. 

Hiflorictu, 

Tertgrinator» 

Callu4o 

Gcrfoni^famfiltu. 

Magtfter ceremoniarum, 

Magifler Itngttarum^ 

Tngtl. 

Dtfcipiili Tt4giU 

Vtrgo. 

Anctlia Virgtnit, 5. ^iufici, 
Arminitis, A^nator. 
BrnndoH, Armimi Amictu, L, Fa- 2. Fdmuli, 
Beger. ChymicMl 

Fabtfu, S 

HAjpellH^, ^rtifex,^ 

Sapientia, 

VeritiU, 

Tranciuillitai. 

^cijfiiefcentia* 

Aiedtocritni* 

Iftdicium. 

Eruditio. 

Jntegritas, 

Simplicitofl 

Tolerantia. 

Solttudo, 

Contemplatieil 

Mors^ 

Fama, 

Dives, 

Sciens. 

HonoratHfl 

Idix. 4 l i*^*; A RG U M EN TU M 

CO M OE D I^. 

Tu R B o tnquktopajjim agttatm tuj^ 

&mij^turbiney 
Vlla necin re confiansmageJUa quam 

in tnconfiantia. 
Rhetorica traclatifiudiapofi Logi- 

Q^Jein Viathcfeos 
Bona haud iuvantes fortuna ad^e- 

ditur: artes & has 
Omittityac Hii^onc^ volvif at/f^ Po. 

litica 
Curn,^^ ilhim earum t^dium cepijjet&' ' 

/afijdium, 
Omnes in orasplane inufitato fertur 

impetu, 
Nec mora : dat operam linguis , mores 

difiit extercs pHgil, 
Vt & choragm, & amatorfit, lujlris^ 

liberisfiudet: 
Bt h^nc arnoremfibi faventem exper- 

tmefi^&eJferHm* 7 

Rurfps^ adartes Curiofij anlmu ad^ 

jungens, quicquidejl 
Seutemporu reliquumy hon^feumen* 

tis ac auri^ omnium 
' Vnumfacit dijpendium\ hincfugity 

animumdtJ}ondet-,& 
Suam dolet vttam , ^ Sapientia ad 

-quiretem tandem ducitur. A 6 AOTUS ACT VS PRIMI 

S C E N A r. 

V*dotribaf Tfiy4;o, Ctirio, Lentftlfu, 
1» Scholafttcif HarUqmn, 

P. T Tc mc« , f elix (emper pecus itc ca- 
I pellae. VirgiIiusinEclogis,perMe. 
'*' taphortmhucallatum. T. Ad* 
fomus , Dominc Magifter. P. Hunc 
diemvobis feriatum faciamjdeft, Par- 
nafficam re(pirationem. Tu vcr6fcin'pro 
(cisne,quidfitParnailus? T. Parnafliim 
aj.unt montem elle praecelfura, cu jus fafti- 
giumfi quisattingat, vi6turum tX^ poft 
cum Mufis dcGratiis omnibus bcatiirime. 
P. Optime, fed adponc , id conftare ma« 
gnolabore. T. Non (ubterfugio,duni 
id aflcquar, quo femper aliicior , Feliciu - 
tis 6c Tranquillitatisfaftigium. P. Ad- 
niterc porro , jara (ub raeo condu<5hi Ar- 
cem illam haud ita procul pro(picis. T. 
Quijd(ciam? P. Facilime. Nam quod 
bcncmihiybcnetibi» bcne (it (cholai^ico 

Ordini 9 

Ordini ( Lipfiusde conviviis Vctcrom ) 
decennium jam te audientem Prxcepto- 
rem Jcf^gJc^jt/^jJx^^^^^bundarc oportctE- 
rotematis DialecSlicis, Phyficisac Ethicis, 
quibus ceu gradibus eo afcendifli, ut poft- 
hacinfelix tiTc non poflis. Nam & t?3- 
Trev im^^n^ jamhabes , 6c /yliogisraos in 
omni figura m(\As, 8c cornutis ( dilemma 
vocant) fortiterpugnts, tum illehomi- 
num rairaculum im^pifiovins^r, per « ^'^> li 
is?> 071 io, & Aioli tibi exa(^e cognitus cft, 
Scisenim demonftratione ipiius Edipfcos 
& ipfbrum re<5lorum in trianguL, 6c ma- 
joritatem ipfius totius& definitionemi- 
pfius hominis, & cognitionem iplbrum 
infinitorum terminorura , ut JcatTw <ru/^- 
7r\oy.luu KiylfAimy 'USfS^ iv ;^ oi^' ivcgyKxlx 
lo -SJ^Tf p(7v Kj v^^ov KocT atAAtjA&iv , aotTi^O' 
'Xjjj^ ivi^yeixtfTv^lt. Ix^is, ^aiXjTivc^yjyfss^i 
l(ay crO-^^^ iiinco^*is,d7rAug,oKus oK0ViOcllt0¥ 
JCfltS' B','3yt5J£v,x,<»T ivl iAix^^v.iyis y.tv^G^uS 

T5A(^, ^yiifA^lV0V,i7rl(AlV0V iTi^X, nxji^ ^S' 

^(^ , iTTo^lx f^jSfSirla^cav , Ko^'oAii avyyivii, 
/^XfxlBavoi^ivov ccSicuai]oVi«,Toijioi, ii^tjyfji%- 
Tfl^ikCii iiSi^hK9 ygvof, »«-']<* TWivTofy oivti^ 

A 7 s^o!p9v. 0-^o(pQv f KocUmscc ilioruitiq^ adinirtndo- 
tuiu» quibu&non tancuni Philofophix 
porttsomnes prompteaperis, auta Ce- 
Gr o, ad Hyiupuin uiquc egregie dilTeiis, 
ied6c intcj mille miilenos ponus admi- 
r&bilisviderib, quam inteliigib Jis. Itaq$ 
ne dabirei), vixcnbus auc quatuor pairi- 
bus a voco cuo abes, fcilicec > uc adjungas 
adhuc nodolis aliquasgordionias, mul- 
tum vexstas, cuites ac ipinofas quzflio- 
nes, <)Uibus homiacs ita conftringantur, 
ut exitumnonreperiant, te vcroc iubli- 
rai Sapicntigarce defpicientcm rufpiv.iant. 
T. Geflio eqiiidcm Sc prompritudinem 
meam offero* P. S^d interim horum 
fortunas negligiraus, te , qui kuT 6|ox^' 
diicipulus es , horura etiam cura taigi 
oportet. Incipe parve puer, cui non risc- 
rc Parcntes, 6cprcfcraliquid e htcrfrio 
noflroRegno. C Magismignoscleri- 
cos,non lunt magis raagnos Sapicntes P. 
Uideidhiibes? C. InLbello meo. P. 
Hjtc /cntenri.s vit iofi cft , quoad materii, 
6cquo«d fcrrL3,qi(acer.us eniruGramma- 
tiumatcip^ivi buliatAcudlEu^io qua- 

tcnus 11 

tcnus fen(tira,eft SarctfticuSjfe J tn fic iyU 
logifmum. T. Omnis fiinteiiru, ^uac 
dt vicioia rerp£(5lu ipiius mau/iat , (Scre- 
ipe^u ipiiLS tormjt, eil maicdida. Cu* 
rionis fententii talis eil, Ergo. P. Curio 
ptob&Minorera. C. 0;anis (enremia, 
qu« ei\ contra clericos , ei\ vi.tii>fa qao*c! 
Materi^n^c quoad formam : Hjcciahs 
efl:. Ergo. P. Sei^ueosprobaMi^^orera. 
L. Oninii icntentia quat negat,dericos ef» 
fefapientcs, eftcontraclericos, Hactalis 
eftEfgo. P, Minor fequens D. Q^ 
Ciericumdicitnoneile Sapientem , oca- 
datur: Quioccidendus efl, eft Latro : Qui 
Latro cithoiEine occidit : Qmhorainem 
occidit,ei^ Cain. Ergo, qui ciencura didt 
eflenanfapientem,eitCain. P. Sequens 
quidhabes? D. QuiCain efl, eft Adarai 
fiiius: fed qui Clericu fpemit,Cain ef^ Er- 
goeflAdamifilius. P. Ecquidtuhabes?B. 
Nihii. P, Quomodointeliigisclmcii? B, 
'5m Sct)Uifu)r. P. Qudfigniiicat liquida? 
B ctU @Ct)m<(()Cr. P. Quidduplex? B. CIU 

^0)>pc(tr;mct:/9n>t(?ttftcr. P. RecitaAl- 
phabetuni. 3- A.b.c.d.e.6cc. P. Turbo, 
redta aliquot vtcfus ex Virgilio. T* 12 

Qm^jtiospatimurmAnts] exindeper 
awpium 

t^ittmur Eljjiumf ^pauci l<ttA ttr» 
va tenemtts, 

^onec longa diesperfeElo temporis orhe 

C^ncretam exemit Ubemy purnmq^ re^ 
linqHtt 

%/£theriumfenfum , at^^ auraijimplim 
cis ignem, 
P. Quomodo interpretaris? T. ludi- 
cointelligi Scholsm. P. Hahsiheyin^ 
ter jc(fl:io ridentis, pofsesnc adplicirc ? T. 
Tcntabo. Qmsquispatimurraanes,idcft, 
finguli vapulamus , aut vlrgis cxdimur: 
Exinde id eft, poft decenaium. Mlctimur 
per amplum Elylium id eft , ad celeberri- 
niam aliquam& liberrimamAcadeniiam; 
Et pauci latta ar\'a tenemus, id eft , non o- . 
mnes Sapientiam di(cim'is. Donec longa 
dies id eft, u(q; dum in fenedlute, 6c abib- 
luto crrorum noftrorum curfii. Con«re- 
tam exemit labemid eft, contra(5h]s fcho- 
lafticifmus nos dcrclinquat>6c plcne iape- 
re,acirgeraoadNobiIiorautifinat. P.O 
Tur bo, Turbo, cft aliguis Dgroon , quitc 

iSdw- 1- . — < a Schola avocac , eora fuge , tanquam qiii 
a virtutis femita ad volupcuariara abdu- 
Cit, T. SjilicetaGraramaiicaadPoli- 
ticam. P. VittibiTurbo,nam jirape- 
riidi justa illud gtuNcrffu ft?cl/ fc tVtrf?U 
trarcu^rmcrvcil: ^tu^fcr(Tu i?bc(/ fi^ 
4([c(!u mit ccu <S^i\m\ aup ^cm MkU 
SjdcuCuriorecitaaLquid. C. 

^^ilsntef^ habttAntmorbi, triftt^^j^fs'» 

veBtH, 
Et metmc^ntaUfffadafAmes^idr tur* 

Terribflesvtfffformte, (ethumjjy Ubor* 

qne, 
Tum confanguinmlethifopor, ^ rm' 

la mentis 
Gaudia. 

P. Ubihxcfunt? C, inSchoIa. P. Va,» 
pula furcifer , itane contra me confpipa* 
ftis C. VeniamdabisDomine,Turbo 
itadocuir. P. lupiter Scator, & tu glau- 
cis oculis Minerva. Turbo meus, cxa<ftus 
•led:ionemmearuni auditor, faerit,fuerit 

inquam iiisju3ni,nam quis unquam fanusbonisli^ 
tens iriJiledixit. Videto hli mi,fiJi mividc- 
to,ind»gn\imfaaaustotbonaverbi, qu« 
inrefe»mj aviv, interire. T. Prarceptor, 
neqj if 1 tuis 1*^« )nbus quicquam dcfidero, 
/peci upfislirei is kdin meis profecS^ibus, 
utquipofl decet nii>m nihileorum, qu« 
hoc puicerrjmumuniverfum corcpkdli- 
tur, (cio, tannira vocabuJiS 6c prjrctpiis 
adiabiaufL^-ire^^tusfuro, atq^ oit^entus, 
utcjuotirsosmJhipjtret^m&g^^amfarragi- 
nenicjic-am, necniil/yJcgiUDis, dilrin- 
<ft\onibus,CDaxin}is ♦ 6c inonikc fl> vo .u- 
ksincer trJeganceS 6c crudifOSf ft(Vepf:ni. 
P. Vab fimpliXCftpt:t,nor.dumirttll.gis, 
ijinaiii co Ib uoniine «diu. iabili: ?ilia ..?:ei1a 
6cconcreu cspiia non capiunt cam ab- 
ftr^ ilum, & I '>gicuni k rtous judiciunii, 
urEjceroplig-^a >a, T. Njnopi:seft. P. 
Ergo I eq; ddedaris ulrra rrccis contem- 
plaiionibui? T. Omnino,friivelkmtibi 
par ceres , hic Cf.im dies quiet is eft, non la«» 
boris. P. Aliis quies curac cl^o.qui litera- 
rum alegantus capitur , in mediis laborib. 
fentic dulcedincHi. T. Equidcra credo, 

fufi nifi eniro Idforet, nunqoam polTes ir tan- 
ds/iibt)! ttribus Bocardkis, <3c Darapticis 
•dSeniuittiifq^ peiGverare. P. Ai n»t« 
rnencis es : sbomn.c, ne quid rcliqui cx hi$ 
fermoribus convi-.ri*nr. Ice,claudic€ fiunc 
rivospu^ri iat praca biberunc. 

S C E N A II. 

Lfntftl^, TJlttacus^ 

L« T Ndignura f^cimis, hanc elle decen- 
naiiS kboris grati^m* ut obulo ven- 
^ita veiir, quapcunq^ didiccnf . -Atqui non 
eft int^r nt>s.nrtiura tcrm!n''S,6c L- gica il- 
la i ingiia difti cior, O mihi id conir sgat» 
noiimcura Indidi TheUuris to.Qutatum. 
Q\\\A enira D-eum imraurcale^ qaa;a (lib- 
Liiie Cijs audire tiiiputartes. Ego quideris 
f*ttcos', h ^ad inceiljgo. Scd p^t j Angdos 
ica ioq-jj, nihii enim eoruc^ eA, qojr vide- 
reaucta^-gerepoflumus, kd nciuo quid 
lublime ,certene(cio. O Turbo curbace, 
q jantu nobis das cui be! 6c curbas fene no- 
ftrii Magilit u , j am d^; tui» profedib. g»u- i6 

dentem. ?s. 'H'cTurboneitln6tnii1af, 
jnirum ni lingii^ Diale^ico- Pby fico- Mc° 
raj^hyfico-Hchicx nuncVum reraiierir. - L, 
E:q jipoteras Nobiiitatera tuamrcddc- 
re Nobiliorera , etra nunc reddis ingrati* 
tudiTTe mtkmera. Ps. Nondubito^^uitt 
idfecric. L. llludcft,<]uodPrxceptOc 
nini^ura te honoravir,nimium amavit,in- 
duifir. Ps. Adeundus mihi hic Homo 
cftj hcusSchoIafticc. L Quisilleira- 
• portiinus? Ps. Hcus Studiofe L. Do- 
miric. Ps. ^ivalcs, bcneeft. L. Ego 
^'aleo. Ps. Omatifs. 6c humanilliraiis 
Dorainus Pncccptor an vilet ? Haud iCi 
fatis. Ps. Animomcomaleeftpropter 
illumandccumbit? L. Iamforca(Iis:aiv 
tehoramoptimehabuerat. P. Explict 
mihi. L. Nobilidiraus nofter Dominus 
Turbo, ncfcio a cjuofedud^litcris «Va^/ 
valcdixit, & (e ncqj fcirc quicquam,ncquc 
Pneccptori multum debcrc dilcrte profi'- 
tecur. Ps. Hic homo condemnandus 
forctadcapos Gurgiftidonios, ubiBom- 
bomachidcs, Cluninftaridyfarchidci cfl: 
Impcrator fiimmus , Neptuni Nepos. 

L. Nc- 1? 

L, r^^fido qTiii dkit-dominatio vonr«, 
Ps. Scd unde contraxic hanc literaruni 
naufttm? L. Incertumeftjdiesj^raquar- 
tus prjtteriic , cum ille frequenter apud ft 
murmurac. H^iraihi, qui mhil fcio j heu 
qoamineptus fui inter illos ] heu barbara < 
unguam! H«cne illa ruMimis A^x?Vah de- 
cemannos! O pueri qud (lulti fumuslphui} , 
quam me illi irriferum! 6& calia infinicfl» 
donec tandem in f adem Prarceptori mala 
diceretufuseft. Ps. QuidttndcmproA 
cuiic? L, Erubefco.ajebatptruminter* 
tS& , (ive quis calceos vcteres confuat; 
(ivehis (pinofis (hidiis ^atam omnemat- 
terar, utrobiqj iaborem eile^ Ufumad hu« 
manamvitamperexiguum^ podea cora<^ 
motior & inPrf ceptorem iplum f heu fa* 
cinus! ) irriutus. Ulane «d Hominis fupr«v 
quam humanifedeslqua dum terrenao-^ 
mma(int>aucdijudicai3da exadle ; aut no«' 
ftrisufibusaaommodanda dextre» Phi- 
lofophus nofler » tanquam iplam Mi« 
{Rervam parturiens> anxic fedeat» profe*. 
ffatq>Daci(i»Bocardo>Fenfon. Moxadl 
9bu$ dubiura fulgorfm anhdans 

accufe 18 

accurrat, Sc njillerirulls , mille vcrfTcuIISi, 
niilleltchjymulis c Topicaruna propoll- 
fidonum omni acie eum eraen^iivCr. Pj«v 
QuidlincereaDurainusMagifter? t. fle- 
viv>n4imquid «geret? Tnrbo jara difcef^ 
^mparac. Ps. Eaamdilccrtum? L Et 
literaru ertam divoroum. Ps. Cre< amnc 
tibi? L VcilemalitereiTet, fed quid aa- 
di< ? C( m^ocamur ad Pracceprorero. Pf?. 
Audi. L. Non liccr. valeat V. Domin«- 
tio. Ps. Abi. q;ikm hi; horao fubiio e- 
vaniiit.Oportetcatapantifhcam efle cara- 
panulam^ut omnes v ovol rent Proronc e- 
macici , Epifteraomltar, Topiftx & Ekn- 
eharii Vahmiferosreftioncs, deperditos 
reti>rios5 6c laqueorura vcniirores ino- 
pes, quosnili Mors a morre ncmo abla- 
quciir, nccreribus quenquaro capiunr, ni- 
nDi:^genem,cuicornuafaciunr, auc He- 
raclirum no rifibilem,aur mureni rodcntc 
fylIabam,aur*^thiopera al bum& n!g» Vy 
autranciivenccurleporera &)ep6rc,ha, 
ha, h« ! q< am confiilui acconmK) ic Tur- 
b 'i.i hiivinculis fcCc uri matur e eximerer, 
Dcq; his (cfhbus in con(]^i.^\xm Sc hs un- 

qiiaov enqiiim DlcrtprcKlicret. Eloqucntia po- 
tiuj:, 6 NobilcF, vobis cur» iit, quae non, 
veluri. Seraper clau(i manus Logicani 
defignatavari: Necintra j^junoi & pul- 
vcrulentos rubrelliorum Scholafticorum 
^ccus dclicefwir, fed in Regum, Princi- 
pum> Magnatnmauguft.flimumcon(p€- 
£tum prodir , fiimmamq; movendi , tc sb 
hominibus qnidvis imperrandi potefta- 
Ccm pene divinam accepit, (ucscjie red- 
dit tmatores ut cekberrimos, irt beatif^ 
Omos« Sed quid f go hic declamito , &c 
vcrbt prodigo condigna Regum auri- 
bus ? Potius Tuf bonem meura «'xcipi- 
am,qui perpaucis ex^udicis in iramer--. 
rls , tranfivit i Ctilrib Logicis ad R^» 
thorict. 

S C E N A IIL 

Hitrkqtiiny Tftrbo, Stellinuf, 

H'. Y\ Ate mihl locum amplum ItnTni 

arqtie re(ontbi«era, ubj riJere 

&ti$li€at|.&]abiltrc» &woodamtre,& 

bu: 2e 

blarphemari, 5c imittrij & verbcwHr€ faf- 
fkientifllme vln Scholaraaniplius nec ibo^ 
nec lecflionem r^cictbo, nec virgis caftiga' 
bor, nec Prxcepcorcm ob(ervabo,nec lii- 
dcreprohibebor, nec a puellis irridebor, 
5e-Pracceptor ubicunq^ Scquoties occur# 
rcrit vapulabit. Turbo Dominus fadhis 
cft,& cgo ab ip(b proKiraus. 

Jlle ego pm rjftlU nugaYum laude fe* 

tundm^ 
i^^ryt non mirarps , ^fid ftitofcjfss 

E:go gl j£l*h, Minor probaturiQuia Do- 
minu (um. Sddpardagngiisitaintusfluiri 
ac difHuit, utUxadone ulla eiopus haud 
(k. Con^eqaens apparer, quia ducentis, 
quos a mca inflitutione habuir, florenis 
menftruis pofthac carebit,nec unauam in 
ppftcrum,cjuod prapccptor mcus ut , gI(V 
habitur. Turbumadmodumiratuselh 

tS\^e ^»toijiHei qmdmonuihine mtiltA^ 

fidelittryodtt, 
Hoc w. hi Uhertast hocpia lingHddcdit^ 

SedbicQlingvMip poft^fu pcrQt^it^ttn» 2F 

tk cum vcftra aHraWs tione,ut comiatis &- 
nk»nsmini. ltaenim.Prictacu.s proroifir,, 
- V" um comprimvnda nunu^A,ou!a Tur- 
bo ipfe adeii; T. Annon egu iv/eiix f ui 
qui ciim ad iupreraum bomira alacrVv;r 
tenderera ,, votabulariam iUam 6cnc(ciO' 
quara nebulufara Philofophiara , perma» 
gfmminFelicitaci!» Regno, iTLOprimuin 
haberelocumm.hi pcrfuaderipailusfurol 
Scd ubi primumin lucemh<;rainura veni,. 
cum palliraomnes riderenc genus meunai 
dicendi ^yllog.fbcura ,. tura ob creberri- 
roascaptiunes,dvftii=(5liunculas, 6c digla-^ 
diatonos terrainos contentiofus apparc- 
rera, ac exjnde raoleftusfit remiillud v^ui^ 
dem (uccurrcbat r infanum vul^us^.tantas: 
argucias6( ph»nralBca fecreca>ibinime fa« 
perc: Ltrgu*m etiam meara omnino noim 
intclligere Verum cum aniraadvertcrent 
eos m»n tani um in converfatione fuavcSr 
inconfiliis graves , in inventionibus acu- 
tos , den q je rerum earum qj» a me tot : 
monflrolis invclucris protnidcbana-C 
haud ignaros, fed fub elegantiori vdtc pc- 
0A4lIij»gs«frg,rucccnfui raihi ipfi, 6c mox : 
a Ubd^ t2i 

Iibellos illos nicos intrt me^ condeimtvi 
paracus^uovisp^^tm aufi gere,quamiyj. | 
iogifticis v^-i^-ulis ultra dccmeri. Commo» j 
dum^^^ct»ciJ5 intcrve ,ir, quiurprimuni 
O atorist fuavicatcm, ampLtudmcra» c6- 
loodicaccra ac ufum mihiaperuir, fatcor» 
rraxic me Itngua ii a , 6c omnino omnes 
conacus meui fibi fubjecit. Ec hodie qui- 
democulosmeos infignilibrorum muki- 
tu -'ine refccit. Quorum copiamprora- 
pic obiulir,ip(cad Ixra variaq^ Aiicorura 
prardiamc dedu(^urus. Sc. Malcficei» 
cuicuncji h^rologii , uca coramffa z{\, irt 
nec ii^dicc nos, ncc fono docet , <^i' a fimviS 
par te diei, w* qj agrcHus fun^, fi pci S hra 
liteat, horamnotarcq: anacusefl, Vici- 
l)t mei films, Aufp^ca' 6 :redo , 6c fyJeri^ 
bus favcr.ribub: Ud id parebiccx horofco* 
po. Deura jnijoortal. ni ! hic Turboille 
eJ>, obqiera nodrat cu.bac. T. Euge 
S»:cllinuni,i'.unc]'. id nobis riovi c Coeo kf* 
fvrr ? Sr. Adibohoroincm,6c cerebrura- 
neti jdio curbidumnc, utaudio, expe* 
tur T. Q^dfeliX(5c fauilum, novus 
«Miflctui.. bi£, Saive gcncicXv Aiole- 2f 

(cens. T. SalvusfisDominc. Sc. E^- 
quidjamarm* medirtris, aut eqnos,vcl 
c&nes poiiqusmHteri^ vAledixifti. T. Ego 
literisvaied-.xerirD? quascgo«noucocu- 
los meos, icL 6 depereo, Sr. Atqui cer- 
cm^.bis f ^ma eft, ce liter is fcripfifTe repu- 
dium omnibus. T. Njnquam illiid m 
roentem mihi vsnit , (ed jugum falccm 
cxcuiTi Logodxdtlorum, qui n hil cre- 
dunc eilc liicracum,rifi quod nexu>& no- 
dos refipit. St. Revivifco , poftquan» 
haec cx te audio. Cum enim ir genio milii 
femperapparueris cxquifiriiruiia, acfci'- 
erdi dc fiierio fligrance, permagnuiQ. 
fe f jre aliqMtndo iicerarum dcwus cre- 
diii. T. Urinam id concingeret ! ran» 
terum egohcerarii ha(£^enus nihil infpc- 
xi. Sc. Qiid crg ) tibi eft vci e litera- 
num ? T. Qjjod linguam non pcrpc- 
Piuni rclmquic iiccam ac fKrrem , vct 
fiinc cotxamem , (cd divino Mubrum 
rorc madidajfi , farcundam , ft ridam». 
atque admovendos conuhanciofque ho- 
liiines v&lcniem , tla:^q>ie dar per^ ices 
B 2. Mur¥- ^4 

Mundura hunc univcrfura ingcnio per* 
volandi: vjuaha JMrDfuh Pl»crac;> j icu . c 
diico. ■ Sk. Pruh Ap< »g« um 6c P rigac jni! 
Pfitcacu^ tc calenj reiidct, cjuilis clTc coru 
CupiH i^? T. Id Iperiv.nec raetuo, nc f al- 
lar, S . Ah lonjt^e erras.. T. Id quidcra 
D mv ne £ xit. 5»'. Ot^fecro te,qujt prima 
tu^ iub iplf A inOitiiCio ctV: T. Excellens e- 
4jtj»dc,janj vocabula conquiro mgcnti nu- 
IDcro, ac dt vario ipforurcnfu, 6c accom* 
tnoHatione ium n^licitus. St. lamnc (a* 
t>s? T Nrv^uaquam. Namoportetmi- 
b) conftar»*, fitnc lub Ciceronis di^acu? a, 
an vero bar^ ar;» 6cadventicia. Sc. lamnc 
(iri ? T. Nontlum,Niim6c formiilaiu- 
ti n 14 ;» ^i;>: p»iv,j tqnrfuenr^R ma- 
Oi K;ici>j")8 V. r;.a.<:x*».tef-iAm St lau- 
Delan^ T Vrfhir.d figurx incipiur^t, ac 
diLeiu^ifi -ici L,u<)<: a.iMius(eniei5ti» va» 
E>fii> 6c. .opia. S.. E gojafacis.. T. Ex- 
«icic.aiwiptrfurcMi R iLiip^rfinan: fi- 
iiipiamr»ui. A-tonium mfccSterjaut ^u^jct. 
d»rti...iIiuscaK'»tiinn, Po«i«g'ara,rurd ra«» 
t^ mi«iidj5 d> niri h> »um^ra. Si. Tan- 
cUmiaiid.. T..£oiikirid. Sc. Dcanvivjuis, nummisautmarmoribusnHiil? T. Nori- 
dum. St. Neccriucarumdilpuncitionu, 
leCiionum,notarum q.ndt^uam? T. Ni- 
tnia fcrtinano. Sr. Siitem Parres con- 
icripti , 6c Cipitoliura , & fafces, roftra, 
cifu,arcj^ be'liarii,laniftacq5 inorefreqvtc^ 
tes? T, Q^i ilbi Anik id sxaminis? St. 
Veniara ntihi Hiahis Adolercens. Namii id 
quzris, quod m«miaiTeol;rax]|ux(ivi(Te, 
hiccqiikmnoninvinis T. Nempef»» 
pientiip arcera. Sc. liljiraiplliafruftra 
hac via quarr is, nec habei' ji.-n q .a n antife 
tani:il!'>-minus. T. Non? Sc.Non.Se3 
ut priuj ai verkatis perf xtam invefliga- 
■ttoneraneqnaquarrs p:?rveni?^i > ita bic zi 
lingux tus^cx^dl^m f>*-raationerahaud- 
quaqnampci-ving^s» T. T'.)rb«sme. Sr. 
Sine Lannif liTig^ x millat phrsfes , mille- 
raq> vocaht:]a ubioitca devorabis Verum 
(i r«r in puhhcum pr od5an-iam,quam mi- 
Tvutulura eric eius,qiioCicero, DetDofthe- 
ncs, acejiifmod» alii ruuici excelluerunt: 
judicii fcilicer, cegnici(>nis rcrum, modiqi 
tra(fl«ndi,p€rtrahcdivehomtnes. T Ego 
tioncro Oratoi? St. Eris,fedutPr*ce^ 
B s ptor pcortuus, q?M CuUKibusac tlnds <ieck* 
niicet» T. Non Regibus & Magnati- 
bus?* Sr. Milcpcrram,fiiclvciaulit,vel 
puiiitPi«c«rproi cuus. T. Qnidvi*me 
agere? 5c. id cute vi.^cris, luibi incv- 
gruranoneil, te uc »b l:iac via «bduca^ra, 
quamvis optarem nobile hoc ir>geniura 
nobiiiori iludio admodura. T. S iicec 
^atlieraatiwc ? Sc. Tu ^i^uidtm ride.sf-cl 
iic^uandoliccbit Mij rtacun tjus pr«.cui 
ribiintneri,raut«b s luotarvj idConHdjfra- 
«umriTum. T. Malu qvi^i^ra vii avj- 
^ra(»iar,& Abjcdta,c|uaLarunc Calaicia- 
jrit, Horolcgis, Arithiuecica&c agrorurn 
• diraenilones, qualia jsra cum pabi h«be- 
tiscomraunia, veru\a circuli veftri, 6c in- 
finitJtJinex» 'icinrricar-a? armiiis/daiiquc 
exrainutiS 6c muhiforimbds cc^porihus 
Lgneis lliu ;S; t*: jnculi ac gTgill tam (Imc 
ridicula; c^.am vcsipii, quinovo badllo 
«ut fpeojio repcito, prx i^au^iic modo 
nonmorimin!, aut nu u difcuritis. S\ 
i-J^c condoi)«nda tibi puto,0 Adolefcens, 
quiira procul ibesabhac Rcga icienti?, 
^uam cogiutionc^ tuat pius iunc tcrrer, , ^7 

ijaam arthcrlaf , Verurn fi conftarct tibi, 
quancuin ea hoiuini aperirec , 6c jucundi. 
tan^ & pn iundirjicts 6c excellcittlar hu- 
mana-jdc Sapieni>ae Da m*,& ucilicatis in 
Bello, 6c cr niraoditatts a i negotiahunia- 
n*.& laudab.iis recreacionis 6c faro» intct 
hou ines, 6i deteCiionis rerum abfcondi- 
t»Funi &harmoni2 mter flientias ( /mnes 
itt acce nderer i i lius araore,ut cohibitio- 
nccitius, quam incitanone opusfis h&bi- 
turu^. T. Ausinanc tc doraum comi- 
tarijSc infpicere i^^.ftruraentorumtuorutiB 
chao^? S:. Lroinvito&provoco Ne^ 
-cuira tani inl^nire roihi vidci"i£. qui norsli 
rationemaudi.^Sjrcfipilcas. T. Ibo,ac- 
que lubens. Sc. Eamus. H. Nanquifll 
^ego? Sc. Sequere. H. Etfpecftats 
ipedtatores, jamenira redeo, nova vobis 
•IJaturus ex Martii& M£rcuniSph«ra,iu 
quidSextilis,auiRetrogradacio vobis mi- 
niccntur.Memorero veflricu adLu- 
1 venero, fed propcrandu 
«ft. Vivitfc 

JK 4 SC£« S C E N A IV. 

