Skip to main content

Full text of "Valentini Rose Aristoteles pseudepigraphus"

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ 6α 1 1 "λ. 1^96^ ΗαΓναΓίΙ ΟοΠβ^β 
ΡΚΟΜ ΤΗΕ ΡΙΙΝΟ ΟΙΥΕΝ ΒΥ 

δΐβρίβη δαΙΐβΒυτγ 

ΟΙ>ΜθΤι>ΐ7 

ΟΨ ΜΤΟΚεΐϊΤΒΚ, ΜΑ»ΑεΗυ9ΒΤΤΙ /" ^Η, ν^,Λ-^Λ ΥΑΙΕΝΪΙΝΙ Κ08Ε ΑΚΙ8ΤΟΤΕΙ.Ε8 ΡδΕϋϋΕΡίαΚ,ΑΡΗϋδ. ^^α^//ζΜ^ 


ΗΑΓ•νΑΙ^ϋΛ 
υΝίνΕΡδΙΤΥ 

υΒΚΑΚγ; Ι,ΙΡΒΙΑΒ ΤΤΡ18 Β. Ο.ΤΒΟΒΚΒΒΙ. τ/ 

Γ ^^^ ΑΚΙ8Τ0ΤΕΙ.Ε8 ΡΒΕϋϋΕΡΙΘΕΑΡΗϋΒ. ΡΑΕ8 ΡΕΙΜΑ 00ΜΤΙ9ΕΜ8 ΓΚΑΟΜΕΝΤΑ ΑΚΙ8ΤΟΤΕΙ.Ϊ8 ΡΗΙΙ.080ΡΗΪ0Α. '£αν μη αντος αν ααντον άηουαι^ς, 
αλλω γί Ιίγοντι μη πιατίύαης. 

Ρ ΚΑ το. ΑΚΙβΤΟΤ. ΡβΚαΟΕΡΙΟΒ. 4^//Ζ.Μ^^ 


ΗΑΓ-νΑΙ^ϋΝ 
υΝίνΕΡδΙΤΥ 
υΒΚΑΚΥ^ Ι.ΙΡ8ΙΑΒ ΤΥΡΙβ Β. Ο. ΤΒΠΒΚΚΒί. 


ΑΚΙ8Τ0ΤΕΙ.Ε8 Ρ8Ευΐ)ΕΡΙΘΙΙΑΡΗυ8. ΡΑΕ8 ΡΜΜΑ ΟΟΝΤΙΙΤΕΜβ ΓΚΑΟΜΕΝΤΑ ΑΚΙ8ΤΟΤΕΙ.Ϊ8 ΡΗΙΙ.080ΡΗΙ0Α. *Εάν μη αντος αν ααντον άηοΰαι^ς, 
αλλω γε Ιίγοντι μη πιατίύσης. 

Ρΐ.ΑΤι). ΑΕίβΤΟΤ. ΡβΚαΟΚΡΙΟΒ. ΑπίίΙοΙβΙοδ δ(9^ίηΐ9 (Ιυιΐυιη ρο8ΐ Ρ1αΙοηί8 ηιοΓίοιτι , ουίυ» ηοη Ιαηι 
ι1ί8ΓίριιΙυ8 ηυδίη βικΙίΙοΓ ΓποΓαΙ η Γβ1ίί|ΐΐ0Γυιιι ΡΙαΙοηίοοΓυιη Ιηηο Πογριι- 
Ιίιιιη ζτο,ξο, ρβηίΐυβ υηίνοΓδη ίικίοΐο (ϋβδοηΐίοη» , ρ]ιίΙθ8θρ]ή«Ίηι ιΗυΙυηιί» 
ιηυΐΐοηιπ) αηυοΓυιη βΙυιΠί» ρχουΐίαιη «ιΐφΐβ ρηορ»ΓΑΐ9ΐη β(ΙθΓ6 ΑΐΙιοηί» 
οοβρίΐ (οΓ. V. Βθ8θ ιΐβ Αη8ΐοΙοΙί8 ΚΙ)Γ0Γυιη οπίίηο οΐ «υοίοπίοΐο. ΒογοΙ. 
1854, ρ. 231) οίΓΟβ ΐηίΐίυιη οίγηιρ. 110 (νβΐ 109 ίιη.). οχοΓπυδ ρπίπι ίΐ ιΐίη- 
ΙβοΙίεοΓαιη οοηδυβίυίΐίηβ βίαΐίιη ρο8( ΤορίοΑ ρηιηα οΐ Απαΐγϋοα εοιηρο8ΐπΙ 1 * 
ΠΗβΙοηοα (ρθ8ΐ οΙ. 110, 3 οΓ. Βθ8β ρ. 121 *)), ιΙθι'ικΙθ ουηι Εΐΐιίοίβ (8ροιΐ8ίρρί ' ^ 
ιηοΓίβ οΐ. 110, 2 Γ6€6ηΙίθΓϋ)ΐΐ8 800. Βθ8θ ρ. 125) Ρο]ί1ίο<ι οΙ. 111. 2 (Βθ8β ρ. ^ 
Ι2δ), (ΐυίΙ)ΐΐ8 βυΐήθοίΐ ΡοβΙίοϋ. ίβιη νβΓΟ ροβΐ ΜοΙορΗγδΐοα ιιονα οροΓυιη 1 1 
ρΙιν8ί6οηιιη 86ηβ8 ίηείρίΐ, φΐαβ Γθ]ί(]ΐιυιη νίΐαβ Ι6ΐηρυ8 οιηηο αΐΐδΐιιΐίΐ, 
ίπιπιο ίρ8ΐυ8 νίΐββ ΙβΓηιίηο8 β\εο(ΐ6ΐΐ8 ΤΙιοορ1ΐΓ»8ΐί οΐίαιη ίπ ηιπ^ί8(π Κι• 
ΙιθΓ68 8υο€θ(ΙοηΙί8 ηοηιβη οροΓΗΠιηπο οοοηρηνίΐ. οΐ ΡΙιγ.ςίοη ί|ΐιί(1ρηι ίρι.ΊΓ ί 
ρΓορηβ νοοθπΙιΐΓ — ηοφίθ οη αηΐο ο1..112 ρβΓδοηρίί» «υηΐ (Πθ8θ ρ. 203) 
— ρθ8ΐ Ι. (Ιο €αοΙο οΐ ιΐβ ΟοηοΓπΙίοηο οοηοΙικΙιπιΙΠΓ ΜοΙοοΓοΙο^ίοίχ . (|Ηη(ί ^ Ι ^ 
«ΜΐίΙα 8ϋηΙ ο. ο1. 113. 1 (Βθ8β ρ. 204. (Ιη ΡΓθ])1οη[ΐηΙίοί8 οΓ. ιΊι. ρ. 18ί). 104). 
4|ρίη(ΐ6 ΗίδΙοπαο αηίιηαΐίιιηι ΙίΙ)Π8 ηονηπι (ρι.Ίδί Γΐπ.κΚιηΊ ίηΐΓθ(1ιιοΙίοηο (ρο^Ι ^ 
ο1. 112, 2, 8θίΙ. 0. ο1. 113. 3 — 4. οΓ. Βθ8θ ρ. 210) νίηηι 8Ϊΐ>ί ιηυηίνίΐ ηιΙ 
ο<1ί*ηίΙθ8 1ίΙ»Γ08 οΐ ρ8γο1ιο1ο§ί€θ8 (οΐ. 114, 1 — 2. οΓ. Βθ8θ ίΙ).) οΐ ρΐιγχίοΐο- ^ Ι 
«^1008 (οΐ. 114. 2 — 3), ίη (]πίΙ)υ8 φίπιη Ιιοο ίρ80 αηηο οΙ. 114. 3 ηΐ0Γΐυπ8 
ίίΐΐ, πΐ3^ί8(π (|υίιΚ»ιη οροητ 8υΙ)8ΐίΙίΙ, <ϋ8θίριι1οΐΊΐιη ηιιΐρπι οΐ ρ]ιί1θ8ορ1ιίηο 
(|ΐΐ38ί ΗοΓβιΙϋηι 8ΐυ(1ϋ8 ΙβρανίΙ ΗΙ)γ08 ηΐ) ίρ8ο οΐ8ί ιηπ1Γΐ8 Ιοοίδ ηηηιιη(Ί3ΐ(>8 
ιιιιιΐ({υ(ΐηι ίαιηοη ρβΓ8€πρΐ08 (Κθ80 ρ. 175 8ίΐ((. 2 Κ») περί τροφής καΐ 
ανξτίαως^ περί νόβων οΐ (|ΐΓιΙιΐΐ8 ΤΙιοορ]ιπΐ8ΐί ηοιηοη ηι.ΊχίπΊο ίηοίηηιίΐ 
περί φυτών (φΐαΐοδ α Τ1ιοορΙιπΐ8ΐο οίΐίΐί 8ΐιηΙ ρο8ΐ οΙ. 118, 1 γΙ ρο8ΐ Ι. (1β 
πι<;ΐ3ΐΙί8 6ΐ ΐ9ρί(ΙίΙ)Π8 οΙ. 116, 2 νιι1ί?αΐ08, οΓ. Πθ8θ ρ. 178. ΙΠ)Γί οίιΐ8(Ιοηι 

*) Πο ίοΓίίο ΗΙ)Γ0 (ΐηοιη ρυδί Όΐο^οπί» ο^ιιίοί ιηοΓίοιη, (Ιο οηίπδ 
ιηοηϋοηο ρ. 1411, 24 ίιιοΐη (Ιίχίΐ; θΓθ8ννο11, Οπί^ίη. 1<η,1οη<1. ΙΤοΙΙοη. Ι^οη- 
ίΐοη 1802 ι. III ρ. 177, 8οΗρ1πιη ο(1ϋηπΐί|ΐιο £αί88ο βί^ηίβοΛίπΓ, λΗΙ)! 
ιΙίοοΙιΐΓ. οίβηίπι λπΙ ναηιι οβί ιΐΛΓΓΛίίο, (ρΐίΐ υιιο οο<1οηΐ(]ηο (ίίβ οηηι 
ΑΚ^χαπίίΓΟ ταζβ ίαηοΐαβ ίΐΐβ νϋ/ι (ΙίοϋαΓ Ό. 1^. Ο, 70 οί ΡΙαΙ. φΐ. οοην. 
8, 1 , 1 οί. Ρ. Ιι. 6, 76 βςη. 44. 57, ηηΐ ηοη 08ΐ ίρ8ίπ3 Αή^ΙοΙοϋβ ίβίο 
ίβΓίίιιβ, νβΓίιιη α άίβοίρηίο ςηοίΐΛπι ΓοίΓηοΙαηΙο Λο1(111η8, ςποπι ιιοί ιηο- 
ιίαιη Γαοίαιη ββΐ ίη ιηβίαρίιγθίοίβ. 

1* Αη<Ιι>Ι(*Ιι*^ ίΐίαρπία ιΐιιιϊιιπί ρο«1 ΡΐΜ«ιηι% ηιοΓίιηη . ηιίιΐι ιι«ιη ^ΑίI1 

ί|ΐιιΙΐΐ$ ({ΐΐίΐιη ϋΐκΙίΐοΓ ίιι«*Γ^Ι ,ι η>ΐΗ|ΐ}όΐΊΐι»ι ΡΐΛίοίΐίΓοηιιη Ηιιιγ η«ιπηι- 

ιιοι Ι?η*μι* ρρήίΐιι^ι ηηίν^Γ«ί{ΐ ΐπιΐοΐί* ι1ΐ(()4ΐ*η(ΜΊΐ«, |ΐ1)ίΙιι^η|ΐϊιΐΑΐτι ιΙιηΐΜπιΪΗ 

•ΗΐΙοηιηι αΐΐϊΐοηΐΓΤϊ ϋΐιιιΐϋίί ί^χηιΙΐΛΐϊί ηΐψίρ ρπΉΊΐΜπιϊίϋΐι ηΙΐΊτ Αΐΐιρίϊί:^ 

|ΐΗ (^ί. V. Εθ!(^ ιΐο ΛΗϋΙ.οΙί>ΙΪ!ϋ Ιίΐιπιηιιΐ) ι>ηΙΐιι^ ί*1 ^αΗοηυιΙ^. βιτοϊ. 

Γ>Κ |ΐ. 2:ΙΙ) αΓΓ3 ϊιπίΐιΐίη ηΐντϋρ. Ιίό (νι•1 Ηΐί ΙϊηΑ γϊογ^τι^. ι*πίηι ί* ιΐι»- 

^ιΗοΓ^Γ4 (ρο5ΐ οί, 1 10, 3 εΓ. Βο-ίίί ρ. 121 *)). «ΐΗηιΙΐ' αιηι ΕΐΙιί^Ι» ΐ8ρ#•αΗί|»ΐιί 
! ο1, 110, 2 ΓΡΓΟίΓΓίίΐΗίιΐΗ ίίΐ*ί*. βο.<ϊ* ρ. 1*2.νι ΜίΐίΓΛ *4. III, 2 11ΐί«τ ρ. 

#|Ηί1)ΐΒ δΙίΪΜΓΓίΙ ΡοΓίΚ'ίΙ, ίΛΐη νΠ'ΐΙ ρΟ^Ι ΜΗίρΗνίίίο 111113 ΐφ*•ΠΐΙΙΙ 

^Τ'ί^πιοι !(ΐ*Πί*ίϊ ίη^ίρΗ, ιρυι; Γτ*ΙΙΐ|τιιιηι νϋ»*• Ι#ηιΐ|ΐαΛ οιιιΐιβ ι]»»ΙιιΗ(. 
(ΐπΐι» ίρ^ίιΐίΐ νίΐίΐί* ΙίΜπιΐΰίΐ'ί »»ΐίηΙί?ιΐΗ ΤΙι**0|ΐΙΐΓΛ5ίί Ημτιι ΐιι ινι^ι^ί^ίτι ί.Ί- 
ΙιΐΓΐ*)! ΐ^υ4.τ^(νηΙΪ!ΐ 5ίΗΐΐ(*η υροηιιιυιχιρ οΓΐ:*ιιρΛ\Ιί. γΙ ΡΙινκΐΓϋ «ριίιΐροι ί^ιι*• 
ΰρΗι• γϊΚΜηΙιΐΓ *— η<*(|*ι*^ *"'' '^^^ΐ*• "Ι- *' ^ * ΐϋΤΓκτηρΐ* *ιιιιί ί ΙΙλ*<• ρ. 2ίΐ3Ι; 
|ΐΐΗΐ 1, «Ι*^ (ΪπρΙιι 1*1 ιΐη (ίηιιΤΑΐίοπΓ ΐοικΙιιιΙιιιιΙηΓ 1Ι^ΐΓαΓΜ|#ι^κΙ§, φΐ^τ 
^ίΐΛ ιιυιη Γ, οΐ ΙΚί. ι ίΒ*»5^^ ρ. 21Μ*. ιΐί^ Ρη>1ι1ι>α»ϋα» €ΐ ιΐι, ρ*. 1#«Ι. ΙΟΙ. 
Ηϊ»4^ !1ηΙοπ4€! :ιιιϊιιΐ3Ϊίιΐΐτι ΙϊΙϊΠ* ηι»η»τίΐ ι^α^ι^φαι^ ΜίτοιΙιιχϋΜϋΡ (ρ»^*I 

ιΙμϊιΙιιιι ϋΙίΓΟίί <4 ρΑνΓΐΐίΐΙο^ϊί•*»^ 0)1^ Π*. 1—2. ^^ 1<μ^ ϋ*.] Η |ΐΙφΜ«ι- 
(ιιΐ 114, 2— :ΐ), ιη η^"^"^*^ Η^'^^^^ ^^*»^ ^^ «νμ ι4 III* :Ι ηΜΠνν* 
ίϋ. αυι^'Ηΐπ «ιιιίιΐ4*ιη ορ^ηι ΐίηΙι^^ΗϋΙ. ^ΙΙλΗριιΚπίΗ «ΐΐΑΐ Η ρίΗΐΙϋ•(ΐ|4ιί«»* 
|ιΐ3•κ{ ΙΐΓΓ«>ι)ϋη\ ίΐΐιιιΓιι^ 1ι*^*ινΐΙ ΙΪΙΐΓσϋ ^Ι» ίρ^ο Η»1 ηνίΐΐι Ιοιίι ιβΗΜΜ:Ιϋ«ι« 
ΜιιιφίΛΐιι Ιαπίί^ρ ρίίτΐ^ιπίρίβκ (ΒοϋΡ ρ. 1ι5 Αΐ|ί(. ΐΚί ^^ ι:^#φ% κβΙ 

)|^1 φΐτώτ^ (φϊίΐΐρ^ Λ ΤΙΐΡίη*•^* '*"*** ^'**^* •**<"* Ρ»! βΙΙΐΗ, 1 Η ψίπί Ι Αί 
[«ΜΜ^•!!^*. Η ΐΛρΐιΙίΙηι^ ο1. 110* 2 ?ιιΙ|ζΛΐο»* «Τ. 1ιιμ> ρ. |ΤΗ. ϋΜ Μ ν»ρ ΐ€Γΐ1ο ΙιΙΐΓ*» ηπ»ίθ> Ρ"^^ 
1802 ι. ΙΙΙ ρ- ΙΤΤ. &«ίΓ 

|Ι?. 1:1*11*^ πι ΛϋΙ %*»»* * 

ια11^^«14 ΐΗ*> ^»^' '^ 4^ 


— 4 — 

περί νδάχων οοηδ6πρΙί βαηΐ ροδίςηβιη ΟαΙΙοπίΐη ρβπΘ α ΟοΒβαηάΓΟ 
οδ8€$$α ίπ Εα€τηηηι $β ΰοηίηΐίί, οι, δβη. ςυ. ηβΐ. 3, 11. ΡΗη. 31, 30. φΐο 
1ϋ)Γ0 υ$ιι$ 68ΐ 6Δΐ1ίιηΔ6ΐια3 αρυά ΑιιΙί^. ιηίΓ. 158). αίςαβ Ηοπιιη ςιιίάβιη 
ΑΗδΙοΙβΙίδ ορβΓίιιη ρΓαβΙβΓ ΡΓοΜβιηαΙίοΑ ηίΐιίΐ ηαηο ρβΓάίΙαιη ββΐ ηίβί Ρο- 
ΙίΙίοοΓαιη 6ΐ ΡοβΙίοοΓαιη βΐ ΜβΙαρΙιγβίεοΓαπι ρΑΓΐ68 ίαιη αηΐβ ίρβαιη ζΤΛΠί- 
ταΛίιοοΓίΐίη ΑΙβχΔηάτίηοηιιη 96ΐΔ(6ΐη ρβββαιηά&Ιαβ. ίΓ9^ιη6ηΙ& βαίβηι ΗΒγο- 
ταιη Απδίοΐβΐίβ ςιιί άβρβΓάίΙί 8ΐηΙ ρΓαβΙβΓ ίΐΐοβ , ηβςυβ βχίαηΐ ιιΐΐα ιιβφΐβ 
6χΙίΐ6ηιηΙ. ηαιη ςααβ εχ ρΐυηηιίβ 1ϋ)η8 ηοιηίηβ ({αίάβιη ΑήβΙοΙβΗβ ίαιη 
1)ί1)1ίο11ΐ6(:βηοΓΐιιιι Αΐ6Χ9ηάΗηοηιιη αβίβΐβ ίηδοηρίίδ ρΐυηιη&β δβΓναηίαΓ 
ΑΗδΙοΙβϋδ Γβΐΐςιιίαβ, ηοη δυηΐ 1ΐ1)Γ0Γαιη ςυο$ νβί ίρβίυβ οίΐαηΐίβ νβΓΐ)!» 
βί^ιιί&οατί νίάβαβ, νβί αά Ιάβιη Ιβιηριΐδ €[αο ορβρα ΙΙΙα ^3νί88ίιη2ΐ βάίάίΐ 
ΐΒοάο Γ606ΐΐ8ίΙ& οπιπίπο ρ6Γΐίηιιί586 νβπδίιηίΐβ 811 , γβΐ ςαο8 άβηίςυβ €[ΐιαιη 
86ΗθΓί8 ΐΔπίθΐι οπ^ίυίδ πιαπίΓεδίΑ ίη ιηιι1ΐί8 νββίί^ία βχίβηΐ, ιηαΐΐο αιιίβα 
6(ϋΐ08 6886 ααίιιιηαηδ βά ίυνβηειη ΑΗδΙοΙβΙβια ιηα^ίδςυβ βΐί&ιη Ιαηο ΡΙδ- 
Ιοηίοαιη ΓβίβΓΓβ ρο88Ϊ3. βίβιιίιη Αηδίοΐβΐίοί ιηα^ΙδΙβΓϋ &υοΙοη(Β8 δοΐιοΐαβ- 
ςαβ ΡβηραΙβΙίεββ ίαπια ςυυιη ρΐατίιηοπιιη άίβοίριιΙοΓίιιη 8οηρΙί8 οοηΐίηιιβία 
ρΓορα^&ΓβΙυΓ, 618 ςυίάθΐη €[ΐΐ36 φΐ&$ί 6 ηΐδ^ίδίΓί δβηΐβιιΐία (ϋβριιίΑηΙίαιη 
βίιιβςυβ ίάβηΐίάβιη 8α6ηΙΪ3ΐη ρβοοίβηϋιιιη βιιοΙΟΓυιη ηοπιίηίΒαβ ρβδδίιη ααΐ 
ΰβΓβΓβηΙ αιιΐ 81 ςααβ ^688ί886ηΙ, 1ί1)Γ3Γΐοπιιη ίηουΗβ ίαοϋβ βίδ (ΙβδΙίΙυβΓεη- 
(υΓ, ίβοίαιη βδΐ υΐ ςυοηίαιη Ιίΐαΐί αΒ βΐϋδ ροδίβα 1ΐ1)Γ3Γη8 ιηαΐβ δυρρίβΐί 
Αηδίοΐβΐίδ 6δδ6 ρ6Γΐιί1)6Γ6ΐιΙ ςυοά Ατίδίοΐβΐΐοαιη ΓβρβήΓβΙυΓ, ιηαΙίοΓυιη 
Αηδίοΐβΐίδ (ϋδοίρυΙοΓίιιη ρβΓίτβΙ ιηβιηοΗ& αίςυβ βο ρΓββδθΓΐίιη ΙβπιροΓβ ςυο 
ιη ΜΜίοΙίιβοβδ ηονο ιηοΓβ οοηάίΐβδ εχεωρίαπα ιιηιΐβςυαφίε οοη^βΓβΓβη- 
ΙυΓ, ιηοάο ΑΗδΙοΙβΙίδ ηοιηίηβ ηιθ(1ο οβίβύβηίπιί άίδοίρυΙοΓαιη βΐ εαΐαβ 
ρΐατίπια ΓβνθΓα δεηρίΑ ΓυίδδβηΙ ΤΙιβορΙΐΓβδϋ , άίνβΓδίδδίηιοηιηι δ6ηρΐ0Γυαι 
ίβίαδ νβηιυη ΪΓβηΙ. ςαοδ Ιίΐιιΐοδ ροδίςυαπι ΜΒΗο^ΓαρΙιοηιηι Αΐβχαηάηηοηιαι 
ίη ρΐιϋοδορίιοηιηι ΙίΒπδ ραηιηι ευποδΟΓαιη (Βοδβ ρ. 29 δ€[(ΐ.) ί&6ϋί8 υδυδ 
ΓβεβρίΙ, Ιοη^ηςυα (Ιθΐπάβ εοηδαβίαάο δαηχίΐ, ηοη ΓβΓβ 6Γ3ΐ ΐ]υοιηοάο 
ροδΙβΓΪΟΓβδ βΐ ςυί ίη γ6 ΟΓίΙίεβ βδδβηΐ (ΙίΙί^βηΙίοΓβδ (ςααΐίδ ίη ογαΙογοπι 
βοηρίίδ Οίοηγδίυδ Παΐίοϋτηαδδβηδίδ) οοΓΓί^βΓβηΙ, ηίδί ΊΐΛ υΐ ςααβ ΑπίδΙο- 
Ιβΐίδ 6886 ρρορΙβΓ πιαηίΓβδΙα ςοαβΗ^πι δβηοΓίδ ΙβπφοΓίδ ίηάίοία ηυΐΐο ηιοΗο 
ροδδβηΐ , αοοβηδβΓβηΙ Τ}ΐ6ορ1)Γ3δΐ6ίδ , (16 ηιυΐΐίδ αυΐεηι ΐ]η36 δυΐ) αίΓοςυο 
ηοιηίηβ ΐΓβάβΓβηΙυΓ αίΓηηι ΤΗβορΙίΓαδΙί βδδβ ηιαίίβηΐ αη Απδίοΐβΐίδ αη βΐίαδ 
(ΙαύίΙαΓβηΙ. αίςηβ βοιίβπι ΓβΓβ (Ιίδβηηιίηβ βΐ ηϋοηβ ρβΓηηι οβΓία βΐ ρΓα- 
(ΙβηΙί δββρβφΐβ ίοΓίυίΙα ΙίΙίΓοπιιη ΑτίδΙοΙβΙίβοΓίιπι δβπηοηίδ ραηΙβΓ αίςυβ 
βΓ^πιβηΙί δίηιϋίΐηάίηβ οο^βΙΟΓηηι βεβητοδ, ςαοδ ίη 1)ί1)ΙίοΙΙΐ6θίδ νβίβη- 
Βυδ ΓβρβΓβΓβηΙ, (ΙίνίάβΓβ 3ΐ(ΐαβ άίβροηβΓβ οοβρβΓυηΙ εχεςβίαβ Αα%€%, 
δοίΐίββΐ Αηάτοηίοαδ ΚΗοάίαδ , ςαί 1α1)ΐι1α8 1ί1)Γοηιηι βΐ Ατίδίοΐβΐίδ βΐ ΤΙιβο- 
ρ)ΐΓ3δϋ ρηιηηδ οοηίβεΐΐ, βββιιΐο αηΐβ ΟΙΐΓίδΙαηι ρΗιηο ςαο βΐ ρΐιίίοδορίιο- — 5 — 

ΠΙΠΙ 8(τΐ(ϋο (νβΐυΐ Ρ&η&6ΐϋ 6ΐ ΡοδΜοηϋ) βΐ ρΗίΙοΙο^οηιιη (Αΐβχ&ηάτί Μγη- 
(ϋί, ΟβιηβίΓϋ Μβ^ηβϋβ, Οίοηγβη ΗΑΐίοαπι&βδβηβίβ , αΠοΓυπι, ρραοαρυβ 
3πΐ6ΐη Οίίίγιηί, ςυΐ ρΐιϋοΐο^οηιιη νβΓΑ ρΓορΓί3€[α^ βΓαάίΙίοηβ ίΐΐυβίπιιπ) 
αΐΐίιηηβ ΓβΓβ ίιΐβιηςαβ ρΗηοβρβ ίυίΐ) βοηρΙΟΓυιη Αη8ΐοΐ6ΐί6οηιιη ιηβιηο- 

ΓΪΑ Γ6ηθν3ΐΑ 68ΐ (οί. Βθ86 ρ. 37) &1(]116 ροβΐ 6χ1ΐ3υ8ΐί1 ββΟίΑΠΙΠΙ ΥδΩΑ ΟβΓίβ- 

πιίπΑ (Βθ8β ρ. 34) ιιονα ρΓονβηίΙ ΡβΓίρ&ΙβΙίοοΓυπ) βοΒοΙβδ, ΐ]υοΓυιη άίΐί^βη- 
ϋϋ ίρ808 Η1)Γ08 οοπιιηβηΙαΗί8 ίΙΙυδίΓβηΙίυιη ορ6Γ3 ηο1)ί3 ΑηβΙοΙβΗβ ρΐιϋο- 
8ορ1ι!θ3 (Ιιοο68ΐ οιηηίβ) υηα οαιη ναπίβ 1ί1)Γοηιιη ρββυάοηγιηοπιιη 6Χ6ΐηρ1ί8 
ΐΓ^θίΐΑ 8υηΙ 6ΐ €οη86Γν2ίΐ3. Αη(ΐΓοη{ου8 αιιΐβιη (]υί ίη ΐρβίβ ηονί 8(υάϋ ρΗ- 
ιηοπίϋβ 1ϋ)Γ0ΐαιιη {ηνθηΙΟΓυιη 6( αάΗαο βχίβηΐίαιη ίηάίοβ8 86ηρ8ίΙ, ίιι Ιιοο 
ηβ^οϋο «ιηΙίςυιΟΓυιη €[υοηιη(ΐ3ΐη βυοίοπιπι βΐ ΑΙβχαηιΐΓίηοηιιη ίυάίοίο υ8υ8 
68ΐ βΐ ρΓ3βοίριΐ6 Ηβπηίρρί , ΐ]υί ίη νίΐίβ ρ)ιΠθ8ορ1ιοπιιη (16 ΑΓ!8ΐοΐ6ΐί8 
φίοςοβ νίΐΑ 6^6Γ3(. οαίιΐ8 ςιιίάβπι 8ΐι(ί(]υίοηιιη ίυ(ϋ6ϋ άβ ν3ηί8 Αη8ΐο- 
16Η8 ορ6Γϋ)υ8 ν3ή6 ορίηαηΐίιιιη βΐίαιηηιιηο ν68ΐί^ί2ί ΙίΙ)ί Ιβ^βΓβ νί(ΐ63Γί8 6ΐ 
ίη ίρ8!α8 Ηβπηίρρί ίΓα^βηΙίδ (οί. ιηΓγα (Ιβ βργΠο 6(ο.) βΐ αριιά ΟβηιβίΓΐυηι 
Μβ^ηβΙβπι 608 8θΗρΙθΓ68 Γ606η86ηΐ6ηι (Οίο^. ί. 5, 35) ({υίΒυβ ί(ΐ6ηι ΑηβΙο- 
Ι6ΐί8 ηοπΐ6η ΓυβηΙ βΐ ίη οβΓίίβ Ι]υί1)υ8(ΐ3πι οηοηΐ3ΐοΙθ£;ί Η68γε1ιί3ηί ίΓ3^- 
ηαβηΐίβ (3ρυ(1 $αΙ(ΐ3ηι 8. Νικόμαχος^ ιιΒί βΐίυδ ΑΗδΙοΙβΠδ δοπρδίδδβ (ΙίοίΙαΓ 
1/θλχών βιβλία ς %αΙ ηερί της φνβικης ακροάβεως του ττατρο^ αντον^ 
βναδ 3ΐι(6Πΐ π)6(ϋοιΐ8 Νί6θπΐ3θΙιιΐ8 ιατρικών βιβλία ς %αι φνβι%ών α[ (Ιβ 
Νίοοπιαοΐιΐ βΐΐιίοίβ οΓ. Ηο86 ρ. 88 8(}. α(1(1. Αηοπ. ΡΰΠδ. ίη ΡοΓρΙιγΓ. εο(1. 1030 
Γ. 51 * : ϊγρα^Β γαρ η&ικα ΝικομάχΒία μεγάλα καΐ μικρά ' δει γαρ είδε- 
ναι οτι ^Αρ. Ιβχε καί πατέρα Νικόμαχον καΐ νΐον Νικόμαχον, και 
ξγρα'^ε τζρος ίκατίρονς η^ικάς πραγματείας καΐ ίτιίγραψε τα προς 
τον πατέρα μεγάλα Νικομάχεια, τα δ^ προς τον νίον μικρά)^ ίη (]υί1)ΐΐ8 
ορβπιπι ΑΓίβΙοΙεΙίοοΓίιπι 9υο(οΓ68 ΓαπιίΙίαΓβδ ναηί βη^υηΙυΓ ΓιΠυδ ραΙβΓ 
3νυ8. 3(1 ΗίρροεΓ3ϋ(!θηιιη ΓβΓβ 1ί1)Γ0Γυπι οχβηιρίαπι ίηΙβΓ ΗίρροβπαΙίδ Γαπιί- 
Ηβηι εΓίΙίβοπιπι (^οηίβοΙυΓα (ΙίδΙπΙχιΙοΓαπι. αΙΙαπιβη νβΓοηιπι βΐίβπι ααείο- 
ηιπ), (]υο8 Ιοεο δΐιο ΑπδΙοΙβΙίδ ηοηιεη πιονβπΐ, ϋ(ΐ6πι ίηΙεΓ(1υπι ηιοηιοπαηι 
8€Γν3?6ΓίηΙ ηοη πιεπα δβηορβΓ εοηίβεΙιΐΓ» Γ6(ϋηΐ6^Γ3ΐθΓυπ), δίνβ 9ε(ΐυΗΐίυπι 
(νβίαΐ ΓθΓΐ3886 Μβηαβεΐιοαί δίεγοηϋ) δίνε (ΙίδείριιΙοΓυπι (ΤΙιβορΙίΓΗδΙί , 
Ευ(ΐ6ΐη1, ΡαδίεΓΑΐίδ, Μβηοηίδ). ευί ΙίΙιιΙοηιηι ίηε6ΓΐίΙυ(1ίηί, (|ΐΐ9β βΐίβπι 
ηυηο ίη ΙβδΙίπιοηίίδ θρραπβΐ 9(1 Α1εχαη(1πη&η) ΓοηΙίιιηι αηΐίςυοπιηι αβίΗίβηι 
ρβΓίίηβηΙίΒυδ, βηβω ρΙβΓοπκιιιε (αΐ ηυη ιι1)ί(]ΐΐ6, εΓ. νπομν, ίβτορικά) ΓεείΙ 
ΐΑίιυΙβπιιη Αη(ΐΓοηίεβ3Γυηι υδυδ, ({υαηινίδ ροδίβα βΐίαπι 1ί1)Γ&ηοΓυηι Γβεβη- 
ϋοηιπ) βυΐ ίηευηβ 3υΙ ίπδείΐία 9(1 ΑπδΙοΙβΙίδ ΓβΓβ ςυαπι η(Ι ΤΗβορΙίΓαδΙί 
βυοΙΟΓίΙαΙβηι ρΓορβηδίοΓυηι νβΐ βΐί&ηι 9η1ί(]ηιιηι (ΐιιο(1(ΐΗηι ίυ(Ηείιιπι Γβδα- 
ηαβηΐίιυη (οΓ. Ι. περί τών ατόμων γραμμών^ εοηίΓαηηπι αιιΐβπι ΓβεΙιιπι βδδβ 
τί^βίατ ίη 1. έ2β ρηηο%ρη$ ί. β. ίη ηιβίαρίιγδίεο Τ1ιβορ1ΐΓ9δΐ6θ) ηοναηι ίπ — 6 — 

ΙΐιΊο Γο ιηοοΐ)8ΐΗΐιΙίαιυ ΐΗ'ροΓοπΙ. η1(ιιι(; Ιιηοο οηιηίη ΙίΙ)Γ0Γυηι ιιημΙο ΑπηΙο- 
ΙιΊί ιυϋ<Ιο ΤΙιοϋ[)1ιπΐΝΐο ιιιο(1ο ϋΐϋκ 1Ν'η|κιΙοΙίι-Κχ ΙπΙ)ΐιΙοηιπι ίρα^πίΗΜίΙα 
ίΐιιυΐϋ 111 ηιπιιιι οοΓριιχ ιιοιι ΑΓίδΙοΙοΗ^ , ίιιπιιο Ρϋηραίοϋϋοηυη αηΐί^ιιίβ- 
8ίιηοΓΗην ΓϋΗ([ΐιία8 οοιιιρΓοΙιοικΙϋΠΗ ϋοηίιιη^ί (ΐ6ΐ3ϋΓοηΙ, ηιπιο ίΐ» (ϋνί^ο 
ηο^'οΐίο (ΙίχΙιαΙίϋ , ηΐ ΙίΙυΙοΓαιπ αιι1ί([αί1υ8 ΙΐΗΐΙίΙΟΓυηι «ογΙοχ χοϋΐιία» οχρο- 
παηι υα (]υα6 ίρϋίυδ ΛπΗίοΙ^Ηί» ηοιηοη ΓοΓαυΙ, Γ6Η(]ΐια ααίοιυ οΙ (|υαο ΤΙιοο- 
ρΙΐΓα8ΐί «(υ(1ίΓϋ πκιΐιΐίτίηΐ Ποηιιαηιιο ϋδοηοΓυ (οΓ. οίϋδ αηϋΐοοία ΤΙιοορΙιι-ίΐΝίοίΐ 
Ι.ίρ8. 1858 ρ. 1) Ιίΐ3ϋΐΐ8 οοηοοίίαιη. 

Ε8ΐ αιιΐθΐιι ΠΙ)Γοηιιιι ίΙΙοΓυπι, ηυοδ ΓϋοοιίδΐιίΙ ΑηΗΐ'οιπεαδ ([ΐι^ππικριο 
αιιΐ ίηΐϋ^τα 8ρϋοίιΐ)Ίιια <ιαΙ Γ6Η(|υί«ΐ8 αϋ(]ΐι«1ίιιιιι οίυδ 8ΐα(1ίο ιυαχίιη.ιιη ραΓ- 
Ιοιιι ϋχο<'ΓρΙα8 αϋμΐϋ α ρο8ΐ6ΓίοπΐΜΐ8 αιιοΙοπΙ)ΐΐ8 υιηΐΐίδ ΓοροΠίακ Ιο^μιιηι^. 
βΐ ρΓορΙΟΓ αείαΐοηι (ο. οΐ. 115 — 130) οΐ ρΓορΙΟΓ ΙκαοΙαικϋ ΓαΙίυικΜίι ϋα 
(ΗνϋΓ8ίΙα8, υΐ 8ϋ\ ΓϋΓβ νοί δ^ρίοηι ε1«8868 (ϋδΙίη^ιΐΗ8 1μ806: 
Α. αιιΙί(|υίθΓαιη: 

Ι. ΗΙ)Γί (Ηδείρυΐοηιηι ρ]ιϋθ8ορ]ιίοΐ (ΐιιίΙ)υ8 ίρ8Η (]υίΐ8ί «ιαΐ εοηΙίηπ;ι(ιΐΓ 
Απ8ΐοΙιΊί8 ρΙπ1θ8θρ]ιία ίΐυΐ ηονα Ο(1ί1ίοηο ΓΟίΓΗοΙαΙιΐΓ , νοίιιΐ ίπΙΟΓ Ιο^'ιο,ί 
ρραοΙοΓ ;ιη<ι1γ(ίε4ΐ ναπα οαΙϋ^οιίαΓυιιι ΗΙίΠ οΐ περί ίρμηνείας^ ΗιεΙοΓίοί» 
ίΐϋηι ΤΙιοϋίΙί'οΙοη οΐ οϋοοηοπιίουδ ρπηιιΐδ, ροΓΓΟ ιηοίΗρΙιγβίοί ρΙϋΓοχ (α ίλ. 
%, Τ, ία) ([ΐιί ιποΙαρΙινδίοοΓϋπι ΑΓίδΙοΙοΙίουηιιη 11 1ίΙ)Π8 ϋοηιρΓοΙιοιίδοιυηι 
οιΐίΐίοηί ('ΐη1ί<[υί1α8 ίιΐδεΓίί δΐιηΐ (οΓ. ορίιΙοπΗΟΓυπι ΗΊρροοί'αΙίοοπιιη οογ- 
ριΐδ οΐϋ.) οΐ ρΐιγδίοιίδ Ιί1)0Γ ηεοί κίνηύεως {η) οΐ περί ξαίων χίνηΰεζος 
(Κοδο ρ. 174). οΓ. ΤΙΐϋορΙΐΓβδΙί (Ιβ αηίιιια1ίΙ}ΐΐ8 οΐ (Ιο ρΐαηΐίδ οΙο. 

II. 1ί])π ρΐιίίοδορίποί ΙιίδΙοποί, (]ΐιίΙ>ιΐδ ηονο ΙίΙΙβΓιίΓυιη ((Οπ^γο η 
ΐνπ[ΐαΙοΙίοί8 ίηνοηΐο (ο•Γ. ΤΙιοορΙιπ. ΙιίδΙ. ρΐιγδίοοίϋΐϋ οΐ £υ(ΐ6ΐιιί ΙιίδΙ. ^νο- 
ιηαΐτ. οΐ ίΐδίΓοΙυ^. οΙο. Κοδο ρ. 70) &ηΙί(]αοΓυηι ρΐιίίοδορίιοηιιη ΓΐΐϋΙυηπη 
ηιο(1ίοοηιιιι ρΐηοΐΐ» οΐ οηαπαηΙυΓ οΐ ΙικϋοαηΙϋΓ : εαίιΐδ ^εηοπδ ΓυειαπΙ η 
ιατρική βνναγωγη Μεηυηί η (]υίΙ)ΐΐδ(1ηιιι ΙηΙηιΙα, τεχνών {ρψ.) αννα- 
γωγη^ ίΐεηι ιηοιιυΐ)!!)!!**) ναπίΐ (Ιο ίιΐοίδ ΡΐΗίοηίοοπιιη , (1β ΡγΙΙιηροΓϋίδ , (Ιρ 
ρΐιίίοδορίιία ΑποΙιγΙεα, (Ιο ΧοΜίορΙιαηο , (Ιο ΜοΗδδο, (Ιε βοΓ^Ίίΐ, οίίπιροικίίϋ 
(Ιϋΐιίηυο ΙίΙϋ'ΟΓυιη ΡΙίΐΙοηίοοΓϋΐιι ιΐο ΓοριιΙίΙίοα ιΐβ 1%'ί1)ΐΐδ Τίπιαοί. 

III. 1^1)Γί ΙπδΙοηεί ίπιοΙυΓίιιη αϊ! ρίπίοΐο^ίαιη νοΓ^οηΙίυηι αΙ([ΐιο η<1 
ΓΟΓυηι <ΊΐιΙί(ΐυ(ΐΓυιιι δΙικΠ.ι αϊ) ΑΙεχαικΙηηίδ ροΐίδδίπηιηι εχοαίΐα (νοίιιΐ 1)ο- 
ηιοίπί ΙΜΐίΐΙοπίί . ΙϋοίΐοίίΓοΙιί , ΡΙιίΙυοΙιοη) , <ιιιαΙο.^ ΓυοΓΟ πολίτεΐαι (δίτίρΐΗΟ 
ο1. 110 νοί 117 οΐ Τίιηηεο ηοίικί), οΙγιηρίοπίοΛίπιπι οΐ ργΐΐιίοηίοαηιαι Γβ- 
ιτηδίΐδ ((Ιο Ργΐΐιίοο Μοηηοοίιπιί οΓ. ριαεΓ. ίιι Γγ. ργΐΐιίοηίε.) , διδαύτίαλίαι 
(.ΗΐιΙο ΕΓΗΐϋδΙΙιοηοιιι νυΐ^ίΐΐαο). (ριίΐπΐδ .ΐ(1(1α8 ρουΐίίπιηι αη1ί(|ΐιοπιιη δΐιΐίΐίίΐ 
ναπίδ «ι»ϋΓειιιαΙιιιιι ρυοίίευηπιι (Ηυιιιοπί'υηιπι οΙο.) 1ί1)Πδ ουπδΐ^'παΐίΐ. 

IV. ΠΙ)Π ρυρυΐαιτδ ρΐιίίοδορίιίεί . (ριϋηΐδ αιΐ 8οοΓίΐΙίοοΓΐιιιι οΐ ΡΙ^Ιο- 
ηίεοπιηι δΙικΠα οΙΙιίοο-ροΠίίοίΐ (1ία1υ§ί(]ΐιο Γογοιηοι δοοΓαΙίι-.πιι •ιΙ) ΑπδΙο- ΙβΙβ νβΓΛβ δοίβηΙΐΗϋ ϋοηίϋΙΟΓΟ οοιιχαΐΐο ηοί,ΊουΙίΐιπ ΡοπρΗίοΙίυη χίΐιυΐϋ 
^Γβ88ΐιιιι ΓΡίΙοϋΙίΙ, βχ ίρδίιΐϋ Τ1ιοο1)II^α^>ι^ οχοιηρίυ ([αϊ |»08ΐ ϋαΙΠχΙΙκίΐΓΐΝ 
Γβ^κί^υο ΑΙϋχαηάΗ ηιΟΓίβδ (Ιίίΐΐο^υηι ιμΙϊιΙΊΙ περί ηένΟονς χ. ('«ιΙΙί«ΙΙΐϋΐκ»ιιι 
(ϋΓ. ϋΐ63Γε1ιί ΑΓΟβδίΙίΐδ) α1ίθ8({υ6. ί^ϋί ΡεπραΙοΙίοοΓυιη (ΙίηΙο^αδ οοϋονυχ ΓιιίΙ 
βΐ ηονβϋ οοιηο6(Ιί3β ία1)ϋΙί8 (οΓ. ιΐβ ΐ3οηο Γγ. 1) οίΟϋΐιΙυπχ (ΗΗΐυ^ίβ αΐίμΐί* 
8ΐί1ροηί8, ([ϋί οΐ ίρδβ ρΓαοΙΟΓ δΗοδ ιηα11θ8 (Παΐυ^'υιη αΜιΐΆριύτοτεΙης 
ίηδεπρίπιη (0. 1. 2, 120). Ιιοο οδΐ ίη (ΐϋο ΑπδΙοΙοΠδ (1υ(1υιιι πιοΓίπί ουιΐοηπ 
ΓοΓβ πιοίΐο ρ3Γΐ68 6886111, φΐο ίπ (Γιαίο^οπϋΐι ΡδοικΙαΓίδΙοΙοΗοοΓίππ ιηηΐΐίδ. 

2ΐΙΐ][ϋ6 81 3(1 Ρ38ί€Γ3ΐ6ΐη αυοΙΟΓβΠΙ ΓοΓοΓΓβ 1ΐ<Ί68ίΐ6δ , ΙαΠΙΟΠ 36(α1ί Οίΐΐδ (1(1- 

Νίτι()6η(1αιη Γιιΐδββ 1. περί οργής νβΙΟΓϋΐη οπϋοοπιπι οοηίβοΙυΓαο ΟΓΟίΙαδ. 
ΐ(1οιη ααΐοηι Ιοηηρυδ ΓβΙί({ΐιί8 (ΐυο(|υβ (Ηαΐο^ίδ οοηνοπίΓϋ (ΙοοεΙ ρΓοίΓορΠευ^ 
<ιηΐ6 βιιιη (^υί ε)ΐΓί3ηιηι Ζοηοηΐδ ΠϋΓϋπι 6(Η(1ίΙ οοηιροδίΐπδ , (ΙυοοΙ (ιΓγΙΙαδ 
ηοιηίηβ ΤΙιβορΙιτβδΙί Ηβπιιίρρί αβίβΐϋ νυΐ^ο ίηδοπρίπδ , ίΐΐΐΐη (Ιίηΐυ^πδ (Ιο 
ροβίίδ βηΐβ ΕΓ3ΐ08ΐΙΐ6»6ηι οΐ Αρϋ11θ(1ϋΠΐηι 6χ(3η8, (16 ίπδΐίΐίίΐ (ΙίαΙο^(ΐ.«< 
01ΐΓγ8ίρρο ΓοΓΐ3886 ηο(υ8 βίο. 

Β. ΓβοοηΙίοΓυπι : 

V. Ηΐιη ρΙιίΙοδορΗίεί οη^ίηίδ ραυίο ΓοεβηΙίοπδ (ίΐ (]υί α)) ΐρ^ίδ ραδδΐπι 
ποη δοΐιιπι ΑπδΙοΙί'Πδ δΟίΙ ΤΙιοορΙΐΓίΐδΙί ΙίΙίΓοηιπκιικ' ΛπδΙοΙ(?Π πι.ίΙγ ΐΓίΙίΐι- 
1(:»πιιιι απεΙοΗ1)υ8 ροηιΐβαηΐ, ΙΟΓίί.πιι ίΐυηικίαιη αΙ) ΛγινΙοΙοΙο ρΐιίίοδορίιοηιιπ 
5ϋΓρβηι ίικΠεαηΙοδ, βαπίφίο ΡΙαΙοιιίοίδ ηοιιιΐίκριηιη ΐπίπποαπι ηοο ιτΐίιρι.ι- 
Γυιη δΟΟίαΓϋΐη οοΙυΓβδ οανοηίοιη. οχοιηρίίΐ ΙιοΙίΟδ ηηιΐΐη: 1. περί άΐ'τΐ'/.ίί 
μένων ^ Γΐΐ6ΐοπο3ηι 3(1 ΑΙοχλγκΙγιιιπ (Βοδο ρ. 101), ηιηρη;» ιιΐ(3Γ;ιΙί;ί ιΝίεο- 
ηΐ3€ΐΐ63. Ι. (Ιβ οΓΠοϋδ ιιχοΓίδ οΐ ηιηπίί, ΰνοοίτιηόν^ 1. (Ιο Νίΐο (;ηιΙο Εια- 
ΙϋδίΚοηοιη δοπρίαιη), περί χρω(ΐάτων^ περί φυτών ^ (Ιΐί δΙ(»ΓίΗΐαΙ(• {περί 
του μη γεννάν Κοδο ρ. 171), περί πνεύματος (ΙοπϊροΓο Επι^ινΙγ.ίΙϊ, ν. Κοδο 
ρ. 168), περί ακονΰτών^ ρΐιρίο^πιυιηοιιίοα, περί τίόομον ίκΐ ΑΙ(*χ;ιη{Ιπιηι 
(ηιιΐβ ΕΓ3ΐθδΙΙιοη6ΐιι , οΓ. ΚοδΟ ρ. 07. Ιηπιε 1ί])Γΐϋΐι (ϊχ Ρίοίοιπαοί ηΐ νί(1(?ΙιΐΓ 
ίικίίού ρΙοηίοΓο ηιοηιοΓαΙ ΗαιΙδοΙιί ΚΙι. V, 111 ΚΙ.). 

VI. Ιί1)η οοΠϋϋΙαηοί, ηιοηιθΓηΙ)ί1ίίΐ ναρία οΐ δίιιο υπίίηο οχ ν,-ιπίδ .ιΠιι- 
πιηι ΡοπραΙοΙί(Μ)ΐΉΠΐ ΠΙιηδ ουπδοπρίίΐ οοηΐίηοηίοδ (νοίιιΐ ίίρΙιοΓΪδίιπ Πίρ- 
ροοπιΐΐοί οΙο.). Ιιαο ροΓίίηβηΙ ρΓθΙ)Ιοιη;ιΙίΐ νϋτία οΐ ;ιρϋΓθΐη;ιΙα , ϋανμάσια 
άχοναματα , ζοί(ϊ3 (οϋΐη ανατομών ορίίοιηη) οΐ ΓοΓίίΐδδο γεωργικά^ νόμιμα, 
όίχαιώματα , οβεοηοιιιίειίδ (ΐιιΊ ιικιΐο νο€ΐιίηΓ ϋ(^^ιιη^\\ι8 , υπομνήματα λο- 
γικά ν3η3 οΐ όιαίρεΰεις (ίίοιη ιιιοΙα}>Ιινδ1ουδ (3), υπομνήματα ίΰτορίχά. 
Ρβρίιΐδ οΙο. 

VII. Η1>π ρΐ3ηο δυΙκΙίΐΊοϋ ορίδΙοΙηΓυηι, οπιΐίοηιιηι, εαπηίιηιηι ;μ{ 
ΡοΓίρβΙβΙίεαιιι δείιοΐβιη ηίΐήΐ ρυΓίίιιοιιΙοδ (αΙΙαπιοη Ηοπηίρρί ί.'πη ;ιο(;ι(ο 
ρβΓναΙ^3ΐί). — 8 — . ΙηάίοΐΒ ΗΙ>Γ0Γηιη ΑΓίβΙοΙβΙίβ &1> ΑηάΓοηίοο 
οοηίβοϋ ΓβΗςιιί&β. 

ΥβΓβαδ 6η6ΐη νίΐΑ6 ΑηβΙοΙβϋβ Μ&Γοίαηαβ (οο(1. 257 ί. 277) ϊ\λ η3ΐτα- 
ΙΟΓ : και τελεντα Ικειβε δια^χην ίγγραφον καταλιπαίν^ η φέρεται ηαρά 
χε ^ΑνδρονΙκω χαΐ Πτολεμαίω μεχα χον ηίνακος των αύχοϋ ανγγραμ- 
μάτων. ΓβΓβΒαηΙυΓ ί^ιΙυΓ βΐ ρηηαρίβ οοιηιηβιιίαΐοηιιη ΛπδΙοΙβΗοοηιιη 
ΑικίΓοηίοί 6ΐ Ρΐοΐ6ΐη&6ί βοηρία (άβ ρΙιί1θ8θρΙιί& ΑηβΙοΙβΗδ), ίη φίοπιιη 
αίΓΟφίβ ΙβΒαΙβ ςααβάαιη ΠΙ)Γοηιιιι Λπβίοΐβΐίδ βχΗιΒβΓβΙατ ββάβιη ςυβε Γβ- 
οβηΐίοηιιη 3ΐ€[υ6 Αιηπιοηϋ βίυ8φΐ6 (ΙίδείριιΙοΓυιη ββίαΐβ ηοΐΑ 68861 6ΐ ρ6Γ- 
νυΐ^αΐβ. 6ΐ Ρΐοΐ6ΐη36υ8 ςαί(ΐ6ΐη, 6ΐ8ί ηιιηε ιηα1ί1υ8 ΙαηΙιιιη είυβ ίπάεχ 
αριΐίΐ Αγ31)68 86Γν9ηΐ8 811, ΑπάτοπΙοί Η1)Γυιη ίρ86 οίΐαΐ ίοηΐ6Π)€[μ6 δί^ηί- 
ΓιοβΙ. ΡΙιιΐΛΓοΙιαδ (8α1ΐ3 26) ίΐβιη τους νυν φερομένους πίνακας 1ϋ)Γοηιιιι 

6ΐ ΑΓί8ΐθΐ6ΐί8 6ΐ Τ1ΐ60ρ}ΐΓ38ΐί 3ΐ) ΑπίίΓοήίΟΟ 86ΗρΙθ8 (Ιίοί α8δ6ΓίΙ. 6108(160)- 

ςα6 1α1)υΐ36 (ΐυαδί ΓηιβΙα ςυ36(ΐ3ΐη βρρο8ΐιί886 νίιΙεηΙαΓ 86ΓίθΓ68 ΑτίδΙοΙεΙίδ 
60ΐηιη6ηΐ3ΐ0Γ68 , ιι1)ί ίη ρΓοΙβ^οιηεηίδ ρ}ιί1ο8ορΙι{96 οΒδουΗοΓυπι €[αοηιη- 
(Ιαιη ΙίΙαΙοηιιη εχοιηρία ιη6ΐηοΓ&ιιΙ (νείυΐ Ο&νΜ ρ. 24, 27. ^8. «{υί ίοηίβηι 
6ΐ ίρ86 ρΓ0(ϋΙ Αη(ΐΓοηίοιιιη ρ. 24, 20). (Ιεηίςυβ I^^6Γι^^ Γ606η8υιη , ςιιο- 
οαΐΏ Ρΐο]6ΐη36ΐΐ8 ίη ςαί1)ΐΐ8(1βπι ίΐΑ οοηδρίΓβΙ υΐ 6χ βοιίεηι Γοη(6 αΐηιιήςυβ 
Ιΐ3υδί8δ6 αρρβΓββΙ (νείιιΐ ίη 60 (]υθ(1 & (Ιίβίο^ίδ ΙηίΙίυπι 6ΐ ίρ86 οαρίΐ). 
ςιιιιιη 8θΐ63ΐ ίδ ααοΙΟΓ 80ΓΐρΙοΓ6δ ςυοδίΐβιη Γ606ηΐ6δ υδυςυε ρΓοηιρΐίθΓ68 
δίη6 ρΓορπίο 1α1)0Γ6 αΐΐο Γ6ρ6ΐ6Γ6 &1ί|ΐΐ6 !ηΐ6Γ δ6 οοιηρυη6Γ6, 6Χ Γ606ηΐ! 
ςυοάαιη Γοηΐ6, Ρανοπηί δθίΙίθ6ΐ οοιηιηεηΙ&Γίίδ , βχοβΓρΙαηο 6δδ6 νί(ΐ6η 
&1ί1)1 6θΐηρΓοΙ)3ΐυηι 6δΙ. Ρανοπηιιηι 3υΐ6Πΐ ηοη 6δΙ €[υί, δί δοηρίοιαιηι 
6Γ366οηιιη Βοηιαηοηιιηςυε ίηά6 αϊ) αΐΐεπο ροΐίδδίιηαιη ροδΙ ΟΙΐΓίδΙυιη δε- 
ουίο πΐ0Γ6δ ηυνεπί, εχ 3η1ί(}αίδ ΙΗΙδ ΜΜίοΙΙιβοΑτίοΓαηο Αΐεχπηιίπηοηιηι 
οορϋδ Ιΐ3ΐΐδίδδ6 αεδίίηιεί ίρ80δΐ]α6 ιππηυ νεΓδαδδε δίβΐυαΐ €[υοδ ίιίεηΐΐιίειη 
οίΐΑΓε δοΐειιΐ. ίηιιηο ηεπιο (1υ1)ίΐ3Γ6 ροΙεΗΐ, ςυίη εοδ(1ειη ίΐΐοδ ίη(11οεδ νιιΐ- 
^3Γεδ δβοαίαδ ΓαεΓϋ, ΐ]αοδ ΑηΗΓοηίοο ΙτίΒαίΙ ΡΙυΐΒτεΙιυδ είυδ βεςυαίίδ. 
ίίΗςαε 3(1 ευη(ΐ6πι υη(1ίςυε Αη(Ιτοηϊειιηι ΒΗυ(1ίυπι ΓετειΙΙηιυΓ, οαίαδ ίη 
ΑΗδΙοΙβΙίδ εΐ ΤΙιεορΙΐΓ38(ί ορεηΒυδ ε(ΐ6η(1ίδ (1ί8ροηεη(1ίδςαε ορεΓΗΠΐ Ρογ- 
[)Ιι^Γίυ8 ρΓ3ε(1ίθ3ΐ ίη νίΐβ ΡΙοΙίηί (οΓ. Κοδε (Ιε Αγ. ΗΙϊγ. ρ. 28 — 50). ΑηίΙπο- 
ηίουδ βαΐεηι (ηβηι Ιιοε 83ΐ1ειη εχ ηαιτβΐίοηε ίΠα νιι1^αΐ3 (1ε 1ϋ)Γ0Γπηι Απ- 
δίοΐεΐίδ εΐ ΤΙιεορΗτβδΙί Ι)ί1)1ίοΙΙιεε3 Αρείΐίοοηΐεβ ρΓο ηεοΐο νεΓ0(]αε 3οείρί 
ροΙε^Ι) ΙίΙαΙοδ 3(1δθπρδεΓ3ΐ εχ ίρδίδ ΠύΗδ 3ΐ(]α6 εχ δίδΙίοίΗβαδ νβίβηδηε - 9 — 

(βΐ ηΐ τίάβΙηΓ ΑΐϋοΙβ) , άβ φΐΙΒτιβ Α<ΐΓ&8ΐτΐ8 η3ΐτΑν6Γ3( !η 1ί1)Γ0 άβ 0Γ(ϋη6 
Ιϋ)Γθπιιη ΛήβΙοΙβΗβ (οΓ. ρΓαβΓ. 3(1 Γγ. 1ο^.) , υηα οιιιη βιη^ΐοηιιη €[α!(ΐ6ΐη 
βΐ νβΓβυηιη ηιιιηβΓΟ 6ΐ ρήιηίδ νβΓΜβ ρΓΟ ιηοΓβ αηΙίΐ]αοΓυιη 1)ίΙ)1ίο11ΐ6<»- 
Γϊοηιιη (οί. ά6 €3ΐϋηΐ3θΙιο Κβίΐ !η ΗΚβΙη. Μιΐ8. Ν. Ρ. VI, 110. 117) βιΐιΐίΐίβ 
(βίεαΐ άβ οβίβ^^οηίβ ΙββΙβΙαΓ ΑάτΑδΙαβ , εΓ. Γγ. 1ο^. 4 . βΐ €[ΐι! ^6η6Γ3ΐ6ΐη 
▼βηααιη ηυιηβηιιη ιηβιηοΓβΙ ίαβΓίίυβ , (Ιβ φΐο οΓ. ΙΙββηβΓ ΗΚ. Μαβ. Ν. Ρ. 
ΧΠΙ, 309 8ί|(ΐ). 3ΐφΐ6 !(ΐ6πι βοιίβηι Ιιοο ΙβιηροΓβ , ΐ]αο Τ6(6πιιη λ\} Ληβίοΐβΐβ 
ρΙιίΙοβορΗοηιιη 8ΐυάί9 η8806ΐ)3ηΙιΐΓ ρΙιϋοΙο^ίοΑ , ίηβΐίΐυίΐ ({αί δΐΓ3ΐ)οη6 
ρ3Όΐ1ο ιη3ίθΓ ίυΚ {μ.ι%ρ6ν προ ημών) ΑροΠοηίυβ Τγηυβ 6 τον ηίνα%α 
έη&είς των άιτο Ζηνοανος φιλοβόφων χαΐ των βιβλίαιν ($ΐΓ3ΐ)0 XVI 
ρ. 757. οΓ. άβ ΑΐΙιβηοίΙοΓΟ 0. Ι. 7 , 34). Λβ δίιι^υΐί» ααΐβιη ΗΒπδ ηαί (1α1)ί- 
ΐΑΐίοοβιη Ιΐ3ΐ>βΓβηΙ ΑΠίίφίοπιιη ΙββΙίιηοηίβ 3(1Ηί1)υίΙ ΑικΙτοοίοαβ βΐ ρΓΑβο!- 
ραβ ΗβπηίρρΙ , ςαί άβ νϋβ Απ8ΐο(6Η8 βΐ ΤΗβυρΙίΓΑβί! βάίάβΓΑΐ. η&ιη Κοο 
φίΜβιη ΐ68ΐ3ηΙιΐΓ ηοΐ36 ίΠββ 3(1 ρΗρίεοΓαιη Τ1ΐ6θρΗΓ38ΐί δβρίιιηαιη βΐ 3(1 
ρηηοίρίηιη ιηβΙβρΙιγβίοοΓαιη βυπα Αη(ΐΓοηίει βΐ Ηβπηίρρί ΙββΙίιηοηϋβ 3 
Η1>πιπο (]υο<!3ΐη 6Χ(ϊβΓρΐ36. ςυβτυιη (]υί ηιιοΙογ ΓυίΙ Αη(ΐΓοηί(ϊο βΐ Νίοο]3θ 
ΓβοβηΙίοΓ, 3(1 Ηβπηίρρυπ) οβτίβ ίοηΐβιη ίρ86 ηοη Γβ(Ιί6Γ3(, 86(1 βχ οΐ3Γί88ίιηο 
Αικίτοηίεί ϋ1)Γ0, ίη ςιιο βδδβΐ η αναγραφή των (Αριΰτοτίλονς τιαΐ) Θεο- 
φράύτου^ Ηβπηίρρί βΐίβιη ηονβΓβΙ 3ΐιο(οπ(9ΐ6Πΐ. (ΐυο(1 $ί ΓβοΙο ίυ(ϋ(^ΙυΓ, 
3ύ ληάτοηϊοϊ ηοιηβη ίικίίβίβ πιβιιΐίοηβπι ρβΓίίηοΓβ ροΙΙυβ ({υβιη &(Ι Ηβπηίρρί 
ίηΙβΙΙί^ίΙυΓ, ([υο ιηυ(1ο βυίβηι ίη Ιιηο τβ ΗβΓΠΐίρριιπι Αη(ΐΓοηί€ΐι$ οίΐηνβπΐ 
ηυΙΙβ οοηίβοΙιΐΓ3 βίΒοί ρο8$β, νβΓυηι Πβπ ροΙιπ88β ιιΐ πκϊΓα βχ(ϊβΓρβηΙί8 
ηβ^ϋ£^βηΙί3 ίΐ3 3ηι1)θπιηι ηοηιίηΗ (ΐυ38ί Γ{αοΓυπι Ηβφΐυίη ίυ8 Γυί88βΙ 63(1επιςυβ 
ιιϋ1ίΐ38 εοπίυηεΐ3 β88βη( β( είίπηίίδ φιβτη ηονί88βΙ 8εΙιοΙίί πυεΙοΓ β( ί^ποΐί 
βίθ8 ίριί είΙβΙυΓ. ΗβΓπιίρρί ί^ίΙαΓ, φιβιη νίΓοπιπι ίΐΐυδίπιιω ΗίδΙοηαπι 
οο1υΙ$8β 8είπιυ8, 3ΐ (ριβηι ηβ8είπιυ8 3(1 (^αΙΙίπΐΗοΙιί πιβ^ίδΐπ βχβπιρίιιπι 
Ιή1)1ίοΙ}ιβε3πί ρ3Γΐβ8 β^ί886, βίυ8 ςιιαίίδ (]υΗη(α(|υβ υρβΓβ ΓυβπΙ ρίβηβ 
ί^οπιπιυ8. νβΓί (}υί(1βηι 8ίιηί1β ββΐ βΐ (ϊΐιθ(1 οΐ 8βειι1ί ταΐίοηί βΐ Ηβπηιίρρβαβ 
8€πρΙίοηί8 νβ8ΐί^ίί8 Π]3£;ί8 εοηδοηβΐ. βηηι ηυη (ΐ6(ϋΐΗ οροΓ3 56(1 (|ΐΐ38ί 
ίοΓίαΙΙο (Ιβ 8ίη^υ1ί8 ΙαηΙυηι ]ΐΙ)Π8 (]ΐΐ3ϋά3Π) 3(1ηο(«'ΐ886 ιι1)ί γ68 ίρδαβ είΐ3η(1ί 
οοε38ίοηβιη ΓβΓΓβιιΙ. 3ΐ (}υοςϋοηιο(Ιο 8686 ίΙΙυ(1 ΗπΙιβΙ, Ηοε (απιβη εοη8ΐ3ΐ 
ίικίίεββ ί1Ιθ8 ςιιί Ρβνοπηί βΐ ΡΙϋΙαπεΙιί ΡοΓρΙιγτίίίΐιιβ αβίδΐβ ΓβΓΓβηΙυπ (^υο- 
ηιιη(]υβ Γβΐίςυίββ 3ρυ(1 ^ββΓίίυπι εΐ ΗβδγεΙιίιιηι εΐ πρυίΐ ΑΓ3ΐ)β8 βχ Ρίοΐβ- 
ιηαβο ηυηο 1ΐ3ΐ)βηΙυΓ, υΙΐΓβ ΑηάΓοηίεί βυείοπίαΐεπι ΓβΓβΓΠ ηυΐΐο ηιθ(1ο 
ρο$8β. β1ί3ΐη 81 608 — ί(1 (100(1 ηβ^ο (Αη(ΐΓοηίεβ36 βηίπι οπ^ίηίδ ίη ίρ8Η 
ίικίίοίδ Γ3ΐίοιιβ νβ8ΐί^ί3 βχΐ3Γβ , 3(1 8ίη^ιιΙοπιπ) Ιί1)Γοηιηι Γρβ^πιβηΙα ρ388ίιη 
ηοΐ3νί , εΓ. 3(1 βΓγΠιιπι , 3(1 1. π. αρχής , 3(1 Γγ. 2 άβ Ίγά . α(1 ζοίεβ βΙε.) 

δίπΐίΐί (ΐαθ(ΐ3ηΐ ΗβΓΠΐίρρί ΐ3ΐ)0Γβ ηίΐί 8ΐ3ΐυ6Γί8. ρΓ36ΐ6Γ63 η)3ηίΓ68ΐυηΐ 68ΐ 

ϊηάίοβύϊ ΙκΐβΓίίβηαιη , βίβί 0Γ(1ίηΐ3 ειιίυ8ά3ηι εβΓίί ΙίΒΓΟΓυηιςιιβ βχ 3Γ^α- — 10 — 

ηιοιιΐί ΓϋΙίϋΐιβ (Ιίχρο^ίΙυηιιη νεδίί^ία Γοΐίοΐα ΙΐϋΙΐϋβΙ, ηιιιιο ρΐαηβ 6$$β οοιι- 
ΙυΗιβΙιιηι προ Ιηπι ΑικΙγοιΓιοοϊ ίικϋοΊ^ βχβωρίυιυ ({υαηι υιυΐίΐα!» ΓβΙίηυίαΝ 
ϋοιηρΓβΙιβίΗΐϋΓο , ίιι (]ΐιίΐ3ΐΐ8 Ιαηιοη Ιιοο βΐίαιηηιιιιο ο1)$6Γν3Π ρο88Η, (ιιιηο- 
ουηΓ|ΐΐ6 80ΓίρΙα ίη 8θΙιο1ί$ Ιβ^οΒΗΐιΙυΓ ίρ8ία$ίΐυβ ρΐιίίοδορίιίαβ ({ΐιβδ! οοΓριικ 
6Πΐϋίβΐ33ηΙ, α οοη)ΐη6ηΐ3ΐοη1)ΐΐ8 Ίηύο ά\) ΑηάΓοηίοο νβηβ βΐ (ΙίδροδίΙα ^{ 
οχρΙίοΗία , οα οοηβυΐΐο οιηί882ΐ ίυίδββ δθΙθ8({υ6 ίη πιαίοπ ]ιοο ίηιΐίεβ Γβοβη- 
86ΐή βοΓϋΐη ΙίΙιι1θ8 φΐί βχίΓα €0Γρυ8 ί11υ(1 ΓοΓβύαηΙυΓ (}υο(1 ΡοΓρΙιγΗο 
Ιΐ'Νΐϋ ίη πραγματείας διειίε οοη)ροδΐιίΙ()ΐΐ6 ρΗωιΐδ Αη(1τοηίουδ. Ηβδγ- 
ϋΐιίϋδ αυίοπι , ηυ! ίη οηοπίδίοΐο^ο Βίο^βηίδ ίαορίϋ οροΓβ ιι1}ί(ΐιιο υδϋδ ίιι- 
(Ιίοϋΐη ([υοφίβ δΟΓίρΙοΓαπι ΑηδΙοΙβΙίοοΓυπι , υΐ ρΐαηβ πιαηίΓβδΙυηι οβί, οχ 
οοιίβηι ΓορβΙβΓβΙ, ({ΐιιιπι ηβ^υβ αηίνβΓδαπι ίΠαιη ίη(1ίοί8 ηβΙυΓαηι ηοο δίιι- 
^πΐοηιηι δαορβ ΙίΙυΙοΓυπι ΓΗΐΙοηοπι ρβΓδρβχίδδβΙ , 1ίΙ>Γ0Γϋπι (ΐπί η)»1ο 
ηο^ΐοοίί νί(ΐ6Γ6ηΙϋΓ αΐίυηιΐβ Ιίΐυΐοδ ΓοάαχίΙ βΙ(}ΐΐ6 ίοία Ι3))υ]α ίηδοίΐε ίηΙοΓ- 
ροΐ3ΐα Γαίδο ηιυΐανίΐ ιηαΐΐα ίΐ6Γαηΐ({ΐιβ αΙ(|ΐΐ6 ίΙΟΓυπι, δί ραυίο (ϋνοΓδίΐδ 
ΐΓΗΐΙβΓβΙυΓ ΙίΙιιΙαδ, αρροδϋίΐ ρΐυηπια, βΐ πιαχίαιβ ίη αρρβηιΐίοβ 1ίΐ3Γ0Γηηι ροδί 
ιιΐΐίη)» 1<36Γΐϋ (ΚΐίΙίΙυΓυηι. ί(ΐ6πι δοίΐίββΐ οΐ βΐίοδ φίοδίΐαηι ΙίΙυΙοδ 6Χ αΐίο 
ίοηΐβ ΙιααδΙοδ ΐΓ<((Ιί(Ηΐ ({υί Ηρυ(1 ίαοΓίίυη) ηαηο οοΓίβ ηοη οχίβηΐ. βίοηίιη 
(1Π3Π1 ΓαοίΙο Γιοη ροΐαβπίΐ, πΙ Ιη Ιιβο ρΙιιτίπιοΓυπι ΙίΙυΙοΓυηι (1οδοπρ1ίοη(• 
ηοηηυΠί ίηΐβήπι 6χα(ΐ6ηηΙ, Ιιοο (}ηίνί5 εοηοβιΐβΐ Γ|υί 3η1ί(|υίδδίηπ €θ(ϋοί>< 
Ι^3υΓ6ηΙί»ηί Γοοοηδίοηβπι ηιυΐΐίδ Ιίΐαΐίδ (ΤΙιοορΙίΓαδΙβίδ πιαχίηιο) οορβηίοηι 
οαηι Γβοοηΐΐοηΐ^ηδ βχοπιρΙαΓίΙίυδ οοηιραΓϋνοηΙ , οχ ςυίΐ3υδ ίη πιαπ^ΐηο ίΙΙο 
δυρρίβΐϋδ βδΐ. ]ια1)6ΐηΓ αυίβηι νίΐβ Απδίοΐοΐίδ βχ ΪΙβδγοΗίί Ιοχίοο δαηιΐ» 
Ιηο^ΓορΙΓιεο ίΐΐο βΐ 1)ί1)1ίο^Γ3ρ]ιίεο , ουίυδ ί'πίδ^ηιοηΐβ Ιοχίοο δπο ίηδΟΓυίΐ 
δυίίΐίΐδ, 1ί1)Γ3πί οηίηδ(ΐ3πι Βγζ3ηϋηί οροΓ3 δοοΓδίπι δοπρΐ3 ρΓ30ΐ0Γ Μο- 
ηβ^^ίί οοίΐίοοηι (οΓ. 01)δ0Γν. 3ίΙ 1.30γ(. ρ. 202 : Ηαη€ Αη8ΐοί€ΐί8 νϋατη ίη- 
€€Γΐί αη€(οη3 τηβΰηιη οΐΐτη οοτητηηηίοανίί ΡΗίΗρρηε ΣοϊαϊΙαβαε ηοβίκαε, 
ρηαηι ηηάβ ΗαΙ)ΐιβΓα τηιΜ ηοη Η^ηβί. βατή νΐάεταΐ Οοίανίαηηβ ΡεΓΓο- 
Ηη$ (68(6 Νηηη68ίθ , ςκί ρηίάετη Νιιηη68ίη8 6α η(ϊ ςιηοηάατη ρΓοάίτα 
ορ(αδα(, οΓ. νίΐ. Αγ. Ναηηβδ. βίΐ 1666 ρ. 18: αΐίαηι ηα€ίΗ8 6κα( ίη- 
€6γ(ο ίίετη αηΰίοτε θ€(ανίαηη8 Ρ6ΤΓαηη8, ςηαε ααηατη ρΓοάα886(, 
6Γα( 6ηίΐη αΙίφ(ο( Ιοα8 €ορίθ8ίθΓ , ν( ρηητη 8Η€€6880τ68 Αη8(ο(. αά άβ- 
€6ηι η8ςΐΗ6 ρνοάποΗ, 6( ίη ίΙΙα β( τηβηϋο ίηάίθί8 ΙΛτογημ ΑΓί3(ο(6Ϊί8), 
ί]υί ηαηο ΐ3ΐοΙ, ίη υηίου ίΠο ο1ΐ3Γΐ3θθθ ηιοηβδίοηί 8. Ιοβηηίδ ίη ίηδυΐ» 
ΡβΙηιο, ί^ποη! νί(1ίΙ Τί8θΙιβη(ΙθΓΓ (ΥΥΙοηοΓ ^31ιΓ1}. (Ιογ ΙιίΙΙ. ΒιΙ. 110. 1845. 
Αηζ. Β1. ρ. 17. οΓ. οίυδίΐοηι Ποίδο ίη (Ιοη ΟποηΙ Π, 201) οαηι οίΐίΐο ρίβηο 
οοηί5ρίΓ3ηΙοιη (ί(1 (ΐυοίΐ οχ δροοίηιίηο 3ρηιΙ οηηιΐοηι 3ρροδίΙο οοηιριοΙκιΙιΐΓ. 
οίπδ ίίΐοηι οδΐ Ιίΐιιΐυδ (ΐϋί 3[>Π(ΙΜοηη^Μυηι : ^Αριστοτέλους βίος κα/ ανγγράμ- 
ματα αυτόν), άοηί([υο (|ηθ(1 3(1 ίηιΐίοοη) Ρΐο1οηΐ3θί (οΓ. Κοδο (Ιο Αγ. Ι. 
ρ. 45. 11)η-Α11(ίηί 3ραά Οβδΐπί Ι ρ. 306: Ηοπίτη ΗδΓΟΓπηι Γ6€€η8ίοη — 11 — 

βά^ίη αίί^ηβ ααοίοηίαίβηι αίΐϋοίΐ ίΠίϋοηΙαε, ^ηβηι Ρίοϊβηιαΰϋδ ίη ΙίΰΓο 
αά ΑραΙΙίηι νεί ΑραΙΗαηι ΓβρΓαβεβηίαί. ιι1)ί αά ΑρΙηι ΓοΓΐ<ΐ88<ί ΓαοΓΪΙ αά 
ΑηιεΙΪΗτηΤ), (Ιοηβο ιηβΙίοΓα ι\'Λ\)\ί, (}υί ΠΐΙοΓίίΓυιη ΑΓα1)ί(:αΓαιη ^ίηοοΓο ρο- 
πΙυ8 811, αά (Ιιιρίίεεηι (ρΓαεΙβΓ ΙΙ<ΐ(ΐ8θΙιί ΚΙιαΙΠιιη, ([ϋί 11)η-Α1Ι{ίΓΐί ΙΊΙηο 
11808 68ΐ) ϋΑδίΓϋ οΐ νΥοηπεΙι» οροΓΗπα οοηΓυ^ΐβηιΙιιιη 68ΐ ΙοηιοΓβπ.ι κ.κ^ρο 
ΙΙΙϋΙοΓαητ βΓαβοοΓυιη εοιηραΓαΙίοηο ϋοηΐ3ΠΐίηαΙαιη. (|υΙ ({ιιηΙοιώ Ρΐυΐβ- 
πΐ2βυ8 ηυυιη ΑηιίΓοιποϋΟ ΓαηιΙο βΐ ίρ80 ιιίΙαΙυΓ, ρο8ΐοηοπιιη Ιαπιοη 1ϋ)πι- 
ποηιιη α8αιιι ίη ({υίΙ)υ8(1«'ΐιιι δ6({ΐιίΙιΐΓ, ιιΐροΐβ (]υί Ιί1)Γυιη ίηΙΟΓ ΤΗεορΙΐΓΰ- 
8ΐοο8 α ίαβΓίίο ρυ8ί(υηι περί των ατόμων γραμμών Απ8ΐοΙοΗ αιηι οο- 
(ϋΰί))υ8 8βΓν3ϋ8 3(ΐΗΙ)αίΙ (λΥβηΓ. ρ. 143. ίΐοηι Η1}Γυηι Τ1ιοορ1ΐΓΗ8ΐί τΐερί 
των φωλενόντων ξω(ύν? οΓ. ΥΥθηΓ. ρ. 140). ί(Ιοιη 8ε}ιο1α8ΐί€θ8 , πΐ ίΐα 
(Ιίοαηι, ΗΙ>Γθδ οοίοπδ ίηιιηί^αιίΐ ((υί οχίΓα οπίίηοηι ΓοΓΓΡηΙαπ, 8ίοιιΙ ρο^Ιεα 
Ηθ8γοΙιπΐ8. ρ1ιιηηΐ08 »α1βιη ΙίΙιιΙθ8 ΑΓα1)ί8 οχοοΓροιιΙί^ ίηοιιπ» ρΐαηο 
οιηίδίΐ. 

1<96ΐΊϋ ίιΐ(ϋΰ€ΐη οχ €ΐηΙί({υί88ΪΐΏ0 («αοο. ΧΠ νβΐ ΧΙΠ) οοίΐίοβ 1.αϋΓ. 60, 13 
(ιΐβ (}αυ οΓ. ϋοΙ)βΙ ίη αά, Ραπβ. ρ. II) αηηο 1857 ΚΙοΓοπΙίαο ίρ80 (1('8ϋπρ8ί. 
ί|ΐιοιιι ιΐείικίβ ραΓίίιη ΡΙοΓοηΙίββ ραΓίίιπ ννηοΐϋδ υοιιΐυΐί ι•ιιηι Γοεί'πΙίοΓί- 
11118 Ι.3ηΓ. 00, 35 (= 1) οΐ 00, 28 (= 2), ιΜαΓαίϋϊί8 304 (= 3. ΙΓκ•, ίρΜίΐ 
β«*88αΓίοηί8 ιηαιίϋ εοιτοοίιΐδ ΓιιίΙ , ί]αηιΐ) Ιαπιοη ίιι οοΙΙηΙίοηο ουιι^κΙΙϋ 
πρ^ίοχί) οΐ 303 (== 4). Ιιί οιιιπο8 ιηοιηΙίΓίπΐΗοοί 8(ΐΙΙρηηοιη χηοο. XIV γο- 
ΓΟΐΐΜοηοπι ΓοΓοΓϋΐϊΙ, οχ (|ΐια νοΙΟΓοηι ίΙΙιπη ουΓΓΟοΙοπχ ουΊιΐ8(Ιίΐπι ιηίΐηιΐΝ 
ρα88ίηι πιπίανίΐ οΐ ί|υο8 οιηπίδδοδ 0880 ΙίΙηΙυχ υηΙογοΙ ίη ηΐίπ^^'ίπο «κΜίιΙίΙ. 
ίπΓθΓίυπ8 οηΐίηίδ οΙιαΓίΗοοοηηη 8λοο. XV, (ρπΐιυδ Γογο Γθ8ροπ(ΙοΙ Ιοχ- 
Ιιΐ8 αηΐο (1ο1}θ1αιη νϋί^ηΐιΐδ, οχοιηι^ΐυηι Ιιηΐιιιί (α. 1858) ουιΠοοιη I»^1^I^ο- 
ΙΙιοοΛΟ Ι,οϋοονίοίαηηο ΚΛϋΐΙηίοοπδοιπ (Ρ. ο. 38). οπίιΐ8 ΙοοΙίοηοΝ, ηίρυΐο 
ΐ]ΐΐΗΓυηι ππΙΙίΐ οδΐ ηΐίΐίΐαδ, ηοιι ιη.Ί•^ί8 Ιιίο Γοροΐο ί|υ;ιπι ΙοχΙπν μιΙι^μΙι οο- 
ιΙΐ«.'πιιΐ(|υο ίη οίΐίΐίοηο ΠιιοΙίηοπίπΐίΐ ρ.ΊΧδίηι οχατρίοηιηκ ;ιΙ ιιυη ΙΙοπι γο- 
ρικΠαηιΙιΐδ ογηΙ λΥηΚοΡϋδ Βυρίογ Λη^Ίίοαδ (Ι. (Ιο νίΐ,ι οΐ ιποπΙμιν ρΙιίΙοΝο- 
ρΙιΟΓίιΐϋ οΐ ρυοίηηιηι ο. 53: (Ιο ΑπνΙοΙοΙο ρ!ιίΙοίϊ()|»Ιιυ. οΓ. Πο80 «Ιο Αγ. Ι. 
ρ. 240 8(|(ΐ.), ί^πί (ίππηι ίπ(1ίοοιη ΗΙ)Γ0Γυιη ΛπΝίοΙοΙίδ οχ Πιο^μμην Ι.ΗΟΓίϋ 
νοΓδίοηο ΐΗΐίηα δίΐοοϋΐο XII οοηΓοοΙα (ιΐο ίρι;ι αϋΙ)! .Ίί,Όΐιιι) (;\οοΓρ8ί8δοΙ, 
3ηΙί4]υίδ8ίπιο οοίΐίοί Οπιοοο ρ;ΐΓ Οδχο ίΐιιοΐυπίίΐΐο νίιΙοιοΙΠΓ. (»ίπ8 ίη^ροχί 
ρΓ30ΐ0Γ ΟίΙίΙίοηοδ ΝοππιΙ)θΓ{];οη8οηι Ργ. ϋιοηδηοπ 1470 ;ιΙία8ί|ΐιο ('.υίΐίοοηι 
ΒβΓοΙίηοιίδοηι Ιΐιοοί. ΙαΙ. ιμ^. 10. — 12 — Ιηάθχ Οίοςβηίβ. 

ΠΒρΙ δικαιούννης ά β γ δ. 

τνερί ηοιψών ά β γ. 

ηερί φίλοσοφίας ά β γ. 

ηολιτίχοϋ ά β, 
5 Λίρί Ρητορικής η ΓρνΙλος ά. 

Νήρίν^ος ά, ^ 

αοφίΰτης ά. 

Μενέξενος ά. 

Ιραηιτιος ά. 
10 ΰνμπόβιον ά, 

ΛίρΙ ηΧοντ(η) ά. 

ηροτρεπτίκος ά. 

ηερί ψυχής ά. 

τίερί ευχής ά. 
15 περί ευγενείας α, 

ηερί ηδονής ά. 

^Αλέξανδρος ή υτΐερ αποίχων α. 

περί βαΰιλείας ά, 

τΐερί παιδείας ά, 
20 τΰερί ταγα&ου ά β γ. ^ 

τα ί% των νόμων Πλάτωνος ά β γ, 

τα Ικ της πολιτείας ά β, 

οίκονομιτιος ά, 

τΕ£ρΙ φιλίας ά. 
25 περϊ του παΰχειν η πεπον^έναι ά. 3) περϊ φι)} α β γ ΙιβαΓ. 4) περϊ «οΧ^ηχον α β Ιιβιιτ. βΐ 1. 5) περϊ 
(ητοριηής γρύλλος ά 1. 2. 3. 4. 6) ίοτί, οογγ. ΚήρινϋΌς. 7) Μο ύί, 
ίηΙοΓ Πηβ&β Αά 1ι. 1. βπρρΙβΙαΓ β νβΐ. ιηβηα Ι«&αΓ. , ίη ςαο ροβί νήριψ- 
^ος ά ΒίΛϋτα ββςηϋιΐΓ: πλούτου α, Ηοβΐ Ηοο ίηίΓ& ροβΐ 8—10 ϋνμηό- 
ύιον ά βαο Ιοοο Γ6ρ6ΐβ1αΓ: περϊ πλοντον ά, 8 — 10 οιη. 1, &ί πιαχι. 860. 
8ηρρΐ6Υϋ ίη ηιβΓ^ίιιο. θ) 1>ί8 ροηϋαΓ ίη 4: ίρωτιηος α. ίρωτιηός ά. 
ηβ8οίο βη Γ6θΐ6. οί, ρΓββί. βά £γ. 1ι. 1. 10) περϊ ηδονής ά\λέξανδρος, 
η νπίρ άποίχων I^»α^. 23) οίηονομίας ά I^»ι1^. οίηονομιηώς α 1. 3. 
24) περϊ φιλοϋοφίας (οχ οοηιρθηάίο ηΐλΐβ Ιβοΐο οί. &ά 3 ΙιλαΓ.), ηερί 
τον π, 1.2. 3. 4. ηερϊ φιλίας, \ περϊ τον π, I^&α^. — 13 - 

περί Ιπιΰτημών ά. 

περί ίριότίχών ά β, 

Ινΰείς ΙριατιχαΙ δ, 

δΐ€ίΐρί(!£ίς ΰοφιοτικαΐ δ, 
30 ηερί εναντίων ά. 

ηερί εΙδών τιαΐ γενών α. 

Λ£ρΙ Ιδίων ά. 

νηομνημχηα έπίχείρηματικα γ, 

ηροτάβείζ ταρί αριΧΎ^ς ά β. 
35 ίνΰτάΰεις ά. 

ΛερΙ των ηοΰαχώς λεγομένων η κατά πρόβ^εύιν α, 

ΛερΙ τταθών οργής ά. 

ηθικών ά β γ δ ε, 

τιερί ατοιχείων ά β γ. 
40 περί ίπιβτημης ά. 

ηερί αρχής ά, 

διαιρίαεις ιξ. 

διαιρετικών (-κον) ά, 

{περί) έρωτήαεως καΐ ατίοκρίΰεως ά β. 
45 περί κινήΰεως ά. 27) 810 1. 3. 4. περί ίρωτιχών ΊιΛπτ, βί 2, &% οοη. Σ,Αητ, Ίη τάλτ^, 
7Ρ. ^ρι^τικών, 28) ίραϋτιηαί 2. 31) π, ε, %, γενών\, περϊ Ιδίων ά 
ΓιβαΓ. %. ε, χ. γενών, περί Ιδίων α 2. 3. 4. η, ε, χ. γενών α 1 (6ΐ ΑιηΙ)Γ.)) 
ς[αί ςποά οιηΙββΓβΙ πεςΧ Ιδίων α Ίη πιαγ^. & πιαιι. ββο. βάΐβοίαιη 1ι&1>6ΐ. 
ΒογΙ. ά€ ρεηβτβ βί ίρβηβ €ί ρτορτίο ηηναη, άαο ίαίβββ 1ίΙ)Γί νίάεηΙαΓ 

8686 &Γ^ΐη6ηΙθ 6Χ6ίρί6Ιΐΐ68 , 86ρ»Γ&1ί Ι&ιπβιι. 33) ϋ& Ι^&υΓ. (θΐ 60(1. 

ΑιηΙ>Γ08ϋ), ^ηι%ει^ίητι%ά 4 6ΐ Ββββ. ιη. ίη 3, Ιηιχειριτικά 2, ίηιγνρι- 
τιχά 1 6ΐ ρΓ. ιη. 3. 34) ϋ» ιηβί οιηηββ. 35) ϋ& Ι.&αΓ. (οί. ΑιηΙ)Γ.), 
ίνϋχαϋΐς ά 1. 2. 3. 4. ΒιιγΙ. άβ ίηβΙαηΗΐΛ ηηιαη, 3Θ) ^ χατά ηρό^εβιν ά 
Γι&αΓ. (6ΐ ΑιηΙ)Γ.) πρόϋϋ'εϋΐν ά 4. πρόϋ6•εοιν περί π. ό. (βίηβ ηιιιη.) 2. 
κρόβ^εαιν ^ 1. 3 {ίβοηηώαη ρτοροβϋατη ςίΠηςαβ ΑχχώτοΒ,). ΒητΙ. άβ Λί« 
ψΜβ ηηιΙίίρΗσίίβτ άΐαίηίντ υβΐ ^βαιηώιηι αάάϋίοηβΐΛ ηηαπι, 38) ^ ςυοά Αά- 
άίά1( ΙιΑΠΓ., ρο8ΐ6Α βΓΑβαοι 68ΐ. ά β 7 ^ 1. 2. 3. 4 (φιαίΙηοΓ ΑιώΙ>γ.). 
Βατί. άΛ ηοταϋΐηα φιΐη^ηβ, 40) ϋΑ I^Αα^., νπ%ρ έ. 1. 2. 3. 4. 42) δ. 
ίπτακαίδεκα 1. 2. 3. 4. 43) ϊΙα οιηηββ, 8β(1 Ιβ^βηιΙαηι ββΐ διαιρετικον 
α γ βίοαΐ ίηίΓΑ ίη ΑΗβΓΟ βίυβθβηι Ιίίαΐί 1ίΙ)Γο. ηΑπι ηοηιίηΑϋγηβ ϋΐηΐί 
ροηϋητ αΙ»1 Ιν ββΐ βιβλίον^ ^βηίϋνυβ ιιΙ)ί ρΙαΓββ βηαηιβΓΑηίυΓ πρώτον 
άεντερον βΙο. αΙ»1 ηοη 1ίΙ>η βίη^αΐί βηηπιβΓΑηΙαΓ, ββά ΛΠί 111)Γοηιηι αιιΙ 
ΟΑρϋυΙοηιπι ΐΑηΙαηι αηίυβ 6ίηβά6πιςα6 1ίΙ)Γί βαηιπίΑ ΐΓΑάίΙαΓ, ηηηιβΓΟ 
ϋβιη ηοιηίηΑΐίναβ Αάάϋατ. 44) ίΐΑ οπιηββ. Αάάβ περί, 45) ίΐΑ οπιηββ 
(ϋβπι Αηι1>Γ.)• — 14 — 

ηροτάβεις ά. 

ηροτάΰεις ΙριΰτικαΙ ό. 

ανλλογιβμ,οΐ ά. 

προτέρων αναλυτικών άβγόεςξηϋ'. 
50 αναλυτικών υΟτίρων μεγάλων ά β. 

ηερί προβληιιάτων α, 

μεθοδικά (-κών) άβγδεςξή, 

περί του βελτίονος α, 

περί της Ιδεας ά. 
55 οροί προ τών τοπικών ά β γ δ ε ς ξ. 

ΰυλλογιΰμών ά β, 

αυλλογιΰτικον καΐ οροί ά, 

περί του αίρετοϋ καΐ του αυμβεβηκότος ά. 

τα προ τών τόπων ά. 
(Κ) τοπικών προς τους ορούς ά β, 

πά%^ ά. 

διαιρετικον ά. 

μΜϋΊ]ματικ6ν ά. 

οριβμοί ϊγ. 
05 επιχειρημάτων ά β. 

περί ηδονής α, 

προτάύεις α. 

περί Ικουΰίου ά« 

περί καλοϋ ά, 
70 νίβεις επιχειρηματικά ι κε. 

%ίαεις ΙρωτικαΙ δ. 47] πρ. Ι|ορι<ττ&χαΙ ά I^αυ^., λΙοογγ. ιη ταΛΤζ, γρ,έριατιχαι, ίριστιηαϊ ό 
2. 4 β1 Βϋ89. ίη 3, ιιΙ)ί ρΓ. ιη. 60γγ6ο1ιιγα (Ιβίβία 69ΐ. αίρετικαΐ 9 ρΓ. ιη. 1, 
<μιοά οοΓΓί^ϋιΐΓ ίη αίριστιπαϊ λ ιιι. ββο. 49) Η& οιηηοβ {ηονβηι οϋαιη 
ΛιηΙ)Γ.γ ϋοιη Ιΐοβγϋΐιίηβ). 52) ϋα οητηοβ , 86(1 ΰΟΓη^αβ μεΟΌδικών (ΑηιΙ>Γ. 
ίΐβ φίαοααοηίΰΜ αά (ϋ^ηρίνιατη ρβτΙίηωιΗΐΗΒ οοΐο, οί. Η68.)• 53, 54, 55) 
οηι. Ιι&ΠΓ. 55) οροί ηρώτϋν τ, 1/ ιτΙ>ί ω βιιρΓαροβϋυηι οοΓΓβεΙΟΓίβ οδΐ. 
πρώτον 4. πρώτων 3. πρω των 2. ΒαΓί. ά€ άί//Ιη{αοηί/)Η9 ρηοηηη ίορίί^ο- 
νανι (ρτίιηο ίορίοοηαη αοϋ,), 57) ϋνλλογίατικών κα\ οροί ά ΤιΜίτ, οί 1.3. 
(ϋοιη ΛιηΙΐΓ.). 58, 50) οιη. ΙιΑΠγ., 8β(1 Αά(1. 60γγ. ηα. ϊη ιηβΓ^. 58) αίρε- 
τικον 2. 00) τοπίκον 2. 4. 04) τριακαίδεηα 1. 2. 3. 4. 06) περϊ ηδο- 
νών ά Ιι&ΠΓ. 70) ϋα ΙιΑΏγ., θ. έπιχειρητικαϊ πέντε χαΐ εΡκοσι 1. 2. 3. 4, 
11181 ςιιοιΐ ίπιχειριτικαϊ 2. 71) Ηα ΙιατίΓ., εί. ΒαΗ. (ίβ ροαίΐίοηίΰνβ ατηα- 
/ιρί* ώιοβ, οπι. 1. 2. 3. 4 (ίίοιη ΛηιΙίΡ.). — 15 — 

^έΰεις φιλικαί β, 

Μύεις περί ψυχής ά. 

{&έαεις) ηολιτίχα {-καή β. 
75 τωλιτίχης άχροάύεως ώς η Θεοφράΰτον άβγδεςζη, 

7€ερΙ διχαΐων ά β. 

τεχνών ΰυναγωγη (-γης) α β. 

τέχνης Ρητορικής ά β, 

τέχνη ά, 
81> άλλη {-ς) τεχνών βνναγωγη {-γης) ά β. 

με^οδικον ά. 

τέχνης της Θεοδ έκτον ανναγοαγη ά. 

πραγματείας τέχνης ποιητικής ά β, 

ενθυμήματα Ρητορικά α. 
85 περί μεγέθους ά, 

ενθυμημάτων διαιρεθείς ά. 

περί λέξεως ά β. 

περί ύυμβουλίας ά, 

ΰνναγωγής ά β, 
\Κ) περί φνσεως α β γ. 

φυβικον ά, 

περί της ^Αρχυτείον φιλοσοφίας ά β γ, 

περί της Σπευβίππου και Ξενοκράτους α. 

τα ίκ του Τιμαίου καΐ των Αρχυτείων, 
ί)5 προς τα Μελίύΰου α. 72) δυο 1. 3. 74) δυο 1. 3. οοητ. πολιτικαΐ β Ί. ο. θέαίΐς πολιτι- 
%αΙ β (α* αριΐίΐ Ηθ37θ1ιίαιη). 75) ί. ο. ίΙίνοΓβίΐο α ναΐ5Λΐ•ίΙ)ΐΐ8 Λπδίοίβΐίβ 
ροΗϋείβ ρΙ ΤΙίΘορΙίΓαβίοοηιιη «ίιηίΐίβ. ο£. 4ί), 50. ίιι Ιιλπγ. ροβΐ ή άΜι- 
ΙϋΓ ^, ρυπϋίο ίη ιηβάίαιη ΗΙΙογλπι ροΒίΙο ροβίοίΐ «Ιβίοίηηι. 77) αυνα- 
γααγη οηαηββ (οοπιρβηίΐίο βοήρίαιη ίη ΙιηιΐΓ. ανναγω), οογγ. αυναγωγής, 
8(») ίΐα ΙιααΓ., άλλη τέχνη 1. 2. 3. 4. ΒιιγΙ. άβ ατΐ6 αΙία (Ιί, II ΰο<1.) οογγ. 
άλλης τ. αυναγωγής, 82) τέχνης των ΘεοδεΗτον βυναγωγή Ιιλπγ. , τέ- 
χνης της θ. ΰνναγωγής 1. 2. 3. 4. ιΐοηι ΑπιΙ^γ. ΒπγΙ. ίΐβ ανίβ ίηίΓοάηοΙΟΓΐα 
αά άΐΌΐηα, Ιιίο ί^ΙυΓ Ιβ^Ι εΐοαγωγής ουιη ου. ΡγοΙ). 8ΐορ1ι. 83) πρ«- 
γματεΐαι οοΛά., -τβ/αι ΙιαυΓ. (ί. β. -τί/α, ηΐ νίάβΙαΓ). πραγματείας «οΓίρΒί 
οαιη 8ΐ6ρ)ιαηο 6ΐ οοθ. Καυάη. (][α1 ο1 ίη Ιιοο οΐ ίη ρΐαηπιίβ οοηβοπϋ! 
οηιη €<1. ρΓ. ΙΓΓθΙ)βη. ΒπγΙ. (ίβ ίΐΰβοαααοηβ ανίνι ρναϋΐίοβ (οογγ. ροβϋοϋ), 
84) ενθυμήματα Ρητορικά περϊ μεγέθους ά 2. 3. 4 (ΑιηΙ>Γ.). 80) ίΐ» 
οιηη68 (ί(ΐ6ΐη ΔιηΙ)Γ.). ΒιιγΙ. (Ιβ άίνί^ίοηώαα οοηοερίίοηιιτη. 89) Ιιοο ροβΐ 
90 ροηϋαΓ ίη I^αι1^.^ ηΜ συναγωγή (οοπιρ. βογ. ηΐ 77 οΐ 82). 02) ιΙα 
οιηηββ {-τίον 3). ΒαΗ. //β ρΗπιιΗνα ρΜΙοβορΗία, 04) ίίη, 1. 2. 3. 4. {αρ- — 16 — 

προς τα ^Αλχμαίαονος α. 

προς τους Πνϋ-αγορείονς ά. 

προς τα Γοργίου ά, 

προς τα Ξενοκράτους {-φόνους) α. 
100 προς τα Ζηναοίνος ά. 

περί των Πυθαγορείων ά, 

τνερί ζώων ά β γ δ ϊ ς ξ η θ. 

άνατομ,ών ά β γ δ ε ς ξ. 

έκλογη ανααομών ά. 
105 υπ^ρ των ΰυν&ίτων ζώων ά, 

υπέρ των μχ)ϋΌλογου(ΐένων ζώων α. 

υπέρ του μ,η γεννάν ά. 

περί φυτών ά β, 

φυΰιογνωιιονιχον α. 
110 Ιατρικά β. 

περί μονάδος ά. 

ύημεία χειμώνων ά, 

αβτρονομικον ά. 

οπτικό ν ά. 
115 τνερί κινηύεως ά, 

τΐερί μουΟικ{}ς ά. 

μνημονικον ά, 

ατΐορημάτων 'Ομηρικών α β γ δ ε ς. 

ποιψικών ά. 
120 φυαικών κατά βτοιχειον λη. χντίων 1. 3). τα ^χ τιμαίον χ. τ. α, I^&11^. Βητί. αοηΐτα ίαηβυηί βί ςνβ' 
άωη ρτΜΗνα, 96) τάς Ι.ΑαΓ. 97, 98, 99, 100 οιη. I^βα^., βοά οοιτθοΙογ 
Ιϋαΐοβ 98 — 101 βηρρί. ίη πιαγ^. ροβΐ περί των ηνθαγ,^ ςαοά 1)ί8 ηαηο Ιβ^ί- 
ίατ. 99) ϋΑ οιηη68, θΙϊαπι ΒιιγΙ. Ξενοφάνους ^ ςαοά ΐΑΐηοη βοήΙ)6ηάαιη ββΐ, 
ηπβ^ααιη Ιβ^ϋαη ηαιη άβ Πογ. ςαί οιηηίηο ηοη 1ια1>61 Ιιτιηο Ιϋηΐυπι 
ρΓΑβΙβΓ^ηΑΐη ίη ηΐΑΓ^ίηβ, £α180 ΙββίλΙιΐΓ Μβηη^. οΙ)8. ρ. 195. 102) Ιιπίηβ 
ιϋαΐί ηηιηβηιιη ουιη ηαηαβΓΟ ϋΐ. 103 οοιηιηιιίΑΓβ τίάβίατ 2, (^αΐ ίΐΐίαβ ο 
— {;, Ιιαΐαβ α — ^ βηαιηβΓΑΐ. 103) α — ζ I^Αα^. β1 4 (ο£. 2 Αά 102), 
η Αάά. 1. 3 (β1 ΑιηΙ)Γ.). 105) οιη. Ιιαιιγ. 106) ϋ» οηιηββ. 107) ϋΑ οιη- 
ηββ. 68ΐ Απίβηι ίάβπι ΗΙ)6γ <|ΐιοά ηονβηι ΙιίβΙοηΑθ ΑοίπίΑΐίαπι 1ίΙ>Γί8 τη1|^ο 
8αΙ>ίυη^1ηΓ ρΓο άβοίπιο πιαΙθ ραΐΑίαβ α 1ίΙ)ΓΑΓϋ8. 110) δνο 1. 3 {ταητικά 
β οοά. ΚΑαάη. οηηι βά. ΡγοΙ).). 114) οηι. ΙιΑαΓ. βοά α οοητ. Αρροηϋατ 
ίη πΐΑΓ^^ίηο. 118) άπορημάτων I^Αα^. 119) οογγθΙΙ ποιητικών — ί. β. 
άπορημάτων ποιητι%ά»ν, οί. Ηββ^'οΐι. ποιητι%6ρ (ί« β. -^ών) ά I^Α11^. 
ποιητικά ά 1. 2. 3. 4. 120) 1. β. άπορημάτων νβΐ προβλημάτων φνβι^ — 17 — 
ι __ 

ίπιΧΒ&€αμίνων προβλημάτων ά β. 

Ιγ%ν%λΙων ά β. 

μηχανικών ά. 

προβλήματα Ιχ των /ίημοαρίτου ξ. 
125 περί της λί^ου ά, 

παραβολαΐ ά 

άτακτα ιβ, 

ίξηγημένα χατα γένος ιδ. 

δικαιώματα α, 
130 ^Ολνμπιονικαι ά. 

Πυ&ιονΐκαι ά. 

(περί) μονΰικης α, 

Πυ&ιχος α. 

Πυ&ιονικών ίλεγχοι ά, 
135 νίκα ι ^ιοννΰιακαΐ ά, 

περί τραγωδιών ά, 

διδαΰκαλίαι ά, 

παροιμίαι α. 

νόμος αυατατικος {ανσβιτικος) α. 
140 νόμοι αβγό. 

κατηγορίαι ά, 

περί ερμηνείας ά. %ών, φναικά καταατοιχείων λη Ια&ητ. φνβικών {φνΰι^ά 2. 4) %ατά 
ϋτοιχειον οκτώ προς τοις τριάκοντα 1. 2. 3. 4. κατά βτοιχΒίον ί. β. φ. 
ά β γ οΙο. αβφΐβ αά λη. 121) = παρατετηρημίνων ί. β. ρΓθΙ)1οιηα1υπι 
6Χ ίρ8Α ΓβΓΠΐη οΙ)86Γνα1ίοηβ ίηιηίαπι ΗοΙαΙΟΓυπι ΗΙ). Ι ο1 II, (^ααίο ίηϊί 
ρΓθΙ)ΐ6πια άβ Νίΐο. {ίηβρβοίοηυη ρΓοδΙβηιαίητη άηο8 ΑιηΙ)Γ.) 122) ί. ο. ίγκ. 
ηφοβλημάτων. Ιιαηο Ιϋ. οιη. 2. 123) ϋα βοπρβί, υί βϋ μηχανικών 
•προβλημάτων. ρΓθ1)ΐ6ΐηαΐ£ΐ βηίιη ΐηθίοηπί ϋίαΐί οιηηββ α 118 — 125. οο(1(1. 
οιηηββ μηχανικον α. 124) ί. β. ρΓθΙ)1βιηηΐΛ ββρίβιη. π. Ικ των ζ/, β 
(ηοη α β) ΙιΒΛτ, θΙ; 2. 4 βΐ ρΓ. πι. 1. βεά 3 βΐ οογγθοΙογ ίη 1 ΙΐΛΐ)βηί ζ 
(ββχ Αηι1)Γ.). 127) δΒκαδνο 1. 2. 3. 4 {προτακτά οοά. Καυάη. οαιη β(1. 
ΡγοΙ).). 128) ίΐΒ 2 (οί. Ηββ.). ί^ηγμένα Ί,αητ. οί 3. 4, ίΐβιη 1 (ηίβί ςιιθ(1 
οοΓΠίρΙβ Ιιίο 1ΐΑΐ)6ί ίζηυμένα). τέτταρα χαΐ δέκα 3. 4. 130) -ν^χαι 
1>&ιιτ. 131) ηνϋΊονίκαι ά. μουαικης ά 2. πν&ιονίκαι {-νίκαι 1. 3) 
μονϋΐκης ά ΙιΕΠγ. βΐ 1. 3. 4 (ΑιηΙ)Γ.). 134) ίΐ» οτηηββ {-κών 2, -κων 8ίηο 
Λοα. Ιι&αΓ.). 135) ι^/χαι Ε&ιιγ. 137) διδαακαΧιών ά Ι.&πγ. 139) νόμος 
ϋνύτατικος α 1. 2. 3. 4 (ΑιηΙ)Γ.), βΐί&ιη ΒπγΙ. άβ Ιβρβ οοηαΐϋηϋνα 1. νόμοι 
<Γν<ττΑίτιχο^ οοιηρβηθΗδ βογ. Ι-ιαυΓ. (οί. Ηββ^οΙι.)• οοΓΓί^οηάαιη οηΙ σνσαι- 
τικός. 141) Οα βοιίρβί. οοάά. οΐΏΠββ κατηγοριών ά. 

ΑΚΙ8Τ0Τ. ΡβΕΌΟΕΡΙΟΒ. 2 — 18 — 

• 

πολίτεΐαι πόλεων δνοΐν δεονΰαιν ρξ^ (τίοιναϊ) χα! ΐδίαι^ δήμο- 
κρατικαί^ ολίγαρχίκαί^ αριατοκραηχαί^ τυραννικαΐ. ' 

ίπιβτολαΐ προς Φίλιππον. Σηλνμβρίων Ιπιβτολαί, προς ^Αλίξαν- 
δρον ίπίΰτολαΐ δ. προς ^Ανχίπατρον %. προς Μέντορα ά. 
προς Αρίβτωνα ά. προς Ολυμπιάδα ά, προς Ηφαιΰχίωνα α, 
προς Θεμιύταγόραν ά. προς Φιλό'ξενον ά. τιρος Αημό- 
κριτον ά. 
145 επη^ ων αρχή *α^νί &εών πρέύβια^^ ίκαταβόλε^^. 

ίλεγεΐα^ ων αρχή ^καλλίτεκνου μητρός ϋ•νγατερ^. 

γίνονται αί παύαι μυριάδες ατίχων τέΰΰαρες χαΐ τεύΰα- 
ράκοντα προς τοις πεντακιΰχιλίοις τίαΐ διαχοβίοις' ίβδο- 
μηχοντα. Ιηάβχ Ηββγοίιϋ. 

(βχ Αο^ίάϋ Μεηα^ϋ οΙ)86γυ. ίη ΌΊοξ, ΙιαογΙ. ρ. 201 οιιιη νϋίίβ οιηηίΐιτιβ 
αοοιίΓαίο 6χ.8θήρ1υ8.) 

Περί δικαιοαύνης δ, περί ποιητών γ, περί φιλοσοφίας δ, πο- 
λιτικον ά. περί τωλιτιχης η Γρύλλος γ. Νήριν9ος ά. περί ηλον- 
του ά. αοφιατικής ά, περί ευχής. Μενεξενος ά. περί ευγενείας ά. 
ίρωτικος ά. περί ψυχής α. προτρεπτικον ά. περί ηδονής ά. περί 
βααιλείας ά, οίκονομικον ά. περί παιδείας η τναιδευτιτιόν ά. βνλλο- 143) πολιτείαι δνοιν δέονααι ρ£. χαΐ ίδια δ, 6λ, τνρ. αρ. 1.&ηΓ. 
δνοιν (δυειν 1. 3) δεονσαιν ε^ήκοντα χαΐ εχατον καΐ ίδια {ίδίαι ΚγοΙ». 
δίβρίι. ίίοιη οοθ. Καιιθη. Ββονειιτηφιε αά ΡΜΐίρριιηι Αιη1)Γ.) δ, ολ. %αϊ 
αριστοχραηκαΐ καΐ τυραννιχαί 1. 2. 3. 4. 144) ροβΐ Φίλιππον Ίη οοάά. 
οιηηίΙ)α8 (Ιβοβΐ ηαιη6Γα8. σηλυβρίων ΙιααΓ. προς άλε^, τετταρες ίπι- 
ατολαί 1. 2. 3. 4. προς άντίπ, ίννέα 2. ίπιατολαΐ προς άντ. ίννεα 1. 
3. 4. προς μέντορα & Ιιααη προς άρίατωνα ά Ίη 2 ροηϋαΓ αηΐβ προς 
μέντορα ά. προς δημόαριτον ά. ίπη οίο. Ι^&ιιγ. προς δημόχριτον ίπη 
ων 6ΐο. 1. 2. 3. 4. ^πη. ων άρχαϊ Ι<αηΓ. ώΐ' η αρχή 2. πρέϋβις «Ο** £χα- 
τιβόλε Ι^ααΓ., πρέσβις δ' έχατάβολε 1. 3 (βοά ρη ιη. 1 πρέσβνς, υ1 ίη 4), 
-θ•* έχαταβόλε 2. 4 (πρέοβενΟ•* οο(1 Κλίκΐη. οαηι ο(1. ΚγοΙ). α* Κίορίι.). 
ελεγείων {ων α(1(1. οογγ.^ αρχή 1,α.\ιτ. , έλεγειαι ών αρχή 1. 3. 4, ελεγεία 
ων ή αρχή 2. 

Ιη 8ΐιΙ)80Γ. άπάσαι Ι•ειιγ. ο1 2, αΓ πάααι 1. 3. 4. ηαπαοπιβ ίίίοιη ίη 
οιηηίΙ)υ8. — 19 — 

γιύμάν ά. ταρί του αγαθόν ά. περί αρχών η φνΟΒως ά, ' ^Αλέξανδρος 
η υηΐρ ατίοικιών ά. τα 1% των νόμων Πλάτωνος β. ηερί φιλίας γ. 
ηερί ίταύτημών ά. ηερϊ εΙδών α, λναεις ΙριατιχαΙ ό. τκρί τίά&ονς 
οργής ά. δίΜίρίαεις αοφιβτιχαΐ ά. περί εναντίων ά. ντίομνημάτων 
ίηιχειρητιχών γ. ηροτάαεις τίερί αρετής β. ηερΙ ατοιχείων γ, ίνατά- 
αεις τιερί των ηοόαχώς λεγομένων ή των χατά πρό&εαιν ά. προτά- 
βεων ά. Ύΐ%ί%ών χ. ηερΙ ίρωτήαεως %αΙ άηοχρίαεως ά, ηροτάαεων 
ίριατικών ά. ηερΙ Ιδίας ά. άναλυτιΐίών προτέρων θ. αναλυτικών 
ύατίρων β. προβλημάτων μερδικά, περί τον βελτίονος ά. αυλλο- 
γιύμών β. αυλλογιύτιτιών ορών ά. περί αίρετου %αΙ συμβαίνοντος ά, 
χά προ των τόπων ά. περί ίχονΰίων ά. τοπικών προς τους ορούς καΐ 
πά^ ά. οριβμών βιβλία ϊγ, επιχειρημάτων β, περί κάλλους ά, περί 
δικαίων β. ^έαεις ίπιχειρηματικαί Ιν βιβλίοις κε. νίβεις ίρωτικαΐ 
Ιν βιβλίοις δ. Ζεύεις φιλικαΐ ίν βιβλίοις β. Ρέβεις περί ψνχής ίν 
βιβλίω ά. ^έαεις τωλιτικαΐ β. πολιτικής ακροάαεως χ. τεχνών συν- 
αγωγή ά. τέχνης ^ψορικής γ. τέχνης ά. τέχνης τής θεοδέκτου ΰυν- 
αγωγή έν γ. τέχνης ποιητικής β. έν^μημάτων Ρητορικών ά. περί 
μεγέϋΌυς Ιν^μημάτων και αίρέβεων. περί λέξεως κάμαρας α. περί 
ανμβονλής ά. τιερί φυΰεως ά, περί φυΟικών α. περί τής Αρχυτου 
φιλοσοφίας γ. περί τής Σπευαίππου και Ξενοκράτους ά. έκ τών Τι- 
μαίου καΐ Αρχυτου ά, προς τα Μελίΰύου ά. προς τα ^Αλκμαίωνος ά. 
περί τών Πυθαγορείων ά. προς τα Γοργίου. περί του μη γεννάν. 
7ί€ρΙ ξώίύν θ. περί τών συνθέτων ξωων ά, περί ανατομών ς. έκλογη 
τούτων ά. περί τών μυθολογονμένων ξώων ά. περί φυτών β, φυ- 
σιογνωμονικά β, περί Ιατρικής β, συμμαχίας χειμώνων α. περί μο- 
νάδος ά. αστρονομικον α, περί κινήσεως α. οπτικον ά, περί μου- 
σικής ά, πέπλον. απορημάτων Ομηρικών ζ, άπορημάτων θείων α, 
ποιητικον ά. μνημονικον ά, φυσικών λη κατά στοιχείον. μεταφυ- 
σικά χ. προβλημάτων έπιτεθεαμένων, έγκύκλιον β. μηχανικον ά. 
κνκλον περί ποιψών γ. προβλημάτων Αημοκριτείων β, περί τής 
ΙΙΘον ά. παραβολών ά. διατάκτων ιβ. δικαιωμάτων πόλεων ά. έξη- 
ταύμένων κατά γένος ιδ, ολυμπιονίκας βίβλους ά^ έν ω Μέναιχμον 
ένίχησεν, περί μουσικής ά, έλεγχων σοφιστικών^ η περί εριστικών 
• νικών, διονυσιακών αστικών καΐ ληναίων προοιμίων ά. περί τραγω- 
διών ά. περί διδασκαλιών ά, νομών συστατικών ά, νομίμων δ. κα- 
τηγοριών ά. περί ερμηνείας, προτέρων αναλυτικών β, πολιτείας 
πόλεων Ιδιωτικών καΐ δημοκρατικών καΐ ολιγαρχικών ρνή, σνσσιτι- 
κών προβληματ(αν γ, έπιστολας κ. Ιπη , ων αρχή « άγν^ θεών πρέ- 
σβυαθ^ ίκατηβόλε^, ελεγεία^ ων αρχή ^καλλιτέχνου μητρός θύγατερ)^, 

2* — 20 — 

πεί(1 των Σόλωνος αξόνοον ε, τΰερϊ μακροβίότητος, βΙ δέ ποτέ Ομηρος 
ίτΜίηΰεν τας ηλίου βονς. ατνορηματα ^Ηΰιόδον ίν ά, αηορηματα ^Αρχι- 
λόχον^ Ευριπίδους^ Χοιρίλου ίν βίβλίοις γ. απορημάτων ηοιψιχών ά. 
αΙτίας τνοίψίκάς, ηροβλημάχίον ^Ομηρικών Γ. φυΰιχης ακροάαε<ύς Τη, 
ηερί γενέαεως %αϊ φθοράς β. ηερί μετέωρων δ^ η μετεωροακστααά. 
τιερϊ πλούτου ά, ηερΙ τύχης γ, ηερϊ Ρητορικής της μετά φυΟίκα Γ. 
ηερΙ ξωων Ιστορίας Ζ. ηερΙ ξωων χινηβειος γ. τνερί ξω<ον μορίων γ, 
ηερΙ ζωών γενίαεως γ, ηερΙ της του Νείλου αναβάσεως, ηερΙ της 
Ιν τοις μαΟημαΰιν ουσίας, ηερϊ συσσιτίων η συμηοσίϋον, ηερΙ δόξης. 
τνερΙ αρετής, η ηερΙ φωνής. ηερΙ συμβιώσεως ανδρός χαΐ γυναικός, 
νόμους ανδρός %αΙ γαμέτης, ηερΙ Ιατρικής ξ. συμμίκτων ξιμημό" 
των οβ , ως φησιν Εύκαιρος ο ακουστής αυτού, ηέηλον * περιέχει δϊ 
ίστορίαν σύμμικτον. ηερί χρόνου. ηερΙ βασιλείας. π:£ρ1 παιδείας, 
περί όψεως β. περί η^ών Νικομαχείων υπο^ηκας, περί ^Αλεξάν- 
ϋ'ρου ή, περί (ήτορος η πολιτικού, τέχνην ίγκωμιαστικήν. &(χυμα- 
σίοον ακουσμάτων, ίγκώμια η ύμνους* διάφορα, ερωτικών ^. περί 
ευγενείας ά. περί άν&ρώτιου φύσεως, περί κόσμου γενέσεως, νόμιμα 
Ρωμαίων, νομίμων βαρβαρικών συναγωγή {^-γην οοά. ΡλΙπι.). ψεν- 
δεπίγραφα δί^ ανατομή αν&ροίπου. απολογία ευσέβειας προς Ευρυμέ- 
δοντα, γεωργικά, έγκώμιον λόγου, μαγικόν. τνερΙ σωφροσύνης, 
^Αλεξάνδρου ίγκλησία {εκκλησία οοά. ΡδΙιη. 8βο. Τίδοΐι. , φΐί βηβπι οβίΛ- 
Ιο^ί 9(ΐ8θηρ$ίΙ ίικίβ α ΙίΙ. περί ζήτορος η πολιτικού), ίγκώμιον πλοντον, 
προς ^Αλέξανδρον. περί με&όδου, — Ιηάβχ ΗΒΓΟΓηιη ρ8βχιάαΓί8ίοίβΗοοΓΐιπι, (|ΐιθΓυιη 
ίΓΛβπίΘηΙα ΗΛΒβηίηΓ. 
Ι. ΟίαΙο^ί. 

1. τίερί φιλοσοφίας (Γγ. 1 — 21). 

2. περί τάγα^οϋ (Γγ. 22 — 25). 

3. μαγικός (Γγ. 2β — 30). 

4. Ευδημος η τνερΙ ψυχής (Γγ. 31 — 40). 

5. περί ευχής (Γγ. 41 — 42). 

6. προτρεπτικός (Γγ. 43 — 44). 

7. περί παιδείας (Γγ. 45 — 46). 

8. Νήριν&ος (Γγ. 47). 

9. σοφιατής {{τ. 48 — 50). — 21 -^ 

10. ΓρνλΧος η ταρί ζψορίκής (Γγ. 51 — 52), 

11. ηερί ηοιψών (Γγ. 53 — 60). 

12. πολιτικός (Γγ. 61). 

13. τκρί διίίαιοαννης (Γγ. 62 — 68). 

14. ηερί βαΰιλεΐας (Γγ. 69 — 70). 

15. ^Αλέξανδρος η νηΐρ αποίκων (Γγ. 71 — 72). 

16. περί ευγενείας (Γγ. 73 — 76). 

17. περί πλοντον (77 — 79). 

18. Ιρωηκο^ (Γγ. 80 — 83). 

19. {περί οργής Γγ. 84 — 88.) 

20. περί μέθης (Γγ. 89 — 97). 

21. αυμπόαιον (Γγ. 98). 

II. I^ο^^β. 

22. περί τνροβλημάτων (Γγ. 99). 

23. διαιρέαεις (Γγ. 100). 

24. υπομνήματα λογικά (Γγ. 101). 
24 α. μεθοδικά, 

241). τα πάρα τ?}ν Αε'Ιίν. 

25. χατηγορίαι (Γγ. 102). 

26. τνερί αντικειμένων {περί εναντίων. Γγ. 103 — 109). 

III. ΚΙιοΙοποΛ βΐ ροοίίοβ. 

27. τέχνης της Θεοδέκτου βυναγωγη (Γγ. 110 — 117). 

28. τεχνών βυναγωγη (Γγ. 118 — 123). 

29. {περί ΰυμβουλίας, Γγ. 124.) 

30. απορηματα Ομηρικά (Γγ. 125 — 165). 

IV. ΕΐΐΗ03. 

31. τα έκ της πολιτείας Πλάτωνος (Γγ. 16()). 

32. νόμος ΰυΰΰιτικός (Γγ. 167). 

33κ (περί βνμβιωβεως ανδρός και γυναικός. Γγ. 168 — ΙΟΟ.) 

V. ΡΙιίΙοδορΙιίαι. 

34. περί άρχης (Γγ. 170). 

35. περί ιδεών (Γγ. 171 — 175). 

36. περί των Πυθαγορείων (Γγ. 176 — 191). 

37. π^ρΐ της ^Αρχυτείου φιλοαοφίας (Γγ. 192). 

38. περί Δημοκρίτου (Γγ. 193). 

VI. ΡΗγδίοθ. 

39. προβλήματα φναικά (Γγ. 194 — 220). 
39 3. έγκύκλια προβλήματα (Γγ. 227). 

40. περί της του Νείλου άναβάαεως (Γγ. 228 — 229). — 22 — 

41. (ΛερΙ της λ/θον. Γγ. 230.) 

42. ηερί ΰημΒΐ(ον (ίτ. 231 — 235). 

43. {αύτρονομίΜν. Γγ. 23β — 237.) 

44. ηερΙ μετάλλ€ον (Γγ. 238 — 245). 

45. ηερΙ φυζών (Γγ. 246—250). 

46. γεωργικά (Γγ. 251 —254). 
νΠ. Ζοίοβ. 

47. ζωικά {^, ανατο^Ι, Γγ. 255 — 311). 
4δ. ί%λογη ανατομιών (Γγ. 312). 

49. τνερί ζώων (δβο. αϊ. ΤΙιβορ1ΐΓ38ΐί. Γγ. 313 — 324). 
(οτηικόν,) 

50. {ηερΙ άνθρωπου φναεοος. Γγ. 325 — 330.) 

51. Ιατριχά (Γγ. 331—336). 
νίΠ. ΗίδΙοπο». 

52. ηολιτεΐαι (Γγ. 337 — 552). 

53. νόμ,ψα (Γγ. 553 — 559). 

54. δικαιώματα (Γγ. 560 — 562). 

55. τνυ&ιονΓκαι (Γγ. 563 — 565). 

56. ίίίασκαλ/αί (Γγ. 566— 578). 

57. υπομνήματα ΐύτορικά (Γγ. 579 — 584). 

58. πίηλος (Γγ. 585 — 591). 

IX. θΓ3ΐίθη6$ 6ΐ 6ρί8ΐθΐ36. 

59. απολογία ααεβείας (Γγ. 592). 

60. προς ^Αλίξανόρον {ανμβονλεντικός. Γγ. 593). 

61. ίγκωμιον Αλεξάνδρου (Γγ. 594). 

62. ίγκώμιον Πλάτωνος (Γγ. 595). 

63. ΙπιατολαΙ (Γγ. 596 — 611). 
Χ. ϋαπηίηα. 

64. ίπη (Γγ. 612). 

65. ίλεγεΐα (Γγ. 613—614). 

66. ίπιγράμματα (Γγ. 615). 

67. ϋμνοι (Γγ. 616). 
XI. Οιώίβ. 

3. δβηίοηΐίαο (βχ ΠοπΙορτ'πδ). 

Ι). Γ4ΐιπ3ο (ΑΓί8ΐοηί}4). 

ο. ΤΙίθοΙυ^^υιηοηα (ΑΓίδΙοοΗ^). 

(1. ΚβΙ$3 ναπΑ. Ι. ΔΙΑΛΟΓΟΙ. Ιηΐ6Γ ρ6Γ(1ίΙο$ 1ί[)Γ08 Απβίοΐβΐίβ ηιι1]θ8 ΓβΓβ νιι1^9ΐίθΓ68 Γϋί8$6 ραΐβΐ 
ρο1ίΙϋ$ 6ΐ (Ιία1ο^ί8. ΠΗΠΙ δίουΐ ροΐίΐίαβ ^ΓαπιπιαΙίοί» ΗΐδΙοη6ί$(]υβ γ6γιιιτι 
Ιπιεΐ9ΐιιηιηι οορία οοιηιη6η(Ι<ι1)»1 » ίΐα (ΙίαΙο^οβ φΐΙ ({παϋβΐίοηββ αρα(1 ρΙιΠο- 
8ορΗο8 ρο8ΐ ΡΙϋΙοηοπι νυ%3Γβ8 ροριιίαπ δβΓπιοηο βΐ ίηΐβΐΐβοΐυ ΓηοιΗ βΐί- 
1θ(}υ6 ρΓο ΑηβΙοΙβΙβ ροΙίΙίοΓβ οχρΙίοβΓβηΙ, ηοη 8θΙιιιη ρ}ιΠθ8ορΙιοΓΐιιη 
Βοπίδηο ρΓ3686Γΐίπι ίπιροπο ΠοΓβιιΙο , νβΐυΐ Ραηββϋί (λ. ευγενείας) οΐ 
Ροδίίΐοηϋ οβΙθΓοπιηκίϋβ ΑικίΓοηίοί Πί(1γιηί(ΐαο 3β(ΐιιαΗιιηι , ίρδΟΓΟΠΚΐιιο Κο- 
πΐίηοηιιη 8ΐϋ(1ϋ8 , νβΐιιΐ ΥαρΓοπίδ οΐ ΟίοοΓοηίδ, 3ρΙο8 Γυί880 ίηΐβΐΐί^ιηιιΐδ, 
56(1 ΡΐίδΓη ΓΐιοΙοΓώαδ 86θπη(1αιη ΠοιτιβΙπϋηι (ΐαί περί ίρμηνείας δοπρδίΐ 
ϋδίΐϋο ί|ΐιί (|υίΐδί ιηίδΟΟΓΟίιΙ; γΗοΙογοιπ οΐ ρΗΠοδορΙιυιη Οίοηί Ρηίδοπδί, 
ΙιιΠαηο, ΤΙιοιηίδΙίο, ΒβδίΠο ίρ8ίο{υ6 ΡΙπΙπγοΙιο, θοδίίοιη αυΐβιη ρπορΙβΓ 
ν3Π3πι νίπϋΓϋπι ίΐΐϋδίπαπι ιηοηιοΓίβιη ιηοΓαπκιιιβ οχοπφία οΐίηιη ΗίδΙοποίδ 
ΐ;Γ3ΐθ8 ίυίδδο. 3ΐ ηϋιίίοιηίηιΐδ ΙβδΙίπαοπίοΓαιη φΐηβ οχίπηΐ ηιαχίπια ρπΓδ 
ηοηθοηιπι ([αί οίΐαηΐ ΙοοΙίοηί (1οΙ)βΙιΐΓ, 80(1 ιιΐ ΓοΗςποππη φΐίΐο ρεπίίΐοδ 
ΙίΙ)Γ08 δρθοίβηΐ ρΐαηιηα ρΗϋοΙο^ίδ ΗΐιΙ ΑΙοχηικΙπηίδ ;ιυΙ ΥηΓΓοηίδ ΟκΙ^τ- 
ηιίφίο ρπιηο βΐ ίΐηΐο οΐ ροδΙ ΟΙιΠδΙαιη ηαΐαηι δοοιιΐο αο(|υίΐ1ίί)ΐΐ8, ςιιί ΐ3ΐηοιι 
6ΐ ίρ^ί ιηιιΙΐΛ (ΙοΙ)οηΙ ΑΙβχβηάπηίδ. οίοηίιη αΐ ΓθοοηΙίοΓθί? Ιποοαιη (|ΐΐ08 
3Πβη3 5ίΙ)ί δίαίΐία δίτορηδδο οΐ οοηδβηίπηοιιιη οΐ ιηαιιίΓοδΙιπη οδΐ, νοίιιΐ 
ΡτοοΙυπι οΐ εοΐΏΐηοηΙαΙοΓβδ (|αθδ Ιο^ίηιηδ ΡΙαΙοηίδ ΑΓίδΙοΙοϋδίΐιιο ρίοροδ- 
«ϊΐιοοιηηοδ. γογοιπ ίηδυροΓ ναΓΚίΓυπι ουΙΙοοΙΟΓβδ §ΓηηιηιαΙίοο8 νοίιιΐ Αΐΐιο- 
ηβριιιη οΐ ΐΗβΓίΙιιιη , ηυιη ίρδί (Ιίηίο^οδ νΜοΓίηΙ οοδ ςαίιίοιη ηαοδ οίΐαηΐ 
νοΓίιοΙοηυδ οΐ υΜ οίΐαηΐ (ΙοοΙίδδίηιί ΓοοοηΙίοηιιιι ΡΙιιΙΟΓοΙιπδ (λ. ψνχής^ 
Λ. {νγενείας) ίίβηι δβχΐυδ βΐ ΑρΙίΓΟίΙίδίοηδίδ ΑΙοχηηιΙοΓ (π. φιλ,, π, τα- 
γα^ον) ρΐηηβ ίηοεΓίιιιη οδΐ. ({υαικριαπι Γιοτί ροΐιιίΐ ιιΐ ϋιΐοαι ί[ΐπ (Ηβίο^οδ 
ηοη οπΜΐβδ (ΐυίίΐβιη δοά ({ΐιοδίΐΗπι Ιο^ίδδβηΙ, οΐ Ηοηιπι Γρα^ΓηβηΐΗ οΐ οογππι 
ί/αο5 ηοη νίΗίδδοηΙ οχ ίϋϋδ ίοηΙί1)ΐΐδ ηΐία οοοαδίοηβ ΓοροΙβΓοηΙ , κΐ (|αο(1 
άβ ίρδίϋδ ΟίοβΓοηίδ οοηδαοΐαάίηο , ηιιί ρΐήίοδορίιίοίδ οβπΐβ ίρδίιΐδ ΑπδΙοΙοΗδ 
ΙίΙΐΓΐδ ηαη(|υ2ΐπι υδαδ 08ΐ , δίαΐαοηιίαηι οδδο νίίΙοΙαΓ. \ύο οηίιη Βηανϋαίβηι 
ίϋίπι (ϋεοη(Ιί ΑπδΙοΙβΗοβπι (Ιορ. 1, 3. (Ιβ ίηνοηΐ. Π, 2, 0. οΓ. ΒΓυΙυδ δ1 
120 — 21. (Ιβ 0Γ3ΐ. Ι, 11, 49) οΐ βητηβη οναϋοηίΒ αητειιτη (ίΐοαίΐ. II, 38 — 24 — 

ηοιι Λ\\ιΐΛή(^. ηονίκ ί|ΐι;ιιη «χ ΗΪΑΐο^ρ.^ ^οΓ. }ΙίαΜ^ αϊ ΓΛ€. Λ^ &η. ρ.856 ηοΙ.). 

ΐ|ΐιϊ 4«- ιηοΓί^ηι Η ιοί ι <ϋ3ΐΡΓ.(ίηαιη αίφΐβ ριτίρ^ιΐρϋοιιιιι «ίηιαΐ «Ι 20»ί6ΐιιίαιηι 

ι||.ΐΙθ;(ί4 ΗΐΐΗ ίη (!0ηΚΓ3Π.Ί?4 ρ3Γΐβ!9 ΐ{Κ<Ν?Γ(?η<1ί. ν. βρ. 3(1 ιΐίτ. Ι, 9. Ιΐ15€θΙ. 

ιΙ(<|). II. 3, 0. οΓ. Ηβ 0Γ3Κ. III, *21, 8<);. <<οΙβιιιι«αι αυΐβπι ίαιίίοϋ ίη^Ι^ ρτο- 
Γ^τΐΐ Γοπηιιΐ^ηι νβΙ ιι1)ί ά^. τΗβΙοπα:} ▼βη Λπ^ΙοΙβΗ» βοτίρΐ» 1ο({υίΙαΓ ηοΜ 
«Ιιι^ϊΐϋί ^^ηπ1^η ί1βπιπΐί{υ6 βρροηβΓΡ (ιΐβ ίηνβηΐ. II, 2. Ιορ. 1}. ςυοιΐ φΐίιΐβη 
ϊικΙίΓ.ίιΐίπ !«ί ίΠ^Ιο^οπιπι ββπηοηί ΟΑΐταΙίοηυπι ναπαηιιη ϋΙβοβΒήδ ρΑ»ϊηι 
ιαπΛίη (ηΓ. Κικίβιηί (γ. βρυά ΡΙοΙ. βΙ ^ί^.} $3ΐί5 εοηνβηίΐ, 9ΐ1 ίρ$3πι ιηίηΐιικ 
<|ι«•γ!<•1 (Ιί^Ιο^ί ΒΓΐβιη. ίΐΗ36 ΡΙβΙοπί ίη Ιγ^οπι Η(»Π9 ηβ^Η^6ΐαί οΐ «Η Ιρ$Μ 
Γΐ•4 ίηΐιτηνο ϋίιηίϋΜ «ιρβαοιη ρο(ίιΐ9 ίυιιΐίΐβπι ιϋβρυΐαϋοηκ γθΓθγΙ ςυ&ιη άί5* 
Ι»ιιΐ«ιΙίοπΓτη (γΓ. Γγ. 71. ενγ.) ηοε (3πι 8ΐΐ3νίΐ3ΐβ ρπιβ8ΐι1ΐ580 ίηΙβΙΠ^ίΙαΓ ςυνη 
ΗΪιηρΙίΓΐ (|ΐΐ3(ΐ3πι Ιοηυί({ΐιο (|α368ΐίοηυηι εο^ηίΐυ 5ΐΐ3νίυιη ΓααΗιιη»]»^ Η 
νιι1((»Γΐυπι οχρο<«ΗίοηΑ. ί]ΐΐ36 βχ Ηοπιογο ρ388ίιη (1υ€«1)3ΐιΙιΐΓ (ΙΗο Οΐιιγβ. 
ι»Γ. 'Ί:) ρ. 0^1 Ειηρ. τίαΐ δη χαΐ αντος ^^ίριστοτέλης ^ αφ^ ου φαύί τιρ 
χριχικην τ$ χαΐ γραμματικην αρχήν λαβείν, ίν ηολλοις διαλόγοις πΈρί 
α»ν ηοιηταν δίίξηαι ^αυμάξων αυτόν ως το ηολν χα2 τιμών ίτι τ( 
υμ\ Ίΐρακλίίδης ο Ποντικός^ τούτων όε πρότερος Πλάτων ττανταχαυ 
μίμνφαι . . .)• Π"^<" ^-^^ ^"^"^ ρΓ36ίνίΙ ρΓοοβιηίιιΠ) (Οία βρ. 3(1 ΑΙΙ. 4, 16. 
ιιΐιΐ (Ιι* ιΙΙϋΙομίΗ ΜΐίΗ!θ(]ΐιίΙιΐΓ: ϋα^ηε οοοϋαΐανη ^νοηΐαηι ίη $ίηρνΙί3ΐίδΗ$ 
ιιΙοΓ ρπΗΗ'ηΐίί», αί Αη8ΐοί€ΐ€$ ίη η$ φί08 ίξωτερικονς υοοαί^ αΐί^νϋ 
ι•//1η'η' η( ηοη ιιίηί' οαΐ48α ί$(Ηΐη αρρ€ΠαΓ€Μ $εί1. ίη (1ί$ριιΐ3(ίοηβΐΏ (]υ«η 
Ιιι^ΙΙΙιιΙ (Ιο η*ριιΙι11ΐ'α) . ροΓ^ϊοηαΓαπι Ηθπηοιιυπΐ(|υ6 03υ$3$ βχρίίοβηί», ιιυΐΐο 
ΙιΙ (ΐιι1(Ι(Μη 1ηΙ(Ί'ΙοΓ(* (Η ΙΜαΙοπίοο 3Γ^ηηιοη(ί ηοχα ΰΐιπι ίρ$3 (ϋ$ρυ(3ΐΐοιΐ€ 
γοιιΙιιιιγΙιιπι (ι'Γ. Ργο(*1ιι!( ίη Ραηηοη. Ι. IV ρ. 54 €οα8. = ρ. Μ)3 β<1. 8ΐ4ϋ• 
Ιμιιιιι. Μρι. ΙΗΙΙ : το (!) τταΐ'τ^ίΐώ^ αλλότρια τα προοίμια των Ιπομένοητ 
ίΛ'(ΐ4« χ«ί1>(«?τ«ν '^ ιώι^7/ρ(ΥχΑ;ι'(!ου τον Ποντιηον και Θεοφράστου όια- 
Α«>;'(οΐ', ^(«αα»^ (Π'<(« χρ/(^(α>^^ μετεχοχίοαν αχοην)^ ηί$ί ςυϋ(1 ^ίςαΐ η 
ΐΊιιΙηιιο (*( (Ι1α1(ΐ^ο (Ι(« ίηπίίΐία. οοοαπίοη^^ηι .^οπηϋηί8 (ΐ680ΓΐΙ>ίΙ <?χ Ηοαιί- 
ιιιιιιι ΚΗ*οι-αιιΐΐ|ΐιο Γ^Ιί^ι >(ΐιηι(αηι. ίη φΐο ηηΙΙαιη ατίίΐιοίί ΡΙαΙοηίοί ν«$ΐί• 
^ιιηιι ηοο ηήηιηια ροοί^ιο νοηα αΜΊΐο1>α(ιΐΓ ^οΓ. ΒαϋίΙ. βρί^Ι. 135 ρ. 327 6(1 
Γ,ιι Κ'ϊ^>: ι» 14 χ«ί κό^' £'|(ϋ(>«^' ()'ϋΙ(Η;οςρ(]ιΐι^ οι τονς όιαλόγονς α %*^γρά- 
ν««'ΐο^ /ν^4αιοΓ«Α»/ν* τ(τ χ(χΙ Η«ίΗ]ί'^γθτο>: η•^•^* ιητώι^ η^κίντο τών 

ι^ν,νΜαΐϋ^^ ^Αν' (Ο ι»ν»'«(ΐνΐ'«« ««ΓΕΟΑν τών Πλατωνικών ^ο^ρ/τωι^ τι^ν 
.Ί\\<ιο» //^ιΐ(Α>*' ι^{ ι{; ί^κηνΐ\} τον Αι.»^τ'ον 0440 ι* αΐΐ' το«^ όόγμαοι μά^ 

• ίι•ί» ^'ίΑΐ'ν ί)* Ηΐΐί •ι»ι^«ίί«;(ΐ4γΜ^*Α' 14* τ^ο^βιι.τα'. Ιίοι»1 Γα1>ιιΙί5 Γΐιο1οη(.^ 

.:χο»ΐ»\ «0*^110 Γίκνρ1ιι\»χ1ΐ Πι ι\ΐι'1κΙΚι(ΐ(ο νΐ Λπ^ΐοηϊ^ «ϋαΐο^^ί οαρα^^πηΙ. 
:<.>«- οιιιιιι \\4 ΗοΙο (ιίιιΐο χΐ4:ΐιιΙκ'ϋΐι( \1>απ> ϊΙΙο Η(*Γϋϋ*Ιΐ•Ιί5 ^Ι Λπ$Ιοηί$ 

|*!ΐκ»ιιαχ \Λ Γινρΐιοαιααα ϋκαο^λίνΐη αϋη\λΙϊο ,οΓ. Μίιί4!& ϋ1«: ίη Εαιίβοιο — 25 — 

ί*»βα03Π8ΐοΙβΗ8). ρβΓδοηαβ νβΓΟ (Ιίϋΐυ^ί βη^αηΙαΓ οοΓυηι ςιπ άυθαιη 
ϊϊ^οτίΜΐ 6886ηΙ (νβΐυΐ ίρ8β ΡΙβΙο οΐ ίΐπί οοπφίΐΓβηΙ ίη ΠβιηοΙπί (ΙίαΙο^οΓϋΐιι 
ί**υΠδ€]βοη, δοοΓΗΐβ», ΑΓΐ«ιχβΓχβ8, Απ8ΐί(Ιοδ, Οίοηγβίιι», οΐ ΗρυίΙ ΗβΓ»- 
οϋ€ΐ6ΐη Ργο13^ογ38 , 61ίηία8 βΙα), (]υοΓαιη(]ΐΐ6 δβπηοηββ βίνβ βΗοΓαιη ογο. 

€Χ€2^ρΐ08 8!νβ ίρ80 Ιβ8ΐθ ραΟΓΟ Ιΐ3ΐ3ίΙθ8 ΗΙΙΟΐΟΓ η«1ΙΤαΙ, 3ϋΙ οαΐΠ (|ΐη])118 

ίρβ^« οΐιω ηυιιο (ΙβΓαηοΙίβ (νβίαΐ ίη ^ίι11^8ιI1^η^ ΤΙιοορΙίΓΗδΙί) ιΙη ΙοοιιΙιΐδ 
055»€ΐ. υΐ ρβηβδ ίρ8υιη (ιιΐ «Η ΟίοβΓΟ ορ. 3(1 ΑΙΙ. 13, 10: ςιηαβ αηίβηι Ηί8 
(^^9ΐροηδΗ$ 8€ηρ$ί Αριατοτέλεων πιΟΓβτη ΗαΙ)€η{ , ί/ι ^ηο εεηηο ίία ίη- 
&ΜΛ<:αηΓ €€ΐ€Γοηίίη ηΐ ρβηβδ ίρεητη $α ρηηαρα(η8. ^ί, βρ. 3(1 ΟιιίηΙιιιη 
Γγ- 3, 5 ιιΒί (1β (ΙίβΙο^Ιδ βυίβ : Αη8(οί6ΐβηι (Ιβηίςηβ ςηαβ άβ ΓβρΜιοα €( 
ρ^αβίΐαηΐβ νίνο ΒϋκΛαΙ ίρΒηηί Ιο^ηή Γϋΐ88θΙ ρηηείρ3(α8. βΐΐβπ ^βηβη β Ι 
ΡΙβιΙοηίοο θοηιιη (ϋβίο^ορυπι βΓ^ιιπαοηΙϋΐη ουηνβηίΐ Γβρο Ρΐ3ΐοηί883ηδ , Ιη 

<Ιθυ)115 ([ΙΐυΠ] £[03681101168 Ρΐ3ΐθηίθί8 Γ3ηΐί1ί3Γ68 3^ίΐ6ΙΐΙυΓ. 3(^(1βηιίε3 ΓβΓβ 

οΐ^ΐΐηεΐ (1ί8ρυΐ3ΐίο, 1ίθ6ΐ 3ΐ) ίρ80 ΡΙβΙοηβ ρ388ΐιη 3υ6ΐθΓ (1ί886η1ί3ΐ (({113168 
Ε«ΐ€ΐ6ΐηα$, 06Γίη11ια8, βπγΐΐυδ, Μβη6Χ6ηυ8, άβ ρΙιΠθ8ορ1ιί3 , (Ιβ })οηο, (1β 
ίιΐ3ΐ4ΐί3). 3ΐ1βηιιιι €[α3ΐηνί8 6ΐ ίρ8υηι ροριιΐ3Γ6 811 Λίφια νεί Ίάοο 83ρί3ΐ 
>ο«ΐ€ΐβιοί3ΐη , ΑϊλΙο^ο Ρ6ηρ3ΐβ1ί60 δθ6Γ3ΐίειιηι (Ιί3ΐο^οηιιη 8εΓί1}6η(1θΓϋπι 
ϊΛΟΓβπι ρο8ΐ ΑτίδΙοΙοΙβιη 3(1 οεΙβΓΟΓϋηι ρ]ιί1ο8θρ1ιοππη 6Χβπιρ1πίη πβηονβιιΐί 
ΐΛ3£:ί8 (Μ)η^Γυυιη βδΐ ((1ί3ΐ. (Ιβ ίΓ3 , (1γ ιιοΙ)ί1ίΙαΙβ , (Ιβ πο^ηο , (Ιο οοΐοηίδ 
δ. Αΐ6ΐ3η(1βΓ, οοηνίνίιιηι, οΓ. 0163ΓοΙη ΑΓΟβδϋβδ οΙο.) ιιΐροΐο νοΙοΓπιη Ροπ- 

Ρ^ΐΙβΙίοΟΓϋΐη (Ρδ6υ(ΐ3ΠδΙθΙβΗ8 , Τ]ΐ00ρ1ΐΓ38ΐί) 6ΐ ΡΐΛίΟηίΟί^Πΐηΐ (ΧθΙ1ί3€Γ3ΐί8, 

εΤ. ΡΐΛΐυηίδ 1β§ί»8) ίη οΐΐιίοίδ [)Γ3(^οί])ΐιο οοηδοπδηηι ρΓΟίΙοηίί ροΙίαδ (ΐαθίη 

Λίδδβη^ϋπι ίΠυηι (Ιβ (ΐαο ΟίοοΓο ηοοβρβΓαΙ ίηΐβπ βχϋΙβπο3 βΐ δοπρίη ρΐιίΐο- 

5ορΗί(» (€ίο. (Ιβ Οη. V, 5: ^ηία άιιο (^βηβΓα ΗΙγοπιιπ 8ηηΙ . . , ηοη 8€ΐη- 

Ρ«Γ χάβτη άίϋβΓβ ΌΪάβηίηΓ, Ρβηρ3ΐβΙίβί «οίΐίοβΐ Απδίοΐοΐβδ βΐ Τΐιοο- 

ρ1ΐΓ38ΐϋ8. (Ιβ βχοΙβΓίοίδ οΓ. Κθ8β (Ιβ Αγ. 1. ρ. 104 δί|ίΐ.). Ηοο βηίιη άαρίβχ 

5ίΓί1)βη(Ιί ^βηιΐ8 3 (Ιίδβίρπίί» ρΓίηιθ(|ΐιβ ΤΙιοορΙιηίδΙο ίηΝίίΙιιΙυπι (οΓ. ρΓ3βΓ. 

2<1 ΕϋίΙβιηί Γγ. βΐ €ίο. (Ιβ ίϊη. 5, 5) οιιηι (ΗβΙο^Ίχ ηκιΚίχ Αι-ίδΙοΙοϋδ δβπηο- 

ΠΜνβηοδβΙ 3 (ΙίδοΙραΙίδ βοηδοηρίοδ ΐΓα(ΙοηΙίΙ)ΐΐδ ίκΐ ίρί^ίιΐδ ηΐίΐ^ίΝΐπ πιοπΜη 

1ί1)0Γθη[ΐ(|ΐΐ6 ΓβΓβΓβΙ}3ηΙ ρπΛηιπιηΙίβί ΠΙ)Γαπί(]υβ δΐι])ηοί[πη1θ8. βοΓίβ ΙίΙπΙί 

ιοί ΛτίςΙοΙεΙβηι βαοΙοΓβπι ρΓ3β(1ίβ3ηΙ 3(1 ίρδη ρΐιίΐοΐο^ίβο βΐ 1)ίΙ)1ίο^τηρΙικιβ 

Ι Α1ρχ8η(1πη36 ίηίΙί3 ρβΓίίηβηΙ. ίΐ3 ρΓΟίιβρΙίοππι Λη'.^ίΙοΙίϊΙίδ ηονίΐ Ζβηοπΐδ 

Ι ίϋίοίρϋΐυδ δίοίουδ ((ϋί ο1ιπ3δ βίπδ β(ΙίίΠΐ, ίΠαΙο^απη (Ιβ ίυδίΐΐίίΐ (^I]Γγδ^ρρηδ, 

Ι Ηβπηίρρϋδ ΟργΠαπι, (Ιβ ροβίίδ (Ιίαΐο^ιπη ΕπιΙοίίΙΙιοηβΝ βΐ ΑροΠυίΙοΓαδ, 

Ι ίΐβπι 8οΙίοη β ί|υο ρ1υπηΐ3 Ρ3νοΓίηί οΐ Ι^αβΓίϋ ΙοδΙίιηοηίπ ηιαηανβηιπί. 

ι ι ({αοηιιη 36ΐ3(β οπΙί€3β Γ3ΐίοηίδ νβδίΐ^ί.ι ((πα ΙίΙ)Γοπιπι ίπδϋπρίΐοηβ^ ρο- 

ηβπϊΜΐ ίη (ΙαρΠοί βΐ ΟΓγΙΗ (ΑπδΙοΙβΠ^ Νίνβ ροΐίιΐδ ΤΙιβορΙΐραχϋ) βΐ ΗΙ)Γί 

(Ιβ ίΓ3 (Απδίοΐβΐίδ δίνβ ροΙίιΐ8 Ρ38ΐ€ΓηΙΐ?>) ΙίΙιιΙο ηιηηβηΐ, «Ι) Λικίιοηίοί ί]ΐιί- 

(Ιβίΐι 3βΐ3ΐε (ϊυί ίηΙβ^Γαηι ορβηιηι ΑΓίδΙοΙοΗοοΓίιηι ίικΠοβιη , ΑΙοχαηιΙπηοΓαπι — 26 — (|ΐιί(ΐ6ηι βΐ Ηβπηίρρί άβ ΑΓίδΙοΙβΗδ νίΐα ΗΒΗ» ιηίηίπιβ ηβ^ΙβοΙίδ , ρηι 
6(ϋ(1ίΙ , ΓβΓβ ο1)Ηΐΐ6Γ3ΐ3. βχ ΑηίίΓοπίοί βηίιη ίη(!ίοί])υ8 6ΐ Απ^ΙοΙοΗβ ϋ1 
π]πι 6ΐ ΤΙΐ6ορ1ΐΓ35;Ιί , ηαοΓυπα ΓβΠ(ΐαίαδ 1.α6Γΐίιι$ οχ Ρανοπηο 5ΐιπιΐ3$ 
ηο8ΐΓ9ΐη αοΐαΐβιη ΐΓαηβιηίδίΙ, ροδίοποπιιη οιηηίδ ηοΐίΐία (ΙοηνβΙ*! βδΐ. ί 
(ϋαΙο^ΟΓίιιη ΙίΙυΙοβ νί^ίηΐί ηονίιηιΐδ, ^ιιο$ η1) ίηίΐίο ίικίίοίδ ίοηοΐοδ Ι», 
Ιίϋΐη οχΙιίΒβΓβ ιηβηίΓοδΙηιη βδΐ. (ΐυί1)αδ ΐΓβδ ρρβοΙοΓοα α(1(Ιοη(1ί βδδβ νκ 
ΙϋΓ Ιί1)Γ0Γαιη περί οργής {περί πάγους οργής) οΐ ηερί μ4^ς λ οοην 
(ΙίνθΓδί €ΐ ηια^ίεΐ ρΙαηιηοΓυιη οχ ΐαθίοίο οΙ) ΑΓίδΙοΙβΙβ αΐίβηί. ({αοΓυιη 
ηίιιηι ΓΓα^πιοηΙα οχίαηΐ ρΓββΙοΓ Μθηοχοηαπι ((]υί ΡΙαΙοηίειιιη Ιίΐυΐυιη ίΐ€ 
βΐ δί ιηοαηι (]υί(ΐ6ΐη ορίηίοηοηι δβ^ιιαΓίδ 1ί1)π περί ηδονής (οΓ. ρΓαοί 
π. δίχαίοΰννης). βΐ^υο Ηοδ οιηηβδ (Ιίαΐο^οδ νί^ίηΐί ΐΓβδ νβπίδ 6^ο Αη 
ΙοΙίδ ΙηΒιιο (ΙίδοίριιΗδ, ηοη ΑηδΙοΙβΗ, φΐί δί ιιηςααιη (ΙΐΑΐο^οδ δθΓί| 
ααΐ 6»(Ιοπι οηιηβδ νίΐββ ββίαίε ηοοοδδβηο δοηρδίΐ ({ηυπι ίυνβηίδ αάΐιιιο 
οΐ ΡΙαΙοηίοί ΐΏ^^ίδΙοπί ααοΙοπίΒΐβ 3ΐ(}ΐΐ6 ίηιίΐβΐίοηβ ίιηρ6(1ί1ιΐδ (({υαβ ι 
(Ιβιη εηΐίοοπιιη ({υοΓυικΙαπα νβΙ^Γυιη οοηίβοΙαΓΑ ΓυίΙ) , 9ϋΙ δί Ιιοο δβη 
Ιβηιροπδ δθ1ιοΙίΐβ(|ΐιβ ΡοΓίραΙοϋοΗΟ νοδίί^ία ρηδδίιη ΓοΠοΙα νοίίΐδηΐ, ν2 
νίΐϋβ ιηοιηοηΐίδ 6ΐ 8ΐυ(ΙίθΓυη) (]υαδί (]υ9(ΐ8ΐη Γβπαίδδίοηβ ίυνβηίδ ρ^Γΐ 
ρϋΓΐίηι δοηοχ 6(1ί(!ίΙ. αΐ δβηοπι ({αοίΐυβ ΙβΙο φΐίιΐ ηυπ(]ΐιαπι οο^ίΐΑδδβ, .• 
(Ιίοηιιη τηϋο ρΓυρδυδ (ΗνοΓδα ίη Ηΐιπδ ηποδ Ιΐίΐ1)6ΐιηΐδ ρΐιίίοδορίιίοίδ ιΐδ 
3(1 ηιοΓίίδ αηηιιηι (οΓ. Κοδο (Ιο Αγ. Ι. ρ. 231) οοειιραΐί ροΓδυβιΙοΙ. , οηιιι 
αιιΐβιη (Ιο Απδίοΐβΐίδ ίη^οηίο ίικΙίεαΙιίΓΟ ΙβδΙίδ Γκίο (Ιί^ηαδ οχίαΐ ηυ 
ρΓΗβΙοΓ ίρδοηι Απδίοΐοίοιη. 

Ιαπι νβΓΟ (ΙίαΙο^ΟΓυιη φΐοδ ηονίιηυδ Ιιί δΐιηΐ Ιίΐιιΐί: ηερί φίλοαοφίας. 

περί ταγα&οϋ. 

μαγικός. 

Εν δήμος η περί 'ψνχής. 

περί ευχής, 

προτρεπτίχός. 

περί παιδείας, 

Νηριν^ος (Κηριν^ος^), 

αοφίΟτης, 

Γρύλλος η περί ρψορικής. 

Μεν άξενος. 

περί ποιητών. τιολιτιτιός. 

περί διχαιοαύνης, 

περί ιιδονής, 

περί βααιλείας. 

Αλέξανδρος η νπερ άτζοίκοον, 

περί ευγενείας, 

περί πλούτου. 

ίρωτιχός, 

περί οργής {περί πάγους οργής 

περί μέ^ης, 

βνμπόβιον. — 27 — 

Ι. 
Περί φιλοβοφίας. 

€6ΐ6ΐ)6ΐ*ηιηυ8 68ΐ 1οοα8 ΑπδΙοΙοΗβ ίη ΙΠ)γο άα άμπιά (1, 2). υ))ί ρο$1- 

<ρλ4ΐη*Ρΐ3ΐοηί3 ίη ΤιηοΑβο (Ιβ αηίιηαβ ηαΙαΓα β^ηίβηΐίαιη (βΐί^ίΐ, ιιοη ίαιη 

'»Ρ8ΐιΐ8 ΡΙβΙοπίδ (ϋΐ πΐίΐβ οΓβίϋΙυρ) 8β(1 ΡΐΗίοηίοοηιιη (Ιβ Τίπιαοί (βΐ ΡΗϋοΜ) 

^Γ'^ιηβηΙο νβηίδ ιηοίΐίδ (Ιίβρυϋιηϋιιιη (οΓ. ΡΙιιΙ. (Ιβ Τίιη. ο. 1. 2) ΓαΙίοηβΗ 

ϊπΓβΓΐ Ηίβ ¥61*1)18 : ομοίως δε καί ίν τοις περί φίλοαοφίας λεγομένοίς 

ί*• €. ίη 618 ({υ&β Αβ ρΗιΙθ8θρΙιία ΡΙαΙοπιμ οχρΗοβΓο βοΙοΙίΑπΙ οί ννν ρΐιϋο- 

«ορί,ΐ ί(ίι,8 3Πΐία. οΓ. ΤΗβορΙΐΓ. πιοίαρίι. ρ. 312. 18 — 313, 12) διωρία^η 

(οΓ. τον δκοριΰμένξχίν ίν τοις χατα φιλ, (Ιο ραΓί. ϋη. 1, 1. τοις χατα φίλ. 

^^>>0ί^ Ιν οίς διωριϋται ροΐ. 3, 12), αυτό μίν το ξώον ίξ αντης της τον 

^'^^ Ιδέας χαΐ του ηροίτου μήκους και πλάτους καΐ βάϋ-ους^ τα δ άλλα 

(■- «.τα πράγματα , οΓ. 404^ 18. 25) ομοιοτροπως (ί|ϋ30 ιιΙ)ί βχροδυίΐ Τΐιβ- 

*^-Ϊ55ΐίιΐ8 9(1ηοΐ3ΐ Γ. 66*»: ταϋτα δΐ άπαντα λαβείν ίΰτίν Ικ των περί φύ- 

^^€ΐος Ξενοκράτους, δίπιρίΐείυδ ηιιΐβιη Γ. 7* ν. 17: ώ^ Ικ των υπ ^Αρ, 

^'^Ο^μενων τεκμαίρεα^αι. ί(Ιοιη ν. 7: και ΰαφέατερον μεν η των 

^'^^^^^άν ίννοια ί ν τοις είςταμετα τα φυαικά μοι γεγραμμένοις 

^'ήο^ρωται. Απί;1ο1(.»1θ8 ΑϋΙοηι ρπιο οοΙοπν ί^ροοίΛίϊΝ** ν'κΙοΙιΐΓ ΝρίΜίχΐρριπη, 

^3: οϋίιΐ}; ΐί|)Γο περί πυ^αγορικών άριβ'μών ν\('0Γ\ύΆ ΙιηΙ)οηΙ ΤΙκΜίΙο^,'. 

^^ΐΐΐιπι., ιώί οΓ. ρ. 02 ΑβΙ. Απ8ΐ. ηιοίαρίι. Ο, 2). ετι δε και άλλως (8θί1. ιιΐ 

*^<ϋΐ ί(1βπι ΤΗοηι. τον αυτόν τούτον λόγον μετγεΰαν) νουν μεν το 

^^ θΐο. (οΓ. δβχΐ. ρ. 223 ΒΙ(.) ... οι μΙν γαρ αριθμοί τα εΤδη αυτά καΐ 

*** ορχαΐ Ιλεγοντο^ είΰι δ' ίκ των στοιχείων . . . ϊνιοι (ΧοηοοιαΙοδ) 

^"^ήπίε'ζ,αν . . . αποφηνάμενοι την ψυχην αρίθ|ΐΐϋΐ^ κινοΰνϋ'^ εαυτόν, 

^3βορ3Γυπι ΓθϋΙβ ίπΙοΙ1«»χ(»πιηΙ (•οπιιποηΙηΙυΓθ8, ί^ίηιρΗιίαχ ηιαχίιηο οΐ Ιυαπ- 

''^. φΐιΐΓΠ ΡΙαΙοίΗίΠΐ (Ιο 1)οηο (ϋ^ριιΐηηίοηι ιπιΚιχιννο (•ίαΝί|ΐιο Γ|ΐΐΛ8ί άγρά- 

Ψ^ζ ΰννουσίας (Ιο^οπρ^ί^ίίο ΡΙαΙοπίουδ ^)^^πΊιι ρΓυρΓϋ8 (Ιίοΐυ^ίδ, ί|ΐιί1)Π8 

•"ϊ^^Μή 8ίτηιοηο8, ([Π08 ναπί» (Ιίίΐΐο^ί^ (!•οριιΙ)1ίΐ'.Ί, Τίπιαοο οΐ ηιαχίπιο Ρΐιί- 

•*^ο) οχρΓβ8δθΓηΙ, αικΙίΙΟΓίιιη 3ηίηΐ08, χίοιι! οΐ ίρχί^ (Ιθ8θΓίΙ)ϋ: (Ρ1π1<;1). ρ. 

^^^-^ΙΟ) οΐ ΑΓί8ΐοχ(•ηο Ιθ8ΐο (Ιΐίίπη. II ρ. 30 ΜιμΙκ οΓ. Ι{ο8γ> «Ιο Αγ. 1. ρ. 2(») 

ίίΡ8οηΙ)(•Γο 8θΙο53ΐ Απ8ΐοΙο1(?8, ίκΙιηίΓαΙίυπο ρ('Γϋ(Ί1οπΙθ8 ηυιι ιιπηιΐ8 ί|ΐι»ιιι 

ρβΓΐαΓΐ)3ηΙβ8 ηονίΐ3ΐο, }ιθ8 ί^ίΙιΐΓ ρΐ ίιηίΐβΐί οΐ ι^ιιιιιη Ρ)'11ΐ3^(οη€Λ πιπηο- 

ΌΠΐηι 8γιη1)θΐ3 νοηαΓοηΙπΓ (ΙίνοΓδη ΓηΙίοηο ροΓ8Γ0ΐιΙί 0880Πΐ. ;ιΙ(|ΐΐ6 Ιι.Ί8 

'πΜβιη Ρΐ3ΐοηί8 δοοιιικίιιηι Ρΐ3ΐοηί(:ο8 οΐ 3ριΐίΙ Ρΐ3ΐυηίοο8 ορίιηοηοδ τα 

γομενα άγραφα δόγματα ίρ8(» Απ8ΐυΙ(ίΙθ8 α])ρο1ΐ3ΐ (ρ1ιν8. 4, 2. ί» ([ΐπΙ)ΐΐ8 

' νλην (Ιίθ3ΐ το μέγα και το μικρόν ρ. 200 •' 14 οΐ ί^ο. οΓ. ρΐιγπ. 3, 4. 

. ςα36 8ϋηΙ οϋΓαπι (ΐιιί Ρ1ιίΙο1)ΐιιιι ίηΙοΓρΓοΙβί'οηΙυι• αΐ (|ΐιθ(1 ίΙ}ί 08ΐ το — 28 - 

μάλίον χαΐ ψτον = το άπειρον ρ. 24). φΐϋΐϋδ νθΓΐ)ί8 3ΐ)υ^ οοιηοιβα- 
(Α(υΓΡ8 ο€Γΐ«ιη) ([υβηιίβηι οΐ ρβουΙίαΓΟίυ Ρΐ3(οηί!ί βη^τυηΐ περί τα/αθαο 
αχρόααιν (ΛΙοχβηιΙοΓ αρυιΙ 8ίιΐ]ρ1. ίη ρ1ιγ8. Γ. 32** ^ίνο ρ. 3*^4^ 30 Βτ. φ» 
ΓΠίΙοηι νοοθ ϋΙίΙιΐΓ ΑΗδΙοχ. Ι. ο.) βΐ δβοτθίΛΠΐ ηιιηΐθΓοηιιη ίιΙο^Ηιιηι βοί^η- 
(ίαιη, ({υβπ] ι1ί$οίραΗ ο7 τναρεγενοντο ναπο $εηρ1ί8 οοηδί^οΑΓίηΙ 8ρ6υ$ΐρ- 
ρυ8 ΧβιιοοΓ3ΐ68 ΗβπιοΙίΗβδ Η68ΐί36υ8 Ηβπηοιίοηΐδ (Κθ86 ρ. 84}. ίρ$6 ιΐβ• 
ηί(]α6 Αη8ΐοΐ6ΐθ8 (ΓβοΙίυδ 6<ι1οιιυ8 βιΐ 1. ιΐβ ηβΐ. ίιοιη. Ι. XV ρ. 68 υ|ΐ$. 
χαΐ Πλάτωνος . . . οΓ μα^ηταΐ λίγουαιν είναί τίνα πάρα τά 
^'ί/ραμαέι^α των άγραφων δογμάτων αντου). ίίΒηαβ ςυαιη ίρ8ίιΐ3 Απ8ΐο- 
(ο1ί8 Ηΐιπιιη ({υοοίίαιη ν6Γΐ)ί8 δυρπβ <ΐ(ΐ8θπρΙί8 {Ιν τοις ηερί φιλ. λεγ.) 
^ΊμηϊϋοΛΓΪ οβπδΟΓβηΙ, βία8 ^αΐβαι 1ί1)Γί ςαί1)α8 δίηιίΗβ ρΓ0ΐιι]ί88βΙ , ΙίΙυΙυιη 
Γιπ880 περί τα/αθού 3880Γ0Γ0η( [οΓ. 8ίιηρ1. (1β 2η. Υβη. 1527 Γ. 6** 6η. 
περί φιΐοαοψίαζ νυν Ιεγει τά τνερί του άγα^ύ αύτω ίχ της Πλάτωνος 
άναγεγραμμενα ΰυνουύίας^ ίν οΐς ίβτορεΐ τάς τε Πυθαγορείους — ί. 6. 
ρν(1ΐ3^ϋΓί88ίΐηΐ68 ΡΙβΙοοίοοΓυπι , ν. Κθ86 ρ. 83. οί. 80 δφ — χα! Πλατω• 
νιχάς περί των όντων δόξας. Ρΐιϋορ. ιΐβ 2η. Υεη. 1535 Γ. 6 1^: τα ηερΙ 
τάγαθου ίπιγραφομενα περί φιλοσοφίας λίγει. ίν Ιχείνοίς δϊ.τάς 
άγραφους Ουνουαίας του Πλάτωνος ίβτορεΐ 6 ^Αρι^οτίλης- ίστι βε 
γνηβιον αυτού το βιβλίον - ίατορεί ουν έχει την Πλάτωνος χαΐ των 
Πυθαγορείων τιερί των οι^ωΐ' χαΐ τώΐ' άρχων αυτών δόξαν. λέγει 
ουν — ίη Ηοο δοίΐ. Ι. (1θ 2ηίηΐ2 Ιοοο — φάαχειν αυτούς οτι τα εΤδη 
αριθμοί είύιν ^ αριθμοί δε δεχαδιχοί' εχαατον γαρ των ειδών δεχάδα 
— 1 -}-2 + 3+•* = 1^ — ίλεγον^ ί[ΐΐ3€ οηιη οοίοπδ οπιηϋιαδ βχ 
νιιΙ^'2Γί ϋΐ2 ίηΙΟΓ Γϋ0€η(ίθΓ08 Ρΐ2ΐουίΰθ8 ΙΙιοοΙο^ίΑ 2Γί(Ιιθ]θΙίθ2 ίρ86 ΡΙιίΙο- 
ροηιΐδ 2(ϋθ€ί(. εί. Αηοη. οοΐοβ:. 8θ1ιοΙ. ΡΙιΠοροηί 8ίπιρ]ίοϋ αϊ. ίη Αγ. (Ιβ 20. 
ίη ηΐ2Γ^. οοΛ. ΡοΓ. 2034 Γ. 120**: ήτοι ίν ταις άγράφοις ύυΐΌυόίας τον 
Πλάτωνος ' ίχει γάρ ιότορει ο ^Αριστοτέλης τάς δόξας του τεΠλίίτωνος 
χαΐ τών Πυθαγορείων περί τε τούτων χαΐ τών άρχων αυτών. 8ιιίιΐ28 
ρ. η Βοϋί. (ίη(Ιο 8€ΐιο1. ηΐΛτ^. οχΙ, οιμΙ Μάγο, Β 2*1 Π. ε, 320 ρ. 138 \Ί11.) 
ότι περί ταγαθοϋ βιβλίον ύνντάξας ^Αριστοτέλης τας άγραφους του 
Πλάτωΐ'ος δόξμς ίν αντώ χατατάττει. χαΐ μίμνηται του συΐΊ;άγμ€Γτος 
ίν τω πρωτω περί ψυχής επονομάξων αυτό (χαΐ 3(1(1. Βγ.) π^ρ! ςτιΑο- 
σοφίας: ψίΒΟ υΐ 8ίηιίΙί2 ηια1ΐ2 βρυ(Ι 8ιι1(ΐ2ηι οχ8επρΙ«ι 8ΐιηΙ οχ Αηοηνιιιί 
οΙιπ8ΐί3η1 οε1θ£:ί8 ίηδΟΓ. δόξαι περί ψυχής (ΜίοΗαοΙίδ Ρδοϋί δβα ίοοο. 
ΑΙΐ2(ίιιηι ιΐβ Ρδοΐΐίδ ε. 42. ΗαπΙΙ 02ΐ. οο(Ι(1. Μοηαε. V ρ. 551 \ οχ (]υί1>ιΐ5 οο- 
(Ιίοο ν2ΐίο. υδυδ ΒΓ3η(Ιί8 (Ιο ροπΐ Αγ. 1ϋ)Γ. ρ. 41> Ιιιιηε Ιοουιη 2αυΙίΙ ίη 
(ΗΐίΙίδ ρΓ20ΐ€πηί88υηι. Ιο. ΤΑπηυ^ οηίηι (|υοηι οαηι Οη^Γηίδ ΡΙιίΙυο«^ί2 
ΡαΓ. 1018 (Ιικίυηι 1ΐ2θο 0(Η(ϋ880 ί^ηοΓΑνίΙ ({υί ραιίοηι ρθ8ΐοηοΓοηι ίΐοηιηι 
«Ιο(ϋΙ 8ρ€ΐι^ο1 ίη ίηιΐ ΙοοΙ. Μοη2θ. ΙιίΙ). 1847, αΗϋ(ϋ)ΐι$ ΡΑτίδίοηδίΙιυδ υ5ΐΐ5 - 29 — 

β5ΐ ιι( ίρ86 ϋΛί 6οιτιιρΙί88ίιηί8. Τβηηί 6(1ίΙίοη6ΐη οΐΐαΐ ΜοΓβΙΗ ίη Μύ. ηΐδ. 
νβη. ρ. 201 3(1 οοά, ΜδΓΟ. 320. οΓ. ΙΙαΜί 3(1 €0(1. Μοη. 538. ρΓ3βΙβΓ63 οΓ. 
Ρΐιΐίορ. άβ ξβη. βΐ <Χ)ΓΓ. Γ. 50^*, ίίΐβιη ίη ρΐιγβ. Υβη. 1535 Γ. η 6* 8ϋρ. 
τα£ άγραφους ΰννοναίας τον Πλάτωνος αυτός ο ^Αρίΰτοτέλης αηεγρά" 
-ψοΓτο. θΐ δίιηρΐ, ίη ρΐιγβ. Γ. 126» = Βγ. ρ. 371^25. ^β. οΓ. δίπιρί. ίη ρΗγβ. 
Γ. 1041>]» 83(18 ίΠί 1η(!ί(»ν6ηιη( ίη Η1)Πδ (Ιβ ρΙιί1θ8ορΙιί3 Απδίοΐοΐί 3(]86Γίρ(ί8 
ηοη ΐ3πι περί των όντων Γβηιπκριβ ρηηοίρίίδ ί(!βί8 ηιιηΐ6Γί8(ΐυ6 (βίοπΐ ίη 
ΗΒΗδ (16 Βοηο) δβπηοηβηι Γυί886 ίηδίίΐιιΐυηι ({α3ΐη , αΐ ΐτΒξΐηβηίΒ ροΓ8υ3- 
«Ιβηΐ , ηερί θεών. β3(1βπι 3αΐ6η) Γ3ΐίοηο (Ιβ (^083 βηβΐί Ιν τοΓς π, φιλο- 
σοφίας (ΙίοΙυπι Γυίδδο η(»^3νβΓί8, δί 3(1 6ΐ1ιί(^ ροΐίαδ Γθΐ3ΐ3 νί(Ιθ3δ (8ίη]ρΙ 
«ι Ρΐιίίορ. Ιη ρΐιγδ. ρ. 349*» 14. 16. 22. ΤΙιβωίδΙ. ρΐιγδ. Γ. 24*>. ί(1θπι (Ιβ 3η. 
Γ. 76^) (}ϋ3β Ιβ^υηΙυΓ 3ρα(Ι Αγ. ρΐιγδ. 2, 2: διχώς γαρ το ου ?νεκα' 
^ι^(^αί ί' ίν τοις περί φιλοαοφίας (δοίΐ. λεγομ,ίνοίς == ίν τοις κατά 
ψίλοΰοφίαν λόγοίς^ οΓ. Κοδβ ρ. 105), ΓθνβΓ3 ΆΜίανα δρβοίβηΐ 3(1 Ρΐ3ΐοηί- 
€θπιπι άββηίΐίοηβδ ίρβυηκιιιβ Ρΐ3ΐοηί8 ΡΙιίΙβΒυηι (ρ. 53 — 54 : το ον ϊνε%α 
φΐοό βδΐ ίν τ^ του άγα^ϋ μοίρα , βΐ το ?νεκά τον. οΓ. Ρδ. ΑΓΪδΙ. ηιβ- 
Ι3ρ1ι. λ, 7. (Ιβ (|υο Ιοοο ΒουίΙζ οοπιπι. ρ. 490) , ηοη 3(1 ίρδίαδ ΑπδΙοΙβΙίδ 
Ρ«Γ(ϋΐιιιη πιβΐ3ρΙιγ8ί€θπιπι Ιί1)Γυηι περί των ποααχώς (οιπα8 ηαΐίΐβιη 1ο- 
^ΰπι ηυηο 3ΐίαδ ουίϋδίΐβπι ΡβπραΙβϋοί ίίΐβιη 3Γ^ιιιηβηΙυιη ΓοίΓαοΙοηΙίδ ΗΙ^ογ 
οεοαρίΐ). 

Ιαω νβΓΟ δί Α1βΧ3η(1θΓ ίη βοπιηι. 3(1 ηιοΐ3ρΙιγδί(^ (1, 9. 902, 10: βου- 
^ομνοι δε τας ουσίας ανάγειν εΙς τάς αρχάς μητίη μ^ν τί^εμεν ίκ 
ί^^^ου καΐ βραχέος^ ίκ τίνος μίχροϋ %αΙ μεγάλου^ καΙ ίτνίπεδον ίχ 
^Ιατ(ος %αΙ ΰτενον^ βώμα ί' 1% βα&έος καΐ ταπεινού) (Ιο ίιΙοΛΓυπι οίο- 
ιηβιιΐίδ Ι(1βπ) Ρΐ3ΐοηίοοπιηι ρ}3θί(απι οχρο8αί88θ πιοπίίΐ Απ8ΐϋΙ(»1οιη οΐίηηι 
^ν τοις περί φιλοσοφίας^ ιιπίΐβ ηΐΐιίΐ Ιπΐβ ΐΓ3(111υιπ 1ια1)θ1)αηΙ οοΓηιτιοηΐ3- 
^ο•'68, οΐ δί ({1136 ίΙ)ί βυπι Π3ΓΓ3δ80 βοδίίπιηΐ ηβο Ιαηιοη ηυηο ηίδί ίρδίδ 
βχ Ιοοο ηιβΐ3ρ1ιγ8ί60Γαηι ρΓοροδίΙυ ΑπδΙοΙοΗδ νοΓΐ)ίδ Γοροΐίΐΐχ δί^'ηΙΠοαΙ 
(Αΐβχ. ρ. 86, 31 β(1. ΒοηίΙζ. εκτίθεται δε το άρέοκον αύτοΓς^ ο χαΐ ίν 
τοίζτοξ^Ι φιλοσοφίας ειρηκε* βονλάμενοι γαρ τα οντά . . . ανάγειν εΙς 
ΐας ΰ^χάς ας υηέ^εντο ' ήσαν δε αντοις αρχαι των όντων το μέγα και 
τομίχ^ον^ ην ϊλεγον αόριστον δυάδα ' εις δη ταντην &ελοντες πάντα 
^^ογην^ του μίν μηχους αρχάς ί'λεγον το βραχύ καΙ μακρόν^ ζος ίχ 
μα%(^ χιρος χαΐ βραχέος την γίνεσιν ίχοντος τον μηχους ^ α ίστι 
μ^γα χαΐ μικρόν^ η ως πάσης γραμμής Ιν τω Ιτερω τούτων ονσης^ του 
δε ΙπιηΙδου το στενον χαι πλατύ ^ ά χαι αυτά Ιστι μέγα χαΐ μιχρόν. 
εΐηΰον δ\ ταύτα χαΐ ίχ&έμενος την δόξαν αυτών ίπϊ τούτω Ιπιφίρει . . .), 
β3 ί^ΐαΓ ΓβνβΓ3 οοηνβηίυηΐ οιιηι οίδ (Ιο φΐϋιυδ ρπιηυ ιΐο ηηίιπα Ιρ^ιιπι 
Αη'.^ΙοΙβΙβπι Ιθ8ΐ3ΐυηι ροΓΐπ1)βιιΙ ίη δΐιο δβ (Ιο ρΙιΙΙθ8ορ1π3 ΗΙ)Γ() (ΙυοιιΙδδο, ιιι;ιΐιίί)'νΙιιΐιι γ^Ι Λ1<"\.ιιι(Ιι ίιιπ <•ΐιΐν(|«'ηι Ι('Νΐΐιιΐ(»ιΓη πκίιιογγπι πϊΐιίΐ ϋΐίικί § ϊ ^ '' 
(ΙΐχΪΝ^ΐ' ιιΐ>ΐ 1ι.Ί((•: ' (\(Ίΐ{ΐαΐί (ΐηίαη ΙΗαίυηϊνοηοη ρΙαΓίΙιιηι^ (ΐιιοά τ^-^-^' 
εϋαιη ηϋ 86 ίτ-αοίαεεβ έν τοις περί φίλοοοφίας ^ %ά βεί ί/ι €0 ΙιδΓί^ *^ 
ςηο αά ΓβΙίςιιοηίηι οτηηίητη Ρΐαίοηίοοηιτη βχβτηρϊητη, ςηί ςηιέίβηι Ρ^/^' 
ίοηί$ άβ δοηο $6ηηοηίδα$ ίηίβΓ/ΊίβΓαηί {\ά β8ΐ φΐί Η1}Γ08 β(ΙίάβΓ»ιιΙ τν^^^ 
ταγαϋ-ον ίη80Γίρΐ08) , 8€η(€ηΙίαε βίηε (ιιΐ ίαίδο δΙαΙυοΗοηΙ οοιηιιιοηΙβΙοΓβ^- 
ιιαηι ΡΙαΙοηίεοΓαηι ΟΓαηΙ βχ Ρ1ιίΐ6ΐ}0 (ΙβπνβΙββ, ηοη ΡΙαΙοηίδ» νβΐ Ατί^ΐο* 
Ιβίο 1θ8ΐβ ηιοίηρίι. ν , 2. οΓ. μ , 7) ρ6Γ8€Ηρ8€Γαί άε ηηϋαΐβ βί ΐηάββη^^^ 
άί/αάβ {εν — όνας αόρι,ατος : μέγα μικράν) , 8€ίΙί€6( ίν τοϊς ηερί χα.γ<>^^ 
θ-ου». οΓ. 8ίιηρΙίαα8 ίη ρΐιγδ. Γ. 104*^: το μέντοι άπειρον καί εν το*^ 
αία^ητοΐς εΙναί φηΰι (ρ1ιγ8. 3, 4. 203 , 9) και ίν ταις ίόεαις. αρχάς γ^^^ 
των αιαϋΊμών το ^ν κ«ί την αόριΰτόν φαΰι δυάδα λέγειν τον ΤΙΧ^" 
τωνα. την δί άόριΰτον δυάδα %αΙ έν τοις νοητοις τι9•εΙς ατνει^^^^ 
εϊναι ϊλεγεν , και το μέγα δΐ %αΙ το μικρόν αρχάς τι&είς άτνειρα «Γ»^^* 
ίλεγεν έν τοις περί τάγα^οϋ λόγοις^ οϊς 6 ^Αριατοτέλης καΐΉρακλ^^" 
δης καΐ Έατιαιος καΐ άλλοι (οΓ. βχ Αΐβχ. ί. 32*^) του Πλάτωνος ίταΓ^^^ 
Λαραγενομενοι ανΈγραψαντο τά §η0^έντα αίνιγματωδώς (ας Ιρρη&^' 
Πορφύριος δε διαρ^ροϋν αυτά ίτναγγελλόμενος τάδε ηερί αυτών ^^ 
γραφεν ίν τω Φιληβω' ααυτος το μάλλον καΐ το ήττον χαΐ ^^ 
ΰφόδρα και το ηρέμα της τον απείρου {της άπειρον β(1.) φυύείύς είνο^ 
βουλεταΐ' οπού γαρ άν ταύτα έντ} κατά την Ιπίταΰιν καί άν&ίΐ^ 
προϊόντα , ονχ ΐαταται ούδί περαίνει το μετέχον αυτών , άλλα πρόει- 
α IV εις το της απειρίας άόριΰτον, ομοίως δε ϊχει και το μείζον καΐ το 
^λαττον και τά άντ αυτών λεγόμενα υπό Πλάτωνος το μέγα καί το 
μικρόν , , , έν τούτοις δε καΐ η άόριατος δυας οράται . . . ταντα ο 
Πορφύριος εΐπεν ανττΙ αχεδον τη Αίξε*, διαρ^ροϋν έπαγγειλάμενος τα 
έν τη περί ταγα^οϋ αννουαία αίνιγματωδώς ζη^έντα, και ϊαωςοτι 
αύ μφωνα εκείνα ην τοις έν Φιληβω γεγ ραμμένοις, και ο 
^Αλέξανδρος (βχ ςιιο βα» ιηυΙυανοΓαΙ Ροπρίιγπιΐδ ίη ίΙΙο οοηιηιβηΙαΓΠ «άΡΜ- 
]6ΐ}ΐιιη Ιοοο) (ίί• και αυτός έκ των περί τάγαΌ^οϋ λόγων του Πλάτωνος όμο» 
λογών λέγειν ους ίατόρηααν ^Αριατοτέλης τε και σι άλλοι του Πλάτωνος 
εταίροι^ ταδι γέγραφεν ^ ζητών γαρ τας αρχάς τών όντων ο Πλάτων ^ 
έπει πρώτος ό αριθμός έδόκει αύτώ τη φύαει εϊναι τών άλλων . . . 
άρχην τούτον ηγείτο εϊναι , καΐ τάς του πρώτου άρι^μοϋ αρχάς χαΐ 
παντός άρι&μοϋ αρχάς είνα* * ττρώΓΟ^ όΙ αριθμός η δυάς , 7]ς αρχάς 
Ιλεγεν εϊναι τό τε ^έν καΐ το μέγα καΐ το μικρόν (οΓ. Αΐβχ. ίη η)6(3ρ1ι. 
1, 6. ρ. 42 Βοη.) . . . αόριατον δε δυάδα Ιλεγεν αυτήν τω μεγάλου καΐ 
μικρού μετέχουααν ήτοι μείζονος καί έλάττονος τό μάλλον και ήττον 
ίχειν, κατά γάρ έπίταΰιν καΐ άνεΰιν προϊόντα ταύτα ούχ ΐΰταται , βλλ^ • -^ 31 - 

^τκΐ το της ατκίρίας αόριΰτον προχωρεί βίο. ϊη ([αϋ)υ$ ηίΐιίΐ ίηββΐ , ςυοιΐ 
%11ιιη(]β (ΙΰήνβΙυιη ρυΙβΙιΐΓ αίςυβ βχ ίρ5ίυ$ Απ8ΐοΙβ1ί8 ίη ΐΏβΐ9ρΙιγ$ία$ πηγ- 
ι^ΙΊοηβ ευοι ΡΙιΠβΗο οοπιραΓαΙα βΐ οοηιρυδίΐα. 

