Skip to main content

Full text of "Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen"

See other formats
7-&te& -' 7.*.; 


*••••" 

..S-#- é «TH •• *. •a-ïHJ^ .«» ' -—••_." #<* • — £&•— 


-, •; 


mm w 


• ^t m ■ — . 


V'- #^ 
*- » 't-? • .*^ 


* 
. ■ • ., 

. ■ • . • 


.• r *f 

.'£>V^ •Mam. 


• .'4» ■' 

■:-V r 39' HARVARD UNIVERSITY. 
LIBRARY OF THE MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY. 


JV crv-Vvv^U^v. \ö \Ê r \ < \. Bi) 


m 


VERHANDELINGEN VAN HET BATAVIAASCH GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. DEEL XXVIII. BATAVIA. 

LANGE & CO. 

18 60. m 
■ ê 
R iÊ^a^^^^a^^J^^i^^^i^^^M': 


I VERHANDELINGEN VAtf 11 SI BATAVIAASCH GENOOTSCHAP VAS' KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. VERHANDELINGEN VAN HET BATAVIAASCH GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. DEEL XXVIII. BATAVIA. 

LANGE & CO. 

'S 8 6 0. I N H O TJ JBRATA-JOEDA, INDISCH- JAVAANSCH HELDENDICHT, voor de uitgave bewerkt 
door A. B. Cohen Stuart. TWEEDE DEEL, < BRAïAJOEDA. IL BB4T A-JOëDA, 

INDISCH-JAVAANSCH HELDENDICHT, 

VOOR DE UITGAVE BEWERKT 

DOOR 

A. B. COHEN STUART, 

Ambtenaar voor de Javaansche taal en letterkunde te Soerakarta; 
Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. TWEEDE DEEL. Javaansche tekst en Kritische aanteekeningen. Gedrukt te Batavia, bij LANGE & Co. 
186 0. O / / o / 

ckji Ti (jisin (pmujdCKiKOQxJKiaioaoKuasinn a o _ a a a._ a»_c>_ * a a 

(KJl o ~J1 ( !(Ki(Ln(KJi(mn(Kïi(Kioasiri(Ki nnrih «sin andri (kji in asm -Ji cm arm (irui a-q o cm ari » a. o a I 

an an a-n asui co on n-n 2 in cltiii cm _*asm o Q. Q / 

ojiii cm arm in imn cmn cyi \ BRAT A-J OEDA IN KLEINE DICHTMATEN, UITGEGEVEN DOOR A. B. C O H E N STüH T. o n ojj ftq (Km (kji ti /asm (^ mui (ia \ SsÓ^S Q f curi n H 6-Ao (inj) o (wi (Ki (eji (wi ^tkiin o [) ^ 

d H5J _Cj4 »x [lunj n (lci tuin asm o cici an ö asm cirui (kji n 

aK(knn(]Ti?(Ki(Cinnnj] 

aai 5 
turn o ia (Ki (U (Ki (asm m (Ki 

a. 
cum imn oiyj on cm ti nnnn i^i 

q. . ao o 
cum (Km ajm o arm turn acui \ 

/ s. a 

na (i_n m (Kin 2 nnnn aai (ia arm [i (ki \ 

(wi asm asm ( an /cm ryi cuui cici \ 
^ (KL, ^ (Jk J2 

Q Q Q 

^n 01 (ki cm rj (Km o (kji (Ki aan am 1 

Q CX / 

ann(Ki(Kifi(Ki^jm(oi(KJi(iKO\ 

tril 

Q O . Ci> Q.05 

(eji o 1 asm (eji ann urn au at] arui ? 

ï ai [ \ 

a 1 o * 
(Km(Kiajui(ism(ai(0(KTi(Uiasm(i\ 

d «1 Jl 

. qoo/ a. 
aai as cm as: cum on (Km 2 nnnn 

2r t cj 

cum on nnnn ooi -Jin aai cm ( 
CJ 1 (Jj azi o (Ki 1 (Q nnnn oaajio«n(Ki2Tio\ 

((KL, CJ 

<3> Q 

pn\ (Ki am ? (kji 
Q Q 
(KinXJlTlN (iKiKianoasasajui^ajLrix m a 05 

aai cum (uui ckj) oji o aai iki asm \ 

( osl, 

. a o o 'o 

Km on (Km asm (Ki jm o ^oiïlclji ? \ 

Tl ^ ^ a / q 

(arm) (Km(iq(K^(mcKi(KJiTirisiii\ aq(K|(Ki( 

nn(Ki(Km(Manjiajm\ 

axt ilo ti (kji "in / (isin (c^i qjui axi %. 
dJl ■(§ J 

& (umo~Aana(LJi? o(KJi(ai(Ki\ a 
(WiTiasm \ a 1 a 

am arui (Km (uui aai tuui ann asm ïï a s as (is o (Ki (Ki ann (kji (In (Ki 
ojmfKmtuiTiasajui^ajuix Q 
O (Kiockjioc] (UUITKKIN /O. Q 

o (eji cum as ann (lci ~ji cm anim arui 1 (Ki anim arui n 
J% 4 0(Lm(^"^as(uui^p;ajui\ 

q O. Q <^ (Kiaxi(Kiji^?ajmajLirKi(isTiasm[i 
(KJi(KJ)Ti(ü(KJian"Trïaruinnn\ \ (umrKJi (Ki 00 f 

asm (Ki (ui - cum 

a 

o an tmocKJi? aai m arui? 

