Skip to main content

Full text of "Universitets- og skole-annaler ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ 
Dette er en digital utgave av en bok som i generasjoner bar vaert oppbevart i bibbotekshyller f0r den omhyggebg ble skannet av Google 
som del av et prosjekt for a gj0re verdens b0ker tilgjengelige pa nettet. 

Den bar levd sa lenge at oppbavretten er utl0pt, og boken kan legges ut pa offentlig domene. En offentlig domene-bok er en bok som 
aldri bar vaert underlagt oppbavsrett eller bvis juridiske oppbavrettigbeter bar utl0pt. Det kan variere fra land til land om en bok 
finnes pa det offentlige domenet. Offentlig domene-b0ker er var port til fortiden, med et veil av bistorie, kultur og kunnskap som ofte 
er vanskelig a finne fram til. 

Merker, notater og andre anmerkninger i margen som finnes i det originale eksemplaret, vises ogsa i denne filen - en paminnelse om 
bokens lange ferd fra ut giver til bibiliotek, og til den ender bos deg. 

Retningslinjer for bruk 

Google er stolt over a kunne digit alisere offentlig domene-materiale sammen med biblioteker, og gj0re det bredt tilgjengelig. Offentlig 
domene-b0ker tilb0rer offentligbeten, og vi er simpeltben deres "oppsynsmenn". Dette arbeidet er imidlertid kostbart, sa for a kunne 
opprettbolde denne tjenesten, bar vi tatt noen forboldsregler for a bindre misbruk av kommersielle akt0rer, inkludert innf0ring av 
tekniske restriksjoner pa automatiske s0k. 

Vi ber deg ogsa om f0lgende: 

• Bruk bare filene til ikke-kommersielle formal 

Google Book Searcb er designet for bruk av enkeltpersoner, og vi ber deg om a bruke disse filene til personlige, ikke-kommersielle 
formal. 

• Ikke bruk automatiske s0k 

Ikke send automatiske s0k av noe slag til Googles system. Ta kontakt med oss bvis du driver forskning innen maskinoversettelse, 
optisk tegngjenkjenning eller andre omrader der tilgang til store mengder tekst kan vaere nyttig. Vi er positive til bruk av offentlig 
domene-materiale til slike formal, og kan vaere til bjelp. 

• Bebold benvisning 

Google- "vannmerket" som du finner i bver fil, er viktig for a informere brukere om dette prosjektet og bjelpe dem med a finne 
ogsa annet materiale via Google Book Searcb. Vennligst ikke fjern. 

• Hold deg innenfor loven 

Uansett bvordan du bruker materialet, busk at du er ansvarlig for at du opptrer innenfor loven. Du kan ikke trekke den slutningen 
at var vurdering av en bok som tilb0rende det offentlige domene for brukere i USA, impliserer at boken ogsa er offentlig tilgjengelig 
for brukere i andre land. Det varierer fra land til land om boken fremdeles er underlagt oppbavrett, og vi kan ikke gi veiledning 
knyttet til om en bestemt anvendelse av en bestemt bok, er tillatt. Trekk derfor ikke den slutningen at en bok som dukker 
opp pa Google Book Searcb kan brukes pa bvilken som belst mate, bvor som belst i verden. Erstatningsansvaret ved brudd pa 
oppbavsrettigbeter kan bli ganske stort. 

Om Google Book Search 

Googles mal er a organisere informasjonen i verden og gj0re den universelt tilgjengelig og utnyttbar. Google Book Searcb bjelper leserne 
med a oppdage verdens b0ker samtidig som vi bjelper forfattere og utgivere med a na frem til nytt publikum. Du kan s0ke gjennom bele teksten i denne boken pa http://books.google.com/ BidLicR eac2>e>,i > 
9totile • 


9lttttaley« 


.1 


Uh^imtt 
«f 
«. ^. «lrw, 
Cand. mag. 
Uttbettfltorffe. UnbttSfitb* «Q|y -HP * qiii <>t> 

IMC ' NOV 19 1937 ; / ! Sffretiting om Univfrfireretd tribenffabtltge i>a 0conomi^ 
fTc gorfatmng i tSarct 18il« aRebbrdr af 
Uni)>«r({rft^fecreranren 1* 

$ori}olbdrfgler veb Ubarbctbelfrn of be fTrtfrlcge ®pe« 

ctmina rilSrameit artiom 118, 

Ubbeiinfl of Uni9er(i(cterd @ripenbur t aaret 1841 • . 120. 

Ubfaft H( ^lan fcr et Arifldacobcfiti og ^lan for en 
practtfT OfncteridfToIe, ubarbeibet of ben \)eb 
jtongl. Stefolutton of 2.1be @eptbr. 1842 noo^ 
bigfi onorbnebe (Seminidfion 12$. 

Seretmng fro (Sonb. pbiiod. D* 3* %rod> om ben of 
bom t 9lorene 1840—1811 mrb ofentligt 
®ripenbium fomogiie'Stdft i Ublanbrr • . 1^. 

gorregneffe over Untt)er(tcctetd Soiultng of pt)9f[fte Sn^ 
, flrumcntcr oo 3lpporater fomt over Si^er og 
^ Xegntngcr, t)^iit)i9rciiDe ri( bemelbte @omling 142. 

gortegnelfe ot>er UnioerfUelet^ tcd^noJogtite ^JRobclfomltng 135. 

»bet i&efte- 

Ubfigt ooer jtcngoberg !iD{ibbeiffo(ed Jg^tflorie, mrbberit of 

Sfoliit^ SiR^reo (Sonb. rt)eoI. Wo()r . . • 16U 
Scretning fra 6on^. pt)ilof. ip* Stafcf) om ben of i)om 

i Jlorrne i«40- 1811 mcb offcntligt Stipenbium 
"Tbfftagnc 5Ke(fc i Hblaiibft ...... 113. 

Seoiorrfninger til Ubfofl til ^pian for rt ^rig^ocobrmi 

eg 7>Icin fcr crt ptaftiff bfjicier(Tole , . • . 181. 
gorbonblingV bctrcrjffirre gor.inbringer i og' Ifllapg til 

Uneiofrfitrt^^gunbaifft 200* Ill Ubfaft lit iw, ttfbr^cftrtitc gotMibrtnfler t og 5ttflarg 

tt( Unwrrfrtcrf'gitnbaHirit • « 23T. 

SemorrhHiisfr til Ubtaft til 9oV/ inbr^olbentc goran^ 

brinfler i og ZtOorg til Untvcrfffct^'iuiibatfen 241. 
Umt)fffftcm« Cubgct fof Xib^rummrt fra l^ 3ttli 1842 

til Ifle 3ult 1845, i«btt)oIbenbc: 

•> eoOfsitt^ 9iib^St09 of 26bc 9lei»(«ibcr 1841 248. 

b>X)eii KorfTc Sifgienngi ^nb^iOiiig of 22bc 
Saiiuar 1842 263. 

r) DSubgfrtvtd ed^attbhng i etnitfinpt . • 269. 
d) gtrgulatio for Qntoerfitetct^ Ubgiftcr og 3nb' 

torgtcr i Snbgfttrrminrn I8|f , beficmt vcb 

AottgL 9iffb(. of 9t^ 3atiiior 1833 . . • 818. 

She i&efte. 

Ubfaft til ^fflii for bet foiiflffigr WorfFe ©i^cabet^ 
3nftttut, ubarbribct of bfit ft! at toge 
be Unioi'tfiretet eg bet mifitatre Unbert)ui« 
iniig«t)vtfrrt \>ebfommcnbe 93cftemmclfer un* 
ber forcI(?big KcDiflon nacibigjl onorbncbe 
@omtni(<fton . . . ^ 319. 

Den mtlitaire S^ciiteU, fot Stib^nimtnct fro 1841 tit 

1843 iiKl, mebbfclt of aWajor ®. Jpcperboftl 336. 

^ngaaenbe Srugcn of brt latiiiffe ©prog toeb @inbebd« 

rjrattuua i ' .331. 

.SSe'retning fra S.^iib. jui*. (nu ?cctor) y. 3. Sottett 
om l>m of }fam ( Slarciie 1839—40 meb of* 

M fentligt €tipenbfttirt foretagrie wbenffobelige 

aieife i Ublonbet .1T2. 

^et Dmfcnffe ?egdt "^rpfedfor og Wector ?Irentj*d 
Winbe'' og fonimc^ Ubbeling i Starcne 1838 
—.1843 . : 319. 

Stlmonofforiagct og ben berom i Slaret 1810 offtut^ 

tcbe (Sdnttflcf ....'.... ... 384. 

ZTet ^unfiffe ?egat, Z?\t(\mr\tet in extenso tittige* 

meb Ubbrog of ©Kfteoctett «...-.. 388.. IV 

lli>brag af Sfrrtning em b^tt iormriiff ^mc paa 
Zfiptn 4>o cm bet bcroirb forbuiibnt ^er# 
borittoi cfl 8ib(iot^f/ af^mn af 9^ofc«fe« 
rem€ i^eiber(^ ofl Qoetf •....•• 391. 

IBbrtig til at bcf^fe be da^fiffc Gprcgtf Sdrrb for 
ben olitritibelige b^re IDontieffe^ Zcife t)eb 
Umvrfitctet«9lar<fef»,bftt IObc9}ot)embnr 1842, 
t flnfrbniitfl af ben (afl^etfFc Wefbrmottoit, Deb 
(5. a. Jpolmboe . 441. 

Serteflnelfe over bel bctamffe QRufommd iBoflfamltns « . 464. 

4be i^efte. 
Oemorrfntitger t)eb bet t forrgaaenbe iprfte mcbbcelte 

Ubfafl til Steglement for Si^fabetmilituter . . 488* 
Unit^erfftetet^ aardberetning for 1842. SRrbbedt af 

Unit)er(itetdfefrftcercit 494. 

3in^aita til Uoivcriitctctd Slar^bcrctning: 

a) (Sramtna i 1842 . • • 562* 

b) J^i0iitibelidt)eber vrb Untt)erf[tctct i 1842 * . . • eo7. 
Cm Slnfcrttdfeafabiunfter bod oplbrr Univerfitctdla^rere 61. v 
9legler for bet afabemtfre SoOegtumd $ori)anblinger . 622. 
Qfoleprogrammcr i 1843 og 1844: 

a) ^rinctper for Unbcroitditing eg rifcipltn pcb S^rt^ 

fUaiiiad Xatl)c^ralfFole, mcbbedte af Steftor @. 
^- tBuflfle 62T* 

b) Scmcrrfnitigfr over e nfeltc X)elf af ©eomctriett vcb 

abjutift 3. Ob*n 633, 

O#0ft/ barter 09 Xegntnger/ anftaffcbe til Untioerfltetetd 

bergt>tbrnffabelige ®amltng 63i« 

Catalog out S^ger, ttlb^renbe Untperfitetctd afhonomu 

ffe Obfenxitorium t 1848 636. 

3itfhitmenttamiuig, til^ettbe bet aihonomtffe Obferva* 

torium 639. I 


Vnofit vi.€tfft» 2M 83mb« Ijle 4><tfte. htlif^t ofi Pttouomiflt ^tfatmiufi i 
9attt 1841. 

Ci»rrrfit<fteiiinietib( meb Unmrfttft^funbarfeii of 2Sbe 
3iilt 1821 $ l^i)or bet acabrimfTe (SoKefliuai fltmiinii ^r^ 
canrMcrcii inbfrnbt fffflenbe imbcfbaiiiflft^ Stibberctiiuto om 
UnitHrflrrreM iHbriifraMi0t eg ocfen«nii|te Serfatitiitg t 
9arce laiL 

inbe^oTbcr t bet Skrfrnritfle %ti^tnU: 9cb ftottftf. Stcfohi^ 
rienaf I2re $$cbr. ISll blri» Scfrcrorr )>€b SutbolberfTabrl, 
itammcrljenrc Sbnfltatt ^olfl ubiiar))nt til Sefretirr Dcb Uni^ 
vrrfitetct. Unbcr I5be SBtaxU tixfteftcr bfco AorpMorgf vrb 
tlflcT^bufifFc ribrnbe 3^flrtccrpi^r {i<enctatu4 tnrbicincr 3liibrra< 
(Sbrifltan Scnrobt ubncrvnt til Sector t QRebkincit, mcb fpt^ 
cici gorp(i()tclfe til at forcbrage ^atbofoflie ofl mfbicitifF Zl^e^ 
ra|»f/ ligrfom iK>n onrrebc tiitber I2t( gebruar norftforlKtt 
var blfiorit CDnfiitucrct til at ,fn\if\,ttt foot ^JRcbrjraminotor og 
flRebcciifor t^eb ben t Ifif Gfrnrflfr liMl afholbtc tucbicinfCr 
UmbfHtfamm. UiAcr 15t)f gHarW f. 3C. blcD Uoctor ^^ifDf. fra »er# 
lirt/ Sari 3oban Slufliifl ilbcD^or ©d)ccrer, iibitirtjtit fra Ifte 
Suli nctUcfter til Sector i SRineralogie oeb Unt\)cr,iTtetet/ meb 
fpcctel gorpltfltelfe til at forcbragc ^XRetaUurflie, ^robcerfunfl 
og Scrgfabriflorro bt)ort)o^ bet i ^orbinbelfe bermeb b(e\) 
beflemt/ at bet ^rof, Aei(l)au t>eb Aoiti^I. Stefcl. af llteSep^ 
tember 1S39 mtMertiDig ooerbragne Jpt)cri9, at bef0rge be til 
forniTt)nte 9crrcrpofl ^ealagte Sorntmitget/ fra faaime Xib 
fTuIbe opbi^re. 

Unber 8be ^at ncrflcfrer^ b(eY>e Sarib. invii ®eorg ^re^ 
btrif f}aAaffx Qg Saitb; t'urt^ $rler 3bna^ Cf^Setr, efter 
f^lbcflgii^rn&be at ba^e afbolbt be for {yt)er af bcm veb ^gf. 
WcfoL af I2te 3anuar tta'|lfort)cn brflemte .3be ^ri^oefore* 
liT^ningcr, ubiuronte til ?cctorer ( ?ot)f^nbiat)cben t)cb Uni# 
ocrittctet, meb i^incieiitictet iimibtelbar fotM Sector @ci)eerer; 
^\)ort)od coiiil. Sector !3SSc(t)a»en, faafreint ban fenere b(it>er 
Ubncrvttt fom faaban^ forbel)o(bed Sincietimtet utnibOcibar foran 
fmor ^^attagen 

Scb Jtoiigl* StefoL af 2^be Slngufl f. 3(. b(et> ^rof. t 
^bilcfopf^k eg I^trecicr for bet pt)il<>logittc Geminaniim, 
@corg St>erbrup^ eftcr 9luf0gmitg i 9}aabe enttebiger fra 
bt^fe gunctioner meb ^enffon eg meb ^^evibnelfe af ^ani 
9Raiciiart< naabigfte XtlfrcbJ^beb ^meb ben QRaabe/ bY)orpaa 
l)an i en laiift Slxffe af 94ir fom Uuii»er(itetdlcrrer hat)be 
stbf^rt be I)ani paat}t)ilenbe gorretninger, ligefom bet i $or# 
btnbclft ()ermeb blet) bcflemt^ at ^rofedfor Gi^erbrnp frem* 
bele^, faalcrnge i)an t)ebbliY)cr at fungere fom Sibliott^efar t)eb 
Untt>erfitetetd ©iblictbef/ maa oppeborre ben berfor rcgulerebc 
©obtgierelfc af lOO iDr. 9393 aarlig. ' 

Unber I6be October blet) Sector i JS^iflorie ^eter Hiu 
htta6 SBlmd) n^nirvnt til ^rofc^for i famme Jag/ eftcrat 
tft overeen^flemmcnbe 4ncb bet pbi(ofop{)iffe gaciiltetd eg 
CoBegiet* Snbilillinger Dor beftewt, at brn \)eb ^rofedfor 
®t)erbnip« ^ntlebigelfe leDigblevne Sitrerpofl i ^hilofopbie 
^ulbe befjenbfgiore^ \)aciint fern Se^torpotY. Snfogningetiben I ftx bet frbihtcr\)ttte Cmbrbe »ar t»rb fi<ixtt9 Ubgotis) ntbittt 
iffc ubf^bm* 

Unmrflter^fcrrernrt 9fiitaf, font tth %artti 9efl9tibe(fir 
. l>ar 25, (21 $rofc€forer ofl 4 ^ectorrr); ()\»oraf ber tb^ologitf 
ffe Sacttltet ba»be S Jopttrt (2 f)roNforft eg I ?c<tor), bet 
jurifcifff 2 ?jrrcre (2 ^rofc^forer), brt mebtdiifre 5 ?»Trfrt 
(5 Vrofc^jbrer), eg ber pbtlofopbiff^ 13 ?xxxtxi (12 ^tofr*^ 
forrr eg n ?rctorer)^ utfiiotbe fanfrbed tocb 9loYcM Ubgcing 

, 29, ha brr jitribifFe 9<<culter bot)be fadrt 2ht, bet inebtcinfTe 
rg bet pi)iIofopi)itTc gaculrtt bt>er em 119 iomt, aSe of 9ec^ 
tercladfeit, |t>ort)od foot (Wriianf^rt eeit iMovpoft i ^^'Iofo# 
p^k ))eb 3laretd Ubsatig l^cnilob itbefat 

^ a^l* &apiteh 

0m be ®tnberenbf^ SIittaL 

r SntaKetafbe neb UntDerfftetet Smmatntuhrebe tt i 9ibet of 
Saret 1811 bleven foneget neb 95 ocobemiffe Oorsere 09 
28 ^rarltmuforiiler. Sotbeb^efamen er bletDeti obfoioecet of 
67 acobemifTe ^orgere 99 10 ^v<r(iiit(norif}eo altfaa fltrn 
Zilgong rnb 9ifgaitg# 4 ocabemifte Sorflere Pg 18 ^rcrltmu 
noriflen ipt)ab te forfFjelUfle (Staffer of Sluberetibe ongaaer 
bemorrfc^ gi^lgenbe: 

J^ Stttbetenbe til (Smhth^siSiamina* 

[ Zt)toloq€v: gacultetet ontoger, nt be tf^eologifre @tu# 

beretibrd Sinlal er omtrcnr bet fotnme fcm forrtge 9far/ »cU 
lent 100 09 150. ^jRrb be Gtuberenbr^ glib eg Scrt)eltgl)eb 

I l^ar gacultetet t bet ^e(e broibnet (in 2;tlfreb«l)cb. 

' 3uri(lernr0 9inta( onflaocd ligckbc^ tii bet famme 

fom forrige aao (<50 n't 160 acabcmijTe 3Jorgere eg 40 til 
30 ^toctiminaxifttxh ba Slfgangitt of bem, fom t Slarctd 90b 
bnt)e abfolt>eret @mbct)de^amcn/ antogcd ot t)crre erfiattct t)cb 
lilgang af n^e Stubfrel1^e. 

tneMcinrre. Scb Ubgongen^af 1840 onfatted StntaOet 
webtcinffe ©tuberfiibe tU 117, ncniltg 102 ocabemifte S?or« gere oft 95 ^crliminorifler. 3 Vorct I8ii ^me 19 abfoU 
vcret tncbkinff (fmbeb^rjriiinett, nfoifis 14 ocabemijle Sor* 
bcrf ofl S ^rofltoiitKirtf^er. 3 famme Star ere tnbfTrcone 
font QirbicinfTe ^tuberenbe af acabemtffe Sorgere li6, og af 
Dfarltminariflcr 3, Matlii maa fkntalltt antoged at i^onre oiii# 
trent bet famme fom vtt Ubgangen af I8ia« I^o(| er Situ 
tattet af ^^ro'Iimuiarifler formernrltg nogrt rtngcre, ba man 
bav ©runb til at antage, at enbeel af bem, ber t)eb(Smbcbd« 
eyamrn ere erffanrebe for inmaturi, tfO^t fjernct {fg fra 
Untoerfitftet fcr^ iffe mere at fomme ttlbage. 

JpffilolOQttntB %ntQl antagetf at ubgj^re omtreitt 20, 
og VntaUct af be 

35er0flttberen^e er c)>gt)»ct til 12. 

B. e^tnbetenbe til ISsameii phiioloyiea- 

3 Seretmngen for 1^10 antoge* omtrent 100 acabcmi^ 
ffe Sorgcre at (tubere til bctinr @irameii. 3 1841 baoe 86 
Canbibatcr abfoforrct @;rameii philologrica-philosopbiram ; 
altfaa var ber ocb Slarrtt Ubgang 14 cribre Stuberrnbe tiU 
bage^ fern enbnu iffe b^obe fulbcitbt fammc^ og naar b^rtil 
lopggc* ffntaSct nf be i 2larfr« ?ob immarriculrrebe 13 aca«» 
bcmiffe tBorgrrr^ fan bet anraged at omtrtnt 89 Stubcrenbe 
veb Saretd Ubgang fcrbercbrbe fig ti( bcnn? Sjramcn. 

Zotalbclobrt af be ocb Uiuoerflterct Stuberenbf# ^rorfi^ 
minari^er berunber inbbefattebe, oil faalibc< neppe fuitne bet 
regncd l}oicre enb til COO. 

sw? iSapittl. 

A« Ocb bet tfkawfcphi^ Jaenltett 

/Latin. 

^rofcAfor 9lnb e r t, lorfle i ifle Semefler 5 Ximet ugent* 
Itg ooer (Sicrrod 2be f^rjlc Zaier, ^oilfe bieoe tilenbebragtc for 4 Zithmti^ neb einrnfttflcit af Smtftttt hlt^ i ttn 
flfl*t«fe Zimtt efwr Opforbrihfl (Sfaminatoxitt ftf^ofbfe e^tt 
bet i foreftnarnbe Srmc(trr ^crcbrogn^. 3 een Zime UftftiN 
Tx^ anfiiOrbr^ {Svclfrr i {artiffFrit^eu meb 5 ii 6 Sibrrfromnr. 
3 anber Semcflrr girnnemgif ()att t 3lCtmfr ugentftg Xadt| 
annaCfr^*lil^%0S' ^^^^ dt^ancerebr^ ttl (Sap. 40, eg i S an* 
brr Jimcr^lcrfle fton oioer Dx>iH S^rcibtt, Ijporaf be fwfle 
6 bUw ^ieittirmgoacbe; til bidfc Sorclor^ninscr ^aobc 6T 
Zilliffxtxt atiDielbl fig. 

$rofc«for $tbe tHcnbebragte t ifle Semcfirr < 2be Xt# 
mcr ugetitfiA for 12 Ztiiantxi fine t forrige Semefia paabc^ 
flpnbtc ^orctcrdiiinger over S^fc^plod'^ SgainemNoiu Sett 
Zime uflftttiig bolet f)an (?]raminaroner over bet t forfflaa# 
rnbc STQiejlcr gorebra^ttf/ bocri 16 Stubcrrrtbr bctltoflf* 
Zrt Zimrr ugrntlig latHe b^n v^cr ^totont ^Ictbtabr^ I 
for 4 Xilb^rere. 3 2bct Semefler i)elbl ban. 6 ^imcr iigr«t# 
lift ^crcior^ningfr og $pmiitotortfr over @op6oclfd*6 Slntt^ 
gone. Zt( gorflJT^miigeme t^i^ttt tcgnct ^g 61 Zil^ere^ 
til S]raminatoricritt 58 ^crUagcrc. 

^ebrafff- 

^rofe^for S.^a.^olmboe fortldtte eg ttfenbebragtc 
t Ifle ermcder i 4 Ximer ugrntttg Sortl(r«niiigcme over 
3ob* 9?og for 6 lilb^rrrr, og for toff ebe bmfter ^repbeten 
^offa^^ ligrkbcd t 4 Ztmer ttgcnth'g^ for 8 4 l:S {Ctlbmrr. 
3 2bct ©ewclUf fertoCfebr ^a» i 4 3;iinfr ugtntlig ^rop^c* 
trtt 9»i(^ for 18 Ziltfeuu, og berefter t 4 Ximer wgentltg 
yropbctrn 9?al)um for 20 Xil^i^ere. 

QYviit.Tltabiff, perfiff- 
^rofe^for (S. 91. J^olmboe gjeniumgit t Ifle Sr» 
mefier 2 Ximer tigenrlig for 2 Xilb^rcre ben fyriffe (9raau. 
ntatif og fortolfeoe rn £ee( af ben orltfle fptifFe Dper^ 
fxttflfe af SKarci @oaitgeKum, ^wrmeb i)ou fcrtfattc i 
2bet ®eme|)er i et lige %\tal Ximer for I Xilljmr. 3 i|le ^emfftcr gienitemflir i)on bedubeii 3 Zimtt trAftttlifl ntbect 
af jtoraneit for rn cribre Zi\ii0XiV, foiti b«g fer (Scntcflceid 
finbe t)cb ©orttcife binbrebcd fra ot fortfortte/ - famr fuw^ 
brog i 2 itimer uflcntfifl for cm Iilt)Mfr ben perjiftc @!rami> 
martf eg 5te @apitri af S^a'obid @uli|Yan. Ztl be t -2bct 
$eQirflcr omntlbte gorcloe^ittnger o^er SlrabifT eg ^crfijt 
ixibfanbt ffg ingnt XUti0ux. 

}pffilofopf)lt. 

Vtofejfor ®t)f rbriip forebrog I l(!e ©ffflcflft i 6 5Cu 
wcr Wflcntlifl^ frrft ?oc(ifen og bcrcftcr ben praftiffe ^bilofo* 
pl)ie for 13 lilb^rere. 'C'e i ?rction^cafaIofien aitmelbte 
gorelop^uinger for 2bft ©emcflcr blcwe berfmob iffe ftfbelbte, 
ba ^rofedforen ftllcrebe uibert ©fmeftever^ Begpnbdfe iWao* 
bt tJvir bU))cn emUbicjer fra fie Smbebe* 

(Joiift. Sector aBfl^at)en forebrofl { Ifle Semellcr S 
!Kmer ucjentKg gRettipbpjTf, for 12 Zxl\)(ixtTe, faint I 2be Xu 
iner ugeiitlig ben fj^ofaftijTe ^^Ijilofop^ied ifyidorie for 30 i 40 
S4lb<^rere. 3 • 2bet ©emefter forcbrog ban, paa Orunb af 
^rofe^for ©wrbrup* ^-ratrorbelfe fra Unberptctet, tftebctfor 
be t 9ecrion^cata(ogen antitelDte ^orclcr^ningcr / ?ogtfrn 6 
Ximer ugcntlig for 60 Xil^^rere. 

mattfematit. 

fJroffgfor 93. ^.olwboe gjennemgif i lilt ©emejler 2 
Ximer wgcMtlig ©tcrepmctrie^ Xrigcnonurrie eg Hlgebra ejfa* 
toinatovtfT for 1 9 Xilt)j^rere. 3 anbct ©emefkr forebrogt)an 
5 Xmiet ugcntitg Qtcreometrie/ S^rigonomerric eg SUgtbra for 

3l^ftfonoiitte. 

^rofe^for JJ^anfteen ^cfbt i l(le ©emefter 6 ffiiner 
ngentfig JJore(crdniiiger coer ?iflrononifcn^ ©cgpubelff^gninbe 
for 61 ©fuberente. 3 2bet ©emefter fcrfle ban 2 Simcr 
iigenritg over Sfftrononuen for omtrent 6 Zil^tfrert. Vrofedfor Stat^fe var i Ifle Sfmcftcr paa ®ranb af 
69i(bom forbhttret fra Ckt af^olbt be of bom t Srcrtoittfra' 
talcgtn anmelbU gorrldr^nttiftrr. 3 2bet Semcflcr forebrog 
i^an 4 Zima ^gefltfig be vtgrigere jDc (e of Boologten fami 
3nb(e^Iringen til 9!arumbcR{Tab i Siisiinbclig^rb/ for 80 
S^tlb^rrt. 

^rofedfct !Bl9tt fortfatte tgicnncm begge 6eme9re 4 
Stmer ugentfig fine ^orcIiT^nittger o\)cr be i 92orge t)Ubtt)o« 
]rcnbe pbanercgome ^lankr^ { Ifle Srtn^flcr for t, i 2bet 
(Scmcfter for 8- 10 Xiibcreee. Cet gerebrogne b(ei9 fijenncm^ 
gaaet locb Qf^rammatort^r t fcrrfTtlte Zimtx. ^ 

(tftft anmottting fra bet acabrnuffe (^oUcgium (orflc 
9>ri>fe^for fdotd mob ©iutmngrit af I fie Semrfler 6S;(iiier 
Ugentftg otoer ^arteb^rcncd 92aturl)ifiorie for 38 Ztlb^rerr^ 
brr ffiilbe unbrrfofle ftg iit>\€ 91fbrlmg af (^ciincn philoloiri- 
co-pbilo5iophicum i 3uni f. St. og e):aininerebc ber))aa i ^rc< 
fe^for 9tari)(e^ @9gbom4f6rfaIb i^eb bemclbre Sfameii. 

P^yftr. 

^rofe^for 3. jteyfr r forcbrog t tfle SrmeRer 6 Zi^ 
wer HgentKg 93arme# og ^p^p^nemetterne for 64 Zi\ti0ttxt. 
3 2ber ^cmcjler forebrog b^ t 6 Stimcr ngemlii 91aturldr« 
rend mec^attifTe £cr( for 59 Xtl^mre. 

Sector Xbcittlow ttr^c t ifle Gemeflev AZimrt ttgenb* 
(ig for TO S£i{^#fere wtt ben 2>fel af ben onorgantfFe ^e« 
mie, font bet}anbfer QRetaOoibeme og bered fnbb^rbei f$or^ 
(tnbelfer t ben anerganifFe 9larur. 9^^ ^ Xiti)i0'rere fore^ 
^ brog ^an tiflige 2 Zinttr ugenrHg be organiffe ?egemerd Sb^ 
tnte, og giofbe Zif^rerne be^'enbfe meb be organiffe Sorbin* 
btlftrd (Sfcmentar!%na(9fe. 3 2bcf Cemefler gfcnneuigtf Yian - 
fexft 4 ffimer eg fcnere 6 Stimer ugenHig for 58 Zilijaxm 
aRefaOemed og Saltened <f)enitfTe S^arafrerifliT ?^cfr^fof 9Runcf) fortfattf i bfflge €fmf(lrf 6 Zimtt 
ngrnttig ibtf ^^orclordiuitger cDer Df ciirop^TifFe SoffcfTafltf $u 
ftorie i 9Ii^^rlal^cunf eg bcbanblrte itovnlig i lf}f ^tmt^ 
(ler filuminaen af bet 12tc eg S^g^nbclffii af brt l.lbe "Hau 
l)ttnbrcted ^iilorie f or 8 i 10 Zilti$t€tt, eg i 2bct ®ciii<{)rr 
brn f^rflf ipalt>bcel af bet I3bc Slar^ultbrcbc^ ipi|lcne for 
^mnrnit 40 Xit^otf re« 

Hcvtnbt 6prog. 

yrofc«forgj?r«feII lorftei IjlcScmcftrt 4 limer Uftcnt# 
Kg for 6 Xilborcrr over ©oibcnt eg cntrlte onbre npcre ^or^ 
fiittcrr. Zii Sbrelordiungcnie i bet SraitfFrofi (Sngclffe mclbtr 
f{g i bene Semefter ingfii Jilborere, 3 ^Jbct €emc(ler gjem 
ttcntgtf hen 2 Slimer ugentltg for 9-10 Siilht^rcre Strgfcrne 
for bet engclfte (gprogd Ubtale og b.n prafriffe Teel af ben 
mgelfTe ©rammattt 3 3talienff fcrebrcg b^n i 4 Ximer 
ugentltg for 6 2tlt)0rere S^eg^nbetfr^grunoene af Sproget, 
t)vort)cd 7 XilhcriTe iginiium tet t)ele €emef}er benptubc 
^and JBeileOning i bet franfTe ®prog. 

<d>lbnorfr, tiorfFe (DUfager og norgce 
<rl^^re ^iftorie. 

^roff«for K. ite^fer fortfatte t !(!e Semeftcr 2 Xu 
mer ugentltg for 4 Xill)0rere fine gorelor^ninger over be nor^ 
(Fe Sinttqoiteter/ Itgrlebed H(ciibrbr«igte ^an i 2 Ztiiier ugcnr^ 
Jjg for 4 ii 8 Xilbmrr ben i (ibrte Semeflcr af forrgaaenbe 
Sior paabeg^nbte g^^uijlifiiug af 92orged @tat<« og 9tet« ^eu 
fatning i 3RibbeIa(beren inbtti goranbringen i Stigf td ?o)Ogit)f 
Sling unber Aong SRagnud ^ogabater. 4 Ximer ugentlig 
^olbt ^an gorelcrtoingcr ouer bet olbnorffc Sprog for 5 Xtl« 
h0UX€^ bvilfe a(U fortfatte Sprogetd Stubtum fra eet eUev 
to forrgaaenbe eeaie(hre* 8if '^egpnberc melbte fig tngrm 
3 2bet Senief}er Uxftt ban 2 Ximcr ugenrlig for 6-10 Zil# 
l)orere ot)(r Xorgc^ orlbfic .^|lon>/ f^wraf Xtbtfrummel for I S^riffnibtfoimrtij Snbffrelfe b\tt fiieimrmflaact. Cine %^ti9 
k KrCninflfr ever bff elbncrfFf 6.?>rco fortfatrr fton S Timtt 

vgrnrrt^t for 6 Seg^nbrrc, eg t 2bc Zimcr ugrntlig fer 4 

Sibercfomnr. 

33ergi>i(etirrab. 

froff6for ^atifUfn fortfattr i bcgjjf eem^Pr* ffiic 
Sorrfor^nntArr ct)rr ferfrjefltAf Ttk af Wfc^amfcttr t Iflc 
ecmcfler 4Ximfr/ i 2Vel6 Xtnirr ugcntlig for 10 4 IfZil^ 
l)0rerf. 

yroffdfor 9. ^olmbor (jffitncmflif i Ifle emtfktt 9 
Simrr namtlif) for It ^^iiflre gWinerafoflfr (2 Iifbarcrc) ?»' 
ten om guitfttcnrrd Snl'bcltitg eg Ubi^tninfl i Dtttfler fni ©cf 
S9iibf(fcii til ftibci!^ fbrtfiirre brrhc^ t 2 Ximrr ugmtiis fi>r 
be cribrc tWinfrnfoflrr (4 Zithitttt) JcrclJ^ninflcnie cwr ben 
anaf^tiffe Srerromeirte ri( (fnben, ofl ^{rnnemfltf cnbelifl fot 
be famme 5Jlbiorcre ?irmt cm be h«ere ?tfimnfler, fomt?af# 
rrn om Stcrffrr^ Summation. 3 2befSemet)er forebrog daa 
i 2be limer Uflenthfj for 4 lifbtfrcre XifferenttaU ofl' 3nte» 
pral Stfgntngriv o^ i eeit Xime nflentltfl for 3 Xil^^rert ett 
Sec( of brn cinAf^riffe ©rometrte. 

^rcfrdfor «eilt)ou forffttte i Ifh (Semeffer i 6 limer 
ttgentHf) for 6 Xt'b^rere flnr ^orrlordmnger over bm fibffc 
^e( af ^JRinrralf^fiemet^ af iinitH i^t Decl loar siennem» 
gaart t Jbet foregaaenbe i^aiDaan IDerM forebrcg ban paa 
famme lib, 6 limrr Uflcntlig tBcrgfabrifUrren for S lilbff 
rere, mcb bw'lfe ban bercfcer fyaminatorijT gietinemgif bet 
^crebragne i een Zimt ugcntlig. 3 gWibten af ©emeftrer, 
ha Jcrclor^niiigerne owr TOineralfDfhmft ware bragte tBenbr^ 
bcgpnbre l^dn at ferrbrage ©fcgnofien 6 Zim^r ugetitng for 
8-1 1 Ziibmrc. 3 2ber Ccmefler fortfatte og fluttebe bail 
for H-ll 2ilb<?rere (Tt Jorcbrag over ®rcgttof(eit/ bDorcftrt 
ft K9t mtneralogiff Surfii^ paabeg^nbtcij for 6 XUI}i0rere« 
@jfnnem titU ©rmrfh'rt Krfie bon 6 S^imer itgctitfig. 

Vector ®d)cerer, bcr tiffraabte fit (Jnibcbe veb 4^e^ 
g9iibflfett of 2bef ©emefier^ l)olbt 5 Xtmcr ngeittlig ^i^ 10 

ftrag ovft gRitaVurflieit, fame giatmntflif cm Zimt ugctitf^ 
fcf r Sovrfcraflttc t>cb (fjcamiitfitcmr. STMt^irrriicj tbital Mr 
30^12. QRotigefeit of el mctoStirA.ift'^Pnbcratcnum tyar l)ibrt( 
^tnbrrt l}Qm fra at Irbfage ftnei^orelcr^ntngcr mfb be til be 
Stubcrcnbcd Srtlctitinft forncbne praftifTe Sorfi^g. 

^refttfor Gt)erbrup, bet p^t(o(egt(fr 6e«inariiim< 
ICtrrftbr, fbrtolffbe i Ifte ^emeflcr » Zuiut ufinitlifl aeg^f 
IDialcger of ^lato, ^Dorbotf boit t onbre Xtmer gjeitncmgif 
tHmnnmte^ pbtldcAtftc Uborbetbelfcr eg gon) bcnr Scilrbntng 
i Cift)iitcerfun(l«n« JUffller. SDa ^)rof<«for €»erbnip/ foxin^ 
ben 2bet (Semefler bcg^nbte/ noabigil blc« entlebiget fra fine 
^nnftioncr foni Untverfftct^tcrrer/ bleve be of bam t ficctton^* 
cotalogen for 2bet Gemefler onmct^te gerelordmnger tffe 
l^tlbte* 

^rofe«for tTuberr fortfotte i begge Sentcflre 2 Zm 
wer ttgentKg ^crebroget oiocr brit romerfte {tterotiirf^tf^orie 
for 6 pf)tIoli>gi(Te Stubcrenbe* Sen Zimt ugentltg bolbt t)ait 
I Ifle ®rnie(ler mitnbtltge Snterpretattcn^ovrlfrr poo ?atin/ 
l>»ori 4 ®tuberettbe beeltcge; ligefom t 2bft Gemrftrr eeit 
Zimt ugentiig oimrnbtetf ofoe^eiibe til munbth'ge og fFriftltge 
fZhoelfer for et Uge 9lntal X»ee(tvigfrr. ^or^ortgt btvoonebeA 
beunber ^itr. A opfi^rte pbtfofogtfFe $oreIcedningrr ogfoa of 
Otiiberenbe^ fom fbrbcrebe ffg tit ben fpl)ito(cgi|fe (Saibeb^ 
f)raiinrii» 

V. Oeb bet t(eotog{{re ^acnlitU 

l^rofedfor 6« 92. Aepfer fortfotte i begge ecme(lre *. 
Zimtt ttgentfig fme ^oreU^ninger oorr Segmotif for om# 
Ircitt 40 XiIJ>(irfre og 2 SCimer ngeiHlig^ (Tiif;gordar6miigcr 
^er ben c^tftelige 3Rora( for omtrent 30 Ziliiexttt. 

^fc«for 2) I e t r i d> f n fortolf ebe J i I (le ©erne fter 4 
Zimer i^cntlig ^aiili Sre^ tit Spbcfcrne, Zinii^ og ^i^iU^ 
motif til tjviih %extlccMn%tx 20 Stuberenbe tegnebe (Ig. 2 
3^x ugentiig onfHOebe ^an (Sraminotorter oi^r ben fiHrfle 11 

fern aSrflrage re t>fl 4 f<)m JCifb^erc. 3 2bf c ^cmrflcr *oIbt 
l^on 4 limer itflentlifl Jorclir^ntnflcr ettt beflflf ^etri »rct>e 
«fl Subop »rf«, bwlfe blctJf rilfitbebrflflie 1 ©enrfhret %il 
MU ^refcr^nttiflev rrflitcbe ftg 3a @tubcrenbf, of ^vilfe f9rb# 
iKinKfl 25-.10 vart filt)cbf. 

¥fCtor Aaurtn fbrrotFcbf { Ifle etmtft^ 4 XioMV 
ttflfiiHtg 4be 0cfl af yfAtmentf, til tftiftt gorclor^mnflcr S9 
embercnbe U^nttt ffg^ af dvilfe 24 wbCfutningrn wtt Hh 
flebe. 2 Zimtx ugcnHifl atiWflrbf ban ^jrdiiiinarerinr '«Vfr 
iBrrt)ft ril (SaOarenff/ btM)rriI 21 erubtrmbf tegnebe 9(\f 19 
f»iii rcrfrn0cre eg 8 fom Zin^i^rerc/ af ^iDiffe 12 veb GfnN 
fi ningnt af ®ciiicflrer Mtt ttljhbe. 3 2bet eemeRet tftmbt* 
^ bragfe t)aii i 4 Ztmer Uflrittltfl ffne Sorrfor^ninf^fr o^r 4b€ 
Sofl af t>faloifme fer ooimnt 25 Ziitfittxt. Sa ^rofe^fot 
S. SI. i^olmboe i famme ®f mrflfr (a (le i»)er ^repbtten SKc^ 
ba^ Mcioe be i itcticnicataloQtn ^veebettne^ropbet anmelbte 
Sorefor^ningev tffe afl)e(bte/ bY^oriniob ?ecterett/ efterat ban i 
QRtbten af October ba\)be Hfcnbebragt ffne cvrnmclbte ^orev 
(crtotnger o^r 4be 9^ af ^i^mtxr^f, anvcnbte 9teflei» af 
eemrffaret ril t S Xcmer ugenrfig at ferrbrafle en afmiitbelfg 
Snblebiring til ^faloierne/ ^vertil 31 JCifbMtre tegnebe (1^ 
af l^vtlfe 29 \)fb ®(iitutn()en enbnu vare tiff^ebei 2 Zimet 
itgentfig, cfl efterat bave ffottef gMrfar^mttgenie over 4be 
^9 of ^afmrrne 3 Xtmer U0cittli(|/ ^irnnenvjitf Ijan ^anN 
l(h ©ret) tfl jtorintberne »eb (Sfamimtexhr, iii b^ilfe tefl^ 
n*^< fffl It, l)Poraf 8 tjcb ^Uitnitigen af ©emcflret Mtt 
Cilflebe* 

c. Oeb bet inrltbifre ^acnltei. \ 

Vrofe^fcr g»o$felbt fortfntte O0 fulbcnbte t Ifte Ce# 
wefJer i 6 Xtmcr uflentlifl ffrte ^^refor^iitnger over ben Deet 
af belt norffe ^rivatrct, fom benociotie^ ben ttmibbelbare 
atjiflfiud Kef, Zilbmnifd Jiiitar.twir otnrreni 30. . (Sftccat 
bette Sorebrag var flutter, gjennem^f b^n t {amme 3luta( 
Zimer 9iomerjrrtcn eftcr 3nf}ituticmrnf^ Crbcu/ for a %m 12 

bttorittm of einttent 20 Zilfiittrt. Cc^ubcn fbrrbYog ^m 
jfleimem ^cic Qtrntdrtt i 2 Zimtt ugmritft en o(iifinbfli( 
Ubilflt ot)cr ben norfTe 9ter og bend gorrolfntnf) for omrrent 
6() Xtlt)0rcre« £a SNommerrertend ^orebrog efter ben veb^ 
iigne ®tubiep(an tffe falbr t tyitii ?ob, beg^hbte l)an t 2ber 
eemeiier i 6 Ximer ugentltg er Sorebrag over ^rocetffen for 
omtrenr 20 @cuberenbe; Itgelebcd ttlenbrbragfe ban t 2 Zi^ 
nier Uflentitfl fine t bet foregaaenbe Gemcfler paabeg^nbfe aU 
minbeligc gorelordmnAer over ben norffe 9tet tQ ttni %exf 
tellntnfl f^r ^mtrent 30 Xilb^rere* 

9>rofe6far Gdywet'ooarb forfte t (^rgge ®emVftre in>er 
ben noeffe Sibminiflrattorer/ f0r(l 2 Zimtt, men fenere efrrral 
J^m i^b September QRaanebd t«bgaHfl t>ar urrraaM at bet 
acabemifte SoUrgtum, 3 Ztmcr tigenflig for cu'lrcnt 40 ZiU 
il0xttt. 9lS bet Stofr ber i bidfe ^orelrdnuiger brbanbletf/ 
|lob enbnu en bet^beltg feel ttlbage i»eb Slaretd Ubgang. 

Cffterat gacultetet t Saretd ieb t)a«be erbolbt 2be Wft 
tDteblcwmcr mb (Sanbtbarerne y;taaagcrd eg 6cUctt« Ubncn^ 
ttclfe til Scctocer/ ^ar famme unbcr 2bcn 3uU f. 9l. ef^er 
Oi0^reetttffooi{i foretaget en iiyOnbbeltiig af ^orrefagene tmeb 
lent gootltetetd 9Reblcmmer/ of bmiU bog fun Vrcfvdftr 
ed^cigaarb er forpligtct til at i)olbe SDrclardiitnger over 
iitribiffe X^idctpiineo forfaaoibt t^an berrif feer ftg tflonb« 

Sector S. ®. i^al lager bar if^tge bennr ^(an i 2bet €e# 
meHer 3 Ximer ugenrltg forebraget ben norfFe Stetdbiflorie 
l^r onitrent 20 Zilb^rere og i ligefaamange Ximer ngrntltg 
ben mibbelbare Ziugened 9tet for omtrent 30 Xilb^rrt. 

Sector ^. % (SoMett paabegpnbre t 2be| Seniefter t6 
Xtmer ugenrltg gorcbrager af Sa*nili<^r^tten for 35-40 Xilb'^ 
rere/bvorofvebGlutningen af Scmeflrrt 25-30 Dare tilflebe. 

dtat9oeconom(e. 

^roffffor €<^»etgaarb, forebrcg i ifle Cemcflcr I 
3be eg t 2bct Scnieffcr i 2 limrr ng'nrlig Statdocconomie 
for omtrent 25 5ttlt)orere, 5 iftr enncftcr gnv bon berfred i 2be 
JCtmnr wgenrttg en Cverffgt over €wrifle« og TanmarW/ eg 13 

i Sbft 6ftneftf r t be fammc^ Zimtt ot>er bm MtHftt Ctati 

omtrrttt 20 Xtf^^rrrr. 

I^rcfe^for & f i r I b erit p fenfaftc t Ifte Gemciler 4 Xu 
mrr tiftcntltg' fine Sorelcr^iriitfler over 9narom{cii f^r 40 
-50 Zi\\)0tftt. 3 .1 Xtmer iiqentlig forebrog ^^n f>b9fIo(e# 
gtcn af bet i^eflriarit^e 9ro for lS-20 Z^ijittvt. 3 '^ber 6c# 
mrftcr fortfattc b<)n fTnr $$crclcr^ttigeT over Vnotoniitii 9 
Ximer ngrtitlig for 4O-30 Zr(l)0rire, og 9 Ximer ngentltg 
^olbt IKIH (SjramiitQrorter oi^er bet i forrige ®einefler gore^ 
bragne af bee wge rotm iw^ ^{Tofogie for flere Zil^irere/ 
af ^oitfe bog fun t beeltcge t'ff|ramtnatomme« 

^rofe^for Zbnifrrup forebrog i Ifle Cetoeftcr 4 Zii 
mn ngentltg Zi^rropie for omrrenf 30-40 Xtfborere, og S ZU 
flier ngentiig ben pbpflologifTe ^eel of gibfeltoibcnffaben fot 
40*30 Zilt^Mtt, og t ttbeftemte for t^am og Zli^irenie br» 
qDcmoie Xiber oeilebcbe ban be Qruberenbe t prafHfFe CtacU 
fee paa ^banlomer. 3 2bet ^eme(ier forebrog ^11 ttfcle^ 
be^ 9 Zimer ugentlig dKmrgijT 9>atl)o(ogie og S^erapie for 
oflirrent ^ Xifborcre og 2 Xtmer ugenttig ben potboiogifTc 
eg rerapettttfFe Tcel of ^obfjeldoibenftaben for omfrent 40^90 
Xilb^ere. j^n «ri(rbebe Itgelebed t 2 Zimer ngentiig 20 
eruberenbe t obHetrictfTe Operattoner pao* 9>bAntomet, ^oor4 
bod flere Stuberrnbe i)aoe brnpttet ben bem givne. ^cilig^cb 
til i gobfel^dtfrelfen or 0t)e fig i obfletriciffe Unberfogelfer og 
tit at oorn)crre getefcler, 

^rofrdfor ipolft forebrog t tfleSemcfler OZimerngent^ 
fig ennbbebdpoltnct for 12-I6 Zitt^ftm. 3 2bei ei^ 
ntefier forebrog \:ian 6 Ztmer ngentiig barren om (Bifteme 
for ll-tT Ziil}orere; og anfitllcbe i begge (S^eflre dfam^ 
tuforier over bet goribragne^ i iypilfe famttfge Ziti)Offerc 
b^eltoge. 

9)rofedfor ^eiberg ^ar nafbrubt bet bebHar igjemtem 
bagltg gtvet be mebidnfTe €tnberenbe UnberMi4ning i <4{^ 14 

ritrgifF XHnit foa y^tffeipxtaUt, famt t Iftt emtftec 9 Zi^ 
met tifl?nriifl forebraflci f^rft ixtm om IZiienf^dbomntttie og 
bered Set}anblttig for 30-10 Z\{\)0xcxt, 09 berefter ben pta^ 
fltffe S^irursie for 40-50 Xilbi^rerf. 3 2bft ^cntcflcr i)ar 
^on ligclebc^ 3 limer Uftcntlig fortfnf ^rebroflet over ben 
)»ldtii(re d^ururgte for Ut famme Sintal Zilti0xa< fom f ifie 
jBemtiler* 

^rofrdfot Ooetf loHle t Ijle Gemefler 4 Zttner itflenr# 
IJg.ot)er SKmebralbt^retied S^gntng for 40-o0 S^ilbi^rere famt 
1 Xime ugrtttltg ooev alminbelifl i^tftolcgie for ligefaamange 
2{li)i^rere. *9lf be t 2b€t <£eincflet onuiflbre 3ore(irdmn()cr 
oiHr mtcrofcopiff Slnotomte os Stofolcgie ble^oe fun be f^rfle 
ofl^olbrc/ bA ber Hi btdfe i)a^be anmelbt (tg faamonge SiU 
I}j9rere/ at ber af bem maotte bmmed fiere i)>aT(tfr/ og bet 
facUebe^tffirlfct^ Zib li(0)>er4 til at gknitcingaae mere. 3 bet 
^tU lo^ ban ''i Zimr ugcntfig ot^er mtcrofcopiff Slnatomk 
foir 40*50 £tli)«rere* $an bcg^nbte (tne S^^^l^^^nins^^ f<>t 
2b€r denefler i 9Rtbieir of Ceptembec og i^ebUci) uibriI24be 

81 nice Soitrabi/ bri; Met) anfat Dcb Unberfltetet t (2(ut^ 
ttittgen af ifle <£rme|ler l)C]bt t bette ingen ^orelatotnger* 
3 2bef 6cn»e(ter icefle f^on 4 Xtmtr usentltg owx fpeciel 
^atologje og Sfttropif for et 9ntat af 40 Xilbi^rere. Syott 
Cag i Ugen ^oibt i)aa Itgelrbed 2 Ximer baglig flmtff ^0* 
rcbrog paa 9iig($t)o^pttafrtd mrbtcinffe Spgc^uer for 10-20 
£i(^0rcre. ^or et ligrfaa af)r;:lrnbe {lubirorium gav ^an 1 
Zime ugcntitg en 0))rr(iv]t o»cr be e^gbomme, ber i Ugen^ 
S/0b ^at)be ocrret bct).inblcbe paa 9iigdl)cdpitaTet. 

9Rcb i^cnfpn ttl be af bet mebicinfTc S^cuiterd Web(em# 
iner anmttbte gorelofdninger brmcrrfer gacultetet t 3llminbc^ 
Iigi)cb/ atbeerebleioneafbolbteoorrentdHemmcnbe meb Sef jenbt^ 
gji^relfcn i ?ecrtondcara(ogen^ ferfaaDiDt be langoarige Qfd^ 
mim ^cri iffe have t)afret til ^inbcn 3 ifte ©emcftfr t)o» 
rcbe nemltg ben munbtlige X)ecl af mcbtcinfT Saibcbdrramen 
fra Gte 9Rai ni lite 3uni^ oltfaa o\m 5 Uger. 3 2oet ee# 
mcftcr tog ben munbtlige (Eramcn fin Segpnbelfe ben iHbe i- u 

t>tt9itt, ^ntMH bm lObe Titctwlbtr, tattlbi alffiia { SO 
S>age fOer 9 Ugcr« Gramiha f)a^t faalcbctf t 1S41 opUflcf 
14 tiger af bcit til %^ttl<3tM%tt beftedite Ztb, ofl vitbe tf* 
Ux ^aetitrrfftd ^ormeAing iffe \)A^i funtief fufbfurrd i miiu 
bre tnt 19-20 Ugrr, berfom ^acufreter iffe ^avb€ lyavi ^Ulp . 
af be Ofb Meftf SkfoiuttMt af 2lbe 6e)irfaiber og 22ba 
Octoler 18.19 ubnofDnre^^rbcenforvr* dt af ^acvAUM ttb« 
arbdbrt Sfglcmrnf for bnt mrbicinftf (Bmbebtoamen er for 
iCibcn unber Ct^crveidfe.. 

Web ^jemmH af IIiitt)er(lrer«fuMbatf«tt* S 5S ere { a^ 
Dtgte 9tar f^fgenbe ^oreior^itiger aft)t>ibte: 

Doctor ^ebiciacr erigabelcrge ^jort f^lbt ibegge Ge^ 
meffre paa SKg^bc^YnrciIrt^ f^{ftafdfDe(titg 2 Xnnn ugentbg 
flinifTe ^t^xaUiim^tT, i ifle ©emeilcr c^tv t^ubfygboamieQf 
t aiminbcltgbrb og i 2bet Gemefier ever ipubtitffoiiiarioMcrne/ 
III ifmiU ^orefiTdninger 40 Xilb^rere bdiobe tegaet (ig. 

^tcentiatud yjt^kincx ^rofrctor 3. ipetberg oetlebebei 
begge ®ciiteflre^ ot>ereen^tlemaienbe meb 3lnmrtbe(fernei9f crton<^ 
Ciitalogen^ 2 Xttncr bngttg be <£ruberenbe, ber in)e fig tana« 
tomiff tidfectioii, tj\>m i l(le ©cmeper 9!^ t 2bef ®emefler 
63 @mbcreiibe bceftoge, eg ere bertil^ faawffom til gore^ 
Krdningrr t 184 i^ ben^ttebe 31 Sabatxra af Sojrne og 4 
eaba)Dera af ^axn. 

IDm be f 1840 af^oibie Q^t^miua od 

4* ^vxhettbenbe &^aminai . 

2;i( brnne t ^^bct of Vugufl QRaaneb af^ofbte Sramen 
bfcve »1 (Scinbibater anmclbre/ af t)iDilfe iQcbtbett ffnftltge 
9)rin>e $ ubeUcve og fO* rejtcercbed fom umobne. 9if be ti 1« 

Qanbibatet/ brr obmtKmbc^ til mun^tlig ^xi^t, cr^olbt 2b( 

Cl^arafreren Landabills pr« ceteris^ .10 LauflabilU, 39 
Ilaud illandabiiis og 3 Non €onteiii.nendu.s^ gra 2be of 
be vcb ben flrifUige ^nn^e Ubcbtnone mbfom Sfnaielbeiftr 
tm (598bom6fcrfa(b/ Irbfagcbe af be^i^nge Sirteiicr/ b^crbet 
cen af bt^fe paa (Sriuib af berom fencre tnbflbce Vnfi^gmitg 
tOflebebed dbgang tU en ertraorbincrr dtamtn, f)t)ort)eb ftan 
er^elbt jpcttcbd^arafteren Hand iliaiidabiliM* (Eromen Uett 
faahbrd fuibenbt af Jalt 15 Sanbtbafer, bianbt \)^ttt tmtb^ 
krrib4 (Sonbibater^ fom fermebelfi (Sbarafrcrcn '£tct' fer 
enfelre ^ag (jlritbntetif eg (Secmetne) ei, forinben be efter 
forctagen Ooieraminattcn batbe forbe^ret fine (Sbaraftercr 
i bt^fe %Qii funbe immatnculercd/ fenere ere bkvne infcribc^ 
rebe foot acabemiffe tBorftere. 

dtammi Ubfalb mrb ^enfyn til ^tmi^forenie erfarel af 
fi?(genbe fdlKmatijTe Cverffgt : n t««aei»cie4««^c«;«'Oe4^^ao<4i <#t^d»eie« 1 


m 
m*" 
Ifffi 
A 


111 
8 
|1 
3|S 
P 


1^' 


t<*«C<-^ m «^^^^ ^.w«.^<^0 ^ 'f^'*- J 


1 


it 
" 


%^tf^%m%«m«u««^«««^^«% 
1 I 

s 
18 


I C< CO <0 CO'C^ ^•^w^^'VS^ s |i|l 


- 


1 


i 


- 


1 


b|| 


^ei*,^**^^ ^ 


-1 


h 


l|i 


^eic< ^ 'p-'H^ * -^ 


S- 


is 


• 


^ ^ ^^M ^ ^-^ ^ 


S 


1 


J|5 


,'^%m%%%k%«^% 


c* 
„«<^ ^ ^ % w ^^^ 


s I 

I <5 

6"> 

• SIf he fra eutttnt Mm(ncft»f M Cdkbftkitcr etffont 
9be Land, fine ceteris, itfmrig 1 fra ZmM^imi eg 1 fta 
SBfYflfli^ efdf, 16 LamlaMiiff Og 4 Hand lUattdabiUn M 
i^o»f^d)arafrfr. Hf be fra (SIMttAitto, Xronbt)jetn$ 04 tM^ 
'^en^GMcv iDhnimr^be ija^t Sngett fooei liiigf le J^etMbrf^a^ 
mrtct rub LaadaMllfi. fif be €2 fMiMit l)tiliimfft» 
Ueoe lore ficerebe w^ ttn ffrifiliAe 9if#i^. fIf be 5% {bill 
befidbe ^jKiiikn, tttitftot 14 Laailabaia C^imaf tta <(Mr 
Xetiramm t)eb IBcrgend ®foIr), 35 Hand illaudabllis og S 
Nod conteinii^ndns. ^rb ^fnf9n Hf ^amoieiilcrgiitnaetl 
of 6pecial(^ar«iftirreaie. bar, CjroiBeM ^^Dc^iitationen benne 
®ang funbet bee benfigt^mo'^figf^, ot (Sbarflftererite for ben 
fFrifrltge &t)erfcftte{fe fra iatin eg for ben nnnbHige ^^xtMt 
X famwe iaf^^^0Xtt fom 2be forrffcHe 6^ara(terer. Stif benne Sjramett fremftiOcbe (Ig i 3um ^aan^b ^ 

ojj I Xiecember ^Raaneb Ids 

blanbr i^Ufe Spnicn fulbrnbte^ af .•..«•• W 
SIf bi($fe ttSagbed j^ovcbd^arafteren: 

Land, prie ceti^risi • « * 9 

LaudabilLs 45 ' 

naud lllaudabilts. . . . . . . * .' .St 

Kon coufemnendoii . • • .^ . . . . 1 

SCttfamnicji. . 8(1 -. 
of ^))We 1 Gfuberenbc frtf Sloftt. * . IMS 1 


— 


•• #" 


— • . • IttI 


I 


«.*» 


# 


•■^ ... Iwp^' 


n 


-« 


# 


• — . « . IMS 


M 


•^ 


# 


~ . . . 184il Li s* Vratintinait'Cgameit* 

Zi( benne (S^onun inelbte. fig i 3anuAr r^qfkieb 19 
ejramtnanbcr^ af l)oi(fe $ nMtaH fra ben ffn^rtge ^ttot, 
j»eb ^fHlf en 3 befanbtet nMbne * llf bt la, Der be»obe Sf a# ilffif* 9 <E|r(i«riiraiibcr, fofu forfeit fyt^t ut^oltt ^rcrluiH 
II iurmm f»r Snriflrr^ frr mflia<6e 0fl ttl farrfKie 9>ri9»f t 
i^tL 3 <8q9(finfrcr SR'aantb astmcIMe^ 2.1 Sjeasunatiber^ «f 
liMff 19 frcttfttOebe fffl til ben ffriftlige Vrmn, l^9V>9fb 1 
rcjkrrcbe^. tif be IS (E)raimiiaiibcr, |o« obfol^otrebc Sramrtt^ 
«iflicnbttd a ^oetoffTbig oft 10 antagfltg tj( ^cwcM^rafcrr* 
Sbt (Sxaniuidiibfr twbcrtoflcbr fig forrffitt ^r#M t 9aiiii« 

ft { 9wctti ii/b fbfotoeret af 22 Sanbibater^ II mrb (StfO^ 
rafrrrnt Laadabills, blanbl t)mlU ccn biro funbrn Dorrbig til 
ben Ubmanrfelfr, fom omtaletf i %L StrfeL af 7bc 9Rat 
1829, <IMe V4> Mb (S^nAvrm HmuI irbaifaibiiu og 
^ Qlcb S^ralterftt Noi| conti^mnendas. ^a tmtblcTltb 2bc 
Sattbibatcr oller^r fori)en ^at)be obfolocret Sramcn, nifii nu 
ynbcirfailebe fig famint paflnp/ for at er^olbe brbrc Sbarafttr, 
bcMcr StntaUrt af be i ISII tilfomne tbeologtffe (Sanbibater 
fig run til 20. Zt( (fr^imen t 3am melbce ffg 2.1. (Sett of 
bMfc l^inbrebct veb ^ygbom fra at m^be Y>cb ben fFrtftlige 
^roe, 4 fcrlebr (f ramm unber bernie, ecn bleo t>cb Seitfii^ 
rm over be ffriftlige Spedmtna bcfunben umobrn, og S gtf 
-Mi ^p H( ben munbtitge ^ttnc. 3lf bt itvrtge 14 er^olbt S 
Lnvfiablits og af btdfe een mcb Ubmcrrfelfe, 1 llaiicl ilUa- 
'ittttiln. og 2 Ken cunleiaiieiidiM* ZU Ctomen t TecenH 
kn mefbte f|g 94 eei*. af bitffe forlob Qramen efter (Senfitreii 
Mcf be (triftltge Spedmma. og of bt i^vrtge 8 erl^olbt 6 Loa* 
ekiMlto og 2 Hand UUoiUbllK 2)rn bomtlctiffe ^rtfOf er 
i 1811 a0agt »eb UnhMrfltetct af II (Sanbtbater, af tjw\tt 
10 ere blevne ItlQcnbtc S^rafteren Landabilis og 1 Hand 
illaadabiiifl. 

ft| X>eit iiivibiffe ffmbd^«€sawoii4 t^ettetifre 
abfohxrtbel of n acabemijTe^orgere og 9 prdrliwinaift 9t^ u 

Rftsi illaMMiills 00 a Wta CMilenB«i|itfwii Sf f^rarltirk 
nar^trnif riffimdrc* 2 9f<|oaR #t S (K UbcifmK. . f><« ii^ 
ribtfle OftttiMfranfit* yrafrifrc ^rMe dfCa^ idft «f 9T 
(foRbiWiti OS ^^ tfroiatiiari imit, ^«orof 2 (kutftotft 
til 1 9xaminat 2bf Oange I &at«f< M mbfrfadAe f^ 
Inm 9)r#or. 9f (SatiMbatenw rf^»r 1§ Laa^sMto, U 
n«tt4 illa«4airtll« efl 8 Nra ooatewnmiwu Sf Cfttflri^ 
Mrmif er^oMf # fM eg • Zonaiflifl Scl, Kflcfb« 1 tHe 
funbe MbfM i»flni <StHiraffffr. 5Ctt bfs f 9laf af|*IMc 
tiKtrriifre Qyawcn vare attwrfbtf adnAAonifh t^iBffVf * 
9rffKmtii«ri(trr, ftgrfooi bn til fatnmf 9tamin i StoMRkcr 
mlbtc fiii a atahtmiftt eorjfrre ^ 14 ftctllwfyMifln. Hfv i SiireW M obf^bmr af f4 acabemWe Seiserr o^ 
6 fhrcrftmoiarifltr. Iff Mnt cr^olbt T ((^raflvreii L««Ai- 
blKs, 6 Havfi llfaiidabilto og 1 Non contemnenrfaii* fif 
bttfe KSogbetf 1 I fie O^affrr og 4 2bnt (SlKiraftfr. 3 
9arrt« Ifie Cmtfttr ncltee fTg fH mebidnfT 9ramtu S4, 
^raf 3 ttbebfcvr 9rb brn fFrifrligr ^Vrm^e/ fbfli 21 wKbttta^ 
ffebe fifl. 9f bt<fc bffve 2bf acabtwtfte eorgrrc nftcrrrbe 
iMinatitrf , ofl tcfi fJrorltminadff Uantogdig* £c RintfFr f^ro^ 
vtr afbo(btf< of IB, efmr b^ffr 9 acabrnrifrir ecrgnrr tradker 
filbagf Ofl em ^rMminarift orb Gm^ow fbri)tiibrrbe< fta 
at tnbfHlIe fig til munbtUg ^r^oe* Dntnc unberfafiebe (ig 
ten 14/ ncinltg M ocabniHilc eotgcrc og 4 l^nrfiiniMrt^fr,' 
llf bf ocabrnitiTc 8o|gm tr^^lbt 4 Lambbilis^ S Hud II- 
ludahiiis^ 2 traobrt ttlbogt eg 1 rrfiflfrcbc4 tamatwrw. llf 
b€ 4 Vfcelimbim9fx erl)cftt » (E^rortcrcii ®obe ttn 3bni 
S^afrer og 1 tttlcmtti Uatuogekg. 3 SM Gancfkr 
(oobe ntffbt fig 31/ bfotibt boitff 1 ocabnptft Sotgrr/ bcr 
alnrebe oar Satib* 9Reb. mrb Hand iNandabills/ vcn oitfFc^ 
be Of forbcbre fin QfjarcUtt, faint 1 ^rorltmtnarifl/ foot cf^ 
ttt ofbolbf ftnfrltg ^ri^oe t Iffe Semrftcr/ vcbGygbom for^^' 
^wbrrbcf fta at inbfitac fig til ben wunbtltge fxtnt. £en a2 

(PlifrfiAf fgkm %it»0M faalebf< of 29, af^ttTc 1 f«»^ 
lot 9>rjmii uben ae afoivc 8rft)dYeffe« 9if be K, nemlifl 20. 
CivM acadfmki Oft 8 yrarliimitarifhr, crl)tlbt 4 Civchi «<•«• 
ftemki wb bcR ftriftMflt 9>r09i (Si)«ra{Urfii Laii<lahtlis 10 
Hwd iUMtialiilift Ofl 4 Xo» €oniefliBendiK«4 9lf ^arK«i# 
nortflcriK crMbt I 9)kscigfb| fOn t^e 9i)axaUa, 5 ®obl 
^0 2 aB«4bflifi^. S>a giicuUHct fmtMertib f)a9be btfluttf^ 
at be nimffe ^rmtx far gcenuibm fTuOf aftcfta^ effe? bm 
wmnWiv ^ttfot,^ frcmfliOebe fig af ovtnii«n»tc Sj:amiiHiii^. 
ber 29^ ba 8 l)f vbc rra^bt tij^t. Hf bi^fe 20 Mrc l4 
qcabcmtfte'Sarftfre •§ ^ 9)»rHminartflen Unber be« nunbf*' 
Hfte tfiMWeii rr(iabie 2bff acdbrwJfTe Sorflrre finxifie/ o^ ft 
erffcrrebfi immatiiri/ tigffom oi^fa« 4 ^nrtiminorifter crltarA 
rebcj Uantagcligr. rcn numbtlige Sraincn ubholbted aflrfaa 
fun of 9, nemiis of t riv^st ac-ad^mtAi eg *2 ^rcrU'minart^ 
Pcr^ ^vilff^ c|lerat ^ve.#flaflt be {IhufTr ^cttXf bicpe tiU 
beeUe fi^tflcnbc ^j^ovcbf^arafrcrri^ itfinl^ af ocobcoifFe 9or# 
(cve 3 LandabilK ;i Hand illaqdalMlisi fg I Non^ontcm- 
i^ndm^ af ^rartimiiiariflcrtte ecu Ifie (Sl^araftcr ^ efH20cn 
&^tT(auu Scb belt wcbiciftfre Sromeitd munbttige ^x0^ 
fiwgcrebe ^ )»cb ficngl. atcfoJ* «f 2lbe ©cpicmber eg. 22be 
October iH.l9 iibitirvate ^JRcbienforer/ <if M\U ^wtoc# 
bi(u4 'X>^bfrlciii og t^rigobefcrge Jpiorr b(coe tiiAaitebe l)0(r 
et Jg^onorar af 25 Spb./ og Vngabelcrgc i^iibcrg af SO 6pb. 
for at ^aoe bccltagct t bm i 2bei tgrntifier 1840 afi^otbtc 
Scameiu 

£ni SObe Soiwar tcilt fbifpanbe 9cxipitcr^f g^ape 

fitt iCi^rfbtfon ^da ^enicttfta neinliialitefi;*' Pan* prior 
^r Kcntitotgrabm i <^«gevA)eiiffdbeii, og ubf^ite bmtie i oOc 
£mfeeiiber fonlrbr^, at goeitltetet anbrfatte^e tiam til liao^ 
bigd at cr^be ficcitiiargrabeii t YorgmbeafFabetv ^oilfen 
V bcttfrer af jSoUegtet bM tjatn mebbeeft. 

^^ifotogift CFmbcbiJcramcit faaoetfom Sergeramejt 6ff\>t 
tire dft)olbte t bcrte 9ar. Xii f^rltncn^nfe t)at)be ern Saubu 
bar mclbt ffg^ men tog fit Slhbrageftbe ttlbage. , 29 . 

UoAtcf ^Oftfrnffm af be ape UttcB(r(ttctM90irfsgfr 9k 
gtuirr Mlkc <(0lltgift< umibbcttaff SQl^ Ikv witt taf 
fmr for ^ttSbflornbtei^cbd Sf^lb at burbc tnbroge uthvufki^ 
oibf e^remiii^), brr MttiSitrii cf «f bb<ett of CM"iig«coaM 

m 1 A ft Htm mtt * •^ 

INIUflVPI ■ • 

3 9bi«ft IjEMO, bft tor bit ftefit thao i Nftf ntsti 
ignttlis StvbfjbtwIfMtbcb Imtbe t« fuiAc (bbt 6teb/ Mrv^ 
cfrrrtr bcr t ftlncmii^ af Hare r tM9 vor tmffer be fic» 
a^bne goroaiftidtntiijirt til asfraffcifr 6f flrb(tb<frbffftbcf> 
Waicriolwr, AnfMuict 9. «m »tb bm inbtfcbnAe bnfHm 
tie Slar^tib paabctimbt t(| »b{M ®ra»ntm)m f #r ^MbOf 
vciirerae til ben efitr eiHI0tVbiittH beiteMe f#rfk 09 fiftrfbi 
SMQUit# ben jot SRAfwniibciiflabente 09 bertil i)ireiibe fi^mt 
Unffltf iamt til bca t IBfMfploneti ombonMebe UbbratbMe 
Bingr tU benne ff^fie b«ft i en fl#m Scoio enb t ^^fonen otte 
Ipbet/ bvcrdi Scmmi^ifeneti fdae (If) forankbiiet veb ®mi# 
RtOiiiA af be naboeiibi« nbftrbrcttbe< uboenbige eeiitcNnRe^ 
KAbeber for bet bel< 9nk^ meb bet 3bm, ben vtawhgH 
Spgiriits vitbe afgive. ^nne Ubotbeife af Ubb«tt4btK|nuiflni 
Ibftftte^ efter &vireen«fo»fl meb Slf«M<ecten oeb SInbringelfc 
af 2bc omtrcnt SO %!• kmge g(#tr^ anbrogte faa{ebe«r of 
famaie/ faavtbt be fhorffe ^ tjene til Snbbcgtting af ben^ 
®aarbdplab<, fom ffnlbe inbfUUr^ af VM^mib^msfn Of 
3Rnfeeb9smn8ea« gli«e« 

(Sfterat berbo« be fomAne gorf^anbltnger tt( of fooM 
me t Sejlbbelfe af ben t ^toat (Sie ncrrenbe ®miA/ ber vbn 
forbrebe* It! Unioerfftet^tomten^ Sttpytering m« v., imerten^ 
ftemmenbe meb Iile9>a09itr« ainoobiflflSRcfoL af isbe 3all^ 
18$9^ Miy tilenbebraftle/ blev ben bete $tomt i gerenhtftmeb 
ee of etatenf Ctenbom Stttfet/^ffen til Slrbeibet* ^rift mtblfv^ 
tibiscn afotoit $lreal {n^n/ut meb yianfesjlcf be af faoban 84 

edt^itct, t€t «itfaa<* fonnbm M ^m^ tU fecn tatisf 
Zib, ^oortil IBpflAratbribe t er bere flttet. 

UMpuu<^^mnflni U«t» web ovf iibfrme Sf^tAfffe t ^la# 
nen epfm eg brofti^ n^Mr %^: fontl torffrt' nrb Maae 
gla«fmbe Xagflceii/ bog mrb Unbrogclfe af bt Tlbi^Mt, paa 
tftifXt man ifvdbt Mtifo^cl «r aUDcnbe bm ronffr 2oflfar|p 
irint)^ mn iprttf Itefmlfr bm fmnfttcbiif (tf^emarMb iffe 

. a>rf i»iblteftt0^ guMbdmcitf lit StuMyQitliigni, feiH efp 
let ^lanen t bcitc Star fFufbe o«arrct opf^rt tit 3»tfbftnircii> 
Mm ydabffvct nivb al ntultft Amft, oirii Urv Hftm for ben 
Itorrr ^H fuMxcisgt, ItfU forbt bf( ««taiittb(Mg( reiptfiUbe 
Bftriist iDftc 09 icmmtlis iomgr • ofMb 9ihrittt, eg beef* 
fiMtt bene 9ar blevrt longr ff#rrc #fl iBfbHi0fKfl<ve mb frr^ 
wemtlig 0tiniibtliB f^aaforttfrr ibtt 9eiii«i{(HlAn«ii biiirt^ ttn^ 
$mm% bcilotfef; at ^(aabcMrlrt fMbf l<rfl(|«d borijcitralt 
00 t fowitr ffHoiMf engtffMiri^ bvortU '®rtftibeM brfmib^ 
Me ldcf?<#riii)cb fofattjrbigcbe CommMffoiicii, ibtt foMHc ait# 
legfOtbrvoebbfevranbct ben ffirfl oiKfi^ ^ranrie for at 
gloa%nNrrfft hi bmne bet^belijue og Dtbrubtlrivrre 690^119 
ovrrolt og ctf ettboer Ztb oilbe oiiif|toe« of beii fornobtie 
9uifil%tf^t og bm^fori)(M6entfigej^cnflA»to(r«f!fli>fb(iFoiim<# 
foncn anrog fulbfomoifti at rrtfirrbiggiere eii 2^#selfp af 
guitbametitctd jloflcnbe. 

V^t tttaa ogfcia btmctxitt, at belt of ^aWceitbn^cnr 
®rofd^ Nbfoflebe fMan HI bcitne et^niit^t ^ifbamritt for 
fit Seel maatte fordiibfrft ( Snlcbning af bch af Ot)eTb9g« 
iittgfcaab SdKndFel gforte ^ naabtgfl af^vivbercbe %oran0 
bring of S^gningrnd 8a^be^ b^crof* fufgte be tybeltge Dm# 
hrgttingrr of fcrfrjrflige )»aaregnfbe ^ocoler. Xil bMfe for^ 
anbrebe Srrongeinene^ ttaaife af Sfrc^itr cten forfotted before 
iiibne Ubfoftrrgninger/ og f^rft efterot bt^fe XKirr fbrelrtigen 
gfimnemgaoebe afSommUflonett og berefter oarefbrefaglt riC 
eerornfntng of bet ntebirinffe 9acn(tef« SRebtemmer og 9>rO' 
fe^forerne % Jlepfer/ Jteifbau, tRotbfe og Vti^tt famt tcctot 
£^ufcto fotn be UniverfftrtMonrere/ unber ij^ Oefiyrfffe 25^ 

«f famtlige hi4ft tatt bltmt crncrr^e l|feti{TsM«xf(f8f, fiON 
fee fitirtber paabt^ptAti. 

<?ttbfff8 Met) oRfoo < aortt 1810 eeffefen HI VNfkcv 
tfKlimflni for eir ftintt 'Dttt itbfirt t (rnggm <9r(mft(lfni eg 
Uttf 9rfenH tuifbrnbt paabrrvct i Stiirrmi |gtf «eb bfii 
Jtrof^, fo« amfifl Mr, t^ Utfythbt* (Stmmi^wtn, mmftcf 
be •orfniHifte ^'itbrmgrr fer rt ^r { (anbtt fna notatiiMis 
iNMltfftigt etffii^i^fifrarbetbr/ fem nebinabistyKi waattr Mm 
^ 9^%^ Af li^^n eencnrretfce eg UfonRUfttbeb dirr rrttcft 
gatrigbom M ^r f>crfciier/ Mb ^If^ man maaHt (i0{|rVr^ 
bctbct nbfiTf, vcb nafbnibf bctaiSercf Dpfen «f CnM 
wttfloiifn* SRtblrmmer^ eg Mb tribe at btflntte ei tfikot 
Vfb #ienf9itftg Opoffrrife for Dyflnrng^fonbeii fotbimbeit 9^ 
ffub^Iaait of ^enge, air bringe ber ber^/ at bet i 9aitt IM V 
tfbf^renbe^ 9rbeibe pda ^u{<rfb99nfttgen Iffe nddrte fKIIe< i 
Seroe af 9Range( paa ben oml^aiibfebe ^ugne 6olVef^iu 

3 Slarer 181 1 b(ct) faafrbej, fT$0nt noget fUbfgere fMb 
#nfre(igr, ofrncrwnte ©taniffoffel fortblg eg fcrfat; bet 9?e», 
ficrcnbe af ^unbamenret HI QRiifr ebtpgningen futbfm, eg bctif 
ite S9gntng« ^cle ftjdberetage opfm og paala^t fmrjle 
Bjoflfclag. 

(Sronbftcnen Hi be mie Univcrfifetibygmitger blet» neb* 
I^ belt Sbrn ®epre;iiber f. 9./ l(iuMr({teter< Maorfge Glif'. 
Mfe^bag. 3Icteii foregif ifiaa ben af M acabemiffe So(le# 
gtiiat brdemie ^mtibelige ^Slaobe, t JRmcrrclfe af UmMr(I# 
tttt\i Cirrere og <SQibebtaarnb# af be liiilebetDarrcnbe 6tu« 
berenbf, famt af en flor Worngbe Snbbubne. £el HI ^ci* 
Hbefig^bcn fbvfattebt ^Jrogram inbe^olbt en S&eretntng om 
Sorbf rebelfrrne til 99gge|)(aneOr Ubfaget af 2be lit^cgra|>l)e» 
tcbe Xrgmnger. 

OroMingen fit eibHotlKfb9gi«ingeit Utt i famne Var 
nbfm. Men ba brt ^ flg^ ot Ontnbeti ^oa betfc €ef b beii 
ftob of irmmelig bM fm, UtU of ejergr Mr 9h ^eben 
bt flKMnbrlfr of olmlnbel^t giaobeMPtf, Uitr bet f^ ftft^ 9» 
Uteaoel Unkci^Oft of b€« Mc <0nt«b/ t)cb JBoriiiB, ftcfTut^ 

itbfeebe SIrbettc giorbe bee forn^betiC at anffoffe ct bctybc^ 
Bgt f^ttiVarlcliimBcr/ cu f)il«tfrtitgett, bcr bin>paabrg9nbt 
foafiKin teitf Dar anffoffcl, biro f^r ben {}0r{ic 12fel ubfmrb 
tebctt gr«A«i(t 3nbtrd?ben; van ba 3kir%c cffoa i beut 
itarf 9rbribdtib iMr i en Mcsocbcntlifl 0rab rrgnfitlbi/ 
limbc Srbcib^t poa gwtbaitutUfYttiscii iffuit for en rtnsc Seel 
fnibfmf* 

9t ^Mokidcn waattr bmrfc ca tRe ubctabfltg Zi(»ar}:t 
{ -bf yoaregnebc Ootfofhttiigrr tocb ^bKoit)efb9gntiigend Sun# 
bMWiitninfl^ tr en ®clvf0l0ei mm Sommi^ilonen boabcr^ 
^t bcnne gor^lft vtl fuwie bfiiribed af bet til uforubfecbe 
Ubgiftcr calcttlf r«be Ocbb, for^ambt iffe flrrc be^tifle upaof 
QTHnclifl^ Ubgifrcr nnbcr 99Mrri(rn wl paatobe. 

QReb i£)€«f9tt til ^lanen for V^f^ataxbtihttnti ^rcmme 
fbii0»rtgr ml brnne^rgnfelfc Ut^ mcbfire nogenfom^clil Ulet^ 
Qglieb ebcr gorr9ffcIfe t nogen i^cnfecnbr. 

TOtn oocnfor paoyrflcbe fBonfFfligbeb i)rb at opitane 
biStge og bcr^otf betryggmbe Snbub paa ItDf^rcIfr af (Sterna 
^iiflgerarbftbr foranlebtgebr Sommi^ftoncn ri( oDcrcbe t bftrc 
ilar ar forf^ge paa at finbc rn ctter flrre Sritrrprcnrurd for 
Ubfi^relfen af ben ^ngnc ©ramrfoffel til Oiblot^elb^gitinften. 
!01m ba bet trifle ftg, at ber Itgefaalrbt i^ar ot frbolbe btOige/ 
rQer i 9<'^<''b ttlSalcufemt itcgcnrunbe ontageligt ^rifer, 
font fulbfommcn Cetr^geire for arbcibetS forfoarltgc og be» 
ttmelige 9ei)erattce/ beflntt^be (f ommi^onen at inbfebe Unber^ 
^anbting meb 8ger6{)utt9 ^o-flntngj Qlrbetbdantlaft angaaen^ 
be famtliet Ooertageffe af ^rbetbet, og it)«orvel ber et inben 
SlareM Ubgong blet> tntffet nognt enbelig ticcorb, ^aobemon 
bet bebfle i^oob om at fee benne ®ag nrrangeret paa en 
for eygning^ocrfenet tilfreb^iliOenbe QRaabe. 

grcMbrlad b(r» t bHie Sor aiifUlfet Unberfi^lfrr tbtn# 
fentbc itf nt liltHtebrint^ bf n forn#bne Gtecn til be yaa {oM^ 
ttgt Oygv^^fl^* anbfingenbet ^Decoratiofffr af GtffnbHgS^V' 
ar^ibff eg cfi«rat man tmir bU^n nnbcmttct om at Gfeen It 

ecfFi#enlKb> f?iitbr one lit fiMfte p^ (B^t^$tM m ^ *m 
v«mibf (ribrt Stub/ 0(^ focoititrm (briMtflt MrnRbfrfegt 
of nt «f C^mmiif!MifM QRtbknitim t gttrt aiitg mrb HiM^- 
kcfcit^ total bir icnffct «ib f >rbf n»ci^ tiifltfccr^ia '4< p<Ky 
^mpkt 8f9bmti0jeii «k^ b(t taWroebmlff mKlSat^ i Ml', 
leff ^femttf SmmtAfftwn ifk Vor i«brt ntanmH atm^A 
fOmntm vefdiOtg 96(iflfiicr of m afkibe 3iViwir«ri«piMai. 
Siibcrt bf (Imbrf fig f^r At fee SHrbetM overmgit tf nogeit 
Qntrepreiieiir fer ec belimr 9>ttt# pt« SuMrf^^ mtn^t Itf^ 
bctbf t, ba bMfr »efif dtbelfrr iffc l^frebe*, maamt btfTtrtif' 
yMbegyt^r m^ fbr Z>^oeii Irjeke 0pl( imbftmmdhGireiie. 
brpbnfn^ beioant Vtanbtf Opffftf* 

Siibelifl bfno^ rfrcrat olt eflentltgt SiMninfltarbribe vat 
(ianbfrf, opfafltSorrta9Q!Der.f^f(egRitfeeb90mitflettrOg^ ba bettc 
«ar u(f0rt, al Slrbeib^fhorfe afffebtget meb Ubtagelfe of nogfe 
mfelte SRomb/ brr bcit9iffttf « til Qlrbetber, f^^f^e (U ^ cotu 
fcrwre Cfl mobtafje 9Haterialifr. 

Doerrenddcmmettbt airb naaMj^ft iltefol. of lObe 3uli 
1833 ffal a( paa 2#ten vcnrenbe btdpontbrf 3orb oq^ a(t l)t>ab 
bcraf bli\)fr btdponibefr, ublobbc* til ^Mfer for Umt>erfItfrcM 
{orrcrr, meb Unbrngrlfe af ben 3crb/ ber nu er ublagt hi 
boraniff Jjjaufte ofl l)»ab ber til beitne effef anbct i)ffeiitHflt' 
Srufl ubforbred, fomt onifrent 50 HJlaal 3orb, ber ere loeb' 
bcmcfbte Mcfof: beflentte til ltnberl)ofbniiifl fi>r ben boraniffe* 
(Sarturr^ Sbe Stoa og ^anf^tn^ 2be i^efte. 

3 tlnrft 18S6 ere fanlcbe* uMobbebe 1 ?i^ffcr af faa# 
ban Ubftrorfntng, at be funne anfe^^ ot ubgiVre brt i 9Irft(/ 
' fa^atte 3lreal of 40 gSoal gob Sorb/ og en 8be parcel/ ubgi^^ 
renbe omtrenf 24 9Raal Sorb/ er mibfertibigen overlobc ben 
Ikrit^rffteeMonrer/ fom er ttdrrmefl tir og i^iiffer ot mobtoge 
?0ffe, efterot be 1 fulbe ere optofltte, mob ot ^n ofgtoet 1 
@fV ^0t in natnra, ^oorttl tlfgiftett of OMnoiif^rte til 
Unberf)o(bmjtg for ®artnerend Sbtr og i>.iugf|t< ^efle be« 
flemte Sreol ubbrogte minbre esb \M &V, nogtet bette 
Mr {(tebcifor 50 ble^et omtvent 68 SRaol port < Srugen of as 

M<(< 6S 91M 301b ft iNt ffmtf^ Vttctfon K l»e «d 
189f 0en%r«flf t t#rer 6crfraiib |»r K ZiMrtmi af evtrr nt 
M ll«r at fttiie fra 14»c «|>r{| I8|:r web en S%if^ of 9T 
enr <li^ in natani, Ifoflh t ^otrbiHbfffr »cb fontdrtntfr T 
CNT Vbflifr bff Qwrnnm fyn, fb« tf bet acabtmifte ffofi^ 
Iffjiinn rr aiifif fb« b#r ^muHtnt fcr attmiarmtK JfiKr eg 
4^/ fbrribeii bit Orar«, fpni «iiibf« < ^nsen, bvilfrt a«# 

tofiet or tfftfhMim 10 enr i^M. 

3 aaicf 184 1 iNnre bnr frtseiAc MMftUitu: 5>r0frtfo# 
mne Xatbf^^ 3. Sttifftt, ^ft, S. H. J^olmbee, 9lr«fca, e. 
9). i^efmbccr Urtlbati, tjwxtfot fomortHite 24 fRaaf, avfret 
«r tibgiire en ^ Mff/ tMt oMtoflcr of ^fc«fpr i^tif 

Ztl Opfy^nutfl cm ^vab ber ri( c iil)tMr af be vibenfTa^ 
belige Gomlingcr i iHarctd itf> er aiD^nbt, bar SoKrAtef 
vthtaffi en Attract af Umverftrrt^rrgnfFabet for 1841, Itge* 
font ber af en Kgrlebetf mebfifflenbe Ooerftflt over GanM 
linatmti @raru< ben Site Seecmber 1841 9tl erfarc«, 
b)»ab enbver af bidfe ^obe i SBcl}otb eii lDi«pofltton i Stcjten 
af tnbe)Mrrenbe IBubflertrrmin. 9Rcb i^cnfpn tt( bt^fe @am^ 
linger bemorrfe^ gefgenbe: 

A. iBmiofhtftt 

3 Haret 1841 bar UnberfireleM SiMtot^ erl^M f« 
g;il9ain af 924 Stnb; beraf ^nl)Mf : 

89 ta ^tlologie, 

18 # f>bflcf((^i)ie, 

lot # Oirotogte, 

111 # 3nri4pinbent4, 143 ta 9tcMrit|, 
19 # aRtfti)f«attft 

Sto # <tMnw/ 

m n errifrer af MMbet Svkl^eft. 

^Mribcre ^r Oibliot^Kfct i bttfc 9tr Mbtafld ni Sof^ 
fumliiis, fbn tf^lgc ofbAe BifTi)^ eig^oMi Seftcinflielff 
(fufbr rtlfatbe Unmrflrctel. 2>cii bcflaan fbnicmttcUg of 
t^ol^fltfTe Sorrfrr og bcMcr (Ig tU IIM 9iKb. 

Sibttot^fce bar fcri^rigt owteaget^atifr fra S^lgrnbc: 

1. j^bftf QRdjeftort Dvonningau 

2. £f It itoitgl. 9Iorftr 9trg}tniigd Siuaxtl^, •^aateW# sg 
Zoit^Ccpartcmenr. 

3. ^cn AcngL gronffc Slrgirrittg. 

4« £ft Xoogl. €i>eiifFc Brtfnftap<#Slcabaiiir. 

5. Jlt0bftil)a»ti« Uiimrfftct . 

6. Srrntf UittMrfftcl. 

7. trt Jtongl. norbitTe OlbJTrifri'iSeljTab* 
a. g9fn< ®rtfr^ ittcratrc erlffab. . 

9. Ro) •! CaUe^e of Sar^eoan ia Londoou 

10. Itjcbmanb % % de SoninA 

11. ^b. 3ujlij^9lart) 8- ^orgurb* 

12. 9>refc«for ij^clll. 
l.t. i>rofc«fot 3. Jtrpfft. 

14. (Sopir. i etfr'Statcn MtnA 

15. 9L 9R. <aiiig« 
M, C«pit. ?eiig«t€^ 
]1« t>ti»fe^»t 9Nr6rf. 

18. jtamwff^m (S: ^eigeitiliftiie* 

19. etubtoM pbil. 9)t SBiftfrn. 
M. llttiOeric«€ffgeaitt O. 9}mtt<m. 
2K €»«#( de b !Rc<|itttle. 

22. f^ro^fbr 91. i« eaiitf ipiOofcf. 30 

2.% itttet aBfsnter i ®or#N 

21. ettCfaudKf SBtrgcfanb. 

25. Slit^ut 9BMt^ ^ 

26. 9lrd»toatriii« 9Btt(f«6frs. 

Sen ^eh Zitooryt ^ar faalcbe^ t«trf 2,111 9titb. 

8ti SibNot^fet ^ )»arM ubteanl U/13S tBinb; af 
bt^fc |}eiil)i»ff : 

SIU lit Vf^ilolosif, 
IMt # 9M(ofbplHf, 
M2 # ®c«lcgie, 
139 » 3iirt<DrubriiM, 

. MA # Slrbictti, 

131 # aRat^marit 

|03A # !Ratiimb€nftak 

131 # Zc(f)no(oste/ 

3521 # ^ifiertf, r 

2616 jr Slim Stdtionirl {ti0mt 8((cr4tut-cg 

3 Scrfefalen ffax txrrct beti^rtee 5,418 9tnb. Vtn aU 
pbabettfTe Satofofl er bfeiDcn for^get mcb 10 9tnb, fom rre 
afcoptcrebe til $rug tDfb Uearbcibrlfrn af ben oibcnffabcligc 
Saralog, og vbgiorbe ocb 9arrt0 Ubgang lea Sinb. 

gprrcflitrffrrnc ototr 93fb(ioi^eff cd Xitocrrt i Slarrne 1S39/ 
1810 ofl 1811 ere ubgi\)he t Zr^ffen ,t)t)oraf ben (Ibfle vcblargge< 
narn)cnrenbe Serehiing; iisr(ebe« tiax man oonrct bcflixfriget 
mrb at rei>ibere Sibftot^feiiji Coublctter/ og fom faabaiute 
ere ubffubre 5/098 Sinb. 

SDef bemonrfrtf/ at i gortegneifen o^n OibliotftcfeiA Ztf^ 
DOPirt i aaret 1811 be e^er, fom ^ent^m til eiiFep 6ig^ 
t)arbt« Sogfamling, ere oyf^rie forrffilte t^eb 0«bni af be for^ 
ffieDige Sfbelinger. 

Seb eibliot^efetfff^r^gflfe n focmrigt Uei^efi fitfglbf 
Mb JtongL 9tefo(. af 26be 9i»rit 1898 f^nffrmie t)efteiii« 
melfer, ligefom fSiUiot^l fom fiebva«iig, meb ItabMigelff nf 81 

Itnbfrf^^fcmnif/ (At ^mrrt «a6nit i timn tagfifl U S 
f#rfle Z^agc t Ugeit. 

Scb bat af doOcBfet { Ci^t of 9knrrr foronitdltrbe 3ii» 
fpcctbit bf fanbifd Wr i bnt bcbfk £)tbtn, fM9d met i^rii* 
fi^n HI Salidogcr, frai CpfHOme. 

B. fBtHtttf 9§ i)lebaUb<C«iiilbii|M 

l^ar t 1841 cr^olbt Msenbe Ztli^anrt: 

a) Veb ^6 . / . 'i2 1152 til 1315. 

b) V€b ®atm . ; 2 96 ST 155, 

e) aflrotxttftaSttnifif 

berg QRpite « • # # S 3« 

d) Seb99trcm9btaget 1 2n$ 21 S05. 

i^erfra gaae ^orKHj^et 
beDfiiWerter. 

ZihHnrr { 1841 . « 25 tl73 219 1419* 

eamlinpent Sti^rrrlfe ttt Ubgangen df 1840. • « 24261* 

Wifiift i»eb Ubgatigftt af 1811 2S^68a^ 

Vt tngrtgfle gor^ geJfr r bel^aae I 228 ©tf. bonfP^orffe 
9Ii^rer «g ^rbatOrr^ iitbfftfbfe veb ttucrtoneii inKt ofbi^bt 
iSkntxaimam Stxctbrt^ eftrrtabte (Samltng t Jtji^beni^oM, famt 
860 Gtft. af ben t fiattti ?0b tnbbragne banlTmorffe Qtit* 
lenynt/ forncmoiclig for ^^ublctfomliiigetu . 

3 ewnnon^nte Xitoarrt er inbbefattet %ex0Qtl^tn of ben 
Dtennannffe Cdiiiltng, bcri adrel#?rtflf®ftfterciherlMe* 
tin forogft nicb en (SufbmebatOe/ 4.1 Gti^tfer Qllynter eg 9tey 
botOer af eriD og 8 af ftebber, eg beftaaer nu af 8s 6(fr» 
af (8n(b^ 488etfr. af 6ffo eg 11 af ftobber^ tilfdmiiien af 
562 etft. X)c ei^rige (Sroere eU QRipntceiMnfttef I 18)1 eft 
^«nbe: Sen^manb 9nbetfeit i eottt; Canb. Xl^eot. i^. 
Worn i (SiaiNiiigetf; fotl)en9cprenbf ^anfF Sonfnf 1 9a»rge» 4e 
la 9r0<|ticttf t5>ari«; Atif^anger (?* ^nfeii i Sreberif^^olb; 35 


1#M 


%ill* 


.!««. 


it* 


* 


. * 


Safr 


% 


S59. 32 

9<{ft(iAf V^M %e&tmii faalebf« of 29^ attfom* ht^ 
lob ^tmn iiben at afffi»t .8efY)«refff# Sf be 28, nemlifl 2a. 
Civcfi tcadeimci Cft 8 ^rarUmmarifhr/ crf)«(bt 4 Clven «<*«• 
dpinlci veb bcH fhriftUftc 9>r09e (S^rolumt Lftii<l«l>ili9, 10 
H«ad iUftodabiltii Ofl 4 No« conle«Beiid«Si 9lf ^lyHnip 
nortftenK crMbt i ^Dkgclgtbf eOer iftf <Si)ara(tff^ 9 (Sobt 
Ofl 2 aBnobeli^. S>a Socutteiet tmOrfmib t)ai)be btfluttfr^ 
at br {((iiifFe ^r^fr for gcemubm fFuOf aftcCbffJI efter bm 
«9nbfKgir ^rjA^e^* frcmfiiOebc ft0 af ovfniun>arf Sjcamtiiiiit^. 
ber 2^^ ba 6 i^nvbc rraobt tij»a«f. Sif bi«fe 20 iMrt 14 
qrabcmtffe' f&9tgttt t g 9)r«rltitiinaf iftcn Unber ben «aiibl»' 
Iffle (tsa»e« rroabfe !^ ocabtwifte 8orAere hlboftf/ on 5 
erffcrfebe4 immaturi/ Hflffomoitfaa 4 ^rirlimimirtDeir fr|i<r«i 
rebcd Uiintagcltge. ^cn nuinbtli'ge Sramcn ubbolbrcd oUfaa 
fun af 9, nrmMg ftf t cfven afadiMiil«i c^ "2 ^rcrtiminoru 
Iter, fyoiltt, dfuxat l^aoe.dffogt be Ilhuffe ^r^vcr, blqoe tiU 
beelte fiPtgoibe :&oiicbf^avaftcreiv nemt^ af acabemifte Sorf 
gCTe 3 Landabilis, ;i Ikittd illaqdalMlis og 1 Noncontom- 
iff^nAuH, af ^rcrUminariflertie cck Ifie (SbMraftcr og ees 20eit 
4(Kiraftct. Scb be« wdbiciftfTe. Sromend munbtlige ^r^of 
fiiiigcrebr ^ socb £citgl» SKcfoJ* af 2ibe Scpiember og^ 22be 
October 1h.19 Mbitcrvnle SRcbic nforrr, af bviife ii^Mu 
tiaii 'O^berlcin og tbrigobeUrge Jpiort bicoe tiiftaofbc l)t>er 
tt J^onorac af 2i> Spb.^ og tBngabelcrge ^rtbcrg af 50 6pb« 
for at |)aoe beclraget t beu t 2oet igcmiflcr 1810 afljolDtc 
(^jcamiiu 

£ni fObe 9amtat tail f»ifparebe Qorptfro^gf g^aye 

ffft ICi^rrbtmi ^ ieMcvXl» AeMliialitoM;** Pari< prior 
fox Pkmttargrobeii i ¥a!get>il)ettfFabeii, og ubfivvte bnme t oDc 
^^nteenber foafebrd/ at gaciiftetet attbcfaMr iKim til tiaa« 
bigft at crf^e ' ^iccitiiafgrabeii t ?argct>tbciifFabeiv ^t)i(fen 
N beef fter «f jgoKcgtet tM tjam mvbberlr. 

^(}{rofodift CFmbeb^cramcn foaoerfom SSergerameit 6trt>e 
ant dfbolbte { bctte ^at\ Xil f^rflnon^nrc baobc een Saubi« 
bar mrfbt (!g^ men tog fll ^Inbragenbe rilbage. . 23 . 

U^rcf .&»fmffai af bf ape lIittMrflklttigirfsgnr 9k 

froct for Snlbflcmbtgiiebd &fytt at burbc inbrage iiebcii(kuyp 
c«bf ViercmiiiA, be r MMipn cf wbbccit of C|rgimi8tee» 
wiiM&Mtni! 

3 abuprt IMO, feer tor bet fnilt tka^ i MM it^|tt 
ffgnitltfl Kvbfjb#tMrtfi»itbeb liitAe t(^ ftti*e fsbt 6M/ Un»» 
cftcr«r bcr t 6limtiiyn af aorcr I9M vor trvffer be f0t0 
B^bne Sormg^Oimiitrr til fllBfFaffetfe «f flfbetb«iebfF«ben 
StafemlMC/ JtatMnief i9. 9i^ meb bm inMfobeiibe btfNW* 
me Slurtttb 9<KibcMi«bt tn »b{m <Vra»nti^ni f it ^MbOf 
ttettfrnu til bcfi efter fbpa^Umtu bcdeMe fMrfIc O0 fl#r^ 
SMainc/ beit for 9IatinnHbctt(fabcnte og bet til ^frekbe /Baw 
linger, fonit tit b<n t SyMfptaMn ombanblebe \MfmUfW 
ling^ tit bmnc fi^flf b»t ( en #]mc Scalo mb t ^iMf« one 
tybrt/ 6«crti( ScoinH«(foii€n fbae (Ig forankbigrt veb ®a«i« 
fliStiig Af bf nibvcnbig ubftrbrcnbetf ubiwnbige fitc^nnne^ 
ligbfber f»r bet bele 9lnlari|, meb bet 9Um, ben ylanlagN 
Sygmiig oilbe afgtve. X)enne Uboibelfe af UbbnuibMninfl^ 
ibif^tte^ efter Overeentfomfl meb Sn^^rcten veb SInbringelfe 
af 2be 9«trent SO %!• lange gi#ie, onbragte faa{ebe«, of 
famme/ 1aat)tbt be fhrorHe fig, tienc til Snbbegning af ben^^ 
®aarb^piab<f (am fTiUbe inbfluUc^ af Ub^unibMningm Of 
9)lufeeb9gtttiigen« %\im* 

dfMM berf)oiS be fomAne gov^anbftnger til at foaM 
me t Se{Ibbdfe af ben t ptmt du aomnbe @ninb/ bcr nU 
fbrbrebei li( Unitf erfltetdtomtcn^ SnpyUring m« «./ i!!9ereen^ 
ftentmetibe meb Ifle9>afl.9itr. ainoabigfiJRcfaL af ISbe 3M^ 
1839, Mi¥ -tilei^bragte,^ blev ben b^le SEcmt i Serening meb 
ft af BMmi Ctenbom 9tuitUntn til Urbeibctf Z'rifr mibUr» 
tibigcti afgi)Mt Stoeol inbltlfVtct meb yianfegtcibe af faoban S4 

CeliXtcf, itt miaatt ^mUbeu Mb ^m^ lif fecn tangt 

OHhtu*^iitnfl(ii U«i» web ot^citberme !lf»ti|rrfe i t>f<i^ 
ttett tpf^rt og broai. mi^tr %^. (iwi torffrf' nifb blaae 
gtadfmbf Xagflrcn, bog neb Unbrogclfe af be abe^totr^ pcta 
^6ittt man IkivM vrbfa4et at rnivmbe bm ICaiiffr Zagtort 
friiiB^.am iftli Urfmffr bm frtrnftrrbne ^eraaiMb Wtt 

taut. 

Hit ^ttefttflf guMMwcttr til SBMtt*9ffil^fn, fm r^ 
lev yianett i beltc 9lar fFutbe vorrrt opf^rt til ^otfbftment, 
Mcv ydabrwct meb ai multfl ^oft, flicn bfrv iRteii forbcit 
Ifanrtt Cfct finMxoglt, tttU forbt brf wrftnnbUfge regnfnfbe 
fBtirfigt yoUt og Irmmrlig lonige • ofbrtfb Srbcibcr, eg brcM 
fpibt bctte Mr ble^t longr ftittt «g isi^rii^gtirf mb fer^ 
wemtlig ovrmbilig yftaioriiffr ibtr ffcmiii«il^nfii iKivbc cf tt^ 
tromig bcflitrtct; at ^(oabfiMhrM fMee I^M^d tHyri)iHttair 
•0 1 fouiDte tKforan, en ^offMiriiig^ bvortU "Ortinbeiitf bcfMb^ 
Me Oc(Tafeni}(b fofanlebigebe (SommMRcneti, Ibc't foMiiie on# 
tog, <it betoeb biro oittibet ben ff^fl wnftAe (^arantte fer at 
glaobnidrrfet til benne bet^eKgr eg ofbtubitr«rie tS^fffAnQ 
wmtalt 9g tfl enboer Xtb oiibe omgit^etf of brit forn#bne 
8»0«0^bf ^0 N^ forbaabfntftge t^enffgr^ntopdjTgbeb So«mM' 
flotieti anttg fulbfeftaiHett at reffcrrbiggiim en Seri^gclfe af 
Sunbamentet^ Aoftenbe. 

Vit maa ogfaa bemonrfe«/ ot ben af ^abtfccitbttCfent 
Orcfd^ nMoflebe fMan til brnne V9gniifd< $ut«bani(nt for 
Ht 2>eel maatte foranbfr6 { Snlcbning af brh of ChMrb^g* 
iingtoaab Sc^mtel gjerre #g naabigft af^ofvberebe ^oras^ 
bring af O^gningmA S^^be, b^oraf • ^igte brtybeltge Dm# 
hrgnin^cr af ferfTjeaige )»aategnebe ^ecaler. Zm bitffe for^ 
anbrebe Hrrangeittenf^ maatte af Slrcf^ttectcn forfatfed be for» 
iMbne Ubfaftregninger/ rg f#rft efterat bi^fe >9are foref^btgen 
gierniemgaaebe af(Sommtdf?enen eg berefter vore fbrelogte tit 
eetornftting af bet mebionfTe gacnfteti !Rfblemm^ eg fhro# 
fMfomne % Jtepfer, fteifbau, fRat^fe og m^tt faint Sector 
%iia\am few be UnivirfTtttfterere/ unber ^)ti» Vrflynffe 25^ 

«f famtiiflf bt^fr vare bleme crRerrcbt ^enfT^wortflgf, ffntt^ 

(TiibfKg blfo offfM { Horte 1810 eeffffeit IB Wvfto 
bMntnflnt for eir fintt Vttl ubfim t l^ttflgfti ^rontcflmi og 
bfttr fIrftriM nafhmbt paabrnM i Siitrrrm IHf «ebbni 
Araf^, fon mulis iNir, eg ber (yftirbft (ScmmMfTonen, notifM 
bf ««fenHtft( J^nbnitt)fr fet ct ^r { Vonbr e {ii« Mfatt'iAffig 
iNbtbfrigt eirm^usflfrarbftbr, fem nebt^cnbtg^ naaltr t«ff 
m ^f(0e of (tben (SencRrreitec eg UfDnnuenbcb fArr fttun 
gatiiflboai M be y^tfcu^t^/ v^ N^f^ «<<i> maatfc ffgeftr^ 
bdbet »bfm^ Vfb vofbiubf bftdSerrt Of^n of Cevi» 
■itt((onen< 9lirb(fmnfer^ eg veb Mbc at brfbrtv ni mbot 
vtb #irnf9ti((s Cpoffrdfe for Q^flmnfl^fenben ferbmibni 9^ 
fpHb^laaii of ^fitflf, at bringe brr btr^^ at bet i Safrf IMV 
Afermbc^ 9rbetbe )Hia 9Rufrfb99nfifgen Me maattc |Kfle< t 
fjrroc af hansel paa bm emt)anblcbe ^flne 6ellrl|^eik 

3 9larer 1911 b(c« fadlrbe^, fTimt noftft (Ifbfgere mb 
#nfffJiflt, oftncrontr ©ranitfoffe! forrbfg eg fctfat; bet We*, 
(tcrcnbf af Sunbainenrct til ^iifrebygmngen fulbfi^rt, eg bctif 
nf S9gntng< ^cle Xjdberetage opf^rt og |>aalagr fnrjle 
BjorlWag. 

0niitbf}ciieit til be mie Untoerfttrtibvgmitger blci» tub^ 
logl ben 2brn Qcfttftiba f. 91./ UmiKr(lt€ter< Maor^e Gtif^, 
Mfe^bag. 9(cteii foregtf paa ben af bet acabemiffe (So0e# 
gtiun brilemte ^intibelige SRaobr^ t SZorr^orreife af Unmxfif 
UMi Sorrere og Smbeb^amb^ af U tilftebeoorrcnbe Gtu* 
berenbe, fooit af en ftor Wortigbe 3nbbubne« £ct HI ipet< 
tibeligfKben forfartebc 9>togram utbef)oIbt at Seretntng om 
gorberebelfcrne ril Syggr^^Ianenr lebfoget 4f 2bc Ut^egrapi^e* 
rebe Xrgmnger. 

®raMingen M ClbNotH^iMtHfitgen Ueb i fonne flar 
nbfint/ men ba bet irifTe fig/ at Onmben v<>a ^^tte €teb be^ 
fleb of temmeltg M#b 9e<r/ beell of Sjergr bvr ith ^ebc* 
be !lnt)enbelfe af alminbeNgt Sfaabeoartf^ bfib bet eftet <tr» v^pM Unkciftgdjic of ben ^cU Qhntnb^ i»cb eortns, Mttti<» 
tit tt fambameittevf Sygningnt poa ^tlotafle. IDctre itfor^ 
ubfeebe Slrbetbe giorbe bet forti^beiit at attffojfe et betybc^ 
Bflt fHitti$arkl«mier^ og ^U^trringen, bcr Mn> paabrgn^nbt 
foafnon teitt oar anffolfet/ blct> fvr ben fldrrile t)ef 1 ubftfrt 
iiibett grvfientf 3nbtr«rben; meit ba 9kir%t c%iM t tettt 
ilar< Slrbeibitib wt i en iiicvorbentttg @rab regnfttlt)t/ 
tnnbe SUbfib^rt ipaa gnnbamcmfirutflen iftuu for en ringe Scel 

^t ^otagen maatte beoirle en ittt ubetubcltfl Zilt^t 
i ^ paaregnebe Ooifofhtiitger tocb Sibitotbcfbpgmngend %m^ 
konunterinflr ft en ®elof0lge} wen Somsii^fiomn boaber, 
4t benne S^riigelfe oil fiimte beflribed af bet til uforubfeebe 
Ubflifter caleutf rebe Oebb, for^am^t iffe firre be^l^e upooi' 
Vgneligf Ubgtfter 4inber SBjpggrtitcn ot( paatobe. 

Web i£>enf9tt til ^lanett for 8^<)gearbcibcraed ^temmc 
for«fl|t%t oil brnne ScrfHtfelfe iffe ntcbf^re nogenfow^elfl \Uw 
(igb^b etter Sorr9freIfe i nogen ^enfecnbe. 

IDen oocnfor yaopeflebe SanfTeligbeb orb at opnoae 
^ittige og ber^oj betryggenbe Unbub paa Ubf^retfe af Sterna 
bttggerarbeibe foranlebigebe Sommt^ffoncn til adcrete i berte 
9lar at fbrfi^ge paa at finbe en eOer {frre (Entrepreneur^ for 
Ubftfrelfen af ben tjUf^nt ©ranitfoffel ti( eibtotbefb^guingeti. 
{Renba bet otfle jig/ at ber HgefaaKbt oar oterbofbe bittige, 
eOer i 9<>tbofb til Catcttfeme ttogcnfunbe antageligt 9>nf<r, 
font fnlbfommcn Cetr^gelfe for arbeiteti forfoarlige og be* 
ttmelTge ^eoeranee^ beflntr^be domm i^jionen at inMebe linger* 
^onbfing web 9ger#bnti0 ^orftningt Qlrbetbtertilalt angaaen* 
be families Ooertagelfe af Hxbtittt, og ibooroci ber ct inben 
tiaretd Ubgang bleo truffet nogen enbeftg Sctorb, ^aobewan 
bet bebfle i^^oab ow at fee bentte ®ag anrangeret paa en 
for Spgning^oarfrnet tilfreb^iliOenbe <DIaabe. 

grewVeM Mto t b^e Sar anftiifet Unberfiiarifer iben# 
ftttibe li( at liloeiebiinge ben fornibne Gteen til be paa famt* 
Kge ^fiftflUnitt anbrtagenbet i&ecoratioiter af 6teenbugger# 
orMibe, eg efkcrat man oa)r Meoen iinberrettct 9m M Stern n 

e<fr«f tti^b^ ffmbe vne ^ ftf^ttfte peia (ftieif cm #t ^ Jbm 
vantiiDf (ribrt tSriik/ »(( focmiiittni f»r#Mt9» Mt utttfffest 
of en «f ^m«ilfT*iifi« Stftkmmcf i ifCfsiitft n«rb ShuM^^ 
tfcrcn. Men »er nnflct tfOi ftrtfwfc w fcc ftiiA«ltcr2iit'4il|NK^ 
fee«9iike 9i9btiQisai m^ M taWroekotlt itycltar, t k^^ 
fan i^fentbf SoaiQiiAffettfii ifk 9or IaM ntomrffrtr at Ma 
ftintncm ^tltiUii S^ilflence <if Si afbtfbe 3ii9(Biniri«pil«oi. 
Siri^ctt tfihorbU ilg for at frr ^bf iM ovtftagft if nogcit 
(htrfprcunir fer n: kr flant VtM pr* CuMff A^ «kii at Iti^ 
bclbec ba Wit «etfar«bclirr tffc l^tfebe*^ ttaatte ivftatttS' 
poafcegynbr meb fbr Z>anfQ (rtete gelt tmbtf miittk6lrn»r. 
brpbntnf) bci^ant ^lRonb< Opftst* 

Snbrlifl b(rt>, cfrcrat alt C0ntt(tgt CMniitflJarbribt vat 
flanbfrf, opiaflt Snrr tag over ^rfeSRuffcb^gmiiflni^og/ ba bfttc 
KKir iitf^rt, al 9lrbeib^(l9rff affTcbtget mcb Ubtaselfe af noftle 
tnfelreWamb, br^brJl9mb^^ ttt iUrbribeiv (i^i*e (U^ coti^ 
(crDfre og mobtagf Woicrialirr. 

Ovcrren^thmmenbt vcb naaM((ft Dtrfol. of lObe 3uli 
1833 ffal af paa 3;0ten vcrrenbe btdponibel !3orb Ofl^ alt b)>ab 
bcraf bltofx biipontbefr, ut(o^bc^ ri! ?ijffft for UnmerfttctctS 
^«rrerc/ web Unbrogrffe af bftt 3crb/ ber nu cr ubiagt ttl 
bofaniff Jj^auflf ofl l)))ab ber til benne cBc f anbct ^ffenttigt'' 
Srufl ubforbrc«, fomt omrrrnt 50 3Jlaal 3orb, ber ere »eb' 
brntcfbte 9tefoL beftemte ttl Hnberbolbniiio fi>r ben botamfFe* 
0ortnrr4 Sbe St&ev eg i^^auoriid 2be i^ejle. 

5 Slflret 18.16 ere faalebed iibfobbebe 1 ?i>ffcr of faa# 
ban Ubftrarfning/ at be fumte anfee^ at ubgim bet i Kefbt/ 
'faflfatte 3lreal af 40 ^Roal gob 3orb, eg en 8be parcel/ ubgf0>' 
renbf emtrent 24 ^aal ^orb/ er mtbfertibtgen overlabt brn 
Um\KV(Ttet0(anrer^ foui tt ncrrmefl tt( og ^itfTer at mobtage 
iitU, efterat be 1 fulbe ere ^ptagtte/ mob at ^n afgfeet 1- 
@fV i^0e in natara^ bvorftl Sifgiftett af OMnanfme til 
Unberbolbmng for @artnerend St^tx eg i^jugtft^ ^e(le be« 
ftemte Sreal nbbragte intnbre enb lOi SfSr^ sagtet bettc 
Mr i^ebetfor 50 btevet omtrent 68 SRoal fiovt. < Srngen af MSt 0)»n%r«ift«( i^^fev Gorfraiife fbr ft ZiMrnm of owfmil 
IS Ha? at rcgnc fra libf Spril I847 mob en 9fgtft of 91 
6fV {)if in Mitvni, ^h t getbtflbctfr mcb f^rnorvnre T 
eftr Md^ bff OoatttWR i^if# fb« of bee ocobtnitfte SoI# 
kHiimi er aofor fo« bet ginti^biie for onemorotite Jtoer og 
j^efle, fbntbeit bet 9tcti, fooi otitbe« { {Hutgeit, i^fet as# 
tl«ef ot «q«hMlcre 10 CfV .^ 

3 Vam 184t iiOTf ber fdgcribe ffrffetoisere: ^Vrofr^fb^ 
rnne !Rat^, 3« itc^fer/ J^^, (S. 9(. J^olmboe, 9tr«fca, 9. 
9). i^mboc Jletl^it/ ^oor^o« fDmartNtte 24 97cia(, oiifret 
ae t0bffmt en ^ CMTe/ Mr ooertogct of 9>Tofc«for ^tU 

ZH Opty^ning ont ^\)ab ber til cnl)oer of be otbeitfra# 
beltge Gomltytg^r i Slarctd 80b er anioenbr^ bar (SoDcfltet 
veblast en Q^rtract (if Umt>erfitrtdrcgnfrabet for 1841, lige^ 
font bet of en tigr(ebe< meb^rfgenbe Ooerfiflt over Ganu 
luigemef @taru« ben 3lre December 1841 i^i( erfarc«, 
l)oab en^oer of bt^fe ^obe t ®cboIb tt( ^Dttpoflrten i Stcften 
of inbcoorrenbe IBubgertermin. SRcb i^cnfpn tt( bt^fe @om^ 
linger bemorrfet ge^enbe: 

A. fBrnivl^efet. 

3 Voret 1841 iiat Unioerfiteteti eibftot^ erl^rbl m 
%Uwft of 924 Vinb; berof ^n^ortc : 

89 tU y^tlologie, 

18 l^bflcfoy^ie, 

101 # Oeofogie, 

111 ^ 3nri«piubent«/ 143 Ifl gtcMdn, 
19 # SRdt^tiartft 
109 f 9Iotiin»ttcnfta6# 
15 # Zec^nolcgtr^ 
Sill # ^Igiilorir/ 
U r flHTc Saitmiirt (Ijime (if«filKr ^g 

Jtinift^ 
89 <i efrtftor af filMfeet 3i*l^«»* 
Chtfcwbcre ^r eibliot^fct i bertffSl«t Mbloflct m «e|^ 
favliiifl^ fom tf^lse ofbi^tr SMfliy SifliMiMf Scftcaiaielfl 
flulbc itlfalbc Univcrflrflet Sen Maacr fontemneUg of 
t^loStiTc Sdfrfcr og btMrr fig til 1199 9JRb. 

S^ibitot^rfet bar fcr^rigt ii»bfagec<Ba9etfra S^lgrnbc: 

1. i^enbrd SRajeftorr ^K^nniiiiink 

2. Sfti Aoiigl. SZorffr Strgirniigd ^tiMiitliv *^aabel«« ig 
Xolt^^cpartftncitt 

3. Cm jtcngl. Sranftf Slrgjfring. 

4. Tbti Xongl. St^mffc Bcrniftap<<^Scabn9ir» 

5. Jli0bfiil}a9ti4 Uittocrfltcr. . 

6. eeni4 Untvcfffea. ^ 
1. £cl ItongL 99orbiiTe DlbfFrif^ScliTob* 

a S9fn< ®tift4 titrratrf SrlfTab. 
9. Royal College of SBrpoM ia Loodonu 
10. Jtjcbmaiib 3* %. de (Sonincf* 
!!• ®cb. 3u|Hj*9lfftb % t^orflutlj. 
12. yrofe^fcr ^clff* 
IS. i>rofc«fot 3. Jtri^fpt. 
li. Sopir. i e#f«9tatcit XltnA 
15. 9t. OR. <aiiig« 
19« doyit. togiric^ 
1T» ^ft4for Vtivbfl. 
^ 18. J^ammn^m (3; Woig€iiilirtNf# 
19. etttbtoM phil* ^ Stiffen. 
2^ Iiftiflfric«€ff9cmit O. Sonmm* 

21. Coii^I 4e U 9lci|U(tte. 

22. VrofMfbr «. 4* 6a ter i^Oafrt . 30 

25. Sector SBesettft i ®otiu 

31. Sureaud^f 9Bergcranb. 

2S. Sltt^ur 9Btiiee. ^ 

26* 9lr4|tt>ariu« aSuIf^berg. 

£cit ^eic Ztlvorjrt ^ar faalcbe< i»«fre 2,11 i 9uib. 

Sti eibUotfytUt iaf Dorm uMiaiif 14/I3S SBinb; af 

.2t.1« III Wl^W^f 

1091 « 9>^fofbp^^ 

M2 # ®<«b>gt(^ 

139 # Ssri^ntbfifM, 

134 tf Stat^occoiioatfe/ 

13 L # gRat^tnarif^ 

]1034 f KofumbenfPab. 

131 ^ Zcc^no(ogte^ 

3521 # ^iHorie, 

2616 ^ Kifert KatioRfrt fliiiinr {tMatur^og 

3 Scrfefalcit tjat txrrrt bcn^ttet S^ilS 9tttb. rrn q(^ 
))ba6erifFc Satdofl cr blevrtt for^get mcb 10 9inb/ foot ere 
ofcopirrrbe til ^ntg ))fb Uearbcfbrlfrn af ben otbcnffabcfigc 
SatAlog, eg vbsiotbf ^tb 9avit^ Ubgaitg l6a IBinb. 

^rfcflneffrrnr wtx S3tbitotf)eff r^ Xtfaoorrt t Slarcite 1S39, 
1840 00 1841 ere ubgtohe t XtpUtn /bvoraf ben (Ibfic vrblor^gctf 
tiamKrrenbe Oeretiitnfl; (tgefebetf tiax man tocrrct bcfljjfrig/rt 
mcb at revtberr Sibftor^fctf Coublcttcr^ og fom foabaiine 
ere ubffubrc 5,098 Sinb. 

Z)et be8i(rrre</ at i ^ortcgneffnt oorr Otbliotfter^t« Zif^ 
)MP)rt i Haret 1841 be Oi^s^r, fom f^mtim tti 0i|top Gtg^ 
i»arbt< eoflfamltns/ ere opfirte fortfTttte wh duUn af be for^ 
ftietttge afbeltngen 

Seb eibliotf^efett fori^ilfe n focmrigt UeMi fufgt be 
t)eb Aotigl. 9tefo(. af 26be $l«Mt( 18*8 fbrefTrmie eeftrm* 
melfcr, ligefom Vibltotl^i fom fvtoaniig, mtbttuMigelff nf 81 

Unbfr|Rft4f(nr{mif/ f^ar totnt tohttd 3 Ztmrt tagHft ^ S 
f#rft« Cage ( Ugm. 

Scb bm of (SeUtslitt i <0fft of Oarer fetanfloitibt ^nt 
fpHtion befonbtetf Sir i ben bcbfh Stttn, f«a9ef mel^ JC^m^ 
fi^n ri( ^araieger, fm Ci^fHOnig. 

^r t 1841 erl^olbr Mgenbe Zil^^cnrr: 

•«» tM» iUMff ak M» 3«(r 

a) Veb ^6 • • • 22 1152 141 1.115. 

b) oeb ®a)m . • 2 96 it ISS. 

€) afbvererfrajtongj* 

berg QRpnr • • ^ # f 2. 

d) SebS^tremobtager 1 2M 21 905. 

29 i^sT MiT ,i«i 

i^fra fliiaeborli^ttef 

bcDeuMerrir* . . * S96. S S59. 

ZihKrrr t 1841 . • 25 1175 219 1419» 

eaiiiiiit0en< Sr^rrrlfe vti Ubgongen df 1840. • • 2426L 

SOifba «>eb Ubftatige« of 1811 • • 25/68Sl» 

Vf tyigtigfle ^or^geffer bef^doe ( 228 6rf. tranfT^orffe 
9t9iiter eg ^ebatOer, tnbtftfbre t^eb ttncfioneit imer ofbtfbt 
®enera(moier Jtrcebert eftertabre (Samttng t Siithtt&jaw, famt 
860 Grfr. af ben t fiaxtti i^b tnbbragne banfT^norffe Gf^ 
bm^nr^ fornemoiclifi for ID^ublrrfamfingem . 

3 et)ennan9nte Xiltxrrr ev tnbbefatter gor^gelfen df ben 
Stermannffe ft amltng/ ber i fldreM itb af Gtifrerc n-er }Ao 
)»en foroger ntcb en ^utbmebatfie/ 4.t Gt^tfer Wtfnttt eg Vtt^ 
botQer af SMv og 8 af Jt^Mer, ^g bcflaaer nn of 68erfr. 
of &at>, 488 Grfir. of 6ifo eg 11 off Jobber/ riffilmiiien of 
562 ettt. X)e iMmge 0tvere ri( QR^ntcobfnertet f 18lt eft 
fMgenbe: ten^monb Onbeefnf i Gl^re; 9avb. Zl^eot; J^. 
Wom i Gtovonger; feirl)en9(rrenbe ^onff tfonfnf i 9terge, 4e 
fo SToipkttt tt>ati4; iliitefanger (S« i^onfen i 8reberRM)alb; 92 

warfcn; ecrglcrge Socd )}aa Xottg^brrfl;. Zctiivfptcttm 
Gc^tvf i 6ta)99iH)cr; Si^rltciitntaitt eiaM^HSrcbcrifevirni; 
It^ipioflcr Ocrfl i ZiuMfrg; erattau'titflcr £ttf i @ro<fl)c^ 

ftt Sommittee t KomMakn ; Surrauc^f Sord^fr ntu< ; Jtiobi* 
niaiib £9t^mib; lUAero^rr Ketnrosn; Vnrrauif^rf SBcrgr* 
lanb, ya(lor Siflvartt; ®0tlmuuant, Saron ^crm. SBcbcI 
SarlMerg t S^nfitoiiiiu 

^Eatalogaritfibcr cr fcrfoAwtt fcrtfat, fern {Brftyrrnif 
firfi)ibcletf ^a»c inbfM be rfccr^aanbrit rtlfcmne SRyntcr. 
Qabutrmt i)ar fom firbvanltgt t^xret aabent for ^ubUfni^ 
|l>er SRanba^ fra SLU il-l eg barioarret flitrigt bcfcgr. 

Zi( 3nbfidb af ORynur ere { {Harrtt S^b anvcnbte 46t 
iSpb. 12 A Se(h^(«itc< ^onorar ^r font ferbm t)anrer 150 
€t)bv; ti( 3MM«rariutii am>«ttbeed 46 6pb. og ti( blanbcbe 
Ubgifier T ®pb. 110 /?; hlfammrtt 611 Gpb. 2 /?• 

Scb'beft af SoDegtet i fi^bet afftlorre for<inflattcbe3tW 
jetton of (Somdngen faiibtc^ 9(t i ben brbfle Drbcn/ ibct 
^ynUnte vare orbnebe fcientc^ og paa en let overfFueltg ^ 
inaAb(> Satalcgerne afatrebe meb (ireng 9i0tagttgbcb, 09 
be e^ara(tcrifK(re SBeftemmeifer faa rybcKgf dngivn^ at 9ni# 
||en af Gamiingen er fao let «g beqoein fom nidigt/ .faavel 
for b(V# fov i0nfTe at taboic Hg til 9Iumie(iiatifen4 Gtn^ 
jbiitV/ {bm for bcm, bee t ^ijloriif J^enflgt attraae en caer 
Mben 0|)Ip4ntng* 

feer Mb Ubgnngen af 1846 ubgiorbt 6rS24 Docttmentrr, 
bed« 9M 9>erganient/ beel« paa ^a tr, er i ¥#bet af 9laree 
16U iffttn fori^et web 9 ^ci||anient<'9reiM# erboin)ebe ocb 
9Mt, faaiebe^ at M be|e Skitai veb Saretd Giutning var 
4i^|$* gor ®aslingen er befuben erbveroet et antiqoartlf 
Jtarf af Jtapttatn ^nrbe aoer bet gamte Sedfolb og Sliii^ 
^arita for 80 Spb., ^ifea ®uiii itbgUr eaailiiQeii* V^ 
Bi^ i opifuianntte Var. Ganiltiigen* Ocbning 00 datologir 33 

fering et Ucvnt fortfat Dctttf Slfbcttytttlfc ^av font l)tbta 
©arret aabm for Cnl)wr, bcr t benne J;»fn(Tflt l)ar ^cm>etibt 
fig til eamlinflend SSrflprer, ^rofe«for JR. ^epfer. S8rt 
ben t Slants ^ob feranftaltebe 3nfpcction bcfanbtrd 9{(t i 
ben bebiie Orbcn. (Smtt til Diplomfamlin^n t 1811 wxt 
frlgenbe: gorenffriwr Cd^jVft, Jendmanb S. !torgerfen, S* 
fnnDflab, ^npntmcfler Sangberg e^ @tub* )uri^/ 9aron ^» 
©cbel SarWberg. 

befiob t)eb Ubgangen af istoaf 981 9tr. eg. forj^^^ iii^ 
bet af 1811 meb 5.) 9Qr./ faalebed al ben t>eb ^aret^ Ub^ 
gaoA inbbefatteb^ 1,015 SJr. 3lf gcwgelfeii er 31 3?r. ef» 
b^enocbe t)cb @at}e eg 16 vcb Slab, blanbt \)v\iU Rbfte 2be 
fcftbare Giufbrtnge og et ubmcrrfet fTj^iit arbeibet Seflag tfl 
en Svorrb %d(g of ma^itot @ufb. Somliugend U^tfc t ia^ 
bet afSlaret bar i bet i^ele turret SOO Spb, 56^; bend Qf^* 
bolbntng )dcb 3(aretd Ubiob i^ar 1 1 Spb. 1.1 /?, i}9orof t beg 
maa b^mccxM, at Saniliugeit t inbctxrrenbe S^ubgettermtn 
iffe \)ax baY)t noget ZilfTub. SanUiiigen t)or fern forb^Mintis 
txxet aaben for ^ubltfutn 2 Ximer htbet Wanbag Sormib^ 
bag, eg bar vcrret ievniig bef^gt. Seb ben i Slaret^ ?#b af 
goUegict foranftaltebe 3nfpccttcn of Samlingen befanbt€#%tt 
i beii bet>rte Orben. £e,fcm t Slarct 1841 baoe inb|enbt ®a^ 
iDer ti\ Untt)er|itetet^ @auiling af uorbiffe Dlbra<(er/ ^at>e "occ^ 
ret gi^Igenbe: ©aarbbruger ^nub Sfjerbeu/ 83iireau€{)ef J^. 
aSergdanb, Scgncpritft 8. ?ange/ Si^rgen ipelfberg, ©oarb^ 
bruger ^Peber i^olme^lanb, Sogncproril @. gaye, $!ieutfnant 
5ue(, Sogneprord ©uur, 6anb* jurtd S* Slubett, @rubent 
% ©ijegaarb, ^rocliminarifl ^leoewberg, ©iorilgtuKr ^tni 
Srfanbfcn/ (Stubent @rant)olb/ Sogneprccji £tetrid)fon/ €tu^ 
bent fdlod), ^JRpntmeiler Saiigberg/ Sergeant 9Roe. 

£• (Samltttden af phn^faifie Sit' 
fitumenter 

er i aaretd i0b Mevcn for/>get mcb et fortrarjfeltgt fammcn^ 

3 34 

fat SJlicrofcc* af Sftarie* ffljetafier i ^arit; et »pparat 
til Xonebcfiemmrlfer; ct tf)ermomagnetifT flpparat; etX^ani^ 
tiff ip9grometer af ®rf iner ; ft ^i^d^xcmtUx af Sugufl eg 
ct 9l€ot)o(omctfr. ^c^uben er Sabinettetd ©iimbevfTr 9uft# 
|)Uinpe Me^n fenbt til ^arii for at foranbred efter 9abt# 
niti Sorbebttng )Deb ?uftpumpen. (ft ^ax btfUUt afufHffe 
Snftrumetttrr toare veb Voretd Ubgang enbnu iffe anfomne. 
.Gamlingrn. wt fom fcrbvanftg aaben for publicum f^vtt 
fDlonbag fra Sti 10-12. 

Seb bctt af SoQegift i 9!aret4 ?i9b foranflaltebe 3ti^ 
fptction af Gamringen cr bemarrref ^i^^fgenbe : 

Skunlittgen bcflaacr af : 
1) SnftruQtfnttr, bcr rfrrr^aanben for UniDerfftrtett 9lfg# 

titiig ere iRbfi^bte; 
t) Sn^rumcnter, ber, tt( Uni\>fr((tctet err afgfoite fra bet 

Kcblagte fongtbergfFe 8frgfeiiitnartum ; 
8) Snflmmenter, bcr tttb^re ftrigJfFolfn/ men font ere Un& 

t^erfCtctet ublct)erebe ti( SfbenpKelfe. 

»cb anffaffeJfm of n^e 3n(lrumenter ^ir 6am(ingfn< 
9tfhfxttf ^rofe^for 3acob Aepfer/ tf^lge i^ani berom gitM 
9t gorflaring/ tfarr tagrt i^enfyn tt( ben elementaire Unbet^ 
ini^ning for be Gtubfrcnbe. ®amltngfn fpnet berfor ogfaa 
at tctxtA bet Scrfentlige faalebed fbrfpntt, at be ofminbeftf 
gere ^nnonflrationer afph^fifTey^oraomenerfunne foretage^^ 
ftfint 9f I enbnu i «)idfe Stetninger SibfFtDigt mangfer^ for at 
funnt ubftfre en^eel vtgtigere opipfenbe (Sn>ert«f nter. SSHan 
ul bog formeentltg neb bet ^ibttl Sabmettet Itlflaaebt 
-flnnmini/ 200 Spb. aariig, ef^erbaanben funne fuppfere ®anN 
lingen ttliirarffrfig meb be for alminbcftge gi^retcrtftthiger over 
5>l>Pfif 9i»bi9enbtge Spparater. 

jDerimob mangier Sabinettet for ntfiagttgere og fhrtfn# 
gere wbtnffabeKge Uflberfi9ge(fer ncrflen . afbeled be fomob^ 
ne 3nflrumenter. ^tgefbm ^rofcdfor ^eyfer aHerebe f^at, 
giort opmorrtfom paa benne f0feltge Mangel og til Stortbin^ 
get ^ar inbgioet SInbragenbe em, at ber ti( Snffaffelfen af 
faabamte 3nflrtimenter maatte bKve tiiftaaet Sabincctet rt 35 

fjrhraorbtndtre 3:t(frub, faalr^c^ mtfcrr 3ti(Vrctienrn fffl for# 
yftgtet HI at onmclbe for Colegtct bette ^at>ii eg anbtfolt, 
at bet blwtt taqct fcrrbeM ^enfyn H( at faar bet afbiitfprt. 

Snciaaenbe Orbenen i Gabtnerrer og 3nflruiiif ntrmr d iSrbligfy 
bolbdff/ bar 3itfpfCtronrn iffe funbet nogf t at btmcrrfr. gor* 
foawbt ettfrrclfcri af 3n(lruuifntenif eg Stuntmet i Sabinet^ 
tft^ ?ccale tittabcr bet, ere be epflWebe t ffladfcrrbifle Cfa* 
be, eg bcfanbted, faavibt bet funbe bemcrrfe^, ret t)el t>eb(tV 
gebofbte. at tiogle enfelte Snftrumenter bo^be en eQer ant 
brit ^rfFabtgcffe, frenifomtncn t)eb Onigeti/ er noget Uunb# 
gaaeligt, og blither eftert)aanben/ font bet bef)i^e6, tgjeti t>eb 
Krparation bofwet. 

gfJogle enfftte of be forewfte 3n|lnimenter/ ber ere af# 
ftfene fra Ccrgfcminariet, befanbted at ^ccte albeled nn^tttge* 
ICe ^av€ ingeti ^orrbt font QRateriaf/ og I)at)e et i}eaer nogeiti 
biflorifT 3nteredfe* IDa be tffe ettgang pa^fenbe (unite cp^ 
jKOed t Camltngen, cm ber tKir Stum bertil/ ere br benfatre 
paa ?oftet. Snfpecttonen ^ar berfbr froet, at be rettt (I bnrb€ 
tibgaae af Satalcgen/ fcm albele6 ubrugbare. 

Web i^enf^n ft( Onfpectibnen^ C^nfFe cm en were ttb# 
vtm $ibgangforbe@tuberenbe ti( at gim fTg befjenbte »eb 
ben pb^ilf^r @amHng, bat SoKegtet/ efterat ^ave tnbbentet 8e^ 
ji^rcren ^rcfcdfor 3acob Xepferd ©eto'iifning/ truffet ben 
gcranflaftning/ at ber i ?(Ction^ata(cgrn til ben fcrb^ 
Danltge Slnmclbelfe om b^n S^ib/ b)>cri famme er aaben, ttl» 
fi0ie6 Unberretning em, at @am(ingen paa famme Xtb unber 
bet fernj^bne Xiifpn fan ofbenpttetf af be Stuberinbe. 

of Sfpparater eg 3nilntmenter/ f^miU ftbfle t)eb Ubgangen af 
1841 ubgicrbe I23 97rv eri Sfaretd f0b fori^getmeb 2Z^er# 
mcmetere tt( Cciffcleetd jtegcpiinft, et SIcaltmeter og nogte 
9lpparater af ^latin, ®Iad eg ^oxcelflin, b»il^ flU^ ^te en^ 
boltte fra Berlin. ?igelcbed er ?aborateriet atter biceet 
ferf9net meb en bctpbelig SRotngbe ®ia^ eg ^ercetainfager, 

8* 36 

of t)tti(fe bctt fldrfte, X)eel bfiwr fcrbnigt ofl Hllitteffljcrt 
iDcb be ©tuberrnbe^ arbcibcr i ?aboratorift, for f)t)ilfe l)ibtiC 
Sntet er blcttcn flcbtfljort jaboratoriet, faalcbc^ at fun en 
minbre bct^bed'g @unt af bet tiljlaacbe Slnnuum l)ar fimnet 
anvenbe^ til $orj!((^c(fe af ?aboratori(t$ ®am(ing af 9ppa# 
rater og "jiiftrumentcr. 

3 bet djemifTe JJoborntoriwrn batJe i Iflc Scmefter 18 
Stuberenbc bcclroflct i be praftiffeSlrbeiber; i 2bet Seraeftet 
l)ar a3ef}^reren til forfTjedi^^e S:iber vetfcbet inbtit 30 @tu# 
btrenbe i ^roppararionen af c^emiffe gorbinbclfer i bcred diCf 
jnift rene Xidlanb, liflefom Vaboratoriet bwr ©tfflncbafl bar 
ftaact aab'ent for bcm, fom bcit>e viffet anjlitte gorfofl. Jor* 
ubcn ben ?aboratorict t)eb JlbffiHelfen fra hct pbVfiffe (5abi# 
net titftaacbe finbeel, 300 ®pb. aarlic^, of bet forben forKcd 
SInnuum/ bcif fomme rnb\>(brre t)eb £ong(. StefoK ,of llbe 
Eccbr* 1840 ».rret tilllaoet et JPrli^b af 450 Spb. til ©e^ 
flribelfe of Uccjificr vcb bet d)cniitTe gaboratorium i Xibd# 
vummet fra Itle Sanuar tsu ti( Iffe Snli 1842 t 3inleb^ 
fling of be ©ruberenbe^ praftiff cfjcmiffe Ct)elfcr* aSeb ben 
af Solle^iet i Vlaretd ?ijb foranflaltebc Curfp^ctionof Pobo* 
roteriet eg bcrd 3n(lrnmentfamh'nfl er bemcrrfet {^clgenbe; 

IDe til bet rf)emfffe?aboratorium^en^(yrenbe3n(lrumenter 
08 Spp.^rater ere: 

1) Ee/ bcr wb bet pb^RfTe Sabiuctd eg bet rfjemiffc ?aboi» 
rarorinmd Bclinq ere tilfalbne bette; 

2) De, ber iubfjiJbted af Sector SCb^^wIow T(>aa band 5Rfife t 
Ublaub.t/ eg l)\)ortiI ?aboratorict t)ar tiljiaoet ct forrffilt 

'Jtilffub; eg 

3) ©aabanne/ bcr fenere ere inbfirtte for bet ?aboratorict 
tililaaebe Sfnnuum. 

3ftflge Sector 5Han(on>d ubtrpffelige Jlnmobning, gjen* 
item.)i( Stifp^ctioncn n^'agttg be of bam forfattebe ^ortcg^ 
tielfer wtx be unber 1 eg 2 ncrvnte 3itilrumentcr og fanbt^ 
at alte beri no'vnte ©agcr t)are tilflebe. 

Sigclcbed confcrercbc 3nfpcctionen ben c))er be unber 2 
jutvnte 3uilruincnter forfattebe Scrtegnclfe mcb be originole 31 

atcgntnsrr/ ^twn^b bcgfle befanbtrt at f^are til Maanbfti» 
^aboratorietd ^nftrumfittcr og SIpparatcr fanbtrd orbentliflm 
opfKQebe eg opbeoarcbc i forffieOtfie Socafer og 6fabc cftct 
bcre^ Smg og btt forbannbcniocrrcnbe Stum. 

9^^^^>< ^^ anf^rtt ^nfinunfiiter m. o* fiitb^d )Mb 9a^ 
(wratoriet felgciibe tttbcnffabctigc GaaUtngrr: 

1) Sn $ r or p a r a t f a m ( i n A, be flaacnbe af forff jeStge enff tic 
' Cfl faonncnfattc d^cmiffe @tcfff. X^cnne (Samling cv pel 

oQerebf ttbliflcre paobeg^nbtr men bar bbg i beu fenere 
Xib faoet mange XtKcrg. Sen benptte^ pcb Sorelcr^ 
ititigeme* 

2) 6 n $) g f a mj i It g/ be flaacnbe of faabatine Sorrf er, brr ttb> 
fortret faavei for Doeeiifett^ fmn for be @mberenbe HI 
(Sfterfpn iinbet be d)cnriffe Slrbeiber. 

9) (in SRineralfamU'it^ fi( OpI^Aitnti ))eb ^oreto^miv 

fleme angaaenbe forfrjcOtgt d^mtfTe gorbtnbeffa^ttaturltge 

gorefbrnft. X)enne ®amKng^ ber beflaacr af enbeel ef* 

ter Sergr^ab SoDetr fiobre Gtufer/ eg fom er fon^get 

meb enbeel af tfcctor Zbaulovo bertil ffjornfebe Gpecv 

mma^ er enbnu ufufbflcrnbtg. 

?ecfor Xtjaulcw bemo^rfer, at nagtet^aboratoriet tfot 

er^ofbt et XKfTub rif fir Sfnnuum/ faa f^ar man bog ei bavt tXnleb^ 

nnig til beraf at afl)oJbe SSoge t til tlliffaffilfe af »opgte, forbi 

be Stuberenbed praftiffe S'veffrr mebtage faa meget 92ate^ 

rial, fom beflanbigen maa fornpc^ 7>et forefommer bevfor 

Snfpecrionen^ at ffimtt be &tuberenbe^ 91bgang (i( at arbei^ 

be i ?aboratortet b^r vorre faa fri fom muHg/ fnnbe bet bog 

porre biDigt ot forbre eii om enb liben tRemuneratton for be 

opbntgte SRateriaiier* ^nfpectionen anrager enbog, at bettt 

9ilbe ponre forbeefagttgt for be (Stiiberenbe feto/ ibet en faa« 

ban Setaling Pilbe btbrage HI/ at be/ ber begpnbte paa no* 

getSlrbeibe/ t)t(be benptteXtben \)€U ^i^ah ber»faaiebedinb* 

fom, funbe fammenfpare^ H( SinfFaffelfe af Sdrgfe/ t^mlUt 

igien t>ifbe fomme be @tuberenbe Hlgobe* dn faaban SBe* 

fiemmeffen af Xemuneration for tBrugen af bet (f)emijTe ia^ 

boratorinm er for STiben wnber Otoenijeielfe. - 38 

Sfier bm af Srfi^mfti giorte Snftretning fuime btftav^ 
fctg 10 Srubmttbe paa fi'nflaitc) bcfTiorfr{()fA t Vaboratorict 
9tcb cf^emifFe arbcibrn SDen foafcbed f^tone Stnlcbning be# 
npttetf tcmmclig fltrdgr, ffi^ut vtl enbnu ittt alttb faa orbent^ 
Itfl/ font bet funbe ^nffed. £09 laber ber Rfl bo^ be @tu# 
berenbe oQerebe bemorrfe en betpbeitg grcmgang i bet c^e^ 
wtffe Stnbittiiu 

St. ^et afitPttpmifTe og bet magnettfFe . 
iOlkferiiatotlttm. 

^er<Sibflnart)nreMevt9(0)Dbr. 1840 fulbenbf/ oienfcnnebrI(l 
^ugtigbeb funbe iffe SRogneromerref 09 ^enbefubret ber t/p* 
(liKed fi^renb i 9Ron^ 1841. af be npe anffaffcte 3uflni« 
menter, nentltfl et Untft(ar# og et g5ifilar»3Rognetonieter/ famt 
ft itbet tran^ortabclt SRaflnetonteter^ er bet f^rfle opbcrngt 
t bet maflnettffe ObfenDatorittm, bet anbet t Den runbe gi>n^ 
nem 2 Stager gaoenbe norbre Sntrefa! i bet afltonomiffe Db^ 
femiforiuni^ 9)IeD bet transportable SRagnetomerer er fra 
Suguil 3Raaneb 1810 paa fri Warf, og meb bet (lore Uni^ 
ftfar«9Ragnrtcnieter t b^t n9e ObferDatortum fiben SDlaxti 
1841, faaiMlfom meb enbecl anbre magnetifFe SnflVumenter 
paa fri 4Rarf, en flor Seel DbfertHitioner anflillebe, booraf 
Stefultateme ere betjenbtgiorte i et af 9>rofcSfcr ipanfleen i 
aniebning af ^. IWajeftortd gfbfel^ag 1812 ubgivet ^riy 
grant/ famt t bet t Oegpnbelfen af famme 9lar ubfomne i^efte 
af 9)iagaitn for .9}atnn)ibenfFaberne. gormebelft locale San# 
fFeligbeber rr bet (lore %t|tlar^9Ragnctometer ftfrfl t ^ebruat 
1842 fommet t 9ru^« Dct bertKerenbe magnettfTe Db# 
fertMtortum er mbtradbt i ben af ^ofraab ®aufd t ®6tttn^ 
gen fitftebe magnctiiTe gorentng, t fi^iUtn paa bcflemte Sage 
om Slaret be ntiignettfTe 3nflrumenrer obferoercd f^ert 51c 
9Rinut i et b^elt S^gm Da ber til en faa larnge fortfat 
SogttagelfeSriTffc iiDforbrebeS mange 9Rebbielpcre til 3lfl0S« 
ning/ faa ()ar 9>reff dfor i^aitiliea til biSfe £ermutS«3agttag(Ifer 
erbolDt i^loiflig Sldftftr'nce of ben militaire J^^iftole^ dUtn 
og af et ^ar ^ergflnbcrcnbc. Gtben DbfervatorietS Sulben^ 39 

belfe m 4 futbomte %mrimt ebfnrniete mb (Itttp^vp oi 
1 web StfQari^appararct* 

(Eftrranmobmni) af bnt Snflrlftr Sir fljering^ yaabftfoiip 
bonfTc Sibenffabcrd ^elfFaM Se gtiC/ cr en gtarffe af waanc 
fiffe 00 mcteorologifFe DbfcnDattonrr paobrgynbr ibe f#r(lc Da« 
§€ Af 9lo»br. lail, ^vttee fTufle forlfarm* (flictwem et b<dl 
Har 90 tKite fom cprrrfponbtrctibf 3agltogclfet til be Sr^ 
beibet/ font Hbfm^ paa ben engetffe ®9bpplar>9jrpebition« 
fRognetomctre t obfervere^ bvctt JObe SOUnut i b«>trt ^tffln/ 
be mete«ro|o0iffe Snflntmetiter t)cb Vegynbelfen af ff^tt Xm 
we* 3aflttaBelferne nbfire< af ObfertHiior ^linftt, CbfcrM* 
tDrirrtf SogMefter 2;brofibfrn eg S ecrgeanter/ tfoUU i m 
beflenit Drben a^^e binAnben b^ronben Zime Cog eg Kat/ 
^ fakirereit af bet Dfrntltge. 

Xil bet ofirottoimffe £)bfen^atpr(ttal tg i Soret 1841 an^ 
ftaf et en Omffiilvpenbel ti( bet ^^rgenfenffe ^enbeli^bt ofl et 
nyt i^enbelubr af Slnguft JledfeM i Slltpna/ ba be magnetic 
fFe ObfenHUtener i t0 anbre Scaler ubferbrebe b^^ (ft ^eni' 
belubr. X^ette Ubt et efrer OpjUhtngen u^mt, og veb fort^ 
fatte Dbfervatiofier af Gtjenie^iSulniinatiener 'be^nbet at 
Dorre af ubm<rrfet Sutbfomoieiib^b* (tnbelig f^at bet aflri^ 
itonttffe ObfenDatormin t Slaret 1841- er^olbt et ilSqtMitoviaW 
Stifirumettt af ipr. Strp^olb i j^amburg* £rtte 3iifhnioient 
liflSer enbnn i (Ine Aa^fet/ ba bet fonnebeld obfFiOige %0t^ 
bebringer ogg^tanbringer t Xaamet, bDeri bet ffuibe opftiOel^ 
et funbe anbringe^ ber, f^renb ^ocalet wxt Uepet fulbfonM 
nent t#rt* 3 inbeiDcetenbeHartSoniQier ml dtunflneven fen^ 
be en af fine arbeibere b^rep^ font et nirie befjknbt meb bette 
meget complieetebe Snfltuwentd mangfolbtge Sele, for at e|K 
fitae bet 

gotfaa)>ibt bet fot oftrotiomifTe ^agttajgelfetfatbeMubeU 
bige 9at 1811 \^ax tiOobt bet^ ete en SRorngbe 9i>fiietne»Cb# 
fetoattonet nbf0tte meb 9netibianctrferen tt( 5liben« S)e{ient# 
melfe^ ttbrened Siegulering/ 9)olbeiben« og ^ixMtni Setjf|» 
cation^ IBefienunelfe af 9vf^trne^9>c(ittonet o. f. «. 40 

58cb ben i aareta ?0b fotttnffaltebe Snfpccticn befdi*^ 
M ait i ben bcblle Drbcn. 

teffob^ip^lflfaar^bcrefninflen for 18.15/ vcbUbganflfnciffanu 
we 8ar nf 168 Wr., l^woraf imtolertib firre iffe wrc i brnfl* 
bar ©tanb; ftrrtif font enb^^iberc i 18)19, 19 npe- Snob^^aer. 
3r aaret 1840 Net) ©amiinncn fffe fer^grt nieb nogct n^e 
Ctvffe, l|t)orimob ben veb DpgiiJrclfcn web ben ffben Ifk 
5annar 1838 antaflne ^JTObbcffncbfer ©ruDent SavbtH, btM6 
Cngagrment opb^rre fra Ifte 3u!i 184t, ftf Hfflobe 1)0* bcn^ 
ne 50 np SRobcHer, l)t>oraf 18 ere mobtogne ofl be jJwiftc 
ffuOe lepere* t 1842. (Bam{in%tn, ber of Mangel paa^Iab^ 
Jjtetlf >at^be. tjcrree otbct)aret i et aflfuffe paa Uiti)^eriltet*i« 
gaarben* ?oft/ Weo i aoretd 9ob ncbflpttet i bee famme infc 
r^mmebe ?ocale/ b^orhod* Dee b!cT> operbraget til (5anb. S*)r. 
Jcingberg at befirrfle ben orbnct og catafccjiffret, fame at inb« 
flwe ti! ScBefliet 9Jeretn(ng om ben forncbne SReparaticn af 
•6amHnge«*?KobfHff/forfaa\}(bt famme maafte ftnbe* benfrgt** 
w^t^jTg* 3fi^l.q' belt fra Saitb: ?angberg tnbfomne 3nbbei» 
retnjng, beflob ?Kobeffam(tngen, ibcrcgnet be otjennorwure 18 
SWobeUer, ber ere ferfcrrbigebe of gMed)amfii* ^avh^U eg 
*^ertb<^e tic bet faafafbte ^clbcm* mec^aniffe aipbabc t, t)eb 
Ubgangen ftf «aret 1811 af 1245Rr., ber i bet $c(e taget rare i 
nogenlunbe gob ®tanb efler pao eiifelte Unbtagrlfcr no'r ubcn 
nforbolb^mor^ffg ©cfoftning lobe ffg reparere. goruben bi«fc 
124 SKr. forefanbfe* ttflige enbref gamie 3WobeKen ber imib^ 
Itrtib varc faa beffabigebir, og ttttige fra forfl af faa 
flet ubforte, at bet itk lob JTj] gji?re at famle be enfcffe Vclt 
in noget ^alt, l}«orfor be ^eHer tffe eve optagn^ i 3or# 
fegitelfen. 

9Rcb ^enf.:)rt til Sftanbforttcffen af bi^fe gjlobcffer ^ar 
6anb. ?angberg pttrct gofgeubc: „Det C^icmeb, fern t)cb 
en ^JRobelfamling f^ed opnaact^ er bobbc(t; en tin at ^c 4t 

bfOfit JFan fortte ctt Srboter iftanh HI ffrer fomme eOer i 
gorbinbrlfe mcb tt^iagttge ZtgninQct at hitinc ubfvre bnt 
WafFine, ^obcQcn forrfliaer, og t be etc ^tlforlbr maa SSHo^ 
btllcn t>arre nbf0rt tneb fulbfommrn fnmme Omb^^tgrft^bcb 
eg JRmagrigbcb, fom ben wrfeHg orbeibenbe ?Waffw; — 
eUcr ^cbcOrnd ipritflgt fan tjcrre at tjcne HI OpI^ft 
ntng og Seilfbnmg Dcb tfd)noIcgiffr ^ortbrag/ og t bcttc 
5ti!farlbf, ber for Unit)rrjrfctet fom f orreonftalt man fonnc rnrttg 
VOTf mrefl at tage ij^enfpn HJ, ere t)el ^orbrtngente HI 9Ro« 
bfflernc^ 9!nogtigf)eb ncgct minbrf/ men fel)o ^er t)U et (let 
ubf^rt SIrbefbe fun libet foare til i^eniT^ten. Va mange af 
@am(tngend 92r. i t)^^ ®rab (tbe of faabanne dangler og 
Ufulbfommen^ebet I Ubffreffen, og rilbeeW reprorfcntere faa 
forrlbebe Wafftner, at en ftUbflcmbig Dtcparntion qf famme 
maa attfeed ubenftgt^mcr^fTg/ antage^ bet rigrigere/ at ®am0 
lingend Sminum anoenbed tH UrtfTaffelfe af npe og benffgt** 
mopdffgere Wobetter iftcbetfor Hi Stcpararion af ©amiingen* 
gamte og flet conftrucrcbe. 

gorantcbigct ^eraf f)ar C^oOfegtrt, t^cb a,t oDetbroge til 
?eftor Scf)eerer Scfl^rclfen af Samlingcn, (iittct tiH)andEid> 
pofition 200 ©pb. of ben^ cpfparcbc ilmmnm, for ot on^en^ 
bed Hi 3nbf j(jb of npe SHobeflf r poo en 3tcife, fom ^ectoren 
i bette 31ard Sommer fcrerogcr til Ubtanbrt* 

gorubrn be i Satafoflfn onftfrte ?WobcCcr befibber ben 
tedjnologtffe @amfing en faafalbet caJibcnfff t'refcrbopnf/ tiU 
ligemeb enbeef anbet Scrrft^t/ Itgefom brn etcr nogle faae 
gamie ?9?afftntrgningfr/ faint 30 €tfr. Jcguinger, fom ere 
fBcrnfebe HI aBobelfamlingcn of ben ( Jt^bfffanb ofbrte nor^ 
ffe 9rofd)amfud 3?orbQl)L ©amftngcn/ brr I be jibfle aor 
bar t)crret hiffef, tU l)crrfter blioe aabcn for publicum poo 
famme STOaobe fom Uniwrjitctct* ift)rige t)ibcnffabelige ^am^ 
linger* 48 

a). Set {oologtffe Sabinet fiat i iaUt af 181Q 

mcbtaget fflsettbc gori^gelfer; 

Sf^attebyr: 5 inbenlanbitr^ fom of ^rorporanten crcub(}D)># 
pebe 00 atte 6^nb#rt tt( be lli^rre artcr; 
22 ubenlanbitc^ fulbftarnbtgr ubfloppcbc/ inb# 
ti0bt€ i ^ollanb o^ gronfrige af amanuenfti 
{)• 9Iaf(^; Iigelebe< 10 fyibtt og 1 Orangit^ 
tana, inhfyUt af famtne* 

9(f ^Viffit: 8 tnbmlanbfTo tibflcppcbc af fJrtpparantett* 

80 ubettlanbfTe/ fulbflanbtgt ubflopprbe t fya^ 
lattb og gronfrige/ mbfj^bte af Umanutnfii. 
110 iibrnfanbfte t i^uber, inbQ^btr fammeflrbS. 

9f SImpbibtcr: 1 Chelys ftmbriata (fielben), 1 Oo<r(er eraim 
ge (Py thoD bivittattts) 10^. Jtroppe n f r opbeoaret 
poa eptrirut; begge crctnbrji^bu afamanttnt(id* 

9f gifFe: 6 {nbftilanbffe, opbevarebe paa Gptriru6. 

Vf3nfecrer: Cit Gamfing Coleopten^ fontetttmcttg bf|laa# 
enbf af fpbfranfFc og ttorbafrifanffc 9ixtfx, i 20 
nicb ®la6laag forfpncbe Sta^Uh tnbcbolbeiibe 
900 Sirtcr { 2100 Srempfarer. (Sn Do. fra 
SRabaga^car og CFoIumbieti/ tnbebolbcttbe 22T 
arrer t S50 dftmplaxtt. Stt ®ainhng fra 
©rorfenlanb, Syrten, Senegal og ®pbafrica/ 57 
arter t 100 (Sjremplarer. 
dn £o. 140 artet/ ubf^gre of SupoiiM 6am# 
linger t ^aritf. (Sreoiplaremed Sntal rr 151 
fra forffieKige Skrben^bele^ 
Sn Samling af 266 {epiboptera fra i^oOanb. 
ffn Vo. IS X)o. fra granfrig« 9n ®omItng 
af Coleoptera fra 9}orbgrarfcn(anb/ rUbpttet af 
Dr. Slefd^ent^ i SRunc^en* dn ®amItnA fra 
6turm i SJttrnberg. 
(Sn (Eamling fra £r. ®mir^ i Gtettin. 43 

S(f SRolfiifrcv: duJBaMini af Soti^Ker, 2OT bcfk Mfe 09 S3 

iibrfinnre Srtf r t 241 (Srrniplarer; fawt 4 tbh 

ttf i U ejremplartt (paa eptrttn^)^ iiibQiblf 

t ^atii* 

Scb brti i 9laret« M foraitflalfebe 3tifpfCt{im af ben 

{oolcflifTe Gomting err fiere #nfFct(ge ^oronbrinsfr paapegc» 

be, t 9n(ebutng af t^tMt dctlefjjitt t^x truffft fereMige 9«c^ 

anfla(tntnget, ligefom ogfaa enbeel Gatm, eftetat Smamenlit 

eTfoamen tttbagf fra en Strife { Ubianber/ flro]r ere of^iulptit* 

eamtingen i)ar frrmbrM ftaaef aAben for ^nbKoM 

eenganfl Uflentltg, og er berM HI anbte Zibrr bleMi Itf 

itpttet af be ®riibcrenbe unber SeUebiting eg Xilfpn af Sma^ 

h). VXatavcdmnfttte mineralogifZe 3ffMiti0 eUer 

X)ct berg)>tt)enfrabeltge SRufettm crbolbt taar be fleftf 
Sibrag locb tBptte ; font vigtigfi er ^eriblanbt at ncront en 
fu(b(lcrnbig SamKng af Sjergartrr fra ^ariferiQaflnet/ bet 
fenbte^ fra Ma.<9^ d'hi^toire natiprelle j ^axiA fom Srberv 
lag for en tftxfca ntebbeeir &vAu af (S^rifKaniairZerrttorieM 
Sirrgartrr. WogJe norffe SDJinerafier og ^etrefacter er^wr^ 
tt^tA "oih St}0b, og af ^rofrtffc^r ftetll)au afgavet en petro^ 
grapbiff ®amling fra nogfe Se(e af bet norbd'ge 9?orge/ f»ilt 
^an brrrtjle i afoigte @cntnier. JCrenbe Srrgfhiberrnbe, font 
^t>be t)aot offenrlig Unbrrflj^ttrlfe ri( en fReife i Qfgnen om 
'gofbafrn/ mebbrdgte berfra ^r#ver af ©jergarter. (Snbrltg 
anfTafTrbed nogle IB/9grr og 3nt>rnrarie«®orter. Xt( be 6erg# 
i^tbenfFabeKge @amltngrr Ijat i SlarrCjS 9«b fun Mtret anvenbt 
et for^oib^oiid ringe ^engcbei[»b, b)>orttI3larfagrnerbrn,at(t 
anfeeligt- Simal Vhnrralicr/ fom oare beftiice t^oi en 9iatii» 
raltrbanMer t Srrlit^ iffe naaebe bib inbrn Staretj Ubtob* 

SSrb ben t Saret^ (^i^blforontialtcbe 3nfpectton er afgt^ 
vet en Subberrtntng/ b^oraf erfare^/ at brn berg))ibenffabeltfl^ 
Gamling bcflob af fi^Igenbe fcrrffiae eamltnger: 44 

!• ^11 fUrrc almfnbf rig or^ftcgnoftiff ©awltitg^ 
iiibeftolbctibe ett flor led of be befjcnberfif iibem bg inbcn* 
lanbffc 3Rtttera((pecicdt X^mncSamring erfun for cnbeel orb# 

. net log cpftittct t ©fabe, webcnd ben fij^tfte Seel er tnb^ 
pcdUt Ofllitte f^jlemariff orbnet og catafogiferet. Ower beti 
epOiOebe 2)ee( ^t>e« en mtblerdbtgiSoralog. ^rofedfor £dU 
^att/ fom f^rfl for nogU 9or ftben ijat er^olbt en Sl^fiflenr, 
crftorer, ot bd «ilb« t>iTTe at bortfaflc ben foiibare Xib^ 
ifatb man* m, forinben bet n^ aRufeum biber forrbigi/ 
(toilbe beffjorftige ffg nieb at orbne benne @aniltng. ^an^ 

-gel :paa ^ioM gi^r en nogenlunbe beqt^em JDpfltlling nmu^ 
lig/ og enbfFi^nt bet toifhtof v^t i^'nffeligt/ at. bennr Samling 
blet) fulbflcrnbig orbnet/ er bette .bog for S^tebltffet minbrc 
sii»b\)enbig^ ba en anben orpftognofltff Samling afben^tted 
»A Unb.enMi^ningen* 

2. Snmitibre or^ftognofttff Somltnger orbnet oq 
opfttOet paa enfaoban^aabe, at be Stubercnbe funnebermeb 
lettelig gj0re (fg bcfjicnbte. gatafoflen er fulbjicrnbig og ^amp 
Kngcn benjjttc* ftiitiflcn af be Srubcrenbe pcb bcred Sru^ 
bium of Oryfrognoflen. 

3. Sn^norff topograpfytff^geognoftiff Samltng/ 
inbetjolbenbe geognoflifTe @utrer/ reprccfentercnbe Sjergarteme 
ibeforffjeDtgeSgne afSanbet/ ciQtgenub be npttige 9Rin^alier 
og Srtfer/ fom ftnbefS i enf)i>er af be forfTicUige Diflricter. 
@amlingen bivocx \)cb ^rofe6for £ei(t)aud eg be SBergflube^ 
rcnbed 9ieifcr ibeltgen for^get* Set er ifxr bennc ©amitng, 
fom taged t S^iefpn of be ubenlanbfTe ^laturforfFere ber totOe 
glorc fig befjenbte meb Sanbet^geognoftifte gor^olbe. 

4. Qn Gamltng of SBiergorter til Srug Deb 
Unbervti^ntngen/ inbebolbenbe 2br Storffer of Gpecimina, 
•ben ene orbnet efter be petrogropbiffe t5l)arafterer/ ben on^ 
btn efter ^ormattond Slfbrren* (Satafegen er futbftcrnbtg. 

Uogtet bcnrte Samlfng iffe er bctii^bciig, er ben bog tiU 
'<lrcrffelig til ®nig veb ^orclof«ningeme. 45 

5. (!tt®aiiiIiitgafbet9!crg<«Ot)cr(iatt0<foYitiatUtt 
forrromotfnbcSorftctungcr. X^enne ©amlittfl, fern ittbe^ 
i>clber manflf HelDne og vflconfcnoerebe yiummtxt, er <if f(rrbelc0 
)>ib«it(rabf(tg ^iitere^fe. Da ^er t ?anb<t Sflfl^n fpectelt ^ar 
Hubrret ^etrcfacternc/ Ijar ^rofcdfor ^et(t)att fenbt flcre af 
be funbne Sjrempfarcr tt( be mer(l ubnivrrfebe ^alcrontofoger 
i Ubtanbet, faa at oQe be fulbflornbtge Sjremptarer ere 6Ie»ne na< 
turttulcriff tide beflemte. Samftngen er^ eiib(Tj0itr ittt mt* 
^n betpbeKg/ en ^rpbclfe for t)ort mintxalo^i^t QRufeniti. 

6. @n (ibrttf\oeiiff topc9rapi)tff Samling/ orbnet ef^ 
fwimme ^rinctp font ©ainlingfri 3lt. ^, ^t)orti( ftnbed 6a^ 
talog. 

7. @n S^ttCJ^Santltng, .inbe^oibenbe Soublctfer of m# 
benlanbffe ocj ubfntaubffe ^Rineralico beftcmt til t)cb ®|)tmng 
at fjTtte (Sabinertct i Seflbbclfc af ©jcnflaube/ fern bet enb^ 
nil ftivncr. 

gorub?nbidfe@amIinfler fanbtcdct ©ibliot^ef/ inbebot 
betibe enbcci af be mrc(l ii0bt)inbige mmeralogifTe SBcrrfeiy 
i barter o. f. v. 

SnfpfCticnen bar tilfcict, at ben finbcr, at bcr fta ©e* 
flprcren(J Sibe nbfdrcd 2llt, b^flb lib og Omflapnbig^ 
; beber tittabe. ICen nuiocerenbe 9l($ftf}ent er ivrtgen be^ 
fticrftiget nub at orbne, figncre cyfl cataloftifere. St bet ?o^ 
caU, i f)t)iffct Samlini^erne ere cpfiitlebe, fun maabeligl fva^ 
rer til ^^eupftten, er tifftrcrffeligen befjcnbt; at foretafle en 
gcranbring ber^1e^, er bcfl unbc r miioaprenbe DmfliTnbiflbeber 
iffe tflraabrfijjt, ba 5tibcn mcb S'9^"f"flfn ofl DpftiUina^n 
iwM wibe Vvvre fpilbt/ forbi Sainlingerne om noflle aar an^ 
tci^ti at funite 4)pflifled i Unitjcrjctetetd npe 9)iufeebpflninfl* 

c). JDen botaniflfe ^atsge og ^erbarict 

3 iebtt af aiaret 1811 er jg^auflend Samlinft af ^xa^ 
forter ofl lct)enbe planter bletten fortfget , mcb 2,31S Jlrtcr^ 
^angen ^ar nemlig mobtaget: 46 

1. «fjt>fcrtet: 
%ra bfti boeonifte ^augc i tctbcti t)eb Soofer^a^ 

for JE).i«af* ...•.♦♦..• 122®ortet 
.— ben botanifte j^awae i ©rfidfcl tteb Wafd) .210 — 

— jardin des^ plantes i ^arid t)eb ^rofe^^ 

for IBI9U. 2U — 

-T ben botaruffe ij^aufle Jt Jtj>beitl)at)n . • . 110 — 

— ben boraniffe i^auge i ©etiin . . * . ♦ 600 — 

— ©ooflj rj ^amfeurg t)cb Snbfj^b 231 — 

— . ben botamffe ipaiige ( Jparaburg t)cb 93ctg* 

Ixge SBoej* ............ 92 — 

— ben boraniffe ij^auge 14 (St. ^eter^bnrg t)eb 
^rofedfor SBI^tt. ♦...♦.... 200 — 

Gamfebe af (darrnerft^enb ^oe paa en Steife t 
gtnmarfen meb ^rofc^for Sl^tt i (Somote^ 
, ren l84i. ♦ . , .220 — 

2059eorter. 
2. af lettenbe^Iflttter. 
^xa JpoQiinb txb 9iafd| 29 (SactiV af ^t)t(fe vare 

ilive f un 6 

Jtii^te M Soothe { glotrbrtf 155 

%xa Sti0b£ntiatn meb 3ufiu6 Sicbfe 52 

Xi^bte veb Suction paa 93i^rffn i (S!)riflianta. . IS 

goronrebe af Sfib«capitain 9tiifd> 2 ' 

gororebe af 9Rab. 9Ruud vad UBft)cIb . . . ^ 4 
Snbfantlrbe af ^IRoe }paa en Strife i ^inmarfrn 

I 18il .' . . 82 

519 
iolt 2,318 
3 Karet 1841 ere af ^augend ^tanter 408 Sfrtcr, Sa# 
rteteter tberegnete, bort,b#be/ nun en (lor IDerl af bi^fe ere 
aSerebe nu igjcn anffaffebc. 

'5Beb(5alg af ipauge nd 7>robuctf r inbfomi aaret fraSuni 
1840 til 3nni 1841/ efter'^mbrag af be ben botaniffc ®art# 
ner tttfommenbe 16 g, en SZetto 3nbrcrgt af 150 $pb. ^ait* 41 

gftti Ubgiftrr i ZMxummtt IfTe 3anuor 1841 tfl Site Tu 
cembfT f. 9I« ttbfljorbe 12.18 ®pb. 80 fi, ffwraf 1 60 ®pb« 
90 ^>9 H( en { iifi>tt af (Scmmeren foranfloltet Stq^aratton af 
£n))t)ufeiie. 

Se bet botantffe aRufeum for Saret 1811 ril# 

(taaebe Summer ere efrer baed Se|}emme(fe ain)enbte H( 

Snffafelfe af enbeel botaniiTe Sarrter/ faafom %l6xa€tf S^a* 

vebprrntnfldioUrnaler m. m., famt til Onbfi^b af $aptr for 

i 9(anrefam(titgenied £)m(drgntng eg SonfervaHoiu i^erbariet 

' er Ueioet fori)|et meb 3000 (Sjrficcatfr/ ^tf af potauift 

' (SarenrrfiKitb 9Rot for 60 ®pb. (Stenrer af bet emMjffi 

Cegaf)/ og beeuben vtb. eit Siemidfe fra tetbeti t)eb 9maitittit^ 

{i« Stpfd^, af emtrent 100 fielbne inbifTe Sorjrter. 

QReb igiettfi^tt til ipaugen^ jBeflyreife cr ber fSbtn Iflf 

Sanr. laii foretoflct ben goranbttnfl/ at farnme { ber {)e(e 

I cr bleDeit Dtoerbragct til Vrofedfor tBIytt/ ber f^or k^t at 

tnbfeBbe Ubta^ til en 9 ton for {)angenS fremtibige Befly^ 

relfe. 

I Seb Aongl. Stefof* af ITbe October 18.19 var beflemt/ at et 

; Oelob af 248 <Spb.l4>^af Sontoett ,/tilfarlbtge og Uanbebe Ub^ 

' gifter/^ fFttlbe on^enbe^ tir Snbretning af Oolig for ben bo# 

tonsffe ^rofr^for i ^oMbbpgningen paa Z09€n, mtn bnme 

goranfiaftning bltt paa @runb af inbtrufnc Smflambig^eber 

tffe better ivcrrffat { Gommeren 18 il. 

£a man antager/ at eeretntngeme om ben botantffe i£)aii# 
ge berveb vtlbe vinbe i ^ptbenfTabeltg ipenfeenbe, er Sc^ 
ftyreren anmobrt om, for gremtiben at give Oply^^ntng ^m 
flat tMrfentUge 9>ttnttcr, fom Inbtil ere uberi^rte, faafom be i 
Saretd i0b (tebfnnbne crimatifTc gorftoIbe« 3nbf[ybe({e pa« 
yianteme i aiminbefig^b og enfelte morrfelige planter if«rr# 
bele^f^eb ; ^ttomange 9>(anter J^augen tiax afgioet til ^tthas 
titxut (iaawl be fpflematiffe fom £onb(etfam(ingeme);^Ife 
gorf^ ber Ija^t turret anfliKebe og meb ^))il(et Ubfalb; 
^oilfe ^jrtraorbittaire airbeiber, ber ere forefalbne, famt ^oab 
9Herc, ber funbe anfced at vcrrc af Snteredfe* ?igelfbe< er 
Seflyreren anmobet om, aarlig at labe trpffegortcgnelfeoi^er 48 

S^axi^tni Sri^farter, for at ubbe(e« faa^cl i Ubfonbct foot 

Snblonbft, ifcrrbcled^fb til faabanne botomjTe anlcrc;, ^tJorfra 
ttiau»eb ©pttcmaattefunne t)cnte ncgcn Xitecrrt for ^aiigem 
Sen fcebtjanh'fle aarlige Snfpcction af jpaugen l)ar fixn^ 
bet iSteb/ men 93cretmngett cm famme er eiibnu iffe inb* 
fommctt. 

K* ^ct aitatptnttte eg fiat^ologiffe 
SOttifettm* 

fom «eb Ubgangeit ofHaret l84o tnbebotbt 1090 attatomiffe 
og pat^oIoAiffe ^rorparotcr cr t Slarct^ iib for^gct meb 125 
ftt., faalebed at Samtingen. t)cb Ubganecn af 1811 befl^baf 
i2lo anatontjte eg patt)i>fcgtfTe ^rorparatfr, forubeit be 
^ibtii eienbe 102 ©ibdaftr^f, 14 Sorprctparater^ I Slpt)em 
been^prorparat^ 2 ^IRifrofcoper, 3 9Rtf romctre, 4 GForopa^ eg 
€t 9pparat tt( Snjection af vasfa iymivfaatica famt Sniecttoii^ 
(printer xc, famt aitatomtfFc Aobbere og ©kentr^t Samltn^ 
gen er opflittct paa 2be forfTjedige (Steber/ nemligbecl^ibett 
^rofedftr Sljiciberupd ®aarb leiebe locale, t)t>orbett be flefie 
yatt^logifTe Dg faabanne anbre ^rorparater/ fom funne bu 
fcpi^ti at fatnne bltt>e bettabtgebe oeb Opbrvarelfen i bet 
crlbre 9oca(e, ere b(ii99ttebe ; bceld i et paa 9(natomifamme» 
ret« Soft inbrettet Dt)i(l»crrclfe. Sf^lge ben i ?dbet af tiar 
ret foretagne 3n(pectioii af @amlingrn bcfanbted be paa ferft^ 
tt4r\>nt< ®teb opbeoarcbe ^rorparater meget dcI orbnebe og 
confenjercbe, tj^ilUt ogfaa wv Xilfo'lbct meb bet [«)nge af 
®amltngen, ferfaai^ibt bet maabeltge Hecate tiOaber bet. ^tce^ 
paraterne ere cataloAifcwbe; men Cmp^tningen af 7>rirpa# 
raierne gi^r en Oma^ctcibclfe af Satalogen nrt>)en^ig/ fyoH^ 
fen *cg neppe meb Sf^tte fan forctaged, fi^renb ber i be n9e 
tlnwerfit'etdbtrgninger Mit)er ti(fttceffrlig ^lab* for . ben l)e!e 
Gamling paa eet Steb, 9Rnfeet b^^r fer^vngt baglig txeret 
aabent til Sifbenyttctfe for tcntf fom bedangaaenbe l)at)e ^cn* 
iwnbt fig til ^Jrofcctcr. 40 

ft i t.H4l fowget meb 10 9»r. og beftcb faafebf*^ torb lib- 
gbftTflfn (if 1841 af 719 Wr. ''3^cn t ^ipbtrofSlaitt' ancrbnf* 
be Stifpcctictt war tjtb Barert Ubflang enbnu tffe fcrrtaflrit 
)[>da ®rttnb of at ®aml{ngfn< locale flcb uitbnr SVepitTatfon. 
©cnnHngcn ^or (oxenmc^t wrrrt aobcn fen'gong itflfiiHifl ri( 
tffffrfijnt for bem; fotn Cagrn forub t beti ^nlc^nirrg maflttr 
dave t^nroenbe ffg tit ©rflpretftt ^rofrafor ^tfterg. • 
'• J ' ' ' * ' ' .' 

^ar i Slaret 1841 ingen Zilvcrjrt 'erl)ctbf, faoTcbc* at famine 
fcflaaer af 680 eyemplarcr, ber if0fge ben i icbH af Hafci 
fotf tagnc ^ttfbection, ere .orbnebe, efter . be rc^ ilcrrmcfte Sei 
flanbbefe/ vcl Conferverebe eg n0iagtig ciitalcgifcrebe. Snfelte 
(Sjremptarcr/ ber tiaioU tabt (tg fa^Icbed/ at npe niaatte aiu 
(fQffc«,.v>ine fitarcfl muligt him fupplercbc-. 

^en- •f iJ)«.-9WaJt. *oii'gen V)eb i!fl«biftft\9lffcl. of 
2abe MHgufI 18JI2 ffiomfebe €um- af 300 ^p\>. aarlig ri( 
©rtpiiitfier for tKPrbige og tramgrttbe ®tiiberetibe, f^rbeeUel 
fMi'MDHf t T ^ordoner, 4 paa ^er 48 S|^/; eg a poa 
iWt 96 0»b» 

• iCmtil naeur^)lbetiffabeHgf Keife* l^atxt^ 
II eld If ber be^lgebe' Gum/ ttlbecRed tfi^lge-XoitgL atefolti^ 
•fo* af 8te gWai IMl: 

•1^ ^dfeffor jtiilbau m»b44<iepb.rfori.Sorefiitigtnebeii 
a^fTflent> paa en' 2 9Raait)ebertf Bfeift/dt otifliOe geognefHffo 
Ihtberf^geHVr og tiffige 3ci(ttfagdfer ^Rgaaenbe be tdafalbte 
fUnbeknittiffe y^womemr- i Wonrtbdl*. og fi«bre Ittnb^ 50 

I^iftiW 9mit iamt Un ttoMi«e t)eel ftf eaftm* g«gbcvte i 
Socblant^^ ami; 

2. ^rofedfor St^tt ntcb 4M Spb., for i ^oreniti^ met at 
a^(i|lc.nt (botanift (Sartnerfwnb SRoe), t en Ztb af 4 SRaa^ 
itcbev/ at foreroge eit botaniff !Rfife i Storblotib og cnbcd af 
Scflfuimarfrti^ og paa bcniu SReifc blonbt Stnbcl forcragt 
^^ibrmaalmgev tU Seflemmdft af |MaiUemf< Sarftgrarnbfct; 

3. Sergftuberotbe <(. Scarnlc^, 9ItCQ(ai SteybeU 
00 3. i^« ®c4cel/ ^\»er meb 90 ®pb./ for efter rit bem af 
^n^frtffor ftciCfHQi aufebtflt Sn^n^ at forelagc m groflno^ 
(liff Unbcri^gctft^rrifr i bf tmnbft brrjcnbte Xrafter af bcit 
norbliflf ^ce( af ager<i)uud ®Hfr; ofl 

4. ®rubenr 92ico(at 9uitb mcb4o®pb./ for i en6 Ugeri 
^b/ cftcr en i>am of ^rofedfor Sl^rt mebbecft 3nflru;r/ ai 
forerage en botaniff 9lctfe fljcnnem be mtnbre unberfo^e Qtu 
ber af 3ar(dberg o^ ianmQi ilmt famt IScrne t ben fpbftftc 
£ee( af St)ri)liantafjorben. Senne 9Ii*tfeplan bleo fcnere \>eb 
jtonsl. Slefol. af lite au^uft f. fl. foranbret til en boUmtiT 
gfeife tt( !Rorblanb og enbeel af 9}eftfutmarten, efterat ®ti# 
pcnbiaten l)a\)be er^elbt et V^ttl bcflemt 9ibrag af ber Stffi. 
SRorfFe 93tbenifobertf ®ef ffab t Zronbbjem^ og paa Shmnb af 
^rofe^for ^I^ttd dnbefalmg, brr ventebe, at Sttpenbiaten, t)cb 
at (ebfage ^am )paa band Strife til be norbd'ge Sgne, »ilbe 
fttttttf gjtfre et iffe itbeiybeMgt Ubb^^tte f or |Ig eg ffn 9)tbenffa6« 

£)vereend(temmenbe meb 33e|}emmelferne i Kcglementet for 
bi<fe@tipenbtcr,l}ar openncronteaieifcnbe inbfenbt til ^ee ocobe^ 
nttffe <SoSegtum bere^ Qererningerr bi^raf Stubent iunM ev af 
gorfattrrcn fc(t) brf^rget nbgivet. ^rofedfor 81|Kt bac W^^. 
feitbtUbfat til en Flora Uponicm, berimiblertibetibnutffeer of* 
fentliggiort/ ba bet ubgi^ et gragmrnt af et fl^rre Sorrfooer ben 
ttorffe %loxa, meb ^oid Ubarbeibelfe ^rofetfforen forrioen et 
befrjorftigrt. ^igelebed ere be paa bemefbte Steifef tnbfamk' 
be Slaturalier inblevercbe til be refpectit^ ®amiinger« 

2>e fom ®tipeitbier for Sergftubercnbe p«a 
Uniocrfitetetd Subget opfi^rte 200 6pb* aarligr eif pan eiHparet OcM of M ®)^ 60 ^f 9cb XbI. SlcH ^ It^t 
Sccbr. f % Un MHvbt dtaifbt tel t tlUiUmaM bt^ 
(tente Shittl ^feoptn^aM eg i S»f f^efftoncf tilbfffte She 
Sevg^nbcrriibf. 

G^geftiyrnbift rrt i «ir#M III afrm Mbcifte 4 
CMbernibt iiteb larr 102 ei^b« 40 0. ' 

IttiitHftltttrM almtitbeftflf ?fg^tf r^fl^fipmbtcr^ 
Maiibr fyMt bet J^r^feb^Grnifrfaifre f or f^rftf Ooitfl/ libbteb 
M i Sarvf IS4l fern fdrbvatifig til rrenismbc og iMnrbtftc 
6nibrmibf« ^ttobre of bf nbbfelee Qri^fRMer libgiottc Ml 
1119 Si^. 110 &\H. og btcv t 2bf ^aloaorfigf itenniiif« 
(Uprif og Cctebtr) fiNrbc ef f mtitm ts Cmbfrrnbo b«oraf 10 
ZMofi^/ 12 Snrifler, 9 Wtbictiim, 2 t>l)flo(ogfr og 1 9RiiM» 
rologr og 4|^ font tvlbnu tffe boobe tMilgf nogcf bcflemi Cotif 
Miiisi« 9nfi^fmfS 9fira( tKir 12/ beorof 18 Z^ologrt/ 21 
Sunfler, 21 Vftbidiifre og 13 ^t)ilo(oger og 9>bifofo))^er; 
I>ct bf mcetM, or i 9obet of Boret ere afle til llniorrfiietrti 
trgotrr b<nb«mibe Copifoter blftme HMagte i forrffiftr Obfo 
gorionrT/ forfynibe meb yaategmng om bcl ?egotr f^t^ovtil 
bt ere feetitogff/ fame Stegnftobrf for bcrcA Deft|^rdfe for 
Smntibffi brfleoil or ffttKe vorre obftat fro ben egmtltgo 
Umverfftcftfcfttffr^* 

Dr til eeiyrnbter ( d^frrrn^frfwmftfe mrb 
Um9fr(itft«funbotfrti« S 48 of (Stvrt^ingft t 18$9 br^ilgrbc 
1000 epb. oorfig bfeoe i Sprit f. Ql» f»r fifrfie ®oiig ubbeelto 
(br ft Cib«ruiii of | Hor, fro Ifle «prt( 1841 tit ifif 3iili 
1842, eftfrot (SoOfgiet t)rb Aongl. RefoL of 2ben ^rt< 
1841 b09be erbolbt fom^bnt efm^itbigelfe til ot forctogc 
Ubbefingf n nbetifor brii regirmfnttrebf Xtb. ' 
©tipfrtbtottme twre fi^lgwbe: 

i; Sottb. iitn^ Cf^rifltott ^ongberg/ 8tfb 360 6pbw oofi 
Kg fSfT 25 Gpb. moaneblig/ for ot fortfcrtre flue Gtubicr i 
)>l)9(ir og on^nbt QRoti^finodr. 

2. Conb. ^of. ^oitri^ <S<morr^ web 240 Spb. oor^ 

4 • • ^t^itofop^ieit og ben fpfCUlatttH X()eologtc. 

6pb. aarftq rder 20 6p&. moancbliS/ for af jftubmbcp 
datffifCf 9}9tt|oloflif e^ f(rd)?^loAieA f<^t. beIf;i;fiibe;(^rofl« 

•.. 5. eon)).- ^ilof. ,9!<<oIai £iiiitr, ;m»b -^^f ^;; qarlt^ 
tiler a» ®pb :m<KijubKfl^,i9r:4it f^ri^i^tf^ Oi^r®(ubier .i-jipic^ 
towf if«f ?>fo»teme* ^pfioloflir, . <i 1 / : 1; 
(.«;, Sdiib. $^(i>f; $ad 9tiiiA^:Uat:8er^ .isi&^,^io SpK 
aarlfs e ler .20 @pb. moanf $4(3^ f«c at ffrtfrttc ^ji^e @t^^ut 
i be filbnoKfTo aiifl^if(Hll>rtfF)9, 00 olptybfff. <^pro^ 
\JiSttxat berplnlofbp^jTe Sa^i(fei# ^ytorariii^s oar uib^eftl^fif 
Met) b^t ffnm bt\lwt, at ipt)e|i|icco|ttc (Sripeirt»ioter^oocitcnd« 
jhi9mfnbcmeb9{e0(Hi..S S ^itf. ^/ (ful^e.eyteit, af^olbcgorcr 
tedfi^' eiKt S^b^mota i beaf.^pfl/ citeari'tttikofce en 3lft)anbf 
Krt0:/j bere^ SBibentTiab, i^ct man for benne (Sang ooer# 
te bf di Satgft/ faapcl. Qie((^^cjM^^i^*^'*^^j^^^^^^cr/ (ofu al^ 
%jBiom^y €)9(cefli6jTrminciib^ t}cvmcb. iffij ^^d^e ^lip^fibtF 
aterd Sirffom{)cb t bet forlobne 2(ar ocrret f^cnbj^::,., . . ;^ 
<1; Sdtftb^'fiflnfibfrrA^ 9 i^imer U0i^ir(ig t)o{^f i>il^t% 
§orrl>rad over Sarme(irven/.me^ -fp'ctclt .l^nf^n -fvaa Barrett 
om ^orbampntnflen 00 Sanhbamptttftf. 9i)t)enb<lfe'fonv. tief 
vori^enbe'^ntft* vlpon .fiirnvemgif^ foAfebe^ X^ampippflifieft* 
^lotie/ foiffarcbe. bc.t)igtii)ftf S^rbet^inger,: l}t^orpe^ bepuf 
Waftine cfirec^aubcn j)a.r opnqoet beii6 nxr^^q^vf^n gnlkf 
fontinenf)eb eg fluttrbe tne {> tfii S^cinijtijljng af t^e^npcfle og 
bebfie t ^abnffer brngeHcie (kitienaire.ZuimpmAiljncr^^ ^^ 
gnrtbnig' bcMoite^d af et tBHi<«(: af inbfil . t^. Sjiil^r^^^ 
befiaaenbf bf rid af Untoyfitittt^ ®tttberc«bcr bee» df mff (re 
Smbebdmornb og jpaanbocfrfew. ,...'• ^ ^ ,.;^ , 
.2. SanN y^iloi. ^«uri& (|fin^iiX«.^ar fnb|et>(Kft'5n jifi' 
l^anbluig oocr ptn tjittil iffe m^iagtig unberf/^gte 9rt of @npU 53 

<*^laVl6); Utfa^it of JCegiriiief V uhhxU ff^r tc nift f6t« 
fr]>tlgc :3viM«ibcr foriftignf 4iliftc{rppi(lc Sofittoflcffef. i^ 
|ar bcTt)«i ffoMft Mrrer feffFiorfifgrt mc^ at otbiic eg bcflmif 
«ie (Tit bftybdcfifi. €oiiiltii^ <if . ttibniltmb((« IDyit dner. - 

5. dotitr* JtiiM. sSi. % Wonrab' ^oir 9»lbr «frntf«k 
govtMog m>et ^ilefovMm^ 9^rt»tiito«ife web X^rotogit^^ 
IMSf (>f^gte<if«iD9el-of Uittotr({tetet^^(5tiibfrnil)f/ fam Of 
^cre anbrf/ (tgcfom ban vcb @ibcn beraf f)ar fovtfoltltifttiit 
Mum t ben angione Sictning. 

A. (Eanb; iRm: <i^ 3: Z.^ueiib|>tfofbr f g mberi nf aia^ 
nr mebL (SeatgHr& XtOabelfe t^ ^nbeit^nw/ tfoii' UnioerffM 
«eb fine fli^tre t^tbrnfroMigi J6<im(Htget/ fortattbet aki fM 
vbmorifebe >aBibenfEabtacritb^ Sorebrog og' flSeiribiiing/ fifb#b 
^Bi iMurellf ^^cnfcmbek l>«breliiilebnffig ril^et frugtbritb 
gvibr ttmbcinii cub bet b^vtcrMibr Unh)ef(ltrr. ^ flube^ 
rebe unhcv ft £Spl)Olb i AiNienfiMiw bt IKftorffte @hren)e 4f 
Dltibd))ibenfifabrn/ iforr IDIptt^ologten eg 9trcf)(rol«flten/ ligrfom 
Oflfaa be n^cre @prog/«f6t«nriiiKltB«t ttreraturt)iftonff 6en« 
feenbe* 3 bet (ib(le gag inbfenbte ban .tHSoUcgjct en Mf^ 
l^anbKn^ owv >en wrfftitlfgfle IDrel of ben- prevewalffe ?u 
tetaruT/ ben raafaIbU;>^lP|tbqbtiir]^e(i^/' t)vi^ Gfiorbne, 
(Sbarofter og Set^bmng for ^t'ilorien I)an ubt)iflrte/ (igefom 
l^nf 'egf0O*niiicin^ev&t)erf(rrteK^ ihtfbbeetri ^ri^er af bent 
fwffifB^tfe X>tgrarteri . : . ' 

5. daab* WH91. Panb; brr mc« (^cfTegteM ZilTair 
belfe anvenbie >t^el af matu HI en bbtdntf? gtcifr i SefN 
{otmorftn; ^r ^olbt m Kaffe af offenirige ^orebrag wti 
fUoiltenirt Signing og 9it>dfuncttoncr, i^Dtife blc)>e bcf^gte 
faaml af Qniverfi terete (StKberenbe fom af flere SInbre* 
! 6* 6ai^. 9>()i(of. (!. 9t. linger opNbt {Tg enbeer af 
aorrt meb (E^ltegietd S^tSaberfe i jti^ben^atm, ^t)or ^an for^ 
frinltg befficrfrigrbe fig mrb at fupplere ^arrrialteme tt( et 
olbnorbifF Srpcon/ i)))ij Ubgtoelfe t)an bar paaranft* Sj^an 
faoimenltgnebe i brnne l^eniTgt be' t Xii^benbaon t)onrenbe 
SRanufcripter meb be trpfte Ubga\)cr af €agacrne^ ligefom 54 

^ ^iim«i( bt n^ttii ntfyftt ^naMtfMvNT/ M*(r ItaMit 
Stle^ ^ fmibt/ at be fbftc triifte Ubdavet of 6a^ 
forrne ere fda tttt^iodtigrf at bet wlbc )»xre of bii St«tt<)f)eb 
{vr.bm^ Stutmim or unbertaile Woimicvtpterwr en Mtoftt^ 
itritir. £hKf beii^e %va^v^ ublcMe (^n {!§ j en 9lfl»atib# 
Ittift pfmx bet oibiiovbi<If Secalfyflem/' fecr Met) mtfrabt HI 
.C^Oefliet^ Ifflefoiii i^ott kfiX afff imt ^re af be Jl)i0bf nbamfTe 
SRonofcrqHtr/ (m deb fid J^iewfomfl at pioAite bem iillM> 

•er^tetet 

♦ ♦ ♦ 

Seb 6H»e, ffuttet 2«be 3idi lato, eftor «K(faar<fe» 0(e 
Cttefm Ikilieii og i^iiftnte (B^'ftine Dl^batter af Smtboi 
ktt< i^eordreielb^ Sable ®tibrebe/ 9Ioebve ®iitbifl#er4 Co» 
venffmem^ er/ ooerfen^mmcitbe meb ZefteiKente af Mbc 
3iitt( 1814> tJIfiafbeii Umverfirettet 8 Gpb. ^ Ort 12 fifiO; 
bmlfe ere tnbbetofte i Unioetfrttt^ca^feit, ba Zejfaiwetttet k9» 
t^ Sibere uibe^oltt aigaaenbe ^mmvxi VMi^ttfxwtu 

9?eb i^ettfyn (xttfl bar Spaefttet I^W til efterfffseii^ 
be af Uitberfitetf r« D)»«(lor oieobeefte og mibeY 18be Sim 
gufi bette Sar x\k SoKrgtet mbfenbte ®eirera(c|rtroct af 
9te8iilTa(>rt for llitti>rrfiterct« Snttefftter og Ubflifter i SUrrt 
1841^ t Det man olenc b^r beniirrfet, ^ famNige lfaiioerfite» 
teti ubefiaambf, (i( iSyggcfonbet benbi^renbe (Sapttaler^ i 9#r 
bet af forrige 9ar ere opfagte til 3nbbetaltng beeM 9x9$ 
beel« meb 25 pSL aarligt Sifbrag, ^twrveb bet ^om^bne til 
3ortfir(rer[e af be npe UniperfiterMygntnger atuagrt at tifle 
inbfpmjne. 5$ 

Ibs- 

10 

11 i 3 

I 
I 

It ^Z 


® ii«SSB*£**i52"SS 


Kp err *1 
?* 

• -s 

If 

* i 8 

IP 

II 

p ■* a 


il -' Is ii?§||S||S,|S,| 5 o 
(its 


o E 

c « 
SC^ 

^ — 

g 

J2 

ill 


65: t- *" ** 


'*4 - til SH 


E ^ ^ E = « 

S^ = .<* en *a J-r *T^£ fs 

** « 9 111 1..18cf)i>IbittM8 ben- 31 re t^ecbr/isio. 
a) i ^ameobligattoner . . 96,7nSp.l2yS 
^ ^noombec «ar {nb6«fatt<t l)Ka« 
beri 6g ^aitS )betc!amft, l).bet 
SBflriO^olbtHe, »).b«t®*ijtxe<re 

-■ |>a*be4 liigtn clel diHetic^ ~ . - ^ * : 

'l^»Hle fibfle ubgiorbe.45§l®pb» '. ^ - 

• 'U f^vk9nifeir^'i)ftt%t^'in : . . . . 
^ yioffifoj^l^cob Jtfpfet bfl>fU 
- ,flci ®um tit eif f?o(en8FJerbf t ■ " ' * "V . " •;. .' 

.b)i©tciitdottIiftat1en<^r ; /- 56/668 ^111^ 

^i^wruBber i?aj JabMaUm iVbrt :." . _ *" - 

' €teMtWf«^eeafc 2) bett^benftatii* ; • • • ^ • 

'ytti^attte, I}" b«i afWffl*: 

. fw DinffniOflrJJntfttu fffanilebe^ - 

«ffiOt«, famt4).be^ ed^ptteffe", "• 

^ r> i ©pnrcbanfen bcroenie: '. 

^ " 'UJovhe.fiehm^' ^^^^ |/- • 

!• at«ib«rrtf«^8eaat.: ttB. 15/ ' . ! 