Α(1 ίρδα Αη8ΐοΐ6ΐί5 ν6Γΐ>α ίη 1ΐΙ}Γο (Ιβ αηίιηα ΑΙοχαικΙταπι Γ68ρ6χί886 

^Κί πΐΑνίΙ τα τιερί φιλοαοφίας^ Ιιοο ηια^ίδ οΙί»ιη ραΐοΐ βχ 618 φΐαο α(1 

5ΐιιιίΐ6ΐη Ιοευηι ρδΟΐκΙαπδΙοΙβΠεί πΐΰΙαρΙιγδίοοΓυϋΐ 1ί))η μ βχ ρπηιο ίιΐβιη 

Γβρ6ΐίν6Γ3ΐ. ρβΓίΙίΐΑ βιιίιιι Αΐβχβικίπ νβΓΐ)» βχ οοιηιιιβηίαηο βίυδ, ({αβηι 

βχριΐιηβΓβ δοΐβηΐ, βί8(1βιη ρΐαηβ νβΓίίίβ 8βΓν3νβΓϋηΙ βΐ δγΓίΗηαδ (βραιΐ 

ΒτΜίΙίδ. (Ιβ ρβπΐ. Αγ. ΗΙίΠδ ρ. 42) βΐ ΜίοΙίΛβΙ ΕρΗβ8ίϋ8 (ρ. 750, 10 Βοη.). 

ϊίΛ ({υΊύβιη Ρδβιΐ(ΐ3η8ΐοΙβΐ68 ί* , Ο ρ. 1085 , 7 : ομοίως δε καΐ περί των 

νοτερον γενών του άρί^μου ύνμβαίνει τα δυαχερη^ γ9(Χ(ΐ(ΐ'ης ^ί «αί 

^7ζ^%^δου %αΙ ύωματος. οΐ μ,εν γαρ ίχ των ειδών του μεγάλου %αΙ τον 

μ^^χρον ποιονβίν * οΐον έκ μακρού μίν χαΐ βραχεος τα μηχη , πλατέος 

^€ %αΙ ΰτενον τα επίπεδα^ ίχ βα^ίος δί χαΐ ταπεινού τους ογχους* 

"καντα δέ ίατιν ε!>δη του μεγάλου χαΐ μίχρον, την δί χατα το *έν αρχήν 

^λλοι αΙΑαι^ τι^Ιαύί των τοιούτων. 3(1 Ιιαβο ι^ίΙϋΓ ίΙΙΙ : βουλόμενοί φηΰί 

(ΕρΙι. λέγει δΐ οτι βουλόμενοί) χαΐ τα μεγε&η παράγειν απο τών δύο 

β^ρχών 5 του τε ενός χαΐ της αορίβτον δυάδας , ίχ μεν της δυάδας φαΰΐ 

"^Ψ τε γραμμην το μαχραν χαΐ βραχύ λαβείν^ τα τε Ιπίπεδον το Οτενυν 

*βί πλατύ (Ερίι. το πλατύ χαΐ ατενόν) , τό τε ατερεον το βαθύ χαϊ τα- 

5Κ4νον. ταύτα γαρ (το μαχραν χαϊ βραχύ χαΐ τα λοιπά ϋάά. Ερίι.) εϊδη 

ίχαλονι/ τον μεγάλου χαϊ μιχραύ του Ιν τγ αορίατω δυάδι, την δε χατα 

Γθ£ν, φηαίν^ ^9Χν'^ ουχ ομοίως είαηγαν άπαντες, αλλ" οι μεν αυτούς 

^ονς αρί^μους τα είδη τοις μεγε&εαιν ϊλεγον Ιπιφίρειν , οΐαν δυάδα 

/^ γραμμή, τριάδα δε Ιπιπεδω , τετράδα δΐ ΰτερεώ [οΓ. ρπιεΙβΓ δίιηρί. 

β^ΡΜΙορ. αά Αγ. άβ 3ΐι. 1, 2 ΤΗβωίδΙ. ιΐο 3η. Γ. 00'\• τού^ άριί>μούς δε 

^χείνονς εϊδη τών όντων ίτί^εντο . . . τον μεν ούν αυτοξωου , τοντί'στ^ 

^ονχοβμου του νοητού, βτοιχεΐα τα πρώτα εποίουν τών είδψιχών 

αριθμών, την τού ίνος Ιδεαν χ,αϊ την της πρώτης δυάδας χαϊ την 

τ^? πρώτης τριάδας χαΐ την της πρώτης τετράδας, ίπειδη γαρ εν τώ 

νοιιχψ χοαμω δει πάντως τας αρχάς παρεμφαίνεΰ&αι ταύ αίαθ-ηταύ^ 6 

Οί (οο^τος ίχ μηχους ηδη χαϊ πλάτους χαϊ βάθους , ταύ μεν μηχους 

Μίαν είναι την πρώτην άπεφηναντο δυάδα, άπο γαρ ένας ^ςρ' 'ίν το 

ί«ί*05, τουτεατιν ατιο βημείου ίπΐ ΰημειαν • τού δε μηχους άμα χαϊ 

πΙάί(η}ς την πρωτην τριάδα, πρώτον γαρ τών ίπιπεδων Οχημάτων 

«?π το τρίγωνον τού δε μηχους χαι πλάτους χαϊ βάθους την πρώτην 

"^ετραδα, πρώτον γαρ τών ΰτερεών ίΰτίν η πυραμίς, ταύτα δΐ άπαντα 

Ιαβπν Ιβτιν ίχ τών περί φύαεως Ξενοχράτους, οΓ. δίηιίΠα οχ 8]κΜΐίϊίρρο 

ίο ΤΙιοοΙ. 3η11ιηίΐ. ρ. 02 ΑδΙ. ετι πάντες οί λόγοι ίν τω δέχα, ο τε τού — 32 — 

ίαου καΐ τον (ΐείξονος καΐ τού ίλάττονος καΐ τον ίηιμορίον χαΐ χ(^ 
λοιηών εΙδών ίν αντω χα2 οί γραμμίτίοΐ μΛ οί Ιηίηεδοι %αΙ οί ατε^^ 
το (ΐΐν γαρ ά ύτιγμη^ τα δε β γραμμή ^ τα δε γ τρίγαονον^ τα δε ό Λΐ/' 
ραμίς ' ταύτα ίΙ πάντα ίατί ηρώτα %αΙ αρχαΐ των χαθ' ?χαστον ομο^ 
γενοόν. (1β ΧβηοοΓαΙίδ ΗΒγο π, φνΰεως ^ί, Τΐιβιη. (1β δη. Γ. 71*> βΐ 72'] 
τοιαύτα γαρ ίν τοις περί φιλοβοφίας Ιύτορεί περί Πλάτωνος (^μ ηαί 
ίνταν^α βραχέως %αΙ βνντόμως την τοντων Ιξί^ετο διανοιαν αάά, Ερ1ι.)« 
οί ίΙ με^έξει τον ενός το είδος απετέλονν των μεγεθών, ϊη ψύϊαοΒ 
6θ(1οηι ρίβηβ πιο(1ο α ΡΙοΙοηίδ με^έξεί (ιηθΙαρΗ. 1 , 6 βίο.) Ρΐ3ΐοηίοοπιηι 
({αοηιηίΐβιη οιαί (δρβυδίρρο ϋΐ ο^ο οβηββο αιιεΙΟΓο) ίάβββ 688β ηυιηβΓΟ! 
υηιιπκιιιβ ί(1ββΗαηι ηιιπαβΓοπιιη ^βηιιβ 6$86 δΙαΙιιβΓβηΙ (ο£. Βοηϋζ οοιηιη. «1 
ιηθΙαρΗ. ρ. 544. 545), ομοίωαις ίΐΐα (Πβίβοΐίοβ (ΙίβΙίη^^ιιίΙιΐΓ, ςυο αρικί εοπι• 
ιηβηΙαΙοΓβδ ίη Αγ. ρΐιγβ. 4, 2 <1β ιηαΐβήα Ρΐ3ΐοιιίθ€ΐ. οΓ. ΤΗβηιίδΙ. ρ. 371*>20 Βτ 
χαΐτοί τψ νΧην άλλως μεν ίν Τιμαίω φηΰΐ δίχεαϋ'αί τα εϊδη^ αλλαα, 
δΐ ίν τοις αγράφοις δόγμαϋιν ίκει μ^ γαρ τιατά μί&εξιν, ίν τοις άγρα- 
φοις δε καθ' ομοίωΰιν ϊ. β. αΐ δίιηρί. 1ΐ3ΐ)βΙ ί1). ρ. 371^6: ίν δ^ ταις αγρά- 
φοις αννονβίαις {φια» ίρδβ βοπρδίΐ ΑτίδΙ. δβο. Ρΐιίίορ. ρ. 371*» 25) μίγί 
καΐ μικρόν ίΐίάλει. 

8ι ί^ίΙαΓ 6θΐηιη6ηΙ»Ιοηιιη ΙβδΙίωοηία υΐ ηιιαβ 3(1 Η1)γο8 (1β 1)οηο ρ6Γ 
Ιίιιρβηΐ ηίΗΠί θδδβ ίηΙβΙΗ^ίηΐϋδ ηο(ΐαβ ίη οο νοΓδβΙαπι Γιιίδδθ 3υεΙθΓ6η 
βϋπι ςαί (Ιβ ρΐΗΐοδορ1ιί3 δεηρβίΐ υΐ (Ιο ί(1βΐδ ηυπιοπδοιιΐθ ΡΙβΙοηίοβ (Ιίδριι 
13ΓΡΙ , ρΐΌΓδίΐδ ορίηίοηοιη Ιιβηο οοηίΐΓπιβΙ ηοΐιιπι ΐΠαίΙ οχ ΙβΓίίο ΗΒγο Οίοβ 
Γοηίδ ΙοδΙίιηοηίυηι , ({ΐιο ίρδ3 οηιηίδ 3Γ^υπ)6ηΙί δαπ1ηΐ3 ϋιη^ίΙυΓ. ΙΙΐ6θ1ο 
^υπι 3^ηοδείιηιΐδ 6χ ορίηίοηβ ναΙ^βΗ (Ιίδριι ΙαηΙοιη ειιπι ΡΙβΙοηε , ηοη ρΐιί 
Ιοδορίιαπι ({ΐιί ΑπδΙοΙεΙίδ ηιοΓθπι 6Χ6ηιρΙυη)([υ6 δοευΐυδ δίηβ πιοΐ3ρ1ιθΓ 
ρηιηαδ τεπιπι εααδ38 (ΙοίίηίΓεΙ. 11ιοοΙο^ί3 ΐΓ3(1ίΙαΓ ηοη 63(Ιθηι ςυβο ρηιη 
ρ1ιί1οδορΗί3 Απδίοΐοΐίδ, δθ(1 (|υ3ο 38ΐΓοηοπιί3 ΡΙβΙοηίδ (νβΐιιΐ ίη ιιΐΐίπι• 
οίυδ δεΓίρΙο — εΓ. Βοδβ ρ. 25 — Ερίηοπ]ί(1ε ρ. 000 ίη. εΓ. Τίπι. ρ. 47] 
({υί (Ιεαπι υιοηίοιη ηιυη(ϋ(]υο (Ιίνίηί αηίιηαΐίδ Γβ^επι ρΓ3θ(Ιίε3ΓοΙ νείΌδςυ 
(Ιβοδ (|ηο8 ναΙ^πδ δυδρίεοΓβΙ, η8ΐΓ3 οδδο (ΗεοΓοΙ €[«36 (Ιίνίηβο η3ΐαΓ36 ί[ϋβί 
ίηΐ3ρίηοιη ΓοΓοΓβηΙ υΐροΐο 3ηίηΐ3η1ίαπι οπιηίυιη ροηπδ ρΓίηείρ3ΐβ. 3ΐ<ϊυ 
63η(Ιοπι (1ιοοΙθ{^ί3ΐη ρορυΐ3Γβπι ρΓ3βΙθΓ θοδ ςυί ρΓορπβ Ρΐ3ΐοηίεί νοεβηΐυι 
ΡοπρηΙίίΙίεοδ ε1ί3πι εοηιηΐ6η(ΐ38δ6 ΤΗεορΙΐΓ3δ(ί βχεπιρίο ίΙοεοηιυΓ. ίη φΐ 
αρ^αιηεηΐο ({υυπι 1)3Γΐ)3Γ0Γυπι ({ΐιοςυθ εΙ βηΙίςαίδδίπιΟΓυη) ίρδίυδ (ιΓ36εί8 
ΙΙιεοΙο^οΓυπι εοηδβηδυδ οχρ1θΓ3η(1ί ρ3Γ3ΐ3 οεε3δίο βδδβΐ, (Ιβ Μη^ίδ εΐ Αο^3 
ρΙϋ8 ί»χΙ(»Π8(|ΐιο ^εη1ί1)ΐΐ8 (ί[α3Γηιη ίη εοΙΟΓΟΓΠΐη ΡοπραΙοϋοοΓυπι ροδΙ Αΐ( 
Χ3η(1ηιηι γο^οπι 1ί1)Π8 ΐ3Γρ3 ί^δδοί πιεη)οη3. νοίαΐ (Ιο Αο^γρΙϋδ ίρ8ί8({υ 
Ιικίβείδ 8γΓί8(ϊΐι« βρικί Τ1ιεορ1ΐΓ38ΐυηι ίη (1ί3ΐθ{;ο περί εναεβείας 1^0Γρ\ 
<1ε 3ΐ8ΐ. II ρ. 100. 147. εΓ. 137, ίη Εα(1επιί Ιΐιευΐο^ίεβ ΙπδΙοπβ (Ιο Μ3£[ — 33 — 

^\ΔοιιΜ8 Αβ^^Ιϋβφιβ $60. Οαιπα^οίαιη ϋβ ρπηε. ρ. 384. 385, (16 Μα^ίδ ίη 
Η€ηοΙί(ϋ5 άί^θ£[θ Ζωροάΰτρης ΡΙυΙ. αάν. ΟυΙ. 14. οΓ. δΐΓ2ί1)0 II ρ. 98. 100, 
ίΐαα ίη ΤΙιβορΙΐΓ&βΙί ίοδοηρίο ^ΑχΙχαρος (Ιο Β3ΐ)γ1οηιΪ8 ββο. ΜαίΙβη Ργ. 
Μβΐ II ρ. 26. οί. Ιπίΐαπ] ΑηβΙοχβηί Γγ. 31 , ΙυιΙαβιιιη ΟΙβαΓοΜ ΐτ. 69. «Ιβ 
ΙΙϊ^ ΡΙιΙοηίο! βΐίβιη ΗβπηοίΙοηιβ Ο. ί. 1 , 2. 1,8 6ΐ ΧβηοοΓβΙββ αραά 
ΡΙαΙ άβ Τίιη. ο. 2 βΙο.) βΐίΐαβ ίΐβ ΟΓρΗίοβ ΐΗβοΙο^ία βΐϋδηαβ ρΓο ηαοΓβ Ρο- 
ήρ9ΐ6ϋεοπιιη ΜβΙΟΓίοβ ιηυΐΐβ ίη86Γ6ΐ)2υΙυΓ. ςυαίίβ ςυίιΐβιη ΐΓβεΙβΠίΙί ΓΑΐίυ 
1ϋ)Γο ρορυΙβηΙβΓ βοηρίο ορίίιηβ εοηνβηίΐ. ίΙΪΑΐο^οβ βηίιη Γυί886 1ίΙ)Γ08 άβ 
ρΙιϋθ8ορΙιί& (βίοιιΐ 8ρ6ΐΐ8ίρρί (Ιβ ρΠϋοδορΗίο αρικΙ 0. ί. 4, 4. οβίβηιιη οΓ. 
Ιβηοοηϋβ ΙίΒηιιη βοιίβιη Ιίΐυΐο ίηβοηρίυιη 11). 4, 13) ηυηο εερίαιη Ι68ΐί- 
ηκ)ΐιίαπι βιΐΒΐ Ρηβοΐβη] Εγιϋ ΓοηΙββ 8υο8 ΓβοβηββηΙίδ ίη ρΓΒβίΑΐίοηβ ({υαβ- 
βϋοηοιη ηαΙαΓ&Ηυηι Λά ΟΙιυδΓοβιη ΡβΓδαρυιη Γβ^βιη (άβ ({υίΙ)υ8 οΓ. Κθ86 
ρ. 87. 45, υΒί ρΓΟ Ρίοΐβοοαβο νίηοβηΐίί 6χ βάίΐίβ ρ. 556 ηαηο Γ68αΓ^ί( ΡΙο- 
ίώϋδ) ρ. 553 β(Ι. Ι)ϋ1)η6Γ (ρο8ΐ ΡΙοΙίηαιη Ρ»Γί8. 1855) : βχ ΡΙαίοηίαο βηίτη 
Τίηαβο ΡΗα€άοη€ς[νβ €ί ΡΗαβάνο β Ι ΡοΗΗα βί αΗΐΒ οοηνβηίβηίώηε 
^Ρ^ΛίαΙχοηίΙηα αίεντηρία αίςηβ οοηβοΐα εηηί, εί αοϋοηιΰηΒ ΑΗεΙοίβΙίΒ 
^ ρΗ^8ίοα 6( άβ €θ€ΐο εί άε ρεηβΓαϋοηε εί εοΓηιρϋοηε ε( μετεώρων^ 
^ϋϋβΓ ςνο^ηε εχ Με ςηαε 8ηηί άε εοτηηο ε( εοτηηϋδ εΐεχ Ηί8 ςιηαε 
ί«βίί ΐΛ άίαίορίε εετίρία 8ηηί άε ρΗίΙοβορΜα ε( άε τηηη- 
^ί^' ΤΗβορΗΓα8ίη$ ίίεηι βΙο. ίρβυιτι ααίειη πΐ3^ίδΐΓυιη ΡΙδΙοηβιτι βΐ ρΗΠο- 
9ορΜαβ (|ΐΐ3β ρΓορπβ νοο3ΐϋΓ οοικΗίοΓβηι (εΓ. ιΐο τβρ. ΥΠ, ρ. 521) 8βΓΐιιο- 
ηί8 (Ιβ ρΜ1θ8ορΙιία Ιιοδοβ ΗαΙαίβδβ 8ΐ3ΐϋθππι , (ΐυί1)α8 ({υί ηβΓπθΙ ααοΙΟΓ 
3<1ο1β5θβη8 ίηΙθΓΓϋθπΙ. ςυαρρορΙοΓ ΡΙαΙοηίοοΓίιηι ΙίΙαΙο 8θΐηβ1 οοδίΐβιη 
αΐ3Γί (ΒοϋπιοΙ, ΡΐΒίοηίοα ΑΗδΙοΙεΙίδ οραδο. ρ. 15), οίδί δΟΓυραΙιΐδ Γβδίίΐοαί. 
ίϊοη ίίΐη ιηΐΓ3ΐ)0Π8. ηοο ιηα^ίδ ιηίΓα1}βπδ , ςιιιιιη ίιΙο»Γαηι ηιιπΐ0ΓθΓΐιη)(}υβ, 
^<!φΐίΙ)υδ ίρδίδ ίη (ϋβίο^ο (Ιε 1)θΐιο (ΙίδρυΙϋ1)3ΐυΓ, ηοη ρποΓδυδ ηυΐΐαηι ίη 
^« ηΐ6ΐηοπ3ηι Γαίδδε εχ αηο ίΠυ δγηβηί Ιοεο εοαιρΓυΙ^αΓί νίίΐεηδ , (Ιε ςαο 
<ϊΐιιιηι 1ί1)π ηυιηεηΐδ {ίν τω β) (ΙεΓιηΐΗίαΓ νίχ εδί επΓ ιΙυΙίίΙεΙιΐΓ. ψιβπι 
ΑΙβΧ3η(ΐΓο Αρ]ΊΓ0(Ιίδίεη8ί, δίεηΐ Γε1ί({υα ΡγΙΙια^ΟΓίοίδ εχοβρίίδ οηιηίη, δγηα- 
ηβιη (Ιε1)βΓε ηιβυίΓεδΙυπ) εδΙ. ΑΙεχβηιΙεΓ βαΐοηι , φίαιη δβερίϋδ εβΓίε είΐαδ- 
**1 (ΐηί ίρδε ηοδδεί 1ί1)Γ0δ ίκΐ εχροδίΐΐοηειη εοπαπι (|ΐιίΙ)ΐΐδ ΡΙηΙοηίεοδ Αη- 
^Ιοίβίβδ ίπαριι^ηανεΓ&Ι ίη ηοείαρίιγδίείδ (|ΐιαηι ιηαχίηιε ορροπίιιηοδ ιΐε ρΐιί- 
ιοβορΜί άε Βοηο Ηε ί(1εί8, ίδ ί^ίΙϋΓ εΐ ίρδε ηηΙίίΐυίοΓεπι (ΙοοΙηηαπι τεεοφπΐ 
«▼« Αδρβδίί ςιιί βηΐε» εοοιηιεηΙβΓίιιηι ίη ηιεΙαρΙιγδίοΗ ε(1ί(ΙεΓ3ΐ , ΙίοεΙ δί εχ 
ίίιΐ5(1βιη 3(1 ε11ιίθ3 οοπιηιεηΐ3πίδ (ίηείΐίΐίδ) ίϋίΐίοίαπι Γεπαηιιΐδ πιίηυδ επα- 
**'Ιιιη, δίνε βΐίϋδ οιιίιΐδ(ΐ3Π). Ηοο ίίΐεηι 3α1εηι ΓΓβ^εηΙαπι δί (1ε 3εΐ3ΐε 
*β(ϊΐ0Γί8 €[υ3εΓ88 πΐ3χίηιί ηιοηιεηΐί εδΙ. η3πι (ΐααπι δρεαδίρρπηι ροΐίπδ 
^β^ϊΐ ί(1ε3ΐε8 ηηπιεΓΟδ ρΓοΰΙεηΙεηι (|ΐΐ3πι ΡΙβΙοηεηι , (|υιιηϊ(ΐϋε εχ ΑπδΙο- 
Ιβΐίί δεηΐεηΐία εΐ ΡεΓίραΙεΙίοοηιπι ηυπιεΓΟΓαπι ιίδυπι δγπιΒοΙίουπι ίηαΐίΐεπι- 

ΑΒΙ8Τ0Τ. Ρ8ΚΌΟΚΡΙΟΚ. 3 — 34 — 

(|!ΐη η Ρ1αΙοηίβί8 βχοο^ίΐβΐϋΐη ΓΟΐΙπΓ^ϋαΙ βοιίβιη ΓβΓβ ιηοΗο φΐο ΑπδΙοΙβΙ^* 
ίη ιιΐ6ΐαρΙ)γ8ίοί8, βυΐ 3(1 86ηίοπδ ΑΗδΙοΙοΙίβ ΙοιηροΓ& ρβΓίίηβΙ ββφιβ φΙ^' 
Βϋδ Ρΐ3ΐοηίοαιη δοηίοηΐίαιη υΓ^6η(ί1)υδ αάνοΓδΟτϋδ (οΓ. ιηβΐ. μ^ 9. 108^* 
2 — 5) ίΐ3 ιηυΙβΓβΙ ΧβηοοΓβΙβδ, υΐ ιη3ΐΙΐθΐη3ΐίοοδ ιηοάο ηυπίθΓΟδ οοηοβάβτβ^* 
Ιιοο 6δΙ ίρδ3ΐη Γ6ί ΓθΓΐτΐ3(η ηυηΐΰπ ηοιηίηβ οχρηιηβηδ 3(1 δίιηρίβχ ί11υ(1 Ργ'^ 
ΙΙΐ3^θΓ6οηιιη (1ο^πΐ3 Γοπΐ)3δ ΑΓίδΙοΐ6Η(»ΐδ (τα ΒΪ^δη) ίιη3^ίιιβ €[υ3ά3ΐη ηιι^' 
ιηβπ (1β8ίβ^η3η1ίαιη (οΓ. ηιοΐ. ν, 3. 1090. 20 — ^5. μ, β. 1080*» 14 — 20. υΐίί 
Ργ11ΐ3^0Γ60δ εοιηρ3Γ3ΐ 6ΐ Χ6ηο€Γ3ΐ6ΐη , ουίιΐδ (1β δα1}δΐ3η1ηδ δβηίβηΐίβπρ^ 
Ρΐ3ΐοηί 6ΐ 8ρ6ΐΐδίρρο ΐ6Γΐί3ΐιι δοΐβΐ οοηοροηθΓβ , νβΐιιΐ λ , 1 : αίλη δ^ α%1- 
νψος • κ«2 ταύτην χίνίς εϊναί φααι χωριύτην , οί μ^ εΙς δύο διαι- 
ρουντες [ΡΙβΙο] , οί δΐ εΙς μίαν φύύιν τιΜντες τα εΐδη %αΙ τα μα^- 
ματίίίά [δρουβίρριΐδ], οί <ϊέ τα μα&ημζηικά μόνον τούτων [Χ6ηο(;Γαΐ65]^ 
οΓ. ξ^2, μ^ 6. 9. ν, 3) Γθ(ΙίΓβΙ, δίουΐ ίηΙΟΓ ίρδΟδ ΡβηρβΙβΙίοοδ 0ί(»63π;1)α» 
(63(ΐ6ΐη 6ηίιη ΟδΙ αηίηΐ36 Ιιβπηοηίβ (]υ36 ηυηΐθπΐδ ΧβηοοΓβΙίβ, ί(ΐ6ΐη(ΐυ€" 
3ριιά υίΓοηκιυβ 3Γ^υιηβηΙοηιιιι (Μ)ηΐΓ3 1ΐ3πηουί3ΐη ηυιη6Γ0δ(ΐυβ ιηβΓβ (ϋβ— 
ΙοοΙίοοΓυηι ιιβ^ΐβοΐυδ) — ςυο(1 ηο^ο , ηιιΐΐαδ βηίιη Ι3ΐίδ (Ιίβίο^ί Ιοοαβ €9Β 
Ιη ιη6(1ϋδ ϋδ δοηρίίδ ςυ3β δΟΓνβηΙυρ €[ΐΐ36€[υ6 ηυυιη 3ΐί6ηυιη ρΓΟΓβυδ ίο — 
^θηίιιπι (ΙβηαοηδίΓοηΙ ΑΓίδΙοΙβΙίδ οδδβ <ώ οπιηί1)υ8 οΐ ηαηο βΐ οΗιη (?οη<ϊβ— 
θυηΙιΐΓ, 3υΙ 3(1 ρορυΙβΓβηα (ΙίδαρυΙοΓυπι Αηδίοΐβΐίδ δοηρίΐοηβιη, φΐθΓαΐΕ9 
Γ3(ίοηί ρΐ3η6 οοηνβηίΐ. Τ1ιβορΙΐΓ3δΙθ36 ί^ΙΙυΓ 36ΐ3ΐί οΐ Ιιοδ (Ιε ρΗΠοδορΙιί^ 
1ί1)Γ0δ ΐΗΒυο οΐ Γβΐίηαοδ οιηηοδ 3ΐιεΙοηιιη Ρβηρ3ΐβΙί(ϊθΓαιη (Ιίβίο^οβ Αη— 
δίοΐβΐίδ ηοιηίηβ 3 1>ί1)1ίοΐ1ΐ663Γίίδ Αΐ6Χ3η(1πηίδ 1^^)^3^^^8^[υβ -βοηιηι 36<ιιΐ3ΐί'' 
Βαδ ίιΐδοπρίοδ. 

1. 

01(5. (1β Γιη. 2, 12, 39: ρηηνηι {$€ηιονβη(Ιαε ρηίαδο εβηίβηϋαί) Αη^ 
ίϋρρί ϋ^ΓβηαιοοπίτηςΗβ οτηηίηηι , ^ηοε ηοη €$ί νβΗίητη ίη βα νοίνρίαί^ 
ςτιιαβ τηαχχιηα άιιΐϋβάιηβ εβηεηηι τηονβτβί , βητηηιητη Ι^οηηηι ροηβΓβ οοϋ" 
ίβτηηβηίβε %8ίανι ναοηϋαίβγη άοΐοηε. Ηί ηοη νίάβηίπΐ , νί αά ονΓενηι 
βςηηηι^ αά αΓαηάηηι δονβηι, αά ίηάαραηάηηι οαηβτη, $ί€ Ηοιηίη€?η αι 
άααε γ68 ,η( αίί ΑτΐείοΙβΙβε, αά ίηίβΙΗρβηάηηι 6ί αρβηάηηι €$$€ ηαίυη 
^ιιαεί τηοΓίαΙβτη άβηηι. οοηίτα^ηβ η( ίανάατη αΐί^ηατη €( Ιαηρηίάαηι ρ6 
οίάβηι , αά ραΒίηηι €ΐ αά ρΓΟΟΓεαηάί νοίηρίαίβηι Ηοο άίνίηηηι αηήηύ 
ΟΓΐητη 6886 ΌθΙη6τηηί, ς[νο ηίΗίΙ πιΜ Όίά6ίί4Γ αΙ^εαΓάίηΒ. 

2. 

εΐο. Τυ8(% (Ιίδρ. 3, 28, 69: ί(ας[Η6 ΑΓ%8ίοΐ6ΐ68 ν€ί6Γ68 ρΗίΙοει 
ρΗο8 αοαιεαηε, ς[ηί βχίεΗιηανίΒεβηΙ ρΗιΙοΒορΗίαηι 8ίά8 ίηρβηϋε βεεβ ρ6ί 
{βοίαηι, αϋ 608 αηί είαΐϋεείίηοε αη( ρΙοηο8ί88ίτηο8 /ηί886, 86ά 86 νίά€Τ( — 35 — 

φιοά ραησ%$ αηηί3 τηαρηα α€€68&ΐο [αοία €88€ί , δΓβνί ίβιηροΓβ ρΗίΙοεο- 
Ι^αιη ρίαηβ (Λ8οΙηΙαηι {ογ€. 

Ηιιηο ΰίοΘΓοηίβ Ιοοαιη ΓβθάίάίΙ 1.3οΙβηΙίυ8 άίν. ίηβΐ. 3» 28. 

Οβ αηΐίςιιίββίηια ρΙήΙοβορΗίββ οπ^ίηβ (ΡΙαΙο ορίη. ρ. ^0 8<].) οΓ. νβ- 
Ι6ηιιη 8€ΓίρΙοιαιιη (νβΐιιΐ Ηοπηοάοπ ΡΙαΙοηίβ (Ιίδείρυΐι ίνχώ ηεοί των 
\^^μίζων 1,2. 1.8. οΓ. δίηιρί. ρΗγβ. Γ. 54 ** ί% της περί Πλάτωνος 
«ντου αυγγραφης. 0. 1.. 2, 106. 3, 6) ΙβδΙΐωοιή» βχ δοΐίοηβ (ΙβηνδΙα «ραά 
%. Ικτί. 1. 1—9. 

3. 

δγηβδίιΐδ οαΐνίΐ. εηοοιη. ο. 22 (βά. ΚΓ3ΐ)ίη^θΓ 1834 ρ. 29) : εΐ δί καί 
η παροιμία αοφόν ' πώς ί' ο υχΐ ΰοφον περί ων^Αριστοτέλης φηαΐν, 
ΟΤΙ παλαιάς εΐύ' ψίλοΰοφίας ίν ταίς μεγίαταις ανθρώπων φ^οραΐς απο- 
^μίνης ίγιιαταλεί(ΐματα περίαω^Ιντα δία ύυντομίαν %αΙ δε1^ι.ότητα\ 
^ί^οιμία δηπου και τοντο . , . 

Ηαιιο άβ ρΓθν€Γΐ)ίοηιαι οη^ίηβ δβηΐεηΐίαιη 6Χ δοΐβηηί ίΐΐο αί ΡΙ&Ιοηίβ 
(»η ροϋΐίοο ρΓ3β€ίρϋβ 6ΐ ίη ΤίηΐΛοο οΐ ίη Ιβ^ϋίυδ) θΐ Αήδίοΐβΐίδ βΐ Ροπ- 
Ρ^Ι^Ιίεοηιιη ρΐαοίΐο (Ιο ΓβΓυιτι Άίψια ρΜΙοδορΙιίβο ηοη $ο1υιη αηΐίςυίΐαΐβ 
5δ<1 νίεί$8ί1ιιάίη6 ΓβρεΙίΐΗΐη Ιιαίο (ϋαΐο^ί (1β ρΙή1θ8ορΙΓΐ3β ρηηείρίο αρίαιη 
<^η5βο, ηβ^ο ΗυΙθίη 3(1 ρΓϋνβΓΐ)ίθΓϋπι Η1)Γί (παροψίαι ά Ό. Ι.. 5, 26. οΓ. 3(1 
^''• ροΐίΐ, ιι1(.),ρΓ36ί3ΐίοη6[η ΓβοΙβ ΓβΓβΓΠ. Ηϋίαδ βυίιη ηβςαβ βρϋίΐ ρ3Γ06- 
οϊίο^ΡίίρΙΐϋδ , ςυί βχ ροΐίΐϋβ πΐ3χίπιβ Απδίοΐείοηι ιηυΙΙοΓαιη ρΓονοΓΒίοΓίιιη 
^•^81601 3ρρ6ΐΐ3ηΙ , πβ^αβ 3Η1)ί νθ8ΐί^ίυηι υΐΐυπι 0(?ΓηίΙυΓ. 

8ίπ)ί}]ίη)υ8 €8ΐ 1οοα8 (βΐ ςιιβπι ίρ8ΐιπι δγηο8ϋ ιτιβιηοη3β ο1^ν6Γ83(υηι 
Γϋί$5β ρ3θη6 δαδρί€βη8) Ρ8βυ(ΐ3ΠδΙοΙβ1ίοί βϋοΙοΗδ 1ίΙ)Γί ιΐ]θΐ3ρ}ιγδίοί λ, 8. 
1074^10 Γ3[)υΙθ838 άβ (Ιβίδ ορίηίοηβδ 3η1ί(ΐιΐ3β €ΐιίυδ(ΐ3η) ρΜ1θ8θρ1)ί3β Γβΐί- 
<1ιί38 Θ88β οβηδβηΐίδ: πολλάκις ενρημένης εΙς το δυνατόν {χάατ7]ς καϊ 
^Η^ζ 'ΜίΙ φιλοαοφίας καΐ πάλιν φ^ειρομένων , χαϊ ταύτας τάς δόξας 
<%(1νων οϊον λείψανα περιΰεαώΰ&αι μέχρι τον νυν, οΓ. ΑΗδΙ. 
ϊ»βΐ60Γ. 1, 3. 339^27. (Ιβ οοβίο 1. 3. 27θ'α6. ροΠί. 7, 10. 1329^•25. ίη (^αί- 
"^^ Ιοοίβ βίδίίβηι ΓβΓβ νβΓΐ)ί8 άπειράτίΐς τας αντας δόξας ίυΙΟΓ Ιιοιηίηοδ 
«Η)€ (]ΐιο(]3ΐη ΓβίΙίΓβ ΓβρβΙίΙϋΓ ((Ιβ (|υο ΓΟΓυηι 0Γΐ)β οΓ. ηΐ3χίηιβ ηίθΙβοΓ. 1, 14 
1"3ηι ΑΗδΙϋΙβΙίδ άί8ραΐ3ΐίοηβιη δίιηυΐ βΐ ΡΙβΙοηίδ ίη Γβρ. ρ. 546 ΓΡδρίοίΙ 
^03 ίη Τίιη. ρ. 255^ βΐ ρ. 36^. ρραθΙβΓββ οΓ. Αγ. ρΗγδ. 4, 14. 223^'24. 
ΡΓοΜ. 17, 3). 63ηά60ΐ (Ιβ 3Γΐί1)ΐΐ8 δβηΙοηΙί3Πΐ ΡβΓίρ3ΐβΙίθ3πι υ1)βπϋ8 βχρίί- 
<ϊ4νθΓίΐ ΤΗβορΙΐΓ38ΐιΐ8 (3ριιά ΡΗΠοπ. ορρ. ΡγΓ. 1691 ρ. 964. οΓ. ρ. 959 ο — 
^ή 8υ3ηιςυβ ΓβοίΙ 3ΐιβΙθΓ ΙΙΒβΙΙί (ΐυί ΟοβΙΠ 1ιΐ€3ηί Ιίΐϋίαπι νβ1βπδ(ϊΐιβ 
<*]ΐΗ2^0Γ6ί ί3Π)8ΐη 3η1ί(ΐυ3ηι θΐτίρυίΐ (ο. 3, 5). 

3* — 34 — 

({υο η ΡΙαΙοηίοίδ βχεο^ίΐΑίαιη Γ0ίΙ»Γ^ιΐ9ΐ βοίΐβιη Γθγθ πι 
ίη ΐϋβΙαρΗγδίεΐδ, αυΐ 3(1 8Θηίοπ8 Αη^ΙοΙθΙίδ ΙβιηροΓΑ 
1)0$ ΡΐΑΐοηίεΑίη δβηίβηΐΐβιη υΓ^βη(ί1)υ$ 9(1νοΓ$2ίΓϋ$ (οΙ 
2 — 5) ίΐ3 ιηυΐΑΓβΙ Χθηοοτ^Ιβδ» υΐ οίΑίΙιβπίΑΐίοοδ ιηοίΐο ι 
Ηοο β8ΐ ίρ$3ΐη Γοί Γοπηβαι ηιιιηοη ηοΐΏΐηβ οχρηπαβοδ ι 
ΐΗ3^θΓ6οηιιη (Ιο^ιηα Γοπη^δ ΑΓίδΙοΙβ1ίο;ι$ {τα εΤδη) ϊ\ 
πΐ€Γί Ηβδί^ΛηΙίαηι (οί. ηιβί. ν, 3. 1090. 20 — *•5. /χ. 6 
ΡνΐΗα^ΟΓβοδ οοιηρΑΓβΙ 6ΐ ΧβηοεπιΙθίΐ) , ευίυδ άβ δαί 
ΡΙαΙοηί 6ΐ 8ρ6ΐΐδίρρο ΙΰΓίίαιη δοΐοΐ εοιηροηθΓΰ, νβΐιιΐ 
νητος ' %άΙ ταντην τίνες εϊναί φααι χωρίύτην , οί 
ρουντες [ΡΙβΙο] , οι δΐ είς μίαν φνΰιν τι^Ιντες τα ι 
μϋΐτιτίά [8ρ6υδίρρυδ], οί δε τα μΛί&ηματί%ά μόνον το 
οΓ. ξ^ 2, μ^ 6. 9. ν^ 3) ΓβΛίΓβΙ, δίουΐ ιηΙβΓ ίρβοδ Ρβηρΐ 
(63(ΐ6πι βηίιη βδΐ «αιίηιαβ Ιιβπηοηίβ ςιιαο ηαπίθηΐδ Χ< 
9ρυΑ ιιΐηιπκιυβ ατ^ιηβηίοπιηι εοηίΓα ΗαπηοιιίΑίιι ηιιι 
ΙβοΙίοοΓοηι ιιβ^ΙθοΙιΐδ) — €[α(κ1 ηο^ο , ηαΐΐυδ βηίηι 13 
ίη ιη6<1ίίδ ϋδ δοηρίίδ φΐαβ δβιταηΙυΓ φΐ26<ιυ6 φίαιη «* 
^βηίυηι ΗβηιοοδίΓβυΙ Απδίοΐβΐίδ βδδβ αϊ) οιηιιίΒυδ βΐ ι 
θαηΙιΐΓ, αυΐ 2(1 ρορυΐΑΓοιη (ϋδείραίοπυαι ΛΗδΙοΙβΙίδ $€ 
ΓαΙίοηί ρίπηβ (χιηνβηίΐ. ΤΗβορΚηδΙΟΑβ ί^ίΙυΓ αβίαϋ βΐ 
ΗΙ)Γθδ ΐΗΒαο 61 Γ6ΐί(ΐυοδ οιηποδ ^αείοηιιη Ρ6ηρ3ΐ6ΐί€ 
δΙοΙθΠδ ηοηιίηβ 3 1)ί1)1ίο11ΐ6(»Γϋ8 Αΐβχαηώίηίδ 1ϋ>Γ8Γϋ.< 
Βαδ ίηδοπρίοδ. 

1. 

0(χ (Ιβ 6η. 2, 12, 39: ρτνηηηι {εβίηοΌβηάαε ρ' 
ίϋρρί €ι/Γ6ηαί€οηαηςια€ οηαηίηηι , φίθ$ ηοη €9ΐ γ**• 
^ηαβ τηαχίΐηα άηΐύβάίηβ εβηεΗΐη ιηονβτεί , λι»ι»ιιιγ" 
ίβίηηβηί€8 ίείαηι ναεαΗαίβιη άοΐοηί, Λ« ηοη ν9ί^ 
β^ηηηι , αά αταηάηηι δονβηι , αά ιηάαραηάηηι 
άαα3Γε8, ηίαϋ ΑΓί$ίοί€ΐβ8^ αάιηίβΙΙίςεηάηη 
φίαεί τηοτίαΐβιη άβηηι. οοηίΓοφίβ ηί ίατάαηί ( 
οηάβΜ , αά ρα$ίηηι βί αά ρτοοτΰαηάί νοίηρ 
οτίηηί €$8€ ΌοΙηετηηί, ςηο ηΜΙ ιλιΑι νίάβίατ α* ί Οί<^ Ταδο. (Ιίβρ. 3, 28, 69: ιΐα^πιβ 
ρΗθ8 α€€η8αη8, φίΐ €χί8Ηίηανί$8€ηί ρΜοί 
/'βϋΙαίΗ, αϋ €08 απί 8ΐίάΗ88ίΜ08 αηί ίΐτίοτΐ ^ ^^Λ — 36 — 

4. 
Κο^. 1.3ΘΓΙ, 2, 23 (θ Ρβνοηηο): 9ίαΙΠν^ώόε ίλ^ειν (τον 
^Αριστοτέλης φηΰίν' αλΙα %αΙ είς /σθμόν, ως Φαβω 
τίρώτω (οΓ. Βθ86 ρ. 43) των ατΐομνημονευμάτων. 

5. 
ΡΙυΙβτοΗ. 3(1ν. ΟοΙοΙ. 20: 6 δ^ Ήράχλείτος ως μέγα τι 
διαηεηραγμένος ^Ιδιξησάμην , φησίν^ ίμεωντόν,^ %αΙ των 
γραμμάτων ϋ'είάτατον ίδόχει το γνώ^ί ΰαντόν^ ο δη %αΙ Σα 
ρίας χαΐ ξψησεως ταύτης αρχήν ίνεδωκεν (οΓ. ΡΙβΙ. Αία 
^Αριβτοτίλης ίν τοις ΠΙατωνιχοΓς ειρηχε, 

6. 

ΡοΓρΗγΓ. (ίχ του περί του γνώ^ι αεαντον οΓ. ο. 27. 28] 
ΙΙοΓ. 21 , 26 (βχ Οκίγιηο): τΐ ττοτε ην αρα χαΐ τίνος το Ιίρον 
το Ιι/ Πυ^ί^ ο γνώναι Ιαντον τοις τον θεοΰ δεηβομένοί 
ρευει\ ... αλλ" είτε Φημονόη (δοΗ. ΡΙβΙ. ρ. 390. 0. Ι. 1, 40) . 
νοϋ'έα . . . εΤτε καΐ Βίαντος η Θαλον η Χίλωνος ην ανά&η 
3. 79 βχ ΟβπίθίΓ. Ρ1ΐ3ΐ. οΓ. 21. 12. αΐβιιι. ΑΙ. ρ. 129. δυίίΐ. δοΐι. Ι 
.... εΤτε ΚΙεάρχφ ($ο. Ιν τω ηερί τναροιμιών, ςυοιΐ Γγ. οσ 
)ιί$1. ι. Π. οΓ. ΤΗ6ορ1ΐΓ38ΐα8 ίν τω περί παροιμιών δίοΐ). Ω. 1 
εχτίον μάλλον τον μεν Ι7υθ/ον φράξοντι εϊναι παράγγελμα, 
δΐ Χίλωνι το αριΰτον άν&ρώποις μαϋ'ειν πνν&ανομενω (« 
ΡΙλΙ. ρ. 383 οΓ. δίοΐ). Π. 21, 12)• εΤτε χαΐ προ Χιλωνος ην ί 
ητον έν τω ίδρν^Ιντι νεω μετά τον πίτρινόν τε χαι χαλχον 
^Αριατοτίλης Ιν τοΓ|; τίερί φιλοσοφίας εϊρηχε. 

ΟΓ. Οΐβιη. Αΐβχ. βίΓΟίη. 1, 14, 60 ρ. 129 8)^11). το μεν ονν 
τον οί μεν ΧΙλωνος νπειληφαύι^ Χαμαιλίων δε ίν τω περί ^ 
(Ιιίηε 63 φΐ36 Η3ΐ)€ΐ 0. ί. Ι, 40), ^Αριστοτέλης δε της Πυ 

ΗοΓ. ΓΓ3^η]6ηΙυηι ίηιΐίοβνίΐ ΒουιτιοΙ, ΡΙαΙοηίο^ Αη$ΙοΙβΙ 
Ρυΐ1)υ8 1853 ρ. 15. Ιηα ίΙΙβ βίνβ βΙιίΙοηί8 8ίνο ΡνΙΙιίαβ ρραοϋβ 
(εΓ. Ρΐ3ΐο 01ΐ3ηΐ]. ρ. 165) ρΐ'ορΙβΓ ρπιηαιΐ] ηο$$6 86 ςυΓΐη(ΐα€ 
δο€Γ3(6 ρΙ]ίΙθ8ορΙιί3οςυ6 ρπηοίρίο υογΙκι Γϋοίβηδ ιηβηιοΓ3$8ΐ 
νί(ΙβΙυΓ. 

7. 

Αριΐ(1 βυπίΐβιη εΐβιη. ΑΙβχ. ίη ββιίβηι <1ί8ρυ(3(ίοηο (ςαββ 
ΐηβ38 ι•«<ΜίΙ, οΓ. Μ. δοΐιηιίίΐΐ ΟηΙ. Γγ. ρ. 373) ρηιιΐο ρο8ΐ Ιβ, 
(8ΐΓθηι. 1, 14, 61 ρ. 129): το δ' ίγγ'να πάρα δ' ατα Κλεομί 
τω ηερΙ ^Ησιόδου ... οί δε περί Αριστοτέλη Χίλωνος βτντι 
Αίδνμος δΐ θαΐον (οΓ. δίοΐι. Π. 3, 79, δ) φησίν είναι την ηΛ — 36 — 

4. 
Βίο^. 1.30ΓΙ. 2, 23 (θ Ρβνοηηο): καΙΠυ&ωδε ϋϋ'ειν {τον ΣοΜραχφ^^ 
^Αριΰτοτίλης φηΰίν άλλα χαΐ εΙς '/ίΤθ/χόν, ως Φαβίύρινος Ιντ^ 
προοτω {^ΐ. Βθ8β ρ. 43) των α7ΐομνημ.ονενΐίάτων, 

5. 

ΡΙιιΙβΓοΗ. 3(|ν. ΟοΙοΙ. 20: 6 όί Ηράκλειτος ως μέγα τι %αΙ αεμνο9^ 
διαηεπραγμένος ^^Ιόιξησάμην ^ φηοίν^ Ιμεωντόν,-» χαΐ των ίν ^εΧψ3Λ^ 
γραμμάτων ^ειοτατον ίδόχει το γνώ^ι ΰαντόν, ο δη χαΐ Σωκράτει ώα- 
ρίας %αΙ ξητηΰεως ταύτης αρχήν ίνέδοακεν (οΓ. Ρΐ3ΐ. ΑΙο. ρ. 124), ω^ 
^Αριατοτέλης ίν τοις Πλατοανιχοις εϊρηχε. 

6. 

ΡοΓρΙιγΓ. (ίχ τον περί του γνώ^ι σεαντόν οΓ. ο. 27. 28) 8ρυ(] 8ΐοΙι- 
ΠοΓ. 21 , 26 (βχ ΟΚΙγιηυ): τί ποτέ ην αρα χαΐ τίνος το άρον πρόΰταγμο^ 
το Ιν Ι7υ9ΌΓ, ο γνώναι Ιαυτον τοις τον &εον δεηβομίνοις προΰαγο— 
ρενει ; . . . άλλ' εϊτε Φημονόη (δοΐι. ΡΙαΙ. ρ. 390. 0. Ι. 1 . 40) . . . εΤτε Φα- 
νο^ία . . . εϊτε %αΙ ΒΙαντος η Θαλον η ΧΙλωνος ην άνά&ημα (8ΐο1). Λ- 
3, 79 βχ ΟβιηοίΓ. Ρΐιβί. οΓ. 21, 12. ΟΙοιη. ΑΙ. ρ. 129. 8υί(!. 8οΙι. II. γ, 53 βίΟ 
«.. ει!τε Κλεάρχφ (δο. ίν τω περί τναροιμιών, φιοά Γγ. οιη. ΜΰΙΙβΓ Ργ- 
ΙιίδΙ. ι. Π. οΓ. ΤΙιβορΙΐΓ38ΐα8 Ιν τω περί παροιμιών δίοΐ). Π. 21, 12) ηαρ^ 
εχτίον μάλλον τον μεν Ών^Ιον φράξοντι είναι παράγγελμα^ χρησ^ναβ- 
δΐ Χίλωνι το άριστον άν&ροίποις μαϋ'εΐν πνν^ανομίνω (θβάβιη 8€ΐιο1. 
Ρΐ3ΐ. ρ. 383 οΓ. 8ΐο1). Π. 21, 12)• εϊτε χάΐ προ Χίλωνος ην ίτι άνάγρα- 
πτον ίν τω ίδρν^Ιντι νεω μετά τον πέτρινόν τε χαΐ χαλκονν^ κα^άτιε^ 
^Αριστοτέλης ίν τοις περί φιλοσοφίας εϊρηχε, 

ΟΓ. ΟΙθίη. Αΐβχ. δίΓΟίη. 1, 14, 60 ρ. 129 8γΙ1). το μίν ονν γνώ^ι σαν- 
τον οί μίν Χίλωνος νπειληφαύι^ Χαμαιλίων δΐ ίν τω τνερί &εών θαλον 
(Ηπιο ΟΛ ς[ααο ΙϊίΐϋβΙ 0. Ι,. Ι, 40). ^Αριστοτέλης δ^ της Πν^ίας. 

ΗοΓ. ΓΓβ^ηιβηΙαηι ίικΗοβνίΙ ΒοαηιοΙ, ΡΙαΙοηίοβ Αη8ΐο(6ΐί$ ορα$οιι1ι. 
Ρυΐ1)υ8 1853 ρ. 15. Ιπα ίΐΐβ δίνβ €1ιί1οηί8 δίνβ ΡγΙΙιίαε ρραβοβρίβ Πβίρΐιίοι 
(οΓ. ΡΙίΐΙο €Ιΐ3Γηι. ρ. 165) ριορΙβΓ ρηιηιιπ) ηο886 80 ηυοηιςυβ ίυΒβηΙίδ <ί< 
8οοΓ3ΐβ ρ1)ί1θ8ορ1π3βηυ6 ρπηοίρίο νβΓΐ)» Γποίβηδ ιιΐ6ηΐ0Γ388β Αηβίοΐβΐβ! 
νίιΙβΙϋΓ. 

7• 

Αριΐ(1 θϋΐκΐβιη Γ.ΐ6ΐη. Αΐβχ. ίη 63(ΐ6πι (ΙίβριιίΑΐίοηβ• (φΐαβ ουρΙ^ιβ Οί<1]^ 
ιηοα» Γ0(1(1ίΙ. οΓ. Μ. δοΐιηιίιΐΐ Βί(1. Γγ. ρ. 373) ρηυΐο ρο8ΐ Ιο^ιιηΙιΐΓ }ΐΜΐ 
(δίΓΟίη. 1, 14, 01 ρ. 129): το δ' ίγγνα τιάρα δ' άτα Κλεομένης μ^ 1\ 
τω περί Ησιόδον, .. οί δΐ περί Αριστοτέλη Χίλωνος αντο νομίζουσι 
Αίδνμος δί Θαλον (οΓ. δίοΐ. Π. 3, 79, δ) φησίν είναι την παραίνεσιν. — 'λΐ — 

ϋΓ. Βϊθ(ΙυΓ. 0X0. IX, 14 ΒοΙίΙί. 'ότί Χίλων αφικύμενος εις /ΙεΚφονζ 
χβΐ χα^άηερ ατζαρχας ποιούμενος τω ϋ^εω της Ιδίας ΟννέύΒως^ ετιέγρα- 
ψιν Ιτίί τίνα κίονα τρία ταντα γνώ^ι αεαυτον χαΐ μηδίν άγαν χαΐ 
χφον εγγνα ηάρα ί' ατα (οΓ. ΡΙίηίιιβ 7, 8. 32. ΐ6Γΐίυιη Ιιοο Οιϋοηίβ 
ίιιί586 ιηυΐΐί (ϋχβηιηΐ, νβίαΐ Οίο^. ί. 1, 73 βΐ οΙΙβΓο Ιοοο ϋΐβιη. ΑΙ. βίΓΟίη. 
6>2, 21 αΐηαβ ΟβΙρΗίοαιη βρί^ΓΑΐηηια ηυνβηιηΐ δοΗοΙ. ΡΙαΙ. ρ. 324, 8οΗο1. 
Οι1.θ, 351 6ΐο. άβ 860ΐχηϋυ ςαο(1 το Χιλώνειον νοοαΐ ίρ$6 Αγ. γΗθΙ. 2» 12. 
1389*^3, ν. Οΐβιη. βίΓ. 1, 14, 61 : τίάλιν αν Χίλωνι τφ ΛακεδαιμονΙψ ανα^ 
φί(ίθυαί το μηδ^ άγαν, Στράτων δί .., δίδυμος δε βΙο. οΓ. δοΐιοΐ. ΕϋΓ. 
ΚρροΙ. 263). 

Οβ ΡβΠΛίΐίίΓΟ (0. ι. 1. 99) νΜ. ροΗΐ. €οηο1Ιι. Γγ. 2. 

8. 

Ιηο6Γΐυ8 68( Ιοουβ ιιαβιη Ηίο αρροηο Είγιηοΐο^ίοί Μ. ρ. 722, 16 δγΐΐ). 
^• 9οφιατης: κυρίως 6 ύοφιξόμενος' 6 δε ^Αριατοτέλης σοφίύτας 
^(ι χους ίητα σοφούς, ίλέχ^η δϊ χαΐ ο έ^ελοψίλόαοφος ΰοφιΰτης , ο 
ίΐ χφ οντι σοφός, όθεν έτιεπόίαξε λέγειν, φιλοσοφεί δφρ' ευ γιγνω- 
Λ^ ήμίν ^εον ηδΐ σοφιστην (βχ ϋ. ε , 128). νυν σοφιστάς τους δια- 
χφβάν ηρσιύταμίνους, όντως ^Αττολλοίνιος (Ηλιόδωρος οοά. Ματο.) έν 
^ηΐ^ει των ^Ηροδότου γλωσσών, 

€ί. 8€ΐΐϋ]. II. ο, 410 (ρΐ γαρ παλαιοί ττάντας σοφιστας ίκάλονν), 
1). 1. 1, 12. 8αΜ. 8. ν. βΙα 

9. 

Οίο^. Ιι. 1, 8 (βχ δοΐίοηίδ, α( νΜοΙιΐΓ, ΙιίδΙοπα ρΐιίΐυδορίιοτϋηι ααΐ 
ροΐίιΐδ βχ ϋβΓ&οΙκΙβ ηΐ!! βίϋ8 βρίίοιηαιη 8επρ$ίΙ): ^Αριστοτέλης θ' έν 
«^ω περί φιλοσοφίας καΐ πρεσβυτέρους είναι (δο. τους Μάγους) των 
^ρηηίων' χαΐ δύο κατ αυτούς εϊναι αρχάς , αγαϋ-ον δαίμονα χαΐ 
»«χον δαίμονα , %αΙ τω μ\ν όνομα είναι Ζευς %αΙ 'Ω,ρομάσδης , τω δί 
^^ς %αΙ ^Αρειμάνιος, φησί δΐ τούτο καΙ'^Ερμιππος έν τω ττρώτω 
^ Μάγων καΐ Ευδοξος . . . καΙ Θεόπομπος. 

Οοηββηΐϋ Ιΐΐ6θ]ο^ίο«ιβ ΗίδΙυπαβ αϋοΙΟΓ (Κοδο (1β Αγ. 1. ρ. 71. οί. ϋδβ- 
ΒβΓ 3ηα]. ΤΗβορΙΐΓ. ρ. 17) Ευίΐβπΐϋδ ΚΙιοΗίυδ (({υί δίαΐίιη είΙαΙϋΓ βΐίαιη «ραιΐ 
ί^• 1. 1, 9 (Ιβ ιηοΓίαοηιιη δβο. ιηα^οδ ΓβδαΓΓβοΙίοηβ βΐ ΐΓηπιοΓίαϋΙδΙβ) δβ- 
0"»ί1ιιιη Οαιηαδείαιη (ϊβ ρπηβ. ρ. 384: Μάγοι δε καΐ πάν το'Άρειον γέ- 
•^) ίς και τούτο γράφει 6 Ενδημος^ οι μεν τόπον οΐ δΐ χρόνον καλούσι 
χο νοι^τον άπαν και το ηνωμένον ' έ^ ου διακρι^ηναι η ^εον αγα&όν 
^Ιϋαίμονα κακόν^ η φως καΐ σκότος προ τούτων^ ως ένίους λέγειν, 
ονχοι δε ουν και αύτοΙ μετά την άδιάκριτον φύσιν διακρινομένην — 38 — 

ηοίουύι την δητην ^υαοιχίαψ τίψ πραττόνωΐβ' της μίν ΐιγ&ά&η νΜ^ 
Ώ^μάβδη^ της 6ε Άρειμάψιον (οϋ ΡΙαΙ^τεΙι. ιΐ€ 1$. 46). «βίτπΜΐ |Μ»- ? 
ίαηίΐη [τείαΐ Οτρίιβί» τ. Γγ. 10} 6ΐ ηη^οηιηι (Ιβ 1>οηο «Ι πιβίο κΙ ] 
Γ«ΐ9(ί5 δβηίβηϋιπι βΙΙνη ίρ$6 υη^Ι ΑΗ$1. ιηβΐ^ρΐι. 13, 4. 

10. 

ΡΙιϋοροιι. «ά Αγ. άβ «ιίιια (ί, 5. 1410^ ίτ τοις *Ορφίκοίς 
μ^νοίς ίηεαί. $ίιιιι1ίΙβΓ άβ ^οβΓ. «η. 1 , 2 Ιν το£ς καΐουμίνοίς "Ορφίβ^ρ 
ίτιεαιν) ϋ Ρ 3* βαρ. λεγομίνοις είπεν εηειδη μη όοχ^^Ο^φίβίς εΙρΜ «ιτ 
^τΐη^ ως χαΐ αύτος Ιν τοΓ^ ^ερί ψίλοοοφίας Ιίγεί' αυτόν μεψ γ^ 
ειύί τα δόγματα ^ ταύτα δέ φηοιν Ονομάχ^τον ίν ϊαεοι (€ΐΙ Η ϋΟ^ 
νυΐ^. όνομα χρείττον Ινέτίεβε) χατατεΓναι {οΓ. 86ΐΙ. ΕιηρίΓ. ρ. 126, ΙΑ. 
462, 2 ιι1)ί ϊηΙβΓ τβίβηιιη ρΐιτδίοοηιιη άβ βίβηιβηΐίδ 86ηΐ6η1ή$ 6Χ »- 
Ιίςαο «ιαο^υη «αοΙΟΓβ, ςαί Τ1ΐ6ορ1ιη$1βο άβ ρΐιτδίοοηιηι ορηίοιϋ^ 
ορβΓβ ηιϋ τί<ΐ6ΐαΓ, (1β5ΐιιιιαΐ5 ιηβιηοηΙιΐΓ ^Ονομάχριτος ίν τοίς Υ^" 
ψίχοις). 

είο. <16 ηαΐ. άθΟΓ. 1, 38: Οκρ^βΗΜ ροείοΜ άθ€€ί ΑΓί$Ιοΐ€ΐ€9 
ηαηςααΜ {ηί9$β βΐ Ηοο ΟΓρΜανηι οαηΛβη (ϊ. β. ΐΗβο^οηιιιη Οτ|4ιίαβι ^ 
ί11ί$ ο«ΓηιίηΟ>ιΐ8 νιι1^9ΐ3ΐη οΓ. διιίιΐ $. Όρψεύς^ (Ιΐβιη. ΑΙ. «Ιτοιη. 1, 21, Ιϋ -: 
ρ. 144 δνΐΐ).. ΙοΒβοΙί Α^ΙαορΙϊ. ρ. 348 δς. οί. ρ. 4β7. 489. 714. 72β) ίίΤ •• 
ΐΗαςοΓβί {βηίηΐ ονίΜάση βιί3$€ €€Γ€ομί$. 

ΟΓρΙιβυιη Γιιί$$β ηβ^ανϋ ηυίιΐβη] ΟίοβΓο (υΐ 86ηΐ6η1ί«6 ΙβηοΓ (ΙοοβΙ• <^ 
8εΙΐ06ΐη2αιη βά Ιι. 1. βΐ ςαβηι οίΐΑΐ ΒοαΓΠοΙ ρ. 15 Οίοογβ. ^ρυά δυίιΐ $.*0^φ(«(• 
^Οδρνΰης Ιτζοηοίος' ^ίοννΰίος δε τοντον ονδε γεγονεναι Ιίγει}, ηοη αΐΒϋΙΒΙ^ 
ηβ^βνβηί ΑΗδΙοΙβΙβδ , άβ ςυο ςικχΐ ΙββΙίιηοηΐιιηι βΐίιιηάβ «οεβρίΐ βμ16 β* 
ίηΙθΠβχίΙ. Απ8ΐοΙβΐ68 βηίπ] ιιοη ΟτρΙιβοιη ηβ^^γΗ $6<1 Οιρίιβιιιη ροβίβι. 4* 
€βΓεορο ΡγΙΙια^ΟΓβο ηοη ίαπι βχ Αη$Ιοΐ6ΐβ 86ά &1ίιιη(ΐ6 οοηιρ«Γΐ« τΜν 
0(11601886 ({ΐιί ΑΓί8ΐοΐ6]6ηι <ήΐ8ν6Γ8ΐ. η δί τταρα τω 9^(ρ^9η^τ17Μx^ £»• 
δήμω αναγεγραμμίνη ώς του ^Ορφίως ονύα θεολογία (0»ιιμι$ο. άβ ρΗκ. 
ρ. 382. οΓ. ΡΚίΙορ. Ι. ο. αυτόν μίν γαρ εΙ<ίι τα δ6γμ€η[α) (ϋββιτβ τκΜ§- 
ΙυΓ ΟαπίΑδοίο αϊ) 62 €[026 6Γ3ΐ Ιν ταΓ^ φερομέναις τανταις ^αψψδία»ς 
Ορφιχαίς (Οαηι. ρ. 380). ηαηι ϋΐα αττο της νυχτος εηοίψίατο την ^ρχψ^ 
8ίοαΙ 2ρυ(1 ίρδυιη Αη8ΐο(6ΐ6ηι πΐ6ΐ3ρΗ. 11,6 ο/ ^ο^ιό7'0^ ο£ Ιχ ννχτίς 
γίννώντες (οί. ΒοηίΙζ εοπιπι. ρ. 400). 

11. 
8}ΓΗ2η. (6Χ Αΐ6Χ3ηάΓθ) ίη Αγ. ηΐ6ΐ9ρΗ. 12, 9 (8€ΐιο1. Ιη πιβί. οά. Βπβ• 
(118, Β6Γθ1. 1837 ρ. 322, 4. είΐ. ΒΓ2η(1ί8. (16 ρ6Γά. Αγ. 1ΐ1>η8 (Ιβ Μβίβ «Ι έί 
Βοηο, Βοηη. 1823 ρ. 47) : ΙηεΙ οτι χαΐ αυτνς (Αγ.) ομολογεί μηδίν §<^ — 39 — 

ιΑαί κ^ς τας ΙχΒίνων (ΡΙαΙοηίοοΓϋΐη 3η1β ΧβηοθΓ3ΐβιη, (Ιβ ψίο οΓ. ΒοηίΙζ 
οοιηιη. ίη ηιβί. ρ. 544, Αγ. ιηβΐ. 12, 9 ρ. 1086, 2) ντνοΜσεις μηδ' όλως 
ββραχολονθίΓν τοις είδψιχοίς άρίϋ-μΌίς^ εΓττ^ρ ξχεροι των μα&ηματί^ 
χβνΛν, μαρτυρεί τα ίν τω β των περί της φιλοσοφίας Ιχοντα τοϋ- 
τον τον χρόηον ^ίίβτε εΐ άλλος άριΰ-μός αί ίόέαι , μη μα^ματικος όέ^ 
(^ίμίαν ηερί αντοϋ ΰννεΰιν εχοιμεν αν. τΙς γαρ των γε πλείβτων 
ψάν οννίηαιν άλλον αριθμόν ; » ωβτε %αΙ νυν ως ηρος τους πολλούς 
τους ού% είβότας άλλον η τον μοναόικον αριθμόν πεηοίηται τους Ιλίγ- 
Ζ<^5 της δε των Μων ανδρών διανοίας ούδε την αρχήν έφη'ψατο. 

12. 

δβχΐϋδ ΕωρίΓ. ΛίΙν. άο^ηι. 3, 20—22 (ρ. 395Ββ1(Ιί.): Αριστοτέλης 
^Ι απο δνοιν αρχών ίννοιαν ^εών ϊλεγε γεγονέναι ίν τοις αν^ρώποις^ 
*^ π των περί ψνχην συμβαινόντων και απο τών μετεώρων, άλλ' 
βΛΟ μεν τών τνερί τίγν ψυχην συμβαινόντων δια τους Ιν τοις ΰπνοις 
ρνομ{νους ταύτης ΙνϋΌυσιασμούς καΐ τας μαντείας» όταν γαρ , φησιν^ 
<ν τω νπνοϋν καθ' Ιαυτην γίνηται η "ψυχή , τότε την ΐδιον απολα 
βονύα φυσιν προμαντεύεταί τ ε %αΙ τνροαγορεύει τα μέλλοντα (ν. Γγ. Εα- 
ίΐεηιί 1 βΙο. οΓ. (Ιο ηαΙυΓαΙί αροίΐ νβΙοΓοβ Ρθπρ3ΐοΙίου8 Απδίοΐβίβιη Οίοίΐο- 
ίΓοΙιιιιη (ΙίνίηβΙίοηβ ϋΐο. άβ ιΐίνίη. 2, 48. ^ί. 1 , 3. 39. 50. ΡΙβο. ρΙιΠ. 5, 1). 
ΐοκχντη δέ Ιστι %αί ίν τω κατά τον θάνατον χωρίξεσ&αι τών σωμάτων, 
(ίτηόίρται γουν και τον ποιψην'^Όμηρον ως τούτο παρατηρτϊΰαντα 
τκποίηκε γαρ τον μίν Πάτροκλον ίν τω άναιρεισ^αι προαγορεύοντα 
ίκρί χης'^Έκτορος αναιρέσεως, τον ί ' 'Εκτορα περί της ^Αχιλλέω; τελευ- 
ϊή?. 1% τούτων ουν, φησίν^ υπενόησαν οι ανϋ•ρωποι εΙναί τι θίόν, το 
*βθ Ιοτντο ίοιχος τ^ ψνχ^ καΐ πάντων ίπιστημονιτίώτατον» άλλα δη 
ΜΓ» ατζο τών μετεώρων (ν. Γγ. 13) • ^εασάμενοι γοιρ μεϋ^ ημέραν μεν 
ψιον περιπολουντα , νύκτωρ δε την ευτακτον τών άλλων αστέρων κ/- 
νψίν, ίνόμισαν εΙναί τίνα θεον τον της τοιαύτης κινήσεως καΐ εύτα- 
^5 αίτιον, τοιούτος μεν καΐ ο ^Αριστοτέλης. 

Ιΐ3β€ οιιιη Γγ. 14 ΕαίΙβπιο ιϋαΐυ^ο Ιηΐ3υίΙ Κπχοΐιο (Ιΐιοοί. ΙοΙίΓοη ρ. 17. 
301 Κο8€ άα Αγ. 1. ρ. 110), ϋΙ^πδ ιΐβ ρΙιΠοδορΙιίίΐ αρίίϋδ ΒοιίΓηοΙ, ΓΙαΙοη. 
Αγ. ορϋδο. ρ. 10 βΐ ΒΓ3η(1ί$, ΑηδΙοΙ. 1 ρ. 84. 

13. 

«ΑΙΙοΓυιη αΓρυηιβηΙιπη ραυίο ρο8ΐ οχ βυιΐοηι ΑπδΙοΙοΙο υΙ)βΓΐυ8 οχ8θ- 

ρ νίιΙβΙιΐΓ δοχίϋδ α(1ν. (Ιο^ιτι. 3, 26 — 27 ρ. 306 (οΓ. \\). 44. 45 ρ. 400): 

ίνιοι δε ίπϊ την απαράβατον και εύτακτον τών ουρανίων κίνησιν πα- 

ραγινόμενοί φασί την αρχψ ταις τών θεών ίπινοίαις απο ταύτης - 40 — 

γεγονέναί πρώτον ωοπερ γαρ εϊ τις επΙ της Τρωικί^ς κα&εξυμεν(^^ 
"Ιδης ίωρα την των Ελλήνων ΰτρατείαν (ΐετα πολλού χόΰμον ΐΜάτν\ΐϋ>^ 
τοις πεδίοις προβιονϋαν «ίππηας μεν πρώτα ΰύν ΐπποίβιν χ«1 οχεΰφιν^ 
πεζούς ^ Ιξόπι^εν* (II. δ, 297) , πάντως αν 6 τοίοντος εΙς Ιννοκχν ί/λθ^ 
του οτι ίΰτι τις 6 δίατάααων την τοιαύτην ταξί ν (οΓ. Αγ. ωβΐ. 11, ΙΟίιι.) 
καΐ Ιγκελενόμενος τοις νη αντον χοΰμονμένοίς βτρατίωταίς^ οίον Νε- 
ατωρ η άλλος τις των ηρώων^ ος ^δει αίχούμηύαι ΐππονς τε %αΙ ανίρας 
ααπιδιώτας)^ (11. β^ 554) - και ον τρόπον ο ίμπειρος νεως αμα τω θβά* 
ααύ^αι πόρρω^εν νανν ουρίω διωχομενην πνενματι χαΐ παύι τοις 
ίϋτίοις εντρεπιξομένην^ αυνίηβιν οτι εύτι τις ο χατενϋννων ταύτην χαι 
εις τους προκειμένους λιμένας καταντών^ ούτως ο Ι πρώτον εΙς ονρανον 
αναβλέψαντες και ϋ-εααάμενοι ηλιον μεν τους απο ανατολής μέχρι δυ- 
αεως δρόμους αταδιεύοντα , αΰτέρων δε εύτακτους τινας χορείας^ έπε- 
ξητουν τον δημιουργον της τνερικαλλοϋς ταύτης διακοΰμηαεοας ^ ουκ έ% 
ταύτομάτου ΰτοχαξάμενοι ΰυμβαίνειν αύτψ αλλ' νττο τίνος κρείττονος 
καΐ αφϋ'άρτου φύΰεως^ ήτις ην 9εός. 

14. 

ΟίοβΓΟ (Ιβ ηαΙιίΓα (ΙβοΓίίΓη 11, 37 : €€γ(6 Ηα ΙβτηβΓβ άβ ηιηηάο ^/^κίΐΜΐιΙ, 
ίχΐ ηιιΗί ρηίάβιη ηηηςιιαηι Ηιιηα αάταίταΜΰτη οοβίί οηιαίηηι , φίί Ιοαα 6$ί 
ρΓ0ΧίηΐΗ8, 8ίΐ8ρ6Χί8$€ νι'άβαηίϋΓ. ρΓαβοΙαρβ βτρο ΑΓί8ίοίβΐ€88% €88€ηί, 
ίηςιηϋ, ^αί 8ηΙ} ίβΓΓα 8βιηρ€Γ Η(ώίίανί886ηί 1>οη%8 €ί ί11η8ίηδιΐ8 άοΜίοϋΜ 
^ηαβ €88βηΙ οτηαΐα 8ίρηί8 αί^ηβ ρί€ίηη8 ίη8ίηΐ€ΐας[Η6 Γ6δη8 08 οηιηίΐηα 
ς[ΧίίΙ)Η8 (ώηηάαηΐ η ς[η% δβαίί ρηίαηίηΓ , ηβο Ιανηβη €Χί886ηί αη^ΗΟΜ 
8ηρΓα ίβΓΓατη, α€€€ρ%886ηί αηίβτη {ατηα 6ί αηάχΗοηβ 6886 ςηοάάαηι ηίοηεη 
€ί νίηι άβοηιηι, άβιηάβ αΐι^ηο (βηιροΓβ ρα(€/'α€ΐί8 ΙβΓταβ /'αη€ίδν$ βχ ίΙΗί 
αΙ)άΗί8 8€ώ'δη8 βυαάβνβ ι/ι Ηαβο Ιοοα ^ηαβ ηο8 ίηϋοΙίηΐΗ8 αΐ^ηβ βχΐΓβ ρα- 
ίιΐί886ηί, ςνητη Γερβηίε ίβΓΓατη βΐ ηιαηα οοβΙηηι^Ηβ νίάί88€ηί, ηίώίπίΛ 
τηαρηίίηάίηβηι νβηίΟΓΗΠί^ηβ νίηι €θρηοϋί88€ηί αά8ρ€χί88βηίς[Η€ 8θΐ6Μ 
€ίη8^η6 ίατη τηαρηιΐιιάίηβτη ριιΙΰΓϋηάίηβηι^ηβ ίητη βϋατη β/'βοίβηααίη €0- 
ρηονί886ηί ^ηοά 18 άίβηι εί'βοβΓβΙ ίοίο ϋοβίο Ιηοβ άψη8α^ ςΐΗηηι αηΐεηι 
(6ΓΓα8 ηοχ ορα€α88€ΐ Ιηηι οοβίηηι Ιοίίΐηι οβΓηβΓβηί α8ίη8 άί8αη€ία>η 6( 
ΟΓηαίϋίη Ιηηαβ^ΐίβ ϊηηιίηατη ναηβία(6ΐη ίητη €Γβ8€βηΙί8 ίηηι $€ηβ$€€ηΗ8 
βΟΓϋτη^Ηβ οτηηίηηι 0Γ(α8 β(ο€€α8α8 αίςιαβ ι/ι οηιηί ααβΓηΗαίβ ΓαΙθ8 ιιήιηιι- 
ίαΙ)ίΐ€8^η6 €ηΓ8η8, Ηα€€ {^οΜ. ^ηαβ) ραιιηι νίίίβΓβηί, ρΓοβοίο €ΐ €83β ά€08 
€ΐ Ηα€€ ίαηία ορβΓα άβΟΓηηι β88€ αΓΐ)ίΐΓαΓ6η(ΗΓ, αίρηβ Ηαβο ς[η%άβΜ ϋΐβ. 

01)ν6Γ$3ΐ2ΐαι Γυί886 βυοΙΟΓΪδ αηίιηο ΡΙαΙουίο^ιη ϋίβηι Ηοηαΐηυηι Ιν 
καταγείω οίκηαει απηλαιώδει νίηοΙΟΓυιη Ιιηα^ίηοιιι (ρβίραΐ)!. ΥΠ ίιιίΐ.) 
δί^ηίβοβνίΐ οϋιη Ραΐηοΐαβ (ϋβουβδ. ΡβηραΙ. 1. 1 ρ. 75 (οΓ. βΐίαιιι ίηίτι φΐ«6 — 41 — 

(ϋφΐιίΑΐ ΡΙβΙο ρ. 529 — 30 άβ «ΐδίΓοηοιηίΗ βά ρΗίΙοδορΗίαηι β( αιΐ άβυιη 
άιιοβηΐβ). 

15. 
δίιηρΝοίιΐδ ιη Αγ. θβ οοβίο (1, 9. 279, 30: καΐ γαρ χαθαττ^^ Ιν τοις 
Ιγ%ν%αοίς φιΙο<$οφημ(χαί ηερί τα ^Βία τιολλάχις προφαίνεται τοΓς λό- 
ρις οτι το ^είον αμετάβλητον αναγίίαΓον είναι ηαν το πρώτον χαΐ 
β*9^ατον• ο οντίύς έχον μαρτυρεί τοις είρημένοις, οντε γαρ άλλο 
%ρείττ6ν Ιύτιν ο τι κινηύει^ ί^εϊνο γαρ αν εΐη ^ειότερον^ οντ' ίχει 
φανίον ον^έν, οντ' ΙνδεΙς των αύτοϋ καλών ουδενός ίϋτιν) ρ, 487 , β 
ΒηικΙ (οΓ. βρυά Κ&νιιίββοη, βββαί βαπ Ια ιηέΐ9ρ1ιγ8ί({ϋ6 (ΙΆπδΙοΙβ Ι. Ι ρ. 67 
βχ οοά. Ραγ. 1910. 62ί(ΐ6ΐη βχ αηΐ. βυίΐθΐιηί (Ιβ Μο6Γΐ)6]£α νβΓδ. ΙαΙ. Υβυ. 
1555 Γ. 44»): λέγει όί ηερί τούτου ίν τοις περί φιλοσοφίας, καθόλου 
/«? Ιν οίς ίβτί τι (το Β) βέλτιον, Ιν τούτοις ίύτί τι κ«2 {Ι. χαΐ το Κ) 
«9«ΤΓον. έτζεί ονν ίΰτίν Ιν τοις ουύιν άλλο άλλου βέλτιον^ Ιατιν δρα τι 
^ α(Ιΐΰτον^ οτίερ εΐη αν το ^εϊον. εΐ ουν το μεταβάλλον η νπ άλλου 
Ι^οβϋίλλει η υφ^ ίαυτοϋ, καΐ εΐ υπ" άλλου η κρείττονος η χείρονος^ εΐ 
0$ νφ ίαυτοϋ η ως προς τι χείρον η ως τιαλλίονός τίνος ίφιίμενον^ το 
^β θίΓον ουδέ χρειττόν τι ίχει εαυτού υφ* ου μεταβλη^βεται , 1%εινο 
7^^ αν ψ ϋ•ειότερον^ οΰτε υπο χείρονος το χρειττον πάσχειν ^έμις 
«<Γη'• χα2 μεντοι ει υπο χείρονος, φαυλον αν τι προοελάμβανεν^ ουδέν 
"ί ^ν 1%είνω φαυλον. άλλ' ουδϊ Ιαυτο μεταβάλλει ως καλλίονός τίνος 
^ψίμινον 5 ουδέ γαρ ενδεές έύτι τών αυτού καλών ουδενός ' ου μέντοι 
^ί προς το χείρον, οτε μηδ^ άνθρωπος εκών εαυτόν χείρω 7ΐοιεί^ 
ί^ψε όε έχει τι φαυλον μηδέν όπερ αν Ικ της είς το χείρον μεταβολής 
^^έΐαβεν. καΐ ταύτην δε ατω του δευτέρου της Πλάτωνος πολιτείας 
'^ιοχοτέλης μετέλαβε την άπόδει^ιν {ϊάώι ΓοίβρΙ ΡΙαΙυηίδ ΛΓ^αιηβηΙβ). 

ΜβηίΓββΙιιιη βδΐ Αηβίοΐβίβιη νβΓΐ}ί8 ίΐΐίδ ηυαβ 3 δίηιρίίοίο βχρΙίοαηΙυΓ, 

°οη Ιί1)Γυπι (]ΐΐ6η({Ηηι οίΙβΓβ, ηοίΐϋΐη ίρδίυ» (|ΐΐ6ΐΐ(ΐ3ΐτι 1ίΙ)Γυιη ΛπΙβ» Οίΐίίαιη» 

10111)0 ΓθΙε^βΓβ ΙεεΙϋΓυιη α(1 ηοΐα ίΐΐα εΐ νιιΐ^βία ΡΙαΙοηίεορυιη αρ^υπιεπί» 

(^0^ {γχυκλια φιλοαοφήματα^ οί. εΐΐι. 1 , 3. Κοδε ρ. 104 δί}. οΓ. ρ. 84), 

ίΜία (Ιε Ηαο τε ίρβε ΡΙβΙο ρΓοροΜαοΓαΙ πείρϋΜίοαε δεεαικίο (ρ. :ί80 8(ΐ.). 

ίίΐίαδ εί ρΓορπ3 νεΠ)» ίη ιηεηίειη νεηί88ε (ΙοοεηΙ υΐΐίιη» : οίίτ' ένδείς τών 

«ντον καλών ουδενός έΰτιν^ ψΐΆβ Γε8ροη(1εηΙ ΡΙαΙοηίοίδ : ου γάρ που 

Ινόεά γε φηΰομεν τον ^εον κάλλους η αρετής είναι, δίπαρίίεϋ αιιίεηι 

ν^αιηεηίαΐίο , (^υα ίρ8α ϋΙίΓοηιιη (1ε ρΗίΙθ8ορ}ιία αιιείοπίδ νερί)» τερείί νο- 

ΙαβηιηΙ Καναΐβδοη (ε883ί 8αΓ Ια ιηέΐ. Ι ρ. 67) εΐ ΒοιιγποΙ (ΡΙαΙοη. Αγ. ορ. 

ρ. 17), 2(1εο ηοη 8θ1ιιπι ΡΙβΙουίδ 8ε({ ίρδίιΐδ 1ίΙ)Γί (1ε οοείο νεΓΐ)ί8 ηίΐίΐυρ 

(βΑάειη εηίιη Ιε^αηΙαΓ 1ΐ3εο: έκεινο γάρ αν ην ϋ'ειότερον — '^ούδε γάρ 

Ινδεές ίατι τών αυτοϋ καλών ουδενός. ουπι ΡΙαΙοηίοίβ ρΓαεοίριιε οοηΓεραδ — 42 — 

ΑΓ^αιηβηίαηι βχ Ιιοιυίηβ βυιηίαιη οτε μηδΐ Ιίνϋ•ρωπος Ιχων βΙο.)» ιιΐ "^^ 
06$8ίΙυάίιΐ6ΐη (]α3η(ΐ3η) οοΓίαηι ϊηίβΓ ΙοχΙα^ ΓβΙίοηβηι 6ΐ οοηιυιοιιΐβίο κ^$» 
ίηΙβΓ ϋΙ)Γ08 (Ιο ουοίο οΐ (]!108 νυΐαηΐ άα ρΗίΙοδορΙιίίΐ οΙ^ϋηβΓβ ίηΙβΙΙί^;»^ •ιγ. 
63Π1 φΠ({6ηι ιιΐ 6χ αΙΙΟΓΟ βΐίβηαβ Ιοεί δοηρΙοΓ ρΓοίβοβπΙ. ΑΐΙβιηβη μ^^ 
ςαβ 18 ςυί ΠΙιγϊ άβ ουβίο νβΓΐ)3 ΓοοίΙ, ςαιιιη 3(1 β08 (1β άθο ίιηιιιυΙβΜΓι »^^ 
ιηοηθδ ΓβπαίΙΙβΙ ςαί 83(18 ηοΐί 6886ηΙ οηιηίΙ>ιΐ8, (16 δυο ςαοά^ιη ίη βαάβιη ^ 

(ΓΑΟίΗΐυ Γ6ΰΟΓ(ΐ3(υ8 68(, €[υ6ΙΤ1 1301011 ({υί (]1136 3ΐϋ)ί ΐΓ36ΐ3(3 βδδβΠΐ Οΐ ^* 
(3(υΓ118 6Γ3ΐ Οΐ Γ6ν6Γ3 θίΐ3ΐ, Υίχ 81 αβαβ 60 08861 €ίΐ3Γ6 Πβ^ΙβχίδδΟί (ΐ16(1ΐΐη 

ίΐ3 η6^1βχί886ΐ υΐ ςυί 3ΐίοη3 οίΐ3η(ίδ δροοίβιη 3ίΓ6θΐ3Γ6(, Ηϋβηίδ ίρδί8(|ϋβ 
Ρΐ3ΐοηίοί8 ν6Γΐ)ί8 υδυδ Γ6ρ6ΓίΓ6ΐιΐΓ) , ηοηυΰ ρΓοίοοΙο 3αο(θΓ (Ιί3ΐο§[ί άβ ρΐιί- 

1θδθρΗί3 ί(3 Γ600Γθ3ΐΐ18 68861 6Χϋί3 1ΐ36006 ηθΐ36 01ΐίαδ(ΐ3ΐη 3Γ^Ιΐηΐ6ηΐ3(ίθ• 

ηίδ ν68(ί^3, υΐ Ηίδ ροΙίδδίΐΏΐιιη ίη8ίδ(6Γ6(, €[υ36 ίη δαίδ ηοη ηίδί βηιρίίβ- 
6βΓ6ΐ 6ΐ φΐαδί 8υρρΐ6Γβ(. υίΓυπκιυβ ί^ίΙαΓ ({ΐιαιη ρβηιιη δίΐ οοηδβϋίβηβαοι. 
νβπ 8ίιηίΐ6 6ΓίΙ οηοηβιη ίΙΙβιη βΓ^αΐΏβυΙοηιιη δοήβιη , ροδίςυοιη οχ ηοΐίΐίι 
^[ι13(13II1 ρ3πιιη ά6Πηίΐ3 ίη οηίνβΓδυηι Η360 3886Γη6ΓίΙ 3θ 1ί1)Γ0Γηηι άβ ρΗΙ- 

1θ8θρ1ΐί3 Ιη3ΐ6η3ηΐ ρ6Γΐί||6Γ6 , β\) Αΐ6Χ3η(ΐΓ0 (η3ηΐ 6Χ ΗΟΟ ίρδΟ 63Π1 3 δίΠΙ" 
ρΙίείΟ (Γ3η8ΐ3(3ηΐ 688β, Ουί 6ΐ ρΓ0Χίηΐ3 ΗίΟ (ΐ6ΐ)6ΐ βΐ 0ρ1ίΐη3 €[υ36€[υ6, 61 

ΤΗβιηίδΙίο ρΓθΙ)3ΐιΐΓ , ({υί 6Χ 60(ΐ6ΐη ίοηΐ6 63η(ΐ6ηι Γ0(1(ΐ3ΐ) , 3ΐ> ΑΙοχβηώΌ 
ί^ίΙϋΓ βχ Απδίοΐβΐίδ ίη 1ί1)Γ0 άβ οοοίο νβΓΐ)ί8 βΐ βχ ίρ83 ςη3ηι άοίηάο οίΐΕ- 
νίΐ Ρΐ3ΐοηί8 (1οπιοηδΐΓ3(ίοη6 άβάιιβίβηι βΐ €[υ38ί οοιηροδίΐαηι βδδβ , υ( ({υββ 
1)ΓβνίΙβΓ Απδίοΐβίβδ (βΐί^ίδδβΐ , ίρδβ Γβίιη^βΓβΙ. ίά (ΐαοά ρίβηβ βχ ιηοΓβ βίιΐδ 
Γαίδδβ άοοβΐ οοπιιηβηΐ3Γίιΐ8 3(1 ιηβίβρίιγδίί» (ίη ({{ίο β. ^γ. οΓ. άβ ίάβίβ ΡΙλ- 
(οηίδ 3Γ^ηίΐβη(3 3ά 1 , 9 6χρθ8ί(3) ηβο 3 ({οοςαβη! ({αί Ιιηηο ηονβήΐ ί^ηο- 
Γ3ΐυΓ. ςΐΐ36 δί ΓβοΙο άίδρυΐ3(3 δυηΐ, δρβείοδί ΓΓ3^ηιβηΙί ηίΚίΙ ΓβδΙαΙ ηίδί 
ρ3υ(;3 Η3βο : λέγει δ$ ηε^Ι τοννον Ιν τοις ηεφ φιλοσοφίας. ΙίοβΙ Ηοηιιη 
(ΐηοςυβ 3υοΙοηΐ38 ρ3Γυιη οοηδίβΐ. ββη βηίιη ρο(υίΙ υΐ ηοη Ι3ηι βχ εβΓίο 
€[υοά3ηι ΙβδΙίπιοηίο άί(^ΓβηΙυΓ ({υβηι βχ ρ3Γ3ΐ3 ηυβάβιη βΐ (Χ)ηδυ6ΐ3 άβ 
ΙίΙίΓίδ περί φιλοσοφίας ορίηίοηβ , ({υί^ϋδ τας άγραφους ΰννονΰίας ΡΙβΙο- 
ηίδ άβ ρ1ιίΙθδορίιί3 Απδίοΐβίβδ άβδβηρδβηΐ. η3ΐη , αΐ 3ίΙ Βίπιρίίοίυδ » ίγχν- 
χλια χαλει φιλούοφηματα τα %ατα τάξιν ίξ αρχής τοις πολλοίς προτι- 
&έμενα^ απερ χαι ίξωτερικά χαλεΐν ειω^εν^ ωβηερ καΐ 
ακροαματικά και συνταγματικά τα σπουδαιότερα, λέγει δί τιερί τού- 
του ίν τοΙς περί φιλοσοφίας, 

Οί. ΤΙιβιηίδΙ. ρ3Γ3ρΙΐΓ. 1. Αγ. άβ εοβίο (Μογββ Αΐ3ΐίηο Η6ΐ)Γ3βο δρο- 
ΙβΙίηο ίηΙβΓρΓβΙβ. Υβη. 1574. (]ΐιί Ιιβ1ΐΓ3ίθ3ΐη νβΓδίοηβηι ]3ΐίηβ 8β Γβάάίάίδββ 
(ΙίοίΙ βχ 3Γ3ΐ)ί€3 ί3οΐ3ηι) Γ. 10 3 (ΐβχ. 100): Ρ€Γ$αβρβ βηίηι ίη νηϊρί ρΐεδί^- 
(ΙΗβ άβ Γ6ΐ)η8 άίνΐπίβ άίΒρηίαϋοηΟαίΒ βχροηίίϋΓ, οτηηίηο €οη8€ηίαη€Ηΐη 
€886 , ίη οτηηί βο ^ηοά ρητηητη €8ΐ βΐ βχίΓβτηητη , ηΙ άίνχηχιτη 8ίί ηηΙΙατη- 
^ηβ τηηίαΐίοηβτη €οη86^ίίαίί4Γ. ηο8 αηίβτη νίά€τηιΐ8 ίά ίΐα 86 ΗαΙ)€Γ6 ^ηβη- — 43 - 

α^ηιοάηηι άΐοηηΐ, ςηοά βϋαιη ^ηαβ α ηοΜ$ άιοία $Ηηί οοηβκηιαί, ηαηι 

ΐϋνίηΐίίη οοτρηί ^ηοά ίη οίΓοαΙντη βτΙηΓ ρτοβοΐο ηοη οοηιηιηίαίυΓ ηβο 

ψ^^νίαϋοηεηί αάίηϋϋΐ. αίχο^ηίη $ί βοιηηιηίαΓείιΐΓ ηβοββεαηηηι βτβί , ηΐ 

Β^/ €χ $€ νβΐ αδ αΐίο νηηίαΐίοηβηι Γβάρβτβί, ει <ώ αΚο , οπιηίηο ιά α ςηο 

^οτηιηϋίαίίίΓ ηοΜίΐίε βχΐϋιεεβί, ςααΓβ ϋοηεοηητη βΒεεί, η( ΐρβητη ηββ 

ξϋνίηνηι ηβ€ ρτήηηηι άί€€Γ€ΐΗΓ, 8ΐ νβτο βχ 9β^ ι/ι ιάρτοβοΐο οοτηηιβαΓβΙ 

^^ηοά ηοΐήΐίηε ε8$€ί. βίβηίηι {αΙ$Ητη αο άίΒΒβηίαηβηηι (ονβί , ηΐ ηκιΛατε- 

ΙΗΤ χη ίά ςίέοά ένΓρίαε αο ίρηοδίΚαε βχΐίϋεεβί. ηβο ά€[€€ίΜε ίη βο ιη- 

ν^ηΟητ , 11/ Ηοο ηοτηίηβ άβδβαί ίη αΐί^ποά ηοδίΐίηε αο ρβτβΰίίνε ηιηίαη. 

η€0 άβιηηηί ίηνρβ ^ηίρρίαηί, ηί ίά /ηρϋαρβί βνίίαΓβίρηβ. ταϋοηί ίία^ηβ 

οοηεεηίαηβητη 63ί, ηΐ εβτηρϋβΓηηε τηοίηε βίηε βχίεΐαί βΙο. 

ΡΙ&ίοηίβ &ιιΐ6ΐη (ϋβραΐαϋο , ςιια βΐ Αηβίοΐβίβδ ιιβυβ ββΐ βΐ ΑΙβχαηιΙβΓ, 
ΐΜβο ΓβΓβ βδΐ (Γβιρ. II ρ. 380) : . . . άνάγ%χι , ΒΪηε^ τι ίξ£(ίταηο της αντοϋ 
φι!α£ως, η αντο υψ* ίοιυτου με^ίβταα^αί η νη άλλον . . . νπο μίν αλ- 
^ τα αρίύτα Ιχοντα ηκιΰτα αλλοίοντ^/ τε καΙ κινείται , . . άλλα μην 
ο ^ίός γι χαΐ τα τον &εον πάντ'η αριατα ίχει . . . άλλ' αρα αντος αν- 
7<^ μεταβάλλοι αν χαι αλλοιοι\ /ίήλον , ίφη , οτι , εϊ^τΐερ αλλοιονται, 
Πϋτε^ ονν Ιτύ το βέλτιόν τε χαΐ χαλλ^ον μεταβάλλει ίαντον η ίηι το 
Ζ«*9^ καΙ το αΐΰχιον εαντον ; ^Ανάγκη , ίφη , Ιτύ το χείρον^ εΐπερ άλ- 
ΙοιοντβΑ • ον γάρ ηον Ινδεα γε φηύομεν τον ϋ-εον χάλλονς ?ι αρετής 
«νβ*. ΌρθότοΓτα, ην ί' ίγοί, λέγεις ' και οντοας ίχοντος δοχει αν τις 
*>*) (ύΆδεΙμαιντε ^ ίκων αντον χείρω ποιεΐν οητρϋν η θεών η άν^ρώ- 
^^^\ Αδύνατον^ Ιφη, * Αδύνατον αρα^ ^'ψην^ και θ•εω ίϋ-έλειν αντον 
βλλοίουν, σλλ' ως ίοικε κάλλκίτος χαι αριβτος ων εις το δννατον εχα~ 
^'^ος αντων μένει άεΐ αηλώς έν τ^ αντον μορφγ, 

16. (?) 

ΟίοβΓο 303ά. Π, 38, 119; ςιηηηι βηίηι (ηηε ίείε 8ίοί€Η$ εαρίβηε ει/ϊ- 
^^αΗη ίίΜ ίε(α άίχβηΊ , νβηίβί /Ίιιτηβη ΟΓαίίοηίε αηΓβητη /Ήη- 
^^η8 (οΓ. ρΓ3βΓ. 9(1 (ϋβΐ.) ΑΓίείοίεΙβε φίί ίΙΙιιηι άβείρβΓβ άίοαί, ηβςηβ 
^Λίη οΗητη βεεβ ηη^ηατη τηηηάΗτη , ς[Ηθά ηηΙΙα /^ηβηί ηονο οοηείΐίο ίηϋο 
'βΛ ρταβοΐανί ορβηε ίηοβρϋο , 6ΐ ίία βεεβ βηηι ηηάίς[ί4β αρίηηι , ηΐ ηηΙΙα 
^Ιαηίοε ςηβα( τηοίηε ηιηίαίίοηβιη^ηβ τηοΐίη, ηηΙΙα εβηβοίηε άίηίιιτηί- 
ίαίβ ίβτηροηίηι βχείείβνβ , ηΐ Μο οτηαίηε ηη^αατη άίίαρεηε οοοίάαί. 

Ηββο (Ιί&ΙβοΙίοα ροΙίυ8 ίη βηίιηυπι γουοολιιΙ ιΐο ιηυικίί ΗΟΙβΓηίΙβΙο αρ^ιι- 
ηιβηΐΛ 3θ3άειηίοί5 βΐ ρβηρβίβΐίοίδ (νοίιιΐ Οηίοίβο οΐ ΤΙιοορΙίΓΟίϊΙϋ αρυ<1 ΡΙιί- 
ΙοΒίβιη) οΐ ρδβυθυργΙΙιβ^οΓθίδ (δΙοΙ>. αά. \ ο. 20. Τίιη. Ι^οογ. ρ. 05. ΟοοΙΙ. 
ε. 1} εοιηηιυηία (}υαιη ίρ8ίιΐ8 ΑΓίδΙοΙβΗδ εοηβοπδυιη (ιΐβ οοείο 1 , 9 βΙο.). — 44 — 

17. 

Οίο. (16 η3ΐ. (ΙβυΓ. II , 15 (ίη δίοίοί (ϋδρυΙ&Ιίοηβ (Ι608 6$86 (ΙοοβηΙίδ 
ρηητη βηνη αΠοΓΗτη αηίτηαηϋηηί οτίνε ίη ίβτνα Βϋ , αΐιοηέτη ίη αφια^ 
αβΓβ αϊίΟΓαηι, αΙ>8ίΐΓάηηι €8$β ΑΓί8έο(βΙί νιάβΐΗΓ ίη βα ραΗβ ςααβ ί 
αά ρίρηβηάα αηίτηαΐία αρίίεείιηα , αηίτηαΐ ρίρηί ηαΙΙηηι ρηίαΓβ, 9ίάβί 
αηΐβτη αβίΗβΓοαη Ιοϋαηι οδΐίηβηί, ςαί ρηοηίατη (βηΐίίβείηινβ β$ί βί εβημ 
αρίΙαίϋΓ 6ί νίρβί, ηεοεεεβ βεί, ςμοά αηΐτηαΐ ίη βο ρίρηαίην, ίά βΐ $€η 
αοονητηο βΐ ιηοΜΙίίαίβ οβΙβΓΗτηα €$86. ρηοΓβ ρηηηί ίη αβίΗβτβ α8ί 
ρίρηαηύϋΓ, οοηεβηίαηβητη €8ΐ ίη ίΐ5 $€η8Ητη ίηβ88β €ΐ ίηίβΐΐίρβηΐίατη, ί 
ρηο βίβοίίϋΓ ίη άβοπίτη ηηηιβΓΟ αείνα €886 άαοβηάά, 

6ί. Ρ$. ΡΙϋΙ. ρΐαο. ρΗϋ. 5, 20: Μύχί ηραγματεία ^Αριατοη 
Ιους^ ίν 37 τέΰΰαρα γένη ζώων φηύί^ χερΰαια ίνυδρα τηηνά ον^ 
νια- κοί γαρ τα αΰτρα ζώα λίγεύϋ'αι χαΐ τον κόΰμσν χαΐ τον ^ε 
ζώον λογικό ν α^άνατον. ^κά^χΆ βχ βοάβηι ΓοηΙβ δΙοΒ. βοϊ. Ι ο. 37 (ρ. 750 Η 
Πλάτων καΐ ^Αριύτοτέλτις τέτταρα γένη ζώων ^ χερααίά Ιννδ{ 
πτηνά ουράνια, τιαΐ γαρ τα αύτρα ζώα λέγεύ^αι καΐ αυτόν τον κοσμ 
εν^εον ζώον λογικον ά&άνατον. ίΐβιη Ρδ. Οβίοη. 1ιί8ΐ. ρΗϋ. ε. 35 (ρ. 3 
Ιιίρβ.) : Πλ, τίαΐ ^Αρ. τθσσα^α είναι ζώων γένη λέγονβι και τον αντ 
κόΰμον ζώον^ χ. ί. ητ, ούρ.^ καΐ γαρ τα αύτρα ζώα είναι καΐ αντ 
τον κόΰμον ζώον λογικον ά^άνατον, 

Οααβ 51 9(1 ρ6Γ(ΙίΙιιηι βΐίαηι Αγ. ΙίΙ)Γΐιιη (ηοιι 8θ1υηι α(1 ΡΙαΙοηβιη α Ι 
ΡΙαΙ. ιπΗίβ οιηίδδΐιιη) ΓονβΓα ρβΓίίηβηΙ (δίουΐ οχ οίδ δοηβ ςαίΙ)ΐΐ3 ίηΐΓ0<1 
οιιηΙυΓ νερΒίδ ^Ιατι πραγματεία^ βί&είαδ. οί. ΒΓ9η(Ιίδ ΑπδΙ. Ι ρ. 84. ΡαΙτ 
άίδο. ΡβΓ. Ι ρ. 74), ΡΙαΙυηβιη ίδ Ηίο €[υϋ(ΐϋβ ίιηίΐβΐιΐδ βδΐ , ςιιί ίΐ» ίϋ ' 
03360 ρ. 39 βχΐΓ. εΐαι δη τέτταρες (Ιδέαι ζώον) , μια μεν ονράνιον θ£( 
γένος, άλλη δε πτηνον και άεροτωρον^ τρίτη δε ίννδρον είδος ^ πεζ 
δε και χερβαίον τέταρτον (οΓ. βρίποιη. ρ. 081 — 85. ΡγοοΙ. ίη Τίιη. ρ.26ί 
(Ιβ ηιιιικίο βυίηΐϋΐί ν. Τίαι. ρ. 30). 

18. 

8εΙιοΙ. (Οϊγηιρ. 6ΐ βΐ.) ίη ΡΙβΙ. ΡΗδβίΙ. (ρ. 111 ιιΜ Ηβ Ιθγγηθ ϋοίΗβΓΐ 
ίηοοίίδ 1οη^36νίδ 6ΐ ιηορΜ βχρβΓίίΒυδ) βιΐ. ΡίηοΙίΙι ρ. 165: οτι δε δει 
καΐ όλον γένος ανϋ^ρώπων είναι οντω τρεφόμενον , δήλοι και ο τ^ 
ταις ηλιακά ις άκτϊύι μόναις τρεφόμενος^ ον ίύτόρηύεν Αριβτοτέλ 
Ιδων αντός, 

ΟΓ, ίΐ). δοΐι. λΙ. 3(1 βυηΗβπι Ιοεαιη ρ. 203: εΐ ίνταν^α ίΰτόρψ 
Άριατοτέλης άν^ρωπον άνπνον καΐ μόνφ τω ηλιοειδει τρεφόμει 
άέρι^ τι χρη ηερί τών εκεί οιεϋ&αι; 

€ίΐ3νίΙ ΡβΙΠΟίυδ (ϋ80. Ρ6Γίρ3ΐ. ρ. 94. — 45 — 

19. 

ΟΙγιηρίοθοΓ. ίη Ρΐιβεάοη. ρ. 22 6(1. ΡίηεΙςΗ : και 6 μίν Πρόκλος βον- 

Ιεπίΐ τα ουράνια όψιν μόνον καΐ ακοτρ^ ίχειν, κα^άπερ καΐ ^Αριύτο- 

τέλης' μόνας γαρ των αΐβϋτ^βεων ίκείνας Ιχει τάς προς το ευ είναι 

<ίνμβα]ίλομένας^ ου μην τας προς το είναΐ' αί δί αΧλαι αια&ηαεις προς 

το ίϊναι ΰυμβάλλονται. καΐ 6 ποιητής όΐ' μαρτυρεί τούτοις λίγων (11. γ^ 

^"7) *η{λιος, ος παντ έφορος καΐ παντ ίπακούεις*^ α}ς αν Ο'ψιν μό- 

^ν %αΙ ακοην αυτών εχόντων ' καΐ οτι αύται μάλιΰτα αί αϊα^ηύεις ίν 

τω Ιηργεΐν μάλλον γινώΰκουύιν ηπερ ίν τω πάοχειν καΐ οίκειότεραι 

ανταί αντοΐς (οΓ. ΡΙβΙ. Τίιη. ρ. 44 — 47) ως αναλλοιώτοις. ο δέ γε Αα- 

ί^οχίο^ κΛ τας αλλάς αΐβ^αεις βουλεται αυτά Ιχειν. 

Ιη (1υΙ)ίο Ηοο Ιοοο (οίΐβνιΐ ΡϋΙπο. (Ιίδο. Ρβηρ. Ι ρ. 94.) ηίΗΠ ΓθΓΪΑ38β 
ίηββΐ ΑΗβΙοΙβΙβί ρΓοβΙβΓ ηοΐυιη ίΐΐα^ 86ΐΐ8υαπι (ΙίδεΗιηεη (Αγ. Αβ ββηβ. 1. 
^β 3η. 3, 12. 13. οΓ. ΡδουίΙβΓ. Γγ. (1β 3ηΐιη3 9 βχΐΓ.) ουιη ΡγοοΙϊ νβΓΐ)ί8 ηΙ) 
^ΙγηιρίοάοΓϋ οοηΟβΙυπ). οΓ. (δβο. ΡίηοΙςΗ. ηοΐ.) Ρτοοί. 8θ!ιοΙ. ίιι ΟγηΙ. βοΐ. ρ. 40 
ΒοΪΜ. "Οτι κα^ώς λίγει^Ομηρος ούτως ίύτίν«. ηίλιός θ' ο^ . . .» καΐ ϊχου- 
^ιν οι Ιμφανεΐς &εοι καΐ την ορατικην αΤαϋ'ηΟιν καΐ την ακουΟτικην^ 
ολλ ονκ Ιξωθεν. ίίΐβπι Ρπϋοΐαδ ίη Ηβδίοιί. ορρ. 9 (ρ. 37 (ίαίδΓ.) κλυ^ι 
ίοοαν: ως πάντα Ιφορών και ακούων των γινομένων ... όπερ δε'Ομη- 
^ζ ^ηΐ του ηλίου ψηαΐ^ τούτο Ήΰίοδυς ίπΐ του Αιος εϊπεν • ομοιον γάρ 
<<ίπν Γω «.ηελιός θ' ίί^ ...» των γάρ αΐύϋ^ίαεων μόνην την οραΰιν και 
^ψαχοην ως χαριεΰτάτας ίπΐ τους ^εους άναφέρουΰι. 

20. 

ΟίοβΓΟ (Ιβ ηαΐ. (Ιβορυπι Π, 16; ηβο νβνο ΑΓί8ΐοΐ€ΐ€8 ηοη Ιαηύαη- 
^ί»*ίη βο, ςιιοά οτηηία ςηαβ ηχονεηίιΐΓ αηί παίακα ηιονβη οβηδηϋ ααΐ 
^ ^\ιΙ νοϊιιηίαίε, τηονβη αιιΐβτη εοίβηι εί Ιηηαηι βί 8ίάβνα οτηηία. (ΐηαβ 
^^^€τη ηαίητα τηον€Γ€ίίΙυΓ , ?ιαβ€ αηί ροηάεΓβ (ΙβΟΓεητη αηί ΙβνΗαΙβ ίη 
^^Ηηιβ [βτΗ. ρηοΓϋτη ηβηΐτηηι αείηβϋοηίιηρβΓεί,ρΓορίβΓβα (^ηοάβονητη 
^οΐΐ{$ ίη 0Γΐ)€ηι ϋίκΰητηρηαςηβ βννείηΓ. ηβο νβΓΟ άιοί ροίββί νί ^ηαάαηι 
^αίοΓββεΗ, ηΐ οοηίκα ηαίητατη α8(Γα ΏΐονεαηΙην, ρηαβ βίΐίηι ρο/β8ΐ 
^^ίβηιαίθΓ? Γβ8ίαί ίρίίηκ αί ιηοίη8 α8ίΓ0Γηιη 8ίί νοΙηηίαηη8. ςηαε ρηι νί- 
^^βί, ηοη ίηάοϋίβ 8θΙηηι^ νενητη είίαηι ίτηρίε (αεχαΐ ^ 81 άεο8 ε 88ε ηεςεί. 

ΑΠβηα 1ΐ3βο δυηΐ αΒ Απ8ΐ. (Ιβ οοβίο 1, 2. 2,1 (οΓ. 284. 15). 3, 2 οίο. 

21. 
Οί(!βΓθ (Ιβ ιΐίΐ. (ΙβΟΓ. 1, 13 (ίη ΕρίουΓβί δβρηιοηβ ΡΙιββίΙη ιΚ» ηαΐ. ιΐβο- 
Γϋπι ΙίΙηιιη βχρπηιβηΐβ) : ΑΓί8ίοίεΙε8 ςηοςιηε ίη ίετίίο άε ρΗίΙο- 
8ορΗία Ιίδτο τηνίία ΐΗΓ^αί α ιηαφ8ΐΓ0 ΡΙαίοηε ηοη άί88εηίίεη8, ηιοάο — 46 — 

βπίηι ηιβηΐι Μδαιί οτηηβτη άίΌίηϋαίβτη (οΓ. ΡΙβΙ. Ρΐιίΐβΐ). ρ. 28. 1β§^. 897)^ 
ηιοάο τηηηάηηι ίρειιηι άβηηι άιοΗ ββεβ (εΓ. Γγ. 17. ΡΙαΙ. Τίιη. ρ. ^. 68. 92^ 
&εος αΙαϋ•ητός)^ ηιοάο ςηβηάαηι αΗητη (Ρ1αΙοηί8 δημιονί^γόν) ρταβράΐ 
ηΐΗηάο βίςαβ 6α8 ρατίβε ίηϋηϋ ηί ΓβρΗοαϋοηβ ρηαάαηι πιηηάι μοΙημ 
Γβραί αίςαβ ΙϋβαΙητ (τ^ τον ηαντος ανείλίξει ΡΙηΙο ρυΐίΐίε. 269 — 70. 286. 
οΓ. Τίιη. Ζύ. 39 η ταντον φορά . . . ατρίφουΰα ίλίχα, 'ώ, 40. βρίη. 987 
βΙο. ηίΐιίΐ βηίιη Ηιιο ρβΓίίηβΙ ΑΗδΙ. ιηεΙαρΗ. λ.), (ητη €θ€ΐί ανάοΓβιη (ί. β. 
οοβίυιη, ονρανόν. οΓ. ΡΙ. βρίη. 977. Τίιη. 28) άβητη ώ'οϋ 688€, ηοη ίηίβΐ- 
Ιίρβηε αοεϊηηι ηιηηάι β88β ρατίενη , ς[ηβτη αΐίο ίοοο ίρεβ άβείρηαΓϋ ά^νη. 
ςηοτηοάο αηίβηι ΰοβίι άίνιηηε ιΙΙβ εβηεηε ίη €€Ϊ6ηίαίβ ίαηία €οη$€ΓναΗ 
ροΐ68ί ? ίίδί άβίηάβ ίΙΗ Μ άη (δϊη^αΐυηιιη 8θί1. οοΓροΓΟίη οοβίβδίίαιο, θ£θΙ 
ορατοί ΤίσΐΗθί , οί φαινόμενοι ουράνιοι θ^ο/ Τ1ΐ6ορΗΓ38ΐί η, ευαεβείας 
βραιΐ ΡοΓρΙι. (Ιβ 2ΐ)$Ι.ΙΙ, 5) » ;ι ηητηβΓαηιηε βίιαηι οοβίηηι άβατη Τ ^κιιιιι 
αηίβιη 8ΐη6 ϋοτροΓβ ίάβνη νιιΗ €886 άβατη , οηιηί ίΙΙαηι 8βη8α ρηναί εί 
ρταάβηϋα. ςαο ροΓΓΟ ηιοάο ηιαηάαηι ηιονβνβ αατβηε βονροΓβ , αηί ςαο- 
ηιοάο 8βηιρβΓ 8β ηιονβηε β88β ^^ίβίαε βί δβαίαε ροίβ8ΐ? II. 
ΠίρΙ ταγα%^ον. 

Ρΐ9(οηΪ5 (ΗδοίριιΗ δοηηοηβιη βίυ8 ίη ΡΗίΙβΒο (Ιο 6ηί8 (νβΐ βηίΐί) εΐ 
ίηΓιηίΙί υηίΐαΐβ 1ιιιίιΐ8(}υ6 86ειιη(1υηι ηυπιβΓοπιηι ραΐίυηβπι πιίχΐίοηί» 03ΐΐ82 
(Ιοο νεί πιβηΐβ βχρίίοβηΐβδ (βχ ςυο βΐίαπι Ρ86υ^ο-Ρ1ιί1οΐ3υ8 ίΐΐβ ρποΓεοΗ ΡΙι- 
ΙοηίεοΓυηι ργ11ΐ9^0Γί883ηΙίυπι Γ6ΐυ8 , οΓ. δ^ίαη. ίη ηιεί. ρ. 325, 8 Βτ. , Ολ- 
Π1380. ιΐε ρπηο. ρ. 133. 147. ΡΓοοΙϋδ εΐο. Κϋ8ε ιΐε Αγ. 1. ρ. 35 εΐ 92) ιΐφΐε 
ίη οεΓΐθ8 (}υοδ(ΐ3ΐη ρΙαείΙοΓυηι Ιβπηιίηοδ εο^εηΐεδ, ΓεΓυηι ρηηείρΐβ ροηβ- 
1)3ηΙ το εν εΐ δυάδα αοριΰτον (το μέγα καΐ το μιχρόν^ εχ εο ςυοά ββΐ 
ίη ΡΙιίΙεΒο το μάλλον τε χαΐ ήττον) αϊύ^ψιβ 8ίηιί1ίΙ)υ8 εχ ΡγΙΙιβ^ΟΓεοηιιη 
ίπιίΐαΐίυηε «δδυηιΐίβ (οΓ. βεΐιοΐ. α(1 ΑπδΙ. (Ιε αηίηιβ 1 , 2 ςιιαε είΐανί βά ίτ. 
περί φιλοσοφίας) (ΙεοΙαραΙίΗηΙ ίη 1ίΙ)Γί8 περί ταγαβυν (Κθ8ε ρ. 84 οΓ. ρΓββΙΙ 
ίη Γγ. (Παΐυ^ί (1ε ρΐιίίοδορίιία) 3ΐίί8(}υε. ςυοΓυηι ιΐεοτεΐα αθ ίρβυιη ιηβ^ 
8ΐΓυηι . ουίϋδ 8εη8υηι εχρΓΪηιεΓε 3ίΓεεΐ3ΐ}3ηΙ (οΓ. ΧεηοοΓ. βραά ΡΙαΙ. <1ε Τ1• 
ηΐ3εο ο. 2), ΓεοεηΙίοΓεδ ΓεΓεΓε1)3ηΙ (νεί 3(1εο 3(1 Ργ11ΐ3§οΓ3Π) , εχ δοΐεηηί 
ί1ΐ3 Ργ11ΐ3^θΓεοΓυηι ({υί ηίΗίΙ υη(ΐυ3πι 8οηρΙο ΐΓ3(1ί(1εΓ3ηΙ ουηι Ρΐβίοηίοΐδ. 
(|υί ρήηιί Γ3ΐίοηε8 ργΙΙΐ3^οΓίθ38 ηυηιεΓοπιηκιυε 8ΐυ(1ί3 1ί1)Γί8 ρερείεηΐββ 
είΐίύεπϋηΐ, οοηΓαδίοηε. οΓ. ρρβείεπ 3ΐίθ8 80πρΐ0Γε8ρ1υΓίπΐ08$εχΙιΐ8ρ.528$<ις[. 
ουηι ΑΙεχ. Αρίιτ. ίη ιηε(3ρ1ιγ8. ρ. 41, 20—42, 24 Βοη.). Ιβίειη ΑΗβΙοΙβΙίβ — 47 — 

βΐίβιη Γιιί38β «αηΐ Ιίΐιηιιη θβ 1)οηο {περί τάγα^ον ά β γ Ι), ΕηθγΙ., ά Ηββ., 
δ ΙΐΙ)Π8 860. Ρΐυΐβπι. λΥβηρ. ρ. 143], ίιι (|υο αΐ Γβΐίίΐυί ΡΙϋΙοηία ναΙ^3(ιιιη 
^11ι1^1 (1β υηίΐ3ΐ6 βΐ (ΙγΗΐΙβ βΓ^ιιηιβηΙαηι (ΓΒεΙανεπΙ β ΡΙβΙοηίβ ιηβηΐβ 1οευ(α$ 
(«Γ. δίωρί. ίη ρΐιγβ. Γ. 104^*) βίαδίΐυο (ΙοοΙηηηπι οΐ οχροδίΙΟΓυδ βΐ ((ϊυοιΐ βχ 
Γγ. 3 εοηίβοεπδ) (ϋία(ΙίαιΙιΐΓΐι$. ρΓαβΙβΓβα βηίιη ηίΐιίΐ ΓβΓβ (Ιβ Ιιυο 1ί1)Γ0 ΐΓα- 
θίΙ^ιΐΓ. ςυο ηβ ΑΙοχΗΐκΙηιιη ςυίιίειη υβαιη Γαίδββ, ({υί ρπο ΓοηΙβ αταί ροδίβ- 
Γίοι-ίΙ)ϋ8 φΐί €οιηιη6ηΐΒηο8 βίΙΜβπιηΙ οιηυίΙ)υ3, βχ ίρ83 οίΐβικίί ΓΒΐίοηβ 
ρ3(^1 (εί. 3(1 Γγ. (Ιθ ρΗί].). ηίβί ({υοίΐ οοηΐΓ&ποηιηι (Ιίνίδίυηβηι ίδίπιη (]^3ηι 
8Α«ρία3 ιηβιηοΓ3ΐ ΑΗδΙοΙβΙοβ (βυβπ) ({υκίοιη εΐ ΡεπραΙεΙίοιιηι ίη ΗΙ)Γϋ περί 
τα>ν τΐούαχώς (ΙεβοηρΙαιη, (Ιε ({υο οΓ. Κθ8ε ρ. 155, ηοιι υΐ η φΐί ΗΙίΓο (Ιε 
1>οιιο εβιη ΙηΙ)υαηΙ ΒίαΙυεηηΙ ηεεεββε ε8ΐ, ΡΙαΙοπίοαιη) εχ αηΐίςυίοπ (^υο- 
(Ι&αι ΙεβΙίιηυηίο οιΐ εο8(1εηι 1ί1)Γ08 (Ιείε^αηΐ. ({υασι (9ΐηεη ({υαΐίδ ΓυεηΙ οαιη 
Γβ1ΐ€]υ3 ]ί[)η ιιΐ3ΐεπ3 %ηοΓ3ΐιΙ. (ϋαΐο^οδ ίυίδδε Ηθ8 ςυοςαε 1ίΙ)Γ08, ηοη 
8βοιΐ8 30 Η1)Γί (Ιε ρΗϋυ8ορΙιί3, εχ ίρ83 3Γ^αιηεηΙί Ρ]3ΐοϋίοί ιΐ3ΐυΓ3 8ε(ΐυίΙυΓ. 
κΐβπι (Ιεηίςυε (Ιε 3υο1οη8 3εΐ3ΐε ία(1ίοίιΐίη ΓεΓεικΙαιη ε886 8ί^ηίίιο3Γε νί(1ε- 
ΙιΐΓ ίΓ. 3. 

εείεηιιη 0ίοηγ8ϋ Ηαΐ. νεΓΐ)3 {άβ ΤΗιιογίΙ. ρ. 815 Κ.) : Άρίατοτέλης 

τε γαρ ονχ άπαντα γ,ατα το %ράτιΰτον είρηα^αί πείθεται τω γ,α^ηγψΊ] 

Πλάτωνί , ων ίατί καΙ τα περί της Ιδίας καΐ τα ηερί ταγαϋΌν χαϊ τα 

π^ρΐ της πολιτείας^ ε3 ηεδοίο βη Ιιυο ιη3^ί8 δροοίβηΐ ([υαιη 3ΐ1 πκϊίβρίιγ- 

5103 οΐ βΐΗί€3 εΐ ρϋΠΐίθ3 Απδίοΐεΐίδ 3υΙ 3(1 ίρδοδ Ι3η1ιΐίη ιΐοοίπυβε είαδ Ιοοοδ. 

1. (22) 

νίΐ3 ΑΗδΙοΙ. Μ3Γ0. 00(1. 257 ((ΐυ3ε 3ηΙί(}υί8δ1ηίΐοπιηι ΓοηΙίιιηι Γυπίΐβ- 
™^ηΐο ηίΙίΙυΓ ρερ ν3η38 οοη]ηιειιΐ3ΐοΓΐιιη ιηβηυδ ΐΓ3ί1ίΙο) Γ. 276^^ : κα[1 
ί»«λ(ΐτ ίέ] δ Αριατ οτίλης το η&[ος μέτριος] γεγονεν^ εί ίν μεν ταΐς 
^^ηγορίαις (ρ. 8^ 21) φηΰΐ μη όειν προχείρως αποφαίνεΰ^αι άλλα πολ- 

^χΐς Ιταΰπεμμένον^ και μη [α ]ειν (ί. ε. απορειν : καΐ μην ονόΙ 

οκίτιορΗν δυρρίενίΐ Κο1)1)ε , ({υί εχ ^ο1)ει^ βρο^ΓαρΙιυ Ιιαηο νίΐβιη ηιιρερ 
^^ίίϋΐ ι. Β. 1801) μόνον ίίχρηΰτον είναι • καί ίν τοις περί του αγα&οϋ 
^^^[ι μεμν]ήαϋ'αι αν^ρωπον οντά ον μόνον τον εν[τνχοϋντα αλλ]α καΐ 
τον ατΐοδεικννντα^ • καί ίν τοις η^ικοΓς Νιχομαχείοις . . . 

€Γ. νεΓ8. ΐ3ΐ. νεί. (βεο. ε(1. Υεη. εΐ οοίΐίΐ. η πιε οοϋαΐοδ): ηηιΐΐηιη αηίοηι 
^ήί(οί€Ϊ€3τηοά6Γαίη8 /ϊιϋ ιηοηΰαβ^ ηηάβχηρΓβάισαηιβηαΒ αίΐ «?ιοη ορονίεί 
ρτοηρίβ άί/'βηίΓβ $€ά ρηίάβίη πιαΙΙοϋίβηε οοηείάβΓατβ^^ 6ί άιώϋατΒ (Ιββίη- 
9^1ίί ηοη 6$8€ ίηηϋΐβ, €ί νι Λιίί ςιαβ άβ ϋοηο ^οροΓίβί ΓβπιχηίΒοί Ηονηί- 
Λ^»ι €Χί$ΐ6ηί€ηι ηοη δοΐατη δβηβ ίΌνΙηηαίηηι 8βά βί ά€ΐηοη8ΐΓαηί€τη^, 

Οιΐ36 νεΓΐ)3 ίηΙεΓίοουΙοπδ εδδε νί(1εηΙυΓ 3ΐΙεΓίιι$ ςυί βΐΐεηιηι 3(1ιηυ- 
Λβϋ Ρΐιϋειηοηίβ ΠΙυ(1 άνθρωπος ων τοντ ϊβ^ί καΐ μεμνηΰ' αεΙ (81ο1). — 48 — 

Π. 21, 1. Μβίηβΐίβ Γγ. οοπα. 6γ. IV ρ. 62. εΓ. $βιι(. Μβη. 16 ϊΒ. ρ. ^ 
.Ηοίαιη 3(1 ΓοΓίυηΑΐυιη ςυπηςυβ ρβΓίίιιβΓβ ςυί ΓογΙιιιιμιι βιηΐΙΙβΓβ 
8(μ1 βΐίβπα αά ρΗίΙοδορΗιιιη ςυί βιτ^Γβ. 

2. (23) 
ΑΙβχβΠίΙθΓ ίη Αγ. πιβίΑρΗ. (1, 6. 987^ 38) ρ. 42, 22 (ροδίφκιιη ι 

ΝΐιίΙ νυ]^3Π3 ΡΙαΙοηίοοηιιη βΓ^απιβαΐΑ ίη βοΗοΗβ ΐΓ3άίΐ3): ααΐ όιά} 
μίν τίνα αρχάς των τ ε αριθμών καϊ των όντων απάντων ΙτΙ^Βτο ΠΙα^ 
τ<αν τό τε ^ν χοτΐ την δυάδα ^ ώς ίν τοις ηερί ταγα^ον ΑριβτοτίΙί^ ^ 
λέγει, λίγει δΐ νυν χαΐ δια τοντο ... 

ΟΓ. ΑΙ6Χ. αιΐ παεΙ. (1, 9. 99(»^ 17) ρ. 63, 18: αρχαΐ δί εΐύι τό τ€ Ι^λβκΙ 
η αόριΰτος δνάς^ ώς ηρο ολίγον τε εΤρηκε χα2 ΐατόρηκεν αν το ς ^^ 
τοις περί τα/αθον. 

8ίηιρ1ΐοίιΐ8 ίη ρ1ιγ$. Γ. 32^ (ρ. 334^ 25 Βγ.): λίγει δΐ 6 "Αλίξβνδρ^Ρί 
Ζτι κατά Πλάτωνα πάντων αρχή χαΐ αντών των Ιδεών τό τε Ιν Ιί** 
χοτέ η άόριΰτος δυάς, ην μέγα χαϊ μι%ρ6ν ΐλεγεν^ ως χαΐ Ιν τοις %ί^^ 
τάγα^ν ^Αριβτοτέλης μνημονεύει, λάβοι δί αν τις χ«2 παρά ΣπίΈ^^ 
αίππον χαΐ παρά Βενοχράτονς %αΙ των άλλοαν, οϊ παρεγίνοντο Ιν χ^ 
περί τάγα^ν τον Πλάτωνος άχροάαει * πάντες γάρ ανν^ρα^^αν κατ» 
διεύώααντο την δόξαν αντον χαΐ τανταις αντον άρχαις χρηΰ^ιλίγον^ 
(οΓ. ίιίοπι ίη ρ1ΐ)'$. Γ. 104'' οίΐ. ίη ρπαβΓ. 2(1 Γγ. Ι. (Ιο ρΗΠοβορΗιι). οΓ. δίπιρί 
ίη |»1ιν;«. Γ. 117. ρ. 3(«. 30 (α(1 3. 6. 207. 29): του γάρ Πλάτωνος Ιν τοις 
περϊ τάγα^ν λόγοις είπόντος το μίγα %αΙ το μιχρον την νλην^ ηψ 
χαΐ άπειρον ίλεγε αί αίίοτΛ ςυαβ βχ ίρ30 ΙβχΙιι άυοίι 8ΐιηΙ οιηηί«. 

ΙΜιίΙορ. (Ιο ^οη. οΐ οογγ. (2, 3. 330^ 15 : ώβαυτοίς δΐ χαΐ οί τρία Ο- 
γονχε<: — χι. αχοιχεία — χαΘάπερ Πλάτων Ιν ταις διαιρίβεαιν το γαρ 
μ^αον μίγμα ποιεί) ΓοΙ. 50^: άποδεχτίον ονν μάλλον 07^ερ τελενταϋον 
7ίρίΗ$τ{{>^Ιύιν ο Αλίξ,ανδρος φάαχων περϊ των άγραφων δογμάτων τον 
//Α(νΓ(ύΐ'(>^* λίγει ν τον \4ριστοτίλην ^ άπερ αντος ^Αριατοτέλης άηεγρά•- 
ψηο^ ηαΐ χανχα ηαλείν διαιρείίεις, ίν ίχείνοις τοίννν 6 Πλάτων το μίγα 
κ (VI ιιιΐΝ^Μ)»^ κοτ{ Τ(> ,Μ{τα|υ τοΰτωΐ" Γ.τοτιθΓται. 

3. ν^^4) 

ΛΙοχ. ίιι ιιιοΙ;ιρ)κ ^Κ (κ ν^. Ι Γ ρ. 45, 8: ζψηααι δ^ αν τις ηώς 
Α/;Λ>ι•ι<ν "Αατωι^ν κ<νι τ\>ι*/τιχθΓ «Γη ο ι», ίν οϊς λίγει €τ6ν μίν ονν 
ΊΐΜΐ/ι •}ΐ' Μοί <ηγτ^\Μ ιου ^«ΐ'τιν ίυρίΓι* τί και ^«ΐξαι Ιργον* (Τιω. ρ. 28), 
•Μλ« κΜΐ ΙΟ οι» Γι-^χ^Γ κ«ί ΐίλ(ν% ί*^•* Λυ' πάλιι* λίγει *περί τον πάντων 
(^\\Μΐί\Λ ι«••ηχ ί•Γ• Ν<γκ«ιιχ>ι• ?••ίίΐο ,ταιτσ** οτ^^ρον τοντων των βί- 
ιΛο•• ι^•^οι•η\ι«•' ι» \^^<Γηη('Α^): Α» τ;} Α>|^ τ^ Πλάτωνος; η οτι ίν '%Γ — 49 — 

Ης%ίρΙαΙτίξ»μα£γίν, συόενος τούτων ίμεμντμο, ίος ίν τοις περί χαγα- 
999 όίόίΐχίν η ΟΧΙ χών ίν γενέύει %αΙ φ^ορα ον χί^εχαι χανχα αΓηιτ, 
βϋ ον(Κ ^ειργάααχό τι τκρί οευχων. 

4. (25) 
ΑΙβχ. ίη ηβίΒρΗ. (3 , 2. 1004, 2 : τε^εωρτίύ^ω ί' ημΐν χαντα Ιν τ^ 
ί^^χανίνοηηί&ν) ρ. 206, 19: αναηίμπει. δε ημάς περί χου γνώναι 
•« 9ΐ(όον ΐίάνχα χα Ινανχία ως εΙς αρχήν ανάγεχαι χ6 χε ?ν χίά χο 
«4%ίί? χψ Ιχλογην χων ίνανχίων, ϋίς Ιδία περί χονχων πράγμα- 
^μνος, εΓρηχε δί περί χής τοίανχης ίχλογης χαί ίν χω δενχΐρψ 
«^ τΙψί^ου. 

(Ιϋ6Χ. ίη ιηβΐ. (3, 2. 1004^ 34: πάνχα δε %αΙ ταλΧα αταγαμενκ 
» |β^«ι»ί ίΐς το 1ν %αΙ πλη^ς ' είληφ^ω γαρ η ανάγωγη ημίν^ ρ. 218, 
^' Αμ 61 του ^εΙΙηφ^ω γαρ η αναγωγί] ημίν* αναπέμπει πάλιν ημάς 
^ηΐντω β περί χαγα^ου δεδειγμενα. €φανερον ονν βΙο. (1005, 2]: 
"ΚΜ' ΟΤΙ πως χα ίνανχία πάνχα εΙς χοΐν %αΙ πλήθος ανάγεχαι χαί 
*^ λ ης πειτο£ηχ€[ΐ ανάγωγης χών Ινανχίων ίν χω β περί χαγαϋου 
«Γ ηντα πιύχωύάμενος . . . δήλόν φηβι βΙο. 

Ε^άβιη 6χ ΑΐβχαηιίΓΟ Αβείβρίυβ 2(1 βοδθβιη Ιιοβ ]οοο3 (τ. ΒοηίΙζ 3^ 
^^. ι ε. €ΐ ρ. 640^ 4 ΒΓ3η(Ιί8. ^ΐ, Ρδβϋάο - ΡΗΠοροηοθ αΐ. 3ρα<1 Β^τχίι- 
Μο, 63Μί 511Τ Ιβ πιέΙ. Ι ρ. 73). 61 Αΐ6Χ3η(ΐΓ0 ίΐθΐη ΜίεΙΐ3β1 ΕρΙιββίαβ [^ά 9, 3. 
/(&!, 29: ϊ<5χι δΐ χον μίν ίνός^ ωύπερ %αΙ ίν τ^ δίαιρεαει χών Ιναρ- 
τίν¥ όιεγράψαμεν , το ταντο χαΐ όμοιον υμΙ Γύον , τον δε πλήθους το 
έτερον ααΐ άνάμοιον χαΐ άνιΰον) ρ. 588, 1 : πεποίη;κε γαρ διαιρεύιν ίν 
τοις περί τοτ^αθου, ως καί ίν άλλοις εΤτνομεν^ δι ης άπαντα τα έναν- 
τία εις χε χο πλήθος χαΐ το ?ν ανηγαγεν (οΓ. 5ε1ιο]. οοΑ Ρλγ. 1853 3ριιι1 
Βτ. ρ. 788, 44: τω ΙπιγραφομΙνψ περί ταγα^ου βιβλίω^ ο νυν σνχ εύτιν 
ενριύχάμενον^. — ΕρΗοδ. (αιΐ 10, 3. 1061, 10: ίπεί δε παντός τον οντος 
προς Έν τι %αΙ %οινον η ανάγωγη γίγνεται χαι τών Ιναντιώύεων εχά- 
&τη προς τας πρίάτας διαφοράς και εναντιωθείς αναχ^όεται τον ον- 
τος , εΤχε πλήθος καί ^ν εΓθ^' ομοιότης και ανομοιότης αϊ πρώται τον 
οντος είαΐ διαφοραΐ εΓτ' άλλαι τινές ' εβτωααν γαρ ανται τε^εωρημέ- 
ναι) ρ. 616, 1: ... ίβτωΰαν χεθ'εωρημίναι, ειρηκε γαρ τίνες ανταί εΙ- 
6ΐν έν χω ττερί ταγα^ον έπιγραφομένω αντον βιβλίω. — Ερίιβδ. (αιΐ 11, 
7. 1072*» 1: οτι θ' ίΰτι χο ον ίνενα έν τοις αχινήτοις^ η διαίρεαις δή- 
λοι) ρ. 669, 26: λέγων διαίρεΰιν έν τ/ πολλάκις εΤρηκε την τών έναν- 
χίων πεποιηκέναι ανα^^ω^^ην • χαντην δε πεποίηκεν έν τω περί ταγα- 
&ον έπιγραφομένω βιβλίω. 

Εχ οιιιηί1)ΐΐ8 1ιΐ8 ςαββ υηυσι ίίίβηκιυβ ΐ68ΐίιηοιιίυη) αη1ί([αί(υ$ ΑΙεχ^α- 

Α&ΙΒΤΟΤ. ΡβΒϋΒΒΡΙΟΒ. 4 — 50 — 

(Ιγο ΐΓΠίΙίΙιιιη ρατϋΓηφίβ (ΙβίιηίΙυιη οΐ ιικτηο εοηίβοΙιιτΑβ βιιηίΐβ Γορ^ΙιιΠ*^ 
ηίΐιϋ αΐίαιΐ Γογ6 οοηδίιΐΐ ηίδί (]ΐιο<1 οχ Γγ. 2, (Γ2ΐοΙαδ86 $οΠ. βαοΙΟΓβιη άβ ΡΙ^' 
Ιοηΐδ ρριηοίρϋδ (οΓ. «οΐιοΐ. α(1 Αγ. ι1ο αιι. 1, 2) (|ϋαβ (ΙίχίΙ το ?ι/ — 6να^^ 
δϊνο το ?ν — πλήθος. III. 

Μαγικός. 

Ρΐυηηιί οΓαηΙ αϊ) Λίοχαικίπ Μβ^ηί ηοΐαΐβ οί τα ηερί Μάγων γ^— 
ζάντες (οΓ. 0. Ε. 1, 0—9. ΡΙίη. 30, 2. ρραοΓ. η(1 Γγ. ιΐβ ρΜΙ.). ίηΙβΓ ςαοβ 
Απδίοΐοΐίδ οΐίαηι ηοιηίηβ ΓοΓοΙ^αΙοΓ 1ίΙ)6Γ μαγικός ίηδοηρίιΐδ, ςυοιη ίαιη 
ΑΙοχαικίΓίηΐδ ^ΓαιηιηαΙίοίδ ηοΐυιη Γαίδδβ ΕαοΓίϋ ΙοδΙίΐΏοηίαιη ρΓοΙιαΙ ^υοβπ 
δοΐίοηί {ίν βίαδοχαις ψίλοΰόφων) (ΙοΒβΙαΓ, ί(1 08ΐ βί οαίιΐδ δί1)ί ορβΓίπε 
Ιι36Γΐίυδ αΓΓΟ^αΙ ΗοΓαεΙπΗδ έττιτομ^ των τον Σωτίωνος αβί. ίδΐβ ΛΐιΙβηι^ 
1ί1}0Γ οχ οοΓίιιη ηπηίϋΓο βΓαΙ, (]υί ηατίΓη ϊηοβΓίί αιιείοπδ ΙιαΙιβΓεηΙυΓ, 9ιε1 
(ΙιιρΗεί αιιοΙοΓΪδ ηοηιίηο αυΐ αϊ) αΐϋδ αΐίο ίηδ€ηΙ)θ1)(ΐηΙυΓ. φΐο ΓαοΙοιη 6»^ 
ηΐ φίοιη ίηΙΟΓ ^ψευδεπίγραφα 6χΙιίΙ)β<ιΙ Ηοδγοίιίυδ , Ι«ΊβΓΐίυ8 ίη ίηιΐίοθ ησ- 
^ΙβχοΓίΙ ηοί οϋα γε αναμφίλεχτα (ΐ<1 οδΐ ηιιαο δίιηρΙίοϊΙοΓ ΑηδΙοΙοΗ 1η1ιυθ?- 
ΓοηΙιΐΓ) δβ (ΙαΙυηιιη οδδο ρΓΟίηίδοηΙ. δοΠίοοΙ οχ 8ϋί(1α {^,^Αντια^ένης) ίΐίβϋί- 
ιηιΐδ βυικίειη ]Π)Πΐιη αϊ) αε€υΓαΙίοπΙ)υδ ΑηΙίδΙΙιοηΐ αίΐδοηρίυιη Γυίδ$€, ψί^ίΜ 
8υεΓη(ίοιιιη αΐϋ, αΐπ ΙιίδΙοπεαπ) Κΐιοίΐίιιηκιυε ρυΙαΓοηΙ, ευίιΐδ αιβηΐίοηβι^ 
βχ ΟοιηοΙπο Μα^οΙο ΓίΐείΙ 0. Ε. Ο, 10. ίΐπ οιιίιη ευιη Ββηιΐι&ηίγο δίβία^ 
ηριΐ(1 δαί(1αηι Ιο^οικίυιη εδδο οι δε τω 'Ροδίω δεϋ. ^ΑντίΟ^ένει ρΓΟ οϊ 9^ 
'Ρόδωνι (εοιί. Α §όδων). $υΐ(1<ΐδ ({ΐιίίΐεπι βΐ (ΐυηιη γθ(1(ΙηΙϊΙ νυΐ£[3Γίδ ορίΒΐ^ 
(Ιβ δοοΓηΙίεο εο1ο1)βΓπιηο εο^ίΐαίιαΐ, (ΐυηπφίΛΐη ίδ ΙίΙιιΙαδ ίη (Ιοεοιη Οϋ- 
Ιοηιϊδ , φίοπιιη ηοΐίΐίαηι οχ ΙϋΐΟΓίίο (ΓαχίΙ Ποδγείιίαδ δΐη^ΐοδ ΙίΙίΓΟδ γ^ 
εβηδβηΐο , ιηίηίηιο οεουπ-ίΐ ηΐροΐο ΓονοΓα εΐ βί) ΑηΙΐδϋιεηο αΐίβηυδ βΐ «1 
ΑΗδΙοΙεΙε, ({υία ΐηεοΓίιΐδ βΐ οχ εοηίοεΙιίΓα ροδίΐαδ. φΐαο εοηίοείηπι δ^ 
(|ΐιθί1 δ3ηο ρΓθ1)α1)ί1ο ΟδΙ, δοοΓαΙίεπηι δροείηνίΐ, (Ιίαΐο^υιη Γιιϊδδβ ευπίβορ* 
Ηδ, 111 <ιαο ηια^ιΐδ ίΐΐο Αΐΐιοη.ΐδ ρΓοΓοεΙιΐδ, ί|υοιιι ηΐίο (ΐυθ(1αηι Ιοοο ΙιΛΟΓ* 
Ιίιΐδ ΠΊΟπιοΓηΙ, ειιηι δοεΓαΙο εοΐΐοεαίιΐδ δϊΐ. οίοηίιη ίηιη 3ΐι1ί(]αα ΠΙα «οϋιΙ< 
(ιΓηοεοΓαιη δορίοηΐϊαηι οΐ Ι)3Γΐ)αΓϋΓυπι (|υαιη ΑΙοχ^ικΙγι νϊείοηα ρίΐΙβΓοαί 
ίηΙοΓ δο ί(3 Γυίδδο εοηιρ.ίΓηΙαδ , ιιΐ υίπυδφίο ραΓίίβ ρΗϋοδορΗί (ΙίδραΙληΙβ^ 
ίικΙιιεοΓοηΙυΓ , ΠοΓαεΙπΗδ ρΓαοΙΟΓοα οΐ ΟΙβαΓοΙιί οχοτηρίδ «ΙοιηοηδίΓαηΙ• φιο* 
ΠΙΠΙ ίΙΙο ίη ΖοΓΟΛδίΓΟ (Ιίηίο^ο α(1 Οοΐοηοιη νοηίίϊδο ιηΑ^ιιιη φίοικίπηι Πηχβ- 
ΓΛΙ (ΡΙιιΙ. ηιΐν. ΠοΙ. 14. εΓ. ΡοΝίίΙυιπιΐδ βρικΙ δίΓπΙι. 11 ρ. ΙΗ ΚΚ)) , Ηίο ΑΗ- 
δΙοΙοΗ III Αδίη ιΙογ ΓΑθί«'ηϋ ειηη Ιυιίαοο δορπιοηοιη Γυίδδο (Γγ. 09 ΜΓιΠ. οίΐ 
ΒοΓηη^δ. ΑπδΙ. ΓιΙ»ογ λνίΓΐίΐιη^ Λογ Τγ3{^. ρ. 190). νίιΙοΙϋΓ αιιΐβπι ιηα^Η^ — 51 — 

ηοΙΟΓ ίΏ αηΐιηο 1ΐ2ΐ)ΐιί856 Γαίιυίαιη ίΐίαιιι, ψαπϊ ^ίΐζΐύ ΑήίίοταΜαΒ ■■»€■« 
5ίΒΐί1ί(βΓ Ώ3Γηί$6 άϊάίΏΤ (Γγ. 31 ΜΰΙΙ βχ ΑπβΙοΰΙβ 3ρ. Ειι$^) . *^^^^^ 
ίην^Ην Σώχράτει των ανδρών Ιτιείνζον ($€. των ^νόάν) Ινα τινά. 

ΡηβΙΰΓβΛ ϊίίο οοαίδίυηβ ηοΐ^ηάαπι ββΐ , ρπιηο ψάάαη ΐη^ΛοΟΜΜ 
'Μ ΡΙίηί^ηυιη (βχ Αρίοηί$ ΓογΙα586 ΙϊΙηό περί μάγου ρ^ίοπι , άβ φΜ 
$αί(1ΐ5 5. Πάαης) άβ ββίαΐβ ΖθΓθ2ί$Ιπ8 3ά ηυ^αιπι Απ5ΐοΙ«Κ5 ηκ κΐβ- 
Ιίι«6 ροϋ'αβ ευιη Ρ3ΐ1)ηοίο φίαιη φΐο ίΐβιη ηΐ^τή ροκίΐ 3^ άί^Ιο^νΒ άί 
ρΙ)ί1θ8ορΙιία (εΓ. ίη 2. 9) , φΐοϋΐνίβ ΡΠηίαβ φΐοφίβ ΕικΙοχιιιη ΑήΛοΙίίίΜ 
Η^πηίρρπιη ιΙθ ηΐ3^ΐ$ ααεΙΟΓββ Ίΐζ ΓβΓβ οοηίιιηχβπΐ φΐ^πυιΙιίΗΜίοΐΒ 1.2«γ- 
ϋο$(1. 8) ιι1)ί ρο$1 ιιΐ3^εί αυεΙοΓθΐη β( ΙΗηοιιβηι ίΐ^ππη Αή^ΙοΙβΙ^ΐΒ αΐ^ΐ 
(ν ά πζ(^1 φιλοσοφίας. αΚοΓυιη βαΐβιη 1ΐ0€ πιοηβο ιι^φκ Β3ρ€0 οοβτ^ 
Βΐηηβςυβ ΠΙιγο άβ ρΗίΙοδορΗία Ρΐυΐ^τεΐιί Ιοοαιη οβΙβ, βΐ Οβ. ο. βΟ: πα- 
Μανό" αμείνων οντός Ιστιν {^ο.'Όύιρις), Ζοτκρ χαΐ Πλάτων νπο- 
ηιί καΐ ^ΑριατοτίΙης. φΐί ιιοη βά ρβπΐίίαπι ψα^ηάχΛ ΙίΙιπίΜ βί «4 
Α(^ϋθ8 ρβΓίίηβΙ , ιι( πιαίβ ραίβηΐ Ρ^ιϋιβγ 2(1 Ιι. Ι ρ. 254« βΗ «ιοβ ιμη 
ηηι ^Ι υΐ ΟδίΗιη ί. 6. ττ^ν γόνιμον όνναμιν ί. β. το είδος αηι Α^^- 
ρ(ϋ8 το αγα&ονργον εϊναι εοηββπδβπηΐ ΡΙβΙο φΐοφίβ Η ΑηβΙιΗΗβΦ. ψΛ^ 
ΠΙΟ) (Ιβ άαοΐιυβ ρποείρϋβ ββηΙβηΙίΑΐη ίη »αρ€ΠοπΐΜ» Ηΐ2ΐη ΡΙαΙ^ιτΙβι 
(οοιρνατβηΐ εαιη (Ηβοΐο^α Αε^^Ιίοπιιιι (εϋ (Ιβ Ατί^ΙοΙβΙβ ε. ^^ ^ΡΙ^- 
Ιββ«ε.53. 56). 

1. (26) 

Κο^. 1ι. 2, 45: φί2<>1 ^'* ^Αριστοτέλης Μάγον τίνα Ιλ^όντα έε 
^««5 ί^ 'νίθ^^βτ^ τα τί άλλα ηαταγνώναι τον Σωχράτονς (ε£. ΑΓί5ΐοχ. 
ίΓ. 31) χ«1 ^) καί βίαιον ίσεσ^αι την τελεντην αντω, 

2. (27) 

δαίίίδ (βχ Ηβ5γεΙιίο) 8. Αντισθένης: ^Α&ηναίος . . . οντος συνέγραψε 
^ίίονς όεχα (δβειιοάαηι Ι^ββπΙίυιη 6, 15), πρώτον (?} μαγιχόν' αφηγεΐτία 
'ί«ί^ 2^οαστροι; τίνος μάγου ευρόντος (εΓ. άβ ρΐιίΐ. Γγ. ί»; η) ν βο- 
Ϋίβν. Γοντο άί τ*ν£5 ^Αριστοτελει, οι δε 'Ροδίω άνατιθεασιν. 

3. (28) 

Ρϊίηίαδ η. Ιι. 30, 8. 2 (βχ φιο Ιδίάοπίδ οπ^. 8. 0. 1. εΤ. βο?β ρ. 85] : 
^^οτα9 ^Ηί ίηί€Γ εαρίβηΟαε $€€ΐ(ΐ$ €Ϊαη$$ίιηαίη ηίίΙΐ$9ήηαηι^υ^ Ρηπι V. 
βί^ίοίΐη) ίηίβΠίρί νοίαϋ, ΖοΓοαιίΓβτη Ηυηα %εχ ηΐίΠΑία αηηοπΐτη αηί^ 
^(ιηχ3 τηοτίβτη (^ηι^Ββ ρτοάίάϋ. μ €ΐ ΑΓί$ίοίβΐ€τ Ίΐβιηί|αβ ^ραά Π. ί. 
ί. 2 Η^πηοάοπίδ ΡΙαΙοηίεπ8, άο φΐο εΓ. ρΓ3βΓ. Γγ. άβ ρΐιίΐ.. γύ ίν τω -χιρι 
Ι»^ΐμάτων φησίν λ ιηα^οηιιη εοηάίΙΟΓβ ΖθΓθ25ΐΓβ εΙς την Τροία; αλία- 
Λ» ίτη γεγονίναι τκνταχισχίλια. β^άβιη βραά ΡΙαΙ^εΙι. άβ \%. ε. 4ί>;. 

4* — 52 — 

4. (29) 

Οίο^. Ιι. 1 , 1 : Το της φνλοβοφίας Ιργον Ινιοί φαβιν άηο βα((β€^^ 
ρων αρξαι. γεγενηΰϋ^αι γαρ ηαρα μίν Πίρύαις Μάγους , ηαρα δ\ ΒβΤ-^ 
βυΐωνίοίς η ^Αύύνρίοίς Χαλδαίονς , καί γνμνοΰοφιβτάς ηαρ 'ΐνίοί^' 
Λαρά τε Κελτοις χαΐ Γαλάταις τους καλουμένους όρυίδας %αΙ αεμνίΡ•^ 
ϋ•έους^ χαθά φηΰιν ^4ρίατοτέλης έν τω μαγιχω χα2 ΣωιΙων Ι^ 
είχοατω τρίτω της διαδοχής, Φοίνιτίά τε γενέσθαι ^χον ((Ιβ φΐο £υ<ΐ6ΐι>- 
3ρ. Οαιη. ιΐβ ρηηο. ρ. 385) χαΐ Θράκα Ζάμολξιν χαΐ Αίβυν'Άτλαντα, 

5. (30) 

Βίϋ^. Ι. 1 , β — 8 : τους δ^ Μάγους περί τε ^ερατνεΐας θ^ων ίιβ— 
τρίβειν %αϊ ^υβίας %αΙ ευχάς^ άίς αυτούς μόνους αχουομένους, ώ»— 
φαίνεα^ί τε ηερί τε ουοίας ^εών %άΙ γενίαε(ος^ ους χαΐ τνυρ εΙνίαχα3 
γήν %αΙ ύδωρ (οΓ. Βίηο ίη ΡβΓδίοιβ αριιά ΟΙβιη. ΑΙ. ρΐΌΐΓ. 1 , 5 , 66. ίτ,^ 
ΜΰΙΙ.) ' των δ^ ξοάνων χαταγινώύχειν %αΙ μάλίΟτα των λεγόντων (ΟΙιιΙ' 
άΗβοηιιη) αρρενας εϊναί &εους χαΐ ^λεΐας, τνερίτε διχαιοβύνης λόγους 
ψνοιεΓαΰ^αί^ χαΐ ανόαον ηγειά^αι τνυρί 9'άπτείν χαΐ ούιον νομίζειν μη-" 
τρί η ^υγατρί μίγνυσβ'αι (ι1β Μδ οΓ. Ρβεαάο-Χ&ηΙΙιαβ ίν τοις ίταγρ. ^- 
γίχοίς αριιά Οΐβιη. ΑΙ. 8ΐΓ. 3, 2, 11) » ώ^ ίν τφ είχοΰτω τρίτω φηιΑν ^ 
Σωτίων ' αβχεϊν τε μαντιχήν χάί πρόρρηαιν , χαΐ 9εους αυτοις εμφν^ 
νίξεΰ^αί λέγοντας, άλλα χαΐ εΙδώλων πλήρη εϊναι τον αέρα χοχ άηό^ 
ροιαν υπ άναϋνμίάΰεως είαχρίνομένων ταΐς Ο'ψεΰι των 6ξ;νδερχαν 
ηροχοσμήματά τε χαΐ χρυΰοφορίας ατναγορεύειν. τούτων δϊ έσ^ς ^9 
λευχή^ βτιβάς δΐ ευνή^ χαΐ λάχανον τροφή τυρός τε χαΐ άρτος ^ύτελή^'. 
χαΐ χάλαμος ή βακτηρία ^ ω χεντοϋντες^ φαΰί, του τυρού αν^^ονντ^ 
χαΙαπήαϋΊ,ον (Ιιαβο οηιηϊ» αάδεΗρδί ςα3ηςυαπι οχ Οίηοηβ ροΐίυβ θβθβτΙΙ 
δοΐίοη ςααιη 6Χ Αήδίοΐβΐβ). τήν δε γοψίχήν μαντείαν {μαγείαν ΟοΒ.) ον9 
Ιγνωααν^ φηαΐν ο^Αρίύτοτέλης ίν τω μαγιχω χαΐ Αείνων Ιν τ% 
πέμπττι των ίατοριών * ος χαΐ με&ερμηνευόμενόν φηαι τον Ζα^ροάατρνξ* 
αΰτροΰντην εΙναί ' φηαί δί τοϋτο χαΐ 6 Έρμόδωρος. IV. 
Ενόημος η ίίερϊ "φνχης. 

υΐ)ί (Ιβ 3θΓϋΐη3ΐίοοηιπ) 6ΐ (ΙίβΙο^ίεοΓυιη ΑπδΙυΙβΙίβ 1ίΙ)Γ0Γαιη (ϋδΟτΗ 
ιηίηβ οοιηιη6ηΐΗΐθΓ6β βχροηιιηΐ, βΓ^υηιοηΙΟΓυιη (ΙίνβΓδΑ ίη ϋΐτίδ^υβ ταϋοηβ 
ΐΓαοΙβΙοηιιη (ϋν6Γ$ϋ£|α6 δβπηοηίβ ^^βηβΓβ δοΗρΙΟΓυηι (Αιηηιοηϊυβ — ηοι — 53 — 

ΡΙιΟοροηυβ — ίη οαΐ^, ρ. 36^ 28 Βτ. Ιν δί γε τοί^ διαίογιχοίς^ α χ^ 

«00^ ^ΌΐΙονς αντω γίγρ€πηαί , χοί ογτίου φροντίζει τ^νος χοΐ χεριερ- 

γίκςϋξβαη^ %αΙ μεταφοράς, χαΐ προς τα των λεγόντων ηρόβ&χα α^η- 

ΙΛ^α το είδος της Ιίξεως χα! απλώς ο6α λόγου οΐδε χαλλϋοπίζειν Ιδίαν. 

Λ ρ. 35^ 39. 44. ΙΗιτίά ρ. 26^* 35: ίν μ^ν τοις διαλογιχοις ... ποικίλος 

ιης μμψ&!ιν . , . %αι χαρίτων ανάμεύτος. εί. ΡΙαΙ. άβ ζηά, ρο€ΐ. 1) <1ί3- 

ήϋΟίοιηφίβ 8βη1εη1ί2πιπι βχβπιρίαπι 3ΐιΙ ιηίηιο οοηβίιΙβηΓβ βαΙ ίΐΛίυα 

ΛτΓβ δοΐβηΐ (οί. Ι)3ΐνίά αΐ. Γγ. 2. ΡΙιίΙορ. αιΐ Ατ. ρ. 407«> 29 (Ιβ βη. ί. Ε, 1^: 

ητ Ιξοτεριχα συγγράμματα , ο»ν £^2 χαι οι διάλογοι ^ ων ο Ε^υδημος) 

(ϋιραίιϋοιι» άβ ίιιιιηοΓΐαϋΐ3ΐβ αιιίιηβε ίηβϋΐυΐ^β βΐ ίη Ιβτϋο (1β βηίπΜΐ €ΐ 

ίκΰ^ο^ο ςαί Εαάβιηαβ ιοβαίΜίατ. ίη φΐα βίιΐ5<ΐ6πι αΙ ρυΐΑΐΜηΙ 2υ€ΐοΗ5 

^πϋ»η οοηεβάβπίβδ φίοπιοθο ίΐΐί (βχ ιΐίτβηο ιηβΐΐκχΐί ^ 3ΐΜΐίΙοπιιη 

ορ(α5 κχοιηιηο^ΐΑβ εοη^ίΐίο) βχρίίοβηΐ, ηίΐιίΐ ΓβΓβΓί. ψηΒί» αυΐβοι φΜ- 

ΚίφίβΓβτβη ίαβΓίΙ (οΓ. Βοββ θβ Αγ. 1. ρ. 110 54].) Γη^ηιβηίΑ ΙοφίαοΙατ. 

ρίΐΗΒ ΡΙιΙοηίοοπιιη ββΓΠίοηεβ ααοΙΟΓ βχρΗιηίΙ άβ νάπϋ Ιιοιηίιι» άίψίηζ 

ΜφοΗςιιβ 6χ ηβοβ33ίΐΑΐβ φΐα<ΐ2ΐιι ίηιϋΐ^ «ί> βοφίβ ίη οιε1ίθΓ«η τίυπι Μ«- 

!% βπηΟβηι ιηοιΐ6 βοίτβη^. 3(φΐ6 ίΐ^ φΐί<1βπι βχρπιηίΙ ιιΐ ϋιΐΝΐΙ^ιιιιιι 

^ΐΗΐβιη πΐ6αιοΗ3πι βίβ ίηιπιίβΰβ^Ι (νβίαΐ ΤΙιβορΙιηβΙοχ ίη Ι περί ενβεβείας^ 

αήΐδ ΰοηΐη «ηίπιβίίυπι ίπυηοΐ^ϋοηβαι ν^ιιηιβηίΑΐίοηβαι ΡοΓρίιιτίαβ ΓβΙιιΙΗ 

2^^^ τον Ιμβεβλημένων μύ^ων, α( »( (1β «Ι»!, ρ. 1β2 Τη], ΰϋ νίηίζτάι, 

^ ηά. ροβί. 1 φΐί Ρ6πρΑΐβΙί€0Πΐπι τβίαΐ Ηβηείίιϋβ βΐ Ατί5ΐοηί9 ροβΙίοΗ 

νιριπκηΐί^ (ϋϊΐο^δφΐβ |ίΐ^ φιλοόόφως μηδέ άπο σπουδής Ίη ίυηίοπιηι 

{ηϋβπι 8<τίρ1ί5 2^110^1 6ΐί»η τα περί των ^ίτνχών δόγματα μεμιγμίνα 

α^^Χογία. οΓ. εΐί^ιη Η6Γ3θΙίιΐ63 περί ψυχής Β. ί. 5, 87} . ηοη Ι^ηιβη ίρ5θ§ 

^ ίιΒιϋίδ ίητοΐναί , τβίαΐ ίο ιΐί&ΐο^ο άβ βώϊπϊζ ροβΐ^ Ρΐ3ΐο. αήίΐΛ ίηϋ- 

ηηιιη $εο8τιπι ρο6ΐίθ36 οηΐίοηίβ βρβαβ ίηιίαίαπι φίαπι τβοΐβ ίη ρΐβπβφΐβ ίη- 

1<ϋ€ΐί$$6η1 ιΐίδαραΐί, φΐί υΐ \ιθ€ ηΐ2Γ [οί. Βθ5β ρ. 36] «ιίηιαβ πιυο4ΐίί{οβ ^β- 

Β€ηΙίοο6πι ίη Τίπιαβο λόγω (χατ ΙπΙνοιαν) γινομενην ($€€. ΧβηοοηΙβπι 

ϊραίΙ ΡΙυΙ. άβ Τίπι. 2 — 3. ίίβω (ΙηηΙΟΓ ΡΙαί. Ι β. ΡτοβΙ ίη Τίω. ρ. ίβ «- 

ιιΐ6Γφΐ6 βηίηι άβ ΡΙαΙοηίδ ίη Τίπιββο ββηίβηΐία (1ΐ5ρυΐ2τβΓ3( , ήοΛ βχ ΡβΗ- 

ΡίΜίαδ 01β3ίΓθ1ΐϋ5 $βα ΡΙαΙ. α 20. βΤ. Χβηοβτ. «ρηιΐ ΟβηβοΓ. άβ ά. η. 4, 

ιιΐιί αιιη Οεβίΐο ίαοαηο βυοΙΟΓβ ρββαάοητπιο α 3 βΐ ΤΙιβορΙΐΓ. αρηά Ρ1ιί1οη« 

ίΊ. ΡγΓ. 1091 ρ. 961 ά. 9643 — β το γένος των αν^ρωχων αίδιον είναι 

*ΙίΙοΐΙ, δίοϋΐ βΐ ίρδβ Ρΐ3ΐο Ιβ^ρ. ρ. 781 — 82. βοάβηι 3ΐιΙβοι πιοάο <|αο 

οΐ(ΐθ(ϋ, β1ί3ηι ίάβ3Γΐιπ] ηυπιβΓοηιηΐφΐβ ίάβ3ΐίαπι ]?βηβτ3ΐίοηβη] άβΓβηάβΙαΙ 

Χίηο€Γ3ΐβ5 5β€. Αγ. ωβΐ. 13. 4. 1091. 28 οΓ. Μ. ΕρΙιββ. ρ. 799. 5, βΐ ^εω- 

^ςΐνεκα (νβΐ σαφήνειας δίδαστχιλιχής . ηΐ 3ίΙ Ργο<£ ίη Τίπι. ρ. 88 ί. 

^' ρ. 177 ά : την ψυχιχήν ουσίαν οΐον ίτνιττίμνων. ίη ψίζ βιρίίοιίίοηβ 

'^ί^^ηΐίοΓβδ ΡΙαΙοηίεί βοητβηίαηΐ ΓβΓβ οαιηββ) τίάβΓβηΙ 3ΐφΐβ 3β1βπιίΐ3ΐβπι — 54 — 

αΐΓίϋ$(ΐα6 οοηΐτα ΡοηραΙβΙίοοβ (ΙβΓβηιΙβΓβιιΐ Αηδίοΐβίβαι 6ΐ ΤΙιβορΙιτΜίαι^ 
ιηβΐβ ηαί ΡΙαΙοηβηι νίΙυρβΓοτβιιΙ (ΤΙιοορΙΐΓ. β.\ ΤααΓΟ οίΐ. βρ. ΡΙιϋορ. οοιι- 
ΐΓα ΡΓοεΙ. 6, 8. 21. 27. 3ρυ(1 ΡΙιίΙυηοηι ρ. 059 — 04. 6οηο6(111 Ιαιηβη νβΐ ίρβ^ 
ΡοηραΙοΙίοαδ οη τάχα αν γενητον λεγτ^ ΰαφηνείας χάριν βΙο. οΓ. ΑΗβΙ-- 
(Ιβ οοβίο 1 , 10. 279^ 32) , ϋίΐβιη Ιβιηβη (ΐυαο Λβ αβίβπια ϋΐα Αϋίηια βΐ ίαι— 
ιηοΓίαΙί ΡΙαΙο ίη Ρΐΐίΐβίΐοηβ (ΙίδδβήΙ » ιΐβ δίιι^^αΙοΓυιη Ιιοιηϊηιιιη ίΐιιίιΐΜΐ (ηοΒ• 
(Ιβ ιηβιιΐβ 5ο1α ίη δίο^ιιΠβ άίνίπα 6ΐ αηί?6Γ8β1ί ί. 6. (Ιβ ίάβίβ) Γβνβη ρΐΌ- 
ηαιιΐίαΐα 0Γ6(ϋ(Ιί886 ρβΓίιίΙβηΙαΓ (Οίγοιρ. ίη ΡΗαοίΙ ρ. 98 : οί ^£ μέχρ^ της 
άλογίας ώς των μεν τίαλαίόύν Ξενοκράτης καί Σηενύίπτνος — δοίΐ βπτα- 
^ανατίξουΰίν. Ιαείαπ. βηεοσι. Οβιη. 47 : των Ξενοκράτους χαΐ Πλάτω- 
νος νηΐρ αϋ'αναΰίας λόγων εκλαϋ'όμενος. οΓ. ΑΐΙίουβ βρυΛ ΕαδβΙ). ρΓ. β?. 
XV, 9 ρ. 43 ΟαίδΓ. Πλάτων μεν άϋ'άνατον την ψνχην απολείπει . . . ηολίίξ 
δε καΐ τοις ίΰτωυδαχόΰι περί τα Πλάτωνος η φιλοτιμία γίγονε ύυνα- 
γωνιξομένοις τω τε όο^^ματ^ χαΐ τω Πλάτωνι. ΰχεδον γαρ το ΟυνέχίηΓ 
την πάααν αΓρεσ^ν τανδρος τοντ ίΰτίν) , ηίοιίαιη Γοιΐ983β οοηοβάβηΐβ» 
ρϋΐίΐίοαβ Π11 ΓβΠ^ϊυηί 6ΐ 8γιη1)θΗ(^6 , ((αα ηοη ιιΐ Ιε^ϊδΙαΙΟΓ Ρΐαίο ιιΐίΐυτ 
86(1 αΐ ρο6ΐ(ΐ (^α! ΜβΗΠίηι τοίί^ίοϋβ ρίοηυδ προς ενΰεβειαν' παρακαλεί {ην 
Τηιιπ υθγΒο αΐ3Γ βραιΐ ΡΗΠορ. ο. Ργ. Ο, 21). Ιιαοο ΗαΙβιη ροΗΐίοΑ ΓβΗ^ο- 
ηίδ ΓαΙίο βίςυβ αΙίΙίΐΑδ ίη οβΓίιιιη ίατα ρ1«ιοίΙαυι ΜιΙ βΐ ΡΙαΙοηίαβ (οί. Ρβ* 
Τίοι. ΙοοΓ. 6η.) 6ΐ ίρδίδ ΡυπρΗίβΙίοίδ , (|αί Ιβ^πδΙαΙοΓΪδ οοηδίΐία βΐ ρΜΙυβο^ 
ρΐιΐ (ϊϋοίΐδπιηΐϋίΐο οοηίαη^οηίοβ , ρορυΙίίΓΟδ δβΓπιοηβδ ηοη ρροΓδίΐδ ηβ^^ΰ- 
^ηΐ, υΐ Απδίοΐοΐΰδ, 6υίυδ ίη Ιιαο ίρ83 γ6 ρΓορπίυηι ίη^βηίαηι οηιηΐβςυ^ 
α ΡΙαΙοηβ ιΙίΙΓβΓοηΙία οοΓηίΙυρ (Κοδβ ρ. 111 — 12), ίωηιο οβΓίίδ υίποδςαβ 
ρβΓίίδ 1ίπιίΙίΙ)υδ ίαπιίαηι εοηδίίΐαΐίδ οηιοηιίαπβ δίαιίοηΐ αίςυβ οοιτΙ^βΓβ, νβ-* 
ΙαΙ ΤΙΐ6θρΙΐΓ3δΙηδ. Απδίοΐβίβδ βηίπι ({υί εοιροηδ ΓοΓΠίαηι βρρβΙίΑΐ «ηί' 
ηιαηι, ΡΙαΙοηίεοπαπι (Ιβ αηίπιαβ ίηιπιοΓίαΙίΙαΙβ ({ΐιαοδίίϋηβηι ((Ιβ Ρΐι^ιβάοηί^ 
6ΐ Τίηιαϋί αι-^αηΐΰηΐο (ΙίδρυΙίΐηΙίαηι , νβίαΐ 8ρουδίρρη8 βΐ ΧβηοοτβΙβδ ίη 
ΙίΙίΐΊδ περί 'ψνχης Β. Ι. 4, 4. 4, 13. οΓ. Οίγηιρ. ίη ΡΙιαβά. ρ. 06. ΚτίβοΙιβ 
ΙΙΐ6θ1. I^^ΗΓ6η ρ. 321) υΐροΐβ οΙίθ83Πΐ ρΓΟΓδίΐδ ηβ^Π^ίΙ, (|υ3ηι ιιηο ϊΐΐο ςιΐΦ 
Ιαη^ίΙ ν6Γΐ)0 (ϋηιηίΐ ίΐ6 ίηΙοΠβεΙα ({υοω ίρδίιηι κατά λόγον ΙαηΙιιηι 683β 
χωριατόν δί^ηίΠοΗΐ (<1θ ηη. 3, 4 ίη. οΓ. 2, 2), Γοοίίαδ ([ΐιίύβπι ΡΙβΙοηβπι Μΐ- 
ΙβΠί^βηδ ςαβπι ίρδί ΡΙαΙοηίοί. εοηίπα (}υί Αιίδίοΐείεηι δ6(}υίΙυΓ ΒίοαβατεΙιιιβ 
3(1 ρορϋΐ3Γ68 ίΠοδ ΡΙαΙοηίοϋΓυπι δβΓηιοηβδ ΐΓ3θΐ3η(1θ8 ΓβνβΓίίΙυΓ, ηοη <ιιιί- 
(Ιβηι ίΐ3 ηΐ 3(1πιί1ΐ3ΐ ουδ δ6(1 ιιΐ ορρη^ηβΐ, (Χ)ηΐΓ3 ίπιηΐ0Γΐ3ΐίΐ3ΐ6ΐη «ηΐ- 
ηΐ36 αϊ) ΑπίδΙοΙοΙβ ΐ3θίΙο εοηίοιηία ηιί883πι οΐ οοηΙτ3 ΡΙβΙοηοηι ίη (11α1θ([» 
(1ιιοΙ)α8 (Ιβ 3ηίηιη αοβΓηιηο (ΙίδδΟΓβηδ (Οίο. ΤαδΟ. 1, 10. 18. 22. 31. Βίο. Ιτ. 
02 — 00. ΑπίδΙοχ. Γγ. 82) 3ηίηιί(|α6 8υ1)δΐ3η1ί3ηι (οαω ΑΗδΙοιβηο βΐ δίτ»• 
Ιοηβ) ηοη γ6 ΙαηΙιηη υΐ Απδίοΐβίβδ , δ6(1 νοιίίδ ΙοΠβηδ {τάκ6λου%ί>ν &α- 
νος ων ^εωρεϊν^ νΧ Γβοΐβ 1ί(ΜϊΙ ίηίηιίοιίδ 3ίΙ ΑΐΙίοοδ αραιΐ ΕαδοΜιιιη ρΓ. 6Υ. ι Χν'. 9 ρ. 46. οΓ. Ρΐβο. ρΐι. 5, 1). ϊΛογη ααΐβιη (δί Γοοίβ ΐΓβύίΙαΓ) ΟίεΑοατ- 

ΰ1ιΐΐ3 6ΐ ρΓΑβείριιβ Απ$Ιοχοηιι$ ΙΐΗπηοηίαηι 6856 αηίπιαηι νο1ϋ6ΓυηΙ, ΑπδΙο- 

ΙβΙΐβ ίΠβιη ΰηΙβΙβοΗίαΐΏ βϋο ηοιηίηβ αρρβίΐαηΐΰδ 6ΐ ΡΙαΙοηί ρπυρπο Ργΐΐια- 

^οι-οΪ8({υ6 (|ΐιθΓυιη 8(αάί& (ΙίοβΙ αΐίβ ΓαΙίοη6 (|ααιη ΡΙαΙοηία αβ^υβίβδ) οοη- 

ίτιιι^€Γ6 δοΐβηΐ ΑπδΙυΙβΗοο ιπα^ίβίβηο. ίαιη νβΓο, υΐ Απδίοΐβίβδ αίΐ (ροΐ.8, 

5 βχΐΓ.), ικίλλοί φαΰί των αοφών οΐ μ,Ιν αρμονίαν εϊναί την 'ψνχην^ οΐ 

β ^χην αρμονίαν (οΓ. ^αηι1)1. άα απ. αρικί δίοΐ). 6ε1. Ι ρ. 864) ηβο δοΐαιη 

ΡΙαΙο ςυί ίη ΡΙΐ36ΐ1ϋΐιβ ΡγΐΗβ^οηεαιη διιηηιίαβ Ιιατιιιοηίαπι (εΓ. ΡΙοΙίη. 4, 

1, Β) (ϋαίβεΐίοβ ΓβϋοίΙ , Ργ11ΐ3^0Γ608 ίη Τίιηαβο ΐιαιίαΐα^ ΙιατηιυηίΗΐη 68$6 

λη1ηΐ3ΐη άβοίαραΐ ρΐιϋοβορίιίοβ βΐ 8γιηΙ)θΗθ6 (οΓ. ΡγοοΙ. ίη Τίιη. ρ. 178 ο), 

ή«ιΙ ιιιιπιεηιηι Χ6ηο€Γαΐ68 (οΓ. ΡΙαΙ. (Ιβ Τίιη. ο. 3. δΙο1>. οά. 1 ρ. 796), 86ΐΙ 

«ϋ^ιη ίρ86 ΑτίδΙοΙβΙββ (Ηβ 3η. 1 , 4. οΓ. Τρβηιΐ. ρ. 267) οοηεΰθίΐ δβευιι- 

(Ιιιιη ΤΙιειηίβΙίυιιι ((Ιβ πη. Γ. 70^ τηαά.) οτί συθ' αρμονίαν οϊόν τε εϊναι 

τι/ν ψυχην οντε άνευ αρμονίας ηαντάπαβίν ((|αυ(1 866ΐιη^ιιηι βαηιΐβοι 

ί•70^ 1. ε. 3(1 Γγ. 7 χαΐ 1% των νυν είρημενων χαΐ ίκ των ίν άλλοις 

^^Ιον Ιϋτιν). 3ΐςυ6 Ιιοο Ιρδυπι ουκ άνευ αρμονίας ίη ΑΓίδΙοΙοΙίοα ί1ΐ3 3ριΐ(1 

ΡΙοΙ^ίΓεΙιαηι }ΐ3Γηιοηί3β (ΐ68οπρΙίοη6 υ Ι ρίαπηιιιηι πιεπιοπαΜΗ 6χροηίΙυΓ 

(Γγ. 0]. (]υ36 ({αυηι ίΐβ δίυΐ. ηοη αΠη (Ιβ οαυδ» ίη Εα(ΐ6ηιυ, αΙ)ί είδος 6886 

ίοίηιαιη 3ΐΐ€ΐθΓ ΐ6η6Γ6ΐ (Γγ. 8) , οοηίΓΟ Ιιαρηιοηίαιη (1ΐ8ρυΐ3ΐαη) Γυί886 8υ8ρί- 

«Π8, ςα3ηι ίη Ρ1ιαβ(Ιοη6 1ί1)Γί8(|ϋ6 (Ιο απίηια, α1ί|α6 ύίαΐο^ί βΐίβηι Ρϋΐ-ίρα- 

ΙβΙίοί ΓΗΐίοηϋΠΐ (ΐϋθ(1αηι ηιοιίο (^υί ΡβπραΙβΙίοαηι 86ηΐ6η1ί3ΐη ΐΓαΛίΙ βχρίί- 

«85β Αΐεχαηίίτυηι ΑρΙίΓΟίΠίίβηδεηι , οαίαδ ίη 1. (16 αηίηια (Γ. 127 "^ β(1. ο. 

"Πιοιη. ορρ. Υεη. 1534) Ηαβο Θ8ΐ (Ιί886Γΐα11ο "Οτι ουκ ίατιν αρμονία η 

^ιί(ϋΓ. Γ. 124^: '^'Ογλ εϊδος η "ψυχη)^ φΐαβ ίΐα ίηοίρίΐ: ου όεΐ δΐ υηο- 

^ΐφάνειν την 'ψυχην αρμονίαν λέγειν τους λέγοντας αύτην ίϊδος είναι 

^νο^νον ετά ττί τοιαδε μίξει τε και κρααει των υποκειμένων αυτ•^ 

^(ψηων ... 1/ μεν γαρ αρμονία ο λόγος και η αύν&εΰις των μεμιγμέ- 

^βν ... η γαρ δυναμις καΐ το εϊδος το έηιγινόμενον ττ} κατά τον τοιόνδε 

^ον κράβει των ΰωμάτων 'ψυχη , αλλ' ουχ ο λόγος της κράΰεως ουδί 

^ΐονν^εΰις' μάλλον γαρ αν την υγίειαν τις ευλόγως αρμονίαν η την 

^ν λέγοι (οΓ. Ρ1. Ρΐιίΐβΐ). ρ. 25—20. 31) ... (ΙοδίηίΙ ίΐα Γ. 128^ το ίέ 

ώβτί Γ^ ψνχ•^ ου κατά την αρμονίαν τε και κράοιν εοται ώς ίκείνοις 

(δίοίοΐδ, ΕρίουΓΟ, Ρΐ3ΐοηί ίη Τίηιαβο) έπεται λέγειν, αλλά κατά την έπ 

βντ^ δυναμιν γενομένην (οΓ. ΡΙ. Ρΐιίΐοΐ). ρ. 26 8(|. 30 8(|. (|ϋί νουν νοοαΐ 

V αιτίαν της μίξεως αΐ ηΙ> Ιιαπηοηία ηυπ)6Γθ(ΐαο (ΙίδΙίη^^αίΙ. ηΐϋηΐεηι 

2111601 ίηιπΐ0Γΐ3ΐ6πι Ευ(ΐ6ΐηϋ8 ρΓθ1)αΙ δϋευηιΐυηι Τΐιβηι. ν. Γγ. 2). η6({υ6 εηίπι 

δίΡΙίΙοηίοο δ6Γηιοη6 ιΐδϋδ ρυρηίαπ υρίηίοηβ ΓΰΙί^ίοηείΐαε ηίΐίΐυΐ', αϊ) Αη- 

^Ι^ΐίδ 86ηΐ6η(ί3 δοΐιοΐαςυβ ρΐαηε 860688ί886 ίδ ριιίαηιίαδ 68ΐ, οοψια ηιί- 

&(ΐβ φιοά δβηίβηϋοδ ί1ΐ3δ (Ιβ 3ηίηια ΡΙαΙοηίδδαηΙεδ ίρ8ίιΐ8 ΡΙβΙοηίδ ρβΓδοηαε — 56 — 

ΐπΒιιίβδβ νίθβΙυΓ, φΐι εαιη Ευιΐβιηο οοΐΐοοιιΐυβ 8ί(. ίαϋ &α1βιη ΙιΙο €[ώο(ιπ€ 
ρ]ιίΙθ8ορΗα8 ΡΙαΙοηίδ (Ιίδοίραΐυβ 0Γοηΐ$(ΐιΐ6 6ΐ υΐ €ίθ6Γθ ρβιίιίύβΐ ίρ8ίιΐ8 ΑΗ- 
δΙοΙβΠδ ί. 6. ΗαεΙοπδ Γ3ΐηίΗ3Γί5 ο1. 106» 4 ιηοΓίυηβ (Οία άβ άίν. 1, 25. Κιί- 
8εΙιβ Ιΐΐΰοΐ. ΙβΗΓβη ρ. 15). 3ά (}α6ΐη ΙβδΙβ ΟΙγιηρίοάοΓΟ βίβ^ίαπι ίΐΐαοι ϊά&η 
δοπρδίΐ 3ΐηί6ίΙΪ3β βίαδ ουιη ΡΙαΙοηβ ΙβδΙβηι (ν. οδπη. Γγ. 3). ΡΙαΙοηίδ ί^Ιατ 
ουπι Ευ(ΐ6ΐηο ββηηοηβδ οΐίιη ΗβΒίΙοδ ηβΓΓαΓβ αοοΙογ νίάβΙιΐΓ, ςαί ΙηΙβΓΓυβπΙ 
φίΜβιη ίρ86, ηοη 3αΐ6ΐη ίρ86 (ϋδραΐανΐΐ. ία ({αοά ρ3ΐβΙ βχ ΓΓβ^βηΙο Ρΐα^ιτ- 
οΗ6θ, ίη (^αο ΗοβΙ ίφην νυΐ^ο Ιθ^βΙιΐΓ, ίρ86 νβΓύορυιη οοηΐβχΐιιβ {καχεινος 
νινολαβων . . . Ιφη) (φη δοπρίιιιη ίιιΐ886 οΙαπίΗΐ. &ηίιηα6 βιιΐβιη ΙπιοαοΓίΒΐί- 
Ι3ΐ6ΐη Γ6ν6Γ& άοειιί886 3ΐιεΙθΓ6ΐη ΡβηραΙοϋοϋοι , (^ιιί οιηηίηο (ΙοοβΙ ηΐΑ^ 
ηα&πι (1Ϊ8ρυΙ&1 Βΐφια (Ιίβίο^ί δρβοϊειη 6χΙιίΙ)6ΐ 013^18 ςυβιη άίαΐο^αιη, Ιιοο 
βοπαιη ςαϊ Ευάβπιί ιηβηΗοηβιη ΓβοίαηΙ εΐ ιηβχίιηβ ΑΙβχβικΙη φΐί βιηίοιηι 
86υΙεηΙί3ΐη ηοη ηε^ΐεχίδδεί, η3ΓΓ3ΐίοηί ηεεεδδβηο εοηεεάβδ. οοπιρβπιηάιιβ 
ΐ^ίΙυΓ Ηίε βπΐ εαπι 3ΐϋ8 ςυί 3(1 νυΙ^βΓβηι Γβΐίςίοηεπι βπιβηιίβηιΐβπι ρβιϋηβηΐ 
άί3ΐθ£^ί8 Ρ6πρ3ΐε1ίεΐ8, νείαΐ ευιη ευ ίη ({υο Ιννοια ^εών βί βχρΙίοβΙίΑίιΐΓ βΐ 
(1εΓ6η(1ε1)3(ιΐΓ {ηερί φίλοαοφίϋίς)^ ευπι 1ί1)Γ0 ηερί ενχης ΛΗβΙοΙεΙΐ αά^οΗρΙο 
εΐ ΤΗεορΗΓ38ΐί ηερΙ εναεβεΐας (βραιΐ ΡοΓρΙιγΓ. ιΐε 3ΐ)8ΐ. ρ. 106 — 62 6(ρ.278 
— 82 ε(1. ΚΙιοεΓ), ίη ηαο Λε νεΓβ εΓ§3 (1εο8 ρίεΐ3ΐε θίδδεηΐ ςυβίίβ 8ε$1ι- 
πΐ3η(ΐ3 811 εΐ ({υοηιο(Ιο Γε8ΐί1υεη(ΐ3 , ηιιΠιηηςυε 3ηίπΐ3ΐ οεοίίΐεηάαπι εβββ 
νυΐΐ (απαγορενεί μη θνε^ν τα εμψνχα τους τω οντι ενύεβεΓν θέλοντας) 
({υίρρε 3ηίη)3 ρΓ3ε(1ί(ιιηι εΐ ΗοαιίηίΙ)α8 εο^η3(υηι (εΓ. ρ. 123 δφ 140 8(ΐ. 
149. 278—80. δίπιΠίΙεΓ ΧεηοεπαΙεδ ί1). ρ. 379 εΐ ΒίεβεβΓεΙιυδ ρ. 295. 299). 
ςυί ςυί(1επι Τ1ιεορΙΐΓ38ΐυδ (Ιίδεπηιεη ίΙΙυ(1 ρΗίΙοδορΗίβε εΐ Γείί^ίοηΐβ ρΐΌ- 
ρΐερ είνίίειη ιιΙίΙ1ΐ3ΐεηι 3(1πιίΙ(εηθ3ε εΐ νεί δεπρίίδ εοπιπιεηάΗηιΐΗβ ϋΐα- 
δΐΓ3η(ΐ3ε εοΓη^εηά3ε αυΐ εχρπεδδε άοευίδδε 3υΙ δ3ΐ(εηι άαρίίεί ΙίΙεπϋτιιιη 
£;εηεΓε ρΓοΙ>38δε ρΗπιαδ νίίΙεΙυΓ, ηε(ΐηε 3(1εο ειτΗνεπδ δί 3η1ίςαί(υ8 Ιη• 
(1ί(3Πΐ ροδΙεποΓυηι άβ εχοΐεηείδ εΐ εδοΐεηείδ ΑΓίδΙυΙεΙίδ ορεΗΙιυδ ηιιτ»- 
Ιίοηεπι 3 Τ1ιεορ1]Γ3δΙί Γ3(ίοηε, (|αεπι υηα ευηι ΛπδΙοΙεΙε βίεεπο (άε 6η. 5, 
5. 12) εΐ ββίεηυδ (IV, 758 Είρβ. ωαπερ . . . ^Αρι,ατοτέλονς η Θεοφράίτου 
τα μεν τοις ηολλοις γεγραφοτοαν ^ τας δί ακροάΰεις τοις ΗαΙροις) ηο- 
πιίη3ηΙ, Γερε1εη(ΐ3πι εδδε δΙαΙυΗδ. Ηυηε εηίπι ηεηιο ηε^3ΐ)ίΙ δίηιυΐ ε( <1ί3- 
Ιο^οδ εοη(ϋ(]1$δε πιβηίΓεδΙο ροριιίβηεδ εΐ 1ί1)Γ0δ ηιεπε ρΗίΙοδορίιίοοδ 3ά ιηο- 
(Ιυπι εχεπιρ]ιιηΐ(|υε Απδίοΐεΐίδ δοπρίοδ, 3 ({ΐπΙ)ΐΐ8 ίίΐί Ιοη^ε άΐΟειτβ νίθβ- 
πεηΙϋΓ (ί(3 νεπ Τ1ιεορ!ΐΓ3δΙί ]ί1)ΓϋΠ) Γυϊδδε ηερΙ ενβεβείας νεδϋ^ίαιη Γοι^ 
(38δε Η3ΐ)εδ ΡοηρΗ. ρ. 123: ψυχή δε ηολλω τιμιωτερον των ίκ γης φυ- 
ομίνων εΓ. ΡΓοεΙ. ίη Τίπι. ρ. 281^ εΐ 177*: ονδεν γαρ τίμίον ανεν ψνχης^ 
ως ίν τω περί ουρανού γίγραφεν^ δείΐ. ΤΗεορΙΐΓ3δΙυδ. (|ϋί ϊάβίη το ηχρί 
προνοίας δόγμα (ΙίχεΓ3ΐ πολιτιχόν δεε. Οίγηιρ. ίη Ρ1ΐ3ε(1. ρ. 169 εΓ. ΡγοοΙ 
ίη Τίπι. ρ. 138 ^ (^αοά 8ε(}υ11αΓ ίη ίΐΐίδ περί ευΰεβείας^ \ώϊ οΓ. άε άεϊδ Υβΐ — 57 — 

^60 — το δαιμόνιον βρρβίΐαΐ ρ. 115. 127 — ρ. 143—45. 108. 136. 162. 