(KI C(aJ1 on ^ag 2 (KI cui o as \ 
/ o 

(KIOTl(Kl)l(I[](K12(KI 

dJ l m é- 

O. v 

an(Ki2(KiJiTi(Enasm(EJ)(KJi? a a„ 
(KmoasmcumTi(Kinnn(Ki\ <^ ann nnnn (Km(Km(K](iruitaar)Tiaai (in arui ca atv aai arui o cki ^Jkonn rui axi o cm (UI (UI (KI 1 f ann) O^ Q 5 

Km (eji tisinnnn (kji ojw (Uk ~ 

nnn ra (eji asïi aan (kJi ojin (Ukfti ki 

J)J mi 03 ld 

o 
o(kJl?a5lflo?(UlanI1^^a5ïl(^n[] , 

/ c> a, 

(o (kji asm n m ^ rei in 

q / • / 

ooi ki ojui tuin (Ki n nnnn (Kin -stlosir 

2r d-lcj j 

Q O 

oji (Ki nnn tu on ? o ojui &ci iki ij ■ 

Of 

J q <a 

o a 
(isojui^ajuicKJiKiTnasin a. 5 

ofKiiniKiasannaxKLicai? 

RSL, ^ KI, ( \ 

Q 

aii (iqn rp iuui ki on o ki \ Q o 

O (KJI ? O (kJl 9 (kil (£J1 (EJl ? \ 
Q / O. / .. O 

(ai (kij o ajin (o o (Ki amn arm ij 

o a. 

[kji (Kin -ikisw -ji rui kui Ki as nnn &ci ij 

arui o (Ki j>o ^m(mQncm~mrin/(U(Ki 
(kil as (Ki (kil as (Ki arm o iki ij 

Q Q 5 

(laasoTiMCKJiKwriqoi? 
Ó ( ï 

(EJl (urn (biian (kji o an ru 2 arm asin \ 

v CL 

an ojui Ki nnn arui (uw as ann (Ui ij \ 

oaruHasm^apTiaroTi 

(Ki tui «ai tunn (Ki nnn ojui \ 
ki, _^^_* 

a o " a o 

(manjiKinasina-JiKinnqTiKin 

(KL,( 

CL ^(i^Tiasaruiaxi^OiJiKin? 

Q 5 

as o asm nnn ki o Kin é azm?\ 

o Q 

nnn (kfi ajin as as oaji ^ ojui 

arm kut ajin asm ij (M eii arui,\ 

O CL O Q Q 

tciKi(CiKWKiOKiOKi[)\ 

a ö^aJ 4 9 (ann) * ü Cl 

o ann ? ajm (uïi fi as aro axi (p \ 

rmo> (LTifi [jarn Tl O (KI Kin 0JÏ1 Tl CkJI IJ 
O . Q 

(ïüi eji (ki asm -dkas uui ^k ajui \ 

O CL 5 . 

anajm?o(KinKj(k)iKi JkKinm ryn\ 

Q 

^ajinKmasmo^JKKic urn ajuj |j (ki (kji a.iui uw (axi ojui \ 

Q Q 

arui?(uwKwasin(o~Ji(Ki(Ki q / a„ 

ojw ojui kw ki l om ojw ki (kji ki <i \ 

^^ 3 j 4 

Q O O./ 

(kjnnaj](Ki~JiajK" ü 

cm nm\ (kfl Til (kji (Kin tui o ojui azi as > 

Q Q Q / cl s 

(uwajuiajwKWKwajuiKinnarn^ (o-tem ( 

ttJüi o as nnn da ij 
as . 

9Ï 

(Ki arui |j (ki nnn o in (in (in o 

(kn ki (ann ojw (kji axi (uui \ 

o 
asoasin(ci(kJiasmajin(&ji\ 

asajui(a^^:asajui^;ajui\ 

Q a cl Q 

'g? x asmKi(Kji(M?ajin(Ki Jinazmo \ cl 0(K1\ (Kia(ijj(kjiajLn(Ki(oi 

os 
asajui^p;ajuionn(EJi(cifinasm\ 

l l 9 ^ 

(OKmtisïjaajiaxiKi^niiasmo^ 

/ 
o Kin ki oji (kijjj arm arm 

ü 

(KJi in (Kn w: rei in arq ti 

/ Q 
arui o ki o asm nnannnn o \ «CK o™ Fl a 
(KJiazi(D>T;as(uuiT;aJui Q / CL Q 

(ai (kji o o kui ki arm o \ o (üj (kh Kin ki (uw o ^ <mwi ? a o Q O Q a Q iKïi m (Ki (ki o aai asiri o asm \ / ex . ca 

(3h (^ tuu) (ici (um n arm asin ij 

Q 

m 

O \ Q O <3> ü 

ai] Kir) o asm _&(Kin (ion o-no a-ci ij 

Q O 

(U o arm nn asm ra araa&oi ? 