•• ©ebffora*fF«'80jot». aoi. 4«».. * • " . 

A, Vtn^txfit'ettH wis* ' * ' . 

j:fnbe®tft>elibfffoiib57«* 65» ': 

.6. a:«f«n «kiatb....M.' 6S. 1W». 

if) i eoiitantf r . •' • • 1 UlS =- '54^ ll,S.15. .5.1.. 

«. aarllgc ^cnibibvag • .. i . ./.../-..| l,l61.loiJ. 

t 78 — ij — J^awf 8 — »|ikit>trf ; 

(I. Mtittet of ^antfoMtfjarioiif r for ubfoaiife (5a* * 
pitafer,- 4f ©tnt^obtiflagonft, famt af ' 2be " 
■ «er!)ofbclige 5}ibrafl ecngang for aSe . . 6,172, 72|. 

0{cflAiim iid^ epb* 45 §. 
.ft. 9?eitter af bet 55ariityofbrfTc ?eflat« Obrigaticner 35* 82. 

fKeflfliiCer 8 2ph, * 

6. JRcnter nf ^^ ©ernH anlcrffe ^itcieomV i . . ' ^ •• '^ «pb. einr. 

1. ®afler ofl ^onordifer • r S1,$2I. lO.^fo* 

. 9. SifteV) Quggrd* Si^mg i < * « . « •» M* 

5. @rtpcnbtcr K( IBergihrbfretr^e * . . ; - 12M« MK^ 

'4. 9?dtittt)ibenffab(It9( SKcifer-t • 

9»rfte . • : . i . . : • • •* lyCrtl. i«2-? 

5. ^enfionrr af Univerfftftdcodfrth .'• *. ^ * - OT« 15, 

1 '6. 3ftfiliptioiidpengc*(rif ^ebcflen) : : 1' T5. '#•' * 

; n. iuifwriit€tefis,s99Mffopb/'v'-^v ;^ .. • ri,ii.\ I2j? 

;' 9. Xict d)emtfTe?aboratoritfm::*. .c *; ♦ ;.'. :59l. 6. 

10; SibffiKMct «r« 3>MSl:S5.r.i 

1 1 1> IMi^rmnfamfiltflC^ •• \ . •' • ".. ... « .* ^ 'iltMi: ./;# .4 1 

ij 12^ 9kjillc|Y)itcffamlt(igcn «... SM*:i90.<'l 

ji 13. ^Kpntfamlingfit; ♦. . . .•.*. *. . 4. . 6Wl -'lO.;'! 

14; ^QZbbdfamd'ngen • • 9(t . i^ 

I ] 5i X^r oftvonomiffe og mag* OHa(V^onam ' J2^3. 28. . : 
f. 16^ SIHQtbtirifaniinem . og ^ct anatomiffc * . .*i 

; IT; KMiircilmufeet^ ©lintralfamliiifl # / / -W/Ue/-* 

j 18. ©0. joorogtffe ©tfitilttig ^ ' •. 3T6. 59. 

I* 19, -t}0. ' ' botattifte t?^ .' . .' J08i-d9.'' 

i[ 20* Sf)(rnrai(!e 3n|lrumcttrfaTn(mg; ; ; ; • '• JO. • # - 

|j 21. I^pcn Oaarb. . . *.'. . .'\*; ;915. TO. 

2y. gjctamfTc ^anit : : : : : : : .• 1,919. 49 j;. 

23. Sftj^fiibifr i'0)d«refn^|lctotMHff*mebU^^ : 

'^ \)cVjtrctdfwnb'Qif^nd' § 48' ; . ' . ... . -11,123. ' > *_ 

24. UnWcriircrct^ wojenbe'ertpcribicf^^^^ ' . 46. > * 

25. Cectljoitd* eg KncfahonSbcVigtiflclfcr . ' 15.100.' 

26. Xilb'a^fberair ^oriAibVog, . . .' . . ' ' 16.' "91. 
2T. SRcnteC/ rilfafbric be fjubeii^ai^nffc Negater ' 

af UniDf rjiter^ca^fcn ....... 3. 56. 

28. Ubfatte SftpttaUr ; ; '.'.*/.'.. 136. 2T. 

29. SiatUitb^iid rtlfc«*lbige Ubftif«r'; . . 5,15^^ H8f'* « : « * j^8 

3iiMai«t. ^^ ^^ 

mii\tt Dbligatioitar ....... 94 so. 

IXf(l«nCfr 7 6pb. 117| «« 
T« Slfbrns paa ObliQatrntt,. tit ere ubHebic 
. for jiblaante (fapttolet ,.*... 10/8M. 10. 
8« tfbios paa bet Semtf ttitferfle ^ihtittm* 

miiiti DbltgaHonfir • • • « « • . 19. T3« 

9, tffliffcrr of Sorpafltomgerunber ^^^riftt (Staarb Sia 67. 
Oteflonm 137 epb. 00 §. 

10. Xjrini ®aaib • 1S3. 53. 

11. Sotdiiffte Jpaiiflc (IS Jt JS: as a ,S) 210. 1. 

13# erubicffat V • • V • ^ . . . • 2,M1. 108* 
(XcflAiiCrr 90a ^pb. 3 f. 

13. €raiafo«frnd Zifftub'^ 13,000. « 

14. anbift <if Sl)riflianta Sranbca«fed gonb 236. # 

15. 3nfcri|>licn«)tfnge 465* « 

16. atefiifloit for ipi og Srornbe af bn t^9i> 
logiffeSemtnarium. ••••..* 15. « 

IT. C)>l93iiftig«t)(rfeitft« goi* 22^000. # 

18» SUmanaffbilaget. * • . 2,33a # 

IXeOanccr.273 Cpb. 48 (• . . 

10, ^ngffttenbe ^ 2,430. # 

OtfflanCfr 1863 Ci^. 86 §. 

20. ^ttifieni^ og 91notadoitiS«9mflttgclfer . 24. 19. 

21. i^ttu4ide 200. 

(Xfflancrr 213 Opb. 40 {• 

22. SinbefTe it^at 49« 23. 

23. Strfunberrbc gorffub ....... 224. 40. 

24. Ke^flott for &atttx t. 9L 

23. Zilboitbitalu Grtpenbielaan .... 46. ^ 

26. 3nbbctalt ^risj^rclfcdfuiii for fafl CHrtu 

bom paa^cfrer Xornbibrag 136. 2T* 

27. 3nbbetaire Gummcr, l^niimnU til bet 
ed|9^refFe ^egnr, ^mlfe af Unwrrfltetd^ 

ca^fen (fiiOe tilfoare< Segtiret .... 745. 66. 

28i Xttfoflbige 3nbtdfgter 49. iia 

^itmina. 30,322. 34. ttrfittt^aiUn btn SUt'Jdtttmbet 1840 99»« 12)« 
f5t%^itrt\nq bt n SItt ©nnnktr 1841: 
a) i PanteoMJflarionfr « . 41,34369.59^9 

ilcsnitt «4I1 C|»ft» 111 ttOUi . 

«f f« 9)wf« S. JUfftr lt»8git 
e«ili tft n 1»otf(flf{fllff 1»M 
»aM tHfc mHf Sifnu fMit 

tar tf If oiiimct Ut ft«ni^#»tff 

b) i 6MM>txgfitimiit. p 31,210 ^ » . 

c) t6pdr«6anfrnftfronibf: 

!• /»r ttfttoftfftftcti Mfeiibt ' 

e^lpfiibiefimb... Ml ep. It f. 

« Slcflanccr: 

««»l«i| fw' oBf MM» ll» 

^iitr* £fflAti ^ 

1^ Rciitn af bte , 

Brrnt « XnfcvlVf 

£)IIi|atioMr...»M 7. mj. 

I. et«btffvaf.«^.««* Mt. a» 
e> Conranrrr 5^34— 96 ^ iM^ te 

^otAf tirf^Atf I M e^^ftcfe ^^ 

9ig<t. • • • 7M et«. M I 

•I bt S Q^»ni# 

taM(N fffiotfc N -* II # 

Giimma 9o^e2« 94. 60 "-1 S J .S jg 

o ^ 051 ® s-ss e <M Oi 3S« ^ I : i j » . -rr 


ts O O • O *w o ^i» fiS ^ ** Ar .^ r?. 

O «3 ' &» «S«o 


JS .I'll '^ "^ "3^ T^ a* 

^ T^ 1-^ -»■ »J • hi :^ t I 


if ^5 see Sign's -N ir» KO ^ h. V. fe*» ^ 

i^ ib io e 

•* 3C 3^ — SI 2 t 

•f • 8i II II 69 ^#i4|f 1 1 1 I fi^ -^ c^ «^ lo <e t« CO e» ^ 


61 e 94 sss 

s «\ O QC 


si 


1 

cs 


2o pSS 

S B B 


x» CI 
a o bt €> 2 fi S 2 e 2 8 £ g £S S S ^ ^ 

22 2J2 ^^ «■• « o> o PM SI*- JS 


►• fe t> £ £ fi 
*• i» t* «* S£ 


SB 


«« «« A on 
•O tC #• S 


k si I 


:&tt5iislJ«-iiii||| 

M I I I I I I I i ill ll|| I S^ ss^:s^:::ssssasssss;.si{ 62 § e o »o 

GO ^ « o •« 5 5 !• i s 9 
S 

I H 

w 

» IS. 


^0 Ct ^» ft* «k m 1 

I 
? 

§ f o •i=i Is «£_•• en's »?-s S §* s 

US3 »2 »i 
JO- ioa. ^s^s3§s;ss s :; 43 $« t 2 «9 9« ^ «^ f-« 1*4 Wi OD -« *£ i 

o 9(i (Hfi •I ♦11 


11 

as •i ^. 

5»^- 5.^T us. of 

i.Ss ^ ^ s g /tfk * 

^ 5ir^5^"$Su! SSiS 


VJL 80j» 560« 92* 
186. n. 

24 1. * 109* Silas 9li|. 2 til Uulpttfittt^' flt^nfiahtt fpt l»il» | 

SBIoitbebe 0$ ^If o^IbifiiL ltlld<f tet. itbbetalte ai^ 
ttnii>etfltetd ^ ® adfen 1 1S41« 

©pb/ "Sfan 

SDogarbribe o* a* b. • . . ♦ . • . . . 14. 
Wcparotiott ""paa B^flmiiflet ^g* 3n))eBtariuIl^ _ . 
faoit ^{aterrdlier. IIT6. 

£^3,} •,»j.«.i • « • • * * •••* 

anffflffet ofmrnbeliflt 5nt)eiitarium; . '♦. / : 
eeif of locale (fo.r 3Rineralfant1tngen 300 H 

for bet^natpm. 9Rttfcum 1*6.) . •. . : 
Drnfofhtinfler \)fb tx'^ttt ©agcr k/ . *♦ . • •" 
®trivmateria(u( pg anbre StVcfbiftter rt( .(^oit^ 

toircr/ gojrcl.crdtiihser/ djrdmfna k. •' * 
St\0t\t\. . .... . . .' .' : . *.^.: . 

Slbflcrtyr^ Slcoo^iiition m, v). . '; . \ . ; 1 32. 
Dpfpn >cb ®f amtna/ Sf aminofor^ og' ffrnlbr *- * 

ipbnorarerXSl^fedfor galc^ Vio:, ?cc*to^<5«i^ 

rabi300, b« ttrcbicfnfre Senforet 100. -^O.); 12T. 
goKofleb^bt til'Sjinfeh . ♦*.*.' . *.' .- i 34. 
3 Slnlcbnirtfl of jipjirifiljrter \)eb UnwcrjTtetrt*: . . . 

a) fcrbtjanlifle. ' • . \ \' Hi. !ll6; • 

b) ben b^^tibeHflf JRcblccfl.* . . 

gclff of ©rurfbllcwn til 

be np .Uttberjltet^ 2J9b* 

nirtfler ... . . • . ,. 350. 104.' 

(tiUifle vi\>htU\ 184:^ H Spb.>>^ ;: -. ' 465.' 

StvX til foborotoder . • .... ^'. '. ' • . , 12. 

©W^bHp for tropngenbe ©tjtbfntete . •.. ♦ - J^^* 

©fotter og afflifter.\ •-. ^ ■...•. . . 631. 

gorffielliflt. . ^. . * • . .? f ^^ • . • 310. 216. 
63. 90i. 
08. 

98. .f 
W. ' 1 

loo. 

72. 

.40.. 

61.. Cuwnia 5,153; llij. «SMIlllM I 1S41^ 

' G^amen aptlum 

bfct) fom f(th)atili0 of^olbr t i0b€t of Sttgiifi SRaanf^ Ztt 
3RfMemiiifr af (Ejraoiciitf'Dcpttraticnen ubnarviiu CoOegirt^ 
f>roff^forrnie 6. 9* ^otnbor, ^ditU, 8. Jpolmboe^ 6. 
5lrt)fer, 91. ^n^ffr, Sibt eg aubert. 5Cil gormanb for Ee» 
putationen wi^ui ^rofc^for 9t» Arpfer. reyutotionen t)fb# 
tog/ or Ubarbetbdfrrnf i SRcbcr^maotct {Tufbe cenfurcrcd af 
9 rofrdforerne Q. ftcyfrr/ SRtdfcD og 9f. Sttpitx, (ottnfF 6tttl 
og Overforttelfe fra iaiin af ^rofr^fotrme 8« ^olmbot, 
Sibe og Hubert ^rofc^for S. H. ^olmboe fritoge^ fet 
at bffftage t ben ffnftltge @rnfttr. @oin 3nf{)ccteurcr Mb 
be ffriftlige ^rirt>rr futigerebr: 

1. (Sanb. theol. a. Senbtre. 

2. ©tub. iheol. W. i&. e. »M<^ 

3. ©tub. tbeoL C« a. ^anfftt. 
4; (Sanb. tkeol. i^. ®(t)r(unb* 

5. 6anb. th^oK (S. Vaxi. 

6. Sanb. theol. 8rcba^ 
T. Sanb. theol. S^fmbrup. 

8. Stub, jaris ^. ®i^egaatb* 

9. Sanb. IheoK OR. $lem» 
10. €tnb« theol. a. Z^oa. 

^f ffrifrltge ^ti^n afbelbtc^ XiXbog/ OnAag ti 
Zor^bag/ ben .Ibie, 4be og 5te Sfnguil, b9on>eb f^lgenbc Op# 
gat>er forelagbe^ (Sjranrinanbrme til fBcfDoreffe: y 

A. 3 Wobrr«iiiaa(et: ,^totIfe ere be ^tnbringer, fom 

fofb^^anligen mobe ben Gtuberenbe paa Ijani oibenffa^ 

beltge Sane^ og t}oi(fe Opmnntringer tjot l^an til at 

befi«mpe bttfe?" 

6om 9)r09e paa be inbfet>etebe Cpectmina mebbeletf t 
bet ^^Igenbe SBefoareffet af be fremfatte Opgaoer^ for# 
fottebe af famme (Sramiitanb/ tilltgemeb Sngtoelfe af Xiben^ 
naar bWfe ©efwrelfcr ifatt vctxtt inbtcverebe^ fatnt af ben 
Sljaracter, be vcb Senfinrcii ere tilbeelte. 5Det bmctttt^ for# m 

i^xi^t, ot bcr t>eb bf ffriftfigf |)nn»er,.foiit forbi^anlia hu 
flpnbt Stl. 9 ^'ormtbbafl/ fMged ft af bet acabcmtffe ScDe* 
0ium autoriferec ateglemcnt/ l}Diifet fencre ffal b(t»e ntebbcctt 
i ncfrt)o?rcnb« ^cftc. 

SfiMttf. iCL ti (Sftctnu Procter: Qt^U 

,/JJ2ani)e t)aY>e bett 9)Icnmg# at ben @tubereiibe< 
?i« meefi afMc^ er frit for ®eft)crrliftl)eber og ©jertvortig^eb^r, 
eg at t\a\u mat t)an ci felt) frembringer bem, fhiber mrget 
fad i^nbrinc^er for fin SSirffomt)eb. 9)2en man fan let tnb^ 
fee, at benite bered ^ening er albeled feilagttg; tbi v>eb n0i^ 
ere Overocidft freni(}it(er ber fig for toort liBIif en^^crngbe 
^inbrtnger^ fom tro^be i Seieu for ben Gtuberenbe, og, om 
be cub ei tt>inge bam til ganffe at forlabe (ine @tubier/ bog 
meget ofte faaUbrd nebflaae baud ^ob/ at ^an taber al Spd 
III glib. $t>«b fan faalebe^ ben meefl anRrcrngte glib nptte^ 
naar ben ei nnber^ticd af gobe Soner? 9Ran f}0vtv altfor 
ofte 9)ZfnnetTer omtale, ber ere oioerorbentf/g fitttige, men 
fom^ formebcljl bcred fl(tt« (f t)ner/ ei funnefomme nogenSSeu 
S^\y(ib \tal ben giere/ bcr ei engang nub mibbelmaabige (£»# 
ner fan unberjl^tte (in giib? Cct ^logefle er oiftnof olbe# 
M at forlabe Stubcrtngente/ bt)id bette tUtti (aber fig ub^ 
fire, ^en ^enneffet f)enber albrig n^te fig felt), eg ber# 
for tnbfee meget ^aa, at be l)at)e ^ctte Soner, O0 af ben ©ruiib 
forlabe milnet 5aa af ben ® runb Stubertngerne/ at be inbfee, at be 
formcbeifl bercd (^t)nerdUfu{tfcmmen()eb ei funne g)0re nogen 
^remgang. Sn an^tn, is^inbring/ fom ofte Rider fig i Scien 
for ben Stnbere nbe, er en ft)ag jpelbreb. X^et er en albeled 
urtgtig ^Jnening, fcm ^ange baVe, at ber til Stnberinger in^ 
gcniunbe bchd)ded nogen (lorrf.^dbrrb* @tuberiiiger mebf^# 
rer mrgrn StiUeftbDcn, i}t)ilfct ei @nbt>er fan ubt)olbe. ^tn 
en afbe aOcrb^ppigHe ^JNobilanbere/ fom ben Stnberenbe t)ar 
at befjirmjpe, er Sattigbom. Ofre (laaer ben Stuberenbe ol^ 
beled ,ene i Serben, ofte l}ar t)an friflet ben ^aarbe @fiebne 
at mifle fine gorcrlbre i en ung Sllber^ uben at be ^at>e cf« 
teriabt ^am 9{oget/ og enbmi oftere funne be^ ombeenb lu 
vt, bog 3nt^t affee til ^am; er f)an ba ei \amU fommen/ m 

M hM 1Mb 3iifoTwatioitcr cScr Vnbrf tm kfftfpt 9% (tft, ha 
n)uiged f^m ft firlbcn tit at o)H)tre ffit Grubtfr. QRoiiflc 
Arornfelfcr u^forUer tfrmob i^am for, eg ttn SRanfld paa 
ode Sonttfbcti^cbf r> oftc cnbofl poa ^to^i^olb/ fom ben meb* 
ftfrct/ fan ci Slnbct rttb ncbildae hani 9Reb/ ongrc tfl br^ 
bnn>e ban. Ofrr fan 4»gfaa f^an^ ^pft li( 6tttberiii0cr 9arrc 
band gororlbrc iaiob^ foa aC be fnarcre Iotmc ^nbrutgcr i 
aSeien for i^am/ enb idbe b<^n opf^tbe beniif ^yfl. 9nbre 
SRennefTcrd Uvittic, ipab O0 aSi4ni^rlf< bibrag< ogfaa oftc 
ti( ar fl)0re bam Siocr (nurf/ og btnbte band 9rf mflano* Oftc 
cr bet Xilftrtbet/ at band 9i>rff(alte i band 8)ariiboni^ ubm 
ar tage 4^cn^t til ^and Si^ft, I^^h beftewt bam til Cmbf# 
ringer, og (tten mob bond Siflie labe %am ftflge benne Se^ 
ftemmelfe; ba er band ®ct(Ung b^arb; tbt l)i>i(fet Srbeibe er 
let uben ipfl? 99ft cft Xiib#teltgticb til at flttbere maa bet 
SRennriTe ficbfe bave, fom vil opofre (ig til Sibenffaberne; 
t^t nbrn bem berebcr ban ffg meget let et ulyfleligt iw. 

9Rrn paa ben anben Sibe er bcr ogfoa megrt/ fom fan 
opmnntre til meb Stanbbaftigbeb ai befjaroM^ tg overotnbe 
bidfe ipinbrii^er. ^oor flort ®cbe er et ben ®idr(end Z)an« 
nelfe og S^^'bltng^ fom man flebfe fan opnaoe veb Gtube^ 
ringer/ og ene vrb bem! (Srfaring bar flebfe befrorftft/ og 
man fan bagh'g fee (Ejeempler paa, at bet bannebc SRennei^ 
{te brberffer ben raae Jpob, et t>cb (in pb9itffe Araft, men 
)»eb ben noilfaarlige Qfrefrpgr, bet t^vorffer netop inb bennc 
fin Dannrlfe* £ediiben t^ax tiau i be Aunbffaber, ban veb 
(ine @tnbier bar erboervet fig/ et ^iggenbefof/ fmn ingea bube^ 
lig ipaanb/ fom alt anbet ®obd fan beriM bam^ og benne 
Capital ban faalcbcd bar famlet/ ml Itebfe inbbringe bam rige 
Kenter* i^Dtd ben ®iuberenbe mcb 39er (erggev Sinb paa 
at erb^erve fig grunbtge AunbfTaber/ fan ogfaa bet ffffe 
§aab om/ at \jan i gremriben wl finbe ien for fine ?ln« 
fhomgetfer/ bibrage H( at ll^rfe b^n^ 9R<>b og opmnntre bam 
i ben ofte viilnef b^^^rbe jtamp/ fom b^h maa nbbolbe/ fmr 
at naae (it SBlaaU'^ 

p. Ot)erf(rtteIfe fra Jatin: „Mira fait in Cicerone 

5* ' m 

joc&rnm veiiastaii. Qvaatum in ei^ re valoerit, qats 
igrnorat, 'qui vel liberti eju libroA, quos is de jocis 
patroni compo^uit, qoos qvidam ipsias patani esse, 
l«*gr<'re caravitl quia iteni neacit conaolarem turn 
scyrram ab inimlefci appellarf aolitamt quod in orn- 
Aone ettam aua Vatiniua poaait. * Atqne e^o, ni 
loiig:iim esset, referrem, in quibas cali.5ia, com noceo- 
tisfitmoa reon toeretur, victoriam jocia adepfus ail; 
nt, ecce; pro L, Flacco» qvein repetondaruui reom 
joei oppbrinnitate de manifeatlvsimia criininibns 
exemit. Quiedam vero de dictis ejna, qvoruni niihi 
ruin maxinie in Mientem venit, in nedinm proferam : 
Cum apnd Dania.sippuni coenaret M« Cieero, et ille 
modioori vino po^to diceret: ^Bibite, Falernum 
hoc annernni qnadragrinta est,^ a,bene," inq^ it, uvtaiem 
fort.* Idem cum Lentulum g^enerum snam, parvn 
staturfc^ |ioin4nem/ l^ngio ^ladio accincfum Tidiaset: 
^QcHS,"* inqnit, „^eni»rum meum ad gladlom alli^avitl*' 
Cnm Laberlua In fine ludorum, a se actorum, annnio 
aiiroo honoiafus a Capsiare, e vesti§^io iki quatuorde- 
eim ^ ad apeclanduiii transiif, Cicero praetereunti 
Laherio et sedile qnierenti ait: »Recepissem te, 
* nisi ang:n!9te aoderem/ simni ei ilium re.^tpuena el 

in novum aenatum jocalus, cujua numernm Caesar 
aupra faa aaiEerat. Nee Inipune; rea|>ondit enim 
Laberina: ^Mimni) ai angfuste aedea, qui aoles du- 
' abua aellis sodere;* exprobrata levitate Ciceroni, qua 
immerltD opilmus civia male, audlebaf. 
IBefuatelfef 

(Siccro t}at}t)c ftor S^rbtgl)cb t at flge fmuRe 3$tt' 
ttg^fber. p^o t)ar (crfl ijani^viiimti^hxfta, fom bcnnr for^ 
f^rccbf cm fin ^atrond SBttttgf)cber/ og fom 92og(f troc cr 
jOii Siccro fciv/ og er uvibenbe om^ l)9or flonrf ^ait I)ar oceter 
Vrt? ^tgelcbei/ ^t>o er u«)tbenbe cm/ at tjani Utoenner pleu 

ebt at falbe bam ben confularifte ®i#gler? ^oilfet ogfaa 

■II M Sottnind bar osfnt t ^n Zatu Og jeg ftttrbt^ berfm M 

fi Mr for vibritfftigt, fortcrte, t ^mlfe Gagrr boii/ oncnb^ 

ffj^nt ^tt forfiMrebc 9lnnaf)rbe# ber ^avbe bcflaaft mrgrt 

tore gorbrpbcifer/ bog veb Stltigb^bfr vanbt ecier; fre tiu 

for (fjcnnpfl/ ba bAtt forfiMirrbc f . Sf^caid, btr txir dsaoget 

for Ubfttcffcr, og l^m ^aii t)rb belctlig Cpog ftf fririrnbr 

for en Sorbrybelfe/ Ijan aabmbar (^nobe begoart Xoglf of 

bon^ S)ttriiigrr/ foot netcp folbf niift tnb/ ml jesbogoiiftfre: 

£d 9R. Qicero f Hflaitg fpiftt HI QRibbog bH Z^oiiHiftpputf, 

fremfottr bcnne maabcttA Siiti/ og fo^c: f,txitttx, benne 

^alerner er ^rgct^oe fHor gamaiel/' ^ryoa ^on foarrbe: 

,/t)ctt borrcr ftn Hlber gobe/^ Cgelcbei fogbt bon^ bo ban 

faoe fill £oigerf#ii ^entulu^^ tu Wanb of ubelybfltg i^nbo 

ooigjorbft mrb ct lotigt Gtxrrb: „fyo9 bar bMnbrtmittSw^ 

gerf#ii fafi fit bctte ®t)afrb9^' Da ^obfrttid ietemiimfn af 

aogle itQt, foa j^s ()at>bc opfm^ »ar bfctont f^orbrtt mcb 

en ®ulbring of (Sarior/ gif l)an mbltffeltg i^n til Stibber^ 

nti ^tttn fOctnU, for o^ fc r^ ^vorpaa Stcf ro, tbtt ?aberiu< 

gif forbi l>aw, og fogfe efter en ^fab*, fogbr til J^om : ^Srg 

fFulbe ^ave optagtr big/ brrfom {fg ei fab faa trangt/' oeb 

^cife Orb lfar\ baabe giorbe 9tar af tiam^ og gat) bet n^c 

©enat en gtnff/ ba (Sopfar bavbe forager betd antal mere 

enb 5Ree»ar. Wen bette tiro ei nbefoaret (nltraffeOj tl)i 

?aberiw« fi>arebe: ,^jDet er ba fbrunberfigt, om bu fibber 

trangf/ bu font pfeier at ftbbe yaa to 6to(f/'^ ibet ban be^ 

breibebe Stceto ban« Uflabtg^b (?etfinb)/ bwrveb ben bra^ 

w Sorget ufortjent f9 feoarbe Orb at fffftt.'^ 

C. ?atinff ©tiil: !Weben« bctte foregaaer i affcrt/ »ar 

tffe engang i ehforfenlanb og SKaccbonten oft roffgt. 

«onge i gacebopwott wr 8lgid, en ©ipn af ben 8Jr<^i* 

bawu^/ fotti tax falben, i bet l)an bragte Xarentincrne 

^ictlp, paa ben famme IDag, ^aa t)oilfen 9>t)iltppu« 

ot>en)anbt Slt^enienfeme i^eb Sljtfronea. IDenne, Sfejr^ 

anber« StiMi t fEapperbeb, op!|ibfebe ffne ?anb^mcfnb 

til iffe at taaU, at Orcrfentenb Icrngcre trpffrbetf af 

SRaceboneme* Xrorlbom^aag: faae be ffg iffe itibc for. 10 . 

vitbe bet fammt flag fi^ntmc egfaa rt( Itxn. Vtan 
maattt berfcr anftrcrnge fifl, mcbend Verfcrne ftiPim 
ftiittbc noflle ^crftef til at Hxxat iniob meb: tjarc W^fe 
nnbertrtofte, «ar bet fbrcjjfve* mob en ovci^lbifl SBlaf^t 
at foritfe |>aa ben fira ^orfrbre ncbar)&cbe 9"')eb. Va 
®em9ttenie faalebet t>are op^fbfcbe/ faae be fig (mi efter 
en feiligbfb tit paa en bcqoem ^Rdabe at beg^nbe 5tri* 
gen. 9gtd reiilr tit ^tyofniaboju^ eg erbotbt SO Za^ 
tenter 6cb og 10 trrrciboarebe @ribe, t)\>i(fe bon fenbte 
fin ©fober 9lgefTraud>* for at tjan ffulbe frile til gretO/ 
^wlfen CJe« ©cbocre Mre fpCittcbe ab i f>artier for 
QRacebonere og ^ncebemom'ere. Der Me>^ cgfaa fenM 
®efanbter tti 1>arin4, f«m di ^rtgrn^ Sct)o\) fTnlbe 
fortange flere t>fnge og ®fibe. On bidfe bere« goi^ 
rel^avenber 9ar bet faa langt fra, at SVeberloget oeb 3^ 
ftid - bette t>ar nemlig inbtruffct t ^IReSemribcn - af# 
breb/^ at bet enbogfaa fremmebe bent* 
IBeft^arelfe: 

ZMro, Jtr. H} Qfecrm. Q^cttctn: tttmftrtrt 9^K 

,DiHn baec in Asia g^erontar, ne Macedonia bf Gr«- 
cia quidein plane qnietae erant. ilex Lacedaemonius 
Agris erat, Alius illius^ArcJiidamiy qui eo4leili die, quo 
Athemens<-.s ad Chaeronoain a Pbilippo Auperatisunt, Ta* 
rento auxilium ferens, ct^ciderat. Qui, vtrtute Akxandrl 
aemuliis, populare^ ne Giaeoiam ju^o Macedonico pre- 
jMt paterenior, concjtavit: w^i'^i tempore s'M console- 
rent, idem jug:am iis quoque impositum irh . Conandnm ' 
igpitor e«M»e, dum Persls adhuc aliquid virium ad f esisten* 
dum superesset; bis o|ipressis, spem illius libertatis, qnam 
a maioribus accepissenfy^contra tantam vim servandae va- 
uam fore.*' Ila animi concitati occasionem opportune 
belli faciendi circumspexernnt. Agris ad Pharnabazum 
profectas, trigrinta argvnti talenta, decemque triremes ac- 
cepit, quas ad fratrem A^esilaum misit, nt ille ad Cre- 
iAm navigparet; baec enim insula inter factiones Macedo* 
niras bf Lacedaemonlas di%isa erat. Ad Darinm quoqve 
le^ati, plus pecuniar tf na^ium ad belluni g^crendnni po- Tl 

stalatori, aitei tmni. Tanluiqve ablbit, ni eUdtn hsica 
* luMC eaim tempore medto accepU ei9t - luis reii eeram 
interrnfliperei, ni eiUm iis ntilM ej»et*" 

Zil (Sfamtn Mrt anmrlbit 81 Sai^ibafet/ f^oraf 
3 tibfb(ft)e fra bfit (Trtftttge ^r#)H. pif b< M SaiiDibafer, 
fem fremfHIIcbe (ig til beiuir^ tKtre 23 biimmrcbe fra Icextt 
&Mtt, 10 fra £h)fifomr gRoOerd 3n|}uut i (Sbriftiama^ 
1 cftrr Ztntamtn tnb eergcn* fcrrbe &oU, og be ivrige 
50 bimtttrrebe af ^^rivate* 

9kb bfn oi^rr be fTriftltflc 9lr6dbcr afi)ofMe (Scnfur 6f# 
fanbred 10 Sanbibaler/ famtltge yriT)auriimtercbf^ itmobne ri( 
at abmittcrtd til otunbUig ^X0^f. 3lf bidfe 10 birve 5 
rrjicerebe for Ubarbeibetfe i SRobrr^maafrt ofl be itti^t 5 for 
lattnfF CoerfortUlfe eg 6ttil/ faolcbci font arbcnilaacubc Za^ 
bet wfer: • vt^rftHt 


CoUail 


Cotteff 


maalet. 


©tflf. 


Cvnfat. 


^ 


• 


^ 


o 


o 


o 


• 5 


4 


5 


3 


5 


4 


5 


^ 


5 


5 

Sfter berom inbfommct Slnbragenbe fra ett af be ))cb 
ben fFnftlige^r#)»e formebclfl Sygboui ubcbievne (Sanbtbatcr^ 
bieD ^eputaciottctt enig oir at afbolbe en ej:rraorM'nair 
ffrifriig 9^x0^€r ^t>ortiI fi^lgenbe D|)gai>(r blcve frcmfatte: 
A* 3 9Roberdniaalet: .^vcrUbe^ funnc Uiyffcr )}orre 
griflelfer for gjjeniieffet? 

£)«>erf(rttelfe fra ¥attn: De wbe Boma el ejun 
f ropriis ei qvasl vernacQlis. vitiis loqvar, qvfe nhtoa 
slatim ezcipiunt ac per 9tiig:ulo.H letatis frradus cuma- 
Jantar, si priiis de severitate ae disciplina majoram 
circa ^dacandos formandosqve liberos pajaca dUcre. B. V2 

Jam fprimam nwi cuiqve fitius, f^x casta parent* 
niu.% non in cella empte nvtriciA sed sTremlo ae 
ainu matrix educabatur; cajn^ priecipaa laiu erai 
tueri domnm et io^rvire liberia. Bllg^ebatur antem 
aliqva miyor nati^ proplnqva, cojiH prabattis spetta- 
tiaqve moribiu^ oianls ejuHdem fainilUe^ sabolea com- 
nittcretiir, cofam qua neqve dicere fas erat, qvod 
turpc dtctu, neqve facere, qvbd inboncstum facta 
videretur Ac non stndia modo curasqve sed remis* 
aioncs etiam lusasqve pnerorum sanctitatc qvadam 
ac verecandia tcmperabat Sic Corneliam Graccho« 
rnm, sic Abreliam Ciesaris, sic Atiani Au^osti ma- 
irem prwfuisse educationibas ac prodaiisse principes 
libcros accepimos* Qvie disciplina ac severitas eo 
pertincbat, at sincera* et Integra et nallis pravitati- 
bus detorta oninscajasqve natiira toto statim pectore 
arriperet artes lionestas et, sive ad rem militaremy 
sive ad juris scientiami aire ad ebiqventi« studinra 
Inclinasset, id solam af^eret, id aniversom hanriret* 
At nanc natas infans delej^'atinr GriecuUe alicui an- 
cillflp, cut adjdnffitar anus aot alter ex oninibB.s 
servis, ploromqve vllissimus noc ulli serio niinisterio 
accommodatus. Horum fidiuliv et erroribos teneri 
statim et rades animi iuibunntnr: nee qvisqvam 
in tota domo pensi habet, qvld coram infante do- 
mino aut dicat ant faciattqvin etiam ipsi parentes 
neo probitati neqve modestiae parvolos assvefaciont, 
sed lasciviie et dicacitati: per qvtt paallatim im- 
padentia Irrepit et 5ml alienlqve contemptus. 
Satinff StttU Unber @ornfftu4 Sc^fad 09 a((mu< 
St^nppad Sonfnlar aitflagcj (Sremutiitd (Sotbud for en 
119 09 Da fi»rftegan9 \^M ^otbtpUlit, at tian, % fiiit 
abgmne 91nnalcr/ bcnobe rocft VI. 9tntni og faftt (S. 
(Sa^ffu^ ben fibfle hornet. 9lnfldgeme t>are ®atrtu< 
®eininbu^ 09 ^tndrtn< Slatfd/ &mni Sftrnter. Z)rtte 
Mr ttl 9orb<m>effe for ben 9lnnogebe/ ltgefaa)»c(fom T3 

(Sorfarf - 946€riitd'< ' nti^rf Sltf, bwrmrb^an moMog 
' gorfwtf t, ^^fffef (5remutfu«, atterrtc fa|! befluttet paa at 
forfabf ^iwr/beg^nbtf omtrrntpaa bcnnc SRaabe: ,,ni\nt 
Orb lorgipd mig til ^ail/forfamlebegirbrf; faa ufT^Ibtge . 
err mine ipanblinfler oUfa(L Dog frh) bitffe ^aat ri paa 
^rflen eOcr 99rf}fitd Glofgtmng, em' bmlfe 9)hiKftorM^ 
(ot)en gicrtber. S'rutu^ og Sil^ftud ffal jeg ^aoe rocjl? 
6fj#ttt mangfclbtge ^atoe ffrevrt bi^ff < J^tflorif ^ tfot bog 
tngeii omtolt bem iiben }paa en t)arbrenbe ^aabc. Xi^ 
tu4 9tmud/ tfopv bermt for Srirafenbeb og W0ta^ttgl)eb, 
bar faa mrtg roefl ^ompeiuJ/ at 9luguf!ud falttc ^am en 
f>ompetanfr: og iHe lagbe beite noget 9iaf}#b for brred 
Senftab. Scipio^ 9lframu6/ {a feb benne famme 6a<^ 
fttt^/ famme Srntu^/ fatbtr ^an atbrig 9t#oerc og %cf 
brclonb^forrcrbere, be 92aone/ man nu gioer bcm, men 
nononer bem ofte fom ubmcrrfebe 9Rornb. 9i(Iniud, ^o(# 
liod Sfnfter bcoare ogfaa bercd QRinbe paa en nb^ 
morrfet SRaabe. ^Rr^fafa (Sonoinnd roefle fin gelrfjerre * 
(Saipuiy og bcgge biife 2 befabbe bog baabe 3Ragt og 
anfeelfe. 

Seb ben berrfter afbclbte (Scnfur Met) Sanbibaten 
©iwrt dbrifienfen 6triJm abmitteret til munbtlig ^t0w. 
9lf be 75 (Sonbtbater, fom fpalebed { bet i^ele abmit:^ 
terebef til munbtlig ^rot)e, »are 2.1 bimittcrebe fra be Icrtbe 
©foter og 52 af ^rioate. af^bef^tnlncwnte erbolbt Sngen 
ringere (Si)aracter enb Hand illaud, nemlig 2 S^aracteren 
liaiid* prie ceteri^/ 1 fsa £ronb.t)Jcm6 og 1 fra Sergend 
@rofe, 16 Laud, og 5 Hand illaud. 9lf be 52 prioat 
£)imitterebe^ erbotbt 14 Laod^ (t)Y>oraf 1 efter Xeutamen 
Deb Srrgend lirrbe 6fc(e), 35 Hand illand., og H Nmi 
eontemnenda.^. ^t bemonrfef^ at af be fra S^rifftania/ 
SBergen6 og Xrc(nbl)jemd to-rbe ©folrr Ximitterrbe/ erbofbt 
3ngen unber $t)aracteren Land^ ligefom af be fra Coerlcerer 
9Ri>aer« 3nfiitut bimittcrebe 9 Sanbibater 1 er^ofbt (Sj^arao* 
teren Laud, og 8 Haud. illand. 

De fpecicae S^aracterer \)iCe fee* af fialgcnbe Zabel: 14 . ^^MUtn artlnm Wr. €anbibotrri>f^ fRaone. 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7. 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21 
25 
86 
27 
28 
29 
30 
81 
38 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 tpMUn, ^arl Qir. 9?fcofa{ , 
i^lftfncef^/ ^9h. 92icofa{ . 
jtlerulf. «^r 

t\Qd, ®crrt guti>fa mbtlm 

^arilntl' ilRommf <lbnf)taii. 
iBernbofn 3oban ^^riflpp^rr 
9nftfU. ^hrobor ®. fH. . 

«a«, £our{<^ 

180bt!fr/ 'iob €. 3). @. . 
3cnffn/ Qbrinfan . . . 
fBfrft, IBariftofomffiitf SRidHirt 
^cnbmart, 3ohan 7>. &. 
^ortb^ 3oco( ^etfmonn. 
r. b. Sipve, ®rrfiarb . . 
9lom, ®ufio9 .... 
^etbemonn^ <^brCnop()^ . 
^ang, ^otberinu^ 2>. 0. 
5tnai>, ^an* 6br<nton. . 
^ftitoft, 3»Nin 8J«f* . • 
Sbfltofr^ tttolpb {(ertinonb 
^oltf, SorcDf i^plrrrinann 
Vnbrefrn, €orI Serbinanb 
«rn(bert/ ®<pra 9^- ®: • 
«nbrrf(n, Victor 6br. i^iort. 
Wboif, (gmft Srebm! . 
.firm/ 3oban ©eorg . . 
gXfinid), S)ouC J^ermangror 
aReUft, 9Bolffl«ti« «. 8. 
9?ftfrffn, Carl Jreb'nl . 
mo^baum. 9nnar e. 6. . 
Qpam/ ?)«« _; • • • 

©unberfcn* €arl VuguR . 
^mlff/ 3oban €orOfn Smtl 
aR0r(b« CbriOtan Sreberit 
Gncn^frn, ttimar ttugufi 
OTpe, f)QifI< aRoCbta^ . . 
iBogt^ 2kiD{b S^onrab. . 
®iti Cril ^albrmar . 
JHeU, 3o«*frti . . . . 
iaat, Vbolpb S. ?• . • 
etrcw, Cipwrt C^nflcnfen S»br 823 
823 
823 
822 
822 
821 
824 
823 
822 
821 
822 
823 
823 
821 
820 
822 
823 
822 
824 
822 
822 
822 
820 
821 
824 
825 
SSS 
823 
824 
822 823 
1822 824 
823 
824 
823 
823 
824 
821 
823 
823 
820 
819 ling. Jroprferflir 

4^r|«ge 

Qfvth. ^rcrer. 

^eifOrrertfatp. 

^apitotn 

Oiaabmanb 

mrftb.<SaprlIon 

jttobmanb 

Z)o. 
?)ropO. 
5?anbftinionb 
Oicfib. iSapcU. 
.t()ebmanb 
£fjilm«nb 
8orenfPripfr 
Iftrurfnonr 

"Hmtmanh 
jltebmanb 
ttbpocar 
jti0bmanb 

2>o. 

Cberfllirur. 

jt|«bm0nb 

2)0. 
6ognfpr«|l 

*og*b. 

Cl^oorbeifr. 

Sogfb. 

SKrgnfPobtffarfr 

(S^aarbmanb 

Semitirrmonb 

9tocurotor 

Sutbnitfgrig 

9rofc5for 

^apirotn 

^rac4rMb 

^ngabeforge 

.It^bmanb 

9roo(l 

etipp.r SDimitterrbc «(f Sbr.onta (. 6fo(e 

Z)o. 

2)0. 

2)o. 

2)0. 

S)o. 

2)0. 
Sronbbl. (• €IoU 

2)0. 

2>o. 

2>e. 

2)0. 
i8rrgen5 t. 6foff 

2)0. 

2^0. 
€6T.faob<r.€eo(c 

2>o. 
2)rammm5I.6f. 

2)0. 

gKb.bolb* I. €f. 
2rom«of (. £f. 

So. 
r?nU.^rgfr<be. 
CDerlffrer aXoUer 

2)0. 

So. 

2)0. 

2)0. 

2)0. 

So. 

So. 

Sc. 
9ropf} StinboU* 

So. 
€ognrp. be €nic 
0{e^b.6•^4ffiiUc 
iSanb. mag. itj/iH 

So. 

2)0. 

So. 

So. 

So. 

So. 

So. 15 1 9Iitgttfl 


1S41. 


!«r. 


3 


It 
^5 
ip^ 
3-' 

1 


5 


"T 
i 

e 


Si^uli\^tamu 


i 


'J i 2 


^ 


^ 


s 


'% 


3 


"2 
2 


"2 
25LattiUbilb. 


3 


21 3, 2 


2 


2 


s 


2 


2 


1 
1 


1 
20 


mmm 


3 


3 


t 3 


2 
e 


2 


2 


2 
1 


1 
23 


_ 


4 


3 


t 2 


1 
s 


2 


3 


2 
2 


1 
23 


^« 


6 


3 


3 


2 


3 
1 


2 


2 


2 
2 


1 
•27 


• ^ 


6 


3 


4 


3 


1 
s 


2 


2 


3 
2 


3 
iS 


•. 


7 


4 


3 


3 


2 
s 


2 


2 


2 
2 


2 
ti*^ 


.^ 


8 


3 


2 


2 


3 
2 


2 


2 


2 
1 


1 
"rX, — 


9 


3 


3 


2 


1 
2 


2 


1 


1 
1 


1 
^:il*[ — 


10 


2 


1 


2 


1 
1 


1 


2 


1 
1 


1 
^]45.rau(1abilitprc» ceu 


11 


3 


3 


2 


3 


2 


: 


I 


1 


1 
2 


1 
Jl.Laudabilu. 


12 


3 


2 


2 


2 


2 


2 


i 


2 


2 
1 


2 
•25| - 


13 


2 


2 


1 


2 


2 


1 


1 


1 


1 
1 


1 
*17jLaiidab. p. c. 


14 


3 


2 


I 


2 


1 


3 


1 


2 


2 
2 


1 
*23 Laadabilit. 


15 


2 


3 


2 


3 


2 


2 


1 


2* 


2 
3 


2 


2 


•29 


, 


16 


3 


3 


3 


2 


2 
2 


2 


1 
1 


3 


2 


28 


«» 


17 


3 


3 


3 


2 


2 


s 


2 


2 


2 
3 


3 


2 


31 Hattd Ulaudab. 


18 


3 


3 


3 


4 


3 
1 


2 


2 


3 


3 


2 


2 


31 


«_ 


19 


3 


1 


4 


3 


3 
2 


2 


3 


3 


3 


2 


2 


31 


^^ 


20 


3 


» 


4 


3 


3 
2 


3 


3 


2 


2 


2 


3 


32 


, 


21 


4 


•i ^ 


2 


2 
2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


27 


Laudabilit. 


:& 


3 


4|-4 


2 


2 
2 


2 


1 


3 


3 


.1 


2 


29 
23 


4 


8|3 


3 


2 
2 


3 


2 


4 


3 


2 


8 


3tHand Ulaudab. 


21 


2 


3! 3 


3 


3 
1 


2 


2 


2 


3 


2 


2 


an r ciuaabiiif. 


25 


3 


3 


3 


2 


1 
2 


2 


3 


3 


2 


2 


2 


28 — 


26 


4 


3 


3 
1 
3 


3 


3 


2 


2 


4 


4 


31 Hdud illaudab. 


27 


4 


3 


2 
2 


f 


2 


3 


2 


4 


3 


3 


3 


35 


^ 


28 


3 


2 


2 
2 


t 


2 


3 


2 


4 


3 


4 


3 


3) 


_^ 


29 


4 


8 


3 
2 
2 


2 


2 


2 


2 


5 


3 


3:1 


- _ 


30 


3 


4 


4 
3 
3 


3 


2 


4 


4 


2 


a 


d'J 


«— * 


31 


4 


3 


4 
3 
2 


3 


3 


2 


2 


2 


2 


31 


_ 


32 


4 


3 


3 
2 
2 


2 


3 


4 


3 


6 


6 


42 
35 


2 


1 


3 
4 
2 


2 


3 


3 


I 


3 


3 


31" — 


31 


3 


1 


3 
4 
2 


2 


3 


3 


2 


3 


3 


m 


35 


3 


1 


3 
3 
3 


2 


4 


2 


1 


6 


5 


t^\ ^ 


36 


4 


3 


3 
2 
2 


2 


2 


2 


3 


1 


1 


28 Laudabilis. 


37 


4 


1, 


4 
2 
1 


1 


2 


2 


1 


4 


3 


27 


_» 


38 


2 


2 1 
1 
1 


1 


2 


3 


3 


1 


1 


19 


^_ 


39 


3 


3 2 


3 


2 
2 


2 


2 


2 


I 


1 


i 


24 


■ ^.^ 


40 


4 


3 3 


3 


3 
2 


2 


1 


3 


3 


2 


2 


31 Haud illandab. 


41 


3 


2 1 


1 


2 
2 


2 


2 


3 


2 


2 


2 


^iLaudabilw. 


42 


3 


4 3 


3 


3 
2 


2 


2 


5 


3 


3 


2 


35 Haud Ulaudab. 


43 


3 


3 4 


4 


3 
2 


2 


2 


4 


3 


2 


2 


31 


_^ 


44 


4 


4|3 


3 


3 
2 


3 


3 


1 


1 


2 


2 


31 


^ 


45 


3 


3 3 


2 


3 
3 


4 


2 


2 


2 


2 


2 


31 


— ^ •) 3 be faolfbrft bftcgnftc Orbrnital er mebregnet (l^^aroctrrrn fox J^^rai^. 
**) C^ngelj! : ubm. gobt. M «r, 


€anbibaifrnfl fRawie. 


g«t)r 


ffobrrml 6tiU 
ling, . 


2){mittntbe of 

# ■ 


46" 


^toufeii^ eabmoti* • • . 


1830 


itftbrnanb 


Qanb. Grolrmberg 


47 


(&M(\it, etxbaxh ®ol{r • . . 


1819 


6ognfprcfl 


2)0. 


48 


9)«tfrfcn, Shorten Gmiri^. • 


1831 


SwinfpfCtfur 


2)0. 


49 


^i^, ®«Um DtndKrffen . 


1830 


mtbmanh 


«aDb.rbeor.3(Qreii 


50 


Xornvr, lllHd) 9BU^fiii Xorrti 


1830 


2)0. 


2)0. 


51 


^aUtm, €ornb 


1831 


2^0. 


2)0. . 


52 


Sunb, 3cn< 9Ri4<ie( • • . 


1831 


3)o. 


2)0. 


53 


tVoaaM^ Cobalt • • • • • 


1830 
1819 


^ublmcesfer 


2)0. 


51 


%fl*r^lj»il/ JVWWii • • • • • 

2)an el0« Sari 


2)0. 


55 
1833 


.Itiobmanb 


(Sanb.tb.f^onrib 


56 


a»td)elrr, iffitlbrim ^drtfltan. 


1833 


€aptiatn 


- £. (S. Sarfcn 


57 


*arbo, «j;rl QbdOian emirh- 


1835 


dognrvraft 


2)0. 


58 


i>etbmret4^,<2«rt J(rebr. Dlauf 


1833 


Dpcrrolbbctienr 


2)0. 


59 


tmatbirfm, ^bHOiAn j^tort . 


1833 


eenlmonb 


Qanb. hiH^^rafr 


60 


^rthnilUn, Z>anitU • • . 


1831 


etipp«r 


erb.pbil.ed)mibt 


61 


i[ti\di*t, ^an5 TOaarfmann. 
J^olfl^ 9llej(aiib(r miattinui . 


1830 


SorvaH^ 


2)0. 


62 


1833 


^rovriftifr 


- pbit. j^ftbrrs 


63 
1830 


^filmagrr 


-pW.a(Kttcfen 


61 


feD«r/ 3»ban %rthttit . 
®r0rr{na, Oluf 6oiirdb , 
1631 


ir»»« 


2)0. 


65 
1823 


2)0. 


66 


VcrtrrffR^ebnflfait. . 
1833 


.ttlobmoab 


2)0. 


67 


^egangef/ Gamurf . « , 
1833 


Qapitoin 


- pbH. Slorfct. 


68 
1818 


Jttobmonb 


2)0. 


69 


(Hamm, i^an^ Sennit. . 
1833 


^ofbtaiffrrr 


2)0. 


70 


<Sbrtnif/ 3o^an Xorrn. . 
1833 


6ee:(S0p{iolii 


- pWI. flRtUcr 


71 


j^rbabl/ i^arolb. • 
1819 


6ogiupr(ffl 


2)0. 


73 


Oiombfd). grfbrrif ^rompc . 


1830 


€orrnffri9«r 


•* pbd. 02i«rfn 


78 


Voppr, Ulbrtf {rrbr. Wtathiai 
Xrosb/ €arl ttntbon BR^tiui 


1830 


embfofiitf 


2)0. 


74 


1830 


0orfn9cip<r 


-- pbfl. t^rom 


75 


«nbnffn, <S|^rifliiin tugu 


ft.j 


1831 


lt|«bm<u)b 


-p^^iLSttbcriefm n 

13 
ft 

£l 


rtC 
5' 


^ 

O* 


>?> 

¥ 


? 


'h]^ 9lr. 


3 


n 

*3 


s* 


* 


r* 
T9 


r) 


3 ?' 
5" 
1 


3. 


4L 
S' 


j^30?td5flroct*r. 


46 


3 3 


If 


~b 


"J 

~2 


~i 


T 


T 


"2 


T 


^ 


I36 


Haud iliaudiib^ 


47 


4 


4 


4 


4 


3 


^ 


5 


5 


5 


a 


3 


1 


1 


42 


— 


4S 


3 


4 


3 


3 


4 


^* 


a 


3 


3 


a 


2 


3 


2 


36 


-^ 


49 


4 


4 


4 


a 


3 


— 


2 


3 


3 


5 


4 


I 


I 


37 


— 


50 


3 


2 


3 


3 


3 


— 


2 


2 


2 


3 


3 


3; 2 


31 


— 


51 


3 


t 


3 


4 


3 


^ 


2 


3 


2 


4 


3 


3 3 


33 


^m 


52 


3 


3 


2 


3 


2 


-^ 


2 


3 


3 


2 


2 


3 


a 


ai 


' 


53 


3 


3 


3 


3 


3 


_ 


2 


3 


2 


1 


1 


I 


1 


26 


Lau(T<ibil)9. 


51 


a 


3 


3 


3 


4 


^ 


2 


3 


^ 


4 


3 


3 


a 


35 


Hdud Ulaiidab. 


55 


"4 


2 


4 


3 


I 
2 


3 


i 


1 


2 


2 


2 


:n 


— 


56 


4 


3 


4 


2 


3 


_^ 


4 


3 


3 


2 


2 


i 


1 


32 


^ — r 


57 


3 


3 


3 


i 


2 


— 


2 


3 


I 


2 


3 


2 


2 


m 


Laiidabilis, 


ts 


3 


1 


4 


4 


3 


.^ 


2 


2 


3 


3 


3 


3 


3 


37 


Haud illdud* ' 


50 


4 


4 


4 


4 


4 


_ 


2 


3 


3 


5 


4 


3 


2 


42 


— 


60 


4 


3 


4 


4 


3 


-^ 


2 


3 


4 


4 


3 


4 


3 


41 


— 


61 


3 


2 


2 


2 


2 


^ 


2 


2 


4 


3 


3 


I 


1 


27 


Laudabilis, ^ 


m 


3 


4 


3 


4 


2 


^ 


2 


2 


3 


s 


3 


I 


1 


311 


— 


ea 


3 


3 


4 


4 


4 

2 


4 


3 


1 


3 


2 


3 


ay 


Haud illandab. 


61 


3 


S 


3 


3 


3 


— 


2 


3 


4 


5 


a 


6 


6 


41 


Non cojUi mni ihIus. 


65 


t 


4 


4 


4 


3 

3 


1 


2 


5 


5 


(i 


i> 


4S 


— ' 


6d 


1 


4 


4 


3 


3 


^ 


2 


2 


3 


3 


3 


3 


3 


aillUutl iliauaab. 


6T 


1 


3 


4 


3 


2 


^_ 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


a 


31 


— 


m 


1 


1 


1 


t 


3 


— 


2 


3 


3 


4 


3 


1 


a 


11 


^ » •* 


m 


3 


i 


3 


3 


2 


^^ 


1 


2 


2 


a 


3 


2 


1 


27 


Laudabilii* 


70 


3 


2 


2 


2 


2 

I 


1 


2 


3 


3 


1 


1 


2:1 


— 


71 


3 


i 


4 


4 


5 

4 


5! 


1 


a 


2 


4 


a 


ih 


Noil CO mrmnpud lit* 


73 


3 


3 


3 


4 


2 


^ 


2 


2 


2 


1 


2 


I 


I 


%a 


Laiidabilii, 


73 


3 


4 


4 


2 


3 
I 


2 


3 


3 


3 


I 


2 


aiJIdud illauil. 


74 


3 


4 


3 


4 


2 
2 


1 


2 


5 


4 


4 


4 


:W. - 


75 


3 


3 


3 


4 


3 


— 


3 


1 


a 


a. 


3 


I 


4 


iol 


— 18 

8lf be oiocitnmMr 75 (Sanbibaterf font dbfobercbe Srcu 
Wfti/ wxt: 

18 Gi^nner af cvoilt dmUbtmctnb, 
13 — of ©fiflliftf^ 
9 — of SWilitoire, 
21 — ^ of ^onblcnbf/ 
4 — of JJanbmcrnb, 
2 — of &0farrnbe, • 

8 — of ipoanbvxrtere, unberorbnrte 9c|UU 
luig^mornD/ o. f. 9. 
^eb i^ettf^n ti( tmi 9llbe« t)are: 
1 f0bt 1819 (2.1 aor fit.) 20 fj^er 1822 

4 — 1819 16 — I82.V 

12 — 1820 8 — 1824 

11 ~ 1821 3 r- 1825 (leaorgl.) 

gor^olbet meaem be fro Gfoleme eg be privot l^tmttrerebe )>ar : 
fro 6foierne: of prit>ar ^Dimitterebe : 

f0bt f^r 1820 (oribre enb 21 Hor) 5 f^bte f0r 1820. 
2 f^bte 1820 10 f0bte 1H20« 

2 — 1821 9 — 182L 
9 — 1822 It — 1822. 

1 — 1823 9 — 1823. 

3 — 1824 6 — 1824. 

3 — 1S25. 
tHf f#((|enbe Za6r( vtl man foo en Coerfigt c))er @^a# 
roctereme i (^rt enfctt 3<>fl ^fl berei tnbbprbe^ S^^l}^lb: taamf 


VLhnu 

90bt 


8»W^ 


•Mt 


Id 

Stm. 


Ugt. 


eM. 


fla<fa«< 
mnu 


1 

WtMtUtt 

MCt(t. 


S)tobfr«maafet. 
Jatinff Ooerf. 
?atinfp ®riil;J 
{atitt. •.••»••«♦»*•• 
Orcfff .•.••••••••. 

ioebrdiff 

$C9bfi ••• ••••> 
L. ^ 

10 
14 
9 
2.1 
2» 


9 
16 
16 
18 
.H2 

4 
52 
39 

23 
24 
36 
24 
26 


43 
3» 
33 
21 
26 

t 
23 

32 
24 
15 
19 


21 

23 

22 

22 

1 2 

4 

(4 
4 
5 
8 
3 


1 

1 1 

2 

6 
1 

1 
1 

1 


« 

4 
3 


15 
95 
15 
13 

1 
15 
13 

1 
15 
15 
15 
15 
15 


n, 16 

9/ 08 
2, 91 
2, 89 
2, 45 

J, 01 

2/ 4 


GnaelfT 
S>mrH ^^ 

@rc^rapt)te.... 
Stfliflion 

©cometrtf 


2,11 
2, 39 
a, 31 
2/ 36 
2, 23 
121 


319 


308 


usi 


15 


1 


908 ■ 

®ottttniiattPtt«s@gatitett SIrtiitm 

of{|o(bff < til fbrfTieOtge Ziber i Hattti 90b meb fMgenbf UtM 
falb: «. ». Sloc^ cr^olbt for fartn (Staractercn *9Rflabf# 
lu)t/^.b. Qt)om for arif^raetif '®obt/' C g.^ercrfMi 
for arir^mctif ,Oobt,* for ®tometrte "OToobrfiflf.* 

IDftinc Sranven afbo(btc< font fcrb))anlig 2 ®ange tSa^ 
refi ?i^b, t Sanuar 09 ©eptembcr. 

Zil QRebf rmmer af (Sramend S)eyitfatioucN ttbtunonte^ of 
(Soflfgtrt ^rofc^forerne aRr^fcS, «• J^tmboe, 9t. Arpfrr og 
Snbert famt Sector ftanrim XU gormanb for Cetnitationnt 
9alstr« iatot Stautin. @om 3nfpcciettrfr «>eb ben ftrtfrliQe 
^0t>efungerfbc: @tnb. r^eoI^Qotoefrn og Gfub. }uri« Sarrft. 

%i\ btnne (SfTAmrn t)are onmflbte la (Sraminanber^ ber 
ifnfTcbe at unberfafie fig ftt(b|iirnbtg Qramen/ famt 4 til fcrr# 
pt ^t0m t ?attn« af be %inftncront€ ubcWrve 3 \)eb ben 
ftnftiige ^x0t>t, 'Ott ^vitten frcmfatfc^ til SBrftmrrlfc firtgenbc 
Dpgoioe i 9Robcr«maaIct: . 80 

i>^t)orfor ere w faa HlMfUftc HI at fee «iibre« gcir, 
ofl f)^at l)at)e w incb ^cnfpn t^^Hl at ioflttafle?" 

@om ^rm^e poa be tnUevrrebe SBefvarelfcr mebbelcd 
f»(aen^e Spcctiiien/ ber tiltjtnhM (S^aractcrrti antageUs: 
, „5 8ITiiiinbeligl)cb rre SKennrfTene opmcrrff^mme paa 
ait, l)\)ab ber forcgaact i bercd tRorr^cb. eomengelge ^eraf 
fee lot ni^flet let pore SRebmenneffer^ ^HL 9Ran fFuIbe nu 
ogfotf tree, at loi af famme Qhruttb Itgefaa Ut, ja fnarere ler# 
tere/ bicve t)ote egne ^get( paer. £t>g bet forbofber ffg et 
faa, aarfdflen bertH rr, at v\, for at fuime bliDe opmcrrf# 
fomwe paa ))ore e<)ne %til, n0b\)eitCi'g maae porre t 33e{tbbelfe 
vjaf li^iagtifl ©etofunbffab. 9t ffaffe pfl berme er forbunbet 
meb mrgen SBapffch'gbeb og opnaacd fun af et ritige Sntaf. 
(gom ofteft fjcnber. oltfaa TOrnitcffet fun SHibre^ og iffe fine 
egne geiL SSi maae ^erfor loogte od for al fomme paa ben 
Jlanfe, at »t ffutte t)crre bebre, enb Subre, efterbi loi iffe ere 
00 bcvibfle \0ore ^^ctl* X^ette maa fnarere anfpore ci til at 
po^re mere opmarrffoQtine paa 06 felo, for at Pt funne opba« 
^e btdfe* IDo pi af. (irrfaring vibe ti^ov pauffeli^t bet er at 
Icrre (Ig felp at fjenbe/ b^r pi p'crre overbcrrenbe mob Slnbre 
og iffe bcb0mme bem for flrorngt og firbfe eriubre be Orb: 
,/Xi(gio anbre/ men iffe big feto." grembcled er bet »or 
9)(igt/ faaoibt muligt at fi^^ge at bibringe anbre Itunbffab om 
^ered ^dl og at faae bem ti( at retre bidfe, eg i bcred Se^ 
flrcrbelfe berfor at flaae bem bi paa aSe 9)2aaber. anbred 
geil funne ogfaa )>arre oi til megen Siptte* Si fee nemlig 
peb bem fctft rigtig beve^ afffpciigbeb. SDedubett funne be 
lebe til at opboge oore egne, ba t>i, Htont af afffpe for bet/ 
pi i)at)e tagttaget boiS atftre, bringetf ttl at ponre mere opi> 
morrffomme paa od felo. X^ette t S^rbinbelfe meb en ti^i^ 
agtig ®ammenligntng meSem o« felt) og attbre pi( labe o< 
opbage boi 06 fel« mange %c\l, om l^oilfe pi tilforn pare 
umbenbe." 

Seb tSenfuren ber affto(bte« oper be inbleverebe Ubarbeibeb 
feT/ rejicerebe^ 3. S>e gfwige IS uiiberfbjlebe fig ben mittibt^ 
lige ^r^oe mcb fMgenbe Ubfatb: 81 3 u s 

i si «* ^ O tt 'C '^ ^ ^ ^ " ^ ^ -^ 
■^1 ^(5 ^ & ^> ^^ Cfl ^Ti rJ> HTl <Jli JJ". fll Mg^l I i I I t I II *^ 

Is 1 1 sis ^"^ 51 I 1 l|l|i l|l I l^u 5 


$* i^\ *n IT' SJr O 'SlJJl trt^ *3> <31 «*> ^1'' 'ai ^ o 
&^«; 91 E* Ci >* ^ J^: ^OT' "5" -^ «!■ SI «i Cfi **! Jm ij C ^ tf ^ 'J^ tJ: -y ^J '^ '^ "^ '^' *^ ** rS^^til2/(^tTii^0^^b*f^*C^ b} 
^ ?> — Sj — ?l ?» ^t -*> — ^ TH — »3 

'^ «l <I5 00 :^, ■ JJ . Z:> i3C5 ./S 36 . J5 00 3Q Q d (nw ° - ^i^ 

8 

^ ^ '<£ g 

8 

s « « di O Q Q 

^« «« ^ 

e 8 s 1*1. 2 S 2 e 03 

B 

3X •5 *• 5» 2 Q s 
« CO ^ mm ^ 

s «; *;. 

c ^ 

s c ^ 

CM ^ ^ 

^ 2 •§ 

I ^ fe 

«£ 8 jj 

-^^ ^§ CO 

w 

V* 8 


!??.-« i9trt0(©i-aoc3 — Mw I 82 

(^omcntf'Dcptifationen^ ber bcflob af ^rofclforem !0{f<^ 
feO^ 9. ^^Imbot, S. Jtr^fer^ fft. SttpUx Ofl Slubcrt/ t)alafe 
^rofe^for 9. ^clmboe dl Sormasb. ®om Sttfp^crrurtr. t)eb 
^en ff riftlige ^ri^pc t>atgte< tSanb. t^ei>L Sc^rcubtr 09 (Sanb. 
jttri* OF. gtfdjcr, 

Xi( fulbdtfnbtg (Sramen varc dttmrlbtc 33 (Sramtnottbcr 
0g 2bcni( fcrrffiit ^r^ve t iatin. Sif b< ^^rfliicnonfc mb^ 
fanbt {Ig fun IB >Mb ben fTrtftltge ^roof/ t>cb l^mlfeit frcni^ 
iatui ftflflenbe Dpflat)e t ^oberdmaalet: 

„^)^ah tan cpmuntre od Hi Zaalmobtgbeb 1 tibclfcr?'^ 

Seb' (Eenfuren rcitcercbc^ 4. (Sfter berom tnbrommrt 
Qnbraofnbe fra Srammanbcn 9i0rbam/ blev ber ttifiebet ^om 
Sbflouft til en crtraorbinair ffrifHifl ^r^tje, t)eb bw'lfcn fremfaN 
ted fierlgenbe Opftooe i ^{oberdinoalft: ^,i^t)cr(e^e0 fan Wob# 
flang rjene til ?Wenneffetd @a\5n?" [)\)otfor Sraminanben ttU 
fienbted @l)ara€ter(n ^^Jlnragcltg/' ligefom bet t)ebtoged, at 
ban (firibe unberfafle f!g munbtltg fx0w i gorening mcb bt 
fDrige (Srawtnanben 

Z)e 13 (Sramtnanbcr; ber faa'ebef unberfafiebeflgmttnbt^ 
iig Sramett/ be^ob benne vtti f^fgenbe Ubfalb: 83 

t^ 
j^ 
r* 
W 
e 
x; 
rs 
*^i 


m 
^ 


^ r 


m 


?5 t; 


m 


^ 
r* 


•« 
8 


^ . 


^ 


ttJS 


^ 
X^ 


5- 


W 
® 


S« 


M* 
§ 
B 


1? ^ 

& 3^ 

I 3 "^ ^ 

|l 1 1 M 1 1 m}| 

9& m 


1 1 1 


1 1 n 1 ft n 1 1 1 1 i 1 


H '^ -?* i^* V •- •' -" '-i j^ ^. vi 


ill 


iiiiiiitUfi 


til 


'«* ^ 2 2 2 t 2 t; ¥ ^ - 2 2 2 ? 


^222222222*^2222 
p = cc= = = cc = esse 


2222^2222222222 

cc=t!» = s = ccccccc 6E.Sj:^^S«i»1 <>cB<^>;H'3/<^^'CfMg> fry® <^ ■£>*-- 


I 
^ as '8 w2^<Ci^ S "3 S^r-^oXiS e S JO :^ » i "ol a^®. -^^^^^^^ s 5*5 ® 5i4l 


jes- « <x €A Oft ^ €»; s !i 

ij i:ti j5 O 

2 f 


i| 

w 8 .M» . -^ >- ^B' 0» « »2. >^ 

^ ^jB^A »- — cj**:^ o 3 =: = ^, 5 *^ "^ O ^ ^> S <•« ^ ^ O S s^ *• 'T .S *«> 

.0 5. 


o o •«> "t^ *J5 tn — ©•«^i«>fit»aDOJ© — «5«:21^ 


2f 

s 5 84 

ft^mtn pltllolosIeo-pJilloflophleiini * 

af^olbre« 2 (BaitgC/ finite ®ott0 i ^mi, anben @atts i 
^rcemben 

•) i 3tttti. 

93 Gtuberetibe tjwU tegnet flq, ^ooraf 3 ttbe6Iet)f* Sif 
bidfe 90 Me 24 % eratntnere t be HI Ifh SIfbeltng, 47 t 
be HI 2beit Ufbelmg og 63 t be HI 3b{e Slfbeltiig ^etibimiibe 
gag.* 4 tmbertaflebe (Ig fanrffilt f>rin)e i i^ebraifF* 65 (Saiu 
bibater fulbenbtt (Sramett mcb fjilgenbe Ubfalb: 


85 .1 »c *rs sl l-l nil CMS rs^ f^ p- — -^ I |1 \lt\ I I'S'Si'S'Si I llll I I I I I 


-*fl»iNc^«e^-i?r^?»rt«— «rt«««P5fe*-*N*is^«Wflt 


— «ow«^«rtTi*'"iioiei^«c*rte»fl«w««<7RW«TO©* 1^ »* S«» W « W P5 W ff» rt CO Ct M W «P J^ « 03 *^ «^ P5 ^ «^ ** ** «^ ^ -*«» — fs«^fl««PS»p»p-ws*«ct«WPi — e* — !?»c9« — 


e9«*i««5^««w«««e*ico^^««^««o»w — a»«e9 -( t I I I I I I I t I t I M I I 1 ) M t I I I ge ^*^COe^e*l«C»l«0«?^"^<^rt^-^€**'^'^*****"*^"* -•«*«««« — «*©*-*-*«e^-'0» 2^ =^^^P5^'^='^'* c I =5 !^rta»n«««n^«-*-*e««ff»n w« — s» — N «5»e«™ 


^ = p = -i 


-WS fc£; 


>>f Ci r*^-^ « ^ ^ : 


» I . i^ ^ ^1 ^ o ii It jeojgk 91 CO «<^ j;9 di^ei 40 «pco^e<i^W»«c4«o to.^ jo ee « ^ ** o I* •II ^1 », aa "§1 I ! 1,1 1 I |lll1.1| I'll I 1^1 I I g 
CO 01.91 c9j9> CO «o.«040 4r.Qi ^.M* ^,«o ai^ ^ «o ti «o.oi eo on ^ fio 9» jee 40 flp <o «: ^ CO 01 ^ «o «i 01 49 ^ <-< «>^ ^,f9t«o 9> 99 ^ £1 iir* -r« 0> 01 Of Ct 01 01 jeO fi> fi» f«« 01 40 CO .is^ ft «l 0> fl »< 0*1 >«• «« eQ^oipcpfOfi9fiOCO9iP*/BB'<«*Oco«ieiiOfl09ftfC9lOl«f« I «« I I I i I M N ' I n I 11 ;l i M 1 I I pOf«oiri»l^fi|fi9iOiq99e9r«f9!Q^?9fll4f9M»«>^^ ^91f99ieOi«««^«<i91«iefi«i«0«C9fia««-«f|f|fl«OCl4«fiO ^9i^QMP0MC4Mi4isica9>)eQ^«0-«l><--««9f«Qie4C0e9 illllliiiiilllllllllllill «i«^S-?5n,8?4l55l8?sfiS25^5?!a§5*^gS 8T «g «f 8 4 

via r2 .^ s . .A f= •P '^'3 , '^ . . . *« \ : I - IIJ'I 


"»j"i" 


«««9C«MC<l^91i»9»9i9t0»f»M 
C« CO M et M M M 0» M n 9» «^ •• •» 


*4«9MCilO«< 
^^ ff9 r^ Ml flf^ '^ AA ^*A ' iM rM ^ «^ <^ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 «t 1 


e9 C9 91 03 CO 9»e»et9l 9»MM 0»<«( 


-« ^ i» M 69 .«« 0» e» 9» 0» M ^ 4t Ot 


M 09 eo eo c» o» CO e>» o» «» fl»-«t'e» e» 


oDoDSSaoa 


!iiifiiii 
' J© * ; 


f • •« : • • • -**^*^ /Z-: S^ ^^ £^ 
6» S W 

§ 

e t g 

•e 

■ 

e 

-0 S s;^ K ^ ^6 •2 -5- es - 


C0 

03 1 1 1-^ i 

3 ;o s 3 a 

'I'i'i'i'i ':4c«c«v9e«e4^4C«et«iM^e9c«e«^e43«P9«t ^«»^-^^«te«^e'3^P9ff>^e«««M«g«odi^e)» r»«t-^(9M^^CQete9P5C«fa»04«4i$fi9fl«Mn ^C4C4«i3«i4^e44Oiff|»->4ff*M0««dtVOp4l»M c«o*?eo«cpe9WP5««cprtnc9ff3*^^«ffi-^ei 1 I M ! I I [ I I I I M I I I t I I «t 9t04e0^n««C40454^4^^^'^eQn^C^?4Ptt '^^c«3e99«MeoMcoiN»4eQ^^e4it^c«<4CO c^^e^i^^ti^ps^rt^wps CO--* c* ?* r* ^ 5<* — ffj 3S353as§SS2S3i 


:2^ 

I 9 I • • • ■ _^? ( . *< *^ ^ ^ PN |iW |!i« »* Hi! •* #1 01 »f b€ 21, bcf fMbniMe Crawiti/ cr^tlM 10 LaoMiU 
lis eg 41 Haod ilteoMiilifl. 

2>e bit itnbcrfaficbe (fg fanrfftif ))wiM f i^cbraiff/ fV 
f^fflcnbf (S^ararteret: 

Sttbcrfcn^ 9L 2-r 

2)omao«/ 2-r 

ipaMittib/ 9* ®* 3 

J^e^felbcrg, S^.Z. O- 

4>offIutib, y. !)• 2 

JB'wdlef, 3. TO. 2 

^odfcIbr,y.e.B.a.l 

Srnfen, g. SB. gj 1 

9)arclmd, 3* to. b. ?• 2^ 

Gd^mibt, O. 3* 3 

6egletii, a. y. 2 • 
Cfrrr bet goranfi^rre abfotocrebef faabbeS S]ramett phi- 
lologri^^o-pbilosophiciun t 1811 af M 6tttbcnter, ^t>eraf 3 
rr^onit Laiidabilis pra cH^rin^ 4S LattdabiliS/ 31 Uaad 
illaadabiliA og 1 Non cootemneodas til ipODCtc^aractcr* iDen r^corfHfre ^n^ve afiK)ntc< 2 0ditgt { Horetf 9^6 
t Sunt og t ^ccmber. Vtn abfoft)erebe< ialt af 33 ocabu 
ntffe Sorgere og 5 prorlimtnairt QfamimuU. 9f ^inc cr# tUitoftirtctttI Hon OpottiMlfit *-<tes bm -« «« drt 4Mtf«f§iiib< 0«dc» 
f)cf«cii (•99iibcc 0m ftfrnllboftftt XI» • ^g ^m aflMailltagcii iU, 4» 
mbtttsm fibfto tfrtnttnibog, ba aftcnnibbaelfelfioiKii tegn fin fBf|9ii# 
bttff JtU ft» 9or at Cp^Mnm Htint blii»t Mcttrcbt MfagtigM ftH bet 
Mftrtt iCIanrflct viVe Cvamteonbtme tebftbc fg el G»wBttn f^ b<a 
tUftlmt aX^tKi et09»^clf< (clHmtf Sfb* Sil ttbarbribcipt tf ni»iK? <0P ^ 

Non contemn. 9lf ^rorlimtnaciilcmi tiifjeii&tc« '1 CBf<p>c«i 

•)• 3 3tttti^ 

Denne ©pomen* fWfrftgf ^wve nf^oftte* fca 18be til 
23be ^IRau 

De t)eb famme fremfatte Spflowr vjart fWflctibe : 
1). 2If Xitigenee Se^:^ 

' beraf? 

2).2If OnMebningen: . 

^))ilfen 3nbfl9t)rlfe p(jd ?ooeu^ Sbrfotfnttig 6i^ ber HU 
iJpflflfd be of ?ot)flmeriie fcto ;aiif0rte Oruube? 
3), 2ff Procrefen: .. - 

3 t>))iife Xilfcrlbe (t 9Lppc( ifft inbfErornfet t)eb fatalia 
appelkjtieni$-l -^ - 

^Vpnoibt rr iiDgrn @i(iifiaiib.ubriufHt fra Gtort^t|iflrt< IB^fdarKf^et f0m fo^^ating brflrmt ZZimtt, mib UnMagetfe af JD^dov^en 
i ben romer1!e fRtt, btr fremforttc^ ftb^e Sramentbig cm 8ormibbagftt# 
tit ^oU tBelS^anbting titflaaeS 5 Stmer., (Sramfnanbrrne tVlc be^agr at 
tage ^lM$^t YnDU^ufng ^aa^yaiiwAlfUbcti 'Iiaef»m .ogfaa felD at 
forfpnr fig mrb be fomebne ®9ri«>emateridlier, famt fencfl inben Kftentft 
f^ Q)C6mend Sfgi^libelft oi ^f9xg€ lenbva^t »g tfDfai i (Bxaptnttocolct 
be tiOo^te Seger, ttemlig C4»bogen 09 8ot>famliogenif web til^crenbc 
Kegifrre ogforbe ftcabemffreSorgewft SSfbJommenbe Corpus juna civilis, 
l^'jtlfr S^ger bog itU maae Dorre forfpnebe meb f^revne TCnmcrrtninger tU 
Ux ^enoUSnfnger* jOe ffrtftlige Sef^arelfer/ bcr mtmr »(rrt fcrrbigr Mb^ 
bra til enbt»ct ®l«|ioii* firiatuftig Beftemte Sib offotetc* tit ben tUftttns 
twrnibe Snf^Mctcnv faimibt tsvligt itbra £)sierflY98tttag eg StttctiMrfng 
ftalt «be».UBbtrfirif(r men bctiMM# O'^-tft betcgaebt nt«b bet 
!ftr«, fom 8«tfattcteiLiiibtftgec t«« beftneffiftcr V^Oct <Siu 
(«er for fEg. Mft vit bemartCe*^ f)lcafm ftKoaitncmbenie mftoe i Vflitibf^ 
tlbei» itogmilDtwmmicattoa fittbe €ltib4 Qn^swr, ber suffer otfetUtbe fTn 
fllftb^ ^ar berom at #en»eiibe ^g til ben tiEflebcbttrenbe SnAsccteiv, ^t>{« 
Vvbiiteing «ms fottbft I bumf fnn i iabtt 4csr<tnbM b«c lolbc- Hf cf« S). 3if Pctsfbnrettrn: 

i^oh»M it SBorrgeitd tfrKge GliStttgf fadbMfpm ^n^ 
tte odr rftet SotDbogfit^ fonmtret ti> Hit nptrc tot)^ 
ghotiiilg? 
6)* 2tf Crfminalrettfn: 

Dm gorbr^Drffcr; ber htfiaat i Uitblobf Iff af'at ijatibU. 
1). Tlf btn almtnbtliQe Tittelcevt: 

ipDOn>rbr fan mnit t Wet^crrfn btjflge \iaa ben ©crtning/ 
at bet minbte Onbe b0r fcretrorffe^ for bet jl^rre? 
S). 2lf Proceefrn: 

ipt^oroibf tfax ®ien(lanbcn« SScffaffenfteb Onbflpbflfe paa 
IDommerend 3(>^boIb tt( Sagen, naar bcnne bei}anb(e< 
^ i ben cmU ^tecc6fci J^vmer? 
9)« ^x Jtire Romano : 

De collatioDe bonQrom ex jure Romano et npstro. 
10). Tlf Zinaent^ }let: . 

Uuber t)))iife Settuj^Cfer ftnber foltbari(£ Sc^rpligtelft 

eteb? 

21 a€at)f mttTe SScrgere (11 LandalHlls, H Hau<) illaod* 

Qg 2 Non contoio.) og $ ^rcriiminanllfr (2 SBeqt>em og 3 

(St Ubeqoeoi) abfohocitbe @jr09Hfn/,,neiulta; 

3um 22be jperman @teeiiftrup ($r. art. 1931 Hand ill.; 

iSr. pbiL 1M32 llanil ill.), . Ilaud. IllaiidabilU. 

p .. Oecrg anc(bqt)l «re»$ ((Jr. art. 1834 Haud 

illy fSt. p^iU id36 IIao4 III.) « ... .. » 

Haud. ilIaDdabili!9. 

# .9>oiif ^m<i Stetiibolb i^araft @raii9 (Cr. art. 

. ]f8«6HajidJU^.(£jr. yj^l. It»38 Non contem.) 

Hand illavdabnis, 
.— 2abr Srebertf Gamveffen ((Sr. art; 1891 Non cont., 

SjT. pbiK 1839 l]^d HI) .* . « Laudabilis. 

. # 9it€oIai 97t(e(a%fe|i O^r, art 183^ Laud., dx. 

p^tl. 1836 Hand ill.) . . Hand iljaudabilis. 92 

Smti asbc tso^tt 8Y(tt«tf Stottn tfh. avt. ism Baud 

m., ^. p^it. 1S36 Non conten.)/ . . . ^ 

Aaod illaadabiUs. 

— 24lb€ 3oo<f|ttit gtfberir Zi^fobor aBtndneA (^r* art 

ia3S Land.; (S]C. p4il* 1^6 Hand iU.) « • • 

Landabills. 
n i^aralb SRel^er ((fo. art 1835 Laiid«/<8r. p^tL 

18S6 Land) • • Laadabilis. 

6et>erin 3aco6 ?0t)enffioIb (Sr. art. 1835 

Haod ilL^ @r. p^il.^ 1836 LandO 

Hand illaadabilis, 
*— 25bf 3of)n @ol(ert Saffett {(Sf. art 1835 Land./ 

<Er. p^n. 1836 Land.) Landabilis. 

^cnrif J^ornemann (@r. art 1835 Hand ill., 

(Sr* pt)tL 1836 Hand ill.)* Non contemnendns, 

3ob £tfcf)instoitS0btrrr (@]r. art. 1835 Laod., 

(Sv. pifil 1836 Laud, prse cet.) * Landabilis 

— 28be ^alfban DIJcn (Sr. art. 1836 Haud ui^ (Sf. 

pijiL 1831 Haud ill.). . • Haud ^iiaudabilis. 
(Sraud SljrifKan ©(^iiitbt (Cr. ort. 1836 Laad., 

Sr. p^ti. 1837 Haud ill.). • • . Laudabilis. 
• (Safper greberif ^aflemawn (Sr. art. 1836 

Laud., (St. p^il. 18.37 Laud). . Laudabilifl* 

— 29be Dtto 6l)rifKon Ctlcfeu («r. art. 18.36 Land^ 

(St. Pbll. 1837 Laud.) • . Haud ilUudaWlia. 

augu^ Jfttbwfl ©teen (©r. art. 1836 Land., 

(St pt){f. 1837 Laud,) . . • • Landabilis. 

. # e^ridian €mtl JlHgufl gifctjer (€r- art. 1837 

Hand ill., &f. p^tl. 1838 Laud.)Haud iilandabilis, 

— 30te [(Sari (St^rifHaH £3Hen (<Ey. art. 1837 Hand ill., 

Sr. pl)ir. 1836 Land.) . . Hand iUandabilis. 
mihtlm «nbrea« aRepbeli (Sr* art. 1837 

Laud., (St. p^' 1838 Land.) Hand iltandabiliii. 
ftM IBranbt ((fir. art. 18.37 Land,, Sy. pftiL 

1830 LaudO* •.<»••• Landabilis. Suit Ific eolber grii^iof 9ta life »((r* Oft. 18SSL««4/ 
(Sx. 9tiU. 1^ Laud.) . * • • -LftB^nbilis* 

3o4ait Ktcolot Z)al)( ((£r. ort 1U3 Hand ill., 

(Sp. pl^iL 1894 Hand ilL) Non contmnesdiM. 

— 5te iDaiiiel Sitcoloteartti ((fe« art. 1838 Band iU., 

df. p^U. 1839 Laud.) • • • . Laodabilis* 

«-* Iftf aRaf ^ta« Dai)l ® i e « ft it g (^rarf. (Sir* 1 831 Saiir. 

Slntageltg) IBeqt>e«i. 

2bni (S^rifiian Cifcn goiter (Pxcd. <Sf. 1836 Sept. 
9IntO0elifl) ••••••«. Si Ubeq»ea» 

Sari ®uflat) IBcnb} (^rorL (Sjr. 1831 6fprbr. 

StordViTTbtg). & UbcqtHm. 

# Sol)an Otto J^elltefrn (^xceU df. 1837 ^rbn 

Slntogrlig) • • • Si UbeqiMm* 

-* Src ^icM 3ol>aii Kitiren (^xl. df. 1838 3aitr. 
Unfagelig) • « • tDcqt)ciit. 

^> 3 iOfcetnbers 

^cn (N^ltgr ^riMe afl)olbte< fira ITbe HI 22bt S!e» 
lotmba.-^ICt vth fasmic frmfoief Opgavcr vore f^lgrnbc: 
i) 2lf Sar^rf(an^ft6 offtntU^t Ttct: 

i^Dcrt bfilaacr 92orgcd umon«mor«ffge gor^^olb til®«c^ 
rtflc? 

2) af Proceefm: 

jgwembt fmtnf Strrningerite af UbebKvelfe ^in)r6 tocb 
frttrre rilvrirbragt Srtriid for lo»Itgt gorfalb? 

3) 2(f Xin^enre }iet: 

£^t>ombt \)ax Sontra^cntcrntdvperfonltflegor^olb Hl^iiu 
anben 3nbflpbclfe paa Stct^vtrrmngett af be mcOcm bent 
iiibf^aaebe Sontracter? 

4) 3ff Crtminalretten: 

Dttt Setiitgelfcrne for fubftbirr Gtrafi 9m)enbelfe. 
9) 2tf t^n olmin^etigc TltUlfittt: 

Om WobfirmtnAcn mcaem t^en alminbelige og bett po^ 
ptit>r eltit ^ijlorijTe SRct ^) 2<f tJtiMelitinflen: 

Dm ben norffr @ivt(r<>>S frmont^iffr p<ta i^rniMtngrr, fo^ 
macjne- nfcfiifcr Slorge* 
1) Zf proccefcn:- 

i^tiffe fcrre^itc SWctircglet flfcrtbe o« Wam«bommc? 

8) 2rf Pcrfdnernre'Jlet: ... 
i£^t)ilfen 3ntfl9t)f Ifc bar ben miKtorrc ©tanb paa cit ^'ct» 
fend bbrflcrliflc ©tiUiufl? 

9) £jr yure Romano: 

De Jure accres^endi Roroaoorum in ^accessionibas ; 
cni adqoisitioni adjiciatur comparatio cum jure ' 
nostro* 

10) 2(f iCmgftiee Ttet; 

Cut ben uDrluffrnbt 9lct ot>cr f^rfTr Scinbe ogStrtfrnme. 
9 acabrnufTe S^orgcrc (i. Laud, pg » Haud ill.) abfblor# 
rcbe Sjramcn/ mmlifl : 

Z)ccbr. 20br Sanb. [mi ipcnrif ^por nemann (@r. art. l.H.15 
Hasd ill., Sr. pblL 1836 Hand ill., 
Srom. }ur« Kftli 3am Non cont.) 
Hand illaudahilis* 

— # — a 3of>atined X^itlcf gUrft (C):. ort. 

1833 Land., (Sn p^iU 1831 Laud.) 

# Landal)ili.s« 

« # — # ^ctcrSScftt dttcfen (®r. art. 18.31 

Latidv @r. pt}tl* 1838 Laud.) * . 

Laudabilis. 

22bc — Sobaii e^erbrup (@jr. art 18.3.3 

Laud./ S*r. pl}t(. 1835 Laud.) • • 

Laudabilis* 

— — # Sarf 3of)att ? orange (@r. art. 1836 

. Land.; (Ir. pt}i(. 1831 Laud.) . • 

Hand itiaudabilis. 

^ — , g«f gi)rifHan 9l/?rbed) (@r. art. 

1831 Maud ill., $r. pl}U. 183.i 

Haud Uh) . . Uaud illaadabilis. 95 

IDfcbr^SSbtSoi*. inrflCttrl fStttifUM HtnUn (<y. art 

1856 Land., dr. JptiiU IMt Land.) 

Hand illa««IbilL(. 

-*• # •— # ^fttmaitb (Jm« Jtjerulff ((Sr. art. 

iS9l Haad HI , (St. pHU 1836 Laad ) 

Havd illaodabilijv. 

^^ ^ ®c«r9 ©id« ®r{clbftup (9nort. 

18.17 Laod^ Hx. ptiiU 1898 Laad. 

I ]»r9e cH.) Laodabili^. 

^et bemcnrfrtf, or S^ratne n for be a^xif^t Sanbtbatrr, ber 
l^vbf onberraflct ffg ben ffnfrlige ^t0^t i ^icinmbttf fort' 
j fatted i paafol^ettbe S^nuar 9Raditrb. 

Den praftifFe ^X0W ofl^olbred H (San^t, nemlifl ben 
.1.1be ^nuac ben .Ibte «fl 9be 3u<(. Z>m abfoloerebed af 
tolt 51 (Smibt^ater og af 15 (l^ramtnarer/ ^vcraf 2 (Sonbi# 
bater eg 1 iSfaminat 2 ^oitge i florctf 90b nnberfaftrbe (Ig 
C^amen. 9f@anbtbatenif fit 16 Laadab., 33H4ndiliaad. eg 8 
Hon cont. 9lf Sramtnaterne fif 6 Set og 9 Zemmetig 93c(. 
^ be benl^be 3aimar forfattebt Gi^ectaiina bcftcm^ 
Ui ftflfienbe (SbafVKterer: - 

(Sanb. inti^ 9ar( 3eban ^leifcfyer (tf)ecn Sr. 3uli 1838, 

fkact. 3anr. Id^M^. • . Hand illaadabitis. 

~ 3ci}annrd Dttlef gurft (r^cor. (E^. 3mu 1838) 

-- LaadMbilii«» 

— C^ofpar Coppelen ^ e 1 6 e r fl (tijeof • ff jf. 3«nr. 
im% 9racf.'9lit9« 18M) ^fon contemn^ndos. 

•^ ^ Stobert 92tcoIai ^ornemann (tl)eor. (Ejc. Sunt 
» 1838^ ^rac 3urt 1S38) • * . Lattdabilift* 

— Micefafaftrwp (t^eor, (St. 5a«r, 1840). . . 

"^ LaudablH.^. 

— . Qottftantiu* ®artner tSrebibotff (t^eor. Cjr* 

^mi 1836) ..... nirad Hlaa(Tabi]i}i. 

— (StKiflwn grfberif 8 erg (t^eor.€r. 3ttni 1838) 

Laad4biliji. 
-r- i^arftlb 9lar< (tf^cor. Qhr. December laio). . 

Haud illaudabllis. 96 

S«iib* ittrid 3nti ^tttx Vnbrefeii (fytox.^f.'^ttbt.lBiOy 

Uftud illaodftbilis. 

— iUbtxi Bantac £5r(leb 83ull (tljeor. (if. Sanr. 
1810, 9}rac. 3anr« 1840) • Hand iliaadAbilis. 

— ^cter dollttt (r^ft. (St. Cccbr. 1840) . . . 

Haud illaudabilis. 

•^ Sari Sreberit ®ufia» iftattenbom (r^ror. (S;:. 

Sunt 1834) Hand illaadabiirs. 

— Sjaf Stxaft (t^tex. (fo^aittfl. 1839 ^ract. aufl- 1 839) 

Hand illaadabilis« 

— 9Rarcitd (9)i)c Stofcnfran^ Siafc^ (t^eor. Sr* X^c/ 
ccmber 1835, ^ract 3uli 1836) 

Nofi eontejnnendof!* 

— ^ani Aofocb ^ a (ub o tt (t^«or. (Sr. Dccbr. t840> 

Laudabilis* 

— Dpe e^nflian 9t o tl, iitnt*, (t^eor* Sr. X)ec6* 1840) 

Hand illaiidabilis. 

-- 0(e ^nfen SRoIffcn (t^or. (Sf. Tfuiti 1833, 

^ract 1833, 1833, 1837) « • . Laudabilis. 

— 3o^ait Sonrab Gd^^nl^ ift^m. 6r. 3ult 1837) 

Haad illandabilis. 
~ Sitbvifl Slbol^i^ aRadtrup (tt>eor.er.£ccbr. 1840) 

Laadabilis* 

*- aQilbdm {Revotcn 6 teen (tl^eon &. 3anr. 1837, 

^Xdtt 3uU l83.«i). . . . Haud illaodabilis. 

«— ^oul aRafliitt« Korupi (t^eor« (Sr.3anr« 1839) 

Ilaod illaudabilU* 
«** SBtlf)- ^i^erniotitt ^ubrng SRorgcnftjerne (ti)eor. 

Sr. 3onn 1840) LaudabilU. 

-— 4}crt)arb Jpeiinf annauct SBiedener (tbeor. 
(Sf* 3uU 1839). • • • Non contemDendos. 

— 9!ieW «bt)arb a;i)orfreb UI)eor. (?r. 3uH 1837, 
^ract 3uU 1837)* « . « Haud illaudabilis. 

— 3e^«'tn3rebenf @ubmantt (ti)rcr.@jr.aug. 1839) 

Hand illatidabilis* 9anK iitri03fobfr« 6ft)a(»feit (r^for. Cn Sittbt. 1840) 

Hold lUandabiliii. 
— ' 3en< Cflibltt« (SUtng (r^eor, Cr. a>fcbr. 1810) 

Hand Ukadd^ills. 

— Sari SonftmiHu* Dtfffto 8ruun (rbeor.9r.3tim 
1836, ^tact. 3iilt 1836; t^eor. (Sp. Cccbr. 183T) 

Laadabilfck 

— »if» ^berfen ©erg (tbw. ffr. 3unt 1836, 
Vrace. 3uli 1836, 3uii 1838 ofl Stufl. 1839). • 

Laodahill^. 

Crow, mii SOing i&elgefnt tBaagaarb (r^cor. $]:. Z)e# 

crmber 1840) SfL 

— eve nb Ktctfrti O f r eb a ^ (tbron <S}r« 3imi 18^10, 
9^mt Suit 1840} Ztmoidis Sfl. 

— Goenb ^atlt (r^ror. (fr. Drcbr. 1831) * SeL 

— «nbn« aRofd Dpba^I (t^eor. 6ir. 3utt 1840). 

Zemfitelts SkL 

— 9'ter (S^rifitcitt i^anfrn (t^eor. (Sr. ^ecK 1840) 

tngrn (H^axatUt* 
~ Grvrrtn ®inir^ (f^for. Sr. £rcbr. 1840) . • 

Znnmclig !Bel. 

— ®tinon ^etcr Qdiiitt ittjttr. dr. ^cc 1840) 9cL 

— (K(ft ^agcrnp Jtrog ^r 9 (t^^t. <Sl^* 3uft I8IOI 

Xnnmdi0 SeL 

Gem BcrigHgelfe a^ Senfnre n ever brn ptactiftt 9rMc 

21be 3anr. 18 JO anftrr d ^er, at Sramtnatu< juri^ e« 9. erc# 

bat)! tfff beeftog t bcmclbte ^pnnt, nten at bm Ifaiii tiffienbte 

dbaracrcr btfoer at ttlbele: 

Sanb. iurM SUM ^ebertf e^Mrtfeii Zomb« (e^eor* 9t* 
3anr. 1840). . . «, \ . Haad fllaudabiKii* 
)Det X^ema, font binnt (Bang Un» opgivrt tt( flrtfeltg 
Sf^artbltitg, Mr: 

„®tcbet £iana firattbcr t 9Rat Waaticb foorige Sar ttttp 
bcr Sttgwtbdo«4 Sfibrebc 1 jtamtfunb og i^(M9 Ccrenffrii 
Derif, og titbffl af Sorcnte him i ^tongrf of atibfnf)Uib6 
oriblcrtibtg ^enlogrt t tirtcm Koglt iDagc cftcv^nb(6uiiibi^ »8 

Uttth otH QRcrgmett JNTfrit ppbni^t og ber fawH of SSa# 
rcYiK tft GorHi Aaffr, Htt^atevbt ^anbel^^ufrt St. i Sfrflrn/ 
^oortftct matt/ tiagtr t anfKOcr Unberfdor Iff, ba tffe fan- fotn# 
He iMta Cyoer. 3 Scprrmber QRaaneb ftbflleben brbertnait 
Of monrrfom paa tn icetbtUi tf bfe( Srug of jtaffe }poa ®aarben 
gtitt t ^rcp^egiclber^ og cfrerot trmbt Caffe Aaffe )>eb 3n' 
ifDiflHon t ^ufct ere funbne/ ttlflaaer QRattben (Erif i^attfett, 
web Siftattb of en ontMnfenbe X)a0orf)eiber/ fom n« tfTe 
lornger ffaibed i SfltieU/ at f^a^t fat (Ig j Seflbbelfe of be fa))# 
nebt 93arer» dxxH fiortenaorige ®i0tt 9Iie(d ^t^be Donrel i 
tBaabeU/ b^ori be bragte Sarerne neb> eg ^iulpet tfl ar rot 
bemte, ^por^od tjan i bet ipele afgi)^ famme gorflaring 
font ^aberen, og tilflaaer at t|a\>e \Darret inboiet t ^anen. 
Z>en fom ICeeltager angitone ^erfon^ «eb 3iavn Zorften 9ax^ 
Uni ber eftev (EriK og f^n6 &0n^ Sorflaring for fin Umage 
bovbe faaet 10 9 Aaffe og 5 (Spb* t ^tnge^ Mber fort ef^^ 
ter anbolbt t ^arbaitger^ men benorgter i)A<>rbnaffet 9ttgttg« 
^ben af be om \iata afgtone ^orffaringer. 9)llob f(n 9!arg« 
tdfe )^eb Sibner ot9erbet>ti|i om at t)a)^t i J^arbanger 
foIgtAaft/ forflarer ban at i)at>e fjobt ben t @tat>anger, uben 
at funne mttAe< tjci b^tm. Seb ncrrmere Unberf#ge(fe om 
Sbenttteten af f^aui ^erfon befutbed ban at 9crre rmt fra 
tendmanb^arrcfien t 8amble ^rorftegjdb/ bt»or J)an nnber en 
for Xiben ttl ^mefteret tnbanfet ®ag for forfle ®ang^ Xp^ 
verie bfn lObc apri( f. 9L er bomt tit 3 SRaaneber^ Zugt^ 
bnndarbeibe/^ 

i^erover ferfatte< Stonming, 9teferat og Z)om. 

Seb ben tit ben Sbie 3ufi isil for ffanbtbaten 9R. S. 
6. at. SInbert frrfh'ft bmmmebe practifFe ))ri0oe btcv fM# 
genbe Xbema fremfat til ftriftlig l^ebanMing: 

//X^en 3bte (September 1840 nblleber Xiobmanb 8fbcrt# 
fen i (Sl)ri|liania fTn Zomaoneberd S)e](et tit Ittobmanb eer» 
Mib fommcftebd for 600 ®pb.^ tbct bmi oirfelige Siorlb, 
fom af eevMlb fdi» t Stbner« JDtfenNrr ofure rrfienbl^ fmi 
bebb 9t tH MO epb., bvoraf 160 ®pb. ttlfom paaifbnr 
atentec tfNrat Sepetctt fermcbelft mangftnbe eetoibtg ben 99 

Me !Ao«>ciii6ef noHHeffcf a Urotn preteilcrcf/ oftVm^ ni» 
Mffl fnibcr fig foranlrbtgft til at fTribe HI Slrreft^ vebfaflfc 
tUbcrffm unber Vrrrflforrrrmitfleii bfti 39b( 9^^ni<ir t84t 
at iiibfrte Sf{:elfit inben to QRaancbrt fira bmmittf S)ate, 
ba, fem bcr unber S^netitlngni nbtrf^Itfl (tlfiie< ^retocel^ 
Im: //Srreficit faat)clfoai Sereleti imtblcrtib fTuIbe ^etifloae 
i fill fulbe Jtraft.^ aibertfmt &oc^tx, Sanb^anblct €e« 
valbfen fra i^bf marfctt/ t>ebtosfr (tgrlcbctf unber gorrrtnin* 
gen fem ®cfvt(^fbner at viSe bibcflaae for %oxpUf^tt^fnt 
ni^flfige Of^fiMMfe. £a ittt engang t^b 9pril 9Raanebg 
Ubgang Sercleu rr inbfrtrt^ ftomter Jtiiftmanb Veroolb beit 
lObe Vtai boabe til arreflrnd Stabforflelfe^ og for at v^U 
be ^m til Betaling faaoel of Sllbertfen foot af ben for Xi^ 
ben i ff^fUatua tilfiebetKrrenbt ^anbbanbler Qr^albfen/' 

i^eiooer forfatte< Gtonintttg^ Snbkrg fra begge 6tber 
og IDom. 

gor bet ben Sbte Suit f^rfattebc 6pfdmeH tilfirnbtcC: 
8anb» mii SRic^el (Sonrab 6op^u< Smil Bubert (t^eor. 
Sf. 1835 Land.) LauMiHU. 

%9t U ben 9be 3n(i fbrfattebe Gpecinttna beflemtetf f^U 
tptfi C^oratterer: 

Conb. Iwritf 9torten6niit^^eterfen (t^e or. Sjr* Slug. 18S9) 

Hind illandnbilU 

^ Ibavda 9itcoIat fbaxtft (t^eor. dx. 3ttli 1811) 

LnaiMIIis; 

-^ 9eter Branbt (t^or. Qf. 3un{ I8li) . . • 

Hand illaodabiIl!i* 

— 3eb CtfdKnd^^on Si^btfer (t4(cr*S|r.3ttm 1841) 

Hand niaBdabilto* 
^ Vnber< eanb#e {Zhr(leb Dull (t^eor. Sr; 3anr« 
181<^ prac (Sr. Sanr. 1840 og 3ann l84i) . 

LavdnbllR 
~ 3o^ (SoSett Salfen (t^eor. (Sf. 3un{ 1841) 

Hand illattdabills. 

— ^tbir JTrabbe ®aarber (t^tor. Cr* 3ttli 1810; 
prac (Sr. Suli 18I0X Laodahiua. 100 

Canb.ittdd ^eul 3Qmc4 Kcin^el^ ^ordb 9ram (f^tot. 

$^ 3uni 1841) ..« « Hand lllaadabili^; 

^ (Safpargrebrif ^aflem a it nCtt^eor.iSy. 3uniisit) 

Hand illaDdabiliU^ 

— 3o4an grrbrif Jt^ren (t^or. Sjr. 3«ni isil) 

Hand iHandabtUsi. 
-^ 3faa(^ Sit aft (t^eor. (?i. tlitaufi 1839) . / . 

Laudabt1is» 

— Cuboig ftp^n (tl)cor« (Sjc« Decmbft 1810) . . 

Landabilis* 

<-* <SarI dml ^a^fcn (t^or« Cr. 3iili 1840; proct 

Suit 1840) Haad illaudabiliii* 

— ®twrin 3acpb 9i9^enf(ioIb (tbror. Sr. Suirt 
1841) .*•.•.* Won contemneiidwi. 

— Oic »in;9 r c^ {t\)m. (Bf. 3nni 1^36; pract. ^uli 1836) 

jVon contemneodii«i« 
-^ ©albiuf grttfjjof 3?anfen (rfic^r. (gr. Sirii 1841) 

Haud mnodabttsl 
' -* '92icotiii SflixolapUn (t^cav. (Sf. 3um 1841) 
> . Non cont^nioendiis. 

^ 9Ba{|elm 92 1 elf en (t^eor. Sr. 3Qtttiar ia4#>. . 

Haod iUftttdabtlis. 
r^ Gfarl (5l|ri|lian OJfeti (tbeor. ®jf. 3ttm 1841). • 

Haad ilUu^bilis. 

— Sbvavb f^emtan @ciffmtr Sletitb^trbt Cr()eor. 
9f. 2)ecbt. 1831; pract. 3ttU 1810) .... 

Hand illaudabiliit. 

— frcberif ® a n n e 1 f e n (t^eor . (?r. Sitni 184 1 ) . 

Haod il1aiidabili.4« 

— gottmona JrefScf) a awi It ft (tbeor. djf. 15cc48i5) 

. H«ad. illaiidabilis. 
~ aiaui St^nfh'an 6 d| m t b t (tbeor. (£;. 3uni 184 1 \ 

Hand itlaadabiliA. 
-^ $fttmm eteenftrup (tbeor. (if. 3uni 1841) 

Non contcmii«ndiis. 101 

VAti&.fiitil Beritl flnfrr ©tfcit (tljeor. df. 3anr. 1840). . 

Hattd Hfiodabiliii. 

— ©forg SKcftaljI 91 re n ft (tf)cor. Qf. Sttni 1811) 

Noil contcmnendus. 

~ C^rffltan gtcbrif © m 1 1 1) Ct!)cor, ®r, t ccb. 1830) 

' ' Hand tllaudabilis. 

Crant.furij OTar^iaS 2?al)l ®ie«fina(tI)<or,ejf. 3uli 1811) 

JBel. 

— ©ulfrranb anberfcn ©r^lHufl (t^ccn Sjf. 3«ti 
1840) . • . Sfntmclig 95fU 

— Vetcr eijrifliQit ^anfcn (t^cor. (Sf. ttcb. l8lo) 

— Kid« 3of)on 91 id fen (r^eor. Sr. 3uli 18H). • 

Xemmelig ScL 

— Ciler ^agcrup Jtrca^rpft (ft)eor.®r.3uli 1810, 
prac. (St. 3anr. 1841) . . • Xcmmclifl Scl. 

— Xcrfifb ©(^iJ^en (t^cor. gy. X)fCbr 1832). . 

Icmmeltfl S8cf. 

— 3t)er Dlfctt 31 9 1 1 e r o g < r (tl)cor. (?y. Dec. 1 8 lo) 

Xenimcrffl SSc!. 

— ^ffer anbrea* Jrapnef* (t^ccr. Sr. ^ccbr. 
1810) SSel. 

IDft 5tl|cma, fom bfiinc (Sang bict) tpgioet t(I ffrifth'a 
Sc^anbltns/ t)ar: 

„®florben i£). i 5n)itn(*c SC^ing^ciUfl (i ©maalc^nenc) mcb 
ode Hnfflgenbe ^crfigl}cbcr, Sniigbrug m. m. brftjcr wb Son* 
tract of Sbic gcbnuir 1833, f/yrft tbingtcrfl 3bic 3um 1839, 
af ©eren jtj(?bmflnb OTcnfcn paa grebfriKf)n{b bortforpog* 
tet f>aa 10 Star rt( ^cmiatt SBormd i ^rcberifflab for 250 
^Tflb. oarfig, at rrfcrnge l)t)cr 22bc October.. 9Rob at betafe 
paa rngnng 1200 Spccied contaitt er^olber 2Bormd imibler* 
Itb SWenfen^ D\3ifter{ng, barret 22be Slpril 1835, for 6 
aar« gorpagtiuiigdafflift. SS^b @fiu*f, ubflcbt lObe april 
1839 bg tbinglcrft 6fc 3«nc itcrflefrer, otjerbrager 9Wonfeii 
ben omf>anblfbc ©ntbcm tjl Jtiobmanb ?ecrt)iuig i @ftri(lia* 
nia, fom l)an efter J£^j(?ic|lcrcr«bom af 6te ?Kai 1831, t^tng* 102 

IflrfttMXbim^eSttvUMctwn t.2bnt3ttttfommt Siir,((ylbrrSi«p 
epb«; ogjaubetiffffee^, at(Stfnbommen<Sorrforpastiitiig urn' 
bcr ^iin ipanbel i)ono<rret ubhryffelig ontalt* Cfrerar9Bcr»<, 
paa rn SejTiffelfe brn I9be 3uni 1839/ fiajr rrfiarirt ifte at 
t^iSc frat)tfle Sicnbommrn fit gorpafltning^dbmi Ubtob/ eg 
^cllcr tfff at vtftc i}a)De 32ogee mcb S«erl)uu« at ^0tt, iaber 
bcnne 9U berof/ tnbtil ^a t JRo^cmber SRaaurb 1840 fttu 
ber HI/ foo^^cl at utbbrtV ilbfte Sard ^crDagtntngtafgtfir/ fom 
at faae gcrpagtercn tilpligtrt at frat^ige eg vybbigaiinrc (K# 
fnbommrtt for l>aiir." 

^ttwtt f^rfattct etapntng^ 3i^(^0 fta beggc ®iber 
«g £cm. Icnne Sramcn af^olbtc < 2 ®ange t 9laret< ?tfb, i 3unt 
eg i Sccctnbcr, Dcit obfoIt>rrebe< i brt i^^ele af 32 (Sanbi^ 
barer/ 1 1 meb S^aracteren LnudaliilLs; bianbt b«>i(fc cen hU^ 
funben Dcrrbig til bctt Ubmcrrfelfe/ i^m tmtaUi i Jtongt. 9Ic# 
foluticn of Ibe Wai 1828 Sbic ^ofl/ 9 meb Siiaracterea 
Hand illandv og 2 mcb (Sbaractcren Non eoutemnendiis, 

Si^lgenbe £)pgat>cr bleioe forclagte Sanbibaterne til fTnft* 
lig lS3efDardfc: 

i. E)pisfolie ad Epbesios cap« 4 v. I— 10 explicentor* 

2. Genefleos cap. 31 v. 36—42 eiiiUcaiiiiy ori^o et hi- 
storia versionis veteria Testamenti, quia viilg;iita dieU 
tar, exponator, 

3. De antbentia eplatolae ad Hebrieoa datae diaseratsr. 

4. Dootrioa Same Scriptarn de baptismo exposiia, ra- 
tiones, quibos paedpbaptiajnns CQOimendafar/ adfe- 

-rantor. 

5. Doctrlna Mcri codicls de unm et vi preeiim exposl- 
ta, objecllonea pnecipv*, contra haiic doctrinam fac- 
f», refcllantur* 103 

6w Htotorla fmgnm JansenlilicM cnanretar. * 

1. KfnsUlm ad Colossenses date cap. 2 v. 16— SS tz- 

'piiciiitiir. 
S. GeiMMM cap, 11 v. 1—9 cxplicentar-^ 

5. Nun eUMMcemm reli^ionibM veri alkfaid locsti 
4i DoffMa de Spiritu Sancto Mccincte expooat«r« 

6. Nam ctkica ckriniiami endmaonistiea did polMtt 

6» Qmmmam a Jcsallis canamlna facta aaat CatboUcisme 
in S«'ecia» Daola tf Norveg:ia restituendit 
Iff ffiftciibe Softfgneife vtf ^tamtni Ubfolb for be m* 
ftltf (EanMbotft fiiiHic C^r*: 
3 3«iilt 

3001 SftNrif aBin^rtm ®allf(^i#tf (Sir. atf. iSSlHand 

iU., ^, p^tX 1S.13 Hand ilk) Hand ilUudabilii«. 

miitim 3iilitt« Stlt\» ®tbt)e (^. art. 1S3« Laad.^ 

(Er. p^iK iSn Laad.) . . . . Laudabilis. 

4»c Hiilmid ^jdrrittg 0r#nitt0fl (C)C. art. 1833 Haad 

ilL, Sr^ p^il. 1831 Hand ill.) Non canteainenclos^ 

^ 3o6an 9Iefl0cti ^antftro (Cr. art. 1831 Laa^.^ dx. 

9ltiU 1838 Laad.) Laadabilifc. 

tbe 3aC9b i^ovlanb (@ir. art. 1830 Haadlll.^ ^.y^tl. 
1834 Baud ilL) ...... . LandabilU. 

« 3eii« (Sofl Jc^jirbfie (Sr, art. 1834 Non eoat., iSf. 

pffii. l&M Laud.) . . • Hand illaudabilis. 

8bf SlMi Z)«rii>c»«« Arabbe (fibr^ art. 1834 HaudiU.^ 

(far. V^U. 1835 Laud.) . • tiand illaudabilisf^ 

10^ 9ta«iNitd fdvedynann ^ a r c I tu d (Sr. art. 1833 Haud 

ill./ 6]r- f>i)i(» 1^-^ Haud iilO- • Landabilis. 

^ J^oti^ 1>aluban Gmitfy 6 (^r ruber (fix. art. 1835 

Land.^ Sjr. pf)iL 1836 Laud, prae cet) « • . 

JLandabillj«9 Utleri« coanaendalitiis ornandns. 

lltf tUbrif SBterd e<f>uina«ii (Sr. orf. 18.34 Haud ill.^ 

(Sx. 9W. 1836 Haud 111.^ . Hand illaiidabJlia* 

# ?ar« emit^ (Sr. art. 1835 Laod; Sr. )){)i(. 1836 104 

Landv t^eor. Sr. 1840 .Han4. til.) 

Haod illandabilb. 

llbf SImunb Z^orne ((Sr. arr. 1834 Nod cont./^r. pt)t[. 
1835 Haoii ill.) v • . Non contemtiendns. 

# Oetnt Xobbcrub idf. axt. 1834 Non eonl, Qrjr. 

pt)tl. 1835 Haad ill.) ., . Hand ilfaudabilis. 

15be So^an {merman Jtrotin ((Sr. iHrt« 1836 Land./ (Sr. 

Vi)tf. 1837 Land.) • . • Hand maodabilis* 

3 Oecember* 

9bt t^crouiit tibofpir tIarS ((Sjr. art. 1836 Land., Sr. 

p^i(. 1837 Laud.) Landabilis. 

^ 3ofept) Serve M (Sj:. art- 1833 Non cont,,.«jf.pl)fl. 
1834 Hand ill., t^eor. (8t. 1810 Non €ont.) 

Han4 iilaudabilis. 

lObe Sfto< fforneltu^fett ((5r. art. 1836 Hand ilK, Us. 

p{)if. 1837. Hand ill.}. . . . . Landabilis. 

# £>U (Si)ri)l(an ^ierfing i<St. art. 183T Laud., $r. 

p^iU ia38 Laud.) LandabilU. 

]3be »b0lp^ (Sari ^xeui (<Sr. art. 1831 Non cont., Qp. 

}^\U 18.38 Haud ill.) . . Haud illaudabllis. 

Dtof QRartin (Saltoefen {(Sf. art. 1836 Laud., (Ef. 

pi)iL lS37:Hattd ilk) v Laudabilts. 

I4be &otn!t Sorc^oiann ^er^leb^iBalnum (@r» art. 1836 

Haud Ml., Sr.pl)i(. 1837 Land.) Landabills. 

(^^riflen Sari Clto aStlle ((fr. art. 1831 Land., @jr. 

p^tl. 1835 Laud. pr» cet.) . . Landabiliii. 

3 3i«r<td Siib t)ave firigenbc 17 QFanbibater unberfaflet 

Pa ben bomiuriffe ^r^ve, l)wraf 10 er^olbt S^aracteroi 

Laudabllis Of) 7 @^aracteren Haud iUaudabilif*: 

lObeSanuar ^rebcrif Xicolat Scitfen i Sor grelfer^ RitU 

ot>rY atom. 1£, 1—5 (fbeor. Hf. 9be S>(Cbr. 

1840 Laud.) LaudablliJi- 

17be — Swcrt anbread Sergftab i 8lger« *irfe over 
3ob. 2, 1—11 (t^eor. (Sr. 15be 3um 1810 
Haud ill.) ...•..«. Laudabilis. 105 

ItttSonr. «ffr i^oflernp ^orrermattn ( fJot %xtlftxt 
JKrfe 0OiT atom* 12, 6—16. (r^eor. (?f. SU 
jDrcto.1810 Land.) LandabilU, inprimto Ca- 
m^n ob specimen srriptam. 
«4bt — fritft 3f«fett i 85or greffer^ JKrte owr Worn. 
12, 16—21. (ttircn (?;:. 26be Ccr6r. 1836 Hand 
ill.) Hand Ulaadabilia, inprimis tamen obS|»e- 

cimen scriptnm* 

nt %tbt. 3aco6 SBftlefeit t (Shuntfon^firfen ever 9Rat^. 

20, i— 16 (t{)eor. @jr. 19t)c Z)e€br. 18.18 Hand mi) 

Haud itlandabllis. 

# — ^rmait TOcclal Wocfrtt t 8or Jrelfcrd jlirfe 

ot)er 1 €or. 9, 24—10/ 5 (rt)eor. Sr« Dectr. 
1840 LandO Haud illaudabilis, inprimis ta- 
men ob pronuntiaiionem. 
23be ^ai Sari ^eter ^nrellu^ ffefenbrop i ®flrnifon«^ 
firfen over 3ol). 15, 26--16/ 4 (tf^tot. dv. 4bc 
'Sum 18.10 Land.) Landabiln. 

# — llnbrcnd ^andfen i vor SYclfrrS JKtfc ooer'l 

yeb. 4>1— 11 (t^fot. (Sir. .IbieDuni 184OLaud0 

Laadabilis. - 

20be 3uni 9Raurt$ ©ferriip jtrem t (Sarnifon^firrm oi)er 
9ttC. 14, l6-»24 (tt)fer. Sr. 150e ®cptbr. 1837 
Laud.) LandablHg, 

27bc — grcberif aSMytfm ®aIJfd)l0rr i Dpdloe Jttrfe 
0iMr ^U€« 15, I— 10 (t^or. (fo. 2bcn3iin{ 1841 
Hand ill.) . Laadabilis, 

lSbe9it0ii(i (S^rifticfn QRagboIud (Sclb Ken ma tin i Op^lce 
^irff ot)cr (^uc. 19, 41—48 (t^for. (Ejt. Ilk 
3um 18.19 Hand ill.) Landabilis* 

5tt Sept. SImuitb X t) r n e i ©arnifon^ftrfrn over 9itc« 10, 
23—67 (r^ecr. <?r. 3um 1841 Non oont) . « 

Hand •tflaiidabillli. 

12tf — 3ofpp^3^TV)fri i®aniJfo««r.ot)fr¥iic. 17, 11-19 
(rt)cor. (St. 4bc 3uni 1840 Son cont., i>g 9bf X)f« 
Ccmbir 1811 Hand ill.) . . Hand illaudabilis« 84bc6n)t. mmta matt mtttidiipn i ahinriMHrfcii 
ooet Stom. 8, 12— IT (ti)e0r. (fo. lObe 3iiiii 
1S36 Laud^ Ludabilis. 

]1beOctbr«Sar(9ltibrcQ« itfoto tOpMoe JKrfe otrriRat^ 
9, 1-8 Of^eor. <E]r. 9br :Drc6r* IMD Laud«) 

L«ttdabilis« 

2Uc9lov6r. Sfrebcrir aBUMtt^Airfflaarb i ®armfoii«Ktfen 
9Wt aRott). 9, 18—21 Ct^eor. (St. 13bc Sitni 
1898 Hmd ilL) . . . . Hand ill««dabilis« 

88b( •«* 9lnbcr« Cmtl gribric^fcttt ®antifoit«(irrcii ooer 
^ttC. 21/ 25—86 (tl^rov. (fo« 5U Dccbr. 1839 
Haud iUO Ha«4 ilkwdabilim inpriniU taipea 

ob proBimtlationeni. 

Wttbiciufi QMbe^desanteit 

ofi^olbte^ 3 (San^t i QiareM 90b og nbfctombet of 14 aca« 
bcmtftt Sofgere og 8 ^rorliminarifif n 9if ^inc c r^olbt Y 6l)a^ 
roctcrctt Landabitia, 6 Haad illandabllls Pg 1 Nod con- 
tenoendas. Ilf bMfe tiifjenbM 1 f/nrfle (Si)oroctcr og 4 oit^ 
bm Character* 

£eLfrrifr(jge Opgavfr, font forelanbc* Craaiiiiciiibmie, 
Mrc firifloibe: 

IDtb aforaat#esaiiietit 

Explteare if exemplla illastrare, quinaai m^lao alt 
waa aDatoroUa pat]iolo^ic«« 

ae nbviric eg wi dptmpltx oplyfc ben pat^ologtfte tlii(i# 
eoniic* 9t9ttt for ^orgen. 

Bcb <efteraar4esawciii 

Expoaere ^ explicare rationes, qviboa dyndicari pos- 
s aini fradiB tf qQalita.H putredinfs, qnam aobierit cadaver 
per cerlaitt temporis apatiom sepaltam* H«c dyadtcatio 
an wedko utilis siif 

;ir utvifU pg focfiarc be Cntflaritbig^cbcT/ cif ^tlfe I lin lite ~ ISbt — 
18bc — 29bf lObe ^ mmu fewb fas fcclmiN 0rabni eg efffafMcboi of 9o» 
raabaclfni af tt m^, im i m vU ZH ttat wtm begrovct. 
Ami bfimt etttmrntift wtbfm ii«9(n 9lym (vr <«sf«? 

e;cMini« Ubfalb for bt mfcltc ffonbibata frc« of f«U 
grnbc gorttgnrlfr: 

6te aitoi ffitht aBt(i)crm jtrct»bai|( Cietridjfiwt («jr. ort. 
ISSS Lm4., 9t, p^tl. I8»4HM4iH.) LMdaUUs. 
Z9(4o grcbrnf Sbvorb Caftbcrs i(Sf. art. 1894 
Hand ill., 9r. m- 18S5 Land.) Laadabilia. 
SolKut Stanbalf 9iiU («r. art. IMS Etrnd m., 
(Sf. pbii. 1836 Havd iil.> . Haad illaatbbilia. 
grcbcrif Sauvm i^icloi i9f. art. 18S1 hnmi^ 
9f. p^L 18$S Haad ilU) . . . LtmiMUM. 
ettfl Otl^r a re 114 en (fix. art. 1895 Laad., 
(fr. p\iil 1896 Laud.) . . Haad illaadabilto. 
»te ^um Sbriflcv^r famM fDHiat^e («r. art. 1894 
Haad ill., (fo. y^il. 1835 Laad.) Laadabills. 
(S^rtRiait 9Rnnc^ (<if, art. 18.15 Hand ah,(St. 
pl^il. 1836 Hand ill.) . . Haad iilaadabilit. 
f datl ^anfrn (fit. art. 1898 Haad ill., 9f. 
pbtL 1899 Non cont.) .... LaadabiUa. 
^ftcr i^tibtrg CSt, art. 1895 Laad., 9t. p^r. 

1836 Laad.). Laadabilis. 

Sl)rifi0p^rre»nnnrr Jtinbt C^, art. 1896 Nob 

ront, <{r. pMI. 183T Land.) . . Laadabilis. 

I 92UW $(»$ geratann ((fr. art. 1895 HaadiUy 

Qhr. p^U. 1836 Haad ill.) . Haad illaadabllia. 

iX^cDbor grrbrrtf SInbrrad S«9 C<Sr. art. 1891 

I Haad ill., df. p^U. 1891 Hand ill.) .... 

Haad illaadabilia. 

' SbnjKan 9Qtngrr (Sr. art. 1839 Haad ill., Sr. 

p^iL 1834 Laad.) . . . Haad illaadabilis. 

$n0rbrrti> Qvtgftab (Sr. art. 1894 Non coaty 

, &. p^ll. 1836 Haad iU.) Non coateainvndas. 

32bt SRoi Salvor 3ol>anncfrn OPnri. (St. 1838 3anr. 

Slntngl.). ' anbrn S^roftcr. 


H 

3 s 3 o 106 

S5bc 9tal mUtjflm Oebbe SBininctt (^nrL «r. 1SS4 

' ®e^t. 9tof^t)Cfrbig). • . • Slrtbcn Sl)arflctfr* 

2Tbf — «itbreo« 9lci«fnu«feii SSaffe cl^rcrf- ®r. 18.16 

' . 6ept KiUogeli^). ; . . • Slnben ^{^aractcr. 

stf I ( Sf)ri|lopf)et «nl)rea« goiter (^rcrl. <?r 1836 

. I 2 I f I 3ottr. Slntagcfig). • . • * fji^rfte S^otrtcter. 

''f 1 1 j ©awb anbrco^ *oe^ C^wL €r. 1835 ©eptbr. 

I i f ( Sntasefia) Sinbcn 6t)arcicfcr« 

tre iffe Wrt)«e oftolbtt t aarrt 184 L 

®tn 2abe 3anwat/ 5?«. SWaj. Jtongcnd grtfcMbog^ 
^Mttbcligbolbtfd pact fxbvatitig ^aabe teb fti latitift $ta(c 
(if 9>reffdfot -Sa^ob ^fpfrr, bvort ban paawffe be pffentltflt 
goranitoltniitfler til girbtcnelaitbet* ^t% ^em i ^i. 9Kait6^ 
Stcgiertng^rib bee(d ere itfenbebragtc^ bccfd pnabcgyiibtr. £otn 
^cgram til brnm .^i0>iNbrIigt)rb blfo nf rotlegrhim acade- 
nticmn i!bflit)et en af ^rofc^for (Fbnft'Jpber ^ofniboe fctfat^ 
^M Ubfiflt ot)fr Wotfted flatnle TOunttwrffit/ ttlltfleincb en f&u 
ffrivflff owr be i QJaret 1840 paaOaarben Dcrbli i Worf* 
paa ipebfinorfen fuHbne QR^ntnr fra bet 12te aar^uubrcbe. 
^rcgvammer/ tivii Xikf er: „De pri.sca re monetaria Nor- 
ve^iie ^ de niimis .sapculi duodeciini nnper rc*pertis/ leb^ 
fnflcbe« <rf 5 litljograpb^wbe ^lober. 

©ew 2bfii ©epfbr./ trcbirfaflr^bogen efterUnit)er|t# 

^fM^ 5Hfit(fr, fcrefltf btn b^^itibclKjf 9ifb(crgodfe of ©runb* 

penen Hf npe ©ijgninflct for bet Worffe Unmcrfltet, i IjvHUn 

.atffebmitg Colle^ittm aradetnirum lob ubgaoe et Snbbpbel* 

fc#ffrift, inbc^olbcnbc en fcrt biflcrtiT 5?crctninfl cm be ©e» 109 

frorfcf Ifer/ fjont ItbHl l^aMe wmt gicvfr f»r at (Tafe Uitioiri 

gMet |)A^f a^e Socaler^ famt ett ^tewfUIfttig of bet 93arffti(|{# 

ge af ^(anm for tf itpe Uittotrfltel^b^gittvgfr/ lebfoget of 

liri)cgrap^fbf Zeffdnia, tiDomf ben cnr tnbri^0lber ft per# 

^ctfoifT Stibtf of be 3be Wft opftftenbed Unioerf!teMb9flntit# 

%tt, 00 ben onben bet egentftge eygningdvib^. Segunfh'get 

af et fieltent ftient Setf fanbt ben MttbeHge Steblcrgflelfe of 

Sninbflenen til be npe Umt)erfttetdb9gn{nfter 6teb. Denne 

bet^bning^futbe 9!ct i gorbinbelfe mcb ben fjorrfomne Cep^ 

ttmberfoi ^avbe brogt loogobtfDm ben bele 89 -poo 9enene, 

i 03 Sfhifcli9h>eten, Si^ggeeomten mcb ofle benS Za^t, SriOab^ 

; fer og ^lanU^^cnt famt be emltgoenbe IBoffer ^^are tcrt be^ 

! fatte meb XiffTuere. ^aa ben onben Gibe of Btitn, (ige<M 

. t)er for 3nbgangen til S^flgeplabfrn^ wxt enbeel Xelte opt 

I flaaebe/ I)tDor Colle^inm acad^micom t)ar forfamlet/ for at 

mobtage be til ^f flen Snbbubne/ i)\)i« Xof t)ar fa^rbcM betp^ 

beligt/ ba foruben Slutoriteteme og be flefle (Bmbeb^mo'nb/ 

IB9end ^ormcmb og Steprorfentantef/ ben militopre ^0iffole< 

SIet)er, famt beiS^en tMerenbe ^ftoimebe^ ogfda bet)areinb^ 

bubne, fom i (in Zib ^at>be bibragct tit Unmerfttetetd Opret« 

telfe. IDe ^rige ItmbrrfTrctdlcrrerf/ be Stubercnbe og be^ fom 

^at)e flubrret Wfb Uniterfftetet, famlcbe (Tg Stl 11 J i ben 

gamie Um'oerfttetdgaarb/ ^\)orfra be^ oftnebe patviid faalebed 

at Univerfitet^Iarrernc fluttebe Xoget/ begat)e fTg i ^rocedffon . 

til S^ggetomten giennem Xongend ®abe ot)cr Xoroet og op 

igiennem @rornbfegabcm Wim tan non^ndmbe gli^re fig et 

Segreb om Seeftagemed Jlntal/ uaar man t)eeb/ at be fmt 

fie Staber of ^roce^ftonen brciebe om S^iaxiut af Xort)et og 

M^rombfegaben, bo enbnu bend fib ft e ?eb neppe t)are fomne 

ub af lIiiit)er{Tretdporten. X)a ^roced|Toncn t)ar padferet be 

ot)enfor omtalte 2e!te/ ftuttebt eodegiei og be Snbbubne fig 

til ben/ faalebed at (Soflegiict gif fcron ben fiutgercnbe ^ro^ 

cantdler^ ^an^ ^0i<ri:»arrbig^eb ^t. Sifff p.^S^rettdfen/ tj^ot^ 

efter IRegjeringen/ i^j^ieficret og be jD^rtge 3nbbubne fulgte. 

$aa fel»e Qpggetomten/ ^\)or tBaluftraber vare opfme for 

IDomerne/ Gongerd^oret og ^armottiimifKen/^tficbe be ®tn# 110 

brrentf fifl paa fteggc Giber af <iriinb(liiifn i ^atthth$^ 
ffoOegicr og UttfaxrfftercM i^rtgf Sonrere tnbenfer benne paa 
ben me Gibe og be forncmfle Slutorireter paa ben anben/ 
faalrbe< at ^rotanMlcren/ ber meb Untoerffccrettf M<<S«nt6» 
ier^ fyani Xongefige i^i^eb Amtprmbfen^/ naabtgc etfaib 
ttbftfrte Scteit^ blet) fiaaenbe t SNbfrn. ^intibelig^cben aab# 
nebeg berefter meb affyngntngcn af ben I fie Seel af ben for 
lln(ebnittflen af SBef^otMtt forfartebe (Santafe/ ber iyber faa» 
iebe<: 

i^er 6oer mifbe Sn^le («rrf 

0«oer Iff en fi^ 9l4twt, 

(er ir ^obe Sarlfer ncrte, 

meal oi lufCe betmc SRur. 

0^orienl fMommer 

b«r { Gommft 

fronbfet bm nub J^oabfH Vrigr. 

i^aab:e ftiotnr 

florfe Steger, 

b9or ben bvbe 9fttnb er Ugt. 

Senne Gtcen/ fom nu fPal (ignelf 

er ar fPattc merr enb 0u(b; 

meb et Srtfoni (an ben lignH, 

fom mfb i^aab er giemt i SRulb. 

SBcrlrt Rider, 

8Riircn bifler 

(raftig mob pt (•» SReeb, 

Sra bnti iUnbc 

9al oi)r{nbe 

6o(, fom ei af 92ebgang 9eeb» 

3a, fra Dafe og fra f iefbc 
%tXM tBonner Vh tH noaet 
ber ffaf IXimeri Sanbe wrfbe^ 
bee f al Horgel f^imt fUae, 
tab be Mbc 
ttwiif fHbe Ill 

ft iwim i %hm H VctiSMrl •* 
ttHftHsft 

Sfrcfal Gattflen var flnrtft/ traabre bmfwiflemibfVnM 

caiitMct fctm eg ^Ibt en fort eg (irrfrHg {CaI^ (Megiet* 

8«niio«t>, 9>r»fr<f»r Od^migoarb, e^^crratlt bevvfta be HI 

Scblorggelfe i ®nitibileiien beftemteSager, - beftadenbe afbe Wtt0 

ber vot tmt^anrenbe Jtonge prorgebe ncrffe ^tfli^mfntit, faint en 

VlttaiUtf l)ibfenbt forbennettilebmng af i^tf • JlengL i^ribeb 

5lronprinbfen/ UniDerflretef^ SanlMer, mebJ^ftfnnme#8v9fl^ 

bitlebe paa Hoerfrn eg paa ateveefen en ^attrborrfranbj meb 

Snfcripttonen: «MemoH» pifnns/ - HI fbiftcpptn, feni 

neblogbc bem t ben berttl brflenite JTapfel, ^ooreftet ^laben 

meb 3nf€ripHenen* b(et> poolagt^ eg bet ^e(e af Cpgningt^ 

eemnii«{{enen< f^rfte SRebieni^ ^t. ^ref. Seetf, nrbfar i 

0runb(lenen« (Sa^fefte. 2>erpaa brev af Sfrc^treften, i^r* 

®refc^, ben afGelD ferarbeibebe 9RimrfFee oi^maU fiif>re# # Dcnne vor ferfonrf »aa (atin o§ H^ i Overfcndfr fi«lcbie : 

Aar efter Chrlsti Byrd 

1841 

Den 2<ien September 

Voder Kon§^ Cabl JowAifa RegjeringTy 

Medens Kronprinds Joasra FHAtnra Oscam 

Var Universitetets CantMler, 

Blev 

Dennc Gmndftfeen til nye Bygnlnger 

JFor del Kon^relig^e Frederiks Univenitel 

Nedracrt. 

Et V«rk 

Af norske Bar^erea Opofrelaer 

o^ Statena Gavmildked. P«. m. T. I, 

**Ud#»n Herren bygger Batet 

Da arbeide de forgja9Tea» aoui by^ge d^qpaa.** 112 

cantdteren/ font neb(dflb< ben f^rfle &ttmf f^Dotpaa flr6eibet 
fortfatre^ meb SIdflflrnce af et ^av aRunrftxnbe, f^rfl of 
CoUeg^iom acadcmicani, ofl berncrfl af Stegiertttgen^/ i^^cfle^ 
rer^/ famt ©tcrtt^ingeM ber tU^cbcD^renbe . QRebfr mmer. 
Sfterar berpaa be ^eige Uni^ergteMlorrere ftavbe beeltnget i 
@ninbflettend dleblorgmiig/ fluUebc^ benne SIct af en Xtpvf 
toiioR fra Scnbentercorporarionen, be(?aaenbe af 9 berd( valg^ 
te ^eblemmev. Unber bette b(e)) ben onben Ceel af Qan^ 
toten affluttgenf bcr (^ber faalebed: . 

ten lan$e D^at iHir foHnbcn^ 
ha iBitenffAben^ ^eUigbom 
dob rrtft i ^ranetuHbrn. 
/ ipaa bene ()eie ^cg 

falbt 9Rorftn(n< ferflc Gftor; 
|0/ iiibrn bet bleo 2)ag, 
fab ilrsften^ £ue ber^ 
. meb Dlieblab i SRHnben. 

Cn jtraft ttf ffoIfeM J^|errerob 

vmfaneb £Qfet< S^fee, 

og Qoble M fra eiemferd flob 

bet flunfne OIunefmi^Re. 

2)en floerfe i^eiltgaanb 

t#g ^!at af 5t(ii^ng Gan ; 

ba offreb mangrn j^aonbf 

brr iKtoebeg tfl fBtn, 

et vffgtigt Qrvedo^fr. 

•9bd8 er bette SRinbee ?oft 
' meb j^aabete Jefl forenet; 

ben ^aav, ber (leg af ^dnbetf Vrpff, 

er nu faa mbt forgrenrt. 

3 fWfnbet^ ?n)b og ©tanbi / 

boer ©mipffet for tott jjaab, 

og unber benne Jlranbl. 

bet Oigfft df fin 2)aab. 

meb tiftfl Xraft fortrnet. 113 

i^Mr cr M foU if (Km i» 
I taiileii^ f<9re 9i§c 

M«iibl efvenM^ bcr 9i|f ! 

• be »{iilf a>afen^ efcar# 
0g ter saoar tklen 9ip, 
koor eitiecf Mr og ft<^ 
ftol b««< Pa Oft Jigf. 

Sfffignfr t>orb€ betitM Qkunb 
i UMb Snsgr for aUc 3)«fe, 

! mib g^lbenr Otgn for 6ag«€ flinnb 

I ttf AMb og IDt{nbet«f(! 

I fBort ^Aob gaaer rmiicM^t 

m 0itb { S^niwi^ Sl*^, 

•g boif^: SbPXk 9a bulb 

bcfHomw mcb fin greb 

be l9fe torefale. 

2)ett {lore 2)(rf lleett Met) ttu txtltet ettt, ^t)orpaa ^att< 
i^^'(mKrtbtgf)eb SBtfToppen enbte beti ()eU 9ct web f^fgenbe 
£)rb: «93or ©jonrning ^cv er rulbbrogt; — ®ub ffgne ar# 
beibet!' 

etubenferfartgctt: ^^ra ©ti^vbopffet %(tott fig k*' Mfi> 
ttlflbfi offiuttget of ^angcrc^cret. og be i^rigc rilfiebet^crrenbe 
6tubetiter, ^vorefter be ubbragte et glab og for^abmng<# 
futbt ipurro. 

(Snbeel Untoerfttetdlcrrere og onbre (SmbcbJmomb fomt 
firre (Stuberenbe ^at)be om Sftenen fam(et fig Hi et feflligt 
9ag poa Xfingen6erg/ t 9ln(ebnhig af Sagen. Gelftabet vat 
temtnelig tdrigt (239 !Oeettag(re)/ og @tetnmngen nteget 
munter. 9Raii ft)abferebe omfrtng i ben af coiili^te Samper 
opl^lte ^ati, edrr man famlebe ffg { be forfTieKige ^a^iDotf 
net/ eller cmfrtng yunfd^ebolletite, ^t)or ^aler bleiH bolbte 
og ®(aa(er nbbragte wtber ®ang og ganfarer ft^^axi^tx* 
Mf fom fpiOebe ben ^e(e Slften. Seb 9lftendborbet Met) af [* 114 

tfoltegtft* baiftCftenbe gom«ib, V«fc«fir ©djwciflaarb, faxft 
^ani 9Waij?ft<tt JTonflend Bfaal ttbbraflt, fcfni<ril ijian^ *on* 
flcliflf ipe'tl)^b, Unwerfitetetd (5aiiWler«, berpaa Um»er(ftetei«^ 
ercTtl)tiigetd/ be Unwerfitet^foermd/ fom bUvt onfatte ocb 
Um»er(ttftct« gtiftclfe, be tilftebewrrenbe Unwerfjtet«aewrc« 
©entor, ^rofedfor JlHil(lrup«, ^rofedfor ^janjleend ojj enbe* 
tig en Gfaal for beat, fom Oove ^bet Stbros Hi Unioer{tie# 
ttti Opretrelfe- De ©ruberenbe nbbrcigte Sfaoler for ^re-» 
ft^for ©d^migfloifb, ^rofe^for ©tgrbnip 09 bcrcftcr forfamt^ 
rifle UmDer(?rft«liWre. gmrfl («be ff«ted eeliTobet ab; «U 
1 tonebe eubnu ©and ©fl »*fltrflanfl fra ^littgeiiberfl. SScb 
ajorbct b(c» tif (gtaolen for Unwerprctct ofl uti t)orbet*c 
SMtttnaer fj»Iflcnbe af 121. SJluncf) forfaiMbe ©ong afijunget: 

Qft ffltnfer ben ferfle Slfren fta neb 
■ * 9tia ffioerfet, (om ©ogen 6or gninbft — 
3 SRinbct* fnat i ^^Iflorlfii* Jteb 
(Sv Ctrnrn tiu (uffrt 09 bunbet. 
Gefo Ittbeii^forr^trenbc SQaaUn 
, &ai afbrig fane J^oaloinden aabni. 

KM berooer t>t( oor 5lisr1i9b?b boe 
{Bort 2anb fit 9'AUabium (crsdc -^ 
Xtv flartfic Kante, ben frftbtaAe Xro 
9}il fl9ttc til Xad 09 tScrgatt 
* 2)(r 8anb(ttf Jtrccftevv be un^e^ 
(811 oaaae oft rfffitipe 09 riunge- 

Sen <Sfct(!/ bt>i< IBofig 01 grunbcb* (bagf 
^ar birmmc 1 92orge alt fcrnge — 
i^an^ Sr^il bo9 fr oo^rt of Sribebcntf Gfoji 
Ca vilbc ben gomfe SRuur fprctnge. 
fRu Ifal ban en Iipfere SRorgen • 

X|ff(t braae fra j^prren til IBorgen. 

09 fBly fom omPob bennt gitbenbc Caa6, 
ffitf fluYte e^ fammen og minbd: 
ttf bav« oor 9art I frcmttbeni J^aob i IIS 

Cm cub tMR €m ba H fbtM ^ 

en |uM«nbf J^tlffii vi 6r2n§e! 

X)rti iSbeOcrober 1641 afQolbMbcttf(rbMftrtge3^ 

matricutering af be etuberrnbc/ brr t bette Kar %a^t be* 

flaaee Sramen ^rtiuoi/ t>eb ^t)i(fen Seifigbeb ^rofr^for Sibf/ 

I t (fgcnffob af bet vMiofopl)iffe ^aculfetd ^ccanntf og font 

^tfU^itt^^^tmanh optog be n^eStuberenbe fom acobeiniffe Vor# 

gere, tbet ^(in aabnebe br«ne Wet meb en fort Zalt, ^vori 

^ait, efterat ftat>e gjort opmoprffoni paa bengoronbrtngigot^ 

' \itac, ben Ot)ergong fra Zvdtig til %xitiA, fom inbttorbeo 

i naar 9)ng(ingni forldber gorbrenet^iemmet og* Sfoleti/ for at 

j fnfb<nbe fin acabemCffe Sane i j^^ooebflaben^ fi^te at ini$ 

; ffjorrpe og ubotfle t)o6 be Unge Stgttgl^ebcn af be tre Orb: ^ 

' 9rttger Xiben oel/ beoarev ftebfe Sigeelfen^for Su 

benffaben og ^olber fbft veb ®nb og SReligtonen! 

Sfterat berpoa be acabemtfTe ?ooe famt gnnbatfcn^ SteSnp* 

wt blet>et opicfjl/ nobtogcd af l)0(r (Snfrlt Sefte og J^aanb^ 

flag/ l)oorpaa bet acabemtffe SBorgeTbrct) ooerlet>ercbe^. ^o 

ten fluttebetf nub rr ^ar Drb/ ij'oexi ^rofc^foren opforbrebc 

be n^e acabemtfTe Sorgere tt( at tjcebre (Stubentend 9!at)i^ 

famt i^nffebe bem $e(b og Sclilgnetfepaa ben acabemifFe 9ane* 

!Keformationdfe|len^ b. iObe 9!oobr«/ ^i9ittbe(ig^o(bte« 

paa fcrboanltg QRaabe. ^rogrammet t)ar forfattet af ^ro^ 

fc^for 3luberr og tnbe^olbt en pbtloIogiffSlf^anblmg: ^Obser- 

valiones criticae in primani Ciceronis Antoniftnani.^ iDen 

(atinffe ZaU aft)olbted af conft* Sector SOel^aoen og ^anb« 

lebe om 9teformationen6 Setpbning fom iBenbepunft for "beit 

a(mtnbe(tge SibenfFabcItgt}eb. 

Q^fterat bet t et ben 8be <Se))tembcr af ®tnbenter og 
Sanbibater afi)olbt SEHtU par ble\}cn befluttet at fyttu ^tc* 
fr^for ®t>erbrup/ ber fort forub oar uttraobt af ftn drnt 
beb^^Qtng fom ltni»er(ttctd(cerer/ meb et gaffettog af be 6tu« 
berenbe/ fanbt benne .^oitibelig^b 6tcb ben 13be norfteftev 
jt(. 8 Sften. Dmtrent 250 Z)rr|tagcre ^at>bf famlet (ig i 
Umperfftettgaarben^ ^porfra ^ce^onen mrb gaffer o j 9lit0 116 

begat) {Is fiienttem Si^en itb til ^rofe^fcrfttft 9anbf}eb. t^c^ 
purarionett b(et^ bertnobtognt ube v^a ®aarbett af ^rofrdforem 
JDfiid Otbftfrer/ (Sanb. tt)ro(. ^IRonrab/ ttltafte I)am i be oca« 
b^piiffe Sorflere^ ^loDtt/ eg ubralte bered (Srfif nbelfe af tjoni 
Scprb font SiDcnfTabdmonb/ Scrrer og fom ben^ ber bibrog 
foa t^crfentlig ti( at grunbtogge og opefffe 9!orge0 i 1814 
fljfner^t)en)fbe grif)eb* @t>erbrup tarfrbe meb wrte oc^'i^in^ 
Iffige Orb for bet S<iDti« paa ip^tagfelfe eg AiirrKg^eb, tiani 
forbumd {li(f)erere ber ga^^e ^am ;4eaffebe fcrbt be tjOtlbt tu 
titvbt bprigtigbebfit af t)ond Srrorbcii/ mrb Opmcrrffoml)eb 
b#rt bant/ eg meb 3t>er uiiber ^and aSftlebmng fi^gt at finbc 
Gattb^eben. ^oni Strfen t^ar blct^ett f)am faare fjorr; men 
aiberett tfd'oU (ine gorbringer/ eg ban bat^be nu troet at 
burbe ))ige ^labfen for Snbre, ber meb Ungbommen^ ftraft 
funbe fonfartteaSorrfet; men bog brog ^an fig iffe ganfTe tt(# 
bage^ ba l)an enbnu bei)olbt en Strffombcb/ fom frembele^ 
t^tlbe fnptte ^am til t)ani forbum^ £ifctp(e» i^an baabebe 
faalebed/ at enbnu ret 9Range af bem t)tlbe ^enoenbe fig meb 
5ttDib og 9o^troIigt)eb til bam; bet ^aobe aUib vcettt f^am 
en ®(«be at jlaae i et t)en(igt gort)olb til be ^tuberenbe^ og 
ffttlbe frembeled iDorre bet* @in SSirfen for Srbt)en)elfen eU 
ler rettere 93ebIige!)oIbeIffn af iRorgrd Sn^eb fattf l)an fun 
Imt, men tilfTrc)) Xibend 3(anb og Omflxnbig^ebeme ^or^ 
fieneflen. ^an ^aabebe^ man altib mlbe errjenbe/ at Srifte* 
bend ffffreUe og uunbiocerligile ©arantt oar alminbelig Op# 
Ipdning/, ia at 9rit)eben noeflen \>ar tbentifF meb benne ; ben 
acabemiffe Ungbom ^ax berfor beflemt tit at btive bend k>t6t0 
ttx og Se^oarere/ og ^JU ^aabebe \>ifl^ at ben t>ilbe opfplbe 
bette Aalb, ^oortil ^an tfnftebe ben ^imlend bebfle Se((ig« 
neffe* Gtubenteme affang berpaa nebenjlaaenbe af 6tnb. 
ptfil. (S. QR^Oer forfattebe ©ang/ og ubbragte til ®(utning 
et ,9e\>e'' for Gi^erbntP/ fom lebfagebed af 3 @ange S i^urra. 
Xoget begat) fig berpaa atrer t famme Orben unber SRufif 
og ®ang tilbage til 9pen/ omgt^et og ^gt af en flor goU 
tcaiadfe. in 

6ic Kna (ar (ir Voatimi 

ea fine ^M aRinbci 

Skt faaer f«a fiori, fat I9I en ««nb 

Gin a^oKft inbcrfi Itibe. 

er 9an4(oa 6m SRtroiMiM Brpfi, 

er eaae« e^olb faa bloiift eg l^ff, 

Jj^or rmOaibc (tm (ocr <ti Z)^ 

8f iittc Xffmyer traner. 

fBi (ar om GtowwR (^rt/ fom M 
i^enoMT 9?otte« itifpper; 
^ 6tm, fom Iraftigt ftob 9cb Rocrl 
i^i( bam, boi tttvrc &lnftl 
SHH ffm, fMt fAiifleb ObM OTmi ! 
£)S Coerbnm twr brn IBift^ S^avn, 
eom ftjreb* 6K6et f fin J&aotil 
S^ 6«m/bni romrt Acraipc.' 

Cft SRufm brinaer { fin i^aanb 
Sn taurborfranbtf fra Cpben, ^ 
C'aa flaaer 2)u Trnv^Cer for vet Vanb 
aHfb (?fd for SBoraerb^bcn; 
!Rtn £aurbonfranbfen { bit ^aot 
tor IRonb^bebnfr I ^AUatf ®aarb, 
for bi»m bit oife Drb, fam flaacr 
3 pore JJlcrter pjopget. 

ei bleo bin «anb, ei Araften fvAg; 
aRrn fun en Hmti S^vlU; 
Cn %fttn paa en fiormfulb jt>a^ 
^wt bUbe 6t)fmer fmife, 
GliS Sftrnroe Zhi g|fme faoe; 
Dg 0ub flfg Qlften ffgne maa, — 
6aa !«<{ fom @(ortrn/ ber paQ 
3>in Ivfe 9anbe (oHnr. 

6ao (igner 3)fg bter aRufoffn; 
S^een ei orb faflentf fiammer 
2)u flgne^ fun; faa oarm en San 118 

Dtr (df IRorfr fiammcc. 
Sa Oorgrr, fBonbc i^aanb i j^aatil 
ttrlflgner bin/ bm f^fr tfanb/ 
€om i b{i Dtoratf 9<knt6<9n 
i(«r 91ab< ber InbtrR inbr. »fto Itbatbeibetfett af U ffriftlige C>t>eciiiiiti(i tU 

(Ystborifctfft af tet acabfrniffcGoacgfuin itiiber 8bc Cctbr. 184t> 

Sot @samtnan^etlte: 

1) (Snb^oer af @raminonbcrne tnbtager ben ^(obd/ ber 
any)tfcd t)am of 3nfpecteuren; betttie ^lab^ maa t)an tffe un^ 
ber noget ^aaffub omb^tte tneb en anbcit/ l)cKer tffe iibeit 
£tQab((fe ferlabe ben eUcr Slubitorie^ f^renb l}an ^ar fulb^ 
enbr Ubarbetbelfen of brn forclogte £)p})o)De. 

2) I5en otlcrcbe ofleoercbe Ubotbcibclfe gwed tffe gor* 
fotterrn ttlbnge, of ti\>\[Un 9larfag bctre enbcg mootte for^ 
longed^ mm fomni/r nnber en^t)er Dmf}xnbtgt)rb itnber (Sen^ 
fur. 3ngcnfomt)elfl ?{€tte(fe eOer goranbdng moo foretoged 
i Ubarbetbrlffn/ efrerat ben er oflcverer til 3nfpectenren« 

3) Unber Ubarbeibelfrn moo t Slubttoriet t)erffe en nfor* 
(Ipmr IRoIigbeb. 

4) Unber Ubarbetbelfen of SBeft>areIferne maa tngen Sfrt 
of Webbelelfe meUem Sraminanbcrne/ - ben beflaae ^vort ben 
Dtl/ - tngen IBrug of Orbb^ger eUer nogct onbet ^jorlpemtb^ 
bel/ tr^ft eSer ffwott, fra @rammanberne6 egen etter ncgen 
fremmcb ^aanb, fxnbe 6reb. 

' 5) ZU gulbftfreffcn of ent)t)er of be ftriftlige Ubarbet^ 
belfer ttlftaacd Sraminonben en Zib af 5 Zimer. 

* Zittt tUjfitment brnpttrl meb fom^btn STUbiftcatiPii ogfaa tet f^ttlU 11» 

8> CflTerfofi tnfjttt UbatbtiMft i Un (cfalebe Xtb er 
Mfvci fonrbig/ dflcmere^ brit i rs bobfrelt 9ffTrtft, bm rnc 
mcb, ben anbrn uben ^erfamrcnd 9iot)n/ til en af br tiU 
|ltto«t)^citbe Snfpecreutft^ 3 ben afflfrift, fom forf^ne^meb 
^drfatteten^ Unberffrifr, btl^fft^^ tog fun ben f^rffe og ben 
ffbfle ?mte af Ubarbetbeffen at anftfvr^ Scb ben larinfTe 
Oioerforttelfe man (Jramtnanben labe brn lacinffe Ztft mebfi^rge. 

t) 3nfpecteuTcn paafiflger bet flror ot ertnbre ffnbwr, 
bet ttOaber (tg no sen Stftngrlfe fra ct>en«(|f^rte Stcglcr, om 
ben gorffrifr, ftoortmob l)an forfeer ffg. Cr gorfeclfcn af 
grcoere Qeffafen^eb/ edct bliut ben, nagtct 3nf;^€fenrrnt 
$lbt>arfeO flientdger^ tnbbcrette^ Saabant til d^ramentf'Scpu^ 
tatfonen, font l^ar at afgim/ cm ben Gfplbige for benue 
®an0 b^r ubeluffcd fra (Sramen. 

9^ Sttfpecteutetne: 

1) (fn^)>er Snfpccteur paafeer, ot be for (Sramtnanber^ 
ne foreftrewe gorl)olbgrfjlcr blwe ot)erl)olbte, famt at in* 
gen Ui^ebfommenbe tnblabrd t be Slubitorter/ ^t)or (foamcn 
af^olbed. 

2) Snfp^cteuren bemcrrfer }fiaa Graminanben^ Ubarbci* 
belfe uben SVavn niriagtig ben £ib/ paa l)t)i(fen Qnij'otxi Itb* 
arbetbetfe'er aflriDrret. 

3) Segge afffrifter bttegne* ^aa ©tebct web et5Rum# ^ 
mer, ber bliwr bet famme for otte (?raminagben« ffrifrlige 
Ubarbeibelfer; SIfiTrifterne uben ^aw fcrtte^/ faafnart en^ 
^t>er ^roioe er tiienbc^ uopt)olbelig i Circulation meOem Sen* 
foreme^ l)t>ortmob be mebS^avn pan Stebet forfeglcd ogfen< > 
be^ til (Sramen^^^epufationen^ gormanb* 

4) aSeb ben latinffeOtoerfortteJfe paafeed, at en^))craf 
Craminanberne laber ben Intinffe Xeyt mebfi5fge (InO»erforttelfe* 

5) Ubarbeibclferne ofleoered efterf)aanben fom be blithe 
fofrbige, af 3nfpecteurerne tiLf^rffe Snfpccteur/ ber iagttager 
bet Sorni^bne meb J^enfpn til Ubarbeibelferncd Siflei^erelfe til 
(Senforeme og 6|r^men<'Deputatiouend gormaub. 120. 

i ftiweet 1941. ' 

3 iiM af Slaret 1841 ere Stipenbter tilfiaaebe fi^enbr 
Gruberenbe: 

iStai: 
Ibtt Omfenffe itiat: 

1. ©tub. pf}iL D. i. S5oi>e . ♦ 30(Sj*t 

2. — pljilof. 8. ©• Da^I . 30 ^ 

60®pb. 
bfflflcfor jafarfra l|le«prill8atil lfleDctl8*U 
©etSil^ptteffe gegat: 

±. ©tub. tniner. St. ©u^tlanb 120 @pb. 

2. — iurid 3. ®. Dafd . 100 — • 

3. — iurW 3* i£)oImboe • lOO — 

320 6pO* 

ottefor eetaar fra IfleSpra 1811 til lfle?lpritl842. 
Zx0nbtxnt^ ?egat ttl©nib(of.ti)eor.9{.3:.9;t4fen20©pb* 

for i Slar fra Ifle Slprtl 1841 til Ifte Octbr. 184U 
£et IDebefamffe Segat: 

©tub. iiixii. ^. (5. ipiortfii^. • • 28 ©pb, 96^. 

for^Slarfra iRe 31prtl 1841 ti( Ifle Octb. 1841. 

5Det i£>er«Ieb^®teiterfenf!e ?egat: 

1. ©tub, tbeol. 31. gjl ^orboe • . 44 ©pb. 
ubbetaled qt)artaltter meb i ^art fra Ifle ttpril 
1841 tii Ifle 3(prtl 1842. 

2. ©tub, tl)eol 91. txiat . « . 16 ©pb. 91 /& 
3.. — i» 83. S. ©tin) . . 16 — 91 # 

4. ~ # a. SB. ©(^umo ttu 16 — 91 # 

94 ©pb. 33 >9. 
be. 3be fn)fhicF))nte ©ripettbier ubbetaled for ^ 
«ar, fra Ifle 9lpn( 1841 ti( Ifle Octbr. 1841. 
Uni)Derf{tet«t5ennerned ?eflat: 

• ©tub. meb. 8. g.©. @x0n ll©pb.20/?©rt!) 
jDet 93arnf)otbtfre ie^at: 

1. ©tub. meb. 31. @. ©mitb* • ♦ . 18 ©pb. 

2. — • 3. 3. ?angberfl . . 18 — 

3. — )uri« O. ^crgflab . ♦ . 18 — 
4* — f 6. e. 81. gifc^er . . 18 — 

• 6. — meb. 3. ©. ©pHntfl ... 18 — 
6. -* mineral. % @. C ^i^rum. 18 — ^ 121 

7. ettib* iwrtt &. 9* Qtroitb « * '« 18 Qpft. 
»• — tt)foI, 8. 8U ^alb • • • . 18 — 
9. — web. (5. ?• 91. ^i^rb^e . > IS — 

162 6pb. 
aUt 9 (Sripenbirr ere betoilgebe for } Sar/ fra l(lc 
Slprtl 1541 tU IfleOrrbr. 184L 

jDc fongeliae Gtfpenbjer, ftoo ®pb. aarftg fra Iflc 
Ocrbn 1841 til Ifle Octbn 1842: 
1* @tub. p()t(. G. ®« Xnubien ti9.46p:iiibl.48®p« 
2. — juri« a. 35. ?ttnb # 4 — 48 — 

8. — ileb. % ©• jpdd ^ 4 — # 48 — 

4. — )ttrt« ^- (f# 9R. (Srof i^ 4 — # 48 — 

5. — meb. 3. O. ®otaad S — # 86 — 

6. — tt^tol 9B. ^. STOognitf* 3 — i» 86 — 

1. — tljeol. ?. a. j&alb # 8 — 0, 86 — 

800 @p. 

Z)ct earn^clbrffe itaat for J^afoaaret fra IficiDcrober 
1841 ftl Iflf april 1842: 
l« Stub. meb. 3* ®« GpOmg ttCL8 6pb*mb(.186pb« 

2. — meb. 3* 3. ?aiiflberfl # 8 — ^ 18 — 
8. — mcb. a. (5. ©mit^ #8 — 18 — 

4. — pbil, ip. eie\)er« # 8 — # 18 — 

5. — ti)eoL «♦ Daae # 3 — • 18 — 

6. — jtirttf ^4 SDpbbal)! # 8 — # 18 — 

108 ®pb. 
IDet Omfenffe 8egat for ^afoaaret fra ipe Octbf. 1841 
ftl Ifte aprit 1842: 
l.Gtub. tt)eo(. C? Dffett HIL4®p.20/;inbl 25ep. 

2. — jttr.U.a.(5l)ri|Hanfen^ 4 — 20 ^ 25 — 

3. Ju iuri« ?. @. ©al)l # 4 — 20 ^ ^ 25 — 

4. — p^ilo«. (5. Senfctt i» 4 — 20 ^ # 25 --> 

100 Sp. 
Z)et @(^9(eef(e ^egae for i^atoaaret fra Ifte Dcbr.lSil 
til Ifle SIpril 1812: 

1. Stub. mcb. 91. ®. Serg tiO. 8 ©p. isibl.48ep. 

2. — pl)iU a. SK. ^oljl 4 # — 24 — 

12 ep. 

2)e rii0fben()at)itffe Negater £r^fcr9aret 1 fie Octbr 1841 
Siffop fBuggedStbrag <ttl 1^ Ccibr 1h42: 

etn^. tbeol-IS.a. ^anfeittia.3ep. 44}>ffmbl.4oep.90/? 
Legatum Nannestftdlanom i^/fori^alvoaretirtrDctbr. 
Uniperfttet«\>eiinerne« 8egat (1841 til IjleSpril 18J2: 

etub.jur.i^a^^tranb tia. 3©p. 83|y3 mbl. 22ep. 20fi 122 

2)ct Cebefamffe it^at for ^alt)aatet l^e tctht. 1841 
ta Ifle ^pril 1S42: 

erwb. iur: % S. ipiortbdItiO. 4 Sp, 96 /!mt>l.2f^(Bv.96/i,• 
ZxfiTitexnt^ Segat for ipabaam lf}e Z)ctbx. tail tiilfle 
april 1842. 

©tufc iuT, ^. ^. ?unb titta^t 3 ®p. 40 /J tnbl. 20 ©p» 
9nf0flcrnetf Sintal i»ar: 
{ 9Rai iKo\)em6ct 

of 5Ct)eoIcflfr ... t •..%••• 10 

3uti(ler .... 1 14 

9 gRcbicinere. . . 8 13 

» ©tub. t)cnl>#retibf til • 

bftptfilof. g ocuffer 6 . ♦ • . . .^ t^ 

talt 29 talr 44^ 

Sergfrtpenbter rilbrehed t 1841: 

1 . ©Mnin.S.S.$^*earn(c9 meb 100 ©p» aaxl tl 8©p. 40f mbl. 

2, — grebe 3t)crfen ^ 100 # — ^ 8 ^ 40# — 
8. — ®. 91. ©eye f 50 i» 

4. — D. luit^ager if 10 ^ 80 g. 
SRentrrite af ?rftatet: ''Siector oq ^rofe^for Slreitt^ 
jed Wlinbe/ tilbedtcd bm 28bc ©eptbr. ©tub. t^coL 3- 
^artt)ifl meb 49 Spb. 115 g. 

©9<)crtipenbier rifbeeffed t 1841: ©tub. pW. ST. 
ipeebf/ ©tub. tbcol. ?. 81. 4»alb/ ©tub. meb. % 9R. ^eter* 
ffit, ©tub. iur. ^. ^etcrfcn, iaU mebet IBeteb ofl02©pb. 40f. 

©ttpenbier t Dt)ereendftemmelfe meb Univer^ 
(ttft^fuubatfen^ § ^H, famt ©tipenbter ttt gcrcta^ 
flelff af natunDibenffttbeligc Keifer iSJorge/ ere al* 
lerebe omtalte pag. 49 og 51. 

^tt ^tabemifte Ctp0eg{itm 

beffcb i aaret 1841 of frfgenbe gWeblemmer, blanbt t)t)iffe i 

bt)ert Ot>artol ben S^rfinor^onte fungerebe fom QoUegtet^ 

^ormanb. 

l(JeQt)artal: ^rofeSforernc © f i{e lberup,|3Mf trid)fon/®d)»ew 

gaarb, SSibe, ©I^tt, 5». ^c^fer. 
2bet — — 5Dietrid|fon, ©djweigaatb, aSibf, 

abulilrwp, ^auftecu/ W. ^epfer. 
Sbie — — ©d)n>eigoarb, Sibe, 2b«t(trup/ 

(5. jle^fer, Jpanffeen, Hubert. 
4bc — — aS»be, SlbuiPrup.e. «e9fer,gRot« 

feibt/ i^onflecn, ftubcrt. I 123 

nwaft 

til yian fot et Stxi^^acattmit og t^Iait f9Y en t^ractiff 
Offtcietv^folt* Qf^dt fov^MUbiflfrne { ben uh Xonflf. noabififlCommfiMsim •( ITbc 
, Dctbr. 1839 anorbmbc Commitfflon tif at reDibntlXCaeM ttnbffvitlii(ntil« 
Mtfni/ iffffleitdt. nrfof. of lltcailaTttf 1812 oore inbOiUcbe inbtif oibcrc, 
Mei» bet Mb npt noabidfl €ommt^f0r{tim if 28bc Grytbr. 1843 pMtogt 
|( ftlgtnbf ffre SRebfrmmrf of Wn Qommi^fipn, nfmlig 9tof(«foitrnf C 
ii ^(mboe, S. 5t(9hr o^ G^wdgaorb, famt (Sopfroine toft at fantmois 
i trabe for at tage be tttrfonffterrt og brt mtHtairc Uiibrroit^ntngloafen 

«cbCommrnb< tBeflemmeirrr unber forefabig Otcoiflon. 
' 2)(nne (Sommitffion 6ar {nbril Glutiiiiigen af Claret 1812 varet be* 

ffittfciget meb at brefte iBcflemmrlfcrne nngaarnbr jtrtg^ffofrii og ben 
miliraire S^oiftoU. 6om IHrfuftat af bi^fe ^roftelfer bar IDIatortrrtrti 
vrbtaget et Ubtafl til ^faii for et Jtrf^^acabemte/ famt tif y\an for en 
practifS Dfficter s &oU, bctlfe Ubfaft ere blevne 9liina(erne6 Ubgioer 
pelvtUigen mebbeelte/ faaiete^ at ffan feer fig iHanb til berveb forelobig 
ot tremtffgge ben for fint Mtrt. 2)et er Ubgioeren bet|enbt^ at ^oms 
mitfflonen f^b agter fenere at fabe bcgge Utfaft/ (cbfagebe af SRotioer/ 
offrntlig^jore. 

tt^fafl til plan f0t tt Sttin^acabtmie^ 
1^ &apitet 

Ari0^aca^emiet« Vtaal o^ 3ttbreltt{tid i 
SllminbeUaieb* 

§ 1. 

X)fl Jlonjjf. ^rfgSacabemif t (Stjxiflianla fjax til gormaol 
at mU for U^brebflfcn af mtlitoir aSitenffabcfig^eb i 9llmtn« 
beHs{}rb og t Gcrrbcie^tyfb at bibringe nngr SRemuffcr meb 
alminbclig «)ib(nfFabeItg £)annfffe ben til Snbtrorbrlfett t t(r# 
taxtni forfTictttflc SBaabcitarter fontiPbne t^iecretiffe fDNIttair* 124 

bomtflff/ faint font Sjramnttollcgiimi at fWre ZtfflebnMrrri^ 
fen af faaban Dannelfe^ fi^rcnb Sinfarttelfc i Gtatend Xienc# 
(le fiubcr @tcb, 

§ 2. 

Seb jtrig^acabemtft fFuOe ^olbcJS^rcIceJningfroverf^I^ 
genbe StbenfFaber ofl ®prog: ^atijtmatit^ tttn og ant^eribe, 
famt ^anbmoaltng, 9>^9ftf/ (^l)emie/ SlrtiOerie/ ^orHftcation/ 
Sanb/^SSanb^ og Sei'Vyflningtffnnfl/ Arig^runfl/ 5trig«l)ifiom/ 
granft og Xpbff. 

£cr^o« ffal bet (Taffc be Gtnberenbc Setiebntng i geiy 
metrift og Xart ^ Zegning fawt Stibnutg og ©ymnafitf 

Viictorltet^fbrlbolb. 

Xrigidcabemtet reprcrfentirreft og htftfui af en Sirec^ 
ttcn/ brflaaenbe af 9Irnieen6 ^i^iflbefalenbe ®enera( font ^tce^ 
fe< og 4 af flicabemtetj icettxt, font bertti beffiffe^ af ^i. 
SRaieilo^t Aongen^ ber ttOtge anorbner, {)t)em blanbt bent, 
ber fFal toorre Siceprorfe^/ \jWttH ))(elged en Officier. 

Qlffe SBeflutntnger taged eflter fleile etemmtr. Seb ®tem# 
Qteltg^eb er ^rcrfe^'^ Gtemme afgi^renbe. 

S 5. 

9)rarfe0/ eOer, i fjani ^orfalb/ Sicrprorfej t^aafeer^ at 
£irectionen< lOeflutninger tvonrffcrtteft* 

§ 6. 

Set paaltgger IDirecttonen at ^aage e'ott, at en^t>er ^SU 
benffab bftt)er forebragen i C^ereendflemmelfe meb benne 
^lan og be in>rige Seflemmclfer^ font ^erefter i^orbe gt^^ne* 

§T. 
ICtceciionen ^ar nonrmefte Oi^ertilfyn meb ogO«)erbefi9^ 
ftlfe af Slco||fnKiet« famtligc faat^el oeconomfffc og bifcipK^ 
MOtre font ^rfbtnffabflige tinftggenben \ 129 

««. 

S)tncH(mfn aittagrt mrb SCmteebrpartf mmteM 8ppro6a# 
Hon cit Gfcretair og en Sa^ferer mcb aarltg i0n eKer br^ 
ftemie (Smolummrrr* 

$9. 

9Se 6ager, fom £trecHonett ri er brmpnbiget ft( felD 
at af^t, inbfltdcr ben fliennem flrmeebeparrcmcntet til S^S, 
Wl ajfi. jtongen. 

S io» 
gor ^t)evt Hat tnbfenbet Sirectimten fliemiem Slrmeebe^ 
partrmentet tit Jp^. SRajeflvrt Aongen en Ubfigt over Slcabe^ 
ntet^ foiavel t^tbenffabeltge fom oeconomtfTe gorfatning. 

B^ ^aptteh 

^ixtttpttfpuait^ 

ictttxnt ffuKe af J^tf. Waift. Jtongen enfen itbnon>ne6 
fom fafie Smbebtfmantb, eOer confh'tuere^. 9Iaar SRcrnb meb 
Sibei)olb af anben Smbeb^fliOtng bringed t %exflaQ fom 9cr# 
rere/ bltoe be flrbfe fun at conflituere fom faabanne. 9cc^ 
rente i Zegning/ ©pmnofKf og Stibning outage^ af £irectto# 
nen meb tre SRaaneberd Dpflgelfe* 

S 12* 

Snbver Sarrer ^ar at rette ftg efter ben of Z^trectfonen 
)Mbtagne Vccttondorben/ og at beeftage t Sjramtna fom (Sfa^ 
mmator og Senfor t ben af b^m fbrebragne Sibenffab/ famt, 
itaar paaforbreft/ fom (Scnfor i nogen anben* 

S 13. 

(Snij^tx Sorrer er forpKgtet ti( at mi^be { IDirectionen^ Gam# 
linger^ naar bon tiifalbed for at beeltage t Selibrrationerne. 

§14, 

tcereme i Sanbrnaaling^ Sortifcatton^ jtrig^fitnfl/ Xefl# 
mng Qg (Bymnaflif ere bnbo* forpiigtebc til fom eorcerc im» 120 

bett yracttfPe OffictcrtfFofe t 3tim og 3ub' 9R<ianebfr at tp0 
^olbe fig Deb bett int, ii'cot be ©tubercnbetf pracHfTc 09tU 
fcr foreraged* 

4>' &apiteh 

S 15. 

^otcMmngerne ()olbe0 bet ^e(e Sat/ mrb Unbfagflfi^ 
aff itaar Stamen aft^olbed, fanit unbet ^erierne/ ber (iUtge# 
tnfb ben til be ®ruberenbed practifTe '£^t)clfer 1 972ar(en ineb# 
gaarnbc Zit, ti maa ubgi^e mere enb 4 QRaoneber* 

S 16. 

Stt( ^orelcrdningerne f)at>e i Stegclcn fun be «eb HcaU^ 
mitt 3nbffret)ne 9lbgans* Dog fon Dirrctioncn ogfaa riljle^ 
be Slnbre, ifiaa motberet Slubraftenbe berom, SIbgang til fam# 
me/ unber Sorptigtclfe atuuberfafle jtg Slcabemtetd £ifciplin« 

§ IV 

^oruben be \iaa SSctlebntng til (Svamlna bcrcgnebe ^o^ 
telopdninger, ^ar Directionen ogfaa i SBintcrmaanebcrne at 
foranfiaUe almmbelige S^^^'^^nind^v over nitKtairr ®jrnflan^ 
be/ faafom Strategie eg Jtrigdt)iil0rie/ ®ta6^^ og D))arteer# 
mefteniencfle, npe og »igtige Sbeer etler Opfittbelfcr i jnili* 
taire gag^ 

§ 18. 

SfntaOctafcg^jenflonbcne for bt^fe ^crebrog, ftimt loeb 
t)t)em be (Tiitte t)oI^e«, b(fl^mmed for l)\)er Sinter af Directionen^ 
SDe Joprere, fom overtnge bidfe gorcbrag crbolbe et ^onoror^ 
l)t)id @t0rrelfe beftemme^ af Vrmecbepartemenfet efter ^ou 
flag af Directionen. 

5^ &apiteh 

5Difci<>ttit. 
$ 19* 
CireOionett t>aager ot>er Seblige^ofbelfeit af Otbtn, 9Io^ 
fig^eb og &(rbe[tgt)eb. De eefbitnuigfr, ten i bettne Sfw fcenbr fu^er bit fomitcnt at ubfhbf^ m be etubmnbc fcy» 
plifltcbc til ot tagttage* 

S 20. 

efttlbf wgftt (Stttberrnbc flj^re ffg ff^Mg i Owrtrtr* 
bclfe af £irecttonen4 Scflutninger cOcr t Ucrbeit eg uf0inmf« 
lift Opfrrfrl mob fine ictvttt, ba tiat Direcriotirn rftrr Om^ 
(lornbigbe^crnc at gbe t)am en 9lbt)ar|cl cUer at ubcluffe bam 
fra Sibgang til Jtrig^acabf mirt for rn Tib eDer for brflantig* 
©aaer Scftutningcn ubpaa Ubc{uffc(fefortcrngere31ibenb6^aa^ 
neber/ f?ai ben fra bet Offentliged @ibe/ ^tt en af ^rorfed )paa He* 
ten tegnet 3n^fieoning/ inbanfed umibbelbart for ^0itikntt, 
faafremt brn IDonfforlbte bar ertlonret (ig utilfrebd meb ben 
affagte jijrnbelfe^ b^ilfen (SrHorring t^an Ijox at afgioc inbeti 
4 Uger efter Ajcnbelfend ^orfpnbelfe for tjam. 

§ 21. 

3 SWaanebcrne 3uni og Sufi ffuCe famtfige Stuberenbe 
ftfge ben procttfTe Officier^fTcfe,*) og ere i be nne lib nnber# 
taftebe ben for t)irrelige ^iiitaire giorlbenbe IDifdpIin/ meb 
Unbtagelfe af corporlige Steofelfer. 

6«« iS:apiUt 

Se etttbettnbe^ Cf^ta^dft » 
$ 22 
9let tt( at inbffrive^ font @tuberenbe ub Scabemiet 
fia'ot: 

1. 9cabemtfTe Sorgere )>eb 9Iorgr^ Unit)erf[tet/ naar be 
nebbringe Sitteii fra en militair Serge om ei at ixrre be^ 
bcrftebe meb nogen legemiig QRangel, ber gji^r bem ufFiffeb< 
til at trorbe i 9Ri(itairtienefle« 

2. (Sn())9er, ber paa faaban ^aabt, fom af J^d. 9)2ai|t. 
Jtongen beflemmetf/ gobtgj^r at v>crre i 93e(ibDelfe af faaban^ 
ne ^nbfFaber^ ber ubforbred for at eptaged fom ®tuberen# 

*) ttbfdi) til Otegrement for en prflcriff Dffklerlffofe fff^er nrben* 
Imt. ^ommH Snb^lb cr af et til aRotoeitetea tmmU SXebs 
lem (ovUnti tpt«get i (rfve Vlaneii. 138 

be 9eb Uni)9et(Itctet meb Unbtagelfe of (8rarff og (aliit/ eg 
ber^og er mtnbil 17 9Iar flammel^ famt veb paatibfligt 91X0 
teller gobtgii^r (in flobe moralffe Opftfrfel, at ^att enren er 
t)accineret eOer ^ar ^aot be naturltse ^0tnth9ptXf og iffe 
liber af nogcn (egemlifl Mangel/ font wfi anftxt, famt at 
tion befibber ;0t)elfe i Xegntng og ©ymnafliL 

§ 23« 

85fb Snbffritjningcn erlafgger ben ©tuberenbe 5 ®pb. 
in 3(cabemtet6 @a^fe/ og er^olber et Sremplor af be for 
SDifcipIin m. m. fljelbenbe KegJenienter, (Sn^ver, font 
f)ar bcflaaet Offtcterderamcn/ betragted tffe lomgere fom 6tu^ 
berenbe t>eb SIcabemiet/ mebntinbre l^an (ober fig inbffrive 
til fortfatte @iubier/ ^))on)eb intet ©ebp^r er at erCorgge* 

§24. 
^or en^ver t)eb Scabemiet Ghiberenbe giortbe meb i^en^ 
fpn til 93crrnep(igt be fammc Siegler, fom for be Grnberen^ 
be Y>eb Uni\)erf[tetet* 

S 25« 

SIcabemtfT ^lib og rordvonrbig Dpf^rfel git>e trcrngenbe 
Gmbetenbe Slbgang ei( Gttpenbier, fbrjfdat^ibt 9Rib(er bertil 

S 26. 

®t{penbterne nbbelej af Directionen t Ot)ereen<flemmeIfe 
meb be Stegler^ fom enten t)eb Sot) eQer Xongelig 9tefo(ntion 
ere eSer wxU gione/ eUer af pri^^ate tegatarier ere faflfatte. 

Csamina* 
S 27. 
Dffkiir^eiramen af^olbed I ®attg om Varet. Sxammi^ 
flienflanbene ere: tRat^ematif (forenet meb tonbmaaling}/ I 129 

mtittttit, gfortt^caHott, tMettunft, Jtr%<^iffanrfe, )H^/ X9^(r 
OS ^tanft. 

%ex at ft^lbe 9bgmi$ til bntitc dtamtn, maa man m» 
re inbfFrrvftt tth ^caUrnkt, fame ^ove frtmlof^t tilftMlttt^ 
Icnbc SCcgttitigfr/ bt r tre itbfme mbcr Opfyii. 

S 28. 
i^^iereOfjicurtfcramett of^olbetf ecit ©attg omSarct fjm* 
men^gienflanbene ere: gorrificattctt og SRinecrbmft/ Arjg<# 
tnnff/ SlrriQerie eg ^onronittrrtiuifl/ jtrigt^tilorif/Sanb^, Sonb^ 
00 Sfib9gntn2dfun{l^ rent og ant)ettbt SRatbenalit, f>^9(i( 
00 (f {)etnte. 

^or ot er^olbe Kbgang fitrtit, maa man l^t>c M<iott 
Cf{ider0r]rainrtt. 

S 29. 
S€b famtfige dfamina ere Sfcabemtettf torrere Sjrami^ 
noforer/ ^oorbo< bog ogfaa i^l ^ajU. Jtongcn^ naor bet fiii# 
Ui ^enfigt^mcr^flgf/ fan fororbne anixt aSibenffatomceiib tU 
at beettage t (Ejrameit* 

S 30« 
£e ttomnere eefleminelfer ongoaeribe Cramma bKve of 
optagc t forrfKlte af ^<m< flRoieflcet Jtotigett oyj^oberebe 
gifgnrmeneer* 

S SI. 
(Sn^ioer/ fotn attmelber ^g tit en (Sfamtn, maa fbntb 
' ifi^t eriagt 5 Opb^tii 9fcabemicr6 Aa«fe for ^t)er eittelt (Efo^ 
men. Denne @uiii bltoer itU at tUbagebetale/ om Sebro» 
menbe et beflaaer Stamen* 

S 92. 
Cfter en^oer (Sfamtn mebbeler ICtrecttenen be Stube^ 
tenbe/ fom f^au befiaaet famme, berom ffriftligt Sibnetbyrb. 

§ S3. 
Cn^/ ber f^ax beftaaef OffidtHtfamtn, og bcv^o< ftaU 
fit Bevitt for yracti^ X^tgl^eb^ iKir fiMi mitlair Cotibibat 
{Mgeiibf 9letHglKben lao } «• Sbsong HU tHb inbtrapf cube Saconcc, at mfortte* form 
Offider i brit itorfte armee )Hb Sitfantertet eDcr (SoiKiOerifr^ 
beft t Srcbitiber web Uttblagelfe of 8rigabf(^fcr< og (ts# i 
Hcitbc ^cre mtlieatrf ^ofler. J 

b. 9tft fil at fylbeilgim fftt Sarntepftgt font Offlciet toeb 
3nfanterict eKrr Sat^aKerict. 3 Mangel af Sacancf/ bat 
ban Strt til 9nf(rttelfe font funtummeratr Offtctrr; t etbvert 
Stfforlbt ntfb famme Xienefletib, font for tnemge jtrtg^marnb 
er cOer oorbrr beflctnt. 

c. fHbgattg tt( { eet Slar font Solontcur at gi#te Xjenc^ 
fie ))fb tt garntfonerenbe (5or|>«« 

S SI. 

<En^t)fr/ fom ^ar beflaaet ben ^m'ere Offktet€crainett# 
^ar Sbgang tU, lorb fo^rfalbenbe SSacance, at tunnc anfortte^ 
fom Cfftcier tocb ^vilfcnfom^clfl Saabcnart t ben itorfFc 
Sirmee* 

iOecraomifle Vnlitfgenber* 

S 36« 
Sen acabemiet ttl^mnbe ®aavb web ttOiMenbe |)Iab< 
(taaer nnber fpectel Sttifpn af Sirecttonend Siceprorfe^^ fom 
neb %amUit ^f^ti i ©aarben fh 9oIig^ famt Tpj og 8r(rnbe. 

§ 36. 
Zil Oefhibefff af !lcabent(et< Ubgtfter befiemmei: 
«. 9)ententc af Gttf^elfen^ Sapitolf^fnue* 
I>. 3nb|rriDmng<penge af be Stiiberenbe. 
e. Bibrog af 6tatfca<fen. 

S St. 
gtentenie af Gtiftelfcntf Sapitarf^rnme an)9enbe< aTene 
til Gtipenbier for be Gtnberenbe. 

% 38. 

Ubgiftcrne befhribet overeen«fiemme«bc mb bit bcnnf 131 

^fott \»rbfiHebe Ubgift^tcslemfttt fOcr ef^er ht geranbriiigf r ( 
fmraif/ fern (mere maattt Mi^ fctttagnt. 
liini« ttbdiftAredtemenrrt e^ftrrfr fun f (fft ttbfaft/ fom Bbgfocrrn tf 
cr (cm^nMftft ti( at publUere. 

M tUtiUm$mt fme m ptmcOH fifVicicr<«m»lt» 
§1, 

Scb Sfg9nbe(fen of 3uni ^aaneb trorber Arig^acabr^ 
ntrM SBictpfoff A fom Smnmanbrur i Gptbfrn for brn prac^ 
t^c Dfficier^ffote Ofl mbrtfli^rted i Ubfiprdfen af fine gutter 
tionrr af fMoiangf Cfftcterer af SteotenanM^ rScr (Sapitaini^ 
@rabf It/ font Srmee nd i)]9t|IbcfaUnbr ®cnera(/ paa gorflag af 
Stceprcrfc^, brrtil beorbrcr.* 

§2, 

3 ^i^'f^ct af 3itnt og Suit QRaatiebrr fFuOe Striq^atahmlM 
famth'ae ®hibmttbt rpffe t it it for en 3:ib of omtrettt 6 4 
8 Ugcr/ brr itomnere beflmlme^ af ben b^flcomman^erenbe 
General/ fom tiSige angtorr Stebet/ tj'oex Sdren ffal flaac<* 

S 3. 

De practiffe O^elfer/ l^oormeb be Stuberenbe, efter bet 
Xrtn af Xunbffaber/ ^t)orpaa be flaae, bftoe at befTiorfttgf^ 
ffuQe Dorre ftflgenbe : (j^ieercitte og GftoefFybntng/ Setrtjenefle/ 
gefbttienefle/ Sanbmaaltng/ Sroquertng, ftarttegning efter 
Katuren/ mfnbre gelbfi^irrferd Dpforelfe, ®pmna^f/ Zriai^ 
Sulenng og StioeOering. 

S 4. 

Artg<acabemtet< ?orrere i ^anbmaaltng, ^ortiftcatton/ 
Jtrig^tnnf}/ Xegmng og ®pmnafHt ffuOe opt)ofbe ffg i efier 
»eb itixtUr for at fatfimere be Gtuberenbe tmber be forffjek 
lige ShMifer. Sigelebetf bi^t en toge oonre ttlflebe. 

$ 5. 

3 i0bit af fomme QRaaneber foretager (Tommanbeureo 
m<b be orlbre Gtuberenbe, fom ^an bertil anfeev ffiffebe, en 132 

gtecognofcfYingMctir pad 6 )i 6 l&dge, »n^er ffoifhn foreran 
gf< mititmr Oimtaalinfl of Zttxaintt, fomt gtoe< be <5Htb€# 
rmbe Ontcbntng til t)eb tafttffe 0)>ga9er at ubfofle Sifpo* 
fiticner mob en fupponeret gienbe* 

§ e. 

Gamriige ®tubereitbe ere i bt6fe to QRaattebet mtberto^ 
ftebe famme IDttfdpHn font menifli SUi^immb, meb Uiibta# 
gelfe af coqwrlige 9tet)felfer* 

X>e Smbrb JmcrnW font beeltage t ChHlfente^ ffuDe f^ccot 
GfyH 00 Sicrtgobr^i^relff/ ofl ti( 8efiribe(fe of Ubaiftentc 
forii^^rigt an«enbe< ^t^ob bertil fonrftilt blmtc bvoUfft 1 133 . 

fra U Oi^cBftaMnMmb, Ut (ate innret tttftOMtS^ Cftf^Cttt 
bier til Keifet i Itblaitbct etortUngte 6fo«gebe fom (eftenbr { 1839 cf QeM «f 4)00 CpK, 
for (ir ammibfi i fQabtcftfrmfncti fra Ifle 3ull 1830 rit l(ir 3ttri lS4t 
fern €tipnibtcr til filbntfNHiMntb^ tS Jtimdnfrf^ SIHfrr i Sbfanbft. 
8f b€nnr earn bt^iMnnebf^ 3,900 6pb. Tmh OtHfcflivfnbier for 93ibffff* 
IfaNmanb/ nrmfig oeb Jtonftl. Oiefof. of 9bf Vug. 1839: t(( 1. 9roffl« 
for ^anflrcn/ 4dO 6pb./ for «t glorc flft brf|rnbr tncb rnbrcl praCiife 
Snbrctntnger Dfb be inronomtffe Dbfrrvatorfrr i fifrr dcebcr i ICpbf * 
lanb m. m., og til 3. tfCtor ^bouloiO/ 300 Cpb./ for At fbretagc en 
oibenfabeftg 0{dfe til etedbofm; ligrfom oebltongl. Olefof. ofOreSuni 
1840: titetiibent C. 3- ®n4/ Vmanuenftl oeb Unioerfitetet^ ^oIogifTe 
(abtnct j&. i>. Otofd^ og €oRb. |ur(l (nu £ector) V« 3« QoUrtt/ li«er 
650 epb., til SoretQgelfe ^af oibenjrabelige Otrifer i Ubianbff, meb gor* 
pitgtelfe til inben 6 aRoanebrr (ftrr brrel ^IrmfomA/ til Separfementet 
for ^irtes og Unben^itlning^tMefenet ot inbfenbe en alminbelig IBeretning 
om ben 9lan/ be i berel Ctubter unber iReifen (aoe fiilgt/ og om bet 
beroeb ounbne oibenffobelige ttbbptte. Z)e i^a Oninb «f benne tBeffents 
melfe inbbmne Seretninger/ botllt antoge^ at l^aof alminbelig 3nterftfe, 
olUe i bette og noflfolgcnbe i^fte blioc mebbeelte in extmoo, i ben Crs 
ben« (oori 6t{penbiot(me { ben Aongl. iX^foi. ere n<ionte. fra 6aitb« |>lfti(o«* CU ^acot IBteell* 

£a M s>eb Xonfiriifl Strfohition of eie 3unt 1840 iiaa^ 
bigfl b(et> mtg Hlflaaet et Steifrfltpcnbtum of 850 ®pb./ for t 
1} If or at foretoge rti loibenfFobeltg Steife t UMonbet^ blct>bet 
mig poologt itiben 6 SRooncber efter f^itmhm^tn at tnbfm« 
be ril bft t^ait Ztpaxtmtnt en olmiitbelig Semmng cm ben 
9ion/ jeg i mine Stnbier unber Strifen ^oMe. fulgt^ og om 
ber ben^eb minbne vtbenffabelige Ubb^rte. — £et er brnne 
Snbberetning/ jeg i)eroeb (rrbi^btgfl Itllabet mig or gi^rr. 

%§t mitt Sfreife fftx fro ^onbet/ ber fonbt ®reb i Slnr# 
mngen of {htgnft 1840, ^otbe ben rene Wot^emotif nbgicrt 
nit i^vebflttbtnm, og brt «or fnn ^ri, or ieg l^ovbr tei^erer mgle orgitiale Htbribtt, ^oeraf cct Mt iOrtjtttt i dttttH 
»3ountal filr bft reine unb angewanbtr 9]tatl^inaHr^ og to 
iHinbrr i ^cr ubfbmttf SCib^ffrifter. ©et var iforr web be 
ttandcenbentc gunftioner, b«r falbcd be elliprifte eg Stbtlffr, 
at leg l)at>be bcfTiorftiget utig. 3 ben aittoenbtc QRatbemattf 
og ^b9((fen bat^be )rg mi fluberet ncgic af be t)igtigilc i^o# 
)9ebocrr(er# tneti enbtiu iffe (agt mtg efter t|^«fe i ben @tab^ 
at )eg faae siig ijloiib til felt)(lariibtgeii ot bearbetbc ttogtii 
^el af famme. X)ct vat berfcr mm i^enffgt tttiber ntn 
nbenlmtb^rctfe fontemmrlig at gj^re bem ti( ©jenflanb for 
mit Qtubium^ jaamegct mere fom jeg, ^oab ben rene ^atl}e« 
matit angtfr lettrre ftinbe i ^^brenelanbet forffaffe mig be 
n4l)oenbige jpie(prft(ber^ noget ber langt fta i ben ®rab ffai^ 
ber ®teb t)eb benne SibenfFab^ Qlnvcnbcifrr. 

IDa jeg inbfane at be pefnnicrre JRe cowrfer, jeg ^aobe at 
ranbe over, tffe otlce ttlflcbe mig en STeife tt( (Snglanb/ inb* 
ffrcrnfebe $eg mtg forncmmelig til Sronfrig og Sipbfnanb, 

3cg afreifle i Slntmngen af Slugufi 1840fra 9iorgemeb 
efibdietfigbeb til granfrtg* b^or Kg flrar begao aiig tt( ^00 
rii og antom bertti noget ooer ^ibten af ®«ptbr. 18I0« 
3eg )0(r forf^net meb nogle pnoate Snbefaltng^ffrioeifer/ famt 
meb et af Collegriam academicom ubjiebt alminbeligt 31nbe« 
faftng^breo/ famiUt jeg tiUaber mig (rrb/9btgfl at oeblorgge 
norrooprenbe Snbbcretning. 

Sfter mtn Sfnromfl tit "^avii anmobebe jeg flrar ben 
benKerenbe Aongcltge Cbarg)^ d'Affaires om t^ei ben franfFe 
SRegjering at anbrage Tfiaa^ at jeg mdatte erbotbe ZiSabelfe 
ti( at btoaane Sorelor^ningerne oeb ben pot^tefniffe Stole. 
jDenne Xtttabelfe bleo mig ogfaa beoilget^ men f^r^ efter om« 
trent to SRaanfberd ^xM. S)enne gorfinfelfe, ber t>ar op« 
(laoet )peb at SInbragenbet oar fommet til Gibe i £rigtai« 
nifterieti Sureaner/ og -firfl Ueo tniffet frem igjei^ ba jeg 
perfoniig ^enoenbte mig tii en af be ber anfatte Smbeb^mmb^ 
b«H< Vefjlenbtffab jeg Ijaobe gjort/ oar mtg til flor ®(abe^ 
foafom S^^ttottaineeme oeb ben po{yteM(fe QMe ba aleref 
be for iorngerelCtb fiben oare beg^nbte. Stg fttlgte iuMtu \ 136 - . 

life oifb ^^t^ttnimtmt i ?fitf99g ce^afFMorft* 3 bnt ht^^ 
ftnpti^t iSttmfttitf f^wtattx jcg HOtge fyn^ #iiff rf of ^ire 
%t€tlctimtifi^ttf tMre bi^fe berlniflb oKcrebe fotme foooiM, of 
jcfl; ba betine aSibmfFab Mr albtUi np for ntg^ ingr n 9l9etf 
hnbe i)ai»e berof, Saamt^H mere fom jeg iffe ^aiobe fibgat:§ 
lif AfMiffaniftteiiAltmemr. 3eg l^or tffebeflemiiibre fm^ 
9rf unbcr mt Sp^^lb t $ari«^ fom formmmeiig fenere i 8er# 
Kb ffaiberet ogfaa bette 9o9f ^^* Pm efieit i^aiib, beeM 
mber SftiebntRg af eonrbe, fom fpectelf bai^be befEi«1Mgel fig 
^rmeb. 3 aXofrmlonrtti iKir en iibeti Deef^ fom ieg Ng ol^ 
Icrebe fifsbft af be Scrrfer oioer aRcfamfnt, jeg for^ i^«« 
be lorfi, forrbragen fjnr ieg rrbolbe abgattfl ttl Ofoleit, mett 
poa bette ncet b'rfe ieg tt fUbflonibigt og farrbdei ritfrebl' 
fKDenbe Stuxfsa twt benne SibenfFab, ber forebroget af <c 
SSerrier* 3 Vtfl0^ %0ttt ieg gorelortmnger oi^r Sarme» 
brrett/ aRrteoroIogten og SRagnetttmes, ti^ltt ^ifcipUiier fM 
rebrogrtf af iam^* 

^onAeii be^S^eteMiQer^ feg befigte poa beit polytrf' 
mfte ®fole, fnlgte ieg ogfaa be, ber ^Ibfeg paa Corbomieit 
og t SolUge ie graitce* 3 ®orbomieii h^rte {eg ^omUkt i 
temmeltg Derail og t tt ooerorbetttftgr Hart ^orebrag gfett^ 
nemgaae Sarmclcrreiv (BUttritiutUctttn og barren om 9Rogt 
Mlti^mcii. 3 Sottge de grance, ber fontcmmeffg er be^emf 
for StbeitfFabeme^ mere fperieSe Glubim*/ ^orfe jeg af Sa« 
btnet forebraget et Aurfit^ ooer DptiUn, ber ifonr tabe^olbt 
i 0or ^tail be npere Opbagrifer t bemte 8ibeiifFab« 

Somben ^orekrttiittgeme ftfgte jeg tiSige ot benptte be 
benxTrenbf torrbe< ipjelp loeb mtne ®tiibter/ og bletD i ®arr# 
befe^beb mobtagen meb ubmcrrfet aSetoiOte og Ufortr#beti|eb 
of «att»ematt(eren iSandip og ^bVfV^nt Oabiiiet. 3rg fat« 
M berveb tflattb til ^urtigere etib ettertf m«ltge at fUbrtt tt 
maOttwMiibpiffliftt Sibenffober eg tfanr ben mat^matifFe 
Optif. 

gonfteii bi^t Gtabier i aRol^ematttoi* Smenbiifirr^ 
omavbetbebe jeg tmbet mtt Dp^olb t f>arM en fforrt Hftfavlb^ 
Iii« mt be HMfTe gtotWoitei^ ftm {eg oOcifbe fnr mfai 9frr^ fira Cl^nfHdtria %a9bt forrtis. Stttf^matircrcti ^OM^ 
4w pvcrfeiirerc^. brtt paa mine 93fgii€ fof bef franfte SStb^n^ 
{tabcmcd ^cabemte, bcr nrtfatre en Sommt^fion/ beftoacitt 
d C^rr. 6auc(|9 og tiouvtSe tit at ofgtve en Snbberetattg 
001 fanime. IDenne blev ben lObe Wat i84i foreiagt fira^ 
beniet af Sainj^/ ofl beflnttebed bfr efter ftomntt^flonen^ %tx^ 
(lafl# at mtn fremleimribe ilflMtnbling ffnlbe trylFe^ i bc^af 
Scobemtet nbgiime '^A^cuvils des Mvants ^tranpem.* Qbl 
tmfkmt Slfffrifi af (fFemmidffonen^ Snbberetntng ttOaber |eg 
wt0 Mb^bigfl at (abe mebf^lge tftx, faot^effom et aftryt af 
ben fencre i SreSe^ ''Sournal ^r bte retne itnb angewanblc 
SBat^ematif tryfte afbanbitng. Sefi ubarbeibebe bedubm 
rfret 9lnm0bnin0 of Sbbi QRoi^no ct Ubtog af Z()eerien for 
be ettiattffe. guntttonev, foin et Sibrag tt( et Sonrf mtier Dtfp 
fetentiaU og 3ntegrairegningen/ fom benne QRatbentatifer/ ber 
er en ^ifcipel af dan^, ubgioer efter ben 6ib|htartDntf< 
Sorrter. 