οΓ. Τΐι. αραά δίοΐ). ϋ. 3, 50. ουιη £α(ΐ6ΐηΐ Γγ. 4. 5 οοιοραΓαΙαΓ ηοΐα ίΠα 

Τΐιβορίιηβΐί νοχ έν μεταφορά (ΙίοβηΙίδ ^ραϋ Ρ1υ(. (Ιβ δαηίΐ. Ια. 22 : ττοΑι) 

τω ύώματί τίλείν ένοίκίον την ψνχην. οΓ. ΡΙαΙ. Γγ. Ι, 2. οχ ΡΙυΙ. ΡορρΗ. 

θβ &1)8ΐ. ρ. 373) . βίβηίιη $ί ρΗΠοβορΙιυιη 6( ΐιηρβΓίΙίβ οοηβιιΙοΓβ (ΐ6ΐ)6Γ6 εΐ 

ρβηΐίβ βχίβΙίηκ&ΓβΙ, ηοη βοίαιη ρβηΐίβ ιιΐ Ληβίοΐβίβδ, (}αί ρΓΗ6ΐ6Γ({υΗΐη ςαοά 

ΐΑηςαβιη Ιβ^ηαι οίνίΐίιιοι ΓαηάαηίθυΙυ Γβΐί^ίοηβ αΐίΐαπ ίη ροΐίΐίοίβ (εΓ. ιηε- 

Ιβρίιρ. 11, 8) Ρ1αΙοηΪ8 βχβπιρΙυιη βεεαίοβ, Γβΐί^ίοηειη ρί6ΐ2ΐεη)(}υ6 ρΓΟΓ- 

805 ηβ^ΐβχίΐ ηβο νεπίιο ΙβΙί^ίΙ ({υβε είυβ 8υιιΙ ρΓοΙ)1ειη9ΐΗ , εοηδεηίαηευιη 

68ΐ 3(1 ρορυΐατβ (ϋαΐο^οπιπι δοεΓ3ΐίεοηιιη ^εηυδ ίΠυιη Γβ(1ϋ886 αίςυε $ο- 

οηΐβπι πιί8€αί886 ΑτίδΙοΙεΙί. ςαο(1 81 ΓαείΠίηιε αιηρίεεϋ εοηδϋίο ρο(αί88ε 

β05 ία(1ίθ68 φΐί ιη3^8ΐΓθηιιη δΐιιάία ΓβίΓβεΙΟΓεηΙ εΐ βυρρΙεΓβηΙ, α νερο ρΐαηβ 

^ΒΙιοΓΓβΓβ τίίΙεΙυΓ 8Ϊ ίη βο οΐίαιη 8ΐ(ΐ1υ38 , ({υΐ ηίΚίΙ 3(1εο (}υ26ηΙ ({υαιη ιιΐ 

56 8ΐΐ3φΐ6 6( ρ1ιΐΙθ8ορ}ιί3πι αΙ) οιππΐ ιη3£[ί8(εηο 8ερ3Γε( 3ΐ(ΐιιε εχίιηαΐ 3ΐ) 

οπΜΐί αυοΙοπΐ3ΐ6, φΐί 6ηειη ηιιΠιιπι Η3ΐ)εη8 ρΓ3εΙεΓ νεπίβίειη ηοναιη ρίβηβ 

ρΜ1θ8ορ1ιί36 ΓΗΐίοηειη εοηάίάΐΐ βαπκιαε ευίυ8 ηονίΐ38 ίη εο εδδεί υΐ ροε- 

Ιίεο οπιηί 3ρρ3Γ3ΐη τείεείο νερυπι δοίεηΐίβε δεππιοηεηι δείεηΐίαε ίηνεηίΓεΙ 

(Κθ86 ρ. 112). Ηυηε ςυίδ ρυΐεΐ δυαε ίρδίαδ οροΓβε ίΠυιΙεηΙεηι ({υυηι ίηάο- 

Ιβηι Ιοη^ε (ΙίνεΓδαπι ίαηι δεπρίίδ ε(1111δ ρΓθΙ)3δ5εΙ, (Ιίαΐο^ί ΡΙαΙοηΙοί Ιυδυδ 

Γ«δαιηδί88ε? αυΐ δί ίυνεηεπι ΡΙβΙοηίδ 3α<1ίΙυΓεπι βη^ίΐδ ΛίΒίο^ορυπι δοή- 

ρΙΟΓειη, ίανεηεπι δοηρβίδδε ρΐυδ ςαοπι (}υα(ΐΓ3§εη3ηυπι εΐ ςυί εΐίαηι ηυηο 

Ρΐ3(Ιοη1θ3 πιεηΐε ίηι1)υ1υδ ΓιιίδδεΙ? Ευάεπιυδ εερίε εΐ ροδΙ Εαάεπιί εΐ ροδΙ 

ΡΙ&Ιοηίδ πΐϋΓίεδ ουίυδ Ιί1)Γυπι ίηι1ΐ3(υδ εδί εΐ ςυοπι ίηάυχίΐ ΙοςυεηΙεπι, οοηι- 

ροδίΐαδ εδδε νίΛεΙαρ, (|υί3 νΙνοΓυηι ρερδοπίδ 3ΐ)υ1ί ίη ρυ1)Ηοίδ ΙίΙΙεπδ ΟοΙίδ- 

<1ιιβ δεΓωοηίΙίϋδ ηοη ηιβ^ίδ Απδίοΐεΐί (Κοδε ρ. 117) ηεςυε ΙίευίΙ ηεςαε 

ρΐίοαίΐ (ΐϋ3πι Ρΐ3ΐοηί, ηυοδ ίη βυεΙοΓοπι 3η)ίοοΓΐΗη(}ηε 3εςυ3ΐίυπι νεί οί- 

Ι2η(ϋ8 ηοπιίηίΒιΐδ 3ηχίε εβυΐοδ ηονίπιυδ. Ρΐ3ΐοηίδ 3α1εηι ευΙ1ο(|υί3 ίη οπιηί- 

1)08 εβΓίε (ίίβίο^ίδ ΐΓ3(ϋΐ3 Γυίδδε νί(!εηΙυΓ, ίη (]υίΙ)υδ ηοη ίρδε (1ίδρυΐ3νίΙ 

ίΜοΙΟΓ, υΐ ίη ρΐεπδςυε (Κοδε ρ. 106), δεΛ 3ΐίοΓυπι (1ίδραΐ3η1ίαιη δερηιοηεδ 

ηϋΤ8νίΙ. 3ίά ([1108 ρεΓίίηεΙ Ευιίεηιυδ οηπι αΐίίδ πιυΐΐίδ άίβίο^ίδ ΡεΓίρ3ΐεΙίοί8 

(Ι«ί βΐ λπδίοΐείε εΐ ΤΙιεορΙΐΓβδΙο τεοεηΙίοΓεδ εδδεηΐ. ηβηι ΡΓ3χίρΗ3ηεδ 

βΙίΛΐη, (]υιιπι 3ΐίί Απδίοΐεΐίδ δεηηοηεδ ρεΓδοηΒεΓεηΙ, νείυΐ €1ε3Γθ1ιυδ , Ρΐ3- 

Ιοηίδ εΐ Ιδ00Γ3ΐίδ ϋννέγραψε διατρίβην τίνα περί ποιητών , γενομένην 

Ιν αγρω παρά Πλάτοονί ίπιξενω&ίντος τον ^Ιαοκράτονς (0. Ιι. 3, 8). 

9ΰ€6άίΙ ^ιιοά νεί δεηίδ Απδίοΐεΐίδ ρ1ιί]θδορ1ιί3πι δρεοΐ3ηΙ νεΓΐ)3 (ΐυ3ε(ΐ3ΐη, 

νβίαΐ ίη Ευάεπιο, δί εχ ίρδο ςαίθεπι Ηίαΐο^ο ΓενεΓ3 ΐΓ3(ΙίΙαΓ, (ΙεΓιηίΙίο ίΐΐβ 

ψΆ^ την αβΜνείαν \\ϊ\1 αύυμμετρίαν των ομοιομερών (Γγ. 7. οείε- 

πιιη οΓ. ρΓϊιβΓ. «ά άίβΐ. π. όίχαιοαννης ε Ι ΝεπηΙίιυηι). οπιηίηο 3ϋ1επι δί 

ϋ3ΐθ£[θ8 βοΓίρδίΙ ίανεηίβ, ααΐ οιηηεδ δοηρδίΐ, (}αο8 ((υίάειη δΟΓίρδίΙ, πηΐ — 58 - 

ηυ11ο$. (|αο$<ΐ3ΐη Αυίβηι βί $€Γίρ$ί(, ββηβχ $€πρδΐ5$6 θβρκΗβηιΙίΙυΓ. ηιιΙ- 
1θ8 ί^ίΙαΓ κεηρβίΐ. ΐΐα^ιιε η6(|υ6 ίυνοηίβ ηεςυβ ββηοχ 8€πρ5ΪΙ, ηε^υβ οηι- 
ηίηο Απ8ΐοΐ6]ϋ8 , !$6<1 Απ^ΙοΙοΙί^ (Ιί^αραΐί, (|αοηιιιι οροη ρΓορΙβτ 9€(ΐυα• 
Ιίυιη ίηοιιΠΗίιι ίη (Μΐΐ6ΐΐ6ΓΓίιηί πιβ^^ίδίη ηοιιιβη αΐιϋΐ. ΓονβΓβ βηίηι ({ΐιί ^άβο 
8ΐΐϋ8 ΓυίΙ , 18 ηιιη(|υΗΐη ΓυίΙ ΡΙαΙοπίευβ (βο ί|υΗΐ6ΐιι ηοιηίηβ ςαο δρβυβίρραβ 
οβίβή). ηυ! αάϋο 1ο^ίειΐ8, ί$ ηυηί|ΐΐ2ΐιι η6 νοίυίΐ ςυίιΐθΐη ροβίΑ 6$86. ςυ«- 
ρρορΙβΓ 81 νεί αΐΓϋΐη(]υ6 βχ ιιιβΓΑ οοηίβοΙιίΓΑ άιά ηβε ρΓο οβΓίο ρΓοΙιβπ 
ρο886 1βη63ί>, 8ίνβ ίιιν6ηίΙί8 ίη^βηίί δρβοίιιιίυα (|ΐϋ8 6η^Ηΐ (ϋαΐο^οβ Γυίβββ, 
8ίνβ ηυη(|ΐιαιη «Ιίαΐυ^υηι οοηιϋιϋδββ ΑΗβΙοΙοΙβιη α886Γα8 (ίΐυΐοβςυβ ςαί 
ΓβΓβΙιαιιΙυΓ α ΙίΜίοΙΙιβΟΑτϋ» Αΐ6Χ3ΐΗΐΓίηί8 1ί1}Γ3ήί8(ΐυ6 ςαί ϋϋβ οο<1ίθ68 
βηρρβίϋΐΑΓβηΙ βχ Γαίβα Τ1ιεορ1ΐΓ38ΐί οΙ Γβΐίςιιοηιηι ΡβηρΑΐβϋοοπυη δίηιίΠ• 
Ιυ(1ίιΐ6 (ΗαΙο^ΟΜ βιΐβιιΐίαιη ΗΐΙοΓοβςυβ δοοταΐίεβδ β οια^ίδίτο ηο^ΙβοΙββ (1β• 
ηαο ΙβηίΑΗΐίυιιι ρο8ίΙθ8 Γαίδββ , αρΙίοΓ 0€γ(6 Γοΐιαβ^αβ βΐ ΙιΐβΙοΗαβ ιηβ^β 
001)80113 Ιιαοο οοηίβοΙιΐΓβ β8ΐ ί[ΐΐ9ΐη ϋΐα, ςαπε ΙηιϋΙίδ ΙίΙίΓοηιιη ίηδοτίρΐίο* 
ηίΐιυ» ηίΙίΙυΓ ^υία ΐΓαΗίϋ 8αηΙ, ({ΐΐ3η(}υαηι υΐ βοχοβηΐίοδ άοοβιηαΓ ηυΙΙϊ 
ΛΐιοίοήίΆίβ ΐΓ3(1ίΙί 8υηΙ. ηαηι ρποΓοεΙο ηοιι ιηίηαδ ΙβιηβΓβΓίαβ ρα(Αη(1υ$ 

68ΐ 18 ([υί ρΟΓίΙίΙΟδ ([008 ΥΟΟβΙΐΙ ΑΠδΙΟίοΠδ 1ί1}Γ08 ΑΠδΙΟίοΙίβ Γυί886 8106 

€30818 βΓβπηβΙ (|υΗηι ({υί ηο^ανβηΐ βίηβ 030818. 1ΐ3ΐ>63ηΙ 8ίΙ)ί ίιινβίοηϋιβ 
ορίηίοηίβ 000806(0(110611). 6^ο οΐ ίονεηβ 6ΐ δβηβ Απ8ΐο(ο1β 36(ΐα6 ίπίΐί^ιιυιη 
Γοί886 ίηΐ6ΐ1ί£[0 (ϋβίο^οιη (ΐθ6πιοοη([θ6 ηοιίοιη Εθ(1οιηί ροοΓίΙο αγ^- 
ιηοϋίοιη. 

1. (31) 

βίοοΓΟ (1β (1ίνίη3ΐ. Ι, 25: 8€ά νβηίαηΐΗΒ ηηηο 8ί ρίαΰβί αά εοψηηία 
ρΜοεορΙιοΓίίτη. €8ΐ αρηά ΡΙαίοηαηι 8θ€Γαΐ€8 (ϋΓΐΙοη. ρ. 44) . . . ΧβηορΗοη 
8ο6Γα(ί€α8 (οχρ. β γη 3, 1, 11. 4, 3, 8) . . . ρηίίΐΥ 8ίηρΗΐατ% όϊγ ίηρβηίο 
ΑΓί8ίοί6ΐ68 βί ραβηβ άινιηο ίρ86η6 ϋνναί αη αΙί08 ναΐί βΓΓαΓβ, ^ιιιιιη 
δοηΰϋ ΕικΙΰΐηηηι Οι/ρηαηι [ατηιΗαΓβτη ίΐ/Μ/η %ΐ€Γ ίη Μαοβάοηίαιη ^αοίβη* 
ίβίη ΡΗ€Γα8 νΰηί88€, ^ηαβ εναί ιιγ18 ίη ΤΗ€88άΙία Ιητη αάηιοάητη ιιοδίΖι$> 
«6 ΛΙΰχαηάΓΟ αηίβηί (ι/Γαηηο ΰνηάβΗ άοίηίηαΐυ. ίβηβΰαίϋΓ. ίη βο ίρϋπτ 
ορρίάο ίΐα ρΓαυΗοΓ αερηυη ΕιαΙβιηηηι ίηί886 , ηί οιηη68 τηβάίβί άΐ^βά^- 
Γ€η(, βί νί8Ηίη ίη φαβίβ ΰζ/Γϋρία [αοίβ ίηυοηβηι άίββΓβ (οτβ ηΐ ρβΓ^Γβνί 
€οηναΙβ8€βΓ€ί ραηα8ςΐΗ€ άίβΰια ίηίβΗίηπέηι ΑΙβχαίΐάηιιη ίί/Γαηηπιη (ο1. 
105 , 4), ίρ8Ηηι αιιίβηι Εηάαηχιηι ^ηίηφιβηηίο ρο8ΐ (οΐ. 106, 4 νβΐ 107. 1) 
(ΙϋίΗΗΜ Γβάίίηπίίη. αίφιβ ίΐα ί/αίάβηι ρη^ηα 8ΐαΗίη 8βηϋίί Αη8(οίβΙβ8 
€οη8€€ηία βί €οηΌαΙ%ιί88β Εηύβηιηίη βί αϋ ΗΧοη8 [ΓαίΓίΙ)Η8 (οΓ.ΡΙηΙ. Ροίορ. 
οχΐΓ. Χ6η. ΙΙϋΙΙ. Ο, 4, :Η). Ι)ίθ(Ι. 10, 14) ίηίβΓβοΙηηι ίί/Γαηηη/η. ^Ηίηίο 
αηΙβηι αηηο βχβηηίβ ^Ηΐΐίη β88βί 8ρβ8 βχ ίΙΙο 8θίηηίο ίη Οί^ρπίΜ ίΠηίη βχ 
8ί€ίΙία β88β ΓβάίίΗΠίηι^ ρΓοβΙίαηΙβιη βαηι αά 8ι/Γαβν8α8 0€€ί(Ιί88β (ο1. — 59 — 

100, 4 8βα Κτίβοΐι. οΓ. Οΐοϋ. 10, 36). βχ <ιμο ίΐα ίΙΙηά Βοτηηίατη €886 ίη- 
ί€ΓρΓ6ίαίΗΐη , 11/ ς[ηηιη αηίηιν8 Εηάβηΐί β ϋονρονβ €α:€688€ηΙ , ίιιιη άο- 
ψηηψη ΓβΌ€τίί8$β νίάβαίΗΓ. αά%ηηραιηη8 ρΜΙθ8ορΗί8 . • . ροβίατη βΙο. 

Η3β€ ρΐΌοβιηϋ Γαίδββ νίίΐίΐ ΚριβοΗβ , ΐΐιβυΐ. ΙιοΗγοιι (Ιογ ΟπβοΗ. Οβη- 
ΙίβΓ ρ. 15. Δίωνος φίλοίς Εϋίΐβιηυηίΐ α(Ιηιιΐϋ6Γ9( βΐίαπι Ρ1υΐ9Γθ1ια8 ίη Οίοηβ 
ο. 22: ΰυνίπραττον δε (τω /ίίωνι^ οΐ. 105, 4) %άί των ηολιτικών %οΧλοΙ 
%αΙ των φιλοΰόφων ο τε Κύπριος Ενδημος , εΙς ον (ρο8ΐβ3 (|ϋυπι ΡΙβΙο 
ιηοΓίυαβ βδββΐ — Ιιίο βιιίιη οαιη Ειιάβιτιο 1θ(|υίΙαΓ, »ιιι1ίβιι1β ααοΙοΓβ — . 
ί. β. ρο8ΐ οΙ 108, 1) ^Αριΰτοτίλης αποθανόντα τον ηερϊ 'ψνχτίς διάλογον 
ίτΐοίηβε χαΐ Τψωνίδης ο Αενκάδιος (δρβϋδίρρί ίΐηαίοα» , 3(1 (ΐαοιη γθ8 3 
Οίοηβ ^68138 €θϋ8οηρ8ίΙ 560. 0. Ι.. 4, 5). αυνεΰτηΰαν δΐ τίαΐ Μίλταν 
αντώ τον ΘεΟΰαλόν, άνδρα μάντιν καί μετεΰχηκότα της ίν ^ΑααδημεΙα 
^κηριβης, 

2. (32) 

03νί(1 ρΓοΙθ^. Ιη Αγ. ΰ3ΐ6^. ρ. 24 ΗΟ: των δΐ ΰννταγματίτίών τα 
(λέν ΐίαιν αντοηρόΰωτνα^ α χαΐ ακροαματικά λέγονται^ τα δε διαλογικά^ 
« χ«1 Ιξωτερικα λέγονται . . . (19) ίγρα^ρε δε και προς αν επιτηδείους 
)κ^ φιλοαοφίϋη/ τα διαλογικά . . . (22) καταύκενάξων δΐ την αθανα- 
^Ιην της ψνχης καν τοις ακροαματικοίς δι* άναγκαΰτικών λόγων κατά- 
^^νάζει^ ίν δε τοις διαλογιχοΓς δια πιθανών είκοτως, φηΰι γαρ ίν 
τοΓςπί^Ι ψυχής ακροαματικοΓς ((Ιο ηη. 1, 4. 408'» 18) . . . (30) ίν δε τοις 
οκχΙογιχοΓς φηαΐν ούτως , οτι η ψυχή αθάνατος , ίπειδη αύτοφυώς 
^νίΒς ο[ άνθρωποι %αι ΰπενδομεν χοας τοις κατοιχομένοις και ομνυ- 
ί***' χατ αυτών , ουδείς δε τω μηδαμτ} μηδαμώς οντι ΰπένδει ποτέ -η 
ομννοί κατ* αύτοϋ (οΓ. Γγ. 6). ό ίΙ *Αλε^ανδρος άλλην διαφοράν λέγει 
^^ ακροαμ<χτικών προς τα διαλογικά^ οτι ίν μεν τοις ακροαματικοις 
^^ Σκουντά αυτω λέγει και τα αληθής ίν δε τοις διαλογικοις τα άλ- 
*<>*5 ίοκονντα τα ψευδή . . . (40) τοϋτο δε είπεν ^Αλέξανδρος ^ ίπειδη 
^ψΐογικην ψυχην βούλεται φθαρτην είναι ^ Ό δε ^Αριστοτέλης έν τοις 
^^Ιογιχοις μάλιστα δοκει κηρυττειν την άθαναΰίαν της ψυχής ' 
ίνα ονν μη ΰχή ελέγχοντα τον Αριατοτέλί^ν , δια τούτο είπε τοιαυτην 
διαφοράν. 

ΤΙιβιηίδΙ. άβ 3ηίιη3 (ορρ. 0(1. Υοη. 1534) Γ. 90^ (αιΐ Αγ. 1. III) : και οΐ 
^ι δϊ ους ήρωτηαε (ΡΙαΙο δοίΙ. ίιι ΡΙΐΗΟίΙοιιο) περί ψυχής αθανα- 
σίας ιΐς τον νουν ανάγονται σχεδόν τι οι πλείστοι και εμβριθέστατοι^ 
ο τ« έκ της αυτοτανησίας * έδείχθη γαρ ώς αυτοκίνητος μόνος 6 νοϋς^ 
« χαί την κίνησιν άντι τής ενεργείας νοοίημεν' και ο τάς μαθήσεις 
^(ψνήαεις είναι λαμβάνων καΐ ο την προς τον θεον ομοιότψα. και — δο- 
τών αλλοον δ^ χους αξιοπίβχοτίρονς βοηονντας ου χαλεηως αν ης το 
νω (οί. Γγ. 8) ηροΰβιβάβειεν ^ ωΰπερ γε χαΐ των νη αντον 1<ίρ*<ίτο- 
τ έλους ίξείργαβμένων Ιν τω Ευδημω. Ιξ ων δήλον οτί %άί Πΐόϊον 
τον νουν α&άνατον μόνον υηολαμβάνει, • , 

3. (33) 

Ρποοίυδ ίη ΡΙβΙ. Τίιη. V ρ. 338 ά (ρ. 823 δοΐιη.): την ψυχην τω σά- 
ματι αυνήψεν άμέαως τνάντα τα τζερί τία^όδου ψυχής υηεατεμων «ρο- 
βληματα . . . αλλ' ούδί τα μετά την ξξοδον αυτής ίν τούτοις ηαρα- 
δώύεί . . . οτι φηϋω το πρέπον διαβώξει ττ) του διαλόγου τνρο^έ^ει 
καΐ της περί ψυχής θεωρίας ούον φυύιοιον ίν τούτοις παραλαμβάνει 
την προς το ύώμα της ψυχής ομιλίαν τΰαραδιδούς, ο δη χαΐ ^Αριύτο^ 
τέλη ς ξηλώύας ίν τή περί ψυχής πραγματεία φυύιχώς αχττην μετά- 
χειριζόμενος ούτε περί χα&όδου ψυχής ούτε περί λήξεων ίμνημόνενβεν^ 
αλλ Ιν τοις διαλόγοις χωρίς έπραγματεύϋατο περί αυτών χαΐ τον 
προηγούμενον χατεβάλλετο λόγον. ταύτα μίν ουν περί τούτων. 

€Γ. ΡΙιιΙ. άο 30(1. ρυβί. ο. 1. 

4. (34) 

Ρροοίυβ ίη ΡΙβΙ. Γοιηρ. ((ϋ88. XII ο. 4 860. ίικί. οοιί. Ιαυρ.) βρυά 
Μαίυιη δρίοϋβ^. Κοιη. Ι. VIII Κοω. 1842 ρ. 705 : λέγει δΐ καί δ δαιμόνιος 
^Αριστοτέλης αΐτίαν δι^ ην ίκει^εν μεν Ιούβα ή ψυχή δεύρο Ιτα- 
λαν^άνεται των 1%εΐ Ο'εαμάτων^ εντεύθεν δε έξιούαα μέμνη^ται Ιχει 
των ενταύθα πα%Ύΐμάτων, %αΙ αποδειατέον του λόγου* φηΰΐ γαρ ουν 
και αυτός ^ 1% μίν υγείας εΙς νόΰον οδεύοντας (-τα Μ.) λή^ηγ ίύχειν 
τινας %αΙ αυτών των γραμμάτων ων έμεμα^ήϋειύαν ^ Ικ νόΰου δε εΙς 
υγείαν Ιόντα μηδένα πωποτε τούτο πάΰχειν* έοιχίναι δ^ την μίν άνευ 
αώματος ξ(οην ταις ψυχαις κατά φύαιν ουύαν*. . . (οοάίοίδ Ι&ουηΑΐη ίΐΑ 
Γβτβ ςαοά 3(1 δβηίβηϋαιη 6χρΐ638 : υγεία ^ νόβω δϊ την ίν αώματι. όθεν) 
αημαίνει τας μεν έκει&εν ίούύας έπιλανϋ•άνεύ&αι των Ικεί^ τας δ^ εν- 
τεύθεν ίκεΐαε των ενταύθα διαμνημονεύειν, δοκει δέ μοι . . . 

5. (35) 

Αυ^υ8ΐίηυ8 0ϋηΐΓ3 Ιυΐίβηπιη Ρείβ^. IV (15). 78: ιήάβηίητ αηίβιη ηαη 
(τΗΒίτα €?ιΗ8ίίαη(ΐ6 βάβί ρΓορίηρΗα8$€ , ριΐί νίίατη ΐείατη (αΙΙαοιαε ηίίβ- 
Γΐαβ^ηβ ρΙβηί$$ίηιαηι ηοη ορίηαίί 8ηηί ηίίί άίνιηο ίηάίοίο οοηΟρι^Ββ, Ιη'- 
Ι)ί*€ηί€$ ηϋ^ηβ ίΗεϋϋαηι οοηάϋοη, α ρηο/'α€(η$ €$ί βί αάίηίηΐΒίναΗίΓ Η%€ 
η%ηηάη$, ρηαηίο βνςο ίβ τηείίηβ νβηΙαίίίΐΗβ Όίάηιηε άβ Ηοτηίηαιη ρβηβ- 
ταϋοηβ $€η$€ΓΗη( ^ηο8 Οίοβτο ίη 6Χ(Γ6ηιί$ ραΓαΐ)η$ ΗοΓίβη^ϋ άίαίορί (Γγ. 
84 Ογ. ρ. 485 ορρ. IV, 2) νΰΐπί ιρεα ΓβηΛτη βνίάβηϋα άηοίηε €0τηρηΐ9η$ρν€ — 61 — 

€θίηιηεηίθΓα$. ηαηι φληηι ΜηΙία ςηαβ νιάβηιηΒ βί ρβτηίτηηε άβ Ηοτηίηατη 
ναηϋαΐβ αί^ηβ (βΐίοιίαίβ ά%χΐ$Β€ί, €βχ ςαώΗ$ Ηητηαηαβ^ ιη^ι/ι/, νϋαβ βΓ- 
τοτΰηίε βί αβηιιηηί$ βί, ηί ίηίβΓάητη νβίβτβε ίΙΗ 8ίν€ ναίββ Βϊνβ \η εαοΗε 
ύηϋηες^ηβ ίΓοάβηάίε άίνίηαβ τηβηϋε ίηίβτρΓείβε^ ςηι ηοΒ οΙ> αΐίςιηα ΒοβΙβνα 
9η8€€ρΙα %η νϋα εηρβτίοΓβ ροεηατηηι Ιηβηάαπίτη οαηεα ηαΐοε βεεβ άίχβ- 
τνηί, αΐίφίίά νίάίεεβ νίάβαηίητ νβΓητηςίΗβ εϋ ίΙΙηά ς[Ηθά βεί αρηά Ατι- 
9ίοί€ΐβίη, εϊηΐίΗ ηοε α^βοίοε βεεβ ειιρρίίβίο αίςιηβ βοε ^ι/ι ^ηοηάατη, 
ςννηί %η ρταβάοηητη Είπιεβοτητη τηαηηε ίηβίάιεεβηί^ βΓηάβΙϋαίβ βχοο- 
ρϋαία ηβοαύαηίηΓ, ςηοτητη βονροτα νίνα βητη τηοΗηίε, αάνετεα αάνβΓ- 
είε α€€οηηηοάαία ςηστη αρΗεεΐηιβ οοΙΙίράΰαηίχίΓ, εία ηοείΓοε αηίίηοε 
ααη οστρσηΛίηε βορηίαΐοε, ηί νίνοε οι/ιτι τηοΗίΐιε βεεβ βοηίηηοίοε*, 

51). (36) 
εΐβιη. Αΐβχ. βίΓΟίη. VI, β, 53 (Ι. ΠΙ ρ. 130 Ιίρ8.): Ίαίδωρος δΐ 6 
ΒαΰιΧείδον νίος αμΜ %άί μα&ητης ίν τω πρώτω των του ηροφητον 
ΏΆ((χωρ Ιξηγψιχών καΐ αντος κατά λί^ιν γράφη «ςρασί ^ί καΐ ο£ 
ΑτηχοΙ μεμηνύα^αί τίνα Σωκράτει τιαρετωμένου δαίμονος αυτω , καΐ 
Λ(ίί0τοτέλης δαίμοΰι χεχρηΰ&αί τΜντας ανϋ'ρόίτίους λέγει βυνομαρ- 
χουδιν αντοΐς ηαρά τον χρόνον της Ινβωματώβεως ^ ηροφητιχον τοντο 
(Μ^μα λαβών καΐ οίατα^έμενος εΙς τα εαυτόν βιβλία , μη ομολογηΰας 
ο^ίν νφείλετο τον λόγον τούτον», 

6. (37) 
ΡΙαΙ&ΓοΙι. €οη8θΐ9ΐ. δα ΑροΙΙ. 27 : πολλοίς γαρ %αΙ αοφοις ανδράύιν^ 
®? ψψι Κράντωρ , ου νυν άλλα πάλαι χεχλαυύται ταν^ρώπινα τιμώ- 
^"^ν ηγουμίνοις είναι τον βίον γ,αΐ αρχήν το γενία^αι αν&ρωπον ύυμ- 
φο^ν την μεγίΰτην. τούτο δί^ φηΰΐν Αριστοτέλης^ καΐ τον ΣεΙλη- 
νοί' αυλληφ^Ιντα τω Μίδα (οΓ. ΤΗβοροωρί Γγ. 74 — 77. \\ΊοΗβΓ8 ΤΗ. 
^' ρ. 162.) ατνοφηνασ&αι. βέλτιον ί' αυτάς τας του φιλοσόφου λέξεις 
^(ΐα^σ^αι. φησί δί ίν τω Ευδημω ίπιγραφομένω η περί 'ψυχης 
^«ντ4• αδιότνερ ω αράτιστε πάντων κα* μαν,αριστότατε ^ %αΙ προς τω 
ί^Μίρίονς χαΐ ευδαίμονας έΙναι τους τετελευτηαότας νομίξειν κα* το 
^ΐνύασϋ-αί τι χατ αυτών ηαΐ το βλασφημεΐν ουχ οσιον ως κατά βελ- 
ΧίΟνοαν [ηγουμεΟ'α] χαΐ κρειττόνων ηδη γεγονότων (οΓ. Γγ. 1)• καί 
τβΰθ οΰτω^ αρχαία χάί πάλαια διατελεί νενομισμίνα τναρ^ ίί**^, ώστε 
ϊο παράπαν ουδείς οίδεν ούτε του χρόνου την άρχην ούτε τον &έντα 
'ίρωτον άλλα (αλλ' η ΒβΓη.) τον άπειρον αιώνα [τυγχάνουσι δια τέλους 
ουτβ> νενομισμένά\ • προς δε δη τούτοις δια στόματος έν τοις άνθ(>ώ- 
»ο*5 οράς ως έκ [πολλών ίτών] Λαλαιου χρόνου (ΓογΙ. ίτιπαλαι. Ββπη, — 62 — 

ώ^ τΰαλαίφατόν τή περιφέρεται ^ρνλονμ,ενον. ΤΙ τοντ'; Ιφη, ΚίηεΙ- 
νος νπολαβων ως αρα μη γίνεβ^αι μίν, ίφη (νηΐ^^ο ίφψ ^ ιω1«)? 
αριϋτον ττώ/των, το ^έ τε^άναι τον ξην ίΰτΐ χρεΐττον. και ηοΙίΜζ 
οντω τναρα τον δαψονίον μεμαρτνρηται (ο(. ΡΙαΙ, ο. 14 = Οίο. ΤοΛ 
1, 8. 113 — 115). τοντο μεν Ιαείνφ τω Μίδα λίγονΰι όψων μεταχψ 
&ηραν ως ίλαβε τον Σειληνον διερωτώντι καΐ ηννϋανομίνφ , τΐ 3ΜτΙ 
ίύτι το βελτιον τοις αν^ρωποις %αΙ τΐ το τΐάντων αίρετάτατον ^ το μ\\ί 
πρώτον ονδίν ί&ελειν ειπείν , άλλα ύιωτΐαν αρρητως (αρρηκτως Ββη- 
οΐιβπδίοίη ίη Μα8. Ηΐιβη. ΧΥΠ, 465. αρράτως Ββηιαγβ)* Ιττ^»^^ δί «οτε 
μόλις πάααν μηχανην μηχανωμενος προ<ίηγάγετο φ^'ίγξαΰ^ί τι προς 
αντόν^ όντως άναγχαξόμενον {-νος νυΐ^ο. ανακαγχάξοντα οουί. Ββπι.) 
εΙπειν • δαίμονος επιπόνον και Τνχης χαλεπής ίφημερον βπίρμα^ τΐ 
με βιάξεα^ε λέγειν α νμΐν αρειον μη γνώναι {^ΐ. ΒίοαβαΓοΗ. 3ραΛ Οίο. 
(Ιο (Ιίνίιι. 2, 52) ; μίτ' αγνοίας γαρ των οίαείων κακών αλνπότατος ο 
βίος, ανϋ•ρ(ύποις δ^ πάμπαν ονκ Ιβτι γενίβ^αι το πάντων αριύτον 
ονδε μετααχεΐν της τον βελτίύτον φνΰεως' αριβτον αρα (οοιτ. Ββη., 
νιιΐ^ο γαρ) πααι καΐ πάϋαις το μη γενέα^αι ' το μέντοι μετά τοντο χαι 
το πρώτον τών άλλων άννατόν^ δεντερον δέ^ το γενομένονς απο^ανείν 
ως τάχιβτα, δηλον ονν ως ονύης κρείττονος της ίν τψ τεΰνάναι δια- 
γοαγής η της Ιν τω ξην όντως άπεφηνατο ». 

€Γ. ΟίοοΓο Τυ80. 1, 48. 114: αή^βΗιΐΓ €ίίαηι άβ 8ίΙβηο /'αΜΙα ςνα^- 
άαηι , (/ΜΙ (ΐηηηι α Μίάα ναρίηε €$8€ί , Λοο 6ί πιηηβηΒ ρνο εαα ιηί$$ίοη€ 
ά€(ϊί886 εαηΙίΐΗΓ. άθ€Χίί886 Γϋρβηι , ηοη ηα8α Ηοτηνιΐ Ιοηρβ ορϋπιαιη 
€886 , ρΓΟχίηιηίίΐ αηίβΜ ^ηαηι ρηπιχιτη ηιοΗ, 

ΙΙοο Γη^ηιεηΐυιιι ηυηο ρΓαοεΙαπβ οογγοιϊΙ Βοηιαγβ (ΚΙιβΙη. Μα56αιη 
Ν. Ρ. XVI, 236 — 4β). 

7. (38) 
Ιο. Ρ1ή1οροηιΐ8 (οχ Αίοχαικίπο) ίη Αγ. (Ιο αη. Ι (ο. 4 ίη.) οιΐ. Υβη. 1535 
ΓοΙ. Ε, 1* 8υρ. : μεμψάμενος 6 ^ΑριΰτοτΙλης κοινώς τονς περί ψνχήί 
απαντάς είπόιηας οτι μηδίν περί τον δεξομίί'ον αντην Οίόματος διε- 
λέχ^ηααν . . . οίκείως ακολον^ον τούτοις περί ψνχης δόξαν ύννάπτει, 
εις ταντο γαρ τίνες αποβλέψαντες οτι ονχ ώς ϊτνχε το βώμα ^νχηις 
μετίχει , άλλα δει τοιααδε κράαεως , ωύπερ καϊ η αρμονία ονχ ώς ίτνχε 
τών χορδών ίχοναών γίνεται^ αλλά δει τοαηύδε τάύεως^ Ινόμιααν χαΐ 
την 'ψνχην άρμονίαν είναι τον ύώματος καϊ προς τονς διαφόρονς του 
Οωμοίτος αρμονίας τά διάφορα είδη τών ψνχών εΐναι, ταντην ονν 
Ικτί^εται την δόξαν καΐ διελέγχει. -καΙ τέως μεν αντην την δόξαν 
μόνην έν τούτοις ίΰτορεΐ^ μετ^ ολίγα δΐ καΐ τονς λόγους δι* ων εΙς — 63 — 

ταύτην Ικείνοι την δόξαν νηηχ^]βαν τί^ηαν, ηδη όί χαΐ Ιν άλλοις 

τερος ταντην αντεΐΛεν τι/ν δόξαν^ λέγω δη ίν τω Ενδημ,ω δίαλόγω^ 

χαΐ ηρο αυτόν 6 Πλάτων ίν τω Φαίδωνι τιίντε τιαΐ χέχρηται ίταχει- 

ρήμαΰί προς ταντην Ινιΰτάμ£νος την δόξαν (ςυαβ ίαιη βχροηυηΙυΓ ουιη 

Ερίοατί οοηίπι ΙβΓίίυιη αΓ^^αιηβηΙβΙίουβ. οΓ. βΐίαιη 01γιηρΐο(1. βΐ αϊ. αο\θζ. 

8€ΐιο1. ίη ΡΙιαβά. ρ. 137 β^φ 183 8(|φ) . . . (Γοΐ. Ε, 1^ :) ανται μεν ουν 

αι ηίντΒ ίηιχειρηύεις αΐ Πλάτωνος, χίχρηται δί χαΐ αύτος ο'Άριΰτο- 

τέλης^ ως ηδη είτνον, Ιν τω ΈΑ)δημω τω δίαλόγω δνο ίπιχείρηβεαι 

τανταις^ μία μίν οντως' τ^ αρμονία^ φηαΐν, ίΰτι τι ίναντίον^ 

η αναρμούτία• τ^ δε ψνχ^ ονδίν Ιναντίον, ονκ αρα η 

^νχη αρμονία ίΰτίν (οΓ. ςααιίυπι ΡΙβΙοηί» αΓ^αιηβηΙυιη αρυά Ρΐιίίορ. 

{. Ε, 1^ ιηβι].). ειτζοί δ αν τις προς τοντο (υΐ αίΐ δοΐΐ. ΑΙβχαηίΙβΓ) , οτι 

τ^ αρμονία ίναντίον ουκ Ιατι κυρίως εναντίον άλλα ατέρηύίς αόριοτος ' 

*«1 τ^ ψυχ'^ ί' ως εΐδει τινί ουΰτι ίύτι τι άντικείμενον άόριύτον, χαΐ 

^ικρ ίχει φαμίν την τοιάνδε άρμονίαν μεταβάλλειν είς την άναρ- 

^τίαν^ ούτω και την τοιάνδε ύτερηαιν μεταβάλλειν εις 'ψυχην, δευ- 

ιί(^α δί' τ^ αρμονία, φηΰί^ του αωματος εναντίον ίΰτΙν 

ί αναρμοατία του ϋώματος, αναρμοΰτία δί του ίμ'ψύ- 

χον ΰωματος νόύος και ααϋ'ίνεια και αϊαχος' ων το μϊν 

^^νμμετρία των στοιχείων η νόίΤος, το δε των όμοιο- 

ίΐίρών η αΰ^ενεια, το δ^ των οργανικών το αΐΰχος. εί 

χοίννν η άναρμούτία νόβος καΐ άα&ίνεια καΐ αΧϋχος, 

Ά (ΐ^μονία αρα υγεία καΐ ίΰχνς και κάλλος (οΓ. ΑπδΙ. 

Ρ• Ί08, 1). ψυχή δε ουδέν Ιΰτι τούτων οϋτε υγεία φημί 

^^Γί Ιύχυς ούτε κάλλος' 'ψυχην γαρ είχε και ο Θερβί- 

^^ξ αΐαχιΰτος ων. ουκ αρα ίΰτιν η 'ψυχη αρμονία, καΐ 

^β^τα μεν Ιν ίκείνοις. Ινταϋ^α δε τέαααρΰι κέχρηται ίπιχειρησεΰιν 

^^^^ιεναατικαις της δόξης ταύτης , ων το τρίτον (ρ. 408, 1 — 3) ίΰτι 

το (Ιρημίνον Ιν τω ΈΛίδημω δεύτερον, (ηυηο βχρΙίοαηΙιΐΓ φίαΙποΓ ίΠα 

^^ψιρηματα Αή8ίοΙα\\Β βχ ρ. 407^ 32 — 408, 5, ,ΐίΐ ςιιοΓϋΐη ΙΟΓίίυιυ 

Ρ• 408 , 1 Ιΐ300 Ιϋ^υηΙϋΓ Γοΐ. Ε, 2^ :) « αρμόζει^ δΐ μάλλον κοτΟ-' νγιείας 

^γην άρμονίαν και όλως των ΰωματικών αρετών η κατά ψυχής»: 

τούτο τρίτον ίπιχείρημα ' Ιβτϊ δΐ το δεύτερον των ίν τω Ενδημώ, οτι 

^ί ίρμονία η υγίεια ίδειξεν ίν έκείνοις έκ του Ιναντίου της νόαον. 

^ίνομεν δε άνοπίρω την άγατγην του ύυλλογιομού. 

Α(1πΐ0(ίϋΐη ΙίΓβνίΙβΓ Ιιυηο Ιοουιη Ιπη^ίΙ δίιηρΗοίυ» (φΐί Ιαιηΐίΐίοΐπ οοηι- 
•ορηίίπο ηίΙίΙυΓ, ηοιι Αΐβχβηιΐπ ιιΐ Ιοηηηθ») Ιιαρο 8οπΙ)οη8 Γ. 14'» (ο(1. Υθπ. 
Α1(1 1527) : ίν κοινω δε γινόμενους λόγους (οΓ. Ιο. ί. Ε, Ι^') τους βυμμέ- 
τ^ως καΐ τοις πολλοίς ηρωτημένους καλεί, αΐνιττόμενος μεν ιΰως καΐ — 64 — 

τονς Ιν ΦαΙόωνί , λίγων δΐ και τονς νη αυτού Ιν τφ δίαΐίγψ %^ 
Ενδημώ γραφέντας ίλεγκτιχονς της αρμονίας, 

ΤΙιβιηίδΙίυβ άβ αιι. Γ. 70^ : χα2 άλλη δί τις δόξρι ηαραδίδσναι «Ε^ 
'ψνχης Λί&ανη μεν ουδεμιάς ηααον των λεγομίναον^ δεδωηυιά δ^ εν9ί• 
νας χαΐ ίξψασμίνη χαΐ Ιν τοις κοινοΐς λόγοις (ΡΙαΙοηίοοηιιη 8θίΙ) κΛ 
ίν τοις Ιδίοις, λίγονύι γαρ τίνες αύτην αρμονίαν • %αΙ γαρ την αρμίπ 
νίαν ηράύιν και ΰύν&εβιν των ΙναντΙων είναι καΐ το οώμα αυγχεϋΰ^Ηα 
ίξ ίναντίων' την ουν τάναντία ταύτα εις Ουμφωνίαν αγουβαν %αί αρ• 
μόξονααν^ &ερμα λίγω %αΙ ψνχρα καΐ υγρά καΐ ^ρα %αΙ βκληρα %αί 
μαλα%α χαΐ οβαι αλλαι ίναντιωβεις των πράτων ϋωμάτων^ ονδϊν 
άλλο είναι η την ψυχην, ωΰπερ καΐ η των φ&όγγων αρμονία το βαρύ 
καΐ το οξν ϋυναρμόξει. ταϋ'ανότητα (Αγ. ρ. 407 **27) μ€ν ονν ο λόγος 
Ιχει^ διεληλεγοιται δε τιολλαχοϋ χαΐ υη ^Αριατοτίλους χαί νβο 
Πλάτωνος, καΐ γαρ οτι το μίν ηρωτον του Οωμίχτος, τουτίατιν ΐ) 
'ψυχη^ αρμονία δε ΰύτερον καΐ οτι το μ^ ^ρχ^^ ^ ίπιύτατείτ^ 
αώματι χαΐ μάχεται πολλάκις^ αρμονία δ^ ου μάχεται τοις ηρμοΰμΐ- 
νοις' τίαΐ οτι το μάλλον χαΐ ήττον αρμονία μίν ^^^ταί, 'ψ^ν ^^ ^' 
χαΐ ως αρμονία μεν αωξομίνη ου τζροαίεται αναρμοατίαν^ φνχη δΐ 
χατίίαν τνροΰίεταΐ' χαι οτι εϊπερ του ύώματος η αναρμοΰτία νδοος 
ίατιν η αΐύχος η αβ^Ινπα^ η αρμονία του σώματος κάλλος αν εΐη *αΙ 
υγίεια καΐ δνναμις αλλ' ου ψνχη. ταύτα μίν αηαντα εΓρηται υηο 
των φιλοσόφων ίν άλλοις (ί. 6. ίη ΡίΜοάοηβ 9Τ^. 1 — 4 βΐ ίη ΕιιάβιιιΟ 
αΓ^. 4 — 5) • α όί νυν ^Αριστοτέλης φησί^ τοιαύτα Ιστιν , . » οτι μΗ^ 
ουν οί λέγοντες αρμονίαν την -ψυχην οϋτε ίγγύς άγαν ούτε Λορρί/Ρ 
της αληθείας βάλλειν αν δόξειεν, καΐ ίκ των νυν είρημένων %αϊ Ιι^ 
των ίν άλλοις δηλόν ίστιν, 

ΟΓ. Οίγηιρίοίΐοη νβΐ ΡγοοΠ οοΙο^. βοΐιοΐ. ίη Πιοβάοη. ρ. 142, 1 (βά* 
ΡίηοΙίΙι. ΙΙ(ϊίΙ1)Γ. 1847. οΓ. ΡαΙπο. (Ιί80. ΡβπρβΙ. Ι ρ. 94): "Ότι ο ^Αριύτο^ 
τίλης ίν τω Ευδημω όντως ίπιχειρει* τ^ αρμονίες Ιναντίον ίστιν η 
αναρμοστία' ττ} δ^ '^νχ^ ονδϊν ίναντίον' ουσία γάρ* καΐ το σνμηέ-' 
ρασμα δήλον. ϊτι , εΐ αναρμοστία των στοιχείων του ζώου νόσος , Ψξ 
αρμονία ειη αν υγίεια αλλ' ουχί ψνχη, 'ώ. ρ. 142, 8 : το τρίτον ταντο^ 
τω ίν Ευδημω δευτίρω (οΓ. Ρΐιίίορ. δυρπα). 

Ευιΐβιηί βχ οοιηιηβηΙαΙΟΓίΒυδ πιοηΐΐοηβιη ΓοάιϋάοΓαηΙ βΐίαιη δορίιο• 
ηίαβ ίη ραΓβρΗη Αγ. άβ οη. (οίΐ. ΤΓβηά. ουηιπι. ρ. 205) οΐ 660Γ|^ΐιΐ8 Ραοΐιγ- 
πιοΓβδ ίη ρΜθ8ορΗίαβ 1ί1). VII ΙιΙ. 1 ο. 1 (Γοΐ. 128* οοϋ. Ρδήδ. 1929. οί. 
ν6Γ8. ΙαΙ. ΡΙιίΙ. Ββοΐιίί Β&8. 1560 ρ. 180). — 65 — 

8. (39) 

δίιηρίΐα ίη Ατ. όβ απ. 1. ΙΠ (ϋβ ίηΐβΐΐβοΐυ] ΐ. 62^ ίηΓ. : ό μίν ονν 

Πλάτων χαΙΙπΙ ηάνχίαν ^Γωθεν ομωννμως χά τε εϊδη καΐ τα χβητ^ αντα 

εΙόοΛΟίσυιι^να τ^ροοαγορΒυειν. ο όί ^Αριΰτοτίλης όταν μ}ν μεριβτον 

το εΙόσΛΟΐουμενον |7, φυλάττεται την ομίοννμίαν βια την τωλλίρ^ του 

μερίύτου τίρος το είδος αμίριΰτον ον απόΰταΰιν * την β^ λογιοιην ψν- 

χην ως μη μόνον οριξομίνην άλλα καΙ ορον ουϋαν * μεταξύ γαρ ως τον 

αμερίατου καΐ μερκίτον αμφω πως ουοα^ οντω %αΙ του ορού %αΙ τον 

οριζομένου άμφότερον Ιμφαίνοναα^ το μ\ν ως ανελιττομίνη^^το όί Οια 

ττ/ν αεΙ τίοτά ορονς μετάβαΰιν %αΙ δια την των ανει,λιγμίνων τνάντων 

εΙς%ν (6ν βΑ) ονναγααγην ως ηαριαονμίνη {-νην βά.) τω ορίξοντι νώ, 

%αΙ δια τούτο %αΙ ίν τφ Ενδημώ διαλόγω εΙδός τι αηοφαίνεται 

την ψ ν χην είναι {οΐ, Γγ. 2 βχ ΤΗβιη. (1β βη. ΐ. 90*^), καΐ Ιν τούτοις 

ίκαινεΐ τονς των εΙδών δε%τιηην λέοντας την ψνχήν^ ονχ ολην αλλά 

την νοΐ7Τίχι}ν ώς των άληϋ'ών δεντέρως ειδών γνω(5τι%ην * τω γαρ της 

^/^ης κρείττονι νω τα άλη&ή εΐ^δη ανΰτοιχα. τούτων ηροδιωριΰμίνων 

χψ ^Αριατοτελικην άναλαβόντες λέξιν . . . 

9. (40) 

Ρ1ϋΐ2ΓθΙιιΐ3 άβ ιηιΐδίοα ο. 22: δεδειγμένον δί οτι 6 Πλάτων οντ 
αγνοία οντ' απειρία τά άλλα παρψηύατο αλλ' ώ^ ον πρέτΐοντα τοιαύττί 
Λολίτί/α, δείξομεν Ιξής οτι ίμηειρος αρμονίας ην. Ιν γονν τ^ ψυχο- 
ρνία τ^ Ιν τω Τιμαίω ... (ο. 23 :) οτι δΐ αεμνη η αρμονία καΐ &είόν 
^^χα! μίγα^ ΑριύτοτΙλης ο Πλάτωνος ταντι λέγει ι^η δί αρμονία 
&τίν Ουρανία την φύοιν ίχονβα ϋ'είαν οιαΐ τιαλην καΐ δαιμόνια ν • τετρα- 
Ι^^ΐς δί τ^ δννάμει Λεφνχνια δύο μεαότητας ίχει άρι^μητιχην τε και 
^9ί^νι%ήν , φαίνεται τ ε τά μέρη αυτής καΐ τά μεγέ^ και α£ ίπεροχαι 
*«ϊ άρι^μον καΐ Ιαομετρίαν Ιν γαρ δναί τετραχόρδοις ^ν&μίξεται 
^αμ^λη:^. ταντα μίν τα ^ητά. αννεατάναι δ^ αντης το ΰώμα ίλεγεν 
<χ μρων ανόμοιων^ ύνμφωνούντων μίντοι ηρος άλληλα (εί. Ρβθυάο- 
'^^ΐοίβηβ δΙοΒ. 6θ1. 1, 458). άλλα μην χαι τάς μεΰότητας αντης χατά τον 
^(^ί^ητικον λόγον ΰνμφωνειν • τον γαρ νίατον ττρος τον νπατον Ικ 
^ίηίααίον λόγον ηρμοΰμένον την διά παύών ΰυμφωνίαν άτνοτελειν, 
ψιγάρ^ ώς προείτνομεν^ τον νεατον δωδεχα μονάδων ^ τον δ^ νηατον 
«Ι» τ^ν δΐ ηαραμέαην ϋνμφωνονύαν προς νπάτην καθ' ημιόλιον λόγον 
*νν& μονάδων^ της δε μεΰης οκτώ είναι μονάδας ίλεγομεν. ύυγκεΐύ^αι 
οι όίά τούτων της μονβικης τά κνριώτατα διαατηματα ύνμβαίνει , το 
^ί όία τεαΰάρων ο ίοτι κατά τον ίπίτριτον λόγον , και το δια πέντε ο 
*^η κατά τον ημιόλιον λόγον , και το διά παΰών ο ίύτι κατά τον διπλά- 

ΑΒΙ8Τ0Τ. ΡβΕυΟΒΡΙΟΒ. 5 - 66 - 

ύίον, άλλα γαρ 'καΐ τον ίπσγδοον αώξεα&αί , ος Ιΰτί χατα τσν τονιαΐον 
λόγον. ταίς ανταις δ^ νταροχαις νηερίχην %αΙ νταρίχεο^ϋΐι της α^ 
μονίας τα μ,έρη νηο των μερών καΐ τάς μεαότψας νΛΟ των μοΗηψα» 
κατά τε την Ιν αρι&μχ>ις υτνεροχην ααΐ κατά την γεωμετριηην δνναμψ 
συμβαίνει, άηοφαίνεί γοϋν αντας ^Αριϋτοτίλης τας δυνάμεις ίχή' 
αας τοιαύτας^ την μεν νεάτην της μέσης τω τρίτφ μέρει τψ ανιΐ}$ 
υπερίχουύαν^ την δΐ ντίάτην υπο της τιαραμέσης υτκρεχομίνην ομοίΛς^ 
ως γίνεύϋνιι τας υηεροχάς των ηρός τι * τοις γαρ (χυτοίς μίρεοιν νικ^ 
έχουαι καΐ υπερίχονται, τοις γουν αυτοις λόγοις οί α%(^ι της μ1φι$ 
%αΙ παραμέύης υΛερέχουΰι χαι υπερίχονται, ίπιτρίτφ καΐ ημιοΧΙψ' 
τοιαύτη δη υ7€εροχη ίατιν η αρμονική, η δε της νεάτης ντίεροχη χ» 
της μέΰης χατ' άριϋ•μψικον λόγον Γσω μέρει τάς υτΐεροχάς έμφ€ίίνοο- 
ύιν. ωϋαύτως και η ηαραμέβη της υπάτης * της γαρ μέαης η ηαρα• 
μέϋη κατά τον έηόγδοον λόγον υπερέχει, πάλιν η νεάτη της νχάΐΐΐς 
διπλααία έΰτίν, η δε παραμέύη της υτνάτης ημιολιος^ η δΐ μέαη ^ 
τρίτος προς υπάτην ηρμοΰται {^ΐ, Βθ6θ1(1ι ΡΗΠοΙ. ρ. 6Θ}. καΐ τοις μίι^ 
μέρεΰι καΐ το»ξ πλη^εβι καΐ κατ ^Αριΰτοτέλη η αρμονία οντω^ Ιχουό» 
πέφυκε. (24) αννίατηκε δΐ φυΰικωτατα εκ τε της απείρου καΐ τίεραΐ- 
νούαης και έκ της άρτιοπερίΰβου (οΓ. ίτ. ιΐο ΡγΐΗη§. 8) φύαεως καΐ ανΠΐ 
κάί τά μέρη αυτής πάντα (οΓ. Ρβοοίΐο -Ρΐιίΐοΐ. πρ. δίοΐ). βοΐ. Ι, 454) * αυχ^Ι 
μίν γαρ ολη άρτια έΰτΐ τετραμερής ούσα τοις οροις^ τά δε μέρη αντή^ 
καΐ οί λόγοι άρτιοι και περιύαοί και άρτιοπέριααοι * την μίν γαρ νεεί^ 
την ίχει άρτίαν ίκ δοίδεκα μονάδων^ την δι τταραμέϋην περιόβην ϋ 
Ιννέα μονάδων^ την δί μέΰην αρτίαν ί^ οκτώ μονάδων^ την δΐ νπάϊΨ§'^ 
άρτιοηέριβαον ^ξ μονάδων ουϋαν. ούτω δί πεφυκυΐα αυτή τε καΐ %^ 
μέρη αυτής προς άλληλα ταΐς υπεροχαις τε καΐ τοις λογοις ολη τε οΐ^ΐί 
και τοις μέρεαι βυμφωνει. (25) άΐλά μην καΐ αϊ αΙα&ηαεις.α£ τοις 09^^ 
μαύιν Ιγγιγνό^ναι δια την αρμονίαν α£ μΙν ουράνιαι ^εΐαι οιχητ^^ 
μετά θεού την αιαϋτιβιν τταρεχόμεναι τοις άν^ρώποις^ όφις τε χσ^^ 
άκοη (οΓ. ΡΙβΙο Τίιη. ρ. 45 — 47. <^ί&1. (Ιβ ρ1ιί1υ$. Γγ. 10) , μετά φωνι/^ 
καΐ φωτός την αρμονίαν έπιφαίνουύι * καΐ άλλαι δ^ αυταις άχ6ΐου9(Ρ^ 
17 αΐβ^ήβεις κοτθ' αρμονίαν αυνεατάΰι ' πάντα γάρ τίαΐ αυτβα ίπαζε^ 
λούαιν ουκ άνευ αρμονίας ^ έλάττους μϊν εκείνων ουύαι^ ουκ απο 9 
εκείνων έκεΐναι γαρ άμα %εου παρουύία παραγιγνόμεναι τοίς 0ωμα^ 
κατά λογιΰμόν^ Ιαχυράν τε και καλην φύαιν Ιχουΰι, 

φανερον ουν Ικ τούτων ότι τοις τναλαιοΓς των 'Ελληνων εΐκότν»^ 
μάλιστα πάντων έμέληαε πεπαιδεύο^αι μουαικην βΙο. 

Πβ Ιιοο ΓΓβ^οηΙο αΗ (Ιίαΐο^υπι Ηο αηίιηο ΓοοΙβ ΓβΓβΓβικΙο ίβιη ηβιη^ 
(1ιι1)ίΙ&1)ίΙ. ΗοβΙ ϊηάΒ α ΡαΙπείο ((1ί80. ΡβπραΙ. ρ. 70 Βββ.) βΐ ΡβΙΐΓίοΐο (Β• — 67 — 

β. III , 397 Η.) 1ί1)Γ0 περί μουαιχής (0. Ι. 5 . 2β) νϋΐ^το ΐΗ1)υ3ΐυΓ. βΐ 
Ιιίο φΐίΗβιη ηυδ^υαιη αίαΐυπ ηααδίοββςαβ ΡβηραΙβΙίοαβ Ιαυιΐβ» 3(1 υηυιη 
ίβτβ ρβΓίίηβηΙ ΑτΐβΙοιβηυιη (οΓ. ΡΙαΙ. άβ ηουβ. 3 : των τε γαρ Πλατωνικών 
οι ηλιϊατοι %αΙ των α%ο τον ηεριηατον φίλοοόφων οί αριύτοί πιρί τε 
ττ^ αρχαίας μουΟιχης Ουντάξαι ίαηονόαΰαν καΐ ηερί της αντ'^ γεγενη^ 
μίνης ηαραφ^ράς. βΐ ΡΙυΙβΓοΗιΐδ ηυίΗθίη ΗβΓαοΗάθ ροΐίδδίιηυιη βΐ Αή- 
δίοχβηο ΡβήραΙβΙίοίβ ίη ίρ8ίϋ8 ΙίΙ)Γ0 οϋΐαπ), ηυοπηυοιη αΙίοΓυιη βϋοιη 
ίαβηιηΐ ιοαβίοα βΐ ΗϋπηοηίοΑ ρΓθ1)]6ΐη3ΐ2ΐ ρ1υπιιΐ3. ηοΐος γαρ αν ανλος 
η χι^άρα , αίΐ ΡΙυΙατοΙιυδ (ηοη ρο836 βυβν. νινί 8. Ερίο. ο. 13) . . . όντως 
Ψΐνφρανεν^ΕΜίκονρον %αΙ Μητρόδωρον^ ώςΆριύτοτίλη χαΐ θεόφρα- 
€τον χαΐ ^Ιερωννμον %αΙ ^ί%αΙαρ%ον οί ηερΙ χορών λόγοι χαΐ όιδαΰχα- 
Και %αΙ τα δι ανλών ηροβληματα καΐ (ν&μών καΐ αρμονίων, ςαίϋυβ 
ίιιη 6Χ6ΐηρΐ2ΐ αάάίΐ ίΐΐβ ιιοη ιη3^ί$ ηυίίίειη ίρ8ί ΑηβΙοΙβϋ Ιτίύυβπίΐβ ςυ^ιη 
φΜβ ίηΙβΓ ρΓοΜβιηβΙαιη βχ ΡβηρΑΐβΙίοοπιιη 80ΓίρΙί8 εοΠβεΙΟΓυιη 1ί1)Γ08 
€ΐίλΐη ηυηο ίεηιηΙΟΓ πκΐδίεα ρΓθ1)ΐ6ΐη3ΐα (όαα ηερΙ αρμονίαν) , 860Γ8ίπι 
Μβρβ βοτίρία 3 1ϋ)Γ3ηί8. V. 
ΠΒ^ϊ (νχή ς. 

Ηυίε ^ίαΐο^ο ρΓαθΓβΙίοηί βίηΐ νοΓ^α (ΐυί1)υ8 ίΐΓ^υιηβηΙί Γ3(ίο & (1ί- 
^ΐριιΐο ςυο(ΐ3ΐη Γυβίυβ ΐΓαοΙηΙί εοηαρΓβΙιοικΙί νίίΐβίαπ, Απδίοΐβΐίδ ίη θΐΗίοίδ 
Χ. 9 (ρ. 1179, 22): 6 δε χατα νονν ενεργών καΐ τοντον θεράπευαν υμΪ 
^^οχίΐμξνος αριΰτα και ^εοφιλίύτατος ί'οιχεν είναι • εΐ γαρ τις ίταμέ- 
^ια των ανϋ'ρωηίνων νηο θεών γίνεται^ ωβπερ δοχεί^ χαΐ εΐη αν 
^Ιογον χαίρειν τε αντονς τω αρίΰτω χαΐ τω ύνγγενεοτάτψ' τοντο 6* 
^ ί?ι^ ο νονς (οΓ. πίθίαρίι. XI, 7) • χαΐ τον ς αγαπώντας μάλιΰτα τοντο 
^^ τιμώντας αντενηοιεΐν ως των φίλων αντοΐς ίτνιμελονμένονς χαΐ 
^ώς τε χαι χαλώς πράττοντας, οτι δε πάντα ταντα τω ύοφω μά- 
^<τθ' νπάρχει , ονχ αδηλον ' ϋ'εοφιλέατατος αρα, τον αντον δ' είχος 
Χβί ενδαιμονεύτατον. ςυί])ΐΐ8 νβΛίδ βΐίαιη ΡΙαΙοηίδ δοηίβηΐία οοηΐίηβ- 
ίθΓ(€Γ. ΕαΙΙιγρΗΓοη , 1θ£^. Χ ρ. 899—907). δΒρίοηδ ί^ΐΐαπ, ςϋυιη ρΗϋοδο- 
ρΙΐϊΙϋΓ, ΙοςηϋϋΓ οίΐηι άβο (υΐ ηιΙ ΤΗβορ1ΐΓ3δΙιΐ8 ΗίβΓοηγιηί ίη 1. περί γά- 
\^ν) δίπιαΐ 6ΐ ρΓβ03ΐυΓ. εΰχεσθα» εηίιη ί(1βπι βδΐ 30 νοεϊν 3ΐηυβ 63(ΐ6πι, 
<ιΙ 3ίΙ Υαγγο ίη Εαπΐ6ηί(1ί1)α8 (βρυιΐ Νοη. δ. ρΓθοαηΙυΓ βΐ δ. πιίΓ38), βδ( ηΐ6- 
•ΙίοΐηΛ 86Γ3ρίάίδ €[υί 3ηίπ)ο ουρβί ςνοϋώ'β ρΓβεαηΐοΓ ςυββ Απδΐυΐβΐίδ βΐ 
ρΗίΙθ8ορΙιί3β (Ιοδ. 8ε3Η§;6Γί δίνβ Υνοηίδ νίΙ11ϋηΐ3π ίη Ιοοοδ οοηίΓονβΓδΟδ 
Ηοΐ). ΤίΙίί 3ηίιη3(1νβΓ8. IX, 12. ΡβΓ. 1586. οΓ. ΟβΗΙβΓ. ν3ΓΓ. 83ΐ. ρ. 123). 

5* - 70 — 

εΓ. 6ρίΙοιηα$ δβπηοηυιη Μυβοηϋ αί ΕρίβΙβΙί ςυίΒυβ ίάβιη δΙοΒλβιιβ υΐϋατ] 
ΤΗβοάοΓΐ (ΙίοΗυΓ ίη ΡηγεΙΙ. 830γ. Ιβαπ. (1 . 7, 47 ρ. 703 Αρ. ΟΛΪβί. βά. βοΐ. 
δίοΐ). ι. II. 1850). ςαί Ιοοαβ, 8ίςυί(ΐ6[η ΓβνβΓα Ζβηο δίοίοαβ ΙββίΑίιιτ, Ιιοο 
8θ1υιη οοιηρΓθΙ)3ΐ ςυοά υιηηίηο ιηαηίΓββΙυιη ββΐ, &ηΙίφΐΐ88ίιηο ίβιη Ιαη- 
ροΓΟ ΑπδΙϋΙβΠδ Ιί1)6ΐ1υ8 βχΐίϋβββ ςαοΓΟίη εαΐ&ΐο^υιη 8οηρ8ϋ ΑηάΓΟίιί- 
0(18 ηυηο (ΙορβΓίΙίΙΟΓαιη , Γοοίβ ίη8θπρϋ Γυί886 υΐ οπβιΙβιιΙαΓ ιηΐηΐιηβ βνίη- 
οίΐ. ίιηιηο ηυο 9αΙίςαίθΓ68 βο ίηο6ΓΐίθΓ68 Γαί886 8ΐιι1α38 Ιί1>Γθπιιη 111ιιΙο$. 
({υί ίη 1)ί1)1ίοΐΗ6θΪ8 9η1ίηαί88ίπιΐ8 ΑΙθχοηίΙτίηίβ ΓβρβΓΪΓβηΙαΓ , βοηιιη 8άϋε«( 
ςαΙ οηΐβ οοη(ϋΐ38 ϋΐ38 ίη πιαηί1>υ8 Ηοπιίηιιπ) ν6Γ83Γ6ηΙιΐΓ οβΓίοβφΐβ βΐιηαΐ 
ηΐ9^ί8ΐΓοη]ηι Ιγρθ8 ΓβΓβιτβηΙ 3ΐ€[υβ 06Γΐ38 8ΐυ(ϋθΓαπι νίββ. Αϊ ΙηοβΠιηη 
68ΐ ίρ8ηπι Ζβηοηοπι ίΐα ΐΓαάίάίδδβ. ηαπι ηααβ Τ6ΐβ8 ί8ΐ6 ΓβΓβΓΐ, €Α βίεοί 
ρΐατίπια ηυαβ ΟΊο^6ηί8 Βίοηί8 €Γβΐ6ϋ8 ΗΐίοΓαιη (ΙίοΙα ηιβπΐ0Γ3ΐ , β εβΓίίδ 
οΙιπαΓυηι 1ίΙ)ηδ ρβΐίΐα νί^βπΙϋΓ, ςυθπιαάπιοίΐυιη αρυά Ι36ηίυιη (β, 91) <1ρ 
6θά6Πΐ €Γ3ΐβΙβ οίΐΗΐϋΓ Ζήνων ο Κιτίενς ίν ταΐς χρείαις Ιιοο ββΐ «αοΙΟΓ 
({υίάβαι ςυί Ζβηοηίβ (ΙίοΙΟΓαπι οΙιπαΓοηινβ (ςυβίβδ πιυΐΐΐ η&ιτ3ΐ)3η1, Ατί" 
δίοη , ΗβΟΑίοη οΙο. οΓ. 6. ^. 0. Ι^. 7, 21) Η1)Γυηι βάί^ίΐ. λ(!€6(Ιϋ φΐοά βίαοί* 
Ηβ αρυά Ι^96Γΐίαπι Ιε^ίΙιΐΓ (7, 2) αΐΐεπ» άβ Ζβηοηβ πΑΓΓβΐίο (|αί ροβίςιοη 
ίη ύίϋΙίοροΙίο ααάίνίΐ δεουηάαηι ευηιπιβηΙαΓίυΓυπι ΧεηορΗοηΙΙβ , βώηίη- 
Ιίοηε εοπιπιοΐαδ ΟραΙεΙοπι ρΓαοββηΙοηι 86ου(υ8 βίΐ (Ιίδοίριιΐυβ. φΐαητίι 
ί^ίΙαΓ ίη αηΐίςαο ςυοίΐαηι οΗπίαπιπι Π1)γο οΐβ Ορβίοΐβ ΑΗδΙοΙβΗβ ρΓοΙτβρΙί* 
ευηι Ιβ^εηΙβ 3ΐςιΐ6 αυάίβηΐβ Ζεηοηβ Γβίβίαηι ΓαοηΙ , ηοη 86({υίΙηΓ Γειη Ιιο* 
ωίηυηι πιβπιοηα (Γβάϋαπι 6ΐ ΓοΓίαδββ ίηνοηΐβπι ΓβνβΓΑ ίΐ» βοοίάίβββ. ηβ^πβ 
ί^^ίΙυΓ Ζεηοηίδ ίΠυιΙ βχ ί^ηοΐο δεπρίοπε (εδίίηιοηίυηι ρΐΌ οβΓίο Ιιΐ3ΐοφΐβ 
Η9ΐ)εη(1υπι εδί, ηεςιιε Τείεδ ίρδε, ουίυδ βρυά δΙο1)»6υηι Ιοηςίοη υΐροί^ 
ναΐ£[3ΐίθΓίδ (εΐ υΐ ραΐυ ΓεοεηΙίοπδ) ίΓα^ηιεηΙα ΒρροηυηΐυΓ εχ υη» ΙΠα φΐ«^ 
ΗίοΐΙϋΓ ερίΐοηια ρείίΐα , ηυα βεΐαίε νίχεήΐ ηοίαπι εδί. δΐίΐροηΐβ βηΐιη ά\Λ^ 
1θ£^υπι (|υεη(ί9ηι (αΐ ^ΓΑ(ει^8 δεπηοηεπι 98, 72) τερείίΐ «ρηά δΙοΐΜίβυιιΐ' 
(Π. 40, 8) δΐίΐροηίδφΐε βείβίεαι (ευίαδ ραΐηαπι ηιεπιοΓΑΐ Με^^βΓβηδίιιαι ατ" 
Βεηι 3ΐ) ΑηΙί^οηί ΠΠο 03ρΐ3πι, οΓ. Οίοίΐ. 20. 40. Π. Ι, 2. 115. ΡΙυΙ. 0^^ 
ωείΓ. 9), ηοΜ πΐ οΙΙηι νοΙβΙ)3ΐ Νίβ1)υ1ΐΓ (Ιίΐεΐηε ρΐιίΐοΐ. δείπΐΐεη Ι ρ. 4»- 
οΓ. 461 εΐ 3η(ε3 \νγΙΙεπ1)3οΗ 3ηΙη]3(1ν. ίη ΡΙυΙ. Ι, 1 , ρ. 38) δΐιβιη άββοτΰΜβ- 
Τείεδ. οηίαδ ερίΙ(Ηη3 νίΗεΙηπ ίηίδδε διατριβών 1ί1)εΓ, ηυΑίεβ β ΓεοβηΙΙο^ 
Γί1)υ8 ΓεηιηΙϋΓ ΑΓΓί3ηί των ^Επικτήτου διατριβών \ι\)ή φΐβΙαοΓ βΐ ΟιοιιΙ^ 
£ΙΐΓ7δθ8ΐοπ)ί βΐίφίοΐ. ΐΒνα ί^ίΐυπ , αΐ Ηοο 3(1(ΐ3η) , άε Ιιοο ςυοςυβ ΑηβΙο-' 
ίεΐίδ δοπρίο οοΙιί1)ε3ΐ 83]1εη) ίυάίοίαηι , φΐί ηυυπι ηοη βυάββΐ εειίερβ ιιοί" 
νεΓδ3ε 1ίΙΙοΓ3Γϋπι ΑΓί8ΐοΙε1ίο3Γυηι ίηΐεπ βε €οηφ3Γ3ΐ3Γυπι Γ3ΐίοηί, εβΓίβ ηοϋ 
οεΗεΓε (1εΙ)εΐ ΐΓ3(ϋΐ0Γυπι ΙίΙυΙοΓυηι 3υοΙοηΐ3ϋ , (]υ3πι ({υβΐίδ ςαβοΐΑςυβ βίβ^ 
ρΐ3ηβ ί^ηοΓ3ΐ. — 71 — 

1. (43) 

Ιο. 8ΐο1). ΠοπΙ. 95, 21 : ίκ των Τίλητος ίηιτομ,η (οογγ. Ιηιτομής^ 
8ΐΑ φιο Ιίΐαίο (για ββςυυηΙαΓ ίΓΑ^σιβοΙα 6Χ (Ιΐ886Γΐ9ΐίοη6 Ηβ ραυρβΓίβΙβ 
ηιιιη ίιηρβάίιηβηΐο βίΐ ρΙιΠοβορΗίαβ , ^αοΓαιη 86ουη(1αιη 68ΐ Ηοε) : Ζήνων 
Φ Ιφη Κράτητα αναγινώβχείν ίν ύανχείω καϋ-ημενον τον ^Αριΰτοτί- 
Ιονς ηροτρεπτιχόν^ ον Ιγρα'ψε ηρος Βεμίοων α τον Κυ- 
πρίων βαύίΐέα λέγοαν οτι ούδενϊ ηλείω αγα^ά υπάρχει προς το 
φίλοαοφήααι ' πλοϋτόν τε γαρ πλείΰτον αυτόν Ιχειν ωΰτε δαπανάν εΙς 
ταντα , ίτ< δΐ δόξίχν υπάρχειν αύτω. αναγινώβαοντος δΐ αυτού τον 
0Ηυτέα ίφη προύίχειν αμα ζάπτοντα χαΐ τον Κράτητα εΙπεΐν Ιγώ 
μΛΐ δοκώ, ω Φιλίακε , γράφειν εΙς α ε τνροτρετττιχόν * πλείω γαρ ορώ ύοί 
υπάρχοντα προς το φιλοαοψηααί ων ϊγρα'ψεν ^Αριστοτέλης, 

2. (44) 

Αΐβχ. ΑρΙίΓοά. ίη Αγ. Ιορ. (Υβη. ΑΜ. 1513) ρ. 80 (= ρ. 2β6. 15 Βγ. 
9Α Ιορ. 1. Π ρ. 110, 25) : ϊατί δε ίφ' ων χα2 πάντα τα ύημαινόμενα λαμ- 
βάνοντες ίατιν ΙπΙ πάντων αυτών άναακευάζειν το ηείμενον • οϊον εΐ 
α^ι τις οτι μη χρη φιλοΰοφειν * ίπεί φιλοαοφεΐν λέγεται %αΙ το ξψ 
τειν αύτο τοϋτο είτε χρη φιλοαοφεΐν είτε καΐ μη^ ως εϊπεν αυτός έν 
το προτρεπτι%ψ^ άλλα %αΙ το την φιλόαοφον ^εωρίαν μετιίναι^ ίχά- 
τιραν αυτών δείξεηηες οίκείον τω άνϋ•ρώπω πανταχόθεν αναιρηαομεν 
χοτι^μενον, ίπΐ μίν ουν•τούτων %ατ άμφω Μάχεται δείχνυαθαι 
το ηροχε£μενον , ίτά δ^ τών πρώτων παραδειγμάτων ουχ ίπι πάντων 
αΗ η δι εηατέρου η Ικ τίνων. 

Αηοιι. 8ε}ιο1. περί τών εΐίών πάντων του ΰυλλογι,αμοϋ (ίη Γιηβ 
(0(1. Ρ3Γί5. ιη6ΐΐ)1)Γ. βηΐ. 2064 δοΐιοΐία ιηίδε. ίη Ι. Ι βηαΐγΐ. ρπ. εοηΙίηεηΙί8 
βιώ φωνής αμμωνίου^ Ηβ ςυο \ναί1ζ Ογ^. Ι. 27, Γ. 201 '^— 263^) Γ. 263•.. . 
χοιοντος δΐ {παραβυνημμίνος 8ε.) καί ο^Αριΰτοτέλους λόγος εν τώ 
^^ρετττιχω ' είτε φιλοαοφητέον είτε μη φιλοαοφητίον^ φιλοβοφητέον, 
«λίβ μην η φιλοΰοφητίον η ου φιλοαοφητέον πάντως άρα φιλοαοφη- 
^άν. τοίονΓΟ^ και 6 Πλάτωνος (εί. ΟΙγπιρ. ίη Αΐε. ρ. 145) ίν τω Πρω- 

01}ΊηρΙθ(ΙθΓ. ίη ΑΙείΙ). €(1. ΟποαζοΓ 1821 ρ. 144: χαΐ ^Αρ. μεν ίν τω 
^τρετηιχώ ίλεγεν οτι είτε ςρ. φ. είτε μη φ. φ, , πάντως δε φιλοαο- 
φητεον. Πλάτων δε φηαιν βΙε. ΕΠαδ ρΓοΙβ^. ρΐιίΐοβ. ρπαχ. 2 (ρ. 7, 13 
Βγ. β εοά. εΙΐ9Γΐ. Γβε. ΡβΓί». 1977 Γ. 2**, εί. ϋοίβΐ. 387 πιβιη1)Γ. δοε. XII 3ρα(Ι 
ΟτίπιβΓίν, 391), α1)Ι άβ ίί8 (ΐιιί ηβ^αηΐ βδδερΗίΙοδορΙιίαηι: ^ και ως φηοΐν 
'Λ^κίτοτίλης έν τω προτρεπτικό έπιγεγραμμένω^ έν 
^ ηροτρέπει τους νέους προς φιλοαοφίαν, φηαι γαρ ουτως' — 72 — 

εΐ μίν φιλοΰοφητίον ψίλοΰοφψίον (Ιιοο 3ΐ(6ηιιη φιλ. οιη. οοΑ, 1977] : 

εΐ μη φίΐοαοφητέον φιλοΰοφψέον. τνάντως αρα φιλοβοφητέσν. τοι, — =^ 

τίΰτιν εΐ μεν γαρ Ιΰτι^ Ίίάντως οφείλομεν ψίΐοαοφειν ονϋης αυτής ' ^^^' 

61 μη ίβτι^ χαΐ όντως οφείλομεν ξητεΐν ηώς ουχ Ι<Ττί φι,ΙοβοφΙα^ ζ^/^^' 

τονντες δΐ φιλοβοφοϋμεν ^ ίπειδη το ξψειν αΙτΙα της φιλοαοφίίΐ^τ' ί 

εΰτίν, 

ϋΛΎΪά ρΓοΙο^. ρΙιΠθ8ορΙι. ρΓ. 4 (οοά. ΡβΓίδ. ύοοαΐ). 1000 ί. 5^, ηκβιηΐιν^ 
ΛηΙ. 2723 ί. 167»», βχα βχ ΟίνίΛβ ίη οοά. ηιβπι1)Γ. ΛηΙ. 2089 (. 03^ ο#1 
ΒΓοη^ίδ 8θΙι. ρ. 13, 2): τίαΐ ο ^ΑριύτοτΙΧης δΐ Ιν τινι Λροτρε - 
ητικω {προαιρετιχώ 2723, τρεπτίχώ 1900) αυτόν ύυγγράμματ^, ί »^ 
ω ηροτρίτζεται {ηροτρέτίει 2089) τονς νέους ίτίΐ φίλοαοφίαν ^ 
λίγει οτι είτε μη φίλοΰοφητίον φίλοαοφητέον , είτε φιλοβοφητίον φίλο- 
αοφψίον , τΐάντως δε φίλοαοφψίον (π. ί. φ, οιη. 2723 βΐ 1900). τον— 
τεατιν οτι εΐ λέγει τις μη είναι φιλοσοφίαν , ατωδείξεΰί {τίύι αάά, 208^) 
κέχρηται δι^ ων αναιρεί την φιλοβοφίαν* εΐ δΐ αΛοδεΙξεΰι (τκίι 9ά<Λ^ 
2089) χέχρψαι δηλονότι φιλοσοφεί {φιλοσοφία ίΰτίν 2089) * μητηρ γα^ 
των ατζοδεί^εων η φιλοσοφία, εϊτε λέγει είναι φιλοσοφίαν^ τνάλιν φι^ 
λοσοφεΐ' ατνοδείξεσι γαρ ηέχρηται δι^ ων δείχνυσιν ουσαν αντη^ 
{αυτήν ουσαν 2089). ταχντως ουν φιλοσοφεί χαΐ ο αναιρών (χντην χοτί 
ό μη αναιρών ίχάτερος γαρ {γαρ οιη. 1900) αυτών άτνοδε^εσι χέχρη— 
ται δι* ων ηιστουται τα λεγόμενα- εΐ δΐ αποδεί^εσι χέχρψαι δηλξ^νό^Λτ 
φιλοσοφεί- μητηρ γαρ τών αποδείξεων η φιλοσοφία, ηαρέντες ονΒ' 
το ει έστιν Ιλ^ωμεν έηι το τι έστι χαί εΤπωμΈν τι Ιστιν η φιλοσοφία. VII. 
Περϊ Λαιύ^Ιας. 

Τβ8ΐ<ιηΙυΓ ίη(1ίε68 1.<Ί6Γΐη, Ι1θ8νΰ1ιίί {τοερι παιδείας η παιδευτιηόν ά)< 
Ρίοίοπίίϊοί (λν. 143). 8ίηΗΐϋηι αυΐοηι αΐ νΐάβΙαΓ περί παιδείας 1ί1)ηιηι« 
ρΓορΙβΓ 6ιΐ ψΐΆβ άβ ουΗίοη8 νί(96 3υϋΙθΓί1)α8 ίη8ΐΓυπΐ6πΙί8(ΐυβ ο1)8βΓνΑΐ9 
0Γ3ηΙ αϊ) ΑΐΙιβΠΗβί ο1 Ι^πορΙϋ οί \Ια8γάύΊ ΙοδΙΐηιοηίοπιπι α»εΐ0Γί1)υ8 βχ- 
οθΓρΙιιηι, ίηΙοΓ Ροηρ3ΐβ1ίοο8 €1ο3γο1ιιι8 Ρ(ϋ(ΙβΓαΙ (ϋ1. Γγ. 27 — 29 ΜϋΙΙ.). 
ΓοΓΐ3886 €ΐί»ιη ]ΠθΓοηνπΐϋ8 (Ιο. Οβηιαβε. ρ3Γ. 8αοΓ. Π, 13, 121 ρ. 743 ββίδί. 
ςα&β (Ιίαΐο^ί δυηΐ , ΡΙιιΙ. (Ιο γθοΙα ταΙ. αυΗ. ο. 18). 

1. (4δ) 
ΡΙυΙπΓοΙι. ςα. οοηνίν. 8, 10, 1 : Προβλημασιν ^Αριστοτέλους φυσι- 
χοις έντυγχάνων Φλώρος εις Θερμοπύλας χομισ&εισιν αυτός τε ηολ- — 73 — 

%Μν ατίοριων . . . ύΐΐΒηίμηλοιτο χαΐ χοϊς ίτέ^ις μεηδίδον^ μαρτύρων 
•χχηψ τω^Αριύτοτέλίί λίγοντι την τωλυμάϋ-ξίαν ττολλάς αρχάς (οοιτ. 
ι:€χραχάς) ηοϋΐν, τα μίν ονν αΙΧα μβΌ'* ημίραν β(ο. 

2. (46) 
Βίθ£[. ΙιββΓί. 9, 53 (βχ ΡβνοΗηο, οΓ. Ηθ86 άβ Αγ. 1. ρ. 45): τιαΐ ηρώ- 
ν€>ς (ο Πρωταγόρας) την %αΙονμίνη[ν τύλην Ιφ' ης τα φορτία βαύτά- 
ζσνβίν ενρεν (βΑάβιη ίθΓβ βχ Πίθ£[.$υίά. 8. κοτύλη)^ ως φηΰίν ^Αριϋτο- 
V ίΧηςίντφ ικρί παιδείας- φορμοφόρος γαρ ην^ ώς τιαΐ Επίκουρος πον 
[ία βρίβίοΐίβ 80. οί. 0. ι. 10, 8. ΑΐΗβη. νίΠ. 354 ο) φηΰί, χαΐ τούτον τον 
ν^ύπον ηρϋτι προς Αημόκριτον, ξνλα όεόεχίος οφ^είς (οΓ. ΟβΙΙ. 5. 3. 
βχ Οίθ£[. ΗββγοΜυβ 3ρα(1 διιί(1. βΐ Ευάυο. 8. ν. βΐ ίη 8θΙιο1. 3(1 ΡΙβΙ. άβ τβρ. 
Χ ρ. 421 Β61[|£.). νιπ. 

Νήρινϋ'ος. 

Ιη (1ί3ΐθ£[οπιιη δβηο Νηρίν^ος (ϋα ευ<^(1. οιηηβδ, 6ΐί3ΐη I^αυ^.) γ6- 

?βΗΙιιγ βριιά Οίο^6η6ΐη ί^βιηηαο 6Χ Οίο^βηβ αραιΙ Ηοδγοίιίυιη. ({αί (Ιίαΐο- 

8^8 βχ ηοιηίηε ρπορηο , αΐ νίίΙβΙιΐΓ , ίηβοπρίαδ (ΓοΓίβδββ Κηριν&ος οΓ. 

δϋϋ 8. Κηριν^ς τωλίς, καΐ όνομα κνρων αί Ραρβ 8. ν. Κορίνθιος 

3ΐιΐ6ΐη ιιΐ 68ΐ αρυΗ ΤΙΐ6πιί8ΐίυπι αρρβΙΙαΓβΙιΐΓ α Ιοοο , υΐ ΤΙιβορΙίΓΑδΙί Με- 

Τ'βφιχον φΐί Μ6£^3Γί8 86πηο Η3ΐ)ί1υ8 νί(ΐ6ΐαΓ, 6Χ ςυο (Ιβ Οίο^βηβ ογηιοο 

^ίβΓΐ ΐ36Γΐία8 β, 22. οΓ. ϋίθ3β3ΓθΙιί Κοριν^ίακός βΐ Αεοβιαπός^ ίΐβιη 

^Ιχιόίκός ΟβιηβΙπί 0. Ι. 5, 81) ίάβιη Η3ΐ)βΙυΓ ουιη βο , ίη (|αο δβοαη- 

^οιη ΤΙιβιηίδΙίιιιη Απδίοίθΐββ ρ1ιί1ο8ορ}ιυ8 η3ΓΓ3νί88β βη^ίΙιΐΓ β3 , ςαββ άβ 

Ρ•ιίΙθ8ορ1ιί3 Ρΐ3ΐοιΐ6ηι ίρδαιη οοΐίοςαβηΐβιη 3ϋ(1ίνοηΙ οιιιη πίδΐίοο ςϋθ(ΐ3ηι 

^οΗοΐΙιΐο. ςυ3η(}α3ΐη να1^3ΐί88ίιηιιιη ΟοπηίΗϋ ηοιηβη ηιΐ3 1ίΙ)Γ3Γϋ ίιΐδοί- 

113 ίη ο1)8οαΓυιΐ) ίΠυιη ΝοηηΐΗυιη αΐ^ίβπΐ (ϋίΤιεΠβ ίηΐ6Ηί^3δ, ΓαείΙΗηιβ 

ίοηΐΓβηαιη. ΓΟδΙίευδ 3υΐ6ΐη ίδΙε ςαυπι ΡΙβΙοηίδ (ϋβίο^υιη Ιβ^ίδδβΙ ί}αί 

Οθφ3δ ίηδοπρίυδ βδΐ , ρ1ιί1θδόρ1ιί36 βπιοπβ οβρίοδ βΐ ΑΐΗβηβδ ρΓοΓβοΙιΐδ. 

3ίΙ ΡΙβΙοηβπι βΐ ρΗίΙοδορΗοδ 300€δδί88β (Ιίθ6ΐ33ΐυΓ, δίουΐ Ζοηο ΟίΙίβπδίδ 

ρο$(({υ3πι ΧβηορΙιουΙίδ ΗΒηπη 03δυ ςαο(ΐ3ΐιι εο^ηονίΐ (οΐ δβοαηάαιη 0. 1<. 

7, 3 ψ^είς ίπύ^ετο ττον δίατρίβοιεν οί τοιούτοι, άνδρες) 3(1 0Γ3ΐ6ΐ6ΐη 

φήίπιπι, βχ ιη6Γ€3ΐθΓ6 ρΗίΙοδορΗυδ. οοΠοουΙαδ βδΐ οιιιη Ρΐ3ΐοηβ 3^η- 

0)13, (Ιβ ({πο (φΐβπι τίμα) ΙιοηοηΓιοβ δίηβ άιι1)ίο 3αοΙθΓ ίη ρΓΟοβπιίο 

03ΐτ3?6Γ3ΐ (ϋΐ ΐ3υ(ΐ3Γ6ΐ 8θί1. ιρ1ιίΙθ8θρ}ιί3πι , ηοπ υΐ Ιιοπιίηίδ Γυ8ΐίο1ΐ3ΐ6ηι 

(^τϋΐΑΓβΙΟΓ. (ΐαο(1 η(1ίουΐ6 8ί1)ί ρ6Γδυ3δίΙ Ι. Ο. ΙΙαδοΗΙςβ, οοπιηι. (Ιβ 0. — 74 — 

Αηηίο ΰ!ιη1)Γο. Κοβίοοίιϋ 1824 ρ. 63). ΡΙβΙοηίβ 8τιΐ6ΐιι ββπηοηββ «ηΐβφίνη 
ιηοΓίυαβ ΓαβηΙ, βοηρίο ηβπιίηβιη ΐΓ3(ϋάί856 ηβςιιβ ϋΐΑ^ίβΙτί νίνβηϋβ ρ€Γ^ 
500& ίη (Ιίίΐΐο^ίβ (ώ(ΐ808 ίυί$86 (ηοη ηια^ίβ ^υβιη νίναιη δοα^Ιβιη ίηάιιιβ- 
τυηΐ Χβηορίιοη , ΡΙαΙο , εείβή δοοΓβΙίοί) , Ηοο νβΙβΓαιη ηαοη 3ΐςιΐ6 Γβΐί- 
ζϊοηϊ ςυίνίδ Γαείΐβ οοηο6<^βΙ ίηΙο1Ιί§6ΐ(ΐυο (ϋαΐο^^οβ 1»ΐ68, φΐίοιιη<]αβ ?]«- 
10018 ρβΓδοηαπ) ΙιαΙιιιβΓυηΙ, οβΓίβ ρο8ΐ ο1. 108, 1 ίαίβββ β(1ίΐ08. ίη ^ιιί1>ιΐ5 
ςυαιη ίρββ 90*01886 , ^αί ββηηϋηοβ οΐίιη )ι»1)ϋθ8 6η3ΐτ&Γ6ΐ , βιι^βτβΙαΓ 2ΐαο- 
ΙΟΓ (ί^ 68ΐ (]ΐιί ρυΐ3ΐ)αΙϋΓ ΑΓί8ΐοΐ6ΐ68) , ηοΑίη ΐΛΟΪΙβ ββή ροΙαβΓϋ ιη&οίί65(υιη 
68ΐ , υΐ ςυί Ι3ΐί1)ϋ8 Ιί1)Π8 ΐρ8ίδ(]υβ ςα38ί ρ!]ί1θ8ορΙιί ΙβδΙβηϋβ άοοιχιηβηΐίδ 
ιιΐ6Γ6ΐιΙυΓ ρΐιΐΐοΐο^ί Αΐβχαικίηηί . νοί νί^^ίηΐΐ αηηοβ ουιη ΡΙαΙοιιβ Αΐΐιβηίδ 
οοιηιηοΓβΙυιη ίυίδδβ Αηδίοΐβΐθΐη 8ί1)ί ρβΓδίιβάοΓβηΙ , (ϋαΐο^οηιιη ΐδίοπαιη 
$ρ6θί6 ιιοη ιηίηαδ «ΙβεορΙί (ΐααιη ηαί1)α8 3νί(1β ιιΙβΓβηΙυΓ βρίβίοΐ&ηιιη βοΐί- 
οίαπιιη Γαΐδβ αιιείοπίαΐβ. βίβηίπι ηοη οπ)η68 (Ιίαΐο^οβ ςαί ΑΗβΙοΙβΙίβ ηο- 
η)ίΜ6 !υ(1ε αϊ) αενί Αΐ6ΧΗη(1πηί ρππιοπίϋδ ίιΐ8εηρΗ Γ6Γ6ΐ)&ηΙιΐΓ, ίΙ& ίΐϋ$$β 
ίη8ΐίΙυΙο8 , ιιΐ ({ΜΆβ αιιεΙοΓβ ρπαεδβηΐθ 6ΐ (1ί8ρυΐ9η1β αείβ ββδβηΐ (οΓ. Βοββ 
άβ Αγ. 1. ρ. 106) ίρδο ραυίΐο ρο8ΐ ΓβίβΓπεΙ ςαβιη ρβηββ ββπηοηίδ ίυίδββΐ 
ρηηείραΐαδ, βίεαΐ ίη 1ίΙ)Γ0 περί ευγενείας^ 86(1 Γαί886 6ΐΪ3ΐη ςιιίΒαβ ςιιιβ 
ίηΐ6Γ 86 αΐίί ίρ8υ ςαίιΐβιη ίανεηβ ρΓα686υΙβ 86(1 ΙαεεηΙε (1ί8ραΐΑ¥ί$86ηΙ $ίιΐΗ 
ρΙίείΐ6Γ η9ΓΓ»Γ6ΐ, νοίϋΐ ίη Ευ(ΐ6ηΐϋ τνερί ψνχής^ ιά ν6ΐ Ιίΐυΐί ^ίαΐο^^οηιιη 
(ΙοεβηΙ ηοη βοΐυηι 6χ αβςααΐίυπι (ΙίεεΙ πιοπΙαοΓυπι) ηοηιίηιΒυβ (ΙυοΙί , νβΐυΐ 
€2ΐ1Ιί8ΐΙΐ6η68 Τ1ΐ6ϋρΗΓ38ΐί 6ΐ ΜβΐΓϋ(1θΓϋ8 (εί. 0. I^. 10, 18 — 23) ΕρίουΓΪ, 5«Ι 
6Χ αηΙίςυίοΓίιηι 61 ρπ(Ιοιη ιυοΓίυοΓυπι 6ΐ απιίεοΓαηι ΡΙαΙοηίδ (οΓ. βΐίβιη 
ςαί 3(1 1οη^6 Γ6ΐηοΙίθΓ3 ΐ6ΠΐροΓ3 ίηΐ6Γ(1υη] εοηίυ^ίυηΐ ΟβυαβΙηΐ €1 Ηβη- 
οΗ(1ί8 (1ί3ΐο^θ8). Ευ(ΐ6ΐηί {•\• ε. ΟΙ. 107, 1. εΓ. Κπ8ε1ΐ6, (Ιίβ ΙΙΐ6ο1. Ιβΐιτβο 
(16Γ ΟηβεΗ. 06ηΙί6Γ ρ. 15), ΟργΠί (+ 01. 104, 2. εΓ. 0. Ι. 2. 54. Ρβιι». 8, 9- 
11. 9, 15. 1, 3), Μ6η6Χ6ηί. ςυίΙ)υ8 3εε6η86η(1α8 6886 ¥ΐ(ΐ6(υΓ 6 γεωργσ^ 
ο Κορίνθιος δίνε Νηριν^ος. ψιο^ 3ΐΐ6Γ08 (}υυηι Ρΐ3ΐοηί8 86πηοη68 Γ^^ 
ί6Γ3η1 , εοηβεηίβηβυπι Γέρε 68ΐ 3ε3<ΐ6ΐηί3Πΐ ηΐ3^8 83ρ6Γβ , 3ΐ ϋ1θ8 ρβηρ^ίικι^ 
ηΐ3^Ϊ8 6ΐ ιηοΓεηι ΑτίδΙυΙεΙεαπι. 

1. (47) 
ΤΗ6Π)ί8ΐία8 ϋΓ3ΐ. 33 ρ. 356 Οίη(1. (ρ. 295 ε Η3Γ(1.): ούτος ο άνη^ 
μί^ίρα ομίληύας ττ} ίμτ] είτε ύτνονδτΙ εϊτε παιγνΙα ταντον μικρόν ντά^ 
μείνε τΰά^ος ^Αξω^έα ττ} φίλοαόφφ (εΓ. 0. 1ί. 4, 2) καΐ Ζηνωνι τφ Κι^ 
τιεί (εΓ. Β. 1*. 7, 2 — 3) ααΐ τω γεωργώ τω Κοριν^ίω, ^Αξ^ο^Ια μίν γά^ 
ίτίίλεξαμένη τι των Συγγραμμάτων ϋ Πλάτων ί ηετνοίηταί ντάρ ηολι^ 
τείας , ωχετο απωνύα ^Α&ηναξε ίξ ^Αρκαδίας καΐ Πλάτωνος ητίροατΟ 
λανϋ^άνοναα άχρι πόρρω οτι γννη ε!η^ ωί^κερ 6'Αχιλλενς του Λνχο- 
μηδονς' ο δε γεωργός 6 Κορίνθιος τω Γοργία ^γενόμενος ^ οώί — 75 — 

αυτω ίκίίνω Γθ(^ία αλλά τω λόγω ον Πλάτων ίγραψΒν Ιη ΙλΙγχψ 
του αοφιΰτον^ ίχντίκα άφείς τον άγρον χαΐ τάς άμηέλους Πλάτωνι 
νηί^ηχε την ψνχην τιαΐ τα ίχείνου ίΰπίίρετο καΐ Ιφυτεύετο, χαί οντός 
Ιστιν ον τίμα ο Αριΰτοτίλης τω δίαλόγω τω Κορινϋ'ίω. τα δε 
ά(ίφΙ Ζήνωνος άρίδηλά τί ίατι ααΐ αδόμενα νπο πολλών , οτι αύτον 
η Σοαχράτονς απολογία ία Φοινίκης ηγαγεν εΙς την ηοιΜην. IX. 
Σ ο φ ί ύ τ η ς. 

δορ1ιΪ8(36 (ϋ3ΐθ£[θ (οί. ΡΙαΙοπίβ Πρωταγόρας η ϋοφιοταί 0. ί. 2, 59) 
ςυί &(ΐ5οη1)6ηιΙί βαιιΐ ιιηίαβ Ιι&βΓίϋ Ιοοί, Ρ^νοπηί ευηιιη6ηΐ3Γϋ8 ΙιίδΙοΗοί8 
Μο ιηαιιίΓββΙο (Ιβ1)βΙ (οί. 9, 54 οαηι 9. 53. ίΐβιη 8, 57 ουιη 3, 47 — 48) οϋΐη 
ρΙεΗδςιιβ α1π8 ρΙιίΙοβορΗί ΙββΙίιηοηϋδ (νείαΐ 9, 53 περί παιδείας, 3, 48 
περί ποιητών οί. 3. 37 βΙο. οί. Κθ8€ (Ιβ Αγ. Ι. ρ. 40. 43 — 45). αΓ^ϋΐηβη- 
Ιυιη Ιϋιιΐυβ ίηάίοαΐ (0. Ι., Ηβ8., Ρίοίοιη. λΥ. 142). οί. ΡΗαηίβδ {ίν τοις 
π^ς τους αοφιύτάς ΑΐΗβη. 14, 638^). 

1. (48) 

Οίϋ^. Ιι. 8, 57: ^Αριστοτέλης δ^ ίν τω σοφιατγ φηαΐ πρώτον 
Εμηεδοχλία ^ητορικην ενρειν , Ζήνωνα δΐ διαλεκτιχην. ίν δί τω περί 
^ιψών φηαίν β Ιο. 

Οί. ϋίο^. ι. 9, 25 ((Ιβ Ζβηοηβ ΕΙβ&Ιβ): φηαΐ δ' *Αριθτοτίλης Ιν 
τοί ΰοφιΟτ-^ ενρετην αυτόν γενίβ^αι διαλε%τι%ης , ωοπερ ^Εμπεδοκλία 
^η^ορικης (οί. Β. Ι. 3, 47. (Ιβ Ειηρ. οί. ΟυίηΐΠ. 3. 1. 8). 

8βχ(υδ ΕωρίΓ. 3(1ν. άο^ιηαΐ. Ι, 6 (ρ. 191 Βοΐίΐί.): Έμπεδοκλέα μεν 
>'«? ο^ΑριΟτοτίλης φηύΐ πρώτον ^ητορικην κεχινηκίναι^ ης {$ϊονΛ 
'ίΐβιη 3ΐιΙ)ί 311, ίη ίρδο 8θί1. ρΓίηοίρίο τΗβΙΟΓίοοΓαιη) άντίατροφον εΐναι την 
^^Ιίχτιχην . . . Παρμενίδης δε ονχ αν δό^αι της διαλεχτικής άπεί- 
9^ ^χειν , ίπείπερ πάλιν Αριστοτέλης τον γνώριμον αντον Ζήνωνα 
^*αλίκτίκ^5 άρχηγον νπείληφεν. 

2. (49) 
Οίο§. Ια. 8, 63 (άβ Επορβάοοίβ) : φηΰΐ ί' αντον τιαΐ ^Αριστοτέλης 
^^ν%ερον γεγονέναι %αΙ πάσης άρχης άλλότριον , ει γε την βασιλείαν 
«ντω διδομένην παρψησατο^ χα^άπερ 3άν^ος (δΟ. ό μελοποιός οί. 
Αϋιβη. XII , 6. ΑβΠαιι. ν. 1ι. 4, 26 : Ιγένετο δε ούτος πρεσβύτερος Στη- 
^ψρου τον Ίμεραίου. Ιιαηο οίΙανΟΓίΙ Απδίοΐβίβδ) ίν τοις περί αντον — 76 — 

λίγεί , την λιτότητα όηλονότί τίλεον αγαηηαας, τα ί' αντα *αΙ Τίμαιος 
ίί^ρητιε , την αΐτίαν αμΜ τναρατι^έμενος τον όημοτικον «Ζΐ'β» τον άνδρα, 
φηαΐ γαρ βΙο. 

3. (50) 

Οίθ£[. ί. 9, 54 (ρο8ΐ({ΐιβιη άε Ργο19^ογ8 Αήβίοΐβίβιη ^ν τφ τκρί παι- 
δείας 3ρρο8ΐιίΙ 6χ ΡΐίνοΗηο , ίΐ3 6Χ βοάβιη ρβΓ^^ίΙ) : διειλί τε τον Ιόγον 
ηρώτος εΙς τίτταρα, εύχωλην^ Ιρώτηοιν^ ατνόχριΟιν^ ΙντοΙην οί δε 
εΙς επτά . . . ηρώτον δί των λόγων ίαυτοϋ ανίγνω τον ηερί θεον . . . 
ανίγνω (ϊ' *Α^νηαιν Ιν τ^ Ευριηίδον οΙκία η ως τίνες Ιν τ^ Μέγα- 
ηλείδον^ άλλοι ί' ίν Αυηείω, μαϋ^ιτον την φωνην αντω χρήίίαντος 
^Αρχαγόρου του Θεοδότου. %<χτηγόρηαε δ αντον Πχ^^όδϋορος Πολυξψ 
λου, εΙς των τετρακοαίων Άριΰτοτίλης δ' Ενα&λόν φηοιν, 

^ΐ. ΟΓβιηβΓ Αηβεά. Ρ^γ. Ι, 172. ά^ ΡΓΟίβ^ΟΓαε ]ί(6 οαηα ΕυαΙΙϋο (Ιί- 
δοίριιΐο οΓ. ΟβΠ. 5. 10. Π. Ι. 9. 56. Χ. 
Περί Ρητορικής η Γρνλλος. 

1. (51) 

Πίο^. Ιι36Γ(. 2, 55 6(1. €ο1). : φηοΐ δε Άριΰτοτέλης (ίη ρΓΟΟβπιΜ^ 
άίαΐο^ί) οτι ίγγ,ώμια %αΙ επιτάφιον Γρνλλον (οΓ. 2, 54) μνρίοι 06<^^ 
ΰχίνέγραψαν ^ το μέρος χαί τω πατρί χαριξόμενοι. αλΑοτ χαΐ '^'Ερμιηη ^ ^ 
ίν τ φ ηερί Θεοφράατου και Ίαοκράτην (νυΐ^ο οιβίβ Σοίκράτη) φη^^ 
Γρνλλον ίγχώμιον γεγραφίναι. 

Ι>6 βΓγΠο ουΓ ίη νίΐα ΤΙιβορΙίΓαβΙί ρυΐίιιβ ςαοιη Απβίοΐβΐίβ Ηβηηίρρα ^ 
ΐΓΑΟΐΑνεπΙ, νίχ αΐία οβαβα οο^ιΙαγι ροΐβδί ({ΐίΑπι ςιιοά ΤΙιβορΙιΤΑβΙί άίαΐο'^ 
£^υιη ηυνβπΐ ίυίΙίοΑνβΓίΙςυβ ουικίοιη (](ΐοιιι Αή8ΐοΐ6Η$ ηοιηίηβ νιϋ^ο Ια-^ 
βερίρΐυπι ίικίβχ ΑηιίΓοηίοουδ 6\ΙιίΙ)6])3ΐ (οΓ. Κο$6 (1β Αγ. 1. ρ. 31). ί^μοίΜ 
ίΗβιη 9ΐϋ8 (|αυ€[υ6 1ί1»π$ αεοίιΗΐ , νείαΐ Ι. περί οργής βΐ οίχονομιχώ (οΓ- 
ηο86 ρ. 128) , φΐί ({πυιη ΡϋΝίοπιΙίδ οΙί«ιιη οΐ Τ1ιεορΙΐΓ38ΐί ηυηιίηβ βιηΐβ Αη- 
(Ιτοπίευπι ΓεΓΓειιΙαπ ΙεβΙβηΙε Ρ1ιί1ϋ(ίβιηο ΕρίευΓοο ((Ιβ ιγη εοΐ. 74 βΐ (16 ήτΐ. 
6ΐ νίΐ. 1. IX εοΐ. 7 εΐ 27) , αϊ) Αη(Ιτοηίεο ϋυιηεΓαΙί 8αηΙ ίηΙβΓ ΑΗδΙοΙβΙβΟλ 

2. (52) 
Οαίηΐίΐίαιι. ίη8ΐ. υπ. 2, 17: ΤναηΒβαηιηΒ ίςϋιΐΓ αά €αηι ^Ηα€$Ηοη€Μ 

^ηα€ 86^ηΗηΓ, αη τΗβΙοΗοε αΓ$ βϋ, ς[ηοά ^ηίάειη . . . βχ Η$ ςινίρτο/δ- 
οβρία άίοβηάί ϊΓαάίάβΓηηί ηβηο άηΜανΗ . • . 5€ά ΟΗίη Ηί9 ρΗϋοίομΜί — 77 — 

€ί 8ίοΜ εί ΡεηραίβΙΐΰί ρΐίηςυβ οσηίβηϋηηί ... (4) βςνίάβηι ίΙΙο3 ςαί 

ύοηίνα άί8ρηίατΗηΙ ηοη ίατη ίβη9%996 ςηοά άίοβτβηί ςηοιη βχϋΓΟβνβ 

ίηρβηία ηιαίβηαβ άί/'βοίΗαίβ ατεάο νοΙηί88β ... (5) ςαίάαηι ηαίηταΐβίη 

€8ίε ΓΗβίοηοβη νοίηηί ... (7) ηιΜ ςηοά βχ ατίβ βαί αηίβ αΗβτη [χΜ^ε 

... (11) ηοη ε38ε ανθί ίά ςνοά /αειαί ^η% ηοη άίάιβετϋ, άιαενε αηίεηι 

Ηοηϊίηε8 ε( ρηί ηοη άίάίαεηηί . . . (14) Ανί8ίοίεΙε8 ηί εοϊεί ςηαε- 

τεηάί ρΓοϋα ςναεάαιη ίυ,ΜΙϋαϋί 8ηαε αΓρατηεηία εχαορϋανϋ ίη (τΤί/Πο 

(βοίΐ. φΐίύυδ ΑΓίβηο ηβ^ΑΤβ νΜβΓβΙυρ » ίά φΐίάβιη α^βηβ υΐ τΙιβΙΟΓββ ΓβΓιι- 

ΐΑΓβΙ ({υ! οιηηβιη ?ίιη (Ιίοβηίΐί ίη ατΙβ ροηβΓβηΙ, ηοη ΑΐιΙβπαι ιιΐ ΙοΙαηι Γβριι- 

άΐϊΓβΙ. ςαββ ΟίοβΓοηίβ νβΓΐ)8 βαηΐ άβ ογ. 1, 24, 110. οΓ. Αγ. γΙιθΙ. ρ. 1.354. 

9—11). 8εά ιάετη εί άε ατίε νΗείοΗοα ίΓ€8 ΗΙ)γο8 8€ηρ8ίί εΐ ίη εοπίτη 

ρηιηο ηοη ατίεπι 8θΙηηί εατη ('αίείιιτ, 8εά εί ραΓϋαιΙατη είνίΐίίαϋδ 8ί€ηί 

άίαΙε€ίί€ε8 α88ίοηαί, (15) ηΐΗΐΙα €η(οΙαα8 (οΓ. 2 , 15 , 23. δβχΐ. ΕηιρίΓ. 

ρ. 677 ΒβΙϋί) οοηΐτα, ηιύΐία ΕΗοάί\ΐ8 ΑίΗεηοάθΓΗ8. Αρηοη ςαΐάετη άε- 

ΐΓοχϋ 8ίδί ίη8θτ%ρίίοηε ίρ8α βάετη , ςηα ΓΗε(οη€ε8 α€€η8αίίοηειη ρΓΟ- 

/>ΙΛ« ε8ί. ηαιη άε Ερίεϋτο^ ςηί άί8αρΙίηα8 οηιηε8 ('ν3α, ηίΗϊΙ τηίΓΟΓ. 

Αι οοηρίΗΓα άιαιηί 8εά εχ ραη€ί8 Ιοα8 άανία (<1β (}υί[)υ8 οΓ. 8. 16 — 40. 

δβχΐ Εωρ. ρ. 676—678). XI. 

ίΐίρΐ Λοιητών. 

06 ροβίίδ ]ί1)Γ03 ΙΓ65, (]υί. ίπΙβΓ (Ιίαΐο^οβ ίη ΕαβΓίίαηΙ Ιηϋίοίβ ρπη- 

^Ρίθρο$ίΙθ8 ηοηιίηαηΙυΓ, Ιη ιηοιίυιη ιΐίαΐο^ΐ ΓονοΓα 8επρΙο$ Γϋΐ886 6χ- 

Ρ*^β ΐ68ΐ2(υΓ αυοΙΟΓ νίΐββ Απδίοΐβΐίδ ΜίίΓΟΪΗΠββ (οοά. 257 Γ. 276*) : ιως 

^ ουν ϊχί νέος ην^ την των Ιλεν^ίρων Ιηαίδεύίτο ηαιδίίαν^ ως 

"ί^Γ τα γεγραμμίρα αυτω Όμηρικα ζητήματα καΐ η της ^Ιλίάόος ίκ- 

^ίς ην δίόωκ8 τω ^Αλίξάνδρω καΐ 6 ηερί ηοίψών διάλογος %άΙ το 

*ίρί ηοιψίχης ΰύγγραμμα καΐ α£ ^ητορικαΐ τίχναι βΙο. (νβΓ8. 1»1. νβΐ. 

^ή9ΐοί€ΐε8 αηίετη ίΐίνεηί8 αάΗηα εχί$ΐ€η8 άοαίηηατη είοριιεηαε άοεϋΐαί, 

^ άεείαταηί ΗοηιεΗεα οοτητηεηία εεηρία αΐ) εο 6( ΥΗαάίε άίοίατηεη 

^ηοά άεάίΐ ΑΙεχαηάτο εί άι/αίορνε άε ροεϋε εί Ιναείαίηε άε ροείίεα εί 

τΗείοήεα 6ΐο.). οιιΐυβ αΓ^υπιβηΙΙ (Ηαΐο^ο ΐΓ^οΙαΙΐ βΙΙβΓυπι 6Χ6ΐηρ1υιη ϊηΙβΓ 

{^επρ3ΐ6ϋοο8 1ιβ1)68 Η6Γ9θ]ί(1ί8 7Γ£ρΙ ΛΟίητικής τίαΐ των ποιητών ά (0. ί. 

5, 88). φΐο ςυίΠβπι Ιίΐυΐο ΑηδΙοΙβΙΙεί (]υο(ΐυ6 ορεπΒ ταϋο οχρηιηίΙυΓ, 

({υοιΐ ηοη βοΐυιη περί ποιψών ΙηδοπΒίΙαΓ 86(1 οΐίαιη περί ηοιητικής^ ίΐα 

(4Π]6η ιι( 3 ηοϋίΙίοΓβ ίΠο 6ΐ 8ίη^υΐ3Γί 1ϋ)Γ0 6ΐ ςυί βίηιρΗοίΙθΓ αρρεΙΙ^ΙοΓ 

Κ8ρι ποιητικής (ηβφΐβ βηίηι ηίβί (Ιυο ίιββο ΑπβΙοΙεΙΙδ (Ιβ ροβίΐοα βοηρίπ — 78 — 

β ν6ΐ6ηΙ)υ$ 9(!1ι{1)6ηΙιΐΓ) αάάϊίο ΗΒΗ ηαιηβΓΟ (Ιιαίο^αβ (ΙίβΙίη^εΓύΙιΐΓ. θίβ- 
ρυΐ3ΐ)ίΐΙυΓ βηίιη ίη Ηοβ ςαοςυβ (Ιβ ατίβ ροβίίοβ, άβ η&Ιυπι βίαβ ίη ιαϋ- 
ΐΑΐίοηβ ρο$ίΐ3 , (Ιβ υΐΠίΐ3ΐ6 ροΗΐίεΗ βά εΐνίυιη ιηοΓββ βββοΐααιη φΐ2<1ιηι 
({ΐΐΑβί ςυ3Εη Ιβπηίηο ΡΐΑΐοηίεο (εΓ. Ρΐιαβάοιι. ρ. 60) υβυβ ?οο&1 ριιΗβαιϋοΐΜ 
ίά 68ΐ βάυοαίίοηβ ιιβιιςαβ ιηοάβΓαΙο «τθοίοςυβ οοίβηάοβ αΐιιαβ βπη^ιιιάοδ 
(οΓ. ΡΙυΙ. άβ Γ3ΐ. 9υ4. ο. 8 : οντε γάρ βαλανείου , φηβΐν 6 ^Αρίστων , ούτε 
λόγου μη χα^αίροντος οφελός Ιΰτίν), Ηαβε βηίιη (ΐαΑ68ΐίο ίιιάβ 9 
ΡΙβΙοηίβ π)2χίη)6 (ϋβββΓίαΙίοηβ ίη άβείπιο ροΐίΐίαβ (ορβηβ ρΓΑ6ΐ6Γ ΑιιβΙο- 
Ιβίβπι Ιρβηιη α εΐβαΓεΙιο αΐίίδφίο ΡβηραΙβΙίείδ ΐΓβοΙβΙί) ί^ηιΟδΑ βηΐ βΐ 
ίη ΡβηρβΙεΙίεοΓυπι άβ ροβίίεα 1ί1)Π8 εοηίΓα ΡΙαΙοηβπι πιηΗίβ β^ίΐΑΐα. 8α- 
ΙίοβΙ ΡΙβΙοηίβ ορίηίο, ςηί (Ιβ αίΤβεΙίΙυβ αίΐ ρ. 606: τρίψει γαρ ταύτα 
αρδοναα (η ηοιητίαη μίμηοις) δέον αύχμειν ηϋΙιΜΒναφχΒ (βΐ χά^ρ- 
ύιν) ηβ^ΑνίΙ {Κογ£ξεύϋ•αι. γαρ οΐμαί ολίγοις τιαΐ μέιεύτιν οτι απόλαυαν 
ανάγκη αηο των αλλότριων εις τα οίαεΐα) , ςυτιπι &1) ηηίνβΓβα ιΙΙα Ρβιί- 
ραΙβΙίεοΓηπι άβ ΑίΓβεΙηηηι υβη (εΓ. Γγ. ΗΒΗ τιερϊ οργής οηηι ρΓββί.) ββηΙβΒ- 
Ιία άίβεΓβραΓβΙ, πολλην αΐτιάαεως αφορμην ηοη 8θ1ηπι ΑπδΙοΙβϋ ββά 
Τ1ιβορ1ΐΓ38ΐο εβΙβΗδφΐβ (^υί ηερί ηοίητιχής Η1>γο8 βάΐάβηιηΐ, ηβοβββ^Ηο 
ρταβΒυίΐ 60ΓυΐΏ(}αβ οιηηίυπι βΐ ίρ3ίιΐ8 ΡδβυΗβΗβΙοίβΗβ οοπαπιαηίβ ηΐίο ία 
ΐΓβάβείπι ίΗ^ΓαΐΏ (ΙοΙ βηίιη ΓαβΓυηΐ) 3(1 τβπιρτιΜίεβηι ΡροεΗ (Ιίδδβιΐβΐΐοηιιΐΐ^ 
ςη3Γΐ3 βΧ3ηιίη3ΐηΓ. ευία$ νβΗ)3 βίδί ηοη 3(1 ηηηπι ΑΗβΙοΙβΙβπι ρβτΙίηβΦ' 
113 (ηβάηηι 3ά νβΗ ΑΗβΙοΙβΙίβ (Ιβ ροβΙίε3 1ί1)Η 5βΓν3ΐί ρ3Γΐ6πι υΐΐίπ»^!^ 
3ηΙίςτιίΙη3 βΐ 3η1β 8ΐη(ίί3 ηοη δοΐαηι Αη(ΐΓθηίεί εοπιπιβηΐβίοηιηΐφΐβ 8^^ 
ΒίΒΗοΙίιβεβΗοπιηι Αΐ6Χ3η(1ΗηοΓυπι ευπι ροΗΐίεοΓοηι 6ηβ ρβπΙίΐ3Πΐ, ^^ 
Κθ86 ρ. 133)» 8β(1 3ά ΡβΗρ3ΐ6ΐίεοπιη) 8βηΐβη1ί3ηι (εΓ. 81γ3])0 Ι ρ. 16: «κμ'•^ 
την γαρ ίφη — βείΐ. £Γ3ΐθ8ΐ1ιβηβ8 — τνάντα ατοχάξεο^ι ^ηηιαγωγίαί^ 
ου δίδαακαλίας, τουναντίον ο£ ηαλαωΐ ψίλούοφίαν τινά Ιέγουβι ηρ0^ 
την την ηοιητιχην^ εΐαάγουΰαν εΙς τον βίον ημάς 1% νέων χαί δίί^^ 
αχούσαν η^ %άί τνάΰ^η χα! πράξεις με^^ ηδονής, δια τούτο %αΙ το€^ 
παΐδας αι των Ελλήνων πόλεις πρώτιβχα δια της ποιητικής παιΛ90^ 
ουβιν , ου ψυχαγωγίας χάριν δήπου^εν ψιλής αλλά ύωφρονιαμον • • • 
ταύτα δ ου μόνον παρά των Πυθαγορείων άχούειν έύτΐ Ιεγόντω^ί 
αλλά χαι Αριβτόξενος ούτως αποφαίνεται, χαι "Ομηρος δί τους αοι- 
δούς ΰωφρονιατάς ειρηκε. εΓ. ΡΙηΙ. (Ιβ 3α(1. ροβί. ε. 1 βχίτ.} 6χ «Ιίοπιιη 
3ηΙί4ΐιίθΓυπ]ςυβ 3υεΙθΓυηι ΙββΙΙπιοηίο 3εεβρΐ3πι, ίηΙβΓ ίρ83 (αιηβιι (ΙΙι^ο^ 
ΓΓ3^πιβηΐ3, εα1υ8 3β(ΐυ6 8βη8υπι βχρΓβ88ί88β ίηΙβΙΗ^ηΙατ, 3ά80τί1)6η(1λ 6^ 
ρυΐ3νί. α113 εοη(Γ3 (εΓ. Η. ΟΠηΙζβΓ, ΒβΙΙυη^ (ΙβΓ βΗβΙοΙ. Ροβίίΐί. Βηιιιι• 
8ε1ι^. 1840 ρ. 2 — 16) ()ϋ3β εοηδϋΐΐο οηιίδί. 3ϋΙ 3(1 ροβΙίε3Π) βρβείβηΐ βιηι 
ςυ3πι 1ΐ3ΐ)βηιυ8 3υΙ βιτοηβ3 8αηΙ βΐ 3 εοπιπιβηΙβΙοπΒυδ ρΗοΓΟΠι ββπιρβτ 
οορί38 ΓβρβΙεηΙίΒυβ πΐ3ΐ6 ΐΓ3(1ίΐ3 301 (Ιβηίςηβ η(Γ0(ΐιιβ ηοπιίηβ νΐίαρβηι- — 79 — 

Ιιιτ (τβίαΐ ΤΗβιηίβΙϋ Ιοοαβ ογ. 26 ρ. 382 Οίιι^ β. 316(1 Ηιπί.). ίυ βΙάη 

^ηρΗάυβ (ίη €3ΐ. ί. 8 ζ Βαβ., ρ. 43. 13. 27. 32 Βηιι<1). ςυυιη 6χ Ροτρίιγηΐ 

οοιιιιιΐ€ηΐ2πο ά69€Γίρ$6ηΙ Ηαβο : χαι γαρ χαΐ 6 ^Αρίβτοτέλψις /τ το »ε^ 

τίοιψίηής ΰννώννμα ίΐτίίν ίΐνεα ων πίείω μεν τα ονόματα (ηοο ιιΙ 

ίι αΐε^οηίδ ων το όνομα χοινόν)^ Ιόγος όί ο αντός, οΙα όη ίύτι τα 

ιηΐνωνυμα , το τε λώηιον χαΐ ίμάτιον χα2 το φάρος . . . ίν^ όε περί 

ί«$ πίείους φωνας τι ύηουόη χαΐ την πολνειόή εχά^ταν ονομα^ίαν, 

Μκρ {V τω ηερί τνοιιμιχής καΐ τω τρίτω περί ρψορίχής (3, 2), τον 

{τΙ^ον αννωννμου βεόμε^α, όπερ τΐοΐυώνυμον ο Σπενύιππος ΙχάλΜί.,, 

•ν γί(ί ηαραλελειηταί {τα ηαρα τοις νεωτέροις χαλονμενα βννώνυμα . . . 

ηι πολνιίνυμα βίουΐ αιιΐ6 Ροιρίιγηυιη οβηβιιίΐ Βοβϋιιΐδ} αλί* Ιν αλίαίς 

ψίγματείαις, ίν αίς ην οικείος 6 λόγος ^ ηαρείλψρτται — 8ίιηρϋάιιβ 

ί|ϋοτ ήθη ίηΐ6ΐΐ6χϋ Ηβ δγηοηιαηοηιηι ΒΪ^ΏΐύοΆΐίοΏβ (ου Ργ. 6οϋ. ΗΊβΙιβ. 

^ Τ6β1ί^ί3 €ΐ Γβΐίςαπδ 5νηοηνιιιίε3β αιΐίβ βηβΰοηιηι. Η^υηίββ 1856 

ρ. 23 «{ί].} ίη ροβΙίεΑ 3Γΐ6 βΐ τΐιβίοηοα οΒίΙποηΙβ το περί τνοίψίχής ά- 

Μ ίρ$ίιΐ3 ΑΗδΙοΙβΗβ (φΐί ροβίίαιβ 1ΐ2β€ ΙηΒυίΙ ίη τΐιβί. 3, 2. ρ. 1405, 5 

(ί 1401^ 7. 28. ροβί. 22) 3(])ιί1)ί(ο ΙβδΙίιηοηίο (οΓ. Βθ8β ρ. 130. ίν τοις 

^^Ινοις λόγοις 83ΐΪ8 ί^ιη άβ Ληίηή αβΤβεΙίοηίΙιυδ φίΛπάο (ρΐΑΐββ 6τβ- 

ΐίΜΝΐϋΙυιη 6$8β 311 ρθ6ΐ. €. 15 ρ. 1454 ΐΊ8 εί. ρ. 1453 ^12. Κομ Ι. &. 

ί' »1 ίη 1ί1)Π8 ΛΏίβΛ 6(ϋ1ΐ8 , 8θί1ίθ6ΐ τΐιβίοποΐβ. ϊΐΛ αΐ ιάβΈΛ ϋίικί ΥβΙίΙ 

)^ 9ϋ1)ί ε. 19 ίν τοις τνερί (ψοριχής χε/σθω). 

ΡΗί1ο$υρΙιΐουιη ί^ίΙυΓ, ηοη ΙιίβΙοπειιηι ΠΒη άβ ροβϋβ «Γ^ιηβηΙαιη 
(ίΐΒδβ βχ ΐρ53 άΐοΐο^ί πιΐίοηβ 36(}υίΙυΓ (ΐραεΙπΙΟΓ μίμηαις Γγ. 3, ΟΓαΙίο 
Ρ^βϋο 3ΐςυβ αιβίΓίεα Γγ. 3 — 4, φιλονειχία ρο6ΐ«ΐΓυιιι βΐ 8ορΗί8ΐ3ηιιη 
'τ^ΤθΙε.]. 6Χ ΓΓ9^ιιιοηΙί8 αυίειπ Ιοοίβςαε α ^Γ2ϋτιιη3ΐίεί8 6χε6ΓρΙί8 οΐΐεπιπι 
1>θφΐβ ΐΚιιΙυιη ίυβίαιη 6886 βεςυίΙαΓ. άε 2Γΐε ίΐ3 (1ί8ραΐ3ΐιιιη ίυί886 8ί^ηΐ- 
^(€10 ϋΐ ιηυΐΐα νβηβςυε ροείβηιιη ιηειηοπα ί]1υ8ΐΓ3Γ6ΐυΓ. ςυβιη ςυί- 
^ Γ€ΐη Ρ6πρ3ΐ6ΐίεί8 οιηηίΒυδ 3 ρΙιί1θ8θρ1ιί3 3(1 1ιί8ΐοη3ΐη ν6Γ^6ηΙί1)α8 
ιηιήιιη ρΐ3ευί88ε ηοΙυΐΏ 68(. ςα3η(ορ6Γ6 3υΙο[η Ρ86υ(]3Γί8ΐοΐ6ΐί ίη (ίεΐίείίβ 
ΐ^ίαβηΐ, 1οη^3 ίΗ3 Ηβ ΗοιηβΓΟ 1βΐ3 η3ΓΓ3ΐίο οδίβηϋίΐ (εί. Κθ86 ρ. 71). 
φΗ€ (]αί(ΐ6πι υΐ Γ6ε6η(ίθΓ6θΐ ΑτίδΙοΙεΙβ π]3^ί8ΐΓ0 βυεΙοΓΟίη 3^ηο8ε38 8θΐ3 
ι^είΐ. εΐίβηι βί Αη8ΐο(ο1ΐ8 ηοπιεη Ιίΐυΐο ίπδεηρίιιπι ίθΐη ΕΓ3ΐο8ΐ1ΐ6η68 6( 
λροΐίοίίοπίδ (Γγ. 2). Νίείβδ Ιΐβιη βΐ §οΙΐυη (Γγ. 3) Ιβ§ίδ8θ νίθεαπΙαΓ. 

ΚθϋςιιοΓαοι Ρβπρ3ΐβΙίεοΓυιη Ηβ ρο6ΐί8 εΐ (Ιβ ροο(ίε3 ςυί ί6Γ6()3ηΙαΓ 
*«ήΜίβΓβ 8ΐιηΙ. Αη8ΐοΐ6ΐί8 ρΓ3βΙβΓ 6ϋΐη ςαεπι ηαπε 1β@^ίπ)ϋ8 ίη ίηίΐΐεβ 
*'•^ϊηο εαπι εβίβηβ ^6ηιιίηί8 6ίδ({υ6 οηιηίΒυδ ςυί 3(1 ίρ538 Λη(ΐΓοηίεί 
Κ>ρωΐίαδ ρβΓίίηβΓβηΙ 8εΗοΐ3Γυηι ΙβεΙίοηε ιΐ8α(]υ6 ΓΓ6ςυεηΙο8 οπαίδδϋΠ). 
ί'^^Γ Ιιαηο Ι^ΙϋΓ (Ιβ (|υί1)ϋ8 3^ίπιυ8 τιερί ποιητών γ (Ι). Ι. 5. 22 βΐ Ηβ- 
^ίΐιΐιυ, (^ϋ^ 608(ΐ6ηι πιβίβ 1)18 ροηίΐ, 3ΐΙβΓ0 ςιιί(1ειη Ιοεο ρο8ΐ χνχλον — 80 — 

9ΐίιΐ8 ΙϊΒγϊ Ιίΐιιΐιιηι 8ΐ) βάιΙΟΓΪΐιαδ πιβίβ οοηίαηοΐιιιη) , είυβάβηι ηρξχγματείάι 
τέχνης ποίψικης β (0. 1». 5, 24 βΐ οιη. ν. ηρ, Η63., άβ ςυΐΐιαβ ηίΐιΐΐ ηοίαιη 
βδί. οΓ. ΡίοΙοιη. αρ. \νβηΓ. ρ. 145: άβ ανίβ ροβϋοα ίεοηηάηηι Ρι^ϋια- 
ροΓοβ είη$2^6 εβοίαίοπίτη ρΐαοϋα ΙΛΗ II, ιώί άίνβτβοηιπι ΙϋίΓΟΠιιη ά^ 
ροβίίοα 6ΐ άβ ρΐααΐίδ ΡγΙΙια^οΓβοηιιη Ιίΐιιΐί ίηΙβΓρΓβΙυιη 6ιτογ6 ίη ιιηαηι 
οοηΟαΙί 6556 νίάβηΙιΐΓ), βίτιβάβιη ηοίψιχα & (5, 26. 5ο1τΐ3 Ι<αιιγ. ειιαι Εβ»γώ, 
τΐοιψίκόν^ 60ΓΓ. τΐοιητιχών) \Α 65ΐ αηορημάτϋον τνοίψιηών ά (φΐβπι (ίΐα- 
Ιυιη ίηΙβΓ ατνορημΜτων Όμηρίχών 6ΐ φυσικών βΐίοηιαίφΐβ ρΓοΜβιΐΜΐιιηι 
1ί1)Γ05 ροδίΐυιη (]υυΐΏ ίΐα 8αρρΐ6η4ιιιη 6886 ηοη νί(Ιί556ΐ Η68γο1ιίιΐ3» ίη «ρ- 
ρ6ηάί66 Ιίΐιιΐοηιηι 1.36Γΐί3ΐιί8 αϊ) ίρ80 3(1(ΙίΙθΓαιη Γ6ρ6(ϋΙ απορηίίάνα» 
ποίψίκών ά ίη8υρ6Γςυ6 3(1(1608 αιτίας ποιψιχάς ίΒνύητΆ βΑάβιη ροβιιϋ). 
άβϊηάβ Τ1ΐ6ορΙΐΓ2δΙί ηερί ποιητικής ά (5, 47) , 6ίιΐ8ίΐ6ΐη 7ί€(μ ηοιψι%ης 
άλλο ά (5, 48]. ΡΗβηίαβ περί ηοιψών [ίν β Αΐΐιβη. 8» 352 ο). Ρηή- 
ρΗαηίβ (ϋαΐο^αδ οοτίΐίη ΡΙαΙοηβ ΙιπΒίΙιιβ τνερί ποιητών (0. Ι<. 3, 8. οΓ. Μ. 
δοΗιηίάΙ Οί(1. Γγ. ρ. 261). Η6Γ&6ΐί(ϋ8 ηερΙ ποιητικής καΐ των ηοιψών ά 
(0. ί. 5, 88). Ηί6Γοη]ηηί (ΗΗθ(1ϋ) τΐερί ποιψών (οτιίοδ πίμτηον βηΐ ιαρϊ 
κιθαρωδών Αΐΐιβη. 14, 635 Γ. οί. Μαΐΐ6Γ Ργ. Η. 6γ. Π» 450). οθΐβπιιη 
απορημάτων ποιητικών ςαο(1 6Χ6ηιρ1υιη ρΓα6ΐ)6Γ6 νί(ΐ63ΐυΓ άβ ΕαΗρίιΙ&' 
ίΓ3^6ΐι(αιη 3ρα(1 ΜαοΓθΙ)ίυΐΏ , Ιιοο 6ΐ ίρβυηι ΐ2Εη6η Γ66ΐ6 ίτιάί(»η β ΙΟμι^ 
(16 ρο6ΐί8 8αηι1υιη ίαί856 ν65ΐί^ίαιη ΓβΠοΙιιπι 65ΐ οΐμαι ίΠηά (ϋβίο^^ηιη ρΓΟ— 
(Ι6η8. ηαΙΗυβ ι^ίΐυΓ ιηοιηβηΐί 68ΐ, ςαοά ςυυιη 3ροΓ6πΐΑΐιιιη ίΐΐοηιιη μ-^ 
οιιη(1ιΐ5 1ί1)6Γ.ά6 Εαηρί(ΐ6 Γαί886 νί(ΐ63ΐαΓ (63(!6ΐιι 6ΐιίιιι ίαάίοΑνβΗβ β^ριιΑ 
Η68γ6ΐιίαιη απορήματα ποιητικά — ηοη ά, 86ά γ — 6( αΐίορηματα^Λρ^ 
χιλόχου Ευριπίδον Χοιρίλον ίν βιβλίοις γ) , 6Χ 860ΐιιιάο ά% ροβίίβ «ρ•-" 
Γ6ΐη& ί11υ(! Εαπρίάβυιη αΙαΙιΐΓ. 

Αήβίοείίδ ΒΙ)0(1ϋ 1θ6θ8 άυοβ 6Χ 1. περί ποιψικής ίη ΑτίβΙοΙβϋβ Μ-** 
ηΐ6η ιη9ΐ6 80Γίρΐ08 νί(ΐ6 ίη(6Γ ίΓ3^ιηβηΐ3 ΛηβΙοεϋβ Αηβίοΐβΐί ίβίβο ΙτίΒηΜ^ 
(11. 12). (16 Αη8ΐοΐ6ΐ6 €}Τ6η360 (8ΐί]ροηί8 Μβ^βηά 36(ΐη«1ί 86α 0. Ι*^ 
2, 113), ςαί^ 6Χ ΟβιηβΙήο Μα^πβΙβ (ϋ. Ι. 5, 35) (ΙίαΙατ γεγραφως ια^ 
ποιητικής (ηοη το νοί χα περί ποιητικής ΑπδΙοΙβΠδ)» οί. δοΙιβοΗββΓ, ^ 
06η)6ΐπο Μα^ηοΙε. ί. Β. 1858 ρ. 38 (ςηί 6οηί6θίΙ περί πυκτικής^ ^ (ΆϋΟ^ 
ΑΙ. 5ΐΓοηι. 3, 6» 51. Α6Η3η. νατ. Ιιΐδΐ. 10, 2). 

1. (53) 
Οίο^. 1.30ΓΙ. 8, 57 (β Ρβνοηηο, 8ίοηΙ Γγ. 2 — 4, οΓ. 0. Ι,. 8, 73—74. 
51 — 53. 63. 6 ΙαβΓίίο θα(1οηι ΕυιΙοίχ ρ. 170): ΆριύτοτΙλης ί' Ιν τ^ 
αοφιατ^ (Γγ. 48) φησί πρώτον Έμπεδοκλέα ρψορικήν ενρειν^ Ζήνωνα 
δε διαλεκτικήν. ίν δε τω περί ποιητών (α1)ί άβ (1ίίΓ6Γ6η(ί3 ρο€ΐΜ «β- 
δια μέτρων 8εη1)6η(ί8, οΓ. Αγ. ρο6ΐ. ο. 1. ΡΙηΙαΓοΙι. ϋβ αηιΐ. ροβί. ϋ. 2^ — 81 — 

φνίβΐν ΟΧΙ χαΐ ^Ομηρικός 6 ^Ε(ΐπ€δοχλης καΙ δηνος πιρί την φράαιν 

γίγονί, με^αφοριηάς τ ων χαΐ τοις αλλοίς τοΓς ηερί ηοίψίχην 1%ί' 

τενγμαόι χρωμενος (ηίΗίΙο Ιαιηβη ηοα^ίβ ροβίβ, οΓ. Ατ. ρο6(. 1, 1447^ 16. 

ΡΙαΙ. Ι. α)* %αΙ δη οτί γράψαντος αντον %(χΙ άλλα (ρρα^ΙεΓ ρΗγβίαι) 

ποιήματα νην τε τον Βίρξ,ου διάβαβιν %αΙ προοίμιον εις ^ Απόλλωνα^ 

τανθ' νΦίζρον η€ηίχανΰεν αδίλφη τις αντον — η &υγάτηρ , ω^ φη- 

σ^ν 'ίερωννμος — το μίν ηροοίμιον ακοναα , τα ^έ Περΰικα (οί(. ίη 

Ρββαά»*. ρΓοΙιΙ. 21, 22) βονλη&εΓΰα δια το ατελείωτα είναι. (58) χα&όλον 

δί φηβι (80. ΑτίβΙοΙβΙβδ) χοτΐ τραγωδίας αντον γράψαι %αΙ πολιτικά 

Ηρακλείδης δ ο τον Σαραηίωνος ίτίρον φηβΐν είναι τας τραγωδίας, 

Ιερύννμος δί φηΰιν αντον τριαΐ χαΐ τετταράκοντα ίντετνχηκέναι^ 

Νεάν^ς δί νίον οντά γεγραφίναι τας τραγωδίας χαί αυτόν ίπειτα 

«ντ«5 ίντετνχητίίναι, 

2. (54) 

ΙΜοί^. ^' β» δ1 {^^^ ΜίϋΙβΓο Γγ. 263 οΐ Βθ3β άβ Αγ. 1. ρ. 69): Έμηε- 
^1ή?, ως ψησιν 'Ιηηύβοτος , Μίτωνος ην νιος τον ^Εμπεδοκλέονς^ 
"^χρβ/αντίνο^. το ^' αντο καΐ Τίμαιος ... καΓΈρμιτΐτιος ... λέγει δε 
χαΐ Ερατοα^ίνης ίν τοις ολνμπιονίααις την πρώτην και εβδομηκοατην 
^^νμιαάδα νενικηκέναι τον τον Μέτωνος πατέρα (ί. β. ΕιηροΗοοΙβιη 
φΐβοάβοα, φΐ6ΐη νυΐ^απβ ορίηίο ρΙιί1ο$ορ1ιυΐΏ, οΓ. ΑΐΗϋ». Ι ρ. 3<^ αί Κανοηιι. 
1)• ι. 8,53, ρ1ιΠο$ορ1ιί ανυιη εαιη βΐϋδ ρΓορΙβρ αβίαΐίβ ΓβΙίοηβιη (Ιβ ςυα 
^Ιατ ΑΓΪδΙοΙεΙβδ , 1ΐ3ΐ)βΓ6ΐ ΕΓΛίοβΙΙιβηοδ) , μάρτνρι (ιΐβ νίΐββ αηηίδ) χρω- 
ί*Λ^ ^Αριΰτοτελει. (52) ^Απολλόδωρος ί' ό γραμματικός έν τοις 
19οη%οίς ψηαΐν (οί. βιΐ. 6ο))6ΐί ςυΐ ουιη Μβίηβΐίίο βΐ €ΠηΙοηο νβΓδυ» δβ- 
"ίποβ Γ68ΐί1υίΐ) <αως ην Μέτωνος μεν νιος , εις δε θούριους αντον νεωβτΐ 
"•ντίΐώ^ ίχτιβμένονς Γλανχος (δοίΐ. ο Ρηγινος έν τω περί ποιητών^ 
«ίβφιο Ρ8. ΡΙϋΙ. νΐΐ. Αηΐίρΐι. ρ. 233, 06 \νο8ΐ. οΓ. 0. Ι. 9. 38 βχ Αρο1Ιϋ<Ι.) 
«λθίΓν φησίν* • «ίθ' νποβας' €θΙ ί' ίατορονντες ως οίκοθεν πεφευγώς 
^ ιας Σνραχοναας μετ* εκείνων ίπολέμει προς τους ^Α^ηναίονς , τε- 
ιΐ&ζ αγνοεΐν μοι δοκονΰιν, η γαρ ονκετ ην η παντελώς νπεργεγηρα- 
*^^οπερ ον φαίνεται, ^Αριστοτέλης γαρ αντόν^ ϊτι τε Ήρακλεί- 
^ (οΓ. 8. 51. 60. 61 βΙο. ναΙ^ο ιώβΙρ Ήράκλειτον), ίξηκοντα ετών φηαΐ 
««λίντι/χ^αί.» ο δΐ πρώτην και Ιβδομηκοατην ολυμπιάδα νενικη- 
*β? χίλητι τούτον πάππος (ίΐ3 ΓβοΙβ €οΙ)βΙ , νυΐ^ο πάντως) ην ομώνν- 
^ (Μ ςαού ιηβΓ3ΐη οοηίβεΙαΓαιη Γυίδδβ ρίΐΐβΐ. ιηΐιίΐ (*ιιίηι ΐΓίκϋΙαιη οηαΐ 
^\Εμπ. κίλη^ΐ)^ ώσθ' αμα καΐ τον χρονον νπο τον ^Ατωλλοδώρον 
^ψΛΐνεα(^αι. 

€Γ. Βίο^. Ε. 8, 74 : νοοι^σαντα δ^ ίκ τούτον τελεντήααι (αίΐ Νβαηΐΐιβδ 

Α«1§Τ0Τ. ΡβΕϋΟΚΡΙΟΒ. 6 - 82 - 

αρυά Ρανοηηυιη) Ιίών ίτΐτα χαΐ Ιβόοιιηχσντα ... η$ρΙ 61 τωτ Ιχί 
^^4ριατοτέλης διαφίρεταί' φηύΐ γαρ ίκείνος ΙΙι/χοντ' Ιτών αύη 
τελεντήΰαι ' οί ί* ΙννΙα %άί ίχοηύν (η 8εί1. <ιυί οίγιηρίοηίοβιη ο1. 71. 
6ΐ ρΗγβίοϋΐη ο1. 01 νίνιιιη βαηιΐθΐη 6$$6 $ιιιηβΓ6ηΐ). ηημΜξε όί χατα η| 
τετάρτην *αι ογδοηχούτην ολυμπιάδα (ι. ε. ΤΙιυηοηιιη εοηάίΐοηιαι («α 
ροΓβ, οΓ. 8, 52). 

86X3^1 ηΐα ί^ίΙυΓ 9ΐιηο8 ΠΒΐυιη ί1βεβ8$ί$$6 Επαρειίοοίβοι βχ 1ί1>Γ0 Λη 
$Ιοΐ6Η ί&ιη Ιαηο 3(ΐ8οηρΙο «Ιβ ροβίίβ ηαττ^νεΓαπΙ εΐ ΕΓαΙο$ϋΐθηε$ εΐ Λροί 
1ο(1οηΐ8. 

3. (55) 

Οίο^. I^. 3, 48: διάλογους τοίνυν φαάι πρώτον γρά^ι Ζηψβ¥ί 
τον Έΐεάτην (οί. ΑπδΙοΙ. αρυίΐ 0. 1.. 8, 57. 9. 25. Γγ. 48) • Άριατοτέ- 
λης δ* ίν προίτω περί ποιητών "Άλεξαμενον τον Στνρία η Τψον^ «ί 
και Φαβωρίνος Ιν αττομνημονεύμααιν. δοχει δε μοι Πλάτων αχριββιίβ^ 
το είδος χαι τα πρωτεία διχαίως αν ώΰπερ του χάλλους ούτω χαΐ τ^ξί 
ευρίΰεως αποφέρεβ^ι, 

ΑΐΙιεη. XI ρ. 505 ο (υ1}ΐ άβ ην^ΠίΑίε ΡΙβΙοϋί» εΐ ΧειιορΗυιιϋδ, δ^ ^ 
οΓ. 0. ι, 3, 34) : ίγχώμια αυτοϋ (Μεηοηίδ 2 ΧεηορΗοηΙε νϋυρεηϋ) δι$^ 
χεται ο τους άλλους ατταξίίπλώς χαχολογηαας (^Πλάτωιν}^ ίν ιάν ^, 
ττολιτεία "Ομηρον ίχβάλλων χαι την μιμητιχην ποίι^ϋιν^ αυτός Ά τ9Φ 
διάλογους μιμητιχώς γράτίπχς^ ων της ιδέας ουδ αυτός ευρετης ί•β 
προ γαρ αυτού τονθ' εύρε το είδος τών λόγων ο Τηιος ^ΑΙεξαμενί^ 
ως Νιχίας ο Νιχαεύς ιστορεί χαι Σωτιων (ίη άίαιίοοίιίδ ρΐιϋοδορίιοηΐ 
υΙεΐΗ}αε , εΐ ({υκίειο ίη ΡΙβΙοηίβ 1ϋ8ΐοη3 , ίρ80 Αη8ΐοΙε1Ϊ3 ςικκΐ βεφίΗι 
ΙβδΙίιηοιιίο 1181). ^ΑριΟτοτέλης δε ίν τω περί ττοιψμών ούτως γράψ 
^ουχοϋν ουδέ ίμμετρους τους τιαλουμενους Σώφρονος μίμους μη ψά 
μεν είναι λόγους χαΐ μιμηαεις, η τους ^Αλεξαμενου του Τψιίου τοί 
προτέρους (ΐΐα ειΙ. Μείηείιε. τιιΐ^^ο ιη^ΐε πρώτους ^ πρότερον ΒΛ^) γρΛ 
φέντας τών Σωχρατιχών διαλόγων ; » αντιτιρυς φάϋχων 6 ποΙνμαΟ^ 
στατος *Αριύτοτελης προ Πλάτωνος διάλογους γεγραφίναι τον νίλβζι 
μενόν. 

Ιΐα εΐίαπι Αγ. ροεί. ε. 1. 1447^ 9 Ι3η({α<ιιη μίμηαιν εοοϋηβηΐεβ βη 
ιηεΙΠ8 ροείίε^ηι οοηοροηίΐ τους Σώφρονος (ΡΙαΙοηί 03γ08 οΓ. 8ιιί(Ι. & ι 
ϋϋΓΐδ αρ. ΑΐΙιεη. XI. 504 »>. 0. Ι. 3. 18. Οίνωρ. νίΐ. ΡΙβΙ. ρ. 384. 02 ΛΥε* 
χαι 5ενάρχου μίμους χαι τους Σωχρατιχους λόγους , οί. εϋιιη Βεηΐλ| 
ϋΙιβΓ λΥιΗ^υη^ «Ιεπ Τη^ίπΙίε ρ. 186 εΐ ({υβε ιΐε Ιι. Ι. (ΙίδρυΙαΙ Βλίιε (8€Ιμ 
Ιινροπίϋειη. Ι. II. 1839). (]υί Ιιοο ({υίιίεηι ι-εείε ιηοπεί ρ. 51 , ηοη 8ο€Πΐ! 
οοι*αιη ιΐίαΐο^οηιιη αυοΙοΓειη (Ιίοί Αΐεχαιηεϋυιη. 8οίΗοεΙ 8ίπιρ1ίϋΙεΓ Μτβ ι& 
Ιο^οΓϋοι αυεΙοΓ ιΙίείΙυΓ 8ίνε εοΓυιη ({υβε ΙίοεΙ ιηίηιίβ ί11ί8 οο^ηιΐλ, άί«Ι - 83 -• 
ξΐ3 Ινηβη δοοΓαΙίοίδ ρΓορΙεπ ίοπη^ιηι δίιηίΗβ βδββηΐ , αηΙβςυΑίη 8€η1)6Γ6(ΐ- 

4. (56) 

Βΐο^. Ι. 3, 37 (β ΡΗνοπηο):, φηαΐ ^' ^Αρίβτοτίλης την των 
Ιίγίαν ιδίαν αντού {&€. Πλάτωνος) |ϋετα|ύ ποιήματος είναι χαΐ ηεξον 
Ιόγαν. 

Οί. ΟίΟβΓΟ 0Γ31. 20. 

5. (57) 

Ρτοείι» (1188. {η Ρΐ2(.Γ6ΐηρ. ρ. 360 (Β38. 1534. ίη 03ρ. ίηδΟΓ. περί της 

νίΐψι%ης ... τα Πλατάνι δο%ονντα^ : Πρώτον εΙπεΐν χρη χαί διαπο- 

ίίββί πε^ι της αιτίας δι ην ονκ αποδέχεται την ποιητι%ην ο Πλάτων 

'.,ίίυτερον τΐ δητωτε μάλιΰτα την τραγωδίαν χαι την χω/ΐΑίχι^ν ου 

η{^6ίχεται χα2 ταντα βνντελουβας προς αφοΰίωαιν των πα&ών , α 

ΐ^ψι ηαντάτίαβιν αποηλίνειν δννατον μήτε ίμπιμπλάναι πάλιν αβφα- 

^^) όεομενα δι τίνος Ιν χαίρω χινήβεως^ ην ίν ταϊς τούτων ακροάαε- 

^ν ίϋτάηρονμίνην ανενόχλητους ημάς απ* αυτών ίν τω λοιπώ χρονω 

»««>. ... (ρ. 362 :) το δε δεύτερον (πρόβλημα^ . τοϋτο ί' ην το την 

ψρ/ψδ[€η^ ίχβάλλεα&αι ιιαΐ χωμωδίαν ατόπως , εΙ^περ δια τούτων δυ- 

ιντοιτ Ιμμίτρως αΐΐοηιμπλάναι τα πά%η χαΐ αποπλΊ^αντας ίνεργα προς 

χψ παιδείαν ίχειν , το πεπονηχος αυτών &εραπευ6αντας, τοϋτο 9* ουν 

Ι ΊηΙλψ %αϊ τω^Αριβτοτέλει παρααχον αΐτιάύεως αψορμην χαι τοις 

»«^ των ποιηβείον τούτων αγωνιβταΐς τών προς Πλάτωνα λογων^ ον- 

19061 ηως ημείς επόμενοι τοις ϊμκρού^εν διαλυβομεν ... δειν μεν ουν 

19Ψ %ολιτι%ον διαμηχανάα&αί τινας τών πα&ών τούτων απεραΰεις χαΐ 

ψΗς φηβομεν , αλλ' ουχ ωΟτε τάς περί αυτά προΰπα&εΐας βυντείνειν, 

τουναντίον μίν ουν ωΟτε χαλινουν χαΐ τά^ χινηΰεις αυτών ίμμελώς 

Λπατίλλειν^ Ιχείνας δϊ αρα τας ποιηΰεις προς ττ} ποικιλία και το άμε^ 

ψη^ Ιχουΰας ίν ταις τών πα&ών τούτων προκληβεΰι πολλού δειν εις 

οφούίωαιν είναι χρηαίμους' αί γαρ άφοοιώΰεις ουχ ίν υπερβολαις είαΐν 

αίλ Ιν Ουνεΰταλμέναις ίνεργείαις^ αμιχραν ομοιότητα προς ίχεινα 

Ιχονοαι ων είαιν αφοβιώΰεις, 

Ρτοοίί Ιοοοδ οπιη6ΐη(}αβ (ϋδρυΐαΐίοηειη ςυ» ΑηίίοίβΙίε ΒβηΙβηΙίατη 
(Ιο€ο βείΙ. ροβίίε^β δβΓνβΙαβ οβΙβΒθίτίιηο εοηδβηίαιιβαηι) η ΡΙβΙοηβ ίΐίδδβη- 
Ιί60(βπ] οοηαΙΟΓ ΓβΓβΠβΓβ, αΐβνίΐ Ργ. Κο1)ογΙθΙΠ ίη Αγ. ροβί. ΡΙογ. 1548 ρ. 54 
•λΙ Βίδ. 1555 ρ. 47). ίΐβιη ΤΗοιη. Οαΐβ αιΐ Ιαηι1)1. ιΐβ πιγδί. 1, Π ρ. 196. Ι.ο1}θο1ί 
Α^ορΙι. ρ. 688 δ(|. βχ Ιοοο Αγ. (ΙβρβΓ(ΙίΙο ϋΐα Πυχίδδο δίβΐυίΐ ^. ΒοΓπανδ, 
(ΐπιο(1ζϋ^6 (ΙβΓ υ'ργΙ. ΑΜι. (Ιβδ Αγ. ϋΙ)6Γ \νίΓΐίυη§ (Ιογ Τια^δίΙίβ (Α1)Η. ι1. Ιιί8ΐ. 
^ 0β8. ίη ΒΓβδΙβα. Βϋ. Ι. 1857) ρ. 164 δοΐφ οΓ. ΙαιηΙίΙίοΗυδ (Ιβ ιηγδί. 1,11 

6* - 82 - 

3ρτιά Ρανοηηυιη) ίτών Ιπτα καΐ Ιβδομηχοντα ... ηίρΐ όί των Ιτίι^ 
^Αριΰτοτέλης όιαφίρεται' φηαΐ γαρ ίκίίνος Ιξήτίοντ^ Ιτών αντον 
τίλεντήΰαί ' οί δ^ ίννεα τίαΐ εκατόν (ϋ 8θί1. (]υί ο1γιιιρίοηΐ(»ιη ο1. 71, 1 
6ΐ ρΐιγβίοιιποί ο1. 01 νίνυπαι βαηάβιη 6$$6 δΐιιηβΓβηΐ). ηχμαξε όί χατα τψ 
τετάρτην καΐ ογδοηκοΰτην ολυμπιάδα (ί. α, ΤΙιιιηοηιιη οοηάίίοπιοι Ιβιη- 
ροΓβ, οΓ. 8, 52). 

86Χ3^ίηΐ3 ί^ίΙυΓ αΐ)ηο8 ηαΐυπτι ιΐβοβδδίβββ Ειηρβιΐοείβηι βχ ΠΙιγο ΑΗ• 
δίοΐβΐί ίαιη Ιαηο αάϋοηρίο (Ιβ ροοίίδ ηβιτηνοΓαπΙ βΐ ΕΓβΙοβΙΙιβηββ βΐ ΑροΙ- 
ΙοϋοΓίιβ. 

3. (55) 

Βίο^. ί. 3, 48: διάλογους τοίνυν φαβί ηρώνον γράψαι Ζηνα^ 
τον Έλεάτην (οΓ. ΑπδΙοΙ. 3ρϋ(1 Β. 1^. 8, 57. 9, 25. Γγ. 48) • ^ΑριστοτΙ- 
λης δ* ίν προίτω ηερι τιοιητών "^Αλεξαμενον τον Στυρέα η Τηιον^ ίίζ 
τίαΐ Φαβωρίνος ίν απομνημονευμαΰιν, δοαεΐ δε μοι Πλάτων άκριβωίαζ 
το εϊδος τιαΐ τα ηρωτεια δικαίως αν ωύηερ του κάλλους οΰτω ιμΛ τ^ 
ευρέαεως αποφέρεαϋ'αι, 

Αΐΐιβη. XI ρ. 505 ο (υ1}ί ιΐβ ηναϋΐαίο ΡΐΗίοηίδ 6( Χβιιορίιοηΐίβ, (Ιβ φΐι 
οΓ. Β. Ε. 3, 34) : Ιγκώμια αυτού (Μβηοηίδ α ΧβηορΗοηΙβ νΙΙιιρβΓ&Ιί) δι^^ 
χεται ο τους άλλους ατναξαπλό^ κακολογηαας (^Πλάτωιν) , Ιν μίν χ^ 
πολιτεία ^Όμηρον ίκβάλλων και την μιμητικην ποίτ^σιν , αντος Λ τονξ 
διάλογους μιμητικώς γράψας^ ων της Ιδίας ούδ αυτός ένρινης ΙΐΓ«• 
προ γαρ αυτού τοΰθ' £νρ£ το είδος των λόγων 6 Τηιος ^ΑΙεξαμενοζ^ 
ως Νικίας ο Νικαεύς ίατορει και Σωτίων (ίη (ΙΐΑίΙοοΙιίβ ρΜΙοβορΙιοηι* 
ιιΐ6Γ(|υ6, 6ΐ (|υί(ΐ6ΐη ΐη ΡΙαΙοηίβ ΗίδΙοηα, ίρ80 Απδίοΐβΐίβ ςιιοά 86φΐί^ 
ΙθδΙίιηοηίο ιιβί). ^Αριΰτοτέλης δε ίν τω περί ποιητών όντως γράφ^^ 
*ουκοϋν ουδϊ ίμμίτρους τους καλουμένους Σώφρονος μίμσνς μη ψ^ 
μεν είναι λόγονς καΐ μιμηΰεις^ η τους ^Αλεξαμενον τον Τηίου τ^ 
προτέρους (ίΐα 6(1. Μβίηβΐιβ. νιιΐ^ο ιηαΐβ πρώτους ^ πρότερον Ββίκβ) γ^ 
φίντας των Σωκρατικών διαλόγων ; » άντιτιρυς φάύχων ο πολνμα^ 
ύτατος ^Αριΰτοτέλης προ Πλάτωνος διάλογους γεγραφίναι τόν ^Αλφ^" 
μενόν, 

Ιία οΐίαιη Αγ. ροβί. ο. 1. 1447^ Ο Ιαηςααιιι μίμηβιν οοηΐίηβηΐββ ^ 
ΐΏβΙπδ ρο6ΐί€3ηι εοΓηροηίΙ τους Σώφρονος (ΡΙαΙοηί οατοδ οΓ. 8ιιίιΙ. β. ν., 
0υη8 αρ. Αΐΐιβη. XI. 504^. ϋ. Ι. 3. 18. Οίγηιρ. νίΐ. ΡΙαΙ. ρ. 384,62 \νβ8(.) 
καΐ Βίενάρχου μίμους και τους Σωκρατικούς λόγους, οΓ. 6ΐίιιη Β6ηι«][ΐ. 
ΓώβΓ \νίΓΐίυη^ (Ι6γ ΤΓβ^οίΙίβ ρ. 186 6ΐ (|υα6 ιΐο 1ι. 1. άίδρυΐαΐ ΒαΙεθ («άιοί 
Ιιγροηιιιβη). Ι. II. 1839), (}υΐ Ιιοο ςυίϋοιη νοοίβ ιηοηοΐ ρ. 51 , ηοη δοατΑΐί• 
εοΓυιη ιΙί»1ϋ^0Γυιη ααοΙοΓοιη (Ηοί Αίοχαιηοϋυπι. 8θί1ίε6ΐ δίπιρΙίοίΙβΓ βίνβ άί«• 
Ιο^οηιΐΏ αιιοΙοΓ ιΗοίΙιΐΓ βίνβ οοΓυπι ({ααο ΗοβΙ ιηίηιίδ ίΐΐίβ εο^ηλία» άίαΐα* - 83 -• 
^8 Ι^ιηβη δοοΓ&Ιίοίβ ρΓορΙοΓ ίοπη^ιηι $ίιηί1ΐ3 ββββηΐ , αηΙβςυΑίη 8€π1)6Γ61ι- 

4. (56) 

Οίο^. Ι. 3, 37 (β ΡΗνοηηο):. φηαΐ ί' ^Α^ιύτοτέλης την των 
λίγων ιδίαν ανταν {&€. Πλάτωνος) μεταξύ τωι-ηματος εϊναί χαΐ πεξον 
λόγου. 

α. ΟίοβΓΟ ΟΓαΙ. 20. 

5. (57) 

ΡΓοεΙιιβ άί88. {η Ρΐ3ΐ.Γ6ΐηρ. ρ. 360 (Β38. 1534. ίη οβρ. ίηββΓ. περί της 
ηοί^τμιχής ... τα Πλάτωνι όοχονντα^ : Πρώτον είπεΓν χρη χαΐ διατζο- 
ρηύαί. τίερί της αιτ/α^ όί* ην ονχ αποδέχεται την ποίητιχην ο Πλάτων 
... δεύτερον τΐ δηποτε μάλιστα την τραγωδίαν χαΐ την κωμιχην ον 
ηαραδίχεταί χαί ταντα ΰνντελοναας προς άφοΰίωβίν των πα&ών , α 
μήτε παντάηαβιν απο%λΙνειν δννατον μήτε Ιμπιμπλάναι πάλιν αβφα- 
ϋς, δεόμενα δέ τίνος ίν χαίρω χινήΰεως^ ην ίν ταις τοντων αχροάΰε- 
ΰιν Ιχπληρουμίνην ανενόχλητους ημάς απ* αυτών ίν τω λοιπώ χρόνω 
χοιείν, ... (ρ. 362:) το δε δεύτερον (πρόβλημα^, τούτο ό^ ην το την 
τ^ωδίαν ίχβάλλεΰ^αι χαΐ χωμωδίαν ατόπως , ειπερ δια τούτων δυ- 
νατόν ίμμίτρως αποηιμπλάναι τα πά%η χάί αποπληΰαντας ίνεργα προς 
τήν παιδείαν ϊχειν , το πεπονηχος αυτών ϋ•εραπεύΰαντας. τούτο ί' ουν 
τηϊΧψ χαΐ τω^Αριΰτοτίλει παραΰχον αίτιάαεως άφορμην χαΐ τοις 
^ρ τών ποιηΰείον τούτων αγωνιΰταις τών προς Πλάτωνα λογων^ ου- 
^(κΐ πως ημείς επόμενοι τοις ίμπροα^εν διαλύΰομεν ... δειν μεν ουν 
^ον πολιτιχον διαμηχανάα&αί τινας τών παϋ^ών τούτων απερααεις χαΙ 
ίμίΓς φηαομεν^ αλλ* ουχ ωΟτε τάς περί αυτά προΰπα^εΐας ΰυντεΐνειν^ 
τοονο^ν^^ν μίν ουν ωβτε χαλινούν χα\ τάς χινηαεις αυτών ίμμελώς 
^(ΐοτίλλειν^ ίχείνας δΐ άρα τάς ποιηΰεις προς ττ) ποιχιλία χαι το άμε- 
^ρον Ιχουβας ίν ταις τών πα&ών τούτων προχληβεΰι πολλού δειν εις 
*ψ)θίωσιν είναι χρηβίμους • α£ γάρ άφοΰκοαεις ουχ ίν υπερβολαις εΐαΐν 
«λλ ίν αυνεαταλμίναις ίνεργείαις^ ΰμιχράν ομοιότητα προς ίχεΐνα 
(ρνΰαι ων είαΐν αφοΰιώΰεις. 

Ρτοοίί 1θ€θ8 ΟΓπηβιηςαβ (ϋδραΐΗΐίοηβπι ςυβ ΑηΒίοίβΙίΒ ΒβηίβηΙίαηι 
(Ιοοο βοίΙ. ρϋ6ΐίεΑ6 8θΓν3ΐ3β οβΙβΒβΓΠΐηο οοη8βηΐ3ΐιβαηι) η ΡΙαΙοηβ (Ηδδβη- 
(ίβηΐβιη οοηΜυρ ΓβΓβΠβΓθ, οίΐβνίΐ Ργ. ΒοΗογΙθΙΠ ίη Αγ. ροβί. ΡΙογ. 1548 ρ. 54 
(«Ι. Βίΐ8. 1555 ρ. 47). ΐΐβιη ΤΗοιη. Οδΐβ αα ΙαιηΜ. ιΐβ πιγδί. 1. 11 ρ. 196. ΙοΒβοΙί 
ΑζΙαορΗ, ρ. 688 8φ βχ Ιοοο Αγ. (1βρβΓ(1ίΙο ΐΐΐβ ίΙυχΐδΗΟ δίαΐυίΐ ^. ΒθΓπανδ, 
6πιο(1ζί1§6 ιΙβΓ νβΗ. ΑΜι. ι1β8 Αγ. ύΒοΓ ννηΐίυηρ (Ιογ Τια^δίΐίβ (Α1)1ι. ιΐ. ΙιίδΙ. 
ρΐιίΐ 668. ίη Βγ68]311. Βϋ. Ι. 1857) ρ. 164 $(ΐ(|. εί. ΐΒπώΙίοΙιυδ (Ιβ ιώ^ηΙ. 1, 11 

6* — 84 — 

ρ. 39 (β(Ι. Ο. ΡαΓίΗβγ. ΒβΓοΙ. 1857. οΓ. ϋ). ρ. 37. 41. 3,9 ρ. 119. Ββπΐίγδ Ιο 
ρ. 160. 169) : ϊχει δ^ ΐτι ταϋτα καΐ άλλον λόγον τοίουτσν, αί Λυνάιαις 
των ανθρωπίνων ηα^μάτων των Ιν ημιν ηάντη ^έν είργόμεναι %»■ 
θίατανται ΰφοδρότΒραί , Βίς ίνίργειαν δε βραχείς (βραχείαν Εβπι.) χβΐ 
άχρι τον βνμμέτρον προαγόμενοι χαίρονβι μετρίως %αΙ απΟΛληρουνΐαι 
τίαΐ ίντ ένθεν απο%αθαιρ6 μεναι πειθοΐ χαΐ ον προς βίαν ατίοηούονται, 
δια δη τοντο εν τε κωμωδία %αι τραγωδία αλλότρια πάθη θεωρονντες 
ΐαταμεν τα οίχεια πάθη και μετριώτερα άπεργαξόμεθα χαΐ αηο- 
καθαίρομεν , Ιν τε τοις ίεροις . . . θεραπείας ουν ϊνεκα ττ^ς Ιν ημίν 
ψνχης καΐ μετριότψος των δια την γενεΰιν προαφνομίνων αντγ κα- 
κών λνύεώς τε απο των δεομών καΐ απαλλαγής χάριν τα τοιαύτα πρού- 

6. (58) 

ΜηογοΙ). 83ΐιΐΓη. ν, 18. 19 (βϋ. Ι.. Ιαη ρ. 460): Μοτεηι νβΓΟ Αίίαίά 
[Ήιεεβ ηηο ίαηΐηηιηιούο ρβάε ϋάΐοβαίο ίη δβΙΙηιη %τ€ ο$ΙβηάίΙ όΙατίηίκΜί 
8€ηρίθΓ Έηηρίάβε ίναςίοηε^ ιη οηίηε ίναςοβάία ςηαβ Μβϊβαρβτ ίη$€ηΙήίητ 
ηηηϋηΒ ιηάηοϋΗΓ άβεοτΛεηε ςηο ςηίεςιηβ Ηαδϊίη [ηογΗ βχ άμβΛηε φη^ά 
αρηιιη οαρίβηάηηι οοηνβηβναηί. ίη €0 Λι νβΓ$Η8 εηηΐ (Ευη Γγ. 534 ΝβαΰΙκ) 
... ίη ςηα ςηίάβηι νβ .,, ηοη ΓβϋΰβδίΐηΗε Γβηι ραηοιεείτηίε ηοΐαηι, Γβρτ^' 
Ηβηεητη Εαηρίάβηι αδ ΑτιεΙοίβΙβ <ιηΐ ιρηοΓοπϋα/η ίείηά Εηηρΐάίε ^ηίε^ 
οοηίβηάϋ, ΑβίοΙοε βηίηι ηοη Ιαβναηι ρβάβτη ΗαύβΓβ ηηάηηι εεά άβχίτΗΐ^• 
ςηοά ηβ α/Ίιηηβηί ροϋηε ςηαιη ρροδβηι, ίρεα ΑΓίείοίβΙϊε νβτΐΗΐ ροηα^ 
βχ ΗΙγο ςαβηι άβ ροβίίε εβοηηάο εαδεοηρείΐ, ίη ςηο άβ Εηηρίάβ Ιοςινεη* 
$%€ αίΐ: τονς δ\ Θεΰτίον κόρονς τον μεν άριατερον τιόδα φηύιν Ενριπίδι^^ 
ελθειν έχοντας άνντιόδετον * λέγει γονν οτι «το λαιον ΐχνος ηΰαν ανά^^ 
βνλοι ποδύς , το ί' ίν πεδίλοις ώς ίλαφρίξον γόνν ίχοιεν » (8$ δη π^' 
ύιν Αιτωλοΐς νομός 3(1(1. ΕϋΓ.) * ω^ δη παν τουναντίον ίθος το^ίρ Αίτο^ 
ΑοΓ^. τον μεν γαρ άριατερον νποδίδενται^ τον δε δεξιον αννινοδετον^^^ 
(ίΐ3 βΐίβηι Ρΐ3ΐ306η8β8 3ρα(1 Τΐΐϋο. 3, 22) • δει γαρ οΐμαι τον ηγούμενο*^ 
ίχειν ίλαφρόν, άλλ^ ον τον εμμένοντα, 

7. (59) 

ΟΊο^. 1.36ΓΙ. 2 , 46 Οοΐ). : τοι;τω ($(χ Σωκράτεί) τις , καθά φη6ΐν 
ΑριΟτοτίλης ίν τρίτω περί ποιητικής , ίφιλονείκει ^Αντίλοχος Αψ 
μνιος και Αντιφών 6 τερατοΰκόπος , ως Πνθαγόρα Κνλων ΚροτωνΜ• 
της (Ιιίδ ΐΙβΓϋπι υδυ8 08ΐ 8 . 49) • και Σναγρος Όμηρω ξωντι , αττοθα- 
νόντι δΐ Ξενοφάνης 6 Κολοφώνιος' και ΚίρκωψΉαιόδωξώντι, τίτ 
λεντηααντι δε ο προειρημένος Ξενοφάνης * καΐ Πινδάρω ^Αντιμένψις ο 
Κώος^ θάλψι δΐ Φερεκύδης και Βίαντι Σάλαρος Πριηνενς , Πιτταηώ — 85 — 

Αντιμενίδας χαϊ '^^λxαΓο^, ^Αναξαγόρα Σωΰίβίος 'χαΐ Σιμ,ωρίδ'^ Τν- 
μοχρίων, 

8. (60) 

Ρ86υ(]ορ]υΐ3Γ€Η. (Ιβ νίΐ3 Ηοιη. 1 , 3 (ΡΙαΙ. ορρ. 6(1. ΟϋΙ)ηβΓ (. V. Ρ3γ. 
1855 ρ. 101. οΓ. ρ. XI): ^Αριΰτοτέλης δί ίν τω τρίτψ περί τίοιψι- 
χ% Ιν'Ίω φηύΐ ττ} νιτσω, χαθ' ον χαιρον ΝηΙενς ο Κόδρου της ^Ιωνι- 
κής ατίονκίας ηγειτο ((Ι6 36ΐβΐ6 Ι^ίΙυΓ ΗοιηοΓΐ 6οη86ηΙί6ΐ)3ηΙ ΡββυΗβΠδΙο- 
Ιβίββ 6ΐ ΑΗδΙβΓοΙιαδ), ηόρην τινά των ίηιχωρίων γενομίνην ύηό τίνος 
δαίμονος των βνγχορευτών ταίς μονύαις ίγκνμονα^ αΐδεΰ^ειααν το 
ΰυμβάν δια τον ογ%ον της γαβτρος ίλ^είν εϊ^ς τι χωρίον το χαΑουμενον 
ΑΤγιναν • εΙς ο καταδραμόντας λτιβτάς ίνδρατωδίΰαι την τνροειρημίνην 
%άΙ αγαγόντας εις Σμυρναιν ονααν ντώ Ανδοις τότε τω βαβιλει των 
Αυδών ονΓ* φίλφ τοννομα Μαίονι χαρίααα^αι * τον δΐ άγαπηΰαντα 
ιψ ηόρην δια το χάλλο^ ^μοτί. ην διατρίβονΟαν ηαρα τφ Μέλητι, 
ύν^χε^είύαν νπο της ωδινος ίποκνήααι τον "Όμηρον ίηι τω ποταμω. 
ον άναλαβων 6 Μαίων ως Ι^διον Ιτρεφε^ της Κρι^ίδος μετά την γ,νη- 
Λν ευϋίως τελεντηαάΰης. χρόνου δί ου τζολλοϋ διεΚ^όντος χοτΐ αυτός 
ΙηΧεντηΰε, των δε Αυδών '/,αταπονουμΙνων υηο των Αίολέων χαι 
^^ινάντων χαταλιπειν την Σμύρναν^ κηρυ^άντων των ηγεμόνων τον 
^Ιόμενον άκολουϋ'εΓν ίξιέναι της πόλεως^ ίτι νηηιος ων "Ομηρος 
^ψτΐ %ίά αυτός βούλεΰ^αι ομηρειν • ό&εν αντί Μεληβιγενοϋς "Ομηρος 
^^ηγορεύ&η. γενόμενος ί' ίν ηλικία καΐ δόξαν ίτά τΰοιητιχη κεκτη- 
ΙΨ^ ηδη Ιτίηρωτα τον ^εόν , τίνων τε ειη γονέων %αΙ πόθεν • ο δε 
^ΗιΧεν οντο»^* 

Ιατιν'^Ιος νήσος μψρος πατρίς^ η οε ενόντα 
δίξεται ' άλλα νέων ανδρών αι^νιγμα φυλαξαι, 
Φί^ίτα* δε καΐ έτερος χρηΰμος τοιούτος (ιΐβοβιη νβΓ8ί1)υ8 ςυί ΛπβΙοΙβΙβίδ 
ί'>3ϋϋΙθΓβ ίηΙβΓροδίΙί νΐ(ΙθηΙαΓ) ... μετ^ ου ηολύν δΐ χρόνον πλέων ές 
^βας (^είς τας ^ Αθήνας Ρδ. ΠβΓ0(1. νίΐ. Ηοιη. ρ. 18, 65 ΥΥοδΙ. οΐ ςυιΗβπι 
^^ χής Σάμου >^ υ1)ί 8θ€ΐιη(1ιιηι ΡγοοΗ περί της τελευτής αυτού λόγον^ 
ψ\ ί(!βιη 08ΐ ουπι ΑπδΙοΙβΙοο, (ΙίοίΙυΓ ρ. 25, 27 ννβ8ΐ. διατρΐψαι μεν παρά 
^Ρ?ωφι5λω, γράιραντα ί' Οίχαλίας αλωΰιν τοντω χαρίΰα6%αι^ ήτις νυν 
β? Κρεωφυλου περιφέρεται, ςιιββ πΐίΐηίΓβδΙιΐίη βδΐ ηοη πίδί ΡγοοΗ βΓΓΟΓβ 
οι^β ααΐ 6Χθ€ΓροηΙί8 αυΐ βχοοΓρΙί ιΐε Ιο ίπδυΐβ ροΐίυδ φίαπι (Ιβ 89ΐηο (ΙίϋΙίΐ 
η^ή) έπι τα Κρόνια' άγων δε ούτος άγεται παρ αυτοΐς μουαικός' 
ψ^εν εις "Ιο ν, ?νθα έπι πέτρας καϋ'εξόμενος έ^εάβατο αλιείς προΰ' 
ιιλέοντας^ ων έπυ^ετο ει τι ίχοιεν (ΡγοοΙ. ρ. 25, 30: ^εααάμενον αλιείς 
προΰειπειν αυτούς τιαι ανάκρινα ι τοΓΰδε τοις ϊπεύιν 

άνδρες απ* ^Αρκαδίης ^ρψορες αρ ίχομέν τι ; — 86 — 

οί, νίΐ. Ηοιη. ρ. 28, 20. 30, 37 ιιΙ)ί ββΐ αλιητορες η ^' Ιχομέν τ»;), οίδΐ 
ίπΐ τω ^ράΰαι μεν μηδέν ^ φ^είρίσαα^οα δί δια την αηορίαν της θ^• 
ρας όντως αηεαρίναντο • 

060* ίλομεν λί7(6μεα^\ οσσ* ονχ ^λομεν φερ6μ€ύ^, 
αίνιοαόμενοι ως αρα ονς μ\ν Ιλαβον των φθειρών αηοκτείνανης κατί- 
λίΛον^ ονς ί' ονκ ιλαβον Ιν τ^ ία^ψι φεροι^ν, οηερ ου δυνηθείς Λ^- 
βαλειν '^Όμηρος δια την α^μίαν Ιτελεντη(ίε, ^ψαντες δΐ αντον οί 
Ίήται μεγαλοτνρετνώς (οΓ. νίΐ. ρ. 30, 44 λΥοβΙ.) τοιόνδε ίτιέγραψαν αντον 
τω ταφω' 

Ινϋάδε την ίερην χεφαΚην χατά γαία ααλνπτει^ 

ανδρών ηρώων αοΰμητορα ^ειον'^Ομηρον, 
ςααβ αΐΐίηοβ , βίουΐ οι ΡγοοΗ ηαπΓαΙίοηβ 8υρβηοΓ3, δυρρίβηά^ 8ΐιηΙ 6χ νίΐ. 
ΗοΐΏ. ρ. 30, 43 \νθ8ΐ. ον νοηβας δΐ το λεγόμενον «ΛΟ ^λίψεως Ιτε- 
λεντηβεν εν'Ίω τ^ νηΰω. Ι&αψαν δ^ αντοι/ μεγαλοηρεηώς οΐ 
Ιήται βΙο. βΐ ΡγοοΗ οΗΓβδΙ. ^γ. ρ. 25 , 38 ΑΥοδΙ. ούτω δ^ ίχεινον α^νμψ 
βαντα Ονννονν αηιίναι τον χρηΰμον ίννοιαν λαμβάνοντα καΐ όντως 
ολιαϋ•έντα ηεριηταϊοαι λΐ&ω %αΙ τριταϊον τείΈντήΰαι (οΓ. ΟβΓί. 
Ηοιη. βΐ Ηβ8. ρ. 45, 29 \νο8ΐ.). 