Q/ CSX Q., 

aai o ikïi (eïi i (kji imn (ion ti (kJlJnMTTl(LCl(kJ)(lXl(Wl(K10 OOI 0X1 (kil ^ aai^ gp i^ on o (kn as tuui t; ojui IKÏI U (LOjjCKJi ajui an (uui (K) (eji 3 rkJi imn (asw \ o „ o 

(ibin(m^am(isin^Ji(ui(kJ){&Ji(oi(Kïi(i% 

J ^ cJ 

Q 
(UktfTJl(Kl~n(EJl(EJ]{kJ]?(lT|(Kl(Km\ 

O Q . Q 

asm (ki K] tuin ik] o o Q. 
(UTKU1 ajui &ci lm f] o asirj a-n o (ki 11 

O O. / 

O HU) (KI (KI (UIT! (kJ) ( (KI 2 TH OOI (KI 0JÏ1 (KI (UI (Cl % 

3 d"( LflJUIN Q 
(UI (KI (KTC (KI (kJl 1T 0A TC (IS (UUI 3£ IUU1 

o ^3 

- / CL f Q 

iKïi arui uin ti (Kt(o on\ 

a 
in ? (uui (uui os (uui t; (uui os ^ 

q o o 
(Li 'kti (Ki (Kin ojin o ^ owuui ? \ 

ex .. q ocv q ca 
ojii imn as ojn as: ti o ojui (ki ij 

ca 
ara ;y is, mnn o (kn si 

n on ik\o ti (ei ojm aai o ,j? aan f antmo a J 4 oi (ki (ki urn o uui (ia \ 

CX . O 

(kil yOA. TTOJll tó) Tl O 0^51 

(kii ajii am ïdi O (kil -Jïl ï] (KI (KI (am o Tl (Cl 

• 'r|||oofKi(Lci(^:^\ (UUI I a a Q (ka (uui (ui (tókTi nrmn oa M 

Q O 

tuin (&ji a-n (ki arm ti (Ki ti 

KL, 

a. a „ ca 

tuin o OAcinnnri ooi (kJi tui orui ? \ 

a3 'V (Kinozin ex ca 

2(Ki(012(l5TJl~JY|(Oiail\ Q 

arm IK] (KI 2 (K]i 
(KI IK] (KlTl 2 (KI ^kdSïl (10 9 0JÏ1 (UI (KI I] \ 

V (uiasvi;ci(ciTiui(is?\ 
an. (15111 (KI 

aan KlflfKlLSjT:! ca 1C1 Tl O P \ 

O 

/ CX 

(uinoanji(m(Lm(iq(isa<iajri(kJi(inu2(injiy\ <9 x (U (Ui (Kin (Ki tui ti nnrm o 

(KL/KL, 

„ a ca 

(um on (Ki o ti (ei (Ki onn ti \ i an tui 3 aan r cum 
a a 

(UI o? (Cl 
Q 

(um mui (um CL) 

(is2(uin(aj]N 

ca 
(uiasw\ (Ki arm (UlTITiaSïl /IS 

(KinrMOf]T](K](EI12(K] 
fQ Q. 

(o ? (Kin (Ui aan [ï «Ti 

a 
?(ci^arrai 

aniKin? 

as o (ui i| ti asm (ki (oi 

/ Q Q /Cl Q 

£kn o ii^uj ? o ojui ti tui asDi \ 

Q C> tx/ „ 

ie ooji (kn o [i (kn o (Kin (oi (kn (Ki ikiUj '^ 
(uin (Kin tuin an (k\o ti (ei \ .\ o (uin (Kin tuin (weüïi (ct aai 

Q^ / Q 

^cifuiajiajiniciasmTiTi ikn ce ti (ta TT (ICl ti o (^ \ 

/ a ca 

■ui (Kin arui cm (^^ o> «^1 \ 

iKfi on o 3 (Kin (Ui (Ki asm (Ki ^Jin arui a-n n \ an o 3 aai ui (ki ism a-n ,jin ooji b-ci n ^«j (ui2ann(uin(Ui(iq(Kin\ 5' tian o anji rui (kkm (Li acüi ? \ '3 «a. Q OO / Q Q 

rui cm nn dei a_ii (i«i oojj (Ki n (Ki (ann (in cb&nnTn \ irw\ Q Q 

(U¥l (KI 0CU1 2 (KI (KI (KI Tl O (KI OOI (KJ (IOJ1 2 (KI (KI (KI Tl O (KI 
/ Q 

(EJiajifii^^axiTiofCtJiN 
on cuui a-4.1 (in (Kin 2 nn (Ki 2 (Kin (mem / a 

2 (Kïl CUkCKl Tl \ CL O OQ nq cum an.n turn cm cm cm aai cm aai i\ 
( tfCCl 4 

a 
cui n-a aai cuin an nq aai 2 aq 
;M aa, ( ^ 

a q 

(Lnn(£j)(Kn(kJi(ui(KiTi2(KiaJi(Ki[i'^ (KI CM CUI (KI Tl 2 (KI OJl (KI f] ' 