3 9RtMeii af Stot 1841 fotlob {eg f>ari«/ forfpnet neb 
Siibefaltng^flmelfer fra Ci^rr. Cabinet og 9R4)igno tit Due* 
relet i Srfitffel, 9{mrenberg t Xiibingen eg Cttingbaufen i 
ffiitn/ fonAen bet aSetebe for^cn omtalte atminbeirge tlnbe# 
faling^bret)/ fom Colleirilun iradeinicmn bavbe mebbeelt 
mig. "^ttit ®ib#e oar mig til forrbrir^ ®oon oeb Untocv# 
fUerer, ^oortit jeg tngen prtoote 8lnbefaling€frrioe(fer l)aobe« 

3eg benyttebe l)efe Sommeren 1841 tit 9tetfer i Selgi^ 
tn, Zpbfftanb/ Gdyieet^ og noget af 3taiien og befaae paa 
bttffe be oibenffabelige @omIiitger i 9rtt«fef^ Oent, Zftbin^ 
gen/ i^etbelberg/ 3itri<f|/ @enf, 9RaiIaub, WMdttn og SSien* 
3eg op^bt mig en fort Xib paa en^er af bi^fe ®tebrry 
og bleo oocrott t)el mobiogen af be Sorrbe/ lit ^ottfe jeg f)en^ 
venbte mig. 

Sra aBien fatbte ^amifieanltggcnber mig titbage/ og leg 
afreifle bcrfira efter omtrent en Ugrj Op^ofb tit Sbrifliania^ 
i)Oor jeg anfom i Qtntningen af ^uiufi 1811. (Efter noget 
ot»er 3 Itgcrd Opftoi^ fommcfiebtf toenbte jeg alter lilbage Itl 
iCpbfflaib/ ^oor jeg ffaxlbt be|fctttet i forngere ^Cib at opt)XfU \ 131 

be urig* ^aa i^cnrtifffii Uf^ttt jcg UntMrfitf trrtie f StfiAtn^ 
iiami, 9u9lb oq (SMflmiltn ^aa t^tat af U tt f^rfle CUf 
b€T forbletf ieg omtreitr en UflC/ cfl brfaae oDrrolt be pl^p^ 
fETolffe ofl QUrottomifFe QamliiigrY* 

3 Sftftn^ ^t>cr ks ajtfom t Vlibrni of Ocleftcr/ fbre^ 

fatte jfS mttir Grubtcr i Optifrit eg ben befcrqHti^t ®eo«e# 

Irif/ fomt fiuberebe t ®an(bfUi4rb 5ti)e«irii for be i Slffaro^ 

iramtrn forefommetibf Oerrgniiigit tmbcr f)ref. Sttdk4 tMf^ 

vUIifle SSctUbiiiiig/ fit ^dcir teg vat ottbefalef af |>ref. i^tt# 

ftcm. 93eb wttte ®titbier i ben en>ednienrale fOplM vcnr 

tforr 9^rof« ^loe mig be^iefpelig. 9f g^relcr^ntnger bMc 

jrg ft temniefig iNbtUftigt finrfn* o9cT9Rereorolog^df£o# 

ve famt er -Anrfitd e^Ht ben regnenbe 9flrononitc of Sn<fr» 

3efl befirgebe unbcr mit £)pl)ofb t Oerftn Xr^fningen of ben 

of *niig t ^orid til bet franfFe Slcdbcmte tnblei»erebe Qlft)»inb^ 

ling^ ber nbfcm i to i^cf^er of (SxtUti 3ourno(. Zo 9^oter/ 

fom leg tt(f#tebe fomnte, uborbetbebe jeg b'gefebe^ unber mit 

Op^clb i 9txlin. ^a iCrpfntngen ^erof f^r^ fnnbe poobe# 

g^nbetf omtrenr to QRoanebcr efter min Slnfomfi fommefleb^r 

vor bctte Sloffog t^ or ieg iffe funbe ofreife til Jt6ntg6bf rg foa 

ttUtgfom leg elert l^iAe #n(fet bet. gKitCptKrfb t£j(ttig<# 

berg/ tfoox jeg onfom i ®lnmingen of 9lpril 1842, bfn^ ber« 

for tnbffrcmfet til 2 QRooneber. 3eg «Ktr fro D.iprr. £ot)f 

og Srefle t Serltn forfpnet meb SlnbefoIing^fTrivelfer til ^fo« 

fe^forerne 3ocobt^ Stfiiotonn og ^ofer. ^^rubrn ot )eg i 

ben rene Wot^enotTf gjlorbe nig ferfjenbt meb Socobid fN 

ne^e eitbnn utrpfte Sirbetber over be eftptifte ^unfttomt, dot 

btt merfl: meb ben moti)emott{fe Optit ot jeg ^er bcffior^ge^ 

be mtg, og ^at>be jeg berveb i ®«rbele«t)eb megen SZptte 

of 9rof. DQenmomt'd SSctlebntng. 3eg fitlbf/^te ber en ^ttt 

afi)onbttng ooer ^ooene for ipitti ^orplontelfe t ifept)one og 

eenap'g frpdoSiferebe Segemrr/ fom jeg ofterebe't SeHin^oo^ 

be poabegpnbt. 

9if ^rofr^fcr ^ofer t Jtonigiberg mobtcg )eg nnbermil 
Op^olb berfieb« en Dpfofbring til i bet of ^m, ^rofetfo^ 
rem ©ovr, dtxH, itUmt - lirt<f^let og fiert ^fyffiUu ub# 138 

gipite i^StrycrtoriiiA bit ^ftoraiten ^fitiitW at e^vtoge fRc^ 
(aettonen of bin mat^ariffe Oprif^ b«v ^tbiil vat blct»m 
befi0rfl€e af 2)o€ent SRabttfc i SBoitn. X^rntte Opfevbritifl/ bcr 
baabe )>ar onrefutb eg brdubm oabncbc abgang for tntg til 
oebi»aicnbe gorbinbelfe meb flcrc ba0mtt ^\i99ttx€i woblog 
ieg naturUgvit^ mcb ®l<)rbe. 

3 eiutntngnt af Sum afrctfle jtg fra Ajfmgftbcrgf for 
OMT @tnilfimb at bfgtt)e nig HI Groctboliiv b^or ieg MfTe# 
be at beeltagc i bet 98iAr af ffanbinaoiffe SIoturforfFcre^ fom 
bet ftitlbe ftnbe etcb. 3eg attfcm til Gtotf^m ffrft i 3idt 
og ferUet) ber til fBegyittelfett af Sfugufl. Seb a)M)et fere# 
brog ieg et fovt Ubtog af mit ftt omtalte ttrbeibc i Cptifrti. 
gonvrigt i>ar ben Ub«e)rling af Sbrer, tj^xtii ben ommelbte 
Scrfantfing gao Sfnlebning^ t flere Dele Icrrerig for mig; 
tfon: ffplber ieg i faa J^nfeenbeJ^r. 9aron^rebe/bo<^t)em 
ieg if/9ige Ifoni foretommenbe Snbbpbelfe boebe^ meget. 

3(fe minbrc i tafnemmelig (Srfjenbelfe af ^vab ieg ffpU 
ber Gtaten^ ipM Wi Qefoflning ieg reifle, enb fomtebeld 
min 3it^ere«fe for StbenfFaben/ ftar ieg efter (Si^ne flrorbt 
at benptte mit Dp^olb i Ubiattbet til at ubbanne mig i mit 
%<^i^ 0g ^t»oritbet bet ictttt enb er ferl)oIb^ii< til bet We» 
gft^ ber (laaer tilbage, ^ar {eg beg betri t^unbet en iffe ui^tg# 
tig ®runbiDoIb for mit vibere Gtnbinm/ ^ilfen ieg nben ben 
mtg naabigfl ttlflaaebe Unberfl^ttelfe fTuibe ^a\>e faonet, Iige# 
gifom ben Selvtllie^ ber paa min Steife er bletMn mig vitft 
af faa mange Konrbe, gtoer mtg i^ab om en fremtibig toi^ 
benffabelig Sorrefponbence meb flere af bi«fe, bwrveb ieg t»il 
f(rtte« ifianb til faameget lettere at f^lge meb Ziben og bent 
(iebfe t^cfenbe gorbringer. \ 130 

hb m^molre de HI, Broeh« relatif A 
une cerfalne elasse d^int^g^rales. (Extnit dn Proc^rerbal 8e la stance d^ Tacadteie pour le# 
•ciencet maih^matiquet da hmdi 10 Mai IMl). »L€9 er^netres connaisscni les beaax travavx d'Abel 
et de M. Jacobi, sur la th^orie des transcendaotefl ellip* 
liquet. On salt que d'importants M^moires, relatiis A 
c«tte th^orie, oni M compos^^ par Abel, daiw Tano^ 
1826 ei le.^ deux saivantes, que plvaieurs de ces M^hmI* 
res ont Mi public des cette eppqne, n^me d^ TaDD^ 
1826, dans !e Journal sclentifiqae de M. Crelle; que 
Tun d'eux en particulier a et^ appronv^ par rAcademie 
en 18299 sur le rap|M>rt d*une Coliiniiasion, dont M* Le- 
^endre faisait parlie, puis couronn^ parrJnatitut en 1830, 
el que la valeur du prix fat remise A la ai^re d'AbeL 
En elTct, cet il lustre Norw^g^ien, qn'un projet de inaria« 
^e avait d^teroiio^ i entreprendre an voyag^e an plus fort 
de rhiver, elail nalheareaseaient torob^ malade vera le 
iiUiett de Janvier 1829, ei malgr^ lea sains, qui lui fa* 
rent prodi^ues par la lamille de sa fiancee, il ^tait mori 
d^une phthise, le 6 avril, alit^ depals trois inois* 

vCest encore aajourd'bai poor les iravanx d'an jeane 
Norw^^ten, d^un conipatriote d'Abel, que noos avons A 
r^lamer an moment d'attention de la part de I'Acad^mfe. 
•Le M^moire de M* Broeh a pour objet une certalne 
elasse d'int^rales, qui eomprennent, eomme eas partieo- 
lier, les transcendantes elliptiques. Ces int^ales soni 
celles dont la d^riv^e pout ^tre consid^ri^ comme le 
prodait d^une certaine puissance entiere de la variable x 
par deux faeteurs, dont le premier est ane fonetlon m- 
tlonelle d'uoe autre puissaoee entiere x^ de x, et le se- 
cond une racine quelconque d'une semblable fonction* 
Ces m^mes int^frales forment une elasse particall^re de 
transcendantes, qnl se r^duisent anx fonctions elliptiques* 
lorsqae, le radical ^tant dn second Aegri^ le polyoome 
reafierm^ sous le radical est da iT def r^* 140 

yDans le premier ehaplire deson M^moire, M. Brock 
s^occope de la sommation des transcen«lantes en question, 
consid^r^ comme fonctions de la variable x^ ou plutdl 
de la sommation des valenrs que peat acquerir une sem- 
blable fonction pour des valears divcrses de la variable* 
II ^tablit plasleurs theoremeg dig^nea de remarqne, et 
proave, par exemple, que la soninte. des diverges valeors 
de la fonction, correspondantes aox diverses racines d'aoe 
ccrtalne Equation alg^briqae, pent 4tre exprim^e a Faide 
d'nne fonction al^^briqne et lograritliniiqae des qnantit^« 
^ qae renferme T^qnation dont 11 s'a^it. 11 montre ensoite 
le parti qa*on peat tirer de ce th^reme et de qaelques 
aatres i>oar la redaction de la noavelle espece de trans- 
cendantes. 

,Dans les derniers chapitres de son M^moire, Mm 
Broch fait voir qu*ane transcendante qaelconqoe de la 
forme Indiqade pent tonjours dtre ezprinide A faide d'on 
certain nonibre de fonctions plus simples de la ni^nie 
forme, et d'nne fonction alj^ebriqne et lograritbmique de 
la variable x. Les fonctions Irrddnctibles entre elles 
constituent alors, comme dans la thdorie des fonctions 
alliptiques, diverses classes de transcendantes. Qnand 
le nonibre de ces fonctions irrdductibles se rddnitii zdro, 
Pintd^ration sVffectne compldtement, A I'aide de fonctions 
alg^cTbriqaes et logarithm iqoas. Dans toot antre cas, ell^s 
est Imposible. D'aillenrs, comme on devait s*y attendre 
les cas on Tintefratlon sVffectue restent les m^mes, soit 
qu^on les ddduise des thdorenies dnoncds dans la premie- 
re partie du M^teioire, on de la mdtbode de reduction 
indiqude dans la seoonde. 

' ,Noas devons observer Id," I® qae les thor^nics 
^noncds par M. Broch s^accordent, dans des cas parti- • 
cnliers, avec cenx que renferment divers Mdmoires d*Abel; 
2® qae H. Broch avalt ddjA traitd, dans le Journal de 
M. Crelle, le cas oik I'exposant p se rdduit ATanitd; 3® 
qu'an Ndmoire de deux pagres, publid dans le premier 
volume des Oeuvres d'Abel, contient les bases d*une tlid- 
ofie qui pourralt s*appliquer aux transcendantes considd* 
rdes par M* Broch; 4^ que ces m^mes transcendantes 
se trouvent aussi considddres dans le Mdmoire d'Abel 
qui a remportd le prix, mais que M. Broch n'a pu con- 
naltre, puispu'il n'est pas encore publid. 

,Avant de terminer ce rapport oik nous avons eu son- 
vent A rappeler les travaux ^'Abel. il nous puralt con- } 141 

veiMible de Mtmlre «iie errcvr MSes ftfo^ndeninii ri- 

yttndtte. On a sappos^ qa^Abel <tait moxi dans la misd- 

re, et cette supposition est devenae I'occasion de violen- 

tes attaques diri^des contre les savants de la Norw^g^ 

et des antres parties de TEurope, Nons aimons i croire 

q«e les anteurs de ces attaoves reg^tteront de s'^tre 

exprtnids a%'ec tant de vivacite, qnand ils liront la prd- 

face des Oeovres d'Abel, pablides rdcenment en Nor* 

w^e, par M. Holmboe, le professenr et Tami de I'illa- 

stre ^dometre* lis y verront avec intdrdt les enconra- 

^enents flattenrs, les tdmoignapes d^estine et d'admira- 

tion qn'Abel, dorant sa vie, a re^ros des savants, partica- 

llerement de ceax qol s'occnpaient, en m^me temps que 

lai, de la th^orie des transcendantes elliptiqves; et ils 

renarqaeront avec consolation, an bas de la pa^e vu, 

ces paroles qnl soMront pour ddaircir tons lears dontes t 

^Un journal frangais doni je ne me rappdlepas 

le nom^ m^esi venu -sous le.9 yeux^ <A Von a rapportS 

SCAbkl est mart dans la misere^ (hi voit par les 
Hails ci'dessus que ce rapport n*esi pas con forme 
A la v6rM. 

sRevenons k M. Broch. Ce que nous avons dit de 
ses reclierclies saf&t pour en montrer tonte rimportancct 
Les r^snitats auxquels il est arrive, analogpnes k ceux 
qu*Abe] a obtenns dans ses plus beaux M Empires, non* 
trent nn esprit familiarisd avec les mdtbodes analyliques, 
et babitnd k lutter avec succ^ contre les diflicultds qua 
prdsentent les parties les plus dlevdes d« calcul ihtdp'ah 
£a r^nnd, le M^moire de M* Brpch pronve que, I'au'* 
tciir n'a pas trop prdsumd de ses forces en se proposanA 
de marcher snr les traces d\4beK Noos pen.^ons que 
ce Mdmoire est digue de Papprobation de TAcad^mie, ' 
et d^^tre insdrd dans le Recueil des Savants dirangers.** 

Les conclusions de cc Rapport sont adoptdes. 

(Signd) IP* Ammw. Le secretaire eeip^tael de PAtaddmia 
pour let tdencet matti^matiquet. • ltl> H >4 142 

%9tmU m Itttiyetfitetei^ t»ifeetifla6eli||f 9^iMRliii0fr**) 

3ttfitiiiiifntttt 

1. 3ti{fanraiettter ^en^erenbe til SBes^^egeTfedlotriit: 

1« Slpparat ri( of ^fc Sdjceffondp^afnomeneme ^eb %$^je(p 

af 2be ®la«fftDer. 
2* tfn verHoitt floaettbe :&tagoiia(itia{Ttiic. 

3. g)eltii4 ^ri)onta{r iiagfttbe So. 

4. Slpparar til at «)tfe euften^ Wobftanb mob eetMrftcIfttt. 
Gorrrcd { @an0 veb en ®laalfKber. 

5. at S>o. G<rtre6 { ®aQf| oeb galbfob. 

e. Sipparat til at vife forffjeOige $Iibterd SRobflanb mob 

Sciocrsdfcn. 
7. ^Dffagultere^ Zribomctev i fta^fe. 
8» SItYDoobd Salbmaffine meb tiri)0rettbe Jobber. 
9. apparat til at mfe, at S^lbrt igfenncm Siametren og 

Sborben ffeer i lige lang Z\t. 

10. gjIafTine til at t)ife be forffjeaige paraboltffe IBuer un« 
bet forffjeOige <fIc))atton6t)tnner. 

11. Z)o* til at toife at et Segemo fom ubfafled ()ori{otttaIt/ 
bffFrivet en bato ^arabel. 

12. QRanotted ^lercu^flondmafftne meb t Jhtgler. 
1.1. Qn 9ttcod>ftmaffine meb een Seenfugfe. 

14. (?n Dynamometer^ eKer 6taalfjeben)argt# 
It. (Sn Do. cpItnbrifF. 
.16. Soutombd Xorfton^txrgt. 
11. 93o^nenberflfr« fflpparat til at Ptfe 9Raterien< 3ttertie, 

cKer ^tgegplbtg^b meb i^enfpn til ipt)ire og Seporgelfe. 
IS* ®ftaaptan meb tilbi^enbe Si^Iinbet tjenenbe til at op# 

ipfe Zbeorien af SCpi«gbepttnctet< 

19. Den c^tnefifTe ^ur)elmanfr t en Xrcefa«fe« 

20. (Sarban6 ^ampe a? ^editng. 

21. apparat til at opipfe Xbeorien af be mec^anifFe ^o« 
tentfer. Det befhiaef af Gtdttv meb f>aafatd, 

1) of Sorgtflangen^ 2) af ®fraaplanet/ 3) af Xrib# 

*> 2>a Vfbenvttelfcii af natocrfitctttft »fb«ifiPi«(eHaf «ftmlisaer Stt^bcUg 
maa UtM »eb at erl^olbc ni Dvtrffgt o»fT bcrd Ssbbolb, Iftar Ubato^ 
nu trot t«^«nicKft|ibf 8fofkfliiclfev# Of^toseiR i X«i|aifciit illt vU \ 343 

(te •() 4) of Ottfttn nbfit 4tn^e; bfMbcii ^f Ste 
Stiltx neb ril^i^enbe Stnfrl, tj^ii eeeii m betxr* 
Qdtfle o« ZoDpmittet; af 3 t^e Xribfcr og af 15 
ifotobcr morrfer v^ famt af 13 mcnttt n. Wt af 

22. apparat til at <n)l9ft Zbtmtn af Sorfltnt/ beflaarrtbe 
af ®eari!) mrb Scr0tbje((f/ ©faaf^ Zrion^^el og tt ^a* 
raaeiepipebum. Slit af SRe^fiitid mcb Unbtagelfe af 
Scrgtbielffn* 

23. (Sn SaOance af ^tflor t fBerftit, t 6(ab. 

24* dn ^. af SnltmvftirmaAer dlau^tn, i Slo^fogtiiitilb* 

25« Sn Kben Stumer af 9Re4f{iii)« 

26. dn Itbnt (f)in€f{t! ^o. af Slpf^e nbeen i SRaftasitifitetfraL 

21. iDcr franffe StiUofftam forfcrrbtflff t^i ^tef. ®vit^ { 

Jtiiibni^tnt. 

28» Do* forforrbiget af gronrin i 9>ar«. 

29. Sn itbctt fto^fr meb Sobber af (SraimDorflfnit 

30. (Sn Sta^it mrb Jobber af ben franffe (StammroctQt 
SI. Cn QRobel af ®arott^ff« aRafTine ftl al bcvorge eunge 

tegemcn 

32. Sipparat til at op(|^fc {cgcmentcd ®tabtlircf meb fytn^ 
fpn paa Xpn^bepunftet og fH^tttfttnmi Zbeorie, befloo^ 
enbe af 1 ^a^ogntq^Itnber meb T (0fe Cnbefftoev* 

33. SIpparat til at oplpfe ben gnibenbe friction; brflaaenbt 
af en (Egeptanfe meb ^e^(!ngtribfe og 2 paraQefepu 
peber af Seg. 

34. & GpiKnrometer eDer ^ameSemooIer i 9Ra^ognifa«fe af 
9>C9f. &mittf i Jti#ben^avn* 

35* (St Z)o. af ©ambep t ^arii til be ftnefle Unb<tf#gel^ 

fer^ nben Aadfe. 
36. et SReter t gittteral forfoncbiaet af gortht i Var». 
3t. (St } X)o* meb bet gamie franffe VlacA af emtt^ i 

SlVbtnkaw. 
33* (Sn 9RaaIefh>r af SRa^ogm inbe^olbenbe engelff^ banft 

og gammelt franff QRaaf* 
39* (Sn Xomrneffof af Znr* 
40* Sn Gtangpa^ier af 9Re«f[ng meb QRtfrometftffnte* 
41* , Sn gammel SRe^fltigpaifer* 
42* (St ®omometer af Sltc^r t ^tteval. 
43* Qt mat^matiff Seftif af ^rtd t ^atri*^ i 9Rai>egn{fo^e* 
44« (St Delein^mment tU retlinet ^Dtaoi af ®mit^ i Aji^ 

ben^a\>n. 
45* ttt jDo* af &amUp i ^ani til be twiagtigfie Delinger 

paa ®tpal og &lai* 144 

4ft. 4>^ f(Mi ralbet titltftm eSev dajhrmini^ M at ffiam 

47* (Sn ^(intofttap^ af CERc^fTttg i Jta4fr« 

48. Sit- (idit0mit dixttl xn^xttM til Dcleffm for fntm(t^ 
net Waal 

49. (St ^ar.(SHebfr af i 90%< Diainetfr. 
M. (St ^ar ®ra«(fr meb Sorfltbieifc tU at anbrtnget paa 

bet nnbtr %r. 22 aitfi^rtc ®tatit). 51* avporat til ikt »tf< at bet Sanb, fym et eefteme briocr 

afoeien t>rb at nebfomfcd bert/ vcter fa«fiiff)ct fom^rae^ .; 

met. ipertti 2be ^ufe QRcdffngfugler af forftjeOtg 'Syis^ 

meter. 
52* @n @u6u< af We^ftng/ ber titfiagftgen )Mi4fet t ett ^iml 

QRe^ftitACubu^, til famme S^iemeb. 
59. (Sit Siibttd af 9Redf{its meb 5 til^#rettbt Olylobber. 
54. (St ^araOeleptpebum af QRedftnft. 

65. apparat til at t>ife 9^f)(rnomenet meb commutiicemtbc 
fR0x beflaaenbe af et t)ibere Aar meb 2be Ij^fe 9tor* 

66. Sipparat tit epringtoanb4tl)eorten. 

57. Do. til at iNfe 2)trectionen af Saitb, fom nbtrpfM tm* 

Jbtt forffteOiQe Stnfler* 
5a (Sit anatomtf( i^a:9ert af Xobber beflaaenbe af 4 

©t^ffer. 

59. <Bn Do. af SemMif. 

60. Z>e $afcal{f e Stat beflaambe af 5 Dele Oft ^umpe. 

61. (Sit ^breflatift Saiance af !Ratme og fblmt i 9Ra^ 
lrogittfa4fe. 

62. (St Sbnr meb 4 Sarbffer af forffjeKtg (Sgenvcrsl eDer 
ben foafalbte (Stementanoerben. 

63. ZraSe4 b^brofbitiffe Stoftt meb 3 Sorgtffaaler. 

64. !Rtc^offond Slreometer t 9Rat)ogm(adfe meb ®(a4cp(tns 
ber og 26 Jobber* 

65. (gn Sl9betKrgt til Seflemmelfen af QRinerafiert Qgen# 
vxegt af Stebjeit/ t SRa^ognica^fe meb til^drenbe 
tobber. 

66» SIreometer eOer ^'pi^^^fit af (Bttitm, i ^Ra^ognifalfc 

meb 2;i)ermometer og Sorgte. 
6V« 6pettbrup4 areometer eOer OrombeviintpDnier af 6«lt» 

meb Zliecmomfter i feparol SReigngfntteral og 4 

tobber. . - 

68» aR#Der« OMmbcviMpfUMr af C^fo meb 4 Jobber i 

Vliffiitterar. 145 

futtcral, 

10 (5t ^e. i Zrcffutteraf. 

11 at 5>o. flf SiJK) f ?xbeipfiitteroL 

T2 at Vo. af aflierperricat af ®M til G^ttt, Syreper 

jDfl ©flite. 
Tl St £c. af (8Ha^ 00 ectlfeit of Sledflng. 

14 6t Jpfjrefllad rBcr ^odfewti. 

15 |2)rflfM Slpparat tif ot vifc Sanbetd ©ommentr^tfeltg' 
l)et. 

16^ (Sn iiifetmitfereni^e Sprtngftr^nb. 

11 en l^braiilif! SSorbber. 

1» en ^^brauh'f? ^rc^fe. 

19 SWobel of epaWnfl* r^ffcrfrofff meb 5 Sf^fobbrr. 

80 SIpparat til ^oanri^r^tbrortenr betlacicnbe af 4 St^r of 
fcrfficfliflc ^iametre, faflfljorte paa cr inbbwU 9tcet. 

81 er tJo., btpaarnbe af 2be ®la«p(abfr, fom bannc cit 
Stnfel meb t)manben. 

62 SIpparat ti( at ifcciot Sanb rich cr t)ori)cnta(t (tggenbe 

epiralriw mtb aftagcnbe IDtameter. 
8S aScrra'd b^brauliffc gWaffuif. 
84a at faofalbet etrciilatton^glad; bcfTabigrt. 

84 b SIpparat til ai opl^fe $aarrjd^r4m'rfmnflcn rfter ®a9*?u^ 

. iac of ^e jfing paa ^at)ogm|lattt)« 

84c en ?uftpumpe meb bobbelte Stirrer af gBedftng. i^cr^ 
HI nt ilor ©(adflofrr. ^uftpumpen af 3>umcutiei i 9>ari4* 

85 en Do. neb ®tin>ler af ®iai of ©ambc^. ipertil er 
eflct gjorb. 

86 en Do. meb 3Red|TnAfl«t>lfr. jfafl nbrngrltg. 
81 en Recipient meb inbflebrn 9Re«(inatraab. 

88 en b^i Do. meb ?aag ; ^ertil et S^eferocir til ^orf^g 
meb Sntambelfe of ^rnbt t lufttomt Slum. 

89 en loDere Do. meb iaa^ og tnbfl^bet ^c^f!tic)traab. 

90 en enbnu lavrre meb iaa^ og SRc^ffngtraab famt 2be 
r91abntnger. 

91 en lot) Do. meb ^aa^ og tilfFntet Slabmnft. 

92 en Do. meb Xrcrborger til at prorife Q)Mff#It) tgien^ 
mm Xroretd $orer oeb 9uften6 ZtJft 

99 en 9lecipient meb We^fingpumpf. 

94 en tne^tt loo Do. meb Do. 

95. en ttbtn Do. meb^ et longt 9te«(ingn9r. 

9ft en conffT SRe^flngrina til at mfe 9uften« Zx^t 

97 girTgufmi^ SIpporot of ^rter. 

10 140 

iOO (Sn i&erone *UflIe. .^ « ^ « 

lot (Jn J^taffc nift Sibeaabning ttl ot wfe ftifttr^rfet. 
192 et eplinberglad nieb Sompre^ffon^apparar til ot mft 
gorfrftct meb be Sartefianffc IMet)If. 

103 Sn aSinbbtf^re meb (Sompre^on^pumpc. 

104 dt Xantalwdborflcr. ^ ^ .^ . 

105 St ^apfflbaromrter mcb Xfjermometet efter Sffjfit* t 
2rcrfutrcra(. 

106 St Do. i JCroffutreral oft meb ©cafa paa i)aptt. 

lOT St Do. af 93eUam t Ircefutterol. ipcrtU ^mretXroe^ 
ftatb meb Saterpa^. 

108 St ^flpvertbarometfr af a^bjtfrnfen i Ircrfuttrral. 

109 St Do. af S^marf meb 3ern(latt)) og ^orberfuttcval. 

110 St Do. af Do. uben Do. Do. 

111 St Do. af ®reiner mcb 2be SWiftooielte. 

112 St Do. of Do. meb ©e. 

113 Stt 3erttt)ane til et Ajaroettbarcmeter. 

114. Sn ®Iadfug(e meb poafirtet 9Rrd(ingi|atte ti( 9aftett< 

JBeininfl. 
115 St Slpparat, beftaoenbe af Sledptent og Jtsflic ttl at 

ffrue pfta fflmme, til Do. 
IjO Sn bi^i ®Ia«recipient, foroftet af ?>rof. SQelbenip. 
Ill Sn latere Do. 

118 St ®^nometer meb s til famme (yirenbe ^e^fbifllobben 

119 Sn ©ladffoffe paa &tattt> meb Dcrmptring^ftrMf. 

120 Slpparat, beflaacnbe af Ubri^crrf meb ftloffe^ ttl got* 
fj0fg meb t^ben i lufttomt 9lum. 

121 9 forfTicdiflcn bannebe ^JfRetolfTioet og 5 ®la<fft9et ttt 
gorf^g meb Alanftfigurerne. 

122 2 Siolinbuer til Sybforfi^g. 

^ 12.1 1 @taalflang/ mrb @fruc til at fcejle ttl OotMr til 
aSibrationdfotftfg. 

124 1 Staober af fortinnct Sernblif. 

125 1 S^isxa§x af fbrttnnet 3ernblif« 

126 1 libet Orgel paa 2 Dctaioer meb U^t Zrcrpibcr. 

127 1 Atemme tit at ffrue paa Sorbet^ beOemt til cUfail'* 
bolbe Alangftioeme loeb %Qt^ meb faonne. 

2. 3ii{hmtteiUev td be» b)^iiatttfk Dee( of 9tatiir(«m8. 

128 St Vpparat/ urigHgen folbet f^yvomt let, fit At ^c (il# 
(le 9egemer< Uboibcffr i>fb Sarmen. t^rt^ m gtcbtn^ ' 141 

bflfr af (ainpcr t^ s cpliitbrifre flRffftflftoni^ 
12^ Cr Z>o. t Zrorfadfc met) 1 aReralfiorafter O0 tanpccq^ 
parat 

130 (St cftemifr Zitrrmomrtrr cfter Steaumur af (Brcinrr. 
ISl Sr Do. i ecrbctfuarral/ inbberir i Ztrntebefr of {tnirr 

af Co. IDfttf ZI)cniioitirtcr er csentlig bclicmt ttl d 
^f9cromcter. 
192 (ft Zbermomftrr rftrr (Se[{ftt« Dcb (Sfttt; befFabiget. 

135 (St 9r«(ieff S^iffmntioltbermomrtrr. 
134 (St Snfirt^ennemrtet cftct Slmiiicntf af (Ertti, |)aa ct 

Srcrt, 
133 St Co. Co. Co. 

136 Spporat til at oifc 9uftartfrt Ubpibfife vrb Samint. 

131 Spparot, be Raae tibe af en fotib og en ^uu( SnetolcpltiM 
brr til at pife Ubt)tbflff veb Sarmeu. 

138 Stberoiomrtcr uben Scaki. 

139 9Beb(^en>oobd ^prometer i ftadfe meb ^eercplinbre. 

140 $t SRetaltbfrtncntfter t Jfonn af et U^r of ^o(^oi« 

141 (Sn Voptnd Cif^eflor of Jobber. 

142 St grantlin« 9i0r ettrr ^ul^t^ammer. 

143 2 ^uuffpeile of QRe^nfl poo ®tatiper til gorfig »cb 
ben ftroalenbe !8amie. 

144 2be Ce» of 3in( t 33iiffutteraier. 

I 145 1 liDet; fovfi0loet porobofifF ^uulfpeit. 

146 2 Sliffu((fer til S^^i^ ^^^ ^^n firaolenbe Barwe. 
141 (St cubtfF Aor^ befloaenbe of 4 forfTieaifie SRetollev tfl 

Co. paa ®ta(tv. 
148 (St Co. of fortinnet 3emb(if meb etatip til Co. 
I 140 (St Co. of Co. ti( Co. uben (Stotiv. 
I 130 2be (St)r9opborglad. 

151 ^pparat til (unfligftnlbe/ befiadenbe of 6 jtar og Cao|» 
I ait lafferet. 

\ 152 Sf Co., beihtaenbe of 3 t hinanben (taoenbe Xor; bet 

pberfte of Zror, bet nctfie of Xin meb taog; bet in^ 

\ bre of 3ern. (Sfter ipenrp. 

I 153 Spparat, bcftaoenbe of en (9(a«ffaa( Ofl en QRe^ilnt^. 

fTaol til at fcrtte unber euftpumprn for Peb l)a(Ufl9^r» 

bompning at bringc S^anb til oX fq)fe. 

154 Sipparot/ bcflaaenbe of en %\oSX^ meb 2be eibebolfc 
^ori Z^ermometve/ til at Ptfe Sarmeni Bremlebning 
i BcrbfTrr. 

155 (Sompre«fton«fprt«i eOer 9ppoYOt til at Pife !Bomeili( 
Ptfltofl peb en lilfitg Mco«tprc#<ioii; of (9la«. i 

lis fOlobfl of CampmotKiien. 

10^ 148 

151 appofat tit at t)ifc Dompene^ Strfmng i SDampmafTu 
neii eftcr aBottadrou. 

158 fyttiXT)^ SIpparar, bejlaacnbc af en ^obberfjebrf mcb 
S:t)crmomcrcr %>c^ SSflanomtM fatnt 9i t)mitgdri0r til * at 
cpl9fe 5£t)ecrien af Cm bunbne Sarmc. 

159 @n 9So(tpila of Wcdftiif) paa 6tattt) mcb til|)#rctibe 
jfobberrijr. 

160 dn TOc?(J«8* Oft en ^^^rnflang, faoimcnfwcbc for at t)ifc 
SSarmcnd forftjeaifle gSirfiiing paa forftjeaifle Jcflemcr. 

161* ffit a;i)frn;otnctcr, bejlaant^c af 3 famnienY)affcbe aSe* 

taller, af ©reguct i ^axi^. 
161b @r SRanmum^ og ^JDIimmuoir^ermometer paa famme 

Rob, af @retner. 
Wlc fit $Do. af yrofciJfor @dmarf; iff* farrbigr. 

162 dt ipuulfpetl af ®fa6 t Xrarrammr. 

163 (ft Diinbre Do. i Do. 

164 fift convert Do. af Do. i Do. 

165 (St e^Iinberfpeil af Do. t Do. 

166 Qt $ar ^JD}u(tipIicationdfpetle t 3Ral)ognirammer web 
' en tnbbeeir Quabrant af ^Jl)}at)ogni. 

161 (&t ^ax Do. t Do. mcb Do. 

168 (Sn ^a^fe i)t>ort I ®laicvib\\i, 1 @Mh^\t og 1 facets 
teret ^uglefcgment af ©lad inrb 2 6faft. 

169 dn Itben ®ladconud mc\) ©faft. 
lit) Q^t (SMadpridma (trefibct). 

111 (St Do. paa ^at)ogmflatio. 

112 @t Do. paa Wedflngftattt) ttl at brete t ade Stetninger. 

113 dt buult trcftbtgt ^riduia meb ©tbeflaber af @pnU 
glad paa QRedfingflatiD. 

114 $t trtppel ac^romattfF Objecttio. 

115 dt Do. trefiDct ^ridma. 

116 dt Do. Do. mtnbre. Dtdfe 3be 92ummere i en Itben 
SCrcefadfe. 

Ill dt trtppel acf)roniati{T ^ridma paa QRcdftngflatt)^. 
lis dt ^odaflond camera lucida meb QRedftngflatit) i ribt 

®affian< ^tteraU af ^rof. ®mttt). 
119 dt Do. Do. i Iroefadfe af (Sbewalier. 
160 dt camera clara t 3)Iat)0gnifadfe. 
lai dn yerfpecttt)fadfe uben ^erfpectmtegmnger. fif (!m# 

pelt Xrcr bcifet brunt. 
1#2 Ct @Ha6 til camera obscara af (Sf)et>alter. 
183 fibamd eampemerofcop t 2be SIM^ognifadfer. 
181 dt fammenfat SRicrofcop 1 txM0t meb Zttb«^#r/ ^wri^ 

Manbe Ir (^inbfer. ] 140 

185 itbami ^0./ i QRe^itfir^r meb Co. I^Mrt6ranbe6 Object 

rit)Hnbfer» 
i»6 @M(ilter^ 1)0. mtb V^. i 9Hol)Ofl!!Jfa«fe.'^ 

187 SBcaoftcnd enfeltr ^SKfrofFop meb 3 Objectiolmbfcr i 
4J?abognifa6ff. 

188 @n @hrrAorian|T !lte{!rctor meb bobbeftDcularapparatog 
Dbjcctiomicromfffr of ©bort. 

189 (?n Do. of Ilb(iro6 mcb bebbrrr Ocularapparaf. 

190 Un ad)romariff JRefractor efter ^cpjcr. 
49i (gn liben ©alifeifT 1}o. 

192 1 police briff @Jad i et ?R0r meb 1 2 aitamorpbotlff eleftningcr. 

193 en @tadfufl(e mrb ?ampe (tl Wefroctien^forf^fl. 

194 Gn f!cr Laterns magica meb 2bc paraboItfTe Speile 
eg argnntiffe hamper/ famt fljennemflgttge Zegnmser 
ofl ingknnemfigtige Sigurer. 

195 en liten Laterna magrica mcb ^igutelf. gra Sffirnberg. 

196 Sipparat of ©ambe^ til or \)ife 9ot)ene for Steflcjrto^ 
nen og brugbort fom ®oniometer. 

197 5BoHo(lond ©oniometer i 9[Ro^cgmfo«fc. 

198 ©ombe^'^ JpelioHor t ^o^fe. 

199 IDo.d 9?cpetition6cirfel i 9KabogModff. 

200 6 ftirfontebe ©ftoer of forff jeOig fonort ®tai meb 9iam^ 
me til JJorftfg meb ben fortJebe ©fpgge. 

201 (ft fimpett ^ofetbofcop. 

202 ^t)'ot(icned Stcreofcop meb Xegninger. 

203 SHior'^ ^oforifotion^opporot nf (5aud)oi> meb 2ifbet)tfr. 

204 8(iumdartner6 2)o. meb ttt^erenbe ® tb^ptabec ti( at breie runbt« 

205 Korenbergerd tl^o. meb STifbebi^t of flebne g^frpftoller 
eg 9J)eeft'ngpredfe (il ®fo^. 

206 2 (SubeY og 5 onbre baf^igcit offiXebe Segemer of ©foi 
til gan^fforf^g mcb pclorifcrct ?9d* 

207 ®ob^orb'^ Upporot til or cplpfe abffiOige ^Ijcrnomener 
»eb ?9d»^olorifarienen; bcrril ^apmobcHer. 

208 SKobel of S^lcinbff ©pott) of Olod meb ^opmobeHer 
bent)0renbf til ?9dpo(orifortonen. 

209 9Ro0eI of Xurmoltncn meb Do. til Do. 

210 ^olorifcop for ot \9ife ^bcrnomeneme of poloriferet 
?9« »e^ ^jelp of en arganb^ ?flmpe, 

211 @t inbfortet od^romotiff Itolffpot^ ^rt^mc til gorfi^g 
web poloriferet i^^. 

212 20e (tore ©rubftpffer of ^olffpotb. 

213«)1 ^rcrflotit) meb inbbeeir 3RooI til Srug veb SBtdeberd 
Seflemmclfe t)eb ^uglefpeil. 

•) iBeb en VMfoxftaailit n Itttt Satruiiwiit 4tif#Tl I Vafl»«Cftitfiidtenc 
faaof ( foK IfM fom 1841, 1^ 

iismfffl eclfiib<l|cTiif KI forfrifiUBf ^aron* 9itirtr(it«ilfi 

wb polarifctft ?9«. 
2iSc)St Itbrt cttfelDannct ®(a« »cb pnc 3i*bcltiifler til 

S14' dn (lor efi^rflccuiffcrmaffttic (®ft)Hti 48 Xonmcrt 
diameter) mcb ifolercr StnfeKonbuctdr, 

215 9n liben @ft))rf(ectrifeermafTt(it^ nieb tfolcrct yofltio eg 
4ie(^atit) Sonbuctor. 

216 (En ifelrrct @onbuctor. gobeit (if 3Re«f[iifl. iE)frtfIofl# 
faa rn QRr^ftnflfuftlf fom @otibucror. 

217 2 fmaae (Senbucrcrer paa Sfelatoricr mrb Xrorfibbrc 

218 1 ^onbuctor af aRedfing/ paa en Sfolator toieb Wti^ 
ffiigfob. 

219 Sr faafafbet elrctriff ^(ancrfpflf ni^ meb Sformtf e Gyibfcr. 

220 9 foriTicUioe ^rbrrsaabe af Wc^ilng. 

221 St r^fotororium af Wabcflnt. 

222 3r (iorr To. nub @tor( paa 8 Sec m 

223 ic^rntep^ almiiidrlige Ubiabrr. 

224 6 fpnfTivcr (be 4 ttuflagne) mrb ttli)frrnbt Sebefugler. 

225 Sn itorn ?abrfiaffe. 

226 Sit So ft)lbt meb ®u(bk(abe. 

227 X)cn electriffe @9ttfle mcb 2 ?abeflaffer. Seffabiger. 

228 St (lore rIfCtnfT Satrcne, bcilaaenbc af 15 ®M i en 
r^bmalrt Aa^fc meb Saag. 

229 iit mtnbre £)c. af 4 ^laiTer. 

230 Sn il^rre ^kctto^^x meb ^ficlb of aRe«(iiifl» 

231 (St mtnbre Slccrrop^crfTiolb mcb tfoleret ®rcb; dfjolbet 
af Jin. 

232 (Sn @onbenfator meb @rio(b af 4 Xomm<r6 Ctamrlrr. 

233 (Sn rc« mcb To. af 3 ^om.^ rtameter. 
231 dn Co. meb Do. af 2 Do* Do. 

235 (in Do. meb Do. af 4 Do. Do« 

236 2be <1)(aber til ben electrijTe Danbd. 

237 (Sat^aDo'd (Sonbcnfator ettcr 3Rulttpltcaror mcb t9erti# 
cale $(aber. 

238 fBoUa'i ^ultiplicator i SRabogiitca^fc* 

239 Sclta'd ^almjlraaclcctrbmctcr mcb Sonbeniater. 
210 (Sr ^uoleclcctromercr. 

241 (it Dnabramelecrromcter af ^ojrbom* 

242 dt Do. af 3bent)oU. 

^43 St Scnoctd (Su(b6Iabe(cctromtter^ mrb 2 Borbomi 

gcbbcr. 
244 (it (SfiCtromctrr til Unberf^gcffc af ?itfl#(fClrtciMfii 

^C» Strife gktifkilM^ \ ISl 

MS #t ttoiMtafrfcmi fliffe 9be CtecAronrdfCfromctrr. 

246 Sit Itbla^ wft 2be ^adfirfb. , 

247 <St elfctriff Afoffefpil )oaa Xrorfob. 

248 <S?r So. Doa fRc^flfoK 

249 9|>|Nirat/ bffoomte of 5 ^Mtit, Ma^tt mrb Cfivrr 
of ZlnfMium for oi fWiMbrtiigf rlettrtfre ^utttcn 

2JO Xm f IrUriffc 9tMp€. ®lo^fet on^enbt til ct 9ufhrc< 

fen)otr« 
251 api»arat HI ben ric^lnfFe ^osfh 
232 apporo^ til bft f(«chrtfTc ¥p« i lufttt>mt 9timt. 

253 fin lono (SMo^itibft ttl ot vife brt de ctriffc ^9^ Deb 
(Elecrricirctend grrmfrbmns t lufrtomr 9tum. 

254 (Sn ®ladeaipfoibf ti( Do. t X)o. 

255 Sipparat til or oifr Sattbctd ofl infttni UbtMbelft «eb 
(?1(Ctricitetrn. 

256 tn fffoctriff ^i^ol ^f @lai. 

257 Crn ekcrrifT Boston of Wltifity^ meb Hi^mRbe Clonre 
aicb Jponr. 

258 (Sn 9Re^|tiifloafe til SBonber^ DecompofMoit t)(b dUc^ 
triciteten. 

259 Son SKoriimd Slpporot tH SonbeM Srcooipefltion. 
260ji) (Sn Xrirfptbff# en ^Re^ftngfuflle og en meb Lionel over* 

rruffrn QRcefingcirfel til at {Trued poo ef tfolcret Sfoft. 

- au tif Slnt)enbclfe of Clectrtciteten t ntebictnft ^n# 

- ffenbe. 

26la)<St Slpporot til ot unbcrfi^fte be forftjeSifle (Slectrtdtt^ 

trrd Sirfning poo forfFtratge {^lanimrn 
26lb)3o {abfflofrrr mrb fffffetf lof} inbre fdtloti til ot optpft 

Sbeorirn of Un rifctrifle {abning. 
260l>)9RobeI til in {pnopfongrr^ meb ^^r^e of «t €$t«oltraob# 

r?b, faabont fom bet bru}i(< til Tiflthtte t Sronfrig. 
261c)Jg)au9'0 Tfpporat til ot Dife Surmolincnd Clrctttcitet i»eb 

jDpoormnittg. 

262 @n &la^fli\>i til m SlfCtrifrermofline. 

263 6t <fUctr0fcop, beflooenbe of m ^p(b(mart><(ugle i etlfi* 
troob, opb(engt poo en rctDinrelboiet fernitffertt QMolfiong 
poo %th. 

264 3o 2)0. 2)0. 2)0. 

265 2 ?abefla1f er meb SRobognt Soog til ben liOe Sle(triccer«o1(int. 

266 6n Bobepafle meb Sunfetraftrr. 

267 Tfpporat. beflooenbe of 6 tfolerte fRelfingrugler for at nife 
eifctriciteten« Sntrnfitet t be forflieOige Jtugler, ttoor ben 
bor fat (!g ({igebcegit. 

see Ctt f imfetrieHef til ben #oee IRofHne. 162 

269 dn ftirfontet euccro^or til be ticfttfiibcrgiEe gt'sym. 

270 2 ®tattt>er tli t^erticaU galoanifle SBattertrr. 

271 2 ©tatbfobbet. 

272 150 ctrtelbnnnebe Jtobberplabec eg 140 3in!p((iber famt 2 
6nbep(abrr af it^bbrr^ aUt af 4 Sommere Siamrtec. 

273 a) 260 Jtobbbrrplabn eg 260 SintpCobfc af 1} Serorae^ 

2)iametfr tiUit^emrb 4 Snbeptaben Srggc @(agtf ^\abn 
tU (t galoanifi Sattrrie. 

273 !>) Sn @0(Df, en 3inS eg i n SRdftngfliOf meb et ife[#ren« 
be @fafc til bft ga(oani|!e Sunbamrntalferfeg. 

274 St gat\)anift SUmtnt^ beflaarnbe af XebbrcMfc nicb bob* 
belt 3in(f(it)e. 

274 et 2)0 libt jlerre. 

275 6t 2)0 meget flort. 
;27€ St 2)0. eftec 2)antel 

277 6t galDanift ita^febattene^ beflaaenbc af 8 %(ii^amftaB\tt 
meb 12 itobber* eg Binfplabepar t boer JtaSfe. 

278 St megrt f!ort 2>#. efter $are^ beftaaenbe af 8 SccrfaBfer 
meb 12 ^av j boer Jtaefe. / 

279 Jtni))bt'd galonniffe Ublaber. 

280 Qn flmplere 2)o . beff^aenbe af tfolerebe Sffetalcplinbrr meb 
Jtroge til at bolbe be Sjenflonbe^ igjennem t^^ilU ben gatr)a« 
nif!e Strom' lebe^ 

281 21pparat til SSanbetd 2)ecompofitieii r>eb ®a(vani^men. 

282 2(pparat til &alu€ 2)ecompofttion Deb 2)o. 

283 6t 9ar communicerenbe SRoc paa Sffetftngfob til galt)ant« 
ffe gorfog 

284 2:0 ^l^tincplinbre. 

23.5 2(pparat til atoife®atvani«men6S3irtmfig paaSRagnetnaaleti. 

286 QlaxM 2)o mrb 2be SJl^agnetnaale, 

287 ©cbweiqet* STOultipricotor. 

288 6n fforre 2)o. m^b bobbelr fWagnetnoal. 

289 2(mpere6 galvanO'-magnetifle 2)reining«ApparU. 

290 giirabape ga(t)ano^miignrtif!e2)rfining6apparat^ t)eb bvHfet en 
S^agnet brfie6 onf ^ebetraaben eg en iDeel of {ebetcaaben 
em rn Sffagnet. 

291 SRitd)ie*« 2)o. 

292 Gn ^fjleffomagnet poft Srefob til ©reinin^^forfog. 
29!) TlmpereS @panb-.iCreining«apparat. 

293 et ®alPiinometer i en 2SfFe. 

294 Sar'Abap'tf Tlppatat til at pife 2ebetcaaben« 2)re!ntng om en 
SRo^net 

293 6n SRagnet, bcr breier ftg em ftn Tixt t>eb ®arpani<min. 
296 et librt eienien^ meb eeerfpunbet Sebetraab ttl at flpbc I 163 

j^M Canb, for at tiifr Sorbmagnetilmenl 3nbfl|^be(ft paa 

b<n magnrtiiPe tebctraab. 
297 Sn ot>frrpmibeii Jtobbfrtraab t Sorm af en Spfinbrr t'xi at 

)»tfe SebrtraabenC matinettffrrnbr Jtroft* 
398 Vpparat til at t)ife SSirfningen of ben ffcynbcrre gabani(le 

etrom meb ttfberetibt Spltnbrr of b(obt 3ftn. 

299 S SittUer meb ot>ftfpunbet Xobbertraab. 

300 Uppatat ti( at Dife ben galoontfle Str0m6 SirfnilYg paa 
VKaptttnaaltn, naai 2ebetraaben ftaaer Ubret. 

301 2(pparat til at )>ife 2be forffjeUtge £eDetraabe« SSirfnitig paa 
binanbeiK 

302 6t ga{9ant€o?magneti|t JBatterte meb ot^erfpunbtie Sebetraabe 
tt( at totfe aStrfningerne afben fecunbcere Gtrem^ famtmeb 
4 Singe af forffieaige SRetaUer; for at 9ife bet for et^t>ert 
SRetat etenbommeligen fart>ebe 2pd* 

303 6t magneticotgabanicorelectrtfl SBatterie^ meb 2 9ar overs 
fpunbne Sebere og et 9ar Soamplebere; frenibe(e6 Vpparnt 
til Sanbete.X)eeompoptioli; 2 $ar fXaber til ealtti 2)e* 
compofftion; 2fpparat tt( ISt^fxi ^fntanbetfe og til atbrin» 
ge en fifin ^lotintraab til at globe^ alt oeb ben magnetico^ 
galt>ani|fe Strem. 

304 6t tbermomagnetif! SCemenf af SSiemut og Jtobber» 

305 @t roinbre Do. 

> 306 dC Do af JtoFber og 9)latitt. 

307 @t Do. af €^oIt> og i>lat\n paa @tati\> tit ot t>ife Drei* 
ningen t)eb J^jelp af en SWagnet. 

308 @t tbermo«magmtif( IBatterte meb forfCffOtge Xppaniter. 

309 @n beftefPoebannet SRagnet meb 2(nfer. 

310 6tt Do meb TMn og Skrgt. 

311 SFo fnn^ige ^agneter meb Vnfere i en Aadfe. 

312 Sn naturitg SRaanet i @einb meb Znhx. 

313 Qn funflig fonimenfat SRagnet beflaaenbe af 12 enfette og 
2 b'^Io(icff(bannebe ^orening^ptaber 

314 Qt magnetic fBatterie^ beflaaenbe af 2 fammenfatte a)tag> 
neter paa ffiogne og 2 uben SBogne. 

315 2 funfttge 3Ragnetnaa(e meb 6taiit>er og tiOige en 60(t)« 
naal meb Tfgoteibup til Unberfogelfe af foage ©lettriciteter, 

316 6t Tfiimutalcompad i SRatiognifaOfe. 

317 et Decrinatorimn i SRt^fingfaOfe. 

318 Gt Do. af ©ambep til pne Unberfegelfer. 

319 et Sn^notoriumaf ®ambep tit Do. 

320 Xppatat tit ben magmtiffe SntenfitetO iBeflemmetfe t>eb 
Svingntnger/ tftec 4)an|lcfn. 

321 (St DanieW ^pgrometer i fWa^ognifa^fe meb Zt^ermometcr $% SMAvflbpii 

822 St 2>o. af (Brrintr, 

823 €t Jl^p^mHtt, Mi (mroiwMfIt €Sul1bm(f <r ftrflr. 

324 7o 2>o. af SteUMcttn i Smu 4if S^Ktmometre p^a ft 
Srfltt* 4f SRelinoru 

325 6t Z)o. «f en Zamiftrmi% mth 2^e IDstfff t 4t ^itu«. 
826 6t affaaleborb mcb 6t<i(io^ SiopCfrUiuat B«rfcp«f m 

fKaalffjrbc. ' 
327 C^n Gcfflrtfaii QMtl mmlbt tif fit JDdifHM fK frurolb 
mt SRaaL 

828 6t fRtorUefrinfirument eftec SBugje. 

829 Qt 2)d. mtb etotto. 

830 Sn $«iiteftrap(^ 

831 ^n 6trtibtm<ialct i en eflvMfe i gonn «f tc t«ittni<u(f. 

332 @t Qoptrrgtal 

333 Sn eif^ftte t Wtt^^ 

834 6n IBin^fan8<i»ii9fr ineb€nbHUfat6. 

836 Xppatat til JtnalblnfunI Z>anm(fr ti S^rfoomMtig eftrt 

IB0gert 

Sournat b. 969ft( ^* Oren 8 Sinb. Segvnbt 1790. (Sfift 

• ®rrn« Z)0b foctfat of 9rof. @tlbert unbir Sltet: 
TlnnaUn h. 9b9|!t. fBfgpnbflfdi flebte 1799. Ctben 9\tUrt$ 

2)0ib fortfcttei Sftrtft af f>raf. ^^dd^nborf i 0rrlin luif 

brr Titti: 
Zmaltn b. 9b9ft^ Af G^emie. Drr ft tit Saturn nbfotmnct 

101 Binb. 
g((^n(r6 gtfprrtortum b. Grperimentalpfofff. Cfriftet begpnbtt 

1832. 3 fBtnb. X^it fortfcette* unbec fommea'itet af 2>ot>f 

og SRofrt. (Sabinrttet bar mbnu blot et Stnb «f gortforttfrfm* 
Skbig'i Dg 9»99^nborff <{)anbtoirtcrbuc^ b. G^emie* 6 J^cftet 

crc ubfomnt. 
^V^ti mf4iaaif(ft( !Ratur(e^re o. Trugufl. 2 fBlnb. fBrdin 1819« 
iBranbei Sorlefungfii ftbrr b. StatutU^rc 8 Binb 1882. 
Peclet. Traite el^meBtalre 4e Pbysiqae 2 VoK Ft* 

riA 1832. 
9ec(rt fiber bte Sirme 2 IB. 
Despretz Traits ^l^inenialre 4e Phy^iqae. 
Pooillct El^mens ile Ph.v«iq««, avec Atlaff. 
Srabanti trbrbti^ b. Qf)tmu ftbtrftbt «>oii Z>c. Otto. ^(b» 

til 9 ^ffw. _ 

Jtarniacf4»'< Xfcf^nilogfr, OMrfat af Vaiyttc(m^ii^ Sifalf i Sit< Anooali of Electrictijr conducted bjr Stargfimi ^fflns^ 
begptiJt 1886. 

9<^rtegttelfe 

1 Otobff af be i 2(ar(t 1781 t>fb fBoinime SmiMrC i %9U 
fum J^ammer opfalte 69(iiiber«iBUr|f»aRifriiiir. 

2 SRobel of en rpfmberill iBicpffbalg, fftrr ^afe^; m SJer* 
bfbcel of ben t^irffrtge ©torrrffe, 

3 aXobeC of en Cpiblbcefs. 

4 fRobel of en 6upo(oon« 

6 SBobfl 4if eo Univerfauefnte^tfte, meb tre forf jeOfsf Bet 
wegelfer. 

6 (St etottt) meb forfFjeOise Sribfefocbinbetrer, neUaatjflm, 
fomt Sfffttflong. 

7 fOtobel of en Sinbe (3orbt»tnbe)« 

8 {Rebel of en 3etbotnbe meb Stnte uben Cnbe. 

9 aVobel of en Gfruepre^re. 

10 SRobeC of et (Songfpil (SBrobrpit)* 

11 fRobel of en S^inbe* 

18 !Robef/ for or offe nogle Uboeifinaer (meb Qbft^nlnof fBtftfffonOr 
fomr en o/nbrrtenbe 9rwi^tlUi fforMnMtng fiUn retlinct Q«9«$elte- 
18 gRojbfl of en Jt«lHIooii{ifg# f^oillne. 

14 mtM of en brOantig iOcrsnlono. 

15 SRobel of en Atran. ^ 

16 aRobef of en Itron meb oertifoU ^pfl. 

17 IRobel of en Cfob^inbretnino for 9onbb)ttf. 

18 !D2obef of en aXulrtplicorionlo««r opftrt i JrcberiM^lb. ffn t^ 
tenbebeel af ben otrlrlioe €ionrrIfe. 

19f02O Zo Stobeller of et ^loteefprlng. 

81 aRobel of en boMelr j^one. 

82 Qn <£optrrs0tamme. 

88 09tobcl of ee ^Ifevirrf Iff globes p% ninbv Qem, meb HIbmiAt 
Gajre oo Glibetnbreming. 

84 SRobel of en ^SfllfewalKne. 

85 SRobel of en Gffcrrrmaftine. 

86 SRobcl of en 6ar til aXerolflipnint. 

87 !Dfobe( of ben 6amme. 

86 4Robel of en €vi%eTs h ltntbb«mmer, meb Cajr og Srofocrt 

89 Zx€ !B«r9ilanoer meb tewroettcie ^opieier. 
aOogai Ho Offobrllrr af en 8Hob(nimto9. ' 

3*a SRobef of en SHIbudeermafTuie ril i>ii4n{n0 of fine Site. 

83 (Bobel of en^nbretning tU ot bente9}onbopfro(loreX^bberof6om. 

84 SBobel of en (pperori. 

35 IRobfi of rn t^orrernocl meb faafatbct i^orniK-OiMnnlna. i 4f ben 
otrlelige ^rorrelfe. 

86 (Sn fRoOemofttne tif or for^nofle 0om. ffiirlefig ^tfrrdfe. 

87 fltobcl til en 6ptnb«moirine (9Ubflo§ermotNtte> 
18 giobef of en **WMr HI ttfbrebnfno. 166 } 99 8SoVff of en SarbrmAffinc* 

40 C!n oval frttHaaenbe Q:ra)>pc mcb 23 itrin. 

41 Qn ^anbfeilomafftnf nieb jammer sUbt>fjr(tn0 od fline^fliidnoKnbfrf. 

42 €n SQonbfoHfmafftne of rnoere (Jonftnifrion (of 2)trctreur €>reei>ftrup) 
meb itinCDlinbere. j\ of ben otrfeliae Gtorrelfe. 

'430041 ito gomlf ^anbTonrmofftnrr. 

45 SRobel of en £itr.br9bntnQ«mofftnc. ^ 

46 £Dtobr( of fn 6rofI m?b ^0dI, ril or boofe rtftebe 9)al(<r« ' 

47 $!Rob(( of ^tmcxMni otmorpbtfriffe ^ampmoffine. 

48 S]tobel of QBotr^ bobbelt otrtenbe ^ompmofnnr, meb fitrlftfbt Ao6s 
bert|ebe( 09 £am)>e. 

49 SDiobel of en bQbrouli|{ ^re^fe, Conftrufrer font U olmtnbeHgc 9at 
ptrs (Urr Olfeprr^fn*. i of bfn ofminbeligc ^ferrelfe. 

50 aRobfl of rn Opmubring^moffinr. 

51 SRoUX of en fKebningilboob. 

52 SRobrl of en ^ug/ ber brtpr^ meb {oben oeb i^^efp of iftnimHi)> 
og ©mngbjuf. 

53og54 Ito ^oeUrmoffiner (compteurs). 
55* 9Robe( of rn SReefntPlIf. 

56 SJ^obel of en ^tomprmeUe meb Dt>erfoIbtf 9}onb(|u(. 

57 SQl^obrl of et 9ufo<rrl og SSobfPevsrt. 

58 WtoUl of en Aflrpemaffine or onpenbe oeb rerfinef (o(rrrnerenbe) 
virienbe ©eocpgefroft. 

59rit63 Sem aJlobeUer of forff)rUtge ril iPergPffrf^brtften b^renbe Dp« 
forbring^molfiner. 

64 SOtobel of en Dpforbring^moiftne for SJZuurorbeibere^ en foofolbet 
€^oetotnbe. 

65 SXobel of nogfe ^meUeopne. 

66 til 70 !D{obcUer of forf!|eUtge 6logtf Oiafleoffrf og onbre^S^ommerfors 

btnbelfer i IBngninger. 

71 SRobel of en ^rabroe meb ern Q3ue og Itog. 

72 a^obel of en beoffgeltg CpOiUing eUcr €!«befloeI ri( Oiifleirpbning. 

73 og 74 ^0 SfRobeUer of en Olfepre^fe. 

75 SRobel of en OJobbrDbQtngftmofEtne. 

76 SHobel of en of (Selffaber for 92orgetf fBel ontBofTrt fronfB V'oug. 

77 fOloUi of en SRofftne(t(orf?|(tregrobfrugrermeb. 929e6on0rutt{on. 

78 ril 90 Xrerten imobiUer of forir|rU{ge rtUonbbuutfbolbntngtoafener (yens 

boreifbe Oiebffober og l^tibreminger. 
9ltifl04 Siorlen footalbte 9)(aroni|te Jigurer meb rilborenbc imo V^pix 

ubftoorne og conllrurrebe 97er. 
105 ril 121 iKtren SO^obeUer b^nborenbe til ber foofalbre Volbcm^ illpbo^ 
ber, boorof: 
12 ^vfittt, for or sife bueformtg IBfOcrgelfetf goronbring til retlinet 

IBepftgelfe. 
5 6t9!!er/ for or tifc 'rerf inirr IBevagelfe, frembrogrtebrerlinicr/ t^ 
I 8c9tte, for or pifi boorlebr^ olrernerenbc retllntef SBctMegelfc Ion 
frembrtnge^ oeb fotlfor 2)retning 

ftnm. Soni^^" openffooenbe SJIobeUer eier Gomltngen nogle fooe 
gomfe QITalfinregntngrr, fomr 30 Gtpftrr itegninger/ fom ere 
forarete ril SRobelfomlCngen of ben i Xpbftlonb ofbobc ^oxfft 
9RetanitU5 9?orbobI. 5lor(lt 9nUu 9t«tttt, Zbtt fQUM Zbtt ^ctfk. 


aSctcte (Cbfit 1T19 liar btr fjrtflfrcf nt (otuiff 6Me 
paa JtongMerg; mnt btn Uc» cfret iS Sart gotfifr' fwMi^ 
bret ril at wttt m faafalbel Sl)TifiriibeiMfFo(f. ~ Sc^ 9t(# 
fhtpt af 29br^ Gepfbr. It86 Un> en (altitft Gfole alter 09^ 
rettet/ font eftcr gimbatfm af 9be 9bp/til 1190 fet* at ^t 
tcevtt en fotenet latinfF og bonff ®(elf* Demie 3ntvftiifiig 
6(eio t>^ en Sororbmng af 12U Decbt. 1806 ombannetta 
SRibbelffcb eg noglc Hat berrftet ganftc opbcrvet t»eb S(e« 
fnriyt af 15be Cecbr« 1812^ ber tilige beftemiier/ at Clo^ 
len^ Senb/ font oar faare betybcligt, ftnlbe nnbcr MU Oe# 
ttngelfer ttffalbe AfmneffoietMrfenet paa AongMerg. Gfolm* 
StUtotbef blei) 1817 ooerlabt ttl Craninien^ lanrbe 6(d(e 
tmob Ztifagn om en ®obtgi#rfIfc af Si6 Gpb. til Diger/ 
^W negen brrb Gtole atter ftntbe blfioe oprettet (fee jtongl* 
Kefol. af 12te gebr. 1818). 

3 bet fi0(genbe Cecennnun bar man fbrmobetttltg ^tfSu 
gen foiwet en llnber«u<ningtenftalt* 2)og fee< tffe, at nan 
^r faretaget Koget for at faae bette 9amt af^nlyet f^rtnb 
t 1822, ba ber b(eo inbgtvet nttberbanfgH 9nbragenbe fra 
en Deel af fb^tn* 3nbMianerr oni Oprettelfe af en Unber« 
)Mitauig«an|lait^«^9ori (EletHr fnnbe fotberebe* tU ai gaae 

11 162 :^ oDcr i be lorrbe 6toIer< f)0terf XM\tr. goranlebtget bi 
idfb b(»> bet uttber 15bf ^cbr. 182S naabtgfl befafet/ at %^ 
fedfor @teenitrup/ ^rofe^for £)(at)fon^ tBpfogeb Aoefoeb og 
Gogneprcrfl ®oiinet>ie fTuIbe trorbe fammen t en @ommtd|Ton, 
for at ubfafle Sorflag o{i ^(an tt( en Unben)iidntngdottilaIt 
for S9cn. Sn ^ong(. DtefoL af famine S>ato gat) ^aab oni 
et ZilfFub af ®tardca^fen/ ftort 2(M> ®pb. oarlig/ rtl jQiorlp 
tt( ben paatcrnfre Sfole. . 

ICrnne @ommidf[on afgat) t auguii 1823 fit S^tflag, 
ber i bet Sorfentlige gif ub }fiaa, at en @fole fFuIbe opretted, 
bt)ori (?(cvenie ffufbe bibi^irtjkff faamegen Z>annelfe/ at be 
fra benne. funbe btmtttered' tH ncr(}0t>er|}e $(adfe t en orbent^ 
Itfl ?atmfMe. 3 ISbet^fii^ftemmfffe l)crmcb't)ar Unberoiid^ 
ning^pfaneft ubfaflet/ eg ftibrftkt efter t)t)ab ber paa ben 
Zib Met) fbrebraget i be 2be neberfle Staffer af Sbrifttama 
IS^ebral^f^Ie. ^emte $fan btei6 in<Ay ubet^beltg ^r^inbrtng 
MiMbr «)eb JtOKor, Slefol. of iM^ 3anr. 1824/ ber fciaMe« 

'itbgi0r;^iieii for ben ninoitrenbe ViibbelfFolr* @n anben 
fRcfetmion af fantme ^g beffffftbe 3lititmanben over QiifFe^ 
Tub^ amt og SBifFoppen ot^er SlgcrM^mi^ @rfft til ben n^e 
'®foie< iSpi^orer og (agbe ben forreflm unberben afminbelige 
efoitanorbntiig Af Tbc 9Iot)bt. 1809. ^ 

IDeif 9bc 9lo9e«iber 1821 begi^nbte ®fc(eii <In Sfrffom# 
lieb mrb^'20 dtrttex, efterat ben t^age^t ifbn>eten txnr inbmt 
of Sognrpvcrfl ecnnet>re. Grctcit^ Sifffombeb fortfatted nu 

^«beii ^oranbtin^rinbtit man x 1828 fanbt bet {)enf(gtdm(n$# 
fgt meb famme «t forme en faafafbet gorbetebelfeMa^e/ 
for J)mlfen en Xrebielfrrer Met> engageret nteb 150 Spb. { 
oorHg fon. IDfime- Sfa^fe blet)^ t 1830 giott til en integtt^ 
renbe X^eel af QMtn, fom faafobed be(}ob i B Hat, ha ben 
trebif 6ia^ after Uct> ifx^t^ bette Xibftrum falbcr Sftof 
Uni ^ctftt gtof. Saalebe^ bot^be ben meltciii Slovene ia29 
og 1831 ofbrig nnber 30^ nreN ofteve o^r 4ol>ifeipft. %Ta 
I83t aftog Slmnua Slntal og ftben 1838^ l^ar bette iffe 
•wtfieAf t 12. Opb«a^^nt of b«n tvebie gloife i)ar nature 
ltg»ii^ bibroget (in Teef iR benne ^^trnkibfrdfe^ men felo «»ht i^nf^ Utta et eMtnt 6#gti{itg M^Mfflen af^ 
tiH)er i Sammniftgifiitg met bt forr^aafnbe 9<ir. ©runben 
^rrtif mda )h1 bcel^ {]»gr6 t ben ahnfnbeliflf S^rrtngelft Af 
ht Smbcteiibf* tmtof/ fom Cmbfb^ranbtbatfnif < flore QRamg^ 
be eg mM^t UbfTster ^ar fmiifa(br, becM f bm Onflorn^ 
Mfl^/ ot ftfi^m iintair nriiiKg f)fre 2bett QFhidfr/ gteme 
paa een 9ait{^ sAoet ul)/ mebfn^ Zifgotisffir eg Z^yflyrteffnt 
ffeer fiiccM(tt>. Unber be nuvcrrenbc Sertyolb fan ^ ntppt 
f^ui 9tfgmit0 }paa mtrt enb 10 a' 15 t)iitiplt. Derpaa 
!^r man ogftn f#qt at It^nt ben 9eregntns/ \Mtf ^{(fen man 
liar tomff <U inbfTrofnfe ®fo(end nfor^oIb^mor^A (lore Ub# 
gtfirer. )&t<fe 3nbfArcrnfnfngcr fFndf ncetmat blitoe ber^rtf 
mber ^okntf Cefonomir. Smne eif ifemitg for JSMd'ffM 
tffe btftrtttivt afBH^rt, ba be paatcpttfte eefpareffer fixft m 
rnibrr ben ^ tBefl^rer^fld 7M tnbfmfne Socattce Ainne bli^ 
De fhtfe t $(nrr« Gfntbe nogen Soratrbriiig { ®fb(en4 |)(an 
Ut)9e befienif,- fM benniP verbe SfnnoIentetf'Slebaetion uiebii' 
beel(« iatttpttfpudlt* 

eftet ©foIelot)en 6efwge« Unbewfrtrttngen af 2 {onrere^ 
en Sef}9rer og en Sbiunftv 3 be 8 3(ar Sor6erebeIfe<c(a6# 
fen bejlob/ fungerebe ©tubeni Z. jtlaufen fom treble Ferrer/ 
meb aa rjUig i0u I50;@yb, iDenne ^fl er im))IeKtib gaaen 
fab fiben SBlai 1838.* 

6Mefi ^ar tun ()ai»t to^ fd(l anfatfe IBefttK^^ nemltg 
$^. ipolmW^e, nuvoerenbe Elector veb Seiften^ (flnrbe Ofofe/ 
fira Pprellelfen til Ubgangen af 1825^. og Oi^edoarer VI, 9. 
i^iifat< fra lobe Sunt 1826 til 16be SRqrtd 1842, ba Mn 
«>eb X)^ben afgtf. - Unber Sacanfen efter $r«. .^olmboe^ gea^ 
irarbflfe Met> Sfolen omtrent ct balot QIar beiiyret af baioae^ 
renbe Sanb^ t^ed. Se^ffen. 6iben Cperlorrer ^nfend ^U 
gang fnngerer Sbiunft ^o^r fom Sefiyrer. $ar gforanbrin^ 
flente t SeityiV^en ^»amt nbetybetige/ ^ar man be» ttere 

II* 164 

ffiftft SIbimifti 9lf Wanflcl 9M OfflyMitgct fWr (cfl »<g 
iffe tflanb tt( at tptt^ut oUe bcoi/ fom ^Dc fungeift M> 
Gf ofen. 3c0 inbifrornff r mig berfpr dt at nonoiie be 2 9>ft^ 
foRcr, fom t Icrnaere Zib ^\m arbetbet i ttbimitreiiibcbcr, 
nemlifl Gmbettl vi £). S#ebcrg fra 1830, faambt t»ibr</ ttf 
lUsoiiflcii af 1033 ofl Gtubcnr 3- O. S^tn, fra 1634 ttf 
mtttn af 1841, ba l)an afflif for at ttltrcrbt gt (SmbtU 
font ecD^rrr af 9Ro(be 9RtbbfifFo(f. Gtben bat Xtb ^r 
®tubctit £(aufcit ti«rficn uafbnibt fungcrce i bctte (Bmbcbe* 

Unber belt m fiebftnbcnbe SSacanfc arbeibcr 9eb GMe« 
fom Scfiyrrr: 

3* 8I. 3Ro^r, ber er @tiibctie fra 1830 mcb Lauda^Uii^ 
^r dfam. ifW. fra 1831 og tbeolDgift atte9at4 fra etpL 
1835 Iiflelrbe4 meb LandabilLs* 93eb jtongl. StrfoL af 30ec 
9Vot)br, 1841 er tjan coitfttrneret fom Slb)uitft i^b AimgAberg 
QHibbelflole, men paa ®runb af Sefiyrereit* Cyg^m og 
flrar efter inbtrufne S0b ^ar S^poratet mtbbrtibig beftiRet 
^am fom ®Mtni ^efiyrer. 

Slbiunft SL Alaufen, Stubent fra 1831 og ^ar 
dfam. ifH^il fra 1834, brgge meb Haad ilUndabilU. i^attd 
Strrfoml)eb fom Xrebielcrrer t).eb ©folcn t omtrent 8 9ar er 
fori^en bcri^rt* Gibrit Dtoericrrer J^om4 gratrarbelfe f^at 
ban fiabtgen t^crret conftituerei fom 9biunlt i»eb Gfolem Itiibfn^UMiiigifilam 'Ztaieftfbdfiig* SMctegtr* 

Gfolen* t>lan foreffnbe4, fom bemanrfet, t ben jtgl. SlefoL 
af lObe 3onr. 1824 og foreftritHr et flreaarigt Jturfui, om^ 
trenritg af famme Ubitrorfntng/ fom Unbervtignhigen t 2be 
neberfle Cla^fer af en lorrb 6fore. GaaCfbe^ fTa( ber f. 
9i. i Satin for #wrfle (Sfa4fe afoejrtenbe Icrfe4 over en af 
3>rent4 (Eomorbier, 3nfin4 Corfar og et ^ar af (Etcero4 Za* 
ler. 3 ®r(rfT ffal foruben ®rammatif gjennemgoat* Xme^ 
fend Scrff bog og 9?tdfend jtrrftomatte. Smiblertib ^ar man 
afbrtg (irorngt (^oCbt (Ig inbenfor bidfe Or^fnbfer; ei feller! J 166 

ffar MH nbeti oaftenftar Cfobe faimrf for 6ro(en font for 
Cfn>cnie frntnet fttt. 3 9fiiimbf Itg^ ^ar wan floaet faa# 
tMbt/ at aHft>fnie efler I HaH gioee UiibcnHttoing f^ovc 
Attiitct tmbrrfaile fig (feamrtt artiiini. Cen^rb rr (Teer f(ia# 
•el gmrorfbtmie few 9Mni eti ftoir Zfcnrfte. ^htf'boM be# 
t^elbt Vmieiie iinbrr git Op^^t og bfnne tjwt i eefommtiff 
.{Kiifffiibe vorrrt Del ttettt »eb at ^e Clcvfme ncrflfn bob# 
Ml faalcmge fom rSert. Set ^ar t)iifl %, at {rtt> t>eb be«« 
le Opeffreffe fra torenie^ Gtbe t^at &Mtn be^n^et for ftore 
Xiffflib ttbenfVa og wan fan beraf flnfte f^ tj( ^ab bere< 
6f|ebiie Di(be f^wt tontt, o»^ man ftropngt bavbe fit9gt bet 
^nd)>, at (abc ClrDerne ^aat ub^ naar bet lovbeftemte ^n# 
fitm DOT forrbraget* GfoUntf Sorefatte maa rimeligoM Dcm 
giort opwanrffmme paa bet i^eiTf[gt«mor«iige < foa^an tifvt' 
0rif<t fra VUuten. Sifhiof fan Oeflyrerett imabrage ({g jurif 
^btfF anfMr fpr Otoerffribelfen af (fn Stynbtgl^eb; bet ^nbe< 
ogfaa/ at JtfrfebeDartementet t en 6frfoelff of ]89t ffot 
glort Stemonfhation ^erimob. 9^lgen ^Mc bengang, font na^ 
tnrftgt/ at f^Ot #t)erih S(a«fe nbmelble % sifulb^ man fbr 
fSiebltffet anvenbe famme Siegef/ DUbe (Stolen 6eiH>(bc 5^5 
Sfever tflebetfor 11. ^ormeentttg maa Qefh^reren^ Conbuitc 
^ fnpplere Movent Slangier. IRaar f^oA efter bebfle )Ot)er^ 
betHMntng fremmer Sltdtmti og Gfolen^ Zano/ t0t ban an^ 
fee fig angeffi<* 3attb(ertib b^r bemte Ubtnbelfe flebfe it* 
ttaatti fom et friotfligt Offer fra 9arrerne6 etbe^ ligefom £u 
fcq)lenc< Slntal eg CanneffeMrtn i neberfte dlatft i gorening 
meb #imgc Omflornbtg^eber til en^ver Zib maa beftemmf 
Orofnbfimte for fomme/ faa at eii betybeltg %9tiQ^t af (git* 
ver Del Dtlbe ntfbe ?<rrrme ttl fhromgere at ^olbe ffg tnben be 
loDbefiemtf (Brontbfer. 

9or IZHebliffet er UnberDttintngCpIanen faafebe^: 

3 Steligton Iarfr« gientiem begge Clatffer ^er<teb« 

(tarre 8ibei^tf}orie« liie (Elatfe nnbervtfed efter SaOe^ tse* 

tebog og 2ben <Sia<fe efter 6tenerfen« fcrrebog. fdibtfice^ 

•ning ^ar Doeret forf^gt, men ^r m#bt (lore SanfFeltg^eber 160 

of Wattfid poa en t^citflflMmo^g iitbtrttet Mrfft Sotfr b^g. 
i^i^ij Dmf}<snbigi)ebenie tiUaU M, vtl UKut fonneciuUg mrb 
be cribfie ^tfcipk giennemgaae 1 af (Svaitfletiedte t @ruiib« 
ft>rofl«r. 

3 97 Of ft rcrfe« beeM @hrai|tmatj( becM attflOM ngdtlfig 
|Bve(ff over lettt (fri^lige Opgaver. 1 Usetime ii0t)frtbf< 
meb $(et)ertte famlrbe eil S^etfe t toxtth iceinini af 9>vofa 
Pg 9>9e({e/ ^\>on)eb be \)tgttsfie Stegler fbr ^Hil og 9>enofef« 
b^flttuig Httige forebrage^. 

8lf tatiit fbrebfoged f«r bepttartiSleDer ettggedllbtog 
fif ®vainmari(fn/ Sn^bcrtf Mdoner eSer Contdjitf 9tep»6« 
SRan fi^er tfonr at btbrittge be Unge gaflf)eb t SMnfngdfot^ 
mertte ofl ^tymologiett. Z)e orlbre Difople (ffft Sitgsfi 
|l#rte (Shranunattf v^eb Gtbett of en af be (etttrr ^faifier/ 
Sre S(e>^eme fomne wbere frem loefrd ogfaa en 2)tgter« ®aa# 
I^b«& forebroQed for ^tben Steered Zaire ntcb (Sattlma 3 Xu 
wer ngmtltfr^ og Jporoid ®ret)e 2 Stmer. Ht fkir Ztnter on^ 
wnbfit i iMKVfle <(a<fe tt( OoerftMeifer og SHiitfoelferA ber 
fetUd af Sonrei'en nbcnfor efofrtiben eg g)enne«gaae< i be 
be^cmte S:tmer, 

©Yorff forebragedtmi (iff^erfle ftfa^fe^ nemKg t)ereh(m« 1 
Sog af i^erobet.; I af ^Ineard^d etografter, I Sog af S|k 
ropcebien eler nogle S)0ger df 3(taben eHer JDb^dfeeii. 9ax» 
ge« <8ramniAHf tefeiS til 4rnbe og gjenrageft gjerne flcre 
0finfte. 

^tftorte'Iarfed i ntbtrfle Xia«fe ffteir Sa«fon«ltttog ogi 
HMff^e efter SRuiil^d Sorvebog. 

Seograpbie gtennemgoae« efter Jt £>. iftititbfim< teb^^ 
tra^b og fenere efter ^lattu^ Scerebog^ 

SranfF forebraged fun t neberfle SBMiit^ ffoii (Slbttftnt 
^\> 3nbtrffbelfen i Gfolen (btHitet gieme er Stlfolbet) ere 
iw ^I funberrbe i bel ts^ffe ®ptog^ at Ximer bcrfra fan 
offretf. 3faafd(b bibringtd bom Ubtaleit ogen Z)ed af ©fw 
matifen. I^e aSIbre lirfc Sorringii tefcbog cBer cti let 
fronfF gorfatter. \ IffH 

Zphftlcdfii ffur ^fM Qhravmadr i tc^e Sttf^t^ti^ 

of ©dHttcrd SSarr!er, 

licr poa .aUoinibflig Stumlarrc fame en UifaUciia %twftiHin% 

; af (Seonetriend fiytfic ®crtninflen 2 ^ ottbcu £ja^fe lorfcd 

Geometries til Snbe pg rcprrere^ jlere @aufle. 9lf Slriti^mcfi 

itifen forebraged for be 9)ngre en ftmpel og let SrewlHRinn 
af be Scrttuager/ ber tomme til anoenbetfe )Hb be |)rafrifte 
Xegitfi^velfer/ t))0orimob man foe be, 9$(bre t Itrorngefe ma# 
{ t^motiff Jorm forebragev IBogOaorcgnutg^ Secimalbri^f famt 
' barren cm ^otenfer og Si^bbfr. Set Sotfle inb0^ti toeb pr^f^ 
ti{{ ategiting i forrffilte Zimer* 

9iatur^iflorie Icefe^ men fun meb be ^igtt (Sfeper 
' efter Sldbj^rnfen^ Sorrebog. 

^altigrafie brit>ed i begge ®roIen^£(a^fer/ bog wxotnff 
Ui ^ed Zivjux bertil af Ifie jf(a«fe« Stfctple. 

gar at lettf Doer^gien ooer Ximefpidbelmgen mebbelcji 
fiilgenbe Zobel: 

m eiFp eclH (£> Gumniff. 


12 [3 19 |i> 
la 4 6 tfsli 2 1 
*1 U I t2 30 

do 9SMtu^ iHfuNmtKf* @foIen4 Sofale er e^t totage^, flor Gaarb^ beltge 
genbe loeb 9ougen« i^^Iige @ibe poa ben faafalbte bbf, 
nioe« Sen er t)fb ®6>be af 29be Octbr. 182^, t^ingl. 8be 
SRai 826/ ^jemlet ^ongdbrrg ©folecadfe/ l})>em ben formeent^ 
Kg igi^n ttlfalber^ om ben nit beflaaenbe SRibbelftoIe ffnlbc 
ilm op^orper* 

^o)9eb^90ntngen er 44| Sllen lang^ ^r IS Sknrelfer / 168 

«ifb 40 9^0 fiitibtifr 00 IS SMMtwu. ' Ibm tr i bm of^ 
tmnbrligc Cronb(o<fe i Sorer lUT taxtttt fbr 1M0 6pb. 

Cctuben ftaorr i Gfolcsaarbett ctibntt m fB(pgahi^ web 
V for Ztbcn ttbcboflige Scrrrlfrr/ bet mnltflen< b^r tjntt HI 
t)oIig for 6fMen< f>ebeL %U denbommett fyna meflef florc 
ybre OeAoemmeltflb^ber og en mmmrltg i^t^. Gatntltse 
e^gttfiifler ere 1Kb Orqnbrart anfatfe til en Scrrbte of 
9060 Opbfr. 

' jDere6 Zilflanb er Mblerrib for fSttblitttt btel maabeSS/ 
ba ®roIeii« mtMtfle oefonomtfte gorfatittng ne^jpe b<tr fflbbt 
be oOemunbgaoeUgfte Slrparationer. ICe^ubeti ere Syg' 
tiiitfleme gatnle og trontge faalebrd til bet^^elige pefutitarre 
Cpoffrclfer for at boIbe< itoflcnlunbe t>eblifle. Gfofen bni« 
ger 2 Sorrelfer; Seflprereti i 9!(minbeligbtb 4 a 5 mthStfHf 
ten og #vr{g ^amiliebeqvemQieligl^eb. abiimffeti vtl «el i 
Slegefen tffe beb^ioe mere enb 2 Storeffrr og ber vil faa(ebe< 
(tebfe iKtre Shim not, fefo om SItnuefTolen fFutbe benyete ben 
Met til locale, font if^Ige ftong(* INefoI. af Tte £ecbn laso 
er forbebolbt famme. See ^or tKrrer brogt t 9^rf!og/ at en 
Seel af ^bcalet fTulbe forf0gc< bortletet; men ^oormeget enb 
oetonomtfTripenf9n funbe fpite^ of tilroobe benne ^oronflatt' 
ning/ i)<tr mon bog fibril tffe ftsnbet bet tjenltgt ot gaoe tnb 
berpoo. Setcn for ben Ceel fom funbe offee^/ otibe fou 
meentltg b(i»e foo nbet^befig/ ot ber t>iibe mebgooe en long 
9l(rffeof9lor inben be nobt)enbtgfle9{eporationer/fomtiiben Cn^ 
bemootte foretoge^, of fomme funbe bcrffc*. Om-mon beri# 
mob f^te ot fooe ben omtolte fo^f Ztben ubetpbeltge Qyg^ 
ntng folgt og ontDenbte ben nbbrogte Ajfbefum til benj^oen^ 
btgfte S^rbcbringer^ t)tlbe bette flffert i mere enb een S^ 
feenbe ocrre forbeefogtigt. 

tif t^tbenfFobelige Spporoter eier Gfofen et libet OiUtO' 
t^ef poo 26Y 9inb/ fomtltge onfFof ebe for ofentltg Regntng 
efter Jtirfebeportementeti ^oronfloltning. S^gerne \itnfynt 
n<r(len olle til ben grorfFe og romerffe 9>bi't>fogie og tilbybe { 
ben 9Ietiiing ^orreme fortrinlige i(;»i<rfpefilber til fbrtfotStn* r 160 

Mitiii. Dmmeb or bet re fMriiflf Cwn, at htt dtt fbiM 
I ft twftt ^orifF tSer geegrapl^ifr Sortf^ 3tiM af be iqKtr 
Gprot* Sitteramr eg tngen Jtarfrr. 

• 5. 

iOffevpniie* 

Set fpecieSe Zilft^n meb ®ro(en« oefonomtffe Shtliflfletu 
ber paaliflger efter 6fo(ronovbniii0ftt gorflanberftobet/ fm 
bffiaaer af Gogneprcrften og ^fbgbrn poa JtongMerg fowt 
efolentf tJejhjrer. (Ri berfTntbe ^rarit/ brr mdaffre b^^be 
fill 0nnib bed/ at ben ohittnbeltge Gfofrcaife ftge tnbtil 1S38 
naatte riflffpbe ben Z)rel af Ubgtfteme/ fom tfte fnnbe bortk 
re< t>eb Gfolcpengene og ®raten« engang faflfatte ZUftnh, 
^r inbfim, at man (igeinbtif be fibfk Star i)ar anfeet Op^ 
mi Gtofetnfpecrion/ ber banned af f>rarflen og Spfogben^ fbt 
ben 9(tttf|erieet, gimnem timrfrn aOe eefonomifFe Snttggen^ 
ber ogfaa for ^NbbeffToIent Sebfommenbe ffulbe erpebere<* 
3 ben fenere Stb er man imiblettib Meven opmcerffom pan, 
at Seflpreren lovmebboibigen ttifommer Qtemme i QRibbeU 
ftoIm< oefonomtfTe SInliggenber og f|an ^t rtmeligi»u« for 
fremtiben tffe funne fritaget for benne Deel af tfMi Cm« 
bebtfttnfttoner. 

Seb ®fo[en< Oprettelfe i 1824 pare Ubgtfreme anfattr 
til 930 6pbv bvoraf fi^fle fccxtxi ?int t)ar anfat til 600 
Gpb. fomben iM Gpb. fom ®obtg)mlfe for ^p^ og 9tstn^ 
be; abiunftrntf ®age var 230 ®pb. famt 9p« og Srambt* 
Celine llbgift fFntbe bcrffe^ peb efo(en« 3nbtcpgter i %tU^ 
nitig meb et Sibrag af Oplptfningltxrfeneti 9^nb, fom oar 
beflemt ttl 550 ®pb.; og 8pen« Ztiftnb 200 Cpb. 3firt# 
ge Kefolntionen af 15be Octbr. 1833 blet) imifelertib Gtaten* 
ZiifTnb hin 200 Gpb. og faafebe< maattt fBpend 6fo(rca«fe 
ligettl 1898 ubrebe bet 4Ranglrnbe. Stigtignof er bet tffe taa 
ganfte i (In Orben, at jlongMerg SlibbelfFoIe albefed fFal 
mangle QFapitaf; t^i ben betpbelige ®um, fom nu ttl^i^er 119 

!UmttefFokt)(rfeii€t. cj for IZKebliSet ubgji^r oinr 14/100 Qpb./ 
tUljj^rle oprinbdifl ^ttg^berg forrtge ^RijoMfToIe og Sntel 
var berfoY bittigere^ cnb at bnt nuoorrdibe QRibbflfifoU (tf 
tifbage ibetHititbfle en IDeel af bend Sorgicrngerd retmcedilge 
Stenbcm* 9Ren Slbmimfirattonen fdr SlImuefToIei^arfenet til 
neppe hlflebe ncgen £)e(tng af en Kapttal^ ber nbcn ringefle 
i^enfpn til ^remtibend ^a\) bteb ben ff jornfet mob t)idfeSorir 
pligtelfer «>€b Stefcript af Ube t)ecbr. 1612 fom en Sin) ef^ 
ler ben ba ^enfotoebe &oU, ber olbrig tcenlted at ffulbe op^ 
goae af (In @rat). 3 be f#rfle 10 Slar gif »H ret ^t 
gra 1829 til 1835 Mre ©folend 3nbtargter enbog faa (tore, 
At beni)aaregnebe jpj<rlp af ®fo(eca«fen/ meb Unbtagelfe af 
m flax, iffe bef)in)ebe$. 3Ren i be^fj^lgrnbe Slarfleg Unber^ 
balancen grabotid/ og ba SiilfTubbet begpnbte at bitoe trp^ 
fenbe for Spend ©folefonb/ ftf man unber 22be 3anr. 1858 
"^ \ib ^ongL Stefol, beflemt, at Staten eUer rettere Oplpd' 
ningdtxrfenetd ^onb (Fulbe fuppkre ^t)ab ber maatte mangle^ 
mmr Spen oarltg bibrog 300 @pb. Ubgifte me ))ebblet)e at 
t)«r« be famme^ mebend Slet)erned Slntd ofteg; man fonbt 
birt faalebed. n^bvtnbtgt at forf^ge paa om 3nbr.etningen 
Innbe beftaae meb minbre Ubgiften Z)er blep { ben ipenffgt 
i 1838 nebfat en Sommidflon/ beflgaenbe of 5 SJ^eblemmer/-' 
ber ffulbe fremfomme meb gorflag om @foIend fremtibige 
jDrift og Defonomie* (Sommidftonen -afjao {September 
SBaaneb famme Slar (in 93etarnEmug; otoereendflemmenbe meb 
bfntte ^ar man ftben £)t)erlanrer^anfend Sl^ng fi»gt at orb^ 
UK. Ubgifterne. S)a bet er fanbfpnligt^ at Oefonomien om« 
ttfnt paa benne QRaabe Ml blm otbnet^ fFal jeg tilfj^ie tn 
O^rfigt over \ftab ber for ^me 93eb{ommenbe er foreflaaet; 

Ubgtft: • 

eefiprerend ^im aarlig « « . . • • 300 6pb* 
tlbimrftend Do. ..•••.. 200 — 
(p« ogSrornbe ttlGfoIenoglBeiiprettn loo — \ m 

dfofm* 9lefii0imlfe *•••..« 20 Ctflb. 

&att€X, SteparoHoner eg miiit UN 

fltfter -. . . ♦ 80 — Gummd Ub^ft TOO Cpb. 

Sttbtflpflt: 
&fo(cp<nge for 10 ^tfcipte^ font uiciti 

paa/ omtrent 230 6pk 

i ZttfFttb af OpIpdntiiedt)arfcneti goitb * 250 — 

a)o» of Speui eiolccodfe* . . ; 200 — - ©umma anbtorgt 100 ©pb. 

®Iu(tr{tg jfal )eg ttlfm en tabr Hariff £)9erfii|t 0»er 
©folend (Elevantal, Snbtopgrer 09 Ubgiftrr (Iben 1829: 1T2 I If* 


fill 1 S ^ ^ O) 1| i«SS S 3 S 3 S S S SS: 

fg^*^^ ^ « di A ^ ^ f^^^« il 


nil i I § § I iiii 

;«SS3 S S S{ *« S 3 s ?ss I I » lO « »e' S S3 S /^ QO t« "^ e^ cio ^ wm / ^r* <«4 C 0» Ok 0» OD 


^^ OD ^ M "H to ^ Ok 

^ -« 99 flf» ^ %d i9 •» 94 <<H ««COp4 

«A ^ #?r5^ « © ^STe e ff« oD « c^ «p QbOD^DQO q6 q6 <6 QO 90 4D QDOboOOD 
fi^^p^f^ ^ ^ M fN ^ ^ ^^^,1^ w 

f 118 

fraCaub; pkiU4. «* fllafA 9111 tai «f ImiiAmiif 
Keife I V»UnHt 

3 mitt ttvbfitKiii^(0<^9iH!4ititi^ ^m it gteifcftiymbtMi 
opftAV ffg fom 9lrifai« 0i(mtb, ae frff#0e ^ KiilbefCiRe be 
fententftt naiitrtKitertfFc 9tuf€ft paa 9cntimnM, fox i Mfr 
ittt alette of fti#rc wig befiettbr taeb ttttt 3i*^olb, nm eg^ 
faa 1Mb t>r<r)>aratieii^/ Sottfen^iHott^ og Ot»iHKiiig4iiitt(»«^ 
brnK/famrartttMrbeSerUnbrlftrnteaem Dorr SRttffttin og be 
ttbeufditbffe. Seb at fttcfotnttrt be tiahir^floriffe ^^^^^tag 
wlbe |rfl tiKtge f^ge «t er^olbe AitnbfTab om 9Raabett, tfwt^ 
^a B^iogteit f6febrage« \Mb be l^^re UtibevvittolttgteiM 
Rafter. 

itfttx ett tttobeit C)i»ev^e(fe befluftebe jeg fonmi«e(ig 
at giirr mig befjeitbr meb Wufeerne t feibett 09 fkiritf, ba 
bi^fe tttmobfigerigt i be flt^t dfKarurMftortetti^tattii^iiiaae 
aiifeed for be forrvuiligfle i Caropa, og ba ^orbtnbeifett titeb 
biffe/ formeberfl be bedaaettbe ipanbel^forbiiibelfnr t>eb 6jie# 
fommuntcattoiten/ er leltcte enb meb be in)rige Stibrehtiitgetr af 
famitte 9rt paa gofHatibet* ^oSanb er i^eb fin ttbbrrble 
^anbel/ fftte rige og inrereAfanre Sofottter i begge J^emifp^ff^ 
rer t en forrbe(e< gunfttg OHBfng for (SrMbelfen af {oolo^ 
gtffe &attt. %U bet rtgt boterebe og fortrorffeligt beflyrebe 
9ttg<mttfenm t f ei'beit ere fhnemorebe og ihr#mme frcmbeM inb 
Ubb^etet af be natttrbiftoriffe erpebirionrr/ ber i)aw HI i^ 
ffgt at tnbfamfe og befienbfgj#re br(e bet offatifTe Sn^peM 
9}aturfrembnngeffer/ tiC ti^Mffet {Siemeb bet ofHnbtfTe (S^emtx^ 
nement ftgeflben 1SI6 tja^ bet>ngrt aaritg 40,000 fL ^t 
er aiminbeliflt befjenbt^ i)ot((e enorme Gummer brn franffe 
Stfgiering tfat om^cnbt og am>enber paa gor^gelfen af be« 
re^ ber^wte 3nflituttoner for 92arur6iflorjen t bere^ 9tatfo# 
nalmufeum t Jardin des plantes, Itgefom cgfaa at ben tiifi^ 
tliertrbe ^9er rfter at for#ge fit gorbrelaubd mbcnfTabelige Itk4 

@latAi ien ||i^im ©rdbfytt^tK kWt 6efie(et bcrct tU oOrSer^ 
ben^bele ubfenbte @amkre enb maaftee noflen anben iRationd. 
' 3f ♦i'Mt bttfe ?cinbf, ifcrr i bet flWfitwme, ffttbc^ e« 
SWcrnflbe '?^otmfafftftnMrre, ^o« ipm mn, fotmebclil ben be* 
t^beltge (Concurrence for norrttofrcnbe SCib, ofte fan irrf^otbe 
fflatuxatitt for' en biWg ?>riW. gorinbrn mtn Sfreife l)at)be 
ifg V^( <kf ^recreurett ^or vovt ^IBiifeuin eri^ofbt es munbt^ 
l« SiHbMiflt ttr at inbfji^e ^iamaikt for ®amliitgen> men 
ba :bet od^tiifiaaebe Slttnuum tffttn liSaber b'tft fpovfowme 
Ubaiflt^ Itiffrtty tffl bet ocabemtiTe Soikgutm om at onMt^ 
be en 2)ef( af bet @mitbfFe Seoatd ^nb tii ^ovagilftn of 
UtthHrfireletd jodogifTe Samlinflrr; tt)i 3ienterne af be tte ^e^ 
9<^/ fom benganfl beMe fffl tt( over 600 6pbv ere be^eoite 
at onvenbed til Sor^gelfe af be naturi^iflorif?e ©amlinerr. 92o^ 
9ft ®t)ar beryaa erfj^Ibt jeaimtbUrtibiffc forinbentmn Sl^etfe.*) 
Sinfommen tir JpoOanb i 9Ribten af 3ult ORaaneb 1840, 
ilebe ^« eftcc et Dp^olb af 8 X)agf i Slmikrbam/ (^orun^ 
btr jee tnblebelK gorbinbelfer web Seflyrenie af ben )eo(ogi/ 
ffe ^^4 ^rofi6forente aSroIid}/ ^nber of) ®0n/ Qefibbereaf 
1>el9beltfle 9Iatiiraif(iniltt\ger, o^ben pscxMti b^gttge Katnicad' 
^nbUr^ranf/ ^o« i}pem je^. tiltuffebe «)ert QRnfeum nogle 
ret fielbne ©ager) til Seiben. Uagtet jeg ittt ^v forfynet 
jmeb SinbefalingdfTrmifer/ b(et) jeg bog paci ben mce^ fore^ 
toatinenbe 9Raabe niobtaget^ og er^olbt ben meeii ntnbffrcen^ 
febe ^bgong til olle be joologiffe ®amlingcr. Unber mit 
langvarige Op^ofb t bcnne ber^mte Umt^erfttet^ilab, n^b jeg 
af oUe be benxrrenbe SSatur^florien^ ^rfere en faa ^jlerte^ 
Itg SBelmlUe og Deeltagelfe, ot Kg, t)enfiraft paa et farl^t 
og langoarigt @9gelete, glemte at kg befanbt mtg foalangt 
fra bet eiffebe gcrbrelanb. £)a bette SRufeum t^ar t {In Zjtt 
nefte be fortrinltgile ^rtrparateurer, font fanbf^nligoiid for 
iMrrvotrenbe Zib eriflere^ bcnpttebe jeg mtg fitttigen of bered 
• Qlnmidning til at ubbafine mig ogfaa i bet Xec^nifFe, ()t)ori 
ji(g veb en mangeaarig |Z)i9eife aUerebe i gonwien ^aobe giort 

*) jDet noDate Zi^M ttmttt nt UfttmU tit gfot^gelft af bet botaitllTf ] r 6ff9befie^ %ftmffxiht. (Vlerf eirb i^vpotrmt af t^r onrf^ 
tb^ft>fltfrf 00 ^rletfit {^ci^olOAifFe Gamltng er pre^reretnf 
mtfl). 8or unber beime Sh)Hfr ttBlfle ot funne fcrige wr 
eaimlttig f^te og prcrvarercbc teg en bfrybdig QRintgbe 
4Stenf}anbe/ fom entftt ^od o4 albcle^ iffe eQer futi ^i^ift fieU 
ben ere at overfomnre. d^it ^OYtegnflff o\>fr bitffr ®jlnM 
f}(iiibe er tnbfetibt HI bet acobfiniffe (StUt^km. 

{f omben ben St^beffe og TT^tfe fcg ^ftebe ^b brgligm 
of omgaaed be Deb Vltifeet anfatte ^cbe^ nemltg J>ht(M^ 
ttn, ben 6ermte Xemmtnt en 3lanb/ ber { iir 64k# Unt 
beflbber en S)ngtins< !3t)er eg aebetb^reafr; ben tofemfMbe 
og oanbrige .Sifrlegef/ I^W efrffrer/ flnttenbeflg ffl b<nrtb#« 
rmntf ?<yrer<A babe o^fforetfaamange Sftbfarelfer^betiulTfft^ 
telige, rolige be ^aaii, bet meb en mageM Ubl^oibettbfbfiMr^ 
Wger llbt)»tnge« df be forfffeHige Organer i be (ebbebe 
Z^^ {Rorffer, firfl^b mig Rgnenb« 9o1bel^ t)cb ben bdglfgc 
Omgang meb ben tiarer f&nib fra ftn ilaartge Unberf^geffe 
af be bofianbfP^ellHtbftTe Sofontrr rtlbctgn>enbf^ 3oo(^0 C* 
QNtOer, ber aKetebe veb fine t«olo^f(e og etni^aplfiffc 
Gfrifter bar er^rM fig et "Slam, fom band unbcr He beibe 
vopvenbe 9tor(er uvaatm^rfeKg tnOe fTfomf^ fori^iget ®kiiM* 
Cftcn^ ftit^, t»on ^adfeffr, 9oie eg QRadfbt wt^ luffile 
unber, be 9 9^' f^ ^^^'^ ^nftrorngenbe 9rbeiber og 
9lrtfer'«nber C(liiibirn!» bhrbenbe Mmo, ben Sibfh fbrOfy 
rarentei^ X)eff^/ tfdt ban, l^fteitgere enb fine ^ovgl^mgete/ 
font Cl)ef for ben )oo(og^e (Bj^ebfHon/ efrerae baoe unber^ 
{^ 3ava/ Sdntatrff, tnmgt tnb i ber 3nbre af IBomeo, be# 
fagr og unberfi^r Wodnfferne, Xun^t og ^iSMnta, bmgt 
Ubb^ttet olf fine mongeaarige 9le(fer f^ffeltgt Hf (Snropa, og 
ere ttU/ fom ehaf 9Rebarbeit)emet>eb bet flore StorT, fom )}aa 
Stegiertngeni Vefoflnfiig ubg{))e# o^r bt neberlanbfFelBeflb^ 
befffr t OfHnbien, beffiorfitget meb at mebbefe SSetben Ub^; 
b^ttet af ftne tntere^anre 3agttage(fer. Sl}cfen for ben bota^ 
ntffe afbelutg af erprbtltonen/ Ht. 9oxt\!iM\ ff^fber )eg og# 
faa mange t)orrbfufbe ^ebbefelfer o»er bidfe berttge 9anbed 
!Ratttrforboib«« Sen ortMtbfge Otbing, ^rofrdfor t Ooeooif og S^tf/ StetnttKirM, cti i»eb ibut tMurigr Stetfigr «i Oiiui' 
hkn, ffoov^^ tfcrr (SrunbDotbrn lagbc4 tU {cibner'^Dlttfeettf 
giot/ ocb ffne fortKUifcitbf JlnnbfTaber t faft aUe Katitmbcit^ 
Habtnt &xtnf, og t)cb (fn (la^ffe torbom berimt ^Rottb/ 
ffMbfr leg oocrorbrntUge ^orbinbtltg^eber/ ittt aintc v>cb bf« 
^irrreltfle, fad fabetligc SffotSir, tioormcb ^on ^t^i wig t 
fEit gamtitrfrebd/ og webbrclte mig fine Sagrtagelfrr^ writ pgfaa 
for be « ntnbfTrmfebc Sbgang ri( Ocn^tclfcit af ^« enormc 
itahtrMftortffc IBtbitoi^ef, btr, rftec gleri^ ©igfnbfr i beanc 
iRcCnutg cf ber ng()o(bigfle af aOc ^riiMttbibltot^tft. fy^ab 
.€» e«frgif( og (log SRanb (an ubrctie ftto t bet vcb 0c 
mMCirit(fommc og grufomme Sfokring^fyilciit bctygtebc 3a^ 
^it, bff^aa afgtoct Sr. Gifbolb ct af be lyrtltgfie 9etHfrr« 
i^an^ tnbtagenbe ^crfonltgf^eb, en ((og mm brifUg C^eityrtclfe 
af cnbt^r Omfiornbtgljcb/ bet (imbe bringe ^am Opnaaelfcn 
af ^att< i^entrb nomnere/ bcvtrtcbe at ^ati unbef (!t mere 
ettb Saartge )Dpi)o(b i beittfe ®Cat er (otnmeii t Seflbbelfe af 
fafl aOe bettc 9tige« til Kariir^ og jtunitfrembringelfer (n^ 
teiibe (Sietiflanbe, og betubm af ber Sortrinligfte ber Deb^ 
(oQitter beW ^Uerarur/ SkogropMe og i^iiiorte* tfn fior 
2>ee( af bet iapanffe Sttgc^arc^io bcfiitber fig t ben ®anUtng^ 
font \im ^r folgt til ben ^Oanbffe Stegiering. Sel bleo 
l^an paa (Sntnb af 9Saaben# ^oorpaa t^n bavbe fat fig t 
Oefhbelfe af bc^fe Ojcnflanbe, brat til Siben^ men paa 
®runb af at ^an meb ^dbigt Ubfalb ^aobe paataget (Ig bet 
farfige i^oen> at ^rlbrcbe Aetferen af en ®ygbom/ fom'be 
ittbfibte toger ei (unbe befrie bam fra^ (bet er nemltg en 
9oD/ fom uben Unbtagelfe e^eqoerrA/ at ben eOcr be target, 
fom io^ be^anblct Kegenteit unbet en Gpgbom, btt ifibft 
meb Vtbtta, ere l)iemfaibne til Siben nnbet OibbeUten) flap 
^an meb emg Sanbdforvitdning. 3 giotrning meb Z>itectettt 
Xemmin(/ sDr. S(6Icge(r og Dr* be fyaan nbgivet ^n fin 
Banna iapenvca, i ^otening meb ^rofetffor Bficcarini i Wktu 
cften^ bette 9ttge« Stcra, og i^ant l^etltge Skrt( ^^i»on'* loe^ 
ta 0^ M tjetibe 3apand J^iflorie, ®eo# og (?tbnograpi)ie. 
3 be fotfte Sat cftct (In Zilbagefomfl tMt en totb inbfobi r m ff^acfrt/ { U ftbfk 9«r ten ((ifntrfitl»« aBBr^uiscr iNT* 

montt ^ii6 QRcbarfceibcr. (Ifftrr Ctgenbr t)(l brtfe ^ait4 

®rrife UfU et tiyt 09« oioer ben (ribre c^f|fffe i^ifiorio og 

tiSifiegitfrc bet fattbf^nltsr/ ar mange of 9Ribbria(berett< 3ti« 

fftrittionfr^ f« <Sn ^ef^ndvcrfcttel/ l)aY)e berc4 Ubfiortttg fra bet 

tf(Ht0e Sfieit/ eg maoffee m( betZaogrfbr, ber ^ibtii fyar fttK# 

(et ever ffarfngen tt( be (lore golfetocinbrtncier/ ben>eb til^ 

betU ^(noed. — Xf Z^trecteuren oeb bet boratitfTe ^Rttfeum^ 

1 9>rofei^for Slume/ ber^mt Dib ftit ^lora 3QV(r og (ft ^aflt# 

I Witt Otter £)fUnbieti# 9>fonter betttlet „lHnmpfia,^ er^olbt teg 

I Sbgang tti at gi#re mig befjenbt tneb bet oftinbiffe SlrdKpeM 

vegetative gormer, en Jhtnbftnb/ font tngen3oo(og/ ifotm bet 

> ttfe alene er om ^rerigettf ^bre former at gjmre, fan unb^ 

I t)om« <9n SBIume Ijaobe ogfaa ben artigbeb at mebbele 

^ oig enbeel fielbne'og nybeffrevne oflinbtffe f)lanter tt( vort 

botaniffe Wufenm. ^or at gi^re mig befjenbt meb, t^wcU^ 

be«3oo(ogien forebragetf veb Selben< Univerfttet/ freqventere^ 

be jeg ^rofe^for 3. Win ber ig^oovend 9^re((r€ninger over 

cemparattv SInatomie* 2)a bidfe lig«fom afle Soref^r^nfnger 

veb bette Univerfftet Mbe« i bet lattnffe Gprog, er betvtj^ 

. not vanfteKgt at give gorebraget bet 9iv^ fom man fnnbt 

I mebbete bem veb at ben^tte ftg af 9Rober«maa(et/ men ben 

to^b og't^feganM/ ^vormeb benne i fit 3Rober«maaI foa 

; veftahnbe SRonb^ ubtryfte ffg t bet fremmfbe ®prog/ f^Mi 

I Abtcbte jtrnibffuber i bet ^O0/ *^m forebrog/ og ben Uma# 

ge ^an gjorbe (tg meb at tpbeiiggitfire bet gorebragne for ZiU 

t^mtnt, (^verveb ^n« nbrnorrfebe 3:egneforrbtgf)eb fom ^am 

^rtrtnlig ti(gobc), unUob iff e at vi»ffe en levenbe 3titere«fe 

ffii tfani talrige Xiltiirere^ ber nbelntfenbe beftobe af mebfi* 

dnffe @tnberenbe. 

9t mtt Opbotb t Seibrn nnber faabanne gunfire Onb 
^nbigtreber baabe maaire vorre mig n^^trtgt og be^ageltgr, 
beMvet^>g' We at fige. tftUn Mr mig ogfaa faa gmi^ 
at Sefben ntfber nut O|)l)olb ber Uev bef^t af vor ZIM to 
(bftfb Dm^9%tt fRatterer og (ionib; bett %0tfk, (Eonfer^ 
Mtor^iKb Sienermnfeft^ befffitbt of ftee Maartge fMfrr i 

IS 118 

bet Sttbrc af OfafUifttf ten Slnben i)irb fir f>Mi8h)<rrr »The i 
birds of Europe'' og (ine .laart^e Steifcr t 9l9l)o8aiib^ bvtd 
Orntri)oiogte i)att fbvttbfit ct beffiefriflet meb at ubfltY)e« Sett 
Iccteipftm 92orbboc ma«tte i^el meb fpontbt Opmarrffoin^cb 
ofl (e^enbe 3nt€re«fe iytte tif be (Mige 9Rebbe(elfer, ber fatibt 
®teb meBem fadmange otbtbereifie SfaturforfFere, ber meb 
gUbetibe 3ver og granffenbe JSie ifa^t fhro^bt ffter at af« 
(tore 92aturen« 9R9lierter i (fgne, bt^or ®fabntngen< i^errcr 
enbnu tffe \^(C0t morgtet at affl#re bea oprinbeltge Katur. 
3efl fan i)e((er ittt meb Zau^^eb forbigaae be 9orbiitbtlig# 
b^ber^ ieg i oibenffabelig ^enfeenbe ffi^Iber beit ubmorrfebe 
Crnitboiog I)r* j£)artiaub fra Sremett/ ber fom !Retfeiibc e« 
rum Zx\> op^olbt fig t Setbeiu Senne unge Wonb ^ar fat« 
Ut bet brtfltge Sorfart at ubgioe en almtnbelig Drnit^ologie, 
^oid Qaw i faa mavi^i 9lar bybt ^r t)anret f^lt, ba Sat^ 
f^ami ber^mte 3ixxt nu er biet>en albete^ tttit(lrorffe(tgl og 
atbefed itfe foarenbe ti( Sibenffabend nnoonrenbe ^Drbrtnger. 
XU benne (fnbe l)ar ^an uu unberf^gt Wufeeme i Sipbfflaitb, 
grantfig^ JpoHanb og Sng(anb/ og ieg ^ar a( ®nmb tH «e 
(laabe, at tt(^n oil pro^flere noget ©ebiegent, ba Ztmmindf 9tal» 
tecer^ ®oulb/ ®cf)Iege^ SSRixUtt, o* fl a. ^atoe tilftttret ba« 
beve^ mrffomme Siflanb. 

Varfagen tt(/ at Seibnermufeet i ben forte Zib/ b)i>^vi bet 
bar eriflerct/ (bet oprettebe^ 1815), bar bon)et ffg til enfao^ 
^n iS^tfibe, at bet nu t^r trcfbe t Sfranfeme web' ^anfer^ 
mnfeet/ - ia )>attebpr»/ gugle^ og Sfeletfamiingerne iiaae uiKeg^ 
teli$ baabe meb .^enfon til SItgboIbtgMb og fortriniig ^ce» 
pavatton betpbeltgt o»er ben®tbfbi(ronte/- (igger i fiere fam« 
menft0b€nbf Omfl<rnbtgbeber. 3eg i^it ^ tiOabe mig at oni^ 
im nogie af bem, fom ieg anfaae for be t^igttgile. Slanbt 
bitf^ nmner ieg ben t i^M flebfunbne goranbrrng i eeflp^ 
relfen, ba 9Riifeet fra et Umoerfitettfi^ gif over til et 9tig<# 
maff(HiW/. 00 ^o(bt i ^emminct en Sirecteur^ fom tKlMiffc* 
Itg ml ftnbf (In Sige^ uagtet ban, fom tffe ^^ei*e tt( ben 
l^itesfe^atiw^ b9 f^am tffe f^or npbt ocobtmiff Cflmieift# 
iHi mvb et &^ SRingeagt omtale^ af be taifnfle i^tme*. r IW Zf miiKmf fiat fom Sivfcreiir 3tUef mcb bet atahtwdftit Ctn^t 
at bejnflf/ 09 afforggcr htit MegKrhignt KegtifTab for (fiic 
i^iibltitgcr. SDfit i^urttfl^eb og Crni^cb/ fom benocb hr^x* 
M, maa ntifotntigoiU mcrgttflrtt tjWt bibrogrt til tRufeet* 
bnrttsc S;a«ar|rr. Ztf bntnc Omflcrnbtg^rb fowmer ogfaabm 
bf t^bclige SlrbeiMfroft^ fom jlauct til fyini t^fpofftfoti^ tiem^ 
Itg rti 8lbmiiit(hrator/ 9 Qoiifervatorrr/ i Oi^etpron^ratntr 
meb 9 Slffifieittcr, nt Oioerffrlrtteur mrb 2/ en 9ll|fl)leitt for 
tfoiifm)atorrit oiper beti minerafogifTe/ og eeit for (Sonfervoto^ 
rrn ot)rr be ^oinoeOtfe 2>9r< Gamling; 2 Xtfomiermfieitb og 
] en (SttM- arben ^oOanbffe Kegjcring beDifge^ blot SOW 
fL aarfig til Gomiingernet 9^r0gf (fe, en Gum/ ber titfbe ^ei# 
«e iMfret albele< Hti(ftrar(retig/ nacir iffe, fom {eg af VbmiiN* 
, {tratorcoa f>rbtocoller erftarebe^ Xtlfhib til ff^tra#3nb(ilb of 
■ forrfTilte eamlinger faa ninbf)aanbet t>are be\)ilgebe^ «e b€ i 
ShifeeM firfle 3l4ringer 04»fKge til et aarUgt 9)el#b af f5 A 
20;M0 fL 3 tiaret t82t o)»erIob Xemmintf flit ot^crorbenflig 
fige omit^ologifFe Gamling til Kig^mufret mob eit aorbg 
9i9rente of 200 fL Ben rige^e 5tilbe^ ^voraf SInfeet ^bttt 
^ ^avt at #fe/ er imtblertib Ubbyttet of be natuv(|i(lotifec 
Cirpebitioner i Ofh'nbten/ ^wrtil ®otn>emementet berfteb^ be#. 
i 9{|ger 40^000 ff. oorligt. (En foaban Q^ebidon beft^^^fa*' 
! oanltg af 3 tf^efer/ 2 ^egnerc og 14—10 Sorgere^ ^r rtP 
! ffge ere UbHo^iyere og ^vctTpatattnttr. 8f bette ^onb be* 
flribed ogfaa Ubgifterne i^eb Ubgioetfen af brt omtolte (bfr 
SarrfoverC^iflbien;^ 1)Uortilaariig~mebgoaer l^i^lKM^fL IDet 
^le Ulbyetf af bt«fe mangeaari'ge Unberfifgelfer/ ber ^iife 
toftn foomoitge l^abefulbe ^tatnrforftere SiDet^ er tfben ou^ 
brellbgifter for {Dtnfeet/ enb ben ubeti^befige ^ragt fra 9lo#f 
icffbam^ femne til fetben^ og ben fovbeelagtige iBfKte^tiM, 
foot ^ef9<b er tAnea hnttu, er Del for <lor|te l>elen iu^ 
I fagm M be )ooiogtfFe Gomftnger* forbaufenbe SCifDorrt^ ifm 
I juiar bette forttf« i Qorbinbeffe meb Cirecttnreti* ubmortfiVc 
Svifrtgl^ og einl^eb fom ;^anbeMmanb, ^«if(en ^Pf4g<» 
fat fnft tli^ar fmrfTafet ijam bet beb|lr Stenomie. %m^ 
^n bf ^ ai io#W H»tf fom (eg fefti |Mrcoparettbe iniber nrir 8|k 180 ftolb^l^fr, fotrffaffrbf jcg wxt SRufcttin abftiOise fiklbttc So^ 
turolter Hi et 9el#b af omtrc ut 150 fl^ ^oriblanbt en Oras* 
SUtans/ nitb ^ub og Jtrop. ^orinbcn mtii enbeltge Sfrctfe 
fra Setbcn forctoft ieg mtfi t SSHatt^ SRaancb en Stetfe ttt Slm# 
ftcvbam, for at faae be bertU frntre (Sager en)ebeTebc tii 
fit Sefhmmrlfetffteb/ ^Dtffet ogfaa ))eb Dinr jtonfnl ipr. SflM 
biu«'d f«rbeM ))e(9iatge Stfianb paa bebile SRaabc er ffeet 
gra amderbam tofl ieg Stirn tit Urtec^t, ber ogfoa beftbbev 
fbre foitriufige ®amlinger^ ifrr for ben comparatttoe SnatiM 
mte. i^er traobte U^ i gorbinbelfe meb ^rofedforerne %tt^ 
merp/ gabcr ofl Q^n, Sit^ bed Seitbf/ IDtrectcur for Um«er# 
fltetetd toofogifFe Gomling eg fe(t) ®er of en progtfulb GanM 
ling, ber fiaaer opfHOet i brn joologiffe S}wt, og Sonfennu 
tor&l^ubart ben f^rfie ^rcrparant af anatomifFc ^rcepaiatcr/ 
font leg paa niin ^ele Sletfe er (i#bt paa» $on er (it fcrbcc* 
hinbd Slntfd^ Jl? 2. Det fbrefom mtg/ at 3nferreifen fot 
Ghtbtet af ben comparotbe 9natomte toeb bette UniiMrfltcf 
«ar mert fet)enbe enb t Setben. ^oa mtn 9ieife fra ^^ 
lanb ttt Selgien/ tnblebebe ieg t Stotferbam en Sptte^onbcl 
web 9r. pan Dalen, ber er Cter af en meget betpbdtg 3n^ 
feet og Sonc^p(iefamltng. 3 Hntwerpen fanbt ieg mob %ti» 
«obnittg en fortrinltg omtti^oIogtfF Gamltng/ meb ^otf Hkt, 
^t. 3ac sua, Mrt QRufeum er fraabt t Zufrjfbrbtnbelfet/ 
^tforveb pi aSerebe ere fomne t Seflbbeife af Jlere operor^ 
bentlig ffimne Katuralier. 

' eriitffelerfamltngen er forrbeM rigf^ofttg i be 2 firfk 
iHotfer af {)PirpfIb9rene, og nbniirrfei peb (Eremplaremrf 
fottrittlige ^rdrporotton/ men i be ivrtge ftlatffer etbenfaore 
mangelfitlb* 9(f mcnbre Cetpbrnng fonbt jeg pan bet 9tae^ 
len* ®aml(nger, ber pare flet confecperebe og orbncbe. fRoi^ 
bpii* entomologtffe Oamlinger eve forbonfenbe rigMMge^ ij« 
Sepfboptcme, men maabeijgt orbn^. {fttftdKr Uniperfl^ 
IftfM enbnn nnge og itorbnebe Gamftng er i en {lorrf Zi(p«|ct> 
#0 ^r i f>ffofr«for (aeorbatre en af Cnropad bpgttgfh Cns 
iMMfogcry en pMfom og bnelig ^recfeuv. gca. ben bolnik 
fc> ^ate i erUftf^ m of be ftjinntflc pon gifHaiibee, f«» ] 181 

ffObt jn ^ U»Milg af 906 %r0f0ttff, ha mantftht H' ffMft 
ben wi% of S^u Githh ntcbewiif Sm^talog. Utiter arfl 
Cy^olb t {ribfit f)mtof jfg egfua fra ben bolairtfFc 4)Mt 
bcrfieM ff^olbt HI wx ^t>e 29 Srter S«cttt«|Kfl!»flrr eg 
182 ghMftcr* ®atiiiinflett t)eb lttttt)erf[rcter ( Oenr cr^lM 
icg bcrimob tffr at fee, ba Cirecfettren, ^fetfor Caiitraitte, 
iffe tat tti^tbe* Se^ giorbe imtblerrib feitire benne Soefoft^ 
BeQcHbtfTab unber mit &pi)o(b i SYfi^fel, eg fanbt ^m farr# 
bcfc< tilbffrh's til at tnblabe ffg i 9otbtnbeife web of. 

gra eriMfel ti>g ieg b^ntmob ®luhriiigeti of Spril 9aa^ 
acb 8den HI ^artd. 3 be noget mere eitb 4 SRaon^er^ 
fm mH Op^oib t beirne ititereffante Stab oebvare be, befOorf' 
Hgirbe jeg mig beeM meb ot gim tntg betjenbr web be tlfbe^ 
linger af QRitfrer, fm jeg i 8eiben iffe tiaxbt f unbet foa ftilb# 
(tambige/ og navttltg meb ben porldronrbologifTf, beef< web at 
bbaane gorelcrdmnger oi^er nafunribenffoben foovel t Jar- 
iln des plantes fom t Colt^e de Fnnee, fomt eitbeltg 
web at giennemfee en ^Rorngbe 9}aniralie^atiblere< SamluM 
ger og QRagajtner, tiotere mtg ^rifeme i)o< ffott enfieir, og 
fibett nbporfge, af)>ubfe og inbpaffe be, fom tf^lge mjfi 3nb# 
figt fisnbe twt meefi iti^boenbige for vort QJ'Iufeum, og fom 
jeg fitnbe erl}olbe fi( be btOtgfle ^rifer. Set er norflen utro# 
' Kgt ^oflfen IDiference mon i}eri ftnber. ipod Serreauir, ^o^ 
fltoem ^rofector ^berg unber fft iDp^olb t ^orid bAt>be 
Siort faa betipbefige 3nbfii^b baabe for bet )oolegifTe og»(oo# 
tomifFe QRuf^nm, fonbt jeg ^riferne paa mange Gager tnbril 
lOOg bprere enb ^of Koturaliflerne sDupont, (StKinf, t>t^ 
tote og Smnnet. £en ffrfhiortwte af bi«fe beffbber ncrfl 
^eope t {onbon ben fWe Soleopteri^eamiing/ fom ejrt^er. 
DeSOO®pb»,fowaf«H>re3llnniia enbnn iffe iHire bi<ponere^ 
be ot>er, (ba be af yrofe«for 9)atbfe til et ^Mt 9A0b fnr 
6amfingen nbbetalte Stegninger fira 18SY HI bette Hart Oe* 
g^Hbetfe ifle «are,jog enbnu iffe ere pr(rfenlerebe)/ Meve iMfb 
en SoRegiebefbtniiiftr paa^ Omnb of mine gjentogne 6fti^ 
wifrr ^og oMmopotttt ^fe^ord Mfolb^ fKSebe tU win ^t* 
HMon^ £a jeg iffe fwibe forwobe onbet/ enb at o^Mn^ U2 iimiifc •nm mv togcn of bee dntK^frc KfgoM goiib^ foa 
fPS Hft iH< i ectortthiiii^/ cfter«l bettc Ctbf^ wur ncbflaarl 
111 3iibtjib af StatitraJijrr; at ot^crftrtbc bmnc Gmn vtb ^bf 
^§bH of ft 9)ar ®amlttt9<t/ fom jrg crbolbt for foa btStfl 
^riU^ot KB tf€aiifloacnbe tilfFroD QtHt^ltt, at berfbmbctte 
iHf 809 tnk gorcuigrnbf fit Cifalb^ jcg ba tat oiCtg ttf fcto 
ftt bt^#lb(^®otiiltii0eritr, ^t^oryaa icg af mint t^t Wtbfct 
iibbetaltf confonr 260 fr. 0f bflte Srl#b m ttt £ato aitg 
rcfunbrrcbr 160 fr./ fotrubrit 2M ^^ fom irg i J^oSanb 
^be ublogt for Snbtj^b af Slatitraticr til t)ort 9Rttfeum. 
911 iw ttcb Unffoffetfcn af biifc @{fn|tatibe/ font oOe t fob 
Otanb ere anfontilc i)ertt(/ tffe alette ^ar l)at>t ODcrorbentltc 
oKget Qlrbetbe Ofi Qcpberie/ .men oflfaa tffe faa Ubqifter/.fom 
ieg tffe («tt wnle refiinberebr, fan itQ paa Vht forfiNra 9U 
ieg be^uagtet meb ®krbe ^ar giort bcnne Oiioffrelfe f^r vert 
QRufeitmrcr JRoget/ fom jefl tift tffe be^#orr at bemonrfe. 

gor at orbne HffenbfKen af faamange, tftbeeW vanffeKgt 
Irontfportable ®jcRf}anbC; giorbe jeg { 9lugnfl QRaaneb rn 
9tetfc til 5;kivre. 

Df botantjTe PcrrerV, 5I, de ©f. fi^ifaire eg 8. 3ud(if u^ Icb# 
fagfbe jcg ncg(e ®ange |)aa Srcurjloner i Omegitcn af ^a^ 
rid, tnen mcb cnbiiii {icvxt Sntcrcdfc bivaanebe jcg ben btf 
tmtt Oeolog (Sl^ be Scauraontd gcoIogifTe Ubflugter, iforr 
ba Ccfcffliifn^darbeiberne om ^arid gaoe en faa, rig Snleb* 
ning f(l flt unberf^gc bcnnc i pateonr()oIogiff ^enfcenbe 
Oterorbentlig mcrrfocrrbige f gn. 

9t ^rifermufeet/ om bet enb t enfelte Sroml^er (looer 
titbf lie for enfcIte onbre SSHufttt, bog, betragtet fom i^t/ 
cfib^tt ^ber. Qn.mangeaarigc Sorrang/ Idbet fig ittt ncrgte^ 
iiilgtet .man .MU( b)cn anben 6ibe nibe« ttl at erfienbe, at be 
enowe. Ciwoier og brn (lore arjMb«lraft/ iyooroM bet 
ta:ii btfponerf/ mft iffe altib Mtee .faalrbe^anvenbte^ fo*man 
fimbc Mffe, 9Reb brn ftore Sinier tobte bet toM^ig eit#or 
£etl af ft beitiMiibe 9>tincip. Serfojo be rige etatti, fom 
beretf QKagoi^er inbe^c^ engoiig tMbe •))flillebe og oi>» ] 18S 

Mtr^ ba, tan htt viftuol i aKe !RatiirlHR«rien« afbfltitgfr op* 
wfr iMgct gottffriChmeTtninigt dt (Bjefinemfpn af M«fr 
9»traab ot>etbcoiflc mi't Hffitfbc ^troin* 

CftfTAt ^otM ttiblfbee gorbinbelfcr mcb bt f^rffirUte 
6anifingfr< Scflyrere, ^w'lff it g baAbrr mcb Zjbeii iril hnu 
ne 1)0^ gftonliflf S#lflft for twrr Wnfeutn^ fog ieg ^ ^cu 
tli SSfkn HI ^yon^ fomtminclig for ol Hoaam ben bcrflrb* 
^ciibe flore ^orfuniling of franfTc tcnrbc. Sfter ft ttybeU 
ffteigt Cp^olb of Hi >Doqo i ^loilfe cit rig ttnlebmng tfWf 
bc^ Itl at giorr fig Iwtrolig mrb brn Stctmng fom ^amm^ 
bmffabented Gtiibium itit tfax togrt i %tmttiin, famt ttl at 
fifte flere for mtg inrerr^fonte errienbtfrober, forffatff< 9te{# 
fen til Oenf. Oegnnfh'get of bet ^erltgfle Beit giennentDomt 
brebe jeg utbttl Qlntningen af September 3Raaneb bet btr« 
Hgc Cdftorii, (meb nogle Snfecter/ fom jeg b«r inbfomlebe, 
l^r ieg for^get Untoerfitetete entomoIogifTe 9amUng)r eg 
onfom I Qegpnbelfen of October ORaaneb til QRilndKn* <Sfr 
tev en ^eel Waaneb< Opt^Ib i bette faatolbte S^lonbf 
St^en/ monrfoanrbig veb ^tor^eben of be nnber ben funftel^ 
fFenbe Aonge< Dtegiering alerebe tAfittt, og Peb Jtaraq)em<r<# 
flg^bett of be fin gnfbenbelfe f(g ncrrmenbe arbeiber^ n#b^ 
tfg jeg af 9)ange( poa Wefonrcev til at opgioe ben tntenbe# 
rebe Steife til SBien, og ttl at i(e l)iemab. ^aa min 9letfe 
fra ^atii til QRiindKn §ar ieg be|Igtiget fDlitfeeme i {pon, 
0enf og 3itri4r ofl flioft SefienbtfFab meb be refpective t)e# 
Uprerc. 2)t<fe Wnfeer ere i 9or|)otb til bere0 Stefonrcer tem# 
meiig rig^oibige og pel otbnebe. 

9aa ^jemreifen (npttebe feg t SUhmberg gorbinbelfe meb 
be ioabe fim «rti|kr og Stotprbiftorifere ferbeelogtig beQenbte 
Bttixm*a, (Saber og 2 Cintner) (ypM soologiffe og botoniff^ 
6anilinger ere of betpbeligt Sorrb. 

Z>et etnifcnbergifre QRnfenm i SRigf^oben 9ranffurt^ 
am Otatn er t flere i!)enfeenber bet monrreligfte af oDe eitiftr* 
renbe Subretninger af benne firt. 3 SVgboIbig^eb oPefgaae< 
bet viftaof. af Stigimpfeeme i Mbtn, Jiatit og Serlin^ men 
i Umibiitng og <|Demplaveme« effMl^b/ Ofelbnt ^ebog C«t of bet giT{te, Z)€tfc ftplM faagoMfom nbriuffmbe ben «eb 
(Ine mangcaarige St^cifrr i ®9rkn, QSiWttn^ arabitn 
Sbp^ffnien bir/^mrc Dr. S. Siitypel^ ber ttft alette t {ooIogtfF/ 
Qteo oftfaa t geogditibiff ^ettfeeitbe faa timbre ^r fofi^et 
«ore Xottbffaber otti ^i^fe intereifanre (Sflne. 

&m itieger betvbelige gormue t)av bott onbenbt tt( jlite $ 
SReiff V i |3ftrn/ i)vilfe tUfammen t)at>e t>aret t 1 1 Vat, og bet 
ffiU iO0\^iift Ubbbtte ^craf bor b^n ffjorittet (ttt gcrbreiie» 
flaM SRufenm. SBeb Cmtuffttnis meb be» QBcnigbe becM a(^ 
bele< ttfKf bee(4 ot)er6rbetttlis fielbite ©imfbittbe font bennr 
(8aoe utbei)o(b^ ^av Wuferc fret fig ifianb til at fooime i Oc* 
fibbcif# af faabaittte ®utter, font farttr r beti fynbige i^effuet t 
gorbaufrlff. Det er tKe alette fom @nittber af be )Ooiogu 
(Te '©amlitiger, at graitffurt ffylbee benite enevgtfTe ^ant, 
Zat, men ogfaa fom Miti Drbiter^ Sebtigebolber, ^omget 
og Seffriocr* SDen gorbitibetfe/ fotti jeg baobe bett ^(fe at 
fHytic meb betine 93ibenfFabdmanb/ aitfeev ieg at loorre af oioet^. 
orbettti^ SBigttgbcb for t^ort 3Rufeum* 

. -^^t Jo^ogifFe aRufeum t 9e(P)ig ot)ertraf miite %tx9€nU 
nuiger)bet^ar i ^rofedfor ^opptg foaet en itng og energtff 
Sedprcr, -^oormcget en faaban t fort Xib ton nbrette, naar 
be fornobne peciiniarre SRibfer flaa til tjani SDifpofftton^ fun^ 
be ifg f|er erfare^ ba jcg paa en Stetfe t 1836 t^tU feel 
beime Gamltng i en remmrltg maabeNg XiHlanb. ^He Ube^ 
tybcligl af be @ielbrnt)eber/,fom &ani(utgeit inbebolbec^ cr 
Ubbptrct af Dtreetcurutd^ m^hrfo«rbige/ forefufbe og e9ent9f# 
(tge^etfe \ @9^awerifa. ^n ir bibttf meefl befienbt fom 
bot^tff g4>rfatteiv men befFjopftiger fig for natriMrrenbe Zib 
tiqt^ui, ii^elttlf^e meb S^blogie* Sufeet ft et Uni«)ertitetd^ 
mufeum. 

SaMt^ y/b^eum i^at tfoiot en fielben {^ffr veb at ^at^ 
t efi:;^cflfo,af.3|ar bmt fd^fipttte fom "Siit^ og 9uffmeiiieiv 
bttprfor bet ogfaa, uagtet ftt temmelig fnappe ilnnmmi/ ba i 
feneiff .?lar ttit er (brjmmet tt( eertut/ tr i (n blomfhrenbe 
go^tmngf fom enb mere t)t( ubfblbe f^ Mb ben bei^el^e fbtM%mnt Af 10,000 Zfcl., fotn brtt lUiDorretibe Xongf i ftt^ 
rifle tllor Hl(bb bf ntie UmwYfTtetSitibrf rmitfl. ftcaUt tt fmifft 
mm ^1 fitarr wtbt for Itbet. IDcit rnfemcle^ifre 6am(ftifl 
er aterebe mrget bet^beftp, og t>il fanbfvnfifl inben noflfe Hsr 
bh've en aff^ovebfamlinsentf/ ba Dirrctewren ifanr er brffforf* 
rtflft meb bcnne D<>rnfl^fe/ofl regitc^ blcinbf'!RttHben6 beb# 
fie %etUtttrt. Unber mtt Opl)ofb i 9ori# f^oobe jffl i ot^r 
14 Sage ttpbr benne gninbige 9tatiilrf«rfTer« bagfifle Dm^ 

fiattg. 

Serliner^Unber^tPtetd {oologtfTe Gnmltnger ^^e bliiitbt 
bf fortrinlfgde t (Suropa. 3 emomo(ogifF .l^enfeenbe inMager 
bee Diflnof ubrfhtbelig ben f^rfle 9tang/ ttgefiDin bet ogf^a 
fjtihnper meb Srtbnerfamltngen ^vab ben omtt^oTogtfCe llfbe^ 
ling angaoer. 3 pbre (SleganM oil ben fbmtte til at omtp 
gaae bem oOe. Sltene be npt &abt, ifotxi guglefattilingen ov 
be«are«, fofte 8000 Zijl Cm en faaban Ubgift t)ar tKrret 
benffgtdmcr^flg, bet^mlrd. ^it^tenflein og SBiegwMn i)at)e/ ben 
fir^<n>nte fom Dtrecteur, ben onben fom (ionfenxitelir, tiMt 
fiore gf'^i^ttefter of benne Gamh'ng/ og en iffe mirtbre fittft 
ttltMnaier Alitge eg (f rtc^fon for • ben l)erlige Orben/ bt>ori 
ben entomologtfte (Samting befinbed. Sen }0OtoniifTe 6<imp 
ling nnber ben berimte 3ob* SRitSerd ^Direction er c^^txou 
bentlig rigbofbig og inftructiv* Unber mit lO^oged Opbolb i 
' bette !Rorbt9frinnb4 vibenfTabelige (Senhralpunft/ n#b jeg of 
be t>eb Somlingerne onfatte ^recteurer og Gonferooteurer of 
ben ^umanitet og Uforbebolbenbeb i SRebbelelfen of be fOp* 
Iptoinger/ fom jeg ^nftebe, l)t>orfor be of Sieifenbe i SHlmin^ 
belig^eb rofe^, 

Z)en fongeltge 6oniling i 9i0hmiiam er i t^i^fe ipenfe^ 
tnber^ not>n(igfor ben otctiffe Boologie offior3ntere4fe. Den 
^erpetologtffe Slfbeling er h'getrbed meget rigi)olbig. ®ani(m< 
gen of be i)oin)eil0fe S^r er ^toerfen rig^olbig eder orbnet^ 
^tH((et ®ovn t Stvfbtntiavn bog iffe er fi^leligt formebrift be 
rige ^rit>atfantlinger i bt^fe Slfbe!inger. Xongentf pmatt 
(^oncf^plioiogtffe Soinling fjcrmper meb ^orifer^Sanfieren DeU' 
lefert^S om ben f#rfIegtong« Den nbmorrfebe Boolog, og fcr^ * 18tf 

neoraif Ita (^cndji^wUtt t)x. 9td, tt Itnnt rige 6a«itit0« 
Orbnm 9RA {)cnfi^n til &rrertfl^fb moa jeg ubettnflet tiU 
fjfnbe bm Sortrtitnct blanbt aUf be Gamitnser, ber ere mtg 
bcfif nbtf » Sefl ffiilbc norflen ))ot>c ot figr ber ©amine om 
(Srotferer SBeftermmS entomologtffe (Samling; i bet SRinb^ 
ftt oDtrgaoer ben t Clegant^ og ffji^n OpfitSms nt^v^v ofentCtg 
6amitnfl, fern it^paa mtn Stetfe ^ar ^avr^nlebnttig HI at gjiinrc 
mtfl befienbt tneb. Z)eii omfatler ogfaa, ^iltei er foa i^et^ 
(10 fie(bent, ben ^ele 4Sntomofosie t en tentmeltg joron ^ul^^ 
ft<rnbigi)eb. 

Ar#9ert ®amltnfl of be norbiffe ®fitipxi lautt %ou 
mtx eY for ben norbtfFe SRatitrfbrfTer en fanb (Snibgnibef 
^\)oraf benne ubmarrfebe og flittigt gorfTer afierebe ^or 6e# 
^enbtgiort og fvembeie« til be(ienbtgi0i;e faanteget 3ipu ^m 
niebbeeite ntig gobl)eb«fulb en tffe nbet^beltg 9R«ngbe ttttevv 
e^fante (Soger for t^rt SRufeuni/ og ^m 90ftt em mere; hm^ 
be bet blot flaa i toor Wagt at giengielbe ^m ^a Itgnettbt 
9)(iabe! Ugfigteme ^erttl ere betvoerre xttt fcrrbeletf loMibt^ 
boabe meb ^enfyn til vore inbffrcrnfebe Stefonrcer^ og SSHoti^ 
gel paa Slrbeibere^ ba Kg faagobtfom fan flge« ot vonre Mrt 
Wufeume »Fae totqm/ r 18t 

tit Wtaft tU Vim for tk ftti||«aca^f«lf •§ VUm frr tv 
t>tactif( ipfficierffoU* 

(U»afM»f»f Af »ai »cb itoiiot. 9Uf»I« af me Gcpl^u Utt MoMgH mwtImN 
tfommtiflbii)* 

O 9^rt^b(ffe mA bet j f^rrigc ()ffite «f Ibtiialeiitc «sb« 
|»rte Ubla# tit ^Imt for et ftrig^cttbcmte og ^loii fb? t« 

l^ractif{ CfftcterftoU/ ^ax Ubgiberen troet at iittbr t^ia^t woo* 
ocnrenbe Semcrrfntnger eOer Wl^imx, wiiti bet er (am ic^ 
ftenbt^ at faas)el bitfe font begge be ttceonte ttblaft out lott 
Kb »(8e Mtt)^ of entli^gjlortf af Comttttlfloneit felo). 

Stoar m^n t ncrrocrrtitbe Ubfaft ^r trcct ot bitrbe fo^ 
rcflaac noflte t^orfrntlifle ^oronbringer i bet 9rfloaenbe/ lev 
be* man af ®ntttbe^ bafercbf- beeK poa SKgttglKbfn af iff t 
fotttblig at beflemae beti Uttge for •ogcn t)i^ iBane i 9noft/ 
DerW paa @a«nfifti)ebrtt af al give ft (Inre Stntal Sbgattg 
111 ben fyoim 9Riittairbaitne(fe, enb i^ibttl \iax vonrrt llnleb^ 
tttiiA tiL ^an tj^ i forflnan^itte ipenfeetibe tin antage bm 
6crrttiit0 tcmmeltfl aimtnbeltgen anerfienb^ at man f#rger bc# 
bre for mt]^ fDIen&effer^ ^emttb oeb At give bem rn al^ 
»tnbc(ig i^inere Donne Ife/ ber fcrtter bem ifianb til fencre at 
9<rf0e tmeUem forfCieOige no^banrf/ naar bereft ®tjy^iifomi^b 
er Ut«)eit fan nbvtflet/ ai be felt) ftinne ^ove en Stemme meb 
iKb aSalget/ enb neb aUerebe fra Barn^beeli at fbreffrtoe 
bem ben Sano/ be l)a«^ at betnebe. ^JRan blitytr iffe gam^ 
mer^ ^enb man (orrer at {jenbt mange aRornbr fom %axotU 
brt^ cOer Sonrgerd ufEjimfommc eOer uftetbige 9kifg %dm far 
/t eiiStnger^ bcr f)«effen ya^fe til bered Smter eSer bere« SCif# 
b0ieltgl)eber* 3bet man fr^enber/ at jtrigdfFoIen ^r i be f!H 
nert Xtber giort en ^eibtg £)t>ergang til bet tBebre^ veb tfft 
(omgete at optagt iSletyerr fi0venb be ere 15 Itar gamie, fmr» 
menc r man bog/ ot bense lUber enbnu er for ringe (if et, i be 
flefle Zilforlbe, uigienfalbeligt Salg af ^remtibe^ IBane. ICen 
iltoeiv ^ori 10«ei9«ngm tt{ Unibergieiot fiaber ®leb# og 
%tki QRimmtmt er n Siar/ f^a? mm bcrfor trt^ egffta at , 188 

ftmkf bcftrmme fom Um lattrftc/ l)9ori Sbsattgen HI Un Mc' 
felSRtlttotrbantielfe i0x oabned. QRait tx tffe mtbntbe tm, 
at ber fltee* tffpectaMc tWccitt)/ fom ere af ben Sormemitg^ 
or H( (SrbY>en»eife af be for Jtrigerrnd Jtolb tti^bvenbii^e og 
iJnffeRge (Sgenffaber, (fdafom: X)ifpo|ltton for ettergtff 95irf# 
fooi^eb, faa ofre beitne tibrrfft)e«, 9Rob/ (Iraritg plifltmcrdflfl 
^bifl^eb/ fbrorttfl 92itaflttgi)cb felo i be mittbfle De taifler 09 
tn tit yrocHff iniffom Stegcl fon^anbler rigHg SnfFuelfe af 
ben reUe Omgangtmaabe medem St)er^ og Unberorbnebe),* 
en fleeraarig {2H)eIfe i ^ngre Slar i aOe ^ilirairfianbeni S^^ 
mer rr anoint n^^enbtg, og of ub«n m faaban wnfTfli^ 
gen nogen IDtfdplin i SIrmeen wl fiinne beflaae. 

QRen paa ben anben ®tbe' finber man ben mobfane SBltf 
ning ^plbetaf enbog mongen biitftg og erfarrn Dffider/ font 
^olber for, at ooennononte SgeniTaber beeW ere boferebe j^aa 
namrftge Sniorg og gok Opbragelfe t fUmtnbeligbeb, Itttt 
)9eb en tiblig miliratr '®pecia(bonnrIfe t en faa rtnge <9rab 
Uh)e garanterebe/ at be gorbele/ ben i faaban SKetntng fib 
troetf/ om be enb t nogen ®rab mhtamtnti, ere faa ubett^ 
beltge/ at man itfe for beredGf^Ib bit opof^re befl#rreger^ 
bele^ ber oeb et anbet G^ftem t)mbe«. Zt^i til fZh^effe i ^ob 
og energifF Sirffomi^eb/ naar beroeb forflaae^ noget Snbet 
etib ben aanbelige og legemKge ttnRrcmgelfe, fom (an fulbt 
Snvenbelfe i ent)t>er ®(ofe, ^wt i ^eb^Hber liben idnleb^ 
ning/ iforr i bet uuberor^ncbe ^or^^lb/ ^ori en 9lro maa 
ftaae til fine ^orefatte, Gtrcmg ^^bigbrb ^#rer til en gob 
Opbrogelfe i en^ver tioftt GtiOing og ffffri* for ben vor^ 
benbe (Smbebimanb langt paatibeiigere ^tt et gobt (E^tm« 
p^I og ab OverbcDittningtnd Sci^ enb )Mb S^tlii\ ber fami* 
nie gjcrlber om iR^iogtig^eb, ^ri en^vet ?arrer fyix rigeflg 
ankbning til at 0tt fine (SleDer, ^9orimob ben fSvelfe beri^ 
fom er rettet mob emaaligbeber, ber 4t)erfen for (it^et eSer 
fbr Zjeneflen ere af fpnberfig IBefpben^^ faa let gaaer ober 1 


189 

i of bri)anble Unbrrorbncbf, foot ettbeltg paaberoabc^^ twtU 
«cl f^efler tffe bavc faamegrt at bctpbe^ naor man toger {^eiM 
f^it til/ at btt bO0 ft ftor %otititl i at bc^otibfo pnfftt Ulu 
vtr af fotgnerft Opbragdfe 09 ^cfnt nbotmebe Solbatet; 
tii§ti rctfe Se^anblins Icexti f»niifeitt(i0 (iffrffl lotbif orU 
bre Offlctererd Sctfcbning i ZUntfttn felv. 

3 b{«fe atifFuelfer Itgger ipot^ebmotmt for bet gorftag/ 
At labf be nebrr Stopfer of Jtrig^o(en gaae inb^ ba ber^ 
^0^ be AunbfTaber/ fom bm bibringetf/ meb (rt^eb (imne etM 
bofbe« t Stigettf in^rige efoler. Ce tilbagrblmenbe #t>te (il4<# 
fer ^r man troct at bitrbe forbinbe mcb ben militatre S^ 
ffob/ bceld forniebelfl €fop0tfrab t gormaal/ beel4 fonnebeifl 
bet ringe Omfartfl/ tni^we af bem wlbe faae veb at flaof 
ifofcrct, beeW ogfaa a{ oefonomiffe ^nf^m Cit Hgnettbe 
gorbmbrife ^ar bev^o* i. Sarene ]8tt— 1828 frnibct ®teb, 
00 biro, famnbt i^ibti, (un loeb ttlfartbige DoMtambti^ebef 

^tMb bet anbet o^nianfirte ^tftw angoaerr at gitie et 
^ntt Sfntal mtge QRettnefrer flbgang til ben l^iiere W^ 
totrbannelfe eitb fj^Ml, ba ^ar^ fbm befiettbr SntaOet af Cfei^ 
Mr «eb Jtr^Affotett (tebfe Garret mobereret efter Itrmrend 8e^ 
tl9», foraieetttitg tfort af ocfonemtffe (Brunbe, ba far^en ben 
Kegel gialbt, at en^t)er Sabet, fiin betlob Oifkitxitfamtn^ 
ittaf tiibtf aabte fom Offtder meb ®age. £ette er M i ben 
feiiere Zih faalebe^ foratibret; at be yngih Dfficieter> fom 
iRe fonme t fRmmttf m fan anf«tte6 fimiummeraite iiben 
<8age^ f)t»rMb be ere fomite i famme GriSttig fom be Sm« 
bebManbibater^ ber veb Uufoerfitetet fyktt eri)o(bt beretf t^am 
veife; men/ faatenge be nebre (Slajfer af Jbrig^ffoleH tMbUi^ 
W/ ma« ogfoa ben forbiiHittttge Gfolemetbobe veb lInberoH<# 
nittgeii bt'bef^olbe^/ ^noraf ftflger^ ai (HvHtnti Untal maa lU 
mitere<; i^orimob gorebragene for be Stuberenbe/ ber foi# 
i IT 9UM Wberetr tnbtraebe intb Arig<acabemtet> benflgM^ 
mortilgfl fmrae faibnttt « poa ^ft^twi »n*, i)i»or«eb 9m 
tolef fan tMnre mete ii(iibfN«rtitet* Oloii til Ml i^tr 190 

bfii StibMtbiiit/ at &attn benoeb oil itbfartt^^ fet at fee 
Imigt flere botttte fffl ti( Offtcterct ftib brti fan l)atoe fBmg 
for; men i bctt J^enfcmbe virbeit mifitacre (Sanbibat fun bele 
eriorbne meb ben cMU; eg tb)Don^rI bri er benagrfigt for 
be SnbMbcr/ font efur tn mangeaartg anflroenqct ^Itb f)aM 
cr^i^eroet ben tit Cmbcbcrd forj^rltfle Styrflfe ubferbrenbe 
£9grigt)€b/ itU at finbc tiniebning til at an^^enbc benne paa 
en 9Raabe# ber fan fiffre bem Ubfomme/ faa maa bet bog 
anfre< gaoniigt for €taten/ at ben bi^ere Dannelfe er faa^ 
vibt ubbrebt fow mufigt, og bvab QSilirairbannelfen i @anr« 
bflet^tb angoaer; ba vil bet i ArigMilforlbe oirrc af ubereg^ 
iifltA 91^tle, at ber git>ed et ilort antnl 3Rcenb meb bi^ierc 
fHilccair Danneffe/ font ftxaf funne anfrtted font Offtctercr 
for bet ftorre 9lnta( Zrow^er^ b^orom ber ba lunbe him 
6|»#rfltoraal» 9Ren - oil man fporge - fan ber oented^ at 
ret mange ^(ere tnlle ttnberfafie (fg IDffider^efamen^ enb be, 
fom ka^t Ubffgter til Qlnfcriteffe? i^rtil fooretf, at nnbrr 
be beflaaenbe Soi^d^Ib^ for^ortgt, oilbe rtme(igoii« SntaKet 
fomme ti( at ^aat x famme ^orbolb ttl Of^derftpoflemed 9fn# 
tal^ fom be ctmfe (ganbtbater til be cioile iSmbeber. 9Ran 
^r berfor/ for at btbrage tii en fbrre Ubbrebeife af ben 
^ere >Jntiitairbanneife, i S -IS forefteaet ben Bedemmelft o|i^ 
tagen, at ben/ ber bar befiaaet £)ffider6e)nimen/ beroeb. ffat 
Set til at ubtiene fin Senrnepligt fom Officirr. 

(Saaiornge ingen atmmbelig Sormepfigt^oo er fommen 
iftanbi oil bette oel baoc libet at betpbe; men ba man bor 
forubfcrtte/ at en foaban omffber^ ooereenifhmmenbe nt<b 
(Srunbfooett, maa tmanttt, faa oil i ben anfme Sfftemmiille 
ligge ft mcegtqt 9Botio til oeb Of|ider«eiPamen at fiffre % 
m anTefiigere GtiStng t 9rmeettr enb ben (imple Solbatd. 
3fre alene ben oelbaoenbe teiAmanb^ ber fnnbf eg oittc 
ffafe fin 6#n en b^ere Canfielfe/ uben ot baoe ^hnbebMoi' 
tttn^ i etgtf/ oi^ ba f^retrcrffe aRilttatrbOMielfrn/ wen oy 
faa mangen 9R«nb t oiAen KoifUfiing ottbe paa benne Viaa/t 
be fiffre fin 6#n imob SRuffetteii/ fom anfer« og oei fnm^ 
MM oil Uioe onfece for en Optb^f mongifme feer at wib# 101 

(Mc SRoii funbc mbeg rcmfe fig tt rif)»ectabcrf tatibc^ 
MTit oxgant^et paa beiuie SRoabe uUn fbtwgebe Ubflifkct 
f»r ®taMcaifnu Srygt for ar alt for aXaitge i»aa benitc 
SRaate (Tulbr uttbbrage fig Golbatmienefieti mad an^U tfotf^ 
fibig^ itnar tmui fret ^n til be for Offtcier^qramm opfUI^ 
(ebc gorbriiigcr og be meb dttfotvHlifn af be fomibiie Jtaib^ 
ffaber forbaiibiie Omlofhititger. 

iptHib Snb^olbee forrcflen angoocr/ ^r mm ftabigett 
^ot for {Sie i ttcmMerenbe Ubfaft fmi at optage faabaime 
ee^emmeiff r, fom bar ^at)e GlabUUer og fMiiie blive (SjletM 
ibinbe for Soi^gtvittiigrtt/ l)vorfor matt l^ar itbelabf inaitge i 
be migjartbenbe ^kmcr for Shrtg<ftolett og ben wiliratre ^li^ 
ffole tttbe^olbte ^taiflebefteomtclfer/ ber fyne^ mere egtiebe 
til Sffgiorclfe «eb itottgelig Kefobtttoit. Om eet Sutler |a«e 
Wetungeme i SRaioritetett tKrret beelte^ om ^wr))ibt ttemflg 
Kegleme for be praerifte {hnlfer b* optage^ i 9oi»fit eSe? 
baiitte et eget af ^it< Waieflcrc Jtottgen faitcHoneref 9le^ 
lement* 

9or ben fit^t SRenntg er blei^n anfkt^ at ben vtau 
tiffe Dannelfe^ Sigfig^ f!^e« at gi#re fdmme 9oTbrntg poa 
8o«^e{iemmdfit fom ben ti)totttl^t, famt ot be^t 0orflag 
bragte Oefiemmelfer ere affattebr i fact almtnbefige Ubfryf, 
at be itfe htnne tomfet at torgge nogrn ^nbring t Seten for 
^en({gttetartf{ge ^ranbdnger i Dvtattten* 

gor ben anben aRcntng ^ar ttorref anfM, at, ba 8cbir 
ntffgen af br practifte Sh^elfcr er oi^etbrager ti( et of Direc 
ttonend SReblemmer, nben iDecitagelfe af be owtge/ formene* 
bet i ^ormrn meet iKi^enbe, at Steglementet fir benne tfo^ 
lerrbe Smbebtetrffomi^b gtvr^ ifoleretf itgefom fetter ifb 
3ttbl|olbet fyne« at ubforbre itioi Stcaft. 

StomKerenbe. Stftrirf er ooereendfiemm<nbe meb flbfton^ 
fMe anfhieffer* ernlbe be forfionforte beffaibe^ bebre bei* 
tntttbebe, ttOe be t 9tegtei|iciilet inbt ^olbte H fet^eltft ffntft 
fie iif 4be Sap» t ^lanen, eiir htrnte optoge^ beri fom et 
n«l e^ri; i l^vitfet Zflf«fbe ba ogfoa t S 1, en ftnti^ 
mug af 9n|}ilntrt« inracttfle Zenbent* manttf tilfoiei. 192 

C(ter faalrbt< t A^rt^b at f^aoi giort 3lfbt for 
Mme ri( U forc{taa€b( i^ot)fbf»rattbnitaer, (hil t9aii gaae 
ettx til at f(emf<rtte Scnurrfiuiigcr tfb be cufeltf @a{)ttler 

Ad t (Eap. Saian tjax i MU Sapttri angtoct Snlttit 
tatetd 9Raal fom mere reeit tnUttatrt enb i)tbti(, unber ^er^ 
nbfottnins af/ ot SIfpiranternc mebbringe ben afamnbefigr tot^ 
benffabeitge Z)ahitelfe ^tt Optage(frn; og fom Scnrcgiftiflanbe 
^r man atif#rt be fcHnme, fom i)tbttl fcrebroged t ArigAfFo* 
Uni 0tt€ Sla^r og 9eb ben militaire J^i?tffole, meb Unbra* 
gelfe al faabanue/ fom man bar troet a) btnite nbetabe poa 
@riinb af/ at be beeld aderebe bibringei t be BtoUt, ffoeu 
fra 9Ifpiratttc4r futine vented/ beeM ere fercflaaebe ^ptagne t 
be npe eot)ubfafl angaaenbe be (<rrbe ®fo(er og en bmere 
9lealffoIe« De enefle Sa0/ foi» ^^^te tf{e giorlber/ ere alene 
Sogif og QRufU; men bvab ben f^rfle angaaer, ba fan man 
paa ben ene Gibe antage^ at bend ^oMbfortninger btbringc* 
t ®folerne i^orbutbelfe meb ®tammat\tf og pqa ben anCen 
(Sibe fpned bet overfl^bigt at anorbne forregne ^reiardntnger 
1Mb SicabemUt ooer en Sibenffab, ijwvi ^orbringeme i ol 
^olb if fe f unne ot>erflige bem, ' ber gi#rcd tif Unt«)er(ttetet< 
Gtuberenbe «eb djcamm pbilosophicaiii/ og fytoxi Arigteca^ 
bemietd &tuberenbe altfaa funne b^moifed til Unioerfiteter, 
om man agter bet foritfbent. 3 9Su(lt antaged ben tMb ®ro« 
lerne ftebftnbenbe Gangnnbertiiidntng tilfinrff elig. II flronomte 
^r man tornft fig inbbefattet i IBegrebet/ ant>enbt 3Rat^e« 
mattf. 

A 4 2jffap. ^n Mr foreflaaebr 9eftyreffe er coDe^ 
gtal l^efom Unioerfltetetd og ben miUtoire ^itoM, og ba^ 
feret paa famme 9>nncip/ fom f)ar gtort fig gicrtbenbe i Ub# 
failet til ^ for bt Icrrbe @fokr. %ta Unci9crfitetet< aW^ 
geif ben hm, at man tjat tcrnft ffg 2)ire€tionen bejloaenbe 
af fade/ ttfc omffiftelige aReblemmer/ fra ben mtlitairf i^ 
fbM beri^ ai man t^r fbrefloaet ben ^otMbfageltg. fammen* 
fol af S«rere. SRon ^ar ^rtMb troet ot opnaae be n bob* 
bettf gorbtelr beef* «eb Sait^b 0g 9mift^f$nM, fdo ntibef 103 

tHfarfbit ttfiscmg t% Zifsaiifl' Maitbt 9tfbtxttlen»WlMtmmtt, 
at fiftre SpfUruUt mi* 9M%ftn€ af nif eft ^nrfoitltg^* VHh 
grcb, bcell^ ¥cb at mbfiire t fammr eti ttf rflcii Crfaring ilit» 
let Goflfunbifab/ at Mme bctt mob ben ffabefige Ceaflbtg^ 
f^tt bvorril 0)taii0rl ipat bt^fe tfflfiiftaber faa (et fbrlebct 
enboft ben flobe SiBie/ at fee mere paa Saflttafletfrn af be 
9bre gormer «nb paa h'oab bet t Sirfelig^eben er btlbbrin^ 
ginbe/ mere ot tcrfie Ximer og ^Ruiuter enb at iieie {arret* 
nt€ Sttffem^b tq be etubrrenbed S^^mflanfl meb 6fj#tt^ 
fombeb ofl Giffetbeb. Wan 4#tet «)e( yaailatir at ben Sen^ 
tr»l/ fom SoDeget f^te meb (|>»ttanbrr/ iffe er faa fhomg 
fom Un, bet fi^eS af en otoerorbnet Vtttb«ritef;>men b^ab 
ben mnligenA fan mangle t ®trarngf)eb, vlnber ben rigeligen 
igien Deb ben af GagfnnbfFab ffybenbe ^aaltbeltg^eb; be«n^ 
ben fan man Me avtoit, at Wogen lotf Mive anfat fom toi 
rer \»eb SRtgeM ffrfte UnbervuMngdanjlalter uben 9l<mb# 
fim man giennem fieeraarig Srfaruig Qenbet fom faa yaaii^ 
beUge^ at baglig (Sontrol maa anfeei o«erfI#btg. S>en &abt, 
fom man b^r feet lagl cottegiale Oefiyrelfcr til iafi, at Siff# 
fom^ben (amme6 ben>eb, at Sntet fan forctage* uben eftet 
f^mbgaaenbe Slaab^befbtning/ fan letteltgen afoenbe* t)fb ft 
fsrreget 9fi»gfement for Strectjonen/ bvori SRynbigiycb til oc 
^ (onbie i aOe minbre betybeltge 9nliggenber og i aUt fooban^ 
ne, ^Mti otebitffeltg flfgiftelfr nbforbred^ b#t Iargge< i 9>to(# 
fe*^6 ^(Tttbet/ mebeni Gaget/ fom enten ere af inbgribenbc 
Sigtigbeb for 3nfUtntet eOev angaaer enfefte 5>erf(Dner« fBtU 
forrb/ bor btbanb(e4 i ben famlebe Direction. 

Set bat oonret unber Senttfattoii/ b^on^ibt Arigtecabe^ 
miee bi^ inbdiOe be Gager, fom fnn veb Jtongclig Xefoln^ 
tion fmtne afgi#re«/ giennem Srmeebepartementel oKrr gjem 
nem JKrfebepartementct* Uogtet man maa inbtMnme, at ni0 
Mtt .goibeic funbe flybe of/ at 9)tget< ^ele Unbert^tiintng<# 
txrfen b(e« ^enlogt uiAer fomme Sepattement, troer man bog 
foa benanben Gibe^ at Skabemiet fMrG|>ecii(d(foIe retteUgft 
bor fortere nsbev flrmetbrpartementet, ffH ifM <^ t 9tt0 

la IM 

{dm eit fbrm QdBfunbffab tfl ^ab bet for atilttatfbainicf* 
frn er tirtilton biit forubfortte^. 

Ad 3 9ap. Gielctt t tnf^^tt 9ttit, faat)ef Im tjaiert, 
fbm belt laptxf, er tirrerperfonalet 9^aa ¥(rreme^ Sueftg^ 
^eb Dfi iffleberiige %<etb beroer ben< Setocrre faa gebt fom 
ttbelvffcnbe. St fiffre bem en foaban StiOtngf ot bnettge eg 
oghDcrrbige QRornb mOe f^ge ^orrerpoHerne og larttgere Ztb 
DebUwe bei!i# er berfor en lojrfenMtg iDpga^. JDeete fPeer 
newftg iffe aime Y>eb en anfiarnbig ©^gering; men ^erril nb* 
forbre6 egfacv or Snfiitiiterd Organtfarton dnetfer btm en faa^ 
bon 9/^^/ at' be fo4l(!«bebdmcmb eve (tffrebe Uafbarngtg# 
^eb i Somoie og QReningd^ttringer ; ^rHI Mbrdger ogfaa at 
6taten t)ifer bem ben ZiUit, at ben aabner bem SIbgdng til 
Seeftdgdfe i IBef^^relfen. "Skan er berfor gaaet ub fra ben 
VnfFuelfe^ at Sorreme ffnfle ^xrre (Smbeb^mornb. 9iaat man 
ittebcflominbre iiax forefloaet, at ogfaa SRornb i anben 9n» 
bebifKStirg fnnne tonfliruered fom 9crrere Mb flcahtmktf hd 
Iebe< man af be famme oefonomifTe ^enfpn^ fom tfai^ for* 
aniebigft, at (onrente t)eb ben mifftaire \^dfTole fitn ereroM^ 
(iihierebe/ nogetr fom man \iiat titnlt fig ogfaa ttl biioe ben 
(rfmtnbeligOf SInfcrrrelfedmaabe i^eb Artgdacabemiet; ba Q^ri» 
fKaufa dabtgen ^t( ^e Stbenffab^morab i anbre 6mbeb4b 
ftUUnger/ fom fnmte anragee mOtge tit at wertage Icererpo* 
(Icr t90b SnfHtutet mob en ®obtgi^tife^ ber vil Mfoe tinqt 
j Cammenltgntng meb ben ©age^ ber h0t antH^ faabannt 
Wmb^fmn ttbeiuffenbe tOer booebfageftgen ffnOe iKrre ¥ar» 
rere tth Scabemiet^ og fem i ittti embcMjiiOtnB aacvfbc 
bc(fbbe bmi ovenant^bebe Uafborngigbeb. 
; . A a ASH)). t>fM (So)HteI rti bet S^fentlige foirmot 
oftet be tilfoormbe Oeflemmelfer t fManeme for ftrtglfPolen 
00 tien mJittafar e ^#ifFofe/ og tiltrornger forfaa^bt tffe anb<n 
flMwevtng/ rnb at be b<btif ere beftmbnc benflgt«mar«flgt 
jD0g:<an Sr(temm«^eii of Ztben for be i^cocttfTe C^oelfer o§ 
Qeeiof Hlfamrnt ntagne forfoai^ibt anfoe« for ny, fom man IHv 
««f[anef tP 9taf\mwmr ^oooaf man bar t^ntt fig, atik«)rac^ 
tifFe |9oeIfer^ j9tae mebtage noget om to Staaneber og %u 1 r trfmic Conniirt 00 Sitilfr iiogcr wiii^ rnb tt» Waaailnr. 
ttgefaa cr bett ( $ 16 oabncbe Sibgang rtl gorchrtntiigerHt 
for Hiibrr cub bf SabfArrmte f^rfoambf n9# font motif moH^ 
Dcvrt af i^enfyn ti( ot gjfte bUft faa d»eciigat>nlif|e/ fM 
ftr«^«t i^enfVQ M Orbrn fan ttDabc, l)ar lomft fEg bm 
ttbDtbcf itbcnfoi? SItiitairftanbett 

Ad 5 (^ap. SDifa>iiiicn t^tfrtr til be tMmffrifgflt Tlatt^ 
mr c ©fefrbi^itfttitigetu ^tr fominer fao QRtyt ati voa 
OmfiMbifll^ebfroapfffbaiise ^rsfnfTobfr, ot'en Hog (bitbmft 
af Ovcrorbnebe ubrctter latigt mrtf tttb Seftflgclfm af bog^ 
(laY>fli0e gvrffrifrtr. X)er gjcrlbrr bevfor l»ec {ur at bcsrombfir 
ben bi JD\fer0tbiiebe fW^minenbe Slynbtgbeb paa en fooban 
tRoabe, ai btre^ .^HMber iffe ere ftrmeoc t bmibNe. 

9Ran tiat nroet at naat bettc Waal t^b M wpta%t be 
fdmnre Gtvafart^/ fern i»eb Umverfltetet eve ftjaribenbef 0% 
fNMriflt otMRfobd bet ttl ^reciionen ot gtee-faobanne regtop 
nentarifff 9efiieutinelfer for* iDifctpfineit/ fom ben eftee Oom 
(lombHilleberne ftnber nl0boenbig^ Jtun ui^er be pvactifle 
fihueifcr l^r man anfeei SRilitaftbiftiplincn nibvenbig. iBhU 
be man imiblNPtivpobe, at ogfao i ben tfim'ge Ktb af Slaret 
en ftromgeie Ubiveife af £ifct|»Hnen btfiivtir ^ ben bcr 
fMber 6reb «rb Un())Mf{teiet/ fbrmenoi l^indUntnt tOtyni^ 

Ad (Say. 6^ Dm Sf^tvanterne^ fUber ct i^anblee i 
oi»en0aaenbe ^oebenutrfnUtger; i nn f orbinbeKe (e«mcb 
(laae Sorbringetne til bere^ gorfnntfFaber* ^an l^or loBift 
fig font gotrffoler for Scbbemiet, beeU be lonbe Gfoler, beel* 
ben paarcmfie Ulcalffole^ og bar berfoir ffiCet gorbrtngetf^ 
ne faaiebe*, at be fntine fylbeggHng af (EnbMT/ font bimic^ 
tere< fra ^tlfbnfotntKlH af bi^e ^ter« De #i)rige'««iin# 
geffer for 0)itagdfni eve be^mme^ fom nn^e gfoefbehbe, 
bee» Mb IMn^mtr beeW veb ftftgtffFokn. Ct S^bftrto' 
«infl*8^M^ af C Apb.4>«r man foetfloaelA i tt|^ «* 
^Mb tM IMM«fltetit>#ibev Bm, IjoiMftigelift fir at f^f' 

IT' • ' ' 196 

f^»c IftfinWfl 3nbtr<rbflfe wb oft UbtrffMfc fin Hca^' 

bCIBUt 

Cell abgattg^pnn^e, font t S 22 .M 2 etr atitybef# bar 
won tcenti (Ig af^bt Drb ^tgtecabcwtct af ittM ionn* 
l>erfonaIe/ meb Xtltroebclfe af er 9ar UmDorfttetManrcff i be 
gag/ foot t)eb Arifl^acabemiet itfc ttptxUMtxti. 

Ad T(Sap. Gttpctibirr onfeer nan a(beMiij0b\Mnbtge 
ofl ber foaoKflft mrrc# fom man troet/ at be nn. veb ben mu 
Uicitt SfiAitoU ftebftnbenbe rcftlemettterebe <SmoIumenter/ ber 
mebbe(ed be ®tttbereMbe/ ttbe^n ^enfyn tU bere« S^ib og greiii» 
ffijufy b0t bortfalbe. (Sirfartns bar fomteentiig vitil/ at bet 
•fl(Aa tteb jpotffolen wlbe Dom meter imfTeitst, at ^«e ct 
padfenbe SRibbel til, - uben reglemenlartfh 9:»a»^bt9m^ 
melfer^ - at forebi^tftc b9PI>igr Sorf^mmetfer i Qi fige gore# 
tetoingcrse* gor faabamie Gmberrnbe/ fom iMfe SRangd 
IKiagift, h0r ®taten tngen Ofyoffrelfer gi#re, wen b0x regiu 
lere fbt Unbergfltelfe t gor^Ib til glib og ittwtfij^ irMtH 
(ftfreil (Teer «eb Gripenbier. Staar man ber^otf bettfnfer^ at 
tttt for Xiben og fanbfynfigjoitd ogfoa i S^^mtiben be iinge 
SRcnnefter/fom bave beflaact.Dfftciertfejcamen/ iffe f«renbef« 
ter lorogere Xib« SorIi9b fomme i 92ummer og cr^be &a^ 
^ oitbf SIfpiranteme til ben fttint Officier^iramen Umc 
ttben offentltg Unberfli^tielfe, berfom man tOe ^boi^be Gtipcn^ 
tier. Staa- t^ax berfor t S 97 ^reflaaet/ at {Kenterne af Gtif^ 
teliin< (ben nnvorrenbe jftrigSftelcA) Sapitolfomuie ommhH 
Olme til Gfipenbier. 

IDetle 9lentebel0b, noget over 1700 6ybv 9t( ligeltgeK 
inbipare^ «eb ben foe eflaaebe (Sombtnation af Arig<ffoIen og 
ben mtlitaire i^ftole, nben at regne 9efparelfni of be 9mo# 
bmtnttt, fom be Gtnbejrenbe «eb ^fFolen nn npbe* 

Ad 8 (Sap* Cefc ^r i^agret nnber Senttlation, tiwt» 
tMbt man bncbe to (ikuige om Slarct gipe Sbgang ttl at nn^ 
berfafte (Ig tfir<^mina 1Mb SIcabemiet, t ttgbeb meb boab ber 
finber 6tcb neb UniiKr({tetit; men man f}ar tforr m^ ^tm 
fpn til Vefparrlfe t Xib troet at bncbe foreflaae blot een oari^ 
lig ^jramen. Set pilbe to i^obMiarlige Q^amina itfe mebtoge J lOT beMere fda fang Zih few cm aoir% ha %ctm vttbf mObt 
f^ tj( ff^m tnMt; mtn be tn'rbc toofl meblofle Hffammen roni# 
ficre %it cub ben ette aarHge; ^vof^e« ben ringere %xtp(ctnt*, 
frai fan venre* oeb Arigfocabemier enb t»eb UnhMtflMee t^^ 
fiia fan afg1i>e Oletto rii fielbnere QFiranrina* 

^Den ^fiere Officierffjranien (tUttHeYie OAdngenientr^^ 
wen) ^ax ^brii varrct of^olbr bt^ert trebte fiar. ^ert l^nr 
man froet at bnrbe fbreflaae ben goranbruig, or Sibflanfl bet# 
ri( hit flaae aaben aarltg for bent/ font tilrroe ffg at funne 
beftaae ben. ^an maa neniKg oneage, of ber ef^r tpottt 
9aH Offider^eiramen diI fbtbe nogen Zifg^^no 9teb (if Otn^ 
berenbe Ht ben ^liere (Ejramen, og fem^i^lge bemf ^It^iaa, 
effer et to eSer tteoarfgt Surfu<^ ^)[»ete 9ar nogle vorte forr^ 
Mge til at nnbetfofle f[g ben bin'ere Cjranten* SDet fnnbe Wl 
l9ne< fom en bet tMlbe t^crre Mnf^eligt for (arteme ot (nb# 
fette bere« fforelcrftiinser faalcbet, at nye ®tnberenbe ^Mrt 
(far funne fdge meb; men i ben {^enfeenbe l)ar manbenfani^ 
meSan(feftgbeb toebUnhyerfltetef^ bvor ber, font t.9f* for be 
Bergfhiberenbe/ ^oIbe< forrffilte 9<>tebrag for be ttHbre ^g 
be JHigre* ^ 

3 S 31 (ar mon foreflaaet en ilfgfft af 5 6pb. for 
^r (Bpamtn, 9Iogen nnberfofler f[g. ^cnfTgten ^ermeb er, 
om tffe ganffe at forebbgge/ faa bog at mobarbribe ben Uftfl, 
at nnberfafte fig (Sfamtn uben at fja^ot %twlinin{^ om tiU 
Unrffeltg 9orberebeIfe. 3 be fenere 9or ^r nemfig faabte 
Ufttf Mb Unttmfltetet mebtaget en We nbetybeKg Zih, hit 
ftmbe ^tk turret bebre anvenbt af torreme, ba man ^ar (if0 
empel paa, at een og famme ^^en Yfat tnbril frm ®ange 
nnberfafht fTg (Smbeb^eyamen. tRan (argger imtblerttb fffe 
nogen forrbelee Sargt paa benne Seflemmclfe/ forfaot^ibt fom 
man maa erlj^nbe/ at J^nfTgten neppe fulbflombtgen bet))eb 
iM naaej* 
. 3 betfe SatAtH ^r man optaget 9eflemme(frr om be 

f Kettig^eber, ^vorHI Cjramtna t>eb Slcobemtet aabne flbgang, 
^trilfe tilbeeM ere be famme, fom be nmMrrenbe miHtoire 9fa^ 
mina ^le* Stm fyit man ttlf^iet en Veffemmelfe om, at Vbffinttn til be ^#tcf!e gMtftdtvyoftcr h0x UtHnf^ti af ktfbmtt] 
%iAm (Sfdmtni Bck at ioeic be df(l0tebe %oxitU af benne 
. nedeotinelfe meb be SnbDtitbtnsfr, fern berimeb ftttOie ^ 
Xiik trttt man 1)e8ctr ith paa benite 9ffiemme(fe ot burbe 
tofl&e fcrrbrled Sorgt ftvorimcb m«t luife^Y ben i § 3% tier. 
tft JnblAgtte Seflemmelfer Dm Slet tU ct f^lbeflgim Scrtnepltgi 
let! foti Ofjicier^ af ocrfcnHigStibflybelfe paa IMcebelfeti of 
IBtililatrbfltinelfeit/ af for^en anfme @nuibf. 

Ad 9 (Sap. Wantjax tonft fig ^tgdfFblentf nwMt 
renbe (Daatrb og gonb font locale eg ^onb for Arigiac6be# 
mftt. £ent( ffgte fBc^emmelftme i $$ 3S «g 31/ Sen (ib# 
fl#SBefieoime(fe om rt fall ®tt)^nbtefonb ^r man anfect mg# 
lig for at ffofe eitfrelfen etabilttetmd XtUib. 6hi(bc bt 
cventueKe Gttpenbier.txrrr faiibanne Sovanbringenniberfaflc 
be, font GtDrtbinget^ . treaactge SeDtfgntnget/ ba ^UU betfe 
l)A9e en ofgiott ff«bcKg Snbfl^belfe XiM greqt>entfen t^b 
flcobemiet/ faafem f(ft> be fitnfcfle blanbt be niinbre fontiiM 
cnbe Gmberenbe ba iffe trilbe ^atoe nogeii (IfferUbflgtril Uiu 
beiftitttCfe. ^Mb Steglementet for bett practiffe CfficiertfrDle am 

.floiier/ fovntene^ 9RoHorr ooerfl^ige^ ba fantwe fun ev en 

eatnmcnfHaing of gKelbmbe Sefletiimelfer/ alene mobiftcerebe 

.»eb eammenfmekntngeu af Jtrig^fFolen og bett mtltiotrc 

^^ftdft / .T>tt maa,bm(exM, at no^n^rrettbe Ubfaft iRe ere eeni^ 
(temmigen t)ebroflne i ^ommi^nonen; men iat ^rofedforeme 
ilepfcr pg GAweJaaarb i^am bi«fcnteret# 

^rofc^or ftciofer l)cnt|orfct ffg til t|\)ob ^an til ^totocoU 
len t>at^e anf#rr ttnber I9bc ^DKember: 1912 og ti( ffr for# 
f^tn tit Somnitdfionen tnblet)erebe og ^ Unh>rrfltitd^ og <Sfd' 
leamolerne tnbtyHebe gorflag* Qfier nfirfie Ooenntelfc of 
Gageit^ ran ^n iffe goar ivb paa ffommi«ffonen« fnbeiige r gMflofi ttt Oi{0aiiif«H0Bfii of H MBfacabamc. Cn 9Im 

f«nii i flSttitdtrKrfritet af ben fHatut fam foceftoAfl,. fore# 

tomnier ftam et flcmmnibc met ben mtlttotre Cannelfri Gpe^ 

cialtter, Itgefooi ^n et l)cner ^9be funber^ at noge( anbel 

taitb t benne J^enfeente ^avbe fcregaaet meb (Sftmptt, bet 

IniAe tot^e el betrygflenbe SKrfuUat. ipan anteg/ at |tf.(fl<# 

ffelen/ omttcnt faabon foai ben mt er^ meb nogen aBobiflca# 

ttoti/ ^t>ert{( fbrmeentltgen 3nfttattt)et burbe ubgaoe fra beiil^ 

cgen Seflyreife i gorbinbelfe meb fagfjimbige SRornb/ bebvc 

Mi ppfylbe {In a3e0emmelfe, naMljgen meb J£>enf9n til Z)tf€i# 

plm eg practtfTe ISvelfer/ cnb naor ben pM ben f)ore|laatbe 

QRaabe reformered. (Srfaren SRanb ^ar f« df. i aRorgem 

btobet for ifle ^ebv^ 184:^ ubtolt ftg til gocbeel foe 3nbret< 

ningtii omfrent fom ben er« ^an onfeer enbel^n (Si^vof 

mi alminbeltge goebonnelfe at txrre ben egentltge jpovebfo^ 

for bvHfnt man ml htnne fe^ge Deb at fnytte bercd Optogcifr 

til Ubgangen af en af be et^entneQe bebre otgamferebe Icrrbe 

eMer eOer 4irirre eovgerffolerd i»»ve Stamen Sn )»tberc 

UbmHtng iroebe 9>rofe«fbt Ae|>{et/ mn tt^enbiggimebe*/ at 

l^ave (it ®teb l)o^ ben famiebe Smnmitfgmi. 

^rvfMfer 6#i>ctgoavb bt^enierebe/ forbt ^on ftnM 
Betomfelig^eb i»eb af anbrfale en foa gieiinemgnbenbe 9te« 
ferm/faatenge hn itU epfferebe mtbre ^iiefc Gfoleamv |)er 
i ftmbft enb be lorrbc Gfolet. MO (3 gotrbfnberfe meb be t 9inno(erne« lile Stttbtf 4be 
J^cfte ^OQ. 4S3— 488 tnbfi^rre ^o^i^ai^Iinger t)cb Untoerft^ 
tftef ot^aaenbe Soraitbriitftfr tUttiofrittfr^fiinbatfrn/ frer Ubg. 
figjmtftanb til ar «iebbf(r enbed feiKre ^orbanbluiflec, bcr ba^ 
DC fttnbet (Sreb brtrcrffntbc benne ©jenflanb^ faavct Deb 
UmDerflteret/ font t ben veb Kongelig Slefolutton af 2.ibe 
Geptember 1842/ H( forer^btg KcDtfion of be UmDerffteter 
9g bet militaitt Unberviitoing^Dcrfrn Debtommenbe fbtfttm^ 
mtlitt/ naabiflfl oncrbncbt (Somnitd(it>n). fta bet ofnbemiffe <SolIe0iiimtiI€:o«ntMfloticit for at ta^e 

mtber fvtdeUo KeDiflpn be for Ittttoetfltetet pg bet nHlb 

tvrfre 1tebcr»tttaiim<(D«fini «idbetibe Seflteamielfer* Sot** 

tet K^ iDecewber istiu 

Unbet I8bc 3anuar f.9l.f)at ben ftl at rcDibere SKgeM 
UnbevDiitatnfltoarfen m. v. naabtgft anorbnebe Sowmi^on 
forlangt SoOegteM CrHonruid mebbeeft oni/ l^vombt og t 
befrcrfrcnbf ^ol^/ ^v<tf^ S^^nbttnset i Untverfiretctt guiM 
bat0 00 ifDrige for UniDerfitetet giorlbenbe Seftemmefftr maot^ 
tc o«fee4 n^bDmbtge og ^niigt^mcr^iige. €flerat (SoOegtct 
anftaaenbe benne ®tenflanb fyi'obt tnb^enret S^cultetenie^ 
Oeromfntnger ^oilfe l)crri( ere inbromne rcfpecttDe unber SOfe 
^December f. 9. fame Sbte 3aniar/ 4be ^ebntar og Site 
Sngnjl b. S. og of l)otl(e l)o«(agt fremfenbed ®ienpart, 
^r man Deb at rage famme uuber OoerDetelfe/ troet at 
burbe ^n(KIIe til Bet^anbling t aiminbelige SR^ber af Unu 
Dcrflteter^ fameltge e«rrere Z)r0fte(fen af nogle 6pinrg<maale 
af mere almtnbed'g 3ittere«fe/ ^Dorom iffe oOe gaculteter 
^aDbe pftret fig, og (^oorom SRentngerne t (SoQegiet fe(D w^ 
xt beetle. !3bet man ^o^fagt laber mebf^lgt en Ooerfigt 
ODcr Stefttltateme af be to t benne SInlebntng af^olbte 9Ri^ 
ber/ famt fpea'eUe ttlbeeK mottoerebe Sota/ fra be {onrere, 
fom enten gotaffe ubebleoe fra SSR0^ttnt, eOer tt(e oppebiebe 201 

9oUthi«im, fFoI CoCegift i t3fW tf fh iii iflft ti( be f f { gitiM 
baifeii/ |i»or (Sjenfianbfn for Vm OoemHrifcf bcf^mbM; 
yetrc fin QRrtinig om faniiite;~ itflefbm man i bet i^elr ragef 
9U ftflgf Orbmett 4 guttbatfrn, 9cb at ubealt fCn ferwciiiiig 
em culver S/ ^oon noflen goranbvtiifl fbrmenrt l^fiiflflM^ 
mcrtflg^ meb gorbigaoelfe af be SS/ ^Mrf WW ei ffoer «t 
li^en Sorottbriitg bt\f(Mit. 

Ad Unh). gmtb. § 1 dg 2. 9)litralttetni of (SoUtfiUtt 
fetmtntx, at Sanrfletpoflett/ fotn of 2 ^^cultrrfr rr foreflaaet 
op^on^r^ frcmbf M bir bibci^e<, Mrinob 9)refe<for6<^we(# 
ftoorb ^cti^olbfTfla fU bet luribifFe SdCuUeM eetMfniiig/ ({# 
gcfcm og ^rofe^foY IDtetridbfoit fonnrarY/ of Sontflrrenibfbet 
^otfiflttfUKX^g oyt)^<« 9)teb S^eni^n til Sirferrrbt og 
Sefomclfetmoobe anta^ti, at (Sontflerett btft befHffe* of 
Xongen »bnt Solg fro Uimerfftetc M GtbC/ eg ot t Soneffe^ 
rene groeorrelfr, gorfolb eOcr { (EmbebeM SoconCf« o0e Unu 
Dcrfftffrt )i>ebromnienbc Gogrr jTuOe mbfntbc^ bcrccte HI bcb^ 
temmcnbe gtegirring* Deportemenr. 

Ad i 3. 9>rocotttfIrr^ Cmbebct formeRet of bittbe ey# 
^arae^ t i^m^ofb Hi be of famtligr ^otuUreer onf0rte®nmbc 
(«t(. e. 498 fqq. 464, 466, 471).^ 

Ad $ 4. (Sr^een^rlfe of Aengelig ZWobelfe ttf ot 
wcbbek ofobemiffr ScrYbtg^fbcr forwrne j of burbe bortfolbe. 
Goombt i»tbr< f^wt Utiteerftteteme ct^eroir, tmbfogcii i 
G'enifle eg ^erge, bnt Stet/ ot htntte mebbefc ofobcmifFc 
OrobfT iibftt l}0ter€ Semynbtgelfe/ eg t et ^onb, ^eor fngen 
biriere eg iffe engong rtt (Ibeerbnet )>ibenfFabcltg Sutfienret 
tfifttttXf formenci Sngen meb fl^rre ®irrertyeb at funne be# 
bimmc txbrnffobfligeOiHiliftcoHoneT enb Uni^erfltetfM Sonrcrf. 
Ad S 8. Senegieti ytnroliut fontiener/ ot ber b#r 
Virre tibgottg HI ot onforttc onbre icetett, enb 9>rofr^fereY 
eg 2ecterer* (Cfr bet p^tlefep^tfTe %at»Utti SBemonrrninger 
m betme § 6* 4Ssy. O a)e ^x Oft I bf t S^Ignibt fbTtloimnnibc ^cMtiSftiiigfy fisbel { XmMltniH 
Iffe Bfnbl 4bf J^tftt, 9t)ori be tibrisetc ffot^anbriiieec »cb(omiii(iibc 8or« 
Mibfhidtf I Iliii9fffttft4fviib<itffii ff ( Mf$ttt^ 9fH 

9)r»f(r«f«r GdruMigofffb amofler MImtb, at M tr K^ 
iir<r((cltflt At ^attf ,t)Kiibe Slodfcr af UmimflreMfanrm, »a 
man ^t^ (^aflcrivgeit l)ar bet t fin gkaffi at ritoetebrinflr be 
Orabartonejr { Jtoor, fom naane btfin^ti rilraabcrtge. Ht 
fobfirc tn (Sla^fe af Sorrm/ fem^enb iffc t Saculterfrne t)ao# 
be erewoif, fitccrpmnnr fKim tffe at mcbf^re nogm Slytte^ 
tnrn berimob at funne foran(cbt(^evUietltB^€ber mcb ^nfw 
ti( (SfamtniwititntU — ^luralitettri maa 4cn)(b bemcrrff, 
at liniverfitetet t Sortiben oftrrc. ^ar ftovt X)ccfnt<r nbcn 
6arbe og Stt mme i gacuttrtfrne, oft man ^v bog bcraf ittt 
(potct nogen U(ei(t0i)eb* 

A4 § 9* SoUefltet cr af bnt gormemng/ at %acultH^ 
Snbbeliitgen binr bebolbe^/ ^oor^o^ ^emngevne er? lige beel« 
tC/ om l)t)ombt bet p^ilofop^ifTe Jacultet b0t bded cOcr tfTe. 
^>ntfe«fomne ^olmboe/ DteiridK^n og Aet(i}au. formene (af 
(Srnnbe, fom finbe^' itbi^iKebe t ^tofe^for SSibt^ veblaflte 
fBotum af 18be iRct>ember), at bet pt^ifofop^iffe ^acullet hit 
forbltoe ubeelL ^rofe^forerne ^olfl/ ^c^etgaatb og QRnnd^ 
berimob ben^be fffl <<( ^^ of bet luiibiffe og mebtctnfff 
gacnltet for ^elingen fremfatte ©mnbe. 

Ad S 10* Set antage« at burbe ti(f#ied/ at ffulbe el 
{acultet tm \iaiot een 9>rofe«for/ Debbftoev benne ot fungerc 
fom Secanui inbtti gacultetet erf)oIber en anben ^vofMfor 
<€fv. bet p^iiofopf)iffe 0acult<t« SBemoevfnbig 6. 438)« 

Ad § 11« £et of bet mebirinffe %acvMt fofeflaoete 
SCittioti anfaoe< af ^luraltteten ooerjlfbigtf ba. man antog^ 
at gaculteteme/ nben nogen Ibtregen eeflcmmelfe i ^[ttnbatfcn, 
imre berettigebe tt( at ttlfalbe be Untt)erflteeflcrttre til ga# 
atltet<miiberne^ £om nben at fortete mtbet Sacnftetet fovebto^ 
ge en eOer fbre til famme ftmnht Dt<cip(iner^ - og btei» 
imob to etemmer ilU btfalbt* (Cfr. bet meb. gac Set* ®. 4MI. 

Ad S 13. CoKegfet* ^(ntralttet fprmener, at bette fov 
Cftetttben f)0t beflaae blot af 5 9ReUemmer. 9>rofe<for 
£{etri(^fon (lemmer for ^et ntttxrrenbe Sntal af % 9tefe^ 
lemmer* 9)rofrtfor ^olmboe for bet veb ^nntatfen paa^ 
kegnebe Vntal af T SReblemmer^ mmUg fontben bc^m |uii^ 9tan oitog l»frl»«<^ at (SoflegtHA goTMoiA^ ter Mrlftf tf 
00 tblankt ffoRcgicrd V^Memmct pa« cet t^ttlt 9lftr«b4Boii^ 
grn, faalebc* at (StUtffltti ^tbltmnm i BrnynMfni tf 
^rrt fiaxi flbftt Ovartal Dorfge of bcrr* 3Rtbtc (Soargtrt* 
gormonb for bet fi^lgenbc fiat, ^rofe^for i^olmboe b^n^^lM 
{{0 til bft ^^ilofop^ifTr gacultcttf (SrHorrins o« bcnne ©jcnfianK 
Ad S 1 6» Cennc § f orme tu< ot bnrbc f oranbrt^ (aalebf • : 
3 ^ormanben^ gorfolb fungercr crlbfl Drcanutf. 3 Zilfctlht 
af ^Dffalb for nogm of SoQrgtet^ itti^t {Blfblemmrv tik 
folbcd best/ ber of gacultctet' cr toolgt tU Supyleotit, clcr t 
iiani ^orfofb/ ben ^rofe^for/ hvtm ^ormanbm beflrmmen. 
6oI(ffltct« Scflutntnger h0x anitti fl^lbtflC/ om citb 1 af bftf 
SRcbbmorrr cr frovfirrcnbe. 

Ad $ 18/ iitt. b b^x ubgooe; (mob 1 6teiitiir: 9>ro» 
fc^for (L {^efinboc), ber forcflaoer Optogelfen of ^rfloget 
om^en iBo^oIbcr. cSfr* Univerfitett SImioIemf ifie 99. 6. 
MS fW-X 

Ad $ 22. ^rofe«for i^lfl optog bet mebidnffir jffcM 
ciiiteta %oxiHa^ at ttlfite, ot ^oitororet foif be pttvote ^cre^ 
brtninger mbtrcrvea )pcb Dt>irftor/ (cfn bet meb. go(» 8f# 
tomtm ®. 479)/ l^vilfet SoKegietd imigc ^rbMoiiNr fonbt 
tifornj9bcnt« 

Ad S 24. Soaegietd ^htrolitet formener, ot bet fM 
t^txlobtt til bet ofabemifT SoOeftium ot 6e|leiom€ be %t^ 
bafle, ber jffuQe ^^ititelig^olbed/ ^oorinob ^rofedfor {)o(^ 
^eiif)olbt fig. til bet inebtcinfFe gacultetd 3nbfitaing« Sigcle^ 
bfi formetiea, at Sproget^ ber ffol btnpttti i ^vogxomm^tf 
iiU btx omtMti afr. Sem. @« 444—449). 