Tilfm^ VmmhiUy Turbo, JJarkij, 

19, T Adaancetibidixl, SapkntUfars^tfl 
ievtter defiperei & piuium extra re- 
Oizm viaoi ircj ad vicandism viokiicuni 
aliquemoccudum. V. Sedquis mudus? 
P. Videine ut Nautac vel iinuent, & oba- 
•guenc,6c tencani nihiiominus iuum por- 
ttum? iraitjuce. T. Etuminpjaiate? P. 
i?4.'iCfis tibi interna 6c vcra fic propofica 
M^defliaacvirtus, incxternisp^rrion&ia 
WLM erdu m iLimc , aijf pi>ne . uru re aut pro 
avo. T. Msvero t-xanpi^irura di\»er*« 
41tas turbaCj ne eiig^m <^ui;d rc clum N^m 
jneodem ca(u, il ve penculo r »;perio f t^r- 
ticudinihjPi udcnti^, Caliiditat.s, Paiien- 
tijr^fimuliitioij^^tk diliuBuktt<.no ulum 
felicem, ucruf a go clig,*m , ari^ju:: ii^bico 
P» PUtorc^h^iK» Trffd£.>7C^tt4joU prctiif^ 
(fr dncit ad rctle fnctendum, V. Nihil 
dubito, ied pruder/is eit , interdum pad, 
inccrdum f ringere , Mittrdum diinmula- 
x^^ imerduroparere. Sedeltdiiohuius 

undc.> 2^ 

ttnde? P, APrudcntia, V. Adidem 
reuurrimus. P. Vanuthi, quishiceft? 
V. Nonnori. A. Admirsbuduseft,quic« 
quid ei miri acciderir. V. Aucuperauc 
icrmoneseiushicexinfidiis. T. Nefcio 
mehercie ubi fim. auc quid agam,aut quid 
1 cogitem> i ta animus mihi «ftuat motibus> 
I nec habeo hominem,qui reddat hoc mar e 
tranquiUura. Heu mihi! heu mihi! quam 
fuifTec longe confliitius, aut nefcire cundhi 
^ negligere, aut habuifle qui primoin- 
' greflu viam monflraflet ad fublimitatera, 
Nunc poftq jam 6c annos 6c juventutis 
florcm, & laborem omnem turpitcr per- 
didi,animusquidcmnunc aliquid profpl- 
cit,6c admiflu s fubli mia artium procul in* 
tuetur, verumismultavanitate, ineptiis 
6c fcholaftica abje^ionconeratus, ntufc- 
ansq^ no illam amplius, quam ante, adferc 
prompticudinem. Icaqj obcrro &nunc 
racdedihuicMathematico, quitot Artis 
fux c jmmoda ad vicam humanam mihi 
obitcr raoriflravit,ut obfhipuerm.Ad ca- 
flra, A chitf 6lurara,Mi4chinaspcrcgrina- 
tiones,dc*niirdca vit« ornameta,ut roiref, 
B f pofTc {)vfl"c i:IhonKrvesignorare,aureo, qnofo- 
er, rurpi loco hibere. H jc inrtruiDcn.u 
fauihifitii nominemihide<iic, quo rem- 
pusjucundefallara. T. Anne is Tarbo 
ille cftf novx (emper artisnovus difcipu- 
lus? P. E^uidem la/picor, cjuantumex 
fermone incclligo. T. Mihi quidc decre* 
tura hac via pergcre, qu« cantu fjienriaru 
corapIe<^itur,pocerirqi hauddubic faria- 
re mea deddiri?. V. Coiloqucniurne all-. 
qutntuIumcumhocProtheo. P. Uclu- 
bet. V. Adeamus. T. Heumihilinquos 
kcrumhorainesincido? V. SalveScer- 
nophile. P. Salvc Aclas , C«Ii fulcrum» 
H. Ecce per haec pinnacidia profpicio vos 
eire Nebulones. V. Salve inquara xndu- 
ftrie Adolefccns. T. Bencficvobis,dam 
pervosmihiliceacefTebene. H. Caveti- 
bi auc cupuc corarainuara hoc lacobi ba- 
culo. P. Ne Ixdaf, nara opcime voiuraus 
6c hero cuo,6ctibi,na C\ isTurbo es,uri j j- 
dico, dignus profedlo es, qui quaraprimti 
eripiaris raalis cuis, id genus tuuni prorae- 
rctur,ingeniufibi vendicac, Relpubl po- 
ftulat. T. Quibusraalis? P. Cxcicate, 5» 

fcr^ttf€>flupore,Kngnaf Sc totl^corporii 

vitiis ,H. An t go tibi dixi Hero nc raau^dj» 
cerc s? V Q^eii c>res f^ilva eft. T.Quid cgo 
dica te tibi velic ? P. Obiecro te. ^ reli(]tiit 
faciiis es»permitte ut aliquid tecum collo* 
quar. T. Audi*mus. P. Nonne indignvj 
eii,te eius xtatis ufc^ue adeo eiTe in Mundo 
percgriru,ut tamncfciagjc^uid inter homi 
nes hodit: sgatur , qva quid reti 6 a<5lis (e- 
culiss? T. Qddeoopus? V. Vah jsmdi- 
(S^um cfl , ne tanta humanai u s^ionu va- 
rietate tu caccus ambuies,aut furdus,ad di- 
verfam de exteris relationc. T. NuUam 
adhucvideoinfelicitatc. V. NulkroPEcce 
qu^dUsi unt^us Deus fecit admiranda, aut 
hominib.coceffit admix ada, Q^ ipfi ho- 
mines a muitl*^ ja fecuiis inter le cogitarut, 
cura ad fumma prudcntia (imul atque ele- 
gantia prxcepta tibi eile pofscf,ea ignoraf 
omnia,&:intcrimIiterulisabfumisterop% 
«ut numeris,»uc circulis, ac p(piciJlis, cxlu 
curiofc plcrutari vis, & Terr a ncfcis, cor- 
pora fupcriora examinas,3c homineni^di- 
vinu illud & furamu Aniroal relinquis in- 
tadu. T. Sine ja Mathemadcis diiciplinii 
B 6 juvfK juvenilcmxtateniimbuam, iUaquxdicis 
Senio relervata ftinr. P. Imo a primis 
anniscircumfpicere oporcet, quidfis, & 
interquoSjijuidhomini concclfum, quo 
ipfe in tanta fbcietate raodo vivar,quf pa- 
cemac unionem turbent, qusc R^»gibus 
dignitatem, fiibditis obfequium, dc tara 
duram patientiam (ervent, qui hominuni 
Iabores,ftatus,ftudia,raores, habic^, ricus, 
con(uetudines,ut excelius, tanquam ab al- 
tjifpecula intuearis globum terrenum 
omnem, & ad bonam rationera examines 
V. Atqui illudtibi Mxthcmaticorurane- 
mo dabit, hominum genus uCq^ td^ 6 rer u 
(uarum dubium 6c incertum, ut Terr aae 
rtet, an in aerc circumvolitec , Planetx nu 
in atthere, veluti pifces, natent, an per or* 
bium difcurfationem dcferancur ambi- 
gant6c hxfitent.Sed adionc? humanas,& 
cam egregia hiftoriarum monumenca in- 
tueri oportet , quibus homo c6 cxcellcn- 
cix pervenit, utvclutitotius orbis revo- 
lutioncm, Monarchiarum tranftnutatio- 
nem, Religionis curfum, Regnorume- 
verfioncra&conflitutiones animo com- 
' \ pre^ 51 
f rehendat, tanto ac tam manifeflo uiu;uc 
nequa^uam eum tibi exprixDcre neieile 
fic. T. Heumihi! H. Auhuncp^rcu- 
tiam. T. Noii. P. Vos liceru^trJl, 
dum doitji deJiceicitis , aut Alpnabetum, 
aut re^ulas aiiquas , auc lineules quafd^ 
varie dcfcriptas pro fahdicis aabetis, ut 
Rcge»triui3phatis,6c neilio <^ua majeila- 
te virgam auc regulara , ac Circsnum, aut 
libelium raanu ceu Leptrum tradlacis, 
cum prodeundumin lucem, ac quiddi- 
gnura tantis fpiritibus pariendum erit, 
muresprodcunc, necadopificumopera, 
6c ftrudhiras accedtre poteftis. Nim 
quod Archimedisartesf^ne ruperefleiii- 
rpicaris , longe erras. T. Non illi modi 
ruperfunt,qmbus, fi detur ubi ttemus,ter* 
ramovmur? P. Ha,ha,hel T. Ncc 
uthorao anus integro CKercicui refiftat? 
P. Ha,ha,he, T. Acqui illud in pro- 
mil"nihabeo. V. Nulicredere.N..mhae 
fiinc arcjs comtiiedaciones a veterum iub- 
limicate dcfumpr^ , qualia fi hodie exigas, 
nufpiam reperies. T. Deumimmorca- 
leia! vivicns homo me inf eiicior ? vix dies 
B 7 pr«> 14 

pnftcrit cani noRturbor.non mutonnofi 
nkvikim pwori» virac condpioj hcn mihj 
qui in lite* acos incidi, hommcs mukffor- 
saes,niiil:ilingues. Veraihi! P. Salva 
res di. Nam ad eanis ^uam tibi defcripfi- 
mus, rublimiratemtanta iiterarum iarci- 
ni opus ron eft. Ingenio ac judicio eo evo- 
kt»is,tu vQYO libeni) humi repis , Sc khi la- 
fticisnugisinimum terr«aifigisi Eniterc 
magnanimeAiolefcenSj&hacc M^giftro- 
rtjmdehracondemne, nedura tibiadal- 
tilTimacju^c]; aicendJlTi videris,dignus di- 
carif ,tjui pucros docea^.Potius ad ea.^ui- 
bus Reges &Miignates occupantur,tc pa- 
ra: fcilicer^c^ux adregendos ornandoscjue 
bomines confe unr, non ad (cholaflicor u 
audiroria. V. Deniqj utarib Literatis non 
utprincipibustuis,Ied velutt Mechanicis, 
quorura permagnus eft in Repub. ufus, 
Tu praeemineas, reliqua illa tuibate cir- 
Gimlkr,^ quicc]uid habet Artis coramu- 
nicet. T. Heumih! heumih! P. Mj- 
ditare hatc nos tcmpus alio avocat. V. 
Precor tibi animum magnum,baud illaim 
fcholafticum. P, Vale gencrofc Adole- 

fccn^. fcem, 6c excenentiorisconcupilcentuci- 
g;niaiIos,illis luerariis i ivnlis.ne extingue. 
V. VAl-ete JFiiiciiTimc. H. Pergice,lau5 
«ftj^uod non vapulatis. 

S C E N A V, 

Tnrho^ HArleqy HoratiHS^ FamHlm, 

T. 1 Lliabierunr. Egohicfto,Magi{lel- 
Jorura lu{us,niei tortor,curio{is:atis 
exeraplura. Vahl hxc vou raca font.^ hxc 
deliterisexpediatio.^ hacc literarum (unt 
elogia.? Ego ille prknus ero, ills qui horai^ 
nurarrrores c fablimideipidat, 6c com« 
raiferctuj ? H. Here, jara antc edico ti- 
bi, (i cum cjuoquam ultra fiieris coUoa^* 
tus, occidara utruraq^ Nara novaro a fin- 
guiis concipis phantaliara, unde fi ita pcr- 
gas,qua:o raepoft te relinques intcrvallc ? 
T. Coropriraeos. H. Ettulactrracntil 
(is. Nam quaracun^jinierisvitacrationc, 
rae habebij Ibciura,fi ve adEpif^opai u vo- 
c^risjfive in balneura. T. MiferiavlEheLl 
qua loimis benc dixerunt poilrexui hi duo 

ni»i 56 ^ 

ntm ad fblicariam vitam artes illx forte 
fauant,acl Civilem alias oportet efle , re- 
rumfcilictt cogmtionem &de rebus judi- 
cium,quaUa {icUr«: roihi non poilunt Ma- 
giftri noltri, pei eant. H. Sapis , dc ego 
intehmam. T. Tu tace:ied obi exordiac 
vitammeamp lidcara? Itafaciara. Non 
placet. Heu mihi! jsm nec mihi amphus 
nec l^racceptotribusrido. Heu! v^uis kha- 
leratus ille, & immane (pirans. H. Ergo 
coiltdlac (unt res mex,6c con(arcinat«. F. 
EtiamDomine. H. Vide nihil irapediat, 
neaas prima iuce abire non poilim. F, 
Curabo. H. Ec|uidemhocquatriduo> 
quourbem hanc fum periufl:ratus,non vi- 
deormihi teinpus perdidjllej (ituscom- 
modus , vivitur parvo , l^ ges bonx (unt, 
con(uemdm«?sprobac, ir g^nia mitia, de 
irmis credo minus neceife habent,cur co- 
gitent: F^mulequis ibiaftat? F. Scho- 
lares(unt,(i bene pro(picio: Nam propen- 
dent ab ip(is calamaria. H. Ha, ha, hel 
peHicuIvjibs horaincs, oportebatip(bso- 
dorade Q^a metuo, ne verficulos aliquis 
suhi cxhiDeaL F. EfFugere non po/Ta- 

mus. . ^7 
wus, quin praf terc«rnus cos. H. Sine (ic. 
i-iai. Hc-i^tu, «^uibe , plumate, ^Mint>s 
p«l9 cns«t'dl^capke,mc 6che uni niei^iii^ 
i Sceie.tum hominem I Hr. Eciara 
-n^aledicis? Heratibi. H. Proh £acinui>! 
iji<jr(ic]uid€mra'>riere. Har. Id quidera 
■i* iv 6c ptjJ-M/f:)? hac die centum fl ^re- 
no;? T OW*v;rot*;Domine,pari:ehuic 
*mm?aiia:m.ncisnonel>. H cLil^aisca- 
kraarium. T. V^^ichjchomotacuuseft. 
H. Q^i ei go itiait^ cum itulto tuo non hic 
pTOCiil fAcelTis ilico ? P^acrciebsm omino- 
iam dle , '{i i^aii occurri^it Sv:hul«itico. T.* 
Qiisquiseshorao, tempcrabis cibiabhis 
lerraontbusjfibenecogr^ovtris. H Vdi 
Horair.i^Sceleton,qui per papyrf ^m perc- 
grinatur, in arramento na-v^gar pear is di- 
gladiatur,vocsbi;iio (ervit. T. Si civieicl 
ciljhomini bene wn^ t,3c Iiberalitet hacls- 
nushabito makdicere, latisniodeiUises. 
H. Paradoxum, h >n\i ;^m adcalarais c5. 
demnatura pofle b^nc nar:? ^m ^iic. Har. 
Here, egoconclamab^ j-Sc Macrem,5c Pa- 
trera tuum,Sc Sor4»rcs 6c Pr«c?t)tores,& 
Miiiiflros,6c fubditos, 6c coiutailiiones 

tuos tiiosomntf , Iwncut infri?fta difcerpanr, 
^•linegatrobei enacura. H f orralTi!» b^- 
I e,ic^l Aci po lufu nunv^uam,»! lis Sidhxrcas 
triiiaieaui, T. Cvimb^cdepolueru/jo 
f^C' roflWrcces hilW,(.lyj>€ique rotund^ 
H DicSv>s-ies *nbon'j ioconaiuses? T. 
Atvjj' p'imo. H E* P«ttr lili luperdv.^ 
T. Acinrcpreira ii^nir^tc. H E )*f»f.i« 
hocarrtrisrorq leri ? T. ImofuUiice fH* 
cior. H Nec h.^be^ h jm;neni, qu* tc h^c 
inr%ni:a*ibere'? T. Oola^^^a^fitfit'., 
«/^//. H E^uiderKgion-v^rjsdefmcuina- 
tusfani vican», niiiiiiaii literfirum m hi 
h^ud CQfiti^ 'S':^ quacai^m rn ^tjc • tt^nii- 
mn-,iucinilanc aut recid. nr cinoiiim, 
•ucfcholaitiajm Minahi. Mundusdh^- 
laell varix Terijr iVarciptores, h nisnx 
t(5t'0.ies libri, viri^ ipgerii r.har?(Si:;re.s 
AuUpalxftra, ipleiircrnhTO exanun, ac 
lydius lapis.qr^ omniatd-oj j-F clibeilis 
depingutur, reprjpf:n:3r.ir.|; urinf^ mnia 
meri» 6 di 'as , umbras 5c fpcClra, pr« vi- 
vis illis Maais Msrcurii , Vencris , lovis 
experiQi-n^. T. Q xliatcium? H. H6 
Swholjuacel QsShtL» Msru£Qoni««An}o» 39 

res, Anije, varwq^horoinispcregrinai.as 
ob.tC^a, ^uib !S iileautJicerai acv,un»i»o- 
diCi aui judijiuia «JUvUT, aut A tcs Ma- 
themariLas adV&vci^aui Pv.]itkL'rum de- 
cr^^c^ cx-4rninar,ororiirK qiUorainera , ad- 
mirahjicflludLbntum, *c vedatJesni- 
4TiaI,ribirr«cUn-.ium iuroic, ; Mnc Maje- 
ltnteciacum,ni>ni.i ge- i'jarnj«iu?r,nuac 
iervuute deprUniiri , nuncignoranr aie- 
pulcum. T. Q^iJ ais te i-lr.eiaium? H. 
A modumm.h*rv.le,^c D<;ogr&tiaellv:, 
i|iiip(:ftkviter dtg J'ftcas Ltvras r»olu»c 
'ni^nitereascomptitrercers. T. Ecunde 
tibicints.? H, liud clfjCjiod vvbis deen-, 
q uduiu:erthvca)Vdtr£s& pApy?a.:cas 
pugnas, aula^, GdirioncSv R ^fpubitcas vq- 
iucuiiini , fHci:iiUevcftrosfi(5li:ios hcmi* 
nes,6c debeliacis $c ex.^gitaci- , 6c compe- 
Aic:s,6cre^ ds Vejumsd prixi.i procu- 
«^icsncum I.=pic)S,quar.cumilacu?, 6c b^ 
niuce(citis,cu.«^ lefj.Ti;.lacra raovc:. H"r. 
Here,hic homanuh^.s no . IV T. T*ce fi^, 
H. Tumiiqnidciievtcris imer^edicnc- 
go:ii,quaf.iCilc Dosnuft.-aercienciar pude-, 
^ eliiriiuLu iu cxp ;riemiiIimoi u hcxiiinu 

€00; ■40 

cunf IT^ aurlire perftrepentemXjraranw- 
ticu;n, H!; SchoUihcamaT-.i^rCiD^ Onjma 
(L're volanc, 6c omnia neioi mc. T. Tu 
licrris i K] lus erisqubtis^b omni ^vofa- 
verufiti»parni. H. O egregias I)ter»s, 
fi ha^eani<)s ^gregie l«reratus ! Nunv:dura 
parvisu. cnpari. n fJuncieerruTibusim- 
.per»i<ilt-.rvf mikrriiriam mpnrem : in illulh c 
•mbi^uiuM^gjTatr.nj, ipfuiicitas Pruici- 
pum cu? a> ri "»^:!.:H dcclamatcres inqvu 
:runt quaii jn' , t'ir\n mter f «r-^icifi ai OC 
inpgnificamvaor:^ ; ai.nifiquodiiispec- 
candi im^ot^ntiam (ic- laK- T= N^b.il 
i»uerlitcratosd}ftingU!h? H apg'c. Har. 
£t M machosunono.s ordinehabebimus 
omnes. T. NecPoijncos'exc'pis? H, 
lllus chartacearum urbium coniliru^o- 
Tes. T. Nc Hiftorico^. i H llios ex- 
tcmornm g!rfluura, aut for tuiroruraca- 
iuum folicicos defcriptores. T Qjera 
tandcra approbabis? Har, CLii^^^^^g^ 
poteft dilpendiaferre viarura. H. lllum 
<\m animum (iiura non otioi is nugarura& 
opinionum fecuris diverticHlis (aginat, & 
per Tolupratem i>uimnas res incuetur,fed 

«urv- 4^ 
cunJcm cnm Ingenti converfionum ha- 
mantrum mole commitric , roaniis Lias 
porrigic, & vicjm omncm humanp fervi- 
tiodevovet T. T*lem ego expeto vicsm. 
H Talem illi Tufcuianiinvinim juvencuti 
reddunt, & venenacisverbisadto depin- 
gunc barbaram ac (brdidsm , ut quiccjuid 
ultra ferulara eft y aut fwL^Iaftica fcamna». 
piebeium proclamiceni, ac terreum Hic 
fcmper nficalcer fempec flevit, ifleneri- 
dendus,flcndus an ille m*gi'?rei dus in do- 
lio habicavit, homines Ignava opera, phi- 
jofliphi fentencia. Har. Necredehuic 
hv>miniQuLe! imbc edic»t(Krcarus>to- 
gacus, penn tns qui nec meditacuscft h«C 
cliu,neclegice^hari- ? H. Ha ha,h ! cu 
prndes omne myftcrium par ^g^ gidui T. 
Ivt ie fic ei,<jnisquis ce primu< a i jcens avo- 
cavic, H. M 1 e(icimnibis,v:^uitep<ir- 
ro liccTanimct mpedibus dr;c ncbunc T« 
B ! »c Ureri'', f\ ce uer um exoref»t propif lU,. 
H B ncReipiibl fiei iemerded'S, rcii-- 
^«ha^ vita pedicula'ia T.. Nelcio an 
be- e "^elis mihi H N^f lo .an incel'ig4is 
^uam^ coauiuf%ri;r iuciem cuam >. q: «^ ni 

judi;^ ! 

judico inbilance polTcuni, faltc verbulis 
cxmifrailapiircecieaneri. T. Ubihabi- ! 
tas? H Hic^juiJsra percg inusfum T. 
S^d puAhicnobifcumeris.? H. Imo^r-s 
abeo. T. Sedhofpiriiimnbieft? H Ai J 
fklconcdeauratu. T. O felixhoraucjair- ] 
quiscs. Mihinecaoraaidedl,necdJgm- f 
Caus(pes, necfervisjnriuranumerus lcd 
bonumco iriiium. H. Q lid (iilpiras , in 
manu nisLibe tis efl, apprch^^nde T H i 
in hif Ha'. Nunctemp»scft,vosciiradi- 
vidaro, ^um *llud au "?itsheu nuhi T Hcu, 
h ^u nu h ! H H >c fl - H i c opimor horao, 
egoadresm a^abeo H.r. Sipis j*nuili 
nc-emediTaSar. Qi2i,'*fi^»>o ives,i(H> 
rub m'.'u£ qurtidie iio a audia' , & nova 
credar,c] a u mriuo,ne kta >dtmcredat 
Mopem, aiit famptibi s mrartm, mei^fiC 
d'm;trar,Vl,htarsunaelt Jntptia, c|\ a.rw 
viclus lum,6c ciudo d\^vjra' ore.> funimos 
iiqtiiidirusneg,>: fi^ iirroha-, ocre* 
d<.>:iipef ra ilc nr rid.cifi .umanii r,«i.fu- 
gio: «^u Hjuom^' verfci tcnh. (um, f-rmpef 
lubfiri- jEgoisfum.c^uem U 'axe^ erepit,fi 
prem^s t::am^\:, ScuAvAwlkH.n smcus 
lubduxic. LN» 4r 

INTERSCENTUM 1. 

DlSPUTATl O. 

Hilariui, Serra, TacitHs. VMif^., 
Cracnlm. Djto A^attoYu, 

H. r\ Uar hrc obfecrc intcmperies ef^» 
'^cotum diem alrercaaoribus »b* 
fumcre iif^^pr^mcditati . Afiiraiare, ne- 
g4re, probare, lolvcre, diftinguere. \hili* 
zare. Problem z^rf , corolliztre, ''ylloga^^ 
z.re, Eknch z re, Nirrare, B»rharare> 
C 'rnuttre. Vih! aurib.racis iui e ^ll ptjlt 
t tcl>morcs. Domincopp(»ncT:$. Dorai- 
nr Rr(pondens. D goiiriaie Dorainj Pr«- 
ic>:0^puno. Rerpcnd.M). Egt>in»to. Ul- 
ceriusurgco,^ua(io,-6c ti .dilTipo n fii-. 
i^iivim, ii»ll'p U« , uianircTg t nietam«,'r- 
phzj. AdMaiOiera admmorem. Con» 
cliifij faifa clK prob*A rcce'ien^,reduc 
fyliog fruuro.dlf^ilicia, E^uideraomncf 
ititu^peccani ficvindiira pluresinrerroga- 
tione- a:a; re(p6!l».nt^. O beatosmh^ti,» 
^uoi u ncc umx>necfeax,ncv ai«Ii>i, nec 441 

terebrap tantura flridbri^ridoris, ftrepi- 
D s, crepuiibq^ tacsunr, quam illi intus fcd 
qui J ego vobis reftrK r Nonne vos hi . au- 
di -1(11^? -one iiiakm iU.s crucem tftis ira- 
precati ? Fiar» 6t hxc vota veftr» rwta ha- 
beat, cjui abfijue oroni litigio d\ E ce ve- 
roiterum quielapfusel} h ni )a\u>ciri- 
um|.'haiiiniiberoierejj \u y h.gorsCLm 
concenrum exaudis ?. S r Q^dfu^sti- 
bi? H. condunandum era i-^uirl, non* 
dum audir, nifi pnus tot arguiuentaeji- 
ciat. hcus Tu purga aures. S?r.. Qu d 
clamas furwif f ? H. Eruf:fylh gihii s, 
ur vei ba mca mtromittere p^ llis Ser. 
Ta p«»f fanus non es. H Si^ dece^ , d 
quisha ^grc-^itur. S Q^iintumtjOre- 
d ,utiig niumex^<»i>isf H Siq' iHcra 
oblurdeicere,v6c-bofccrevclim. S. Ni*!! 
tu veruatem in prc fundi» f.'pult«m c ffo- 
dcrevi ? H Vi-bisf cusn qif q vm^ 
S. Qnd aisnonn : f-cilius»-i'»us t iuius?' 
H Vahfijamahqi^a U)pi*rcrenjergtret,. 
q japalfercariu.*' qins coift.C>us ara eara 
forct .'* «"g.> ccr^e comminuerrr c" us,. 
quampiacd^fierempaxuce^s. S. mi^r.a-ns ^4; 
fjLx^ct fxcDc^lv iSccv^iovicB-iivyi^Pi H.^C^ 

tid) mt ^ctncm bcrcilc!i/t)a0&icl) tcr^vat^ 
Ifrii^cr (]clMcf / vnD an Hn tclimm fcbntcr. 
c^cr^7ir[ctri6lcl}H?vcvinnfcl)c. S. (Xjid 
tus^s? H; Qmd tibi raea lingua opui 
cflj Gum ego tua libenter careara: S. Ego 
Gcxce locutui (uro, quod nonintelligcre, 
pudor eft. H. At ego Lunaticc quod 
paucosfcirebonuracft. S NontuGrx- 
ceintclligis? H ©U^cppar(/3^ 
Ml Md) ba(t> aujf ben ^aba^ ^c^cn/ai(^ 
ttc})^6crDcnQ5rmf^avf. S. vicpaiUo-^nv 
loii'J^x^!^Hh'^^' ^- ©erquicnbctfcft 
fvurf ^ic fci)tt?crf2imecl)rcfcnbop^]munf| 
i\)cn {)abcn/ Da£f er fo ctn ©cf)m<»lfacf)eC 

^. S. i.'iyi Twc^i roiii i^i^i hiKfjy l^et» 

y^vorio. H. ^Hfu( i)ltm(j J)tn ten t)cul/ 
[i?nt)fimmerMeiveni:rtcf)/vnt)»0^inpi?cn' 
iScKcr. i?nn^ flcptn^eni Svimrptn<^/t)<\n 
ilcl) ttd) i)inUx t$funcf()arf i)c(. SJKen* 
f l>(6 ^afc(6f?/i?n fct)oc{)crScl)itrebran5 
wju/ta^tvir^^trBdmmfcin. S Qnd 
loccA.^ H. Sicvosdifputaris. Neuter 

iltcrum intelligit. ®a^ macbenMe ioc : 
fl^ffoct^amtf fo(r man eucft in Den^rron*' 
C tar^ ^ 4^ 

havtt}im\x^<^c^(n. S. Dicquidvclis?H: 
SmScfcUujfecm^^icf. S. Abco.fimhil 
habcsniinugas. H. Manc,jamtccuIo- 
Guar,iJtintclligJS, etfi vosineptLliraroid 
miris. Cum inter rufticos cftis, vix cria 
vcmtcuU atq> exotico bcnc jangitis, fin 
intcr cruditos fitis ncc v^eftra, ncc alienam 
poteftis.Si quis vobi$,bona dies>profedl6, 
(cilice ,di(f^u puta hcus tu,dcalia paucifli- 
in», auferat , nollcm vobiicum comutare 
ope?. S. Etiara maledicib? H, Imoad- 
mirare modeflia mea,qui talia non in vul- 
gus (pargo,qu3c conciliare tibi poilint, aui 
famc, aut cruccm, aut quc tantopere iub« 
tei f Ji^isjlaborcm. S^ Qiiani mihi hic co- 
ijiodeadvcut,ubiteaccuiem. H. Quaro 
vellem Ari(loteIes hic prsfens, aut Ci roa- 
vis jlli (Ipulta veritas fi>rer,ul iaccufbr. T, 
HiC homoveritatemappellat: maluseile 
non poteO. S Exoptacus ades, ut intem- 
perantemhpgiiahicopprimas. T. Hcr- 
culeuram hi kboremdicis. H. Ha,ha, 
hlfiqvijrlcacccxordiacur. S Ami^jaai. 
hiincaudi; mi Taiire, vidiftinc unquam. 
hyxttiaem men:is coropotc, qui opt^mas 

difEU. rfirputitiones malts diccrct&elegantUfi- 
niaslinguasineptas crederetf T. Nunqua 
quodiciam. R bahahd S. hictaliseft'. 
Ergo. H. Itmquidemabeojfatauribii» 
hodie abufus fiim. T. poteshic clTeali- 
^uantuJdro.^' H. Poflumdumnondifpu» 
tes. T. Npiimctuere. Namidgcnusho-r 
minum fyllogifticu tam odi>quimIatran- 
tcscane?. H. tutrudcxesafin.os. S Qiiid- 
cgo hoc cile dicam, in medio literar u ms- 
ditullio, veritatis iy dio lapide talcs reperi- 
ri.^ T. Vidcnecrre*^. EftgenusaliqucKi' 
di/putatorium (ed Socraticum vel Pla - 
ronic u m,quod con verfationi quotid ian ar 
aptum, jucundum illud, & quod res quai^ 
vis obvias non excludit, hoc amo, hoc ap-^ 
pcto: duro fcholafticu altcrumtermino- 
[um,&diftin(5loriuichoIismaneat. S. At 
noshicinlcholafumus. T. Vciueft^fecl 
buius gratia larva vocabuIisdetraham^>uf 
^d agtmus ^cille (ciatrquid n. vocabulis ex^ 
Lopofito recepiis aliis infulure op%cu idc 
lobis podintfaccreopiHccs (iii ?. Intcrea 
^icquid dicitur , cxtare oportcr, vel (ine 
raexprimiy uc^uid velimus intelligatur. 4S 

S, Arsignortntiodioff, H Ahtune- 
(cis cjuod ti^ ) hodic piftrinum pcrtulerim. . 
T, Fortedirputationiinterfuilli. H. A- 
poUo es. S. Imo Momus. H. Awcipc 
d.xcram meam amoris fignum. T. O , 
Wiceslitcratos» fuis fifefe tcrminiscon- 
tinean ! !'ed quo hic abir ^ . H. I c cmpcu 
pu-v^rem, quofJopcta fuadenuoJifplo- 
dat. N, Nc^cio an au(picat6 huc vcne» 
rim. Nim irrirarc hoc gcnus hominum 
cft inimicos fxbi prrpetuos & capitalcs 
faicerc. H. Confide,centumraiiiiai. 
<^ jum liccrariorum non pc iTqht confice- 
rcunumhominem. Cumomn.A faciupt, 
diAindliuncu'apetunt. T. Mihiquidem 
nilrum e^, vere litcratos pofle cum his ra- 
niscohabicarCs quxprcter vocabulorum 
aliquemfonumnihiihabent. H. Non- 
ne 6c miifwX tam kcrem occupant , quam 
ayes? T. Atquiidncdium, quodfcire 
oportcbat, 5cquo nomine lirv^rati funcj & 
plurimu (e fealte jadlac , ii id qvod muli- 
cc culis ccrtura cft, in dubium vocare pofl 
(int. H. Ego ex quo liceratus fscflus fam . 
nihiliuo acur«riu:i pauca ucilia rcperio, ^ 

plera> 49 
pleraq; non credo, deniq; u(q; tcko otioia 
judico , qu9 p^rconirooQc in fuci ina addi- 
lcerentur. Sedcheu! Eatenusfatrapaali- 
quisjvocabularius Princeps. T. Taccfis, 
(i fulmen meoiis. H. vel tenebra> po- 
tius. T. tacc obfecro , nam ego Sirace- 
num cff^iifum malo. Pub. Mafcule tu 
quidcmrem egifti tuam: fed Deogratia 
cfto, qui ibks v «J^jrias dii\ribuit , 5c ma- 
gna f ccit. Ego fi quid praftiti tibi boni 
lubensfeci, &rftudioiorum profedibus 
id drbeo. Gr. quod fto,5c vi vc,i i a ce eft 
incluc vir. qui invidlus jpfj, nec aJios fuc- 
cumbere llnis , qui fe tibi concrcdunr, P. 
Hunc diem puto j ventuti forc nb t ibilem, 
quo tot dubia iatis ut puto enucleata funr. 
S. Agiraus tux Exccl!. immortales gra- 
tias, P. V^eftrumc{>,quicquidfcio,vo- 
bis didici, vos hbentcr accipite56c dJigen- 
tiam indoli addite. Gr. Totus tremo 
ctiamnum cum tot ad verfar ioruro55c nu- 
merofidimiatiditoriireminifceor. P per 
ardua itur, fiii^ ad gloriofa pulpita, N an 
ego, non alius olim dormitavimus. Sed 
ubi ille irriibi cft > de quo mihi dixifti , li^ 
C I m&e. m&clitt? S« AdladisExcenemisclfomina^ 
tionistur,bigtnugacoruraeft. P. Qnd 
vos ncbulonss, furciferi, «terrasqjfldmis 
cxurcdi rebelles hic ftatis, atq^ muilitatis? 
T. Satis literaria falutacio , Domine, quiC 
quises. P. Heraqui/quisesjtantilaboris, 
Sc in juventutem curx homo, alibi hono- 
rabilis, tibi ignotus (iiin? H. Grimcnk'- 
rielefitacis commiiTum eft , perimus. P. 
Deus, quilaboribusmeisinmultis adole- 
ifccntibusprobis benedixfcjfaciat ut in vo- 
Is^ v^ndic^:rj6c vos pcf dicos incuear,f-elc- 
ttitudsT. T. Qjid vero comraitmias. P, 
)Iam condesibWi cftis,,dura qga:ritiv.Non- 
neego f jfficio vobis, quin vos accuiem. 
T. Hjhahtl H H-h^hel P. FJraen 
non ferlv? ccrra i o d h- (iit ? f Jii nu n u i u- 
tis? Coilrg^ m n pfofcribiti^ ? T. £ugc 
fi,h,'lafticamn an(ii:tucline!TJ S Auag- 
gredimui? H Sivjuid^ra pc nr<s vulns. 
T. Nonnepriuidifpur&bifiiu ? P. QJi 
latro,perjure,parria ia. S^:rilege, jaaii e 
difputabis,qui difpurariones nt>ftraj> piji3 
pauloance Cainitite, Nmbrotke, Abib- 
ioaicice,Saihaiucercnfti? T. Si^uidcm 

ita ita difputaflis, pcrbellam faiflc conjicio 
difputatiunculara. P. 6 os inipurum,vC' 
nenataltbia, felleam linguam ! heus m 
Gracule,ut ilia huicScKldmitico Gomor- 
rhxico rupanrur,lcge,q' ib.Vi^bis exorfus 
iij laudabile tentametuum. G. libencer. 
Qftam ego hic aciejfi , <:j(ios mucrones^ 
gladtos yfnndai, insueor ? quostruces vuU 
'tmifcinttliatesoculos adverfum mevideo} 
D:M,egQ folwyati^rV.is ommbmjamjam 
objiciendHi? T. Tragicuum exordium. 
Beihuliaoblefr^efl. H. fugiamvs. Ego 
vsro tuojtiffH htdcvcm liminum Pater^ ^ 
in hoc caropo tuo me tibt fifio , cjutm fan^ 
&t\hmig.r(i literariafaciai [Irenuu arperU' 
tiUm mttitem. T. M.ntiturbiijneccnira 
Dcus j.jlfit, m.-^ qjas cra^at litera^ (an<ftae 
iunr. H Vr:l cfrillioiepereret ^gepu^ 
gnzbo txtrcituu Ocpu\at cur contra ^am 
multos l wjimevis hodie miraculu facere, 
ffr boria caufamfub mei6 a^ miscontrain" 
getes affultustriumphare. T. ingcnsqm- 
dc miraculujubi daulula ed.acc^uicico. H. 
o udoa iam acquieiccrcr, Enet a auxi l u> 
fubmmu auxtUftm ingens^incffabtie » rei 
€ 4- ^><- Uterari^ Phtnicem, ^HhliHm vere vere 
AficrocqfmHm. C<tleflis aHr<e,terraJigilla' 
t^fUtim. P. Piirceticulis,neqindm«r- 
ganrarura porcis objicias. Q^^cryt dtsm 
hahio, omttta babeo,(j-itd mettio} ijutdlo' 
cjMortqHot^tiot eflu\ adeJleyCongrediamfiry 
T. Vah quara mecuo jam fanguiviis im- 
brcm ! cxlum tcnebrelcit. H. V« vo- 
bisimmorcalesDii^nhic horaoafcend&c. 
P. Quid jtmblateronesdcfidcrttisinhoc 
» dcvotOjpio, flc mcre prccatorio exordic ? 
jT. Omniaicilicet una iiturl delcatur . k*. 
H-Iich^>nM)r€rOpc.M»x.ridei:. T. Ne- 
j^frur confequentit. Deum vci 6 cgu vos 
5>derc graviccraut etiara irrirsre judic >, 
curaadfutilia veftra illum vocatip, &in 
rcnihiIihiftrioniafacram«gitis. P. Non 
oyumovotamdmilecd, quam cuincar- 
caeraiKlo. T. Cencumegocarcercsma- 
Icquam crania illa,ubi cercbravcflra cam 
wguftc habicanc. P. Age vcrkas hunc 
fcujniinem prius profternac, 6c pcdibus 
aonculccc , ancequam Sathanx tradatur. 
Th^fes tuas hic niihi porrige, dc quibus i- 
pfi ajliitnnia dijuJicer, fintne ab infano 

cerc- ficrcbro profcAs ? H. Dcfcflus fiua 

(lanclo : hapc (cdens cooiiiiocliiis tudio. 

vah>barbani>cogain, librum ! cnf luhil 

intusfapicli? P. Audi pronibulum. 