21' Q Q Q 

o rkJi «sin ? ti nsin nnnn o, cyi \ 

/O. Q f 

(co o (bJiaT,™ caio aq arui nnnn aq ti a r ina (Kin cm Q 

**» > (M O CIC] 1 (UI CM Tl 3-q Tl \ Q 

O O ? Ti ? (UW S' ?Ti?(uin (mija-n^fkiyii] (Kin a cl a 

rum eji ti ceji ti on cm nnnn \ 

j ad 

Q Cl Q 

o(Ki(KiannTi(kJiaji(inji?\ 

«SL, \ 

Q 
(Kin(lfbl(EJ)(KI(K|(Kl(KlIl?(Lrin\ 

( O Q 

asm cm .jin (ty ? ckji oji aan ? (um rui rm 11 \ 

Q CL/ 
(LO (tfl (KI (^K «£1 (UUJ (UI \ 

/ Q Q 

o (Kin (Ki (anannnn ti is, «51 

Q / O CL O 

arui o ~J) ? ajin ti o ckji Lj rui as o cki (Kin nn \ 

Q CL 

Ti(Kina?ino^?CLrinasin(K]Ti2ann\ 

/ a Q 

ti asm (K) (Ki 1 araannnn ti o, a^i \ 

ti asm ann tui nnnn ruw on ruin \ 
CJ ^ 

/ Q Q Q 

(Ki [ann an (ULnnnn (Km on ruin aai .jia q o 

oariaxiann-Jmanrai^Jiasm 

3J ^ ^(ISL, 

a/ cl . q a a 
ruin o ruin (Kin ti ti cm o asm n \ Q SI (Km (EU fOl (KI Tl (Kin 

/ a a q_ 

I o ? cuin asm (Ki (Kin aq ti 2 a-n arui 
^>\ qj ( nrj 

Q cl >» 'V 1 arui o (ki^-jj (uui rmn 04 cm ? cum cki „Jin aq an 2 amn asm 
■J J «i, 'ü imcv ttJi(M(Km^J]CM(Kiiinnn(LriTi 

Q (3 cuiii cuuq cm cmn cioii cum ca cm \ ■ 

cd ld dl ^ 

cunn cin ciói a_nn an nnn cuu (cui cui 
( ^asi^ 

O CL Q 

nnnn cacyiajmaxjTioapN 

CL (3 

arm rum (ki arm cui af] ti aai 

/ c> 
aaicmncuuKice ?aaiTio?\ 

q cl o / 
anjicKi-nncKioasmcMCKm 
ast, 

o o a. / Q 
cm o -Ji (Km asm cui cm o ann \ 

a q o 

rui aai an cki cki clci azi an o cuw asm asm cki d^ I am<m\ (o" (in o 2 cuui aniT cum (KlTl (o o \ 

Q Q 

cum cui annn cm w; aq nnnn 200 

CJ 
cum(uaq(in[MCKm[Mce~nciai\ ^ aq nnnn 5 

I d an i asm aq Jai cki -jiti ca nnnn cui aq asm aai \ 
urn cui asm (Ki anji an ti 

(DJ 


nnnn cyi aai rymai Ti o ? \ 

t^d' J) 

cm ti cki ti asm (KI Tl 

oJi n d 

O / CL Q 

(iruicm(irin|iTar]CM2(ï]CM2(ismrj(ui 

/ o 

(Km(iqncM(um(q(isoasmTi?cKiJi(ismfKi|i\ nmim\ (Kül '^ 21 >»^» o ? aai asm cki ir o aai cki cm ruin annn \ 7 Q O /CL Q 

cm ti asm asm cki n (tg ceji o 

Q 

o anj] aq cki ca nnnn asm cm cuui \ 

J\d ■ Q d 

c Q O Q 

asm cki cm aai co arui cm as \ 1 r I Q O Q 

(3_A(is nnnn o (kji ? ikui ti 

on (Ki o in tui min nn ann iki rui (in l Q m rui (in ij sr «rui o (Ki ^furmn ra ra ti \ 