9>nito»ga)Mr« Ubfortltlff ftitbtr ^oBegict tftl ^etifigt<# 
norAffg, men antof/n ittt, M nogel berom b#t optogf* t 
.^unbotfen^ ba M nm^ betrogtet alene fomi et Cnbgeto 
fvngtfmoaL 

AdF s 2S« (odegiet ontogrr^ at (l]ramn ortivm fvrm# 
bele^ bix af^olbe* 9i^ Uniimflteiet. 20i 

A4 f 98» S^egift* ^wcaliM atttaatr, at ^^wUmU 
iioir^anmt flonffe bit fifiicntif t^wdmtb ^Jtefrtfor XtiU 
ffm entailer/ at ^tn bit bibe^bet i en f^onrpet %tm for 
tMtbenbc Bctgllttbereiibe. ^ 

9>rofe^fot i^otH forrflog, at man t>rb betine ^etlifl^cb 
tiOige jTulbe tage unber jDDerveielfe , cm tffr cgfaa ber pffau 
maceuHffe Gtubtum iiei ^, ligefom brt tonge bar Dorrel 
Xirforfbft f ^reu^fett/ ^flerrigf eg Sa^ertt/ burbe ^enlcrggetf 
uttbcr Umtoerfirerft. 6om Slctfl^frfr/ t ^totlff bette Gp^tg^ 
uiaal ^o< o« ttlforn Ijax vcettt bebanbfct, af IjioiMt fltxt tiU 
xaabt en faab<ini^nt((rgge(fe/ eg font ril beM fremtibtge 8e» 
^anbltng muUgen fanne gh>e nogen Sei(ebning# gicrbe ban 
opmoniffom pa<i proDtforiff Snptbmng of 9be ^ebruar 1815; 
paa CoflegteW unber 3bte September 18.15 afgbne dttlott 
ring over bet af ben forrtgr pl)armaceuitffe (Sommitfffon ub^ 
arbeibebe S^rftag tf ( , (^fjicerpelfe i bemelbtc Qramen; paa 
Ifini bermeb fttlgte btdfenterenbe Sotnm; poa ^rocanr{Ieren< 
Cetarnfmng berooer af l4be 92ooem6er f« 3l« og paa %ct9 
^anbitngeme berom i 18S6 9axi Geort^tng (Worgenblabet 
1836 !Rr. 82, M, 86, 100, 105, 114 og 129). dft. Cyr. 
XI SBinb 1 ^. 6. t3-84. (ScUt^itti j^rtge Webbmnter 
funbe imiblertib iffe ttltrcrbe berte gorflag. 

Ad S in. 6oDegtet« 3Raiorif et fbrmener, at 3nfcripi> 
tion<penge< (Sriorggelfe t)eb Cpmen artimn bi^r btbe^olbe<f 
ligefom at ber b#r bttaM en Xjenbelfe for Sbgangen til 
<{mbeb<e):auifaia. 3inob bet ifie ^mitt fttmtt ^rofe^foremc 
6(f»n>etgaarbf )Dtetri(^fon og Aetl^au, og tmob bet anbet 
9rofr«foreme ®dpaoetgaarb/ Dietric^fom og QRund). 9Reb 
JE)enf9tt til Gnmniend ®tmelfe antaged, at ben b^r befkm^ 
nie< HI 5 ®pbv ber erltfggeS fortnben Sebfbmmenbe abm{t# 
terei ttt Cjranen, ^rfbr BeviM freoilorggetf t^eb Slnmelbek 
fen. Gantlige SoOegiet^ QReblentmer DOte berimob enige i, 
at tMb (?mbeb«eiramtna be(lentme< i ®ietttogeIfe«tiIfDfIbe en 
^nbelfe tU Uni9er(Itetet« Aa«fr of 10 Gpb. for ^wc (Sang 
nogen paanp nnberfofler 9i fomme 9famnu MS 

Ad i SI. em fit 9^v af bm Mb S M fathU 
8cflitiiitii||, blmt ^r at, tflfm: ^^ecfgcjraiiinu'' 

ev#fB«i»aalcf, om ^venribl 9aitii, (Brorft og i^ifitm 
binr btbel)oltf< blanbt Sjraoiiiiarioiiifaflriic 1Mb 9famm pbi- 
lolocrieo-philoMiAicvni, cr bd^an^kt t ct aimtnbtligl 9vui0 
aii0bc, btmof Slffiiitafrf oplyfr^ i oeblaBte eeremiifl: 9el» 
kgtcM fMniAittct forvetitr, at bi6f< gag ftembf M bit btbc^ 
^fbc^ Hcb-Cjramrn philoloirico - philosopilcnai^ ^ortoiob 
9rof(<f9rcntc (Sc^igaavb eg ^um^ Qvitaqt, at iMa i^ 
0rarff bi^ bprtfolbe, eg at foregcbe gorbrtngc r i SafunNf 
bcnffabcmt ber txcttt iftebrt; ^roHfer i^olfi Mr af fsms 
Me gontteatiig^ at gorbnugerne i bMfr Sibcnffabet baibc 
fnmgfd, men anlog^ at bctte fitnbe ffef^ Mbcn at man bn^ 
fbr bfb^ebr at nbclntfe iatin, ®tarff og i^florie. 

Ad S 3S. ^t antagrg, at ben proftiff iurMfh (i^ 
aoiett bit afbelbe< nnber (Set meb b^n t^oretiffe, fanit at 
6latgoecottoniie hit optage^ blanbt <f)ranitnattonA Oienilan^ 
bene, .men at ben poflthM ®tattoet iffe fpttitU bit nart»nc< 
btottbt ^menifagcne, ba ben norfte <Stat6ret er nnnt fern 
et foRffift gag og ber af fremmebe tanbet offrntlige SRet 
tjffe bit ferbted mere ettb ber tnbgaaer nnber GtatifUfen* 
(Qfr. bet Inribtfte gacnltet* eetornfn. &. 460 fsmO 

UbtrytTene (attnff'inribifl og (atiniT^mebtcuifF tfjromen 
formene^ at bnrbc nbgaae, for at beraf et ben for)>ligteffe 
at ejromtnere i bef laeinife ©prog ffai (nnne nbkbe*/ ba ee# 
ftemmeife i^erom i atte galb fnn bit fatten iMb Kongelig 9Ii» 
fofntton^ 

Ad S $9. i^erom ffal SoOegic t fenere afgioe (Srflerf 
ring^ naar bet p^ofopf^tffe gacnitrt berom b^r pttret f|g» 

Ad $ sr gormene« fbm en gtflge nf bet meb.J^ 
fmi >ltl $ 26 gorrflaaebe# at bnrbe nbgoae. 

Ad S 38 Orbene ,#for at fnpplert bet fiilbe 9nta( dp 
amtnerenbe^^ formene^ at bnrbe nbgaae ; b^timob efter be 
Orb /,attbre Sibenfrab^mornb'^ bir titf#te6 /,fom dyaminO'' 
torer eOer Senforcr.^' 

Ad (Sop. 1. Utt antagef, at bet lonbe Coiloq^nm, 196 ft otttybcff bar i iiMftc Jf tfititifl 3iiktrcrbflfe mt 0ft UMrffMfe 
btmtet. 

Sen !lbgatt9«pr#t^, fom i $22 ^ 2 
watt tiTttfl fifl af^olbt t>fb ^igtacabenut af brtM torcf^ 
9frfona(o tttcb Zilrra?b(ife af ft f>ar Uni9er(itcfMorrfVf i be 
Safl/ fom v€h Ariftdacabfmtct ittc rfprapfcntftf^* 

Ad T(Sap. ett«>fnbtfr attftfc man a(bf(f<iij0bi>fnbtge 
eg bft faamcftft mfYe# fom man tvotx, at bf uh Vfb bfn mu 
Ufoire Jg^mfFoff flfbftnbfnbf rfftlfmenmebe <Smo(tnnfntfr/ ber 
mfbbf(f6 bf ®tubfrfifbf# ubftt ^fnfi^n tU betf 4 glib 09 grf m» 
ffim^ bit bortfalbf. (Etfariitg l)ar formfftttlig t^d, at bet 
•fttoa ofb J^aijToiftt iHlbe wm meset i0fnffeltgt, at ^vc el 
paifrnbf SRtbbfl til, - uben rfglfmftttavtf^e Z^Mtj/Mnftm^ 
mtlUXf • ok fore frpMe bpppifle gorf^mmflfe r i at fige gore# 
brininflcnif. ^r faabamte Gtttbftfnbf, fom i^t SRattflel 
paa.giA/ itfr ®tatfn inflen Opoffrelfer gt#Yf, men bit ttgiu 
letf flit Unbet(l#(tflff t gotbolb til S^b og ^tfn^aitg, JyMlfct 
ilfftfft ff f ft 9cb Gttpf nbtf r. SRaat man bfr^oC b€lQcnht, at 
tttt fbt Xtbfn og fanbfyniig^itd ogfaa i ^i^tibnt be nns* 
9R(nnfftft/.fom bovt beflaaft^Offtctft^ffanint, iffe forenbef^ 
Iff lorttgere Xib^ goriib fomme i Kummet og etbolbe <SkM 
gff/. t>ilhf Vfpirantente ttf ben kiittt Dfft€terfc|camen Utoc 
ttben offf ntltg Unbftflittflff/ bftfom man tSe ^bai»be Gttpen^ 
btcr. Siott' b^'v berfor t S 31 fpte {loaet/ at fRentetne af etif« 
tetfen^ (ben nnvonrenbe iRttg^ffolfO Sapitalfonwie a»M«be« 
okne til ®ttpf nbtff* 

Cette SifntfbfUb/ noget oiKt 1700 Spb./ til rigHigeit 
uibfpate< «fb bm fotf flaaebe Sombtnatton af Arigiffoint og 
bf n mtlttotf f ^f(oU, nbf n at tfgne eefpatelfrn of be (lmo# 
Ittmentet/ fom be Gtnbejrenbe «fb ^ffolen nn npbe* 

Ad 8 (Sap« Z>ft bat i^oaret nnbet SSentilatiott/ bvoi^ 
ttibt man butbe to (Skinge om Satct giiK Hbgong til at nn^ 
betfaftf (Ig ^amina Mb Scaboniet, i tigbeb meb bMb bet 
(inbet 6tcb Mb UntMtpte let; men man b<ur ifott meb JIffm 
fyn tir Pefpatflff i Ztb ttoft at butbe fotef(aae blot eenoat^ 
tig C;amfn. Sf I mtbe to boltMiatlige Q^amina itfe mebtage beWfft fda Ions Zfb few ffn aair% »a ^orm tUbt welbe 
fig tit ^ ftiMt; mm be vilbe bofl mebfage riffammen ictn^ 
tint Zih ciA bm me oarltse; tftettfti bm ringere 9vf4|«eitM, 
fm fan vnitrt Deb Jtrtgtfdcabemtrf enb wlb UntottfiMtt t^^ 
faa tan af^itt Vletit til fielbnm ^anrina. 

£m ^'ert Of^ert cFawni (tftltOfrfe oft dngnrinit^tjNif 

I wen) ^ar l^'bril t^orret of^elbt 6t)frf rrebie Sar. ^ai l^it 

moit tTOft at burbe fbreftaae ben 9oi^<t>^riitflf at Hbgaiifl bet# 

tit bit (taae aoben aarlig for bem, fom tiftrQe (fg at funiie 

i Uftaat belt 3Ratt niaa tieniNg (intage^ at ber efter I^Mtt 

j 9aH £)ffider<e]ratiieit «il fbibe nogeii Zifgang ®teb af ®tii« 

j berei^ til ben l^#iere (Seamen/ og fonigilge berof trilegfaa, 

! efter et to eSer treaortgt Sntfutf^ ^Mrt aar negle «om f«rrf 

. bfge til at unbetfafle fTg ben tftitu (tfamtn. 2>et fnnb^ Wl 

• fynet font on bet irittt oom Mnffeligt for tortetne at inb^ 

! tttte bere< ^otelcrtmnger faalebe<, at nye Qtuberenbe lyoen 

Star fnnne fMge meb; wen i ben ^feenbe l)aTwanbenfaw^ 

meSattfTefigbeb bebUnioerfltetet/ bvot bet, fow t.9f. for be 

SergHnberenbe, ^ofbe* fxnffftlte S^rebrag for be 96flbre og 

be SHigte. ^ 

3 < 31 ^ar won forefTaaet en tifgift of 6 Cipb* for 
l^r 4!imwen/ 9Iogen nnberfofler fig. ^enflgren ^ermeb er, 
om itlt ganfTc at ferebogge, faa bog at wobarbribe ben UfHI, 
Qt nnberfafte (Ig (Ejramen uben at ^De S^noiteing ow til^ 
ffnrffetig gorberebelfr. 3 be fenere Star ^ar newHg faabdn 
Ufftf Mb Untoer0tetet webtaget en ilfe ubeti^beltg Xib^ tit 
fmbe ^t^ turret bebre anoenbt of tarreme, ba wan ^or df^ 
ewpel paa, at een og fawwe ^erfon l)ar tnbtti few ®ange 
wiberfaflet (Ig (f mbebde]rawen. URan lorgger imtblertib iffe 
nogen fcrfbetet Skrgt paa benne Seflewwrlfe/ forfaat^tbt fom 
won waa ttfitttU, at ^fTgten ntppt fulbftcrnbtgen bettoeb 
bil mati. 

3 bette Sapitcf l^r wan optaget 9e|lewmelfrr om be 
Sletttg^ebet/ ^oortil ffjrawina oeb fieabewtet aabne SIbgang, 
l^triffe ttlbeeM ere be fawwe, fow be nnocrrenbemilitairet^a^ 
wina ^iewle» Jhw ^ar wan tilfiKet en Veflewwelfe ow, at IM •btosgttt Ml U ^/riffle SNIitatryofier b^ UHmit* afktftatnt 
-l^ktf CjrAttfn. Bfb at wt U dff^tcbc fforbelf of bcrnie 
. Seflciiimelfr mob ht Snborttbtitgfr, font brrimob ftufne 0j## 
rtJi Mrr vmo t)eRctr ifte paa bettne S^flemnclff ot hutbt 
togge fcribrled !Barflr> ftvorimeb man «tifeer ben i S ^\ titr. 
b jnbtflflne Seftemmclfer mit 9(e^ tU at ft^lbeftgiire aSartnrpIig* 
int fom Cffidrr, af i>arfcneiig3nbfiybt(fr paa IMmbelfen af 
URililairbannrlfen/ of fbrben anf^ftc @xmU* 

Ad 9 (Sap. 9Ran'f)ar tonft ffg ^tgJfFokn< 0in)oe» 
rmbe 0oatb og gonb fom ^ocaU eg gonb for ftrfg*acab€# 
mftt £ctti( 9gte Scftcmmelffntc i $$ 35 tg ST. IDm fEb^ 
ft^ecflemmtlff om rf fafi Sripcnbiefonb ^r mM anffet «is# 
^ fpt nr ffafe eiiffrlfrn erabtiitcim^ Ztttib. ehtlbe be 
fvcntttrflt Gttpenbtrr.tMrrf faabamte Sovortbrhtgcrimbrrfoflf^ 
tf, fom Gtortbtngrt^.treaarigf Seotigmnget/ ba i»i(be bertt 
l)We en ofgjcirt ffabdig Snbflybeifc poa greqt^cmfm 9eb 
Mcabtmirt/ ^o^)m felt) be fitnfcflf blanbr be nftnbrc fonmi^ 
cnbe Gmbcrenbe ba ittt tnlbe boor nogcn ({Rcr Ubflgt til Uiu 
bcf^ttfTe. J^Mb Stcgltmenfet for ben practiffe Officiertftole oim 

^floaev/ fovmcnetf SRoriorr ooerfbbige/ ba famme fun er en 

eammenfliaing of giarlbenbe lBef}et|imeIfer/ afene mobtficerebe 

,»eb eammenfmelmingeu af JtrigifTolen og ben wlUotrej 

^fToIe. / .1 Det mqa.bemorrM, at noroirrcnbe ttbfail iRe ere een<^ 
(temmigcn iMbtogne i ^ommi^ponen; mtn at ^rofe^foreme 
Jlepfcr pfl ©iftvpeigaarb l)aoe biiftntctet. 

^rofcdfor ^fpfer l)fnI)oftt fig til ^»ab ^an ttl ^totecvU 
len ffattt anf#rt nnber I9bc Z^ecemter: 1912 og ti( (ft fori 
fiOL til (Somoitdfiontn inble«)erebe og ^ Unh>ffrf[tit^ og fifb' 
lenttttoleme inbtplfebe Botflog* Cfier n#teftc OttenKtelfe a( 
eag/Wf fan f^an ttte gone, inb paa CommiifConeni ettbeiigi 1 r 9n9^ HI Otgoniftlteint of e* JWnlacabfimr. Cii 9b« 
fbnii i QSiittainMrfcmt af ben Sattit fam foctpoaft/. forc# 
(oomet ^am ct flemmmbc mcb ben militaire Caintclfrt Gpf# 
ctalttcr, ligefom ^n ct l)rKer ^9be funbct, at tioflct anbct 
tanb i benne J^cnfeeitbe ^avbe fercgaact meb S;:rm)^rf, ber 
lunbe tot>e et btttyggenbc SlrfuUan ^on aitlog# at itrie<# 
fFokii/ omtrettt faabon fo«i bm ini cr^ «i«b tiogeit 9Robiftca# 
rioii/ ^tmtU formenttltgen SnUtottvet bitrbe ubgaoc fra betif 
cgcn Srflprelfe i gorbitibelfe mtb fagf9ttbtge (Rornb/ bebvc 
iHl 0i)f9(bc (in Sefieinnelfc itav>itljgeii mib jpeiifyii: ttt Z)tfci« 
yliii og yrocriffc SS^^Hftx, nb naor bm paa ben fiorc|Iaatbe 
9Raab< refonneved. (Srfarrn 3Roitb ^ar f« (E]r. i 9Rorgciif 
Uabcf for Iflc gebr*^ 1842 ubtalt ftg til Sorbiel fof 3nbrct« 
mngm omtrent fom ben er« J£)an onfeer enbel^n (Eicvo^ 
nej aiminbeligc gorbonnelfe at tctxt ben fgentltge i^«ebfa^ ^ 
for bvilfeti man til tunne f#rge Deb at toptte bcre^ SDptogeifc 
til Ubgangen af en af be etentneQe bebrt oiganiferebe (crrbc 
etoler cfler bi0vre Sovgerfrolcrd 0txt (Slower* On tiberc 
Ubinfftng troebe 9>rofe<fbr ltey{er, om n^enbiggiorbfi/ . of 
l^ate fit @ttb tjU ben famlebe Ceniaiitffion* 

^Tofrtfor e#i>ttgaarb bt^enterebf/ forbi f^aa ftnM 
eetttttfelig^ Deb ot onbefole t n faa gjeMevgribcnbe Se« 
form, faaian«e ber iffe qriiterebe anbrt (|iicre 6(bIcortcr ^er 
i ftuibei enb be krrbf Gfolet. 200 

(3 Sorbfnbeffe meb be t 3lnno(erne« Ifle Stnbtf 4be 
J^fee ^a^. 43S--488 tnbf^rte Sort^aii^linfl^^ v^t^ Unmt{if 
Mtt at^Aaenbc goranbnnflcr tUtiiofrjtrertffiinbotffn/ frer Ubg. 
flgntitflanb til arnnebbWe enbrel fciKre $orl)anblmaeK, ber t)a^ 
IH fttnbet @teb brtrorffenbe bcnne ®|en|lanb^ faa^^el "ocb 
Umt>erf!terf t/ font i ben loeb Xcttgr (tg 9IefcIutton af 23be 
Geptembev 1842/ tt( forel^big 9{rt)tf[on af be UnwerfTtetet 
og bet tnilitaite Utibertoii^ntngdocrfni vebfommenbe fbfftmi0 
melfer/ noaMflfl anprbnebc Sommi^flcn). 

fta M afabemiffe Solbgf nw til €omtiiM{loiteti for at taqt 

miber fvtetokid flc^lfioii be for Ititf^frfltetet og bet nMU 

Uin 1liibcr»ttMiiti|4(««fto tielbetibe lBefleiiwitfffr« Sate* 

ret 29^« SeceMber 1S4»» 

Unber iSbe 3aniiar f. 9i. f^at ben til at retoibete SRIflet* 
ttnbemttotnstoirfen m. m« naabigfl anorbnete 6oiittti^ffott 
forlaitgt (SoOeatetj Crtfonring mcbb(e(t ovi/ i^^^ombt og t 
befrerftenbe %alh, tf^ilU ^ovattbruiger i UiriverfEteteti gun^ 
batt 00 in)rige for Uitioer(t(etet gjortbettbe Seftemmelfer maau 
te aw^tti nobi^enbtge og ^nfigt^mer^fige. Cflerat (SoOegiet 
angaaenbe benne ®irnflanb ^avbe tnb^itret S^^olteternei 
eetamfntttger i^oilfe ^ertil ere inbromne refpccttoe tiitber SOte 
3)eceinber f. II. famt 3bte 3antar, 4be ^ebntor og 31te 
Slugufl b. 9. og af iixiltt ^o^Iagt fremfenbrS (Sitnpaxtf 
itax man oeb at tage famme unber Doeroeielfe/ rroet at 
burbe ^ttfHSe til Se^anbltng i alminbeltge SRi^ber af Uiittf 
9etf!tetetd fontltge Sorrere X)r0ftelfeii af ttogle @pi^g«maa(e 
af mere almttibelig Sittevedfe^ ^oorom iffe oOe gacitlteter . 
^aobe pttret Pg^ og l^oovom SReningerne i QoUrgtet felo «a# 
re beetle* 3bet man ^o^lagt laber mebf^lgf en £)oer(!gt 
ooet Dtefttltatctne af be to t benne Snlebning af^olbte 9)^ 
tttf famt fpecteUe tilbeeK motioerebe Sota^ fra be 9«rere, 
fom enten gatiffe ubebleoe fra 9R/»beme, eUer iffe oppebiebe 201 

Soerrfcigiai, ffal 008f^et i emanrMiidft Hr be ni %ua$ 
batfeit/ %oor (iHenftanbcn for 4^itie Oocnricifrr bel^onMef; 
yitre ffn 9Reirai9 om fonttte ; Itflefboi man i Ut !^U roflct 
M iilit Orbmett < guitborfn^ 9€b at ubfate fit ^vntfiiiiifl 
em cnftorr §^ ^t>ori nofleit gorontrtng fbrmntc^ ^riH<flti# 
mortflg^ meb gorWgaaelfc af be SS, }jfO0ti mm e{ ttorr at 
iiogtit ^otanbrittg br^i^vft» 

Ad Unto. Sunb. S 1 dg 2* ^InraliteUn af (Eoffegiet 
formmer/ ot Santflerpoflcn/ fom nf 2 g'acttlfetfr cr fbrcflaaet 
op^anMt^ frcmbtle6 bit biUfiabti, ftt>erJmob ^»ff«fot®dy»eif 
gaarb bcni^olberffg fil bel fnrtbtfff ^attAMi efrafnfning, lU 
gefcm og ^rofcifor ^etrtc^fon fbvmntrt^ at (Sanfflerembebet 
^aiff0t<m(r0flfl op1)an>e«. QRrb {)cnf9n HI SirMreb* eg 
erfotticlfetfmaabe antagetf/ ae Sanfflcren bit btiHttti af 
^ngcn nbm Safg fra UnfoerffrrteM CfbC/ og at i SonffTf^ 
rena %tawnriUf gorfalb rHer i CmbebeM Sacance^ aOe Unt# 
Dcrfftetct Debfommenbe Gogcr fTuOe mbfcnbc^ biricte HI ^^ 
fommf nbe Kcgirringt Drpartement. 

Ad S 3. $roeanlfIet< (Smbebet formenetf at buibt ey# 
l)(r\»e^ i J^cn^olb HI be of famtlige goculrrter anfmeOmtbe 
cm 6. 496 f<|q. 464, 466, 4lt}.^ 

Ad S 4* <Sr1^iKr«e(fe af AmtgeKg ZfOabelfe tU at 
mebbele afabrmifPe Sanrbig^fber fornirned at burbe bortfalbe. 

Gaawbt «>tbe< ^om Uittoerfiteferne overalt/ wtbtogen < 
6imtge og ^orge, ben Slet, ot funne mcbbefe ofabemjfFc 
Oraber nben figure Semynbigelfe, og t et ?onb/ i)O0Y Ingen 
bfierc og ttfe engang en ffbcorbnet )0tben(Fobelig 9nt^odtet 
ifi^mtf fonnene^ 3ngen meb ftme Ciffertieb at fnnnt be^ 
bimtme tMbenftobeltgeQiKilificaHonev enb UntoerflteteM Sonrere. 

Ad s 8« (SoOegiettf fMnralttet formenee, at ber bit 
Doere Sbgong HI at anf<rtte anbre torere, enb ^ofir^forer 
og tectorir. (Sfr bet p^tlofop^tffe 9acurtet< Semcerhiinger 
til bemie S e. 4$SX Iflt BittbS 4te J^efte, ^toxi be Ubti^ttt fifor^mblfai^et Debfommmbc %ou 
Mibffiigfv i JM^ftfitit^fWIbiitftu etc inbfteltfr 909 

Vv^fMfiMr edrwcisMf^ otiroiier Uffynib, at Hi ft t^ 
^rorttdtflt At itoM CMtbe Siadfcr af Umt)rr(lfcM(«rcr<^ ba 
wan t)ffr (^Afleriiigfit ^ar bcC t {In SXogi at titoetebringr be 
Orabaripnejr { Jtoor, {cm maoltc 6c{ul^e< rtlfaobcligf* at 
lnbf#vc en Stodfe af Sorrere, fom-enb iffc i ^uauMtn f)aiM 
bf @rcmnif# foKcfQutiHr ^m iffe at mtb^xt nogrn 3lpttif 
mtn bcnmob at funne foran(cbtfte^UletliA^ebfr mcb i^enfon 
til (Sfamtni^tntU — ^luralttercn maa I)cnDfb btnurrff, 
at Unii>rr{iretet i ^fiftiben cftere l^at f^a^ IDccentcr uben 
6opbe 00 etfmme i Sacunrrcmf/ og man ^ bofl bctaf itfr 
fpoxit nogcn IKetttfibeb* 

Ad § 9. (Soaegiet ft af bnt gormenino/ at gacnltet^r 
3nbbelinsett btft be^olbe^/ i^vor^od Wemnscrne cr? Itge bccl« 
If, om ^\Dombt bet p^Uofop^iffe ^acultet bit Mti eOer iffe. 
^yntfedforetne $o(mboe/ 3^ietri<^n O0 AeUbau fermene (af 
Omnbe/ fom finbe^- nb^iHebe i ^ofe^for Stbed veblagte 
SotuDi af ISbe StoDember)^ <\t bet pbifofop^tffe Socniiet bit 
forblme ubeeft. ^rofedforeme ^olfl/ Sc^toeigaait og Wnnd^ 
berimob ben^be {Ig til be of bet invibtfte ^g mebictnffe 
gaodtet for Delingen frcmfatte ®mnbe. 

A4 S 10« Z)et anta^ti at burbe tilfMii, at ffnibe el 
gacuUet rnn ^at)e een ^rofe^fot/ oebbliocr benne at ftingere 
fom Z)ecann« tnbtil gaeultetet eri)oIber en anben ^rofrtfor 
<€fr* bet pMlofopi)ifFe gacnltttt SSemoprrnfaig ®. 438). 

Ad § 11. Set af bet mebictnffe S^atlttt foreflaoebe 
£titeg anfaae« af ^toraliteten 09erjpM)igt# ba. nan antog^ 
at gacttlteteme/ nben nogen fbnregen Sefienraielfe i ^ttnbatfei^ 
WX€ berettigebe tit at tilfalbe be Uwotx^ttMctxint ti( ga# 
Cttitettoifbeme^ fpm nben at, fortere nnber Sacnitetet foiebto^ 
ge en eOer ilere til famme ^#tenbe Difctplinef/ - og btet) 
imobtoetemmertffebifalbt; (Sfr. betmeb.9aceet.®.4M>. 

Ad S 19. CoBeg^et* ^bttalitet formener, ^ bette foe 
Cfteetiben bit befiaae blot af 5 9RebIemmer« 9>rofr«fmr 
X)ietri<4fon flemmee for tet nmxrrenbe «ntal af 6 9U^ 
fenrotet. ^t^\^x J^otmboe for bet i^eb Sonbatfen pMb^ 
iregnebe Vntal af t QRebkmmer^ nimlig fipmben be wt fim^ 1 91011 onr^o l>frl)0«f of eoSegifM gotmaiA' i#r iNrlgr* ^ 
•g ibfanbe ffeacgktd WAIeinmer paa ret (^ectt 9lftr«b<9aii^ 
gen, faalebr* at (^eOegict^ Wrblnoiiicr t Srfiynbdfitii of 
^vrrf 91ar« (tbjle D\)artal Dorlgf of bcred 9Ribte (SoOrflifM 
^onnatib for bet fi^igfnbe Slot, ^rofe^for ipolmboe ^cni^lM 
(fg til bet {)^i(cfoyi}tfTe gacuUetd (Sfnorriitg om beitne ®ieitfiaiib. 
Ad S 16. Denne § fcrnieiietf otinrbc foranbrcj faalebel : 
3 $^^>R<^nben4 ^orfalb fungerer (r(b|l Deconuj. 3 Zil^cttht 
af S'^vf^ilb f^v n^B^i^ of SoOegtet^ inmge Weblemmtv tiU 
folbed bett/ bev af gacultetet' er Dalgt til Suj^leant, cler t 
iKind ^orfalb/ ben ^rofe^for, bDem Sormanben beflemiiiei. 
6oOegtet« SScflutninger h0x anfec 4 g^lbige/ om eitb 1 gf beM 
Slebiemnrer er fravcrrenbe. 

Ad $ 18/ 9ttr. b bi^r ubgaae; (mob 1 ®temme: f>ro^ 
fr^for & ^o(mboe)/ ber fpreflaaet Dptagelfen of gorfldget 
m^tn So^olber. (Sfr. UitiDerfitete 9nnaientf ifte S. 0* 
895 fqqj. 

Ad $ 22. 9>roff«fov ifiolfl optog bet mebicinffe ffa^ 
ntUettf Sorftag^ at tilfiie/ at Jponoraret foir be fimu %ext0 
lortnioget tnbrrcroei) ^eb ODcrflor^ (cfr* bet web. 9ac» JBe^ 
tornrn. ®* 479)/ ^vilfet (Sotfegietd iTWige iStrbl^mr fwbt 
tifonu9bcnt« 

Ad S 24. SoKegiet^ ^htralitet formener/ ot bet b^ 
0))erlabe6 til bet afabemifl SoOegium at beflemmt be %t^ 
bdge/ ber jTuOe ^^itibelig^olbed/ ^oorunob ^rofe^for j^olfi 
^en^olbt fig til bet mebicinffe gacultetd 3nbfit(tutg» Sigele^ 
ifi formened/ at Sproget^ ber ffal benytte^ i ^rogrammet^ 
ifte bj^ om(a(ed Ufr. Sem. @* 444— 449^ 

9>ni«o))gai>er« Ubfortiilff {tnbef ^oUtaitt M titn^tf 
vordfig/ men onto^r ittt, M noget berom bn optoge^ i 
^imVatfen/ ba bti nnui betrogtei olcnc font et SnbgeU 
fyi^g^maaL 

Ai s 2ft. QFoOegfet antoger/ at ejramen artivm ftm0 
bele< Ut afl^olbe* oet Utii«er(fte«et. 

^ I 9>rofr«(iDf e^weieoovb antofler bnteeb/ at htt tt m^ 
ftrarffcltfit at f^wt nHBbe (Siotfcr af UniwrfltftMirm/ to 
wan t)fb ®agfri«gftt ^av bcC t (In aRogi at Hlveiebriiige be 
Ofabadpiirr i Jtaar, jcm noatrc htfiattt rilmabcligr. at 
{iibf#re en Sladfr af Sarrrrc/ fem-enb iffc t ^cufterernc t)0!^ 
be ®reiiime^ fiH;cfpm«Hr ^m irfe at tti€bf#re nogen 9I|^ttf^ 
men berimob at fitnne forati(cbt<ie^l|feUig^eber meb ^eitf^n 
til (S]:aineiti8t>irfenet. — ^(inralitetett maa f}rn)rb bemonrfe, 
at Untoerfltetet t gi>rttben cftere ^ar 6ai»t Oocenter uben 
6«be 00 Gtenime i Sacultetente/ og man ^tr bog bcraf ifft 
fporet ttogeti U(ei(igbeb. 

Ad S 9. (Soacgtft er af ben gornterimg/ at gacnIteMr 
Snbbelinsen b#r be^olbe«^ ^vor^otf Wemngerne er? lifte beel^ 
U, 001 ^\)QnMbt bet p^tlofop^iffe ^acuitet bit bele« eOet tHe. 
9>r<tfe«foTefne $o(mboe/ DietridHbtt og Aeit^au. formene (af 
(Srnnbe/ fom flnbed nbvitkbe i ^rofe^for Stbed oeblagte 
Sotum af 18be Kotxmber), at bet pbifofop^ifTe gaculiet bit 
forbli))e ubeelt* ^rofedforente ^olfl/ Sdftoeigaaib og SSRnnd^ 
berimob ben^o(be fig til be of bet iuribtfte og ntebicinffe 
Sacuieet for Selingen fremfatte ®ntnbe. 

Ad S 10. Cet anta^ti at burbe tUf#te«/ at ffulbe et 
gocultef fun ^ave een ^rofe^for^ vebbftoer benne at fiingere 
fom 2>ecanu« inbtti gacultetet erl)o(ber en anben ^rofrtfor 
(€fr« bet p^lofopftifte gaculttttf SSemcerfnfaig 6. 4M)« 

Ad § 11. Z)et of bet mebicinffe Sacnltrt foreflaoebe 
Zilteg anfaae< of ^furaltteten 09erili9btgt# ba. man ontog^ 
at gocttlteteme^ nben nogen fotregen Seftemmelfe i gunbotfen^ 
i»are berettigebe til at tilfalbe be Uoi^mflteMtetere HI go^ 
Cttitettaiibeme/ fpm nben at fortere nttbet Sacultetet forebear 
0e en eOer Ibre til famme ^mnbe DtMpKner, - og ble\» 
imob to etemmer iHe bifalbt (6fr. bet meb. Sac Set. e. 4M>. 

Ad S 19. CpOegieM ^bttolttet formener, at bette foe 
Cftertiben bit beflooe blot af 5 aReUemmer* Vtt^tt 
2)ietri(^fon ftemmer for tet nwMrrenbe 0ntal af 6 9leb^ 
Unmier* ^xt^^^ ^e\mbtt fct htt ptb SmdMfenpaa# 
tegnebe llntal of f 9Rebkmmer^ neml^ ^mben bc^nn ftn^ gcffiibe tO&gt af itt 9^t* CoSrsii (IftcbftfiK 9)maktfln). 
Vim Mt«0 l»rrl)«<, at ifpSegifM garoiaif^ ttr Mffti i^ 
«g tkfamkt CoSf gtctd WAIcmmcv paa tit l)f eft Xtr #b <8a«^ 
gen, faalebc^ at ^oOcflictd Slfblrvmer t Brf^ynbdM of 
Ifotxt fiaxi iibfle Dvartal vfffgf af ttxti SRtbte (SoOrfltrt« 
^enxianb for bet fi»(genbe Sar. ^rofe^for ^olmboe b^n^^lbt 
(I9 til bet pbiK^V^ifT^ Saculrertf (Srflorring 001 bemte ®jeit(lanb. 
Ad § 1 6. Cenne S f ormeite^ at bnrbe foranbrcd faalebel : 
3 9^Yin<^n^^i^ Sorfalb fungerer cribfl Z^ecanu^. 3 iCilforlbe 
af i^x^dlh for nogen af So0egter< in>nge ffiteblemintf til^ 
tatbed bett^ bir af gacultctet' er oalgt til Supyleont, tier i 
Jfatii ^orfalb/ ben ^rofe^for^ bpem gormanben befimmieii. 
Sollegtetj IBcflutmnger bia^r anfee ^ g^lbigf/ om enb 1 af bet< 
SRebiemmer er frav(rrenlie« 

Ad $ 18/ titr. b bi^r nbgoae; (mob 1 Gteoime: |>ro^ 
fcAfor S« ^olmboe)/ ber foreflaaer £)ptagelfen af gorfldget 
om^en !Bog^oIber« (Sfr. Uni9erf[tft6 9nnaientf ijle SB« ®. 
89* fwo* 

Ad $ 22. ^rofejfor ^olfl optog bet mebidnfTc ffa^ 
cnftet^ S^rftag, at tilf^te/ at ^onoraret for be ptivate 9ore# 
lortnittger inbfrcroed peb &t>crftor/ (cfr* bet meb. gac* 6e# 
tornrn. ®. 479), l^twlfet (Sotfegietd ^vrigc ^xiUmmx frnibt 
nfom^cnr« 

Ad S 24. (SoUtaitii ^htralUet ioxmtntx, ot bet b^ 
ot>erlabe0 til bet afabemtff (SoOegium at beflemmt be ge|i# 
bage/ ber ffiiKe ^^itibelig^olbed/ ^oorunob ^rofedfor jpolg 
()eii^olbt ftg til bet nebicinffe gacultetd 3nbfit(ting* Sig|cle# 
b^^ formene^/ at Sproget/ ber fTal benptte^ i 9>rograniQiet^ 
iffe bjir ontta(e« Ccfr. SBem. @. 444— 449^ 

^nitepga9fr« Ubforttelft fcnbev ^ojlcsici imI ^enfigt^ff 
iiard% men ant^r ittt, M noget berom bn tpiaffi i 
,0imbatfen/ ba bei moA bctrogtei alenc fom et enbfete 
fp#rgtfmoaL 

Adf s 2S. dFoaegiet antagcr, at Cjramin artinm ftm0 
UM f>0x af^olbe< ut Uni9tr(Ite«et. 204 

Ad s 9S» CtVrdiftt ^Mntalitft atttafitr, at J^wtbatU 
ttoir^amnt sonfCr (w tfiicnttf i^wrimob 1>refMfor ftriU 
^11 ontaDcr/ of |eit 6#r bt6e^be< i en ftionpH gem for 
voibenbc ecrgiiubereiibe. ^ 

^rofeifor ^oIU forfflog, at matt veb brntte fetltg^cb 
eiOtge ffulbc tage unbet iDDcnDcielfe, om tfff ogfaa bet pftax^ 
macettttffe Gtubium fjoi d, ligefom brt lorngr tiar Dorret 
^{(fcrlbft f ^rrujfftt/ {Sflerrtfif og Sayern, burbe ^enlcrgsci 
ttitber UniDerfTtetft. @om Slctft^ffer, t fiDflfr bette 6p0rgd^ 
maal l^^tf o< ttlforit ^ar vcrret bebanbfet, of ^toilfe fUtt tib 
raabe eit faabati i^mtoggelfe/ eg font ftl beM frmtibtge fRtf 
lyanbKng muligen funne gtioe nogen Seilebntng* gjorbc bnti 
opmcnffont paa prot)ifori{T Snorbmng (if9be Se^ruar 181S; 
paa SofiegieM nnbcr 3bie September 18.15 afgbne (ErH(r^ 
ring o^tt bet af ben forrtgt pl)amia(eutiffe (SommiAffon ub^ 
arbeibebe ^otfla^ H( , ®fjcrrpelfe { bemerbtc €]:amen; paa 
J^ani bermeb fitfgre btdfenterenbe 93otnm; poa ^rotantHerenf 
Oetcrnfmng berooer af l4be !Ro«)eniber f. 91. og pan $oc» 
^anbltngente berom i 1836 9iaxi Grort^tng (QRorgenblabet 
1836 92r. 82, 84, 86, 100, 105, 114 og 129). (Sft. ^pt. 
XI »tnb 1 ^. e. t3-84. (Soaegtett j^rige Webknmiet 
htnbe iiiiblentb tffe tiltro^be bene S^^^fl* 

Ad S itt. 6onegtee« QRajorieee forinener, at dnfcripi* 
ttott*penge< (frtoggelfe t^eb tSiromen artiam bj^r btbe^olbetf, 
(igefom at ber bet bttaM en Itjenbelfe for Sbgan^en Hf 
(Bmbeb^ejramina. 3niob bee lf!e ^unfe f^emte ^rofetfforeme 
ec^wetgaarb, 2Metri(^fon eg Aeil^ou, eg imob bet anbet 
^rofetfforeme Gc^etgaafb, Ctetridifom eg QRunc^. 9Reb 
i^fyn til Gnmmend ®t#rrelfe antaged, at ben b^r beflenti^ 
mti ttt 5 (Spbv ber erlOpgge< forinben Oebfommenbe abmit^ 
tere< til S]raaen, ^wrfor f&tMt fremlorgge^ t)eb SInmelbelV 
fen. Gamtlige SoOegiet^ fReblentnter Mre berimob entge i, 
at toeb ffmbebfeiranitna beflemmetf i ®)entagerfe<ti(f(rlbe en 
^nbelfe tU Univevfftetetj Staift af 10 Gpb* for ^Der iSan^ 
negen paanp nnberfafler dg fatnme d^amen. MS 

A4 ( 9i. 6001 fit fMse of bat veto S M (ottfke 
Sefbttniitfl, Mnm i^t at^ tiifm: ^/Scigfiramftt'' 

eyi^iS^waokr, ow ^t»cn»ibt 9atiiir ®r<rft og JG^(l»m 
bi^ bibe^olbct blanbt Sjraoitiiotioit^faflriic «eb <|Ki»ai phi- 
lolofirico*philoso|ibic«iB, er bebaitbUr i ft almtnbclisf 9arvcr# 
flWtr, bmraf Sicfuttoter oplyfr^ i orblagrc fdvttmiBii (StU 
IcflteM ^tnxfliiM Utmnat, at bi^f gag frcmbc M bir btbc^ 
^be< 9cb-<S)rdmrn pbilolosrico - pbilosophieiiBi, ^t^orinob 
9rofc<^nie Sd^igaarb og 9Rum^ iiiitage/ at 9afi« eg 
@rarfr b#r berffatbC/ og at forigcbe 30rbritiger i 9latitnM« 
bcnffabemc b0x trcebe tflebrt; ^fe^for i^ol^ Mt af fuiis 
we gormrning/ at gorbringcme i bitfft Stbcnflabfr bvrbc 
fviigfd, men antog, at bette fnnbe ffee, Mbctt at man htu 
for bebtfotbe at ubelutfe ^attit, @tctft og i^t^rie* 

Ad S S.l. Det antagetf, at ben fyraftiff jurtbiffe d^ 
amen h0t afbolbej uiAer (i^rt meb ben t^orettffe/ famt at 
Gfattoecottomie hit epta^ bianbt C]ramtnotu>n* Ojei^lan^ 
bene, .men at ben pofltioe (Statfeet itfe fpedelt b^r norvncl 
Uanbt ^mendfogene, ba ben norfte <&tatgret er norvnt fom 
et frrfKit gag og ber af fremmebe 9anbe< ofentlige 9tet 
tffe b0i fotbreg mere enb ber tnbgaaer nnber Gtatiftitem 
(6fr* bet inribifte Sacnltettf Setmhi. ®. 460 fcmO 

Ubtryffene lattnfrfjuribifl og (otinfFi'mebtCttifr (fjromen 
formenei at bnrbe nbgaae, for at beraf et ben fotpligteffr 
at cjeominere i bet latinffr ®prog ffal fnnae ubkbe*/ ba 8e# 
9emme(fe l)crom t iiVe galb hm bi^r fatten iHb Aongelig Sbey 
foltttion. 

Ad S S9. i^erom fTof ColUgiet frnere afgitK 6rllff» 
ring^ naar bet p^ofop^te gaenltrt berom kat pttret f|g» 

Ad $ $x 9oemene« fom en S^lge af bet meb i^ 
^n >ttl $ 26 goreflaaebe, at bnrbe nbgoae. 

. Ad s 38 Orbene ,,for at fnpplere bet fttlbe «nta( 9p 
amtnerenbe^^ formenei at bnrbe nbgaae ; b^orimob efter be 
Orb /Ainbre StbenfTabdmornb'' bir ttlfoie6 /^fom (tfambfo^ 
tocer eUer (Senforer/' 

Ad Sap. 7. Det antage^, at bet lonbe <iol(o<|0tnm. 2M 

Ad t 9S» StVfgieM fHntalitct antafitr, at fx^imi^ 
ttaiffiraittfit sanfCr Mr fo^tfitottf l)wrimob 1>reff<f^ '^il^ 
^tt Mtaf^rt, of belt 6ir b^^olbef t rn fr}(rY|»fi govnt for 
iH)ftcttbf eergffubereiibe. 

^rofc^for i^olfl forrflog, at man »rb betttte ^eiltg^cb 
tilltge ffulbe tage unber iDt)cn)f ielfo ont tffe cgfaa bet p^or^ 
maceuHffe Qtnbtum ^o< c^, Itgefom bet lornge bar ))arref 
5CtrfapIbft f 9)rcu«ffn,J3|lcrri8« 08 ©a^ern, burbe ^enlcrgge* 
tmbrr Umoerfirrtft. Gom Slctft^ffer/t Mlf^ bettc ®p0rg^ 
nioal ^o< o« tttforn ^ar vcrret bebanbftt, df I)t>tlfe {{ere rib 
raabe en faabott ^ntteggelfe, og font HI Mi fremtibtsc Sf» 
^anbfing multseti tiuine 0tt>e ttogeit Seilebnittg. giorbe ban 
opmcrrffom paa prm)tforifF anorbmnfl af9be ^ebruar 1815; 
paa Sofiegtcrtf itnbrr Sbte ®epteiiiber 1835 afgivne (ErHcr^ 
ring ot)er bet af ben forrtgr pt^armaceuriffe Sommi^fTon ub^ 
arbetbebe %ctfla% ril , 6fjcrrpetfe { bemelbU ^amen; paa 
^ond bermeb fufflte bidfenterenbe Sotnm; poa ^rocantflermf 
Setornfmrig berm)er of l4be 92o«)eni6er f. SI. og paa $or» 
^anbltngeme beront { 1836 Sard ®rort^hig (^orgenblabet 
1856 3lt. 82, 84, 86, 100, 105, 114 og 129). dft. dpt. 
XI eittb 1 ipfr* e. t5-84. Soaegur^ j^rige !Rebiemnter 
fnnbe imtblerHb tffe H(tr(rbe berte Sorflog. 

Ad S iST. (IFoQegtetd 9Raiorieel forttiener, at Snfcrip^ 
ttott<penge« Srtoggelfe t^b 6}ramen artinm bi9r btbef)olbed, 
({gefom at ber b^r bttalti en Afenbelfe for Sbgangen ttl 
(Smbcbteiramtna. 3niob bet ifle ^txtUt Pemfe ^rofetfforeme 
Ocf^nmgaarb, XMetric^fon og jtetl^an, og imob bet anbet 
9>rofr«foreme ®dp(i>etgaarb, Dtetric^fom og SSHnnd), 9Reb 
i^nfpn ril Gnntmend Gt^rrelfe antagei, at ben hex htfttm^ 
mti til 5 ®pbv ber erl<)pgge< forinben SebfMstenbe abm{t# 
teref ti( Sjranen, ^wrfor Set^fid frentlorgged veb Slnntelbef# 
fen. Ganttltge SoDegietd SBtMtmmtt wtxt berimob entge v 
at w!t (Smbebdeiromtna beflentnted { (Sientogelfedtttfcrlbe en 
J^nbelfc ta Univerfftetetd ftadfe af 10 Gpb» for l)tMr i&am 
nogen paanp mtberftafier (|g fammt (Ifamn. ] Ad i SI. 6001 fit 9«l8e of km 9cb S M fattrkr 
Scftttliit]i8# Uhiet (Kt ae^ tilfm: //Sciftc|ramnt'^ 

ey/nrg^maalce/ cm tfwvoibi 9at{ii^ (9r<rff og S^^^tk 
hit btbei)oltc< blanbt S;:aiiitiiattott«fogeiic veb <|raMc« pU- 
loloirieo-philoso|>ki€«ni, cr bd^otiblrt t it aimiibeUgt 9arrcr# 
mutt, tmtai Kcfttltoter opl9fe« i Ofblagte Screttiittg: 0ol* 
(cgtrM ^(urisltice fttmtntt, at bitfc gag frcmbeM bir btb^ 
M^^ tKb-(E]ramfn pkilolocrico - philosoplilcnn, ^rinob 
^rofedfmnte Sc^rigoarb eg 9Rum^ ^ntoflt/ at falitt eg 
Ororff fM tortfalbfr og at for#gcbe Sdrbrutger t Stotitm^ 
bcnffabertie b^r trcrbr iftebrt; ^fedfer ^o((i Mr af fonts 
Mc gormeitfiig, at Sorbrutgente i bttffe Stbenftaber buibc 
fm^ti, mctt atttog^ at bctte Innbe ftu, Mbcn at man bn» 
for be btfocbe at nbdittfe tatin^ (Shrorff og i^florie. 

Ad S S.l. ^t antagcg/ at ben pratttfr juribifh Q]e# 
a«ctt b^ afbeCbcd unber Set meb htu t^rorfttffe, famt at 
Gfattfoecenomic hit optogr^ blanbt (Sjraottnation* Ojri^an^ 
bntf/ .men at ben pofltm @tat«rct itfe fptdtU bit nmnc< 
Monbt ^famtnifa^tni, ba bm norfte (StaMrct cr noront fm 
ft forrfftlt gog og ber af freotmebe iatbti offrntligc 9Ut 
iffe b0t forbred mere etft ber tnbgaaer nnber Staliftttm* 
(ttfr. bet inribiffe Sacuttet* eetarnfn. 8. 4M finO 

Ubtryffene lattnff'jnribifl og latin(T<(mebtctitf? tfjromen 
fcrrmene^ at bnrbe nbgaoe, for at beraf et ben 9oq>Kgtdfe 
at cjcamintre i bet latin(fr ©prog ffal fnnne itblebe*/ ba Oe^ 
flemnteife f^erom i atte 0alb twi b#r fatten »eb Hongelig fR»0 
fbhttton. 

Ad § S9« i^erom ftol (EoOegic t (enere afgtoe Crflfff 
rtng^ naar bet p^fofop^ifFe S^atltrt btrom ^ar pttret fig» 

Ad s sr gormenrd fom en Si^ige af bet nieb.<i^ 
^.til $ as 9oreflaaebc# at bnrbe nbgaae* 

. Ad § 38 Orbene ^/for at fnpplere bet fitlbe Sntal (fy 
omtnerenbe^'^ formened at bnrbe nbgaae ; l^oortmob efter be 
Orb ,,anttt aSibenfTab^mornb'^ bir tttfiteC //fom (IpamiM^ 
torer eOer (Senforcr.^' 

Ad (Sop. 9. Det antage^/ at bet ionbe CoKoqwtW/ 2M 

(aai»e^om Sicrtitial^ og tK^sifltrgraknt i0t bertfdUi. epto# 
set "toHii' eOcr 'StoriT fomtmetf «t torbc oimfaM til Sfb# 
taimenbr^ (tftcfom, ifirtse ^pab fbi^ett tt cnfM, brn XotigL 
XUIabcife amagr^ at ftitrbe bortfalbc* Cct antogc^ fonn)rH|t^ 
at fom Settttgclfr for at f untie blttoe UnbrrftretMenret/ b#lr 
Sebfommenbe /^orbentltgond'^ t)iKre premotxret 32oct)or; 9^r§f 
tteforelordninftec bj0>r formeentltfl tffe forbred of tinbre tub af 
bem, fom titOe vorre UntiKrfltetMrrere, (Sr Stegleiiieiit for 
UbbcltiiAen af afabemtfte Sorrbtglieber bift ubarbctbed* 

.9Reb ^enfpn til § So ^x ^roft^for Gd^ioeioaarb af 
befl Sormrmngf ot bet burbe (^0xti ti( alminbeitg Qettif^fe, 
at akbfoniiiiettbe^ faafremt gJete me(bte ^, unberfaM of^ 
frtttlts (Sencuti, mtn at bertmob ^ocrorgrabtit tffe bnibe 
itin)ned fom Settngelfe for at anfcrtte^ veb Uofoerfttetcr; 
9>r9fe<for SDtetrtdrfon oar aitgaaenbe bet ffbfle ^unct af 
famme Weniitg. JEoOegieti i^rifle 9Seb(emmrr )Mtt forfao* 
ttibt emge t^orjlaget om (Soncurtf^ fom bet maatle befinbe<f 
at ale mMri^e Qpaiiftcarioner i}o ^ Slnfi^geme pare fifle, men 
ontogc berbo^/ at 3ntet berom bef^AMbe at epta^ti i%m^ 
batfem SoBegtet tan enbeitg tffe tmblabe beit Qemonfmng, 
at bet, meb i^etifpn tt( be mange Banffel^eber/ fom^faabl 
6teb/ fi0>reiib ben itu fliarlbenbe ^mibattf erl)o(bt io^i Straft, 
fbrmener bet benilflt^mor^gere/ at bet 8eoiibfafl^ fom ben 
orrebe ISomM^ffon ^r at ubarbctbe, (Kwimer til at mifatbe 
goraiibrtnger i og JCiOoeg til ben g|deibenbe Snnbot^/ ^Ocr enb 
tt fulbflornbigt Ubiail tit en n9« 3 fibfle ^itforlbe vilbc 
nemlig npaatoiolelig mange af be famme Sonffeiigbeber frew* 
9UU9i paanp/Og maaftre Innbtt entprrSoranbrinA; t)Por^ 
imfb man^ faafrcmr ben ftfcflnarrate %9m t^ffif bog fan 
^aabe at fee nogle S^^^^i^B^ toorffaatte/ om enb iRe afr 
it Sorflag maattt vUbe be Itfogtoenbe Unt^iterl eif^lb* ] ,u.. an 

m bet OtlUtafk «»1Ic«iaw«CfrtocIfSr «f «»• s*c». WSL 

Ch)crrni^fle«mfnbe mrb bet ohbrmtffe CtKeAiitnif Of^ 
^fttinulfe af Sbt Octebfr (fbfHeben btttn h^mbf ilmkibfltflc 
tirrerm^bcr, b^rttt Unh^erlirftrtd famtlifle fcttttt 9cm tnN 
bulbnf/ dft|olbre bcit \SU eg 22bt October ffbilkbnt, for ai 
td^r ttnbcr Ot)enoetdfe 4 Gpitvg^maafr^ toebfommenbe B<>^t 
til Soranbdnger t UniDcrfftctdfiiitbatftit/ oi^et tjwUt (SeOcgief 
iKi\0be fmibft bet i)en({grdmir«figil poa tcnne QRaabe at itsbif 
^ente famtltge UtttoerfitetMrrrercd ectcrnfmng. Ct rU £{(« 
cu^n fremfarte Gp^^maalr varlr f^tgcnbe: 

ifte $p#rg«i8aal: 16^ bet pbilefopl^tffe SACuItet be# 
M, 00 t berrcrfieitbe galb, ^vorlebe^? (Qfr. UittMiftfr*^ 
S«ribacfrii9 $9). 

2bet ®v0tima^: SIf tyt^roiattge 9Reb(eminer bi^r Co>- 
le^iBiQ aca<ieiiiiea«i beftaae? (4Sfr. Unit). SuiANktfen< S 19). 

Sbie Gv#rg«maa(: 0#r (S{taiiieii artinm afl^oib€9 tseb 
eiMeme efler «eb Umoeriitetrt? (Sfr. Unto; g»ttbatfeit« $35). 

4b« Spiwg^maol: 8#r (Fjramen philolo^lco - pliiloM- 
fklcm* frembrM omfofte {atiit, ®r(rff og i^iftorief CSfr. 
Unte. f utibdtfeii0 $ si>} 

liilfe €p«rB<maa(e befMirebe6 fdAlrbet: 

Ad l« tif 19 UnmrffrerMrrere, fbm ^xt ttHfttVe, m# 
f evcbe 12 fot Opt^anoctfen af a( SttbbeUng i 9dcuttcl<r> wu 
bent 1 (lemre for famiKet eibcbolbtife. Wogeti ^ibf{btev 
gtening^trittgf om en Deling af bet p^lofopbifte ^afultef^ 
i bet Zilforlbe/ at finrftanfme 8e|futitfng iffe Danbt t^lfolb/ 
OHfiiae ^httaliteteit nforntfbett* '/ 

' Ad 2v ^f 18 Hlfi^bet^crrenbe UnitDerflfetM«r«re t»i^r^ 
11 for tt finlal Af & SReblewdier) ^timiA be jnnrige fM# 
wenttiT/ «e faaime burbe verve flmr* 

Ai a. af 15 tttflebrMmnbe Untoei?fft«t«(arme MiefAe 
il for at bibe^be ^amen Milkni iHb Unfoirrfltetfr/ (^tmM 
ittiob 4 fifoite for ^X ^nteftge benne (Srameii tt( Gfolente. m 

Ad 4« flf n ftlitrbnKncttbc Uitn>fri|[tcM(mrc Mterebe 
8 for U wtwtt ^aai Sibc^olbelfc, ibtM>vtniob m ^(uraUirt 
af 9 formeente at bt^fe SBtbritffober ffulbl borrfarbe font 
®jnifhinb for 2bnt Qiromrn, til Sorberl for en Ub1»ibc(fe af 
be natith)ibfpfPabrIifle Qtubter. 

Det bewdrrfejr at Ifir^ 2bet eg Sbif. &pittfimaal Ucve 
bcbanbkbe t QR^bet ben isbt October O0 4be @p0tiimaal 
i 9Rj0betbctt a2be. 3 ffriiitofoiite SR^be Mre tUflebe: ^rof 
fe«foreme 3* Jteyfer, i^au^eeit, i^plft/ S. ^obnboe/ 9Re^eO, 
e. i^olvboe, Aeilbau/ Vi^tt, ^tibttf^ St. Sttp^n, Dietrid^^ 
fon^ ec^igairb og Oocrf, fa«t Sectorentc ^aurtn^ Xbaib 
loW/ (Sonrabi^ Jc^Qagrr, SoDett og 9Bc(i)at)e«. 

3 fibfhicroitte 9R0be oare ttlilebe: t)rofe<forertie 3* 
jtet^fer, j^nfteeii/ (S« i^plinboe, 9Re«fel(r Oont Vlytf, Hit^ 
tric^foit, a. StrfUh QRttiK^/ SStbe, Hubert og ®<4ioei0oarb, 
famt ^ctoreme Aaurlii/ XbauIoiO/ SBel^veit, J^oOaflcr og 
«oBetr. 

iDa flere af ^crrcrne, foot af Ooenilaaeiibe fee«/ ei vo^ 
re tttilebe k>eb 9R0bente/ lob (EoOegtet fetiere opfbrbre be 
8ro9crreiibe ti( fFr{ft%it ot mebbele Scfoareifer paa oMti^ 
sanmte Gp^gdmaale, meb eOer ubctt 9toti»er/ ofl tifitge i»eb 
<Strcn(atre onmobe aSe be Xililebe^Mprcnbe om at tiib(o«i# 
me meb SRotioer for bered Gtemmegioiiiiifr forfaat^ibt be 
naattej^itfte bet. CcerfNIttSota ere foolebe* inbfbwne fra 
IDi^rr. ^rofe«{brer Gftelberiip, Slatbfe, Xbutfirup^ i^olfl, (S. 
Aepfer, SB. ^Imboe/ Jteilbatt, ^eiberg, Sibe og tfttbertfaoie 
fra |8ectoiente Soitrabt og G^Kerer^ ^oiUe botlogt mebfiilge* 

Scb at fammen^be bMfe meb Ubfaibet af ooenaiifinrte 
SSoterfnger, M fxfatti, at ^Muraltteteit af UiitoerfiteMamre 
er af Ibeti gormening^ at gacttltettinbbeluigeti b#r bebolbe^ 
at d^amtn ortion bi9r afbolbe^ Deb UiiJoer(Itetet/ fomt at 
<ft(arff, eatttt og ^florie frembeM btfr ocrre Ojetifiaiib for 
(tfamtn philolo^ico-pbiiosopliicHm, ^rimbb eti 9>lttralitet 
(14 mob 12) fbrmener# at Colle^vm academicui for frem^ 
tibm Not fMT beflaae af 4. gRcblemmer« ) 209 

iiteb 4|^f)|ii taHi%b€ 0lminhai^t SmenMkcr fttuf^Ht 
9p9tt4mtuiUhtttttfftmht9otaw»tin§ttl 

^tofcMot f&ibti 

Dft cerete AoOcgium ^ar t Gfriioelfo font t^arnbefom 
mxQ txn l4be 9{o\>€mber^ onmobct nug dm fnoreft muligt 
00 fcncfi tn^rn ^. I9bc at inbfenbe tnit ffriftd'ge Sh)tuiii, 
meb eOer uben 9Rcrt»er/ bctrcrfenbe f^fgcnb^ ®y>#rg^maalr: 

1) Si^r 3nbbcli»srn i ^afulteter btMolbc«? 

2) 9f t)i9ormatige SRebleutmcr b^ Colicgrinm acadeniciuB 
beflooc? 

3) e^x (Sfamtn artiam af^olbed t^b efolrntt cOer 9eb 
Uhfovrftreur? 

3bet ieg l)ert)eb gbrr mt^ ben VSti at tebfenbe mtf 
mottverebe Sotuot/ maa jeg bebe bet orrebc AoOegtitm itiib^ 
fT^tbC/ om berte t 3nb^o(b eUcr ^orm ffulbe Itbe of en eSer 
onben QRangeL 3 ben ganffe forte grif}/ font er Ueven nig 
fat, tiat Ui unber manfle^aanbe anbre gorretninger, { en 
ipafl Qiaattet nebffriioe mine Zantft, og t)ar iffe fnnnet un« 
betfafle bt^fe en faa moben ^ri^e(fe/ fom Gagentf S{gttg^eb 
m'flnof giorbe ^trffeltg* 

%tx at funne befvare bet unber 9Ir. 1 opfliSebe 6p#tg<# 
maal, ft bet m^btoenbigt at gaae tilbage tit bet ^rindo/ font 
ligger ti( ®rnnb for gafnftet^inbelingen famt til ben 3bee, fom 
berigjennem nbtafer (tg. ®ammenItgncT man be 4 forfFjeOige 
gafuiteter mrb ^tnanben ttOtgemeb be unber bem M^erenbe 
iDttfcipltner/ faa vti man fettefig opbage en oorfentlig %ou 
(Tjel imeflem be 3 faafatbte yofltit^e gafulteter/ bet tbeofogiffe, 
luribifTe og mebicinffe paa ben eneCtbe/ ogbet fierbe eOer bet 
ptytf6fopi)ifFe gafuftet paa ben anben 6tbe. Cenne txrfentltge 
SorfFiei befiaaer bert/ at m^brntf be 3 pofftioe gafufteter 
fyutt et beflemt prafttft^ormaal, unber l)t){iret Stbenffa^ 
ben nnberorbnet^ (!g fom SRibbel^ ^ar berimob bet p^ilofo^ 
p^fffc SoTuItft ben rene Stbenffab felt» fom (it nmibbeU 

14 210 

bate 00 i^eile S^ra^aL {)titf $ gafultetcr fTufle itcoiKg 
Utli vebttgebclbe og ubt>tbf / tcf K til SInbre mtbbele en )k« 
Sirt of ^iibfTabcr/ fom fFuQe fomme Tilttmibbelbar 91 m 
t)enbe(ff i iwt og ^taren^ Annbfrober, font Statcit tjax 
funbet t belt ®rab m^btDenbige for bcn^ Sefiacien og S(i\)crrf/ 
ot ben i)(ir troet iffe at (unne unbrobe at ben^he bem t (in 
umtbbelbare Xienefle. 9Reb anbre Drb Staten ttUrcrnger 
et u^brebt XjenbfFab tt( bend ?ove og bered ^ortclfntng t 
tt)b(fomme Zilfarlbe/ ben tiltrcrnger en ^trfe og ^jenbffab til 
bend ictxt, ben tiltrcrnger enbclig Dmforg for Seb(igebolbe(# 
fen af Sorgerned Sunbbeb og be ^uqbfTabeo fom alene fortte 
iflanb til meb Jpelb at mU for benne, og fom en grige af 
ait bette forbrer - ben altfaa^ at famtlige btdfe XunbfFaber 
(lebfe ftuOe fiaae faalebed paa rebe ipaanb for ben, at ben, 
naarfomf)elD bet bef}Ot)ed, fan falbe bem til flu umibbelbare 
Zienefte. £ette ffulle be S norionte ^afulteter beoirfe, be 
ffuKe banne Soiofynbige, ^onrere i Xixtcn, ^trgef^nbige, bt^t^ 
5tunbfFaber ®taten til en^oer 3;ib fan tage i Slef^^ifttion* 
©aalebed trcrbe altfaa bidfe 3 Safultcter t et umibbelbart 
Sor^olb til Staten, be ere af^orngige af bend t^o'fentligfte 
9ei)ot>/ og be Sibenffaber, fom be reprofentere, trarbe fao^ 
lebed i et unberorbnet gorbolb til bidfe @tatend Sebo)9, 
£ette unberorbnebe So<'()olb tan iffe blive nben 3nbfl9belfe 
paa ISibenfFaben felt), men maa n^bvenbigviid, forfaavibt fom 
ben ftal forebrag^d meb &tatend Zrang for ^ie, fo'tte benne 
{ mere eUer minbre @rab vtdfe b^^mmenbe @f ranter. 
Gtaten tiltrotiger iffe til (in umibbelbare Xienefle ben rent 
fun paa pl)ilofopl)iffe ®runbfartninger eOer l)ifh)riffe Srfartn# 
ger bpggebe Ketdoibenffab, men ben forbrer ftienbffab tif 
bend pofltioe SoDe og bidfed rette Sortctfning ; Gtaten, eOer 
5tirfen (fom ber falber fammen meb @tafen/ forfaatoibt fom 
®taten baf-inblemmet Xirfen unber fig), laber (ig ^eOer iffe 
nme meb en blot fpeculatit) Zbeologi, ben frorver 3nbitgt 
i en beflemt given i^u, fafle ^ogmer, overeendilemmenbe 
meb bvilfe JKirfend af ®taten inbfatte Xjenere og faalebed og^ 
faa bet t^eologiffe gafultetd Sorrere ere forpligrt be til ai lorre. 211 

^b ^orget^tbenffoben angaoer, ba er ^nfpn tit Qtattni 
«r« rtftnof of fit mjtibre (^ormmrnbe 3itbfl9bfrfe/ og ?crge# 
t)ibenffobfi! flutter fffl berfor t fao ^rnfffnbe narmere ril 
Wotumbenffabrmf i arminbefiflbeb* 3iiiiblfrtib er bet t>t>i 
utwolhmt, at bet ptattiftt ^omtaol ogfaa p<ia be til ben 
mebicmffe ^MnbffoM gremnte bereflnebe ti^ciplincr eg bi«ff« 
gorebrag »eb Unwrfitetet maae t)cere iffe lit-et tJtrffomr, bvor^ 
til enbtoibere fommer «Iima, onbre 9?arwrforJ)oIbe, Wationen« 
?e!)einaflbe eg ecrbero. [•»., Mtet altfaoimen iffe Ian Mm 
iiben tnobtficerenbe 3«bft^belfe paa SibrnfToben* gorebrag, ttoar 
bettt er beregnet pao at banne Jorgef^nbige til ©taten^ SEjenefle. 
itf ^b jeg ^er i)or tiUaU mig at ubt>ine, ^\\ bet alt^ 
faa fee«^ becK at be S po(!ti»e gafaltctrr ^aoe et beaemt 
ptaftift gormaal, ^t>on)eb be trwbe i et ttorrmere og mere 
rnnibbelbart 9lf^(rttgig^eb^forf)orb til Giaten^ beel« at bette 
9f^<ntgigl)eb4fori)olb iib^Der en ^o^mmcnbe og mobiftcerenbe 
3nbfl9belfe paa Stbenffabeti felv og ben« gorcbrag. t>eb Uiti# 
verfitetet, etibog i ben ®rab, at bet er flart, at {o mere bette 
gorebrog ubditffenbe flutter^ (Ig tir ©tarcn« ncrrmefte «ra», 
lot mere bet blitier toinpet elfter bet reent praWffe gormnar, 
beflemere taber Sibenffaben {In rene tDtbettffabcIige Sbararter^ 
og biii^r ^anboonrKutor^flg og ewpirtfr. Sfnberfebe^ for# 
Mbe? bet fig teeb M p^ilofop^ifFe Safuftet. - %ex be pl)i# 
(ofop^iffe^ bifioriffe og tiaturoibenfTabelige ICidcipttner bar 
Gtaten intet umibbefbart Srug, og bet b^r berfor meb {)etM 
f^n tit bet pbi(ofopbifte gafultrt iffe opftiarr faabanne gofr 
bringer, font til be i^vrige. Derfor er ogfao/ fom Utiiwt0 
jftftectie^ ipiftorie ubi^ifer, bette gafultet frcmllaael flbfl/ og 
^r faaet fin fXabd efter be .1 pofftive gaf ulteter* Didfc 
^r ben umibbelbare Zrang fremfalbt, og Qtattn i)or tiblig 
ontoget fig bent Det p^ilofcp^ifTe gafuftet berimob er ett 
nen vibenffabelig 9^tMwg/ fom alene <f rfjenbelfen af Siben^ 
fFaben4 Storb i og f or f(g felp ^ar fnnnet fammenfnptte. 
Xaar tmiMertib etattn ogfoa ^r antaget f[g bette gufnltef 
00 b€ bentnbet ^enbe jDiMipliner^ faa rr ^ette altfaa alei* 

I4« 212 

tie en S^Igc paa ben eitc dibe of en fricre og Mere 9iii# 
ffuelfe/ font erfjenbet, at ben rene SlbenfFabtf ^IHt, ubeni^it^ 
jyit til et ncrrltggenbe %etmaa\, er af SiArig^eb eg t^efgiin'rnbe 
ifor bet ^e ©tatdfamfiinb/ eg paa brn onben Gibe af ben 
ncrrmere Itgaenbe Srfienbctfe af, at be til bet pftilofop^ifFc 
9<tfu(tet ^^enbe Ci^ctpliner bee(« b^ve en i flfl tbornbe 
fortrinlifl ftraft til at Dceffr, itprfe 09 ff jorrpe Sanbdfrcrftemc 
i bet i^ie/ beelA mebbele mdfe (Sr^enbeffer og jtunbffaber/ 
fom nnber Aulturen^ n«n>crrenbe Gtanbpunft onfeed for 
ttunbvjrrlige eOer tbetminbfie Mil npttige for cnbver Sto^ 
tenft ZmtXf i f^oil'et ^or^olb Ijan enb tnbtrcrber, men i 
®cerbele<^eb for bent/ fom ere beflenite til at fplbeflgj^re te 
o)Denfor ncrionte Jtrat)/ fom ^aoe fremfalbt be 3 ^vrcge $0^ 
rnltettr. 3 faa Jpenfeenbe ben^tter Gtaten alifaa bet pbtlo^ 
fopbtfte gafultetd Z)iMpltner beeld i Gfolen beeM t>eb Um« 
Derfltetet fefo font 9RibbeI til paa benffflrdmar^ffg QRaabe at 
fotberebe ben paafj^Igenbe Gpedalbannelfe/ fom ®taten ncer* 
me|i tiltrornger. Det p^ifofopbifFe Satultet brbetber faalebei 
fraftig i be 0t>rige Safuiteterd Zienefle, ^mlfet fortjener t Wu 
re ®rab at anerfjenbed/ enb man ofte tforr t tort Sanb er 
ttlbmlig til. 

!lf bet ^er tXnfinrte failger altfaa, at bet p^ilofop^tffc 
^afttltet og be bernnber b^enbe 2)idcipliner flaae i et langt 
fiemere gorbolb til bet egentltge (BtatMmth enb be 3 i^rigf/ 
og at ber for bette iffe er fliQet noget ptahift gormaal, font 
fnnbe mobificere Sibenffabeni Sorfrn/ eKer ub^oe nogen inb# 
ftromfenbe Snbflpbelfe paa bet< 2>i<ctpliner< rene )»tbenfFa# 
belige Be^anMing. Zbi mon maa iKe tiOcrgge ben ooenfor 
oititalte Sletning/^oori Gtaten betiener fig af bet pl)ilofopl)ifre 
gatnltet« ^tMpUner/ nemltg fom bannenbe. og fotberebenbe 
QR&bel, en faaban 3nbflpbelfe« Sbi wftnot tiener ogfaa ftn 
8iben(Faben fom Wibbel, men bet Sormaal, fom beroeb fFal 
opnoaetf/ fierner (Ig tffe fra ben rene SibenfFabeligbebtf 9or# 
maal t Klmtnbeligbeb* fiianbent fne og lyarmoniffe Ubo^ 
Iittg# almeen iffe fpectel Dannelfe^ i^mnonftet i Orbet< rene^ 
ile Detpbntttg/ er j^er bet enefk gormool, og tU bette gof^ 1 213 

maal DirM brr faamtget frafrigm og 6rbre, jo mere btt 
recti DtbenftabeKfle (Stemettt fan fremhrorbf og ttlegnet. 

^t>ab leg i)tbrtf bar gtVrt mtg ben 9Sxt at frenif(rrre/ 
ffol tlcne til at btftpttt ben SnfFueffe/ af ben gjcribenbe ^00 
fnltfMtnbbeltng tngenlunbe er DilfoarKg og tntetflgenbe> mtn 
at ben meget mere er bpbt begrunbel faavel t Unfoerfltefetf 
Katur og Ut* ^orbolb HI Gtaten/ fom t Unit>eT(ftet^tnbreN 
ningend Mfteriffe Oprtnbelfe. £e ere poflttoe ^afulteter ere 
GpectalfFoIer, beregnebe paa tt fcrregent prafrtfT i^temeb. 
2>e bat)e fom faabanne inter uben befte ^'enbemorrfe tilfofOetf/ 
men bn be for erboert af bent opfHOebe gormaal ere inbbyr^ 
hfi gmnbforfrjeOige/ funne be albrig fammenfmelte HI er i^eeir* 
Cer pbtlof^^PbifTe ^afulter er berimob i fir Scrfen reenr nnU 
oerfcir og beregnct alcne ipaa StbenfFaben* Sil man berfor 
f#ge en Ifi^itvt Sbee for Unioerflreret/ toil man beri fre et %ex0 
eningdpunft for ben rene Stbenffabeltg^eb I allebenJ ®rene/ 
et t)ttfeltgr llnberftta^, faa maa man fornemmeltg fi^ge benne 
Sbee/ berte ^orentng^punft t ber p^tlofopbiffe g^i^YuI^rt. Detre 
gafnirer er llnh>erftrerer0 fanbe ©ntnbootb/ og fun forfaa# 
i»tbr fom be i^rig^e Sofkilterer fluhe fig fH ben ^beC/ fom 
berigiennem lAtaler fig/ fun fbrfaaiMbr funne famtlige %atnU 
refer fammenfmelte HI en Sent^eb. StOe be berimob Mrit)e 
fig berfra, og olene flange ffg ril bet for bem opfttllebe praf^ 
HfFe gormaol/ ba er tngen (Eenbeb romfelig. £t lotHe tnb# 
bptbef fpltrrf ffg fca bt^eranbre^ og (laae ifolerebe ^t)er for 
fig uben noger tnbre gf^^^ntng^baanb^ 

- Ser er faalebei mtn C)t)crbet){t^nfng/ ar ben 3bee/ fom 
Ubrater fig Igjennem bet pbilofopl^ifFe gafuUer er bet Snefle/ 
font fammen^olber ttntoerftteretd fprebte SDek/ er ben fanbe 
SofEd/ l|»orpaa bet^ (Sen^^b tj^ikt. 3rg PoioUx tmtblefttb 
iffe paa, at glere ^ert ere af en anben SRening/ ibet , be { 
gafulrettfinbbeltngen netop fee en Splirtetfe af Untt)erftrererd 
Senbeb« £et er Jo ogfaa unopgreltgr/ ar benne 3nbbeltng 
forttbf<rrrer en ®onbring imedem forffjeStge SDele/ fom ber 
jo Mr imfFeKgr funbe fammenfmeire HI er enefle florr i^eeir* 
SmWerrtb er ber paa ben anben Gibe Itgelebe* flart/ ar ben 214 


(Bntnl^foTfFiel, font ftnber Gteb faa»el imUtm be 
galultcter inbbycSed/ font imeaein bem 09 bet pMfofopbJfFe 
%atn\M, ingenlunbe (abet ffg opbonDC/ faatonge UnitoerfitefeC 
ffal )>crre t)t>Ab bet ^ibtil oDeralt ^ar vcrnt/ eQer faatoritge 
bet iffe ganfTe fan Mxim {tg fra @tat og ^irfe, ^mitet iffe 
Idbet fig gi^re. at riloetcbringe en (Senbcb, .t)Von)eb faniN 
Itge S^fMlteter naturlig jTiUbe {unite fammenfmelte til et eiic 
(te SafuUet/ er faaicbed utornfeltgr* 9!aar man faalebed op^ 
^on^er ben beflaacnDe gafu(tetdtubbe(ing/ faa grunbcr man 
benoeb tngen ny Scn^eb/ men man opi)Cf)>ev berimob ben 
^orbtnbelfe og 8ammrnt)crng/ fern aUerebe beflaaer^ og font 
er gninbet t Xingcned egen SQatur. Oiocrbooeb 4t>oricbe« 
fan man tifoctebringe (Scnt}eb ))eb at epicfe bet naturligf 
gorbunbne . t ifcleretflaacnbe (Snfelti)eDer^ uben. at man t^at 
nogetfombelfl n9t 99aanb/ b^onocb bt^fe (fnfe(tl)ebrr atter 
funbe famnienfn^tted? 3eg fr^gtet i)cr iffe ben 3nboenbing/ 
Qt l)t)ab jeg t^tx bar anf^rt/ optofrr ftg til irn tom ®pefula# 
tton, uben nogenfombelfi ^ol^t for ^rafi6. Uben at talc 
om, at bet neppe toilbe fi^mme ffg for Sanbetj i^t^etAe mben^ 
fFabelige 3t:flttut fra et ovgantfcret og fammen^angeube fyttit 
fel9 at opli^fe ftg tO et .%gregat af uforbunbne (Enfeltbeber, 
faa fan beg ^n^en felt) meb ben fortrtnligfle 2>n>inatton<# 
eione forubfce/ t^miU ^clQn en faaban Dptotoing i Xibend 
i0b )oilbe mebf^re. ip\)ab be i^vrtge gafulteter angaaer/ ba 
turbe )DeI maaffee brt af @tateu opfltQebe praftifFe gcrmaal 
vebblioe at afgooe et goremng^baapb for be ttl bem i)ett^ 
^^renbe ^tto'pliner og bered Sorrere. SSfltn bt>ab vilbe fami* 
menl)oIbe bet p^tfofopbtfte gafuUet? ^JRan vil maaffee tnb# 
9enbe, at ber beder iffe mi gtt)e6 noget Saanb, fom for# 
ene be til ber pi}iIofopi)tfFe gafultet ben^i^reube forffjeUtge 
£tdctp(iner, at ber af ben Sbce^ fom ligger til ®runb foe 
betd Sammenfirrning intet grugtbringenbe fan ublebeA for 
bi^fe Dt^ctpliner felt) tiler bered ^orebdg. Certe er m|i# 
nof en alminbelig ubbrebt (anffuelfe. 3eg fan imiblertib iffe 
bele ben« £er gived efter mm gormening et faabant 9aanb^ 
og bet et florrft og betpbntng^^bt/ bet nemlig/ fom inbe^ 215 

^olb«« t bnt fctUfi Crffmbelfr of/ at SAetifFabnt fiivfl o) 
frriiift' ffaf bcarbctbc^ eg forebraged for Sib€tiffo6ett< egen 
GA^Ib, ubfii ^fyn Hi nogrt ^brc t>raftifr gormaol. 91 
bnine Sr^rnbelfr tffe (an bltoe uben Snbflpbflfe paa aStbeii' 
ffabcnd S^^^^fofl/ forefommer mig tnbl^fettbf. C)>i)art)ft 
nan brrtmob brtrr Saaob, rrffonrcr 8ci»0t«mnflni/ at ben 
®runbt)oJb/ bvorpaa bet pbtlcfopbtfFe %<hMm ^tbinbtil tfax 
^vilet/ Of) font btbttt tiax bcRrar be bertti b^n^eitnbt Di<^ 
ciplinerd og bcrr^ gorebragtf (!1)arafeefr/ for ^rerndbrn iffe 
mere ffol btHaat, faa t)it man br roeb Irftclifl bttioe ubfat for 
ot maamt flutfc ffg ril forfTicHige prafttffe ^troirb, til b^td 
Opnaarlfr Un(ofr(ltflefd Arcrfier entnt fra ^taUftpulfrnfi 
Gibe fflcr fra anbrc banter mOe faflc^ i Slefoffftion/ %cv* 
bringer, fom man nu meb S^ie fan mobforttc ffg, mtn fom 
man ba maaffec turbe ba>»c SanfFeliglKb for of ofMft. 

3eg bar faaiebe^ givet niig bm Sffre ot fremforrre ntt« 
nc 9lnfhi^(f<r mcb i^enfiKt til ben Sbee, fom jeg fuiber at 
ligge til @hninb for ben nuoirenbe SornlreMinbbeltng/ famt 
bet %^Wif tji^en benne Snbbeling efter min %ttmmn% 
^aatt til SibenfFabett« Seg fTol nu ogfoo tiflobe mtg ot 
beirogre ^atkiltef erne fra et onbet Gtonbpunft nemlig fom 
obminiftrotitof Aorpororioner. Gom foobonne bove 
be mt for 5£iben ot afgtve enten enbeltg S3eflemmelfe eKer 
efficJel (Srfianrtng i oOe Goger, fom fortete nnber bere4 Str^ 
fefi^ebd etter Debr^re bere^ XortK Seb Opf)(n)e(fcn of So^ 
fttltererne t)ifle fomtftge bi^fe Goger b(iti>e ot ofgi^re nmtb^ 
belbort of Aoflegtet fcto. i^eroeb xil man nu f^r bet f^rfle 
t en tffe ubetpbeh'g &vai fori^ge be I#benbe Gogertf 9lntal 
for AoOegiet ^oob ber imtblertib er of fl^rre Sigtigbcb^ 
er ben Cmflornbigbcb/ ot man bert)eb til btnioife GogemeS 
Se^nbb'ng og afgj#relfe fro ben meefi fdmpetente Shttoritet 
ttf rn Corporation/ fom efter ft|t Gommenfortning nobven^ 
bigx»ti^ moo onfee^ for ot wext mtnbre (ompetent. GoalebeS 
fom Snbrrtntngen mt er, fon ftoOegiet i mongfolbtge ^U 
fortbr itU unboorre be forfTidlige gotulttteri ffrffo'rfnger. 
:Dtt M ^Orr ittt I %tmt^n, %wc^an bet enb Uiver fom« 216 

wnfat/ fiHitte unbt^orre faabamte (hf toriitfler fta Gogf^^b^r . 
jDctte erficnbcd t^ifhtct ogfaa^ 0g man ^ar berfor, cfter t))»ob 
ic0 bar ^rt^ cfter garufcctrrned Opi^orvelfe tatift ftfl Xttiftctt 
orbttct paa bcit SRaobf, at JtoQrgict ffulbc af famtltgc Unu 
i^frfitetdicrrcre nrbforttc ftomtnidiioiicr ti( aOe be @agtr^ 
ec^anbftii0/ Ijtcttii bet tiltrortigtc ©agfynbige^ Srflarriti0. 
Scfl >cr ooerbeDiitI om, at en faaban 99cbanbluig af Gagerne 
wlbe ofte forflyrre ^orretningterbenen og bel^bdtg forffhfr 
Gagemed ®ang. IRu for ZiUn fan AoOegtet firap ^entotfc 
enbt)er Sag til ben fag(|^nbige jtorporationd 8ebanblttifl* 
98en efter btdfe Aorporationerd Spb^vcif^ mMttt AoOegter 
ffrfl til be forfFjeOige 6agcr» IBcbanbling ubnort^ne 'itcmmii* 
(loner/ fommumcere be .ubno'Dnte Xooimt^farcr trrrd Ut^ 
non^nelfe og maaftce fra forffjtdige jtdnter mobtage SSargrtnger 
eOer Segionrtnger om grttagelfe. 3eg be^i^oer iffe oibere at ub« 
vifle bette/ ba jeg cr oDerbetoiid om, at en^tm S^'V^^itingdfpnbig 
fettelig )>il inbfee/ ti( ti^ilU gorviHinger eg SibttofKgbeber 
en faaban gorretntngtotben lettelig ^ilbe lebe. )Dg feto om 
be fUftt of bt^fe AommiSftoner Dare permanente^ frpgler jeg 
bog meget for^ at en faaban S^entgahgdmaabe iffe ttlte 
btbrage ti( ^orrctningemed ^nrttge greoime. jtommitflpner 
flaae ttfe i bet bebfle Stygte for burtige (Sn>ebttioifr. Sel 
fan^ Sorretiihtgemed ®ang igiennem "^atulteteme wangen 
®ang paa ®runb af bitffcd foftrgiale Gammcnfortntng t^onre 
langfom nof, mrn et gafultet er bog en offentlig autoriter 
meb en £>eranu< i Gpibfen^ fam til enl)Der Sab ^ar ligefbm 
JtoOrgicti gortnanb gorpltgtelfe og SInfpar meb ^enfpn til 
Gagrmed S^e^anbling/ mebentf bine private af Aolkgiet neb* 
fatte Aommt<(ioner/ beri9))ebe alt offtcieir f)rtrg, ^t fame 
ben Spore, fom ecvitfl^eben om offerltlig ^ntoritet og 
embeb«m<r«|Ig Sorpligtelfe flelben unblaber at mebbele. 2)ette 
meb ^enfpn til So^r^tningftorbcnen. Setragter man JCingen 
fra anbre Giber, tHfle npe Setcrnfelig^eber fremfliOe fig. 93eb 
ot l)en«)ife Gagerne tit Sofulteteme, er AoOegiet (hbfe ^ 
fcr paa at ^enoenbe fig til be meefl Gagfpnbige. SKte ())m» 
borger for, at JtoBegiet i>eb Ubnorqnclfen af (tne Jtommi«# 211 

fienrr ffcbfe tilht tr«ff« bvt bcbile eg ^((gM«i<rt({flile Sofg? 
6ffD mcb ben bebfle Siflte vilbe bctre bog m«a(tre iffc oUib 
hflttti, HU at tale oni/ or manf^tn ®a»s maaffte tif lop bt t 
fKer be SSHMtmmtv, ^)>i< gormcning wan l^rljl #nfifebe 
or ti0Ttf tiitt (if forffjcOiflf (Slrnnbe vtfir bet ovyrvbragnc 
i^)9erl9 fra (Ifl. Cette oil t)i(hirf oftcrc Mnre o( befryfilo 
tferr naar bet giarlber ®ager af en mere beltfor Wotnr/ foni 
^Rangenen maaifee i»ilffer at Mere nbenfor, faatenge itfc 
ban^ ®rtBtng fharngt forpltgter t^m tit Teeltogelfe. OgfM 
i en anben ipenfeenbc til ofte maofFee benne gorretning<# 
wben Dxre of itfe ringe 3nb^bel|e paa Gagenied 8e^nb« 
ling. X^ct lurbe nemltg t)el itfe iMrre nben ®ninb^ cm man 
forubfatte/ at won Iftlere nbfoite^ for at fee Gogerne cen^ 
fibtgt be^onblcbe of en af faoe SReblemmer befloaenbe AonM 
wi«|i0n# enb naor wan laber bew br^fte t bet bele gafullet 
koor et^ert af gotnttetftj SKeblewmer er berettiget til at 
beeltage i Sebonbiingen, og i forn#bent ^atb t>ebtogge fit 
bitfenrerrnbe Scrum. 

Ser er imiblrrtib enbnu en eetomfeligbcb t)eb D^fjCCf 
t^elfen of ^ofu!tetcnte$ abi^imltralioe QRynbigl^eb/ fcm fore^* 
tommer mig at vonre ben ibigtigRe, og fom i og fcr fig feh) 
alene vilftt ^oonre tilfhorffelig til ot bcvtrfe^ at jeg for win 
£eei mootre ^ewme imob en foaban Cpbon^elfe, @aalamgt 
bet narrvopTenre Sor^olb beftooer^ er iffe alene ben obmini^ 
ftrerenbe QJZ^nbigbeb forbeelt iweOew AoOegiel og Sofulteter^ 
ne^ men be flbjle ffo'ot ogfoa en (oomordffg 9tct til ibetminbftt 
at beeftoge i og nbfve ^nbfl^beije x^aa oSe be Sogerd ee# 
bonbling, fom poa nogen ^oabe flooer i gorbinbelfe meb 
bered Snleredfe* Opbfrr man berimob ^atultercme, faa 
ghoer man ^(e ben abminifirerenbe SRpnbig^eb oiene i SbU 
legiere ^ombcr. AoOegirt befartre^-ambufoforifF/ og jrg {an 
berfor/ nben' or ncrre nogen grpgr for at mi^for^aoe^/ er# 
Horre^ at jeg iffe onfeer berrt for ar Dorre i Unit)erftrerel< 
3nrere«[e. AoOrgiei feet nmafFee iffe olrib bel Jpenftgr«wart# 
(Ige og Sierre. 2>erd SefUttmnger ere iffe ollib ooereen^^ 
ilcwwenbe web gofnlteteynetf SInfFuelfer. Ooaer nu/ fow { 218 

U ilt^t t»t0Hgere Ztlfcrlb^ ®afleit HI en Mm 3iiiiatttfr< 
afgj^relff^ ha ml t faa go(b %atulUM4 Srtcrtitittnfl bonne 
en flaonftg 9Rob)»argr tmob XoKcf^tetd SrRcrring/ og Gageit 
bliver for benne b^rre 3n(lantd itfe eenffbig fremfltKet. 9Ui# 
beriebed bltve^ Ziffcrlber/ naar gafulteterne ere opbcnxbr. 
3 faa galb er ^oUegiet eneradbenbe. IDet fan nebfartfe 
Aommtdfloner cUrr uitblabe at nebfcerte bent/ bet fan ril 
bidfe jtommii^iioncr ubncrone b^rm bet ftnbcr for gobt, eg 
enbeltg fan^ ber af btdfe ^ommi^fionrrd Setcrnf ntnger rafle 
faa megen Ofl faa liben iRorice, font bet oil; bet fan fljeme 
gonffe benloTflge bem, om bet faa ftnber pa^fenbe. ^ort ber 
faaer ubeluftenbe al Snbjlybctfe paa faftttiige Gagerd 9el)anb^ 
ling, ^t er mig ubegribeltgt, at gafulteternr, eKer, bn 
^afufteterne iffe ere abfipurgce^ at \)ebfominenbe ^afnlrrterd 
QKebUmnier baoe fitnnet faa ietben wflet tilintetgitfre beve^ 
gafulteterd X)eeUagelfe t abminifirationen og uben leetcmfe^ 
Itgbeb overbrage ben b^le 9Kagt og 'SRynbtgbeb til ^oOegiet 
alene* 3eg for mm Seel fan tffe gaae Inb berpaa« 

i^vab ieg ber (Ibfl bar itHabt mtg at bemarrfe, leber of 
|!g frit) til en anben Setragrntng, fom Itgclebed forcfomnter 
nig at vopre af tffe nnge SSigtigbcb, 9Ran fan nemltg be# 
tragte ^afulteierne^ Opban)effe ogfaa fra ben cnf^Ite Unti* 
Derfitettflffrerd Gtanbpunft eOer nteb aitbre Orb nteb i^n^tt 
til ben 3nb{{9belfe, fom ten toil ubi0\9e paa Unft>erfltet€((rrer^ 
mi Stilling og gor^olb tt( Untt)erf[teten Soalornge %atuU 
teternc beflaae fom nu, faa bar enbver 9orrer ligefra fin 
f0xft€ 9lnfopttelfe Stet til Scrbe og ^temme t bet gafnitet, 
^Dortil ^n bcnbi^ter. ^an ^ar bert)eb aitfaa Slet til at 
beeltage, og, faitoibt ban formaaer, tnbvirfe paa Qebanb^ 
lingen af famtltge til ijani ^ofultet ^nbiirenbe (Sager. SBlan 
bet>tft)er tffe at unrre ffarpfpnet for ot tnbfee/ at bette t og 
for fig felt) er en faare pigtig Stetttgbeb. Sen enfelte Uni* 
perfftet^Iorrer fartted beroeb iflanb til iffe alene at blipe be# 
f jenbr meb og gribe inb t UntiKVfitetetd tnbre SInltggenber, 
men ban bar berveb tiHige ocb ben gorflagtfret/ fom tH en« 
ff^tt Ztb (taoft ()am oaben i ban« Sofultef/ foaet 9tet ttl 1 219 

mtb Straft atfutibt SntHattvc^ i^wrfoabant fbtfrentmfr^ii 
via'bDenbiAr rKer fiat>n{tAe. Z)i«fc Stetitg^ebfr tilbuMfiictti 
»(b gofulrererned Dp^«t>f(ff. Ceti cnMte Unfoer(itctMarret 
(an i faa %a\t flaac (tr ^elc ^iio >»cb Untorrfftrtet, oo t^an til 
i a\ bcnnc Xi^, faafremr ^ait iffe bimr oalgt M jt^llfgie* 
sifbicm eder onbrogt i br omtaltc Jtemmidfioncr, blivc ubnt 
al 3nb09b«lte VM Utttoerfitetrtd inbre ^iHtgfleiibcr, ja ^on 
9t( btrom nmaffec tffe enftang crbolbt niiiibfi^ ^unbfTab iiben# 
for ben, font 9i9srer eSrr .9h)ifrnt( forcbringe i)am. Settc 
(ott b^rten tKrrc bfbflg^h'gt for \)am felt) fKtr gavnltgt for 
Uwotx^titttu ^JRon inb)^nbe iffe^ at^ pm b<^ti etib tabcv 
^orflagdrctun tfit gafulrrt, faa ftaner beiine gcrflagdrct bam 
bog iffe bcftominbre atAtn, ia ^an^ t^wA t^an hat KogcC at 
f>reflaae cSrr anbroge^ (an bentE^enbc (Ig birf(tf ril XoKe« 
giet Dette bito<r (un en (ummerfig Srfbihititg. .Zi)i el 
cr at optntbe meb et gj^rflagiengorfaaiing, ^vorf man fcl9 
^r ®afb< og ®ummt, et anbct at tnbgioc et fFrifUtgt 9ln# 
bragcnbe tii ?ii Aorpcration/ ^or man tngen ilbgang ^r 
til at mUxft0iU ^orflaget eOtr firtge brtd G()ebne* aSinbir 
beiiuben ^rflaget i ^afultetct IBifalb/ og frcm(pmmer btt 
faalebcd , tit be ^0trre 3n)lanrfcr i Sprm <ii en ga(ttltrtMe* 
t(rn(mng/ ba i)ar bet fom faabat^ en ganlTe anben Sorgt/ 
enb naar Ut prieat fra ben en(e(te ^Ranb otbleioerctf til. en 
Slu(rorttet/ til bviKen ben Sngicrlbenbe ittt (looer i noget 
officielt gorbolN Dver^oveb^ jo mere man betragter ®a^ 
gen fra benneSibe/ brflo mere u{Dr((arligt maa brt fore(om« 
me, at man faa ganffe telv t>ar )oillet fraffrit>e fig 9Iettig# 
beber/ ^vi^ Srfibbelfe maor \>irre af SStgttgbeb for ben en(elte 
Seflbber/ og bt>id Ub^orlfe af fam^ige Sofrere maa 9onre im^ 
ffeltg for bet l)ele Unii^erfitet. 3 anbre ?anbe l)ar man opj 
fKttet brn gorbring# at famtlige ^rofeiforer ffnlbe i)ave <Sce^ 
be og @temme t bet Umt>rrfitetet,abmimflrerenbe @enat^.for 
at 3ngen ffulbe ube|u((e« fra Deeltagelfe i Uniortftteteti 
inbre SInftflgcnber, og man betlager^ ffg bittert/ l)oergang ber 
fra Statdflprelfenj ^tbe gi0re4 noget gorfog paa at tulU 
(ajle .eOer foccttt Univerfitetetd eUer betd i^xati ^rtmlegter 2a» 

og ^ienlcbe Strtfig^cbcr. i^o« o< berfmob ^ar wan bet 
oMrtofFettbe ®9ti/ at fee Untt)erfltet<(crrcme feto at xMkt ftf« 
w (Slip paa Sterrifl^eber, fom ?ot)gi«mnfleii*f)tbHI inir bjenr 
(er beni/ feto at vtOe (KDe ffg ubenfor ben ^ele tnbre eefhj^ 
relfc Ofl ovcrlabe benne enc og alene til et AoDegtum^ cm 
\(M Gammenfortmng mon tfte engang enbnu er b(et>cn rntg. 

C)oer^ct)eb {an man toel enbelig meb $tf{e fp^rge, ^vab 
({ol trinbei «eb ben anbefafebe Opi)in>elfe af gafnUftdtnb^ 
beltrigen? Z)a )eg tffe «ar til|tebe t 9)i^n<irfotrfaniltngen ben 
15be Cftober, (jenber jeg tffe be ®runbe/ fom bevtrfebe, 
at iRajoritcten faa \>tKig gif tnb paa bet bet noentet firem* 
(omne gorflag/ eg jeg fan faalebed iffe bimme berom, e:aa^ 
UM fom Gagen fremfKder ffg for mig/ fan jeg vet inbfet 
be ftabelige ^J^fger^ fom S^'ultetemed OpMmng formeentltg 
vide mebfjire/ men {eg tifflaaer^ at jeg tffe formaaer at i^tnc 
en enefle So^^^f Itxa^, fom iffe ffutbe fnnne opnaoetf ^Hxa 
en bttere og f[mplere QRaabe, enb t)eb at gribe til m faa 
tabtfal og effer mm gormening mrfelig tOiberal goranflaft^ 
ning fom Opi)<n>elfen af ^afnlteteme. Ca jeg ^ar b^rt, at 
man ^ar lagt Sirgt paa ben formeentltgt ^enffgt^martfffg^eb 
af ben paatornfte ooenfor omtafte JlommidfTondtnbretning/ ffal 
jeg berom enbnii fun bemo'rfe/ at benne forcfommer mig iffe 
at llaae t miribfle ^orbtnbe Ift meb Sftfulteteme^ Op^elfe. 
Qx en Aommtdffon ni0h>enbtg/ fan m faaban ligcfoat^el neb^ 
forttetf af gafufteterne fom af JtoQegiet/ boilfet t htt p^ifo# 
fop^iffe gafultet ogfaaofte er fTeet« gtnber AoOegiet bet 
ogfaa fra ffn Gibe n^boenbtgt at nebfortte jtommi^ftoner^ 
nu «>el^ faa ^ar bet jo faabant tt( enl)oer 3:tb t f[n SRagr, 
Uben at gafnltctdtnbretntngen i faa i^enfecnbe er i minb^e 
SRaabe tit i£)tnber. 

O GIntning (Tal jeg enbnu fnn tilfiNe, at (tgefom $a#. 
fultetfinbbelingen bar bePaaet fra be oelbfte 34ber af/ og 
ipaa bet n#tefle er forenet meb Uni\)erfrteremed Oprinbelfe 
og ipiflorie/ faafebe^ oebbKver ben enbnn# faawbt jeg loeeb/ 
oioeralt at beflaae, og ber, i)oor man bat forfi0Qt at bmRi^be 
ben, er man fenere^n t)enbt ttlbage ti( bet ®amre. Dettc 221 

Mr Xilforiber oeb bet OairvfTc Untofrfiret i {aiib<f>ut (tiit 
ferflprret rit 9Rfind)en)/ ()t)or mm 1804 opfi^jle be beflaoen^ 
be ^afutreter og bannebe brraf 8 faofalbte dcfcionr r. 3 
1818 bertmob blet>e bt^fe igjcn opf)(»vcbe^ eg man cptog 
igjen ben gamle Safttlrrt^inbbriing. Dpjie Zoritfero font 
ti^e f}aDe fat (fg tnb t UmDerfitredvorffnet/ tiavt cgfoa meb 
Ikflemr^cb nbtaft ffg HI ^orbrel for Safufreldinbbeltngeit. 
eianbr bt^fe fan jeg nonone g. 6d)Ietermod)er/ tj'oxi £)ril 
)eg t betu S^icbftf ^«(r for tnig. J£^ah abt>arer paa bet bo 
ftctnteflc mob cjii)Der iffe ipaa bet ni^iefle' coerrirnff goranbrtng 
t ben beflaaenbe g^^fnUetdmbbettng: JBlan ot>erile fFg bog 
iffe, ffger ^an/ for at man tffe ffat fortte noget ganffe mU 
foarltgt i Stebet for bet/ fom l)ar bannrt fig paaen nature 
Itg 9)}aabe, og jufl formebelfi fin 92atnrlig4eb faa (cmge ^ar 
tMbfigebolbt f[g; men man fege bog ferfi ret at forflaae be 
^ibfit beflaaenbe gormer^ Sct^bntng.' 

3eg ^ar faafebed gioet mig ben 9Stt at beftmre brt af 
AoQegtet opfajlebt f^rfle Gp^rg^maaL ^ette &6at er fAt^tt 
oibtU^gere/ enb ieg ti<iebt ventrt/og jeg maa bebeom Unb^ 
fF^Ibning/ fotbt jeg faaliirnge lyar giort Stxwo pad bet o^rrbe 
Aodegiumd SDpmcerffombeb/ mtn jeg i^ar troet iffe at burbe 
nnblabe/ faat)tbt mnltgt/ futbflcrnbtgt at mottvere mtt af 
Xoflegtet forbrebe Sotum^ beeK ftebi bette bitver af)){genbf 
fra ln>ab ^luraltteten of UmverfEtetdlorrrme i Wirtet af I5be 
Oftober )>ebtog, beeW forbi jeg for mtn £eel anfeer ®p0rgd# 
maalet for at locett af langt |l#rre Sigttgl)eb/ enb bet maaffee 
forefommer^inangen SInben. 

i^i)ab be 0^xiit Gp^rgimaafe angaaer/ ba fan jeg ber# 
cm fatte mtg i Xortbeb* 3eg fan nemfig meb ^enfpn til 
tern ^eni^otbe mig til ben af bet pbilofopbifFe ^afuttet afgto^ 
tie Setcmfniog om Untverfttet^funbatfen. jtollegtet fan man 
tcenfe fig fammenfat paa (nange fSKaaitv, og S^fnltet^inb^ 
telingen loil i faa ^enfcenbe Do^re af 3nb{Ipbeffe. 9Reb 
Jpenfpn til QRebleimiiemed Slntal fan jeg berfor fnn fvare^ 
at bet efter mtn ^ormening ingenlunbe b^r befcrttetf foagt, 
men at bet nuvorrenbe Sntal lieSer bat fbrftonrfetf enb fbr^ minbffet. fy^at (Sfamti artivm atiflaocr/ ba f»ar ieg li^ts 
lebed t gofulterct afflt))rr mir Sotnm. 3({) fbrnioarr for 
{Siebliffct iffe ot fcrtte mig ntfitre inb i ®afl«t. tct rr 
imit(er)tb fremteUd miti Jormeiung/ ot ber for Uiiit)rrfiterrr^ 
Scbfommcnbe mlbe oinbed tffc faa rin()e ^crbrif/ f)«td benne 
Sjrameit blew benlaflt ti( ©folernf. 3^r<?^fiflt ««J i^d tfh 
ncrgte 9Rultgl)tbrn af, ot bcr mob bcitite j£»fnicrAgr(ff fon 
epfhOe (ig -99etarn(e!igt|et)er, fom i ^ett ?aiib 09 vorc gor« 
^olbe iffc fao let Inbc fig bcrtficrnc. 

(S^riflianta bcit ittbc Stoocmbcr is 12. 3b<t icg t)rn>cb fltoet mig be it {iSrc at btfoarc be i @ol« 
legtetd @frii>dfe of I2te SSooember frcmfatte Sp#rg«maak/ 
))cbfeinmfnbe ^orflag tt( gorotibring i Untveriitctdfunbatfrn/ 
moa Kg bebe 019 bet orrcbe SoUcgutmd Uubff^rbning faa)>rl 
foo ot brntte tPeft)ore(fe f^rfl im frcmfomnieo font for^ at 
ben felD nil poo ®ntnb of fttop 5Cib tffe bor.funner offatte^af 
oitg meb ben Ubf^riigbeb og omb9ggeItge I>r0ftelfe of ®p0rg^ 
moolene^ fom bidfed inbgribenbe Sigttgbeb for bet ^le Unu 
i^erfltet og betted fremtibige ©fjorbne toiifaiof eOertf vN(be op# 
fbrbre ogfoa mtg til ot f^rf^e. '3eg moo ^er tnbffromre 
mig til i ftort^eb ot fremfcrtte be 9nffuelfer, ber mottoere 
mit meb J£yenf9n til be opfoflebe @p^gdmoo( ofgivenbe So^ 
tnm, uben ot fuiine inbtobe mig poo noget Sorf^g ti( loeb 
nogen bpbere goaenbe Unberf^gelfe ot furtte be enfelte om^ 
Dentilerebe ©p^rgdmaal i florere 9pi og foolebe^ in{Iuere 
paa Slnbred forffieOige Slnffuelfe of ®ogen. 

^t ffrfte 6p#rgdmoa(/ ber ongooer Unt9er(ttetet< 
nomDorrenbe Drgonifation, ferlgetig of ()oifl inbgribenbe Sig^ 
tigt^eb: ^e^r Snbbelingen i ^aculteter bibebclbed (cfr* Unitf. 
%mb. $ 9)/ moa jeg^ foolebed fremfot^ beftoare obfolut 
befrceftenbe. Set er mig befjenbt, olbctte ®p#rg«maal 
{ en tibligere ofi)olbt otmUtbelig Gomlinj of Uni^erfitetMff^ 
vtre ^or vonret opfaltet/ og of bet of ^uroltreien of be bcr ^rfamkbe rr Mcver befoam beucrgtettbe; men bcf 
bar iffe l^tttti mi% at erfarr noftrt beftemt om be ®niiibr, 
b9orri( en faaban Wentnfl^9trtns ber bar turret fittttt . Seg 
anfi^rer bme, forbi beraf nil inbt^fe, o( jes fanner ol egentltg 
!in(n9tntitg for, ^nab jeg tneb {^enfpn HI ^perfldmoofet tan 
^ne at bentcrrfe, cg^ faalebcd alene t ®agfn fe(n cOcr Unu 
nerfttetet^ nihKrrenbe Organifaticn maa fege Ubgang^punftet 
i^Ife %t\i eg 9Ranglcr Untnerffrerer^ normxrenbe Deling i 
§afultetrr enb fan libe af, bnornieg'rt ber neb ben maaffec 
fon ncnre fororlbet; faa anfeer jeg wig bog befoiet (t( at an# 
tagf/ at ber neppe ntlbe ncrre brtimeltgr eller bef[l1^tg Srent« 
gang^maabe i en Gag af ben SBigtigbeb u^en nibere ot bilb^ 
fafle ait brt Qcflonenbe/ iiben f^rit engang of forf^ge i bet 
^orrtged @tcb at opfliOe en fulbfomnere 3nbretntng# eQer^ 
bnab ber net fatx nar naturltgere/ at fi^ge dr rette 4)g borl^ 
fierne befleibt paapegebe og utninlfomt er^'f nbte Sr^ji eg 
SRangler neb be beftaaenbe Organifarion^fomier. %eu 
inben man tog et faabant (Sfribt^ bur^e bet bog nel tiU 
fulbe og inblpfenbe norre gobtgjort, ai ben ncrrncrrenbe Uni# 
nfr{itrtd^3nbbeitng t Jacultetrr nar (il i^inber for fanb Si# 
benffabeitg^e^^ $remme/ tii ^tnber for Unincrfttrtdanfiggen^ 
ber^ forfnarfige ^0fcelfe og tBebanbling/ fort rtl i^tnber for 
Uninerfhetetd Sirffombeb i beime fom bnn Sletntng/ inbab 
foanelfont ubab/ og at ben t^tU S^^cultetdinbbettng^ bfot nar 
tn nilfaarltg ^orm, ber alene banbe biflortfT Segrunbelfe/ 
nben paa nogen QRaobe at fnare til Xiberne. (Sn faabon 
anffnelfe, om ben fTulbe uctxti eOer bane nonret ftentfat, bnab 
iffe er mig befjenbt^ maa jeg for mit SBebfommenbe beflent 
mobffge. . Cen. beliaaenbe 3nbbeling af Untnerfttftet i be 4 
gacttlteter er beg iffe et blot nilfoaritgt Segreb, ubgaaet dfe# 
ne af tiffatlbtg bifiorift Oprinbelfe, ntrn I)ar net oneralt/ bnor 
benftnbe^-og beter net i be flefle Stater meb enropopiff SuU 
tut, bannet itg naturltgt og bar (in inbre 9egrmtbelfe i <Sa# 
8'n og ^orbolbrne frln, og bet er ne( ene berneb/ at hm 
f^ax Umtt, nagtet muligt nebflotbenbe Wangler^ befiaae lige 
tit norr Xiber. 91 aOe 4 faatalbte gaciOteter opfttae^ 224 

oeb betr fammr Scnon^nrlfe vcb ©tbcn df Mnonbrn fciii 
alMc$ een^artcbe 3it|iiturtcner af (tge StgrifiAeb eg Sftybs 
tting Fan vtflnof i Gagcnd WaMir oonre minbre bcflTuifb<f eg 
uformdigt; men bctce er bog ncppt nt )Dxfrur(tg Ontflornbig' 
^eb^ bft i og for .ftg paa nogen QRatibe fan ^inbrc brrcd 
Gaanotrfen til bcr vfcrUrbd Sormaaf^ SiDenftabcltgbebd 9 rem^ 
me, eSer influcrc paa be rnfelte (Sorporationerd fclvflornbtge 
Sirffom^eb; (})i>cn)e( bet m^naffee meb @nuib fmibe ubbon^c^ 
font en $d( i llnbetfitetetd Drgoni^me. ^nne x>i\tt beg 
tffe ^med veb en total Dm|}9rten af ben l)e(e 3nfKtftrte«, 
men aUne t)eb en ngttgerc og mere organiff @ammenhi9tmng 
af b« enfelte^acuHeter tit en Sen!)eb* ^aa ®rnnb af bet minbre 
Sttgtige t benne Sibeorbning af bet 4be etler pt)t(ofo)>t)jffe 
9cicu(tet meb be ^ocige 3, ml bet Y)oere pa^fen^e at betragte 
bette fflprffilt fra be 3 iW)rige gaculteter i Det« ^or^olo til 
bi^fe, ber meb Slette ifibeorbne^ t)tnanb€n. IDi^fe 3 - mere 
pofltioe - gaculteter ere efter bercd &ammenfirtning og ec# 
t^biting at betragte fern l)diere (SpecialjToIer, t bet be famt# 
(ige tjwt et poittit)t og umibbelbart ii^re gormaof, nemlig 
at afi}i(r(pe forfFjeSige t)iTfentltge Gtat^famfbnbetd Sebot), og 
ere beflemte til i^eb 5tl)eorte og forffieHtge l)0tere Annbffaber 
at bafere en for 6taten^n0boenbig'9rap^. iDet 4Baanb/ 
ber beflaaer meUem be til et faabant pofitiot pbre ^ormaal 
forenebe Sonrere (an i^el faalebe^ t flere Xilfcrlbe i^cnt' ubeit 
^#iere Segrunbelfe { SibenfFaben/ og er vel forfaaoibt et 
pbre^ fom bet er fnbttet^ t)eb ^ihitpbre gormaal, men \)tl bog 
efrer ^agen^ 3lati\x htHaat, faalcrnge ^ette beflaaer. Sit en 
faaban i Gogen^ 9tatur grunbet forming af {crrerne Deb 
be forfffeUige Gpeciafffoler ogfaa veb en beflemt ^orm< pbre 
Gtempel anerfjenbet/ tan ml umnltgt vorre ottb^t enb pa^ 
fenbe og ^nf[gt^m(ed(igt; og Sntet i^ilbe )>el ptnbed ocb at 
benne 3nf)irution af ^aculteter for bere^ SSebfommenbe op* 
^cbebed. tab enb en i^crfentlig Cgenffab )Deb bi^fe ^aculte* 
ter - bere« Ket til at tilbele Slnbre Sefiielfe til at Icrre i 
beret Citcipliner - af ij^ilUn CgenfTab jo !ftapnet .gacntte^ 
ter ^ar fin Oprinbelfe « t bet ^ele ftoi ot, meb Unbtagrife of 1 225 

bet mebtdnfFf %acuHU, 9arre foxcttbtt eOrr ialfalb woMi^m 
0(| 3i<tontt forfaatoibt mutbrc padfenbc - ^aw^t gilt jo tibet 
til eagett -; beii annrfiritbte ^o^^ <^f t)ibcitfTabc(tg Gor/ 
porattott tHlbe Del tffe ubcn Gfabe for be enhlte 9Reb« 
lemoierA ®aiin)irfen til tiiitit itbre Sormaal og beretf Orbnen af 
be bibt^en l^imnbe ©tubier^ iffe uben fyemmenbe Snbff^belfc 
pea berci Strffom^eb t bet ipde borttage^; og neppe )Mlbe 
iiogen ^tlfn9l;kiin9 af bcm til UnitKtfltetettf t^^iere <itntfth ber# 
i»eb bnoirffd. * 3 bet 4be eUer bet pi)i{ofopt}ifTe gocultet maa 
bertiffdbct egentfifteltittoerfiret erfieitbc< inbe^olbt; bette 
gacuttet l^inter aSofi^ og^ g^tenittg^ptinrt for be j9))risef 
ttbenfor ^oremngen meb Uttk blot ttlforlbigt og tftvovte^ 
fammenftillebe^ \Mbcnfrabetfge *<Sorporatioiier» 3 bette 
^a\De afie be ti^cvfilmx, ber iffe flaae i umibbelbar ^or« 
binbelfe meb ®tntend eSer 9{oetd %otmacAf fin naturlige 
9>labd/ 00 ^riitcipet for benne bered gorening er ba nature 
ligt felloe SibenjTabentf Srn^rb/ t boilfeit ^angfolbigbeben 
af be reent oibeuffabeltge X)iteiptiner fremtrarbe om bere< 
Sentrom^ Vb^lofc^t^ien/ -i)t)oraf bette S<^cultet \^ax fit 92aoit-/ 
foot organifTe £cle af aSibenfTabend i^ele. {)oab ©aon.bet 
mi fTulbe nfebf^re at bortfteme bett 9bre Slnerffenbelfe af 
bentie Sibetiffabeitd Sentieb i QRangfoIbigi^eben/ er iffe (et 
at Jnbfee. IDen ocb Snilitutiotien tilfigtebe Sorening og Gam^ 
)»irfen af be forffieSige vibenfFabeltge ^arfter til et faeKed 
Waal fan uben berte l)od od t)crre M og flap no& Sogen 
deling af bet foalebed ))eb ^rtncipei af en i)0iere Sibenffa^ 
bend (fui)f€b (Sommen^^renbt vilbe DeM)e(Ier neppe uben 
@f(Xbe fttbe Steb/ og nogen gt)lbtg X^eiingdgrnnb eUer noget 
gplbigt X)elingdprincip otibe x>tl neppe tunne opiWed og loeb 
ett|«ert faabnnt ^orf^jf \oilbe man t)tflno7 finbe fig i gorier 
gent)eb mtt at trortfe ®rcmbfen. Sit befr^gte ^ilU bet 
ialfalb ogfoa 'octtt, at be enfefte £)idcipliner mere og mere 
vilbe tabe ben oibenfTabelige Sl)arafreer og nebbraged til paA 
ybre Sonnaat bmgntbt 3nfKtuter. %xa^ bette bet egexetKge 
Unh^erfitet eOet nu faofolbte p^ilofop^ifFe Saculiet burbe 
)»iftno( eftet ^iint angrone 9>nncip be iDidcipliner bortfterne d/ 

/ 15 2M 

Ut UhatMfi Mee efteret ybre S^^m^^M Slon)* (ffrcrbmt 
i^eiif9n fiinbe bet mooffee f9ne«# - ^t)ab jeg bog laugrfra 
brillfr mig tU at afei0re-/fom om br Motril profrifTc 3RtRc» 
ralo(^er« ^otineife ^en^jt^retibe gag/ eller^ forfaaoibt be 
Mot til Miii Xatv forcbragc«, rtflrigerc. bcnlagbe^ tU ct 
^rcffie for bcUe ybrt gorniaal bcfleair SniHtur, niebntd be 
tiatttrltfl/ font reetir natunotbenfrabefifle XAicipimtt, itU bcffteC 
vtlbe Qcme^ fra bet pbilofopi)ifFe §acu(t(td Dmi^aabf* dn 
Itgtwnbe Xt^iol fuubt tcrnfcd wtt meb ^enfyn til brt pbre 
Sovmool/ font er far for en ^e( af be unber berpbtlofbpbtffe 
gactdtet ^en^#ret^e Dt^ciplinHV nemlig be, ber forebroge^ til 
Z)aiiiietfe of be (oerbe @fo(erd Sorrtre. Senttc Xml maa 
bos f^^ ^'^f^ Ditkipltncrd i^ebfommenbe forfafle^, itaar beii# 
fe(< ti(/ at bi^fe 3>idctp(inerd gorebrag, font bette Sormoof 
^tl% er rrentttibenfFabefigt/.ogat nogett 3tnlebmng til en poa 
fperiel ^t)forie baferet Ubbannclfe til praftift iBirffombeb 
t ben Stetmns/ af Uniofrfftetrt/ font faabanr, iffc ^mi. Sn^ 
tn^t wbenffabelift iCi^ciptin/ forfaat)ibt ben iffe er reent prag^ 
matift og rettct piia beficmte pbre gormaal/ i)^nb0rer fao^ 
lebed efter fit Segreb unber bet pbilofopbtffe ^acultet, ber 
reprorfentirer ben rene StbenfFabeligbebd $enbeb i Wan^ 
folbigbeben af (Ine Ci^cipHner; men bette fan to umuligt 
«arre til ipinber for, at enfaaban ^itfcipiin^ ^^rer meb^eao 
^ tt( et paa et beflemt pbre ^rmaai beregnet gorebrag af 
fin Sibenffab (on trcrbe i gorbinbelfcL meb et anbet gacuitet; 
og faa langt er bet fra, at bette. Sorrerend bobbelte gott^olb 
taOf l)9ab, fom mig befienbt, cr fTeet, betrogtcd fom ett Qe^ 
mid mob S^cuitetdinbbelingend 9itgtigbeb, at megtt mere be 
enfelte Xilfcrtbe maa^ betragtrd fom foa^t ®por og lltttpb* 
'ninger tti en rigtigere og noiere @ammenfnptning af be S 
anbre forffiedtge gacultcter til Unioerittetetd tieixxt Senbcb* 
SZemlig ben Snbbenbing, tffe mob ^acultetdinobelingen i bet 
^(e, men mob bend Drgonifation/ funbe t>el roeb @rtmb 
gjfr(d/ or be 3 poftttoe S<>Cttlteter i bet i^ele flaoe for ifolerebe 
fra ben egentltge mbenffabeltge goremng eiler bet p^ilofoplitffe 
iaciiltetf iaifalb uben 9ef#ielfc optvorbe fom flbeorbncbe web 1 Mto iflfbetfbr at be tMl fitf rigf^ #s ftmmt n^ mcft 
9nit€it>rt nf SibcniTobftid ^tnt^, 00 few (BAronfii for, ol 
^faa tm« Sorbinbclft meb Umott^uut Mr MOttvcrcl «ck 
bettf/ jnborbhcbcd unber bet p^Uofppi^tfFe %aaiUtt. Derveb 
wlbe oftfaa l)itn W)ibtx0xtt ^^tfl utosfdiriige Snbt^enbtiHl ai«k 
gacidretitnbbflinften bortrybbe^ eg forrtei t |tt tetlc f^k 
Sofnfte man ({g faalebed bet pf)i(ofop()tffe gaeuUet 
beelt t 3 ®e€ttpitcr, iffc fom ff(o0antbige «>ibriiffabe(tge C^t^ 
)>orartoitfr/ vicit blot fom Srirgnelfev for forfricOige mere om# 
fattftibe atftninger^ og til kitere Qe^Kinblttig af etifdte 6a# 
ger/ enp^tIofopMff^t|iftortfr,eit ttatur^^ibettffabelig 
og en pMioIofliff Gection^ faa miU ogfaa fra recut 
iDibenffabcltgt Stanbpunft et^vcrt af be S anbre ffaotl^ 
letrr (Unne gaae tnb Unbcr rn af bi^if/ faalebet bet iur{# 
bifte gcicttltft unber ben bfftertffc « pi)i(ofopf)tffe 
eecrtOM/ tit mebtctnffe S<^ultet nnter ben natnri^iben^ 
ffabelige og enbelig bet t^ologtff e gacuitet unber bra 
pt)tIo(ogiffe Section af bet pMlofop^iffe gajfultet^ og 
faalebeS atte gacuUeter i reent lotbenffabclig J^enfeenbe banne 
ft virfeligt organiff ^e(f* Seb en faobon 3nbleitimelfe i bet 
p^tlofop^tfFe ^atnlitt fom ben egentMge vtbenftabeltgc gorc# 
ning, og oeb reent oibenffabdige gorebrag inben bet p^i(e« 
fop()ifFe Sacttltet^ Omraabe gavc^ ba be i^vrigc §acnlteteri 
gRcblemmer anletning ri( at wfe bered reent pibrnffabeitgf 
Competence/ Spduden af be reent roibenfFabeiige Si>rebrag ub^ 
«>ibebed og Unti)er(iretct ^avbe fii^rre iBetrpggelfe for, at be 
fpecicUc Sacultrtdtiubter iffc efter^aanben narrmebe fig til 
mere ^aanbporrKmo'tffig Xrdbiticn, £enne Semcrrfninjl^/ 
naturltgt ubralt fra et reent alminbeltgt Stanbpunft^ er bog 
ei faaban meent, b^b vel og af bet Joregaaenbe for(laac</ 
at bet pl)i(ofop^(ffe S^^ul^t 'oixttlig (Tnlbe belej; (iaabanne 
Gectioner/ fom for 9el>anbltngen af enfelte Sager og i bet 
oDenfor antybebe 0iemeb/ fom engere mbenffabetige ^orem'n^ 
ger, potffetibe fnnbe tomfe^ bannebe, maattc bog gaat tnb 
unbet bet ^eie pkilofop^ifte {acnitet fom Oi^rbegnb. 

15* 228 

9Rvt) ^tti^n fit bet aitber «f bet crrcbc (SoScgtum op^ 
ti^tht ^atf^imail: «tlf 1)i9(Mrmaitgc ^Rcbletnmer Iwr Col- 
legium 'ara<leitiicum bf^aac^*^ b^ )9rcb jffl/ nt)gaaenbe fra 
JIfacnftetdtttbbeUngcnd Seftainen/ ofl inbert en oiiben mere pa6f 
fritbe Ciiisantfaticn of Umt>erf!reret er paaviifl etter erfjenbr, 
tnrct mere ^ettftpitdmcrdftjgr at angtioe^ enb at SoUegtet rcprcr# 
fettterer be forftiellifie gaculteter paa ben famme SBHaoht fom 
bibril, faafebed at af bet pbifofopbiff^ gacultet forubeti ^' 
catHi^ tnbnu 2 Sl^fe^forer ttlfT^bed, meb en fafl ^^rmoHb 
tfi^ JKVc^iDt {' Spibfen/ nbt>a(9t t)eit1 meb abfolut ®tfmmr» 
{Ieri)cb ofTAmtK^e UtiitKrffter^farrere blanbt aUe til (SoUegtct 
Dafgbdre Umverfltet^ltftcre/ ubcn J^enf^n til ^acultet/ ofl fom 
fait t)afged paank>/ faalebeS fom/ faat>ibt erinbred^ t bet pbt^ 
lofopbiffe ^acultetd Setornfntng om ^oranbringer i UniDer^ 
(ttetdfunbotfen er forefloaet; bog ontogcr ieg ifre^ at nogen 
fctrfTJIt *tces» eller ^ro#^9tectcrbe^i0oer ot t)a1ge«, men trocr, 
at benne function i forefoiAmenbe ^ilforlbe pa^fenbe Funbc 
otertaged af ben crlbfle Decanud. 3efl antager altfaa/ at 
(SoDegiet b^t beflaae af 7 ^Dleblemmer: ' Stector/ S>ecanud 
og 2 anbre QReblemmer af bet pi)tiofopl)iffe ^acnltet/ fomt 
af be S Zl'ecaner fra be H [»t}rtge ^aculteter* 

t>tt 3bie @p0rgdmoai: Jdffx (S^ramen artinm afi)olbe^ 
t)eb ©folern'e eBer ©eb Untwerfitetet?' finber jeg i bet ^efc 
enbnu (Re mobent til Sifgiorelfe/ forinben anbre bibbent>0« 
renbe Gp^rg^maal ere afgjorre, faa\»el om @foIerne^ umib# 
belbare St^relfe, ^t)ort)lbtberffal banneret, Stectorifaaoanne 
Snliggenber jtDeorbnet/ efolrraab/ fom og/ {)t>on)tbt nogen 
fceregen Vbrniniflration^green for bet Icrrbe eOer bi^iere Uiu 
berotidning^wopfen t bet ^ele t^r Dented. Uiiber Sorubfartning 
af tilb^rltg (Sontrol fra Umvcrffteter^ eOer en faaban 9lbmt« 
niflrattoni &ibe/ maarte jeg (ifgiort fiemme foc/ at benne 
(foramen f)ent)i(le^ til 6foUme; jafetouben en faaban umiV 
belbar Control/ antager jeg bet at "oxxc i Unii^erfftetetd og 
Sibenffabeligbeben^ Snterectfe^ om benne @|ramen funbe i bet 
minbile for en 3>eel t^envifetf til enfelte Qroler^ til btoid ^t* 
flprelfe man l^aiobe ®runb til at norre fcrregen ZiUtb i faa I 229 

{>fnfeetib«/ og foot man ha paa faatan^aaU ubmorrfrbe;- 
t bet jf0 \)fb))arenbe norm bfn Overbmi^ning^ at ben prh>atc 
IDimt^ffon, font abfefut forb<rnDe(ig^ bi^v bortfalbe^ t ^vt^ Sreb 
ba el fulbflcrnblgt Zentamm t)fb en lorrb Gfofe mamrr trorbf . 

3«fl mna rnbnu tif @(ufning gientager brbc brnne 9tf 
foartlU^ Ufulbftflrnbigbeb eg. triflnot t)cifl nfnlbfemnc $onn 
ttnbff^Ibt iaawl paa ©rnnb af @t(^erd Stigboni/ fom ben 
tnoppe Xib/ ber bertil ()or oorret wig iemct. 

@^rjfli<ima ben 25be ^tcDen^ber 1842. 3 Sfnlrbning of ben mtg fra ^ormanbrn t bet aeabeviffe 
Sottegnini tHih'flebc Sfrbclfe of 12te b. SW., tiDabet ieg 
mtg t}ert)cb ot afgive ntin gormentng angaaenbe be i Qfri^ 
iHlfen opflfene 3 ^^cjler: 

l|te» 3eg er of ben ^o^fnJwff^ fit Snbbelingen tgacul« 
teter' bi^ bt6el)olbc«, ba Wegjeringeit og anbre Slnteriteter^ 
fa enbog Co1]e§:iQin acadeiiiicam felv^ ofte benvenbe f[g tfl 
Unwrrfftetet^ nut^cerenbe gocultrter^ for at inbbente Opf^j^ 
singer og Seto'nfntnger. X)et vilU faoUbed fun finfe ^or^ 
rerntngerned ®ang/ naar fnabonne @ager ^cx\t ffuSe ttlfUfieiS 
bet acQbemifTe (Sottegimn^ og bette nbncft>ne be ltnit)er{Ttet9i' 
Ictrat, fom batbe at ofgm IBetcrnfnmg^ ^tt'Ke ^erfonet bog 
t ©runben fom tii at ubgi>re et @(agd ^acultet l^e t be 
nutxrrenbe g^culteter aufatte ?arrere funne ogfaa ofte i^nffe 
Samltnger^ for at beliberere om Xing/ fcm egentlig ere be 
i^rige Univerfftet^Iorrere uoebfommenbe/ og faabonne @am^ 
linger wlbe bog \oarre omtrent betfammefom ^acultet^m^ber; 
men ^orretntngeme befiefrged meb mere Orben i wMxQt 
9acuftet^mi»ber/ ^t)i^ ^omranb bet panligger at f}t)Te ^or^ 
retmngetlted ®ang og at opbevare be aftianbfebe ®ager. 

2bet 3eg man ^enl)oIbe mtg til ben t bet mebtcinfFe 
^acuftefd Setcrnfntng unber 3lte 3lugufl b. a* afqvom %oxf 
mening : at Collc^imn aoadendciim ; beftemmed tit at be^ 
flaae af en Sector, en ^rorector og decani { gaculteterne. ISO 

Xaat tm f orcflaoebe ~ 9erafibring/ at ttU bet pl)(lofop^(Ff 
giicultrr { 2be %acnU€ttx, fonuner ri( at finbe <5tcb/ diI 
oltfaa CoIle|?iuiii academieam fcmine til at beftaae af 1 
fRrblcitimer. 

3bif* Zrt t>tlbe t)tflnof vcnre ^nfTdt'st at Umoerfftetet 
fuitbe bffrtcA fra at afbotbe Q^ramnt artinm. IDet fcrcfom* 
mer mtg bog^ at benne (Ejrainctt^ Kft)clbeiff t>eb Uithoerfftsrtet 
Bwer ftorrc etfferb<b for, at 9fDf/ faawl fra be larrbe Cfor 
ler fom af private 1Cimittere^e# prin)e$ eg beb^mmed )0aa 
itge QRaabe, t)))t(fer tieppe i^il fiutne blme Silforlbct, naar (8ff 
amett afbolbed t)eb be flicre forjTicKifle lorrbe ©folen Ce 
flefle prtoat ^tmitterebe vifle maaffce ogfaa ^cflrre ^nfFe at 
ejranitnrrcd t)eb Unberfftetct enb vrb te la^be 6folcr« 3efl 
maa itniblerftb ttlfiaae/ at jrg i)ibttl tffe tttflrcrffclig b^r fot 
tnig inb i fyoab ber fan (ige^ for eg iineb bctte SpcrgdaiaoU 
eg min fvugrltge ^elbrrt^dlflanbttflabcr nug tffe at gi^re 
bet tttt* 3eg anfrer bet berfor rigttgft at b^nf)eI^e tnig til 
ben germrning, fom er afgtt)ct i ^nbfltOingrn fra brn af bet 
9l)i(cfept)ifre gacultet netfattr Scmmitree, b^ttf SRcblemmer 
jeg anfeer for competcnte X^ommerri benne ®ag; og jeg 
.Mtcrer faalebe* for, at d^jranten artiiim bi?r ^enlorgged til be 
lanrbe Stolen 

4br, Sfi^Ige be af ot)enncronte Sommittee anf^rte fdu 
ni(rrfntngrr t)eb S 31 i gunbatfen troer ieg, at S/camcn 
philolog^ico-philosophicDm ogfaa bjfr omfatte ?attn, 0rorff 
og ipijlorte* ' Det vU Offert ogfaa txrre be gorceibre, font 
fenbe bere< 80m til Unitoerfttetrt, magtpaaliggenbe, ot btdfe 
iffge at erbDetDe fig aOe be XunbfTaber, til ^oilfe ber gi)Ded 
bem Slbgang i ben Zib, be opbolbe fig i^eb Unit>erfttetet for 
nt fnnne abfoh>ere Qj^aoien philologrieo-pliiiosiophiriiin. Dm 
og mA ^)>iifen glib bii^fe b^ve benpttet Zibeit, hnnie ^nu 
ccltxtnt fun ovcrbeioifed )^b Ubfatbct af ben t>eb Untoerfi^ 
trtet afbclbte (Sfamtn i a8e be Zing, ooer di^ilfe ber er af^ 
Ifotbt gorebrag* 

Kl^rifliiinia ben l§be not)ember 1842« 1 381 

Iba aUbrt gorrctniRgft l^inbrebc mfg fra at oppeWc 
Sotfrinflcti ot)fr be ®p0rfl«iitoale UnitMrffreMfunbotfrii tthf 
fomndibe/ font Sotegtet fremfatre til ^^cittffloit t be ben 
ISbe 00 22be October b. 41* af^otbte Weber, ^t>ortt( famtltge 
UitiverfEtetdtorrere oore inbt^ar^lebe/ ffai jcg, if^lge ScOrgiet^ 
Dpforbrtng i efrioelfe af 12te b. OR./ Iierveb tiOabe wig ot 
afgitoe mit Sctum (triftltg. 

1* .V^r 3nbbeitngeit i gaculteter btbe^olbej?" 

Va jeg tffe ^ar erfarrt nogrn Sfabe af 3nbbefiitgcii i 
%acviiuta, og icg iffe formoaer at fTionne nogett SRytte af 
bend Dpt)crt)clfr, et t)cllrr af ^t)ab mon ^nr foreflaoet i bent 
eteb, wMtx jcg for Sibebolbelfe af S<>cu(tetdtnbbeltng, bog 
faalebed/ at bet i)ibtil tKrrenbe pbilofopfjifte gacuftct ittbbe* 
M i t»enbe, nemlig et Facoltas literanun og et Facnltas 
scientiaram. 

2* 'Hf ^t>or maiige Sleblemmer b#r CoU^nm acade* 
aucDBi beflaae? 

3eg antoger/ al SoKegtet b#r beflaae af eet SReblem af 
l^rt ^ACitftet. iSri)oiber Uitiverfftetet 5 ^acHlteter/ toil SoU 
legiet aitfaa romme tt( a| beflaae af 6 SRMctnmer; ^t)itfet 
Sfnlat ieg anfeer tilflrarneligt. 

3. "Sft <S)tameti artirnn af^olbe« «eb UniiMffltetet ettet 
Mb etoleraer 

Iba jeg frygter fox, at SN^brug iMinfTeltgeii fnnne- nnbi 
gaaed, f^mi bemelbte .Qrjramnt ^enlcrgge* til Sfolerne,, og 
(Sfamtn betveb bedubenDil tabe i ?tgl}eb/ antagrr jegiOt ben 
frcttibeied hit afbofbed i»eb Unioerfitetet. 

4* SBor (Spmen pliilolo^ic^-philosophicam frembeled 
•mfatte 9atin, ®rarf( og i^iftorier 

Grtienbenbe be ffibre ®)Mrogd og Jpiflonmd 9lpttt for 
ben alminbelige Cannelfe, antager jeg, at gorebrag over og 
^^mination t bem b^r oorre tblanbt ®ienfiaiibene for iSfa* 
men philolo^ico - philosophicum. 9Ren )eg antager tiOige, 
ct 9o(bringirne t be notnr^iiortfFe og not^emattfFe Sibenffa* 
beiV font nbfftnre 0ien|tanbe for ^ammt 9famm,b0t t^tiibt*; 232 

og faoban Ubvtbelft fait/ cfrcrtBiitgormemiig, labc fig ^att, 
uUn at man berfpr UfiO^tx ^at •pgitoe ^iir/ ®r<rfF eg 

0t)rif}{anta ben 2Sbt SQot^ember 1842. 

^aa ®runb af bet ortebe SottcfliutaS Opforbrtng of I2fe 
b. W. ttf be llm\)er|itft«tercrf|r ber beeltpge i bet ben 
22be October jTbillcben flftolbte- alminbelige ?crrerin0be , 
gwer jeg mig ^cweb ben 2®re ot crflcrre, at jeg jlcmmer 
for^ at ?atin, ®rop(T 03 ^{(lorie frc mbelc^ . b0r »crre ®jen^ 
jlonbe for gorefcrdninger og Syamination til ben p^iloIogiiT 
p^i(ofopJ)iffe <gjfamen. 

@t)rt|ltan{a ben 21 be 97b))ember 18U. 1 Sector (S>^ettet; 

SIngaaenbe be mig af M ffrebe Sollegittni foteiogte 
Gpi^rg^maal, tiOaber jeg mtg at ofgbe f^lgenbe @9ar: 

Ad 1, fd0t 3nbbe(tngen t ^acufteter btbe^olbc^? 

Snbbelingen af Untt>erfttet^(aTer^^erfona(et i ^acufteter 
er/ efter mtt ®tm, begrnnbet )fi<iia en faa wrfenKtg So.r(T)t(f 
i ^unbfTaberneJ Diialttet/ at, ifalb man opi^ceoebe ben, bet 
neppe bleto anbet enb 3lffTaffe(fen af et 92at)tt/ men neppe 
«f en 9iea(ttet. 3(t man btbtti tjat anfeet be enfefte ga^ 
cufteter fom fluttebe 9iaab«^SoIlegter^ cr en getl/ fom )oeI ei 
(an iorgge^ ^iin 3nbbeling til ?a|i^ og fom viil fan affTaffed^ 
uben at man berfor bei)0Y)er at banhpfe gacniteternedvKavne. 
6fit(be man imiblertib ^ceu af ben ^cning, at SBibc{)Qibrlfen 
af benne 3nbbeling ci fFu'be labe fig forene meb SiffTaffelffn 
af t)iin ^nl, ba flemmer jeg for: at 3nbbelingen t Jacultekr 
b0x opbcnoed. 

Ad 2* 3lf ^toormange QReblemmer bat CollesrivBt aoade- 
micum beftaoe? 

;De.t fpncd mig naturl^t/^ at etb^ert %a€nlkit f^at fin 
X!^))utereb( (X>ecan) t (SoKigiel* Ta tmiblertib bet p^i(ofo< 233 

^iitt ganiim UxUtt nfwtftMinmtfiQt .^rt VttiUmmtr, 
cnb neget anbef/ eg ba t)rr HBtge ewfaffer to forfHtfige 
^iibfTabdretmngcr/ faa bttrbc bet m( mtnbft ^toe to Kc* 
l>rarfetitanter* anfaQet af Soflcsutd SReblc tmiift otlbe oltfoa 
paa beitne SRaabc b(tt>e feau 

Alt 3. S^r (SFamfti artimn a^ffOtti teb @(oIenit tU 
let >Dcb Unberfltetet? 

Det ct en gaotmel Srfariitfl, at en ®fole<rff]r^ett< 
Ubfalb cfte blmrr niobiftceret toeb ^artiffl^eb/ og en Uni^ 
t)erfitet«'Cyame«« t)fb 5£tlfcrrbet IDet f#fflf fowrtlebtge* 
tfcrr t>eb StoletoTcrne^ Sefienbtffab mrb Ibiicipktit, og 
bet anbetiDcbUniiDcrfitet^KTrenied liberie nbtf tab mebbew. 
Cet er vanftcligt at ^xlg^g ImeQem to nfulbfomne Zing* 3 
^rea^fen. gi<^rcd @toIe^(S)rainen bcn^b fulbfomncte/ at ben 
afbolbed unber Xi(ficbet>arreffe af et ^or JBdfalxiit\it% upof^ 
ttffe SWanb/ ber ei nctrwere fimbe SiScipIene. Va bet 
aOigeofI ei er faHbf^nligt/ at en faaban tip (f mbebdfiadfe vU 
funne opretted ^er t Sanbet^ faa fpned mig« at man gjor bebfll/ 
at (abe alt forblit)e \)eb bet ©amie. 

Ad 4« Si^r Qjratnrn philologrieo - philosopbicam frem^ 
befed ohtfotte ?attn/ ®rarff og ic^iflorie? 

Gaafremt bet er ^enftgten/ at be @tuberenbe t'ben forte 
Zib meUem i fie og 2ben Sfamtn, fTuHe erboeroe 0g nogle 
anbre enb ^umantfitfTe ^unbffabcr/ jaa, troer ieg^ burbe man 
ti inbfframfe benne Stib enbnu mete \>eb ®rubiet af be gamle 
@prog og if^itlerte/ t ()ptlfet be {lefle t)el fyn^t erl)i9crrvKt fig 
tilflrcrfteUge ^unbffabet paa (Stolerne. 3eg Remmer altfaa 
for: at Satin/ ©rorff og ^ifiorie, font (Sjraminatton»<' 
gag/ b^ borrfalbe ))eb 2ben (ipcmtn. 

ifft)rif?ianm ben llbe 5?o\)em6er 1812, Sector ^PtivaM: 

3 S(n{ebtfing af (SoUegtetd ^frmelfe af I2re 97o^embet 
b* 9. gtoet )eg mtg ^ert>eb 6en 9Sre at mrbtele golgenbc: 6aatrfbr jefl af esm Crfartas fan bfrnmr / oitDenbc be 
Cfttbtrenbe/t ttdntttbeltgiicV faa Itben S^i^- paa Gtubtct of 
be gamle fiprog tittbc r beret Jorberebetfe til (Ejramen pfcilo- 
iogleo • philofophlcDiU/ eg gi^re paa ®rinib ^eraf faa ringe 
gremffribt i famme, at jcg moa anfee ber for benftfltdmx«# 
figere^ albelrt at opb^te meb Sjtamtnatioti t ¥attit eg ©rorff 
tt( betine (Sfamtn, Ubenti^tol funbe man berveb faae Sitleb^ 
iiinift til at ttbt>ibe @tubtrt of 92arurvtbenfTaberite.faat>tbt/ at 
ber til ben pbiIoiogifF#pl)i(ofop^iiTe ffjramen fbrbrcbrd ftunb^ 
ftaber i <Si)entie og alminbeltg ^byftdcgie, ntdaffee egfaa 
itoget mere SetjenbtfTob til IRariirbiflone^ enb bet ^tbttl bar 
Mret fffbt^aniigt* fyoah i^iftorte angaaer^ ba er brnse efrer 
min fRening et for enbt)er SBtbenffab^bprfer faa itoboenbigt 
jDaimelfetfmibber^ ot jeg tffc txetx, man nben &fabe fitnbe 
nbebiffe ben fra ben omtolte ^amtn. 

e^rifliama ben 18be !Rot)e)tiber 1812* Ca jeg t tttnlebntng af 9Iorge< Unberfftett 6Hfrelfe 
mobtog Vnmobntng om at forlabe min SttSing veb Sciehtn^ 
^at>nt Unioerfltet, for at tiltrorbe ^orrerpoflen i 9tatnrbi|lorie 
)Kb bet ba vorbenbe 9iorget Untt)erfitef/ faa mobtog jeg ZiU 
bubet i bet futbe i^aab at forbebofbe min Xtb og Jtrvrfter 
cne for ben^naturbiftortfFe Sibenffabtf ^ag. 

Sgentlig maatte oel betfor ttt^mxt anbet Uni))er{!tet6 
9nliggenbe anfeet mig imebtommenbe. SRaar tftx imiblertib 
fp#rge« mig om, i) 3nbbelingen i gacufteter bor bel)olbe«? 
ba foarer ieg ^ertil beflemt 3a - og forbel)olber mig af oDer 
^alt)f)unbrebeaarig Srfaring at oplpfe berte 3a meb be^mge 
QRotioer, i ^alb paaforbred. 

2) Slf i)«or mange SReblemmer hix Collegluin acade- 
micurn beftaae? St)ar: !Raar Sagerne loare af StgtigM 
htnbe jo fomtlige llntoer(itct<#9anreve ii(falbe<^ Sottcgteet 
SMfetforater offFaf e«. 3) 90t Ufamtn urtivnt aff^ofM 9c^ (Sfclcrm? ZHH 
tunbf Irbf Hi faa monge QRttbrug/ of bet mcb 9tft aOcfibc 
for Icrnj(l er offfaffft 

4) 90r ^famtn philologrico - pbilosbpliraiiii frembtM 
tmfatu iatxn^ (Sxctft og ^t^orir? ^rrtil fv>orcr jrg for »in 
IDerl - 3a - mm bebrf l)fn)fb fom Mb bel S}tit btm^ttt:, 
at mir iiatiiri)iflortfT t)ibrtiffabdige gog Del rgentiig tffe bc^ 
rctriger mig fit at (crggt SSorgt paa mit 9$onim. 

S^iliantd ben isbr 9}ot)citibcr 1842. 3 antcbmng af bet cmbr (Soaegtum^ SfritHlfe at 12te 
b. 9R., l)vori forlattgrt mtt Sctum mcbbetir betrorfenbe bet 
@pi9rg^manl, om (Ejramen pbiloioglco • pbilosopbicam frrin# 
beled bi^r omfatre 9atin, ®r(rff og iptitorie/ tiOabcr }rg mig 
bcn>eb Qt erftorf/ at jeg iib^n AienbfTab ttl be onbre l!)er« 
meb t 9^fi><nbelfe flaarnbe Igoranbringet t Sorbringeme til 
Iflf eg 2ben (Seamen, fom man multgcnd agtcr at forcflaar, 
iffe for Ztbcn t)o)>fr at afgtoe nogcn btjlcmt SRcning ^crom. 

Zil bet <rr(be (SoOegium^ normere Ooerorielfe tiOaber 
Ifg mig t>fb bcnnc eetltg^eb at ^cniiiOe^ om bet iffe maatte 
befinOetf ^cni!gt^mi6f[gt, at ber til S^ramen pbilologrico - 
philosophicum forDrebe^ j^unbfTab t alminbelig ^^^Vf^logic 
t etebct for t 9Iarurt)if}orie. 

6l)riiliama ben I7be SRoocmber 1812. ^wft^ivt ^fielbetupi 

3 Si^lge bet acabemifTe tSoOegium^ o^rebe ©frioelfe .af 
12te bcnnrd gioer Kg mig ^en)eb ben Sni)eb at befoare be 
i bemelbte Sfnoelfe fremfatte ®p4rgdmaa(e*' 

L fd0t 3nbbeltngen i gaculteter bibebolbcd? 

(&t)ar: iDa jeg tffe fyix nogen S^^^^f^King om^ i)oorf ebe^ 
bet ^ele (?anrerperfonaIe poa oilbtn SRoabe funbe fla«(iftcere</ 
og jeg l^eller tffe fan tnbfee 9nbeC enb at fo en 3nbbe(ing 236 

ft it0b^iiblfl, fad wttrrc jefl for, at UMr9ffet: .^ociiltfi* 
fnbe^olbed. 

If. af ^vorntange Wcb(emmcr bit Colle^inm acade- 
micam bfllaae? 

Gvar: Segertnber tffe rttuxt enb at bee nebtdnffeSactiUet 
otttog 1 ^eblemmcr, af bt)Hff reit Elector eg cen ^rcrecrcr. 

III. fBi^r Q^omftt artiam aff)olbe< lorb Sfoferne eUer 
t)cb Unwerptftrr? 

®t>ar: ^ccrrr iffe ben aarligen f^i'entagne (Erfaring/ at 
(fjramen artiam afl)clbe^ meb ()0rre ®tffert)eb veb Unh)ery 
fitetet? tl)i foruben anbre .^enft)n ere Untt>erftreret^ Jarere 
bog frie for forubfa tree ^oin om (Sanbtbaten. 

IV. 9tfV (Sfatntn philolog-ico - philosophicam frein« 
beled inbbefatte iatiHf ©ropft eg ^'(lorie? 

S«ar: Sfter intr tBegrcb fan jeg ei mbfee Mnbct enb 
at jo btdfe Sibenftaber b0r mbbefarred i bemelbtc Sjramen* 
(S^rifltama brn ISbe 9!ot)rmt>er 1842. 5 Slnlebning af be fra Collegriam academicum unbet 
12fe b. 3K. tiljh'ffebe Sp^rgdmaale imbrabcr jeg iffe Vnoeb 
tieii(iligfl at frcmfenbe fdgenbe 93fft)orclfe: 

l|le @p0rgdmaaK ^0t 3nbbeltngrn t ^aculteter bU 
bef)orbe«? 

®t)(ir: 3a, 

2bet (Sp0tg«maal. 2lf f)V)ormange gjjcblctiimcr bw Col- 
legium academicum bc(laae? 

©war: 2lf 5: I^ecanud og i a^fedfor af bet pbilofo* 
pbiffe gacultet og 1 af l;t)cr af be ^vrige S^culteter, ncmlig 
bcred ^econud. !lf og ibianbt bt^fe 5 \)crfge6 gomianben 
for CoDegiet. 

3bte ©p^rg^maaf. ®0r (^anten arthim af^'oIbeS t>eb 
©folerne eHer veb Unwerftteter? 

®var: Beb Um\)erfirefet. 

Sl)rifliania ben iSbe Wotjembrr 1842. 237 

yv9fe«fot SttUlfam 

Dpfbrbrct HI at tnbfcnbe ffnftligt Sotuot bittct^tntt 
bet t 9K4|)et brit 22bf October (tblUeben fremfatte Gyi^rfl^ 
maal om (Bfamtn pbilolo^lco - philosopicuov unb(aber jieg 
tffc at erHonre: at efter niin Sormening b0c bemelbte Sjra^ 
mm frembeied omfatte ^atiti^ (Storff or ^tflorie. nbtaft 

Hi 2»i», inbe^olbf nbe ^otatihvin^tt i og Sittttg tit Shim 

batfttt fpt bet ftottgeHee 9^pvffe ^eberiM Itui^erfitet, 

git^eo i^eb Sotr af 28bf Snli 1824. 

§ 1* 

Det Aoitftclige S^^^^^^f^ Untverfitet t (SftrijHanta flaaev 
umtbbeibart unber N. N.^ fom (gjeitnem tdebfommeitbe 9U« 
gieruifld t^epartemenr) tttb(lt|kr l)9ab ber fTa( foretorsflr* 
Aottgen. 

52 

Colle^iam acadeniciini beni^nbtged til Qieb jtottgeltg 
approbation/ at labe talentfulbe SRcrnb uben fafl !ln(artte(fe 
optrcrbe fom ^orrere ^ti Unit)frfitetet/ famt til i forni^bent 
galb^ at labe beat becltage i ^famina fom @;camtnatorer og 
Seitforer. 

S 3. 

9?aar ber i et 'gacultet fun er een ^rofe^for, Ofl benne 
\)at fungeret fom Sefanud mtnbfl^et Slar, fan Drfanatet, 
paa bcnned gotlangcnbe om gritagdft for bet fi^lgcnbe flax, 
otrerbraged tt( en Sector, t)\)ilfet ogfaa bj^r (Tee naar ^ro^ 
fedforen oarlflei til SRector. 

§4. 

Det afabemiffe Sotfcgium bejlaaer af JRector, ^rorector, 
famtligc Defani og een ^rofedfor af betpbilofopbiffe gacultet/ 
fom berril aarligen nbwiged af ^atnlttttti famtttge Web^ 
lemmet. I $ 5. 

UtdDerfflrfcM Stector Mfgrt af famt% Uiiforrfftet jfcr< 
tttf, blanU ale 9>rofedforrr nbeit ^enfyn HI BocvUrr. Z)tit 
Safgte fitiiAcrcr f#rfU 9ar cfrer Sa^ct fcm ^rorectoc og 
tiflrfh Sar feni Stccton Sen fdrfie 9iectov oarlock faintibif 
flen neb ben ftrfit ^mfor# og riftro^r fin gunctidn imm 
famme Ztb font bennr. 

$6. 
iRaar n^tt (SoOcgiemeblent toorlged HI fRtctox, vorfftcr 
tkbfMniHfnbc Saculret en onben ^rofeAfor ttl at txrrc 8M# 
fetffcr t SoSegtef/ for faa fang Xtb, fom er lilbafle af bet 
9ar^ for ^ottfet^nn for^en varoalgt 

§ 1. 
' Snflrn maa afflaae Salger til at inbtrcrbe i SoOfgiet 
nben ©runbe^ li^i ®9lbtg(}eb af Collegium acudenicnm 
erfjenbed. ^og fan ben ber ^ar t)arret 9tectoo nnbfloae f{g 
for at mobtage n^t Salg t bet f^lgenbe 9lar, 09 ben, ber 
f)ax oarret Crfanui eOer Si^e^for fan ligefebe^, naar be 
Sa(gbare< 9lnto( ttOaber bet/ unbflaae ffg for Sa(g til en af 
bi<fe guttcrioner t bet ncrfle 9ar. 

S & 
fftcctot, 00 i boni ^orfalb ^^rorector, ^ar ^^rfcrbct f 
bet afabemtfFe Sodegtum/ l9t)i« ^or^anblingcr af ^am lebei 
og W^ Seflutninger of ()am 6eforgei itHrrffatte. 

9IIIe Seflntntnger taged efter be flefte &teoimer. 3 ZiU 
fcelbe af ^temmelig^eb er 9icctor« @teainie afgjorenbe. 

S 9* 
3 JCitfoflbe' af gorfalb for nogen af Sottegiet* ?Keb^ 
(emmer, tilfalber Stector en anben ^rofc^for af famme ^a^ 
cultet, fom ben/ ber ^ar ^orfalb. Soaegtettf Scfltttninger ere 
gylbigf/ om enb eet 9Reb(em er frat^rrenbe. 

S 10. 
9Iaar J^mtibeltgf}eber {Tuae af^olbee reb UnitHr(ttetet/ 
beroer paa eeflemmelfe af CoUeir»«m academicvm. ^ 
tibMagette/ ^vortil i Univer(!tetet< ifia^ ubfiebei ft Snb^ b9bf lfe«tfrif», fefUiAM^* «rb m Z«fc { Ht Muftt ttUt 
Korffc ®prog. 

S 11. 

gonnbm bf afabe»i(fc Sortcrc (iimif flrbf< tj( iMfltii 
(Smbf b«cFamcn vc b Unmt^UM, ffuit tc ^vc bepaart 9p 
amtn pbilolo^ico - philosopMc»ai, «eb ^wlfcn Aim^ffab i 
ipebraiff ffof forbre< of be ®tiib<renbf/. fom ogte at iinbtr^ 
fade (Ig tbfoiogtff ftrr Stoielarrer^Cuibcfe^amcii* 

S VI. 

eiatfbt be Zittciyltiter/ i btMlfe Sanbtbatet )^b bea 
]iiribi(Te embeb^awen l}ape at sjm 9lebe for bree< Jhmb# 
fFabrr, opCaged Qtarfoeconomte. (Efur gdrli^t af fvenbt 
9tor fra ticnne ?oo« Sefjenbtflj^rrlfe orb Ci^rtfltanta e|Kl)iiHI 
bimer ingrn fcrrfTilr )Mra(ttfT»iuribtff Cmbrbtfijrameii al afM^ 
bf/ bi'oriiiiob ben tbeoretiffe og ben praftifTe C dibebiprtfvf 
for Surifler ofbolbetf unber dtt, faalebe^ at ber mebbeM 
bra Sjramiiifrfbe cen ^ooebdK^afteer for ben bele (Embeb^ 
pr^or* I^enne J^oebc^afarceer giorr ben Siramintrebe fanN 
me 3lbgang ril Smbeber fom cm famme (Si^arattcer par tiU 
beeit b^m forrfTilr baabe for ben t^eorettffe og bea pratttftc 
Deei af ben lurttifFe (Embeb^protK. 

Senne S fomwer til at foare til $ 4 t 3 Cop* i CWr 
nbfallft angaaenbe be (orrbe Sfoler. 

§14. 

Uttioeriltetet mebbeler ene acabemtfEe Sdnrbtgbeber* 1Di<# 
fe ere: X)octoigraberne i Zl}eo(ogte^ 9oi»rpnbtgbeb/ ^u 
btrin og 9>^ilofopl}ie^ tfoittt t ubPorte« Slnferlfe ere ^peran^ 
bre lige, ^ 

S 15. 

Cett/fout attraaer ^octorgraben, maa mebbeb^e Cborafter 
^ape nbbolbt faaoel (5|tanienpbilolQ^ico-philo9ophicnmfont 
ben bantf ^ vebfommenbe (Snbebtfefamen. 2)erttar|l ^r 
(Eanbibaten at tnbgipe HI bet atabemiffe SoCegiwn Slnbra^ 
genbe om ofentlig at maatte btfputere for ®raben/ lebfaget 
af Ubffgt oper fine pigttgjle 6tubier/ f4mt ben af ^am for 240 > 

bfN afrraa^ ®rab fbrfadcbe Sf^nbltng i bet (arinffe tU 
ler norfff Sptog^ 

"SHaax 31f{)anb(ingett af )oebfommenb( ^acultct cr erflor^ 
ret f^tbeftgiinretibe meb ^enf9it baabe til QRaterie og $onn^ 
^r S^airerett i £)oen)cer€lff of Collej^ium iicademicDiii 
00 t^ebfommenbe gacultet, at helbe tre ^rcocforelcrdntitgrr/ 
famt max bt^fe ere befuttbne rtlfreb^fK(((nbe^ t DDcnxrrelfc 
at vebfomntettbe %acn\M, ofentltgett at forfvKire fin 9lft)anb^ 
itng^ cftec Slnt)iidntng af Colle^iam acadimicnm mcb J^m 
f^n^ til Xib og ®teb/ og cfcer egcr Salg t bet larinfTe tfltt 
ttotffe @ptog« SBePnbed ^orfDatet fplbeflginreiibe/ , erl^olbcr 
gorfatteren ^p(om fom doctor. Dog fTa( Sfbgangrn til 
ttn pt)Uofo|)i)tfte 2)o(torgrab flaae oabcti for be afabemiffe 
SorgereV font ^ave abfoloeret (Seamen pbiloloerico-philoso- 
phicQin meb bebfie QijaxatUtf uben at br uttbcrfafle fig no# 
gen (Sntbeb^ejcamrn. Ann fFuKe be, forinben be (iebe^ til at 
l)Olbe ^r0t>eforetednitiger^ paa ttiftebdfKdenbe QRaabe ffrift* 
Hgen ubt>ifie tre o))git>ne £i)emata af berei ^$ag. 

§ 16* 

S>et afabemiffe (S^^odegium t)at ogfaa 9Iet til, efter ^or^ 
flag eKer aSetcrnfnmg fra vebtbmmenbe gacuUet^ at webbcle 
Coctorgraben font et forrbeled SIgtelfe&egn til QRcenb af er# 
(fenbtc liiteraire ^ottjenefler unber 3agttage(fe af Seflemmei^ 
feme t foregaaenbe ^oragrap^. 

S 11. 

S^Igenbe ^aragrapt)er i Umt)erfttetdfuitbatfen trorb^ ub 
of Arafr, nemtig: SS 1/ 2, 3, 4, 13, U, 15, 16, 24, 26, 
35^ 57/ 30, 51, 52, 59, og 54. 

§ 18. 

Den i Oocreendjiemmeife meb io\> af j6te 3uni 1816 
anorbncbe ^rar(tnitnair<>(Siramen, blii)er, ifterat benne ?oP er 
traabt i ^aft, fun '4 ®ange at af()o(be. 9!aar ben 4be 
(Eramen er aft^olbt, bortfalber SIbgangen til at inbfTrioe< fom 
Gtuberenbe t>fb bet norfte UnitDerfitet, uben efterat t^aoe 
er^Den^et afabemifC Sorgemt. 241 

m SMfiWuffet »etrttffira^ 99tmtlMm%ft i •« Sflte0 llf 

aiercfee faa 9ar ffrrtal UiimrflfeWfiiiiboffai af 8We 
Sufi 1834 tHiT fraabt i Sttaft, o|>ftPb ber Cpinrgtnaol om 
faiPiiicd atrvifbit, tbft bee AongeHgc Ccpavtcmettt for Att(e» 
og Ui^nnt<iringdt)«Tf(ritft Deb GfritMffe af t9be 3RorM 1829 
eyforbrebe bet ofabemtffe Qotegmm til at tafit unber Sver^ 
i>e{elfe og afstve IBetamfittiig o«^ ^onribt ber noatte ffobc* 
tilftrcrMltS drunb til at f^ge bnnTfet goronbrtng i Uitiver^ 
ftrer<fimbatfeit, fpectelt meb i^enfyit tt( be eeflemweiftn fow 
aiigaae Orgaittfadoneit af bet afabemtfre SeSeAiimi/ f>tOf 
caniMemift 9ort)olb tit Sodegtet, im v. ®oni tbtlebtting ttl 
bmitt Opforbrtng b(ci» onfitt, at 'ben ^ym^HIc OmfKfhitiig af 
(ieilcgtet« gReblemvier^ font ef^er Seflemmelfeii i S IS^ fa»i 
nen^tbt meb S io, ftnber 6teb^ tffe d«jfaae< govnlig/ i 
6crrbeie«brb t bet Zilforlbe, ber ^tbttl i^ax^ tMeret fort»aiu 
figt# at ^rocant^leren ^gerebe fom CantMer eg font faabait 
tffe tmibe beeltage i SoOegtet« !iR#ber^ i l^«ittet Ztlfoefbe arlbfl 
Zttannt efter S 16 trotber t ^hrocaiitMereii^ Gteb fom 6oU 
lrgtet« gormaitb, bvonoeb ^oefbift i Sottegiet (ommer til 
at af^ffit l^oert gjerbtttgaar og faalebet ben (Senbcb og Son^ 
feqvcntd t Oe^relfen af Unioerfftetet^ Snitggenber/ fom moa 
anfeed ilnfFelig/ ttlbeeM gaaer tabt. 

QoOegiet utbt^entcbe ifolge benne O|»foibriog gacnlte^ 
teme< Crnarringer/ ftvorefter et ^SUItt af famtKge Unmt^t 
tetMamre fanbt ®teb/ for munbtitg at btteutere be ittbtomnc 
gorflag. Seb bettc 9R0be/ %mA 19 Unwerfttctdlorrere bee[# 
tege, Mtte ^Inraltteiett/ 12 gReblemmer/ for ben SRening, 
at bet tffe wt ttltaabeltgt for Jltben at beoMe nogen gor^ 
onbring t Untoerflteti^nbaifen^ tbet man anfaae ben tnmbnc 
Srfaring om j&enf(gt<m(r«(igi)eben af Sttttbotfend eefiemmeb 
fer, altfor fort og mangelfnlb/ til at man fhilbe hptne til^ 
raabc antagelfcn af nye Sedepmelffr, ifM gortrfn ingcn 
Ctfbring ^M^tAc Mrarftet, ^tiorimob {otffag til cnftliegorMM 242 

bringer fvemfaeM af M mrirfdiiffe og bet juribiffe gacidrct 
faml fra 9rofe«for J^oliir 

IDet arabemtffe CoOfAtnm/ fo« bcrcftrr rog 6agett nai 
bcr SebanbKitfl, font i ben Setarnrntng, QDormeb bet lebfcM 
gebe be mbfomne ^orflag ftl goranbrtnger, til famme 9irfu(fat| 
bvorimob Untoerfitetertf f>roeant«(ev fremfatte gor(Iag ti 
{ot>/ inbe^olbenbe 8e|lemnielffr tHbtommenbe fyrocantMercflf 
^r^olb ril (SoUrgiet, famt om grttogelfe for :Doetoranber, bee. 


boDe tKrret anfatte font Scrrere Deb Unmrfitetet> for at boU 
be be befaiebe ^r^veforelor^ninger. 

Set ftongeltge JKete^Cepartement og Stegieruigeti Itf^ 
iraabte bette 9^x^^i, ^vorefter famme bteo forelagt bee i 
1830 forfamlebe &torti)uig/ men blet> of bette tffe bifalbt. 

3 1841 optogetf tmtblerttb 6agen atter^ tbet Q^oSegtrf, 
ffter Dpforbring fra Sommt«f[onen ril at revtbere Siigetd iUu 
ber«>u6ningdtD<rfen/ i ®fch>elfe of 27be 3onuar 1841 asmiM 
bebe be fovfHeBtge gaculteter mn, ot ofgit)e eetonifninftcr 
evXf ^vorDibt be onfoot ^oranbrin^er t ^unbotfen for i^nfEc^ 
itge/ og i foo goib tfcWh Soronbrtnger be troebe at bmfee 
foreffciae. gro oOe 4 gacuireter tnbfbm Qetoittninger meb 
abfFtIt«e ^orflog tU goronbrtngrr, i^^Utt bet otabemtffe (Sel# 
Icginm b^refrer tog unbrr Ooenoeielfe/ efrer ot fomme fbrB^ 
tobigen bovbe ben^llet tU Oebonbluig.t et oiminbeNgt ^Bttht 
of Unrocrf[tetetd fomtlige icttcxt, SDr^fteffcnof nogte6|Mcg4# 
mool of mere olmtnbelig 3nteretffe, bttorom tffe oOe ^otuU 
feter bavbe yeiret f[g, og ^twrom Weningente t eoaegtet frto 
Mif bcelte* 

3 ben Oetontfning/ fom ScDegtet bercfttr uttber 29be 
December 1842 i^r inbfcttt tii (EommMfionen «g b^ffrn 
fom Ctlog mebfi9(ger norrvcerenbe Semonrfntngeo ^ar fomwr, 
t^ |Huagropb9U< ot fitlge ben nortDttrenbe Untoerfttet^fttnbac^, 
giememgoact be forfljeaige gorflog tit ^ronbrmger og til^ 
nwbt brm/ fom bet lyor funbet benfigt«mor<f[ge« 

Sommttiloncn iKtr loeb BebaiMMgen of nonRKrrenbe Gog 
fnigt ben ifammc Osbett fom (EoOcgiet i betf dubfHIIwg^ og 
tr enig »cb ifonMK i ^enflgMmdrtfig^tlcn of, for Wbn feller At fljM tn^Miot%*t0^ til guritatfctt tn% in mt %w¥ 
tat^, Ubfaft ril en faabon ?cd er bet berfor foot fr^r frf iim 
togdf^/ 00 WotitHiiic lU be forvflaoebe 3»c<ii*riHfter ere t 
Xort^b fi?(ftcnbe: 

Ad 5 I. T^ !iremp?r, ^tn'rfe dfferebe fort efter Uitl* 

loerfitftdfunbatffit* Smaitaticn bave rttff fig meb j^enf^it H( 

6ant«(cren« e^ ^rocant^trrcit^ ^ort^clb til (EoBcQief/ f9ue^ at 

fj0rt bet beitlTgWmapdjtgt at forrflaae anbtTiifltiingen of bet 

ene og ^Dranbring meb ^enf^n tH bel ai^er of bi«fe Cm# 

beber. Qaa^otl fomtftge ^ocutteter fom Collegriam acade. 

micoitt bnie ttfraobetSoriinbnttgertbenite ipenfcenbe. ^oob 

bet f^ril«dft)nte (Smbebe betntlfer, t^ar foat)el to of gacu(te* 

ttrne fern (Sottegietd yiiiroliret fcreflaaet fomme btbebolbt; 

men it)9on)e( Sommt^ficnen^ SRoiortret erfjetrber, ot Uitivcr^ 

fltetet t obffidige S^tlfcrlbe funbe ^0|te &avn of en foobon 

Soronbring t @ant6lercn^ StiKtiig/ font of en of ^et pbtfefos 

pbiffe gocultet nrbfat Sommtftee er foreflooet *), finber man 

beg foa fliTre SanfFetigt)eber veb lovligen ot beflemme tiani 

Sirfffrebd, eftcr be of Sommitteenorttpbebe ®ru«bf(rtnirtger, 

or man bar trcet meb be to ^oculteter ot burbe foreftoar 

Sntbebet op^crvet, fern en for dogernetf ^urtige Sd^onb* 

fftg minbre tjenftgt^mcr^ffg eg fot bered ^ri^ftelfe mtnbre 

tMffentltg 9J{eQemin|!ont4 meOem Itnivcrfltetet og ))ebfemmen# 

be 9tegiering«#tDepartement; l}t)orimeb mon l)or tcmft fTg 

m fcr bet ^e Unbtr^fttm'ng^txrfen forffe^ D^rbePpreJfe, 

%Mttn ffft, fbm i Ubfoflet trf ?ot» for be lorrbe efeler og •^]Ut.»I>99bBUh fttab« M »i1bMl»ftW af mtftcm 8<§iid^ fot VMintfititit 
at (a»e { ^pibftn fn ftg m cStr onbeti (dt fbambe WtMh, UtpM bm 
me tObf tcTlis Hmu Cfytorfmlm SmiMS Mte »fbciHr«6ff(i0« SStiftttut, 

titftrfffldig VnlcbttiAd tH mtb Jtraft at »irft tit UnionfitetrtS »« ^g 
Sotbeel* SOrrn en fM^oa tOtanh maatti ba, fom fagt/ ftf« tent $n 
of fteglertagni tnbfat UntteUtttnbt 'KuUtUtU wen iiicgft mere Bt* 
, trooM ^m» tn ^tw^ «| Bf^tie for Uaf^etffttttt, tl^ I^Dtm bf tte meb 
fsib SiOib Isnbe (cnvcnbc fi^ max bet i isigtige SUforlbt famiebf Stoob 
og CHtebaittg tier mtfttU tn Sallmcmb f^ fkt 3«ttrelffr, bcv hmbe 

16» 244 

9erseifteffnif#fanie Wmufttktm, inhtU Stofrc cr tftfflMi 

«cb N. N. 

i^b betnaefl 9>tecaiitiferf«bfbcr aitfiaaer/ <mi 1^ imI 
mgnt ^rocanMler f?ben Snnbatfcn bin) gtveit Mbrif ^ngfrcf 
fom SoSrgtct^ ^rorfe^/ ftvorfor man fanner €rfarins eoir 
bt^orvtbt brt (mibc ^«e vonret fliarltgt for nogm af be |^N 
riloonrciibc 9>tro€atiM(fre at oof rtaflc be neb ^drflbtef fDf» 
biiiibne talrige t% anfMrtfUbe ^rretmnger ; mea w ere bofl 
af ben ^ormeniits, of bel t be fUftt Zslforfbe ott-^falbe mim 
(Teltflr at fbibe en SRanb til ^rocantMcr/ fom meb be for« 
nitbne Ctoaliftfattoner forencr ttlfhrarfreliftt Ottnm, ofl, ^M 
Mar ban ftnbei, vtlbe man formeentfig DanfFeftg fbrmaae 
l^m til at ooertagc foameget llrbetbe nben ®oblgiireIfe« 
9Ran fnnbe «>fi inboenber at Sunbatfen tniet gmrbnb tnbe» 
^olber mob at vorige fyrofantMeren Uonbt Unti^rfltetet* to» 
rere; men po^Iorgge en (Enfelt en faa beti^elig ejrtraorbtnonr 
e^rbe for lonigere Zib wlbe beeM vorre nbiOigt, naar tngen 
(Bobtgiirelfe bermeb var forbnnben, beeW Icrgge igytiibringer 
i aSeictt for tiani vibenffabelige Strffoml)eb. 

Ai S 2. i^(igt«mar«(Igbebenaf at aabnepngreJRomb, 
ber be(Ibbe be bertti fornlbne Qvalificationer^ Sbgang til of 
bocrre veb Untverfltetet nben faft 9(nfartte(fe, fyne* at Dorrc 
faiblyfenbe, naar tage« i Oetragtning, at bette formeenttig 
ml btiot bet wrrfomfle SRibbcl tit, i StaconceiiZtlfarlbe, of 
hmne fupplere Unioer(betet< Vorrerpofter meb Canbibater/ ooi 
^t< <!ambMtig^b og Jlnnbffaber man aSerebc ti^ligere ^ar 
er^vervet ben forntfbne Snbffgt, ligefom en faaban torrefri^b 
ontagetf at triSe fremfalbe et ^^rre ¥t« i UniMrfftetetf ^u 
benffabflige Strffom^cb og itbfvlbe et fUeligt 6ai»n, naar 
Gpgliglieb eler anbre Cmilambigbeber maatte (finbre ben i 
en Stbenffab anfotte fafle icmx fra at afMbe gorrlortm'n^ 
ger eOer Cjramina i bet refpectiiK %a^ (Cfr. Unto* 9Inna» 
feme S B. f>. ft21 flg>. 

Ad S n. Den fSpfbe/ ber er fbifonbeit meb 9tffyttU 
fen af gaenltetrmel Cecanaterr famt ben bermeb t gorMn» 
belfe flaaenbe Deeltngeffe t tfoligiet* gmt^attbii^gef, fpne« M fl^Maiift ttl%l^c»ai af, m Amu Ubt gacrftttmMf 
ecctoTfr ftegm fM Dtcttver, t bd Zilfarfbf, at gaoiirdcf 
Imi flMOltt ftovc cm 9M«^«r «g btme efrer l^iig ZM 
%mn€tmi voatte 0$/Stt 9% fcittftrr. Dc^itboi fm Dmfi»m 
WglKbcnif i tnfff Zilforl^, l^r tt gooarcM oufte yn# 
frAfoT ft fbfi^tcl fra of fnngrrr foai X^canitt, (u^rc bet 
n0^i9€M%t, at m fsabaii ZiOabrlfr for <ectormte fjjtoti, 
fpN« bcr We ftol $ribc« til ben wtiibrc l^clbtge Ub\»rt/ at 
WMitte lobe en Rector con^uere til f>rofe4for, bloe for ar 
Vm t vebfomnnibe ^fe^or< gerfalb Cm fwiflere fm 2)e» 
oum^ ofl beeleose t bet ofabemtffe SoBestumd gor^anblinftrr. 

Ad S 4# 5. 6, T 09 a. 8oiiiiiii«goiini« 9)lttraltfel ^ 
asla0ef/ or 9efteiitme(fctt t bi«fe |>ar«ftrapl)er iN(be raabe 
e#b poa Nn alnttnbetioe erfjmbre Gfobfiigbeb af (SoKfflteiiteb# 
lc»«enie< ^iwifle Om(ftfnittifl^ ^vorimob ^rofr^for SdfmU 
goarb la MlMidliBm (lemte for (SoBegiert ^orffag, bog fa<u 
lebe«, at ^fetforrn t»ar mig nteb d^mmiiflMini ^luro^ 
Itirt beri/ at Saiget burbe foretagetf af aOe Unhmrflteteiarrere/ 
mtn oleiie blaitbt SolIegfeM 9RebIe««er/ aiebeti< bAnprln- 
dfttliteff tMir af ben aRming, of 9eile«imelfenie i Ubtaflet< 
$ 4 og 5 Mre utilraabrltge. 

Ad S 9. UntMrf[trt«ftiitbatfni< Oeilenraielfe, at htn 
fiiribfte ))Eoffdfer 1 fammt gacnltct (lebfe ffal iMrre ®iin)(eaiir 
i et^rf (SolIeg(e»fblem< gorfalb, fyned nbinigl iforr i bet 
l^efoybifFe gaciUret, tfoox ttan faalebed ftiUbe Dom Cvtp^ 
|)leaiir for S. gor at Oyvbe* bedo iigeiigere Ian forbelel/ 
bar man troet# ot bet tntr not/ at Slcctor ttlfalber en aiibcn 
fteoMfor of famme gocnbet font ben, ber l^ax gorfalb* 

Ad $ 10. Commiefloneii antager, at bet M batM en 
goMiig 3nbfi|^lfe |>aa ben 3titere«fe/ boormeb UniDer|Itetel* 
effentUge geter omfotte* foovel of Unh)er(ttetetd egne tcrrere 
f»«i of fyttbltcmn, noor eeilemmelfett of bi<fe gefibage ffeer 
efM SnqpnM of bbre Onftonbtgbeber nben at Mnbed tU regeb 
wifiti9Vf Mrtigt ttlbageMibenbei&#Mb(lbage,I{gefbni ee|leni# 
velfen m Cproget, ber ffal benyttef 1 be afbolbenbe Zoler, 
ffmt gt bnrbe forfa«bibt »arre otmlobt ffl Zaieren feb/ at fjM niadKc hmtit "bctl^t mMtm t>rr lattnfFc Ofl ber notfk^ 

Ad $11.. Va'9famtn pMo\^\i!0'^hnamthl 

ftar tfl ,^tifif|t *ot ffdffe Stt^eb om, df e«l)i&er &nibereitbe 
tr i Seflobcrfe iif foabmt olmiitbfKg £aRii«If( eg fa«b<iitii€ 
SotfnttbfTobfr/ f»m beretttge HI ipdttb ^m, at ban meb ^k 
i^itfunne bfgynbf Mf^tfombtlft (Smfteb^fhtbtum, bmr i^ebvaiif 
^cttt ®i^nf}onb for 9i^^ ^b bntiif dpamtn IlfiefiKMDff for 
^tHf^Ioger fern for Xtittfof^vf, Hflrfom btt antaQti, at fMvct 
bt^fe fdtn be t^rdofliffie Gfttbttfttbe b#v mibetfaftv ffg boittc 
yiri9)»e famttbtg meb ben i^rige 'Cttl af onbttt (Spamtn, wtbm 
at foitneubforfrc bm til frrfftfr (Ejraimnarion flrojr f^mb for 
ben refyec^t\)e embebtfrjtaisttn. 

Ad $ 12. ^it maa onftti^a^tAxfit for at beDCrfe en 
mere almtnbeitg pprfelfe af Gtattoeeonomieif/ idt ^tttc^se 
fatiijiie fom ^jramenifag bnber ben iuribiff e 9tnbeb<ejromr«. 
Grariflit/ ber f^ibttl ^r VKeret ferfonflt veb bemelbre 9famai, 
dntage^ dt Tunne ubgaae/ ba @t(ittoecono«iie for en fter 
S^eet forubfoetter Afettbffab HI fotnrmf og ben unbelt faabon 
^rbtnbeire f^ti at Kgge nbenfor ben n^bDeribi^e C9c(h€ af 
@ienflanbe for iuribtff iSfamtn. 

IDeit no^r^crrenbe Z^ltng (if ben ItrrtbifT^ (Sjfamen i 
XtftoMiit ofl 9ro(Hff, antafted u^enfTflf^mct^lTg, ba ben ftbfkt 
i fk aSeefeji bog bK)»er en f^eoreHfF ^ri^e, ntebend 3nbivf« 
bemed praeriffe S)9gHgbeb t bet DtrTenge Sit) fomitnitUg 
ntaa i0(^ti ' ubenfor Uifioerfftefer eg igfennem anbre 9r#\»rt. 
Den aScrgt^ ber ttScfgge^ bet ifolerebe ®peHinen/ ber afif|(i»ed 
Deb ben pracHffe ^tw, t)cb en fetvflmbtg og uofiKrttg% ^« 
omenM^ar^ct^er, forrtiffef bfttibdi ficttf6tb€t nteSein benne 
•g ben t^ereHffe ^tavtf tjM Ubfalb begmnbet vlb 9cf# 
fatfelfen af II fotfTjeOiiie 6peeiMtna og Deb ben miiMlfige 
S/raminaHon { alle 9ler9mbh«ffAben« 0rene. 

Ad S 14; 15 «g 16. 2)en vinge d^tthtg^ fbm atabemlfre 
S«erbigt)>ber gjennem ben diM^ «f ttAt, ^bcti UniDerffrtetfi 
^€lr Mfloer^ ba botn^ nnces at r^be ^en paa^^ ot br Smfiiie 
og SSanfteligtfeber, 4botmebfa«me««r^DerDeife ef forbunbttt/ Mt flttocv I Ikct tttti 9^i^cli^ lit te 0tidMf> fw tavMb 
vinbfd/ og «Hitt l^r birfor trset ol burbe fbrr(kiae(li»plm# 
neit bfri)o< I^f fiKre former for Dpnaaelfen of arabcmtfft 
Sombtg^bcr^r- 3 bcntie i^itflftt er Sprftriftcritc t be titx onu 
toltc SS iicbffreMe. 

A4 § 16* gjteb {^enfyti ti( borne SfResiindfe^ bt)or« 
em fomiKflc (fommttffonetii aRfblemmet 9ave cntge, anffe* 
bft tilfhrarffcltgr or ^vifr t{( be gor^onbltnger, fom i ffai 
Zib fanbt ®reb oiigooenbe Op^onoelfm of mebicinit dfrnm 
i StoberSmaolef. 

Sorubeti be i fovcftoonibe g^^n^^fl {itbel)elbre iBcfhrnnieb 
ferl)ar ect af (Semmttilonend 9Reb(emmer/ ^xtftif^ (S. AeyffT/ 
o»ro0ee^ at beit )>l)oniioccttttfTe 9f^ptn iwUbt ^eolargget ttit# 
bet UtitMvfiteter/ ^oori toiibleriib be 0^x^ gRebleinmer t(ft 
Mrc etttge. S^n ^or ber^od forbel)o(be % fetiere ot frem^ 
fMRine nieb iot^a^ ongoorbe i^enlorggelfrii of bet yrofriff 
t^olofliffe Seimnorium unbet Unberfiuref, fomt em ttneiN 
oiiigeii of en fulDftcmbig yroftiff^t^ogifl (Sjpometi^. 

9vefe<fer Sc^ioeigoorb, ber t {lere fHmtter Me 1^ 
bonret tttig meb (Sommid(lofieii« ^lurolitet/ bor imiblerttb fun* 
bet mtnbre n^bvenbtgr at fitte (in Di^frnM tU ^rotocoM, 
bo ^an unber Gofleiii foref#btge Sr^tiblbtg t)eb ltiifverfr# 
tetet ttbfinrltg ^t nbroit fin QReitins foooel i gocuircteM 
fem i (6oHt%i€ti Snb^infler. *) 9tofHfor C* J((i^fft ^at t fnbfMrrtiibff Karl CloiiimetmaMMbct, m^ tbu 
Hrftottcffe af Cplplntoaittarfcnctl 9oiit fdretftgct en Stdft tU fbft 
tphUtt UaiMtlftetrt, f^t at ei«tt fl0 bcfitnbl »t» bt btviMicttibf ei»iiM« 248 

Sfj^Ifle bet jtmtgrfigc ^cparteoientd anittcbniitg t Sfri^ 
vclfe af 12re 3iint fibill., fTtilbe (SoOfgict iffc nnblobe ^enoeb 
tienftligfl at frcmfrnbe gorflag til UniDerfltetct^ Subftet for 
Xermtnrn fra ifie 3uU 1842 ri( Ifie 3uU 1845. 

!D{eb i^enfpn ftl Snbrcrgtdbubgrtret ^ar matt rcocf t bet * 
^fle at fuirbe ^enl)o(bf (fg ti( tKtla^te 2be Opgapet fra Unu 
t^erfitctetd Ot)crfior, of ^mlU ben ene ittbei^clber Dtoerfigt 
oter Unit>er(itetet0 oefonomifte ®tatu< Y)eb U^gangrn af 1840, 
og ben anben Seregnjng o\Kr be t ncejie Snbgettermtn bit' 
pontble Snbtopgter. 

Seb bf^fe CpgaDer troer CoKegtet tmiblertib at btitbc 
bemorrfe g^lgenbe; 

ad K 3fi»(gc Dvafflort Opgq\»e over Univet(itetet6 oe« 
fcncmtffe etiatng/ itbgiorbe ben bt^ppnible ee^bnlng, - ef# 
ter S^obrag af l)t)ab ber font ®je(b rU be forfTieOige Gam' 
linger paa^mlebe Umt>erf[tetd«eadfen til eoentnel Ubgift/ • 
Mb Ubgangrn af 1840 et Setob af 29,l88®pb.38/9* Va 
imiblerttb ffbfle ®torrl)tng, t)eb Seregningen af UniDerfitc^ 
tett 3nbr<rgrer for inbeiDotenbe Cubgettrrmtn# tog Univerfir^ 
tcrecaefrnd ^efe bt^ponible Se^olbning ben Ifie 3ult 1839, I 
32^261 Gpb. 28 fi, til Snbtorgt meb. 10,750 Gpb* oarlig, ' 
niaa bcrte IBeM for 1^ Star eOer 16,129 @pb« frabrage«, 
l)t)on>eb ubrommer font oirfelig bt^onibel Veftolbning ben 
Sire Z>ccbr. 1840 ct SrM af 13,063 Spb. 38 fi. ^erttt 
ntaa imiblerttb formeentlig tiOorgget et unber 92am of bet 
t^oyenbe (Stipenbiefonb for Itnioerfttetdcatfen opfparrt 
CeM/ bcftaarnbe af enbed i fin 2tb bevilgebe og fenere til^ 
bagebetalte Gripenbielaan/ ttvilU, efterf^aanben fombeereirtb^ 
fomne/ ^atoe toorret tnbfatte i ®parebaitfen og meb paalipben^ 
be Stenter t)eb Ubgangen af 1840 ubgiorbe 975 Gpb. 55 fi. 
Unt>^rflret^atfen< bitpombfe Se^lbning ben 31te ^ce»# 249 

6rr IMO Ujocr 'doltbrt iait 13,6S8 6p». M 4. ^ U«u 
9ftfitttita€ftn, itogtct fibfle (Storr^ teg f^t UniMrfftrfcM 
belt ifle Suit 1839 bttfpottiUe ee^olbmng tU 3tibr<rgr li^bH 
af tnbctHmnbe Otibgcli«rm{ii/ beg ef^Y en Qmgniiig^ 990 
gjort Dcb beltc 91arft ecgwbclft/ 1Kb eubgfttcnmneii< Ub^ 
lib anci^e^ at «>ilb foae rt o)9f|Kirrt 8rM af M^W Gpb. 
M )f t »eboIb# cr bemrfct breW ben^fb, at Itntottfitetrt^ 
Snbccl af Oplyfttingtocrfriiftd Slcntefonb ^ar evftrflrgrt Sab 
Cttlen meb omtrent IMO Gpb» aavltg, bcrld at Wmattarfor* 
taget fira Sfgynbrifrii af bctte Star gmt et Oeerfhib aflOO 
Cl»b. imcr bm paorrgncbe 3itbta*gt^ beel4 ^ tt ittt nbei9# 
bttigt 9!iita( af bevtfgebt ®agcr t nt ^ref af tsbcvorttnbe 
Bttbgettmnttt l)aM ^flaact tibUpeitcTtbe (foalebctf t Sebtt 
of ferrige 8lar tffc minbre ctib 5 tectergagcr)/ berK aibe# 
% at fta^fni t>fb Siaitfr af ^antreUigationtr, ^ctt^irrnbe 
^ Spftgtfonbct/ (^fe fxa Ifle 3ult law fun Mn tagnc 
til Snbtcrgc web 2(100 Gpb* aorltg), inbrti 9)libteit af bctte 
9ar l)ar ^iM en bctybrfig (terre Snbtorgt nib paarrgnet/ ba 
mtet ec(eb af bctnelbte gonb, ber itbgier omtrfitt 80,000 
Gpb.r tt bleoeti epfagi fercnb Ubgangcn af ferrigc 9Iar, eg 
M be ®uw«icr/ ber af famoie frrmbclc^ i tnbcetarrenbr Qub« 
fltttenirin fTuOc bitpeneretf til Untocrfltetrti epggetapfni, 
Mofnge muligt l)at)e ^rnfloaet uopfogtc. Da imtblcrttb flere 
({rtraerbuiam UbtorDtngn t ben (tbflc ^atobcel af inbcvorrcnbe 
Subgettermin beeW aKrrebr ba^ ^bct ®teb, beeW fremti^ 
kigcn viQe paalebe, ^wriblanbt beioxrfed en aSetebe fer^ 
bcrcbet Stcparatton < Sno^ufmc paa Zeien til ft calotlrrct 
OcM af 6 4 100 ®pb*/ Oefellntnger »fb Opfortteifen af et 
n9t Snflrumenr t bet gfitonemifte Obfen^aterium og i^egn 
om famme^ ®runb, fantt Ubgtfier i Slnlebning af i^eiribe* 
iift()eben )Mb 92eb(0rggelfen af ©runbfienen til be npe Univeri 
{ttetdbpgntngtr, eg cnbeltg Univerfiteteti Sranbcentingcnt t 
SiUebning af ben Xreubbiew^ Spc etKigaaebe 3lbtoaabe, 
ber t bette eg felgenbc Slar iMl beUbc enttrent 2/100 ®pb., 
faa i^t. man ff(e treet ai (mmc anfldac ben vtrfelige 9e^olb# 
tttng eeb Ubiibet af nonrvirrenbt Snbgettermin ^etere tn^ ottffcflt tit ICXiOO ^K filer f#re fanune til Snbfcrgt paa 
UttivetfflftcM ItabflttMi^S »<b et (l#m 9cM cnb 3,500 
(S|A. aadig. 

Ad 2. 9Rob bet af Q^orftor foai aarlig Stente af 
UttiDerfitrtct^ Dbligatton^fonb opferte 95dtfb of 
IMO ei»b. bar SoOegtrt forfaambt 3ntet at erinbrf, fon 
bet fan aittage^/ at tt^Tfle Storr^ing for be foomenbe S 
Snbgetaar tffe bi^poncrer mere af Unraerftrctettf SRibkr Itl 
SMft^fonbetr nib af QtMfftor er Tpaattgi^tU 

Ad S. IDe aarKge J(ornbtbrag ere af Dvorflor dm 
anflaaebe tU eOO Gpb.^ i tfviiUn ipenfeenbe btmctttu, at 
9ti0tt0l)ebeti af bettne Srregntng flatter (!fl til bm gonib* 
fifliiinii/ or na^ile Gtortfting antager en af Stegjertitgen fbr» 
berebet 9r0t)o(!tion tm Oftergioelfe af en Ceel af be frivtU 
lifle Sibrag ri( Untt)erf!tetet gonibfat at bette ffeet/ tan 
bet opfMTte Sel#ff neppe anfee< at tctrt anfat for laDt. ^aa 
fbrrtge Snbget x>ax benne Snbtcrgt^pofl paaregnet niA ct 
fbiM of r2lO 6pb. aarfig. 

Ad 4. Aongetienben er o^ereen^Hemmenbe web 
fOeoct^cri ^orflag fan opf#rt meb 1250 (Spb« aarlig, forbi 
bet ^ar ^ift flgr at benne 3nbt(rgt<pof}, ber i f?bfle Ctibgee 
wt paaregnet meb 1450 ®pb., pod (Sninb af ben la^nre 
(Saptteldtairr, aderebe i bet fibflforlfbne Star er inbtowniet 
meb ft ringere Setob* 

Ad 5« ® tub teff at ten er en fafl og nforanberftg 
Snbto'gr, og opfmd font farboantig meb 1419 ®pb. 85 fi. 

Ad 6. ^orpagtntngdafgifter af Zeitn ere lige« 
fom t forrtge Qlar oi^fj^te meb 400 ®pb. aarltg. 

Ad 7. tllmanarfotioget er opf^rt meb I^1006pb. 
aarfig; ba Qfontrocten meb Qcgt)anb(er Sappeirn t^btoarer 
inbtil Ubgangen af 1845, fan benne. Snbto'gt paaregnet at 
t^ile inbfomme uforanbret i ?#bet af nqrfte enbgeMermin* 

Ad 8, 9 og 10. ^unileiegobtgij^relfe, 3nbt(rg# 
eer af bet ginbeffe ?egat og 9lfgifter af embeb«« 
ga a r be^ereopfme mebfomnif QeM ^mpaa tibligereenbgetter* 

Ad 11. 3nfcr{ption<i^engene ^))e oe( i be fenere Sar t^rrt t i HfKkf^he^ mcii man ttta big fM f^tlfht at 
rnnnt oitfliiae b«m ttf 400 ®pb. oarli0« 

A4 ia« Skmbf be af 0«<rflir ^Kiarcfimbe 3iibt»glff 
t norftc 9ubgrmrmtn er iiti anitxi Univtrfilttett Slil« 
bed { (SVrtftiaitia 991^ 0Di)crt^ebe Qranbca^fe/ 
fim oarMft ferfiilber nteb 2^6 ®f»b. X^a ^c BitsMrf «ittte«« 
UM^b fprfl inbtrorffer i Geptembet 1845^ r«n famine D)>f#re# 
i tiarfle Cutset meb bet norvnrt Selfb oacfig. 

Alt l-r Cow dnbiofgt Af beii boiaiitffe ^dnge 
l^f (o0eg(et txM at bvfbe ivpfinrf lOO Bjib. ^cnU§. 

Al IJ. Uittoerfireret< Ztlftot>eba9eiibe afO)^ 
lydtttng^ttorfenertf ^onb bat man i ^tgbtb jneb beiif«v» 
bm briigre VeregniiidteiOAbc tvoet ot burbc opfirc meb btt 
eetfbf b^tfrmeb famme t {nbevcrrenbe 9dr «f Jtivfcbtpocto 
iieiitef et ealcitferer at tiUt {nbfomme/ neurtig Id^OOO 6pb. 
tttiiverfhetet^ oarfiflt ZotaUnbrorgr tan tf^lgc btrgeN 
otifirre flnflaacd til 28,159 6pb« 01 ^. 

angoaenbe Ubgif^MUbgetfer fMbe matt riSabe fig at 9U 
tveS^ifletibe: 

Ad 9tcr. A. ®a(|eli{ten: 

Uiiioerfiretdlarrerne^ SItital er f»reflaaft foriiget 
meb 4/ iirmlig en 4be S«ter t ber tbeol^iffe eg en Ibf iHI 
8be i bet mebicinffe/ famt t bet pbiiofepbifTe Soculut en ^or^ 
ycr t anvenbt filer pmctiff 9Rat^matt( meb fpedel Sorpltflf 
trife til at forebrage SHironomie for be®tuberenb^/ ber for# 
berebe {ig til (Sf^mn p^iL pbtl^./ famd^e fom Sectorer* 

3 ipenbolb til be af bet i^ologiffe SaCRltel Mf«rU 
ttrimbe maa (Settegiet alter anbefale Slnforttelfen af en 4be 
tbeologitt Ferrer/ og i^or berfor troet at fcurbe opf^retilbetti 
S)temeb paa ncrrvirreiibe SBnbgetforflag en 9be Cecltor meb 
IM @pb. aadig« 3 Sinfebntng af bei mebicinfTe SojCnlrctf 
gertJlWing^ bar (SeOegield ^fluralttet iffe troet at Nrbe ^xf 
$«f0afl »m mere enb een Secti^r^ Opf^cclfr poa Oubgettet/ 
tbet famme milnof erfjenber bet faare IZ^nffefige i, at gacul* 
te^rne funbe be fcrtte^ t bet S^bolb/ b^ortti bet mebicinfff 

• 2>ct mebfdafir faodUt$ J[ot^a^ ft I M ScrfenUigc Ian m Ojeatodt Ife of 
ftogtl f»v limi*18lt, cft^ yiwSl<inif« Ibit «teb ^4g« 471*481. 312 

tMiUrM 9^40 ^niviftr/ mtn kos mta%a, at bet ntcM# 
dnffc %atuit€t, itaar bm forrffaiaebe 9>o(l bmlftrt/ for^olbf' 
tHW iKe m fumte anferA for «r toorre fvoflerc befar^ rob Ztf^ 
foribet er neb be Mrige gaciilteter. 

8be af 8eOcgter« 9)^eMe«lner, f>r9fe«forenie Wo^fclM 
eg Sitbert^ erHonrebe (Ig mob Sorfloget o«i nogeiifoiii^lft np 
f>e^< 0|»rerteife veb ber mebictnffe §«cttitet. . 

^ontben oDennaroate 3be ^rf(ag er enbvibere fra f>ro# 
fe<f»r {)aii|iern tnbfontnet Stnbrafletfbe o«i anfartrelfe af 
en Sector t atttoeiibt eder practiff SRarbemarif met 
A»e€tr( ^orpltflteife HI at fbrebnige afhrotiomir for be Gtu^ 
berettbe, ber forberebe ftg ttf iSfamtn v^i(. v^'fo^ ^t pffU 
lo^|)^fh Socnitet ^ar i nebf^grnbe Setornhtitifl anbefalrt 
bette SorfloA^ og ba (SoOegiet tffe fonanbct enb tiibiMniK 
Sigtigb^bett af ^ere of be bert anforte (Srunbe, bar aton troci 
t i^cnbotb berta at burbe opfore paa Subgetforflaget Oage 
for en lObe Sector meb 150 6pb. 