Froblematici gorgoniciinnodati 

Septenarii bini 

BenepUcito NHmints 

Volmtate Sapientum OreUnU 

applaufH ^poBtnis 

fabfcHto (jr leafla 

AfagniPHblti 
ErHditiontd Oceani 
Pub. Hxcquidcmomictipotuiflenc>iccl 
relinqucndum cft aliquid adolcfccncum 
gracicudini. T. Nonhxetancum» (cd6c 
NuminisinjuriaP. caccfis. 

Gladiatortbns literariU 

InpfibUca Athenarnm nofirarum arcnal 

ad diem , horoij^foUtas 

extricandi expofiti 

/ibautoref Scriptoreydefenfire^ 

Graculo ^ocofavio 

Mattonico 

\^no^ Ht fiepra . 54 

Tac lam quidem fubodoror , quas ill 
raerces aivehac. P. pereara (i ipfa iin 
pudentiaauficcalumnlari. T. Siquider 
a iapientum ordine approbara (unc. i 
Non approbata faitCtiedcum admiratic 
neledla : adolefcctulu his annis adtotat 
canarerum admiilum* T. Audiamus cr 
go,quantumviscumnau(ca. P. Audi^ 
crepajaudi Sc fiifpcde te.Tu lege mihi,cil 
biiis moca ledlio moleda efl.G.oblcquoi 
Theol. 

1. Nodus ccce primus» An ckricu qfiii 

qnam negare hceat ? Abfit, 
lurid. 

2, lam cjuamjpinofnfff. Laz.arus refnfct 

tatHijurene ad bona redierit ? nobi 
exclptftis efto. 

Med. 

j. Quis vero dtcat Medicos homicidas 
prohihemw* 

Thyf. 

4» Nefcistuignemfrigere: Solemcaleri 
Nosfcimw. 

Ethic, 

SJntricatumy Stmtam dicere ajfahiletf. 
Sedfat. Foetii 6. FfilgmnegatPoetufHrorimneceJfari- 

Hm.malL 

DiaieEl. 

7. KomaPons/^finirmsinvifHseft. iUe ne» 

bu. 

Rhetor, 

8. Mfttum <jHu Rhetorem dicat ? potefl 

tamendict, 

^[iron. 

9. Stell<e incolasffios habent. credite, 

Geom. 
io. Vix licjuet corpori6ne,anfigHr4 tra^la'^ 
tio diffictlior ? Frioris, 
Artthm. 
II. T)enariHm ne qnui neget nHmerorHni 
princifem. cavefit» 
Mufic, 
12.S0I an Ktfortior nota^ dnbitare Inbet, 
cnmfcire Itceat, 

Grammat, 
i^. HeterocUta& anomala in Gramma» 
ticali pr^lio fHCCHbniJJe ainnt ; & 
credibUe eft, 

C 4 ToUt, Poht 
14. NonneVtopia Rerumpukfclfcifflmdt 

abiyfinegas. 
Efl: & Oarmen in honorcm meum ann&» 
3cqm>quodauclire noninjucundum crit. 
T.Oro tcpcr Poctarum furorcm,^ ftel- 
larum incola$,&Simii Affabilitatcm,5e i- 
gnis fri^us,ac Lazari opcs > nc anima nu- 
hiporrocripercpergas. P. Quidprcd- 
bus opus eft ? jam dudumindignus es.qui 
^ivinam venam exaudias. Scd ad problc* 
fnatarcfpodc. nonnc cxiubtilibusfubti*' 
liflima.intricatisintricati(llma (unt , ic 
quxEucydopaediam omnino refipiunt? 
T.Dicmihi,praecIarc vir,(eri6 hgc difpu- 
tatis,anperlulum? P. RefpondcAdo- 
lcfcensjne hic glorietur , cum Profeflbrc 
(edi(puta(re, G. Serio inquam , atquc 
juvante Deo, Domino Praendeq; Zaba# 
rclla,C6nimbricen(iq^ collegio feiicitcr. 
T'Si (eri6>ac ut ais fcliciter, anctiamB cum 
u(ualiquo ? G. Fac (yliogi(mum. P. Sa- 
bis. T. Non difputo » ncc dilputabo yo- 
Discum (i (apio,hoc faltcm qusero , an rc- 
ycf a vos t^a ddcAcnt^ vdi ancontercn- 
^-"^^^ ^^-^ dit^- ^tancum ccmporls» (umptuumq; causa 
crad^ecis ? an Rcidubl. intcrfic talia (cire ? 
anSapientia his inepciis conftct? anmdi'* 
orcs yos iucoribus»$arcoribui^q3 hac prx- 
grandi fciencia arbicrcmini ? P» Vides 
quam incpte quxfita commin.'eanc, qui 
McchodiLogicaefunc ignari ; fruAra fu« 
mus,abeamus« T.Unicu adhuc» luroD^u 
ancequam vosnoyi) magnificedcvobis 
mc (cnfifIe,quod puco aliis ctiam eondiv 
gicae infupcr cr.edidifle,canta cflcitamq; 
admiranda> qux intcr y os tanto fupcrci- 
lio,pompaatque clamorib. pcragcrctis» 
ut nif) Aclantu inflar lufFulciretis c^Ium» 
illud jamdudu in nos omncs corruiflcc; 
P. Scelcf^alingua! £x una difpucationc» 
nec ea intelledla omnes di judicas.T.Grc* 
demihi>tancummihihfcunafcciccerro« 
rem>ucdercIiquisomnibas minus aequc 
icntiam. P. Infane , quid dc Lbris iUis 
dices,quos pofHdemus inntancro numc« 
ro? anno ineptiarumplcnos eosdicesy qul 
fapicnciflimercripcilunc? T. oavaros 
magniThcrauripofrefS>rcs> opdmorumf 
fcripconwntyr^ogifedquainbcne ilc» 58 

quodobtrecStatorcsveftros pIaerumq;iiT 
conclavibuspoHidetis. P. QoidaisfT. 
habercvoslibros,quifi vulgo icgantur, 
vobis parituri fint excidiuoi, P. Bcnc ha- 
bet,incarcerefunt,ubinectibi, ncc aliis 
inviferceoslibet. T. Atnobibbibliothe- 
c« non de(unt,quan u vis vefti as tincis & , 
veipertilionibuscommittatis. P. Futiles, 
vani,frivoli, pantagruel, Araadxus. T. 
Imo audlores liberi,v€ri,probi,quos no ■ 
minarclibctjfilicct. P. fac,utplushabea, 
quodintcaccuicm. T. Duraaudiar. 
J)e confarcinandocatalogoilU^orHm aU" 

Qorfim, 
Deadorandavirga : Cardinalis Latera' 

nenfis, 
Defiilarioociofilahorii , ^ exaggerandis 

peccatis fcholafiiCQrum BartoL Bolla^ 

BergamafcHS. 
Cavea do^t ignorantideyciifHggefiuAfini, 
Hercules AcademicHS ,' feu Re^oratui 

lierculepts prodign^ plenus, 
AhhreviattofcienttarHmiJHnnotraElatti 

de dijpendio compendiornm^ 
Alchymsa tttulorfim y Baccalanrei Ma- 

gilrandi. j2*!*- f9 
Qunfliones dr refpQnJiones promevendom 

cogncitornman ordinesy *tt adpattcas 

horoiin wammeftare pojftnt, Autorc 

Part€io\0m\XCi}Xd)> 
SacramentHmfilentH mercatur^ bonarH 

artium, 
Solutio dnbiiiy an Antichriftwregnarit 

in Academiii, 
Aiolochus renovattu five clibanus inge- 

riiorum, 
Nova delineatio poffibtlitatts <tdipGii 

Nimbrodici, 
Afirr4meftercoreSter<juiliniiAnti^Harii: 

opuipHrgatumfcpties. 
AntipericatatMii^inaparbeugedamphir - 

ribationes, 
tyEquilibrium/ffmptuumyC^ Itterarum, 
. ,^ harumg^prapondio, 
Tjrannu Latm4 Ungu^y e^ reliquarum 

rebe/Uo, 
Vtedagogm vapuUns^quodfe Thilofifphu 

dtxerat^ 
Clavis rermm non cUufarum ,Jub altera 

Umacrefcens, 
7)eu$iUtateexd$dicationibw capienda. 

Mur^ MarmuratioLaicorXyCotm otiumjum - 
pttioforumlitertigerulorHm , CHpoflti" 
lationeprivilegiationufiholaftic4.Ge' 
crgi/pecfilatorts. 
Pluresfuncelcgaintiorulibroru^ atq^ fu- 
turiplurcsyubicrcverint ddiOia vcftr^ 
nc quid putetis nos (ub rcru veftraru ad - 
miradone (urdcfccrc. P.Obftupcfco ma, 
litja tuam. O tcpora! 6 litcras ! T. Madle 
bonae literae ! quac exlurgitis , & vindicias 
vcftris cuftodiisparads. P. Eo ad confii- 
leni,ut in haerericumhunc animadvertat. 
T.bona vcrba,literaria liscft , litcris ccr - 
tatcflt alphabcta aliquoc in mc proiicitc. 
P.Hocnempc cftcrudituoifcculu , quod 
liccnnose quivis loquitiir» vadeflt lu^n- 
dctCyfcquimini. T* Abidedifputai mi- 
hi quidcm perpetuo jucundum crit , vos 
noniapercampIius,quamcx plcbe quc- 
libct. H. lUudunu mirum cft verc litcra* 
riostalcsnon adlutrinam pellcrc. T. Sic 
eft^utquifqiiedemfuamimpctravit^ it^ 
premitcam»necnifi mortuuscedit.H.vi- 
deoti^mcnren^iccntc^cord^tiores&qui 

irtc- ineptiishispluriraudiderogent. T. vi^ 
deo Sc gaudeo. ledeamus, nQldo eniiQ 
quam minus tutum fit ver a loqui. 

ACTVS SECVNDI 

S C E N A I. 
Harlcq. Gcrfon, MtiUiet, 

C I trigintafex annis pendeasde fuprema 
crucc, non lues flaginuracuum Ncbu# 
l -, qoi mc in has terrasdsduxiitijubi Dta- 
hoioh hiibitarc credo, iionhomines N^m 
ilioi u nc unum quidem intelli^o , omnes 
pcrftrepunt .6cgIocitant,ut in fipgula mo- 
raema cifcuraipidam ad i<5lus. Si q iid 
peto, (i(^uidfamiliariter tento, mhilen', 
aut ridcuc, aut circumftant , jam forte . 6- 
prehendcndum. Kilaftipiripateta,lome* 
laleta optdi , Kariii luridi , WiriWidifi, 
KiHivipt)priai,g(.lib todifi,c]uidhoc eft? 
puiT m iia li veiicm j fed ncc lic rae ipfvim 
intelligo, lcxjiiarjtar Gtrnrtani e n?buIo- 
nes, ii ^uid rerum hNXicilarum agir&nr, 

aut zutego. SccliIIorumh€upIurcsfunr,jam 
cum tcntar c f jgtm^veni ad portara,quaf- ; 
(ivipIacidiiTimc: Q^viatenditinPatriaj 
meam? ita(ubit6 conclamaveruntfcclc-i 
ftiflimi.utjaraprarvideremortem, Alter ! 
dixit Kolallefus, alcer fullefus, alius Kedi- j 
kefusjego iratus dxi, Narrefus, S: helmc- j 
fus,Diebrfus,&: ingent i murmur e ad Hc* 
rum raeu rcdii. Nt snc ab ip(b pei 5, ut i he- 
da (iii ac (ex caballis domum me reducac, 
-adjungatq^homir e, qui fceldlu illud Ko- 
lall .fas6c fullwfus pofTir,reftituarq; me iis \ 
qui, ut intclligtntur , I* .q^nintiir. Nam fi 
quidvolo, perfgnam h' ri cnduraeft,5c 
cum adraodu eruiio, infptfTinji homi^es 
^jndica "»1 m hi dcfues doh re. O h H.tus 
meusfcnior ii:iret,mi» atv,^ fllium ipliu% ita 
elTe produu,fl?ret fcio , & quadrigisalbis 
me revocaret dom; m S"d ecce,duo mc# 
ichat.ts, poltrons,larron'^, vilains, grands 
fols G. Voi'a»^ontier'au(iyjaraaisoui 
parler: Eccommenta-ellenom? M.Dame 
Folie, laquelle f *eft (eulement (beur, mtis 
corps & ame d'Araour. G. Tu vcux in, 
fcrerpulaquccous amoureux fontfols» on pas? M . Ic ne di« pts touSjTnais bien 1« 
lusgrand^pmie. G. voila le (crviteur 
eceMonfieurAlIemand M Laifleraoy 
dre: AhpoIcron«c*eft a cefte hcurc cjue ic 
le vengevay de 1' in jurc quc tu fai> a raon 
laiftre. H. Jholla/ quid tu vis tibi Pol- 
'on,(lsd)dm/S^nntsf.? M. Ahtrai- 
ec, tu n' cfLhapperas de mes raaios H. 
urr«fchi,currafchi,ego tc excipia raodo, 
lod es dignus,hem tibi. M Ho bonarai. 
[ qird bo\inirai Nebulo ? V«pula. M. 
Vntt afc()favVi. H hovapuIaGermani- 
:ia.:ivliitnc uuitton. M Mon Mai%C. 
[. N/hl»gi^,nonexorabii!>ium. M He- 
i'm'jnd;eu. H Hos pugnos ede M je 
ie raerd, H. £ci«ra hos, heni ! fic d^bi- 
ur,li quisp«.4l!iac G*rma»iuao n(lri% Scd 
iiv Djtm^m hu<ic NetMjionem mihi (ub- 
jxi , j^ ra dif ,erpen te m bi erat, Ha in- 
Jicicatera, qui no Jum meiia j: arce iram 
leam effadi , nou estoneravi fdlis- nien- 
irara : S;c^h?us vobis edico Gilli- 
gallmacir , qui/quisprimus in ma- 
nus nicas inciderit, capice 
iruiKabitur* 

SCE. ^4 ? 

. S C E N A II. 

Turbo, Horatius. T^oUhx. Harle^j. 

T. tr Ugeno{lerHulequin,quidfarii? 

holla Harlequi V,Mon(ieur Hai le- 

quin rcdi ad te. H ir. Hi : equidcm locus 

cftacccptxacdacatinjurix. Hor. Q:us 

tcoffcndii? Hir, Vellem perires, cuius 

(cd< <ilione,hic (iiraus, ubi nobis lingua in* 

utilis eft, & manibusoportct loaui. Hor, 

Sis propitius mihi Signor, naro faxo bre vi 

utans lingua tua, uti had^^nus. Har. Ei 13 

hodie? Hjr. FortafTis. T. Vahneglig< 

illum. Nam haudfaciliusplacabis,quaai 

C C\ las animum defer vefcerc. Ho. Sed 

de his terris quid tibi videtur ? T. Opri* 

roc equidem confuluiAi: qui enim faci'iii' 

hanc fiperbam opinionem ejecillem, ne« 

mincmnifidoraifijjrfapere? Hor. Non 

ne tot ingeniorum diverfitas ingeniuis 

tnum fingit 5c refingit? mT. Fateor o 

mnino, fed nifticitatis me pudet mes, qu 

ad pla-idos iliorum dc amabiles mores 

'corpusadfcrotaminfiexibile. Hor. I( 

• 
qui |uidem Pollux hicoprime fledlat , faciet- 
juedu<5lilcmag''s,q amcftcera. T. Ego 
ae tibi in difciplinam dedo, fledle, incur*. 
'a,complica,ext€nde,utilibuerit. P. Ars 
loftraminu-jpericulofaerit. T. Nonnc 
icfilauboAmicurc? P. Benc. T. Ec 
'Jobilioremitji? P. Tenes: fed Regera 
[•iomodo(a'utaH<? T. Idcxtefciam. P. 
ra por; oPuella honeftan,? . T. Tcntabo. 
Nira up erais. T. Amormoderabitur. 
i, DLiDt'arqiomncs,propcrateinauidIiu 
lobis, nam hi reque poti lunt, nci^uc loti> 
icqi pafb , 5c ebrii tamen funt ; credo ab 
crc. Ecce immanem ftulcitii ra ! quid pe* 
ibus ac manibus gefticulantur ? 6 Tur bo, 
f iJIud voluifti,conduxiiTes domi nmiam, 
<. didiciflesmillccirculationum forraas. 
Edepol fi hac ad virturem viaitur, iter 
ftridiculum, P. Iamvaria(unrpi^ce- 
ta formandorum msbrorum,ut ftes ele- 
9nter,ambules dt center, qux cuntf^a td- 
ifces paular'm. T. Verum <juid ivAe 
dmcredundabitfolidi? Hor, iH^dut 
uoquo te verta?, concilies tibihcminum 
ratiara, dicariiqj uci corporejita Ingenio 

veifav- verfatilis. Har. Turbo, ubihabcsitucP 
vulg«refuuiii,hsura-hi! Hor, Quidcu 
vistibi? Har. Uc raale fittibi, qui ex 
feholarum otio nos pertraxifti «d inepta 
negotia.duplo mihi jara quam antc cft d»: 
terius. Hor. Nefcio an Momura tecum 
habeas, an famuJura , ita dentibus efl for- 
midabilis Sed nos a ^ne piuli/pcr ludimus? 
T. CharfiSiC. H. H-,puerilia,pilarai- 
nore aut ballonis. T. Ac cgo nec vidi hos 
lufus uncjnam. H Sifpicabar. ira eftif • 
inf holjsabj:.!(f^i, (edearausad locumlu- 
fus. Ni dubites,cum annum intcr hos cris 
homines, multa tibi confueta erunt , qujc 
nunc videntur nova. T. Ncfcio, quid 
niihi fiat : ut nervis trahimur, aiienis mo- 
bileljgnum. Htr. Nonneheu mih ! Hor. 
Allousdonc. H.»r. EaiEuspofteacjuamita. 
irati nob»s funt Dii , ut quotidie rcdd*-- 
o:iur in ^ptiorcs M hl (ane,ur pr^video, 
videndum pofihac eric inter con- 
fl.<^jspcrpctuos.. 

aCE. S C E N A IIL 

Tamrgt-s.MalUet. Harlcq, Turh» * S ^ 9"^scxmeqiiacritfonc,quisfiml 
undr ? q.-o caraf aur undeviviiuf 
dcpolncfcie, Necenim viragenus pro- 
teor, nifi quod cafus mihi iroponic , nec 
ifi Mundum Pttrifim agno(co,nec tendQ 
iorrumnifiquofara ducunc dcniqjaJir» 
uif>^uisme primusrufwipit. Miferamc-* 
uidemfbrtem,6c ingenii vagabudi mer- 
;s, utadcujusvi^ nutum ventlc corpus. 
ircumfenira, hadlenus per omnes ternc 
igulos jadlatura. Ec tamen,quantumvif 
»rgc infra fpem quondam mtam;6c mo^ 
icr unw a intcrdura quictc dele dlor. Cre- 
Dcciam tpfam mtfertam reddiJHCunda». 
verntin cofnttpidinem. Sedventerintuf 
trat, qui placandus mihi eft cfficaci ad 
Smiferatiorc orationc:hucprimu aggrC'.. 
ar. M. Inau(picat6 prodii,^ f imc h*beo 
occurlu. P.^ accipid,unde hodie vlva» . 
:craftinocrasvidero. M. Si Di». hodie 

Iabi benc vdLint;» comictam hunc homii e 6^: 

cum Harlfquino. P. Si quid unquira 
Dc>min€ in vita expertus cs advcrfi , aut 
minus habuifti fpcs (ecundas , aut labores 
ingentts uritoSjautFortun? ingcnus tuu, 
ftudiajmct ita ludibrum cs expertus,m.f«- 
reremei, hominis jammulus annis (aeva 
tempeftat*^ j i<Slati. M. Evjuidemmiho- 
mo, incidirti in hominera arq e Tniferum, 
Sc yel hoc nomine infelicera , q jod mifc- 
rix tux fuccurrere non poteft , ialtem la - 
ay raas fiias addcre. Scd hi: in pr< x mo 
homines habivant opulentidimi , tjuos ti- 
bi,:!umpluranec|ueo,concilubo. P. Pa- 
tria iJlis qu« efl! . M, Sarmatia credoj» , 
autSchlavonia,auiMDfcovia,cenea:!mo- 
dumperegrinifmr„ P. 3-d vicaf g«»pus 
quale f M. Literis iropense f-« yrnt , Sc ^ 
linguas amanr, unde f\ varie eos alloq\ni- \ 
ris, optimura fcceris illis , tibi fi u(fVuc*f i^ ) 
fimura. P. Ec Gene c prxpvlleni? M 
Uciq}, fedalterveilibus luxuii«r, utple- 
rumqj,nefcio quid ridiculum repr ^(entec. - 
Scdquidverbis opus, jam eb, ut et^ evo- ] 
ccm. P. D ^us te fervac. M. Tibi id 
poiius opus cft,nebodie yapules.Evocabo 

Har- :i ^9' 
fiarlcquin, tanquam td Sympatriotanio 
^ Bcragnumhuno opinor hominerojfi > 
iiociingenium permittit, (ed rcvocavi 
pfi fortalTe toleratam quondam mi(eria, . 
ua hacftenus eft: fcd quachacc faciesho- 
\i|:iiim:? H.. QmsmevocatP&intertur- 
*at g^-aviora negotiaf P. Signor mioj> , 
oivedctepelTempiochcla Cornamufa 
on (iiona mai,(c la non ha il ventrc picno.^ • 
ofi io parimentc non vi fo contare lc mie 
jrtune, feprimaiitribolato ventrcnon ' 
alafblita rcfettionc. Al qualc c advifo 
hc le mani c li dcnti habbian pcrfo il loro 
rdinc naturale, e dd tutto annichilatio 
I. ■ Ecquid loqueris ? P. Dc tanto hab» 
r yo foy canfado , porquc fuplico a vuc- 
raRcvercncia, que mirc a idsprccetos ; 
vangelicos, paraquccUosmucvan vue- - 
raRevcrencia aloquecsdc concicnciis , 
fi ellos no baftarcn para movcr vucflra i 
.evcrcncia a picdad : fuplico quc mire s > 
piedad natural , laqual yo crco quc le .* 
lovera como cs de razon , y con cilo no > 
igomas. H. £xfpc(Sla dum adfcram i 
sftionaciamea> f\ quid forie horumibi i 
D rcpe=»> 70 

repcriacDj P. Vtsha Gnt<^a j^.ft hozhci» 
na ushe vishc skvifliti, abibi niogel uafche 
ierze re(ni( ziti^ S^kei akn nii Hclai /ag«da 
hpomi zhinapridecetsLi ja(amoj<^ Zhe- 
ua dianukatera /a velike l..kotc volo fday 
iehozheoeflufih.ti. H Equidemcredo 
teconjurareDiabolos. Here herc.venilli 
£ttemant,fittcmant. T. Qjid clamitts? 
H. Bccetibihominem» quilinguam mu» 
tarcpoteftinoranium brucorum fermo- 
nem. Audivi loquentem ut A(inum>mox 
ut Taarura* deinde Anferem^tandcm cre- 
do Diabolorum iinguara pr<>fcret» T, 
QmJ tu ofFendis innocentes homines, (ce- 
leitc? Amice, ecquid tibivis? P. S hsloni^ 
lecha Adon.l: Swhero-na betbo! lcab de# 
cha: kiani anochi veebion: Len'*a«n tc- 
rah-na mizira h e hero, roizii av h mf ym» 
oagorath ke;I-phje»;hidah: vaj^rmalle le- 
hovah chol-memf hal» e>.ha. A^ al, k^ io 
nothe^iat^a ,B4n-B«^l aii atta,nim(lhalta' 
im j 'red^^-ho . T. Nonfaristeintellieo. 

nnVm^yjio w-njmyDS pa^^ioi^Noy [et Hvsu 7rQAvyhco(r(r6¥ ili^iny yoi^ y^otfswv 

\fyu)Ti<; Idytl&t ^xvfx» fxiyoc, ixv ^A>j/ ovf 

'AwVjUa$«V, xJg/e, iyca imiv acvlol.- fA^ncpoiT 

it^Qv (n Mac^o. Trjtulovhl ?^tfjt^cf ^ <JV- 

\yOt¥ ^OV HuAvi, hlfAWTTtU }Uf H^ hi^^dt' 
lOW. 

;\ Nc /^auez vous pas parler Frar^oisf' 
'. Si flay tref-bieti , Sreigneur , Dim 
icrcy : c eft ma languc ntturelle &c mt<^ 
rrnelle ; car ie fiiis n»y, & ay eftenour- 
y jeune an jardin de Francc. T Ec 
^rraanicc loqueris ^ P. J^erHcbfcnf 

?c{ '5:aur(* I HUt iva^Hlffr mtcb^A 
'tUjht mir nid)t^ ^eOen tt>o(t / '^Uin 
lun^ tf? riiirniiftn me{)r fo t)urr J)a^ micff 
uime()r (>e(iipet eincn B"t^^^ 'Jruncf* 
itj)un/ olfi vid (^vraden m ret>en. 
larkc). Scf ffal i)p refif etn^ 6vin- 
cn. T. Si Latine loqucris , con^ 
eftiremus fortaiTis. P. Q^id addanu 

D L. ulti9> 7*\ , , 

ulcra, poflquim pcr Deos Dcasq; 5c Mu^. 

(as omnes a vobis nihil impecro, llnice me . 

irickmentes viriire, quo me tfpera faca 

triihunt,recrahiint^; T. Njncquidem 

te incelligo. Ha. Qiafo q nd licuius 

espriui? M. Icth. e, Hrpa:Ke, Sarma- 

tiv.c, Grac.e, H^brjivC, Gallice, G-rma- 

ni.e. H. H !cur non j«manteindi(a- 

[ii mih ?3c rerpond.flem tibi in (ingt t]is,acl 

fjpg ilas in 6 p'ures tgo calleo. J^Ct: Mon- 

fieur, Doraiu^ SignC»r,Pan,Ky rios, Uran, 

M yo,Adonii,Sennor,c^r.cra fcnfushaber. 

T. Hic tibi dies infauftus non erit: nani 

homincm rcperifli , qui tgnofcac dotcs 

tuas. H. Nonnc ctiam potcs linguam 

Ucopicnfiura, Baroccnfium, Bocardcn- 

fium,Fe]aptcnfiu,Difamcnfiuni? P. For- 

taffis. H.EcvidiflitcrraAudivi,tcramq5 

Vttboru copgclatoru, tcrramqj Ivouro- 

niam, 6c urbem fiachcra , & avcm Ruth» 

&Cingulum Omafii,6c pileum Gcphyri- i 

nionis. P. Omnia. H. Noli mirarii 

nam6cegodedes orbcmtotum circum- 

ivi,vidiqj qu« plani incredibilia: fcd unum 

dic^gihii cur mfindicAS^ ^caligashabes 71 
Tpeffime oonfutis? Itcrumdicmihiannon 

pocueris cx aot linguis,3c totidem R?gnis 
' fuifurari tatum, (^uantumlufficit ad pilcu 
' novum ? Er quxro aii femper ita male ha- 
I beas? infuperquarroqiiantuaraevtlisha- 

bere ? porro quacro q 6 tendas? aa quacro 

poftrcmum quid tccum,6f q lot millenos 
';| portes pediculcs? T. Nuii cfF.ndi.t- 
fjl pudmehabebismitius. P. FgOifF<:n- 

dar , qui c%llum obduxi ab ofF.nfionibus 
'u duodecim fpithamarum? H. Turbo, 
% (cin 'qiiid medif er ? T. Audiim. H, 
l,t 'Cum unicam Germanicam linguam p(> 
S>; ' tui, fui diuilimu5, poftcaLarinamatijjn-; 
|i xi, Sc pauper fadlus fum, nun c in G tUici » 
flf excrucior , & ad mendicititem propcro, 
H ' (i ita pcrgara brevi oftittim obambulabo, 
Iti, * ficut ifte, quemapparet «quc fuille quon- 
1*^ ' dam opulentum. Nunc judica quid de te 
% futurura fit ? qui non minus nummoruni 
K it\futxus,(iukmego: Sdltcetnummospritf 
^ fsntes dahimHs pro Ungua, qua emendice' 
^ musiterumnummHlosftittiros, P. O.o. 
ii nclcis tu nos omncs vivere ex tiieno. Q!2id 
jO ' inccrcft,pctas quod opus tibi cft, tut Ipon- 
\. D j tctibi 7* 

te cibi affluant fimul necefliria & foper- 

flaa? T. Tu prandebishodie necum, 
^ au ^ieraus tu4 Odyilca. H. Noniua- 
deo: Nam ut hic multilingnis nobis mina- 
tur,haud habebimus (atis abfconditos no- 
ftros nummulos. P. r Iingaara,nifi matu- 
reprohibeam, Turbo meus hnnc linguo- 
ium linguacero(]^homine hodic conduuc 

S C E N A IV. 

Cery$ih Lapitha, Blejfwy Hark^, 
Tarbot Vanurgus. 

G. "^J Ec vidifti ipfum hoc triduo ? L. 
Noneqmdc. G. Sed mmillf u»ii 
ipfius? L. Semclaucbi.sveucograb. n- 
'dum,& ut lol ^t, c Li Herus Hi' vLm vitr ge- 
nusinduic B. E.jui Jera ^ni^ u dt , viv>:i e 
pofich 'minfjri,cjiJl"'br4J«.tid.eGiY i iC 
'G. SedilkiH (j jatnag-f,^^Uitk<( ? L. Ri- 
diwulu ef},M pcs h . ct pra-g a:ie;s» 3c ? «- 
.tia,(jiiib. lingu?^s < iran^is ad fon* e.«. 6r prin- 
cipia iua revocat. B. Sc.iiwCturunohbo- 
feomncsdi^:ar. G H>',hahi! L £• h^r- 
moniam fLitnii ^riim omnium invefligat, 
xecfogrediturf^j aci artiu fwituf igir-es. B. ^empcH-fioclicttenaeft. L. Icaq^jara 
fodif ,ut Yerum effodiaf. G. Abrumpe, {{ 
nos viN falvos, dc hinc hafta accipe. Nain 
'illi qujde infanire hccfjdum libet, tibinon 
itcni,qiii a Msjoribus degenerare r.6 Juni 
decrevifti. L. Scdab oculis mcmcntoab- 
iftineas. B. Ssris meraini, L.Cogrediamur. 