ΙβΙβιη (ίΐ3(ΐα6 Ιοηβπι ηοη ΑβοΗαηι ςαβαι 8υ8ΐ6ΐιΐ3ΐ Ρβ. Ηβπχΐ. ρ. 10. 
409) 86εαη4υιη Αη8(οΐ6ΐ6ΐη ίυίδδβ ροβίαηι νΐΐαβ Ηοιηβη άβδοηρίίοηββ ?»- 
Π3β ΓβροΙαηΙ (ρ. 28, 29 βΐ31. 5 ΥΥβδΙβπηαηηί ίη Μο^γ. Ογ., ΟαοιβΓβηβαΙ 
Ρ&Γ. {II. 98. Ρδ. ΡΙαΙ. (Ιο νίΐ. βΐ ροβδΐ Ηοιη. II, 2. Τζ6ΐζ. βχβ^. ϊη II ρ. 8 
Η6ΓΠ1.). οΓ. ββΙΗϋδ 3, 1 1 : ΑηβΙοΙβΙβδ Ιναάϋ βχ ίηεπία Ιο ηαΐαη. άβ Οτβο- 
ρΐιγίο οΓ. 8ΐΓίΐΙ)0 XIV ρ. 038, δαί(1. δ. ν. (βΐ «ινο ΟΓβίΙβδ νΥβΙοΚβΓΟ Ερ. ΟγοΙ. 
Ι ρ. 225. άβ δβραΙοΓΟ ΗοηιβΓΪ ουιη 6ρί^Γ3ΐηηΐ3ΐ6 οί. ΥΥθΙοΙεογ ί1). ρ. 159. 
ΡβδοΙι (Ιΐ Κπβηβη, Βρβνβ (ΙβδΟΓ. ΗβΙΓ ΑΓοίρβΙβ^ο. 1.ίνθΓηο 1773 ρ. 38. 44 = 
βιΐ. ι. Βοδδ. Ηβΐΐβ 1800 ρ. 39. 44. άβ (ΐϋΛαδ ίβΙβαΓϋ ηα^ίβ \Υ6ΐοΙ(βΓ ΚΙ. 
δοΗτ. ΐυ, 284 δ^φ). XII. 

Πολιτικός, 

ΠολιτίΜν {ηερί ηολιτικον οο(1. Ιηογ.) ά β ΙαβΓίίαδ, β φΐο Ηβ»^- 
οΐιίϋδ ηολιτικόν (ίηιηιο πολιτικός) ά. 

1. (01) 
βΐοοΓο ορ. 9(1 ΟυίιιΙιιπι Γγ. III. 5 (ιιΙ)ί (Ιβ ιηυΐβία 1ί1)Γ0Γυιη άβ ορϋΐΜ 
Βίαίη ΰίΌϋαΙίβ €ΐ άβ ορϋηιο ανβ Ίά βδΐ (Ιβ ΓβρυϋΗοΑ ςαί νιιΐ^^ο τοο^ηΙοΓ. — 87 — 

5θΓίΚ)βη€ΐοπιιη ηϋοηβ, ίη ςιιίΒυδ βηίβα δβπΏοηβιη ίηβΙίΙυβΓβΙ ΑΓηοβηί 6( 
8ΐηί€οηιΠ]) : Αι Ιίδη ^ηηηι ίη ΤηΒοηΙαηο τηίΗί ΙβρβΓβηίιΐΓ αηάιβηΐβ ΞαΙ- 
^η$1%ο, αάτηοηϋηβ ίηηι αδ ίΙΙο πιπΗο πιαιονε αηοίοηίαίβ ίΙΙίε άβ Γβδηε 
^Μ ρο$8β, 9ί %ρ8β ΙοςηενβΓ άβ ΓβρπϋΙίβα^ ρταβΒβΓϋηι ςηαιη €88βιη ηοη 
^βΓα€Ηάβ8 Ροηϋοηε 8βά οοηεηίαΗΒ βΐ %8 ςνϊ ίη πιαχίτηίε Ό€τ8αίη8 ίη 
Μ^μ9ώΙί€α Γβύη8 €886ΐη, ςναβ ίατη αηΐίςαίε Ηοτηίηίδαε αϋΗύηβΓβιη , βα 

ψίΜίοη ίη β€(α 6886 ... Ατί8ΐοΐ6ΐ6ίη άβηί^ηβ ςααβ ά6 τβρΜίοα 6ΐ 
^ρτα€8ίαηί6 ριγο 8€Γίδαί ίρ8Ητη Ιο^ηί. βοηιιηονίί ιηβ 6ΐ βο ιηαρίε ςαοά 

ηίαχίηΛ08 ίηοΙη8 ηο8ΐΓαε οίνϋαΐίε αίίίηρβτβ ηοη ροίβΓαηι, ςποά βναηί ίη- 

/6ηοΓ68 ςναηί ίΠοτητη α6(α8 ςιηί ΙοςιηβδαηίηΓ. XIII. 
Περϊ όνκαιούννης, 

Απ8ΐοΙβ1ί$ €|"ί ί6Γ6ΐ)3ηΙυΓ 7Γ£ρΙ δίχΐαοαννης \\\^ν\ (ςυϋΙιιοΓ $60. 
Ιίβη Ηβ8. βΐ ΡίοΙ. 3ρ. \ν. 142. οΓ. ΗπάβοΜ ΚΙιβΙΓβ V, 115: Αν, Ιιϋη IV 
^\\ΐ8ΐίΗα, 6ίη8ά6ηι^η6 άβ 2ΐιαΙίίαΙίΙ)η8 ίιΐΒίϋίαβ ο ρ η 8 αΐίηά ςηαίηοΓ 
Βη$ €οη8ίαη8. οΓ. Οίε. (1β Γβρ. 3, 8 ρ. 248 Μαί. οΐβδδ. βυοί. Ι. Ι : αΙ(6Γ 
α^Ιβιη άβ ίρ8α ίηΒίίαα ^ηαϋηοΓ ίπιρίβνίΐ εαηβ ρταηάβΒ ΗΙ)γο8 ί. ο. ΑπδΙ. 
εί. 3, 7. ΐΓβ8 βυΐβιη βΓΗΠΐ $ΐΓ3ΐοηί8 βΐ ΗβΓ&οΙΜίδ 0. Ι. 5, 58. 86) . ίη ίΐαο- 
ηιιη ρΓοοβιηίο ίη(1αχί88β ςυβηάαπι αυοΙΟΓ νίΗβΙυΓ (Ιβ ροπΙίΐΗ ρΓορΙβΓ ά- 
νίυιη Ιυχυτί&αι βίςυο ίηβΓίίαιη ΑΐΗβηαηιηι ΙίΒοΓίαΙβ Γοΐίοιιβ ίοΓβ ΟβιηοδίΗβ- 
ϋ1«ι ΙίπιβηΙβηΙβιη (υΐ ΗβΓβοΙίίΙθδ ίη Ι. %ΒρΙ ηδονής Αΐΐιβη. XII, 512 '» ϋΙ)ί 
βχ 3(1ν6Γ8αηί νοΙυρίΑΐίβςυβ Ηοιίοί ραΓίο ΙοςυίΙυπ, αί βχ βηΐίφίο ςαοΗποι 
ίΐίοΙοΓβ Οίο ΟΙίΓγδ. ΟΓ. 2, 36) , αβςυβίίδ ςαίίΐβιη Ηΐο , υΐ ραΐβΐ , ηοη ίαν6ηί8 
ΑπϊίοΙβΙί» , οϋί νυΐ^ο ΙπΒαυηΙ (ΙίβΙοβο», ίπιπιο δβηί» ίΐΐ^υβ ίηιρβπί Μηοο- 
^οηία, βίαδ ί^^ίΙυΓ 1ίΙ)π ρρΗοΙβΓ ΓΟΓυηι οΐ) ίηίαδίίΐίβσι οΐ νοίηρίαΐβαι πιβίο 
^<^1«ιηιπ[ΐ ιη6Πΐοη<ΐ8 , ^υαΐββ 6Χ δίπιίΙίΒαδ Ιΐ6ΓαοΙί(1ί8 οΐ ηερί δικαιοσύνης 
βΐ Λί^Ι ηδονής ΗΒηβ βχοβΓρδβΓηηΙ ^ΓβηιηΐΗΐίεί (βρυίΐ Αΐΐιβπββαπι, οΓ. ΜΰΙ- 
^«Γ Ργ. η. Ογ. II, 199), (ΙίδρυΐΗΐίοηβπι εοηΙίπθΒαηΙ ρ1ιί1θ8θρΙιίθ3Πΐ (Ιβ ταΐίοηβ 
Τΐίβ ίηΙβΓ ία$ϋ1ί»πι Γθΐίςυαδφΐβ νίΓίαΙβδ ίηΙβΓΟΟίΙαΙ βΐ ίηΙοΓ νοίυρίαΐΐδ 
Ρ3Γΐθ8. (|αοά ί^ίΙιΐΓ (Ιο νο1αρΐ3ΐ6 ίη Ιιοο ςυοςυο 1ί1}Γ0 (ΙίδδβΓυίΙ, ί(1 ηιίίιί 
ε4ΐΐ83β ίιιίΐ αΐ βα ςαοςυβ ίρβ^πιβηία , ςυββ δί ίρβα ρβΓ δβ δρββίβδ , ρβπΗίΙο 
^ϋΐ ηδονής ΙίΙ)Γ0 Γβοίΐβ οοηοβ(ΐ38, ίηΙβΓ Ιί1)Γ0Γαπι (Ιβ ίαδίίΐία ΓβΠηυίβδ αρ- 
ροπθΓβ ηιβίιιβηηι. εβίβρυπι (ΐυο(1 3(1 1ί))ηιηι περί ηδονής ηοΐ3η(Ιϋηΐ βδΐ 
ΡΓίθΙβΓ δίη^υΐοδ βΐ δΐΓ3ΐοηίδ (0. Ι. 5. 59) βΐ ΗβΓ3θΙί(Ιί8 (ϋ. Ι. 5 , 88. οΓ. 
ΑΐΗ.) άαο ηΐ6ηΐ0Γ3Γί ίη ϊηάϊοβ ΤΙιβορΗΓ3δΙβθΓυπι (0. Ι.. 5, 44) : ηερΙ ηδο- 
^ξ άς ^Αριΰτοτέλης ά Ι. β. ^αί ΑΗδΙοΙβΙβο (3ΐ1βι•ί δβίΐ. (|ϋβιη 1ΐ3ΐ)βΙ 0. Ι•. — 5^ — 

Γ), 21; ίΐα ΓοΓϋ 8ίιιπ1Ϊ8 08δϋΙ, ϋΐ (.•11ιίο;ι Ευ(1ι•ιιΐϋϋ αί ρΐινδίοίΐ οΐ δοϋ. 1>. 1. 5, 
24 Τ1ΐ6ϋρΙΐΓα$Ιί ροΗΐίοΑ οΐ ααυ^γορίών άλλο ϊ\\\ιά ΒΪϊϊφιβ ΑήδΙοΙΰΙίάλ 
ν. Βθ86 ρ. 39. εΓ. Ε. Κδρίιβ ιΐβ Οΐιαπιαβίβοιιΐο ρβηρ»!. ρ. 43. ΙΙβθηβΓ βη^Ι. 
ΤΗβορΙΐΓ. ρ. 18) βΐ περί ηδονής άλλο ά, ί(1 $οίΗθ6ΐ ςιιο(1 βϋ^ιη €1ι»ηΐ6- 
ΙβοηΙί ΐΓϋ)υ6ΐ)&ΙυΓ βοουικίυιη Αΐΐιβηαβυιη (\ΊΙΙ, 347<^) ιηο(1ο Ιιυϊιιβ (VI, 273<) 
ουιη €ΓίΙίοί8, ιηοίΐο ί11ίιΐ8 (XII, 511^. 526^^) ηοιηίαβ ίη 6χβαιρΐΑΓΪΐ)ΐΐ8 να]§[>Ιο 
ιιίβηΐβιη. ΙιαΙιβΙυΓ ΙβΓίίυδ ρΓαβΙβΓβα ΤΙΐ6ορ1ΐΓ38ΐ1 Η1)6Γ τιερί 'ψενόονς ηίο- 
νής (0. I^. 5, 40), άαο αιιίβηι Απ8ΐυΐ6ϋ8 ((ϋ&1ο^ιΐ8 8θί1. βραά 0. Ι*. 5, 22 βΐ 
Ιίοδγοίηυιη, βΐίιΐδ^υβ (}υ6πι Η68γοΗίυ8 οιηίδίΐ 3ρυ(Ι 6υη(ΐ6ΐη ΐ96Γΐίυπ] 5, 24 
^ί αρυιΐ ΡίοΙοηίΑοιιπι λΥβηρ. 145, εαί ΤΙιβορΙίΓαδΙί ίΐΐβ δοηρίίοηίβ πιΙίοΒβ 
δίπιΗίδ ίιιίΐ), (|αί ηιιικιααιη οίΙίΐηΙυΓ. εοηίΓα ηο1)ΠίθΓ63 ίυίβδβ νίάεηΐτιτ 6( 
1οοΙίθΓβ8 1ϋ)Γί περί διχαι,ούννης^ ςιιοδ ίαηι Οΐιτγδίρρυδ 8ΐοίοα$ (-|- οΐ 143) 
Γ68ρ6ΧΪ88β ιΙορΓοίιοηιϋΙϋΓ οΐ ίπ ίρδίυβ ΙΟΓίίο περί δίκαίοαννης (ουίιιβ Ιίΐοΐΐ 
6ΓαηΙ αΐϋ εΐίαιη οοηίΓα ΡΙαΙοηειη δοε. ΡΙιιΙ. άε 8ΐυίε. Γερ. 15. οί. αάν. $Ιοί- 
εοδ 25) εΐ τι( εΓειΙο ίη 1ΐ1)η8 τνερί τον τιαλον καί της ηδονής (ΑΙΙιβΒ. 8. 
13. 14. 16), υ1)ί (Ιε ερίίαρίιίο ΒΑπΙαιιαραΗ. η»ιη ({αιιιη δίοιιΐ ΡΙαίΑτεΙιιιβ {ά 
3(1ν. 8ΐ. 25) εΐίβιη Αΐΐιεηαεαδ (XIII, 565*) ΟΙίΓγδίρρί ΙίΒπδ να1(^&1ί$$ίιηί5 ίρ*β 
υβαδ εδδε νίιΙοαΙυΓ , νίχ εαδίι ίαείιιηι εδδε ροΐεδί ςαοά ίη εοιίβιη ΟΙιιγβίρρί 
Ιοεο νεΓ8ί1)υ8ςαε τε^άδ δεραΙοΓο ιιΐδεηρίίδ Αηδίοΐείεηι βίηιυΐ βΐ ίΐΐβ οίΐι- 
νεπί 6ΐ ΟίοεΓΟ ίη Τυδευΐαηίδ. Οιργδίρρί αιιίεηι αείβΐβ εΐ Οαΐΐίιηβοΐιί ίλΐη 
οηιηεηι ίΐΐαηι, δίευΐ ΠίρροεΓαϋοοΓϋπι, ίία 1ί1)Γοηιπι ΑΗδΙοΙεΙί (εχ ρηαιο^ 
(ίΐηΐί ίΐΐα αείαΐίδ νεί ΤΙιεορΗΓβδΙεβε νεί Αΐεχαηάτίηαε αηΐε ηαΐα ΙίΙΙβπιπιιη 
δΐυιίία 1)ί1)1ίο§Γ»ρΙιίθ€ΐ ίηευΓία αίςαε ίηδείΐία) ίαίβο «(ΙδεηρΙοπιηι πιοίβηι %ΐτ 
ΙίΙίδ8ε εοΗεπιςυε Ιίΐυΐο εο8(Ιεα) Γέρε οηαηεδ, ΙίοεΙ ({ΐΐ0Γυη(1ϋηι Ιίΐιιΐοβ Η6^ 
πιίρραδ 3ΐιΙ εοηίεοΙυΓίΐ 9υΙ εχεηιρΙίΐΓίαπι οοηιραΓαΙίοηε οοιτεχεηΐ ίη νίΐι 
Απδίοΐεΐίδ (1ίδοίραΠδ(|αε ροΐίτΐδ (ΐααηι πια^ΙδίΓΟ ΐΓί1)υεπΙ (νείιιΐ βΓγΠί βΐ 51 
ΡΙιΠοάεηιυιη αυιΠιηαδ οεεοηοπιίοί , ίοΓίαβδε εΙίΑπι 1ίΙ)Γί περί οργής , φι&α 
ΡαδΙεΓΗΐίδ Κ]ΐ0(1ϋ ίιΐ^οι ΡίιίΙοίΙβπιυδ ηονίΐ, εχειηρίο αυΐεπι ρπβε εεΙεΗβ πη* 
ηίίεδίο δερΙοΐΌ ΙΙΙπΓυιη περί ξωων (ΙίδδεΓίΗΐίοηαπι , ({υαδ ιιΐ Αηϋ^οηί ηιί- 
Γ3ΐ)ί1ίυηι εχοερρία (ΙεπιοπδίΓαυΙ , ΑτίδΙοΙεΙίδ , ηοη ςυο εΐίβηι ηαιιο ηιεηΐο 
Ιε^αηΙυΓ ΤΙιεορ)ΐΓ3δΙί ηοηιίηε ίηδΟΓίρΙαβ Ιε^εΓ&Ι Οβ]1ίηΐ9οΗυδ), ροδίεα εΐίβιη 
9(1 Αη(ΐΓοηίοαηι υδςαε εχΐίΐίδδε , ςυΐ ίυδίοδ ΗϋΓΟΓυηι ΡεηραΙβΙίοοΓυηι ίη- 
(Ιιοεβ ρΐ'ίπιαδ οοη(1ί(ίίΙ , Ιιοο ί(1εη1ί(1επι βηΙπιαιΙνεΓίίπιυδ. ίοπι νεπο ηιοηεη- 
(Ιυοι εδί, ΡΙβΙοηίδδβηΙεηι ίη Ιιοο ςυοςαε ϋίαΐο^ο υΐ ίη βΐίίβ ηιαίΐίβ οοηβρίεί 
βυοΙοΓεπι, (^υί δί ςηίΗεηι Γκίεβ εβί 8ΐοίοο, 4ε ίιΐδΐίΐίβ ίΙΙα ΡΙβΙοηίοα ε^Ηΐ 
ΙϋΙίαδ 9ηίηΐ3ε νίΓΐιιΙε ηηα εΐ ρερΓεοΙα Γε1ί(ΐα38ςαε οωηεδ εοηΓιηηβηΙε (ΡΙβΙο 
(1ε Γερ. 433: το νπίίλοίχίοΐ' ... ΰωφροοννης καϊ ανδρίας χαΐ φρονήύίως 
... ο παΰίν εαιίνοις την δνναμιν τζαρίύχεν ώατε εγγεν^^αι) βΐ οοιη* 
ρΓεΙιεη^εηΙε (ν. ΡΙβΙο ιΐε τερ. IV, 433, 442 — 43. οί. ΡβεαιΙοργϋιβ^ΟΓβοηιιιι — 89 — 

6ί85€Γΐ3ΐίοη68 βχ Αοβιίβηιία δίιηυΐ βΐ ρβηραίο (ΙβπναΙββ οοιιίΐΑΐΑβςυβ , νβίαΐ 
Τ1ΐ63^ δίοΐ). 0. 1» 67 βΐ ΜβΙορί ί1). 1, 64 οΐ Έκτιωλον — βίο ρρο ΠωΙου 
£ϋ«η Ρ1ιοΙίιΐ8 ίη ίικίίοβ ατιοίοπιαι δΙοΒαβί 8ΐι1) ΗΙΙ. Ε — ίυοβηΐ 11). θ, 54, 
οαί βοχη χίιν διηακχίύναν ματέρα τε καϊ τι^άναν ταν ίίλίαν αρετοίν 
η^βίτκ^ν * ΟΓΤ£ρ γαρ ταύτας οντε ΰώφρονα οντε ανδρείον οϋτε φρόνΐ' 
^οϊόν τε ημεν. αρμονία γαρ ίντι καΐ εΐράνα τάς ολας ψυχάς μετ^ 
ίν(^μ{ας)^ ηοη αυίοιη (Ιβ ΑΗδΙοΙβΗοα (βΐΐι. ΡβΗρ. βρ. δίοΐ). βοΐ. II ρ. 304. 
οί. »4) βΐ δΙοΐ€3 (0. ι. 7. 92. δίοΐ). 1. ο. ρ. 102. οΓ. 104. 106 ϋΙ)ΐ (Ιο βρβ- 
αβ1)ϋδ βίϋδ, άβ ςυί1)ΐΐ8 οΓ. ΡδβικΙβΓ. ίΐίνίδ. ΡΙβΙ. βρ. 0. ί. 3, 83 = ΡδβυιΙβΓ. 
<1β νίτΐ βΐ νΙΙ. ο. 5. 1250** 19), ςαβο ({υΐάοιη ηοη βίΐ τελεία 'ύΐα βΐ ολη (Αγ. 
«Ιΐι. 5, 3. οΓ. ϋϊΛ^Μ ηιΟΓ. 1, 34), 8β(1 η Ιν μέρει δίκαιοσύνη (Αγ. βΐΗ. 5, 4). 
^960 βηίηι 681 ςυ36 (ΙίείΙαΓ δίανεμψίχη τον %ατ α^ν ((Ιβ νίΓΐ. βΐ νΙΙ. 
ρ. 1250, 12) 31^06 άβ ΙϊΛΟ νβίβΐ ςυοιΐ ΙηΙβΓ ΐΗοβββ ΡβηρβΙβΙίοβδ (βχ Ρβνυ- 
ήηο οΓ. 5, 21. 28. 34) ροηίΐ Ε^ΟΓίίϋδ 5, 31 : τάς τε αρετας ίφη μη αντα- 
Μΐον^ειν ' Ινδέχεαϋ•αι γαρ φρόνιμόν τίνα %αΙ ομοίως δίκαιον οντά 
(ηοΐαατον και αχροττή^ εϊναι. οουίΓα ΡδβυΛαπδΙοΙβΗ, ςυί νοίυρίβίβηι (Ιβ- 
^6ΐΗΐίΙ ηοη ςυί(ΐ6Πΐ τίλος 0886, αΙίΑΠίβη αγαϋ'όν (βίουΐ ΡΙαΙο ίη ΡΙιίΙβΒο, οΓ 
Αγ. 6(Ιι. 7, 14) , 6Ϊ ί^ίΙυΓ αΓ^απιβηΙβιιΙί ουναναιρειται τ-η δικαιοαύντι και 
ϊών 5ΐΙ(αν αρετών εκάατη (οΓ. δΐυΐ). β€ΐ. II ρ. 306) , δίοαΐ ΡΙβΙοηίοίδ. 

1. (62) . 

ΟβωβίΓίαδ περί ίρμηνείας ο. 28 (λΥαΙζ. τΐιβί. Ογ. IX ρ. 17, υΙ)ί (Ιβ 
ΙιοοίοίοΙθΙβυΙοΓαπ) υδϋ) : οντε δητα ίν δεινότητι χρηαιμα τα τοιαντα^ ώς 
^^ίΐ^α, οντε ίν ηά&εΰι και η^εΰιν απλονν γαρ είναι βονλεται και 
^ψον το Λαθο^, ομοίως δΐ και το ηϋ•ος. Ιν γονν τοις ^Αριΰτοτέ- 
^ονς τ^ερι δικαιοαννης 6 την ^ Αθηναίων ηολιν οδνρόμενος ει μίν ον- 
^®? ζΐηοι (δίοαΐ 8θί1. ΓβνβΓΗ (Ιίοίΐ) ότι <ίΐΐοίαν τοιαντην ηόλιν εΐλον των 
«χθρών, οΐαν την Ιδίαν ηόλιν απωλεΰαν» (ο1. 114, 2: αά ΑηΙίραίΓαπι 
ίοίιη βΐ Μ306(1οη68 , ηοη Η(1 ΙιαεοιΙαοηιοηίοδ οΐ ο1. 93, 4 Ιιοο ρβΓίίηβΓο νί- 
«ΙθΙιιτ), ίμηα^ώς αν είρηκως εϊη και όδνρτικώς' ει δε παρόμοιον 
^0 ποιήσει ' ηοίαν γαρ ηόλιν των έχ&ρών τοιαντην ϊλαβον όηοίαν 
^ Ιδίαν αηίβαλον , ου μα τον Αία ηα%ος κινήσει αλίλ τον καλόν- 
μινον κλανβιγελωτα. το γαρ ίν ηεν^ονύι ηαίξειν κατά την ηαροιμίαν 
^0 τα τοιαντα ίν τοις ηά^εΰι κακοτεχνειν ίΰτί. 

2. (63) 

Αΐΐιβη. βρίΐ. Ι ρ. 6^: άλλοι δε φίλιχϋ'νν τον Φιλόξενόν ((Ιβ (|υο ΑΐΙι. 
Ι. €. 8 — 11) φααιν, Αριστοτέλης δε φιλόδειηνον αηλώς^ 6ς και γρά- 
φει τίον ταντα • <ι.δημηγορονντες εν τοις όχλοις κατατρίβονσιν όλην την 
ημέραν έν τοΓ^ ^ανμασι και ηροςττονς έκ του Φάσιδος η Βορνσ&ένονς — 90 — 

χαναηλίονχας ^ ανΒγνξοκότες ονδίν πλην βΙ το Φιλοξίνον όειηνον (ηΛ' 
όλον ». 

Ρΐιϋοχβηί ιώί Λβ νοΙυρίΑΐβ άΐβρυΙ^Ι ίρ86 ^υο^υβ ηιβοΙΙοιιβιη ίιάΐ 
Απ8ΐοΙβ1β8 βΐΐι. 3, 10. οΓ. Εϋ(1βπιί βΐΐι. 3, 2. ρΓοΜ. 28, 7. 

3. (64) 

$υί(ΐ98 (ουίυ8 οορίββ 6χ ρηιηο ΓοηΙβ Οί(1γιηο άβηνΑΐ^β γίάβηΐιιτ, (Ι 
Ηββγείι. 6ΐ ΗαπροοΓ. 8. ν. Οίο^βη. ρρον. 4, 76. δοΐιοΐ. Ι<αοίαη. ρ. 139 4«ο. 
6 δυί(!2ΐ Αρθ8ΐο1. 8, 12 ^6υΐ8€ΐι.) 8. Ευρύβατος: ηονηρος^ άπο χον 
πεμφ&ίντος υπο Κροίαου (οί. ΗίίΓρ. ρ. 89, 17) .... Νίκϋΐνδρος Αίγινωον 
Ενρνβατον ηανουργότατον ^ ου μνημχ}νενεί*^ίριανονίλης Ιν άια^ϊ 
διχαιοαύνης (βίο βΐίβιη ΑροδΙοΙ.). ^ονρις ^ί . . . χαΐ ^Αριστοφάνης Α9Λ- 
δάλω ... λέγεται τον Ενρνβατον κλέπτην οντά, είρχ^ντα %αΙ καψί- 
φυλαττόμενον , Ιπειδη ανμπίνοντες Ιλυβαν αντον οΐ φνλάοΦίντες «βΐ 
Ικέλενΰαν Ιπιδείξαα^αι την Ιτύ τους οϊχους άναρρίχησιν^ νο μίν ιμι»- 
τον διω&ειύ^αι , δεομίνων δε ως ου βονλόμενον, ΙηεΙ μόλις άνέηειΰαν, 
περι^ίμενον τους απόγγους χαΐ τας Ιγκεντρί^ας αναδραμειν εΙς τονς 
τοίχους, άναβλίποντες δί ίχεινοι ααΐ ϋνυμάξοντες τας τίχνας^ Ιαβ&ι^ 
αυτόν τον οροφον καΐ υπερβάλλοντα^ πρΙν Ικεινοι χύχλφ τκριίλ^^ίίΗ 
δια του τέγους καταπηδηΰαι, 

€Γ. βπβ^ΟΓ. ΟοΓίηΐΗ. 3(! Ηβπηο^. περί με^δου δεινότψος ο. 1^ 
(\νβ1ζ. ι. νΠ, 2 ρ. 1277. οί. Αηοη. βά βαηάβιη \ν3ΐζ. Ι. Υ ρ. $68. ΕιιβΙιϋι. 
ίη 0(1. ρ. 1864) Ευ ρυβάτου πράγμα (Ββωοδίΐι. ΟΓ. 18, 24. οί. Ηβ8Τ(Α• 
8. ν.): ό Ευρυβάτης ούτος παλίμβολος γίγονεν ανηρ. 6 δ^Αρι^χο* 
τ έλη ς αλέπτην μεν αυτόν γενέαϋ^αι, άλόντα δ^ ίπ αυτοψωρφ δε%^ 
ναι %αΙ δημοαία ψυλάττεύ^αι ' ααπειτα τους φυλάττοντας ίπι^μονν- 
τας ϋ'εάααα^αι οπ<ος δια των τοίχων ανιών εΙς τάς οΙκίας ηαρ&η (ι»- 
ρειϋι οοά, Μοη.) , λύΰαντάς τε (τ^ω^ Μοη.) αύτον Ιπιδεί%νυύ^αι %αφ• 
χαλεΐν. τον δΐ τάς τε ίγχεντρίδας υτνοδυαάμενον {υποδηαάμενον ΚβίβΙκβ) 
καΐ τους απόγγους λαβόντα αναβηναί τε §αατα χαΐ τον οροφον τήί 
οΙκίας Ιξελειν , εϊτα ίν οϋω περιψααν οΐ φυλα%ες ίτίρω^εν οηως λβ- 
βοιεν (καταλάβοιεν Μοη.) ηίχτιόντα^ οίχεα^αι φεύγοντα. άλλοι ίί 
(ΕρΗοΓαδ αρυά δαΜ. ΠαΓρ. ΕυβΙ.) φααιν άνδρα τούτον εϊναι ^Εφίβιον 6ΐ€. 

4. (65) ^ ^ ^ ^ 

ΡΙυΙβΓοΙι. (Ιβ δΙοίοοΓυιη Γ6ρα§^η. ε. 13 : άλλ^ αυτός γε πάλιν (ο Χρύ- 
αιππος) ίν τω τρίτω περί διχαιοαύνης φηαίν^ οτι δικαιοβύνην άναι- 
ροϋαιν ο [ τέλος υποτιθέμενοι την ηδονην οΐ δϊ μόνον αγαθόν είναι 
λέγοντες ουκ αναιροϋϋιν, ... (ο. 15 :) πάλιν έν μίν τοις περί διχαιοφσνης 
υπειπων^ οτι τους αγαθόν άλλα μη τέλος τιθεμένους την ηδοντρ^ ΜΙ^ — 91 — 

ι ΰαίξαν ηαΐ τψ^ διηακχίύντιν .,, Ιν δε τοις προς Πλάτωνα κητηγο- 
(ίντον όοχοϋντος αγα^ν οιπολίτίΒΪν τψ νγείαν^ ου μόνον την Λ- 
^νντιν 9^ιν άλλα και την μεγαλοψνχίαν άναίρεία^αι καΙ την ΰω- 
ίνην χαΐ τας αλλάς αρετάς απάύας^ αν την ηδανην η την νγείαν 
ων άλλων ο μη %αλον εΰτιν άγα^ν άπολείηωμεν, α μίν ονν ^η- 
ηίΐρ Πλάτωνος Ιν αλλοίς γεγραηται προς αυτόν. Ιι/τανΟβί ί' η 
καταφανής ίστιν^ οπού μεν αν μετά του καλοϋ τις υπο^ται καΐ 
δονην άγα&ον εϊναι αωξεβ^αι διχαιούύνην λέγοντος^ οπού δε πά- 
νς μη μόνον το %αλον άπολιπόντας αΐτιωμίνον τάς άρετάς άπα- 
^αιρεΐν. ΐνα δε μηδ^ άτνολογίαν υπολίπικ τοις ίναντιωμαίίιν^ ^Αρι- 
ελει τιερί διχαιοΰύνης αντιγράφων ον φηϋιν αύτυν ορθώ^ λί- 
οτί της ηδονής ούϋης τέλους αναιρείται μεν η διχαιοβύνη (οΓ. 
γτ. άβ »Ι)8ΐ. ρ. 282 Τγ3].), ϋυναναιρειται δί τ^ διχαιοαύντι και των 
αρετών Ιχάΰτη. την μεν γαρ δικαιοούνην νπ αυτών ως άλη- 
ναιρεια^αι , τάς δ^ άλλας άρετάς ονδίν κωλύει νπάρχειν εΐ καΐ 
οντάς αίρετάς αλλ' αγαπάς γονν καΐ άρετάς Ιαομενας' είτα 
Τν ^1 ονόματος προϋαγορενει ... τΙς ου ν τούτου προς λόγους 
τιρος γίγονεν ^ ος δυεΐν των άρίβτων φιλοαόφων Ιγκί- 
τω μίν οτι παβαν άρετην αΐ'αιρει μη μόνον το αγαθόν άπολ^ 
τω ί' οτι της ηδονής τΐλος ουαης ου ττασαν άρετην άνευ τής 
^υΰύνης ύώξεα^αι νομίζει; &αυμα(ίτή γάρ η ίξουαία περί των 
' πραγμάτων διαλεγόμενον ά τί&ηαιν αυτός Ιγκαλών ^Αριβτο- 
, ταυτ' αναιρειν πάλιν Πλάτωνος κατηγοροϋντα. οΓ. αάν. δΐυί- 
25: ίν δε τοις περί δικαιοδυνης ει μεν τις νπόϋΌΐτο την ηδονην 
ουκ οΤεται βίοξεΰ^αι το δίκαιον * ει δε μη τέλος αλλ^ απλώς άγα- 
οΐξται, τας δε λέξεις ουκ οΓομαί αε δείΰ&αί νυν άκούειν ίμού 
Ιγοντος' το γαρ τρίτον περί δικαιοΰύνης βιβλίον ίβτΐ πανταχό- 
«βείν. 

5. (66) 

^ΟΓρΙι^ΓΠϋδ οοωηι. ίη Αγ. περί ερμηνείας (αά ίρ83 ρπαΐΗ νβΓΐ)»! ΙΌτι 
ιν τά έν τή φωντΙ των έν ττ} ψυχτί πα&ημάτων αυμβολα) άβ είρηί- 
ηί$ νί νοΙθΓαιη δβηΐεηΐίαδ ΓβοβηβθΙ βραιΐ ΒοβΙΙΓιπηι οά. 800. ίη 1. (1© 
Γ6ΐ. β<1. Υβη. (ΙοΗ. οΐ Ογθ§. (1β ΟΓθ^οπίδ) 1499 Γοΐ. 85^ (Υοιι. 1491 
Β35. 1570 ρ. 298): ρηίαΙ)αηΙ ηατη^ηε αΐη γ68 νοαδαε άβείρηση... 
ΓΟ ίη€θΓροΓ6α$ ^ηαΒάατη ηαίιίΓαε . . . αΐϋ ν6Γ0 8€η$η$ , α/ιϊ ίτηαρί- 
\€$ $ίρηίβ€αΗ νοαδυε αΓδίίΓαδαηίηΓ. ρηητη ίρίΙίΐΓ ίβία 63861 οοη- 
αρηά 8νρ6ηοΓ68 6( Ηοο [Ηαβο Ββδ.) η8^η6 αά ΑΓί8ίοί6ΐί8 ρ6Γν6ηί8- 
ίαίεη, η6€6886 (Ίιϋ η( ςηί ηοηΐ6η 6( ν6Γϋαηί ειρπίβοαίίνα 6886 
•« €Γαί [ε. 68861 άιίβηίΐΗΓηε Βαβ.) , ρΓα6άί€6Τ6ί ρπορηπι ίεία οίβ- — »2 — 

ηρηαίίνα $ίηί. ΑτίίίοίεΙβί βηήη ηοηΜίΛίϋ α όθΗμ γ£Ι 99άη^αί 
$ίςη%ΙκαΓ% ηοη ρηίαί ηββ νβτο $€η$Η3 νβΐ εύαιη ΰηαφηαΙίοΗ^, 9€ίηααΜ 
{ββηχηηί Β2ΐ5.) ^Ηΐάειη ηοη βαβ ΖίρηίβααϋΌαί νσοα ηοΜίηα βΐ νετδα μ 
ορβΓβ άε ΐΗΒίίίία ίίο {βίο οιη. Βαβ.) άβοΐαναί άίοβΜ : φύβη γαρ 9ινρβί%9ψ 
ααν τά τε νοήματα καΐ τα αία&ήματα^ ςναε ΜβΓρΓ^ίαη ΣαΗη€ ροΐα 
{ροίαΐ 6(1(1) Λοο ψηοάο: ησΙητα βηίηι $ηηί ά%ν€ηα ιηίέΟβοίηΜ €ί $εηηα. 
άί/ϊ'βττβ ίρίΐητ αΐίςηίά ατΜίταΐΗΓ $€η$η$ αίςηβ ίηίέΙίβ€ίνΜ^ $€ά φηρΛ*- 
$ίοη€$ αηίηιαβ α νοαδαβ Ηρηί/ίϋαη άΐαί , ί$ ηοη άβ {άε οιη. Βιβ.) ίεη»- 
δίΜ ΙοςνϋϋΓ, 86η$ίΑ$ βηιηι ρα$$ίοη69 ΰοτροΗί $ηηί . . . ηε^Ηδ Μαρ9$ ά» 
ίηιαρίηαϋοηίϋΗί, ηί ρτοδαίηΓ ι/ι Κδηί άβ αηιηια (3, 8). ίη(€ΐΙε€ίΗ$ ψίιιτ 
υηΙΙ, οΓ. ίυΓΓ3 ρ. 304 Β2ί8. ρα88ίοη€8 αηίβηι αηίηΜβ άίχιί ςηοηίοΜ αΧϋβΛ 
άίΐίρβηίετ ο$ΐ€η8Ηηί 68ί οηιηεηι νοϋβηι αηιηιαίίί αηί βχ ροίΐίοηε αηοΜΛ 
αηί ρΓορίβΓ ροΒΜίοηετη ρνοβΓΗ, 

ν6Γΐ)3 ί1ΐ3 61 (Ιίβριιΐβΐίοηβ €[α3(ΐ3ΐη άβ νοίαρίαΐίβ νβτϋβ £^606πΚ>ιΐ5 ^ 
βαιηίΑ νί(ΐ6ηΙαΓ. βίβηίιη ββοιιικίαιη Ατ. βΐΐι. 10, 5 : διαφέροναι α£ της δια- 
νοίας {Ινίργειαι) των κατά τάς αία&ηΟΒίς, χαΐ αύται αίληΐων χβΥ 
είδος χαΐ αϊ τείειονύαι δη ήδοναί ... ον μην Ιοίκέ γε ^^ον^ διάνοι» 
είναι ουί' αΤο^ηΰις ' άτοπον γαρ. άλλα δια το μη χωρίξεα^αι φαίνΐ' 
ται ταντάν τιαιν. ωΰτνερ ονν αι ίνίργειαι ετεραι^ χαΐ αΐηδοναί όΐΛ- 
φίρει δε η οψις αφής κα^αριότψι %αΙ ααοη χαΐ οαφρηαις γεύβια^' 
ομοίως δη διαφέρουαι καΐ αί ηδοναί^ καΐ τούτων αϊ ηερί την διάνοιΛ» 
καΐ ίκάτεραι αλλήλων οΙο. (οΓ. βΐΗ. 3, 10. Εα(1βιη. βΙΙι. 3» 2. ρΓοΜθΐΒ* 
28 , 7 ιώί περί αωφροβννης). 

6. (67) 

Αΐ1ΐ6ηα6ΐΐ8 VIII ρ. 335^: τΐ γαρ των ίπιτρίψαι δυναμίναον ηαρείΐ' 
πεν ο κάλος ούτος Ιποποιος {^Αρχέβτρατος^ καΐ μόνος ζηλάίας τον 
Σαρδανατίάλλον τον ^Ανακννδαράξεω βίον^ ον αδίϋΐνοψότερον είνφ 
κατά την προΰηγορίαν του πατρός Αριστοτέλης Ιφη, ίφ* ον τον τά- 
φου ίπιγεγράφ&αι φηαΐ Χρύοιππος τάδε' «εν είδώς οτ^θνι^ο^ Ιφνς* 
οΙε. {(ή. 8άι\νβϊζ\ϊ. 8ηίιηα(1ν. IV ρ. 500 5^. Αΐΐι. XII, ο. 38—40 6 €1««γο1ιο 
περί βίων βΐϋδςυο). 

ϋΓ. 6ίε6Γ0 Ταβευΐ. (ϋβρ. 5 , 35 : €χ ςηο 8αΓάαηαραΚ ορνΙεηα^^ΐΜΐ 
8ι/ηα€ Γβρί$ βΓΓΟΓ αρηο$αίηΓ, ςαί ιηοίάι %η$8ίΙ %η δηείο: 
Ηαεο Η<Λβο ςναβ βάι ρηαεραβ βχεαίηταία ΙΜάο 
Ηαηήί. αί ιΙΙα ίαοεηί ηιυΙΙα βί ρταβοΐατα ΓβΙιβία. 
ςηίά αΐίηά^ ίη^ηϋ ΑΓί8ίοίβΐ6$^ %η δθΌί$^ ηοη %η Γβρί8, 8βρηΐ€Γο μ- 
8€Γίδ€Γ€8 ? Ηαβο ΗοδβΓβ 86 ψηοΗίΐηηι άίαί , ςιηαβ ηβ ίήνη8 ^νίά^Μ άινΗηζ 
ΗαΙ^βδαί ςιηαη (τηεδαίντ. ίίβηιιηςιιβ εί(^Γο (Ιβ 6ιι. 2, 32, 106: €θΓροη$ — 93 

ΐΗΐ£9η ΌοΙηρίαζ $% βίίαηι ρΓαείβηία άβίβοΐαί^ ηοη ιηίβΙΙίρο €ηγ ΑνίΒίο- 
βΙα 8αΓάαηαραΙί βρίρΓαηινηα ίαηίο ορβτβ άβήάβαί^ ίη ςηο ϋΐβ τβχ 
^Ι^ηαε ρΙοηείπΓ $ε οπιηβΒ $€€νιη Ηδίάίηηιη νοίηρίαΐα <ώ8ίηΗ8$β. ςηοά 
ηώη ηβ νίνια ςαίάβτη, ιη^ιιιί, άίηίίηβ εβηϋτε ροίβταΐ ^ηατη άητη (τηε- 
^ίιΐΓ, $110 η^άο %ά ροίηϋ ιηοΗνο ρεηηαηβτβ ? 

8βρ(6ΐη νβΓβιιαηι ^υο8 β ϋΠργβίρρο αάβεηρβίΐ ΑΐΗβηαβιιβ (οΓ. Οίο^. 
2,23), ^ανίαιη βΐ ςυίηΐυιη 6Χ αΐίο ίοηΐβ 1ΐ3ΐ)6ΐ ΟίεβΓο βοβ^βιηςυθ (1ιΐ08 
(οί. ΡΙιιΙ. (16 86 ιρ8. 1911(1. Π) βΓββοβ δίΓ^Βο XIV ρ. 672: χαΐ άη καΐ ηε- 
(ίΐψίρηαί τα ίτρη ταντί «ταντ' Ιχω οϋβ Ιφαγον χαΐ Ιφυβριαα καΐ μετ^ 
ΙΙοοΐος (συν Ιραηί Αΐΐι.) τίρην* εηαϋΌν^ τα δε ττολλά καΐ ολβία τταντα 
ΙίΙΐίΐηαι (Ιΐ«ι βΙΙαιη 61ε. Οίοά. , ΙΙΙννταί ΑΙΗ. εί. βΐίαιη Ναβίίβ, ΟΙιοβπΗ 
^1 ςυΑβ 8υρ6Γ8υη1. 1<!ρ8. 1817 ρ. 208 βςφ). 

ΟβΙβηιιη Ηαβε Ιε^ί βΐί&ιη ροΙαβΓαηΙ ααΐ Ιη Μϊ^το ηερί βασιλείας^ βίειιΐ 
ίη ΙΚοηίβ €1ιΐ78. θΓ3(ίοηί1)ΐΐ8 ηερί βααιίείας δβΓίΙαηαραΙΙ ΊίβτΛίΛ ιηβηΐΐο 
βχΐβΐ (οΓ. 2. 35. 3. 72. 4, 113) βυΐ ίη ΗΒγο περί ηδονής (εί. ΤΗβορΗτ. βρ. 
ΑΐΗβη. ΧΠ. 511«. ΗβΓΗεΙίά. 512»). 

7. (68) 

Ρτοείαβ (β ΡΙυίΗτεΙιί εοιηπι. , υΐ.ρυΐαΐ ΥνγΙΙβηΙίαεΙι Γγ. 17. εΓ. ορρ. 

ΡΙαί. VI, 1 ρ. 607) δείιοΐ. ίη Ηβδίοϋ. ορρ. ν. 359 (ρ. 194 Οπΐβί.) εί γαρ κεν 

*«* Ομιχρόν: δοκει μεν απηρτήο^αι τούτο τον προρρη^εντος ' ϊχει δΐ 

*β1 αννέχείαν, ίπείδη γαρ εΐηεν οτι %αν γ αμικρον το αφαιρε&ίν, 

Λβ^ΦοΓτον αφαιρε&εντα δια την ααονβιον αφαίρεϋιν^ ίπηγαγεν οτι το 

<^/Μχ^ν Ιπιβωρευομενον μίν μίγα τι γίνεται , αφαιρονμενον δί είς το 

ί^^^Ιν καταλήγει ' ώστε είκότως λνπει κα2 το ΰμικρον αφαιρούμενον. 

*<η (ί τοντο αληΜς^ ορ^ώς ^Αριύτοτίλης Ι'λεγεν (ίη <Ίρορ1ι11ιο^ηΐ3ΐθ?) 

βπ χείριύτον των ίν τω βίω το μη τιάρα τοντο λεγόμενον (ΙιΙ €§1 : 81 

ψιά ΓερβΙθΓβ Βοΐβαΐ μή πάρα τοντο). εΐ γαρ καταφρονοίτο ως μικρόν 

ίκαατον χαΐ ίηιλέγοιμεν μη πάρα τοντο ^ χαχώ^ πράξοιμεν. ίν μεν 

ονν οικονομίαις λιμώξομεν τοντο αεί ίπάδοντες^ εν δΐ τή διαίττ) νοβή- 

ύομεν^ πολλάκις μίν παρορώντες το ορ9•όν, λέγοντες δε ταντην την 

φωνήν • ή γαρ καθ Ίν ?καατον ίλλεΐ'ψις μεγάλην αθροίζει τοις παρο- 

γώαι την βλάβην. XIV. 

Περϊ βαβίλείας. 

Ιη (ΙίνίβΙοηε 1ί1)Γ0Γυη) Απ8ΐοΙε1ί8 Ιιαβε ΗηΒθΙ Αηιηιυηϋ ςααβ ΓθΓΐηρ 
Γβΐ ΡΙιΠοροηί) ίηΐΓθ(Ιυε1ίο ίη ε3ΐ6£^0Γί98 (Αηιηι. ειΙ. νβη. 1545 Γ. 9*»): με^ - 94 - 

^ιχα μϊν ονν Ιβτίν ^ οϋα ηρός τίνα ΙδΙα γίγ^ϋίτηαι^ ϋας ίπίΟιολαΙ η οόα 
Ιρωτη^εΙς νηο ^Αλεξάνδρου του Μαηεδόνος ηερί τε βασιλείας %μ 
όπως δει τας άποίΟίίας ηοίείβ^αι γεγράφηχέ .{οι. $οΗ. Βγ. ρ. 35^14). 
^1136 3θ1ιο1ί88ΐ36 ν6Γΐ)3 πββοίο 80 ρβταιιι 3οευΓ&ΐ6 β ρΗοη1>ιΐ3 ρΐΌ 
ΙίοΓυιη ιηυΓ6 ΐΓ3(1ίΙα 6ΐ$ί έπιΰτολιμαιον βίβϋον βί^^ηΐίιοβιιΐ' ροϋυβ 
(Ιίαΐο^αιη , β^ο ςυίάβιη 81 ο δίαίιιο , ΑΙβχβηιΙη ββΓηιοηβηι ^υβηάλΐη (ίοΓίβηβ 
ουιη Ρΐιίΐίρρο ρβίΓβ ΙιβΜΐυιη) βαοΙοΓίβ ηατΓβΙΐοηβ ΓβρβΙίΙιιιη ΓαΪΜβ, λ< 
ί6Γ6 υΐ ρο$ΐ63 3ρυ(1 ΙΗοηοιη 0ΙΐΓ^8θ8(οπιυιη , ςαί δοοΓ3ΐΐ€οηιιη (1ί«Ιθ(^ 
836ρίιΐ3 ίιηίΐΑΐυβ ίη υβαιη 8αυΐΏ οοηνβτΐίΐ (νβΐυΐ ίη ογ. 3 β( 4. οΓ. 9. 10. 
ΟΓ. 3, 26—28 = Χου. ιηοιη. 4,4. ογ. 4, 98 Ιτι χαΐ νυν \. β. Οίο^ 
αβίΗΐβ. (Ιβ 1ί1)Γ0ΓυΐΏ δοοΓαΙίΰΟΓυιη βίαάϊο Οίοηίβ οΓ. ρ. 297. 640)» ίη ογ. Π 
περί βαΰίλείας 3(1 ΑπδΙοΙοΙΙοί ίΙί3ΐο^ί ΓθΓΐ3886 εχβηιρίιιιη 3Γ§^υιη^ΙιιιΐΗ|ΐκ 
οοΐΏρο8ίΐ3, οαίυ8 Ιΐ360 ίηίΐίυιη ββΐ : ΑέγεταΙ ποτέ ^Αλέξανδρον χφ »ατ^ 
Φιλίππω μειράκιον οντά διαλεχ^ναι περί ^Ομηρου (οί. ρ. 634) |Μ^ 
ανδρείως καΐ μεγα]ίοφρόνως, οί δϊ αυτοί λόγοι ούτοι σχεδόν ΥΙ νί 
περί βασιλείας ήσαν. Ιτύγχανε μίν γαρ 6 Αλέξανδρος στρατευόμενος 
ηδη μετά του πατρός , χαίτοι του Φιλίππου κωλύοντας ... (2) τόϋ ί 
ονν από στρατείας ηχοντες ίν Αίωτης Πιερίας Ι&υον ταις μούσίας*»^ 
τον α^ώνοί των Ολυμπίων ίτί%εσαν^ ον φασιν αρχαιον είναι παρ βν- 
τοις, ίιηίβ 3αΐ6ΐιι Ιιίε: ταϋτα δε ακουβας 6 Φίλιππος ημ^είς* ου ^' 
την^ εϊπεν, ^Αλίξανδρε^ περί πολλού ποιούμεθα τον ^Αριστοτέλη ηαΐ χψ 
πατρίδα αυτώ συνεχωρησαμεν ανακτίξειν Στάγειρα της Ολυν^ίας ον 
σαν. ο γαρ ανηρ αξίος τιολλών χαΐ μεγάλων δωρεών ^ εΐ τοιαύτα σε^^' 
δάσχει περί τε αρχής καΙ βασιλείας ειτε"Ομηρον Ιξηγουμενος εΐτε «** 
άλλον τρότων, οογΙο Ιη βΐίοιο ΠΒγο ^Αλέξανδρος η υπίρ αποίκων^ φ^ 
ίρ86 1ί1α1υ8 Γ3ΐ6ΐυΓ (Ιίβΐυ^απι , Αΐ6Χ3η(1π (1ί8ριιΐ3η1ίδ ρατίββ ίαΐβββ οοοβ^Ο' 
Ι3η6υιη 68ΐ. οοΙΟΓυηι ρ1ιΠο8ορΙιί8 ίικίβ αϊ) 36ΐ3ΐ6 Μ3€ε(1οηίθ3 (οί. (Ιβ Χβοο* 
0Γ3ΐ6 ΡΙαΙ. 3(1ν. ϋϋΐ. 32 οΙο.) Ιιοε περί βασιλείας 3Γ^υιη6ΐι(αιη ίη άύ\^^* 
βΓ3ΐ (οΓ. δΐϋΐ). η. 48, 27), οΐίβιη ΡοΓίρβΙοϋοΙδ, νβίαΐ Τ1)6ορΙΐΓ38ΐο (ββτ. Ο- 1" 
5, 42 οΐ 40 περί βασιλείας α , περί παιδείας βασιλέως α , περί βαϋί" 
λείας ά β , (|αοΓαιη ρπηιυ8 προς Κάσανδρον ϊΑβιηψιο, ΓαβπΙ ςυί 3 φ^ 
ΙϋδΐΙπηι δθ8ίΙ)ίο Ιπ1)αβ1}3ΐαΓ 800. Αΐΐιοιι. IV, 144•^), 8ΐΓ3ΐοηί (ϋ. Ι*. 5, 5^) 
οΙο. Απδ(()Ιο]ί8 Ιί1)Γαιη Ρίοΐοηιβουδ οΐίαηι ιηοηιυΐ'βνίΐ (ΧΥοηΓίοΙι 143). 
(ΙοΙοΓυηι (Τ. ίιιΓΓ3 3(1 (ίΐ. Ι.Χ ((Ιο 8ΐΐ380Π3 Αγ. 3(1 Αΐ€Χ3η(ΐΓυιη). 

1. (00) 
Ρδου(Ιυ-Αηιιηοηϋ νίΐ,ι ΑπδΙ. (βιιΐο πιιιιηι. ίη αύοξ. \οη, 1545 ί. 5**): 
τω δ^ ^Αλεξάνδρω χαΐ περί βασιλείας ίγραψεν ίν ενί μονοβίβλφ^ ηαι- 
δενων αυτόν οτρω^ δει βασιλεύειν. — 05 - 

€Γ. νιΐ. ΑτίβΙ. ΜϋΓΟ. (οοά. 257 Γ. 276» βχίτ.): ίνα όί καΐ τναντας αν 
^ροίτνονς ενεργετηβια^ γράφει τω ^Αλεξάνόρω βίβλίον περί βαΟίλείας^ 
διδάίχων οηοας βαΰίλεντίον. οηερ όντως Ιδρααεν εις την ^Αλεξάνδρου 
ψνχι^ν, ως λέγειν οτε μη ώφίληύ[{] τινα' αημερον ουκ εβααΐλενύα^ 
συδίνα γαρ ευ ίηοίψα. (νβΡδ. αηΐ. ΙβΙ. ηί αηίβνη βί οηιηίδΗ8 ΗοΜίηίδαε 
ί»η%ρβηαΗί6Γ δβηβ^οϋβΓβί , ίοηρδϋ ΑΙβχαηάΓΟ ΙίδΓΗίη άβ τβρηο , άθ€βη$ 
ίρ$Ηΐη ςηοΐα^Γ οροτίβί Γβρηατβ, βί ΐη ίαηίητη τηονϋ αηΐΜαιη ΑΙβχαΠ' 

άή αά 1>€η€('α€%βηάηηί , ρηοά άί€6δαί: ^ηοά ηοη δεηβ/'βοί αΐί^ηίδηε 

Ηοάί€, ηοη Γβρηανί,) 

2. (70) 
ΤΙΐ6αι!8ΐίιΐ8 0Γ8ΐ. 8 (Ιη$0Γ. Ουάλης η ηερί φυαεως βααιλικης^ ΙιαΒ. 
2.968) ρ. 128 ΟΙηά. (107<' ΗβΓθ.): Πλάτων μεν ουν^ εΐ καΐ τα άλλα 
ηανια ^ιος %αΙ αίδοιος, άλλα τοϋτόν γε άτεχνώς άηοχεκίνδυνευμίν(ύς 
ΐίψηρίατο λόγον (άβ τερ. ρ. 473^), οτι μη πρότερον τα χαχα λήξει τοις 
^^μίί^οις ηρίν αν η φιλόύοφοι βααιλεύαωαιν η βααιλεις φιλοαοφηύ€ί>' 
^. Ιλήλεγχται ίέ ο λόγος και δέδωχεν εύ^ύνας τω χρονω. αγαα^αι 
^ίαξίον ^Αριατοτίλην, οτι μικρόν τα Πλάτωνος βήματα μεταβείς 
τον Ιίγον ηετιοίηκεν αλη^ίατερον, φιλοΰοφειν μίν τω βαΰιλεί ουχ όπως 
^ναγχαΐ(η^ είναι φάΰ%ων άλλα καΐ ίμτιοδών, το δε φιλοαοφοϋαιν άλη- 
^^νάς ίντυγχανειν ευπει^ και ευήκοον * ^ργων γαρ άγαμων την βα- 
ΛλίΛτν Ινίηληαεν^ ουχί βημάτων (οΓ. Βίο ΟΙιηγδ. ογ. II 8. 26 ρ. 26 Ειηρ.). XV. 
^Αλίζανόρος η νπίρ αποίκον. 

1. (71) 

Τπερ αποίκων (ίΐ3 €θ(Ι(Ι. οιτιηβδ, β1ί3ηι ΕαϋΓ. ύπερ αποικιών ΗβδγοΙι. 
^^. Μεηα^ίυιη) ί. ο. οπα^ς δει τάς αποικίας ποιειβ^αι^ αά ΑΙθχαικίΓϋπι 
Η Ιοο. $υρΓα οίΐ. 3(1 1. περί βααιλείας) 1ί1)βΓ, ίιΐ Θ8ΐ (Ιίαΐυ^υ» ίιι ({οο 
Ρ^Γ8οη3 Αΐβχ3ΐΐ(Ιπ: ίΐβ^υο ρο8ΐ ιηοΓίθΐη οογΙθ Γβ^ίδ €θΐιιρο8ίΙυ8, 3ΐ) Απ- 
5ΐοΙθ1β αΐίβηυδ. 

2. (72) 

Ρ1υΐ3ΓΰΙι. ίΐβ ΓοΓί^ηα Αΐβχ. Ι, 6: ου γαρ ως Αριοτοτέλης συι^ε- 
βονΧευεν αυτω (δο. ^Αλεξάνδρω) , τοις μ^ν "^Έλληαιν ήγεμονικώς^ 
τοις δΐ βαρβάροις δεαποτικώς χρώμενος και των μεν ως φίλων και 
οικείων ίπιμελουμενος ^ τοις δί ως ξοίοις η φυτοΐς προσφερόμενος^ — 96 — 

ηολ§μοηθίών φυγών ίνέπληαε καΐ ατάαεωρ νπσυΧοίν την ψ^γεμονίαν, 
άλλα ϋΟίνός βΙο. (οΓ. Αη$1. ροΐ. 3, 14). XVI. 
Περί ευγενείας. 

ΙηΙθΓ 1)οη3 Γ606η86ΐυΓ α ΡΙαΙυιιίοίδ ιιοη ιηίηιιβ ςυαπι » ΡβΗρΑΐβΙίαβ 
ηο1)ί1ίΐ38 (οΓ. ννοΙοΚοΓ ίη ρροΐο^^. α(1 ΤΙιβο^ηίιϋδ ΓβΙ. ΡγΓ. 1826). ηοη «ιί- 
11196 ([υίιΐθΐη ίΙΙα, ηοη εοΓροπδ, $6(1 ίιιΐ6Γ 6^16Π0Γ3 {τάάηο τύχης γιγνο- 
μενα τΐιβί. 2, 15. οΓ. 1 . 5. Ρ86υ(1βΓ. ΗιβΙ. 3λ\ Αΐβχ. 36. Οία Λοαά. ρο8ΐ 1. 
5 $ς. 8ΐο1). βεΐ. II , 290 ίη βΐΐιίοββ ΑΗδΙοΙβΙίοββ βχροβίΐίοηβ : Ιχτος όί 
ηλοντον καΐ δόξαν ίμΛ ευγίνειαν %αΙ δυναΰτείαν χαΐ φίλους χαΐ ονγ- 
γενείς χαΐ πατρίδα» οΓ. ρ. 292 : Ιτί δ^ των άγα&άν τα μίν ... τα 
οΰτε %τηβαβ%αί ουτ ατωβαλειν^ ως ενγένειαν, οΓ. ρ. 288. «ΙβΡΙβΙοηίώ 
ίϋβιη ρ. 84. 86 6ΐ βχ ΡδβυάΗΓ. (ΙβΓιιιίΙ. ΡΙαΙ. Ι^αβΓίίοδ 3, 88 αΜ ^ΐΜίΙαοΓ ηο- 
ΙίΙΙίΑΐίβ 3ρ6θίβ8 (ΙίνίίΙαηΙυΓ : της αρα ευγενείας το μίν απο ηραγίί^ 
ίηίείκών^ το δ^ δυναατών, το δε Ινδόξων, το δε ατνο της ϋηηου %αΙ^ 
καγα&ίας). 68( 6ηίιιι ευγένεια 8βο\ιηά\ηη ΡΙβΙοηβιη (Μβηβχ. ρ. 237. Αΐβϋ^ 
120) βΐ ΑΓί8ΐοΙβ1βηι (ροΐίΐ. 1, 6. 3, 13. 4, 8. 5, 1. τΐιβί. 2, 15. οί. Ρ8βιΐ(ΙΐΓ• 
Γΐΐ6ΐ. 21(1 ΑΙ. 36) αρετή γένους^ ίΐβ ιιΐ 3ΐία8 8ίΙ γενναίος ^ βΐίυβ ευγει^ 
(ΙιίδΙ. αηίηι. 1,1. 488^ 18 : ευγενές μίν γαρ ίστι το έξ αγα^συ γίνονζι 
γενναίον δΐ το μη Ι^οτάμενον ίκ της αυτού φύϋεως, βΑίΙβκη ίη Λκ^ 
2, 15), (]αο8 €[111(16111 ίρ80 86ΓΠΐοηΐ8 υ8υ (ϋ8(ίηΓΛο8 ςυυηι άββηίρβ (Ιβΐιβι^οΐ* 
(Μ)ηΓαιΐ(1υιιΙ οαιη 8οθΓ3ΐί€ΐ8 (οΓ. Βίο ΟΙιγ. ογ. 15, 29 — 32) δίοίεί, (ΐαίΚ>ιΐ8ηοο 
βΠο ιιοπιίη6 ΐ3υ(ΐ3ΐυΓ ιιοΐιίΐΐδ αο 83ρίβιΐ8. ίπιηιο ν6Γ0 ςαίβ, ιι1 9ί( ΑτίβΙοΙβΙ^ 
(πΐιβί. 2, 15). φορά τίς ίατίν Ιν τοις γένεύίν ανδρών ωΰηερ Ιν τοις «λϊ** 
τας χωράς γιγνομένοις καΐ ίνίοτε αν ?/ αγαθόν το γένος ^ ίγγίνονΡ^^ 
δίά τίνος χρόνου άνδρες περιττοί^ ααπεηα πάλιν αναδίδωβιν (οΓ. ροΙ• 
1, 6. 1255*» 2: οντω %αι ίξ αβαθών αγα^ν η δε φύαις βούλεται ^^ 
τοϋτο ποιειν πολλάκις^ ου μέντοι δύναται. οΓ. 1254*» 27), ηοΜΙίδ ββΚΐΰί 
ηο1)ίΗΐ3ΐ6ηι α ηιβίοπίηΐδ αεεορίαπι 9(1 ίι1ίο8 ρΓυρ9^9ΐ. 9((]α6 Ηοε ίρβηη 
6$1 (]ΐιο(1 θχ (ΙβίΐηίΙΙοηε πΐ9^ΐ8ΐΐΊ (1ί8ριιΐ9η(1ο εηιίΐ 8ΐ9ΐ)ί1ί(€[υ6 ρβουΗνΐ) 
περί ευγενείας (1,96γΙ., Η68.. Ρ(οΐ6ηι. >ν. 143) ΐϊΐοηοΗίΙιΙί (1ί9ΐο^ί(ΐα6 βυεΙΟΓ 
(1ί8αρυΙυ8 (]υί(ΐ9ηι, ([υΙ (Πδρυΐαΐΐοηοιη (Ι6 Ιιοε 9Γ^υιιΐ6ηΙο 9ΐ) 1ρ$ο 9ΐΙ(ΐαιιιάο 
1ΐ9ΐ)ίΐ9Πΐ, ηπηι 6Χ ΒοηΙδ 8ίΙ ηο1)ίΙί(98 βΐ 81 8ίΙ (]ΐιί(1 8ΐΙ ιιοΜΙβ βΐ φίοπκκίο 
6Χ ρπηείρί8 ευίυ8(ΐ9ΐιι νί 9ΐ({ΐΐ6 η»ΙιΐΓ9 φορά \\\α ανδρών (ΙεηνεΙαπ, βΑΒ 
ηιβιιιοη9 η9ΓΓ9η8 Γ6ροΐ€Γβ {^φην) ίιη^\[\ΐΓ. (}ΐιοηι εεΙβΙιήοΓβιη οΐίηι ΙηΙβτ 
(ϋ9ΐο^θ8 Ρ6Γίρ9(6ΐίεο8 Γυί886 (ΙοεΰπΙ Ρ1υΐ9Γε1ιί , ΑΐΙΐ6η96ί , Οίο^ηίδ Ι.«6ΐ1ϋ — 97 — 

ΐ6βΙίιηοηί& ίρ^ί^ηβ άβ εαάβιη ιη&ΐβπβ α Ρΐιϋοηβ Ιαάαβο βΐ ΡΙαΙβΓοΗο 1ϋ)ΐΊ 
βίΐίΐί , ςυοηιιη ίΐΐβ ΓβρΓβΗβηάίΙ ρ1ιίΙθ8θρΙιθ3 (ορρ. Ι. II ρ. 437 Μβη^βγ : τοις 
δΐ υμνονϋί την ενγένειαν ως μίγιατον αγα%ον χαΐ μ,ΒγάΧων αΐτιον ου 
μετρίαος ίτατιμψίον ^ εΐ πρώτον μίν οϊονται τους Ικ παλαίοηλοντων 

%αΙ τναλαιενδόξοϊν ευγενείς οΓ. Ρΐαΐ. αρ. 8ΐο1}. Π. 88 , 21 ιιΒΙ οοηΐΓβ 

ηο1)ί1. : τί γαρ αΙΙο νομίξομεν είναι την εύγίνειαν εΙμη 7^αια^6ν ήλου- 

τον η καΐ ΛαΙαιαν δόξαν, ίΐβιη Οίο €ΙΐΓγ80$1. οη 15 ρ. 281), Ιιίο ίΐβ 8βιι- 

81110 ΑπδΙοΙβΗοί 8θΓίρΙοη8 6χρΓ688ί886 γπΙοΙαΓ Ρΐ9ΐοηίου8 (οΓ. βΐίβιη Ιαϋα- 

ηιΐ8 ίη ΟΓ. ΠΙ ρ. 202 ΡβΙ.) , ιιΐ ίρ8& ςααβ ιιηα οιιιη Ρ1υΐ3Γε1ΐ6ί8 λ 8ΐο1)β6θ 

βι1ιί1)€ηΙιΐΓ 86Γν2ίΙ& ΑΓίδΙοΙβΙίβ ςυί ΓβΓβΗαΙυΓ ίρα^ιηοηία ςυαπίΐυαιη ρπο 

ΡΙιιΙβΓοΙιί ιηοΓβ ΓβΓΟ ΑΐηρΗοπα βχ 60(ΐ6πι ΡΙυΙαΓοΗί ΙίΙίΓΟ βχοοπρία Γυί886 

ίλάΐβ ΙίΜ ρ6Γ8ΐΐΑ(Ιβ38. εβΓίβ ηοη ιηίηοΗδ αιηΗίΙαδ ΓΓ3^π)6ηΙιιιη ίίΐβπι αρρο- 

ηίΐ Εαάβιηί θίαΐο^ί ίη ΗΙιγο οοη8θ]3ΐίοηί5 3(1 ΑροΙΙοηίαηι (ε. 27). (Ιβ αυοίοπε 

9αΐ6ΐη Ατίβίοΐβΐβ Γυί886 ςαί (ΙιιΒίΙ^ΓβηΙ οοηίιΙεΙυΓ ΡΙυΐ3Γε1ιυ8 ΡαπΗεΙϋ , υΐ 

ΥΐάβΙαρ, ουιη Ιεβίίΐιυβ αΐΐαΐίβ ίαάίείαπι τεΓερεηδ. εχ ΡαηαεΙίο εηίιη τεεερία 

62<ΐ6ΐη νβίβηιοι 8θπρΙθΓυπι Ιε8(ίιηοηί3 αηα8 ίΗειηςυβ αυεΙοΓ ΐΓ9(Ιί(1ί88ε νί- 

<ϊβΙαΓ 6ΐ ΡΙυΙ^ΓΟίιο εΐ Αΐΐιεηαεο , ^αεΓίίο (]υί(1ειη , ιιΐ εοηίίείο , Ρανοηηυβ 

ΡΙυΙ^ΓοΗί 3ΐηίεαδ. ίΐυί ναΐ^αΐαε (Ιε (1α3ΐ)υδ δίηιιιΐ δοοιαϋδ υχοΓίΙ)υ8 Γ3- 

1)β1ΐ3ε εΐ αϊ) ερίδΙυΙβΓυηι εΐίαιη ρΗίΙοδορΗοηιιη ηοιηίηε (Ιαίαηιπι δεπίρίοη- 

1)113 ηαβιηοΓβΙαε (οΓ. ΑπδΙίρρί 3(1 ΑΓεΙαιη , (1ε ({αα Βεηΐΐεγ ίη ΟπεΙΙ. δοερ. 

βρίίΐ. εΗ. ρ. 418. 419 — 22 εΐ ϋίο^εη. ερ. ίηε(1. ρ. 233 Βοίδδ.) , (ΐηβπι Ρα- 

η>6ΐία8 Γ6ΓαΐΒνεΓ3ΐ, ΙεδΙεδ ε1ΐ3ηΙ ΟβΙΙίδίΗεηεπι , ΑπδΙοχεηυπι ((]υί ίη νίΐα 

δθ(Λ•αΐίδ ψΐΛΠϊ εχ ΡοΓρΙιγπί ΙιίδΙ. ρΐιίΐ. οίΐ3ΐ ΟγηΙΙυδ ο. ΙυΙ. ρ. 185 — 186 

δρίηΐι. αΙΙεπΑΠί ίΐΐαηι εΐ Ιε^ίΙίηιαιη υχοΓειη (ΙίχεΓαΙ ^Αριατείδους ^νγατρι- 

^ν του Λυαιμάχου)^ ΟεπιείΗιιπι, δβΙγΓυηι, ΙΠεΓοηγηιυηι , ςαίΐιυδ 

^01 βχ ΑΐΗεηβεί εοηίεεΙϋΤΗ 3ϋΙ είυδ ειιίϋδ εορίθδ τεεοΐίΐ το ίνδόβψον 

^^ΐΰτοτίλης ίδωκεν, ηοη (ΐυοίΐ ε3η(1εηίΐ ρίβηε ί3ΐ)υ]3Πΐ ίΐΐε ηαΓΓηνίδδεΙ, υΐ 

Μβ ΙηΙεΙΙεχεπΙ ΑΐΗεηαευδ, δε(1 (ΐυία άβ Απδ1ί(1ίδ ε1ί3πι ίιΠ3 δοεΓαΙίδ ηχοπε 

(ίΙΐθΓδ 8θίΙ. ρο8ΐ ΧβηΐΗίρραπ) , αΙ ίυ(1ίθ3])3ηΙ Ιε^εηΙεδ) πιεηΐίοηεπι ΓεοεΓβΙ. 

•ίί (ΙΜ3 Απ8ΐί(1ί8 βΐίβε 8εευη(1υηι δοοΓ3ΐεηι ηοΙ)ίΙίΐ3(ε τενεπα Ιαη^ίΙυΓ (ΐπί- 

'ΙβΠ) ίη Αγ. ΓΓ3^ηιεηΙο 3ρυ(1 δίοΐ). Π. 86, 25, δε<1 ίΐα πΐ ίη ηΗο (ΐυο(ΐ3ηι ΙίΗπ 

Ιοοο ρΙαΓϋ 30€€δδί8δε ηεεεδδ3Γίο δΐ3ΐυ3δ (εΓ. Ιοίιη δεΜεη, Ιίΐΐεδ οΓΗοηουπ, 

*<ί. Π. Ιοη(1. 1631 ρρεί. Μί τναβ ρατί ο^ ίΗαΙ τυΜοΙι Ιρροεητηβ ΡΙχι- 

^οτοΗϋ Ηαά, ίη ίΗαί δοοίτ ο/' ΑηδίοίΙβ οοηοβΓπίηρ Μι/Ηο εΐε.). ηηΐΐβ εηίπι 

<^υ$3 68ΐ, οιΐΓ Ηυίιΐδ ροΐίδδίπιηηι ίΓβ^ηιεηΙί νεπΒίδ ηυρίίαρυπι ηιεηΐίοηεπι 

<»Γπ^βη(1ο (δίοαΐ Ι,ιιζβο ΙεοΙ. ΑΙΙ. Ιιΐξά. 1809 ρ. 94 8ί|. εΓ. 86, ί|ηί ρπο 

γενναίαν εϊναί δΟπΒίΙ γεγαμηχίναή ίη^εΓβηιΠδ (Κοδε (Ιε Αγ. 1. ρ. 108). 

θ^ο οβΓίε Μοη ΐΕΠί ρπορίεπ ΓβΙιυΐΗηι ίΐίαπι , (Ιε (ϊυβ (ίϋθπιθ(1ο (ΙίχεΓίΙ Απ- 

5(ο(6ΐε5 ρΓορΙεΓ δεπρΙΟΓυηι «Ιίεηα δίΐίί ηε^Ιί^εηΙερ βΓΓΟ^αηΙίυιη ίΙίβεοΓ- 

ΑΒΙ8Τ0Τ. ΡβΚυΟΒΡΙΟΒ. 7 — 98 — 

(1ί8ΐη ί^ηοΓ2ΐηυ3, (Ιίαΐο^υιη Ιιυηε .ρββικΙβρί^ΓβρΙιιιιη Γαίβββ ΟΓβιΙο. ςιιβοι 
άίαΐο^υπ) Γβηοίο ειιπι οοΐοηβ (ϋαΐο^ίβ ιιΐροΐβ δοοΓαΙίείδ ίη ίρβο Ρβπρ2(ο 
βΐυάϋδ ρθ8ΐ ΑπδΙοΙβΙοιη βχΐιαυδίαηκιαβ νβΓαβ ρΐιίΐυβορίιίββ νβηαιη Γ6υ9$εβη• 
Ιίύυβ ρρορπαπι ίρδίςυβ αιίβο ρηπιο ΤΗοορΙΐΓββΙο. ςαί $ί ςιιίάβιη αυεΙΟΓ 
ΓαίΙ 1ίΙ)Γί περί ευαεβείας (0. Ε. 5, 50), βΐίβηι ηερί ευγενείας Η1>πιιη Ιιυηϋ 
βάΜβπΙ. βυηάοιη βηίπι τιίπυδςυβ ΙΐΒπ αυείορβι» Γιιίβδβ βΓβηίβ ψιούαη 
ταοάο δίιηίΐίδςυβ δΙοΒαοί ίΓα^^ηιβιιΙο 88, 13 86ηηο δί^ηίβοβΐ βραά ΡθΓ])Ηγ- 
Γίαιη, ςαί ίη Η1)γο ηερί αποχής ί^ιψύχων (βά. Ιθο. (1β ΗίιοβΓ Τμ]. 1767 
ρ. 100 — 102 βΐ ρ. 278 — 82) ίηΙβ^Γδίη ίβΓβ 1ί1)Γί περϊ ευσέβειας (ΙίβριιΙι- 
Ιίοηβιη ίηδβρυίΐ. οΓ. ρ. 278: Θεόφραΰτος δε χα2 τοίούτω κέχρηταί λάγψ 
(οοηίΓΑ ββυιη αηίιηαΐίυπι) * τους Ιχ τώΐ' αυτών γεννηϋ-έντας , λίγω ^ 
πατρός καΐ μητρός, οικείους είναι φυύει φαμεν αλλήλων* και τοίν%η^ 
χαΐ τους ατιο των αυτών προπατάρων απαρεντας οίχείους αλληλίον εί- 
ναι νομίξομεν ' καΐ μέντοι τους εαυτών πολίτας τω τε γης %αΙ προ^ 
αλλι^λους ομιλίας κοινωνεΐν ' ου γαρ Ικ τών αυτών Ιτι τότε τοιούτον^' 
αλληλοις φύντας οΙκείους αύτοΓς είναι κρίνομεν^ εΐ μη αρα χιν^ς τωΜ^ 
πρώτων αυτοΓς προγόνων οί αυτοί του γένους αρχηγοί πεφυίΛΟϋιν »3Γ 
από τών αυτών, ούτω δε καΐ οΐμαι και τον "Ελληνα μίν χω '^Ελλην^^ 
τον δί βάρβαρον τω βαρβάρω^ πάντας δε τους αν^ρώττους αλληΙ(Η^ 
φαμεν οικείους τ ε χαι ΰυγγενεις είναι . . . και μην πάύι τοις ^ώ(Μ^ Λτ^ 
τών αωμάτων άρχαΐ πεφυκαΰιν αί αντα/ . . . παντάπαϋιν αν οίχειον εϊ^ 
και αυγγεν^ς ημΐν το τών λοιπών ζώων γένος. ψΐΒβ υιηηίαιη Ιιοαιίηυιβ* 
αυγγένεια ηβοβδδΰπο 6χ ΑπίδΙοΙβϋδ (Ιβ ΗΒβΓίβΙε βΐ ηοΒϋίΙβΙβ δβηίβηΐ» ό^^ 
ΓίνβΙαΓ, ([υίρρ6 ({υαβ οηιηίυπι Ιιοιηίηυιη δίΐ (}ΐιί νίΓΐυΙβ βΐ ββρίβηϋβ ι^ί^' 
φΐοδ 5ΐιρ6Γ3η( ηαΙιΐΓΰ ιηοπΒαδίΐυβ δβΓνυδ βΐ Ιιυιηίΐβδ, ηοιι δοΐυιη 6γ86€Φ^ 
Γυιη, (ΐυί1)υδ δι ίη υιιίνβΡδυηι ςιιίίίβηι 06(6Γ36 ^οηΐβδ ηαΙυΓα 06€ίιιηΙ (ραΐ- 
3, 14), ηοη ίΐ9 ΐΑΠίβη εβιίαηΐ υΐ το φύαει δούλον βΐ ελεύθερον βΐ το ευ^ 
γενές βΐ δυΰγενές ςαυ^ νίΓίαΙβ βΐ νίΐίο (ΙίίϊβραΙ, ί(1βπι δίΐ ουιη βηβοο ρ•- 
1)3γΙ)3Γ0. ηαηι ςυο(1 ΓβνβΓα ΙίΒβπ ηυΙ)ίΐ6δ(}ΐΐ6 ηαΙυΓα ΙθηΙυιη ιηοΓίΙιυδφΐ^ 
(ΙίίβηίυιιΙαΓ βΐ πιαίοηιπι ΠΠοΓυπιςυβ πιοπΙ)υ8 ΙοΙί ^βηβή ςοαπίαπι ίιΙ ςηί" 
(Ιβπι ηαΙιΐΓϋβ ίηοοηδίαηΐίβ ρ3ΐίΙαΓ(1255'' 3. οΓ. 3, 15. 17) η ρπηείρίο φιοάϋΐ^ 
ίηδίΐίδ, ]ιθ€ 3(1 υηίνβι^υηι ^6ηαδ Ιιιιηιβηυηι ρβΓίίυβΙ (Αγ. ροΐ. 1,0) €( 3^ 
3ηίη)3]ΐ3 οπ)ηί3 (οΓ. Γγ. 4. Αγ. 1254, 31. 'ΊΟ. Ιι. 3. 1 . 1). 3ΐηα6 1ΐ3ϋο δΐη^ 
ηο1)Ι1ίΐ3ΐίδ 3 ΗΙ)6Γΐ3ΐΑ (1ίνβΓ$36 (}υ368ΐίοη6ΐη ΐΓ30ΐ3δδ6 ΡεηρΑΐβΙίοοδ βΐ ΟΟΙΒ*^ 
ΙΓ3 3ΐΐ3Γϋηι ρ3Γΐίϋηι ρΐιίίοδορίιοδ (ΙβΓβπίΙίδδβ, βίδί ρΓ36ΐ6Γ Απδίοΐβίβηι βΙίίΤ^ 
Γυπι Ρ(;Γίρ3ΐ6ΐί€0Γυηι ιΐβ ηο1)ίΠΐ3ΐβ 11 ϋη ηυδ(}υ3ΐη ίηιΙίοοηΙιΐΓ, «ΙοουπιβιιΙ^ 
δυηΐ (ΐυί οοϋβηι Ιίΐυΐο ΙίΙίΓΐ βχΙίΙβΓϋΐιΙ ΜοίΓΟίΙοπ ΕρίοαΓβί (ϋ. 1.. 10, 24) βί* 
δΐϋίοί ϋίο^ρηίδ Β3ΐ)γ1οϋίί (Αΐΐιβη. IV. 108^^). — 99 — 

1. (73) 

8ΐο1). 0ΟΓ. βΟ. 24 βθ. ΟαίδΓ. {^ΐ. ^^^ο1)$ αηίπιβίΐν. 3(1 Ευπρ. βΐ 8ΐο1}. 
1:90 ρ. 286. θί. ΙθοΙ. δΙοΒ. 1827 ρ. 129): ίχ τον ΆρίΰτοτίΙονς πίρΐ 
(νγ(νξίας (ίΐ3 €0(1. Α, βά. Τπηο. Υβη. 1536 1)Γ6νίιΐ8 ^Αριΰτοτίλοχ^). 

'Όλως περί ευγενείας ίγω απορώ ^ τ ίνας χρη καλείν τους ευγενείς. 
ΕΙχίΐως γε^ εφην, τούτο αν (οογγ. \νγΙΙ. ΡΙιιΙ. V, 968. οο(1(1. ευ) διαπορών. 
η» γαρ πάρα των πολλών καΐ μάλλον παρά τών ΰοφών τα μίν αμ- 
^αβψηται τα ί' ου λέγεται σαφώς, ευϋ'ύς τα τνερί της δυνάμεως ' 
\Ιγαόε τοντο, πότερον τών τιμίων ίΰτΐ χαΐ τών σπουδαίων η χαθά- 
κ? Αν%6ψρων [ο σοφιστής 3(1(1. β(1. Υβη.] ίγραψε χενόν {καινόν €0(1(1.. 
ΜΓΓ. ίζ€. , Ιιΐιζ3ε 1. Ο. ρ. 87) τι πάμπαν. ίχεΐνος γαρ αντιπαραβάλλων 
ΙιψίςαγαϋΌΐς αντην^ ευγενείας ( — αν €θάά., οογγ. ^3^. . I^ι1ζ3^ ρ. 88) 
μ» ονν φησίν {ης αοάά., (^π*. Λαα,, Ι.ϋζ. 'ώ.) αφανίς το κάλλος^ Ιν λόγω 
Άχ'οόεμνόν ώς προς δόξαν ουΰαν την αιρεΰιν αύτης^ κατά ί' άλή- 
^Μτν ου^εν διαφέροντας τους αγεννεις τών ευγενών, 

2. (74) 

δΐϋΐ). ΟοΓ. 80, 25: ίι/ τω αυτω (οί. 86. 24 == Γγ. 1. (ΙβββΙ Ιβιηΐηβ 

Αμφισβητείται δε τια&άπερ και περί τοϋ πηλίκον άγαϋ'όν έστιν^ 
•»Γβ και τίνας δει καλεΐν ευγενείς, οι μεν γάρ τους ίξ αγαθών γονέων 
^ψνιϊς είναι νομίξονοι , χαϋ-άπερ καΐ Σωκράτης * διά γάρ την ^Αρι- 
δΐ{*3ον αρετην και την ϋνγατέρα αντον γενναίαν είναι, Σιμωνίδην δέ 
^Λν αποκρίνασ&αι διερωτώμενον τίνες ενγενείς^ τονς Ικ πάλαι πλου^ 
δίβ» [φάναι 3(1(1. €0(1(1., ΓοΓί. φνντας]• καίτοι κατά τοϋτον τον λόγον ουκ 
•^βς ίπιτιμώβιν ό Θεόγνις ονδ^ ο ποιητής ο ποιησας (Ειιπρ. Γγ. 399 
^«ιοί 3ρ. δίοΐ). 0. 92, 3) ώ^ ότι «γι) ι/ μεν ενγενειαν αΐνουσιν βροτοί, μάλ- 
^ν^ξχηβξ'όονσι τοίσι πλονβίοις ». η προς /ίιός ουχ αίρετωτερος ο πλον- 
ΐβνβντο^, 1^ ^^ ^ προπάππος η τών προγόνων τις πλούσιος ην^ αυτός δε 
^νη:; Πώς γάρ ουκ^ είπε. Και δίοι γ^ {δίοιτ θϋ(1(Ι., δέοι δ^ Ηβίπι ΙβοΙ. 
^οΙ). 1, 32) αν κηδεύειν τοις πλουσίοις μάλλον η τοις ευγενέσιν • ευγενείς 
1^9 οί παλαιοί^ κρείττονς δί οι νυν, ουκ ονν ομοίως καν τιςυπολαμβάνη 
^ Γθι?5 ευγενείς είναι τονς έκ πάλαι πλουσίων άλλα τους Ι| αγαϋ^ών 
^λοχ; ν.ρίίττων γάρ αν δόξειεν αρχαίας άρετης πρόσφατος και με- 
^ψιν μάλλον εκαστον πατρός η προπάππου, αίρετώτερον δ αυτόν (ίΐ3 
^η., €0(1(1. αυτόν) είναι σπονδαΐον αλλ' ον τον πρόπαππον η τίνα 
^«ΐ'οΐλων προγόνων, Όρθίο^, Ιφ^/, λέγεις {λέγειν οο(1(1. , οοιτ. Οο1)θΙ 
^ί'ΊΏ. IX, 140). Αρ^ ονν ονκ έπει έν μηδετέρω τοντων όρώμεν την εν- 
Ι^ηιαν^ ΰκεπτέον άλλον τρόπον; Τίνα τοντον αΐνίττει (οο(1(1. ενίοτε, 

7* — 100 — 

Ηβΐιη δήποτε); Σκεπτίον δη (^' οο(1(1.)» Ιφην {ίφη οοάά., οογγ. Ι^υζίϋ 
ρ. 80) ' το εν βημαίνει τι δητνον των Ιπαινετών χαΐ ύηουδαίων, οίον 
το ενηρόΰωηον και το ευόφ^αλμον * αγαθόν γάρ τί η καλόν σημαί- 
νει κατά τούτον τον λογον. Πάνυ γε^ εϊταν, Ονχ ονν ευτίρόΰω- 
πον μίν Ιβτι το Ιχον άρετην ηρούώτνον^ ενόφ^αλμον όΐ το οφ^Ιμον 
αρετην; Οντ(ος, εϊτνεν. ^ΑΙλα μην Ιοτι γένος το μΙν σηονόαίον^ τοΟ{ 
φανΧον αίλ^ ου απουδαίον. Πάνυ γε^ είπε. Σπουδαΐον δί γί φαμεν 
ίκαΰτον κατά την αντοϋ αρετην είναι^ ωατε καΐ γένος Οττουδαιον ωΰσό- 
τ(ος, Οντως^ εϊπε. /ίήλον αρ\ Ιφην^ οτι έΰτίν η ευγένεια αρετή γένους, 

3. (75) 

ΌΊοζ, ^αβΓί. 2, 26 €ο1). (ίη νίΐα δοοραΐίβ): φησί δ' *^4ριστοτέΙης 
δύο γχτναικας αντον αγαγέοϋχχι, προτέραν μΙν Β^ίν^Ιηηηγ^ ίξ ης ανιά 
γενέσϋ•αι Ααμηροκλέα * δεντέραν δί Μυρτώ την Αριοτείδον τον δικαίιη 
θυγατέρα , ην καΐ άπροικον λαβείν , ίξ ι/ς γενέα&αι Σωφρονίβχον %αΙ 
Μενέξενον. οί δΐ προτέραν γημαι την Μυρτώ φαοιν * ίνιοι Ά χβ< 
αμφοτέρας ύχεΐν ομοϋ , ών έΰτΐ Σάτυρος τε καΐ ^Ιερώνυμος ο 'Ρίόίος^ 
φαΰΐ γαρ βΙο. 

(!Γ. ΡΙαΙαΓοΙι. νίΐ. ΑΓίδΙίΗ. 27 : Δημήτριος δ ο Φαληρευς χάΐ Ί{^ 
νυμος ο'Ρόδιος καΙ^Αριΰτόξενος 6 μονΟικος καΐ ^Αριστοτέλης^ <> 
δη το περί ευγενείας βιβλίον Ιν τοις γνηαίοις ^ΑριΰτοτΙ- 
λονς ^ετέον^ ίατοροϋοι Μυρτώ ^νγατριδην (Ηοο Ιβιηροηβ ηΙίοηβΚ 
Αΐίοηιηι αϋο ηιοίΐο — οΓ. Αΐΐιοη. 1. 8ος. — εοΓΓί§[οηΙϊυιη ΓαίΙ, ηαπι 61»ι» 
νοΐ6ΐ)3ΐ ΓαΙ)!!!» , οΐίαιη ΡΒοαιΙαηβΙοΙβΙϋβ) ^Αριστείδου Σωκράτει τω ΰοφ^ 
συνοικησαι^ γυναίκα μεν ίτέραν ϊχοντι^ ταυτην δ αναλαβόντι χ^ΐρίνϋ^' 
σαν δια πενίαν καΐ των αναγκαίων ένδεομένην, προς μεν ονν τοϋτοιν 
[κανώς 6 Παναίτιος εν τοίς περί Σωκράτους άντείρηκεν, 6 δί ΦαΙψ 
ρεύς οΙο. 

ΑΙΙιβη. XIII ρ. 550*; έκ τούτων ουν τις ορμώμενος μέμψαιτ^ «^ 
τους περιτι^έντας Σωκράτει δύο γαμετάς γυναίκας Β^ιν^ίππην %»• 
τί]ν ^Αριστείδου Μυρτώς ου του δικαίου καλουμένου^ οί χρόνοι γα(ί ον 
συγχωροϋσιν , αλλά του τρίτου απ εκείνου, είσΐ δΐ Καλλισθένης , ^ιΐ' 
μητριός ο Φαληρεύς^ Σάτυρος 6 περιπατητικός, ^Αριστό^ενος , οϊςΧ9 
Ινδόσιμον Αριστοτέλης ίδωκεν ίστορών τούτο έν τω περί ενγενίΐοζ 
... αντείπε δ^ τοίς λέγουοι περί των Σωκράτους γυναικών Παναίτιοζ 
6 'Ρόδιος. 

δΙοΒ. ΠοΓ. 88, 13: Ικ του ^Αριστοτέλους περί ευγενείας (βίο 
00(1. Α, 8ίηθ Ιοηιιη. οιΙ. Υοη.). 

Φανερον τοίννν, ^φψ> έγώ^ περί ών πάλαι διηπορησαμεν ^ Λβτί - 101 — 

ηοτε οί ί% ηάλαι τνλονΰΐων η οΐ Ικ ηάίχα ΟτιουδαΙων €νγεν^εροι δο^ 
χουύιν εϊναί μάλλον των αύνίγγυς τάγα^α κεκτηιιίνων. αντος γαρ ίγ- 
γντερος απουδαίος ων η τίάηΛου απονδαίου τετνχηχΰίς, ωβτ εΤη αν 
ευγενής 6 αγα^ς ανηρ. και χ ίνες είρηκαΰ^ν όντως ί% του δίελέγχειν 
τμ^ηοιονμ^νοι τον αυίλογιαμον της ευγενείας , ωβηερ φηαΐ καΐ Ευ- 
ριπίδης, ουχί των ί% τνάΐαι αηουδαΐων εύγίνειαν φάμ^νος είναι, αλί' 
Ο0τις ανηρ άγαμος (οοά. Α οίς τιΰιν, Υβη. οίς τΙς ανηρ αγα%οΙ^ οογγ. 
6€5η6Γ) αηΐώς. το ί' ουχ ίΰτιν • άλλ' ορ^ώς ξητοϋόιν οΐ την αρχαίαν 
αρετηγ προτι^ίντες. τα δ αίτια εϋτΰομεν, τουτίύτιν οτι η μίν ευγέ- 
νεια ί&ίίΡ αρετή γένους, η δ^ αρετή στνουδαΓον απουδαϊον ί' έύτΐ γέ- 
νος^ Ιν ω ΛοΙλοΙ ύηουδαϊοι %εφυ%αύιν έγγίνεα^αι, συμβαίνει δΐ το 
τοιούτον , όταν Ιγγένψαι αρχή ϋΛουδαία Ιν τφ γένει* η γαρ αρχή 
τοιαύτην έχει την δύναμιν, ιιοΧλα ηαραακευάξειν οϊάτνερ αυτή, τοϋτο 
γάρ Ιοτιν αρχής Ιργον, ηοιήααι οΐον αυτή !τερα τνολλά. όταν ουν έγγέ-^ 
νΐ|τα* τοιούτος εϊς τις έν τω γένει χαΐ ούτω ύηουδαϊος ωβτ Ιχειν το 
ίπ Ιχείνου αγαθόν ηοΙΙας γενεάς , τοϋτο αττουδαιον ανάγκη είναι το 
γίνος. ηολλοί γαρ ίαονται σπουδαίοι άνθρωποι , αν τε ανθρώπων ι^ 
10 γένος , αν τε ίππων , Ίπποι * ομοίως δΐ %αΙ έτά των αΚλων ξοίων, 
&γ' ευλόγως ούχ οΐ πλούσιοι ουί' οί αγαθοί ^ άλλ' οί έ% πάλαι πλου- 
^Ι&ν ή έ% πάλαι αγαθών ευγενείς εϊεν άν. ζητεί γαρ ο λόγος ταληϋη. 
β(>χή γαρ άνωθεν πάντων, ου μήν άλλ' ονί' οί έκ προγόνων αγαθών 
^ίγενεις πάντως , αλλ' ούοις {οοάά. οΰοι, ιηαΐβ Ιιαζιΐε ρ. 91) τυγχάνσ\) - 
^ίν αρχηγοί των προγόνων δντες. όταν μεν ουν αυτός αγαθός , μή ίχτι 
ίί τοιαύτην δύναμιν της φυϋεως ως τίκτειν πολλούς ομοίους , ουκ ϊχει 
ί αρχή (€0(1(1. ουκ Ι. αρχήν , οογγ. 0θ8η.) τοιαύτην δύναμιν Ιν τούτοις, 
... ^Αρετή (οοίΜ. άρχη) τον γένους και ευγενείς οί από τούτου του 
γίνους οντες , ουκ έάν δ πατήρ ευγενής ]/ , αλλ' ίάν ο αρχηγός του γε- 
*^?. ου γαρ δι αυτόν ο πατήρ ίγέννηϋεν αγαθόν ^ αλλ Οτι έκ τοίου- 
ιονγίνους ην, 

11360 ιιΐΐίηια 3ΐΙοπιι<; ΓΓβ^πιεηΙί $υηΙ δυροποΓΐ ιηο(1ϋ$ οιηί8$ί$ 3(11ιβ6- 
ΓβηΓίδ. ίη (ΐυο Ιοοο φίΛβ ιώλΙο ίΐΐϋ ΙοηΙανβπιιΙ (ΡβΓΓοηυδ, ΥΥγΚοη!). Ι. V 
Ρ• 962, ΙιιζΛΟ ρ. 91) ηοη γθΓργΙ βΐΐαΐίδδβ. XVII. 
ΙΙερΙ Λλοντον, 

£ 1)οηί$ 6ΐΐ6Π0ΓίΙ)υ8 ψΐΛβ ΐΛηάαηίην α ΡοπραΙβΙίοίδ ρΓ86ΐ6Γ ηοΒίΙί- 
ί^Ιβιη 8ΐιηΙ (ΙίνίϋΗβ (Αγ. γΗθΙ. 2, 16. Ρ». Αγ. γΙιθΙ. ίκΐ ΑΙ. :«> ρ. 1440»» 18. — 102 — 

Ρκ. Αγ. (ΙβΓ. ΡΙβΙ. βραά Β. Ι, 3. 80. οΐΐι. Ροπρ. ορ. δίοΐ). βοΐ. Π, 290. άβ 
ΡΙαΙοηίείδ οΓ. Ό. ι^, 3, 78), άβ (|ΐΐ3ηιιη αΐίΐίΐαΐβ ηρος άγα&ην ζα^ην 81 ΓβοΙβ 
υΐαήδ, ιιβ(ΐαβ ααωτος η6({υ6 ανελενϋΈρος 8β(1 ίλεν^έρως (Ατ. βΐΐι. 4, 1 — 3), 
πιυΐΐίβ ίΐΐϊ (ΓαεΙαΗαηΙ ιη3^ί8ΐη δοιιίβηΐίαιη βχρίίοαηΐββ (Αγ. βΐ ΤΗβορΗπιβΙί 
π. πλούτου αρικί 0. 1^. 5 , 22. 47. ίίοιη ΡΙαΙοιιίοοΓαιη δρβαβίρρί βΐ Χβηο- 
0Γ3ΐί8 4, 4. II. οΓ. 3, 78. ΤΙΐ6ορ1)Γα8(ιιιη ίν τοις ηερί ηϋ'ών ΐίαΐ Ιν τω 
περί πλούτου άίαί Αηοη. ίη Αγ. βΐΐι. Ι. IV ροδΙ Ευ8ΐΓ3ΐ. β(1 Υβη. 1536 Μ 
51 , ν. 54). βίβηίιη ο αληθινός πλούτος , ιιΐ βίΐ ΑτίδΙοΙβΙββ (ροΗΐ. 1 . 8. 
1250^ 28 — 37) οργάνων πλήθος Ιΰτιν οΙηονθ(ακών τίαΐ πολιτικών Ι β. 
χρημάτων προς ξωην αναγκαίων χαΐ χρηαίμων εΙς κοινωνίαν πόΐε9ζ 
η οικίας {^ΐ. ΡΙιιΙϋΓοΗιΐδ ίη Ι. περί φιλοπλουτίας ο. 4), ΙίοβΙ ταΐ^ο βϊιηρίί- 
οιΙβΓ ρΙβΓϋπκιυβ (ΙββηίίϊΙυΓ νομίσματος πλη&ος (ί1). 1 , 9. 1257*» 8) , οαίοδ 
ου^Ιν τέρμα. Ηαηυε ΡεηραΙοΙίοί ίη ΒοηοΓυηι (Ιίνίδίοηε οοουρ^Ιί δίε βΐίιιη 
8ΐ3ΐυυηΙ (δίοΐ). οοΐ. II, 286 8ί|.) : των ί' αγαθών τα μεν εϊναι τίμια^ ι« 
^έ επαινετά^ τα δε δυνάμεις^ τα δε ωφέλιμα, τίμια μίν οϊον ^εάνβρ 
χοντα πατέρα ^ επαινετά δί οϊον δικαιοαύνην φρόνηΰιν^ δυνάμεις Λ 
οϊον πλούτον άρχην έξουΰίαν [περί εξουσίας βδΐ Ι. ΗβΓβοΙί^Ιίβ βρ. 0. 1. 
5, 88), ωφέλιμα δί τα ποιητικά τούτων καΐ φυλακτικά οϊον ύγείαναβί 
ευεξία ν. Ιτι των αιρετών καΐ άγαμων τα μεν χαθ^ εαυτά είναι αΙρείΛ^ 
τα δ^ δι* ίτέρων. τα μίν γαρ τίμια και επαινετά καΐ τάς δυνάμεις χν^" 
αυτά* και γαρ τάς δυνάμεις υπάρχειν των καθ' αυτά άγαμων ^ οίον 
πλοϋτον καΐ αρχάς , οϊς αν χρηύειεν καΐ α ξητηΰειεν δ άγαμος «νίίρ ' 
καΐ οϊς δύναται ευ χρήαϋ'αι άγαΟ'α και καθ' !αυτα αγαϋ•ά τκφυκέν^ιΐΗ 
ωαπερ υγιεινά , α ξητηϋειεν αν ο Ιατρός και δύναιτο χρήα^αι, τα 9^ 
ωφέλιμα δι ίτέρων . . . οΓ. ρ. 292. 290 : πλοντον δί καΐ αρχάς καΐ δν^ 
νάμεις ου παντί [αγα^ά], πώς ουν άγα^ά'^ καθ' οΰον αφώριϋται Χ9 
είναι άγα^ά ττ} του άγαμου άνδρος χρήσει (ΐ}ΐΐ3ρΓορΐ6Γ δίοίοίβ αδιά- 
φορα βα(ϊβηι οΐ ΗΟδΙίηιαηΙϋΓ οΐ ϋρρβΙΙβηΙϋΓ, προηγμένα Ιαπιεη, οΓ. Β. Ι. 7. 
102 — 7. Απ8ΐο 3ρ. δοχί. Εηιρ. ρ. 559) οίο. (|αί1)ϋ8 δ! οοπδοηιιπι ββΐ ςαοΛ 
(ΙίνίΙΙαΓίιηι €0πιπΐ0(1α ηίηιίυπι ίηΐ6Γ(1υιη αίφΐϋ ΗιεΙοπεο δΐίΐο ηια^^ίδ ΓεΓβ 
(|υ3ηι ρΐιίίοδορίιίεο εχΐηΐίδδε Τ1ιεορΙιπΐδΙα§ (ϋείΙυΓ, πεδείο αη πιίηυ$ Γβ- 
δροη(1ε3ΐ ΑπδΙϋΙεΙοδ ίΠβ ΤΙιεορΙΐΓΒδΙο ορροδίΐιΐδ ίίρυιΐ ΟίεεΓοηεπι ίη 1ϋ>Γ0 
ςιιυ δίοίεοδ ροΐίδδίιυηιη αειηυΙαΙυΓ (1ε οΓΠεϋδ (II, ΙΟ), ευίαδ ΑΗδΙοΙβϋδ 
^ΓανίΐΒίειη δίοίοαιη ίϋίδδε δΐΐδρίεεπδ ιηαηοΓϋΐη Ι^Γ^ΙΙίοηειη ειιηι Ρ^ηίΐβΙίο 
ΓεεϋδΗΠίίδ εΐ νοίαρίαΐίδ αίΙνεΓδίΐΓϋ. (}ϋαε ΗεεΙ οχ ΡπηΒοϋο ΐ68ΐϊπιοηΪ3 
δυηιία δίηΐ ρΓανι'88ίηιο Ξίοίοοπίηι, «Ι αίΐ (^ίοεΓϋ (2, 14) εΐ ραύτη ηηΙίνΜ 
ίη Λΐ5 ΙίϋηΒ 8€€αΙα$ εχΐ (2, 17), ΛπδΙυΙεΗδ Ιίΐιυειι εΐ ΡεπρβΙεΙίοοΓίιπι 
αιηΐεο (ευηι ΡοδίίΙοιιίο, εΓ. ϋ. Ι. 7, 128. 103. (:ίο. (Ιε Γιη. 4, 28 εΐο.). ηοη 
τεείε ρΓΟ ΑηδΙοΙείίδ ηοιηίηε ΑπδΙοηεηι (^εαηι (εαίιΐδ ςαίιίεαι δετίρΐβ 1>βιΐ€ — 103 - 

ηονίΐ ΡΑηαβΙίαβ 8βο. Ό. Ιι. 7, 163) ροδυίβδο νΜβηΙυΓ ςυί Ηυηο Ιοουιη οογ- 

ΓβχβΓοηΙ (οΓ. 6(1. ()Γ6ΐ1ί 1. IV, 2, 385), 8ίο ίθΓΐΑ$$6 Γ3ΐίυοίη3ΐί ιιΐ ουίαβ 

οπιηίιΐϋ (ΙββΜβΓΑΓοΙ ^ΓανίΙαΙβιη ((Ιβ ΩυίΙ)υ8 5, 5, 13. οι. ΟαΙο πιαί. 3. Ηίΐ5θ1ι1 

Β1ι. Μα8. Ν. Ρ. Ι, 193. οΓ. VI, 542 άβ (ϋπίο^^ο Απ8ΐοηί8 Οβί περί γήρως), 

νβΐ 6υιιι ία Ιιαο (]α1(!6αι γ6 ΤΙΐ6θρΙΐΓ38ΐο ^ΓανίοΓβιη ΟίεβΓο (ϋχί886ΐ. βΐ ηυΙίΑ 

ιηυΐβΐίοιιβ ορυβ 68ΐ, ^υαιη 8ίουΙ ίηΙβΓ Τ1ΐ6ορ1ΐΓ38ΐβθ8 (ΙιαΙο^ι ηιυΐΐί εβη- 

$6η(ιΐΓ ηυί (1ΐ60Γ6ΐί03ΐη βαρίβυΐίβ νίίβηι ηίιηίυπι 6ΐΓβΓ6ηΐ68 δίοίοααι ςαίά 

92ρίυηΙ βΐ ΡγΙΙΐ3£^οπουιη [περί εναεβείας αρυίΐ ΡοΓρΙι^πιιιη , ηερί γάμου 

3ρυ(1 Ηί<»*οηγιηυπι), ϊΙλ άΪ) <ΐ6(|υα1)ίΗ ρΗϋοδορΗί ταϋοηβ Γ6ε688ί886 ριιίαικίαβ 

$ίΙ ροριιΐβπιιιη (ΙίαΙο^οΓαιη βαοΙΟΓ ΑΓί8ΐοΐ6ΐ68 ρ8βυ(1-3Γί8ΐοΐ6ΐ68 , ιηοΓαιη 

ρηβεβρΙΟΓ ρο11υ3 ςιΐ3ΐη ρΙιίΙθ8ορΙια8. 1ΐ360 ί^^ίΙυΓ ϋίοβΓοηίβ 81 βΙίβπΑ βαηΐ 

ώ ΑΗδΙοΙβΙβ βΐ μεγαλοττρεπείας ΙαΠίΙβΙΟΓβ (βΐΗ. 4, 4 — 6. οΓ. ρ. 1122** 22. 

1123, 23), ηοη η6θ6883ηο αΐίβηα 8υηΙ α άίαΐο^ο ΑΓίβΙυΙβΗβ ηοιηΐηβ 1η8οη- 

ρίο, ευί ηυ8ςυ3ΐΏ ^αίάβιη οίΐαίο ρΓαβΙβΓβα ηοιι ΓββΙ&Ι ηί8ί ιιηιΐ8 φι^ια 

οοηίβεΙαΓα 1π1ια(ΐ8 ΡΙυΙΰΓοΗί 1θ€υ8 6Χ ϋ1)Γ0 περί ψίλοπλοντίας. ηίβί ΓοΠβ 

βίιΐΜΐβιιι Γυί886 ιη<ιϋ8 (16 ϋίιηοηί8 ΙίΙιβΓ&ΠίαΙβ ΓΓΒ^αιβηΙαιη ίΐΐυιΐ 9ρα(1 ΡΙαΙ. 

(ϋιη. 10 (= Γβίρ. Αΐΐιβη. Γγ. 18). (|υί3 οαιηΐβιη 83ηβ Γβιη ςαί οοιηιηβιηοΓϋνϋ 

ΤΙιβϋρ1ΐΓα8ΐαδ, ίη 1ίΙ)Γ0 (Ιο (Ηνί1ϋ8 νίίΙβΙιΐΓ ΙβΙί^ίδδβ (€ίο. (Ιβ υΙΓ. 2, 18. οΓ. 16). 

ΜβίΓοΗοηΐδ 3ΐι1βηι (Ερίουρί (Ηδοίραΐα») ίη 1ίΙ)Γ0 τνερί πλούτου (οΐ. ?\ύ\οά. 

ίοΙΧΙΙ) υΙ)ί εχβπιίηανίΐ Απδίοΐβΐίδ τον ίν τω ττε.ί π λόγον υπίρ του 

ϊον μιν αγα&ον άνδρα και χρηματιατην άγα&ον είναί^ τον δε φανλον 
*«* Τυ^ηματιΰτην φανλον («Ι Ρ1ιί]ο<ΐ6πια8 ΐΓ»(1ί(ΙίΙ άβ νινί. βΐ νίΐ. Ι. IX 
εοΐ. XXI), ηυη αά 1ί1)Γυιη βία8 περί πλούτου (Κθ8β ρ. 107) δρβοίΗνίΙ, 8β(1 
ί<1 χο¥ Ιν τω περί πολιτείας λόγον (ροΗΐίεοΓυιη Ι, 8 — 10). 

1. (77) 
ΡΙυΐ3Γε1ι. Ρβίορίά. 3: των γαρ πολλών, ως^Αριβτοτελης φηαίν, 
^ίμίν ου χρώνται τω πλούτω δια μικρολογίαν , οί ίΙ παραχρώνταί δί 
βίΟΓΜίτν, καΐ δουλεύοντες υυτοί μεν άεΐ ταις ηδοναΐς^ εκείνοι δε ταις 
^ί^χοΐίαις διατελούΰιν. 

£θ(ΐ6ΐη Ιοοο υΙίΙαΓ ΡΙαΙ. ιΐβ ουρίίΐ. (ΙίνίΙ. 8: Αριστοτέλους λί- 
ρντοξ οτι οί μεν ου χ^ώντα*, οι δε παραχρώνται , χαΟ'άπερ ουδετέρου 
^(ίοβηκοντος * αλλ* εκείνους μεν ουκ ωφελεί το οίκειον ονδί κοαμει, 
τούτους δε καΐ βλάπτει και καταιβχύνει, 

€Γ. ΑπδΙ. βΐΗ. 4, 1 — 3. (ΐϋδβ νβΓΟ Τ1ιβορΙΐΓ38ΐί 8β(ϊϋίΙϋΓ ΙοοαΙίο ίη 
«ϋΐβΓο ΡΙυΙβΓεΗί Ιυοο (απλοντος πλούτος καΐ ίίξηλος) , βχ νόμων ορβΓβ 
Γβρ^ΙβηίΙ» νΐάβΙΟΓ (ΡΙιιΙ. Ρβΐυρ. 3 = ί,γοατζ. 10, β (ΐαο ΡορρΙι. άβ 3ΐ)8ΐ. 
ρ. 304). — 104 — 

2. (78) 
είεοΓο (16 οΩ*. 2, 16: ΐίαςαβ μιγογ ςηίά ίη ιηβηίβηι νβηβΗί ΤΗ€ο• 
ρΗΓΟΒίο ίη €0 ΙίδΓΟ ρπετη άβ άΜΙΟε $€ηρ$α. ίη ςαο ηαύΐία ρναβοΙαΓβ, 
ϊΙΙηά αΙ}$ηΓά6, β8ΐ βηίηι τηχιΐΐηε %η ϊααάαηάα ηιαρηίΙΐ€€ηί%α βί αρρα• 
Γαϋοηβ ρορηίαηαιη τηηηβΓαιη , ίάϋητηφιβ βί^τηρίνηιη /αανίίαίβηί /τν• 
οίητη άΐΌϋίατΗΐη ρηίαί. τηιΜ αηίβτη ίΙΙβ ^ηίοίηβ Ηί^βΓαΙΠαϋε, οηίαε ραυεα 
εχβγηρία ροΒηί, τηνίίο €ΐ τηαίοΓ νιάβίχΐΓ €ΐ οβτΗοΓ, ^ηαηίο Ατΐαοίβ- 
1 63 ρτανίνΐΒ €ί νβηπΒ ηοε ΓβρΓβΗβηάϋ^ ςηί Ηαε ρβοηηίαηίίη βή^νΗοηα 
ηοη αάηίίΓβπΐΗΓ ^ηαβ βηηί αά ιηηΙίΗηάίηβτη άβΐιηίβηάατη, αί η φίί (ώ 
Ηοίίβ οΙ>8ίά€ηίΗΓ εί βτηβτβ α^ηαβ Ββχίαηηηι ηΐίηα ΰορβΓβηίητ, Λοο ρΓΜΟ 
αηάϋη ιηοΓβάίΜβ ηοΙ>ί8 Μβη οιηη68^η€ ηΐίταη^ 86ά ςηπτη αΟβηάετίηΙ 
Όβηίαηι η6€688ί(αα (Ιανε: ίη Ηί8 ίτητηαηίδΗ8 ίηβηΗίΒ^ηβ 8ίαηρίίΙ}Η8 ηΜ 
ηο8 τηαρηο ορβΓβ τηίΓαη, ^ηητη ρΓαβεβΓϋιη ηβ^ηβ ηεοβΒΒϋαΗ ίηΙη>6ηία• 
ΙΗΓ ηβο άίρηϋαε ααρβαίϋΓ, ίρ8α^Ηβ ιΙΙα άβίβΰΐαϋο ΜηΙίϋηάίηίΒ «7 αά 
Ι^Γβνβ βχιρηηηι^ηβ ίβτηρηε βα^ηβ α Ϊ€νί$8ίηιο ςιηοςνβ, ίη ςηο έαιηβη %ρ» 
ηηα οητη εαϋβίαίβ τηβτηοηα ^ηοςπε ηιοηαίηΓ νοίνρίαϋε. δβηβ €Ηα9Λ 
ΰοΠίρϋ Ηαΰο ρηβη8 βί ηινιΗ€ΓθηΙί8 βί 86Γίή8 βΐ 8βΓνοηίτη 8ίηΐίΙΙήΜ8 ΗΙ^^' 
η8 €886 ρΓαία , ρΓονί ν€Γ0 Ηοτηίηί 6ί 6α ςηαβ /ίηηί ίηάιοίο οβτίο ροη- 
άεταηϋ ρΓοΙίαΗ ρο886 ηηϊΐο ηιοάο. 

3. (79) 

Ιοβηηβδ 1.γ(1α8 (1β ιηβηδίΒαδ IV , 02 ρ. 252 (β(1. ΒοβΙΙιβΓ. 1«ίρ8. 1827) ' 
ττ^ν Τνχην Φορτοϋναν λίγοναιν οί Ρωμαίοι αηο της φοράς ^ Ινθσι/* 
αχρίλ€ΐαν, ^Αριατοτίλης* ^εΐ ίΰτιν άρετη , ουκ Ιΰτι χνχη ' ανω γί ύ 
καΐ κάτω τα της τνχης ίν τοις αν^ρωπίνοις γυμνάζεται ηράγμα^^ 
ηλούτω τε και διαφερόντως αδικία, οί δε τνρος αρετην Ιχοντες χαΐ θ«Τ^ 
μεμνημίνοι καΐ κρείττονας ΙπΙ των μακαρίων και αύλΰαν τί^αγμάτοβ^ 
Ιληίδας ΰαλεύοντες καταφρονονΰι των ττ^δε καλών * ονδίν γαρ αύφαλ^*. 
ουδ^ κεκριμένον ίατίν ίπΐ της τύχης ^ ως Ευριπίδης (οΓ. Επγ. ΑΙο. 78^ 
Γγ. 936 Νβυοίί) φησί. » 

8οφΐίΐυΓ ΙβυοΓαΙίδ {ΓΗ€(οη8) εχ ρ9Γαεηε8ϋ)υ8 3(1 Οειηοηίοαιη 86η1οι0 
ΙΐΗ, ςαβο δϋρΓΗ βΐίαηι ιιΙ)ί βοιίεπι Ιιοο οχεβΓρΙο ιιΙίΙαΓ, 2ΐ(Ιίιιη§^11ιΐΓ IV, ^• 
ρ. 156: οί Ρωμαίοι ... αυτήν ... τνάντων ηγεΐβ^αι νενομίκαύιν^ Φο^' 
τοϋναν αυτήν απο της φοράς ίμφερώς ονομάΰαντες, οί μίν ονν ηρα^ 
αρετην ίχοντες και θεον μεμνημενοι καΐ κρείττονας ίπΐ των αύλην χοτ* 
μακαρίων πραγμάτων Ιΐπίδας ΰαλεύοντες καταφρονούοι των τ^δη κ(€" 
λών. εΐ μεν γαρ τύχη Ιΰτί^ ουδίν δει ^εού- εΐ δΐ ^εος σθ^ν€^, ου6Η 
η τύχη' είκαϊον γάρ τι και ανούαιον το της τύχης όνομα, 

Ηιιίπδ Γπι^ιηοηΙί ηοί|ΐιο Ιοηπυ ΓΟΓίυιη ι»8ί?** ΓαΙοοΓ ηβςυβ ααοΐοή '- — 105 — 

ηοιηβη. 51 ΓβοΙβ ΐΑίιιβη ΑΗβΙοΙβΙεβ ααεΙΟΓ βοπΒίΙαΓ, βχ (Ιίαΐο^ίβ ί(1 8ΐιιη- 
Ιαπι Γαί3$6 εοηίβηιΐο. βίο βϋαιη ΤΙιβορΗΓαβΙαδ (Ιβ ΓοΓίυηβ (Ιβοΐβαιανϋ ία 
άίαΐο^ο εα11ί8ΐ1ΐ6η6 περί ηίν^ο^ίς (Οίο. 1ιΐ80. 3, 10, 21. 5, 9. 25. ΡΙιιΙ. οοηβοΐ. 
3(1 Αρ. β). οβΙβΓίιιη ίη ΗββγοΗϋ ίηιΐίοβ, αΙ)ί )ια1)6ηΙαΓ ηερί τύχης γ, δίυβ 
άιώιο Ιβς^βηάαηι 68ΐ τνερί ψνχης γ. XVIII. 
Ερωτικός. 

ϋβ ΑΐηοΓβ, ({αί 86οαη(1απι Τ1ΐ6θρΙΐΓ&8ΐαιη (Αΐΐι. ΧΠΙ. 562®) μετριάξοαν 

μίν Ιύτιν εύχαρις ^ Ιηιτεινόμενος δΐ καΐ δίαταράττων χαλεηαίτατος^ Ρβ- 

Ηρ^Ιθϋεί 8€Γίρ86ΓαηΙ οίΐαηΐβ Αΐΐιβηββο Αηβίοΐβίββ, Τ1ΐ6ορ1ΐΓ&8ΐυ8 (ουί 

άυο βίαβάβιη αΓ^υιηοηΙί 1ίΙ)π ΙηΒιιιιηΙυΓ ίπ ίηάίοβ 0. Ε. 5 , 43 ίρωτικός 6ΐ 

περί Ερωτος^ β (^ϋο οΓ. 8ΐΓ3ΐ)0 Χ ρ. 478), βΙβαΓοΙιαβ (οιιίιΐ8 ΓΗΐίοηβιη α (ϋπ- 

Ιο^ί ΓοΓίη» αΐίβηβιη 83ΐί8 οδ(6η(1υη( 1οη^3 ίΙΙα ρΓοΜβαιβΙα βΓΟίίοα Τΐιβο- 

ρ)ΐΓ2ΐ8(6ί8 βΊιηίΙΓιηιπ αριιιΐ ΑΐΙιοη. ΧΠ, 533*^ οΐ XV, 069*) , ΗβΓ3θΗ(1β8 , ΑπδΙο 

(ομοΜί ερωτικά) αί 8θεπιΐ(1αηι Ιι36Γ(ίιπη ΟοΐΏ6ΐΓΪαδ. ΑπδΙοΙοΗδ ιιηϋΐη 

Η1)Γαιη δίβΐυίΐ ίη^ΐοχ ΙαοΓίϋ (οΐ Ιίοδγοίϊϋ), οίΐβΐ ββοιιικίαηι Αΐΐιβηαβιΐδ, ΐΓβ8 

ίριιά Αγ31)68 Ρίοίοιηαοαδ (λΥβηρίοΙι ρ. 144. ΗαίΙδεΗί ΚΙιαΙΓα V, 117 βΐ 147. 

δϋΐιΐ 3υ(θΐ]] ρΓΗβΙθΓ βΓΟίίοαιη ίΐίαπι ΛραιΙ Ι^ηβΓίίαηι βΐ Ιίθ8. Ρέβεις ίρωτι- 

χα/ 6 οΓ. λΥοπΓ. 152 οΐ 140 οΐ ίη «ρροηίΐίοε ΠοδγοΙιϋ ίροοτιαών [?] ς), 

ΗϊΜβΐ ί)ΐ6 , αΐ 0€ΐβπ , (ΐίΓεοΙιΐδ βΐ ηβΙιίΓαιιι οΐ ιηβίΐοίαπι , ιηοΓυιη ο<ιιΐ838, 

6ΐεπιρ1οΓαιη ροδδίιη παΓΓαΙίαηοαΙαδ , ({υαρυπι ([υίίίοιη δρβείπιίηα αρα(1 Ρΐα- 

ΙίΓοΙίϋΐη βχδίατβ οΓοάο ροΗΐϋδ οΗιη α 0. ΜϋΙΙβΓο (οΓ. Γι*. 107. 111) Ιηΐ3αΐΗ. 

1. (80) 

ΑΐΗβη. XV ρ. 074^: ^Αριβτοτίλης δ"* Ιν δεντέρω Ιρωτιτίών χαΐ 
^^Ιΰτϋτν ο περιττατητιτίός ^ ΚεΓος δε το γένος, ίν δεντέρω ερωτικών 
°ί*ο<α)ν φααΐν οτι οι αρχαίοι δια τους ηερί τον οϊναν ηόνονς των %ε- 
^ΙαΙγιών δεβμους ενριβχον τους τνχόντας^ της των κροτάφων αυνδί- 
^®? άφελεΐν δοκοναης ' οι δ^ νατερον άμα τω κροτάφω προαέβαλόν 
ϊίνα %αι χόβμον οίκεΐον τ^ ηαρά τον οίνον διαγωγΎ} μηχανηΰάμενοι 
^ον οτέφανον. βέλτιον δε δια το ηάαας τάς αΐύ&ηβεις έν τη κεφαΐη 
«να^ χαντην ατεφανονβ^αι η δια το βνμφέρειν ίακετνάβ^αι χαΐ αννδε• 
"«ϊθαί τους κροτάφους προς τον οϊνον. 

ΕβηίΙβίΏ ρίβηβ βΓ^υητιβηΙαϋοηοιη οχ ΑικΙγοα ηΐ6(Ιίεο ΡΙιίΙοιιίίΙοδ εχρο- 
•'^Ι (3ρυ(1 ΑΐΗβη. XV. 075 <=-^) βΐ Αρο11θ(1ϋΓϋ8 (ί1). XV, 675*^) έν τω ηερί 
Η^^ον καΐ ατεφάνων βίδίΐβιη υΙερςαβ νβΛίδ. (Ιβ εοΓοη»Γϋΐη ιΐδΐι βϋαητι — 106 — 

ίιι βγιηροιίϋ Αη$ΙοΙ«Η8 «ιυββΓίΙυΓ. (Ιβ εΙΐΓίβΙαΙϊβ ιηβϋϊβΐηα εΓ. Νίε1«ι »ά 
ββοροιι. 7, 33. ΡΙυΙ. ςιι. εοην. 3, 3. Οβιη. ΑΙ. ρββϋ. 2, 8. 

2. (81) 

ΑΐΙιβη. XIII ρ. 564^ (ρο8ΐ ΑπδΙοηοιη οίΐαΐυιη βΐ €ΐ63Γε!ιππι ίν τω ά 
των Ιρωτικών): χαΐ ο^Αρι,ατοτέλης δε εφη τους ίραατας εΙς ονόίν 
άλλο τον αωμ,ατος των ερωμένων αποβλέπειν η τονς οφ&αλμούς^ ίν οϊς 
την αιδώ αατοιτίείν, 

3. (82) 

ΡΙιιΙ. ΡβΙορίίΙ. 18: τον δ^ Ιερον λόχον^ ως φαύι^ ΰννετάξαιτο Γορ- 
γίδας πρώτος . . . ίνιοί δέ φαύιν ί| ίραατών καΐ ερωμένων γενέα^ί το 
αύ(ίτημα τοντο (οΓ. ΑΐΙι. ΧΙΠ, 561*^. ΗίβΓοηγιη. «ρ. ΑΐΙι. 602*) ... λέγεταβ^ 
δΐ %αϊ τον ^Ιόλεων του ^Ηρακλέους έρωμενον οντά χοινωνείν των άθλιοι^ 
και παρααηίξειν (οΓ. ΡΙαΙ. Λβ ΓγηΙ. αιη. 21 βχΐΓ.). ^Αριστοτέλης δε %α^ 
χαθ αντον ϊτι φηΰΐν έπΙ του τάφου του 'ΐόλεω τας ηαταηιύτύαει^^ 
7ΐθΐειΰΰ•αι τους ερωμένους και τους έραοτάς. 

€Γ. Ρ1η(. ίη 6Γθ(ίοο ο. 17 : Ηρακλέους δί τονς μίν αλλονς ίρωτα^^ 
ξργον έΰτίν ειπείν δια πλήθος ^ ^Ιόλαον δε νομίζοντες ερώμενον αντοι^^ 
γεγονέναι μέχρι νυν (ί. 6. α8(|(ΐ6 αά Ρ8β(ΐ(1»Π8ΐο(6ΐί8 ΑβίΗΐβιη. ϋπ βηίπ^ 
η6^1ί^6ηΐ6Γ $οπρΙοΓαιη (]ηίί)αδ υΙίΙαΓ αβίαΐβδ 8ί1)ί αιτο^βΓβ ΡΙαΙβΓεΙιυβ 80 — 
161) αέβονται και τιμόίΰιν έρωτος ορκονς τ ε καΐ πίβτεις έπι τον τάφο^^ 
ηαρα των ερωμένων λαμβάνοντες. 

4. (83) 

ΡΙαΙ&Γο)]. βροΐ. 0. 17 : Κλεόμαχον δε τον Φαρΰάλιον Γστβ όη7νον9^ί^^ 
ίξ ης αίτιας ίτελεντηΰεν αγωνιζόμενος] ... ηκεν έπίκονρος Χαλκιδεν^^^ 
[μετα\ του ΘεϋΟαλικοϋ , πολέμου προς ^Ερετριεις ακμάζοντος, χαί τ^^ 
μίν πεζον έδοκει τοις Χαλκιδενοιν έρρώβ^αι, τονς δ^ £πηέας μέγη^ 
ίργον ην ωαααΰ•αι των πολεμίων, παρεκάλονν δη τον Κλεόμαχον αν-^ 
δρα λαμπρον οντά την ψυχην οί σύμμαχοι πρώτον ίμβάλλειν εΙς του^ 
Ιππέας, ο δε ηρώτηβε παρόντα τον έρωμενον , εΐ μέλλει ^εάύ^ι το•^ 
αγώνα, φήααντος δε του νεανίσκου και φιλοφρον(ύς αυτόν αύτζασαμέ- 
νον και το κράνος έπι^έντος , έπιγαυρω^εις ο Κλεόμαχος καΐ τονς αρί^ 
στους τών Θεσσαλών συναγαγών περί αυτόν έξηλασε λαμπρώς ηάί 
προσέπεσε τοις πολεμίοις, ώστε σννταράξαι καΐ τρέψασ^ι το ίτΐταχόν, 
έκ δε τούτου και τών οπλιτών φνγόντων^ ένίκησαν κατά κράτος οί Χαλ- 
κιδεΐς' τον μέντοι Κλεόμαχον άπο&ανείν συνέτυχε^ τάφον δ^ αντον 
δεικνύονσιν έν αγορά Χαλκιδείς, έφ" ου μέχρι νυν (οΓ. Γγ. 3) ο μέγας 
έφέστηκε κίων * και το παιδεραστείν πρότερον έν ^Ι^όγφ τιϋ^έμ^νοι^ τότε — 107 — 

μάΚΙον ίτίρων ηγαΛηύαν ααΐ ίτίμηύαν, ΆριΰτοτίΙης δ^ τον μίν 
Κλεόμαχον αλλ(ύς ατνο^ανειν φηαΐ Ηρεαηααντα των ^Ερετριίων ττί 
μάχτ^, τον δί νηο του ίρωμένον φιλη^'ίντα των απο Θράκης Χαλκί- 
δεων γεν^^αι τ^εμφ^ίντα τοις ίν Εύβοια Χαλχιδεναιν ίηίχονρον' 
οθίν αδεΰ&αι ηαρα τοις Χαλχιδενΰίν « ίΐ ηαιδες οϊ χαρίτων τι καϊ 
ηατίρων Ιάχετ Ιΰ^Ιών , μη φ^ονεΐ%^ ώρας αγα^οΐύιν ομιλίαν , αύν 
γαρ ανδρεία χαΐ 6 λναιμελης "Ερως ΙλΙ ΧαΙκίδεων βάλλει ηόλεΰίν^^. 
"Αντων ην όνομα τω Ιραΰττί^ τω δ^ ίρωμίνω ΦίΙιΟτος^ ως ίν τοις αΐτίοις 
Αιοννϋιος ο ηοιητης ιΰτόρηΰε. 

Οβ ΟΗβΙοίάβηδίτιιη ΒΐηοΗΒιιβ οΓ. Αΐΐιβη. XIII, 601®: όλως δΐ τους παι- 
δικξη^ς ίροηας των ίηϊ ταΐς ^Ιείαις προχρίνονΰι ηολλοί. τιάρα γαρ 
τβΓ^ μάλιΰτα εννομονμίναις ηόλεΰιν ΙπΙ της Ελλάδος ύτίονδαΰ^ηναι 
τόδε το (9ος, Κρητες γονν, ως ί'φην (ΧΙ, 20), καϊ οΐ ίν Ευβοία 
Χαλκιδεις ηερί τα τΐαιδικά δαιμονίως Ιητόηνται. ιηαΙίβΓαιη βΐίίίπι 
εΐΐλΐ€Μ6η8ίυιη ρυίοπίαάίηβηι ιηβιηοΓανίΙ (ίη βΓοΙίεο) ΤΙιβορϊΐΓ&βΙαβ (ΑΙΙι. 
Χία. β09«). XIX. 

Περί Λαϋ^ών οργής, 

ΟίβΙο^ίβ δίοαΐ 1ίΐ3Γυιη άβ αιηοΓο «(ΙηυηιΟΓΟ Ιίΐ3Γυιη άα ϊνα (ηερΙ ηα- 

^^νΐ^γγ^ς ά, ιιΐ 00(1(1. οΐΏΠθβ . βΐϊαπι Ι,αϋΓ. ηερ\ τιά%ονς οργής ά Ηβδγ- 

^^ίυβ], (|υί 3(1 αίΤβοΙυαηι οοηδΜβΓ&ϋοηβιη ρ6Γΐίη6ΐ (Αγ. βΐΗ. 2, 4: λέγω 

Οϊ παθτ/ μεν Ιηι^μίαν^ οργην^ φόβον, ^ράαος^ φ^όνον^ χάριν [ιιΜ 

•^ϊΐβ ιιυηο χαράν"] , φιλίαν , μΐΰος , ττοθον , ξηλον , ίλεον , όλως οίς 

^^^αι ηδονή χαΐ λνπη. (ΙββηίΙίοηβιη Απ8ΐοΙβΐ!03ηι βχ γΙιθΙογ. 2, 1. 

^3*8, 20 ίπϊίΐίΐΐι 8ΐιηΙ δίοίοί βΐ θΊΓγ8ίρρυ8, οί. Β. Ι. 7, 111 βΙο. Λρ. ΖβΙΙοΓ 

^'. 132) 8ίνβ ιιΐ ΟΙοβΓΟ 3!ΐ ρθΓΐιΐΓΐ)3ΐίοηυΓη βηίπιί 3ΐ) Αη8ΐοΙι;1β (]υί(1βιη ίη 

^11ιίοΪ8 ιΐ6^ΐ60ΐ3ΐη , ηοη ίΐβπ) 3 Ρβπρ3ΐβΙίοΐ3. ιΐ3ίη ί|ϋυίΐι ίρχβ (}ΐιί(ΐ6πι ί3ΐη 

••0163 ίη Γΐΐ6ΐοηεί8 (2, 2 — 11) (?1 3€€αΓ3ΐβ (ΙβΠηίβηδ βΐ (ΐυοπ)θ(1ο 3ΐιΙ βχοί- 

ΙΡηίϋΓ 3αΙ 80(1βιιΙυΓ 8α1)111!(6Γ (Ιθ8θπΙ)βη8 (Ιο 3(Γ60ΐΐ1)α8 ο^ίδββΐ , υΐροΐβ τΐιβ- 

Ιοπ ιηβχίιηβ ου^ιιίΐυ ηβοβ883Γϋ8 ρβΓ (ΐαοδ 3ηίιηί8 ουηιιηοΐίδ ρβΓ8υ3(1βΓβΙ 

1036 νβΠβΙ (Ιξ ων αί Ίίίατεις 2. 11 βχΐΓ.), (»ΙΙιίοϋ8 3υΙ(?ηι ιηβ^ίβ 3ΐΐ6η(1οΓβΙ 

τ« »?θι/ (|α3ηι τα τταθι/, νίΓΐϋΙβπι ίη 3^εη(1ί Η}>6Γΐ3ΐο ρο8ίΐ3ΐη ίΐυ3πι νίπ- 

1υ(ί8 υΐ ί(3 (1ίε3ηι πΐ3ΐοπ3πι η3ΐυΓ3ΐ(?π) (ίΐ6 (|υ3 εΓ. Αι*, οΐΐι. 2, 4 υη(ΐ6 

Ρΐυΐ. (Ιο νΐη. πιοΓ. 4. 2, 2. 1104'» 13. Ευ(1. (ίΐΐκ 2. 2. ηια^ηα ηιοΓ. 2. 7. 

1206^ 18. 11). 2. 10. τΗβΙ. 8, 5. 1340, 1.5. οΓ. Ρ8βυ(ΙοργΐΗ. 3ρ. 8ΐο1). ί1. 1. 64: 

τα δε ηά^εα τάς άρετάς νλα, 11). 1, 68. ΑΙοίη. (1. ΡΙ. 32. 8ΐο1). %ύ. II — 108 — 

ρ. 306) , ΡβΓίρΗίβΙίοί ηοη 5θ1αηι 1ίΙ>η8 $!η^3πΐΗΐ$ βΐ βΐίοβ 3ΐϋ βΐ βοδάβιη 
ιηυΐΐί «ιίΓεεΙυβ ουήοββ ί11υ$ΐΓβ1)3ΐ]1, 86(1 οΐίαιη ςυυιη (ΙίΗ^βηΙββ ίη ΙιαορβΗβ 
Γϋίδδβ νί(ΙβΓβηΙ δίοίοοδ (0. 1, 7, 110. δίοΐ). βοΐ. Π ρ. 106. Οία. Τϋ^ίοαΙ. 1. IV; 
Ηΐςαβ οουίΓΗ δΙοίοοΓαιη άτταθε^αν (οΓ. Αγ. θΙΙι. 1104^24) ΑοΗαβ άβίβηά^ 
ΓβηΙ οιιιη Ιρβίβ Ρΐβίοηΐείβ (οΓ. ιΐβ Ιγλ ΡΙβΙ. Ιο^. ρ. 731) τ»)ν (ΐΒτριοτΐά^είον 
νίτΐυίβηκιαβ Ιν τοις ταχ&εΰι χαΐ Ιν τοϊς ηερί τα ηά^ (ί. β. Ιν ταΐς 
πράξεαι) μεσότητα^ βαηαι ίΐΐίδ Ιοουιη 6ΐ ρΓορηυιη βΐ α νίΓΐΰΙυιη (ΙθΟηί- 
Ιίοηβ 86ρ3Γ9ΐαιη ίη βΙΐΗοα (Ιίδοίρΐίηα ΙπΒαεύαηΙ , 1(1 ({ΐιοά 6Χ βΐΐιίοββ Ρβη- 
ρ3ΐεΙίθ36 βηβΓΓαΙίοιιβ 6α (](ΐ3ΐη δίοίοαβ βιώΐηη^ίΐ 8ΐο1)36υ8 (βοΙ. Π ρ. 
242—322 οΓ. Μ3(1νί^ λΛ Οίο. Ηβ βη. ρ. 862. ΤΓβιΐ(1βΐ6.η1)ΐΐΓ{τ ίη : ΜοηβΙ$1)6Γ. 
άβΓ ΒβιΙ. Α63(1. 1858 ρ. 155) πιαηίΓβδΙο ίηΐ6ΐ1ί£[ί1ιιι* (οΓ. ρ. 296. 306). ίϋι 
αυΐεπι ΐΓβοΙαΒαηΙ ΡβΗρ&ΙβΙίεί , α( δίη^ηίοηιηι αίΤεοΙαυπι πιβ^ίβ νίπι (Ιβ• 
5θη1)6Γ6ηΙ 6( ηαΙπΓαΙβπι 6( πιΟΓαΙβπι βχεπιρίίδςυβ ρΓο ηιοΓβ οοη^βδίίβ ηιυΙ- 
118 ί11υ8ΐΓ3Γ6ηΙ , (ΐυαπι (Ιίαΐεοΐίοβ οπιηβδ (1ίνί(ΐ6Γ6ηΙ 6ΐ (Ιε^ηΐΓβηΙ. «υΐ δί 
ΟίοβΓοηίαηίδ ηΐί πιαϋδ (Ταβο. 4, 4, 9) : €ΗΓ(/8ίρρΐί$ €ΐ 8ίο%€ΐ ^ιιιιμ άβ 
αηιηΐί ρ€Γ(ΐ(Γΐ)ααοηίδΐί8 άίερνίαπί, τηαρηαιη ραΗβιη %η ϋί ρατϋβηάί» 
βί άββηΐβηάίε Οΰοηραϋ εηηί, ίΠα βονητη ρβΓβχί^ηα οναϋο εεί^ ςνα ηιο- 
άβαηίΗΓ αηίτπίε ηβο β08 (κΓδηΙβηίοε €88β ραϋαηΐητ, ΡβΗραίείΜ αηίαη 
αά ρΙαοαηάοΞ αηίηιοΒ τηη'ία α/ί'βηιηΐ, ερίπαε ραΓίίβηάί βί άββηίβηάί 
ρΓαβίεΓτηϋΙνηί, δαίίοβΐ ί|υί βχδΙίΓρβικΙαδ βδδβ (ΙαουηΙ ρ6ΓΐιΐΓΐ)9ΐίοη6$, 
δίπιρίίοβπι ίί ςαίϋεηι 6ΐ υηαηι 9(1Ιιί))6ηΙ π)6(Ιίοίη»ηι. αΙίΙβΓ ίΠί Γ[υί ιιΐ «ίΐ 
ΡΙιιΐΛΓοΙιαδ ((Ιβ νίΓΐ. ωοΓ. 12) ΰνμ,φντον οβπδβηΐ την τον πά^νς αρχήν 
ονχ ίηείΟοδιον άλλα ανάγκαζαν ονβαν ονδ^ αναιρετίαν τιανταηαύιν 
άλλα θεραπείας %αΙ παιδαγωγίας δεομένην (νεί. ί^ιομον 8^^ 
ΡΙϋΙ. (16 οοΗ. ΪΓΛ 11. οΓ. ΤΙιβηιίδΙ. ογ. 32 ρ. :ί59 ΙΪΒΓά.). ίβπι ί^ΐΐατ δίαιΐ 
6Χ βΐΗίοίδ δοπρίίδ Γ6ΐί(]αίδ Αίςυβ βχ βΓοΙίοο ιι&ΓΓαΙίυηοιιΙαδ ρΓαβι^ρυβ βχ- 
(^ΓρίΑδ ηονίηιυδ, ίΐα Απδίοΐβΐίεο ηερΙ οργής ΗΒγο ηοη δοΐυπι δαΙγΚ ί11υ(1 
βχβπιρίυπι 3 ΡΙαίΑΓοΗο ((Ιβ οοΗ. ϊγλ 10) 3ΐΐ3ΐυηι , 86(1 βΐίαηι ρΗγδίο^β βχρίί- 
οβίίοηίδ βχ ηιυΙυΗ (^]ί(1ί βΐ Γπ^ί(ϋ Γ3(ίοη6 ρΓο ηιοΓβ Απδ(οΙβΙί(^ (οΓ. ρΓοΒΙ. 
27, 3. (Ιβ Ηπ. 1, 1, 9 6ΐ ρΓ36(6Γβ3 ςιιο(1 3(1 ρ1ιγδί(ΐ3πι 306β1υυπι <»α83ηι §βυ. 
(Ιβ ίΓ3 2, 19. ΡΙυΙ. (Ιβ νίΓΐ. πιογ. 11 βίο.) ρβΐίΐαβ ΓΓ3^η)6ηΙυπι βί) βοιίβιη 
δβΓνβΙϋπι (ο. 3: Ιώρων δε ον μόνον ψυχρού καταΰκεδανννμενου ληγόυ- 
0αν οργην^ ώς ^Αρ, Ιατόρηι^εν) ΓοοΙβ 1π1)υί Γβοίΐβ ([ϋίδ εο^ιΐβνβιίΐ υΐροΐβ 
εχ υηο ρβΐίΐα βΟΓυπι ΗΙ)Γ0Γυηι, β (]υί])ϋδ ΡδβυίΙαπδΙοΙβΙίο^ ρΓοΙιΙβυιιιΙι 
οοπ^6δΐ3 δυηΐ, ηίδί ΙιοΓαηι ίρδΟΓυπι δ1α(ϋυηι ΐ3η(ορ6Γβ 3(ΐ3Πΐ3δ86 Ρΐυίλτ- 
εΗυπι (βχ ανμηοΰιαι^ών προβλημάτων ρΓ36οίρυ6 )ί1)Π8) οοηδίΑΓβΙ. ίΐ3(ΐ06 
ίρδ3 ροΐίϋδ ΙβΙί^βΓίΙ ρΓθ1)ΐ6ηΐ3ΐ3 , ιι1)ί ββίίβηι Γβνβρα βχΐ3ηΙ (3, 27 βΐ 8, 20. 
ρΓθ1)ΐ6Πΐ3ΐί8 3, 27 3ΐΐ6Γ3ΐη ρ3Γΐβπι ίίΐβπι ΡΙυ!. οίΐ3νίΙ (|υ. δγπιρ. 3. 8). (|υ36 
3υΐ6Πΐ 3ρυ(1 ΟίεβΓοηβηι ίη Τυδειιΐ3η3Γυηι (]Η3γ(ο βΐ ίη Βοηβοββ 1ί1)Γο (Ιβ — 109 — 

ΐΓΑ (ΡΙΰΙβΓοΙιί βηίαι βΐ δοϋοηίδ περί οργής ]ϋ)Γί ({υυ8 οίΐαΐ δίοΐ^αβαβ ρβΓ 

θίΐί 811111) 8ίπιί1ί1)ΐΐ8 ΑΓ^υιιιβϋΙίδ Γ6Γυΐ3ΐ36 βροοίιπίιια ΗαΒβπιιΐδ ρΑΐΗοΙο^ΐΑο 

Ρ6πρΗΐ6ΐίε36 6Χ βίπιίΐί ({υο(Ιβιη δΙοίοβΓαιη (Η886ΓΐαΙίοηυπι ίοιιΐβ ΐΓαιίδΙαίΑβ, 

ίη βίδ ΙίϋβΙ ίρ8β βχίβΐΗΐ (ΙβίβηδΟΓ ΪΓββ Απδίοΐβίβδ (δβη. ιΐβ ιγ» 3, 3. 1, 3. 

1, 9. 1, 17), (ΙιιΒίαπι 68ΐ υίΓαητι ίρδίυδ 1ί1)6Γ ίδΐβ δί^ηίβοεΙυΓ (Ιβ ϊτλ βαιίβπι- 

ςυβ ί^ίΐατ Γ3ΐίοη6 ςυα αΐϋδ ί1)ί(ΐ6πι Ιοοίδ Τ1ΐ6ϋρ>ΐΓ38ΐυ8 (1, 12. 14) 6ΐ Ηίβ- 

Γοηνπιυδ (1, 19. εΓ. Ρ1υ(. άε εοΐι. ίπα ο. 4. 12) οίΙεΙυΓ ιη3£[ί8ΐεΓ, αη βεηΐεη- 

119 ροΐίυβ ΑπδΙοΙβΗδ νεί ΡεηραΙεΙίοοπιπ) (εΐ ίρδίιΐδ ίοΓίβδδβ ΤΗεορΙίΓΟδΙί). 

εοιηπιοηεπι βοίαι ΡεπραΙεΙίεοηιπι (ΙεΓεπίΙβηδ αΐίςυίδ ρεΓ ΙοΙυπι 1ίΙ)Γυπι 6η- 

^ίΙυΓ, ςαί δίευΐ ίη Γείίςυίδ δοήρϋδ ((Ιε νιΐϋ 1)ε3ΐα, άβ ύεηείιοϋδ, (Ιε οοη- 

δοΐαΐίοηε αΐίίδςαε) , υΜ 3(]νεΓ83πί ορρα^^ηαιιΙυΓ , δίιιε ηοιηίηε δίηιρϋεΙΙεΓ 

ίηρηϋ, γ3γο οεΓίί ευίιΐ8(!3πι ΑαοΙοπδ ηοηαίηε ρυδίΐο αρεΓίε βί^ηίίιοβΙυΓ. 

83βρί$δίπιε αυίειη α ροδίεηοπίιαδ είβηιιε ςυί άε ρΐβοιίίδ ρΗίΙοδυρΙιοηιιη 

δοΗΒεηΙεδ ίρδίδ ηοη Ίάτώ ΓοιιΙί1)αδ υΐυιιίατ, ΐΓ3(ΙίΙα ΡεηρβΙεΙίοοΓυπι εΐ 

Απ8ΐοΙε1ί8 ρΗί1θ5ορΙιί3 ΙίρενίΗαδ ςαϋ)υ8(ΐ3ΐη 8θ1ειιηί1)ΐΐ8(ΐυε ίοηηυΐίδ είυδ- 

άβιηςαε δειηρεΓ οπίίηίδ νίηουΐο οοηηεχίδ εχρπεδδβ (οΓ. ΌΊο^. Ι•. 5, 30 — 31 

ουπι δίοΐ). εεΙ. II ρ. 266. 284. 306. 308. 310) δοΐ) ίρδΟ ρήπείρΐδ ηοιηίηε 

εχΗιΗεΙυΓ, νείυΐ ίη Ιιαε ίρδπ αΠεεΙυυπι ηΐΗΐεπα τίά&ονς (ΙεΠηίΙίο αρυιΐ 

δΙοΒ. εοΐ. II ρ. 30 {πά&ος δ' ίατίν^ ώς μεν ^Αριατοτελης ^ άλογος ψν- 

χής κίνηύις πλεοναατικη . , . κακείνως ό' ορίζεται ' πά^ος ίΰτΐ κίνηαις 

του αλόγου μέρους της 'ψυχής ηλεοναΰτικη κατά φαντααίαν ηδέος η 

Ινπηρον, 6 μεν ουν Περιπατητικός — δοίΐ. ορός — ούτως, οΓ. 

11»ί(1. δίπιίΐεδ δΙοίεοΓυηι εΐ ΑΙοίη. άο^πι. ΡΙαΙ. 32: ίστί τοίνυν πά^ος 

%ίνψις άλογος 'ψυχής ως ΙπΙ κακω ή ώς Ιη αγα%ω εΐ δείΐς. οί. Αδρβ- 

8ίυ8 ίη Αγ. εΐΐι. Π, ουίί. Ραπ8. 1903 Γ. 32^ : ορα δε μη ουτω^ βέλτιον ανω- 

θίν Ιαβειν τι ηοτί ίατι το πά^ος . . . οι μίν ουν ίκ τής Στοάς ωη^η- 

^^ν ηά^ος είναι ορμήν βφοδράν ή ορμήν ίίλογον . . . των δΐ ίκ του 

^(^ίτζάτου των μεν παλαιών παρ^ ούδενΐ ευρίβκομεν 

^(^ιβμον του πάϋ•ους' των δε υύτερον ^Ανδρόνικος μεν εΐρηκε 

Λαθο^ εϊναι τής 'ψυχής κίνηΰιν άλογον λ' ύπόλη'ψιν κακού ή άγαμου . . . 

^ι?θθ5 ^^ το πά^ος τής 'ψυχης κίνηΰιν αλογον εχουΰάν τι μέγεθος, , . 

Ι^^^κηε ουν ]/ το τΐά^ος κίνηαις του αλόγου της 'ψυχής υπο ηδέος η 

^ηηρου), ί[ϋ3πι Η1)Γο περί τταθών Απδίοΐεΐίδ (νυΐαηΐ ηηΐεηι 1ίΙ)Γϋηι 

ίκ^ί παθών οργής) (1εΙ)εΓί ιηβίε οοηίεείΐ ΙΙεερεη (α(1 Η. 1., εχ ςαο ΖεΙΙεΓ 

ΗΙ, 132. οεΙεΓϋπι οΓ. Αγ. εΐΐι. 1, 13) ΐΐεωςαε 3ηΐ0Γί8 αρυιΐ Ηεηηεαιη ίη 

ί*Ι«θ(ΐΓ. ρ. 76 ΑδΙ. (Αριστοτέλης δε όλης μεν τής 'ψυχής φηΰΐ τον Ιρωτα 

^^ς εϊναι καν μεν 6 λογισμός κρατήαη, φιλίας αυτόν είναι, έάν 

^ί το πά^ος αυνουσίας. οΓ. ΙΙεΓΟοΙίΗ. 3ρ. Πεπη. ί1)ί(1.) , (|ϋ3ε εχ ίρδο εΐΗί- 

^36 ΑΗδΙοΙβΗοαε 3ρϋ(1 δίοίβευηι βηοίοπε 8ΐιηιΐ3 νΐάεΐαπ (εοΐ. Π ρ. 308: — 110 — 

Ιρωτα ό^ §ίναι τον μίν φιλίας^ τον δΐ ΰννονύΐας^ τον Λ» αμφοϊν* όιο 
καΙ τον μ^ν απονδαιον^ τον δ^ φαϋλον^ τον δ^ μίαον. οΓ. 0. Ιι. 5, %\'. 
ΒΪναί δϊ τον Ιρωτα μίι μόνον αυνονΰίας^ άλλα και φιλίας ^ \ώϊ πιβίβ ηιιηο 
8€ηΙ)ίΙυΓ ψίλοαοφίας), ηβφΐβ αΙίΙβΓ ίηΙβΙΙί^βηάΑ 68ΐ Ρβηρ&ΙβΙίο» ΠΙα βραιΐ 
01γιηρίθ(!θΓυη) κα^άραεως ίοπηυΐα, (}υ& ΛαβΌς τεά^α ίάα^ι άίείΙαΓ, 
φΐ3β Ιίθ6ΐ ιηαδίοαιη ίΐίαιη αίΤβοΙΰαηι ΙβηίβικΙοΓυιη αίςυβ Γ6ΰ(ί ιΐ5υ8 εοΒ- 
8α6(α(1ίη6 β(1υεαη(1οηιιη ιηβιΐίοίιιβιιι (Αγ. ροΐ. 8, 7. 5. οΓ. ΡΙαΙ. 6ΐ ΤΙιβιη. 
1. €. ΡΓοεΙ. ίη Ρ1. τβιηρ. ρ. 360. 362 Βαβ. νί(1. βϋαιη δρβη^βΐ, ΰΙβΓ ά\ι 
Κά^αρβίς^ Ίη Α))1ι. (1. ΜΰυοΙιηβΓ Αθ2ΐ(!. ρΐιίΐ. ΚΙ. IX, 1. ρ. 24 βςς.) ίη ιηεο- 
Ι6ΐη ΓβνοοβΙ, ΙβηΙαιη α1)68ΐ ιιΙ Ιί1)Γ0 ουίιίαηι Απδίοΐβΐίβ ρβΓάίΙο ($ρ6η^ 
1. €. ρ. 37) ά6ΐ)6αΙυΓ ιιΐ ροΐίιΐδ ΡΙαΙοηίοίδ οοηνβιιίβΐ ο( Γοοβήΐίοηιιη ςηο- 
ηηκίαηι ρο8( Αήβίοΐβίβπι (οί. ιηβ^ηβ πιογ. 2, 8 ίιιι.) ΡβΓίραΙθϋεοΓϋΐη άο^- 
Ιπηββ ειιηι ΡΙαίοπίεβ οοιηροβίΐαβ , ςυαίβιη ίη ί11ί8 $Ιο1)&6ί οβΓοίαιαβ βΐ ία 
ΰεΙΟΓαπ) ΡγΙΙια^ΟΓβοηιιη ίρα^πιβηΐίβ ^νμον 6ΐ ίπίθνμίας Γβ^^βηΙβ βΐ ηο- 
(ΙβΓβηΙβ Γ3(ίοιΐ6 ΗβπΏοηίαηι (ανναρμόααα^αι τα πά^εα τίοτΐ το λογο^ 
ίχον. οΓ. 8ΐοΙ). «ογ. 1, 64. 67. 68. 69. 71. βοΐ. Ι. 41, 27. II ρ. 272. ΑΙοίη- 
(1θ{[ΐη. Ρ1. 28. ΡΙαΙ. ηυ. Ρ1. 9. ΙαιηΙ)!. αρ. 8ΐοΙ). 0. 5, 136 βΙο.) ρηΦ' 
εβοΐίαιη , οΓίαιη ίΠαιη ϋπίοΐαί ΐανα «ιοίαίο , (|υυΐΏ 6ΐ ίρ$ί ΡΙαΙοηίεί ροβϋΓ^' 
ιηβ^ίδίΓί βεπΏοηβ εχυΐο ΡεπραΙβϋείδ δίηιίΙίοΓββ εναίΙβΓβηΙ, βχ ΡδβαίΙορβτί' 
ραΐεΐίϋοΐ'υιη (νβίαΐ ΗεΓαε1ί(Ιί8, ΑπδΙοχεηί, ΟίεαεβΓεΙιί, ΟβΑΓοΙπ) βΐυιΐίί^ 
ΡΙβΙοηίείδ. ΟΙγιηρίϋίΙοΓί 3ΐι1βηι ΐΓβδ 1ιί Ιοεί 8υηΙ ίη εοηιηι. α<1. Ρ1. ΑΙοίΙ^ 
(6(1. ΟΓευζβΓ. εΓ. ίη ΡΙιαείΙοη. ρ. 37 8(|.) , α1)ί ναπίοδ κα^άραεξύς τρόηοΜ^^ 
(Ι68εη1)ί1 (εΓ. δρβη^βΐ, ΓώοΓ ιΐίε Κά&αραις ρ. 34), ρ. β: ουδ^ ωατιερ ^Αρ^" 
ατοτίλης ηαραχελενεται τον ^υμον ττ} ίηι^νμία πανειν^ τίγν 61 Ιλ*^ 
^μίαν τω ^νμω^ τοντέύτι τοις ίναντίοις, ρ. 54: ιβτίον γαρ οτ*, χβτ- 
ϋ'άπερ και ίν αρχ^ εϊρηται^ τρεις ειβι τρόποι χα^άραείος Πνϋτιγορί- 
κο$, Σωκρατικός^ Περιπατητικός ήτοι (Ιιοε βρβΓίο βΓΓΟΓβ α(1<ϋΙ) Στωί- 
κός, και ο μίν Στωικός δια των εναντίων τα ίναντία ίαται^ τω μίν 
βνμω την ίπι&νμίαν ίτιάγων και οντω μαλάβοων αυτόν , τ^ ^ί 6ο- 
&νμία τον &νμον και οντω ρωνννων αντην και ανάγων ηρος το οϋ- 
δρικοοτερον , όίκην των κεκαμμένων ξάβδων ας οί ϋ'έλοντες εν^νν» 
προς το ίναντίον περιλνγίξουαιν ^ ίνα ίκ της εΙς το ίναντίον τ^εριφορας 
το ΰύμμετρον αναφαντ}. οντω και ίπι ψυχής Ικ τον τοιούτου τράτην 
αρμονίαν ίμποιειν ίπετηδενον. ρ. 146: τέταρτος ο ^Αριύτοτελιχος ί 
κακω το κακόν Ιώμενος και ττ} διαμάχ^^ των εναντίων είς ύνμμετρίοψ 
άγων (ςηαε Γ6(1ευη( αιΐ ίΐΐ» ΑΓ68αβ Ργΐΐι. αρ. δίοΐ). βεΐ. 1 ρ. 854: αρμούς 
γαρ ο νοος το αδν τω λυπηρω ΰνγκατακρεόμενος [^κερωμένος ΗββΓ.] 
τιαΐ το αύντονον και ύφοδρον τω κονφω μέρει τάς ψνχάς καΐ διαχυ- 
τικών εκαΰτόν τε ίκάατω πράγματος ταν ανμφυλον καΐ όυγγενία παο- — 111 — 

μ^ν όιαμίμ^ρίΰταί. ^ΐ, ε6ΐ. Ιοεοβ 8ΐιρΓ3 οίΐ.)• 8ΐι1)6856 Ιβιηβη νβΓΒΙβ 
Κι(θΒία$ ίρ$ίιΐ8 β1ί3ΐη ΑπδΙοΙβΠδ (ϋβριιΐίΐΐίο νί(Ιβ(υΓ (Ιβ νοίυρίβΐβ (Ιοίοηβ 
μΜολ (Ιατρεία) ίη βΐΐι. 7, 15 (φλαύνεί δε ηδονή λνπην). οΓ. Θεόφραστος 
'νη^ιχοΐς λίγων Αρυά Αβροδ. ίιι βΐΐι. 1. ο. (οοιΐ ίαϋΓ. 85, 1 ίοΐ. 399^). 
Ιι ψ{\ΐΓ 6ΐ 860603 Αηβΐϋΐείβιη (ΙίχβρίΙ ρΓΟ ΑΓίβΙοΙβϋοίδ. αοεβιΐίΐ ς[υο(Ι 

ρΪΆΏΒ άβ ϊΓΒΒ υΙίΙίΐ3ΐ6 3Γ^αΐΏ6ηΐ9ΐίο ίπ ξβϊϊίΐΏα ϊ\\ά είεοΓοηίβ ΠβΓ- 
οϋοΒβ (Τιι$α 4, 19, 43) ΡβηραΙοΙΐεοΓυΐΏ δίιηρΠοίΙβΓ νοοβίαρ. ςυοΛ ρηπε- 
Ιίτ» (|ΐ»ηΚορ6Γ6 ίη αιιοΙοΓαπ) Ιβ8ΐίιηοηίί$, ςυαβ εχ ρήοΓυπι δοηρΙοΓυαι 
Αΐΰ Γβρ6ΐ6Γ6 βοΙβΚ , ηε^Ιί^βηδ ίυοηΐ δβηβεα , βχ ιηυΐΐίδ βχβπιρίίδ πΐ3ηί- 

681. 112111 ιιΐ υυιιηι αίΤβΓαιη, ςυβηα (Ιβ νίΐ36 ΙιαηιαπΒβ ])Γ6νίΐ3ΐ6 
Ιή§Ιο(β1ί8 ςυβΓβΙαιη αρρβΠβΙ ((Ιε νίΐ. ])Γεν. 1), εαιη βχ αοοϋΓαΙίοΓε Οίοε- 

η ΑΗδΙοΙεΙειη εΐ ΤΗεορ1ΐΓ38ΐϋΓη υηβ οίΙαηϋ8 (Τα80. 3, 28, 69. οί. 
11.5,41) ΐ6$ϋΐΏθΐιίο ΤΙιεορΙΐΓβδΙΐ ροΐίυδ ιηοηεηϋδ €ΐιπ3ηι ίαΐβδε οοη- 
011580 Βεαεε^ ςυβε δοΐπ Γε8ΐ3ηΙ (Ιε ίΓ3 ΙΠ3 ΐΙΐ3 ΑπδΙοΙεΙίΒ 3ρυ(1 8ΐο- 

(0. 20, 47. 55. 65) ίη ϋΐυΐο ηερί οργής ΓΓ3^ιηειιΐ3 (Τ1ιεορΗΓ38ϋ 

άε ϊη ρυηίεηΐίβ Ιοευιη Ω. 19, 12 )ίΙ)Γ0 περί τιμωρίας ΙπΗυεπδ), ε3 
(ρίιΙοΙίΓυιη εδδε ηιβίϋεπδ ςαβπι (Ιίβίο^ί (η ονχ οράς 20, 47) (1ε ίΓ3. ςυο 
ΡΙιιΐ3Γθ1ιυδ υ8ΐΐ8 $ίΙ ίη ϊώτο τιερί οργής ^ ευίαδ ρΓ3εΙεΓ Ιοουπι άβ 
ί<ΪΓ0 βχ Ρ1αΐ3Γο1ιο (περί αοργηΰίας) εχοερρίαιη (ί1. 20, 58) $ΙοΙ)3ευ8 

ιΐυπι 306ΓΙ Π. 20, 70. εείεραηι ρΙυΓαΙίδ ηυηιοΓυδ ίη ΙίΙιπ περί πα- 
ο^ης ίίΐιιΐο, ηίί^ί (|υί(1εηι ιηυ(ϋυ$ Ιιίο εβί, ηεδοίο ηυοΓδϋηι βρεοΐεΐ ηίδί 
ΐί ΤΪΠ45 ίΓ3ε δρ6θίθ8 ϋΐ) ίρ80 ραΓίίπι Απδΐυΐβίε (ίη εΐΗ. 4,11. οΓ. 7, 7) 
^ί«ΐ3δ. (1ε ({υί1>υ8 8ΐοί€θΓυιη (ΙβίίηίΙίοηοδ αίΤερΙ δίοΐκ εοΙ. II ρ. 174 
ψψ^<; %α\ χοίος και μήνις καΐ κότος καΐ πικρία καΐ τα τοιαύτα). 170. 
^Ι. 7, 114. (;ίο. Τιΐδο. 4, 10, 21. 8βη. (Ιε ίπα 1, 4. ίρδίαδ βυίβηι ίΓ3ε 
••ίίο ΑτίδΙοΙεΙί βραιΐ δεηεοαη^ 3(1δθπρΙα εβίΐβιη οδΐ (}υ3ηι εχεηιρίί €3083 
•ββοηΐ ρΗίΙοδορΙιυδ (Ιε απ. 1, 1, 11 (ορφν αντιλυπήΰεως) φΐΆΐΏ- 
ψ^ 9ΰειΐΓ3ΐίυδ εχροδαβΓαΙ ίη ΗιεΙ. 2. 2 ίη. {εΰτω δη οργή όρεξις μετά 
ι•*^ τιμωρίας φαινόμενης δια φαινομίνην ολιγωρίαν των εΙς αντον 

'οη/τον, του ολιγωρειν μη προαηκοντος). ε3(1εηι 3α1εηι δίοπΐ τε- 

ίΙΙί άα 3ΐΓε€ΐί1)υδ (Ιί^ρυΙβΙΙουε α(ίεοί|υε ίρδο Απδίοΐεΐίδ ΗιεΙοποοΓυιη 
"11108 Γϋίδδε δΐυίεοδ εΐ ΟΙίΓγδΐρρυηι ίη ΗΙ)Π8 περί πα^ών^ Ιιοο ίρ83ε 

ΐΒπο 3ρυ(1 1.3εΓΐίαηι (7, 110 — 14) πα&ών (ΙείιηίΙίοηεδ ΙεδΙβηΙϋΓ εΐ 
■κίΓ3β(7,11λ): οργή δε ίπι^νμία τιμωρίας του δοκοϋντος ήδικηκίναι 
^^'^ψοντως (οΓ. δίρΐ). εοί. Π ρ. 170. Ρθ5ί(ίοη. εχ δεηεοαε (Ιε ίΓ3 Ιοοο 
*Ρ«άΐΙο 3ρυ(1 1.η€ΐαιιΙ. (Ιε ίπα (Ιβί ο. 17, 13. Οίο. Τυδο. 4, 10, 21). 

Ιίΐη νβΓο, ΙίοεΙ ΓαοΙυιη εδίίο ροδδίΐ, υΐ ηυδ(4ΐΐ3ηι Ιί1>εΓ Απδίοΐεΐί 3(1- 
'Η**^ Λ. οργής οοηίΓηεηίΐυΓβΓεΙηΓ, Ιαιηεη εχΓεΓρεη(ΐ3ηι εδδε (Ιϋχί δεηβί^ιε 
••ά(»ηΐΓ3 ΡεΓίραΙεΙίοοδ (ΙίκρυΙαΙίοηεηι. — 112 — 

1. (84) 
α) δβηβΟΛ (β(1. Γ. Ηβ&δβ. 1ίρ8. 1852) (1β \τλ Ι, 3: ΑΓ%ίίοίβΙί$ /ίηιΓ'-*^ 
ηοη τηηΐίηηι α ηοΒίτα αΙ>β8ί. αϋ βηίη ιναψη €$$ε ΟέρϊάΗαίβίη ι2οΓ««9- 
η'ί Γβροηβηάί. 

Η6ροη6η(1ί αίΐ ί(1 εβί Γβιΐιΐβικίί. ςαί αβυβ ςυυηι ιηΐη^ι^ 
νιι1^αη$ 68861, ναηα 6ΐ βρωί δβηβοοιη βΐ αρικί ίαοΐβοϋαιη ({ω &^' 
ηβε&β Ιοουιη ΓθροϋΙ ((Ιβ ιγα (Ιθι 17, 13) ΙίϋΓΑΠΟΓυιη ΙβοΙίο ογΙ^ ο^Ι. 
ϋΐ ΓβρΓίιηβηίΙί (ίΐβ δβη. οο(1. Γβο. ΟπγρΙιίδνν. βρυΛ ΡίοΙιβΓΐ βιΐ. Ι, ϊΐ 
ρ. 336. Ι3€ΐ. β(Ι. Ρβπδ 1509. 4<^), αραιΐ Ε»οΙ. νυΐ^ο Γβρβικίβιιιϋ, ί«* 
3ΐπ8 αιιΙβίΏ εο(ϋ6ί1)ΐΐ8 Γ68ριΐ6η(1ί (νβΐυΐ ίη γοο. ββο. XV ΒβΓοΙ. Ιΐιβοΐ- 
131. ΓοΙ. 206 βΐ 277. οΓ. οο(1. Είρ8. Οοΐΐι. ίη β(1. ββΠβηί Ι-ίρβ. 1^^•* 
ρ. 595 ηοΐ.), Γβ8ροηι1βηι1ί (οοιί. Γβο. ΒβΓοΙ. ΐΗβοΙ. ΙβΙ. ίοΙ. ^χ^^- 
οΓ. β(1. νβιι. 1478. 40). 

Ιή δβη. ι1). ι, 9. 2: Ινα^ ιη^ηϋ ΑτιείοΙβΙβε , η6€€33αηα β$(, ηβο ςν^^' 
^ηαηι $ίηβ ίΙΙα βχρηρηαη ροί€8ί , ηίεί ιΙΙα ιτηρίβί αηιτηηηι εΐ ίρ^'^ 
η'ίηηι αοϋβηάϋ, ηίβηάηηι αχίίβηι ίΙΙα 68( ηοη α( άηοβ $εά *^^ 
τηίΐϋβ. 

εΓ. 1, 11, 1 (86(1 9(Ιν6Γ8α8 1ΐ08ΐ68 , ΐηίΐυίΐ, ΙΓ» 68ΐ ηβ6β8ΜΓΒ^>' 

1, 13, 3 (υΐίΐίδ, ίηςυίΐ, ΪΓα 68( ςυία ρυ£[ηα€ΐ0Γ68 ΓαοΐΙ). ίηΓΓα 1, 17» ^' 

δθΜ. ί1). 1, 14, 1 : Νοη ροΐ6$ί ίη^υϋ ββη ΤΗβορΗναεΙνε, ηΐ ηοη 9?^^ 
ΰοηΗ8 ίΓαΒοαίϋΓ ηιαίίε. οΓ. 1, 12, 1 (οΓ. ΓΙοΙί. ρ. 349): ςιηίά ετ0^^ 
ίηςικΐί, νίΓ ΰοηηε ηοη ΐΓο^οί/ί/Γ, λ οαβάί ραΐνετη ενηηι νΐάβηί, ^ 
Γορΐ ηιαίΓβηιΤ ... (3) ςηητη Ηοο άίαε, ΤΗβορΗταείβ . . . ^^' 
Ιίΰίο ίηάί€6 αά οοΓοηαιη νβηίε. 

οΓ. 1. 16, 6 (ΐΓίΐοαηίϋβ ορυ8 β8ΐ«(1 ριιηίβηάυηι). 2, β, 1 (νιΗ»*^ 
ίηςιιΐΐ, υΐ Ιιοη68ΐί8 Γ6ΐ)υ8 ρΓορίΙία 68ΐ, ίΐα ΙαΓρίΙ)ΐΐ8 ΪΓβΙβ 688β άβΐ^^)* 

2, 11, 1 (υΐϋίδ 68(, ίη({αίΙ, ίι*3 φΐίβ οοηΐ6ηιρΙαηι ία^ίΐ. ςαία ηαίο* 
16ΓΓ61). 2. 33, 1. 2, 12, 1 (πθςαίΐία, ίηςυίΐ, (Ιβ Γβηιηι ηβΐυη ΐο^' 
ΐ6η(1α 68ΐ. 81 ν6Η8 ίΓ3ηι ΙοΠοΓβ. ηβαίΓυηι αιιΐβπι ροΐββΐ 6βη). 2, 1λ ^ 
(ηοη ρο(68ΐ, ίη(}αίΙ, οπ)ηί8 βχ αηίηιυ ιγ» (οΙΙί, ηβο Ηοο Ιιοιηίηίβ β^ 
(υΓ9 ραϋΐαρ). 

ί1). 2,17,1 (οΓαΙΟΓ, πΐ(ΐυί(, ίΓ3ΐα8 βΐίςυαηιΐο πιβΙίοΓ <4ΐ). 
οΓ. ΡΙηΙ. άβ βοΐι. ΐΓβ 12 (Αγ. ρΓθ1)Ι. 3, 27) ; Άριατοτίλης δί £υτομ* 
Σατύρου (τον Σαμίου 3(1(1. δίοΐ). ί1. 20, 58. ο Κλαξομένιος νοοαίητ 
ίη ρΓθΙ)1. 1. ο.) τους φίλους ίμφράξαι τα ωτα κηρω όίκην Ιχονχος 
όπως μη (^Όγχί^ι το πράγμα δια ^υμόν, 
ο) δβη. ί1). ι, 17. 1: ΑτίΒίοίβΙβί αϋ α/Ι'βαίΗΒ ρηοεάαηι ίί ραΐε ϋΗ$ 
1)βη€ ηΙαίίίΓ ρνο αντηχε €3»β. 


— 113 — 

οΓ. 1, 10, 4 (ί(α, ίικιυίΐ, α1ϋί8 αίΓβεΙαβ 68( βί ιηοάίοαβ βδΐ). 
2, 17, 2 (1αη£[αί(1υ$ , ίηςηίΐ , αηίιηαβ 68ΐ ςυί ιγ» &ίγ6(). 

Τ) δβη. ίΐ). 3, 3, 1 : Αί^ηι, ηί νι ρηοηδηβ ΗδΓίβ άίοοί, 8ίαί ΑΓίΒίοίβ- 
16 8 ά€[€η80Γ ίταβ €ί νβίαί ίΙΙαηι ηοΙ)ΐ$ €Χ8€€αη, οαΐοαν αϋ €886 
νίΗηίί8, Ηαο βΓβρία ίηβηηβτη αηίηιηηι βΐ αά €οηαίη8 ιηαρηο8 
ρίρτνηι ϊηβΓίεηι^νβ ββη. (οί. 3, 3, 4 : Ηαηε αΐίςνιίβ βίΤεοΙαιη νίιΐυΐί 
3(ϋυΙοΓ6ΐη οοιηίΐβιηςαβ (1&1?). 3, 3, 5: Νοη 68ί εν^ο ςηοά τηβ ρη(€8 
Ιβηιρη8 %η 8ηρβτΌα€ηί8 €οη8ηηΐ€Γ€ , ςηοά ίναιη ςιηα8ί άίώιαβ αρνά 
Ηοηι{η€8 ορίηίοηί8 8Η ίη/'αηίβηι, ςαηηι αΙί^η%8 8x1 βί ςηιάβηι άε 
\ΙΙίΐ8ίΓίΙ>η8 ρΗΐΙο8ορΗί8 ^ ςηι ϋΐί ίηάίοαί ορβΓα8 €( ίαηςίίατη 
ηΐίΐβτη €( 8ρίηίί48 8ηΰηΐίηί8ίΓαηΐ6ηι ίη ρνοείία , ίη α€ίη8 ΓβΓηηι , αά 
οτηηβ ^ηοάοηη^ηε οαΐονε αΐί^ηο ςενεπάπτη ε8ΐ νοοεί, 

3ά(]. 2, 15, 1 (αΐ δείαδ, ίη(]αίΙ, ΐΓαιη ΗίώβΓε ίη δβ ^εηβΓΟδί ηΗ 
ηιικί , 1ϋ)6Γ38 νίίΙβΜδ ^οηΐβδ , ςαπο ΐΓαοιιικϋδδίιηαβ δυηΐ , αΐ ββπηαηοδ 
€( δογίΗαδ). 2, 16, 1 (&ηίπΐ3ΐίΗ , ίιΐ(|αίδ , (^^βηβΓΟδίδδίΐΏα 1)3ΐ)6ηΙαΓ ({αί- 
Βυδ ιηιιΐΐιιιη ίηβδί ιγαθ). 2, 16, 3 (δίιηρίίοΐδδίιηί, ίηίΐαίΐ, οιηηίιιιη Ηα- 
ΒεηΙιΐΓ ίΓβοαικϋ). 

Ο δβη. ί1). 1. 7, 1: Νητη ^ηίά . . . ίνα αά8ηιηεηάα ε8ί , ςηία ηίίΙί8 8αερε 
(ηΗ ? εχίοΙΙΗ αηίηΐ08 εΐ ίποιίαΐ, ηεο ^ηίο^ηατη 8ίηε ιΙΙα τηαρηίβευηι 
ίη ΙεΙΙο {οΓίϋηάο ςενϋ , ηΐ8ί Ηίηο (Ιαιηηια 8ηδάαα ε8ί ε( Ηίο 8ΐί- 
ηιηΙη8 ρεναρϋανΗ ιηί8ίίςιηε ίη ρεηοηία αηάα€ε8, ορΗτηηηι ίία^ηε 
ςηίάαηι ρηίαηί ίετηρεΓατε ίναιη, ηοη ίοΙΙεκε , εο^ηε άείταοίο 
ςηοά εχηηάαΐ αά 8αΙη(ακειη τηοάηηι οος/εκε, ιά νενο Γεϋπετε 
$ίηε ςηο Ιαηρπεδίί αοΐίο εΐ νί8 αε νίροΓ αηίηιί Γε8θΙνείην. 

ίβηι οΓ. ϋΐοβΓΟ Τϋδο. (Ιίδρ. IV. 19: ΟηίάΤ ςηοά ϋάετη ΡεΗραίεΙίοί 

(5«Ι. 5^111 ρεΓίϋΓΐίαη αηίηιο8 ηε€ε88ε ε88ε άίοηπί, 8εά αάΗΛεηΙ ηιοάιιτη 

ί^βηάαηι, ^ηεηι ηΙΙνα ρΓορΓεάί ηοη οροΗεαΙ IV, 17, 38) ρεΓίαΓδαΙίοηε8 

«ίβί, ^ηα8 ηο8 εχ8(ίΓραηάα8 ρΐίΙαηιη8, ηοη τηοάο ηαΗΐΓαΙε8 ε88ε άι- 

^ηΐ 8βά εϋατη ηΙίΙΗετ α ηαίπΓα άαία8. φίΟΓπηι ε8ί ίαΙί8 ΟΓαϋο. ρη- 

»»ι/»Λ τηΐίΙίί8 νεΓΐ)ί8 ίΓαεαηάίαηι Ιαηάαηί (οΓ. Οίο. (Ιο οίΤ. 1, 25), εοΐεηι 

ίοΗΗΐίάίηί8 ε88ε άίοηηί τηηΗο^ηε εί ίη Ηθ8ίετη βί ίη ιΊηρΓοΙητη οίνετη 

^(ΗετηεηΗθΓε8 ίναΙοΓηηι ίηιρείη8 ε88ε, Ιεν€8 αιιίεηι Γαίίΐίη€ηΙα8 εοηαη 

^ηί ίΐα εορϋαΓεηί, ρΓοεΙίητη τεείπηι ε8ΐ Ηοο βεη, οοηνεηϋ άίτηίοανε 

ρτο Ιερίΰίέ8 ρνο ΙϊΰετΙαΙε ρνο ραίη'α, Ηαεο ηηΙΙαηι Ηαύεριί νίηι, ηί8ί 

ΪΓα εχοαηάηϋ [οΓΐϋιιάο, ηεο νενο άε })εΙΙαίοτίΙ)η8 8οΙητη άί8ρηίαηί, 

ίηρεηα 8ενεηοΓα ηηΙΙα ε88ε ρηίαηί 8ίηε αΐίφια αοετΜαίε ίΓαοηηάιαε. 

0ΓαίθΓ€9η άεηί^ηε ηοη τηοάο α€€Η8αηίεηι 8εά ηε άε{εηάεηίεηι ^ηίάεηι 

ρτοΐίαηί 8%ηε αοίίΙεί8 ίταενηάίαε, φιαε είίαηΐ8ί ηοη αά8ίί , ίατηεη ΌεΓΐ)ί8 

ΑΒΙβΤΟΤ. ΡΒΕυΟΕΡΙΟΚ. § — 114 — 

αίςαβ τηοίη ΒίηιηΙαηάΗΐη αΓΰίίΓαηίϋΓ, α( αηάϋοΗε ιταιη θΓαίοή$ ιη- 
οβηάαί αοϋο. νίπιτη άβηι^ηβ νΐάβΗ ηβςαηΐ ^ηι ΐΓα^οι ηβεααί βαίηψϋ 
ςκαιη Ιβηϋαίβτη ηο8 άίΟίτηηβ , νίΙίθ8ο ΙβηϋΙηάίηΐΒ ηοιηιηβ αρρβΙΙαηί, Μο 
νβκο 8θΐΜίη Ηαηο Ιίϊήάιηβτη Ιαηάαηί , . . 8€(Ι ιρΒητη χΙΙηά ρβηηδ νεί Βί- 
άίηΐ8 νβΐ οηρίάϋαϋΒ ... (ο. 20) ίρΒαιη αβρΗίηάιηεηι . . . Γ€Η^ηα8 ςνοςν^ 
ραΓΐ€8 αβρηίηάίηίΒ . . . Ηα€€ ίατηβη ίΐα άίΒρνίαηί ηί Γβίβοαηάα €$$^ 
["αίβαηίηΓ , βνβΙΗ ρβηϋαΒ άίοαηί ηβο ρο88β ηεο ορχίΒ €88β β( ίη οιηηϊΙ>ια 
{βΓβ Γ€δΗ8 ιηβάίοοηίαίβηι €886 ορΗηιαιη βχίΒίίτηβηί. 

ΥίίΙοΙιΐΓ ί^ίΙυΓ, 81 ({ΐικίειπ ΓβοΙβ δαρβηοΓ» οιηηία 6χ ΙΟιγο ψο^Μ 
ΡθηρβΙθΙιεο (Ιβ \τλ ΓβρβΙβηάα ιηαΐυί ςαβιη βχ αιηρΙίοΓβ ϋβ 3ίΓ60ΐί1)ΐΐ8 (τ6ΐ- 
ϋΐ ΑπδΙοΙθΗδ %ά^ ά 3ρα(1 1.αβΓΐ. βΐ Ηβ8., ΤΙιοορΗΓαδΙί ταρί τταθών Ο.Ι. 
5, 45. οΓ. ΧβηοοΓΗΐβδ περί των τταθών ί1). 4, 12) νβΐ ιΐβ νΪΓΐυΙβ ηβιτ*• 
Ιίοηβ, άβ ηαΙαΓΑ ίΓ36 ιιΐροΐβ ^Γ3νίοη8 β( ρπηείραΐίδ (οΓ. Οίε. νβΓΐ)3 βυρη 
3(ΐ8εηρΙιι: ρτίτηητη τηηΙΙΐΒ ν€Γδί8 ΪΓαοηηάΐαηι Ιαηάαηί εΐε.) (ΙίδραΙβϋοηί 
εοηίιιηείαβ Γαίδδβ ββηηο άβ ιιηίνβΓδο «ιίΓεεΙιι. 