SReb i^enfpn til Unitferfitetdfcrremef ®agertng# ba ^r 
SoOf gic( tffe troet at burbe optage noge t be flemf S^flag om 
SfDtgelfe fra bet nngiortbrnbe (Ikigcregfement/ men tiOaber fl^ 
fun/ ba benne ® jenflanb aOerebe titfhrarffetig ^ar iKrret br#f« 
let 9eb forrige 8ubgeifbrflag, t iE)enboCb til be t QoBegieM 
SnbflilUng af 22be Oeptember 1858 anf#rte ®mnbe, at (^en« 
ftWe til Z)epartementet og 6tott(>tnget/ forfaavibt bertti 
maatte futbet be fomobne Ste^fourcer, at toge t^ii^n til 
UnitHr(Itetet6 Piflnof tffe nbiflige ^nffe, om en mtb be for« 
anbrebe 9^^^!^^ ^^^ flemmenbe @agering^plan. (SoKegiet 
troer i benne i^enfeenbe fomemmelig at bnrbe giorr opm(nf» 
fom paa ben t^eb UntDerflterMorreme^ for^rbe flntalforan^ 
lebigebe ngnnfHge GtiOing for be pngre blanbt bi«fe. 9teb 
i^enfpn til 9>rofedfbrenie, ba ere be flben 1891 bevilgebe 
T npe ^rofetforgager famtlige Mevne fKnlagte til neberfic 
(Sla«fe, ^von^b bet veb ®ageregttleringm i 1821 til 0mnb 
lagte gor^olb mctem (SMfeme ganffe er Uet>en forrpffet, og 
Ubfigteme til bebre ftaar for be pngre Vrofetforer faa« 
Iebe< ble^ne betpbeligen forlcengebe, og meb ^nfpn til in^ 2ft3 

torcmr, ba tt ogfaa M<fr« Sural (ftom Ism Hcvm fMrngct 
fva 6 til a ^eniif S^fgrlfe of tanrerpoftrfnc* Uttfol t gtip^ 
Mi^lfe mtb bcti Dmflanibidfteb/ at bt fltftt fJrofrtforpo^cr 
nn CTc , bcfatte meb ynflrt fRarnb/ fon iRc onbct enb br^ 
loMty at be nyfig anfatre og btttfter ottforttcnbc itttextt i 
gtremttbf II otOf fomme til at him ^aacnbe t bcrr^ tunMrrenbc 
ttfc gimftigf Griflins f Icrngctf Xib rtib bcl fan onfert «ii(Tf» 
Kgt, naar be tffe ffuQe faone ben fornibne Opmnnlring til 
at offre bered bele Zib og jtrafi til 8tbenffaben« ^vtaime. 
(SoOegiet anfeer bet betfor for fin ^igt fottrinlig ai ub^onM 
9t#b)i)enbtgiKben of, at ibeftntnbtle be 2bf orlbfie ^ectover til< 
jtaoe^ en fovl)#tet ien of laO @pb. eOer 900 Cpb. aailig. 
Ca be til fanning fer Z)irect9t )Hb bet pbitologiffe Set 
minomm bevtlgebe 500 ®pb. af Crortbinget i I8S.1 ere op# 
ttfrte perfonlig for f>rofr4for Gperbrnpr maat f#!gelig v^ 
bcntte« StttteVigelfe bi<fe 600 ®pb. anfee< font nbgoaebe af 
Subgettet. i^vcruibt nogen Bum til ®eminariet naa blioc 
ot opfiire poa norfte Vubget, feer SoOegiet fig itte iilanb (i( 
for fiKebliffet at beflemoie* Geaiinariet er fortiben iiben ^ 
rector^ og ber baved i ber Stefterenbe af inbe^Mrrenbe 0i^ 
getterwin ingen 6001 bepifget tilSfnning afenfaaban. IDeW 
Zilfianb er folgelig af en faaban Oeffafen^b/ at SoDegiet 
^ar anfeef bet nobpenbigt^ at Gpirg^niaalet om bettf fre» 
tfbige Qfiorbne bor tage< Miibernotagtig>8e^anblt»g. Unber# 
banbling er i faa j^enfeettb> inblebet meb bet pbtlofopbifFe 
gacultet^ men ba bet er at forubfee, at be HI ep#rg4maa^ 
lettf Sebommelft fornobne Unberfogelfer iRe faa bafKgt ptHe 
hnme tilenbebringe^^ bar SoSegiet anfeet bet ntilraabeligt paa 
9tmb af bemie ®ag at fianbfe 3nbfenbelfen af norrvorrenbe 
Vubgefforflag. (SoKegirt forbebolber fig imtbtertib, ^m< \b^ 
bcrfigelfrme faa bettmelig ffulbe Mtpe dienbcbragte, at inb# 
temmr m$t narrmere S^rtflilling om, iyponribt nogen Qnm 
til bet p^lorogtffe eeminartmn Uiper.at opffrc paa Ihmo^ 
fitttM narf}e Subget. J^aa ®mnb af, atfyt. ^ofe<^ 
eperbmp/^naglet fin (Bntlebigelfe fom Hniperfbettfloarer, enb^ 
mi firemb^fed PebbltPer at I^oik Operbeftprcifett of Untperft^ 2U 

Sorficrffpfcnie, fame Shmufreleme, iiibHI Stbcrc er bctiflncf ' 
mebN.N. 

SjiMt UtMtft ^0CcaiMtttmhthtt angoaft, ba ^ vrf 
ittgfit ^rocantMer fibeii gunbatfnt biet) gcotn bibtil ftingfret 
font SottrsirM ^xodti, i)9orfor man fat^nrr (f rfaring em, 
btDorvibt bet tunbc t^tt oanrct fljtfrltgr for noflctt af be ^b* 
tUtKnrenbe 9>roc(itiW(ere ar ooeitafle be meb t>rar({btet foi» 
bunbne talrige e^ anfMrJfitlbe Serrctntngerj men «x ere bog 
of ben gormemng, at bet i be ^fte Ztlforlbe Dtl^fdlbe MI10 
fTeligt at {faibe en SRanb til ^rocantMer, fom meb be for# 
nifbne CtHiltfttaticner fcrencr ttlflroffeligt Otium, og, i^to 
Mar ban finbe^, vtlbe man formeentltg DanfFeltg fbrmaae 
^m til at ooertagc foameget Sirbetbe nben (9obtgi#reIfe« 
9Ratt tunbe orl inboenbe^ at gunbatfen inlet %9tbub inbc» 
^ofber mob at ocrlge ^ofantMeren blonbt UntoerfItetet« to» 
rere; mm poiklorgge en (fnfelt en faa betybeltg ejrtraorbinorv 
Syrbe for Icmgere 3Ub tinlbe beeK ocrre ubiSigt, naar inge« 
0obtgiire(fe bermeb oar forbnnben, beeM toggc i^rtbringff 
{ Srtcn for Itmi oibenfFabeligc Sirffombeb. 

Ad $ 2. J^iigt^mur^ilgbebenafataabneyngre JRomb, 
ber beflbbe be bertil fonwbne IDoaltficationer, Sbgang til a^ 
bocere oeb Unioerfltetet nben faft Snforttelfe, fyne« ai 0(rrc 
inblpfcnbe, naar tage< i Oetragtning, at bette formeentf ig 
tNl biioe bet oirtfomfle aSibbrl til, i 8acance#Ztlfcrlbe, at 
tmtne (upplere Uncoerfltetf t« 9arrer|pio(ier meb (Sanbibater/ mi 
tj/oii Sanreb9gt%6eb og Jtntlbftaber man aSercbe tMigere ^r 
er^oeroet ben fomftne Snbflgt/ligefom en faaban Scnrefri^eb 
antagetf at oiBe fremfalbe et ftorre 9io i UnioerfTteteti )oU 
benftabeltge Sirtfom^eb og ttbfvlbe et frieligt Gai^n, naar 
GMlifli)*^ rSer anbre Omflorabigbcber maatte binbre ben i 
m Sibenffab anfotte fafle ¥amr fira at aff^lbe 9orrf<rtafii^ 
ger eOer (tfaminci i bet refpectioe gag^ ((Efr, Uitio* Xntto* 
feme 9 & 9« 621 ^. 

Ad S •)• Cen 99tttf ber er foftanbetl meb eeftytcfr 
fen af Sacnltetemei Xyecanater, famt ben bermeb i gorbw' 
beifr ftaaenbe Deelfagdfe i ffolcfiett gtrfraiibltnger, fymi mt §0M8i#ff SiiiMitai af, «r ftamt Mt SaoActcrvK 

Scctorcr fmsm frai t^ccancr, t M Ziffarlbe, at gacKirrtcf 

tan WMttc l^ctH ttn fhrofr^or 6g bnme cfrcr Idnft Sib* 

8«ncfiM noone Mffe gg fcita(et Setatom fas Ovftom^ 

WglKbcTnc t iN«f€ Zitfortbc, ^r tt gocNfreM oieae ^ro^ 

fetffev er fNfytntrer fra of fimgnf foM Xkcanitf, iU#tf M 

MtMnbJgl/ at m (nataii ZiOabrlfr for ^ctornmc gmt, 

|in« bcr We ffol pibti tSL htu mubrr [^clbigc UtDft, at 

MMttc lobe m ^roor confUtvere tU 9>rofe4for, blot for at 

^ i vcbfoMtmc nbe ^ofc«for« gorfalb foa fimsm fom 2)c» 

wmsA tfl bceltoftc i bet ofabemiffe SoSegium* gor^anbluigcr. 

Ad S 4^ 5. 6, t 00 8. Sooimtlilonfit* jMuralttet ^r 

aatoget/ at 9eftemme(feit t bUfe 9)aragfapi)er tN(be raabe 

Cob poa ben almmbelige erf ienbte Sfabeligbeb af(Sotegiemeb# 

i lewemeg ^tMWVc Omfftfmiiig^ (nMrtmob 1>rofir<for ^dfntU 

I goatb fa MiMidiniii flemte for 6eOegtcr< gorflag^ bog fao^ 

kbe## at ^feiiforeti wt eiitg nteb (hmmiiflbnieni ^lura^ 

liirt beri/ at Saiget burbe foretage* af aOe Un^r((tet<Iarrere, 

mm aUut blanbt SoOegtett Steblettoier, webeit* ^prlD- 

dpalitcff Mr af ben SReKiiHb ^ Oefleiimelfeme i VMafitt* 

( 4 ^8 ^ ^^^ uttlraabeltge* 

Ad S 9* UiihMr(ltet«fitiibatfeii< eeftenraieffe, at ben 
fflbfte f>K0fe<for i faoime gacnltet gebfe ffat 5Mrre Gui^eaiit 
i et^vert SoOegtemeMemg gorfalb, fyne* nbiOigt iforr i bet 
yi)ilofovl»tfre %atulM, fy^x l)an faalebed fttdbe Mre Swp^ 
^ikavi for S. $or at Cyrbeii befto Itgeligere fan forbe(e</ 
|ar wan troet# at bet oar not,. at Xcctor tUfalbcr en atibrn 
^hfoMfor af famme gaoiltet foai ben, ber lyar 9<>'falb. 

A4 $ 10. Conim{<fioneii antager, at bet xil i^Mt en 
I gBMfig Snbflybelfe |Hia ben 3iitere«fe/ (roomcb Unfoer({tetet< 
I efentlige gefier onfattet faanel af Untoer(ttetct« egne torrere 
fbni af 9>ttbltcnni/ naor eeflemmelfen af bi«fe geflbagf fTeet 
efkcr 3i^)nM af bbre Onftenbiglieber nben ot Mnbe« tttregeb 
mBtt9Vf <uiri<flf tilbogevenbenbeJ^ottibdbagf^ligefoni eefleni# 
mtfm m Cyroget, ber (tol benyctef I be af|)olbenbe Zaler, 
Ipef at bmbe forfaobibt nom otMrlabt iH Zaieren (e&»/ of %an nfaotrc hmnf Mige m^Ucniberfottiiffc oflbfrnotflr 

Ad $11.. IDa d^men p1iiIoto^i(^o-phlfmio|^ii€«iii 

^ar Af^n^Cit, at ff^f e Stifieb oni/ or ent)i»ev ^m^erenbc 
ft { SefK^^cff^ Af f^atHm olminbrKg £>ami«(fe eg faaboimt 
9brfunbfTa6fr, jova berettifle HI ipoab dot/ at ban meb Sj^tb 
Dtf funnc bfgvnbt Ml'^tfomiKlft ^mbeb^fhibtum, hat i^broifF 
borre ®ienf)atib for 9r#i^ «eb brntie (Sfamett (igefiiwrl fmr 
9bH<(Iofl^v fam for Xbe^rv, Itflcfom brf anfcvgetf/ «r fM»cl 
bt«fe forn be rf^rofofliffe Grubfretibc b0t ttnberfoflf flu bmoc 
9>tj9)0e famHbtg meb brn in^rige ^rcl of ot^rn dpamtn, Am 
ot Amite. ttbfotf re ben tU fvrrffilr (Ejraminorion flrojr fbenb for 
ben refpectbe (?mbeb0r)tamrn. 

Ad $ V2. sOer moo onfeetf 8a!>nligt for ot beo(rfe tu 
mere ofimnbeitg Cprfelfr of ®fortoeeonomiett/ at ^topflftc 
fotivme fom (Bpamtn^fai iinber ben inribiffe Smbebdejramrii. 
Grorifiif/ ber bfbtil ^r oceret forfongt beb bemelbt^ ^jramm^ 
MtaQti at funne nbgooe/ bd Stotteecoitonite for en fhnr 
Seel forubfcefter Ajenbffob tt( fdntmf og ben nnba^ fooban 
^rbtnbelfe ^ti at ligge nbtnfoT ben nlbbenbi^e CpcM af 
®ienflonbe for iuribiff (Sfamtn. 

tDen no^nxrrenbe Z^eiihg of ben iuribiff^ Qfamtn i 
XbeotreHff og ^roftif?, onroge« ubenffgr^mct^g^ bo ben ffbftc 
{ jK Seffen bog bri)»er en tbeorerifT f>ri9t>e, mebend 3nbi\0<^ 
bemed proceiffe ^r^gbeb t bet bttfelige tm formteittUg 
ntoo f0fle6 * nbenfor Uifiverfitetet eg igfennem onbre 9tMcr« 
Sen Scrgt^ ber ttdcrggej bet tfoferebe Gpedmen^ ber afg(t>e« 
«>eb ben proctifPe ^ri^i^^veb en felbflontbfg og uafbartig%^« 
ontenM^ardcteet/ forr^ffer be^tfbctr forl^i^fbet meCein benne 
eg ben tbeoretffFe ^xffat^ tjM Ubfalb begmnbe* Dfb ger^ 
fotte(fen of II fotfTfeaijfe Gpeeinlma og ^eb ben Wttnbll^e 
e/rominotton i oSe Rerimbtaffaben* 0rene. 

Ad S 14, 15 ti 16. Sen tinge Setting/ font oftibeiii^fre 
Senrbigb^ber gjennem ben mctlU of tt&t/ bt»cvf UnioerfittMt 
tdr beffooer^ bo botit, f^nt^ or r^be ben poo, at be OMfiM6 
og Sonfteligbeber/ ^bctmcbfommetfCr^bfroeffe it forbiMnt, «r fiMcf i kct Mif 8«i|0» it te ftAilr, fm tati* 
tniibed, og mia ^ berfnr troel ol burtt fDrr(kMie(lm|>lerr# 
mctt bfTl)0< Itge ftttre gormcr for Cpnaaeifeit af afabemiffc 
Sartbta^bfTv^ 3 b€iiitc i^nffgt ct Sorffriftcmc t br (^t ohm 
lalfe SS nebfFrrtme. 

A4 S la. aReb S^fsn tit bcmie eeftenntdfe, ftwr* 
nm fomtHflc ^onmt^fioiten^ SRebbmmtr i^art tmgt, anfce* 
»ct tiUhartMtgt at titwoift til 'be gorbanbliiiflcr^ fom i fbi 
Xtb fanbt ®eeb angoaotbe Op^omlfeii of mebicmit (Sfwntn 
i aXobfrtmoalet. 

^embett be i foreftaambe gerflog {iibel)oIbre Oc(hm»cl# 
frr ^ar cct af Sommttflonend SReblemmer/ ^rofrtftr S. Aryfrf/ 
oiilascf/ at beti p^armaccttttfTe ^fajntn hixttt ^enlorggt* ti0# 
bcT UnbMfiMtt^ l^iMrt tmiMerfib be 0)fige 9Rcbiemmer ifft 
MTC entge. ^an ftar berl)od forbe^olDf fig feitevf at frenM 
boioic meb ^o^^S angaaebe i^enlorggelfeti af bet fxattift 
t^eolpgiffe ®eiiiinarium unber UntverftUter/ famt om Qlnoib* 
liagen af est fulDflcmbtg yrafttff^t^eologtfl Qjrancft^). 

$refe«foT Sc^ioeigaarb^ bet t fiere ^nnfier ittt l^f 
wmt etitg meb (Sonuai^ffciieiid ^lutalittt, bat imiblerttb fttit# 
bet mtnbre iitfb«>enbtgt at f#re (lit IDMfrnM ti( ^votocoW, 
ba ^ott ttnbet 6ageii« f»reltfbtge Se^tibltng veb Uiih)erfl# 
tetet ttbfinrltg l^r ubtalt fin QRemtig faaoel ( S<^cu(tctetl 
font i SoSegtet* Snb^tnger. ItrMtcIff af Oi»(9toia0lti«ffact< ffMt fPttUgct c« 9lHfc til fbfe 
(ybftt UaitMtfltetft, fox ol 6i«tf fffl btficnbt «itl bt b<«iKrffiibt emtiMM 
tins 3sb?((iiHift» 248 } 

ibtt adbtmifHiSpUt«him^3»Wflint af W>9gt99ht. I84i. 

Sfi^Ifle bet Aoitgeligc IDeparrementd anmobnittfl i Sfri^ 
«clfe af I2te 3unt fibill., fTuIDt goOrgtet ittt ttnblobc l^enoeb 
tiettflligfl at frcmfcnbe ^lyrflao til UntDrrfltetct^ Sublet for 
Xermtnrn fra ifte Suit 1842 til Ifte Suit 1845. 

9Reb ^enf^n ttl Snbtofgtdbubflrttet fyiv mm twt i bet ~ 
ipfle at burbe l)ettl)oIbf (Ig til tHtla^te 2be Cipsopcr fra Unu 
t^erfiteteti Ot)or(lor^ of ^mlfe ben ene inbeftclber Overiigt 
ever Umt)erf[tetet« oefpnomiffe ®tatu< i)eb Ubgangen af 1840, 
Oft ben anben Sereflnjng twx be i n(rile Subflettermln bi<^ 
^nible Snbtorgter. 

Seb bfdfe OpgaDer troer SoUesiet tmtblertib at burbc 
bemorrfe S^lftenbe: 

ad K Sfi^lflc D)Mfflor« Dpflo^i^e over Uni^^rflteteK o<^ 
fottomtfTe Stilling/ ubgjorbe ben bitfponible OeMbnutg/ - ef^ 
ter grabrag af l)^b ber font ®ie(b ti( be forfFieHige Qam* 
linger paa^oilebe Unioerfltet^Sadfen til eioentuel Ubgift^ - 
Mb Ubgangrn af 1840 et Seli^b af 29,188®)»b.S8/?* Da 
iwiblerttb fibUe ®tort^ing/ t>eb Seregningen af UniDecfUi^ 
tet^ SnbtiTgter for inbet)(rrenbe tBubgettermin^ tog Unit^ertl^ 
tet6ca6fend ^ele bi^poni6(e Se^olbning ben Ifle Suit 1839, \ 
92^261 Gpb. 28 fi, tU Snbtcrgt meb. 10,750 ®pb. oarlig, \ 
maa trtte Setob for 1} Slar eHer 16/125 @pb« frobraget, 
l)t)ort)eb nbfomwer font t>irfe(ig bt^onibel tJeftolbning ben 
Site Decbr. 1840 et IBeM af 13,06.1 Gpb. 38 fi. ^erttl 
vnaa iniiblertib formeenllig tiOargged et unber Kara af bet 
))ojrenbe (Stipenbiefonb for Unioerfiretdca^fen opfparet 
Cei^b/ beflaarnbe a f enbeel i fin 2tb betoilgebe og fenere fil« 
bagebetalte Gtipenbielaon/ livilte, efterbaanben font be ere irtb« 
fomne/ Ifa'ot tctut inbfatte I Gparebattfen og meb paal^ben^ 
be Stenter \)eb Ubgangen af 1840 ubgjorbe oU Gpb. 55 fi. 
UmVrfitetfca^fen^ bt^pontbfe Qe^lbntng ben Site Decent* 249 

ber 1840 blim 'dolebe* kit 13/»d 6|»». 99 fi. p Mwi^ 
ofrffreidco^fm, luigtcr fibfle SfertlHns teg l^r UniMrfftftfti 
ten ifle Suit 1M9 bt«pomMe Sf^olbmng HI Snbtorgt ie#bcf 
af inbrvanrrnbc Oiibgctlvniiitt^ b«g cf^r ctt QmDittttS^ o9# 
0jort vcb beltc 91ar& Ocg^nbclfc/ )Hb Subsfrtcnmiini* Ub^ 
Ifb anta^ti at totOe faae et o^rrt fbtUb af iS,«S 9|*. 
9.1 fi i eeboIb# er bcvirfet htttt bervcb/ at Uotvctfitetrt^ 
Snbcil af Dpi^tmnni^fmti Stcptcfonb ^or et^r^get (SoU 
culen meb omtrent 1000 Gpb» aaritg/ bcrid at Slmatiaffor# 
laget fira IBrstmbrlfrtt af bcttt Slat gtoct et £)«erfhib aflOO 
69V. t^ott bnt paarrgtifbc 3itbtcrgt^ beeM at et iffe ttbety^ 
bfligt Sntal af bet^tfgebe ®ager t en £eel a\ tebevorrenbe 
Qobgertermtit ^t»e ^flaaet nbttfpoiterebe (faalebed i Sebet 
of fonrige Sar ttfc miabre mb 5 ¥ectevgager)/ beeM enbe# 
ftg^ at fta^fen \>eb Slevter af ^ontroUtgationer, ften^enbe 
^ S^flgefonbet, (^tlfe fra Ifk Suit iai9 fun mcc tagnc 
til Snbtorgi meb 21000 Spb. aorltg), tnbtU QRtbten af bette 
9ar liar i^a^t en bftybeltg (l^re 3nbt<rgt enb paaregnet, ba 
intft 9e(0b af bemelbte gonb, ber ubgier omtrent W^OOO 
6pb./ er bleoen opfagi f#renb Ubgangen af forrtge ^av, og 
M be Summer/ ber af famme frrmbele^ i tnbeoorrenbe 9ub^ 
gcttermtn fTuSe bitfponered til Untoerfftetettf 89g0<^'U/ 
foalttuge muitgt ^ave ^enftoaet uopfogte. ^ imtblerttb flere 
({ttracrbHi<rre Ubtarlltnger t ben ftbfle J^alobeel af inbnxrrcnbc 
Snbgettermin beeW aOerebe ba)»e fiinbet Gteb, beeld fremtt^ 
b^en otfie paal#be/ ^wriblanbt ben^orrted en aSerebe fet^ 
b«rcbet Stcparatton i ibrto^ufene pan Zmen ttl tt caiculeret 
«cW) af 6 di 100 @pb./ eeteftmnger t^b OpfTtrelfcn af et 
m Sn^rument t bet gftronomiffc Dbfcnoatorium og i^egn 
om fammed ®runb, famt Ubgtfter t Sinlebntng af i^#iribe« 
itt^eben 1Mb 9teblceggetfen af ®runbftenen tti be npe Unrnr^ 
fitet^bygmnger/ og enbeltg UnmxfiMtti Sranbcontingcnt t 
Slnlcbning af ben Zronbbiem^ Spe otMrgaaebe 3lb4i»aabe/ 
brr i brtte eg ftftgenbe 9iat M bci#be omtrent 2),100 ®pb.# 
faa ^t. man ffte treet at tnnne an^e brn vtrfrltge 9e^olb# 
tntig oeb Ubfebet af ncrroarcenbe Subgettermin t}etere enb 2M 

Mifre«t H( 10,000 6t»b./ eOer fiire famme Hi Snbtcrgt p«a 
UmverfHftcM Subflttforida in«b er ftiim 9cM rnb 3,500 
(Bf)b» aariig. 

Ad % 3Rob bet of Qt>arOor fo« aarlig Stente af 
Utiit>erf itetet^ Obltgattoit^fonb o^fcrte IBrl^b af 
12100 ei»b. bar SoOegtcr forfaowbt ^ntet at etinbre, fom 
bet fait avita^ti, at n^fle Srortbing for be fooimeiibe S 
Snbgctaar tffe btdponcrer mtre of Unmerfitetet^ QRtbkr til 
e^ft^foitbet, enb of Q))arftor er paaregitet. 

M 3* £e aarlige jtornbtbraji ere af DDcrfler fun 
onflaaebe til 600 Cpb.^ t b^ffrn jpenfeenbe bemorrfe^, at 
Stigtigbeben af bettne Seregmng flatter (fg HI ben gontb' 
fartninfl/ at ttarfte Gtortbtng anfoger en af fRegferingen for^ 
berebet 9>r0pof[rton on Qftergbelfe af en Ceel af be fmiU 
Uge StDrag ttl Unbrrfitetet. gom^at at bette ffeer/ fan 
bet epf^rte Seli^b' neppe anfee^ at i^ofrr anfat for (at)t. ^aa 
forrige Subget Dar benne Snbtorgr^pofl paaregnet nteb et' 
SeUb af 1210 epb. aarftg. 

Ad 4. Aongetienben er ot^ereendflemmei^e meb 
Dt)arjlor< %orilai fun opfiirt web 1250 Gpb. aarlig, forbi 
bet bar tiifk fig, at benne Sitbtcrgt^poR, ber t fR>fte Snbget 
iHir paaregnet meb 1450 Gpb., pad ®ritnb of ben lat>er» 
(Soptteldtajrt, oOerebe j bet f[bflfor(i«bne 9lar er tnbfommet 
web et ringere iBrtob« 

Ad 5« Stttbteffatren er en fafi og nforonberlig 
3nbt«rgr, og opfmd font f«rboan({g nteb 1419 @pV. 85 /i. 

Ad 6. ^orpagrntng^ofgifter of X^ien ere lige« 
font t forrige Oar of^fi^te meb 400 ®pb. oorltg. 

Ad 7. aimonaffotlaget er opf^rt meb 1,700 ®pb. 
oorfig; bo (Sontrocten meb 9ogt}anb(er (Sappelm tKbiMirer 
xv!tt\i Ubgongen of 1S45, fan benne, 3nbt{rgt paaregne« at 
DtBe inbfomme uforOnbret i Pi^bet of nqrfle fBnbgettermtm 

Ad 8, 9 og 10. i^nniieiegobtgiierelfe/ 3nbta?ft# 
ter of bet ginbeffe Cegot og 9lfgtfter of SmbebS^ 
g a r b e, ere opf irte meb fomme OeM fom poo tibligereBttbgetter. 

Ad 11. 3nfcrtption<pengene ffa^ot od i be fenere VAr Domt ( SfftotnAf/ «rn man tna bfg fMi f^tlfht M 
fnniit aiifbiae ^tal ttf 40(Hbfk. aarfig. 

Ad l:8. DkiiiM tt af Otcrft^ iKiorffliiAr 3iibt#9lff 
t nxfle Oubgrttrrmin er itit w^M Univtrftlcutft llii« 
»rel t gt^rtftiaitia Dyti 0pl}(ri»rbr eraHbco^fe, 
foil oatKft forf«ilb€r meb 256 69b* £ft £il(iig<tfr«tiictt* 
UM0b f#rfl tnbtrorff^rr i Gcptembev iM5^ t«n fammc ottfimf 
i Korflf QMbftet mtb bet ticrvntc Seiib oatttg* 

Ad 1%. emu dnbitfflt af ben botontfre i^aufle 
|«f CoOfflict nrM at bvibe epfinrc 100 Cyb. Aonrfis. 

Ad 14. Uiti«erftrcrft« Ziis^rbai^enbe afO|)« 
f^dittngdvorffnert §oiib bar mdti i ftgbtb jnA bcit f«tr» 
bdi brngte thrcgntHdMiOAbc orort ot barbt op^c mrb bit 
tklrt^ bt)^tiifb fominf i 6ibc«<rrcnbf Var <xf Jtiffcbtpntcp 
iieftttt ft calcittmt at «^8c it^Ummt, tmMQ 13,000 6pb» 
Unbeffbrtetf oarft0t XoraUnbrorgt fan ffilgc bttger^ 
onf^rrc fliiflaacd rt( 28,159 Spb« M A 

Sngnoenbc UbgiftMnbotttct ffirfbe woit tiltabe fig (U yt^ 
tre9tfl0enbe: 

Ad 9iir. A. ©ageliCtcn: 

Untoerfitttdiarrfrnei 9liitoI cr ftrefiaaft foristet 
aicb 4/ nrmlig en 4be S«rrer t bet rb«oh^(fe p^ en Vbf o( 
8be t bci meticinffe/ famt t bet i>biIofepbiftt 9<^ul<^t en Sor^ 
ttf i anvenbt rUer ymctifT Wotbemattf meb fpeciel 9ot|)li^ 
trife til at forebrAfe Sififononrie for be®tttberenb^/ ber foe^ 
berebe (tg til Q?x<i»^n p^iL pbt^fi;/ faniKige font Sectoren 

3 ^cnbotb til be af bet t^olofliffc gaaiUet Mitm 
0Yunbf maa (Sottefltet atfer anbefale Slnfcrtfelfen of en 4ibe 
tbrolosiff iccxtx, og tfox brrfor tr^et at turbt opfiretilbettt 
fiitfmeb poa narn»<rrenbe 9ubgelforfIag en 9be Sectbr meb 
750 ®pb. aariig« 3 Sinfebninfi af bet mebtctttfTe ga/cultcr^ 
Borffiitftng* bar ^Scttegiet^ ^Huralttet iffe troet at bnrbegj^rr 
^•vflafl tm mere enb een i!cctor« Dpficflfe pan Subgettet/ 
tbet fomme ^i^not erfjenber bet faare Sinffciige t, at gaculf 
teterne funbe be fortte* i bet ^^bolb/ b^ortil bet mebictnfte 

• 2>ft nicbidiifrc SooUtctS Sorfloa fv < bet CttfcntUac bm en 9jaitod<If* ^ p^H f»f Mt-lSMr cft« ZwMHtmH Ibit eiiib |»a0, 4' naaatttbf 
177-401. 312 

%4aMM 99rfl4B ^emffrr, mm febg mitager^ at tee mebi^ 
dnftc 9<>cititet/ iiaat bm fortflaacbe ^t^ bttUfiti, for^oIb<# 
tNM tRe ^tl (iimtf anfeei for nt i^tt f^trt befae^ cob Zil^ 
forlbct er web be Mrigc %acvAMtt. 

9be af Coacgttttf tDhblcnmr, ^u(t^iettxm aRi#rIbe 
90 lliibcrr, rrnorrebe (Ig mob Sorflaget om nogeiifomfKiit ny 
9>o(M Dprertclfe 9cb bcr mtbicitiffe g«ciirtf t. . 

^ontbett ooentimofc 3be S^rflog er cnb^nbrn fta Vto^ 
frtfer iS)anfierii tnbfoaiiiict UnbroAciibc o« Unforttelfe of 
en Sector t ani^ciibf rrirr practtff QRatbtmattf mcb 
fprctel gorpligfdfir HI ar fbrebrase SIRronomie for bt Ghi* 
brrmbf, bet forberebe fig HI Ufamtn y^ti. |>^'(of. Cel pt^U 
lofbp^ffe gaciilut i)ar i mebfdgenbe eetofnfiiins anbefalet 
bette Sorflog^ o0 ba (SoKcgiec tffe foti'aiibcf enb utbifmiffe 
StfiHglKben of flerc af be bert anffrte (Srunbe, ^r nan troet 
t i^enbtlb berHI at burbe opfi^re }fiaa 8ttb0etfor(Iage( <8aj|c 
for en lObe Sector meb Y50 Gpb. 

SReb S^tnfpn HI UtttoerfitetMorreniet ®ageriiif|, ba ^r 
(Sone0u( itk troee at bwcht optage tiogrt be flemr {^flog ooi 
9fotgelfe fra bee nugiorlbcnbe ®agcreg(emenr/ men HOaber (ig 
fmt/ ba benne ® jenfianb aDerebe Hlftrorffeftg ^ar Dorre e br#f# 
tee veb forrjge Oubgeifbrflag^ t i^cnbolb Ht be t SoOegfeM 
SnbfltSing af 22be Gepeember 18S8 anfiree ®ranbe, at ^ett# 
fHVe HI ^epareementee og Stote^tnget, forfaairibt bertfl 
maattt ftnbetf be fom#bne Ste^fonrcer, ot tage i^nA^n ejf 
Unmr(ftetetd t>i|lnof iffe ttbtdige f9nffe, om en mtb be for« 
iiibrebe ^^r^lbe mere flemmenbe ®agertng^plan. (SoOegiec 
eroer t benne i^enfeenbe fbmemmeltg at bnrbe giore opmotrfb 
fom paa ben veb UntDerf[eetM<rreme4 for(»gcbe antalfbran^ 
lebigebe ugUnfKge GtiOing for be pngre blanbt bitffe* ^eb 
fytnwn ttl 9rofe<foreme, ba ere be (Iben 1821 bevllgebc 
T nye ^rofetforgager famtlige Ueione fKnlagte HI neberfit 
(Sla€ft, ^t^oroeb bet veb ®agereguleringen t I82T HI 0mnb 
lagte gorljolb mclem (Slatfeme ganfFe er bleven forrpffet, og 
Ubf{gteme til bebre Jtaar f»r be pngre 9)rofe»forer fao« 
febe< bleMe betpbeligen fbrlorngibe, og meb ^nfpn HI tec^ 2M 

formic, te ct osfBia M4(f* 9iitAl (ibm ISM Uctm fmgce 
fra 6 til 8. X^niie ^igrlff af 9armrpo0rnic< Siifal t gvry 
Miibclfc mfb Un Om^cnM%t^th, of be fltftt f)roff«forpoflffr 
nn crc^bcfatte meb yiiflre 9>7dritb, fon iffc onbcr rtib ht^ 
vfrfe, ar be n^fig anfotre ofl ^erefter atifortteitbe tecterer i 
gtf mftben wKe fomme til at bli«e (laaenbe t berri ninMrrenbc 
iffe gttiifltge Stifliiig r Icrngcre %it enb bet ton oitfee* nifTc^ 
Ngt, naat be iffe (Tnfle faone ben fbnilbite Opmimtriiifl tif 
ut ofre bere« IkIc Zib 09 Jlrafi tH SibenfFabeii^ ^mne. 
ffodesiet atifeer bet berfor for fin ^igt fertrinftg ^ utf^m 
9t#btxttbt0^ben of, at ibetmtnbtle be Sbe orlbfie ?ect«ret tt(« 
ilaae« en forl>0iet i§n of laO 69b* eOer 900 Gyb. aatrlia. 
Ca be til f # miing for Z)irecter tMb bet pbitologifTe 6e« 
arinartnm betnlflebe ftOO (5pb. af Ctortlnnget i 18S.1 ere op# 
tirte perfDflfiA for f>roft<for eoerbrnp, niaae folgetig «eb 
benne* Vntlebigelfe bilfe 600 Gpb. Mittt font nbgaaebe af 
Cubgeitet. i^r^bt nogen Svai til ®emtnariet oiaa blioe 
at opf#re poa norfle eubget, feer (SeOefliet ffg iffe iflanb tt( 
for IMeUiffet at beflenraic* > Geminaiiet er fortiben nben ZU 
rector, og ber ^aoe< i bet 9te(}rrenbe af inbeoorrenbe ^6^ 
gettermitt tngen 6mn bei^ifget til Conning afenfaabon* Vtti 
Zilfianb er fofgeltg af en foaban OeffaffenlKb/ at CoOegiet 
^r anfeet bet n^bvcnbigt/ at epoiglmaalet om bet« frem^ 
tfbise ®fi<rbne bor ta%ti nnbernocafittgOe^anbitng. Unber^ 
^nbling er i faa j^enfeenb> inblebet nub bet pbilofopbi^c 
gacnitet, men ba bet er at fornbfee, at be til ®port<aiaa^ 
let« 9ebommelfr fornobne Unb^ogelfer ifte faa tiaiHgt piOe 
hnme tilenbebringed, ^r Sotegiet anfeet bet ntifraabel^ paa 
0runb af benne Gag at fianbfe Snbfenbelfen af norroomnbe 
(5nbfletfo.rfIag. (SoKegiet forbei^olber fig imiblertib, tfoit lUu 
bcrfagelfeme fna betinteltg jftulbe Mi^e tilenbcbrogte, at inb# 
hmmt meb norrmere gorefHStng om, ^oormbt nogen Qnm 
tU bet p^otogifTe Geminartnm Uioer at opfire paa lIttio» 
fltetet^ mrfle Qubget. ^aa ®mnb af, at,lpr. ^ofetffor 
Gvcrbrup, uogtct fin Cntiebigeife fom llnit»erfItet«lonrer, enb« 
m frenib4^« oebblivei at ^ate Oocrbefiprrffen of Untoerfl' tcMUblioiMct^ Utoft bra ^ow ttlBaaebe arbrgiirtlfe 
font 9Merl>f{or iumUM «r opfi^e fonrfTilr mcb 100 
Xbr. 998 ^Oer 300 ®)>b« oar% faalornge t)ati vebbfiDcr at 
fiitigere i bemelbte @genffab oeb UiwerfirercN 

Unt)oeri!rc(irt« Sibtiotl^efar^ ^rofe^or @9erbrtip/ t)ar fo^ 
rtflaacr, at ^i^nnnt for Unberbibltot^ffaren ffHlbe fcr^ 
i^fd mcb 1»0 @pb. cSer tU 900 epb. oarltfl.* 3 S^nxitoit *) iBcmrlbte toreftiOing iabebofbcr fiftfiibf ftommmllgpind mcb franc 
niebe ttnlbtrfltftibibttoKkfrr : 

,^ttBi»frrtKtMII<oib<!(t ( ttMala^ «abciit 6 Zimn w^naM%, bor 1 Of s 
bU^tbdari f tBiCrbCbrUtbtfar; 1 rjrtrtotbbiair SOicrbibfioibffar; tSbnt> 
numfnrt 6 e|fra«rbinAirc ilmaminiftr. ^((ammfn 11 embcb^aiffnb. 

Set fangl. fBcbltoffbft < itt^benbavn, aabmr It (timer ugcnlfif^bav: 
lCv<rb(Miotbe!an3,lBibUotbrfffCretairm I Snfpmmrffbtefrftlcnil CovlW 
oeb UbUaning^KorocoUfn ; 1 ttmAmicnIii. Kiramnen TCmbMmcnb. 

2)ce bambttrgib Gtabtlbibllotbci/ aabrnt SXimtt ngrnrllg^ bar: ifle 
fBibltotbrfafr 2ben WMiotbrlar, Sbc OtigHirotorer^ 2b< euiiobfi/ i 9»s 
rocolfncr. ^uramm(ii.7 Cmbcbtfmcnib. tbiUlkt of be ««riig ubloame 
ttiger oaricrer imedem 1360 og 3000. 

Set fongf. IBtbUoibft i 9etfin b«r 1 Di)efbibfietbef«r, 1 BiMiocbes 
far, 6 (2ua<be<, 1 3«rP««tcttr Mb MnrntlfH, 1 Gecretafar og 6 flMfl< 
llentfr. ^Ifammeii 15 ffmbebtacnb. 

UniDerlitciMbliotbefer ICrlttigent talent 8-92tmfr iigaii1ig# bar 
1 IXrector, 1 WibKaibtfar, 3 eccrecabtr, 4 WfHknter. KaftmmcM 8 
CmbebMftnb. 

fBorf ttnloerruit^ !Bibffocbef. oobait 10 ftimer vgentfig. bar 1 «C« 
bttoibelar/ 1 tlnberbtbUotbcfar, 3 Vmanuenfer. «Dtatfcr af b; fobwinlig 
abUuuite 9igcr oaricrer Cmetfcm 13 og 14000 fwuben be i (erfrfalm^s 
n^ctcbe, f^M intal oarfevfr imeUem-8 og 4000. 

eoabibt teg barlunner erfait, gU)c4 berneyMnogctaMHotbet boors 
fu er (lorrt Ubfaan aarlig f eer enb fra oorr. tlbloanet, fom obfoctl af 
llQbcibibHoibebu'en, mlbtogcr fkreUmcrOSIrbeibebagHg. Vogenit moft 
libtageO, efter Xflbagefcoerfngen gtmnetaM og (litM oa« bctiO fMobi 
lg|en. VI taattlagcme ulenfor Atfcn maoe be bibyaCM* OcttrnMrni 
lOligr, Of of nttbcrbibKoibilacfn MbM: 3)o^l maa M^nktH 1) tCI til be i Mbtagtr SoitfKMig otifMe (Brmibf m(Ui ffAgitt 
poa bet Sarmefle onbrfale i^r. Sttpftx itl ^en forcfloafbe 
9or^0ii(fe i bet l)oni l^ttf ttl(laaebe perfonliflf XtSceg^* ba 
l)jn efter en Xlmeftetib of omtrcnt 21 8lar/ og aieb bm 
gorrjeneflc af 9ibiwtiifttti Seftprelfr, foni oKe ere eiitgc t at 
tnbMnme tjam, f^ne^ or 4)o\>e et btltgt Sttw yaa forbcbrebe 
Siiftiar. 

Ad iitt. B. ^orfaaot^t ottgaaer ?fittiiii0erne ttl Uhu 
\>erfiretetd vibenffabelige Qrtjcnte faint til be oefon^^ 
miffe Unberbetfentf/ tjat StbUotlKlarrtt fore(Iaart fit 
gor^#idff of ^tfnnen for Ifte SlmanuenfU \>eb Sibliot^e^ 
fet meb 100 ®pb. eOer til 300 @pb. aarlig. 3 i^ent^olb IBefliUing (or 10o§bAnb(rtnr, 2) til ben a(p6a(ctWe i^mbcatalog 3) Kl 
ben aarfise tfccelfittCoralog, 4) til Qopien berof^ font ffof inbTrnM til 
bet aCabemifer (SoUeginm^ 5) til bm vibrnffobtlige ^MbCiitlog 0) tif 
SfRen for 9ogbtnbirm, 7} til Copien berAf ; pibece^ tt ben iftriige •ecefs 
fitseoraloa, fom i Qlnrt 1887 Inbebolbt 1050 o« i ttorrt 1080 OflO 
Qoflti^Itr* ffol iMire oCbenftobclta orbfiet og tt br« til 6latDiii{| maa be* 
|#rae^ torriderrt vcb Itrbbiinoen, * foa er bet formeentlifl tUrt/ boor tfbts 
loftiftt dUet^be blot bet Qbtt of Gotoloftarbcibet rr og bwr brt^eltg bet 
er fbroget ocb ben Coiteetige CRcfohition of 06be Upril 1030, bir ogfiia 
PM flccv onbre Stmibct «ibtofttae)or Urbefbft oeb iOiUioibefrt. 

Cr 3)eel -of be ber nowte Olrbeiber lunbe ptinof obfort^ of tm 
of be peb 9ibliotbelct onfotte ftmoiraenfrr; mea bfife bote mere enb 
not ot befllUe mrb ot b«lbe Hblaonins^pfotoCoUiriie I Crben, meb ot of< 
folte filler of IDiBiiblener og of be fOoger, fom efter Otroillon ion bibs 
forei { ben olpbibctHb og (ricnteflffe ^tolog. Cporbopebtt bor bet «fe 
Mtrec i>enflgtni bcr ot opregne Hit^ bpob ber cr ot fogttoge og Hbfore 
neb ScAoceHen of et beipbeHgt ofnitf fgt fOibliotbef , mett fun of vfd, ot 
bon Corbvietfe i £ob, (eg bor tiUobr mig ot forefloae foe Unberbibltotbes 
forciv ibm on { eUroc .ttor b«r flooet meb fomme Oogc, pd Ion m* 
fM for bittig og retfflnfbSg/^ 

* 3Mf etOTtb. 9o>b* f« Mi Vttgull 9lo« 1 p. m <ft. p. »• f. B. pas 

bet UnberbibUotbtfaren i 1880 bct^ilgcbf Sittora iRc pcrfonligt, men 
f»r Smbcbft baOogeo Mcpopfortmcb 760 €^* oorlig. fKbiimw|M*t, 
ottUibetbibnotbctc^eii bnrbc iipbc famme Son fom Sfctotct, faalamgc bon 
ifft opptfMrct oogto onbtii Votbepgtebtdgt* HfP* Tbmu 2fi6 

ta te af eiUiolf^etotmi onfirtc (Sntnbe, f^or (SoCrgict hroef, 
at m Sor^dfe df SO ®pt« burbe opfm< i Oubgerforfbigrr 
t Setrcigming af be ffrbfe filtagmbc gorrftninger locb ben 
ilorrrr G^gning fU VibiiotifttM 0#grr, famt nteb fpedffr 
S^pn txlf at man vcb en ncget l)iriere reguleret.^^n for f^r^ 
fte Smanuenfld oil fUnne ^aabc t (amgere Ztb at bebolbe bt 
anfatfe IBeticnte^ faolcbetf at be iffe poa cengang afgaac, 
l^tiret er forrbeM Digfigt meb i^enfyn til Ublaanet af ^0^ 
ger/ font, for at ubf^re^ meb Gtlfer^b og ttlflrarffeKg ^nr^ 
tfgbeb/ frorver et meb OtMtotbeftr oelbetjenbe ^erfonale, fyoiU 
ht tffe (an paareqnrt nben Mb en Sorbebdng t timntn^ 
geme. 

Ifte 9imannenft6 t^eb bet (^emiffc 9aboratOir 
rtnm tiat anfi^gt oin en fimforb^ielfe af 200(Spb.# eOer bet 
Sobbelte af b^^ab ban nu tiat, bvorNt li^an er anbefalet of 
Saboratoriettf Qcftprer/ Secror Xbanlow. (SoOegiet b<ir oeb 
Sebanbltngen af benne og firfgenbe ^ofter^ ber t>e^(omme be r 
<^mifTe ?aboratorium og 3nbretntngen af et metaOurgiff ?a« 
boraton'nm, rilfalbt ^rofe^foreme 3ac. jteyfrr og Ooect t 
i^enbotb til bi>i^ Crflorifng man bAi troet at bnrbe foreflaac 
for Ifie amanncnii^ ocb bet ^^mtfTe ?aboratortnm ct ®agc# 
tiSorg af iOO ®|>b.^ fomemmelig yaa Omnb af, at Srbeibcr 
oeb 9aboratoriet faa betybrftg er ttltaget fiben Slnforttclfett of 
en egen torrer t (Stitmii, ai fammc tffe flooer t ^^rbolb til 
ben tibltgere regulerebe Ooge, og meb J^enfyn tH, at benne 
amanuenflipoll forbter fonregne AunbfFaber og ^eligbA* 
Sector Z^aulou) bar enbwbere forefloaet SInfoettclff of en 2ben 
Smonuenfitf wb bet (^cmtfFe Soboratorinm/ b^rfifet (EoOegiet 
imiblertib iffe bat anfeet fha paatro^ngenbe n^boenbigt, otmon 
^or troet ot bnrbe optoge en foabon f>ofl poa Bobgettet - 

^rofMfor Sac. itepfer bar forefloaet/ at Sfmannen^ 
fi< Deb bet pbpfiffe <Sabinet ffnlbe opfiire< meb en Am 
of 100 Gpb. tflebetfor be nn^i^enbe 80 ®pb* Qoflegtet an# 
toger tmibrertib b^fler Utt, ot benne 9agefbrb#ielfe for %u 
ben er foo paatromgenbe mbvenbig, ot noget govflag t ben^ 
ne i^enfeenbe poo Oubgettet bit fremforttet. 251 

<S<i0fit for SmanneitfU «)ebWiiiffalfamIiiigeii, 
bcY af ((bfle Grortt^infl blr« mblerttbii) bftit^tt, antoflrt i 
ig)eii^elb ti( tt af ^ofetfor Aetl^au anf^rte ©ninbe at bmU 
ODftfre^ neb 200 ®pb. 

9roff«for ei9ttbatfbnfIaanfor®artnerftfenbfii 
paa {C#tcn et ®agfriOarg af 100 Gpb. rOer SOO 6pb. 
aavltg. Senne S<>f^flr^lf^ bet tv metiottft 9eb 9li9b)Denbtg« 
i^fbctt af at bebolbe et bueligt Subject )9eb ^ai^n, bar 
(SoOegtet imiblerHb iffe vooet at epfim, ba famme atitager/ 
at man b#r t)cere meget oarfom meb at tilraabe nogeti ^erv 
iP0e(fe i be aOerebe betpberige Xilffitb/ foot ben botamfTe ^a»t 

^rofe^for i^anfteen ^r foreflaaet, at Obfer^a- 
eortet^ former/ ber ntt nyber en aarltg ien af 120 
6pbv ffulbe opf^red meb 144 ,@pbv vaa @rmtb af bet fat^ 
ligebe 9rbeibe/ ^an liat ttijtXbt "dtb Oprettelfen af et npl 
magnetift Obfen>ator{am. ^aA ®runb af 9>rofe^for i^ons 
(leend SibneMprb om Ungiorfbenbe^ fcerbeletf Curligbeb/ ^g 

\ meb t>enfpn til, at tian tibftgere/ fortnben ®terti}mget re# 
gnlerebc @ageme ogfaa for Unitoerfftetettf Unberhetieitte^ ^ar 
^tot bet nu foreflaaebe JCtOorg af 2 ®pb. maaneb% "^at 
CoKegiet troet, at SBiOtg^eb taler for bet !lnf0gte^ og be<^ 
oarfog opf0Tt famme 1 fit ^orflag. 

Stbitot begets Sub bor anf#gt om ^orb^telfe i ben 
^om ttlftaaebe i0n. 3 J^enbolb tti SoDegietd fornge 8ub# 

! getfbrflag famt til bet llngj«r(benbe af Sibltct^efaren meb^ 
beelte Si^neobprb/ ^ar Sottrgiet troet at (unne foreflaae ^am 

' opfinrt meb en aarltg im af 60 @pb. iflrbetfor 40 Spb./ t 
bvtlten Jg)enfeenbe man maa gi^re opmcrrffom paa bet betp* 
beltg forigebc SIrbetbe/ fom oeb bet ^ebfe pbjrcnbe Ublaan 
af 8j^er er tilfolbet 9lngj(vlbenbe. 

Saborantfarlen t>eb bet d^emfffe 8aboratori« 
urn, ber paa (ibflr Oubget t^ar opf^rt meb 120 ®pb. aarlig^ 
ffatf paa ©runb af Ut pb^fiffe Sabineti SbffiOelfe fra bet 
c^mtffe taboratortmn^ miblerttbig maattet afgtoe 36 Gpb* 
af fin tjfn til ®obtgt#re(fe f^r en OpDarter t^eb bet 

17 2$8 

pliyfiffe Sab i net . Sector Zt^ciiaovsy ^ar hb fbr^aef/ at 
^dborantfarkn op^ed , rncb bet f^r^en bmlgcbe Sebb/ cOcr 
ib^regnet hi afimc 36 6pb.A ^t)ilf€t (Soaefliet t J£)en^(^ 
til be fammr ©runbe, font ere anf^rte tit gorbeel for gor^ 
j^/dielfen af Stfnncn fDC Slmanuenfid t>eb bet ct)emifre Sabora^ 
toriuni/ i)ar troet at buebe atibcfale. (SoKcgiet autager ber# 
bod, at Opt)arteren .t?eb bet ))i)t^fiffe $dbttiet fresu 
beled maa opf^red^meb 36 Spb^.a^dig. 

^ ^(lebetfor ben paa fiohi^e ^Abget opf^^^te Opoar terff^ 
»eb ^natpQjitefammeret er i^eb fongeltg Slefolutioit of 
20be ^anuax 1840 tiPabt/ at eo ^boraptfarl 9€b Smatomtc 
fammeret maa fanned mcb 6 €pb« maanebltg tKer 72 ®pb. 
aoxlif^' ^mlUt l&etob nu foveflaaed optajietvpaA SSnbgettet, i 
4>i|n^(b,.til b« (9mitbc> .tmorpaa ^ben.anfortc Stefelutlon/ 
^^rif .<9)enpart oeblorgfled, er fifttet*.. 

^fb i^enfpn til ben af bet jncbjeinfte gacultel fi>reflaa«# 
be ®agf for en .(^ecretatr oeb be tnelbte^ gacultet/ maa. maw 
I)ent)tfe til bet fiongeltge £ti:rebcpai;Demc|iid Sfrmlfe af 2lbe 
3uni b. Sv ^ori X)epartemeiitet tijitvorbejr ben.af Seaegiei 
yttrebe QRenitifl, at ingen faaban ^ge for Uniperfitetetd Sdb^ 
f ommenbe b^r fi0|gc< tiKtaact. 

Ad ^itr.;€V 5CU @ttpenbter t Ooereiendftitfl^ 
melfe eller 9lna(ogie me^ Un(t).er.fitet^fttnbatfcit 
S .48/ J)or bet philofyTfil^ijitt ^acvilm foreflaaet 2^500 Spb. 
cu^iUQ/i(oi[Ut SoUrgiet tiltrcpber, faayel i^ni)oIbr,tii be.,^ 
bidfe (^tipenbier i fia j£ib^ anf^rteog^.af aUe. 3)e^ 
,btUig^be,®n|nbe/ fom til ben £)oi(lornbigt)eb^ at aSercbr for 
Xiben 6 unge Stuberenbe ete anfeebe ^orrtige tit at oppeboprje 
bidfe ^tipenbier meb et Sclj^b af 1500 @f^b«, aarlig/ og ber 
er ®9nb|pnligf)eb for, at bette ^tal i nafie SSubgettermin 
t)tl funne foraged meb flere far t^tbenffabeltg SSirffofiibeb fa>^ 
nge og. ;neb grnnbige ^orfunblTaber og fortrinfige $t)ner ub« 
rujiebe ©tubereube. , . SoUegiet trofr faameget mere at b^^^ 
opf^re bet ioyinnbelig foreflaaebe ^cUb, fjom ben Harfog/ ber 
l)o\»ebfage(ig fpne^ ot.^at)e be»«get (ib(le' ®tortl)ing til \ttM 
at bep^ge 1000. @p^/ iiemUg @amtet af etfa|l og fnl^ftapn^ 250 

biflt Stcglemeitt for UbMtagrn of bi^fe OripcnMnr (vibe 9u 
gor^» ias9 tMbfom. (SomU 3nbft Sunt p. 64T)^ aOrtebe 
fbrfamgfl <r afl)iulpct. Cn afffrifr af bette fflt%kmnt, ba# 
urct I4br IDfrrmber 1840/ fTtdbe (Hofk^iti bcrfiir tffc ttnb^ 
liibe ot 9cb(irggf. 

Ad f ttt. I>. ©ct nrebicfaffe ifdculrrt bar foreflaaet/ 
ot dnqtbmtrfammeret/ fbm faa fbmge Subflrtforflafl/ paa 
©runb af en ba opfparet btr9bc(ig tBrl)cIbmiig/ fun Met) ttl# 
logt bet ^oli»« of ^b gocultrtet ^a«)be aitbroget poa, betu 
ncflong »aa be^lge^ ft Sbtituum of 350 6pb. tta ^tttt 
S3el0b/ ttOast betf Qe^olbtiittfl,. ber 'l)a)Aed bco lf}e 3nli 
1841, 92t epb* 14 fi, omtrettf itbgi^r t^odb gaoiltetet on^ 
feet fortn^benr for bett fominrnbe SBiibgertenmti^ f^ar SoVrgtet 
{ ipentyolb tit %evcuHtua Scflcerisg iroet/ofbRPbe opfjire bet 
foreflaaebt Slnmnim ftf 359 @pb. IDrt faolfbrd foTefloaebe 
ZiU(Xi df 100 epb. til l)Mb bev pM fimtge tSubger Ijax 
wtxit jdipiM, Un tmtbfertib itU aitfeeS. for, noflett cgentltg 
Sorb0tr{fe t Slnatomiefaoimeretj SlnnuiHit/ ba bette aVif^tt 
hlvott 150 ®pb» nunbre enb bet 93e(i0t)/ bDormeb famine tib^ 
(tgere i en (ang dtcctU af iiar l)ar,pcrvcit ubflpret, mmlifl 
500 ®pb. aarHg. ; , 

get @amitngen af <f)iritrgtfft Sl|^parat<r tr af 
feet siebictBffe 9<(cultet forrflaaet et anmiuqi of .100 :®pbu; 
mm ba.^amlingcn ben l(le 3tt(i b. 9. ^avbe.en opfp^^^ 
Se^plbtiitifl af 481 6pb. 48 fi, og fBrotned.Ubgtfuc tbc 
ftbftc a 9ax I»a8r-I840 i(At fun tffrnt btltbtt fig tit 248 
6pb».64 fi,Axwx Qottcgut/ At beam, ^ofl t forrftaa'enbe 
Siibgcttenaiii fm iitbga^e. . 

qjrofedfor Sac. ^eipfer ^ar forefloaef, cA bet p-^tjfiffe 
SabtnetS Snn uum for^^^ ^1 ^^^ Z)obbe(t< Af ^ttab l)tb^ 
ti( ^e i^orca beMlget> semlig 400 ^b» 3^t)on>el SoHegiet 
antager^ at bet moatte vcere iditfTdigt at ec^olbi et (lit^rre 
Sibcag enb ^til til bcnne Sanriing/ ^o(4 Soc/tsflfe meb 
be foriti^bne Snflrumenier mebfj^tev btty^eUgc ^ttf^^mift, 
P0 ba bc&iben yeb 2)diiiAei| af bit p^y(i{fe Sobtiut og bet 

IT* 260 

d^mtfte ¥ob0ratorittiii bet fnrfhtamite ifax Itbt Zab faavcl 
tKb Sfgivelfen af 3nftnimeiaer font «)eb S^rbclingcn af bet 
forbrii forOcd Vrnittum, boorioeb bet pb9(ifT< Cabinet crt)olbt 
200 (Spb« 00 brt 4^e»tfte Saboratorium 300 @pb«# b^t* n«i 
bog, jncb Rabtgt J^enfyn til Untt)er(Iretetd in)rtge mbenffabe* 
ligc 6amltnger0 IBc^et)/ itfe troet at bittne fbreflaae flfm 
XiPcrg for bet pf)9flfle Cabinet enb 100 Gpb. eSer i bet 
jpele MO @pb. aarlig. 

Zit bet c^e miff e {aboratoriunt antnfet for Ziben 
if^lfle Jtongelig Stefolution af I4be ^December 1840 (alt 600 
Gpb./ tjlebetfor bet paa Subgettet opf<mf IBetob af 300 
^ 6pb. adrfig. (SoOegtet troer, t J^nbolb til famme^ gorefltU 
ling of Stt October 1840 og paa ®mnb of ^rofr^foreme 
3* Jtepferd og 9oeiM over Sector Zbantowd S^^^fl t 8oU 
legtet afgit)ne (frffofring, at burbe opfj^re bet t^erombanblcbc 
SeM af 600 6pb. aarlig til bet c^emiffe {aboratttium* 

til bet magnetiffe og aftronomiffe Obfert»ato« 
rtnnt er of ^rofe^for i^anfieeit foreflaaet 400 Spb. oarfig 
eller et XiOo-g af 60 Spb. til fy^at ber for^cn fiat ^ctxtt 
bct)i(get, wa ®tuM af bet np tilfontne magnetiffe ObfenMU 
torium, t^^HUt ZiOorg Sollegiet i J^enbolb til ^rofetfor J^an^ 
^ecnd. Srfbrring fyvt trvet at butbe opfore. ObfenMtoriet* 
Sel^lbnii^ itbgjorbe ben Ifte 3nfi b* 9. 1240 6pb. IT A 
men bele benne evm er aderebe < September b. 9* anvenbt 
tt( at afbetale bet Sleflerenbir paa ^obefummen for et VSqoa* 
tioriaU3iftniment, f^oortil bemelbre f^ebolbning ^ar Dorret 
opfparet; og Obferoatortet pi( faa(ebe< for bhi fommenbe 
Subgettermin b^ilig tiltronige bet for fomme foreflaaebe 9(n^ 
nvum af 400 Spb« 

Wobelfamlingen/ ber ben Ifle Suit b. 9. \iaxlbt vx 
opfporet Oebolbntng af 413 6pb. I fi, troer Q^Oegiet bennei 
gong at funne forbigaae paa Outgettet. 

9nt{q)»itet<famringen er af ^rofe«for 9t ftepfer 
f»ref(aaer opfm meb bet i^aa ttbligere Qubgetter be\»ilgebe 
9eM af }M 6pb. aarltg. Gamlingen ^avbe w\ ben Iffe an 

3iiK b. V. ctt Or^olbnittg af S33 €vb* M / ; vtrtt ta 
bcnnc ®itm frnen Mt Stttffife af forffkttige antiipMirfffc 
<9l>ii(latibf ft bi^ponrvft/ trocr CoDegtcir at bnrbe opferc 
bet ferffloaebc INmniinr ISO 6pb. aorlifl. 

X)ip(omfam(ingen i)a«br.|bcn Ifle 3uli b. 9. m o)y 
fparet 9el)oIbmnfl af.S04 @pb. 18 /?, ^oifffr SoOegtrt an^ 
fager oil.timne varre filftrerffetigt for norfle CubgrUcriiitii/ 
^wrfor matt poa Subgetforflaget. benitffldng ^r trort at 
bnrbe fcrbigaac fammr, nagtct ben af Sfflpreren i i^blagtc 
Vetamfntiig rr foreflaact til et Slnninmi af 150 ®pN 

Sector ®c^errer tiax foreflaaet 3nbretntngen af tt 
tnetaOurgtff ^aborororium^ ^»ortil ^an fiax anbragct paa ct 
annuum af 200 Spb. 3 i^rnbolb til be af teeter Bd^ttttt 
anfattt @ruitbe, og til ben af ^roft^foreyie 3* jtepfer 09 
Sortf t SoKrgiet ofgit>ne Srflxring, l)ar (SoOrgfet troet at 
burbe opf^re faat>cl bet foreflaaebe Snnuum, foot 200 Gpb. 
aarlifl nnber (Set til t^n for en Smanuenfitf og en ia* 
b or ant fart/ tf^lttn fibflncronte ^ofl unber ¥itr. B er 
opfm. 

%ex {)erbartet er af $rofe«{br SIptt foreflaaet et 
annuitm af 150 ®pb./ eOer 50 ^pb. ZiOorg til btMb ber 
bibtil ^ar Dcrret bevilget 3 i^nl>olb.t{l be af ^rofe^for 
Slptt anfiirte ®ninbc eg meb fpecteli ^enfpn til Aoflbar* 
^eben af be botanifTe Sonrfer og Sjr({ccat^6amlittger/ font 
maat acffaffed for bet botanifte aRufeum og Oibliotbef, ^r 
SoUegiet troet at burbe op^e bet foreflaaebt annnnm af 
130 ®pb. 

9or be i^t)r{ge .^^ibe.nff abelige Gomliitger ere op^' 
fi^te be famme aSetob font ^ibttl^ otoereendfienimfitbe meb 
tHbfommenbe Seltprere 4 gorflag. 

All ?itr, E. ZU natiLrt){benf(a6eltge Keifer { 
92orge er. opfert btt famme ^elfiir fom ^ibtil beoilget, 600 
Gpb. aarlig. 

Ad eitr. F. Xil ben botaniffe i^ape f^at 9ro# 
frtfnr eiptt foreflaaet llOO 6pb« aarlig, og flMtet tielte Serflas Dua ctif bftai0er<r Catotf.Dttcr ^vttiA Utsiftcr *)• 
S)(r. bf n b0ral^ftr i^ttc imiMmib ben IftoSnlt b. 9L t^ao^ 
be nt oyfpAptt /iBeMbnins af 192 Qpb. 54^ /3^ og ba Ubi^ 
gifteme t be forega^iftibe Star t 9imntmiwfi tffe Ihiik ovcr^ 
fleget 1000 Spb* aarftg/ ^ar SoDcgtee iffe troet or burbc 
opfj^re ben bothntfTe i(>at)e mcb mere cnb 800 6pb. aarltg. 

Ad iitx. G« Xil Venftoitec er in)frteii«jle«mettbe 
«ieb tia?rt)irrenbe Subflet fun cpUxi et Setob af 120 6pb. 
$eb AonflcUg 9tefo(utton af 2Sbe Slng^nfl b. 9., ^ooraf (Bjn>^ 
part >9fbla^fle0, er beflemt/ at ben ^rofe^fcr ®t)erbrtip be^ 
i^ifgebe ^enfibn fra Seg^nbelfen af ncrfle 33ubgertcrmm ffal 
ubrcbed af Untt)erftut^ca^fen. (ScDegier troer at burbe an* 
brage ipaa, at benne Sejlemmelfe mna b(i'\)e foranbrct. Va 
nemlig ^enfipndbemQtnQer ubgj^reeu fonrfftlt ^oilpaa @tat&< ^ Ad tivc. F. 2)et om6anb(rbe ^orflaa lobcr MtM: 

a) Kit tlrbfCb^mJale/ Qlntfaffdre df OtrbfBabri;, SitMnrarittm i 91$ 
ttiinbrli0(»eb, fame bogligc garntben^bcr til ^oen5 Dg.2)rtQbu» 
finfi ©rfft . . ... . . .' . ." .' '. ." .' 650 Cpb. 

b)9r<eflbe,ncmli§aota«nrfB{rfe6ra36pb.9. 90epb. 
; f :* 90 %•. 0rdnbo.a2 — . - iSQ — 

"■."..-:. .■ • ^~— 290 — • 

. Vr CtrtrblrMbft nt«a fortgf^ met 10 fdMie tmre enb 

b9tb %K fiixfm'k Irngt/ cr, fotbt bar i bet tn^ 9^U 

m(b«u« maa UuiH bcrte ClaA^fBtonbe/ ba 0nHi «t 

giocr bm. HUvotflKigr Q^rmf. 

c)9ater{on^ la erafinfr, SDHflMifr, $0(ber/ jtalfer> 

IRummfrptnbr, Otenber eg IDuibucr '60 *— . 

d)ita i!)e|tli|afp 12 — 

e) ^tt #afm : . . 10 *- 

itil ^tebfcf 20 epb/ 

g)Ciieirgrn ..,•.<'.... 30 ^ 

h)^t( fiRrbkottittircr . . . ' 12 -» 

^il Snbffeb af ixatt og |)(anrer 00 -- M3 

ftiibg«H# «g ittt fiftfage* tirtrr 9t^it^tnt HI br frtr^ 

SmbctdnMmb l){it>f txrrfl nvifatte, foa onthitt, at bet refec 
®ratnineiiIiBntiiAdp|iiifr f«r Scmfliitgiriie tMlbe fort^rft^, ttaav 
b«r fer Unit^erfftftHd 15fbfawinfi*f t htnnt J^enf^itbe gi>f# 
Dcd ett Unbtagflfr; ^aa (Srnnb af Utti\»crf[feMca6fcti« %^U 
^olb fit ®tatd<a^fni/f9ne6 bet bftfaa at vdhre mtitbre '{vt# 
meligl At itibt«flc bc^Nge tetiperoke VfvWn^i^r poa 4Imonf# 
(ftct^bubgYtteT/ bo bift^tlbe- t)crir« ^enbe mot beDifittgffrt 
Stintnfl/ at 6tiir««««ffn ffiilbe Mvt foi^ligM tlf at limt* 
verc Unwftflirterf «Hf)»{»tttng )Hia brt iKle feMiie of €^}r# 
ttHti0(t tilfiaarbf edi»/ Waat ^nfl^tH'Hen if dibdettrtoHttrM 
-S0b' iNb'jDtfbnt oar ^i^natn, inMtii b^fl^DevOKngen^ fftnt^ 
mariffc ^evm oMv^iAt funbe fremhlbe lljftfghcb/ ctn'^'^frtr 
UiKverfitftrt mob fluere ofIa*g8eRbf 9legti|lbb fintbe fM)tr 
@ummen uafTortct fTfl fliDet 111 ZX^pofittMi. 

Atd Zitx. IT. Da^fH «ir*^'ft^<'^i^titr 6tiitfl^fon^ 
titigrtit, fom UnitKrfltetrt i nafic 99libj}Hf<efmftf (idt fat ub** 
tf^i, iRTgt^r bet ber^beltge Setob of omtrettt 4200 (Spb./ 
liar (Solfegi^t troet/ at burbe opf^re famme fonrfTilt paa SBub^ 
aettet met I40ft ©fjb; n«Hg» - » 

All iux.i: J'Sii- ©^frtfbelfit ^^tftaittebf og 
tilfoflbige Ubgifter ^ar CoOegiet «oft"'«ir»bttAf opfm 
bet fatnme eclj9b,fom i 9Rott)^erne til forrigeSubgetfcrfTag*); *) Ad £itr. 1« tBfanbebe ofi Hlfcrlbigc Ubftif^er ere (ereftiiebe til 
€pb. aarffd efter (•(genbe Dvcrflog: 

1) SRrubler 00 3nventor{um ^ •.4OO0|»b* 

2) 9pdn{ne(rne6 9)eb«flebolbclfe "1000 — 

8) 8i^ 09 ©rombe 80O — 

4) etam og Qlfgtfter 660 — 

5) teie af Socole: 

a. til tRIncroIfamlingen .... 300 6)»b* 

b, ti( bet anatomfVe mufeum . . 100 — 

■ 400 - 291 

4000 6))b«r'^{a!et 98faa ^f etoxtlmsift bin)- coloilercf tg 
aarliflcn er mtbfloaeu Scb bcvie ^ofl crm tmiblnrtib CcU 
,lcgi(t at ^tb< finre oymorrffimi )M|ft/ ot t)et uitber fawiae 
^m^mr £]rera8oM8i#rclfc( for Ogitoct 0g ^ortf 
/ttcreit/ iNiar bi«fe S^tioire til tndfe SCtbf r af Siarcl err 
mMrbraflRmtrre airbrtbr cttb be iHrfonUg tunnr iibf#rr, i bmlfct 
Ztlfoelbc (SoOegut firbfr ^ar anfert brtjbiltflt at tililaar btf^ 
fe eetiemr ro (nobiti ®obtgiirr(fc, at bcr berwb ^Ibfd 
ffabe^tofr for Ubgiftcmc veb ben frcinincbe tl^fifif^ce^ ir 
^a)9f iKTrtt itiibte til ot beit^ttr. (SoKigut ^ar onfeet bet 
^mfigtMiflcdl^e at labe bi^fe (Sj^tragobtgitfrclffr, bcr ti& 
iammtn t bet ^ele ifff ftaoe oi^er^gff 60 @pb* aarlig^ fom 
tibtti vebMtvc at padfrrr fom ttlfarlbig Ubgift, enb at ferrs 
flaae opf^vt noget tfjlrmt fdtUb entcn fom JCtlteg for be 
ncri«rreiib« OtticBtc eOcr fom ian for nogcn 19 f&ttiiM. 6> eM«iaf9 (vr irrnidcnbe eti^bcRtfft 100 — 

1) {MIMMoc Ifttifrcr 660 - Sumrna 4000 6]^ 

ScnRC Conto ir i miOwfotfa^ fihHiiif% opfm mcb n mfnbit 
BcM/ ba >ct Ooaf^bcnbe mtimi «t oiUi bfoe bicBec ^ bcT^s 
lite CtmiiiigRr )(. ic stte Sannar IMS. • 

• » 

«^fe« foi t)n>artemfiim for «rfe# og lliibcrott«ttinfl«# 
Sorfener, 6tat«raab i^olfl, W unberbontflfl ^rebragrt giU 
Srtibe: 

Colle^am academicim l)or unMr 20be Ko^vber f. 
SL afgiver er, af ben fungetenbe ^rocaitt^lcr ttnber etc aDc# 
cember narile^cr tbetl)eie tilrraabt, mtbcibaiitflfi ^orflag t8 
UMmvfltfteti Ubgtft^ oa Qttbtorgtdbubflcr for Zermiitm fra 
lite 3uU 1842 ta Ifie 3uit iS45/ Mifer gorflag man eftcr 
Omftcenbtgbebfme benne Itgefom fomgc- @aitg ^ar trcet at 
butbc gi0re iU ®jenflanb for forrfTiU nnbeitantsfl gorebrog* 

®om aarltge Ubgiftcriir Unrarr|freecr ere o)^0rte: 
Unber «irr. A» 

0ager for Unmx^ttMi torere og ovrige tfmbeb<ntdnib/ 
.tUfammfn meb et Scbb af 36/329 €pb« 20 /$. gorubeit 
be nn bevtigebe ®ager til 21 ^rofr6forer og 8 totorer, ifix 
Qoilegiet enbmbere foreflaaei @agrr til 3 ni^e Um«erf[tet(^ 
iorrere, nenltg en 4be ictxtx t bet tbeologtffe og en 7be t 
bet mrbidnffe/ famt i bet p^^ofopl^tfte ^Acultet en Sorrer t 
anoenbt eUer praettff SRatbemattt meb frecicl gerpHgtelfe 
HI at forebrage Slltronomte for be ®tnbrrenbe, ber forbercbe 
H til (foramen pbilolo^lco-philoflopiiic^iii/ famtfige fom 9tXf 
torer* 3Reb i^enfyn ti( ben fereflooebe gori^fgelfe of 9cerere 
i bet t^eotogtfTe og mebicinffe §acnftet ere ttlbecW be famme 
0rmibe anfom, ber for^n bMe ocrret giorte gjorlbenb^ 
boorbo^ fS)ihton)nte %^tnUtt, ber forreRett bar anbragrt om 
Slnfxttelfe af 2be nye mebicinffe Sectorer^ bat anfj^t^ at ba 
faavel Sj^nirgie fom g^bfeWtHbenffab i be (!bfle Decennter 
^r faaet faa betybeHg ZHtceft og ere unbcrgaaebe faa be# 
tybelige Soranbringer/ at bet ittt er muligt for een tShu* 
i et dnxiui fulbflcmbigen at forebrage btgge bttffe JA^tipli^, 
ntt, men bet anfee< n#b«ciibigt/ at ber Deb bette, ligefom «eb be anbre Itttioerflrelrr^ cr c « fonrff til icextt i hm dtimr^ 
gtfTe 9aet|o(ogte og 3;i)frapte^ ofl ett .t $#bfe(^t)ibenfiFab t 
gorbinbelfe me^ Sruetittmmer^ og tBi0rne^@9gbomine/ Itgefom 
at en 119 9oerer b^ihg riUrarnged til at f^rebragt flere til 
ben faafalO^e tnbrt QRcbicin t)cnbi^enbe Z)e4e. • 

Jigffcm 2be af (Sofleflfetd QReblemntfr tmibfertib bave 
ertlopTet. (fg imcb en^^r gortgrlfe t be mebtctnffe iceretti 
Sntaf, faalebrd ^r ogfaa ScOegtef^ ^(uratttet, ua^ttt bet 
erfienber bet |3ttfFe(tge {^ of ^oculfeferne funne befoffte^ t bet 
9orl)etb/ bbortrl bet nrebidnffe gdciilter^ %orHti([ i^tnvifrr, 
fun troet ot buvbe foreffaae een np mcbictnf? ^ectorgagei 
&pf#relfe paa Auboefret/ ba nt^noetntte ^aatltef, naar ben 
foreflaarbe ®afle betotlge^^ forl)o(bdt)u« ittt mf'fitnne onfee6 
at t)om fi^agere bvfot/ enb S^ilfcrlbet er meb be iwrige ga^ 
<uUcter. 

Sa 9}#b)Denbtgbcbrn af 9be npe ^ectorcrd flnfcrtrelfe, 
een i S:t)eoloflte eg een i 3Rebtctn/ if^lge ^oranffoaenbe an^ 
fee& tililroeffeltg bcgrmibet/ ngefom biife n^e ®ager aScrebe 
Deb fomge Subgerforflog bfanbt flere anbre t)are naobtgfl 
befatebe ^fi^rtt tH t8e)DUgeffe> fonr bog bengang tffe fanbt 
eut, tan Deporteiilentet tffe flnbet/ enb meb Soflegtet an^ 
tefole en 9be og lObe I'e^orgdge^ Opfmlfr paa 9ubgettet, 
ibet vnan beri^o^ antager, at-ber uDber nanrDorrrnbe Omflorn* 
btgbebfff tffe er tilfttoffeltg (9ninb tU ubenfbr Umverfltetet< 
gorefatte^ 9o«flag ac onbrage paa IBei»ilgerfe af ®age ftl 
in Bbe 9tarr^r t bet mebictnfFe %fiittHut. 

^oVflaget om aufdrtielfe af en Sector { am^nbt eVtr 
l^roetiff ^Dtat^enuttif erforanfebiget df en af ^rofedfor i^an^ 
(hem afgiwn og af bet pbilofopbiffe gacultet t bet fflcrfentli* 
ft 0iltraabt ^orefliiling^ tjwA ban ^cxtVf at ber \>eb Qerg^ 
feminarieti Snblemmelfe ^ttber ITm^ifltetet fomben be aU 
mnbeltge gonloe^ninger oi»er afhonomie er paalagt Iftm 
at b»(be fonrffilte Soretardningtff iitit ^Bkd^amt for be Serg^ 
fbiberenbe/ b^i^ 9lnra( i behfrncHre S;ib faafebe^ er tiltoget, 
at tjan bar Mtret n«bt til m <a))frtltt bem i 2be (Sla^fer/ ba 
br ny Ziiirarbenbe Hfe htnne fHwt QkitNt af at fttqbentere be %$ttUiinmtiiitf Jbet Mke* for bt (rlbri; «ebft tviiblcrtft {Mr 
er f^am omligt - )Ma (Srwib of be wattge gerrefitiiigcr/ ber 
paaitggf ^am foin 8fftl|»»r af^be afhonomifFf 09 mdgnettffe 
Obfrn^atof tcr, of i^vilfe b?t f[b|le bc#ubett i krngcre Sib ^ag 
Dfl !Rat tH btttoe fat i rn fjrtraorbinak Si«ffoinl)«b ifirtge 
gerlatif^enbe fra ben ettgclffe fftt^imn^, hoorvcb forget XiU 
fH^ii/ vtbtt^ftifie Sero^mnger og. (Somfponbence vil foronle^ 
btge6 - at proefiere: flere ^^ctoMitg^tuner^ eitb 8 a 10 ugent^ 
Ug/ f)t)tlff ban t ben flbjle Xib ^ onfeet Ut tftn^t^timct^ 
figr at ferbefr faafebed/ ot ber tp^rt aribct i^lMor l(efe^ 6 
Stmer ii0ent(tg et^n Slffaronoinien^ ^««ictiter og 9 {Ci^ 
mer c«cr QArc^aniff nrrn i be i^t)nge ^olt^Qor 6 2imcr 
ngrnriig oner ^rc^astf eg fun er ^at Zimcr ever aflronoi^ 
vie, l^oraf fMger, at t ©ieimemfrnt fun 2) SCtme ngrntllg 
fan falbe paa j)9rr Sladfe of eergfhtberenbe^ ber faalebe< 
t^e funne fiifbenbc rt (Sutfn< t fBttd^cmit i fortere STib enb 
3 9Iar, og at Sergflubtet bc^aarfag iffe t>tl funne. ttlcnbe» 
bringed i et ftrtere iltb^rum enb 4 9lar/ fomt at bet moa 
anfee^ ben(igldm()e^gt^ ot n^^vononte Gtnbercnbe, foalfbeS 
fom paapcget of ben ti( at . gtennemgooe SRrglnnentet - for 
IBeigftubict nebfatte 6«m«itdiion« foruben Wcd^anifeni Ztjt^ 
tit bgfaa gi0re^ n^gct befienot meb ben tedtntfEe ^ee^mt^ 
eSer QRed^antfcni Slm^nbeife paa be for IBevgmaitben aw 
*>€«bfKgfte gRaffinfr^ Zhitnu. . ,3bet ^teft^i^t ^anfteen 
ber bod i)ar giort opmorvffoii ^oo, ot bet ttiiooptf t%ibttetibtgtr 
at ben fib0e Jpaanb fnari Un&t^ poa 3iebacii9nett af :9ie«r 
fultaterne of band 9tctfe t ^ibemn,. ifatb btaberorb tilftgtcbe 
^^figt fFal opnaaed - et %betbf, font onbre Uiteraiee 9e^ 
.ffjcrfttgelfer bibtii^ ^e.^bret ijam fro ot fulbftfre - famt 
at ^att uagtet Jin foorffebe Js>f(breb enbnn i nogle 3ar troir 
at funne jlifte <Saim toeb: UniDerfitetrt/ noor i)and Urbetbe 
^oget lerted/ bar boH/ fb9l poenanf/^rt^ onbraget poa Slofartr 
ielfe of en Sector i bj?n on^pente Wotbeniarif^ ber fontben at 
fbrebroge Slflvenpnite^d (SUmmter/ unbrrtiben funbe bolbe 
goretodninger o^^p eii e(fer (uiben iPfel of. ^9ftfejt eOet 
. aptroiH>»Un^ fbmiibf^rbt^r^ierc oiat^emuifFe gorfnnlfeibe)!;^ 268 

mb ber f on fontbforttf « f^oi be farbvonliflr C^Mbemib^ (ivfl* 
(c Sorrbrafl ^ibinbHI albtUi fyoM ntaartct imbvorrr^. 

3bet Separfrmentct eftrr be ovlpjle Omftarnbfgbeber og 
{ iC)ettt)o(b til, tiwkb bet oUetcbe Deb ^remlorggelff n of bm 
(ibfle Snbberetntng angoaenbe UntDerflrefeM Dibenffabelige og 
oeronmntffe Gtiiluig ^r Hflobt {{g at ^ttt, maa ixrre af brn 
Sormetttng, at ber paoiigger ben anfatte ^rcfe^for t onDenbt 
9Rati)emattr flere ^ortretiitnger/ enb ^oti ^ it^n ufori^olb^ 
OKT^fige anflrcrttgclfer toit rpgte, eOer at t)aii ioffalb tffe 
tan oioertage {lere gorelcr^irfngMmeo enb ban i bet jpefr i 
Sflronomie og SRec^anif efrer bet Cvenanf^rte aOerebe bar, 
og at en fonrfftit icmti anfcrttelfe faalebetf moatte anfee^ 
^enfigt^moedfig/ ont man enb feer bort fra be (Brrnibe, ber 
web fpecielt i^enfi>ii til ^rofetffor ^anjleen tale for en fao^ 
ban goranflaltnfngf futber man a( %0it tit at tiltrarbe 6o^ 
(egiftd Sorflag om ben ^er om^anbfebe lite ^ectorgagetf Qc^ 
Dtlgelfe. 

aiteb i^enfpn tt( Un(Der(Itet«lcrreme< (Sagering t 9l(# 
minbelig^eb tjax (SoSegiet iffe troet at bnrbe fpecielt onbrofle 
)paa nogen Vfvtgeffe fra bet nn gicelbcnbe ®agereglement/ 
men f^at I {)eni)o(b til bet< niiber 22be September ISM 
afgivne SprefKlling ^enRiOet Kl Stegjeringen eg (Stortbtnget, 
fbffaambt bertil maatte ^avetf be forn0bfte Ste^fourcer, at 
tage i^enfpn til Untt>ergtetet0 «ri(hiot iffe ubillige ^fFe on 
in meb be foranbrebe gorbolbe mere flemmenbe @dgertng^ 
plan. ®pede(t meb i^enfpn ttl be pngre UntDfrfitet^lcrrerr 
qi0t Soflegiet opmorrffomt paa, at be ffben 1827 beiMfgebe 
1 npe 9>rofMforgager famtlige ere ^enlagte Iff nebrrfle Sla^fe^ 
^nMb bet tKb ©agrregnleringrn t 1827 ttl ®rttnb (agtc 
gor^olb meOem C(a<femc ganfFe er bleioen fcrrpffet^ og UN 
figteme for be pngre f>rofedforer ttl fbrbebrebe Aaar betpbe^ 
Ugen forlomgebe, famt at ^ectorpofieme^ fDr^gebe Sintal f 
S^rbinbelft meb ben Oinflombig^b/ at be flcfle ^rofe^for* 
pofler nn ere befatte meb pngre SRornb/ n^boenbtgoittf maa 
bevtrfe, at be npltg anfatte og berefter anforttenbe 9rctorer i 
gremtiben mKe (omme ttl at Mive flaaenbe t bere< nmMrri^ 2d0 

enbt tffe flunfUgc ettObig i lani§cyf SUb, cnb bet fan oiifcc< 
mtittli^t, Ifwtiot (Soargtet forrrinltgrn fiat ubbomt 9I#b^ 
^rnttgfieben of/ at tbermttibflc be 2be drlbfte ^ecierer tililaaci 
en fbr^j9iet i0n af 130 6pb. ttter 900 ®pb« aarlig. 

Ccparteinrnter/ bcr Itgclrbrtf for^rn t^ax ubtalr (fg angao^ 
ntbe jZnffrligl)ebcn af^ at ibetminbde nogcn ^orbebting i Unu 
V€x{luti\(mmti Staat jakninbrligbeb tunbe opnaae^, og 
{farrbelr«t)rb ^er^tfirlfe af be orlbfte, tectorert ©ago maa { 
bcnne Sinlcbmng/ ncrfl ot ^enbolbc fig HI bcM unberbanigfte 
Sorebrag/ bctrcrfffnbe bet fibtle @tortl)ing forciagte 9ub« 
get for Unberftretet og bet i £)t>creeiidilrmmelfe benneb 
naabtgft fremfatte^ men tffe af ®tort^tngrt bifalbte, gor^ 
(lag til et foranbret ®ageregfement for UniDerfttetctticrrere, 
i^vrigt fortiben inbfftcrnre ((g ttl ben Vemcrrfning^ at X>u 
partemriitct ligefaaltbt font SoUegtet finber 0g foraniebtgel 
d( t faa ipcnfcenbe benne ®ang paanp at fremfortte noget 
Sorflag, berK meb {^eitfyn ttl be SanfFeltgl^rber/ ber fomb' 
feed at t^iOe nxere forbitnbne meb Xlbetebrtttgelfen af be 
brrttf fornibne Stc^fourcer/ berW ogfaa forbt Dinficrnbtg()e# 
berne^ nawlii meb ^nfyn tU be nut>onrenbe orlbfte 9e€torer9 
anctennetet fom faabanne^ tffe netop t bette Xibdpnnft fynei 
i nogen fonrbcM ®rQb at paafalbe ben tilflgtebe goranbring 
for bered Sebfommenbe nKrrffat* 

akb ^rofe«for 6t>etbnip« (Sntfebtgelfe ere be f^atn per# 
fonltg be\Hlgebe 500 (Spb. fom Streetor t)eb bet t^^tlofogtffe 
Geminartum at anfre fom ubgaacbe af (Sogettflett. ^wvf 
bibf nogen Gum til Geminariet maa hiht ot opf0re pan 
norfle Subget/ f^ar (SoDegtet erflorret, ilfe at fee ffg tftanb tU 
for CKebftffet at htfttmmt, ba bee er anfeet n^t>enbfgt be^ 
trarffenbe Gpi9rgdmaa(et om Geminariet^ fremtibtge Gfjcrbtie 
at anftiKe n^iagtigere Unberf^grtfer/ i)t)tlff imiblerttb iffe faa 
boRtgt bove funnet tilrnbebringed. IDepartemenfet maa faa# 
(ebed forbel)olbe ffg i ffn Ztb at inbfomme meb narrmere nn^ 
berbanigfl ^nbdiOtng ( ooenncei^nte 9(n(ebning/ forfadmbt 
bertti efter betimeltg 9Robtagelfe af be fornibne Oplpdm'nger fra UttioetflreleM §orffatte matu (tnte^ at )octtt tUfltcMt*, 
Ic0 ©runb* 

3 Sorbtnbflfe mcb goratiflaaeiibe %or Sobgier be«arr# 
(et, at Da ^rofe^fbt ^tDerbrnp,. ua^tcl (in Siuiebigflfr font 
Univerfitetdterer, frembeled »ct)btoe» ot tja^ Overbcftprelfcit 
of Umt)er{it€t^btbltctt)rFer, biber ben bani perfcnftg tilftaaebr 
®obrgi0rrffc fom ©cbliotbcfar frembek© at opf^re fcerffift mtb 
leo I^nber ©99/ etlcr SOO ©jjb. aar% faafcritge Ijan t)eb# 
Witter at fungere i bcuielbte fffjenffab t)eb Unwerffretet. 

Unber ?itera A er enbt)tbere cpfM fom perfonligt SCtU 
tcefl til Unberbibfiotbffdr ^e^fert ©oge 150 ®pb. Unit)er# 
fftetctd 8ibtioti)efar, ^fedfcr ®t)erbTU|>, ber t)eb (in gore* 
(HOing ttl SoCcgtet i}tir git)er Slnfrbmng tif np^ncr^nte %etf 
(tag/ dnf^rer, at bemelbte UnberbtUtorbefar/ ber af aOe er* 
fjcnbed for en af be \^irffoni(le/ b^fltigpe/ mcefl nibfjofre og 
famoittigbebdfulbe igmbcbdmanb, meb fanb Sntere^fe fbr bet 
Sniiitut/ bvorveb ban nn { 21 9lar ^ar oorret anfat^ Dfte 
anflrctnger ffg mere t Ubfirclfen af be bam paaltggenbe, i 
gorbolb til b^ab ber fEnber ®teb veb anbre Umtterffteter 
fcrrbeled mange og b9rbefu(be gorretnfngcr/ enb ^an^ Ararf» 
ter tiBobe, Sigrfom SoQegtet paa bet SJarmefle bar anbefblet 
. Unberbtbliotbefar Ae^fer til ben fbreflaaebe '^orbirieffe t bet 
f)am bibtil ttiftaaebe perfonlige ZiVicc^, faalebef maa ogfod 
£epartementet/ efter be veb benne ^eHfgbeb af Untt)erf!tetet4 
^orefdrte enfiemmig afg^ne !Bibne^!i^vb/ og l)i»at> btr^eKeri 
nSamme bifjenbt/ an{ee bet af fortnn% $igH(^^<b, at be^ 
^erombanbfebe fortjente Qmbeb^manb^ er^olber m faaban 
gorbebring i be 3ubt<rgter^ b^^^tpoa ^an nu aOeriibe i 19 
aar b<up flaaet, at ban bcri fan ^ntie DaofFji^nnelfe og Op* 
mitntrinit tU frembele^ meb Uge 3ptr at ofre Sibljotbefct 
en SBirffembeb^ fom bette \)anfFeIig ttilbe funue^ talfalb paa 
Icrngcre Xib^ faae eriiattet. 3 ^enbolb b^^til antaged ben 
for Unberbibliorbefar Jtcpfer foreflaaebe ©ageforbirietfe at 
burbe opfi^ce^ meb ISO ^pb. unber beo forben faflfatte Be* 
tingelfe, nemlig faalomge Ijan iSe Unnti for anbet Sm* 
bttt. Unhtt atttta B 
er opf^rt tii aarlige S^ttnuiaec for UtttoerffMrM Qe^pte og 
Unbcr6ettenr»< tf^igf f ti t>eMa0t ttfte 3842 Opb., ^pormibct 
ere itibbefattebe f^Igenbe fort)i9tebe eder n0t i0minfft, neialtg: 

1) d^v ijle amanuenftt t>rb Uttmrfltet^bibtiot^rfet er tile 
bftfor 2100 ®pb. opfm ..«-**•• 256 ®pb* 

2) gor SlmoHuenitd veb bet d^emtfTe ?abDr<u 

torium iftcbetfbr 200 @pb. 500 — 

3) Sor StoKinuenfl^Qteb SRinerotfamliogeit paof 

np opfm. . • , 200 ~ 

4) 3&r en 9Imatitt.enf[4 og ^nborattfltrl t)eb el 
opretrenbc^ metatturgiff So^oratoofini • . 200 -^. 

5) %ox ^ortBeren A)eb Dbferpatoriet tliebeffor 

lO) ©pb.. ..♦..'.. 4 ;. . 144. — 

6) gor tBiblto(l)<(et« 18ub illeberfor 40 ®pb. » 60 -^ 

7) 3fiebetfa( ben for en l^abonuttfarl 9eb. bet 
forenebe c^emtfte og pbpfiffe Sabtnct bepii^ ; 

g«bf ©age 120 @pb* er opfiirt: ; , . 

•) 5CM en ^aborAtttfarLtteb bet il^intfEe i^ 

bovatoriumr ,♦ ♦ i .-, . *' • . . . 120 ^. 
b) Zil en Dpt>arrer loeb bet pl)9fiffe Sabmet • 36 -^^ 

8) 30^betf^jr l^en til m SpoorterfFe t)rb Sln^^ 
tomifomdierjrt beisilgeb^ tSagc 14 Gpb^ 4a ^ ^ 
/? er, oDeTeendftrmmrnbe meb benroeb £4# 
partemetitetel t iS^enpart t)ebki|^te uftbec#. 

bontflile SuD^Wng «f 20be 3>f cwitber im% y 

bevirfebe fongclige 9tefoIiutott (if 20be Soi* r» 

nvar i$^4 op/^rt tit en eabonnttfarl )>eb :« 

SlaAtomifammeret . • « » • ;. • • « U. -^ 
S^trcrffeitbe otMitftaoenbe e^nnitiger ere oeblagte wot 
ti^aere^e ^obrogenbet fra ^ebfommcabe Setiente og be ffv 
fpecftoe Sniliruterd og Sawiingtr^ gorefdtte^ tit bvitte *(Ee4# 
legict i)ar Ijeiiit^olbt (ig^ og (but Xieparcementet ligelebe^ ftnber 
i bet ^e(e at )>aere ^^ttebe til fptbrfigjimnbe <8rnnbf« 3bft 
Separtementet berfor iffe fan anbet enb tiltrcrbe SoOegictd 
gorflag om o))ennoepnte 8i0nmng«tf JBcMigfll^ (14 tnoUxmi^ 2nfa 

gaambe be enfrirc ^ofier ttOabe fig al Miffre S#(gnibr: 

Ad I. QRck S^pn HI bet forrflaarbe ZiUce^ for Ifle 
ll«iamtnti!0 ocb Otbltotl^ffcl ere lilbeel^ be famme Orunbc 
ontarte, bfr ere paaprgtbe i £efNirtrmetitetd unberbatiiafle 
gorebrag angaaenbe bet nn gt^rfbenbe lInt\Derfltet6bubaet, 
paa bvilfcr np^nctotut ZxUccf^ ftrflagdviid var opf^rr tne^ 
100 ®pb., ^vorbod Stbltot^efaren oplyfrr^ at ber neppe gt« 
)Dfd ttoget Qtbitor^ct b^orfra et (l^rre Ubfaan aarlig ffeer, 
enb fim wrt, mrbend ber veb bette et ontal et ufcrbolbd^ 
OMrtitgr tinge SnUiI af Seijeitte*). 

Ad 2. Cer ^miffe ^aboratorinm, bet tflebetfbr cat 
Dag om Ugen nu et beflemt ae ffuBe fiaae aabenf b^r jDag^ 
faat>el ^ormibbag font dfretmibbag, (laaer t tngen btrecre 
gofbinbelfe meb (5l)eniteti< g^^^^^^^g* ^^n anfatte Sfmaitiu 
enfi^^ ber t^ax fitlbt op at befUOe 9eb be pracHffe 9lrbeibet i 
8aborarortet, maa ftOtge o^ffftere 1Kb 9>f<3i^i^Arioitentr ftf 
gorelitdningente^ )>eb timUt Sorretirittger band Zit faalebed 
optaged, at ber levne^ ^m liben eOer ingcn Sfnlebtttng til 
Cr^oero 9eb prtoat URotnibuctioti. Sjfan f^t ticnt t cotx 5 
!kir og meb 3t)et og tHbenffabeltg 3iitere0fe rpgtet be ^ani 
paaliggenbe gortetitinget. 

Ad s. ^et et anfort/ at om nott ftal (ttitite vente at 
be^olbe ben faoime 9imaniten(M i et lontgere Ztb^rum, bvtU 
(et er meget tiigtigt, ba tpifOit tiltrorbenbe mboenbigotid ^ 
%09€t (ang 24b tit at fcrtte ffg inb { gunctionerne t>eb bennc 
Gamltng/ fan i^<mi 8fn neppe ^Mtt muibre enb 200 &pb. 
aarlig/ og at M i0T% naat DpiHKingen og (Eatalogiferingeii 
af (Samltngeme et bleveit fulbenbt/ faaat bovebfageltg hn 
Mrbetbcrne oeb be. npr ZUgange og v>eb 9pttefaniltiigen/ %ot 
f eirii<ntngen af CDtoietafterne og Xieneflen Deb goreI<r6mnger# 
lie bitoe at fnbte af amanuenfW/ nultgen* tH t^onre flnleb# 
ntng tU noget at nebfortte t^ani 9in. 

Ad 4. Z)a ben anfatte 9m€t i aRetallutgje og 8etg« 
fabriflorre (omwer til at gbe practiff Unbetytitniiig i be l^ow •) Tide p«g. IM, tfO RoMi. 213 

MbfemmtAbe tlrregif tiflanbc/ navolis t brti me t<iflitr«if(€ ^t^ 
bccrfiinft, cr OuNretrelfc it af ft rget mttaflvffiiit iafmtit^difm 
nifb en (onrfTttt Slmanufttifd anfttt albcM form^cn^ ^t>od^ 
S^nmn for ben Gtbtle er af (SoSegter foreflaaer bei^tlget nn^ 
bcreet meb bt)ab ber iH en ^aborantfart oiaaite ubforbrtt^ 
HI ber onfme Srltfb of too @pb' aarlig, t timlfen i^nu 
feenbe Se)»artementct, ucrnfrrr bet minbrc ®eriii9(nte i 9tf 
t>i0uigend Sornt/ bog tffe cfrcr be forbaanben^^crrenbe Dpi 
Ipdninger ftnber at burbe foref(aa< nogen ^oranbring^ iigefom 
ber taffaib i Stcatiteten tffe antaged at funne mebfire uogm* 
fomi)e(fi SonfFefigbrb/ at Sutnmen paa bennc Waabe be* 
vilge^ 

A4 5. ^ortncread 9<')^^oi*>fl^v ^^^ becpbeftgen blemc 
fori^gebe )>eb bet opretrebe niagnetifFe Obfet^atoriitm. i^an 
rr of ?^xtftiSot ^anfteen mebbeefr StbneMprb em fanrbelc< 
SneHgbeb/ eg ban bar tibliflere, forinben ®tortt)tnqet refiU' 
lerebe ®aflernt for Ibimrfttetetd Unberbetjente^ i^ivt bet f)er 
fbreflaaebe 5tif(ffg. 

Ad 6» Zil ben foreflaaebe Jorbmlfe t eibRotfKrbubct* 
i0n er faonie 0runb anf#rr^ fom foronlebtflebe gorflaflcf 
for ffbfle Storthing om en Itgnenbe ^orbtfteffe, newltg bet 
vcb et H0txt Itblaan of t)#ger fon^ebe 3lrbetbe. 

Ad 1. eaborantforten orb bet c^emiffe fobimitortutti, 
loe paa fn>f{e 9ttbg«r t^ar opfbrt meb ri» Spb. oariifl/ bar, 
paa ®runb af bet pbbfifF^ Sabinet^ Sibffittelfe fira bet d^0 
ttiCFe ^aboratorinm, mibferdbtff maiitter aigttt M Opb. of 
f{n f0n tt( en Opvarter t)eb bet pb|l#fTe i^Fabtnet/ for ^itfeii 
(fbfie ber iffe Dor bieoet foreflaaet etter beDifget nogen farr« 
ftilt 9m. ^aa dhrunb af bet foc#gebe SirbeibeM bef d^ntu 
ffr eoboratorinai/ er ber onfeet biUigt^ at taborantfocirn frenu. 
betrd opforei meb 120 Spb./ bwrftoi Cpoatteren tKb bet 
pl)9tlfte Cabtner ontaged frembeUd at burbe ert^olbe be f#r 
oppeboame '36 @pb. 

3 Ot>ereendft«ninie(fir meb btiab ber faaleb<d meb i^cm 
fpn til bt of (SoOegiet nnber eittera A og B opf^rte <Bagfr 
og temingtr er bemonfet^ et veb ^Drpartemrntet obforrMget 

19 814 

M^^ Mcb 332 ®»b. 10 )9 ovrrfKdfT (Solcsictd Sercgmog, 
friM CepartfmcMtrr nemti^ tfat ttott oV bnrbc anfarrie ben 
i af 99M|Afl*'nr/'ber (Faf brrcsnc^ efter ^Rib^fttaOet af be 
(ibUe 10 Sard Sapitd^tafrrrr Oil 1041 tadtifiveS Gi^b. 31^ 
i8^ ti( 3 <Spb. 30 >ff, liorfom t iMtttxttvlbf Zetmin/ mebf n^ 
b« af SoSegtrt i bet J£K(e rre omfattc t ^oge efitr 3 Gpb. 
pr. '3>tibf. 

tiller iittiva C 
cr, til 6riDfnbter i OiDeTfrnfftroiiielfe tier 9(aatogte meb 
MmvctfttrMfunbatfrnd S 40 oyHtfrt 2a00 ®pb. aai^a. 8eb 
at tiftropbe brt pl)i(ofcpbifff gocuftetd %oT^a^ i beniie 9nfcb^ 
wiH) bar Soflf0C(t bee(^ i)fiibolbl % M be forbidfe ®tipeii^ 
bkr i flit Zib aof^rte og af afU Sfbtonmciibe bifligcbc ®rnB< 
bf/ brtU fMiapfflft ben &iiiiifienbigl)tb, at adrrebe for 5l4bcit 
^ sttflf Gtttberetibe ere anfrcbe txrrbtge tit at oppeborvt 
btdfe 6tipenbier^ og at ber er Gosbf^nfigbeb for/ at bette 
Untal i ncrflf 9)ubgcttermtn t)tl funne foregei meb fere ntcb 
gnmbt((e SorAiiibffaber og fortrinltge (St>net iibruflebe &tUf 
bervttbe, t)OorM ifodegiet meb ^itfii^n til ©omtet af fa0e 
og fnibflanibige Slegler for Qtipenbtemr^ Ubbeltng/ ber ^o^ 
oebfagrltg fpncid at t^aot beDcrget ffbfte @tortbtiig til tffti« 
(rti beotioe 1000 ®pb, tfat beiodrrtet/ at belle Oaoii fbiforngfl 
er afbJtt(|Mt t>eb bet unber l4be December 1040 ttaabigt 
tib((rrbfgebo Siegfemfiit. 

( i)eparfeiBenlei fmber bet obetfbMgt, bberfigere etib at 
Imbr focl)eri e« fbrtv M ii^rrr fig ongoambe ®a;onligbebeii 
af- ^e oail^nbhbe ®ti|)enbier« Ubbeltng, og fFol hin inbffrcnM 
fe f[4 til ben SeniarrMng/ ae ben forcfloaebe Gum fofmeetil^ 
Ug tifc Ian anfre^ fbo i)ai i Sorl)c>lb til bet bertieb til(lgtebe 
SHtmt/t^ Sigtigireb/ ^oavibt bet iSirfeligi^eben womte bli» 
V€; {EKfalbdv at bit, font af .SoOegtet anfuxt, titb Stbrn af 
bent/ ber t)ibti( ere befunbne fortiente til- en faahmt UhbeiM 
(l#t<elfc/ i9i( i t!#bet tf be ooHHMgeiibe Mat finbe^ #?rciben 
(Sjcab (ovenbc MpiraHter til; eanmicv at bH maattv dnfort 
of aStgffgi^eb. fort en teKfere Ztb at foifh bem Mb Uni9erff« jrj5 

Met. Og at bcr fun mUt brntie gemlfrfarHiinfl vif Ut9c 
6)Mfr04maaI om at oiivcnbe tfoah bet { fsAbaite |2h'etnrb 
iMatfe bmi^fi, btrfer f^ne^ b«r ar maatte iMrre rif|hr(rffeltg 
0arantt t Umvrrfltetff^ egen ^nrere^fc af/ at iffitn bertti f 
mere enb alimnbelig (9rab qt>alt{tcerc^e Gubjecter t)eb effent^ 
Itg Unber^i^ttelfe fremfebed paa ben bi^ifre acabemtfTe 9ane. 
SDet rt fhalebe^ ()raer iffe i inbev^renbe fJubgettenHin fun^ 
bet 9n(ebmii0 lif at am^nbe bele ben faflfatfe tBetyiHtng, 
(bet GoOegtet itemlig^ efterat forffieOifle OmflcmMfibebev ^a)Ae 
betnrtet, at UbbeNifgen f^rfl funbe itHtrffiartre^ fra Ifle Sipril 
%H%, f^or for ben ba tilbafleftaaenbe 3>ee(^of 8ubgettenm# 
nen tilflaaet 6 Stut^etenbe be^Iige ©tipenbier^ tiffammen H{ 
ft aaritgt C^eM af 1550 ®)»b./ faa at b«r fanbfi^ntigvRtf 
«eb Xerminen^ UbM tifppe oil vorre bi^ptneref ctoer mere, 
tub emretir f of ben for famme gforfbenbe CeocKtnA/ m<rben< 
bennt bt^ efter bet 92i^^nfinr(e/ lalfalb eiibcfl Mot for at 
Inmic btbtf^otbe be Sttpenbter, for bDttte ber aBrebe l^aoetf 
VO^enbf aiMenbeife, rtltriTnge« for ben fommenbe Zih 
fonjget. 

Uf^et ncm)orrenb^ 9itr« er enbvibcte opf#rt ti( Stipend 
bier f^r Sergfhiberenbe 200 Cpb. Departettte^tet ttUabet 
% i bentte SHilebrt^n^ at tftmi^t til %^^ bev anflaaenbe be 
narvMte Otipenbier aKerebe forfien I^ar t^cnret anf^tf, tbet 
Itton maa wre af bett nnbetbaniflfle %ttmtfniifi, at 0iiiflarn« 
biftbeeemv frembeM gji^re bWfe Gripenbi^r^ Ubbetin^ ogben 
M|anbMbe ®lim0 Cet^f^effe tiMaabef(g. 

ttnber Utt. D er lit eMiPttefet og \JhM^if»tttt^ 0ttu 
fit vibenfTabefigt 6amltnger opf^rt 6509 Opb. ifi^lgk en tebi^ 
lAftt ^ortegnelfe. 
t; %tt ttmvertltet^bibliotberef er anflaacf Vt (if '0Mrt^Jn« 

get fortfen bevitgebe S500 ®pb. 
>. %H anatoneffammmt er onflaaef 360 eptf., ibef Collet 
fliet bar bem^et/ at bette ^tib, HRagt benf IBel)olb^ 
Ntngr^ Mr bo^bf« »«n Ife 3uff iMl/ 621 ^b; 14 fi, 
.imttmt nb^fr b^b MbfomAienbr Sociiltet tiat anfeet 
fomMtM fer bim rommenbe Otibgetteriiln/ fame at bet 

18» 976 

fpveflaarbf Xifiarg af loa ^b* ft( ^ab ber )>aa fDnri9« 
Subget vaY opf^rt, iffe fan anfeed fom nogcn egentltg 
Sorb^iclfe i SXiiatomifammeretd Stitnuum/ bfr ten lang 
SRofffe af Slar ^ar loceret bepifsct mrb. 9CM) 6pb. og 
yaa (tbile Subget fun paa ©runb af en opfparet bc^ 

. tpbrfig Se^olbntng uebfatred Hi 250 ®pb. 

3* 3o( ®aniinAen af <f)irurgitTe Slpparater, til ti^ilXtn af 
bet mebtctnffe gacullet ^^t forlanat 100 8pb./ b^r (So^ 
Jegiet/ meb i^^enfyn til ®am{iiigen^ betpbcltge Qeftofbning 
ben ifte 3u(i f. 31. i Sorftolb tit ®a»«e^ Ubgifter 1 be 
fibfle 3 9iar/ anfeet bet uforni^bent at opftfre M%tt 

, »etob. . 

4. %ov bet pl^9iif(^I(te Cabinet er opf^rt 300 ®pb« Seb« 
lommenbe Sefi9rer ^ar bcmctrfet^ at be mange t ben 
finere Sib giorte Opbagelfer i ben bijKtamfte Deef af 
9{aeut(anren/ ifoft i Dpttfen og Sarntetoren/ b^iHlfe iffc 
beAt$[dtdinar^^0en fnnne forebroged uben Sorfdgf ^av>e gkrt 
9lnftafel[cn af cu ^^rngbe npe ^nflrnmenter forn^ben/ 
f)oorfor l)au bar anflaaet @abmrttctd Slnuuum? til 400 
^pb» Uagtet Soaegiet b<vr anfeet bet ifntFeligt, at @anii' 
lingen fnnbe erbolbe et ^ctxt Siorag enb bibtti, ba btntf 
Sovtgelfe meb be forn^bne 3nfirumentev mebftret. bttp^ 
bfitge ^(^ninaer, og beu be^uben wb bet' c^emiffr 
Saboratoriait^ grafTitteife b^^ libt Zab faa^el t>eb af«> 
giiDsIf^. Af- Sndrument^r f<^m .t>eb gorbetingen af bet 
forben fccQeft iKnnmiiiir b^r bit bog meb ic^nfyn m 
Univeil&elettf: #wrtge inbenffobelige Samlingerd t)eboo 
ilf/e Iroet a( (UMie foreflaae et ft#rre Sliftorg for bet pby^ 
{IfalfTe Sabinet enb lOO ®pb. 

«• gor ^et c^mifFe ^aboratoeium et anflaaet 600 6pb. 
Da ber oeb SlnfiTtttlfe af en forrfKit Ferrer i .<Sftemie 
b(c» aabnet be ^tnbcrrnbe en mere nbwb^t Vbgang til 
at, anfMOe uroftifte {9t>eifer i bet dfimifft Saboratortum^ 
bito bet af (ide aSibtommcnbe aitfeet n^btoenbigt^ oi bo 
. siflbte 3nb)0f ruing siibkrtibig er^lbt et Zilftubltl bet6 
Wnwuim, tU ^fMMfe af be fo«n#bne Ombfhriiiger. 
'I 2T» 

t>tttt S:<(frttb hltp vfb Stil gtefofnffcit af ]4be Drcnnt 
bfr 1840 brilepit H( SOO Gpb. oarltQ/ eg t ^enl^olb til 
be i ^fpammenrerd i ®}eTipart toebrogfe unberbamsflf 
SnbRittitig af 6re 92ooembf r ncrflforben onf^rte ®runbf/ tx 
9abcratoftfM anntnini onroget frembelf^ at burbt be' 
wCge4 web 600 ©pb, 

6« got bet oftronomtffe eg magiteriffe Obfcrvatortum cr fot 
reflaaet 400 Spb./ Jbi;f geflegtet iiax ' bemoprfft/ at bet 
n9 oprettebe magnettfTe ^bffrt)atorium «tf feraarfage 
life nbet^betige Ubgifter, eg at Dbfert>atoriet« 45cf)efb» 
ning ganffe er mebgaaet til SIfbrtaling paa jtii^befum^ 
men for et anfTafct Q(?q))arerialtnfiruinent. 

1. gor SWionrcobincrtef^er cpf^rt l)t)ab ber for forrigelBub* 
gctrermln var bcmlget, ncmltg 450 ®pb., berunbcr 
tnbbefattet inn for ©fft^rcren, 160 Spb. 

8 eg 9. gor STOobet^ eg l;ipIomfaniI(ngerne er Sntet op# 
fwt, ba Soflcgtet \)ax ontagct/ at fcfife SamHitgrr^ nu^ 
l)a\>enbe ©efjeftnmgcr for ncrpe 95ubgettermm bitte \)cere 
tilfhrofffellge. 

10. 9lnttqt)ttet^famh'ngcn er foreftaaet bc))t(get bet 6amme 
if^lge tiMtgere ©ubgetbevltttnger tilflpbte ©el0b af 150 
Gpb. aaxli^ ba Samttngen^ Sebolbttiitg nu er bt6po^ 
neret t)eb Snbfjob af forfTieDtge antlqt)ariffe ©jenflanbe. 

11. Zil bet epretteitbed tnetaKurgifTe Saboratorium er fi>r# 
uben eiDenomi)anbIebe {j^n til ett ittmanttetiffd et 9ii# 
nuum af 200 @pb. af aQe Sebfommenbe onfeet 
n^9ettbtgt« 

12. ger 9!aturalmufaret er opf^rt: 

a) til bet jeologiffe (Cabinet 200 Gpb. 

h) # ben berguibenfTabelige ©amiing • • 200 -* 
c) ^? bet botanijTe QRuforum . . ^ . . 160 — 

550 6pb. 
ibee deDeglet meb ^enfpn tit bet foreftaaebe Xtflorg 
af 50 6pb. til b^t i^erbartel for^en bevtlgebe 9nnnum 
fpecteft l^ar gjort opmorrffem paa Jtof(bar^eben af be for^irifFe Sonrfer og (^ccatfamftfleef, ftm nioae onfTaf^ 
fed for Ut botaniffc Wufcrum Od eibliociict. 

£la oDenaof^rf ©umnter efrer DeparremniteM ifti« 
berbanigfiie ^ornunutA . ere calculerebe t et podfenbe ^or^ofb 
til be forftjeOige @am(iiifierd eg 3iArrtnitigeri Ocbot), og 
Zotalbel#bet af be unber ncrn^crrenbc Htw, op(iiree Stbraf), 
max forn0beitt ^tnfpn taged ^il ^ tiMie Snbreraiitgerd brtiH 
belts uboibebe aSirffoml^eb^ foroieentlig iffe fan onfeed for 
(^t t @ammenitgning mrb l))9ab forlyen i famme CKeaeb ^ar 
vorrit bcviiget^ f)ar iDepartcmenCet itte fuiiber {tg foranlebtget 
til at foreflaae itpgen iRebforrrelfe i be af (SoOegiet opf^rtc 
©ummer. 

Unber iitttra E 
et til notunotbenftabcltge Steifer t 92orge opf0rt bet ^ibtil be« 
Dtlgebe ^c\0b, 600 @pb. aarlig. 

Unber ?irtera F 
er til brn bctanifTe ipauge opf^rt 800 ®pb. ^rofedfor 9fpn 
l)at)be foreflaact et 91nnuum af lioo Spb^ eg fl^rtet bene 
gorffag paa en betaiUeret (Salcufe otoer ^cmgend Ubgtfter; 
^frtil t^at ioiiblertib SeQegtet bemiTrfet/ (it ben botaniffe S^av^ 
ge ben IRe 3u(t 1M4I baebe en ep^aret 93ei>otbiiini| af U2 
@pb. 54^ fi. og at bend Ubgifter t be foregaaenbe ftlar t 
©jennemfnit iffe ^aee oeerflcget 1000 ®pb. 

Unber Ptttera G 
et fom fDtften rH ^cnjioner opfm 120 ®pb , nemfig tff Unf* 
t^erfirerdca^rerer ®(ab. SJepdrtementet/ brr betrcrfenbe be 
n Pbflncrttnte Softer iffe bar funbct antebning ttt at gj#rc 
tiogen Semcrrfning/ ffal meb ipenfpn ti( SoOegietd %ox^a^ 
em, at ^rofc^for @t>erbrupd ^^nfion, (lor \S^^ ®pbv ber 
tMb ndabigft Stefolntion of 23be Sluguil f. 31., foranfebiget 
wb 1>epdrtenientctd t Sfffrift weblngtc unber^anigfte 3nb* 
fltOingaf Mbencrftfor bender beflemt fra Srgpnbelfen af mrfle 
!Bu^eite|^min at ffuUe ubrebed af Uniecrfitetetd (Sadfe, I'nN 
til bfii efter iKtrmere ^naabigll 9e(ifmmelfe maatte Mwoeer^ 
togen af Cplpdnjin^doceteuetd UubrrflitielfeAfMib, frembelet 
fom bit!t.i( birccie^maatte «bi^4 ff ^tgi^a^fefiA ti^berba^ nigd HUOfi fig at 9flrr^ dt U mf^ltm ^onb fiAitu ilK 
rr t brti 9tiKnf^ ot faat^rl beti ^rouil^aiiblfbc ^enfioti fe« 
M 900 ®pb. af b«n ^rofe^for e^rmfen tfUgr ben t»(b D#« 
partemeftreM ligfUbf^ t (Sjeiiparr Drbiagtc gercbrog af Sbil 
3iiiii 1840 bfvfrTrbe Jtgf. StefofuHcn af lite tlugtifl f. If. 
.riOoAtei^enffen, meb b«)<^ Ubrcbelfe pad \6mm9 QRAabe fFa( 
fDt^oIbrd, onrage^ uben ufort)olb^marAfIg 3nbfFra*tifmns af 
OpI^^ntnA^^^orfcnetd %cnH SirffiHiit^eb i be anbre lo^^be^etn^ 
fe 9titit(itgcr/ af faoime Utaf at funite 0Y>fr(aged/ tiU^ bi^e 
ttbgi^ i ^ett^0ib tt( be berom afgbite naabtgfte Slefelurion^r 
iiibfevttbigeii bifoe at opf^re pda Um)»er(ttetidbtibgrfr«(, ibtt 
iDepartemenret faamefle t minbre for Xibeti f&n ftnbe flfl f^t* 
anlebtflet til efter Soflegtel^ 9^f?<>8 ^t anbrage pao %ctall^ 
bring { np^bfri^rte Orftemmelfer/ font ber aiigaaenbe be 
VenfTotieV/ ber fTuOe ubTfbr^ af 6tat#fodfen^ ttOcrvbt er ffeet 
itnberbatiigil ^lyrefittting/ og be of SeSegiet paapegebe oiulige 
nietnper veb be oml^nblebe 2be ^enftonertf Cpfetelfe pah 
UnioerfltetMiibgettet formeeittltg ialfalb iffe i SttfeltglHAfeil 
MIe faae itogeik Serybtttng/ naar bet «ieb SebiOtngeit (if 
bet bubgetrndr^f^e ^^ilffub til Unfoerfltetet fpecMt tilfMeg, 
^tKib berttitber er itibbefattet til f>etif[oiier. 

3 ^efil)Dlb (lertil ontage^ brttne Ubgtftjpofl efter ben 
nnberbanigft veblagte^eniton^fffle at burbe opf^rr^ met 
2)53 ®pb. 40 fi. 

Unber eittera H 
er ben Unf^erfftetet i norfle 9ubgettermin paafalblmbe ejftra^ 
^binatre 9ranbcenttngent/ font ubgjiTcnbe et IBel^b af om# 
trent 4200 ®pb«/ opfm meb 1400 Gpb. aorltg. ^rparte^ 
mentet tiBaber fig ^erveb unbetbanigfl at btmctxtt, at ben 
Ijefe ejrtraorbJnaire ©ranbconringcnt , ber fommer til at paa^^ 
^^ile Unii^erfftetet i Vnfebning of ben Xronbf|{eiiii ISpe 
^ergaaebe 3rb4t>aabe/ efter boifi^lgenbe fro )oeb(^ntcnbe 
Contoir tiitber ginant^bepartementet mebbeelte Opgaw^ iffun 
tibgi^r et ©fW of 202JI Spb. Q fl, ber nnber g6rubfcrt« 
«tng of noobigjl ©ifate til ben SRorfte Wegjertngd nnber# 
tMitgfit 3nbfKKing of 22be ^December f. ^« befrorffenbe nao# 760 

Msd ^yro^offHim angaambc Sfattb^iorlpenfl fovffuHvife Ub« 
retelfr af GfotMa^fett «g fuccejfibe Siefuilon gjeimnn cr 
XiMnim af 6 \&av, famt t^vii Unnt ^oranftaltmiifl af &ot^ 
tfttiiflet bifaltf«/i)il blioe at. ubrrDr meb 3.11. Spb. 21 >9 
aar% ber faaUbe^ unber brttttf 7>ofl amoged at burbe 9^ 
fi»re« tflebctfot be af (Soaegiet bcrtit cakwirrcbc 1400 @pb. 
aaritg. 

Unber ^irtero I 
er ril IBellribcIff af Manbebe ^g rilfa4bige Itbgifcer vpfett 
el IBeitfb af 2H6S @pb. 11 fi. ZU (iblbtcvDtite Ubgifier W 
(SoOegiet rrcet at burbe epf^rr brt famme IBeteb/ fom i Wo^ 
tiiMrne tt( forrtgc tBubgetfor{Iag« 4000 Spb^ ot)ererndftroitiienbc 
meb en Deblagt '^orfegnelfe, i)t>iiref ogfoa af Stort^tngcr er 
calcttlcret og aarligen cr mebgaaet, ibet Differencen meOeni 
fcrnofDnte @um og ben paa IBubgefforflager opfi^rte er an^ 
t/iget at viUe bli\9e borffet oeb brfparebe ?0Hmnger k. Web 
^enfvn til benne ^oR tjat (SoQegcer enbmbere oplpfi^ at ber 
unber famme tftnfexti (£jrtragobtgj0relfer fer SBubet og 9ort# 
tieren/ naar bt^fe Setjente til m^fe Ztber ere otMrbragne 
mere llrbetbe enb be perfonlig funne ubf^rc/ t i)9i(fet Ztl«, 
fcrfbe bet altib i^at ootrct onfcet biU^t ot gobtgidre bem 
Ubgifteme ocb .ben fremmebe 9l«|lflrnce^ be ^a9e vcrref 
g#btf til at benpttf/ famt t bcnnc Sinlebning bemorrfet^ at del, 
formeentlig ihaa anfeed l)cn(!gtdnicedfigere at labe bi^fe @jr« 
tragobtgj^relfer, ber i bet ^e(e ittt i}a)oe ot^erfleget 60 Gpb. 
aarlig/ pa^ere fom tilfa?Ibig Ubgift, cob at forefloae opf^rl 
noget beflrmt SBcti^b cntcn fom Ziacrg for be ucrnKrrcnbe^ 
eOer fom ?(>u for be npc Seticnte. 

X^epartrmentet bar meb J()enfpn ti( ncrroorrenbe ^ofi 
og bet af SoOegiet ber unber Sinforte iffun funbcl at bemc^^rfe, 
Qt ber ^a ®ninb af be goronbrtngcr. i 3n.i>targt4b|ibgettct/ 
fom Uibenfor viOe biioe norrmcre ombanblcbe^ til Uanbebe 
og tilfirlbige Ubgifter btn opfmd 3,033 epb. 34 fi ifiebet« 
for be af (SoUegiet foreflaaebe 2^809 ®pt. 01 A mob t)oiU 
fen for SaOancen^ Sfplb foretagne iRe bet9beUge.goiri)Me(fe 
i benne aibele^ ubefiemte Ubgift^pofl ber formefgtUg i9^^ gre oiiti^rf Im tKrrr iMi^r at inhi^mbt, fom Zotafitbgiften 
vtibrr brnne ^ofi ogcrrbe p^a foni§e ejibgef Mr orittilmt 
til famme 9f(eb fom m, nmltg 4000 Spb. oofijg,.iirbeti^ 
bcr britnr ®atig iUt paa (anftT lurr ton paorcfpc^ faa fli>rc 
Snbtifftter af bcfparrbc @afl€r fom f^r itibc»OKY«bt Irtmiit. 
SDcporrcmcnift ffol nil 0«o« oi^et HI iinberbiimsft ae fore# 
broge bet ^ofwAne bcirorffenbc. UntvrrfluteM 3nbt«r9Mb«b0ft 

Unbrr 9io. 1 
er opfm Unit>er({rfttfi^ bt^peniUe SafffbebelbiHitt/ talculctrtl 
I fti 10,500 ®pb. 00 ta0ct lit ^htm%t mcb cr aariigl Scl^ 
af 5/500 G^b. 

r^n'calcnlercbe 6ia6f<bc^lbntni) ubfcmmcr eftfr SoDe* 
gtecd gorflarina, srunbet poa Qvorflord Dpgaoe, faolehcd: 

a. Xnrn conratUf Sci)olbmng 9cb Ubgangni af Slarct 1940 
ubAierbf .X • • 14/515 Spb-. 84 /8. 

b. t)cniiafben9ttebe5ie(lafUmt)erjTtcifW 
Xtlfommenbe af £)pl9^ninft^t)irfenftd 
genb r« I8.l9ina22,n^®pb. 16/J 
mrb XiKceg nf ^»flb 
brr tfMge 9be orbcnU 
ligc Stort^tngd Sc^^ 
fUitntng cr antaget 
ot tHfalbe UiUDcrj^ 
tfter forftorft i8lo i .^QOQ - i» - 

35,117 epb. 76 /? 

bDcrpaa i;flbftncrt)n^ * ' 

te Star cr igjcn cp» 

pcbaaret . .' . iO,000 - ^^ - 

^-^ 15,711 . 76 . 

€. erlj^bct af ermbrtiae ateflattcer . • $,500 - # « 

bveri^nbrr iffe rtf tUbbcfatUbr.Xorn^ 

00 9)cn0cbibrao« SkUattcet, ba ;bct Ml . 

brroe paa 9fgjor<Km. of ^iid %ajf <* 

jlort^ naabfgfle ^ropofition lil ®ror<' 

ti)iitget, bcirorffnibe Op^omlfen af br^ iaUfii 93,793 8pb. 4o^. 283 

iCraiiltpwrt W,n»Sit». 40 /i^ 

mObU 9ibra%, f^rviM Keger brvaf 

ffdl fiflctf titVbrcMt rOer iffr. 
d» Obliflalfon^br^olbiiingfii^ Oof rfPttb rfV * 

fer S'^brog af be paa fanme i)dt(etM 

be SttM af 0908tfonb^ ^tgoirf ^ 6opt* 

tolfoiM in. S. . 4 . • . • . 7,0m — 109 . 
e. tRcfufloti fra Gporebonrcn for cnbecl 

ril ¥f ftateriif ^ Capffalfonb betilagte Ob^ 

Kgafioaer,fiimraf®Ko|H|»eiibiefoiibrt*^ 1,925 — 

"^42,8C«6pb. »fi 
%wxUa tx bragcr ben 9f()olbniiigen 
paa1)))ilettbr ®icr(b ben 3ire t^eteoi^ 
bft 1840 ^ 1.1,619 — 111 - 

altfaa bidponibel Sddfebei)oIbntng. • 29,lMGpb, M/i 
^a (ibDe 6tortt)tnfl imtblertib t)eb 
Seregmngen af Univerfitetetd 3nbrorflrer for 
inbetxrrenbe Subgetrermin tog Unberfttet^^ 
cadfrnS ^ele btdppmble Se^olbmng ben Ifte 
3u(i 1839, 32/261 Spb. 28 ^ tt( 3nbtcrst 
meb 10,TS0 @pb. aarlig, mcia bette Seli^b 

for ll 9ar eller. 16,129 ~ # - 

frabragei, bY>crt)eb ubfommer fom t)trfeh'g 
bidponibfl (Sadfebe^olbning veb Ubganflen 

af aarrt 1840 13,063 Spb. Mfi 

Ifwttil efrer Sodesie td Sormentng maa b(u 
9e at riflorgfle et unber 9!a)^n af bet wft 
enbe Gripctibiefoiib for Unmrfiter^ca^fen 
opfparer Qelob, beftaaenbe af ^nbeei i fbt 
Sib beptrgebe eg ftnrve tilbagebetalte BtU 
p^nbielaan/ l|Pilfe, efret^oobeii foot be ere 
fobfomne, ^oe panrcf (nbfarie i (Spoceban* 
fen eg meb paolobenbe Stenter veb Ubgan^ 

gen af 1840 ubgiorbe ST5 ~ 55 • 

Zirfawmen... 13,638 Gpb. 93/ t^uig reg ^ele bni« bi«pentMe ScMtifiit ft tm IfteSsfiMSt 
til Snbrcrgt t 9^r af . Qtbe««rmbc tBubflfttcnnin^ veb bm* 
ii€d UbUb aittoftftf ot tMSe fooc ct oyfparef Otflfb af 1.1,63$ 
@pb. 9$ >? t Se^fb, ftemorrtev e#fl«gitt/ at bttM 9t irelu 
Ut beeK bmeb, at UniMP(itvtred 9t«bfcf af Ci^IyAiins^var^ 
frnettf Wetittfonb l^at ooctrftcsft dafcuren Wfb otttrrfit t^Mt 
6pb. aatfifl/ brtU «r 9llmanaffi»rlagfr frd SBrgynbelfrii of 
fcnrigf 9lar gmr rt QvtrfTrib af lOO QpN t^cr bm vm0 
rrgnebe Snbrorgt, brrW at it ittt ub^tpbdiftt tliital af btwik 
%tht iBagf r i cnbef ( af Ssbflrtttraitiiett i^avc tirtHlaacr »bia# 
penerrtf/ bftld eiibdtg, at (^o^fm veb Sttittrv df 09M^^ 
bct« ^Rte^ObfifloticRer inbtti QRibteti af 1841 ifat lawi itt 
betii^btlifl ftont Stibtvrgt/ f ttb yaarrgiiet/ ba ^Mene fhaffftM 
ftf font muliflt l>ove l)fn|iaa«t uopfaflte. iDa tmiMtrtib ^rtv 
rjrtraorbinatrr UbC(f tinker i ben (Ibfte ^l^afMet( af ti*c«(r^ 
reitbe 9ubg(ttermm betid aOerebe ^ave funbet (St«b/ bttU 
fremtibigen t)t(Ie paalifbe^ bt>odbtonbr benta*rfe< en oflerebi 
forberebet Steparativn i Cri\»^feffe paa XMm M et cafcu» 
leret Scleb af 6 a 'MO Spb./ fBtfofttitngir wb Dpf(ttt<lfen 
m. S. af et n9t afiecnawtff !>nfivument/ ttbgifter i Sttlrb^ 
ning af. 5;)[»itibe!tgf)cben t>eb ^lebUTg^effen af ©rinMenen tit 
Um^er(itetdbt>gningente/ famt enbetig Uniofrfllelet# 9ranb« 
contingent i Slnfcbntng af ben Zronbbiem* 99 overgaaebc 
3fbd\>aabe/beri IS4I o^ 1842 belober (t(|rilointtfttt^4MSi»b., 
- Ijax (SoOeQiet iffe troet ot funne anflooe Un mfelige Ce^ 
Mt^ning \)cb Ubtobet af inbetKrrenbe 43ubgeftevniiii t)<M«re tnb 
omtrent til 10,500 @pb,, eller f0ve foame til- 3nbltrfll faa 
norfle l^ubget meb et flom Setob enb nsim 9^ odrtii}. 

Seb oioenflaaenbe Salciile ffat S^epaftementer ttiabio ffg 
at beraorrfe g^lfleiibe : 

Uhit>erfttetdca^fcnd Oefiolbntnfl ffttlbe eftrr 0o0«()ltt6 
oY^enanf^rte Seregntng aderebe )>eb UbAangen af lM#^tneb 
ZiUoti af bet foafalbte vojtenbe ^lipenMefbnM WHUttf at<^ 
gaaenbe tj^ii Oprinbeffe nonrmere Opf^Aiinf) inttMbf* i 
«tblagir ttbfTrif^ ^ |lirfMV|iletvr« gov^tlMngdprotocoI for J I 284 

tass^ ^Mrefrer bet fiovoifftitfts iffi tan vcrre ZiM nnbrr^ 
Ufkt^at be berveb iibeii tUfirorffeltg ^immtl bi^iwnerrbe 
9tltb hit, fern of ber nni^crreiibe SoOefltufli anraserr l^tn 
fiiired Uttwerflreter til Snbftrgt - nbfljir 13,636 Spb.^ eOer e^ 
tit %XAtxai of.ooennanntre t ben ttlba^nMrrenbe Seel af tii# 
bevcrvenbe Subgertirmiit foreftoaenbe fbre eftraorbinaire Ub^ 
tmtUMitt i Knlebititig of ^jrtroorbtnair SrohbccnttRsmr m. 8. 
10,i$00 €)>b. (Sfterat tnott itntblerttb fra Unberftrfretd Qikt^ 
(lor iMiberi^ciaiibeii ftarmobroAet fiere pbetltgere Opi^^ntnger, 
meb WIU S)e|>arteiiienter efttr Dmflaritbigbebente fanbf {ig 
foMwItbtflet til ^ ftfge ben oftmnmte of i^m mebbeette Op* 
ga^ 9WX Utit^oerfltetdcaAfen^ ©tadtd t>eb Ubgongen of 1840 
fitpipteret/ ml Oeregningen ot>er ben i^eb ben fornntenbe !Bub« 
gefirefmiiid tBeg^nbelfe vtrfeltg bi^onibie ^a^ebe^olbning blt» 
^ «t opgjfce faolebeg: 

2ii pvennonmte af (SoOegiet calcuierebe . 

Se^lbning « • « « « * lO^fiOO ®pb. ^ 

fti^r begged fWgenbe ©umnier: 

1 et iif Oi^flor ))aa h^m Uxit nicbbeelte 

Opgove font ^rot) poa 9ct)o(bningen an^ 

fnrt aSeM, flott . 3,165 G:pb. lo fi 

til Dp^eife af et mag^ 

nertfFJDbfen)atotium famt 

^iDi^undb^gninger paa 

Z^en/ ef rerbi be tit btdfe 

fB^gniiigjiarbeibet calcu* 
. kvebe QBtbler of fottige 

etortt^ing blet^e bevilge^ 

be of Untvet^if tf t« Syg* 

gefmb og footebed itfe 

^ov fuunet fomme t tBe# 

YCAQiitg font pa<rt)o{|enbe 

Sa^eiebolbntngen. 
% Difeeencen melleni be of 

CpRcgiei fom ejgttf notbi« ■ "' ttatr OranbcoitHttflf nt t 
anUbmng af 3lbf branbe tt v 

i 3!roitbl)icm for ben tiU 
bageftaaenbe Dcet af tn# 
bet)anrenbe Subgencmitii 
paaregnebe 2100 ®pb. eg 
^tjafr bet/ overeeti^flem^ 
menbe tneb bt)ablDfpar« 
teitirnter aOerebe o^fnfor 
unber Ubflift^bubsertet • • 

^or ttUabt fig at bet^^ 
monrf e angaacnbe bcmrAre 
(Soitfingentd €r0rrelff ^ 
l)frrtl maa paaregne^ fra 
Iftf 3flnr 1811 til 30te 
3unt 1H42 rtter 505 ®pb. 
91} fi, meb. . . . 1,591 — 2H <^ 
> 9ie(lanccr af Aombibrag .' 
inbtil Ubgongen af 1840/ 
t)\>ilfe af Qt)crftor nu ere 
opgiwe til minbjl • . 4,500 — «» 
Unber benne ^of} er for* 

^en, (om ooenbemcrrfet/ . . i 

3ntet opf^rt, forbi bet 

antagcd at piDe beroe paa - ^ ., : 

*fgii^relfen af ipd, SSJlait^ . ; 

ftcptd naabigfte ^Propofi^ . : . i .. .t 
tion til @tortl)inget, bt^ <? - 1 

-trorfenbe Opf)an^(fen af . • .r. l.m 
btdfe tBtbrag, bt>on)ibt \.i 

9loget beraf (tal fijge* : . . • ;. '/ 
inbbrewt etter iffe. IDa . , n i i 

imiblertib bemelbte naa# -i. .. .; 
biflde ^ropofltton iffnn •■ * -'..•/; • gaaer ub |»aa/ ot be omf)attb(eb( 
9ibragif(e (Tulle 0)>rtcn)ed Icrnge^ 
re enb til Ifle Sanuar 1842, b0t 
ooenncnonte Oel0b mebtaged niu 
ber ben paaregnelige (Sa^febe^ 
^Ibniitg. 

4 Sfrer (SoOegtettf ooetifbr 9nfme 
^ar aimanaf forlaflet fra Segyii* 
belfen af forrige 91ar gtvet et 
£)oerftub af 100 ®pb. i>«er bat 
paa Qubgettct paaregnebe 3tib^ 

targe, airfaa for 1^ Star . • 1/M#. # 

5 UmoerflreteMXilfominenbeafOpt 
l9«mngdo<rfeiiet6 gonb ubgiorbe 
t Slarer 1840 » l4filY« 109. 
og antagcd efrerioeb^ 

(agre,af vebfommniy 

be eog^clbercoittpir 

ttnber bette Ceparte^ 

menr afgione Opga# 

toeogSalcitleatvtlk 

beii9befor«aretl841 

omrrent • • • 14^400. 

fame for ifle ^'ai^^ 

aar 1842 . • 8,000. 
3 SoDegteM oveit« 
fittaenbe Calcule er (or 
1840 fiati Sebfom^ 
menbe hin beregnet ^Mb 
beraffomge&eortbtng 
t>arcalcttleret 1S,000. # 
i^ereU (<rgge« 
^tMibberforben 
f^rigc Deel of ; ^ 

. eMn3i*4B,aoa*#w>nt. mo. icvm». los^. ic^oo ZmitPtt^ f i^fin^ M/dtY. lINk 10^899. lOS}. 10,500 # 

mbet)arrcitbe 

Subgettcrmtit 

er paaregnet.. i 9,500. ,«%^ ^ 

ysow. ^ — 4^0n, 109. 

mrb ^))iffet i&etob UniveriTtcrctd ZiU 
fommrn^c af gonbet faalebed oil 
ot)rri?igf bet paa9uDgettrrrtl3nb# 
topgt bcwgnebe Setob . . . • Xhfim. 92J. 

M/tfttt 92f 

bcrimob &#r fra fommntc Vcf^olbtttng isieti #f# 
Saae cfrcrncrtHite tibtigerr foYbifladcbf, mcii mi 
af ODcrfter fom 9xm poa famme anf^ru Oft 
U6/ nimlig: 

1. Sif rrrnatt meOem enbecl t UtttoerfUdtett^* 
fen t Saret 1840 mb^btr, IfaiiiocrfflfttM 
^Mfl^fonb rilb/^enbe SoiMtaler 09 fyoa^btt 
af ItmoerfTterdca^fen tgjm eriibbeioUtBii^ 
lebmiifl af be nye Uiih^erfRettbygntnger, 
^oirfet 9el0b Ooorfiot tyav op^ 

gtoet til .•••«• . l^SMb llt« 

2. Cen t Deparrementetd irnber« 
bantflfle SnbfKUinfl af 9be 3d^ 
nuar 18.19 berrorfenbe ltn{# 
i»er{tfetet^ ©ubflet for Hat 
lli}/ MfM»^9fbHMaMgil9lr» 
foliuion af % !D* om^anbiebe 
oeb @alget af be Utiwriittlet 
fori)en tiU^^renbe @aarbe paa 
®r0n(aii^ iiiibtomHe Qapttal/ 
6;4HM> ^pb./ meb ZiOopfl af 
paaliibne og paali^benbc Stcfu 

ter tilfammen , 1,0000 # 

^t)ilf« faapel af i^iS. SRaid. 

Jtiirngett fom af @rortbutget ^ . 

{ateri«. • 11,880. IIT. 29,47T« 92i. Xr<ltt«))CYr , . 11,680. Ill* t5/in. 9^1. 

' ere antdgne at ffuBc tittcpgge* 
9i9fl9^f<>«^«^ boiffet imibkr* 
rib efter'be af Dvorjlor uh^ 
ber^oanben mcbbcelte Op!t>«^ 
ningcr enbnu fffe er ffeet* 
5. ipalt)parteji df bet af forrige 
©tortbing til ©tipcnbier at 
ttbbcfcd f Dvetecndftemmclfe * 
./ meb^lisiberfTtetdfunbatfrnd § 
4B for inbrtwrenbe Subge# . 
termtn bmlgebe &f0b, 3000 
6pb» meb.. .••!...'. l^SOO, * «■ 

©et feed nemliff af DtMrftor* 
Cpgat>e (mer bet^ Sei^olbniii^ i 

gen paa^ixieiibe t;g< foimne ... 
berfor fratnifne^iielb^ aCiitti^ 
ber bentte fftir tt omfM ben 
'til Ubgaiigrn a( 1840 fpj:^ 
falbne/ men ba enbnu {{fronf . 
venbte ^al^^ecl ftf^^iin ?Be# . . . . 
DiOtng/ ftj^nt ber efter bet, : . 

betfongaaenbe 'ovenfor un^et ' 

?itr* C Slnfi^rte fenere ijlliicl^ . . : , 

aOerebe af (SoUegiet ir jbi^ '^ 

poneret ot)er bette Oplofl,. . . ^ .. . i ■ lJ^Sqp;ilT> 

' 3gjcn. • i'i,096. 95i. 
etter web et'^runbt JCoI I^OOO' «}JbIr., ber efter t>eparte# 
mentetd unberbanigfte gorrttcmng 6j^ taged tif 3nbtcrgt paa 
ncrfie 35ubget meb et aarltgt 5Bipi0b df 4,Oo6 ®pb. 

Uet acabemiffe So(Ieg{nm,^er'l)aV \occYet gjorl teH^nbt 
web l)eromf)anb!ebe af QtJOrfliJif ^Aebbeelte^ 9*erlfg^re SDp(p«# 
ninger og og SSertgHgeffef, Ijar uitbetliaatften erffcrJ^f 3ni» 
tet at i)ai)e at bemarrfe De6 bet bcrpad byggebe Opgij^r af 
Ceftolbmngen. I 280 

Utiber 97r. 2 
fm aorriflf fftmttt af UnberffretcM £)bligaimi«fbnb h af 
Dwrftor paarefinet: g^^^ ^ 

a) af Gfixr^obltgattonet 2,046. 19. 

b) <if 9)antee6Itgarietter^ b^n^^enbf HI OMflC' 
fotibct Oft tfvotaf ber> rnibcr S^ritbfcrtmitg 
of/ or tf<xfki Stortbing iigefoiii bet nar(ifo# 
r«goaeiibf beflutter aitvenbt til benyeOyg^ 
tttngfr oaritgen IKSOO^b., veb 9itbgff» 
Utmintni UMib iffuii t)tl i^onre ttlbORe 

circa i3,0M Cpb./ omffeti . • . . . 1,200. » 

3/246. 12. 
veb bi»t(rnt Scregttnfl Seargter foffaovibt Snlet bor fitrtbft 
at rriitbrt > font brt fan aittagrd^ at ticrfle Gfortbing for ben 
fommegbr Snbgertermin iffe bMponerer mere afUnmrfileteM 
SRtblcr til 9p9ftffonbft/ enb fom af Doarflor paoreftiiet Da 
Dipartcmeiiect imtblertib unbtr bet^ 93ibrag til bet almiiibe^ 
Itge Onbgerfbr0as b^r t^b t Chxrreen^fitiimfife oieb vcbfom' 
menbe 9lrd^ired|td og 89gttiiigdcoiti«i«ffoiid worivrrcbe $o# 
tefKDingor ai foreftaae ben reflerenbclDed of bet til nptUaU 
verfttet^bpgntnger calculerebe SCotalbeli^b faolebt < forbeelt yoa 
be tilbognxrrenbe S^ggeterminer, at ber t be itorfl^ S 9or 
anoenbtc6 22,000 Spb., men i be fi^fgenbe fun 1 9,250 6|ll. 
aorlig; - troer or burbe gooe tib fro ben gontbfatining/ at 
bet Dil fmbed rigtiqfi ot iogttoge omtrent fantme ^orbolb 
meBem Stot^codfen^ og Spggefonbet^ Zilffnb i n<rfH font 
i inbevonrenbe Zttmiti, fao ))if JBpggcfonbet ifoafolb (oMtte 
tit i be ^Igenbe 3 Sor at nbrebe M^dOO Spb. aorlig. Gom 
^i^ige bcrof t^be bemie Snbforgdpofl Itbe en gorminbffelfe 
web^ ^vert Hot af SRenterne of 3,000 Gpb./ bet fNdbt web# 
gooe mvre, enb of SoOegiet poaregnet, oltfoa tiifomnictt t 
Zerminen 720 ®pb., eSer oorlig 240 ®pb., ^»ortaiob igien 
til bennt 3nbt(r^^pefl bliioet at togge Xenteme af be 10^000 
6pb., t^oormeb ^ggefonbet^ fom ooenbewcrrtet, er foroget, 
og l^til (EoSegief e ftev bet 9>a6ferfbe iffe fan fornbfatttci 

19 300 

at f)A\)e taflft no^^t i^enfiyn. 3 OtHrcenddcmmcffe t)crmeb 
bit fotmef Rtiqi iiffn>irrenbc ^nbtorgtfpefi t/pfnti web ritubf 

Z9I • »/loa©i** 

Uiiber Wr. S er opfdrt aarlige Xernbibrag 600 Gpb. utibcr 
^orubformmg afr at norftr Giortt^tng ontager J^airt Stta^ 
it^cM naabtgffc^epoflrtoii, betrorffcitbc Sfrcrgmlfe af r u« 
beef af be frivtfliflt Qtbras til Uiii)Mr(IterH. 
Uitb^rr 9Ir. 4 er o|)fim Aongedenbe I2M Opb^ ^vMfirti 3itb' 
rcrgMpoft ber i f!b^ Cubflet Mr yaaregntt meb 14SO 
6pbv paa Sntnb of ben laoere (Sap(teMra}t ollerebe i 
9aret 1840 er ttibfommet neb tt riiigere 9etob« 
Unber 9lr. 5 er Stubteffatten fom forbtmnltg! opfm web.»«. 

1410 epb. 89 A 

Unber »r. 6 er epffrt.gorDoginhtgtofgtftcr af ?Men mek 

400 ®|^ # 
Unber Sr. t aiwanaff^riaget lYOO 6pb., ^ffen 9nbtcrgt 

er poar egnee ufcranbret at DiOe inbfomme 1 9#ber «f nopRe 

9id)8ettemiin, ba Sontracten meb Sogt^anblet Sappelen 

\DebiKirer inbttf Ubgangen af t84S. 

Unber 9Ir* 8 er vpfirf ipuu4ieie 148 Gpb. 

Unber 9hr« 9 brt Sinbefte tegat 40 — 

•Unbei 9tt. 10 af Cmbebtfgaotbe 100 — 

Unber Sr. 11 Snfcvipriontpenge 400 — 

Unber 9hr. IS er opf/nrt ilmoerfiiereM Snbeef t Sbri(Kania 

op^rt>ebe SraiAcaifr . 9S6 Gpb. 

Unber Wr. U St^torgr af ben botoniffe i^ange.. 100 ~ 
Unber Kr. I4 UnteerfbereM Ztffonraienbr af OpIptningStNr^ 

fenet* gonb liJOOO ®pb. 

OReb i^enfpn til. famrfige be unber 9tt. 2*14 omt)anb« 
iebe 3nbt(rgt«|)ofter ^r IDeportenieniet (un fiinbet Vnlebnins 
til or bemorrfe/ at ba ben Uni«er(ftetrt ttlfonraienbe | af Op» 
fy4ning|iMrfmet4 SRentefonb^ Oalbo efter ben ovenanfiMe 
VoitMie for be 8««r fra Ifie 3anttar 1842 til Site S>ece«N 
ber 1844 antage4 at .vile ubgjire tilfanimen 61^400 Opb. 
t^nrman iftetroet^ oc bemieSnbttfgt^pofl ealcnttrei ftrl^iit/ 
naar ttn pan bet ubfotrbigenbe Onbget for Xeminen fra »1 

tile 3«It iMa rtf iftc 3«ri 1840 9^^099$ mtb tt oatftgl 
«kM af 17,000 @v^ 

(Sftff b^ab Xti^artemeiiUt faalcbt« bftrcrffcnbc Untvcr^ 
f{t€tft« Sublet ^atr ttOabt (ig or onftfrc, bi(pcr Uat^erftteuM 
Ub0tficr at epf^rc mcb 9T,013 ®|^b. 65 /> tftcbctfof be of 
(SeOeaiel forcflaacbe 55,159 Spb* 01 ^0, 0g bcrtm^b bet* 
SnbforotcT/ b«r of (SoOrgut ere anflaacbc ril ct fanitt OeM 
af 28,150 ®pb« 01 /?. ar i>pf#re mcb 9i^i3 6pb. 85 ^f og 
etaMco^fcBJ 34l{fitb fptn S^lge bcraf meb 26,000 ®9b iftc» 
betfor be af ^ (SoSegiet cakiiterebc 21,000 ®|)b, 

3 {>en^olb rtl alt 3oraiif#rte og mtb ben Qemonrrntiig, 
at 6lat<ca«feii6 JCtiffub til Uitiverflrc et for tttbevcrrenbf Ctib« 
gftiermiii er# efier grabrog af be tU Wft UiimrfUet«6Miiiii# 
titti Sii^flrflfe bevtlgebe 6/000 6|>b., 15^^ ®pb. aorltg, fTuI^ 
be 2>epaffenietitet unberbantgR tnbiitae: 

1) at bet Moabigfi maatte beboge £ere< 4Rakil«t at i¥ 
falbe mberbanigfl oeblagte lifter ot^er (Bager og {#»# 
ninger famt ^ettfioitcr far Uiti)9er(ttetet4 Qoibebtinanib 
og Be^cttte og Itge ttaabtgfl bcfale famme Ctortl^uiget 
fbrelagt ctl SevUgrlfe/ forfaawbt ber ifolgr famme er fo^ 
reflaaet eSer miblertibigett bevtigtt aye (Soger og 9eii# 
gone?/ eOer StiOorg til fflbre (Sogen 

2) ot ber o)Mreeit«(lemmenbe meb ligelebe«it«bfrbait{gfttMb« 
logte DDetflag ooer Uiiit^riitetetd Ubgifter og 3iibtarg« 
tetr for be norfie 8 efotteoar fro ifle 3iili 1612 til Ifle 
3uli 1645 maa t>eb Cere^ 9Rattfl«t< naabig(le 9ro|)o# 
fitton til lObe orbetitltge Gtortbing, ongaaenbe Sttbget* 
let forbemetbte efattcaar, blive opfort fom oarligtZtk 
fhib for Untoeriitetct en Sum of 26,000 Gpb. 

Uagtet tftflge btt of fttrfebeportementet t foreftaoenbe 
gorebrag om bet gont^bne for Unioerfitrtet i be itorfle 3 Ibir 
fra lite 3u(t bette Mar of bet Xtlffub of ®tai<cadfeii, ber i 
bemelbte aar t)i( ubfrorvc^, i brtpbefig ®rab ml overiHge 
ZtlfTubbet i ben nn Ubenbe Subgettermtn, maae bog «i un^ 
bertegnebe 6tat*raabet6 9Reb(emmer, nemltg 6tat|olbef ti^ 202 

9fnffi«lb fame Gtatteaabente Sogt, (Scf)cubef, ^tcifc^cr, 
ed^miDt og ^eterfen, tiUtceU X>epartemfmcM ^ocflag { bet 
^t)etf<i0eU8e/ fun ntaae m tHtre af ben unberbanigfte 0or« 
mtning^ <ir t tt tnUlt ^unft et Sffflag t>it funne fbregaae f 
titah bcr er foreflaaet til Ubrr be(fe^ ^ i bet t)i nemligen fer^ 
mfttf/ at iflebetfor be unbet ?un C paaregncbe 2,500 €p^. 
aarlig tit ®(ipenbur t Oorreen^fiemmrlfe eSct Sfnalogte meb 
Onberfltet^funbarfend § 48, bcr iffun b^r forrftaard 1,500 
6pb. aarltg/ faa(ebe^ fom veb Jorflag ttlSubget for Untpttf!^ 
UM for ben nu tobenbe Subgettermm. 
6aa(ebf« tnbfh'aetf imbettamgH: 
1) at bet naabtgfl maatte bel^age Derrd 9Iajefl(rt at bu 
' fafbe unberbantgd wblagte differ o\>er ®ager og iMnin^ 
ger/ fame ^enflonev for Untverjitetet^ Smbebdmornb o^ 
Setiente og (igenoabtgft befale famme @tortbmger forc^ 
(agr til iBet)ilgeIfe, forfaai^tbt ber tf#(ge fantme er fore^ 
flaaet eBer miblertibtgen bmfget npe @ager og ^enflo^ 
ner eSer XtOcrg til celbre ®ager. 
3. at ber ooereen^flemmenbe meb ltge(ebe< unberbantgd toeb^ 
(agte D\)erflag oi^er Uiitoerfftetet^ Ubgifter og ^nbtcrg^ 
ter for be ncrfte 8 ^fatteaar fra ifle 3uli l84*itJUf}e 
3ult 1846 maa toeb brre^ QRaieflcrt^ naabigfle ^opo^ 
fltion til lObe orbcntltge Qtortl)tng/ angaaenbe Siibget^ 
let for bemelbte ®Iatteaar, Mbe.opfirt fom aarltgtZiU 
^b for Umt>erfftetet en ®um af 26,000 Gpb. J»9 

Z)fit A £)9fmit#(tciiime(fe web fovrffaantbc iKcaierttHi* 

SnbftiOtttA ®tort^tnget forelagte ^ropoffrion ont Um'vrrfltrw 
tet& Subfler unbergif vth Sf^anblittgcn t Soiitintrteemf 03 t 
®torrt)iitget felD enfelte Wobtficatioivrf ^t>tlfe mebbclet t f0U 
genbe Ubbrog of I2te ^oft, 

^aa benne ^iiie er cpf^rt for 8bf/ 9be/ 10b< og lift 
9)roffdfor 1/200 Spb , for ^«)er, famr for Ijie ^cftor 150 
®pb. 

Semmtttrrn ffrtbcr 3ntft bftiiiiob at rrinbrf, mrn i ^en* 
bolb tU bt)ab ber rr befluttct faat^d Deb frmte orbftirHge 
©rottWng (cfr. erortbingdforb. for 182t, 3uiii^t^efret p. 21 
og 50), fom \>eb ntrtibe ®rortbtng/ maa ben olbefc^ btfnlbf> 
or n^^ttcnonff ^rofe^forer og ifte ?cftor for Cftfrtibeti op* 
finre^ paa ®(igeltilcn ot)er Umioerftreterd Smbeb^momb og 9tf 
tmtt mrb bft foreflaaebc ^engebfliib iftctoetfor be for bi^ff 
(^bcbrr eOertf opprobrrebe ^i^nninger i Qpg. 

Xbt inbfltar^ font 

I2te ^oft: at ©dgertie for Sbo 9be, lObe og lite 
^rofe^for opfi0rc« mrb 1,200 Spb. for \)^tT, Itgefaa ot ®a^ 
ffti for iflf bettor opf^rc^ mrb 150 Gpb./ btfatbe^. 

1.1. 

5 anfebittwg of, ot bet mebtcinffc ^oculfet bor offfebi* 

i|ft ben nu 15 Bar gotnle JConr, ber i 25 Sar l)or ttcrret ant 
at fom OpwnrterjTc i^eb Snotomiefommeret, tar man funbet 
bet ben(igt«mardfiflt i l)enbe« Sreb at antoge en 5larl, ber 
oeb flere of be veb anatcmtefommerct forcfolbenbe 9!rbeiber 
fon gi^re mere iR^tte enb et ^ruentimmer. gacultetet opl^^ 
fer vibere, at en fooboti ^erfou iffe t)il fumie erfiofbe^ for 
en foo fnap Setoltng/ fom ben bibtti regulerebe; ifcer baSlr^. 
betbet ogfaa er blcoet for^get. ^emtn antager S<^cuUetet at 
burbe beflemmed tt( 6@pb. mooneblig; b^orimob be USpb*' 
48 fi, fom Opwarterffen bibrit nidb, bifee at befpore* IDej 
portementet for Atrfe# og Unber>Mttoing4t)affenet bor riftroobt 
btlte anbrogl^nbe fro ^ocultetett IDo Commftteen Sntet^eb •t fiMn vtto bntiie 9^tatift(ritii(ng (r«I bm tiUaU |fg at 
tab^iOc (Dm iSbc Voil: 

^ foT en 9aborantrar( Deb Shtotomirfamnifret epfmc 
n^pb. bfviloed/ unber Settnqelfe of/ at ^i^niten til en Dp^ 
Mrterffe 14 epb. 48 )f op^^rer. 

f(or ^^ortneren «>eb ObfenKitpriet er forflogtotit opfnrf 
ft ZtOor^ af 24 Gpb. 

|>ortnerrn< S^^^tmnaer ere bettj^elt'sfn Me^Mie fbr^fbe 
veb bet oprettebe magpetifFe DbfeiMtottum. {>on er af ^ro^ 
fe<f<0v i^nfteen mebbeelt Sibne^bprb cm fcrrbeletf Snettabeb. 
Crfi'enbenbcSUAli^fben af bet foalcbe^ Snbragtc, trocr^poi^ 
aritteen, at ben tne bi^r mobfcr tre (!g berte nbetpbelifte ^iKorg; 
tffi intftitlti fom 

92te ^ofl: IDet for ^ertneren veb Obfenoatoriet op«« 
firte XtKcfg 24 6po« bevitge^. 

Sa 1 8ub Peb etbUotftefet er (tgelebej forflaflton^ op# 
f#rt 20 Gpb. 

$om (Brnnb for bette XiDorg angfoed bet fi^tre Ublaas 
of 6#ger, fom itu ftnOcr Steb fremfor ttlfom: ba tmiblerttb 
et (tgnenbe ZiKorg blep afjiaaet af forri^e 6tort^ng (cfr* 
Gtorti). %ox\i. for 1839 Sunui^cftrt p. 4(>1), i^o^er better 
ttfe ncrrocerenbe (Sommittee at foreflaae fammc til 3nbm(^ 
gelfe; ibet man inbfit'ilrr fom 

33te ^oft: Det for I 93ub t>eb !Btb(iotf)efet forfIa3«# 
vm opf#rte XiUceg af 20 Spb. beptlgcd iffe. 

gor 1 Opt^arter wh bet p^pffffe Cabinet er opf#rt 96 
Cpb. Ha bet pi^pfffTe (Sabtnet er bfepen abffilt fra bet d^m 
miftt faboratoriumi l)ar man n#bpenbtaen tiltrortigt en Op^ 
Darter Deb famme; bo Sommirtcen erqenber 9}#bDenbtflb€« 
ben of ben oprettebe $o(l/ og tidige anfeer Smnen paifenbe 
anfot/ inbfliUer man fom 

35te ^ofi: Z)e for en OpDortrr Deb bet p()pitffe Sabu 
net opforte 36 @pb* beDtlged. 

3 6tort^inget bUio ®age« og VeniimiAconmittteent Snb« 
fU8ing6 12te/ iSbe, SSte^ 39te Dg 35te ^ofler eenPrmmtgen 
4intagne« 

26. 

Cfter gorflag fra ^r» |>rofe6for Soctf er opfnrt WW 
<Spb« ttl en Slinattiienfid eQer 9>rtffct0r Deb SettrmoirDotfei J9S 

m r. 9& S^. fd$tM glib efl 9NU!icnr^b er m tlRan«N 
9>rcr|Niraecr of fjelbnerc ICyvrartrr bxa^t tt(t)de; jman^t af 
tytdfr ^roepatatrr ert ioriMetdb fittt unberfoRebr en forel^ 
^^rorparotton/ footnbr foniH>^f^ HI Cpbetaritifint/^ o^ moac 
faole&e< otbcrt |»rarparere4/ for at funnr opftiOrt. $oavr( 
I for at arbfibc t benne Stcrntnfl/ foai ogfoa for, foot ICeccnt/ 
af toetifbf bf Stubcrntbf^ anroger i^r. f^refftfor Kotd, «t 
titiiifirffrifm of cti HmomienfW er olbcM n^bvmbifl. 9otmiU 
fceti moo bofl temirrfrf of bm (ootoorifre SomHito enbim 
famifr er po^frnbe ^ocolr, rg at bnt poacortifrc Sttffombcb 
iHb Unbcfpndntnam i ^i^uudbyretirA 9ltmro«ie «< f^c^t vif 
fniitie beppnbo tinrrnb bft 119c ?oca(e fomntrr iftonb. Wt 
foolrbe^ mb anfartrdfeit of cii ^rofrctor vrb a9etfftiKi<ni<r^ 
frnetd oibfrr UbvillinA bo^ otf, l)«oroiii Sewtniftfcn iftr tan 
6a«e nogrn bcfiemt ^omtentnfl/ frtirre ^eit blh)c n^bPntbtH, 
foo onta^tt man bog, or btt for Xibrn, ba ttiurr Oplptoiitg 
em SkrcrtnatnKTfrnerd ^rrmfFribr fopnr^, tff€ fan anfectf f0r 
ot vorre ntfbvfttbig^ of (Bage til m amannevfW nu bcirtfgrt: 
it^ tnb|itlle< fom 

26br ^ofi: iDe for eit flmamtfttff^ eOer fJrofrctorpfb 
bfii ^ootooitffc (Samlhtg forftogdvM opfi0Tte 200 ®pb. bevtl^ 
gc< iffe. 

3 Qtorr^inflet Met) ^age/ og 9)enf[onicomni{tteen< 
SnbfltOmgS 26be ^ofl ontagen mob 6 etemmer. 

2S. 

^00 benne Wt er fbrflagtttttf opfi^e for Sbe, lObe og 
lite ^ftor 750 Gpb. for ^oer Sommitteen ffal ^erover 1 
Sllmtnberigl)eb tiflabe fig or ^ttte gi^fgenbe: X^en erfjenbet 
ptUigt SibenfroMigiKben^ M' Scrrb, og ^ttrntmr, at tttjiottt 
tonb/ ber er tnbtroobt poo tfrniltfattonentf flore Oone^ bit 
0r«rb< boobe ot itlegne (ig Sibenffoben og btbnige fitt 6fien» 
tii ot nbDibe ben^ Ocbcet. Wen bo StbenfToben betragtet 
efter dn Sbce, t fig fete er obfolnt og oenbdtg/ foo ere 
<9rmbferne for bend ^orbringer t og for fig nbefiemmett^e; 
noor mon berfor i bet cimcrete Ztlfarlbe ffol beflemmr^ bmlte 
of bend gorbringer, ber frnine ^Ibeflgimd/ og tjftttU ittt, bo 
moo berte formeentitg fgien befiemmeft of bet givne forreoiM 
Sori)p(b# bt>ori Sibenffoben m et mfi Xtlforlbe brftnber ffg. 
Soar m nu orn^nbe btdfe 9imrenfortninger« fytii (Bylbigbeb 
formeentftg tlTe wl fnnne norgted, poo bet ^r &mt, bo vif 
man inflnot fume intrimmt, ^t SibenfFobett M od rnbnu 
box monge retmcdfioe ^orbrtngei;, i)of mongf et billtgt Arop, 
fom enbiHt We et gtort gpibifl; mm fee pr ^ til fer^' 296 

Unt^ ttitbfr if^ittt Mft gerbriiider ftmUlcmmi, ta maa vi 
erfjfnbf/ ar ber i brm ligfter mete enb er QRowentr htt ikt^ 
tenser ScrAtffaalen tt( ten onbeH Sibe. .'U(i(|trl bcrfaalrbcd 
fiibnu ftaatt ^e^rr titboge ar wtU fcx SSibeitfToterne tvort 
6tatdfanifunb/ foa maa ^ beti/ brr nporrtff t>cier DmfhriM 
bt^bebernf/ tiidaa^, at t)or Stat t. gort)o(b tt( fin gotfc rnornfl^ 
be ofl fine Sfefoitrcer t)ar gjert^iitt<)ff t<>v ben wbenfFabeltfle 
Snbrerntng, ^oeraf bm baabz bar b^t Ofl enbuu b^aber at 
btffte b^rlige ^gter* (Sommifteeii bat ttft better funnct ytnb^ 
labe af fo^e fir Olif paa be manae lilbeeld fofibare ^^vbr* 
brinser/ fbm loert foctale ?tt) fli^r ^orbnn(( paa, og font iffe 
aOc mKe fnnne aftrife^/ (Sommitreen boabcr berfor, atbrni 
i^nfigrer iffe tnlU mierybe^, naar ben unbtr be forbaanbeni* 
t^oerenbe OmfiornbH^beber tfte voioer at forcflaar nof^en ^or^ 
/fgelfe i UniDerffterefi^ ^erfonale, tber ben er fcrotdfef etn^ 
at wt ^i)foUi 9cetett, b)>onblanbt faamanse b<fbetltf|e, 
fnamange ubmcrrfebe SRcenbf ti&t t)eb en tnbre tlanben^ 
Cnei^t ofl ^iDdfrifFbeb erflatce ben numerifte Wangel^ ber 
oiaaflee maarre erfienbed at vcrre i ^erfonalet Sftcr foalei' 
lebed at t^a^ an^'vet bet S^n^punfr^ f)t)orfra ben er ub^ 
flaaen/ itai Sommttteen tillabe ffg narrmere at bxaift be fpe^ 
cictte poller. 

Sf ben noriTe Stegiennfld Screbrafl af 22be ^apr. 1842 
fee«, at be forjTflfldDud opf^rte ®ager til 3 n^c Unwer(iter«# 
Icerere ffutte forbeled faafebe^^ at ber anfcrrted en 4be ioc^ 
ret t bet tbeotogtfTe og en 7be i bet nieticinffefamt i bet 
«t)t(ofopbtffe ^ocuUet en ?crrer t on\)enbt ^eUer profiifT 9Ra# 
.tl)ematif mth fpeciel Sorplifl^elfe til at forebrafte Sliirononur 
for be ®tiibefenbe/ ber forberebe {Tg ttl Sjrainen pl}tUpl)iIof. 

Seb i^ort Univerfttet^ Opreltelfe loar ber fun nnfat 2be 
8drrere t bet ti}eoIo()ii?e ^^acultet/ o<) uogte t mdn maa erfjen* 
be, at Sonrerperfonalet \>ax alrfor tntiffra?iiter, lij^fbei bet 
bofl bMfe tt>enbe nu benfoioebe Jparber^mornb «>eb rebefig^ltb 
ofl famt)ttttgbeb^fulb Slnfiramfleife at ub^r^e en ®^h, bet 
barbaaret.og enbnu tN( barre De(frflnelfe^rt()e^niAter for 
JKrff 09 @tat. Set er Difctpte af btSft Wtotntx, ber nub«» 
florbe be tbeo(pfli?Tf ^crreftolf. ilnraOet «r fon^get mrb 1 
8arrer og be tbeologMTe Cifctplinerd UboifUlts fuiine tnihtoT 
gi^re ber i^nfFeHgr, at t^er enbnu anfortred en 4b« Ferrer i%a^ 
culterer, b\^n>eb ber oHiafTre funbe. glared noget mere for ar 
fremoK UbotfJmfKu af flerr til SZ^ologten benb^tenbe £ifct«( 
pitner/ men af ^nfpn tU^orbolbent Dover : bog (Sommirtrert 
iffe at gaoe iiib paa ben foalebe^ forcflaarbe^ofygclfe^ men 
narrrr bortmob bet i^ab^ at be ^i^ifl agtiKrrbige ?(rrevt i 2dt 

brrtc %ainlM wHf Mbe faalebcd ot forbrfr beref Xib eg 
Strorfrer, at be r^eologtfTc Sfuberenbe tffe totOfe fawe ben 
fom^bnc Uttoffdtiing til at frrmmr bcre^ ftfubirr paa en 
boabe for wv &m og wr StixU frugtbringrnbe ^aabe; 
b)^rHl ogfaa Un fenere t faa mange {)cnfcrnber nbmonrrebc 
tl^eoIogtfFc ttreratur oi( htnne bi^ragr, tbet brn giver ben 
Krrebegjerltge Ungbcm faabanne ^|\rfpemib(er tbornbe^ font 
wb beiiftgr^iTdjig eg pirrig aifbenpttflfe »il funne ubfipfbe 
ittongen ^acune^ fom be fporfommere gorefordningcr maafFee 
funne efrerlabe. 

'3 bet mebicinffe gacultet er forrflaaet Oprettelfen af 
en Ibe ^crrcrpoft. Beb bette S«>fff<»g frembpber (Ig ford brn 
tBctrnfltninq, at bctte Jacultet attcrebe forben er (torfere be# 
fat cnb bet tt)coIoc\ifFe og juribiffe. SSel bar gocultrterftrcebt 
or tmobegaae benne Snbvenbing^ bt)ilfen bet forubfaae niaatte 
frenibjj^be (ig^ mob ben ©emcrrfin'ng/ ot be ©titbcrenbe \)eb 
»ort Unroerfftet flutte unbemfe^ i afle ?itgmbrnffaberi6 d> 
fcipltner, fan cit be baabe fom prttwte og offentlige, militaire 
ofl civile I'ceger fuiine ubf^re fivilfewfom^clfi gorretning, ber 
fan afforbrc« en ?crge i bette OrbJ ubdraffe ^et^bning* 
J^erlil maa tmiblertiD fvare^^ at er ber enb nogen ^orffiel 
meQem civile og militaire, private og ofentlige Setter, faa 
maa man boq iiibromme, ot bered Sitncrioner i bet iBcrfentltgc 
folbe fammen. 

SSibere be flagcr J^acultetet/ at fom en $(i»rge af btti ri»^ 
gere Sntal/ funne flere af Jargevitenftflben* lifciplitier; f* 
Sjr* ben patbologiffe Slnatomic/ ^ubfpgbomme/ @inb4f9gbpm# 
me 0. f. v./ fnn fragmentartfT bebanbied. X)ette forbolber ffg 
viftnof i og for (ig ganfle rtgrigt; men benne £lage maa bet 
mebicinffe ^acultet b)?(e meb be i^vrtge i^acu(teter; tbi egfaa 
ber ma.i X'ifcipliner fragmentariff bfbanbl^6, ffjont 6ommit» 
teen iffe vil fnnne nctc)te, at benne ^JlRangel fremtro'ber. no^ 
gel ffarpere bo^ bet mebicinffe ^acuiret/ ba be mere ber#re 
b<n u^9orte^ Xilvarelfe enb bet egentfige inbre tntefligentc 
iva. <S( ^tf .paa be opregnebe ®aw maa imib(ertib vife, 
at be anf^aai faabanne @pecialiteter/ ber maa inbebolbed i. 
bet tliminoetige, Ogfaa ber m Sommitteen baabe> at att^ 
Rt«rngl Siici og rebeiig Gamvirfen nieUem \!(rrere og @tube<r 
renbe vil bibrage til, em iffe ganffe at afbjo'fpe/ /faa bog til 
at forminbffc be vigttgftc @avn. gcr enb mere at bejl^te 
fin ^eniiig em Utililrceffeligbeben af bet t)tbti( b^t^te forrer^ 
^erfonale tfat ^acuttetet bentet Sammenligninger fra Xpbfl^. 
lasbd Univerdteter; menbertil bemoerte^, at benne 6amroen' 
Itgntng er albeUA ufulbfommen/ ba bett iRe eager S^tn^pn $9S 

ti( gfttfrki i geitemanigbf ofl SiefiNirm, Ugffow (Kler tffe 
HI t(t M<f ®tantpunf^ t)W)ryaa Stbenffaberne ftaat i Sl^bfr^ 
kinb, fom m )h( iffe ti^r hmfe pw at naat. SIVoii bor Dg# 
faa labet ube af tBetraf^tmitA ben forffiedi^e Orgamfartofi af 
be t^bfff Untoerfiff trt/ fremfor af wxu ®amiiif nItgnttiAnt rr 
^Dcr tffc faa flanffe til wrt Unberfftrttf Ci^faoeur/ foot 
man ffulbe onraAt; jfaakbcg t^a^U Untoerfttctft t ®retf0t9ai' 
be t 1836 fuit 1 Vorrere Ofl UnitKrflreter t ipoBe fun 8 te» 
rere« i£)t)ab ber flicrlber cm bet t^bffe @prog fom forSe^ for 
atte tybffc Stater, bet famme gjcHber ojjfaa om bet norffc 
Cprog, ber t en vtd ipenfeenbe fan fafbed fceSed for otte $ 
Slorbend. Sitter, faa fra brn ®ibe til ber tffe ftinne tcrnfe^ 
no^^n fiinbring for t)ore ®tuberenbe t at befoge faaoel Dan^ 
marfft fom ®t)errig^ Unberflteter; tigefom man Del t^r an* 
tage, at t)ore 'nnge Merger iffe faione en Dannelfe, ber bar 
giort bem faa fortroftge mrb bet t^bffe ©prog, at berte iffe 
mi funne Icrgge bem ^inbringer i Seien for at bef^ae Zpbft* 
Ianb6 ber^mtefle ^^tfFoier, berfom eUerd bered pccuntaire gor^^ 
^o(b tiOabe faabanne Ubflugter. ^erti( ffal Sommitteen enb» 
t)ibere f^ie, aJt tt^enbe af bet acabemiffe SoKegiumd 3ReMem« 
mer iiatt erflcrret ffg imob en^oer %ox0izlit i be mebicinffc 
?cerere« antal. 

goruben bt^fe 9a?rcre i be refpecttt)e t^eologiffe og me^ 
btcinffe gaculteter er tiStge forflagdoii^ opfm ®age for 
en ^orrer t am^enbt eder prafrifF 3Rati}ematif. 

gorflaget om Slnfopttelfe af en ^eftor t ant)enbt eOer 
prafttff Wotbematif er forantebiget «)eb en af f>rofe^for J^an^ 
^een afgiven og af bet pbtlofopbifTe ga<u(tet i bet Sarfentlige 
tiltraabt goreftiding/ bt>ort ban anffrrr, at ber veb Sergfe^ 
minarietd Snblemmelfe unber Unit>erfftetet foruben be aiming 
beltge gorelordninger o))er 9lf{ronomte er poalagt l)am at bo(^ 
be forrffilte gorelflpdninger over 9Rec^nif for be 9)ergftube# 
renbe. Stbere gji^r ^rofe^foren opmcerffom paa be mange 
gorretninger, ber paafiflge t)am fom Oeftprer af be afhrono* 
mtfFe og magnetifFe Obfert)atorier, af lytotlfe bet ffefte beto» 
ben t lorngere Xib :Cag og 92at yhI bitve fat i e]rtraorbinair 
Sirffombeb if^fge gorfatigenbe fra ben engetfFe SRegiering. 
(fnbelig anforer J^r. S^anfte^ti, at bet til Dorre nobiMnbigt at 
ben fVbfte ^aanb fnart fcrgged paa Slebaflfonen af 9tefnl^ 
tateme af ban^ 9tetfe { Gibtrien. goniben bi^e SIrbeiber 
bar ogfaa Ubgivelfen af et ^ar ^orreboger ogtaget f>rofe^o^ 
rend Zib i l)ent»eD T Star. Seb at giennemgaae bidfe ^tn<» 
brtnger, fom j^anfieen paoberaaber fig, ml man ftnbe, ot be 
fleite af bem maae onfeed fom t^mporatre; Sommitteen to« 
«>er berfbr iff^, paa ®ruiib af bem^ at fbreflaae en np 99t0 rfryofW fDfnttttft^ bo faabanite S^UMn/nn, (•« fikmn 
airbeiber, fvotffel ^elbreb/ pflfao hinne itiMrarbr fof anbff 
Unt9rr(irrt«forrerc, ubcn at man ml funne gtibt HI bet (S)r' 
ptlitnt at cprrtte n^e (efrorpofler t btttt rcfpeftfoc 9^8* 
6fi#nt QFonimtttffit faalrbc6 iRr fan rii!r«fbe bet oprinbclific 
{forflaft, troer ben boa, at i^nfpn faavel til Unmifitetctf 
Zaxv, fom tit ^rofedfor ^nfleend Opoffrdfe foe (in Sibcn^ 
(Tab a)>r bet MfTeligt, at ber aabned ^rofe^fcren Sbgong til 
^ettetj^ i I)an4 ^orretnin()er. 3 bettne Slnlebnina maa Som^ 
mttreen t^enbolbe (Ig tt( bet af ^t. 9>rofe0for 9. i^olmboc i 
bennc eof) afgmne ^Mum, ber gaaer ub vml^ at bet iffe 
for Ztben b#r fereflaae^ oprettet noaen fail &ftorpo(t, men 
dlene anbrager }fiaa, at en ^eel af be ^rofedfor i^anfteen 
paoht)i(rnbe %exxttnin(^^x miblfrtibig ffune brfi^gc^ t)rb en 
Sonflitueret, b^rtil man formener/ at (Sttpenbteme i Ot)er# 
een^demmelfe meb UnitMrflret^fttnbatfen^ $ 48 gtoer finrtrin^ 
lig Snlebning. 9Ran tager faamrget mtnbre t Setamtntng at 
gaae jnb paa bette SImenbement/ fom ^r. ^rofe^foren felo t 
fm @rrit)elfe af 21bc Geptember 1841 \)ax foreflaaet nogel 
{tgncnbe. 

Glurteligen anmcrrfer Sommittecn/ at man ))el b0x ub^ 
ffftte aUe gienncmgribenbe Sort)olb^resIfr/ inbttl ben til at rc# 
oibcre Stigetd Unben>itdmnfttfoafrn nrbfatte Sommi^fton ^ar 
enbt fine ^rbeiDcr. 3 t)(nt)oI& til oft joranfi^rte gii^er Som^ 
mitteen 0g beroeb ben Q&re at tnbfliOf fom 

28be ^oft: 3>e for 9be, lObc og lire Jeftor forflag*^ 
mi opf^rte ®ager, 750 Spb. for l)t)er, bet)ilge0 iffe. 

3 6tertl)ingct bleto ®age# og fJenffontommtlteeni 
SnbfttOing^ 2ftbe fefi bef)anbfet forrfftlt fbr fitter enteft Mi 
torgagf. gor 95et)ilgelfen af@agen for en 9be Wtor-flbeo^ 
"^ logte-bho an flirt/ at af 9)?angel paa ?arrcre flere for ben 
ti)€o(ogifTe Sibenffab t)igtige X)ifcipltner maatte albdetf fbr> 
btgaaed, QRan nmatte ogfaa fage i^enfyn til Oprinbelfen 
af ben Jornnie^ i)oon>eb Untverfftetet for en flor Drel beftob. 
Ser 'oat ogfaa nu 9lnUtntng til at fnptte til Unioerfttetctcn 
for benne ^ofi iibm^rfet buelig SRanb (2bi^tcba^I)« Z)eri^ 
nob tnbvenbted, at bet t^ologiffe gaoiitet Mr forbofbtotti 
befftt ligefaogobt font be eprigo og at man berfor iffe for« 
trin^Ditj fnnbe gi^rc en %ex§itlit i bette. ' 

gor 8et)ilgelfc af ®agen for en lObe ^eftor - unber 
bet mebtctnffe Sacnitet - «tfime«y at bett mebicinfTe Oya^ MO 

Htm tnebfoser faa megett SCib/ 09 at, pact (Brttiife af brt uttf* 
Ihrcrtfefige "Sntal of ?cprere/ flat of ?ctflh)lbenffobrtt« I^ifcu 
pitncr fun fragmentartff bitve be^aitblebe. 6ommittcnt6 3nb^ 
flil^itfl bin) oMtaflen mob 23 Stemtner. 

gor IBcV)t(flcife of ©agfn for ett lite 9eftov - i ben on^ 
Denbte 9Rott)ematif - ^ttrcbed, ot ^rofeifor ij^onfteen^ Zib 
iDor fao cptoflet of ^orclordntnger 09 onbre ^crretninAfr, at 
man iffe funbe loenre ot fee be ))eb b^n^ bpbc ©ronffmnger 
fomlebe t)tbenftobeligf &attt brogU for X)agend ^pd. 9Iog(e 
prgebe ijtti poo, ot bettc for en ©eel funbe Mfee ofbMprt 
bcnjeb, ot en of ^Ibjunfterne \)eb UnltterfTtctct omtog ^orr^ 
Itir^ntngerne til (Sfamtn pi)i(ofopt)iciim. Sommitteend ^nb< 
fKStttg blitr antogen meb 73 @rf mmrr« 

29. 

J?cr ^r. Unberbtbliofbefor ^c^)fer er forflogdwiid opf«t/ 
fom JtiKcrg/ 150 Spb. Jro Unwerfftetctd IBibiiotbcfor, ipr. 
^rcfedfor Sverbrup/ Ijax oDcnncevntc S^t. ^cij^fer mobtoget 
rt foore bcrbrenbe SBibne^bprb, fern en of be i&irf[cni(le, bpg^ 
tiglle, meeft nibfjorre eg faoit)tttrgbebdfuIbe Smbcbdmcrnb 
©toten \)ax i |Tn iiencjle, 

Unber Cfrfjenbelfcn of i&r. ^c^ferg ubmcrrfebe ©genffo* 
ber oilbe bet bot)e t)(rret (^ommiffeen meget fjcrrt^ om ben 
t)or fommen til bet 9?efulfot, ot bette Iiflarg burbe bewilged; 
men bo ipr. .We^fcr* ®ogc^ iolt 750 gpb., f fig felt) tffe fon 
onfeetf fom uforbolbdmar^ffg Itben for ben .$o(l, fom tfan be# 
ffopber/ og bo ^^nningcme til Stblotbefetd dmbeb^marnb iffe 
ere foo etler nnge, tree- ben tffe ot burbe foreftooe, ot bette 
S^iOcrg bevilged; tbi inbfliOed fom 

29be ^cft: I)et for llnberbibliotbeforett cpfrrte ZiUteQ, 
ftort ISO Gpbv betstlge^ tffe. 

3 ©fortbinget bleo ®oge* og ^enffon^committeend 

gnbfh'ningd 29bf ^eft bifcilbt mob 36®temmcr. t>f ber be* 

ffrebe(Sommittce#3iibfhDmgen, nbbani)ebe9lngjar(benbe^ forrbeled 

gortjenefter of Unh>rr(ttetMiMtctbefet/ og lit b^n vor t en 

CtiOtng/ b^ori ban tngen SIbgong fja^ht til at ofcenberf, 

30. 

^or Sibliotbefetd Ifle Simonuenfid er forfTog^oti^ opfm 
50 6pb.; fom @rmib for bette Xinorg er of Stbliot^eforen 
onfi^t Ubfaoner of be monge 0iger 'ott eiUiotl^. Ml 

Sommittrrn benorgtrr ^fl tffc flttgeia^rtftt ft€faf# men 
ta forrige etovtbing (cfr. ®rorf^.#$^or^* 3uttu{)cfrrt |). 391) 
afflog be( ba cpf^rte StiOorg, t^r bcOer tffe ncTD^cerrnbe Som^ 
mirtrr t)ot)e at foreflaae nogen ^berligerr S^^^^lfc i ©agnt 
for lile ^Imanuenft^; tt){ inbftiKe^ fo« 

30tf i^ofl: Cet for S^tbliotl)crer« Ifte Smanttcnfli ^9<f 
ftfrff ZiactQ, til Sebb 60 Spb., b.eDifgetf iffe. 

3 @torrbtnger blcio of @a%€p 09 9>eii0oit<ct)iniiiitrfentf 
3ntrttQtns 50re ^cft bifolbr mob 2 Gremmrr. 

31. 

9or SmoitttenfB torb bet c^emiffe SaborcUorium er 9p^ 
fM fom ZiUoTfl 100 epb. 

Dft rr opf^f}, or bet d^rmifFe ^ab^ratortum nu er bf» 
ftf mt or ffuUe flaae aabent bver Caft^ faavrl ^ormibbog fom 
Sftrrmtbbag; ligrfom ar ben anfartc Slmantienfi^ nu iHir fulbl 
op or brfhOe t)eb be praftifFe iMrbeiber t 9abotalorter, og at 
ban ttOige maa adffflrre \Hb ^rcpparotioncriie til gorelor^^ 
mngernr, loeb i)«tlfe ^orretmngcr i)and Xib faalebed optage^, 
at ber ln)ned bam Itben eOer ingen Sliifebiiiitfl til (Sri)t>en> 
peb pxvoat ^anubuctton. ^aa ®rimb beraf anfeer (Sommit* 
tern bet biOigt/ at et padfenbc XiQcefl forunbed benne 91«a^ 
mtenffd ; ben antager imtblerttb, at bet pa^enbe fan anf<rtte4 
tt( 50 epbv og at bet b^r toorre perfonfigt; man inbiiiDet 
berfor fom 

31 te ^ofl: Den veb bet (^emiffe ?aboratoYium anfattt 
9manuenf»^ bet>ilged et perfoniigt ZiUceQ af 50 &pb. 

3 6torti)tnget blep ®age^ og ^enflon^committeeni 
SnbfUaingd' lite 9>o^ bifalbt mob 39 @temmer«^ 

34. 

gor 1 Slmanuenf[d og Saborantfarl t)eb bet metaflurgi^ 
fFe Saboratorium er for(tagdt)ud opfi^rt 200 @pb. 

X)a bet tffe fan crjfare^ af @agend Dofumenter^ at no^ 
get metaSurgtff eaboratonum er oprettet, fpned bet for Xi^ 
ben iffe at tKmre n#b«enbigt at betoilge ®age til en 3nbretntiig# 
ber enbmi tffe er iflanbbragt/ og l^Dorom man enbnu er t 
Uoibenb^/ om be forn0bne 3RibI<f til fammt mile blioe bt^ 
t»iigebe; ti^i inbfUaetf fom 

34te ^fl: De for en 9tatantKn(i« og Soborantfavi Mb 
bet metallurgifFe 9aboratortnm forflagMtft opfi^rtf 908 Sipt. 
bhjilge^ iffe. 3 CtorrfHvget bltt, {mob $4te ^ofl af (iiage^ oq ^cn« 
(tenScontmfttfeit^ StibfKSing^ be forfPnb^w^ opfme 200 
@pb. bet^Ugcbe mob 21 @temaier. 

IBtibdetcomtititteettd 3nbfrtlUnd* 

Utiber ere Stubrir ./armecntivtHfle Slnftafter'' er opf^rt 
for Umoeriitctft fom JCtlffub cftcr ^unbotfrn af 28be 3Mt 
1834 25,000 epb. 

(Sotnmittren tiDaber f!g tneb i^enfpn X\\ benne Ubfiift^^ 
po9 at b^nvife tt( en Qtibqerret fern ^oorbbifofl iRo. 9 ))eb# 
(agt ©ienpart af 9lfgiertn()en6 ^orebrag af 22be 3atir. b. tl« 
nieb tilftfiet ODerflag ooer Uiii9er(!retet4 Snbtorgtcr og Ub« 
gifter t bett foumenbe Oubgettcrmiii/ bvitif^n @ieiipart cr 
tryft og i SRcprcrfenrantcrncd J^arnber. 

9aa bemelbre Ooerflag er unber ?itr. A opfi^rr til ®a# 
get eg ^^ntitnger for famtlige oeb Unioeriltetet anfattc iSin# 
be b^mcmb og^ Setjeitte 40,503 @pb. 30 fi. 

iDa (Sageftflernt et rnbnu ere reoiberebc af Stortbin* 
get^ bKoer lit ®aaer og (^nninfter at opf^re famme Selob/ 
fom of forrtge Stortbtng beoilgebe^, ueniltg 38,300 Spb. 
18 /?, I)oortniob bet maa forbei)oIbe^ (kt tiOa^gge beo Bvm, 
ber efter oom)<rretibe (Eonjisiitteed Snbjltaiiig beoilge^ fom 
Xtlffub til Unioerflretet, faamrget fom be irpe ®agcrog?oii< 
mnger for Unioerfitetet^ Qrmbebdmcenb og Setjeiite eUcr XiU 
Icrg tt( famme, fom af ®torttytnget unber ®agehf)eme« Sieot^ 
(ion maatte bepilged, ubgiar. 

Unber 9itr. B er opf^rt ti( Gtipenbter at ubbe(e« i 
Ooereendftemmeffe eOer Unalogie mtt Unioerfftettfunbotfeii^ 
§ 48 1,500 ®pb. I)enne § inbebolber: ®tipenbier funne 
tilbefed faabanne acabemiffe Qorgrre, ber, efterot booefu(b# 
enbt bere« egentlige Surfutf veb llnioerlltetet, onffe af for^ 
Utoe ber enbnu nogen ^ib for at fortfcrtte bere6 QtuberiiM 
gfT/ naar be i^b ^lib og forrbeled Xateitrer ubmopiffe iig.'' 

^aa bet forrtge ®tortbing forelagtt Unioerfitetd^9)ibgee 
Wt X\l bette 9Umeb foreflaart ben famme ftum^ men af 
Ctortbtnget bXrt, ooereen^flemmciibe meb ^^ebfommenbe Sow 
m{ttee«-Oitb(K0ing, tun opfM l^NK) epb* (etottb-'forl^. 
for 1839 4be Deel p« 616 og 110). drunben til, at ber 
ffcfbc en Kebfrttflfe, \Mir fmrmeentitg, rfter b«»ab man of 
(imiimiltcni4 3nblHilfaig (on fluilr, oi be rrgUmtntartfrf 9e* 
fiemmeifer for ®ttpenbtfrned Ubbeltng^ (Sttpenbtatti m^ Sbl« 
Hg^eber m. m. enbnu ei tKirefattebc ; men af bei noeionre gorebrag 303 

iittbft 22bt 3«nr, (aftrvfftt p. I) ftfarrt, at bftte 6mii 

er afl)iitl|>et ve^ bet unber I4be iDrcbr. 1840 ubforrbtgcbc 

fRfglement; Itgefom tt^enbc UniDerfftrt^bubflettcMDeblagtf Qt« 

lage, l^oraf ber tnt, ber er frpff/ er en 0«rr(iflt et>fr Unt* 

vcrfftcter^ ®rt>fnbter og ^egarer, ^m OpMning om Steg^ 

kmriifffd 3nbbolb/ eg b€t gbfh tiOtge tm, bviift 6 Gfubf^ 

rntbf btdff ®tipeiib{er ere tifbeflfefraZib^rummet IfteHprn 

1841 HI lite 3uli 1842. Strglemrntrt^ 3nbt)clb fr i bcl 

Sorfftiritge ^^genbr: ,,ZU ®ttpfnbirrne/ ber iffe ffiiOe tHrrc 

minbre rnb 2oo ®pb* eg iffe tiben fpeciel naabigfl Oeftem^ 

meffe imerRtge .100 ®pb. aarltg, bat>e t 9legelrit fun be oca* 

beniffe Sorgere flbgang/ font enren ^at>e nnberfoflr t fig 9m^ 

beb^eramen/ eOer, forfaavibf be baoe t^algt til Gfuttum ct 

Sag# font iffe liaxtx bldnbt ^ov)ebgif nflanbene fer nogen (?m^ 

httittamtn, b<tt>e abfclt>erer Sranen pbil.'Pbilof. 3 begge 

Xilforlbe maa 3)cbfommenbe bat>e gbrt ^rin^e pda Xalent 

for bet af i)am oolgre Jag. Seb Salger blanbt flere Sfn^ 

fugere b^r^ t)rb @iben af be i^ortgf eeftemmelfer/ fortrinitg 

t^ge^ ^enfpn HI be ^tfctpliner veb bet pbilofopbifTe gacuU 

tet, t bvilfe ber fun er anfat een Ferrer. @Hpenbuiterne t^ 

oe i etbt)ert ^Iwat, naat ^oQegiet forbrer faobanf, at boU 

be ^orebrag otKr Zbemata i berc^ gag^ eOer inble^ere en 

Sfbanbling t bere« Sibenffab* Se ere t poafommenbe Zil* 

forlbe, b^or faabant naobtgfl maotte bUve fororbnet, forplig^ 

tebe til ubcn forrlig ©obtgiatelfe ar beelroge i Cjramina o(^ 

bolbc be HI bt^fe forberebenbe gorelor^ninger i ben Stfciplin/ 

fom be t^^ opigt HI (Bjrnftanb for bered ®rubter. Gtt# 

penbtaten maa iffe, faalornge iKiit nyber (SHpcnbtet^ pontage 

H pnMt QRanubucrion eDer anber ftabtgt priimt eOer offenr^ 

'iflt {)\i>en)/ uben fttat berom at giere 3nbberetntng HI (Sof# 

l^ftiH, Jpan ffal t ben lib, bon oppebcrrer dHpenbiit, i 

3tegelcn vorre forpligtet HI at opl)oIbe fig orb Unioerptetef/' 

Sonniitteen ^ber be! meb vebfomnienbe Departement 
overflobigt pbertigert eiib aOerebe forben er (Yret, of prtic 
(ig anflaaenbe (Siaonligbeben of be ombonblebe Giipenbter, 

31 ba ben anfeer be reglememanffe SeOewnelfev for berrt 
bbeling l)enf[gidni«4(ige/ formener beni ^tttralilel/ m be« 
foreflaaebe ®um bor beoitg'e^. (En SRinerilet formener beri^ 
mob, at ber Hi berte S)temeb fun b^r beoiiget 1,000 <8vbi» 

Unber 9ttr. C er Hi ®tipenbier for eergfiubrrenbe op# 
fore 200 ®pb. Steglementet for Oeigtibenffaben^ ernbfnni 
tc af ifte Wared 1819 tiffiger be meefi Srcrngenbe of bent, 
ber oeb UnttKrfltetet ftubere SergiMbenffobf rne> naar be tMft 
naturltgt 9nlcrg fame ^it og S^enigang, et aarligt SripetM 904 

biitm af 80 ttl 100 e>pK bog ri fltxt r nb 2 ab ®aitflcn. 
£a Jfyeniigten meb tetre ©tipenbiiim formretiHig bar tMrrcC 
at optnuhtre ri( ScrgtoibenfTabend @tubtum, eg en faaban 
Cpmuntring nu ci atuaged ot vorrc fortt^ben/ ba for 92ofr/ 
Dcerrnbe 12 fiubere SergoibrnfTabeti/ formemr dommitutUf 
(kt bette ©ripenbuim nu uben <Sfabe fan opl)#re, og t^ax fao^ 
kbed et tnget bet meb t SJeregmngcn over UmixrfileteM 
Ubgifter. 

Unber iux. D er til Stbltot^efet og Unberftcetet^ w^ 
rige t)tbcnffabcltge ©anilinger opf^rt 6/500 ©pb^ neoilig 
ril bel f^rfle 3^500 (Spb« eg ti( be (ibffe 3,000 Gpb./ for 
^itnt altfaa bet famme 'StM, for bi^fe 500 @pb. mere eub 
af forrige 6rorti)tng bet)tlgebed* 

Det ncevnte gorebrag opipfer tSJftrpffet p. 5) biDorfe^ 
be^ btdfc 3,000 ®pb. t^uUe forbeird ttf be fpecieQe ®omltni' 
get. Somintttren erfjenber bet ©aonlige, la 9?«bi)enbi^ 
ge X, at bet c^emiffe Saboratortum faaer tm foreflaaebe Sor# 
i^elfe t (it ^Inniium, ligefom at bet metaaurgifTe (?aborato^ 
rium inbrette^, boorfor @ommtrteend ^(uralitct formener, at 
til be \)ibenf?abelige ®amlinger b^r' opftfred 2,^400 epb» 
9Ran antager nemlig/ at be for ben mineralogifTe Gamling 
opf0rte 200 ®pb. ei tiltrornge^, ba bet af en af Dwrftora* 
M mrbbeelt Ubfigt ot)er be oibenfTabelige Samlingerd ®ta^ 
tud veb Ubgangen afflaret 1811 erfared/ at benne Samling 
ba funbe bi^ponere over 8l2@pb» 87 fi. 

9Rtnoriteren bertmob formener^ at ber b^r opferred ben 
famme Sum, fom af forrige &torct)ing bf))ilgebed/ ba Uni^ 
Derfiteut^ Sietlprrlfe fan forbele ben brioilgebe Sum til be 
cnfelte @amltng(r efter bere d 99el)ot) og ba ®tat^cadfen maa, 
foruben bet fcrboanlige ililffut til Unioerfftetet, ubrebe t en 
gtorffe af Star betpbelige @ummer til betd npe 9)9gninger^ 
Opf0reife. 

. SUI 9)ibliotbefet b^r rfrer (Sommitteentf eenflemmige gor^ 
mentng be opf^rte 3,500 @pb. beoifgc^. 

Seb be unber 9itr. E til noturttibenffabeltge Stetfer i 
Storge opftfrte 600 ®pb., og unber 9itr. P til ben botiniffe 
i^auge 800 &pb. bor Sommttteen St^tet at bemofrfe. 

Unber 8itr. G er til ^enfloner opfm 2/353 6pb. 
40 fi. 

Da tmiblertib be ^rofeftforcrne®9crbrup «a@0rendfen 
i)e9ilgebe ^enfioner, til Sel^b 2/i33 @pb« 40 /9 aarftgifiU 
a^ ®tort^inget^ eeflutning fTufle ubrebe^ af 6tat«caefrnf 
^iver nil fun at opf»re 120 6pb. 305 

t 

Stb be uittcr 9ilr« H til erflrnhcomtttflcite opfintf 
331 6p&. 21/9 wbci 3itect al bemirrfr. 