Conflt&tis Pugilfim. 

^'Har. Hjlf, hola Meflieurs^, -attenf^eiUn 

fpcn,qcidfibi v-uirhaec barbaries? ad ludi- 

cem, (t quisalterum offendif. ^Tihi M^a^ 

«iaifTe donc par mifoy, aut abibis hinc ab(^ 

-quecnpite, Q3lir(]fvlD. L. OHarlequin, 

•grand anius,quam exop tatusmihifuccar- 

.Tis,hicmorceraintcnderat. H. Tbi? L. 

imomihi. H. Necaafugifti^mafoyjO" 

portet te efTe Afinu. B. Heas HirLq lir! 

tt Nequidpropius. B, Proponemus ti- 

ibi calum.tu ludex eris. L. Ego prior. B^ 

£goprior. L figoprior. B. Egoprior.H. 

VahinRpticftoucerqvprior. L. Tacctu, 

4ucvapulabis. B. Tacc tu.aucverberabe* 

ris. L. Ludus AgatoPriicius, necvir, 

•nccmulicr,nec Virgo, ncc luvenis, ncc 

HAndrogynos » hunc fibiquifquishabuic 

D 4 dan* 7« . ^ , . 

dsndocicatricem, vulnusprcturicfumin* 

tra corticcra arboris in fublimi verticc eC- 

fe,volu€runcaccipcrf3<]uicljurisf B. Ne- 

quaquam : (ed (labulum ingrclTus villico» 

fanavic ficcus intra H^rculcm ac propofi- 

to libi uridccunqj hode acciperct libellu 

iupplicem porrexic illacryraando fl<;bili- 

ter. Nonne luris f H. Incelligo, Non- 

) ne tu habes cicacricem? L. Ita Doir.inci 

IH. Ecillcflcvit? B. Omnina H. Sed 

< «ur tM flevifti ? .quia illc habct cicatricem? 

i L.CQ^oniam omnis mcns excelfior eft 

\yallc. ;H. Bene, fedfi vallslhc fupira 

I montem. B. Tuxa gly yn hiza mede- 

«turtuflS. H. Tullisauccraronneoft^eiv 

dit fauccs ? L. Omnino: iunt enim (era- 

pcr duo re<fli in omni triangulo. H. I ta I 

argute, quoniam triangulum ftraper qua- i 

dratura efl. B. Ut Virgilius ait, Cujum i 

pcjuj ? H Hem tu mc vocas un cuion, ; 

icekfliflimcagri Phjtnicum? L. Vides 

malitiam horamis. H. Video, fed cora- 1 

moduro hcrus meus. Vah herc, media i 

lucehomineshicfe interficiunr. T. Sal- 1 

vece. L. Salvusfis. H. Afl ego prohi- i 

bui 77 
bui autorittte, viribiis , jadicio , confilio. 

T. x\la<5teHsrlequ'in,ficituradtftra. G, 
Ego rifu hadenus prope corrui. H Ec- 
iararidcsin capius penculo: G Quid 
dicaiti, quod hoc cniiuo non inteifijii^i 
noftris excrcitiis ? T. Equidem huic 
hominidono dcdi trcsinccgrosdies, ncc 
pacnicet. L. Ecquici fabiicatis cclum- 
basligneasvolatilc? H. Ftrcndumefl:, 
nunquAranaihiraagiscnen fuit uJIiusin- 
(litutio; quara cua^ dura enim Didtionaoi 
rium raeum, &. Dittionario, & didicna- 
ire^vnoQiBortdn^bUCCi^/Latinc-Gern-it- 
niLum,6c fiar^ois Aleman, 6c Italiano 
francefe. 6c Dvumb tnib 'Dfumb VUt tUVCf) 
einant)cr mecura circumfero,ter cenium 
pondovixreipondentoneri. T» Nun- 
quara credidjfTcra cubura illum tam infi- 
gni artificio recluderc poffe linguarura 
clauflra. L. Sed profc(flum ahquem 
inde fpcras.? R Ne dubiccs. T. Vidfeot 
mihi procul intueri ling-oarum of^i<^ P.lca 
eft, cum in centro refpofitus fiierLs,Iicebit 
tibi egrcdi ad quamcunqj linguani. B My^ 
fteriura. Qum tu potius his omiflis lue- 
t) f ptiis 7^ 

puis memtnra tua mecum cxerces? H 

Heftt! a ine ad homicidia i:cru G Q^m 

iroportunus rerum c^nfl/r cu es , n.fi pro- 

perc quicfcas, hos omnesintecorarait'- 

tara. En Turbo, nos coUuderaus. Il!e& 

Bleflus. H. Egonepatiar. T. Define tu. 

H. Ho ho bene: Si intcreundura e^ , veni 

Panurge,egote occidam. P. Abi^ttaiiS 

crrar. H. Perge, pcrg?, ne raoriaraur 

tardius, vides quara illi jtra canant M^dia 

Vira.hemanneraori^isinultus> P, Ca- 

v« tibi. 

Confudius trinm ^arium, 

H. hofjitiseft. P. Nondura. H. Satisin* 

quaraeft. P. Atqui raori paratus eras. H. 

Sum, veru m ablq; verberibus. Define tu 

inquam , fifapis. T. Sitio mchercle, ec- 

quisnobispoturaadferi? H. Ego,ego,ut 

(alvadignitatcaufugiam. P. Hodi€ i^ui- 

deraevaiifli. G. Nonne fatis cft corpus 

curaremotu, quam lireraria defida abfu- 

merc. T. SuaefiltttYis jncundtta^.ex* 

ercttiisfha. H. hem,quise{},quifinar^.go 

prarbibo. T. Qmntum< xporrigis, he- 

luo? H. DifFcr, diiFer; ajunt noccrc 

cor- 7^ 
corpori, fi quis aJi^us potuni pf^dpitcc 
T. iamnc porrigis ? H. Atqui vitrum 
meun] nondum vacuum efl > Ctd accipe nc 
irarcaris>6ccal€icasduplo. T. Hauftum 
Athleticura. G. Salvuslis. H. Oportec 
Nebuiones vos cfle omncsjqui paulo antc 
necem vobis invioem intentaftis, nunc co- 
venitis Sc combibitis. B. Tace. venenati 
hauftus (unt , quibus fe mutuo abfijmcnr. 
H. Itant ? B. Ira prof cdo. H. At ego 
priorhauTi. B. S«puifti, itanonir^icies 
rehquorum mortem , fcilicet pratcurres 
tdCharomiscymbam. H. Quidais? B. 
Q^od res eft, Nonne jam raalc habes.? H. 
Cene,xdepol,mediusiidius. B. Paulo 
poll videbis ip(bs ir.f^ire , Sc titubare, Sc 
balbutirc, 6ctorvum profpicere. H O 
facinus imbiberein(aniam? B. Sed 6c ego 
bibam. H. Noli B Qjare. H Ucfu- 
perfir, qui fatt n<;ftrarcferat. Ego vero 
ncfcio,q\ a bcnc h.ibeim. T. Qjis te tur- 
^Dat? H. nefcicfcd in coluerudine n?a mhi 
feroper maleeft. T. Qaidita? H. Qjid 
hicegiftls.^ T. Mcrabra excrcuimus, 
D 6 bra* 2o 

brachia,Iumbos,omnes nervos fedm^^agi- 
lioies. H. TerravobistracIaforet«5cfO' 
dioida, auc Hndenda Iigna,auc coporcandi 
lapidesjfiexcrcitiisopushabccis. B. Mc- 
mento Harlequin, ce atq^ nos omnes fub- 
limioriloco poficos, quam uc Tcrr«Iuco 
nos confpurccraus. H. EugecugeTur- 
boraeusl quara criumphat, 6c exulcaCjl 
peream fi nonhac ipfa die cac ce audiero^ 
moledura illud cuura heu mihi! heu mihi! 
Scd uc res cuz funt, facile tx quisquiliis ca- 
piunc voIupcacem,ab apluia dolor c. Ego 
abeo. L. Comicemurcum,neferufpen^ 
dac. B. £a mus. Nam Cznac hora eih 

S C E N A V. 

HArleqtiin. 

C Alvecefpedbcoresquosego nuncpri- 
mutn intueor hacflenus occupationib. 
prohihitus» Phy ,cjuf turb* ? i n me agno- 
iciciipan (citis nomen? Patritm? Parentei? 
Vicatgenus? Ego Harlequinus lura Tur- 
botiis Minifter, curbarum focius, curbi- 
num execucor. gl 

' Per virios cafus , per cot difchmint 
rerum, 
vcni ad vos, uc fi quis inccr vos , qui Tur- 
bonis mei cerebrum curare aulic , pro« 
deat, 6c arcem (iiam meis artibus com- 
mifecat , jam Logicus cft • RhetoricLS, 
Marhematicus, Politicus, Hu^oricus, Au- 
licus, Peregrinator , Unguarum peritus, 
Pugil; Ncc taraen fipit,6cquod tacit e pro- 
nuncio, quotidie minus. Pudct rcferrc. 
Intus fai tat ut capra, 6c falic ut Capcr , & 
(ubfil.t ut Capricornus.cum revoco fwho- 
lafticam vitam, priroum eaperau fronte 
fyllogvfmos nexit, & fait pifcator , poftea 
deduda fronte ad ravim declamavit dc 
f uitCurculator,mox or bes circumgiravit, 
fiiitqi tomariuspofl fabulas colicgit,fiiic- 
quc anus: dcindc Mundura examinavic, 
fuitqj in(^ iu^ ianC: infuperaulas inflc- 
xit,fuitos equ3fo,»b eo inMundum excur- 
rif, fuitq; tabcllarius, liPguas didicit, fuit- 
quepolypus, ufq^duminribicm conver- 
fusnunccorfl ditur,&faltar,acomni» 6 
cun6la amoiae racntis figna profert. Eccc 
D 7 uri- uiinam quatn turbiJaefl. quam fyllogir- 
inoruiiJ, Aftrolabiorum, M - pparura, Po# 
liticorum, Nomendaturarum , Urbium 
ac Pagorumpl^ni, illamttraen oiimde- 
(ideratamSapientix Arccm non invenio: 
e<:f«demmalc habet , quod velutaffeda- 
ta impiecace ejuravit ineptiam fcholalHcc 
ftnitatis, Sc tancjiam virilibus vitijs teftc- 
tur, feabca imbcciilitatc recenilTe, qux 
aut Deum , aut homincs timec Ego mo- 
run.Magifter ei pofirus fiira,fid mhil ago: 
optimi'm eft, Ci perpetLO iub(equar, inU- 
darauiq, tandem vel impruicntesinbo- 
num. Nonne MuHcam audio? a dieu. 

SVBVLAE SOCIETAS, 

SECVNDI TNTERSCENH 
norain^ convoc^ra. 

Cf^herrtator-y BolfiH*^ Examwator^ Agre-' 

ftid, SoyhfriHf, /ividwy Fonip rt^,-, 

AnpWyGrtpl.pu Notfirins, 

Gub. 17 Tfi ordo nullus^nijllsqi vir« fi>* 

cictas m«ior ^ft , ^i^.am «^ui Su- 

bulc bulr nomendederunf , nunqutm camen 
ira in.-Telcir, ut adverfariara fuam Pro- 
digal ■ ctrem pUne cxftj nguar. Nec enim 
quia lila a jRege ufque ad Agricolam o- 
mnia vitx gcnera fub impeno continec, 
h*cruis culcoribus carec , quin potius 
eum hahec numer um, uc obviam ire fic 
neceiTum. Unde gaudere admodum 
nos , qui magnificac Subul» ciiram geri- 
rous, convenit, quocies fe aJiqui noftro 
ordini adjungunc , quales hodic Ixco 
vulcu hospracfcnces (ex Parcicacis & Te- 
nacicatis candidacos incueor; quor um no- 
roinc , fi quid habes quod proponas , fac 
utiliilime Domine Bolfi. B. M^gnifi* 
cc & profpc6liIime vir, hi omnes cum 
ha(5lcnus Subulac fedulam operamnava- 
rinc , animo intrepido ad cxamen acce- 
dunc , uc illorura vircucibus paccfA<flis 
f lercifTiraorura \'irorura collegio annu- 
merari queanc Gub Graculor (imul 
nobisatqiiri», quifuaha<^eni^ benc ad^ 
roinii^iafuncnam qHifuAfunt confummty cum deefifalte» 
na ftciHuntHr. 
Ecii verodeprofedlibus eoruni hauddu- 
bito,Ieges tamen nodras negligcre non li - 
cet, tibiicaq^ examinatori permitto , ho« 
rumvirtutesjamjamevplores. Exa. Ac- 
cedant examinandi. Agr. Exa^tilfime 
Dorainc. Ego Agreftis (ura > tenn*s f .>r- 
tunx homo, (ed cui nihil deefl. £x. Qux 
eft in te virtus, ob quam te fperas dignura 
ampliilimxibcietatis? Ag. H«c,qu6d 
paucaaparentibus meisaccepta, eciinon 
a«xerim,itatame conlervariaijUt inhunc 
uiq j dicm raihi fuffecerint. Ex. Quipo* 
tuilK? Ag. Pracmiflb, quod hofpiteni, 
amicuni>(bcium nerainera habeo, raendi- 
canribus forraidabilis fumy convivia,fe- 
rias,nataies, Bacchanalia, Martinianao- 
mnia ne{cio,^des meas nunquam vel efcu- 
lentis, velpoculentis vel fuppelledilibus 
irapleo. Ego quid edam, quid bibam,quid 
ludam, unde vcftes hsbeam, aliosfcire ni- 
hilrefm. Durum id nonnunquam fa- 
teor, fcd dura clanculum fiat, pofli dora- 
mi avquiefcere jucundum imo ; T^n mi» 

nor ■ ^ Hj 

Ttoreflvirtusy ejukm ejmreri parfa tuert, 
Gub. Laudo virx inllicuturn, fed jaxii hic 
confide. Ex. Ecquid tu bcnc vir, in te 
virtutis habes noftro ordine condignal 
Sor. Ego Sorbinus fum , in humtnara (b- 
detatem natas vcrum id mihi Nacura in- 
vidit, ut perme viverem, nnAtfervieri' 
dnm mttltis eflyUta mHltis acctp:ai. Quis 
vero id nulius faciat, quamdivites, qui 
laudes, gaudia, amicidas dc piacrdque aLa 
magno emunr,quibus mc infervire par efl". 
Itaq: ab iis accipio ,• non unde quotidic faU 
tem viv£m,-fsd refculasetiammeas ici^- 
geo. Crcdite, mefidicitas paripcrem non 
facityfedingratHm. Cxtcrum ncquls a- 
lius etiam meis in{idietur,cautio eft. Sem* 
per pauperem me fiigam, & potius mille 
bonis vcrbis totidemque (ufpiriis , quani 
nummo ad j ivera. Notum eft: 

Sdd miferia caret tnvidia. 
Sicpaulatim & nemine confcio exfurgo. 
quodreliquu,vitamcaabfq^ (umptu meo 
interhilareshilariseft. Gub, \^ere tu 
notasbomhabcs Subulatoris: itaq; aftide. 
£xa. In tcrtio,qux virtus Coropagniac no^ 

■ftrtc ftr« decora? A v. Ego M Avidus (urh 
mulcisinrem IicerAiiam raeriris nutus. 
:jiiuaini2?cii annis puoros v4riaartiun>ga- 
nera doceo,fe.i tarde, ne fe praecipicenr,^ 
'{iniphcicer,ne(eobruanc. libelhmei li- 
•ftes (uncqu is pr^legere mihi difficile non 
«n-,4udirealiiscjuiaccitum,noningratum. 
Pueros iiiterdum parenribus Uudare abf^ 
q »e lucro no uc €:ft,m >llius hibere M itri- 
bus nonvil , Iibeliisdonare nondaraiio- 
f m donumviomitan, non infaigiferum. 
Po lt;a cx verlib Lis,ex prapfacionihusex li- 
teris prxfci i.)ti.s , ex privacis infticutiori - 
biv-, C 'llegiis', cenfiismeos accipio, qu6 
fi^.|.i?nci )res,tG<.ccpti< r s. Seddeeru- 
dicione mei dubitaiis,- q iidem non nega- 
bo vobis, il!is aMif mabo nunquam, fed in 
lau i' •ni> iit j?s pono, eam arc/ficiobc rcge- 
rc. Dinijj i . r»allo rolore reunerepueros 
traplius pciTjm, abeanc. 

Afdct irjciptunr, i^ pdtici ad optimam\ 
frugsmfe rcciptunt , Iiicerea liccrx mihi 
Iteriles non funt , dum xt£th cra<aentur. 
X^amfcienti^ cattfa difccrejejurjHm efl :fi 
irigeniit homtnHm Uteras accommodeSf^ 

nnri" I «7 

^ Hnejuam red-hunt vacu^, lllud juraxe 

^ jfim, qui hvdiG njaxuiie celwbres lunr, 

^' operiti func. Gn. Dignus hic homo cil", 

'* uem magnis nofu is trcanis ich.besmus, 

^ uiliterarL>ram€rcatur*minftn:uar. Aili- 

c Domine M<giller. Ex. Evquidtutc- 

iramurmura ? for. Mor* me racder, 

uac me liic abl^; uliolucro derinet. £ )t- 

:gt mea dorni claufa eft, indeq^ abfq^ ullo 

ubioaliquotemptoresexcluri. E^t. Fef 

arienter,^juia huc quidquid eft , h nori- 

vumribiH}. Fo. M.hihonornuIlus,a- 

licus nullasjnifi prxfens niimraus,an re- 

qua oninia venaliafunt. Pauper quis-^uis 

(t, ne-quam eii, Dives qui quiseft, bonus 

il Cer te ab eo teraporc,quo de raeis di- 

iniet profpexi , inter oraoes roelius ha- 

co, qui prius ubiq; ir'g»arus fui. Ex. S-rd 

aztutaiscfi? For. MuitiforniiS: ordi- 

larii quia^ra, quodlardumj buiynini, (C- 

•uni, cleura,reraina,varia vcndo, 

Vtnal&iLV mantUfthifaXf ubimaxii^a 

narces, 

\t^ mtxir» e temporis raaxiraa cura ha- 
)cndae(l, primapira, poma, prun;». 1 

Hs ^ ^ ; 

dura cara fant, vcndcre , rebus inufita( P 
horninibus appericura accenderc dece*'* 
Q^ verbis opus efl ? vcniat ad rae q ^^i 
volec,eraatquivulet:faxonccmc necjon 
lurapxnitcar, Hjcaffirraarcaufim,»// '^^ 
tam mtntttftm efl i ejHod Iticropimnonfv W 
y? in hornimm intentum incidAt. Gul Dn 
Mon Jniignus es noftro collcgio, ctfi t<ivi 
<^iora lucra raaJicmusj Quod tibi nom^ «o 
ci I? For. Forcipinus ium inftitor. Gu i il 
Beiic eft. Ex, Accedat quintus , & vi >w 
turesfuasenumcrer. An. Exploratifl 
me Damine,ego Ar.flus fura, vobisutai tii 
dio planc accoraraodus. Nara mihi w «n 
ofiiciumncc (crvitium ullum cft, nccu idI 
vidccis fbrdidus (ura, (cd ncquaquamm wi 
profufbr. Hjcc qu« in rae videtis lautic >up 
ra, iii raultorura annorum ufum fufficiu »i 
nccdomonificuradignitas cxpofcit m< Cfo 
cgrediuntur. Imo fi coramutatio aliqi la. 
arridcat, diraittuntur a mcpofi longui kq 
fcrvitium, vcluti iRtacSlarqucd rcliquui m 
eftcx honeftt ufura, dum fingulis fcpt Uu 
manisexfiorcno cruciatum accipio, h( i( 
» ncflo VI vo, 6c proximi fimul ac mca con Dm 

'moc ifi I '^od^ procuro. Si quld cmenduin cft,fi b , 
^ §i\aL emo , ut fir i^uod alius forralTt- a mc 

( erum emat. N^tura rsrioribrs, hbcllis 
c |Dnubiq5obviis.annq usnumtri>.curio- 

II i)rum ingeniis infervio ru?!qatm cura 
j tmnomep.^ MonefasfrismcDaiorcs mi- 

rt Dribuscommutareinuri^ns.ncft 6crci- . 
i j t valprum hinc liiiw difFsrentias. Sic hi- . 
u rior plcrumque appareo , in primis ; 
;u I alienis «Jibus, meas. quidem interne 
vi aucifuncintuiti, juxtaillud. 
ii ' tecum hahita. 

\i Iurtnonexplico> qux vos {irgulafcitijj, ^ 
n ■■t me vobis, fed vos aliis dctegere videar. 
(u rn.Lepidu caputidignu cui thefauros co- 
Q i'edamusnof[ros. Ex.Nuc (cxiu audian^^ 
ia fuph. EgoGriph^ fum,famofusProcura- 
jy )r,fiye Aclvocatus,five CaufidivUS. Fx, . 
1 prmidabile munus habes,(cd virtutesex- 
lijilica. Gub.Quidopuseflpfaciesmanuf, 
rm omen, oflGciu,foifeciflent vobis,&ordini 
loi ^mmodaflent. Oculi Briarei, Sphynga. 
«1 un ungues,perjuriaLaomed(>ntis, Uiyfl 
hi s argutix) Sinomisfaliaciaey fides PoIy« 
t meftorisAdvocatumfaciunr. £x. Uc 
[01 fmo & yulcus tuus eft^vix tibi quiTquami ^ cfTjgier, fcd umen myflerit nobis qu«» lu 
daia aperi. Gu. Vah! ufirata funt,lites (e- kp! 
rer .jeif^j prorrahere. Natnwf /^f lintim\ ia 
i»4rtfy, /?c Advocatm Pater ef}. Lit&s ve-^S <c 
r^ pendere diUyVtndemta tjHctdam efl. Exa. i Jin 
QMjmodu utf umqi facis? Gn. Apcmra- s» i 
vuoi-» qujcdam. Rufticelli qui facile iraf^' iid; 
cuntur, provocandi funt, expediriifimi ijei 
cau&obr' nd« ratione, 8c ccrt» vi6io- m 
rat ff^ucia,(i tardiorcs fint,poftcriratis in-* k 
famiac^x itandi, ubipriinuni lingare in-- m 
ceperunr, inmanunoftraeft continuare, (jiii 
Ex. Qiiar famma hujus artl«; obfervata' lod 
iunt. Gn. Illaraeojudiciu. Pr mo divi*^ 
tumcaufaspotiusagamus.qu&mPaupetu.. 
Suntenira ill^ 6c fervcntiores 6c pi guio- 
res, & diuturniores. D -inde nc qt^is v» 1' 
ling«jar,velcalarao, velpapyro pircat.hxC' 
cnini cuncfta clientibus xrtirasrc licei.Po- to 
ft'a nc quis E^uditionera afflt^er, narai k^ 
quoquifvi •neptiorto^udaciordtj r 6 Ja- 4 
fnofior. Hodiedodliurcsnonfiinr,vju»lr- m 
ts:s creanr , quamhi funt: qui fi n;hil \:({\i 
tiura, lices ferunt. Tura ccnvirietur etiaTaJdi] 
•dvcrfirapartcra, id cnxm & j icundum 

eft 5^' 

klicntij&ftrrim vidcnir. %td & picifci 

jcr, fi vitfVoria (equatur, quoducrum^f: 

kcivocatuns 6c clientem vigilarc facit, 

. ic nonpro pompa, & concufii homi- 

11 miliquidfaciendum, ardesfpIcMdidio- 

1» ;, bibliothecara inftrucflim, croilTitios- 

1. idatorcshaberc. Intcrduro^porienc- 

i genda qu«dam (unt, qujr cmendentur, 

. :rumfubteroporismor». Sedroaxim^' 

i. dendum utri^j parti prxfi<^, &quialcc- 

Jm defendit, fit fubftitutus: ficmoras 

ihere, fic tranfigerc tibi, quotiscoro- 

i|odumcrit,cum lucro licebit. Deniq$; 

ntandura non qui bomm ca* /aratuea- 

,(edmalamobt!neas. G jb. Hocdem- 

le vivcrceft, & jura hi manar fiKieraris 

eri. Noc. Magn fiweDoroinCjinfru- 

liffimis iftis viris parfimoni^ virius tan- 

cft, utnoftrocollcgio noniolum digni 

deantur , verum ne f »cietatem hanc; 

)ftram afpcrnentur , f smrais prcci- 

is contendendum elTe cer.f am. De- 

ifitionera autem mesm fummatini 

^arabo. Doaunus Agriftis opes 

aMa- aM;rjoribus rcli^lasquomoclo poffiht «-^ ^\ 
g;:ri,docet. DominusSQtbinus,quorao- ^ 
dopofTit quis tbfqjfuroptu voluptatjbuff^ 
operaradarc. Dominus Migifter Avidus 
novo quodam modoIudiiucraindicat,6C' :^' 
quomodo ignorans docere ppfTic , often* '' 
dit, Dominus Forjcipinus veio j lucri in ^^ 
unaquaqi reacquircndiviamapcrit. Do- '^'^ 
minus Anflus, quo quis modo abfq j /um- ^^l 
ptu lau^iufculc vivere pofHt , pulcerrirais ^"' 
ratioHibus notum fKitj deniq; D'>minus l^' 
Griphjs caufarum agcndarum utilirates 
detcgit. Id Dorainationi veflrx flgnifi- '' 
candum volui^ utquid facieridum fir , \\\% 
dcccmat,hiqi ad exoputum finem pervc^ 
nircqucant. Gj. Faciam cquidemlu- '^I 
bcns, fi prius ad fulerania noftra Capita 
D.omini Candidati fejuramento obflrin- '^ 
xerint. F ormulam recitct Notarius. No. 
lurabunt Domini Candidati, i. vclle fe ^ 
fingulis dicbus aliquid lucrari, vclfaltcm , 
nummisinfidiariprovirili. z. Inveflibusf^ 
cibis, r' liquifq^ utcnfilibus,non fecundum 1 
artcm vel flibtilitatem ;udictre, fedfbli- r 
dipra appcterc. ^. Conviviis intraxdcs,! 

clce-; 9^ ^ 

ieemofinis, ut&pcriculofbmutuo, o- 
inino renunciare. 4. Canes, volucresj, 
,eiuros,taIiac]5 inutiliaaniraalia nunquam ; 
lere. f . Deniq^ hunc ordincra noftrum 
xretofoyfirif. . Gu. Feciftis optimi vi^ 
ii quod vos decet, nos quod docebit jara 
icere acquura eft;-, Cogitabitis autcm » 
on vulgarcra vos ingrcdi ordinera yftd^ 
.egiuraplane,Philo(bphicura, Bcatifli- 
||ium,perfe<f^i{Timum.Ecquid fplcndidius 
laara five ab aliis alaris? 

Regitim efl coenare ajjmholfimi - 
vctuisopibusutaris, , 

NHmmm uhi loquitHr, lnUiHS ipfe > 
taceh\ 
cquid Philofbphicum raigis? 

Omnia agerepropterjinemo . 
cl (anc^ \ 

VaHcisminimiiq^ NatHrafatisfacere] \ 
cquid bcatius > quara domi acquiefccrci ? 
TntiorfolH^, t^uam male ajfociatfee, . 
um(uoroborcftarc,namq5 , 

Divitu nervifnnt rerum* . 
cquid pcrfci^ius, quam intcger homo > 

Cfli? ; 

Ei S9II Sol rfr homogenerant homincm. 
Niiilius f radibus paterej 

Fmgerefinefctt, vtverensfcithcmo^ ■ ^' 
Suaofniiiifacerej 

Non mae^tlat palmao,qui ftiafa^a^M 
facit^ 
Temperanter viverc^ 

Omnis Repletio maU efl. 
Judicio valere, juxta veterera cautioneixa» . - 

Rem ctiX des vtdeto. 
Qnac vof nequaqufim contemnere, ied re-^ 
liqui&hunianie virac coramodis pr«ferrc 
oninii.odecer: ficverc abundtntes, verc*- 
patenrcs, vei e voluptuarii ifitei alios vi^ 
veris, bc laboresilIorum,iin66c bonavin- 
cii .ibi[is, cjudd ut felkius fiat. tu 
Oro mijercrelahorHm. 
Qaodrelit]uuraeft,Comprobatavita,, 
morura(.]u€-inrtirutis ab inquifitore,quem 
in-vos dw-d eratordinis noliri communiraf, 
quud fd;x acuiHe (it , pergere vos j"be- •, 
ad honorera quos cupitis coniecutionem, 
pubik e ctiam judieiura r!e vobis noflr ura 
confirmaruiurn. -^H>c v-s fcirc volo, 
Surgiteigitur mecum^ 6c adf^lennem di- . 

gni- tD! ino gnlratis veftrx rcnunciationcm mecum 
j?roperate. 

D I X I. 

ACTVS TERTIL 

S C E N A L 

Tjurbo. Labdla. RubeUa. Harleq.^ 

T. T Mpera mihi mea bella LabcIIa , ncc: 
enim citius fatigabor obfequio, qua 
ai mandatis. L. Nunquara impetrabis, 
Jt pluris rae judicem, quam fervara ancil- 
aiumtuarum» T. Oadmirabilelintam^ 
cegio palario & divina forma habitare 
aanc humilcm animam* L. Id libcra- 
litatis tuac eft , ut ubi maxime laudis 
inopem videas , ibi cumi-Jate effun- 
das. Ego qualis fum , fatis forrac fara me 
oredo , dum raecura acquie(cas. T. Ha 
Labeila! caclum meum! ubi perfecliones 
uatutjc contemplor. L. HxcEloquentia^ 
B 2.. ^^'^ quotjamcombufriccrcdulasvirgines? T. 
Venercra teftor,Deam formidabilcm,hic 
araormeusintcger adhuceft, nec dividl 
poteft: pars illa , quam tibi dono , totum ^ 
cft* L Somniumcredo, quienim vigi- . 
lantimihi Diitamfublimc donum conci- ; 
lient. T, Primaes,cuiaffrdummcum , 
licrifico, erifq^fi velis ultima , qux pofli- 
dcat. L. Eloquentia tuaos mihi obfi- 
gnar, &xternumfilerejubet. T. Imo 
Lceatmhi vel femel affccllum detegcre, 
6c cogicationes : poflea fi ita videbitur ad 
atternumme condcmnabis filentium. L. 
Ne aperias quxfb fecretum tuum,nifi tam 
expediat iistacerc,qui audiunt,quam tibi, 
quicffers. T. Secretum meum, votura 
cfl, fpes eft , anceps vit« fors. L. Itane 
optarcfoksf T. Optomcfeliciflimura 
L. Prudcntcr, fed fi fors vetet. T. Tura 
Mortem cligam: nam qucd vovco Vita 
cft, & raortcra dare poteft.? T. Quae 
illacrudelisfclicitascfl? T. Majorefl, 
quamlinguamcanominet. Sufpiriamca, 
lacrymar,fingultus pallor fint mcntis me« 
interpretcs. L. Nihil ef^ quod impc- 
' ' trar€ 97 
crare non poflis , fi hoc or, hi oculi , hoc 

compolKumcorpuspecant. T. Tuuia 
ell, 6 Labiiia bells, dare&negare,(edne- 
garetuumnv-ii sflo bella , cjax occiderc 
nondidicifti. Et dare tuura non eft, 6 bel* 
la, quf venerera nondura habcs adeo cru- 
delera, utfbrdidihominisprecibus tanga- 
ris. Vcrum quodadeo infelices funt mei 
amorcs, ut fincra nifi mortem polliceri 
nonaudnt, nccrainus interea cor raeura 
aflant, ?ctorrcnt,ecquid cleraentius fece- 
ris , quam rae perire manu mca ji:be«s^ 
Naaimandato tuo fuavicer muiii>r L. 
Iraomortemtuamdefidero, utcxaiigu- 
ftiflima corporis tui {^6,^ , ad hanc cordis 
mei dcforraera cau(ulamdemigres,vivar- 
que liic, poftquara (plendoris te tacdet, ad 
nutura ac placitura. T. Egonc irami- 
grem? O Salye beatura hofpitiura (uavio- 
rum, bafiorum rcceptaculum I Sed qui a- 
pcriara hoc corculum ? T. lam patet. 
T. Age. mum hoc eft, quicquid apparct, 
tuumqj crit , quod nondum apparet , tibi 
^Vitac necifqj pcteftas in mcdata efto. L. 
' Itaqj pcto. T. Quid imperas? L. Arao- 
E I rera 58 

remtuum. T, Vshilludtuummincipiu! 
iedaccipe. L. ft,HArlequinadeft H H^- 
•re,hodiequidemmedimictcs. T. Qo 
ibis? H. Nonpollhacunquaaiquicquatti 
urpiamtibiraeufitnegoti». T. Q^id^G- 
mifi? H. Tuvideris.NamibeomJmcn- 
to,qao cepifti infanire » raihi nec d(;rmire 
1icer,nec domi elle,necedere5nec res meJis 
agere, adtocota viraraeahujus meretri- 
cuiac fcrvitiis irapc^itut. T. Qjkl aispim- 
purumcapui! H NancM fiaconvoca- "! 
cdiiunt,nunc(acdiariidcrativat cu^&aro- i | 
^atacomportanda, nuncfiores emendi, 
munc literuix traniportandsr , nunc no<flu 
dilcurrendu,Sarcor,Sutor,P*iilio,Inilico^rj 
Aurifaber,univ -i fusM vjndus cuis amorib. 
infedaiur, L. AnZ-]i.tyj..^es Harlequin? 
H. ba, be,b', ho, bu, xF ihi Rub^^lla jucun- 
dior elf qua L.^bu!);^ m ik. E~-m cgoamo, 
illa me auiac , cgo ofculor, illa vitif rim, & 
de die nos iimamus ac pala nonut vos clan 
culura, n.cliit.iLilt^fov}bi -ju-s f^^d apcrte 
confsriraus , nec f (piramus, aut plora- 
xuus, auc ruberaus, aut murrauramus, aut 
maiubus vel pcdibus lo^uimur, Ccd ple- . 

num mm amorcm largitsr effundiiHus > N6 . ;- 
neRubellamellea? R. OitarinOjf^d ta* 
^mencorDptiores^quaraame. H Idde- 
cebar, ut addei em hznc corpoh mto gra- 
tiarn, tui gratil T. *Et Malici nonnc 
aderunt f H. No ^ne Rubell'? , Herus 
meiTsireptilTiniearjar? R. Sciliccr^Vir- 
gini omnja (iia pofthabec. H. Verum ciT, 
nani6c librtiscmnes abjiciaraus, Sc Pa- 
nurgymejecmius, & pecuniara omn^ni 
obfumfimusa vobisut pUceremus. il. 
Eti^rrjpeamiasf H. Turbo qui i :rri a i 
unum TiiirLTfniira j raihi tarnen qustr 
centura mille corunitornra fupfrdirr:: 
amcfatis? R. (^idnr? H Ecvdl»?nen 
torumcresccntun^ R. Tum^nargiri^.i^ 
rumqviantiirafsti:? H.Et equon3rabis 
Taillererguinorera, R. ELb..umnoven- 
de-im ulnae? H. E:-agrorum cerlrom do- 
'Iia:5*nitai6modetecuravJx:rc? R' Co- 
modi{Iime,r»dubiratssope?hab2s rtpo- 
■fitas? H. Hincinde per Terrarum or- 
^bem. Nec enim Princes facile ((>., qlii 
non armenta me», & grcges , & cchcrtes 
alat. R. Vcrura fi me ^uxsris ronne in 
•E 4 umm : 100 

unum coges ? H. Vah RubelU , mca 
ftclla, cum rae habu^ris, omnia habueris, 
modonerimcocu, R. E gcSymphonia. 
co.! T. Tandem. S. intemporevc- 
nimus , quod rerum eft optimura. T. 
NuncmeaLabeliarelaxabiraus animura, 
ut a curis hber devolitet. H. Optime, 
Turbo. Namhaecinfanorumlibertaseft, 
cumvinculadiruperunt. T. Quid tu? 
H. Pergc, proficimus. Nam (aicando, 

«sCurrendoqjad illam tuam Sapientix ar* 

cscm citiuspervcniemus, qiia a eundo. T. 