. Q Q (3 

asm (Ki (Ki aai o «rui ckji as \ 

a 
oaairaaara(iniirinorqra2asma-n(inajYi\ 

d^dl 1 I «O 

a 
ig»N asm (Ki Jin «-n aai _ji asui nn aai o-o ti \ 

Q / Q 

«n ra nn ra nn a-n 2 ti (ui «rui (o rui 

r l Q 

B^kas nnnn ena rui nnnn \ 

j d ad 

O O Q Q„ 

asmaairinra2Tiai(iruiraTi 

/O./ Q 

(o (tq, t: nn ti O «Si \ 

O Q 

rum on roi arm ann ti m rui a-n i \ 
<2* d ÖJ <A 

Q Q 

o aai (Ki rum (uuki in 

(kji ann aai «rui o ra rsi ann \ 

(Kin o aai o (Wi o fi cm «rui rui «q roi as ti \ 

■' <x\ (x\ di j [ .j 

G Q o o a. / 
mis. oasmasmwruirmoann 

Ö^^ d 

O (3 

iismfLifin2[m(Lnfirqroi2(kJiaai[kJi(Kmi 

ld ^dï ( «i 4 

Q CL 

aai an a-ci a-n n ckji (kji ? mm o ra j \ 

a o* 
ra nnnn o asm aa ra ra ti \ 

(K3i ckji 'kui (LgntKJi ajin (a^ ? n 

oam?oann?(uinraanjirui(Ki|i\ 

orafKm^ra?rum«ri(KJi«rui\ 

oruiaj?Q>jiraasm(o?(Lnn(isinrKir| \ 

«n na (mij 03, nnnn rui (asm asm m (ki asm asm a-n asm ir 

fTON \\M finJ1 ^ ° ^l ^ "^ i^ -w m \ 

O OOO Q o c>Q 

aai roi asm roi asm .^«rui o oi «rui (kji (ui ? \ (21) Q 

aai «rui ra a-n (kji rum p o ckji i\ 

jai JJc\ 

o nn ann nn ra ns> nnnn o (asm 

a o / a a 

ari a-n 2 ti o «rui an o nn o (&ji a-n a-n (ann ra rui a-n i \ 

(ka aai asm anroi rum ann «rui (kji ? 

Q ' O Q O. Q 

fKm (in n o «rui (ka (Ui? aai «ai (Kiii \ 
«P an (Km 2 (&ji nn aai 2 rei ann as rkJi aai \ 

Q/ Q Q O. Q 

arm a-n ra (kji ^kium ra asm ~nn nnnn aai o ti ? \ 
J JQ) m, ) 

aai(L^|(^?rumasmrmriao\ 

q. „ 
on xn aa (Kji na nnnn amn rum 

( d d & 

q cl / a 

on on 2 ti o mui arm aai n-nnnnn nn ti nnnn rum aai \ 

cl a„ 
arui o CTi-(Lm (Km ajm nn (kil arui \ a/ o/ CL ca 

aruiaairaraaqcKJi2rKmann«run\ 

(KI, \ 

a 

«rui asm ^nn raraan 

a 

mp Enaruia5m-m(W|j?rao(ao\ 

«riJianfLmorKmTitKmtumirian * a q 
cuirui \ (Kil (KJI T) O Tl (Uïl (KI «rui 

JJ foJ- 

(O Ti (Ka ra annn om rum \ 

d e, 

oa / a 

asman(KJirara(EJianntiruiprKi(Kio(KJi|i 

(X Q/ / 

TioTio(uiannoarm\ asmnqra nnra?(umc (KJi(Ui~/i(Ki~niiasmarui(KJi(i\ dv (Oinromnn oarui(öi^Ji?(um r/| ,,ji . (X 

: ? oum an < asm «rui (kji a ■ aai ^)k(EJi (Ki arui o ~ji ? «n rum (anaT; ra rp 

ajmasmann«ruiTnp(K,io?\ 

o 
ajm(Kiasoasmasm(yiriai[| rui (Ki _iüx«ai o (Ki ri as i (Ki ij as annnn aai ti o ra ti (Ui 
aai nnnr) aai arui o a-n in nn \ ^ Q Q. / Q 

ei anji mm ooi hm annn (i3> oyi \ 

<^n (Kmamriasm^anrinanTi(anm(Kmryk\ 

afi(ULT(mo(isin(KJ)(mno(Ki~ji[i(Ki(yi(Kï)\ 
j G, (ff ki, 

ClCY . Ct> Q 

o (kii ei ti (un on ann ki tui cm n 

l dj4 

a a „ 

cm ti asin «] aq asm an ann opji ij 

aai cm (o as \as o asm cm aai o an ^fko -Ji an o 
J jj 

. Q , O. 