Ujtbrr ^itr. I cr x\\ blatibc^e o(| (ilfoflbigc Utflifttr 
tfp\M 3,033 ®pti, 34 >J. 

Sfb bcnnc ^o(i er benwift tit ©ilafl V/ if^fge kfcxMti 
bt^fe Ubfliffer ere tateuferebe foalebe^: ^eubler og 3Roeii« 
tariuai 400 Spb., StH)mngcvne^ ^Bcbligebolbelfc 1/000 <Spb^ 
?9d oa SrcrnDe 800 Spb./ Sfatrer og afgifter 650 epbv 
?ete df ?ocale 400 ®pb., e^geWalp 100 Spb.^ riiforlbige 
Ubgtftet 650 ®pb./ tiffammeii altfoa 4,iHM» Spb. 

gerfFjcOeit mefiem bettiie eg ben opfme @a« antaget 
at toiHe biiiie bctftet oeb be btfpArebc ^^mttitger m. in. 

%\\ bi^fe Ubaifur blev of forrige ©tortbittg fun ^wi 
1/539 ®pb, 19 A men font af Departementei bemcrrfet/ fan 
4Ke i femmenbe Subgettemutt paarcgne<$ fna fbre 3nbcceg^ 
Xtt af bcfpatebe (Sager, fom ba blet) paaregnet/ og ba bet 
til Seflribclfe of bi^fe Ubgtfter/ for \fc\\\t efter bere« .9?atur 
ttigen befletnt ®um fon brtnlge^/ men olene foa florf Seliib 
colculcrc4/ (otn be antage^ ^x itbfrtroe/ er tSlarrae IMo og 
1841 mebgooet ict Setob of refpectiiie 4/002 og 5,400 Spb., 
bi9r foroieenth'g en omtrenUtg fan flor ®nm fom ben fore^ 
lloaebe opf^re^. 

Snbeltg btive be tfi^fge ®tortl}tnget0 9HIutmng of 19be 
Spril ftbftteben tt( bet prafttfTe tt)eo(ogifFe ®emtnartuni bc^ 
t)tlgebe 1/000 Spbfr. ot opfi^re blanbt Unberfitetetd Ub* 
fltfter- 

Camtlfge' be nnber Jitr. A, B, D, E, F, G, H, eg til 
bet proftiffe ttjeologtfPe ©e'mtnorium opfme Ubgifter bel^be 
fig til 48,951 6pb. 99 /?. ^ 

Da Unieerptetet fan efter ftttob ber er forfloret f 9?e* 
ftjerifigend gorebrog (Slftrpffct p« 1 og felgenbe) beeld of fin 
@adfebe^olbning/ beeld af onbre ^(ber/ paoregne /n oarlig 
Snbtofgt of 30,813 ®pb. 85 >?/ foa 6ebj^ed oltfoa til S^u 
^ibelfe of bidfe Ubgifter of ®tat^CQdfen etZtlffubaf 18,144 
®pb» 14 yJ. 

Woar berfor beetfge^ 21/500 Cpb./ blieer beroftilowr^ 
Al blonbebe og tilfcrlbige Ubgifter 3,355 Spb. 106 fi. 

Sowmttteen tnbftiOer berfor: 

18. 
Gom Xilffnb ^\ Uni^oerfttetet bevilge^ 21/500 Opb., 
^rtil bItDer oX tegge ben Sttoi/ font benpe ®agero<v¥^^ 
nfaiger for Untwrfitetetd Smbeb^niarnb oa Setjente eUer XiU 
iarg til fanwe/ fom 6torti)inQet nnber ®aAeii^emed Stevi^ 
flon moottf be)Mige, anbrager ttt. 

90 ^fl#b, 1,500 *Spl)., HIStipcnbier ent^tget ojob 26 Strmmcj 
btr voterelDe foir dRutoriretcntf ^orflag/ at .t)trti( ffulbc 
iNigci^ 1000 (SpD. SInflaoeiibe Stipcnbier it( 9rrfl^fi^cf 
htittmti mob 8S Stemmcr^ at be nuvirrrnbe @ripenbia„ 
ffulbe bet)o(be Cttpcnbit-rnc, men at be {Ibrn fTufbe bortfaw' 
Til ben mincralogifFe Samttng beiotlAebed/ ioiob SoQiiiittt 
iubfiitfiiiflfn^ mob 46 eeemmer MO ®p^. Som ejrtraor 
nairr ©ibraft ttl Wnftofftlfe af Snftrutiienter og Sfppatater 
betp^)i>ftjTe*abinetbIc\)mob8Stemmerbct)il3et4006pb.oorir 
@om S:i(fTub til Uniperiltem bemlgebed of @lat^cad^^| 
i bet $ele 21^000 ®pb. aovlig* \ 

bn^fliUittg fra Committeen for Subgettet og @fi%t£j 

poa t^e nyt ttntMriitrta^^gnitiger. 

5til n^e Cpgninger for UnbcrjTtctet er i ben tonQ9l\ 
^,(fPP(iriofi aagooeiibe 3)ubflettet opf^t 1500 @pb., tf^oto 
ber unber 9ir« :i i £ir{ebeparteuientetd ^fruoeife af 221 
3(itir. b« i]« (^ppebbilag 92r. 9 veb 'Snbf^ettct)/ ber er trpl 
eg ubbecft blanbt Stortbitigerd ^IRcbfemmer/ er gtoet narrtnf 
ffortlarjiig. (S^mmttteeh liUaber (ia ot benwfe bertil faaD 
jtpm rit ben ^ngaaenbe tipe UnitDcrtltci^bpgnmger af fom 
^toVtbingd Siubget ^ (Sommittee af^t>ite Snb^iiUiiig (@ti>rt| 
9«4rbf 4be Ceel ®ibe 410 og f^lgenbc). 

Uhber I8be 3annar 1839 befluttebe ^nd ^aitflctt, 
op^reeti^ftentmeube nieb vebfommenbe ^epartcment^ 3nbf}ii^ 
ling/ at 3 npe Spgning^r fc^r Unioerftretet ftuftbc i ii!^bef of 
Vi 9lar og efter en af @tab^conbucteui ®rofcf) iibarbeibil 
'^lan opf^re^ paa ben ®taten till)0renbe @ienboaii)tufel0flat. 
£)infaflQingerne ^ervcb Dare^ ibercgnet 23^000 6pb« ttl 3ln^ 
vienbeife af QRarmor og ^^nning for )tlbntini|lrationen^ calin^ 
lenbe til 228,000 <Spb. ellcr aarlig 19^000 @pb. Da llni# 
verfftctctd 99il0(fonb bercgnrbed til omtrmt 19,000 ®pb«f 
og ben &um, ^oortil be Spgninger, Unii^erfitetet nu eier og 
btvjer^ neb @alg tanne lUybringfd til, aii(Ioge< til 90,000 
4^b./ fottbf ber m^b aSMKb fMoregned/ at StatMa^fcn ma«ttc 
4il|r9be 99,009 6tb. Oec oarltg i Id ttorv^ B,UO Cp^ 
4ttiiern^€«t«>biifor Mr^opfim foa bet, forrige Stt^ini fofe* 
lagte $ubget« eubgetcomnuttemainog, «( ^er til tan fom oAAr tlnt>cnbrlfe af Qlforinor ^M bnrbe bfi»tif|ff, oa at 
E^olfmnmeti faalebed bnrb^ onfortrc^ tif 210,000 ®|»b. Dn 

rn bcrtfo^ fottneente, at fd^Ci^tfonM rrHrfiflfii ftmbe tereg^ 
«« ttl 89,000 ©pb./ fotn ben faafcbcd ri! bet dttiuttat, at 
filrrorngre^ rt Zifffub af ©rat^caefeii of 1 1,000 epb. 

rr omtrfiit 6^000 ®pb. aaWio t 12 'Har. £a bet (Stor# 

^'naet forrfafltc Owrflag ot)rr Oinfofltrinsfnte wit b€()aitb^ 

^imnaTtfT, fcrmrcnte ^omnurreeti/ ot niait bnrbe bfgiorre 

brrdittcret Oorrflafl forcla<)t itcefh @tOTtt)ing ot>€r Cmfo^ 

Rgfrne for brt ba Hlbageflacienbe tB^qning^rbetbf . 3 $en« 
Mb bertii inbfHQebe Sonraiitrrnt nttbnr lire 3«iii 1819 font 

i,,SCil Cpfdrelfe af ir^e WMiiiiifler for Uitt\oerfnetct/ oiwr# 
rt^flctnmrnbe meb brn ueb fcngHig SRe folntion of IBbeSanr. 
9. bifalbte ^fait, beg faafrbc^, at ben forrfToarbe ainven^ 
Ife af Warmer borrfolber^ broifgr^ i Siibgrrtrrm(n<n fra 
lie 3u(i 1839 ttl Iflc 3u(t 1842 of Gtat^ca^fen et aarfigt 
Vlflitb af 6^00 @pb./ oq fan tif famme S^teineb eg t fanu 
le SCfrmm antoenbe^ at U»jt)rrf(tetft^ S^ggpfonb aarlig 
.I,50« ©pb./' og foBi abtc ^oft: /^Wflffte ©tortbtng fote# 
irg(ie^ betafDcret Doerflag o^orr Omfoftntngrme ff>r be iDele 
If t89flni«gdarb<ibft, fom ba maartc flnae tilbage/' ©eggc 
8fe 'Snbftifimgdpofter Mew af ©tort^nget ben 20be 3ttiii 
Ifalbt^ 

3f0lge benne ©tortbingetd ©cflutning ere, fom af ©e» 
Brtementet brmorrfet/ fpeciftcrrebe Omrftag ubarbeibet af 
Irc^tteften og tiOigemeb en ©frtoelfe fra @ommid(tonen for 
pye Unioerfitetdbiogningerd Opf0relfe, fom mebf0(genbe Oub^ 
letter, forelagte ©cortbtnget. Sfter ^nmobmng er (Sommtt# 
tren beduben fra et af ^ogntng^commtdffonene .9Reb(emmet 
»g fra Slrrf^iteften MetKn mebbeelt be oebfi^Igenbe-Cpt^dnini' 
» em e^gninedarbetbettf gremgang m. m. 3ntet af bi^fe 
Documenter rr blewt tr^ft, og Qommitteen aiifeer bet berfor 
tigtigt^ ^cr at mebbele bet SBo'fcutltgfle af berctf 3iibl)i>lb. 

9lngaaenbe Slrbetbet^ gremme opf9fed gtrigenbe: 
UbtjunW^gningen er opfm og ^oDcbbelen af famme er 
topffet meb' Jegl. t>a ber t ben var beregnet forlibet Slum, 
Met) tilfrtet tvenbe gi^ie, fqm ffutte t)a\)e flabe boriffe ^age. 
BrtTaffen eben af C^ggegruiiben for ben f0rfle Cj^^ntng et 
fmiben o))ereendfiemmenbe meb ben for Ot)erfIagene rt( ^runb 
logte ttifberftfgelfe, og bemte tBpgning er faalebe^ funbametu 
terct paa gtaabe fom fulbfommen tilftrc^nelig og (tfter. Sen 
^gne ®rantefoffel er vel blrottt tbfibarere enb paoregnet, 
wen Omfoflningerne ere inbfparebe i>eb anbre «rbeiber, foa^ A\ 3oa 

Ifbcd oe bcr er bri meeft gmttbfbe, H( St^btb grorntofcnbe 
|^oab 001/ at JDvHrrfTagdfummrn i bet ipele Dii YKrre Hlfirorf' 
hrtg ttl Spgnuifieiid ^ulbcnbelff. 93|Hininflen ^il i brnne i£>i^ 
bltt)f f)ra$)i unber Xag. 

Sfb StbKcrbcfb)^gningcti^ S"t^b<^>n^tt^c^<n0 fanbre^ v>r( c tt 
Itgefoa fafl Scer^^runb^ fem veb ben f0r(le S^pflntno, men ba 
bnt paa flere Subrr «)ar gjrnnrnirruffen ittcb t^iclbrabbrr/ 
tnaaire brr an^^enbed ^ilotagc^ for or forcb^^e ultge ®<rr# 
ning/ ft Sirbeibe, font t^el iffe )0ar paaregnet, men t^mi forf^ 
gcbr Dmfoflnittger bog bltt>e borfrebc t>cb omtrent I Z)ee( df 
ben Hf nforubfeebe Ubgtftcr v<b benne tB9gning anfatfe @uiii« 
^rtfrn poa benne S^gning^ ®ranirfoffel/ bt)id ^ugning^ ii^ 
gefooi anbet ®reettbuggerarbetbe, er o))ef raget af 6lat)trier 
beritcbd, fommrr bct^bcttgt latere enb i Dt)frflAget anf^r. 

ICen treble Signing cr enbnu iffe paobegpiibt^ ba bett€ 
fj^rfl meb S^^^^^l (<^" f^^^ i ^^^^^ 1844; ben oil blire fiiiM 
bamrnterct paa glaaber. 

iDe af forrtge @tortbing' bcotlgcbe 5S,5(I0 @pb. oarc ben 
19be X^ecember f. Sl.anoenbte faafebcd: tilleoerebe^ mettenb^ 
nu iffe forbrugte QRatrrialier 3^453 Zjf^., ti( ^orfPnb for 
begpnbte ^eoerancer 4^:^20 @pb., for ubfi^rt SIrbeibe 31,Sl4 
@pb.; enbnu ubt^ponrret 11,414 $pb. ^fel^t be Xbmget 
nu. forefagte fpcct^cerebe &t)er{Iag over be Omfoftntngcr og 
VJaterialier/ fom enbnu oiUe oiebgaae ttl Spgntngeme^ Sult^ 
enbetfe/ nbfrceoe^: 

gor Ifte S5k)flmng.. . . 65,647 ®pb/ 

# 2bcn Do. • . . 58,986 — 
3bie Do. ... 41,112 — 

* Ubbufctf gulbenbelfe 2,892 — 
^ Snbbcgmng . • . 6,449 — 

Xtlfammen 118,686 ®pb« 
9Rrn bettil er i QRatrnalier/ fantt ^oi'ffttb berpaa aHe^ 
rrbe anfTaffet for 9,7T4 Spb. og uant>enbt af bet f^r 9c# 
oiigebe 11,413 ®pb./ tilfammen 21,1^6 Spb., ber altfaamaa ' 
frabraged, felgeltgen tiUrcrnge^ enbnu 157^500 Spb., b^ilfet 
9eli?br forberU poa 9 ^nr, font enbnu ere tilbage af be til 
%9gningerned gulbcnbelfe bcfleotte 12 Star, gi^er et 9ebb 
af 11,500 ^pt. aarltgeiu 3lrd)ireften prtrer imitlerttb /,at 
bet )oi( vcrre til en iffe ubetQtdig Srfparelfe og t @crrbe(edf 
bebbibrage riCat ®9gntngernc funne ubforc^ folibere, naari 
be forfle 'JJar en fioxxz Gum thn an\>enbrd til Snbfiob, og t 
be.frnere fi^lgeligen faame^et miubre. Jc)an paapeger, at ber 
nut^aaer til bidfe 3)9gnmgcr en QJIorngbe Xrcrmaterialifri 
|)i)ilff, 001 bf enb tnmt faae^ fulbtommen t0xxt, b^^ ^ 300 

ft aittdser/ talfalb ha \Mlf blm mfgrt fioMarere/ enb tioor 
tt tnmt Mtitbti faalomge f^retib be ffulle bniged, ar be r 
rr,ri(0rarffel{fl Xtb tf( at be funite ti^rre nb* J^ait forcfbulcr 
bcrfor, at ben t)ele ®uni forbeird fatflebe^, at i be tre ncrfle 
9ar fi^e^ tevtlget 22/000 @pb. o<rrftgett og t fyotxt af be 
fejr efterf«($)fnbe Slar 15/230 ®pb. aorfcgen. Sommi^floneti 
for Rpe-Unberilter^b^gmngrr^ C)pf0relfr pttrer t fin ®fru 
belfe af 8be Saituar b. 9./ t)t)on)eb ben otoerfenber Z)eparte» 
menret bet af @tab«conbucteur iStofdj ubarbeibebe fpeciftce# 
rebe Ooerflag/ at ben i bet Sorfentlige iffe bar Koget at be^ 
mcrrfe til felve Oorrflaget/ boori be t bet ttbitgere afgbnc 
genereSe Dtoerflag paaregnebe ©ummer iffe. ere otoerfErebne^ 
men beg maa gj^rc opmorrffom paa f^lgenbe ^uttfter: 

(Sommi^ftenen gj^r faalebc^ opmcrrffom paa. brt j3n{Te^ 
lige i/ at be tre i;to))ebbpgntQger er^clbe Xagrenber og fcem^ 
fenber Dt)er(Iag oprr ben til faabanne 9ienber6 Slnftaffelfc 
forni^bne @um/ ^mlfcn Sommi^ftonen et fyit troet at burbe 
optnge t bet nu ofgtpne fpecieUe Ooerfta^/ ba ber i bet gef 
nereBe Ooerflag ei »ar taget ^enfj^n til faobanne Wenber* 
anfToffelfe." grcmDcfed paapeger Sommidjlonen/ at ber i ar# 
cfciteften* Overflag ei beller er in^taget be n0bt)enbcge Ub* 
gifter for Snbrebningcn af famtltge (ocaler for ©amlingerne 
og for Sfnffafelfen af Springt^anb, begge Z)e(e a(be(rd nob^ 
btnjbige/ men/ fom iffe btrefte oebfommenbe Dpforelfen af be 
fcienritge Spgntngrr/ iffe better ncronte i M crlbre genereOe 
Qoerflag. ^»ab 3nbrebntngcn for Samlingerne an^aa^r, ba 
onfmr Sommt^jTonen/ at ben t)il beqt)emnic|l og biUigft ub^ 
f^red famtibig meb Sbguingrrne^ 0t)rtge 3nbrebning/ og ub^ 
ubvifler web tjenfpn til anfTaffelfen af gSanbfpring !W0b»en^ 
bigbeben af, at ber ^ti S^gninger af et faa flort Dmfang/ 
fom be npe for Um'Derfftetet, bat)e« et rigfligt SBanbforraab. 
Sommi^flonen, ber troer, at man ittbe burbe vcrre betoepft 
paa Ubrebelfen af be til ben ncrt^nte Snbrebning og til 3lrt# 
ffaffclfe af aSanbfpring ubforbrenbed Ubgifter, ooer b^ilfc ben 
rf bar gjort ncrrmere Doerffag, bar troet at burbe inoftitle 
til Departementet, at ben funbe bim bempnbiget tit at tiU' 
tJeiebrittge bi^fe gornobenb^ber. 

3 ^en^ofb til boab gommidffonen faalebed ftar anfort, 
og til ^rc^iteften^ Ooerflag inbflifler ben : 
fA) 3 bm fommenbe Subgettrrmin bmi^ei til be npe Uni^ 
tterptetdbpgninger^ Dpf0relfe aarligen 22,000 @pb.^ eU 
ler i be(e Subgrtterminen tilfammen 66,000 &pb« 
famt i Xilfcrlbe af, at bet fongefige ^epartement ffulbe 
bele gommidponenS pttrebe gormeninger/ foreflaaer 
ben: 3]4> 

9 At iff hmlifi i iammt Xrrmitt Hi 9biffofe({f af .Zafl« 
renbrr ftorlig 1,000 ®pbv oj) 

S) at bft HI Siiffaffflff af tnbHI ^ @i»riitg)>aiib O0 ben rf« 
terbaanbcti fora^bnc Snbrebmn^ HI ®am(iiiAemed fDp* 
fliBtne HQabcd forfFub^vit^ tg^ mob fenerc SfiefnfioR at 
iibrebe af SBtM^efonbet bet S^orn^bneefrer X^cfxnrrrmeti^ 
uti Slpprobatten poa be enfelre foreflaaebc Ubgift^^ 
poller." 

t)eDartemenfft, ber oflfaa Ijax nnfcet bet ftenflgr«# 
tiicr«09t/ at rtt forbolbtoitd d^rre Derf af ben refterenbe 
©urn forbeW paa br ncrftfolflenbe ^ar, cj fom fjor forub# 
fflt, at bet tott finbed rigtigt, at omtretit famme ^rfjofb font 
MbHl tagtta<ge^ nteOem ®tatdca^fend og $^i>qgrfcnl>etd %\U 
(Tub, men fom foMwiflt iffe bnr fimbft tilftrcrffrltg ®runb 
HI at forefloae nogen ^eregelfe i ben oprinbefig calciiferebr 
S5ewtting HI Jlnbringelfe af Za^Ttnttr, tiav altfaa troet at 
butbe opf^re 1,500 ®pb., faalebed at Soggefonbet f famme 
Xtbdrum aarlig fommer tU at HlfFpbe I4,500 @pb. 

Dm btdfe faalebcd ipaa Qpggefonbet opf0rte 7,500 Qpb. 
cr bet @ommitteen \)ax at pttre (tg/ men f^renb ben gaaet 
Qoer bertti/ fFal ben tiOabe fig at aiif^re, bt)ab ber for^vrigt 
tnbebolbed f be af et af ^ommtdiTonm^ ^cblcmmer og af 
acc^it^ftcn Sommitteen mebbeclte Dpf^dmnqrr famt t nogle 
fra 5tirfe*Departemriirct t)eb Sfiioclfe af Tte 3wni (Ibftlcben 
(Sommirtren ttlflillebe Dociimenter. Tcr cplpfed fcio[rbe^, at 
(^ommtdfioncn bar mnotret forrflaae en falbllornbig Qmfor^ 
anbrtn^ of tBiblicrbefetd 3nbrebning/ ba ifdge ben af Seisin' 
(e( angtvne ^oranbring i ^a^abcn formeget Slum oilbe vxrc 
t<lbt og tBpgmngrrne iffe mlbe bdt>e funnet optage bet paar 
regnebc antol fB^gcr. SSeb ben npe ^oranbting ttinbed bcrif 
mob atum for ficre tuflnbe Sitnb flere enb fra Segmibelfen 
var berrgnet. fRtti at Sd)infel b^^^be angioet en ^^ortytftdfe 
af 3RufaPbpgningen, oilbe ber i benne »apret bicoet betpbelige 
men libet nptttge ?of(rum. S^x. @rofc^ bar berfor foreflaaet 
i ben i^oerjle (Staged ^JRufeebcerelfer at anicrgge ©aQcrter 09 
ot)er be mtnore ^um at afoele orbenHige minbrc Scrrelfer. 
goranbringen oil foraarfage en Ubgift over Seregningen af 
noget ooer 1,000 ©pb. men ba ber pao anbre JEanter er be# 
fparet paar^gnebe Ubgifrer, formener mam at .^ooebo))erfla# 
get (ffe bcroeb oil fom me tif at blioe ooerffrrbet. Cet be* 
mcrrfed enbeligen, at dommidflonen er i Segreb meb at ititf 
(l(De til approbation en ^ooeOafbtgelfe fra bet oprtnbelige 
Otoerflag, nemh'g at Spgntngerne faae Sernraq, i({ebetfor 
Xegltag. Sfter aHe inM}entebe Optpdninger antaged en Zoq* 3It 

fcetofittvi^ (if !Syrtt •! Mvt vorigire titb of Zf §r/ t^f iHH& 

brfoftfligerf at t)fbltgrt)oIbr ent bettr* 3^rittog«t antogttf At 
Mfle h\m iiogf r/ fFjinf ei bf t||)beltge bi^ere* £m b#mu Xa^ 
bvbcefntrtg^itfaabr 9tl fbrcmMigf ncgen 9ort>#i«ffc i ^ri^MfV 
£h)f rflag t bee ^e(e ta^et, ^ttrr^ be r, at m^n ei fdN' btffIrM/ 
iM, nm at brt i bvrrt Zitforlbc ml llfvc fa«- Nbl^ ar Ml 
f i fan fonnne i fBdrogtmiig. 

9J?eb ^cnfjon tiJ bet frr wbarScibebe Jorflagi ^aolibc/ 
iigi^eb rr bemcrrfft, at vcb facioibt tnuligt at tage alle 3lr> 
tfiber paa Slccerb ffrer ficitatrcit og ftrengt werfrclbc iffe at 
iiiobtag* Unbcrbiib, mar rimcrige 55iib ere Urottt gjorif/ 
er 8lrbe(b^oiiih>iliinic\crne bletwie enbog bifltgeit^ enb eftet 
Dioerflaget. Watcrialiernf ere cgfaa erbolbte til ^tiixr, M 
i htt ^ffe ei l)dvr o^^ergaaet ®rofcl)'d Dtjerjtag. 

Slrd)ttcften opl^fer/ at ^lantu for SrbeiberntI S^lgc tr 
fortelfgen crbnet faatcbcd: 
1810. S^niiigertic^ Itbbufe cpftfred. gunbamentetne tttbeli 

naturt)iftcri|Te ©vgning lo^ggetf. 
1841,. ^jefbetftflgeit af ben ndturbidcriffe SStMluing opfurcft 

gunbamentcrne ril 95iblietbefet begpnbcfi. 
1842. Den naturbiflcriffe Signing brtnge^ unbet ia^. S3t« 

bltorf)efbi^guingend ^unbamenter fulbf^frt^ 
1841. Sen naiurbtfloriffe SQgningd Xog 04 @e.itind gj^rei) 

fofrbtg og SRaterialier anffaffcd for be f^lgenbe Slat 

1844. S)en famme Signing gj^ed ubvenbig fo^rbig. ^if^ 
bamenterne til domus acadeinica Iffgge^. 

1845. Siblior^efet bnnged unber Xag. 

1846. I Deel of ben naturbiftoriffe Spgmngd Snbrebnina 
glared fcrrbig. aSibliot^efetd Xag og @tfmi gi'girc^ 
forrbigt. 

1847. !Btb(iott)efet gi^red ubt>enbtgen fcrrbigt, Cerv na« 
turt}t{h>Ytf!e IBygntngg anben Xrebtebcel inbrebe^ 

1848. X)en naturt)ifloriffe SBj^gningd (ibfie Xrebiebeel iubjr 
rebed. 

1849. 93ib(totf)cfetd ^nbrebmng fortfcrtted. Doinus acade- 
mica brtnged unber Xog. 

1850 St6fiott>eref gii9re6 fulbt fcrrbigt Domii<9 a^ade- 
nica fjiirti ub^^nbtg fcrrbig og ben6 ^nbrebninji 
paabeg^nbei^. 
1891 Domus aeademira gfi^ed futbforrbig. 

Sird^itetten bemcrrfer, at tenne ^(oit er ubarbeibet ntfb 
(iabtgt ^eiifyn til, at ^rtferne iffe fTuOe Ibrtnge^ tif af fdge, 
ttaar flere een^rtebe 9rbeiber paa engang cOer f)urtigt efter 312 

binanbftt Uct)f ubfi^rre/ ofl at ben (Sum^ fi»m fypnt mfett 
Qlor ^a)»c6 til £)i^pofition, ftal vo^re tilfiralfelig for bet 
Man 

i^an oplpfer, ,ar til bctte 9lar« Ub^an^ cr efter fammc 
^lati paaregnet, at ber fFal t)atce forbruflt 61/250 ®pb. 
Stf^lge en af l)am fremfenbt Sfrioclfc fra (Sadfereren, er til 
29be Sluguflmebgaaet 55,112 Gpb« J^vob bet enbnu oil 
mebAaae i bette ^ao onfcer ^an bet neppe muitst bedemr at 
ot (ige, men pttrer at bet cr t>ifl/ at bet iffe m( optobe ttl 
5^000 Spb. 

£e meb £irfe:?'Ceparrcmcntet6 6pennvt\>nte ®(ri)0e(fe af 
Ibe 3unt (Ibfifeben fi9f()enbe I^ccumenter rre: @ienpart afcn 
6frit)elfe fra Unioerfltrrerd Doctflorat ttl bet acabemiffe ScU 
ie^iunt^ bateret IHbr SKai (Ibfllcbcu; ®iciipart af bet acabe* 
miffe (5olIcfliumd6fnt)fIfe til ^irfc^Departcmentet, bat. 21be 
'9Rai 1842, famt ©emxrfnin<^er i ^?Inlcbninfl af flbftncnsnte 
Cfri»elfe mebbeelte fra i|ie ffyptbttiondccntoir unber *irfe^ 
jDepartementet. .?lf bidfe i:)ocumenter erfared, at ben af bet 
' acabemiffe fioflfflinm approbercbe' ofl unber 23be Becbr. f. a» 
beorbrebe So^^nimltntnA ti( Opltnelfe af alle ti( ^^o^efonbet 
i^ift'enbe Sapttaicr til 3nbbetaltn<) meb circa 12} pSr. t)a(t)^ 
oarlig/ t)ar grunbet ipaa SorubfartninQ af, at S^ggefonbettf 
SCilffub til be nt>e S39flninfler vifbe b(i\)e bet famme i ©ub«? 
aettetmjnen |8|J fom i tiSubgctrcrmiucn i83|. af ©Oflge* 
fonbet t)i( ber aitiaa ei funne paarcgnc^ i f0ri?naft)nte ^ub# 
aettermin mere enb 1 1,500 gpb. etfer 3,0()0 €pb. niinbre eiib af 
firfe'lDepartementet paareqnet. gorfaaoibt ber altfaa af 
©tat^ca^fen ei t)il bliwe bctjifget mere cnb be opforte 1,50<I 
©pb. Dil bir ei blm fliHct til ^pgningScommi^jTonen^Di^ 
pofftion i fommcnbe 93ubgettcrmirt be forcfTciaebe 22,000 Spb. 
wen fun 19,000 Cjjb. aarlig. Sommitteen anfeer betun^b* 
oenbigt og (Tg uDcbfommenbe at pttrc fig cm, tioi t}V)em SfpU 
ben At>iler, at SoITegium eg Scpartcmcnr t^am ))crret .umbr n^ 
be, ben (fne om ben ?lnbend jorctagcnbet/ og ffal fun be* 
ma*tfe, at ©pgningdcommi^jTonen communicerer birecte meb 
Cepartementet, og at Spggefonbetd Sapitaler ere rentebct^ 
renbe faaidrnge be iffe ere tnbbetalte. 

Sfterat Sommieteen faalebed f)ar mebbeelt bet SSarfent^ 
Ugde af l)t)ab be ben ber omi)anbIebe Ubgift^pcfl Dcbfom* 
menbe Socumenter inbeholbe, bt^oraf erfared, ^vonoibt og 
^oorlebed ber er fremgaaet m^^ Opftfrelfen of be n^e Unt^ 
verfitet^bpgninger/ og b»orIcbc^ man agter at fremgaae, fTat 
Sommitteen nu tiKobe fig at pttre ffg be^angaaenbc (amtow 818 

Uihtti %ftmmt i fommenbt 9itbgetteriiim. 

(Sommttte^n formener/ at lB9flmtw^a«betbet tfr fttmmtt 
meb £raft og OmbU/ og at man l)ar brugt en forflanbtg 
Oefonomit og bolbt f!g ben approberebe $lan-efirerrertelig» 
^ob be foreflaaebe ^oranbringer t Sibltotbetb^gningend og 
i ^IJIufee bji^^^umgend 3nbrebmug tan ber formeentlig 3ntet inb# 
)^ubed/ ba be ere bleione n0boenbige eUer benfigt^mce^fiflc 
»fb be of i^r- ed)iii{el foreflaaebe {foranbrtnger/ bwlfe fer* 
rige ®tortt)ipg btfalbt at ffuDe rage^ HI ^0(ge« £et forrige 
®torrt)tng forefagte Doerflag l}ar ^ibtil w(t fig at oopre paa^ 
I libcltgr, b\)ab enten man feer t)en til i)oab ber er bpggetd^ 
I let bet fammenligned meb be bette Xt)tng forelagte fpeciftce^ 
I rebe Ct5erflag. S^rrige ©tort^ing beregnebe S^Dgning^om^ 
fcjlningerne/ naar intel QRarmor {Tulbe an«)enbc0/ poereen^ 
ftemmenbe mjb D))erfTaget ttl 210,000 @pb./ ^voraf bet^ 
beeld ocb 93et)i(gclfe af ®tat^€a6fen# beelj i^eb Snwdning 
paa Spggefonbet fatte i £)eer eOer 52,500 6pb. tU Z)tdpo# 
fttion i ^ubgctterminen 4813) ^^^ f^ulbe aUfaa enbnu ub# 
frsn)cd 157,500 @pb./ ^\)ilFen Sum ogfoa flemmer nicb bni# 
fom tf^fgc be fpcciede Overflag ubforbre^ ti( fB^gmngernet 
^ufbenbelfe. £)et maa imibletub bemcerfe^, at be fpectedc 
£)Y>erfTa3 ocifoa aiigaac brn fcrn^bue Snbbegntng, tDroIceg^ 
ning OQ ^(anertng, t)\Dtlfe ^rbeiter ei t)are optagne i bet 
forrige Ot)crjIagi 04 ber ubfriToed oUfaa cfter bet fibfte, noar 
benfeed til be SIrbciber/ ber ere optague i begge, 6,459 Spb« 
minbre enb eftcr Det forile. Sommitteen formener faalebed, 
at ber er ®runb til at t)orre tilfrcbd meb Stcfuitatet af be 
of 3lrcf)iteftrn tiu gforte betatOercbe Scregmngen i^Doroibt 
' tet nu ubarbcibebe fprciftccrebe Ot)(rf[ag ^r paalibcligt, ber^ 
otn t0r @ommirteen iffe afgit)e ncgni Dom; bet er be^uben 
•Roger, foui for enbcci afl)arngcr af OmiUnbigbebeme, fom 
itfe funne foriiofeed og faalebediffe beregned. 92aar forrige 
Stortljing forlaiigte, at betaillerebe £)t)crfla3 ot)er Omfo^# 
ningerne iTiiIOe fonio^gged norrt^arrenbe, ba 9ar bet toifinof 
minbre for at 9i0iagtigt)eben af Seregningerne t bere^ ^Ic 
^ctaii ffulbe iinberfegc^ af Stortbinget, enb for at matt 
I funbe JForoi^fe fig om at Zotaibel^bet af DrnfoRningerne ei 
t>ar Stefultatct af r^fe Salcufen (Sommitteen formener tmib^ 
lertib, nt 0))erfIagene ere ubarbeibebe meb 9i0iagtigt)eb, og 
at 3lrc(;itefren cr gaaen faameget i Detaidrn, fom man meb 
$i(lig[)eb fan t)ente ; ben antager ogfaa, at t^an forflgtigen ei 
bar berrgnet ?Irbeibe og Waterialter til altfor (a»e ^rifer, 
ligefom ban ogfoa fyar beregnet 12/200 @pb. fi^r uforubfeebc d I •u 

«iM^« Wet) fyn^ M OMvfbigfM ^aaVtotiit/^l^, ynvf« 
of ft (if Sommt^ffpncii^ SReblemmcv, /,af ter tx &xmt> ii( 
ot antnfje, or UnrnfrHter^b^gniitc^ented Opf^relfe ei \ofl fommc 
(B cir foftf -were etf* p«iJreflnf t/^ ofl of Slrdytrefteir, „at bcr 
dlljefe^ w^en gr|>flt fon »a?re rilflebe for or Ot)crfTafl^fnmmcr# 
lu fFuSe t)irrf for lotx anfaftC/ ofl, forfaovibr bet er miili()f 
dt fofubfce frcmribtfle gerbolb, t^be oHeOmflcrnbi^beberpaa, 
offlVbdbft ^i\ funne rilveicbruifle^ for ben paarfc^ncbe Cum.'^ 
©f^jftt S^orolfiimmen of Drnfofimnflcme efter brt nu forefoflte 
StHrflog tff« er (li^rrf enb efter bet forri^e !tl)fnfl forclocjtey 
}Sta%ut beri eropto()etht9abberonta((e^otviUemeb^oaettI3Rbi)eaf 
irinflfnm. m^ fanbooSommittcen iffe tilbopteMbe beiT9)ttrinf),ol 
bi^feOmfoftmnaer, liflffom ogbt)flbbfrontagedatmIfe mebfloac 
fil anffofffffe of SSflitbfprirtfl burbe bo^e vcrret cptogne i bet 
forrifte Stortbinfl forelo^te Ot>erfTo9; tbibeflfle t)efe erefor^ 
meenrhg n(^t>enbige^ itnor tBpgiitni^enie ffuOe ben^tte^ 0(^ for* 
f<Mt)ibf benb^renbc til ©j^gtHng^orbeibet { bet Jg^ele. l>et er 
fbrmeentlig oltib rigtigt, noor ^(uier tif ofl Owerfloft over 
Omfoftningfrne t)eb »9flninfl^foretajeiiber fTirile forelorgfte* 
ben ^ft)iIgfnbe SKpnbiflbeb^ ot optoge i Opcrflaqet foobonnc 
STrbeiber/ ber t)e( iffe b^re fil Spflmnflerne^ Opfi^relfe men 
fWfle berof og ere iwb^f nbtge for berc« Senpttelfe* 

. ©cm bet fee^ bor reparteineiftet fffe funbet tifftrcrffei^ 
lig ®runb til ot foreflaoe itogen gori&geffe i ben oprinbelige 
cirfculcrebe 8et)tlgntng til Unbrutgclfe of S^grenber^ og @oai^ 
mifteen onfeer bet fonlebed im^bt)enbtgt at |)ttre fTg berom, 
ligefom og om^ ot mon pootornfer ot onoenbe Stogbeborfntng 
of 3em, ijlebetfor, fom i Dverfloget toor ontoget, of 2egU 
Cemmttteen troer, Qt mon fon bolbe ftg fpnoi^fet om, ot S3eb# 
fommenbe eiubenot)ert9a^gtige®rnnbet>i&e foretogr nogen ^oxf 
onbring t ben opproberrbe ^lon. ^oob ber imiblertft fon 
tfene (i( ©^gmnger^ Sonfervotion, ber ere opf<?rte for Bnr? 
I^unbrebet; og bw^ Opf^relfe frortte ftore eummer/ bi^r vift 
ci mtblobe^/ om bet og franoer nogft fli^rre Ubgifter en& 
poorrgnet. 

^oob ongooer ben Sum, ber nu b^r bevifged til $fr« 
betberd ^ortfatteffe/ bo mi ber of bvob (Sommitteen bor on* 
f^t fee^, ot mon poo forrige ©tottbtng gif ub fro, ot ter 
i 12 Hor ffulbe ont)enbe^ 11,500 ®pb, oorfig/ of bt>ilff 
11,500 fTuCbe iibrebc^ of Cpggcfonbet og bDob ber irtbfom 
wb ©olget of be nut)o?renbe Uniwrfftetdbpgninger, btjilfet 
fibfte mon onflog til 5o,000 Spb., og 6,000Cpb. of etat^j* 
co6fen. 3lt ®totdco6fen vef ogfoo mootte gi^re ^orffub in* 
ben be nu bovenbe Unitjerfftet^bpgninger fuitbe bliw reofife* 
rebe, og ot feen ®um, fjvortil mon ontog be fnitbe ubbrtn* if^f Miv wx anftaoet f«r h^k eit^ fer hn}l^ Mr fetncnrfct 

miltre maa beri tKrve afrrefcd emg. 

15a *MflefiMiber af ferriflf ®tertbii»^ bcit^mbr^ tfl 
69,0(K> Spb. 00 tttaf er aiit>ent)t 34^^410 ^b^ oHfoa enbf 
0U ttlbo^e 54,500 Spt).# faa iNlbe bet, naar bcr t bmne 
Sitb()errermtn ti fTulbf fHUi^ fltttt @uin ri( I^i^offtten til 
S^gninfldarbiibft crtb i forriflc, t)crre rtlftrcrffeligt, at bet be* 
t)if9fd 6,000 ®pb. af,@rar6ca^fen. @<mimittecit fatt hmb(er# 
fib, liflcfom Cfparrcmentcr, ri bcrt)it>Ie $fn(t(\t^mcrdf[flt)eberi 
af;. at fit ftfrl^ofbdtSd (tirre :Drel of ben rrflerenbe Sum ^0 
bfle^ paa be foaimrnbe 3 Slar, or formtnrr berfot^ at man 
b^r bifnibe ben of aird)itefren forcflaofbe Jcrbeltnfl, at ber 
nmlic^ for SBubflettfrmiiirn Igjf beoilcjed 22,000 Spb. a'nr# 
Jifi# <>fl fo^ ^ 2 efterf^lgenbe ' ^5/250 Spb. aarlig. Tct fo# 
refommer Sommirteen flart, of b»nb 9lrd)it€ftfn tiax onf^rt, 
at benne gorbeliiifl af be rilbofleftaacnbe ©ftjiigninger t)il 
mebw'rfe til (l^rre ©olibiret i SIrbeibet og foronlcbifle t)crftnt* 
lige 85ffparf(fcr. Dcpartementet bar, fom bet fee<, for* 
werrtt, at bigfc 22,000 (Spb. b0r ubrebe^ faafebed, at ber 
of 99ggefonbet anvenbe^ 14,500 @pb. oq of ®catdcadfen 
bcwiflfjj 1,500 Spb. SSpggefonbet dfc t)i|tnof cnbnu et ©e* 
M, flort nof til beraf at attjolU faaban Ubtcrlling, men 
bcr fan beg ei paarcgirc^ mere af bet cnb 11,500 gpb.aar* 
Ii;\^ ba Sonbrtd (Sapiralfr ere, {om forflarct« opfagte litC^nb^ 
bctalmft fnofcbf^, at fun en foa \1ct Siun oarfig bftbcrbf^^ 
ponibel, og ber ma« offfho af €tati^ea^fen bewiged 10,500 
Spb. iftebeifor be cpf^rte 1,500 gpb. gommiteen forme* 
ner, at ber Sntet fan bowed imob, at ben f«fin<r»nte Sum 
beioilged/ nflor Stntdcadfend-Xifflanb tillaberbet. Dcnd^iN 
ffub ttl Ubrebelfen af ben ©urn, bcr ubfr.DOci til SDpfj^relfen 
af npe UniiDcrlTtetdbpgntngcr t)il bcn>eb bDerf cu btive (l^rrt 
ellcr minbrc, ba J^crftjiUcn io egentlig beftnacr i, at ber ub* 
rebed en 'Deri af lifffubbet tibfigere enb ponrcgnet. 

3 i^enbolb til alt ^^eronfiaaenbe^ og i bet ^jpoab, at be 
Dplj^ntngcr om ilrbclDetid ^rcmgong og om be mebgoaenbe 
Omfoftningcr, ber bfioe ncrfle Storitjing mebbcclte, blioe Ji# 
gefaa tt(freb4fti((enbe, fom be betto Stortbing mc^eelte ef* 
tcr @ommittcend ^ormening «re, inbfliUer ben tii @tortl)in* 
gel at fotte fj^fgcnbe 

18 e f f u t n in g : 

1) 5CiI ^ortfortteffe af Slrbeibct poa ht npe Uhioerjltetd* 
biogninger, ot>ereend(lemmeiite meb ben t»eb fongelig 
Siefolution af isbe 3onuar 1839 bifalbte ^ion, be* M6 

fMifi i Subfletrermiitnt fira Ifle SuK 1842 ttf Iflc 
Suit 1845 af ®tat«co^ffit er oarliflt Ztlffnb af 
10/300 ®pb«, cfl fan ttf famme CHemeb oa i fam^ 
we Srrinin onoettbed af Unmrfltetet^ Syggefonb aau 
Hq 11,500 ®pb. 
2) Sen fattebe ^eflutniwfl communkcre^ ben ncrffe SWc^ 
tittini, GtatdreoifTonen eg Subgetccinmitteen. 

3 Gtort^inget btet) Subgctcommineenj iSnbfliKtng aiu 
gaacnbe g^rffofrrrifc af Srbetbet poa be Wft Ut6»€tfUttt^ 

B9Smngfr eenflemmtg bifalbt for IttitoetfiteteM aatli^t Uh^iftn do Sitbtorettt i iobe^ 
t^tttetibe JBaboettfttttte* A, Ubgtfter: 

A. ©afltr og ?tfilntiiger for famtftge ))eb Unbrrfttctrt on^ 
fatte Smbeb^oii^nb ofl eerjeitte rfrer bet ^an^ ^ah 
ftcet utiberbanjgfl fcrefagte ®agertnfl^re0lemeiit for Su 
t)itStaten i 97orge 3,487^ Xi^nbe Syg og 27^172 Spb. 
t Veiige, ttlfommen t ODereenAflemmelfe meb Gtort4m« 
getd «eflntni«fl af Tbe Sunf 1827 an* @p^ ^^ 
flaaet t ^enge tir. . . .- . 37,OSS« .10. 

B. Ztl Sttpenbicr at ubbcfed i Dt)ereendf}eiii^ 

me(fe efler Sfnalcgie meb Um«erf[tetdfuni| ,__ 

9attm 37,983. 30. aw 

Zrauiport S7,M3. 3a 

iatUn* (48 1,500. ^ 

C. %U eibUot^rfet oft Umterfirrtrltf ivrige 

t)tbenfTabclt0e ®amKnger « . 6,900. ^ 

ncmlig: 

a) til SMotH^e . * . . S,500®)>b« 

b) finatcmUtammatt • » .350 -* 

c) « bet p^9flfaIfTe (Sabitiet 300. 
o\)crorbcntltgt Sibrag til 
Sitftaffelfe af Stiftntmm^ 

ter cfl SIpparatcr . ♦ 410. ^^ _ 

d) til bft djtmxftt ?aboratorium 600 — 

e) bet oilrottomifTe og mag^ 

netiffe DbferDatorium* . 400 — 
O ' gWpnlcaWnettet . ... 450 — 
^t>ontnber er inbbefattet 
i0n tirSeflyterett 150 Gpb. 
£r) ^ 9ntiq)Mtetfaiii(ingen • . 150 — 
b) bet tnetaDurgifTc iaboxa^ 

torium 200 — 

i) iRaturalmufeet 
a, bet )oo(ogtfte Cabinet 200. 
p/ ben betgoibenfTabelige 

Gotnling .... 200. 
Y, bet botaniffe TOufeum J50. ^^^ _ ^ 

6,900 @pb. 

D, Zii natun)tbenffabelige Steifer i 9(orge . • 600. 

E* Xi( ben botani(Te ^aiige 800. 

F. Zil ^enffoner : 120. 

G. 2il ©ranbcontingent 331.' 21. 

.^ ^ateri« 46,24a 51. ftli 

Xrandpprt 4H,24o. 51. 

II. Xtl ^t prafHfTi^r^eoIogtlTe Semtitariiiin • ^ l/MCl* # 

I« 2:tl blanbebe og litfA'ibigf U^gifrf r « • S,1T3. M. 

\l9tta\ ri(lig€ ubrcbc^ t^vab ^tr maattc fer^ 
ttj^iged ri( ot ubberale @ripf nbtcr ril be iiu^ 

\)cprfnbe -Cf rg(Kpf nbiatcr • , 

6pb. 52,413. 83. 

U. 3nbtjfflter: 

A. St^pontbel @a«febrf|o(bn»g, calculgret ti( 12,000 6pb./ 
bcr tagcd ttC Snbtiffgt meb et norlig 9f ^ gp|^ ^^ 
tob af . . . . fooo. # 

B. Qlarltge StetUer af Unioerfitctete Db(iga# 
tiondfottb 3,400. * 

C. Slarlige ^orubibrag * • ^ 60Q. # 

D. Rotiflftienbe 1,250. ^ 

E. ©tubicffat . : I,4l9. 85. 

F. gotpafltning^afgifrer af SCiJien 400. ^ 

G. 9lmaitaffor(a|rt . ! . 1,700. # 

H. ^uudfeif. 148. !> 

I. 9f bet ^iibefTe 9egat 40t ^ 

K** Sif Smbeb^gaarbe. • > loa « 

L. 3nf€riptton%ngr. 40Q. ^ 

tlL Slnbeel t S^riHianta Sped opbcroebe Cranb^ 

adfuraticecadff • . 256. ^ 

N. Snbtopgt af ben bofaniffe i^angf . . . • 100* ^ 

O. Sif Oplpining^t^opfcnetd ^cnb I1,000. ^ 

P. Stilffub of ©tatdcddfen . '. ' 21,600. # 

. epb. 52,413. 85. .'• • m »>» n 


. Slii^ctt 9lcXfc«. 2M f&ntbi 3bte ^<tf(e. tt»fafl 

M Vim f^t Ht BrntAi^t ttmtflt CvcftbetfSiifUtiit. 

UMcbf ib€t af ben, tUtAta^tU Usitfcifltefrt 00 hit mmtkt Usibc(t>HMtt0t 
•fffra i»cb(omm«nb« VcHanmelfet imbct forcUbie Kiftiffon, iifb JC^n^Iifi 9U# 
- foltttioit af i3be etptimln 184S naabigH anarbiicbc QommUf7oii* 3 SciMtibelfe meb be ttbligm i aimalcnie mtkbteltf Ub* 
I fafl fira faoime (Sommi^flon trorr Itbgti^erfn ligeUbr^ *4cr at 
burbe optage ttcen)arreitbe Sorflag til rn ^lan for ^0cabet# 
Snflttutet/ ^oortit oplyfrnbe IBcoicerfntngrr fFuBr bli))e inbf^rte 
i et f^lgenbe ^efte/ ^aa (Sommidftonend gorefKQing of 31te 
9Rat b. 9., blet) Sapttain t S^eroten Z6* Aonoto orb birie^ 
fie 9ijefolutton af 16be ^ugufl b. 21* naabigfl paalaat at ttU 
trofbe (SommidfTonen, bet foruben i}am beflob af ^tofe^focernc 
(S. ^olmbcf/ (S. jtepfer oa @cf)n>eigoarb^ tbet Dberfllieufc^ 
notit gof^ ^embeM Dar fOr^tnbrct fira at brtitage i dooM 
mtdffonend gort^anblinstr paa ©rvntaf fltOpMb i ®t«f# 
^olm. ^Z)et af benne Sonwtt^ilon ubarbetbebr Sorflag angaa^ 
ettbe bet iamilitQixc lIttben)it^ntngdt>orfen er l)ovebfagcltg ba^ 
fcret paa bet nugiorlbenbe/ unber I5be 3auuar 1842 opprobe^ 
rebe3teeleiiient,i)oort)odbog tmtblertibSomtni^ffoiint o^faa ^ar 

Sort (tg befienbt meb aOe j^vvigr for e#cobet#3n(Utittet ^crlbmbc 
rflemmelfrr famttneb etibeel fraenonoit^m^tfofficier tnbfomiir 
Oemffrftiinger tneb i^enfpn til ben paarcrnfteSte^^iiion. X)et' 
te • Ubf afl er btt ftbfle af be Commidftonen paa^wlenbe Slrbetben " 

3n^ttttet j SRoal og SibivlirfiiA t SUmtnbcIig^eb. 

iu 
Det jtongeltge KorfTc Gi^cabet ^ 3n(Httit ffal l^abe fbi 
etotiop «e^ ft nf 9Rarttieit« OrlcinMarrfrff* . :2>d&9RaaI 
it baabe at btMoge 11119(1 Wai«i(tfr bm tii Sifttroebfife i 

. ti 320 

bm ttorftc Cieftaf frautac DibmffaMig^ t^rfrifrc ofl ' 
praftiftc Ubtanttclft, 09 tiOige al bibrage til Ubbrcbelfe af 
gninbifl 9tot)i0dHoirtfunbf!ob i i^oi^Umoriiicii* 

3n(Ut|iret< (KcDev uibbelfd t 2 Glag^, ncmKfl: 

a) 9abf eter, og ^ ? 

b) 3tMi^tio»Mtttt, 

btanbi ^wtfc (Ibfbimiitc a(tiie 93alg<| af 6#cabettfr blttoer ar 
forctaie, fooJcbf* fM i S M biftmwc*. 

s s. 

Cb^etbflAiftffl i!al iiiebbirlf< ( fltfthibe'®|t»ftaiibe: 

1) Qprog: 9}ocf!, Citfldfr og gtMiiT. . 

2) StbctifFaber: ateligtatt, gRat^matftr 9>()*(ff/ (N«t^ 91<i^ 
mgoltofli/ GiMMbflib/ tttftOrYk^ J^m, (Bfograp^ 
tg StctMffrc. 

S) Sfd^ttifTe gonrbtgl^ebfr: Grriwtng^ Xegnbig/ Gang oft 
trgeiii^iAKlftr. 

S 4. 

(SaittMntt Kntal ffa( { tHminbeltg^eb vcrre faa flort, 
fom Qimrparrm af bettGMatcn onfaite Offider^rfonaif} 
btl 1cm foTitget eOer fominb(re< eftcirfom Wartiteirt Zro^g 
HI Cfftdetrev maatre g^e bet fontibent. 

9fon^gatioirt#(8(ct>ente6 fltttal ftal xttttt efter Sabrttet^ 
tte</ iaaltUi, at brggctf Sntal tilfammemagnc et ot)rrfTrt>er SO. 

Sabettenic UM mtb j^ntfyit dl be Unbemttoiiig<g}eti« 
(tasbe/ bev fotebrogegttenb, i to (SMitt, ffbtt meb toaarigt J 
9nxfa9 (3n|l(ttttet« SMe og og ^e,eia<fe). '' 

Slatiiationi^(Slhtxnt UUi Iigeiebe< i to ffla<{cr, tjl* 
fannuentagne meb et toaottgt (Eiirfu< (SnfUtutett iRe og 
2beti CIa«fe). 

ttttoritcMforMb. 

dafMWM %eMt ^ mn, I^Mb bn oiigaaer bel StOfteht I 
og SibMfMfUgf/ iflfbcr Ovti^ellynl^ «f CiMMfiK Cbnu 3S1 

manbo/ bmrimob faiiniie< oiCMoailfFe Migsaibfr l^m^e 

dyvrffc of SnfKmiet oocrbroge^ nt QinffMer f#« Sl^f. 

$ «. 
Zii ar fliite S^jeitelte fom fnbalrtme 'C)f^tmv )»cb Sn^ 
Ptinteet^ bfofbrtr 6icf«tni« dooivatibo S fnbaftrmt 6i^ 
Of^drrcr^ bft t fBlminbeltgbcb ttOige binr tent icmrt Dcb 
SnfKtnrrf. Sen ynsfie fnbaUenie Cffictrr fortettfv bctnben 
Zjmrftc fo» Sbiuraitr bo< S^efni/ og ffal b<i«>c Opfvn web 
Soflituree^ Snfhritmetteer, 9td^t, famt be Sigfr og 9leqt)t((efr^ 
fom veb faotmr ere anffaffebe ttl Cntg ottb Unbrmttntitgeit* 
(Enbvtbere (fiiOr oltib be S orlbfb Sobemr oom Uiiberi>fiice# 
ret/ for at aBbefto«( JDpfyn bg^ Cowmaitbo odct be #»t% 
aifHt, nuUt DffUUttmtt Op%l og Seikbirfng* 

*X 
ClKfra AnoibHei: og Hbfnvr Sir b^b 3ii<litaeeM (nbre 
Oibett/ tKhmfrabcHfle SSMfombeb og Ceceitomic ongaocr, 
Mercetitfleaiinaibc tmh bcttc Scgleiiinit. On gora^flaltiilttf 
gcr^ fom bon fnbcr tjndige# nben ocb Stcglemntee at t^om 
bcniHibtget (t( befe« Ubiiulit, er^Den^cr tian eeftanott ife tf* 
ta Omilarabigbeberhe etttrn fra 6i9ctateii6 SommoiibO/ eBer 
fra 9Rarttie'2>e|>artcinenrrr« i^ paa^tx, at 3ii|htttteti 
Dfficfeter/ tonrrre og Opfyntocnib tu^tagt^en opfyibe be ben 
|)aa^t>t(ettbe yitgtrr cffrr StrgUmrmrr og be 3niitttcHotier/ 
^att gtoer bem. ®eto og igjennent ftne unberorbnebe Officer 
rer toaager ban omb^gfleltg twt dk^emti %lib og Gorbeltg^ 
^cb/ bered 6mtbi)eb< Scbligebolbelfc, SRecnfigbeb og Crbcti/ 
er opmonrffom paa og bebicrlpeKg tt(, at be rr^olbe gobc 
^g anflombige Ot>artrrer, f ovt togttagrr Sit l^wt ber (an bi^ 
brage til bere* ^enffgrtworAflgfte iDonnnelfe; bo^ fiat ijan i 
6ager, fon tMbfommrr Unbervti^ningni/ faofbw icettpt^ttt 
Snbftfrriff, 9fCtiott<ofbettr ^animatittamacbtn, tlnftolfrffe 
nf vibenffabflige Spparatef/ Sn^ntmentrv og B^get/ m« m. 
m confmte mtV itmtm ( 8ibe«frabef og Qprog^ fovbtben 
SBefte«0Mffc foHt*. 322 

$ »• 
S^t it^eti Of^ciev eOct ?cerct loigtig Slarfag HI Sort' 
teife ubenfDt Srriemc/ fan (S^efeit berrtl mebbele {CiDabelfe 
for en Zib af ittbttl 4 Z)age; bc^0t>cd Icrngerc Xib/ maa Stn^^ 
braguibc berow tebfenbed til Sommanbocn. 

?flprfrf. 
§ 9. 

?aprernf ubttcr\)tie« of^an« SKajellcet Jlonflnt, fom Ow r* 
Iflptere dier Hbjunctcr, forfaawbt be iffe tnbe tiait nofleii an* 
ben Smbeb^fliOmfl; men i bette 5ltlfcrlbe ert)o(be be fun Aon* 
flefia Sonflfturion fom Jonrere. ?cererne i be tedjniffe gatbifl* 
^eber fTude cintaged efter S^efend Sor{tag af Sommanboen^ , 
aieb'6 QRaanebertf Opftgeffe paa een af ®ibeme* 

$ 10« 

Gamtltge^ fubaftente OffMerer og icttnt rette (tg i be# 
rci Cinbebdfmlfc efter be eeflemmelfer/ font bette fKeglemrtit 
tnbeftolber, og efter be SnfiructiDner, fom af S^efett Qht* 
bem. S>c (loae fon^vnal i faa i(;>enfeenbe nmtbbelbart nnbet 
tOitftn, tViv ben £)fftcter/ fom t tjan^ gorfa(b ^ar Qeih^ 
ifJfen* 

Unbennttninfl cig gerier. 

S !!• 

Unbettttt^niitgen Debt)arer l)e(e 9aret/ meb Unbtagelfe af 
ben Ztb/ ber am^enbed til prafttffe S))>elfer/ gerieme og naar 
iSramina af^olbetf. 

S 12» 

6om QRaal for Unbert)ii<ning(n { 9anb for !£Rat>jgat{o»^ 
(UpHtfH faftfo^tie^: 

Kat^tgation: Ubf#r(tg/ faai»el ben ^ybrograpt^ffFe Dtel* 
Slrtilleri€: 9t fuime affcrtte be ti( SlrtiKeriet f^i^renbc 
Zfgntnger efter gortegninA^ at fjenbe SB^ncn^nelfen og fBriii> 
flen af be ttt g(otiflien« UrtiQerie ^irenbe Dele. • 323 

arSeibeffc af en (rttrre &tiUi 

Steftgton: AitnbfFab i SftcHgton og eibfl^ifforiCf font til 
Sonf&mattonett. 

^iflorie: Den crlbre eg 9)ttMria(beren< {rifbrtc nbfMtg. 
t ®eogrop^te: Ubfi^ltg be enro})crtfFe Gtatcrt 9t^ 

\ grop^te. 

groitff: £)))ftfarttet(e «g SInaryfe i btn teglenienMtbtf 
Sorfebog^ famt let ettti fra norft HI fronfF/ ^vovvtb OrMvf 
moa benyrted. 

€«gelff : cfom ftwr ^nft). 

Gfriontng : iatitiff, Storff og JtartfTtift 

Slegniiig: Ht ftfnnf ffygge en let ^tgur eg ttgnctonb^ 
toning efter gortegmng* 

©pmnafttf: StQe ®(agl Segem^imlfer unbtogen i^ug^ 
ntng og gorgtning* 

S 1.^. 

®otn SEHaal for (Sabeetemed Unbertittotng i Itnbemi^ 
ningdgienjidnbe, fern fbrebrage^ t ?anb, fajifcrtteir 

a)Iat{)einatif: 9lrttf)metif, (urene qMbratifTe j^tgningct 
inclO ©eometrie/ (Sreremetrie^ Zrigonometrie (p(an og fp4ce# 
nfT) famt Sonren am jtegtefntttene og tanbmaoling. 

!Ra«igotton: Ubfnlig faot^el ben ^pbrogirap^iffe font 
afirononriffe ©eeli 

arriOerie: {)e(i &0^ og fanb^3lrtt(erie^ famt^crvbtgf 
. l^eb t at affortfe Zegntnger efter opgtone .Sata« 

QRoberdmaalet: 3lt nbgrbeibe en Qtiii efter et opgioet 
. Z^ema, ^og at afatte en milttaic SifippQrt. efter beftenttv^ 
' SData. . .^ . 

SteKgion: UbfMig efter- be antagne Sarrebi^er. 

J^tftbrie: Ub(i0Titg efter be antagne ?arreb#ger. ' ? 

&€^apfiUi ¥ige(ebe««'' 

^ppfifF og S^etnte: Itunbffab om 9Raterien9 og 9ege# 
vmnti Cgenffaber^ om be almtnbeltge Gcrminger af ?tge# 
WQtif og Sevcrgeffe^ionren/ Qffctxtn em Spb eg Xcnt, onr 
Sarmen/ oM (pfet^ famt om (fectrictteten og !Ragnett<men 3M 0( bf t»tnht ®ibfM gofHiiMfi^ dl mcb nonrnfg i^fyn . 
ttf Stnoettbelifl^eb for G^offtctt reti* Itf (S^nttit, ^b bn 
•f betme fan item Vmettbrlft 9eb llTHScHft. 

{Re(«(anrc: (Sfier bee onfagitc (Syfieni mm gdfeffitcn 
mb Sttblcbnteg/ Onmbl^tMii og 9tigte€tct^ fomt bett fMt^ 

SranfT: St overforftc wimbaid et etfjftt of nt iAt* 
lienbt 80fl, talc gronff} bctnbni 6ttil fra SorfT til gronft 
libai Orbtog» 

(Enselff: (igefom granff. 

Zegiting: 9lr (uitne tuffe ft fitfftc Gt^tfe «g tcgnc 
Oienftanbc tfttx JRatitntt, fantt ftftrtftrift pg militairXegtiing. 

0|Hiittofi(t: SBe Gkig* tegrat^velftr/ Sorgnriiig og 
^ttgmtig. 

S14. 

Unben>{ttomg«rimenie< Vntol ftal txrrt S6 ngtittligcit i 
^cr Sla^ff/ tiemKg: iflc tffafflr. 


KaDiaartpn 

90ltlMlbfRID 

VrHUnfc « 8ti(fgfoo • 
9(9fii og 66<m{e . 

OilMlORf « 

Cfrfotibig • 
Venning 
ZM flaocr i ef#9rc(fciie9I«gt/«ft»r Ootilffg mblcmfm^ 
ot labc to€(a<fer tilfammcii niibevviff* i cidrite gag, Mar fMb* 
boat ottM tttcccoitfflrimMibf Mcb Vk^nwlitm§M (Cmw f !•* 

J^ttcft Mat fta btn ttbcjDicni^ lil •« mb km iMr 

bet Clcttemc i brmf Zib •! befigc bmf frMoni nbe 9>mm 
mmbf clbf ecQniblt. Dcteboi fTal bet pctn Hkifm m^ 
mnnt, noar [^ p*cr bet p««fciibe fBttr MbiMi*<|f,iit Mk 
ItHbcnM^niiHini o|>^m cti trthft M eScr ^to ^ 

6#rogter« 
S le. 
J^om 9ar, foafretnt Cmflambtfl^fcbeme ti bcrfbv naaltf 
vonre HI iptnber, oti ct Arigtffartit 61m iibmiht/ for i it 
vifl Xtb^ntm ot rjmc HI tlnbervu^aing 09 Chodfe. ficb 
Ubntflmngeii af bene garr^i fFal bea )»cb 3niHrutft anfoltt 
ima i GManbfTab ixrrc faa mrflet nultst Hlficbc/ for 
ntibct Srbcicr ai fltt>c Cabcnente Ocgreb om 9tt/ ^b bet 
^cn^#rcr HI Cqt^iperinsnt. 

S H. 

GamHtge Cabettcr eg 9lavi8iiHM*#«le«fY/ Hlnr fuM 
manse font naabigft aiaatte blioe befleaire ill Cuofltef^ em# 
bfttqiMretf, itoar ®ft6et et feilftfrbiflr^ itnber ftofirfel af e» 
(Eobetofftcter, eftet fontb at wtxf Met>ite iibbeelte ( S CtaMUB» 
teref^ fbf \tmtU be 5 (rlb^e (Sabetter anfotttti im ((ftffev( 
bt«fe OMfterrr gt#re itifUpxU Saflt yoa Zofltet SUl Vmf 
bemMitii^ ombetb fFal nebf^Ige be «ibDeiibiflf ¥f«fce iftM 
wanbiTab og i StaDtgaHoiu 

S M. 

UbfiifbT SMftMmtm vbfmt Ctoarteer4Mni < 9(<>- 
iiiiitbellg<Ntbefi6ef«9lati0eiflMreT imber ben miAH^a»ei*e &#li 
Oiti Opfin, OtMtttereM norfbelbfte Cobet foaer bMnanbeeii 
paa Boncm OMvrerell Sbtc Cobcl (Set 9Za«{gaiiett«#aRet^ 
bolbet fornben Ctynnanben fk Zasoii, ber Mb Soaten* 4bM 
be at|iftfre« of ben Offider, bcr bar 1^ SBast 3#k>r{flt 
Me< H fb«fcffi(Mei OMrtent meb Ctyring^ foenuig^ Ufee 
Mfibflbeiff H ttoliiteiftetbe. Sen OffUer, ftni mmm 326 

bcrev Safltctif et opmorrffimt paa be Mflt^M^ Cabetteri 
on 9t<i9igattott<^(EIeioer« Commanbo, (fonbuite m. m., og ef« 
. tct 8a9fm< (9nbe itMlbeir ^it MI (Sfftftn og !Ror(iremtitati' 
iMrenbe be Setnarrrninger/ ^on i faa J^enfeenbe ^or funbrf 
ftnbbiims li( «t fiiive, Itgefom ^n tobrr ben lf!r' ffabefof^ 
fUer ctnbofb MN^onibifomme en !Rotlce"^evi»t9er« ' 

* $ 19. 

Sfterfom SBetrltgel ofl Dmflcmbtg^bemc ItOobe bet/ 
mroenbet paa Xogtet ^gen fcntemmeitsen fiC Sabeirented 
0g Stamgarion^SietMmed UnbenDit^mng og jSvetfe t SRans 
.oeimrr^ oflmaabe faa meget fom mueltgt unbcr Wanoeuwen 
mtbttnged ttl Derltagclfe i Srbeiberne faaD<( }paa Xoppen^ 
meb at rebc/ beflaae nt. t)./ fom pia Sarffef. 6aa ofke 
8ei(tg^eb gtioetf/ fTuffe faat)el Saberterne foni9Iat)igatton<<'(S(e^ 
venie 0t)ed i be forfrjcOtge til 9?auttren ^enl)i9renbe Obfen^a^ 
ttwier og bi«fe« Sttwnbelfe veb Bewgmnger, i IBelMf^oCbclfe/ 
i Sobning/ famt i Sanbfonfngdtegmng efret 9!aturen. 

Ogfaa foretaged GfivefFpbmng meb Jtancner, ®ft)crret 
og ^tfloler/ faat^elfom S$t>e(fe { 9l(t til Slrtiafriet benbi^renbe. 
ZH QRtbbagen tibregiter $nt)t>cr of bet &t>Qr^eer/ fom ^ar 
fyM ©agMgt, eeftiffet for dtmaaltt, ^\)orcftet be^ gjennem^ 
fret eg forfpnet meb ^aalegning af 92a\9igottond(crrerfn, {nb# 
gf\M« tit enbid^iftn. Stogie af be orlbfte (Sabetter anfortfc^ 
til Xieneflf t»b Ch^emefberfen of ben iftbre Orben f ©fibef/ 
fiMifom t>eb • ^revtaiiteii^ Ubfeocring, ^Kanbftobetd tri eg 
9teen()elbelfe m. nr.; 9ii unber Opf^^nM^ebfommenbeGfiba^ 
offtcier. 

Cobfttekiie «f 4be 9M^ % GimanbfFdb fFitOe oarltg 

mniSil :S' Sage/ -unber Cyfyn eg ffirtfebning af SnfUtnleM 

tefcri AmonkfTab/ g^e en fZh^ifetteur meb et C^tfipftlb. 

' 09eifeme i»^ btnnr^our fTiiBe Dorre to ®fag«/ neM^ 

Itg: a) paa l^€ett9tf b) i SRoflinnmimer* 

^aa 2)<rffet fhiBe eobrtfcrne fftfteDiM unber 9cttntn* . 
eHeif ganviK^efen^ Xtt^n cotoiianberc gartsteti Wonoiuofe 
9eb i^iatp of gRaffinen^ Ceil oji aioer. ■' ■ 327 

S aHafHimitnmrt ffiilte be Hgelebrt ftiftrMi ^cttt noet^ 
Mprntbf/ ofl ber af ?(rrerfn fl|Vre« befjenbte meb/ liaefom 
be fff« ffbeti ffuBe iafltrage ?Kafftnfn« Sirffomtyeb eg be en«» 
fdte 'TbtM ^unctioner benoeb faint t)Y)ab ber ubfotbred til 
beii« Scbltgebofbelfe i uffabt Gtaiib* 

!Roar i»adfenbe Snltbuiiig qi'Ot* til Gfabntng of intnbre 
%att0itt, h0x fcMban ^eiligbeb benptted tt( at btbrtnge Sor 
betterne AjetibfTab tt( bitte Slrbeibef ^nftgt4ina«({g|le Ub^ 
f^relff. 

(Sfter enbt lour ffal torerfii i ©i^nianbffab inbgfee til 
3tiRittttft^ S^ff en Snbberetning om Sabetternci omborb ub# 
t)i(le S<>^t)o(b, b^iifet Miver ot tage i Setragtntng \)fb Se^ 
flemmelfen af bi^fe Sabfttertf Sftoracteer for Sommanbo og 
. Sonbnire «»b (Sfamtn efter bet noffipaaftfigenbe (Sabetffib<« 
toflt. 

S 2t. 
UnberDii^mngen faat)ei i bet tf^eoreitffe fom prafttffe ®0^ 
manbffab inbbele ^ i i Staffer faalebe^ : 
Ifle Sla^fe* ^er (crrev Slfi^en at fjenbe Qendr))nelfett ^ 
Srugen af ent)t)er Beel, ber tjvxa til Sfibetd ©frog og 
9lmiCbotter/ ^aafcrgntng Dg gart af al (laaenbe og l0^ 
benbe S^affelage/ at fjenbe Sencrvt]elfen og Srngen af 
en^ver tJ^cf, ber fjmt tif en'^anoniottcS og en ^anon# 
flttpd ©frog og Wnnb^olter. 
2be« ®fl«fe. ^et Iopre« at tilfcrtte og bjcrge aUt ©eif^ ub^ 
(liffe Steeb, famt ubfiare enl)Ofr SWanoeuore tttcb et ©fib 
i gobt^Scir. Sltfunne gi^re Stebe forXbeorien af SSen^ 
bingen for og \)eb ^Stiiben. 
3bte ffladfe* ^er Icrred at tilfqrtte og bjerge aOe ©ei(/ rebe 
og ubf0re enbV)er 9)tanoeu»re, ber fan forefomme meb et 
©fib- i ©tormveir, tiCige be bertil Ij^renbe gorfigtig^eb*^ 
rtgler. ar funne gji^e g?ebe for loffettoft^ s ar^ 
. befbef/ Kgelebetf J^o^bprtndpeme for Xaftif og ©ignaf^ 
Mfenet. 
4»t Vla«fe* ^it [0fre< M tnntu foreflaae et ©Kbd fufte Sq^# 
l^eriitg, fdmi Kgefebe^ ZMdtmermg/ Xli^l^ltng og Kg' 328 

ttett^ BanrfMovbcibcr; at tman fj0tt 9Mc fir Zf^t^ 
victt tm jDominMrfniet i ^Inittbeliglicb, fami omt Se« 
Ime, Gamtnntfartitiitgfii eg emgcit af Staffincnce i 

Sifctplin. « 
522. 
6ini# og ^rlUghige fTiiOe (flOHnte i SlariiAcftgl^rb 
gaae i JKrte» 

S29. 

6aovd[3ttfKtiteet6 CF^^ foni be betiMb attfam Of(irif# 
ftr tflfomme Sontctioutfrrt ^tt (f (cvenif/ beg b#r f SKmrn^ 
brltg^cb Sorfcelfer irff/ naar bet tan unbgdattf/ corrtg(re< of 
be unberorbncbe Offtcterer fcb>, men onme(bc< for S(>efnt, 
font efter gorfeelfen* Oefraffen^eb og nieb ^nf^ tU Seb« 
lontmenbe^ aiber offiroffrr ^m Deb pa^fenbe SretfefDrtfelfc 
eOer meb Slrreft i 3n(tittttet« locale. 

S 24. 

<8xt en 9ivot Gcrber faa fovbcrrbebe/ at be labe (e^ 
ftygte et fatfigt (E}cempel f»r be evrfge^ fTal bnn efter (S^e# 
fm« af (Sommanboen approberebe SnbfHStng b#rtf[eme< fra 
SnfKttttet, faafremt gororlbre eEer SBorrge ei pao^ tJLttt Staato 
fel9 fi^e ^ant afffebtget 

Om (SXtmt Sntogelfe. 

Slntagelfe font STatrigotfoirt # Clei» ffeer een 0aiig om 
aarct, nemltg t (Hpril 9RaanA eOer Oegpnbetfen af 9Ra{. 
3nfitttt(et6 (Sbef befjenbtgier offentltg i bet ntinbfte 6 Uger 
f«r Qramen/ bt^ennaiige KwRMfre ber tve eOer bliee^libig^ 
nMb Opfoxbriiig lif be geiorftre eltr Smgtr fw maaNe at^ tfoof Ovcogtift of Wre« «imf r cScf VyiiMimrt t >»e^ 
ten mtfUm M fylbtc isbc og I5be 9!ar, bmMit at (tiMe» 
mc til ^am »cb tfimiettelfer Irbftftet of Z>#Nottcft/ SttffI 
for, of bm Sfpirereiibt ct iKicciiimr/ dUr ^v ^9t be m# 
fttriige Jteyper, fMt attrff for, ot l^oii cf of tu fmb eg 
ff jifri 9eflciB<bffEofcii^« 

6otii*e€tiiigdf« for 0)^t|iscIfrii fbrtati mbtribete web 

^tnlffn ttt AunbfTobir/ 9lltff( fro Srfiprelfctt of m tRibbcf* 

-ftob rOer fulbflofiibig lorrbGfblt rOer l^mere eorgerffofo mOf 

or afptrontcit er i Ocflbbetfe of be Jtm^ofrcr, fom «bfbr^ 

bre« til ft fUbflmbtgr CorfoO t ett Stibbr fffelc. 

Cfirr ot fimt it^aatt Kntofldfetfjllroiiidt Oonb, i^b 
bmifm iitgeit 9ti^e fttbtti i 9atin og ZybfT, ffuOe Sfpi^ 
rottteme, ivlbtU brt bobbcttc Wntol of be (cbigiMnrfnbf SlrtM 
mmmttff og rfltr ben Deb Ubfolbit of (Sj^oineiibc^ewee Or^ 
beo/. beeltoge t bet f#rfh {Soelfrttogt for (Sobefter'og KaoU 
gotfeit^ ^ drever, ^oorveb Qft){rontente« proftffVe tKtforg fToI 
yr»iM4« IDm C^rocteer font i bntne i^enfeei^ efter etibf 
Zogt of (Benforente ofgioe* -.^tfieiie Cborocteer er 10 og 
nitber 5 ontogrO Sngeit - ttS«gge< be veb atttogel^<# (E|Po« 
mtn tloitb er^olbte (Sl^rocterer. 

Opnooed 9eb (SootmeiitegiUog of be for beg^e ^00 
ver gitMie taffftc Ci^rocterer ZoPet 2§, li iftrr berovco eri* 
^olbet ttl Jpooebc^rocteer '®obt;* men opmoe^ tint et Kol 
meaem 16, 6 og M, 6, fr()oibe« til J^Kioebi^onictcer 'Xeni« 
ndig gobt." Unber 16, 5 er (Ejeomen iffe befhioet» 9)oa 
betme 9>trin)eltMr. ttlfoONne afpfaronteme IXaptpciQe t Sig^eb 
neb, \wLh ber er eller oorber be<lcttt for Cobetteme, bog 
fookbei^ ot fnn bet MveOelib nbrcbe* of «orimn< gotib/ 
^Dorimob ben anbet ^oloboef tt(foore< of Se^bnnOienbe* 
^orcrlbre eQer gorffrgcre* 

i aa. 
Cfter Ubfolbet of be t S 96 eg ST ootmelbte Vtmtf 330 

befltemmcr (fontmonboot/ }iiaa S^rfTag fra (Slftftn, Stneagdfni 
HI Wawgatton^^Slet). ^a^t %Uxt befiaatt (gjpamni, enb lt» 
bige SRimtmere ^avf0/ bi^r ben gbed gorrrinrt/ font ^or 
crt)olbr b^tffle S^aractefrfitmma. 

6i)(ffnd SorflaQ (rbfagr« of <!|fteft fra Snpiruttt^ 8ffge 
cm (Soncurrenterned of ^am^ t rn Sabrtofftcierd StorrMr* 
relfe, unbcrf0flte Jegrm^befTaflfifiitfeb, ifopt meb Jpenfpn til Za* 
(eorfl(itte.r# @9n og ^i^rctfe/ b^il&n arrrft/ forfaambt gRan^ 
gr( t nogett af bWfr Sgenffaber er brfunben^ litifle moa in^ 
bebolbe SetcrnlFtting oni/ fyoombr^ SRangehn tx of ben Sf^ 
ffa{fcni)eb/ at antagelfe ^e« urtlraabe% 

S^vrigt f^at (Sbefen Dcjb fi^ ^orflag at gji^rf cpmorr^ 
fom poa SlU/ 4t>ab ber fnnbe. tale for etter mob Sebfommen^ 
bed antagciff. 

8 ?«• ' 

^ar 92o0fn tffe funiiet blttoe onragen fom 9laptgarton4^ 
. Clev, forbi btr wx ficrc afpironter cnb lebige 9;ummtr^ og 
^an ^i brfloaet Slntagelfe^ejramfn bar opnaart. f of ttait^t 
{)ot9cb(^racte(r'S;a( og 8 for praftiffe Slnlffg, famt forrefien 
er { Scfibbclfe af be ubforbreobe SgenfFobrr, ftal ^dn iMrre 
bmttigcr, efter btn t)eb Sjramen c ^^olbte Slnctmnetet, ti( Op« 
togelfef forfaattibt Soconce inbtrcrffcr/ 1 bet f#rfie Star, efrm 
at (Sfamtn er bleoen af^olbt. 

Soar et (Sobetnummer er leUgt^ befcrtto* bvt nifb bm 
Slat^igatton^^CkD/ fom 

a> mtnbft er ianben S(a«fe t G#manbttab; 
: b) efter tnbC (Snrfud t be gag^ fom ere ©jenfiottbe fbr 

Uttbennttnitfgen itOanb^^ ^ar beflaaet ben i fna {^cii« 

feenbt beflemte <2^am^/ 
og c) \)^\i fammenlagte S^aracterer for ^imanbfFab og nf^ 

nceottte f$ag gfoe ben ^iltefle igrooebfnnu 

Kaar en 9la«tgat{on« tCtto efter enbt Surfutf t>Ar bt* a3i 

fiaatt (teamen i imh, c r ^tt AmtHQtt HI al afQCtdt fca 

SnfHtttter. 

{)or t^an freqiofttteret Sfifiitutet t 3 ^at, ubeit at fcmne 

m at oprvffe t (Sabcrnummcr, ba f!al ^on afgaae fra 3itfK# 

turer. 

$ 32. 

Serfom QRatiflcI poa glib eOer poa noturKflt 9lnIorar 

f fter icetitmi Uhftt b^^txbtoiiinini, Mnbrrr nogen (SIctD { 

or flii^re brn ni^t>enbtgc S^ rmgana^ ftal S^efeti bctinifligeii 

berpaa fli^re (Sfn>ernfd goraflbre ellcr Sorrge opmcrrffomme 

og raabe bem til at ubtage ^om af 3nfKtuter* (Sre be ^er# 

tit ittt DidiV, fan (Sleveti \)ebbli9e at freqt>entcre 3n(litutct 

inbtil 3 Slar { famme Surfu^; men t)vid I)an ei efter faabatt 

ZM %exl0b ftnbed moben til Opfl^ttelfe/ bliioer tjan tfttt 

(Sf)€ftni Snbfliaing af Sommanborn bcorbret. bortfjernet. 

(Sfamina. 

S 33« 

i^ert Slav ffal t Spril QRaaiieb offeniiig (Sfamtn af#^ 
^olbc< i famtltge Staffer t Unbemidmiig^ettftanbene ttl^ 
(anb^. 

$34. 

gentbfn piiUmmtn^^vftx ftal bet toeb tnff^x ^abatt 
(Sjramin vonre to Senfareo og fom faabonnc fTuSe ^tftftni 
Offtcicnmr og Scererne fungere. IDeg fap paa.SommanA 
bornd ^oranftaltning ogfaa anbre t)ibenfFabff(g bonn^br {Rornb. 
bcrti( benpttc^/ forfaa^ibt be fiinne cr^olbe^. 

§ 36. 

Seb fsmtlige (Ejramtna i Unben^tt^ning^gifnflanbnte nV 
lan^^ ont^bed (Sbaractercrne meb 3:al/ faalebe^ at 3 tx 1^010 
efie Z(d i ate gag . unbtagcn for Wlatiftmatit, ifpod b%t tt 
10/ og for.31rtiaen> og iSapigarion/. ^t)art bet er 6. X)og^ 
ffal t»eb atntagelfe^otnen^jiiffie Zal- for artt^ntettf wnt\ 812 

et f9r€Nei»etrie S. IMff M» Ci)atractcrr i MtH 9c^ tr 
Q]ram<n ci befioact 

5 S^- 

8eb Zo0tet« (Snbe afi)i>Ibf« paa 3n|}t(uter, t StamNTf 
rclfe of 3n(KtttteM (S^f wunMlifl Sjramen i SimaRbfFaft. 
ffenfoTcnte »cb benne (Siraineit ere: CfibeM Sl)rf, 97<r^ 
fdmmanbmnbe, ben ubromtnattberrbf Cabrtofgctcr, iamt be 
til Zogtct ubttmnte torere i 6^manbfFa6 og WoDfdafmk 
gorfaaoibrflm af bttfe ^itnf^ioner fintne n^orre btonc obfvrfc 
of cen ^rjfon/ moo bog Slntoflrr of (Eeoforente olbTtg inrrr 
infber 3^ fisefom beSrr iffe €Wt 5. 

i^irieiif Xol for JhiKbfFober t b^er (Efotfr fr 6. Zoknt 
ttt eg ^ueliglKb t (Eommotibo fomt Cenbuire bcbiinmed jbrcM 
ef^et be Qb^racterer, fotn wbfommenbe ietxtrt eEer Cabefofr 
ficterer paa Zogtef t^a'dt nebtegttet t en f>ro(ocoI efter et# 
(toerf Slrbeibe efler efter enb^Hr 3Ronoeii«re eOcr ObfenKiltoirf 
Ubfi^rclfe ombovb/ beeie ef^et be 3ogetogelfer/ en^tyer of (Ses* 
foreme mootte tja^t giorr poo Xogter. 

^oicfle Qbarocreer foe (Sommottbo et: 
for tfle (Elo«fe ... 4 
^ 2beit Co* • • • ^» 
9bieog4beCo.. 19. 

(Eonbtttte ligelebet S, 5 eg 10. 

Cfter ben { foregooeiibe $ om^ttblebe f^onten OMiice^ 
tti i eiafff me foolebet, at noor %ah d^oroeteer er epnooet 
foo^I t Xunbffobet font i dommonbo^ og Soiibuiie fat ifh 
<l(a«fe, er tfamtn btftaatt, og oprpffer bo €(n»en Ht 2beB 
CMfe og foo frenbeM. Scb 9fwntn i be ^oiere Clatffer 
maa HOige giore« 9lebe for ItabervtUnbtgigienftonbenc i ai« 
fjfm af be lovere (Slaifcr. 

$88* 

Cobelteme* og 9laoigatio«< # meotmt tebtyibef fiiici' 
cnietet befle«ime« »t (Bonge oorNg/ nenriig 4Nr ^ 80 ^^ 
ter e#togf et - tM ot fanwentegge be er^olMe cioraitcrer for emuatt^b «et flbAv 6Mege ai^(E(araci«rmie f^thm 
ffbfl bc^ooe^e (Sjtowcii t UnbtniteiifiislflintftcitlbnM tO/ 

£fii/ font ha cY^oIbft bfti iiiit^t ^Miaxattm, blU 
vn bftt {Kflbf^e; bog tan nt (flci^ af m faoere 6la<fr ttlf#c( 
albrifl fowmt ooet jtogeii of tn ^iicu Cla^fe. 

9Ioat en Sabrt fimr aVe I S M ommrlbfc 4 CTaifer fcmt 
for Commaitbe og Conbirifo opnoacr i^alvbelrit of bet ^e# 
Ht S^ocreerrol, ev &fftricf«f]ro»ni f6#wanbfrob beflooef/ 
00 ^or ^11 bo riOige efter effiemoidfdi i S i3 og 95 fyU 
be^gi^rrtibe ahftlWNt Opficirrerjroiiini i Uiiberoii<iiing<gieti# 
ffanbf iif ttSotib«, rr l)oti Mobcit til or bimiUcretf fro 3n|Ht8^ 
trt fom Ofiicirr, tbtt fton rftrr j^oocbfimimeit of (EI}oro€frcr# 
talleitc ril bfgge fontonmtc Cjroiniito Hltoggrf eeii of f^lgmbt 
S^octftft: ®ob^ elUr 6cbfle (S^rocrrrt for en (S^roc# 
tcftfmn of 65 flier berooer; Zentmelig gobe fro 56 tit 
miitbre enb 65/ eg Sneogelig fro 49 HI mtnbve enb 56^ 
^vorefter ^on jpaa ^otflog fro 3nfhmteM tH^tf, %wfttt %ox0 
flog uibfenbe< igiennm ^ttatm^ Commonbo og bra !Ror# 
ffe Kegiering til Xongelig nooMgll SlefoIuHon/ inblliaej ttl 
anftrtfelfe enren fom «)trfelig/ eller, forfoot)ibt tngen wcantt 
tRummm l<Stattn fiwti, font fufnuQimeroir (Seconblteutenont 
{ QRorinen meb f Cele of ben for btife (trutenoriter regies 
menlerebe (Boge, tnbtil j^n bai inbhrarbe i ottf eligt Kninnier ' 
neb fitlb ®oge* 

Cte ^ere d^obefter voo engong forvbige til ol Q^oor fro 
Sndttittet fen Offfderev i>eiicnnc5 bere* inbbycbe< StsctcB* 
ttetet efter Ubfolbet of Cfpcter^ ^ <S]tonett/ ^ooffor en {tfic 
ooer be S^orocrerer^ ttngiarlbenbe bot>e erl)oIbt oeb bi<fe(Eiron{« 
no, fiebfe ffol (ebfoge (Sl)efen« ^rflog on 0fft(ierer<9nforttelfir, 

fn^wr 9tot%tition«y(nev, fen rfter 'bi^oet dfmitn f 
atfttn CtcNtfe, nj^ooer fm dnfUtntet/ frfyotber of CH^t ft 
StbneAq^b ^n 1 fMgeibe %9mi 9»4 

N. N. fdbt i flonipirl — Star, er blciMit efamif 

natt c^atum) toeb bet Jtongeitge 92(^rfTe Qi^cabct « 3iifUm( 
{ be6 bet ubforbrc^ til ben for or bttoe @0 # £)ffider 6c« 
0emte 92at)tgation< ^ (ifamtn, t^^ilUn er befiaaet mcb <St)a* 
racteer — (^jJiejle 6). 

©0cab€t • 3nfliUitet i — ben — 

N. N. 
3n{}irutet« (5(>ef. 

OefottomifFe ajritggeitber. 

S 41. 

(E(et)erne npbe fri Utiben)U^iittig \aa^tl paa 3nfiiturrt 
font t>eb be praftifTe J8t)elfer, ber foretoge* til bere« Dan^ 
nelfe beel^ tilf^ed og beeltf ilatib. 

Unber beted Dp^olb paa bet {Z)oeIfeiSiTib/ font aarltg itb^ 
ruRed/ tiiftaaed bent 12 >S;boglig t jDitietpeoge, t^rigc er» 
^olbe be tngen ®age/ unbtagen Unberofficiereme, ber tiU 
ftaaed boer 4 6pb* maaneblig* : Sor meget trarngenbe ®#« 
cabetter anoenbed bet bertil SSevilgebe til aartig Unbcrfl#t« 
telfe/ faatebed font $and QRaiejIcrt^ naabigfte Siefolutton af 
13be 9Rai 1831 bcHemnter. 

§ 42. 

(Eiet)erne txticlU I G^gbom^ttlforlbe fri ?(rge og QRebiJ 
dn, men befoRe feto beved ^ogtd, 9o\lrStlctUt, Q^ger fame' 
G(rtM# og Slegnematerialier* S)e for Unberoiitoingrn n#b« 
Denb(ge Sipparater erbolbe^ rU Sfbenyttelfe paa 3nftituter. 

S43* 

Seb 3nfKiutet anfoetteft^ ^n Cpfpn^monb o«>er ^alet, ' 
ffm. tiHige f^at hit til famme ^en^enbe 3nt>entartttm og lo^ 
tif^i 3nbretninger unber Dpfpn og StegnfFab, f«i(kt bcfinger Sa(# 
relfeme< Keengilring ^g Soirftnina mcb ^ og Stembe m< 335 

Cpbbrr af Sterfrtcorpfct^ Sirbcib^comipagittf, 

gor at S(e)>€rttc fnitne toorre eettd flcrbte ofl for faa inc# 
S<t oiultgt at mo^ererc Scrofltttngett/ fFal Dnflitutet jlcbfc 
i)aoe Opfag af gobt murfcblaat ftlofbe/ ^tooraf Qrlrverne o)>cr^ 
labe^ til Snbfi/^bd^ud, eg maa Sngen ben^tte Alorbe af Ait# 
ben %ar^ cSer gutit)eb. ^tgelebed ffal 3nflitutet t famme 
{)en(iAt bat)e font/0>bcni Opiag af bet brUemte torreb og 
£01 tit Qeenfiorber^ %tMtt0i, SInftrfnapper, (Se^trng/ SoHe/ 
AafEetter og SInfere. 

Cm SRitnbf nngttKrfenet 

$ 45. 

Sabettetnte^ bagltge Unifonn, ffol Dorre blaa Jt(orb€<# 
tfiHc meb 2 Slaber forgi^lbte 9lit(erfiiopper af } Xom«e< 
2)ta«ctev,0gopfiaacttbe Sttai^, poa t|t)Ufe» anbriiiget ctfov« 
gylbt SDMfkigaafer paa i)«er 6tbc/ blaa Ittorbedi^fi meb 
m 9lab minbre Slnferfiiappeo ^^antoleiie iibenpaa et^^lemc 
of Maai Xioebe eOer af tynbt l)«ftt SM^ (Deb at tagc ^f^it tU 
9or«tibiii og anbre tilfaribige Omjlornbtg^eber/ ^v ^Mm 
ai bcitemmc/ noar ber (fol bonrei ^wtaleai af iRcrbc og 
tiaai af bet tynbe Z$ih blaa JUarbe< Jtaflct meb (Socarbe, 
ZMf meb ®p^eitbeen« 6(aft t forg^ibt SDletfbigbalg, ber barred 
t {mge^orng^ Ug bet for G^ofpctereme reglementerebe» 

Seb padfenbe Sliifebmitg ti( 9taH b(rre (Sabetterite 
^)»{b ^t9 tneb i Stab minbre 9n(er(napper. ^ 

Unberofftciereme bcrre paa ben ^irtre 6(nlber m (Snlb^ 
epaulet, Itg be for Gi^officiererne reglementerebe, men nben 
6t{emer og fnnne be^nben ^e ^o(e og trefontet ^t, fdo^ 
lebed fom for Gi^ofktercrne er nglementeret* * 6om Zyottf 
Qole bom Cabetteme blaa graffe af Jtalmnr eUer anbet 
ttgnenbe M, foret meb Moat ^tof ; bWfe %tatttt ffntte i)a«e 
nebfalbenbe ftro^ og 2 Staber Vnferfnopper. ^36 

SovigiiHofii Clamne fhiSe torn kfoa Zttk mth sitie 
anferhrappfr, Se^, 9tttMctbtt, ftaflcc og €hHtffo(e# figt# 
fom HI Gtfcabctrerncd Uniform cr beficmr. ^eti titilltotte ^vtfPoIe 
' fpt 2;i»dtttiitmet fra 1S41 til 1848 {ttcl* 

(Omfattet zaettbebtittdclfett af 4be ^ntfn^*)* 

r 

ad ?ttr, C Se Gtuberenbf & 9lf< og Ztlgattg. 

3 Sipril SRaoitcb lli4l . afgif Crcohbiieutrnant af 2bcn 
90erd^uu(ifFe 3nfanteric«18rigabi> @« IB. 9)L SRcibeO^ fra Jptfi* 
ffolcH/ t)t)pn)cb Slntadct af be til gorclorjningernc abmirte^ 
rebe Dfficterer of 8lrmecn inbfTrorntrbeJ til 3, oft tftcxaf 
fenete 2be/ iteiirltg ©ecotibfieuretianternr i^. S9i^efftt eg 6* 
^UtittU, wt> ben ^eifibefalenbe (SeneraM Spproboffen af 
riftiective ben 2ftbe Suit 1641 eg 9bc 9Rai 1842^ tte pptagnc 
finn &fotT/ tOebetfor ^yremterlientenant StoH «f C^ifiiaiM 
ffinbffe erigabe eg (BecenblieitfenaAl ^. % 6. 8)#g1> «f 
ilooaQmf^Ovigaben; ber {f#fgr ben ^0ifibefalenbf @fiietaW 
SppreboH^ of reiprctwe.ben ivbt 3nni 1841 eg MN 
flRart« '1842> ofgtt fra i^^fFolen ^Ibage ttl btre« ertgobch 
aB fkT.D. Seforbrtnger eg 9ifga4tg i VeRyr^Ifenw 
' 6)infvahn<4eY m« m* e^wrij^ Uet> unbir Ctr ^bmor, 
1839 ubntfvnt H( SemnMmbenr of ®t)orfbo«Mncii mth ^te^r^ 
fbtfftr 

©enerafmoiof nt. m. 9Bef(effn Mev wibcr 26bt 3a« 
nnor 1880 iibn«tmtti( Sontmanb-eut of G. &# 

Obfifte m. in* TOe^beO Met) nnber 2eb( Sonnor 1848 
nbm^rvnt tM (S^enerafabjuranh og 6e# gtteiM narflrftef 
M'C^ni^tttonbenr^af GDo^rborbetiem 3t>f«* 9lor{ei rXni^ft^ttHs pg ®|oIf «ynsalfff tbea Stffflf Iftt 9inH ^tt Mtt ft* i»a0. ni' Yit iit: k 881 

Ufv imber 26be donar 1M$ nbitcrtntt ill 9li|'mr i Sraetii.. 
ad {ftr* E. ^orretpcrf^nalct; 

^rofe^for m« ni« 3. fteyfer opfagb^e imbrr Ifle 3idi f 843 (In 
fcnrrrfltfling vrb JS^lp{ftofen;^ Vorfra ^an i QReb^olb af ^(a^ 
ttfn aftraabtr ben Sote Geptember ncrftefter. ^^rote^forrn 
bffo itnbft 26be Saniiar 184$ ubnonont tU fRtbber af Korbi^ 
fljmieorbenni. 

flrofc^foT m. m. !B. j^oftnboe itbiiamttetf b'gclebc< unbcr 
f.^. ti( Stibbfr ttf Safaorbenrit. 

Stirmcfler m. m. Z* v. 98. 6pl9i9 iigrfcbe< unbtr f* 
SD. rfl Wtbber of Safaorbrnnt. . 

6fotdtnretibaitr in« m. ^fn^ow^ font unbrr 4bf Surfti< 
oftfaa f bm Xib benne Scretmtig tmfattex ffax tDcrret ottfdt 
fom tcexft i faiib^ og Sanbbpgmngtrmift/ tibn<ronee< (igelcbei 
mtber 26bf SattiTar I84S fil 9tibbnr af Safaorbmim 

Ad tttc F* Sorclaeftttnser eg Q^amtna. 

ftor. «. ^ct aibH drfeftrttt be gptiMt. f flim goitIan# 
mtgrfne boi iflbe Sannor 1841 eg foctfttid (jnmem M 
iKle g^rrfortntngdaar Itt Cfpcraib^r SRoaiifbt UbOMflr (l6i 
mfc be forbimiligr tttfbtpbdVet itobcr i^bcnr ftrnt ntibcr 
WfHftmmaWUBOAf ognnbcr ben M pfafttfTc SMeibcr brftaiM 
ft Xtb. ^ 

«* mam isii, bfsniMe 6IM«tetitttotit 8Mtoitf fbic 
§Of«fc0tatiiflfr otmr 8a*r og 9kniU90«ii«*(>>4> t^^^^*^ 9^8 
Met lifbtdt 4 %imm itAeiitKg eictiimi be «f t^^ Mim* 
fu4 Mtvort ^ itHM«iMffiihc $oretat4mitB«i8fr4 of i)pWr 4 
IGUner be d «mfitte4 .til gMKrteteg^ eg be 2b« latilebe 
III Ztivitii^ 

«eb October 9tamitb 1841 degprtic bet 8bfe goce^ 
I«4ii(tt04aaf^ vbev t^ge i»laiteii4 % M fEii»e tfitme bet ffff# 
nibne Zib tii ^jmiifaiMifamm SBtfMoMftntt W^mmH^ 
f8<iii. 8, oaAt><Mrtt|/ ieftee9lt8lc«eiiet4 f 4^ rr wfil • SMttl^ 
tieb(«; en Stb/ ^ri ber WMlsatt HMOfegtic^ itt^nnmiif^ 
berttc ttOfge ftitOe nbfarrbfge bere« Crameiidtegtititgcr. 338 

. Wnt MitAt mbit SMiet af ttt Tbtt Smiortiifitstear 
•p^ob htt ^o< eafritc af icmrtu gfl^gl fov,' at ben httH 
^ag HIbreUe !ttb tffc t»ilbe fharffc fil^ for be^it|ngnt at fun^ 
, itf tUinbebrt|iflf brrcd S^tcfor^nttiger, forfaaioibf ben foron^ 
natcnti gteahmenl^bejieininrife flulbe befi0(0f^. @anbf9n% 
^eben ll^ctaf beftyrfebcd tf<rr ben^b/ at gorebraget i arttatrie 
i)atbe/ unber ben i belte Sag Ux^ v>eb bette (Sttrfui'^Seflyn^ 
belfe anfntte nye Scrret/ faaet et (l#rre Dmfang/ og of gom 
braget oveV ^tg^^iilorie og ben faofolbtc ^ii\t»uZ0po§va* 
pt)te^ i bette Surfud ^aobe faaet en iRe ubetybdtg VMbtU 
.fe Dcbgorebrag ot>er be forenebe Kigertf gotfoan Sorrcrne 
i begge bt^fe ^ag antoge, at et ^iOirg af 3 fStaanebert ^ 
rel(r^nuifi«tiben vilbe Wixt til(ir<tffeltgf/ og ba 9Manen< S 23 
faltfortter/ at be for et (Surfud bedemte 9^^'^'^ i^Mt wen 
fulbenbte inben Dimidfton^^Sjcamen; baben forbenorMte 
gag betegnebe Uboibelfe ligger inben iBeftenimelfente for 
gorebragened Onifang (cfr* ^(anen* S 13); ba ^mtn ittt 
brflemmer, naar t fi^bet af et (Snrfud S)taniendtegnfngerm 
'ftaOe fbrjforrbtge*; bn dbglewentet fffe engang owl^nblet 
bette / ft ^eBtr (MuqMgrr nogen Mmt tteniKteffe af boi 
IDeel of be tH <^nien tejimte « aSoontber, font iffc bcr^. 
tU ben|ttf< cfer iHe bertti er fonuben; ba )iibm Z)ifeflio# 
Mt dntpg/ at (Bramen web fantt Se^anlfemf* Odimaiclfc 
ic. fnnbe tilenbebrtnge« t a 9Raaneber; ba ben til et 9ux(w$, 
i 9>fanetri § W, font Wojttninni bedcute Zib tKe moatteoa 
jffe til|tgtebe< ooerffr^bet; og ba^ fefo nnbcr aBt bMfeSetin^ 
ttffer og i^yir tilfHanen^i i^ Steglementctf 8efifttmelfer og 
9o«bringer/ ben for bet; 8bie gorekrtetegtearbagltg paateg* 
nebc £ib af 6 a T Zinier, ber )9t|btot maa onferf fi^r al^r 
anHrcrngenbe, aOtgevel tunbe f9ranbre< ta et mnibre bogUse 
Simetaf/ ei*og web el SaSofg til bet numertffe Zteetal for 
bf Ml nomite gag; <^ fan anfegte og c«^en)ebe SDircfs 
tionen ben ^#ifi6efalenbe (lmeraM«9iin>robation for, at fftt^ 
'lein^ttttbeflenmHfen om/ at ben af et Cnrftti tif ZHnii<flett<# 
(^NMni anfatte Xib ^ « SRoonebrr maatte itibftromM til 3d» 

S ^oanebtr. .— 9Rfb i^etif^olb iff biime UHlrorfftti tff %t9 
Tttot^mniMttn OQ HI bfit fer br 2be iterniee^^V ottraofbe^ 
^ori^f Ife i Zimeanrofff (/ erbnebf« berf^v bm bOflKgt 9«Tri<rt# 
ttiitgdtib for bertr 9ar. 

Da nn S^^Io^ntnsmie/ bet tm afbr0br€ t^b be fbrbvom 
Itfi^ 9^^^^ ^^bc vcb^anr til bfii 14bf 9im{/ ItntoerfltfrrM 
Gommrrfcriemmnt; ba i^btre CimMffeii^aiiini ffttibt b«f 
g9tibe bctt l(k 3ttli og ba tiiflnt prafriffr fZhnlftr b^ttflflM' 
wcrtflgfti tunbe forrragrd'i be meOemfiggenbe 14jDage; faa 
biet>e bttfe evei ftibte t^froeme HI eg^ett fH Senyttelfe; 

fReb ^enf^n til (feameit^regninger/ bee nu iffe fmibe 
Mbe At nbfonrbiflc t ben H( (Sfamtn beflemte Zib^ mm fom 
f{0efttlbt maotte Uh^ at ubfofrbige unber fornebeit 3itfpecHon^ 
fm'ebed iff be faaban Soranflaftnhtg/ at be funbe paabcgytt^ 
bed eftfrfiaanbett fom (Ejramtnanberne bfeioe fonrbtge meb be^ 
red ShDeffedtegninger eg ^routOotid/ og nbf^red faovel f be fiTb^ 
MitKge ZegnertmeT/ fom eg ti( faoban Ztb bdgh'g ubenfbr 
itnbrn){t^n{ng4tiben/ ^t)erom (Sjcamtnanberne fefo enebed, og 
boori 3nfpecttott^effi€teren fitnbe varre Hllirbe. 

Opgatoet til ^jramendtegntnger t 9rtiOeri6. ^ortiftca^ 
tioit og TOtnefrfunfJ Meve bcrfbt bctime Itg tnbfet^erebe til Ibi* 
rectionett t bobbeir Slittal/ og Safg gioet of ben eiie for ^verl 
9<^fl' ^^ f^be forefcrgged; — 6pgat)en tit IhniHtrietegmiig 
beffenbtgiorbed oOetebe ben 15be Stngnfl 1S41 og ftl 9ofti# 
ftcation«# og SRtneerfnnfftegnfng ben }Sbe palmar IM^ 

Opgatoe til eromentftegntng t fanb^ og S3anbb|^ntng4^ 
ftmfl htnbe^ paa <9ninb af ^orebragetd og XegneoDflfemcd 
Gtabtnm/ iffe fbrrforgged itiben dfamtn, b^evfDr ogfaa fsiu 
ban £>pgaoe« Safg benfliOebed til loebfomaienbe Ceiifnrtom' 
midften. -— Caaoel tit ttbforrbtgeffe of benne Zegneopgtve, 
fom til STirrnbebringcIfe af be fvrige CpimenAfegmiiger, em 
bidfe iffe fbrinben ffnlbe 9anre bicione ftfrbige/ paovegnebrd 
ben forni^bne Zjb at oiOe blithe ti(o\>eY« af be ti( Qframen 
beflemte 3 ^Raaneber^ mebend 9efoareffente bebi^mtet og Htn^ 
fiiren ioorigt fTiittebe*. — ^'e til gramenitegmngct valgte D.ft? 9^ 

* 

i/mt f^v be fivfOeOige %9% tile Mte mfiirte witer bet 
filgnite litr«, bff twlHnMet 9fanin^ ^ 

litr* b: 2>c tfftntUgf 8orclar«ii4itftc.r for.Offu 
cif ret af alU Saabett eg ®rober« 
Staima \s\\. 

9>rofcifor JSKinffeni fcrfte mm Zi^mm for iiUo^be og 
tii)fEttbte:9egc«cM Sanc/ og i gorbinbdff tcrmb m»er be 
winbti Qvabtatcrd 9Rctl^f, 1 %mt namtltg fra iiUliBa 
October tiS priim SRau 

(crt<Nr Z4aitto» (arfli o«k« be olttcm tuttteifbitteflk 
Hffitit af S^mcit/ l Xtmc itgtntlig fm «lu»o Dctobc v Itl 
nit a^rit 

Sintercn 18^]. 

Sanb. v^itof. £)• 3* Sroc^ toflc otoer jDcfcrtptnD^®eo* 
mrtrie/ 2 Zimer ugrntltd/ fra nU. 92ot>cmber HI medio 
SRarldt 

lUn c: CeprarHffe SIrbffbcr. 

3 1841 foretogei bi^fe j2t)elfrr/ faalcbcA fom foregaarnbe^ 
aar/ 1 Zibeti fra ben I5bf Suni til l4bc Sugufi indufivr. 
jDc beflobe i: 

J* Sorttficgtton^ og QRinrttrarbetbtr: 
a^Ubfi^rtlff af rtjtyfibaftfrtetticbaiiiimtiitientftvm/ «t# 

bet Vttvmbclfe af ferffjf Kige tBiflurbitiiig^iiiaterialicr, fame 

stibcr Sibriiigcffe fBovrl af Aanoiibmti foot af aabnc 

tg of iMTcbe og ^ Mwbcrc be etybtff aar« 
h. {Craccriitg af ferfQeO^c 9«rilaiiig«froiff€T/ fanltaf 9iti> 

grebfyarafrirr mcbbrrt^ Xat9ailifrfr/ af atifocftrt og 

Dcwonrrer^Bottrrier og 9tcboittfff af fvvenftc GoM^e og 

<EoiiroiiiiciiMiit» 
c« Ubfjireffc af 2be fDtbifarbeibtbiiiiibe/ af et dmreSRi*' 

negaScrk/ b(#c«it ttf Ubmurisg og af Sbt 9)iii(grc«e, 

faM nibtUg^ af oi meb 100 9b« Atbbt lobet 8lab# 

bcmitif, bf r fimmgtrt 1Mb Vrbctbeti GlNfoing og |)rff# 

fetttatioH for Vroecn* bii>WbcfdieiA>c enteral. 

•) Ctyomene Ct^gatente »ife forfl fumt stebbelee i et folftettbe 
•efte. m 

9A aOr M<fr SfMbtt fofbctlM mmm. Ml b«|ltg 
SnfPf crion, mm osfoa til foamfes MMnul Cecliaflclfc t U 
farffieai0e arMbet# font bfl^bcd fov iit nl>oIb€ yratfiff 
ftknbffab berttl. SH>rlfrcn< f^rciogt^ friof^igeiig commaK' 
toKnid meb Sidfiflaita af iSIcvcnie ocb SrcilkiMbrigabcii^ 
Unberoficterffole og tmriftf mcb ferMbcm 9Rattb{Tab/ ber 
baglig commaHbcrcbf* af 3nfantcnrt af (S^riiliaaia ®aniifon 
»ob en bcftemi ©oblgifrclfc baftltfl/ ^or binr UnbtrojfU 
MX af IS 0* aft for bi>€r ^JDtrmg af 10 %, bviitfit ®obtflj«Cfl(^~ 
nbtebebc^ af ^Mffoimd/ til proftifTe S)«elf«r >iibflftn<r«(igni 

jDidfe ttbftybcligr Srbeiber/ btr uarcbe fra ISbe 3uili 
til ben |6bf 3uit^ fodcbc fy&ifteku meb ^nbbegub af tDto^ 
terialierd Snbfj^b og Slcatttfportomfofhitnger til 9|rbcib«ilebef 
og af Ziaofgget tU arbeibddprfen: 289 @pb. 46 f. Det 
til be )>rojc(terebe gortificationjarbeiber gierte Oi>er{Iag an^ 
brog egenrfig 50S @pb. 37 9*; men beri Dar enbnu paai:eg^ 
net Dpf^relfen af et Slof^u^/ ber i OtMrfloget var opf^rt 
meb 223 69b. 2d ^^ f^<n fratruffet J^oDebfummen git)er en 
C))erflaggfum for be ubf0rte Slrbeibcr af 265 Spb. 9 ^., ber 
altfaa paa Ubecpbeligt nonr fiemmer meb ^oab ber virfelig 
mebgt(« 

Ca ben Zib/ fom for bette Surfu* funbe paat egnetf til 
praftiffe ^elfeo iffe tiOob faa fior Ubfhorfning af be forti^ 
ficatorifFe 9rbeiber fom t O^erflaget betegnct^. naar nogen 
Zib ffnlbe bii«e tiloeerd til be nebeoanfiirte' jSvelferr ^vortil 
be^uben pberligere ^iifitt maatte ftfgeg erl^pen>ebe/ faa hU» 
berveb ben noronte SSebnction fornnben. 

t' 2. 9RiIitai«#9le(ognQfcering» 

jDnme fmtogef fra llfFer gjennini fltigett eg ^wnm 
bcdoit* ot>er ®«el«igen og Crammeiv gjenncm ®onbf/ Qot« 
nt, ^f/ 9)«mn(r< it. og om i^erten ttkZmtfbffg og Kotteri^ 
meb farrbe|e« ^ffnfaa en ^enMf Opemtivner nwb ebru> 
fttania paa giotbent Befifibe. 342 

2)fit fenf oflfi itnbft Omrnil^Sbintaiif flbybeW ScOA^ 
mug, fra bnt I8bf til bm tlbeSnli tacf.; eftcr ^trfWrit Zft 
ber t ^rre ttadc/ veb Sopiraine 9nbcft< eg faaitlige paa S^x^ 
ffii ditfatlf Sngentftiroffidfrcr^ t)fl«tatge Srtlrbtting/ gcnof^ 
Cfo^rnf Sbgopg til at gi#re fig b/fjenbre mcb arbdberae paa 
i^ortrn/ faavcl gfettitem Zegncfxlm font paa Srbffb^cbmtr. 

IDfitfterrecognofccrebej i^ortcit og ntmnefte Oaffsn mi^ 
bcr Obrrftf So^grafd SeHrbning, meb fpeciclt i^mfpn rif 
6tebetd n^nttueSr Scforfidfc eg bertif (hittebc getbnngrr. 
X)ene ftrarcgiff' eg tafrtff^ fertificafertfff ^er^brag t eg 09<t 
Strrrattif^ brr tMrfcntltg fnyrtebe f(g ti( be beffenbte 3betr 
fet i^ertrn^ tBefceflriff/ mrbreg futt tt ^at Sage / forbi ftcre 
af be ferbtrrbntbt Slr^etbcr for fortificatoriffe Sarrferj 9Ir^ 
I org fun (unbf paainfr6/ rftftfom bit ^. favtirbetf forni^bne ^ 
(hramrtirer, men tfarr 2ib ttl at feretage bem paa Starfrn i 
faabant Omfang/ ot be funbe vorre hlront af nogen frrbeM 
9fptfe. 

^0 faafebed ben ^nteb Dp(|olbrt )>eb i^ortrn ferbmtbne 
Unberetitoing maorte anfee^ tilenbebragt/ permtrtcrebe^$fet>er# 
n< tnbrif ben ISbe Sluguft^ meb ^etlfen 2>ag Ztben ril pcaf* 
ftffe Srbeiber nU#b» ' 

SDee Aongelige ftrmee^DeparMieitt/ H( bottfet Dtrefrfo^ 
titn, I Sfnlebnmg af be uttber 2ber f>mtct ncrvnte pr jfHfTc 
Ch^elfer^ i eefenomifT i^nfeenbe ^envenbte |Fg^ erffenbte fytn^ 
ffgrtmart(rgt)eben af bf^fe eg fern Sfolene egne thl>ffrarnfebe 
!DKbrer til ^jcrfp t)eb at approbere eefoibrtngdemrcfhitnger 
eg en ei« Kfffgobrgi«relfe for t>ebfeVnmenbe ^unrere, — fami 
tiiit eeferbrhig<# eg Zron^portomfefhtingcr for ^eveme eg 
bere» Sagage, tiOigemeb et @r^tia( for ijVix dUt af 5 Gpb., 
ber fperieir tnbt>i(gebe^ paa (Srnnb af Unbcrt^itftihtgrn^ miN 
letribige ger^ttelfe fra ^tiittkn^ ^oeebftrbe (9l}r{(Mama. 

Ogfaa giennem ber Abngefige 9tarine<3)epartement er^ 
tiolbt ij^^ttn iMlmBig Unberft^tretfe^ tbef (Reveme bleve 
giene ^ang HI Doarleer t et Slum t Q^tabStdfementetd florr 
9Raga)tnb9gning/ l)t>ilfet 9tum, \>eb i^jcflp af be i Se^ol^^ 343 

» 

tiiiiefftf MffMbe Stcf^a 90 vcb AaMffrmeflMd^e^ Ca# 
pifatne fRrycK, famt 1Mb S<|«i9aflewf9mn/ 9tftitnicnie £ibe# 
isaniid fcrrbcM )»eMSige Onfmrg, blrt^ Hbilyrrt mcb al btn 
Scfoemntdtsbcb/ font cfrev Oaiflantbig^benic htnbe fiifTrt ^ 

gervtcn be miffvtf 09 intbct be ffe dmini fflveragne 
prafitfff CH9f Ifrr, fTnlbe, if^lge ^(aiiciid t 16 Uni 4be Vmtft^r 
<S1n)fme/ t(»rfdat»'br nibvenbigr Valcriaitcr tiwbe atKTaffe^^ 
Mc^ t bot inrafttfFe IDecl of ^ontrntncerfiitiiini;'' mnt i^iM 
fFoIm fcn^nebf iffe ofenc QRibler, tpm tflfoa tiHtrafferiglBb 
Hf at fbitrogf faobomieSHMifer; eg ba bttffr fo« anfirf fim 
bffkiflelfttmt crt norvnre i fHoiicii/ inaam be iWblabf*. 
litr. 4* CrawittA- 

9Reb ^fyn til ffsob bet tttiber litr, a foM« rt anf^t/ 
ffiilbe £tmt^ffon<^Q|rameti ''for fmtltfle Clever^'' famt for 
ben af be til gorelartBtn^^etne abniitfeiebe Officierer^ fo« 
bertti ^vbe er^lbt iCtrefft'onen^L Ziflabeife, begpube ben 
Ifle 3uK 1842. 

' -eom gorbcrebeffe bfrtti organtferebe* be for be forffirf^ 
l^e ^ag 1 ' ^faiieit< S 92 poabuMie (Eetifttrcoi0mi<(!0ner^ ber 
ffitlbe brflaae ^f vebfomme nbe gaglorrer og 3be anbre, fto^ 
tmli«oixi meb egrt Qamtpttt, bertil ubncronte QRebletnoier. 

9teb ben bi^flbefalenbe ®eneral« tlp«)robat{iNi fif bWfe 
((mnmidfloner f^fgenbe ®annnenfartning: 
l> for ben rene ^Ratl^enicitif: ^fe^fr O.i^olniboe/ 9>ro# 

fe^for i^anf!een og Sanb« 6« tangberg^ 
2} for ben onoenbte SRotbcmattf: f>ro(e«for i^anitren/9ro# 

fr^for j^orntboe og (Sanb* S. ^attgberg, 
a) far 7>t)9f[r og S^emfe: ^rofetfor % Jteyfer, 5lrig«conM; 

wi^fait Srod) og Slpotbefcr fDtafd^ntann, 

4) for eprog (Spbff og granff) ^rofe^for aRetfrO/ f)ro# 
ffdfor 3* Jle^fer og ^rofe^for 8. ^olmboe/ ♦ 

5) for Sinilerie og ^onronnrerhinf}: Slitweflet 6^t\o, tlr^ 
ttQeritcaptfatne ^m^m og artiSerteltent; {Nigemomt/ 

6) for ^orriftcoHon og SRhieerfunfl: Oberfle So^groff^ 
Oberfldknt Slofen /Og Sngienienr 9>r. Heur. 3rg(n#/ 344 

f) ^ M^MMf 00 9Riltlpn!»2«y90ra»|ie: (ic8crafab« 

8) for Sant^ 0flSBanbbyflmii8<fiitifi:@(otA'nrftt^antS(nil^i», 
Sngenkur'^reuiurfteutiiaiit ^afttmanii og ®tat)dcoitt>ttC^ 
ttux ®rof<i^. 

fyoob Ut necxmtft paaloae bi6fe Sowmi^fionft Dor, ''fr» 
iie^ 14 £)a0e iitbcit (g]raiiieii bcgpn^U al utoirigc bet f^f 
Soset ti( ffrifcclis ^tft»e beftemtf 9tiliii OpgatHf bktnU be, 
•f eorreven i bobbclt SliUal inbfenbte/' SteflUvenrci^ {Be« 
(temiiulfe for bf ftrtftlige Dygaverd 9ntal for k^Htt Sag 
er fj^igenbe: 

1) 3 beii rtnc SRatbetnadf • 4^ 

9) 3 ben aiit)enbtc bo 6. 

3) 3 9l>9f(( og (Sbcmie X 

4) 3 Sorttfccotion og aRtitefrftttifl *••••« 9. 

5) 3 Slrrtderie^ og ^ontonneerfunfl •••»*• la 

6) 3 £rigdt)i(lorte og Wilitarr^Zopograpbu • «, « 5. 

1) 3 ©prog . , . 2. 

8) 3 9onb' 00 S({<tnbb9gning6ritii(l 3} 

og bedcmmcr bet t)tbere ar ber foriibett ben ftrifriigc ^rin>e tiU 
h'ge ffol af(»olbfd en »unbt(tg 9>rjn)e i f^fgenbe af 4>e norDnlc 
gag: 

1). 3 ben rene QRat^emattf, 

2) 3 SBltd)amt, 

3) 3 VWPf og, (S^emie, 

4) 3 Sprog. 

gorfaatoibt ber it( ben munbeltge ^r/n)c for l)t>ert Mb^ 
fommenbe gag (a(cuierebe4 2 Doge og forfa(n>ibt 9iegledien# 
tee bejlenuner/ at ber meOent bvert gag ftal gt«e^ 2 S^ogirtf 
Spi)olb# foreflogetf og approberebe< faat)el g^lgeorbenen for 
be enfettc <E)romen<^gag fon Zibtomfangei for ben litlt 
jDtnii«(tontoanirn« 

^en fiigenbe Ztb/ tnbtil Ifle October^ ba Snrfettf 3aar^> 
ge Xermtn ubM/ Mr bcflenit til Sjcamenttegntngernetf gulb# 845 

^iff ; — mm cftar fbrcfUi a«bra0tH»e tilftobtl Cimnif 
bertU fabmi l QRaoneb/ dl ben 3lte OdoNr* 

IDa fnarcfl bereftrr ^ixtUiontui Slapport over (S^aifn< 
Ubfa(b Met) inbfcnbl M armeeit« l)0iflbcfa(eiibe (3tmtal, 6((t» 
oOerebc btti 15bc 3ioutsi>tt ^iammU Scflemmclfe afgmt 
om (Sitrfetd Glutniiiflf — og (Sloocmet JDimidfCon* 

81 ber, itnbcv e» foa langMnB og wfiiitf for QSoim 
0e a<i|lY.«iigciibe (Sjtantrs^ funbe vonre mevf mb atmtnbelig 
Unlebnitis tt( at fbmobe tnbCrorffonbe gorfalb/ foroithbtarbi 
faabatt Scb^ogcffc at forfaambt &^t>^m ffUt anbrt g9l# 
bigt gorfolb for^brcbe Kogcn (Skv^ fof tnfett 2>ag i ft 
eOer ficte fag^ fra at bcebagc i Sramrn, Dtlbe faabant, usf 
ber ^oYubfartmng af , at be firifttige Cpgaoert lltttaf i ga# 
get i{fe )Dar winbre enb 6 eg tffc fremfortted 4 npgen for 
6(i«>ecne bcfienbt eSer veilAesbe Dibeit, iff e atcbf^re^ at 
(Eraoica aii(ee6 ufiilbftenbtg^ Cer tnbtraf {miblertib @^gbom«# 
lorfotb i fti^re Cmfaitg og ^irtgen Mr aftfaa^ at iffe aSe H 
ber fra fj^rft af iiibfliflfbe (Ig til (Seamen, abfolvcrebe beiwe* 

|>aa uttbrrbanigfi inbgn^en Snfi^iting tUfiobed be @0f 
geabe Slbgottg tt( at fnlbflariibtggitfre bere^ (S|ramrn for be 
9ag/ 4\>ort be oeb Gpgbont ^a)>be tKrret fort)tnbrebe fra of 
aftogge fttibitoibtg ^rioe, bogmeb ben Sorbc^oIbrnl>^eb^ at 
bf/ fbrfaa))ibt be efter beflaact dfomtn attraaebe Slnfxttelfr 
i Ongenieur^ cUcr arrii0ertei>9rtgaben/ ba efter tnbbyrbe^ 
Soncnrrence ntdatte ^br fig i at onfo^tted umibbelbart efter 
be aOerebe (S^cawinerebe af ben Slarffe af dUux, ^Dortil be 
oprinbelig ^0rte* 

Unber beiine (Sat()egorie font bog fun ^remeerlieutenant 
®fje(beru)> og jScconbtteutnant Stittnlf, begge i (Egenffab af 
Sngemeur^lev>er/ forfaavibt nogen af bent i bered S^onr maatte 
erftere (Ig oiUig ti( ^ at mobtage Slnforttelfe Dcb 3ngenienf 
SBrtgaben; t^i soeb SlrtiSeriebngaben erftorebe faa«el be^ font 
^rfmterlieutenant itnubfen, ber i^aobc er^olbt noabtgd SiOa^ 
belfe til ai nnberfafle (ig fortfat (Efawen t Xegning^ iffe at 
viOe tiau Unfurttelfe. 346 

Ca fimtenant etfffbmtp l^ovbe oorret finr^tnbrrt Mb 
e^gbpflifra athttlHLQt, veto ben rgentliflc StQit^flondrramni/ 
i onbre gag enb ^orrificaHon og SRiiteerfmift famt Zrgtitng, 
fda omfatrcbe (SotitinuaHottderaiiint foT ^am aOt be irenge; 
af btdfc beeltog Krutcnant ftjentif fnn i ammtbt 9)tatbem<M 
filF OS afhoitomif/ fom bet eneRe %ai, b^orfro Gygbem ^iy 
be for^tttbret t^am fra { ff n Ztb or beeiroge. 

QReb i^enlyit til ben Sernt/ b^onmber Senfiirni ubtafnr ffg^ 
fan af gteglement^Seflemmelfenie ifoabenfeenbe onfmtf: 

Gaavel be fFriftftge erfoordfer fom be mnnbeftge 9r## 
i^er (^arafferiferc^ Deb be ftrbvanltge 6 (Sbarafrerer, bet bu 
tegne< meb Xa( fra 1 ttf 6. Cbararteren fon fremftfOe^ fom 
^elt eBer Uanbee ZaI. 

Gaavel Senfumfultatet for ben enfelte Opgai^ og for 
ben munbrltge ^tfi^t, fom for et ftttit ^a^, ligefom og b^ 
* enbeltge ^ot^N og Sftangering^c^arafteer/ er ftebfe et ortt^ 
metiff 9R{bl)e(ta( of be (fofettbcber, b^wrof bette unber ffptxt 
)tttfarlbe fPal nblebet. 6aalebetf er <Sb<>tarreren fot ben tw 
felte eef)Mire(fe og for ben munbtltge ^ttm QRibbeltaBet of 
Sommt<^ontf^9RebIemmeme< (Sbarafterer; ^ooeMborafteren 
for^ert ^^g, !DNbbe(taaet of be enfclte £)pgat)crS Og ben 
munbtlige 9x0tf« (Sbarafteer ; {)ooeb<4arofteren for famtitge 
SibenfFober, gtibbeltoOct of oKe enfelte OpgotKtt og be 
mnnbtltgc ^rtf\^e 6i}arafteer for famtftge Sibenffob«#3og; 
i^ooeb* og 9{angertng^orafteren# QRibbeitoOet of ode be 
entelte Opgaoeriog be mnnbtlige %^x0iotti Qtfa* 
tatttnx, famt of i^o Debc ^o rortererne forXegmng og ptaU 
tiff Qrugbarbeb. 

iDer forbre^ for at baoe beflaaet (Sfdmin: 1) 3ffe at 
bove erbolbt nogen nantagelig $ot)ebdyarafreer for nogen af 
StbrnfFaberne og for Xegntng ; famt 2) at i^oveb* og Starts 
gering^c^rafteren I bet tjiitftt ntaa betegne^ meb S^barafteer« ' 
tegnet,3 uben ringefte 9trt. 

(Sfttx be otifme Me gfer for S^arafteerbetegneffen nbfebep 
Ui rftcr ben ofgtone (Scnfnr for nebenanf^tr foomtnonber/ Ml 

faav)el for tC/ btr abfotoerebe m fttlbflornb^ fttamtn fon Sttftc^ 
tttfur^ rOcr HttiUtntf(i\ro9X, i^m for be brr ntrb MriMotirttt 
S^tflabrife unberfaftfbe ffgSyomfn fun i tnUltt%ai, f^rgmbi 
Kejttltae af Duitt«({oit<#(S]raiiifit for ben Aongelifle mtiitam 
^0ifro(e« iU Surftt«« 348 f Bu\t<o &9>\ 


^,o*t:d^*-:ojii«ieio*^«4^ fe^^ «-<a&^< Id "<^*s!f 


IS" 

pJfli — of rf — ''cf rf of rf « »l tff 4 i: . 


1^ 
6 5 -t" « c^" -"" ^ et --^ '^ » — «"c>f ^f c^jif C4 ci' — N e» pf"**" ^ « e^f ^ 


I IJ I I I I M M I I I 3 


1 1 I ir*"!! ? • I ' I I I I M l|| I I 
I I I I I I I I l|, , , IP 


iB 


(9 


«* 
•* 


& 
A 


« 
g" 


S 
i^ 
s 


J- 
IS» 


8 
£ 


S^ 
e 


H 
w 


01 
o 


s 
5 


1 
CO 


s 


g 


«s 


fn 


O 


^ 


w. 


& 


ts 


ta» 


o 


w 
.£>« 


x> 


1 


.c 


-«5 
••• 


a 
o 


w 
s 


A 


1 


^ 


« 


8t 


s 


b) 


(*- 
o 


o 


Jj 


B 


g 


tt 


8 


iS 


«Q» 


o 


^ 


.y 


iO 


1 


V5 


§ 


•J, 


e>r 


s 


•§• 


o 


s 


s 


.vH 


«» 


JS 


^ 


^ 


%0 


J 


9: 


•0 


NJS 


•A fi 1&. 8 


m >AB SS« 


II 


£ ^ g t ^ 

*• fc ^ ? ^ 

si § s^ 

B § s: S® 
B S g 1 !l 9 5 e 
•'!: i t « 


S5 

5 dso 

^or at ff»t*U onfMe XaUiSftaxoXttm emomteiff, be 
^c< fun at erinbre^ at XAaeitc 1/ 2, S, vcfpefinK fbarr ifl 
Ubmcrrretgobr/ QRegetgobt ofl®obN ogbemarrM, oJt 
al i»eb^eftet Cri^f bortfTafrd poa boi SRaabe, at 9ri»r tRb* 
tt( 0, 5 annullevf 4^ men Qr^f o)>ero, 5 gj0re< til rn ^ 
Sen^cb/ brr ^Oorgged (SfKiraftrren< ^ele 3kiL 

gotfoat)ibt fom bcr rr anfmftS^araftcer: foai Sngnrieut^ 
airo ofl font art{lIerif#(B(r9/ faa i^ar^benne abfTiQelfe fin 
®runb i ^orffielbn nielbm %a^tnt fc€ bcgge StiHutger. 
2)cnne gorffiel beflaaer i, at Snflenimt (Eln)rrnc fFude pcv/ 
ftm JtnnbfFafter ( Sanb^ Ofl SSaubbMn^d^fMnfl og t brtte 
gafl fremlcrgge Sramcnttcgninfl* 

ad Lltr.6« J^i^tffoIrnJ Sogfamling tt ^bm islo 
ttoflet f^x0Qtt, men ben aSerebe ba Mtlte X^bolit et eitb# 
nu i((e anfommen. 3$1 9bi^M$tS^ Stitgeii df bet UHttfit ^Hff^^ 
ifth fimheHtgmmhuu 

(•tcMcttt { M infWpe €ff(la».») 

I 

Slanbt^bc veb ben tnebidnffc (Smbeb«e]ramftt« fFrifrf^ 
9m«x i ipiflfit 1838 uibl(i0treb( Scfoarclfn uibfon ogfa# 
fra ctt 6tttbcii( ceit i bet norftcGprog fprfomt Ubai^ 
beibelfc meb firigettbe ^aategnins: 

^'St bcttiu afftanbling/ t Grebct for at Mnre qfottit 4 
bet latiiifre Sprofl, ^er frenroamirr i SSHoittimaoUtf maa 
ieo reeitmb ttlftaoe fommer af ben SeftMrt/ ^0 f^er Mb «t 
ubiryffe mig t et @prog/ leg a^brig tilfom ^ar toft og mi 
i en Zib of^6 a 7 aar neppe tejl, enb (Ige bnigl (mp 
etriftfpreg* Set er mig en Zxa^ at ptbe# ft Stgnenbe ^ 
tnbtrcrfer oeb be #«rige Cj:anitna, uben at jeg ncg^nfbtbr 
\iax tjMf at en faabon afmgelfe fta ben fircenge Kegel fjr 
blei^en regnet Debfemmenbe Sanbtbot lil iafi, t^wtfot jeg 
egfoo- af bet mebic&tffe Saenlret un fiaabt en Itgnntbe SD^ 
bamn^eb/' 

Det wfMcfaiffe ^acnltet ^euMtble fig i Ibilebntng |er«f 
tjl bet afabemtffe <S«tegtttii meb Sorefp#i||fe( tm, kwu 
mbt afabemtffe 9orgere, bee, efiecat ^a»e bclioaet CranKn 
CJttivm og. (ttamm p^tloIogiciMpiHtofepbtcu», nnbeifaiie (Ig 
ben vebtdnfFe dtamtn, nien benmber/ joatMl i»eb ben ftfifl' 
ligie fern ixb ben mnnbtfige 9>r^e, befMre be bem forringte 
6p#rgtaiaafe «(enc t Stobcrtaiaalet/ innne^ i OtMrcentfiienN 
melfr meb ttntoet(ttet<^gnnborfene S S9^ ontogef at kmn 

*) Ctt 9etcittittj cm bome i^g ffree tignenbe »{bett1IaBer{9e 9m^ 
nfnger, bet rbcnfritere 8:ib ere ot^faarbe, fbl i et f«(genbe ^efle 
iitoe mebbeelt 852 

Nftaair ben faafalbtr laHitff^ebtdnfTe (imbthittamtn, ^mllrr 
fibflc Ubtryff cftcr %acvAitM6 Sormcitinfl^ ttfe fyiied ot fuii# 
nc forftaae^ aitbrrlcbe^, enb ;ir bcr baabe t)eb ben fFrffittflc 
og mnnbtliae ^r^)^ ffal ben^rte^ bet JattnfFe Gprog. 

i^ero)>cr forlangfe bet afabemifte SoUegtunt i ®frii>rlfie 
of ISbe September 1835 bet iuribifTe gacultetd Sormening, 
|)tHlten usbef 27bc norflefeer bleto ofgben og ^oonnb ^Hrt4 
gilgenbc: 

'^eb abfFiHeifcn fra ^nmai^,; 1814^ 9»i)tfrte be! Aj^ 
bni(Kn>nffe Unraerfttet fom er^otbenfTabeltgt SnfKruf for 9ior# 
gc« Sen for famme gjoclbrnbe ?ot)gt))ntng funbe berfor l^el* 
lev iffe fern faaban onoenbed paa bet fenere i 97orgf oprrf^ 
tebe Untverfftef. Vtttt wxt en S^fge af be farbvanlig i>cb* 
logne SRegler for {ooed forbtnbenbe Araft* 9Rcn tfte nof 
'^enneb, bet Gomme' f0(get ogfaa af en ubtryffeltg Xongdig 
.^ttorbtting, aabent Crco af rite 9lpri( 1812, § 9, b^^^eftet 
^tarffttte ©eftimroelfer for bet norfTr Unnoerfftet loi^ebe^, naar 
^tte torn { Strlfombeb/ bfanbt anbet bt)ab (Siraintna angif. 
'Caaioenge og forfaaoibt ingen faabanne 9o)>e, Sinorbntnget 
iter 9Vegler for Sramina Deb bet norfTe Unberfitct oare nb^ 
ijangne/ fulgtf fcereme og @raminatoreme i beretf gunctto* 
Iter be Kegler, fom efter Omfhrnbtgbebeme f^ntetf bem mrefl 
t>a6fmbe. Seb (Ejranttna bnigte^ beeld 9atin, beettf ^ober^ 
tnaofct. fRogen gicribenbe 9ot) eOer Snorbnmg t foa i^ttfe* 
enbe baobed iffe, og bette er enbnu Xilforlbet. 92ogen furu 
tiff Sntbeb^eramen af^olbted iffe D«b bette Unfoerfitet f^renb 
4^ttlt 1815; men ba t>ar allertbe emaneret ^ngefig pro# 
^oifori(t Snorbning af Obe^ebruar 1815 angaaenbe 3nbfmb 
fett af inribifF' og mebtcinff^^rasfimtnaireranien, ^oUfen SkM 
•rbtting web »i^fe SBobiftcatuHier fiabfcefifbed oeb 9o«af^e 
3uni 1816. Jg^eroeb grunblagbed paa en Did Waabe, eler 
ibetminbfle forbertbebed, ^orffjetten mefUni ben fdafalbtt latiit|t« 
mebicinff t' og norff^mebcctnf^e (ihnbeb^ranien/ ligefofW ogfM 
tligeniaabe veb bidfe Oeflemmelfer antortferebed OnbfflTetfen 
gf'^uVfiprjt* ^g laMnfl^/uribfff Syamen. vcb Dort Uniterfftet, 
i Kg^eb meb 4)Dab ber unber goreningen oMb' Danwart Dar 353 

faflfar for bet jfj^bcn^amffe UmiKrfrfft aUtttU tth Siiorb^ 
imtflen of lObe gebnior 1196. Uagtrl nu 8fiKrmirtffnie 

for beggf Slrter af (ifamina dif7nof ^t)e bcretf Oprittbdfr 

fra (Ejrciniriidfprof^er, fna laae ofl^lig^^r bog no( iiri)pe bet 

wrfentitge ^orftjel i ©proflet, men t^eOer bert, om CiTdiiiiiiaiibet 

t^avi&t beflaaet (Sxamtn arttum eg (foramen pbt(oIO(({co#pbflofo# 

)>^um eller tffr; fame om hart, i)oob ben {uribtfFe (Stamtu 

aitflooer^ tiflige ^at)be labrt ffq pri0^e t IRomerrer^ meb 0err 

Ottbte ^tVcipftneo fom ben baufTe eOer norfTe 3urift «Kir fri^ 

fagen for, eSer tffe. SOerebe t)cb ^unbarfen for Sti^btnhamii 

UttiDerfftet af Tbe ^ai 1788, Sapitel IV, § 15, oarSrufleii 

of bef lattnffe €prcg fom S^rametidfprog for 3unflerne tem» 

melig offitdppet, og enbmere fFebte brtte loeb 3nihucttoneii . 

af 3bie ^xil 1789, S 7, ^\)oreftcr latinfl 6prog fun fot» 

Drebed for ben t)ah>e X'eef of ben fTrtfritge ^rtfve, men Mb 

ben munbttige ganffe ot)erlobej til (Sramtnanbend eg (itamU , 

ttatord ^or^obtbefnbenbe. Sfligei^el vebb(rt> man et icillene, 

fern i)ibttf, ot bruge Smxrvnelfrrne laitnff^ og banfF^inribtff 

<Sromen, men ogfaa ot tiOopgge (Snf)oer, fom t)aobe beflaaet 

^enten ben ene eSer ben onben af bem, be famme 9tettig^(i» 

ber og SIbfomfler, fom t)ibtil. Seb bet ncrffe jurtbtffe gafut 

tet fnfgte man i be f^rfte 12 til 15 9lar paa bet Korrme^e 

^emgang^moaben \>eb bet bnnffe juribiffe ^acultet, t)e( iffe 

fom forbtnbenbe ^orffrift, {)))ab ben et erfienbiet for, men 

fom en padfenbe QRaabe at afl}ice{pe aRahgeleit paa Kegler 

for ben norfTe jnribtffe (Bpmen. 3 ke fenere Bar eftergoo 

man, fcevcrgee bertti af (Srunbe, fom man faitbt ot^crveienbe, 

enbnu mere af 9atuiiteten, t)bcraf ber faalebetf nu iffe er 

meer ttlbage enb (Sraminattonen i Stomerretten* )lfl(geDel ^a# 

Xf^i enbnu Sencnonelfeme (attnfTj^ og norff^juribiff (Srameit, 

meb fdmmed forfTieOtge Sirfntnger meb ^enfpn til Sefor^ 

briuger paa (Smbebdbanen. SorfPieOen meflem bidfe (Sjram{# 

no meb i^enfifH til Sirfntngen, eOer be bermeb forbunbne 

Stetttg^eber og SIbgange, faalebe^ fom bidfe (Sramtna afl^oIb# 

te6 oeb bet norfte Untt)er(ttet, erfienbted fi^rft \Deb 8oDen om 

$ro€urntorer« 9inf«ttelfe of2ben ^nni 1821, fiben tKb %im ' 

23» ^ 354 

b(^en for Um)^frf!teeetaf 28be Suit 1824, S 39. Seb ot fanu 
iiirtibeib^ ftemelbre ^itttbat^'d S 33 meb § 37, 9i( bog fee^, 
at ber t)o^ od forbred enbeel mere til latinfT^iunbift (^o^ 
men enb til itorft^iuribtft (Efamen, Dg at SorffjfOrn iff^ 
Mot beflaaer t (Sramen^fproflet* ^ette er vcl iRc i fanmtc 
®rab Sttlfortbet mrb ben faafalbte (atinff^mebtcinffe of 
norfNmebtcinffe Spometi, ba man ttl ben 34te $ om «c» 
ticfnft (S;amen tngcn~ttff))arenbe Seflemmelfe ^r for ben 
norfFe, ^vonoeb Sorbnngrme til ben norfFe 9Rebfetner Um¥ 
tere«/ og ^voraf ba folger, at begge (Staffer maa ^gji^re 9lebf 
for be famme DidctpKner* ^en en txi^fentlig ^orffiel b(t9ct 
bog altib ben, at ben lattnffe Onebiciner efter §unbatfcn< S 31 
maa t)at)e bejlaaet @)ramen pt)tlologicoiq|)t)ilofop{)icum, og eftct 
fomme S, confererer meb § 25, ttOtge 6;ramcn artinm^ St brffc 
er J^ot)ebforfF)eOen, tHi enbnn blit)e Rarere, naar bemctcfcA, 
at en ^ebiciner, ber melber ftg til mebtrinff (Sjtamen, eg i 
fit ^etitum cpgioer, at ban iinfter at befeare aOe baabe ffrtft^ 
ttge og mnnbtlige ^Sp^gdmaale paa Statin, ffjidiit ban h^ttf 
fen tjdt beflaaet (Sramen arttum eder (foamen pt)ilo(ogtco^b^ 
iofopi)icum, og ri( ^ulbfommrn^eb fearer paa Satin, bog iffe 
tU blioe fat i be lattnfTe OJtebtcinered Sra«fe. at beVimob 
iSiramendfproget iffe er bet SBoffentlige, berfor taler: imo ben 
Qrtbre ?o)0gtDntng--for ben norfF^bonff; iattnfF^iuribtfTe iSxamtn, 
2da, bett probtematiffe Stptte af (Sramen^Iatinen, og enbeftg 
mio^ at bet norfFe mebicinfFe gacultet berom botrfen ^ar 
Sub elter gorbub. 3 Sunbatfend eenon^nelfe '^atinfE^mebioi 
dnff Sramen'' iigger nemfig, efter funb gortolfntng, inttt 
Sub eder SSefding om Srugen af Sottn «>eb ben mebidnfFc 
Cramen, men alene en i^enmi^ntng ttf ben i (Sramenipran) 
tnbf^rte latinfFe ®progbrug, ^oilfen ®Kf og Sorboone 9ti^ 
gwerut ^ervfb ^oerfen tjax t)a\)t tt( i^enftgt at ^paabybe eder 
(labfcpile, men atene at benptte fom firbtoanHgt Gtietnemartfc 
mcOem begge '}lrter af ben mebicinfFe (Eramen. $«renb be»v 
ite ^rfFiel meOem be nu faafalbte (atinfFe og norffc QKebM 
4tnerc bleb inbfrrt, f^ittzi (igefaalibr !Benan>tte(fett iatinfF^ 
wcbicinff/ foil lotinft^t^cologifl Smbebtoramen; og om bet 8M 

mlbicfaiflc ^amtni Oprog tx, fon m^, iay«fifM cnMb# 
Mt tipflet# frai forWnbtr bet mcbicinfTeSaciittct/ bcr fftgclt^ 
eftrr bt bfte Gfttfiiitcitbe fan togge faa fiben elUv fina megett 
SoTAi poa ioAmMtn, (o« btt ttl, og fobc dnminawbtnt 
fbntt eSer mtiibrr Cncligbcb i of tale og ffritH ^attn faac 
en fbt^Ib«ou« 3ttbflybelfe ^a Qeftemmcffeii af ^ii< 9kar 
Yoftafgrob* SRen i bett fenere 8o9gt9ittng4 Slanb oUbe bet 
ntpvt vonrr^ at (ij»be ben afabemtffe fBorger meb |)i)iroIogi(t< 
VMicfopbtft 9pamtu ttlbage i en nngere (Sla«fe, (ben norff* 
nuWctniTe), forb{ ^an et lia^obt foaret paa Satin^ aSfnwnbfif 
«aar betle, font bet ml og b#r, tnbf^re* t fym* Ziffync^ 
ntuni* %ox0tnit tt, tnbttl OtKefUonen afgji^e^ t>eb nv 9Wt 
tteppe nagen anben Sbitoritet cnb bet fungerenbe goenltet feto 
benvnbtget til facttff ai befbare ben £)|)gat)e, om ben ogfiui 
i.9i>"^^^ faafalbte latinfT^ebtctnffe Smbebgeromen fan 
abfotoereg paa Serff, ^mlfen Sooi Xegjeringen (anbfpnttf 
)Nl refpectere. 

3bet ^ovgipningrn, if^fge bet ^ibtil Ubrnflebe, (ffe ^ar fnnf 
bet bet tilraabeligt peb ubtYpHeUge gorffrif^er at beflemnte^ 
at eg iyoembt ben mebtctnffe (Eramen ber of^olbetf paa ea 
fitaban SRaabe/ at ben ttflige bitper et Septid paa (S]ramt# • 
nanbcn6 Svnev og gcrrbigl^eb i bet latinfTe Gpr'ogg Smge 
maa ben antageg at tiatt operlabt bet til pebfommenbe gof 
cultet felp t benne i^enfrenbe at pebtage faabanne Slegler fot 
(^jraminanben^ ^xi^lit, font bet til en^oer Ztb finber nteeft 
ooereen^ilentnfmbe meb @tubtettf Zaco/ ben mebicinfFe iiu^ 
rotnrg Xilfianb og bet (atinffe Sprogd Otng font QRebbelcU. 
fetoibbel i ben mebictnfte ^rari^. ginber berfor bet ntebi^ 
•ctnfTe Sacultet, at ftpnbtg^eb ojj gorrbtgbeb t bet lattnffe 
®prog frembeled nbgi#r et faa toigtigt 9leqt)if!t for be forger/ 
ber ffuOe i)ai)e.9(bgang til bebJ^tere mebicinfTe Softer t(Sta#; 
Un, at en pcrfentiig Seflanbbeel i bereg mebtctnffe IDannelfe 
og et pigttgt 9Rebbele(fe«mt'bbeI { bered (Smbebdfnnctionet 
piibe mangle bem^ naor be el beftbbe ben fomebne gorrbig^. 
^b i bet latfnffe ®prog« Srng^ iaa tan ben (Sfammn^, 
ber paa 9torft btfparer be ^am til Sef\iMireIfe paa ¥attn fore^ 8M 

teste OMifKenf r^ ittt aiifec« at ^Mt f^btflgfett gorbrai0cv^ 
ie 00 i^titiflelfefite for bm t).i^m ?»rgeeratitni« 9tntafsat 
hnimi itt mtbicinffe gocultet/ at bet loiiiiftc ©prog r^cr 
BtbntfFabrriie^ iicrrDtfrcnM @eant)pttncr ittt tengirr tnbra* 
gcr belt ferbett betegnebc t)tgtigc ^ab« i be mebicmffe Sjjifitif 
pevtbenfTabert Snc9c(ofKrbie, etter at bet luiber Dt^fe SBctij^^ 
gdfer ubgi#r et oigtigt j(;^icrtpemibbel t be til be ^^iere ^qt^ 
embeber l^enti^renbe Sitibeb^funciifjfncr^ ^aa er ber ^fra ?09gttf« 
irittflettd Gtbf 3ntet t Seien for^ M en (Siramtnonbr bet ^ar 
iNTflaaet (fjranten Srtium og pbHofop^tcuot/ f«rtted t be latter 
fte ffitebicinere^ (Ito9fe/ ffieriibt ^an b^r eirpiicfM ffg ^^m 

O^^eitftoaenbe Se timhthtg blev berefrer itiebbeett bet mM^ 
rinffe SacnlNt meb ZiUctf^, at goOegiet ^cn^elbt f(g tit famnte. 
Sen Conbibat/ fom ^eb Qt beftxire ben fMfrtige t>p^ 
^ fa^e pafa Storff/ ^avbe git>er Sniebnmg tif ben ooen ofiu 
bonblebe 8ef)anb(tng af @p0rgdmaaiet cm Kabi^eiMgbebeii 
Af bet iatinffe ®prog« anvenbetfe t>eb QtmbebeeramntOr be# 
(bb Siranien fom ^nbibntn^ nkMcince. SdidXerm^ 
V^ bet umtbbelbar berefter tnbffioprpet be mebiditfFe Gtit^ 
berenbe, ot be veb Sramen maaete (Trioe bere^ GpectmiHa 
poa ?atin/ tfa(b be )>tlbe onfeef fom Sanbibatt eg tfte font 
Cjramtnott mebtcinor, ibet ^acultetet fob forfldoe^ ot famme 
^at fommet HI ben if rfjenberre, at UntDetfttet^fnnbatfen^ S 51, 
fom iffe wx omtalt i bet Juribi/te gacnltetO eetornrnirtg/ tb» 
beftg beflem'te/ at (framrn maotte aflyofbe^ t bet lalikfn 
Sprog. 

Dette gat) Slnfebmng tif^ at enbeel mebtctnffe (Sai*A«' 
ter og ®tuberenbe (64) i ^uni 1640 tnbgao tt( ^aatltetet et 
Slnbrogenbe, l)t>on>eb be an^olbe om, at bet ifle moae n<rg# 
tti be mebicmffe Gtubenter> ber t)eb (Smbeb^amen intff^ 
at abfoloere benne f bet norfte ©prog/Jtittabeffe ^ettir, uben 
at beraf paaftflger Stabet af be Settig^cber, fom foocne 
^femle bem, beriyaoe abfof^ret benfaafalbte (attnfF^mebietV 
ffe (fmbeb^rramen. fflnbragenbet Ipber fom forger: 

"Ulibettegncbe, ber til^Ibe (nbfee bet ©fabeltge i, at an 

knt mfMffnfrc QMfMpvintfbr OisbtitMr ciMM »« Sn^ 
Hu, ft fttnmt^ o« fi^rianttg afM) 6|n»(p ^nMrtMi % 
hnht ta M iwrMfTe gacnltct »fb Ibimobiitsig m, ar M otii 
«aU0ttt 9iIBe 9»f«lt9fre ppfyfe, em Uamifitf MM^oifM $ 
ftl fOer nosmfooriMft oaben ml QM^tiibe SettkfltmmMff 
mr tit ^u*fr fer^ arbenJdtinffiitebicttHfe Q^ameit. I«i :«f» 
|^0lbc« i Webfrtmaolcn Ike Cortbmmctoi nfmlj» rlMl^i^ 
at bm Mbtdit(fe CmbeMpMve efkcr fhi Sotiif fmt ftef aft 
fltee SibnHbyrD em^ ««miM (S^amfnmtbcfftr m t^imm'i 
bff fiMcfffcfiflr m*ft^NibiriMi It ii)Mt*ff Wfe^Hacr, ^ em 
^ f re qiNiKflcemtc til at otibetretd SNrtairmif (lei* 4!m eg 
4)trbf!eb. i^elbrnbe ed it( brmif • ffrnpCr Dfipbntiig ef ben 
mtbfctirffe (HibrMpreDe, ttfbfee pi iKc/ (rvetfermati wi^ Mit 
snge UiitiKr(lier^ bt r ^in> cenflrnerct fro iiyt ef . i kct attHift 
^ Hartmnhrrbc^ /fbrbcer. «f en. Qjemniiiettbif Jbcr. fai gira 
9lfbe fer fine Amibffabfr i WeUciiift^ et brtte We ,mAa (he 
t bit epeeg, ffooti ^mi.Mblryfbr ff^ mcb Ikftft ititiA eg 
^^tHi^fSb, 00 fm SremiMter eg Cmfem Ijgdcbt « bebU 
0platte, mm i tt Spreg; f«n> afb#b fecr mome GcHcr fMi 
eg afpa#rt fer |im Zib*: Ziteonrc^, mrtmlfgvM tmt mtb 
SanfTfliglfb egnfiitofemmait fott :giciigtet l|«ab fmerr Ileitis 
^nbrrbtr^.Zariiditng bA^'funbet eg logt ttbmfev *rii m$r 
rcbe btfloentbe XnnbffabitrcW^ eg (ImI/ i ^erl^elb ttf ttinb 
wrmibc 2M ZroDibrb jg* JDpfinbfom^b, bogiig httoer fat» 
Itgere^ fem aUrrebc (|fnbelig;er ^r fneeert CO beri tt .M» 
tfcrde ben nu Irttcitbe SBtrfdigi^eb. 2>tt ombc gooAit M^ 
iKfinet foare eftt l}aDt Sinlfbtititg til at crfarc/ bt»tirlibi< 
Skienibeifen of bet lotinflr 6preg ,eeb mctiohiff iSiramai 
gi»er.lUi(^mttg til megeii Ztbd(oclbe^ beeK ben)eb, 4t (Som^ 
btboten ptaer fig meb ot lebe efter be bebge (otinfFe UbtryC 
eg Seiibinger> beeU ben>ebi» at ®p0rg6maol eg 6ear bliiH 
mtfferfloaebe^ fdo at btdfe ofte fbrc (Stangt mooe gietttage<^ 
ferenb be tilfulbe :^i}aae«. SDemte Zib«fptibe ^or tttfii^e^ 
ot Qiraminaiiben fooer fcrrre S;perg«maal eg faoiebrft blieir 
eiinbre tuMOgtrsen jorimt/ eitb SUforlber wibe t>a^rr/ em b<i* 
lit it^ ta at ttbtr^fe fig i fit WebertmaoL ^etteer ioitbf Mfttt ith Jill fiidN Uliwyi« flhAw wfvt fi^RfiNiiiMv btt 
M, .fli mm riifHm m frifostfi 8flMmMlfe; tM t«t tr 
lngoAtiibc M fof CpMtiuMv «i A(«j»re m tkoMtatmt 
%tmUn fftft GMT 9g ffmbtUiie ffefffsmlA fNfMt fli fw 
Mnvcl yoa mSt mMcinfre JtMbff«6cr eftr fit 9R«im 
«il yte 8«riMg^ f at ubnyfft (% p§n UOtu Scr «r 
tPiftotC 9flfw 9^MC MamM 9(^19^ og SnfefivKbt / fi9 flk 
Mb of ^ yoo CrmiaOf mbtftfbm ^me fiagt dkr torir: 
^^ff*c ^ edt |Mia9Iir(C -• wr Ub|Mbet MoM wbicit^ 
*f«^ Sf t Iflkcr ««fm fmi m CiMic of (^MamNrtarciw 
4itM irikfMt li|isflBMM(rt(Igl)Acii of •! WH WB N ft fiMMNb 
•inrog; t^ < nrtrttt fag-frawinanrt culm fid iflr poa fiti^ 
4te cRcr b^ { BimKiMfm, og (IbM flaotr wm ewr til ar 
taigc tMt (§ti WofefTtaittaL 9tenr ChMic of ^hrofrtfiray 
«t fmiac flim Mte^ iMm ba ittc egfta be ShMigr ben f mm 
Wk 9Uti #icr firfl«0e be Mgit uMUgi^ Mar be c|NiaiiMft 
M Cotfbfbaf VM 9191(1?. aBcb fom ^bttl at boMOiitt €1401 
jfta eiHig^fba eibf, M bet MUffeMg fiMe wottiM, at C» 
ibfbVpMctt vfM vbibe J 9>aaiibeli|iifb/ m ^hoMaaliiMi 
fhbtc i.OTCir SRobei««ML KM. rr ik1 egCaa bmK iBeMg' 
fKWb^ foot bar fomiaatt bet iaribifle og ^^ tbeobgifle ^ 
Mbct t« foogobtfoai gonffe at e|H)ite Mb Snigea af bet 
toiiofre ^rog Ut bew< dfwtmuu 

eiottfbe fiif eai«9«bigfteb tmc ti iOi at ^^Wie t* lif 
dHKiM ioftdlrre^ oicii ber forifenuaer H viMltgt fM 
Iiilib9itbr^ ibet oi bitroger 6agcii ftu bm» retHge eib^ at, 
war ffottett gteer bm, ber l^ave brfaaet bea ftobiftte kimfh 
•fMeteffc fpomfii/ garret til vUfe biicte Mbiciofle CaibM# 
pofler frroifor ^rorltmteariiimie^ ba beHe tageaiMbe iter, 
fnbi be 1Mb Ctaoieii bave en^crnt fig yaa Katio^ faafooi 
9Mtig^ t bettf emrog i og for iTg tngevtonbe foa boife 
(l0rre Aanbffaber t aRebtcttteit eOcr ftim Zyaeligbeb tii on^ 
bWoffe gMdJaacr, mh fmrbf, at bti. fra Mbeibifie fft tan 
fMltilte latinff^wAictiifre (Bpamtn, bove tMb fongaombe 
Uii{«er(ieeMejra»taer, foot Stefuitarer af et laogt og miifim^ 
Meligr etoieUo, afiogt ^r^iHr paa en (angt b'itre Orab af 
almtnbeltg otbenffabelig :Daanr(fc, enb ben, ber aforbie« 
9>r«fimtnafiflerae, f^ienb bt<fe flebe< M nebidnfl Cronm. Cf dWM Mtin M Mtcit CMVftt vtiM AroMiMNibni i Im^ 
MMiiiMra/ mot wcMcnift (Srattini ff of bog vrl tffe tMrit tm 
t««bteihMf { iUft %at, «g b#r tnl finp«it fftn ^tteffg til 
aMMchiffe SaHtgoAcfv 

9)oa «trt etmgMMud tfi Ut imtMfte gaoilm fif «i 

wctoMgrnte^ veMBgni ofdime (Mfonrbig^ btr fotlKialmtiii 

98 fl«Msi#vef At bnr fra tMeirt Mbt Snfft tr mim ffHt 

thMiflfbi af i^b tn bcr otte gm o« bmttre at onbriif 

yao. CiMfb€i9i(b mnii0 m S^^ig^m ftf^ at btii mMda^ 

ftf g iM l » b<i |ca« i M bf»ft tufsa fHTcr 9>f iiwfltnt fbnt oiolig 

fMT <^|NHiina«bf«« SneHglKb, eg Kgcfaa feibdifl oimMiflt 

Mi^ at bcs Scbt«gt at of^dbc beooc f>r0w i bet latoifb 

•img IM hm fetorage til at fteOe f)fMtti< |>Mlibcligbib/ 

vHb 9if fCMiiaai OflfVMfciAf XibiVMtt iki^ik cf hit 0iifk 

1p«Rigt ' at fee batmen g«iftr afiPtof et fiM 9fmmmt^H»tf 

iMt tiaiAe 0* at atil)aJbt ^« bet crnbe goatltt t cm, at bit 

<lfc »aa Mrgtt< br »ibM»|frf Ctubfiitfr, ber wb <Sflibfb4# 

-^potvcii ito^ at.obfaf^cft bfoitt i bet aiMrftf Qpvog^ S48abcifr 

^tvttt^ iihen 01 berof paafMgcr £a6ct af bf S^rttig^bcr, fm 

fMhif l^riilc bcs^ bcr t^u obfotocrtt bta faaialbtc lottefl^ 

•cbictttfff dwbtMnamm* 

61 nr \Ml vibcnbt oat, at bea (ScmmUifim, ftni cv mb* 
fat for at g^ 8or(Iag til et farbtbrtt tt»bcf«Miifns#farfhi 
itn i taobft, o^oa toil toge beit l)cr berortt 0)aiflaab wn 
bcr Oimwirife; mtUf ba fonbfynligvM 9lar vMc owbgaae/ 
Men bcnoc tftatmiiffeirt BtMber ^Ma l^mt tiogai Coi^^ 
oabnog til 9'lg^ i><n^ ^ fttr t»ilft t0iot Meb at anboibc 
our m 9orattbri#g, fboi vf aiifec gowlig/ og too ft rmfnitiig 
ibct orrtbf gapiitft ftror fan toxrffortte/' , 

Ceti i farrfloacnbe fla(tgttt0g «MMiberaabtc CPrffanriog 
|ra bit tttribifre gootitft, baimt 2lb« Samiar 1840;^ lyber 
fem firigor: 

2)rt rgtntlige'fitwgfOKial tr, om UaitHrfltet«fitiibatioi» 
lMt>eb Utrylfrtte: "^ttnfhinriMfl^ ''{atiofF^mcbicttifr dmh^H^ 
mrntn,"* ''9n>bcb«c}raiRctt i bet (attoffe e)>rog^ (^nbat S 
51^ 59 og 51) ^ar vfOet iibtak en bybenbe og nfraotgelig 
SorfTrift om (Sramendfproget/ ont bidfeOrb altfaa gaae 900 

«b ym ae «mtb»tf ^b ber k0itt til tK'dfe eta^t fwtcM- 
nrawina, eUnr om bt fun ere iruflec fem ettunuiHer bm 
«ini>rt)^]»iincR of ben Merc ®r<ri> ( be gag, (,t)«H brr lb» 
»e« t«fnbre(a«fer af etubmnbt, dtamimn ogQambam 
, ■ «t b»t alrne fan tta<r8flf« iKne Ubtiyf bm jfiKfaitforfc 
|fi>t<»ofl«lfe fontommw gaciifetiet ot nrGr-o(b«((« itert. 3 
Umwr({tct«^badohni« tte «<ipar(^ brr ifioHAn en A» 
nrfno, rr ber f^nKgrn lagt an iKia i en ecftniit og M«|»enfo 
f MOM at foflfartte o« f^vcffrtw, i^ori be 3abft|(rr, Jhin»fr*> 
km eg girrbiftbfber, ^rfor ({atibtDttten »«b ««6eb«ccaaim 
*« at fljm Webe, ffnOr btftaBe og Ooab bcr •Kii}mH«ct 
Ifol Mfre fwbunbft, Sarfentliet eg UffMgiMfigt t>«% 9m 
b«b«|>n«WM. «lbrlc« uMiarttgt »«be bet be^for. Mrrr, tx 
betot «M,.fbnibcn bit ubtfyffcligtii ttpregueb* «««iRgrfffr f«r 
eefrafM«bn srb eg ee^onbeK i (SmbebiejcaartiiirBe, fhtee 
%»» Ijow HI ^n{!gt ot, tnbf0re eB»r nib 9oMfrafr at Sm» 
lionm en foa tnbgnbeqbr og b«tapnBt% ©e (irnwMlff f«n b«r 
talinffe GpTOgi »rHg fun aReM>e(elfe«dnbbel tmOeoi «|«aM' 
nwor eg (Sramtnonb/ i*«n "brtengfaaenbc at gioe. en nh^fM* 
(ig gorffrtft. ^OXn en faoban.$erfrrift inbe^olfcer «NvM(t 
Ifff. ^er ftnbrt 'HxM, fom fon ■ ^cnt^pbe< til. bet fotteffe 
©prcg« «tn9tt(I{i veb (lmb«Wpc«»(TRe, ubra !»lffg«orbct 
-htinff" Hlfltietta benmtbicinffe og juribijTf «]t«»n. 6ftof* 
te nn betre ttflo'gdotb trofbe iflebetfor en (Ktf ®Mntng, In* 
bfl>»fbrtbe ISefaliikg om at bntge bet (atwffr S^ivg og to* 
t»t flttbft, fda fom man til bet fpRbnrKge Sttfnlnit, ot »m 
ben cm ®ibe- ben tl><»IogifPe ug pbtlologtffe Cmbebtfemwii 
fritoge^ fira btttc S;vang<bub^ niebrni omvaibt bm ioiibiffe 
«mbfb«erom«i/bff i^a btn «b, ba Uatverfftftf^bationm 
ubfom, Itgcfaouel fom nu for ben (iflrfie X)eet aftoQ>tc« i 
Wobtrtmoalet, fra 1824 of for be ocobtmifee Soi^i«« SB«b» 
fommrnbc ffulbe foregoae ubelutfcnbe pao^atin/ earning, 
fom new* Woflm for 9U)»»r ^ar frrafbt. 

3 Uni«crfitet«fun^atii;fl(n« S 29 ^ctbei b(t: «!Scb fteM« 
fige <?Mmind; fom teb Umuerfftettt ofbolb»«, ffol, nnber 3agt* 
tagdff of be^ ^er nebenfor flit)neeeftcmmelfer,$ttM« fioiigtaaabcit rcttr fn Hm it VUf^tx O0 %^tS(^h (but 

cittcii •Sctcbe <xt cOev ^ercftev voxU giviic*" Orbcnc: "be 

^cr nctoeitfor gitonf Solcmneifec" funitc aKe^c forjlaaef 

aw be * ecAeiii»«l(cr^ fom forcfommc t Uttt iU (SapitcL 

92aar bitffe liOiaf meb be Sicgkr^ tiv i oiibre orlbrc rOcr 9n# 

arc 9ttb maotte )>orre fpregrctHte, iagttage^/ (aa er f^ffleli^ 

(Smhttiptt^n Mrtbig. 9Rcii bit ^i^puti itU,, ffo^xU^ti be. 

«#gne eitbiectev; latiitf^iuribiff pg mebicin/t Sm^ 

bcb6e;r4m.eitbiiibe(>ettrr8^6ltl bi^ Cfefummelfejr^ i^i 

bttfe Drb ()i¥K i beretf S^Tm intft goreftrio^ nbe eOci: S^ft^br* 

$9 SBortaitoii:Raa iBen<atwicIfcii ''latinft, (Smbeb^craineti.'' 

forcfontiner i gwibatioiieti^ $ 51 t SatHtlci om b^ acabcinki 

fFc Sorrbtg^bei^ bv>or. be ^e^onMie* (SjKintiia /'t\be^ iatinfle^ 

^t^^^ *) . S>fmfe fdumtHtim^^^ affij^t bpg^ It^efoatfbt 

%«t(frt,@|yro8'ber inb jSm^b^jramuia fTa(, bri^ri^ fom bci^ 

fDfbin cmbanbkbe. jDet cr H^xt,^,^t GopUlet; pqi be acabe# 

imffc SBirrbt(|t)eb^r tffe tm 1m^ ^^^ M^,!^^^^, ot beftem* 

me/ i»Mriebed (iml^eb^^oiniiu^ f?Hae:.)^re i^rfliebe. ^^er; 

Ml (K^vc« JO' et fgrr- Sa»tteL ^ b^Ue filibeg be| f« S^- foe 

be» r^ogtflc Sramen^ akbfomiitetibe tffeet etufleOrb^.beV 

fimte I)rtti9bcd )paa e^ S^^'ifl^f^f^ f^^ (SjCjammatorecHe til 

at px0jiii @(|nbi^aterne paa i^tifi, %i ^M ixilbe pcri^, fpn^ 

beiftgen, cnb at guabati^eH/ naox >a qgtebe ^at ^ii^re bet 

» til en .9i#btMnbtgi)cb for Sorreme at.^olbe Sjra^en ipaa ^attiy. 

fhilbf ubfrylfe tcijae Oefaliog t ben . 9?^^^ ''^^<i i^°> ^^^: 

ifMtt at 9orbe fictiitfat ftai j^aoe ob^olbt. ^cii I)an6 gajii 

loebfoBtmeitbe Smbrt^ejramet) t bet lattnfte S^rog/c S^ilbe 

man betragte Ubu^ffet ^'(Smbeb^ejrameii i bet latinff e ^prDg'^ 

t giinbationend S 51 fiom noget anbet^ enb fom en iSencro^ 

nelfe vaa ben bliere (Sla^fc af ^mUtitfamtn i be ga^ 

^oort ber gwed tofnbe <@vab<;r^ faa tnadtte man cfter ode 

gortoHntngdregler fetter forflaoe benite § fom en S<>ff^nft 

om Sj^aminoltonen af be @ajBbit)ater/ ba agtebe at toge 8U 

ecnttatgrabeu/ inb om Smbrbderamen A SUminbetigbeb;. tf^i 

tm for be g igr(teg Sebfommenbe Imibe ber faa berte 6teb 

*) 3 mp. 8oTorb« § M omtolce "'I^tfKjlJrale/ "latinffSnbB^bet. 
fe^fWft^ od i § 52, "DUfettatiort i bet latinffe ©prog,-' fcb^ wtt Zofc om at f>49mmt Kegc t oir (tfcmitn. 

eatcrtmelfcme ^'latinfF 9mM^famtn^^ og ^^(tab«M« 
cjratnen i bet latinffe Spreg^' fime m fonrbcM gob iBcn^d* 
tifatg, tfbcit at man i b{#fe ^rorbtcaecr bc^mm «i lorggc ai 
faa in)erorbnititg Strfntng, font at (Srasninarimtcii af Dc ac» 
bewtfFe SSorgerc/ itaar ben ffal iMnre gylbig og IodI^ ilfir 
maa fbtegdae i noget aitbet Opreg, enb t bet lattnffe* 8(i 
bi^fe Ovb ^r gitnbaHoned inllet betegtie be 0gi6eb6eratttM|^ 
^^rta be i %mtati9ntnt S M og 61 om^miblcbe ^omttisf 
^eber eve ht9ttebe og fom tm bt ocabeatifre e^vgerr^ tfttn 
at i>at>e beflaaet beti t)l)tloIog((T#p^f0p^fIe dxamtn, ^m 
ttbgaitg til at tttiberfafle ffg. ^raf bh'Mr bet fbrflarl^f, 
Ifvorfor Wife fra ^atiititeten ^tulvbe Ziaorgtovb cabtrig bnM 
ge< font Stftemmelfetforb 9eb be t^tvt Oraber af iimUti^ 
pti^er { og for fig fe(«/ nmi (mif naar man bel)#vcr ni 
SRobfortning til be faafalbte norfTe (C«beb<e]raniiwk Z>et er 
fun URangel |»aa iHi^fenbe og ab(rqoate 9Ia9ne poa be oca^ 
bemifFe 6oigere4 (ftii6eb<pr)99er t SRobfortnt^g til t>r(eij«^ 
nariflernet, bet er (Bntnben til, «t ben fra ben latinfFe Vam 
ttelfe ^mtebe og i bagltg Zatt temnielig gitrngfe Gprogbrvg 
^r faaet 3nbpad i UnitHrfftet^funbationen* 

Oaotoibt Dtbe< l)ar ogfaa famtlige Sacnitetet Deb Uw 
verfltetet factiff fortolfet Umi)erfftet«fitttbationen poo ben Ikv^ 
ilbDinebe QRaabe* Seb olb ®nibeb^ooiina bnige« nn bet 
ttorffe Gprog i mftibre eSer (l#rre £>nifang« SRen ^erttl loiU 
be man albelr^ ingen ^iemmel fyk'ot, l^m^ man fi»r|l ontog^ 
ot Ubtrpffene "latinff^juribift" ^^(atinffMebtcinft^^eromenoM 
be^olbt en inbirecte 6efaltng om at brnge bet latinffe Gprog 
og intet onbet t)eb (Entbeb^pn^Den* XM bo (nnbe en 9on# 
bibot^ ber ttfe ^eelt og ^olbent par eromtneret poo iatm, ei 
loDgplbigen mebbf(e« XefKmomnm foni lotinfT Cmbeb^con^ 
bibat- 

(Gluttelig bemcrrM^ at man er bIctMn opm<rrffom poo, 
at ber i ^acuftetetd Setcmfntng of '2lbf September 1838 er 
inbl/0ten en mening^forflprrenbe GrriDfett. Z>enne fwbe« i 
nubfirt^et<be Hfffnft Gibe s Hnie 14 fro own^ ^«or ber 4^ff 383 

bctfor: ^"ben ^^orfmHtfte g^rffid bfri'' (Ttl (taot '^»ni Mfm^ 
lifle 9orftic{ i Gproflct, men btri/^ ^ f. t^ ^) 

!Bcb at fremfentc til bet a€abe«tfte(SoDc0iuiii foroitf^rle V«# 
flatting ^ iebfagetaf bet juribifte gaculletd eetomfniiig, t^ttrtr 
bftmebtdttfle gacitltet i Gfmelfe af 6te QRart* IBll blMbt 
Sinbet gtflgei^e: 

' ^'gdcttltetft i^at i obiMBifle 9ar ofMM bett mtibtUflt 
CronMit i 9tefe 2>ele t 9Rober«iiiaaIet^ nemlCit i Sftemif, 
Opbtbadnolegt^ ben operatttoe (Sf^tnQit, ben operatiiM glb^ 
fettotbenifpb og 6mibieb«polttie/ fbfbt bet er MnfTetigt tg 
iicrflen nniNltgt i bet (attnfFe Gprog at finbe paSfenbe Ubtiyf 
for be Qiangfplbige npe Oenorvn^lfeo font' bt^fe X)j^(tner< 
gremffribt ^De giort n^^Mttbige. gacultetet « bar ligeUbtf 
fiOabt (ig f nteite (Sange at gaae over fra bet (adnffe ®pwfl 
til 9Rober««aa(et, noar iSiraniinanbett bar baiH wegen Sans 
ffeKgbeb for at funne nbtrpffe i|g }>oa Satin/ og naar 9x00 
minator f)ar anfeet bet fer vigtigt at Umm efrer, ^von^ibf 
Wangfi paa lattnfT ®progfarrbigt)eb eOer Umben^eb om Zw 
gen iKire Sarfag til be urigtige eOer minbre rigtige StMir. 
2>eriniob ^i^ge oortenbe Sanbibatt mebtctnot bet ffriftKge , 
Gpeciipien/ be toenbe flinifFe Ubor^etbelfer ^og^ ofntinbeligt^tti 
ben miinMlige ^titt i WatttrMflorte/ anatemief Vl^yilologir/ 
9lKinaaroh)gte, t>aH)ologte/ X^eraple/ dtfmixqif, gf^bfeWtMbitt^ 
flab og Segalmebtdn i bet /iattnffe Gprog/ faalebe< at b«tt 
langt ooerveienbe Z)eel af Sjramen aff)olbe< t bette* . 

9anffe at af{faff e bet latinffe Gprog , Deb fl^belfeti 
af tkiebidnff €ranien i)ar berimob ^Acultetet iffe anfeet gg 
berettiget ti(/ faalamge Umverfftet^funbatfen af 28be 3ii({ 
1824 flaaer i Jtmft, eSer foalornge ber tffe af rette conipf# 
tente Huftoritet er gJKt S«tanbrtng i famnie* Z^i S 34' on^ 
taler ^vab ber ffal fl|m* SVebe for Deb ben mebtanffe Cr» 
amen beel< Deb ffriftlige/ beeltf Deb ninnbtl^e ^X0^t, og* 
bi^fe gorbringer ere albe(e« be famnte / faaoel f»r acabemiflfe 
Sorgrre, font for 9>rcrlioiinarifler^ og altfaa nben noget {^ 
fpn paa ®proget/ ^Dori ^ri9Derne af^oibei* § 39 omtaler 
berimob flere togeembeber/ ^Dortii ^o< Sanbibaten vlbp^p 
bre« en ^iere oibenffabelig Z)annelfir/ og ben uboifler ber^ 364 

tr^iere, ffxiah brn \)fl ^ai)e forftaaet tocb betinc if^itrt ^anitrl^ 
fe, nrmlifl: ii a lent flcabemtff florgerrcf/ men eg at f)cn>t 
nb^olbt faa^^d UnwetfTtetrW (Sromen pf)t(ofogtcc^l)tlofcpf^jf 
tttnt/ fom ben onorbncbe Iatin(T#mcb(ci«fTe @itH>eb4f;r£iinfR. 
SRttti tjax berfer formobet/ at ^nnbat^tn tfax wBft gttoe fa« 
tinff^tncbidnff (Sromen^ b. e* fomifentlt()cn Sr^men/ ubf>ofbr 
i bcr Idriitffe ©prog/ fii ^^lere ©eJ^bning, rnb mrbicinfF 
(Rramfn I SWobertmaaler^ - ofl at bftittc fj^frt Scrt^bning 
ftpl Kgt^c t r of ^jrattititcinben, veb at itbl)i>Ibe G^romctt poa 
'fatin, fltW efffertjcb for, ot lian, eftcr q( I)at)e raflct ^d# 
mei! p^i!oIo8icosi)t)ifcfopI)icum^ tffe fjcit fbrf^mt at bijrff bee 
■ ©iJrofl/ fom iffe bfpt brbrafler til forl)0{ct alminbdifl ilaiib«^ 
inlinr, mtn font ogfaa fortter en faaban Sanbibat iflanb tt( 
pt tpe til bf jlffber for bet mcbictnffe ©tubnim, foro ftnbf^ 
f bt monftfolbfflf «f be i bet fathifPe ©prog foffottebe ®fn> 
ttx, brage rigrtg W^tre af bi^fe, og berveb faoe en fulbflo^n^ 
'Wgere Utttaix Ovcrffgt af Sibenffaben. 

gor benne gortolfning (lemmer be^uben gitnbatfen« § 51, 
'{ btHlfen be^ bobber, at brn, fom attraaer at Y)orbe enren 
"TOogffter orttttm ettetf Kcentiat i If^eolcgif, 9o)^nbtg^cb el* 
itx ^ebtrin/ ffal meb bebfle @i)aracrer l)at>e tib^olbr faa\>ei 
(Ejramen pbtfofcgko'p^tlotopbicum^ fom og ben (Sanbibatentf 
gag i^ebfommenbe (?mbeb«eyamen I bet J<ittnffe 
'Oprog; o^ at ligelebe^ fRegiertngen fortolfer gunbatfen pad 
famme QRaobe, vtfer Jtongelig 9tefo(ntton of tbe QRot 1828, 
^'ber befltmmer 1) at ber toeb famHige (Smbeb^rjramina/ fom 
afl)blbe4 i bet latinffe 6prog, fun fTuHe bruged Mgenbe 
trenbe (Sf)aracterer: ¥aubabtli</ j^mtb tOanbabtlt^ og Ston con* 
titmnenbtt^; a} at be f)ibril brwgte gftatacterer wb juribtff 
iogmebictnfr Cjramen iSRobet^moatet frembe(e4 fFuU 
le onvenbe*. 

gacultetet bat i flere Slar ()at>t iffnbe at t>i0e brtrfrfe 
cin Soranbrttig t bentie ^nbotfeitd gorbdng, men trort bet 
'^fenbe at ubfoptte bermeb/.tnbtif en paatornft !Re»tfTon af 
•ben ^le Unit>erf[tet^funbat^ bertit gat) en norrmere Slnleb* 
htng. flKtgei^l ffal bet bog m, opforbret t^eb pvenfor an* fnrfe Sttbrdgritbe fra fjrattttnmbe togcv Dg atfMditfre 6tii« 
berrnbc/ t^r^ rHInbt 08 ne ptttt g^lflfiibe : 

goct^tefet erf^nbf r StgH(|t)eben af flere af be %9rttU, 
fem i brmdbte Vnbrajenbe «inf0re« for ben mebtrinfte (S{ra# 
mend 9lft)otbelff i SRobertoaafeb; og bet rroer enbnu at buu 
be tiffrir, Hie be meblcinlTe f>r(rltminafifter berveb Dinbe ben 
tet^beltge %0tttit, 0t be meb Wfrre ftmne bi«a«ne ben^ 
mtti^Mtige dratntn, fern t etf^ert ®emefler afbolted meb et 
bet^befigr llntal (Sramjnanber^ b^orveb be^ fom ffietigcn 
twxvcttt bidfe Sramind/ faoe ^tfigl^fb HI <ir pn^ve beret egne 
jhinb(fai)er oo faa af fige rrcaptrulere ben (}0rfte Z)eel of 
Sfbenffoben/ en ^orl^eel font megee etflarter bet Zab be (tbe 
1^ iHe at htnne b^e g^relo^dntngrr i ben Stibf ber neb^ 
gaaer ti( ben mnnbrffge See) af (Sranten. 

S^curtetre maa f Nbt>ibere brmorrfe, at Itflrfom man. t bc^ 
welbre Slnbra^enbe f9ne« at tac^t fortrinligt J^enf^n til bei 
mnnbtlrfle Deri af (gjramen^ faalebed er ogfaa gaeulteret af 
ben Wening/ at en S^^imtnonb tan b^oe meftet gobe Stunt* 
ffabcr c bet faHnjTe Sprog^ cnbtTi#nbt ban'tffe tiat ^orrbig^ 
beb t af tdnnt meb nogenhinbe ?etbeb ubrr^ffe gg munbtltg 
i tme 6pn>g/ fom ber faa fietben ty&ti anlebning ti( at 
tale* 

9lf anf#rte Orunbe aniager gdcnltetev at bet latinffe 
eprdg et blot n^en (Stabe; men i flerr i^enfeenber enbog meb 
^oeoerl.fan (tfftof^t t)€b ben munbtlige S>eet af Seamen ; f^wtit 
m«^ Ut bof) formener^ at bet hift paalcrgget be acabemtffe 
Sorgrre at forfarte eet faataloet Gpccimen fcrtptumv og t 
bet Stingefle ten af be ftrtftltfle tliniffe Ubarbetbelfer { ttt 
lattnfFe Sprog, b^orimo^ man ttUifle anfeer bet imfFeltgt^ at 
ecn fitniff Dpga))e 03 tet ®peetmen fcriptum befvarrd i bet 
ttorffe ©prog/ 

Z)et 'er nemllg af megen Stgtig^eb/ at Socultetet c^tt» 
brdifti onif at (Sanbibaten fan ffrtftlig ubtrpffe fig mebXor* 
rett^cb og logift Orbcn i SKobertmaalet, b«>Mfet (grfartng 
t)ar ot»erbc)}tfl om tffe altib (at t>cere Xtlforlbet t^ei be Smbeb^ 
mambf fom ere ISanbibatt mebuincr« (gfUt ioaUM at ^aM yttvct ffn 9RnitB9 t Unm CM^ 
tiOobcr Socultcref (I9 at (Koftiib til Ut ctttbt SoOciwart 
itorrwere OoenKtcIfc at traipr gevcuiftaltiiiiHi ti<^ at bM ao 
iiwitt (EmbcMcramctt fan Mm foraabrc t i>aa bca of §^ 
piltf trt oMtfpr aatyt>cbe QRoabc. 

gacttltftct ttUabcr ({ft bcri}o< at bemxtk, at bet tllr 
fTi#itnev, at anfirte goronbriiig bc^0i»er at ubfortlrt iabcil 
bnt'fait Hiu bc^nblct { gorening a^b anbvc p^MatOu 
gorc^brittga t UnitDerfftet^funbatfrit^ ba fanbfynligoi flm 
ilar wSe mebgaar/ f^retib ben t Sfnlebniitg af 6fo(e# og U» 
bemidmng^arfrnet nebfatte ftbngelige (Somi0td0on fon tilca^ 
bebrittgf bet ben paalagte fy^txpi ^«K>rimob bet ttSaberig 
at tKtte bet ISnfTe/ at bet arrebe ^oOeginm mi f^c %0fam 
*br{ngen nbt>trfct poa f^^rflfommenbe Gtori^ing.'' 

SoOegiet afgai^ beirefue untTer 28be BprU norflefter fU# 
genbe Soar: 

^'Skb ®rmelfe af 6te f. '^ bar bet mebidnfre %aoi^ 
tet tilfliOet (SoOcgtet ft 9ntragrnbr fra fbre ^anbibatc eg 
<E]ranitnatt mtiitinct, faat)elfom fra fiere mebkinfCe Gtabe^ 
renbe om, at bet latuifFe ®pr^ maatte iwrbe afffaffet t»eb 
ttfbolbrlffn af ben mebictnfte Smbebtfejramen/. lebfaget of ni 
af bet juribtfTe Sacuftet nnber 2lbe Sonnar f. 9. at>er be* 
nelbte ®ienltanb afgttien CrKcrring. 

(Sfierat bet mebtcinffe gootltet i bemelble Gfrioe^e ^ 
yttret: ^'at bet iatinfTe Gprog tan, et blot ubenSfabe, «cn 
i fbre i^nfeenber enbog neb fanrbekA gorbeef, afftaffei 9eb 
ben munbtlige ^ee( af Ciramen^ ^wrimob gacnltetet bog f&t* 
mtmx, at bet b^r paal<rggetf be aeabemifte Sorgere ai for^ 
fatte et faafalbet epecimen fcriptum, og ( bei Sttngefle een 
af be fhrtftitjie HinifFe Ubarbeibeifer i bet lattnfte 6prog^ Iw 
gefom bet ttOige anfee^ miffeltgt^ at een fltniff Opgatoc o^ 
eet epecimen fcrtptum befbare« i b^ n0V(Fe'®prog/'' — i^ax 
gocttltctet opferbret (Sodegtet til at trorffe geranflaltntng til, 
at ben mebicinfTe Smbeb^amen (an bitoe fpranbret paa ben 
af gacnUftet antpbebe 9Roabe; 3 Snlebnind af benne af 
gacnitetet afgibne ^(iorring, ftelbc (SoXegiet iffe nnblobe at 3OT 

wcbbefe, at man AIU otifeir htt ^itffflMmarfflgt f«trtlbctt «t 
tr^c noflm 9«ranfialniing fU Seranbrins t UirivnfiteM! 
Smtbfttfoi, ^vab em6eb««raiiiti* angaaer^ ^orimeb CeSesiffe 
oiifm ^aciiimcr beretiiget itl at <ifl)j»(be beik mebidii(Fe Cr« 
amen paa ben i gacu(reteW efrwelfe antybebe 9taobe.' 

Com bifffttterenbe Botum t)eb Saflend »cl)onbfitifl I 
(SoUtikt afQOfo yrofe«for SJibe ftlgenbe (JrHcrrinfl: 

'^Ca ben af bet mebictnfre gacultet i fInlebniiiA of en 
Z)ee( Sanbtbatcrd eg Stuberenbed 9(iif0gntng unber 6te 
3Rart« b. 9(. afgtvne Setcmfninfl be^anblebe^ t Soffeflief, 
gat) ieg mfg ben S(&e at forcflaae/ at SoOefltet i {It Coor 
til bet mebicinffe gacultet ffuibe titfjenbegiDe @amme: 

1) ^t SoKegiet maa locrre entgt meb ^acultetet i, at bet 
(attnfTe Sprogd Srug toeb Smbeb^ef amtna er fombfat 
{ gunbatfen af 1824, ofl at ben faalebed iffe nben toeb 
?ov) fan afjTaffe«. 

2) 9lt Soffegiet af flere ®runbe iffe fan ftnbe bet 6«nflati# 
mop^flgt unber na^n)orrenbe Dmflcenbig^eber at inbfl^aae 
meb $cr{!afl til en faa partiel gbranbring i Sunbatfen^ 
^\)ilfen bet iffe fan ffjyntne at t>o?re paatrcrnflenbe n#b# 
t)eitbig» 

3) 9t uagtet Sodegiet maa erfjenbe Srugen af bet (atin^ 
ffe 6prog fombfat i ben gicelbenbe gunbat^/ antager 
bet bog iffe/ at bette @prog ben)eb ubeluffenbe er yaa^ 
bnbet fom @jrai^n^fproft. SJieget mere formener SoUt^ 
giet, at ^obificationer baabe f)en(!flt^mcrdfiat og (oi»# 
mebt)oIbiflt funne foretage^. O b^ilfen Ubftrcefning 
tmibfertib faabanne ^obificattoner funne gii^re^^ ubett 
at ben gjorlbenbe guhbatd trorbed for nor, troer Soffe^ 
giet for S^ibeu/ foalcrnge tif et fafl 91egulattt> for famt# 
Itge @mbebdcramina fan fomme tHanb^ rigttgll at burbc 
0))erlabe til ^acnlttttti egen afgjj^elfe. 

Zil mit ^oxflai cm, at Sodegiet ffuibe nfeb S)eflemt^eb 
afgit^e fin (Srf (erring om, ^t)ort)ibt bet antog/ at bet lattnffe 
©prog fom (Sramcndfprog funbe (ot)meb6olbigganf(e afffaff 

14 368 

fti, nt0rit>erfbe4 leg veb be mebtttitfFe (Stuberenbed Sitbt^ 
fleitbe, !)t)ori en faaban afffaffclfe ubtt^ffeltg ^nffti, t>eb bet 
jutibiffe ' gflCuUctd ®r(lcfri% ^t)ori en faoban aftfaffrffrt 
^09mcrd{{gl)eb iibf0rltg botumetttered / t^b bet mebictnffe 
gacttltetd eeKrnfning/ bt>OTt ben mobfatre Sonnemiig g}«rr< 
gicrlbenbe/ loeb ben t Gogen^ ^ocmnenter mebbeette fOpfyi* 
ning om^ at en foaban 9lffFoffelfe aOerebe oeb tioenbr go^ 
cnlteter er ivcerffat, 09 enbelig t>eb bet of bet mebicinfFc §a» 
culterd ^Defattud unber @agen6 Qc^anbh'ns 9trrebe {Snffc (Hk, 
at en beilant (Srftcering t faa ipcnfeenbe fra @oDegtet0 ©ibe 
maatte tilfjenbcgiwe* gaculretet Serf tjoebe i be ftcr ftem* 
fatte Drnjlornbigfiebfr/ og fornfmmelig t ben t)eb be farfljeOi^ 
ge gaculreter IjerfFenbe gjlening«uli9f)eb og beraf fli^benbe 
mobfatte Sremgang^maabe/ at ftnbe tffe alene ^oratilebninfl^ 
men ogfaa Opforbrtng for ^oQf giet/ til at ubtale ftg otoer it 
(5p0rg^maal/ {^t)or»eb bet gialDt en (He afene foreflaaet, men 
aderebe \)eb t\)enbe ^aculteter ttxerffat goranflaltningd itm 
meb()oIbtgf)fb. SoKegtetd ^turalttet troebe tmtblertib i ben 
bet mebictnffe ^acultetd SrHcrring (ebfagenbe Opfoibring Ob 
at fee ttlfhrcrffelig ®runb tti^ at ubtale fig o^r bet ot^enfor 
, opIMOebe ^rinctpfpi^rg^maaf/ men vebtog berimob/ at ^acnU 
tetet maatte anfee^ beretttget ti( at af^olbe ben meblcmffe 
Seamen paa ben i ^acultetetd (&frit>elfe antp^^e QRaabe. 
9Iaar jleg t)eaev tffe funbe erftore mtg enig meb ^lurafiteten 
i bet ilblle^unft, ba betoopgebed ieg bertil af f^Cgenbe ®ninbe: 
Saapel t Gagend Documeitter fom unber bend Se^anb* 
ling i SoOegiet t)a9be Gpi^rrgdmaalet Dcrfentltg fun bretet fig 
tm, {)Dort)ibt bet iattnfTe ®prog t>eb (Embebderamina gaiu 
ff e funbe afffafed uben up ?o\)« ^erom loar ieg mA mlg 
felt) paa bet Stene. ^rimob wt ieg iffe forberebt tt( at 
erflcrre mig om be tt>enbe/ font bet forefommer mtg, temme^ 
Itg t^igttge ®p0rgdmaa(, til ^t^tlfen @rab er bet |)enfrgt«mor«^ 
f<gt at tnbffrcrnfe Srugeit af bet RfttnfFe ©prog fom 9fa^ 
mendfprog/ og f|»ort)iDt foit man t benne 3nbffrffnhrfiig Qaat, 
uben at trcrbe be gjcrrbenbe 8o»be|lemmeljer for tt<er? 3eg 
troebe/ for mtt Sebfommenbe tbctminbfle, at bt«|e 6pirg«^ 3W 

ntoal iffe paa '6fib€t fuitbc eg biirbe afgtm*, Mtn at et 
^oit^lMfitltgm DfifNitfc bnrbc forubsaae^ l^^itMb iflc afenf 
ogfaa b€ #«rit< Sacultitcr* Sctornfmitg torbt inb^nte^ 
wcR bf t tiOiae macule mtbcrfi^cd, tli^tlfe IBcftcvmcIfrr ?#•# 
gtenutgcit om bcnnc 6afl totcbolbt, i)M(fe SU^ci ^rajrti 
^iDbe titbftfrr, b^ab be r pao ben Slib/ bo Sunbatfcn bk9 gt# 
Mt, Mr ,btt focttff Stflaarnbe, o. f* d. Oocr^ot^eb rroA< 
ieg, at Ifrii SoOcgid »t(be tnblabe (ifl paa at fafliarttf 
®ropnbfcnte fbr bet tattsffc @pros^ Vnig fom dtomtnt^ 
ft)rofl, ba burbe et fafl (Sfaminatxon6*yitmlati^ i faa Jg^eiM 
feenbc nbarbeibe^ fov famrii^^e (Sitibeb«f)ramma, fy^iUtt paa 
etcbct tffe (ob fig gjitt. SoOegict ^ar imtblevtib Mb ben 
fottebe QeflttCiiing ubtalt fig om be toenbe eiHttfor opfltScbf 
Gp^gWaak tbet man tRe o(rne ^r erricrret bet Im»meb# 
l^Ibigt^ men tittige, fom bet forefcmmer mig, inbirede ibet<r 
mutbfte erfjenbt bet fom ftenilgt^mcr^figt/ at bet lati»9$ 
®|»rog ganfte afffaffed t)e)) ben munbcltge (Ssamtu, og fim 
bibe^lbeg tt^ et ^ar Gpectmina til ben ffriftltge ^X00f, 
3(8 erfienber tnOig Stuligtiebcn af, at man t^tti maaftee ^i 
tenflfet bet Sttgttge^ men eogen forefoot mtg tffe faalebea nn^ 
berf#gt/ at jeg ooioebe at gbe mm ©temrne til en eeflutaing, 
ifrii Stigtigbeb iffe Dar ttiftrd?(re|tg br#ftet, og M« %0l%n 
leg i bet £$iebitf tffe fbrmaaebe Hart at oi>er(?tte. Xa en 
o|pm<rrffom ® jemtemlortning at ^unbatfen ,af IsM f^at over^ 
^ bct)ttfl mtg om/ at benne fom^ortter bet bengang facttff Se^ 
(taaenbe foot bet Kormate^ og bet er befienbt, at Mb bf 
ftre Ctmbeb^ejramina |yaa b^ Xib faawC ben fFriftltge fom ben 
nmnbtltgc ^rme foregif beei^ nbeluftenbe paa Satin beeM 
for ben flji^rfle H^H, foxefom bet mig betcenfeligt at (anctm^ 
nere ftM»mce«{(gbeben af en S^^Att^nng^ (^oviKb bet U10 
tmfFe Sprog faa ganffe troeber t Gb^gnt/ eSer meb (wbre 
Dibf bet foretom mig tDivlfemt/ i)t>onHbt en <^amen/ «)eb 
^bi< mittibtlige eSrr t>igttgfie Z>eel ber iffe «Hir tolt et Ocb 
iaiiUf^ fwtbe ftgej/ fom gnnbatfen nbtrptter fig, at iKrre ab# 
fdtoeret '^t bet lattnffe Gprog^^ (S 61)* Unber faabanne 
Orngmbigi^ber anfaae Jig bet rigtigil/ at CoDegtet for f8ie# 310 

Mffct ttibfrrontfebe ffg tif ^t ftfgtoc ttn oMiifer imbcr 9ti^ 
i forrflaaefee erflonrtng^ og berM/ faatenflc ril ct fad 9Uf 
§iifotto fttnbe fiHniiic i^anb/ o^tHdb M til gaoiirctenie (<lo 
fortMig at afgii^rr, b^Uf^ SRobtftcationer \Mb be rcfpectitH 
Cjramisia benfiatdmof^ffg fitnbe foxtta^t^, ubeit at br ^aU 
bfnbc ^ovbtfiemiaclfer fnnbe f(ge« at tmt tilflbcfattf. 