Οιιοιηοίΐο 3ΐιΐ6ΐη ΓβεΙαιη βίΐ, υΐ ιηυΙΙΟΓαιη βΐ άίνβπδοπιιη βυεΙΟΓΟΰ^ 
ί^ϋ))Ηίαιη({υ6 ΡβηραΙεϋεοπιπι 111)π (]υυπι ίη 1)ί)3ΐίοΐΗ6ε«ΐδ εοΙΙί^βΓβηΙι^^ 
Ιϋυΐίδςυβ α 1)ί1)]ιυΙ)ΐ6ε3ηίδ οΓηαρβηΙαΓ , ίη ηηίυδ ΑΗδΙοΙεΙίδ ρπηείρίδ π^' 
ιηεη αΒίρεηΙ, δίεαΐ ίη υηίυβ ΗίρροοταΙίδ ηιειΙίεοΓυηι πιιιΗογιιπι θΙ (Ιίνί•^ 
δίδδίιηοΓϋπι , ί(1 Ιιαίϋδεβ ΓοΓίβδδο (Ιε ιγη ΗΒη ΑπδΙϋΙεΠ νυΐ^ο «(Ιδοήρ^ 
€Χ6πιρ]ο πιαηίΓεδΙο (ΙεεΙαΓαπ ροΐεδί, ςυβη) α ΡβδΙεΓΑίε ροϋυδ ΒΗθ(ϋο β«1^' 
Ιιιπι Γυίδδε (6υ(1εηι ςιιειη 111)η πιεΙηρΗγδίεοΓαπι ά ηιίηοΗδ φΐθδ(ΐ3ΐη 3|^^ 
ΙΟΓεπι νοίυίδδε ΐΓ3(1υηΙ εοηιηιεηΐΗίοΓεδ , ος ην ακροατής Άριατστίλοπ/^^ 
ν[6ς ΟΒ Βοη^ον τον Ενδημον αδελφού, εΓ. ^Ιοδδ. .ΐ(1 ΙίΙ. 1. πιβΐ3ρ1ι5^^• 
ά ίλ. ρ. 993, 29 δΐιηιρίΛ εχ δεΠοΙ Αγ. ρ. 589, 40 εΐ Αδείερ. Λ. ρ. 520, ^ 
ίη ςαιΒαβ πιαίε 8εΓί1)ίΙαΓ Πααι,χλης^ ΡηδΐεπαΙεδ αυΐεηι 3 Ρβ. ΡΙιϋορ. ί^ 
ηιεΐ3ρ}ι. ρ. 7 ε(1. Ι3ΐ. ^αειη είΐ3ΐ Ρ3ΐ)πεία8 Β. β. III, 501 Η. οΓ. Βοηΐ^ 
εοηιπι. ίη Αγ. πιεΙ. ρ. 15) ηονίδδβ νίίΙεΙυΓ Ρ1ιί1ο(Ιεη)υδ Ερίευρβιΐδ (Ιιίο &Λί^ 
ΓενεΓ3 εδί ςυί 3ηοηγηιαδ νοε3ΐυΓ 3ΐ) εϋίΙΟΓε Οχοηίεηβί) ίη ΙίΙίΓο ταρί οργή^• 
ίη Ηοε εηίιη Ιε^υηΙυΓ ηοη πιοίΐυ είδ ({υαε ε δειιεε3ε (ϋδρυΐΑΐίοηβ δυρί^ 
6χεεΓρΐ3 δυηΐ ρίβηε δίηήΐία }ΐ3εε (Υυΐιιπ]. ΗεΓευΙαη. Ρ. Ι Οχοη. 1824 οο1.04): 

2. (85) 
των δΐ φίλο00φα>ν οι μεν φλναρονντες ίν ταις τ^αραμν&^αις^ ο! 
δϊ καΙ μετά [φη^]νηγορ£ας έπιρρωνννντες αφ ... . μιν ρήτορας «αΐ 
ποιητας καΐ πάααν την τοίαντην γρνμίαν. ίνίΟί γονν των Περοί»- 
τητικών^ ως που καΐ ηρότερον παρεμνψ&ημεν ^ δια ηροβωπων ίκτί- 
μνείν τα νενρα της ψνχής φαΰΐ τους την οργην καί τον &νμον ξχυτής 
ίξαίρονντας ' ων χωρίς οντε κόλαβίν οντ αμυναν είναι . . . — 115 — 

86(1 οα 6(ί3ΐη , ςυαβ δίοΐιαοί Γρα^ιηβηΙίδ , (Ιο (ΐυί1)υ8 ιιίΓαιη (ϋαΐο^ί 
688βΐ]1 Λπ ορίπίοΐ^θ πιοιίο (ΙυΗίΙανί (οΓ. Γγ. δβηίοηΐ. 6Χ ίΐοηΐ. οοΐΐ. 10 — 12)» 
(Ιθ ίΓ3 ΑΓΐ$(ϋ(6ΐί5; 86ηί6η(ί3$ ΓβΓβΓοηΙίΙαδ ίΐα ΓΟδροικΙβΗΟΙ , υΐ &(1 ΑΗδΙο- 
(εϋβ ί. 6. Ρ3$ίεΓαΙί$ (Ιθ ΐΓα (Ιίαΐο^^υιη γουογα Ηαοο οηιηίΑ ρβΓίίηυίβββ 8α8ρί- 
ΰ€Π8. ίΐ2 βηίιη Ρΐιίΐοάβιηιΐδ εοΐ. 74: 

3. (86) 

. . . ούτως κιχκον ί^νμ^ν το μη την φυ<ίί9ίην οργην άναδίχΒόϋΌί. 
9ΐα%ώς γαρ ακονοαν καΐ ηάύχων οατις ον% οργίζεται , πονηρίας ηλεΐ- 
ατον τεχμηριον φίρει χατα τον Μίνανδρον. Ινίοτε δ^ [η δνσ]χίνηαία 
[της] λνττης περιετερα («ίο) * ^*ο φανερός Ιβτιν ίηΐ τοις ίλαχίάτοις ηαρα 
πόδας εν^ίϋος [ίκ]ατηΰόμενος, αγαθόν δΐ το αναδίχεϋϋίχι. ηαρα δ^ 
Μ Πααίχράτει (ϋα Ιβ^ο ρΓΟ χαόιχρατει βρο^παρΗ! Οχοηίεηβίβ, ηαο(1 
ίάβιη ηιιηο βχΗΙΗβΙιΐΓ ίη Η6Γϋΐιΐ3η6η8ίαιη νοίΐ. οοΐίβεΐίοηβ αΚβΓα Ι. Ι Νοβρ. 
1861 ΓοΙ. 61 ί. β. 1ί1)Π ηερί όργης οοΐ. 38) λέγεται [τ]6 τηνφυΰιΐίην οργην 
μη μόνον ηατα την Ιδίαν φνβιν λυπεΐν^ άλλα καΐ Ιηιακοτεΐν τοις λο- 
γιΰμοις οβον ίφ* ίαντης κ . . . 

4. (87) 

δΐϋΐ). ΠοΓ. 20, 55 (β3(ΐ6ΐη Μαχίιη. ο. 10): Άριΰτοτίλους. ωύτζερ 
ο χαπνος Ιηιδάκνων τας όψεις ονκ ία βλέτιειν {ηροβλέηειν Μαχ.) το 
^ίμενον Ιν τοις τωΰίν, οντίύς 6 ^νμός ίηαιρόμενος τω λογιβμψ Ιπι- 
^χοτΒΐ χαΐ το ΰνμβηοομενον ίξ αυτόν άτοηον ονχ αφίηΰι τη διάνοια 
^λαβείν {ηροΰλαβειν ναΐ^ο , ηροβλίπειν νβΐ ηροαβλίηειν Μαχ.). 

5. (88) 

δίοΐ). ΠοΓ. 20,47 (βα(1οιη Μαχ. 0. 19) : ^Αριβτοτίλονς. η ούχ 
ο^α^ϊ οτι των Ιν όργη διαηραττομένων απάντων ο λογιΰμος αποδημεί 
ψίνγων τον ϋνμον ως πιχρον τνραννον] 

ΑΙ) 1ιί8 Ιαιηβη (Ιυοΐ3ΐΐ8 δίοΐαοί Ιοείδ 81 (Ιίαΐο^ί 8ίη(, ΙοΓίίυτη φΐί ιι1- 
ηιίίί ΓΗβΙΟΓθΐη Γ6(Ιο1βΙ, ουηβιιΐΐο 8οραΓθ (δίοΐ). Π. 20, 65 = Γγ. 12 8βη!. 
Π), βχ Ρ)ιί1θ(1οπ)ο αυίοιη Ιιοο ςυο(|ΐΐϋ αιίηοίαικίυηι Θ8ΐ, Βίοηίδ οΐίαιη (αοη- 
ίΐθπιία 3€Π., οΓ. Π. ι. 4, 47) οχΙίΓΐ8δβ Η1)Πΐηι περί της οργής ^ φιαπι οπηι 
ΟΙίΓγβίρρο ίν τω περί πα^ών πίΙηυιηΡΓηΙ ΠΙο τοις ψέγονΰι μόνον ^ άλλο 
ί? μηδίν ηοιοναιν (οοΐ. 34) , (ΐαυηο ίρ80 (|υίιΙοιη ΕρίουΓου8 ίι•απι (ΙοΓοΜίΙηΙ : 

οπόχρη γαρ ίπιδει^αι το κοινον οτι Ουαχε^ηΟεταΙ τιΟΐν όργαΐς ο αο- 

φός (οοΐ. 77). 116 XX. 
Περί μεϋ'ης. 

Περί μί^ς ΙιύοΓ (άίαΐο^ο υΐ ρυΐο δοηρίαβ) , οιιίαβ ηΐ3χίιη3 Γαίδββ 
νίίΙβΙυΓ ειιιη βΓΟίίοο 8ίιηί)ίΙα(Ιο , ίη ίηάίοίύιΐδ ηοη οοιηρ&ΓβΙ. ηοΐίΙΪΑΐη 6ίυ$ 
(ρΓ36ΐ6Γ 8ίη£[α1θ8 ΑροΙΙοπϋ ραΓ3(1οχο^3ρ1ιί 6ΐ ΡΙυΙαΓεΙιί Ιοεοδ) υηί ίβκ 
ΑΐΗβηαεο (ΐ6ΐ)6ΐηυ& ςιΐ3β 3(1 ιηοΓοβ δρβοΙβΓβηΙ α ιιβιιιυ νίΐαβ οοΙΗ^βηΙΙ 
ιηαΙΙΟΓυιη ΑΐιΙειη ΡβΗραΙβΙίοοηιαι (ςιιοδ ρΓΟ ιηοΓβ Υηγγο ίιηίΐβΐυβ 68ΐ ίη 
Ιρβίαβ 83ΐίΓ3Γαηίΐ 1ίΙ)Γ0 ΕδΙ ιηοάιΐδ ητίΑίαΙαβ ηερί μέ^ς, οΓ. ΤΙιβορΙΐΓ. 
βραά Αΐΐι. XI, 463 ο ουιη Υαγγ. αρ. Νοη. ρ. 28) ίάβιη ρΓαβΙβΓ ΑΗβΙοΙβΙβιη 
ίΓα^ιηβηΙβ αίΤβΓΐ, ΤΗβορΙΐΓββΙί , ΟιβηίΑβΙβοηΙίδ, ΗίβΓοηγιηί. β ςαί1)ΐΐ8 ςααιη 
ίη βΓ^^ιιιηβηΙο (ΓβοΙαικΙο ΓβΓβ οοη8ρίΓ9886 οιηη68 νίάββηΙυΓ , !ρ80 ΤΗβο- 
ρ1ΐΓ93ΐί ϋ1)Γυ 08118 6886 (ΙβρρβΗβικΙίΙυΓ Ηί6Γοηγιηιΐ8 ΗΗθ(1ίιΐ3 ββάβιη ευιη ι\\ο 
Ιΐ9ΐτ9η8 (Ιβ ρηιηοηΙ)ΰ8 ΑΐΗβηίβιΐδίυιη ίη ΤΗαΓ^βΠοΓϋπι ί68ΐο ββΙΙβηϋΒα^ 
8βο. ΑΐΙι. Χ, 424 Γ. (βΐ) βοάβιη ΙϋβΓοηγιηο βΗΙ)! βϋΕΐη Τ]ιβορ!ΐΓΑ$(υπι ίώδ^ 
οίΐαΐυιη (Ιθ€6( ΑίΗ. Χ. 434 Γ. ςαοιΐ αά ακρατοποτεΓν βΐ όκν^ίύαι $ίιηίϋ^ 
1ΐ3ΐ)υί8δ6 61ΐ3ΐΏΒ6ΐ6οη(6ΐη οΐ ΗίβΓοηγηουιη ραΐβΐ βχ ΑΙΗ. Χ, 427 1) 6ΐ Ιί-Ι* 
499 Γ. οΓ. βΙίΗΐη ΤΗοορΗτ. Χ, 427 ά βΐ ίΐβ δογίΐπδ Αγ. ρΓοΜ. 3. 7. 6οηΙ.ι^ 
(Ιβ ΗβΓουιη ροΐβΐίοηβ βχ ηοιηίηαιη ροηιιαΙαΙίοιίθ βΓΓοηβα ΤΙιβορΗηι^^' 
ν6Γΐ)α 3ίΓ6Γΐ Αΐΐι. XI, 497 β , ^ιιαβ βαίΐβιη ΓβουιτυηΙ αρικί ΟϊΐΛΐηαβΙβοιιίθί^ 
Χ, 4611). Ιιοε εΐί^ιη &(1(1ο βοίΐβιη ({αοίίαπι ΓοηΙβ ηίδυιη νΐίΐβη ΤΙιβορΙΐΓ88ΐαΐ0 
Ιη Ηοο 111)Γ0, ςαο ίη ΑΐΐΗίίΙβ ΡΗϋοοΙιοηιιη . οΓ. Τ1ι. 3ρ. ΑΙΙι. XV, 6930. «< 
XI, 4651) εαηι ΡΗϋ. 3ρ. Αΐΐι. XV, 693(1 6ΐ Η, 38 ο. 6 ΡΗίΙοοΙιοΓο Ρ1ιί1οηί(ί<^ 
ΑΐΙι. XV, 675.). ρΓ36ΐ6Γ63 ναηοΓυπι (οΓ. (ϊ. ξ. ρΓθ1)Ι. 3, 2 ουπι 3, 27) Ρβη- 

ρ3ΐ6ΐΐ€0ΓυΠ1 ΓΓ3^ΐη6η(3 , Π13Χίπ13ηΐ (ΐυί(ΐ6Π1 ραΓίοηΐ Τ1ΐ60ρΙ)Γ38ΐβ3 (οΓ. ρΓθΙ)1. 

3, 16 ςυο €1ΐ36Γ6Πΐοηί8 (Γβ^ίοί βηηιίβηι νβΓδυηι 3(11ιί1)6ΐ 3ΐΐ€ΐθΓ ςυβηι ίΐ6- 
ηιπι ΤΙΐ6ορ})Γ38(υ8 ίη ΟΓοΙίοο αρ. ΑΐΗ. ΧΙΠ, 562 β ως τον οίνον των χρω- 
μένων τοις τρόηοις κεράνννσ^αί) , ίη ΙβΓίίβ ρΓοΒΙβπίΑίαπι ΡββυθβηβΙο- 
ΙϋΙίΰΟΓυπι 86θΙίοη(ΐ οβα περί οίνοποαίαν καΐ μέβτιν Ι)3ΐ)68 €θ]]βοΙ«. ({αα 
εο1ΐ6€ΐίϋΜ6 (]υυπι ρΐηππιυηι υΐαΐυπ Ρΐαίαπείπιβ ίη ρΓοΙ)!. βγπιροδίαείδ . υηο 
Ιαηιεη Ιοεο ρεευΙίαΓεηι τνερί μέ^ί}ς 1ί1)Γΐιηι Ιιυηο (1ε ςαο 3£ΓίΙηΓ είΐανίΐ. 
ςηεπι ηοη Π)3^ί8 ρΓβεΙβπίβδε 368ΐίηιο Ρΐιίΐοηειη Ιυ(ΐ3Γΐιπι (οΓ. 6(1. Μαη^βγ 
ι. Ι ρ. 357) . ςαί ηερί μέ^ς (Ιυο8 1ί1)Γ08 6(1ί(1βΓ3ΐ. ςυοηιηι ρΗπιΟδ (Ιβρβι^ 
(ϋΙυ8 68ΐ υΐ ςυί 3 83εΓ3 8επρΙυΓ3 3Η6ηίθΓ, 86Γν3ΐυΓ 8βευη(1α8 ςυί 3(1 Ιρβαιη 
ρΓορηβ νβΐηβ ΙββΙβηιβηΙαπι Μθ8βηιςηο ροΓίίηβΙ. Ιη Ιιηίυβ ί^ίΐαρ ίηίΐίο ίΙ« 
3ίΙ ΡΙιΠο : τα μίν τοΓς άλλοις φιλοαόφοις είρημένα τηρΐ μέ^ς ως οϊόν 
τε ην Ιν τ^ ηρο ταύτης νπεμνησαμεν βίβλω. — 117 — 

1. (89) 

ΕρΙΙ Α(1ΐ6η. II ρ. 40(1: ΣελΈνκος δε [ίν γλαίσϋοίς $εΟ.) το παλα^σρ 
(ηηί ώαι ε9ος οντ οίνον ίτύ πίειόν οντ^ αλλΐ^ν ηδνπά^ειαν τιρούφέ- 
(>((ί^ι μη ^εών ενείΐα τοϋτο δρώντας, διο χαϊ &οίνας και ^Ιίας χαΐ 
^ί^ξ ανόμαζον , τας μίν στί δία ^εσυς οίνουύ^ξη δεϊν υκεΐάμβανον^ 
Κξ ί' οη θίών χάριν ηλίξοντο χαΐ βννψθ€(ν' τοϋτο γαρ Ιστ* το δαίτα 
^Ιίΐαν.] το δε με^ειν φηοΙν^Αρίβτοτελης (οίϋιίαδ λ δβίβυεο . αΐ 
τΗΐβΙαΓ, ςυ6πΐ3άιη(κ1υπι 3 ΟΜγιηο Ββίβαοαβ) το μετά το ^ειν €ίντφ 

2. (90) 

ΕρίΙ. Αΐΐιβη. Π ρ. 44(1: ^Αριατοτίλης ί* Ιν τω τκ^ρ» με^ς φη- 
ϊΐκ ηι αλμυρός τίνες ηροΰφερόμενοι τροφας αδιψοι δι^μειναν * ϋον 
ψ Α(»χωνίδης 6 ^ΑργεΙος, Μάγαυν δε ο Καρχηδόνιος τρΙς την ανν- 
^ν όιηλ&εν αλφιτα ξηρά αιτούμενος χαΐ μη ηΐνίον, [ΠοΙέμων ί* Ό 
νκόημαιηος άρξάμενος οττο τριάκοντα ετών νδροτίότηβε μέχρι ^ανά- 
'ον^ ως Ιφη ^Αντίγονος ο Καρνύτιος βΙο, ςιιαβ ίηΐ6Γ αϋπ Ιιιιίυβ ιηοάί 
ίΐαορίβ άβ ΡΙιϋίηο ρπαίο πηΐεβ ιηβιηοΓανβΓβΙ ΑΐΙιβιι. Π ρ. 44ο, 63 ςαυοι 
ϋτ6Γ505 6ΐ Ατί^ΙοΙβΗδ βΐ Τ1ΐ6ορΙΐΓ35ΐί περί με^ς Η1)6ΐ1θ8 ϋΐβ ηονβηΐ, 
^ τοις υηομνημααι βϊπβ ά\ύ)ϊο ροβυβΓΑΐ ^Αριστοτέλης η θεόφραύτος.] 

Εχβιορία 3ΐ) ΑϋιβιΐΗβο <ϋ8ΐίηο(3 οοηΓυίΙίΙ ΑροΙΙοηίαβ ({υί ί(1βηι ηβ- 
ιαο αικίβ Ιβ$Ιίιηοηίιιπι βχβΟΓίρβίΙ ίη ιηίΓΗΐ). 2^: Αριστοτέλης Ιν τω 
^^ μέ^ς' "Ανδρών^ φηύίν^^Αργειος εοΜων ηολίά %αϊ αλμυρά χαι 
'^ όι* όλου του βίου άδιψος χαΐ άηοτος (ίΐ3 ΜβυΓδ. , απιος εο(1 ευιη 
' ίορπί ι) διετέλεβεν, ϊτι δις (ίΐ3 €0(1. δβο. ΒϋδΙ ΙβΙΐΓβ ρ. 50) πορευθείς 
ίξ^Αμμαανα διά της άνυδρου οδοϋ άλφιτα ξ;ηρα αιτούμενος ου τιροαη- 
^ραηο υγρόν, τούτο δε έποίηΟε δι όλου τού βίου. οΓ. Β. Ι•. 9, 81 (8βχ- 
Πίΐιγρ. 1, 84): ^Ανδρών δε ο Άργειος, ως φηΰιν ^Αριστοτέλης, δια 
^ηξ άνυδρου Λιβύης ωδευεν αηοτος, 

3. (91) 

ΑΐΗβη. XIV ρ. 6411): Αριστοτέλης δ' Ιν τω περί μέ&ης τα 
'^ημοαά φησι λί^ίίί^α* ^ττο των αρχαίων τρωγάλια ' ώσει γαρ έπι- 
^ΰμον είναι. [Πίνδαρος (Γγ. 98) δ^ έστιν ο εΙπών <ί.δεΙηνου δε λψ 
ίΌντο^ γλυ%ύ τρωγαλιον βΙο.» 

ΟΓ. δοΐιοΐ. 3(1 Απ8ΐορΙι. ραο. (απίΐβ δαίίΐβδ 8. τρωγαλίων οί. Ηθ8γο1ι. 
ί.ν.1: τρωγαλίων δε άντϊ τού τών τραγημάτων' ούτω γαρ ίτίάλουν τα 
'9<7»/νατ(ζ οι παλαιοί. 

1ρδ3 Ιΐϋίαδ ΙβδΙίηιυηϋ νβΓΐ)3 ρδαίο ροδΙ ΓβΙαΙίΙ ΑΐΗβηββαδ XIV ρ. 641ιΙ : 
Αριστοτέλης δε Ιν τω περί μέ^ης παραπλησίως ημϊν δευτέρας - 118 — 

τραηεζας ατναγορεύει δια τούτων « το μίν ονν όλον όιαφίρειν τράγημα 
βρωματος νομιοτεον οβον ϊδεΰμα τρωγαλίου, τοϋτο γαρ ηάτρίον τον- 
νο/ια τοις '^Ελληΰιν^ ίηεΐ Ιν τραγημαΰι τα βρωματα παρατίθενται, (= ρ. 
0411)]. όιότνερ ου ιιακώς Ιοιχεν εΙπειν 6 πρώτος δε%ηίραρ ηροβαγορεν- 
αας τράτνεξαν * όντως γαρ Ιτηδορτνιϋμός τις ο τραγημαίΜμός Ιοτι χαΐ 
δεΐηνον ίτερον παρατίθεται τραγτιματατ^, 

4. (92) 

ΕρίΙ. ΑΐΗβη. Ι ρ. 341): ^ΑριύτοτέΙης δι φηαιν οτι οι μεν αη 
οΓνον μεϋνύθέντες ΙπΙ ηρούωτίον φέρονται , οί δΐ τον κρίθινον ττεηω- 
ίΐότες Ιξν^τιάξονται την κεφαλήν * ό μ^ γαρ οίνος καρηβαρικός ^ ο δε 
κρίθινος καρωτικός. 

11360 βυρρΙβηΙιΐΓ 6χ αΙΙθγο Αΐ1ΐ6η2ΐθΐ Ιοοο Χ ρ. 447 3 : αλλ ως φηαιν 
^Αριστοτέλης ίν τω ηερί μέθης ^ εΙς τα νώτα καταηίτηουαιν οί τον 
κρίθινον ηεηωκότες^ ον ηΐνον καλοναι^ λέγων όντως ^ηλην ΐδισν τι 
ανμβαΐνει ηερϊ τας τών κριθών^ το καλονμενον ηΐνον* νττο μ^ γαρ 
των λοιπών τε χαΐ μεθνβτικών οί μεθυβθέντες έπΙ πάντα τα μέρη 
πίτττοναι • καϊ γαρ έπΙ τα αριβτερα καΐ δεξιά καΐ πρηγεΐς καΐ ΰτττλοί, 
μόνοι δί οί τω πίνω μεθυβθέντες εΙς τονπίάω και νπτιοι κλίνονται ». 

5. (03) 

Αΐΐιβη. Χ ρ. 429ο: ^Αριύτοτέλης δ^ Ιν τω περί μέθης ξρησίν 
4ίεί ο οϊνος μετρίως αφεψηθείη , πινόμενος ψτον μεθνϋκει • την γαρ 
δνναμιν αφεψηθέντος αντον αβθενεβτέραν γίνεαθαι. μεθνϋκονται δέ, 
φηΰίν , οί γεραίτεροι τάχιστα , δι^ ολιγότητα και άΰθένειαν τον περί 
αυτούς έννπάρχοντος φύσει θερμού, και οί παντελώς δί νέοι τάχιον 
μεθύσκονται δια το πλήθος τον Ινυπάρχοντος θερμού ' τω γαρ ίη του 
οΓνου προσγινομένω κρατούνται §αδίως. μεθύσκονται δε χίν τοις 
αλόγοις ξώοις ((Ιο ςαϋιυδ οβίΐβιη ΓβΓβΓΐ βΐιβηι Α6ΐί3ηιι$ νβΓ. ΜδΙ. 2, 40) 
νες μεν σταφυλής στεμφύλων χορτασθέντες και το τών κοράκων και 
τών κννών γένος την οίνούτταν καλονμένην φαγόντα βοτάνην, πίθη- 
κος δε και έλέφας πιοντες οίνον. διο και τάς θήρας ποιούνται τών 
πιθήκων και τών κοράκων μεθνσθέντων τών μεν οϊνφ τών δΐ τ^ 
οίνούττψ. 

6. (94) 

ΡΙαίΑΓοΗ. (ϊϋ. οοην. 111, 3 (β (|υο ΜβΟΓοΙ). βαίαπι. VII, 6) : ^Εθίίΐύμαξε 
δε Φλώρος^ ει γεγραφώς'Αριστοτέλης έν τω περί μέθης (ίη ΙίϋΓΟ 
ρηβτη άβ βΜααΙβ ϋοτηροΒηϋ ΜβοΓ. 1. ο.), οτι μάλιστα μεν οί γέροντες^ 
ήκιστα δε αί γυναίκες νπο μέθης άλίσκονται, την αΐτίαν (ψχο^ά — 119 — 

ηαυΙίβΓβδ ςιιίιΐβιη) ουκ ίξειργάβατο μηδέν εΐωϋ'ως ΛροΙεα^αί των τοι- 
ονταον, 

Ηββο ιιΙΙίηΐ9 ηοη ΓβοΙβ ϊΙλ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐυιη 6886 Μ36Γθ1)ίιιηι υΐ (ΙίοβτβΙ 
η€€ ϋαηεατη νβΐ Ιιηίνε ["Γβ^ηβηϋαβ νβΐ ίΙΙίηε ναηίαϋβ αάιβοϋ^ 
θθ66ΐ Αϋιβη&βί ΐ68ΐίιηοηίΰΐη βχ 60(ΐ6ΐΐ] Ιυοο ρ6ΐί1αιη (ν. Γγ. ρρΑβοβά.). Ρΐα- 
ΐΑΓοΗυβ ΑΐιΙβιη, ςαί ιι])ί ίρββ οααββιη βχρΙίβΑνίΙ, 9Λ Απβίοΐβίβιη Γβ(ΙίΙ Ιιΐβ 
ν6Γΐ)ί8 : ϊύτι όί τι χαΐ παρ αντον λαβείν ^Αριστοτέλους * τους γαρ 
αίρουν %αΙ αηνενύτΐ πίνοντας , ΟΛερ αμυΰτίξειν ώνόμαΰαν οι τναλαιοί^ 
φηαΐν ηχιατα τιερίΜίητειν μίϋ'αίς. ον γαρ Ινδιατρίβειν τον ακρατον 
αντοίς, αλλ* Ιξω&ουμενον (νμ^ι διαπορενεαϋ'αί δια τον ΰωματος (Ιΐ860 
ίΐβίικίβ ρΓθ1)ΐ6ΐη3ΐί βυρΓ» ρΓοροδίΙο Ρ1υΙ&Γθ1ιυ8 βοίβ ν6Γΐ)ί8 βρρΙίοΑΐ) , ηοη 
ΐΑΠί 6υη(ΐ6Πΐ 1ί1)ηιηι 8ί^ηί6οβΓ6 νί(ΐ6(αΓ , 86(1 ρΓοΜβπι. III, 21. 

7. (95) 
Α(Ιΐ6η. Χ ρ. 429 ί: τον δΐ ΰαμαγόρειον (οί. ΡοΙΙ. β, 82) οίνον χαλον- 
μινόν φηαιν ο ^Αριύτοτελης αηο τριών αοτνλών κεραα^ειύών με- 
&νύ%ειν νηερ τεΰΰαράχοντα άνδρας. 

8. 9. (96. 97) 

Αΐ}ΐ6η. XI ρ. 464ο: %αι ^Αριατοτελης δε ίν τω περί μέ&ης ^αί 
^διακαί^ φηΰί^ προααγορευόμεναι χυτριδες δια τ ε την ηδονην εις τάς 
μί&ας τναρειΰφέρονταί %αΙ ^^α το ^ερμαινομένας τον οΙνον ήττον 
ηοιείν με^ΰχειν ΰμνρνης γαρ χαι βχοίνον και των τοιούτων ίτέρων 
εις το νδζορ ίμβληϋ'ίντων εψονται και παραχεόντων εΙς τον οΐνον ήττον 
μεϋναχονΰιν», καν αλλω δε μέρει (Γγ. 9) φηΰίν ιααι ^οδιακαΐ 
χντριδες γίνονται ΰμύρνης ^ ΰχοίνου αν&ονς , κρόκου, βαλαάμον^ 
άμωμου ^ κινναμοίμου ΰυνεψηϋ•έντων * αφ ων και το γινόμενον τφ 
όΐνψ παραχυ^Ιν οντω μεΰ•ας ΐΰτηΟιν , ωατε και των αφροδιαίων τταρα- 
λνειν τα πνεύματα πίττον, 

€Γ. ΑΐΙιβη. XI ρ. 496 Γ: ^οδιάς . . . μνημονεύει 6" αυτών (δΟ. τών 
ροδιακών) .. . (ρΓ36ΐβΓ οοηιίοοδ) καΐ Αριΰτοτελης ίν τω περί μέ^ς 
Ανγκενς τε ο Σάμιος ίν ταΐς Ιπιύτολαΐς (οΓ. Ηβδγοίι. δ. ^διακόν^ 
ροδιάς), 

XXI. 

Σ ν [V Λ 6 β ι ο ν, 

$οοΓ3ΐίοοΓυιη εοηνίνΐοΓαω ηιοΓβιη ίικίβ β ΡΙαΙοηίδ 6ΐ Χβηορίιοηΐίδ 
ιϋλίο^ίδ βρυά 1ίΙΐ6Γ3ΐ08 66ΐ6ΐ)Γ6ηι (Ρ1α(. (|υ. οοην. VI ρροΐ. Ι, 1, 3. ΥΠ, 7. — 120 — 

ΑΐΗβη. Η1). V 6ΐ XI 5046. οΓ. ΑηδΙοηίδ υΓοΙίοοΓυπι 6Χ Ιοηβ Ιοουηα βρα^ 
Αΐΐι. Χ, 410 ο ζ= ΡΙυΙ. (|υ. οοην. VI ρροΐ.) εαιη Ρ1αΙοηίοί$ ίιηίΐβΐί βνηιροδία 
ία 68ΐ λόγους πάρα πότον γινόμενους ειΐίίίβηιηΐ (οΓ. Μ. δοΗιηίάΙ, Οίάγηιί 
Γγ9^. ρ. 308) ΡοΓίρβΙβΙίοί Αη$(οΙβΐ68 {συμ,πόαιον ά, ({υοιΐ ροηίΐ Ια6Γ- 
(ίαβ, Π68γο1ηυ<; οιηίΙΙίΙ, α(1(1ί1 αιιΐοηι 9ϋ1)ί αυΰβιτίχών ηροβλημΜχων γ), 
Τ1ΐ6ορΙΐΓ3$Ια8 . Αη8(οχ6ηυ8 (ουίυβ αυμμικτα <$υμη6(5ία φΐ^β (ΙΐοϊΙ Αΐΐι. 
XIV, β32<ι , (Ιίαΐο^υιη ρΓ0(1υη() , ΡΓγΙαηίδ , ΙΠβΓοηγιηαδ. ΙββΙβΙαΓ ΡΙυΙϋΓεΙιαδ 
({υ. οοην. VI ρροΐ. άλλα καΐ των φιλοβόφων τους ίλλογιμωτάτονς αντί- 
μαρτυροϋντας ίχειν Πλάτωνα %αΙ Βίενοφώντα χαΐ ^Αριατοτίλτ^ν %ίά 
Στνενύίητζον ^Επίχουρόν τε χαΐ Πρντανιν %αΙ ^Ιερωνυμον %αΙ Μωνα 
(Βίωνα^) τον ίξ ακαδημίας ως α^ίόν τίνος βηουδης ηεηοίημένονς 
Ιργον αναγράψαβ^αι λόγους ηαρα ηότον γενομένους {ψή Ιοοαβ Μαογο- 
1)10 . (|αί ΡΙαΙϋΓοΙιί (|υ. οοην. 8αβρ6 υΙίΙιΐΓ . οΙ)νοΓ8αΙιΐ8 08ΐ ίη 8Αΐαπι. ΥΠ• 
3, 23 ίΐα (ΙίοοηΙί : οητπ νιάβαε , ιηςιηατη , αηοβρε ββεβ οιηηβ ίοοτηηιαίνηι 
ρβηηε , εηαάβο ίη αοηνινηε ίη ςιηίΙ)ΐι$ Ιαβίίίίαβ ίηείάίαίηΓ %τα , α& Λιιιιι^ 
τηοάί άί€ΐί$ /'αοβεεοΘ €ί ηιαρίε ςναβδίίοηβδ €οηνίναϊβ8 νβΐ ρτοροηΜ ν€ΐ 
ίρ$β άίβεοΐναε. ςηοά ρβΐΐηε νβίβΓβε ί(α Ιηάίοηίηι ηοη ρΗ(αηιηί , ηί α 
ΑΓίΒίοίβΙβε άβ ίρείε αΐί^ηα οοηεοΓίρεβΓϋ βί ΡΙπίατοΗνε 
6( νβείβΓ ΑρύΙβίηε , η€€ βοηίβπιηβηάκίη εϋ ςιηοά ίοΐ ρΜοεορΗαηϋηηί 
ϋΗΡαιη τηβηίίή, ίάοηι ηοη ρο886 βυαν. νίνί 8βο. Ερ. 13: τι λέγεις, ω Επί- 
αουρε] κιϋ'αρωδών χαΐ αυλψών εω&εν αχροαβόμενος εΙς το θ-ήττρον 
βαδίζεις, ίν δε βυμποαίω Θεοφράστου περί ΰυμφωνιων όιαίεγο• 
μίνου χαΐ ^Αριΰτοξίνου τνερί μεταβολών χαι^Αρ ιΰτοτ έλους - (γιύζο 
ΜΛΐβ ^Αριύτοφάνους. οΓ. βΙΐΛπι ο. 13 ίηΓΓα οΐ ο. 12 : γράφειν περί Όμη- 
ρου χαΐ περί Ευριπίδους ως ^Αριστοτέλης χαΐ ^Ηρακλείδης χαΐ Αι- 
χαίαρχος) περί Όμηρου, τα ωτα χαταληψτ) ταΐς χεραΐ δυβχε^ίνων 
τιαΐ βδελυττόμενος \ εΐτ ουχ Ιμμελέβτερον άποφαίνουσι τον Σκνϋτρ^ 
^Ατέαν, ος ^Ισμηνίου του αύλητου ληφθέντος αΙχμαλωτου χαΐ πάρα 
τίότον αυληύαντος^ ωμούεν ηδιον αχούειν του ίππου χρεμετίξσντος; 
6ΐο. ΑΓί8(ο(6ΐί ι^ίΙαΓ Ιη Ιιοο ρΓαοοίρυβ «Ιήιΐο^ο ηΐ ίη θ6(οη8 ρ&8$!π) Ηίδ- 
ρυΐαηίΐί ηιαίβηαηι ρΓαοΙϊυίΙ ΙΙοηΐ6πΐ8 οΐ ΙΙοιηοηοιι οοηνίν!» (Ηβ ^ιι11)η$ 
ΑΐΗοη. V, 0. 3 — 20). ({ΐιθ(1 αυΐβιη α(1 Ιίΐηίαπι ίηδΟΓίρΙαιη, ({υί ηο(ΐιΐ6 ύυμ- 
πόύιον Τ1ΐ6ορΙΐΓ98ΐί ίη 1ί1)Γ0Γυιη βίυβ ίηιΐίοο οοοαιτοΓβ ηοΐΑνβηΙ ηβιιαβ 
ίηΙΟΓ Απ8(οΐ6ΐίοο8 περί μέϋ'ης Ιίΐυΐυηι, ηίΐιίίοπιίηυδ ογγαγοΙ, βί (|υιιηι 
(Ιο ΗοηιΟΓΟ ί(1 08ΐ (1β ΙΙοηαοποί αβνί ιηοΓβ Απ^ΙοΙβΙβηι ίη οοηνίνίο δβπηο- 
ηοπι ίηϋοοΓβ 9ΐΐ(1ίνί886ΐ 8ίουΙ ίη ΙίΙίΓο περί μέ^ης άα ροΐαΐίοηο ροου1ί8(]τΐ6 
ΙΐϋΓϋίοί» Τ1ΐ€ορ1ΐΓ38ΐιιηι , ίη8υροΓ αυίοπι ιΐο οοΓοΠιίπιηι ίη οοηνίνϋβ «80 
(άβ (ΐυα Γο ΐΑπαβη βΐ ίη βΓοΙίοο Αγ. β^ίΐιιρ) αΓ^αηιοηΙοηαβ «Λ νίηιπη οΐ 
νίηί ιΐ8υπι ΓαοίοηΙβ (ΙίδρηίΑΐυηι Γυί886 αηίηιη(Ιν6Γΐί886ΐ, ο1)86Γν98$6ΐ (Ι6ηί(ΐιΐ6 — 121 — 

Ιδίηοηί^ιβ Ιί1)ίοίηί$ ιηβηΐίοηβιη Οβη 6ΐ ίη Υαιτοηίδ Π1>€ΐ1ο περί μί^ης (βρ. 
Νοη. ρ. 172) 6ΐ ίη δρηρόβίο ΤλβορΙίΓΑδϋ , α^ (|α6ΐη ({υίίίβηι περί βνμφο>- 
νιών (ϋβριιίβηΐβιη ΓβΓβΓβπίΙαιη 6886 βχίβΐίιη&τβΐ δ6γΐΗ36 ϋΐίϋβ (ΙίοΙαηι (αρυίΐ 
ΡΙϋΙιίΓοΙιυιη 1. ο.) . ρρορΙΰΓβα ί^ΗαΓ ηοη (ΙίνβΓβα Γαίβββ εβπδβΓβΙ Ατί8ΐοΐ6ΐί8 
βΐ Τ1ΐ6ορ1ΐΓ2ΐ8ΐί οοηνίνίβ 3 ϋΙ)η$ ά6 6ΐ)η6ΐ&ΐ6 οβΓίο ββιηρβΓ Ιίΐαίο βΐ) ΑΐΗβ- 
η3€0 άίδΐίηοΐίβ, ςιιί υ1ηα8(|α6 ]ί1)η ΑπδΙοΙΰΗοί ΓΓβ^ιηβηίΑ βχ αιιείοηΐιυβ 
Ηοοϋοηΐιηδ ΓβοβρίΙ. ά6 ρΓορηο βηίιη 6ΐ ρπηείραΗ (Ιίαΐο^ι βΓ^υιηβηΙο πίΗϋ 
εοιΐ5(3ΐ. ηβΓΓβνβΓ&Ι ί^ίΙαΓ αιιεΙΟΓ ({υί ρερΗί^βΙαΓ Απδίοΐβίεβ ββπυοηειη 
ίρδίοδ εαιη Αΐηίείβ (ϋ8είρυ1ί8(|α6 ίη εοηνίνίο 2Η(|ΐΐ3η(1ο ΙιαΒίΙιιηι ηεβείο 
φΐβιη, βίεαΐ Ερίευτιιβ ίη Βί^τηροΒίο εοΐΐοειιίαβ 68ΐ ίρβε εαηΡοΙγαβηο 8οεΙο 
βΐϋδφΐβ ρΗΠθ8ορΗί3 (ΡΙϋΙ. βάν. ΟοΙ β. ΑΐΗβη. V, 1871). εΓ. 1771). 1821). 
6ΐ δίυβ ρΓοοβηιίο ({υίάΰηι ιΐΐβ ρΓθ1)ΐ6ΐηαΐ3 ΙηΓεΓβηδ 86ε. Αϋι. 1866] περί 
όνύπεψίας εΐ άεΐηάβ περί πυρετών (Αΐΐι. 187 ε. ίη ({αίϋυδ εΐίβηι (Ιε νίηο 
8β€. ΡΙιιΙ. 1. ε,). 

1. (98) 

Αΐΐιεη. XV ρ. 674 Γ: ως εναν^έΰτερον γαρ %άΙ χεχαρίύμ,ίνον μ,αλλον 

τοις ϋ'εοΓς τακραγγίλλεί (δείΐ. η Σαπφώ) βτεφανονβ^αί τους δύοντας, 

Αριύτοτέλης δ ίν τω βνμποϋίω φηύΐν οχί ουδέν χολοβον προβφί- 

ρομεν προς τους ^εούς^ άλλα τέλεια καΐ ολα' το δε πλήρες τέλεων 

εατι , το δί βτίφει,ν πληρωαίν τίνα ύημ,αίνει. Όμηρος «χυυροί 0£ χρη- 

τήρας Ιπεΰτεψαντο ποτοΐο'» (II. α, 470) χαΐ «οτλΑοτ ϋ'εος μορφτιν ίπεΰί 

ύτίφει* (0(1. θ, 170). τους γαρ αυ την οψίν άμορφους^ φηΰίν^ αναπλη- 

ροϊ η του λέγειν πι^ανοτης, Ιοικεν ουν 6 ΰτίφανος τούτο ποιείν βον- 

Ιεα&αι, διο καΐ περί τα πέν^ τουναντίον τναραΰκευάξομεν • ομοπα- 

Μα γαρ τον τιεκμηκότος κολοβουμεν ημάς αυτούς τ^ τε χουρα των 

τριχών τμΛ τί} των στεφάνων αφαιρεΰει. 

€Γ. δείιοί- αά ΤΗβοεΓ. ίά. ΙΠ. 21 (ρ. 139, 16 ΑΙΐΓβηδ): τον στέφα- 
νο ν τιλαί με . , . ύτεφάνοις ίχρώντο Ιν τοις αυμπούίοις^ ως φηύιν 
Αριατοτέλης, ευετηρίαν καΐ αφϋΌνίαν αΐνιττόμενοι τροφών • βτε- 
ψβ« γαρ το πληρώβαι^ ως'^Ομηρος ακουροι δΐ κρητηρας έτνεύτίψαντο 
ποτοΓο», 

ΟοηβεηΙίιιηΙ βεΐιοΐία αά Π. α, 470 (εΓ. ΒυΙΙηιαηη Ιεχϋ. Ι ρ. 97) εΐ α(1 
ΟΗ. θ, 170. π. Ι. ο αϊ ο Α. Εχ Ιο^ίεοηιηι 1ίΙ)Γ0Γαηι ΓαΓΓα^ίηβ (Βθ86 (Ιβ Αγ. ]. ρ. 63 — 67. Βηη- 
(ϋ$ ΚΗ. Μυ8. 1827 Ι, 3 ρ. 207 βςφ), ({υί^αβ ΡβηραΙοΙίαι βεΐιοΐβ Ιο^^οββ 
(ϋ$οίρ1ίιι&6 ίηνβηΙοΓΪβ οροΓΗΠΐ βυΐ ρβυοίβ ραββίοι οααΐβΐίδ ηοναΙί$(ΐαβ οιη- 
ηβιη $ίν6 1)Γ6νία8 βίνο Γαδίυβ ΓβρβΙβϋαΙ (νβίαΐ ΤΙΐ6ορΗΓ&8ΐα5 ίιι Ιορίο», 
Μβπι 6ΐ Εικίοιηαβ ίη αιιαί^ϋοίδ) αιι( (1ί88βΓΐ9ΐίοηϋ)υ8 ίη 8ίιι^ΐ3 βίαβ οαρίΐιι 
(1οοΙήη»6(|υ6 1οοο8 6(1ί1ί8 ααχίΐ (νβίαΐ ΤΙΐ6ορ1ΐΓ38ΐυ8 Ιν τω περί χαταφά- 
αεως χαϊ αποφάσεως βΐ Ρ86υ(ΐΗΠ8(οΐ6ΐ68 Ιν τω περί ίρμηνείας νβΐ ηερί 
προτάσεων , ίΐβιη ΡβΗρΑίθΙίοί (Ιαο (Ιβ 0Λΐβ§θΓϋ8 ρΓορΗβ «ι^βηΐβδ , ({υοΓυιη 
αΙΙβΓ 3ΐΐ6ΓΠΐΏ ηονα βίυδάβηι αΓ^υιηβηΙι Γβεοηδίοηβ ΓβρβΙίΐ) , ταπιβ 3(1πιο- 
^υιη Γ6ΐί(|ΐι1α6 86Γνα(Α6 8υηΙ ηβςυβ »1ίΑ Ηο ε»υ83 φίαιη ({υοΗ ίρβί βΐίαιη 
οοιηιηθηΐ9ΐθΓ68 , ({υοπιπι ίη(ΐ6 αΒ Αικίτοηίοί αοΐαίο ίη ]ιί8 ρο1ίδ8ίιηυη] ρΐΌ- 
1ίχυ8 1&1)0Γ οοη8αιη6ΐ)3ΐαΓ , ηοη ΓβρεπΓοηΙ (|ΐιίΙ)ΐΐ8 Απ8ΐοΙβΗ8 βοτίρΐβ ^β- 
ηιιίηα τοΛατΒ αυΐ ϋΙαδΙταΓοπΙ αιιΐ δυρρΙοΓβηΙ. οοΓυιη αυΐβιη ηιαχίαι^πι ρΑΐ> 
Ιβιη 8ΐα(1ϋ ιηα^ίδ οαιίδα ςυβαι ρΗΠοδορΙπαο εοιηροδίΐαηι ίιιίδδβ Ιίΐυΐί άοοοιιΐ 
(|ΐ]ί 8α1ί8 ιηιιΐΐί ηιυΐίοδςαο 1ί))Γ08 εοηιρΓβΙιοπίΙβηΙβδ ίη ίη(ϋοίΙ)α8 ΙββΠη βΙ 
Ρίοίβηιβοί οοηιρβΓβηΙ, ορβΓαηι ιυοΓο οοΙΙοοΙίνΗπι ηααΙβΓίαηι^αβ ίη (Ιί&ΐβο- 
ΙίοοΓυηι υβυιη Γογο οηιαηοΓαΙβηι ρροιίοηίοδ. νβΐυΐ ϋ'ίαεις^ προτάαεις^ 
τόποι (οΓ. Κοδβ ρ. 66. τόπους δίηο (Ιυΐ)ίο οοηΐίηβ^αΐ βΐίβιη 1ϋ)βΓ ηερι του 
αιρετού χαΐ του Ουμ^βεβηχότος ά ί. ο. περί των τον αίρετον και του 
συμβεβηχότος τόπων ^ νοίαΐ ίη Ιορ. 1. ΙΠ οΐ Π. οί. Γρα^ηι. ΠΙαά αρυά 
\ναίΙζ ΟΓ^. Ι ρ. 7), Ινύτάβείς^ ίπιχείρηματα , λύοεις^ διαιρ^εις^ οροί, 
όρίΰμοί^ ύυλλογίΰμοί ^ ύοφίοματα (οΓ. δίηιρίίο. ίη 0Λΐβ§. Γ. 1. ε Β&8. δοκεί 
δε ταυτνομνηματιχα μη πάντη ατωυδης αξία εϊναί • διο ουδϊ πιοτοννται 
αττ' αυτών τα τον φιλούόφου δόγματα), ψιοτηνα βχοηηρίυπι ηυηο βΐίβιη 
ρΓα6ΐ)6ηΙ Πλάτωνος διαιρεαεις Αήδίοΐοΐί Ιπ1)ϋΙαο (Πίο^. Ε. 3, 80 — 109. 
οοιί. Ματο. 257 Γ. 250 — 53. οί1.ιιιΙυΓ α ΡΙιίΙοροηο ίη Αγ. (Ιο ^βη. βΐ οογγ. 
Γ. 50^. οΓ. Ρίοΐ. ρ. 151 \\\ οΐ ιοΓγ» Γγ. 1ο^. 2. ΚοδΟ Λο Αγ. 1. ρ. 65) . άβ 
ςυιΗυδ 3ΐίο Ιοοο «{^βηάαηι βπΐ. οβΙΟΓαηι οχ ΙοΙ Ιί1)Γ0Γϋπι δίνβ ΑΓίδΙοίρΙί 
δίνβ Τ1ΐ6ορ1ΐΓ(ΐδΙο ΐΗϋυΙϋΓαητ οορία ρΓαοΙΟΓ Ιορίοα οΐ 3η»1γ1ί€«ι Ιιι ΓβΓΟ δοΐί 
οίΙαηΙαΓ : Αγ. χατηγοριών άλλο (0. Ι^. 5. 26] , περί των αντίκειμίνων^ — 123 — 

δίΓΑίο (περί ηροτίρου χαΐ νατερον) , ΤΗ. ηερί καταφάύεως καΐ ατω- 
φάαεως (0. Ε. 5, 44. ίΐβιη ΗΐΙβηαβ ΡοπρβΙβΙίοί ίΐ). 5, 4β), ΤΗ. τίερί των 
ηολίαχώς 8. ηερΙ τον ηο6αχώς (φιοά Απδίοΐβΐί ^(ΙβοΗϋίΙυΓ ίη ιηάίοβ 0. 
ι.. 5, 23: περί των πο6αχώς λεγομένων η κατά πρόα^εΰιν ά. οΓ. Κοδβ 
ρ. 66. 2ί1ίυ8 ΡβηραΙβΙίοί ΙίΗβΙΙυβ ιηβίαρίιγδίοϋδ , (|ω των τνολλαχώς λεγο^ 
μίνων Γβοβηβιιιη 9^ίΙ, ίη ΐϋβΙβρΗγδίοοπιπι ΑήδΙοΙοΙίδ 6(1ίϋοη6ΐη ηιιηο ρρο 
ίρδο ^θοιιίηο ρβΓάίΙοςιιο ΑτίδΙοΙβϋδ ίηδβΓίιΐδ Ιβ^Κυρ) , Ατ. περί προβλη- 
μάτων (Β. Ιλ, 5. 23. Ρίοΐ. ρ. 153 >¥. οΓ. Τ1ι. περί προβλημάτων Οννα- 
γωγης ΛρηΛ 0. Ε. 5, 48 βΐ Αηοη. Α(1 »ηβ]. ροδΙ. ί. 113), ΤΗ. περί άνα> 
λύύεως βνλλογιβμών βί ανηγμίνων τόπων {λ6γ(αν ΑΙ.) εΙς τα ΰχηματα 
(0. ί. 5, 42. Αΐβχ. ίη αηΛ\. ρΓ. Γ. 115], (Ιβηίςιιβ ςυαβ ίη υηο δίπιυΐ δίπ)• 
ρΗοϋ Ιοοο ηΐ6Π)0Γ&ηΙυΓ με&οδίχά (φΐΆβ (ορίοίδ ηοδίπβ βίνβ π)6(Ηθ(ϋοίδ, 
(Ιβ (]υίΗαδ οΓ. Κοδβ ρ. 120, δίπιίΙίΑ ί[υί(ΐ6Πΐ 3ΐ ηοη βαάβιη Η^Ηβδ αρυιΐ 0. 
Ι. 5, 23 οί. 5, 29: προς μίν ουν την ευρεύιν τά τε τοπίκα χαΐ με&οδίχα 
παρίδωκε προτάαεων πλήθος 6ΐο. δοίΐίοοΐ ΑηαΙ^Ιίοα βΐίαηα , ({υαβ ΙΗΜβηι 
ΐ3€Γΐίιΐ8 ροηίΐ , οχ βίδ βυηΐ ςιιαβ ρΓ»6ΐ6Γ ^οηηίηοδ ΠΗροδ ΓοΓβΗαηΙυΓ δ6• 
ουηάυπι Α(Η*9δΙυηι ίη δοΗοΙ. Αγ. ρ. 30, 19. 33 ^32. 30 *»4) βΐ ντνομνηματα 
(«ο. ίπιχε ι ρηματικά 0. 1<. 5, 23. πθί[υο νβΓΟ ΤΗθορΗπαδίοα ίΐΐα ηιί^οβίΐα- 
<1ιιβ 0. Ια. 5, 48. οΓ. ΡίοΙβπι. ρ. 150 \ν.) βΐ διχχίρέαείς (οΓ. δηρΓβ . ίίβηι 
τίΓίί ίίΐα αρυά 0. 1ι. 5, 2.3) βΐ τά παρά την λέ^ι,ν (οΓ. Αγ. δορΗ. β1. 4 οΐ 
^β ΕυΗοηιο ΡγιΊπΙΙ ΟοδοΗ. (Ιογ 1.ο^ϋί Ι, 398). ί[υο(1 αυίοπι επιχειρήματα 
ΑτίδΙοΙοϋδ οίΐΗΠ ρβΓΗίΗοηΙ (ΒΓαηίΙίδ ίπ 8ο1ιο1. Αγ. ρ. 227, 46 βΐ ΑπδΙ. Ι 
ρ. 86 η. 129. Βοδβ (Ιθ Αγ. Ι. ρ. 03. ΡΓηπΙΙ ΟβδοΙι. (Ι. Εο^. Ι, 94. ΖοΙΙογ 
Ρΐιϋ. (ΙοΓ ΟπθοΗοη II. 2, 54 β(1. ηΐΐ.), Γπίδΐιηι οδΐ. ΡΗΙΙοροηυδ οηίιη Γ. 51^ 
(ία Αγ. αηαΐνΐ. ροδΙ. ρ. 82 ^35: λογικώς μεν ϋ'εωρονύιν ωδε φανερόν 
8€ϋ. 82 ''35 — 84, 8 ιιΗί ορροηίΙοΓ αναλυτικώς δΐ . . .) ηοη 11Ι)Γυηι δο- 
^^άυιη δροοίαΐ, δβά αΙΙβΓυπι ί11υ(1 τών λογικών Ιπιχειρημάτων ^ άβ {[μϊ- 
^«8 ίη ΙβχΙιι Άζϋ ΑΓίδΙοΙβΙβδ. ΟδΙ βηίηι το πρότερον ίπιχείρημα (229 ^25 
Βγ.) ίη ^ϋο λαμβάνει οτι εΐαΐν ορισμοί (227, 44. 229 ^26. οΓ. Αγ. 82 ^^38 
Η γαρ ξατιν 6ρίΰαύϋ•αι) , το δεύτερον αυίβηι (οΓ. 229 ^32 το νυν ίπιχ,) 
ίη (ΐϋο λαμβάνει το είναι απόδει^ιν (227, 47. 229 ^22 8ί|(|. οΓ. Αγ. ρ. 
^ ^'^2). οΓ. βΐίαω νβΓδ. ΙαΙ. νοί. Υοη. 1545 Γ. 44 βΐ ΤΗοωίδΙ. Γ. 8 ίηΓ. 
οβ^ΐαβ η)3^ίδ Ηαο ρβΓίίηβΙ Αηδίοΐβΐίδ Ιοευδ ^6 ηιβηι. 2. 451, 19 (Λα Γοηιί- 
οίβοβηΙίΑ πρώτον μεν ονν οαα Ιν τοις ίπιχειρηματικοίς λόγοις ίατίν 
βλ»/^ Λί τ/θίσθα* ως υπάρχοντα* ούτε γαρ μνήμης ίατιν ανάληψις 
η ανάμνησις οντε λήψις) , ςίΜ οπδϋοοΓίιπι η6(|υ3ΐίαηι βΐ (ίίαΙβοΙίοοΓυπι 
Γϊϋοηβδ δροοίίΐΐ, ΙίοβΙ άβ ΙΙΗγο (|υο(ίίΐηι ΑπδΙοΙβϋδ ί^πι ΜίοΗαοΙ ΕρΗβδίυδ 
(ίο Αγ. (Ιβ πιβυι. Γ. 131^: ίπιχ. λόγους λέγει τά προβλημαιτα, Ιατι δε το 
λεγόμενον ' οοα έν τοις προβλημαβιν ημιν εΐ^ρηται και δέδεικται άτΰο- — 124 — 

δεικτίκώς περί αναμνηαείος^ δεί Ιντανϋ-α ως ομολογονμενα λαμβάνειν) 
οαπ) Ρ$6υ(Ιο - ΤΗοηιίδΙίο (ςαί οχ Ερίιβδίο ραΓνοΓυιιι ς. Η. ηαΙυΓ&Ιίυιη ρβη- 
ρΙΐΓ9$ιιη εοπιρίΐΗνίΙ] ί. 97 (όσα ίν τοις ί^ίχ. λόγοις καί πρόβλημα ηχοις 
ημίν αποδέδεικται) οο^ίΐΑνβηΙ. ροΓΓΟ $ί ({ααικίυ Απβίοΐβΐίβ . ηοη Τΐιβο- 
ρΙΐΓ38ΐί οίΐβη νί(ΐ6ΐ)ίΙυΓ Ιϋ>6Γ περί τιαταφάΰεοας (Αΐβχ. ίιι ιηβίβρίι. ρ. 286, 
24 Βοη. &(1 Ατ. 3, 7 ίη. . . . αΓ τε χαταφάΰεις καΐ αΛοφάβεις. εΙ^(^αι δε 
ηερί τούτων ΙπΙ ηλίον Ιν τε τω ηερί ερμηνείας %αΙ ίν τω περί χατα- 
φάΰεως), ιυοηοηάιιιη 68ΐ ίη ε6ΐ6ΐ)6ΐτίπΐ0ΓαΐΌ ({ααβ (Ιβ 60(ΐ6ηι Ιιοο βΓ^^υηιβηΙο 
α^βΓϋπΙ 8οηρΙυηιηι ηιβηΐίοηβ ΑαεΙΟΓυπι ηοιηίηα Αη8ΐοΐ6ΐί8 6ΐ ΤΙΐ€ορΙΐΓ28ΐί 

δίπίρΙίοίΙΟΓ 0101889 6886 06(106 109^18 (16 Τ1ΐ60ρ1ΐΓα8ΐί 1ί1)Γ0 ΑΙβΙΑΟΐΙΤϋΟ) 

(1α1)ίΙ(ΐνί886 (οΓ. ί(]6ηι ίη ιηοίβρίι. ρ. 229, 26) ({αίΐιη ({ϋί οοιηιη6ηΐ3ηο βιιιη 
ίΠυδίΓβνίΙ (ορρ. 19. 42 1ιίρ8.) βΑΐ6ηιΐ8. (Ι6ηί({ΐΐ6 το τνερί τνροτάΰεων^ ουίυβ 
Ηίο ίΐϋε ηιβηΐίο ίιΐ, ίάβιη 08ΐ ευιη 1ί1)Γ0 περί ίρμψείας {ίν φ περί προ- 
τάσεων δίδάσκεί ΡΙιϋορ. ίη αηαΐ. ρο8ΐ. 195 ^ 40. 196, 5 Βγ.) , νβίαΐ Αρυά 
ΤΗ6πιί8ΐ1υπι ϋβ αηίπια Γ. 74^ : ην γαρ χα! οντος 6 τρότιος τον δνναηου^ 
ωαπερ εϊρηται ίν τοις περί προτάσεων ί. β. περί Ιρμ. ο. 12) βΐ Αΐβχ. ίιι 
Ιορ. ν6η. 1513 ρ. 52 (η(1 Αγ. ρ. 105*» 30. 8θ1ι. ρ. 261, 22 Βγ): εΙπών των 
προβλημάτων τε χαΐ προτάσεων τα μεν ηϋΊχά είναι τα δΐ φνΰιχα τα 
δί λογικά^ προβτΙΟκίΟΐν οτι τφ φιλοσοφώ κατά το αλη^Ις δει την περί 
τοντων γίνεβ^αι ί^ετααίν τε χαι πραγματείαν * χαθ ίχαβτον γαρ είδος 
των προειρημίνξον της τον αληθΌνς χάριν ενρέΰεως την κατά ταντα 
πραγματείαν ποιείται^ Ιν μεν ταΐς πολιτικαΐς τε %αΙ η^ιχαις άχροάύεύι 
περί των ηθικών ... ίν δε ταΐς ϋ•εωρητικαΓς τε χαι φυΰιχαις τα ως 
αληθώς άληϋ•ή ξηνηβει, ίν δΐ τοις αναλντικοΐς χαΐ Ι ν τοις περί 
προτάΰεων χαΐ ίν τ'η των πολλαχώς λεγομένων διαιρίαει. 
(αΐ6ΐ«ρΙιγ8. δ, ηίδί ΓοΓίβ ίρδ38 οβίβ^οηαβ νοίυίΐ. οΓ. Κθ86 ρ. 66) καΐ δσα 
τοιαύτα των αληθώς χρηΰίμων την ίκλογην ποιείται λογικώς, διαλε- 
κτιχώς δ^ προς δόξαν^ ά>ς Ιν τε ταντ^ι τ^ πραγματεία ηαΐ Ιν τοις ^ψ 
τορικοις %αΙ Ιν τοις ί^ωτερικοίς - και γαρ ίν εκεΐνοις πλείστα ηαΐ περί 
των ηϋΊκών καΐ περί των φνβικών Ινδόξίύς λέγεται. 

Ιη βοίίβηι βυίβηι Αΐβχαηίΐη οοηιηιβηΙαΓίο αΙίοΓυηι ρΓαβΙοτ οοβ ({οί 
ηαηο 1ι&1)6ηΙιΐΓ Ιο^ίοοΓυπι Αηβίοΐβΐίδ 1ί1)Γ0Γαπι πιοπιοπα οχΐΒΐ Ιήδ Ιοοίβ: 
ίη Ιορ. ρ. 5 106(1. (ρ. 252, 8 Βγ.) : τνερί δί της οντω λεγομένης διαλεκτι- 
κής Αριστοτέλης μίν και Ιν άλλοις βιβλίοις πεπραγμάτενται, μάλιύτα 
δΐ έν τοντοις α ^ττ^^ραφΐτα^ τοπικά, ίΐβπι ίη Ιορ. ρ. 16 ίηΓ. (ρ. 254 '^ΙΟ 
Βγ. 3(1 Αγ. ρ. 101, 28 προς γνμνααίαν): η γνμναβίαν λέγοι αν την εΙς 
έκάτερον μέρος έπιχείρηβιν, ην δε ΰννηϋ^ες το τοιούτον είδος των 
λόγων τοις αρχαίοις . . . αλλά ^έβεως τίνος προτε&είαης εΙς ταντην 
γνμνάξοντες αντων το προς τάς επιχειρήσεις ενρετικον έπεχείρονν — 125 — 

9ΐ€ίτααιιενάξοντες η ανααχενάξοντες Λ' Μόξων το χείμενον, καΐ Ιστ* 
^έ βίβλία τοιαντα ΑριύτοτΙλους τε %οΛ Θεοφράβτου γεγραμμ,ίνα ίχοντα 
την είς τα αντικείμενα δι Μόξϋον ίηιχείρηΰιν (οΓ. Ρίοΐ. ρ. 152 βυρ.), 
φΐίΙ)ΐιβ οοιΐ8οηβ βυηΐ ΤΗβοηίβ νορΒα (ρΓο^γιηη. α 2 ρ. 165 \ν.) : τναρα- 
δείγματα δ^ της των ^έΰεων γυμναβίας Ιαβεΐν ί6τΙ παρά τε ^Αριοτο- 
τέλους (ν. 0. Ε. 5. 24 νίβεις Ιπιχειρηματικαί κε βΙο. = Ρίοΐ. ρ. 152) 
χαΐ θεοφράύτσυ (0. Ι*. 5, 44 : ^ίαεις κδ) * τΰολλα γαρ ίύτιν αυτών βιβλία 
^ίύεων Ιηιγραφόμενα. 

Α68(3ΐ (ΐ6ηί(|υβ υΐ (Ιβ βη^ΐγϋοίβ ρββικίβπδίοΐβΐίοίδ Α(1γ281ι ΙββΙίιηυ- 

ηίυιη βρροηβιη (βχ ΡοΓρΙιγτίο » υΐ νί(ΐ6ΐυΓ) 3 οοιηΓη6ηΐ9ΐοηΙ)α$ (ΑπίΓηοηίο, 

ΡΗΠοροηο, Οανίάβ) ίάβηΐΜβιη Γ6ρ6ΐί(υιη. Ρββυίΐο - Αιηιηοηίαβ (ί. β. ΡΗί- 

Ιοροιιαβ ίηΙθΓροΙβΙυβ) ίη εαΐβ^. Υβη. 1545 Γ. 13: αμίλει φαΰΐν Ιν τγ^ με- 

γάλ^ί βιβλιο^ηκτΐ (ΑΙβχβηίΙηββ ? ΑΐΗβηί8?) εύρηύ&αι αναλυτικών 

μίν τεαβαράκοντα βίβλους^ κατηγοριών δί δύο • Ικρί&η δί ύηο των 

Ιξηγητών κατηγοριών μ^ τοϋτο εΐναι γνηαιον του ^ΑριβτοτΙλους^ 

αναλυτικών δε τέΰΰαρα, ίκρί^η δϊ ίκ τε τών νοημάτων και της φρά- 

ΰίίος και τω άεΐ ίν ταις αλλαις πραγματείαις μεμνηύ^αι τούτου του 

βιβλίου τον φιλόβοφον {ψιοά ψάάβϊη υΐΐίηιιιιη ηίΐιίΐί 68ΐ. ιιβιη οαΐβ^ο- 

Π3Γαιη (ΐυί(ΐ6ΐη ιηβηΐίο ΓβρβπΙιΐΓ, αΐ ο^Ιθ^οπαηιιη 1ί1)Γί ηιΐ8(ΐα9η]). οΓ. 

δοΗοΙ. ΒΓ»η(]ί8. ρ. 39, 19: είδεναι δΐ δεΐοτι ίν ταις παλαιαΐς β ι- 

βΐιο^ηκαις τών μεν αναλυτικών 'μ βιβλία εϋρηνται^ τών δ^ κατή- 

7ορκ»ι; δύο. το μεν έτερον εΐχε την . . . αρχήν οΙο. ί1). (ϋβνίίΐ) ρ. 30 ''4: 

γνψιον τοίνυν . , . απο της φράσεως , . . και ίκ του ευ^ύνας δεδω- 

*ίναι αυτό τοις Αττικοί ς ίξηγηταις (ΑηίίΓοηίοο θΐο., οΓ. 25 ''42. 

Ηθ8β ρ. 46. οι ^Αττικοί ίξηγηταΙ είίβηΐυρ βΙί3Πΐ ίη δοΐιοΐϋβ ΟΙγιτιρίοίΙοπ 

3(1 ΡΙίΛθίΙ. ρ. 83. 31. 94, 12. οΓ. ρ. 104, ποί. 1)* τεΰΰαράκοντα γαρ βι^ 

β^ί(ον ευρεθέντων ί ν παλαιαΐς βιβλιοϋ•ηκαις τών αναλυτικών 

^Ι δύο τών κατηγοριών^ τέΰΰαρα μόνον τών αναλχηικών έγκρίνουΰι 

Χ«1 !ίν τών κατηγοριών, ρ. 33 ^30 (το ^έ γνηβιον ούτως 80. άποδέ- 

^ίίχτοτί . . .) απο του ευϋ'ύνας δούναι πάΰι τοις ^Αττικιΰταις καΐ 

ίϊάντας τούτο έκ β βιβλίατν ευρεθέντων της αυτής υποθέσεως γνήσιο ν 

Ι^νον Ιπικρΐναι^ οάοπερ Ικ 'μ τα δ αναλυτικά ^ ως Αδραστος ιστορεί 

(«α Ιν τω περί της τάξεως τών ^Αριστοτέλους συγγραμμάτων , βχ (|ϋθ 

<^(6^οηαΓυιη ίηίΐία οίΐβΐ δίπιρίίοίυδ ίη εαΐβ^. Γ. 4, ξ Βαβ. οΓ. 8θ]ι. Βγ. ρ. 

39,20). οΓ. 0. ι,, 5, 23: προτέρων αναλυτικών άβγδεςξήθ 

αναλυτικών υστέρων μεγάλων ά β^ ψι\ (Ιαο ηια^ηοΓαπι αηβΐ. ρο8(6- 

Γίοηιιη ΗΗη ηυΐα ίβία ιηβΓβ ΗίΙ^Ιίο^ΓίίρΙήεΑ μεγάλων αάάϊΐΛ 9 ^οηαίηίβ 

(ΙϋοΒυβ (]αο8 1ΐ3ΐ)6πιυ8 (ΙίβΙίη^πυηΙϋΓ (νοίαΐ ήθικα μεγάλα Νικομάχεια 

ί. 6. Μβ^α Μοραΐία βΐ ηθικά μικρά Νικομάχεια ί. β. (|υ36 νιιΐ^ο θρρβί- — 126 — 

ΙαπΙογ βΐΗίαι Νίοοιη3βΙΐ6&. οιιίυβ αίΐα8 αΐία οχοιηρία εο1ΐ6§^ (1β Αγ. Ι. ρ. 80). 
ρ9(β( ί^ΗαΓ €0Γρπ8 ίΙΙυιΙ Η1)Γθπιιη ^οηυίηοηιιη Αίφΐβ ιη δοΗοΙίβ Ιηθϋορυπι 
6χρο8ί(θΓυιη(]ΐΐ6 αϊ) ίικίίοβ Αη(ΐΓοηίθ6ο ρΐαηο βχοΐυδαιη ββςιιβ βοΐβ Μ η- 
06η$ίΐ9 Γυ!88β , (|υα6 ρΓ96ΐ6Γ ίιιβίβδ ίΠαβ πραγματείας &1) ΑπΗγοοιοο (ϋνί- 
838 6ΐ ίη οβΓίυηι υηίιΐ8 οοΓροΓί8 0Γί1ίη6Πΐ οοηιρο8ίΐ38 Απ8ΐοΙβ]ί8 ηοιηίιιβ 
ίηβεηρία ίΐβ {αναμφΙλΒ%τα) ΓβΓΓϋΐιΙΟΓ, υΐ ηου 8ίιηυ1 θΐ Τ1ΐ6ορΙΐΓ98ΐί βΐίο- 
Γυιην6^Ιΐ2ΐ)6Γ6ηΙυΓ. ίΐβφΐβ (1ίν6Γ8ί 3 ηο8ΐη8 1ΐ3ΐ>6η(1ί οϋβιη βιιηΐ ςηί ίηιϋοαη- 
ΙϋΓ 0. 1(. 5 , 20 χατηγορίαί ά. περί Ιρμηνείας ά βΐ Γβΐίςυί 1ί1)Γί οιηη65 
ΪΟζίοϊ , ΓΗ6ΐοπΰί , βΐΐιίοι , ροΐίΐιοί (νβΐιιΐ 5, 24 τ^λιτίχης ακροάσεως ως η 
Θεοφράστου , Ιιοο 68ΐ 6ίυ8 ({υββ β νυ1^3η ίΙΐ3 ΑπδΙοΙβΙίβ (1ίνβΓ83 ρο- 
ΙίΙίοοΓυιη ΤΙιβορΗΓββΙβορυηι ΓβΙίοιιί βεηρίίοηίςυβ 8ίιηίΠ3 8ίΙ . Ιΐ3 ηΙ ροΐί- 
ύοα 1η3 6χΗ(ί886 ίηΐ6]]ί^38 ιηίατ 8β αΗ βΐΗίεοΓυιη Ιπιιιη βχβιηρίιιπι οοι»!- 
η]ίΠ3 , Αη8ΐϋΙοΙθ3 ηο8ΐΓ3 , Απ$Ιυΐ6]θ3 3(1 Τ1)βορΙ)Γ33(ί ιηυάυιη 8εηρ(3 βΐ 
Τ1ιοορΙ)Γ3δΐ63. οΓ. 0. Ιι. 5 . 45) ρΙιγ8ίοί . 618 6Χ06ρΙί8 (]ΐιί φΐυπι ηοη ρρο- 
ρΗβ 6886ηΙ ρ1ιΠθ8ορ1ιίεί , η6({υβ ίη 8εΗο1ί8 6χρ1ίθ3Γ6ηΙυΓ ηοε ΓβιτβηΙυΓ ίη 
οοΓροΓΟ (νβΐυΐ 5, 25 1ιί8ΐθΓί3 3ηίπΐ3ΐίυπι περί ξωων ηονβηι βΐ 5, 26 ρ!ι^8ΐ' 
ΟϋΓυπι ρΓοΜβπιβΙυπι 1ίΙ)Γί 38). (|υο^ 3ΐιΐ6Πΐ 3(1 ηυπιβΓαηι 3η3ΐγΙίοοηιηι Αγι — 
διϋιϋ^60πιπ], νοΓίβίιηϋβ 68( ρΓΟ τεΰΰαράκοντα Β\}\ιά ίρ8ΐιηι Α(ΐΓ3δΙυπι Γυί$»^ΐ 
τεσσαρεατίαίδεκα, ({χιΟΓΧίνα (Ιβοβηι (βρικί 0. Ιι. 3η3ΐ. ρηοπιηι οε1ο? — ώο^ 
ηονβηι — οΐ (Ιυο ροδίβποπιηι) ΓυοπηΙ τον μεγάλου πιναχιδίον (οΓ. ^3Iβ^^^ 
3ρυ(1 Κθ83ηι ρ. 90), (]υ3(υοΓ 3υ1βπι τον μίχρον. XXII. 
Περϊ προβλημάτων. 

1. (09) 
Α1<»χ3η(1θΓ ίη Αγ. Ιορ. (1, 8. 103»^ 5) ρ. 34 <»(|. Υβη. 1513 (ρ. 258^- 
22 Βγ.) : ίπίξψηααί ό' αν τις υπο τι γένος των προβλημάτων υπαχ^η — 
σεται τα τοιαύτα προβλήματα^ δια τΐ η λΐ^ος η μαγνητις λεγομίντ^ 
ίλχει τον αίδηρον χαΐ τις φυΰις μαντικών υδάτίον; δοχει γαρ μηόεν^ 
των κείμενων υπάγεα^αι ταύτα, η ούδΐ διαλεκτικά προβλήματα ταυτα^ 
περί δί τούτων ο λόγος και τούτοαν αί διαιρέσεις . . . αλλ' Ιστι τα οντβ^ 
προβαλλόμενα φυσικά προβλήματα ^ ως ίν τω περί προβλημάτων 
ειρηκεν ων γαρ φυσικών όντων τα αίτια άγνοειτεα^ ταντα φυσικά 
προβλήματα, γίνεται μέντοι και φυσικών πέρι διαλεκτικά προβλήματα^ 
οίσπερ ουν καΐ περί ηθικών τε και λογικών^ άλλα τα μ^ ΙκεΙνως 
Ιχοντα διαλεκτικά , τα δε οντϋος φυσικά, και εΐη αν τα διαλεκτικά 
προβλήματα πάντα αναγόμενα εΙς την ίητησιν του τε οτι Ιστι καΐ του — 127 — 

εί ίατιν^ α Ιβτι όνο των τεβΰάρων ίχ εϊηεν αρχόμενος τον δευτέρου των 
υστέρων αναλυτικών * το γαρ δια τΐ [διότι οά.) έοτι και τι έβτιν ου 
διαλεκτικά ηροβληματα. 

Οβ Ηοο Ιοεο ςιιαικιυαιη ηβςυβ 9(1 Ιορίεα (δίευΐ »Ηαδ Ηίε Αΐ6Χ3ΐιΗπ ίη 
Ιορ. 5, 5. 135, 9 ρ. 109 ίηΓ. χαΐ ίν ττ} των προβλημάτων διαιρέΰει ορικα 
εΐηεν είναι τα τοιαύτα \. β. Ιορ. 1, 4. 101^ 21. οΓ. ΑΙβχ. ρ. 49: ώ^ είπε 
και έν τω περί των προτάΰεων λόγω Ί. β. Ιορ. 1, 10. 104, 13 βΙο.) ηβςυβ 
3(1 3η3ΐγΙίθ2ΐ εοιηπ)θ(ΐ6 ΓβΓβΓΠ ροΐβδί, Ιαιηοη (1υΙ)ία8 ΗαβΓΟΟ. πεβείο βηίιη 
ϊϋ ίιβη ροΐυβπΐ , υΐ ωηΐβ 80ΓίΙ)βΓβΙυΓ ώς εν τω ρρο οΐα έν τω περί προ- 
βλημάτων εΐρηκεν ί. β. (|α3ΐί3 οοΠο^ίΙ ίη ρΗγδίεοηιιιι ρΓθΙ>ΐ6ηΐ3ΐυιη Ηΐιηβ. 
()ΐΐ36 ουίβιη ρΓβεΙβΓβα ίη Ιιοο ΑΙβχαηιΐΓί οοηιιηβηΙαΓίο οίΙβΗ νΙΗβηΙαΓ, 3(1 
ίρ&οηιυι ΙορίεοΓυηι βΙίοΓυηινβ 1ί1)Γ0Γυηι (|ΐΐ08 Ιοηβηιυβ ραΓίοβ δρβείθηΐ (νβ- 
ΙαΙ ρ. 26 βχΐΓ. = ρ. 257. 15 Βγ. ώς Ιν ίίλλοις λέγει ί. β. Ιορ. 4, 2. 122'» 16. 
ίίειη ρ. 20 πιβ(1. ώ^ αυτός ίν τοις ΰυγκριτικοις τοποις μνημονεύει ί. β. 
ίη Ιορ. Ι. ΐυ, οΓ. ΑΙβχ. ρ. 114. ίΐβπι ρ. 32 δυρ. 3(1 ρ. 1, 7. 103, 8 άβ φΐΒΓίο 
ναοάο τον ταυτου ({υβπι έν ίίλλοις . . . ειω^ε . . . τΐροϋτι^έναι, οΓ. ηιβΙβρΗ. 
ί, 9 βΐ 6. 1016** 31). ίη βο β1ί3πι Ιοοο (|ϋβπι ςιιί3 ίηεβΓίηδ οβί δίβΐίηι 3ρ- 
ροηο, (ϊΐΗίεαϋ Ρθηρα1θ1ί(ί3β ροΐίιΐδ οοιηρθη(1ίυηι (|υο(1(!»ηι 3(!1ιί1)υί8δ6 νί- 
ίϊ^ΙιΐΓ (ίίΐοηι δοίΐίοοΐ, ({«ο δΙο1)α6υδ ϋδυδ βδΐ), φιατα δίνβ η^ιχά μεγάλα^ 
«Μ 03(1βπι ευηι αΐϋδ ί)οηοΓυιή (ϋνίδίο ΐΓα(ΙίΙιΐΓ (1, 2) βίνβ Η})Γυηι ({ΐιοηίΐαηι 
^ίη^υΙοΓβπι ίηδεπρίυιη διαιρέαεις νβΐ διαιρετιχον. ηβψχ^, ίη δοπναίο διαι- 
θίθξ(ύν βχ Ρΐ3ΐοηί8 (ίοοίήηβ βχροδίΙβΓαηι 1ίΙ}Γ0 ίίΐπ ({υί(ΐ6πι βχΐ3ΐ. XXIII. 
{/4 ι α ι ρ ί α Β ι ς.) 

2. (100) 

ΑΙβχ. ίη Ιορ. (1, 2. 116 *> 37) ρ. 126 ίηί. (ρ. 274, 42 Βγ.) ίτι το χάλ- 

*ίθν χα-^' αυτό καΐ τιμιώτερον χαΐ έπαινετωτερον: κοινότερον τοις 

^ο^σ*ν ννν χρηται τω τε καλλίονι και τιμιωτέρω χαΐ τω έπαινετω- 

τ^ω. έν μεν γαρ τι) των αγαθών διαιρεθεί τίμια μεν των άγα- 

^ον είπεν είναι τα αρχικώτερα , ώ^ ^εονς γονείς ενδαιμονίαν , καλά 

ί'ί κβτί επαινετά τάς άρετάς και τάς κατ αντάς ενεργείας , δυνάμεις δ^ 

οίς Ινεατιν ευ και κακώς χρήβϋ'αι, ωφέλιμα δε τα τούτων ποιητικά 

ϊύν αυτών καΐ εΙς ταντα αυντελούντα. νυν δε καί το καλόν καΐ το 

έΐίαινετον καΐ το τίμιον Ιοικε καΐ κατά των ως δυνάμεων άγα&ών 

φέρειν. — 128 — 

€Γ. Μλ^λ ηοΓ. 1. 2. 1183^ 20—37. δΙο1>. βοΐ. II ρ. 28β. ««ιιΐβπι ^ 
νΐδίοηβΐΏ {Ιηαινετών^ τιμίων^ δυνάμεων) ίΛηψίΛΐη ηοίαιη ροιιίΙ ^τροΜβϋ 
ψιβ ΑπδΙ. 6ΐ1ι. 1, 12. 1101^ 11. εβίβηιιη νίιΐ ρηβΓ. αάΑηβοά. Αη$1.ΐν<. XXIV. 
^Ί^πομρήματα (Χογίκά). 

3. (101) 

δίιηρΠοίυδ (βχ ΡοπρΗνηο) ίυ ΟίΐΙε^. (ο. 4) Γ. 16, α €<Ι. Βββ. 1551 (ρ. 47 | 
40 Βγ.) : άλλα όια τι% φαΰΐν ο£ τκρί τον Αούχιον^ τονς ϋννδίβμους «β^ | 
έλιτιεν^ (Ι λέξεις χαΐ ούτοι βημαντικαί ... Ιη^ψουαι δΐ {ΙϊάοΛ βαΐ ^ 
ίλλείτιειν ατωφαινόμενοι την διαίρεύιν ί. β. ο£ 3κερ! τον Α»ό%ιοψ 9^ 
τον Νιχό&ίρατον) %αι τα αρ^^ τνον ταχ&ή(ίεται; χαΐ ηερί τ9Ότ•νδί ^ 
αντος λόγος• χαι γαρ ταντα οίον ύννδεαμοί £ΐ(ί» τα γένη «^οβ9ΐ}|ΐβκ»' 
νοντες τό τε άρρεν καΐ το ϋ-ήλυ αορίατως ' ον γαρ τΐ Ιστ* δηίονύι ' 9^ 
%αΙ αόριύτα καλείται παρά τίνων, αλλ' αϊ αποφάσεις χαΐ αΐ ατερηύ^^ 
οΓ τε διάφοροι των βημάτων ΙγχλΙύεις Ιν τίνι ταχ9^ήβονται ; ΐ| νρ^ 
τούτο αντος ^Αριατοτίλης ίν τοις υηομνημαύιν αηεηρίνατο ' χα! 7^# 
ϊν τοις με^οδιχοις χαΐ ΙντοΓς νηομνημασι %αΙ Ιν τοις διαιρώ" 
αεαι χα! ίν Ιτίρω υτνομνήματι ο Ιπιγράφεται (α(1(1. τα) ηαρα τΐ| ^ 
λίξιν^ οινερ εΐ καί τιαιν ου δοχει γνηαιον ^Αριστοτέλους αλλά τιν^^ 
ίστι πάντως των αηο σχολής {ψϊοά ψιιάβΏΐ ίαΗίααιη ηοη Ιιιιίΰ 8θ!«β^ 
50(1 ΓοΙίςυίδ οΐίβιη οιηιιίΙ)ΐΐ8 εοιηιηοηΙαΓϋδ (ΙβροηΙίΙίβ δίνε Ιο^Ιεί ΑΓ^υοΜΐ^ ^ 
ΓυοΓίιηΙ δίνο 3ΐίιΐ8 ειιίυδεαηςιιβ , γ6€(6 αρρΗεαΙυΓ), ίν τούτοις ηροσ^ά ^ 
τάζ γ-ατιγ^ορίας Ιηάγει *λεγω δε ταντας συν ταις τττωσεσιν αντων ψίΡ^ 
ίγτίλίσεαι * ταις τε άποφάσεσι και ταις στερήσεσι χαι τοις αορίστοις συν^^"^ 
ίταξεν αυτών την διδασχαλίαν. Ιΰτι γουν το ανυποδετειν της αντη^^ 
χατί^γορίας ης χαΐ το υποδεδίσϋαι <*(€. 

Εχ βοάθΐη ίοη(6 (ΡοΓρΗγτίο) (Ιο οαιίβιη γο Ηα ΓβίβΓΐ Οβχίρρυβ ΐη οΙ^^ 
(ρ(1. δροη^βΐ. ΜοηβοΗϋ 1859) ρ. 40. 5 (= ρ. 48, 46 Βγ.): αλλ' αί αηοφα^ 
σεις ^ φασί^ χαι αί στερήσεις τά τε αόριστα χαΐ αί Ιγχλίσεις χαθ* Ιητ- 
στην χατ^γγορίαν ίν τίνι τα%9^ησονται ; περί δη τούτον βίλτιον αυτός 
^Αριστοτέλης ίν τοις νπομνήμασιν άνεδίδαξε' προβείς {ύ, ιτρο^θ^ι^) 
γαρ τας κατηγορίας συν ταις πτώσεσιν αυτών και ταίς {χποφάσεα και 
ταΓς στερήσεσι καΐ τοις αορίύτοις ομού συνέταξεν ξκυτών την διδαοκα- 
λίαν^ πταίσεις τάς εγκλίσεις όνομάξων, Ισται δη ουν το ανυποδετειν 
της αυτής Χ€ηηγορίας^ ης και το νττοδεδίσ^αι βΙο. — 129 — 

XXV. 
Κατηγορία ι. 

ΟίΙθ^οΓΪΛδ (Ιβοβιη βχ ΡΙαΙοηίοοηιιη (ΧοηοοΓβΙίδ) «ϋαΐβοΐίεα λ1) ΑηβΙο- 

Ι«ΐ6 Γβρ€ΐίΐα8 (οΓ. Βθ8β άβ Αγ. 1. ρ. 237 δίΐφ) ροδΙ ΡβηραΙβϋοαιη βϋω, οιι- 

111$ 1ίΙ)πιΐΩ (ιιΐροΐο 3ηΐ6ΐορίοα οοηΐίηβηΐβιη $. τα ηρο των τοττων 86ευη- 

(Ιυηι ΑηώΌΐιίοιιιιι βΐ ΑάτΜίαιη 8οΗ. ρ. 39 •» 24. 30, 7. 81, 29. ΒοβίΗ. ίη 

ρη6(ϋ€. ρ. 114. 192 Βαβ. οΓ. Ιίΐαΐοβ ΑΗδΙοΙβΙίδ βΐ ΤΗ6ορΗΓα$Ιί 3ρυ(1 0. Ε. 

5, 24 βΐ 5, 49 α1> ΑικΙτοηίοο ΓθΓΐΗ88β Γβρβίοικίοδ, (|ϋί ροηαίηαιη β88θ ϋϋηιιη 

Βί^νβπΙ, ο£. Βθ3β ρ. 232. ηίδί οο^ίΐΒΓβ ιηβΐίδ (1β ρΓίιηί ΙορίοοΓυηι αΓ^- 

««ηΐο τα προτετεχνοΐογημενα Ιΐίΐ1)βη1ί8 υΐ αίΐ ΑΙβχ. ίη Ιορ. ρ. 07) ίη(1β 

>1) Αικίτοαίοο δοΐιοΐαβ ΡβπραΙοΙίοαβ (Ιίβείρΐίηα αδαρρανϋ, ηιοηοΜΜίο αΙΙβΓΟ 

βΟΒβΙΙοφίβ ΑΐΙβΓαςαβ ςαβδί τοοοηδίοηβ β(ϋ(ΙβΓ3ΐ αΐίϋδ ςϋίβ (ϋ. Ι.. 5, 20. οβ- 

^πηη ΤΗθορΗΓ^δΙαιη (}υο(|α6 6ΐ Εαάβιηαιιι οΐ ςαί ίηνβΙβΓαΙο ογγογο Οΐίηίβδ 

νοοιίατ ίο ΟοβΒηο ΡΙοΓβηΙίηο , ΡΙίΑηίβιη εαΐο^^οπαδ δοήρδίδδβ ρβρίιίΐιβηΐ 

(οιη[ηοηΐ3ΐοΓ68 , νβΐυΐ Αιηιηοηίαδ ίη ρηπια \βτϊ)Ά ΡοΓρΙιγήί ίδα^;. εοιί. ΡαΓ. 

11)73 ί. 21*»: πάρα τω ^ΑρίύτοτέΙει είπεν ίνα δηλώο'υ τάς κατηγορίας 

^βζ ηαρ *Αρι,ϋτοτέλει ' τνολλοί γαρ καΐ άλλοι καΐ αυτών των μαθητών 

^^οτέλονς Ιγραψαν κατηγορίας^ ώς ο Θεόφραστος καΐ 6 ΈΆδημος^ 

^'^μίμηΰιν του διδαΰκάλον^ προς ους ουδ^ όλως αυμβάλλεται η πα- 

^Ακ πραγματεία, ςααιη οχρΙίοΑίίοηβηι αιΐ οαηϋβιη Ιοοιιιη ΓβΓεΓΐ τβρρβ- 

1ϊίΐΗΐίΙ(|ϋβ ΟανίίΙ ρ- 19, 34 Βγ. ίΙοιη(|υβ αηοη. οοπιηι. οο(1. 1.3υΓ. 85, 1 ςαί 

(•ίΜηυδ νοοαΙιΐΓ ί. 17 υ1)ί Ηηθο : το καϊ ηροακειται , ίπειδη καΐ ο Κλεί- 

^(λ; %αΙ ό ΕΛίδημος καϊ ο Θεόφραστος έγραψαν κατηγορίας, φΐαο ΐΓΪα 

ίοωιηα 1)18 (Ιοίοίΐε ΓοροΙυηΙιΐΓ. οΓ. θΐίαιη δοΐιυΐ. Βγ. ρ. 33'^ 27, υ1>ί ^βηαΐ- 

Βΐΐί Θ88β (1οεΐ3Γ3(αΓ οίΐΙο§οπ3Γυηι 111>6Γ από του τοις ίταίροίς αυτοϋ 

ομύννμα γεγράφ&αι συγγράμματα ί. β. δβοαπίΐυηι ρ. 32^' 33 περί των 

^ηγορίών^ ώς οί ίταϊροί αυτού ^Αριστοτέλους), ουίιΐδ 111)Π βΐ ρπηοί- 

ρΐϋΐη (?1 νβΓδαυιη ηυηιΟΓαιη ίη ΑΓίδΙοΙοΗοοΓυηι ΗΗΓΟΓαπι ίη(1ίεί1)ΐΐ8 οχ ιηοΓε 

Μο^ΓορΙιΟΓυιη Α1εχαη(1πηοπιηι δοΐεηηί αρροδαεΓαηΙ ΑικΙροηίεαδ ΚΙιο- 

♦ίίΐι^ 6ΐ Α(ΐΓ3δΙϋ8 ΑρΙίΓΟίΙίδίβΠδίδ. εΓ. Ιοεοδ δϋρΓ3 είΐ3ΐ08 δείιοΐ. Αγ. ρ. 30'* 5. 

•^ί''30. Ρδβυάο - Απιιη. ίη ε3ΐ. ί. 13 εΐ 3ΐίοδ Ιιοδεο ςαοδ τεΓβΓΐ ίηΙβ^ΓΟδ 

ΛΐϋοβΓβ. 

4. (102) 

δίηιρίίείαβ ρΓοΙο^. ίη ε3ΐε§. ί. 4. ξ Β3δ. : ιστορεί δϊ 6 "Αδραστος Ιν 

Γω περί της τάξεως των ^Αριστοτέλους συγγραμμάτων , οτι φέρεται καΐ 

ίΐΐο των κατηγοριών βιβλίον ώς Αριστοτέλους^ και αυτόφραχύ 

ον χαΐ σύντομον την λέ'ξιν καϊ διαιρέσεσιν όλίγαις διαφερόμενον , αρ- 

Ζην δί ίχον «των όντων το μέν Ιστι^^ πλήθος δΐ στίχων έκατέρου 

ΛΒΙ8ΤΟΤ. ΡβΕϋΌΒΡίαΒ. 9 — 130 — 

το αντο αναγράφει^ ωατε το βραχν κατά την λίξίν είταν^ ως ύνι^^^^ 
μως ?καατον των ΙπιχειρημΜτων έκτι^έμενον. 

€Γ. Αιηιηοηίιΐ8 (ί. ο. ΡΗίΙοροηυδ οο(1ίοιιηι ΒρβικΟβϋ) ρΓοΙβ^. Ια ΟΛί^β"- 
ρ. ^, 10 Βγ. : εΐδίναί δΐ δεί οτι Ιν ταΐς τταλαιαΐς βιβλιο&ηχαίς των ΐΜ- ^'^ 
άναλντιχών μ βιβλία ενρηνταί^ των δΐ ηατηγοριών δύο. τομίν ΐτεφ•^^^^ 
είχε την ίπιγραφην^ οντοος δέ φημί την αρχήν «τών όντων τα μ ^^ •^ 
ομώνυμα λέγεται τα δΐ ΰννωννμα^. το δΐ δεύτερον^ οιΐΒρ νβ^^^ 
Ιχομεν προκείμενον, είχε την Ιπιγραφην τοιαντην « ομώνυμα λίγεν^'^^ 
ων όνομα όνομα μόνον %οινόν^ 6 δΐ ορός (ίη ΟΆί. οοάά. 8ΐο: ο Λ χυτ^^'^ 
τοννομα λόγος) της ον0ίας ίτερος, προτετίμηται δε τούτο ως τάξεί %^^^ 
πράγματι πλεονεκτούν χαΐ πανταχού πατέρα τον ^ΑριΦιοτΙληιν χη(^υττ(9 9^^ 

ΡΗί1οροηα8 ίηΙβΓροΙαίυβ (ί. 6. Αιηιηοηιαβ νυΐ^ο βάίΐαβ) !η ρΓοΙβ^. ^^^ 
ΟΑΐ. Υβη. 1545 ί. 17: δύο δί ως εΐ^ρηται (Γ. 13) βιβλίων χατηγοριών ε^^ — 
ρε^έντων αχεδον παραπλήσιων κατά πάντα %αΙ %ατ αντο το προοίμΐφ-»^ * 
Ι&τι γαρ του ίτέρου η άρχη ^τών όντων τα μίν ομώνυμα Ιύ'^ ^ 
τα δϊ αυνωννμα*^ ήτις αχεδον η αντη Ιβτι τφ χροχειμίνω βιβλΙ^/ΐ9 " 
ίκρί^ τούτο γνηβιον είναι τον φιλούόφον το βιβλίον υπο ηάντβΜ^^^ 
ίξηγψών. 

ΒοβίΗΙυβ ίη ρΓ36(ϋβ3ΐη6ηΐα ρ. 1 13 βς. 6(1. Β38. 1570 : ΑήΒίοίεΙΐε νσ^^ 
ηβ^ιιβ ύΙΙίηΒ αΙίβηηΒ ΗΰβΓ 68(, ίάαΓΰο ςηοά ίη οτηηί ρΜΙοΒορΗέα η^ 
ίρ8€ άβ ΗνίΗ8 ορβηε άϊΒρνΙαΗοηβ οοηεβηϋΐ βΐ δΓβνίίαε ϊρ$α αίςηβ ίίΜ^' 
ΗΙϋαΒ αδ ΑνίΒίοίβΙβ ηοη άίΒοτβραί , . . ςιναηςηαηι βχΐβί αΙίβΓ Ατίίΐ^' 
(6ΐί$ ΚΙ)βΓ ά€ €ί8ά€ΐη άί$ρηίαη8, βαάβτη (βγβ €09ΐΗηβη$, ςηνιη Η( οτ^' 
ϋοηβ άίνβηυε, 8βά Μα ρΓορΗβίαΙχε ΙίδβΓ οαΐοηΐιιηι οβρϋ. XXVI. 
Περί εναντίων (δ. ΛΤίρΙ αντίχείμενων). 

ΡΓ36ΐβΓ 62ΐιη περί αντικειμένων (Ιί836Γΐ3ΐίοιιεπι ({υαβ ίη υίΓΟφίβ (α( 
δίπιρίίεη νβρί)» ΗοοβπΙ βοίίβηι ΓβΓο νβΓδίιυπι πιιηιβΓΟ ί(1βιη !η υίΓοςτιε 8Γ- 
^υιηβηΐυηι (ΙβδοηρΙυιη 6886 ρ6Γΐιί1)6πΙί8) εϋΙε^οπαΓυΐΏ ΐΓ30ΐ2(ιι οοπιρκ- 
Ηεη^βΒαΙυΓ . αΐία βΐίαηι 8ίη^υ1αΓίδ ίν ενί βιβλίω Γ6Γ6ΐ)3ΐυΓ, ουί ίπδΟΓίρΙααι 
6Γ3ΐ '^ρ^στοτ^λον^ περί αντικειμένων {περί έναιηίων ά 0. Ι*. 5, 22). 
({υαπι (]υ&68(ίοηυιη ηιυ11ί1ϋ(1ίη6 618 βίπιίΐίαιη ςααβ δίοίοί α^ίΐΒΓβ βοΐβκηΐ 
(ν6ΐϋΙ 0ΗΓγ8ίρρυ8 έν τοις περί των στερητικών λεγομένοις, οΓ. Ο. Ι*. 7, 
100: περί των κατά στέρησιν λεγομένων β. χιίτηιηφχβ 6( Αηβίοΐβίβιΐλ 
6( ϋ1ΐΓ3Τ8ΐρρυπι ρα88ίπ) 60ΐηρ3Γ9ΐ δίΓηρΗαυδ , (|υί ρ. 87 , 3 τον πλήρη ηερί 
των στερήσεων λόγον 8υπΐ6η(1υΐΏ 6836 !η(ϋεΗΐ Ιχ τε τον ^Αριστοτελικού — 131 — 

^ ΠΗ; ΧρυβίΛτίείου βιβλίον)^ ίηβί^ιιβιη Γυι$$6 ηαπταΐ δίιηρίίοίαδ , ^αί 

^^πνηπι Ιοοαιη φΐί ββΐ (16 ορρο8ίΙί8 βχρΗοΑπβ ν^πα βίυβ ΓΓβ^βηΙα 

^^ Ιιβι1)1ί€ΐιυ (βοΗοΙ. Βγ. ρ. 88. 30, ιιΙ)ί άβ ΑροΗ^τΙαβ 1ί1)Γ0 β Ιαιη1)1ίοΗο 

*^]β<5ίο: %αΙ ϊύως ονχ ηΐ^εν εΙς αυτόν ου γαρ αν αντο ηαρηχεν ο το 

^^^ Άροτοτέλους ιαρί άνχΜΗμίνων βίβλίον Ιπισκεψάμενος. οΓ. ρ. 87, 

^ 83, 14) βιιηιίΑ βρροβαίΐ. Ιαηώΐίοΐιιιβ βυΐεηι βχ ΡοΓρΗγηο ρΓοΓβείΙ, (|ΐιί 

■ΐΐι^ιιβ «8861 ίη Βίοίοοηιιη οοπιρβΓ3ΐίοη6 (ρ. 40 , 36). 3ΐ(|α6 Ιιαθο ({υΜβιη 

^ο^ιίΑίοπιιη οοηιρατ&Ιίο ΑβΙαΙβιη, ίη ςυβ Αηδίυΐβΐίοαιη 1ί1}ηΐΓη οοηβοηρίυιη 

^*β«ραΙβ8, 82(18 (ΐ6θΐ3Γ&( (οΓ. Βθ8β ρ. 66). ΤΙιοορΙίΓΛδΙβ&ιη δοΠίοβΙ €ΙΐΓγ- 

^ΐρρο ρΑίιΙο 3ΐι(6πυΓ6ΐη. ςιιαιη ββηάβιη βί^ηίβεΑΐ ίΠικΙ αποριών πλή&ος 

^φΛ,ιΙχανον ΡβηρβΙβΙίοίδ ^&(ιιιη ίρβίςυβ ΤΙιβορΙίΓαβΙο , βίευΐ βχβιηρίβ οοιη- 

ΙΜ'οΙιβιιΙ 1ί1)Π Λ€ρΙ αρχής (8. ιηβίβρίιγδίεοηιηι) βΐ τνερί 'ψνχής , ιΐβ (|ϋϋ ίΐΗ 

^*1ιαιιί8(ίιΐ8 (Ι6 911. ί. 01 : χαΐ τα ίφεξής α μααρον αν εϊη τιαρατί&εΰ^αι^ 

^ογ/ πη μή μαχρώς είρημίνα άλλα λίαν σνντόμως τε χαΐ βραχέίος τ^ γε 

^-^βΐ' τοις γαρ ηράγμαβι μεβτά Ιατι πολλών μεν αποριών^ πολλών δΐ 

^9Κ4ύτάαεων, πολλών δΐ λνβεϋον. εβτι δΐ ίν τω πεμπτω τών φναιχών^ 

^^ντίρω δί τών Λ€ρ* 'ψνχής. 

5. (103) 

δίιηρϋαιίθ ίη ααίβξ. (Γ. 08, γ Βαβ.) ρ. 83, 13 Βγ. : άλλ' Ιπειδη σαφή- 

'^^ίας ξτνχεν η του'^ίρίύτοτ^λους λέ^ις (οηΙ. ρ. 11^ 33—12, 25). ϊδωμεν 

*ε«« δσα τω τόπω προαεξεργάξονται οι πλεινότεροι τών ίξηγητών • τών 

7^€χρ Στωικών μίγα φρονονντων ίπΐ ττ} τών λογικών ίξεργααΐα , ?ν τε 

'^€>£ς άλλοις και ΙπΙ τών ίναντίων απονδάξουΟι δεικνύναι οτι πάντων 

'^^^ζίφορμας ο ^Αριύτοτίλΐίΐς παρέύχεν ίν ενί βιβλίω ο περί αντι- 

9^^Αμ^ν(ον ^ίγραψεν^ Ιν ω και ατωριών ίΰτΐ πλή&ος άμήχανον^ ων ολί- 

7*^ ίχείνοι μοιραν τζαρέ^εντο. χαΐ τα μεν άλλα ίν εΐααγωγ^ παρεμ- 

ΡοΙίΓν ουκ εϋλογον^ ούα δΐ αυμφώνως οΐ Στωικοί τω ^ΑριατοτΙλει διε- 

"«"«τίαντο , ταντα (ψέον, ορον τοίννν παλαιού περί τών ίναντίων κατά- 

β^λημίνον, ον και ΐμπροβ^εν ίμνημονενΰαμεν ^ οτι ούα ίΰτίν (οογγ. 

®τί ΙΰτΙν δσα) ίν τω αντώ γένει πλειβτον αλλήλων διαφέρει ( — φέ- 

^^α 80Γ. Βγ.). ηνθννε τον ορον ο ^Αριστοτέλης ίν τω περί τών αντί- 

^ιμέ^ων πολνειδώς βαϋανίαας αυτόν, καΐ γαρ εί καΐ τα διαφέροντα 

^ντία ίστίν Ιπ^τηβε^ καΐ εΐ ή διάφορα ίναντιότης είναι δύναται^ καΐ 

(ίη πάΰα διάαταΰίς Ιΰτιν ή το πλείστον διαφέρουσα^ και εΐ ταυτον τα 

Μστον απέχοντα τω τα πλείστον διαφέροντα {τω το πλ. διαφέροντι 

Βτ.), και τις ή απόσταύις καΐ πώς τον πλείστον απέχειν ακονστέον, 

αν ατοηων φανέντων προσληπτέον τι τω γένει , ίνα |; ο ορός τα ΛλίΓ- 

σΐον απέχοντα ίν τω αυτω γένει, καΐ τίνα τοντω άτοπα έπεται , «αί 

9* — 132 — 

εΐ Ιτερότης ΙΰτΙν η Ιναντίότης χαΐ εί τα μάλί<ίτοί Ιτερα ίνίχντία^ αΙΙ^^νς 
τε ί&ηοίεν ίλίγχονς πλείονας. ((Ιθίικίβ ίΐ3 ρβΓ^ίΙ ΒίοίοοΓαιη βίαάίβ βλπβμΙι» 
ΐΒΠ^βηδ: χρηΰαμίνον όί 0(ΐ(ύς τω ορω τούτω Ιν τω ηερί τον τίΟ^^ 
λόγω — ί. β. 03 1, ρ. 6, 17 — μ,ετα το ίπίαημήναΰϋτΐί οτι παλαώ^ ο 
ορός , οι αηο της ύτοάς τιαραλαβόντες αυτόν ίχρηβαντο^ το μίν σαθ^^ 
αντον παραδείχννοντες^ τζει,ρωμενοι δΐ όλως λνειν τα δοκονντα οτοσνΛ, 
ο (ΐέντοι Νίχόΰτρατος αΙτιαται . . . τοντο δΐ πολλοβτον μίν Ι(Γτ* μί^^ 
ων^Αρί,ΰτοτίλης ίν τω λόγω τω %ερΙ των Ιναντιοττ^των ηΛορηί^^ν- 
φΐΠ)ΐΐ8 ίΙβηιΐΌ 1. Λ. αντίΐί, δί^ηίΠοβΙ, ηοη ίρβίυδ οίΐΐβ^οπβηιιη ΓώβϊΗ '^Ψ 
περί των ίναντίων διδαατίαλίαν ^ δίοιιΐ ρ. 83•* 6.) 

6. (104) 

II). ρ. 83** 7 : τούτοις ονν {τοις ξητημαβή οι άηο της ΰτοάς ίχ^ Ψ 
ααντο πάβι %αΙ τοις άλλοις διορία μοίς τοις ηερί των ίναντίων ^Α^^' 
ατοτέλει χατα πόδας η^ίολού&ηβαν , ίκείνον (ςαοίΐ ΡοΓρΙιγτϋ ^οη»^' 
ΓβηΙίδ οοηίοοΙϋΓδ β8ΐ) τας αφορμας αντοίς δεδωκότος ίν τω περί -^«^ 
αντικειμένων ΰνγγραμματι^ ας ίξειργάΰαντο ίν τοις αυτών βιβλίοις -•• 
(83•' 24 :) τοιαύτης δε οϋαης της Στωικής διδασκαλίας^ ΐδωμεν πώς ^^^' 
την από της ^Αριστοτέλους παραδόσεως παρεστνάσαντο. ούτος γα^ *'' 
τω περί αντικειμένων την δικαιοσύνην προς την αδιχίαν ίναντίαν λέ- 
γει ' ου λέγεσ^αι δ^ τον δίκαιον τω αδίκω εναντίον φησίν^ αλλ* έναν- 
τίως διακείσ&αι. ει δε τιαΐ ταύτα εναντία φησί^ διττώς ^η^σεται ^ο 
εναντίον ' η γαρ κα&^ αυτά τα εναντία ρη^ι^σεται , οίον αρετή χαΐ ««- 
κ/α, χίνησις στάσις, η τω μετέχειν εναντίων^ οϊον το κινούμενονχφ 
ίστηχότι και το άγα&όν τω χοτχω. (Ιιαοο ιΐβίικίο ίΙβΓϋηι 6χρΙίε3ΐΐ(1ο 8ίιη- 
ρΐίοίυβ ΓορβΙίΙ.] 

7. (105) 

II). ρ. 83^ 47: διο την μίν φρόνησιν τι} αφροόύντι φηαΐν είναι 
εναντίον (βο. ο Χρύσιππος), τον δί όρον τω δρω (βα την ίπιστήμψ 
αγαθών καΐ κακών καΐ ονδετέραιη' τι/ αγνοία τών αυτών^ οΓ. ν. 40) ον- 
κέτι ομοειδώς εναντίον είναί φησιν. ίπ' εκείνα δΐ ποιούμενοι την ανα- 
φοράν , καϊ τους ορούς κατά συξυγίαν άντιτι^έασιν. ταύτα δΐ πάρα 
τω Αριστοτέλει πρωτω διωρισται, ασύν&ετον μίν μη άξιουντι ίναν- 
τίον εϊναι τω του εναντίον ορω , οϊον την φρόνησιν μη εΐναι ίναντίον 
τ^ αγνοία τών άγα&ών και κακών και ουδετέρων^ άλλ' εΐ αρα, κατά 
συξυγίαν όρον ορω άντιτι^έναι καΐ εναντίους λέγειν τούτους τών Ιναν- 
τίων εϊναι πραγμάτων, φιλοτεχνεί δ^ περί τούτων επιπλέον ^ ως λόγος 
οριστικός λόγω έναντίος ίστίν , ίάν τω γένει τι ^ εναντίον η ταΐς Λα- 
φοραίς η αμφοτίροις' οϊόν έστι του καλού ορισμός^ εΐ οντω τύχοι^ σνμ^ -- ι:;:; - 

μετρία μερών προς άλληλα^ τοντω ίναντίον ααυμμετρία μερών προς 
£λλΐ}λϋί ' χαι ΐύτί τω γίνει η Ιναντίωύις , αλλαχον δε τίχις διαφοραίς, 
οίορ λενκον χρώμα διαχριτίχον όψεως , μελαν δε χρώμα αυγκριτίκόν ' 
έν γαρ τούτοις το μεν γένος το αυτό, χατα δε τας διαφοράς Ιναντίωΰις. 
Βίρτμαι ουν ηώς λόγος λόγω ενάντιος έατί, χαι οί της ονΰίας όΙ δηλω- 
χίΜοΙ λίγοι ίναντίοι Ιβονται. άΐλά ταϋτα μίν αρκούντως μέχρι τονδε 

8. (106) 
Π), ρ. 84, 28: αντος δΐ ο Αριστοτέλης έν τω περί των ανη~ 
9ίειμέν(ον βιβλίω (ηερί των] αμέσων χαΐ^ έμμέύων β^βηβ) έξητηβεν , εΐ 
&άτερον ατνοβαλών τις μη ίξ ανάγκης ^άτερον λαμβάνει^ αρά έύτί τι 
νούτων ανά μέαον η ον τΐάντοας; 6 γάρ την άλη^ δόξιαν άτωβαλων 
ούχ έξ ανάγκης ψευδή δόξαν λαμβάνει ονδΐ 6 ψευδή άληϋ'ή ^ άλλ' 
ίνίοτε ίκ τής δόξης ταύτης ή εΙς το μηδίν όλως νπολαμβάνειν ή εΙς 
£^€ΐβτημη[ν μεταβάλλει , δόξης δ\ άληϋνυς καΐ ψευδούς ουδέν ^τιν άνά 
ξΛέασν η ουκ άγνοια ουδ^ έηιβτήμη, 

9. 10. (107—8) 
II). ρ. 8β*> 35 (Γ. 102 β Β38.) : άτόηως δϊ Ικ τών κατά Ι^ς στερή- 
σεων τάς Ιτνιχειρήαεις τνοιούμενος καΐ ατέρηΰιν εΙς ?ξιν μεταβάλλειν . 
ψί^ίν (βα ο Νικόΰτρατος) . . . («38) 6 ^έ ^Αριστοτέλης (οβί. ρ. 13, 31) ουκ 
ίηί τάν έξ ξ^ους άΐλ^ έπΙ των φύαει την Ιξιν και την ατέρηΰιν πα- 
ρέλαβεν^ έφ^ ων και κυρίως ή κατά εξιν τίαΐ ατέρηΰιν άντί^εΰις λέ- 
γ^αι. χρηΰωμε&α ουν αυτοις τοις ^Αριστοτέλους προς τον Νικό- 
^χψαον • έν γάρ τω περί τών αντικειμένων αυτός φηΰιν , ως αΐ μεν 
^ίρ^}1ίεις τών κατά φύσιν λέγονται , αϊ δί τών έν Ι^ει , αι δε τών κα- 
"^^ρημάτοαν^ α£ δί άλλων τινών ^ τυφλάνης μεν τών φύσει ^ γυμνότης 
α τον ^ν Ι&ει , αργυρίου δε ατέρησις τών έν χρήζει παραγινομένων, 
<^ί ^ί και άλλαι στερήσεις πλείονες , και ένίων μεν στερήσεων ουκ 
ί(Γτιν απαλλαγή , ένίοαν δΐ ίατιν ... (87 , 2) αλλά τον μίν πλήρη περί 
τώι; ύτερήσεων λόγον Ιστιν εκ τε του ^Αριστοτελικού και του Χρυσιπ- 
ιαΐου βιβλίου λαμβάνειν , τινά δε καΐ ο ^Ιάμβλιχος παρέγραψεν ίχοντα 
^^(ύς• «τΐολλαχώς του εχειν λεγομένου^ ως ήδη παρεδείξαμεν^ η στέρη- 
^^^ιατείνει μεν έπΙ πάντα τά σημαινόμενα του ίχειν^ ονκέτι μέντοι 
*^^ Ιτά πάντα τά εναντία- άπωλεία γάρ ίσον ή στέρησις^ ώστε ούκ αν 
χον κακού γένοιτο στέρησις , οτι μηδ^ απώλεια κακού γένοιτο αν ή 
βλαβερού «λλ' αγαθού ή χρησίμου • ου γάρ 6 νόσου ή πενίας απαλλα- 
γείς (η^είη αν άπεστερήσ^αι νόσου ή πενίας^ αλλά μάλλον ώς υγείας 
η πλούτου αφαιρεϋ'είς. άγαμου μεν στέρησις ή τυφλότης ' άγαΌ•ον γάρ — 134 — 

η οψις, αδιάφορου δϊ η γνμ,νότης' αδίάφορον γαρ το ίμάτιον καΐον^^ 
αγαθόν ούτε κακόν, διο ατίρηβις ονδεμ,Ια αγαθόν αλλ' ήτοι χαηον ι^^ 
αδιάφορον, καΐ αγα&ών δΐ ατίρηύίς γένοιτο αν ήτοι των τίάντων ι^^^ 
των ηλείΰτων. ηκιβτα δέ φηϋιν ^Αριΰτοτίλης των έν τ^ ψνχ^ αγα- 
θων χαΐ ηροαιρέαείύς ίχομένων ^{νεσθαι ύτίρηβιν ουδείς γαρ λίγΗ ' 
δίχαιοαύνης ίατερήο^αι^ και 6 ειπών οτι Ιηιβτάμαν ουδείς φέρει ^ απο 
της αυτής έννοιας ειρηκε. μάλλον ουν πλούτου δόξης τιμής των τοιού- 
των τιαΐ μάλιβτα των περί τας χτηοεις καλουμένων αγαθών εΐύιν αί 
ατερηβεις * διο καΐ Ιλεοι και οίκτοι έπακολου&ούαι ταίς ηλείβταις 0τε- 
ρηύεοιν,τ^ ο μέντοι ^Αριβτοτέλης των φυοικων ατερηαεων νυν (ί. & ϊη 
ΟΛίβζ.) την άντί^εΰιν προς την των εναντίων παραβέβληκεν. αλίί 
ταύτα μϊν αρκούντως. 

11. (109) 

11). Γ. 103 €: ταύτα τοις περί των εναντίων είρημένοις προΰτί&τΐίίι 
(ίη ΟΛί. ρ. 13^ 36) ... οτι τω μ^ αγα^ω κακόν πάντως εναντίον^ τφ δί 
κακω τΐοτε μεν αγαθόν ποτΐ δΐ κακόν ... (88, 42) έν δΐ τω περί αντι- 
κειμένων βιβλίω προΰέϋ^ικε τοΓς τρόποις τούτοις των έναντιώοεων καΙ 
τον των μήτε άγαμων μήτε κακών προς τα μήτε α^αθα μήτε χακά^ 
ούτως λέγων το λευκόν τω μέλανι και το γλυκύ τω πικρω καΐ το ο|ν 
τω Ι^αρεΓ και τ^ κινηθεί την Οτάύιν έναντιούοΟχίΐ . . . (88^ 3) Νικό^ίτρα- 
τος δΐ αΙτιάται ^ν μίν οτι ατελώς ίχει η των εναντίων διαίρεαις. ου 
γαρ προοέ&ηκεν^ οτι καΐ αδιάφορον αδιαφορώ αντίκειται, οηερ (βίουΐ 
εοηίΓΑ &(1ν6Γΐ11 Ι2ΐη1)1ίε]ιυ8 ί. 6. ΡυρρΗγηιΐδ) έν μίν τω των αντικειμένων 
βιβλίω προαέϋΎΐκεν ειπών εϊναί τίνα τρόπον αντι^έοεως των μήτε αγα- 
θών μήτε κακών προς τα μήτε αγα^ά μήτε κακά^ ά>ς εΓρψαι 7^ρότε- 
ρον. αδιάφορα δε αυτά ουκ έκάλεβεν^ ως οΐμαι^ διο νεώτερον ην το 
τού αδιάφορου όνομα ^ παρά των Στωικών τε^έν, 

Ηοε ίρ8ο Ρ86ΐΐ(!3Π8ΐοΙο1ί8 Ιοοο Ιί^Γοςυβ (δίευΐ 03ΐ6^0Π9Γυιη ΙίΙΐΓυ) 
0808 6886 νί(ΐ6ΐυΓ Ρ86ΐ](Ιο-ΑΓ6ΐιγΐ38 εν χώ περί τών αντικειμένων βιβλίω 
άΐΆΐ\ΐ8 Λ δίιηρίίείο Γ. 104 β βίϋΟ β. III. ΕΗΕΤΟΕΙΟΑ ΕΤ ΡΟΕΤΙΟΑ. XXVII. 
Τέχνης της θεοόέχτον ύνναγωγή. 

ΑηβΙοΙβΠδ αρυά ν6ΐ6Γβ8 ρΓ36ΐ6Γ τΙιβΙοΗο&β νυΐ^αΐαβ 1ίΙ)Γ08 ΐΓββ ίβΓβ- 

Μιιτ ΒΪίβτα &Γ8 ιηοάο ΤΗβοάβοΙβα ίηβορίρία ηαοίΐο αΓίίβ ΤΗβοάβοΙβαβ οοιη- 

ρβηάίαηα. βίο βηίιη 1ΐ3ΐ)6ΐ οο(ΐ6χ ίββΓίϋ αηΐίςυίββίηααβ ί&αΓβηΙί&ηαβ οαηι 

06(6ή8 ({αο8 νί(ϋ (οΓ. βϋ&ηα Ρ..νΐοΙοηα8 , οοηαιη. ίη 1. Αγ. άβ βρίβ (Ιίοβηίϋ. 

ΡΙοΓ. 1579 ρ. 639) ΙΙα1ίοί8 βΐ οαιη ΗββγοΗίο χίχνης της Θεοόίκχου αννα- 

γωγη ά (ηί8ί (ΐαοά των Θεοδέκτον ΙβϋΓ., της Θ. ύνναγωγης οβΙβΗ Ιΐβΐ., 

ϊΐπ ίΐααγωγης οαιη βάά. αυναγοογη ίν γ Ηε8.), ί. β. τίχνης ^ορίηης 

ΰνναγοογη θεοδεχηχη (ββΐ βηΐιη τέχνης ανναγωγη ίίΐβιη (ΐαοά τίχνη^ 

ςυ6ΐηα(1ιηο(1ιιπι αΙΙβΓδίη ίΠαπι ΙβοΙΐοηβιη εΐαοίγωγης ρβοΐβ 6χρΗθ3ΐ)αΙ ^. \ν. 

Εΐίιιΐκ δΙβΗ(, δγιη1)θ1α6 ΗΐΙβΓ&Γί&β ΒαΙαν. VII Τρα]. 1845 ρ. 10] 8!νβ τέχναι 

{(ψορίχαϊ) θεοδεκτίΐίαί^ βίοαΐ οίΙαΙυΓ ίη Γγ. 4. ({αί 1ί1α1α8 βοάβπι πιθ(1ο 

6χρϋοΑη<ία8 νΜβαΙυΓ ςυο ααΐ βΐΗίοϋ Απδίοΐβΐίδ ΝίοοπιαοΗβ» (ΥίοΙοηυδ 1. ο.) 

«ιαΐ φΐο Εαάβπιβα. ίΐα βηίπι ίαπι νβΙβΓββ βίαίαυηΐ (οΓ. Κθ86 ρ. 88) , βίοαΐ 

εϋιίοοΓυπι οηβΙγϋοοΓυπι (Αΐβχ. ίη (ορ. ρ. 70) ρΗγβίοοηιπι ΕυίΙβπιβΟΓυιη 

Ευάβπιυπι βΐ ββουηάαπι ηοηυυΐΐοδ ΝίοοπιαοΗβορυπι Νίοοπι&οΙιιιηι , τΐιβίοπ- 

026 Ι8ΐία8 ουπι ΑτίβΙοΙβΗοίδ 86ΓίρΙί8 ίη αηαηι οοάΐοβπι οοΐΐβίββ αυοΙΟΓβπι 

ροΐίυβ ίιιί886 ΤΗβοάβοΙβπι Ιαίβηιηυβ οηΙίοοΓαπι (ΑΙβχ&ηάτίηοΓυπι) οοηίβοΐα- 

Γ3ΐη ίρ80 ΤΙιβοάβοΙβαβ τΐιβίοηοββ Ιίΐαίο &ρρο8ίΙο 8ί£[η16ο&Ιβπι 6886. ςυοά 

ςιιίάβπι 6Χ ΟαίηΐΠίαηί 66Γΐ6 ν6Γΐ)ί8 ραΐ6ΐ ρΓορΐ6Γ ΙΙΙαΙυηι αηΐίςαίΐαβ Ιγ&- 

(ϋίαιη (Αριατοτέλονς τέχνη §ητ.) οοηβΙβηΙί8 ναΐ^ο 0Τ6(1ίΙυπι 6886 Αη8ΐοΙβ- 

1ί8 ςιιθ(! ΤΙιβθ(ΐ6θΙί8 Γυί886 ΟΓίΙίοα ΓΑΐίο ηιαίαβπΐ. ουίιΐ8 ΟΓίΙίοοΓαπι οοηίβοΐα- 

Γ36 ΗϋδΑΠί (Ι6(1ί886 νί(ΐ6ΐαΓ ίρ8ία8 ΑΓ^υπιβηΙί ο1)86Γν&Ιίο, ςυο τεχνιχα τΐαραγ^ 

γίίμιαα (αΐ βίΐ 0ίοηγ8ία8 ρ. 722) ίη ΙδοΟΓΑΐβοπυη (ίηΐ6Γ ςαοδ ΤΙιβθ(ΐ6θΙβ8 

βΐίίπι ηοπιίηβΙϋΓ Οίοηγ$ίο ρ. 626) ΓβΓβ αΐ0(1υηι αιιοΙΟΓ ΐΓα(ΐ6Γ6ΐ , ηοη &Γΐΐ8 

ίρ^ίϋ:) ηαΙυΓαπι Ι6^68([α6 βχρΗοαΓβΙ οιιηι Απ8ΐοΐ6ΐ6 βΐ Τ1ιβορΙΐΓα8ΐο. η&πι 

^Ι ίΓ8^ηΐ6ηΐ3 (Ιοο6ηΙ (οοΙΙβοΐΗ οΗπι α Μ36Γο1(6Γο άβ Τ1ΐ60(ΐ60(ί8 Ρ[ι<ΐ86ΐΙΙα6 

νίΐιι 6ΐ δΟΓίρΙίδ νΓβΐίβΙ. 1835 ρ. 60, Μαχ. 8οΙιηιί(ΙΙ (Ιβ ΐ6πιρθΓ6 ςυο αϊ) Αη8ΐ. 

Ιίύπ (16 3τΐ6 ΓΐιβΙ. ουη8θΓίρΙί 6ΐ βάιίϊ 8ίηΙ Ηαΐ. 1837 ρ. 5, ϋ»Γ. ΜαΙΙβΓ ίη 

ΡΓ2^αι. ΟΓΑΐΟΓυηι ΑΐΙίοοΓυπι Ρατ. 1858 ρ. 348), ΐ800Γ3ΐ696 ρΐαηβ βΓΐΙβ απι- — 136 — 

ΙιίΙαιη Ι6η6])3ΐ οΐ ρβΓδυαάοπίΙί 3Γ168 οΓαΙίυηίδςαβ &Γΐίβοίο$36 ρΓΑβοβρΙιι ρΓ^' 
ροδίιίΐ ΓΐιβΙοήοαβ ρ86υ(1&ή5ΐοΐ6ΐ636 (|. (1. α(1 Αΐβχ&ηάτιιιη (({ΐιββ Ιαηιβη ΙοΙικ 
τνερί λέ^δοας οαραΐ ρΓορΙοΓ ίρ5& ΓοΓίαββο ΤΗβοάοοΙβα ςα&β ΓββρίοίΙ 06^1 ^ " 
^6ΐ)8ΐ) 6χ ςααάαιη ρατίβ βίιηίΙίοΓ ςυϋΐη τΐιβίοηοββ Αηβίοΐβΐίβ ΙίιβΟΓβΙΐαι^^' 
ΐ(1 βηίιη ρΓΟ οβΓίο οουβίαΐ ηαΐΐ&ιη βχΐίΐίδβο βΓΐβιη ΤΗβοάβοΙΐβ ρπιβίβτ θΑ^=κ^ 
ςιιαε ΑτίδΙοΙεΙί ΐΓί1)ΐιΐΙυΓ 6ΐ ιιύίουηςυο ΤΗοοίΙβοΙίβ ρΙ&οίΐΑ οΐίβηίατ, Ρ$6α€Γ^ — 
απδίοΐβΐίοα Ιιαβο ίηΙβΠί^βηίΙα 6886. ηυΐΐαίβηυβ 9υΐ6ΐιι ηβςαβίΐΑ 0ϋ§^ί1αη(!ιι«:ν^ 
6$1 66Γΐβιΐ] ςααηιίαιη ΐρδίυδ ΤΙιβοάοοΙίδ αρίεπι αΒ Αηβίοΐβΐβ Γαίβββ ίη οοιε:*^^ — 
ρβικίίυαι Γ6(ΐ36ΐ<ιηι , νβΐυΐ 1ί1)Γί ΡΙ&Ιοηίδ άβ ΓβρυϋΙίοΑ βΐ άβ 1β§^ϋ)υβ βΐΊΜ, — 
11136118 άίαΐο^αβ , — ηιιΙΙαιη βηίιη ϋΐβ 6(Ιί(ΐ6ΓαΙ ηοη ιηα^^β φΐΑΐη ΙδοοτϋΙ^^ 
Αΐϋςυβ ρ1αΓ68 αηΐβ ΑτίδΙοΙβΙβηι , ({ΐιοηιιη Ιβιηβη ατίβδ ροβίβα ίβτβΒωΙΐΒ.'* 
(Βθ86 (Ιβ Αγ. 1. ρ. 101). ηαπι ςιιί δίνβ ρθ6ΐβ6 βΐ υΓαΙοη ΤύβοίΙβοΙί άγΙομμ 
φιοψίβ ΙήΒαυιιΙ 8ίν6 ηιίηοΓβαι ςιιβηάαηι αΙΙΟΓαηι βΐίαηκιαβ ΤΙιβοάβοΙβκχι 
αΓίίδ αυοΙοΓβπι βη^υηΐ (Ηββ. αρυά 8αί(1. 8. ν.) , 608 ΑηβΙοΙβΙΙβ ΤΙιβοάοοΙβ^ 
δρβοΐΑΓβ ραΐβΐ. ηβηυβ αΓίίδ «{αα Ιη οΓδΙίοηίϋυβ (αϊ) ΑτίδΙοΙβΙβ ία ΗιβΙοΗοβ 
οίΐϋΐίδ) Τ1ΐ60(ΐ66ΐβδ ιΐ8αδ 8ίΙ ηοη βοπρίαβ Γ6^υ1α8 ςαακί (ΐ686Γΐρ5ί88β ΑΗ- 
δίοΐβίββ ρυΙ&η(1υ8 68ΐ , ςυία ΤΙΐ6θ(ΐ60ΐί ΙδοοΓδΙβο ηίΐιίΐ αιίβο Ιη ΑΤίβ ρΓΟ- 
ρΗοπι 6ΓαΙ (ηαπι την θεοδεκτον τέχνην ΑηΙίρΗαηβδ οοηιίουβ αραΑ Αΐΐιβο. 
IV, 134^^ ΓΐιβΙοηοβπι «ιρρβίΐαΐ ιιΐροΐβ Ηβ^ιιαίίδ οβίβΐιηβςυβ, ηοη ςυθ(1 ίηνβ- 
ηοΗΐ, οΓ. Μ. δοΐιηιίάΐ Ι. ο. ρ. 11) ηβο ηΐδί ναΐ^αήδ ΓΐιβΙοΗοββ ρηβοβρίλ 
3Γ8 ίΐΐα Γ6ρ6ΐίΙ 6χ Απδίοΐβΐβ ρβπίίοηδ. 9ΐ ίυί886 νίάβηιυδ ςαί ΤΙιβοάβοΙβο- 
Γϋπι Ιίΐιιίαπι αΐ) αηΐίηιιίδδίηιίδ δίνβ ΐ3ίΐ3ΐίο11ΐ6ε«ιπί8 δίνβ Ιίΐιπιηίδ ηββοίο ςαο 
ίοΓβ ροδίΐιυη βο πιοιίο βχρΙίοβΓβηΙ, ηαβηι δββυΐαβ βδΐ ααοΙΟΓ ΑΐΐςααηΙο 
ΓβοβηΙίοΓ ΓΐιβΙΟΓίβαβ Λά ΑΙβΧΗηάτυηι ιηοιίυ Απδίοΐβΐί (βχ ίρβίαβ βηιεΙοΗδ 
πιβηΐβ Ιιαιιβ δίΙ)ί αυεΙοΓίΙαΙβηι αΓΓο^αηΙίδ, οί. δγηαη. ίη Ηβπηο^. IV, 60 \¥α1ζ) 
ιηοάο ΑηΗχίπιβηί (βχ αηΙίςαίοΓίδ βυίυδίΐαηι αηΐβ Αηάτοηίβιυη ΑΙβΧΑηάτίηί 
ΙβδΙίιηοηίο αδδβηίαΐίοηβηι ίοΓίΑδδβ ίη Αηαχίπιβηβ ηοΐαΐαηι δρβοίβηΐίδ. ςιιοά 
ΓβρβΙίίδδβ αβδίίπιαηίίιΐδ βδΐ ΟαίηΙίΙ. 3, 4. 9) βχ νείβρυπι εήΐίοοηιηι βΐ 1ίΙ)Γ3• 
ποηιηι βοηίββΙϋΓα «κίδοηρίαβ. ηβιιΐη Ηπίβηι , ιιΐ ΓβΓβ βΐ ίη Γβ ίιιοβΓίι, ΐιιτβ 
α(Ιδοηρΐ9β (ΑπδΙοΙβΙίδ βηίηι αΠβ βΐ ΐΓϋ)α8 ^βηβπύαδ , βΐίαπίδί άαο Ι^ηΙαιη 
ίη ίηίΐίο 1ί})Γί αιιοΙΟΓβηι ρΓίΐϋΙβΓ βθ(Ιίοαηι ααοΙοΓίΙαΙβπι δίαΐαίδββ οτβιΐβδ• 
οηιηίδ ίΐΐα &Γδ ηίΐίΐαρ δΟΓίρΙΟΓίδ οΐ ΑπδΙοΙβίβ βΐ Αηαχίηιβηβ βΐ Γβίβο Τίιβο- 
ά60ΐβ ροδΙβηοΓίδ, οΓ. Κοδβ (Ιο Αγ. 1. ρ. 103) , ι^αί ίη (ιηβ βρί^ΙοΐΑβ ΙιΒγο 
οίαδ ρΓαβιηίδδίΐβ οΐ ΙδοοΓαΙβαηι ίΙΙαηι λόγων φιλοΰοφίαν ί. β. τΐιβίοηοαηι 
βχίοίίβηΐίδ (((ααηι ^ιιίίίβηι βρίδίοίαιη ({ΐιαπι οβίβπδ ΡδβαίΙαΓίδΙοΙβΙίοΙδ ΑβςιίΑ- 
Ιίδ ΓβνβΓΑ δίΐ, αΐίυδ ααβΙοΓίδ ίαίδδβ ροδίβα «κίιΐίίαιη δίηβ οβαβα ηαηο οιιηι 
δρβη^οΐίο ραΐΗηΙ ςιιίάαιη, νοίηΐ ΙΙδοηβΓ ςυ. Αηαχίηι. ρ. 5. εί. Κοδβ ρ. 100) 
ίΐα ΙοοιιΙιΐδ 63ΐ : τναρΒίληφαμεν δε ... %αΙ των λοιπών τεχνογράφϋαν ι! 
τΙς τι γλαφνρον νπίρ των αντών τοντων γ^ραφεν Ιν ταις τίχνίας. — 137 — 

^^^Λϊίνξιι όε άυαΐ τούτοις βιβλίοις, ων το μεν ίβτ^ν ίμον Ιν χαΐς υπ 

^^ον τίχναις Θεοδίηττι γραφείααις^ το δε έτερον Κόρακος, ςυ&ιη βαη- 

^βο] ςαοΓπιιιΙ^η ββηίβηΐίβιη ΤΗοοάβοΙίδ ({υ36 νίάβΓβΙυΓ βυοίοπίαΐβαι ηβ- 

^^αιϋυπι ΓβΙαΙίΙ ν3]6Γίιΐ5 Μαχίοοαδ (8, 14, 3 βχΐ. ΑΓί8ίοί€ΐ€$ ΤΗ€θά€€ί% 

ΛΜαρνΙο οταίοηα€ αΗίί ΙΛτο8 ^ηο$ βάβΓβί άοηανβΓαί τηοίβείβ^ηβ (€Γβη9 

ϋέΜΜίν/Λ 60ΤΗΜ 3ί€ οίη €€8$ί38€ , βΓορΗο ΌοίΗτηιηβ ςηώηεάατη Γβδηε %η- 

9ίΜί€η$ ρΐαηήίί $ίΙη άβ Ηί8 ίη ΤΚβοάβοϋ^ ΗΰΗβ άίείηηι €886 αάίβοϋ), 

ΓιιβηιηΙ Ϊ£^ΙυΓ ίηΐβτ ρ!ιί1ο1ο^θ8 Αΐ6Χ2υΐ(ΐΓίηο8 4^ αιΙνβΓβ&ΓβηΙυΓ 618 ηυί 

φϋΗη ίη 1ϊΐ>Γθπιιη ΑηδΙοΙβΙίοοΓυιη ίη ΒΐΙιΗοΙΙιεοβ οοΠβοΙοΓυιη ΓβΓΓ3^ίηβ 

*Γΐ€ΐη ΗιβΙοηαυη Τΐιβοιίβοΐβαιη Γβιτί ΓβρβΠΓβΜΐ , οχ Ηοο ίρ8^ Ιίΐυΐο ίυάί- 

οϊΐΜΐι ί20Ϊ€ΐιΐ68 ηοπ βοίαιπ 2ϋΓΐ6ΐη ί8(Αΐη Τίΐ60(ΐ60ΐί ρΓ0ΐΐηιΐ8 αυοίυπ α(ΐ8οη- 

^ΓβηΙ, 56(1 ίηΙβΓ 3Γ(ίιιιη βοπρΙοΓββ ΤΗβοίΙβοΙοιη τΙιβΙοΓβιη ηυιηβΓβικΙαιη 

«856 ίο(1β ροΙίββίιηιιιη 8άΓβ 8ΐ1)ί βΐ ίηΙβΠί^βΓβ νίίΙοΓοηΙαΓ. ΑτίπΙοΙβΙβδ αα- 

^ φιί βχ 8€Γίρϋ8 ΤΙΐ6θ(ΐ60ΐί8 836ρίϋ8 βχβπιρία (ΙαεβΙ, δΓΐβιη βΐυβ ηυ8(ΐϋΗΐιι 

^ίβοβνίΐ. αηίουβ βηίπι Ιοουβ ({ΐιί ΙββΙβπ νίιΙβΙυΓ, εοηίΓατίιιιη ρΓϋ))αΙ γΙιοΙ. 

3. 9 (ςαβηι ΓββρΐοίΙ Υ^Ιβη Μβχ. 1. ο.)• τι1)ί ροβίςυϋΐη ίη ρβΓίικΙίβ αντί^εαν 

{χαιρϋβ ίΐΐαβίηνίΐ, ηαρίαωβιν ηυηο νβρΒο Ιαη^ίΙ (ΐ6δθΓϋ)Η({υ6 ηαρομοΐω^ 

9ιν^ φικ 6ΐ ίη ρηηΰίρίο Ιοοαπι ΙιαϋβαΙ , πιαχίπιο αηίοηι ίη 6ηβ ΰοΐυηιηι 

[ΰί. Ηΐ€ΐ. ϋά Αΐβχ. 29. ΟβπιβίΓ. π. ίρμ, 25). (ΐ6ΐη(1β βχβηιρία ροηίΐ , άυυ 

^118 ({ΟΑβ ίηίΐϋ 681, ρΙϋΓα ναπίαςυο Ηοηιοίοΐοΐοϋΐί. άβίηιίβ &(1 ΙοΙβπι Ιιιιίϋ$ 

αρίΐιιΐί ηΐΑΐβΠΒηι Γ6$ρίοί6η8 αώιοΐβΐ Ιιαβε : ^ατι όεαμα πάντα ϊχειν χαντό^ 

Μ αντί^εαιν είναι ταντο χα2 τιάρίΟον χαΐ ομοιοτέλεντον, εΐύΐ δΐ χαΐ 

ψευδείς αντι^εβεις^ οϊον ... ιηπι αΐίυά ίηείρίΐ αιρίΐυΐυαι (Ιοοίπιαιη {ίπεί 

0€ δίάριαται περί τούτων) , ιιΐΐίιηίδ ίΐυΐβη) ηοηί υογΜ» ραπαπι 3ρΙο Ιοοο 

(ρο3ΐ %αΙ ομοίοτίίεντον , ({ααπι (ί6ΐ)6Γ6ΐ βηΐε ίβτί δε αμα) Ιιαβο ηοΐα ίη- 

*^Γΐ*ι βδΐ : α/ δ^ ^9Χ^ί ^ών περιόδων αχεδον Ιν τοις Θεοδε%τείοις ίξ- 

ι^^ηνταί, φιαβ νβΓ\)Λ 8ί βοηρβίΐ Απδίοΐβίβδ. 3(1 δΟΓίρΙπ Τΐιβοίΐβοΐί» {^ί, 

Κθ5€ ρ. 89) ρβΓίίηβηΙ ί(1 68ΐ 3(ί οΓαΙίοηβδ 6ία8 {^ίΠίίία αηίΰτη ρβηο^οπίτη 

/€τ€ άίηίεη8η8 β8( ΤΗ6θά€€ΐ€8 ίη οταΗοηίΙ)η8^). ηαω ηβςαο .ΐΓίοηι ΤΗβυ- 

(Ι«ε1ί$ \\Λ ί1ΐ6 αΙ<ΐ886ΐ (οί. (Ιβ Ι.ίεγηιηίί 9Γΐ6 3, 13), ηείΐαο 8ϋαηι ίρ^ίυ», ηοη 

1113^^ «ϊϋβηι €ΐΙιίθ3 8υίΐ εί1αη8 Ιν τοις Νίκομαχείοις ιιη(]υαπ) (1ϊχί88θΙ ρπο εν 

τοις ^ιχοΓς. ϋ^ηυο 8ί Άά αΓίβηι (ΐαπη^Ηπι ϋΐίααι 1ρ8ίυ8 ({υίίΐεηι, ρροιιΐ 

τοΙβίΛΐ Υβίοπί Ιθ8ΐΐ8, ηοη Τ1ΐ(ίθ(1οο1ΐ8 , τενοΓα Ιιαοο Ιβ^οηΙβπι Γοϋοορβ νί- 

(ΙβηΙυΓ, ηοη οα ίη ΙοχΙα αΓΐί8 8θπρ8ίΙ ΑήδΙοΙοΙεΝ 80(1 ίη ηιαΓ^^ίηβ 1ί1>Γαπα8 

,Λΐ6χαπίΐΓίηυ8 ί|ϋί(1βπι Υβίοπί ΓοηΙο αηΙίίΐυίοΓ) €θπιπιοηΐ3ΐθΓί8 οιιία8(Ιαηι 

νοΙ ^Γ3ηιη)9(ίοί §Ιο883ηι οχοοΓρεηδ, ςαί οοηιραΓβΓοίΤΙιοοιΙοοΙοα ΑτίδΙοΙοΙίί*). *) ηίβί ίοΓίο &1) ίρβο Αηβίοΐβΐθ οιηηίηο ηβ^ββ γΙιθΙογϊο&ιχι ρΓοίβοΙαιη 
658€, &α1 ηηίγβπΑΐη ς^αιη 1ιαΙ}6ΐηα8, αιιΐ 06γΙο ΙΰΓϋαιη βίιιβ ΙίΙ)ηιπι, ίΐ» — 138 — 

ΤΗβοιΙβοΙβοηιιη ιηβιηοΓίβιη βχ αηΙί(ΐαίθΓί])α8 βοΗρΙοΗύιιβ πφβϋΐΑΐη κχ. 
ΐΓ4(1ί(ΐ6ΓυιιΙ βτΐίυιη τΙιβΙυηοβΓυιη ααοΙοΓββ Οίοηγβίαβ, ΟίοβΓΟ• ΟαίηΙϋί»* ^ι 
ηα$, βΓββοί Γ606υΙί0Γβ$ νβΐυΐ αποηγηουβ 86^υ6ΠΗηα8 ςαΐ &Γΐβιιι οηΐίοηΐί %£. 
ίυ(1ία&1ί8 6Χ Αΐβχ&ηάτο ροΙί8$ίιηυηι Ναιηβηϋ, Νβοοίβ, Ιί&ΓροοηΙίοηβ οοπι- — ^ 
ρίΐανίΐ αΐπ^αβ. 8υηΙ ρΓ&6(6Γ63 Ιοοί ηοηηυΙΗ ηαί ςυαηι 8(1 Αηβίοΐβίβαι γϋι• — 
άίοβιιΐ ρΐαείΐα τΗβΙοποα α τΗβΙοΓίαβ βίυ8 86Γν3ΐί8 &1ί6η&, αιΙ ΤΙιβοάβϋΐΜ μά 
ρβΠΐηβΓβ ροΙυί886 ρυΐΑτβηΙιΐΓ, ηί8ί βιιΐ βΗ» ρΐαηβ Γ&Ιίοηβ βχρίϊαιηιΐί €8- — 
ββηΐ (νβίαΐ ίη βηοη. ρροΐβ^. βίαΐ. Κ1ΐ6ΐ. 6γ. ΥΠ ρ. 12 \ν&1ζ. χ^ιΐς τοίνυν -^-β 
(ητορίχας νποτί^ενται βΙο. ({υί βχ Αη8ΐοΐ6ΐί8 86ηΙβηΙίΑ 8ί1)Ι άΐβραίιτϋ ί^τ 
νίδυκ 68(, οί. Κ1ι. β. IV, 24, ({ΐιβιη Ρ1 .Ιοηί8 ίαί886 ίηΙβΓρΓβίΑίιΙαΓ βΐίί «ρυιΐ Μ'. 
\ν&1ζ. VII, 33. οη^ΐηοιη βα άυοαηΐ βχ τΐιβίοηοββ (ΙβίιηίΙίοηβ Αγ. 1, 1. 1355, .^ * 
24 — 20) βιιΐ οοηΓα8ίοηβ ιηαηίΓθ8ΐ& αιιοΐοηιιη αΐίβηα ιη&ΐβ ΓβρβΙβηΙίυηι ίη .^^λ 

Αη8ΐοΐ6ΐί8 οοοιβα ΐΓ3ΐιβΓ6ηΙαΓ , νβΐυΐ ({αί άβ φίΛτίο θΓ&Ιΐοηί8 ^^βηβΡβ Ιιΐ 

8ΐθΓίοο ΓβΓβΓυηΙ, ({αο(1 Αηβίοΐβΐί ςαΐάβαι (&ηοη. αά Ηβποο^^. λ• €νρ. ^^ 
3, 15 βρϋά \ν&1ζ. VII, 794: το τναρον δί χοντο τναράγγείμα ου τζερί %ύν ι ^ 
ίναγωνίων ίβτΐ οδηγημάτων άλλα περί των απλώς ^ ίΰτορίηων ψι^μΐ & -^ 

%αΙ ηανηγνρίχων • άντιδιαΰτέλλομεν γαρ το ίάτορ^κον του πανηγύρι " 

χου ^ΑρίΰχοτίλΗ έξαχολουϋΌνντες τέταρτον τοντο είδος ίποϋάγοντί^^^ '' 
(ψοριχής, ίΐβιη αηοη. ίη ΑρΗίΗοηϋ ρρο^. \ν. II, 630, 86ουη(Ιυιιι αιιβ 
ΑΓί8ΐοΐ6ΐ68 τέταρτον πάρα τα τρία τα προλεχ&έντα το ίατορίχον ίκά- - 
λεαε μίχτον ατώ των τριών εϊναι εΐηων, οοηίΓα Ιο. δίοβί. ίη Ηβποο^. άβί 
ί(1. \ν. VI, 456: καΐ ου προύετίτέον θεωνι χαΐ Σωηάτρφ πάρα την χο^ 

νην δόξαν χαΐ Πλάτωνος καΐ ^Αριΰτοτ^λονς τέταρτον είδος της ^ητορί- 

κής τι^εμένοις 8εΐ1. το ίατορίΜν^ , ίηοβιΐίβ ({υίΙ)υ8άΑΐη &1ίί8 «οοιιτβΙίοΓββ^^^^ 
Ιτίΐιαιιηΐ (οΓ. ΚϋΓϋ8 βραά ΥΥ. III , 447 : η ^ητοριχη έατιν έτίΐατημη 
χαλώς χαΐ πειΰτιχώς πάντα τον προχείμενον δια^έβ^αι Ιόγον. εϊδ 
τον (ητορίχον Ιατι τ^ΰαρα^ διχανιχόν ανμβονλεντιχόν Ιγχωμιαατίχόι^^^ 

ζατοριχόν • διχανιχον μεν συν ίατί . . . 448 : ίστοριχον δί Ιν φ δίνιγον ' 

μεϋ'α πράξεις τινάς μετά χούμου ως γεγενημένας βΐ ςυί οοολβίοηβηο^^- 
οοηίυ8ίοηί8 οδίβικίίΐ δγπαηιΐδ ίη ΙΙβηηο^. 8ΐ3ΐιΐ8 IV, 60: είδη δί αυτηί^^ 
οΐ μίν δυο πραγματιχον χαΐ έπίδειχτιχόν^ οΐ δΐ τρία διτίονιχόν συμ — 
βονλευτίχόν πανηγνριχόν^ ο£ δί τέταρτον τούτοις προ0τι9'έαύι το ίΰτο^ 
ριχόν - ^Αριατοτέλης δ^ δύο γένη φηύΐν είναι τών ττολιτιχών βΙο. οβίβ^ 
ηιηι οί. Οίο. αά Αα. 1 , 19. ΤΙιβορΙΐΓ. βρ. Οίο. ογαΙ. 12 , 39. βοηρβΗ ΤΚιβο* 
ρ1ΐΓ38ΐυ8 περί Ιβτορίας 0. Ι. 5, 47.) Αηΐβιη 8ΐ&1η&8 ρτο ΑγϊβΙοΙοΗοα ςιααβ ρβΓ^ϋα βϋ Ρβήρ&ίβΙίοί οαΐαβΑνη 
Γβοθηβίοηειη &η11(ΐαϋα8 ΐΓ&(1ίΙ&ιη ηοβ ΙβηβΓβ ΑτίβίοϊβΙίβ ηοιηΐηθ ιηΒοη> 
ρΐΑΐη («ά ίηβίΑΓ 6ΐ1ιίο&Γαιη Ιπαιη), ίη φΐα οϋβΙιΐΓ «η Τ1ιβοάββ1θ«• οί. 
ηοΐ. ρΑ^. 3. — 139 — 

Ουο1)υ8 νβΐ ρ3Γΐ{1)α8 νβΐ 1ί1)Γίβ οοηβΐίΐίβββ νΐάβοΐατ ΤΗβοάβοΙβα , ςυο- 

^ϋιιη υηυδ τΐιβίοηοαβ &(1 ΑΙβχαηάΓυιη ΑΤ^υιηβϋΙο 8ΐηιί1ί8 (υ1)ί ίη ρΓ«6ί«Ιίοηβ 

ΰοιηιιιβιηοΓβΙιΐΓ υυυβ βχ ΤΗβοάβοΙβΟΓαιη ΗΒηβ το έν τοις , . . ΘεοδεκηΙοίς 

βιβλίον, οΓ. Αγ. γ1ι6(. ΗΒ. Ι. II] βΙΙβΓ τνερί λέξεως (βίοιιΐ Αγ. γΗθΙ. ΜΚ ΠΙ). 

3υοΙθΓβιη &υΐ6ΐη Γυίβββ υΐ ΓΐιβΙοηοΒβ β(1 Αΐ6χ. ίΐα 1ιιιίιΐ806 &Γϋ8 άϊοο Ρβή- 

ραΐβΐίουιη ςαβικίβιη , ({υί ΙβοοΓβΙβοηιιη ΓυΓ8α8 βΓΐί οαιη Γΐΐ6ΐϋη1)υ8 ρΙθΗβ- 

ςο6 Γβνβηδ ΙβοοΓ&Ιβαιη ΓΗβΙοτίοΒίη αΐηυβ ΑπδίοΙβΙίοΑίη ςιιοάαιηιηοάο οοη- 

ίυυ^αΐ. άβ Γβΐίςαίβ 9υ1βιη (ίΐαΐίβ ηιιοβ βχΗίΗβιιΙ ίικίίοβδ ηίΙιΠ οοηβΐιιΐ ρΓαβ- 

ΙβΓ [ιίβΙΟΓΪαιη ΓΐιβΙΟΓυιη (ςιιββ ίη86Γ. τεχνών ανναγοαγη ά β Ό,ΐ4.^,24, 

Μάαη ρβυΐο ρο8ΐ ίη υηο οο(1. ίαιίΓ. άλλη τεχνών συναγωγή ά β^ χώϊ 

?υ1^ο άλλη τέχνη ά β. ΙβΓίίο (Ιεΐηάβ 5 , 25 βίιηρΙίοΗβΓ ανναγωγη ά β, οΓ. 

η Ιτατομη των ξητόρων φιαπι άιοϊί ΟβιηβίΓ. Μα^ηββ βρυά 0. Ι. 2 , 104), 

ίη ςιι& ρΓί8€οηιπι ΓΐιβΙΟΓϋπι ιιβηυο 9(1 ΐ800Γ3ΐ60Γυπ] αβίαΐβαι Γ6£[αΐ38 βΠβδ- 

φΐ€ (ρο8ΐ ηιοΓίβοι ΤΗβοάβοΙίδ, ((υο ηαίιΐβπι ΙβπιροΓβ (αίί ορβή ίβοα ηου ν&- 

οβνίΐ ίρββ ΑΗδΙοΙβΙβδ) η3ΓΓ3νίΙ βυοΙοΓ ΡβηρβΙβΙΙοιίδ ΤΗβορΗΓΑδΙί ββοιαίαβ 

ΙιίδΙοηαβ ρΗγδίεοΓυηι βοπρίοηδ οβ1β))6ΓΓίπιί. (][υο(1 αά Ιίΐϋΐαηι (0. £. 5, 23) 

ίρωτηαεως ίΐαΐ ατΐοκρίαεως ά β^ ίιβπ ροΐβδί υΐ (βί ((υίίΐοοι ηοη βρβοΙ&Ι 

&<1 Ιορίουηι βΓ^υπιβπΙυπι , βΓ. Κο^β ρ. 66. 32) ίηΙβΙΙί^βηΗα δίηΐ ΓΓα^ηιβηΙα 

ΐΟβ άυο βχ 00(1. ΡβΓ. 1874 3 δο^ιιοηο βίΙίΐΛ {τιερί Ιρωτηαεως. περί άπο- 

χρίβεως. οΓ. ΚΗβίη. Μϋδ. Ν. Ρ. V, 261. 588. ΠΗβΙ. Ογ. β(1. δροη^βΐ Ι. Ι. 

ρ. 165 οΓ. ρ. Χ), Γ(υίΙ)υδ ΓΐιοΙοπ(ί3(ί ΑπδΙοΙοΙίοΒΟ (ϊ^ρίΐιιΐυπι (|αο(1(ΐ3πι 

(ΙΠ, 19) άίΐυείίΐίιΐδ θηιρ1ιυδί|ΐιβ βχροηίΙυΓ β Ρβπρ»ΙβΙίοο (ΐιιοίΐΛΠΐ νβΓΐ)α ω»- 

^$1η Γ6ΐΓα6(3η(6. δίιηίίίβ οβΓίβ ΓΓ3^πιοηΐ3 ρΓΟ 1ίΙ)Γΐδ δίπ^ιιΐ3ηΙ)υδ 2ΐη1ΐ(]ΐιί- 

1ιΐ8 (Γ3(1ί(3 ίηΙβΓ ΗίρροοΓ3ΐ63 οΐ ίβΓθΙ)3ηΙυΓ βΐ ΓβΓαηΙϋΓ ((1β (|ϋίΙ)υδ 1.111Γ6, 

ίιι(Γ0(]. ρ. 414 8(ΐ€|. 372-8(1. ^^* βΐίβηι (|ΐιο(1 ίηδθΓίΙ)ίΙιΐΓ τσηίκών θ περί 

των του ανμβεβηκότος τόπων ίη οοά, ΕααΓ. 89 δ\ιρ. 77 3ρυ(1 νΥβίΙζ. Ογ^. Ι 

Ρ• 7. ({αο€ΐ ί(ΐ6ηι 60(ΐ6πι ϋΐιιΐο !)3})βη νί(ϋ ίη οο(11θ6 ηιιηε Ιι3αΓ6ηΙί3ηο 3ΐ)- 

ΙϊίΙίίβ ΡΙοΓβηΙίηαβ 2604 1)οπιί). δβο. XIV, (|υο ΟΓ^βηοη οοηΙίηβΙαΓ, ίη Γοΐ. 

1^). Η3ΐ)β})3η(υΓ ρΓ3βΙθΐ•β3 ίη νβΙβΓί1)ϋ8 1)ίΙ)1ίοΙ>ΐ6θΐδ ίν&υ(ΐηματα ^ήτο- 

Ρ*χ« α (βΐ Τ!ι. 47 περί ίν^μημάτων ά. οΓ. ΚΙιβΙ. Ογ. IV, 35) . ένζυμη- 

Ι^ίον διαιρίαείς ά (Ρίοΐ. « άβ ώνΐείοηβ οοηάιΗοηητη (^ηαε ίη ώ'εβηάο 

^οηϋϋηβηάαβ $ητα Ηδη ίνβετ^ Ιΐ3(ΐ8θΙιί ΚΙιβΙΓβ V. 136 Ρ1. βΐ λνβηηοΐι 

Ρ• 151. άβ Γβ οΓ. Αρδίηβδ ΓΐιβΙ. ο. 10 ρ. 376 δρ.), περί λΐΐξ^ως ά β (βΐ Τίι. 47 

^«?ί λέξεως ά. οΓ. Μ. δοΐιηιίίΐΐ (1β ΤΙιβορΙΐΓβδΙο τΙιβΙΟΓβ. Ηβΐ. 1839 ρ. 37 

"■53. ίίβω Εα(1βπιί περί λέξεως Αΐβχ. Ιορ. ρ. 38 νβη., ί(1. πιβίβρίι. ρ. 63, 

ί5 Βυη., ίη βηβΐ. ρΓ. ρ. 146, 24. 642 Βγ. Οβίβη. Ι. 19, 42), περί μεγέθους 

(δ(^ λέξεως) ά, ({ϋοί! βδΐ θΓ3ΐίοηίδ βίΙοΓηβηίΙαβ (Ϊ3ρυ1 δίη^ηΙβΓβ {περί με- 

γαίοπρετνείας) ΐΓ30ΐ3ηδ το μέγα χαΐ αεμνον καΐ περιττον έν λέξει^ δίοαΐ 

Τ)ΐ6ορ}ΐΓ38ΐα8 {3ρυ(1 Οίοηγδ. (ίβ ΙβοοΓ. 3) ίη ΙίΙίΓΟ περί λέξεο>ς οίΑΓίδδίαιο, — 140 — 

ςυυ ΐ€Γΐϋ ΓΐιβΙοηευηιιη Αήδίοΐβΐίβ ΑΓ^ιιηιβηΙυηι υΒεΗαβ Γ6ΐΓ9€(3ΐν^/ 
(οΓ. 8ε1ιιιιί(11 1. ε. ρ. 42). ίιΐβιη βυΐβιη ΤΗ6ορ1ΐΓ€ΐ5ΐυ$ αιΐβιη βϋλΐιι Α^ 
νίοΓβιη 6ΐ αηο 1ί1)Γ0 εοιυρΓνΙΐ6η$&υι βιΐίίΐίδδβ (ϋάΐατ (0. £. 5, 4β. ο£ ^ητ- 
ραγγίλματα ^ψοριχά ά 47), ({036 ρ56ϋ(ΐ3ΓΊ8ΐοΐ6ΐ636 $ίιηί1ΐ5 ρηοϋα 
ρΓ36ΐ6Γ οΓΑΐίοηίβ Ατίθΐιι ρΓΑςοορΙβ 3(1 Γ6Π(ΐυοΓυυι Γΐΐ6ΐθΓϋαι Ι$θ€η1«0- ^ 
ηιιη({αβ ιηοάυιη 1ΐ3ΐ)αί$$6 νίάβΙαΓ. 3ΐ((υ6 βίο 6ΐΐ3ΐιι ίο Ατΐδίοΐοΐίαβ ριβ^ 
ΙεΓ 1Γ68 ΙίύΓΟδ (ΐαυ8 Ιε^^ίιηιιβ τέχνη ά (ΗιβΙ. 3(1 ΑΙεχ. ?) βΐ 3ηΐ63 τίχνία ί 
(ψορίχής ά β. 

Οααηι ά6ηί({υβ 3(1 ΓΐιεΙοηβ οΓΟείαιη ιη6ΐηθΓί3 ρ6Γΐίιΐ63ΐ . ({υλ ίιΐ5ί|ρύι ^ 
ίυί88ε (ΠείΙΟΓ Τ[ΐ60(1εε1ε8 {μνημονιχος ην Ροϋ. 6, 108. ΑεΙίΑΟ. η. 3. 6, 1<^ ^ 
Οίε. 1ϋ8ε. 1, 24. ΟαίηΙ. 11, 2, 51. ε§ίΙ (1β βο Ηβπηίρριιβ ίν τοις ικ(Λτά9 1 
*Ιβοκράτονς ιια^τών , β ({αο Οί(1)'ΐη63 ΡοΠαεΙβ Οιιχβηηΐ) . Βτενειη ^ ] 
υιεηϋοηβιη βυΒϋείο Ιίΐιιΐί εαΐα$(ΐ3ΐη (]ϋί εΐ ΐρ$6 (ίηΙβΓ ρΙιγ$ίθ3 5(ηρΐ3} ίΐ' | 
Ιΐ3ΐιεΙιΐΓ ίη ίη€ΐίεί1)ΐΐ5 : μνημονιχόν ά (ΡίοΙβΟΜευβ βρυιΐ Η. Ιϋι. V, θΟ Π. \ 
λΥεηηεΙι ρ. 154 €ίη€ίηοηαΐ€9), ιηηειηοιιίοΑίΐ! βηίιη 3Γΐ6ΐη ({ϋΐιιη ίη Ηι^<^ ] 
Γυοι ΓεεειιΙΙοηιιη 3Γΐϋ)υ5 ρΓΐηείρ3]ί5 ({ΐιίά3ΐη Ιοευβ εββεΐ ηιειηοΗβε (Οηίιΐ- 
11, 2 ε(ε.). οχευΙυί5$6 (ΙίευηΙυΓ 6Ιΐ2μπιΐ3(ΐ35 3ε3(ΐ6ΐιι1ειΐ5 6ΐ Μ6ΐΓ(χ1οπι$ $€βΓ 
8105 (εί. €. ΜοΓ^βηδΙεηι άε 3Γΐ6 νείεηιιη ιιιιιειηοηίε3. ΙΚ>Γρ3ϋ Ιδΰ ρ. 11)• 
ηβ^ΙειΙΙ ειιιιι ρ1ιί1ο$ορ1ιί8 Αηβίοΐβίβδ , (ΐυ3η(ΐα3ΐη ({αιιιιι ίρββ ({υοά ίιυιέτ' 
ηαβηΐιιιη ({αβδί 3γ(1$ 68ΐ (Ιβ ιη6ηιοη3 ρΐινδίεβ 3^ιΐ3 ΙεΙί^επΙ ((Ιβ ιοβιιι. & ^ 
451^ 20. εΓ. 16. 19. 452, 12. *'4) Λίφίβ βχ ββςυβίίυιη υ$ϋ το μνημοναοι^ 
τταράγγείμα είΙβνεΗΐ ((1ε ίηδοηιο. 458^ 21. εί. 3(1 Ιι. 1. Μ]ε1ΐ3€ΐ Ερίι. £.112. 
εί. ε1ί3η] (Ιε 3η. 3, 3. 427^ 19 οι ίν τοίς μνημσνιχοΓς) , ϊρύηΒ ΐ3ΐιι 3ε(ι1ε 
οΑΠίΙεηι ί1ΐ3ΐιι 3Γΐευι ίυί88ε (ΙοεειηιΐΓ (|ϋ3ΐιι εχρΗε3ΐ 3υεΙθΓ Ηιείοηοε «1 
ϋοΓεαηΙιιιη. ε3ΐιι 8εί11εεΙ (ΐα3ε ηίϋΐιιτ Ιοείβ εΐ ίιη3^ίιι11>ιι$ (εί. ΜοΓ^ειίδΙεπι 
ρ. 34. ρ. 18 8(1(1.)• 

1. (110) 

ΟυίαΙϋί3ηιΐ8 ϋ, 15: €$Ι ίρϋαρ /^Γ^ςΗ^ηϋ^ίίιηαί βηίί γΛΗοΗο^λ 
€$$^ νίιη ρ€Γ$Ηαά€ηξΙί . . . πι» άίαο την όνναμιν. Ηα€€ ορίηίο οΗζ^ίη€Μ 
αΰ Ι$θ€Γαΐ€^ $ί (αιηνη Γ€ΐτ€Γα αΓ$ ςααί αΓ€ΗΜ/'€Ηΐ4Γ €*ιιι« ι*^/, άα^ή^ ... 
αραά ΡΙαίοηαη ^ικ/^ικ* ΟθΓρία$ »η Ιώρο ^ιιι ηοοίίηε απί ιιαττ*/)!•» «>«|. 
ίίΙν/Η Ι^€Γ€ ίϋαί . . . ν 19]! α φίο ηοη άί$$€ΗΐΗ ηακΐ€€ί€9, ην€ 9ρ$ήϋ «Ι 
υρ»3 €9( φίξπΐ ί/ί• γΗΗοΗ€€ ηο9ηίΗ€ αΗ$ ίη$€ηΙβίΐΗΓ^ λγτ ιιΙ ϋΓΤάϊίϋΜ «Ι 
ΑΓΪ$ίοί€Π$. ίη ςαο ^${ /ίηοΛ €$36 ^ίι€^οη^€3 ά«€€Γύ ΛοΜίη^^ Λ- 
€€ηάο III !(/ ^αο(Ι ααίοΓ ιτ/ι7. 

€ί. Αη8ΐοΙ. τΚεΙ. 1,2: Ιστω δη ρψοριχη δύναμις π^ρΐ ζηαοτοψ 
τον θ^ωρι/Φαι το ίνδζχομινον τίΐ^νόν « «{υβε ρ1ιϋο8ορΙϋ 8ΐιιιΙ • ιιΙ Ηιε» 
(οη8 ϋΐ3. — 141 — 

2. (111) 

(Ϊ6ΐη. Ρΐβΐΐιο βρίΐ. γΗθΙογ. (ΚΗ. Ογ. VI, 585 \ν.): Μίνουχίανος ονν, 

^ιφην^ ίχΗνος 6 τΒχνογράφος φυαείύς &είας μετεΰχηκως^ κα^άπερ 

ψχουτον χαΙ θεοδίτιτης, ολίγοις πάνυ τοις ρημααι την παααρ 

^ψχην περιέλαβε δνναμιν , εΙπών ί'ργα ρψορος [οΐ, VII, 23 \ν. βία) 

(Ι^ινρεβιν, τάξιν^ οίκονο(ΐΙαν ^ μνημ^οαύνην^ νπόκριβιν^ ερμηνείαν 

{ά ρ. 583: φίρε δη κατά τον θεοδέτιτην τον Φασηλίτην καΐ τον τεχνο- 

γ^άφον Μινουκιοίνόν ^ ον Ερμογένης 6 ύοφιατης διααύρει βΙο.). οΓ. 

ίΓ. 3 βχΐΓ. 

Εχ ([ΐιί1ιυ$ Μίηαοίαηί νβΓύίδ ςααΐία ΤΗβΟίΙοοΙΟδ οοηορβΓαΙαβ 1)Γ6νί- 
Ι)ΐΐ!(1ίχ6ΓίΙ ίργα ρητορος^ ηυηοηυΐΐο ιηοϋο βΓΩοί ρο886ΐ, ηί^ί ΐιΐβη» 
^ ΤΐΗΚκΙβΰΙβ ΐ68ΐίιηοιιίιιιη βεοιίΓαϋυδ ΐΓ3(Ηΐυιη οχΙαγθΙ βρυιΐ εοπιιηοηίαΐο- 
Γ» Ηβπηο^βηίδ. βίβηίπι ίη βχοβρρίίδ ναπίδ (Ιβ ΓΐιβΙοηοα ς[ΐΐ3β Αηοηγιηί 
<πίυ$(ΐ9Π] ρΓοΙβ^οιηβηίβ ίη 8ΐ3ΐα8 αηηεχα Ιο^υηΙαΓ. ρο8ΐ ^ολλιανοϋ ίτΒ§ 
Βκοΐαηι άβ ρΓΟοβιηίο (ςυοΗ υΐιβηυβ βχροηίΙυΓ ίη ϋΐίυβ αηοη. ρΓοΙο^. ίη 
βΐίί VII, 65 \ν. οΓ. οΐίβπι Αγ. τΐιβί. 3, 14. γΙιοΙ. α(1 Αίοχ. 30. αηοη. 8ο^υβΓ. 
?■ 185 βΙο.) βΐ ίΐηΐβ δγπΒπί Ιοουιη (Ιο 3Γΐί8 ιιΙίΙΙΙηΙβ (= δνηηη. ίη 8ΐ3ΐ. IV, 
257 \ν.) Ηοο πΐ6(ίίυπι Ιβ^ίΙυΓ (VII ρ. 33 \ν.) : "Οτι ίργον ^ητορος, ως ψηβι 
^ίοόίχτης^ προοιμιάαααϋ'αι προς εννοιαν^ διηγηααΰ^αι προς πι- 
^*νοΓΐ/τα, πιβτώααβ^αι προς πει&ώ^ έπιλογίααα^αι προς οργή ν η ελεον, 
^ ϊποη. (Ιο. δίοβί. ΟοχοραΙπ) ρποΐβ^. ΗιοΙογ. \ν. VI , 19 : ^ργα δί ^ητο- 
^*ης χατα Θεοδέκτην προοιμιάΰαΰ&αι προς εννοιαν^ διηγηααΰ^αι 
^ηίΰτιν, αγωνίααΰ^αι προς αποδει^ιν ^ άνακεφαλαιώΰαα^αι προς 
«νάμνψιν (θ3<1οπι οΙί3Πΐ ίη 3Μοη. βρίΐ. ΗίθΙ. ΠΙ, 611 \ν.). 

Οοιηπιαηβηίΐ Ιιβηο ΙβοερβΙβοΓϋπι (βΐ ΑήδΙοΙοϋδ, οΓ. τΐιβί. 3, 13: προοί- 
/«ον, προ^εβις 8. διηγηΰις^ πίϋτις^ επίλογος, ίίοιη ίη γΙιθΙ. 3(1 ΑΙ. 
^ψοίμιον^ διηγηαις ί. β. 8. απαγγελία 8. δηλαχίις 8. προρρηΰις^ βε- 
βοίωβις βΐ άο φια οι. Αγ. 3, 13. 17. ΟαίηΙ. IV ρη 6 προκατάληψις ^ πα- 
^ΙΙογία 8. επίλογος, οΓ. Τ}ΐ6θρΙΐΓ38(ί Ι. περί προϋ•έΰεως ααι διηγήματος 
^Αγ. 1. ]. ϋ. ι,. 5, 48) ρβΓίίΙίοηβηι (ϋοίΐ Βίοηγδ. (Ιβ Ι.γ8. ο. 16. 

α βΐ!3πι (Ιβ ΓΐιβΙΟΓίδ οΓΓιοϋδ 3ηοη. (Ιβ ΓβΙΙι. ρ. 321 8ρ. (Κ1ι. Ογ. Ι): 
οντος γαρ (δο. ο Αογγΐνος) κάί ενμα&έΰτερός έΰτι τοις άναγινώΰχοναιν 
ίνθνο ατίο προοιμίου αρχόμενος και τας αρετας έκάΰτης των της τέχνης 
μ^δων δηλας απααι χαϋΊΰτών. ίργον γονν , φηΰιν εκείνος , προοι- 
μίου [έπιείτιεια] εύνοια πρόΰεξις ενμάΰ-εια • διηγηΰεως δε δηλώΰαι το 
άραγμα καΐ πίστεως πεΐβαι διότι τοντό έύτιν' έπιλό}Όν δε ανξηααι και 
βναμνηύαι και προτρέψαι τον ακροατην την 'ψηφον έπενεγκεζν ην βον- 
Ιόμε^α (ν. Γγ. 4). — 142 — 

3. (112) 
Οιιίηΐίΐ. IV. 2, 31 : βατή (ηαιτβΐίοηβιη ί. β. δίηγηΰίν) ρίβηςηβ ίϋΗρία 
Γβ$ , ηιαχίτηβ ^η% $ηηί αδ ΐΒοοταίβ , νοίηηί β$8β Ιηοίάαιη , ΙητβνβΜ, 
8ίΐη{1βϊη (οΓ. τΐιβί. «ά Αΐβχ. 31: ύαφώς^ ύυντόμ,ως^ ταύτας. Ηβω ρο3ΐ€^ 
ηοΓ68 ρίβηφιβ) . . . (36) ενϋ αηίβηι ηαΡΓαϋο αρβτία €ί Ινοϊάα, 9ί . . 
(40) ϋΓβιη8 αϋ ηαΓΓαϋο αηίβ οηιπία, λ . . . (52) €ΓβάώϊΚ$ αη(€ΐη €τ^* 
ηατναϋο αηίβ οηιπία, λ . . . (61) Αΐ5 ίΠΰαε ηατΓαηάι υινίηϋΙίηΒ αάηάπί^^ * 
ςηίάαηι πιαρηίβοβηϋαίη ^ηατη μεγαλοηρέτι^ίαν νοοαηί . . . (63) ιΛα 5^ιι<τ — 
φΛ6 Ηί ηανναϋοηχ αρία ίΐα αητη οβίβηε ραΓίίΰηε αοτηηιηηίί βϋ νίΓΐΜ^'-* 
ςΐηαηι ΤΗβοάβοίβΒ Ηηίο ηηίρνορηβ άβάίΐ. ηοη βη($η ίηαρηί/ί€α9η ίηο<Γ^^ 
νηΐί β$8β νβπίηί βϋαιη ίηαΛπάαιη βχροεχϋοηβηι. 

€Γ. βηοη. δ6£[υβΓ. ατΙ. τΐιβί. ρ. 191 (βχ ΑΙβΧΑηάτο Ναιηβηϋ): Ιπ^ιδ^^ 
δ\ της όίηγηαεως τας άρετάς φαμεν την τε Ονντομίαν %ίά την ύΰαρνξ-^ 
νείΜν χαΐ την πιϋΌνότητα^ χαΐ((6ς αν εΐη λέγειν ηερί ίκάύτης . . « 
(ρ. 194) %αΙ διηγηαεο>ν μίν αρεταΐ ανται και τοααϋταΐ' εΐΰΐ δί οίηρίρ^ 
τανταις ταις τριαΐ χαΐ μεγαλσηρίηειαν %αι ανέΐ7<^ίν χαΐ ηδονψ^ ηφ^ί- 
τνροσηνειαν ήτοι ίηιείχειαν άρετάς Ιφαααν διηγψεαος, ηερί μ^ν οιτ»^ 
ηδονής χαΐ ιιεγαΧοτίρεηεΙας Ιφ^μεν είτίόντες^ αϋξηύιν δί %αΙ ΙηιεΓ^ 
κειαν τΐ Ιύτι ΛοΙλαχον ά%η%όαμεν. περί μέντοι ύυντομίας ^Αριοτοτί^^ 
λης ΙφΙφ[ηιΰιν • εΙ γαρ Ιατι^ φηαΐν, η ανντομία ανμμετρία της μήτε Λβτ— 
ραλινίοναης τι των αναγκαίων μήτε ηλεοναξουόης , αρετή γενι^σεται^ ' 
εΐ δέ Ιΰτιν ωαηερ Ινδεια της νηερβαινονΰης τι των χρηίίΐμαίν , ίν ταΓ^ 
κακίαις μάλλον ταχ^ηύεται, {φιαβ υΚίιηα βίβί ΙίΒβηαβ 6χρΓ68$3 βΐ ίϋι ν^ 
6(Ιιίοβ ίΠβ Αηβίοΐβΐίβ μεύότης ΓββρίείβΙιΐΓ, 8(1 ίρβίυβ ΑηβΙοΙβϋβ νβΓίκι βρβ' 
ΰΟηΙ ΙδοοΓβΙβοηιιη νιι]£[9Γ6 ρΐαείΐυιη ρβΓβΙηη^βηΙίβ ίη τΐιβί. 3, 16, ιιΐ άοο^Ι 
^βιηίηαδ ΟυίηΙϋίαηί Ιοεαβ ροδΙ 8. 31 ίΐα ρ6Γ£[6ηΙί8 8. 32: βαά&η ηΜΒ 
ρΐΐαοβί άίνιΗο, ςηαηςιηαίη βΐ ΑτίβίοίβΙβε άΙ) Ιεοοταίε ρατίβ %η ιιηα άϊΜ- 
8βη8βηί ρταβββρίηηι Ϊ^ΓβνϋαΙίε ιτΗάβηε , ίαηςαατη ηβΰβεεβ 8Η ΙσηροΒ 
αηί 1)Γ6ν€ηι β886 βχροεϋίοηβίη ηβο Ιίοβαί %Γβ ρβτ ίΜάιηνη. ΤΗβοάοπί 
ς[ί£θςη€ εοΐατη ΓβΗηςααηί αΐϋτηαηι ρανίετη, ^ηία ηββ ΙίΓβνϋβΓ ΗϋφΐΒ 
ηεο άίΐηαάβ εβηιρβΓ εϋ ηΐίΐβ βχροηβνβ, β&ίΐβιη βιιίηα ΤΗβοάοΗ ηιβηΐίο 
8α1)Ιυιι^ίΙιΐΓ βρυά βηοη. δβ^. ο δΐ Γαδαρεύς Θεόδωρος την πι^ανάτψα 
μόνην αρετην νομίζει της διηγησεως^ τας δΐ προειρημένας αρετάς Ιδίας 
μίν μη είναι μόνης της διηγηαεως , κοινάς δϊ αηαντος του λόγου, €Χ 
θοάβιη ί^ΗοΓ Γοηΐβ τιΐήιΐδςαβ 6ΐ ΟυίηΙίΠαηί βΐ ςαβιη Ηίο ιιΙ ρίβηιπίφΐβ 
ββςαί νΐίΙβΙαΓ βηοηγιηιιβ Αΐβχαηίΐπ 8θί6ηΙί3 (ΙβπναΙαΓ.) 

δίιηϋίΙβΓ (ΙίεβΙ ίη αϋο ΑΓίίβ οΑρίίαΙο) Τ]ΐ6ορ1ΐΓ&8ΐη8 βΐιβοι ίη ΗΙμό 
περί λέξειας φΐΒΐυοΓ οΓαΙίοηίβ (ί. ο. λέξεως, ηοη διηγήύεως οΓ. Αγ. 3, 
2 — 7) 1βα(ΐ68 8(8ΐαίΙ ςααοΓβηβ , υΐ 3ίΙ δίηιρΗείαδ ίη οβίβ^;. ί. 3» β Β«8. (οί. — 143 — 

Ι ΙδϋΙιηικΙΐ (Ιβ ΤΙι. ρΐιβΐ, ρ. 38. 44. οΓ. 39) τΐ το βαφίς Ιν ταις λ^ξ«^ί, τί 

η μγαΙοΛρεινίς , τί το ηδύ καί πιθανόν, οΓ. Οίο. 0Γ3ΐ. 12, 79: άίΐη- 

I (ϋίρΙύηεςΗβ άίοείηΓ^ ^η%ά άβαβαί ΗΓΰηηιβρίαβίαΓ, ηηη/η (ώβΗί ρηοά 

Ι 9»ίνη ηηηίβΓαΙ ΤΗ€ορΙιτ(ί$ίη$ %η θΓαίίοη%$ Ιαηάΐΰνε, ονησίαιη ιΙΙηά, 

Ι ^ΊηβΗ αβη€η8. οεΙβΓαιη ΓΗβΙοπΒυβ ρΐ6Π8((α6 οαιηίΙ)υ8 ίικίβ αϊ) ΙβοοτβΙβ 

' ^ΤίΜοάβΰΙβ (ουί Μίηυοίαηαπι εοιηίΐβπι (ΙαΙ ΤζβΙζβδ υΐ βαρΓα ΡΙβίΗο] νίΓ- 

^ ϋΐββ φιΜιιοΓ (ηοη 6χρο8ίΙίοιιί$, 8β(1 θΓ3Γιοιιί8) ύαφηνείαν, ανντο- 

' ί«», Μ^ανότψα , μΈγαλοηρίηειαν οβΙβΐ3Γ3ΐ38 β8δβ, ηοιηίηβ ΙβιηβΓβ οοη- 

β«αιΐ6β ρ6Γΐιϋ)6ηΙ ΤζβΙζβδ ίη ΙιίβΙοηίδ (οΗίΙ. XII . 560 βςς.) βΐ Οβω. Ρΐβ- 

1^ φϋ ΓΐιβΙ. (VI, 587 \ν.), ςαοΓυιη ν6Γΐ)3 ηοη (ϋ^ηα βιιηΐ ςαββ αδοηύαηΙαΓ. 

4. (113) 
Αοοητπιτιβ δ6α{ΐ6Γί3ηυ8 {τέχνη τον πολιτιχον λόγον ψίΛη 6Χ οοά, 
ΡίΐΓ. 1874 ρηαιυβ βαίίΐίΐ δέ^υίβΓ (Ιο §1. Βηββοη ίη ΝοΙίοβδ βΐ βχΐΓ. (Ιββ ιηββ. 
^ 12 Ι)ίύ1. (1υ Γοί ι. XIV. 2. 1842. οΐ, ίΐβίικίβ δρβη^^βΐ ίη ΚΙι. 6γ. Ι. 1) 
ρ. 205 : διαιρείται ο επίλογος εΙς είδη δνο (ίΐ3 βΐίπω ΟαίηΙ. VI , 1 , 1), 
^τι το ηρακτικον καΐ το ηαϋητιτίόν^ χαϊ τον πραχτικον Ιϋτιν η 
β^ηεφαΧαίΰΜίις ^ του δί τια^ψικον το τα (ρ. 206) πά^η χαταύχενάξειν 
ΜΙ ρνη^ειν τον λόγον (οΓ. βυρπα ρ. 205 ιι1}ί βρίΐο^αβ (ΙβδηίΙαΓ ββουη- 
^ Λ1βχ3ηιΙπιοι λόγος ίηιρρωνννς τα είρημένα) . . . ^ργον δ^ επιλόγου 
Πΐάιαν μεν Ιν Φαίδρω (ρ. 267) φηύΐν ίν χεφαλαίω ίχαϋνα λέγοντα υπο- 
μνη6αι ίπΐ τελεντη τους αχονοντας περί των είρημ,ένων, ίχεται δί της 
«ντης δόξης καΐ Χρυοιππος (ουπι δίοίοίβ αρηά ςηοί νϋη Ιοϋο €$( α(- 
Ρά. 2(1δ1οίοθ8 οηίαι ρβρίίηβΐ, ([αο(1 (ίβ «ιηαεβρίιαίαβοβί αίΐΟαίηΙ. VI, 1, 7: 
ίά νηνη εριίορί ρβηηβ νΐβητη 68ί ρΐ6Γ%8ςιη6 Αίίίΰοηιτη βί ρΜοβορΗίΒ 
/<Γβ οηπί^πε ^ηί άβ αΗβ ΟΓοίοηα $€ηρίηιη αΐί^ηίά ΓβΙίςίΐβΓηηή * και 
1^ «ντος μονομερή φηοΐ τον έπίλογον, Αριβτοτέλης δΐ έν ταις 
^<ίόζ%τικαΓς τέχναις φηαίν, οτι 6 επίλογος το μεν κεφάλαιον ίχει προ- 
τ^ίψκαθα* τους αχουοντας , προτρέ'ψομεν δ^ τριχώς , εΙς τα πάϋη ανά- 
Τ^^ς τα ί%ά<$τω προτρεπτιχά' ^ν μεν ουν ίργον έπιλόγω το τα πά^η 
^«Τ^ίραι , δεύτερον το ίτναινειν η 'ψέγειν ' τούτων γαρ έν ίπιλόγοις η 
ν^' τρίτον δί το αναμιμνήσχειν τα είρημένα, ούτε δ^ τα ενμνημό^ 
νίντα οντε τα απα^η χινητέον. 

ΟΓ. ΑπδΙ. ΓΐιβΙ. 3, 19: ο δε επίλογος αυγχειται ίχ τεττάρων, Ικ 
ϊί του ηρος ίαντον χαταβχενάααι εν τον αχροατην χαΐ τον εναντίον 
^«νλβς^ χα{ Ιχ, χον ανξηΰαι χαΐ ταπεινώΰαι^ χαΐ Ιχ τον εΙς τα πά^η 
τονόχ^οτχϊ^ι; χίίταβτηβαι^ χαΐ Ιξ αναμνηΰεως (οΓ. ΚαΓαδ τΐιβί. ρ. 470 δρ.). 
^ϊρήιηίδ ί1α3ΐ)ϋ8 ρ3Γ(ίΙ)α8 αηβπι ίβοίΐ Ρ8βυ<1οΙΙΐθθ(1βοΙβ8 ουιη ρο8ΐβηοΓί1)ϋ8 
ν^ί Αρ8ίη68 ΓΐιβΙ. α 12: ό επίλογος τόπος τρίμερης έΰτιν ίχει γαρ χαΐ — 144 — 

ανάμνηβίν των είρηιιίνων καΐ ΙλΒον χα2 δεΙνΜιν , η ό^ δ$ίνωβις ι^^ττλ 
την αυξηαιν θεωρείται), 

ΡΓΟΟβτηϋ ((ΐιοςπβ ΙηρΗοβιη νίΓίαΙοιη βοάβηα ιηοάο ΐη ΤΙιβοάβοΙβίδ <ίβ- 
δοηρίαιη Γυί8$6 α68ΐίιη9ν6η8 , φΐο ροβΐ ΑτΐβΙ. 3, 14 βΐ Γλ6ΐ. βά ΑΙβχ. 3θ 
»ρυ(1 Ιιοη^ίηυιη {άα φιο τβΓϋΓΐ βηοη. (Ιβ τΐιβί. ρ. 320 ίη ΒΗ. βη Ι δρβη^ρΙ) 
6ΐ ΙοΙΗαηυιη (ΚΙι. Ογ. VII, 32. οΓ. β5) βΐ αηοιιγιηυιη δβ^^αβήαηιιηι (ρ. Ι^) 
3ΐίθ8({α6, 8εί1. τιΐ ίργον 6ίυ8 8ίΙ εύνοια^ ηρόαεξις^ ευμάρεια. 