uw w ann arm ^varj ^as. 2 (kTti asm \ 

o / Q 

asoaswuineiaswasiiiTiN 

a cl 
«^ (Maai aAancMasinaajiannN 

/■ £L 

(Kinriso(ismcMnaio(mUJi(Mei[io\ 

cl 
[KJ! (eji n tKi ajin m ann tum arui (Km n 

J^ I J 

CL Q Q Q 

tui an ,Jin cm nn ,jïi aai ei ar ui 

CL ~ Q .. / 

(uii (kil aan o ~Ji ? arm o -Ji ? run (maai (M (ta 3£ \ c^- 1 ? arm ceji ^Ji ? run o-n n 'J aan as ui axi o nn cm nn ^as 2 (ki ei 1 \ 

nnnn (LSk ayi «ai (isJKin a-n aai cm \ 

q / cj> Q 

»«i (M(^aaj]asaanei~n?uinTi\ 

Q a o / Q / Q 

ti asm ti ti ? ann a-n ei ^W£H ann ei ann \ 

a a Q/ Q 

o o cmn ti tuin arui (kil -Jin iirui 3sJi 11 \ 1 arui (kn -nn iian 3Ji fi O O CL f Q 

o (uui o .jii a/ui o ~nn \in (uui \ um on o ei asm ~Aarw ti 

1 1 
cMaxiajuieioaaeiasin^ « f . a a 

n (u asm nai ? urn rui a-n fi cl .. a / q 
ei (mn (Ki ann tmn o (Ki a-n 

O 

Q CL 

<w > nnnn o a^i um arm as um uus 

t> Ó 

q 1 1 a 

o ikii mui (hAnri (uw (ki Ls, ^ axi in o R£i 

/ a o 

o cm ( -ji mi ann asm ann aan ti \ 

J ^ilSL, Sa)j (2|) [ki (ann (dSj ^p: on oAnnnn 

o (ISL, 
(UI (UI Of] Tl OKI £ Qf| I^OS 2 (KI OJY! Tl OOI} lij o O (KI | 
Q JJ T4 amn nn (Ki (Ki ~nn ann Ti a-n o , ckji \ 

\a ^ % 

Q „ CL Q 

ajm o asm _*nn ikïi an ari o as o ^ *™\ 0(kJ)(uioaaiuinajui2(Kin(kJi> vOrjiKmani 
an 1 

nn oswn O O CL Q CL Q 

um as rui ann nn asm (Ki ann um cm asm ann aan 11 \ 

Q QO 
(ïaJl O (Kl -Jl Tl (LI (KI (kJl (UI ? 

1 . o 
o asm Ti an ann ? um a-n \ 

J ü S 

Q 7 O t; cuuifi 1 (ixi 2 nnnn cui oati (p cm en (i um an asm n \ ül d ü 

an axi an (m t>nn ndiann aan ei ti cm 1 \ 

Q 

m0 , cMajinnajui(Ki(K)nnasmoaaj)\ 

OSL, ( (J J [ (KL. e] anaaan annn aan o an U&tKin ti 13, ayi 
um(uiannaanaxiftJui(Ki(ui(Ki[i\ a aan axi ajui (Ki o (Ki 1 

ó dfj4 

an axi aq nnnn an ti [arm ann (fel 

[ a t & ^d* 

Q Q a 

azm axi (Ki ~^as aan o (ki ^ annn o o an aan \ 

CJ Ja J 

en ann a-n ann ei ^ji aan -Jkaxi ojui 

^ a. / o 

ei ti o nn l^as 2 o ti cm ei "^ 

q a Q. 

n |o rui ann (Km (kn Jka-n ann ti 

Q . / Q 

aan o ~n ? um ti cm (o t: axi ti o ng\ \ 

a o q o Q 

afut nn ti ? aai an asm iki o an n \ 

um 01 ann an (.a-n a on arm ti \ 
J ^ ( <Sï 

Q 

aai um o o onn o ? (Km cm ei il (in (ui arui \ 

o > a\JJ J 1 ■i J ?UW(K1|T ï] um 2 rui ann ^iki un as aj) ti ? um (Ki o \ 

o a 

tui aai ,-&lo ? um nnnn ti sa lyi \ arm ims tuin ui (O «] oi 1 2 aa (onn an aymnrinn \ 

O. Q/ / <3v Q O Q Q o ast, asm csi (Kin -Ji om cbi onn nnn osin asm qji aa oji 

O! 

oa-cifl 

C9 J| il ai 

ajin(b\Jiaaji^nn(isina5inarui~nria5in(oa-n|}\ 

a / a 
(kn<fcJiajm((iKj(mniKi(K)\ 

o a. .. .. q . / 

(B]K|arisanm(kfl0^iaaj(iai(nTi(M(i3.3£:\ 

<u asm arm o ai irut cbi as \ 

asm im iki ( o o asm aai onmin % 
tf ^ ^ CJ 
i\ ((cinij o^n(Ln|?(LmmiKm?(Kir)fk]}sJi\ 

onn iruj o ru asm im <n aq 3 arm ? \ kutkui ^ ld" 

janaqarui a 00 / 

oojrara <fcfl «1 iki arui aai \ Q au iki o asm \ 
"ui ast, o qj cbi 10 (Ki-*an(Ki2ann(a!kJi \ 
CQj \cj KI, 