)':mprobi lingua! Sed >^uid vos Mufici f 

LSalvcLabclla. 

'" Chorea. 

i H. Heus Amor, 5c fceleda Venus , & ne- 

• quamcupido, (inih.I mihi aliud dabitis, 
quamhanc defatigationem 6c no6lesiii- 
fomnes, & pid^a corcula, & lamentabilcs 
cantiunculas,& tam molertum fer vitiura, 
Ego quide hac hora vobis renuncio, & ad 
raeredco. Turbo vcro meus,qu6 perre- 
xexit ulteriu?, c6 clamabit fcrcius : heu 
roihi! Ego abeo. R. HoIIa Harlequin 

' opesmex,duIcedomes! H. Nihil im- ^) 

pecras, IQ rii ui ... 

)ctras. T. Euge Nobikni Amoreral 

[uam nunquaixi ingreditur aniraainfbr- 

icam. L. Eugeingeniofum amorerc! 

[uamcxacuitaniraidotes. T. Eugepo- 

itum Araorera ! qi^ara totura corpus &d 

legantiamcoraponit. L. EugcHuraa- 

lumAmoreralquarajucundac converfi- 

ioniscundlosraodosprofert! H. Eugc 

vfininura araorera, quantas vcbis auricu- 

isiraponit! T* Ecceinfidiatorera! L. 

"Jobis veroiraprudentibus terapuspr^tc^ 

ir. T. Itane? L. E^^uidem jara dudii (b- 

cita fum>qui rae excufera dorai. T. Vah 

Lmor eloquens fimuleft, ac acutus. L. 

iuidfivapulera? T. Turaplsgap,raex 

runt. L Ego tamcn fortiflecitius cor- 

* ore fentiam , quam tu iraaginatione. 

' '. AhLabella, nefcis tu quanta fint ani- 

ix torraina, tufancfiaraares, nec ver- 

cra , nec plagas, ncc vulnera fentires* 

.. It&q; amabo,ut mitius habcam. Sed ab- 

undura, T. lamne? L. Imoduduro. 

\ Navcm oportebat hunc locum cfle, 

uounapergeremus, quocunqjliberet. L 

h,quarabrevi tetacderct tarainvifacco- 

E f roitis lOZ 

mitis. T. Q^?diimvivercs,nonlato 
ungue difcedei e , &c raoricntem quod no- 
lit Dcus , non mori fincrem incomita - 
tira* L. lamneraediraittis.^ T. Qj^? 
L. Domura. T. Hcu moleftara do- 
iiiimi ! quaraexecror , nifi cum domi es. 
N. Labeila. L. lefusvocor. T. Ahini:^- 
iicitatera! Mas. Q^nos agirau^? Alr. 
Quid? nifi abearaus, 

S C E N A IL 

ArmentHS. Brandort, 

A, T-J 0> ho Aleman, araare non ita ex^ 
peditura eft, ac credis.nec fi vivo, 
habebis ineptias tuas interturbatas. B. 
Verum Labellac quid venit in raentera, ut 
araores fuos conferret in hominem nc- 
{cioubifordidenatum. A. Dicaraquod 
judico. Gerraani nimium fimplict s (unt. 
6c paucis quod fumma rei eft aperiunt, 
nec ita ut nos anxic corquenturjpoflea rc- 
rum fuarum prodigi funt , ea res vicit La - 
bellara,fivercamac» B. Ira6ajunt,il- 

lam I lOJ 

|ara nihil diflimufere , Sc mcditari cuin i- 
fo difceirum. A. TummihiVenuj,& 
Atrt amator irati (int , fi patiar illara 
Hirara, quara dudum coluiDeam, me ct- 
am confentiente abduci, ac de tantis tffe- 
/libus meis triumphum haberi B. Hxc 
Vmoris fchola ert, primum abblandiri, 8c 
ataatq^Regiaviiintromittere, poftea {\ 
>erga^, fcopuli meri funt, & praccipitia. 
i, Aut failor,aut dejiciam homincra bar- 
)aru,cum ilk fecredet ftare loco firmiiH- 
no. B. Potmsvaledicas hisamoribuf, 
{us vel hac levitate tibi nauieam facerc 
'oiiant. A. Illud potius quxro , qui 
linc levitatera vindicera. B. Etiam 
.abcilaf infidiaris? A. Vix poterD Tur- 
•oncmlacderc, nifi etiam iJIam tang^.^ 
;. Quidmeditarjs.^ A. Tibi ego hW 
redara. Eccehas liternlas. B. Ecquid 
ibivolunt? A. Prircuraconjurofidcm 
uam. Sedquiddubito? B. Miror. A. 
liifpicefubfcriptionem. B. Labella 
eft, A. BencAudidum 

'• legam. 

'• E S Ofcff. 

a 104 

OJctilum, 
Scito Cormsumy ^ Corforisfojfejfory ine- 
ftftmillHm GermanHpene ejje devt^nm^ 
lam c<tCH6 eflyjamfurdus.jam mHtniJam 
infenfilisynec fHperefl y ntfi ut deplumem^ 
mittamq^in malam crncem. Unttm me 
malc hahety qHodgenas measy ttbi dehitas^ 
oUdo ore nonnmiquam contaminat , fed 
folatury quod are fno nobi^ emit gandtay 
fihi nffim, Fxigua morafuperefly cum de 
eo flene triHmphabtmus, Salve Cor 
meum a Corde tuo, 

LaheJla. 
B. Obfhipefco, A. Qaidici? B. Puel- 
lc fcelus, 6cmaiiciam. A. Anidnonli- 
cec, cum ftolidus hircus nec commodis, 
neciratisverbisabigicui? B. lamtemi- 
ror, qui poflis amarehanc beftiam. A. Nc 
maledicas. Labella has literas nec vidic 
unquam ncc legic, nec forte ei venic m 
mentem. B. Quid fiet tandem? A. Vah ^oi 
(implex! has literas ego confcci, utinci- 
dantinmanus Germani. B. Nimiuma- 
raat, non movebitur. A. QuimAmo- 
ris impcritus cs, nemofaciliujtram conci^ 

pit> ItyCifiamamims. B» Sed jocum intec- 
x€tabitur» A. Nonpoteft. B.Accie- 
.ec plus Labellac verbis, quam licerulis, os 
eftem habet, quid opus ei manu? A. S.v 
c agam , Ecce tibi alteras. B. Cuius ? 
4. Alemanni. B. Lege. 
\ T. Qfiod de Labellafufpicaris Amict 
'uflra efl, non cmm Conjugtum ejmrofid 
'ol(4ftatem:lla mihi vifa efl condigna <jftce 
ieretfcelera,altas Germanisillata. Nunc 
bt prtmtim extorfero aliqutd labortbtu 
nii rcjpondenii dimittam eam talemtqH^t 
eminemuhra amety deleboi^^flh<e Utera 
onfufflciunt , ipfo opere tua diffidentiam, 
'^ale ^ papyrum qHkmpnmum Fulcan» 
mmitte, 

! Tnrbo. 

\. Vah lividas litcrasj credo non atramc- 
a, fed f eile fcriptas. ' A. Sed nonnc ido- 
eumtibividecur, ad dividendos ilIos,fi 
notemporehasuterqjlegat. B. Non- 
ubito. Sed opus eft honi: ne circurafpc- 
^o, A. Talemegotejudico. B. Obfe- 
ro tc , mihi negorium t^m infame ne co - 
aittas. A» C^Hdinfame? ubiprimuin 
B 7 . Gcf- io'6 

G rrttanus hinc abierit, quis erir, qui Ikc- 
r*s CAaminet ? B. Sed Pacer LaDellat fir^- 
(cifcar, quarn indignc fiii« iropoiiieris. A. 
Vah »Qeticula(e , quid fi Cxium ruar 
JVtiiiaftirJt confiha magis aHdaciay^feli- 
eiacjHam amantH, Venm non efl obftrvans 
/i^A/WjSarisefhatnorjubet,amorauder,«- 
morprarftar. B. Periculosii eft. A.Quid 
cgote agno/ctm amicum, firesmeaclinc 
omnesplan«,tutae,exp€ditx? B, Siada- 
Itjicitiaprovocasparatusfura, i^cd ein^de 
amorh e[l,pr<tmonere defericnlo (^ tnps- 
ricHlo adeffe^ A. Atqui hic nifi fides defic , 
nihil efl pcriculi. B.Trademihiiiteras,& '■'f^ 
rfcddaexpediru. A. Euge generofura ani- 
mu, hinc e(h qviod me tibi concrcdidi. B. 
Curabitur,fcd tlceras an retinebis tibi.'' A. 
Mihiilixcurxerunc. B.Sedveliesquam- ■^^ 
primura expcditum? A. Quidni? eamus. 
B. Ico. 

S C E N A. III. 

HarleqHin» 

H. Q Uod^omptior nunc fum> minim cfir,h3cc Amaris priinanotaeft, ne(ci- 
iV .u nie furiaorara nifi arriairem.E^^m- 
tru cum illa mea KubcUa nunc <xulos 
jihl coiiaudar, nun- nalum, nunc auricu- 
s, nioxbittl^im, vixmihi ceraperoaft- 
u. Oporcet meanuncoranianitere, & 
fc exquiiicilTima^inceirum exidluDa,pe- 
es decencer po{icos,raanus Sc brachia r€- 
jlasfuas habere, omnia ex cabultcura, 
joniara arao, oculos liraos, 6c annucces, 
i fibiUns, manus gefticulances, pcdes k- 
.cer prementes , 6c quid opus eft verbi. ? 
liverfjmcorporis alphabetura , 6c mu- 
m linguamdecec J<rvire meis amoribus. 
:d audite: eciara Poc; a fa^his fum, &c re- 
tilerabellam Rubellamaccufo firoul& 
:cuib, ccndemno dc abrolvoprof^dlo 
cundiiTiroainvencione. Sedvosconcu- 
fcicis ?hd benc e{l,expe6^ate,dum e mul- 
> ingenii mei raonumentis inquiro. Euge 
gara vobis, fed fub (ilentii fide, 6cc. 

I. 
S\ukttt)tfmi/fdt(te3(t/ '1^8 

t. 
9{u6c(fmilTi)t(/fcit(te3a/ 
gldcf) flcuDcn fTcicf) / ftcic&t^Mcf) fa^/ 

DvuM(5fcl(lmtr/fcttftc3a/ 
©ucf ^uDcn^ucf (jucf/ fom mt m^/ 

9Cu6c(t(!^crn/fctrftc3^/ 

S5c^, toDcn boh boy ^^ mxb hkw* 

5* 

3vuSc(f)af!nicf)r^/^fTc3a/ 

Sv cv^cn/cj? ct;t)cn/mact)|t mic() araw. 

£KuBc((ct^ Mcl)/ fa^^r ftc ^lein/ 
2(u auDcn/auau/;:i5c& muc(5()cim. 

Ec alia plura , qu« cxceikntifliiu e pollunc 

cxprimi pedibus , cura magna veAra gra- 

tia. Sed quo minus faltem , Turbo im • 

pedit,cui per tocum diem& integram no- 

dlem difcurrendum efl , icaq^ quod bona 

vefira pace fiat,non faltabo. lam ar- 

canum vobis alterum aperio 

prandebimus. 

SCE- ^S C E N "A 'IV. 

Brandott. Tf4rho, Ilarleijf. 

J. C) Uas ego hio literas gerojicerx no 
- ^^fcnt,lecllapides,pugioncs,militeis, 
;uib. ego Gerinanum iiiumica delebo, nc 
juisunquamglorictur, Gallo impunce- 
eptam amaliam. Ssd hic ad fores Label^ 
Kftabo,ut quamprimum prodibic Tur- 
»o,hicmcobfervcc, 6c has raeas literas. 
". Tamenfamindruesinterea/dumego 
bduCx.-Labeliani meam. H. Nihiel^, 
iuod sgani promptiu?. Nam labor hic 
aercedemhabetcomitem. T. OAmor, 
imium promptus mrhies, adeoadnuiu 
Qihi cundlia veniunt. Amavi, redamavir, 
ictii impetravJ,vocavi,vemc. Non ofcu- 
am eft, non fuavium, noii bafium , quod 
oihi denegetur. Sed quis egreditur ha^? 
l Heu mihi ! Germanus nocavit licerulns. 
r. Heus tu, quidfers? B. Nih'l. T. 
) fceluSj non negabis mihi , oculi raei in- 
lices fuerurtc. B. Quid id tua refert? 
f. Permagni,{i neicis. B. Nerconehic 

ambu- 'IIC 

ambuIabit,nIfi/ubtuoarKitrio? T. Irao' 
<5cexamine maftigi» . Q^cl ti\ quod occiil- ' 
taftikteras? B. Siaeioe. T. Nonicti^' 
pti credidifti, monftra. B. Qiidtibiju. * 
rise(Unhashterts? T. HemdbifceklK!' 
B, H !u '.liih I T. Sic agani , vapulabis ti-f 
niul, 6c perdcs liter^s. B. Ojfecio tf . 
Nihilag'!<i. h m opriii^ecripui iiteras. b, 
-Heum.hi! nonaufimredireinCLnri edifi 
Herimsi. T. Tuvidcris, abiinremnii 
lam. B. Ineaquidctucs. Siipfaarljuvi^ 
(etFortuna, nnn expec^iviiTem negotu m 
furtuoatius. T.JmmortJ m Dciini,!-»- ' 
bella rcripfic, hera quid (cribit, auc curl ■ 
holla! «h! ftyK, phl^gecc-n , trenie diables, 
furiacinfernal' ! Harle^n n.'* H. Q^^ 
cfl? T. Appagctehiac. H. RoIkju u^.. 
meibi. T. Hc!u,heu,heuimih.! H tteruj 
hearaihiiiaracempu^n^neil.porausEuo*^^ 
'he. T Apage, apagc ne arpropin<]rei|'i' 
mihi. H,L>bent<r,vi{neuicerwis.i:;ferRrai ^' 
quihusconftringari ? T. S.:!cil.:*.K Aul ^^ 
Jaqueum, cui collum indas. T. Nebulo. * 
'H. Autculeum, cui, includaris? T. H 
iieu,heu, heuiaihi! heu xternum mi H.No-1 IJ, 1* 

f. Noli, nimis longum fortt. T. O fce- 
s icelefte, vcbulo , trif urcifer , cacodac- 
^on, beftip, belia!, quid irapedit ne te di- 
erpsm? H Quid? iilud quod nodnimiu 
»propint^uo. T. Amove hoc , ipfo rao* 
leii^oraepiim^mappam^faib^iila.psnern 
n im,r'raoia. H. Acegoefurio. T. Heii 
feliutatem meaiit! hcudedecu' ! heu le- 
tarem! heu credulitatem! hni fidem! 
:)rmi6 \eanvig^>? ahvigik! lu tnch« 
rerat? non(um,nonfunt, heu mihifunr, 
;dfjje<flrura funpfl^ Labellanunfcr pfir. 
bclla fiJJior eii. htru fceicfta Labeli.! 
;;6 € viiijs (imi nbi,quem limulato amo- 
occiderer:qui fubiuergeretui lacrymiii 
fFocaretur lufpinis? co? fl^graret artjfi- 

5 pfo igne? Omvres, o pjclUrum ceVia! 
. ViNuemakdiva .vuUcnb s? T. Amo- 
; te H. Qjji ? dcplum'?'-! f ernerefeliis 
iiudia: irein crucem T. V h Turbo, 
urbo, qois O-uIos tibi obi^g, svit^;i€ ani- 
iad\^erte£ am cum laTo^-iniura ? O 
ibeilai]uid C( g to,niale(ir: z^ihs tuum 
^dlus tam c nc-iiduro , tanicalidum non 

ij jbsj has atras maculas , hanc gdidi^m 

gla- < glaciem. Ego, ego deceptiis ^m, tii nc 
decepifti. Q lid non decepifti ? Eccelir 
ras,mariiiro,ngillum,terrara peregrinar 

' raoresalios. Q^dhxfitis Turbo, 6c€ 

' fundismtledidtioi u raare? Scdhcu,hei 
heuraihilvacmiferomihi. H. Siitipc; 
gas &c tuts impedis nuptias.Sc quod capi 
eftrci,mcas. T. Non ego me vindicj 
bo, & quod apis Ixfii potcft , non poter< 
Gaudcbitne illa feroper in gentis mex o) 
prob rium ? Non gaudebit, & quod boj 
racafortuna detctflum eftmihi, idraa 
eius,exibitinc&put(celeftum. H Ni 
ergo prandebimus ? T. Abi. H. Atq 
ego prxdixi his, futurum ut prandcrc. " 
Deum provocoiratummihi,fi 6cc.H. Il 

' abiic. H«c funtamoris donaria, mihi qu 
dcm hidenus dumaraavi jucundumn 
hil fuir,ni(i ineptia. Sed ibi ja fura,ubi pn 
gredi &c regrcdi cadem via eft, ejuflei 
longicudinis. Ego quid agam nelcic 
quidve mihi eligendum. AbftinuifTe pra 
ftitilfet , fedquod (cmd fadlumeft,qi 

' corrigam ? 

'Coi Confulite in mecliuniidubiisq; occur- . 
riterebus. 
'leointerimabfcedoc . 

-'SX..E_N A V/. 

fl LabelU Ruhella, HarUq. 

lia r^ Uid dicam aut cogitcm,quod Tnrbo 
^w*"^ nufpiam efl ? . R. Id quidem haud 
toircdiderira, falrem tecura noneft. L. Ne- 
wistu? amantium cordalom funt ^ uhi 
^mantesanim* hahitant y ihifinonfunt» 
^^^ujptam funt, R. Monflra mihi crgo 
14'urbonemifiintrategeris, L, Utinara 
'ctoflem, Intuereris R g^m, qui totusac 
i.ll*l€neimpcrat,6cmembris meis, &^fFe-' 
ii|4bbus, 6c cogitationibus. R. Non vi- 
mni^co. L. Ah fuavis idea eft. qux pervoli- 
ipit corpus meum, deliciis, facctiis,gratiis. 
ifltL.Equidemvcrcamas.? L. ORubella 
lefciofamvihcefis aliquando ab Amore, tunc 
«pnf anc linguam intelliges, jam vcr 6 nec cre- 
ll,<}icrepotcs, neccgoaufimidate cxigere. 
jladtcnusguidem in vita talc nihil renfi;& 
CoB • ' ' ■'"''' mc- SX4 

niemimquamolimipfa, fccurcfimul, a< 

imperitcdeamorc fim prolocura. Emi 
grare fcilicet uportet orania reliqua, ub 
amoringreditur.5 ilk occupat;,alle jubet 
ille impelJic , nunquam ^ohibetur. R 
Qmd ? etitra arbitrii libcrtatera adimit 
L. Vah. arbitrium , ubihomofe cxuit,u 
induat alterura, nec Dominura araplius st 
gnofcitjnifiamicura. R Heraecceli 
terulas. T. Tolle. R. Accipe, L. C 
Turbo eil , j 5ra ero certior, ubi deliteac 
hemjitane? V«hnihil agis, (olidior (um 
quam me hoc tencamine de jicies. Hem 
quid iili venit in mentera f non fic agie: 
oportet inter amantes. R. Qnp ^^ 
L. Turbo ]ufir,(ed aliquantum agreftius 
nolimin alicnas manus venilTet, R. Ita 
ne? L. Simulat ie firaularc araorcni 
R. Fortaflls! L. Inepta , nonpoteft 
totusmihi patet, ftd fecutus eft raalun 
confultorera. V*h aftutias hominum 
itaneadeoinvifiiseft conflansac fidelisa 
mor fceleratis. R. Q^ar a^nnccum? 
Non,fingaro enira me uff,nfim clTe ipfiu 
iniprudemia. R. Nonvetocangeris? L :eii ^o?ahonineshuman« vires imbecillio- 
ss funr, quam nos divadanc. R, Me vc- 
!)malch*benthxliterac : aliudprorae- 
;batur eandor tuus. L. Ecce Harlequi-' 
ura> ab co (ciam quid Turboni raeo ac- 
i.derit H. hoila beiiesdames, habetis-. 

'Jchtcras? L. Habco. H. Beneeft. it« 
aluit herui mcus , ut refbrberetis vC" 

j] rum voraitum venefic*, facrilegr, (cor- 
upcrfidat. L. Q»;idhicai? H. Euge 
[eri mei pulcell.ra Conjugf m » raeam 
eram, bellum Turbonis coempruraer- 
monium! L Tene me. H. Depone 
audcs. Nam aeficrum tibi eflcutiles. Ro 
apurum os, latro, hominumexcremen- 

r iro, unde tibi haec lingua malcdi<!^a ? H. 

, itis eft. Ip/a For^^una vos prodidit> ne 

;equereminivcftramm(alitiam. L. Ah 

Ijicmifcraro! H. Tumeris,cura Tur-- 

\ .:> effundet iram iuam , quam bono con- 
io htbct conceptara. L. Nifi mc con* 
(Slutac falliinr,imminet nobis pi^grande 
alum. H, Mhi quidem id apcrire roli- 
c , quia Herus prohibuit, fed hac noc^e . 

a Tiir-- a Turbone vipulabis, L; VapuUbo?, 
INefcioubifim.heusRubella. R. Quid 
eft ? . L. In aurem aliquii. H. ha h*,con- 
fulcatej eritubi pxnitebit provocatam 
Harkquini iram., L. . Qnid cogitabo? 
hic fcekftus nefcio quid raedi^etur. R. 
Sal va res €ll,'non invenient iraparatas. L, 
Heu! quam confi'.<5latur Amor raeus cura 
tanti facirroris odio. R. Domifiplacet 
hiccixiitiusdifcuticntur. L. Fiatitao 

S C E N A\ VL. 

Tfirbd. FamulHf, Harhcj. AUxm, . 
Brandon. Aliqui^ 

T. Q Icagendum cft,crcdo tibi Fortuni 
invifa, ac meis partibus femper ad<* 
verfa, (ed velfugiens referiam. Eg6n« 
dicardeluius, 6cut fxminx plandhi fal-> 
tem vindicabo injuriam ? Sed diflimula- 
ticnc opus eft , contra fimulantcm. Tt 
puer,jamequidilpofitifunt? F. funt. T 
EcHarlcqninusubi? F. Rcjfuts colli- 
git... T, Tumvaledicendumcftfcdcftjtj 117 

e optet nunqua futfle faluttti. Nam ubi 

rimum tdmiiTus ero,tufcram,qu« vide- 

untur , tc cum verberibus dimitttm. 

.udax mehercle confilium & gcrmtnura 

d tecflum eft, Sc ad exemplu illius , Htr- 

I quinvcroubi» F. Htricquin. H. Ad- 

»m,tdCjm. T. Quidmoraris? H. Qui» 

^onlubetillucirc. T. Non? H. No» 

dcpoL T. Non tc offcndit illtjnon vin- 

icabisJ K Certc, (cd velkra pro mc 

ius quifpiam irct, latis humcris, fortis 

lanibus, pedibus celcr.. Vah> td foemi- 

am ire trcpidas ? H. At illa jam un« 

acscxtcuit. T* Eamus. H. HeuTur- 

o, tu turbabis omnino,quf turbatt non- 

amdint. T. Eundum eft.Tic,toc:Ali* 

J^ait Quis pul&t .? T. Apcri. H. Mtl- 

mdtuium. T. Egofum. Al. Ncmo 

omicft. H. Utiniml T» Mentiris* 

ic,toc,uc. AL Quidtutibivis? H. 

^cmmaltii. T, Qumtuapcris^ Tic^ 

I^iitKjtac. Al. Orantte qui hic (iint, ut 

^•juamprimumdilccdas. T. Vahimpu» 

IHcntitmfqiibscgo amicc volo convcntoSj» 

^tmluduflc. H. Bcnigni(unt:Turhoj» 

F tb€». abcamus. T. Nonferttti. Tic,toc,tic,^ 
4Jiiq:Abi. Ha. abcamus. T. Nonfacia. 

projilimtaliquot homines, . 
A. Q^ tibi juris cft , impure homo, inhk 
has forcs,ut loac violcntia fcrias. H. Hcu. Id 
Turboidcflquod dixi. T. Tc quidem^ ^i 
egohtudquxfi^i. H. Sedrepcrifti. A*^lKr 
Tunehucacccdasfcckfto animo, utnoo 
(Irac urbis virginibus dedccus adferas ? H», 
Imo adferebamus munufcula. A. Qux cip 
arma habes fub vefte recodita, icane ama- J 
tur? T. Quidmihitecumeft? A.Etquidj 
tibi cu virginc eft,mea cognat a? T. Abea# 1 
mus Harlequin. H. Si huic placeat. A» ^Ha 
Verberateiceleftum, tundite, xapite, T 
Perii^ H, Hu,hu,hu,hu, A. Vapulanc- 
bulo,qui infbntibusesmale ipinatus, T 
Heumihi! H» TurbononneheumihilB* 
Vapulaoblitcrulas* T. Vah. A. Vapul 
ob infidelitatem. T. Ah! B. Vapulaobkf 
ce<Stamna. T.Vcmihi AlVapuIapro> 
pter contemptu noftrum. T Heu. H, 
Satis eft,meo judicio. A. Vapula quia pe- 
rcgrinus es. Al. Vapula quia faiolus es, Bi 
YApulafetiammeonominc. A. Atmeo« 
~ * £LJ5i k I . . . "^ 

1^1 5i Etaltenus cujufla. A. dimittrtc vcr- 
lii )eronem,ut quimprimum hinc di/cedtr» 

fi. Id quidem promptiusfaciec,quamhie 
ufnanebit diutiib.Valete. B. Incruccmala 

cele(le. T. Ibi jam ium. A. Sicdabitur» d 

|uis nodris pueUis poAhac iniidiabitur. Bo. 

ncra cito, ne quis mocus obor iatur. 

;HERMAPHRODITU&; 

m ■■ 

Tcrtii Interfcenii causa prow 

duftus. 

A Wermaphroditm. PoftjUHs, LicentiuSy Vd^ 
riitSy Securtii^hrafirLe^orySateilit^. 

flen Q^ Hid ego dicam efle, quod cuim 
^admirationemeintuemini, A- 
jtliici, fratres, Hofpites, filii > Vafalli, fervt 
Bei.^ An quia raro in publicumprodeo,^ 
n tenebris potius vobi/cum convcrfbr^? 
In quod mctuitis, nequidvel mihi, veli 
robis,ex ta aperta imperii mei jadlatione, . 
uboriatu»invidiac?Ego vero vos,quicun- 
jue mci eftis,fe€uros ^c jubeo>pofteaquai 
E 2. idi liO 

id adepti /umus tempus» quo non cltncu« 
lumfententiam noAramfovere oportec» 
(ed palam illis» qui etiam veteri (ive rufii- 
citati> five fuper (titioni adhxrenr» domi« 
nari licet. Sum enim, ii qui nefcitis, Her* 
iBaphrodkus, Rex vel Regina» ficubi ii« 
buerit,| vi hu jus Princeps>voIupads pro. 
les,orbisdeliti«« Qaid muiScatis ? viret 
viriles» elegantias muliebres, ma(culun& 
pedlus» cerebrum f jcmineum» forces ma- 
nus> linguam delicatam» Ego unus» una.. 
Hle^ illa conjund^i. Huncque adeo dienii 
meis indixi, quo privilegia,quibus pr» re- 
liquis ego meos don^, atq^ omo , l«ti ex« 
audiantxoeterifqr quinondum fceptrun» 
hocmeum adorant» animum accedendi 
fjciant. Vos igitur , qui ex onmibus vit«\ 
ordinibus legati adeflis,filentes atq jatten^ 
tisanimiseacxcipite. Pofl. EgoPofU- 
lus tibi Rex Rcginaqj, Sacri ordmis nomi» 
nc omnem attentionem fpondeo. Li. Ega 
Licentius, Magne Magna imperans, Rei<^ 
publicx locodebitam obedientiam pro« 
mitto. Var. EgoVariu.sinduteinclu- 
udominnnS} fub vulgi per&na infinitani^ 

fub* 121 

fcbjeftioncmvoveo. Sc. EgoSccurus 
Aulsm iibi,a vi biforrais potcns Princeps, 
©fficioltm fpondco. Trt. Ego deniq; 
Thr^fb milicum nomineM»jtfttti tux fi- 
dem interpono. Her. Felicemegohunc 
dicm dico, qiio apercc id c6fitemini,quod 
tievobisquida (ufpicioiih£<5);enus mufli- 
tarunt. Audite ergo quibus ego vit« cora- 
modittcibus omnes vos omtcos velim.Et 
U6kor noftcr recitabir. 

Led^. HermafhroditHSy Fortunaegra- 
tiaPrincepsGoraorrhicuSjImpcrfirorira- 
pii-i^unnai!*?, cogitsnrcsnoiVorum nu- 
merura hoc accomsiodo (eculo tdaugC' 
re» bonorumq) potendtra frtngcre , nihil 
iptius reperiraus,quara iramunitttcs illo' 
rura raultiplictndo, tdhumtnx vitx rat- 
jorcs coraraoditttes araplius tccorarao- 
dtre. Idquodhis literisnotum facimuSy 
^uarum tcnor hic eft. 

De SMcro Ordine, 
1. Prindpiolitcrtsomnes, qutlcfcunq; 
fint.lacrolandVts&invioIabiles ftcimus, 
cundbfqj quictstrtcSltbuntEruditorum 
nomcn cribuiraus.dum tardc;,(umptuosc, 
F j volu^ vcluptuarie eis tr&6lent, nec reiFacflita- 

temin vulgusemanare financ« 

^. Religionem qualis ea , cu jufcj^ terrap, 

veram ftatuirous , & in dodlorura,verha 

jurarejubemus» neccamen tadram<:uiq9 

iicleminccrdicimus, i 

|. Dignitates, titulos, &c honorum gra- f 

dus ftri^^iflimc obfervatos volumusj^&ad i; 

cofdemomnes iiberales, liberalicer prQ 

i^ocamus. 

^. Verba quidcm (acra , philofbpfiica, 

ffermananonprohibemus^d a fidlis taii 

Sus, oranino iblblvimus. 

■5'. Omnes qui adv^rfuii* fcnfci int , exa- 

gicarc,€xcoromunicare,condtmnare,per 

jequi, permittinms, velfanc Chridiiinani 

charitatem denegamus. 

^» Omnibus rebus criam alienis inrcref^ 

(e Sc prxefle volumus, rcpugnamiburq ^e 

gravem vr ^d <5tam minam. .r. 

7. Divos facerc divites , vul^usnegli^e- 

rcfubChrilH perdma fi'^ petere, ica6< 

aliena pro licris adt rre in.it jm ello. 

•g. Librosinporopd habt-re, eosirnpri 

m^s, quivirulenrillime homincsp^iiuin- 

jgunc, admodum laudabimus* '^. Deniq; (uprcniam fcflionertl > primu 
votum, delicatjllimubolum, felici(!?rau 
ttiuiH, & fecoriflimu locum his univieiio 
^6c graviter silignamus,attribuiraus. 