5. (114) 

01οηγ8. Ηαΐ. (Ιβ οοιηρ. νβΓΐ). 2 ρ. 8 Β. : ^ αύν&εϋίς ίβτ^ν^ ΰΰηερ μ>^• 
αντο δηλοί τοννομα^ ηοιά τις ^έαις τναρ^ άλληλα (ν. 1. ηαράλλιιίος) 
των του λόγου μορίων, α δη τιαΐ ΰτοιχεΐά τίνες της λέξεως χαλάνε* 
ταϋτα δΐ θεοδίκτης μίν καΐ ^Αριύτοτέλης (ί. β. ΙΓιβϋΛβοΙβοπίΒ• 
αυεΙΟΓ δίνο ΤΗοοιΙβοΙοδ βίνο Απδίοΐοΐβδ. ΑπδΙοΙβΙοδ βηίιη , ιιΙ αίΐ Υβιτο ϊ- 
1. 8, 11 : οναϋοπίΒ άιιαε ραΗβ8 6886 άιοΐί Όθ€αΙ)ηΙα βί ν6Γΐ>α, οΓ. ΤΙιβορΗΓ- 
ς[υί βεοαπίΐαηι δίιηρί. ίη οβί. Γ. 3 /3 Βαδ. φΐβοδίίοηβιη Ηαηο Ιγ&ο(αΙ ηστε^^ 
όνομα %άί (ημα του λόγου ΰτοιχεια , η καΐ αρβ'ρα %αϊ αύνδεΰμοι «** 
άλλα τινα^ λέξεως δ^ χαΐ ταϋτα μέρη^ λόγου δε όνομα καΐ §ήμα» ίβτβοΝ' 
δρΓ3θΙιρ1ιΗθ8ορΙιίβ ιΙβΓ ΑΙΙβη II, 11—18. III, 196) καΐ οι κατ εκείνον^ 
φιλοαοφηααντες τους χρόνους άχρι τριών ηροηγαγον ονόματα χαϊ ^ 
ματα καΐ αυνδέβμους πρώτα μέρη της λέξεως ττοιουντες. οι δΐ μετ ««^ 
τους γενόμενοι καϊ μάλλον οί της Στωικής αίρέΰεως ηγεμόνες ϊως χεί" 
τάρων ηρουβίβαΰαν χωρίααντες απο τών αυνδέαμων τα αρ^ρα, οΓ. 
ΐιίειη <16 νί ΟβιηοδΙΙι. 48 ρ. 1101 : τοις πρώτοις μορίοις της λέξεως, α διι 
ατοιχεΐα υπό τίνων καλείται, είτε τρία ταντ' ίατίν, ως Θεοδίχτ^ τε 
καΐ ^Αριβτοτέλει δοκει, ονόματα και ρήματα και βύνδεΰμοι, είτε ηλεΐ»• 

Εαάβϊα βεοορίΐ Οϋίηΐίΐ. Ι, 4, 18: Ιηηι νίά6ΐ)Η αά ςηβη Ηοα ρβίΟη^ί 
ςηοί 6ΐ ς[ηα6 8ίηί ραΓί68 θΓαΗοηί8. ^ηαη^ηαηι ά6 ηηίη6Γ0 ραηίηι ^οη' 
ν6ηΗ. ν6ί6Γ68 6ηίτη , ρηοΓυτη /Ή6ηιηί ΑΓΧ8ίοί6ΐβ8 αί^ηβ ΤΗβο• 
ά6€ί€8 (ί. 0. ΑπδΙοίρΙοδ ίη ΤΙιοοίΙοοίοί») ν6τΙ)α τηοάο 6ί ηοτηίηα οΙ οολ- 
νίη€Ηοη€8 (Γαάιάβηιηί . . . ραηίαΐνη α ρΗίΙθ8ορΗί8 αο ιηαχίίηβ 8ΐω€ί$ 
αηαη8 68ί ηηηί6ηΐ8, αο ρητηητη €οηνίη€αοηίδη8 ατϋαιίί ^ιάίβοϋ βΙο. 

6. (115) 

ΟίοοΓΟ ΟΓαΙ. 51, 172 (υηιΐο Μαπίυδ ΥίοΙοπη. 3γΙ. ^ΓβΏπι. ΠΙ, β, 3): 
15 ίρίίΗΓ (80. ΑπδΙοΙοίοδ ι•1ιβ(. 3. 8) ν€Γ8ηηι ίη οτααοη6 νβίαί €886^ ηιι- 
ηΐ6ηΐΐη ίιώβΐ, 6ίη8 αηάίΐον (οί. ΜαοΓοΙίΟΓ ρ. 10. αιΐιΐ. αΓ^υηι. ογ. ΙδΟΟΓ. ο. 
δορίι. ρ. 116, 4 ίη ηΙ. δοΐιοΐ. ΒίηίΙοΓί. Οχ. 1852) Τ^ΐ€θά6€ΐ€8^ ί/ι ρηηί($, 
υί Αη8ΐοί6ΐ€8 (βχ οο οχβηιρία «Ιαοοηδ ίη τΐιοίοποίδ) 8α6ρ€ ίίρηίβααί^ — 14Γ) — 

'οΖίίΜί 8€τίρίθΓ αί^ηβ ανίιβχ^ Ηοο ίύαη οί εοηίϋ €ί ρΓαεοίρΗ. ΤΗρο- 
^ΗΓα$ίΗ3 νβΓΟ (οΓ. 228. (1β ογηΙ. 3, 48) βίβάβιη άβ ΓέΰηΒ βΗατη αοΰηΓαίίηε. 

7. (116) 
εΐΰ6Γ0 0Γ3ΐ. 57. 194 (αικίβ Οαίηΐίΐ. IX, 4, 88 βΐ Κτι&ηιΐ8 άβ ιηβίΓΐβ Π. 2 
Ρ- 3β8 Οί.) : Ββ^ηϋηΓ βνςο ηί ^ιιι Μοχίτηβ €αάαη( ίη ΟΓαΗοηβνη αρίαιη 
ηίΛηβη νίάβηάαιη εϋ . . . ΑηείοίβΙβε (γΗθΙ. 3,8)... ραβαηα ρνόΰαί . . . 
^^ψΐ€ Κάβο ςηαβ 8ηηί αρηά ΑΗδίοίβΙβηι , βαάβιη (οΓ. άβ οπαΐ. 3 . 48, 187) 
» ΤΗβορΗταείο ΤΗβοάβοίβ^ιΐβ άβ ραβαηβ άχοηηίηΓ. οΓ. ί1). 64 , 218 : 
-*ί ζίήάετη (ραεβη) , «// ίη(€Γ οτηηβε οοηείαί απϋςηοε ΑΗΒίοίβΙβηι ΤΗβο- 
ρΛ^ταϋηίη ΤΗβοάβοίβτη ΕρΗοΓητη (Λβ ςαο οΓ. 191. 172), ηηηε αρΟεεί- 
**•«<« οταϋοηι νέΐ οηβηϋ νεί τηβάίαβ, ραίαηί %11% βϋωη οαάβηϋ, ^ηο Ιοοο 
■ΛίΛί Ηάβίητ αρΗοΓ οτβϋοηε. 

73. (117) 

δοΗοΙ. 00(1. Ματο. Β (ιηαΓ^. ίηΐ. βεΐι. β ίη ίοΐ. 11^. βχίαΐ βΐίβηα 1η βοΗ. 

Ι^ιρβ. ΒαοΙιπι. 6ΐ ίη Το^πιΐβίαηο Γ 6^) ίη Π. α, 303 Ιρωηΰει: ηαρά την 

^^^9ψ, ηχοί^ ορμηύα, Ινα(^ώς 61 πίφανται το τνερί το δόρυ (ΐε&^ 6ρ- 

ίβ% ίίίχεόμενσν αϊμΜ. ηαϊ ταύτας Ιιιψυχονς ίλεγεν είναι παρ* αυτω 

(τβς^άά. ΤοΜ^ηΙ.) λίξείς^ΑριατοτέΙης. 

δΰΐιοί Β (ηιατ^. ΙηΙ. βοΗ. ϊθ ίη ίοΐ. 15 ^. οΓ. Βοη^ίον. ηο. 392 ρ. 108. 
^ιΙ>1 ίίβηι 6ΐ Ιη £ίρ$. 6ΐ ίη Το^ηΐβίαηο Γ. 9^) ίη II. οτ, 481 πρηύενι 
-^^^(ίχοτίλης φηΰΐν ώς κινούιιενα ονόματα γράφει 6 ηοιητης. 

δοΐιοΐ. V α(1 II. λ, 283 ηάπτηνεν: δεινότατον των Ιπών 'Ομη- 
^ τοντο φηΰιν ^ΑρίΰτοτέΙης^ ίνω ηάντες φευκτίώαιν^ χαΐ οίκεων 

Ηββο ηοη ηίβί οοΓυηι πιβπιΟΓίβπι οοηΙίηβΓβ νίΗβηΙυρ, ςυοο ίρββ Απ* 
8ΐοΙβ1β8 βχροδαίΐ ίη γΗθΙογ. 3, 11. 1411^ 31—1412, 9 (καΐ ώ^ κίχρψαι 
^ί•ΐί^5 ηοΙΧαχον τω τα αψνχα Ιμψνχα λέγειν δια της μεταφοράς . . . 
κινούμενα γαρ χαΐ ξώντα ηοιει πάντα ^ η (5' Ινέργεια κίνησις). XXVIII. 
Τεχνών Ονναγωγή. 

1. (118) 
είο. <1β ίηνβηΐ. II, 2: αβ νΒΐ6Γ6$ ςιηίάβτη $€ηρΙθΓ€ε αΓίίε 'ηεςιηβ α 
ρτΜΰίρβ ίΙΙο αίςηβ ίηνβηΙΟΓβ Τ%ε%α νβρβίϋοε αηητη ίη Ιοοντη οοηάηχϋ 
Ατιείοίβίεε α ηονηίηαϋηι οηίηεςιηβ ρταβοβρία τηαρηα ΰοηςηΐεϋα ουνα 
Αΐιβτοτ. ρβΕυοΕΡίακ. 10 — 146 — 

ρ6Γ8ρχ€ηε €οη3€ηρ3α αίςη€ βηοάαία άίΐίςβηίβτ εχροίπϋ, αο Ιαηίνη (λ- 
νβηίοηδηε ίρ$ί3 βίίανίΐαίβ βί ϋνβνίΐαΐβ άίοβηάι ρΓΟβείίϋί , ηΐ ηβιηο ίΟ^' 
ηιηι ρΓαβοβρία βχ ίρεοτητη Ιώηε €ορηο8€α(, 86ά οιηηβε ςνί ςυοάίΐ'* 
ρταβϋίρίαηί νβΐίηί ΐηίβΠίρβΓβ, αά Ηηηο ςηαεί αά ςιηβηάαηι ιηηΐίο ο^^' 
τηοάίΟΓβηι βχρϊίοαίονβτη τβνβΓίαηίϋΓ. 

ΟΓ. Οίο. (Ιβ ΟΓαΙ. Π. 38. 160 3ριΐ(1 (|ΐιοΐϊΐ ίΐα ΑηΙοηίϋδ: αίςνβ ιηΐε^ 
Ηηηο ΑτίΒίοΙβΙβηι, ΟΗίηε βί ιΊΪΗτη Ιβρί (Ιβρί Ιιοο (Ιίαΐο^ί οαυδ» ροδΙ^ 
Ιϋΐη β88β ραΐοΐ, ηοη ηαοίΐ Γβνοπα ΟίοοΓΟ Ιβ^βπΙ. βοςυαίοβ οηίιη Ιιίο βχδϋτί' 
1)βΓβ 8θ1οΐ) Ιίδπίΐη ιη ςαο εχροβηϋ άιοβηάί αΗβθ οηιηίαιη εηρβήοΐΜίτ^• 
βί ίΙΙθ8 \η ςΗΐύιιε ιρεβ 8αα ςηαβάαηι άβ βαάβτη ατίβ άίχϊί, βί Ηο$2^τ 
ηιαηο8 Ηηιηε ανίίε ηιας%8ίτο8 Ηοβ τηίΜ νίεητη β8ί %ηίβΓβ88β βΙο. 

ΟβΙΟΓϋΐη οΓ. ι. δρθπ^βΐ. ΑΓίίυιη δοπρί. δΙιιΙΙ§. 1828, α φΐο Ιϋΐηβη ίί* 
ιηαΐΐίβ οοΓΓί^οηίΙο «αβρό ιΐίδδβηΐίο (οΓ. οΐίαηι Κοδο ρ. 101). 

2. (119) 

€ΐο. Βπιΐ. 12 (οΓ. 7. ΟϋίηΙίΙ. ΠΙ, 1. 8—13 ίΐυί ΟίοβΓοηίδ ΙίΙ)ηιιη Γβδρί-' 
οίΐ. ν. θΐιαιη Οίο. ογηΙ. 12 οΐ 52 βχ ΤΙιβυρΙίΓαδΙο. οΓ. δοΙιιηίιΗ (Ιβ ΤΙι. ΑβΙ^ 
ρ. 49. 41); Ηα^ιιβ αίί Ατί8ίοίβΙβ8 φιηιη 8ηΙΙαΙ%8 ίη ΞίαΙία (ι/Γαηηί^ 
τβ8 ρηναίαβ Ιοηρο ίηΐβκναΐΐο ίηώ'βνε ΓβρβίβρβηίϋΓ , ίηη ρητηηιη ^ν&ί 
β$$βί αβηία ίΙΙα ρβη8 βί βοηίτονβνεα ηαίηνα (δίο οο(1(1.) , ανίβΜ εί ρηιε- 
οβρία 8ίαΗΐο8 Οοναββηι βί Τιειωη €οη8€ηρ8ί88β. ηατη αηίβα ηβηχύα» 
8οΙίΙηηι νια ηββ ατίβ 8βά αββαταίε ίαηιβη βί άβ εβηρίο ρΐβνοίφίβ άίββτβ, 
ββηρίαεςνβ /νίεεβ βί ραναίαε α Ρνοίαςονα ΓβΓπηι ίΙΙηείηηηί άίεραία- 
ίίοηβε, ^ηαβ ηηηβ βοτητηηηβε αρρβΙΙαηίην Ιοα, ςηοά ίάβψη {βοίεεβ Οϋκ• 
0%αιη , ^ηηΜ ενιρηίανηπι νβηιιη Ιαηάβε νίίηρβΓαίίοηβε^ηβ €οη$€Ηρίί$$βΙ, 
ςηοίΐ ιιιάίβαΓβί Ηοβ ΟΓαίοηε β88β τηαχίτηβ ρΓορηητη τβΜ αηρβτβ ρο8$€ 
Ιαηάαηάο νίίηρβταηάος[ηβ νηνεαε α({1\ρβΓβ. Ηηίβ ΑηϋρΗοηίβΜ ΒΗομ- 
ηηειΉηι είτηίΐία ^ηαβάαηι ΗαΙ)Ηί88β βοηεοηρία, ςηο ηβπΐίηβηι ηηςααηί 
τηβΙιΉε ηΙΙατη ονανίεεβ βαριίίε βαηεαηι , (ΐΗΗΐη 8β ίρεβ άβ/'βηάβΓβέ, εβ αν- 
άίβηίβ , ΙοβηρΙβε αηοΙΟΓ εβηρδίί Τ/ιηοι/ώ'άβε. ηαηι £ι/8ία9η ρΗηιο ρτο- 
βίβη εοΙΗαηι ανίβιη βεεβ ώ'αβηίΐί, άβίηάβ φιοά ΤΗβοάοηιε βεεβί ίη ανίβ 
ειώΙίΙίοΓ %η οκαίίοηίΰιιε αχιίβηι ίβίαίΐίοΓ, οναΐΐοηβε βητη εοηϋβτβ αΐηε 
βοβρίεεβ, ανίβτη Γβηιονχεεβ. είηΐίΐιίβκ ΙεοοΓαίοτη ρηηιο ανίβίη άίϋβηάί 
β88β ηβρανίεεβ, εοηϋβΓβ αηίβηι αΐϋε 8οΙίίαίη οταίίοηβε ςηίδνε ίη ίυάίοϋε 
χιΙβΓβηίηκ. 8βά φιηιη βχ βο, ραία φιαει οοιηηΐίίίβΓβί βοηίΓα Ιβρβηι , ςπο 
ςηίε ίπάίοιο βίνοηιηνβηίΓβίηΓ , εαβρβ ίρεβ ίη ίΐιάίοίΐιηι νοαατβίηΓ^ οναϋο- 
ηβε αϊϋε άβείίίιεεβ εοηΰβΓβ ίοίηιηφιβ εβ αά ατίβε βοΜροηβηάαε Ιταηε- 
ίηΐίεεβ. βί Οναβοιαβ φίίάβηι οναίοηιηι ραΗηε αίςαβ /Όηίβε νίάεε. — 147 — 

3. (120) 

ϊήο^. ι^, 2, 104 (βχ ΟβιηβΐΗο Μβ^ηβΙβ): Θεόδωροι δΐ γεγόνααν 
ίΐχοα . . . Ινατος Βυζάντιος^ απο λόγων ηολιτιχών. δίχατος ομοίως^ 
ον ^ριύτοτίλης μνημονεύει δια της ίπιτομης των (ητόρων, 

Εχ βθ(1ειη βεπρΙΟΓβ Τ1ι60(1ογο , ({ΐιαπο ηοιηίη9 αυείοπιπι οοΙΗ^βΓβΙ, 
(1αο8 ί6θί886 νίϋβΙϋΓ ΟοοιβίΓίαδ Π)3ΐβ οαιιΐυβ , βίειιΐ αΐίΐί βαορβ. 

4. (121) 

Οαίηΐίΐ. ΠΙ, 1, 13 (οΓ. Οίο. ΟΓβΙ. 52, 170): Λίί 8η€€€$8€Γ€ τηαΐίί, $6ά 
€ΐαΓ^^$ίιηη$ Οοτρίαβ αηάϋοΓητη ΐ80€Γαίβ8, ςηαηςΗαιη άβ ρταβϋβρίοΓβ 
ζχ\ί9 %ηίβΓ αηοίΟΓβδ ηοη ϋοηνβηιί^ ηο8 αηίβτη ΑΓΐ8ίοί6ΐί €Τ6άιηΐΗ8, 

5. (122) 

Οίοηγβίαβ ΗαΙ. ηερί των αρχαίων ρψορων ((Ιβ ΙβοοΓ. ο. 18) ρ. 576 
Κ«8ΐβ (ορρ. ΑβΙ.) : μηδείς ί' αγνοεΐν υπολάβΐ[ΐ μηδ^ οτι ^Αφαρενς ο 
'Λ^Ιογονός τε χαΐ εΐύηοίψος ^Ιαοκράτει γενόμενος Ιν τω ηρος Μέγα- 
^(δην ηερί της αντιδόΰεως λόγφ διορίζεται {διίύχυρίζεται βω. \νϋΙΓ.) 
\^''^εμΙαν υηο τον πατρός νηό^εοιν εΙς διχαύτηριον γεγράφ&αι , μηδ^ 
<^< ^ΰμας ηάνυ ηολλας δικανικών λόγοαν 'ΐύοχρατείων περιφέρεϋ&αί 
φψιν ντΜ των βιβλιοπωλών ^Αριβτοτίλης' Ιπίΰταμαι γαρ ταντα 
«ί» των ανδρών Ιχείνων λεγόμενα και ουτ' ^ΑριΰτοτΙλει πείθομαι ^υ- 
^νην τον άνδρα βονλομίνω οντ ^Αφαρει τοντου γ* %νε%α λ&γον εν- 
^«τή πλαττομίνω ύυντίΰ'εμαι, ίκανον^ δί ηγηΰά μένος είναι της αλη- 
^Ιας βεβαιωτην τον ^Α^ιγναϊον Κηφιΰόδωρον^ ος καϊ αννεβίωΰεν ^Ιαο- 
*^ί* (οί. ρ. 626. 722) καΐ γνηΰιωτατος ακονΰτης Ιγίνετο και την απο- 
^ίαν την πάνυ &αυμα<ίτην Ιν ταΐς προς ^Αριατοτέλην αντιγραφαΐς 
^ψατο^ πιατεύω γεγράφ^αι λόγους τινας υπό τον ανδρός εΙς δικα^ 
<^7ΐ}^Μτ, ου μίντοι πολλούς, 

νϋ1^3Γ6ΐη ί1ΐ3ΐη (Ιο Απδίοΐοΐίδ οΐ ΙδοοΓαΙίδ ίηίιυίοίϋα (οΓ. €ίο. ιΐο οίΤ. 
Μ. ΟΓ. 19, 62. 51, 172. ιΐο ΟΓ. 3, 35. ΟιιΐηΙ. ΠΙ. Ι, 14 οΙο.) ΓαΙηιΙηιη οχ 
ίρ^ο (Ιβοααπ] ΠιβΙοηοαε ρΐιίίοδορίιίεαβ εΐ ρραείΐεαε (Πδεπηπηε, ί|αο(Ι εΐ ίιι 
ίίΐ6ΐοηειι ΑτίδΙοΙεΠδ ναΐ^απ εοπδρίευυιη εδί εΐ ΓυεπΙ ίη (ϋδείρηίΐ οροΓΟ 
ιιίβίοηεο. ηαίαιη εδδε ραΐεΐ εΐ <ι (ΗδείριιΙοΓυιη ηχίδ ίη ιη«ι^ίδΐΓθδ ροδίεα 
ΐΓ3η8ΐ4ΐ3ηι. ΟερΗίδοΛοπ αηίειη ΙίΙίΓυιη (εί. ΕιΐδεΙ). ρ. ε. XV, 2 ρ. 10 ΟηίδΓ. 
ί^ΙίΙΐΓ ΑπδΙοΙ. Π. 42. ΜΰΙΙεΓ Ρ'γ. ΙιίδΙ. Π, 85) ηοη εοηΐΓ» εοπίοδ ηιιοδίΐηιη 
ΗΙίΓυδ ΑπδΙοΙεΠδ . ηειίυπι εοηΐΓ» ίρδαπι ΓΐιεΙΟΓϋΐη ΙιίδΙοπαπι ε(1ί1ιιηι Γυίδδε 
5ΐ3ΐα28, 8ε(1 οοηίΓα Απδίοΐείεπι εΐ ΡεΓίραΙεΙΐεοδ εοηιηιςυε (Ιε αΓίε Ιδοερη- 
Ιβα ίυάίοία. 

10* — 148 — 

6. (123) .^ ..,* 

Αηοηγηαιιβ (οΗτίδΙίβηαδ ββο. Υ1) βυοΙΟΓ ρροΐβ^οιη. ίη Ιβοοτ&Ιβηι (^ριι^ 
δοΗοΙ. 6γ. ίη Αβδοΐιίηβιη βΐ ΙδοοΓΟίβηι ^ά. ΟιικΙογΓ. Οχ. 1852 ρ. 105, 22) 
ίη νίΐα ΐ80€Γ3ΐί8 1ΐ3ΐ)βΙ Ιιαβο: λέγεται (5' ως οτι καί τίχνην ξψθ(^ί%Ψξν 
Ιγραψε^ τω δΐ χρονω ^τνχεν αντην απολέα^ι. ίρει δι τις ^ καΐ «Ο- 
θεν δήλον οτι τοντο όντως ΐχει; λίγομεν ως οτι ^Αριΰτοτίλης ο 
φιλόβοφος βυναγαγών τίχνας ^ητορικας ίμνηϋ^ χαί ταντι^^. XXIX. 

(ίΤίρΙ ύνμβονλίας.) 

Ιη ΓΐιβΙυΓίδ υ$υηι νίιΙβΙυΓ δοπρίυβ Γυίβδβ ΙίΙιβΓ ηερί ανμβονλίας ^ 
(Β. Ι^. 5, 25, ηερί συμβουλής α Ιΐβδγείι. οΓ ΤΙι. ηερί Συμβουλής ά 5, 48}. 
({υβηι ΓΐιβΙοηείδ Α(ϋυη^ίΙ ίηιΐβχ ίΗΟΓίίβηιΐδ . υΐροΐβ εοηιρΓβΙιβηίΙβηΙβπι ι/' 
χνην τον ονμβονλεντικον λόγον δίνβ ηερΙ ων Ιχειν δει τον μέλλοντα 
ύυμβονλενειν {περί ων ΰυμβονλη Αγ. τΐιβί. 1, 4. 5. 2, 1. οΓ. ιίιβί. μΛ 
Αΐβχ. 2 βΐ Ρ86υ(ΐ3Γ. διαιρεαιν ανμβονλίας^ ςυββ οΐ ίρ$3 ΓΗβΙΟΓβηι Γββρί• 
οίΐ 8ρυ(1 0. Ιι. 3, 106). Ιιαίιΐ8 Ιΐΐιη' απαπι ΓθΓΐ388β ΓΓα^πιβηΙαηι βχΙιΐΓβ ρυ- 
ΙανβΗβ ((110(1 86ςιιίΙυΓ 6χ αηΐίηυίοπδ 0ϋίυ8(1αηι τΗβΙοΓίδ οορϋβ ΓβρβϋΙιιηι. 

1. (124) 
δοΐιοΐ. ίη ϋβπιοδίΗ. ΟΙγηΙΙι. Ι ρ. 11, 10 Οί(1. (ίη ΟΓδΙΟΓ, ΑΙΙ. βΑ 0. 
ΜϋΙΙβΓ. νοί. II Ραπ. 1858 ρ. 532): πολλά δια τον παραδείγματος ηνυαεν 
. • . τέταρτον προς τούτοις αννηρίϋ•μη<ίεν αντον τοις τότε ϋτρατενόαύι^ 
τεχνικώς βφόδρα το αξιόπιΰτον ίαντω προύχτωμενος. 6 γαρ ^Αριύτο- 
τέλης φηβΐ δειν τον ανμβονλον οντω ΰνμβονλενειν ως ίαντον μίλ-^ 
λοντα κοινωνειν τούτοις Ιφ οΤς ποιείται την ΰυμβονλην• τούτοις γαρ 
πείθονται μάλλον , ονς αν ορώβιν ίτοίμονς οντάς ϋνμμετίχειν ίον ύυμ^ 
βονλεύειν Ιγνωκααι. XXX. 

Άπορήματα "Ομηρικά. 

Οααβδίίοηιιπι Ηοπιβη(ϊ3πιηι νοίυπίθη , ηυί1ιιΐ8 ρΓΟ πιοΓβ Ογαθοοπιπι 
ίη(1β α 8ορΙιί8ΐ3Γϋπι ΓΐιβΙΟΓϋπκΐϋβ 3βΐ3ΐ6 Ηοπιβπ νοΓ8ίΙ)ϋδ ί1Ιυ(ΐ6ηϋυπι (ο£1 
1.ρ!ιγ8 (Ιβ ΑΓί8ΐ3ΓθΙι. ρ. 200 8»](|. ΑπδΙοΙ. ροβί. 0. 26. δορΗ. ε1. (5. 4) ροοί^β — 1ί9 — 

ία 2Γ£[υιη6ηΙο ρΓ&βοίρΰβ ΐΓΑΟίΑΠίΙο Γ6ΐ)α8ςτΐ6 €η3ΐΤ3η(ϋ$ 3Γΐ68 οοηβίΠαςαβ 
^οιιΐβ ρίβηιηιςυβ βΐ 8ΐι1)Ιί1ΐ(6Γ οΒββΓναΙαβ 6Χ3πιίυβ])8ηΙιΐΓ , Γ6πιιη({α6 ραβ- 
ήιη οοπιιηβιηοΓβΙαπιπ] , ΓΑτίυβ νοο&ΒυΙοπιηι τβΐίοηββ , 8ίη^ιιΐ3Γί1)υ3 οβρί- 
(ιι]Ϊ8 068010 ςηο οπίίηβ, ηίβί ΓοΓίβ ηαΐΐο (νβΐυΐ ίη ρΗγ8. ρΓοΒΙ. Η1)Γί8), 
ρΓθρο8ίΙί8 ί(3 6χρ1ί63ΐ)αηΙαΓ υΐ ίη^βυία Ιιοιηίιιυιη ςα^Ηα (ΐ68θπ1)6Γ6ΐ ροβία 
νβΐ«π8({ΐΐ6 ββ?ί (ϋνβΓδδπιιηςαβ ^οηΐίυοι ιηοΓ68 Γ68ρίοβΓ6ηΙυΓ β1(ΐυ6 οβαβ&β 
ροβίίοίβ Γβ^ιιΐίδ ρβ88ίιη οοβΓοβΓβηΙΟΓ (ϋΓ. Γγ. 19: λιίει <ϊ' ^Αρίατοτίλης 
^^€ον οτι τοίαντααεί ΛΟίει'^Οιιηρος οία ην τότε. οΓ. Γγ. 22), ίη(6Γ(1αιιι 
>ι>ΐ€ΐη ΒΪ> βοάβιη ςαί ΑΐίΒί (1ίίβ6υ11&ΐ68 ο1)ί6εΙβ8 ΠΒβΓ&Ιί ({υο^αιη βΐ 8αηο 
ίιΐ€ΐΙαο ΓβοοονβΓβΙ ΏβζΒτβίφιβ (νβίαΐ Γγ. 5. 21) 6ΐ ρ8γ6Ηο1ο^οο ςυοά 
^^χίιηβ ΑώϋΏβίΙ 8ΐυάίο 8θΙν6Γ6ΐ, 3Γ^υΙία8 νβΓΒίβ ίηΗΒβΓβηΙβ ίηαΙίΠβ ορβΓα 
Ρ^Γ^ΙβΓβΙϋΓ (νβΐυΐ ίη Ιυ8υ βΗΐΗιηβΙίοο Γγ. 20) — Ηοο ί^ίΙιΐΓ ςυ968ΐίοηαιιι 

^<>Ι 110)611 βΧ Ρ6ηρ3ΐ6ΐίθΟΓυΠ) 8ΐΐ1(1ϋ8 ρ1ΐΠθ1θ^ί8 ΡΓΟΓΟΟΙΙΙΟΙ ίη 86Χ 1ί])Γ08 

<^ΐνΐ5ΐιιη Γαί88β ρ6Γΐιί1)6ΐ Η1)ΓθΓαο[ΐ ΑΓί8ΐοΐ6Ηοοηιηι οαΐ2ΐ1ο^α8 Ιιοο Ιίΐυΐο 

*^8οπρΙο: ατζορημχχτίον ^Ομηρικών ά β γ δ ε ς (Οίο^. Ε. ^Ομηρου 

^ηορημ,ατα ΡΙίΓγηίοΙιαβ οΓ. Γγ. 35). ιιπΛβ εοΓπ^βΟίΙυβ β8ΐ Η687€ΐιίιΐ8 

<Ιοί 6χ 010^606 Ιΐ3ΐ)6( ξ βΙΙβΓυοιςιιβ 6ία8(1βιη ΗΒΗ Ιίΐυΐυπι ίη βρρβηίΐίοβ 

βαΐκΐίΐ προβλημάτων "Ομηρικών Τ (οΓ. Ρΐοΐ6Πΐ96υ8 βραά λΥβηΓ. ρ. 157. 

Ομήρου τιροβλήματα νοοβηΙυΓ ίη νϋα Αη8ΐ. νβΐ, 8ίοιιΙ 68ΐ ίη ρΙβηίθΓ6 

βίαβάβιη νί(96 Γ6θ6η8ίοη6 οοά, ΜβΓΟ. 257, 'Ομηρικα ζητήματα), ουίαβ 

1ϋ>η ςα36€ΐιηςυ6 ΓΓ&^πΐ6ηΐ9 ΓββΙβηΙ ρΓ&βΙβΓ ηηυπι ΡΙίΓγηίεΙιί ΐ68ΐίηιοηίαπι 

δίο^Ιοβφΐβ ςηο8 Ιιιιο ΐΓαχβπβ δίΓοΒοηίβ , ΡΙυΙαΓοΗί , ΑΐΗβηαβί 1οοο8 86γ- 

?3τίΙ ΡοΓρΗττίιΐδ ίη οοπυηβηΙ^ΐΓϋβ ΗοπιβΓίοίδ ςαυδ "Ομηρίκα ζητήματα 

(εΓ. 8θ1]. ίη II. γ, 175. β, 308. 249) ΙηδεπρδίΙ, ςυαδί ίη ({ΐιοΗαπι Ιαΐίυηι 

(ΐα368(ίοηαπι ΙΙι68211γο (οΓ. ΤζβΙζ. βχβ^. ίη II. ρ. 3. 125 ΗβΓπι. ίρδίυδηυβ 

ΡοΓρΙιγτίί ρΓΟΟβηιία ίη 8θ1ι. 3(1 Π. χ, 252 βΐ ίη (ΐυ368ΐίοηυπι Ηοπι. ςαί ΓβΓ- 

ΙϋΓ 1ί1)β11ο). ηαηα ςυαπι 3ηΙί^υίθΓ68 δίνβ ίη (ΙβοΙ&πιαΙίοηίΒυδ ΓΐιβΙοΗοίβ 

8ίτβ (αΐ ΑηΙίβΐΗβηββ) ίη (ϋαΐο^ίδ ρΙιί1θ8ορ1ιί6ί8 $ίη^ιιΐ38 ραδδίπι βπιίβίβ- 

56η(, ρ6οα1ίαΓί1)η8 1ί1)Γί8 ίηάβ ηιαίβπαηι βΐ) Απβίοΐβΐίδ αβίΗΐβ ςααβδίνβ- 

πιηΐ Ρ6ηρ3ΐ6ΐίοί 6( δίοίοί (νβΐυΐ ΗβΓαοΙίΗββ ΡοηΙίοα8 0. Ε. 5, 88 βΐ Ζβηο 

0. Ιι. 7, 4) βυπι ^Γ&πιηΐ3(ίοί8 Αΐ6Χ3η(ΐΓίηί8 , ρΐιίΐοΐο^ί ϋβίηάβ Γ666ηΙίθΓ68 

03β83πιηι ΐ6Π)ροΓίΙ)υ8 ρηοΓαηι ςηαβδίίοηβδ ευπι νβηίδ 8θ1υΙίοηί1)α8 ίη 

αηαπ) 00Γρα8 (ΙίΙί^βηΙβΓ οο11βοΐ38 ευηιροδυβηιηΐ , νβΐυΐ Οίοηγδίαβ (^ν τω 

ε των αηόρων δοΐιοΐ. Π. /3, 308), ςαο ΡθΓρΗγΓίιΐ8 υ8ϋ8 βδΐ βΐ ΡοΓρΗγηί 

ηΜ£^8ΐ6Γ Ι^οη^ίηα8 (οΓ. δυί(1. 8. ν.) βυπιηαβ ίηιίΐαΐαβ ίρ86 πιαχίπιβ Ρογ- 

ρΙΐνηΐΙ8 , 6Χ Οηίηβ ΟρβΓβ ρΓΑβΙβΓ 6Χ06Γρΐ3 ίΙΐ3 ηΐ136 ρΓΟ δίη^ίβΗ ({ϋΗβδΙίο- 

ηυπι Ηοπΐ6Γίθ3Γυηι ΙίΜΙο πιβίβ νβηάίΙβηΙυΓ 6ΐ οπιηία Γβηβ ΓθοαΓΓυηΙ ίηΙβΓ 
5θΙιο1ί& Ηοπΐ6Γίε3 00(1. Υβη. Β βίνβ 6(1ίΐ3 δίνβ ίη6(1ίΐ3 (οΓ. (]α. 15 = 8θΙι. 
Υβη. Β ίηβίΐ Γ. 3*>— 4^ 3(1 α, 78 Πρώτος δοκεΐ Πλάτων βΙα, ςη. 17 =: — 150 — 

8θ1ι. Υβη. Β ίιΐ6(1. ί. β^ α(1 α, 121 Παρανηρειν δει βΙα οιιίιΐδ ρ«-ϋ€αΐ9< 
ίαηι βχίαηΐ 6(1. αιΐ α, 105. δ, 5), ρβΐίΐα ίΐΐα αϊ) β(Ιίΐ0Γ6 Κοηιαηο (Βοομ^ 
1518. οΓ. Νυϋΐκίοη (1β ΡοΓρΙιγηί βεΐιυΐϋβ ίη ΗοιηβΓαιη 6οΙΙ. 1797 ρ. 3 ηοΐ. 
βχ 00(1. ΥΑΐίε. 305 Ιίοηιϋ. 800. XIV (Γ. 171 : Πορφυρίου φιλούόφου'Ο^ι^- 
ρίκων ζητημάτων βιβλίορ ά. οΓ. ΝυΙ. βΐ βχΐΓ. (Ιβδ ηΐδδ. Ι. VIII ρ. 237 
€υ1)ϋΙ ίη Μοίιΐοη βιΐ ΗβΓαοΗΐί αΐΐβ^. Ηοηι. ρ. V), ιώβιτίηίΑ ΓΓβ^ιηβΒΐ; 
8βΓν3ηΙυΓ ίη Ι1ί3(1ί8 οο(]. ΜαΓ€. 453 (Υβη. Β), ({ΐια ηβ^ϋ^βηΙβΓ βιΐηκχίαιι 
ιι$α8 68 1 (|υί ρΓΐηιυβ ε6ΐ6ΐ36Γπηια (ΙαοΓυηι οο(1ί6απι ΥβοΰΙΟΓϋπι 454 (Α) 6 
453 (Β) βοΐιοΐία 6(Π(1ίΙ νίΐΐοίδοη (ν6η. 1788). (Ιαο βηίαι 6ΐ άίνβΓδί €θΐη 
ηιοηίβηί ίη ίΙΙΐ8 Ιο^ηηΙυΓ, ({υί Ιαηιβη οο(ΐ6Πΐ 8ΐι1ιίη(ΐ6 ίοοίβ η1ΐΑηΙαΓ€ 
6α8(ΐ6ηι ίηΐ6π1υπι ΐ68 ν6Γϋί8 αυΐ δίιηί1ί1)α8 ααΐ ηαο(1 Γαηιΐ8 βνβηίΐ βίβάβη 
Γ6Γ6 Γ6ίΙ(1αη(. (μΐ6ηι Γυηΐ6ηι αΐίίβ ρο8(69 α(1(1ίΐ9ηΐ6η1ί8 βαοΐιιηι 6ΐ ςυο<1«ι 
ιυο(1ο ο1}1ίΐ6Γ3ΐυπι 8ί^ηίΓιεα886 ρυΐο Ευδίαΐΐιίιιηι 4^ί φ^ ί11^ 4^^^ ^^ 
ιηα8 1113(118 δοΐιοΐία (Υβη. Α), (]αί1}υ8 8υ})β886ΐ Αροΐΐοηίί (ΑΓ€ΐιί1)ϋ ίιΐϋ 
λεξίκον της ^Ιλίάδος (βΐ 0(1νδ86α6) βχ Αρίυηβ 6ΐ ΗβΙίοίΙοΓΟ οοιηρίΐβίαι 
((|υο(1 ηπα ουιη Οίο^βηίβηο Ηβδγείιίαδ βΐίαηι 3(11ιί1)υίΙ 61 αυοΙΟΓ Είγιι 
ΜΗ£;ηί — ηυηο βαίβηι βρίίοιηα ΙαηΙυηι 6χ(αΙ ίη οπίίηβηι αΙρ}ΐ3ΐ>6ΐ1ουπι π 
(ΙποΙα) , ηιυΐίΐο ΙίΙυΙο οίΐΑΓβΙ δοΐιοΐία Αρίοηίδ 6ΐ Η6Γθ(1οη (ρΓΟ ΗβΙΙοάοΗ 
β3(ΐ6ηι ί6Γβ ΓΗΐίοη6 ^ηπ Ηοδγοίιίί Ιοχίοοη ίη οο(1. Μ3γο. 622 (Γ. 1^ βχΐτ 
ίη80Γί1}ίΙιΐΓ : λέξε<αν τνααών αυναγωγη χατα ΰτοιχεΓον ίκ των άριατά{ 
χου χαΐ ατιίωνος {οοά, απτιΐωνος) %άί ηλιοδώρον (ί. β. βχ ΑροΙΙοηί 
3ΐ 118(1 α β): ηαυχίον γραμματικού αλεξανδρεως. βαοΙΟΓ 3ΐιΐ6ηι ίηη 
ίΐΐίυδ οοηιηιυηίδ 6 ηαο ιιΙβΓ^αβ 6οηιηιοηΐ3ΐοι* (Α 6ΐ Β ί. β. Β. ίηΐ.) Ιϋΐ 
8ίΙ 8υ3(}υρ 8ίΙ)ί δβίβ^ίΐ, ρΓ36ΐ6Γ Αροΐΐοηίυιη (εΓ. δοΐι. ν , 504 οαιη ΑροΙ 
ΠΰδγοΙι. Ει. Μ. 8. βτιώλος^ δοΗ. γ, 443 οηηι ΑροΠ. Ηβδ. δ. τρητοιΰι) 
ίρδβ ίαηι υδϋδ βΓαΙ οΐ Ιΐ6Γθ(Π3ηο (βΐ Οίο) 6ΐ (}υί Γ6(ΜϊηΙί88ίπιιΐ8 οηιιιίι 
δοΙιοΙίοΓϋηι Γοηδ βδΐ ΡοΓρΙιγπο (οΓ. δοΐι. α, 03 η1)ί Α 3ρη(1 Υίΐΐ. ρ. 1< 
Ήρωδιανος τελείαν δίδωαι χαι χοινον το μάντιν, ο ίέ Πορφύρι^ 
οίωνον τον δια αημείων \ η τεράτων μαντενόμενον ^ ονειροτιόλον < 
τον ονειροκρίτην. α1)ί ΒβΙ^Ι^εΓ οοΓΓβχίΙ τον δι οΙωνών η ύημείωνη 
ίη(. 3ρυ(1 Βοη^ίον. ρ. 17 Ιΐα: Ήρωδιανός τελείαν δίδωύιν εΙς το μά 
τιν , ίνα τ^ι γενικόν, ο δε Πορφνριος μάντιν λέγει τον δια οιωνών 
αημείων η τεράτων μαντενόμενον ^ ίερία τον δια ϋνβιών^ ονειροΛ 
λον δί τον ονειροτωλονμενον ^εατην ονείρου γεγονότα, β (ριο Ι^ ρ. 
ΒβϋΙιω. Ήρ. τελ, δίδ, εΙς το Ιρείομεν ίνα γενικον τ} το μάντιν, ο δί 1 
τρία ατίοδεχεται μάντιν λίγων βΙο. οΓ. ίρδα ΡοΓρΙιγπί υογΙμι ίη δοΐι. 
6x1. ρ. 9, 7 — 14 βΐ 17 — 20. ίΐ3 ΝίίίαηοΓ βΐίαιη οίΙαΙιΐΓ ίη Α οΐ Β ίηΐ., 
δοίι. 3(1 γ, 318, αΙ)ί Α οο(1. Γ. 48*: ίάν εις το ηρηΰαντο ΰτίξωμεν, φι^ 
6 Νΐίίάνωρ^ ως ίτίροις Ιαονται ^εοις ανατείναντες τάς χείρας ' Ι — 151 — 

σχίζει ίΐς το ^Βοις, »αΙ το ΙδΙ αντί του ααΐ, βαάβιη Β ιώαγ£[. ίηΐ. Γ. 48* : 
«αν . . . ανατείνοντες , . , δίο βτίξεί εΙς το ^εοίΰι • το γαρ δΐ αντί του 
ηαίφψίν, Ιγώ δε Ιδέ φημι. β ({πο 63(ΐ6ΐη Ι. ρ. 170 Βαοΐιιη. Ιγώ 'ύΐιιά 
6ΐί9ΐη 3ΐϋ)ί, οΓ. Α βΐ Β ίοΐ. αιΐ α, 120. ίη Α οΐ Β ίηΐ. αά α, 575 οίΐΑΐυΓ 
ΡΗί1οχ6ηυ$ βΙο.)• &1(]ΐΐ6 Μβ (]υί(1ειη βοΗοΙϋδ ηααβ βχ ουιηιηαηί ρΑΓίίιη 
Γοηΐ6 60({ΐΐ6 ({αί ΡοΓρΙιγτίο ΓβεβηΙίοΓ βββοί ίη εοιηιηβηΙαΓϋ δροοίβηι ίρ$ί 

3(1θΓ03Τ6ΓαηΙ, Α 81ΐρ6Γ3(](Ιί(ϋΙ ίρ83 ν6Γΐ)Η βΧδΟΠρΙα (|112ίΙα0Γ ^Γ&ηΐΙ03ΐί- 

οοηιπι ΑτίδΙοηίοί , Οίιΐνιηί, ΗβΓΟίΗαηί, Νίε^Ηοήδ, (]υα1ί3 ηαδςυαιη Ιο^υηΙαΓ 
ιβΒ, ουηίΓα ΡοΓρΙιγηί, ΗβΓαοΙίΙί. Οίο^βηίαηι ΓΓβ^ηιοηΙα ίη ιηαΓ^ίιιβ 86- 
οιιηάοΒ, ({υ&6 ηυΐΐα 8υηΙ ίη Α, ίστορ/α^ ραββίπι υΐ6Γ(|υ6 (νβίαΐ ΟβηαΑβ, 
δβωβίΕβ. ΑΙοωβηΗβ »(1 ξ, 319. 323. 325 Α ί. 186^ βΐ Β βχΐ. Γ. 193»). ιιΙβΓ- 
<1ιιβ βαίθπι οοπιπιβηΙαΓίαδ (ΐυυηι δβραΓαΙίπι 6(11 (ΐ6ΐ)6Γ6ΐ, ΥίΙΙοίδοη αηυπι 
ΐΑηίαιη Α 86ευ1υ8 68ΐ ςυβπι ίηΙβ^Γΐιηι 6χ}ιίΙ)€Γ6ΐ, 6Χ αΙΙβΓΟ οοιϋοβ Β (Ιε- 
ΙβΰΙυ ςαοά&ηι 8ε1ιο1ίοηιπ) ίοΓίυίΙο ίΐα 9(1(ΙίΙο ηΐ (]αα6 νβΐ ηονα 6886ηΙ νεί 
«ίηήΰίΐ (οΓ. Α βΐ Β ίηΐ. »(1 α, 117 ν. βόον , δά α, 120 ν. λεύΰΰετε^ Λά α, 
5β9 3ραύ νίΙΙ. ρ. 40. 3ά α, 554 Υϋΐ. ρ. 39 οί. Βοη^. ρ. 120. ΒδοΗπι. ρ. 68 
βΙΟ.) ρ2ΓΐίΠ1 ίρ83 ρΓθΓ6ΓΓβΙ »1(|αβ α1}ί (1ββθ6ΓβηΙ βχ Ιιίρδίβηβί ΐΛΟίΙβ 8«ρ- 
ρΙβΓβΙ ωαΐΗΓβΙίΐιιβ (οΓ. Υϋΐ. ρ. 101 βχ ΑΒ βΐ ΒΙ. η(1 Ι. ο. γ, 318) ραΓίίω ϋ1)ί 
«Μί», 6ΐί3Πΐ8ί ηοη ββίΐοηι υογΙ)» εχΙβΓοηΙ, οο(ϋουηι δί^ΐίδ υηα βρροδίΐίδ 
οοηββηδαπι (οΓ. Υϋΐ. ΑΒΙ. ηΛ γ, 316 χαλκηρει , ςααβ 8υηΙ \βτ\)Λ οοιΙ. Α. 
ΒδαΙβω ίΐ» Γ. 48* πιαγ^. ίηΐ. η δια του ηρης παραγίογη βαρύνεται, ε Ι 
ί*ή οτΛΟ του αρώ δια του ά γένηται η ίτΰαγαογη , ω^ το <ίΙχεί δ^ αλοχον 
^μάρεα^. ςαδβ βίκίβηι ΗβΗβΙ Ι• ρ. 176 Βαοίιιη.) δίωρΙίοίΙβΓ ποΙηγοΙ (ΑΒ 
«ατΒβπδ ϋ1)ί οαηι Α οοηδοηΐίρβί Β, οΐ ίΐα δβορβ υ1)ί οϋπι Ι, (|υβπι ίρβε δβ^αί- 
Ιατ, ΒΙ), οιηπίηο ^υίβηι δββρίδδίπιο δί^ΐα ίΐΐα ηο^Η^οηΙοΓ εοηίυηιΙβΓβΙ. 
πηιηΐδοϋίΐ ρΓ3βΙβΓ63 υΐπδίΐυβ δοΗοΙϋδ αΐίδ, φίδβ ίη βχΙβΓίοΓΟ ηιαπ^ίηβ 
εοΗίείδ ΒΰκΙίβεΐΑ δπηΐ, ιΙίΙί^οηΙβΓ βΐ Ιοοο βΐ ΙίΙΙΟΓαΓϋπι πΐ3^ηί1ϋ(1ίηβ δρβ- 
οΪ6(]ΐΐ6 3 ίϋδίο ίΐΐο €θΠ)Π)6ηΙ<ιπο (ΙίδΙίηεΙα , ουίυδ δίη^αΐα 1)ίη3Γυηι ρΗ§ί- 
η^αιη δεΚοΙία ΙίΙΙβΠδ (ά, β, γ 6ΐε.) αρροδίΐίδ α(1 ΙβχΙυηι εβΓηιίηίδ. ςαοηι 
ρΓοχΙιηβ (ί. 6. ίη ίηΙβτίοΓβ ηΐϋΓ^ίηε) είη^υηΐ. αεευραΐβ αϊ} ε9(1βηι πι^ηη 
δοΗρΙί ΓβΓβιαιηΙϋΓ. ςααβ οηιηία ίρδο Ιοεο (ΙίνβΓδίΐιη ρΓΟΓβαδ οπ^ίηειη δί- 
^ηΐβοβηΐίβ. δίεαΐ δβχεβηΐίβδ ΓΗεΙυπι νί(ϋ ίη εοηιηιεηΙαΙοΓαηι ΑπδΙοΙβΙίεοΓαηι 
ω(1ίεί1)ηδ (Ιαοδ νβΐ Ιρβδ οΓίΙίηβδ δεΗοΙίοΓυπι πιβΓ^ίηαΙίηηι εοηΙίη6η(ί1)υδ. 
ροβΙηυααι ίηΙε^βΓ ευω ρηπιίδ δείιοΐίίδ ΙβχΙυδ α 1ί1)ΓαΓίο ίίηίΐυδ βδΐ. Ιαη- 
φΐβιη δ6ειιη(1αδ ευραβ ηιίηοΓί1)υδ ΙίΙΙβΓίδ εΐ ηιίηυδ αεευΓαΙίδ βαίΐεπι αΐ νί- 
(ΙβΙΟΓ πιαηιΐδ 2(1άί(1ί( (ηοη δεευηιία υΐ Οο1)6ΐαηι δΐϋΐαίδδε βχ ΜβΗΙβΓΟ νί(1βο. 
<Ιιιυηι νβΐ ρΗπιί 0Γ(!ίηίδ δείιοΐίίδ ίηΐεπίυπι ϋηεηι ίηιροηαΐ , ηιαίαΐα υΐ ίη 
καιηάίδ ΙίΙΙβΓαηιπι ηΐ3§;ηί1α(1ίηβ δρβείβηιιβ . εΓ. δείι. β ίη ίοΐ. 190*». ίίβηι 
ί 283^, ί. 78 βΙο. εοηίΓα δεΗ. οχΙ. ηιαρ^. Γ. 11* β(1 α, 300 δια τ£ ο άχιλ- 
λενς^ οαίιΐ8 «ιΐΐβπι ρ3Γ$ ίη βοΐιοΐίβ ρηιηί οΓάίηΙβ 6πόγ6 !ιιιηΐ6Γ£[ΙΙαΓ, είδ- 
(Ιβιη ί1)ί ί[υίΙ)α8 ίιαβο ΗΐΙβηδ 8επΙ)ίΙυΓ) οβςυβ ίαιη ΙίΙΙβΓβηιιη βί^ηίδ ββ(1 
3ΐϋ8 ν3πί84ΐιο 3<) ΙβχΙυιη Γοΐυΐίΐ , βχ ρΙυΓί1)υδ ({ΐιίίΐβιη ϊΙΙα ΗΙιΗβ ρ6ΐίΙ>. 
Ρορρίιγπί 4^Α6δΙί<^ηϋ)ΐΐ8 , ΗϋΓαοΗΐί αΙΙο^ΟΓϋβ Αΐ(ΐα6 Ιβχίοα βΐ βίγιηοΐοκίοι 
ιηυΐΐα 6 Ιβχίοο ({υοίΐ&ιη , ο ςυο 6α(ΐ6ηι ίη Είγιηοΐο^ίοο ιηα^ηο (οΓ. Β 6ΐΙ 
3(1 α 85 8. ^εοπρόπίον^ 8(1 α, 173 8. &υμός^ άΑ α, 18^ β. λααίοιΰί^ 9^ 
α, 591 8. βηλοϋ βΙο.) βΐ αρυ(1 δα!(ΐ9ΐιι (οΓ. Β βχΐ. αά £, 272 8. φόβος ^ 3κΙ 
ε, 320, »(! ε. 449 8. εΐδωλον^ η(1 ε. 038,, »(1 ί, 739, 3(1 ε, 792 8. ^μ6ς βΙο,) 
836ρ6 ΓβρβΓίαηΙιΐΓ. ΠοβΙ βηίηι υΐΓίυ8(|α6 εοιηιηβηΐβήί αυοΙΟΓ (βΐ Α εΐ Β 
ίηΐ.) ΡορρΗγΓϋ ορυί< ίη υ8ΐιηι οοηνερΙβιΚ ίρδυπΐ(}ΐΐ6 βίυβ ηοοαβη αΐβτβήΐ, 
εαίυδ 8οηΐ6ηΙί98 ΐΓΟίΙυηΙ ίη 1)Γονίυ8 εοηΐραοΐαδ (οί. Α 2ΐ€ΐ α, 117. β» 30β. 
γ, 175. 314. 325 οΙο. Β ίηΐ. 3(1 α, 117. 211. 200 βίο. βΑ α. 211 ιώί ΡοΓ- 
ρίιγπϋδ ο1ΐ3ΐϋΓ ίη Β ίηΐ. ρ. 21, 10 — 22 ΒβΙίΙί., δίπιαΐ ίρδβ (}ΐιΙ οιΙαΙιιγ Ρογ- 
ρΐιγπί Ιοοαβ ίη 6x1. ηΐ3Γ§. 3ρροηίΙυΓ ρ. 21, 22 — 20 ΒβΙίΙί. υΜ άλλως 'ύΧκιά 
ίρ86 3(1(1ί(1ί1 ΥίΠοίδοη , Πορφυρίου ηοπιίηβ ίηδεηρίυβ ίη οοά. Ε8<Μΐη3ΐ. 
860. ΗβΟΓβη , 1}ί1)]. Γ. 3ΐΐ6 ΙίΙΙ. υ. 1<υη8ΐ Μ, 139. βΐηυβ Η3 Ιη βΐϋβ 1οοί$ 
ηιυΐΐίδ, νβίαΐ 3(1 α, 03 οΙο. ίη δοΐιοΐ. Β 3(1 γ, 175 ΡοΓρΗγηυδ οί(3ΐαΓ, (|α3η- 
(Ιϋ3πι δίΐ πΐ3Γ^. βχΐ. Γ. 45•» , ηοη ίηΐ.) , ίρ83 ΡοΓρΙιγτίί νβΓΐ)3 ΙηΙβ^^ιυβ 
(|α368ΐίοηαπι Ηοπΐ6Γί(^πιη) ίΓ3^ηιεηΐ3 ίη βχΙβποΓβ ΙβηΙυηι οο(ϋοΐ8 Β πι3γ- 
^ίηβ Ιθ^αηΙυρ, ίΐ3 Ιβηιβη υΐ φΐθ(1 ρβδδίηι 3 ΥίΠυίδοηο δοΐιοΐίίδ ρηβδατί- 
Μίιιτ Πορφυρίου ^ ίη 3ΐίί8 (}υί(!οπι οο(Ιίοί1)υ8 (νβΐηΐ Εΐοηεηδί . Εδοαηβίβηδί] 
οοευιτ3ΐ, ίη ΥβηοΙο ηυη(}η3ηι ΐ6^3(υΓ (ηβο^υβ πΐ3^ί8 ίη Ιιίρδίβηδί). βώΐο- 
Γίδ ί^ίΙαΓ εοηί6€ΐαΓ36 (ί6ΐ)6ΐαΓ, ({υί Η6Γ3ε1ίΐ63 (}αο(|α6 δυο 3Γΐ)ίΐΓίο ίΐ3 ίη• 
δοηρ8ίΙ 3(1 θ, 3. μ, 27. ξ, 310 {ηρακλείτον δοηιβΐ Ιβ^ίΙϋΓ ίη €0(1ί66 ιη3ΐ^. 
6x1. ί. 198, δίοαΐ ίη 6(1. ρ. 410, 20 Βοΐίΐί.) , €[πί ί(1(ϊπι 6ΐί3πι ηοη πιίηιιβ ί[α3ΐη 
Βοη^ίονβηηί, ιιΙ)ί (Ιυο (ΙίνβΓδί οπίίηίδ (ίηΐ. βΐ οχΙ.) δοΐιοΐίβ 3(1 ί(ΐ6ΐη Ιβιηπιι 
ροΓίίηβΓοηΙ, ν. άλλως ίηΙβΓροδίΙο οοηίυη^ΟΓθ 63 ίρδβ δοΐβΐ. ίΙΙοΓίιιη 3υ1βπι 
δοΙιοΙίοΓαηι ({ΐιυηι 6χΙγ6Π)36 π)6ηιϋΓ3η36 , ίη ρηηιίδ η[ΐ3χίΐΏ6 Γοΐίίδ υΙ>ί ρΐυ- 
Γίπΐ3 ηυηο (ΙεΩοίαηΙ, υδυ 3ΐ1ηΐ36 δίηΐ ηιυ1ΐ34υ6 3αΙ άίίβεϋίυβ Ιβ^^ληίυΓ 
3υΙ 6ΐί3πΐ8ί ηιιΠο ηε^οΐίο Ιε^ί ροΙυβΓυηΙ , ρΓορΐ6Γ (|α36δΙίοηαπι νεί λΐΐβ- 
§0Γί3Γαηι ρΓθ1ίχίΐ3ΐ6πι Ι36(]ίυηι βίΤβΓρεηΙ 3υΙ δίηιρΙίείΙβΓ οευΐίδ ρΓ86ΐ6Γ6αη- 
Ιί1)υδ η6^]ί^6Γ6ηΙυΓ, 83ΐίδ ηΐ3^η3ηι ρ3Γΐ6Π) ηοη δοΐυηι Υίΐΐοίδοη οηήδίΐ 
86(1 6ΐί3Π) (}αί υηίυδ ευ(1ίεί8 Β ίη ρππιυπι ε3πη6η 8θΗο1ί3 6άί(1ίΙ Βοη^ο- 
ν3ηηί (Υεη. 1740). οαίυδ ({υί(ΐ6Πΐ ορ6Γ3 Ιιοο ηοηιίηβ (1ί^η3 βδΐ ({ΐΐ36 3ηϊ- 
ηΐ08 3(Ιν6Γΐ3ΐ ίρδ3 ί3ΐη δεΙιοΙίοΓυπι η3ΐυΓ3 3(1ηιοηίΙθδ , ί[υο(1 ({υ3ΐί3 Γβνβη 
6χΐ3ηΙ ίη Β (6 (ΐαίΙ)α8 (|υί(ΐ6Π) ίη εχίετίορβ ηΐ3Γ^ίη6 6Χΐ3Γ6 , ({αιιπι ρβΓ 
ΙΓ68 νεί (|α3ΐυθΓ άίεδ ΙΗ3(1ί8 οο(ϋθ68 ΥεηβΙίίδ ηι. §6ρΙ. 3. 1800 ίΐ6Γαπι (Μ>ιη- 
ηΐ0Γ3ΐιΐ8 ρ6Γΐϋ8ΐΓ»Γ6ηι , 1ΐ3βο νί(1ί (11136 86(ΐααηΙυΓ ηαηΐ6Γίδ ίη Βοη^ίον&ηη! 
θ(1ίΙίοηβ Λ(ΜίΙί8 ηοΐ3ΐ3: 0. 11^. 22*>. 34^. 39^. 00. 01^ 07. 72^ 81 — 153 — 

82. 9β^ 97. 100. 107. 108. 118. 126. 128. 133. 134. 141. 142. 144^. 
145. 147»». 154. 160. 166. 170. 171. 176. 179. 182. 183^. 185. 186. 191. 
193. 198. 205. 207»». 212^. 214«•<». 222. 223. 252. 204. 268. 269»». 349. 
371. 384. 391. 397. 407. 448. 454^. 455. 462^. 467. 468. 472. βυηΐ 
ρηβΙβΓβα φΐ&6 Α Βοη^. οιηίδβΑ αρροβυβηΐ ΥΠΙοίδοη. ηοηηιιΐΐβ άβηΐςαβ 
<[υ36 ιιΐ6Γ(ΐιΐ6 πβ^ΙβλβπΙ , (ΐυαθβΐίοηββ ρΓθβείρυβ) βρβοίιηίηβ ({υοιίαιη οβΓίο 
ρΓθ1)<ΐΓ6 ν9ΐΐ63ΐ &1(|υ6 (1θ€6Γ6 ηυοΐ Ιοοίβ 6( νίΠοίδοη ίη οοάίοαιη βί^Ηβ 
«ρρΐη^οηιϋβ βιτ&νβηΐ ί[υοΙί[υ6 ηονοβ βΐίαιη 6Γγογ68 ςυί δαβρβηιιιιιβΓΟ ρηιηί 
βάίίοπβ ν&ΓΪΑΐη ΓΑΐίοηβιη βΐ ίηοοηβίβηΐβτη ηοη ρβΓβρβχίΙ, Ιιηιη. Ββ](1(6Γ 
ΑίΜίάβηΙ, ({υιιιη ίη υηυιη οοιίίοβιη 8θΙιο]ί3 Ηοιηβηοβ άί^6Γ6Γ6ΐ, ΥβηβΙ» 
ηαίάβιη 6χ βώΐίοηβ Υϋΐοίδοηί οιηηία οοηίαηάβηΐβ βίιηρΙίοίΙβΓ ΓβρβΙβηβ. 
((110 ΓβοΙυιη 6$1 υΐ βΙίΑΐη ηαηο (Ιβ δοΗοΗοηιιη εοιηροβίΐίοηβ βίςιιβ οΗ^ίηε 
ρΐΌ ο6Γΐο άϋυθίοΑΠ οιηηίηο ηοη ρο$$ίΙ 3ηΐ6 ηοναηι νΰραπιςυβ ΥβηβΙΟΓυοι 
βχ ιιίΓοςιιβ οοάίοβ 86Ρ&Γ&10 (ΙυρΗοβηι νβΐ ροΐίαβ ΙηρΗοβηι βίϋΐίοηοπι, ηααηι 
άία ΐΑΐη βχρβοΐΑίβηι άίαΐίυδ €ο1)6ΐ (ΙίδΙυΙίΙ. (ηρΐίοοπι άϊοο , ηυΐΑ ρΓ36ΐβΓ 
υίΓΟίηςιιβ εοπιπιβηΙ&Γίαηι ββΟΓδίπι 6(ΐ6η(1«ι βιιηΐ ςιιββδίίοηαπι Ρορρίιγηα- 
ηβταπι ίΓ3§^6η(3, ςυββ ρΐατίπια ηυηο (ϋβρβΓβα ίαοβηΐ ίη βχΙβηυΓβ οοιίίοίβ 
Β ιηατ^β » ίηιπιο ΙοΙιιπι ΓβΓβ οοουραηΐ. βΐηυβ ίη Ιιίβ ηυίιΐβπι βΐίαπι ΙίΒΗ 
Αηδίοΐεΐίοί Γβΐίφΐίαβ ςυοίςαοί ίη δοΗοϋίδ 3(1 Πίαάβηι ηυηβ βχίβηΐ , Ιβ^υη- 
ΙιΐΓ οηιη68 ΐΓί1)υ8 Ιοοίδ οχοβρίίδ , υηο ίη Β 60€[υ6 (Ιβ (]ϋθ ηυηι Ηυο ροπΐ!- 
063ΐ (1υ1)ίΐ3Γ6 ροδδίδ (Β ίηΐ. 3(1 ε, 778. Γγ. 13) , (1υο1)α$ ίη Α (3(1 δ, 88 βΐ 
τ, 108. Γγ. 10. 21). ηβο ηοη ίη 0(1γ88β30 δοΗοΠίδ ρβΓ ΓοοβηΙίοΓβδ εο(1ίθ68 
ΐΓ3(1ίΙί8 βΐ (ΐϋί ν3Γίθ8 ί3ηι δοΗοϋοπιπι ηνο8 οοΐϋ^βπίΐο οοηΓιιη(ΐ3ηΙ , Ρογ- 
ρΗγήβηβ ίβΓβ δυηΐ 63 (]υΙΙ)υ8 ΑπδΙοΙβΗδ ηοηιβη (ΐ6ΐ)6ΐυΓ. ί(1 (ΐαο(1 6χ Ιρ83 
8<^ο1ίοηιπι Γ3ΐίοη6 6οπιηΐ(]α6 (]υ36 ίη πιυΐΐίδ εο(ϋοίΙ)υδ ΡοΓρΗνπί 688β 
βΐίαηι ηιιηο 38δ6ΓαηΙυΓ εοπ)ρ3Γ3ΐίοηβ Γ3εί]6 (ίί^ηοδείΙυΓ. ίη ΥβηβΙο βυίβηι 
ιιΙ)ίοιιη(]υ6 Απδίοΐβίβδ οίΐ3ΐυΓ. ρρββΙβΓ (1υο8 Ιοοοδ (3(1 β, 640 βΐ ω, 15), 
ίυχΐ3 ίη πΐ3Γ^ίη6 δοΗοΙίί (νεί 6ΐί3ηι 8υρΓ3 , αΐ β, 53 3υΙ 3η Ιβ ίρδϋπι δοΐιοΐίί 
ίηίΐίαηι, αΐ δβπιβΐ 3(1 η, 93) Γϋ1)Γίθ3β ίη8ΐ3Γ 3 ]ί1)Γ3ηο δΟΓίρΙυηι οδΐ οι^ιοτο- 
τέλους^ \ίί δοίΠοβΙ ΙβοΙοΓβδ (Ιβ Απδίοΐβίο οίΐ3ΐο «(ΙπιοηβΡοηΙϋΓ. (ΐηοίΐ ηο- 
ηιβη ςα38ί 3υε(0Γί8 ηοηιεη ΓιιβπΙ βχ (|ϋο ίρκυπι δοΐιοΐίυπι βχοβΓρΙιιπι δίΐ. 
ΙπΒυδ Ιοοίδ (3(1 β, 53. 100. 183) 3 Υϋΐοίδοηο δβΓνβΙηπι βδΐ, οβίβπδ ηιβπίο 
3ΐ)ί60ΐαπι. ηβηιιβ Ι3η]βη ίη ίρδίδ οοπιπΐ6ηΐ3πί8 (Α> Β ίηΐ.) ΑηδΙυΙβϋοβ οηι- 
ηίηο βχ(3Γ6 ηβ^ο, 86(1 ηοηιβη βίυδ ίρ83(]υβ νατία άαάιΐΆ ορβΓ3 βΐ 3ΐ) βο 
({υί(ΐ6πι οίΐ3ΐ3, (ΐυί ΗΒγο ΑΗδΙοΙβΙί Ιπΐιυΐο ίρδβ ιΐδΐΐδ δίΐ. πια1ΐ3δ βηίηι δβ(1 

ΒΓβνίΟΓβδ βΐ (Ιϋ3δ ί3€ί1β (1ίδ0βΓη38 3 ΡοΡρΙΐγΠβηίδ βΐ ίΐΐί ίΐ3ΐ)βηΙ, ρΓ3βδβΓ- 

Ιίιη Α (οΓ. 3(1 α, 1 δοίι. Β ίηΐ. ΐγ Γοΐ. 2* ρ. Ι'* 35— *»11 Ββΐιΐί. οιιπι δοΗ. Α 
(Ι- 1• 25 — 34 βΐ 1 — 9), ΡοΓρΙιγηοίΐϋβ βΐ ΡοΓρ1ιγη3ηίδ οορίίδ νβΐηΐ ΑΗδΙο- 
Ιβΐβ (οΓ. Γγ. 10. 13. 21), ΙίοβΙ ΙβδΙίαιη ηοηιίηβ τβρβίβρβ δυρ6Γδ6(1β3ηΙ , βΐ — 154 — 

ίρδί ιιΙυηΙαΓ. οοΙβΓυιη ΑΓίβΙοΙοϋδ (|ΐΐ365ΐίοη65 οοηοίδο ίϋο ρΓοΜβωβΙαΒί• 
ΡβηραΙοΙίοοΓαιη δβπηοηβ 8επρΐ3$ 1)Γ6νίΐ6Γ(|υ6 οΐ οηυιιΐίαΐϋβ 6ΐ ^οίαίο:^ 
ίϋί88β ορίηοΓ (οΓ. Κοδο Λβ Αγ. Ιί1)η8 ρ. 70). 9 ΡοΓρΙιγπβηβο οβΓίβ ^α» ηοησ 
ίηνοΙνυηΙαΓ (1ΐ8ραΙαΙίοηί8 ρποΗχθ Ηΐηρίίίικίίηβ Ιοη^β (Ιΐν6Γ82ΐ8. 

Ουαβ ρΓ36ΐ6Γ Ηοηιβηεα αΙ) Ιΐββγείιίο ιιηο ία βρρβηιΐίοβ οοηιπιβιηο- 
Γ3ΐι(υΓ ρΓοΙΙβηιαΙα βχ α1ϋ8 ροβίίβ ρ6ΐίΙ&, Ηβδίοάο, ΑγοΙιΠοοΙιο , Ευτίρίιΐβ, 
εΐιοοΓίΙο {άπορηματα ^Ηΰίόδον ίν ά, απορηματα ^Αρχιλόχου ΕνρίΛίόου 
Χοιρίλον Ιν βιβλίοις γ^ απορημάτοίν τιοίψικών ό, αίτιας ηοίψί%άς^ 
τνροβλημάτϋϊν ^Ομηρίκών Τ ί. 6. (Ιεοβιη 1ί1)Γ0δ ρΓούΙβοα&Ιιιιη ροβΙίοοΓυιη, 
Ηοιηβη 8θχ, αϋοΓυιη ροβίβρυπι ί. β. Ηββίοίΐί βΙο. ςυ&ΙαοΓΤ), οοηιιη ηαΐ- 
Ιυιη ηιιιιο νο8ΐ%ίυιη τορεπΙαΓ. Ιίοβΐ ΗοιηοΗοοηιιη βΙυίΙίοΓαιη ί«ιιι«ιη, 
ςαοιη ίβΒιιΙοδβ βΐίβιη ϋΐα ΙοδΙαΙιΐΓ της 'ΐλίάδος Ικάοΰίς ην δίδωκε τω 
^Αίαξάνδρω (ίΐδ ίη νίΐ3 Αγ. Μλγο.) ί. ο. βχβιηρίΑΓ Αΐ6Χ&0(ΐΓί ίχ τον νάρ- 
^κος φΐθ(1 &(1 Αήδίοΐβίοιη ιηβ^ΐδίΓαιη ΓβΓθΓβικΙαιη Γαίδ86 βοΐιοΐβδίίΰοηαιι 
({υοΓαικΙαιη ροδΙεποΓαιη οοη8ΐιεΙυ(Ιο ΩηχίΙ (οΓ. Κοββ άβ Ατ. 1ί1)Γίδ ρ. 68), 
Ευπρίιΐί οοηΐυη^Αΐ (|υο<1&ιη ιηο(1ο Ρ1υ(3Γο1ια8, ({υί Ιαιηβη Γ6ΐίί[ΐΐ08 βϋβιιι 
ΡβηραΙβΙίοοδ Γ68ρίοίΙ (ηοη ροδδβ δυ&ν. νινί δβο. Ερίε. 12 : γράφειν ηερί 
Όμηρου καΐ Ευριηίδον ως ^Αριΰτοτέλης καΙ Ηρακλείδης τίαΐ Αιχαίαρ- 
χος, εΓ. ε. 13 ιιΙ)1 δίπιΠία Απδίοΐεΐίδ εΙ ΡεπραΙεΙίεοΓίιιη 8ΐυάί& άί(1^€2< 
Ιίεβ ίβη^ίΐ εΐ ιηιΐδίεα ΑΓίδΙοΙεΙεηκιυε (ϋαΙο^οΓυιη αυεΙοΓειπ ίν ϋνμποΰΐψ 
δίαλεγόμενον περί Όμηρου. εΓ. Οίο ΟΙίΓγδ. ογ. 53 ίϋ. Κοδβ 1. ο. ρ. 107. 
ίηΙεΓ ΗεΓαεΗίΙίδ 1ί1)Γ08 ρΡΗΟΐβρ λναε^ς Όμηρικάς βχΐι'ώεΐ Βίο^. ί. 5, 87 
τίερί ^Αρχίλοχου χαΐ Όμηρου άυοδ εΐε. ΡΓαχίρΗβηίδ δΐυάίβ ίο Η68Ϊο<1υοι 
εΐ 8ορΗοε1εη) εοΐΐαΐα ιηοηδίΓαηΙ δεΗ. Ηεδ. ρ. 3 Οχ. δορίι. ΟεΗ. Οοΐ. 900ι 
εί. Μ. δεΗιιιί(11. ΟίίΙγιηί Γγ. ρ. 261. ΡοΓρΗγπί Γ|ϋ3β8ΐίϋηε8 ΓβδρΙοβΓβ ?ίάβ• 
ΙϋΓ ςϋΐ ΗοιηεΗ ίηΙεΓρΓεΙβιη οΚιίατ εοιηπιεωοΓΗΐ Απδίοΐείειη Τζβίζββ ίη 
ρΓοΙε^. δεΙιοΙίοΓ. ίη Απδίορίι. ρ. 111 Κείΐ. ΒΚ. Μυδ. Ν. Ρ. VI). οιηηίιιο 
ΗΗίειυ Γα1εη(1ϋΐη ε8ΐ ραυεβ ηαηε ίη δεΗοΙίίδ ΗεδίοιΙβίδ Ηΐηυε Ευπρίάβίδ, 
81 Ηοηιεηεα ευηφαΓεδ , εΓυιϋΙίοηΐδ Αΐεχθηιίπηαε ΓΓβ^ιηβηϋι, ρΑυοίοη 
νεΙεΓϋΐη (ΐυ<ΊεδΙίοηιιηι νβ8ΐί^1«•ι ΓβΙίεΙη εδδε , (ΐααΐεδ εΐ ιηυΐΐβδ βΐ εβΙβΙΐΓβδ 
ίυίδδε εοηϋείαδ εχ δείιοΐ. Ευπρ. Μοιί. 171 (των διαβεβοημένίον ίύτΐ ξψ 
τί/|Λ(ίτί»ν καί τοΰτο . . .) εΐ ΙΙίρροΙ. 71 {διαβεβόηται τοντο το ξητημα), 
εΓ. δεΗ. ΡΗοεη. 44. 208. ΠΙιεδ. 5 εΐε. ίΐεηι βεΐι. Ηεδ. ορ. 07 βΙε. (]υοιιι 
(Ιεηίίΐηε δίη^αίαπδ ]ίΙ}π Ιίΐυΐυηι ίΐα ρΓοΓεΓΐ ίίίεηα ΙΙεδγεΜϋδ Γείίίΐιιοδ ίΐΐοβ 
1ί1)Γϋ8 ίη ίπίΙΙεε ρΓβεεειΙεηΙεηι : εΐ δη τίοχε ^Όμηρος ίποίησε τας ^ΗΙίον 
βοϋς^ δίη^υΐΗΓίδ ΓυΓ^ίΙαη ρΓθΐ3ΐεηιβΙί8 Ηοηιεηεί ΗΜΙυηι ίΐα 8ί§;η16θ6ΐ, αΐ 
ρΐιγδίοϋϋΐ ρΓϋ1)Ιειη3 δίηβπΙίίΓε χοΐεηηίίΐαε ρΓυΜεηιαΙαηι Γοπηα {δια τί βΙα) 
ρΓοροδίΙυπ) ευπιρΓεΙιεπάίΙ 1ί1)ε11α8 περί της του Νείλου αναβάϋ^ως. — 1Γ)Γ) - 

1. (125) 

δοΐιοΐ. ϋχΐ. (ί. β. ΡθΓΐ)ΙινΓ.) Υοη. Β οο(1. Γοΐ. 20^ 3(1 Π. β, 53 ρ. 46 αά. 
νίϋοίδοη (3(1 β, 73 ρ. 50 *»41 Ββΐϋί.]: ^ί« ^^ ό Αγαμέμνων αποπειράται 
ίων Αχαιών καΐ οντα>ς Ιπραξε ωύτε ολίγου τα εναντία ανμβήναι (οοιί. 
ύν^βονλενειν. οοιτ. ΒεΙ^Ιί.) ι^ ίβονλενετο; καΙ το κϋίλνμα άπο μηχανής, 
η χοτρ ^Α^ηνα έκωλυεν * εΰτι δε αποίητον το μηχάνημα λνειν άλλως εΐ 
ί»7 0^ νΠΙ. άλλως μη 00(Ι.) ίξ αντον τον μν^ου, φηαΐ δΐ ο^Αριύτο- 
τΙΧης ποιητικον μίν εϊναι το μιμεΐα^αι τα εΐω^ότα γίνεύ^αι %αΙ 
ηθΛ.ψ][ΐών μάλλον το τίΐνδύνους παρειβάγειν. εΙ%ος δΐ καί ία λοιμού 
κ^-^κονημένονς . . . (8β(ΐαίΙαΓ απαρΠοΓ ΡοΓρΗγηΐ βχρΗοβΙίο). 

2. (126) 

δοΐιοΐ. βχΐ. Β 00(1. Γοΐ. 23» βύ 11. β, 160 ρ. 54 {'Οδυαήα Αιί μήτιν) 

α^€τλαντοι/: λύων ο ^Αριβτοτέλης το τάλαντον οϋτε ΐΰον φηαΐ 

τοχ£ %αΙ νυν εϊναι (οί. 8ιιί(1. 8. τάλαντον) οντε αφωριΰμίνφ χρήα^αι 

^χα^μφ^ αλλά μέτρον τι μόνον είναι, ώς και φιάλη (αη(1β $οΠ. υπέρ- 

φΙαΧον) ύχημο τΐ άφωρκίμένον οντι ίχον ατα^μόν^ μέτρον δέ τι (ίΐα 

δΟτΗ^ο. νιιΐβ^ο οαιη οοά, άφωρ. ίχον ατα^μόν^ μέτρον ί' ονχίτι). καί 

10 τάλαντον δΐ μέτρον τι ίβτι^ ποβον δί ούκέτι άφωρκίμένον ' διο και 

νο αντιχείμενον αύτοΓς υπερφίαλον %αΙ άτάλαντον 6(ο. ίΐ3({α6 δβουη- 

<1ιιηι δοΗοΙϋ αυοΙΟΓβιη ατάλαντος 65ΐ ό το ανιαον των ταλάντων μη 

ζίων, διο και ΐαος. οβΙΟΓαιη Ιιοο δοΐιυϋοη ηοη Ιιοο Ιοοο, 8β(1 3(1 ν, 295, 

^ οίΐιίΐ (3ΐ6 υυηο Ιβ^ίΙυΓ Ιο 6(1ί1ί8 . βρροβίίαιη οΗιη Γυίββο , ίά οοη 6ΐ 

Φ«ίιΐ8 Ι3η1υαι υΐΐίιηίδ νβΓίίί» (τούτο δεδηλωκεν έν τω ατάλαντος "Αρηι) 

^ύίητ, 86(1 ρΐ3η6 »ΓβΓη)3ΐιΐΓ ίιι βΐίβρο βεΙιοΗο Β1<, βυιηΐο ίΐΐο 6 Οίο^β- 

πίιηί Ιβχίοο 5 3(1 11. ί , 577 άτάλαντον : το τάλαντον 6 μεν ^Αριοτοτέλης 

οΙΙίος εξηγείται χαΐ ενρηΰεις τοντο ϊμπροβ^εν {ίν τω ν 3(1(1. Ι.) εις 

^ν Οντως ϊχοντα βτίχον 4ίωςφάτο, Μηριόνης δί θοω άτάλαντος*Άρηι* 

(». β. ν, 295). 

ΟβΙεηιηι οΓ. δγτβου». ροΗΐ. Γγ. 6 (ι. ο. ΡοΠ. Ο, 87) , α (ΐϋο \\οό. ΓθΓΐ3δ8θ 
^•"ί^πίθϋΐυιη οιηηίηο ιιυη (ΙίνβΓδϋηι οδδβ θΓθ(ϋ(ΙθΓί8, ίΐα υΐ ηοη ίρ80 δοΙ- 
^^»^1 Ιϊβηο (ΐϋ3θ8ΐίοηοηι Απδίοΐβίοδ, 86(1 οχ ΑπδΙοΙβΗδ (ροΙίΙίβΓυιη) (μιυ- 
^ ΙβδΙΐοαοηίο 3(1 δοΐιιΐίουοιη ΓβοίβηΙο Ροπρίιγπιΐδ. ίΐυοηι (|υί(ΐ6ΐιι Ιιιηιΐδ 
*ί1ιο1ϋ αυοΙοΓβπι βδδο , οχ ρΙοηίοΓβ οο(1ίοβ (ΙίχίΙ Ευδΐ3ΐ1ιίυ8 3(1 II. ρ. 196 : 
^ ^\ ΙΙορφνριος χαι αντος άτάλαντον λέγων τον ιαον^ άλλ(ύς την λέξιν 
*ο^ΐ6τηβι δεικνύων (δβουηίΐυιη ΑπδΙ.) ανιαον μεν εϊναι πάρα τοις πα- 
^ιοις το τάλαντον^ ως ττολλαχοϋ φαίνεται^ άτάλαντον δ Ιντεϋ^εν 
ϊΌίΓίΤθιιτ* το μη κατά το τάλαντον ανιαον άλλα της εκείνον έατερημένον 
ανιοότητος, οί. ΡοΓρΙιγΓ. ηα. ΠοιηβΓ. 27 β(1. Α1(1. 1521. (= βεΐι. Β II. ^, 2'-^'ν : Γίταλίο'το^ ηνι• ο /σο- χαΐ ιιη ταλαντξν(θ}'. «ίοοογΙϊΙ ()ΐΗ)ίΙ ο.κίοητ 
Αι•ί8ΐυΙο1ί.'5 οΙίδΟΓναΙίοηΐ' ΐη ΝΪιυΐΙί ίΙ(*ηιιιι (|ΐΐΛ0Νΐίοιιυ 1'υιρΙινηιι.Ν αΐϊΐιιι ,μΙ 
II. ψ, 269 (ςυοιΐ δοίιοΐίυιη. ΙίοοΙ Υϋΐοίδοη ίϊϋ3δί 08δβΙ βχ Α, οοΠΐείβ ηο- 
Ι3ΐη 6ΓΓΓ0Γ6 (|υο(ΐ3ΐη οιηίββηΐ, ςυίη 3(1 οοιίίεβιη Β ρβΓίίηοΑΐ ηοιι άυΐίΐο) 
τω ίί τετάρχω θί}χε όνο χρνΰοιο τάλαντα : τιώς τω τετάρτω ηάντων 
μείζον δίδαχίι; φηβΐν ουν 6 ^Αρίύτοτίλης μη είναι το τάΐαντον 
ώριΰμ^νον Λοαόν^ αλλά ααΐ ΙπΙ ηΰβονος καΐ με^ονος λαμβάνεα&ία' 
ννν μίν γάρ ώς ήττον ΐηηου λαμβάνεται , ίν 61 ταις λιταίς (ι^ 122) ο>^ 
μείζον, εϊχε δϊ Λοτϊ μεν βΙο. (ΐυαο οΓ. ο. δοΐι. Α 9(1 1ι. ν. 

3. (127) 

δοΐιοΐ. βχΐ. Β 00(1. Γοΐ. 23»> (ρ. 55 ¥111.) βΐ Ι. (ρ. 95, 25 β(1 Β*οΙιιη.) 
Λάβ 183 ατιο δε χλαίνα ν βάλε: [^Αριΰτοτίλονς 5υρΓ&8οηρΙαπι Ιη Β, 
υ( 86ΐηρ6Γ ΓβΓβ. ^Αριΰτοτέλης βΐίβιη Ι^ , ςυί ΠΗϋ8 ααοΐοηίαΐβαι 86ί[υΙΙυΓ. 
68ΐ 3ΐιΐ6ΐη ΡοΓρΗγηΐ » 8ίευΙ οιηηΐΗ ψΐΆβ ίη Β 8ίηιίΗ(6Γ 8«ΐ6ρ6 {άπρεηίς) ίη- 
(ΜρΙυηΐ] αηρεΛες είναι δοκει την χλαΐναν άτνοβαλόντα μονοχίτωνα ^εϊν 
τον^ΟδνββΙα δια τον ατρατοηίδον καΐ μάλιΰτα οϊος ^Οδυααενς είναι 
νηείληηται, φησί ί' ^ΑριΟτοτίλης^ ΐνα δια τούτο ^(χυμάξαη^ 6 
όχλος Ιηιΰτρέφψαι καΐ ίξιχνηται η φωνή ως ΙηΙ μείζονα {μείζον Ι 
6ΐ Ββΐϋι.) άλλον άλλο^εν ΰννιόντος * οϊον και Σόλων λ^^£ΤΜ (οΓ. ΡΙυΙ. 
δοΐοη. 8) πετνοιηκίναι^ οτε ύννήγε τον οχλον ττ^^Ι Σαλαμίνος {-μίνα 
VIII. ΰαλαί^ οοά,). άλλοι δΐ . . . 

Ε3(ΐ6ΐη ίβΓβ Γ3ΐΙο Αη8ΐοΐ6ΐί69 ίη 60(]6ΐιι ηιοχ 8θΙιο1ίο (({110(1 νΐϋοΐ• 
8θη ν. άλλοος ΙηΙβΓροδΙΙο ίο (Ιυββ ραιίβδ (ΙΐΓβιηιΙ ρρββΙβΓ οο(11(^ιη ({υ1 εοη- 
ββηΐίΐ ευιη Ιιίρδίβηδί ρ. 95, 36. οΓ. ΒβΙ^Ιι. ρ. 60, 21. ηΐδΐ (}υο(1 ΥεηβΙαβ νβΓίιι 
ΗοιηβΓί ΓβρβΙίΙ ροδΙ αννέβη. βη δΐ &εειν . . . ενρνβάτης, οΐ δϊ οτι την 
απονδην . . .) βχ βΐίο (ΐυθ(ΐ3ΐη βυοΙοΓβ Γ6(1ί( : οηως ίηιατρίφι^^ το ηλη/^Ηίς 
6ΐο. ΐΐθΐη ίη βεΐιοΐ. ίηΐ. Β (βΐ Ι^) , (}αθ(1 βχ ίρδο ΡοΓρΙιγτίί Ιοβο βαοΙΟΓ βχ- 
(ΤβΓρδίΙ {δια το έπιατρεφειν τ^ ηαραδόξω ^έα τονς πολλούς), 

4. (128) 

8οΗο1. βχΐ. Β (Μ>ά. ίοΐ. 26^ 3(1 11. β, 305 (ρ. 63 Υίΐΐ.) ημείς »" α^ 
ηερί κρηνην ίερονς κατά βωμούς^ (^Χ9^ ^ον^ τω δεκάτω δΐ πόλιν αί- 
ρηΰομεν εύρνάγνιαν (320) : περί τοντοαν των Ιπών ηπόρηται ο^Αριϋτο» 
τ έλη ς τοιαντα' διά τί ο Κάλχας εΐ μίν ονδεν ην τέρας το γινόμενον^ 
εξηγείται ως τέρας ; τί γάρ άτοπον νπο οφεως ΰτρονϋονς καττέδεϋ^ι 
η τοντονς οκτώ είναι; περί δε τον λίϋον γενέΰ^αι ονδίν λέγει , ο ην 
μέγα' εΐ μη αρα εΙς τον άπόπλονν έαημαινεν^ ως τινές φαΰιν, ονκ Ιδεί 
δΐ άναμνήΰαι • εΙκος γάρ ην νπολαβειν, καΐ εΐ μάρτνς Ιλεγε καΐ τότ* — 157 — 

"Ι^!8? Ιΐίγε τούτο, {ηηόρηται δοίΐ.) οτ4 ουδί αηίδω^Βν^ αν §ΐη το 
^^ς' Ινάτη γαρ ην η μητηρ^ δείίάτω δε το'*1λιον ηλω. φηΰϊν ονν 
(κ. Απ5ΐοΐ6]68) μη εΙς τον νόστοι/ είρηΰ&αι τα ηερί της άτνολι^ωαεως 
«ΗΪ β^χοντο^ , διο ονδ^ ίποίηΰε λέγοντα • οντε γαρ πάντες ανοατοι 
ΙγΙνονχο, γελοίος τ^ αν ην ουκ αηοτρίηων τον ηλοϋ άλλα ηλεΐν ηρο- 
ψχίμενος^ ους ίδηλου τα αημεΓα μη Ιτνανηξειν. μη %οτ ονν, φηΰΐ 
(ίίΐΜη 80. Αηβίοΐβίββ , οΓ. ίηΐτβ) , το αημειον το λί&ον γενία&αι βραδν- 
ψος {ιΪΛ εοιτ. ΕβΙϋί., βραδύ τοντο ΥίΙΙ.) ΰημειον ην, οηερ ηδη καΙ 
Ιγψνη, %αΙ ονκέτ^ ην φοβερόν, Ιληφϋΐίΐ δε ονν Ιτεοιν Ιννία' τον 
ίίΧίΤΓΟυ γαρ ετονς άρχομίνον ίγίνετο , αριθμεί δΐ τα ολόκληρα ίτη, 
οβτζ ΰυνάδεί ορ&ώς 6 αριϋ-μος των απολωλότων καΐ των Ιτών, ίαηι ίΐΗ 
ρβτρί 3ΐιο1θΓ βΰΐιοΐϋ (ί. β. Ρορρίιγπϋδ): οί δΐ τα ηερΙ οίωνιύτικης της 
|«θ' "Ομηρον γράφοντες βΙο. ιηαΐΐό ρ1ϋΓ3 3(1(1βη8 (οοά, ί. 26^ — 27*) 
φΐυη ςα^ίβ ά65θπ1}6Γ6 νοίαίΐ Υίΐΐοίβοιι. ίη (]αί1)υ5 Ληβίοΐβΐίδ βϋαιη Ιοουιη 
ίΐθπιιη 1»ι^ίΙ Ιιίδ νβΓΐ}ί8 (ί. 27* βαρ.) : η δί τον δράκοντος άπολί^ωβίς 
«βτβ ^ ^Αριύτοτίλην την βραδύτητα ίδηλου και το ακληρον τον πο- 
σίμου, κατά δΐ άλλονς την της ηόλεως ίρημωΰιν . , . 

5. (129) 

δοΐιοΐ. οοάά. Β βχΐ. (οοά. ίοΐ 35*. ρ. 79 ΥϋΙ. 3<1 ΒοβυΙ. ν. 156). 1, (ρ. 
141 ΒβοΙιιη.) θΐ ίη (|υο ΡορρΙιγηο ΐΓί1)ϋίΙϋΓ Εΐοηοηβΐβ (ν. 0. Η. Νοβίκΐβη (1β 
ΡοΓρΙιγτϋ δοΐιοΐϋδ ίη ΠοπιβΓυπι. ΟοΙΙ. 1797 ρ. 33) οά II. β, 649 Κρητην 
^ίμΐίολιν: δια τ£ ίνταν^α μεν τίεηοίηκεν α άλλοι '^' αϊ Κρητην 
'^νηόμπολιν άμφενίμοντο )> , ίν »δί τ^^ΟδνααεΙα εΐηών οτι Ιΰτιν η 
^ψη καλή καΐ πίειρα και ηερίρρντος, επάγει <αίν ί* άνθρωποι ηολ- 
^Ιί^Ηρίαιοι καϊ Ινενηκοντα πόληες^ (τ, 173); το γαρ ποτί μεν ίνε- 
^χοντα ηοτΐ δε ίκατον λέγειν δοκει εναντίον εϊναι, Ηρακλείδης μεν 
^νχαΐ άλλοι λνειν έηεχείρονν όντως , . /Αριΰτοτέλης δί ονκ άτο- 
^ονφψιν, εΐ μη πάντες τα αντά λέγοντες πεποίηνται αντώ' όντως 
Ιί^ζ χαΐ άλλήλοις {-λοι ΥϋΙ.) τα αυτά παντελώς λέγειν ώφειλον (ίΐα 
^» οφείλοναιν ΥίΙΙ. Ββΐϋί.). [μηποτε δε και μεταφορά έΰτι τα ίκα- 
ώ. . . 

Ιη δείιοΐ. Β 3(1 Ιι. ν., ίη ςιιο άε β^κίβηι ςυαβδίίοηβ ΒΓβνίιΐδ β^ίΐυρ. ίΐΓ- 
^εηΐιιηι ί^ικί Αηβΐόΐβΐίουπι ηοη οεοαρηί. ίη βεΐιοΐ. Α (ηυοίΐ ρίοηίυβ 
ψά £υ$ΐ3ΐ1). ρ. 313) ίΐα (ΑΗδΙοηίοιίδ) : ^το* ονν έκατόμπολιν άντΙ τον 
^Ινπολιν (οί. Β Β), η ΙπΙ τον αννεγγνς και άπαρτίξοντα αριθμόν κα- 
^«ντ/νίχτα* ννν, ίν ^Οδνΰΰεία δε το ακριβές έξενηνοχεν. - 158 — 

6. (130) 
δ€}ιθ1. Β. 6X1. Γοΐ. 46^ ίηί. (ίηοιΐ) 9(1 γ, 236 (^ώ 4' οο λίι«ρ«): 

^ια τΐ την Έλίνην ηεηοίψίζν αγνοονύαν περί των αδίλφων οτίονΜ' ^τ" 
ρήΰαν^ δετιαετονς τον πολέμου δντος καΐ αίχμαλωταιν Λολϋν ρ^ίψ^ 
νων * αίογον γάρ, ίτι δΐ και εΐ ηγνόεί , αΑΧ' ουχ ην αναγκαίόν μψψ- 
69ηί'αι τοντϋον ονχ ίρωτη^ειβαν υτιο τον Πριάμου περί αύτύν ονβ 
γαρ προς την ποίιγίιν προ ίργου ην η τούτων μνήμη, φηβΐ (άν οντ 
^Αριβτοτίλης' Τύ(ύς νπο του ^Αλεξάνδρου ίντυγχάνειν Ιφυλίπεη 
τοις αίχμαλϋίτοις. [τ} {η €0(1.) οπιος το η^ς βελτίων φανζ %αΙ ρι| «*- 
λνπραγμονοίη , ον^έ τους αδελφούς γδει οηον εΐαί, φαίνεται δΙ χοηβ 
καΐ λέγουβα χα2 οΙαονομονΟα όπως ο τε Πρίαμος χαΐ οι άλλοι χειβ9β^ 
Τρώες οτι αχουύιος χαΐ πάρα γνώμην αυτής η εις την "Ιλιον γίγο^ί 
αφιξις, (]υ3ΐη γοπι ηιιι]1ί$ (ΙβίηίΙβ (ΙοΰυιηβοΙίβ βχ ΗοιηβΓό ρβΐΐΐΐβ ΡοΓρΙΐΤ* 
παβ €οιηρΓθ1)3ΐ (οΓ. δοΐιοΐ. λΙΙ. Β βχΐ. ί. 4β* απί^νον εϊναι δοχεΐ 6ΐ€. Ρ• 
108. 51 Ββΐϋί.)• ' 

ΑΓΪ$Ιο(6]ί8 δϋΙηΐΊοηβιη βχ ΡοΓρΙιγηο ρηι ιηοΓβ βχ<ΧΓρ(»ιιι 1ια])Μ ^ 
οοηιηιοηίαπο Β ίη(. Γ. 4β^ 8υρ. α(1 Η. 1. (ρ. 103, 44 ΒβΙίΚί.) : τουτό φιη(ΐΜ ^ 
πάντί] μίν ίκπετάύαΰα την θ^αν, ουδαμζ δΐ Ιδοϋύα. πως δΐ ουη Ιρ^^ 
τη^εΐαα προβάλλεται τα περί των αδελφών; δηλον οτι 7ΐροοιχονο(ΐίεΓ ^ 
ποιητής βουλόμενος είπεϊν την άφάνειαν αυτών, ηγνόη δΙ τα %ε^^ 
αυτών ΐαως μη ΰχ^γχωρουμένη αυντυγχάνειν τοις αίχμαλωτοις (Μτ^^ 
δοΐι. ίη Ι. ρ. 172 βΐ V Ββΐϋί.)• 

7. (131) 

δοΐιοΐ. €χΙ. Β 00(1. Γοΐ. 47* (ρ. ίΚ) ΥϋΙ. (ΐυοίΐ δοΐι. οοιίίοί Α ίι1$ο ΙγΟμ» ^ 
Βοΐίΐνοΐ', (|ΐιί οοίΐΐοϋΐη ηοΐβδ δοΐοΐ οοηΓαη(ΐ6Γ6 ιιοφίβ $9ΐί$ ρβΓδρβχίΙ ^ΙΠοί^•^^ 
δοηί Γαίίοηοδ οιτοΓθδνο}. ίΙ(»ιη €0(1. Εΐοηοηδίδ (βραιΐ Νοβίκΐβη ρ. 35) μΙ Π. γ^ 
27(> : {Πορφυρίον. εις το , Ζεϋ πάτερ "ΐδη^εν μεδίων χύδιΰτε μίγι^ε^^ 
ΧΛί μέχρι του ΰτίχου (300), ωδε ϋφ Ιγχίφαλος χαμάδις ρέοι ως οόε 
οίνος, απορία. Ιιαοε 9(1(1ί1 Εΐοη.) δια τι βουλόμενος ίτιιορχησαι τοίς 
Τρώας 6 τνοιψης^ ινα ευλόγως απόλωιη:αι^ ονδαμοϋ {-μώς Εΐοη.) τα- 
ποίηκεν επίορκου ντας . άλλ^ οΐεται\ 6 γαρ ορχος ην^ εΙ^Αλεξ/ανδρον 
άποκτείνειεν ο Μενέλαος^ άτνοδοΟηναι την^Ελενην ουχ αναιρε^ίντος 
δε ουδαμού {-μώς Εΐοη.) ηδίχουν μη αποδίδοντες ουδ ίπιώρχηοαν. 
φ^ίοι δ' [ο 3Λ\ά.Εΐ.γΑ ρ ι ατ οτ ί λη ς οτι ουδ^ 6 ποιητής λέγει ως έπιωρ- 
χηύαν^ χα^άπερ έπ^ άλλων ^ως φάτο χαί ^' έπίορχον {Ιπι ο^ον \\\\.) 
ώμοαεν> (κ, 332) , αλλ οτι χατάρατοι ί]<5αν ' αυτοί γαρ Ιοτντοί^ χατη- 
ράααί'το ειπόντες *Ζεϋ χύδιύτε. μέγιβτε χοτΐ ά^νατοι θεοί άλλοι ^ οχ-^ 
πότεροι πρότεροι υπίρ όρχια πημηνειαν ^ ωδέ ΰφ^ έγχ^ραλος χαμάδις — 159 — 

$Ιο& ύς οδε οϊνοςτ^ (γ, 2^). ονκ ίτνιωρχηβαν μεν ονν, ίκακονργηβαν 
^^ %αΙ ίβλαψαν χονς οραους ' ίηάρατοι ονν ηΰαν. ταύτα το* χαΐ "Ηρα 
^^Η^αι ίξ αυτών ων χατηράααντο^ γενία^αι αυτοις την βλάβην 
^^^€ίμ4νων γαρ Ιαείνοον ^οπηότεροι πρότεροι ντΐερ ορκια πημηνειαν^ 
«β^ (Τφ' Ιγχίφαλος χαμάδις §έοι ώς οδε οϊνος» η '^Ηρα αυτό τούτο τΐα- 
ί^^ϋΐεύεται τ^ ^Α&ην^ ^ίΐ&ειν ίς Τρ(6ων καΐ ^Αχαιών φυλοταν αΐνην, 
^>^Α^ δ^ ως %εν Τρώες {τρώας Εΐοη., ώς κεν τρώΰιν Υβη. φιβιη πιβίβ 
'^β"!! νίΐΐ. (ΐιιί ΙιαΒβΙ χίντροίύιν) υτνερκύδαντας ^Αχαιούς αρξωαι (βίο 
^βη. βΐ Εΐοη., αρξαντας ιηαΐβ Υϋΐ.) πρότεροι (ίΐα Υοη., πρότερον Εΐοη., 
^^ρατίρους πιβίβ Υϋΐ.) υπίρ ορκια δηληΰαΰ^αΐϊ^ {δ, 65). το δί βλάψαι 
^^^^ ?στ*ν ίηίορκηΰαι. 

8. (132) 

δοΐιοΐ. βχΐ. Β 00(1. ΓοΙ. 47» (ρ. 09 Υϋΐ.) βΐ Ι. (ρ. 173 ΒαοΗιη.) αύ II. 

Υ• 277 ηέλιός θ' ο^ Λαντ' ίφορας : δια τί τον ηλιον πάντα Ιφοραν ααΐ 

^^^ντη Ιπαχουειν είπών^ Ιιά των ίαυτοϋ βοών αγγέλου δεόμενον ίποίψ 

^*ν *ώ%εα δ* ηελίω υπερίονι άγγελος ηλ^ε Ααμπετίη τανυπεπλος , ο 

^^ βόας ΐκταν ίταΓρο*» (0(1. μ, 374). λύων δ'" ^Αριατοτέλης φηΰίν^ 

%θί οτί Λαντα μίν ορα ήλιος αλλ ουχί αμα^ ήτοι ότι τω ηλίω {του 

^Ιίου ΥίΙΙ.) ην το ίξαγγειλαι η Ααμπετία ωΰπερ τω άν^ρώπω η ίίψις' 

ί ο«, φηαίν^ αρμόττον ην εΙπεΐν ούτως τον τ ε ^Αγαμέμνονα ορκίξοντα 

ίν τ^ μονομαχία ^ηέλιός θ' ίί^ πάντ ίφορας τίαΐ πάντ ΙπαΐΜϊόεις^ 

χβτί τον Οδυΰοέα προς τους εταίρους λέγοντα • ου γαρ δη καί τα έν αδου 

ορα, [καΐ όλως 6 ποιητής οΙο. (ϊϋαβ δυηΐ νβΓΐ)α ΡοΓρΙιγπί. 

Μβηο Γ(;γ6 δεΙιοΗυιη 4ΐ(Ι βΐίοπιηι οΐίπη) Ιοευιη 0(1. μ, 374 3(1$€πΙ)ί(ιΐΓ 
ίυ 00(1. νίη(1οΙ)οηοηδί (Οραβο. ρΗΗ. 133 ΓοΙ. 57•*): Πορφυρίου (ίη ηιαΓ§.). 
ώκ/α δ^ ηελΙω υπερίονι: εναντίον τούτο τω ^^ηελιος ος πάντ ίφορας 
%αΙ πάντ Ιπαχουεις^' αφ ίαυτοϋ γαρ ίχρην ίγνωκεναι τον πάντα 
Ιφορώντα, λύοιτο ί' αν η τ^ λέξει ' το γαρ πάντα δήλοι τα πλειοτα, 
\^Αριατοτ έλους ίη ΐΏβΓ^ίηβ ςνιαδί η(Ι «ιΗοπιπι 8θΙιο1ίαιη, ουί ρΓαοίι^αΙυΓ 
αλλως'] άλλως τε (ίηΙΟΓ Ηηβαβ ({ΐιαδί οιιιίδδα «κΜιιηΙαΓ Ιιαβο: τΐάντα μέν^ 
ονχ αμα δέ. οΓ. Η 1. β. ΗηΗοίαηαδ 3ρ. Οίη(Ι.) οι3κ ηγνόει το πεπραγμένον 
6 ήλιος, αλλ* Ιδει ώς ποιμαίνουΰαν καί ταύτην άπαγγειλαι. η τω 
καιρώ λύεται ^ ως νυκτός έπιϋ'εμένων ταΐς βουαΐ τών εταίρων (Ιιαο ιΐδ- 
ςιιβ ί(ΐ6ΐη βοΐιοΐίυιη }ΐ3ΐ)6ΐαΓ ίη Αηιΐ3Γ08ί3η1$ Β βΐ Ο Οίη(1.). η οτι ηλίω 
(ήλιος 00(1.) εξαγγέλλει η Ααμπετία ωαπερ τω άν&ρώπω η οψις ' η οτι, 
φηαίν^ αρμούτον ην εΙπεΐν ούτω τον τε ^Αγαμέμνονα (οΙο. υΐ 8υρΓ9) . . . 
ον ^άρ δη %άί τα έν αδου οραν. \%αι ο λόγος (δίο) 6 ποιητής οπού 
πάρεατιν . . . (υδ(ΐυβ &(1 βηοηι δοΐιοΐίί) πάντα έτωπτεύει,'Ι — 160 — 

9. (133) 

δοΐιοΐ. οοάιΐ Β βχΐ. ίοΐ. 51^ (ρ. 106 νίΠ.) βΐ Ι (ρ. 184 Ββι^ιιη.). Η 
Εΐοηβηδίβ (ΝοεΗάβη ρ. 38) &(1 11. /, 441 : {Πορφυ(}ίσυ Λάά, 5θ1ιΐ8 Ε(ο 
δια τΐ τον ^Αλίξανδρον Λετνοίηκεν οΰτως α^λίον ωβτε μη μόνον ψ} 
ϋτίναί μονομαχονντα ^ άλλα καΐ φνγπν χαΐ αφροδιΰΐων μίμνημίι 
ενϋνς χαΐ ίράν μάλιΰτίχ τότε φάβκοντα %άί οντζος άύαίτως δία%Λ9\ 
^Αριΰτοτίλης μέν φηΰιν, είτίότως' ίρωτικώς μίν γαρ %αί ηρίτε{ 
δίίίίειτο^ ίηΐτεινε (Ηα ηοη 8θ1υιη Ι^ βΐ Εΐοη. 86(1 ΥοηβΙυβ βΐΐβιη, ηΐψϊ 
πιβίβ ΥΗΙ.) ^ί τότε, τίάντες γάρ^ οτε μη Ι|^ η φοβούνται {φοβωνι 
Ει.) μη ίξονΟί, τότε ίρώοι μάλίΰτα• διό %αΙ νο%)&ετονμενοι Ιηη 
νοναι μάλλον • ίκείνω δΐ η μάχη τοντο Ιτίοίηβεν. [οί ίέ οτι , , . 

10. (134) 

δοΗοΙ. 00(1(1. Β 6x1. ί. 53^ (ηοη Α, (]α6ηι (|ΐιί 60(1ί(ΐί5 ηοΐβπι οιιβιι φ 
(Ιππ) 6ΐ 6ΠΓ0Γ6 πΐΑηίίβδΙο οοιίδίΐ , 8ί^ηίΓΐ(ΐ9Γ6 νίά6ΐ)3ΐιΐΓ ¥11101800 αά δ, 
ρ. 111. ΡοΓρΗ γηί οηίπι δείιοΐία, 8ίευΙ αΐΐβ^οηαε Η6Γ9(^ίΙί, ίη (^οιΐίοί 
οηιηΐηο ηοη Ιβ^υηΙαρ) βΐ Ι. (ρ. 194 ΒαοΗπι.) βΐ Ο (Γ. 102^ Α\ά.) , Ιίβηι Ε 
ηβηδίβ (3(1 δ, 84 Νθ6[)ά6η ρ. 39) 6ΐ 60(1ίειιπι (|ΐιί1)η8 εοηΙίηβηΙυΓ 8ο1ιο11α 1 
Ιίΐαίο οοηδοήρΐΗ ΙατορΙαι καί απορίαι της^Ιλιάδος^ βοίΐ. Ρατίβ. 2556 ( 
ΟΓθηιβΓ ΑηβΟίΙ. Ρδτίδ. Ι. III ρ. 162) οΐ ΜβΓΟ. 531 (οΙιλγΙ. 8ε(^ 15 , ίοΐ. 4 
9(1 11. δ, 88 : {Πορφνρίου 8θ1υδ α(1(1. Εΐοη.) δια τί η ^ Αθηνά εΙς ύνγ} 
Οιν των όρκων ον των Τρωών τίνα έπελίξατο άλλα των ΙτνιχονρΛ 
καίτοι κεχαριαμένος αν τις ίγίνετο ^Αλεξάνδρω μάλλον^ εΐ χών οΙη$ί 
ην, και δια τί των Ιπιχουρων τον Πάνδαρον ίτνελέζατο; φηύΐν € 
(ίΐ3 Β, Ι^. και φηαιν ΥϋΙ. εχ Ο, εαω Ρ»γ. Μ&γο. Εΐ.) ό ^Αρισχοτίλη 
ότι των μίν Τρωών ουδίνα, διότι τίάντες αυτόν ίμίαονν^ ώς ό ηοί 
της φηΰιν « ΐΰον γάρ βφιν πάβιν άπηχθετο κηρι μελαίνι^ (γ, 454] 
των θέ ίπικούρων τον Πάνδαρον ίπελίξατο ώς φιλοχρημοιτον • ΰημεί 
δί η τω οίκω αυτοϋ των ίππων τιατάλειψις (ϊΙλ Υβη. Β, Ι• βΐ Εΐ( 
ΰημ, δΐ η των ίππων αντον ίπ οίκου κατάλειψις ϋ Ματε. ΥϋΙ., η 
(|υοά ΜαΓΟ. ίπ^ οϊκων , ΥΗΙ. Ιν οίκω) , ίνα μη δαπανά (δ, 202) • %αΙ ί 
φυβει επίορκος ην • το γάρ [γοϋν 0. Μαρο. Εΐ.) ε^ος Ιτι και νυν δοί 
είναι όθεν ίκεΐνος ην Ιπίορκον (1ιαευ$ί[αε Υίΐΐ. αΐ ρΙιΐΓΒ ίο οο^ο 
[άλλοι δΐ [και δ(1(1. Εΐ. οί δί τίνες Ο, Μλγο.) ούτως λύουϋιν , . . ώς α{ 
ύτον ουν αυτόν ίπελεξατο τοξότην, (Ηίε (ΙεδίηυηΙ Υβη. Β, Β, Ι^, Εΐα 
8θ1ί Ρ3Π8. 6ΐ Μηγο. 3(1(1υηΙ Ιιββε:) όθεν ουχί άύεβης ην^ ά>ς^Αριστίη 
λης απεφηνατο^ αλλ' ευΰτοχος. 

ΕϋΠίΙβπι Απδίοΐεΐίδ Ιοευπι ΓεβρίειΙ δείιοΐίϋπι εο(1(1. Α (δβε. Υίΐΐ. ρ.Ι! 
εί. Ββΐϋί. 3ά δ, 60) Ι (ρ. 195 ΒβεΙιω.) βΐ Ο (ηοη Β. υΐ Υίΐΐ.) ί. 102» Α — 161 — 

^)Ιίοί11ο οοηιιιιβΚιπο βυηαίιιιη, φΐο ύΓβνίοΓίΒυβ ςυ&ββΙίοηίΒιιβ ΓβΓβΓίυ 
^(3ΐ)ΐρ»υ8ΡθΓρΙιγτϋ ββπιιοηβ Ιοη^β (ΙίνβΓβίβ ρΐιιηιηιιιη υΙίΙαΓ ΥβηβΙυβ Α» 
3^ 1 88 εί^ΛΟυ Ιφενροι : ονχ αβεβει {όΐ 8(1(1 ϋ, V}, φηαίν^ ο Πάνδαρος, 
</γ '^ί^ι^να αννεβουίευΰε χαΐ ο Ζενς άηίαταλχεν, §ητέσν ουν οχί 6 
ΐίνΖενς Μως χους ορχους χαχώς γεγενημίνονς (είδώς χαχώς τους 
9,γίγ. Μάγο. είδώς συ χαλώς χ. ο. γεγ. Β)^ ουδϊν γαρ Ιτερον (ϋα Ι,, ου 
γβ^ !τερον Μάγο., ου δε γ. &. Β. ούδε γαρ ετέρως Υίΐΐ.) Τρώες η ίπΐ 
ιοίζ αίλονρίοίς ωμοοαν ' δια χουτο ίύτΰουδααε λυ^τίναι χάς αδίχους 
ΐντΙΗ(χα^. ^Α^ηνάν δε νυν υηολψνχίον χον λογίΰμον αυτοϋ χου (ίΐα 
Ι.]|»€. 6ΐ οιη. του 0. αυχον χον χου Υίΐΐ.) Πανδάρου χαΐ 'οη αυχος 
χ^ εανχον χ€ίυχα διελογίξεχο' αηιΰχοι γαρ Αυχάονες^ ως χαΙ^Αρι- 
^ιοτίΧης μαρχυρει. αλλοί δΐ χαΐ αυχοις χοΐς^Ο μηρού λύονχίς φαΰί 
^^νονύίΐεγονχες Ι») ηροειρκμέναι χον τνοίψην ^τιειραν τ' αΐχε^ίλφίιν>^ 
ον^ι ηεί^Ην. 

11. (135) 

$<λο1. (Μά± Β. 6x1. Γοΐ. 57* βΐ ν3ΐί(»ηί ((Ιβ ί[ΐιο ^ί. ΥίΙΙοίβοη Αη6(^. 

&•ΙΙρ.266 βΐ ίη ρΓοΙβ^. 3(1 Ηοπα. ρ. 47) ββο. ΥϋΙ. ρ. 119 ((|ΐΐ6ΐιι ιηαΐβ ίη- 

^^( Μϊβτ Α Η116Γ3Ι11 αρροηβοβ) , ίΐβιη Εΐοη. (ΝοβΙκΙβη ρ. 40) Λά Π. 

4 να ίχτχηας μίν ηρώχα αυν ϊηΐίοιΰίν χαΐ οχεοφιν : {Πορφυρίου Λάά. 

ββί.) Αβ χι χην χάξίν χαύχην Ιηοίτιαεν^ ίπηηας μεν ηρώτον^ τνεζους 

* ί&>«^£, χαχους δ^ ίς μέαον ; αχοπον γαρ χο χους Ιππέας προ χής 

^'^αγγος ηοιηααί χαΐ χουχων μεχα^υ χους φαύλους, λύει δ^ ^Αριΰχο^ 

^ϋιίς' η ου προ χης φάλαγγος λέγειν χους ίππεΐς φηοΐν αλλ* ΙπΙ 

^^ ηίραΰιν , χαι ουχίος πρώτοι εϊεν αν. τους δε χαχους ου χοπψ 

*β^£«, αλλ* ίναλλαξ μεχαξν ανδρείου χον αΰϋ'ενίΰτερον^ πεζούς δ* 

^ΐίηΜεν χΰάν ιππέων^ ωβχε χα μίν χέραχα χρατειν χους ιππέας^ μεχα 

Λ χ9Ότους χους πεζούς, πανχαχού δε μεταξ,ύ χών ανδρείων (πτνέων χε 

*ύ χεζών χεχάχ^ι (ββί^υβηΐίβ ({αββ ηοη ίΐ3ΐ)6ΐ Υίΐΐ. φιΊ υηυιη εο(1ίεί3 

^νιαιη ίηΙβ^Γυιη οιηίδίΐ, ίηΙβΓ χεχάχ^αι 6ΐ οί ιππείς οί ανδρείοι ίηββηιηΙυΓ 

^ ί]βο €0(1. Υβη. βΐ Εΐοηβηβί) χους χαχους ήχοι ιππέας τ ε χαΐ πεζούς. 

[βϋαι δϊ ουδϊν όλως τω χόπω διορίζειν^ αλλά τω χρόνω λέγειν πρώχα 

[^ους Β) χαΐ μέΰον {μέοους Β) χαΐ το οπιϋ^εν ϋΰτερον {υατέρους Β), 

^η χρώτα {πρώτοι Β) μεν βυμβάλλωΰιν οι Ιππείς οί ανδρείοι , με& 

^ επιφέρονται οί χείρους χών ίππέων τε χαι πεζών οί ανδρειοτατοι. 

}ίψΛΛ Υβη. βΐ Εΐοη. οί δΐ οτι ουχ ως έπιτιμάται ^ταξε • χαΐ γαρ Βοιω- 

^ [-τοις Β) ούτω τάττειν δοχεί. ίη βοίΐβιη Εΐοη. αΙΙβΓϋΐη (Ιβίη(1ο βχΐ3ΐ 

Ιί β9(ΐ£ΐη Γβ ΡοΓρΙιγΓϋ δοΗοΗαιη , (ΐυο(1 1ΐ3ΐ)βΙυΓ βΐίαηι ίη οοά. Ρβγ. 2681 

(ϊηιηβΓ Αη6(ΐ£ΐ. ΡβΓ. Ι. III ρ. 283) βαΐ) Ιιοο ΙίΙηΙο (ΐυί ουπιρϋβΙοΓί (1βΐ3βΙυΓ : 

ΑΑΙΒΤΟΤ. Ρ8ΕυΡΕΡΙ(}Β. 1 1 — 162 — 

Πο^νρίον ετέρα ίξηγηΰίς είς το αντό• κκΐ γαρ βΙο. ου φααι τακτ^ 
χον εϊναΐ' ονδίνα γαρ οντα^ς τάααΗν^ ως 6 Νέύτωρ Βίαήχται. τινϊ -^ 
μ,Ιν ονν φααΐ Βοίοηονς είρηα&αί τοντω • ωΰτί αηο τον Ι^νς η λύύι^^ 
οΐ δΐ αηο της λέξεως * το γαρ πρώτον δηλον το δεξιον χέρας , οτίΐα ΰι^ 
δΐ το αριοτερον. οοιΚρα ίη ΥβηβΙο Β Ηββο νβΓΐ)», οοαίββο ρηηαρίο ο^ΐ 
φααι . . . είρηβ^αι τοντω, ιιηο ΙβηοΓβ βιιρΓα βάβοηρϋβ οοοΙΙοιιβιιΙιιγ «ίο 
χαΐ γαρ Βοιωτοις ούτω τάττειν δοχεΐ' ωατε ατνο του Ιθον^ η 1ν0ι^^ 
οί δΐ . , , αριΰτερόν, {φχΛϋ Ηίηο α(1(1ί1 Β , ηοη Α αΐ Ιιαίιβΐ αΙιο Ιοοο ΥΟΒ - 
ρ. 118, βχΐ&ηΐ 6ΐί9ΐη ίη Ώ ί. 108^ ΑΙιΙ) ηρωτους ουν είχος. είρήο^ίτ μ 
τους ίηΐ τον δεξίον μέρονς (χΙ^ως Β) ίατωτας, οηια&εν δί τους Ιι^μ 
τον αριοτερον * ώ^ εΙκος μεταξν τετάχ^αι τονς δειλούς, ουχω γαρ ηατί 

λόγον ίξει το (300) , οφρα χαΐ ονκ ί^έλων τις αναγχαίτι «ολεμίζ^ι. 

(ΙβΓίιιιπι βοΗοΗιιιη — αλλιος ίη80Γ. βρ. ΥίΙ]. — 68ΐ ίη βίβ^βιη Β ΙηΙ. ^< 
ΥαΙ. 860. νίΐΐ. ίΐβιη ίιι Εΐοη. οΐ 860. ΒοΙ^Ιι. ίη V. 8θ1απι Ιιοο 6χΙαΙ ίη Ι. ' 
ον δεόντως φαΰί βΙο.) οΓ. Εϋδίαΐΐι. ίη 11. ρ. 474. βχΐΓ. (βχ δοΗοΙίίβ φ €ΐ. 
Αρίοηίδ βΐ ΗοΓΟίΙοπ). 

12. (136) 

δοΗοΙ. Β βχΐ. Γ. 78* (ρ. 148 Υίϋ.) 3(1 Π. ε, 741 ίν δί τε Γοργείη κε- 
φαλή δεινοιο πελωρου : δια τι ποτέ μίν φηοι την χεφαλψ^ της Γΐίρ- 
γόνος ίν αδον είναι λίγων ^μη μοι ΓοργεΙην χεφαλην δεινοιο πελω- 
ρον ίξ αδον ηέμ'ψειε » (Οθ. λ , 634) , ηοτΐ δε την *Α&ηναν Ιχειν ίν τ^ 
αίγίδι λίγων κ^βάλετ αΙγίδα ^νϋανόεβοαν τ^ χαΐ Ιπάγει ^Ιν δ^ ^(^ζ^ ^ 
δ^ αλκη^ Ιν δΐ χρνόεοοα Ιωκη^ Ιν δί τε Γοργείη χεφαλη <)(&νοΓο κε- 
λώρον*. φηΰΐ δ^ ^Αριβτοτίλης οτι μήΐίοτε ίν τ^ ααηίδι ουκ αυιην 
είχε την χεφαληγ της Γοργόνος^ ωΰηερ ονδ^ την "Εριν ου9\ τηιν 
χρνόεαύαν Ιωχην , άλλα το ί% της Γοργόνος γιγνόμενον τοις Ινοροσί 
τίά^ος (οΓ. Αη8ΐορίΐ3η68 ^γαπιπι. αρ. Ευ8ΐ9ΐ1ι. ρ. 603, Νβαοΐκ Γγ. ρ. 271 — 73) 
ηϋηαπληχτιχόν. [χαΐ μηηοτε τεάλιν (ψεον οτι ονχ αύτην είχεν^ αλλ* 
οτι γεγραμμίνον (ίΐβ οοιί. εοιτ. ίγγεγραμμίνην^ ιιΐ 68ΐ αιΐ 0(1) τ^ αύηίδι 
ϋβπερ οημεΐόν τι, ζητίον δΐ , , , 

Μβπι 8θΙ)θ1ίυπι 6ί8(]6ηι νβΓίίδ (βΐ ηονί8 (|υί1}υ8(ΐΑηι ίη βηβ βκΜίϋδ) 
3ά 3ΐΐ6ηιπι Ιοουηι βρροηίΙαΓ 0(1. λ, 634 (Β Η Ο αρ. ΟίηιΙ. ρ. 527, ίίβηι ίο 
Υίη(1οΙιοη. ί. 51^) μη μοι Γοργείην χεφαληνχ χάί πώς Ιν τφ οκΐιψ της 
^Α9ηνας Ιγχεΐα^αί φηβιν αντην^ λίγει γαρ α λάβε ί' αΙγΙδα βΙο, 6ΐ 
ΡοΓρΙιγΗο (ΙίββΓίβ ΐΗ1}ηίΙυΓ ίη Υίη(]ο1)οη6η8ί υΙ)ί ί(α ίηοίρΙΙ: διί τίνοτΐ 
μΙν την κεφαλήν της Γοργόνος ίν αδον είναι ως έι^ανθα, ηοτΐ δί 
την ^Α^ηνάν ίντος (χειν άοπίδοςι^ λάβε <ϊ* αίγίδα βΙο. 

ΡοιρλγΗί Ιξηγηαις της αιγίδος ςυαπι ρροηιίΙΙίΙ Β «ά II. β, 447, βϋλΐη — 163 — 

ι^^^ηο ίηθάίΐΑ βχΐβΐ ίη εοάίοβ Γ. 38^ (τολτ^. 6x1.): των μίϋ'^ '^'Ομηρον ηοίψ 
'^^ον ηοΐλοί τινίς τηγ αιΐγίδα παραόιόόοίΟίν . . . (θββ. II 99* ίηί. όντως 
^-Λ^ ξγγ^ατα δίίχ^είη). βλάοιη υϋ νίθεΙαΓ ΕυβίΒΐΙιίιιβ ιι1)ί Ι. ο. Απ8ΐορ1ΐ3θ6ΐη 
(^^ ΡοΓρΙιγηο δοϋ.) οίΐ3ΐ ρΓΟ ΡϋΓρΙιγηυ Ιν τω ηερί αΙγίδος. . 

13. (137) 

8€ΐιθ1. Β ίηΐ. ι 78»> (ρ. 150 Υϋΐ.) . Ι (ρ. 278), V (ΥίοΙΟΓ. 3ρ. ΒβΙΛ.) 3(1 

*■• ί, 778 βτί Ά βάτηγ τρηρωβί τνελεΐαΰιν Γθ|ΐ4αθ' ομοΓαι: [την ορμην 

^^^ την ητηΟίν • άτοπον γαρ τρυφερώς βαδίζειν τας εΙς πόλεμον Ιαχεν- 

^^μίνας. -— δ λλω^.] χαλώς των βονλομένων λα^Γν τα ϊχνη περιύτε- 

^^ις εΤχαΰεν αφανι} γαρ αυτών τα ϊχνη^ ως ^Αρίΰτοτίλης' [η χαΐ 

^^^ το καιρόν , η δια το ταχύ {αφανή γαρ των ηεριΰτερών τα ϊχνη 

'^^Ι ^Αρ. λίγει. αίλϋος. ηρος το κα^αρον ηαΐ ταχν βΙο. Ι.). 

Ηββο ςιΐ36 ίη ΗΐΙβΗοΓβ ιηβΓ^ίηβ Ιβ^ιιηΙιΐΓ (οΓ. Γγ. 24) , βχ ΡορρΙι^Ι^Ιο 
^1116 άιιΒίο βιυηβίΐ αιιοΙογ οοπαιηβηίΑΓϋ. 

14. (138) 

δοΐιοΐ. Β βχΐ. (ρ. 164 ΥίΗ.) αΛ II. ?, 234 ?ι;θ' άντε Γλανχω Κρονί- 
άης φρίνας ίξέλετο Ζευς : εΐκότως (οί. ίιΐβιη 8θΙι. ίη Ι^ V) . . . δια τι ο 
μίν ΓΙαυ%ος ηροηχ^ εΙς φιλοτιμίαν του αλλάααειν τα όπλα χρυϋά 
οντά προς Αιομηδη , ο δί ποιητής Ιπιτιμα ώς ου δέον ουδ* εΐ φίλος 
εΐη προίεα^αι πλείονος άξιον; ... ο τνοιητης δέ^ φηβΙν^ΑριΟτοτί- 
λης^ ονχ οτι τα πλείονος άξια οντά προηκατο Ιπιτιμα^ αλλ^ οτι ίν 
πολέμφ %αΙ χρώμενος προίετο' ουδίν γαρ αλλοιότερον ωύπερ αν εΐ 
απίβαλε τα όπλα. Ιττλτ^/ϋα ουν οτι κρείττω προίετο ουχ είς τιμήν 
αλλ^ εΙς χρήοιν * αναγκαιον δϊ το ντο δηλώΰαι είπόντα τη[ν άξίαν, [τι- 
νίς «... 

15. (139) 

δοϋοΐ. Β 6x1. ί. 94^ (ρ. 179 Υίΐΐ.) &(1 11. η, 93 : δια τι τιροχαλουμίνου 
'Έχτορος εΙς μονομαχίαν οι μίν άλλοι αριοτοι αΐδεα&εν μίν άνηναβϋ'αι^ 
δεϊύαν ί* υποδίχ&αι^ Μενέλαος « πρώτος άνίαταται χαΐ μεμψάμενος 
τους άλλους χατεδύΰατο τεύχεα χαλά, μάχεα^αι προΌ'υμού μένος ' οτε 
δε τνροτραπέντες οί ίννία ανίαταντο , ουδαμοϋ αχηος ίν τούτοις ευ- 
ρΐϋχεται , «λλ' ^Αγαμέμνων χαΐ Αιομηδης χαΐ οί Αϊαντες χαΐ ^Ιδομε- 
νεύς καΐ Μηριάνης χαΐ Ευρύπυλος χαΐ Θόας και 'Οδυοαεύς; φηύι δΐ 
ο ^Αριστοτέλης οη άπαξ άχούαας αμηδ ?θελ' Ιξ Ιριδος αεύ αμεί- 
νονι φωτΐ μάχεα^ι^Εχτορι^ (ι^, 111) ουχ Ιμελλεν αυ&ις άνίβταα^αΐ' 
%αΙ οτι το ηρότερον Ιχ φιλονειχίας η άνάαταΰις' χαι οτι ηδη μονό 

11* — 164 — 

μαχι^Οίς έτυγχαν^ρ ^ΑΙίξίνόρψ ηαί ον ιιαΧβίς αηηΙΐΛξβτς^ «β» νι«0Β 
Ιτίτραηο υχο ΙΖατνΑτρον* ««1 ανι «χοκινδν^ίύΐίν τοντον ον» Ιχ^ιψ^^ «τ 
ω το τίλος ίί(^ψο του ΛοΙ^ίου * ίιά γοξ^ ^ΑΙεξμνδι^ Ιβον ψβ το Μ 
χίνδννου, 

16. (140) 

δ€ΐιθΙ Β βχΐ. ϋ 971» (ρ. 183 ΥίΙΙ) ΛάΚ η, 2Ά: δια τΐ ο ΑΤας τψ 
'^Εχτο^ δίάηίωκί τψ^ τον ^Αχίλλέως μηνιν; ουδεμία γά^ βνήτχιι ΐ|τ 
ούδί φξ^ίμου ανδρός τα χνρ' «τντον παπα τοις ηοΐεμίοίς ίξ/αχγίΐλαψ, 
ηοτι... ^Αριύτοτέλης δί, ίνα μη οϊψαι τον ^Αχιλλέα οποόίδΗλία- 
πίναι^ αίλα παπείνον παϊ άλλους αντοΰ είναι πρείττονς. [Αα ύπείν.,, 

17. (141) 

δ€ΐιθ1. Β 6x1. ί. 114^ (ρ. 211 ΥϋΙ ςυοά ίλίβο « ΒβϋιβΓΟ ΙγΟνιιΙιιγ €•- 
άίά Α) αά Π. χ > 17 : δια τι λέγοντα ηοίεΓ εν δημφ «ω φίλοι ^Αψγεία0 
ηγψορις ηδε μέδοντες* τους ηγψορας (ίΐΑ εο(1. ηγεμόνας ΥΟΙ.) παι βα- 
αιλείς ιιροαφωνών παίπερ ηάντων παρόντων; φψμίΐν ονν ο ^Αρι^το- 
τέλη ς οτι 6 μ^ν δήμος μόνου τον απονύαι πνριος^ οι δΐ ηγεμόνες «■{ 
τον ηράξμι, 

18. (142) 

δοΚιοΙ. Β 6X1. ί. 131^ (ρ. 245 νίϋ.. ΒβΙ^ΐΕ. ρ. 282. 18 ιά χ, ΙΟβ) μΙ Π. «, 
98 μη τόΐ μ^ν παμάτω αδηπότες ηδί παίυτίνω: ηΛόρηοεν^Αριύτοτί- 
λης, δια τι Ιξω του τείχους Ιηοίησε τους άριστ6χς βουλενομίνσυς Ιτ 
ννχτηγορία, εξόν ίντος τον τείχους έν αύφαλεΐ. παί φη^' ηρεη9ν 
μ^ν ονν ονπ είπός ην άτΐοπινδννευείν τους Τρώας οντ* Ιηιτί^999αι 
νυπτωρ' ου γαρ των εντχηζουντίον ην άηοπινδυνευειν (ηειτα Ιν ίρψ- 
μία παΐ χαθ' ηόυχίαν βουλευεα^ι ηερί των τηλιπουτων (9ος. 2ιο- 
ηον (οΓ. Β Λά χ, 194) δ^ αν ην^ εΐ η^ίουν μίν τιορευ^ηναί τινας εΙς τονς 
Τρώας, αύται δ^ ούδ^ μιπρον ηροΰελ^είν Ιτόλμων, Ιηειτα (οϋ Β ι4 χ, 
194. 198) στρατηγών αν εΐη το φυλάααεύ&αι τους νυπτερινονς θο^« 
βους^ το 6* εν τω ατρατενματι νυπτος ουνιόντας βουλεύεο^αι^ νεε^^ 
τεριΰμον υινοψίαν παραύχόν^ φόβον Ινεποίει, [α μα δί παϊ η ηρό^^βις 
ην τους φνλαπας 9εάθαα9αι Ιν όΐς ην η οωτηρία τών πα^ενδοντεεν, 
γενόμενοι ό' ίν τούτοις οΙο, ({υΛβ ΡοΓρΙινπί βαηΐ. 

δ€εαη(1ιιηι βΐ ΙβΓίίαιη ^υιηβηΐυπι ΓβιΙβυηΙ ΐη ^ηβ 5θ1ιοΙπ5 ΡοΓρΙιτ- 
Π3018 (Β) Αά χ, 194 61 198. 

19. (143) 

8€ΐιο1. Β βχΐ. ί. 132^ (ρ. 247 Υίΐ].) ϋΐΐ II. χ, 153 ο^θ' Ικι οανρωτψ 
ρος ( — τήρας ΛΗ$ΙορΙι. 860. 8€ΐι. Α) ίλήλατο: φαύλη δοπει είναι η τών — 165 — 

9θ0ίάτοον Μ ΰανραηήρας ατάβις - χαΐ 6ύι πανταχού (ίΐΑ οοά. ηοΧΧαχοΰ 
ΒβΙϋι.) &6ρυβον ηδη π€7ζθίηχΕ ννκτωρ "ίν μόνον πεαόν^ λύα δ^ ^Αρι- 
^'κοτίλης λίγων οτι τοιαντα αεΙ ηοΐΗ '^'Ομηρος , οία ην τότε. ην δί 
^οβαντα τα παλαιάς οΐάηερ καΙ νυν ϊν τοις βαρβάροις * πολλοί δί ούτω 
Χ^άνται των βαρβάρων, 

20. (144) 
δοΐιοΐ. Β 6X1. Γ. 134^ (ρ. 251 ΥίΟ.) 3ά 11. χ, 252: η ϋνναγω^η των 
^^^^ουμίνων (ββςαίΙιΐΓ ίρβιιηι ρΓΟΟθΐηίαιη 1!1)Γί οιιίαβά&ιη ζητημάτων ^Ομψ 
^^Μην ΡοΓρΙιγτϋ , β φΐο Ιιιιο άβΙαίΗΐη ββΐ Ιιοο βοΙιοΗιιιη) . . . αντίκα των 
^^^^ίλαίών ζητημάτων ωμολόγηται είναι, το τοιούτο (φΐοά το πολυ^ρυλ- 
^'^ον ξψημα νοοαΙαΓ !η Α οαΐαβηαβ ιαιώ ίρββ ΑτίβΙοΙβΙββ ιηβηΐίοηβιη ίβοίΐ 
^^ Ρθ6ΐ. 25 ρ. 1461 , 26), Ιν οίς φηαίν ^αύτρα δΐ δη προβίβηκε, ηαρφ- 
Χ?ριε δΐ ήλίον νν^ των δυο μοιράων, τριτάτη δ^ ϊτι μοίρα λίλειπναι ». 
^^^ γαρ εΐ αί δύο μοΓραι ίξηχουαιν αυταί τε %αΙ ίτι τούτων «λίον , η 
'^ριτάτη μοίρα λίλειηται\ άλλ^ ουχί της τρίτης μόριον (ββφΐιιηΐιιτ ηιιιΐ- 
Ιοπιιη αηοδόϋεις^ ΜβίΓοάοΗ , εΐίΓγβίρρΙ > ΑΗδΙοΙβΗβ , Ααΐοοίιΐΐιοηΐδ , Αρίο- 
ηίδ λΐίοπιιηφίβ ({υί ηοη ιιοιηίηΗηΙυΓ) . , ,^Αριβτοτίλης δΐ ούτως άξιοί 
Ιύειν, ίν οίς φηαΙν* η εΙς δύο διαίρεβις εΙς ΐΰην δύναται γενέύ&αι Ιν 
τούτοις * ΙπεΙ δί (Ιττειδη Υίΐΐ. βχ 60(1.) το πλίον του ημίθεος άόριΰτόν 
ώην, οτίχν τοαουτον αυξη^ ως του όλου τρίτον άηολείηεβ&αι ^ ακρι- 
βώς αν εϊη το αφορίύαι τούτο ααΐ δηλώΰαι ούον ΙύτΙ το καταλειφϋ'ίν^ 
&« ούον τ^υξη^ του όλου το ημιύυ δηλον γένψαι. οίον των ς ημιΰυ 
τα γ, εΐπερ διαιρε^είη τα ς εΙς β ίαα, ΐαται γ, έάν το ίτερον μέρος 
αυξη^, αδηλον ηό-^ερον μορίω αριϋ-μοϋ η ολτι μονάδι, ίαν ουν ολ\^ 
μονάδι ηλίον γίνψαι^ το μέρος το υηολειηόμενον τρίτον Ιαται του 
οίον 9 ωοτε καΐ ο εΐηων των δύο μερών ^άτερον ηλέον γενόμενον χα- 
ταλέλοιιηε τριτάτην μοίραν, δεδηλωχεν οτι Ιν αυξηθεί το πλέον μονάδι 
γίγονε ^ τεΰύάρων γεγονότων των τριών χαί δύο υτΐολειπομένων^ οηερ 
ψ^ των 9| το τρίτον, ΙηεΙ ουν καΐ της νυιιτος αί δώδεχα μοίραι εΙς 
δύο ίαας μερίδας μερίξεαϋαι δύνανται εΙς Ιξ, ηυΐ^η&η δΐ %αΙ ηλέον γε- 
γονός ^άτερον μέρος, αδηλον δΐ το ηόΰαις ωραις' καΐ γαρ μια χαΐ 
δύο ηαΐ τριΰΐ %αϊ ηλείοΰιν ή αυξηΰις δύναται γίνεύ^αι ' αφορίζει (οογγ. 
'ίαας) 6 ηοιητης το αόριΰτον του πλείονος πόύον ην %αΙ οτι δύο ωραις 
ηνξη^, Ιπηγαγεν οτι τριτάτη μαίρα λέλειπται , ώ^ οχτώ μίν γενία^ι 
τας τιαρφχηκυίας ώρας , χαταλείτνεΰ&αι δΐ τέαααρας, αΐπερ εΐαΐ του 
όλου τρίτον. 

Η860 ^113 άιιο1)ΐΐ3 6Χ60ΐρ1ΐ8 οϋφΗτιβ βΧ86φΐί(ιΐΓ ΡοΓρΙχ^τΙοβ , (ΙβΙικΙβ 
ΑοίοοΙιΙΙιοηίβ βΐ Αρίοηΐβ ββηΐβοΐί&β 3(Ινοο&η(ιΐΓ. — 166 — 

20 8. (145) 
8οΗο1. Α 3(1 II. λ, 385 (ρ. 277 ΥίΗ.) ΕαβΙ^ΙΙι. 9(1 II. ρ. 851 : ο£ όΐ περ! 
τοξότα^ λωβητηρ, χέρα άγλνά, παρ- ^Ηρόδωρον ηαΐ ^Απίωνα (Ι. β. 8(ίιο- 
^ενοΛίτνα : η όιτνλή οτι κέρα συ τγ Ηα νβΙβΓΑ Ιη Πί&άβιη . βΑάβιιι ({ΐΐΜ 
τριχΐ ψιλώς , αλλ* ίμπλοκης τι γέ- ηοη $3ΐίδ ίηΐβ^α Γ6(Ι(ϋ(ΙΙΙ οοά^χ Α) 
νος εΙς κέρατος τρόπον ανεπλέηον- χα! τοιαντά φαύιν * Ιμπλοχιζ^ η 
το οί παλαιοί. Σώφρων « κορώνας γένος εΙς κέρατος τύπον άνεπλίκον- 
ανόονμενοι^' καΐ οί *Α&ηναίοι τέτ- το οί παλαιοί^ καΐ βία χοντο όντως 
τιγας Ινεπλέκοντο ' και παρ^'Ομη- Ικάΐονναυτό,καΙαλΙ«όίψΐ9αντρί'' 
ρω €πλοχμοί θ' οΤ χρναω τε καΐ χών κούμηματα. ο γουν Σωφρβ&ν 
άργνρφτ^ (II. ρ, 52). ίνιοι όί τψ τό- φηύί τ^βυ κορώνας άναδουμίη^Οί * 
ξφ αγαΐλόμενε * προείρηκε δε τοξό- καΐ ^Α&ηναιοι τέττιγας άνεηΐέηον- 
τα λωβψηρ. βχ Ιιίβ Ιιαβο ΙβηΙυιη το* καΐ τιαρ *Ομηρφ πίοχμοί τίνες 
Ιΐ3ΐ>6( βχΠβ 8ο1ιο1. V (ΐυο(1 ίϋβιη Ιβ^ί- χρνΰφ καΐ αργνρω ^0^ΐΜ9ντο. 
ΙαΓ ίη Το\νη1βΐ8ηο (ηυηο Βυηιβί. 86). ^Αριατοτέλης δίφαβί ({^οττ,φηΛ) 
(]α6ΐη ίηβρβχί, Γοΐ. 1 14* {^έρα αγλαέ,,.) κέρα αγλαον αννΐ του αΐδοίψ ^εμνυ- 
άλλως, τ^ "^^^χί^ ο^εν καΐ το κει- νομενον^ΙπΙτοιοντουΦ^Λανομίνον 
ρειν. Άριβτοτέλης δε ω τω τό- την λέξιν εκείνος νοηΟας. %αΙ ϋκκ^ν 
ξφ ΰεμνυνόμενε. 6 ακορπιώδης την γλώβφχν !^ρχ^- 

λόχος άπαλον κέρας το αΐβοί&ν ει- 
πων εντεύθεν την λέξιν ηορίύαβ^Μ. 
1η 5θ1ιο1ίο ΥίοΙΟΓίβηο (ΙίνβΓδαβ 6χρ1ί(ϊβΙίοη€δ 11η (Χ)ιιΓιι888 ββββ αΐ «Ι* 
Ιβηαβ β(1 βΙΙβΓαπι αυοΙοΓ βάδί^ΙΒβΓβΙυρ , 6Χ ΕαβΙαΙΙιίο ρ3ΐ6(, €[αΙ Ιαιιι ιιιιίβι 
βχρίίοβίίοηβιη 1η V ΑΓίβΙοΙβΠ (η1)αΐ3πι πΐ6πιοΓ8νοπίΙ Ιιίβ νβτΐηβ (ρ. ΦΙ) : 
το δί κέρα αγλαέ οί μίν αντί του τόξοις άγλαιξόμενε , ίνα λέγ^ι ηίρβιτΛ 
τους ψιρορρηϋέντας πήχεις του τόξου ^ οΐπέρ εΐΰιν^ ως έδηλώ9Ύΐ^ ^ηψ^ 
βεβλημένα κέρατα * οί δί φαβι το κέρα αγλαε παρ^ενοηιηα άντΙ τον 
κάλλιατε την τρίχα ΙπΙ απάττι παρθένων. οΓ. ΗββγοΙιΙυβ 8. ηέραςι 
θρ/$, τόξον και αΐδοΐον. (Ι6ΐ)11βηι αυίβηι οο(11οΐ8 ΥΙοΙοΗβη! 6(Ι«ιη ηοη^ιι- 
(]υ6 ΑπδΙοΙβΙΐδ 1ίθ6ΐ οοηβρηιβΐ ηοη βοΐυηι Ειΐ8(3ΐ1ι1α8 86(1 βΐίβηι (ΜκΙβχ Το^ηι- 
Ιβί^ηαβ 3η11(ΐυί88ίη)υ8 . 3(1 ΑΓίδΙοΙβΙβπι 111» πιίηίπιβ ρθΓΐΙηβΓβ ριιΐο. οοίιιβ 
ηυπιβη ίη βοΙιοΙίοΓυηι οοάί6ίΙ)υ8 οιιηι ΑΗδίορΗβηβ 89βρβ , ΓβΗαβ οααι ΑγΙ- 
βΐΗΓοΗο (Μ)πιιιιηΐ3η ηοΐυηι οβί (εΓ. ΝαιιοΙι ΑΗδΙορΗ. Γγ. ρ. 37), τβΙαΙ «ιΙ β^ 
447 δοΗοΙ. ΒΙ^ (ρ. 76»» 36 ΒοΙζΙί. ρ. 125. 10 Βα(Αιη.). »(1 δ, 137 <3ο4. Ρ»γ. 
2670. 2766 ίιι ΟρβηιβΓ Αη6(χ1. Ραγ. 114 ρ. 9. 282. 3(1 11. ι^ 21 δοΗθΙ. ΗοπιβΙ. 
(ΚΙοΓ.) θ(1. ΗβΙηΐ8ΐ. 1620. »(! φ, 122 <;ο(Ι. Ρηγ. 2766 Ιη Οηπίϋη Α. Ρ. ΙΗ 
ρ. 291 (ρ. 570*» 49 ΒοΙίΙί.) οΙο. Απ8ΐϋΙο1θ8 ρπυ Απ8ΐ»ΓθΙιο ίη δοΗ. Ρ;ιγ. 2β79 
(εηπκϊΓ Α. Ρ. III ρ. 16) 3(1 II. λ, 630 {^X. 8ε1ιυ1. Α Οί(Ιγη]1 1η(ΐ6(ΐυ« βοΙι. Β 
ΡοΓρΗγήί ρ. 325. 14. 31 Ββ^Ιί.). (»ηΙΤ3 ΑηβΙορΙίΑηββ 68( ρΐΌ ΑΗβΙοΙ^ (βχ — 167 — 

1)151. βη.) ίη 00(1. Β β(1 ν, 252 ρ. δδΟ^' 37 Ββΐίΐί. αΐία (Ιβ οααδα !η βοΐιοΐ. νιιΐ^. 
Ο 3ΐ1 φ, 252 ΑτίβΙοΙβΙββ οοπιρβΓβΙ {μ^Χανόίίτου ^Αρίΰτοτίλης ρ. 576^ 9 
ΒβΙϋί.). βΐ€ηίιη οοηΓαβίβ βχ ΡοΓρΙιχηί 8θΗο1ίο 9(1 ω, 315 ηβ^Ιί^^βηΙβΓ ίώ- 
1)Γβνΐ3ΐο ΛτίδΙοΙβΙΙβ (Η. 3. θ. 32) βΐ ΟβιηοοΓίΙί (68ΐίιηοηϋ$, ΛήβΙοΙβΗ ΐΗΒιιί- 
ΙοΓ ({ποιΐ ΟβιηοοηΙί (11(^ιΐ(1υη) 6Γ3ΐ. ηίδί ίοΓίβ ({ΐιί ΟβιηοοηΙαιη οίΐανίδδβ 
άίεΙΙαΓ Ια βοΐι. ω, 315 ίρββ ΓυίΙ ΑηβΙορΙίΑπββ , ({υοιη ΑΓίβΙοΙβΙβιη βοπρββ- 
ΓίηΙ 6ΐ Ο 6ΐ οιιίυβ ϊάβίη νΙΙίιιιη (^ΓπίΙυΓ, Β (576^ 13 Ββΐϋί. βχ ίηΐ. πιατ^;.). 
νϊ(1βΙιΐΓ βηίιη ΑπδΙορΙιαηβιη ΓβρΓβΗβικΙβΓβ ΑπδΙβΓοΙιυδ (}α6ΐη3(1ιηο(1υιη 
<»<1. V 3(1 ω, 340 (ρ. 640. 12 ΒβΙΛ.) πέδιλα: "ΑριαχοτέΧης (οοττ/Α^^ί- 
ατοφάνης) αυτά πτερωτά οΐεται , "ψευδώς (οΓ. 3(1 0<1. α, 07). άβ ({οΙΒαβ 
Ιοοΐ5 ιηβΐβ ίυ(1ί(»νίΙ 1.6Ηγ8 άβ ΑΐΊ8ΐ3Γθ1ιο ρ. 50. Άίψια ίη ίΐΐο ({αοίΐαβ ]ο<^ 
άβ αβα νοοίβ κέρας ίιβη ροΐ68ΐ αΐ ΑηβΙορΙΐΗηβπι, ({αί χέρας νοίυβηΐ 8ί£[ηί- 
βθ3Γβ αΐόοίον^ ΓβρΓβΗβικΙβηΙ Αη8ΐ3Γθ1ια8, (}υί τόξον, Ι3]βιη οβΓίβ Αη- 
8ΐ9ΐχ1ι1 ίιιί9δ6 86ηΐ6]ΐ1ί3ΐη, 6Χ 8θΙιο1ίί8 3(1 ν6Γΐ)3 τίέρας βοος (Π. ω, 81) 63^601 
^ηιηιΐΜΐΙίοοΓαιη (ϋβριιΐβΐίοηβ ΠΗβ €οηίυη6ΐ3 οοΙΗ^ίιηαδ. ίη ({υβ τβ 60(ΐ6ηι 
1ϋ>ηηοηιπι νΐΐΐο ΑΓί5ΐυΐ6ΐ(ϊ8 ρΓΟ ΑΓί8(3ΓοΙιο 8οη1)ίΙυΓ 3ριΐ(1 Ρ1υΐ3Γθ1ιιιπι άβ 
βοΙβΓϋλ Βηίιηβΐ. 24 βί8(ΐ6ηι (β Οί(1γπιο?) εορίίβ υ8υπι ({038 ^βπιηΐ 8θΙιοΗ3 
Ηοηΐ6Ηθ3. 

ΡΙαΙ. 1. ο. καΐ των τριχών τα §οΙιο1. Β 3(1 ω, 81 χέρας: ο προΰά- 
χα^ψιοντα προς το αγχιύτρον πτουύι τ^ ορμια προς το μη ίύϋ'Ιεοϋ'αι 
βίς Ινι μάΐιΰτα λευχά φαίνε- χαΐ ομόχροον είναι τ^ ^αΧάοοι^. οΐ δϊ 
0^1 μηχανώνται' μάλλον γαρ νεώτεροι χέρας την αυμπλοχην των 
οντοος Ιν τ^ ^αλάττιτ^ δι ομοιό- τριχών (οΓ. 3(1 λ, 385). — δοΗοΙ. V ίΐι. 
τη^α της χρόας λαν^άνουΰι. το ομοίαν χέρατί' «τον χεροπλάβτην αειδε 
δε υπο του ποιητου λεγόμενον Γλαϋχον^ ^Αρχίλοχοις (οΓ. Ηβδ. 8. χε- 
αη δί μολυβδαΐνι^ι (II. ω, 80 — ροπλάβτης: λεπτουργος η τριχο%ο0μη' 
^) , . , παραχούοντες ίνιοι βο- της οΐ V 3ά λ, 385 τ^ τριχί ' ο&εν ιίαι 
είαις^ριξίίν θίγονται προς τάς ορ- το χείρειν), — δοΐιοΐ. Α ί1). (ΑπβΙο- 
μιας χρήΰ&αι τους τΐαλαιούς' ηίουδ) η διπλή ^ οτι ου λέγει βοος χέ- 
ηίρας γαρ την τρίχα λέγεύ&αι^ ρας βοος τρίχα δια το τριχίνην είναι 
%αί το χείραΰ^αι δια τούτο χαϊ την ορμιάν λιναϊς γαρ έχρώντο' «^χ 
την χουράν • κίαΐ τον παρ ^Αρ- πόντοιο ^ραξε λίνω ίνΐ ηνοπι χαλχψ^ 
χίλόχφχεροπλάατηνφιλόχοΰμον (II. π^ 408). ο£ δε νυν ουδί βοείαις 
είναι περί χόμην χαΐ χαλλω- χρώνται^ αλλ* ίππείαις (οΓ. βοΐιοΐ. Α 3(1 
ηίύτην, Ιΰτι δΙ* ουχ αληθές ' π, 408) . λέγοι αν ουν βοος χέρας χυ- 
ίΛταίαις γαρ &ριξΙ χρώνται^ τας ρίως ' χατεύχεύαξον γαρ αύριγγα Ιχ 
των αρρένων λαμβάνοντες* α Ι χέρατος βοείου^ ην παρετί^εααντ^ορ- 
γαρ ^ϋ^Μί^ τφ ουρώ τη;ν τρίχα μια υπϊρ το αγχιΰτρον^ οπ€»ς μη ο£ 
βεβρ^μένη^ν αδρανή ποιοϋοιν. Ιχ^ύεςαποτρώγωθιτονλίνον,οί,^(Λίθ\, — 168 — 

Άριύτοτέλης όί φηΰι μηδίν Ο βά 0(1 μ, 253 (υΜ ίάβιη ίΐΐυιΐ γ€<Ι 
ίν τούτοίς λέγεα^αι αοφον η λ£- βοος κέρας) : κέροίς Αρίαχαρχος 
ρίττόν^ αλλά τω οντι κεράτιον ίίεράτινονανρίγγιαν^οίηιτί^ίααΐΛρ 
τνερίτΐ^εαϋαι προ τον αγκί- το μη ία&ίεα&αι υηο τον ιχ&νος ν 
ατρον περί την ορμιάν , ίπεί ορμιάν. ΐνιοι δί την τρίχα (οί. βοΐι 
προς άλλο ίρχόμενοι όιεα^ίον- Β Ο V ϋ)., Είγιη. Μ. ρ. 505, 16 β. %ίρ 
0ΐν. βοός^ Ηββγοίι. βΐ ΑροΠοη. Ιβχ. Ηοιη. 

βοος κέρας), 
βυάίβδ άβηίςαβ ΑροΠοηίυιη Ιβχ. ΗοιηβΓ. 8. κέρ^ άγλαέ: ο[ μεν γλακϋ 
γράφοι ταΐς ^ρί^Ιν αγαλλόμενε' κέρας γαρ την τρίχα λέγεα^ι, ο 
^Α ρ Ια τ άρχο ς κυρίως (οΓ. Εΐ. Μ. 1. ο.) ακούει το τον βοος κίρας οϊ 
το κεράτινον ανρίγγιον ' το γαρ τιαλαιον προς το μη αττοτρώξμι χ 
Ιχ&νν τω αγκίβτρω περιτί^εβ^αι τοντο. τον όΐ '^Ομηρον μηδέττοτε 
ρηκέναι κέρας την τρίχα ' ο^εν έπΙ τον χ^ρα αγλαέ^ τόξω ϋίγαλλόμί 
(οΓ. Εα8(. 1. ο.). ιιη(1β ί(1 ({υίάοιη ρρο οβπίο βίβοίΙαΓ ίη 8θ1ιο1. V ίΐ<] λ , 2 
ίΐ3 Ι6£[6η(1υπι 68$β κέρα αγλαέ: ττ} τριχί' ο&εν καΐ το κείρειν. ^Αρίατα 
χος δϊ ω τψ τό|ω αεμνννομενε , ΕυδΙβίΗίυιη αυΐβιη νβήβίιηίΗΐβΓ 8ίο ο 
η^Ι: ^Αριστοφάνης δέ φηαι κέρα αγλαον αντί τον αΐδοΐφ αεμννι 
μενον. 

ΡτορΙβΓ ΑΓ^αιηβηΙί 8ίιηίΗΐυ(ϋηβιιι Ιιίο 1ίΙ)6ΐ αιΙηοΙβΓβ ίη δοΐιοΐ. ΑηβΙΟ] 
ρβα 1178 (λινόπτας γαρ φηαιν ^Αριστοτέλης τους τα ϋτιρεντικα λί 
φνλάττοντας^ ώς καΐ οΐνότντας τονς οίνοφυλακας. εΓ. Η68γ<:1ι. 8. λΐί 
πτης) βοάβιη πϊοΑο εοΓηιρΙαιη νίϊΐβη 9ΐιεΙοη8 ηοιηβη. 

21. (146) 

δοΐιοί οοΑ. Α ίοΙ. 253^ βά II. τ, 108 (ρ. 441 Υϋΐ.) εΐ δ" αγε νυν ^ 
ομοσσον ι δια τΐ η '^Ηρα ομόσαι προς (810 Υϋΐ. , οογγ. προάγει νβΐ Ι 
(|υί(1 οΓ. κελεύει ίη 8θ1ι. Β) τον Αία; η δηλον ώς ου ττοιοϋντα α 
φ^, εΐ δΐ τούτο ^ δια τι ου κατανεϋσαι άλλα και ομόσαι ηξίίοσεν^ 
και ψευδόμενου αν μη ομόστ^'^ ο δε ποιητής φησιν άλη^εύειν «ο τ* ι 
χ£φαλ^ κατανεύστ} (Π. α, 527). το μεν ουν όλον μν^ώδες' και γ 
ουδ^ άφ' εαυτού ταύτα φησιν "^Ομηρος ούδΐ γινόμενα εισάγει, αλλ' 
διαδεδομένων περί την Ηρακλέους γένεσιν μέμνηται, (ητέον δΐ οτι ι 
6 μύϋυς εΐκότως ε&κίσ^'εί την"Ηραν όρκούσαν τον άία' πάντες γ 
περί ων φοβούνται μη άλλω; άτνοβγ , πολύ τω άσφαλει προίχειν η 
ρώνται * διο καΐ η Ηρα άτε ου περί μικρών αγωνιζομένη καΐ τον 2 
είδυια οτι αίσ^μενος τον Ηρακλέα δουλεύοντα υπεραγανακτησ€ΐ, 
Ισχυροτάτ'η άνάγκγ κατέλαβεν αυτόν, ούτως Αριστοτέλης. 

Ηοο ρΓββΙβΓ 8θΗ. 3<1 ί , 88 (Γγ. 10) ιιηο Ιοοο οίΐαΐατ Αηβίοΐβίβδ (Α ι ~ 169 -- 

&ΐ3ΓθΙιυ8?) Ιη οο(1. Α. Γβΐίςιιββ οιηη68 βροΓβιη&Ιυπι ΛηβΙοΙβϋ ΙηΒαΙοΓυιη 
ιη€ηΙίοιΐ68 άβΙιβηΙαΓ ίρ5ΐ ΡοΓρΙιγηο, ουίυβ οοηιπιεηίΑΓίοπιιη Ηοιηβήοοηιιη 
[ίψημάτων Όμηρίχών) ίτΒ^ϊα^ηΐΛ ραββίιη άίβρβΓββ αντολΈξεΙ 1β£^υη(ιΐΓ ίη 
«χΐΓβιηιι ιηβτ^ίηβ οοάίοίβ ΥβηβΙί Β , ηυΐΐα ηι$ί 6(ΙίΙθΓυιη βΓΓΟΓβ ίη οοά. Α. 
φπιηι βαΐβαι ΡοΓρΗγΓίυιη βχοβιφββηΐ &υο(θΓ ςυαβδίίοιιυηι ίηΙβΓ δοΗοΙία 
6<μΙ λ Μβρίββίιηβ βρρυβίίβηιιη, ίη Ιιοο εΐίβπι οοάϊοβ ΙϊοβΙ ααοΙοΓυπι ΙββΙί- 
ηιοηίβ ρίβηιηΐίΐυβ ίΐΐβ οπιίββΓίΙ , Αήβίοΐβίβπι 8υ1)ίη(ΐ6 οιΙιιγΙ (οΓ. Γγ. 10) ηοη 

ΠΐίΓ8ΐ)6Η8. 

22. (147) 

δοΐιοΐ. Β 6X1. Γ. 322«» (ρ. 516 ΥΠΙ.) βΐ Μ (Μοδφ ρ. 88 ΜηΙΙΗ.) δά Π. ω, 
^^: {Ποοφνρίον Μ) δια τΐ ο ΑχιΧλευς τον"Εχτορα εϊλχε τίΒρΙ τον τά- 
ν^ τον Πϋηρόκλσν ηαρα τα νενομιαμίνα ποιών εΙς τον νίκρόν; η ηα- 
(ί^^νομουα τα αντα ονχ οί αμυνόμενοι αλλ* οί άρχοντες , ο δΐ ^Εχτωρ 
^Τί^5 έηεχείρηαε λωβησαΰ&αι Πάτροκλον τα τοιαύτα . . . ίΰτι δε λιί- 
^«^ (λνδίν Μ), φηαΐν Άριύτοτίλης^ καΐ εις τα ντίάρχοντα ανάγων 
(ί. ηνίγειν) ?θι^ οτι τοιαύτα ην^ ίηεΐ καΐ νυν Ιν ΘετταλΙα τνεριέλκουΰι 
^9ΐ τους τάφους. 

Ββ 8θ1αΙίοηυιη νβπϋδ οβΓίίδςιιβ ^6η6πΙ)υ8 ν. ΑΓίδΙ. ροβί. 25. Ρββυάο- 
*ίβχ. ρΓοΜ. Ι ρΓΛθΓ. οί. 1.β1ΐΓ8 (1β ΑπδΙβΓεΙιί δΙυΛ. Ηοηι. ρ. 225. 3(1 Γβιη 
(^• (α1ϋπ)βε1ιυ8 ίη 63(ΐ6Πΐ (|υ»68ΐίοη6 είΐ3ΐυ8 3(1 χ , 307 : δια τι ^Αχ. ^α- 
•'^ίΐ» ούρει τον'Εατορα ... ο δ ε Καλλίμαχος φηύιν οτι τιάτριον 1<$τι 
^^9οαλοΐς τους των φιλτάτων φονεας βύρειν περί τους των φονευ- 
^ίντ(ον τάφους βΙο. 

23. (148) 

δΰΐιοί ΥίοΙοΓ. (ρ. 642, 28 ΒβΙϋ(. ί({βηι 6υ(ΐ6ηι πιοάο ΙβςίΙυΓ ίη οοΑ, 
Το^ηΐβίϋηο (]ΰί ηυηο 68ΐ ΒυΓηβΙαηυδ 86 ηιοδοί ΒγιΙ., Γ. 274^) β(ί Π. ω, 420 
^νν ί* ίλαεα πάντα μέμυκε: τναράδοξον (τέρας αΙΙ Ευδίαΐΐι. ρ. 1356. (|υί 
βίίθΐη ΓβΓβ ίΐ3ΐ}€ΐ) • τα μίν γαρ των ξωντων ?λκη μετά θάνατον μυει^ 
^ ί« μετά θάνατον γινόμενα ύηπεται, 

ίΐ). αδύνατον νεκρών τραύματα μύειν , ω^ φτιβιν Αριατοτίλης 
^^ϊμίναι ^Ομηρον (ίη οαπηίηβ (ΐ6ρ6Γ(1ίΙο) ^μϋΰεν δί περιβροτόεααα ωτει- 
^ΐ>. τούτο δε το ημιατίχιον ουδί φέρεται. 

24. (149) 

δοΐιοΐ. Β (ρ. 520 VIII. Ιιοο ηοη νίάί ίη οοΑ, Γ. 333<') λΑ II. ω, 560 μη 
^^^γέρον, συδ^ αυτόν ίνΐ %λιαίψί έάαω: Άριατοτέλης φηύιν άνω- 
\^^ εΙν€α το ^Αχιλλέως η&ος, οί δέ φααιν οτι ίνα άπούτηατι αντον 
τον ίφ' "Εκχορι θρήνου , διά τούτο δειδίΰύει. — 170 — 

α, ΕυβΙβίΗ. ίη 11. ρ. 13(ν5: αημ,ίίωβαί ό' οχί Άριστύτϋης^ ος 
φα<ίίν οί παλαιοί (ί. β. βοΐιοΐία ΙΙοιηβηοβ), ανώμαλον είναι το του ΑχιΙ' 
λίίος η&ος αυνάγει , ο^ τα τνρώτα μειίιχίοις δεξιωαάμενος τον ίαίίψ 
ΠρΙαμον, είτα Χεοντω^εΙς οΐον ως δηλοί το τ^Ιίων άς αλτο ^ιϋρβ{^> 
(572) , διο %αΙ νυν Ιδειβεν 6 γέρων %αΙ ίπείΘ•ετο μύ^ , αγρίΰνται Μ 
ατιειλειται τα προρρη^έντα. καΐ δοχει μίν Ιηίτηδες οΰτω ηοιείν^ ίς 
αν ίκπλήξτι τον γέροντα καΐ αηοβτηύτι του οϊ%του, το ό^ Ιφτιν ου τοίον- 
τον καΐ προιων (584 — 86) γαρ 6 Λοιψης υτνολαλει βίος είναί (ΐ^ 
ηοτε Πρίαμος μίν αχνυμέντι αραδίΐβ χολον ου% Ιρύΰαιτο ηαΐδα Λβι^, 
^Αχιλψ δ^ οριν&είη φίλον ψορ και § κατακτείνειε ^ ^άίος δ'* αΧΙτψ^*^ 
ίφετμάς^ ο Ιύτιν ίντολάς . . . ολ(ύς γαρ ταράύΰεται ο ^Αχιλλευς Ινταυ9^ί 
ώς μάλιΰτα , εΐ χαΐ μόνον άχούαει Εχτορος όνομα , ο ^ι^ καΐ Φίλιιοί»^ 
λέγεται τίάαχειν μετά την έν μάχτ^ πηρωβιν . . . διο ουβ* εμφανίζει 
αυτω τον ν/οι/, μη καΐ 6 έπΙ τω νεχρω οϊκτος του πατρός άναξωπν(ίΤΙ^ν 
χόλον τω ^Αχιλλει, αμα δΐ ηοι φαινόμενη ο'ψεϋ^ι αυτόν λέγει, βνιν 
γεται δε το του ^Αχιλλέως αύτατον χαΐ έν τ^ ά ^ψωδία τιαΐ έν χοΐ^ 
λιταις. 

25. (150) 

δοΗοΙ. ΗαΓί. (11) βΐ Απι1)Γ0δ. Ο (Ο 88 βαρ.) βΐ Ε 3^ Οά. δ, 35β ρ. 20β^ 
26 Οίη({θΓΓ. (νηαος . . . Αιγύπτου προπάροι&ε , Φάρον δέ Ι Μηληβηον- 
αιν») τόαοον ανευ^ {^αον τε τνανημερίη γλαφυρή νηϋς ηνυΟεν) : τοόοί- 
τον γαρ απέχει Ρίαυχράτεως η Φάρος , ίνΟα τότε της Αίγνπτου το έ^ 
πόρων ψ^ ως φηαινΆριατοτέλης (βχ ΗβΓΟίΙοΙο 2, 179 ην δϊ το 
παλαιόν μούνη η Ναύχρατις έμτωριον καΐ άλλο ουδέν Αιγύπτου), μέ- 
χρι Ναυχράτεως το πέρας ην του Νείλου τότε, και Ηρόδοτος γουν 
φηαΐν οτι το παλαιόν το κάτω μέρος της Αίγύτντου παν πέλαγος ψ^ ο 
δε Νείλος πολλην καταφέρων Ιλύν ττρ^ καλουμένην κάτω χωράν ολψ 
προαέχωαεν όθεν και μέλαινα καλείται, οράται δΐ καΐ μέχρι νυν κογ- 
χύλια καΐ λοτίάδες. έγώ δε καΐ περί Μέμφιν εΐδον^ φηΰΐν ο Πιός {ψϊ 
ίηΐ6Γ(1υπι οΐίαιη ίη δείιοΐ. Β 9(1 11ί9(ΐ6ΐΏ αίαΐυρ, ηιιη(]ΐΐ3ΐη βυΐβιη ίη Υβη. Α. 
υπόμνημα οίιΐδ 9ρρ6ΐΐ9ΐυΓ αϊ) Είνηι. Μ. 8. ωμηρηαε. (\\ι\ αυοΙοΓ ηββοίο ίη 
ο 5θΐ6ηηί ηοΐΏΐηίδ ΡυΓρΙιγηί δΟπΗβικϋ οοηιροικίίο ΟΓΐυδ δίΐ. πφ^^^ βηίη 
δοΗοϋα 5011 1 πορφυρίον ίη εο(Ιί€ί1)ΐι^). 

26. (151) 

δοΗοΙ. Η3ΐη1)αΓβ. (Τ) »(! Οά, ε, 93 ρ. 251. 14 ΟίικΙ. (ΡοΓρΙιτΗί. αΐ βχ 
βΙΙοΓΟ δοΗοΗο ουΙΙί^ίΙυΓ) κέραααε δΐ νέκταρ έρυ^ρόν: εΐ μηδίν αίλο πί- 
νουΰιν οί θεοί η το νέκταρ^ δια τι αυτό η Καλυψώ τω 'Ερμζ κεφϋΟαβα 
δίδωαιν ; ει γαρ κεκέραοται αύν υδατι , ου μόνον το νέκταρ άΧΙα ηαί — 17] — 

το νόωρ ηινουΰίν. καίτοί^ φηαί^ 'ψίλην αμβροΰίαι/ τιαρέ&ηχε ^>ιεραΰΰε 
ίΙ νίχτβτρ ^ρνθρόι/>». λν(ον ονν 6 ^Αριατοτέλης το κέραΰαε^ φηβΐν^ ήτοι 
το μίξαί άλλο αλλω νγρώ όηλοι η το ίγχίαι ' αιιφω γαρ δηλοί το κ£- 
αίβαί, νίίν ονν το ^χίρα^ε δί νίχταρ ίρυ^ρόν^ ου το μιξαι δήλοι, άλλα 

ΡοΓρΙιγτίιιιη 8€(}ΐιίΙυΓ βίαβ οοηιιηβηΙβΓϋ βαοΙοΓ βχ φΐο άββιιιηίαιη ββΐ 
^Ι6πιηι δοΗοΗυιη οοΜ. Χηώτο8. ΟΕΒ β( βχ ρβρίβ Ρ ρ. 251, 12 βΐ 22 ΟΙηι!., 
<!α(Μΐ Ιΐ9ΐ»β( ίΐ3 00(1. ΥίπίΙοΙ). (βπ. ρΐιίΐ. 133 Γ. 89) κίραϋε δΐ νέκταρ ίρν- 
^ν: αντ2 του ένίχεεν ου γαρ χιρνάται το νίπταρ, εΐ ουδέν γαρ άλλο 
ΐίΐνουΰιν οΐ &εοΙ η νέκταρ ηώς αυτό κιρνα ΰδατι η Καλυψώ] Ιοτιν 
©«νβντί τον ίνέχεεν αηο της αρχαίας αυνη&είας' εΙς κίρας γαρ έγ- 
Χ^ες ϊηινον (οί. ΕυβΙβΙλ. αά Η. 1. ρ. 1525). η οτι το χίρααε χατα τον 
^((ΐΰτοτίλην, ώς 6 Πορφυριος λέγει, ου μόνον δήλοι το μίξαι αλλίύ 
νχ^ αίλο , άλλα χαΐ το ίγχέαι ψιλώς. 

27. (152) 
8<Αο1. ΤΟΕΡ β(! 0(1. ε, 334 (Ινώ Αευκο^έη^ η πρΙν μεν ξψ /3ρο- 
^ος νυόηεόύα), οαίαδ ρβΓβ ρΗοΓ αΐΐεπα βρροηίΙϋΓ οΐ 3(1 0(1. κ, 136 ίη 
ΗίωΙ). (Τ) βΐ οανα ίρδο νβΓο ίηίΐίο α(1 11. τ , 407 1η Υβη. Β. οοηίυη^^βηιΐ» 
*>ίιη «ωΐ ίπι^ιηοηΐιι Ιιββο ΡοΓρΗγπίΐηα ρ. 529* 35 — ^3 ΒβΙίΙί. ουιη ρ. 278, 
^5— 279, 9 ΟίπίΙ. , δίοαΐ ΓβοΙβ ί3(^υιιι οδΐ ίη ΜικΙρΙ). (οΓ. ΑπιΠρϋδ. Ε) λ(1 
01 1, 334 (Γ. 4*) : το αύδηεντα (II. τ, 407) ουχ Ιατι φαονην Ιχοντα αλλ' 
^ρωταΐα φ^εγγόμενον οπϊ ως όΐ ανϋ'ρίοτιοΐ' χαι ώς τναράδοξον έπε- 
^ηνατο. χαΐ το « Κίρχη ίϋπλόχαμος δεινή ϋ•εος αύδηεαβα» (κ , 136) 
^ψαίνει το ανΟ'ρωπίνως {ανϋ'ρωπιβτί Τ) φϋ-εγγομένη, ουχ ώς β'εός 
[ΰθ(1 νίη(1. ίΐα ίηοΊρίΙ βροτος αυδηεύύα : φίον^ ανΟ'ρωηίνίζΐ χρωμένη, αλλ* 
ονχϊ 9'εΙα βΙο.) * δια αημείων γαρ {χαι ηιαίβ 3(1(1. Τ) οιωνών χαΐ ΐερεΙων 
Χβί ^ύιών, χαΐ δι ονείρων (χαΐ ίφετμών Άάά. Υοη. Β) χαι ουχ αυδής 
ψ^ίγγονται οΐ Ο'εοί. χαΐ έφετμαΐ αυταΙ (δίε ΥίικΙ. βΐ Ε ηίδί (]υο(1 ιώαΙο 
βίτβ/ δ<χΙ1)1(αΓ. χαΐ αί ΙφετμαΙ Τ, χαι αλλαχρ%ι Υβη. Β) «οΓ ί* αίει (τ' 
βώΐ Β) β^υλοντο {-λοιντο Υίη(1.) ^εοΐ μεμνήβ&αι έφετμέων> (0(1. δ^ .353), 
την ^εοηροΛίοίν λέγει, η δε Κίρχη «καλόν αοιδιάει» (0(1. κ, 227) ώ^ 
Ωρωπός {η δΐ — άνθρωπος οπι. νίη(1. βΐ Ε, ιιΙ»ί πιβίβ δβ(ΐιιίΙυΓ άλλως), 
Ιψιιδι (βίο ρβΓ^Η Υίη(1.) ο Αριστοτέλης, δια τι την Καλυψώ χαΐ 
^ Κίρκην χαΐ την 'Ινώ αυδηέύΟας λέγει μόνας ' ηάβαι γαρ χαϊ αΐ 
^^Ιαι ξρϋονην είχον, χαΐ λνοαι μίν ου βεβούλψαι {βονλεται (^Ε 6ΐ Υίη(1.), 
ί^^τνγράφ€ΐ δί τίοτΐ μίν εΙς το αυληεαβα, Ιξ ου δηλοϋβ^αί φηύιν οτι 
Ρ^9ΐίδεις ηβξχν' ΙπΙ δί της ^Ινους ούδηεααα {οοάά, αυδηεΰαα, βΐίβηι 
^Η»λ). τοντο (Ιχεινο Ψϊηά, βΐ Ε) γαρ ηάααις υηήρχεν αύταις χαΐ μό- 17*2 

ναίς ' πάααί γα(^ ανται ίπί γης {^π^ αύλας \Ίη(1. βΐ Ε) ωχονν. μηΐΜτι ^ί 
το αυδήεααα ον το φωντ} μόνον {μόν^|^Ί?) χρήα^αι {χ€χ(^α^αι ^Ρ) ίί/λοΓ. 
ώ^ το ^ανδψντα δ' ίθι^κε» (Π. τ, 407), ΰημαίνΗ δΐ χαΐ τον Ινδοξμν μΙ 
ίπίφημον. %αΙ ίκάύτη δΐ τούτ€ον Ινδοξιος^ ωΰπερ^ η^Ινω' σνί /αρ& 
αν&ρώποις ην^ Ινδοξος ηαΐ ίπίφημος ίν ηαύιν Ηνγχανεν. ΙηΗΟΡ 
αΐίβηιιη βοΙιοΗιιιη Ηοο ββΐ (ηυοΗ Γ6(1(1ί1 ΕυβΙ^Ιλίαβ ρ. 1543} «ά (Μ. £, 3}^ 
(ρ. 278, 8 0.): 6 μίν ^Αριστοφάνης τας αν^ραατίοει,δΒΪς &$άς ανδηΐ^ββ^ 
φηύΐν οίονεΐ φϋονην μετείληφνίας ^ 6 δε ^ΑριύτοτίΙης (Ιιοο η<Μ€ 
βΐίβηι Ειι$1.) ονδηεΰβαν λέγει οεονεΐ Ιηίγειον, ουτ€9ς χαΐ Χαμαιίΐβ»• 
οΓ. II 3(1 κ, 136 (ρ. 457, 8) ανδηεαοα: ^Αρίΰταρχος (οογγ. ^ΑριΰτοτίΙίΐς) 
ονδήεααα (ςαοά ρΓορΓίο ρβΓίίηβΙ λΛ β , 334). ϋιίά. Ο Β V (ΕιιβΙβϋι. ϋ». 
ρ. 1651): ήτοι ηεριβόψος^ η εΙς διάλεξιν καΐ προΰαγόρενϋιν βν^^ 
τωις ίρχομένην, η καθο Ιπίγειός ίατιν {ουδψαβα η ΙτίίγΒίός ηατοά- 
\\ύζ, Βά £, 334 ρ. 278. β, υηάβ Ηυο Ιταηδίβίαιη 68ΐ). οί. 6χ ΑρΙοηβ Αροΐΐοη. 
Ι6χ. Ηοιη. 8. ανδηεααα, Εΐγτη, Μ. ρ. 169. 

28. (153) 
8ο1ιο1. Η Ο ρ. 414. 29 Βίικί. βΐ οοά. νίηάο1>οη. ί. 25^ ιιά (Μ. ^, 105 
(ρηηείρίυιη δοΐιοΐϋ ιΐ8(ΐυ6 «ιά τναρηλλαγμίνα βχίΑΐ βΙΙ&ιη Ιη Τ Αάί,311 
ρ. 430. 18 1).) Κυκλώπων ί' Ις γαιαν: ξψεΐ ^Αριστοτέλης %ίς ο 
Κύκλοιψ 6 (ο οιη. νίηά. βΐ Τ) Πολύφημος μήτε ηατρος ατν ΚνηΙίΐ9ίηζ' 
Ποσειδώνος γαρ ην * μήτε μητρός , Κνκλωψ Ιγένετο» ούτος Ά (τί^ 
μν&φ ϊπιλνεται {αυτός Κύχλοϊψ Ιγίνετο, Ιτίρω μύ^ω ίπιλύεται Τ). 
καΐ γαρ Ικ Βορίου ίπποι γίνονται %αϊ ίκ Ποσειδώνος καΐ της Μείον- 
σης ο Πήγασος Γττττος. [τ£ δ^ άτοπον 1% Ποσειδώνος τον αγριον τον- 
τον γεγονίναι , ωσπερ καί τα άλλα ίξ αυτοϋ αναλόγως τγ ^λάόσΐ} 
άγρια ^{ννατα^ η τερατώδη η παρηλλαγμένα. γελοίως δ ίχντους Ιτν- 
μολογεΐ Ησίοδος οΙο. ςαο(Ι ΡοΓρΙιγΓϋ δοΐιοΙίιιιη β88β άοοβΐ βίιιβάβιη δβο- 
Ιβηϋββ 8θ1ιο1ίαιη ηυιηίηβ 6ίυ8 ίη ν!η({ο1). !η80ΓίρΙιιιιι (αά », 315 ί. 29* = 
δΛ. Μ ρ. 434, 18 — 21 0.). δβςααηΐϋπ ίΐρυ(1 ΡοΓρΗγηαιη αΐίββ 46 Ροΐ3φΙΐ6ηιο 
({ϋαβδίίοηβδ . οΓ. Αροΐΐοη. Ιοχ. Ηοπι. (δ. α^εμίστων) : χαι ίστιν όλος ο 
τότνος ούτος των προβλημάτων, 

29• (154) 
δοΐιοΐ. II Τ ρ. 432. 12 Οίπι!. 3(1 04. », 345 (Γβοααβ 3<1 ^, 333): δια τΐ 
Οδυσσεύς προς τους Φαίατιας ίλεγεν οη τον Κνίίλωηα Ιτνφλωσι Πο* 
σειδώνος υ[όν όντα , ουσι χαΐ αυτοις άΐζογόνοις Ποσειδώνος ; λύην ονν 
^Αριστοτέλης φησίν ότι ζδει Ιχϋ'ρούς αντονς όντας του ΚύκλβΚΦΟς' 
Ικβλη^ίντας γαρ φησιν υπό τών Κυκληίπων έλ^ειν Μ νην Σ'χβρίΜΡ 
(ζ, 4) «ο? πρΙν μίν ποχ Ιναιον . . . αΑφί^ταων». — 173 — 

α δοΐιοΐ. ο βΐ Η (Μ&ΓΟ. 613 Βοαώ. 8βο. 14) βά «, 333 ρ. 431, 23). 
ΙΙβηΥίικΙοΙ). ι 20^ Λά ι, 315: πώς {δια τίΥϊηά.) ουκ ίδεδίει τους ίχγόνσυς 
Πούίίδώνος Φαίαχας τψ ηηρωαιν Κίγων Κνκλωτνος; *Αρΐ(ίτοτίλης 
ονν φη^Ιν οη ^δπ ίχ^Όούς οντάς αντοϊς «οΓ ϋφεας αινέακοντο* (ζ^ β). 

30. (155) 

δ€ΐιθ1. Λά 0(1. ι, 525 ρ. 440, 29 Οίιιά.: δια χι 'Οδνΰαευς {ηρος τον 

^ίν%1(οηα 2(1(1. Ρ βΐ Μ.) όντως ανοητως εΙς τον Ποαειδώνα ωλιγώρηύεν 

τω Ιίγφ εΐηάν ^ως ουκ οφ&αλμόν γ* Ιηβεται ούδ^ ίνοοίχ^ωνι^ (525). 