Ztl aSitne^bprb pm bf nne mitt fra Sp8egict« 8)efliitiitig 
afMgettbe gormfnittfl cr ber, at jcg #n|tcr, at nornKtrcobc 
bi*f(«tcrenbe Sotum mcuk blm^^MccoHtn fUf#rt/' S<b Selyanbltngrtt af (5p#rgtoaa(ft om ^orflag 'tA 
gpranbriagcr t Uttbcrfitet^fanbatfrn, f^t>oro)>fr ben nnber itbc 
^ CctPber 1839 til at reotbere ytiiM Unben)ii^ittngdt»arfctt 
naabigft anotbucbe Sommidfloit bat^be forlangt SoSegit t^, eg 
bftte igjeit gacultetetned 8eta?nfning/ bUt> bet af bet tbfo(o« 
gifte ^achI^^^ fremfat %otflai onir at ber i Uittoerfitetdfiiiu 
batfen ffulbe beflemmed/ '^at tet ttlfontmer Solegtef at fafi* 
fortte om, og i befrorftenbe %an, bvorotbt bet laTtnffe Sprog 
ffal Deb ^fl enleit ^acuftet briigei 9eb <Smbebte)raiiitna.'^ 
Cetre gofflog bleio optaget af bet afabemifTe (SoOegutfli^ 
ibet famne font Srnt«rfntng til Uiiioerfilet^ gunbatfen^ S 3S 
petren at Ubtrpffene '^lattnfF^iuribtff^^ og "(atuifr«niebictnff' 
Cramen formene^ at burbe foranbre^/ for at beraf ei ben Soc» 
pftgtelfe at benptte bet larinfTe @prog font (fjramen^fprog 
(fttlbe funne uMebed^ ba Qedentmelfe b<tom t ade ^Ib fim 
b#r fatte< t)eb jtongeiig Stcfolution/' 

JDen.ttl at tage be Untoerfltetet og bet mifitatre Unbex^ 
)MMmng<«)crfen vebfommenbe Oeflrmmerfer u^ber forelobtg 
StctMflon/ )»eb Aongl. StefoU df 23be @eptenibet 1842, naa« 
bigft anorbnebe (Sommt^flon^ t^ax imiblerttb/ fom nia« 
feer af famme< offeniltggiorte Ubfaft til .^oid, tnbebolbenbc 
%ofav^xinitx i og SCtScrg til tlnioerfltetftfunbatfon/ tfte taget 
noget ^etrfpn til bet tt)eorogifre ^acultetd og (SoQegictd i ben 
<oi9ettombanblebe i^enfcenbe fremfatte gorftag/ b^oraf fov^ 
meentlig maa nbbrage< ben ®intniiig, at (Sowoittfloneii^ 09er^ eetftfYewmenbe mfb bd fiiriMffe ^atnlMt i fht Xib ofsivne 
f3€t(rnfnttifler^ onroger faabait eeflrmmelfe o^^nrflibifl/ fer^ 
faavibr moK ttt ^ortoirmno nf 9«nbatffii U^tfufbt ten 
fowinf HI M Aftraarbe Slefulrat 

Det fan <mtb(errib wftnct vonre no(|ett Zt^l wxMtalftil, 
f^vorvibt bnt of brt inribifte %acn\M atircisiic gorfelb 
niitg cr faa flar/ at tngcn faltere bg t^brligerc !Refl€l ttlrrcrn# 
fif^/ Ifcrr ba bet maa erficitbe^, ot Ilnh)frfitci«ftiiibat» 
fenf ''Drb'^ trfe tale til gorbeel fof benne feri^vrigt 
{ fit Refitltat ffffert gaDitfige gortolfntng* Gaaban 
font ^tafii m a, ba brt (attnffe Gprog be facte faa# 
fiobtfom gattfTe er affPafe t \»tb be flefle (Jmbeb^cramina, l^ax 
Unberftfgelfeit af bet juribifTe %acnlMi gortolfnittg for 
Sibett )^! tngen tKtfentltg Sntere^fe, men ba nan ntppt 
fan ncrgte QRulifibeben af, ot en ntobfat Zenbent< fan nbgaac 
fVo gacolteteme felo eOer fra be famme ot)erorbnebe controSc^ 
renbe Slutortteter/ (Soffegiet og Xirfe # IDei^artenentet), futt# 
be bet tnbtrorfe^ at bet lattnffe 6pn>g engang igjen Inb^ 
Iraabte i ftne/ tnbtil for eet Decenntum ttlbage, (irvbebe 
9lettig^eber^og at 97j0boenbtgbeben af at benytte bette Opvog fo«i 
Crpmentfprog maaff ee ba oitbe fomme QRange nbeletltg* %tx at 
fmAefomnu benne aRnltg^eb^ og talfalb^ for at gipe en tttolfMi 
gortolfning og ben berpaa gntnbebe ^rarM, ben fomrtmc 
legale Ganctton/ fbrmenetf bet ^enf[gt#ntar<|Igt/ at ben af 
tct t^eologtffe Sacultet og SoOegtet antpbebe Sefleninielfe oni 
(feamen^fproget optaged t Ubfd^ til ic^, inbe^olbenbe %tu 
atibrtnger i og ZiUcrg til Unioerfltetd Snnbatfen/ naar bette 
SIrbdbe paanp fommer nnber (Eonini{<flonen< ee^ottbltng. 312 

/ 

fra Canted iati^ («« Sectov) 1»« 3* Soflett am ben af 

law i auiraie isao-isio mb pfftettiit «tiiK»MMi 

f^fftag«€ i^iHiifMMiiie SMfc i 

nUatiDet. f&th Jtoitgeltg SlffoluttDii of 6tc Sunt forrige Sar tiU 
flobe« mia et 9rto6 af 850 epb.^ font Btbrag ri( Or ftribtlfc 
of Ubgtftcr Vfb en vibcnffabelig 9tetfe t Ubl^nbft vaa 1| 
9iax, Qieb S<>n>h'fltcrfe tH^ cfrcv mitt ^itmtom^, tU Stixtt^ 
og Unbervtidniitftdbcparteiticntet at tnbfettbc eti Qerctntng om 
bctt ^latif jeg unber 9letfett l)at)be fulfl^ eg ont bet becvcb 
vutibtte iDibenftabeltge Ubb^tte. 

f>lmtnt for titnt Sftetfe wt, fbm {eg { nttn 9ttfi9sntitg 
em Stipeitbiet ^or opgioet/ tmber et Op^olb i ^rottfrig og 
Cf^anb or (hibere @tttiibir(rfreite i bidfe 6tater< ?0DghM 
iHtis og gi^ m{g befjeiibt meb bere< titbre Sfbmiitiftrotion 
0f^ ttb Gibett ^eraf, ^ (argge m{g effrr Gtorteeeoitomt. 
Ceitife 9Ian %qx jeg t alt Scrfetirligt fufgt; te ^ttcter, ^i^otf 
jrg ^ar ofbeget fra beit/ faaoelfom be <8|ettflanbe, ^ormeb 
leg Hi ett^er Xib t)^x f^^frffht mig/ ffat {eg itu nomnrrr 
omMe* 

3eg forlob (S^riittattta om ip^jlett 1899, altfaa fmnb 
ber cttbttu toar mig beflemt 4i^U Gttpenbittm* 3eg t^mt 
be bog aderebe for laritgere SCtb fibetr ittbgivet Snf^gHtitg 
om at blioe bcelagtig i bett t)eb Gtort^ntget famme tlar tU 
Qtipenbier beoUgebe Gum, og oetttebe, at Ucbettttgen ganffe 
fnart maatte foregaae, og bet oar alette i ^aab om et f)r 
mig gttitfUg( Ubfalb af betme, at ieg ttttraabte mist Stcife. S7a 

Scg ^iit^e imMertib ocb et Aum ^ en Ajitaia«b/ pM 
ton Zib forffaffet mig en liben ®am, for (ivUfen jeg fuobt 
letfe t noglf SRooneben IDet Mr mti^Sgt at gaoc f#rfl til 
Sronfvig; men ba er norff iDampfftb iu0 poa bett Xib af^ 
flif til bonbon/ tagbe jeg Seien 0)»er benne Gtab, i^Dorfrt 
ies, cftcr et gotten Dafled Opf^olb/ gif meb et IDampflib HI 
Seniogne og berfra til ^oti^. 

Jper fDrUe^ ieg Simenn oven 3es befFjorftigebf mig 
t benne Xib fomemmelig meb @fatdoeconomi og b< 
franffe @tot«for^Dlbe/ og, faameget fom Xtben ttfiob^ 
liOige meb ben franffe S^vgtoning, ligrfom ieg iStttgen 
beffgte gorelce^ntng^rne veb Univerfltetet ((Sorbonnen), nof 
q^t Kg foftftmgt/ for ot Ixre bm franffe ntbenftabeiige go^ 
y«tHrogdmetbobe at Qenbe, iffe inbflrcenfebe til juribtfte %ett0 
teteinger alene. 

Dner 6tot^forfalntngerne i Utti ^t^rifFe .Ub# 
otfling ^j^te ieg farrbele< flare og intere^fante govebrog af 
Sto^ft* Over 9tet<pbiUfopbi lo^i^d iffe veb Gorbonnen^ 
bertmob fFnIbe ben be^enbte ^erminier efter to Hard 3::an<« 
^eb, t aiinterfeme^erct 1839—40 igien fortfcette fine gorcy 
brag beroner veb College de France; men berof b(ei» ber 
Sntet, ba ban aOerebe i ben furfle Zimt biet) 6Ufet meb eit 
faaban Itgnnfi/^ paa @rnnb af fine foranbrebe poltttfte 9Re# 
ninger, at Ijcmi gorebrag inbftiOebe^. Seb 6tben of mine 
tbeoretiffe (Stubier benpttebe jeg en^ver SInlebning tH ot be# 
fTueliggjwe mig 3nbf!gtf n t be franffe gor^olbe, befidfgte Urn- 
lig Slettemeog/ naar ^eifigbeb ^a'ot^, tiKige be Z)eputerebe« 
ftammcr og fi^te at gi^xe mig befjettbt meb be offentHgc 
3nbfetninger^ og 3n0ttutioner. Den SSerebmOigbeb/ b^^ormtb 
be franffe aSftenffobdmomb fomme Ubtetlbinge itMltt, go^ 
mig tiffigeSbtlebningtilat gi^re Sefienbtffaber/ ber viare mtg 
4il SeI«reKe og Seilebning. 

Sra Korge ftf ieg imiblertfib ^terretiringer/ ber betog 

mtg ipaabrt om of entiig Itnberfieittelff . Ubbelingen wx Iji^ 

iil fte^ nbfat, og efter format Cpforbring fra bel Offend 

ligi« fiibe, b«»be gletttr :ber b^dtH Sioturvibenffabeme/ foo^ til^ ft fknr WUbttfitbifiHt Vvfigirinfl^ ^ fMlbamt fbu | 
ffgfff ^09^ ftcbfir Dflrrrt anfrc tc fonniriig <|Mltficrtibf. - 

Z)a Prre ^aambtt oOmbc Mve (KVfloo^ fra am 

Sf^rifc ^ncfra^ og bcf iaan, jcg ^vbe •p»ogff,(bcr bec^ 

tfbm fhtlbf ferfaM fittage t i0f>tt of Genmcffii), ifTe wt 

tafhtfirrligt for nrn rnb en fort Zib rnbim, viaotte jcft 

berfet famte paa at foronbre nriit Sldfrpton. 2>ft Krabc 

tofblcnib alrib tMmt nir ^Ztaffi «t brfi^Bc C^l^bfRaib og 

Ml wnligt 3e«ltett, ^ ba t r ^ar DanfTc/ nA ^tMOi jcfl 

l^crabt gjtrt erfjctibiffob, yoa ftfonnc Xib foveflog mig ai 

bff Ifogc i en Ubflitgt tti bette fib^c tanb paa c r fto 9iaa^ 

Mcber ~ rn Zonr/ few )egr naar jeg ret^ t bi#f( ;i^rnn# 

gMge^ hmbe gjire ontrctit for be fanniic 9>citgff for ^tlfe 

jfg ftmbe Inoc t ^ortt -* for baefhr ginmcoi iEybfHoilb 

at gaae nob Rorbm tgjeitf tnobrog jeg Zifbnbft <Sn Strife 

i 3tafiai or brtobctt tffe in^ritcefo for Aanfbiere alenc* ian^ 

M frrmbyber nirgee mere en Mft bclffrcttbe Gibe for di# 

(MT/ ber tnrereeferer f[g for6fareme^ titbrt ipiflonc og ht^ 

n€ flatifliffe og flattorconowiffe Ztlflanbe. T>tt be^A^er to 

at erinbre<^ at be ftaitenffe ®tater oSerebe til en Ztb^ ba 

bet imrige fhiwpa for en ftor X)er( enbnu befanbt fig i 

9RJbbelaIberen< 9fl0ttt^ ^at)be tHegnet ffg en 'l)oc ®rab of 

Cttfhtr, og t>eb (yrrelige JDmHornbtg^eber iyoroet fig til fldr 

Sef^anb* Oont en S^lge ^eraf nbioiflebe fig tftt tibftgen frie^ 

te %^atninitr og borgerlige 3n(htutioner/ font be i0t>rige eu^ 

.fOt^oHfFe Gtater fi0Tfl langc fencre tjau toorret tflanb til at 

tiiegne ffg. ^en Zib, tj'om 3talien git i ®pibfen for ben 

citroporiffe Cnltnr og Ubotfltng, er tmibtertib iorngfi fcxftvm^ 

ben* ^ah ber er ©runbrn til bette foranbrebe Sor^irtby et 

|er {Re Ctebet at ubtnRe; xift er btt, at meben«' be 9t^ 

anbre europortffe ®tater ftebfe gaae frem t Setoorre oeb at 

tifegne fig ben nyere ZM Sremftribt i Stbenffaber»e< Sn* 

tMnbelfe paa ^et ntateriede 8tt>^ flaaer 3talten nceficn fiile/ 

' og mebene be fbfie Stationer ere fomne ti( en flmre ®eM# 

bet^ifi^eb/ beftnber^fet i mange af be italtenfte Stater fig- 

'M tilbeeK paa ®mnb af bet Se«poti og ben 9Ianb<t9a% \ in 

httt* dlfsfeviitder.f0ftige ^at>c ubi^t- I eit Umpntitft&fMU 
fiunh/f)^xi man fpercr bf n forgaogne Sniift imifSbti mth 
bf ti ninMrrtitbe gentebrflfe. Uagtet faatebe^ be rilgrambfenbf 
SlaHettev ti^ IDampfKfo ^ow fat ^attbet i (Mig 9«rbtnbflfe 
nub bet forige Siiropa, og uogtet bet aarltg befi^ge^ of en 
atffngbe Stetfenbe^ er bog ben n^ere ZiM £){)bagelfer og 
gortfebringer i ofentftge Snbretmnger^ i %abtitttt, ZxmipMf 
nriblc«/ GttHfart, ipanbet og ^aanb^mrfer for en ftet 
Decl Me^ne ttbeni^ttebe iStolien/ ifonr { be fybltge ®toter^ lige^ 
fom bet er beffenbt, at ttaltenfte Sibenffab^mcmb/ nagtet be# 
ui glib og bpht XmibfTaber t enfelte ®rene/ ofte mangle 
5tjenbfFab ttf bereft Sibenffabft ^remffribt i anbre 9anbe, og 
at be enbnu oftere mangle bet alminbefige vibenfTabeKge 
£h)erblt(. • Canbet er fom befjenbt^ af Jtatmtn et af be 
rige^ iMtffgnebe og «>eb betft Seliggen^eb fftffet til S^anM 
^emforneget anbet, itoen ttti Slefonrcrr ere (angt fra ben9^ 
tebe fom be lunbe^ t^'^xi 9iegteriiigeme« GDOg^b og %(tU 
Uti GLev^eb og Slangei poa ^oretagelfeftaonb ligemeget ere 
6(^(ben. Z)ette beritter imtblerttb ittt biftfe dtater bere< 
3ntereftfe for ®tatdotbcnfEaberneft 2>9rfere. 

<?fter nogie IDageft O))^otb t SZeapel, f^t>or^en jeg gff 
.meb Z)a«pfttb fra QRArfetSe; anfom jeg i SRartft SRaaneb 
1840 til atom. 

Det ^ar fine Sanffeltg^eber at er^olbe nogen 3nbffgt i 
ben |>a\9e(ige ©tatft inbre ^or^olbe. Den ))at)el(ge Stegjeritq 
er nemlig en gienbe af ol £)ffentligt)eb ; fiatifltfTe Surfer 
anfeeft fom forrcrberffe^ og Ut paaftaati iffe nben ®mnb af 
bem, ber fKnoe f#gt or ttifOiVH Zalopgi^tfer til en Di^rf[gt 
oioef be romerfte gor^oIbe< at SSegieringen felt) ingenlttnbe 
fienber be nib)(enbigf}e jlatifiifte Z)ota^ 3 Sanbetft egen <i# 
feratnr maa Oplyftningerne iffe figeft; ^ertil bibrager bog 
enbnu/ fbmben en fireng Senfur^ SBangelen paa %ctbfb mob 
Cfiertryf/ fom gii^r Itteratr ^^robuction i Mife^aten ffUft 
nftffer, ^foah ber er prorfieret t bettegag^ if^fbU meb faoe 
Unbtagrifrr (f. Sr« SRoroc^inift fortjenftfitlbe ISorrf ot^er be 
romerffe milbe Gtiftelfer) Ublornbinge; blanbt biftfe maa ifcrr 316 

nttmU ^uUttf bfv ^at ftct»n m ®taiMltt omt Stofito; 

Ug/ffom fUtt 9tt|MI0 gJM* l^ ZoitniOll* etudes staUstiqve^ 
I t^tftorirtrcii Kaitwcrt @frtfr 3taltai, Itgcfom vumge 3Rcb« 
tebifcr om 9o)Dgt«ntnfleit finbc^ t SRimrmoyrr^ dettfc^rtfr 
l&r Sttc^dimfTcnfd^ft ®t^c Stbrafl Hi en rracrfl ®ra^ 
ttfttt Icverer Pgfaa ct oitoni^mt ®(rtft SRraifc^e Sricf c ooii 
mtm gforctUiiMr (en i giorcnr^ befa^ Siybfferi ^oitfc Sar^ 
fcr Ui ^)»ebfaecti0 ^ar benymr, for ot etfyoetot mifl 3ll^^ 
(igt t be romerffe gof^ofb* 3ntel er mere Merraflenbe eiib 
fl SobUtf ibette ©tat^naftinerte, ber fornben be S3rifi, fom 
fre nobfftOeltg forbitn^e meb, 'at ben i>erbdltgc Slefiiirtiig 
fioMX i SReliflionen^ ^ienefie, eflter aOe gorfatteree 6rtf» 
^rulg liber af mange anbre, ber tngenliinbe ere uabffifielig for« 
bnnbne meb ipterari^tet. 

eeubenteme i>eb bet romerftt Un{t>erfttet« (Sapieaia) 
f^rffieOige gacnf tet«r nbgiAre en 9rt geiftlige Orbener^ ber m^ 
pligtige tU flabigen at bef^gc ^reforMngeme pg be tigHttint' 
^i9itibeltg^eber t Unii^erfitet^ftrfen, for W^t ^ligterd C)p^# 
Mfe be t)eb b^ert ®eme|terd Cnbe erbolbe et 6fttb«maa(r 
Hgefom be ot>er^ot)ebet (laae unber et meget firengt Zitffn 
og nnber en (Srlefant^Ierd SnriiSbiction/ ber fan ilorgge bnn 
fitrafe Kge tebttl I Sard SomgfeL Ztui ®tnbter ere orb^ 
nebe efter en nfrat)fgeltg $ran, l)))orefter be t etbvert af be 
4 Sor^ QMriot UntQerfltet^cnrfud beflaoer^maa fhlber^ t>t«fe 
2)tfct))itner. Seb (Snben af b^rt 9iar fammentrontger Mb# 
fommenbe ^rofe^for ^ot)ebtnb^o(bet af fine Soretofmnger i 
16 fD^iaw, tfW^af en bli«>er ubtruffet og befvaret tube* 4 
Stmer* dn Gtubent/ ber liat itM)o(bt 4r^men i be t. bet 
f)ir(le 9lar forebragne 3)tfdpitner/ blither Saccaleureni, t bet 
llbet og Sbit ilar Sicentiat^ men for ^t bifoe doctor ^ er at 
Wf olminbelig $rtfV(eni»bt»enbig. X)e Sorelor^ntnger^ fom '^Ib^ 
lc« ( aaret 1838—1889 Deb btt }uribifFe ^acultrt ^re: 1) 
in(Utntione« jaris civllte; 2) f>anbeeteme« 8bte og 4be Cecf; 
9) infUtntione^ juris eiusleiiiastict; 4) Offtntlifi Jtirferet; 5) 
fttflitltttone« juris hataralis if gentiiun^ og 6) (Srimtnalref. aw 

9a<itfl€trt fiat 8 9>r0fMfmr» 

3tg Mob 9hm wo» CiMit of SpU ^t «« fltfiiim 
^ticanOf tontefMet 00 S;|^r0l HI VtiiiKM* 

Unber mtt £)pl)oIb i beitne ®cab er^ibr ieg ben (SfttmU 
trittg fra 9hHrgf/ at ben wrffc fKfgHritigoocrfniMmmfiibe mcb 
^ab ita, efter be Ubffdter^ bfv b«t^ w<(l (Ifl f^ »i0 1 %»bei.gf 
Sintfrnt, biirbf tiaobt, fyx6bt inb^tfier mtg tU at cr^oibe ofmU 
li^lbiberfli^ttdff, nt^tt, fofot fort efrev (labfopfkbc^ veb bm 
foiHI^Iifte 9tff0(tifto«» a9eb WlSa^n^ UtiitkrfiM b^yiiblr 
jiid goreteta^ntc/ eg leg befiglc bftii flitrig* ^ 
ItMt faakbr^ , g^rebrog o^er 6taMorceiiMnini of ^yi«^ 
ff<for J^frmann, over (fMlret a^^api, over CrtmbtalM «f 
Solmann/ fomben flere aitbrr. 

gomflen beffiorfttgebe jeg mtg unber mie &pl)o{b t 
9Nindyen fornemmeftg meb Gtubiet af be enroparifFe ®ratf# 
forfominger og me> Ker^p^tlofop^ien faaoelfom meb ben 
tpbffc ^^ifofop^t t 3l(mtnbeligf)eb. 3eg moa tin nonnt ben 
Sorefommen^eb/ fom »tfbd mg af ^rofe^for Hermann/ ber 
fornben at forff af e mig SIbgatig ril be of enHtge Qibltotbefev eg 
StPfefafond t flere ipenfeenber ^bebe mig Siaab og Setlebning* 

%xa TOitnc^en gif- jeg ot)er I^reMen, ^t)or ieg forbleti^ 
en Uge« Ztb, H( Serltn. 

U^eibtg))ud enbte gtMrete^nlngente for Semefhet fort ef^ 
ter mtn ^ntemft, tt Zab, fom jeg/ faa gobt bet lob (ig gj^re, 
fi^te at erftatte t)eb perfonltge ^SffjenbtfTaber meb enfefte af 
be bertxrrenbe Stbenffab^mornb/ blanbt ^vtlfe jeg vil nanonc 
(Smii^tn Vr. Ctrffen og Srtmtnaltften Dr. <lpef re$. 3forr otU 
fie ben g^rfbtoronte mig megenSeloiOie* 

3eg fortfatte ber mineStubter fra 9Ritn<^en og befFjorfi 
ttgebe mtg ttOige meb Soerfer ooer ^reudfentf og |Z)flerrtge< 
aibmintflration og tnbre gorbplbe faa»e(fom meb ben preu6^ 
fifTe {oogtoning/ ^ti tf^itU ®tnbteY )Dr* Z)ir(fen pbebe mig 
megen Seiiebning. Sit jeg tin faat)flfom paa be ot)rtge ®te^ 
ber/ ^or jeg forblet) f Icrngere Sib/ fj^te at gjitire mig be^ 
Qenbt «>eb be t)ibenf!abe(ige @am(ingfr og bet Sanbd Sttera# 
tuT/ 1 ^t>ilfet jeg op^olbt mig/ er o»er^igt at tilfait'. 37f8 

©« mt iMmmtm, Hwr }(g fbfUw noatn SGb, 
9at Sitbaixm; »ct tntmdfmbt mtfl nmiig at own mm 
iMfnii»re bffjrnbt web 6r inribifTc 9>rofr<fom« SoUnmr m 
gmtefoinfltocrl^obr, CicaiiKiitfwrffiuf o. f. ». 

Scfl frfjoiber bybr, l}»oniicflf t jcg ff^ber etattn, paa 
m ©cfofhuiifl jeg i^ar forrtoflrt min (angc eg tnterrtfojiie 
5i«fe. ofl jefl BCfTfr (ntrt vomtfre |8iifrf, enb paa man 
fBtaabt, <u funne afbttafe bnt ®i»tb, i^vori Uq l^tn^n 
Ummtn H( btn. 3f9 n mig imiMerHb tewibft, ot ita mtb 
i^tttjttn 8Kb, frto nnbrr en «W'Kfll>eb, Hwraf ,« »Hbff 
bnt. m* t>oh)bffr of ntn Ubrnlanb^wfe hb, bar' flrcrbt 
«t oimnifl ®tatfh« Opeffrdfe foa nyiHo, font brt Mr mk tnnliflt. ZtStamtntt. 
3H Unberjrrr\)nf/ ^\)id {X^gtefTab et er tlet^en velflflttet . 
meb ^tD^amnger/ ifg t^^riflop^er ^rtntann Dinfeit/ Sldfe^for 
t {)i^rflerft og jeg 3lnne ^i^ffeOmfen f0b9BeI{f/ i)and Aonc/ 
^at)e i ®nU Slaioit bf (luttet at gim, (tgefom i^t t^ttoth giirc 
ftflgenbe reciproqve Zeflamente 05 Ctdpo|Irton. 

1. ?>ojl. 
!Raar @n af 06 ^oeb^Ci^ben afgaaer/ ffal brn Sfli^nlc^ 
venbf betjolbe bet ^e(e See fom fin (Sienbom uben Siegiflc^ 
ting/ Surbertng cDer nogeit 9Re(Iemfom|i af Sfiftercttem 
, 2. fJofc 
9Reb i^mfyit tit ben ®wt lO^OOO j^ forrtge V. iS* feat 
)cg (^anben) i (in SCib ^ar Ipvet til bet liorfTc Umvcrfttct 
unber gorbebotb at funne inbftrarnfe ben til 5000 if m. »•# 
og t Sniebntng be 66 j^ 4 |jL m. t>.^ fom leg ligelebed i {In 
Zib bar forpligtet mig at ubrebe tU et Viinbe for ^rofetfov 
aren^/ 9tcctor \)eb »ergefi« Satl^ebralffoU/ befiemme^: atiflc^ 
betfor bidfe t))enbe ®a\>ct, ftal bet norfFe Univerfltet tilfalbe 
af wrt Soe^ naar oi begge ere b^be, Xo Xnfinbc ®pecte</ 
llwrofSRenterne for trenbe (3be) aar beWwetom 2be/toeit# 
be/ @t^ntere fra Srrgend Sat^ebralfToIe. Stectbr og 9^ 
tegifi bemelbte @fo(e afgj0re eOer fiemme meb lufte SebUr, 
|)))iire 2be, tt^enbe, ber anfeed meefl trorngenbe og ixrrbige 
til bette ?egatd SRrnter. Det frrfle SBalg fteer, faafnart 
Sftedor t I5ergend (Sat^ebralftole bar faaet AunbfFab om, at 
eegatet er ubbetalt tit Unit)er(Itetet, og ba blanbt Z)epofititri 
for famme Sar, og blanbt be ®tnbentere/ fom t 2be, tveubC/ 
n<rfi foregaaenbe Slar ere bimiterebe fra bemeibte Gfole, for# 
faatHbt bidfe enbnu maatu opt^oibe (Ig \)eb Uni^erfftetet/ ^ 
t)e er^olbt Laudabilis «>eb (Sjramen artium, og forj^ortgt ere 
qt)ariScereb< til at er^olbe Wenterne M bette ?egat- galbcr 
^luraiiteten^ ®temme paa 2bt, totnht, Cipofitttri/ g|<xtbcf 
Sector* eJUr (golleger* »alg flebfe for bet firfte Har, noar ; 380 

jDepofftttntl «eb dfcmtn artivm rt^INr LavdaMla tft JC)e« 
Dfbc^aracteer, men for be 2bf/ tvrtibe^ fi^Iflcnbe Star onfrc^ 
Salget fun font en SInbefafelfe foY SSebtommenbe at nybe goM 
of bette ^egat/ ba ^rofe^forerue bjar 6eb(l funnc ^enbc eg 
beb^mme Stubenternej ^^^^ ^d Gcrbelig^eb, om ct Stiiax, 
imebend be opf)o(be fi$) t)ct) Univerfitetet. 

Uni\)ev(!tetertf ^rofe^forer afai^re faalebe^ «>eb fteile ® renu 
wer, ber Itge(ebe6 b0x gbed t)eb (ufte ®eb(er, ^oem iblanbl 
fiete eergenfTe ©tubentere fFa( nybe Stenterne for be 2be, 
tbenbe, fiflgenbe Star, etter for aKe tre Hat, om ben effrr be,. 
of Stector og Sottegir SBalgte et er^olber i^oDebc^aractercii 
Laodabilis \9eb Spmen Artiam. ^aa Sebfommenbe^ Xrang 
b#r ber fornemmeltgen feed/ btanbr flere Cueltfle pg Gcrbelige, 
^t>orfor tnflen IDepofirurud eOer (Stubent dlfommer tlbgang 
til bette ^egat^ eOer fammed Sienrer, faa lornge l)and Sober 
enren ffbber t et Smbebe paa 800 ®pb« eOer beroDer (meb^ ' 
minbre gaberen t bet QRinbfle ^ar fern uforf^rgebe Smi) 
eOer ^ond gororlbre l)ar gormue eOer fibber t en gob 9Ior^ 
rtng6)[)e{, eler naar ^an felt) tiax aroet eKer poo onben 9)Foo# 
be faaet eDer er^\>en)et 600 @pb. elter berooer* Stenteme 
beregnetf fra ben Sato benSalgte ^ar taget (Eromen Artivm, 
og i)Aloattrdvttd berefter ubbetoled, bog fun forfoooibt ttan 
forbftoer t)eb Unh)erf[tetet, og ber meb glib fbrtfcrtter ({ne 
®tubertnger. i^oab 9tenter/ber niaotte Uitx ttlot>i(l of bette 
9egat, formebelfl ben Salgted Qortretfe fro Unit)erf[tetet, ^iM^ 
folb/ eSer om \^an onfeed ut)cprbig bertil, (bi^Hfet Stbfle of» 
gii0Ted of ^rofedforerne ligelebed efter flefle Gtemmer og oeb 
lufte Sebler)/ ubbelet blonbt onbre tr<rngenbe, flitttge og faf» 
belige (Stubentere fro Sergend ®fo(e/ foolebed/ ot et Kogen 
er^o(ber minbre enb ti ®pecier og ei mere eub tpbe ®peejer. 
9>oo betre tegot gioed Untoerfftetet Itblarg t t>ort Coe, efter 
Begged lD0b/ t Aongeltge eOer @totd«OHigottoner/ forfoot^tbt 
Boet eier foobonne og bidfe ubgi^re 2000 Gpb., og ffol 
Untverfftetet et ocrre bengtiget ti( ot t>(rgre f[g veb ot mobtoge 
fomme fom futb aSolutO/ forbi beet funne opflged, men ber» 
meb lobe fig mte. 381 

IDeit Svffeiibtliflfyeb feg (Vldvlbtn) ^fba btn onriMriMsf 
£)fbtn9/ min efffebe Ferrer, ^rcfe^for aren^, Stectcr t.8et# 
send Sari)ebraffforf, befiemmrr c^ rfl bet Sinftt, at btttt it^ 
gat ftebfc maa bcrre 9Zat)net og lalbti: T^rofc^for eg Slec^ 
tor g. 6. Jc^. 2lren0'« QSinbe. ^ 

®(ttlbe berimob Unwerfttrtet^ Sebbmmrnbe giifre blot 
imnbfic 3iibt>eitbm9 mob be atif^rte Scflemmelfer^ ftal Gam# 
me brot tilfalbe 5000 ^ D. Sv efter Omfrnvnti^ 815 6yf» 
ctf^^ba Steflfti I125epb. tilfalber Qergend Satbtbraiftok i 
Gtat^obtiqatioiter. Sibrre ttifalber efter Dore^ X)irt>: 
tu 3Rin (ibtanben^ G^fler) Snfen 92abame (Slifabet^ Cyi^ 

ring 4fOO ®pe€tf^/ ev 400 Cpk. 

i^t>orbod ^enbe eftergioe^/ om bun tittHt^t^if 
^tKib bun fh^Iber efter Obltgatton, ^ttxii tU 
(er t anbre 9Raaber« ^un maa ^edet tfte txct* 
oed enten 6opital eder Stenter^ tmebend f^uit 
let)er af enten of o^/ b^orimob Dored ^orbrtm 
bnnger gi^re^ gjorltenbe t b^nbe^ IBoe/ om l^un 
bi^er, forinben vi brgge ere bi9be. 

b. 9Rm (Sonend) trenbe ©ojlre, 3omfrueme 9itX0 
brco; Pauline og QRaren SBolf^ Snbt^er of 

bem 400 ®pede« ....... ^ . . 1900 — 

c. t^tgefebe^ @bt)arb {)ctberg, Zrtoe SBoIff, 3QCob 
!3ou(, ber oQe Zre tilbeeltf ere opbragne i vort 
S^nu^, ben ffbfted Srober, ^oul 3uul og 3om^ 

fVu ©tine ©mit^ i Xronbbjeni/ ^»er 200 Specie* 1000 — 

d. Jigtlcbed I5rengen ^>ou! Slielfcn^ ber i flere 

Slar bar t)ffret i oort i5)uu6, 100 ©peded ♦ . 100 — 

e. gaaer en^t)er af vore Xiencflefolf (unbtagen 
^ouf 3?ielfen)/ torn paa ben 5Ctb er i wr Jje^ 
nefte, bet er: naar ben ?crng|Me»enbe af o« \)eb 
1Di0ben afgaaer^ fern og t^oe ©pedrd, om f)an 
eHer f>un {)ar tjent ben ?crngfHet)enbe fulbe fem 
aar, i£)alt)treb«(ln«t<>\>e ©pfde«, om l)an eller 
^un ^ar tieni ben ?(mgftlet)enbe eOer o6 beg^ 
ge t fulbe 8 Cotte) Hat, og ben, fom ^ar tieitt 382 

Ifct Sen filer Segge fitlbe ti flax, tt ipmtbrebe 

Specie^. ' IDen af Xieneflef off ene^ font ti(f ommer 

ben fl#rte Sed^nntng/ tiax natuxMffoM ei liHige ' 

9bgang tit ben ntmbre. 

4. yo8. 
Sif l}t)(kb ber maatte bibe H(o«ertf of ben ^opngflfcvfffM 
SBoe/ efterot &\)en(laaenbe anben og trebie ^o(l ere opfylMf/ 
fFal inbrti 2ooo ®pb,/ to tufinbe ®pecte6, ttlfdibe (&t)viitiattk 
93atfen^tttt^ paa fRUf aax, at Stenternc af be nne (SapitaU font 
efter benne Seflemmelfe ttlfalber Satfen^ufet, ffal bele^ meU 
fern 3ontfrue S^dfliane ^tncl^eni^agen/ en Matter af t)or Seit, 
{Ribber^ Vro\o|l gincf)en()agen/ ©oflnepropfi tt( SRop* paa wrc 
gtommertfle, 2bet 3omfrue 9]belt)ritl) 'Gmittt/ en Datter af 
fjnrommelbte @Iaud &mitti i {Eronb^jem, og 3bie So^an ^e» 
ba^(/ en ®ijp af afbi^be QRafor ^eba^I^ faalarnge ^t^fe Zren^ 
be leve* t>iftx Somfrue 6l)rtfltaue Sind)ent)aflen fi9r(l, tilfolber 
^enbetf trebie Dee( of Slenteroe til Somfrue Slbet^eit^ Gotitt, 
og b^er benne f0r|l/ tilfolber f)enbed Sinbeel af Stenterne tU 
ben g^rfle. g0r(J/ noor. begge bidfe 3omfrfler b0er^ tiffafc 
ber bi^fe^ Sifbeel of ^entente til SSoifcn^ufet, (igefom 3o^ 
i^ebo^Id Sinbeel of fRenterne^ foofnart bon b^er. 

Satfenl}ufet ffoi (igelebed lobe {ig nme meb ®tat«ob(iga^ 
tioner og mobtage fomme foot fulb Soluto, om Qoet eter 
flere enb be, foin ttlfalbe Univerfftetet efter anben ^ofl. 

Gfutbe enbnu mere funne ubrebetf of 93oet, blither beraf 
ot opfftle et Segot tnbtti fiilbe 500 ®peded, bvorof Slenter^ 
tie betatei aarltg til ben^ ®aarb«breng/ etnepige/ Stottt og 
eubeie/ fom iiax tjent Icrngfl og ibet QRinbfle ti ior l)o< een 
og famme i^un^bonb elTer Wabmober i (S^rifHoma Oye 
eBer paa ben« @rttnb» Den, fom bcoii^Iig ^ar tirnt tongft, 
ffal for fin 9todttb npbe Slenterne a{ bette Segat. Sopitolen 
o«>erIe«ere« til Stbmtnt(lrattonen for Selffabet for S^rifliama 
K^ti Set/ om bette ©elffab paa ben Xib enbnu >eT til, ( 
anbet galb tit SRagillraten t SbrifUama, t^oilfen t gortniiig bcr fM iq^ StttMrnr; #ii Mr fFiflM *tfr<f ZMM Ml, l>M Iff 

fatfti XjctfHHMb 1^ iht- ^ ^MM VtM*^ fUrr tone tM 

Mr fitdfirtt-rMtlndr'tf l^oMf^ :: . -; 

' / «• Voii. ^ ^ ; ' ,. •' 

tfitc^rrc liictrni St^tWattfa wilt ^irt^uui eg Dnft irt 
ctwie ®9ge4ui>^« %exmi{it vbuitt ot>cttft4aciibc fcgaM i 
ben Drbfti^ ifcfiti ht ^ercvenfor f^fflf, faa of ^ii 9>ofl (lil 
epfytef #; f#rnib ilbtc ^i^fomiJier i Vettq^fiitii^ SMr^ IffON 
bm 4be l>o|l/'oa faa tibhct frcHibcfe^; . ' 

Iflf efl2t)ttf ^0(1 fMc t^re ttroffclige, ium't U iM%t 
f>o0fr faft brn '?irng|}(A)>nbe'g|^f; ^t)ab. Seranbrittftf 9g 
ZiSfiPg ftdmmrfihbet fpi^'^obrr t)aa brtrr iwrr'rcciproffis 
Zfftatiihiit cg'pjia tennt^'^or tettd^iMattfTe' Si<)M>ift{oi M» jr. 9lartcti(9fl «fb (S^riiHanta ben Mbc 6cpteiiibef 'itM; 
ff« 9. Omfm. ' «. i. Oaifm. 

(L. S.) (L. a) ft? 0«rtiii«. Ag tj^MflTMi «tgi« ftri memoAe .CMNMiAt 

2S fwpk. »mmf ilhttkn nri^iiHtlt^ %i%0t, mt l»wil 
fM iHmitt 9MN» Qflu «s itaacf mtct llMVMflMliM 9m 
fprf(<r *!«».. Mkr .0iift lrt>H(ft i «Mtt MMk «fe %M < 
%Mnmmtt kMi IftrOttvM I9<* tMwt tifectll {%nifec 
6Mtonni»r: 

. et»t. iM. C CMfoi iMk iM 6|^ i • VmHmjr; 

. — rtil. 3. ewb 

. .- iinr.?. ©.^oW - 

— ' -' <J. 3<«f«« 
— t|Kojr.3.Jt.S4n(Kc- 
' ' -: i4M*l. 3.30l)af(«' 

. (<}fttet« Strntct atiHiftwul^ inMil liU3«nMrl8llr 
i ^ftt %at faaiefe(< tNl Mm at lOM* U patltHfH* 
9||||tf «cl» 80 6pbv M — 


i% 


Nw 


40 - 


ii 


b*. 


» — 
fe*. 


49 — 


•*« 


»•. 


10,— 
»o. 


<& — 
btt. 


43 ^ 
V 


40 ~ 
bck 


90 — 
H. >. Ill «I#(IIK''40«I/-1SI» 0| -iffM- MM 104I,''M» MMbltoild^ 
«HMo4ifsilwill>IMW4MiO v« tOlt, te bM MM ffHa^kf i 

f«ri«#rtMni fm b( f«li*iiN »^9lw tebrif-lMf IML Sm 

tiMwiiiittIbi wOOwKium 111(0^ Mw^/ 9«rMbii6ig ^f-raM 
M9% f<NOt lteitU-«ib«ili<«M»af lObc HftHI Ml* ■MWilfif «g iifniliM M fNug t<t i 9%!* §n dbnte 
< WiM#r Itav » Ix^yNMd dnMMsr, bfr faMil 19M ^or 
vorkrct ^a 900-lowi &pi.MtH%, mMi(0«s|MM«r<{4m' 
IRfcii i iMNf I8W iaf»r|aiiUr»e fg MMnui«M(Hi<t Ht 
l««l->»IS M0» m oMiiii «ff)tfk af I1« 9v^ ^Mfogl* 
«nt«N>Hr i iNntoOftifl^rb »«rci fHflf Ml •fMf «KtM«, 
, eg bet tiirbe Mtf«r aMafttc iffe «atc Hboi 3Mcft«(^ ml 
.^cUKni M *«• f*Mir«mli9 i tHb<»irtr(Ac 9te( f»r(i)aacg»c 
«flM>i»ilfe (!»r »r fWgnite i ««r fra i»M-l^ «rr it 
OK^k bw fw ^r fS^fit qHmftmKimm nO ••d^onbtec 
<|«nMi« 0llbm*U 0«Mract ^<«(« •fabnriftt a0|i*fltMi,fMi 9tftfnt cf Ml «««ft(« 
fi0r ^tfltgfcbctifi Mmtrfird; ig 3«r8« fBvig^ Coppc* 
4ciir 9«sl)anM(r |<r af ettUn, flim t»itt(i%> at M< *P* 
warn ftfttnlbt 0MrtrMtiM> Mmmi^: 

Sbtt afabrarifrc ffeStfliMH a«(i»«a#rr Itf ««9|MMir 

ia4tr I8IV1AM «8 IMS ««r* IHMMffar f«» 9i«mf 9*^ 
fWflOibt Sittaae 

A. «tt %tlt 0|>I<% af aiaiawffw fbif aMtlfl ««fff vrfalt 
iMW Ihtvptorfr i 9«^ fMi^ni iSMt^m «g 9lrift« 
MMMri; af »i«fi IMNio tfMaii»iam tiylM M,000 for 

B< ^HltMt «W<'»M«aff«» <Mb Mm Myllc •! fnMge 
li«MMM^^tMb»( fMrZtMaMMtMtfalMiM IcffCSMfM 
oKflMtor, Mm Vet f«iid«afn»c lte» 9Ui mm^* Ui* 
ftwff vft <if »< 1«t «lrimiMia yi >M|<» t fcctfgirto Un 
fMfN 4m19N<( ii*M M f «i«sa«m»« Mirl SMi 9l«a« 

• NtM, •§ ««» ormi jhm*(^ ««^ f^ixMM *<^f ®<y 

tl#6tV fRoMKb* ItoflMfl* 

€. %tilafettt» ftai iNTM tarcitigct til at M(» 9RaHM« 
fMiptrt la «l«anffr«ii iMcvcrct fw faww* gotfottcr 
tMiAc ataoNcMr, ftcMM km <M fwtaaMiiM 9«# 
Nr Mnc tiyft •« fviMg ttt «f|M<lfr. ' »9 'btflotrtr^ n^elbcr en Wavto of ivtabd ttr, ^iaicf 
. , Hff Air CBbir; . , 1 « •■ ? m**- 

:JB. ;9Mfc0gB<*<« ititfciibff r^rt Scnr. rif M oliktttlfrr Otir 

^WBpkot, iewif eftfv of belte of 9drre;l«failbni frit fir 

• .ffnfrwrr Xrvffdl t WmmaH^mtrifm \ti ffafer# t 

V: ^ 9Na af fern ^pM^bAfeirti ttuwi^lrftMciffca. 
F. Silmanaffrnt Stftnbution fan.btfirgfi ^jtmrp K^i 
9)eflme(tcrf/ ^Ifr bfirfbt of ^orlorggeren ttybe 8 pCt 
v: '.«f MAfhfev be (SfciR)Bteyrv/4ii^::«f bcm.jMflen 

: JktHtcnmni ^om.fhbft sn^t i te4B iN^ UniM^ 

V i#Metr.ujtbrv Mfe ^e? plmibcr WS fe Wm^^ «ffiritfliy 

eiAbf inbfirte Scfjaibt^jvrdliti .^^ ffll^MiNt ji^ 

I -S'^pc^dil^^tt^ iibtnfev "Ptfttm (St bc^nrgc Wmoii«lhnift 

u : .i9J^bedQ0Htil.fVOttfri,«rtii fe^ :3:itfaribr «aaKaiffr 

bet t^oin: 
K ^ . .p)«fattfn iDtibtietr: 4 Sufi SRatatA *^rt 9ar. jKjmu 

i \ M *: iff .to m 2>cfl Mism-bm §R .S«vf><ii*liiMl«ipaobe. , 

., .:. r; |M^^4Mi &«tanMj|tKbflM:«Ni«tc^tiK»bf, •f^.lAiitiS' 
K ^1 bc»:)Dlli)|ccm«tteMtte«^ * 

J . ifb# Ub|tt« i 9lQiMaiib« og Jt«9i(|r(cM Si^pcbM^ 
. . liiPf/ i.cabicr kf bf befybcIMi;. J&!MNH|ec^'^at« I 
. .M«»Mic M f « M« etcbrt Xitibmbi aihufb tH^r \ 

ncbfoflt til gorlHuibling.cl b«9)^l^ tamiWiVMtf^ 
. frf«iaiil iiibeiijScpiniibcr VIamifb«.ttbaM« iU ff« 
• ,M% Ztbmbfr Mkiibrtf#c, hPtk^m i9^ f^r^ t§ aimonarffYitf paatofltt ^tiii ittt eMrffribri. 

.'G-i 8^rf««ttrff« u fccrctfttff <i( foi? l^fMf * o§ Wfianic 

. ^' 'Gdc}f9(]n<iitaffrr at Mft fg bf;ral€ frr GjpfdffNMlt) 

foe (SfttfOii, f^r jtyircftf Ht' -* Tn'fctt »m 6«It«baar 

rr 'i^bcrfobr fH btinf egcit Veffniviclfr, tag Mm. et «| 

■. S^m nteMH < bft «cf, for ^Mcl lltamafrhi 
jljirttfr^ i Hkc ^ZtmiiKt, Mrtig l#e •aft*, lilt Soii 

* 00 iflf Ccf tnrtnv Nt r Okmi mtV m ZxtMbtd ^ 
m ^^Ortifr, Itao enb. oartig. 

I. 9«r ftiMirc H (TobrlM IBctaUtig #f Htt tattigt fllfgvfr 

' (Kf Hm J^n»vtbfj6|pfcti»). i U bcjItMr SCrmNwr frcw 

' SJ^r.'Xi^tmKii* 3. i^ e<^ii<kiii og CortMaMl ifnil 

9t. n i^Mof^ mt fir biMr og Wgge^^^tnt M^* 

to«rt fMT Coittwiijftcr ^g 6f toffyttiiff o kioiifir #•»# 

' ' lorM meb tttU Hfbmfor ' tfgiuVc .cgt fli^bige • IMm 

'bffffdfMr. ^ .» ) • 

1ktm%mmB€t Wim at -Mfitf net »c SMi»^ 
Jg|cbMI«cfg Itab^ttft 

Original ^Sotiltacienbd^Ktr M* af)tib(«ii(fe (bto^ 

• •gpMlf fdM 9Clllf WWIM9)|VfitfgB9ftll#fli|ICCfC99|WP«fl* 

' ffiMTifUmria bm i3>c «ai 1M0« 

6om (Santiojtifbr eg CfhoffyMscvr: 

3, i^. S#9citfcn. . »• B. JE)cdoffem ., 

tii Bittcrtifli)fb:'3. 6. ^ ?. {tawing. ' n 

SbrifKattia i bet ^fabcmtfre (ScScgium. Tatnm M |Hipra. 

^> nebenil iette ♦<fte it wibn tt^fnfntr, ^tft Vet flTcil^fmfflf Cet- 

neb b.CjlS44) M tffombelfe af ^fmanaffodj^H fot isie 03 

Eheiib^ WiTrfvntben be f-0»e«ftaapnbe trcntract anfem <ion- 
ttOKor #K Wh ^f9iH fiffftnimrfc cm, at gtclirg^rTrn m* 
, . MaM tti at.Iabe Wmanaffen trvHc 6er i dt\$H, iHtfom gor- 
' ' !«ift»Uir. M^lXi»t 9pt^M tn Slft^ffnbfrf* frr ft tiUmm 4f 
'» ettr 5 4taf, faoffbel Albm^ tcr &cto ^ub faa nt ^f bi«ft 
WtemaHber, bpbtr me'e#, er^olber 2:{I1Iad* Qbg, 


^^Ai lit iHiWtwItili JUpa, Mflff tnmH HMv ml mi^gk w 

NUPHNHf fif VfC WfNSItf ^MMCb^ #SfffbC fit ClNB iNMCf ■OVtF •"•* WMI #f VnlfMimi I MMbf aBMv* JpMli V vM» JMiV^WniSf ^^Rl^A 

9m i girinlar ihm yat tSioairtai JHrf^M^i fl^pM 
Cit« <rfb^ fllabMiir Shc 9l«rg«itt|c ^n^^fiiN^aM^ 
1MH, Cifc fflrf »fvi lUt ofbi»r9v«vrirMiil^ «rM |Mi«, 
Nr wb Zfftamtutt, hattnt 1 Ac 9lbtco*fr IMJ^ MatifliI 
<g i l( fcwtitt Mbff fUc StofM IMCr beflcflit, M M v^<* <f^ 
^#Tla*tf g«r«Br, cfkr 3 tiaf« 9«rM, of ifUM^fir' 
tk IMc 3Mi flcr lite Sicbr. cfirfNufec^ Htlb, (f INltar 
t* Stattcrir lilfiribe twMg^nw f>fffeflcr)^ fF«i Mfc« t trc 
Vt%b<v^ af (>viif€ bcK f sfr ao«r ale ^cakci fir afki^ 
•9MH 9ttlba4, 9ttUttt&i$M toavcnmbc SttM t«r b#^ 
bf (biifc fTiiKc iimiltfl m^ Stmemio. forfaoviM Mm aglfic 
«lrr Urae Min> mbht< fKcultnif^. mi t*gni lir frgar bey 
rfttiscttfrcflmef, tmiMrrttb lorMcA 111 <i«|>iltlffll^ ffallilfaU 
^(kicr WtrfTt Uxtt^rYfltcr. 

• CtW KjBfniivni tmteMciHl • Mvt nfi ffHbn 4fe|MnNitc 
tfpcbtiton^ffcrctatf Sttmr e^ fMiMvolcr 9Ub, tfoiSU saber 
I6bc gcbmiY IMS lege Sect rnibcr ed^anbluig. Srf om« 
^onMrbc ZiiiMicMI nr fbofybriibf : 

M i CB Cm epb. Ui.l5« £a c frcr cf tiifdbw aria 
(aL VLifib^ 9iictt S^wat, efl attg eprcmt Zcffaaicnfc af ttca 
rrccaibrr 1806/ aaabisft confcrairrct 19tc 6fprrmbrr isnu 

tri i j i apl tj, biftuit, iiflcfi»ai ir^ bi^D^r^ tpi^damr^ cu cffci aita 
IPib aH^ aria %tu imf^t U^Aft^ 0af fcirl)olbeft 
J> ^f i4 vvb t)#bta cr afooof t# i»ertfa^^ aaac fafle ») Cfr. «0lai»«c« Kaaaltr lU 9HrH^ m--aM eg IV SM, )«. W^ bfH ttt flraf ig fif Vtfiit fni pttMMHMivf lite 3wi 

I Oat lin ^tciiikcf cftcr mta feiMfgt Sftonilr •< af 

^ be feraif ttMoaiMtiftc 6itMHrf bWott, flatriki be fi(lc 

I CifiMvMf berfw liMM'^tM fMt CtirerlA, m Snl 

«f (Sopiialcn ^aambe f Ml{> M» fi^ffc 9Mi»itff<9a» 

MiitHilKb; be iwrt^e Omtiief iMgMcb be ttbefbuiea^ 

be dftviMlcr •« ««t ff»§t ttb|brtlit UtfMAirt mb f#r» 

' fte ^iMlet* IMAturni^t^ i SorblflcM elct Wm 

IhNMibe wM 1^ ORht^ bt m MM 

' fMf ^itiirr bo ftmie mfrrt ot ^Me fiNb WMeb fK 

C«l»UD(fnif . RctiirrM «f «le be efler 9liraiifEittenes i*^ 

tNHttc ®«Miiift (Tile ( S er fm yaa (HiMNbeii fHam^ 

be tlaf^ At ugnt fr« firfNbmiMnibe ItHr 9iN( eirr life 

DeMMbet iftar iffci b^bfffi|ir fm^ono MIfMbe gr^Tea 

CiMi«|f i^mnaiia 9lii0e en 9bilifkit# CiHie 9liittim 

•iibMbt HI Mbb«*el % Selfiig tibet IMr Sum •( 

f Ht tMbr. «ftelebe« flMk «0e 9m«ib if tcMetl^ 

iriUev, ^f, ^iii, Ztotm^ ttfiMbf ftapii; fpmibet 9% 

«fpMbet ^f tUb efl f&omtb famt 4i8e wine tfontf 

fiffber iflfaIN obemidrbiitc gMen tniefetlH ^rnoM 

9tiH)e eg 30«ifhu ^nne Mcoliiie •kbMIbi^ ttt Itge 

^Cfter Ub(#bet af be fpranf^rte ft t«r efter »« 
bibeltge ttfjHMig ffiitc vie- tf* Stoitl SMMie? ttlfa» 
' tMa^iie beM f Jr inu9 Htp lige Me^'o^ Remerw 
bemf IlifQlbe bat _ 

A« «f bM fM<lf«^filM9tnMetni tttlbliiraLnai^ 

' ftaobf f 9^tbvill 9lib# MMtttiibt tMttee# fcuifebet 

^ m Oiimiriier'b« bi<fe eve of bfii Wbet, at be Anm 

' m fM^rge f fl f^lb/ ttHlbeSiiMt bw#f, wn beri# 

Mb be iigifiN^ OMftf 1i|bt 9tfM«nir nf beme teb 

ttt lige 9diii(^ MM^ bt foMMbl fgtfke; ffblbe 

beriffwb WRei af beoi^ be? efr^ eMr bf m gif^, 

Mtve tirfe; ba fe|»lber bei efir U Ifge lliibeei af 

ntrnttHf, foil ben tCer be Mgifr#, ^ be« (or^gfU 

(cvettbe af bi«fr/ l^*ab eiiteii I tifpfl» efer dtfefboib, :•' ' fifiMlmiilffNIIfii ^9I««( 4if 

I. ;. , U H •Se.WhN tifitc/ ^tviongfi KcatrMe it tfapi' 

;^.1 " >>:Cf «ifiM,. (M»,«iir«>ltM iwrcttiift ttt M a» 
. : . IMN 9kMftrM.«f tMHttcCbt. 

. 9Mif •!« «Mi»k <B{aiM Srftar* 
Spun «!* <»»« m 9l & mv » f * tiiMNr -enac 

.. . , ..INftttr t^StauMSiNifO-Mt ii»rfl<tt»t»«»gcct 

; MiMr iilMc* iwibt^ iw«H tier ftrr fattiii, pc» 

1 >i •■ • , IMI ffttfRm Ml «i .lintfK-^HkK^iiai.n* ^^m* j 

r. -: *i #• «(b tWfrr(ftf(r< •«: iMitft. 8ii» «t <i«bc« 

..->«#> cr: «irik)^fl«|i Cl^taltcr cub ^out <l<ii*./ 

. : fMNi.lClpNtl nttrc Ur SilfMft ZMtcftgot 
gdocr trobar Ocflyrcifc «f bet oca^miflt.fivfc' 

B« SMMnw«(baM(aiibcnJafttiiMbte ... 
y •.§# <rrf«(« frr|r«tff.V<M*(t «^ tcmc'CiVitatt 
Stcntcr tafa(b( mm aMc.-9c«b(t Xi4U:(Blab(« 
. . ; MN(: 9«liirr «nw fHcoliw d Wb nwbt / l»ailfc 

j ^ . ,> ,Ml^»ft«|tft«.. OMbc iHMiMKC (la-fDcUive 

0.; .:.. ':|Mi:0iirn:b«-,tfNlb<vAHii'>9h«lcnir.if bra bf 

) ;.. . ;•■• Wm t H C<pt«l^.tW* bM 4MHtW*.IMb 9tcil« 

; . !, . bcr bMfr { «8H^. €itMb/. (Mtamtc 4m> ««(«• 
■ ;..:.' .1»H(bf NnbMttbra irigitba Mfribir b(t^« 

V,. .1 Vt^ .«r> of ib#NR« C*b« airatn ^M M|ifk< mllfl' >•' I'. '.Mttir fbOm, ffcn be iamvk ^tUfa, foM m 

Mcvte f^r ^Hbe frfo; U tforige 9laitrr to00f< 

. It Otfpiittlffiu 

* . V| ffrhMT em frmre ®ce( of behnt ?<^« Mctttcr 

ilfARkir «{« tocitnapvntf brebrr 9}ttW Qf^riftiaii 

' '\ ' ' 9lMikM iMi^f tiitttt t^tt imm ^tfttm^ 

miltftf^im m faftfarte f)»r vrfii fal. SRotiM 8tr9# 

.1 Kaar 9((f mibcr.^tir. B, « og b, m b#be/ 

. bfdfimnriS iKcntcnie of bfimc ?cb til cl {rgar^ 

' bvM 9iciitcr Mfolbc miibc cfrrfkrt )i«r olbrcii^ 

bcdSftCrfoif afSn^bcb«« cRf TCtrgcrflaiu 

ben iSftrifiiaiiiacKir&me^ii^benfebUlyfffltf 

... Hlforlbfr foM Sm^ooi, .3(M)Mi«be ricic m a^bni 

ttforffylbi SRoAbe foffe «baf brcrd^ Severe brogte 

i.9roiob p^ ere fonbe iCcarngeiibc« ci «e> egea 

Srifbe eOrr Ubfvcrotlfe, IDefte ituflt foottct Wf 

ber .Stfrig^itia 3))agiihraM ttl^n eier !lgfr< 

C« tirr. m.; # ^Umtibtt Mtt Site af btit treMt 96U 
. Stamrr lil^iibe flkiMli CMeien^ J^mmm i9bi(f 

\ i Mrt i^KMy •]! lit vcrf Qkwt ntnUft eit iMfbntbt 

t ' ^ 8Mb V>0 Hiifhririigff^er ^ffeSfenter b)lkii Mt^bel^lMi^ 

' iMge buM leMr i ngifk^ Ataifli; tiiVlaber biiii (Ig ( 

ttgleffab, tange* fRrittfiiieeil ((«1ri»aftt/^g'ff^^^ 

. be %nntti9€(inH, bi» tiffcifbr oftff gtentetM beH' 

be of<{oi»ilaleN^ bMb brii ba er Mevmril. Haar 

. : l^M rtb £fbc« «4aaer> MfbRier j(iatobe[af af bi<fe 

r. attmn iTHbrt «#|bt fnie Cfnr fRafsaertbt ttm 

$eii, faaiomge bM Icvef eg ef I i^ifieroiA/vg be 

V MRgr boive Mestrr Hffalbe mm ei^crbatrer, gme 

Zrina «Mle Cnf(4# gi^ tneb Keneenant Sari gre# 

brftf ettft^ bvt« bun. blioer Cyifc, t ai^btt ffilb 

Icrggrtf Strntcme til Sapitalen. fitv ». i fMvcr. cni (nttfrZkil of tenff 
. w rtlfatttr mn e^ibr grnr CWf iioiliriiir eflotH 
2tf ^ttrc ^aorentta eg 9ttc«i»ff Cwifl), em H 
. f If miftip t% tfHt b€ fawnif ^fbmif^itt, fbai m 
•Miwc for 'mill (al. ^aiibii Q^^fr^ 1&#tfrr« 
. Kiiatf ^ Ovrfliwnsittc iinbcr <ftr« €» • eg b « 
ICHHu txi afflojsgtic, «Vf rgfMirf ,#ciiic 9^ tfl it 
ffrgaf, Iyt9i^ Stcnfrr ttlfalbc nwMK <llir ffm rV«r«» 
gfiiOe QgtftcSrneniiiiiNifr offorbcUgCpftfrfrf 
. 00 cr gebt 9t)^fltr, Ut bat>e opnadet en lUbcraf M^ ^M^ 
«cr trrbtof 9ar og tcro)9rr^ f)v\i gobcr l)«r Mnrrt 
Gtubftit, (f mbcMmcin^ eflcr af Jtl^bstanMflaiibnk 
^Sette h^at Jcttttt itnberfamiiff 9rfl^rcl(ir fommi^ 
tfii <ol> titr. B. 
* 1) Se# ber fhiOe nptr @dbt af bf^e tr< f rgoter^ waof Mrtf 
KovfTfi^brr eg opl^ofbe (fg i IRorge: flpete U ixa Xergc, 
falbrrbcnllnberfttftretfr^ bcm txbt^mt, filonbrf Zfa» 
gcnbc af ^otf^nottntt 6l<ig<. 
'D Ghtlbc bet ircrre ROgen Xrortigrttbe af bet $lag<, bcr er 
anf^rt nnber ttrr. A, B og C, ber er af mm fat. 9tanM 
0n mm gamjljo feft ffal tfi.fMban MnrriMrrMct be* 
^ nltit^ itt 01 ffMte liitecRtfiMfc af bMfitftrr fego* 
Itr f «b Mgeii Sttbeii/ mmv Mrtt SmM Uiprigl aivei 
bem ilbfomft beftR* 
4) Dt«fetrc¥eAatfr<liiIefalbc<beMi^.iiiiftff»tfftater.^ 
i X^ftte er ba min fHfteltge «g fHIt Wtiu till)m«gttlb^ 
byrbet e eller exmtorcs lestementl {eg becirb iibiior9# 
str ^r* Cjrpebitfovdfrcrefotr '^eimatiii Kugt og fit. 
9lab«maier (S^tifdam &Ub i MnfbmU^ 
l^H Zeilamftite l)«f jlfsformaielJ£^. Bfigflbelarge £«(» 
itr^iMtosi^.tfattbiftateiinbfa«ti(Mb «« otMbAfMoe. 
fteWaa« bm 14be 9totbr. IMS* 

8mif Voiigfieibf fst* fynt* 

■ <us.x . fl«*c CUiflariMft fMo0lf tif ifhr f 9ft ffirf. ZtttmmMi 
Ciir. A. fc: 

cnMvt imi, ibnifllorft tai ittc 3iMir M9«ii ncft 

iriiifl af SIN )3tfrni#r 1^1, iMiiiii^iii (fit 2«^c ffataie 

of Gfj^lb IcCfS^ Slmtgc Wfl) ale i^crfift^cbcr (g vaA' 
il<uirtibf i^ifibMMiflfr, a^^ttcrctr ^ fecii alminkcKge . 
Drantca^fr fM 3,060 ®^ mi fUtt ril At epttirrc i 
Hit friontft Mar l/MO €pK til ecr(uicr#9aaiicr cfc 
berairr, cif 8f|^6. ••«.,•/. 1,200 (S|»ft. 

2. JtirbviaiitL Clc .$»r9f ^^aI^ ^o^tfobUgaticn 
«f 3iee 9iiMrt« lft^4 ^s S^bc Syfa 18H 
fbttmlorfl >fs If bf ^w4. 10*i4 .eg 2»or 

'- 9f rtf iMo^ Mb ^ant t @aarbnt Kr. .n 

* «fb (S^ttK«9ta 99e< Zerv, ajfitrmi t bm 
attatubeMge Vranbca^fr for 8,480 Gpb. 
mcb 3bir f>ricrtt«t' iidrfiffrfr 1^M0^e^« 
l»ttfbfiMpiiMi «9f4 Vragbfiiff, fg 3,431 

; «Vb. IJf J«I* <M4 mi$f f« «*fr« , « . W ^ .; 

4. .fpif bg««j0f 0f0H. 9>m««^.Mi^9ii 4^ .) 

gfbrMT IMM 9g S8br i}(i9ii|at» |84Ar iNngi' 
iisft ben lire Stioi iH«e tg ::ittbf O^uwar . • 

1540, neb lfletMtrtlcre|>a^ i bm kol^ ^ 

oc ^Dfft 0f ^n voa £«bi4 Onmb bdtg^ 
• t^ii)b€t Strbtr y^wfiiimtUi, .tlM^rct 4 bm . . 
iilmi^ligf >v«H^«ff f^ io,ooa epb^ 
ril9r|«b .•.,,•,. . . .4^000 - . 

4. 9irbrcfBmti43mefre<KDtf7af»4,)>|ab«iiiaKr 
@l9bi, conilttuf ret HiUUct, tDubiteur 91a W 

' dg f aitb. tttri4 5r« i^rtfof^of ^^ntrtbHg^N •) IbHtr I0b« SkS i«rirflri Mm be ipblAglc IDbliMltoiicf, cOn^ 
Mmajaiiiemjeebe ftf bet «CAb« ColbgiitmtiWfebettiifocTfttctetl 
CteHbf M Obie9«fte|» asA 

* ma af Sm SbuM* ia42, 4|imMi Ac 
- fi|frdfa«iM liar^ inok ifte ftefoiilftf )NM 
i Oaaitm Oen^iHiffcii i agert Oesn nye ; 

Wdtricnl Kr S«^ of 6f9» 4 «f|MbM<r 1 
' Oft 10 6ffli«e, lfl«cM . . • .... aM 6pk. 

ISM dAiMiar IMS, ^riyiiiflM 
' wrt 9)atice9iim8 oftSbcltAflMit IMI fta 
tictifoiaiit (t^r. Qkflncr, tl»toi(Mrf{ MM Mtc '^ 
grbrnor 1841, Ip^oivcft %io€i i^MtrfHfctp 
' ' (eb t ben b^m Hf^mbe t^iMf 0MiV 
I Jflrc SrcfM, ncrftcfM be o«t* iiibft 9Ir. 
'1 tKrvntc i^ftelftf ((Etnibfttiifii cr Mb 
ZartfbmHititg <rf 6te ScCf «btr 1SS9 m^ 
rarbmt til 6000 e))b.> til 6rM> I60O 
®pb., aicii i^elraf fit U i^maflfre f ^gafn« 
lii€ «ob fim cr nUagt . . ; • . • SM6|)to^f. 

, . GwiuiMi 04ssepb.40f. 
IfOilUt altfH Jt iitt^t^^ 9^Ufmt^ 

Cftcr Zclbrnmiff tftftilf fltriitffvtfc «f bnme ftaMM 
til V0C KSIMb i Xbc b<rf»<Miri{))e2fff tHiiicr Iko^ifcfocf 9»rbrtf 
aMab« Dtfltrc, fAalomtf be -Mlbe i' Hflifl eiAMb, MfbM 
at bni cict be of bfiR> bcv ctr fUtt Miim iHf*, fta^tnZik 
aU i)mi cKerbc fgini Hi^^eSatr, n1)bibc Kge Mibecl «f Slm^ 
tccw »A be m^ttge U(tt(Vt^ eg -beii^tanitftlcMibe «f be% 
bMb emeu i ttfl(ft# elet^ 9nApffaiA, er|olbef rilfibd be«>lc 
{Rente af ^ayitcJIeii* ^ 6fnlbe be oSe bltve j|ifte, IHMfuc< 
Menteme ttKSnvilalcrt, (iibitl togcn nf bent ntonttr fHirfnb 
Mive bchlK^t til- or er^be Slentenie afbenne teb^ 

f>ro9r(etair grebrtr®lab« nulonnbe^ £#trre eet: 

atarie Cfifabett <Wab, gift mrb goiMtier S^rgin aBetfefen 
i Sflcn 

^t^beriffe jiMab^ |fflr fUeb; t^Hbtam tC^^nNii O^jft i 
' (S^rtfltania. ' ' \\\\, ,, V .,' ... . ,' 9Ubnin lata^^.fift, arb WtOrbnigfttcr Ok t«feYvm.^ 

Ganbrfi^b. 
«f0ife @M»^ «t i flftifr etattb. 
«S SRofttiia fiKtb. «ffk 1Mb f^rvwrjctojr tUbcti 4Miiifni itfb 

9a<«9«rb9l«nb.* 

.. Xmt ite^ fmNrMM 'IDMTt af f>rtvriefiit <Mib 
Mb. Cibfii Iff ' ^ftfmtm • tjifioibtf bmiif <iiMHMil# bMft 
»m >b0 tr blMXtt tM meb. {(iflaBg : if jMt«|r«< j»iM#alf 

ci. .&4ai, b«i» Stfuttr. irSbe mHwc Zarmuiiff. iilb«l# 
ivevbf, rretibe^ cicr fkrc faUfgr/ fvlKfilc l^fl . ffi»t||r 
f$MN«ltr/. b«f : lywe evMbt ^^mtfk.AnUm meb-ti YJntm 
Cbaractrrr mb baadi illaadabiliii. Xmik Unbc^AMHirr. il|^ 
br be rfkcr Umverflfrrrl^ S^rtfoirr^ 9i1ttmmtlUriaaU^t be 
eybolbe (Ig wb^ Umverffretr t eg ubvtfe SItb eg 6orbfItg^eb 
iMt i oJrbei(t%Xib nbM^^m fbi^ <p<^^# ^^9 rf'tweb riiu 
.gtre Qbtttacteer eirb lui«i ill««4«hiliii^ labM (l»beb«nMiMi 
er etbdbr, ba benne Unbr rflitteK^ f^r^nrtOrr bm ^y|#ftt 
•(I fiVirg0e< en anbeii 6tttbrnf vnber faMiie Silfaor, Tk^ 
ber (F«8e nfflbt ffiht of betfe fegor, maa vorre itorftf#bre eg 
9|^Cbe f(0 i 9)or0f; (Iptte be fra 9}oY0e, rabe be ben bew 
tflffoaebe Uitbcr^Mrlfr a(it^tiC etutbt ber oorre rrom^ 
fleiibe etttbenler of fwptittait S^u**i cDer ^ii< Jtoiie Vmie 
SItorgreHK iNi< f^ <9labtvebt ^ere< ^Awilie, ba ffal en 
(aAbon vorre narmtere berett^et HI ot eebpfbe UnberMtelfe 
eif <caatet, ei* negen Snben, naar bere« Sanbef t#brigf giner 
beni Sbfbnift berttt 

Cene Vegat^ ber benamnel: ^ef J^ttufsffe tegat'^ 
fartte< nnber Sefiyreife af eoUeglBm aeadYmiettm. 

^n Sben^^ob nbgi0T ltgelebe« 94.1.1 ®pb. 40 %, ^< 
StenUr uiiber Saw af bet "^uuflffe ?egat" ere beflrmre for 
2be eler fbre l>ar albrenbe QSgrc folf af (f mbrb«i> eOrr 9)or^ 
ger^anben i (S^rtfKnnia eSer Omegn/ ber veb Uiyrfe^dlforlbe^ 
Urn Gygbcm^ dibfvaabe eter paa anbett nfcrfl^bt Waabe i$m i6 tff km* ltanNHt<M fit Mttfttc ilkwob efl m 
fdNbf Zrarngmbf, ri t^rb rgm Or^tt cBrr UbfvanMlfr. Scr j 
%fr fTiitfe iit^bf '«eM of bcfte fegaf, Mttar Krrt iictfTfiMv h 
ev^etbr fig t Worgr. ^ - 

Celt ircbtf ¥oto titfflct %M«« 9M.1 «Vb. 411 ^^ %«|| 
Slmfcr^ uibfr 9laM af ^^M j^uufirr^ffgaf^^filfilii^r riMiir 
cicr flerc trcntflfnbf ufliftr Jrueitttmmfri^ of fbrttMg Opfw^ 
Irf 00 of fl#»f Kpsre, «er l^atr «iMKirr it MHv af 30 
Hot eg kfiWMO ^fl liMlfobcr l»ov 9McI StUkfUi/ #«i6fM» \ 
Hm* cStr Af INi^biianMilailbtti; Ibti ber flMf iiytor QMt 
^ tttlf t^of^ Miof «arr^ nerffftf<^f« ^^eftc |f| ilCMgf. 
iJfjKtr befra Wolrgf/ folbfr bmUtibn^trcIff; tocm crfetfffttfiv 
^ at^tt XrMfimlM of w^n^me ®1og^. 

9rMf »r ftr fM^iton^lf tr0«ffr# ftoot ntibrr I I M I>w l >e 
«f Q^fifHaiiia 4loe(fhrac. . e«cr# ^ir 9««wf nmntr/ cfttr 9fobro0 of 
Avoti^Mk og onbfc Itostflcfr til e<M li|M9 Ci^k. M 9^ 
fn Z#fai|Mi of 2^M> 6pb« pm Wp Mmife 4BNupe in^i S09M H 9m Hi Hnpci VSerebc t ^#ilcit 1B4I ferrteftc «i poa Xi|^ toi •* 
QoSfsifM errioclfc af 28te 9Rai f. 9. fcrfangfc 3itf9ccHo« 
af bcN boiamfre $}au e% t$t brrmcb f^rbunbiic j^rbacuifpi 
eg Otbfioeffft, men for at futrnc af^tof m fulbflariibtfl S^rrtniiiji • 
faaDcl otti i^aDfii^ og SamCittgcrnf < Xilftanb#foiii cm ^vorlcbr<( 
bf ftcbfittbntbe !D}aitftler m. to. dntagct at tnnne xtttti, var bet 
Mbocflbtgt or gim o< n^ie befinibte web ben fXaii/ ber for# 
ubfattf^ 6r txrrc lagt for fammc-og meb be ^liAtcr^bcr pMf 
(ifl0c Sfflptclffti og ©artnerot 

9i ^oik { beimc i^milgf gimttmigaaee atit U ^opim 
00 yrofocHtav fbm of MtHvetflret#fecrtedir«it oitfaaftf atfittr^' 
nt bfrom tiibetiolbt Cpft^taing. Om enb bcrtkb mitligeifl 
(Btf eg anbct, bet fnitbe (yaee gtoet pberttgere t>pi9«ninatr, 
Un tNm'iihbgdaef mnr -Ovnrcrrffotii^eb/ d(er \)i nmligen^ 
flitnit ^Me fcifagfigen * tpfittttt rtrfette t)m|iarHbigi)fber, fait 
tfoe ^ b6g beteeb' at tftM ttt^olbt fn faa fufbflcrnbtg Jhtnb# 
ffiib om^oeen^ ^oi^i)tMbe tl( forftieOtge Xtbcr, at ti Ux^et 
f inme afgwe en gorotenmg- ' 

fo nguitlltg^iarbne fyiic^ af t^aee better oeer ben borantft« 
{Hiee, iber ber eel ffben itni f^rfie Snlorg^ar e«rret fatrer man/ 
ge 9eflttrtttng|er angaaenbr bend Oeil^relfe m« e./ nben at 
ber» faatribt et fttnnt ferftaae, for Sebfommetibe f)ar ecerit 
ganffe flart^ b^ab man egentiigeif tjat tceutt fig meb berte 
3tiiHHit« SDprerrclfe eg SebHgebolbefff. Cn natitrlig gi^fge 
^eraf bar eonrer^ ar Oeflotningerne i mangr 5tilforibe et Ifavt %amtimnt, at mm hat ^apH^mt pg ttfulbflanabifl i M\ 
antibt, ^oa^ ber ffulbc ubfmtf^ eg at ^ovcii bewcb cr Mo 
veil fat t en min^xt belbtg GHllhift» | 

6aa notiirltflt bet rnb Ian vorre, at (Sctegtrt af 4Ra» 
(ler'Vat (brti^bfn ^cfH AttMrfratr- oik ' Vir tctiitiflF ^i^ttvrt 
Stfm^lar «fMfi tfiffffv IfMb %c<'-ffM(ir Ye tit finrflMB|e 
3:tber flrHiiibMibf ^tru^ trnrb^ j^aveVxt^t' bf^eme cBer 
feranftaltct, faa morrlMg^^ iti bet; of (Solrflirt loHtcfra 
ill fiibt>er Xib bar>fn|^(ift <i tat. late, om Stnf/ wen fcfo 
oibeM tybeliflcn og brflemt nbtdlte f>aailanbe ^m^ M 
j^aven/ bcnne for Umoerfitetet ^^trfeKg toRbare Snbretmvfl, 
ef bor^.^bbm bnsbe )Mm; > 

0or at (SoSffltrt f!a( funne ttmmt til JtunbfTab o«/ 
d^ ber tibligere er brgaaet ^nlgreb^ ^/^il Snbfiflt oaif 
'at bet erni^boettbigt omitber ai tage imber jDveroetelfe, 
^vab brn bctantfTc ^aoe pna 7i»9cn for Srcmiiben ber 
i^orre, ^ave ot anfret bet pa^frnbe i benne oor 8e« 
tfettnng ot give, en I^MtorifT Cocrftgt an^aacnbe J^avent Ub« 
tUtlini eg be monge dngaaeube famme pletcte. ^or^anbltnger. 

^ 8eb bettnr SremdiOiug^ of ,ii^«icii« &ti|lt{igjpg gti^lbe 
fta i>t»* iO|)Kem(ve.i laU til Ubgow^ «f i^l^ 9ti^Colc# 
diet fb^neentki^eit .,ii^f«e^ oi beii< mi^re (lelbige IZili 
(tanl^ foot 4t i)ib.fiifiCabeHgt ^nf^itt ibfl«igffl# frt if Stpf^ 
^rab gritnbirr (i^, beri, .at .SeOe^^ f/»cfl {^cut l)aii fufinct l^ 
ibe (ig fra oUfr SSelragtniBgcr , ; ibet ((MB«ie ||«e« 
fiibiflen at l^aW joijlet* ^ooe inb paa at flftfte^ei teafk^t 
toiler rafFt Gtribt 4i( S^ranbringer t btl ^^oaenbe. Cen 
ionflberatioM, fo« Coaegiet ifaaj^nfecnbe J)ar oitit ^^ 
betybeligrn panret til J£vtnbrr for igmtnti , UbwHing ^ fpr 
bet botanifTe ©tubiuwi gremme^ .. ^ f 
/ . Ca ber til at famie og (anqienbrag^be; i bf» fMgenbf 
gremfHIltng anf/n'te T>ata pbiext^x^^itt megen Zib| •g ba 9n^ 
^0^r af ci paa anbre ^^jtoAber ^r t»frret b^fTjer^iget web 
Sirbfiber, ber iffc fnnbe opforttcA/ ,vit ^oOegietriittbfrblberat 
9or emtiting-Jii^ nii fiqemfomiKes,, r . i ' t 1 3fli0 

Merrbe i 9ant 1ft 12 tax fcrttobrtitl^ tfnlorflgft af m 
botanif! ^att for Unbrrftretet jpaatotnit, ia btt i tn Gfri^ 
velfe fra ^rofe^for 9lflrl)ff ttl SoOffliet l)ebb«r, at ipr. 
titbit bengang loar ubfeet tt( at bUtt ®attntt o«b en faaboii. 

at ^n formobentUg ogfaa ba^vbr Xante om, mebbea 
botamffe ^Qve at fotbinbe et lanborconomtfF llnlcrs, fynrtot 
fretnl^fe beraf/ at ?(centiatud meb: C Giiritt) Mev ubnorvnt Ht 
^rofcdfor t 9)olonit og Orcqnomie \Mb Unber(ltetet, eg at 
ncget ribftscre (Sanb. S. Sommerfcfbt, bet fenere Mev ^rorfl, 
men foot bengang cpi^olbt (ig t Jtii^eni)a)Mi, blev af batMrrmbe 
<Stat^raab Xxtid^oxo opmuntrrt ttl at fiubere tanboeco^ 
nemtV/ for i bctte %ai fenere at btttt anfat fom ^ocent 9eb 
bet norffe Unwerjitet. 

Unber l4be «prif 1813 fif eicbfr llnfcrttelfe font bota# 
itiff ©flrtner \)eb Unii^effitettrd bctaniffe S)a^t. 

tDen I8be ?lptif f. ». tax et ?K^be paa Itft^en/ tfocxtt^ 
^rofcdfor 5Ratl)re, efter Snbbpbrlfe fra (Sommftteen for E)p# 
iptfning^Virfetiet i 9}orgo fom fammrn ntrb Sommttrend 9Reb# 
icmmer/ SifFop Srd^ og @tat^raab XrcfdioTO, for ^ fom ^ro^ 
fe^or 9tarl)fe ubtrpffcr fig i <&frit)rife til Soflf girt af 28be QRai 
1656, -''at ubfee o^g bcflemoie ben t>ttl af 9aarbeil 
Xtfpend Sorb/ ber ffulbe anoenbet til 6ot«iiif( 
Qlnlorg for bet norffe Uni))erftter. ^et fpne<ba itfc 
at liatt wixtt Zak om noget orconomtfF Snforg/' ba ber - tf^fgt 
i^r. 9iatt)fe« anfcrte Sfrit)r(fe • fun bltt ubfeet et 6tpftk 
Sorb - ben batjorrcnbc ^J0ftfnba»e - for en egentftg botanif? 
J^pe, mrbeiid mon pttere emtalto htilUn Vttl, matt oilbe ffge 
at erl)olbe, for at ben botanifte ©artner fTnibe fnnne * fom 
et (o^et @niolumcnt- btfomme ''31n{ethtng til at bprfe 
©aiofir^nt til eget aSrug". 

9Jien fenere bleo, fom ^rofe^for dlatljU wbere pttret 
flg, ^'formobentlig efter SnbftilCiug, fom en %i^U 
ge af 9torge* bavcrrenbe Wegent* Bfriie og Ceffl# 
Hng, beftemt, at Snlo^gget Tpaa X^pen ffnlbe bl(# 
tfe offentlig ^romenabe, forenet meb oeconoMiff 
og botaniff tMnlofg". 

16 . ttnnt 9f |I(mntf(ff# l)t)orom )»i bog ei ^vie fmbtt ncgcf 
i SoOegiftd ^rofofoQer, maa ottfaa anfee^ nt t)crre i^mDrt^ 
niomcmer i ^fanen for Zti^en ^a^t, eg er betfe brt^ne^, 
V|t tiaxtc (unnet ftnbe HI Cf>(9^nitig om ^aDcnJ Wiaal tUtt 

fyx. Gtebfe antcm formrentfig tiMigotfrSooimereit 18IS 
fit (S^rtfKania. ^att bfrv t 3uni TOaaneb an\>ufl en fexthf^ 
big 9olig i et ^itud poa ©ri^nlanb* 

^rti I4br Suit f. % inbf<;nbfe bor, ®arhter (Stebfc tt( Soac# 
gjitt tn ^lan til ben botanifTe Jpay)e^ (Srornbfer og SfreaL 
2^rn ffulbe ubg)>re omtrcnt 14 X^nber 9anb. J^aven ^ 
attfaa bmftrr en Ubflrccrning'^ betj^^bcUgrn ot)cr b^ab ifnlgc 
J^r. 9iart)r€d Sngtvrnbe tibligere var paatcrufr^ og 09rr b^k 
man funbe onfre padfcnbe ofene for er botaniff Qinlcrg. Vtt 
fyned alrfaa, . at ^t. Gtebfe t)ar rcrnft ftg i^at)fn4 fyp^ 
ggt oofreendltrmmcnbe mcb Dtrgentcn^ anfMrrc ecflemaieU 
fe^ t)V<>V'f'ff A'^f^^ tinfcrgger bfeo brrrgneL 

Sen idbe 3nli ncr jlefter ble« bor. ©artner SiebM ^Man 
af Sollegirt approberct meb en liben S^^^inbnng. 

<^«ori bet oeconomiffe Snlorg fTuIbe bcflaae eler bvab 
pMM tccuUt ffg veb at git)e i^a\)en bet (lore Dmfang, ftnbe tot ct 
ftoacnilcbt cn^xt. 

%t bot. ®artner Gtebfed $Ian ti( j^aveni Snicrg ei bin) 
ybar^eibet eOer ubfaflet eftcr ncget Docrlcrg meb nogrn for 
^loen .fpe^ielt ubnoront Ooerbeflprelfe, maa aniaged bcraf, 
at ftfrj} ben 6te X)cccmber 1815 ble^oe af SoOegiet ubnopDnre 
3>rofedforerne 3iattite, Siirendfen og ^lafcu ^ti( at fam^ 
nientrarbf i en Slbnttiuilrdtion for S^^^cn. 

t^a Vpfe^for Smifb }p<ici biin Zi^ var fraocrrenbe^ 
funbe i alle 2!tlfirlbe Slnforgget ei tDorre ))ei(ebet of nogen , 
fgeittlig ^ptantfcr. Omeubffi^nt bot. @artner Siebfe, ber 
bat)be reffl for bet botonifTe ©artnerie/ )^i«feligen b^vbe 
XifobfTab om# ffoai ber for en botanifT J^ove ubforbrebe^^ faa 
Dar ber bog fitgf n fcrrbele^ ®runb for tiam ot wrfe tit, at ben 
rgmtMfl tMbenffabdt^^ botonifTe 3;enbentd fom tit , ot blivc 
tifitrorffeligen paoogtet. Det er faalebed let ot forflarr/ at i^mci< eiJUiB im tt taMiifr W«| nlmbe (te 
9liik^« 9<i»sMfe foM til «t tw»f < g <Mri w» i» 
ba tcr tfh vat Xoscit/ font fiaibf ferMre hOL IDit «i 
foanrc ot foritnttrr gg m)crr at ^P^vca bnibc NMNf 
faa mtgm botoniff S^raftccV/ fon Zilfarlbtt Mv^ta mm viA 
tnangr SRoabcr fofanfebtgctCf at @atiutinA 8Mfeii|i> tn^ 
mnbtctf { attbrt Stetntoger. 

3 Si^rtt 101$ wniftti tot Oartanr 6ttbtr ttoi% »m 

Sfb Strfeifllieii af IMe Sccfrr. f. 9. »f(h»tc<, «t UL 
fBattncr etcWr ffnlbr cri)clbc 8 »({(« «f bmib bet ltM$m 
for 6alg af gRarffrugtcr eg 16 pit for ^ougifagcf* 

£cr tnaa oltfaa toorre fattct at fkflriMKlfe Mg««ert« 
jDyrfningeit af QRarffrugUr og ^Ottgrfagct/ bet t»il mI (Igc 
almtnbcltgc •cconointfF'antfritbrUflo «ri vi bove d ftnml 
^bc, naar faabant er Ucdc r afgjort, eg af btKai VcflowMlftal 
CT tagem 3intDirrHb cr bet ganffe tybdigt^ of bet MMuNi 
blvdt i 0arutactt« Sntmtfc at britM foavibt ttttldt 
3orbbr«g og i^nbeldgartnrrif r, eg at J^atMHi becomfTc 8t» 
^tmmtl[t ft funbc (ommc i nogrn fynbetrlig CetragCn'ng. 

S^WHigt maa bt t erfjt iibc</ at bcr iffc futibc vmt m^ 
geti Opmimtruig for Oorttimn til at tittt fer JgHmmi Ubtrili 
Itiig t m nm rem betoirift Stettriitg/ ba ber e{ Mr «e» 
gcii Vetastifet i Sbmtniflrattoiieti/ ber fnnbe paaffiiniie i^axA 
Strffembeb. SRere Zilfreb^ilifleffe inaatte ^8 f^anoi af at 
gi^re ttoget fer ^ublicmpa gont#teIfe« Sit (Sartaerea tfox Ito^ 
get ever <iii ®tiOing i anf0ttt j^eofeeitbe, anfirer ^corfbir 
eemmerfetbt i QRagaiin fer Slalnrvibenffabenic. 

Uaber in Geytember I81S iltp (EeRegtet fiea boA^aarenbe 
Sbte jDepartemevt onwebet em at labe aaftitk t^^rfig (^ia^ 
Xiytn web I>it^stttm%in af mebkinffe ^lanUt. f^wM^' 
fereme Stater eg ^vtni^ HetH ismiebebc e« at togf % 
af ben«e Sag. Uiiber lite Saiwar' 1818 if (Megjee igtm 
eiierrit^Ife fra CeiKinciiientet angaacnbe be«cbicis(k9HMU 
ttxi DDrfning. Deit Mbe tiariiefier oftrMtebe 9>reMiMr 
gtatbfe i.Q^Oegiet Ubfafl til et Gvai lU 1Dcp«rcetteiUfl eg Mi pMifM^fntt'fllfe ftvMogbff frtt' Mt. iSattntt SlcM 
ffT'fMi^i^Ke 6t>ct>f mibictifffc'^dnfrt ^tr foxtHttmet at 
antnl %9xttii ^ 9tntu ftnbrS Iff r noget em bmte Gag/ fM 
if ta( «i WMM o^gtor; otebc tHfTsMc 9orfi^^ ere forrtagne, 
Mvilttffiit M iM^feltgen ti^tbt fffi fet ft botomff # occoa^ 
Mft tMMgJ NgVflVii^t eg ^tibtl«gartttertet f9«e« at ^ave 
obfbtbcret al Zaitfe og StrffowfteK 

. ft tSlS amofle^ t)eb Xtfpen ten ©nrtfitrtreifs 0g rtv 
i^iuttoanb. 

Sen I4be 3ttli 1816 Uin) (Sattilerfn (em^tibtget tU at 
«M|t m ®avtiteif^cnb. 

Drn dOtc 3Anitar ISIT ttm (gfttttttnin^m, a) 9^^ 
frtftc emitti MV r)0b« 

•' Ber AMe' 3iiU f. 81. bleb baoorreitbr Cberlomr gfer 
omllttiiroM 9m6ri»cb 9en botaiitfTe 4;iaDe, meb ^orpfigtelfe at 
lK# ourrettMiif l Zfme bagUg eg f)a\>t ZB^ifntt meb be 
•tcenomlfl^ IbiUg: 

i^t>oi1ebe<*ogl)verfoif man fif iftmib bentit egtte eg n^e 9rr 
•f'QlgfiTttrlfr^ tftm ^ et fimnet ubfinbe af ^oUigteti^ 9>a|pt» 
rer/ iff e . ^eSef/ t)i^iban Sector ^fcr« GttKiitg meb S^ 
ffaiutitbt ^ottiomifFt Slfifcrg var rrgnferet Det fffM, ot 
almr^tilbr^ ^ bott ffklb^ ftaae t m uttOererbtirt' GriOtitg 
•cb" Utriverffterer, c8#r ot bQi<^ ifft fTntbe ecfre fbe^rbilrt mA 
te tt^rJvr tlttrMr|{tet'($(arVere; tIriber23betR(if iHlSMebfacdf' 
W/ ifirtgtf erflcrringeT fra Untoerfitetet/ afflaac t rt of eeetor 
gi#r inbiifiMberb. Snbragenbe af 24be tBpril; dm at ooei^ 
bnftf fr^Bmtiiatioiini t fMantf i»^<bt (icamHici/ ^oeb^iffe 
bentie Sibenffob forbrrbe^. 

*' DgM «eb ig^eiifpii ftf be* Zilf^Hi/ l^ati fFi4be IMre meb 
tai ;Deceimiiiflt • JMitg/ ' maa ^tt inntffti M limt !»«ret I 
wMwtbtiet bm. iinb«r 4le December 1M« fst Ztfym . 
4^e libiflnMe iibmliii^actekf, ba man -feetr at benne ^r 
vMbirfetiift #i> 9bih(f»finik Mnt at bet' IteW fiftbe«, fftberi 
bUmiflfoift w#mi goMNibctiig toeb ^. Bior« filif^tcrffe. Z)d | 
brfb04 firoMjwr Slotbft, jfombeftalter ^rofedfer i 9laiur(i# 
flim'igf .«llib4i093tih«etir4biieflt33»i)ar bitr^gtel^ffgfmnog af | m 

:9tepfelf0lKai|teMfM(eMlU mwgtl^lMtfZftiUMM 
Hatd ft Qi<|0# OttfiMh^BC of. km iiiiiicr<^||p§i|[r4 
uogtet i^r. (S^martt^or f>rofe<for t QRineraloAic og ipr. , 
ollcrrbc Icrn^e^lHitd^etfmUnfat fpm jfe^tojr (c^; ..%fqfi |)mi 
pgfaa oat anfcrt for at t>«re $B€Ji|i(rfr af be^ bct(ipt|Fc ^anili^ 
lornge efur^ o^ ^r. Siytr tiar apfat font iaxtt \ 9,9la^t^ ... 

3>ee cr bcrfor t)onfFeligt at facftoac^ifetHirftg^^ff^iiplfb 
^fot . flob HI abmintfhrarionen for ^X^^en og fprctcU Hf 
fhrcffBfor atatt^fe; ni#n t)if ^ man ttf {hf#ft ayillrffc* 3)ata 
^Rtle ^€t, ba diaa bet Mt«e a(bMe« tHiA(d^> (ft' Ni Cife^ 
tDV gl0t« Xlif«frQb«¥ dg »{iVf^|}f^l«^cifb'4 MM OtrKp^otAi^ 
ftoaret tU ()att«^«Mf SfKc for M ttift H^i^t €I<M/ "^^10 
t)an i oDe Sicrningcr t)at)e t)crret Mmi^n eg JnlffWmfH!- 
S^pbettflt maa bet oflfaq wtff/ flt.(EoBej(je|, tfj^ yeb. ito 
tor glort Sltifcrtteffe ni^ierf tjar oV^tcrnft be Sp^Mtf/ ftoA. 
fatfc* r, ba bet eCer^ tiifl firay' vi'f^e tjqoe Inbfe^ti 4^%*?!^^)^ 
01or« Stfaiitg i aiit t)tlf wx piift uht^a^tli^S ^ ' ' ^^ 

^miMfitft) t9 bit pttMr(i«t twfr #t Ircfor. . gbr M^ 
mrgen 3nteredfe tog fig af ^aoeitd Cpkmft, 9^m Mtfl 

meb al giulfg SSelotttte .^cile^ebf tie ^^t^berenb/ t)eb bet ,^^taf 
ttifte ^tubium* . „ 

' ^W i?bi..g^bnifir ^18. pjptUf ecct^y ^fo» /||i, ,%< 
ml^tVt ti^ SoUefl^et an^aati^b^. ^^l^. Wf^ f^^i^tWlt 

fEoUrd .Sifteg. , Oi»m#j«i?t i^<^V«* fl?^^fl?« .*'>l^?f # *^^f!*i 
Vb «^*.:.^crK ^ftb.j^A?er,Jf« j^VfW f?«i«W^ mfi^, Mii9^fi 
Proper,; foA .erf. bf.af gftCjtpr gXqr foMffooR^ ^f ii|jsg« . ,b^ 
f«(l^ bfr^ifumin{e£f 9^ »«?« .<if H ^^mi^iimm^^Hi 
bcr »)t^ffJ^e (ig. f or, apg^W ^.4o^ jrre .,001 ja^ntr ^j^ ^^^^i 
Je^iet^ , ^S^ffiti ft fii*;, :<it,^?M8to?4 ftorjcAiWijg <f<^: wr.^,, 
ret i^OM.^IIi^iftittJflr^^ ft«fl«tjfla|ie^^Hlf..a.J)f)(w<.f!i 404 

tctfv ^wr in fmibctr ot. itoflrnflttbc frtim iff ^eKegtcf tr 
f{0fl ShiMmtiiiits m iwoetfom^d Siikrg { i^avcn, nam 
wMvgrt tM Sygntt^ of dio^ttfc og bcMigCf fiitnb i htw fi^ 
wfk Ztt, iMi IMMfivt VMt •pf0rbr«5f« tff of ofiiiM Srt cr ftffoMfJ rt^clige, of SoOfflfrt { fimt, ffflffooi 
^ { m fcnm %it, d ^ar rarttft )Nia ot fim softm flFonervf 
neb J^a!Mit< ^fl^ men albr(e< ooerlabt brniic lit Sb^ 
iAiifltaiimtcii efl (Bdrrncrfti. 

flRcbmt Sector glor ftoebe paa Zipm, rAaltt*, of 
feet fan^M H yarttc af i^a»nt/ bcfaact meb forfFidve 
QforAartcr t faobamK CteaHliiefrr/ at mm bciaf tuabc M^ 
fr* t Rmf SRonigbCi MK^^ waoiTrc oglaa tM? ooiasr cfrct 
^f gtoi* goranfialtiiiMg. - 

3 1818 Uc9 ontagct S (Bartarrbmiee 0g brtrt ^ 
^fgttfrrrf. i^Mi< arbcMfraft Mr faalfbc< xlVfttuH i b«« 
Orob fbiyger, ae# om ben b<H^r Mrrel beoyittt cm for 
br bolanifTe Unlorg ^g cgrnrltg b^tantfTc eg eccoiievi^e 
9oifigr ^* ^^ ii9fl<t pfbcttlligt 00 egnttl^l Kyitigt ftune 
loM iMmt Mbfirr. 

SRcit J^oi9ebfageti Net) be ftanbig ^rrniitgett of Jtorn og 
t)elffe«# fnQif af foabamie {^avetKPjrter^ ber tKire folgbort. 
WiM crMbI «)c( efrrrbaanbf n inbfm eit ei nbrtybeltg Stomgbe 
(bfffkliigf 9>teite#llrrer; Crivbntt< tnir bygfltt Dg 9lii(eb# 
flfatgen ~tt( at fimt 9orfig tneb mcrrfeltge eller tiyttfge 9ian# 
trr< ^rfmng^ 'b^rvebtiye forOeconowten trfglige Sirirr rSer 
Botietrirr fniAe tMrre bleMr nbbre bie, bar lifflebr; men bm Mm 
ff a«btnebc< cnb IflfMbigett benyttet 3 eebvert Zilforfi 
bf (or woii ei fttmet 0)bage, al ber em foabamie %^t^§%i 
Itbfalb er gion nogm Vnmefbelff eCer Oerelnfitg HI (loKe# 
gfcf/ ber bog bnrbe bove f{eiibf/ bMb man foretog fig og 
MbvrMebr' meb br tfl X#yett4 Cnft oiiwnbtr Onmmer. 3 goraarcr 1820 bi^e Sector gler^ ^Ylfgrn* tlKc mt^ 
ZiffirtM^ i ben GftSins^ ^ri ^ati ftob fom ?eaor »cb U»tf 
MrfftftfM beramfte i^(n)r. ^ 

t>aa benne Xtb tnfbr bet ^oe turret mttligt at tiaot w 
^olbr 9>rcrflen Sommrrfdbt'fom bptanifF ^ocrnt veb UiitMr^ 
flrctet Soa t>tflttgt bet vtUc ^ave t)crrct ot Ijave rv^olbt til 
^^ntt tn QRanb^ ber (if aHe ^^itbtgc^ bcr fienbte baiQ/ vpr anfccf 
fom bygftg^ia forrtrled biietig { Sotonif/ faa oat bet laiifltfrq^ 
at man benflang fi^u at gf^e noflct oloorligt. ^fribf for at 
bragf liam til Uniofrfttetei; man fpnri cnbog at ^apc 9ir(^ 
mob faaban ^laiu , ,^^ 

SRan anfcg brrimob meb mrgen gorniicift et anbcf 
ISbe i9?a{ 1820 af ^rofc^for Sat^fe glort Zttbub, ^m at 
ot>ertajse be forbnt Sector %Ux paaltggenbc S^rrrtningrr^ 
mob at ben benne beotlgebc ®age ^'ffulbe anoenbri til 
Kia^tnralmnfeetdogbcn botantffe i^ao.e«8tb(iot^ef 
og^lantefamfingd S^v^g^Ke/' , , 

"^^H 9>rofe«for 9tat^« Ztlbttb Mi« mobtogif tfMgt 
AWei^Dfyartcmfntftd Gfrmtfe af 2brn 3mii mrflvfktr. - 

Sro bcnttf Zib af, inbttl f)rofe«for eiytt, tfi^^e Col^ 
(fgift« Seitemmelfe af IVbeSuli 1834, hXro nbn(n>nt tiltgorv 
ming meb ^rofe^for Slatbfe at beeltoge < ben bbtanffTr S)9^ 
oed iBeflyreffe, ^rf^rofrtfor Statbfr altfaa ei alene ffnflet b eel# 
tageii^aDen^ abminiftratton/ otoereendfiemmenbe meb 
Cotefltetd eeflemmelfe af 6te ^December IH15, men oflfaa 
oortet ^aoen«n(rrmefte gorefatteetfer X)iteeteur/ 
^t^oroeb altfaa V^fe^foren et olene tfor o^^erbraget et JDver^ 
tiffin/ men ogfoa ben fpecteSe ^enffobefige og oeconomifFc 
8e09relfe. 

3 SWagajtn fox 3?fltnrtw*benfTabeme I82S Sbte J^fit 
ga\) ^rofe^for 9{at(^fe en Seretning angaaenbe ben b6« 
tam'(fe ^wt, bog uben ncrrmere at omtalc Jg^aoeiitf QlaaU. 
eefb^relfe eSer S^tlflanb x^m ben Xtb* 

3 TOagajinet* Sargang 1826 l(le i^efte giwp .^rof^ 
jlen ©ommerfelbt en anmelbelfe af be af l)am nbgtone Cea- m 

tnrlff ffhmUnm <|r<^v %wmi ^M yttrcr, at QiUitlMet rt "" 
fUt forfynrt mcb ni^b9ettt)ig< botamfte ^cttttXf efl At ben to^ 
lantfFc ^atK for en (lor Dcel forfciUr fia i^flflt, ibct be i 
brn tnbfi^rte planter ei.ere orbemlij^cn bc(ieiiite efier nam' 

3 famme ^cfre mcbbclcr ^rofcdfor 9totWe attgaarm 
be ^ftte J^r. @ommrrfc(bt$ §)rtrtnger abfTiaige Semxrf^ 
idngrt/ men poovifcr bog formerntligen iffe^ at t^iite 9nfcr 
Mre ttgrunbebe. 

^rofedfor Stat^fetf IDemonthation foronlebtgebe Jpr. 
<B9iitmetfeIbt ti( at afgt\)e i .QRogaitiietd Sarganfl 1S26 2bet 
l^efre ett ftttbflambigcre UbiDintng af ((a Sormminfl om bni 
b^amfFe {Hit>f< Zilftotib^ ^t^orvrb iian f^gcr at paovtfe, ar 
l^aben meb ^cnf^tt tif fpflfoiatifF Drbrtt t)ar i en albdei 
iammeriis Xitflanb/ (igefom ogy at bet botaitiftc ©tnbiunt ^Af 
lttttt>eir{ftetfl tar alttlti x gorfofb. 

Z)emte ipr. ©ommerfelbt^ gremftiatna af be baDcrreirbe 
gor^olbf fpned faa rpbellg eg toelbegrmiter, at ntan mootte 
|aDe Dentet/ at bet tavorrenbe SoOrguim f)a\)be itornncrt uiu 
berfif|tbe oml^nMebe^orbolbe, wett bet tan ei fec&nf (iclk* 
8ict< ^jwiocoQer/ at man Jif^t tafflt nogen 92oiitf berof paa 
b(n ^ib* 

3 lasa 0ieiUo0 ^rofe^for <lpan(lef(i i et tU SoKegiiet nf^ 
(pet Saturn, foranletugft »eb gorbanbltt^cme ^m nn))a^ 
Vfnbe ^cpfe^for ^lifM !}lrifarttclfe fom £)oceiit ixb Unu 
tj«r(itf tet^ be af ^x. ©ommerfclbt tibligerc fccmftitte ttutcr. 
Cctte foranlebigri^^ <S<>Oegtet til iiubcr I4be3uiii i»2{^ at pan*'' 
l^cegge^rofetffor Statt^e at afgwe en 3}cf)»arflf€ beipaa. 

i)ni 25be na?/iffter oplo^de , ^rof^dfcr fSiatt^U nogh 
Bemcrrfntnger i ben Slnlebning/ ^(fe bog ei bleve afleoenbt 
tiliSpOegtetd ^rotocof^ ha t)an fagbe at tiOe mebbele bem 
til SWbfdrelfe i STOagajin for 9?atun)iben(fabeme. 

SDa bette ei" ffecbe, , blet) ^roNforcn omtrent f li fBar 
^erefter, nemlig unber l2te 3wni 1829, tragt bet gbne ?tffte 
i (Srinbring, men nogen ©icnbrbelfe af bet Slnf^rte angaaenbe 
ben ^otaniffe fyaioa Stiaiug Wet) frembele* iffe ofgit>en. m 

Qeum ^ 6(ur ,f}s^^or 9tt(^(^ utoi.btntf at wr^ 
9)>focbrcl Oft t attletmitft af flaitfTe anbre Xing/ braflt 
^nrflen SpiDmcrfcU)!^ Qcmorrfningev paa Qanr. 3 ^txml^ 
tU SoOr^tiif ll^e 9BarM IMS ofl 9bc Z^ccembci 1840 fV 
firt fton om bi^fe^ of be \)are urigtigc^ for iffe at figc 
<ia()enbar Ugnagiige, men bvorfpr ban bog ei onforejr 
, ct citefle 93ctMU. £<r cr faatebed i^cl mcgcii ®runb til at 
Mtage, at bet af ^yofe^for . 9ta|t)(e u SoUegiet oplorile ^ 
Socumrntf bcr. fremrom cftrr beir unb^r i4be'3um 1829 
fremfatte Opforbring/ iffe Ijar mbeljolbt nogen faaban Oieni 
brtoelfe af be angoaenbe ^^uni Xitfianb af ^rorfleti 
6ommcTfc(bt og ^rofedfor i^anPeett giorte ^aaflanbe, a^ 
ben. funbe l^woc vatn anfee t for fulbfommrn ttIfrcbd(l(Qenbc;_ 
npgcn goranbnng i ^avend Sefl^relfe^maabe er brr tajfalb 
iffe foranfcbiget toeb be paaanfrbe ^IRangfcr^ ^aovittntng* 
^rofe^for Sf^ct fanbt fig nemlig foronlebtget til 
ntbnu ben 4bc ^Rai IS36 t SfritKlfe til Scaegtet at ^ttre, 
"bet soilbe vorre urctfaerbigt at'tilrtgne ©iebfje 
fom .2iJf,ibefiTttelfe af piigtorgrdfig Omt)ue for 
fy^^tti, at bennei en{)Der iRctning ei er ffreben 
fremab Itl i^nffelig Sulbfommenbcb^ bq-^at>en i 
en long Woeffe af 3lar t^av ^cex^t uben Soniif)Cto* . 
tter;ajogfoihUngett ogX;>frbariet— be xJOffentUgf.tci 
SWibUr tit Dt>frboIbclfcn af ^cti ftr^nge pibcnffasT 
beligeOrben,— batte»fleret aitelc^iifulbftcrnbifle/ 
og.tngcn aSibenffab^monb bar ubduffrnbe i {^1>^:, 
"nie lange Jib funnet porctagc JgJatocn* ^^ibcnjfabef,^ 
lige Xar©." , , 

iperaf maa betfunue feed, at inbtil ben Sib, cllcr SJHax. 
ef^er ot ^rofcdfor Watbfe xiax o>)forbrct tif at . gieHlritJe 
be mob ^a\)cnd SSejiprelfe anfurte ICata, cnbiui be (amine, 
P^cipegebe dangler fanpui, o^ at attfqa ^ntxt fan tocrre 
foretc^et for at i)art)e l^m. 

^ 5Dette fjjncd eubog at ftaoc, »(rret et glag* ?i.viucip;^ 
tl)i 1>ro^dfor Statute ^ar 'i Sar fenere t 6frtY)e{fe 'tit . 
(SoVegtet af llbe ^qrtd tais, i 9n(fbntng af ben af ^r. , ^ 406 

6ommftf(M fom m flcr ^aitgrf i j^oven an^ettt £)nifiani# 
b^l^eb/ ot ^lanterhe et tnire figHtfit befhmie/ yttrct fow ef 
epi^rgdmaal^ ber fra SoQegtrt ffulbe frrmfirric^ for ^. 
6ontiiirrfelbt, ''om bentif fitnbe trer^ at iiiatt>er ftim 
be diet t)i(be ombeftrntntf be %T0att€t, i^m&arU 
iieten mobtog fom^atoe fra anbre botairtfTei^aofr 
onberlebet enb at ^crreren niorbe qratcrrffom paa, ^uomtr 
t>Ianten flemmebe etKrecn^ mcb be eeffrbrlfer^ mait tif bm 
Zib tiai^bc, ogmeb be {^lorlpemibler, ber ^avbef vet 

S3t tfO»€ faa fpectelt fomfet eg fatnlnnifKOef be ooenan^ 
f^e gacta/ for at Sedefliet t^britgen fan fee, tfwt (et tio« 
^€t af be unber beM ODerttlf^n fiaaenbe ^fUtuter fan fooM 
«e i S^^ofb, itaar bet ei ffjomfee en tttbjiriig Opmcnrf' 
fm^eb* 

9R(rr(e|{0t forefommer bet o< ogfoa at vom, at «i ei 
^tM fnnnet ubftnbe af(Se({eaut«$rorocoaer, at ben unber 6te 
Ceceniber WIS bannebe Sbrntniilration fom faaban bar tot* 
ret i Strffom^eb/ ba w fra faoinie et ^at>e funnet jfnbc no* 
Vn ^reittQtngttlSoOegtetanflaaenbe 9n(arggene paa X#9en. 

gorubenbefremfotte eemorrfmnger angoaenbe 3ori)orbene 
iHb ben botaniffe ^ave, wt ber ogfaa til forffieffige Ztber anbrc 
Omflcnibigbeber, ber funbe (^atn foranlebtget (SoDesiet ttf neb 
JOpmcnrffombeb at batn nnberfagt ben botanifYe fyi^€ ^orbofbe. 

Gaalebeft forlangte A'rfe^Cepartementet vrb Gfrmlfe 
af 12te gebmar 1825, at ber ffulbe ubarbdbe< et Kegle^ 
nient for ®4nt(tngerne og ben botantffe ^aiot. Vn* 
ow b(et) fra Soflegiet nnber I6be 9tt>ruar tilfPret)et ^ro« 
fMfor 9tati)fe web Snniobntng om at inbfenbe et faabont, 
men oi funne ei finbe/ at noget bc^ongaaenbe fenere er fo» 
Vftaget 

Sen l4be,aRai f* 91. biet^ dcOegtet fra !Reo{(Ion<<'^epat^ 
tementet ttlffrevet angaaenbe nogfe 8f|lemnie(fer, ber ffutoe 
tjene tU at inbfm en bebre (Sontrol t>eb SlegnfFab^tKrffnet 
paa Ziptn. 3 Slnfebning ^eraf titffxtvti 9Tofti\mT* 
ut Stat^fe og ®iren<fen unber ifte 3titit ncrflef^er. Si 409 

^aiM ei fmibf r, at bcr it Hmmtn NOflf ii tfrfbrriiifl Uiath' 
fldacBbe fra Urn, mtii nntn 19be 3iiiii f. !l. ^r Soflrgief 
vrbfagft neftlc of 9lft^oii^2>fV'arfriiiftircM Semonrfntnger. 

fHaat Coflc^ t 9)erragtiitiig be monge fenm ^ortHiitblini 
gcT ansaaetibc Ziptn* StegnffaMiMrfni, bvoroeb bet ^ifle 
Hi, at bfTMb ei fatibtc< forit#beii Control o^ ben forte Zib, 
tMbeit ^9fKe« SoUesiettf Stefolution t f nlebntng af 9le«t({on<< 
Cf1)afte«teittet« Oeincrrfkiitiger Me^ tagen, Ifgefom eg bet ef 
ttbetpbdige ^oiibbntg, foot ba brevet paa Z^^kh^ faa maa 
bet Mtaiti, at moii ei ^r meb nogett fl^rre Sliriogtig^eb 
mberf^t be * Omfionibtgbeber^ ber tnaofte t^nt fommet 
{ eetragtnitiB 9eb Snbf^relfen af eti bebre Sontrol 9eb 9tegii# 
fFab^vorfmet pa^ Zipttu 

IDeti 8be Suit imo Uet» af 9>rofe<f0r 9>(aton fotre^ 
flaaet Kebforttelfen af en Committee til Unberf#ge(fe af 
X#9en< 0r#ft 09 Slangier, i^lfe Or^fl og 9Rangfer, 
bet faalebetf ere ttlffgtebe tan e{ i Unfoer((tetet« ^apirer jfee«» 
Committeen fpned bog at f^OiOf oorre nebfat eOer egentiigen Un^ 
terfogelfen ooerbraget ben i December IftlS oalgtc Slbmini^ 
fhrarion; t(rt i 6frii»eife af aotc tRart« 1839 Uevc 9>ro» 
fetforeme ^M^ton^ 9Iat^(e og 6^en^fen bragtc (SoOegieM 
6fri«effe af abe 3nlt ISM i (Srinbring. Genere fan ber 
ei flnbe</ at ber fra be noronte i^errer eVer fra SoOegiet er 
giort noger pibere Gfribt t ben ber#rte Sag. Com bet t (Ig 
er en 99tiber|{gbeb, ^t een af Hbmm^totientni Sleblemmer 
gi#r %otfl0Q til Unberf#gelfe of Vrofl og dangler toeb ben 
Snbretntng, ban itto ffnlbe forge for og fom ^n cAl^a feto 
bfbfl mootte tfenbe, faa er bet ei ntinbre egent^ at SoSegief 
opetbroger Unberfogdfen of be of een of llbmimilrotorei on^ 
togne 9t0fl og Wongler til bem, btH< Sttttng bef oor, nop^ 
fotbret of giore (fg beftrnbt meb bem og oft^jorlpe bem. , Si 
tmaa foalebe* irfrfeligen t»<rre i ZtKtt^ om t>{ t^tt rigtig op' 
fatter bemie Gag eDer rtgtigen forftooef be bc^ongoaenbe i 
CoOegiet^ ^rotocoOer inbe^lbte Oplp^ninger. - 

Gfnibe Gogen oirfeitgen for^Ibe % faolebe^, fom 91 ^o^ 
oe forfiooet ben^ faa Uiver Goonreget aJbeled otfl/ at (EoSes giet bb f<ire brtt ^i $»ofc«(br .^falou foroiibh^ebe 
£(t(igb^ ti^ At fpac n^te O|)l90, ^oilfeu @tttRb be. 
mob ^oDcii pg iKit^ ^trccKurrt fremf^rre Snfev bai>be 
til at foae rcttct poa be o^ultgcnd flcbfinbnU)c 9RiW9lKl 

Dm 14tc 3Bat 1931 ncbfattf^ tn. onbrn Sominiuee tet 
(iacKnbc nf ^rofedforerni SRat^fc^ ^ £c9fct/ ®t#iirrfci^ 
Sternbii^ og ipo(j}^ af l)t)ilfc boA ben Stbflr fratraabfc vm 
^fx Ibe^iUi ncriieftcL S)cnm (SommitUt ai^a» Scmmai^ 
uober 8beDaober narffcfter^ oft (SofUiitti SubfKSiog osgiui^ 
cube ben bel^anblcbe ®ofl afgif lutber l^be^^Ocrobf r« UaqM 
^enne Sommitteed Slrbetber not angif S^^rn^ (oa b^t bm 
focmcenlltgrn et ^Debfonwtet bet egentttgc i^ai)canlar(}» 3 bel 
Sitngefle ^ooe t)i et funbet nogen fene^e Sefienimetfe ongM* 
ftlbe. bctte^ l^toilfen funbe vonre begntobet t>aa bw (Eewnrit^ 
ye6 UnberOgelfer^ ^t^oirfor Dt et viitxt ^at>e eftcrflQt be« bc» 
^anblebc ®agd Sftb^oO)* 

ICen 29bc 92o))ember . 1828 bU\> nutxrtenbe fjrpfrd^ 
for Sl^tt anfat fom iuiot ^ct ben botanifte .^oc elUr t 
ben »eb Sector %lox4 X)0b Iebtgt)crrcnb€ ^ofi.^ 3>er bfe» 
' noget fenere foranlcbtget in itirrmere fBiCfiemnielfe angaofubf. 
^r, fdit^M @tiaing fom Sector, tbet ber t>f b Songeiig. !R^ 
Ifition qf 16be 3anuar 18M f^fUaU^/^ at ban t gn a^fort^ 
telfe ffulbe bctrag^^ otjiaoe ^a fantme $ob fom be foiigCL 
Sectored 3 i)t)or rtgtig vtdfelig benne Scjlemmclfe t)ar^ fao, 
ba man et mcb bet @amme tog ni}get Jpenfpn tit ben bota^ 
nifte ^ap^ foranlcbigebe ben, at j^r. Slytt itnct pf nogen Snb^ 
flpbel^ )Kia ^vcn^ W^t^ ^0 ^^^!>^ t)^^.- ^^^^^ stilforlbft, 
om ipr. eiptt ^at>be beI)oibt (in ^tiUmg fom Sector 
gtord Sftermanb. ^rofedfor SRatbfe vebblct^ et alene 
frembele^ fom ^eblem af Slbmimilrattonen^ men man btf 
trogtebc \iam fom X)irecteur, i)otIfet "oil t«e^ af abffilltge fe^. 
nere pUtebe Sort)anbiin^<c % : 

^en ene of Jpaoen^ ^bminii!ratorfd ^rofr^far/ fenere- 
ttOige ®tat^fecretatr ^laton^ afgtE t)eb t^0bcn i 16.14. 

3 aiaret i828 bleu anfat en Ooo^flor^ ber tfifge 3n# 
flrnr af 29be SRai 1834 blanbt onbet fTulbe ^ao^ ZUf^u, in 

- wtrt- ©algef of 9aarbrn %0^ixii '^robucff r, ligefom lian ofl* 

- faa maarte cinfre< at ^ctre forpUgtct til ot t^ave Xiffyn meoi 
XiME^eit^ Dcconomif. 

L Dmilbet ben Itbe 3uli l»:U blcx) af SoOegiet taget 

b€n SfftutniitA/ ot Sector SBl^tt fTulbe tlltrorbe Srii^celfen of 
ben botaniffe ^a\)e og i fao ipenfccnbe floae lige mrb 
^roff^for tHathU, ibet l)iirt ooerbtogcd or tilfec "bctt fpfttnta* 
^ffc Orbcn. T>t ffulbc beqge tt(fammen ottcflere bot. ®art# 
ner @tebfe4 SJcflntnflcr. 

Itnber fomme' Doto t)cb Sfrioelfcr hi yrofe^forcrne 
9latt)fe 0(1 Sdrirnfftt opt)crorbf^ Den uiiber 6te t^ecrmber tSI5 
ubnar))nte ^bminiffrotion/ t)t)orfra oKerebe @tat($fecretatr )>la' 
ton bar ofgooen. 

Omenbffi^hf bet oftib mootte blite til gorbeel for be bo* 
tamffe Sinlceg veb Zf^^tw, at bi^fe nu funbe (omme tt( ot tilfeed' 
of en tBoronifer/ fpo btt»er bet bog eienft)n(tgt/ of ben ^oo* 
tt, l)t)orpaa IflfDnet paa Xijpen n« of goHegiet toitrorbne^ 
ei funbe ofgi^e Sifferheb for ct tjclbigt Ubfolbi len tibli* 
gere onotbnebc ?lDniint!lration modtte onfeed ot vcrre en fu(b» 
flapnbifl orgomferet tlucroritet, ber (Tulbe befl^re olle Snlorg poo 
{t^^fn/mfttt^eb benffcebc goronbriiigblev iffe noget iCcbre fqt] 
iflebct for ben ofgooenbe abminifirotton. ^r. ©(j^tt jxf fun' 
5tf!f9n nieb ben boronlffe i^otje i gov^inbeffe ineb SRot^fe, 
men be blet)e begge eder rilfotnmen ut>m ol 3nflruf meb 
J^enfpn tit ben SR^nbigb'b^ b^onneb bi func^ b^nble, 

t)tt ttifte ftg ogfao'fnatt, or mon ei t)(n)t)e vimbet no* 
get t^rbtre V)cb ben gjorte J^oronbring, og at ScHegiet itfe 
bwvbe gjort^ffg bet ganjTe'flarr, I)oobbcn ni)<^ tBcftprcIfc fFulbe 
bent at nbrette. SBlan \)aiiX)t fammcnblanfcet )^t t)ibfn|Tabe# 
lige og oetonomiffe a:ilfi)ir \)Cb at pooLrgge T^voMioxeviu 
fRatijU og ?5h;tf Jlrtt'datfoncn af bor. ®artiier- ©iebfe^ 9?egs» ; 
ninger, t^vitU t)el for Hcxftt ©elm vote of ben SIrt, at^ be 
ifrfge ben Snftrnr, ber vat forfattct for tl\)opjlor, egentligfii 
bnrbe bftve vcrret gjcnnemgooebe of benne. ' 

©offegiet font ogfoo fnorr til (Srfjenbflfe ' Ijerof/ ibet 
fottime Mflber I6be October tilffret) ^rofedfor tPlptt, ot I 413 

engirt fouM bee t^Mimt, tm Stat^fr tg tbfit fFmbc «» 
itfttxt tt cgenrtigr ercoitomiffe Slrgntngtr fra (K>t <Sartacf 
Gicbfc, Ot)f rern^firmmrnbc mcb bcttc tilfTrct) man ogfaa ChMr^ 
(lor unber 12tc Sfcember, at^an alcne f(alb< atteftrrf Stcy 
Hiitgrr fra Siebfe^ ber )^bfom occoncmiftc ©ienilanbe. 

£er funbf nu vrl i^nti, at man tjatbt tagcr en mrgci I 
rimelig og pajfcRbe SBeflrmmelfe/ men ba man ingcn^be 
^at)be ofgiort/ l)vab brr fTulbe for0aae< oeb oecoitpoitfre 
(Sienftanbe, og ^vab' ber altfaa ei ffulbe regnetf bcrtiO 
ligefom man ei (^rQer l)avbe.fD{lfaf/ mcb ^vtlfcn SDt^Mgl^eb 
Z^xx. dtatl^hf tBIytt og Qoorflor funbe bcRemme UbgifterMir 
faa maarte ncbocnbig fnart opilaae npe SonfTcI^bebcr veb 
Stegningeme^ Sltteftatton* ^ Sot. (Sartner 6itb{e vat i SUaiU 
Men 91bmtfltf}rator og ^recteur paa Z#9m# af ^oem oBc 
be foreragne %rbeiber t i^ooebfagen ene btfttrnM, bt^rino^ 
be tfortge iperrer fun bare er ^iagi 9iaM af ZUfynteionib* 

(SoOegict fync< ogfaa at (^aoe folt bette^ ba bet { Gfrv 
velfe af I2re Dfccmber 1S34 til ))rofed|br Qiytt for" 
longer of benne Ubfafl til en 3nflruF for ©ortneren. Zkdc 
er bet f0rfi? &pcr til at SoOegtet bar onfcet bet noboenoigr 
at rrgulcre (Sartnercnd Sirffom^eb. St tomme {gien fenerc 
tilbagc ti( benne 3nilru]r. 

9Reb Slaret lH$o begpnber en ^e( QRorngbe gor^anb* 
linger fomemmcltgett angaaenbe be oeconemiffe gorl^olbeveb 
Zopend aiilorg. 

IDen 25be 3an. f. Si. forlanger Docrflor, t £toereeiidfhn« 
menbe meb fin SnfltnjT/ af bot. (Partner Ciebfe en Dpgavc 
otW/ tt>ab ber bet foregaaenbe 9ar oar aolet pda Ziyen* 
^n forlongie Qpgooe ooerfmbte^ of bot. ®artner Gtebfc 
ben 3lte ncrflefter^ ^ooroeb tiHige gioed Oplp^ning o«, ffooxU0 
brd en Z>ef f af flolingen aOerebe oar bi^ponerrt og oioen ffulbe 
bi^cnrre^. Stb at beeld Jtorn beel« ^otctrr ffulbe anoenbe< 
fbm emolument for (Sarrnere n,^uu<manben og Oaarb^bunben^ 
fanbt Dooritor (Ig foranlebiget til ocb Gfrioelfe af 9be <Rai 
bo^ (SoOrfiift at foge Dpipdninger om, boiHe Smolumenter/ 
beroaretili}aacbe®artnerenogbe oeb ben bctantfFe {Ktoe an^ 413 

ci funbe ftnfce nogfti Sftrrrcrmitfl berom. 

^rafr^f^r Stat^fc — - formotetitliflcn opfbrbrrt «eb 
SecftMrgiel fra SoKrgiet angaacitbe ®Arriitten« SmolnoiciM 
fer, - yurcr i (Sfriot Ife ti( bcrtt afere 3uiit:'at Dvoti' 
ftord l>iliigeS)nffc/ at unbtxxttttiom, tt^ilfe Smo# 
Iitmcntfr/ber ttKotnmer iaa^tlhtnhctani\tt 9axU 
Her font be t)cb J^aven onfatre Uttbcrbefifiire, 
i9tl)0anfreUflffii tabe fig opfylbe/ 

- 92aarfa«(cbf<6t>rrfenaf (SoOfgieM Hvd^^ oget ^Ocr af 
ben 9Ranb# ber ff^fit laio i)a)>te fungerrt font Sibniinifhratef 
of ben betanifTe ^atoe og t bet foninie £tb«rum af 20 Star 
iot fttfrflc Sden niaa ^ave bot^ font £imreur bet it^iefle 
QefienbtiTob nieb i^at)fn, fitnte erbolbf^ Opr^^tttitg om en 
faa fimpel @ag font ben^ angaar nbe (}t»or piegrr ber anrltgett 
ubbetnlted fern 9«nningcr^ faa er bet M atiitibfee/ ^vorboit 
bet t^ax forbolbt (Tg incb ef|l9r(lfcn og Sontroaetu 

SoQcgiet moattf brrfor wb Sfrioelfe af 25be 3nnt ben^ 
Denbe (Ig til ©artucr ^xMf, for at txtfolU UMbcrretning 
om be (Emofumrntcr/ brr t^are b^m og Unberbetimfe ttU 
(laaebe* 

Sctme (SoDegietd ®frtoelfe vofte ^itbUi Opmorrffon^eb^ 
foni ban t fit ^ar til (SoOegtet of lObe Suit ubtr^ffer ([g; 
tbt I>an wx i ben fafit/ og otdfeltgen rimeltge Ot>€rbeoti^mngf 
at bet wx SoKcgtcr befienbt/ b^t'e ffntolumenur/ ber t^are 
bam faaoel fom fBctjentcrnf oeb ^at»en ttlfiaacbe, Va bM 
nu iaat, at bette ei oar Xiifo'Ibet, faa nicbbrler b<ui en %OX0 
tegnclfe ooer, bx)ab ber eftcrbaanben oar tUfiaaet 

3^en 25be SuU b(eo bot. @artner @tebfed @(rioelfe tiU 
Ngemeb Ubbrog of (Sodegtetd ^rotocofler/ ber tnbebolbt noglr 
Dpfpdnmger angoacnbe be ombaubfebe (Bmolumrnter^ faaotbt 
(SoOegtet baobe b<2t>r ncgrn IDeel t beretf Kegfalcring, ooerfenbt 
Docrflor^ bocrt)od beime ttlltge anoiobe^ cm at mebbele SoU 
legiet ffn go^tn^ning -^^f tf^ob ber i bcnite Sag fra @oKegtet« 
&iH ranatte o^rre at foretage. 4U 

SmibKttib \j*nr ©aaarbrtritgrt jj^aa SCfprn ^onoct, U 
X^pen ®acirb blet) inbbecU < ^rofe6for(0ffer (1835), ^oerfor bet 
maatte tage^ rn fcrrfTilt Q)cflrniinc(fe ongaatttbc OKaabci, 
^vorpaa bot. (partner Sicbfe ftulbe tr^oloe ^obrr fcr ^ 
)Htt^ ^efle «s be af t)am bolbte St0tx. ^erom bcgyiiMt 
berfot rittiflf Uiiberf/JBeJf^r. 

Dt)ereendflemtneiibe meb {Tn ^nflnrj: gitw QDoriler i 
6fni^ire af 2lbc 09220^ T)ccbr. IH35 bi^n . (Sartner 6tf6fc 
JDrbre ri( at op{T$^e i^uudmnnbcu og ren af 9cboenic t ^Dorf^ 
(litett/ for at liian fitnbe fommf H( at forerogc ben fiMrnib^ 
te gcranbrirtfl i bcit t)ibri( for J^uutoauben brfleinrc iiwrian. 
j^n opgivcr tiflige ben Dagl^n, ban anfaae at locrrr pa^<a» 
Ic for Urbcibrrne vcb ^aoen, ba ben ^bttt tilfloatbe om 
f(fae6 at ^cttt cfcer be bavorrrnbe <Prifer allfor b^ 

3^fn lObc grbruar 1836 opgiocr Otjcrflor ben i^n, brr 
|(u!bf tilftaacd for ten ctb iTjJavcn antngiie ©aarb^farl ifjebct 
for bcu afffcbigcbc :i>unj^mnnb. 

gerbeii fpncd iffe olene Jlitragclfcn eg SlfffcbigHfen af 
attefTflfld Unberbf tjcntc eg Slrbeib^folf tJfb Xc^en ot batje \}ir* 
ret nfgjort af bot. Oarfntr ©iebfe, nirn cgfaa bered ign, 
faapibt fainme ci ubrn)ffrfigcn \>ax flipiilerct of (SeSegier, 
i^^faa at tfwe t^crret bcftemt af b^nt. Sog fuitne vi ei 
AfiflCTt bette jiffrrt, men m funne bog ei finbe, at 
QoHegiet \)at gt\)ec ncgcn^ag^ Siefolutioit angoaetibe Z)ag« 
(mitten^ @ti9rreffe eOer nogen Sfpprobarion pao ^^rftog 
Krtit. 

©e af Dvcrftor foretagite arrangements fanbt iffe gan# 
ffe bot. ©ortner Si'ebfeS 53!falb, bt)crfor ban i efriijelfe-ta 
0»(rflt>f af 2*it)e Drcbr. 1^32 t)ttrev (in Wtdforndielfe bernreb, 
efler formener ar Cl\)a'(}or for megct ))i(be blanbe f<g inb i 
bet, fom vebfom ^at>en^ Drift. S^og fpnc^ Qt)jr(h>r^ 
8e(lifmmelfer at i^crre ble^ne tague ti( S^lge. 

Den lite ?!)?art^ 1836 afgiver Q\Krftcr, ifofgc ecHegiet^ 
©frwelfe ttl ijam af 23be 3nfi bet foregaaenbc 8lar, eu Se^ 
totnfning angaaenbe be (^molnmenter/ ber fpnte^ at fnnne . 41fi 

btet rtVooft (Buittttrcff 00 UiActMeiHnw 1Mb bm Moni^ 
ff e ^otM* 

CMitfter fofeflaatr ttSlge ft Zilfytt df ^Mitf 3tift)cc^ 
ftei!/ fcKt at 9aTtnmn n Mtmihft tiHfbivUgni Un dttf^ttt^ 
fflbf/ ^att rmibc ^ve ftf ben iKim Qtoiit Stel M at farfg* 
SSIetifter og t^rrfe i^Avrurect til rget 9nig» 

Veil iBbetttlfMrn f« !l« fcrefloae^ i (BM^dfr froQiMrlltr, 
^Mimeg^t J^#r hit ttitfte Hfftaae^ 0aiftitrrni t(I 41 f«li^ 
iKn< i^e 08 bftM tAite StHt. 

Sngaaentr Oporflord Si'^ofl ^ni (Sartntxtni dmolumtn^ 
trc forlangte ffogrgif^ ISfttDelfe af 2ltt Slprff ^wfeifotcTite 
Vtatiittt cj) StpM tSercnttning. 

^rofei^for 9{att)fe crncrrrr fun, at ban anfeer bet Betcni^ 
ffltgt at fpretage goranbring t be ®artneren 6e)>t(gebe ^o# 
lumenter. ' * ' 

. ^ofrtfor eiytt gaaer berimpb t ^friioelfit af 4be 
3Rai nonrmcre inb }paa at ofgbe ei| gormcnittg om ^ot^^oU 
bcne# btx^rpeb ^n tbianbt Slnbet ligcfom Dtxrflor gitfr opf 
otofrffpni paaf at bet cc m^bttt nbt^t ot fcrtte ©rornbfer fee 
bet veb i^aioen bretwe ^nbel^gartuerte. Jf^an mebbeler i foa 
J^eitfecjDbe ti|U0e Slbfltttiflt^ ber burbe iagttaged/ o^ fo» 
(^alcbe< for ett £eel afgtt)er Sfnf (tl. ^^^tni frMttbigf 
Z)rift« Z)a (Solb^tet^afibe bragt iMfrfoting^ at bet 
inaitglcbe til{lr<rffeltg AunbfTab om be ©artneren Dg Se^ 
tjente t^eb S^ycn tilbeelte (f motumenter, og bet on fra fierc 
Giber fonbte^ n0bt)enbtgt, at faae beip regiiUrebei| blet) nnber 
28be SSRai 1836 nebfat en (Soinnit^({o^, 6c|laaenbe af f^riM 
fedfoT Aei|l)aUi ^vofe^fbr Sfytt, £lY)<r^or SoOett og Partner 
©iebfe, ber ffnlbe ncrrinere nnberfi^ge $or^cIbene og afgtnc 
Setcrnfning. ' 

. Xlet cr. Jof^en .^no^et^ "at SoBegtet ben 12tr Cecembet 
|as4 lynttbe ifttfiaiigt. af ^ofe«for Slytt Ubfad tU ett 3i|i 
^IV.'far ©aimcreit. . ^ette ^orkmgetibe fremfattei atirr. i 
9W»fUe^ a( Ibe ^lOi 1836 tH,, 9>rofe«(Drcnic Koi^re oa 
91Mb, Oft ai«ntogf« 9tur bett 6tc Qannar isit. , 41« - 

IMMfsr 9l«i|fe Mfimr bniMNi i efebelfir af Mte 
Saiitiar IMT, ot bot Oarftifr eirbfc ^9be Sorrcbm ifiilif 
gomttiingcn af 39bc October 1811, ofl at bos - 9Mtfi€ - 
ft fanbt bft9»mrii<Rc»mriibc»cb QoOfgict* b««Hitte9Tc» 
fKmgdnioabc ot fratagc eHfr inbffronif; be Oaftnfr GicMe 
tUflaacbc Cmolvnifnter. {Kin evflonrrr vtbcrr, ''a I ^aa 
yaa OrtmbafQoltegief* orlbrc gorbanblivgcr »U 
Cf iftanb ttl ai ftfi^t ben forlavntc ^uitxut^^, 
Mfn bverlfbc« b<iM brrvcb funbe tMnrc buibrct tiBaiclbei Ofc.* 

^rofeefbr Olytt fomeitrr, t Gfrivelfi; af 2.Sbc SomNir 
1837 til Sollcgtft> at fn btrflemt V^n for j^aiKn fom cC ttM 
brnfFobeltgi ^nflitut brtragtrt, maotte tMm ct tMrfentfigt %wm 
bomrnt for en faaban fbrlangt 3ii(lrur, ibct ^an forvb b<» 
tpber tt(, at man rt fynetf at bovc la^t nogcn faabaiv dbr 
er paa bet Kmc meb, ijtat JE^aotn ffal inrrr. 9t flnttc of 
ben i |>rofe6for 9latl)fc« efrtoclfr af 20bc n^ftforcgaante 
gn^ne Sorffaring, antager ^an, at tfoOrgtrt ei f^at tMb ^ 
9ctt« f^rftc anlcrg brflemt nof ubtolt f!g om i^avrntf 4^fl^ 
gor^rigt formrner ^rofc^for 9(9tt, at aflTattcffcn af oi 
tinfixnf for <9artneren rettefl ubforttri inbtU Cafen ; on^ 
gaacnbe t^ani Smolumentrr rr tUrnbebragt. 

SDen unbrr 28br 9Rat nebfattc Sommt<fIott alj^ber bm 
SOtr IDrcember 18S6 (In CetcrnfninB^ bvortil of bot. (Bartacr 
^irbfe rr fiiictnogic eemcrttntngrr af I9be norftforfflaambc, 
^ori bon ritbecif yttrrt (!g utilfreb^nieb be forefbarbe tk' 
^emmelfer* 

Sen 4be (Rartf 18*11 fatter SoKegiet Seffntmng an^ 
goaenbe ®artneren<-SmoIuinettter m* d. 

Sen 28be 9Rartf brflemmer SoSegtet for i^aven en 
tibmiiii^ration, ber ffulbe beflaae af 9)rofe<for Katj^f^, 9>rt» 
fe«for 8i9tt og Ooorflor SoSelt "" 

&pttitlt )Hiala'gge« bettne ttbrntrnflration at nMortge for 

(Bortneren til Xinrhiing af (8r»nfager forb«i« eget Brng et 

fortfHtt 6iyffe Sorb/ og at fee gnigttrarernf* tiiital foriiilnb# 

Jfftt. ^OTlebe^ man { 9re«tiben ffutbe for^lbe (Ig mebeak 

get af ^wii ^robucter blet» ligdebe* af Qoli«i(» ft«K^ 4H 

Iba m foafcbf* Mf vor Mttirf mk 4>^f9ii ttf 0art# 
«mii« CuefmncHlfr o« f« «., raffrrv ^olfgitt iMr<{«r 
fHi^tt imbtt 29^ 9tart^ efl tibbab ffg tgini bet Hbliocre for* 
fMgtf IMiff ttf fit ditfhru^ for ®artnctrii/ Itgfbni ogfoa bm 
t t>rofr«fer ef9tM efrmflfr af 25be 3aitnar pooyeflebr nob^ 
iMibf Ae tMm for Srif^rii af Z^ten^ $}Q»t fom ct Dtbmffa' 
tfliflf dnflttifl* 

Otl iMia ^ bfiMtf f€, at vi t bmnt etrivcifr fbr f orfk 
«*^ti8 fbibe Mtrgirtiarfflrtibflff af, at mn bmbe b^^ f<^ 
it^avor ti btfinat fHoii/ eg at wag dcfaa ci tibfigtre 1^ 
^091 NOflni foolbatt. 

2)eii Sir Vlat wAbrfcr Wptt tit (Fottrgtrt ni*ttbf#rfq 
9tr€fHHtag aiiAaac«bf b^ob ban fbranirr i^ovcn bar vcm, 
b»tltni ^ anbffafrr til ffcCcflirtt OvcnKiclfc. 

3 bmitf gorifHKiiifl forcfoimiicr bet o€, at fhrofetfor 
fKytt Mieflet fotbOombist ^ar iibpeset bet Vlaat, mail vcb 
fy»€ni IDrifr bnrbe tiif!gfe« IDet forcfommer of ttflige, at 
<^ofegKtr gninbet paa beime %9TtfHUin^ ftxat (unbe (^aoc 
f ottet Deflrqniielfer angaaenbe ben fremrioige Crifc af ben 
botanifte fyavt. Ta ^rofcffor Vfytt fornb b^t^be be# 
flianrfer, at bet af SoCrsiet ^rt (Sange ubtryffeligett for* 
langte Ubfaft tif en Snftrur for Oarmerrn maatte byggtf 
yoa belt ^an, man iagbe for i^atHti, faa iMlbe ber nn 
1^ vorret fulb Opforbring for Soflegtet paa bel notefle at 
tagf 9^ofr4for Vfyttf S(orr|ltfling nnber Ooer^etelfe og 9e« 
^anbfing« Wen bet (Snejle/ fom vt fuibe man bar itbfort tU 
frr fbranflaltet t Snlebntng af ^ofeffor SIpttf gorefKStng 
tr, ot benne nnber 22be 9Rart< is^n, aftfaa narflen tt Har 
efter at ben var inbfommen, Mro fenbt rii bor. ®artiier Siebfe, 
for at ^an funbe gii^re fig beffenbt meb bvab ^ro^ 
fefforen antager at bnrbe votre i^aoent i^crfenU 
tige^ormaal og boorlebei famme bebft fremme^. 

Seb at ot)fr(abe Sartncren at gji^re ffg befienbt meb 
^ofeifor 9t9ttf '^ctmentnger/ lijax (SoOrgtet ligefaalibt be- 
fiemt nogen vii f>fan for ^aven^ fom mebbeeit nogen 3n« 
fftnr for Oartneren. i^oab i^aven fFnlbe Mre og t^ab jQUiDlpctm itolbf iitil^Ter .nqr fooftM fqwMf^ Kfitfiw ^tb 
|tciii(Jam libliftrtt. ... ,. 

t)er,22be 4i<satfter cc.imiimu(;frci S^tfitiiox fdlntU ^ 99K^ 
ntx ^icbfc/ at ^im «Kir cocitrogct, M ttortvcre Zilffi 
,mfb^fiut>QfanitteJ^a)ocJaiii ^t^ui^ (nftofeeligr ^m 
f ttru r^ og at benitf tjavbr meb ^cnfpn til J^a9cn(»ib««ffc^b<^ 
^orfia4 Af : cpAfefei^e mf^ ^r^ff,^^^ ... 

^ , jgqm CM $0lAt ^eraf cpAob hi IDcclVgpc^afUmcX:^^ 
AOtacttbe. j3^fTcii()t)eb<ti^ (^& .fl^ ..^i;<>f^%f >®^)K< orbolbt. lbo% 
PQa~ X^^cn t @omineriii(iancbernf . '^txtiljblm if^j^c foi^l^ 
.^f^luttQn af nbr Pfti^^cr . iaa9i( €Qfiiiuimc<i;i^^^ 
*2>epnrtirwe^tct& ^fru^Ife^ af 2Hpt Cctober, ^t>ft 9lt)ga^^ 
tbet en Sum nl 3ubr«b€l[e af noj^r 9)atrrl{crpaa X^yt^^blrv 
.bfPilflCt* X)rt paolcoiftc gi>caU f^m bo^ f^^ft iftou^ loii&l f(« 
.jiere« ba ^rofe^fcjr IBJyrt.giortie no^^fe SSonffeitglicbcc i ^^OH 
J[renbf til C)m|{9tiunflen af bf n botaniffe Samlu)^ 

.. ^bct man fro^cre©ib€r ))irfc%n normebr ff^ til mm 
!oft«ny.fe ^f^ifiCkt ^crt)oI))€|ici)eb ben botoiziffe ^a^€ ptbxid^ 
fr^mflcb bc|} alttb npeJ^iitbHiigcr-fotiiDrbcIil bet UfitMlorab^ 
^e,op UMicoue i goik^tci^ iBcilntninacr. 9Ran l^avbc 
frrmbcki^ en fyaiQf uboti bcjlcQit ubfaU^((<n^tii..bolaat(f 
Oartntt ubcn Softriijr^ m Z)ire(t^ur, 09 en . 3lb«iii^flra^ 
vbett befiemt ubtalte IRetri^eber c^ $0r|»lt()/klfer' i|irb 1|^ 
f9n Hi bt>ab.ber ffulbe foretageft Deb ipa9e% , X)fC. ffitibtf* 
t»e( aitfirrt/ At boh ©ajrtner ©iebfe Jplbe raob^re (^.incjb 
5>rofedfo( iBI^tt .ftngpaenbc 4Hu>^n0 tupieitlTaf^eltgc S^roKuf, 
at ^rofe^fov ^(ytt ftnibt iiw bec*iicrrnc#e Xilij^n .m^b i^oei 
fom et i^ibeuifabeligt ^jlitut/ 4it ^rofoiforenit 9t<it^. #g 
ii3l9tt liOigenub Cltoo^Aor^ S^dett fTulbe batmc m aftmtitif|ci» 
tion^ |boi ffulbe paafee^ at ait ^olbtef i Orbeit oi^crrqiddriiiy 
tnenbe tKi^ be i Qojljegiet antagne og paa. (IfoiiiimtfuutftHbfKif 
itngett.af $Oif. December 18S6 ^tupbebe forffieHifif.f^ofifr, 
men brr t>ajr. 1 Sirtefig^bin ifte gjott n^g^ti VtofftCdfc fi^ 
fern ben oecQuomiffe o^ idibcnftabeliQf f&ttbftOit cBrr i^pftObf 
m^\f^fBf.ff^*M^ ^?^ Iv^oro^ be )pcb 4MIMII fisvlwie 4«l 

fIriMMr cact'teit w u n < N < «tMM(r(i(l!t'''6ni9H(fft i negfti 
Strl fwribfl tft ffiAfe ainte 4i|Bi#rc«: af *4^iirfni«vii Met eg 
^ «i 2>fft<>f^fimi(« afOocvfkr« aMitit(iiiHtoi«ii«'e<iiiN 
MMnfittth tglmbf M<r Hb foitofiMdc/ or. ^rr* felev t)«itblft 

tfttfftet ff nft r tiiVff nfcird M Snli^rcttetteif finr bf benrrt dt er^cfi Ve 
^Atftejfnfiig/ om bfit Ijorte hegrf I Stihbtiinii af fllcfln!* 
fterne atrriflbrf/ • j 

(Soawl ^roffftfcr Cf^rt fom Gtxrftot Sottftt gave ftiart 
SlfSningfitif tn ^oatrflning/ fom tffe rtlfrcbjjlinfbr Sot/ 
fffltet. •: . . . . ' . ' 

^rofe^for, ei^tt paabtxdabn 0ft i ®frix>flff* til ^ottcftift 
of 25bf 3um i^-'l? Sc%ietd <^fnoelfe af l^r October, las^ 
til bant ofl of 12te December 1834 , til Gocrflor^ .V«^jcftrr 
^€t paolaae brnne ot ppatC0n| ®artnnen<| 9ie()Qi0i|;«;^ (pr^/ 
faawbt bf/wbfoni oeconomijfe ®ifnflanbe. . ^ . .,,.•; 
: 3 3Rot)frti|utfl iH ,^cmtV tibfl^cre of ^^f^^ift f^wH 8hh^ 
Viemvd antogrft t^t nu^ ^t 42lileflarioiicn ffylbf pfK^idM SiKv^Cf 
iionqid. JawUiftc 9Rc]M(mmcr/. i)»<lff<.frem|atu4^..$friti|(t« 
ti( ^rofcdfot' Sli)t4 af 4t.e 3tfU o« 9^t. 2^(i 1&30« .• j : f ... ^s 
IDa brtitagtcti^ffifor Sfyti' ri.fiat0 .fbi'f>atfi^{|mii8 
kwantttarbr gortR/ forbi' b« et Wlie iflonii ftl is^«<^(tv¥ 
ti^«tr 3Mbitfi«byrb mi Kegirfngefiitd 9ifgii9f)ib^ •s^GM^hit Ir 
0«v brm iio^t ^^toiedDtng df fattufie ^Onm^; tiftlrtt^ SMMi 
0irt. ttiibct!^Qbe.9trvnnb«r 1899 Qhttnti'WfAtt vi aUmo^ 
Ichr i^ani om of give .OkcwbtfrKgniiigftnt foAbair ^iMP^'otf 
be httibe bitve orteilcivte.tf ibm: l^fv. iNitMinfiHttfom i ^ 
. : eol;^ 4krliier Qidhfr.:fteinbei»e9plKl< Colli&itt Um 6tc 
3)<Cf«ibtr^/tf i»tit fiiinfefhi ot^jtoe ({nbwOtc^ningcif itogcii' 
•tbfti ftfw* f Mb bm ^rttlm^,'' 0g Abbab^flg-bryfiMd et Srt tH tmf wm tfdbMntf of btt ft taw i | 
9lcfliMtnnc« %tm^ of IDtv. IMpti m Mbtt rt «» | 
¥f «fifiteit bear mm bcrv itf be ci tKittbf Mficii 9Kb# 
fipbclfc 9ia •! VffMlm >kc «^ftf»f ttigiftrr cfir ■■>!■ 
flgf bm« 9MmM|^. Mk|kt yimr «tl ifMi«ai i 
•fmrifc «f WN WtMMtef IU§ tU tae. Otaiiacr eirtfc^ 
at cubed af be i fRaMcb«ifwri«(|n«r «a(Me Ubgifito 9f b^ 

f^iitef«Ke«iff<9traiiftalliiiM<Y# »«^ bvilfr Usi^ 

vcffiuuri OMrfur ffifrbiitt*tt«Mbi SRe^fir ^f 
bc« ^4« vcbbftUc Siiftnir btr e* «aA,l»«9f Zil* 
f^B/ wn bar olbdf* ifff Ufttm$, tjficxku^ 9anmnm$ 
erittiHi ig 0«arfl9ff« Ceniivi ffvlbc fMmr riKf, iibcii •e bM* 
BMfcMJ^b' to«ivctr« cfl Ct9«fiert Qv^tctlflisf UlfiStu 
iatta. 

^ttitifn 9tat^ Mbbkv mbfr bi<fe OsfianibislKbrv 
tiflefrrw o§ iibcii Reflniflafl^ Snbfigflff at otrcflcff M. @an^ 
ntt Gicbfc* SRaattcMrrgntiigcr. ^ Gfrivdfc HI (SeOrstct $f 
19bf Z^fcrmber 1840 lobrr f»An tnbflybf fdflrnVr eonntiig: 
^'at Cmbrbimarnb (annorfltr Slltrftattott paa cnoa* 
ben (Pmbebtfrnanb* nnbcr i^oanb og. ®egt afgiviic 
Strgningcr/ vbcit at angit^rloi^Ufl ®rttiib eg fit be 
lat^tveavd'fiUrtgrigf^cbfr/ ferrrewwervtgt flcte 
J^enffciibrf nbcgrtbcltge. 91 fcg for wit Scbfow* 
HfMbc t^atr otteffrrrf/ berfer ogtcr jcg nnbcr ^vcr 
Omflornbigl^eb ntvarrclo9lig onft^arlig.'^ 

9cb efrincQc af We December nwbbccltc (McgjcC 
^»rofc«f»r eiyit cf ^duma til Sriicbning 9cb Hfnitclfni 
of 3nbbcrctningcn em ben fcolanitTc i^oc* ZtWonb t Sorcf 
18Mi 3iiibicttib Mr ffvlcgtcf nc^pc ganffc bdbigr i Balgct 
of N CpergtaNKiie, feni bee vitbc ^ft^fer tMftt fTnlbe i 
befnarc^ bviifet vtl fnnnc fee* af ben af f>refc«fmn mm 
bcr Me Sannar M40 ofgiMc ectcffimig. 

£« tfeibgict tfUge be eMnf^r yoawile Cmfhrnbig^ber 
fMC^ at bee ci tanbe^crlyelbe be yoaforbrcbe ftantegningce 
ef 3nfiH€tJencn iNia bet*. OMtncr Ciebfc^ Stc^Mver, bime 
3tt(peciiencn« Wcbleninicr onniebebe em ai n^gibe Wibe I 431 

»f b« (Mftatae geri^MMinttr, ^0f( beg |>rofr«fMr 9t0rt/b 
d bcrfli8r Mc9 3«f»c€ttMini tOftfimu fra Col«|kt bm Ale 
9ftM(ir IMH 0BM«9bfi ott rt goffUfl til r« bcftemt 1>l#ti 
f»f S^nm^ ffwiibtir fWfibirclft. 

Mbgfer fiimr^ brtnr fTiim^biiiiiB bm lSb« Octo^^ 
tf otmr iojm (Imir rfter i etch^ af 9libe StowMlcr, 
fbfic Ootffl Mfb SilfMcnbf, anrdi mm ft ei(|olbr 110911 
9Mr iiibf« S U^rr, attfaae* 3itr»f€fiMni* SMfomlKb b^ 
wf* 9p« bmiie 21b vat jufl H of Snfpc ctienni* 9lebkiiimef - 
9refc«f9t fMyte - fiOttf flRiWetl of CoIcsM ofl' becltofl i 
bm fiitifbe Dcflniniiig, b^lM fbiifi tUfhrortMiflnt oe triff/ ot 
t Sflfyccttetm frto Mt eyRootr 8t«bfb e«, of bm* 6o«# 
WM^invbii ilif ben« iofljidb tfl S^ann, fkolrbc* fooi bctft 
Mr brbnet, ri ronbe Ubc lil tiegct nyftt^ KefHHot. 

Zycti I9be tttmhtf mobtofl ocl (Setrgtrr fro SnfP^c^ 
tieiifirt ^emionb, ^rofr«for Slotbrr/ en etviwlU, ber bog 
fttfl ttibfl)clbt Ubtryf of boii< 9^1c(fr r og (hiilbringcr ongoo^ 
€i«bc {bre Ottftcrnbiflbcbcr, bcr vebf0iii bm betooiffc J^ooe, 
nim tffe rt rnriN Oib, bcr Mr tt( Svor ^0 ColegirM 
Sortonflmbe eni 01 mrbbric^ m bcftmii 9>loit for S^tni 
frroittttsc eeflyrelff. Co fooboit 9>loti iffe l^rlcr fnbllb 
fro 3iif|)ecttonnid ovriflc QRcbtcaact, tog CoSigtct mbir Ibc 
Somunr 1841 bm ^ftntning, ot bm nnber 28bc SlorM tSSY 
bonoebt 3iifprctieii ffittbc onfrrt tpl§ft* 

Unbcr fom«e Coto oorrbrogr^ i^ovmtf Stftprelfc inbtil 
inberc til ^rofc^for Qii^tt, ^loonocb bot. ©artticr eicbfc tiU 
lige melbtrt, ot Don i 9llt^ b^ob bcr t^cbtom S^Mtn^ l^tift, ffulbc 
^miMnbe fig. til )>rofe*for Slytt, og at b^n ei funbc vrntc 
fn airgiiittgrr ttbbr tottr^ noor be ri Mre ^bftenbigm ottc# 
ftcTfbc of banc. 

tM tnnU woofPe fffati, iim om won nu mbcltgm 
tttootte b^t^c brdgr Xoym* Sfoircr i eo ncget gob Orbm* 
tH trof h^ VKt, ot bcttf ttftttt, bo won mbitu tffr bor of# 
fNtbrttbct tribrnftobtl^e og orcottowtfre Zt%ii, ogbo won mb< «l tkfliKrtlfrii af X#9«ii Mr «f «oMflt fift, »rfl« trtMiffe* 
telig tceM oecottomtft. X^te Mr f!dkilfkf« Mftn itW^RMW 
1«M biilmt^i at 9>r0ff<fbr Siptt ^tilbf MtM M' s^nam 
XilfiHi iicb »m b^lattWi I^Kvefow «r «ibfti(tebf(%l 3«ftf' 
M^ 00 ^ ®artiM«tii ffttilbe niirb Mw co«fcrm angmMte 
;l^«Vftrt 9(^rii|laNltte StrmoL ^ck l!l» CeccMhtr-iftaft 
ttf«H»c0 O^^f at Iki^ ti^Kr (Tiilbf of eefifrr bot. #«tMr 
iCiibM. 9lf0iiiii8fr# tftiHMom orctnomffr ll^flatite, «S t 
^etritpflffr of 2IM)f KmPbrr ia9»j til bot.-<itariiirr«Mlr 
yttrir Qaicakt/ ^i QiMrflffr t(Nte ^4ii« 5Mhiir eg (frnMi 
JRfi^fir,b«ri»ft ipap Mt>t Xilfyii mrk be oecAatmi^ iirai' 
ftaltniitgei ticb ;i£)ftiwkr 

jDcI tt intgel riflirligt; at bit foil tnbtt^e, eg ncgct 
Mfttrligt/ at.bfti a(mjitbcKj{^cb ittbtrcrfer^ at bni/ bcr Im 
Mcrtagt })rn titboiiTabritge Bcilyrf ife af bm botanlfh ^nt, 
jti fait b«t>c fdtitfbtn iCib og Aunbffab til a$ ^utftosr M 
«tcon»fllifft Xtlf^it flren Zing cr at lumie flge^ tnoab vott 
i S^iaom ;b#t:fdae ubfirt; en aiibta at befienraie, btf«b brr af 
tlrbribtfttfk og^eii0<|ntbMr,abrorbre«* Brb (SMqukld Qc^ 
jflstniirt af:1be Sonnar: IMI limbc bet {vint fma oiEdocrflorf 
Allien ftMbe were j&Qcr^igr^ men bfttf'fait4^t>wreS8feEtoct^ 
ft better j^nffeftgt; ri)i ba b(et> { Sftraliterrn ©ftrtvcrcn orciM 
nomtff ©eftiMTtr etter SilfpndmanN hwrfet fi fatt.)W{ren> 
tigt, ba ^an ffqaf^tlb fom ti( at ^ave faaDfl bft ovjcrorbncbc 
font beMnbtrprbnebe ^Ifpn/Otcbtn^ Ijiint bog ioirfeltg filfomiF 
mer Cxjcejlor/ faalebf* (om ^oRegift ogfaa |()ar meci^.^. . 

. . JDrt. albclf« Ufirfrr .1 $c«fc#>c. filytt^, OMrIM 
6oaett« og ©artner ^ubUi Sor^b til ^ancSi .maa ; tibiif 
gerc iUtx frnere.romme.tii at i^irff fTabcfigt^ ^•^%90^'^tt 
af ca,6f|lemt ^(an'for ^dicn og af 3n|iruK.for.®aj:)trjfUB^ pSi 
(ffferlTgen (ontme til at foraarfage, at SoKrgiff mf^ ifiiii 
np« ©cjlcmmclfer angaaenbe alle gorbplbc . . .. . ' 4» 

' til l»fii;piAiftm.of mibfwfe fig en, ^^t!nonMmtt %ik 
IMt iffe lott kbe til ^ncs* DibmB^ 2ki .h« r^tt^ 

^a»an^(c |^ ai 9i(ifr til gtfqK«rtrii 41 fiHigccr ftr Ihi» 
jjpiit ^if)uif £ir€(teur, ^H^ leg^ at\bcliiii^9(iibHics mooMe 
,)paali0y 9iig 4t . lilfteA. ^MVlrW J>w aiiCiiflitc 9lri(#ft^p^ 
otv^^Ue^ fAf t jjcg bafojc^incb bot. (Baruicr !^iAU bui^c f|i^ 
l4^^ ib«4l(( 3l.rb«i»ff/ ^cf t bra nanrijf^fl ^cfite.34b biirbf liff^ 

@4fl at ppU^/ ^pab.^tt fT|tIi« t)qerc «t fofttagf/ for, atJif 

i ^a]pen pof^ n^c 4)*Mtfir funbf ffoym fre^ og irituc^^if. 

3»., faaUbed oiaatte ^ircctionen paa((f ,, ftt o^m til .cj(^ 

^vert Strbeibf ft atit^enbte mere enb pa6fenbr« t)ac, meb 

- '^enf9.n til anbre f|)ecieile gfortnaal O0 J^ai^erid Mpenfigt.i 

bet 'i^(e. X^et forefom m\^ at ibet man , f^flte ot Dcblige^ 

bolbebenCrben og bet Ubfeenbe^fom paifni0bi0ftit)tgtog pa^fenbe 

Tfor irti offentlifj 3jat)ei modtte man ei opoffre en forl)cIb«# 

ma'dftfl alt for (lor ©cfoilniufl paa bft, fom ci fiinbe anfee* 

mere btrecte at blit>e Qnt)enbt for i^avetid vtbenffabelige gor^ 

inaak Z)a feg of bot. ©ortner Stebfe fodangte at bltt>c 

wflentligen mebfccclt, ^t)ao 1|an' formeente i Ugen* ?rt 

^ tnaatte blbe at foretage, t>i(be }:ian albcled tffe tnblabe ftg 

* berpaa. S^an crffcrrebe, at bet a(bele« tfte gif an^ eg fanbt 

m\l ^rlangenbe foi) immc|^/ at.t)p.ii fti;agted ltl:beii.^trtng/ 

at 4)01, Jitan 4Hibe; ^oa^e Ubf;tfre4frit 4f;Ht^/ ^^<>^.^ 

p^t inbf ba.^n nfibM fga)^n}i/s Pm{l<rfibJ0tielier,n (nn^ 

!Wtre ®artner. 

. . ^orifetrt>e,'itt bet ei >)tI^.)^aPTf,mwligt i laOQinbjritgiyeb 
at fom me ovrreen^ meb boL Partner ©iebfe^ rrocbe Jeg bef 
Tjg^gfl for^b^ $^rf^ at v^^tssa^U »ig Ji( at iogttfige, 0)m jeg 
WfHV<f f?y'^ f^^ Wfl^ ®runbjti. at aftiage/ ^t mtlgoxy 
9jb^.W^ i^',A(bc(e4 -nrimriigt^ foqi ^et* ®QjfXwy^\^: oxf 
faaebctat i^o^re. . , 

.3fg<iebfbe8 berveb'til ben g<9imcniii^.4l b«t ei <,alenc 
Hemmtr oDereend meb ^^^ifik Zwcpl- fit Uni Dirrctcur cftffr 4M 

CMrfter Nnr fii 6lr««if t (Sogfii^faMtee dNgaocr ben f»i» 

91 en bcHroif 3it(lrtir for Oortttfmi itV|bibrr<, f^^wi 
M olbcM offlioft; f^i Mm Mime iKtt Oartncmi tffr felvw 
l^oorvM tfoni Stynbig^b flrortfrr (is* «t be n of Cetbght 
Shme DtfinRmf ffc eff> of Oorrtiffcs ftofcoiiffrmvicb'Cirrc^ 
Inifrti atiflaactibf f^ownt IMft, ci cf rit^ornrliflf n tDctlctnibrr 
fell f. 9t. fired beraf/ ar <lkiffiieve« i bte f^iMnt Sov |ar 
vmldgt el of be faafalbre Cyfleiiter tiren adbett og fbr^ 
«ieetrtlig aiinbre l^efbtg flati, nttn ar ^aa betom IjaT lolt 
web i^a«en< ^recteuc* 

Cocralt rroe tri "bet at vorre af ben f^eaoaeiibe 
gremflilliitg albeM tybelige, at man jo f#r jp IjeKer b#r ^ 
ge at opgi^re et QRaaf for Sjfa^tnt frewttbioe Crift eg beiboN 
we Miie ^irectionend, Qt)orftor< og ®artiterrn6 inbbyrbct 
3erl)oibog ben SirfefrebJ, dnlfotx afbem bit ^«e vebi^ 
fyn lU i^avend Snliggenber* Cfterat tn i ben ftoregaaenbe Berefnfng ongoan^ bei 
fetaniffe i^aved UbviRing i SfminbeKg^eb bove tiptpft bent 
9«rbolbe, ffuSevt gaae o«er til at mebbeienogte fpecteOc Oe^ 
morrfninger. 

Seb Se8egfet< Mefolntton af 86be 9Rart< 183T Mev 
beftemt: 

1. St ®artneten af i^aven4 dnfpection^ nieb bet aca# 
beniiffe tfaOeginma Approbation, ffnlbe antrife* et belNtnt 
9:errain i S^o^tn til Cprfning af be ttf l^na iCmnairolbnfaig 
focRiibne ®r#nfager; 

2. 9f i^veng 3n^eetion fhlbe paafee, at bet 0Mr» 
^Mige flntal ^mgltrceer bfev foimtiAffet^ 3iigni flf M«fe «fflfmielffr err f Afluc tfl fMl^* 11^ 
iopgiHiigrfi «f 3cito f^f SvrfMNifl of i^A^lbirinfl^flrv fir 
•«ffiirrfiii f0€t Brvft cr f i frri, f^wrtatb OttrMmii yoa cgm 

Utrt tf ffrt erH tf Ctyflr Seito, tcr liMigcfir W vomt 

kciiytfyt fiif ft of be foofolttc Conner, •« lKnl«9^ Mli 

-Hi ct on^fft et ItnMfnHiscn In Met 0iiii|Kgt f)ottir «f X^rt fammr fintal of grugrrrcrcr^ fom ribltAcrc 6a\>bet ( 
i^TOfitr jtnbf* fmnbefc*, 09 bet fre« Iffe, ot noflct ©Wbt et 
Slore rit brrr< gcrminbfreffr, rOcr ttfof gj^e brin tlyttigcre 

Snbrltg tfoat angaacr bcit i^aabubnr Sncrioii/ ba boo 
faavibt vt bavc funnrt tvfavt, in^tfi faaban locrrft afbolbt; 
tffe ettgons nogf II OfpAitiiggierdfe af, at Qnfte og Xrartt funbc 
trb^lbr^^ tfixoc vi fuimr t mart fe at vcnrr ffect. Scttr cr faa# 
Mgtt mere poafalboibc^ fom bir, foambt t»t b^te htiinft for* 
fteor, finbr^ i ^NantrfFolf ntr r r ci Tinge Slntal yttgre Zroret fawt 
Sa(f r, bet aSerebe forlormfl bvror b^m vorret nbfattc og o« 
Miiligr afiartf, eg foot bet biitbel}a«e intereAfem ®artiifreii 
Of faae vorfi for at tmmt fcretage M^e 9>iantnitiger, 

Siftnof bar 3iifi»ectioiicti bave Snvfiibigelfe Mat offortte 
«eb Uiiberbaaiib^f6dg# «Kii bette b«ibe foemceiifligni Mil 
fift imbtaartfrtoM/ Hoar Stoftet iibiryftettgen bkv^ xHim 
tftrti tbi paa faabon Waabe (on ei blive bortfolgt# bv<^ ber i 
ytontefMemt vcb ol tUmjft flMcr teetea for iiye yM»i#t 

t>ef l9tic« at wonrr olbelet netwenbtgr^ of ^laatefToter^ 
tit Ifl potfiriibf mber of tlaret rfterfee^ og at Man ba be^ 
fNwinfr, htfUtt ©vedttiina, ber b#r b«rtfhiffir«# btNlfe ba ftorti 
forlge* iMia be Zibet, ber ere mef ft )»a«fenbe f«r ttoplanf^ 
niog.' CHfrntfiggi^relfe of fortegneifrr ober bet, i^oMn fan 
leoete^ Mbtr ba iWee nobbriMg. dell of Siiffvor]reenie« og iTw ertted . 9f«grtr- i)ftr ffclhgiirt 
M|lfine,'at Mefr fNMir fmtii« fffl(^ intbcfi»fifrt<bnt. Si «» 
••ge. ofl^ at beHf l|iitfct)<unMfaliD. iitbtii vibe re toe 
nedbMi^r^ fllcf instil tttfiif^fforittitg ^^Itr for4^» 
•rti tr iagi, mtn xi ttm Ib^ «t bit cr «|9Mfti*c m 
VMiiTflsebni fetiantfle €>arriiit bttriiiiMvlbaif ItofMlfc 
Imf. Oflrnt«reii6 €iiiltiift 0^ tfon^ gorretaiiigff f^pm^ M 
iwiativ ivoofvrbfe, 91 btrrtOalfi fn«90Mri»*:cft4if«|>Mai* 
imterorbnfbv ScrienfC/ og Del l)fl|t veb ©artnerf^fnbni, Imiifv 

Sob (SojitroOfn meb Galflet oiaiirtc {HialrdSftf 9a«iR€mk 
i. fTulk. ttUtge tooetf af ben ^^nneiitnft^ at ..Ubfo^ff 
1)0t ff ee i et bejieint S^ecafc t ^a.Qcn, ^orfra gragtcne 
alcne ublevercbed/ og t)t>ot ent)t>er 99ftbat)enbe Funbf ^citrc 
brti.fitfbtc S^ugt £(dubcn burbr i avtferne bcfienbtgi^rctf, 
Aaar ^irugt var ttffafgr og til Ij^ilU ^nTer. 

Ovfrrrn^flentaienbe ntcb tibligcte .rfBcfltitniitg of CoSrgiei 
• 28be QRaftd lail $oil 5 - fFai ®artitft!m eri^Itoe ^tr i 
{)avfn falbeobc Ghrcttj tt( gober for ipatnnd ipffh og |^a«i 
fgtte AfejT; St tree tft biitbe gMn fiiMilarrffiair paa, at bnm 
ar 9eflnmmift.fait fDcaidebigf eti ttifbvcubig Ubgift for 
i^oimi t)eb > bette gebef« 3tibf)#ftmiig/ ba famme faoDiM om 
be« foretogfd orb be af ipotMS 1idniteb< torbdbdfeif* 

i tDel bibroflet Del r({ft g«bt Ubftvubei t>aMi, at be for» 
ftjMiflf ^to^lobfe ^0lbe« toitb fb^ 9<wd; meit, ttoov mM 
fi 'iMirtfgeet ^Meti fom eit rig Watfb« 9iHhiiii«rg, b^ omu 
f)0rr eii firteig Oeconomte ii#b ^eit #tii»eiib«ir -^hbt tb§p' 

tnereti/ maatte bette «cl ocerenof for at oebligc^olbe fbniibw 
QvbfB og ittfburiigt. Ubfm^e^ j^fal .«ati bemitb : igmyife 
VfoTi^l i#iii:;9^ejt IH etalMMinM^ btt»tr bit inteflr; 
a(lN«erf at«fl<iH^0-««toMk«be C^glt; fh%t .&M%(if ^^tmlkt^ 
iD^fovmr bf n flmb^bb^lM . 9lvbeik«i»ife i ^aMn« og 
(ltar(if«fii# 6^Yt^ (MM. IMeM ii tfoaiffM* Sogcf 
QKui ttftcre 4^fv« til, at flirt ofiiie flpM 0ra(»iwtifr e«» fcflflMilAttWA^ Ztucr ♦g.tgMfc^ I m ctA q fc o f t f lW »»(ftkirtl 

091 @ommftm {Mr •rarfcure^/ ftre af €)Mrtitfriit fthotbH 
@?at4. bliviv. ifRiinftig lt»k<mt^ \^or afrfaa iNc ItofmiMI 

tigrbc met at flaae* 

j}bipcevfc6^ t (If 6l(A80, fom fmiw ciai^ibHa I>ft iritbtDcf 
iaal€U,^,.wnt n bjillig gorttriiig til^ ^mm, at aiftti i< 
|aae ^c(e Siarffcf Af Sruflitrorcr ti{ fonpcL 8rt. XMf « 
ijnibksdb^Zilfcribcl k€U 2)cr* tr Imt fm ^mfltfrcrtt^ 
ter bicrr. noyn ii^lqiivrfcr gtuflt/. eg. fiaar< St^ycn^ tetiintfR 
o^cpnomifTc Sfrifcr^ bet9b(ti0 tttbage for flerc prioare J^t>ef 
t S«cflne«. Si fontie berf^r ei tilba0cbDl&c bm^trmmfiitt; 
at QiarttKrcn a(r fodvTn>)ft burbc l)atf baatet en flflirtv Oii» 

KP^^^iet)^^ f'^. tf^^^^Vt^^^9i^,^ni"fl^i< ^3 i^^ ^^ fororblr bet 
ftcte 5Baiiftbe gnwjitracri. bet fiubej, efl tai^tt be flitw* 
X)a grmtrf^g^r frp ^omit. if^igr. bctit^ Drnfang vitbr fimiif 
)>arre ei ttbct9bcligr;.fa^ biivnil Act rt ICrt fof ^ai^cn/.or man 
ti nirb , ^jrrf ^mbPflflcI'stKb bar bioHt y«r ^igtdNroliii 
2)yrfivitgr o| «t bfr t cibperi ZilMfet eNnnib tt at bB^e Mft 
9^olb« :ii)tber'tem(l OMfvei^jlf^. > . 

Xt ft gonffe nbfiybelige Stroffntnocr of ^^tn, fom ev4 
tt^lagtc 4\ii9i^mfl»l^tf fym^ of ei «t luimtiMbffif bin %ot0 
beci^ foof mHT. atDtnie^ Spiftmiiiif/iit ^«ttifif0lrfitri<ei'etfe 
brem nub beo Omfoq^^ fom burbt .b(VH f)«iM Ollb* Drt 
fonblf^/ ba- tti befoae ^rw^ Mrr9^mv#t bet Mve. dfboM 
Ifybbeb/ fo; .ilrttcr^ ub^yi at^ pye ;liUyii^iiiinflcr. ootr ffosetafiim 
Sa ftfr.Dtcl of be yrfay^bf^iwer toreiiliifirfbft'ait^ieti 
f^«rlgg^ og be. fr|biaerf..«iw fi {ilMKft '*Ueilbr«btt*a *e 
iBtfibse, bti^fmb b^ffi wiii^^'Al^ftef ^MiqKti^ • Soft* fsMfk 
ge .^HonteiloUr .4^i»4r<6e .<i-HMKMb #«« IM^' I^mt tMilil^ 4ai 

2)« 9Hairtr<Mfr «f foi<lktil|e Zomt 99 SafTc d aIciic pt0i 
fiK cf botaai(f«o<tmioiittfr Sitil4r§# mm tmU tebMnge bcw 
m flanfTe d^b Settee^ faa b«r iiHm oifl t^fremrfNii pMfn, 
01 be ft iaamrget fom (kMI forfttitttic^. Bt Antogebrrrrt* 
•g fonrbcM fnfftliffr, of ntim ^$nt (8ircrfifin§cr of i^mcs 
«MorMc< f«^ f(u*a«ie, 04 at ^Hmatltm tHifinUg jift» 

Zil ^rfifl «fb XfilMttg of occoiienititc fMatitcv frr* 
fi fyiibcrtigc Zt^n^ Sri ^ve w ftcr no^e Scnge t ,^«Mir 
bcfMfbf mth fMrffjcfiflff Jtornottfr; tw i»itc eft, at btr 
i en l«tt« Slarrorffc bar tNrrtt iibfar en flor Womsbe So^ 
ricmn af |)orrtf d. Si faiibr cgfoa vcb effflriflrifcii of t^o* 
ten rtt ItMii yif t «cb in»glf ^rorterter. Wm yfonwortfige 
8trf#A crc iiiAniffiibe fvretagitf, faavibf vt ^oi9e hmitct nb* 
fobc, tbctriii0rftc tamir w ri ei^t negr ti errr hnitg angaam* 
U Utf#rdfm af faabotinr* ^aar w ti<r«iie pfanmcrfflgr 9«r^ 
fig# »i8f vi bm»cb iffe l)a)^r forflaart en Ubfaaeit og en 3iibi)iti» 
iMMg of 9t<fe Quarter eg nuligrii* en eorfgfeen af faaban^ 
lie# nen en Xh^rfninj), for af iinberf#fle H^fe ^lantert 9cf» 
ftplbe »eb ^enfyn til bere< UD^ning i bet berwrrenbe Sfi» 
iMt eg iferffieQigeii tUbrrebl 3otbbiinb, og for at fre, ^wr* 
«M bjtffe fNtanter^ Dyrfmiig fnnne give nogen j^erbeef. ^r 
•iibf iut# ba Qbnrtneren ei (vngere ^at neget 3i5rbbntg at 
fiifce, for bam giw« tiffttartfefig Zfb tH at fbretttge faoi' 
bamie gorf^g/ l^vorta S^i^tni threat tifbpber f^rfrinltg 9h^ 
tdbotttg^ 

Den fyfhniatiffe Drbmng af S^a^otnt f>Ianter og berei 
Bftcgnfflfe er mNrgte lig tongt bebre ettb t en tibftgere ^me^ 
U0 ba, f»m wan feer af Wdgajin foe SZahtmbenffafierne/ 
Sflfitdo c4eganfl fi»i8#be en morgtig IRoOe t i^o9en;bog fnnne 
IK et frololbe H ben Slentng/ a^ famme et enbnn f alfe ^le 
it few ben brnrvorre. ftotamfl <9armer Siebfe inbvenbte veb 
wr Sttfing b^troni, at bet ei ttlfont ^m ot beflemme 'iiHi' 
MM planter; men 9irafe«fbr 6i^tt bentotfrbe berttf, at om 
iMb Mtf Mr Ziifieaet , f^a miatte ^ bog paofee, at eibe tette V 480 

MsMr, tiilM ^ «c»fr«|lf |at*f (Hmainlebiiiri0 ttl ot %u 
9Mnfi. at t^Mi m (Idaef mi^tr ZiHyii «f tn hctn^ 
iitft tpiMg QRaiiN mltmi tMigm t bm ffrftr Cctl of 
<^iKii^ liiiffS bcrtc iffe Mt Ziifdrt^er^ waa natuHtgiMi* 
\^M€ f«r«Hrf(ii|ct m g^mnbriflg. OMMegrf Mte tril 
«M i grmiitai tnwt Mtfe 9m»f nM iM HI Vctore, Imi 
^>trfcteiirrii m ^r ^etliglKb til at tfpWU fig ocb i^tmi 
cm eomdkrfii. Ca tmtbienib bet for l)Mt btftttnte HtaU 
fT iMflf t tHbffmhtr vtlbc bet vorrr i j^otnii* dmcrr^fr^ o« 
■Mmtiiiibfiib^tbf fimwr, t^ttil vi antog^ot bcr #r geb Mii^ 
Ifbning. £rr bogligc Ztifyii virb J^mcit af ^itcctmmi tt 
alt f0V iMbVfiibtgt, til ot tiaii fftilbc brtamrr fig pt^a Ubrt^ 
Mfrn of ben fmiibiM Ubgif^, l)tMrMb iKmf ftaWge Op^elb 
vcb {>atKii i StmittcTt^eit funbe epiiaaf#. ' 

gortfongt mM bringce t Qrinbring ^hrofr^for fBb^4 
Mlaaitx ovtr WaiigrI paa fornibiic ^orrfer for mrb 9t#iag# 
ttgl^eb at fmMir brftmmif J^aMn^^taittcr^ cfr. tyon* 6tlrj«fl^ 
frr til Gdlrgkt af 4tc QRoi iMt, 20bc Octobrr 1831, eg 
4be !Rai t^M. 

Si anfff btt owgcr. ^^ttftrligt, ot oSc i i{)a«cii byrfcbt 
^tit«r bctf got »f « tttcft bm< fi^ftc motifFe »«9ttc, tt^btt^eo fTrriM 
ne 900 bra fo>iiiw paal)anigtc ^be rDrr Mb fomsif |li|# 
icbf 9inbt. Kit finbff bf ^^r 9lm»iie mtgft Htybftigm 
ffTcMfr ofte cnbog (on oicb Wvont, btr i^t tan time (Sam 
nortii til fbrnobcn Brikbning, wtn for erfigmbr of bo 
Ctubcrodbc oloiiobfltgvit^ rrvonffclig oi lorfr. 9langrogatlg 
iK^r man c«bag Btadtligl^c^ for or (inbc 9l«ffrt. Coooil 
for ot iotte ^obfii* Sfbcnyt^rlfr vcb bet botomftr ®riiblo«> 
fam for at nbmftr otbcn l^lbc« iOrbtn/ tr bi^irltgeii aton^ 
brfolefbr grmtibcn inftarrt OmljiMigtligl^rb mtb ^aofMftni' 
af ytwntm, 

Sfb oficrr ot bif^t Vfsh^ Hkt. Coitfmofiott«^nia 
iHir bet vorret toig, 90t4, yoofolbenbr at ftc / ot jMontefttr 
i bet l^le tftm et wtnbft gobi dlirr fvobtgt Ubfembe, og or 
berfovliblbMM Iff Wemgbeii #e(b«nt fotifoiMft Uooiftreftbo 4tt 

fcc« t ^9x. S(b ea«iiiitiilig«»9 mib odtar: ^imrt jii il 
Inn wxi^ni^ i Uj^fafd, fid^ i be^ne i i^eiMiMiiOe l^9rn^.^Mc 
hetpbelqen igtenitm. m maa antago* at bcrtc f<^Y^« XM 
grunbisr fiA 1/ at Srmf^ufnte tre ovfrfijA^re/ l»9on>cb DlaartfBe 
ci faaf iSiin» tU paa t>ebbcfUg SRAUte or. ubwfk ft0« 2>e 
trina* (il al.frpbr miftt ee blc^ fotimsft 44«M#ft« SSm^ 
dfl pdia 9{tfm |u8br t»d <ift)iarriBv^ 9eb Ubmbclff •frZ^rwlHtf 
fjiK/ men «i tvoe.tt at fumtr anilMfbie bftle fo.n «» iiiMiefl# 
bAA Ubgifc for i£)a0ca Si trpe bet* DMTtimob Ikii^. 
fiit«iiiiV^fiseTf< at man inbffnoitcbc ^^Urnte^ HtnM, og or 
brr {(iniogf^ fnnciaftiig og fuMi(toflbig Straftoir of bmiKfc 
iSctebttfrtte vutKecenbe ^lantemaAff/ ^m)n)eb 9i ostt^eat at 
^rl ^(rngbf ^Mter vioatfc bit\}f aet ubforttf . 9Raar mos 
fi0ger i Z>Tit>t)ufene at «>fbUflf ^bf et Wtitaf ^ott former/ brr 
darafferifece . forff jcOtge gamilter Dg eio!Bler, fom for ber 
botantffe ^ubimn.fea rit eSet! aiiben @ibe ere Uattifit, fa« 
fc9?i?|oi|i.«ier bet pi^ at faabanse Vlotttcr, otn eiib faa, met 
fi^lbfopmeit ubvtftcbe/ waaite ga))«e:bf n Stubetetibe tongt mev^ 
enb ^unbrcbeSirtco ^^ bt)ilfe man ci fan ^itt, t}9or^n be ^rei 
(^eiprt/ noat ei Savtief variitftfiei. OrangftMcrf Doxrgs 
arl»Utv«cr o. b. I. ^a«fe fig egentligen hin for en J^anbeU^ 
gartnec^ Crtoi^ud^.nien ^ar \i^t» 9bftH i ben bot(miffe^fl# 
)K* ipiKib ber tfarr ^at t)arret o« paofalbenbe i 2>rtobufene 
yoa Zepfn^ f r ar f nbr ben l^eofafie et ci riogr Slntal m^btm 
kinbffr ^ntih f^Io faabxwne^ (om v^rc toitbl »aa Sti^nrf 
fBninb* ®«alebr« f. (Sr/ HepoHea IvHobn, JUvaidii pHoii 
tg mttige (i9bce iigncnbe^ . 9R«r Ban it^ nbfiibc nogen 
fHnttf^ ®mib 111 ett foaban Snbilytmhg)^ bette tnb min^ 
bit/ naor man - ^ar (Jigt ftt o^broge inbe iDcipbafenr iMft j 
(Bniaigc9JeIbp(aiiler« i^xMt m itMtitcgfa^l^H i fW «iift« ; 

3Reb {)cnf9n ttl Drio^ufcne^ Snbrctntng, cr bet 
lAt^Obf:^ Mig4nc/r«t man faoiMT .atftelc#, ^ i ke fe» 
ne«r. Xj«et PAa gnbiD, eiebejr iiibfirte Ov»iarmnjiitHm« 
timber pg binHttlebniJig.tif l^^i^hm ^ ^^ fXwtef^r^ 4»1 

^^tM^ <Mi tafke fUbH vrtr m «ii(liilf^ bcr 9eM«d)«^ £rr forcfemincr ci, <it Xa^tn ^att n Mui mtb 
brti ®armrrfunft, m tree at ^atx beoKrrret paa onbre 
Steber, og fotn oftfaa of botamjle 09 ®artncr^^rfct, 
tybdigfrc fan feed mrfeligrs fSnbct @ub onbciftebd. Gccr 
van faalcbcfl ^cn fU IBciffrioclfen over wdfe ^lanttxi 
X)yrfntng/ t)il man finbe# at brr onvcnbrd mcflcn Om^yggc^ 
lift^fO fur be forfTjcaige Sorbarterd Gammmfarrning/ faiu 
kbed at benne rr forfTieaig for be forfFjcIUge planter. 81 
^aoc ei fuimer brmorrfr, at man paa SD^rn am^cnbrt M^ 
flen &mi)u for at bannc faabannr fofftjeffifie Sammcnfartmnacr. 
dnh t^fligerr wfrr fig QRoiifld^tt of ^^ lilhirfiftt Gtttbtnm 
iif ^lanrrmcd 9}arnr bcrveb/ ot nan ncrflen iffe ftnbcr SptMe 
til foprffilrc for be forirjellifle planter afpa*febe Sorefteber. 
8el finbed ( iDdmmrne nog(e inbplantebe 93anb# og Gnmi^^ 
yfantcr; nogife SaKjrartcr ftnbcd i^eiifatte vrb jtanrcn af bett 
gjennem {)at)en (^brnbe Serf, og en ®reen))clb er opfailet og 
brpfanrr r mrb nogU planter, brr frutte rrivrd paa ter Onnb. 
9Ien vt funne entnu ci ^craf ubUbe ScDtfrr pea, at man 
fiat ragft ttlbj^iligt j^enfpn ril mere alminbelist 'at fFafe 
9>(antearfer# ber forbre wiU 92atiirfort)oibe for (&t ^(bige 
UbwHinQ, (Mbanne t ben ®f «b, tHan ffnibf fnnnt MiOf i 
at botanift $f0»€. •) !Set iftotiwifl^ Dttifmiirt ^^etButtem^ 

Sen paa S^en opbetMrebe Gamiing af tirrebe ^Utm 
ttr er^ efiet bt 0|HM«uiger vi ^ove ti^lbt, bawel of ft^ 
foibf 0ibr«g: 

1. SMUtitcr, ofgnme flra km NiMifCf i&mc« 
ttmir i J^ilfii^aM. S. yiantrr, fawlebe of afbibe 9r»fr<f9r 0witly «g ic» 
grrtbf til ben botanifFc i^vt af l^itii Vmngcr. 

4* Qn Gamling, fi^bt eftcr afOi9be Sector glon 

5. SorfFiedtgc mtnbre Gamlinger af norfFe fMosttr, 
famlcbe t)eb be Strtfrr/ brr ere fotetdgiie meb Ifaibccftmdic 
of be for inbenlanbfre Keifer bew(0ebe*Qii|»fiibbr. 4^mb^ 
natffeit befiaaer af ^rofe^for ^ipiii Oibrag. 

6. Sn Sanilittg af ofliitbifTe ?^ianux, given af Cr« 
SBadtc^ t (Calcutta. 

1* (Sii (iben ®aiitluig# feubt fra ^ottanb* 

8. Sen bre^befifle af ^Hft^ GommerfelbM Snooiger 
tttbfj^bte ©amfnifl. ' - 

Me bi^fe ^(anfer ere cpf>et>arebe { forffjeOige Gfabc/ 
ter benitaae i et S^rreffe paa S^^pen. Ce ere liu efterbaosi 
ben gicnnrmfcrbe af 'Profc^or Siptt ojj foreij^bi^en orbnebe, 
bcfl fanqtfra enbnu fiifrilornbtftt rcviberebe og brflemre. ^« 
fulbfontne fpflrmatitTe DrbniitA otlbe mebtage megen Xib og 
ubforbre flere (ttcratre J^icrlpcmtblcr, enb nu I}at>e4 i toorc 
93ibliotbcfer. 

6fj«iit 9)(antefaiii(tiigeti e{ er ubetybeltg, moa mm beg^ 
ubett at tcrnfe paa nogeit egentlig Sulbflirnbigbeb, oiifee bm 
for mrget mangetfulb. Xager man faalebed jpenfpn hi frcw 
mebe occoncmifT vigHge planter, ba manglrr enbnu be for 
bofaniffe Jorebrag fom^bne Spccimina. ^or bet fpflematt^ 
fFe Gtubtum mangier ben n^bpenbige carpologifFe Gamiing* 
gor bet ptantepbpflolostfte iStubinm mangier f. dfr ®ien^ 
nemfnii af Zx^ftammiti ^uper af Zroearfer og onotowijfe 
fHroparater* 

., An Wattaer peb 6Miitagen cr^og^M^ at beret t^ntt 
it eOer rettere nogle brugbare QRifroffoper Itr 8r«g fiuuMi 
Mb felpe eamltngftt foot til VMom |or betR^ ber reifc for 
botanifte Unberfigelfer. 48a 

Sen ittomftt SttwKitft vil oftfid fwsMItt tUttcnugt 
URbcrfMMfr. 9tm tnl ffkrr bet tafme bmecthf at Uvm 
ItttbrrflMf rfe . ri faacr vcttt for ftaeten; t^i bcr m «i«mc 
JCtng, fom n^toenbigett niaa anfTafe^* Stan maa i faa 
<i^frnbe ^nroife ril )>roMfor eiytt* errtoclfe til (SoBiairt 
of »bc Sftnior 1898 i gorMRMfe meb efrivctfr af Mbc 
Ccrebrt 1831^ eg ^^rftanblingcnie angaarnbe Ccltngm of 
kief for be noriif^iftortfFe fiomltitgcr bcoilgcbc Vnmium. 

Z^ bcr i be «9 UHtocrfftfttftygnii^rr rr Inbrrftcf fanr< 
fKft 9oco(e for rtt botanif? Gamlmg, og en faabaii ogfoa 
feer b0x forefiiibe* tit Omg veb goriortetiifler, faa t»i( bet 
tlm nibornbtgt (brdoKegiet at Utgt Mber OvertNfelferbtsUft 
3>ele of ^iontcfaniUiigfii ber fFnSe o|»bfiMire</ :Det (y# 
ite< tffe pa^fcnbe/ at ber bonnet to,6(i«iltiiger affammt %tt, 
(aaltiH Of ber t grenittbeii fTidbe finbe« (aovel i Uni«erflteti# 
bMotngett fo« |Mia Ziyeii bbtamffe Sawliiiger/ fom i ale 
2>ele eSer i i^cbfagen vorre afbeleg Itge. St antoge^ at 
paa ZiiKH Wc b#r ^ortteg anben botontft 6awitng eiib 
htn, fo« iibforbreg for Ottontngeii i S^aatn, l)Mriarab alt ChN 
ffgc, beritbfbtbre< for bet botanlfTe etabimit ai«tabelig(Kb« 
h0t foae (III fkM i UuiMrfftetMygaiiigeii. b) !Set (otaitiff e Shtfeiim* tiai{o«^ef . 

3 bet goregaoettbf er bemerret, at ber tMb Ziiftat 
i^am jbioeg en Oogfa»U«g. 9N ^)n ^mbiT MbMibigt at 
opiyfe, l)90(lebeg ben er opflaoet. 

etrdje eftcrat 9rbetbenie i ben botanlffe i^ove tMre be# ' 
gbnbte, befab i^cntn fonneenrtig tint nogle entelte for t>buu 
temei Orbning nibMibige Sonrfer. 434 

IMcr ttbe ^mwax WIS gieibe bolavlff Otitvcr eui 
w g»«fiKfi«a 111 Seacw^ aif^aonibe 9titorrtbi(|MM «f, € 
bcv for i^vrn O0 ttl Dras fmr be etnberaibr oKitffcM 
ni £ect botanfffc ^onrtcr. ' SoBcfitct rrfslombe t SIkIcM^ 
it bcniu gorriUfliitft ii^cr Ubr Samiar nor^ftrr, «t «« 
ibdbf •ppcbff Vrofr^fcr e«ttb« XUteecfcaift, fifr ims tt| 
Wflift Ikftcinmclfc onflaoenbe faoboiuie 9)#sfrt SnftalM^ 
IDfr Ion l)clrr iffc #B^e^r at paa bm Zto sogtc bclaif 
B<rrf onffaffcbf^ for ^awii. 

Unbct 6tc ©rptbr isn Hlffrct) ^ater glor (Soflfflirt af 
foreflo0 3lni?affetffit of nogle botaniiTc Sorrfer. gorrfltBtiigcs 
Utv fenbt 9ibIu)ri}ffarfQ ri( ^rflafring, mfit bt)orlfbc« brt 
otberc (if mcb bcoue 3Qrcfli|IiD^ fan ci fc€< af SoOrgictl 
^Jrottjcottm 

^tt 9Me Sonu^r.lSls ritmclbic eoOfgkl Qccttr tbi& 
Oir fSU^litUufi Mr ovtrbragf r aI onftaflFc voflle af tcot^ 
fcn Oft 9)irofieffor 9iatl)fc.forcPa^bf botontiTc Sonrfrr; ^ bc9 
tuSSa^m t^ft^wnfbfbe SolUiict 8tUior^cf«rc« •« or com 
(Mffe {M ^«aiiflcfoBijnii(ig)r af be af ftwt gtor o|)stvw B«i» 
fir. p^ >i«fr J^fcr rrc fomne lil SiblioMtl oleiir -^lif 
bcraf noglc til S^a^n ^t o4 ubefi^iibrft,, 

dftft Sector Slor< Cob Mn) ifoi0e Vrofr^or SlaifefM 
ZHbab oocrcrndltcmmrnbr neb 'Jtirfcbrpartcmriif cM Gfrivrlfr 
af *ibcit Sitni \B20, gnuibef paa (^ieftc StefoluHon af 26bc 
Otai norflfMrrgaantbf; ^rofrdfor Statute ovcrbragcl, at tib' 
fore be af tecior ^lor overrafliie ^uncttonrr, og bm (KiNitcri' 
be (Kofle for. Ifccti^en veb Zoycitf boiaiitfrc.^ve beftrait ^ 
ffuBe' drtbrnbrf for ^aturalmufret^ og ben botantfte Jpa«f< 
flNMi«l)rC og 9tontffaiiHtet#ii#'9ori»g#ifei 

3 5i:{b«t*uto»ict fm V^^f^'^St^^^t Sh^erfogftfi^ af bet 
hotatdftt ?tcror« Snncrion ^ tiibtfl^ llrofetfbr * Sl^rt bM 
onfar f^m Sector fee^^ at ber et btmn aiiij(«irt n^ fw 
botaaiiTe Sorter for ^apen^. eogfamluio# ^^ribl^l . nMN^ 
ftee fcogie blew fiobte paa Vuqjo^m efter Sector J|lar., . 

3 isi%jfif^ af yrofc^for ®nitt^« Qlm'nger hgevct 4BI 

aSd^ et flRjbc 4 (lo8ed<tt ben IMi fRdi 1922^ i ^vtlM 
0(lfMi 9ifefiel^«rw wlx ncttwtttvibi, itfUmM, at ^ vA 
fiibliat^Ut }9»xiflU botamffe Sorrftr fFulb mob OtlMring 
ofkwref til Xf^eii, faaltf^^ at fta i^at)eti< 8U»i<oCt}fr fTttf^ 
it fmuic ffcc 4I^ta(Hi f0«i fva 9)tbiioii)e(n. H^ fooooii %f[c^ 
vcrelfc fantt ofifaa ®eeb/ tog ubtn at tii^fii Ci»ilfcrtiit 
Mm of)toet> 

9M«#Nr ^«f9tr forrfttOrN i OMoctft of Utr 9^ 
1893 (Sofkffl9t K0M<ti%igt^fbcii «f/ ^r Drr for Z^K" ^^nf^^f 
febcd enbrfl botaniffe fltortrr. dolegicf fMnrcM 9fb ®(ri# 
i^elfe of 4be 9Rai iKrflt^cr yoo ttmi ^tttflilina^ of p<»^^. 
fiolodtfle OQ bf«(ifle Sorrfrf jfufle f[iit>f« «eb Uiii\Mrf[tfrt# 
etbltorbefrt og ^r^og tfl bml Qkiffoffrff^ bttcbo ofgtfM ttt 
MMioftKfoTfftt, ^orimo^ ffoYoer eg SttiUrt^tf H tN^fo«i# 
tec Cibliot^rrt og fTuDe fadtbe« onfTofe* for i^ctbftnef< 
Stcgiring* 

(loargiee unbmrttebt tMKge f>rofe«fbr Vl^te om/<it btr 
et fanbtf< forrfftlte ^Ribler ttt ttnffoffrtfr of IMgar frrZoyvfi, 
mnr ottteg "bog^ ot berrtl tmU ewlobnrl of bet Ciiiitl^lle 
9tgot 200 6pb.A f^r ^mlfrn Gum Mbftori^eref yoo Zi^nt 
bln> fjTigtt 

Genftrt fyor fhsifrtfor OliKr, cfNtQt Mm mftcrlTbe 
Soli 1894 owTbvogre or btrirogt i 9efl9(tl(itt of: bnt beM# 
iriflr'^ooe on «./ forget • (br; of ber f of <bf e i^efboritt lilflooe» 
U amiitiiio ogfiia er onfTc^ci botoniffe SprrTer/ foolvbef at 
1Mb ilbgoigeii of IMI bet JDylogtf omrent tfoc Mbgiiovt* 

IBcb ^lifig nf ttt Sltfi of ben nnber ^rofe^for SRM^ 
Ooertogelfe of ben totonflfre Sector* fitlMeciit o^fvoreke^ 
<Vage tilfilbt bed botonife 6oniling omtt eno ^3(la etb., for 
^ft: ifUgr .9roff«fbf ^t^m 9)ei(OJ(ttion ef«rrNonben bUti 
on^h#t CoDrf, firoI*e« at bcnne enini^aabetXormefle Mr 

3 arriveift ctU eologiot of iObe December l8«o Ht 
fiMMfor 9tai#fe mmtfOt ben fortengte Sortrgtielfe oMt i| fim t« "MKr ''ftf CB ff tr 3>ctl cr '^aM t§ea 
•«9c'^ ^ Smt f>ftMer SlitfWe ^ flpd bcnir Ocme «f 
90gnt m%0ftH9^famtm, tmmtti ftf MbgiM fki»«0» 

tn(Mc |ar ymtt dt^hOfe fvr Mne 0mc. 