D«? Px)litico Ordtne 
1» Policicis iKtbit porius novasReruni- 
publicarumformas con"fingere,(5uani vc- 
ttcribus bonisben^praccfiT;. 

» z. Hominum mores, 6( i greciicntla vi- 
tia ob(ervare,n:mis curiofum eft , itsq j ea 
(altem qux p!aneintoler«bilia(unt , lcn:e 
amov^re corfulnuseft. 
$, S: ^iiis vel fua peflime abfiimit, v<I 
(uis cofuiit iniquilTimc ufqj ad ext; em J}^ 

J & infamem paupericm, fibiabfq, rcpre-^ 
h>.*nfic>ne relinquitor. 
4.. Odip(a etiam viciorumnomina tolH- 

;{ mv^^s,6c ebrictaic,hilaricudinciblafphcmi- 
»s/everita' e j Adulteria,pub]i<. a charitafc, 
furt«m,Oeconomiami A.varitiam, Parfi- 

A moniamjTyrannidem, Juftitiani j Otiuiu» 

& : Tranguillica:cm publicc vocamus. 
5. Tales qui crunt, cerci 6c boni civcf j 
quinon crunc, fufpedli^fanatici, hxrccici, 
turbacores, indeqj undiq; impcdisifunto. 
F 4 ^. U- 124 

6 Licebic etiam domcfticos ac^jutori 
hibcrc,€osqi qui tales alueruc, Nobiii (cd 
co, 6c depidlo cucullo honoratos volu 
mus. 

7. Si quid judictndumerit,nonad ratio 
nem vclcaulas adigimus,(edutex event 
commodius faciant^permittimus. 

8. Dona nequaquam rccipere prohibs 
muSyfcdpctere, atq^ cxtorquere fcrio^ 
grivicerjubcmus. 

^. Siquidprinccps, vclfupcrior Msg 
iiratus juflirit, pcr hos ftabit, Eame* 
in^pcdiacur. 

T>e Tldejo Ordtne. 

1. Utingeniovalcatnoftri, orancsafli 
tianmi,captionum)ftllaciarum,deceptiG 
r^um formas «dmictimus , 5c privilegia 
mus. 

2. Qmfquis potcrit, otiabitur , quod 1 
beri hominis cil j fin per fc non potcrit,a 
aliodependeto. 

5. Parvo emcrc, magno vcnderc trt 
eft,arquc imprimis annonx caritatcm ob 
icrvare, hominis folertidimi. 
4, Ne Charicas unquam rcmitut, m gis pltcet promUcuus tmor (cd CAutus, 

quaxnconjugaIis« 

f Vcftiura formts htutqutqutm pr«- 

fcribimusjfcd in vtrictate,corporis rcpr^- 

(entttionctccolorum miradiftributionc 
IJ ingeniura tdmirtraur. 
^5. Cibos etitm in noftris, quam tliis dt^ 

licttiores volumus , tc quod mtxime no- 
Jftia refert, ctlidiores. 

,7. Sed ctve quisqutm liberos (blicitc e- 
.jducet, Sicenim ingenii nobilitts frtngi- 

' 8. Q;j_curio(as, chymicas, jocultrits, 

ihyftnonictSjfalcatorits Artes quacfiverit, 

fl cxercuerit , f overit , magni pretii nobis 

■ 9 . Q;ndi(curr endo, ftudendo,tmtndo, 
° bibendo, ludendo, conflicfVando^fualibe- 
ijjraliterinfjmfcrit, cx publico Itutidimc 
^jj;alitor. 

' Be Afilico Ordine. 

.[ Hunc ordinem a pudorc , Amicitia 
. vulgtri , & legibus propc omnibus , n^ 
' cum erit commodum iblcnnitcr Lbcra- 

mus, 6c honortbilem omnibus ftcimus. 
*; F ; ^Hinc 12^ 

t, Hinclingn3,vcftltum,litcrt«,{ludii, jl' 
morcs orarino a reli^^uis horainib.ilios ha ii 
bebit, &libertate fu agaudebiciniigniter. '^i 
j. Si quid cftcuminferioribus tradltn- \i 
dura, fiac aut coteraptim, aut cum raafcu^ 
lis juraraentis, aut cura artificio(is aculeis> 
aut cum duplici 6c lafcivojnteildlo» auc 
cum facri vcrbi injuria. 
4. Histamenvirginura noftraru curam 
€ jjiiniittimus,quas inflruant,foveant,ac!- 
adaugeant> 5c amorum adminiftris fubin- 
de alias ii bi concilien t. 'f^ 

y. Erudicio nulla fit, nifi ea, quac miferoi 
Mi^idellosexagicare, Araons artes ex> 
plictre poilit. 

6. H.lluria nullafit,nifi propriorum fa- 
dlorum vel fidla , velcrepera, vel turpis 
recitatio. 

7. Servitium Principale (icadulari, ap- 
pr jbare,6cmanus cuiq^ cxccutioni prom- 
pte prcbere. 

8. Cultus divinusnullus fit, nifiqui A- 
mori , Curiofitati & religiofbrum con- 
teroptui inferviat. 
^, Deni^jue multa promicterc , ncmini 

veto vero nifi voluptatum tdxcinifiris, (bciifqj 
benjgnfi tiTc , atq j cum multarum in juri a 
omnia permifccrc, uiiicitum, itiglorio- 
lumcflo. 

De Militari Ordine. 
Militibus primum omnium de forciC- 
(imo 6c inexpugnabili loco volumus pro- 
rpcdum , quem ilii camen , fi vidus non 
ibunde fic, retmere non cogamur. 
2. Potius dum ibi er unt <;ives , eorum u- 
Kores, fi;i«s,ac famulas pc {Tidebur, 6c tuc- 
buntur (ecur iiTiai e» 

j. Sin omnir 6 bellum habendum €ft,ci- 
vile ei^uidem qi am excrancum malumu?> 
fumpcuum cau' a. 

4. ibinc oticfi fint, vel Rpfpublica im- 
minuacur,ludent,5c Martialc feminariuai 
infticucnt. 

P Sdb centoriis vivere barbarum eft,ita- 
qi^.e viciiiorum amicorum pagos iis afli- 
gnaniLS. 

6, Q^railites efle voluerint, fex homi- 
numfunto, cauic tamen ambulanto,& ne 
abhofte tangantur.vidento. 

7. D«um in or € manus in tlienis loculis, 

F 6 cor- I^ uS 

corpus pofi: murum, pedcs m recurfu, lin- 
guaminpoculis frequentifTime habenco. 
8. Provocaciones crebras , congreflus 
nullos, tudacia propofici, cauca (ubcerfu- 
gia,mulca iacrocinia, plurimamendacia» 
deniq^ msgnifica crophsa undiqjhaben- 
co, faciunto« ( 

p. Ducibus annum quacuordecim men- 
(ium, (olutionem Mercatoribus fiwbilera» 
flationemomnibus incolerabilem facere, 
licicum cflo. ftc 

Hacc fiinc privilegia,quibusinclycus or- 
do nofler pofthac gaudebic^c fub Magni 
Magnz Principis noflri-noflrs imperio hl 
beatifHme vivet. quat etiam vobis tucri, tlln 
ac quoties opus efl adaugere msgno jure 
jurandofeobftringic. H. FAciamficmc 
Vercumnus, Proteus,Polypus, Cham« 
leonadjuvet. Omnes. [{t ic m Vivat vivat vivac 

Magnui-M?5gni 

HcrmaphrodnM. 


\CTVS QVARTI. 

S C E N A I. ^ Haylsquitt. Bfger. 

Inefcitis , rediimus domum cura inii- 
gniillo, quodvidiilis, vi«tico: j'-mo- 
nnescircumftant. Ho! HarlequinSalvc, 
alvc;HaiLquln, graculorde redicujpro* 
edloexeundum raihidomofiiir,utliLe- 
cc vobifcum colloqui , qui laboris mci dc 
cinerum 6c periculonira eftis teftcs. H j- 
a Harlcquin quid tibi videtur de Lutctia? 
ilneampla? eftnclutofa ? an homincs ibi 
Dultifunt? Nugat, ncclibct relpondcre, 
lon benc ibihabui. lara ctiara cxaminant^ 
^(pcxifti CaftcllaPqux hicaut ibiRefpub^ 
icifquxlegcs? qui hominum moresPquac 
bdia? Vahquiddicam?homincs ubique 
iclTimifunt, acineptiflimi. MiiTum me 
acicc, ncnlicuic raohi ibi curiofum eflc; 
fgi qu« bic ago, vidi qux hic vidco. Mun- 
lusalccr & idera eft, nifiquodibicarius 
ivitur,&raiferius&fcclcftius. Harlc- 
F 7 quin 1?© 

Guin quid apportas mihi?ecquicl emiiti rft- 
ri?apagc,nihil infoliti pratcer fcabic habeo, 
& mentc meticuloiam, ita toties exterre- 
fidus fura. Sed Turbo ornniu peflime ha- 
bet,nam ubi primu prinia iaiucauo def c r • 
buitjjamomnesinquirunc, & cxaminant 
an bene totnummos insuferit.Sccleiti ha- 
mincs plus (cire voluc,qiJa nos,6cnbii:],no-, 
bis urbes dcfcribur. Mecuoneclanculu ibi 
fuerint.Sid novQ.Turbo meus cotusigni- 
tus fadus cft,& xdes habet omnino ardc-, 
tes,fl&c,fufflar,infliC pflar,fpirar, acfumi- 
gat,non (ecus acipfe Diabolus.Sed Pr xcc-i 
ptorc habec,lorg^ fuliginofiore. Ex aver- 
no oportet efle, Na qui multas Imguas lo* 
quor ac intelligo, non camen ipfum capio. 
Chartilercs habet inuficatosuti Chir.eni» 
(es , Sc imaginibus pingit uti -^gy ptii , dc 
per numsros loquituruti Arabes, 6cvo* 
cabula monftrofah^het, Azoth. M*rc'k, 
Kuhul, Alki^^ric , Za»nd«tich, MuhAl, an- 
ncinceHigiii :? n.mdibito quin Diabolo- 
rumTiomini iint : Sid eccc illum ipfum, 
vosauf^ietisnofllru erudicum colluquiuiJl 
Qutd tidn mor t <e ^iape^ora cogis^ 
^ ■■ I ■ AHrtJki.ra famcil m 

^alla hcus Auri-Patcr ! B. Lapis ifte eft di- 
«erdjsab omnib^llapidiU in nacuris (uis, Se 
»erf€6lionc Tl a,5c lufceptione nutriraeci, 
[uia eft de (cmine Mundi,mulcam habcns 
>enedi6Vione. H.Heu^ flibellu.B Nifi au- 
tim ponas in aur u,nihil habes,quonia mi" 
;nu non eA in par vo. H. Ecce Ecftaticu, 
deo occalluic hoc hominumgenur,'it nifi 
'Ci bera addantur,verba no curcnc B. Vi- 
itctis inter iora terrf , re€lifiwado invenic- 
isocculiulapide,veramedicin3. H. Hem 
ibi fornicatoi ! B. Q^idtutibivisbefti.? 
i. UcvivitMirjajM^fisfbror.'' B. Quid? 
•i Auc muliercs ^doperacur? B. Pccus. H. 
ic pueri aone lud u; ? B. Unde tibi hi farcaf^ 
ni? H. Ecillaturba, quidturbidi turba ? 
\. Scelcfte tuoraniro roihi imerturballi 
ubtililTIrau procefsu, quiabfqj dubio im- 
lofuilTetmeisquatficisfinc, H. Proccde, 
pcedc a proceffu chymico,ad jpccf.u fori, 
loncc jpcedas ad paiibulu. B. Abi pucarac, 
/ah cu Rex meus facislorus^facis purgatus 
k corai^ fatis, cu Regina habebir nupiias, 
B jiiaubiqj fubfiliciprocreatiraillcnjilleni 
ainutiRcguli? SedDracoilielhem. H, 

Ule. Illetic,'qui vitr/a tibi omnia confringit, & 
vafkdiminuit, & fornaces dirumpit » & 
cerebrumevacua ? B. Q^i^' *" ^^ ^U' 
abis? mihiidcuracerit. H. Hcm liaca 
quando elixabis elixir. B. Sceleda iin 
gua. H. Visncinfigncm rythmumd« 
Aichymia? 

Jlla efl Arsfim ArtCf 

CHipufftmmaparscumparte, 

Cuitis Mater (Dtian, 

Cmus verbaftint nugari, 

Cuirn votum defiiigrariy 

Cuiusfama annotari, 

Cuius proba efl mentiri^ 

Cuius viaimpediri, 

Cutus laboreflinflare^ 

Cuttss iruBus mendicare» 

Cuitis fini6 dejperarey 

Cuius merces nufifuam {iare. 

Cutus p<ena eflperire, 

Et tn cruce interire. 

Ha ha ha I habe(he aliquid hTLaudi- 

mus? B. Tacc, H. AutinAzoth. B. 

Tacc. H. Autinrylvcftrcmpenaceara. 

B. Tacc. H. ScdinGcbcrianos, quidari 

- - _ -. ^^^. [ibi voIimt|f non dant ; nihil dtnt , omnia 
8uferunt,utfiantdivites. B. Vale,mi- 
hi non vacat tuis adcfTe incpti.s. H. Heus 
:um(upcrius erit (icut iifsrius, 6c ii^fc- 
iriusficutfuperius, perpetrabuntur mira- 
mla rei unius, habebisq> non lapidem, (ed 
prargrandera petram. B. H«c Ars cft 
aira,brevis, levis, tjuoqjrara. H. Ille 
abiit, (pedatorcs. Cu.nhunc homincm 
intueor, vldeor mihi f%pcre, neccredidi 
pone aliam addi infano Turboni colopho- 
nem nifi hunc ^ hoc furotis fafiig um t(\, 
reilpier, ha<5lenus afcendir, jamdeicen c- 
dum ell Egce tam ande &c ridiculum ni- 
hil eft,quod noncrcdat,& mox veluti ad- 
fuerit ipfe, juramcnto confirmat , rihil ta 
(brdidam,tam periculofum eft,quod non 
tentet,nihil tam laboriofum 6c inquina:u, 
quod non fubeat, nihil tam impoffibilf, 
quodnofpcret, Quidegodica? uno 
vcrbo. Turbo meus Chy* 
micuscd. 

SCENA 

i m S C E ISI A II. 

THrho y Beger, T, XJ Unc]ua iine a limo quief.a raeo (, 

& p^r cot (^uarfita non reperian je 

<juieccrn ? Narn quam nanc tracf^o arteni f 

Chyaiian3,et(ijucundaeft, 6cneicioqu \ 

iublKuitate Aujficoresfuoscletinet, itar« ||^ 

perio laboii >^am 8c afortuna penacteni |j{ 

ucn:hiliupra. B-.-ger mcusperorancs Dia iji 

bolos jurar, procrlTIjrrifjumoptimuefB ^ 

cxpedi'' uraum, sici^p a;abip(I> proba i^; 

tum Jiccrcdibileeriinamratioribus ra ^ 

vin jt, 6c tanras colorura transf orraatio [*■ 

TiiS niihi monflratjUt nuncfecurc artis c6 J(( 

tcmpt' )rcs rid *am. Sed taraen tnu anno (,j„ 

rum opuseft,ri maximc f rtuna etiaraar f 

r leac.ali jquin ^\ va(a di upar, quod nun [{^; 

-•}t.jurtiei;mih fecir,tiifF rre pocefl ftlici 

tateni meara,n' >n auf rre. llie mf us rih 

r {ilaborcs h>.bec, un k conc]udo,racan 

ilKim c<Hnmo ^itatem qu«rere. Sed fum t( 

ptus pr -f <5\6 nonnullor ex gic.qui ituiE 

icrenduraeft,ucract*o, tcntanduincft ali ji'' -! Itfbni,ut auftrttaureuiii vellusiten- 

l.vAg retia, ut capiatur Leo viridis, Cer- 

^us f jgitivus,aquila vo]ans,ftukus (alcans, 

Draco cauda ab(umens,bufo infiatus,Ca- 

^utCervi, nigro nigrius nigrum, figilluni 

^ ^lermetis,&lutu ftalcitiar. B.UbiTurbc? 

fl r. EcceNaturf obftetriccra,M:tailorura 

'f ?atrem, Auri genicorero,Sapicnua & do- 

" ^lrinx filium , Mercurii Ncpotulum. B. 

^ '^cm Tur bo ubi? T. Me quxrit, hoUa a- 

laice! B.Haltcquxrito. T,Me? B. Te,uc 

nero tegaudio fjffandam. T. Effer,ii la- 

30res nobis mccdTerunt. B. Alsud eft. T. 

i_udhichabcsf B. Aurcas literas. T, 

-egeobfecro. B. gsudeprius. T. Gau- 

i -leo uc (emper, fcd kge. B Vide quam te- 

4^n3 comunice orania arcana me a.T.Scio. 

i. Ecquasfgo foiuspofsepo^flGidereopes, 

ccudivido. T Laudote. B.Hicexamicis 

"neis ar<fliorib. quidam fcnbic rem , undc 

meri oexulcem^ T.gcftio» B Audi.Fuit 

iMonachusqiii a m fylva fansbois Chime- 

ronvocacus. T N inqoaaudivinomen.B. 

iH.\ ceieberrim^ ell, fed audi,ibi exftruxit 

ii (ninutuld ca&ljuojIucQ Sapientis , T. Q;io finc ? B. V*h! is conficcre potcrat Iipidl ^ 
noftrumbeneciidlu, 6cfigiliis omnitpr^ *" 
ftabtt, 6cper fpeciilt omnit videbtt,^ "^' 
herbastc frudlus mcdiahycme profert ^ 
bat, 6c cum tnimalibus colioqucbatur, 9 ^ 
^iguotemporcpcr MundumanivcriuO ^ 
divagabatur. T. Papat! B. AmpIiuS C 
pcnctrabtt montes unqutm acrem, 6c ti H^ 
fundummtris nonunqutmdcfcendebal ^ 
& in igne vcriabatur , &c ad aArt ufque i ^ 
conferebaf,utebtturhocMundo tanqu ^} 
fuo. T. Obftupeica B. Qmn etiarp 
intf gros exercirus dclcre Sc cui vell-?r, r^iM' 
cerci Sc cum ab&ntibus coiloqui poteraiipi 
T. Enccasmc. B. Is jam mortuus t 
T. Quipotuit? B. Voluit,tlioquinvil 
xiflet mille annos , jtm vcro nobis pat 
omniaeju^ & univerft Artis h«rcdi 
T. Nobis? B. Nobis. T. Tumci 
nonmale infumfi, quicquid infumfi 
Vah! infumpfi? nihilibiqusrcndumfuit' 
nihiiin Sipicntix labyrinthis crrandualN 
artem repertam ha^lcnus cxaminadi, ^ N 
ab ipfb examine paulo poft habebis largil' h 
iimum falarium. Ecce nos immifimi|fi(t 

fura< oi/.clucit05. T. Iti. B. lamuii 
prodibunt4j. T. Bcrc. B. IcU 

fpadounius Menfis, (ifors addt. T. 

vafani pcreant. B. lamaltero mcn- 

immittc 4;. 6c habcbis. ij;. T. Bcn© 

Tcriio Mcnfe habcbis. 40f . T. Eugc 

Qnarto.uif. T. Optime* B. Quin- 
&l>)^^f* "^- Rcxfum. B.Im6ampiius 
"c fcxto mcnfe hsbebis 10895". T. 
(b in anno quantumf B. Vix au- 

profcire. 7 9 ^ <? 7 4 j. ducatorum. T, 
jJiihfQuis Regum t^nrum toliit exmul'- 
[^ jRcgnL>.7 W?i[itcnt>nr fctjtcr jc^cntH* 
[ei )tl tonncn ©cirt^. B. l«m vide, fi pri- 
^; ( 1 immillione fuiiHes audador y nemo ti- 
^^ vinterrisfmilec arqualis. T. Ego acr 
oicfco hocanno» in &quentcm annum 
^ fiam^quidfaciendummihifit. B. Scd 
jj(l iCmumefl>qu6dtantasopes podidcre 
[j m licer, nec uris edcre ^ nec bene vefti- 
jjjj imeiTe. T. Qn#dits? nummctuho-- 
^ iinum? B. Minimume(l>ipfaArsho#' 
g lincm dcferit , qui non fempcr alger, 6c 
]j^ Iirit, 6cpcdibus tumet , 6c fuligine fbr- 
|jg ;tt&ni|idchorrctj6cIaqucum quarht. 
^i """"■ "" T,Quid T. Quiaita? B. Sicvofuntiftftjiitqin 
ditifTimi (unt>pauperrinii apparcant,(itq> 
Chymicus,qui 

ex alta mortaUs dtfpicit arct, f 

IncerimArtis unca dulcedo €{l,ut facilimc|k 
vincat volupcaccs omnes Mundi, & huiaiiil 
Mundol eogitacionenonfccus, qua Regcfliif 
manu impcranc. T. Profccflomifcrueftj ioc, 
hanc artc vcluc ierpcnccro cile,cu jus capuH tne 
pulcru,fed cauda deformis ef^. Sed nosinCj dai 
tcrraittirausnegociu Monachi. B. Bcnc i,T 
moncs. Istandeomnemartemfuamcon- (tijc 
tulitinunguerum. T, Unguentum? B.Ita^jnr 
(cd mira audies. Qnifquis fibi tcmpora iiH \ ] 
ungit &nafum hoc ungucnto,videt in acrei itCi 
omnia quat vult. T. Quid in Aer c videat? Mr,i 
B. Vah! Aer vacuus no efl,fed velut mufc^ iCa 
lutapucxamencircumvolantfpiria^s, & jctic 
Animf,(Sc Idec&quicquidubiq^eflmirt. loiu 
Mecirapcditnobis hoc jucundu fpedlacui nd 
lumquidqua,nifiocuIorumlippitudo« £l % 
amovcndaeflhoccollyrio. T. Mirafunti \i 
(cdquidjuvabitafpe(f^us. B. Hafimplod % 
alloqucndi funt,atq j ex tato numero pro- ^ 
vocandi,quosJibucric. NaniiiforcicudQ Oq; 
\ delft |i ifeJedht, adjumento (piritus cvclles arbo^ 
u jjs cffringcs ferrcas portas, conculcabis 
xcrcitus.Sin Sapientia,omnia rcies,6clin- 
aisomnib.loqueris,&Iibros jam^ horai» 
ujnemoria deletos rcvocabis. Sin opcs,, 
ihil habcbic Natura tibi occultatum. Dc: 
diquis idc cogita.Dc Honorc^Pulchritui^ 
inc,Long«vitatcj€lcdtio tua eft. T. Ha- 
pii Knehocungucntum? B. FortaiTis,(cd ra 
iiii ls(cis,quantainmepo(Iideas. T.Amow. 
«1 i, Tantupotcft tempus rebus debiiu, & 
«1 elicainfluxio. T. Crediderira. B. Sanc; 
Id rar rebus omnib. nobis opus eft Calenda- 
lifl 0. T.Iarahabco. B.Phy.Nihileft,opor- 
ici t Calcndariu efle royfticu, quod nos ad- 
{9! iioneacquotidicoperationisarcan». Na 
i i Cxlo laborandu ed:. T. Scd undc a Mo- 
;, i icho ad tc h«c dcrivata iiint l B. Eugc : 
mii Konachu mihi in mentc rcvocas.Is per lu- 
ico imcofecitollam plcnatincSkurxad /y. li-- 
)8 iras. T.Quid?B.Ecccpartc,red(|*dolcn-- 
(ml i€ft,priusobiit,g; perfecit. T. Quidpro- 
M 5ravit,cu licuiflec differre?6 voiuit anno ^ 
pro ibil^omori,atqj dienatali.T.ScdhfCtin- 
Qii ■'urajaxululcft? B.Nequaqua:raexiguu: 

ttjdes» 140 

ei dccfl, quod egofocilimc tcMani,tu pof i 
(es,rantulumcft. T. Quidcrgoaddami 
B. Hic locus non fatis tutus mihi vidciur 
Eamus in laboratorium ticftrum, ibi Sc 
hxcfcic$,dcintegramhiiioriam. T. Ea^ 
mus quamprimum* 

S C E N A IIL 

IIarie<f, Fanjftltu. ChjmicM. Turbo. 

H. "\7 T tc(cde{le(cf.'lus millics roillen; 
(Cxcenti & noragin' a quatuoi 
Dxmones abripiant > (celt.ratjflim^. Cini- 
flo,qui «tatem me^m qua re<]uicfcere dc 
cercr, ignc,fumo, fl uibus, & fbrdibus ab 
^mis» H^! quodvobifcumnonfui , com^ 
modura non fuir> Intcrea ego mlfer calcl 
navi,fublimavi,fblvi,putrcfeci,deflillavii 
€oagulavi> tinxi. Non funt inferis tot fpe 
cicstormenrorum,quot egohabui labo* 
rumgcncr?. Puer? F. Qiid? H. Ades- 
dum,paucis te volo. Vahl hominemolin: 
tam bellunT,tam jncundum! jamquantr 
tttlit f ecii^ue puer» fudavit 6c aUi t. 
"ji. Crft Irtdo vacuuic jam intus tfft, tdco (piri- - 
i jrn omncmefflavir. F. ItaHerus juben . 
u I. Iti inftnia jubst , An cgp tibi fcudra » 
i-acceptor datus fum,&paD2r perhre tara . 
h obileigcniurc? F. Qmdfaciamomatit» 
mcDn Pracceptor? H. SicplaceSjficfie- 
dccet.Exemplavidctis Meflieurs perfc- 
dPr^ccptoris^&exadiidircipuiiv F. Co- - 
ndc Pr«ceptor,rogo venianrcxtudi mi- 
kura. H. Ex/pfcf\£pauI6 poftibimusu- 
L F, Colende Pracceptor, rogo veniani 
ffliindifufflatum H. Ex(p€6b,paul6p6ft 
noifffl bimusuna. Meflieurs tantameacu- - 
cft hu j as pucrijUt nunquam fbiumquicl > 
(i«|5ere finam^ (emper adfimj lemper opem 
i^ :ram, fic deccr. F; CdlendeDn. Prxce- 
iii|:or hic fuffla prior. H. Scelcftc puer^ , 
mm peribis. Hem Nebulo! non cgo te ap- 
r/ifrenendam. F. lam vcrberanditempus •■ 
ip^oncft. H. Exfpcdla, egotibimanibus i 
b^ciam ftratumfuper ftratuiK; . T: Apagi- 
(j«+t ftulti. Quid vos hic ? ad labores, intro 
tu^^lociflim e. Annon ego mortalium, qui 
mtiiixir, qui vivir, qui vivcr, fcliciffimus? hai : 
;5ncontinco m€,quinfubfiliam. Quis eft, , 

*Ir" G^ Cufu cui uno tempore tantxac tot contigeruml 
opes, Sapiencia, Felicitas. lllud eft, quocl 
ieroper appetii,propter quod anim^ meuil 
nufpiam fubfiftere, acquiefcere nufpiaaE 
potuit. Huic relcrvabargaudiojhanc rai^ 
hi fata parabant gloriam. Quid dicam?au i 
rum facio,qua volo quantitate,minimun:i i 
cft: morbos pcUo omnes,&perpetua (anil 
tatc vigeo,minus cft. Naturac finus omncr 
rccludam. Nam.clavem hic habeo,6c inl | 
(picio hominibus abfcondita, parvum cH; ' 
Scd quod huic orbi dominabor , &c cum ^ 
acrcis convcrfabor , & (upcriorum cor n 
porum aut hofpcs ero, aut incola, id dcni ^ 
quc magnum cft. Mirum cft , hunc mih m 
eilc homin econciliatum,qui nihii non ai 
canimccumdividit. Nuncpraemifiillun ^r> 
ad Chimcronis hxrcditatem,cum aliquo u 
ccntcnis coronatis. Illc mihi reliquit pi ^ 
xidcm plcnam tindlurje, thefarumincx f, 
plicabilcm. Mxc cft illa hora, qua m a|) 
vidco majorem,quam ut fortuna ampliu ^ 
jadler,autturb«turbent Turboncm. E i^s 
va>! Ssdc Turbo in Iblio tuo,& confcend inf 
SiiUuutis chronum» 6c concemplarc rci ii^ 

gCfl ■I tntc% cnrcura te tnimas, defpice eos, qui 
iderpexeruntjridejquiteriferuntjha.ha^ 
«,he! ridcs me,magis ridco te,(pcrni« rae^ 
lagis fperno te. Doraum eundum eft, ut 
^ntempler opesmeas. 

S C E N A IV: 

hidentifu, Fahiti^, Harleif, ffajpeHfeil 

l-T Go quidera de eo femper plura,vel 
fanc alia fperarem. F.rtfefcioequi- 

ui cm <juidmihi judicandum, lilud quident 
nimadverci jara dudura, in ip(b ^(Tii inge- 
ium vagabundura, curioiura & malitio# 
im, quf lane rria videntur mihi lilum ha- 
tenus exagitaifc, & hos conftruxilTe ei la- 

111 yrinthos. P. Sed interim crr^rura craH. 

:( rie rairor , illumq^ iis dcraerlum, cualio- 
uin in dijudicadis rebus haut fic ineptus.. 
. fortc quia fibi relidtus eft remper , nec 
abuit amicura fidelera imprudens infua 
ctiaincidit. P. Ahlongeerras:plusmil*' 
es avocatus, adraonitus, 6c ad plenaitt 

it|ifidiarum detedtioncra adraiiTus eft., 
:did habent curioiat artes proprium»; 

G 2. UK »44. 

ut amicum amplius nullum flgnofcant>ne 
niinem audianc , & quos prius habucrun 
conj^jnd^iflimosjfugiant. F. Verum ipf 
f«llaci« ingcniofac hautfiint, &pl€runc 
pueris 6c pkbi ridiculac ^ tum hiftoriol* i 
pfbrum ufq3 adeo aniles,u(q;ade6 incredi 
biles fu nr, ut miru fit, hominem tantu cc 
rebri fanioris s illis pofle circumduci. P 
Ego morbum judico, Scxcm plurima c6 
miferatione dignam. F. Unde rerum in 
certarom,cjiiibus torquecur, catena 5c in 
finitafbmniantiumdelina? P. Meojudi 
cio,€x corcmptu omnis confuer^ literatu 
rx 6c nditiaillaclave, qu^aliolongcmc 
du Naruram rerum aperire fatigunt. l 
Ecce Hn lequinum alterum Mcrcuriuni 
tx eorcfcilcemus domus artificiofz arci 
na. P. Ingeniofifllmc Harlequin. F.Au 
rce Harlequin. H. Non vacat. P. Obfi 
croHarlcquin, H, Magnum eft,quod vc 
luto. P. Ornatidime Dominc Magift^ 
Harlequin» quxfb ne dcncges nobis tuuc 
colloquiura. H. In forum mihi cundus 
tft. F. Qmd adurus? H. Cret« mihicj 
Riccbe lunt g^ librae. P. Quicl crctx? h ^ l^ah!adlccmputac!uincli«n novldimuni. 
^ r . Hena illud eraf , fapis. H. Ergo mirti- 
'i^:e,redhcui! K Quidcft? HP.aorcrai- 
^' liopuseft, F. Ad pingendos numeros. H. 
" neptc.Serpenccs mihi pingar,6c Ccrtftcs, 
'^ k Behemoth,& Mencchv'kel,(Sc Rucuba, 
^ k coronas, 6c quindccim Hierofblymas. 
■ J \ O Harlequin,quam jara fublimis es fci- 
'* tntia! H. Sic dccec,6cNaomecriaid fecum 
li^dfcrt. F. Ciiacfbincusquidrr rumgeri- 
^ "^ ur? H. Omnes computant quoliberan- 
"oi ;ulo,p?r cruccs.per arrcJlla^jpcr angulc^' 
atD »er-r^lef jp€r iunas, per fcrpencef , per c:if -] 
flW ulos , per angelos volantes, pcr coronas," 
:• ( *er columnas»per candelabrum,per libri, 
iim »cr arborcs, pcr gladios> per laqucos, pcr 
iffl ieccs,pcr cometas,pcr ova, pcr pifces,p€C 
ubos,per clibanos, pcr micras» per cufpi- 
)#cs,per 7. foramina,per lagenas,per Aqui- 
ivo|is,(Sc Lcones. Sed mc jam diraiccicc. V. Si 
gilM iacccHtrlcquin.nobis bcncfacere,(ubfi- 
[uiiicealiquantulum. H. Sednolicet. F.Sal- 
T^iKm dic nobis,quid computatis.? H. Scri- 
lihiAturxdicaa. P. Ha,h,he! H Turidcs 
^'likfine? Valctc. F. Tu offendiiU homi- 14^ 

nem, T. Non putara,(ed quid conjicis illo n 
^gicarc? P. Annefcis? F. Bquidc. P. H« jj! 
ilia N^ometria eft,dc qua tibi nuper: illu rjj 
humani ingcniiadmirabiic. F, Qiiidqua ^^ 
ru? P. Miram t€raporu criplicitate,6c xy \ti 
.pumrerumpratteritarucriplicc. F. Q__ 
harraonia. P. Illivid€rint,mihivixhcu u 
.numerorum aliquoc appellationes exai ^ 
<dire F.Habencnealianomina.^ P. Omn \^ 
!n6,nam befti^ ccrcus numerus e(i,6c iacr m 
&ioiusi &c Sabacizances funt, ac Hieroic 
ljjxm$.m,Sc clavis Davidica. Ultcrius in i 
ifeacorumadmiirasnonfura. F. Viroi 
S:iisnumeris,quidextruunt? P. i apfruin 
£cclcfiac reijpirationem, B ^nc 'i^uru iiber; 
iiioncm.Molochirirura. F. Qjjhiccd? '. 
;Qui icia? F. Mirnm ni ar tif-x lic. P. App 
rct, namcfurirc videcur, 3c cu venrrcfe 
itiocinari, acnefvio quid ingenio(i parer 
Ha(p. Ingratumlecuum,quodfiliostu 
haiid nutris,nec per Artes ncq^ Iihores v 
tx comodaiubfternis. Barbarbmfjcul 
quod meras artes crepss, 6c nieliora ing 
-nia non a^icis. Crud<le 'e^rlu, q? inepti 
erigiSjti lificcs deprinus. F.Hw horao & 

JO 1« uachatur. P. Scilicet , quia vcriter latrtt. 
^«^sustUjquifquis es,rEfpice, H Miferum 
ili» 'clinquite. P. Imo habes,qui comiferean- 
i» nr. H.Nondu fcisqui iira,nam prima vo- 
«I Ms f;«cie famus miferabiles,al^ra ridendi. 
i \ Quiscrgo es? H. neicio,n5rifum veftru 
^a lUdire haud lubvC. P.Eloqaejre ram txiilus 
«uuihi haud vlderis,nec inculto ingenio. H. 
i^\hl ingeniuexcoluincfceluseft. F.Q^acfb 
i«fl'juis cs? H. Accips hanc charta. F. iegam^ 
ii' Eiocus (jpiuqftis es, 

rj! ^rchiie^ftrt Sccrtm 

;m : y^t/^ 

«tii Machinartim Commoditoi 

r.?t ^r^f(^4f 

5^ SivetormentorHm , CfinicHhrHmy J^rth' 

;ffl ! j^c/^, /^«fty ludtcr» 

rer i afjiciHrJty 

)[iSive ^(SfHcedfiEiHHm y fontium eleganti^ 

ji^ MotHHm divsrfitateSi 

d ' Hortorum ornamenta^recreant 

iiig ^/z/r Mathefis MecWanica arridety 

\f Vrtia rarttatef, IngemorHmfdttu 

A' allHbefcHnt, . 