ΛντιαΗντις (8(^ ίη (]ΐ9ΐθ£[ί8 3 ΡοΓρΙιγηο δββρίυβ αίαΐίδ, ({ΐιί1)ΐΐ8 Ηοιιΐ6η(»8 

φΐΑ6βϋθηβ8 8ίΐ1£[Ιΐΐ3Γ68 ΐΓβ(^Ι)3ΐ 6Χ ΐη0Γ6 δΟί^ΑΐίεΟΓΟΠΙ 80ρ1ΐί8ΐ3Γυΐη(]α6 

^ Ιηπο φΐί(ΐ6ΐη, 111 ρ&ΐ6(, ίη 1. Κν%λωψ ^ ηερί Όδνααίως ΟΙ. 6, 17) μίν 
ΨΊ^ ίια το εΐδίναι οτί ουκ ην Ιατρός ο Ποαειδών αλλ* 6 ^ Απόλλων^ 
^(^ΐύτοτίλης δΐ ουχ οτι ου δννηαεται^ αλλ* οτι ου βουλη&ηαεται 
^^ ττιν ινονηρίαν του Κύκλωπος (Η Τ 0. Ιΐδβο 1)Γβνίυ8 ίΐα ίη Μ Γ. 114 » 
Ρ08( Ινοαίχ&ων. η δια το γινίόακειν ως ουκ ην Ιατρός αλλ 6 ^Ατίόλλων^ 
^ Οτι ον ^εραηευβει αυτά δια την ηονηρίαν αυτού), δια τΐ ουν ο 77ο- 
^ιδαν ίοργίΰϋη^ καίτοι μη χαλεπαίνων δια το απόφθεγμα {ωργ. μη 
Οία το απ, χαλεπαίνων Μ) , άλλα ^((χ την τύφλωβιν ΐίΚύκλωτνος γαρ 
*^6λξηαι ον οφθαλμού αλάωΰεν^ (0(1. α, 69),'κα2 παμπονηρον οντος καΐ 
τοις Ιταίρους κατεα&ίοντος ; λύω ν δε ο^Αριβτοτέλης φηαΐ {καϊ *Αρ, 
ψψΐ Μ) μη ταυτον είναι ίλευ&ίρω προς δονλον και δούλω προς ίλεύ- 
^^5 ουδί τοις Ιγγυς των &εών ουβι προς τους αποϋ'εν, 6 δΐ Κύκλωψ 
ψ μεν (ο μίν ουν Κ, ην Μ) ζημίας άξιος αλλ" ουκ ^Οδυσαει κολαύτεος 
βΐϋ τω Ποαειδώνι (Η Τ Μ), η (οο(1(1. εΐ) πανταχού νύμιμον {εΐ νόμι- 
Ι¥^ Μ) τω διαφ^ειρομίνω βοη^εΐν , τω υΐω • κάί ηρχον αδικίας οι 
ίταίίρο* (Τ Μ). 

30 3. (156) 
£υ8ΐ3ΐ1ι. ίη Οά, μ, 62 (ρ. 1712 Βοηι. α1)ί άβ ΡΙαηοΙίβ : τ^ μέν τ' ουδί 
^ηιψα τναρίρχεται ουδέ πίλειαι τρηρωνες^ ταί τ' άμβροαίην ΑιΙ πατρι 
ψί(ίθυϋιν , αλλά τε και των αΐ^ν αφαιρείται λίς πίτρη) ι οΐ δε παλαιοί 
^ιια τα του λόγου ^εραπευουύι. Χειρών ο ^Αμφιπολίτης Αλεξάνδρου 
του Μακεδάνος ίρωτηααντος^ φααί^ τι βούλεται παρά τω ποιηχ'η το 
% περιστεράς είπεϊν κομίξειν άμβροαίαν τω ΑιΙ καϊ το αφαιρεία^αΐ 
ηαντάς (οοιτ. τάς πέτρας) καΐ των πελειών^ τνερί των πλειάδων εϊναι 
^ον λόγον ϊφη , ας είναι μίν ίπτά^ φαίνεβ^αι ^έ ^| τοις ίκεί^ της μιας 
όια το και αλλα>ς άμυδρον του άβτρίου άφανιξομένης υπο των πετρών, 
ης δε ημείς, φησί, πελειάδων ήτοι πλειάδων ίπιτελλουαών άρχόμε&α 
^ερίξειν, ούτω και %εοί την άμβροαίαν κομίξεα^αι. (ίπδβΓϋηΙυΓ Ιιίο βΐι — 174 — 

ΕυβΙαίΗίο βχούΓρΙβ βχ ΑΐΗβηαβί Πϋ. XI) ... (ρ. 1713:) άλλ' οντω μ^ 
^Αμφιηολίτης ΧίΙρων, Άριατοτέλης (βίο Εα8ΐ3(1ιίιι$ , ΠοβΙ 8ΐο)(^ 
ίιιβάβιιι ηοπιβη βχβρβοΐβνβηβ ροΙία$ ςα&ιη ΑΓί8ΐοΐ6ΐί8) δέ, φααίν^ αλίΐ] 
ρικώς εΪΛδ όηλονν ^Ομηρον ίξ ανα^μιάαεως τρίφεΰ^αί τους ^ 
ήτοι τα &νω αωμαχα , άεροπόρον ζώον ηαραλαβόντα εΙς Μεφψ 
τοιαύτης τροφής, το όί άφαιρεΐα^αί τι υπο της πέτρας Ληλονν Ι 
ώς χαί η γη ίλχει ίχ της τοιαύτης ανα^μιάαεως. Αλ^νιΛ^ος ί 
βα^Χενς^ δια το δοχεΐν φύαει {\\ύξ, φηαϊ) τους ϋ'εούς φιΐοαόφονς 
ηδονής μ^ίξους , ανα^ειναι τον ποιητην την ίκείνων τροφην τφ αύ 
νεΦίάτψ %αΙ τρυφεροατάτφ ζωφ, υφ^ ου βραχύ τι αν ηαρα%ομΙζθ 
[αΧλοι δΐ Αία μεν νοονΰι τον ηλιον εΐο. (Ιιίηο βηίιη ςααβ 86φΐιιηΙυΓ| 
8106 βχρίίοβίβ, ΓβδροηάβηΙ 8θ1ιοΗί8 ηαηο ββΓναΙίδ α(1 Η. 1. ίη Η Ο V.) 

Ηββο 3(1 Ρΐϋΐ6ΐη36ί ΗβρΙιαβδΙίοηίδ Γι^ιηβηίΑ ρβΓίίηβΓβ άοοβΐ ΡΙιο 
(1)ί1)1. οοά. 190), €[αί ρηιηί ηυναβ ΙιίδΙΟΓίαβ 1ί1)Γί ατ^ιιιηβηίαιιι ιΐββαΰ 
63(ΐ6ΐη πιβιηοΓβΙ (ρ. 147, 3 Ββΐίΐί.): δια τΐ ο ηοιητης πελειάδας Ιηοί 
της τροφής των Β'εών διακόνους καΐ τίνα ^Αλέξανδρος ο βααιΧενς 
^Αριστοτέλης εΙς τούτο είπον καΐ περί ^Ομηρου καί τνελειάδο^ν (οΙ 
ΗβΓοΙιβΓ , ΰ1)6Γ (Ιίβ 6]3υΙ)^αΓ(Ιί^1(βίΙ (Ιογ Ν. 6. (1β8 Ρίοίβηι^βυβ ΟΗβηουβ 
ΙβΙΐΓΐ). ί. ΡΗΠ. α. Ραβίΐ. δυρρί. Ν. Ρ. Β(1. Ι. 1855. ρ. 271). 

31. (157) 

δοΐιοΐ. νίηιΐοΐι. (Ογ. ρΐιίΐ. 133 Γ. 53*») αιΐ 0(1. μ, 128 βΐ 129 (Ιαο 1ι 
8θ1ιοΠ3 , Γ606η1ί8δίίηυιη πΗθΡαιη, 3ΐΐ6Πΐιη 3ΐι1ί(|υυπι. βόΰκοντ ηελίοιο | 
(128): απόβλητον ην τοις αρχαίοις αρότην βοϋν κτεΐνειν, Ιηααχε 
χοτχώ^ Ιξ ανϋ'ροίπων ή %εών ούτις τούτο ηετνοίηκεν, όπερ οίτοϋ 0< 
αί(ύς φίλοι ποιήααντες απώλοντο. ^ΑριατοτΙλης φυΟιχως φη 
λέγει γαρ τας τριακοαίους του χρόνου (ί. β. 3ηηί) ημέρας προς ταίς 
τΐαΓς (οΓ. 8€ΐιο1. Β ρ. 542. 4 Β. ίΐβπι Ο βΐ Μ οθ(1. Γ. 146* υ1)ί ίΐ3: ίπτ 
αγ. αριοτοτέλης φυαιχώς φηΰί' λέγει γαρ τάς τιατα ύεληνην (χ<κθ 
οαιη οοιηρ. 00(1.) ημέρας πεντήκοντα προς ταϊς τριακοαίαις). — ^ 
βοών αγέλαι (1 29) : ^Αριστοτέλης φυσικώς τας κατά σελήινηιν ημι 
αυτόν λέγειν φησί τν {τάς ν ΥίικΙ) ούσας, τον γαρ πεντήκοντα αρι^ 
ίπταπλασιάσας εις τον τριακοστόν πεντηκοστόν περιεστάναι ενρή 
(Ηοο θϋβιη ίη Ο ρ. 542, 8 Β.). 

Ε 8εΙιοΙϋ8 Εα8ΐ3ΐ)ιία8 ρ. 1717: ίστέον δί ότι τας αγέλας ταύτας 
μάλιστα τάς τών βοών^ φασί τον ^Αριστοτέλην άλλψιγορειν ιΐς 
χατά δ€ί>δεκάδα τών σεληνιακών μηνών ημέρας γινομένας πεντψα 
προς ταις τριακοσίαις^ όσος καΐ ο άριβ'μός ταίς ίπτά άγέλαις έχού 
ανά πεντήκοντα ξώα. διό ούτε γόνον αυτών γίνεσαι "Ομηρος ^ — 175 — 

(ήτκΈ φ&οράν ' το γαρ αντο τΐοαον αεΙ ταις τοκχνταις ημέρας μένη. οΓ. 
611301 8βΙιοΙ. Β 3(1 μ, 128 βΐ 353. Ε &(1 α, 8. 

32. (158) 

$<^0ΐ. ^' (ί. 6. Μ&Γ6. IX, 4 3ρρ., (Ιβ «1110 00(1. α €οΙ)6ΐο αάΐιίΐιίΐο ΟίηιίοΓί 

ρπιβί. ρ. XIV) 9(1 0^. ν βχΐΓ. (ρ. 789 Πίη(1.) : όίά χι Όδυααενς τ^ μϊν 

ΰΐ2ν«1ώτφ ηλίίίίαν τ ε η δη ίχουΰτ^ παΐ φιλουατ} αντον ουκ εδηληαεν ος 

ψ, χψ ό^ Τηλεμάχφ νεω ονχι χαΐ χοίς οΐκέται^ς χω μίν αυβωχ\ι χφ όί 

^9νκίΐφ ονχι ; ον γαρ όηηον μη ηεϊραν ίκείνης είληφίός. Ιύχι φάναι, 

ψψΛν *ΑριαχοχίΙης^ οχι χοΓς μϊν ίδει ως αν μεχέχειν μίλίονΰι χου 

%ινίννου εΐηεζν ' αδνναχον γαρ ην ανεν χονχων ίπί^ία&αί χοΓς μνη- 

Λή^Α. (ρβΓ^ίΙ ΡοΓρΙιγηαβ) . . . Ιαχι δ^ εΐηεΐν καΐ οχί ηνλαβη^ μη ηερι- 

1^^ αχονΰαβα γίνηχαι χαΐ ΙπΙδηλον ποιηΰτ}, ίώρα γαρ αυχψ ύφό- 

^ Ιια&νμονααν. ονπονν καΐ ο νίός. αλλ' ό μ^ καΐ μειδιάν εΐω^ε 

*^9κΧύς δίαΐίγεα^ί χαΐ κραχεΐν χου ηά^ους^ η δΐ μόνον χλαίειν, 

^ι^ΊΛαμίνης ονν χου %λαΙειν μονον^ εΐ καΐ μηδεϊς ίξείηεν^ υποψία χις 

ν^ετο. συ γαρ αν ηροαεποιη^ δακρύειν * η γαρ χαρά υποϋύα ουκ αν 

*^ίΓι/ χης τίοιηύεως ειααεν. 

33. (159) 

δϋΐιοΐ. νίη(1ϋ1). (ρΐιίΐ. 133 ί. 97^) 3(1 0(1. ρ, ^2β"^ργον δ' αυ κατά 
ίΚ^Υ ίλαβε: ^Αρίύχοχέλης φηαΐν οτι πρεΰβντης ην ηδη αφόδρα 6 
«νβ^ καΐ υτνο της ηδονής της ηρος τον Όδυΰαέα έτελεύτηβεν είκότ<ος • 
«ί γαρ αφοδραΐ ηδοναί και ϋίχυραΐ δίαλύουΰί, δώ καΐ τον κυνα ίποίη- 
βίν ίναγνξύρίααντα καΐ ησ^έντα καταψϋξαί {-ψύξαι οο(1.). 

34. (160) 

δοΐιοΐ. νίη(ΐοΐ). (ρΐιίΐ. 133 Γ. 145^) α(1 0(1. ψ, 337 αλλά του ουποτε 

^μον ίνΐ ύτη^εΰοιν ίπεί&εν: Πορφυρίου. δια τΐ Οδυαβευς της Κα- 

Ινψους διδουαης αύτω την ά^αναβίαν ουκ ίδέξατο; ^Αριατοτελης 

Μίν ονν προς τους ΦαΙακύς φηΰι ταϋτα λέγειν ^Οδυΰαέα ίνα αεμνότε- 

9οςφαίνψαι καΐ μάλλον αλλοια {άλ,,, οοίΐβχ ΗΐΙβπδ (Ιυαίιυδ νβΐ ΙπΙ)υ8 

5;^Ιΐ3ΐ»2β αΐίβηαβ οΙιβΓία ρβπΓοΓβΙα βχοίδί^ ηυΐίοςυο αοοοηΐυ ρπηιαβ 3(1(1Ι(ο. 

ηοη ί^ίΙιΐΓ άλλα νοί άλλων) απουδάααι, συνέφερε γαρ αύτω προς το 

θαττον άποαταλήναι. Ιπειτα ίοικεν ου τω μη πειο^ήναί λέγειν μη 

Ιαβειν την τοιαυτην δωρεάν ^ άλλα μη πιατεύΰαί αυττΐ τοιαύτα λεγουΰη, 

ημ^ν γαρ ίφαακε ποιηύειν^ ο δΐ ουκ έπίατευεν^ ουχί πιατεύων παρτί" 

χειτο, [εΐη δ^ αν καΐ του αοφοϋ άΟ'ανααΙα ούχ ην τοιαυται δαίμονες 

χαρίααιντο βΙο. ({υίύυβ Ιρδβ ρβΓ^Η ΡοΓρΙιγΓίυ;;. — 17β — 

35. (Ιβ1) 

ΡΗΓγηίοίιαδ ίη 6θ1θ£;3 νοο. ΑΙΙ. βά. ΗοββοΙιβ]. Αν^• ^^01 ρ. 36 (ο£ 0^ 
Εο1)6€ΐί. 1ίρ$. 1820 ρ. 225) 8. βααΐΐίαΰα: ουδείς τώι^αρχαΐϋη^ είπεν^ αλΛβι 
βαύίΚεΜ η βαΰιλίς {βΛάβια Τΐιοαι. Μλ^. βοΐ. νοα ΑΙΙ. ρ. 58. 13 ΒΙΙιϋιΙ). 
— &1ς[ΐΐ6 ίη (&116Γ&) 6ρίΙοιη8 ςιιαβ νοοβΙιΐΓ ίάβιη ρ. 42 β. βαβίΧίβ^^η^ 
^Αλκαΐόν φαύι τον ϋωμωόοποίον καΐ ^Αρίότοτίλην Ιν χοϊς Ομηρσν 
ατνορημααιν είρηκέναι (ςα&ιη ίοπηαιη βχίΑΓβ 6ϋ&ηι Αάάϋ ίη ίβίβΐ Οβιηο- 
βΐΐιβηΐβ ΟΓ. ίη ΝβαβΓαηι) . . . τοις πλείοβιν ουν πει^όμενοι βαβΟίααν ψξ 
βαύιΐίδα λίγωμεν, βαάβπι ΐΑη^ΙΙ ΑηΙί3ΐΙίοί8ΐΑ ΒβΙϋί. ΑηβοβΙ. Ι ρ. 84, 26 
8. βαβίλίοαα: ^Αλκαίος Γανυμηδει, ^Αριατοτίλης*0μψκμηοίς αηο- 
ρημαύιν, 

Ηοο ιιηο Ιοοο ίρδ6 1ί1)η Ιίΐυΐιιβ οΙΙαΙογ. 

36. (162) 

Α11ΐ6ηΑ6ΐΐ8 Χ111 ρ. 556 <^ (β ψιο ΕαβΙιιΐΗ. ίη II. ρ. 1361): ϋηνμβΟ» 
δ* αν τις , φηαΐν Αριστοτέλης^ οτι ονδαμον της ^ΙΙίάδος "Ομη^ 
ίηοίηαε Μενελάω ανγκοιμωμένην τναλλαχίδα τνάαι δους γυναίκας. %9ΐ' 
μώνται γοϋν παρ αντω χαϊ ο£ γέροντες μετά γυναικών , ^V/σ^β^^ (οΓ• 
II. λ, 626) και Φοίνιξ, ου γαρ ηααν ούτοι έχλελυμένοι τοις αϋίμαύιν ί^^ 
τοις της νεότητος χρόνοις η δια μέθης η δι* αφροδιαίων η %αϊ δια τ^ 
έν ταις αδηφαγίαις ατνεψίας^ ωΰτε είκότως ίρρωνται τψ γήρψ. Ιοιηεν 
ονν ό Σπαρτιάτης αίδείαϋ'αι γαμετην ουααν την ^ΕΧένην, νη^ρ ης ιμ1 
την ατρατιάν η^ροιύε * διόπερ φυλάττεται την ηρος αλλψιν χοινωνίαν* 
6 δ* ^Αγαμέμνων ώς πολυγύναιος υπο θεραίτου λοιδορειται ^ηλείαίχοι 
χαλκού κλιΰίαι^ ηολλαΐ δ^ γυναίκες εΐύιν ΙνΙ κλιβί^/ς έξμίρετοι^ ας τοι 
^Αχαιοί ηρωτίύτψ δίδομενι» (Π. β^ 226). αλλ' ουκ είχός^ φηαΐν ο ^Αρι- 
ύτοτέλης, εΙς χρή(5ΐν εϊναι το πλη^ς των γυναικών^ αλίί $1ς γ^(ας' 
ΙτνεΙ ουδί τον τιολύν οίνον εΙς το μεϋνειν παρεϋκενάύατο. 

363. (163) 
8ΐΓ3ΐ>ο Χ1Π ρ. 598 (6Χ ΟβηιβΙπί δοβρβϋ (ϋβρυΐαϋοηβ άβ Ιΐϋ νβΙεΗβ 
δίΐιι) : και μην τόγε ναύΰτα^μον το νυν Ιτι λεγόμενον ηληΰΐον ουτ•ς 
ίατί της νυν πόλεως (80. ^ΙλΙου)^ ωβτε ϋαυμάξειν εΐκότως αν νινατάν 
μίν της απονοίας^ των δΐ τουναντίον της άψυχίας' άηονοίας μίν^ ρΐ 
τοαουτον χρόνον άτείχιύτον αυτό είχον^ πληοίον ονβης της ηόλεϋ^ς ηίί 
τούούτου πλη%ους του τ έν αυτ^ και του επικουρικού" νεαστί γαρ 
γεγονέναι φηαΐ το τείχος- η ουδ' έγένετο, 6 δε πλάύας ηοιητης ηφα- 
νιαεν^ ως Αριστοτέλης φησίν (Ιιβοο νβΓΐ)3 €18 ςαββ 6Χ ΟβπιβίΗο ΓβΙιι- 
ΙίΙ. ιηΙβΓροηβΓο νίίΙβΙϋΓ ίρββ δΐΓ3ΐ)θ)• αψυχίας δέ^ ει γενομένου τον τεί- — 177 — 

χρ^ Ιχαχομάχονν %αΙ ίύίίτκαον €ΐς αυτό το ναυΰτα&μον καΐ ηροβί- 
[Μτ^οντο Χ€ας ναν^ν, αη£χιύτον δί ίχοντες ονχ ίϋ'άρρονν π(Η)αιόντες 
ΛολιορχΈΐν μιπροΰ τον όίαύτημοηος οντος, 

ΙηοβΗυβ υΐηιιη άβ ΑΐιοΙυηβ ηοηαίηβ (!υ1)ίΐ3Γ6πι &η άβ 86(ΐ6 ίΓ3£;ιη6ηΙί 
(Κοιβ άβ 1ί1)Γ. Αγ. ρ. 00) Η1)η({α6 Ιίΐαίο , ΐΑΠίβη Ηαβε βάβοπρβί. 

37. (164) 

ΡΙαίΑΓοΙι. άβ 3α(1. ροβϋβ 12 : οί δΐ παίδες αν ορ^ώς Ικτρέψξονται 
τοίς ηοίημαΰιν , χαΐ αηο των φαύλους χαΐ ατόηους υηοψίας Ιχοντων 
^λχίΐν τι χρηαιμον άμωβγίπως μα&ηβονται χαΐ ώφέΐιμον, αυτίαα γοϋν 
^^'ίοπτός ίύτιν Ό ^Αγαμέμνων ως δια δωροδοαίαν αφείς της ύτρατείας 
^^ηΧουαιον εκηνον (βο. 'Εχέτνωλον Π. ψ. 296) χαΐ την Αϊ^ν χαρι- 
^^μενον αυτω ^δώρ\ ίνα μη οϋτίΟίϋ^* υπο "Ιλίον ηνεμόεαααν^ άλλ' 
^'ντον τίρηοιτο μίνων μί^α γαρ οί ϊδωκεν Ζευς αφενοςτ^, ορθώς δέ 
Τ^^ίηβεν, ως^Αρίατοτίλης φηύίν^ ΐππον αγα^ην άν&ρωηον τοι^ 
οντον ηροτψήαας, [ονδί γαρ χυνος αντάξιος ούδ^ όνου μα Αία δειλός 
^(^ ίΐαΐ αναλίίΐς υηο πλούτου καΐ μαλακίας δίερρχτηχώς. 

€ί. 8ο]ιο]. Β 3(1 Π. ψ, 207 δώρ^ ίνα μη οί ?ποίθ': απεαίμνυνε την 
»3ΓϊκΛ^ Οντως αντην ευγενίαας ωύτε καί δώρον {λυτρόν V) άατρατείας 
^ήναι, χρειττον δΐ ηγηαατο ηολεμιχην {-μιβτην V) Γππον υτύρ αττό- 
λί/Μ)ν αν^ρωηον ^Αγαμέμνων (οί. βΐίβιη δοΐιοΐ. Α). 

38. (165) 
Αΐ!)6η. V, 6 ρ. 188 « (ίη (ϋβραΐΗΐίυηβ ηερί των ομηρικών βυμπο• 

ί/ίίν): ΐίάντα δ^ ων αχριβης"0 μηρός και το μιχοον τοντο ου ηαρίλιπε 
το ^ζΐν ϋ'εραπεύααντα το αωμάτιον χαΐ λουύάμενον Ηναι προς το δει- 
^νον. Ιπι γονν του ΟδυβαΙως είπε προ της πάρα Φαίαξι &ο£νης «αυ- 
τοίίον δ^ αρα μιν ταμίη λούοαΰϋ'αι ανωγεντ^ (θ, 449). ίπΐ δΐ των περί 
Τηϋμαχον «?ς ^ αβαμίν&ονς βάντες ίνξέβτας λονΰαντο» {δ, 48), απρε- 
^^ξ γαρ ην^ φηαΐν ^Αριστοτέλης, ηχειν εΙς το αυμπόαιον ανν ίδρώτι 
'^ΙΧφ %άί χονιορτω. 

Ε3(Ιβιη Αηβίοΐβΐίβ νβρί)» (οΓ. δοΐιννβί^ΐι. Βπίηϋκίν. Ι. ΙΗ ρ. 12) αΙΙβΓο 
ίΐίίΐη Ιοοο ίηβρίβ βχΙιΛβηΙ ΑΐΙιβηβθί οο(1ίοβ}? ^Υ. 3 ρ. 187<^)|, α1)ί υηοίδ ββ 
ηιβηΐο^ ίηο1α3ίΙ Μβίηβΐίβ. λύϋεις αυίβηι Ποηιβηοαδ, ηβ (Ιβ Ιβρίϋπε οοηνί- 
ναΙίδΐίΜ ΑΗδΙοΙβΙίβ εο^ίΐβδ, οογΙο ΓβΓβ δί^ηο ρροίΐίΐ δοΐβηηβ ίΙΙϋίΙ απρεπές, 
ίο βεΐιοΐίίδ ηϋιϋ (εΓ. 3(1 δ^ 52 ρ. 177, 12 Οίικί.). ΑΜτβτοτ. ρβϋϋηΕΡίοκ. 12 IV. ΕΤΗΙΟΑ. XXXI• 
Τά έτί της ηοΧιτΒίας Πλάτωνος. 

ΡΐΗίοηίβ 86ηρ1α νβηα ίη οοιηρβπίΐία Γβιΐβ^ίδββ Λτίβίοΐβίβιη ρβΗιϋ^βοΙ 
ΐηάίθ€8 ΐ3€ΓΐίβηΙ, Ροΐίΐίαιη (τα έχ τ^^ τνολίχξίας^ εΓ. 8α1) Τΐιβορίιηβΐί ΒΟ- 
ιηίηβ 9υΙ 8ίιηίΐ6 αυΐ ί(ΐ6ΐη οοιηρβικίίυιη αρυιΐ 0. 1.. 5, 43} , ΤίηΜίβυαι (τα & 
του Τίμαιου)^ 1.6^68 {τα ίχ των νόμων), ψιοτηοί ρΗιηαηι Ρίοΐβοαβ^ 
6113111 ίηάβχ ΓβΓΐ (νΥοηπολ ρ. 144 : οοηιρβηάίΐίτη ορ€Γ%8 ΡΙαΙοηΜ άβ Π' 
Οήηιηβ ανϋαίητη ΙώΗ Π. Ηα(ΐ8θλί ΚΗαΙΓβ V, 60 ΡΙΰ^βΙ: Χί&τι V Ατ- 
άβ αάτηίηίείΓαηάα νερΜίοα. βχοβΓρεϋ ίΜ οηνη άβίβοίη νβΓί^α ΡίαΙωοί- 
οΓ. ί1). ρ. 142 : Αγ, άβ νοίηρίαίε ΗΜ άηο , ίη ^αίΙ)α$ ροϋονα ρυαβ ΡΙβΙ» 
ίη ΡοΚϋα άίχβταί εβίβϋία ίναοίανΗ^ \χ\Α άαο άίνβηί Ιίΐαΐί οο&ΐιιβηιηΐ. ι^ 
ςιιίΐυρ βηίιη Π1)6γ (Ιβ νοίυρίβΐβ ίη ίικϋοβ Ρίοΐβιηαβί \ν. ρ. 145) ηβωοπί- 
({υβ άβ 60(1601 βχ βηΙίςαίοΓβ ΓοηΙβ υιιυ$ ΡΓοεΙιιβ. ρβΓϋιιβηΙ βαΐβιη 1ι»ο 

8111(113 ηοη 3(1 ΑΓί8ΐ0ΐ6ΐ6η), 86(1 3(1 608 (}αί 1ιί8ΐοη3πι ρ]ΐί1θ8θρ1ΐί&6 «1» ίρΜ 

ρ]ιΠθ8ορΗί3 86ρ3Γ3ΐ3ΐιι ρπιπί (Μ)η(1ί(ΐ6ΓυηΙ Τ1ΐ6ορΙΐΓ38ΐαηι , Ευάβιηυιη 06ΐ6- 

Γ08(ΙΙΙ6 ΑΓί8(0ΐ6ΐί8 (1ΐ86ΐρΐΐ1θ8 ρΗί1θ8θρ1ΐ08 ρ1ΐί1θ1θ^08. 

1. (166) 
ΡΓοεΙυδ 111 Ρΐ3(. Γβπαρ. ρ. 350 Β38. (εΓ. Γγ. 167) : χα! μαρτν^νντολ 
χαΐ ονΓθ4 τηγ ίπιγραφην (δε. της τνολίτείας) αρχαΐίοτάτην ονύαν %αΙ 
γαρ Αριΰτοτελης ίπιτεμνόμενος την πραγματείαν ταύτην οντωίί 
φηαιν (ίη ρΓΟοειηίο) ^ίηιτίμνεα&αι την πολιτείαν^. XXXII• 
Νόμος Ονύοιτικός α. 

Οοηνίνϋ ΡοπραΙεΙίε! 3 Τ1ΐ6ορ1ΐΓ38ΐο . υΐ ίη ΐ68ΐ3ηΐθηΙο 6ΐα$ άιοΐΐατ. 
ίηχΐίΐυΐί (0. ι. 5. 52 — 53. ΑΐΙιβη. V, 186*) δίάτα^ιν άβ8εη1ΐ6ΐ)Λΐ νόμος — 179 - 

ΰναοίχικός ΑπδΙυΙβΙί ΙπΒαΙαδ. νόμος ΰνΰτατιχός οοιηηηιπϊ οοίΐίουηι υιη- 

η'ιιιηι, βϋΑΐη Ι^&ιΐΓβηΙίαηί , νίΐίο Ιβ^ίΙυΓ ίη ίη(1ί€β 1.3βηϋ, ςυοί! οΗπι βχ 

ΡγοοΙο οοΓΓβχίΙ Ρβΐιηοίαδ 1)ίΙ)1. Ογ. III ρ. 398 ΗβΗ. 60(ΐ6ΐη νίΐίο βχ ΙιιβΓίίο 

Ηββγαίιίαβ νόμϋβ^ ΰνστκτικών ά^ Ίάβυα ίίβηιπι ίη 3ρρβη<1ί6β πε^Ι ΰναβί- 

τΐ99ν η (!%ψηοαί€ίν. οοηβυβίαιϋηβιη ροΐίυβ ρΗϋοβορΙιοηιιη €|ΐΐ3ΐη ({υΐϋυβ 

«« ϋΙυβΙηΙιΐΓ Η1)Γ08 ϋιιι§^Γβ τίάβΙαΓ ΑΐΙιβιίΑβιιβ V, 2 ρ. 18β^: καΐ τοις 

φιλοΰόφοις δί ίηίμύ,^ς ην ύννάγουΰί τους νίους μετ αίηώι^ ηρύς τίνα 

"^^αγμένον νομον ενωχβΤσΟα^. τον γονν Βενοχρατονς ίν ακαδημεία 

^ ηίΐίν ^ΑρίΦίοτίλους ανμτνοτιηοί τίνες ηΰαν νόμοι, βΙΙαπιβη 6Α(Ιβιη 

^βΓΐΜΐΙοοο ρ&τυιη εβΓίο ίΐα βρροβαβΓβΙ βρίΙοηΐΗίοΓ ^ρ. 3^: οτι Βενοκρά- 

^^ ο Χαληηδόνιος καΙ Σηενϋιητνος ο ακαδημαϊκός χαΐ ^Αριατοτίλης 

^^ψΛοτιηονς [βασιλικούς 1β£[ϋιΐΓ Ιη οοάί6ϋ)ΐΐ8, οΓ. δοΗνιτβί^Ιι. αηΙηίΑάν. 

^«Ι ρ. 43. ΠΙ ρ. 0) νόμους Εγραψαν. ίρ$ιιπ] βιιΐβιη (Ιβ ουηνίνϋβ (|ΐιοπιθ(1ο 

*^ Γ6€ΐ6 ΙιιβϋΙιιϋβ αΐ3πιυΓ ΒΓ^υιηβιιΙαιη ίηΙβΓ οβΓίοβ ίυβίοβφΐβ εΐΗιοιιβ 

^ρΗηα6 1οοο8 βχΐιΐΐιβΐ Ευ(ΙοΓυ8 860ΐιη(1αιη δΐού. βοΐ. II ρ. 50: τφ δί 

^ φιλίας (λόγω) κατά γειτνίαύιν υπάγει τον ττερί Ερωτος , τον περί 

^ψΚΟΰίων^ 86011108 ϋΐβ ΟΙΙΠΙ Ρβηρ&ΐ6ΐίθί8 6ΐ (ΐΟΟ ίρδΟ Ρ86υ(Ι&Γί8ΐθ(6ΐ6 (οΓ. 

1^1 νβΗκι ίηΐτβ οίΐβΐβ) ρηηοΐρβιη ΡΙβΙοηβιη , ς[ΐΐ6πι άβ 9Υ88ΐΙίοη]πι 3(1 
'βηριώϋοβπι ίιΐ8ΐίΙιΐ6η(ΐ3Π] τηοΓβ αηΐίςιιο οοηιιη6η({3ΐοΓαπι αΐϋίΐαΐβ ιηιιΐΐίδ 
ΑίΜτβηΙβιη οιηη68 υονίιηιΐ8, ίη Ιβ^αιη ρΓαβοίραβ 86θαη(Ιο, αΙ)Ι την κατ 
ο^θον χρείϋΐν της ίν οΐνω οννουόίας βχρίίοβΐ, οιιΙ ({υΜβιη νόμους εϊναι 
^^^μηοτιχους (ρ. 671). ςιίΑΐίηιη ςαίάβιη ΐ6£;αηι οοηνίναΐίαιη ιηα1ΐ08 άβ• 
Μ6 10ηό8 Γβν6Γ3 β(ϋΐο8 Γϋί886 (ΙοοβΙ ιηβΓβΙποίαιη ΗΙαά 3ηο(οη8 8α1) βηα- 
^61126 ηοιηίηβ ηΗβηΙίδ ορυβουίαιη, (Ιβ (]υο ΑΐΗβηαβαβ ΧΙΠ ρ. 585^ : Ιμμελης 
Λ ψβ πάνυ η Γνά^αινα και ουκ ανάατειος ατνοφϋ'έγξααϋ'αι ' ήτις καΐ 
^ομον αυΰΰιτικον αυνεγραψε χοτθ' ο ν έδει τους ίραοτας ως αυτήν 
*Λ την θυγατέρα εΐύιίναι, κατά ξήλον των τα τοιαύτα αυνταξαμένων 
φιΙίΗΐόξρων. 8ίιηί1ί8 αυίοιη ΗΙ)Γί ιηοΓαΙί» Ιίΐαΐυβ ίηΙβΓ Απ8ΐοΐ6ΐί6θ$ βχΐβΐ 
<>^ηοιη!ο! Οΐίαβ 86οαηάΙ βχ αηϋςυα νβΓδίοηβ 1»1ίη3 ρπίίβηι β(ΙίΓι , (}ΐιβηι 
Η«8γεΙιϋ δί^^ίβεβΓβ νόμους ανδρός και γαμέτης (Ιοουί οΗιη (Ιβ Αγ. 1. 
ρ. 60-63. 

1. (167) 

Ρτοΰΐαβ ίη ΡΙβΙ. Γβιηριιΐ)!. (β(Ι. οιιιη ΡΙαΙοηίδ ορρ. Β38. 1534) ρ. 
^: ίτεροι δΐ ουκ ίλάττους τούτων ούδΐ ανεχεγγυώτερα γράφον^ 
«ί περί ηολιτεΐας είναι την ηρό^εοιν αξιοϋοιν , εΐ καϊ ηρότερον ξη- 
^ψα γίγοι^ε ηερί δικαιοσύνης , ούχ ως ηροηγούμενον ον αλλ* άς ευ- 
^ΗίοββΜον τφ ηερΙ πολιτείας ϋκίμματ ι παρέχον οδόν» καΐ μαρτν- 
ροννται καΐ ούτοι την ίπιγραφην αρχαιοτάτην ουύαν καΐ γαρ 
Αριβτοτίλης Ιπιτεμνόμενος την πραγματείαν ταύτην ουτωσί φηύιν 

12* - ]Μ) 

^Ιτίίτί^νΒΟ^αι, την τνολίτείαν^ καΐ εν τω Ουϋύίτίκώ τοντον αυτήν τι^ο-^^- 
αγορεύίί τον τρότων χαΐ Ιν τοις πολιτίποίς ώοαύτως χα! θίόφρβστ^'ρ 
ίν νόμοίς καΐ αλλο&ί πανταχού, 

Εχ 3ηΙίςυίοη1)α8 ΡΙαΙοηΙβ οοιηιιίθηΙ&ΙΟΓίΒιΐδ ΐΓβάίΙα 86 βοοβρίβ^β <β- 
8ΐίπιοηί& ΙΐΑβοοβ νβΙβΓυηι ΡβΓίραΙθϋοοΓυιη ίρββ ΓιΙβΙιΐΓ Ρτοοίαβ. άβ ^αι 
ςαΙάβιη γ6, βΐίαιηβί ηοη ίρββ ιηοηιιί886( , ηθτηο άυ1)ίΙ&Γ6ΐ ςυί Ηαηιιη 1!ΐ€β- 
Γ3Γυιΐ] ^ηαΓυβ ββββί. XXXIII. 
{ΠίρΙ ύνμβνωΟίως άνάρος καϊ γυναικός.) 

Οβιηβΐΐοβ 1ίΙ)Γ08 (οΓ. Ρ86υ(ΐ3Γ. οβεοη. 1 , 2) ΙιαΒβΙ ΗββγοΗπ ίηάβχ λ^9* 
αυμβίίόαεως ανδρός %αΙ γνναίχός (ςυβιη εοιηυιβιηϋπιΐ ΟβνίίΙ ίη ολίβ^• 
25'' 7. εΓ. (Ιβ ΗβΓΟίΙίβηί 1ί1>Γϋ Ιβχίεοΐο^ίοο περί γάμου καΐ ύυμβιωα&ζ 
1.βΗΓ8 ΚΙι. Μϋ8. 1843 Ν. Γ. II, 121) βΐ νόμους ανδρός χαΐ γαμέτης (οί. Αγ• 
ίΐι. 1344, 8: νόμοί προς γυναίκα). α1ΐ6Π Ιπ1>υο <]υθ(1 ίη βΙΙθΓΟ ηοη €1^^ 
ίΓβ^ΐΏβηΙυΐΏ ϋ1βιηβπ1ί8 Αΐβχ. νόμοι δοΠίοβΙ βηΐίςιιί (8βο. ΧΙΠ βη.) ίηΙβΓρΚ- 
118 ΙιβΙίηί οροΓβ εΙίΗΐη ηυπε δΟΓνβηΙυΓ, (Ιο ηυίϋιιβ ήάβ ΊηίτΛ ίη ΑηβοάοΙί^ 
οΓ. Κθ8θ ιΐβ Αγ. 1. ρ. 60 — 63. 129. η(1 ΤΙιβορΗραβΙί ροΙίυ8 ςαβηι ιιη(6« άϋ' 
ν6Γ3ΐ (ρ. 180) (16 ηαρίϋβ Π1)Γϋηι {τνερί γάμου^ εαίαβ Γ6θοπΐ3ΐίο ηοΙίΙί&φΐ6 
(ΙβρΓβΙιβικΙίΙιΐΓ ίη δοίρίοηί8 ΑΓποβπί (ΙίοΙο 3ρυ(1 ΟβΙοη. Γγ. ίηε. Η1)γ. 15 ^ο^ 
(Ιαπ) (]υβηι 3(1 ΑπβΙοΙβΙίοβ 1ΐ360 (ίη ηυίΐιυβ ηοη άβ οοηίυ^ίο β^ίΐητ, 9^0Λ 
νίΐ3 οοηίυ^αηι) βρβοΙβΓβ νίίΙοηΙυΓ ΠίοΓοηγηιί ν6Γΐ)3 1. Ι 3(1ν. Ιονίη. (ρ. 191 
ι. IV, 2. Ρ3Γ. 1700): 8€ηρ8€ΓΗηΙ ΑΓΐ8ΐοΐ6ΐ€8 €έ ΡΙχίίανοΗηΒ €( ηο$ί€Γ 5ί- 
η6€α ά€ ηιαίΓίτηοπίο ΙίδΓ08, βχ ς[ΗίϋΗ8 βί 8Ηρ€ηοΓα (οΓ. ρ. 185 βς. 
187 8({. (16 δοοΓ3ΐΙδ αχοΓί1)υ8 ρ. 190) ηοηηηΙΙα 8ηηί €( ί$1α ρίΐαβ ίΐώ- 
Ηαηιη8, 

1. (168) 
Αηοη. (01)Γπιρίθ(ΙθΓβη8) ρΓοΙο^. ρΐιίίοδ. (οοιΙ. Ρβπδ. 1039 Γ. 51 «): 
έγραψε δε χαΐ οικονομικά ο^Αριύτοτέλης Ιν οΐς διαλέγεται οτι πώς 
οφείλει ευ οΙκονομεΐ<5%αι ο οίκος, Ιν οϊς και φηβιν οτι χρη ανντρίχειν 
ΙπΙ του οϊκου ταύτα πάντα, αχέαιν γυναικός προς άνδρα ^ ατθ(^ηιν γο- 
νέων προς τέκνα ^ δέος οίκετών προς δεαπότας χαΐ ίνα ϊβα ωβι τα εϊύ- 
ερχόμενα πλείω είαϊ των εξερχόμενων , αύωτως έύτι, (βίο Ιο^ιΙιιγ. «{ΙΙΟ- 
τηηι ν6Γΐ)0Γαηι ({η3ηινΐ8 οοΓΓυρΙοΓυηι 8οη8η8 ρ3ΐ6ΐ: ΐνα ϊύα ωσ* τα (Ατ* 
ερχόμενα τοις έξερχομένοις. ίΐ γαρ ... πλείω ωύι τα εξερχόμενα των 
$Ιαερχομένων, άαωτός ίατι.) - 181 — 

ΟΓ. Ώαήά ϊη οβίβ^. ρ. 25^ 6 Βγ. : άλλα μην καΐ οΙ%ονομι%ά Βΐύιν αντω 
γιγ^ΜΙψένα βιβλία^ ως το οίχονομιχον αννταγιια χα! ηερί ΰυμβίοίαεως 
«νόοος χαΐ γυναικός^ Ιν ω λέγει Ιχ τεααάρων ΰχέΰεοίν (άβ φΐίΐιυβ οΓ. 
ροΐίΐ. 1, 3. 12) ύνγκΒκροτηα^αί τον εν Ιχοντα οϊκον, ηατρος ηρός τίχνα^ 
ανδ(^ος ηρος γνναΐ%α^ δεαηότον ηρος δούλους^ εΐΰιόντων ηρος ίξίόντα 
ΧβΙ ώ^ εΐ^ρηταί ημίν ίν τοις της Πορφυρίου εΐΰαγωγής προλεγομίνοις 
(8(Χίη €0 ]οεο οοιηιιιεηίΑΓϋ Οανίάίβ ΟΙγπ]ρίθ(1θΓβ& ρΓΟ ιηοΓβ ΓβίβΓβαΙίβ, 
φΐίνθΓΒίβ βχ Οίγιηρίοίΐοη Γοοβηδίοηβ Ραπδίβηδί οο(1. 1039 5ΐιρΓ& αΐΐαΐίβ 
^θΓΓ68ροπ(ΐ6(. φΐί €[111(1601 Ά ΒΓβπάίδίο Λπίβ ν6Γΐ>& ρ. 16^ 16 Ιοτίον δί βΙα 
οιηίββαδ, Ηίο βδΐ ββο. οοά. Ρβηβ. 1900 Γ. 36*): 

ΐγραφε δί χαΐ τα οίηο νομικά, Ιν οϊς ηερί διοιχηϋεως οΐχον δια^ 
^^ίχαι, {νθα λέγει οτι δει τινά τέαααρα αυνδραμειν εΙς οιχου αύατα' 
^ιν^ οχέΰιν άνδρας ηρος γυναίκα^ ύτοργην τιατρος ηρος τέκνα ^ δέος 
<^ών ηρος δεύηότην^ χαΐ ίνα γ σύμμετρα τα έ^ιρντα τοις εΐΰιοϋαιν, 
**^ίρα {εηάτερα οο(1.) γαρ αμετρία αιαχρά έοτιν όταν γαρ τιολλα εύ' 
9<θ«ίσ^ τα εΐύιόντα ολίγα δε τα έξ^όντα, αίαχρόν τι αυμβαίνει * 6 γαρ 
^οκίντος φιλάργυρος ενρίαχεται, είτε ηάλιν ολίγα ενρε^ώβι τα εΐύιόντα 
Λολίβ δί τα έξιάντα^ αΐύχρόν τι συμβαίνει* ευρίσκεται γαρ 6 τοιούτος 

ίη 60(1610 ίηΐΓθ(1ιΐ6ΐίοηί8 ρΐιίίοδ. Ιοεο βίδίΐβιη Γ6Γ6 ν6Γΐ)ί8 , ({ΐιίύιΐδ ϋα- 
Π(ί ίη ΟΛίβζ, , υΙίΙιΐΓ Ε1ί38 (ί. β. αηοη. ΟΙγιηρίθ(1(>ΐ'6ΐι$ εο(1. Ρβγ. 1977 Γ. 19 
ϊ— 1) Γ=: ρ. 424 6(1. ΟΓΒΐηβΓ) : δια δε το οίκονομικον γέγραηται αντω ο 
οίΜνομικος το σύνταγμα^ Ιν ω φησίν έκ τεσσάρων σχέσεων συγκεκρο- 
τ^σθα* τον οίκον^ ηατρος ηρος τέκνα^ ανδρός ηρος γυναίκα, δεσηάτου 
^ς δούλους^ είσιόντων ηρος έξιόντα ίνα μήτε ηλείονα τα είσιόντα 
7(ον Ι^ιόντων^ φειδωλία γαρ τούτο καΐ άνελεν^ερία , μήτε ηλεΙονα τα 
^^6ντα των είσιόντων^ ασωτία γαρ τούτο, άλλ' Ιπ' ίσης. 

63(16111 (Ι6ηί({υ6 ϊΐΆ βχροηίΐ αηοηγιηυδ εο(1. Ρατ. 1073 (δβε. Αιηιηοηίυιη) 
ίη ρΓοΙβ^^. ρΐιίΐ. Γ. 17'*: και δήλοι Αριστοτέλης ?ν τινι αντού μονΟ' 
βίβΐίψ ηερΙ οΙκονομίας αρίστης διαλεγόμενος* και λέγει ταντην έκ 
χίααάρων γενέσθαι σχέσεων^ ηατρος ηρος τέκνα ^ δονλον προς δεστιό- 
ιψ^ γνναικος ηρος άνδρα ^ είσιόντων ηρος έξιόνττα ινα μη έλλείητ^ 
\ι^ΐΆ ηλεονάξτι αλλά φνλάτττ^ {-τειν οοά.) αναλογίαν ηρος άλληλα, εΐ 
γ«ζ κακώς ίχει 6 ηατηρ ηρος τον νίον καΐ 6 άνηρ ηρος την γνναικα 
1} ο δεσπότης ηρος τον δούλον και το άνάηαλιν τα λοιπά έναντίως 
ϊχουσι ηρος άλληλα^ κακός ο οίκος Ισται οτι ον μίαν ηροαίρεσιν Ιχον- 
ΰιν εν τω οϊκω τΐάντες αλλά διαφόρονς. 182 — 2. (1»9) 

αβηΐ6η5 Αΐ6Χ. ραοά»^. 3, 12 ρ. 111 8γ11). (Ι, 335 ΙΙρβ.): ίγω Λ \ 
τοίς γεγαμηκόαί πα^ίν^αιμι αν οϋκοι τας γυναίκας μητίοτε κατά ηρ€^^ 
ωηον οίχετών φίΐείν, ουδί γα^ προύγελαν δονλοις (&ιτί^βΓΒ ιηιιΙίβΓΐ 
1)118 Ιη 86Γνοηιιη ρΓ9686η(ί8) ^Αρίατοχίλης εΐα ηοτί^ ποΙΙσυ γε ««κ 
δει %αχ όψιν αυτών φιλοίρρονούμενον φαΐνεΰ^ι την γυναίκα, αμ^β^ 
νον δΐ οίκοθεν αρξαμίνους ατά του γάμου την ύεμνότηκα ίηιδείκ^τηι- 
α&αι. μεγίατη γαρ η ϋωφροαύνης συζυγία κα&αρας ηδονάς {ν. Ι. κα^€» 
ρας ηδονής) αηοηνίουΰα, ηάνυ γαρ 9αυμαύΙ(ος η τραγψδία φησί (8ΐο1ι 
ΩοΓ. β7, 3] «φεν φευ γυναίκες ...» ταντα της δικαιοσύνης τα ηοραγγύλ- 
μητα κάί τναρα τοις την κούμικην μετιουύι βοφίαν ίκφωνη^έντα ο% 
ηαραιτητέον. 

ΚΑ βίιηίϋΑ ραιϋοββ ιηαΐίβήδ ρΓαβοβρΙ» ρβΓίίηβΙ Ιοοαβ Ει»1ι(2ιϋ ίιι 
0(1. ο, 92 ρ. 1775 Η. : Ιν τούτοις δε και οίκονομικόν τι κείται ηαράγγείφΜ^ 
Ιν&α τ^ τε αλόχω καΐ ταίς δμοοαις έκέλευΰεν ο βαύιλευς δείχνε» ίηΐ' 
μάόαι• διδάακει γαρ πραγματικώς 6 ποιητής μη δίχα της γνναικφς 
δείν είναι τον άνδρα κελεύειν (οοιτ. κελεύοντα) ταίς κατ^ Λκον γυ- 
ναιξί. Θεόφραστος δ' ύστερον γράψας αυτός (αυτό ?) τε χαραδΟΛ- 
κεν και ώ^ ουδί γυναιί^ιν ανδρός δίχα %ρη μετείναι της άνδρωνίτιίος. ν. ΡΗΙΙ.080ΡΗΙ0Α. XXXIV. 
Περϊ αρχής. 

θεοφράύτον των μετά τα φυβίκά ΙίΒβΙΙο ηοίαιη ββΐ ίη οοίΙίβΙΒαβ 
^αϋ»ΐΐ8(1«ιι 1ΐ8ΐ6€ 8ΐι1)80Γί1)ΐ : τοντο το βιβλίον ^Ανδρόνιηος μίν χαΐ ^£ρ- 
Ι^ΐίαος αγνοονύίν • ονδΐ γαρ μνείαν αντον όλως τίετίοίηνται Ιν τ^Ι ανα- 
Τ(ίν^ των Θεοφράύτον βιβλίων, Νικόλαος δ^ Ιν τ^ θεωρία των ^Αρι- 
^(ηΙΧους μετά τα φυβικα μνημονεύει αντον, λίγων εϊναι Θεοφράύτον, 
ΛΙ α Ιν αντω οΐον ηροδιαπορίαι τίνες ολίγαι της όλης πραγματείας, 
ΑηιΙτοηίεαβ ί^ίΙυΓ ίη Τ1ΐ6ορΗΓ38ΐ6οηιιη ίικίίοβ — β(1 Ιιαηο αηυιη βηίιη, ςα! 
Φ$6 ΗβΓίηίρριιιη οίΐανβπΐ ίη νίΐα Τ1ΐ6ορ}ΐΓ98ΐί α 8θ1ιυ1ίί ίβΐίυβ αυεΙΟΓβ 

66Γ(6 ηοη 3(11ΐί1)ί1α 1ίΙ)Γ08 Τ1ΐ60ρΙΐΓα8ΐ608 ρ388ίπΐ Π)6Π10Γ3ηΐ6Π1 (οΓ. βυ8β άβ 

18)Ρ. Αγ. ρ. 31), 1ί1α1υ8 ίΐΐο ρβΓίίηεΙ υΐροΐβ ΓβοβηΙίοΓβπι 8ΐη(1ΙθΓϋπΐ(|ϋ6 ΑΗ- 
β^ΐβΐΐοοηιπι ίη8(3υΓαΐ0Γ6Πΐ — ςυυπι ηοη οίΐΒνβηΙ Ιίύηιπι ίΐΐϋΐη ηιβίβρίιγ- 
βίειιιη (ΑΓί8ΐοΐ6ΐί8 πιείαρίιγδίοα νυΐ^ο ρΓαβοβιΙεηΙεηι , νβΐυΐ βΐίοπι ηυηε ίη 
^0(1 Μλγο. 211 θΐ νίηάοΐ). ρΐιίΐ. 34, ίη £[υίί)υ8 ρο8ΐ Αγ. ρΐιγβ., ιΐβ οοβίο, άβ 
8βΒ. θΐ οοΓΓ., πιβΙβοΓ. 86(ΐυίΙυΓ Θεοφράατον των μετά τα φνβιι^ά. βοοηίΓα 
^ΐϊ^βΓ 1ί5Γ08 Τ1ιβορΗΓ38ΐβθ8 πιίηοΓβ8 Ιβ^ίΙιΐΓ ίη ΜαΓο. 260) , οίΐβνίΐ ρΓοειιΙ 
^«1)ίο ίηΙβΓ ΑΓί8ΐοΙε1ίε3. βΐ 83ηε ςηίάεηι ίη ίη(1ίείΙ)υ8 01ο§βηί8, ςυί εχ Αη- 
'^οη1οεί8 άβηνβΐί 8ϋηΙ, Τ1ιεορ1ΐΓ38ΐί ΙίΗεΓ ηοη πιεπιοΓβΙυΓ, πιβπΐ0Γ3ΐϋΓ Αη- 
^(ο(6ΐΐ8. νεηιπι εηίπι εΐ 3η1ί(]αυηι 111}Γί ΙίΙυΙηπι Γαίδβε ιιερί αρχής (νεί ηερί 
^η^) , €ΐϋ3ΐί8 Ιε^ίΙυΓ ίη ίηίΐίεε 1ί1)Γ0Γαπι ΑΓί8ΐοΙεΙί8 (Β. Ιι. 5 , 23 , εΓ. Ηβ- 
'ΥοΙι. ηερί αρχών η φνύεως ά), (ΙυεεΙ 3η1ί({υ3 βεευΐί XIII νεΓ8ίο ΙβΙίηα 
φΐ36 ίηΙεΓ ναΓία ΑΓί8ΐοΙε1ί8 ορυ8εϋΐ3 ίη Μ3ηΓΓε(1ί Γε^ί8 ^Γ3(ί3ηι , ςυεηι 
^0ΐΐ08 Ιί1)Γ08 ε θΓ3εεο ΐΓ3η8ΓεΓεη(Ιθ8 εαΓ388ε ρεΓίΙί8 εοη8ΐ3ΐ, 3 Β3γ11ιο1ο- 
^60 (Ιβ Με883η3 εοηνεΓ83 ((Ιε πιίΓ3ΐ)ί1ί1>η8 3ηάίΙίοηί1)α8, (1ε ρΐιγδίο^ηοηιο- 
0^3 , Λβ 8ί^ηί8 — Γε1ί(ΐα3 ίηΙεΓρΓεΙί8 ηοηιίηε ε3ΓεηΙ — ) ΤεΠοΓ ίη εοά. 8. 
Αηίοηίί ΡβΙανίηο 370 (πιεπιΒΓ. βεε. |ϊ (ΐαεπι ροδίςυαπι εοπιηιεηιοΓανίΙ Ιια- 
ίιΐ3 1)ί1)1ίοΙ}ιεε36 εαδίοβ ΜίηείοΙΙί, ε3ΐ3ΐο^ο άεί εο(Ιίεί ηΐ38. εβίδίεηΐί ηεΐΐα 
1)Μίο11ιεο3 ά\ 8. ΑηΙοηίο άί Ρβίΐονβ, ΡαιΙ 1842 ρ. 09, ίρ8ε νβΓ83νί 3. 1857) — 184 — 

βίο ίη$οηρΙ&: Ιηοιρϋ Ιώβτ αη$ίοίίΉ3 άβ ρτιηοίρϋ» ίΓαη$Ιαίίΐ$ ^ 
ςτβοο %η Ιαϋηητη α τηοριείΓΟ ύοΓίΗοΙοπιβο άβ τη6$$αηα ΐη οηΗα ίΙΙίαίΓΛ- 
ίίηΐί ηαί/η^Γβάί $€τ€ηί8$ίιηί Γβρί$ είαΐίβ Βοιβηϋβ αηαίοΗί άβ ΊηαηάίΜίο 
$ηο. ουίιι$ Ηαβο ρπηια τβΓΗα υΐ Ιβ^υηΙαΓ ιη οοΗίοβ βρβοίιηίοίβ Ιοοο 904^- 
Γ&ιη : Οΐίοτηοάο άβΙβτηιιηαΓβ ορονίβί βί ςιηώνε ερββηίαίίοηβηι ^ηβ β$1 άβ 
ρηηιί$ ςαβ βηιτη αϋςαβ β$ί. ηαίητα τηηΐΐίρίβχ β8ί. βί ηί ςιαΐάοη ιιίι^ι^ 
αίηηί ίηρβηϋα ίατηβη ίηηιΐί(αίίοηβ$ Ηαύβηε οπίΠίίηοάαε ρνβ ααίβιη €9ΐ 
ρηπιΟΓϋτη άβΙβΓτηίηαία βί εβτηρβΓ ίββηηάηηι βαάβτη βδί ςαοά αίίςιηβ ^< 
ιη ίηίβΐΐίρΐδίΐίδηε ηοη εβηΜιΙίύηε ίρεατη ροεηβτηηί . . . άββίηίΐ «υΐβπι ρο5ΐ 
9} οοίαιηη&β (ία Γοΐ.) ίΐα : η%$ί $ΐ ςαίε Ηηίη$ τηοάί αοοιριαί (οπηοΜ φια- 
Ιβζ άβτηοοηίαε εηροηίί αΙοτηοΓητη εβά άβ Ηη$ ρβηοΓηρίαηάηίη ίβηιρίαη- 
άηιη ραοά ιη ρηπαρίπηι άίβίηιη ςηβηάαηι αοβίρβΓβ ίβΓίηιηηίη βί ίη ηΛ- 
ίηκα βί ίη ηηίνβΓβί εηΐεΐαηίία βί Ηηΐηε τηοάί οαηεα βί ίη τηβΙΐΗΜ ηωίί^ 
Ηχο β$ί ρΓίηβιρίητη ηηίνβΓεί βοηείάβηαίίοηίε ιη ^νΐδνε βηίια βί ςιηοίηοάο 
εβ ΗαΙ)βηί αά ιηνίββιη, "ΕχρΗοΗ. ίΐΒςυβ Ιιίο ίυοβΓίί βαοΐοήβ ΙϋιβΓ π^ίί'' 
αρχών νβΐ ηερί αρχής 6ί$ α(Ιυυη)6Γ3η(1α8 6$^ ηιιί (Ιυρίιοί νϋποφίβ Ιίΐυΐο 
ίη50Γί1)6ΐ)3ηΙαΓ ^Αριύτοτέλονς η Θεοφράΰτον, βίιηίΐε αιιΐβιη ΑΐΙβηιιη βχβιο' 
ρΐαηι 6χΐ3Γ6 ραίο ΙίΒοΙΗ ίηΙβΓ Απδΐυΐοΐοοδ ηαυο βΐίαιη ναΐ^αΐί ιηρΐ άρκ- 
των χαΐ καχίών (ρ. 1249 — 51 ΒβΙ(Ι(. *Αριΰτοτίλονς ηερί αρετής δΙοί>• 
ΩοΓ. 1, 18), ςαειη νίτΐυίαιη (ΐ6ΠηίΙίοη68 οί (ΙοβοηρΙίοηβδ βχ βΐΐιίοίδ ΡΙ&ΐοαί 

βΐ 303(160)196 3000Π1ΐηθ(ΐ3ΐί8 6Χ06Γρ(3δ 1)Γ6νίΐ6Γ ρΓΟρΟΙΙβηΙΟΠΙ , ίπΙβΓ ΤΙΐβΟ- 

ρΙΐΓ38ΐ608 ηοη ηιβΙίοΓΟ ([αίιΐοηι ίαΓ6 ΓβοβηδΟΓβ νΐάβίατ Αηιίτοηίοιιβ Ρβνο- 
ηηί 3ρη(1 Ό. Ε. 5. 42 : αρετών δίαφοραί ά {λ ουίαβ Γ3ΐίοη6 άίν6Γ5ΐΐ8 βτίΐ 
περί αρετής ά 5, 4β). 

ε6ΐ6Γυηι 3(1ηο(3η(1απι 68ΐ 3ΐί 3υοΙθΓ6 3η1ίςη36 νεηίοηίβ Ιβϋηβε ^ 
^Γ3600 Γ30ΐ36 πΐ6ΐ3ρ1ιγ8ίοοΓυηι Απδίοΐεΐίδ ηοΐ3Πΐ ίΠβπι ίηΙΟΓ Ιίΐιη ΤΙ)€θ- 
ρ1ΐΓ3δΐ6ί Ωηβηι ρΗηοίρίαηιςαο Απδίοΐοΐοί ρυ8ίΐ3Πΐ ίΐ3 Γιιί$36 ίηΐβΐΐβοϋιη. 
υ( ηοη 3(1 ρΓ3606(ΐ6η8 ορϋ8 Τ1ΐ6ορ1ΐΓ38ΐί ρ6Γΐίη6Γ6ΐ 86(1 3(1 86ςα6η$ Ατί- 
βίοΐοϋδ. είβηίιη ίη οο(1. 1ι3ατ. ΙαΙ. XII 8ίη. 7 ρΓ36η]ίΙΙί 3ί( Β3ηθίιι1 (θ3ΐ3ΐ. 
00(1(1. Ι3ΐ. ι. IV ρ. 98) πΐ6ΐ3ρ1ιγ8ίοοΓϋη) 1ί1)Γο Ι 86({α6η8 ηιοηίΐυηι Γα1)η(» 
6Χ3Γ3ΐυηι: Ηηϊιο ΙίδκΗτη ρηηχηιη Οιηηβε ίιοηιίηβε ηαίηρα εβίΓβ βίβ, Αη- 
άΓΟΠίβηε Ηβτηίρρηε (δίο) ίρηοΓαηί, ηβςηβ βηίηι ΐρείηε τηβηιοΗαηι (α- 
βίηηί οτηηίηο ίη βηαηιβΓαίίοηβ ΙΛτοπιπι, ΑηείοίβΙίε (δίο). ΝίβοΙαηε αη- 
ίβτη ίη ΐΗβοήοα νιβΙαρΗ^είβαβ ΑνίεΙοΙβΙίε τηβτηοΓαί ίρείηε, άίοβηε β«Μ 
βεεβ ΤΗβορΠραεΙί. βΐ είΐβΐηε βίηε ίη Οναβοο ηοη αεείιπίΙαίΗΓ είί/Ιο ΑΗ- 
εΐοΐβΐίε, ςικία ίαηιβη νηΐραε /ιαϋβί βιιτη ρΓο Ιί(?Γ0 ΑηείοίβΙίε βί ΟΙί^ίηρίΟ' 
άοΓηε ίη βοτηηιβηΐο εηρβΓ ΟοΓρίαηι ΡΙαΙοηίε (ρ. 16 οο(1.Β38. δ. ρ. 120 ^3Iι- 
ηϋ) ίηάΗοίί ρηαβάαιη νβκϋα ίρείπε ίαηρηαιη είηί ΑηείοίβΙίε, ηοίαιηνε 
βΗτη α ηιβίαρΗί^είβα ΑηείοίβΙίε Ηίο άββεεβ. (}ΐΐ36 αΐΐίηι» άο δΐιο ϋάιΐίιϋΐ — 185 

ΐιιΐ6ΓρΓβ5, ουία8 ϋΐτοΓβ ουιηραπιΐο οχρίίοίΐη νΐιΙοΙαΓ ΛΐΙ)βΓΐί Μη^ηϊ δοηίοη- 
Ιΐβ, ({αί ιηβ(3ρΗγ8ίεί υρβπβ ρηηείρίυιη ίΗβο αρυά Απα^βδ ηοη Η9ΐ)6Π οοη- 
ϋθ6Γ6ΐ, ςαΪΑ 3(1 ΤΗβορ(ΐΓβ8ΐυπι βυοΙΟΓβηι ΓβΓβΓΓΐ ρπιηαιη 1ί1)Γϋΐη 3ε€6ρί8- 
5βιιΙ (4ουΓά&ίη, ΚβοΗ. ρ. 38, 177 βΐ 357. οΓ. άα ({ΐιΊηίϊ ρΙιγδίοοΓαιη Γιιιβ ΤΗο- 
ηιαβ 9ρ. ^0I1^^1&^η ρ. 396). 

(170) 
ΡτορΙβΓ βΓ^^ιιιηβηΙί βίιηίΙΗυάίηβιη δϋΗϋοίο ίηεβΓίββ 86^18 Γι^^ιηβηΙαιη 
^Χ 8θΙιο1ϋ8 ςιιιΒιΐδάΑΐη ίη ΡτονβΓϋίΒ δαίοιηοηίδ Ιι&υδΙαηα, φΐΒβ ρο8ΐ Οίγιη- 
Ρΐθ(1οΗ οοιηιη. ίη Εοοίβδίαδίβπι, ύΓβνί ΙβηΙαηι Ι6ΐηηΐ9ΐβ ρΓοροδίΙο, ΙιαύβηΙϋΓ 
*ο «ιΐίςαο οοά. ιηβιηϋΓ. Ρβπδ. 174 Γ. 4δ* — 48^ ηυϋΓυιηςαβ ηοηηυΐΐίδ. αϊ) 
ΐοΗίοηίΑχίιηβ (υδηυβ 9(1 Γ. 46^), 3(ΐ8θπ1)υοΙαΓ ίο ιηβΓ^Ιαβ ηοΐΏίηα αυείοπαιη 
<Πιί1>ιΐ3 (ΐ6ΐ>6ηΙυΓ. ρΗαιαιη 68ΐ Ηοο Γ. 45^ : του αγίου βασιλείον, 1% του των 
^^Βαροιμίών λόγου (Ββδίΐ. ορρ. 6(1. βαηιίβΓ. Ραγ. 1839 Ι. II ρ. 136): — τι 
«ντ( ηαροίμία, ηαροψία ΙβτΙν τναίδευΰις ηϋ'ών χαΐ ηα^ών Ιηανόρ^η- 
^Μ^. ββφΐιιηΙϋΓ αΐΐβ , διδύμου , ευαγρίου , τταλλαδίου , βΐ Ηοο βϋαιη ΑγΙ- 
8ΐοΙβ1ί8(Γ. 46•): 

αριότοτέλους- η ίρχη η (ΐία η ηολλαί, και εΐ μεν μία 

ΙχΡ|Μν το ξητουμενον, εΐ δε ηολλαΐ η τεταγμίναι η άτακτοι, άλλ^ εΐ 

ψΑψ άτακτοι, ατακτότερα τα ίξ αυτών, καΐ ουκ ίΰτΐ κόΰμος ο κοϋμος, 

οΑλ' ακούμία, χα/ ίατι το παρά φύβιν του κατά φναιν μη οντος, ει δε 

χ^αγμίναι. η Ιξ ίαυτών Ιτάχ^βαν. η νπο ίξω^εν τίνος αίτιας, αλλ' 

^Ι μ^ν ύφ* ίαντών ίτάχ^ηΰαν, Ιχουύί τι κοινον το ϋυνάητον αυτάς 

χοχ(Γνο η αρχή : 

1)960 Αθ3(ΐ6ΐηίοοΓυπι ροΐίυδ δαρίυηΐ (Ιίαίβεΐίεαηι , 6 (ΙιηΙο^ο (ΐαυ(ΐ9ΐη 
^οπβδδβ δϋΐηρία. ((00(1 3(1 το αννάπτον ί11υ(1 οΓ. Τ1ΐ6ορ1ΐΓ. ιιΐ6ΐ3ρ1ι. ίη. 
(Ρ• 308, 7 6(1. ΒΓ3η(1ί8) άρχη δε ποτέρα βυναφη τις και οίον κοινωνία 
^ ίλληλα βΙο. XXXV. 
ΙΙερΙ ίόεών, 

Ιη (ΙαοΒυδ ΗΙίήδ (1β ίίΐβίδ {περί Ιδεών νοί ειδών ΑΙβχ. 8γΓ. = περί 
*ίάί5 ά 0. ι,. 6ΐ ΙΙβδ., ΡΐοΙβπΐ3βϋδ \ν. ρ. 144 άβ ίάβίε αίηιηι €χί8ΐαηί ηεο 
Μ Ηδη III, ίΐβιη βρικί Η3(1δε1ιί Κΐι. V, 100 ^γ. Ιίϋη ερβαβΓΗτη Ιγ68 ιιΐηυη 
^χίχίαηΐ ηβο ηβ, οΓ. βΐίβτη ΤΗοορΙΐΓβδΙί περί ειδών α β \). Ι,. ^, 43. ηίΗίΙ 
Ιιυο ΓπαΙ αΐίαδ Αγ. Ιίΐαΐαβ βρικί Ι). Ι^. ([πί 3(1 ρΓορππηι Ατ. Ιο^ίεβπι ρειΊί- 
ΒΒίΐΐερι εΙδών και γενών ά^ ουί δϋ))ίί€ίΙϋΓ περϊ Ιδίων ά, νβΐ ιιΐ βδΐ ίη — 186 — 

I^&11^. 3ΐη8ςα6 λβ^ϊ εΐόων'χαΐ γ€νων. ηερί Ιδίων ά, άβ ^βηβτβ $ρβ€ΐ€ β( 
ρΓορΗο Ι \ν. ΒαΗβγ = Ηββ. ηε^Ι ειδών) ιηβΙβρΗγδίοοηιιιι ΑτίβΙοΐύΙΙβ ουη- 
ιηβηΙ&(0Γ68 αοΰβρβΓ&ηΙ Ιγ^οΙαπ ηα&β ρπο ίάβίβ βΐ οοηΐη Μβι» ν^^βοΐι 
ία 8θΙΐο1ί5 ΡΙαΙοηίοοηιιη (οΓ. 8ρ6α$ίρρί ηερί γενών χαΐ είδύν η»^α<Εΐ- 
γμάτων 6ΐ ΧβηοοΓβΙίβ ΛερΙ εΙδών ά, περί Ιδεών ά^ ηερί γενών ιμτΙι^ 
δών ά βρα(1 0. Ι^. 4, 5. 12. 13) 6ΐ ςιιί Ιιίβ &(1ν6Γ$«ΐΓ6ηΙιιτ ρΙιΠοβορΙιοπιιη τβΐ 
βηδίίοοπιιη 8ορΗί8(3ηιιην6 (τβίαΐ Ροίγχβηί ί1ϋα8 ςαβιη ΡΙίΑπίββ ιιΐ6ΐηοητίΙ 
Αΐβχ. ρ. 62 , 28) βχβ^ίΙβίΑ 6886η(. ςαοβ ΠΒΓΟβ ιιβ Αΐβχ&ηάηιιη φΐ!(Ιοιη »1- 
1ιί])υί886. ςαί ΙβΓ 608 ιιηυ8£[ΐιβ ΓβΓβ οίΐβνίΐ, ςαίοιιηςαβ €0ΐηιιΐ6ΐι1λπιιιη ύ\α 
Λά ρΓίιηί ιη6ΐ3ρ1ιγ8ίοοΓΐιη[ΐ οβρίΐϋΐιιιη ηοηιιιη (Ιϋί^βηΙβΓ ρβΓίπιοΐΑτίΙ ί(6* 
ηιιηςιιβ 6ΐ ίίβηιιη ΓβίΓ&οΙβνίΙ, βΐ ρρο οβΓίο οοηβΙαΒίΙ (οί. Κοββ ρ. 83). ηίΐιϋ 
βηίιη 18 ςυαιη βΐίοπιιη ςαοφίβ οοιηιηβηίΑΐοΓαιη νββίί^^ϋβ ίηβΙβΙβΓβΙ {ϋί ρ. Η 
18 ω$ τίνες ηκονΰαν. 77, 30 δίο ούδί ντνεμνηματίύοίντο αντ^. ιΐΒΟΟΐ 
ηοιηίηβ οΗαΙ Α8ρ38ΐυιη ρ. 44, 22. 340, 10) Αΐίυά β^ίΐ ηί8ί αϊ βα ςυΜ Ίο^ 
αϊ) !ρ80 ΡΙαΙοηβ Ιη δοΗοΙίβ βχροηί 8θΐ6ΐ)αη( (εί. βϋαιη Αίοίη. άο^ηι. ΡΙ. β. 9• 
δβχΐ. ρ. 533, 13 8<]<].) 3Γ£[αιη6ηΐ3 αηΐίςιιίΐυβ 1τβ<ϋ(8 ΙπΙαφιβ «ά βοβ Ιοβοβ 
αΙΓοΓΓΟί , ({ΐιίύαδ αυΐ ηοΐ38 <]ΐΐ38(1αι» (ΐ6ΐηοη8ΐΓΑΐίοη68 ΓβΓυίβΙίοηβδφΐβ ηΑο 
Ι6(ί^ί886ΐ ΑΓίβΙοΙβΙοβ 3υΙ δίοαίΠα ιηοΐΐα βχοο^ίΐαη ρο886 ρΓοίεββυβ ί(ββ 

η3ΓΓ»Γ6 8υρ6Γ86(1ί880ΐ. ΆΪψΙΒ Η360 ηΐΐίίΐβΐη ({1136 ίΙΐ6 ΟΠίίββΠΐΙ φΙΙΙΟΙ 81ΐ•ΐη 

6886 άιιχί886ΐ Αΐ6Χ3η(ΐ6Γ 6Χ6ΐηρ]ί8 εοη^68ΐί8 ίΙ1ιΐ8ΐΓ3Γ6 , 8Ϊιηί1ία ίηΐβπίαιη ίη 
Αη8ΐοΐ6Η8 (16 ί(ΐ6ί8 10)1*18 οοηΐ6η(ϋΐ €οηΙίη6η , ίΐα Ι3ΐη6η αΐ φΐαβ ΟΗοο (Ιι- 

Γ6ΐ ίρ86 , (16 8110 ά3Γ6 νί(ΐ6Γ6ΐυΓ, ΠΟΠ υΐ ρΓ0ρη3 ΑτίδΙΟΐβϋβ νβΓίΝΙ 86 &Ι^ 

Γ6ΐ 6Χδοη1)βΓ6 (ο£. οίος εϊη αν ρ. 58, 27 — 31. — ων δΐ νυν μνημονενίί9 
Ιοιηε λόγων είύΐ τοίονχοι 59, 7 — 31 , ιι1)ί οΓ. ν. 17 οί δη τοίοντοι Χόγ» 
το μ}ν η^οκεΐμενον ου δεικνύουύί βΙο. 6Χ Ατ. ρ. Θ90^ 11, οί. Αΐβχ. ρ. 58, 
31. — χρώνταί καί τοίοντω λόγω εΙς χατασχ£νι}ν των Ιδεών 59 , 32— 
00, 5, α1)ί οΓ. 8(]4. — ό λόγος 6 άηο τον νοεΐν ηίχταΰκενάξων το είνβί 
Ιδίας τοιούτος έατιν 60, 32 — 61, 3. — ό μίν καΐ τών ηρός τι χατα- 
ΰκενάξων Ιδέας λόγος τοιούτος Ιΰτιν 61 , 9 — 27. — ο δΐ λόγος ο τον 
τρίτον αν&ρωτνον είαάγων τοιούτος 62, 12 — 63, 16, ίη ({αίΒιΐδ 6ΐ Ρ|ΐ9ηΙ&ιη 
6ΐ Εϋίίοιηυηι βΐ ΑπδΙοΙβΙεηι ίαχία αΐ3ΐ, — τοιοϋτοί τινές εΐΰιν οι )^γοι 
οί δια της τών ίδεών ^έ(5εως τας αρχάς αντών αναιρονντες ηρος τοις 
ηροειρημένοις 64, 15—65, 1 3(1 Αγ. 990^ 21 : ααϊ ττάνθ' οαα τινίς αχο- 
λον^ηβαντες ταϊς ηερί τών ιδεών δόξαις ηναντιώ^ηααν ταΐς αρχαις. — 
το δε «χα2 άλλα μνρία συμβαίνει» εϊτίεν, έηεΐ χαΐ άλλοι τινές εΐαι λόγοι 
δει1^νύναι βουλόμενοι τάς Ιδέας . . . εΐαΐ δΐ τίαΐ άλλοι πλείους τθ<αντοΐ 
λόγοι 65, 13 — 24. — δεδειγμένον δε τούτου προα^είη αν τις τοντψ 67, 
23 — 08, 18. — ^αδιόν φηβιν είναι (Χνναγαγεϊν ΐίοΙΧα χαΐ αδννϋεχα ίηό- 
μένα τ^ δό^τ^ ττ}δε. εΐη δ' αν ζοιαϋτα ... καΐ οσα αΚλα Ιν τω β περϊ — 187 — 

ΗπΜτ 72, 15—73, 11. — στι γαρ μη τ^ος ηαράδαγμά τι, %αΙ Ιδίαν γΙ- 

ηιαί χι η γίγον$ χΰν ψυΰη βννίβχώνην^ δείξαί τις αν χαΐ δ ία χοισν- 

199 ΙίγΟΌ 7β, 13^-77, 28. — ΐίοΧλά φηαι ανμβηύΒΰ^ι ατοτνα, α ονκ 

ίαίψΒγη&β άς ονχα γνύριμα . . . τοιαντα μίν τα ατοηα 82, — 20. οΓ. 81, 

24—32. »2, 22^ — 93, 5. — ίηηρΑντο δΐ %αΙ Ιχ^'έσει τινί χρωμενοι 

«τιΠΓβτ €ΐς τοίν ΧΜ %αΙ τψ οίκείαν ονύίαν άνάγειν, 6 δΐ τρότως αίτοΐς 

χης Ιη^ίσεως η^ τοιοντο^ 01. 10—92, 3. οί. νηΐ^ατβ ίϋαά αραά ΑΙβχβη- 

έπηι βΐ ΑβραβΙαηι δ δ\ Χίγη τοίοντάν Ιατι 88 , 4 βίνβ ό Ιόγος τοισντος 

Μ, 18. 95, 10 6(€.). ίη φιίΐιιιβ βχρ]ίο«η(ΙΪ8 ςιιυιη αηο οβτίβ Ιοοο ηοη βοίαιη 

ΛιΪ5ΐοΙβΐ€ΐη 86(1 Ευιΐβιηυιη βΐίβιη βΐ ΡΗ&ηίΑΐη ΙββΙθβ ΓαοίαΙ, ηοη ίηΙβΙΙΙ^ίΙυΓ 

οιΐΓ, βίφΐίιίβηι, φΐοά ηβ^ο, βχ ίρβίδ ΓοηΙίΒαβ 3η1ί(ΐιιί8 6& 1ΐ3α8ΐ3 8ΐη(, ίη 

οβίβτίβ φΐοφίβ Ατίδΐυΐβίββ ροΐίυβ βχ^οηρίαβ ββββ θχίβίίηιοΐυΓ φΐβιη ΕικΙβ- 

ιΐΜ»• €ΐ 60Γ 110118 ροΐίιΐ8 ({αΑΐη 8ΐπιιι1 ρ1αΓ63. ΐΐαςυβ 810 8(9ΐυο, νυΙ^βΗΑ 

«Ιφκ 9θ1ιο1<8ϋοβ βτς^υιηβηία Γ6ά(!ΐ(1ί886 Αΐ6χαη(1ηιηι δίη^ΐίβ ({υί1)υ8(1αηι 

οαΙίΝΓΐιηι «ιιο{οηιπι Ιββϋηοηϋβ άΐβΐίηοΐβ, ςυίΒυβ βί ίρ$6 υβυβ ίυί886ΐ ηοη 

ΑϋΐΜΐθ φϋη 90€ΐιπιϋθΓ6Πΐ θίΙί^βηΙίοΓβηιηαβ πιβηΜοηβηι βοΓαηι Γ6θί88βΙ , ίη 

φιβιαβ αιιη ιηβίβρίιγδίοοηιηι 9Γ£^πΐ6ηϋ8 3ΐι( οοην6ηί3ηΙ βυΐ αΒ ίίβ (Ιίβββη- 

ΙηιΑ. 3ΐ ηίΐιίΐ Γβτβ Γβοβηΐίοηΐιαβ ν{(ΐ6ΐαΓ ηοΐυπ) Γυίβββ φίππι ςαοά βΐ $γ- 

τίιηαβ βΐ βχ ΑΙβχΑηιίΓΟ ΕρΙιββίυβ ΓβρβΙιιηΙ , σχεδόν ταντά ίη 1ί1)η8 ιΐβ ίάβίβ 

ηΐτκϋηΐ ςαβνη ςαββ ίη πιβΙβρΗγδίοίβ. (Ιυοβ Αιί886 1ί1)Γ08 (ηβίΐιιβ βοβ άία- 

1θ(|[ί8 2ΐΙιιιιηΐ6Γ3η(1υ8, ίά ςηοι! 6χ ροίβηιίαι πιαΙβΓίαβ ΓβΙίοηβ βΠιοίΙιΐΓ) ίίιίβηι 

!ιΐ€η(αΓ ϋΐί, \\λ ιιΐ <]αο(! $6Π)6ΐ Ιβ^ΙΙΟΓ ίν τω τετάρτω 111)ΠΐΓϋ θγγογθ 

ΐίΐυηι 8ίΙ (οΓ. Κθ86 ]. ο.) Ιν τω δ Ιβ^^βηΙίβ ρΓΟ έν τω ά. ίρ8υηι (Ιβηίςαβ 

ΑΗβΙοΙ^βΒΐ 1«ΐ68 οΐίηι 1ί1)Γϋ8 οοη(1ί(ϋ886 αηΐεφι&πι ωβΙαρΗγδίοα 6(ΐ6Γ6ΐ, ςαίβ 

|ΝΐΙ«τβπΙ φΐί ιι1)6ηθΓ6πι ^6 8ίηιί1ί1)υ8 όίδρυΐΗΐίοηβπι οαηι εοηΐβπιία ςυοάαηι 

κακαηΐβιη Ιβ^βπΙ ίίβηιιβ ΓβεαββηΙβπι ιιΙ ρΙαΓα (Ι6 ϋβιΐοπ) Γβοίΐί ορβΓβ ρο886 

οοΧΆρ ρπΐ€<Ιίο^β( ροΐίυβ ςυαπι αϊ) ίρ30 οΐίπι οοΐΐαΐα 6586 αηο νβΓΒο οοη- 

βίβΓβΙΟΓ. ςυ36 ίρ83 Π13£[!8ΐΠ Υ6γ1)Α Γβ8ρ6Χί886 ρϋΐ3α(1υ8 68( ({Ιΐί ΠΙΰΙβρΗγ- 

8Κ0ΠΙΠ1 1ιθ€ εοηΙτΑ ί(!6α8 οΑρίΙιιΙηπ) 8ίη^ιιΐ3η ορβΓβ 6ΐ ςυαδί ({ΐιοάαηι 8υρ- 
ρΐβοαβηΐο τβίΓβοΙανίΙ. 

1. (171) 
8γη3η. ίη ηιείαρίι. (μ, 5. 1080, 9: άλλα ηερί μίν των ιδεών %αϊ 
τονχον τον χρόηον %αΙ δια λογιχωτίρων καΐ ααριβεύτίρων λόγων Ιατι 
ιωλλύΐ Ονναγαγεΐν όμοια τοις τε^εωρημίνοις, ςυαε νβΓΐ)^ ρο$1 βα ςυβο 
«χ α, 9 βΧ8€Γίρ8ί( Ρ86υίΐ3η8ΐοΐ6ΐ68 6Χ ίπιίΐαΐίυηβ εοΓυιη ροδίΐα 8αηΙ ηιοβ 
ιΒΙε Ιβ^αηΙυρ ρ. 991, 18 §αδιον γαρ ύνναγαγειν πολλά βΙο. ί1)ί Αΐβχαη 
άα ηιβιιΐίοηβπι 8ΪπιίϋΙβΓ Γ60βΓΛΐ 1ίΙ}Γ0Γυπι (ίο ίίΐείδ) ρ. 301 , 33 Βγ. (βοΗ. ίη 
αΐ€(. ΒβΓοΙ. 1837. οΓ. βραιΐ Κ3νβί88οη , 6δ8αί 8αΓ 1» ιηβΐ. Ι ρ. 75 βχ οο(ί. — 188 — 

ΡβΓ. 1895) : οτι μΐι^ τούτων ούδεν ηλέον εΙπείν Ιχεί προς την τον Μ€θν 
νηό^εαιν δήλοι καΐ το ηρώτον ταύτης της πραγματείας βιβλίο ν %αί τα 
ττερί των εΐόών αντω ηεπραγματενμενα δύο βιβλία • ύχεδον γαρ ταντβ 
ταντα ηανταχον τα ίτίίχειρήματα μεταφέρων και ηοτ\ μίν αντα αατα- 
τερματίζων %αι υηοδιαιρών ηοτΐ δΐ ανντομώτερον αηοιγγίλλων ηειρα- 
τα ι τους ττρεββντέρονς Ιαντοϋ φιλοΟοφονς ευ^νειν, 

δγηβη. ίη ιηβΐ. (ν, 6. 1093^24: τα μΙν ουν Συμβαίνοντα ταντα τι 
καν Ιτι πλείω ανναχ^είη) οί(. αρικί ΒΓ&η(ϋδ. άβ ρ6Γ(1. Ατ. 1. ρ. 14 : ταντα 
ίοτιν α Ιν τούτοις αντιλέγει ταΐς των Πυθαγορείων %αϊ Πλατωινικόν 
ανδρών θεωρίαις^ α δη περιέχει χαΐ τα ίν τφ μείζονι των ά ^ηθένχα, 
ως και 6 νηομνηματιβτης ^Αλέξανδρος νπεόημηναχΟ' 
διο και ημείς τούτοις ίπιύτηύαντες ούδ^ ΙκεΙνα (βοΟ. ίο 1. « οοπιιηβη• 
ΐΑΠίιηι ηοη 80ηρ$6ΓβΙ 8γπ3ηα8 , $6ά ΙαηΙαπι 1η β, γ, μ, ν) παραλείοί- 
πέναι νομίξομεν , ου μην ουί' ούα Ιν τοις περί εΙδών δύο βιβίίοΐζ 
προς αυτούς εΐρηκε ' αχεδον γαρ κακεΐ τα αυτά τοιυτα ανακν%Ιοϊ. 
βΑάβπι 3(1 Η. ]. βχ 60(ΐ6πι Αΐ6χαη(!Γϋ ΕρΗββίυβ ςιιοςιιβ ΓβρβΙϋ ρ. 815, 15 
Βοη. : τα μίν ουν Συμβαίνοντα , , . τα ζηθέντα έύτί, καΐ Ιτι πίεΐ^ 
τούτων ΰυναχθείη^ τα περί των εΙδών γραφέντα αντφ δύο βι^ΐΜ% 
άλλα οντά τναρα το μ και ν καΐ έκτος της μετά τα φυΰικα ύχηηάί^^ 
(6Χ £ρΙΐ68ίο δίιηίΙίΙβΓ Ρ$6υ(ΙορΙιί1οροηυ5 ίη ηιβί. Γ. 67^ βρυά Καναίββοο Ι 
ρ. 75). 

2. (172) 

$οΙιοΙ. 3ά Οΐοηγβ. ΤΙΐΓβο. ζΐΛίΩνα, (δΙβρΗβηί ρ1ιί1θ8ορΙιί , οί, Βη. ρΓΟ- 
Ιβξξ, ρ. 673 6( 8θ]ιο]. δΙβρΗ. οίΐ. ρ. 743. 759. 817. 868 8ης.) ίη ΒβΙϋ&βΗ 
Αηβοίΐ. Ογ. ι. II ρ. 660, 32 (βχ ωβ. οίΐ. Γ&1)Π0. Β. β. III, 395 Η.): Ίατίον 
δε οτι οι οροί των καϋ^όλου καΐ αεΙ μενόντων εΐαίν^ (ίς και ^Αριβτο- 
τ έλη ς ειρηκεν Ιν τω (οογγ. τοις) περί Ιδεών α προς τάς Πλάτωνος 
Ιδέας έύτιν αυτώ πεποιημένα, τα μΙν μερικά πάντα μεταβάλλονΰι 
καΐ ουδέττοτε ωύαύτως Ιχουΰι, τα δί καθόλου ατρετττα και αίδιά έύτιν, 
α δη αυλλαβων ο τεχνικός ορίζεται^ οίον . . . 

Ηαεο 6Χ ηιβΙαρΙιγβίεοΓυιη οοιηιηβηίαηο ςαοιίαιη Ωαχί880 ΑΐΙνοΓίίΙ 
ΒουΐΌΟΐ (ΡΙαΙυη. Αγ. ορυδο. ρ. 5), ((υί οοιηραΓαΙ Αβοίβρϋ οοπιηι. 8(1 Ιοευιη 
Πΐϋΐη (Ιβ ΡΐΗίοηίεοπιπι πΓ^υπιοηΙυΓυπι νί 3ΐ({α6 ρΓβΙίο Ιη η)6ΐ. α, 9. 990^10 
{έξ ένίων μεν γαρ ουκ ανάγκη γίγνεοθαι αυλλογιομόν) βΐ) ΑΙβχβηιίΓΟ 
πιυΐΐο 1>Γθνία8 (ρ. 58, 26 — 31) 3ΐΐ8θΙαΙιιιη. υ1πυ8({α6 υθγΙ)» ί»ιη (Ιί^ηα νί- 
(ΙοηΙϋΓ (ΐυββ ο\\θ(?ΓραΜΐυΓ. Α8θ1βρίιΐ8 (οχ Αιηηιοηίο) ρ. 563, 23 Βγ. (αίΐ• 
ΒΓαη(1ί8 ιΐβ ροπΙ. Αγ. 1. ρ. 15): τέαααρα ουν αίτια υπάρχουΰι τα δει• 
κνύντα οτι αί Ιδέαι υτνάρχουύιν , αλήθεια , μονή καΐ μνήμη , άριθμ6ς^ — 189 - 

αΐ οριβμΌς. Ικ μ,Ιι^ ονν της αληθείας οντω χατεαχίναζον οτι 

ϋΐάρχονύίν αΐ ΙδΙοίΐ. Ιλεγον γαρ ουτω^ οτι Ιντανϋ'α ουκ Ιΰτι χάβαρα 

Ι'^ΐΟ'εία^ αλλ* ?χει μ^μιγμίνον το ψευδός και ουκ Ιύτιν αλη&εια. 

ψολόγηται δΐ οτι ϊβτιν αΧη^εια' έαν γαρ μη ]/ αλήθεια, ονδ αλίο 

ί ίστιν , ει γε Ιχ της αληΜας τα άλλα προέρχεται, φοινερον ονν οτι 

ηάρχονϋιν αΐ ίδίαι • παρ^ ανταΐς γαρ αώξεται το αμιγίς χαΐ κα^αρον 

«τντων των ινραγμάτων , ωβτε χαΐ η κυρίως αληϋ'εια. ηαλιν δί φαΰιν 

η εΐ μη ίατιν Ινταϋ^α μονή μηδΐ κάμαρα μνήμη δια το ^ευΰτον 

^ς νΧης * η γαρ §εναις αντη ουκ ία μόνιμον είναι χαΐ ατάσιμον την 

ίνι^μην εύτι δί 6μθλογουμ{να)ς χάβαρα μνήμη χαΐ είλιχρινης χαΐ 

'.^λΦηος χαΐ άεΐ ωύαύτως Ιχουαα^ ίύτιν αρα Ιδέα μνήμης ηαρα τω 

^μιουργω , ίηειδη χαΐ δει είναι την όντως μνήμην , ίξ ης πάαι τοις 

(λλίκς το εϊναι. Ιπειτα χαΐ έχ των αριθμών, εΐ γαρ τα ένταν&α 

νάνχα αριθμητά ύηαρχουοιν ^ εΐοϊ δΐ χαΐ αρι&μοϊ αυτοί χοτθ αυτούς 

ίίχρονντες τα αριθμητά ^ έπεί ουδί αριθμητά υτίάρχουσι μη όντων 

ζών αριθμών των αρι^μονντων^ φανερον οτι υηάρχουΰιν Ιδέαΐ' οί 

γαρ χυρίως αριθμοί οί μετρητικοί πάρα τω δημιουργώ υτνάρχουβιν, 

τκάλιν δε χαι έχ των ορίΟμών. τα γαρ Ινταύϋ'α αόριΟτα υπαρχουαιν^ 

οί ίί χυρίως οροί των αιδίων πραγμάτων υπάρχουβι και των αεί 

οσαιίτως εχόντων χαι μη ποτέ μεν όντων ποτέ δε μη όντων ^ τά δε 

Ιντΰΐν^α τοκίδε' εΐ ουν υπάρχουβιν οριαμοί^ φανερον οτι καΐ Ιδέαι 

Όηά^χονύι. οΓ. ΑΙβχαπίΙοΓ ρ. 58, 26 — 31 : η τινας των λεγομένων λόγων 

νπ αυτών ως τελειον 'φέ\ίδεΓς και μηδίν δειχνύντας αιτιάται^ οΐος 

«ίί/ αν 6 λέγων εΐ Ιβτι τι τάλη^ές , ειη αν τα είδη • των γαρ ένταϋ^α 

^^Ιν αληθές, χαΐ ει μνήμη ίατιν^ Ιΰτι τα εϊδη' η γαρ μνήμη του 

}^ναντος, χαι 6 τον αριθμόν οντος εϊναι λέγων , ταύτα δί ουκ οντά, 

"ίί', των εΙδών ίατιν αρα τά είδη. ομοίως δε καΐ ο τους οριβμούς 

των όντων εϊναι λέγων , τούτων δε μηδέν εϊναι. οί δε τοιούτοι λόγοι 

^^όξίς τε και το δέον ουδέν δειχνύντες' διό των μεν τοιούτων ούδε- 

^^ζ μνημονεύει νυν, ενώνει δε τινας των δοχούντων τι δεικνύναι 

(ν. Γρ. 3). 

3. (173) 
ΑΙεχ3η(ΐ6Γ 3(1 Αγ. ιηοΐ^ρΐι. (1, 0. ΟΟΟ'^ΙΟ υΙ)ί ροδΙ ντΓΐ)Λ ίη Γγ. 2 ίΐΐα- 
'ΙΓ313: ΐτι κα-^' ους τρόπους δείκνυμεν οτι εΰτι τά είδη, κατ ούϋ'ένα 
φοίνίται τούτων έζ Ινίων μεν γαρ ουκ ανάγκη γίγνεα&αι ΰυλλυγκίμόν 
~~ ρβΓ^ίΙ ίΐη : έξ ενίων δε καΐ ονχ ων οιομε^α τούτων εΤδη γίγνεται, 
^^α τε γαρ τους λόγους τους έκ των έπιβτημών ειόη ϊΰται πάντων 
οοίον ίπιατημαί εΐαι , καΐ κατά το *^ν έπΙ πολλών καΐ τών άποφάαεων^ 
'""^α δε το νοείν τι ψ^αρέντος τών φθαρτών * φάνταβμα γάρ τι του- — 190 — 

τΰον Ιστίν) ρ. 50. β: ηλεοναχως μίν ταίς ΙηίΟτημαις 9Τ^ νψ χύ^ 
Ιδεό5ν κοτζαύίανην προύεχρηααντο ^ ώς Ι ν τω ηρώτφ η$ρϊ Ιδίί^ 
λέγει, ων όΐ ννν μνημονενειν Ιοικε λόγων είαΐ τοιούτοι, ά ηα^ ί»- 
ατημη προς !ν τι Χ€τ1 το αντό ίηίχναφίρουύα ποιεί το αντης 1(ίγθ¥ 9Λ 
προς ονόΐν των χαθ' Ιχαοτον , είη αν τι ίίλλο χαθ' ί%α€χψξν παρί τ« 
αία&τιτα αΐδιον %αΙ παράδειγμα των χαθ' ί%άβτψ Ιπι^ηημψ^ γινο- 
μένων τοιούτον δΐ η Ιδέα. ϊτι ων ίηιΰτημαΐ είσι^ ταύτα Ι^ιν ίΐ- 
λων δί τίνων τναρχ τα χαθ^ ίηαστά εΐΰιν αΐ ίπκηήμαι , -χαυτα γαρ 
άπειρα τε %αΙ αόριύτα^ αϊ δε Ιταΰτημαι ωριύμίνων {-μίνον οο<1ά.)* ΙΐΓίΐ)^ 
αρα τινά παρά τά χαθ' ίηαύτα^ ταντα όΙ αϊ Ιδίαι. Ιτι ύ η Ιατριι^ 
ουχ Ιΰτιν Ιπκίτημη τήαδε της νγιείας άλλ^ απλώς νγηίας^ Ιατα$ ζις 
αντονγίεια ' χαΐ εΐ Ί] γεωμετρία μη Ιατι τονδε του ΐ6ου »αΙ τούδε ιον 
ύνμμίτρου Ιπιατημη άλλ^ απλώς ΐόον %αΙ απλώς ύνμμίτρου^ Ιιίταιη 
αυτόιύον και αντοΰνμμετρον, ταντα δί αί Ιδίαι, οί δη τα$οντθί λθ)!Μ 
το μ^ν προχείμενον (ιιΐ βίΐ ίρββ ρ. 900^11) ου δειχνύουαιν^ ο ψ Χ9 
Ιδίας είναι ^ αλλά δειχννουαι το εΙναΙ τίνα τίαρά τά Μτθ' ΚκβηΤΜί ««1 
αία^ητά. ου πάντως δι, ει τίνα εατιν α εΐΰι παρά τά %α^^ Κκα^τβ) 
ταϋτά είαιν ίόέαι* ξΰτι γάρ ιταρά τά χαθ' Ιχαΰτα τά κοινά ^ ων φαμ^ 
χαι τάς επιύτημας εΙ\>αι ... (ρ. 59, 32) χρώνται δΐ χαΐ τοιούτφ λιογψ 
εΙς χαταύχενην των ιδεών, ει ίχαοτος τών τωλλών άν^ρώιτων αν^ρφ- 
πός Ιΰτι χαΐ τών ζώων ξώον χαι ίτίι τών άλλων ομοίως^ χαΐ ον* Ι^ιν 
Ιφ* Ιχάατου αυτών αυτό αυτοϋ τι χατηγορουμενον ^ αλλ^ ί^τι τ» ο ιμΙ 
πάντων αυτών χατηγορειται ονδενΐ αυτών ταυτον ον^ εΐη αν χι τ(κί* 
των παρά τά χαθ' !χαατα οντά ον χεχωριαμίνον αυτών άΐδων* άύ 
γάρ ομοίως χατηγορειται πάντων τών χατ ' άρι&μον άλλαΟόομίνωΐΡ. 
ο δΐ Ιν Ιατιν ΙπΙ πολλοίς χεχωριϋμενον τε αυτών χαΐ άίόιον^ τουτ 
έαΐϊν Ιδέα' είσΐν άρα Ιδέαι. τουτόν φηΟι τον λόγον Χ€ίταίίκ^ζειν 
Ιδίας χαΐ τών άποφάβεων ... (ρ. 60, 32) ο λόγος 6 άτεο τον νοπν 
χατααχευάξων το είναι Ιδέας τοιούτος Ιύτιν, εΐ Ιπειδάν νοωμεν αν- 
θρω^ον η πεξον η ξώον, τών όντων τέ τι νοούμεν χαΐ ουό^ν των %α^ 
Ιχαύτον^ χαΐ γάρ φ&αρίντων τούτων μένει η αυτή Ιννοια, δήΐον ως 
Ιατι τΐαρά τά χαθ' ίχαύτα χαΐ αΙαϋΎΐτά^ ο χαΐ όντων έχείνων χαΐ μη 
δντων νοούμεν * ου γάρ δη μη ον τι νοούμεν τότε, τούτο δε εΙδός τε 
χαΐ ιδέα Ιΰτίν, φι/σΐ δη τούτον τον λόγον χαί . • . φερτών Ιδίας 
χατααχευάξειν βΙο. 

4. (174) 
ΑίοχβηάοΓ 3(1 Αγ. ηΐθίαρί). (ί1). ν. 15 — 17: Ιτι δΐ οΓ άχριβέίίτεροί 
τών λόγξον οι μεν τών προς τι τνοιούοιν ιδέας, ων ον φαμεν είναι — 191 - 

καθ αντο γένος ^ οί δε τον τρίτον ανι^ρωπον λέγουΰη') ρ. 02, 12: 6 ίί 

(οοηΐτα ίϋβΑβ) λόγος 6 τον τρίτον ίίν^^ωηον εΐοάγοαν τοιούτος, Χίγονύί 

τά ηοινόίς ηατηγορονμενα των ονοιων κυρίως τε είναι τοιαύτα χαΐ 

ταντα είναι τα ΐαα, Ιτι τα όμοια άλληλοις του αύτου τίνος μετουύΐα 

ο§ίύΐα αλίηλοις είναι ^ ο χνρίως ίύτΐ τούτο ' %αΙ τοντο είναι τήν Ιδίϋΐν. 

βίλΧ εΐ τ(Λτο, %αι το ηατηγορουμενον τινών κοινώς^ αν μη τούτον 

ϋ έκεΐνην τινί ων κατηγορείται^ άλλο τι ίατι παρ' Ικεΐνα^ δια τούτο 

χ€τ^ γίνος 6 αύτοάν&ρωπος οτι καττιγορονμενος των χαθ' Ικαύτα 

ονόενΐ αυτών ην 6 αυτός, τρίτος αν^ρωτως Ιΰται τις ηαρά τε τον χβθ' 

δίΜΜητα, οίον Σωκράτη %αΙ Πλάτωνα^ ΐΜα ηαρα την ιδίαν, ήτις και 

^ηηη μΙα %ατ αριθμόν έύτιν ... (ρ. 62, 33) δείχνυται %αΙ όντως ο 

Τξ^ίτος άνθρωπος, εΐ το κατήγορου μενον τινών πλειόνων αληθώς και 

Ιοτιν άλλο τναρά τα ων καττιγορεΐται κεχωριύμένον αυτών ' τούτο γαρ 

^^γοίνται δειηννναι οί τας Ιδίας τΜμενοι, δια τούτο γαρ ΙατΙ τι αυτΟ' 

<>νθ^(ΐΜΐ09 *β^' αυτούς, οτι 6 αν^ρωηος κατά τών χαθ' ϊκαύτα αν- 

ηραίων ηλειόνων ονταον αληθώς κατηγορείται καΐ άλλος τών χ«θ 

^Μύτα ανθ'ρωΛϋαν ίατίν * αλλ' εΐ τοντο , ίσται τις τρίτος αν^ρωτνος. 

^ γορ αλίος ο κατηγορούμενος ων κατηγορείται καΐ κατ* Ιδίαν υφε* 

<^ός, κατιιγορεΐται δί κατά τε τών χαθ' έκαστα καΐ κατά της Ιδέας 

ο 9ν^§Μ0ς, Ιϋται τρίτος τις αν&ρωηος ηαρά τε τους χαθ' ίκαύτα 

*«1 τήν Ιδέαν, όντως δε και τέταρτος ο κατά τε τούτου καΐ της Ιδέας 

<^ των χαθ' !καΰτα κατηγορούμενος^ ομοίως δ^ και πέμπτος και 

τοντο έη^ άπειρον, Ιύτι δε ο λόγος ούτος τ φ πρωτφ ο αυτός, έπεί 

*νΐηο τοΓ ο^Μί του αυτού τινός μετουοία όμοια είναι * όμοιοι γαρ οι 

τι ανθροΜΕΟ^ καΐ αΐ Ιδέαι . . . τ^ μίν ουν πρώττ} (ρ. 62, 12 — 20) του 

τ^του αν^ροίπου έξηγηβει άλλοι τε κέχρηνται καΐ Ευδημος ΰαφώς ίν 

^^ περί λέξεως, τ^ δε τελευταία (ρ. 62, 33—63, 9) αυτός ίν τε τω 

^ίτίρχφ (οογγ. προίτω) περί ιδεών και έν τούτω μετ ολίγον (βεϋ. 

Ρ•^1, 2: καϊ εΐ μίν ταυτό είδος τών Ιδεών καΐ τών μετεχόντων^ ίΰται 

^'ίΜΗνσν βΙο. &(1 ([ϋβιη Ιοουιη ΑΙθχ. ρ. 68, 25: ίΰτι δΐ το νυν λεγόμε- 

^^ νπ αυτού , ο Ιξηγούμενοι τον τρίτον αν^ρωπον δεύτερον έ^η- 

Χ«ί*ίν). 

43. 

Ει Γβΐίφία Λίβχβηάη (Ιί8ριιΐ3ΐίοη6 8ί (|ΐια6 βά ΡβθυιΙαΓίδΙοΙβΙβιη ρβΓ- 
Ιίηβτβ ΐ6ηιΐ6Γΐ3 (οΓ. ρΓ&βΓ.), οο^ίίβηίίαιη ρΓαβοίρπβ νί(ΐ6ΐιΐΓ (Ιβ βίβ ^αββ Ηβ- 
ί>βΙ ρ. 64. 15—65, 1 βΐ ρ. 65, 14—24 βΐ ρ. 82, 11—20 3(1 Αγ. ρ. 990^21. 
27. 901»>24. — 192 — 

5. (175) 
ΑΙβχβηιΙθΓ 3(1 Αγ. ιηβίβρίι. ρ. 72, 13: οτι δΐ μη ώς Ενδοξος ^{Γιο 
ηαΐ αλίοι τινίς μίξεί των Ιδεών τα αλλα^ §άδίάν ξμηΰ^ν (Ι, 9. 991, 1Β) 
είναί βνναγαγείν πολλά καΐ αδύνατα ίηόμενα τ^ ^^ ^'^• ^^^ ^ 
αν τοιαύτα, εΐ μ,ίγνννται αί Ιδίαι τοις αλίοίς^ ηρώτον μίν αωμχηα 
αν εΐεν σωμάτων γαρ η μίξις. ίτί ίξιουβιν Ιναντίααιν ηρος αλληίας* 
η γαρ μιξις κβττ' ίναντίωβίν ίΰτιν. ϊτι ούτως μιχ^ηαεταί ώς η οίην 
ίν Ιχαστω των οίς μίγννταί {-νυνται οοάά., οογγ. Βοηίΐζ) είναι η μ{(ίος* 
αλλ^ εΐ μ\ν ολτι^ Ιβται Ιν πλείοοι το "ίν %ατα τον άρί&μόν ϊν γαρ 
κατά τον άριϋ•μον η Ιδέα. εΐ δί ηρος μίρος ^ το μέρους τον αύτοα^' 
θροόττοι; μετίχον , ον το αντοαν&ραίτνου Ιοται άν^ρωηος (οί. ΑΙβχ. ρ. 72, 
18: η λίγοι αν^ ίίς τίνες ηκονΟαν — Αδραβΐαβ, αΐ ογ6<!ο — ^^^ 
«χατ' ουδίνα τρόπον των εΐω^οτων λίγεύϋτίΐι^ νπο των τας Ιό^^ξ 
τιθεμένων, ξητονντες γάρ τίνα τρόπον η μετοχή η των είδύν^ η ονίοζ 
φααΐν ως Ιν ίχάοτω των κατά μίρος Ιννπάρχειν τι}ν Ιδ^ν^ οίον ί^ 
ίκάύτω των τίνων ανθρώπων τον αυτοάν^ρωιπον , η Ιν εχάοτω μίρος 
της Ιδίας ^ η παράδειγμα το είδος ίύτι τοις μετίχονοιν. ων οί μί^ 
πρώτοι δνο τρόποι της μετοχής αδύνατοι ^ ως ημείς τ ε ίδείξαμεν 
προ ολίγον καΐ αντος είπεν Ενδόξου μνημονενοας . . . οί. βαιίβιη ρΓΟ^ 

8υ8 ίΐΐ 63(ΐ6ΐη Γ6 δΟβρϋοΟΓϋΙΏ ΓϋΙίοείηΗΐίο ΟΟηΐΓβ Ρ^ΐ]ΐ3£[ΟΓΐό08 1. β. Ρΐλ- 

Ιοηίουδ 3ρυ(1 δβχΐϋΐη αΛν. ΑοξίΏ, IV ρ. 535, 4 — 16 Βΐ£.). IV* διαιρετοί 
αν εΐεν αϊ Ιδίαι και μεριαταί, ουααι απαθείς, Ιτιειτα Ιοται μ^ όμοιο- 
μερη^ εΤγε πάντα τα ίχοντά τι μίρος ίξ αντον ομοιά έοτιν αλίηλοις' 
πώς δΐ οϊόν τε τά είδη ομοιομερη είναι ; ου γάρ οΙόν τε το μίρος τον 
άν&ρώπου άν^ρωπον είναι ^ ως το του χρυοοϋ μίρος χρνύάν. ίτ«, ύς 
και αύτος ολίγον προελ^ών λίγει (ρ. 900, 27. ΑΙβχ. ρ. 77, 29. οί. Α16Χ. 
ρ. 67, 23 — 68, 9), ίν ίκάοτω ου μία Ιοται Ιδία μεμιγμίνη άλλα ηοΐλαί* 
εΐ γάρ άλλη μεν ζώου Ιδία άλλη δΐ άνθρωπου ^ ο δΐ άν^ωτίος καΙ 
ξώόν ίβτι και άν^ρωτως ^ άμφοτίρων αν μετίχοι των Ιδεών %αΙ ο 
αύτοάν^ρωτως δε Ιδία^ η μίν και ξώόν ίοτι, μετίχοι αν καΐ αντον 
του ξωον όντως δΐ ονκίτι αν άπλαΐ αί Ιδίαι εΐεν^ αλλ* ί% ποίλών 
Ονγκείμεναι , καΐ αι μεν αντών πρώται αί δ\ δεύτεραι, εΐ δΐ μη εΐαι 
ξώον, πώς ουκ άτοπον άν&ρωπον λίγειν μη εΐναι ξώον] ίτι δί^ εΐ 
μίγννταί τοις προς αντά ονοί , πώς αν ϊτι εΐεν παραδείγματα ^ ως λί" 
γονοιν; ονδί γάρ όντως τά παραδείγματα ταις είκοοι της ομοιότψος 
της προς αντά αίτια τω μεμιχ^αι. ϊτι τε καΙ ύυμφ^είροιντο αν τοις 
ίν οϊς είύι φϋ^ειρομένοις, αλλ' ονδΐ χωριβταΐ αν εΐεν αυταΙ χ«θ' βτν• 
τάς , αλλ ίν τοις μετίχουΟιν αυτών, προς δε τούτοις ονδ^ ακίνητοι 
ξτι ίοονται^ καΐ οαα άλλα ίν τω δεντίρω περί Ιδεών την ^ό|οτν Η):; ια-ντην εξετάζων εόειξεν άτοπα ϊχονύϋΐν, δια τοντο γαρ εϊπε το ι ^α- 
δ^σν γαρ ύνναγαγειν ηολλα %αΙ αδύνατα προς την όόξαν ταντηντ^' 
Ιηεΐ γαρ ύννηκται. XXXVI. 
ΠβρΙ των Πνϋ'αγορβίων, 

ΙϋιΗ ΑΗβΙοΙβϋ &(ΐ8θπρΙί ιΐβ ΡγΐΗ3^0Γ6ί8 {άβ φιο ν. Ηοββ 06 Ατ. ]. 

ρ. 79 — 83). φΐί ιηίηίιηβ ίηυΐΠίβ ταηιβηαβ ίιιίΐ ροβΙοηοηΒιιβ (ιιβφΐβ οι! 

Αορβίβ^ιη 0€Γΐ6 3βΐ3ΐ6ΐη, ίΐ6 οείθήδ βηΐιη ηοη ΠςαβΙ. βίβηίιη βί ίρ$6 

^<ιιη, φιοά Γβοίΐβ ΟΓβάαβ, ΑΙοχαπίΙβΓ ΡοΙγΗίβΙΟΓ ίκΙΙιΙΒυίΚ» ηαΐΐαβ Ιβιηβη 

^οηιιη ηονίΐ ηαί ίπβ^ιηβηΐβ ΙυΙβΓυηΐ ίιιΓΓβ οοΐΐβοΐα , βχοβρίο ΓοΓίββββ ΑροΙ- 

^οιιΐο), βίαβ ϊ^ίΙυΓ ΓβΠηυίαβ ηυββ 83ΐί8 ιηιιΐΐαβ βχίαηΐ, οίαπδβΐιηβ ϋΐιιά 

^ΒίρΓοΒλοΙ, ςαο(] ςιιί βΐ Αηδίοΐεΐίβ 3ηΙί(]ΐιοηιπι ία(]ίΰ6ΐη α^οοϋβ Γ8ΐίϋτ 

ιιβηι εο§;ηον6ηιιιΙ βΐ ΙίΙΙβΓοηιπι βΓ&βϋβΓυπι ΗίβΙοπβιη ρβΓβρβχβπιηΙ, ίη ςυα 

^ ΑΗδΙοΙβΙβ 6ΐ ΤΙιβϋρΙίΓΑβΙο ηονυ8 ρΐ3ΐΐ6 Γθπιιη ογ(1ο ΐηοίρίΐ, βοΐιιηΐ 

οιηηββ (Βθ6ΐ1ιίθ8 οχοίρίο βΐ ΟβΗβεΗίοβ εΐ 6ΐ3(Ιί8θΗίθ8 βοηιιηςιιβ βίιηϋββ) 

^ΤίΚι^οΗοβιη ηοη ρΙιί1ο8ορΗί&πι 6χΙίΙΪ886 86(1 βίον Πν^αγορίίΐόν , ηοη 

^ ρ1ιΙ1θ8ορΙιθ8 Γυί886 Ργ11ΐ8^0Γ6θ8 ({113ΠΙ 83ρί6ηΐ68, ηυ1ΐ3ΐ6ηιΐ8 βυίβηι 

ι^^αβ 8θπρΙοΓβ8 ηβηυβ (Ιίβίεείίΰοδ. οοπιρΓούαηΙ ί^ίΙοΓ βα ηιίΑβ (Ιίβοίηιυβ 

^^Ατ^ΙοΙβΙβ, 81 ηυίάβηι ΓβοΙβ (Ιί8θίπια8 ίΐ3(]υ6 ιιΐ ηυββ (Ιβ ΡγΐΗβ^οΓβοηιηι 

^^18 ρ]8αϋ8(ΐυ6 ηαπρεί , ΙεΓπιίηίβ εχιιπιηαδ ρΗίΙθ8ορΙιίοί8 <]ΐΐ08 α ΡΙαΙοηίδ 

^οΐβ αεοβρίΐ βΐ α ρΗί1θ8ορΗίοί 86Γίηοιιί$ οοη8υ6ΐυ(Ιίη6. βίβηίπι Ιιαεο (Ιαο 

ΝΪΜίωαηι βαηΐ ίη (|ϋϋ)υ8 ίΙΙυδίΓβηιΙίδ ααοΙΟΓ νβΓδαΙυ» 688Θ ΓβρβηΙϋΓ, 

'Τηώοϋοβ 3ΐ(]υ6 ΓβΗ^ίο83 (ΙίοεηιΗ (Ιοεεηιϋηαβ πβΐίο (|υα νίΐβπι 3(1ογ- 

ο<Τ€Γ9ηΙ αΐηαβ κΐαάία ιη3ΐΙιεηΐ3ΐίε3 3(1 ΓβΓααι η3ΐαΓ3ηι βΐ ίρ83 8γηι1)θ1ί(Μ! 

'ΡρΗΰ9ΐ2. Πΐ3ΐ1ΐ6ηΐ3ΐί(^ βηίηι 8θίβηΙί3 ρρο ρΙιί1θ8ορ1)ί3 6Γ3ΐ ΡγΐΗβ^ΟΓβίβ, 

Β^ΙΙιβιηβΙίοβπι ΗυΙβηι ρΗϋοδορΗίβπι δίνε ροΐίαβ (ϋ3ΐ6εΙίθ3ηι πΐ3ΐΗ6ηΐ3(ί(^ηι 

ηοΒ Ρ]τΐΙΐ3^0Γ38 ίηνεηίΐ ηεςυε ΡγΙΙιβ^οηεί , ίπιηιο ΡΙβΙο εΐ ΡίβΙοηίοί εΐ 

φΐί 61 εβάβπι 86η1εη1ί3 ίυ(1ί(^ηδ ηαηΐ6Γί(]ΐιε υΓ^επδ υ$υη) (Ιίβίεοΐίοαπι , άβ 

^00 ηοη <Μ>^ί(3νεΓ3ηΙ ΡγΐΗβ^οΓεί 8γπιΙ)θ1ί8 εοηΐεηΐί, ίιί8ΐθΓί3Π] ρΐιίίοδο- 

ρΜββ ρηηιυβ ίηοΐιοανίΐ ΑηβΙυΙεΙεδ. (1ε (^αυ οπιηί βΓ^αηιεηΙο (οΓ. Κθ8ο 

^^ Αγ. ι. ρ. 2 δί}. 10 8^(1. 35. 79 δίί([. 91 δ^ίί- εΐε.) ί|υο(1 ί3πι υΐίηι εοη- 

Λιη ρΓοΓβδβαδ 8ϋπι ρεουΐίβπ ΠΗγο υ1)εΓίυ8 εχροηεηίΐί (ρ. 79) , ί(! 8ίουΐ3ί 

Απ$ΐο(β1ί(;ο ηε^οΐίο (ίείυηοΐυδ επο δ1υ(ίίίδ({ϋ6 ίη εοπιπ)εηΐ3ΐθΓεδ βΓβεεοδ 

ΑηχΙοΙβΙΙδ 1ί1)Γ0Γυπ)(ΐϋε είϋδ νεΓδίοηεβ Ι,αΙίηαβ εΐ ηιε(!ίί βενί ΙίΙΙεΓβδ οοΐ- 

^ϋβ, βΐίβυηηιιηο πιβ εχεουΙοΓυπι εδδε δρεπο. ηυηο 3υ1εηι βαΐίδ Ιιβίιευ 

Φοηυΐ5δβ ρΗπιαηι ίη βαάβνα (Ιβ ΡγΙΙια^οΓείδ δεηΐεηΐίβ οηπι ΑπδΙοΙεΙε Ειι- 

ΑΒΧ8Τ0Τ. ρβνυοΒΡίακ. 13 — 194 — 

(Ιθΐηο ΤΗβορΙΐΓβΒίο οοηνβηΐΓβ 1ίΙ)η άβ ΡγΐΗ^^ορβ» ^ιυοΙΟΓβιη ^ηοη^ιηοιη 
(Κθ56 ρ. 80) , άβίικίθ βυΐβιη ίρ$ιιιη οοηβίΐίυιη «ριο ρΐβαίιι ιι9γγ8Γ6 Ργΐΐ^' 
^οηϋβ 8α8ε6ρίΙ, 3(1 ΡβπρβΙβΙίοοηιιη δΐυίΐίβ (Ιίδοίριιΐοηιπιςυβ ΑηβΙοΙβΗ^ 
αβίαΐεαι ρβΓίίηεΓβ ρηοηιηι βίνβ ρΐινδίεοηιιη (ιιΐ οιηηίιιιη 06ΐβ])€Γπηιο 
6Χ6ΐηρ1ο ΤΙιβυρΙίΓΟδΙαβ) δίνβ πιαΙΙιοιηαΙίεοΓαιη $ίν6 (Ιιβοΐο^οηιιη (βίουΐ Ειΐ' 
(Ι6πια8» εΓ. Ηθ8ε ρ. 70 8(].) δίνε ΗιεΙΟΓυι» ρΐαοίΐα αιιΙ ΟΓίΙίηβ οοπιροβίΐΑ ί*^ 
ιιυαηι οοΗί^εηΙίυιη »ιιΙ 8ίη^υΐ3ηΙ}ϋ8 1ίΙ)Π8 αεοιίΓΑΐίοΓΑ βΙίΑΐη ΙιίβΙοή»^^ 
8ΐιΐί1ΐ3 ρβΓβηϋυιη. ςαοΓυπι 1ΐ08 ςαπίβη) ηαί οια^ίδ βΙΙαιη 8ίη([αΐ3 ρεΓδοιι^' 
ΐ3ΓεηΙιΐΓ ΓθοβηΐίοΓεδ Γϋίδββ νεηδίιηϋε εδί (εβΓίε ροβΐ ΧβηοοτΑΐίβ — ί. ^^- 
ρο8ΐ ο1. 116, 3 — ιηοΓίεοι 1ί1)Γ08 ειΠιΙίΙ ηαί (Ιε ρϊιϋοβορΗία βίιι$ ΙηοΙ*" 
νϋ). ΓεδΙαηΙ εϋβιη ηυηε ΙιοΓϋΐη δΙικΙίοΓυπι ΙεδΙεβ 1ί1>π ςαί βΐ ίρβί Αη$Ιθ' 
Ιεΐίδ ΓεΓε1)ΑηΙυΓ δίη^ιιΙαΓβδ (Ιε ΧεηορΙιαηε , (ΙεΜεΙίβδΟ, Ίί^ίη άβ Οοτρ^ " 
ρβπϋΙΟΓυιη αυΐεπι ΙίΙαΙί ίιι ίη(1ίοί1)αδ ορεΓυιιι εΐ Αηδίοΐβΐίβ βΐ ΤΗβορΙ)!^*^* 
ΕαβΓίίαηίδ ςαβιη ρΐυπιηί, <]ϋθΓϋΐη Γβοεπδυιη δΐιΙ>ϋοίο: ηΒ(^1 τών Αιη^β^^ 
μένους ά (ΤΗ. 5, 42), περί των ^Αναξαγόρον ά (ΤΗ. 5, 42), «ρος '^ί•*' 
ξαγόραν ά (ΤΗ. 5, 42. δίιιιρί. ίη ρΗγδ. Γ. 35^ Θεόφραατος ίν τψ ΐίί^ 
Αναξαγόρον δευτίρω), των Αίογένονς ΰνναγωγη ά (ΤΗ. 5,43), ικ^' 
των ^Αρχελάου ά (ΤΗ. 5, 42), περί Αημοκρίτου (ΠΗπ δεχ (1ίν6Γ8ίδ Ιίΐιιΐί^ 
ΤΗ. 5, 43. οΓ. Κοδε ρ. 7), περί Αημ,οιιρίτου ά (ΤΗ. 5, 49. οΓ. Αγ. Ορ. «Ρ' 
δΐιηρί.) , προβλήματα εκ των Αημοκρίτον ξ (Αγ. 5, 26) , των Μψίΐο^ 
δώρου (€\ύι, Β. 1•. 9, 58) συναγωγή ά (ΤΗ. 5, 44), προς τα Βίενοφάνονς ρ^ 
(Αγ. 5, 25. νυΐ^ο Ξενοκράτους δίεαΐ εΐίϋπι ΒυΓίαειίδ), προς χα Παρμί^ 
νίδου (Αγ. ΡΗίΙορ. ίιι ρΗγδ. Γοΐ. 6. 5 3 εχΐΓ. Υεη. 1535 = ρ, 331*^1 Βτ^ 
φαύΐ δϊ καΐ γιγράφ^αι αυτφ Ιδία βιβίίον προς την ΠαρμενΙάαυ ϋ^κν^^- 
ο ννν αΐνίττεται Αγ. δοΗ. ίη ρΗγδ. 1 , 3. 186, 23, οΓ. Κόβε ρ. 72), ικρος τοι^ 
Μελίΰΰου ά (Αγ. 5, 25) , προς τα Ζήνωνος ά (Αγ. 5, 25) , περϊ ^Εμηε-^ 
δοκλέους ά (ΤΗ. 5, 43) , προς τα Γοργίου (Αγ. 5, 25) , τιρος τα ^ΑΙχμαΙω^ 
νος ά (Αγ. 5, 25), περί των Πυθαγορείων ά (Αγ. 5, 25. ρηιηαδ βΐ ββϋΐω-^ 
(Ιαδ ΗΗεΓ είΙβίΗΓ ίη Γγ. 11. 12. 16 ε\ 8ΐυΗ3εο, Α1εχ3ϋ(ΐΓ0, δίιηρΚάΟι^ 
εί. ΡίοΙείΏ. \\'εηΓ/ ρ. 145 υΗί (Ιααδ (ϋνεΓδΟΓαιη ΠΗΓΟΓυηι ίοδίτίρϋοηβδ οοο^-' 
ίυίΐίδδε νίιΙεΙϋΓ ΙιιΙεΓρΓεδ ΑΓΰΗίουδ άβ ανίβ ροβίίαα εΐ άβ Ρ^ίΗαροτά^ 
βίηεςηβ εβοΐαίορπηι ρΐααίίβ Ι, II, οΓ. ΗαιΙδεΗί ΚΗ. V, 104: ίάβΜ Ιϋητο^ 
ίΐαοε άβ αρίβ ροβίίοα Ββαίηάητη άίεαρΗηωη ΡμίΗαροΓοβ $€Ηρ$α. ύΐη*^ 
Ιυδ ν3Γί1δ ιηο(1ί8 εηυηΙΐΗΐιΐΓ: Πυθαγορίκός α Τΐιεοηε Γγ. Ο, Πν^ίγορί*^ 
δίιηρί. Γγ. 14, συναγωγή των Πυθαγορικών 8ίιηρ1. Γγ. 16, των ΙΙνθο- 
γορείοίς αρεσκόντων συναγωγ^η 8ίηιρΙ. Γγ. 10, Πυθαγορίκών όόξμί Α1«χ* 
Γγ. 13, τιερί της Πυθαγορίκών δόξης ΑΙεχ. Γγ. 12, περί της Π%}9αγ6ρον 
νεί Λ. τ. Πυθαγορίκής φιλοσοφίας $ΙοΗ.Γγ. 11 εΐ ΙβιηΗΙ. Γγ.3), προς τσύς' 
Πυθαγορείους (Αγ. 5, 25) . περί της Άρχυτείου φιλοσοφίας ά β γ (Λτ* — 195 — 

&, 25 νβΐ ^ΑρχύτΒία {τ, 1 03ΐηβ80.) , τα ί% της πολιτείας Πλάτωνος (Αγ. 

&» 22) , ίηιτομη της Πλάτωνος πολιτείας ά β (ΤΙι. 5, 43. βαάβιη φΐΑβ βΐ 

Αιί8(οΐ6Η8? οί. ΡγοοΙ. ίη ΐτ. 1), τα Ικ των νόμων Πλάτωνος (Αγ. 5, 22), 

-το Ιχ τον Τιμαίου (Πλάτωνος) χαί τών ^Αρχυτείων (Αγ. 5, 25) , διαι- 

φί9€ΐς Πλάτωνος (Αγ. 0. Ε. 3, 80. Κοββ ρ. 65) , ηερι της Σηενβίπηον 

χοΐ &νο%ράτους φιλοαοφίας ά (Αγ. 5, 25), τών &νο%ράτονς αυνα- 

γ^Ι ά (ΤΙι, 5, 47), τέχνης της Θεοόίΐίτου συναγωγή ά (Αγ. 5, 24). οΓ. 

βϋ»η ΑηβΙοχβηί ]ί1)Γ08 (Ιβ ΡγΙΙΐ3£[0Γ& βΐ ΡγΙΙιβ^οΓβίδ βΐ φ ίηβοΓ. Πυ&α^ 

γο^|ι%αι σηοφάαεις, 0\^ατάύ (Ιβ ΐϋβΐΐιβιηβΐίοΐβ ίιι ΡΙαΙοπίβ ΓβραΜίίΜι (βΐ 

ίη ΤίοΜίβο , οΓ. ΡΙιιΙ. Τίιη. 20). ΗβΓ&οΙίίΙίβ Ι. (Ιβ ΡγΐΗα^ΟΓοίβ , (16 Ζβηοηβ, 

Ι^ιηοαίΙο, ΗβΓ3θΙίΙο, (0. Ε. 5, 86. 87) 6ΐ 6χ ΡΙβΙοπίοΐδ α6ςυβ1ί1)υ8 Χβηο- 

βηϋβ άβ ΡοΓίηβιιΐάβ βΐ ΡγΙΙΐ3£[0Γ6ί8 (0. Ιι. 4, 13) βΙο. 

1. (176) 

Οΐβιη. Αΐβι. 8ΐΓ0ΐη. Ι. 14, 62 ρ. 129 δγΗί. (βχ ςαο βΛ(1βιη ΤΙιβοάοΓβΙ. 
^ηρ. Ι ρ. 19 βαίδί.): Πυθαγόρας μεν ουν Μνηΰάρχου Σάμιος^ ως 
ψφιν Ίπηόβοτος (ουιη ρΙιΐΓΪιηί8 ββε. ΡοΓρΗ. 1. οΓ. 0. Ε. 8, 1), ώ^ ^ί 
^^^ά^ενος (Γγ. 1 Μΰΐΐ.) Ιν τω Πυϋ'αγόρου βίω χαΐ ^Αρίΰταρχος (Αρι- 
στοτέλης οοΓΓ. ΡρβΠβΓ Ροΐβιη. Γγ. ρ. 59) καί θεόπομηος (θεόφραατος 
ϊ^) Τυρρηνος ην (τζατρό^εν δοίΐ. οΓ. ΑπδΙοχ. αρ. 0. £. 8, 1. ΡοΓρΙι. 2 
βΙΡΙαί. φΐ. οοην. 8, 10, Ι. τών την Αημνον αηοι%ηβάντων Μη689ΓθΙιυηι 
^10886 νοίαηΐ βυηκ^υβ ρο8ΐ69 εΙς Σάμον Ιλ^όντα ίίαταμειναι^ ιιΐ Η9})€ΐ 
ΡοΓρΗ. ϋί. ΑηΙοη. Οίο^. βρυά ΡοΓρΗ. 10 βΐ ΡΗοΙ. ϊ)ϊϊ)1 ρ. 109»>14). ως όί 
Μν^ς (οΓ. ΡοΓρΙι. 1) Σύριος η Τνριος. 

2. (177) 

ΑροΙ1οηίιΐ8 ιαιπώ. 6 («Λ. \\^β8ΐβΓΐη3ηη) : τούτοις όΐ επιγενόμενο 
*^^αγόρας Μνηαάρχον υίος το μεν πρώτον διεπονειτο περϊ τα μα- 
^ί*βτα καΐ τους αριθμούς, υατερον όί ποτέ χαΐ της Φερεκύόου τερα- 
ταηοιίας ονκ άπέατη, και γαρ ίν Μεταποντίω (β(1. ρρ. κ. γ. τω Πον- 
«Αη;, Μεταηοντίου ΜβυΓ8.) πλοίου εΐαερχομένου φορτίον ίχοντος 
{^Ιοίφ. ξχοντι ναΐ^ο) χαΐ τών παρατυχόντων ευχόμενων ΰωβτόν {είναι 
^ β(1. ρΓ., ίαείνο οογγ. Μ.) χατελ^ειν δια τον φόρτον^ ίφεατόηα 
[νύξο Ιστώτα. οΓ. ΙβιηΙ}!. 36) τούτον εΙπεΐν «νεκ^ον [μικρόν β(1. ρΓ.) 
ϊΟίννν φανηαεται υμιν ύώμα αγον το πλοιον τοϋτο » (οΓ. Ιαπιΐ)!. ν. Ρ. 
*42. ΡοΓρΙι. 28). τίάλιν δΐ έν Καυλωνία, ως φηύιν Άριατοτέλης* 
(ΙβΰοΟΑίη βχ ΙιοοαοίοΙβΙβυΙο, υΐ ραίο, ΟΓίαιη, βχρίβΐ Ι9ΐη1)1. 142. ω^ φηύιν 
^(ίΐΦιοτέλης ... δ αυτός ^Αριστοτέλης γράφων βΙο.) γράφων περί 
«•«βυ πολλά μ\ν %άί άλλα λέγει χαΐ τον έν Τυρρηνία^ φηαί, δάκνοντα 

13* — 190 - 

^νάοψον οφιν αυτός δάχνων απέκτείνεν ^^ΐ. ΙαιιιΙ)1. 112;. καΐ την ρ'ί- 
νομ,ίνην δΐ ατάαιν τοΐς Πν^αγορείοίς προηπείν (οΓ. 1. 142) * ό^ό χ<(/ 
εΙς Μεταπόντισν άηήρεν νπό μ,ηδενος ^εωρη^Βίς (οί. Ι. 248. 0. Ε. 8, ^. 
%αΙ νηο του Κόαα του (ναΐ^ο υπο του κατά Σάμον. οϋ ίιΐβιιι ηοαίθο 
ν^ηβ οοΓΠίρΐυοι ίη Νίααον αγιιά Ι&ιιι1)Ι. ΕββΓί. βΐ Καυτίααον <ρυά Ροτρϋ 
ΟγήΙΙ. 651 3α(6ηι Κόοας Εαϋί αραά $ΐΓ&1)οη6ΐη V ρ. 237} ηοταμσυ ομ- 
βαίνων αύν άλλοις ητίΟυΰΒ φηνην μεγάλην {^Μ, %αϊ) νηϊρ αν^^ρηηον 
-(ίΐβ 00(1. 860. Ββ8ΐίιιιη, πιαίβ ν. αν^ρώκων) ^Πυ^αγόρα^ χαίρε* * τους δί 
ηαρόντας ταριδεείς γενέα&αι (οΓ. Αγ. βρυά Αβί. 2» 26. 4, 17. 0. Ι<. 8, Π- 
ΡοΓρΙι. 27. Ι9ΐη1)1. 134). έφάνη δε πότε ΐίαΐ Ιν Κρότωνι χα! ίν Μεί^^ 
ηοντίω τ^ αύτ^ νΐ*'^99 ^^'' ^99 (^^' ΑπβΙ. άρτια Αβί. 11. οα Ιν τί Α^' 
χαΐ Ιν Ταυρομενίω ΡοΓρΗ. 27. 29. Ιβιηΐ)!. 136). Ιν ^εάτρω δ^ (ί. 6. Ι^ 
Ολυμπία Αβί., οί. ΡΙαΙ. Ναιη» 8) καθήμενος ποτέ ίξμνίαταται^ ηςφ^^ 
αιν ^Αριΰτοτίλης^ καΐ τον ίδιον μηρον τταρίφηνε {-φαίνε νιιΙ^ο) ίθ& 
χα&ημίνοις (οογγ. παρακα^ημένοις. (Ιοίηάβ εά. 8^(1. εΙς) χρυοουν (βΤ' 
ΑΗβΙ. βρυά Αβί. 1. ο. Ρορρίι. 28. Ιαιηΐιΐ. 140. 135. 92). λί)^ετ«ι δί ικ^ 
ίχυνου χαΐ άλλα τίνα τίαράδοξα , ημείς δϊ μη βουλόμενοι μετ€ΐγραφίβιι^ 
ίργον ποιεΖν αυτού τον λόγον καταπαύβομεν. 

Η&βο οιηηία μετίγραψεν ΑροΠοηίυβ βχ τιηο ΑηβΙοΙβΙβ . βχ ςαο ρίΓ- 
Ιίιη 69(ΐ6ΐη ρΑΓϋιη βϋα ΑοΠαπαβ , ΙαοΓϋα» , ΡοΓρΙιγηυβ , Ιβοώΐΐοΐιαβ ηίΐΒκ 
ςαί(Ιοιη οοηΐΓ3θ(3 ΓοΓβΓαηΙ. 

ΑεΙίβη. ν9Γ. ΙιίβΙ. 2, 26: ^Αριΰτοτε λης λίγε^ νηο των Κρ(Μ»• 
νιάτων τον Πυ^γόραν Απόλλωνα 'Τπερβόρειον προβαγορεύεύ^Μ (Ρ. 
28. Ι. 140. 135. 91). κακεινα δϊ προαεπιλεγει 6 του Νιηομάχιον αιι 
της αυτής ημέρας ποτΐ και %ατα την αυτήν ωραν χαι ίν ΜεχΰοηντΙψ 
ωφ^Ύΐ υπο πολλών κα» ίν Κρότωνι.* (ίν) τω άγώνι ίξμνιαχάμενος 
(= Ι. 140), Ιι/θα καί των μηρών ο Πυθαγόρας τναρεφηνε τον ΐζερον 
χρυαοϋν. λίγει δί ο αυτός χαΐ ότι υτώ του Κόαα (»1. Κωαά) ποταμιών 
(τον ποταμόν οϋΐΐιΐ.) διαβαίνων προαερρτΙ&η ' ααΐ πολλούς φηοιν απη- 
χοίναι την πρόαρησιν ταύτην. ςυίΐιυβ α(Ι(1οη(Ιυιυ οβί «ιΐΐεηιπι Αβϋ^ηί 
εχοβΓρΙυιη ν3Γ. ΙιίβΙ. 4, 17: Εδίδααχε Πυί^αγόρας τους αν^ρωτίους οχι 
κρειττόνων γεγενψαι σπερμάτων η κατά την φύύιν την ^^νητην* της 
γαρ αυτής ημέρας ωφ^η καΐ χατα την αυτήν ωραν ίν ΜεταποντΙψ^ 
φηοί (ίΐυΐ βΟΓίΙ). φαβί ααΐ ίηΙβΠ. Άριοτοτέλης) , χαι ίν Κρότωνι. %αΙ 
Ιν "Ολυμπία δί παρίφηνε χρυβούν τον ίτερον των μηρών, χαι Μνϋ- 
λίαν δί τον Κροτωνιάτην υτιίμνηβεν οτι Μίδας ό Γόρδιου ίύτίν ο 
Φρύ^ (οΓ. Ι. 143). καΐ τον αετόν δ^ τον λευχον χατέψηΰεν υπομεΐναντα 
αυτόν (οΓ. Ι. 142. ΡΙαΙ. Νιιιη. 8). άλλα χαΐ υπο του Κόύα του ηοιαμου 
διαβαίνων τεροΰερρη^}^ του τίοταμοϋ είτιοντος αύτφ *χΜρε^ Πνθβ* ί 


— 197 — 

γό^α^. οΓ. Οίο§. 1<30Γΐίιΐδ 8, 11: κα2 γοι^ καΐ οεμνοπρεπίοτατος λέγεται 
^ενέα&αι καΐ οί μα^ταΐ όόξαν εϊχον περί αντον ως εΐ^η ^ΑηολΧων 
ίξ^ηερβορίααν αφιγμίνος, λόγος δί ιιοτ αυτόν τταραγυμνω^ίντος 
-τον μηρον οφ^ηναι χρναονν • καΐ ατι Νίασος (80γ. Κόύας) 6 ησταμος 
3ίαβ€[ίνοντϋί αυτόν ηροϋαγορεύοαι. ηολυς ην ο φάύκ€ον. 

Ι9πώ1 άβ νίΐβ ΡγΙΙΐ3£[. ο. 28 8. 140— 143 (βά. Κίοββίίη^ Ι,ίρβ. 1815 

Ρ- 294): την όΐ ηΐατιν των τταρ' αντοΐς υΛοληψεων ηγούνται είναι 

τ^νη^ν, οτι ην ο πρώτος εΐηων αυτός {ψιϊ 80. αυτός Ιφα)^ ουχ 6 τν- 

%Λν άλλα ^εός (ηιΐ^ο η. εΐηων αυτό ουχ ο τ. αλλ* 6 ^εός), χαΐ ϊν 

Ί^οντο των αχουαμάχων (οΓ. ΙαπιΒΙ. 82) ίατί^ τίς ο Πυθαγόρας; φαύΐ 

γαρ είναι ^Αηόλλω 'Τπερβόρεον, τούτου δΐ τεχμηρια {οι, Ι,ΒβΓί. Ι. α) 

^χα^ι οτι έν τφ α/ών» ίξανιατά μένος τον μηρον παρίφψε χρνύονν^ 

χ«1 οτΑ "Αβαριν τον 'Τηερβόρεον είατία %αΙ τον οίατόν αυτού αφείλετο 

ο» Ηυβερνάτο (οΓ. Ι. 91 8(|. Ρ. 29 == Ι. 13β). λίγεται δΐ ο "ΑβαρίςΊλ^ 

^βΤν Ιξ *ΤηερβορΙων αγείρων χρυοον εΙς τον νεών (οΓ. Ι. 91) %αΙ ηρο- 

λΙ^ιον Ιοιμόν, κατέλυε 61 Ιν τοις ίεροΓς %αΙ οντε πίνων οϋτε ία^ίων 

&φ%η πστί ου&ίν. Α^€ΐτα» <1ί ααΐ Ιν ΑακεδαιμονΙοις ^νΐίαι τα χωλν^ 

τη^ι« χαΐ δια τοϋτο ουδίνα πωποτε νύτερον ίν Ααηεδαίμον^ λοιμον 

γ9ν{β^ι (οΓ. Ι. 92). τούτον ουν τον Άβαριν, τναρελόμενος ον είχε χρν 

βονν οΑττόν, ου άνευ ουχ οΙός τ ην τάς οδονς ΙξευρΙβχειν^ ομολρ• 

ρνιηα ΙποΙηρε, %α\ Ιν Μεταποντίω εύξαμένων τινών γενία^αι αυτοις 

τβ Ιν τω προοπλίοντι πλοίω ^νεκρός τοίννν Α/ νμιντ^ {ήμιν νυ]^ο) 

ί^ΐ}* χ«1 ίφάνη νεηρόν αγον το πλοΐον. καϊ Ιν Συβάρει τον οφιν 

^^ ίοίοχτείνοντα {-νίχντα ν.) τον δααύν ΐΧ^ίβε χαΐ άτκπέμψατο. ομοίως 

Λ ΜτΙ τον ίν ΤνρρηνΙα τον μικρόν οφιν ος (οογγ. αυτός) απίκτεινε 

^ννκν, Ιν Κρότωνι δΐ τον αετόν τόν λενκόν κατίψηβεν υτίομείναντα, 

»? φβ^<^^ (οΓ. Ρ. 25 = Ι. 62. ΡΙαΙ. Ι. ο.), βονλομίνου δί τίνος ακούειν 

<*^ ϊφη πω λίξειν πρΙν η αημεΐόν τι φαν^ ' καΐ μετά ταύτα Ιγίνετο 

^ Κηυλωνία η λευκή άρκτος (οΓ. Ρ. 23 = Ι. 60). και προς τόν μίλ' 

^β ίξμγγίλλειν αντον τόν {τούτον ϋάά. ν.) θάνατον προεΐπεν αντός 

(δί. ΑροΙΙ 8υρΓ3). καΐ ΜνλλΙαν τόν Κροτωνκχτην απίμνηαεν ότι ην 

Μϋης ο Γορδίον καΐ ωχετο ο ΜνλλΙας εΙς την ηπειρον ποιηϋων 

^^ Ιηί τω τάφψ Ικίλεναε, λέγεται δΐ καΐ οτι την οΐκίαν αντον ο 

^ίμενος καΐ άνορν^ας α μίν είδεν ονδενϊ Ιτόλμηαεν εΙπεΐν, αντί δΐ 

ήζ αμαρτίας (οΓ. Β. Ι.. 8, 15) ταύτης ίν Κρότωνι ίεροσνλών ίληφ^ 

Χ«1 απίθανε ' το γαρ γίνειον αποπεαόν τον αγάλματος τό χρνΰονν 

\ ίφηρά^ λαβών, ταντά τε ονν λέγονΰι προς πίατιν καΐ άλλα 

' τοιαύτα. — 198 — 

3. (178) 

ΙβηιΜίοΙιυβ (Ιβ νίΐ3 Ργΐΐιβ^οποα 8. 31: εατορΒί ίί καΐ ^Αριΰτοτί- 
λης Ιν τοις Λ€ρΙ της Πν&αγορίκης φιλούοφίας όίαΐρίαΐν τίνα τομπ^ 
«9Τ0 των ανδρών Ιν τοις πάνυ απορρητοις διαφυλάντ^^ι * τον Ι»- 
γΐϋου ξώου το μ,Ιν Ι6τι θ£0$, το ί* ανέρωτης, το δί οίον Πνθν- 
γορας. 

Ιάβηι Ι&ιηΙ)1. 144 (ιιΜ ρο8ΐ 63 ηυαβ 8υρΓα βάβετΐρβί ίη Γγ. 1, ϋλ Ρ«Γ' 
ζ\1) : ως δΐ τούτων ομολογονμίνων χαΐ αδυνάτου οντος ηίρΐ αν^α»- 
ηον ίνα ταύτα αυμβήναι , ηδη οίονται ααφίς ΒΪναι οτι ως πάρα (ηηΐε 
οοΓΠ^υηΙ περί κρ. 6ΐ ρο8ΐ63 περί εκείνου. οΓ. Ιηΐΐίαιη ΙοΙΙιιβ «τ^οαιβη- 
ΙβΙίοηίβ 8. 140) κρείττονος άτνοδίχεΰ&αι χρη τα -ααρ Ιηείνου λΒχ0ίηα 
καΙ ουχί ανθρώπου, άλλα καΐ το άπορούμ^νον ταύτα αημαίνειν Ι^ίΐ 
γαρ παρ* αυτοΐς λεγόμενον οτι ^αν^ρωπος δίπος {δίπουν, δίχους οο^.) 
ίατί και όρνις χαΐ τρίτον αλλο^. το γαρ τρίτον Πυ^γόρας ίβτΐ, 

€Γ. Α6]ί3ηιΐ8 (ουίυ8 βχοβρρίυιη βχ ΑΓί8ΐοΐ6Ηοί8 ΙοΙυιη Ουχίβββ ¥ΐ(1^ 
Ιογ) ν. Η. 4, 17 : ου% οϊόν τε δ\ ην διατΰορηοαί υπίρ τίνος αυτω ^ νπς 
λεχ^ειαΐ τ» τίρούεπερωτηοαι^ αλλ^ ως χρηαμφ ^εΐω ουταις ο£ τότε ηροίί' 
είχον τοις λεγομίνοις υπ^ αυτού, ίπιύτρεφομίνου δε τας πάλεις αυ- 
τού, ^»1ρρ€^ λόγος οτ» Πυθαγόρας αφίχετο ου διδάξων άΐλ^ ϋκ- 
τρεύύων, 

3». (178α) 

Αρυΐ6ίιΐ8 άβ (ΐ6ο δοοΓ. 20 (860. οοάίοβιη (]α6πι ητιρβΓ, δβρί. 18Θ2, ίη- 
βρβχι ΗαΓίβίβηαιη 3960 ιηβιοΙίΓ. 866. 14 Γοΐ. 96°: €γ€{Ιο ν€9ίΓΗηι ρΙ&Γ0$ψί€ 
Ηο€ ςιηοά {τηο<Ιο ν6] οοηιιηοάο άΑΛ. βΐ. οοάά.) άιοοί οηηοίαηίηα οτ€ά€Τ€ 
Βΐ ίηιρβηάίο ιηίΓαη (Ότίηαηϊ άαβιηοηίδ δοοταϋ νϊίαηι (βΐ. 9έηϊ«/αβι).. 
α( Ηθ€ 8β€ΗΪο [βόΓο 60(1. ΗβΓί.) ορρίάο τηίΓαη εοΙϋοΒ Ρ^ίΗαροΗϋΟΜ, ή 
^ηί8 86 ηβραΓβί ηη^ηατη ίήάί88€ άαβτηοηβτη , 80^8 η( γ€οτ ίάοηβν8 οϋτ- 
ΙΟΓ {αηοίότ οιη. ΗβΓί.) €8ί ΑΓί8ίοίβΐ68. ρυοά 8ί €ΗίΌί8 ροί€$ί €Ρ€9ήτ€ 
ίαοΗΪίαΒ ϋοηίβιηρίαηάί άχυίηαιη {άιρηατη Η3γ1.) β/'βρΐβηι , €ηγ ηοη αρ- 
ρητηβ ροίηβηί Ξοϋναϋ οΙ)ίίηρβΓβ 6ΐ6. 

Ιη Ιιοο Ιοοο ρΓΟ ν6Γ]}ί8 φΐβ6 60ΓΓυρΙα ήάβηίην αί Ηοο (βοίΐ. 8ο6πιΙί8?) 
8βαέΙο . . . Ρί/(ΗαροΓί€θ8 ηιαίβ ίη βΐϋδ ΐ6^6ΐ)<ιΙαΓ ίΐιι 8€€ΗηάηΜ 
(8€άηι, 8θάο) Ρι/(ΗαροΓί€θ8. οΓ. ναρ. Ι66ΐ. αρικί Ηί1(ΐ6ΐ)Γ. ρ. 158, υΙ>ί 
810: βίβηΐίη 8β€ΐιηάαηι Ρι/ίΗαροη€θ8 γηΐναη 8θΗίθ8 ορρίάο βΙο. 

4. (179) 
66Ηίυ8 IV, 11 : ΡΙηίατ€Ηη8 ςηοριιβ, Ηοτηο ίη άί8€ίρίΙίηί8 ρτανί ωίβ- 
ΙοΗίαίβ^ ίη ρητηο ΙίΙ)Γοηιηι ραο8 άβ ΗοτηβΓΟ €οηιρο8Ηί( Αη8ίοΐ€ΐ^9Λ — 1911 — 

ξβλίΙοΒορΗιυη 8€ηρ8Η βαάβίη ίρβα άβ Ρι/{/ια(;ο?Ίθΐ}{ 8€ηρ8ίί>8€ , (μιοίΐ ηοη 

^δβΟηηβηίηί βάβηάίβ απίτηαΐίϋκε ηίβί ραηοα οαηιβ ^ηαάατη, νβΓΐ)αίρ8α 

^/ιιίαΓϋΛί, ^ηοηιαηι Γβ$ ϊηορίηαία εβί^ $ηδ8€Ηρ8ί: ^Αριατοτίλης 

3 Β μψ^ς ΐί€ίΙ ααρ^Ιας καΙ ακαλήφης χαΐ τοίοντων άλλων ατνίχεα^αΐ 

φγΐ^ι τους Πν&αγορικονς, χρηα^αι δΐ τοις άλλοις, ακαληφη αΗξβτη €8ΐ 

ίΜηΪ9ηαΙ ηιαηηηψη ςηοά ηνϋοα αρρβΙΙαίϋΓ. 8βά βί ρί8€ίΙ>η8 ηοηηύΙΙί8 αδ- 

^ϋΜτΰ Ρ^ίΗαροη€ύ8 ΡΙηίαΓ€Ηη8 %η 8ί^τηρο8ία€ί8 άίϋϋ {φι, οοην. 8, 8, 1 : 

μΜλατα των Ιχθύων άπΒίχοντο' %αϊ γαρ ίΰτορείταί τοντο ηερί χών 

^€άλαιών Πν^γορίκων, οΓ. ΑΐΗβη. ΥΠ ρ. 308«). οΓ. ΡοΓρΙι. ν. Ρ. 45 (βχ 

ΑιίδΙ.] : αηίχΕΰ^αι όΐ χαϊ άλλων τναρι^ει , οΐον μήτρας τε καϊ τριγλί-. 

9ος %αΙ αχαληφης, ΰχεδον δΐ χαΐ των ότΑΑωι/ ^αλααβίων (οΓ. Ι. 08) 

ξνΐΐΜάντα>ν, 

Οίο^. ΕαβΓί. 8, 19: ηαντος δΐ μάλλον απηγόρενε μητ Ιρυ^ΐνον 
ίν^ιν μήτε μελάνουρον καρδίας τ αηίχεΰ^αι καΐ χνάμων' ^Αρι.^ 
^χοχίλης δι φηόι χαΐ μήτρας καΐ χρίγλης ίνίοχε (οΓ. Γγ. 5 ίηίΐ. βΐ 
ΙνηΜ. 109). 

5. (180) 

Οίο^^. Ι^ββΓί. 8, 33 — 35 : χιμάς ^εοΐς δεΐν νομίξειν χαΐ ή'ρωσ» μη 
τας ϊ^ας^ ίλλα ^εοις αεΙ μεχ^ ευφημίας λενχειμονοννχας (οΓ. 8, 19) 
«βΐ αγνενονχας (οΓ. ΒίοΛ. 10 , 21 Ββΐιΐι.) , ηρωβι ί' απο μίΰον ημέρας, 
την ί* αγνείαν είναι δια καθαρμών χαϊ λουχρών χαΐ ηεριρρανχηρίων 
^1 δάί τον χα%αρεύειν άτιό χε χηδους χαΐ λεχους χαΐ μιάαμαχος ηαν- 
^^ %Λ αηίχεύ^αι βρωτάν ^ηΰειδίίον χε χρεών χαΐ χριγλών χαΐ με'^ 
^•ί^βον [οΓ. Γρ. 4 βΐ Αβί, 4, 17 βχΐΓ. Λροΰίχαχχε δΐ 6 αντος Πν^αγό- 
(/^ξ χαρδίας αηίχεο^αι χαι αλεχχρνόνος λενχον χαΐ χών ^νηοειδίων 
ί^ί^Οί μάλίον χαϊ μη χρψ%αι βαλανείω^ μηδΐ |9α^/^£ίΐ/ χας λεωφό^ 
9^* αδηλον γαρ εΐ χα^αρεύονΰι χαχ (ν. χαϊ) ανχα Ιχεΐνα. οΓ. 1βιη[)Ι. 
^] χαί ωών (ΡΙινΙ. ςα. οοην. 2,3,1. οΓ. 6β1Ι. 1. ο.) χαΐ χών ωοχόχων 
ίθΜ»ν καΐ χνάμων χαΐ χών άλλων ων παραχελεύονχαι χαΐ οί χας χε- 
^«5 ίν χοις ίεροις ίηιχελοννχες, φησί δ' Άριύχοχίλης περί χών 
χνοτμιον (ίΐα ΓβοΙβ €ο1)6ΐ βχ οοά. Ι^βυη, (|α6ΐη 6ΐ ίρ86 ίηβρβχ!. οοάιΐ. Γβο.- 
β( 6(1ά. ίηβρίβ ίν χω περί χών χνάμων) παραγγίλλειν ανχον απίχεϋ^αι 
ΓΦν χνάμων ήχοι οχ ι αΐδοίοις εΐαΐν όμοιοι η οχι"Αιδον Λυλα*^* «Τ'όνα- 
τον γαρ ΐΑονον • η οχι φθείρει η οτ* Χ'η χον όλον φνΰει όμοιος η οχι 
^^^ρχιχόν χληροννχαι (οΓ. ΡΙαΙ. άβ ΠΙ), βάαο. 17) γονν ανχοις (β»8- 
(Ιθΐη ρατίίιη οβιιβββ αίΤβΓΐ Ιιΐιοίβη. νίΐ. ααεί. β. ηιιοουιη οΓ. ΡοΓρΙι. 44 βΐ 
Ι^86α(ΙοΗ^. ρΙιί1ο8} ρ. 8 Μϋΐ. οβίβπιιη άβ Γ3ΐ)ί8 οΓ. ββηίβηΐίαιη οοηίΓονβΓββιη 
^8(οιβηί βχ Ι. άβ ΡγΙΙιβ^. Γ. 7 ΜϋΠ. ίΐβιη 6ίιΐ8(ΐ6ΐη άβ 0ΗΓη{8 β8υ ί1). οοη- 
Ι^ϊ ίΐιΐβιη ΤΚβορΙΐΓ. βρ. ΡοπρΙι. άβ 3ΐ)8ΐ. ρ. 153. οΓ. ρ. 168. Ευ(1οχ. ΡοΓρΙι. — 200 — 

ν. ρ. 7). τα δί ηΒαόντ αιώ τραπέζης μη αναι^σθοτι, νιάρταυΜ- 
ξ^α^Λί μη ατίοΐάατως ίΰϋΊειν η οτι Ιπϊ τελ^ντ^ τινός* χαΐ'^^τοφβ- 
νης . . . αΐΒχτρνσνος μη ατηΒΟ^αι λξντίον (οΓ. Αβί. 1. ο. Ιαιιι1>1.84),οτ« &^ 
του Μηνός καΐ ίχέτης' το δ' ην των αγαθών τω τ€ ΜηνΙ ίί^ς' 
βημαίνει γαρ τας ώρας (οΓ. βά }ι. Ι. ηοΐ. β(1. ΗΟΒηβΓ.). την Ιγ^ηι\β ^\ 
ατηΒΰ^αι οαοί ιεροί ' μη γαρ δεΐν τα αντα τετάχ^αι ^Βοις %αΙ αν^ρή- 
ποις^ ωΰταρ ουδ^ ίλεν^ίροις καΐ δούλοις, χαΐ το μ^ν λ€%ηίον τηςτί- 
γα&οϋ φνΰΒϋύς , το ^ί μίλαν του κακόν, αρτον μη καταγνύειν^ οπ Ιψ 
ϊνα οΐ πάλαι των φίλων ΙφοΙχων^ κα^άπερ Ιτι και νυν οί βάρβαροΐ' 
μηδέ διαιρειν ος αυνάγει αυτούς ' οι δΐ ηρος την Ιν αδου κρίύιν^ οί 
δ^ εΙς πόλεμοι^ δειλίαν ποιεΐν.^ οι δί ίπεί απο τούτου άρχεται το οίον 
{οΐ. ΪΆταϊΛ, 86). . . . καΐ ταύτα μίν φηΰιν 6 ^Αλέξανδρος (βο. Ιν ταιςχνν 
φιλοσόφων διαδοχαΐς) ίν τοις Πυ&αγορικοΐς υπομνημαύιν (ςυ96 ιηβ- 
πιΟΓανβΓβΙ Αρυιΐ ΕββΓίίυιη 8, 24, α ΡΙαΙοπίοίβ ({υίάβοα, υΐ ρβίβΐ, οοη$οΗρΙ>) 
ευρητιέναι ηαΐ τα εκείνων ίχόμενα ο ^ΑριΟτοτίλης. 

6. (181) 
ΡοΓρΗ^Γ. νίΐ. Ργΐΐι. 41 (υ1)ί ςαβο ρΓββοβάυηΙ βχ Απ8ΐοχ6ηο θβηνίΐ» 
νίάβυΙυΓ, ^ΐ, 0. Ιι. 8, 8. 21) : ίλεγε δε χινα καΐ μυβτικω τρότίφ αυμβολι- 
κώς^ α δη ίηΐ πλέον ^Α ρ ιατ οτ ί λη ς άνέγραψεν, οϊον οτι την θάίΐβττ- 
ταν μεν Ικάλει είναι (βίο νίΐίο ιηαϋίΓβδΙο βιΙίΙυΓ ρΓΟ ηοιηίηβ ρΓορΗο. Κρό- 
νου 8θί1. , τιΐ ΙιβΒβΙ ϋΐβιη. ΑΙ. βίΓοιη. V, 8, 51 : τοιαύτα καΐ οί Πυ^αγό- 
ρειοι Ύΐνίααοντο , Φεραεφόνης μεν κννας τους πλανητας , Κ^νου δε 
δάκρυον την ^λασααν άλληγοροϋντες. οΓ. ΡΙιιΙ. άβ Ι8. 32 : το ν»ο των 
Πυ^αγορικών λεγόμενον ώς η κάλαντα Κρόνου δάκρυόν ίίίτιν) δά- 
κρυον , τας δΐ άρκτους 'Ρέας χείρας , την δΐ πλειάδα Μουύών λύραν^ 
τους δϊ πλαρητας κύνας της Περσεφόνης ' τον ί' Ικ χαλκον κρουομί- 
νου γινάμενον ηχον φωνην είναί τίνος των δαιμόνοον Ινατκιλημμένη^ 
τω χαλκω, οΓ. Αβί. 4, 17: καΐ τον αειαμόν ίγενεαλόγει ούδ^ν άλλο εϊναι 
η αύνοδον των τε^εώτων , η δε Ιρις ^φαύκεν ώς αυγή {ως η γη οο<1<1, 
€θΐτ.668η.) τον ηλίου {του νείλου οοάά., οοιτ.βββη.) ίατί^ καΐ ο πολλάκις 
εμπίπτων τοις ώαΐν ήχος φωνή των κρειττόνων, οΓ. άβ νια 1«ΐ€ΐ6« ΑΗδΙ. 
ιηεΙβΟΓ. 1. 8. ΡοΓρΙι. (ίβ βηΐτυ 25. Ι,οΐ). Α^Ι. ρ. 935. άβ Ιοοΐΐτα Αγ. 
αηαΐγΐ. ρο8ΐ. 2, 11. ά& δγιηρίιοηία εοοίβδίί ί(Ι. (Ιο οοείο 1,9. οί. ΡοΓρΙι. 
31. άβ ΛΏΪηϊΆ \ά. άα αη. 1, 2 αϋα(ΐιΐ6 ρΓΑείβΓ Γγ. 5 ΓοΗ^ίοββ άιοΐΛ βΐ βαρβΓ- 
}«ΙίΙίθ86 9ρυ(1 ΡΙυΙ. ςυ. Βοιη. 95. φΐ. (ιγ. 39. Ηοηηίρρ. βρυά 0. Ι^ 8, 10. 
(Ιβ ϋΐβΙβηυΓο Ιβιη))!. ρΐΌΐτορΙ. ρ. 330 Κίο.κκί. (Ι<^ Γυπίβ ί1). ρ. 341 θΙο. οΓ. Ιο- 
1)β(± Κζ\, ρ. 885 8({(ΐ. ({αϊ γόητας ί1ΐ38 8€ειιη(1αηι Τίιηοηβιιι ΡγΙΙίΑ^οηβ 
δόξας οοΙΐ6£[ίΙ. — 201 — 

7. (182) 

ΡβΓ^ίΙ ΡοΓρΗγπϋδ ίΙ). 42: ην δί καΐ άλλο είδος των ΰνμ,βόλων 

τοίοντον * ζυγον μη νηερβαίνειν^ χοντίΰτι μη ηλεονΕΤίΧΒίν. μη το πυρ 

τ^ μαχαίρα οτίαλεύείν^ οηερ ην μη τον ανοιδονντα %αΙ οργίξόμενον χι^ 

νέ£ν λόγοις ηαρϋηε^ηγμίνοίς. ϋτεφανόντε μη τίλίειν^ τοντίατί τους 

νόμονς μη Ιυμαίνεα^αί ' ατίφανοί γαρ τνόΐεων ούτοι, πάλιν δ^ αν ίτερα 

τοίΛίντα * μη καρδίαν Ια^ίειν^ οίον μη λυηεΐν ίαυτον ανίαις. μηδ^ ίπΐ 

χοίνικος χα&^ξεα^αι, οίον μη αργον ζην, μηδ^ αποδημονντα Ιτιιΰτρέ- 

ψΈύ^αί^ (β(1(1. τοντίατή μη Ιχεό^αι τον βίον τοντον άηο^ηύτιοντα, τας 

δί λεωφόρους μη βαδίξειν^ δι* ον ταις των ηολλών ίηεΰ^αι γνώμαις 

ίχοίΐνεν, τάς τε των ολίγων %αΙ πεηαιδενμένων μετα^εΐν (παρτ^νει 

βοίΐ.)• Μ^^ χελιδόνας Ιν οΐκίαις δέχεσ^αι^ τοντέΰτι λάλονς αν^ρωηονς 

%αϊ ΛερΙ γλωτταν ακρατείς ομοροφίονς μη τωιειύ^αι. φορτίον δ^ σνν^ 

ανατιΘ'ίναι μίν τοις βαΰτάξοναιν ^ ΰνγκα^αιρεΐν δΐ μη^ δι^ ον ηαρψ 

νει μηδενΐ ηρος ^^ατώνην άλλα ηρος αρετην χαΐ Λονονς ανμηραττειν, 

θ€ον τε είχόνας Ιν δακτνλίοις μη φορειν^ τοντίατι την ηερί ^εών δό^ 

ξμν ηαΐ λόγον μη πρόχειρον μηδΐ φανερον Ιχειν μηί* εΙς ηολλονς φέ^ 

ρειν, ΟΛονδάς τε ποιεΙ(5%αι τοις ΟεοΓ^ κατά το ονς των ίκηωμάτων * 

Ιντεν^εν γαρ γνίττετο τιμαν τονς ^εονς καί νμνειν νη μονΰικη ' αντη 

γαρ δι ωτων χωρεί, μηδ^ Ιϋ^ίειν ούα μη ^ίμις (ουιυβ ρΡΑβοβρΙί 86(]υί• 

Ιιν ιώβηοΓ 6χρ1ί(»Ιίο). 

Η^βο ςιιί βχρΗιηίΙ (βοίΐ. βχ ΡοΓρΗγρίο , ουίυβ ρηιηαιη Η1)Γυιη ΗίβΙο- 
Η96 ρΐιϋοβορίιίοββ ίά 68ΐ Ιιυηο ΐρβαιη (Ιε νίΐβ ΡγΙΙιβ^οΓββ ίη βαάβιη γ6 οίΐαΐ 
βτΗ11ϋ8 ο. Ιαΐ. IX ρ. 300 οιΐ. Χίρ8. 1696) ΗίβΓοηγιηυ8 βάν. ΚαΠη. 1. II! 
Ρ• 4βθ (ι. IV, 2 Ρ3Γ. 1706) ίρδί βΐίαιη δίουΐ ββ ηυββ ρΓββοβάϋηΙ Απβίοΐβΐί 
ΐΓϋϊΐϋΙ: Ρ^ίΗαροη€α β( ιΙΙα ρΓαβοβρία $ΐίη(, ατηχοονητη οτηηία€3$6 €θτη^ 
^νηία . . . ίΙΙαραβ αβηχρηιαία, ρααβ άίΗρβηίίεείηιβ ΑτίΒίοίβΙεΒ ίη βαίε 
^^^ ρτο8€2^ίίηΓ : $Ια(€Γαιη ηβ ίΓαηείΙίαε, ιά €8ΐ ηβ ρναβΙβΓρΓβάίανε 
^ϋιαιη. ίρηβτη ρΐαάιο ηβ /ΌίΙίαΒ, ίταίητη νίάβΐιοβΐ βί (ΗτηίάΗτη αηίηιητη 
^''6» ιηαΐ€άίθΐ8 ηβ 1(ΐοβ8$α$, οοΓοηατη τηίηΐτηβ οανρβηάαηι, ΐά €8ί Ιβρβε 
^(ήϋτη €οη$βΓΌαηάα8. οογ ηοη οοηιβάβηάητη, ίά β8ί τηοβΓΟΓβτη άβ ωντηο 
Ρ'^οΗβΐβηάνιη. ραητη ρΓοίβοΙαε (ΊιβΓίε ^ ι;ι^ι/ι7, ηβ νβάβαε, ίά β8ί ρο8ΐ 
^Πβηι νϋατη ίρεαπι ηβ άβ8ίάβτβ8. ρβτ νίατη ρίώΐίοαηι ηβ αηΛηΙβ8 , ίά 
^*' ηβ ίηύΙΙοΓηηί εβριιαηε βΓΓονβε. Ηίηιηάίηβτη ίη άοτηηιη ηοη επεβί- 
Ρ^^ηάατη , ίά βεί ροΓηιΙοε βί νβνΙοεοΒ Ηοτηίηβε 5ΐ/6 βοάβτη ίβαίο ηοη Ηα- 
^ηάοί, οηβταϋε εηρβΓροηβηάηηι, οηη8 άβροηβηίΛηε ηοη οοηιηΐΗηίβαη- 
«/«Λ, ίά β8ΐ αά νίΗηΙβτη ίηββάβηίΛιιε αηρτηβηίαηάα ρναβοβρία^ ίταάβη- 
'^* ζβ οΗο ΓβΙχηςηβηάοΒ, βΐ ρηία Ρι/ίΗαςοηοα άοςηιαία Ιβρί88β ιηβ 
^€Γαη . . . - 202 — 

Ε<ΐ(1βηι $γιηΙ)ο]α αΐίβςυβ ρΙυΓβ ηιαίΐΐ ΓβοβηββηΙ βίιοίΙβδςιιβ βχρΗοΑίίο- 
1165 ΒάάυηΙ, νβΐυΐ ΟβιηβΐΗυβ ΒγζΗηΙίιι$ ίν τετάρτω ΛερΙ ηο^ηιιάτων (Αΐ1ΐ6η. 
Χ, 77), €]6πΐ6η$ ΑΙβχ. 8(τοιη. V ο. 5 » ΡΙϋΙβΓοΗαβ ά^ ϊώβήΒ βάυε. ο. 17 (βΐ 
δΐη^ϋΐα ρ988ίιιι Μβιη, νείυΐ ηυ. οοην. 8, 7, 1. 2. 4. 7, 4, β βΙα) βΐ ηΐΑΐίακ 
ΙαιηΙ)!. ρροίΓβρΙ. ο. 21 βΐ Ιββηίυδ 8 , 17 (βιΐ. €υ1).) : ην δ' αντω όνμβοΐα 
τάδβ' πνρ μαχαίρα μη ΟκαλευΒίν^ ξχτγον μη υπερβαΙναν^ Ιτά χοίναίος 
μη καϋ'ίξειν^ καρόίαν μη Ια^ίειν^ φορτίον μη ανγκα^ίρείν ύνναατι- 
^έναι όί^ τα ατρωματα αεΙ αυνδεδεμίνα Ιχε^ν, ίν δακτυΐίω εΙ%6να θεον 
μη ττεριφίρειν^ χντρας ίχνος σνγχεΓν ίν ττ^ τίφρψ^ δαδίψ &α%ον μη 
ομόργνυο^αι^ ηρος ηλιον τετραμμίνον μη ομίχειν^ τας ίίεοΜρόρους μη 
βαδίξείν^ μη §αδίως δεξιαν Ιμβάλλειν (οΓ. Ρΐυΐ. άβ βιηίο. ιηαΐΐ. β), δμΛ- 
ροφίσνς χελιδόνας μη Ιχειν^ γαμψωννχα μη τρίφειν^ άΐίοννχίαμαα χβά 
κσυραις μη Ιηουρεΐν μηδΐ Ιφίΰταΰ^ί^ οξείαν μάχαιραν άηοΟνρίφεΐΡ^ 
αηοδημονντα ίπΐ τοις οροις άνεπιατρετηεΐν. η^είε δ^ αύτφ το μϋν τήίρ 
μαχαίρα μη ύκαλενειν , δνναΰτών οργην χαΐ οίδονντα &νμ6ν μη χι- 
νειν ' το ίί ξνγον μη υτνερβαίνειν , το Γσον χαΐ δίκαιον μη νιαρβαί- 
ναν. ίηί τε χοίνικος μη κα^ίξειν , ίν Γσω τον ίνεοχώτος φροντίίβ 
ηοιεια^αι χαΐ τον μέλλοντος ' η γαρ χοΓνιξ ημερηβία τροφή, δια δε 
τον χαρδίαν μη ίϋ^ίειν ίδηλου μη την ψυχην ανίαις χαΐ Ιντίαις ηατα- 
τηχειν, δια δ^ τον εΙς αηοδημίαν βαδίζοντα μη ίτηΰτρίφεα^ί ^'^ή' 
νεί τοίς ατίαλλαττομένοις τον βίον μη ίπι^μψικώς ϊχειν τον ξήν 
μηδ^ νπο των ίνταν^α ηδονών ίπάγεα^αι. τίαΐ τα άλλα τνρος ταντα 
λοιπόν Ιατιν ίαλαμβάνειν ίνα μη τοαρέλχωμεν (ίβιη ββςυυηΐυτ νειΊΐλ ίη 
Γγ. 4 η(ΐ8θπρΐ3 . ίη (|υί1)υ8 είΐαΐυρ Απ8ΐοΐ6ΐ68). 

Ι^οη^αιη υηίυβςυβ 3ΐιο1οπ8 ΐ6ηοη8(|α6 (Ιο βγιηΒοΗβ ^δραΐΑίΙοηβηι 
(ΝίεοηιαεΙιί (]υί ΑπδΙοΙβΙβ αΙί(υΓ?) αρροηίΐ ΐ8ΐη1)ΗοΙιυ8 ν. Ρ. ο. 18, ίη ςη« 
ίη688β οθΓΐο Απ8ΐοΙοΠο<ι ν6Γΐ)ί8 βΐί^ίΐη ^υββ 8υρ6ηοηΙ)υ8 ρ&ββίιη εοηβοηι 
ΓβρβηαηΙυΓ εοιηρΓοΗαΙυΓ. αίΐ ααΐβιη ίΐα 8. 82: ηάντα δΐ τοιαύτα α%ον- 
αματα διι^ρηται εΙς τρία εϊδη. τα μίν γαρ αντών τι ίϋτι Φί^μαΙνει^ τα 
δΐ τι μάλιατα^ τα δε τι δει πράττειν η μη τιράττειν. τα μ^ν ουν τι Ιστι 
τοίαντα , οϊον τι ίατιν αϊ μακάρων νηύοι , ήλιος , αεληνη ; τί «Ιτ* το ίψ 
^ελφοϊς μαντεΐον ; τετρακτνς (ςιιββ τιόαμος ωνόμααται ΡΙαΙ. άβ Ιδ. 75 
βΙο.) • οηερ ίύτίν η αρμονία ίν τ} αϊ Σειρήνες (οΓ. Ροηρίι. 31). τα Λ τΐ 
μάλιατα^ οϊον τί το δικαιότατον ; ^ειν. τί το σοφώτατον; αριθμός, 
δεύτερον δ^ το τοις πράγμαΰι τα ονόματα τι^ίμενον (οΓ. Ργο(Λ. Ιη Τίιη. 
ρ. 84^. ΑοΙ. ν. Η. 4, 17: ίλεγε δε ίερωτατον είναι το της μαλάχης φνλ- 
λον, ίλεγεν οτι πάντων αοφώτατον 6 αρι^μός^ δεύτερος δΐ ο τοις ηρα- 
γμαΟι τα όνόμοτα δεμένος), τί ΰοφώτατον των παρ* ημΧν^ Ιατρι%η, τί 
%άλλιϋτον] αρμονία, τί %ράτιβτον\ γνώμη, τί αριϋτον; ευδαιμονία, τΐ — 203 — 

α «λη^ίύτίχτον Χίγηαί ; οχί ηονηροί οί αν^ρωΛΟί . . . Ιοτι οβ αντη η 

αύτη τφ χών ίτηα αοφιοτών (οΓ. (Ιβ ρΙιΠοβ. Γγ.8) λεγομ,έν^ι αοφί^, ααΐ 

γαρ ΙχίΙνοι ίξητονν ον τι ίβτι ταγα^ον άλλα τι μάλιοτα, ουδί τι το 

χφύίειτον άλλα τΐ το χαλ^ηωτατον^ οτί το αντον γνάναί^ ουδϊ τΐ το ^^- 

δίον άλλα τι το (αΰτον^ οτι τω Ι^η χρήα&αί, τ^ τοιαντγ γαρ ύοφία 

μΜχηηολον&ηκίναι Ιοίτα τα τοίαϋτα αηουαματα * ηρότερον γαρ οντοί 

Πν^αγόρου Ιγένοντο. τα δΙ τί ηρακτίον η ου ηραχτίον των άκονΰμά- 

τω» τοιαντά Ιϋτιν, οίον οτί δει τΒχνοποιεΖα^αι,' δεί γαρ αντίτιαταλί-^ 

%ειν τους θεραπεύοντας τον θίον. η οτί δει τον δεξίον νηοδεΐαθαί 

πρότερον. η οτι ον δει τας λεοίφόρονς βαδίζειν οδούς ούδί εΙς τνεριρ- 

ραντηριον Ιμβάπτείν ονδε Ιν βαλανείφ λονεα^ΐ' α δήλο ν γαρ ίν ηα6ΐ 

τούτοις εΐ ηαθαρενουΟιν οΐ χοινωνουντες (οί. Αβί. 4, 17). καϊ άλλα 

τάδε' ψορτίον μη ανγκαθαίρειν ' ου γα^δει αίτιον γίνεαθαι τον μη 

ηονεϊν^ ϋννανατι&έναι δί. χρναον ίχονΰτ} μη ηληαιάξειν Ιτά τεκνο^ 

ιτοβ^. μη λέγειν ανεν φωτός, απίνδειν τοις θεοις χατα το ους της 

%νλι*ος οΙωνου ίνεχα χαΐ οηως μη αηο του αυτού πίνψαι, ίν δαχτυ- 

Ηψ μη φίρειν αημειον &εου είχόνα , οηως μη μιαίνηται * άγαλμα γάρ^ 

97ίερ δει φυτεύααι ίν τω οΓκω. γνναιχα ού δει διώχειν την αύτον* 

ί%ίνις /αρ, διο καί αφ' ίατίας αγόμενα 7(αι η ληψις δια δεξιάς (οΓ. Ιβηώΐ. 

4Β. Ρ86υ(ΐΑΓ. 06€0η. 1344,10: χαθάπερ ο£ Πυθαγόρειοι λέγουΰιν^ ωύτιερ 

ΙχΙιιν χαΐ αφ' Ιοτίας ηγμίνην ως ηχιΰτα δειν άδιχειν). μηδΐ άλεχ- 

τ^να λενχον ϋύειν • ικέτης γαρ , ιερός του Μηνός , διό χαΐ ύημαΐ- 

ν(Μιν ωραν {οί. 0. Ι^. 8, 34. ΙαιώΙ)!. ριοίΓ. ρ. 346 Κί688ΐ.). χαΐ ΰνμβου- 

^Ην μηδίν τναρά το βίλχιατον τω ΰνμβουλευομίνω ' ιερόν γαρ συμ- 

βονίη. αγαθόν οί ηόνοι , α£ δί ηδοναι ίχ τζαντός τρόπου χαχόν * ίκΐ 

ΧθΙβσ« γαρ ίλθόντας δει χολαΰθηναι. θύειν χρη άνυπόδετον χαΐ προς 

^β ^ρα προύιέναι. εις ίερον ού δει έχτρέπεαθαι ' ου γαρ πάρεργον 

^^ί ποιειόθαι τό θείον (οΓ. Ρ. 38. Ιαπώ!. ρΓοίΓ. ρ. 320). υπομένοντα καΐ 

^Ρηα τραύματα έν τω Ιμπροΰθεν τελευτήααι αγαθόν^ ίναντίως δΐ 

εναντίον, εΙς μόνα των ζοίων ούχ Ιβέρχεται ανθρώπου 'ψυχη α θέμις 

«<ίτ1 τνθηναι ' δια τοϋτο των θυαίμων χρη ίαθίειν μόνον οϊς αν τό 

*^ιν χαθηχτιι^ άλλον δε μηδενός ξαίου (ΡοΓρΙι. (Ιβ α1)8ΐ. ρ. 153. 1(58 8^. 

^• ν. Ρ. 34. 42. 0. Ι. 8, 20. οΓ. Ρ. 36). τα μίν ουν τοιαύτα των αχού- 

^Ι^των ΙατΙ, τα δΐ πλειΰτον Ιχοντα μήχος περί τε θυαίας καθ' Ικα- 

^αυς τους χαιρούς πως χρη ποιεΐύθαι τάς τε αλλάς χαϊ περί μετοιχη- 

^*β? της εντεύθεν χαι τΰερι τας ταφάς πώς δει χαταθάπτεύθαι, έπ 

ίνΐ^ ^ίν ουν επιλέγεται δια τΐ δει, οϊον οτι δει τεχνοποιειΰθαι ίνεχα 

'ον ηαταλιπειν έτερον άνθ' έαυτοϋ θεών θεραπεχηην ' τοις δί ούδεΙς 

*^ος πρόΰεύτι, χαι Ινια μεν των επιλεγομένων δόξει προΰΐίεφυχέναι - 204 — 

αη€ρ αν ι^^ ίνια δ^ πόρρω ^ οίον περί του τον αρτον μ,η ΐίοτα^Ρΐ'ΐίνΜ 
οτι προς την ίν αδον %ρίβίν αυμφέρΒί. αΐ δ\ προΰτι^ίμεναι είκοχοΐβ' 
γίαι ηερί των τοίούτων ονχ ίίαι Πν^αγοριοίαΙ αλί* Μίαν Ιξβύ&εν ίια- 
ΰοφιξομίνων καΐ πείρωμίνων προαάπτείν είαότα λόγον , οίον %αΙ ια^ 
τον νυν λεχθέντος δια τι ου δει %αταγνύναι τον αρτον, οΐ μίν γί^ 
φαΟίν οτι ου δει τον αυνάγοντα δίαλνε^ν * το γαρ αρχαϊον βαρβαρί%9ς 
τίάντες ίηΐ ίνα αρτον ΰυνγεααν {μννίεβαν νυΐ^ο) οί φίλοι (οΓ. 0. Ι^. 8, 35] ' 
οΐ δ' οτί ου δει οίωνον ηοιεΐα^αι χαταγνύντα %αΙ ανντρίβονχη, 

8. (183) 

ΜβΓοίβηυδ ϋαρβϋα ΙίΙ). VII ((Ιβ &η11αη6ϋ(») $ 731 6ά. Κορρ. ΡγΓ. «. Μ. 
1836 ρ. 584: Ηοβί ΑνίΒίοίβΙβί^ ηηηε β 8€€(αίοηδη9 τηβί^ (βα Ρΐιίΐο- 
δορΗίββ). €χ €0 ^ηοά ηηατη εοίητη ίρεα (80. ιηοηιιβ) ίϋ βί $β ^ναβΗ ί^η- 
ρετ νβία, Οηριάίηβηι α$$βΓαΙ ηοΜίηαΙατη, ςηοά $β οηρίαί, ίί^ηίάβίη νϋτα 
πίΗί! ΗαΙ)βα{ β( βχρβΓΒ ίοΐιηβ βΙαϋοηίΒ αηί οορηίαβ ίη $β ρνορΗοΒ άείορ- 
^Ηβί ΟΓάοΓβί, [Ηαηο ^ηο^ηβ α!η οοηοονάίαΜ, Ηαηο ρΐβίαΐΜΐ αίΜοίβαη- 
φιβ άίΧβΓβ, ςηοά ιΙΙα ηβοΙαίηΓ αί ηοη $β€€(ηΓ χη ρανίβΒ, ίαηΜη τβοίήα 
Ιηρϋεν ηηηοηραίηΓ βΙο. 

9. (184) 

ΤΙιβοη. δαιγτη. ηγιΙΙιπι. ο. 5 (ρ. 30 0(1. άβ ΟβΙάβΓ Ι. Β. 1827) : τώι^ δε 
αριθμών ηοιουντα την πρωτην τομην εΙς δυο ' τους μεν γαρ αυτών 
αρτίους^ τους δΐ περιττούς φασ& ... πρωτην δϊ των περιττών ίνιοι 
ΙφαΟαν μονάδα ... ΑριΟτοτΙλης δε Ιν τω Πυ^αγορικώ το ίν φψίΐν 
αμφοτέρων μετεχειν της φναεως' αρτίω μϊν γαρ προοτε^ϊν περιττον 
ποιείς περιττό δ^ αρτιον^ ο ονχ αν ηδύνατο εΐ μη αμφοϊν ταϊν φν- 
αεοιν μετείχε ' διο %αΙ αρτιοπίριττον ααλεΐύ^αι το Ιν. αυμφίρεται δϊ 
τούτοις καΐ ^Αρχύτας. 