Ogfoa t baifram Zibfrcfkn^aiibai for bet ^nimat 

CMT fee botoi^ffc 6oMlu|girf nlfkuufecllMQQHi fraBfeclf# Ml* 

P0(^ NCMfff c BjRfrr ttngiUMfec J^wcfMll 1 9lMi(fecfi(|^ib^ 

99tfamlm%€n fMfec tfifM bc^Mc af Sortftf : 

1) MfToirbc f«r fcMr gfoi* Steforttflfr^ 

S) mKroffitc ffttr fcder gforf gMrflas, big «ibc« ci M 

btffr firtbe* Mb ib««» ^^ mUMkOtt; 
i) iibfiiblf of i)rofr«fi»f 9ta4)fe of fmm af ftaifrffir 1 
f#r bftt brfJMrebe tr€i»i|)asc; 

4) oflrvmbc fra SiMtotMer t^e CotrftirM 
•) ffl)0ibre Mb bet ewttfeffe 8ftat; 

•) fljMe of Ihrofrtffr Sotftfr; 

1) tiM^blf af IM rtfff fMyit for Steilrr af bet 6«M^ 
(Fe tf flat* 

5) fiMiibfe af ^tcftt^et fUyti fmr i^ctbafifr^ terant. 
J^vOtrSdrtfer/ ber iflnit%tt m ffartbe fbibe* i Scg* 

furtiiiafn IMM Zeyeii, laa ct aagfoeA. ^eNf^r fObftt katt 
t« t3o8f(Mrta«ai* 2jffbi«b mbbeelt CoUffirt f«ril mI» 
erHwifeof l»be 3«n. 184s be 09M«ti|fT, Imm Init iMmtf 
lilMieiNrimif; »e« beiLnuittgferettbn tbenadsmie go e ti g wHe 
«bfMK|e Sorrfrr^ fpoi vitteltflwM liUitfre ®MiUnfc«» sMfoai 
|n ei Mr tamief ee^ibe noflcn Oeffeb m. 

80r#bri||i Mloft «i Mt MbM*tgl, m ber iMttsy ti«e< 
tMber OtniuMfigtfpillt 6tefll bMiniffefteffer ber i StMtffem 
l#r fbibt4 oeb bett botaniffe i^oM;^ tMb bet ber opb et M Btbe 
^efbarittm eg ocb t){Uioi^tr»« Seii 6iim, ber ee|ibfbe« fm 
^boiiet of bet fer be MtwrlKfbnfie eowliNgcr beiiOeebe 
lbMiWR^i#r UmtuMtifm hm awe«be4 tU fMbMKe 9§in^ 4M 

cicf pkmamt tBcflmwelfe, lyveriniok bt Sorrfcr, ber 
libfocbrc* for €tiiMer «f Soiatiir i aioriitbelifl^c b^ fom eg til 
Cloning pm ^\anttxw€ %exm eg Ubbrebc Ifc bfr anfTafetf for 
Sibliot^tcn X'aniicifcii aiji Otblioil^rf for brn botaniffc eam« 
Itiifl paa %09in maat w, naax ben ^iojt (Fulbc felA^^/ fow 
<f#(ge doUtaitti Srfltmmelfc t Gfrivetfe pf 4tt 3Rat 1813 
cr brftrinr, anfer mrflct ul^rlbig. CctK vilbc faalcbe^ ri 
t Qibltprbefrt epnoac^ ben famme ptanm<r^f[ge og fcrftolb<# 
9ti6 Mfntbe, Serfgeifi af bofanifFe Sorrfer/ fcm af Sonrfrr 
i bf fOffigr aStbenifoberr og bectf mtbe enten bet be botanU 
ftt GaMltnger ftHlaiifbe 8kittHM« for bi^fe Utoe for fnopf 
cfler ogfaa maa . bet for Ooofawlingcn* Gfylb foriQrf peift 
bf o«bce Bamfyigtt* Vt (ofbiing. Ht cnb^nr Qamlins b^ 
iMsfe Sknrfer, be r foa «t (igf ha^igejt trc nobi^nbige for 
Ifipe 6a»lingeii« S(bli||rNbelfe o« bend Sifbenvtielfe af be«, 
hit enbiui fnn f^ge of ffdfe Og en oi« Dverfigl «f ben 8i# 
besflob, Comlingen er bannet for^ er aibde« t fin Orbm^ 
wen bee fan.albrig Mioe ben(igt«mortf(lgt at baniu for iam 
mt gag itMnbe albeM obfTilte QogfonUiiiger. 93eb i bet goregoaenbe at f^att webbeelt aSe be Qfter# 
retninger og 8enorrfntnger ongaaenbe ben botanifFe S^mt 
eg ber nitb famme forbmbne i^rbarjum og t)0«famluig^ 
bmIN w boor iroei nobornbige for ^t epl9fe- Sol cg<et wm 
g^vlbene/ t^wt vi tittigc yetrct o* om, bvoeban tri antoge, 
«e €t og Mbet bmrbe for gremtiben f oeanbret, ^r at Snb* 
«tttmigecnr« .^es(lgt ftmbc opnoae^* Si tree bet nobi»enWgl 
^rr forteiigeti og i ®ommni^omg at famie be i bet goregoaeiN 
be gjortr gorflog, ^r at 9oOegiet fan otoerfee be a( tt paa# 
pegrbe 9«igler og be forefloaebe gioronflaitninger. 

!• gor or ber veb be i ben bofaniffr J^ot^e forf» 
tngnc SIrbetber Ian ifwt* en Strttrfnot/ og for at man til 
fnfpMT Zib ton xiht, ^t>ttb man f^r gremttbeit ffal v<rre be* 
tomft iMW otobfire/ fomt fnr at man fan beflemme, bvortif i^a# 
Ml* Hmmm tftn^tittma^ttft b#r ommAr f , poo ber nbto^ei 4I» 

haMi^ttnU maatu have for $Z)if ^Vr^fedfor ei^» %m» 
(fiSins til SoBrgiict Af ^tt Wat ISSI. 

Sbce 191 atitage/ ar ^ft reeiit lofbfttfFabeliSf %ormaa 
miatte tKrre ^o^tfogeit, faa vilbe bet enbcg rt( Dpnaadfcn 
af Mtt vcrre vifltigt ogfaa af tage tilb^rltgt ^enf^tt tff occo^ 
iipmiffe ttnlo^g, ba ber til ben bct)t(9ebe {;»p\>ebuboif)r t)tlbc fmtse 
ventej et Xilffub for ^aoend Dn'fr, ber maoftec d i Zu 
ben \9Ube vcrre faa ganfFe ubetpbek'gt 

fit SebUbra(hetil(iiyiMfbri^«eii<£ri^anfrf«tcff»t 
w 9l:#b9etib{0l)eb/ nt berblrMrerflcniifrret en Veflyreife/ faafe# 
M at bcnnef Jbnerntiigcf bifoe iMte beeesifi^ t fnljiMr 
i^ivfrrnbf. ' (SoOefltet l)(yr H( forftfeflige Ziber togr f^r X)a^ 
geti/ af bet bar erfjenbl 9t4bi^iiMgl>tbeii af eit 0tfgAnifnrel»9e# 
eyrelfe* Det nbetbige Ub^b af be til ferftieOigt Ziber fai» 
tube Ccftntitittfler f^net tpbeKgeit at grimbe «fl beri, at man 
iffe tOfhrcEffeligen bar fottbret Oett9felfeii« CMrftanbbeIc 0g 
aifir<mi)eb# og at man ei t>ar mebtflfhrcirrMtft iBeflewt^be» 
grarnbfet ©artnereni ®tiOing« ^o^otn maa n^oeitblg ^ave 
en )MbenfTabeitg Ctrectenr/ bvt4 Orbinattoner 9ortneren 
»aajf#)ge«. ®artneren fan et nben at forttbrre gorbol^ 
bene tittargge^ nogen Snctorttet meb ig^nfyn ti! i^en* 2Mfr. 
Ill b(tn vibritftabelige ISiitecteur maa overvete meb Oartncrcn, 
|t»ab ber (tal ubf^retf, er tn naturiig ^olge af benne^ Cvfo^ 
sing. Wen 9)efl?rmmfflfeme angooetibe atrbetberat i J^ooen 
man n^bpenbtg beregneA ef^rr Sftcdfnirceoie. S* man i !»* 
mjubeiigbeb fan aniofle^.at i^oend tiibenffabejige SimMir 
f( liat f0rn#bni SunbfTab orn arbctbApctfer w. m^ tg taon 
^Ifi^t mw tage 4>titfbn ttl SiMntngera Sleyarattniee og 
anbre Ubtog »rb ipoMir, f^ne^ btt at i^xtt. en IRt/trnm 
bigbfb, at Umtierfitctettf O^oriior tcorbev tnb.t i^tui 8e# 
flyrclfe* Dette wt engong beihmtr men fbranbrtbfCtginv ^ 
oift tHe, forbt airrangemetttet t •g for fig t)ar itriBtigtr 
men fiNcbi man et n#te ^oobc overoeiet 3nfpecitotten« tgmUiie 
goiifolb ta ^9en 0g invert, enlett 9Sebtnn« gomlniiigfr eg 430 

I 

00 VfiftM^ ttieb i^eitf^ii m Sefh ovntf ffm of Ubfltfrmie; 
bttinc taat olMti i tSdrtnerrn^ i^nter. 

li« PM X#9ni* Wan »#r keff or fee H(, ot bet fbt t)oiii 
laa Miigcd ifioiib miHrifffiibc iC)uii^fet(ifllKb«*) 

4. Ci^eteftt^flfminfnbf meb ^ofleQiet^ 9efTutittiig of 
of 2Sbe SSkaxti 1817 uU«rg(|r« tt( ^arrnfrrn tt St^Re 3otb 
fwr lC9rfnhtg af ft)>(rfnnrtfr tfl rflet ©tug. * 

5. Om enb ^or^olbtftic meb be oecononiifre Snlcro^ Stugtf 
Irorcrtf ^yrfutiig og Subrcfning af ^(aiUefFoIrt/ @a)g foe 
J^avcn og nerc bedltge maa attanf^rcti ooerrendfteinmettbe 
mcb brQ ^lan for i£^cn)fit/ber maattt bibe tagt/ faa i^Ubet 
bo0 iM 9(rrc MbMiba^t: 

1> at nbfartrt og aftjcrnbe en fforCeef (if be i ^laitfrfFoIw 
itei^arrfMbe Ircrfr ofl *Siiffe/l)t)ilfet fFfer bebft ooereett^fletii^ 
tnenbe meb SoOfgictd tBeftemiiifrff t!eb aitcrfon/ bog 
faofebe^, at benne forgaaer fffer^aanbcn tit belctltg Zib; 

2) at ©artneren bffrietf for Ubfalg af ^tuf^U b^ilfct oocr^ 
bragcd tn Oartnerfornben tinbcr ®artneren^ Control/ Ofl 

.1) at i Jloiferne Jnbfored Slninel^ed'rr ooi^ b^ab bcr ti( 
eit^t)er 5Cio fnn ^xxt at frt)oIbe i I^en ^at)<^ 

6. Z^et bi^r paalcrggcd (Sartneren cftcrbaanbrtt (it labc 
92ai9nebetf.qiu(ferne paa be t ^avrn bprfeCc planter ubfj^^re tp#» 
beKgt og paa en af i^aven^ ICirccteur approberet 9)2aabe. 

7. SlOe ot)erfl0bise planter t Qriobufene ubfarrte^ og^ 
em bet fan ffee, ^ccl^t^, fqalebed at man fan iDente at be 
t<|ienb(tocnbe fnnne blbr-^ahb tS attrioed og blioe af f{orrc 
SRptte. 

8. 3 ^aijrn Qmti faabanne Jlnlcrg, at ber ^mi 
^(antrrne et ifofge bercg 3?atilr pa^fcnbe 2Jojfe(leb, og 
bit man efterbnaitben fid'ge at mbf0re 7>(anter og be til tu «) 3 1842 Mft)£ocatetBtagti9anbr ogbebocbel af IHrofeifot 9>m 
i bet fot^enbe Ware ^otnmetmaaneber. ut SyrMng sitoeBbige SaternritiAfr, fotfo«9kt U turn 
iMm «f Xyrre tnb bet keraniffc Griibiimi. 

9« Sen 9eb S^tn vorrcnbe ttosfamltnt nAft fniiN» 
ft* ofl ftrintc^ i Dttttu {Ran b#r lorM* <ii ^Mm fbr, t«»il 
bcv of Qigrr fe#r Mffaffirt f»r J^mrrt eg CaflHtngoii* ^ 
riff e Ontg, mm bit fc#r ct 9cb^ S^tu U^nmi wf/m {iar» 
(Kir hptanift 9ogfamMn(|^ i^mlfcii tcrtmob iurr wnt m Scrl 
of Unbcr(Iret<bi(»ltprf)cfft* 

10« aRan b#r rage tmber Ovcroctdfe, ^rbaii 9^fMM 
ffal vonrt web ben bctantfTc ®amfing^ tiaar bm ni^ Uimrc^ 
flrcMbMttins bftocr fcrrbtg, i^i^tire IDeIc af famme, ber fMb 
bit9c paa £]9yeti, og ^viife brr b^r mbffytrctf t bctitir. 

£e Soranilalrntnger/ fom af bet ofabenffff ffeBegtan 
crc tntfnc'mrb {^^nfpn ri{ bm boraniffe jg^apc i Slnkbiiiim af 
o^mftaacnbe ecrcmingf t^iOc bltoc mebbcctti i Uiii9cr(ileffM 
ttar jbcrctntiig for 1843. UnbfT SSbe SaiTttar 1844 m Si^rr. ^refefforet ^ci^ 
berg eg Soetf af SoIIegtet ottmobebe om^ i ?#bet af inbewsi 
tetibe 9ar^ paatty or iitfptcere ben botanifFe S^wot og bet til 
famme iKn^#nnbe i^arium eg 8ibIiotl)et famt om bUfr 
3nflirttterg nomorrenbe Xiiflanb at afgtoe 3nbberetnuig inben 
Ubgangen af %atu. m Sab tub VbrimtftMHt tkx^ift i SitfcbiritHi af knttut^ofir 
Stcforisiattoii^ ^Itfit bfit lObe Jiwtmbtt 1542^ of 

C3 Mdfc SMre^«fai9«0f^ «^<mH« M^ctl fjlertif net cr af f AnN# 
^dllNii ct Hvk^ tf eiMev^ ^g Iwi^ibaiairlfe < Hfmta^elf gfA 
CefMd IdilfMtf OtnMRffMlcbni |HM,«t ifh nUiHt IDtaifHe «f 
itoii^ Wt oiifffl ffc <t <9obe, au« li$efm bet |i«a boi eae ^U 
be Ion »anre ebel pg (clbbtiiidciibe^ faalcbel gfiKl bet ogfaa » 
nanbeng Vh^baniutfe, font f^reT til Sotbsrvelfc; (»QrfoT 9l<bTtnie 
til at give 9[anbett« Doimelfc en . ^elbbrittgrttbe 9tetidttd f orfamdit 
tabe ocrret ®icnfianb for ScmTeref ttitbrrf^grifer. — IDiife 3nbUb«» 
iiliitf^erb ttbcldbe^letfpm vnabvenblge for bet i ObetffHftcn anlvbe^ 
N Siemeb) og tfltr fmrne l»b Xolcn fm ftlfietty 

ar ber om QRiblertte rii at aidc aaitb^bannrlfeit en 4clb# 
brfaigenbe Stetittttfl b^rffcr ^iDletiing^forfFjel, rr iffe alette en 
%iAit of Gagrnd SanfFeligocb/ meti ogfaa of nlige 9lfenitt# 
ger out Sliinbannelfrit^ ^^^roiaaU 2)er give^/ fom befienbf, 
SRcmb/ 00 beriblanbr faaboitite/ fern ^aoe tiaoet 9Rag( og 
Snfeelfe/ \iti\U nebvcrrbtge aanbett til ?egeiitetd Xjencr, bvtffe 
tun fforte aanbcttd. Cannelfe t Serl)oIb Ht ben< (fvner HI at 
t{(t)riebringe {orbifTe ®ober. (Sn Ztift om be Ijtti^nimctif 
figfle ^itUt til Slanb^battttelfe tneb faabanne Wcrnb vilbe 
Dcnre {\^t\aa uityttig, font en Xvifl om ben t)enf[gttfm{rdf[gfle 
Sri for en Strife/ naor man enbnu iffr bar beflemt^ tjver man 
«tl ben. 9Ren faabanne SBloent tj0tt iffe lu'emme paa Siben^ 
fToben^ Xerritortum/ be t^a^t ber ingen Gtrmme; be l^oi^c 
foa WDorrbige Segrrber om HRenneffeaanbrn, fom jcfl tffe fan *) XaXtn btet), fom fdrboanltdt, ifoTge IMvetfiictlfimbttfett^ S U, 
lolben boa Satin, men mebbele» (er i £)9erfcrttelfe for at gio* 
te0it!ii)«itgel{8for9(m, og lebfage^ beii^of meb noole obf^fenbe fm^rfff t bfit fforbfrridrf irMiig, leg iKt Icct ^ mk 
vi kmne bcrfor ^er fabe faabanne vbe of Or tr«(|tatRg o§ \ 
't$ lif Vntt/tnr b^rvr t)ofiitf1fntff'$(onna(i) itet be 
JefbifFc^rliofbf, bir fthfrr fcm fbr m flcb Cvgrf, feai 

ikrrnr of mnbrn be |oibt(ft Oobtir efter beiei Jtra^ iil «l 
lorve 06 wob jbtmrnelefl/ fi»in tneb bm ene {Huub obMi* 
rer mob i^btirreii^ i^xMlaU %eta%t fot be ubimrte^ (Be* 
bcr, «fl »(b be» Mbett iMb S^twf^ttM SR^refKb, ber d 
^cr Zib M^al.bfke eitfTft Mb.i^teRtka; ftn tufiib 
MMabtt 96^ nt macibctyolbcit '9l9bc<fe «f bcrbeifigni «t|0efi» 
t^Ae 9b^ '^obet/ ftobtgfii ' tl)itfcthtfffiib^/ ttf *3#ibeii W^ 
n tort mte' gflfbrenelatib/ ttiett et ^)ftbfrg.f/ l^rfra l»f,ef# 
Icr at I)a\)e ubrertrt bet 0^ paolagtc Jp^en^^ i^ittr< ^jrni 
Af CO %9totf, font clfErr 0^ «lle« 

sDeg fe(« bC/ ber faaltbc^ iNnre. reonre tg «Mffc 8c» 
grebfr om 'Dannrtfint %ttmaM, life* Mr •v^Mi>*^<>M «<* 
!IRtblcnie paa famme ^aabr. ^oglf fhie ^tn bftiftgriaortr 
ffgllf Set t Gtubtet qf ben pbre !Ratur/ t br faafofbte 910$ 
tim^ibcnfTabrr^ Siibrf anfee Srteit ^mtm 6tubiet ^f 9Rfn# 
iirfTcaaitben eg bcit^ niffl umibbr Iborc Smnbringelfrr, Gpre* 
^citc, fof at yxrre ^ttxm. ptx cr ®triben iffe mire nbcnfor 
StbmfTobeti^ Xerritoriuai/ ben labfr (tg iffe aft^ifc/ men maa 
ticrmpcdub og give StefuUater. Snt^oer ctviiiferet Gtot maa 
fjoct et offentligt Unbenon^mngdocrfen^ grunbet paa ^rincU 
Ver, og ntoa berfor ogfdd erflorre fig meb i^enfpn til he 9nn« 
tipa, ^oorpfla bet ftol bpgge*. 

3 enStae, fom gjennem f!ere SWennefTealbere bar ^m tit 
be d»titferebe/opfoBimer bog better iffe t benne ^eufeenbe no' 
gen etrib, f^renb ber Carver fig ©temmer mob befhrincipere 
bt)frp<ia ben^ Unbervtt^mng^oarfen t)ibttl er bpoget* QReit 
jufi faabanne Gremmer f)aw i b^ fenere IDecennier labet fig 
^t i fietc ®tatet>og b^ve fornttlfbiget Sttibigbeber, fom bane 
turret f#rlf mfbi^irfttgbrb,{hmbop enbpg mebStrrer^b;en fbag 
Cfrerfloitg beraf bar ogfsa imrret biit 1^ o± Sogeii Mfnitfig 
goranbrin t bet Seftaaenbe b^r tmibfertibi;^ fM9(br»tfbe«^ tiUMm Hh ii«fla«tM Mill 90«f ftf Stfibm/ »o«lfttai 
ffnti ftf r ZJben at i^nre nt^ormyen i^ o« teriiii«>^ InMC 
U^bmitfains^t^irfhirt n nii^cr 9km(ioii, ft«K>r 9tfauH|fnie 
frhi i M fioiimi«(teti/ f^m forctafler {|tf9i({Diifii/ m bcrllf^ 
wi bfttnf, VcitJiifl^ffirl ubintmsil fprplante f{0 til kc Siioi 
imtfttr, ,>er l>oi^ Wyn^Nt^ til al #rbiK vert offeiHltte 
90rMti> Dg eiiprrr9i^raa.i;il.at opftaw l&fflrel^frNe t bttte 
OiiltMni^-iMo toer^r Mrre <if Sigf i^iKb* Seg Nt j^trClnr trot t|i 
•I neglt 0«tr<igt8tQ{fr om bcit ®rHl|^)>«l^/ ^opim 
1ia« ben «lii|ititcli§f i»0irfe#Danuelff (>»« q.« I^pip. 
iff/ vilte ttorre cii iNrrMg ^(iimflAHl^ for wr Crffttlfc yof 

4i nll«rt 9f flVf 6 tm, \foim iihnivbf tig b^ierc X>aiine{fe 6f ^ 
ftooerdler i^^r tf0fl«f / forankbtflf r Sc^rn i ajtatgct of 9Ri0f 
krneril at tmac ^n^ 09 rr {oi» of tcfl Sl<irfa«'til at@tfibni 
btVMi^ ft fiirrr: HI Q^niglK^* St brflfwiye tctic SBrgrrb cf 
^ffer fir. ^ttuW^fiiiigclfe for Un^frffftflftn em m^htu^ 
^mfniH^i^ht^. Cm ^Hf mf ntf rnf of bf n olninjbf ligf Z)iiii# 
^fp/ fom f<Hi fcr^rc^ of bfti ilere 9))a«ff/fr moa fail 0tKf» 
alt tfowflig firig; . mcit noor ®p#rg<m<iaif r er om at ^ar# 
9f fls op oi»fr bfiiRf SSXa^if, ^ ft St^ffft foa rigt, faa« 
ottfatfcHbf, at bet fi ft at upbred. cfotx, at Cn og Slnbfi togirr 
fietl t iQafgft of be ft^obi^^^ti'r fo.m f^/^r banof.bfii oU 
tofiibfiiflf 9aR« for ben- foiflenbr ^pecialbaanrlff. 3fg bpg^ 
gfr poa bfii gombKrtittiig/ at man , ocb Mf re alminbilig 
iDaiPcffe forfloocr f»|aabaii GQirnKlft of 81a«b«eoiicntf^ at 
fMbaa Ubpibrlff of epniffebfhi, at man (noar Salgtt of 
epc^olbamiftfe inbtr^bcr)/ toi mcb ^fHKb.trtMfdf fig i ftvclir 
fenfimbtift 9{ft«fng i Sibc nffoben^ Stigf* 2)c (Stabif r^ foil 
k^^9 ^ f>(<i^^ f^< (i( ^tto gRoaf/ bii^r berfor.. aiifcf< fom 
bf tifuliftfif gunbomfntaiOubter, Salget.of foobanne ^tm 
bkr fbnolfttc biivf (^flbwt/ noar bot^fx brgrunbft ibpb^bf 
ii|t t 9ib«nfiaf)fnte«iiibbyrN^iofNb^/n{Mrf9It({o 
Mbocnbtge Sonffcution* Uben faobaft StPbfMltf iibfti bcltf 
9fit at :oaii, taQg^ INomii tit Ippfif rcl(< af en pibenflabelig 
9wtH^B/ift^ %fM iin9Stiifoin. at #{i|(if .3>ioii tU en 99^ »m« ni»»fr»f« 9•rM^; bm fm*t «9Siiwfl tnl i fiMifrfl 
■grfBovcl fi« bm fibftc Mm fhvbclig, «« 9c» fiMflr 9bli 

tfvfrabct€ ^dfl^Hb vHbf Mivc fcv vibflffi^ fct fttfiMrftilfec 
00 ^dcf iflf MtociMg fsc wit CMtMcb^ vi wBc • bcifpv &#* 
fTrnff •« til otMtafe U et«McrS 9ofl?«fb til bm af«i» 
bcfifc b#icft Oawffff/ ^wmubni f#roMittlif Ottib fonMif 
mli« ^ brrict ft), i^rr (^ «c«fbij|i^ fta bcsgc Jttatvr 
Mbmget were tit «t fhramiie ftmibai nib til atr life bra. 
Slcbm^ Keflfe lorgge ttbrinflnibr Sornt p<ia bo 9m0tm$ 
Cffonrpclfr/ frai OiNreofhiHmic bcvirft^ Mbcii at tage {m|^ 
M bet %tttaah af ^ffmibfFaber, fM bog ogfia ^iitr til 
afmtnbcKg Donncffr, frafirvbe Siibrc Gpreglhibifnif oft «abrf 
Bcnrb enb bm bcn^b nr^roebc flbgong til at bmyttr frmu 
«cb« Kattmer* fitrratiir, bettogte bet gnmbise r otfawlt 
dmflfhibium font mtibigt flrbtibf , eg tAl^orw aft be S^rbe^ 

' If/ fom fi|^ af ft n#iagtigt JtimbfFab til Katnrm; fimi bet bff 
ifff almf forfFafff r jofbtfTf Oebfr^ oieit ogfaa paa bm (itfcfllf 

< Sft t^awt 9anbm til fin Cfabfr. .IDa tm bfr^< be fffk 
tfg btgtigftf Sorrffr i KatnrvibfttfTabfriif fte forfattcbf i bff 
tybftf/ franfff eg mgf (fff Gprog, atifrfr man bi«fM GinbiM 
f»r at vcm fit iRfrftt Dafl^ fer bm afoiinbfltge Damifffe 
mb bf gamitftcfa^flfre/ bfr fnit bybf t€ fBcttttt, ^ i^ 
bmfTobflig {>mfffiibf ftaaf laiigt tilbagf fer be iiyfft. 

fy^t bfit firftaffentf Sfbftfig^b angaaer, ba bar «ai^ 
(bft man inbrimmfr .ben fertritiligf ihraft, foM gmab^Ct»» 
bium of ft eelergattifrtft ®i»rfg law til at ffifittpt 9o«b<# 
ttnttnt, bog tfTf Norgte, at be flotf ^rmifTMbt 9Iatonribf«p 
ffabernf bovf giort/ og bm itbefbebe Snefnbelff bevof i bet | 
bogligf Kt) iKiof m nafbifrlig gorbriitg pao^ at bm aintui I 
bfitge Canaflfr moa owfatte faa ftort JtjmbfFab til be oft | 
atinbf ligf 9taturiovf ^ ot mm af bitjfe Ian forHare f^ be forb^ 
baiiiigflf yt^omommfr* 

Bfttagte i9i bfmarfl noiffe bf anfiirtf 9>aafhuibe af nogfe 
Hatibt 9latiif«(bfitfrabfmf« fMofjjtm, ba fi^tt/M jeg fm, 4IS 

\ 

nf be fUi ollk wtt^ iMc fMTVcfc^ f/Mh ^iftyiUffltifi 
feet foni#tiBe<. 3<« irecf nt inlifl at tiuwc fttBorglf VIM^ 
llrtfii af of (taffc 00 ei t^nbtgi 00 iibihrart Xim^ab til 
92atiirabfiiftdbeitic# «b«n ef triuBtitg mamtitlt Jtjevbifab III 
Dc ffmmMaWti €fr9(* 3f(| Ml l^tr iRc aanicfc oMMik 
^11 8«sir Ut of 9tog|c tegeci voo, at mm i 3ttbiwbfl< 
Utotawirlfr fidgn ben famwc S3f(/.f«« Sibcnflobcnic ^MC 
fNlgt t btttt biftoriffc Ubwf Itag^ «fl b^Bcr tffc bcfOAbt «rig 9M 
bfl Sfftiittcat/ f^m mbtrtibni b^^ vonrcr mrccrlf of Biglig^ 
iKbMt af U wNaffabclige Sortfcr, fm. m ftccMt i bt<<ii 
Ct>ft0r 0t#r IticabfTabcl ttt efrognK oibimbfgl. Utoi at 
mUtimtbt ttffe OfMbH Sorgt, vil jro^ fwr ci at trtrttf Mb 
@}nuaflftfcit af bet alsiiabfittni Qefif Obtc, bee (iw b^be »% 
Ifl faabaime Oembe^ fbM fyiug fbebea^ M ei at t^orec 
vpaoagtcbe/ t§%^ith at Mm ttOagtc itibariifl Soigt. 

3efl tott fqolebe* fieft tale aw JtnNftaebetie» 9f 
enb bft faittaile Gpeog We flanffe t famoie tktybNiiis fM i 
be nonrmtd fbrMne.SlarbtNibrcbfe olatinbclifit (Samamnicav 
tian^wt^bel ellce ^aitftrapMc meDem be ¥arrtc eg beicee SoM^ 
nebe, faa b^ faaorl bette, (bm ifonr bet gnrfte/ iii0 onber 
9Bibf«(fabenie4 Uboitlingr mtnbet en for#get SSigtigbeb, fool 
9>aiigra|Aie i eti aaben i^nfeenbe, bi>bnMb be feeoibelei ere 
bet ecbibbolecbr b^oepaa ben oiangefibige SibettfTabtfnianb 
Qeobetf^ fvenbeM ere bet 9i9feii, fow ({ffrer Sibgatigeit til be 
forfFicOige £e1r af ^Xmttpai ZtmptU J^unbrebe Znfliibev 
af Kamrgirafloiibe b^De neoilig eflerbaoiib<tt/ fom be ere 
fonine SibenfTab^mopttb for IZHne, iaant bere« Kat^ne fra. 
bet lattnffe eg grorffe Gprog^ inebentf be forredrit i intet 
anbet Gprog batM ttogen Setegnelfe, nbett i bettanb^ boor 
be forefiiibeg, eg ofre ei engang ben. {)ectil temiite be mange 
2jtflttber af Denorvnelfer |Kia*itHnflfdger,«Hben{rabeltge 3nilrn^ 
menteo £e(e af Katnrgienfianbe, bt«fe« Sorbolb, eebanbting 
e« f; ^., fern faf) ubelnRenbe ere bentebe fra be le clatflfte 
6preg^ tfonr fra bet grorfTe. Cet er foa iangt fra at benne 
ent er t .ttftogenbe/ at init be iOtfte Z)rcrnmer< flpre l^refo^ 
ftribt .batie feieailfbigft en Jongt kwPWH fSfmufifi «f 
I 4mI 
Mb Mlibir('en» fiMr^, o^ Un, fWm nirMtrr ifegrt til 

iMir Icvme en Wo^e af n^e jtunftorb, f^ni Op f iw bfw i 
lurfl^ Mfn Uiibtogflfi^ bantifrof bergrerfff Cprog, fetM fpoi 
MMifjl fMiMr fmr $|0lf, ber ferftaae befte Cvnrpj). 

^^f nof^ frgetr amil; mm brmtf SaitffrligVb Mbnr f^ 
VMvinlie, lAfH at toff^rbf be Uitof tifc^ (it 1<m ^br 9|M|L 
l^ifM JItoimeYbenf f re f^etttebe/' ^tofiff vifff froioe bM 
Mtrfoftr/SlfAfe irfte IHn^e'beiit'rdfrfe ifMerrbr i bet frrai«c» 
«f eprtg* JpVflb fiu f^ O^rrfirtertffr oitDaofr/^a Utoe 
«flfli« fbr el ^r t^cmirierftefit enfrfff Wkntb i Zyi^flliab 
fl«f#Sf btrpho; ;a mon t^t ( 2>onimirf eg 9I^rgie ^gfa<f ftrrflq^ 
IWibe ^#t>cr; meir^ fww mait fttnbr frmbfre/ err bWf? gwf^ 
T#§ foHjTMAflffi'attbebf; fi)f^ {ftcbcrfbrut Ietfr€Hibfrrffe> sfinte 
be bem ^^onrerrben^eb/ at bnt/ font t^tlbf brnptte fmniiNA 
fkerdtitf/ bir» ttfbt fil of lorte Itgffotiiminge jtmijllefb 
f«» t^mme 9egrrb^ foot ber iwrf ©proft, IjtJort bf Sorrflfr 
ijon bftt^ttebf, vareffretrif, nbrn ot tale om beit StiiiffelfflAflv 
Itf SDvrrfcrtrelftn maitglebe Opfinberen^ SfncfoHlff og aiMt 
dnbflgclfe ira tm, font tHlbe l^ove Ocbet onbrrtcbct everfat, 
iMraf {bfl {(or)»ftriti0 Uev SM^en. ¥aber M brmtffl be 
tWflte ben Itbw, font ffnbtt aahnt, at lonre Jtrntftoibrnt i^ 
letfbe. !3eg imI f^er tFfe taFe onivbet faft Umnfifit i, at u*» 
l^oppe i i^uremmeffeit Zuffnber of fommrnfotec £M/ fem ri 
fpue^ fommenfopttebe orb itcget 9acinh, og fotii forcf^«f bm 
Ufpitltgc at vohre en imibig tlfotjrRng t 9ipb, fsafMi 

Hyperilynttocrasia, 

€faistoraDgreai|>br»€llcw, 
"^ *ChhiHonieta!i<fllleay 

Cyst anchenofomia , 

Anfracozotby di^icam 

OpbflmlinorarcinoiiialicM; 
' * . PlilebarieriiNlialysis, o. n. v.*) *) 3itebettanf0TteSericott af jttaue ere Mlfe jhrnflotb faafebeloi^erfaltei 
Hyperdyaatocraiia, bit m«<N»g»fleift«fl, t« giMfe •tf«f|ctl 441 

flKm |r« Ml bw ^gc m Stoflni for Htm tmr , at 
hit Umni fUh vrb at MMdbe ot l«e Cie mrwtemr, efl fbttf 
Ufi€ 9% pad 'MffidtAffnie. 3^8 «il fow Orrmprt bfoe ontak 
irmtftoftrne t tegcvtbenfFabf «. SIf tt SonrT, fi»» olrrebe cf 
10 Sot gommli, eg ^oor abfaa wi ni ^r ^JR««fc af Jtaadv 
trt fwtif*, M/ At Sitfallel af ht for V«sen Mt»fiiMi|f 
Amifterb/ M for fiirfif Z^ciett m laaou af bet grorfTe ^fng 
ta oar omtfMt IGMO^; for bcig fow ct (Mrftoacr (Brorff^ 
olifaa I60i0 citfeii^aaciibc Mb tnrct aonbclQt Qoanb i iC>M# 
feflmidfcti fermibf ftfb, mh bMr fii Ortybaiiig* fabft H 
kamh fammtnUtut bet ^tcefh ept9t$ S^nroab afSlobv 
orb, bcr liiilr aaftaoft ci cr Ame mb I60a, l^oarof 6|mgcM 
i^cle #»rifle gerraab 9eb norurlig OrqaiiMnie nbviflfr fig. 
JBaa nu od SRogm osragr, ar brr (fnibc fDorc^ mttt iih 
•tb at Icrrc b«r ifioea Orb ifobrcbc/ rtib Ut at lonre bt 
liOO Xoberb meb be graoumrtifalfft 9lcg(cr for Ccrtoaitoa eg 
ffittpodttta, ^oocMb «aa fmrrc veb blot at t^t tt Stta^ 
trb ^ar r r tjPtaiA til at conftraccr Pg bet 8fgrcbr fM bcttp bet orgaxff^eii Safer i Guteraagemplmctleiii, Me Ite^rfMe 
bet Bfttt^f^fe be« flageii6 betreffimb, batttt lefbeitb; CMm- 
tqaclmtatiism, ot 9liI4vtrfebmig fdbc«b; CyitaidiMolonla, 
bet 9(afeii^aI«f4iritt;ABtlmcoMtlijdrotlc«m, bie ftgtK. 9Iaa« 
foite; OphthalmocKTcfaiomadcu, Un ^ugeiiltell betteffeitb, 
bamit be^aftet u. f. m.; PhJebarterlodUljsb. bie »enofe 
S4Tadabet0ef(9tt>u1[^* 

*) ®ee 5tt{tif4«eti^motog{ri!(ed mebidniftbel Scjticon obet CtfTfinrng 
be« Urf>titttge bet Befonbetl aui bent d^tfe^if^en hi bfe WtthU 
tin wtb In bfe itm^fl bomit »enoa«bteit SSWfenf^aftft aufge* 
ooiiiaMieii Stmi9ati$Mdt, un^. «. Ittattf, ste llitf. •ottiiP 
get 18M. a^a^ttag {b« I8a2 so. .&»ab foT0»ffgt SKa^fet of 
jttttt^otb bett<effet, Ian utoit betonr gierc f g en 3b^e, Deb at 
bemcrtfe, at meb 6te Ubgaoe af bet ftonffe 9eabemieg Dictiott^ 
naite 6et (nbebolbet ofle be fabvonligen fotefontmenbe itmf^ 
^> foXget SCitmetbelfe om tt ^UmpXimm, bet fiat Inbeb^e 
be Ihmftotb, fom mangle { Otbbegen, famt gt^^^fk 9tcuwi; 
tafammca i ef fCntal of (ern^ib loo^OiO frtfllen 

' %9 d 44S 

1Mb mit^brt. 3f9 mmcr Kri. Mar «« aUnti^ tomfr o«ti 
Vteiit me b fMlmtt 4ianiipc(»ittem»fffir ~ i 8Mdig^fkc« fli» 
9fd ftait tM^lift ittt — meti later otf tortife o< WuliflUKlwa. 
^ Anibe (dligc9ci web (ft florr getroc* tmtt fiKcttt §f» 
fMbe t goftogettlKb; t(»i faiift tcrimi (mt ti^be Ofrtot Mb 
Sibf RfFabni/ eg aSc be iq^ Jtimfbnrb, fpni mbm cf tavto 
fwibf t Sdm tit baa« «c}ri(oii^ laUbc fer ^oii Mm albcM 
sMtM^Hgf/ >uuiff fKm tR( itfMp ft^bif poti bet OCfb^ bMC 
bt f«(fif 00119 favflarc^ tabtr «• cortire M |km* 8iiiii« 
lil oiibre ^ni ci nenfiftirfltoc aSibtfBifMer; ^ tilbt n^vft 
JteM^fanrb Mtc iKtm m torn fyb/ mcbnid bcn/twi DoMrf^ 
•r fc9Mel t)aa ben bibttt flobfMiblc enmb«^^ wb Oe^ik 
fBrtter fig inb t Jtmfterbear t cnlpMr Stenffatw . 

i^b If&t er fpigt ««i togewbmfrabcfi gicrfbcr f Mfc 
tier winbre <Brab om aSc Stbeitffabfr; gtori ber nib rnMr 
K, foot labf fig nm'e nub rt rimcce eoon af bit srcrfFc 80V 
foob/ fom ft bet bog tngai/ font gonite miboorvet bit*. Kmt 
nMw bff^ot betonttcr, at JtnniiQtbcnc^ Xorffc iffe er 9ffMM 
men fiabtgen Dojcer; — betornfer, til ^oilfen tlbjlrarfntng bet 
igintnem bet gr«(te (Sprog fan naae^ ba 9l0botbnte« Soom 
binatton blot til to freAbf ingcr et Slntal af over en ^fUttim 
XM/ og bire« ComMnotioner til trc og fire, tfoittt ofic brs» 
ge«, fltge til mange f^nnbrebe QRiaioner, fda fnbfitei ittleligr 
^mffen fortrinfig ipoii>ebn#ge( til Sibenffabemeft Jprffigbom 
git^e^ ben i^crnbe, fom man (aber tore bet grceffe Gprog; og# 
ba ait ^oab ^erom er fagt, ogfaa for en (lor £eel giorlber 
bet latinfte ®prog, maa bet erfjlenbed^ ^oor fiort et Zab bd 
bilbe wtxti om bet ene eOer begge. ubeluffebed fra Gfoifmc 

^"SSHtu brnne ictxt mobfige« af ^rfaritlg m( mjftn gge; 
ber gh)e«' i etboert tlanb nbmorrfebc SRMb m€b kiiw £an« 
mtfii fom ittt forffauie ®rarff og Salin.'^ XSette- tnbrffm«e< 
inlSgen/ forfaootbt tnl^wc JKunbffabtfmadfe, ber bo^t bett 
9nMtz o\>er QKornsben, fan falbed ^^iere X^annetfe; men ^ 
iaicA tffe om faabanne JtunbiTaber i enfelte Xetninger/ mot 
om almiiibeltg ^itere Dannelfe, bet rr^ en fdaban Honbeni 
Sanneife/ fom fortter btn ifianbttl meb Setj^ebot ov^trfEnc Si« 4tt 

M cr fsi faotM Sitwcffr, jeg jpaafiaatv, ifft Im tr^eftcf 
«bf« J^cnHfoi^ til bf d«<f[ffe Gimfl. 

^b M fimide SZatvmbcttffubfntt bctMrffcr# cr M 
teMyfmbrr^ot bcrifmi fan gim* fdorr riffle gtcMfMbt il^ 
At fifiibf JtMftoibcse^ tg at Ajmbflatet tQ MIfc mm 
Mm wigrt oAfnrtfMfflf Mbcn jQfnbffab It! be VkwnM^ 
bMtnf be cie bamirbf^ fraiftor |cg tiMiifMr ittfhrdrMitni 
«l M«^ fttbtgjoci. Itt Aiifaa »eb bm IDaimrlfrlpmrtr i»Mii 
ffaimvibci^tabfnM ottfcei f*r ^ n^biMttbtgt Vatcfiolr^ bt 
cfdiMc Gmm kir ttteiMr i timb— mil€t# Uomt faibiiffiihf- 

'iBtVf #gc fiitbfe, fov at toac bcftr aaof^ M|#Mr 
nan Mr t Mce 6fbbr at owcKbt faa Mcgni S<b eg 9liik 
ytti Cfr«f|fiir^ (mb mm gj#r$ Mm bf^ifct iMfcii at lorfe 
i^fMM cicf XitottOf tn^ffm fMntotRi^ tier ^tf^OH, fir 
at km ft tiitartflfcligt flotal itoborb •« CMftnurc Jtli«(lw 
btiK; MW bfr j« fir lUttObnt fwriabf faaboat itiffaarfigt 
Vbrmrffcwflr #r at goac omt til ®tibfct of <MM fMt 
Stotitf, fern iHia CO (Wcr Set jwa c w SVafurlooeiie teber lil IH# 
tiagt OplKM^'^ i^ri vitte woa ataofr^ Ik^ik 9tf t« bevfooi Cyv^fl^ 
(tabtf me tffe I^Mbe nogett aabea i^Kuf^t enb ben i^er a«si»» 
im; moi icflbOfer nit|brtibisni! er ba Itaiibeit Me ligefMnMl 
eft Stoturoave, ftm ben ybre 9Zattir^ fMfler beti HN ligffaar 
iKl Stafuflfn^e/ font bemie;>ave iflr ^regette ligffdaDel be^ 
tH 3t0^Ut, etaoiwerr (Bttw, 9)labe, eiMfler^ fata Zroret 
i €foMii? jtmndier taan tfh «eb t^ ondyfire epn^ 
gme* etructur ItgefaaiHl paa Q^er efter aai*ctif SaturIo# 
W€, fMt tnati, veb at ottateatc re en fHJnte^ loninter paa 
e|)«r efter Sooene fee benne« Crgont^nte? ^ %mt ittt bet 
eae CMbtunt ligefaatiel font bet anbet til Wttng* Dp^Mf 

3rg fjifm frrnibrire tnbvenbe^ at man { erftwbrlfetne 
fiar M beflf ntme 9lanben« ^Ratnrlooe iffe noaer fiffre Kefulta* 
terr fdafbnt bet ^abigen cr ®trib peBent be 9anrbe oni bt«fe 
Cien^itbe, niebctt« Stbenflaberne/ font Mh Hn ybre Wa# 
tnr la Ojmdaribr err were evocte, ffafe tM«fcfe Sle^tater. 
i^(Nftvntaiiffg,naarZalai rr, Olr anienfetteilifafwgif fortwoiger/ mm «» U ft^nt 9iatwtt»oip fom tte bt ««r 
bisfte @M^(Mbe for SitenfFal^mmik^ fetfhitafirr. 
J^vem fienber iffe ben ntbnu Jtrbfr uttfdimrte Cnte «fl' 
IM» BttlCtttrifler og 9tfphiniflfr, mcSfW VDIoflifkt 0g 
1liifi|ii)lofli(trv, tnclbm «tiitt^«, 3iif(fco« og Cmieri Cy^ 
fkMtr. 9cr er nt fftiffi af QReiinffrfaatibcft^ SnNV^rorafr 
ningf 01 bfh iffe db Snefligntifcit^ S<i atent lut iiaM4Stab« 
beminen. Seitne (^v nifb gatwrifb ^aanh filbreft ben flicff# 
Ubibetibe figefadwl fom bett A9nbt{{fie %$lt^9n^V^iniiti9^^ 
eg Xroett^ Singeo Ir^ormeb man i let gti^ir fotHgev fig tp 
t«0b i^iinnefeti4 ^orfe, rntbeti^ btu, fom ftfrfiKuifr bMfe 
Singer, og ifbefuffimbe trff bettenr (Tg of 3nlflige«tfrtt< 6i& 
d^/ f^'V ftfl tiliMge^'fl i>aa ^kth^vefen. 

9«<iv \9i b^^dnagrer ogfoa i beniw ijteitfefiibe tttffACK 3"* 
MBgenifeit b#t Sorrb/ ba er ber ^m et Qorrectin f*r hnmt 
9liig^ font ben bet giver ^^aniailm og 9^elfni tii befltmlefv 
St^tning, tn ffbre ^olbiiiiig^ fbm ben, btr obiMivrr nwk SAMr^ 
men tngmfniibe fcm ben, bet ateire fmr M 9lMlet. 

Si ^ai^e f^fbffl t vote Svimglnniget gaaet lib fra bm 
(ilminbelige l^tirct Donnelfr fom ben bet aabncr StMibon hm 
ttmfit tbgmig tU dt bevorge ffg i cniiver 9tttntiig )Kta Si^ 
btnfTabemed Wdrt S)en, iKiar 6pi^rg^aa(et et o«i Onm^ 
YWlbett for ben ohmnbt ftge ^oiere IDannelfr, fan Se^areffhi 
ogfna t^enlc ®of fra be SRefitltatet, fimnrfiibt^ t)eb el ODerbft 
e>Mt beolmittbefige ty^itre DaHiielfedanftafteT t 
bfti ^nrtivettbe Betbfn. i^or in tieiibe fBOHH tftn, 
mobtr o« oi»er<itt bet fomwe ^r, ben famme #rtiiitoolk 
for beil ahninberigc I^Mte Ddmtelfr fom l)o< o^. Oraft og 
Tutitr dfifeeO ooerolt fom brn 9}ogk/ bor oobttcr tlfe rieiie 
ffrtite Xiberd men ogfoafjrme fatibc^ loibeiiffabdige Vileratnr. 
SfnManb og ^ortugaf, @ng(anb 09 ^tafien og oQe meOem* 
I^gettbo ianb€ b^gge i»aa famme @nmboolb; SbcsttfM og 
^toteflant, VtoMtd^t og atepiibUrr fom>etatfi^ og cmtWMio* 
ml tBf«t filgo tftt famine 9)orm. -^ ^ammH OknbPtas tim 
ret kg irigen figt/ hirer uben gommol^(oiibota; SMIbmif 4« 

1 

fer, »rt taibe fim t SBSbbt bif»mii« W^tfr^ bMWbc bcw; 
gammfi Sme i»g GfoifVMriiM 9Riigef^^tb og fitaofht^ t^ovc 
i)»ltt hrn i foamie gor«/ og ^ fiMb«t Unbrciiittdfc «f 
SDtenmr^nK* tefjntbu flFeitfcmiiievr 0g ^tygi for br iifef» 

Stet Mtf fbri»elDer fig itfe fao. etdcfiK dre ifft >e 
fmwe, fofli i gNb»fld(berr«, U m iter ntflaiifl kt i^mmt 
im i fmiee Sliirl^ttiibrcbr; be ^oik tffe aimt ^gt Zittfmt 
^roMfhriblf ttm be ^tsr frto mctiofm bi«fe ^vfftM. 
eCDfcrnctf. aMmge Slrfomrr fT^fbc forfbrficbclni eiMMonib 
htn^ Cimttbd^ ^oiMrc^hK 1)0)^ tfte (ioMstii mebfat 
ffg be»/ m€s jarvnltgcn fntctiomrci fMbotinrf fmn l)aiM M# 
nt Vffmelnmtbf. SR«it fanmeiiMgnc Met €n ZimtHMfta 
foTfige aof^nbitbr meb est 9?ttttbeii«^ eg mitt tiii fee {tee 
ii|K 9<^g eviAgite t itfc ntige Ontfotigf f. dx. VtatitmeM 
•g nycre Gpreg, i)KM>ro« ber iffe tut QpitQitaaal for 
M Sliir (Ibeit* 9tea 3ngcn fDnnaact at giere Vie tiipot* 
Wan forbcbrc faontrgct nan vil^ fao. blhocv ttttel paa ^er^ 
ftrtt fnibtonvment; at anfre @felcr«c frie for QRonglcr^ tSbt 
berfor tMorc Soarffab. ^en^ naorgyrftcr eg ?eogi9ffe iffe 
ketot wUtt %itt fftev fer brrc^ ®frig^ font bave forbnrt 
be da^ftffe Gprog foTvijh fra 6to(erne/ ba ttggcr Unrft^en 
itre t aBogr^aomted aStlfoariigt^rb^ nten t ®tnbtet< SorCrin^ 
iigbtb» 3<g t>eeb not/ of ber ttt bcnt^ font twoU i^n^tn og 
fen wtttornfe famtl^e (Snrepa^ VHaithautt, enten be ere 
feutoeraine eOcr (Srprere af StcpnbKqner, for en faabon (Ee» 
ferMiMif/ at be ti tfatf SHxt for @ntnbe, bmtcbe fra G«^ 
gen^ 9famr. tabcr od berfor gaae tfoit Mttantei^bAeet eg 
betragte Cfofrfpflentet t be mcrgttge @tatcr, ^wr nu i oeer 
et ^oIt>f Slarbunbrcbe brn mttft u^egrombfebe $oIfefrif)fb fai^ 
ber ®reN bver ben ^fHgfh ^ itn 9{tge{le^ ben Urpnbtglie eg 
ben Sonrbeile; ben Zaabeligfle og ben Afogelle ^aoe ®tent^ 
ner i efT«^fl{ge antiggntber, og et fFnIft f{nbe^ of iffe en^ 
gong ^er t^we SRonged flore^ iBnflrcrngelfet feet fig ifidnh til 
at nebbtybe bet OtelcfpflemA font be aiMot tfpn beref Ati* 452 

f^yoHfft 9lo»nr(lat,fit tffe f»%tm% |tr ^ MMMftcl tat H^ 
Toabcligt «l in^fttt noBct bcrfira fofffjetigf Cyftan; mtn «i flir 
nib^g M 6911^ Of U ^amm^ifiM^i eimg ^ i. »c 
ftttcff Scccnnift ^avc ctl^ocrvcl fig fotigti Xc vratii* Ai 
of be ttyeflc Stctfeiibf t Storbowrrira, ^. StilM, (fgcr i ft 
Hfiirit on bm ofentliflf UitbtrvMiiiflD^ at be fbUt M« 
6tolcr bcrfleb* err tiaifl^t eg fanne ogrr^ ligr aieb be tybir 
ffe (Symnafiet*); bet er foofrbe* en t^aMffmi»%f 41 btee 
6prog ogfaa bet anfee^ for Onmbootbeii for ofariHbeHii bi^ 
ere ^amiclfe, og bet m (^rmboolb/ few Man fynei ftK^^mt 
iforrb »eb at itbotbe mb ot inbftronifr; tbt ferl^ ^ovbe «afi 
veb Optagclfen i (SoVrflirr fliit iorfl mtnbre flrdrffe torfi* 
blger, men i be (ibfle 10 Sor f»rbred alerebe vrb Cy* 
laglfni at fuime fFrioe Ororft iieonilebe* conrcct, fetlKtr be»g# 
te« i Celegienie Mot QbrefioflMrti|icr i bi«fr Cmft^ weii tbe 
~ fenere Ztbtr bar won ttbgfvef bete datffffe tketkv til CMn 
iebntg, ja fcto GopbocM eg Curip^t bave i a»eriea fttm 
bet Ubfltocrc og (Somsicntatorrr. Sit SEBaftjingtoitf 9eviiet cr 
for V 91ar (ibrn af en aairricaner forfattct paa 9atta eil 
eiblcbritg^^vU jc0 tffe engang paobrraobr mig, ba bet tffe 
et vig bef^tibt, at ben er mbfiet i nogca Sfble# wen ^oev^ 
togenbrt oifrr bog^ at Sorfattereti ^or af Opintonen vnicet 
i(g Wnfigbeben of 8ogeii6 SInvettbeffe t ben Stetmog. i^vor 
TOtforflet brrbo< beti b^te 9gtrffe for be cla^fffPe Sttibirr foK 
ct offlriiibdigt Saitnelfe^iiiibbel er t bMfe Stater, Dilicg opipfr 
Mb et ^ar (Sjrempler. 9lf en Ooerflgt ooer Opbragelfe«oarfniet 
t 9ta«faifKifett«^ nogioen t IH40^ feci, at t benne ®tat tffe 
er en Spe meb 4ooo Snbpaanrre nbrn at ber t fa«ine ffol 
Dorre en offentltg torer i ®rarfT og 9atin*^ Denne Coo ») 9oAamtxitCi$ fuii^t, 3v»&nU, Sri))|lg 1899, Ifte 9ti^, 
«. 258. 

*0 QeorfU WaabiMtoBii Vitft, ftudico Olasi Utiwk ktteii 
icripta. Neo-Bboracopoli 183S. 

•M) ett Cbtegtergt 8te»ietP, 9fo* 148 p, 486 flg« 4sa . 

Ml bni vftif OmM^f ft for bm Mm ^wmtl^, i M tffc 
•Inic ht cfai«fifte' Spwg^ mn Stailcwatit og 9>l)tlofcpl)tt 
tme tMnct l^f^ i>«fni|t ottgrctaf/r ^m iiiiiHh§c og t«>er^ 
Ns^)* Og btg ficitbf« fiiii faa tfrfotplet paa, at etrtgct 
IMHT fmvaact or roffc Giyiflfeirf fade Stb^beii1)eb )Hb 
M cnflanfl fpr ^t ffrfjaibrf. $c faatam Zilforltc benbte 
is i et.af be miabfc SoBrgier, h^ man rrecbc at Xtbeitt 
9Mb fetbccbf fn foaban Steferm^ ai man biurbe orgamfevc 
fgpe Staffer foe bm faarolbcc Siigliil) d^ucarion o: SNcalffo^ 
kbomclfc (i^ii ®rarfr og Soitn); ttm benne Xefom foarebc 
fM libft til Six^W^nins^nir/ of nan fhra)r maatte crtintbe; 
at oiait l^vbt mt^ferflaaer bm offcntUgt SRening, at man *) I NotA AnefidiA B«?i6w, Vol XUH ^ 107 (ebbn belt 
Tke fitfaadf ef Nfommtitii (widioiit liQwevcr settiag uide lie 
CQ#d ^Id maziB of lettiag what Is well alone) we are mot dio^ 
posed to be offended with those, nor entirely to discourage 
their efforts* who have labored with conunendable diligence to 

^ refomd what they have been pleased to consider die errors, and 
sometimes the abuses, of onr colleges; and to render themes- 
hi pretended, more eondncive to the practical bnslness of 
HIb* It mnst be confessed* however, and is mndi to be regret- 
ted that such labors have not all been conducted with very 
enlaifed wiews ether of the objects of academical lastmctloe 
or the best means of attaining them. The truth is, the public 
mind, from some cause or other, his been for several years in 
a morbid, restless, feverish state upon the subject of college 
education. At one moment, the current of opinion is strongly 
opposed to an extended study of the ancient classics; at ano- 
ther the exact sciences become the subject of relentless proscrip- 
tion; at still another, the abstractions of metaphysics are vehe- 
mently assailed as , a remnant of the sholastic jargon of the 
dark ages. Numberless, in turn, are the reasons for throwing 
all these out of the list of subjects, and for making educa- 
tion practical. These efforts of reform may imply a com- 
mendable neal, but certainly not according to knowledge. They 
are no doubt well btended, and let this consideration be an 
apology for treating them with respect. 4S4 

%0ibt MfM tidtttt vhtfijKft wc fefMit SHpMnflrtMttVy t% 

b/lbtn to 9flt Moire ti^ S(a«frv otttr irfftoffe* of Woiigcl 

poa e^stttng*). St onbf c ZU^Ibe ct ftmtt mtm^t t »<t 

foafol^U J^riMiit SoOcgf t SiMnMbflc; am l|cr roaraMte 

Keformcit f^rft 9Rat^e8iatifc«. %0tkfn wr l)er fem frffa* 

Me« i be (mi^t Scaegier ben Stigct gjorlteiibtf at immt ^m 

6tubcrfiibc# omirent 16 Slat flaaiiiKl, gif ever fca GMm 

tii 6o((e0iet maattt l^an be I0 f^ Slar^ Uoiibt onlwr g«g/ 

fbrtfcrtte ^tuhitt af QRatbemattf, ®YfffT, 9alt» o. f. 9^ og 

f^rfl veb bet 3bif Var tnbtraabu entrltt ckctm 9^ 

for omtrctir 4 9lav ftbtn fattebe OcHyvcffcn bm 

ot SRot^aitt tfiebetfor at oom fonffrcvn ffutbOMrrr elfC« 

tt\9 ocb Sespnbf Ifrn af anbet Star, ^ilgf tt )>ar^ at tort rfkfr 

abfTiaigf b€n9Ufbe ^eiliA^ebcn til at flanbfe oieb bctte ®t8# 

biiim. Seb 9e09iibflfen af 1841 tie({utteb€ Sr^celfeii «t fotf 

irragc famme ^oronbriag meb (Srffff 09^ 9atuv ifflfli ^t99^ 

uxtmi 9vtUv\ni, ittt for ^t foocttt @mbtet^ mM (bt At bru 

9c bet flmnbtgcre/ naor be i$oa, (901 d i^ubebe bet, fMrlobc 

brt Hbltgere/ i ber ban bcrboi pttrrr bm S)i9(rtbbn<iifl, at 

forrre )>iUe forlabe bettc Gtubtum cnb tlRar^eniatiren, brr et 

minbre i^nbct af glccrljcben**), Wcfcrcnten fterom. i Slortb'' 

Slmcrican StaoietD toiorfter Sontiobninfi 001^ at CinrcttMra Ifor 6aa»f! bene fom fft^be txtm^t attfotef f 9^; tin. 9lr»fc» 
9to. CXIV |)« 95 ffg. £)in fammt (^ieniUnb take en f)r, ®c9« 
lOtlb^ Tkouiriiti OB the Present Collegiate System in ^e Uni- 
ted States, Boston 1&12 — p. 12 faalebef: ""In obedience ofdiese 
svjpl^estlons a change was made some years since in die stv- 
dies of some of ovr colleges. Both a clhssical and eeientiSc 
course were established, the first reqviringthe Stndy ofdieLear- 
Bed and the other, snbstitaing in their Room the Modem Ian- 
gnages. Teachers were engaged, classes were divided, each 

' stadent had his option,and all who wished were invited to be> 

come caadidates for a degree npon these modified coadl- 

. tioBs. Bat what was the result? No one came to accept of 

what was thns freely oflered. The system dragged for a few 

years, and then perished from mere inanition^. 

'*) Cf. L c p. 44: -*^The repugnance 10 die learned laagvages is 
mnch less dian to the mathematics, and the inducement to their 
stndy far greater, so that the apprehension of an alarmiitf 
defectioB may be considered as ia a grent degree nfended.^ 466 

f9r«ftt9rt ^nm ^MRftHn^ ftx at Maa^t rnfriee tRorgtige 
^ baMcr bm ffarpr fbrbi ten Wtt mm rnb faa ^ge f#r 
3lffMiiifii f*re0tf/ teffettbrAieite fin ^riififtt f bfmif ffnlrb^ 
fringe lr»en»eb ben fynei forfotltg <it tjcfot afffaare t of Stbgang 
id at fMc 00001 brfffft fi^nb tnbelifl Scflutntng fattebe*. 
CA^ e^cv borne Webucrion f^netf ^^rbrinAerne^ t bet minbde 
{ 0r9f? at Viffe li<)ffaol^e { i^an)an) Scaege, fom be nn 
etr t tMte lonrbe 6fo(er; tt^ «eb Qlutmngrn af onbet SlovS 
CnrfiiS er ber fapbt>«Nfigr,ot man bar lorft bet^befifle ^cttits 
mn af <Siccr»/ 9\idia€, Xackn^, MrflH, i[>orat« eg Snvrnal, 
ffj) at maw meb meigeii fet^eb forffr eni)\)eY lot. ^«fot0^ 
fanit Utfltrrne wben traffteitbe Unftrxngelff, bcrt)o« { ©rorff 
bet^beCige ^ortioner effyemtu flere ©rjger of be tre tjigtig* 
^ J^tiiori^ri^rrc/ ofl to eUcr.tre Zragcbicr*)* 

•) ^encte («fp« fetmii i 9t«ft^ Xmerfcftn KtsHeM fto. 117 (S«.' 
J»-'-35 «f Oe^loiM n9<tt«9nle 9crtf p. 25. *In ofrder to il- 
. lOitrale th* mKiitv mnI mmovnt of tile ttadiet parsned in a 
new England coUe^, lliere nbrldgv from one of the catalogues 
publlfihed within the pmentyear, 1841 — 12, the atatntory eonr- 
■e, preseribed for a caMbdatefor the degree of A. B. (artiom 
baccalanrens). In Latin« aelect p<wtiotts of Livy, Tacitua, Ho- 
nee« Cieero de OtBtore, Jdvenal; — in Greek, select portions 
•f Xanopion** Aaabaaia^ Memorabilia, die Bkd, aome of the 
arngedfoa'of SophiaiBles and^schylna, witib Demosthenes'a On* 
#on Ibr the Crown; - in Mathematics, Geometry, plane and 
s^d. Algebra, Trigonometry, plane and spherical, and its appli- 
cations to Practical Mathematics, and Analytical Geometry; in 
Natural Philosophy, Mechanics, Pneumatics, Hydrostatics, Op- 
tics and Astronomy I - In Natural Science, Chemistry, Vegeta- 
ble and Animal, Physiology and Geology; In InteHeetnal and 
Moral Philasophy, Political Economy, Bntlers Analogy, and 
tile American Constitution''. tfttCtn\ttlUn f»in til: 'In Harrardf 
College, in addition to the branches here enamernted, we may 
mention Electricity, Magnetism and Acoustics, Ancient and 
Modem History, the Differential and Integral Cidcnias, Mine- 
fi^losy* Anatomy, the Application of liie Sciences to the Arts, 
and the Hebrew, Freneh^ Spanlsch, Italian, Portngnese and Ger- 
BHtt languages. Some oi these snbjeets however are parmed i I 456 

VIM frrr fdikM/ at t Ctftttr, Iftm (Mr mink 
l^r ettmmt i offHtfigc ^Mtfuewitn, bwr bni ktkH€ Whif 
taatt 4e jsrc oft 4e facto liflier i ben fore iitaviKbe clrr i 
aOf 9alb Kbet bamifbc i^.i^onibcr, l^or ben Mcvc 
nclfe/ fcysflcf pan ben samic OnmbMlb^ tnMI at 
Zillibnt, Sifltclftii eg 4iKrrli0iKbeii for beim gnmterib^ f<i» 
IcM/ at bfn oibiut i bet SorfeiMJse fkuier «r»lfet af olr 
Uitfirarienie« SIngieft, ot Womb meb f(uiba« Camclfc fa» 
oirflfbd enbtiii iiybe M Sgrcife rg fl»r 3«bfi|^bfKe.^ i^ oBly by lectoreit ud A« itady of toflie o^Mn W avl 
toiy. . . . . ''Bfca tf H wm p«iHible, wtthte m Mfaf 
a period, to becone thoroagbljr acquiiitod witk all those bea»- 
cbe* of leaniBgt we slioald ttiU My, that tlie syitem was raiB- 
cally vicioiu and onsoand. It Unot the sole object of college 
iastnictioB to carry die papil over the moU gromd, bat to gn« 
him the power of travelliag by himself. The troe ead of Ab 
ondergradnate labon ieaot so mvc^toae^toire oaa or »of 
get aad ecieacee, as to lean the method and the habit of 
all tangvage aad all sdeace. It it not so nuieh to p«t 
tiding into his mind, as l>e able to draw some thing oat of It" 
«) X)et (ebber faaUbee i 9t.9L9L CoIXLIV p. 109: "We stroig- 
ly suspects that all sound thinkers will, sooner or later, 
settle down in the conviction, that the great principles of nl- 
Tersity edacatlony as established in England aad 
are the true ones. They are trae, becaase they are 
la the natare of man. Uaqneslionably the barfs of all Jpst 
thiakiag, ia literatare, seienee, art, and philosophy, mast be 
laid [in a knowledge of the aacieat classics, the madiea^- 
tics, and intellectnal gbilosophy. Moral philosophy aad 
theology are concerned widi the everlasting interests ef 
man aad belong to every form of edncatioB. These are the 
branches of stndy, which die greatest ndads of England aad 
die United States have dicided to be the moot important for i 
iateliectnal disdpliBe and the formation of taste. Is not their 
decision Jnst? The histories of lN»th conntries, the great mea, 
to whom Eaglish liberty and English literatnre owe their sup- 
port, the heroes aad statesmen, to whom we owe our natioaal 
existeace aad oar constitution Its perpetual illustration aad 
defeace, what are diey but so many wllneeses to the deep wisdom, 
in whidi our fautitutioas for the education of young Ma hare 
been founded?" - 4ftl 

49«/ f»» k< bci|«at«bai be (Stilttr, fim watt tmUbt trtc be 
i Cmtipft (^ t bea SbflMig til jtobebtf/ (•« be Mrfwe; 
i a«friet ifbc be i 9legrleii [ille HI t»§m oiibcit ybtf 8«r# 
bed r«b ben^ fbm ofemibeltgl^^trve Daanclfc t al Serbcit 9ceb 
#1 efbveene pf^ 

C« MbeK 9^ viftig (Bntnb til «t e|9^ be« (iiicfe 
ItmmOftt Oygmig yaa bm faame OriMbMlb, ifMptm bea 
* l|«ilef i bff #9etflf eittitfmbe Sttfeya eg Hmttm, Ikut wr» 
ctt ttbct elcr intci ^aoglet «f bein^ itm f^tU tiavt bcl^«b# 
lei betfe 9tamt, foffoambt be ere feowe mig for CMe« Seg 
menerbctt ooererbetirtige (ettetfr, fom 9tgbcb i Maii^bamicife 
ffofer ta at Mtoae bMranbred Micre titeramr. :Cct er t^tu 
Meb, fom mcb bet frlffabeltge Sid. ^olf af forffjtaig Dpf 
brogfflfr tame tffc ret ttioti i ^eranbre^ Selffab t torng^ 
bes; UfigiKb i @art^tfaiierr Zakwaober, gcroetcifer t|i. »•# 
Sier et lorvflcrc ea»q9e«i t«rfleiR ©aabimiie trorltcnbe fbr 
begge f)arter. Sag ben bygtigfle 3erbebnigrr fra fMotm^ 
en SRailb meb ^oveb og i^irrte paa rette eteb# eg fn 
f^am iut i be Tannebed Saloner; ban t>t( iot\ en Stnnb fin^ 
be Cebag i i)vab Styt C)ie og J7re fan frybe (ig veb; »e» 
^ntnl fnart trortud i^eb be uvante Cmgii^rlfrr, veb ^rn ut^ottte 
({•MKrffttton/ bt^oraf l^in fun fatter libet, ba ten brrier f g 
pm dmmt, fom for en (ior £ecl ere bam nbefjcnbte^ tg 
brnger Villebrr og ^ntybntnger^ font ere bam nforiiaaeltge* 
3 en ftgnefibe ®ttUing brftnber fig ben Ubannete, fom faaer- 
enOog t JfKrnberue, bcr et beregneipoa banncbe tcefe re; ban 
gober bvff t jSicbiif yaa Ubtr^N i^enr^bniitgeo (Sitater^ fom 
ban et fvrfiAaer/ og (a(ier ttlflbg %ogcn meb UviOte borf^ 
fofbi Jorfatterrnf fom ban vbtn^tfer flg^ et ftxmx fan ^olf 
fan forfiaae bam* Cni^ver gorfatter maa nemlig 9abt.qeii 
l)aoe fine Sorfere^ Z^anneife^rab for S^ie; ffriocr ban for. 
ben fiore nbannete (Uai\t, man i^M vogre fig (or Ubtrbf og 
j^entpbninger/ fom for benne et funne forubfortted befjcnbte^ 
eg bejittte fig poa ot forflare faabanne Utttpt, max \^an et 
tan nnbgMie oi brnge bem. Gfriver ^on berimob for goit us 

for ben |)C|»iicm efribmt cr en gtitienefN, tt( » SitiMir 
^ccn* gortlartngtv oDev Ojcii^Mbe, fm fnbMr t^mnt Sfl» 
tut tjenber, t)itbe bltoe trarmi^; VefitarbetfrY for mi w^ 
Sa<ie erogen af fremmtbe £)rb tSkt fwi f^ptct^HM iMrfk 
SRid^ag. ^n fombfartter berimob afr faabont MlmM fprltor 
e«f€re^ font er bon og be meb b<iii eenterirt "Damuibt bc» 
ttenbt; b^ii bntger nben eeKrnMns Ifrempebe Orb^ tm9a( 
clbMtl nyevf ®))rog b^v eptAgel mangf^Mgcr aIniUiMi§ff 
befjenbte Jtnnftnbtryf, J^ntybningcr til og <iiiacef af fifeabOM 
nc Sortfer^ foni benytret i>eb beit otauibelige ^eve IDmi' 
nelfe. 

9{aar man nu betotifer, at be oKerflefte tibOKnAAe g«(» 
fattere, i afle dt)tlifrrebc ?anbe ittt olme t be egeiitlise 9Mbca» 
ftabiVp men enbog t ben jTiAine Sttcramr/ boDe vorrct eg eit 
gDir meb ciad(I(I Sannelfe, f«a tnbM leitelifl^ b«ltet flb^R 
Zab bet t>t(be )oarre for ben ^taf^ fom mlbe bygse fh 
b#iere Cannelfe )Kia rn (tonboolb/ ber gioibe bca frf* 
be Sor^aaeife af ben bebfle Z)ee( af fremmeb^ titeroiv 
' nmutifl^ eller i bet mtntfle t^berfl befinrrltg. X)e bittrc gng^ 
ter af en faaban fetvflog Sfelertng loitbe b^fKgeo eg inibe# 
blioeltgen mobned og ©magen af bem Dtlte iNe fwiM W^ 
hxmi, wnpp€ Uvibtti, veb be 9«vgter af onben 9in^ fow mm 
maatte viOe o|»elfFe t(lebeifi>r bet eentfarfebe Conwifnit 5&r«c> 
fbm nu wjf€X eg trbe< i alle citoAiferebe ®rater« 

^'SRen/ (ige 98cgle, flbgdngen til be nyete Kolioneri 9m 
teratur aabned bog ftffreft giennem bere« egiie &prog, og 
ba etbt>ert @prog .er fTiffet ti( at banne ttanben^ noar brt 
Inn bibringftf rigttgt, fan bier man iftlkt omMibc Ziben til 
bt^fe enb til be gomie/' 

Setrogter man tmtblerttb Gagen ncrrmete, ttt man finbc 
oe ber meb ^enfpn til Sprogene^ bannenbe Clement ffatber 
(ier gorffjci Greb. ^or Gprcget nben fremmcb 9>oamrf^ 
nhtg ijax ubvifler fig^ og^ fern bet gro^ffe og gammeKnbiffe/ 
bragt bet til en b^i ®rab of gulbfommenbeb/ er Orgomi^ 
men fom i ben pbre organifFe Katnr. Sllle befteftcbe 8ey 4SB 

mifkfr fb/th flf Ml ^mnbrf eg ^tt faa of fiftf of (SnttiN 
bcgtrfctf tf»f0f foftr nahnfisf 9)f0fer faafr^r «, at mat man f|f n# 
bcr Onttibbfsrrbft vg Steolente for Dfrioarionen, vtl man 
mn^ fmiiif <et^ hnrnt coiifhrum 9t^ hi aflebrbc fk^rebft/ 
fo« trn flDiibtgc eotatiihr/ naor l)an frrr Meniflfn rOer 
ovtai i^pimifmifKff ^cfl 4ifnif>lMrf, ran confhracfr ben tirlc 
fHattt(» Brbr emblrf af faabannr €prog rr ititet i^nhmu 
vrlftA»drff nbeii OnnMcArebmied gtrwcr, ale Sabr^ Dt# 
liMftott/ ffm^ii, doiidtMcHaii, bctrocv pao faik Statinlew, ^9l< 
^ttbiiim 00 SiMtibelfc fliDe S>#iiiflierrofifii ft rtflt Ctof tfl 
Ofiarrpdfe, og er (oattegef mcrf fTtffrt rii Vonbni^ Saimclfef 
ft« Gteffet for ipufommclfm og S^maicfraftrn onrtreitt ^ok 
be ftinatibcit Vigevcrgfrn, og font OrganWrnrntf 9"l^^onnnfttiKb> 
cftotlobcr faa uofsfi^fclige Jtunben SiOc «i btrmcb fammtti* 
Itgne f r niiber frennMb ^3flbf(9bf Ifr^ ^aa^ttniuQ ubbanntf 
Of rig, (Ml f. Cr« bft ffoifffe t&tt fttgHfTr, bo ftabe ti bm 
opriilbeltt|f OrgonUw^ I^Mrt {Birblif for^rrr r oeb forfTteSige 
Hkmrnttxi donfUcrtr. Qmttbbrgrr bcnie tiwt b<rc« Oerrg^ 
itti^r fitarl fira at gift fnarlfra rtoabrf; aflcbcbc 9«grcbfc« 
<ktegttclfcr err oftc bibrf^lbtc iif r er dlriiini^ wcben^ Ornnb^ 
btgtAM ft bel^olM af cl onbel/ {a bfflcrgtcbe aficbrbt Qcw 
%vrcbrr« envgnt Ifer ere ^re Ubel)clbte af fbrffiratgc tftemeM 
m; (m at be fee Kb fomgniRbfofffiettge* gorvirringeii foiv 
0tf6 eiib men. ^b m fommt Oegreb offe bar bcbolbt t9 
cenMrrybenbe/ «ett t gonneii albile« for(fjeilige Oftegitcffn*>» 
Ctttbtet of foobiiniio Gvreg fiafrr ^ufomnieifrn megef at 
beililte/ wfbetd bef from^v uioii^t ee itopldfeNgt 9>roUe«t 
|«r %tfiMiefv«fireii« 

•) 3feT§e enStecenfent owrf^>«»ortl^< Anglo- Saxon Dictionary f 

SdlftghniYh lUfiawYol. LXX S. t9l fig* fiibii^olber bet eiigcl« 

fe epm eintrnte as^Mio Drb, i^omf owirevt «i,w> ctti» 

. s^x I m Sngclfajpiffe og 9te(to foxfUrfUbetoi af UM/t, for li 

minbte Vttl |af graf! Oprinbclfe. <$o« foriKellige ©tribmiii 
Darierer ^or^otbet meHem £)rbene af (9er (Stagd ^crfomfl faa^ 
lebcJ, at, font ?an ubtr^ffer (tg *in our most idiomatic writers 
there b about one-tentb of die words not Anglo-Saxon; hi '^Wf 9t^x man, Htiffttt^ fffM^mmmfj/ih imcr fei( 
til .eiiifitinsrn paa ttM (Swc ttf mcb IKaf^ 4if iMrytt 
culver ZatifcA og Snge n )nl bog nttft, at bf t frasffc eg eag^lfh 
GiMrefl < bctmc J^enfrtiibf crc ligf foa fMMemnc f»» bee gwi 
ffc og 6a0frni<'^ 

Sd tter;«ini^ cr Mr tofe otti fnlMmMcti^ j tawr 
ectifbntJm^ ^cr taM e« OfgairiMinM gMbtefluunMv H 
bMite rr M kfl tr^ft man l)o«fbfBigfttg b#r bfMc Sdcgt (mm^ 
Mar 6p#rg<iiiaa( tr em rr 6|»ro9d aciilb6bMiim*e 4h»ft 
^aa f^ar mem ie bet tiflbftt, flgr^ brr; ^oem iri( urgtCf at 
fert rr ct Mganift .fslbfemmrtu Oprog/ foM faavrf {Nfltt 
lil ar bomir ^ai^rtif fom brt gropffr/^ >g (Mbr iffriMrrr 
loiigt fra ar gmr brnnr ermcrrfmng mir eifUb, faafrrmt 
brti tjit MfMt 9«rbrrl t^b ®tttbirr af brr grofFr CiNrog 
Mr brtt rtif ^* — Sffr longl fra « figrr jrg; tl^ irg wm 
bog brmonrfr at fcto brttr, brt fUbfomtirfl erganifienbe af be 
nbrre Sprog^ boorom ^rr fan biivr 7afr, bog ^llrr Me er 
Mrvrnganffr nbtntt af ficrmmrb f>aat>irfiititg og or bet iforf 
^r opeagrt itfr faa frrmmrbe Orb« 9itn, fdrt egfao; or bet 
t f rgaaifr ^et^tntlbi ftinbe (Kfie« 1Mb eibm of brt «i»fBrr 
foa ghier bog brttr, ligrfaaKbt fbm ttogrt atibrt iiyrrr Opeogr 
Mor brt rt ^ fofr«rt mrb JhmbfFob em br isfbnifFabefige 
Jttttifleibr Vbgatig til m>gm aabm t>rrl af bra firrmmrbc fi» 
leratiir, nib brti/ fom rr brrcgnrt poa br miabre baimAe 
dfoAfrt; og dntfOit tobfrrt let, at bntnr Herbert rt fmirr 
«i8gr# iiaar Xahn rr om SanbtbaitRrlfr*^ Vrbm* brtt, fnp 
ibrtt Jtirnbffab til (ShrorfT eg ^otin brb Op^ibi ^t frrmmrb 
Sanb mrb Srt^rb lanrer faamrgrt af Sprogrt, fern fini4bigr< 
ill bagi^t Onigf beg frrr (ig iibrliifkt for bm brbfte, bm 
egnttlig iflilnictfee IDrrI af fdmmr Saiib^ tttrratmr, ml beo, 
fM l)ar iipbt ra faabaii Mrrr ttamirlfrr f»m rr rmMrtrt 
fprfl ewt l)rlr Cnropa, mrb librti 9Ili|lrontgrlfr fnitnr bane % 
tn^ang til ^mlfrtfemf^Ift tivilifrrrt 9anb« brbrr Mrrattir. 

QRan l)ar frrt QRomb f^tntt Srgitakriitrr imeb br aai^fft 
Ctiibirr fra b^i Omfiarabig^ at Gprogrnr rrr b#br. ^^ 
bet brertMttbr, (Ige br^ brfQtfrfiige 9g mcb bel :Mribr^ lobrr 4S1 

^ Vm IMc f 3bi, U U»e kiMtf bm« Zib m mmir; 

9m forkrrr M^^' Vtm f)Mib c r vet ct eprofl« ¥i« ? Deftaarr 

hit tcfu or M tofe^ of ht ftcre n^anncb? 9Ra«frr tUtx bt^ 

ftaatt MU^at betbn«i« fm «cMrfdfrtaii»M f«r Z«m 

fm? 3eg mtntr, at ftl)9m Cprofl, bcr ptn^ti (•» OM^ 

Mcfft<mttM'f9f ZoiilrB^ cr IrniAt, mim MtMcMftit fTtct 

fMfai%t ffcr aiai^llittr og i Un 9Ht»$tin ^c bet gnrffii 

•g tatfiiffe ®)»r08 vebUerMM 8tofft» fQM i SlibMalbmH 

9INrft (an it hmmixliglt 9to; mm, ba be vcbStbtttfrabcv-iie^ 

<Biaifibfifc epiKiaftiiebe tdjoi, bcgvnbte be ct 1191.0 g orblerc Sio, bcr, 

fMio«fitanf#rf,bagltsfn ubfbibtr i!g riftfrees fbibi8rrr;t»e( ralM 

be iffe lorngcre t bcrctf oprinbelige Sonn af 110901 Kbmtiicr 

^ob,i tioflcf mfeU eatib;mtii bt UctH Sibmffabcnic* Sim^ 

be hiiu 9Rcbbelclfeteitblct meacm ote bi^icre HMmbi, og 

afgovc @rof til Scitarviiclflrr paa aOr faabaiwf . k^m of 

npcre Ocgfeber, for.^tNlfe tegm mfrft Kaito^^ ®|)rog ricbc 

mgctt S^nn^ og b<)r alcne bcvoeb fat Kattoriente iftanb ttt 

ttb€ii Satiftcligixb fra evrogcncd ®ibf at bcsyttt ^attbre< 

Mtcrotxr og b^vc alme birtrveb brogt SBibrnfFabcmc til belt* 

swNtroibc S^Um . Stm bd e^og Con web 9tctte figf« at 

norffbitt, fM it foftittiiiaiet »bni at tftrrlabe figiio0(t®por 

rStf bi»M &pot ci kragert fovflaaf* af iwget Itvcobc Sorfnt 

Caber 0* berfor tffe mjiftrfiaac ®|»rogbnigeii, naar voa Ub 

hit it ept^ bibt# fom e«btm kinr i fine Wottiraieiiterr og 

fiibmi Minbre af en (aaba« eenoraaelfe itbbroge 9rgMtte«tcr 

for 6tnbtet« Ubeiifl8l«aiar«figbeb» 

3eg maa eabim bcme et 8lrgti«eiit/ fom b«nr tMnret a»» 
fort mob ®tttbict af be cMfiffe Sprog, f(joirt bet er af »ett 
9eftafeHbeb, at bet hm oeb let Qerorelfe falser fammctb 
gRoit b^Y fyurgt, bMb be flefte Ormbebtwarnb bcb#M bo 
clo^flffe ®prog ti(; man b^v anf^rt mange <i^|pempier yoo^ 
at golf nbctt faaban Darnidfe meb Jporber og 4>ri5 bMO 
beflyret ettbog boiere dmbthit. I^ittt iabromme«;bereroiil^ 
aof fere Cmbeber, til bw^ Seftyrelfir twi rtnge tribeoffabeiig 
Saaoelfe beb^vei; men b^b bctnifer bctte tmob ben fir aiu 
fitte Urgnmcntatioo for, at ben «eb be c(a«f(ffe etnMcr basMbt 4fi2 

^(M fpf aaMtiattiMlfni cr lem^i ktthnt, laitgl kqMMMn 
til bmHM at opfi^f f n t^tbniff abt Ug SM^i^ng/ ni)» bm QofM^ 
^t^r UiU (SUmwt matiftirr? SU ^vab ttt fan ubbri^tf^ «f 
Soranfime cr, at mail hi faabOMc dm^tttx fan tabe fi| 
nrif mcb ni niiftcrc ®rab af k^nt Satmrlfe, og aSignMI 
^abr bcm ptl btfiyrcbc; btraf fan altfaa t bft^yiicjlr re^ify 
Vf# at man hit forrioftc rn gcranbring t be for aUtUtdm 
M>ni Crl)otbelfc opfKOcbc ecttnftelfcr. 

9Rfn/ Roar ®raten ^od (Tnc Smbrbdmcrnb forbrnr en 
b#iere t onnelfr, fna r r bet itU, forbt oOc be ^Raterialif r, f^von 
Dcb en fnaban I>anneffr eri)vrn>r^, ere n^bocnbige for <Fni# 
,brbetne« ©fftvrrffr, men for at bWfr TOarnb ^fTuBe twrre i 
eefhbeffe af faabatine tHanbrnd Xtccftfx, at be ftinne be» 
^erfTe IftbenfFaber^ gimnrmfFue fevrnr^ ®mnbe, mere flyre 
^iclen enb it^tm^t, fcr^e ,for bet offentltge Set mere )Mb 
9ftmpUt$ og Ooerbeoit^niitgen^ 'ftrafr cnb veb 9bre So(b. 

SReb 6ptfrg£niaalet om Unberoitdiitngettt 9a(I^ i^ 
man unberttben foi t Sorbutbclfe ®p0tffimMl on bwroibt 
tort cr benffflttaicrdiifli, at brnge bet Uttnffe eyrog 
l^eb gorc(oedninger/ Crawina og Dtdpniationec 
Senne ®ftf^brr ernbgangen fra ben ftiinne 3bef^ at Sibcn* 
ffaben et cr tnbfTrontfct tnben cnteft ®tat« eSer tnlctt 9ta« 
itton< (Sr«nbfer/ men cr nitt»crfal# at attfaa bent {crrefok 
tor flaac aabne fbt en^vcr ^rbcrt bet/ nbcn ipen^n til Zum 
Scmaal/ og SibcnfFaberne abfaa ber fbrcbrogetf i ct almtnto 
Ug forfloaeligt Cprog/ ^ bennc ®tif, fom ttibctM cnbnu i^ar 
lKb(tgel)olbt fig 9cb ntongc Unimfiteter, bar i t»orc £»gc 
ati mere ben Setybntng font forbunir foafom wppt ntgen 
etiAcrenbe t tore Sage forgianxd (oger en i^otffob, iyttor 
iKntf ffltobcrdmoai taled; ^ benne Gtit figaer bog fun i 
tinge Sorbinbelfe mcb Mrt nonnMrrenbe i(^oocb^g«maal; 
1^1/ for bet Ztlforlbc/ ttt ben frembeled bir bib^ctbe^/ fan 
iknn poabctaabei fom et argnmcnt f»r iStjorrpelfen af be 
cMfffc ®tubier/ men i mobfat %M »t( bend &p|or itU 
Ham foatU be fof Sfbi««^boifni af bet oomfc OrmtHog 4«di 

fpr fntoembMnf Ifhr iitftMIr fliRtiif mtej^ bet inter J^ettfyn 
l)iiiH togre tjf ben Qhme at toff 9atin. 

6(i<irf megft fniibe enbtm anfitti tit Unbtfalxna for 
k< ^taMff/ font |f fl anfftr frr faa Wflrtflf for ben olmtnbc^ 
ff^e fjiim Ddimtifr; eagrit rr rtg^ofbig nofj men jeg tir 
fHt mttbntgf ntinr orrrbr Zi(f)(«rert4 Xdolmobtg^b/ og foH 
iBcb fsa nrgft minbrc Qctcmfcfigl^eb ^er forbtgoae br, fbi^ 
m nratelig fra ^ttfraturrntf ^orrrinlig^cb \jcnMt, ®runbf, font 
bWfr fbrben ^cr fra famme Ctrb l)at)e { en lorrb 09 ogtet 
!RMb btanbtminf CoOegfr funbet en ZnWMttb^ ber neb 
Omnbi^eb eg SeltaknfKb t^ar ubMflet bem% 

Xnn vorre bet mtg tilobt, ficrenb je g flutter, at refeioere mg 
mob ben aRtManfe, at jeg (ttitbe fcrtte liben 9>rn< pa% 9to^ 
titn»ibeil(fabfme. Drt oonre langt fra! 

3eg ^agter StaturvibenfTabernr; Ui agter enbver SRanb^ 
fern, bibraeer til bere^ ixmmc, er bet enb i en unbertrbnet 
dtiOing fom Gamier og SrfTrit)er of 9}oturgienflonbe; Kg 
|)riogter bem, fom nieb flrunbf^c. c^ ufcjlrafte Ifuitbffaber t 
WatunDtbenfTobfrne forcne ef Wort iSlif for Sfobningen* 
9orf)olb til ©fabcren/ og bcficlcj of <rbcl Over for at fl^rfe 
fine 9J7ebmrnnefTer t Screen poq en ahM 0^ ofgob SfobeT/ 
t)eb at paoioife ben i Wafurcn ^crffciibe Drbcn og Jpcn(?gWi» 
ntordffgbcb. 9^oar jcg adigcort tffe Fan tiltaate, at bidfe 
fjfbenffober ffutte ert)oIbe ben f^jle^lobg i 6fbleme, Bo er bet^ 
forbi jeg, fom fctfjcn forflorct, onfcer et grunbigt og wbfftroft 
Gtubium of bent umulfgt uben ot fotubfortf^ ben (9rnnbt)olb/ 
ftttorpoo be bibtti !)oiIe, og iffe vcrtferflort @o\)n for ben aU 
mtnbelige 'Dannelfe of et omrfliafciff ®tubium.. (St^oertStu^ 
btum er^lbe berfor ffn ^lobd og ffn ^ofbcr! ifB0n fot gof^ 
brelonb/ Jtongel)uu6 og 83ibenfTab)» *) Cfr. De clasflictt antiquitatis dificiplina injofte bodie inpatria 
obtrectata. Oratio qvam proBuntia?it F. L. ^be. ChrittJaniiB 4m CUMUkt 4m aOle HecMbcr Ittl. 

Bogcr, lom fandtei i MoMeet i Aaret 1832. 

1. ^Skjwnkede «f Profemir SmAUkU Arvtef«r« 

(Med et af Hr. Professor R«tkke pmaMi BInice)» 

No* 

I. Floni atlantica VolL 4. 

* 2. INtebuhrs ReisebeschrHbiingr. Ister Bnt. 
J^. Description of tie Genus Ofickdna. 

4. De Bndleia ^lobosn. 

5. SirOois Sdndm^ers BeArivelse« Isto Deel. 
.♦ 6» Heislers Chemie. 

7. Linnaei Species Planiarom. 2den Tome* 

* 8. Browns System dcr Heilkunde« 

* 9, Tyebsens Cbemie* 2 Tomer. 

* 10. Branechs Zoologrie* 

2. Paa kvilke llodes UniversitetsbibliotMEHa Mmkew 
No. 

1. Pallas Flora ro&iiciu 

3. Smitks Flora brltanlea« S VolL 
X L&Biuei Flora sveclea* 

4. SwartsB Nova Genera ei Speeies pJanlaraai. 

6. Brizots Piantes vives d'Afrlqve. 

6. Sprenfel Plantaram minas eogriritanun Pi^^iHai. 

Imps* f 

. %, BaUar da Genera AlliL 

9. ManckallViebersteinFlorataarieo-^aaeasiaaVollJ. 
% Wablenbercr Flora earpatbica. 
10. Sprenr«l Vmbetliferw.^ Ma ./ 

11« WIIMni#fr 00|rt«i lieraltwiiia. 

1^ Gmaaitilcr Cbenii>bt 

13« laiex Llnnmuiviv 

14. TiMinberr Pro4roaiM plMJurqmiiHiMiMifVqM^y 

, 16. Gra§ NfQiir* (M»iMbk ofCMOBUfk Rmi). i . 

tX BoMrKaave HM^tU PlM^iirani* % IM«^ 

1& Giriner de liMttbiis el MMlnftiM. ¥•!!« 8* . *• * 

I9i CNmUpI Fkm «abftrk»» VoU. & 

21. Vandelli Viridarioai. 

2S. iii««iclH Cfclorto folUcfl. I .. 

94. Tbvnbeiv leoncs phiDtenuii« . * 

2$. Frandc Speealwi botoaicvoi* / i 

S^ UdenMierke. 

.1. Vhjfsl^ des arbres* VolL 2. , 

2* Forster ChaTftcteres Plantamm (in dvpL)-. 

^ 9* AMcrican Philosopkical Tranaiclioiis VoLiertl^ 

^ 4. Henckels Anweisanfziim cbirarriflcheii ycrba^dfl^ 

* ft. EDfellfltoft ladbydelMSfikrift 1M1« . 

•; Hortas Biedic«0» 

V* Mkhau Qvercvs* - , 

a. Wades Salicea. . ; 

•i Mpbr, lalasdak NatwrUsli^ie. ^ . ^ 

10. Ellis de Dioiuea Miiacinla. 

It. E^edea Grtaknds NataraUIiaierir. ;; • 

1% Sialick der Gewicbae« 

13. HyecifttW Phytolegia. , ,^ • 

14. Mappi Hiatoria plantanw. 

15. Olavii Reiae ifijeoneai lalaiid. > 
1ft. VaUa SyMbote botanlcA. 
1Y« WUIdeaow HisUnia Awurantiierpaiu , , 
W. BottbftU Dcacriptioiies PbiiiftriPL | • 19. Die HttMnwgs Pfltfomi. I«ler B. 1 sIm HcA» 

S0L FloT ProspTMi 1M7. 

SL Bolnical Cabinet P«ri XXI. 
^ SB, TfgHg— WfiUHi ISII. 

Sa» DciTiMiliJciiiAeScMuteSbifkr. Mei^MMlL 

94L Churiia CmaM cfcle 4«r rUmzto^UI^. 

M. WH^ Plom PonerMio-Rvgirv. 
^ ST. ' TfMfcows Phil«>9opliieiu Natvr. 
^ 88. Hicpels unuuie historifik^ Skrifter, Isle DeeL 

99. Pontoppidans Norgre$ naturliir^liMiMrie^ Men Tvne. 

aa Pliali SecoD^i Histoii*. 

Si. Jokan. Bavhini HIstoria Plantanua. V«IL % 

U. Tabern»nioiitani Knfltertaelk S ItlMtm. 

n. Sebenchzeri Herbarimn dilnvianiiai. 

94» Commelin Flora nalabarica. 

* 35. Morpini nova Instrnctioniiiii mediearvBi Um. 
86. Flora Danira 21 FasciculU 

91. Neves Naiur-nnd Konst-Lexicon S Bindle, mU 
Sopplementband. 
•'». Scherer Chemie. 

* 9i^ li^redow Garteofreund. 

* 40. HerrobsUdt GrAndztkfre der' Chemie. 
4I« HAeg:b*fl Anviisnin^ til Jordbnigr. 

42* FiflcherstrOms Svenska economiska IKctiomCrfli, 
4.1. Olvfsens Anvisnin^ til Hampens Dyrkntn^ (DvpL) 

' 44* Fabricii Anfane;sg:rllnde der oeconomisehen Wis- 
seDSchaften. 

^ 4S. Mayer Lekrbinck der pragrmatlffcberf fii^sdifchi^. j 
46. S Oecpnomiflke Smaahefter. [ 

^ 47. Bucher Calender. 

48. Besrtmp Engrelsk Landbrng^. 

49. Colamnella de re rfistlca. ' ' ^ 

50. Varo Landwesen. 

51. AefceriKiiViti Vilde Trtdi S&dingr ^* ^ ' 
5S. RiKt dai'Vbttrt^esen, ■ *' 

•IK Mb ^BlMcfewii Stov b ^ g , 

64 Waits VmiMHtimML. MnrTMk 

U. FMMteM PmMr W Uaitrvilintar i 

M. CottMT WaldlMim. 

6f* Waltker Forstlediiiolo(ie. 

* M. (Mbcck Ml GjeAivL 
•9. <>tto Entfmrf: 

60. Catelof over DelehiiiaM Smltafm 
61* SidvciV'LtiiKees Leben* 

M* HandlNich 4er Foratboteoik t ThsllM. 

M. Scblffen SkovdyrkDlnp* 

* Mw Iserts Reise naeb 6vlne«» 
M» OlnCieM LaiiAieronoiiiie. 

* 66. HorhoMt PkysMoffiske HHnrtolagw. 

61, Wort Beskrivetoe over SC Croix. 

* 68. SctenoijHgs Reise. 

* 60* Cofilfo'i ExpeHiiieoteNNotorJehro. S Tlieikii. 
70. AiAaftdlilop von den Manlbeerb atoi qu 

71« Strdms B^ers BeflktiT^lse* 

n. Lond BeslKriveise over TeHei aifc aa, 

VS. Wilies Siliejordsi BeskriTeiae. 

^ 14. Raajnnanns R<»ise S Binde 

1$. Broel ForshvlftMBMluift. 

16. VnMnlck Genera Pianiamm. 

* TT« VtlMirg' on Veterlnier-SkoIeB. 
76. KotaneH de Veretabilibos. 

19. JabrbtteborderGewlcfcskiuide. lat«rB» Ist^aHolL 

60» Weber Hortag Killenaia* 

61. DiikI Observafionea Botanic»« 

65. Wincb Essay. 

66. Srknniacker Kj6i>eiikavns Flora (IHqpl.) 
64. "^ Eoumeratto Plantamai. 
66* Hanmer Prodronms. 

66. Dietrieb der Wftttergirtner. 

* 61. Soberer ckemiscbe Unterancbu^m* * m. Ckr. Soamerfeldts 

9K GjelleMIs Beskrivebe over'l 

92. LiDnai Flora SBoyliiBksi. 

9S. Ekkard Islands Natvr md VrikakMrihw 

* 94 6r. Fopier Lntids Chifsttenfak^ 

* 9S. Bnma ticiigiarda lUtoa. 

'^ 9fi» Abild^aard Befllarlv*lato #v«v Mkm Uhil, 

* 91. .WcfhttMclr Sttv«i»*HcffrM. 

90. Scknabela Hardaof m BtakrlveliM^. 

. 99. Beakrivels^ ovet Stavamr^ Aflit« 

100. Hawortk Sa^ifn^Mmi BMi»nrtip> 

101. Wt0Wac Firi^istoiia tateBambt. 

102. Svensk Btttanik* • Bin^ IS Ha«er« . 

103. Li^tfoot Flora Scotiea. VolL % 

.*' Mftl ackkakv Icmm flaai. madlc. • VoH. - 

lOS. LUwari flatus «|9ali«Mla. 

100. Leysser Flmra Haknala. 

101/ Vamdkr Coafarrea. 

^ 108. Die Welt is BM^ tUf Bukk 

'^ 109« Joarnal for V4Hilln4sk LfltMim M HeCltf . 

^ 110. Pennants arctie Hookm^ VoL » . 

* 111. Al^emeine W^iffaMklchta 114nr flbM; 

lit, Knoop Popologrte* 

119. Taera Landoacona«ie late,«v Me Bed. 

.iT.Al4 'Qtitffidie Fai yot apw d lo 20t«rBiMiA 

115. Christa Haveknoai S »alew 

^110. Forbandlinyer vei Faateft lit* Oaeambcr 1811, 

in. Jasl Afkandlin; ofli.PiieaHav.' 

118. ^iiaM|:Haa(«-Dyvknlaif« | 

119. Manaa. BavHKaMUawaa. f j 

120. Posckarsky Siae-Gartectefw .• • ] 

121. Boyes Erlar«ie 

122. MoUejT^ HjTrcTfrirC- V: *^ 1S4. DMrMmps Bickng; 

ISS. BfMtrv CIviNHMibifMk 

12S* HuliiNMitPJi At^Wtau 

ItX Mttr«yPm^hwiaw9tiqrt«M GAttiiH^iiBlimw 

128b W«iiil Anvlnltag. 

* 13t. Vnllmkk Tasch^Btach Islet MfgMT. 
IM. Brtonaa mi P#lilera (Mlii^* 

131* AckarU SjrMfUki Liek«Mai« 

-192. AtS9rtk Sfggtef ilgpwiiii VaLJl. 

ISS* LtiMit FnAcmeif Bciiurlvdtoe. 

134 Yluier Eiifekk Landtirvf* 

1M« Botluiuuiiui Havipelbof. 

Id6. AnAdidMW. ' 

. 151* SUttmt FnmU09Am amUmOu 

* 1S8* Hifllar. yi^losoph. SiiUaggr » mM, 
189. Sckwortz Ml LM*nif«i I BalflM. 

140. HogiMiben<iM»iM#t.Flat%»legJ<tt»>HI»A»tlu 

141. Nordl$k«LMd?MMa #f liaiiahawlKlfcil^ Ma* 
« SasiB* 24 Heller. . 

149. Olaiimia OtMsaBOMMe Aawdef. 

. 143. OeeMoaiislEe AnaUr. 19 IMIer. 

144. Nye Oecoimalake AMal«r» 10 Heller. 

145. Saailiwer mi Agiorijrfiiiiiaflr •f IiM4vM»ii. tiB. 
140. WHtotrda Enaaieraiie SyeeterMi QeMriii Daffclie. 

* 147. Opfbriirinir Ul EmMeeirikkmt. 

'^ 146. RiM Vdaifl Mer 4m flMiavtoli# HattM. > 

^ 149. Frecklaad mi SiMbier I CUaikaiber. 

^ ISO. Oai SMr-Filke4. ' 

151. Laasoa mi Hmmkm Twtefgoimeksn FovOielae* 

152. On Sail af Taiiy. 

153. Normal om Takakaplaiileiia Dyrknia? (Dafl)* 

154. Om F6dend4icr. 

155. JoKft^ Collet oai HOeaylen. 
150. Km. 

» IM. Olafsea mi Ollny«w» 

l». J9km CoUet as 

ICa Tavlcnic til LecnUi FkmJ 

MU E( FolMirfte (KatafcWOTiAe Aftilfctfagirj 

* lis. To nuHic Helirr To>l<gfairf AftiMfcitegr. 

. iU* Fteni duika. FaM^ I— XXXIV (iMLJ 

Biftf, ^tarte fe Aant tttttO Vdgaigck af IML 

!• Kj5Me paa Kolsmans Aoction i KjMienlwvB Car a 
Ufarcde Renter af del Svitliake LcgaC 

1. Weber ad Mahr Botarfaeica Taaefct«bwrfc> 

2, SeheachseilMeyiadaa. 
a. Qaaii BMmtUu 

: 4. WaMtar Flora CaroKftiaiia. 

- ' S. Retell Flora oodanoiaieA. V^. % 

6. Olof Sfrartz ProdromaA. 

7* Spr^Dgel Pflaaaenkonde. 9 BiiNN'; 

8. Froelicb io Goallaiia. ' 

9. Tlimtfbergr Flom Joponiea. 

10* Kbh^miorn eeaeMeehi 4er Manaao. 

%l, Qiliberi Hiatolre den Plaofea. 2 Ton. 

12* Hemaoni Biaaaam Zellanicaal, 

13. 9fini de iadole AwoHthonim. 

14* FlnggedrmKkWkum MoaoprapMa P. Ima* 

19« Aaerapai:^ Abhaadlan^. 

14» Holban Fiona canUbrifleiwis 9tfpf/l. Mite. 

^ IT. Pleacia Trattataa IV de Teriap laoia. 

18» Schiader Neuea Jovmal der Botaotk« 

19. Schraders Journal 8 B&ndr» 

20. Swartz Flora Indlie oceidantaiia. Vok S._ 

21. Forster Flora! AmcfioM acyteolrlooaliaj til 

S2. Flora Mistrfaiai. V0L S. 

23/ Leboiui BmcirellNiii^ nMcr PStiUMw* f HcAnu 

24. HalfeH Flora jeneMte. t 

25. Le^'iiseni Flora Menslfl* 
26^ Locffliog Iter kiiipArikioMi. 
2Y* €io«on Horlos wtmMj^emd^ 
2a» SaomiteRiif. 

29. SibtlMffp Flora oxottieMta. 

Ml Orovrcs |ie Mr. Sooekter* 

5h Woblenberg Flori ofMaWuMte. 

22. Polteoej's Geichlcklc Anr B^Mlk* 

23. ^ora Cf^pto0iiiiica Erton^eosK 

24 Swort^ Observation's, • 

25 Rotb Species PlanianuM* 

22. Bolbaii Flora eai^rlffeRsli* 

ST« Do CtBiloUe Systeiao oatande. Vol. .2. : 

28. Hatteri HDitus ffttltogieiMls^ 

29« Bersrii Piani«^apeQM0» 

40. Haleo Slaiicfc. 

^41. Bedenar om volkaobdio Prodoelrr,. 

* 42. Besebaffenbrit dea<J>omei8. r . 

45. Tableau de i'Eeole de Botanif vo. 
44 Htller AppeiNilOts. 

42. Hagcn de Raoancolts pnMsksii» 

46. Gevaiin de Prote% 

47. Cyrilli Commeatarios PbH^npi. 

48. Hodsoni Flora aiiffUm. 

49^ IngeDbovs Voiioebe mii PflMOcn. 

50. Lio«i HortM opsalieooin. Vol« la 

51. ScbfpmaGbeff Giiiofiske Pbuiler. ' 

52. Flora Z#9^1anlca« 
52. Willdoiiovrs EoMieraflio. VoL 2. 

54. Webera SpieilegioM* 

55. Fannies des Planfcs. Vol« 2. 
"^ 52. SyMoyailo looectaiWft. P 1 •« 4M 

No, 

ST. iScluraiiLs Fkim 2.Bmiib. 

: M, \ AniMtm Brtefe mm 4m Scfarcim 

to. Ananni Stirpes rwtanHk . 

•I« Lanbcri de GincfcdMu 

02. Bonnet Rechertics. 

6$. RottbOli Anmierknin^f^r og Offysfdrngftr. 

64. Sc]ire|[>er de Pliaseo, 

65. Reliqvis Hovstotiniani«. 

6«. LeluMan Micolf«i«nitti Historic. 

61» Voyairele Timnierork 

M> LehnuinB MwMffupMa Primrianm. 

6§. Plocknetii Opera Vol. $. 

to. Balbia labaea et DMeripiioiies* 

11. Flore francaiae. Vol. 6. 

7a» iPrMifMiiiis nantarmi eapenaimn P. laui. 

%$. Hortoa Kewenaia (Bi. law). Vol. 9. 

14 Hortoa Kewenria <B«. MQ. VoY ft. 

75. Crants Stirpea anatriacas Faaa. 1mm. 

f 6. Seopoll Flotfa cArttMtau • 

n. Geiardi Flora GaHo-ProirlneiallB. 

m* Leers Flora Kerbonieaala. 

n. WL BrownU Prodronoa Flor« Novae HollaiidUe. 

80. Linn»i Flora lapponlca. 

01. Vmnk Flora of North AMCika. 

83. Jac^nin EMHnetatlo. 

8S. Segvieri Plants vefoncMM* 

84. DUlenii Calilogva PlaalarMi. 

85. Royen Plohe' Leydow^ Pirodromna. 
80. Seheachaeri Agroato gra p Ma . 

87* HerMannt Cataloiinia Horti LupdMi-nilarL 

88« UTeoea Joomar fir die Batanik. 

80« Agardk Synopaia Al^maiw 

90. botanicwn OMMiapielleftae. 

01. Gronowii Wlhrit oria a tol ia. .413 

M. MaHMclika EnvMffBtfai SMrptsa. 

M. Scknd«r Fhm «mMnica i«to Tk (fai 4qplo>. 

94. BocrhMve Histoite PlanlMMi. P« 1m. 

M. Flora liter Jukrr* Mn B. 

Mk Lehmann MoMffrspy* PMmMUanM* 

9T. Lehfliaaii Ai<pcrifoli». VoK 2* 

r 

2. KJObtc |w Borhudler Blises Aactio» i ChrMiani* 
1U5, for en Deel af dei SmitlMke. Lefai. 

No. 

]. BwMaai Ftora tedica. 

2» FabU Colanm •uto^mbvoc* 

, %4 Walfea CTyft0§imm afvaliea, 

" 4» Walfea Phi»(arMi rariaim DiMrifiiaaefl* 

€« . AaaMeaiM BatanUu 

e. Hoppe Botaalsches Tasrhenbaeli S ■tllea. 

, 1, Limvi Geneta Flaiilaniai Kdit» Screlien Vol« 2. 

9. Vsteri Annaleik • Binder 

9. Hedwif'ji Botonisehe AbhaadlaBrea. 

10. Linnffi Critfca teteaica. 

rll^ BerffiwOtetfMaa. i 

,. 19^ Bcadsdarff Diiiwtetia. 

IS. Boehaieri Lexleaa rci luvbarte* 

M« Bichler PlAnU vovaa. Centafia, 

15. Roth Bemerkanfren abcr das Stadiaai dcr Wasser- 

^ewicl»e. 

ItL Sebrank Flora Mlia^baigMala. 

11. LiniiffI FbUoM4M»i« ^tanicar ^ 
19* Ualcri OpaacaU botaoica. 

19.. Roth B^rlfe^ sar Botaaik. 2 Haftea. 

aOi Vblich Biatatbi FlasAaraaa 9 Binder 

21* Hoppen's Geraiache Flaffa» I 

28^ RtaMra Arvhiv fir die Batwdh 2 SMcken. 

23. Meyer Primitiae Flora 

2d. Mappi. nataria' ^4M 

No. 

8S. Baqvet PiaftteialfiiMB. 

M, Dbpvtetio physics. 

31. Coflmdin Prclcdbi lidteaica 

S8. Sclunidi Flora bobenlea' T. Imm. 

aa VaU Bolof « aMicricanff. Vol. J. 

• ^ 

S. KjObte fro Tid til anden at Biyii for do det 
ske Mii9«Qin aarli^n tibtaaedo Soouncr* 

No. 

1. Flora Dpnica Fbsc. XXXV-^XXXIX (iocL). 

S./ Mdaslers Handbach dor C^wieiiAmde. S 

9, Gaodin Flora kelreilea. Vol. 6. 

4. Rcicbenbacb Flom f eniianioa exaimoria. VoL S. 

$. Wininar et 6rabowski ftora Siieai«. VoL JL 

6. Motel Flore fran^aise Ton. 4 et Plandbes (iJivw 
raiaons). 

TJ tCittel DeutsUands Flora (Ta^chenbacb.) 

8. Bloff Olid Fingrerbat Flora §rennaDi€a (T. tayi Cryp- 
to^amft.) 

fk Hllbeners Moseologia irerroanica. 
UK Brucb et Schimper Bryologla ^ennanlea Faao« I— la 
11. Nees V. &enbe€h Homsefcocb and Stono BiyirtDflo 
ir«niM»i«^a (P^^ Th. 2te Abtbeflanir)- 

13, Esenbeck Natar^eschiebte der europftiacbea Lcbcfw 
laoosen. 4 Bftnde. 

IS. Hftbener Hepatologria gr^rnianica. 

14. Qreville Al^ft BritanniCA. 

14. Radios do P>rola et Cbimopbila. 

Ilk Biachoff Crypto^amiscfae Crewichse Iste ond 2te Licir* 
11. Esenbeck System der Pilze. Iste AbthcH. 

15. Affardb Icones Aigaroai enfop«anna* LIvraiaoos S. 

19, Floerke de Cladoniif. 

20, Wallrotb Natorrgreschlchte der Sattlcbooflocktoo. 

21, Mifoel^s HoomHscbe Flora. 

32. Winkler Handbnoh der Gewflbchskimde. 41i 

N#. 

294 KMtelMikynieiMntorb-pliarHiiioeiitliwIe FL VoKlk 

24. Mittits HftiMUMiefc 4#r b«(Ml9efcen Litmiiar. 

2i. Kmiti Envmemli* Plftntarui. V#l. S. 

28. Meyrii SerfcitoiiSDrsraBe. 

2t. HMker BrMMIi nun. 

28. Smith En^tlsh Ploni, V«L Stiam. 

29. ErMSti M«yer 4e Plaiittft Labradorieis. 
M. MoBiiier Emai sur les HIeraeium. 

SI* Korr B^Hitmig^ der Neelarira. 

n. WfllNPatid l>ie iiatftrHrlK^ PllafnE«iifiiaiyi#n. 

94« BeliksttMrr die R^Mieii. 

S5. Koeli 4h 9altcita0 ewmpmls. 

Sd. Liiidl«y*9 lUsftniiN Monog rapliia. - -v 

3V« PMffer Enuiaeratio CactraHim. 

S8. Pfeiffer Beschreibnn^ und Synonymle d^ Caci«c«« 

39. Elsengrrein die Familie d<^r Schmettorling«blftilii^M» 

40. liCiStng' SyBopi^ts Crenernm Composltardm. 

41. Esenbeek und Bbermaier Handbnch der medlrlnisA- 
pbanaat^^oi Botantk 3 Bind. 

4M. PtmI Repertorimn BotanicA Sys1eniatica>« TonuT. 

43. Bartlla^ Ordf ne.s iiatiirali^fl Plafitaram. 

44. Lindley Introdnclion toktbe natural Sysitem of Botaay. 

45. HartoiaBa Handl>ok I Seandfnaviens Flora. (2dtii 
9S 3dle Upl.) 

48. Caudolle Prodrobiua Systematts Plantamiu* VoL^T* 

41, WuhleiibeTff Flora xrecica (Dapl.) 

48. Stfiiettk Naturg'e.schlchtc der flftnilel^8ans««ffi 2 B. 

48. Mf orMobl Bey trigre 2ttr A nalomie der Gewiehse ls» HL 

KX Er^'iwuld Plantarom novkrHifi Faso. Imu.<9. 

51. Sternberg" Re vislo Saxiflagraram I et II. 

52. Biscboffs Handbuck der !rerminologrte. 3 Bftnde« 

53. l/ngrer Einfluj«9 des Bodens anf die Vertkcilniig: iti 
Gew&chse. 4M 

«•. 

H. Kmue «ii4 Schrak AbMlteifin mmt BMrhni* 

bwic 4er GctraUMrtea. a AeAMk 

55. PocptcT et BMiichcr N««ii€icnmi ae Spccftcs PiaiH 

tarwB Tm. I et 11 COcctf 1^1 1)» 

M. Pr«sl Prodronms MoDoe^raffM* LdMiMeanm. 

51. DeCandolle PAaasra^^Pfeyjiialofie. 

58, Londons Boc>clo|p»die der P&iwwb^ 

fia Wir?a«ii9ArcliivfikrNiilar|;cflcbickte^6«lJ«hn9fti«e|, 

60« Rickter Codex luiwesiiwi (Opera omiOa). 

6U Link AiwIooiiiick-baUiiiisckc Abb4M»i««A. Wrnne. %, 

«l. Botuiflcke AbbildsB^eB (Ittet ilfH)* 

eS» Hayne DarsteUansr der Anmi GrwlclHie I<--15. 

64. HevBi Pflanzen-Pkysiolo^ fikr G«rlafr, 

!». Die Rosen. 1 Centnrie 1*2 Ueincr- 

M. Hornemaiis PlanteUere 2den DeeL 

«S. Dansk Hmveiidende fra 1831— iSi2. 

i& Alveneine Gartenzeitmir iei3$— 1843«. 

W. HandbiUioikek Ar G&rtoer. 32 Heften* 

90. Dreto Flora. excnrsoria kafaiensiat 

71. AfbUdnin^er af Dyr og Planter* 4 HtOow 

«L Sckwabe Flora ankaltina. 

W. Peternuma Dai Pf ansenjrelck. 

Xl Prternuuin Flora Upaienaia* 

J«» Wik8tr«ia Jakreaberickt 18U» 

W. Die TrftteL 

.VT* Meyeaa Jakrcaberlcki 18M-~169»< 

1& Petemannla^aipkabetfcaa inCodkei f itawtmia, 

W* Grieseback Genera et Speaiea Gentianeaiw»* 

W, .Bauidt» Pkoebna and Rataebnqr GIAcevficfcpe* 

81« SIckttiaan Enameratio Plantanua circa Hambttfr ^ 

8S. Bisckoff Lekrbttck der BolaoiL 4 Btade. 

8S« Nevbert Camellia et Cactaa* 

M» Oreicr Botaniflk Teraiinolorie. 

88* Iiitia SUipea Flora. 4nff 

Vo. 

M* VerhaiHilaiifireii ikr VrreiiM mr BcAtardcnHi^ ddr 
Garten und FeMlMUb. U t 

BV. Sch«lw Conpendinm lier afllciiiellcn PflMzen» . 

88. HundesbasreiK FontttotMillu . • { i 

89. MetK^rer Landwirtliscliafiliche Pflanzenkunde* 

90. Barker Webb Olia botaniea hUipanica. 

91. Barker Webb Iter kiaiianic«iii. 

92. Stendel Nomenclator botanicM. VoK 2* 

99. Lindenbergr Species Hepaticarom. Faac 1—4* 

94. Fresenlns Gmndriss der Botanik. 

95. Alpk. de CandoUe Lebrbnch der Botonik. 

96. Endlicker et Martini Flora bra^iiliensis Fasc I— 
V (ind.) 

91. Corda leones Frni^omm. Vot. 9. 

96. Hepetschweiler Flora der Sckwelz. 

99. Petermaon Tasckenboch der Botanik. 

100. Flora Of% er Sveiifes odiade Vexter. late SupflenoDt 
10l« E. Fries EpicrlAift Sjrateniatis iny€olo|;ici. 

102* Eodlicher Eticklridion botanievm. 

109. Sckleiden GrnndzO^e der wisieniCkaftlidieii Bo* 

tanik. Iflter Theil. 

194. Biscboff WOrterbuck der besckreibenden Botanik* 

105. An^trOm IMspositio Maacorom. 

106. Loiaers Nelonenbau. 

101. Sckleiden Liebier and die Pllanzenpkysioloerie. 

108. Wallrotb Beitrftg;^ znr Botanik tster B. Istea H. 

109. Hartigr.Neue Tkeorl der Befrnobtnnff der Pllan- 
zen* 

110. Walpers Repertorinni BotanieesSyatenatics Tom# 
I. Faac 1-^2. 

111. ViaianI Flora dalnatica. Vol. Imnm. 

112. Sckleiden Sendsckreiben an Justus Llebi^. 

119* Scbmalz Tkeorie des Pflanzenbaues flQr Gkrtner ^o. 
114. Wiefmann die Krankkeiten der Gewftckse fte 
Girtaer tfc. 4f» 

No. 

lis. GMerslmdi Nerikes Flon, 

lUk Radfli Juer^rnaDiite Etrue». 

m. Scbaldenosie Uaaadbocr ferBlMUtrivlskefe 10 H. 

IIA. HeyiikoM Nomendator iMirtensiii. €ib( ttl tinCe II fr« oMit, mcb, M Mb. 

— att — to — inbr ^ooe M tnbc^tM. 

«• — — 4 frt nrbcn, TaaMl htn fflitto^t^ipVtt 3>ccC M fotwf 
hen bQbroftraphtffe fom «flrottomi|tt 2>ttt 
-- 813 - 4 - 9lM»ri|r (<rt 969<1C. 
^ ZK -^ 6 — riUidC M rimgemeb. 

— 8S9 ^ 12 frft oom, Opfldn^jramen .M DfflctcilfjMiwti. 
^ 896 — 7 fra nrbcn, 1899 1«^ I84& 

— 845 "^ 9 fra oocn, inbrraffonbc M {nbrrctfftttbc. 

— — ^ 14 — frmfcrttv^ kt$ frrmfatte^ 

— 848 — 4 - lin^tixp M tintniy. ■•■<•# 
vttf^tt i fottdaaenbe^efte mebbeelte tibf afl tit 9ledlemetit 
for bet fottdelide ^orffc ^9cabets3nftitut* 

Ubarbetbe af ben til at ta^e be Untt)etruetet og bet mititaire Utw 

tert>it0mnd^t)ctfen t>eb!ommenbe ^eftemmelfer unber forelebig 9le9f« 

Pon t>eb ^ongelfg SRcfoIution af 23be (Set)tember 1842 

naablgjt anorbneb^ ^ommi^flott* Uagter be flefte ^oxatibxixi^^v, fom i bet f)cr frrntfatte 
Ubfafi til ^lan far bet fongeltge 9?orffe ©^cabet^^Snflitut 
brtnged i ^orflag/ maaftee funne fpncd nitnbre bet^belige, — 
Woget, ber tilbeel^ cr en gifldge of, at bet m gjcelbenbe 9le# 
glement faa n^tigen fom i 1842 l)Qr gjiennemgaaet JRew'jTon/ 
— foa formeited bog enfelte af bem at vccxt af til|iraeffelifl 
S3tgtigf)eb ttl at begrunbe en Omarbeibelfe af n9dnart)nte 
JReglemcnt* 

^wb bet egentltg COJth'tatre »eb @agen angaaer, tjat 
bette natUYlig\)itd loctxtt 6))erlabt tt( Sommt^fionend f^mth'taire 
^ebleni/ meben^ man forin)ngt t gorentng meb tiam bar 
(Ircebt at anorbne bet, fom webfommer bet SBibenffabelige og 
Stolen/ ef^er bebfle Sfjj^n og t Stoerecn^ftemmelfe meb be ^n^ 
ffuclfer, @bmmid(tonen til at reoibere Dtiget^ Unbermt^ning^ 
t>{rfen t bet ^tU I)ar antaget fom be rigtige* X)erf)o^ tiU 
laber man ffg at erflcrre/ at man ^ar anfeet b^t for at fnftt 
til nnpttig SBibtl^ftigtjeb, f)er at bri^fte atte be aReninger, fom 
i ofentlige Slabe eder anbre Opfatfer angaaenbe ben l^r 
cm^anblebe SRaterie f^at^e vcrret fVemfatte; man "oil af got^ 
flaget fel\) fee, t)oab beraf er blei^et anfeet for tjenligt og 
ubfi^rrligt 

IL 4 $efte 31 482 

Mt br mere befjenbtc ^aximxi Sjremvrf vifer, ot n 
fpectfl ^ilitairbaniftlfc anfee^ fonubeit for bco wrbcnbc 
@0ofjictrr^ om rnO beitne ^anneife forrgaaer paa tn noget 
forffif Uig SRaabc og tager fin Seg^nbelfe t en noget forffid^ 
(ig Sllbcr. Waaberne labe fig formeentiigen ^nfore nnbcr 
ftflgenbe 2 @Iagd: 

1. t>eb Xjepfigi^ren i en Stxffe af 3lar>aa firig^ftibr, 
' fbm ere i Sictbitet/ altfaa bot)ebfageIig practifF. 

2. 93eb mUttaire Snftituter, ber forffaffe ben t^eoreti(Fe.U»« 
ben>ii($ning ilanb^ og ben pracrijte mb S^oelfedrogfen 

^or mrb yipttt at funne anvrnbe ben f^rfle af bi^fe 
QRaaber maatte man imtblerrib flabigere l)aoe £rigd(Tibe t 
Garten enb ^ibti( Jtio6 od t)ar t'cnret Zilfctii^t, og btdfe maaue 
gij3>re (crngere Xogter enb Dt funne gj^re Stegmng paa, ber« 
font iiU enten en megrt betpbeligere @um (t( faabanne Xogrer 
be)>ifgebed, eOer iffe ben for Warinend Dffictercladfer b^ifl n^b^ 
^enbtge i^oelfe ffulbe inbffrc^nfe^ til et ollfor ringe Slntal 
ttf bidfe. 

X)e (lore Dntfoflntnger^ font €re forbunbne meb faabanne 
2:ogter, fpneid tmiblcrttb at txrre i^ooebgrunben tH, at mas 
et finber benne £annetfedmaabe uben bod iRattonet/ f)t)U 
poltriffe Sorbolbe tt0be bem til/ uben J^enf9n tU W)in(t^nit 
^iemeb/ a(Uget)cl flabtgen at tja^t ^rtgdffibe t &0tn. 

%ox ei maa bet berfor )>ijlnof bittoe ni9bY>enbtgt ot ^(be 
od til ben anben ^aabe, '1)t)tiret iot meb faameget fbrre 
Zryg^eb funne gj^re^ fom ben baabe f)od anbrc Stationer og 
^ibH( ^od 00 felo formeentiigen ^ar mtfl f[g at fDare til (in 
^cnjtgt. 

3 en tit Sommidffonen fra en ®0officier inbfenbt ano< 
n^m Dpfatd forrflaaed ber at be(e 9Rarincn6 Dfftcierperfona* 
(e i to Dele, eUer, ()t>att ber bliDer bet famme, at give ben 
to Sfftciercorpd/ bet ene tit Xjenfigi^ren paa XrigdtTibene, 
bet anbet til at commanbere ^(otiUen/ og at banne Df{tcie# 
rerne i bet fi0rfln(r\)nte 6orpd i ipotxbfagen efter famme ^rim 
ciper og SInfFuelfer/ fom for Kcrroirrenbe fi^lgcd/ men glo^ 
ttaeofftciererne txrfentligfi fom ^anbofficiererne* 9Ren foruben 483 

bet faarc Sctomfctigc t)cb nu { wx (Rarine at tebfire m 
Organffatioii/ b«r for Utt mange Slat fibni cr affTaffct i 
^fngc fom tt^eitf[gt<mar«ftg^ fan man ^eSer itlt cvfieilbe^ 
Stigtifl^cbtn af ten ^QAfl^^tt^f ot SloHUeof^terente binr iMnre 
mere 9attb^ enb G^offtcterer. 

9Roa bet enb erfjenbe^/ at gloriSenS 9Ianbffab fan 
f cmme til at agere paa 9anb jorben^ - bborfbr bet tifl b^r 0^ti i 
itogrn Snfanteritienefle, - faa maa bet toe! ogfoa paa ben anben 
eibe inbr^mme^f at en faaban Strfen fun fan fomme til at 
finbe 3feb paa cUer tocb £9flen i>fl t SZctr^eben af ^lotiUttu 
IDenne^ aRanbffab fbn t)el faalebed tteppc fomme ttl ^t ub^ 
flj0te en tactiff Sfbeling af noget famlet Zroppecorptf/ eg 
fnn/ berfom bette oftcre funbe antaged at bitve Xtlfarfbet^ fy^ 
mi bet rimeltgt at forbre ^anbofftdererned Xunbffaber af 
gtottaeofftciereme* Serimob er bet vifl/ at glottOen fdm« 
wer til at agere paa ®0m, |om enb oftefi i O^'onrgaarben^ og 
bet mob Sifibe eSer anbre ^lottSer; om biffed 3nbretninger 
og i^jorlpemibler maa gfottOeofflderen altfaa l^a^ nait jtnnb^ 
(fab, for at fnnne beb#mm^ fao^xl bi>ab ^n nnber forftjeU 
Itge OmftMbtgbeber fan vbuttt, fom ^ab ban fan foretage 
mob bem^ bet er, f^an maa tfa^ be f efie af be for en Q00 
efftcier fiymibne XnnbfFaber. 

iptHib man veb S^^^get vcefeniltgen hat |atit ttl ^# 

ftgt breier fig fomemmeltg om fiilgenbe i^oiiebimnfter^ ber i 

fftevflaaenbe 9RoH\)er unber be refpectitoe |>aragrapl^er norr^ 

mere mSe bitoe belyde: 

1. Soget fi0rre ^orbrtnger til Steveme ^t Snbtrcebelfen t 

Snflitutet. 
2* (Sorp^tnbretningen afftafed. SlavtgattontffTofen og (Sa# 

betacabemiet nbgiiere en Qten^b/ eg Cabettemc t»(rlgc< 

blanbt betti^Zah fom ^a«e gjknnemgaaet ben %0t9t 

og ere pri^vebe. 
s» at Somrraab ftal i i^<fe Sfnlebninger f)iui af Oc^ 

fiprelfen. 
4. Unber«ii«mngMimeme< 9lnta( inbffromfrt. 

31* 484 

5. Slarltge @]camtna tit^fi^red* 

«. 3nbffiibb«t af lOO ®pbt veb SnbtropWfrn feorffarbrr* 

ad § 1. 
X)et cr bcficnbO ot glere baioe ))ceret og ere af btit 3oc« 
mcninfl/ at bet ^^nfigcdmoe^flgfie @tcb for ben fpoiilirotre 
Dpbragelfe t)ilbe ficere (St)rtf}ianta; men uagtet enfelte "Sets 
bele, tforr t dbenjTabed'g ^enfeenbe, nmidfienbelcgen funbc 
ttinbed »eb ©^cabet^^niittutetd S^^fflpttelfe tit i^ot)^rtobcii, 
^ar man bog itU t)ot)et at foreflaae famme paa @runb of 
bet f^milttotre Weblcmd (£rflcrrtng om @at)ni(gb^bcn af, at 
@Iet)crue t}at)e SIbgaug til at ot»en>oere be ))tgtigere SSofrftdar^ 
beiber og forctagenbe ^ot^a^ £rtgdfftbene$ Ubruftmnger og 
@;cercitter meb ^anonflupper og 3oKer/ og at et fulbfiornbigt 
iKjenbffab tt( bere^ %aQ fom Drlogdmcrnb bebfi ml fitnitc 
er^^^eroed peb aRarutentf ipoocbflation. 

ad § 2. 

5 gerWnbelfr meb 3nfHtutet er efter Keglementet af 1S4» 
fat en 9?a«{gatton^ffoIe/ bw« &totx n^be fopffeb* Unbervitt^ 
ning meb be ^nglte ^abetter/ faakbed at be \oeb fulbenbt (Snu 
fud omtrent flaae paa famme £nitbfrabdtrtn og beftbbe fom* 
me. practtfte Dbgttgtjeb/ fom bi^fe. 

3ffe beflominbre er efter bet nngjcefbenbe' {Regfemeiit 
Sbgangen HI at hli^t Sabet fpcrrret for b'em, |t>0rfmob le^ 
btge fMabfer ffiiOe brfcrtte* meb pngre Jlfpiranter, tit l^wlfe 
Snftitutet enbnn intet 5lienbffob t^av. Bet fan bet fpne^, fo« 
om ^itte« ©ffoebtte retteft b^r anfee« aftiort veb ben 9>r#Vff 
iiwxtil be tfibtil f)at)e tfa'ot SIbgang/ og l)V>tirm be t>el fo€ 
oflefl tfa'Of unberfaflet {!g; men beeld bringe tffe aSe Star lit 
gc bpgttge Sffpirahter/ faa at ben/ ber t eer Star maa flool 
tinage for bpgtigere 9ttt)aler> maafPee bog fan tKere 6eM 
q\)a(iftceret enb ben, fom et anbet 9ar bitver antagen^ bee 
maa Ubfalbet af ?lbgang«pr^t)fn, uagtet al Omt)u fra (3n 
foremed ®ibe, bog blioe en njlffer SWaafefiof for Bafgt 
naar feed ^en fir Sffpirantemed nnge arber og be forffjeO^i 
gor^olbe, i ^Iffe be fjau er^olbt bere« gorberebelfe; r^i, n ben« bftt ninbr^ aSfflot^ebc eg for gaget (uti littt Gfifrebc 
fan l^toe ^a^^t ben ^yffe of ^cttt Mtt of bueltge imtxt, 
fan ben af SVahiren bebrr Ubruflebr i)a\)e vcrree t bet mob' 
fatte 3:tlf(rlbe; meben^ ben (?ne fon ^a\)e er^oibt en fleerfl^ 
bis ^onibbonnelfe/ fan ben Sinben \Hrte b(et>en fyectclt fbr^ 
berebt O0 inbijbet for SIbgangderomen veb Snflttutet ICen 
(Soncnrrence/ font ftnber Gteb nieDem faabanne SlfptrantcT/ 
t^ilbe effer nogen %iH fcrttebd GfofeAOtig fanbfvnligviid ofte 
er^olbe et ganfFe anbet 9?efultat og begrunbe ct Mbtgere 
SSafg. Sf bi^fe ©mnbe l)ar nfan troet at bnrbe foreflaae 
©ammenfoielfningcnaf 9?o\)igar(cndffoIen og bet neberfte (Snr^ 
fn« of Snftttutet, foofebe^ at SSorget of Sobetrer f^rfl fote^ 
to^e^^ naor bctre tlonneffe^trin er po^feret. ic^ertmob t)il 
ben 3nb\>enbing funne gi^re^/ at (Sn og Snben Dtfbe tocere 
bebre tjent mth, fttaf t)eb abgong^eromcn at er^olbe 9Si^' 
^eb/ om t^an fan blite (Sobet eOfer iffe, enb efter et ^ar 
Sard gorli^b/ ba bon ittbe tttlbe funne ftooe tnb poo en ail' 
ben SBone, naor 9(bgangen lil ot blioe ©i^offtcier (Irof b(e9 
^om nofgtet. 9Ren bwx ^nffcHgt enb betu mooffee funbc 
vorre for Snbioibet, moo bog @tatend SSel t)crre ^nflitutto' 
mn€ ^ooebformoof. 

at Orlogtfofficierd'Sroten funbe vxrlged blonbt bem, ber 
ttlfirorffeltgen l)at)be pnraet fig felo og t>are prjn)ebe/ fomt at 
ber^o6 bueltge 92a)Digateurer funbe bonnet, ber ogfoo i 92#b^ 
tilfcrlbe^ font SRo^ftebdlieutenanter^ funbe tjene jtrtgdmorinen/ 
l^or ixrret Sommtdflonend ^o))ebfageltge 39etragtntng* 

Det *>il for0t)rigt let inbfeed, at aSenofvnelfen "6orp«'' 
i S<>vftofl^^ ^ bortfalbet/ forbi IBegrehet og 9iaonet of ct 
Goobont t)eb ©amntenfwcltningen of Sobetter og StoptgO' 
tiondelei^er HI en (Senbeb ei laritgere fan bibebolbed/ bo ntas 
fan tomfe ffg be ®ib|ie for en ftor SDrel at forlabe SnfiitU' 
Mf fortnben be bfbe ^abetter. 

%QX bet Si^lgfnbe bemffrfed, at £)rbeneit t bet befloo' 
cube fftf^aatnt er foranbret, bovebfogeltgen for at iammt 
funbo fomme. owtrtntlig i ben %0xm, ^m i gorfloflene ttl 
be anbre etclvci Orgontfatioit er brugt« 486 

ails* 

3 {arrrfljenfloitbettc rt Hlfmet: Saiifi/ i Sig^cb web ^ok 
bn )Kb be anbre &tUx cr foreftaaet. 

ad $ 4. 

Caa itifTefigt bet vel wt, om Gtoteti hmbe oobne fa» 
Ctoler for culver Stbelpflcti, eg om beit tenbe gm (Svlfoaf 
tfdi ybre 90rl)clbe forrefkn beguttfligebe ^ond Gtrorben, 9b^ 
gang til at benprte be JtunbfFob^ffaUe^ f|oorot)er ben bar at 
tiipcnat, faa (KOe fig bog uovemnbrltge J^tttbringer t Srien. 

Jtoti mail ttemltg enb, ^oab ben almtnbeltge 2)annel{e 
angaaev/ namne (Ig noget tt( et faabont SSHaal, faa txt beg 
i^tnbringerne/ b^ab ®pedo(banneIfen angaaer, langt bciybe^ 
Ugeve eg neppe negenflebd «)anfFeIigere at evervinbe, enb »eb 
NJ^enfpn tt( ben f^mtltrotre Cannclft. ^e betybeltge Vttcftnin^ 
ger, fern ntcbgaae tt( be for ben pracrifFe ^annelfe femi^bne 
Getegter^ gi#re bet albeM n^b^enbtgt^ tt( bi^fe at onMibc 
winbre Gfibe/ timi Itbet Slum ogfaa tt)tnger M at tnbfTromfe 
SntaOet af Seeltagere faameget, at iffe (lort ^lere enb be, 
fern h€ti0Oti M 6#etaten< (^empfettertng, funne erbofbe Slbgang 
til bMfe l^velfer. £enne Sanffelig^eb ^ar inan funbet faa 
betpbeltg/ at man et ^ar vetoet at anfcrtte (Eleoemei Sintal 
til mere enb bet for^en befiemte, nemltg 30. 

ad $ 6« 

9lan ^ar treet, at antaOet af tfenenbe fnbalteme Cffu 
derer t)eb 3n|Ktutet/ meb i^enfyn til (Sreoemet ncrrt>crrenbe 
og eoentueBe 9ntal, famt i 9erragtning af ben QtfYanb, ber 
af Unberofffcfereme maa funne vented, funbe inbfTrcmfef 
fra » ril 2. 

ad §T* 
Zifergget om et forrerraob i Mtttningen of ifktn ee 
cettfnrm meb b«ab ber mt^ i^enf)^ HI anbre efo(er« 9ifbf$ 
fvffc rr fbreftaaet og motiveret, eg fiNrmcvmttgen oeb 6#ai^ 
bet>3nflitntet et ^l befinbe « m(nbvf l^ai(^t«mar«flgt. 489 

dt of 9ontiiri«fimieit« VbUcwwcr er af tfii %emu 
itiiffl/ ar bctte Sl^iib^ 6e(}aaettbc of ere U^iitbr be orlbre tonreve^ 
htn icetM t foQiine S^^olb tit S^efeit/fom er foreflaaet i 
^loiteii for et Jtrtfl^oeobemi/ S 3 og 4. 

ad § 9. 

©ft tnbfee< iffe/'^toorfor Scrreme tocb be mtfiraire 2n^ 
tttuter intnbre fhtSe flfre^ en fafl og felt)flcrnb{g'Ziltip?reffe 
etib bent, font ftooe t fomme GHfltng veb anbre ligeartebe 
Snbretitinger. 3ufi wb bidfe unbtnflclfe«iMi^ ot gi^re Poprer* 
yoflerne foa olbelc^ affycrngtge of (Sbefen og Sommonboen/ fp^ 
nt^ et overcen^flemmenbe mrb StOig^eb* 

¥(rrerftonben< Sfgtiglteb forbrer, at ogfao ben< Sort^ 
bigf)rb ^aanbl)cr\)e^. 

ad S 19. 
Seb ^oflen ''SirHIert'' er tiOogr, of egfao 8erienbtffob 
forbrcd til glotiKen^ StrtiOeri. Zornfer man fig nenrlig, font 
ri^nfor er onfpber, for^ent9«renbe92a«tgation«e(e9eront)enbte 
ill Orlog6 i «rtg«ft(fcelbe^ t)il SVpttcn [of ZiKorggef M 
tnbfeetf. 

ad S 13. 

Seb y often: ^attitmatit, er ^crren em Aeglefntttenc 
rttfmet, MbeeK i {Berrogming of ben< ^nt)enbelfe i SIrttBeriet 

@frt)9ni|tg l)ar mon labet ubgooe Uanbr Unberoti^ntngd^ 
gienflaubene i ben j^^^erjle diaiit, i ^tg^eb nteb ^toob bmgeltgt 
er etter fbre(Iaaet at fFuOe finbe @teb Deb anbre 3n(ittturer* 
Seb Xcgninger af forffieOtg 92atur 9tl S^oelfen i Gfmning 
ct fanned/ Itgefom be flere ffrtftltge Slrbeiber berfti ))tae give 
riiflrapffcltg Snlebning. Stegning f|ar man ligelebe< eroet ^er 
at (unne lobe gooe nb^ bo foai^el ^Blal^emaf ifen fom 9iaw# 
goftonen fetof^rgefigen ^Ut ftoranbbtge forrfal Si^tlU ^ert. 

Den i SteglemetrtcM S 90 yaobubne ^00t tfat man la^ 
bet ttbgooe/ ba aarltge Sramino ere foflfotee, ^t>i« ipcn(igM<' 
mop^figf^eb «eb anbre Snfftf nrer er erf jeiAL Z)t«fe fooi^Ifom 
(Sro^feiiAbeimgen «U bet vonre nftotfibenc norrmere of v^tU ^t. fo« Offortrtngimibbel til %Kb ir i0tl iq^ohmlcltfl* 
ad $ 14. 
^runben til @fo(etibend 3nbfTr(rnfnuig er, fern Deb oiu 
brr af UnbemtdningdcommtdiToncnd 9lr briber er onatt^cf/ 
beeK 6(abe(tgt}<ben of ben megett^ibben, becM Jpaaber cm, 
at mere Seioarbetbe faaiebed fan finbe @teb. XtQaegget tii 
Sp^cn: ''Set flaaer i SeflprelfenA ^ogt o. f. v/' ^ar iiian# 
nagtet SUdfeinbbelinaenA i^eniTstimcrdfigbeb t bet ipele et^ 
(jettbe^/ anfeet ti'enligt efter bet f^militaire 9)Ieblemd (Srflorp 
Ttitg/ at ®aabant tm bedubert, naonligen meb ^enf9n iii 
Unbervitinhtgeit i 92a)»igation og tedyniffe S^rbig^eber, oilbc 
twrre til Snbretningen* SCan)- 

ael § 1«* 

UbtryMet ''GManbftab'' er fat tiIfbetfbr6tfvib(ii(Faber, 
^rbi 97awgation/ b^iNrom ^er et er Zakn, ^i^rer til bi^c* 
9If famme i@runb ftttber bette ®teb t^b flere 9>arasrapbcr« 

ad § 21. ' 

SCiSorgget t ftixftt ^a^\\ii er fFeet af famme ®ntitb# 
fbm meb ^enf^n til 9lrtt((ertrt i § 12. 

«d $ 29. 

3 GTufttiirgen. ^rntsii^ningnt til be mHiraire ^otaftote, 
fom i bet gjcdbehbe !Reg(ement omtaUi, fan for ^Ravtgattond^ 
titwtntt 9?ebfommenbe ei finbe Steb eg fpned beJuben, naar 
mon tager^l^enfpn til fi^lgenbe S> o\>erf{0big. 

Sittagdfc^f amni i Stprii QRooneb biM^ brifilhti, fmr at 
be ontagnc SleMr ftror luniK {MriDcd poa G^oi t»tb bn 
forefiaaeitbe Xcgl i 9Rai. SBcl ftittlef fij^ne^/ fmn •» bcnm 
0)»ea«el(iedltb iMi«fEeli9e« laber fig bruigc i {Hurmeni meb 
£tiit«fIomB fca be &oltt, fra bttlfe man Mitrr Clevcrm; 
ba ®foUaarft for bJ4fe er befiemt fra Ifit 3ttlt til Ifk ^Oi, 
mm ^a be fibfie aRooneber fM ^o^^bfxtmm i ®fMcrneginw 4W 

MomM M Scv^Moit, til tfnrTiM 9m etl^vm Soitneffrt^ 
tfin omrrent fnntie osttagf^ mbr i 9Iarf« ^oaneb, i^^erfef 
®foUrnc^ 8e09rfre formenrj aUfrrbe xi^a brn Sltb oediiite 
vbfiarb^ Simt«f[oii««rteiler for be S(ft>fr/ fom of|)irerc ttt 
Stiftttutft; og for afptrontrr/ fom ci bave frcqventerct nogm 
offcntlig ®(olf/ bi^r formeentltgen cr Zentamen ^h faabanne 
6foIfr onorbne^ t SSkaxti SRaoneb. Drtte er oifhiof eit 
Ulfilig^eb/ fom bet (lavbe vorret j^nfteiigt at futine utibgaae; 
men Ubett at foranbre Sfoleaotetg Snbbeltns t)eb et^en^ 
ti<ft>nte @roler/ bt)orom ber neppe fan bltoe Spj^rgdmaal^ 
laber £)\>ergan9en (Tg v^anffeligen paa anben SRoabe ar# 
rangere*. 

ad $ 26. 

^e Sorbrittgev til ftuiAfTabfr, ber i bet gicrlbenbe fRu 
Skment ere opvUttebe fom Oetingelfer for Sibgong hl'Snftt^ 
lately ^ne^ (Sommi^itonen noget ringe, b«>orfor mau er mi 
i^ 01 be nogft i0t forige^^ men 2 ®teminer ^9e gooft n»t 
2/ angaaenbe b^^on^ibt man t benne ipcnfeenbe b0t ttbflr«((e 
fine Sorbrtnger. ^aa brn ene @ibe tiplUt man ^nnctptt 
9m -|3nfFe(igt)cbcn af (Sent)eb t nl bi^tere ICannelfe/ faalan^l 
bet ttben Uletltgbeb tan fttt, baabe forbt ben gunbamentaU 
bannelfe, fom for anbre banncbe SRennefTer og @tattSembeb^ 
mcrnb ootagetf at vonre ben bebi)e# formecutltgen Oftfaa m«a 
Vcrre bet for ben t^orbenbe Gi^offtcier^ og for at sBalgtt af 
Jremttb^bane for be nnge VUnnefFet fan ub(«tte«r inbtil 
9inla^gi)rne labe (ig nogenlnnbe bebomme; og t i(>enbolb ^fr# 
til troer mon bet gaonltgfl/ at fnytte 93etinge!fcn fer Slbgang 
tti ®ocabet»3n(Uttttet til et mfi Xannelfe^trin i ®taten« to^ 
rige offentlige Qfoler fom alminbeNge bannenbON Shtflairer/ 
ber forberebe for bm fenere fnbira^benbf 6pe(i4i(bannelfe. 
9aa ohfFeiigf man j fopnforte j^ietneb enb fan finbe bet^^ 
om mm funbe fafl^olbe btt t Ubfaft lil en ^an for en M* 
tn eorgerffoie gfortc %ox^oe om, at Hbgong tU ®i^cabel« 
Sniikntet f^rfl maattt aabnetf meb gnlbenbelfen of bet mib« 
iete Canne^e^trin i nyMffonte ®fofe/ ^or moti bog af ftfg^ 490 

tftfr for dtmwieitotmt fMifitairf W^blfiii* 0tniiniuHi m 
SMflrig^eben of/ ftx ben Mrbenbe ®0officifr, or gjmt 
etffrttbtffob meb 6i»ett/ ft v^ct or fNOe gofbrmeratf 
l^er« rub Ml foibctibt tirbev^f S>ottiifl^rrni rlirr rr 
^Ibftornbtgt (Surfud t en fBtibbelfTole. Set fonbe imui« 
ftee )Mb f^rfle IStefofl fpne^, fom o« 9Ribbelffolcn ti 
DOT ben ^enflgrdmor^fTgile g^n^^f^ fi'v S^ficieren/ ba Mb 
fomnte (onret ^oHn og XpbfT/ botHe Serregjenltonbe et l>ovc# 
9eb 6i0>cabet^3ittlttttret/ meben^ nogfc SorfnnbfFobfT t Sim 
gelff funbe'f9ne^ mere j^nfTeiige fpr afptrontrrne til berrc; 
mtn, bo bet eiigelffe Sprog er en 9Ionbtng of lottnfFe ofl 
germanifFe (Slementer, — tf^fge ©ogfpnbtge^ Seregmng em* 
trent | ?orin og j ®ennoniff/ — fao fan ben poo ^nc 
®prog onvenbte Xtb foo langt fro onfee^ fpilbr, oC ben, 
fbrtiben bet Qe^enbtfTab/ fom berveb er^t>tn»e< til m foft* 
(omnere Sprogb^gnmg/ netop Icrgger en foKb ©mnbvefb for 
jtunbfiroben i bet engelffe ®prog ido, (tgefom ttBige gor* 
fnnbffoberne t bet tybffe ®prog t)i8e onfpore M fenerc poo 
egen ^oonb at gj^re fig ncrrmere betienbtmeb btrte foriSnl' 
nsren i bet i^eie meget )(ngttge ®prog/ om enb UnbenMi<# 
ttvng^gjenflonbenc^ SRodfe froroober ot optoge bet font en 
fooban t)eb SnfHtutet. 2)a mon bert)o6 fon tonife fig flfpi* 
rontet onmelbre, fom tffe ere forberebebe i nogen o#nitfi)| 
Ofefe^ fnnbe ber blrne ®p#rg6moo(, om tffe @oobonnc fun^ 
be btdpenfered fro be forlangte Annbffober t Sarin og ZybfT; 
men bet moo bemcrrfetf^ at mon iff^ tomfer fig l^orin og 
XpbfF fom oIbe(e< nAt)enbtge ^nbfFoler i^od en Siofftciet 
— iforr bet %(ltftt t)ir bet oe( enbog forefomme be %\tftt, om 
ef Side, urtmeligr ot forbre^ — men QRonben bit oltib varrc 
glob oeb ot ^ond tM mbenfFobelige IDonnelfe er bpgget poo 
en feltb ®riinb/ netop fbibi f)on fenere fon flippe at fKff^ 
poa benne og berimob bpgge roff fremob. IDen ofmtnbeiigf 
grommotfffe ^orobbonneffe/ fom veb bi^fe Gpiog er^lbe^r 
moo onfee^ foa fortrinftg# ot ben nibigen b#r foionrd ^o4 bem, 
ber ottrooe Mere Connelfe. SCifltge unl bet iobfee*, ot 9i^V 
ranter, fom enten of tDlongel poo ^laH maat ofoife^, eler 4M 

rf^erat tfmt ferf#Bt Qim, btfUbtt vrfnbre bitcHflff (lf«|r 

Annie paift fw tn til Utti Sfber ftHXtenbe ^laW i tiogf tt 

attbeit of be effiritrltge ®foler/ mat oflfaa dine Cptogtant^ 

ffaber forobforfted. 91 3itiHlitret veb ^vennanoitfe ^otbriiM 

get ffitlbe (oitrate tt( or mongle Sigitiiig, troer nton iffe er 

ot befr^gte; ti)i/ om mon enb tffe oeb ben nu fereflaaebc 

SrgontfoHon meb foo (tor Sifferdeb font ^tbtii fan gi^re 

Stegmng pao^ oe enbt>er »eb SnfKfutrt antofleh t fin Xib vil 

Ube Offtdet/ foa blii^r bo0 ben, berefter fulbenbt %tTCut» 

fud d ert)olber (Sobetnuntmer, forfynet meb ^tenl foe M^ 

re Gtprmanb^ejramen, ber oabner %am abgonfl til en bor^ 

flerltft t!Rornng/ fom moo ontage^ at f«are mere til ^on* 

Sitlbdelig^eb/ enb nogen onben Si^DdfhQinfl/ eg ftulbe ^on be# 

fiemme fig for en onben totbenffobelig Sane, )>itte be gor^ 

hinbfFaber, b^n liat erb^servet, ef^er ben ^er forrflaarbe Drgo^ 

ntfoHon bog g)>re en faobon Owrgang (ettere, rnb ben er 

nnber norrDorrenbe gor^olbe. ptn enefh SetimfeitglKb; man 

tfat ^oiot oeb brtte ^orflog, er ben for^cn- antogne Slber^^ 

y^iebe, t b^tlfen <Slei>erne ffuHe optagrd, bo bet \)tx omtolte 

iDamtelfe^trin tffe i 9ifminbdtgl)eb fan ventetf naoet f9renb 

tmeSem bet l4be og 15be 9(or, eg cfre finfi medem bet I5be og 

lebe. QRoofTce man berfor ^onblebe forfigtigft oeb at on* 

fortte ^defte 9ll^er for Sibgang tit Optogelfe t Snftitutet til 

16 aar; b^lfet i bet gjorlbenbe Sleglement fnn er beffemt fom 

Unbtagdfe. ^aa ben onben ®ibe ^oDe be fro bi^fe 9lnfFueU 

fer bi^fenterenbe .QReblemmcr formeent, ot mon oeb be oy# 

fUOebt gorbnngcr vil ubelnffe mangen baabefufb Hfpiront, og 

t Scerbeie^^eb forfpilbe ben for ^anbddmarincn poatornfte 

gcrbeel oeb S^amgationdffofen, 'ba neppe iRogen/ fom bor 

befiemt fig for ben Qibfte, oil gone inb paa faobonne Sei^ 

tingelfer« £e formene enbviberr, of 9^tten of at t^ave iorrt 

bet tit antogeifen ubfottrebe 9atin og Xybff olbeled iff^ 

til floae i gor^olb til ben berpao onvenbtt Zib, foamegel 

mittbre fom' bi^fe Gprog ingen'Snbflpbelfe ^ave ut Soncur^ 

rencen em Sntogelfe, og fom ol Unberotttfning i bem beref* 

ter op^i^rer. 462 

fy^b iiWH f^nrogfav^ f^fwtiit beirorffer, tntbt M 
tttaoffee wtxt rtgHgfl ot mbtoflc of toi^uUofbrt for be IcnAr 
Gfofer goTbrinfierne til bet neberfle DannetfV^triti; men foiM 
lortige bi^fe tf(e ere eitbeligin mcbtogne^ w(be 3iibtagclfe« i 
HonrviTveiibe Ubfafi fun t9«rre ot^evfl^bte ©jenttfgdfe* 

ad S 27. 

Ctbet ^'SlHtaselfe^eraitten'' er brugt tflebetfor ^xmUm^ 
tiaireramen, bo man tneb bet ®tb^e i 9(mtnbelig^eb forbtm 
ber et anbet Qegreb. 

QRan fnax fra (Sjramendgicnilanbene unbtoget 9attii ofl 
Z^{(, forbi Snflitutct et ^ar ^crrere i bt^fe ®|)rog. €rulbe 
imtblertib en faaban Snomoli etier ttlfpnelabenbe 3n€onfe# 
qt)entfe ftnbed betcrnfe (tg^ fan ber formecntligen tngen tKrfent^ 
Kg SanfTc(igl)eb ))crre i 93eien for at labe ifnbtagrlfen bort^ 
falbe^ ba 3nflttntet neppr ncgenffnbe "oil mangle Scrrere, foa 
ogfaa ere fimbise { bidfe Sprog. 

ad § 3K 
Bt SZatDtgationdeletoer/ fom i 3 Sar ^ave tKrret toeb 3tt' 
Oitntct nben at funne r^Re op t Sabetnnmmcr, ba fFuOe for# 
labe ®amme, er naturligt^ttd af ben ®runb, at iffe minbre 
btoelige Gubjecter fFuSe blit>e (laaenbe og# ba antoflet af 
(f(«oer er reglementeret/ tage ^iabfen op for Unbre. 

ad § 34. 

antaOet af Senforer er inbfTrcrnfet/ fbt at ber ffal tm^ 
ne e]raminered t ficre @(a^fer paa ccngang* 

at S 23 i bet fonrige Strgleflient ongaaenbe Selibet af 
100 6pb«/ fom enl)«er (Sfibet veb Snbtrorbrtfen t ^nftttntef 
bat^be at ertogge, i bette Sorflag er bortfafben, ^ar ffn 
Oninb t bet Sprbefulbe t^eb benne goranfialtnttigf fom fbr^ 
meentltgen/ tbetminbfte i ben Ubflrorfntng/ er ben enefle i ({t 
Gtogtf*. Seb enboer Smbebdttltrorbelfe ere Didfe Spparoter 
og Ubgtfter forn^bne, nben at 6taten blanber fig ^eri^ t^ 
f)nrfl at fotbre og fftt n at gm. i^t>ob br 0vnge mnbre 9erfrttlf0f %etcai»tw6<tx < be enf ebc 
9>aro9rap^er ongacier^ ba onfffr man bet nnj^biMitbigf at 
wotiioere faabanne^ ba be beel^ ere ligefremme S^lger af bet 
aSevebe Omi)anb{ebe^ t^mi ®runbe (Sitf)t)er lettcltgrtt ^iU tnb« 
fee, beeld ubeo Sanffelig^eb lobe fig fortlate af bet natuf lige 
Sinfft, at en vid (Sent)cb/ faambt muligt, maotte gaae tgjen# 
nem aSe (Sommi^ffoneud SIrbetOer/ faai^el i})9ab Stanb font 
gorm angaaer« * ^et bcmcrrfed, at ^rofedfot ®c()tt)eigaarb, fom t tocefent^^ 
Itge ^unctcr bi^fentcrer/ vel tjax t)at>t Slnlebnitig tt( at fienbe 
bi^fe SSemorrfninger, men iffe t)at beeltaget . i bent/ ba ^an 
fcr bere^ Sebtagelfe t)or f^gt ffg naabigft entleblget fra at 
vcere QRebfem af -eoninii^flouem 484 

^t^etlU UnitpetfiicH Mat^httttuin^ 
forl84». 

OWcWeett »eb UniDetfltettfectetalten.), 

Ct^ercendflcmmenbe meb Unberiitet^'Siinbatff n of 2Sbc 
3uli 1824 § 19/ bar bet acabemtfTc Soacgiuni unber 9Dc 
(September* 184.1 fremfenbt f^Igenbc unb^rbaniflfte 3nt^ 
brretninfl cm Untverfftetet^ t)ibenfTabeltfle og oeconomifTe Jor^ 
fatning i 9aret 1542* 

lite &apiUh 
£)m Untioerfitetetd (Em6ebdm(rnb. 

Seb AongeKfl Stefolutton of 8be auflufl 1842 btc^ ^ro« 
fedfor t 9o))f9nbtsi)eben ))eb Uirtoeriitetet Ufrif Slnton 9Ro$# 
felbt naabigfi ubnaront til prbentlig S^fe^for { ipmderei^ 
l)\^orcfter bet blc9 befteint, at ten ))eb ^rofe^for QRo^fetbl^ 
Ubnan)nelfe til V^fedfcr lebigb(et>ne Sorrerpofi i ?ot>f9ttbifl^^ 
(Fulbe beflenbtgj^red lebtg atternatitot font 9>rofe^for^ cOe r ^cc^ 
totpofl/ meb ben Semcrrfning/ at !lnfi»gerne om bet Icb^c 
Sectorat, ber fun ttlbe bltt)e befdt/ forfdaiMbt Sngcii 
maatte blive ubncrvnt cil bfn o^^enncrvntc ^rofedfotpoft/ ifiU 
ge naabigil StefoXutton of 20be October 1852 vilbe iKi«)e at 
ttnberfofle fig Concurrence efter ncrrmere beflemmenbe Slegtft* 
Seb 9lorel0 Ubgang vor benne $ofl enbnu iffe befot, Itge# 
fom ben i forrige Slord !Peretmng ommelbte (ebigc Sector^ 
pofi t ^^tlofopi)! frembeied ^enflob iDocont* 

Sfterat bet Deb £onge(tg 9i«folution of 20be October 
1842 vor befiemt/ at 92otartu^ veb bet inrtbiffe Sociiltet 
for gremtiben bitoer at befTtRc poo famme SRoobe, foot 
amonuenfed og anbre lignenbc S3etiente teb Untverfltetot^ bleu 
(Sonbibotu^ iuri« Q. g. G. 9)Iatou berefter of bet ocabemu 
ffe SoOegiuni/ oDereendflemmenbe meb bet inribtffc gacultcti 
Srflorring, ubnorottt til at .fungere uibttlStberf fom 9{otavttt< 
tHb bcvelbte gocultct 4S» 

Om be Stnbercnbfd 9lntaL 

XittdOct af be ioeb Unberfitetee ^ointarriculerebe er i 
Mtt of aaret 1842 bivott foe^ftet ateb 6t acabemtffe ecu 
gere O0 40 ^nrliininarifter. (Smbeb^ejcamett er bfeoen ab^ 
folveret qf 87 (icabtmifFe Sovgere og 29 ^rorltminartfler/ 
altfaa ii^rrc afgang enb Zilgang/ 9 ocabemifTe Sorgcte og 
yrorltmmanfier. 

^tab be forffjedtge Sla^fev of 6rubfrenbe angaaer, be^ 
manrfe^ S^lgrnbe: 

A. ®tttbetenbe tiKimbtbitfamina. 
XbeoUger: £<t t^eotogifTe gaculret angber, at be r^co(o# 
giffe ®tuberenbe^ 31rttal t iabtt af Slardbar ubgjcrt fra 100 til 
10, bvtifet fenere veb ben 1 2ber Scinefler of Hattt, ot)ereni6# 
flemmenbe mcb be acabemtfTe io'oe, foretognc Xcraing bar 
bcfrcrfret ffg, ba ifelge ®amme Slntaflet af be ' ti(ftfbrt)anrenbe 
tt)cologiffe Sfuberenbe ubgiorbe 84. QReb be Gtuberenbe^ 
glib eg SvTbeligbeb ^ar gacultcter frembeM beiribnet (In 
Xilfrcb^beb. 

3urtfreriied 9(tifa( loar tfiige o\Denncnonte Xctlh'ng 
t ?i9ber of 2bet Semefler 1842 195 acabemtffe Sorgere 
famt 35 ^rcefdninarifler, ialt 110 ttffhbetxrrenbe inrtbtfTe 
@tubfrenbe« 

Webictnerned ^ntat t>ar af acabemifFe Sorgere 82/ 
af ^rcriimtnarifler 21, toft 109 ttl|Iebe\)(rrenbe tnebicinfTe 
Srubercnbe. 

^biiofogernej Sfntal ttbgiorbe 16, eg af 

Sergftuberenbe uar bet tit|trbet)crrenbe ^ntal 9aca^ 
bemtf^e Sorgere og 4yrofIcintnartfler/ia(r 1.% (tgefom 1 Qtu^ 
berenbe opga)^ ot ftubere SRed^antf. 

B. Gruberenbe til Sramen i^hilolo^ico-phi- 
losophi.cum: 3 Seretninge^ for 1841 anfoged omtrent 
69 Gtuberenbe ^tb Sarefd Ubgang at forberebe fig til benne 
Sramen. 3 STaret 1842 ^abe 75 (Sanbibatrr abfolveret (Sxa^ 
men pliilolp^ieo->phi]o8ophicaiii;berfFtt{be altfaa t)eb Slarettf 
Ubgang ^at>e met rilbage 14 arlbre Gtnberenbe/ og naar 496 ^ertil Icrgge^be iSlaretd %0t SmnrarricitUrebf; 67 acabcmiiTc 
Sorgcre^ ffulbe oiturent 81 @ruberenbe t>fb Slaretd Utgdiig 
J(at)c forbercbct (Tg til benue (Sramen. Sen i ?i?bet of 2bft 
©emeflcr optagtte ^ortcgnelfc ot)fr be tilftcbc^orrenbe 6tu* 
berenbe t>tfer imiblerrtb^ at ftin et antal of 67 loirfelig pubr^ 
fcbe tti 2bcn Sramfti. 

Xotalantallct af be veb Univerfitetet ©tuberenbf/ ^r(rti# 
minarider beri inbbcfattebe/ oar tf0^e ben fcriiirvtite g<N> 
tfflitelfe^ over be ttl(lebet)cercnbe Stubcrenbe i 2bct ©eoeftrc 
1842 ioit 460^ t)t)oraf 394 acabemijTe Scrgrre og 66 ^t» 
Umtnariflev. Web ^enfyn til ©tubtum og UntDevfctet^albfr 
giver beitue gorteguelfe f^Igenbe Stefuftater. Jlcabemiffe Sorgeret 


^ 


^ii 


CI 


ii 


1 


2 


111- 


1^ 


1819 


# 


» 


1 
* 


1 


1830 


. 


3 


1 
*: 


183 L 


1 


4 


2 
a 


1832 


1 


2 


4 
7 - 


i8ia 


2 


^ 


1 
8 


1834 


4 


4 


4 
It 


1835 


7 


7 


5 
a 
ss 


18;ki 


G 


12 


in 
1 
ao ,* 


I8;J7 


10 


8 


9 
2 
30 - 


18:S8 


J5 


2( 


20 
3 


1 


61 ^ 


183^3 


16 


28 


8 
2 
56 J 


1810 


U 


24 


10 
1 
4T 


1811 


11 


26 


4 
2 


1 


48 


1812 


81 
83 


9 
I 


63 


63 
391 
6- 


T 493 1)raft«i»«rtfter: SKfbidttere. 


9et$tobe« 
retbc 
lilillllliil 


18 

A » 


1 

8 

» 

1 
t 

4 

8 » 

la 

16 
'7 

8 


•.. .■ . 


85 


87 


* 


1 


06 IH ©ammettJiflnhig btbfrttcd cit Ci^frffaf dtJer Sftiraffet 
af te etiiDmitDe, tnr f te rrfi)ccti\)c Jiat ^aw D*rft infcribwbc 
wt UniwrfiUM, lig^fom antaaet of bem, bet t be (Ibile 1 
Star i^au tmberfafiet (Tg (Smbeb^cjrainen* Hot* 


McaUmifU Corgcre. ' | ^raVminaAfUt. ' ' " 


3ttfcri6ercbe* 


(Embebeejramina 
abfol9erfle« af 


38far{betebe« 


(]^m(eb4e):amlna 


, IB80 


109 
17 
1831 


115 
20 
1888 


UM 


, , • 


- ' -^ 


, 


i^ 


98 
^. 
107 
23 


• 


1885 


186 


91 


88 


17 


. 1836 


89 


75 


33 


14 


1837 


75 


104 


26 


15 


. 1888 


87 


78 


19 


11 


1839 


75 


75 


24 


15 


1840 


84 


116 


83 


86 


1841 


74 


09 


28 


11 


1848 


73 


82 


89 


» 


. , • 


1 1189 


660 


339 


158 Cet bemcrttc*, of VntiiUct af be fhibrrenbe ^xxilminai 
•Hfht ubfiihjitfl et bttpttii^ rfitarre anfat rnb bet ttWdige 
^rt}olb er, bit fwit ben mtnbfje 't^eel af bent, brr aarfig ab# 
^teere ben junbfffe eg mtWciifftr ^rafrimfncetfjfamen, fribl^fe 
3mmatYtciaering«6eint« fi^enb brwefbv ffg tM dmbthitfamtn. 
n. 4 4^efte 88 49g 

' -* - - jorelor^nrnger. 

A. Set tcf p^i(oropt}i{Te Z^cixittt 

9>#ofe«for Vubcrf (oHlc t IfU J6ciitrilfr ;» ZtMtr 
nAcntliji over Glitttungrti af iSc Qog af.Xociti fLtmakx ^ 
i 3 Zimtx tigenritg fortoliybc (ian Ch»tb4 i^croibcr, fra nr 
tU 12tfi for rffpccrioc 3 o| S Stl^^rerr. 1 efrrrat l)i^ g«« 
rdcr^nffijRer t>iire rilctibebiKigtr bin) wob tSfutiiinerit «f Gc» 
wrihrrr:! famme Sntal Xinrr poabcgpnbt ft ^orebron racr 
ttbvalflU ©ieijfldub^ of ben laKuffc (Svatnniaiif for Mirrcitf 
10 XilJ^^rrre. 3 bnbet SnncYlcr fortolfcbt bM t 6 Zimn 
Kflcntltg ubtoalflte Goitrcr af iporot^ og Verfbtft iHiMr* S. I 
1, 6, 9 ofl II 1 eg 5, Pers, II); til bt^ff^oretortoiisgflr ^ai^ 
trgftct fig ^enioiob 60 Xtlb^rcre^ 

3 begge ^emcftrr inbfliaebctf, pai ^nmb «f ^Tofcifo^ 
teni i^r(breb6tttflanb og overceMflemmenbe mtt bmboni af 
do llfgifl iMebbfdtf ^ftiagfffe, negfe onbcr Hmrc^ g o wl «» 
ningcr/ beregNcbc paa bt egmtligf y^ttologcr^ Xan».' .. 

©ropff. 

$rofedfor,${br pobfgpnbtc i Iftc Scoicftrr rt fotn* 
b«ag, iOfgpnbrifttt.S^ fenrre 5 Zimrr itgeiitiig^ oorr be Al« 
tifFe antiqtritetrr for 9 ZiO^^rere. Ca ben ^erfra rilpocjrt* 
Ue)»iirc$Cib tffr vor ttlflrorfrelig iM at ben onnieibie (Bjes* 
vemgtifoirlfe af ^iai»H« 3on rntibj^ tt!enbebrfiige«# brcvc'be 
kbtge :tt>eQbf itimev anocnbu HI ^orebfag ovrr befaliifft 
•ttriqi^erer. (Sen Xtme .ugentliq . bolbr; ban tEir^initaAtorur 
ooer bet t forrgaaciAe <3f Inefler 'iorebrajgnr^ il^ri 8 StUbf 
cenbe ^ecUoge* ' ^ * 

^^dnbet (gemefler ^olbt ^an 6 Ztmer ugrnnig ff^mliat^ 
liinger og Cjraminarorier cfotx SopliocUs EbKlUro* 

Zif 0orcIordntHgerne bapbe tegnet fig M StU^orer^ ol 
(Sraminatorierne 44 Seeltagere. Zocnbe Xtpcr )«eMtli| 
fortfarie f^on ber^d Sorelartoiogemr jpoer be attifje SMiCu 
flwtcter for 6 p^loXpgjfle Gtnbefitei^ . .^ :f)»|eifev 9. fl. ^elNiftof fdrtcfMe i lfie€f«ie# 

|br 4 imtt tflrnHig for ^ flabige Ztll>mreq»ro^nt VMt 
0g boffbr ef lige Sncaf Zimer, 1t^cbc# for 5 (tol^tgt SCil# 

Bmttbn fertolMe ^ t Ztnier iignKlig be ^niifPe Oft^ 
fflfrr for * ZJia^mrc . 

©Ijriff 00 SIrabifr. \ I 

|>!(ofcifor C. II. ^otmbor af^tttt iffc i Ifk 6c^ 
tueiier Vf •oumetbfe ^^rctotoutgcr cn^cr bci otabiffe 6)^ 
|Kto ®ntnb aO at in^tn Xtlbi^ere mefbte ffg. 3 2tti9u 
mt^tt «f ibif fi0 bertti 2 Ztl^^rm, ti^taf bcti Cne bog veb 
l5omfif( hiec binbret fra at fortfofttt; meb bcit Sliibfv, nt 
af t^cmi crfbrc Zti^^rcr^ gtennemgif ^att t»fb (Ejcamtnatorirr 
tiKb< QRoroKara. ^rofrifiorend Sr ilebntnfl^ i bet (yrifPe 
6})rdg biro t bette 9ar tffc af Koflcit bcnyttet. 

it tux SBefbaoett fcrebrcg i Ifie (Seveflet 6 SEi««r 
;ife0eitM{g fee 50 - 60 Ztlbj^erc, f^ it^it, bereftrr Stbtt. 
'tJet torfle bieo fiiemteniflaaft oeb Sraminotorier/ I Zim 
ttflentUfl. ^ i - 

- • , fHati^eniattf. :'..". 
, . : ffofeffof 9: J^ttmbot fbrebvog t l(le 6eM4Mr 
fifttveojnctrte^ £ei0otionietrte 09 VIeebra 2 CiMer QflcnfUi fMr 
14 Ztfi)#Y«rt« 3 onbct Gewe^ fmbtog f^ait s Zfrnr 
jiSriitlJ0'<^reottietrie »g ZrtgMpmetrie og 2 Zimer ngeiMig 
fUgebra for 4s Zilb^tere. 

Vftfoitointe. 

% -^^ftffiejAfbt^i^an^tees.NittUffeCciiefltf « Ztwev 
^IgMtfifl iontarat eiM ttibconoimcM OegyiibflfirtAnmbf for 
itQ :fSJiit0uni.i Sbet .^emtfte f^rtfatte iK^it 6 ZiMr i^tiK^ 
% 9i«itafl6H mitv VMianihtfr f«ileb« fQt €kiibceetibe til 
2baii(lMMi.<a«bf fifii^abtffilbe; . m . -^ * : ^ . > 9Ial9rf(tftortf. 
9f#teMir 9ial1)ff fr«»t)n>9 i ttfu^t ^mUte^ 4 Zip 
per B9n<<% Hn otbeiifraMflc 9tatitrf)iftme f»r mntr^f <t 
9«irc« !lill)(^frre/ fa«t pr^e^r bri gercbrngne vrb ^paiaii 
Mh^rtro in>^rM 9>veff«fefefl I (In 3nb6frftiiiiig i^M bnact^ 
let/ ot ^ef fit gorftoMngcruf attmelbtc Ztntrtal <r iid»ftttt 
^fter ()t)ab ZtlD^rernr t)at>e fnnttet affer fni bf M-igt 9i»n# 
ftaMfa^, famr fra be mere fprdfOe ^orelorMngcr eiMt nM 
(cite Cele of 9}atiirt)iflorieiu 

5>tofe^for 3519 tr fortfatte i Ifte ©emefter 4 Zimtx 
it^(tirli9 (tne t j'crnqe @emr(lrr V^abcgynbte S^^'I^^dnind^^ 
over be i 9!prge vtlbt vorrnbc ^(a^tcr. 3 2bet Semeflrr 
iforcbrqg t)an i ct lige Sltttal Sinter be faafalbte vf^dtlU 
planter, opjliUebe cfter bcre^ naturltge €(argt|Ta6, for 10 
XUt)0rere/ fiflcfem f)an t (lb|le ®emeiler sicituemgtf ber 0o^ 
rebragne i onbre for i)ain og Xill^rerne betetlige Zimtx. 

!>l>»f{t 
^rofejfor % ite^fer forcbrog f l(!e 6tmt^t% ecn 
Xtme iiogtig, fidrfl en 3nb(ebniug tii $()9{Tfrn< Gtubitmi/ 
^\)on)e^ !)att gjorbe jine 5CiJl)iyrcre bef|fnbte web ben rette 
^aabe, t)t)orpaa bcnne'SStbenftab llubere^, famt unberrcttebe 
bem om Orugen af be )9tgHgf}e pb^RfTe 3nflrisfliemer, fenere 
forflarebe tjan t et lige MntM Xfmer 9Rereorolcgteti< eg 
4Qiflit%ni 9w\ilb\fet\)f>mmt. 3 Sbrt @eine|ler fon^f0| ^ii, 
|i|elebf ^ een Xime bagltg, TpbUtren og forftorcbe tn^ftrr U 
^IfCtfifTt 9^i)^nomemr, fumt f^gte t»b @ramtnaforicr ptttt^ 
.gere ai cpli^fe bet ^erebragiif. SlntoSet of Zilffixtxm Mr 
i Ifle ®emefler 59/ t 2bet (Semefler 56. 

C^tttlie. 

1 : 'Ytctor£^ittott>.|btfbreg t 6* Ztacr u^nrtfifl f€ e^ 
•imifFf . C(e«te«(€r •g btdfedr^xbhitelfer i ben anorBimiipi 

Xauir fMr;B6iZiltM^ecfc; 3 2bet @eiiitfiit fonteog l^M 4S 
iStmr. ngtafltg; *e % ^unurM |ti»(omntmbe Aiiptff»rfealp 

belfer og bi«fe« (i»eiiitfTc .Wftttnoiyl^ far M Sti^iicm . 

* it; I - f>r0fe(f0r 9titnc^ frnfafte t tfle ^nRcfttr « {timet 

I VfiHitfffl fine ^ofvlcrtfiiinfler ct>er be turcf<rtjft Sfatert i^ 

, fiDiu t tllitbefatbmii ftt « fit 10 Xtf^^rrre. 3 Sbet 6eine# 

, flfi^ fortfatfe 1^ ffne ^erercr^ninget fta feregoaentfe Geiiie# 

, |kr# n Zfmer nfleiirftg/ fee emtrent .10 2tlt)0rfre; t aitbre S 

Stmer fercbrog ^att be n^efle Ziber^ J^ifiorie fra betr ftrati# 

|lr BleMdiiMn* tt^^nbelfr iiibt(( SKIbten df it^ fot onM 

fmtr 49 Z(if)t0Tetfe. - 

8e»eiibt Gprog . 
^refe^for Ste^fefl (opftr i ifle eemefiet 0t>erf)9mi 
H (Si»ci(B»peaie 2 JCtoief ugnitlta ^r S £Ui)mrr, 3 9fMi(f 

; veikMe i)fAn :a 9jmn tigritfltA 4 (SM)ereiibe t liimbtOgf 
9^^^^^A0- ^ Ximer ugentlig gjenneitigtf t^nn for JSSlt^fN 
0ihrit) ^rlljC94.''VngjcnK 3 Sibre ®e»(0cr forebroj) ^a« 
i (Sitftciff aZintrr nftenttin f6r4^f^irere mCcnttd ''««6> 
m€^. 3 4 Zimn: ^gmUia »eile^tbe Ihm f.fittltfiMli 
f bet itwftt Dmmna^ffit^ og bet43bivtiiinerefter entMlgl 
ileitM)- 4 Zimev agtnf fig fotvbrog l^oii bet MieitfEc evrtfO 

I Seg9tibelfe<B?ttnbe, ioM Xo^foi (0bntfdetiMtt 9g fit mi^ 

j Olbnorff/ iioeffe Cfbfflger og SRorgei albte '^ 

^iftorif. 

. 9>tofe«for 9. Jle^fer fortfatte t 3 2tmer ugentftg 
^ 6--8 ZUiimvft %tviccinmtxnr over 9^orgei ipif^ovtr; 
MDitlis Xib^finmiet fra Song Dlaf Xviogt^ffond St^jertng^^ 
lt(evcebe!fe 995 iiibtil^otig^6igiirb 3otfaIfaver^ X)#i^ ll«F< 
4 Ztnev ngeittlig botbr ^att ^oretfritg ever bet i>fbite«fM 
effog. 3 tfnbei 0eii)efterfvrif«lte()anit»ret(r#iijiigfrHroti^ 
9)of||e4 4rta«rtr fvr Sib^tMmer fra e<gurb ^v^\^M1iX» 
l;tM ttl ^4(Mti 4;^afoiifett^ 2^0b 12i53, t 2 Zimtt ugemftg 
ftr S«<^ Z«il)i^rre; ®inf gorefct^^fitnger ober bet otbiierffV 
Qin^ fortfattr l)«tt 4 Ztoicr irgentlig fer 7 Xtt^i^fere, ^orAf 
2 OefiKibcre og S Stberefomne. mm Sftetttli0 Un tbcoreriffr WtdKiiitf for i HI S 5Ca|tmN| 
i 8b(f 6f»ef}cr fortfattr trw fern ovcaonM 6 Ziwr ngm^ 
1« fcr S III loXit^me, forOtM fvrDc etitbcfn*c ril tWm 
(bamm 0g fpr be Cfrgpiibmiilf/ gfiibrofltt Mrr 9lc# 

9>r0ff*f«i^ V. i^9(nib^f ^nmrntfl I lit ^«tAf« 
9 Ztntcr itsrttrtis for 3 Xtll)#rm 9cntn tm N fnmMMe C1n» 
irirr ot f»r 4 Zttl^inrrrc 2 XhRf r usmtftg formi tm gm^ 
lioNfrt UMfUng i Stetfrr. 3 M« Scafcftcr NInibrbiastc 
|M te t Ifk •cmflrr fef09t*te gcnrkrinliigtr OTcr 9awc^ 
Hi^lfcnffw 0%fiiiimumi» ^iiffttf^ it ZiMr«f)cii|y 

Kg fir aZil^ifm ffi 1 XiflM vsttufig Malyilft •tfittMffrif 
fMT s ^llmrr* 

^rpjfeffor Heillraii ftfrffaric og Hfeitfeelmglir Mlir 
•Mrfkfr 1 . 6 Zfmrr «f cntlis^ fine g^^Mitgc r ««fr 9N^ 
> iinl0yt n> I^PtifCcr ffon ticnbifjfKi^^ H-giffbVQg'Owr^lf^f^ 
affloi* i^in* gtrrfortfimgcr i bt tfr •miflfr bffHI^rf' af 
%^W SCatiirm. 3 tbet ecmrfter firifattf og flutirbc H« 
fil imbrag mm Wngnbilni ^ i § Xf«f r iigniflig, for ft^ 
lOZMi0ttrt, l^mfirr i^iK pMht^ftlbtt, for MfKrat IS Zif^ 
l^^rcrt/ ft gorrbrag over Wiiwrologten i 9 Zmtr wftnOiei 
1 Zimc QgctirKg gjrimcmgir ^n OeirgbygttfngMarrrii cTOSik 
natoriff mcb S^$ Sfrgflttbrrenbe. 

Sector 6cbrf rer fextfatu i Mtt emiRcr M timtr 
Vgiwllig frr^omrrtat 9— lo SCti^m ibn gbrcteMfaiyit 
i»fr WdttOnigini;' ceii Ztoie vgeatlig ginmwBit ()M M 
gtntoOAiie fioMfiNilorifF mfb 6 dnibeMAr. . 3 Jbci Bm 
fm9n farrfottf M* %/wlccim»xfU over aRriolmiifii i fiMi^ 
m 9MM %ima og for bet fmm talol Ziltmrc (iM i 
bff fongaaeobe 6e«e^er, ^OMrl^ ton een XiM ngeiNfli 
^olbt OFaaHnatorien , giaiigefeii of el wefalittgifr Satoroo 
foriuoi ^inbnbe l^aiii frembele^ fro of lebfogt fine goiefaeAr 
siDger mcb be til be Gruberenbe* SMIebniag fomibiif 
procriffe gorfig. 9rof4»for 9. fteyfc f l)om i iatftt emtlttt s t)^ 
wcr Nsniffig for 90-40 Ztl^frnt Sorcltftfmnfl^ iMNt tifit 
ilJHrtfhtliee Worof, fowt 4 Ztotr ngemlig for ^mtrcnt re li^* 
Mibf 9MiM £ill)^Vfre otpcr ^gmotif. (Eftev fttbt (fiirfii^ 
McrWofAtm bfgyn^te Ihiii et ^ovefcrag oiDer tiotiiriig XlK^i ' 
logie for 40 XitlMfrr* 3 Sbee 6f«irflfr fortfatte eg Hlfi^ 
t$bt^ l)mi fTnc go^Ior^tiiiigrt otxr naturlig Z^fogic 
^jpiBticciit 40 Zi{iimH i 4 Xintcr ttginfltgr ^t^rM 1)09 
2r S^tmrr iigcniltg^forctrog l^ogmattf f^r mtttnt 90 Zi(tM^frf^ 

9iPofe«for Xyietncbfen lorftc i tfle Qfneftef ;a.Z^ 
war ngcwlliA owr OttiHt Itl 9)MI^W>n^^(l|e fer IS ZilNfnr 
ii ti^iif «(^ ligekbr* 3 Zmmt NgcvtKg -^m (DHk SdiM «f 
Sftamt 4 QbMlVeljiMft vcb Ctowiiidroriff/.lii IllNiN S9^|9MliP 
bmnHtegncbe ^ l».S)crir4gerc, 1 ftm XiQ|#|rfi. J3:Mil 
jSf meflrr i)olbt l^an l)vcr ^ag i Ugett Sprclar4ittng .over. Sfpo# 
pclctt 3o^anne4 Sret^e/fit btoUf^ ^^ Glubcretibf t(gttcibr|l^ 

Sector Xautiti fortolffbe t Ifle Gcmfflet 4 Zimtf 
^rnri^ (SmtHi for 20- 25 Zil^#rerc og gjeomntgif 2^ 
per ugctiiltg ^auK 2bft Brcv til Xoriitt^iernf t^cb (fv^^nj^ 
Aatorkr/ HI titUtt 21 Gtutrrmbe rrgnebe ffg^ 15 foni'Cfdk 
fagere og 6 fom Ztll)i0rcrr; 10--:12 vart forbtHinlige. tilfkbc* 
^ 2ber 6e«tefler forrforre f^ait 4 Zimtv ttgnttftg fine Sctt# 
I<ir4iitnger oi>cr ©encfl^, HI ^))i(fe 26 Ziltiexext tegnebc fig« 
2 Ztmcr ugenritg fortolfebe ^an ^ropfyetcit ^(dct^iai fpt 
14 Ziit)#rm. 3 ^^rcelccHon^catalogett f^atitt tjan iriaige an« 
9Mbt 9^relar4mitgfr owr 9i0o|9^etni ^iS^ggaiV mni ba Irati 
4Rl MA fhrtWg: 1Mb gertoifiiiiigeit <if 9telo{|f<i« fmttb i 
bf (Fbftt Doqir af MoiMtiibfr, og^ii iffe fmiM bet 4eaflgiiMr4» 
ffgt at betimtte minbre eob 4 Zimer itgentKg iil at tefr oim 
0eitef[^^ faae ^ott fig iti^bfoge f Hi at vbfortte goreteMngemt 
dbet i^aggoi fir licffle Grmefter. 

(bt 88eb bet iwribiffe gacuftet*. . . ; 

< 9>jrovCf4for aRtrifelbt forifatif i l^e ®eMe(hr i* 

Xtarf i^eittlig for oftitretit M ZO^iai^ ftite gorefo«iit>ger ftog. mrb frtMoiflf 9ittrrr« Ocftminlfcr* 3 ite Mtare Zv 
Pfr forcbrog l^an geKcrettm for emtrcst M Ztlhurcrt. 
fonrfTUrc Xtmcr gienaenigif \ian Ux\foi offcmlHicii {Ircr «f 
it eiubernibc ot)cr opgit>nc Zt)riiiata forfaftcbc SlfboitMaiitfti 
^aa (Snuib af t^and ainforrtr (fe few 9l«fc^r i ipm(lnrrt {lii» 
MM ^nf Sotclortetiiocr mcb Iftc Qtrntttt. 

^rpfftffor 6cl)wci(|aatb maArre f l(lr ftraivfirr 
i^« ®rnnb of fine gerrrtmngrr fom Grertt)ttifl4rf)mrfiriU4ar 
ii^romfe (In 9trrfeiiit)eb oeb UittDcrffrtter tfl tt gorrbran 
Mcr bm roMrrfPe 3ler s Xtmrr udcRtlig. 3 »tt ^tvu^ 
4br fmfMIt eg tUcifbrbfflflte b*it bcr i i^ Stwrflcf pw 
fec{|9ii(te Cvrftti i beii tomerffe 9ttt, «mf«rfnibf 3itbffb» 
nitigtft 4i( bnt rmiMrfrc Stt 16 ®yflnn fmr Ziiig4 og OMgiu 
fitii^retrrfi 4 Zinier ugnttlig for ontfrrnt 40 ZtH}#rfrr. 

Sector ^odager fcrtfatrr t brggr (Scmcfhr ffire t 
forcgaambe ^alvaar paabcg^nbte gcrrliTdmngcr o^r brii 
nitbbflbarr Jtingenc* Wet eg ben ttorffe ?otJbfftcrfe, be ^^ftr 
4 Zmct itgfntlig for et a«tat af omtrcnt 20 eg be (Ibfte !i 
Stmer Mgentlrg for tjenimob 15 liljjdrfre. 3 aarert ftfrftr 
6^fmcf!rr gjfnitfmgtf bon berl^od prioar be vigtigfte ^artier 
of ^erfonrrne^ og Zmgened Vt^t fox 40 til 50 Xt(^#rcrr. 

?ecror SoIUtt fbrtfatte i brgge eemcfhre ffne f bet 
forfgaacttbe Hax paabfgpnbfr gorelcrdmnger owr ewbecl af 
tJeTfonrrrren for 20 tit 30 Xinji^rere. 

6r«t4oec0nfBite/ 
^vofeifdr Gc^toctgaarb forebtog i SfbeT drmelicir 
%' SjMt menifig ieratdoeconomit for omerenr tB ^Cif^mrett* 

i). Seb br( mebt'c/nffe Sacultet. 
^rofe^for ©fjelberup fprebrog i Iftc 6emc(lfr 4 
Zimer ugemltg for 40-50 ZiH^0mt Sfnatomte; t anbre 3 
Ximer for 30 til 40 Ziiitattxt tittcn m M bprffTe «»• 3 
»cf ecmrfhr forifaltc ^on fmt Sorrfirtttmger tMr analog 
mkn 4 limrr tigenilig fot 4f^Jio ZM^mtv; < 4'Zimn I f(imm^tfa$t wtnmrt ftar rt MiNif of 8»-4«fla(f#rm ni# 
I UHc £tle af bm k gaff 9IeMciii. 

* ^roffjfvr 3;^ulftrup fcrebrofj I IjTf ©fmeftet J 

^ timtx em Ugcn^ft d^inirflifte ©^ftein for 30 tUioZiiyxttt 

' ofl I anbre 2 Slime r g^bfe Iwbenffab for 40 til 50 Xiibi^rcre; rcil 

I Xtme uflfiitfig !)olbt ^ait (P;ramtttaforium, t bmifct 20 til 90' 

Stttberrnbe beeltoge. 3 2b€t Semrfter !)inbrrbf« boif «rt 

r 69sbom fra at dft^otbc be i tecttcn^'@ata(ogen anmefbte 

I 0oTelcrtoin$er. "* * 

I f>rofe«for ipcfft fbrcfcrDg f bcflfje eemcftre 6 Zxmtx 

iiqffithfl ^l^ormflfofcflie, i brf fcrfte for 15—20, i bet an# 

bet for 20—25 Xilt)i^rere, ofl anftiacbe jetulifi (?yamirt«tor{er, 

I * Nrte aHe ^att^ iSCilbifrere beeltoge. ^ 

! f>rofe«for t^eiberg bar i beflge Semellre boftJig fli# 

»et Unberwii^oing i (f)irurgi|T Slinif )faa 9lig«l)odfpitalet for 

ft fnart (l^rre fiiflrt minbre 21ntal Stwbercnbe, af l}vilfe i 

I Ifte Semefter 12 tittige Ijave .fom aSclonteurcr beeltaget i • 

tScbanblingen af be S^e. Ierl)o^ bar ban liflclcbc* i beg* 

' fie gwncflre, 3 Ximer ugctitlig, fercbroget 9fiargie for 46 

til 50 Jilb^rerr. ' , 

9>tofe^jor ©oecf fcrcbrcg i iRc ©cmcffer 6-siif 

mrr, i2bei €emcfler G Ximrr ugmtlig, ligctil ben munbtli^e 

Xeei af pbarmacrutt(F (ifatHtn begpnbte, mifrofTopijT ^Inatof 

mtr, faalebe^ at rt (Surfiid bico fulbenbt for 50_60 $tn^ 

berenbe eg a*lbre rraminifebf-^'S^er/ tbct tjan giennemgit 

famnie for ^artier paa ^ 8Xflt)i?rcre. , , ., 

Sector So nrabi ^ao for etSnfal af 15^-10 Zilb#rcYr^ 
booraf Snbret fom SSofojUeurer beeltoae i be ®9ged dxam^ 
nation og Sebanbltng," i begge <^eme|lre baglrg UnbenMt4# 
liiim i melMnfT Attnir t^^a !KiASt)ofpitate< eg mrbfetctte i cm 
Siitte i%ctit% fbr 40 til SO %Hti0t4tt en Overffgr' tDcr bl 
•ygbenniie few i Ug^M M i^itfbe garret b«l|anbleb« i fon^ 
M-Cygtbuii^. £eri)o(S forebrcg ban f beggr enni<}te 4 
$Ui*fr iigf nttjg fl»cWrl meMttnff ^ot^ofogte og Z^rra^f ftt 
9%tilW XM^ftre; 9N0<Mi>((alct« gtfiolafbfltiit 2 Zjma Sflottlig flwffc S^ 

iffliifbc (ig i f0r(ie @raieftev 40, i an^cr II Ccfttogerr ^ 
pbfQ Solonteurrrnc. 

I . iBriflabflxr^e S^tibtx^ ff^tt i be 2 (Ibfle Slaaivbcr 
0fj^rt~ ipafoaar 6 Zimtr ngciitl^ prtvatc Sotcto^ntntcr 

irtflg. 

. . evtgabflor^ej^fiberg i)or brr^ fom ^rpfrctor 9cb 
ftaatemtffainiiKrrt, i CitffecHotttffiitcrne gbee be Gmbcrmbc 
Unbnotttoing t at bMfrccrc t be t^ata t^tb 3aflntcttotieii br^ 
ftmtt Ztber. 3 bi«fe S^velfer beirlroge i Ifle etmtfUx 11, 
i tbtt 61 Gmberenbe. - 

eaaM for (ScnrrcOeii< Gfylb fom for ot gm^fSern^ 
Atngeit om Untorr(Ttrrcr« Sirffombeb ben fonUbne gnlbftom^ 
itgl^eb bar GoSegtet veb Sircttlatre of 24be S'br. ia4.l aitmobrt 
' atte UmoerfltefManrcre om t ^remriben at opgive, iiaat bcs 
tti Sorelcrtntnger ere begynbte og flu^^^be ( el1)i>ert Ge«ie# 
per. ?tgelebe< ^ar SoOegtet i (Sircufatre af 15be Cctobet 
1842 poologt Unwx^Mft^ fccxtxt, faofremr be i ^rcdecttonC^ 
fotalogeit maattt anmelbe fcrrre enb 6 Ztmer gorefaretitiigcc 
om Ugett/ ba for (SoOegtet at forffare be fcrregne Omflambtg^ 
^eber, ber maattt af^olbe bem fta at loffe oftere. 

4beaa|rf«oL 

Ombe i 1842ofl)oIbte (foramina og St<pHtattoner. 

A. gorberebenbe Ufamina* 
1/ Cjrameit artiiim. 

Zil beme t Met «f Sliigvfl SRooneb af^Me 9wmm 
tkw 81 (Stttbibafer ottmelbte, of ^fe i^eb ben ffrtfiligt 
ynn>e 16 befonbtei foo nmobtie, at be We bmbe obmictftet 
til ben mnnbtltgc 9>m)e. 8f be M ffodbiboter; btr tlbmi^ 
ttrebe^ td mnnbtlig fhtfoe, ey^dbt 31 lonMiilim M kawi 0- 
laudaMlis Og 2 noft coni^mnendos. Sngea er^Mvcb bemicf|Mpeii ffltaroftmit. Ind^lto vm ^tetlf, ttgcfp Am 
em of br jfimnit Cimttrcrebf paa <Bniitb af C^alSterfii 
'•©Hr^f^t.ritfnrfafl (Vrft^mcrir) life ^t runnrt bibc 
Mwatriftttrret^ ferifibiit ^ 9cb fbrrlogrs IDmfpiaiiMttow 
tfotu f»rbfbrci ^n'S^rafret t brttc gag. Q]ra»attttb# 
fatb meb ^enfyn til Sinri^frntcrne erfarrt af fUgnibc fd^f 
mittfff Ovcfflgf : I 
. t i l^^tn 99 9iff9^m*n^m*9^inmm^^m*mmmmmm^mt^9^,m 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ml 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 i M 1 1 1 1 1 1 1 1 ij n 1 1 1 ** 1 1 1 1 


1 

•c - 


II 


1 1 1 1 1 1 1 1 i-i 1 1 1 1 1 1 1 i-i 1 1 I 


!i 


3 

11 


1 1.-" 1 - 1 -* 1 - 1 — 1 - 1 — — -•«- 


1 


1^ 


-*"«••'*•»—• 1 1 1 l"l 1 1 M 1 1 l-J 


i I 


1^ 
31 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 M 1 1 1 -• • 1 1 1 - 1 1 1 •• 1 •• 1 1 i iseis :iUH :*ll : " e 'Ik 5". • 

tfljllilll*'^ 
iSlllllSllll Ti *! I ««•! I I I.I M^l^ MB I fi ^et •-«>-« I -s Vi 1 1 1 


1 


1 . 


. 


I 

1 1 M 1 


^* 


• . 
i 
1 M 1 1 


ft 


. 
«, ,— 


Si t M I I ri u 1 ' 'M 


- I "S 
Zd hnoH 9fmnt ftmfdU^ ft i Simi 9iamif b • m 

ofl i Zteetibcr QRaancb 9i 

kfambf ^oiffc Cramni fulpciibrct «f U 

lui fr»« c^teritf »•» •• 4 

bvdbbiHs ......««»•«.«.!• Si 

hMiA ilh«4AMris . -. . ^ m 

2^fatraiftt. 15 

of ff^ilU 1 etitbfreiibc fra Sard 1M4 

2 — s — IMS 

•1 — # ^ lS4d 

«9 •. . ^ _ IMI 

H yrtfHnilii ctt«^<