Cj 4 H^mi* )H8 

IHominzm in hii din volfitntftm, |* aut 
'B^nigne excipe mt »^ 

liii LiberalitatefHhleva 

ant FJ 

Sine rifu ^ maledtElis tuis Mre finiti "J' 

3 F. Q^i hoc fibi vult? H. Id quod audi ^''' 
vifti. f.Tunctottantaruraqi artium pe '^'^ 

) rituses? H. Expcrire, furdpejexamini^" 
] P. Scd quid, i|, nemo tc recipit? H. Clii "^ 

4 .^£nEC^t2ciunt:r<^uod>tufacis. F. Nunqu.i '• 
J Li^^i:;(\: P«cronum. ' H H.bui/kJp^*-v '^^ 
ifcrrepojftint (Xijff'fn'o-'tdK? i^^ge^^or^f) '^^' 
' vorem. f. Nec tlUfcrrc' pcjpwt Patro?7c^'^ 
: rftmmonita.P. Nec illa ahftin£rej)ojfunt 1"'^ 
, animiafHarnm apinionii Ucentta. H. ^S^fr '™ 

virenorrpoffttnti nec nno ioco ejfe affixa. I ^ f 
y4cq!iiefccrenonpoffu?it inecullaeffefort ^^^ 
contenta. F. Ttmperare ftbi non pojfuni ^^^ 
necferrebonterattoni^prcecepta^ H. (7< 
«^rf>/2j /««f , cfrfactle univerfHm Mund ^] 
d^jhcmnt, ^, Ambitiofafunty (frvan. 
Uudtbiu faturantur. P. Temerartafum \ 
K&prejHcnttfQrtii commutationetn mtfi 

rtA 14^ 

'asfe pY^cipitant K» Nonnc dixi vobis,fi 

uid nolkcis dare, cu bona pace me uc di« 

liiteretii? P. Ev|uidem dubico, an aman- 

a plus (incan deploranda vedra ingenia» 

ui optimum quod Mundus haber, pcffi- 

erisj nec ejus ulliim fri<5l m venorem 

;^ oflidecis. Nara divitum eft,quicquid Ars 

efti a gig.-ir, nec vobis aliquid practer la- 

crcm 6c nudam gloriulam, reliquu quid 

itereft. Vos nummulos arte cmitis, illi 

uramulis artes cmunt 5 H. Esnc licera- 

? P. forcaflis. H. Applica cibi & cuis, 

dixiftioptime. F. Audj,nequid puccs 

: in lictus naufragio tuo ej€dluro,ubi ho- 

linum vertigia non repercris , age in has 

des te cofer proxima^ , artium fere cera- 

lum, auc hofpitium : iisfi excludaris,acl 

le redico. H. Vox hominis. P. Sedibi 

iftru<5lum oporcec accedere infblicisar- 

bus. H. Sacis t^, P. Si quac habes de rao- 

1 perenni, auc volandi mediis, priraa ad« 

Trrco. H. Benemoncs.bencfit vobis F, 

tS fortunatus,nam i^ unum tibi decft. P. 

. )uid nos agiraus? F. Libct raecura c«na^ 

7 . P. Uiinara hunc nobis Deus morein 

i 9 f refti i jyo . . I 

reftituat,quo onm imici intct (e jucudifliJH) 
me vix2runt,non furatuofidimc. F. NihiJ n 
eft^quod apud me metuas. Njim quod cu 
a ratione pttis , id apud me impetrabis ab 
UTOpia. P.EamuS;(iexanimoloqueris 

S C E N A V. 

Harleijfiin. 

CTjftjft taceteM fTieurs. Turbonismei ^ 
felicitftsinfumuabiit, omnis tindlura, f 
ja6lado,fpes,propofitu,gaudium,pecunit 
infumu libiit. Sed oblecro voi neridearist "^ 
jamiUevitraconfringit, & furnos diruir, 
6c libros difcerpit, 6c hominu sfpecflu fu- 
glt, Verum ne quis ridear, ita lors noflf t 
cil. Ncmoevobisc{l,quemnunqa nimiu 
macura compuracio fefellerit. Vah illa 
iooco.fl. ftrudlura jimpent, & frulM 
(unr,tot ingeniofar Iconagraphijf , iJlc Be- 
ger nolkr, heu bonus Bl g^r , jam pender. 
Sed una cu ipfo nobis ter mille florenij no- 
ftr4cjj fandacredulitJiS, nofterqi infamis 
pudor,noftraqsf^r* p^mcecia,6cf*L^!e hu- 
mtnz lubjedu,ea nunc pendent. PhuL' c- 
rubcfco: pofthicmc videbitis nimqu^m. 
Adbuc unu,fiTuib&m fuperefscc nummi. Slolerarc fortaffis hanc ignominiam.Nunc 

3 ^akte. lllud fuper€ft,quonia amicus vobis 
ingulis fui, ut exulanti inihi benefaciatis« 
li /aicte.Profedo invitus a vobis abftrahor. 
N\i videmini mihilatisfavcre.adieu.Non* 
icli forte contingat mealibimalcaudire, 
'os tcftes eritis mex innocentix? Salutein 
durima. Deus fit coraesitineris. Heumi- 
j(j ii! ^uadurusfum,<^uilacryn>aselicerc no 
>oiU m,in ornamentumex valedidlionisj 
lem nercone viaticum addii? Heupatria! 
kcn laborum meorum iocus! 
5^ bene^d de te mtrm.fHit ant tibieimdq, 

dnke msum, — 

lecordare & huncabitu meum veris ge- 
mitibus profequere. Valete,quid fle .s? 
Define migrante hgere viator ^ hoffes, 
JNon careo Pat rui , me caret illa magi^, 
^aleteiterum atq^ itctum, tertium, quar- 
ium,quincum6c (extum Valete. 

^UNCIU S ELYSIUS 

Qi^trti luterfcenii loco cmiflus 

Pere^tnHiy HarlecjHin, 

A ^^* V ^S^^^"* * ^ dormio, an ncutrum ID cft? Nain qu« cgo (cio,nemo mihl crcdct, ! 
nec ipfe vix mihi crcdo , adco dubiu raihi 
€ft,jamne,in ante dormiverim . Vanl hacc 
tcrracftfhicSol? diescftj ego meta-fgo? 
homincs vivosintueor^fed quid li di.a illis 
vcnire me cxalioMandu? quo ego ea,ne- 
(cio,necquomodohuc indcfim translat^ 
Ego vero fcio quid vidcrim, q^jid audive- 
rim,quid cgcrim, quidnotaim , quid ac 
ccpcrim, quid vcrbis opus cll? ego ibi fui,| ^ 
nunchic(um,6c mandata qu^ cxpedia,ha-i % 
bco, qux utina quam primu cum viro bo 
nocomunicarcliceat. lam qjidemhunc 
compellabo, Hcusbonevir. Har. Undc i;| 
id (cib? Pcr. Quia fic vidctur. Har. Vah (i 
hujus urbis homincs cx facie di judicas, x-i 
queacegodccipicris. Pcr. Iiane CorSc! ai! 
vultus di(sident? H. Stomachumihifa 
cis,(i multa quacris.Nam ego quide dccre-) oo 
vi,pauca verba cum no(tratib.pofthac c6 
mutare. Per. Itaae? H,Ccrte,namdimiln 
ilh libratim loquuntur, me unciatim vo-; \^ 
lunt. Pcr. Q^«is.^H.Nuncunivcr(um ji 
Mindummihi di(pliccre. Pe. Iraq; inal- 
cerumillum concedc. Ha« Ellnc «lius pr^« 

tci k :er huncmoIeftu,randdum,vctuIum? P<^ 

lii IfRO cft, atque ille ex quo nunc venio. H. 

is rtceils. Nam hoccibi PoLcorum nemo 

li aredit. Nam hunc unicum (ciunc. Pe. ll- 

i iumne neiciuncubi qui ante nos vixerLnc, 

ocafua habcc,(iias terras 6c dominia? Ha. 

llli vicierint,ubi fincnofti a ^ arura referr, 

tioshururaus. P. Sedpermagniincereft; 

ic- ic du suilt hic agitis,ibi pxnas luatis,cu j us 

fgoocularisceilisiura. Ha, Simaliccer- 

::erencur,non eva(iiles,quia mentiris. Sed 

lieusjfi verus cs,uc vivic AriftoceIes,qui mc 

5c Scholas omnes tatopere excruciat.^ Pe. 

Siferio quacras, habebisrefponfum : mihi 

quideinreferianugarinoiibcc. Ha, Audi 

C\ cpud illos vcieris, ubi ubi finc, fuifli, rcs 

^Oiihi adeo grau eft, qusdam ex ce audire, 

gnam uUa fuic,dum hic Mundus fuic. Sed 

obfecro ce.menciri noli , quod ncftri pro- 

pemodu omnes faciunc. Pe. Ipiarcinar- 

raciofidem citi facict, quam xque dbi lu- 

0.1 bcns dabo, qu a cu aiidies: id cnim mihi in- 

]i8i jundlum cf\. H H^cdemum vcra felicitas 

J. eft, novaaudireexvcccriMundo. Nara 

r^, huius Mundi no va, nugx func, ut uc ocio- 

G 7 forum -1^ , 

forum collegio placeant. Ssd iecleamus,na 
talia ftantc Audire fas non eft. Pe.Fac quod 
Lbucrirjmirt tamen tccipies. Ha. Dic rai^ 
hilatiufheeftjmeextecjuarere, quxvo- 
luero, antuprolixam narrationemi rrti- 
tues, quam vereor,ut pollim paticnter lii 
ftinerc. P. Interrogarete jucundius for- 
(an erit , kd me prolixius interdu i e(pon« 
derencceflum. Ha. Visnc (cvundunide- 
monftrationis intcrrogata quacrara. An 
fir? quid fit ? Scc, an minus erudite collo- 
qui? P, Ohequamcexterruiftilliitaper- 
gis,in alterum Mundum redeo. Ha. Con- 
fide. Necego tancum volupratisindeca- * 
pio, fed hk ita fieri oportet, nosPkbeio 
morc confabuiabimurSed id omnino fci» 
rc rae decet,quadranjs ne fit ille Mundus, 
an TrianguIaris.^IgneiifnejaM Aereu^?fitne 
in loco, an cxtra locum , an locus ipfe? tn 
vacuuni? Pc. Nimiumiublimises.necego 
ctpio. H«. Sed in volent ibi horoincs, tn 
natcnt^anpendsantifcirerefert. Pc. Imo 
tmbuiant, ut nos , loquuntur, rug^ntur, 
ropIebenrqjir.termixnmhjbcr.H Q^d 
nofueu cfhlii Mundo. Pc. Campi t ylii. •it. Itfqi Sc f«rain« ihi funt? quod noliai, 

Suntomnino. H.Nunquamraehodic 

1 (blaberis. NamquemegovoloMunclura> 

'0 faminarum cxpers fit , quxnimiummo- 

eft« funt , 6c pucrorura ^ui nimiura in- 

lii juicti,6c ienum qui nimiura iracundi, & 

t iteritorumquinimiumfcioli, &rabult- 

)* rumqui nimmra garmli, Sc Mi^dicorum 

jui nimiuminvidioii , & illorum , qui ni- 

niura ambitiofi, 6c liloruro qui nimiura 

Fyrannici , & illorum quini.raiura uifide- 

€S , ahoquin bic elTe tantundera forer* 

Pc. Nuli (blicicus clfe dc his, Nara finguli 

jaena^: fuas habenr. Ha. Sed anne boni 

ib iis longe feparati funt? Pc. Sunt , quo- 

des volunr,^d plarunque obarabulant,6c 

wolcftiiS illorura illudunt. Ha. Ht;cve- 

im. Sed tu dic mihi , quid vaic t Socrates, 

Plato, Ariftoteles, Py thagoras Archimc- 

des, quosego nunquiabfqjhonorisprae- 

Fation nomino. Pc. Egodeiliisnunquam 

do abfq^ riiucogito. H. QuidPronnt ibi Prin- 

jri cipcs (iint? Pc. Ncquaquam, Socratcs qui^ 

oJ demmuiicriS, pratfeciuseft,exscorrigar, 

lii, (ed frcqucittwr locio pcrfundicur > uc f ere patisntiam dedifcat. Platoideas fabricat» 
eafqj binas,interdura tcrnas obulo vcndit, 
ut vidum habeat. Ariftoteles Maris reflu- 
xum rimatur,ac plerunc]} vefperi madidus 
dc laiTusdomu cum paucis piiciculis redit. 
Pythagor«s fabas cuftodit,& quoties A{i# 
numhianie vidct,raetu corruit, neabfor- 
beatur. Archimedesgirgtllos &crepundii 
muliercuJis facit , 6c aLcuiuF precii eft, (ed 
parumfplendiddv^eltitus. Ha. Hjcerac 
quod nimium philufophati funt,quod ego 
mictaro.S^d lUa verbor u H jmina ubi fiint? 
CicerOjD^mofthenes, Pnlcianub? Pe. Ha> 
hijhc! Cicero (ilnguLs voces» bilance cxa- 
minat,ne quid G; zculi numifinatis fubre- 
pac. Demol h r e^rautuspknc eft,excolli 
tumore, qu^mfaluis obvol itum h&bet. 
Prifcianus ve 6 pecoraeducit, (copafvj^ Sc 
virgas ligat H. Perturbasme,ecquid Li- 
vius, Tacitus , Polybius bcne habcnt? Pe. 
Livius totics dentera perdit,quoties men- 
titus eft. Tacitus explorator ibi eft, & de- 
prchenfus fiagellatur. Poiybius fub porta 
annotatoreft. Ha. LicetncdcPoecisali- 
quid^uxrcre? Pe. Quidni? Homcrusin 

con- j:onviviislyrtm pulfar: Virgilius mulieres 

:'f »bftcrgit.Ovicli* pitnc mifer eft. Ha. Q?id 

"i ta? Pe. Qjja caftratus;6c fxminarii lufus. 

Hh. Comici vcro? Pe. Plautus prim^ cltfsis 

Frjrccptor ed eruriens.Terenti' cius Pro- 

/ifbr fitiens , <Sc Ariilophanes calefiidior 

"rigensjdeniq^ inverfb ordine , non pueri» 

cd Magircrifubindc vapulant. Ha. Vah 

^uam ego iarpiuserrarem ! Seneca tamen, 

Bpidetus & Zenon vaicbunt.> Pc. Ssncc? 

njun<5lura eft, pauper id prarfl:er,quod di- 

7CS fcripfir^ille vero flet Epi<fletus liberta- 

:fti^ nsbr.r, kd dnm DorLiao liio. Z-:}V'>t% 

:raiiras cd.pedes fclicititem qiiatric. H?. 

Dsdiogene. VIenippo,Luciano,r6au{ini 

" interrogare. Pe. lili lorarii fiint, & ca;ubr 

*^ pellendis difpofiti. Ha. Dcraocritusquf fo 

5c H raclitus quid faciunr ? Pe. Hic ridet 

(e llevilTe, ille fl ^tjfe r ifilT?. i^fjpus e; iam 

^^ mirabilis cft, qui aniraaliu iirgaas fcaipir, 

ut loqui doccat. Ha. Nonaii Mcdicos no- 

'^; rointfti. P. Libcnter. Hyppocrates latri- 

f|i nas purgat, Galenusbalneator vc ularuttl 

> c{\. GebcrCarbonarius.Hi.Iurifccnfulti 

Namcnliorebunt. Pe. Nequaquaro Pap>i- 

•nianus cum Mulicrculis rixaf ur. Tllpisfhia m 
pulicumRempublicaradefcribit. Piuluj kci 
cicadas regin H^. Plinius nuliitseft? Pc «i 
ImOjillenovailliusMiindiannoraTjhabeMioi 
qucprofingulahiftariacoiaphu H. Sum- % 
Tie ego ineptas,qui talia qtif ro: porius qui m 
"viailluceacur, Sc quo ptrveneris eo icine- nd 
r€,mihi monftra. Pe. Viam equidc nefcioi ilic 
'fic camen illuc perveni. Ha. Menciri noH nii 
Pc. Turbirenoli, Ha. Vera volo. Pe.Ccr f 
ta dico. Calendis Graccis pr( xiroiscu pcil inii 
fbmnum miuexpergrfizdusefT.mjrepc^ b 
• tus rum,an me ipfe rep^r i? non domi ruef, l, 
•fed ad Ely fiam pori a H. Vah qu5 tragic^ tgi 
quain vereor, quam orationc habeas. Pc. vx 
Noli mctucrc. Ibi cu paulo difpicerc, duc r, 
me cxamininc, mi^is vultibii?, linguis ira« li 
raane produClis. Ubi ms recolligo, tgno- ti 
"fco Fr. Rtbclais. alter /ponce fe MomuH fe 
dixerac. Pedel]ineibifinr,anCapelIeci,ar \ 
Gr yphones,equidera ignoro, (t<\ di<fVo cl i 
tius rae apprchenfum liftunt ad i^acura i 
Ha. Qu[d ill.-? Pi:. Suprerausilloru Didt- 1 
tor. Ha. Totus crerao. Pe. Fortis (is, Ha 
Nudufhc illuc vcnifti,ficut in ledlulo cras, i I! « A^flitus? Pe. Nudu ibi cfle oportet. Ki, 
is teru vclJera mulieres abefle, Pe»Non cor- 
?l wenuciumfalte,(cd6canirao, abErudi- 
a ione,Potcntia,ambitione, pofTelTionibus 
a /acuum, Ht.Ineruduuoportetcilefeca- 
|c «m.ledpcrge. Vc, i^acusurraeprrmuin 
[le ndct. Non infrcqucns nobis cll, rubinde 
3C Aiiquc vocarc cx terra vcftra, ac rurfiis re- 
i 3iittere,ut ultrocitroqjaccipiam^dcrauf- 
cf juc nova: Id quod tibi nunc c6tigif,co no- 
uine f elici,undc tuum erit, rem omnc utJ 
ff nrerragsb^risordineexponcre. Ht. Ego 
:c n^ocsndrs ct*a3,;^ui omniaicio. Pe. Accjui 
i« i?go vocauis furajqui nihilicio. Hs, Appa- 
'{ rec ineruditos ilios effe. P«. lara audi. Vii: 
i]( excufaveram impcrinam meam, quiin 
Tl PaTia peregrinus eiTemjCura fubito voca- 
^ ta Elyiienfium turba me circumftetit:rur- 
H ibarcvera veiiblo intuituadaiirabi]is,au- 
II ditura hujus Mundi nova. V^ah ! quani 
j diiTimiles ibi, vidi ab iis , qualcs hic c- 
U rant, quorumquc conditio ncquaquam 
I laudibus illis refpondct , quas nos inc - 
ii.epti eis dicimus , nec raonumcntis, 
,5,quac iili erexiiTc creduntur. C«teruni 
is i -filen- H6o 

• fikntio fad^oj dic nobis^.inqiiirif^acuSjho' 
§)es,(5U9 exce qujcrirausJTam alius imcr 

"rogiiti juirusVait: Suntne Divltesapud vo 
ltiajoris,qi2apauper<?sfEgorubii6 Omni 
no rcfpondi,& uniis quidcmDives malus 
prxllac raille bonis. Nec Sapicntib. noftri* 
Sapiencia . t *-anci fir,quara modicura au 
ri: Tum ^iai . irrtpei a ameapud vosinepc 
Sapientibus? Ego,uciqj rcipondi,atq5 adec 
pucri (enibusj fxminx viris.ScuItiPhilofb» 
phis^ Ec his oniiub plus confuetudo,quan: 
Racio, Opinio quamNcceilitas. Iteruffl- 
tcr.-EftneVicaSapientum apqnaMsdvclri- 
nae? Ego,nequjquam, dixi, fod qui optirat' 
dicicpefria^evi^it, 6c quibene vivercac- 
tcntantproIcnbucur.Moxalcr.- Mortcnii 
ipudvostimeiiv? Nonarbitror, fubjcci,! 
nam infinlca adraittimus,quib. morte ad- 
vocam^, odiraus auce fortaflc, & omninc 
velUmus fublacara. Icerumalter; Crcdi- 
tifhe Deum? Ego timidc,pauci, rcfpondi, 
aut parce: quivcro credunc» taciteidfa- 
ciunt, acomninout nufpiam foris appa- 
reac. Deniqj illc intcrrogjitor meus.Scrio- 

♦ nc vivitis? in^iuit. cui cgo. Ncutiqua, nani fcpcrfbntti fumus ortines,5cinterne con<=._ 
Jidlamur omncs > & nefcimus omnesj & 
)pinamur omnes;. & mentirour pleriquec . 
ia. Nolipergere-namnin. iiuacui. Quid 
^p^cratextemporerefpondere? rediifTgs , 
fdnospetitumconfiliu.Pe.Tumquidera ; 
lonfilioopus mihinoncraty fed veritate. 
di. Neclibruh-rbuifti, qucmconfui^jrrf.? ^ 
?e. Vah librum ibi locoru ubi pdiolillimi 
i|nt.&yita,virtu(qjnonEruditio atftima* 
,31] ur? Ha.lbiquideraplcbem /liperbireo- 
jj )ortet. Pe. Qnd intercft, Plebeius fdolo 
V, >rafir;dum meiior. Ha. Cave{is,msIiores 
15, losvelis facere,aut in illum alterumMuru 
,{ iVnarcdi:heustamen. Nemireexnortris 
{j [idifti? Qnid cnimad nps Vctcrcs ifti? Pe« 
{g Itiqj. Namutprirauabiticadelntcgri- 
,j ateIauda.^tcmoxdi?nifrisfum,irruitin i 
ne notoru circLl^heu? PeregTinc,ecquicl 
jdj lov V t ^^ ^c ^ ecquid Icis,ut valeatUxor, , 
^l ,it concubma.ut liberijUtipuriiut fratres? 
jl^ ■iv.Miferet metui. P.Hic fibrimeifuntne 
/^ndibiies^ntiiTmtnib.hortinu? Ille,vi- . 
mmnchoc anno abijdc crtvi. ?Alius,The- 
jjiijjaurusquemdefodi,repertu:iiecft? Alius ^ 
ITer umne viduam mcam iter um malc nu« .. ptam? Alius,verumne miW nepotcm,no: i 
thum natu? Alius, veiumnepfecl quid op^ 
ulia diccre? uti quiiqj terra hanc reliquit ; 
kadererumilatuquacfivit ufqj adfurdira 
tem meam. Neqj puto evafilTcm,nifi /Ea 
cuscurioibsillos omnes duris verberibu 
abigerejuffillet. Ha. Quamgaudeodefi 
iiTe hunc ftrepitu , fcd de me nemone fui 
fblicitus? Pe. Feraliquammoram,forta( 
Cs litera ad te datx funt^quaru hic aliquo 
portocenturias. Ha. Occlufa-ine. Pe.lrat 
omnes apertas, nam borafideibiagitui 
Ha. O fi legere licere? ! Pe. Licebirjfed in 
tus. H Unicamhic. ?s. Accipc. H. Posni 
tensy SctolofaL Scitofiater,cjiua ego te do 
cuiyfalfa^nulla ejfe^at^adeojam tiijcun 
te docuiynefctviffefed officn mei eratytege 
reignoranttam , etfirevera tnfctttam no •■< 
firam odijfe adeh non ita poffumM , ejuan 
cum hic nudam tntuemur. St bene haber 
vistbene age, r^Uoiua vero ^ maxtme mt» 
dedtfceyfic cum huc veneris ,fctej ijU4 eg 
nefcio. Vale, 

Ha. Qois ille pxnitens. Pe. Aurc admo vc 
Ha. Vah ! & fwiolus qui:> ^ Pe. Alteran 

por 5# 

orrigc. Ha. ho ho,nuc mc demum ihfci- 
ix non pudet , fi iUe jaro ignarus, hunc ad 
,nfcitiim provocat. Scd quid eft,quod hic 
jOnfitcri nunqua voluni? Pe. Illudeft.cus 
;ipi fatcri cogutur tc cxpiare. H- aL ane lc- 
[, tCrc licet? Pe, Non,tu cxfpedabis, du hacc 
Ijji 'mnia in publico confcflu pratlegacur? H, 
fu ."uncfacics? P. Sic juflusfum. H. Nccrt- 
f,| uUbis? Pe. Nonputo,(imitiorapr«mit- 
j am. R Quinegopotiusvcrberabote,n€ 
[g qapune dicastamlucidavcritate. Pe. Ate. 
fjj juidem paru ut vidco pcricuU, potius au- 
ijj, 11 quz generalia mandata referam. Ha>. 
,^ Jnum pn^ mihi dic : pacificinc illi omnes^ 
^,iint,anhabcnt lites? Pc. Multasatq^cla- 
^j, flofifTiraas, fed quifquis perdit, peflimc. 
(m wbct Exemplaaudi.Hic LunaresSolares^ 
^j |uc incolas ftatuit,negat alius,ad judicema , 
^jgjdic Terram movcri pidurisaflcrit, negac . 
^^Uius, ad judicem. Hic temporis concen- 
0.um ait,ille promifcuumfluxum, ad judi-- 
i^.;em. Hicperpctuum ja6latraptum,ne* 
rat alius, ad judiccm HicCirculum qut- 
g^irat, illc inquadrabilera ait, negat alius,, 
j^jid judiccm. Hic rimiiiarimilibuscurari^ m^sltcr di(Tiiiiilibus,«d jadicem. Ille juf 
pecfet^um fingir,hicineptia ckrairat,aci 
[udiccm. Hic fyllogifraura triccrminalen 
habet : «Iter qu«drupedem , EFgo ad judi 
cem. Hj. Define^Namfitaliafintlitigia 
rcJiqua facilc conjicio. P. Sed hoc interef 
quod uno propetemporis pun(flo fblutic 
fitjac fentcntia ultiraa, quara infequuntui 
vcrbera,qu^ perfequuntur tergora: H. V 
relatio tua eft, no -lum video. hicne, an ib 
cfferaalini? Pe. Hocpotiuscogica,cuhe< 
defierit, illaminciperc. H. Mandatatuil 
audiamus». Pe. EccCo 

Ehfii, Terrertis /apere, 
Ctim catervatimadnos dtfcendatU ejuotl 
dte,mulnvemti^ ad ignominiam veflra 
adhonorespauci. Quod cmnino vellemti 
emendatum^fociori* enim indigifttmttSim^ 
cafligandoru, Sive itacj^ error vos detinet 
Jive mahtia veflrafiitote StmpliceSy Can^ 
dtdoSiVeroSy ^rerttmvtfirartim maximi 
ignaros, denioj^ liberos ^ Itherales nos exO' 
ptare. Hic.n. ^utbtuindigne cartiifliSi ac\ 
eipietitf', cjute initiue poffediflfSfdeponetis.il 
fU$dfidtJfmi i hoc turpifimi. V^Ute 

H. (iaic l^Quidfiliterxh* ficf^itiae forcnt ? ego 
dccarei em& fame morerer,nec eilet ibi» 
si [ui me (ubi: 6 ditarec. P. Tentandum e(i 
il i Ab alio hbc exigc,a me quidc nunquam 
iji fDpccrabis. Qixhichabeo^pofEdebocu 
r( bibo,aIiisrelinquam: ibiquidfiiturufic» 
liefcio. Pe.Apparccccverbismeisnocrc- 
tu lerr, (cdingrediamur,ucpluracxmc«u- - 
V ias,pluraqi accipias, qu« ccfortafle con- 

incet. H.AbeAmusfane,(edh;ctuacaIia '■ 
li; mt, quxmaiusnoncurat» bonusoipnia ^ 
tti ifc crcdicnec credet, nec crcdac. 

.l.CTVS QVINTL. 

J S C E N A. L 

^^* Sapientla. 

^i^j^efitoi. llrdn^Hillitas. ^. j4c<]Hiefceth - 
^^1 U. 4. Mediocritas. j. ludtcium. 6. Erft* - 
'^' itio. j.Integrttas. S.Simplicitas. p.ToU* - 
'* ' rmtia. to. SoUtudo. 11. Contem^ 
^' flatio, 12. Mors*\ . 

i ap« (? Onvcniftis (brorcs, Orbis lumi' 
Jj^ ! - na,f ^citatisminiitat. Vcr. En ^ 
H . ao9 ^ il \46 

nos SapientU omnes it« ut juiTint. Hj, 
P]acet> & quam yosfimul intueor lubens!, 
Terraru (bIatium!fine<}uo credoh^c >vi^-,j 
chinadudumcorruiHct. Ver. Dei Iwcccli 
mentia cd^quod in pauciflimoru pe6)iori«, 
bus fiiperiumus,&ibcietate humana»<]ua< 
fi glutine etiamnum confervamus. Sapi 
Qnod vos cavocavi (brores, caufam acd« 
pite. Permulti funt 9 qui no&jrevera am 
biunt, 6c ingenti labore cociliare (atagut; 
«tqj in eo nec fludiis parcunt>neciumpab 
nec manudu(Sloribus carent, S(informa«. 
coribus,tandetoi ubi diujdiutifTimc frudr: 
defudSrunt^ necexoraruntpropitias,iioi 
iion (ccus acFortunam ipfam caecas,lubri 
cas,iniquas,& fligitivas accufant, quae imi 
nianicrudelitatc araatoribus noftrisnoi 
compaream'. AnneidemvobisinnQtuit 
Ver» Omnino Sapientia, Ita enim fodiun 
homines qu^rendo^ut vix locus fit,ubi cf 
fofTam terram congcrant. Tran. Etm 
homiiies qua^ut in pattnis,poeulis, ItOax 
lis,libeIlis,ubiq;,ubinonfiim. Acq. M 
vcro in arcis , in cavernis, in tituHs. Mec 
Mihiinfid^antur pauperes. lud. mihi Cri 
sci>P.oIiud. £fu. EgoLitegrosciiteidtiu 'o,quiineprofequutur. Int.Ategopene- 
firctadcliteo. Simp. Stultitiam homincs 
;>pctunt,non (irapliciratc. Tol. Me cxtr^ 
?riculaqu3trunt. SoL Me homines in iyl- 
s venantur. Gont, At me intcr pulices>^ 
micesjpediculosquaeruf. Mors. mefu<^ 
unt homines &c quaerut. Sap. kaq; (bro- 
'^ 'Sveftra culpaminusfrt, quodnulpiaid^ 
f venerinthominesj^quaererc videntun 
i aut omnir.6 no quf rant, quifiipini &nr 
beftiales.aut aliquid aiiud fub vcftro in^ 
^ gumento quaerunt, iisque quibus rranc 
^' lundujfcatet, Kypocritae funt , autib^ 
^ >s non quaerunt, ubieftis, &provobis^ 
^' iftras imaginesjftatuasaut larvas ampic- 
'^ untur. Itaq^ fi fieri poftct, ut hos tcrtioff 
^ jnoncremus, nonncidimperraremus, . 
^ lod utrinqj optamus,lcilicet jucundifli- 
^^ !amac beatillimamcum hominibus c6-^ 
'" rfationem. Ver. Ncfcio^mihi quidemx 
^^ eo dcipcrati videtur hominO crrores,ur 
!^ rc incptior reliquis appareat,qui corrigt 
■' !iquosautfle(aipoirefperat. lud Irie- 
'Jf|i(Iimus,quitentat.Nam fihodie c Mtin- 
4wfelicia cuafta toUa^, cr^ fuppuUu-^ 
n H- z^ labunr. i i<J8 . . 1 

labuntplurt 3cin&Iiciori. M^d. Mlhi i$i\ 
tum eil^quiete ciare,Hbert«tem 5c Satiett<: li 
tem,q. a vos fruftra ^n^ ritis. Ver.Ncqua i 
qum,Ccd iile dabit Chri{lus,qui dc hoc u c 
nivcrro nos exade edocet, & peregrint^j ii 
ticnis raortalis pcrff c^ura iter oftendiii (J 
Tran (^anobis oranes affecfKiu 6c turba i 
lijn ira flci<f!lus i opefcit. Acq. Qjjiobii! ii 
qnod appctimui bonun^ iuffiocciKirourj ti 
eft. M jd. Q^a nobis omne fupei fl u , ii liy 
abundans amovet . lud. Quicontraomrr !oi 
Mundi opinionem fcntit^pr^cipir, judi,a iil 
Erud. Cujasfceiiafumraaeft. lat. Ecip; ;; 
bonit*sel>. Sjmp. Ec AgnusimmaculatUi u 
ToL ovi^qj filens. SoI.Qiiintertcrrarui ft 
flrcpitus non exaudicur. Cont. Et res nc k 
flr a o n: n :s prsfentes intuetur. Mors. li it)j 
Mortis mors cft. Sap. Ah !qiji fir>ut ab uUi oi 
alio,velullibial:a<;, autfcien^iiperfe^kic itl 
nem,aut tgendi excellentiara, aut viven' i;i 
regula s quzrant? Ver. Cur extra verbui dj 
D-i? Tr. Gur cxtra animat quietem? Ao fc 
Curextravolnntari^divincctuiihumtii (1 
confenfum? Med. Car cxtrt donoru fpi* ei 
lusmodum^ ludCurcxtrtChnfhtnifi; I vi 

rtti< irationem? Enid. C ur extra enicis difcipli- 

'tmam? Inc.CurextraCiiaricacis converfa^ 

i^onero? Simp. Cur extra dc^^am ignoi i - 

idam? Tol. Curextra alperam femitam? 