ΙιοςυβϋβΙιΐΓ Ηοο Ιοεο ΡββυάβπβΙοΙεΙβδ άβ ηιιιηβηδ Γ6ηιιη ρηηΰίρΐ» 
ίρδίβ^αβ ηυιηβπ ρΗηοίρϋδ φιαβ άιάί περιττον χαΐ αρτιον (ηοη νβΓΟ πέ- 
ρας καΐ άπειρον, φαα βυιιΐ ρπηείρίβ Ρ1»Ιοηί8 6ΐ ΡΙαΙοηίοοηπη . οΓ. Αγ. 
ωβίβρίι. 3, 2. 1024, 32 ίΜςαβ Αίοχ. ρ. 217, 32. ρ1ιγ8. 1 , 5. 188^ 34: ΙίοβΙ 
βηίπι ίη οοηΐΓβηοΓϋπι Γεοβηβίοηβ 3ρυά ΑηδΙοΙβΙοηι οοοιίΓΓβΙ πέρας καΙ 
άπειρον, υη(ΐ6 ΡΙαΙοηίοοΓυπι υ8υί ο})ΐ6ηιρ6Γ3η8 νβΐ ίηίΐίυηι ίαοί&Ι, Ιμμ 
ηοη ί(ΐ6α8 νοίυηΐ υΐ αρυά ΡΙβΙοηβηι 86(1 τα πεπερασμένα χ«! άπειρα 
!ρ8β8(ΐυ6 Γ68, δίουΐ 6χ ΡγΙΙια^οΓοοΓυιη βεηίοηΐίβ ((υαπι ίΙοΓβηΙβ βΟΑάβηιΙι 
8οηρΙο ΐΓΗάοΓβ οοη9ΐυ8 β8ΐ, ΓβοΙο δίΛΐυίΙ Ρ86υάορΙιί1υΐΑΐΐ8 ΡΙαΙοηίουβ. ν. 
Αγ. ρ1ιγ8. 3, 4. 203. β. οΓ. Αΐβχ. ίη πιβί. ρ. 36. 2. 40. 17. 46, 23) «ά ίρβίιΐδ 
π)39ΐ8ΐΓί βχβηιρίυπι. ςιιί βίο ίη πιβΙαρΗγβίοίδ (1, &): φαίνονται δη χο» - 20Γ) — 

ουτοί τον αρι^μ,ον νομίζοντες άρχην είναι καΙ ως νλην τοις ονϋι χΓα 
ώς ηά^ η καϊ έξεις ^ τον δΐ αριθμόν οτοίχεϊα το τε αρτιον καΐ το 
π€ρ&χτόν, τούτων 61 το μίν ηετιεραΰμίνον το δε ατνειρον , το ό^ "ίν ίξ 
αμφοτίραυν εϊναι τοντων - καΐ γαρ αρτιον εϊναι τίαΐ ηεριττόν * τον ό^ 
αρι&μον Ιχ του ίνός^ αριθμούς δΙ χα&άηερ ε^ρηται τον ίίλον ουρανόν. 
<|ΐΐΑ6 ιι1>ί Αϋίβ ν6Γΐ)ί3 βχροβίΐΑ ΓβρβΙίΙ ΑΙβχβηάβΓ, ϊάβιη ϊΆηά βΓ^ιιαιβοΙαιη 
οοαίΓτϋ ψλοά βρυά Τΐιβοηβιη : των δΐ αριθμών την μονάδα άρχην είναι 
(ίνγχαμίνην Ιχ τε τον αρτίου χαΐ περιττού ' ^Ιναι γαρ την μονάδα αμα 
αρτιοτίέριττον ^ ο ίδείχννε δια τον γεννψιχην αυτήν είναι χαΐ του ηε^ 
ριττον χαΐ του αρτίου αρι&μοϋ ' άρτίω μίν γαρ προατι&εμίνη ηεριττον 
γεννάς ηεριχτώ δΐ αρτιον (ρ. 30, 17 Βοη.). 

10. (185) 
ΛτίδΙ. (1β εοβίο II, 2. 284^ β: Ιπειδη δΐ τινίς εΐΰιν οι φααιν εϊναί 
π ^£|ίον χαΐ αριύτερον του ουρανού , χα^απερ οι καλούμενοι Πυ^α- 
^ο^ΕίΟί* Ιχείνων γαρ ούτος ο λόγος ίύτίν αχεητίον πότερον τούτον 
Ιχπ τον τρόττον ώς Ιχείνοι λίγουαιν^ η μάλλον ίτίρως^ εϊηερ δει πρόα- 
απταν τω τον τιαντος ααίματι ταύτας τας αρχάς . . . ί1». ρ. 285. 10: 
^(0 χβ! των Πυθαγορείων αν τις θαυμάϋειεν οτι δύο μόνας ταύτας 
ο^α$ ίλεγον το δεξιον χαΐ το αριΰτεράν, τάς δΐ τίτταρας (βο. το άνω 
*Λΐ%άτω χαΐ το εμπροαθεν χαΐ οπιοϋ^εν) Λαρίλειπον (ίη οοηΐΓ9ποΓτιιη 
<Ώοιη6Γ3ΐίοη6 — (1β Ιΐ3ο βηΐιη 3{^ίΙιΐΓ — βριιά Αρ. ιηβίβρίι. 1 , 5. ΡΙιιΙ. (1β 
Ιβ. 48. ΡοΓρΙι. ν. Ρ. 38. Εϋίΐοηΐδ Βρηά διωρί. ρΙιγ8. Γ. 39. οΓ. 8ΐοΙ). βοΐ. 
Ρ^γβ. ρ. 360, ιι1)ί ηηίάβιη ()αί οίΙβΙυΓ Ρ$6υ(1ορΗϋο1<ιυ8 βχ ΡΙβΙοηίδ Τί- 
®ββο ρ. 62 8φ ρϋπάβΐ) ουθεν ήττον χνρίας οναας, &ά Ιιββο δίηιρΠείυβ 
^Ιίΐί^ΟΓβοβ ρΓϋ ιηοΓβ (Ιοίβηάβηδ ρ. 492, 13 Βγ.: οι μεν υνν Πυθαγόρειοι 
^^ Λ!ο αυβτοιχίας ηάαας τάς άντιθίύεις άναγαγόντες την μΙν χείρονα 
"^ην ^} βξλτίονα ήτοι του αγαθόν χαι του χαχού (8βο. Αγ. βΐΐι. 1, 4. 2, 5. 
^• Εαάοηιβ αρικί δίιηρί. ρΐιγβ. Γ. 39), χαι τ^ δεχάδι αυμβολιχώς ώς τω 
«βντί αριθμψ ΰυμπληρώααντες ίχατέραν^ ίχάατην άντίθεαιν των δέχα 
^ω ηαρίλαβον ώς πάΰας τάς ίαυτης συγγενείας αυνεμφαίνουσαν (οΓ. 
^>€ΐ ίη Τίιη. ρ. 56 ο). χαι των τοπιχών ουν αχέαεων το δεξιον χαΐ το 
^9^ερον τναρίλαβον , ,, Ιχ τούτων χαΐ τάς άλλας τοπιχάς άντιθέΰεις 
"ίλακίαν (οΓ. Βθ8β ρ. 82). το ουν δ ε ξι 6 ν χαΐ άνω καΐ ίμπροβθεν 
(το ίνα χαΐ ίμηροαθεν 6χρ1ίθ3ηΙί8 βοίΠοβΙ 68ΐ Αη8ΐοΐ6ΐί8 , ηοη Ργΐΐιβ^ο- 
^'^πιιη) αγαθόν ίχάλουν^ το δ Ι άριοτερόν χαΐ χατω χαι όπι- 
•^θίνχαχον ελεγον^ ώς αυτός^Αρ ιύτοτέλης ίατόρηαεν Ιν ττ/ των 
*^ν^(χγορεΙοις άρεβχόντων ΰυναγωγ^. — 206 — 

11. (186) 

8ΐο1). βοΐ. ρΐιγδ. Ι 0. 18, 1 ρ. 380: ^Αριΰτοχίλης Ιν χΒτά^φ φυσιχης 
ακροάσεως (IV, β. 213^ 22) γράφει ^είναι όί φαύιν {Ιφαΰαν χαΐ Αγ.) ο/ 
Πν^γόρειοί κενόν καΐ Ιπειβίέναί αντο τω ονρανω ί% τον ίααΐ^ 
τΐνενματος ώς άναπνίοντί^ [Άάά. Αγ. χαΐ το χενον 8 όίορίξει. τάς φυ- 
αεις^ ως {αΐχίου βάίΐβικίιιπι βχ δίιηρ]. Γ. 152*». ρ. 381, 4 Βγ.) οντος τϋί 
κενσν χωρίύμου τίνος των ίφεξης χαϊ της διορίαεως. ηαΐ τουτ είναί 
πρώτον ίν τοϊς άρι^μοις* το γαρ κενόν δίορίξειν την φυ^ιν βντον]. 
έν ^ί τω ηερί της Πν^γόρον φίλοαοφίας πρώτω γράφει (βοΟ. Ρββικί• 
βηβίοΐβίββ Ατίδίοΐβΐίδ ΓαΙίοηβιη ίιηίΐβΐυδ) τον μίν ονρανον εΙνΜ ίητ, 
ϊπείΰάγεα^αί δ^ ίκ του ατιείρον χρόνον τε καΐ ηνοην καΐ το κενόν ο 
διορίζει ίκάΰτων τας χοίρας αεί, 

ίιΓ. $Ιο1)36α8 ρβαίο ρο$1 18, 4 ρ. 390 (= ΡΙβο. ρΙιί1θ8. 2, 9. Ρββυάο. 
ββίβη. ΙιίδΙ. ρΗ. ο. 12 ρ. 268) : οί μίν άπο Πν^αγόρον Ικτος είναι τον 
κόομον κενόν ^ εΙς ο αναπνεί ο κόΰμος καΐ Ι| ου. 

Οβ ΐ6ΐηροΓβ Αγ. ρΐιγβ. 4, 10. 218^ 1 : οί μίν γαρ την του οΧου κί- 
νηΰιν είναί φααιν {τον χρόνον)^ οΐ δ^ την αφαίραν αυτήν. Λβ ψιο ΙοΰΟ 
δίιηρί. Γ. 165 βχΐΓ. : οί μίν την του όλου κίνηβιν και περιφοραν τον χρό- 
νον εϊναί φαΰιν , ώ^ τον Πλάτωνα (ίη Τίιηβθο) νομίξουύιν ο τε Ευδη- 
μος καΐ 6 θεόφραΰτος καΐ ο Αλέξανδρος^ οί δί την ΰφαιραν αντην 
του ουρανού ^ ώς τους Πυϋ'αγορικους ίοτορουύι λέγειν, γΙ. 
Γ. 166 βχΐΓ. (βχ 60(ΐ6ΐη Αΐβχ.). 

12. (187) 

ΑΙβχβηάβΓ ΑρΗΓοά. Ιη οοιηιη. &(! Αγ. πΐ6ΐβρΙιγ8ίθ3 , ροβίφίνη βαο 
ββΓίηοηβ Γ6(Ι(1ί(1ίΙ φιαβ 1ΐ9ΐ)6ΐ Αγ. 1, 8. 990, 22 — 30 (βοίϋοβΐ δια τούτων 
δείκνυΰι πώς ίποίουν τον κόβμον και τους Ιν αντω άρι^'μούς . . . Ι1«• 
γον γαρ ίν τινί μίν μέρει του κόαμου δόξαν ΰυνίΰτασ^ι , Ιν αΙΙψ ϋ 
καιρόν . . . της δί τούτων κατά την τάξιν την τοιαύτην ΟίΗίτάβεως άηό- 
δειξιν Ιφερον οτι τούτων μΙν ίκαατον του αριθμού ίβτίν^ ίηάίτφ δί 
τόπω έν τω κόΰμω οΙκείός τίς έΰτιν αριθμός, τω μ^ γαρ μίΰψ το ίν^ 
πρώτον γάρ έΰτιν ενταύθα * μετά δε το μέοον τα δύο^ α δόξαν τ$ Άε- 
γον καΐ τόλμαν' και ουτ(ύς αεί . . .) Ηαβο βάίϋΐ ίη 6ιΐ6 (ρ. 56^9): τ% δ^ 
τάξεως της έν τω ουρανω ην έποιούντο τών αριθμών οί Πυθαγό- 
ρειοι^ μνημονεύει έν τω δευτέρω περί της Πυθαγορικών δό^ης, β <]αο 
Ιαιηθϋ ΙίΙίΓο ηίΐιϋ ]ια1)6ΐ ({υοά β(1 Αηβίοΐβΐίδ ν6Γΐ)3 6χρ1ίθΑη(1« αίΓ6Γ<1 (Κοβ^ 
ρ. 81). ιιαιη ςαββ (Ιβ ιιιιιηβΓόηιιη βγιηΙιοΗδ ββουικίυιη αηΙΙιιηβϋοληι Ιΐιβο- 
Ιο^ίβιη αρικί ΡΙαΙοηίοοβ νιι1^8ΐί$$ίιτ)3ΐη ίπίβηροδίΐα ραυοβ 6ΐ α(1 ίρ3« ΑΗβΙο- 
ΙβΗβ βχΰηορία β(1(Ηΐα Ιβ^αηΙυΓ (1 νους ουοία, 2 δόξα τόλμα κίνηΰις Μ- — 207 - 

'&εύις, 4 βΐ 9 διχαίοαύνη, 5 γάμος, 7 χαίρός ^Α^ηνά ΑΙβχ. ρ. 55. 24. 28, 
23—29, 21. οΓ. Αδοίβρ. ίη ηιβί. ρ. 540^^ 29. 542^ 27, 559^ 6. £[υ3ΐί3 ηονί- 
ιηυβ βχ ΡΙιίΙοηβ Ιυιίαου, ΝίεοιηβεΗο ΡΙιοΙϋ. ΤΗβοΙο^αηιοηοπιιη απΙΙιιη. 
βίΙίΙοΓβ βηοηγίΏο, Ιο. 1.γ(1ο αΐϋβςαο ηΐΗΐΙίδ) , 63 εανβ ηβ βχ Ρβευιίαπβίοΐβΐβ 
ιΙβΓΪνβιίΑ οοηϋοίΑβ. 

6ί. Αγ. ιηβΐ. 1.8: γεννώαί τε γαρ τον ούρανον χοΐ περί τα τού- 
τον μίρη ΜίΙ τα τνά&η ααΐ τα ϊργα διατηρούαί το αυμβαινον . . . Ιτ» ^ί 
ηώς δει λαβείν αίτια μεν είναι τα του αριθμού πάϋ^ι χαΐ τον αριθμόν 
των κατά τον ουρανον ονταον καΐ γιγνομίνων . . . ιηβΐ. 1.5: καΐ τον όλον 
συ^νον αρμονίαν είναι χαί αριθμόν * καΐ οΰα εϊχον ομολογονμενα δεί' 
ηνύναί Ιν τε τοις αρι&μοις και ταις αρμονίαις τνρος τα του ουρανού 
7ΐά&η %αΙ μέρη τιαϊ προς την ολην διαηόαμηβιν^ ταύτα ύυνάγοντες 
ίφηρμοττον. οί. ΡδβυιίΑΓ. ιηβΐ. 12. β: τον γαρ όλον ουρανον καταΰχευά- 
ζον^ιν ίξ αρι&μών. Αγ. ρΐιγδ. 3,1: τοις ί^ αριθμών ΰυντι^ειαι τον 
^νρανόν. 

13. (188) 

Α(Ι Ατΐβίοΐβΐίδ ν6Γΐ)α ιηείβρίι. 1. 5. 986, 3: χαΐ ούα εϊχον ομολόγου- 

ί**νβ (οΓ. ίτ. 12) . . . Ιφηρμοττον • καν εΓ τι που διέλειπε , προόεγλίχοντο 

^ον ΰυνειρομένην τναααν αύτοΐς είναι την πραγματείαν, λέγω δ' οϊον 

*^€ΐδη τέλειον η δεκας εϊναι δοκει τιαι πάΰαν περιειληφέναι την τών 

'^^'^μών φυΰιν^ %αΙ τα φερόμενα χατο τον ουρανον δέκα μίν εΙναΙ 

Ψ^^ιν^ όντων δΐ ίννία μόνον τών φανερών δια τούτο δεκάτην την αν- 

^^Ζ'&ονα ποιούΰιν. διώριύται δε περί τούτων έν ετίροις ημιν άχριβί- 

^Β^ν — ςυ3β ςυϋΐη 3(1 1ίΙ)Γυιη ροβίβα δοηρίαιη (Ιβ οοβίο Π, 13 (οΓ. Βοββ 

Ρ• Β1) ρΓορηβ βρβϋίβηΐ , 3(1 1ίΙ)Γαηι άβ ΡγΐΗα^οΓβίδ (»1ί»ιιι ρβρίίηβρβ 3β8ΐί- 

°^νΐΙ — Ιιββο Η3ΐ)βΙ Αΐ6Χ3η(ΐ6Γ ρ. 30 , 25: αυτίτια γούν τίλειον αριθμόν 

'ϊ^'Ον^να* την δεκάδα^ ορώντες δε εν τοις φαινομενοις Ιννεα τας χι- 

^^^^μίνας οφαΐρας^ επτά μεν τάς τών πλανωμενων, ογδόην δε την τών 

^^λανών^ ίννάτην δε τι/ν γην * χαϊ γαρ και ταύτην ηγούντο χινεΐΰ^αι 

*^λω τίερί μίνουααν την ίατίαν^ ο πύρ ίατι κατ* αντοιί^ (ν. Αγ. (Ιβ 

^«Ιο Ι. ο.) • αύτοΙ προαί^εοαν Ιν τοις δόγμαΰι και την αντίχΟονά τινα^ 

Ψ αντιηινεια^'αι υηί^εντο τ^ γ'^ καί δια τούτο τοις έπΙ της γης αόρα- 

τον είναι, λίγει δΐ περί τούτων και ίν τοις περί ουρανού μϊν χαι Ιν 

^^ΐς χφν Πν^γορικών δόξαις άχριβίατερον. 

ΟβΙβΒΓβπ) ΡγΐΗβ^οΓβοπιιη (Ιβ (Ιβοβιη οοΓροηΙ)α$ ιηυη(ΐ3ηί$ δεηΐεηΐίβηι, 
"^ φΐ9 81 3(ϊ€υΓ3ΐίυ8 (]ΐιί(1 βχροδίΐυπ) βχΐίΐίδδβΐ ίη ΡβπρβΙοΙίοοπιηι Ρ]3ΐο- 
'ΐϊοοΓυακιυβ Ιϋ^ηβ (Ιβ Ργ11ΐ3^0Γ6ί8 6(ϋ1ί8 , ηοη οιηηίδ οβΓίο 3ρα(1 ΑΙβχβη- 
*^ βΐ (^οIηII16ηι3ιοΓ68 (Ιβιη 3(1 Ιιυηο ιηβΐ3ρΗγ8ίοοΓαιιι Ιοουιη (ΐυ3ΐη 3(1 1, — 208 — 

(Ιϋ οοβίο) ρηοΓαιη ιηβιηοΗβ ρ6ηί886ΐ, βΑηάβιη ϊ^ίΙυΓ βχ €θΐηιηιιηί ί»ηι 
θΐίβιη Ρ86υ(1ορΙ)ί1οΐ3α8 ΓβρβΙίΙ (αρυά 8ΐο1). βοΐ. ρΗγβ. ρ. 488. οί. ρ. 452). 

14. (189) 
ΑηβΙοΙβΙβδ (16 οοβίο II» 13. 293, 20: ΙναντΙως οί τκρί τψ^ ^Ιταϋα»^ 
καλούμενοι δ^ Πυθαγόρειοι λίγονσιν, ίηΐ μ^ν γαρ τον μίσου ηυρ ύ 
ναΙ φαβι, την δΐ γήν ^ν των αϋτραον άναι %ν%Χω φερομένην ηερί το 
μέΰον νν%τα τε χα! ημίραν τνοιεϊν, (τι δ^ Ιναντίαν αλλην ταντί} ηατα- 
ύχενάξονβι γην , ην αντίχϋανα όνομα τιαλοϋαιν , ον ηρος τα φαινό- 
μενα τους λόγους %αΙ τας αιτίας ξητοϋντες^ άλλα προς τινξχς λίγους 
και δόξμς αυτών τα φαινόμενα προΰίλκοντες καΐ ηειρωμενοι ύνγηο- 
αμεΐν (οΓ. ιηβΐ. 1 , 5 ηροοζγλίχοντο βΙα) ... (τι δ^ οι γε Πυθαγόρειοι 
(80. ουκ οϊονται ΙλΪ του μέΰου κειαθαι της οφαίρας αύτην^ άλλα μάλ- 
λον το πυρ) και δια το μολ&στα προαήκον φυλάττεαθαι το κνριωνατον 
του παντός ' το δ^ μεαον είναι τοιούτον , ο ζ^^ο^ φυλακην ονομάζουοι^ 
το ταύτην (χον την χώραν πυρ . . . Ιΐ360 ίΐα τναραφράζει ΒίιηρΗοίαβ ρ. 505, 
18 ΒΓαηιΙ. (οΓ. ΤΙ)6ΐηί8ΐ. Γ. 34) : αντιφάακουΰι δΐ οι Πυθαγόρειοι • τοντο 
γάρ ΰημαίνει το Ιναντίως- ου περί το μίαον λέγοντες αυτήν ^ άλλ^ έν 
μεν τω μίαω του παντός πυρ εΙναΙ φααι , περί δΐ το μίύον την αντί- 
χθονα φέρεαθαί φαΰι γήν ουΰαν καΐ αυτην^ άντίχθονα δί καλουμένην 
δια το ίξ ίναντίας ττ}δε τ^ γτι είναι • μετά δΐ την άντίχθονα ή γη ηδε 
φερομένη και αυτή περί το μέοον , μετά δε την γήν η σελήνη * οιίτω 
γάρ αυτί) ς έν τω πέρατι των Πυθαγορικών ίατορεί {8ί€ βηνη ίρ$€ %η 
βη€ Ρι/ίΗαροηοοηιπί ηαΓΓαί νβΓ8. νβΐ. Ι3ΐ. Υβη. 1555 Γ. 77. οβίβηιηι οί. 
Ρ8βυ(1ορ1ιί1ο]. 1. ο. : μεθ^ ους ηλιον^ υφ ω οελήνην^ ύφ' ]^ την γήν^ ύφ 
7[Ι την αντιχθονα^ μεθ^ α αύμπαντα το πυρ βΙο.)* την ίΙ γήν ωςΐν 
των άΰτρων οικίαι/ κινουμένην περί το μέοον κατά την προς τον ήλιον 
ύχέοιν νύκτα καΐ ημέραν ποιεϊν, η δΐ άντίχθων κινούμενη πε^ το 
μέσον καΐ επομένη τή γή ουχ οράται υφ* ημών διά το έπιπροαθεϊν 
ήμΐν άεϊ το τής γης σώμα . . . τέλειου γάρ αριθμόν υποθέμ^νοι τ^ι» 
δεκάδα έβούλοντο και τών κυκλοφορητικόον σωμάτων τον αριθμόν εις 
δέκα ΰυνάγειν, θέντες ουν^ φησί^ την απλανή μίαν καΐ τάς πλανωμέ• 
νας έπτα και την γήν ταντην συν ττ} αντίχθονι^ την δεκάδα Ιπλήρω• 
σαν, καΐ ούτω μεν αυτός τά τών Πυθαγορείων απεδέξατο , ο£ δΐ γνψ 
σιώτερον αυτών μετάσχοντες (ΝΐοοηιβοΗιΐδ δοίΐ. 6ίυ8({υο βΙιηΟβδ!) τίύρ 
μίν έν τω μέσω λέγουσι την δημιουργικήν δύναμιν την έκ μέσου πα- 
σαν την γήν ζωογονούσαν και το άττεψυγμένον αυτής άναθάλπουσαιν 
(οΓ. 8θΙιο1. οοίΐ. ΟοίδΙ. 160 Γ. 176^ ρ. 504»» 42 Βγ.). ^*ό οί/ιιίν 2^νος ηνρ- 
γον (οΓ. Μοοιη. ΙΙιβοΚ &γ. βραιΐ ΡΙιοΙ. 1)ί1)1. ρ. 143, 32 Β1(. ΡτοοΙ. ίη Τιπι. — 209 - 

ρ. β1^: ίχεί γαρ 6 Ζανος τΐνργος^ ως φααι, ί1). 172^ 2β2*. δίιηρί. ίη 

ρΐιγβ. Γ. 319^ : ίίάΐ δια τούτο οΐ μίν Πυθαγόρειοι 'ΕύτΙας τάηον νβΐ 

'Εατίας οϊχον, υΐ 8θΙιο]. Οοίβΐ. ρ. 505, 7 Βγ. — ηαΐ Ζανος ηυργον Ιηά- 

λονν το χίντρον) αντί) τιαλούαιν^ ώς αντος ίν τοις Πυ&αγορικοΓς {Ιν 

τοΙς Πν&αγορείοις ϊη βοΙιοΗο οοιΐ ΟοίβΙ. ΙβΟ Γ. 71 >> ςυοά βχ δίιηρΗοίο 

βιοβτρίυιη 68ΐ) Ιατόρηαεν^ ο£ δ^ /Ιιος φυλαχην, ως ίν τούτοις (οΓ. ΡγοοΚ 

ίη ΕιιοΙ. ρ. 25)» ο£ δΐ /Ιώς θρόνον {/Ιιος οΐιων Ρ86υ(1ορΙ)ί1ο1βα8 1. ο.), 

ως αΙΧοι φαοΐν, αΰτρον δί την γήν Ιλεγον ως όργανον χαι αντι}ν 

χ^ονον* νι^ι^ρων γαρ ίστιν αντη καΐ νυχτών αιτία, ημ,ίραν μ^ γαρ 

3ΜΗ(Γτο προς τω ηλίω μίρος χαταλαμηόμενον , νύχτα δΐ το χατα τον 

χβονον της γινομένης άη αυτής οχιάς, αντίχθονα δΐ την αεληνην ίχά• 

λονν οί Πυθαγόρειοι^ ωϋηερ χαΐ αίθερίαν γήν (Γ606ηΐ!θΓ68 8θί1. οΓ. 

^οΙ. ίη Τίιη. ρ. 154\ ΕοΙ)6εΙ( Λ^Ι. ρ. 500), χαι ώς αντιφράττουΰαν χαΐ 

ίχιηροΰθουύαν τφ ηλιαχω φωτί^ όπερ ϊδιον γης, χαι ώς άτιοπερατοϋ* 

ααψ χα ουράνια χαθάπερ η γη τα υπό αεληνην, 

1(1601 άβ οο6ΐβ8ΐί ΟΓΐΙίηβ ατ^ιπηβηΐυιη ΐΓαοΙανίΙ Ευάβηουβ ίη αβίΓοΙο- 
^ίο ΜδΙΟΓία (ςυβπι είΐανίΐ δυβί^βηββ 8βο. 8ίιηρ1. ρ. 498, 46) , την της θέ' 
ΰίίύς χαξιν εις τους Πυθαγορείους πρώτους αναφερών (δίιηρί. ιΐβ οοβίο 
ρ. 497, 11 Βγ. 3(1 ΑιίδΙοΙ. ρ. 291. 31). 

15. (190 ?) 

8<Λιο1. νβΐ. ίη Η68ίθ(11 Ιΐιβο^. ν. 275 Ιοχοιτί'^ προς νυχτός^ Γν' 'Εΰπε• 
9^^ς λιγύφωνοι (ρ. 411 Οχ.): δια τοϋτο ταύτας χαλει^ διότι χατα 
ί^^ιχτρ^ άρμονίαν ο[ αοτέρες χινουνται περί τα Γάδειρα^ ώς^Αριΰτο* 
^^Ιηςφησί, 

Οβ β^ηιρΗοηία Ρ^τΐΗα^ΟΓβΟΓυπι εοβίεδίί ιΐίχίΐ Απδίοΐβΐθδ (Ιβ εοβίο II, 9 
(•ηβΐίρΐι. 1, 5). οί. δίηιρίίε. ρ. 490^ 11: ή μίντοι του μη άχούειν ημάς 
^^οθεΐσα (βΐ) Αγ. 1. ο, 290^ 28) αιτία η δια ΰυντροφίαν χαΐ ΰννηθειαν 
^ψυύα θαυμάζω εΐ τοις Πυθαγόρειοι ς ίπιπρίπει τον Πυθαγόραν 
^^χοροϋαιν (οί. ν. 26 ώοπερ 6 Πυθαγόρας [ΰτόρψαι) άχουύαί 
«οτ5 χής τοιαύτης αρμονίας (ΡοΓρΙι. ν. Ρ. 30. οΓ. 31. Ιαηιΐιΐ. 65. 
^^' 45. δοΗοΙ. 0(1. α, 371. 1,ο1}β€ΐι Α^Ι. ρ. 944), χαίπερ χαϊ Ιχείνω ούν- 
^Ψ^ς ην ωαπερ χαΐ τοις άλλοις άνθρώποίς, 

16. (191) 

ΑηβΙοΙ. ίΐθ οοβίο II , 2. 285, 22 : δήλον τοίνυν οτι 6 αφανής πόλος 
^Ι το ανω, χαι οί μίν ίχεΐ οίχουντες εν τω άνω εΐαΐν ημιαφαιρίω 
^ΐπρος τοις δεξιοΐς^ ^(^^^9 ^' ^^ ^ί^ χάιω χαΐ προς τοις αριΟτεροΐς^ 
*»'«ντ/β>ς η ω^ οί Πυθαγόρειοι λίγουβιν ίχεινοι γαρ ημάς άνω τε 
Αϊΐβτοτ. ρβκυοΒΡίακ. 14 — 210 — 

ηοιουΟί χαΐ Ιν τω δεξιω μίρει^ τους δ' ίκει κάτω χαΐ ίν τω οτ^ίΦτ^^ω. 
σνμβΛίνεί δΐ τουναντίον, αλλά της μίν δευτέρας Λεριφορας^ οίον της 
των πλανήτων (ορρ. του ουρανού η τιεριφορά ν. 17) , ημείς μίν Ιν τοΙς 
άνω και ^ν τοις δεξιοις Ιομέν^ Ικεινοι δί ίν τοις κάτω καΐ εν τοις αρι- 
ατεροις. άνάτζαλιν γάρ τούτοις η άρχη της χινηαεως . . . α(1 Ιιαηο Ιοοαιη 
ίΐ3 δίιηρΗαυβ ρ. 402*^ 30 Βγ. : πώς δε τοί/ς Πυθαγορείους ημάς ανα 
ποιεΐν φηαΐ %αΙ Ιν τω δεξιω, τους δε ίχειτιάτω χαΐ ίν τφ άριβτερψ. 
είπερ ως αύτος Ιν τω δευτέρω της αυναγωγης των Πυ^γοριχών ίοτο- 
ρ£Γ, του όλου ουρανού τα μ^ν άνω λεγου(ίιν είναι τά δΐ 
χάτω, χαΐ το μΙν κάτω του ουρανού <!€|ί6ν είναι το δΐ 
άνω αριατερόν^ ηαΐ ημάς ίν τω κάτω εΙναί] η το μ^ν άνωπω 
προς τοις δεξιοΐς ίνταϋϋ•α λεγόμενον ου κατά το ίαντω άρέύκον εΐηεν 
άλλα κατά τους Πυθαγορείους ' εκείνοι γάρ τω δεξβ,ψ το άνω καΐ το 
Ιμπροαθεν αυνίταττον (δβο. 8ίιηρ1. οίΐ. ίη Γγ. 10) , τω ^έ άρκίτερω το 
κάτω καΐ το οπιαθεν. τά δί ίν τ^ των Πυθαγορικών ουναγοογγ μετα^ 
γεγράφ&αι μάλλον υπό τίνος 6 ^Αλέξανδρος θίγεται οφείλοντα Ιχειν 
ούτω , το μΙν άνω του ουρανού δεξιον είναι το δί κάτω άρί(ίτερον «αϊ 
ημάς ίν τω άνω είναι , ουχί ίν τω κάτω ως γέγραπται * ούτω γάρ άν 
αυνάδοι τοις ίνταϋθα λεγομίνοις^ οτι ημάς κάτω λέγοντες οίκειν «οι 
διά τούτο και ίν τοις αριατεροις , ειπερ τω άριατερω το κάτω συντί- 
τακται , ίναντίως λεγόμενον η ως οι Πυθαγόρειοι λέγουσιν άνω καΐ ίν 
τοις δεξωίς. και τάχα ίχει λόγον το μεταγεγράφθαι , εΐ^περ οίόεν ο 
^Αριστοτέλης τω μίν δεξιω το άνω τω δε άριατερω το κάτω ΰυντάτ- 
τοντας. οΓ. ΤΗβιηίδΙίϋδ (Ιβ οοβίο (Μογββ ΑΙβΙίιιο ίηΙβΓρΓβΙβ Υβη. 1574) ΐ.2β^: 
Βί^Ηίάβτη ΡίβίΗαροΓβί άίοηηί εηρβηοτβτη ρακίβηι βατή €8$€^ ρηαε άβχίΓΟέ 
β Γβρίοηβ βχίεϋί. ραβιηαάιηοάΗΐη ίηνβηίηιηε ΑΗίίοΙβΙβηι ιΊ> αηηοίαϋοηί- 
1)η$ οανρβΓΒ 608, ^ηαε αάν€Γ$υ3 Ρί^ίΗαςοΓβοτηηι $βη(€ηίίαε οσηίοηρηί: 
ηΐή οοηίΓα €08 άίερηίαί ςαί εαρβηοκβηι ραΗβηι άβχ&αηι €$$€ γοιι/μ* 
άβΙ)αηί. 

Εχ 1ΐ36 Αΐ6χαιΐ(ΐΓί υρίηίοηο α δίηιρίίοίο ιιιβιηοΓβΐΒ ιηβηΙΓββΙιιπι ββΜ 
ριιΐο, ςιΐ36 οχ Γαΐδί ΛηβΙοΙοϋδ Η1)γο ίΐΐβ ΑΐΙαΙβΓαΙ (63(1βηι βοΠίοβΙ φΐιβ 
ρποΓΟ Ιοεο ΙοΙί^ίΙ δίηφί. Γγ. 10), αϊ) 3]ϋ$ αΐΐαΐβ βυιη Γορρβηβββ. ηοη βοίπι 
3(1οο ίιιεβΓ(ιΐ8 ΙΐΑΟΓΟΓβΙ, (]αί ίρββ Γ{α3ο ϋΐΐΰΙοΓ ίΐΐβ Αηβίοΐβίβιη ίιηΗ«(ιΐ8 
ρΙιιη1)ΐΐ8 ηοοβδδαπο βχροχιιβΓηΙ, ριαβ οοπίίδ ΙιαΒυίδδβΙ. οβίβπιιη (Ιβ ίρβ^ « 
οΓ. ΒοοοΙίΙι , ϋηΙοΓδυοΙιιιιι^^βιι ΓώοΓ (Ιαδ ΙίΟδίυίδοΙιβ δγδίβπι Ηβδ ΡΙϋΙου. ΒβΗ. 
1852 ρ. 109 (Ϊ.ο1»βο1ν Αί<1. ρ. 015). — 211 — 

XXXVII. 
Π^ρϊ της ΆρχντΒίον φιλοαοφίας. 

ΑΓεΙιγΙβΟΓίιιη ί(1 68ΐ (Ιβ ΑτοΙιγΙαβ ρΙιΠοβορΙιία (νβΐ ροΐίυβ περί της 

^Αί^χ;υτειου φιλοΰοφίας^ υΐ 1)α1)6ηΙ ευιη εϋ(1. Ε&ιιγ. οβίεπΐ ςυοβ νίιΐί οιηηβδ, 

ηοϋ €]ΐιο(1 νυ]£[ο 6(1ίΙαΓ ηερί της Άρχντον φ.) Ιγ65 1ίΙ)Γ08 ηυαιβΓαιιΙ Ι^ββΓ- 

Ιία», Η68γο1ιία8, Ρΐοΐ6πΐ36υ8 (ννβηΓ. ρ. 143). πι ςυιΒυβ (Ιβ ΑΓοΗγΙαβ, ςϋί 

ΡΙ&Ιοηίβ 36({α2ΐ1ί8 ί3ΐηίϋ3η8ςιΐ6 ΓυίΙ , οΐ ΑΓοΙιγΙβοΓυπι (Ββοΐίοιβηη (]6 ΡγΙΙι. 

Γβ). ρ. 23) δβρίβηΐία ροΗΐίοΑ , ρΐιγδίοβ , ιηαΐΐιβιηαΐίο^ βίιηίΙίΙβΓ ΐΓβεΙβνβηΙ 

ΡβθΐιάαηβΙοΙβΙββ αίςαβ (Ιβ ΡγΙΙιο^οΓβΟΓυιιι ρΐαοίΐίβ αοοΙογ 1ί1)η ηερί Πν- 

θοτο^ί/αη/. ΰυία8 Ηύη ιιηίοαιη ίρα^ιηοηΐυιη 6χ βηΙίηυίοΓυιη 80τίρ1ί8 γ6- 

Ρ^ϋΙιιιη 36ΓνανίΙ !η ίιΐ6(1ίΐ3 ρβΓίβ Η1)Γί ηερί αρχών 03ΐη38θίυ8 (οίΐ. ΟρβυζοΓ 

πΐ6ΐ6ΐβοι. Ι ρ. 105). βαικίοιη ααίβηι 3Ηυ8 ΰυίυ8(ΐ9ΐη ορερα ροδίβα βχοβΓρΙυιη 

6ΐ εαιη ΡΙβΙοηίοί (Ιίβίο^ί 3Γ£[υιη6ηΙο ςυί Τία)36υ8 ίη8εηΐ3ίΙυΓ ςαοίίαπιηιοιίο 

οοηιρ9πιΐαιη Γαίβββ ίη(Ιίθ3Γ6 νί(ΐ6ΐυΓ αϋυδ Ιίΐαΐαβ τα έχ τον (οο(1. Ι,λιιγ. 

^β & τιμαίου βΙο. οβίβπ τα ίκ τον τ.) Τψαίον καΐ των ^Αρχντείων (ί. ο. 

^οιηρ€η(1ίυιη Τίιηαοί ΡΙαΙοηϊδ εΐ ΑΓοΙιγΙβοΓυιη ΑπδΙοΙβΗδ. οβΙβΓυιη αυοΙΟΓ 

ν<ίΓ5. ΙβΙ. 1•36Γΐϋ 3ρυ(1 ΒυΓίαευηι βίε 1ΐ3ΐ)6ΐ: € ο πίνα ϋτηβητη βΐ ςαβάαηι 

Ρ^ίΙίνα ηηητη βΐ αηΐϋβ βίιηίΙΐΙβΓ (!€ ρΓνηχΙινα ρΜοεορΗία ΐΓβΒ , 8ο. ρΓΟ 

^ι^)τΐ6ί8 βυΐ Ιβ^ίΙ 3υΙ ίηΐεΐΐί^ίΐ αρχαίους)^ ευΐυβ δβιΐδαιη ιηιιΐΗνίΙ εοιτιιρίΐ- 

*Ι"β (|αί βχ ΕββΓίίο ρβΐϋΐ Η68γε1ιίυ5 8θπ1)βη8 Ικ των Τιμαίου καΐ ^Αρχν- 

^<^ά, ({0381 ςυοΓυιη η6(]υ6 Απδίοΐείβδ ηβψια ΤΙΐ6ορΙΐΓ38ΐυ8 ηβςυβ Ευιΐβ- 

"ίϊ»« $€ηρΐ3 β(ϋΐ3 ηονβΓβ (οΓ. Κθ8β (Ιο ΑρίδΙοΙ. 1ίΙ)Γ. ρ. 80) ΐρβΟΓΟιη Τίιη36ί 

^ ΑΓεΗγίββ ΡγΙΙΐ3^0Γ6υηιπ] 1ϊ1)γο8 ςϋοβιίαιιι ίη οοπιρβικϋαιη βυεΙοΓ γ6(]6- 

^^Ηΐ. 3ΐ ]ίο6ΐ ρο8ΐ63 ηοπιπιίϋυδ ΡγΐΗΑ^ΟΓεοηιιη , ^υο8 ρίβηβ ηοη 8€Γί- 

Ρβί886 εοη8ΐ3ΐ, ΡΙβΙοηίοί 3ΐ)υ8ί δίηΐ 1ίΙΐ6Γ38 ΡγΙΙΐ3^οηε38 εοίβηΐβδ, Ιβιηβη 

^^οηι Τ1ΐ6ορΙΐΓ38ΐο 3]ίφΐ3ηΙο ΓοεεηΙίοΓ ίυί$86ΐ ^υί βεΐίείοδ 1ΐϋ8 ίρ808 δρβ- 

^28861 ΑΓοΗγΙεοΓυιη βρίΙοπίΒίοΓ, αιΙ εοΓίοδ ϋΙ)Γ08 ςυί ΑρεΗγΙββ ηοιηίηβ 

^•ΓοαιηΓβΓΓβηΙιΐΓ (Βεείιηιβηη , ([υ. (Ιβ ΡγΙΙια^. τείίς. ΒβΓοΙ. 1844 ρ. 27. εΓ. 

^βοΐιΐι άβ οοΓρ. ιηιιικΙ. ΓβΙ^Γ. ρ. 29, ίιΐ. ΡΙιίΙοΙ. ρ. 45. ΒιΙΙθγ, ΟβδεΙι. (ΙβΓ 

Ι^ΙΙΙι. ΡΗίΙ. ρ. 05) ωίηίιηβ ρβΓίίηβΓβ ρυΐο Ιίΐυΐπίη Ηΐυιη των ίη των !/ίρ- 

λΓντι/α>ν, ηβϋυιη ίρδΟΓυιη ^Αρχυτείων ϊά βδΐ ΙίΙΐΓϋΓαιη περί της ^Αρχυτείου 

^Ιοβοφίας. οβίεηιιη δίιηρίίείιΐδ ςαΐ υιιυδ ρρβοΙβΓ ίικΗεββ Τίη)36ί εοιη- 

Ρ«η(Ιίυοι εοιηπΐ6ΐηοΓ3νίΙ, βίυδ ϋϋπ ρΓ36ΐ6Γ ίρδϋΐη Ιίΐυΐυσι ηίΗίΙ ηονίδδβ ίη- 

^^ί^ίΙιΐΓ (ν. δίιηρί. (Ιβ εοείυ ρ. 491 ^ 35 : χαΐ ηάντων οΐμ,αι μάλλον ο 

^^ΐΰτοτίλης την ίν ΤιμαΙω ηερί τούτων του Πλάτωνος γνώμην ψίί- 

^τβτο, ο§ καΐ αννοψιν η ίηιτομην του Τιμαίου γράφειν ουχ απηξίωαε. 

^^' Ηθ86 Ι. ο. ρ. 86). η6(|ϋ6 πιβ^^ίδ βυηι Ρροείαβ 3(ΙΙιίΙ)υίΙ ηβςυβ ίη ρΓοΙίχο 

14* — 212 — 

ίΐΐο εβίβίηςυβ αιΐ Τίπΐ96ΐιιη οοιηηιεηίβηο ηεςυβ ίη 8ίη§ϋΐ3η ϋΒΐΌ ςαί 
ίη8επ1)6ΐ)3ΐαΓ Ιπίΰηεψις των ηρος Πλάτωνος Τίμαιον νη* ΆριΰτοτέΙονς 
ανχειρημένίον (οΓ. ΡγοοΙ. ίη Τίιη. ρ. 226<^) ςιιίςιιβ δίοιηβοΐιιιιη ιηονίΐ ΙοΑηιύ 
ΑΙεχαικΙτΐηο. 

1. (192) Ι 

Οαπιββείαβ ςυ&βδί. άβ ρπηείρϋδ (δίνε ςιιαεβί. ίιι Ρβηηεηίθβιη: ί^βιη 
βηίιη ορυ8 ΐΗεοΙο^ίβε ΡΙαΙοηίε^ιε» ςυβε Ραηηεηίίΐε ροΐίδδίιηαιιι Ρΐβίοηίΰο 
ιιίΙίΙαΓ, 8ί^ηίίΐ€9ηΙ (ΙαβΓοιη ρΑΓίίυιη εο(]ίεαιη Ιβευπα 8είυηεΐΑηιιη ϋΐιιΐί» 
ε άΙΙ&ε βίςυε ιηβ^ΐίίβε , 8θΠ. δαμααχ£ου διαδόχου απορίαι χαΐ Ινύεις ιαφ 
των ηρώτων αρχών εΐ τον αντον αηορίαι χοΐ ΧνβΒίς εΙς τον ^ΐΐατιονο^ 
ηαρμενίδην αντιηαρατΗνόμεναι τοις εΙς αντον ντίομνημΜΟί του φιΧο- 
αόφου, οΓ. Ιίΐιιΐυιη ίη ίιηε οοά. Μαπε. ^γ. 246 ηιεπιΒρ. βηΐ. δεε. ^^η ^'^' 
ίη ({αο εοάίεε βΙΙεΓβ Ιιβεε ρατδ νβειιίδ ({υίηςυε ίοΐίίδ ίηΐεηεείίβ ίηείρίΐ δίηβ 
Ιίΐιιΐο , ίΐΑ Ιβηιεη υΐ Β ΙίΙΙεΓα ά\) εαάεπι αηΐίςιια πιαηα ροδίΐα ίη πιατ^ίηβ 
δί§ηί6εεΙυΓ Γ. 216. εί. εοά. τεε. Μοηαε. ^τ. 5 Γ. 177. 345) οο<1. Ηβηώιιι^. 
(βχ 1ε^. Ηοΐδίεη. βΓαεε. ρΐιίίοδ. ίη Γοΐ. 1) ρ. 409 : τνεμπτον άλλα δη τα 
άλλα τίνα φατέον ώς άληϋ'ώς ; εΐ μεν γαρ ... (ρ. 409^ πιει).) μψίοτε 
ουν τα ίν τω δημιουργώ πληΟΐ] τα άλλα Ιοτίν , ως ο£ τναλαιότεροι λί- 
^ουσ^ των φιλούόφων, η ούτω γε , . . βέλτιον άρα τω διοριύμω αντον 
Ιμμένειν κατά την Πυϋ'αγορικην συνη&ειαν καΐ την αυτού τον Πλά' 
τωνος άλλα (εοθ. άλλα) νοονντας τα Ιννλα ηράγματα %αι αντην τψ 
υλην ' ι ν τ Β γαρ τω ΦαΙδωνι ούτως ονομάζει τα άλλα , τα §1δη τα αΙ- 
σθ^τα λέγων άλλα , χαΐ ίν άλλοις * Αριστοτέλης δί ίν τοις ^Αρχν- 
τείοις [ατορει και ΠυΟ•αγύραν άλλο την υλην χαλειν ά>ς (ενΟτην καΐ 
άεΐ άλλο γιγνόμενον (ίΐα εΐίαηι εο(1. ΕααΓ. 86, 5 πιεηι1)Γ. Γεε. βεο. XV. άεΐ 
άλλο καΐ άλλο γιγν. ΟρεαζεΓ 1. ε.), ώστε δηλός έατι καΐ 6 Πλάτων τανυ/^ 
τα άλλα αφοριξόμενος, εί. ρ. 496 : ηρος δε τούτοις ηαν το Ιν νλψι οι^^ 
χαΐ αυτήν την υλην άλλα καλεί Ό έν Φαίδωνι Σωχράτης χαΐ προ αν- 
του ο£ Πυθαγόρειοι, 

ΡΙαΙοηίεο αρ^υαιεπίο εΐ ΡΙαΙοηίεοΓυιη (εί. ηιείΒρΙι. ν, 1) 1βπηίηί£^ 
(ςυί1)α8 ίρδοδ ΡγΙΙια^οΓεοδ εοπίΙυιιαΓε δοΐεηΐ τεεεηΙίοΓεδ, νείιιΐ ίη Ιι«<^^ 
ε3(Ιεπι Γε Μίεΐιβεΐ ΕρΙιεβίυδ 3(1 ΑπδΙ. ωεΙαρΗ. Ι. ε. ρ. 777, 22 Βοη. εΓ. Βοδί^ 

(!ε Αγ. Ι. ρ. 80 8ϋρ.) ΡδεϋίΙδΓίδΙοΙεΙεδ αΙίΙϋΓ ίη ΡγΐΗβ^ΟΓίεβ ςαβθβηι άββ 

ηίΐίοηε (ΑΓεΙιγΙβε ορούς Αϊάί ΑπδΙ. ηιείαρίι. 7, 2. εί. 1,5 εχΐΓ. 0. ί. 8^^^^ 
48. Ι»ηι))]. ν. Ρ. 82) εχρίίεϋηίΐα , νείαΐ ίη ίρδίϋδ ΑΓεΙιγΙαε Εηάεηιιιβ• ςυ^^ 
ηιείίυδ ΡΙαΙοιιε ηιοΐιιηι εβδε το άνιαον {έτερον^ άλλο) εοηΐεηάεηΐε (οΓ. Αγ -^ 
ρΙιγ8. 3, 2. 201 •* 20) ίηΙεΓ ναηαδ ΓβΓυπι εβυδαδ (ί(1 εδί ίη εοηίΓΑΓίοπιπι βγ^^ 
δίοίεΐιία εί. ΡΙυΙ. ϋε Ιδ. 48. ΡοΓρΙιγΓ. ν. Ρ. 38, ςυί εΐ ίρδί το άνιοον ε^^ 
ΡΙαΙοηβ αθίΐαηΐ είδ ςααε Γεεεηβεΐ ΑπδΙ. πιεΙ. 1 , 5) ί11ϋ(1 6χ1η1)ΐιί856 Αι^- — — 213 — 

^I1γι^Iη ηιβιηοΓ&νβΓαΙ ίη ρΐιγδίαδ. ίΐα βηίιη 6ΐ ΑΙβχαηιίΓΟ δίιηρϋοίυδ ίο ρΐιγβ. 
/. 08*> (ρ. 360, 5 Βγ.): νυν δε τούοντον Ιατέον οτι καί ΈΆδημος ηρο 
του Αλεξάνδρου ίατορών την Πλάτωνος περί χίνήαεως δόξαν καΐ αντί- 
λίγων αύτ^ τάδε γράφει ^Πλάτων δϊ το (ΐίγα χαΐ μικρόν χαΐ το μη ον 
χαΐ το άνωμαλον καΐ οαα τούτοις ίπΐ ταντο φέρει την %1νηβιν λέγει . . . 
βίλτιον δΐ αϊτια λέγειν ταύτα (δο. ^ν πλή^ς πέρας άπειρον βΐ βίιηίΗβ. 
νβΐ το αόριστον, (Ιβ Γ{υο δίαΐίιη Ευ(ΐ6ΐηυ8. οΓ. Εα(1θΓυ8 αρ. δίιηρί. ρΙιγ8. 
Γ. 39), ωατιερ ^Αρχυτας^. καΐ μετ^ ολίγον «το δΐ άόριΰτον, φηαί^ κα- 
λώς έπΙ την κίνηύιν οί Πυθαγόρειοι και 6 Πλάτων έπιφέρουΰιν ...» XXXVIII. 

(^Αζΐύτοτέλονς η Θεοφρόοτον) 

Περϊ /Δημοκρίτου. 

Ε\ ίηοβΓίί 3υοΙοπ8 Η1)Γο δίη^υΐαπ περί Δημοκρίτου ψιί ίη ΤΙιβο- 
Ρ^ΐΓϊβΙβοηΐΗ] ΙικΙιοίδ ΙθγΙια ραΓίβ ιηοιηοΓβΙυΓ (0. Ιι. 5, 49) ροΐίαδ (ΐυαιη βχ 
Ρ^οΒΙβιηβΙίδ Απδίοΐβΐίδ Οβιηοοηΐείδ (ϋ. Ι, 5, 26) ΐΓβηδΙαίΒ 6886 οοηϋαο 
ϊ^ι^β βχ Αΐ6Χίΐη(ΐΓ0 3ίΓ6Γΐ δίιηρΗείυδ αά ΑιήδΙ. νβΓΐ)3 Ηίίβο ίη 1. (16 οοείο 1, 
^Ο. 279*» 12 : γενόμενον μίν ουν {τον ονρανον) άπαντες είναί φααιν, 
«λλα γενόμενον οί μεν άίδιον , οί δε φ&αρτον Ζαπερ οτιοϋν άλλο των 
9^σ£* ΰυνιαταμένων. 

1. (193) 

δίηιρίίοίαδ άβ οοβίο ρ. 488, 6 Βγ. : καΐ ταντα δί προατί^βιν 6 ^Αλέ- 

^^^δρος οτι οί λέγοντες ποτ^ μ^ν ούτω το πάν ποτΐ δΐ άλλως Ιχειν^ άλ- 

^^^ίοϋιν μάλλον του τναντος αλλ' ου γένεβιν καΐ φθοράν λέγουΰιν, οί 

^^ γενψόν^ φηαί^ καΐ φ&αρτον λέγοντες τον κόομον ως οτιοϋν άλλο 

^•>»ν ΰυνιαταμένων εΐεν αν οί περί Δημόκριτον, ά>ς γαρ ^καΰτον των 

^^λων γίνεται και φθείρεται κατ αυτούς^ ούτω δε καΙ των κόύμων 

^^ απείρων ?καΰτος' ως γαρ έπΙ των άλλων το γενόμενον ου ταυτον 

^β? φθαρέντι εΐ μη άρα κατ είδος ^ οϋτω και έπι των κόύμων λέγου- 

^*ν. εΙ δί αί άτομοι αί αυταΙ μένουαιν απαθείς ουΰαι , δηλον οτι καΐ 

^^01 αλλοίωύιν αν λέγοιεν των κόσμων άλλ' ου φθοράν , ωϋπερ ^Εμ- 

^δοκλης δοκεί λέγειν καΐ Ηράκλειτος ' ολίγα γαρ Ικ τών^Αρίοτοτέ- 

^^ι περί Αημοκρίτου παραγραφέντοον δηλώαει την των ανδρών Ικεί- 

^(ύν διάνοιαν (νβΓδ. ΙαΙ. βυίΐβίσιί Γ. 45* β(Ι. Υβη. ραηοα αηίβτη €Χ άχ€ΐ%$ 

^^. άβ ΌβτηοοΓϋο (Γαη$€ηρία ηιαη%('68ΐα {αοίηηΐ Όΐτοπιτη ίΙΙηβίηηηι 

^^ηίβτη, υη(1β δΙο 60ΓΓί^6η(1υπι βδΐ ίη ^Γ96εο : έκ των ^Αριστοτέλους π. 

^' νβΐ έκ των ^Αριατοτέλει είρημένων π, ά, παραγραφέντά) ' — 214 — 

€^ημΟΗριτος ηγειταί την των αιδίίον φύΰιν εΐναί μιΐίρας ονοΐί 
ηλή&ος απείρους^ τανταις δε τόπον άλλον νποτί^ηϋιν άπειρον τω ^ 
γέ^ει , προααγορεύει δΐ τον μίν τόπον τοΐαδε τοις ονόμαοι , τω τε %εν 
%αΙ τω ονδενΐ χαΐ τω απείρω^ των δί οναών ίκάύτην τω τωδε χαϊ ι 
ναατω καΐ τω οντι, νομίζει δε είναι ούτω μικρας τας ονύίας ωΰτε Ι 
φυγείν τάς ημετέρας αία^ηβεις (οΓ. Αγ. ρ. 325, 30) , υπάρχειν δε αύτα 
ΊίαντοΙας μορφας καΐ ϋχηματα παντοία χαι %ατα μέγε^ς διάφορα 
Ικ τούτων ονν ηδη κα^περ ί% στοιχείων γεννάν (οοιτ. γενναα^αι) χ 
(5νγ%ρίνειν (ουπτ. ονγχρίνεα^αι) τους οφθαλμοφανείς καΐ τους α&θ 
τους όγκους, ύταΰιάξειν δε και φίρεαϋ•αι ίν τω κενω δια τε την αν 
μοιότητα και τας αλλάς τας ειρημένας διαφοράς ^ φερόμενος δϊ ίμτι 
πτειν καΐ περιπλίκεαθαι περιπλοκην τοιαύτην^ η αυμψαύειν μεν αν 
καΐ πλησίον αίληλων είναι ποιείς φνσιν μέντοι μίαν Ι| ίκείνων χα 
αληθειαν ονδ^ ήι^ιναονμ γέννα ' κομιδή γαρ εϋηθες είναι τα δύο η 
πλείονα γενέσει αν ποτέ εν (οΓ. Αγ. ρ. 325, 35). τον ίέ συμμένειν τ 
ΟίΗΐΙας μετ^ αλλήλων μίχρι τι νος αιτιάται τας ίπαλλϋίγας τίαΐ τας ανι 
λήψεις των σωμάτων τα μίν γαρ αυτών είναι στιαληνά, τα δΐ αρ 
στρωδη^ τα δί άλλα (οογγ. αλλοτρ) αναρίθμους ϊχοντα διαφοράς. Ι 
τοσούτον ουν χρόνον σφών αυτών αντέχεσθαι νομίζει χαί συμμίνει 
!ως ισχυρότερα τις ίχ του περιέχοντος ανάγκη παραγενομενη και δι 
σείσΐί και χιορ!»* ιτντα^ διασπείρτ^*, 

λίγει δ^ την γίνεσιν χιτι τι/ΐ' εναΐ'τίαν αυτ^ διάχρισιν ου μίν 
περί ξωων άλλα χαι πε^ φ%ηών χαι περί κόσμων και συλλήβδην πι 
των οΑτθΊ/τών σω(«4τνων απάιτ»Γ. » το/ια*ν ή μεν γενείς σύγχριο 
τών ατόμων ίστίν ή δε φ9ορα διάχρισις. χαι χατά άημάκφτον α 
Αο•'ω0ΐ^ «ι» «Γΐ| ι} )*έν«σι^. χαι γαρ και Εμπιδοχλής το γινόμενορ < 
τ«ντό ?^ ^^θβτ^'ντι ψησϊν ει μη άρα χβττ' <ΐ3ος• χαι όλως τουτσν α 
Ιοίωσιν άΐΐ* ον γίν«ιν νποτί^εσ^ί ψησιν Αλέξΰτρόρος. 

IX ΛηβΙ. (1^ ^^Νΐ* Η ΟΟΓΓ. 1 . 8. ιΙ^ οο«1ο 3 . 4. οβίβηιιη υΙ ηοται 
ϋ« ίιιτ«τΙιιιιι <Μ^ Κιοο Γι^ϋΗΜίΙιιιιι ΑιΙη^Γ. ίρ$ίυ$ οηίιη ΑΙ^ΜίκΙη «$ 
|Μίΐ$»ιιιιΙ η ν«ηΙ$ ΑγΙ$Ι«^ι^Η!( Ι<η4$ $ιια οοΙΗ^^ΐΜΐϋλ 3^Iι?η Ιβοίθο ιηβ^^ι ι 
ΐΜΜ «ρΙαΚι <|^^ 5Τ€ιιΙιι$ $αιιι. VI. ΡΗΥ8Ι0Α. ι XXXIX. 
Προβλήματα φνοικά. 

ΡΓθ1)ΐ6η]Ηΐυπ] ϋύπδ οϋΐο οΐ Ιπ^ίηΙα Γ{υί βΐί&ιη ηυηο ίβΓυιιΙαρ (ΙοΙί- 
^^Κϋ βιιίειη ίη ϊηάϊοβ ΑηάΓοιϋοί ηασίθΓ&ΙιαηΙιΐΓ φνΰίκών προβλημάτων 
^^>^χ« ϋτοίχΒίον λη 0. ί. 5, 26 οΓ. Ηβ8. κατά ύτοίχειον ί. β. 1ί1)Γί ςυί ίη- 
^>"ϋ)αιιΙυΓ 86επη(1αηι οπίίηβηι ΙίΙΙθΓαΓυπι ηυιηβΓΟΓυιη νίθ68 ^βΓβηΙίϋΐη ά 
^ 9^ ^ € έ βΙε. υβςυβ 3(1 λη. (|ΐΐ35 1ίΙ(6Γ3$ ({υυιη (Ιοίηοβρβ οιηηοβ βρρο- 
"^^^β 8θ1β3ΐ 3υοΙθΓ ίικίίοίδ , ίη πίΛίυπ Ιβηιβη Ιιυο ηαιηοΓο ΙβΒοΓβ δυρβΓββ- 
**^1, δίοϋΐ ίιι ΤΗβορΙΐΓ38ΐί νόμοαν χατά οτοιχείον χδ 0. Ιι. 5, 44. ηίΐιίΐ ί^ί- 
^^«• Ηυο ρθΓΐίηβΓβ ροΐββΐ Απδίοΐοΐίοιίδ ίΐΐο ηιο8 Η1)Γ0Γυιη κατά την τάξιν 
^^δνταύ λόγου ύχοίχείων ίηδοηρΙΟΓυιτι, οΓ. δίίηρίίς. 8θΙι. ρ. 404** 3, Κοββ 
ί^- 33. ϋδβηβΓ ΒΗβίη. Μυ8. Ν. Ρ. 16, 471) ιιοΐυηι βδΐ (οΓ. Βθ8β (Ιβ Αγ. Ι. 
Ι*» 189 — 92) ηίΗΠ ΓβΓβ οοιηπιαηο 6880 οαιη ^βηυίηίδ ηυ3β 6χΐ3ηΙ ΑπδΙοΙβΗδ 
^Ρ«π1)υ3 ηβςιΐ6 ιη3§ί8 ουιηπιυιιβ Γ{υί(1ςιΐ3ηίΐ Γυίδδβ ευιη ίρδίιΐδ ρ!ιί1θ8ορ1η 
^■ί>ΐΌ ινροβληματα νβΐ προβληματιτιά ίηβοπρίο οΐ 3ηΙίηϋί88ίίηο ίβιη Ιβιη- 
Ι^^Υβ \. 6. 3ηΐ6 ρΗΠοΙο^ΟΓυπι ΑΙβχβηΗπηοΓυιη 36ναιη βΐ 3ηΐ6 Η1)γ08 οοΠί- 
^^ΐιΙΙυιη 8ΐα(1ί3 (ΙβρβΓάίΙο , ({ΐιβιη ΙίοβΙ Γ3ΐίοη6 ^υ3(ΐ3ΐη Ιοη^β (ϋν6Γ83 ίηδίΐ- 

^Ιΐΐΐη Γϋί886 0608638, 6ΧΐίΙί886 (]υί(1θΠ1 ίρ86 8ί^ηΐΩθ3νίΙ ίη 6ΐ8 Γ{υί 86Γν3η- 

^-^ϊ" (Κϋ9β ρ. 189. ΡΓ3ηϋ, ύ1)θΓ (Ιίο ΡγοΒΙοπιθ (Ιοδ Αγ. ρ. 364). οοη8ΐ3ΐ βηίπι 
^^ βχ ΤΙιβορΗΓ88ΐΙ 013X1106 3ΐίοΓυο]Γ{υ6 ΑπδΙοΙβΠδ (ΙίδείρυΙοΓυοι δοπρίίδ 

Ι^Ηγβίοίβ 1(160] 836ρ6 3Γ^υη)6η(υηΐ ί(]60(ί(ΐ6ηΐ Γ6(Γ30ΐ3θΙί})υ8 Άίψία ίη ΓβΓΟΟΙ 

^^(ι^αίβηυηι άεΠοίπ 6ΐ ν3Γί3Γυηι ςιΐ368ΐίοοιιπι ρ3Γΐίηι 8υ1)1ί1ίυσι ρ3Γΐίηι 
^^301 ρΓ3β ηίοιίο 8ΐυ(1ίο ίοερΙβΓοηι ηιιιΙΗΐυ(1ίη6ΐη ρΓΟ ηΐ0Γ6 6χουΓΓ6θΙί1)α8 

^^Η)0ΐ6αΐ18 6Χ06Γρΐ3 6ΐ (111381 6Χ6ί83 31^116 ίπ 10^608 ςΐ10(1(ΐ3Π1 ΟΟΓρΟδ Οοΐΐο 

^€τ1)0 ηιοΐβίο Γ6θ30ΐ3 (κοττ' ΒΪδος συναγωγής) Γυίδδβ βΐίοδ 0ϋία8(ΐ3ΐο δΐ3- 

^ΪΙΙΙ ρΟβΙ Τ1ΐ60ρ1ΐΓ38ΐί 6ΐ δΐΓ3ΐθθί8 36νυηΐ Ρ6Γίρ3ΐ6ΐίθί 0ρβΓ3 €3ΐ1ίθ13θ1ΐθ3β 
^Γβ 36ΐ3ΐί8 36<]υ3ΐί (ο. θ1. 130). ηΐ13ΐβ €[ϋί(ΐ6Ι0 Ιί1)Γ0Γυΐη ^60118 Ηυίο 36ΐ3ΐί 

^^βιηβΙιΐΒΐ ίιιΐ8$6 (Ηθ86 ρ. 190) ίρδίυδ 03ΐ1ίΓθ36ΐιί 3ΐίοηιοΐ(]υ6 οιαΙΙΟΓΟίο 6ΐ 
^ηβΐιηϋβ ιηίΓ3ΐ)ί1ίυηι ςα36 ΑηδΙοΙεΙίδ ΓβηιηΙυΓ εοΐίθείοπδ εχβηιρίαοι (Ιο- — 216 — 

οοΐ ((Ιβ ςϋο 8ΐϋ(Ιίο οΓ. βΐίαιη ΤΗβορΙΐΓ. 3ρϋ(1 ΡγοοΙ. ίη Τίιη. ρ. 176**. \\χ^ 
ίρδίϋδ 1ί1)Γ. ίη(1. 0. I^. 5, 45. 47 — 48). ίαιη νβΓΟ ρραβΙβΓ 63 ({αββ ηιιαο \^ 
ηιηΙυΓ βΐί» πιυΙίΑ ρΓοΒΙβιηαΙα αΙαηΙιΐΓ αϊ) 618 αυοΙοΗΒαβ ({υί βίνβ ηαβιϋεί 
6ΐ ρΗγδίοί $1ν6 ^ΓΑΠίιιι&Ιίοί Γβηιηι δίη^υΐΗΗυιη ουηοβίΐΑΐβ (ΙβΙβοΙβη βοίβηΐ, 
νβΐυΐ 866υιΐ(1ο ηιαχίοιβ ρ. 0. 86ου1ο ΑΐΙιβηαβυδ , ΡΙυΙ^ΓοΙιυδ » ββίβηιιβ ((^υΐ 
06 ρ1ιγ8ίοοηιπι €[ΐΐ368ΐίοηίΙ)υ8 6ΐ €[υ368ΐ!οηυιη ιηοΓβ ιηιιΐΐίβ άίβραΐΑΐ ίιι Ι. 
(Ιβ δίιηρί. 016(110. Ι. XI ρ. 426 δςιι. 435. 474 %({([,), Ρ86υ(1θ2ίΐ6Χ8ηά6Γ, (ΑροΙ- 
1οηίιΐ8), ^υί οιηη68 νβΐ υΙ)ί ρβΓ(ϋΙ& ΓβΓβηιηΙ, Απδίοΐβΐίδ δίιηρΙίοΙΙβΓ ρΐιρί- 
εοΓΟίη ρΓοϋΙβιη&Ιιιιη ιιηυιη ίθ6ΐη({υ6 ορυ8 δί^ηίίιο&ιιΐ , ί(3 ιιΙ βϋβπίδί Ιϋ)Γ0- 
Γΐιιη ηιιιηβΓυβ ηιιηε οου^ΓααΙ ουιη ΑηάΓοηί66θ {λη) , ηοη 8θ1υηι ίη ββιτβΐίδ 
1ί))η8 ίη φΐί1)α8 63(ΐ6ΐη ηιυΐΐα ίΐ6Γ3ΐ3 αύυηιίαϋΐ, 6Χ6ίθί886 ΐΕοαβη βΐίβ ρΐα- 
πιη3 6χΐ8ΐίιη68 » 86(1 ίηΐ6^Γ08 βϋαιη ρΗγδίοοηιπι ρΓθΙ)ΐ6ΐη3ΐιιιη ϋΙίΓΟβ $ίηιί- 
Ιεβ (ΐαοΓυιη(]υ6 ημιιε ηοη 6χΐ3ΐ βρ^αηιεηΐυπι (νβΐυΐ ({αβε 6Γ&ηΙ άβ φΐ3()πι- 
ρ6(ΙίΙ)ΐΐ8 ηερί ξώα)ν χαΐ τετραπόδίον ρΓ&6ΐ6Γ 1. 10 ρΐιγδίοΐο^^ίοαιη. οΓ. υ$6- 
η6Γ Αΐβχ. ΑρΙΐΓ. ρΓούΙ. ρ. Χ. οΓ. ςυββ (ϋείΐ Αρυΐείυβ ίη βροΐο^^ία ρ. 477 Αβ 
Ηηίπΐ3ΐί1)υ8 ρροδίβίηαία ϊηηαηιβΓα βίηδάβηι , (πηι βχ βαάβηι εβοία ϋβίενο- 
γημ) ({βρ6Γ(]ίΐ08 6886 εοηο6()38. ί(1 ςιΐ0(1 60 πιβ^ίβ νβήδίηιίΐβ β8( ({ϋίβ ςηί 
8ίη^ιιΐ3Γ68 1ί1)η ηυηε ΗβΙιεηΙυρ, εοηιπιυηί 836ρίυ8 ΙίΙαΙο ίη πΐ3ηυ8(3ίρ1ί$ 
8α1)ίαη^υη(αΓ, νβίαΐ ίη εο(1. Μάγο. 215, 216» 259 1. 15 — 17, (ριί υηίυδ ^6• 
η6Γί8 Ιι&1)6ηΙ φναιι^α πρ. οΰα μα^ματίζής μετέχει θεωρίας χαΐ οβα (15, 
4 8ςς.) περί τα ονράνια^ οαα ηερί τα αψνχα^ οαα περϊ τα Ιμψνχα 
{βοάβηι ιηοάο ίη νβΓβίοηε 3η1ί({υ3 Ρ6ΐπ Αροηί), εΐ 8ίπ)ί1ίΙβΓ άβ ρίβηΐίδ 
Ι. 20 — 22 οαα ηερΙ θάμνους εΐε. εΐ 1. 31 — 38 ο6α περί οφ&αλμους εΐα 
(ίη 3ΐίί8 86εΙίοη68 39 νεί ηυιηεΓβηΙυΓ, ιιΐ ίη Μ3γο. 200, νεί 83ΐΐ6ηι (ϋδΐίη- 
£[ϋυηΙυΓ , ςιιυηι 8ίηΙ ούα βοη^ματίκά προς ϊαοιν 1 , 30 8(}(ΐ.). ({ΐιβρΓΟ- 
ρΐ6Γ εοη86η8υπι ίΐΐυπι ΓοΓίυίΙο ροΐίυδ ίβεΐυπι νεί 3 1ίΙ)Γ3Γίί8 ρο8ΐ6Α Γ68(ί- 
ΙυΙυηι ςυ3πι ([εηυίηυιη εββε δυδρίεεπβ. 1ΐ3ηε εηίπι ορίηίοηεπι οοηδπηβηΐ 
ηον3 Απδίοΐεΐίδ ρΓο1)!ειη3ΐ3 3ΐ) ΙηβΡίε εΐ 3 ΜοΓεΙΗο (1)ί1)1. πίδΐ^ Υβη. ρ. 144) 
Γ6ρεΓΐ3 6ΐ 3 Βαδδ6πΐ3ΐί6Γ0 ρππίΐο, (Ιθίηιίε 3ΐ) ΙΙδεηβΓο (δυΐ) Γ3ΐ80 ίίΐυΐο Αΐβι. 
ΑρΙΐΓ. ς. Γ. ρΓθ1)1. 1. III εΐ IV. ΒθγοΙ. 1859) ηυρβΓ β(ϋΐ3. (^υβε 3(1 Γεοεηϋο- 
Γ6Π1 €[υ3η(]3ηι ρΓθΙ)1εη]3ΐιιηι εοΐΐεείίοηεπι ρβΓίίηεηΙ εχ ν3Γίοπιηι βυοίοπιπι 
1ί1)Γί8 ίη ηιοίΐυπι ερίίοπιβε [ΐί%λογα[) οοηιροδίΐ3η[ΐ ε( ροδΙ 6388ϋ ηοείΐίοί (οιι• 
ίιΐδ 3εΐ38 ί^ηυΓ3ΐαΓ) 3ενυιη 3ΐ) ί^ιιοΐο ςυο(ΐ3πι 3υοΙθΓε ΓεοβηΙίδδίηαβε 36ΐ3• 
Ιίδ (ροδΙ ΤΙιεορΗϋυπι ΗίρροοΓαΙίδ οοιηπΐ6ηΐ3ΐθΓεπι?) ίΐ3 3(1οπΐ3ΐ3Πΐ, υΐ 
ρΓθΙ)1επΐ3ΐ3 Α1εχ3η(1π ΑρΗΓ0(1ίδίεηδίδ ςυβε (ΙίεεΗβηΙϋΓ εΐ Απδίοΐεΐίδ 6ΐ 
Οαδδίί ίη ςυίηςυε ]ί1)Γ0δ ιατρείων απορημάτων καΐ φνΰιηών προβλημά- 
των {Αλεξάνδρου αφροόιΰίέως καΐ ^Αριατοτελονς καΐ ΚααΙον) οοηίαη^ε- 
ΓεΙ. εχ οο(1ίοαηι εηίπι ίπδοηρΙίοηίΗιΐδ ηΐ3ηίίεδ1υπι εδί είυδθβηι ορεπδ , οα- 
ίιΐ3 1. Ι εΐ II Α1εχ3η(ΐΓί ρΓθΙ)1εηΐ3(3 . ΑπίδΙοΙεΙίδ III εΐ IV οοηΙίηεΓβΙ. ({ΐιίη- 217 - 

Ιαιιι ρΗΓίίΜΐι Γιπ.^80 (^αχ^ίί ρΐ'ϋΙιΙ(ΊΐιηΙιηη ΙϊΙιγιιιμ ^^(>οι.<<ίιιι |»Ι('ηιΐ))(μι<> .μίΙ- 
ρΙϋΐΏ Ά 1ΐ})Γ3πί8 ((|ϋ6ηίΐ3(]ηίΐθί1υιη βΐίβπι ΑΙοχαιιΗπ ρΓθ1)ΐ6ΐη<ιΐΗ ι. ο. Η1)6γ Ι 
6ΐ II 8βρ3πιϋπι νιιΐ^ο Ιβ^αηΙυΓ ίη εο(1ίοί1)ΐι$) , $6(1 ίΐα φΐίίίβηι υΐ οη^ίηί^ 
ΙββΜιηοιιίυπι ίηΐ6π1αιη ρΓ36ΐ)63ΐ Ιίΐαΐαβ ίη ϋηβ 8υΙ)5οηρΙυ8 φΐί &(1 ιη&ίοη8 
ί11ιτΐ8 ορβΗβ 2ΐιηΙ)ίΙυιιι βρβοΐβΐ, νβΐιιΐ ίη οθ(1. ΡΑΠβ. 1943 (οΙι&γΙ. γ60.)» ιι1)ί 
ρθ8ΐ δοΙιοΙΪΑ ίη αη^ΐ. ρΓ. βΐ ρόβΐ ΟβπίΑβεϋ ρ3Γ6θΙ)θΐ38 ίη 1. Ι (Ιβ οοβίο (Ιιββο 
69<ΐ€ηι Αμο ρο8ΐ ρΓθΙ)ΐ6πΐ3ΐυπι ν ΗΙ)Γ08 86ςυυηΙαΓ ίη οοΑ. Μβπο. 257) Ιβ- 
§[ΐιιιΙηΓ ίοΐ. 43^ : ΙατρίκαΙ άτΰορίαί τνερί ξωων καΐ τετραηόδ(ύν. ηασίον 
Ιοτ^ξ^οφιύτον προβλήματα: ίη ςυοηιηι Οηβ 8υηΙ Ηβοο: αριχίτοτίλονς 
««τ2 %αύ£ον προβλήματα ε (ΙίΒβΓ V). ςυοί! υΐ οΐ3Γίυ8 ρΑΐββΙ, Ιίΐιιΐοβ ςηίη- 
9^« ΙίΙίΓοηιπι βρροηο ςυβίββ ΙΐΒύοηΙυΓ ίη εο(1ίεί))υ8 ΜαΓείαηίδ ((]υο8 ίρββ 
ηχ^ιιίΒυδ νβηανί ΥοηβΙίίβ πι. Μαίο β. 1857). ΗβΒεΙαΓ ί^ίΙιΐΓ ίη οο(1. ΜβΓε. 
^δΤ (Βοηιΐ). 860. 14, ρο8ΐ ^Αλε^άνδρου αφροδίΟιέοος περί κράΰεαας καΐ 
"^^ηΰεως): 

Γ. 11*» (!) άλεξάνδρον αφροδί(5ιέως. 

ίηο. (δίηβ ρΓοΙο^ο) ά. διατί τονς αν&ροίτΜνς όμηρος τω- 

λιοχροταφους . . . 
(168. περί πόλειος Ιδίας οπλιξόμενοι : — 
τέλος ίχλογών Ιατρίζών άπορημάτων χαΐ φν- 
σιχών προβλημάτων^ α. 
1". 25** (II) δίηβ Ιίΐαίο , ουί Ι3πιβη (Γϋ1)Γίθ3 δοπΒβηΗο) (Ιυβρυπι ΗηβΗΓυηι 
βραΐίυηι Γ686Γνα(ηπ) οδΐ. 
ίηο. ρΓοΙ. το αΰχληπιοϋ δώρον . . . 

ά διατΙ οι νεφριτιχοί . . . 
ίΐ68. Ι^νδαρωΟ^ίναί %αΙ ίμπνευματωϋ^ναι : — 
αλεξάνδρον αφροδίΰιέως φνΰίχών άπορημά- 
των κ αΐ ιατρικών προβλημάτων ίκλογαΐ 
τόμος β. 
9'^^ {[\\) αριύτοτίλους περί ξωων Ιδιότητος, 

ίηο. ρροΐ. εΐ μεν οι πλειΰτοι των παλαιοτέρων Ιατρών . . 
(ίΐυί ρροΐο^υβ ιιηα οαπι αρΗοπδπιί (ΙββηίΙΙοηβ βαάεπι, 
οχ ςαΗ ίηοίρίΐ οοηιπίθηΐίίπυδ ΤΗβορΗίΙβαδ βηΐο ΙοχΙυπι 
βρΙιΟΓίδπιΟΓυηίΐ ΗίρροοΓΒΐίοοπιηι ρΓαοπιίΙΙίΙαΓ ίη οοΗ. 
ΥΐηΛοΙ). ^Γ. πιβίί. 49 Γ. 1) 
ά διατί τών Ιν γάλακτι τρεφομένων . . . 
ί1β8. καΐ δνβητίοία καΙ δναπνοια : — 
αριΰτοτέλονς Ιατρικών προβλημάτων καΐ φν- 
Οΐκών άπορημάτων ίκλογαΐ το γ. 
^-^^ (IV) άριϋτοτέλονς φναικά προβ λήματα, τον δ. — 218 — 

ίηο. (δίηβ ρροΐ.) δκχτί οι την κάτω κοιίίαν ρ^νματιξί- 

μενοι . . . 
Γ. 39^ (ίηο. ρΓοΙϋ^υδ) λοιπόν τοίννν ταρί των κοι- 
νών αυμπτωμάτων δίελειν καιρός . . . 
λθ. διατί κάτω μεν βλη^έντες Ιλιγγιώμεν . . . 
(Ιβδ. ίξουρειν την γονην : — 
δίηβ 8α1)8θΓίρΙίοη6. 
Γ. 49^ (V) ιατρικαΐ απορίαι περί ξωων καΐ τετραπόδων, 
καΰίον Ιατροσοφιατον προβλη ματα έ. 
ίηο. διατί τα ύτρογγνλα Άκη . . . 
(1β8. η δε άμμος η προς τον αίγιαίόν: — 
αριύτοτίλονς καΐ καύίου προβλήματα ε. 
011Π1 00(1. 257 οοηββηΐίΐ θϋ(1. 521 (1)οηιΙ). δβο. 14) , υ1)ί δίο : 

ί. 73^ (Ι) αλεξάνδρου άφροδιαιίως ιατρικών άπορημάτων καΐφυ^ 
ΰικών προβλημάτων (οιιω ρΓοΙο^ο (|υί ίηο, των προ — 
βλημάτων . . .). 
Γ. 84^ (II) άλεξάνδρον αφροδιβιεως Ιατρικών άπορημάτων χοτίφν— 

βικών προβλημάτων βιβλίον δεύτερον. 
Γ. 89^ (III) αριοτοτίλονς περί ξωων ιδιότητος, 
Γ. 91* (IV) άριΰτοτίλονς φυΰικών προβλημάτων το δ. 

ίη βηο: ΙατρικαΙ άπορίαι περί ξωων και τετραπόδίον^ 
βιβλίον ό. 
Γ. 97* (V) Καβίον Ιατροΰοφιβτον προβλήματα βιβλίον ε. 
ιιηάβ δίηιιιΙ οΠιοίΙαΓ Ιίΐυΐιιπι περί ξωων και τετρατνόδίύν Βά Αηβίοΐβίβπι^ 
ςυ9ηιιιη(]υ6 ϋΙίΓυηι ροΓίίηβΓβ, ^^^88ίί νοΓΟ ΙίΙιιΙιιπι νηΙ^ΑΓβιη οϋΐη (}υ»Ίί 
δυΒδοηρΙίοηο πιαΙο οοηΓιίδυηι βδδο. οηιηίπο αυΐοηι ίβοίΠίηιε 66Π ροΐυίδδβ 
ρβίβΐ υΐ ίη υηίυδ ρππιίΓ{υ6 αυοίοπδ ΙίΙυΙυηι (]υίη(]υ6 οηιηβ8 ΗΙ)Π ηβ^ΐί- 
^βηΙΟΓ ί)ΐ•βνίΙβΓςυο δθΓί1)€ηΙί αί)ίΓ6ηΙ (οΓ. (Ιο νβΡδ. ΙβΙ. (ιβοΓ^ίί ΥηΠ^θ βΐ Ηβ 
οοά. ΜϋΙίηβηδί ϋδβηβΓ ρ. VI. Χ) . ί(1 ηϋοΗ ΓαοΙηπι οβί ίη οοά. ΜβΓΟ. 25^ 
(οΗβΓί. 8βο. 15), υ1)ί δίο : 

Γ. 1 (Ι) άλεξ. αφρ, Ιπί τιΟι φνΰικαΐς ατωρίαις λνΰεις (ίΐα βΐίϋπι ίΐί 
00(1. Οοίδΐ. 332). ροδΙ ρΓΟΙ. Γ. 2* ΓορβϋΙυΓ ΓυΙιΗολ 
άλεξ,άνδρου αφροδιΰιίως βΐ ίη Π]3Γ^ίηβ β'*^ (οιτοΓβ). 
Γ. 18'^ (II) τον αν το ν εκλογαΐ Ιατρικών ατζορημάτων και φν<Τ«χ(οι^ 

προβλημάτων, ίη πι3γ^. γ^^. 
Γ. 29* (III. IV) τ ο υ α υ τ ο υ. ίη χη^Τζ. δ ^^ (Γ.32* οοίΐβπι ΙβηοΓβ 3(Ι(1ίΙυΓ ΙίΙ).ΐν)-- 
Γ. 45^ (V) Ιατρικαι απορΙαι^ περϊ ξωων και τετραπόδων κααΙοΈ^ 
ίατροοοφιΰτον τνροβλήματα. 
ΓβνοΓα ΒυΙοπ) 3η(ί€[υο (εηιροΓβ Απδίοΐεΐίδ ηοηιίηο οαπα (|υΑΓΐο ΗΒγο. ΙβΡ' — 219 — ^ 

Ιίϋηι ίηβοηρίυιη Γυίβββ οβτίχϊτα βΐίικί (ΙοουπιβηΙαιη Η&1)60 ρροΙ^Ιβηιαία Αη- 

9ίο€€ΐί8 ρΗϋοεορΗί (ιηΓΓβ 6(1. ίηΙΟΓ Αηβείΐ. ΛπδΙυΙ.) οασιβΓο ςαα^ΐΓβ^ίηΙα 

ΐΓΪα , (}υ36 βχ 6Γ360ϋ ΙιΑϋηβ ν6Γ89 βχίαιιΐ (οί. ^36^I( . ΒβδοΙίΓ. (Ι. ΒίΒϋοΙΙι. 

ζ^ £3ΐη1)6Γ^ Ι ρ. 15) ίη οοάϊοα 3ηϋΓ{υΐ8$ίιηο ΒβιηΒβ'Γ^βηβί (Ι. ΠΙ. 8) $60. Χ 

6^ ρΑΓίίιη ςιιί(ΐ6αι βΓ&β€6 ΓορβπιιηΙαΓ ίιι ρηπια 1ί1)η IV ραΓίβ αά Αΐβχαη- 

^Ιτ^ιη ρΓορήβ ρ6Γΐίη6ηΐ6 (β οαίυδ 1ί1)Γί ρΓθ1)ΐ6ΐη3ΐ6 ρπσιο όίά τι οί τι}ν 

χ<3τχο κοιλίαν βΙα 6ΐ ιρ83 ίηΐΐίυιη Γαοίαηΐ) ρ9Γΐίιη ηονΑ 3006(1αηΙ. ςυαβ 

ροβΙςυΑιη α. 1Β55 Β9ηι1)6Γ^36 ιίοδοηρδί, οβ^ίοπι (ΙίοβΙ ιιυιηβΓΟ ραααοΓα) 

ροδίββ (86ρΙ. 1856) ιηβ^^ίβΙθΠί ουίυ$(ΐ3ΐιι ββουΐί (ΙυοΗβείηιί οηνα βαιβικίβΐβ 

81 η« ηοηιίηβ ΗυοΙοηβ Ηβϋβη ν{(1ί ίη οοά. ΒΓυχβΙΙβηβί (ηο. 2419 — 2431 860. 

XII • ςυί ιηβ(1ί€3 ν^ηα οοιιΐίηβΐ), ΙβΓίίο (Ιβηίςυβ ίιι ΒβΓοΙίηβηδΙ (1»(. ςυ. 1^ 

πΐ6ηι1)Γ. 860. ΧΗ, ρ3§. 14 ίηΐ6Γ 0)6(1103 ιηΐβοβίίβηοβ ςιιββ ρπΗβοβιΙυηΙ ΤΗβο- 

(Ιοηιιη Ρπβοίαηϋΐη) , (}υ1 οο(ΐ6χ βχ ρΓ6ΐίθ8ί88ίιη!8 68ΐ ϋίϋΠοΙΙιβοββ Γ6^ία6. 

6ΐ6ΐιίπι 81 ιιΗιίΙοπ9ΐηυ8 οβΓίυιη 68ΐ ιιονοΓϋΐιι 6(1. Ρβηδίβηβίδ ρροΒΙβηααΙυιη 

ρΗθΓ6ΐη ρπΓΐβιη ΑΙβχβηιΐΓβαιη 688β 1(1 68ΐ 6ίυ8(ΐ6η) ααοΐοηβ (ΝεορΙαΙοοίοΙ, 

βΓ. Ι, 87. 80. 121. ρΓοΙ. II. 2, 46. 47. 53. 61. 67). ουίιΐδ ΙίΜ {βΪ80 Αΐβχδΐι- 

<1Η ΑρΙΐΓ0(1ί8ΐβη8ί8 ηοηιίηβ ίηβοτίρΐί ίη οοΐΐβοΐίοηβ ίΐΐα ρπββοβιΐυηΐ» ΑΐΙβΓβιη 

*^ΐ€πι ρατίβπι ΑήδΙοΙβΙβαιη ί(1 β8ΐ ρΓοΙίΙβηιβΙϋηι ρΗγδίοϋΓυπι 38 1ί1)Γίδ οοπι- 

Ρΐ^ΐιβηβοηιαι δυρρίβπιβηΐυιη , ίβπι ρΐαηο πιαηίίβδίυηι 68( . $ιι1) ΑπβΙοΙβΙίδ 

ί**Ϊ€ΐβπι ηοηιίηβ 1ί1)Γ08 ίΙ1θ8 γ ϋί δ ρηιΐβπι ί1)ί ροβΐ Αΐβχαηιΐρβοβ βχΐίΐίβδβ, 

**^Μ({ΐιο ΐ3Π)βη βΓΓΟΓβ ίη ηΐ3ίοΓ6η) (|υαη) (|υί (ΐ606ΐ)3( ρΓθ1)ΐ6πΐ3ΐυηι 3ΐη1)1- 

Ι^^πι Αήβίοΐβΐίδ Ιίΐυΐηιη (ουίυδ Ιοουηι ίικϋοπΐ ρροΐο^υδ 1ί1)η ςυ3Γΐί βηΐβ ρρ. 

^^^ 9 ί1^ υΐ 1Γ68 ΓβΓβ 8ίηΙ 1ίΙ)Γί Αΐ6Χ3η(ΐΓΐ . (|α3Γΐα8 Απδίοΐβΐίδ, (]υίη1υ8 038- 

^*^) ΐΓ3η8ΐ3ΐαηι Γηίβδβ. 3ΐςιιο 1ΐ360 (|υί(1οιη ηον3 ρΓθ1)ΐ6η)3ΐ3 Απδίοΐβΐίοβ 

Ι^ϋ. ίη6(1ίΐ3 Βυδ8βηΐ3ΐ(6η II, 39 δίρΐ• βΐ III, 1—45) βχ 3ΐηρ1ίθΓβ ίΙΙο ρΐι^δί- 

^ΐϋπ) Ρ86υ(ΐ3Γί8ΐοΐ6ΐί8 ρΓθ1)ΐ6η[ΐ3ΐυηι οοπρορβ (ίη (|υο οίδ(1βη[ΐ νβΓΐ)ίδ ιιοη 

?^ιΐ03 Ιβ^υηΙυΓ , (}α36 ΓβρεΙυηΙαρ ίηΙοΓ ίη6(1ίΐ3) οΐ ίρ83 (]6δυηιρΐ3 Γυίδδβ 

^^ΟδοίΙϋΓ βχ ΑΐΙ)6η3βί βΐ ΡΙυΙβΓοΙιί υδΐι, (ΐαί βχ ηηο 60(1βηΐ(|υβ ρροΐίΐβ- 

^3ΐυηι ορβΓβ βΐ νυ1^3ΐθΓυπι ααφιβ βΐ ίηβίΙίΙΟΓυηι βχβιηρία βίΤβρυηΙ, νβΐιιΐ 

^1ιΐΐ3Ρ(±ϋδ (1β ΡγΐΗ. 0Ρ30. 3 {δι ην αΐτίαν μάλιΰτα των υγρών άναπίμ,πλψ 

^*ν Ιου τονλαιον = ίηβ(1. Βϋδδ. 3, 17), ίίΐεηι (|ΐΐ3βδΙ. ηβΐ. 12 βΐ άβ ρρίωο 

'^?• 13 (δία τι της ^αλάττης ίλαίω καταρραινομ,ίνης γίνεται γαλήνη 

= ίηβ(1. 3, 29: £[υο ίΐβπι υΐίΐυρ 3υοΙοΡ ρροΐίΐ. ίηβιΙ. 3, 47 Βϋδδ.), ΑΐΗβ- 

•ϊίβιι» XIV ρ. 656*» {διότνερ βφ^ον ίποπτάν ου φααι δείν = ρρ. ίηβίΐ. 3. 

^^: η6({υβ βηίηι ΡΙιίΙοοΗορυδ βδΐ ςυί οίΐ3ΐ, ί(1 (ΐυο^ ναΙ^ο ΙβπιβΡβ 0Ρ6(1ίΙυΓ, 

•ίβίΐαβ φΐί Ιοοϋδ Ατίδίοΐβΐίδ 3ΐ) ΑΐΗ6η3βο οίΐβΐυρ, ί(ΐ6Πΐ βδΐ ουπι ιηβΙβΟΓ. 4, 3). 

ίΐβιη Ρ$6υ(1θ3ΐ6Χ3η(ΐ6Ρ ρρ. 1, 141 (= ρρ. ίηβίΐ. 2, 147 βΐ 153 δια τι νς χαί- 

9«* τοις δνύώδεαιν). οοηΐΡ3 ΡΙιιΙ. ςυ. ηβΐ. 21 (Βϋ88βπΐ3ΐιβΡ ρΡ3βΓ. ρ. Χ\ΊΠ) 

^Ρ«οΙθΙ βά ίρ83πι Αρ. ΙιίδΙ. 3η. 6, 28, ηηο Ιοοο «ΙβΡί^αβ βΐ Ρΐηίβροΐΐϋδ υΐί- ~ 220 — ΙϋΓ βΐ Ρ8βυ(ΙαΓ. |)γ. ίηβ(Ι. •\ 142. ί;ιηι νβΓο (ΙβρρΓ(ϋΙϋπιιη ρΓοΙιΙβηΐΗΐυη 
τυπι ρΓ36ΐ6Γ πονΗΠΐ ΠΙβηι ί^ηοΐί ίΐυο(υπ8 οοΐΐοοίίοηβιη βΐ ρΓίίοΙοΓ 
Γβιη ορ6Π8 Απδίοΐοΐίοί Γοεοηδίοηεηι νο^Ιί^ία (ΙβρΓβΗεηιΙυιιΙυΓ , Ιιαοι 
ΗΓ^υιηβηΙβ : 

1. (Ιο Ιυπϋβ βοϋρβί — Ρ1υΐ9Γ£}ιυ3. 

2. 3. άβ νί Γη£[οη8 {ακόναι του μολίβδον) — («βρί τα ουράνια) 
(πίρΐ τον άέοα — οΓ. 

860ΐ. 25) 

(ΛίρΙ τα ν9ατα — 
οΓ. ββοΐ. 24) (πΒρΙ το άλμ,νρόν υ- 

9ωρ χα ι ^αίατταν 

— ϋί. 8. 23) 

{πΒρΪ0Ϊ909ΐίαϊ ϋαι- 
ον — οΓ. 8. 3 βΐ ίηβά. 
3,9—29. ΤΗ. «βρί 
οίνου χαΐ Ιΐαίου Ό, 

ι,. 5, 45) 4. (1ϋ 3()υ<ι ηιναΐί — ΡΙϋΙ. 

5. (Ιβ βςυα ρΐυνίβΐί — 6ο11ία8. 

6. (Ιβ 3([υα ραΙββΗ — ΡΙαΙ. 

7. άβ ΛψχΆ Α\ι\ο\ βΐ 83ΐ8α — ΡΙιιΙ. 

8. (Ιβ Γυΐιηίηβ πι»Γ6 ρβροαίίοηΐβ (α^ες) — Ρββ) 
0. 10. (Ιβ ΐϊΐϋδίο — ΡΙϋΙ. , 6ϋΐ6ΐιυ8. 

11. Λβ αοβίο — ΟαΙ. 12. (Ιβ οίβο α1ϋ8({υβ νβΓϋδ — Οβί. 

13. (Ιβ οίβο οοηδβρνβϋίΐο — ΡΙηΙ. 

(ΛίρΙ οηώραν βΙο. 14. (Ιβ υ8ΐίοηί8 βίΤβοΙα {Ιμπύρενμ,ά) 
1>ο(&ηίο& — οί. β. 20 

-22) 6α1. («ίρΐ τα Βνώϋη — 
οΓ. 8. 12. 13) 15. (Ιβ ίΓυεΙυυιη οοοίίοηβ {ίμπυρευμα) — ββΐ. 

16. (Ιβ ϋοα — Ρ8βα(1ο-Ιυ1ί3ηα3. 

17. (Ιβ 1 1^018 Γιοαίηβίδ — δοΗοΙ. ΑπδΙορΙι. 

18. (Ιβ 1)βηβ οίβηΐίυιη βχΗβΙβΙίοηβ — ΡΙυΙ. 

19. (Ιβ ρπΙπίΑβ 3γΙ)0Π8 Η£[ηο — ΟβΙΙ. 

(πίρΙ?ίοακαΙτ«τρα- 20. (Ιβ ΜδυΙοοΓϋηι ΙαΙίδ — Αρο1Ιοιιίυ8. 
ηο9α — οΓ. ίηβά. 2, 
125 βςς.) 

(ηΒρι τροφην) 21. (Ιβ ΙιοπιίηίΒυδ ΑυΙαπηηο ιοβ^ίδ βδϋπβηΐίΐιυ 
ΡΙϋΙ. 

22. (Ιβ ροικΙβΓβ ρο8ΐ βδΐιηι — ΑροΠοηπίδ. 

23. (Ιβ βοβίίοηβ οίΒοπιιη — ΡΙυΙ. 

24. (]β βίδ ((υί δβιηβΐ ρβΓ (ϋβιη αΐιυηι ειιρίυη 

Αροΐΐοηίιΐδ. 

(πίρΐ τρίχας — οΓ. 25. (Ιβ ΟΑηίΙίβ βΟΓϋω ςιιΐ αη^ιιβηΐίδ αΙϋΐιΙιΐΓ — Ι 
ίηβ<1.2,54 8ςς Τΐι. ^^βΐΐδ. 

πΒρι τριχών Ό, Ι». 

5,45) 

(»«ρΙ α^ώτα — οί. 26. (Ιο ΙανβοΓΟ βικΙοΓεηι 8ί$(εη1β — Αΐΐιβη. 

^β.2) 

(»*(1ωτ«— οΓ.β.32) 27. (Ιβ βοπΙίΒυβ ίΐυπιιιη — ΛροΙΙοη. — 221 — 

ν^ΟΓ γρικά — οί. 8. 1) *^. (Ιβ ΓΟίαικΙίβ νυΙη6ηΙ)υ8 83ΐια1ϋ (ΗίΤιοίΙίοηΙυβ — 

Ρ86υ(ΐ3ΐ6χ. ρροΒΙ. 

29. (1β οβίΐυαβ — Αρυΐβίαδ. 

30. (1β ΙυιηΙηείβ — ΛΙβχαικΙβΓ Αρ)ΐΓ0(1. 

(άβ &ιιίιηΑ) 31. (Ιβ ίπδοιηηϋβ αυΐυιηιιο ίΗΐΙαοίϋπϋυβ — ΡΙυΙ. 

(«Γ^φΙ φόβονκαΐάψ" 32. Λβ ηιϋοΓβ βΐ ρΗΐ1θΓ6 — βθΙΙ. 
9^9{αν — οί. 8. 27) 
^ 33. (Ιβ ιηοΓβ ρΓΟβΙϋ 3(1 1ί1)ίαηαιη ιηο(1υ1ο$ ίη^Γ6(1ί6ΐΐ(1Ι 

— βθΐΐ. 

οβΐ«Γ2[ οιηηία ςυαβ ρΐυπιππ (6ΐ ιηβχιιηβ α ΡΙυΙίίΓοΙιο ίη ΙίΙηβ συμινοοια- 

χβον προβλημάτων) άίαπίχιτ βχίαηί ίη βίΐίΐί» (νβίαΐ 3ρυ(] ΑΐΗβη. Χ, 434*^ 

==' ρΓ. νυΙ^. 3, 11. 33. αρυιΐ βαίβηιιιη, ({υί ουιη ϋΐϋβ Ηύηβ ΑηβΙοΙβΙίβ ρρο- 

1>1βιη2ΐ3 ηοπιίιΐ3ΐ Ι. II ρ. 8, Ι. XVII , 2 ρ. 20 = ρΓ. 30, 1 εΐ 4, 30. οί. βαΙ. 

^νΐΐ, 2 ρ. 416 = 1, 25 βΐ 20. αραιΐ ΡΙυΙβΓοΗϋΐη ςυ. οοην. 8, 3, 1 = ρρ. 

11. 37. ί1). 6. 8, 3 = ρΓ. 8. 0. 'ώ, 3, 10, 3 = ρΓ. 1. 35. (Ιβ ρπ. Γη^. 7 = 

Ρΐ*. 26, 48. ίίϋϋίΐ δϋΐηρίϋΐη β8ΐ βχ Τ1ι. άβ νβηΐίβ 10, 20, 22. βΙο.). βχ ΙβΙίηί» 

<1^ΐιί(Ιϋ6 ΡΙαΐ3Γθ1ιο ρ3Γΐιιη αΐίΐυπ 06ΐ1ίυ8. ιιίΓοςυβ βΐ Ρ1υΙ<ΐΓθΙιο εΙ ββΐΐίο 

^9θΓθΙ)ίυ8. (}ΐιαηΙ& βυΐβιη ΙαΗιιιη (ΐιΐ368ΐίοηυιη Κοιηθίιί ίΐΏρβηί Ιβιηροηύυ» 

'^Πια ίιιβπΐ ρπαβΙβΓ βαίβηί (ΙίβρυΙαΙίοηβιη βαρΓβ ηΐ6ΐηοΓ3ΐ8ΐΐ) (ϊοοβΓβ ροΙθ8ΐ 

^^^Ιιβηοβί 1οου8 ορίΐ. Ι, ΙΟ'* ιΐβ ΜαΐΓί^α Αΐ6ΧΗη(Ιηηο, (ΐαί ίϋ-ανμάξετο τταρ' 

^λΛψί %αΙ 'Ρωμαίοίς . .. ίποίηΰε ί' οντος χαΐ παρά τάς ^Αρίΰτοτέ- 

^Οχ;^ ίηορίας καΙ άνεγίνωβκε δημοΰία διά τΐ ο ήλιος δύνει μίν κολνμβά 

ου βΙο, 

Ουοθ α(1 ΓβΠςυοδ ρΓο})ΐ6ΐη3ΐαηίΐ (ρΡΑεΙβρ ρο6ΐί(^9) Π1)γο8 ({οί ο(χυΓ- 

"^^ ϋΐ ίη ίη(1ίοβ, ηοίβηιΐυπι 68ΐ ρΓοΜβιηδ ίΠα(1 » ββΙΙίυ οΐΐβίαηι βχ Αη8ΐο- 

^^ι> /ι6γο ςΐΗί ίγχνκλια προβλήματα ίηβοηρίΐίβ €8ί (οΓ. Β. 1<. 5 , 26 : ίγ- 

^'^^λίων προβλημάτων ά β, ηβο (1ί88ίη)ίΐ6 ΓαβηΙ απ^υπίθηΐυηι ίπιτε^εα- 

^^νων προβλημάτων ά β) διά τι οί ΑιοννΟιατίοΙ τεχνίται ώς ίπΐ το 

^^^λν τΰονηροί είοιν ; ίηΐβρ οα ν6Γΐ)θΐ6ηιι$ Γβ(1ίΓβ (^αΛβ ρΗγδίοοΓϋπι οογ- 

Ϊ^Οπ ίη86Γ(3 8ΐιηΙ (οΓ. ρΓ. 30, 1. Κθ80 ρ. 100). (Ιβ βηογβ1ίί8 (ί. β. νυ1^3ΓίΙ)υ8 

^• ρυρυΐΑΓίύαβ) οΓ. Α8ρα8ίυ8 ίη Αγ. Ι βΙΙι. (Γ. Ο** οϋ(1. Ραπ8. 1003) : είρηα^αι 

^4 φηαι περί τούτων χαΐ Ιν τοις ίγκνοίλίοις. Ιατι δΐ αύτοις (8ίο. οογγ. 

^ ^Χηω) προβλήματα ίγκνηλια τιαντοδαπά. διο χαΐ ίγτίνχλια ώνομάζετο 

^«« το ίγχνχλίως αντονς χαϋ'ημένονς ίπιχειρειν εις το προτε^έν , η 

^^ το ίν χνχλφ περιεΰτώτας αχροάα&αι (βΓ. Γγ. 15 (Ιβ ρ1ιίΙθ8. βΐ β η. 

Ρ^2βί. ίηΟβπηίηα. ιι1)ί βίΐαηΐυπ δίπιρίίοίυδ βΐ Ευ8ΐΓ2ΐ(ίυ8). €[ΐιίΙ)ΐΐ8 9(1(]98 

^ΙοΙβιη&βιιηι βχ ΑΓβύυηι οΓβ ίΐ3 Ιοί^ιιβηΙβπ) αρικί ΗΐκΙδβΙιί ΚΙι. V ρ. 84 

^1- ΙίΙ)βΓ οτΙ)%8 (ί. β. χύχλος ΗβδγοΗίί): ρνορο$ιΗί Ηίο Αγ, ^παβεϋο- 

^βί βηη^ΰΐίααε, ρηίύηε ρΜθ8ορΗί τηβΐαρΗ^εία ηίηηΐΗΓ, (ΐυββ β3(1βπι — 222 — 

ίη ίρ8θ ίη(]ίθ6 Ρίοΐβιηββί βίο Ι)3ΐ)6ΐ Ιϋη ΑΙΙςίίΙί (\νβιΐΓ. ρ. 153): ςπαβ- 
8Ηοηβ8 0Γδί€ηΙαΓ€8 , ρΓθΙ)ΐ€ΐηα(α βηοροΐίϋα , ίη ρναβοβρΙΟΓηίη ηηιιη. 

1. (194) 

ΡΙυΐΗΓοΗ. (Ιβ Γβοίβ Ιαη. 19 : ^Αρίαταρχος δΐ την διάμετρον της αε- 
Χηνης . . . ο^Βν η μίν γη παντάτΝχΰι της όψεως τον ηλίον αφαιρΗτοί 
δια (ΐίγξ^ος ' μεγάλη γαρ η ίταηροαϋ^ϋις χαΐ χρόνον ΙχονΟα τον της 
ννητός' η δΐ αεληνη καν όλον ποτΐ χρυψτ^ τον ηλιον^ ονκ Ιχει χρόνον 
ονδ^ πλάτος η ίχλειψις^ άλλα ηεριφαίνεταί τις ανγη τΰερί την ϊτνν 
ου% ίώΰα βα^ειαν γενία&αι την ακιαν καΙ άχρατον,] ^Αριατοτίλης 
δε 6 πάλαίος αΐτίαν τον πλεονάχις την αεληνην ίχλείπουϋαν η τον 
ηλιον κα^ραθϋ•αι ηρος άλλαις τιβΐ χαΐ ταντην άηοδίδωβιν' ηΧιον 
γαρ ίχλείηειν αελήνης άντιφράξει^ αεληνην δε * [ο δΐ Ποαειδω- 
νιος . . . 

€Γ. Ρββυίΐαΐβχ. ΑρΙΐΓ. ρροί)]. 2, 46 (. . . ίλάττων δΐ αντον τυγχάνοναα 
τω μεγε^ει τον δίοχον πάντα χρνπτειν ον ο^ίνει • τοντο ίΙ πάαχει 
ΰυνεχίατερον αυτή 80. ή αεληνη). 

2. (105) 

ΡΙαΙΟΓεΙι. ιΐο ρπιηο ΓγΊ^ηΙο 1 1 : χαϊ μην απάντων γε των γινομέ- 
νων νπο ψυχρότψος τοις αωμαύι ΰφοδρότατον χαϊ βιαιότατον η πψ 
ξις οναα πάϋΌς μεν ίατιν ύδατος^ Ιργον ί' αέρος ' αυτό μίν γαρ καθ* 
ίαντο το νδωρ εύδιάχντον χαι άπαγ^ς χαΐ άΰΰατατόν Ιατιν ^ Ιντείνε- 
ται δ^ χαΐ ύυνάγεται τω αέρι αφιγγύμενον νπο ιΐηίχρότητος • . . ηαΐ 
δήλόν ίατι μάλιατα περί τάς χιόνας* αέρα γαρ μεΟ-ειαοι χαΐ προα- 
ναπνενΟαααι λεπτον χαΐ'ψνχρόν^ οντω ^έουΟιν.] ΑριατοτέΙης δί 
χαϊ τάς άχόνας του μολίβδου τηχεα^ί φηαι χαΐ (ειν νπο χρνονς χαϊ 
χειμώνας^ νδατος μόνου πληαιάξοντος αυταις * ο ^' αηρ^ ως Ιοιχε^ αυν- 
ελαννων τα αωματα ττ} ψνχρότητι χατα^ρανει %αΙ (ηγνναιν, 

ΑΛ (ιυηο Ιυειιπη ίιΐ)ρ6(ΙίΙί8$Ίπιυη) , ςυειη (Ιία ίηιβίΓ&ςυβ ΙβηΙιινί, 6υίΙ. 
Χγΐβικίπ νβΓΐ)3 ΓορβΙο: ΡΙηηιύβαβ Αη8ΐο(βΙί8 άχόνας ηοη ίηίβΐΐίρο ίο/ίί, 
^ααηρηαηι εΐίατη ίη 8€χ(ο 8ι/9ηρο8ία€οηέηι οαρίΐβ ρηΐηΐο €ΐ οοίανο /ί/ 
βίη8ά6ΐη Γ6ί τηβηϋο, οΓ. ςυ. οοηνίν. VI, 8, 0: οτι δε το Ιχψνχεα^ι ου 
πήγνυαι μόνον άλλα χαΐ τηχει τά αώματα^ δήλον Ιατιν ίν μίν γαρ 
τοις μεγάλοις χειμώαιν άχόναι μολίβδον διατηχόμεναι , το τε της αφι•- 
δρωαεως (VI, 8, 6, 4 — 5) χαι το πολλοίς μη πεινόααι ανμπίπτειν την 
βονλιμίααιν (ΡββυϋβηβΙ. ρΓοΙ>1. 8, 9, βχ ΐ|υυ Ιοοο ΑΓίδΙοΙβΙβιη 8αρΓα οί- 
ΙανίΙ ΡΙυΙ. VI, 8, 3). χατηγορει μάλλον άραίωαιν χαΐ ^ύαιν η πνχνωαιν 
τον αωματος. — 223 — 

Ε3Π(Ι6ΙΙ1 ΓβΠΙ ΐΛΏ^Ϊί (β ΤΗ60ρ]ΐΓ38ΐί ΗΙίΓΟ (1β οιβΙ^ΙΗ») Ρββιιθ&πβΙ. 
ΠϊΐΡ3ΐΙ). 50: τον χαύύίτερον τον Κελτίχον τηη€ύ^αί φαβι τνολύ τάχίον 
\^λίββον. αημειον όΐ της εντηξίας οτι τηχεο^αι δοκεί χαΐ Ιν τω 
ν^βττ» • χρωζει γουν , ως Ιοίκε , ταχύ. τήκεται όί και ίν τοις ψύχεβιν^ 
οτβτν γένηται ηάγη^ ίγκατακλειομ^ου ίντός^ ως φαύι^ καΐ αννωθΌίΗ 
^^νον του ^ερμϋϋ του Ινυπαρχοντος αύτω δια την άϋ^ίνειαν. 

3. (19β) 

ΡΙιιΙβΓεΗ. ςυβββί. οοηνίν. ¥[. 5 (βχ ςαο ΡββΠϋβ ίη 1. ίηβΟΓ διδαακ, 
^'^η'τοδαπη ο. 154 βά. ΡΒΐ)ηο. ςυο(Ι οίΐρίΐυΐυιη ευιη βΐϋβ ιηϋ11ί$ βίίβεηρίυιη 
<^( ιη3Γ|^ηί 00(1. δΙοΒββί Ρβηιββίηί αρυά ^ββΓβη βοΐ. Ι. Π ρ. 464) : άλλα 
Ι^^ περί των χαλίκων^ ίφην^ η των αλμόναον (οογγ. αχονών ί. 6. μο- 
^διδων^ βίουΐ ββΐ ίη Ιίΐυΐο Ιιυίυδ (^αβββίίοηίβ. ΐπίρα ςυο(}υ6$3 ακάνας 
Ι^^βηάυιη ρρο άκμονας , υΐ $ 6 αί ακόναι και οΐ χάλικες. οί. $ 7 ό 
^^^ος ηαΐ 6 μόλιβδος) , ους ίμβάλλοντες εΙς το ύδωρ ι^χειν αυτό καΐ 
^Ο|4θνν δοκουύιν^ είρημίνον ^Αριατοτίλει μνημονεύεις, αντο τοϋτο^ 
^ν»^, μόνον ίν προβλημασιν εΤρηκε το γινομενον^ εΙς δΐ την αΐτίαν 
^^^χειρηαομεν ημείς ' ίΰτι γαρ μάλιατα δυΟ^εώρψος , . , 

4. (197) 

ββΙΠϋβ 19, 5 (υϋί 806η3 ςυίίίβηίΐ ΙοΙα ρρο ιηοΓβ 8οηρ1οη5 ΗοΙα ββΐ. 

^^ΙΙϋ νβΓΐ)3 βχρίΐανίΐ ΜβοΓοΒίυβ βαΐ. VII, 12) : €Γαί ηοΰίββιιιη νίν 1)οηη$ βχ 

'^^^ίραίεϋϋα άίΒοιρΙίηα ϋβηβ ίΙθ€ΐη$ €( ΑΓίβΐοίβϋε ηηίοβ $ίηάίθ$ί$9%ΐίηΗ$, 

'* ηο9 α^ηαιη τηαΐίαηι βχ άίΐηία ηινβ δίϋβηίεε €06Γ€6ΐ}αί 8βΌβήη8^ηβ ίη- 

^^^ραδαί. αά/ιΛβΰαί ηούίε αΐίοΐοηίαίβε ηοΜίχιηι τηβάίΟΟπίΜ βί Οέτηρη- 

"•»« ΑΓί8ίοί€ΐί8 ρΗίΙοεορΗί, νβί οπιπίε Ηυηιαηαβ ρ^η7«Λ>ηί, ^ιιί 

^9^α9η ηιναίετη [ηιρίΰηε εαηβ βί αΓδοΗδηε {βοηηάαίη άίαβΓβΙ, 8βά Ηο- 

^^>ι•6ιι» ροίη ηί>ηίθ ίη8αΙηδΓβιη €886 ίαΐίβιη^αβ βί ηιθΓύο8 8βη8ίτη αίρηβ 

**• ώβΜ Ιοηρατη ηί8€βηδιΐ8 ίηεβτηίηανβ , . . ρνοτηίί . . . ΑήεΙοίβΙίε Ηδ- 

^>η βηηιςιηβ αά ηο8 αί^βΗ . . . ιλ βο 1\\)το εβηρίητη [ηϋ , (ΙβίβΓΓίτηαηι 

^*«β ροίη αςπαπι β ηίνβ ίίβηι^ηβ 8θΙίά%α8 Ιαίίηε^ηβ βοηοΓβίατη β88β βατή, 

Ϋ^αιη κρύύταλλον Οταββι αρρβΙΙαηί (οΓ. ΜϊογοΙ). 1. ο. 8. 24: ηο88β Ηανβο^ 

^^ αφια ^ηαβ οδείία ρΙοΰί8 ηίίηιιηι ρβνάηβιΐΗΓ αά ηίναίβηι κίροΓβηι 

*»ϊΛ* ίη ροίη ηοχΐα β8ί ρηαηι βχ ίρ8α ηινβ αςηα ^β8οιηία), οαηεαφ^β 

*'λ αά$βτίρία β8ί . , . νβΓΐ)α ίρ8α ΑηείοίβΙίδ βχ βο ΗδΓΟ (βο. ιλ ρΗ^8ί€ί8 

9^ία€ίίίοηίδη8 ιιΐ Γβοΐ6 ββΙΠαιη ίηΙβΠβχίΙ Μ9€Γθ1)ίΐ]8) ραηβα 8η9η8ί βί αά- 

^ρ<ΐ; δια τί τα απο χιόνος καΐ κρυστάλλων ύδατα φαύλα ίοτιν; 

^* κΛντος ύδατος ηηγνυμένου το λειττότατον [διαηνεΐται] καΐ κου- 

Φοταταν ίξατμίζει, σημειον δί^ οτι Ιλαττον γίνεται η ηρότερον^ — 224 — 

όταν τύτκ^ ηαγέν * απεληλν^τος ονν τον υγιεινότατου ανάγκη α£ΐ το 
%αταλειπόμενον χείρον είναι. 

5. (108) 

Ρ1υΐ9ΓθΙι. ςιιαββί. ηβΙυΓ. 2 : ^ια τ£ μάλλον νηο των νετίααν η των 
ίπιρρύτων υδάτων τα δένδρα καΐ τα ύηέρματα τνίφυκΒ τρέφεύ^αι; 
πότερον^ ως Αάϊτος (οί. ςυ. β) ίλεγε, τ^ πληγ'^ τα ομβρια βιιατάντα 
την γήν πόρους ηοιεΐ καΐ διαδύεται μάλλον εΙς την ^ίξαν η τοντο 
μίν ουκ αλη&ίς^ αλλ* Ιλα^ε τον Αάϊτον οτ^ %αϊ τα λιμναία φυτά, 
τύφη καΐ φλίων και 4>ρυον , άναυξη καΐ αβλαβτη μένει μη γενομένων 
ομβρων καθ' ωραν * το ^έ τον ^Αριστοτέλους άληθ'ές , οτι ηρόύφα- 
τόν έύτι %αι νέον ύδωρ το υόμενον, ^ωλον δί χαι τ^λαιον το λι- 
μναιον ; 

6. (199) 

Ρΐαίβροΐι. ςυαββί. οοην. VI, 4, 1 : Αιά τίνα αΐτίαν το φρεατίδιον 
ύδωρ αρυύ^εν ίάν ίν αυτω τω του φρέατος αέρι νυκτερεύα^^ ψ%}χρό' 
τερον γίνεται ; ψυχροττότ]^ ξένω τρυφώντι παρεαχεύαααν οί θεράπον- 
τες έτι του φρέατος ύδωρ ψυχρότερον άρυΰάμενοι γαρ αγγείω %α\ 
κρεμάααντες το άγγείον έν τω ψρέατι της πηγής μι] απτόμενον, εΤα- 
ααν έπινυκτερεϋααι και προς το δεΐπνον έκομέξετο του προβφάτου ψν• 
χρότερον, ην δε ο ξένος φιλόλογος επιεικώς και τοντο ίφη λαβείν έ% 
των ^Αριστοτέλους, μετά λόγου κείμενον, είναι δΐ τοιόνδε τον λό- 
γον. πάν ύδωρ προθερμάνουν ψύχεται μάλλον^ ωσπερ το τοίς βαύι- 
λεύύι παραΰκευαξόμενον όταν Ιψι/θ^ Ι^^Ζ^' ξέΰεως, ταριοωρενουσί τψ' 
αγγεΙω χιόνα τίολλην καΐ γίνεται ψυχρότερον, ωβπερ άμέλει και τίτ 
ημέτερα ΰοίματα λουύαμένων περί'ψύχεται μάλλον η γαρ υπό τήςτ 
θερμότψος άνεβις τίολύπορον το αώμα και μανόν ατνειργαύμένη πολύίτ^ 
δέχεται τον ίξωθεν αέρα και βιαιοτέραν ποιεί την μεταβολην • οτ<η^ 
ονν υποπλαβθη υπο της πηγής το ύδωρ έν τω αέρι προθερμανθέν^ 
περιψύχεται ταχέίος, 

Οί. ΑπδΙ. ιηβΙβοΓ. 1, 12. 348*^30: γίγνονται δέ ποτέ . . , και τής^ 
οπώρας χάλαξαι . . . αυμβάλλεται δ ίτι προς την ταχύτητα της τίΐηΐ^ω^ 
καΐ το προτεθερμάνθαι το νδωρ' θάττον γαρ ψύχεται, διο πολλοί 
όταν το υδ(ύρ ψυ|α* ταχύ βουληθώαιν , εις τον ηλιον τιθέαϋι πρΛον, 
ΟΙγηαρίοίΙοΓ. (δοϋ. βχ ΑΙβχ. ΑρΗΓ., οΓ. Ρββυάο-ΑΙβχ. ίη ηιβίβ. Γ. 86 «ρ. Μβ- 
ΙβΓ. Ι ρ. 238) 3(1 Ιι. 1. Γ. 21• (Ι ρ. 232 ΙιΙ.): τα γαρ προθερμανθέντα τα- 
χυτερον ψύχονται, οντω γαρ έάν θελήσωμεν ψυχρότερον τι ποιήβοί^ 
προθερμαίνομεν αυτό και είθ' ουτξύς περιπλάττομεν ίξΐύθεν χίο'να, Λβτ 
ω^ δια νοτεροϋ μάλλον διεισδύνγ ή ψύξις• — 225 — 

7. (200) 

ΡΙυΐΑΓοΗ. ςυ368ΐ. οοην. Ι, 9 (β ςυο βυβ ΐΓ3η8(υ]ίΙ ΜαοΓοΒ. δβίαηι. 

νυ. 13): ^ίά τι τω ποτίμω (οΓ. (Ιο Ιαοα Α8θ3ηίο ΡββυϋβΓ. ρποΒΙ. 23. 40 

=3 ρΓοΜ. ίηβθ. Ρηγϊ». 3, 45 β ΡΗ3ηί3 αρ. ΑηΙί^. πιίΓ. 150 βΐ αρ. Ρββα^αΓ. 

ιηΐΓ. 53. νβΐ 6 ΤΙιβορΙίΓαβΙο αρ. ΡΙίη. η. Ιι. 31 8. 40, 2) βέλτιον νόατι η 

το θαΑαττ/ω πλύνεται χα ιμάτια; . . . αλλ είπΐ δι ην αίτίαν "Ομη- 

(ίος Ιν τω τίοταμω τνλννονααν^ ουκ ίν τ^ θαλαττι/, καίπερ Ιγγύς οΰσι;, 

ϊήν Ναναιχάϋΐν ηεποίητιε , καίτοι ^ερμοτέραν γε καΐ διαφανεΰτεραν 

Η%ος χαΐ (υητικαηέραν είναι, καΐ 6 Θίων^ ^Αλλα τοντό γε^ εΐηε^ τω 

γ^άόει Αριΰτοτέλης πάλαι διαλέλνχεν ο προβέβλητιας ημΐν. %αΙ 

1/^(^ τ^ ^αλάττίζΐ το τραχν ααϊ γεώδες Μιέΰπαρται χαΐ τοντο τκοιεΐ 

^ψ αλυηοτητα μεμιγμένον ' τ/ χαΐ μάλλον (ίαηι οοηίβΓαβ ΡδβικΙαΓ. ρΓθΙ)Ι. 

23, 13) η ^άλαττα τους τε νηχομένους ίξαναφερει χαΐ (οΓ. ρΓοΙ)Ι. 23, 3. 

Αγ. ιηβΙβΟΓ. 2, 3. 359, 7) στέγει τα βάρη , του γλχίχίος ίνδιδόντος δια 

^^^^νφοτψα χαΐ αα^ένειαν ϊατι γαρ άμιχτον χάί χα^αρόν όθεν ίν- 

Λί«τβι δια λεπτότητα χαΐ διεξιον τον ^αλαττίον μάλλον ίχτηχει τάς 

*ιΐΙΐδας. η ου δοχει ΰοι τοντο πιθανώς λέγειν ^Αριατοτέλης ; [πι^ανώς^ 

ίφί/ν ίγω^ ου μηρ αληθώς . . . λιπαρά δε η θαλαττα, τοϋτο αν αίτιον 

^1 μαλιατα τον μη καλώς πλυνειν. οτι δε ίατι λιπαρά, χαΐ αυτός 

«ί'^ίν Αριστοτέλης (ρροί)!. 23, 7. 15. 32. οΓ. ΡΙυΙ. ςυ. ηαΐ. 1) ' οι τε 

7^9 αΐες λίπος ίχουαι χαι τους λνχνονς βέλτιον παρέχουαι χαιομένους ' 

"^^1 τε η ^άλαττα προβραινομένη ταις φλοξ,ι βυνεχλάμπει , χαΐ χαίε^ 

^** \ιή\κ5τα τών υδάτων τό ^αλάττιον ... (4) ^Αριστοτέλης γαρ έν 

^« α£τω βιβλίω (ρΓθ1)Ι. 23, 10) φησί τους Ιν %αλάττι^ λονΰαμένονς 

*•^. λ. οΓ. βίιηΠία βΐίαιη ίη ρΓοΒΙ. 3, 21, ςυαβ Ιαη^ίΙ ΡΙιιΙ. VI, 9, 3.] 

8. (201) 

ΜίοΗ. Ρ8€]1υ8 ίη Ι. ςυί ίηβεπΙίΙυΓ διδασκαλία παντοδαπη (ίη 6(1. 
^«1>ΓίοΙΙ Βί1)1. Ογ. ι. V Ηαπώ. 1723. βίο αυΐβπι ίη οοιί. Ραρίδ. 2087 Γ. 71 : 
^<>ί βοφωτάτον νπερτίμον τον 'ψελλον αποχρίσεις σννοπτικαΐ [καΐ] 
^^ψ^ύεις προς ερωτήσεις διαφοράς [βίο] καΐ απορίας γραφεΐσαι προς 
^^ βασιλέα χνριον μιχαήλ τον δονκα)^ ίη ηποπι θχ ΡΙηΙαΓοίιί ςυαβδί. 
•"^ϊηνίν. ρΓοΒΙβπιαΙα πιυΐΐα εοηΐυΐίΐ, ηβ8θίο υπίΐο ο. 134ΐια1}6ΐ Ηοο(βχΡ8β11ο 
^ «ιΐίίβ πιυΐΐίβ ΡβοΙΙί οαρίΐυΐίδ α(ΐ8εΓίρΙυηι πιπΓ^ίηί οοιίίοίδ Ραπηβδίηί 
«οίο^ΐηιπι $(οΙ)αβί β(1. Ηββροη Η ρ. 405) : Τις η αίτια δι ην όταν εις 
^^Ιησσαν έμπέστ^ κεραυνός , αλες έξαν^οϋσι ; πηγνύμενον τό θαλασ- 
^ίον νδωρ τους άλας ποιεΐ, πήγνυται δε τον χεραννον έμπεσοντος έν 
^ί θαλασ<ί]? χαΐ τό γλνκυ και πότιμον ύδωρ έξάγοντος, όθεν τό μεν 
«ίττον χαι πότιμον ύδωρ ονθ' υττό ηλίου χαιόμενον πήγνυται οίθ 
ΑΒΙ8ΤΟΤ. ΡΒΕυοκριακ. 15 — 226 — 

νηο αεραννοϋ^ το δε άλμυρον υπ* αμφοτέρων τούτο πάόχει χαΐ μά- 
λίύτοί νηο χεραννού ' θειώδες γαρ ον το κεραννιον ηνρ , οητν εΙς την 
^άλααΰαν ίμπίΰτ[ΐ^ ίξατμίξει μεν χαΐ αναξηραίνεί το ηότιμον , πηγννα 
δ^ το γειώδες χαΐ αλμυρόν. ο^εν αβηπτα μεν οΐ χεραννοί τα σώματα 
τίοιονοι^ ααηπτα δε οΐ αλες {δίαφυλάττονΰί αάά. οοά. Ρβπι.). ίχτηκο- 
μένης νπ' αντών της υγρότητος. ταντην την αΐτίαν %αΙ (ρΓο %αΙ Ρβπι. 
}ΐ3ΐ)6ΐ ο) ^Αριΰτοτίλης 6 ψίλόαοφος τί^ηοί τε καΐ ατίοδίχεταί χαι ο/ 
χρείττους των φυΰίχών. 

9. (202) 

ΡΙαΙ. ςιι. οοην. ΠΙ, 7, 3 (αικίβ ΜαοΓοΙ). 83ΐ. ΥΠ, 7, 18—20): Αια τι ^ 
το γλεϋχος ηχιύτα με&νύχει ; , . ,ητε βαρντης ΙύτΙ τον γλ^υχους^ ως "■ 
^Αρίΰτοτ έλης φηΰίν , η διαχόπτονβα την χοιλίαν χαΐ το ηολν βνμ- - 

βαίνε IV (ίΐα 6(1. Ραπίβ. ΟΰΙη., νυΐ^ο ΰνμμενειν) πνευματώδες χαΐ νδα 

τώδες ' ων το μίν εν^υς ίχπίπτει βιαξόμενον^ το <ϊέ πέφυχε το νδατώ- 
δες αμβλύτερον ποίείν τον οϊνον. τναλαΐωΰις δε Ιπίταύιν Ιμηοίει (ιΐ2 .Μ 
\νγΙΙ., οοθά. τίαλαΐωοις ίπΐ τα ίχχρινομίνον , δίβρίι. π. χαΐ Ιηίτααιν^ 
λαμβάνει ίχχρ,)^ ίχχρινομένον τον νδατώδονς ' χαΐ γίνεται μίτρω μεν^^' 
ίλάττων 6 οϊνος^ δυνάμει δΐ ΰφοδρότερος. (Ηββο ιι11ίΐΏ& ίΙ& Μ&ΟΓούίιιβ =::= 
ίηβ$εβ αηίβηι α^πατη πιαείο νβΐ Ηιηο άοοΰΙηΓ ς[ηοά οηηι ίη ν€(αείαί€ηι^ 
ρνοοβάΗ^ β τηβηεπΓα πίίηηΒ $€ά αοηηβ ίοΗΗηάιηβ^ ^ηία βχΗαΙαία αφί<^^ 
ςνα τηοϊΙίβύαΙϋΓ τβηιαηβί νίηχ $οΙα ηαίπΓα οητη (οΓϋΙηάίηβ δαα Ιώ€Γα^ ' 
ηηΐϊα άΐΐηϋ Ηνηιοη'β ρβΓΠΐίχίίοηβ ηιοΙΗία.) 

66ΐ6η Ιοεί ςυί))Πδ αΗ Αηβίοΐβΐίδ (Ιο νίηο 6ΐ 6ΐ)Π6(9(6 ρΓοΜβιηβίΑ'^ 
Ρ1α(3ΓεΙιυ8 ΓβδρίοίΙ, βχΐίΐηΐ ίυ βίΐίΐίδ, νοίυΐ 111, 5 (οΓ. ρΓοΜ. 3, 5 = 3, 26,^ 
3, β =^3, 1. 3. 29 = 3. 32), VI. 9. 3 (== ρΓοΙιΙ 3. 22. οΓ. 3, 3), ΠΙ, 8. 1 
ιι1)ί ρο8ΐ ςυ. 7 οχ βοθοιη Π1)γο (Ιεηπο οίΐθπ ΑπδΙοΙοΙοηι ίΐβ ρ6Γ§^6η8 βί^ί— 
ίιοίΐΐ: ονχονν . . . ίπεϊ παραχεχινήν.αμεν τον ^Αριατοτέλην , χαΐ περ^ 
των αχρο^ωράχων (βχ ρΓοΜ. 3, 27 οΓ. 3, 2, γβΛίβ ςυΜβαι ηοη βοοη•^ 

ΓαΙβ 6χρΓβ88ί$) χαλονμένων ιδιόν τι ίπιχειρηΰομεν εΙπειν ' ον γαρ ίχα 

νώς μοι δοχεΐ^ χαίπερ οξύτατος ώι/, έν τοις τοιούτοις ξητήμαβί όιη 

χριβωχέναι την αΐτίαν. φηαΐ γάρ βΙο. ίϊΐηϋβ βχ ίρ80 ςυίάβιη ρΓοΜβοΐΑ — 
Ιυηι ΠΒγο (ΙβΓίίο οαα περί οίνοηοοίαν χαι μέ&ην) , δίουΐ ρΐβπκριβ ίη Κο^^ 
ορβΓβ. βα (1ϋοΐ3 β88β πιηΙο (103 ιη βχ βο (ΐυβΓη δβιηβΙ Ιβη^βΓβ νίιΙβΙιΐΓ (ΙΠ ^ 
3, 1. υ1)ί Ι3ΐηβη 8. 5 οοηνβηίΐ ουιη ρΓοΙιΙ. 3, 21) περί μέ^ης , <|αο βοΐ^ 
ΗίϊβΙ »οί|ΐιβ 30 (Μ?Ιοπ8 Ρβπρ3ΐοΙίοοΓϋηίΐ νβΙβΓαιη (Ιβ βοίΐβιη πΓ^ηιβιιΙο 
1ίΙ)Π8 (ΤΙιβορΙΐΓ38Η, ηΐΐ3ΐη3Ρΐ(ΌΐιΙίΝ, ΗίοΓοηγηιί βΙο.) ϋ808 ΓιιβτίΙ Πΐβ ςιιί 
ρΓθ1)1βίη3ΐιιιτι ρΙιγχίϋΟΓίιηϊ βχ ίΠοπιτη 8οηρΙί8 βχοβΓρΙυΓίιιη οο(ϋβ€ΐιι «11^65 ^ 
811 ηοη ίηΙβ^Γβ ηυηο 8βΓν3ΐυηι. — 227 — 

10. (203) 

ββίβη. άβ βίιηρί. πιβό. ΙΥ ρ. 661 : ίπΐ δί των οξέων Ιΰως αν τω 
^όξειε λείικιν ο τινας καΐ των έλλογίμων ιατρών ίξητΐάτηβεν ' τω γαρ 
"ϊονς οίνους τους αύ&ενεις ίν τε τω ηρι ααΐ τω &έρεί μεταβάλΧειν τε 
^Ι οξύνεύϋ'αί , χειμώνος δ ίν ταΐς οίκείαις φυλάττεα&α^ τνοιότηαιν^ 
ντζο ^ερμον τιΛν ίδοξεν η οξύτης γενναα&αι. ΰυναύξει δ^ αυτών την 
ντίόληψίν ο τε κινη&είς αφοδρότερον οϊνος ο τ Ιν τοϊς πλοίοις μετά- 
ηομια&είς ηορρώτερον %αΙ γαρ οί τοιούτοι πάντες όταν άΰ&ενεΐς 
ωσιν, οξννονται τάχιβτα . . . (ρ. 662:) ξητηΰει γαρ ο λόγος την αΐτίαν^ 
δι ην υτώ της Ιξωθ^ν ^ερμότητος 6 φυΰει ψυχρός χαΐ αα^ενης οϊνος 
ϋεγχεται^ καίτοι τουτό γε αύτο το ζημα το εξελέγχεται ^η^Ιν ατιάΰας 
τας είρημίνας αηορίας Ιηιλύεται, παραπληβιον γαρ τι βυμβαίνει τοις 
οίνοις^ όσοι φύαει ψυχρότεροι καΐ υδατωδέΰτεροι τυγχάνουβιν οντες, 
οΙόν τι χαΐ ταις μιχραις και αΰ^ενίΰι φλοξί' χαΐ γαρ χαΐ ταύτας ίν 
ηλίω χίχτα&εις Ιύχυρώ (ρ. 663 :) τελεως αμχ}δρας όψει γιγνομένας η 
%αΙ ηαντάπαΰιν άποσβεννυμίνας, ούτω δε και λύχνον καιόμενον εϊ 
που άλλη φλογΐ οφοδρα καΙ μεγάλη τναρα^είης εϊτ Ιν ηλίω χατα- 
^είης Ισχυρώς μαραινομενον χαΐ δίαφορονμενον αυτίκα ^εάατι (οΓ. 
ΡββαίΙίΐΓ. ρΓϋΜ. 3. 2ϋ. 875, 7. 3, 5. 871. 37. 3, 23. 874^5). καΐ μεν δη 
%αν εΐ ^ιπίζοις Ιϋχυρώς αΰ&ενή χαί μικράν φλόγα ^ θαττον αποαβέύεις 
αυτήν η αυξήΰεις, ούτε γαρ κίνηαιν ούτε ^ερμαΰίαν ίαχυραν αο^ενης 
υπομένει φυύις , άλλα διαφορειται προς αυτής μάλλον η αυξάνεται . . . 
(ρ. 604;) αλλ* οι γε περί Θεόφραύτον καΐ ^Αριατοτέλην την τ έμ- 
πειρίαν ΙπΙ πλέον έκτείναντες και δια την έν φυσιολογία γυμνααίαν 
αχριβέύτερον άπαντα διαρ^ρωΰαντες ^ άλλα τε τοιαύτα τιολλα καΐ περί 
των οϊνων ημάς έδίδαξαν ως ομοιόν τι τοις ημών αυτών πάΰχειν 
^ώμαοιν, η γαρ ούχΙ καΐ ταϋτα &εώμε&α πάρα το ττω^ ίχειν αβθ'ε- 
νείας η ρώμης υπό τών αυτών ονινάμενα καϊ βλαπτόμενα; καΐ γαρ 
χαΐ γυμνάσια ύφοδρα και ήλιος Ισχυρότερα μεν εργάζεται τα &ερμα 
χαΐ ζωμαλέα σώματα^ καταβάλλει δε καϊ διαφορει και καταψύχει τα 
(ΐη τοιαύτα , και τών οίνων τους μεν θερμούς φύσει και κίνησις ζιπί- 
ίουσα και ήλιος έκ^ερμαίνων καΐ φλόγες πλησίον καιόμεναι (οΓ. ΟλΙ. 
ρ. 663. Αγ. ΜβΙβΟΓ. 4, 10. 388^5) πεπαίνουσι ^άττον όσοι δε ψυχρό- 
τεροι είσι καϊ υδατωδέστεροι , τούτους εξελέγχει τε τα τοιαύτα πάντα 
χαΐ θαττον αναγκάζει τζάσχειν α μικρόν (ρ. 665 :) ύστερον ίμελλε πεί- 
ησ^ι. φυλάττεται μίν γαρ ξκαστον τών όντων έπΙ της οικείας φύ- 
^Βως οίκείω &ερμώ^ διαφθείρεται δΐ προς της ?ξωϋ•εν αμετρίας ητοι 
^Βρμότψος 09νεία η ψύξεως πλεονεξία (οΓ. ΤΗβορΗπ. ο. ρ1. 6. 7, υΠί § 6 

15* — 228 — 

βχΐΓ. οΓ. β, 11. 2 α(Ι ρβΓίΠίαιη βΐ ββρβΓαΙυιη ({υί ββςυΑίαΓ ϋΐιηιπι τηρι 
των αηο διανοίας ααϊ τέχνης γινομένων χυλών ΓβϋοίιηαΓ. οΓ. 6, 20 βχίτ. 
βΐ 6, 3. 3). 

11. (204) 

βαίβη. (16 δίπιρΙ. πιοά. Ι ρ. 413 (ΐ. XI 6^. I^^ρ8.): ^ΕηΙ δί τα λοιηα 
των υγρών φαρμάκων ηδη μεταβαίνωμεν ^ ων έν τοις μάλιστα τιερί 
οξους ημφιΰβητηται ^ τών μϊν 'ψυχρον εϊναι λεγόντϋαν αυτό^ των δΙ 
^ερμόν^ ΙνΙων δε τίνα μΙν θερμότητα διδόντων αυτω τίνα ί* αφαι- 
ρουμένων ^ ωαπερ οι λέγοντες οίνον τε&νεώτα %αϊ νε%ρον είναι το οξβς' 
ούτοι γαρ ατωλωλεκέναι μΙν αυτό φασι την οΙ%ε(αν οίνου ^ερμότψα^ 
βητκδονωδη δέ τίνα ηροαειληφέναι. — ιΛ. ΙΥ ρ. 629 : Ιτ* δϊ τούτων 
μάλλον ΙπΙ οξους θ'αυμάξουαιν [οί πλειΰτοι τών τα τοιαύτα — Ι. β. 
περί τών φαρμάκων απάντων — ξψηαάντων) , ει τολμώμεν «ντο λέ- 
γειν απολωλεχέναι μεν την Ιμφυτον του οίνου ^ερμότψα^ την ί' 1% 
βη^ρεως Ιχειν^ όπερ δη καΐ ^Αριύτοτέλει κάϊ θεοφράατω δοκεί' τα ' 
μΙν γαρ οΐνώδη μύρια του οίνου κατά την εΙς οξος μεταβολην απσψύ — 
χεται^ το δ^ υδατώδες περίττωμα αηπόμενον έπίκτητον τίνα ίϋχει &ερ — 
μότψα , ώβπερ καΐ ταλλα πάντα τα ααπέντα (θβ (|υ3 Γβ οΓ. ΑΗδΙ. ιηβ — - 
ΙβΟΓ. 4. 11). και γίγνεται αύν&ετόν τι το οξος έξ ένιαντιαηάτων ταϊςτ^ 
δυνάμεΰι μορίων^ τών μεν απεψυγμένων ^ τών δί &ερμών^ ωΰπερ α& 
τών καυ&έντων ξύλων τέφραι παααι • καΐ γαρ έν έκείναις το μ\ν οίοί^ 
Ιμπύρευμα κατά μικρά μόρια παρέαπαρται^ καΐ τούτο μέν [κανίδ^^ 
ΙβτΙ ^ερμόν^ το ί' άλλο παν γεώδες τε καΐ ψυχρόν. καΐ διά τοντο^ 
Ιπειδάν ύδατι βραχειβα τέφρα διά τίνων ΰωμάτων αραιών αυμμίτρως^ 
η^ται (οΓ. Αγ. ρ. 389^2) , συναποφέρεται μεν έν τώδε τά ^ερμα καΐ^ 
δριμέα μόρια ^ το ί' υπόλοιπον ουκέτι ^ερμόν έΰτιν έναπο^ίμενον τβββ 
υδατι τα πυρώδη μόρια, καλονοι δΐ το τοιούτον ύδωρ οί άνΟ'ρωηο^ 
κονίαν. — ιθ. Γν ρ. 057 : διενηνοχε μέντοι την δύναμιν κατά τούόνδ^^ 

ομφακος χυλός οξους , οτι τω μίν οξει προαέρχεταί τις έκ αιριεδονω 

δους ^ερμότψος δριμύτης' καΐ διά τούτο καλώς ίλεγεν ^Αρίύτοτέ — 
λης αύτω (βά. αυτό) το μεν οίκεΐον τού οίνου ^ερμον ψυχρον ύπάρ — 
χειν , το ί ' έπίκτητον ^ερμόν ' 6 δε της ομφακος χυλός . . . 

^^ι6^ι1I11 9 βαίβηο ρΓβοΙβΓ ρΓοΜοιηαΙυηι οοΙΙοεΙίοηεπι πιυΐΐίϋ ΙοοΙβ ΐι^- 
ρηοηΐιυ» Ιιιπυδ οροηβ ΠΙ}Π8 οΐ ίηΐΓθ(ΙυοΙοΓίί8 ΑπδΙοΐ6Π8 ίρ8& ΜβΙβοΓΟ — - 
Ιο^ίεα 8ί§ηίίΐΓαηΙ»Γ, νοίιιΐ V ρ, 710 = Αγ. πίοΙθογ. 4, 4. 382, Π. ρ. 721^ 
= Αγ. ηίΐοίΘΟΓ. 4, 0. 383, 18. IV ρ. 090. 091 (οΓ. 093) = Αγ. ιηθΙβΟΓ^ 
2. 3. 359. 14. 227 — 10. (203) 

6^βη. άβ 8ίιηρ1. ιηβ^. ΙΥ ρ. 661: ίπΐ δε των οξίων ίσως αν τω 
Λ^ίίί 1(ίΐίειν ο τινας χαΐ τ«ν ίλλογίμων ιατρών ίξηπάτηαΒν • τω γαρ 
^ οϋνους τους αβ^ενεΓς ίν τ ε τω ηρί χαΐ τω &ερεί μεταβάΧλειν τε 
"■ Λί οξύνεα^αι , χεψώνος δ^ Ιν ταΐς οίκείαίς φνλάττεα&α^ ποίότηαιν^ 
9Ζ0 ^ρμοΌ τιαίν ϊδοξβν η ο^ντης γενναα&αι. ΰνναυξει δ^ αυτών την 
^Ιηψιν ο τε κινη&είς βφοδρότερον οϊνος ο τ ίν τοις πλοίοις μ^ετα- 
*ψα^{ίς ηορρώτερον %αΙ γαρ οί τοιούτοι πάντες όταν άΰ^ενεΐς 
^^ν^ οξρνονται τάχιστα ... (ρ. 662 :) ξητηΰξΐ γαρ ο λόγος την αΐτίαν^ 
** ψ υτώ της Ιξωθ^ν ^ερμότητος 6 φυβει /ψυχρός καΐ ασθενής οίνος 
^^^εται , καίτοι τουτό γε αύτο το ρήμα το εξελέγχεται ^η^Ιν αηάύας 
^^% είρημένας άτίορίας ίηιλύεται, παραηληύιον γάρ τι συμβαίνει τοις 
^**νοι^, ούοι φύσει ψυχρότεροι χαΐ ύδατωδίστεροι τυγχάνουσιν οντες, 
^^ύν τι «αΐ ταΐς μιηραΐς και άσ&ενέσι φλοξί' και γαρ και ταύτας Ι ν 
94/ρ ηατα^είς Ιαχυρώ (ρ. 663:) τελέως άμυδρας όψει γιγνομένας η 
^^2 ηαντάηξχαιν αποσβεννυμίνας. οΰτω δε και λύχνον καιόμενον εϊ 
^^Ον αΙΙ'ξΐ φλογΐ σφοδρά καΐ (^ίεγάλ^| ηαρα^είης εϊτ ίν ηλίω κατά- 
^^ης Ιαχνρψ^ μαραινόμενον καϊ διαφορούμενον αύτίκα ϋ'εάσ'^ (οΓ. 
<^Κ€ΐιι]ν. ρΓϋΜ. 3, 26. 875, 7. 3. 5. 871. 37. 3, 23. 874^5). καΐ μίν δη 
^Ε<Μτ εΐ (ιηίζοις Ισχυρώς ασθενή και μικράν φλόγα , ^άττον αποσβέσεις 
^1 ί)^η¥ η αυΙ^τ^εις. ούτε γάρ κίνησιν ούτε ^ερμασίαν Ισχυράν ασθενής 
^&^€ομίνεί φύσις , αλλά διαφορείται προς αυτής μάλλον η αυξάνεται . . . 
^^. 664:) αλλ' οι γε περί Θεόφραστον καϊ ^Αριστοτελην την τ ίμ- 
^^■Έΐρίαν ίπΐ πλέον ίκτείναντες καϊ δια την ίν φυσιολογία γυμνασίαν 
^^^ριβέστερον άπαντα διαρ&ρωσαντες ^ άλλα τε τοιαύτα τιολλά και περί 
'^€^ οϊνων ημάς ίδίδαξαν ά)ς ομοιόν τι τοις ημών αυτών πάσχειν 
^^ίμασιν, η γάρ ουχί καΐ ταύτα ^εώμε&α παρά τό πως ίχειν άσ^ε- 
'^^ίας η ζώμης ύπο των αυτών ονινάμενα καϊ βλαπτομενα ; καΐ γαρ 
3^ γυμνάσια σφοδρά καΐ ήλιος ισχυρότερα μεν εργάζεται τά &ερμά 
^*4ίΐζωμαλέα σώματα^ καταβάλλει δε και διαφορεί και καταψύχει τά 
Μ^ τοιαύτα , και τών οίνων τους μίν θερμούς φύσει και κίνησις ζιπί- 
δοικΛτ καϊ ήλιος ίκ^ερμαίνων καΐ φλόγες πλησίον καιόμεναι (οΓ. ΟηΙ. 
ρ. βθ3. Αγ. ιηβΙβΟΓ. 4, 10. 388^5) πεπαίνουσι θαττον όσοι δΐ ψυχρο- 
ί ^ι^Ι είσι καΐ υδατωδέστεροι , τούτους εξελέγχει τε τά τοιαύτα πάντα 
ι χοίθ&ττον αναγκάζει πάσχειν α μικρόν (ρ. 665:) ύστερον Ιμελλε πει- 
Μ βιβθαι. φυλάττεται μϊν γάρ ίκαστον τών όντων ίπΐ της οικείας φύ- 
Μ β{©ς οίκείω ^ερμώ^ διαφθείρεται δε προς της ίξω&εν άμετρίας ητοι 
' « ^«^μότι^τοί οθνεία η ψύξεως πλεονεξία (οΓ. ΤΗβορΗΓ. ο. ρ1. 6. 7, υΠί § 6 
Ι 15* — 228 — 

βχΐΓ. εί. β» 11. 2 α(1 ρβι^ίίαιη 6ΐ ββραΓαΙυιη ({υί 86ς[υ3(ιΐΓ ΙίΙιηιιη πΈρΙ 
των αηο διανοίας %αΙ τέχνης γινομένων χυλών ΓβϋείιηιΐΓ. οΓ. 6. 20 βχίτ. 
βΐ 6. 3. 3). 

11. (204) 

ββίβη. άβ 8ίιηρ1. πΐ6<1. Ι ρ. 413 (ΐ. XI βά. I^^ρ5.): ^Εηι δε τα λοιηα 
των νγρόίν φαρμάκων ηβη μεταβαίνωμεν ^ ων ίν τοΓ^ μάλκίτα περί 
οξονς ημφιΰβητψαι^ των μεν ψνχρον εϊναι λεγόντϋον οτντό, των δί 
^ερμόν^ Ινίων δε τινά μεν ^ερμυτψα διδόντων αυτω τινά β^ αφϋο- 
ρονμένων^ ωαπερ οι λέγοντες οϊνον τε^εώτα καΐ νεχρον εΐνα$ τοοξος- 
ούτοι γαρ αηολωλεηέναι μίν αυτό φαΰι την οΙ%ε(αν οινον ^ρμονητα^ 
βψζεδονωδη δέ τίνα τνροσειληφέναι, — ίά. ΙΥ ρ. 629 : Ιτι δ^ τούτ^» 
μάλλον ίτά οξονς ^αυμάξοναιν [οί πλεΐϋτοι των τα τοιαύτα — Ι. β. 
ηερί των φαρμάκων άηάντων — ξψηαάντων) , εΐ τολμώμεν αντο λέ- 
γειν άπολωλεχέναι μίν την Ιμφντον τον οΐνον &ερμότψα^ την δ^ ίπ 
αη^εως ίχίΐν^ οτιερ δη καΐ ^Αριότοτέλει χαΐ θεοφράατψ δοκεί' τα 
μίν γάρ οΐνώδη μόρια του οϊνον κατά την εΙς οξιος μεταβολην αποψύ- 
χεται^ το δ^ νδατώδες περίττωμα ΰηπόμενον έπίκτητόν τίνα ΐύχεί ^ερ- 
μότψα , ωοπερ και ταλλα πάντα τα ααπέντα (άβ φΐ» γ6 €Γ. ΛΗβΙ. ομ- 
ΙβΟΓ. 4, 11). καΐ γίγνεται αύν&ετόν τι το όξ/ος έξ ένιαντιωιάτων τ9Λς 
δννάμεΰι μορίων, των μεν άπεψυγμέν(αν ^ των δί Ό'ερμών, ωσπερ α£ 
των καυ Μέντων ξύλων τέφραι πάααι - και γάρ έν ίκείναις το μεν οίον 
έμπύρενμα κατά μικρά μόρια παρέύτιαρται , και τούτο μίν [χανως 
έΰτι ^ερμόν, το δ^ άλλο παν γεώδες τε και ψυχρόν. καΐ δια τοντο 
έπειδάν ύδατι βραχειΰα τέφρα δια τίνων (Χωμάτων αραιών ϋνμμίτρως 
η^ται {οί. Αγ. ρ. 389^2) , αυναποφέρεται μ^ν έν τωδε τά ^ρμα παΐ 
δριμέα μόρια ^ το δ^ νπόλοιπον ούκέτι ϋ'ερμόν έατιν Ινατίο^έμενον τω 
υδίκτι τά πυρώδη μόρια, καλούαι δΐ το τοιούτον ύδωρ οί άνθρωποι 
κονίαν, — 1(1. IV ρ. 657 : διενηνοχε μέντοι την δύναμιν κατά τούόνδε 
ομφακος χυλός οξους^ οτι τω μίν οξει προαέρχεταί τις Ικ ση7[εδον€ί- 
δους ^ερμότψος δριμύτης' και δια τούτο καλώς ίλεγεν ^Αριστοτέ- 
λης αύτω (εθ. αυτό) το μεν οίκεΐον τού οϊνου ^ερμον ψυχρίίν υπάρ- 
χειν^ το δ έπίχτηιον ^ερμόν 6 δε της ομφϋίκος χυλός . . . 

ΟοΙοπιιη 3 βαίβηο ρπαοΐβρ ρροΜοηιαΙυηι εοΐίβεΐίοηεπι ιηυΐΐί» 1θ€ί$ ίη 
ρΗοπ1>τΐ8 Ιιιιΐπ^ οροπίβ Π1)π$! ο( ίηίΓΟίΙυοΙοηίδ Αη8ΐο1οΠ5; ίρ^α ΜβΙ^οΓο- 
1ο§ίθ3 «ζί^ηϊΓιο^ηΙιΐΓ. νθΐυΐ V ρ. 716 = Αγ. ιηβΙθΟΓ. 4. 4. 382. 11. ρ. 721» 
= Αγ. ιηβΙθΟΓ. 4, 6. 383. 18. IV ρ. 690. 691 (οΓ. 693) = Αγ. ιηβΙ^ΟΓ. 
2. 3. 359, 14. — 229 — 

12. (205) 
Οαίβη. (Ιβ δίοαρί. πΐ6(1. Ι ρ. 426: δι^ αύτο γαρ δη τοϋτο χαΐ τΐόρ- 
ρϋοθ'εν αρχεύ&αι της των δυνάμεων ί^Βταβεως ίαώλνον^ οτι ηεριηίιηειν 
ίν€ΐγ%αΐόν ίύτι φνύιχοίς προβλημαβίν ου βμίκρας ίχουύιν ατίορίας * 
ημιν δε ννν ονχ ίύς φναιχοίς ανδράοί ηροΜίται ηάντων των πραγμά- 
των τας αίτιας έξευρίακειν , άλλα τας δυνάμεις των φαρμάκων ίπιγνώ- 
ναι ... (ρ. 427:) ίπειδάν ηρώτον ευρωμεν το προς αυτών χρηατόν^ 
αποχωρειν δει προβλημάτααν φυΰικών ατίορίας ίχάντων ύυχνάς, νπο 
τίνος γαρ χράβεως ίν τω καθόλου πίφνχεν ο^ύτης χαΐ γλυχύτης χαΐ 
Λίχρότης αλυχότης τε χαΐ αυΟτηρότης χαΐ δριμύτης ίχάΰτη τε των 
αλΙων ποιοτήτων γίγνεΰ&αι , χαΐ αυτοις τοις φνΰιχοΓς άνδράσι ξητοϋ- 
οιν απορίαι μεγιβταί τε χαΐ πάμπολλαι χατά τους λόγους αναφαίνον- 
ται, ταύτας ονν ίγω φυλάττεα^αι παραινώ τια^άπερ τινά χρημνόν^ 
ίχοντάς γε λεωφόρον οδό ν , τ} χρίνειν Ιγχωρεΐ τα φάρμαχα ... (ρ. 434 :) 
έκΐ 3Η>θεν, ω προς θίών, οτι ^ερμόν ίΰτι το πυρ ΐΰμεν^ ίχ τίνος 
βυΙΙογιΰμου μα^όντες η ^μ!: ποίας άτνοδείξεως πιατωΰάμενοι ) πό^εν 
β' οτι ψυχρός 6 χρύΰταλλος άλλο&εν η ίχ της αία&ησεως ίμά&ομεν ; 
ιϊΐά τις ταύτην ίάύας αναπίμπληαι τα βιβλία προβλημάτων φυύιχών. 
ηοΌΧ Ιξ ίχείνων ίΰτΐ χαΐ το δια τίνα αΐτίαν άναξυμοΐτην γην το ο^ος\ 
ίνζοτι γαρ οΐμαι λέγειν ημΐν ως αγνοοϋμεν ^ ωύπερ χαΐ άλλα πολλά 
τον τοιούτων προβλημάτων, ην δε τις έχ προχείρου λαμβάνει ^ διότι 
θ{^μον η διότι ψυχρόν ' ίχάτερα γαρ λέγουΰιν ' εις αμφιΰβητου μένους 
*αΙ ίίς αΰαφεις εαυτόν εμβάλλει λόγους. — Ιβΐίαιη ρΓθ1)Ιβη]9ΐυιη ρΗγ- 
δίοοπιω (1β οίβο (οί. Αγ. ηίίοΙβΟΓ. 4, 7, υ1)ί ρ. 383^20: άποροάτατα ί' Ιχει 
«ί ίου ελαίου φυύις^ βΐ ΤΙιοορΗΓ38ΐί Ι. περί οίνου χαΐ ελαίου^ ΡδβυοΙα- 
ήδίοΐβΐίδ ρΓΗβΙβΓβα ρΓθ1)1. ίηβιΐ. Ρβπδ. 3, 23 8ςς.) ίηίΓα βχβιηρία «ΠβΓΐ 
Οίοείίδ άβ οΐ6θ 8βη(6η1ϋ8 (ρ. 472 — 73) ίη ρΓοΙ)ΐ6ΐη<ί(ιιιιι ΑηδΙυΙβΗοοΓυιη 
ίοποΑίη &1ςιΐ6 βχ ρ3Γΐβ εΐίβιη απ^αιηβηία Γ6(ΐ9οΙί8 Ι. II ρ. 474: δέον δε 
βκί:»^ ό ^Αριατοτέ λης χα ι Θεόφραΰτος ίτεροί τέ τίνες άνδρες φιλό- 
σοφοι τα τοιαύτα τών προβλημάτων ίν τοις φυΰιχοΓς ξητημααιν προ- 
β&ΙΙουοί τε χαΐ λύουΰι^ χάί αυτός (ο /ίιοχλης) εϊπερ έβούλετο τάς 
^ΙιίΛξ απάντων τών γιγνομένων ξητεΐν, ομοίως έχείνοις προβάλλειν 
« χαί λύειν, εΐ δ^ ου φαίνεται τοϋτο ποιών ^ έν τούτω χαΐ μάλΐύτα 
^οχζί μοι αφάλλεσ&αι ' το μεν γαρ φαινόμενον έναργώς άεΐ χρη (ρ. 
4*δ:) τί^εΰ^αι πρώτον^ έπιΰχέπτεΰ^αι δε εφεξής ει τις έ'^έλοι την 
αΐτίαν αυτού , φυύιχά προβλήματα ύυντι&έντα τρόπω τοιώδε' δια τι 
το μεν ελαιον ξηρά χαΐ ψα^υρά χαΐ χραϋρα τα έν αυτώ χα&εψόμενα 
^^ί (Οίοοί. ρ. 472) , το δΐ ύδωρ υγρά χαΐ μαλαχά ; η διά τι τα μίν 
^ίμίνα χατά τουλαιον αποξηραίνεται (0. 'ώ.) , τα δ^ άλλως έν αυτω — 230 — 

βρεχόμενα φυλαχτεί την οίχείαν νγρότητα μάλλον η εΐ μηΟ^ όλως 
ίβρέχετο ; δια χί δΐ τας ατώ ακίλλης καΐ αίίαληφης δήξεις ιάται (ουίαδ 
Γβί ηοη ιηβιηίηίΐ Οίοείεβ υΐ 3ίΙ ΟαΙ. ρ. 491) ; δια τΐ δε τούτων μίν Ιατι- 
κόν &τί, αυτό ίί δάανει τους οφθαλμούς (0. ρ. 473. 481 βχΐΓ. 491); 
δια τι δε το μίν άλλο αώμα πάν ου δάανει^ τους οφθαλμούς δε δάχνει ; 
δια τι την μεν φάρυγγα τραχυνει (0. ϋ).) , τα δΐ ίλκη παρηγορεί (ηοη 
πιβω. Β., ν. ρ. 482. 491. οΓ. ΡδβυάαΓ. ρΓ. ίηβθ. 3, 26); δια χί γαΰτρος 
υηάγωγον ίΰτι (0. ί1).); δια τΐ κόπων ίατιχόν (οΓ. Οαΐ. ρ. 47β. 485); 
δια τΐ τους αλειψαμίνους απεριψνκτους τηρεΐ (οΓ. βαΐ. ρ. 515) ; δια τι 
των εντόμων ξώων αναιρετιαόν ίατι {λτίΒΐ, Η. 3. 8, 27. ΤΙιβορΙΐΓ. ο. ρ1. 
6, 5, 3. π. δακ. Γγ. 11. ίρ53 ςυαβδίίο Ιΐ9ΐ)6ΐυΓ αρυά Ρβευ^βίβι. ΑρΙΐΓ. Ι, 64. 
οΓ. β»], ρ. 514: Ιτι χοΐνυν απο του διαφ&είρεΰ&αι βρεχομένας ίλαίω 
μελίττας τε %αΙ μυίας χαΐ αφήκας καΐ μύρμηαας οί μεν ψυχρον ο£ δε 
^ερμον ίπιδεικνύναι πειρώνται τουλαιον . . Οί ^^^ ^^ ^^^ ιμάντων 
%αΙ βυρΰών μαλακτικον υπάρχει (0. ρ. 507) , των ί' ίψομενων ίν ούτω 
αχεδόν απάντων αχληρννχιαόν ; '^ν μεν είδος αοι προβλημάχων τοντο, 
φυόικω προΰήκον μόνω. χο ό' ίχερον , ο χοινον ηδη χαΐ τοις από 
χών τεχνών^ ίατι τοιόνδε. δια τίνα αιτίαν ίπαλείφουύιν (ρ. 476 :) Ιΐαίω 
πρότερον όπτώντες ο£ μάγειροι τους Ιχθνς καΙ τα κρία (βΙο. ςυαβ Ιιλ- 
Ι)6ηΙ ίμπειριχην αίτίαν, οΓ. βίηιΠβηι (ϋδρυΐαΐίοηβηι Ρ86υ^3ΐ6Χ2*η(1π ιώ ρΓϊΐβί. 
1. Ι ρΓθ1)Ι.) . . . δια τι μέντοι το ίλαιον ιαμα κόπων ίατίν (οί. ρΓοΜ. 
ναΐ^. 1, 39 = 5, 38 βχ ίηΙε^ηοΓβ ςυβπι ςηί ηυηο βΟΓναΙϋΓ Τ1ΐ6ορ(ιπί5ϋ 
περί κόπων ΙβχΙη 8. 17 Λβ8αιηΐ3. οΓ. ρΓοΜ. 5, 6) , ουκ ίτι ούτε γυμνά- 
ΰτης ούτε παιδοτρίβης οϊτ' ιατρός εμπειρικός ίπίαταται. ου μην ουδ^ 
οτί μη γινώϋκουΰιν αφίύτανται των Ιναργώς φαινομένων, ουδ^ γαρ 
Λα τί λευκός μίν ίλλέβορος ανω κα^αίρει^ μέλας δ^ κάτω (= ΡββυάβΓ. 
ρΓθΙ)1. Ιηβθ. 2, 124 Βυ88. δισ τί ΙναντΙως ό λευκός καΐ ό μέλας ίλλέβο- 
ρος κα&αίρει. οΓ. ρποΜ. νυΐ^. 1, 41) γινωακοντες^ (ρ. 477.) ουδϊ δια τΐ 
κνίκος μεν φλέγματος άγοογόν έδτιν^ έπί^υμον δε μελάνων (οΓ. ΡββαΗ- 
3ΐβχ. ρΓθΙ)1. ρΓΗβΓ. 1. Ι) ουκ είδότες^ όμως χρώνται τοις φαρμάκοις εις 
απερ έδίδαξεν η πεΐρα. άβΐηάο Οαίβηηδ (ρ. 509 — 17) αΐ ρβΓνβΓδδίηι ΓΗουΙ- 
ΙαΙίδ ίηνβηίβηθαβ νίαιη οχβηιρίο (ΐυο<ΐ3ηι οδίεπίΐβΐ» ρΗίΙοδορΗοηιηι άβ οίβο 
επιχειρήματα βχροηίΐ (άναμιμνηύκων ρ. 517) ίη οοηίΓαηββ ταϋοηβδ (Ιί- 
806^6ηΙίυηι, ΡβηρβΙεΙίοίβ ςυίιίειη &ερμ6ν είναι τουλαιον €0η(6ηά6η1ϋ)υδ, 
3ΐϋ8 ψυχρόν, ίηείρίΐ βυίειη Ηοο πιοιίο ρ. 509 : λεγόνταη^ ουν των φιΧο- 
αόφων^ ^ερμόν εϊναι τουλαιον και τεκμηριον τούτου τιθεμένων ου 
ύμικρον , ω^ οϊονται , το τάχος της εις την φλόγα μεταβολής βΙα ίη- 
6886 31116Π1 ΤΟ άερώδες (εί. Αγ. πιεΙεοΓ. 4, 10. 388, 31) αεΓεαιςυβ ΟΑΠάιιιη 
6886 86ευη(1απ) Απ8ΐο(ε1οηι. αίςυε ίη είδοΙεπι »Γ^υηΐ6ηΙί8 εοηβρίτβδδβ ρΓο- — 231 — 

^^^ΏΑΐΑ ΑΓίβΙοΙβΗοα, εΐίασι ηυπο 6Χ6ΐηρ1& βυηΐ, νβίαΐ ρΓθΙ)1. ίιιβά. Ραπ. 
^» 35: δια τι το Ιλαίον ον ηηγνυται^ αίλα βυνίΰτϋααί; (ρββρ. οτι λιπα- 
9^^τίρόν ίΰτι) οΓ. Οπί. ρ. 510; αλλά καϊ πίρΐ του πηγννα&αί ταχύ το 
β^.€«Μ>ν, οΛίρ Ιδόχεί τοις 'ψνχρον αηοφαίνονβιν αυτό (ίΐβιηςαβ Ρββϋά- 
*1«Μη(ΐΓ0 ρΓοΜ. 1, 128) , το μη ΰφοδρώς πηγννσ&αί τία^άπερ το υδξύρ 
^'^^^^τιτζροτείνουΰιν οι ^ερμον υηάρχειν αντο φάακοντες, ουδέ γαρ ουδέ 
^'ήξ^ν εϊναί το γινόμενον Ιπ αυτοϋ φααίν ^ αν άαρίβώς ίξετάξωμεν^ 
<*λλ' οϊον ύύοτααΐν^ τίνα %αΙ πάχυναιν^ %αϊ γίγνεο&αι τούτο λίγουΰίν 
ΟΧΆ ηαχύ καΐ γΐιΰχρόν ίατιν , ουχ οτι ψνχρόν. 

13. (206) 

ΡΙαίΑΓοΙι. ςυ. οοην. VII, 3, 3: ίδόκει δε προς τούτον υηεναντιού- 
^9αι τον λόγον (βχ ψιο 80. οίουιη ουδέ τω αίρί δίδωοιν ανάμι^ιν^ αλλ 
«^^«ΜΤτατίΓ, δία λεπτότητα των μορίων καΐ συνέχειαν) ^Αριΰτοτέλης 
"^^χηρηχϋίς^ ως φηϋίν, εύωδέατερόν τε γινόμενον καΐ βίλτιον οίως το 
ί»* τοΙς αποχενουμένοις (ίΙα\νγΙΙ., οοάά, άποαειμένοις) αγγείοις Ιλαιον 
^Ζτα τω αέρι την αίτίαν της βελτιώσεως άνατί^ύι • πλείων γαρ Ιύτι 
θ€^3ά κρατεί μάλλον εις αποδεες κατερχόμενος το αγγεΐον, οοηΐτβ , αΐ ΑΪΙ 
Ρΐϋΐατοΐιαβ (2) , νίηιιηι ςυοά αβΓβ 9<1ιιιί8$ο Γβοίΐβ νίΙίαΙαΓ , ηοη ηί$ί ρίβηο 
«Ιοίίο οοιΐ86Γν<ιΙυΓ : οϊνω μεν γαρ ώφέλιμον^ ίλαίω 6* ααύμφορον πα- 
Λ^ι^/οα^, ην ίκατίρου προύπίπτων 6 άηρ αφαιρεί, 

14. (207) 

Οβίβη. (Ιβ δίιηρί. ιηβίΐ. IX ρ. 103 (Ι. XII): μεταβηβομαι δ^ ίπΐ το 

^^ ίτΒρον ηδη Οχέμμα . . . οί μεν γαρ πλειΰτοι νομίξουΰι τα καυ&έντα 

'^οντα ψυχρότερα γίγνεΰ^αι αφών αυτών, ίνιοι ί' Ιμτ^λιν αύ^άνεα^αι 

"^"^ν^ερμαΰίαν οιονται των χαυ^έντων απάντων ^ αμαρτάνοντες ίκά- 

^^^ί •.•(?• 164 :) τα μ\ν ονν δριμεα πολύ της ϋ'ερμότητος απόλλυαι 

^ουθίιπτα, τα δ^ μη τοιαύτα προσλαμβάνει ^ τελέως δ^ ψυχρον ούδίν 

"^^ κουβέντων ίατίν, εγκαταλείπεται γαρ αυτοις οϊον ίμπύρευμά 

'^*' (οΓ. Γγ. 1Γ βχ Οβί. ρ. 629)• και γαρ προαηγόρευεν ούτως ^Αριΰτο- 

'^^Ιης αυτό• καΐ τοντ' Ιστ* το κατά τάς πλύαεις άπορρυτττόμενον. 

«<ϊη βί το λεπτομερέΰτατον της των καυ&εντων ούαίας^ ου ΰυναπελ' 

■ιόντος τω ύδατι το λοιτνον τού καυ&εντος ουοία γεώδης ίατί' το μίν 

ί'β^ νγρόν άπαν η καύαις ίκδαπανα^ το δ υπολειπόμενον γεώδες Ιΰτιν 

*ί*« τω προς ^Αριστοτέλους ίμπυρεύματι χλη&έντι. τούτ ουν όταν 

^*? αφ^λι^ταί καΐ χωρίύη τ^ πλύσει^ το μεν ύδωρ ω το φάρμακον 

«ίτλιίθη, ^ερμην δύναμιν ίπεκτηβατο λεπτομερή, το <ϊ' υτνόλοιτΰον 

νίνξχαι γεώδες ψυχρον ξηραίνειν άδηχτως δυνάμενον. — 232 - 

15. (208) 

βαίβη. ^β δίιηρί. ιη6(1. IV ρ. 653 : αηανχα δε χα γλνκία τ^ μίν θ£^- 
μότψι ηληβίον ηκει των όωμάτων οϊς φαίνεται γλυκέα, χατα δητον 
δΐ τρόπον^ ως εΐρψαι (οΓ. ρ. 652), γίνεται (ρ. 654:) τοιαντα' τίνα μίν 
οίκείω &ερμω καϋ'άπερ το μελί, τίνα δ^ ίηικτψω κα^άτνερ ατιαντα 
τα δια ταύρος ύχεναξόμενα' καΐ δια τούτο ηερ αχρις αν ^ ^ερμά, 
μίχρι τοΰονδε καΐ ηδίω φαίνεται τοις αναϋ•ρίψεως δεομένοις (βΙίΙβΓ 
ΡδβαάαΓ. ρΓοΜ. 22, 12). ίοικε δε χαΐ το γλεϋαος ονχ οΙκεία μόνον άλλα 
ιμΛ ίτνικτητω ^ερμαΰία φαίνεΰ^αι γλυκύ ' τνολν γαρ, ως και θεό- 
φραατος κανΑριΰτοτελης ίλεγε, το ίκ της ηλιακής ^ερμααΐας οίον 
ίμπνρενμά τι ταις τε §αξΙ καΐ τοις άλλοις υηάρχει καρτιοΓς , νφ' ου 
το υδατόΰδες ίν αντοις Ιτι καΐ οϊον ημίπεπτον εΙς πέψιν άγεται (εί. 
ΤΗβορΙΐΓ. 6. ρ1. β, 7) και κατεργάζεται τω μεταβάλλοντι βυνεξομοιου- 
μενον, ωατε καν αττοθλ/ψι/ς τον χνλόν οηωρας ηστινοαονν^ ευρη^εις 
μεν ευθέως ξέοντα κα&άπερ το γλεύκος (οΓ. ρΓθ1)1. 22, 8. 9ΖΟ^*2Ζ. Αγ. 
ιηβΙβΟΓ. 385*'3) , ^ν θί τω μάλλον τε και ήττον διαφίρουααν την ξέβιν 
εΙς οβον αν καΐ ο καρηος τον καρπον διαφέρει ^ερμότητος, μεταβλψ 
^έντος δί και κατεργασ&ίντος του νδατώδους τε καΐ ημιτίίτττου και 
της την ξέΰιν εργαζομένης &ερμασίας διαπνευαάΰης ^ αϊ των χυλών 
οίκειαι φαίνονται ποιότητες ειλικρινείς. 

16. (209) 

Ρδουάο-ΐαΐίαηί βρίδΐ. 24 (ί. β. δορίιίδίββ ουίυδίΐβιη Οαιηβδοβιιί [^αΐ 
06Γΐ6 δγτί , ςυί υΓ})6ΐη βυαιη Οαιηαδουιη 1αα<1ίΙ)υδ οΟβΓΐ βΐ το τκχρ^ ημιν 
όνκον ρ. 35 (]α3δί οιηηίυιη ρΓ&βδΙβηΙίδδίιηυΐΏ] ςυί 6 δοΐιοΐα ]^ί1)8ηϋ ΓαβτίΙ, 
ϋοοδ εβηίαιη Οαιηαδεοηαδ 3(1 δοΓαρίοηειη (Ιοηο ιηίΐΐεηΐίδ (ΐ6οΙαιιΐ3ϋο τΐιβ- 
Ιοηοβ άβ ΠοοΓαιη ρηπιιιιη . (Ιβίικίβ [εί. ρ. 37] (Ιε ηαιηεη εεηΐυιη (ϋ^ίΙ^Ιβ. 
εαί βΓ^αιηβηΙο ρΐαηε δίιηΠίδ εχίαΐ αηοηγιηί ερίδίοΐα (1ε δεχ ροιηοΓαιη άοηο 
ε(1. ίη Κεναε (1ε ρΙιϋοΙ. Ι. 11. 1847. ρ. 200) ε(1. ΗεγΙεΓ. Μο^αηΙ. 1828. ρ. 33: 
όϋκον δε ουκ αίαϋ^ιΰει μόνον ηδύ αλλά και αναδόαει κρειττόν Ιΰτι 
(οΓ. ΡΙιίΙοΙίιηυδ ίν τω γ περί τροφής αρ. Αϋιεη. III ρ. 79. ΉεΐΌ^οΙ. Ιίγο. 
ί1). ρ. 78. 6α1εη. (1ε αΐίηι. ίαο. Ι. VI ρ. 570). οντω δέ ίατιν αν^ρξόινοις 
(οφέλιμον, ωΰτε και άλεξιφάρμακον (εί. δυί(1. δ. αϋκον. ί(1ειη Ιιαο ερί* 
δίοΐα υΙίΙαΓ ν. μέλι) αυτό παντός ολε&ρίου φαρμάκου φηύίν Αρια το- 
τέλης είναι καΐ τοις δηπνοις ούκ άλλου τινός η τούτου χάρι^ 
των έδεΰμάτων προτί&εσ&αί τε και ίπιτραγηματίζεα^ι, χα^πε^ 
αντ άλλης τινός άλεξηαεως ιεράς ταις των βρωμάτων αδικίαις περί — 
τντυοαόμενον. καϊ μην ότι ^εοίς τό αύκον άνάκειται καΐ ^σ£ας ίατιι^ 
απααης ίπιβώμιον καΐ Οτι παντός λιβανωτού κρειττόν ίς ^χ}μιάματο^ — 233 — 

ΰχευαύίαν Ιβχίν, ονκ Ιμος Ιδιος οντος ο λόγος, αλλ' ούτις την χρείαν 
αντον ίμα^εν οίδεν ως ανδρός ΰοφον (βίαβ^βιη 56Ϊ1. ΑηβΙοΙβϋβ) χαΐ 
ίιροφάντον λόγος ίΰτί. θεόφραΰτος δε 6 κάλος ίν γεωργίας παραγγέλ- 
μαύι (οΓ. βΐίαιη ο. ρ1. 1, β. Η. ρ1. 2, 5, 4) τάς των §τεροφντων δένδρων 
γενέβείς ίχτι^εις χαί οΰαι άλληλονχοίς ίγχεντρίαεύίν εΤχοναι, ηάν- 
την οΐμαί των φυτών μάλλον ίπαινει της ΰνχής το δένδρον . . . 

17. (210) 

δΰΐιοΐ. ίο Ατίδίορίι. νβδρ. 145 ΰνχίνω: οτι κάί ο£ δίκαβταΐ δρι- 
μνταιοι καΐ ο γίρων, καηνοηοιον γαρ το ανκινον ξνλον * καΐ οτι ο 
1% ιών σνχ/ι/ων ξνλα>ν καπνός δριμύτατος , καΐ ^Αριστοτέλης φηαΐν 
Ιν Λροβληματι (οογγ. Όΐ), 

Ηαβο 3 ρΓοΜβιη&Ιαιη οοΠβεΙΟΓβ (ΙαεΙα 6Γ<ιηΙ βχ ΤΙιεορΗηίδΙί 1. (Ιβ ί^ηβ 
"2: 1^ ίΙ δριμυτης τον καΛνον κατά την νγρότψα την ίκάύτον διο 
χ«1 απο των ανκίνων δριμύς ' οηωδεατατον γαρ (οΓ. ΤΗβορΙΐΓ. Ιι. 
Ρΐ5,9,5). 

18. (211) 

Ρ1αΐ2ΓεΗ. (Ιβ Ι», βΐ ΟδΪΓ. 80; . . . ίτνι^νμιώύι. διαλύει γαρ η θίρ- 
• Ι^ότιις ^'' (ίκίδνηαι το αννιΰτάμενον ίν τω περιέχοντι &ολερον και 
Ιΐν&όξς. και γαρ οι ιατροί προς τα λοιμικα πά^ βοη^εΐν δοκοΰσι 
9%α ιιολλην ποιονντες ως λεπτννονΰαν τον αέρα. λεπτύνει δε βελ- 
ϊ*ον, ίαν ευώδη ξύλα καίωβιν οΐα κυπαρίττου καΐ αρκεύ^ον και πεν- 
*^ξ' *Ά%ρωνα γονν τον Ιατρον Ιν Α&ηναις υπο τον μέγαν λοιμον 
Ά'^ιμηααι λέγουΰι πυρ κελεύοντα παρακαίειν τοις νοαούΰιν • ωνηαε 
^'β^ονχ ολίγους. ^Αριΰτο τέλη ς δέ φηΰι καΐ μύρων και ανθέων και 
^ψύνϋίν ευώδεις αποπνοίας ουκ ελαττον ίχειν τον προς ηδονην το 
^ νγείαν, 'ψυχρον οντά φύΰει καΐ παγετώδη τον έγκεφα^ον ηρέμα 
^ί ^Βρμόεητι καΐ λειότητι διαχεονβας, εί. (ΐυ. εοην. 111, 1, 3: ένίων 
ο ανθών οομαΐς ανω ακιδναμέναις περί τον έγκέφαλον οι τε πόροι' 
^ών αία^τηρίων Ικκα&αιρονται , καΐ λεπτύνεται τα νγρα πραως άνευ 
^^ν^£ και ύαλου τγ ϋ'ερμότψι διακρινόμενα , και φύαει 'ψνχρος ων 
^ ^γικφαλος ανα^άλπεται. ^ιιίΒυδ εοηδίιηίΗα ΙιαύεΙ Οίειη. ΑΙεχ. ραε^α^. 
Μ. Κ 71 (εΓ. 70. 68) » (1ε δβΓίΟΓαω αίςυε υη^αεηΙΟΓυιη ιΐδυ βΐ ίρδβ βχ 
Νθΐη ΓοηΙε (ϋδρυΐαπδ. 

Α(1 ρΓοΜειπαΙα οΰα περί τα ενώδη ίοΓίΗδδε ρβΓίίηβΙ Ιοευβ Αροΐΐοηϋ 
^ίι*. 42 : των τναρατετηρημενων ίατι το και τοις λενκοίοις αν^εαιν η 
^^^φάνοις δια ννκτος λύχνονς παρακαίεαϋ•αι, ίνα εις την πρωίαν ταντα 
^9^μ(ντι αμάραντα, τωιοναι δε τούτο οί ΰτεφανηπλόκοι. — 234 — 

19. (212) 

66ΐΗυ$3.6: Ρβν ΗβΓΟίβ νβτη τηίΓαηάαηιΑΓί8ίοέβΐ€$ ίη εβρϋηίο (?) 
ρΓοδΙβηιαίοηέηι €ί ΡΙηίαΓοΗηβ ίη θ€(ανο Βί^τηροβίαοονηπι άίοϋ. λ ίπρετ 
ραΪΜαβ,' χη^ίΛΐηηί, ανΙ)οη$ ϋρπατη τηαρηα ροηάβΓα ιτηροηοΒ α€ ίαηι ρτα• 
νϋβΓ ΗΓρβαε οη6Τ€8ς[Η6 ηί τηαρηΗηάο οη€η$ ΒΐΐίϋηβΗ ηοη ςαβαί, ηοη 
άβΟΓΒΗτη ραΐηια οβάϋ ηβο χηΐτα /Ζ^οΛΪι/γ, 86ά αάνεπαε ροηάηβ Γβ$ην^Η 
Βί 8υΓ8ηγη ηιΗΐΗΓ ΓβοίΓναίΗΓςΐίβ. ρΓορίβΓβα, ίηςιηϋ ΡΙηίαΓοΗηΒ^ ίη ο^γ- 
(αηΐίηϊδϋδ ραΐτηατη ειςηηιη €$86 ρΐαοηίί νίοίοηαβ , ^ηοπίατη ιηρεπίπτη 
Ηρηί €ήΐ8τηοά% €8ί^ ηί ητς6ηαΐ)η8 ορρηηΐ6η(ί()Η8ς[νβ ηοη οβάαΐ. 

£\ Αη8(οΐ6ΐβ ί^ΙΙυΓ {ία μέαων ανεαπαύμίνα των ταριπατητίηών 
τόπων % 1) ΡΙαίΗΓοΙιαβ (|ϋ. οοην. VIII, 4. 5 : ίδιον δε τταρά ταντοί πάντα 
χαΐ μηδενΐ ανμβεβηκος Μρω το μέλλον λίγεΰ^αι * φοίνικος γαρ ξρ- 
λον αν ανω&εν ίπι&είς βάρη ηίίξ'ης^ ου κάτω &λίβόμενον ίνδίδωοιν^ 
αλλά κνρτοϋται προς τουναντίον ωΰπερ άν&ιΰτάμενον τω βιαξομίνφ, 
τούτο δη καΐ περί τους ά^λψιχονς αγώνας ίατι (βΓ&Ι βηίιη ςα^β^ΙΙα 
Ιιαβο: δια τι των ίερών αγώνων άλλος άλλον ίχει ΰτίφανον^ τον όε 
φοίνικα πάντες) * τους μεν γαρ υπ αΰ&ενείας και μαλακίας εΐκοντας 
αντοίς πιέξουβι κάμπτοντες , οι δε ίρρωμένως υπομένοντες την αύκψ 
αιν ου μόνον τοις αωμααιν,αλλά καΐ τοις φρονημαΰιν επαίρονται χαί- 
αθλούνται, 

20. (213) 

Αροΐΐοη. ηιΐΓβΙ). 21 : των παρατετηρημένων δ^ έΰτι το τα δΙιηΐ£^ 
μονά των ζώων εις τους οπια^ίους πόδας αΰτραγάλους Ιχειν (βχ Ατ* 
ραΓί. 30. 4, 10. 690, 15: δια γαρ τούτο και εν τοις έμπροβ^ίοις ουι/ε- 
ίχουΰιν άατράγαλον τα ίχοντα αατράγαλον [βο. τα δίχηλα] αλλ* έι^ 
τοις οπιαϋ'εν, οτι δει έλαφρα είναι τα ηγούμενα