a q 
armiiJLJi(LPJi^(m^(in(kn2(Kmajio(OTj]\ 

o 
<ar\ aa)(iqi](K"ia!iajin3(wi(Ki^i!eajLn(Ki(t 

* S ( «v ^ au j 

cal in nnnn an ti ( onnn aa*i ( o o \ 
I ^3 W 
l (Kin arui afin f| o arm asm _*(iai \ 

o / a * EL 

ajin win an aan an o ti iki aqaai \ 

(Km (Ujn asm rwi a-n an ajin 2 cm ,juki 

OTili3,3£ioTioa 1 Ji\ 

a 
g^N ajinimaxjjj?o»nn-A?ouin(Kio 

o. Q„ 

a_rui(0!K)(Km(Ki(Km(Kiaai\ 

1 tui o mi onn ti mi ia arm iki 1 «, "21 a* ©„ 
nnn si ojui on nnn 3 an aan an aai cki aan \ 

Q Q 

aan ? cbi aan o om qji mui ti 

a / o 

ajiniKïi^A^aaTioavi \ Jö ( 5) ^ ojirtcm » o 

a-nn in arm (W| rwi \ asm (Ki -jm a-n rmn _Jin ifl onn 2 cm ^rm o onn \ 
asm ( 

rkfi farm on ia ikiji an aan «n qji ~nn 3 nnnn \ 

a Q 

ann o ? an ia aq ti ra onn ? mm \ oasm(uiniKiisi8q(Kifiq(a2 nnnn \ 

Q Q Q 

ia ij ? ajin (Kin asm ioi a-nn tui arui ooi n Q Q Q 

urn (Kin asm (oi a-nn co ooji ooi ij ^ 
<s)\ (Kin arui aai om ^kannü aai Tl aai ia 1 \ 

' <& ■ Jr J[ . 

aainnn(aqa^aianj3!Kman(Lnn(Km ^k\ 

J lul '"M 
o .. 0/ .. ... 
an ia (Kiri aan tui nnnn as (Kin (Kin \ 

I dl Cd aan ia n te an arui an ti 2 aai arui an \ 

q .. 
arui an aai 34 on si 2 an rui 2 on osw ~jyi o \ ito? oor, 

(X 

arjcBiaqo ai min o aai rui o n a-a an anji ^ 

[fiJi_ift.(Ki-jmaaiia 
J 

(X . Q O Q 

ti ar) o aq aai an aa an aan 

a ' / a a o • 

En o ? asm (qj aq ia ia aan na a \ 

f a Q 

ao/T o -Ji ? an ruw ( onaonnn ti oa m \ 

.0 q 

aan cbi rm aai -Jin 301 Ti a-q ti \ 

/ c=>/ o. Q 
onioiTirfaris(ö(ijiTji\ 

twi\ asmasm(iJiar|onn(Kiari9qaaJtahn?\ (innnriiKianMaruionnr rkfi nnn aai o ti tm rui asm 

Q Q Q 

cbi o ? qji ti qji m asm o 
orwi-AiBJijlorui TUBiajuio 

rui (UkTi d{5i t; (Utan (ia 2 nnnn 

- / a 
aai 13, oRaaan ij (Bi an nnn cm cian 

q / a 

-u. \ (Bi o ? urn qjui o aa an in aai \ 

1 jij •y <n ( 6) Q Q I Q mi 0(KJi^k£j)[|EJi anamtaajuiKiKin - 

q o Q 

te o i fwi (wi m ajin 3 tkii ju-n j,e 

/ CL 

an on 3 aan tuin nnn [uii a hm iq ki il HL, 

a / o / a 

O KI O (Kl \ «*» x nnnn m ti nnnn Kin (ua. o kn o ? n 

a o 

|TI \ imo\ ƒ a 
(Kin (umUj 

aq Ti [nnnn (Ki (yio r nor 

cEjj on (vin (kJi axi oihi o " 

I ex, . 

(Kin l o on asin .Jin kïïi o c&n arm n \ 

JOJ ca 21 

Q Q Q Q 

(O O ? O 'KI (ISÏ1 O (kJl BI \ 

/ 

(mm (uiji 2 in mnn asin (kn m o 3 onn \ 

(kn onn o (kn onn asm twi Jbi 

q 'o 

(wi (Ki in «in Q-n ^Jkici m mui Km \ 

a ^ IJ 

(Kil KB! ( 13> TT OXt Tl O S*J1 \ 

sji onn rkji (tn (uin 2 (kn _^ki ^a m ceü 3 onn \ onn ;wi «tl 3T o a. cl Q 

aan asin ow oikiiikiionn ?^ 

/ Q / 

(Ki ajifi ti nnnn m ti nnnn inn (ui\ 

a q. / q 

onn o -Ji m 'in ii (Ki _&(0 ji aq Kin axi \ 

uu. J$ 

gii arm 3 as (Ki kïïi ui onn ? o Kin "^ man 
[ai \J dds^ V (ga ^ o (tóknnnnr|,fizi o aan ? \ 
(Lonann k\ c : , Tilonn 

asm ki ~Jin iukui m e i ik o e \ 

[ca «ii i \k (kit (is. ï«r arui o ti : 
isi!Oi3as(KiKïïiiuann? ajm ui ki q cl q„ 
arii 2 as ki Kin tui ann ? o aun -^ V «f '^ GkR KD1 (kB KÏÏ1 K]J| KÏÏI OTUl Klll 