Soli.Cur extra animae dt(ponIatje (iitntiu? 

3on. Cur extraSoIis perlufbran- i^ radios? 

klors. Cur extrameum conda6lum? Sap. 

Sic ef^ meg (brores»quoniam extraCiiriUi 

centrum divagantur morcalcs» non repe- 

nuBt,ubi c6cjuie(c»nt;aut acquie(cant, (ed 

rorquentur iis ip(is,qu^ cis in (blatium dt- 

ca (unr, Poliri a (cilicer, artibu?, iucundica* 

:e,vicftu,aim<ftu,6c cundishorDinis ornt* 

cnentis (imul ac indrumecis. Ver um cutxi 

^uci nobis rervianr,5cdifa2sa nebularum 

Jenfiute penetrcncannehorii etia curam 

ibjiciemus? Ver. Nequaqua: (edinfor- 

aiandiboni(unr. Tranq.Etfedandi. Acq. 

Ecfatiandi. Med. Ecmodertndi. Iud.Ec 

'fl icuendi. Eru. Eterudiendi. InL Eclau- 

ln dtndi. Simp.Eccohibcndi. Tol. Etcon- 

j\i (blandi, Sol. Etabftrahendi. Gon. Ec(ii- 

jii iloliendl Mors. Ecmalisomnibuseripi- 

[j pndi. Sap. Itaqiproptercosvosconvoct- 

^i>ut mecum concempiaremini terras, (i - 

tlj ^ ^ cubi 5I70 

«ubihaberemus, quivmculaexcutcre, 1^: 
^c libertatcfblida cogiwrc aufinr, quiqy li 
noftra convcrfationc uti vciintj iis adelle a 
mu?,6ccum ro alor um riiu ac f rcmitu,eri ^ 
pereraus. SiftircnobisinmediumGIobi^:!! 
Contemp. .Repo&i. Sap. V s.h fif*Uerfifik 
vUnaomnia}, Vcr. 8t erroribus refertif 
\cfin^a\ Tranq. Pailim turbae! Acq» E||it 
iubiq^app£titu&! Mcd.NufquammediuE ^j< 
!^ud. ab opinionccun6l:a! Erud. Vah fcia ii!i 
Hcrumturbami Int. £t fraudum chao; lol 
Simp.IIbiCa»ndor? Tol. Nemo toleiat % 
StJol. Phyl forraicarura difcurfusi Con. i 
sgliriumibpor. Morr, EcMorti&affedlai 
«oblivioubiqj. Sap. Sed videiisnefbror^ 
•quamnodro nominc fe aHi vcnditet. Ec4 
:Socratcra! Vcr. Hicfcja^latAriftotclt 
Tran. HicfcribitSencca. Acq. EtDiogi 
ncs dolium volucat. Mcd. Ec Piato exqti 
iiteincccHc. lud. En Democritum honj 
ncs ridente! Er. En Herraeremomniao 
cogitanrcm. Irir. MundusagitHiftrioni \ 
Sira. Eaiiic|;fl«ipiJara. Toi. Epicurush 
dePhalari^ is raurod.ncrit. Soh. Ecdefpi 
xatioin^lvisgberrac. Cont. Etno& 

iiu:< 1 . . - . ^ 

■flter lumin a vcr/anti». Moir s. Bgo vcr 6 
hos omnes pudcfacio , & crrorcm iilfcli-. 
ceropriraaapcrio. Sap. Baefl infeltcitM 
Terrcfy nt wagnis commottonfbttfabripia" 
tnr etiam boni^ infcityattt necjuie^uam re* 
InElantes Ver. Etverbam Dominicmi- 
grat e loco in locura. Tr ai. Et aflR.'6luum 
^ftusexlecuiisrautantur. Acq.IamMun- 
dusienefcens 6c exianguis hominibus fa- 
tisfacerc non poteft. Mcd. Et aecjuilibriu 
nullam fiipcreft. lud. Mgn ocuit, maltu 
wtjtfs. Eru. Invale(cit barbarics. Intcg* 
FrohruDjej: fcproh/^m. 'Simp.Nulpiaai 
non iar vae. Tol. Laudi« aeque ac vituperi^ 
Intolerabii^s (unt hcmincs. Soli. £t mu!- 
titudini plus crcdont , quam fibi. Con?r 
iRcIata crcdunt. Mors. Ecmorinunquaia 
^ilcere VGlunr,nc unquam vivant. Nec vi- 
verc ita volunt, ut raori aufint, (^d raortc 
h«.bcnt ad paenas li^orem,non ad aetcrnas 
nuptiasparanymphum Sap. Satis eft,me? 
ferores,poftquam de veftra fententia mi- 
I hi conftat. Nos jam Deo noftro facra per- 
I agemus , poft mortaliuna mifcriae pro- 
(pcdhir^. 

H 4 xmO' tjt 

C H O R U S. 

HeujpesfngaceSi vota^ inanid 

AiortaliHm\<jitp practfttes agtt 

JncertM ermf ^md mtferos labor 

iHgiifatigat ? CordU ah intimot 

Qjitd angulo fufpiria dticitit ? 

Mortemcj^ crehra morte lacejptu? 

tjH^endo vitamjnec reppertedo^^Hieii 

An illa nunejHam efiyant erityant fmt? 
^ forfanfuh umhra dejidefHlveruy 
. Ant noEle c<eca,aHt antro Erehijacet 
; merfa infrofnndii , am clffit invida 
i cunjfe illavohis, ant nimtumfcrox 

jirmavit <ere Corfiht triflic-fy 

lit noltt vefiris feft tncHrvare qHerigiii 
' Sedvos, qnietam hand (jii<ertti4 anxii 
( Fitam, o homnltl qtiaritn ardttid 
. InflatavHlginominafUufihHSi 

Sortisi^ dona, (^ Encyclofddtam 

Rernm Hmvtrfamy cfuic^Hid^hdCJHhet 

Ah vamtati6 credula vantta^l 

Illa cjHennt vohis Urnam accnmnlar 
malorHm. 

Devota cajii peBoraineftiu, 
fr»fira (jHod tlUnc gfu^trtti^t iltHdhtc 

Hic tllHd\ En gHrgufiiolHm en cafam\ «71 

inpalliajfrum: imo quoq^ftlHhet 
Imam tn mttm defguc jcelitilos 
tiiifix X Maj€i fiacjeuet Quiej, 
Fhija:e , dfa fifot rtjeravtrit obvix 
fortas» 
lUeiUeMtindiReSior.^Arbiter 
CaUJif6 aur<tfarticuUm indtdit 
yohi^ah alto : dtvite pe^ora 
\/£termtatu feminio beans 
MaElans^facra munere vos Fidei 
^erbo^ amoris lumina ventilatt 

Hac vobis poterunt avum impertirc 
cjuietum. x 

Quapropter inter vos modopojlmodum 

i^ljpy£<]ualtterji vivere vultisytf;* 
Fraterne, (fr ir^praha mutute 
Vitare, Sortisfipatienter, ^ 
Sufferre prompto fulminapeSiorei 
Simul<^ vitam degere fimplicemy 
I Ntilla interciptet vefiraturbella auiete, 
Frgo beatum vtvitefechlnm^ 

l^ \fluxiexuentes exuvtoifili, 
\Anhela Coelo lumtnapatrio 
Defixa habentes, mutua mtttuis 
Una cremantespc&ora amonbtUf I 

Sicjic iocatis mUtum in amek 
fidthtuofcdes oftendentfata ^uietaA 

S C E N A. II. 

Turho, 

T. f^ Onvertc Tir^ cJare anheJantd ^ 
equos. Emictenodkem^pereathiC ^ 
Mondo dies,quo deceptus iura, atr a nubt ^ 
inhorrcfcat polusj obilent tenebrae homi- 
num oculis. Nunc Deus cxcum ch^ 
redde. Ahah, Hh! 
^xcidat tlla diesavo nepoflera credant 

fechla 

Keml nc quishominu me intucatur. Mo- 
riar,moriar. Nam nec Solem, ncchomi- 
ncs,nec nodera , ncc mc ipfum ferre pof 
fura. ubi, ubi (iim.'' Turboncm, Vah mife- 
r ura Tur bonem circumf ero. ' 
O ^jihi prateritos reddat finH6 De^ann^fi ^ 
O mihi deco Hu reddatfi nunc Dem attrS. \ 

Vah ! Turbo poft omncm infelicitacc 
fibi infelix fupcreft , nec vita quicqua ht- 
betinfelicius, iplcfibiaccufator, irrilbr, 
condemnator, torror, carniffflc cft. Vahj 
Tofbo, Tutbo, Turbol 

qui H ^mhona diUfiddt omninfro Uj,idf, 
i Vah iic dceet^qui Conful fibi,Scnacus,Po- 
] pulusqj elle voluit.Turbo litcrjjruracon- 
? ccniptor, Orbis dilcurfbr, Amator, Arti- 
i fex hic obambulat, 6c invifas habet Mun- 
di creaturas» Viram (1 licf at fingerc arbi- 
prio mco , eligerc pro domo ipecum , pro 
veftimento atram nubem, pro lucc caeci- 
lacem,pro harmonia ululatura, pro vida 
^onita,pro recrcationelcthargura, pro 
(cientia ltuporcro,pro omni felicitate ob- 
bvionem. Vah quid fingo? Bn hicfliro, hic 
(iim. En ego (um Eruditorum fub jciShira» 
jrifusroaceria, increpauonura feopus, mi- 
ieriarumcoroplementura. Ah, Ahiquani 
iDoieila mihi es vita ! qua cura Turbonc 
cfrccogor! quara moleftaraihie^lingua, 
qu« meam raiferiam explica-^ ! quam rao- 
kfli m^i ei^is oculi , qui me indignum 
tam lucente inachina judicads ! infelix 
Turbo, contraquemomnis error,omnis 
inquietudo 9 oranis labor confpirarunt» 
^uc pef!undarenc unicura. Ah. Natu - 
ira I quam a tuo fa^^ore hnpetrarc non 
potui quieccra » cbtineam qusfo ab 
I H ^ ii:idi. I 

17^ . . , I 

indignarionc tua, interimahominc qui ti« 

bi tamopeie difplicuir, quem td Furtuns^ 

crudelem exagitttionem condtmLai^i, 

ptteremea mortemorti Hnemimponi,6c 

corpufcuh huius exintnitione, \rx tuae ft- 

tisfieri.. Ego peribo homo perditus, & 

hanc deprelftm tnimam exonertbo, pen* 

deat in tere mea mobilitas , 6c ctdtveris 

agitttio tedetur de ingcnio meo ! Ah in- 

(bns cgo qui quxrendopeccavi, dc curio- 

(ittte mea nttur a oifendi, & tum te qux- 

rerem o Sapientit,{lultitia reperi,dc quod 

nufpitm cfTes^ non ni(i in defperttione in- 

veni.prius cuniSlt tcnttvi, nec dcfii,doncc 

mihi ptrtrem tmpla ludlus, doloris,infa 

roiatmtteriam, heu,heu,h;unihil! quid k 

inter homines agtro, inter quos cum benii (c 

idhuc htberem,bonireperimihi? quid m 

nunc ex(pe<flo»ni(i ctvilla, didleria, fcom-' P 

mtta? Hicaga vitamintcr beluas, & invi- 

Itm tnimtmexpclltm rigiditate. Ah quis 

meconvertec in petram, (cd jam cor meii 

petraduriuscfl. Quis gratulibiturbeluis 

de concivc? vth ilits quoqj (luititiaro mea 

fcirc>(u/picor.Hcm iune dttur» fi quis (It- 

re(uo 177 
re(uoIocom(cit, ncquod pliccatei, rc- 

Kri&u MiT^r e^o , 6c infclicis cunofiratis 
nfeliciliiff. uni cxeaiplum,quo me vcrta? 
Dpes pericrunc, Amici pcriei u:, Anni pc- 
ricrunt,vires periei uc,animus periicgau- 
liuro pcrut> 6c quae i eliquos nuiquam de- 
relinquitjSpes pcriir» it hi(ce tellus. Heus 
latura! ego paucis acquie(ccrem> fcd pau- 
aim mihL non pcrmiliAi reliquum. In jus, 
iatura:quid enim peccavi,ut mc infra ani- 
msUum omnium forccm condemnares? 
kd comprimam me,ne meis cjulatibus ti* 
Di voluptatem faciam, 6 dura verbcra, 
i^crbcra^hoc cibi duricie mta cripiara , ne 
dcledleris, 6c inccr plagas cuas cibi infulca^ 
bo. O dolor nihil agis ! Vah cor mihi 
colLqucfcic , 6c indignicacis igne corpus 
mcum coiiflagrat. Egonc is (iim , quein 
Pt eta Tragxdiisfuis cligerc pocuiiTec? ca- 
ce Turbo, obmuccfce, & hanc loquaccra 
Animam luifoct. heu, hcu mihi! qux 

h« funt, ta ic nufpitm folus (iim?Ah 
I tencbrx» arbufla, umbrar, 

tcgice mc. 

H 7 SCE- S C E 15 A m Sapiencia cum Choro. 

Fama, Dives^ Sciens, 
HomratMy Felix» Turhc, 

' Sap. p Roclam a Fatn a , quae juf!a cs elo-^ 
qui. Fama. Aitdite mortales, m 
^Hufoflhac AHtopeSyaHtfcienttas, ant hg» 
noresyatttvitam beatam a Fortunafi-Mflra 
expe3et,afitpetaty/ed^uotquot ea ambi-' 
nnt Boni Sapiemiam conveniant,<jUie da^ 
tHraefthodiefngHlis, qHdtpetierint. %z,^, 
Mirabor,fiquisaceedat. Fama. Anditth 
fnortaies (frc. Sap. Nernone cornovetur? 
Ver. Dixine tibi Sapictrapauciflimos efle, 
q noOri cur4 f angatur? Sap.Scd illi paucif^ 
iiraiubi funt} Fama. Audite mortales.^c, 
Sap. Itanunc cft. Qu[%iunt,dclitefcunr, 
tacent, exped^ant. Vcr. Nonputonobis 
defuturos aIiq'JOS,jani famaquarram pla- 
gamre^icit. Fama AHditemortales^^c, 
Vcr. Ecce! Dives. Credamne ^.go Sapien- 
tiam mihi thf (a iros daruram? Vah ipicii- 
didu confefluni! Sap. Quis tu es.<* Div. Ha, 
sonoc cxfaccoc6jici&.<' Sap. Qnd cibi vls? 

Dir. vp 

Div.uthuflc milii ficcum aarolmpIe^So 
5ap,Nontibi hadl:nus Ikuit/afis corra- 
iere ? Div. Nam & trans mare6c fub ter- 
fa,6c laborib. &rupputation!bus, <3c dcx- 
reritace,6c cerr^ raJfcentibus qu^livi,ut di- 
cefcercjfed frulba. Sap. Q^ancumpetis? 
Div. Tanrum quadragintaniill aducaco- 
fum. Sap Ecacquiefcsi? Div.Erravijlexa* 
gjntamillia. Sap. Sed tum acquicfccs? 
Div. Obfccro te,ne (uecen(eas mihijiceat 
ccncummiilia pcterc, propcer perfedlio- 
(lemnameri. Sap, Concede aci f amnuni 
illud. Acq. Apen ^accu, & acctpe Acquie- 
[cennafnj Med. Ecadjunge Mcdiocrita- 
ccm. Simp,Etaijice Simplicitacem. Sap. 
CtaditifTiraus eris. Div. Sumnc ego ftul- 
rior, an vos? quid hoc eft? vah impoftur ui 
ma!c vobisfici mihi domum properaduta 
cft,ne quid inrerea furos abftulerint. Ver. 
videsingeniahominum ? (ed eugeinflaru, 
turgidulum, nitidulum, comtulumi Sci. 
Profedo hic PatnaiTus eii, v\{\ quodPe- 
ga^im non intueor* Sed quo generccxor- 
diar , didafcalicone , ^n deraonftrativcf 
ccrcc grandL Sap. Qjid to tecum 

inur« x8o 

murmuras» amice? Sci. Siquidedinmi 
ingenii94uod(cio»quaai(icexiguu, ucdi« 
eendi ftcultam>qua flerile agnoico^meri 
c6 ad t« defero» inclica Regina, uc cum d| 
(ludiismeis, profec^ibus 6c licerariis cc 
minibus»cu (bla cognoveris,indicaverisq; 
ego quid addere mihi , qua via favore ciiCi 
mihi promereri. Sap. Abrumpe mi homO; 
quid pecis? Sc. Sine me Regina pervenirer; itj 
(i placet,qu6 volo? dc audiesfing jla. Sap. 
Quid in manu geris? Sci. Vah j im explica- 
turuseram. Sap. NonneperinfundibulCi 
hocvis tibiinfundi Arcesiciccias? Sci. Noe 
bene accepidi, pace cua dixerim, hoc meui 
acculi infundibulu ^ uc cum tuo cof crrem. 
Sap« Ica fiec,(ecede ad illud rcamnum.Iud.! 
Icaqj infundo cibi judicii decem menfuras. 
Erud. Ecfblidx Erudicionis viginti. Cont 
£c exadVx conccplacionis triginra. Sap. Ad« 
dice Heileborum. Sci. Sumne ego {lulcus: 
cui (ic illudacis. Sap. Benc dixifli. Sci.MaIe 
perea, 6c Mufas omneshabeam iracas, nid 
me jul^o hbro jfatyrico ulciicar. Sap. Abi 
Satyre. Sci. Vah ad S Jencias iba, & libro- 
rum Ar ues^hic mera iniania eA. Sap. Abi 

hem iemraonflrum! Hon. Q^y facia,mihmc 
letrahcndus pilcus cft ? Muiieres lunc, n€- 
cio« quofatohucvenerim, m^cuorifum. 
{ip, Q^ tu es? Unde venisP^uid vis? elo- 
|iicrc Hon. Alitcr vocai* fum. S ip.Qjid 

•cds.^ Hono. Mc 

folUre humOf^frbUme virnm voUtar^ 

ferora. 

♦ap. Cuibono? Hon. Vjdcte. Sap. Exfpe* 

^: jadabiturdbi,qLaaiintra(Uabilise? 

Fran. AccipcomamentutuLraTranquil- 

itarem. *rol. EtinfidcafinotoUianriae. 

%kAi. E: tegc tc (blicudinc. Ho. ScelcftiHi- 

ojx meretriculae!. S^^- Mors, Mor; Hem 

ttbi lcelus! Hon. Vae mihi! Sap. magno o- 

oere liber atae furaus» fed quid hic cun^a- 

bundusvulc&fufpirans? FeL Ah! utiraoi 

randem via cotingar, qua fclix fim ! hadis- 

nus omncs fefeilerunt. Sap. Qiid dtfKie- 

ras,mi homo? f cl. Ah Sapicncia,)am dudu 

;eft,quod felicitaLe quaero. hac,illac, intus, 

foris: fupra,infrai nufpia cft.fiiccurre qu^- 

j\io, nam felicitatc quaerendo , perpetuura 

k' infelucfum. Sap. Anne quxfiviAi in veri« 

li, tatc? f d. Nondum. Mors. Scd apud me? Fcl Phy! Deustnc fervtr. Sap. fqu:$i 

dem prseter has cibi felicitatem nullar j; 

•dabo. Fel. Nuilam? Mors. Nullam ui)t 

quam. Fel. Ego^beo,namfruftraip?fivj|i 

•Sap. Sf6 efl, Ubibcna hommHm reprjtt\: 

■fHnr.ibi £jts<erere nohntvitltbt omna terrt 

^'■perfodtmt , omnia •mdn^a tranfcurrttm 

Ver. Nemone rella? Sap. Nemo. V 

•'Hem! quishicpror^pit? Si»jp» Ahmiferui 

•ipe^iaculum! Turb. Keu mih)! Sap. Qu 

•tues? Turb.Mcuraihi! Sap. Quid vistib 

Tbrb. Heuraih;!MGrs H inccgohomin 

■pih£fA\'TL Turb. Ch(ecr<) te Sapi^ntia. Sa; 

Qinses? Turb.EgoTurbofum.Sap.Hei 

cuneTurbocs? T. Keumihi! Sap. Q\ 

4\ucvenifti.? Turb. Omnia habes Turbj 

fum.Sap. Tufieillcfortunatus,voIuntali 

tuae arbiter? Orontjm vitae gener Q expl<; 

rator? Na<ur« c-xaminator? Turb.Gun^' 

fuijconducitnihil, Sap. Qjma''aaclhv 

tibi fupcr(unr,e3 tentes. Tilrb. Heu , hi- 

inihi! Sap. Surge mi fili, furge: nam fat 

fnihi nonis es: venifti tandem, quo volu 

'fti,feiviaindire<ftS. Efigirccum. Ver.L 

bcnter* Surge Turbo , non dejivicris an ^ius. Turb. QHt jaeet intm^y nonha- 
ffft, unde cadat, Sap. Engire tuni, cum 
hominibusnobis res eft,no „anibus. Quid 
doles, Turbo? quid accidit tibs? Turb. Ati 
Ego ab orani aerate te quaefivi.nec reperi. 
Sap. Ubi cjUEefivnrtr? T urb. Vah moleftas 
Catatoguseftjin Liceris^, Bxpcricntia, f;a- 
ma, Artibuss Corporis fbrmatione, Lin- 
guis, Amorc^Odio, Gaudio,Triftiti^Co- 
vcr/atione, Solitudine, & Naturae cun^lis 
AnguHs. Sap, Malequaefivifti. Nunquatn- 
hc intra te inveftigarfi . Tur. Ah quidTut- 
feo irtra fc hp>eat folidi? iMa^-c vanitatJjm 
TurboeO. ^^o. Cogira,nonintrateillas 
cnatas t^ty(^d vioiencer intrulas per fen- 
fora januas. Sed annc apud Deum me 
'^uaefivifti? Turb. Scio fepientiffirauin 
Deurajatego t?rrcnam Sapientiam affe- 
^aham. Sap, ProfiBh efHicftn^^ extra 
^Deum uUum bonum c^u^mnt y nun^ 
\^uam non malum inveniunt. Veruia 
I nonnc mirabile eft nobis dc omnico» 
|i quod horaini Chri(Hano cum Dco ip- 
' tcrcedit , i^tis confHrc , nec tamen 
V. vcUe ^b co (copum ac vitae rcgulaoi accipere, fedplerosq; gaudere» (i veluctrt 
oblivirci poflint Dci, 6c humano viver^i 
Knore ^ufinc. quam mulci optanc Deualc 
non omnipocencem, non omniicium, n 
omnipraefencem. Turb. Exhorre(co, Sap| 
Icaque non liigebis» nufpiam ce in Munck 
^uietera,voluptacem,auc(blidi quid bon 
repcriiTe,omniainfaufta,vana,ridicuIa,i 
ccrca,falla;ia,fucata,curbida ha,buiir?.Se<|l^i 
lugebis, tocies pr3eccriiir« Sap!entiam,qui jki 
aftitit,provocavit. Turb Mene ^ Sap. t|j^ 
eqiiiera. NamquotiesiU qampegiftj,ci|iii 
teego revocavi, quotiesde Dto bona cQh 
gitatiofiiccrrit, Ego ailiti, quoties Munjcci 
dumrififti,egoliiggefli« Turb. lianeiu 
vifibilis es? Sap. Et invifibilis , Sc tjlerani 
&-filens,6c pauper,5cfi ita placecagreftii 
ac ridicula: tu vero plurimum erram,cuil 
me inter (ciolos, aut pompofbs, aut geflj 
culatores, aijt turbidos, autftreperos, au 
nugacores, quacreres» Turb. AhSapici 
tia! dehis nunquam admonitus fum, (i 
judicavi roihi Mundum explor2.ndum, 6 
!penetra.ndum, perfodien4um dc difcui 18^ 
jcndum, iiftjuc dum reperirem quieciss , 
aientiae , excellemiaE,(ublimcm locumo . 
;:ilicec fci ndura ahquH erac. Mors. 
)atis fctt ijtiifctt mpri.: Med. Satisfctts , 
\>iHtfi:'t wodffm. Con, Satiafcity ejui ■ 
';it Mundum, Sol. Satisfiit y efmfifcit» 
i^er Satiifcit^ qm Deumfcit, Turb Sed 1 
laberealquid necefn: eft. lud. Ratio^ 
tem hahereyahftnde efl, Ver. "Deumha' . 
Hre ahunde eft, Turb. Sed pofle aK- 
|uid jucundum eft. M. Pojfe mori ffiffi" . 
(iat^ Turb. Si£dquisil]ari.ier,ncnneec- 
amnorus(ini? Mors. M:hinccuscris, , 
ronfide. Ince^ Bonis nocui tri? , ron- 
ide. lud. Tibinoiuserisjcoriide. Ver. 
Oto nocus eris » confide* Tur. Vah> 
quam longe aha haec fiinc , quaac aUbi au- 
iio. Nuncegonecpaupertacem ciraect . 
nec infamiam,necignoranciam. Sap. lain 
refipis. Tur. Ecroecumacqiefcam. Sap. 
Bcne. Turb. Ec vanitatcs ridebo. Sap. 
Ira, Turb. £c(ilebo» tolerabo,vitabo, 
ISajp. Opcime. Turb. Ecmihiipfiacutus 
ifi^AoriCeni&njudcxtheruscro. ^ap. m . 

Eugcmifill! Turb; Qaoquo me jarf 
vcrto, orania placcnt^omniafcrenadint,^ 
tuta, coropofita. ^yap. Ncmpcquiaeic. 
puliftiturbatorcstuos. Turb. Noncgo^ 
pofthac Turbo vocabor , fcd Serenus. ' 
Sap. Ncproperesfili, (upcrfiint tibi in«^ 
ficli«,a Sathana,Mundo,Garne,quas nunA^ 
quam ita dcvinces , nc non vulnercrig.f 
Turb. Itaquc ad Chriftora me confer ara, f 
Sap. Sapis. Ver. Is tibi explicabit, quarar 
cxpcdiat tibi (ub hac carnali farcina noirf 
nimium fapcrc. Traa Idcmtibi ape-' 
rict , quam tibi conducat, nonnimiuoi 
quiefccre. Acq. Et quara ribi profir,! 
nonfemper confblatione ac donis abun- 
darc. Med. Et quam conferattibi cum 
Mundifla<f^ibusconfli6lari. lud. Quani 
utiie fit tibi , dc rebus divinis judiciunr 
(ufpcndcre. Eru. Quam frudhiofum/ 
plurimum ignorare. Inte. Quam tus^ 
refcrat, Adami tedlam maHtiam, & fi- 
roulatam bonitatera agnofcere: Simp. 
Qaam commodum tibi fit , hominibus 
ftultumvideri. Tol. Quajn tua inter- r, cjruce a.tms pjgritiAi «xcitarc , W 
iricm cohibcrc. So. Quo tuo bono 
j intra arcam includ^ Gont. Qu» 
li fclicitacc in Dei adionetn , comoc* 
^» magnalia, iitintenrus. MorSo 
tua cua neccHitate taadcm hanc mife^ 
on , impcrfe^lamq; vitam finias. Tur« 
3. Crc^orDcus> Benefa^orChriAe? 
luminator Spiritus , ^uas tibi gratcs re- 
Tam> qui , qux abfcondica hadVenus, 6c 
>{lru(iAima crcdidi bona , in Cor hoe 
leum ieminafti , 6c jam aperire (e , tK* 
:e/cerc> & fru£ium fcrrcvoluifti. Ae- 
pe hoc ipfiimcor , quod tibi humile « 
T oiFcro , & pofthacin te difcerc , poC' 
^ere, facurari , conquie(cerc aetcrnum 
ne. Sap. Amen. Chorus. Amcn. Sap. 
^ercdiamur ut pofthac nobifcum vivAS. 
alvercdivivc. Chor. Salve plurimum 
C^ (empiternum. Turb. Ogaudium! 
os(pe£latores valete, Sc fi quis meo ex- 
jBplo animo inquietus , meme f^rbl» 
m « appeticibus indomiiu:» , uigenio v&g^^ i88 I 

vagabundus eft , judicio delirus intei 
vos eft , meo exemplo , a,(i lc , 3c a<^' 
lia«, 6c ^i hanc, dc ad illum fupremun 
iipi^rum redeac. Inrerea (i meae difpli I 
cucrunt tuib3e,placuitconvcrfio» "^ 
Bcnignu figno pUufum 
cdite. . 

J)£0 €L6RIA,\ L. B. ^ 
kttnda ixfiriptorid wcnriairrepfiere h^Hi 
patica-^graviorafic emenda. 

Pag.i.lin.i4.1rgc Vah. l.ao.artiBcum. p.^.l.^. 
vantc. pag 9. 1.i9.'7« ^( t4. X.z^Mvt^U. p.io. ).r. 
r^«^». p.i^.l.iilt. furit,furit.p.i4 Ipcnultclcga- 
is. p.i6. 1.14. L. Haut p.19. Vy prodirct. pag.io. 

Ii.blarphcmarc.].i5.glucah.p.ix. i.15. aggrcflus. p. 
>.Li8.millc.p.i6.1.8.admotum.p.28.1.7.vc]a.i. 
.ptctatc.p.3o.l.i.folent.l.i9.caput.p.32.1.i9.aftio- 

cs p.33.1.3.an p.34 l.n.dcliria conteinnc.p.44.U 

^uantum.l.antcpcn.circa.p.45« lin.i/ ^M/7«.p. 

k6.1. d.abfqj. p.48.1.pro N,T. p.49lB. Latious L 

f.luvcntuti.lin.antcpcnult.rcminifcop^fO.lin. 

Jt.rcfifti.p 56. 1.20. Conimbri^^nfiqj p.57.1««7. 

a 1. 19. una. I.20. minus f • Jl^* I.21 prodigiis. p. 

6.1.1. flcact.1. 20. -ucmbrorum. p.^tf. I. pcnult. 

idendum. p. 6«. 1. 5. ludibrium 1. pcnult. fcrvct. 

>.69.I.5.taaus. p.70* malc tranfpoHta Hc rcponc: 

Tjpos Hebrato fcrmoni proprios Latinis prsepo. 

iCUtTurbonis illa: Non fatis tc intcUigo: intcr 
^cbraea & Grscafifitintcrponra. pag.^i.l.^.tfiA)]; 

.^.y^y^mTvtnXy. ^i^u^m. lin. pcnult.ioqucrcris. 
>.72. 1.8. Hai Ln. Morjo. 1. 20. Rulch. pag. 73 .1. 
«.tot. p.75. l.io. pcu. 1.14. ami. p. 76^ 1. 6. hodic. 
p.77. 1 23. rcpofitus. p.79.] 22. roihi. p.84. l.i. dc- 
icfunt.l. pcnult. domi.p.8^1.9. delc,ut.l.ii.do> 
nQum.p.89l.antcpcn.Sinonis.p.9i.l.4.coiicurru. 
1.12. quotics.p.93.1.6.dcccbif.l. 13. fivc.I.ult. intc- 
grumhomincia p.94.1ia.2«fraudibus. Ipcnult. 

Coij- poncL.p.98-If-mccum.p.99J.9.ab;ccimus.I.n, 
a|bfum(iinus.i.23.princcps. p.in.i.2. ncbaio. K4. 
iiqn.i.az.animadvrcrtcres. p. 114.1»? • dc|icias.I.i7, 
vcnidcnc.p^ii/.l.i. (c falucatam.p 119 l.^.malaiiif 
p»i25j»7.intclicftu. p.iji.i.i.vicra*l.i2 d^rnigra- 
ri^Lt2.in.p.i33.l.i. voiunc. p*i^7« i.it. quid p. 141«. 
U^jngcAiump. 142.1.20. tiicraurum. p 144. 1. 20. 
obfccro. p.i^S.i.i^.nunqaainae. p. 149.1.12. iic<- 
tcracus..i.ulc.caenarc.p^tfi.l.ii.addic p.i^o.Lid!'. 
alccr^p. 167.1.11* iiq; p.i69.i.tf ♦difcuf^a» p.izil* 
»4»ca(fis.p.i74*l»pcnuIc.tortor. p»i76,I.i. mrcri- 
npi'e»l.iucum.i.i6.m:lii.p»i79.Ui7.impoiiurati^ 

% ^ A**4 r^",»