_ / cl Q 

(kn ( is> ^T qjui axnn o (yi \ 

^J C> ( 6) o aan asm Jkami aji u\ asm o 

Q 

afin ki -Aonn o ti ki rui asm \ 
a_n (Hl asm (^ ^nr Kin OAcinn ml 

. f O Q 

a_nn £ji (kn (arm ajin ki o i,ui ki i \ 

o 
<yr> (CTyis cmm ajui 3 ia oinn m o (kn (fji o (kn n \ } Wl m o (kn o o kn il 
I OJJ\ y ^ I 2|' j i Kïl Klll 1 O, ^C (1X1 Tl O (Ul 
Q Q. 

ti isïi (kn aq tjïi (ki as arm axi u ^ 

Q 

(ki a^ t: Kin (ha. o 3ji ^Jifcji asm 

/ Q Q 

(kn a Ji ajm m arui 2 a-n o kn _&ti \ 

q cv o Q 

aji as ti fcji o on ki kui \ 

O «si. Tl <mös ajionnmo aai iq iiiasm itn \ 
! J ) ®% 

Q ü Q. / Q 

i onn aui (kn (Lo ajiii Kin axi ~^ / a 
(EJl isin oum «| in o (kn kei o on n \ a Q 
Kin ¥1 n <h kïïi arj o 2 q-n tn ojui ki ij \ 

a_nn aq on nnnn m azm 2 asm (in ru (kn 
( ö. | «O, 

o ; q 

anJimw3asinKi((oioB>jii|ajinTii(kJi(i^ 
CO kuV^ j[ 

q e> 

i (ui si oji os o aan as (kil o ~ji ki n 

;^ J 4 

a q 

o t/i tri onn an sn m on o kïïi nnnn \ iêj\ (om ^' (ann (an(Uïïio^nanKiTi\ (kn ! 3' (mc_\ . Q Q / Q Q 

Kintmnarinajml^kniKiariikn ji>\ 

ajin (Ki asin iki ann ivin (ari ojui \ 

./ Q 

(kn kïïi ju asm ~3v omn o ann o o \ 

O Qv / 

ajinKmo?oasmKiasinasm\ 

(knKiiiaimaimazi(o ^ojinasm kiij 

.o a Q 
kïïi a-n kïïi aq (kn in ti kijj \ (UU1 a q 

aji iS^-o an (kil ~&if| ia o ikï] nnnn £*o«|(kn^«](Woimiinnnn 

Ck 

flfjttSïKKlO» O O. Ck 

ajiamasTn-Jiann(iniisvi(Kio3>Ji-Ji\ ajm <kJi ui asm arm ikï m in mui ^ w rui geji (isiri On (CT1 (kJH,03. T^ \ Q /- o. a Q .. 
smr 

a 

jol an O 2 (KI «1 Tl (KCl > a 

otkui a Q o a o 

(uis-JHfjaJinooiLqTiN 

ÜG J Q 0<kJll~fl O (kil O OOI (kJl vbJI (WiKm CkO (i^i>(um!kJi(kn«j(Lnn3(kJi-A(Ki|j \ Q O Q„ 

(UiasmEiia-nTKLrmoiKi^ 
im^\ Mm^ikii nam on ti (nnnn asin o \ 
(Kiri!kJi(Kion(k)iariri(Kia(m?\ 

Q aqaaq (uui 2 axi annn a_n a n «i nnn (Ki n 

Q 
arm o ikï ^kann o ti uw 'in kanni Q . " Q Ck / Q 

(e^«-n2!Km(kJi"ini!(Lnfi(KTriiti\ a. o o 9 norm a^ayianano2(inj)\ 
a 

\ 

, x snaxiKitmii asmijtkji^an^'qc 

O Q 

an fkii nnnnri urn o arm ann arm ? \ 
arj axi an mi asm (kn arm asm aq in 

0EJlTTl(x3.^(imnO(Vl 

o / / 

asm »oi asm (Ki ~nn (knajm twi oum \ 

O CIO O Q 

(knajui(Kmo(Eiioo(ui\ 
«si, 3) 

o .. 
3^ !kJiann'inan(ici(Ki-Jm(ïiarm2asm(o 
I I C§ 

(knola^^rdoinoiyix 

Q Q. 

ojwiumwiKiannajinarion azmn \ 

CJ JJ ( ö, 

o a ariajirndn araaanaonnn on axi (ki ooi mi n 
cq cJ| dril ( 6 } 81 V O «01(Ul!EJJOTlJ!Lnn(Kl-J10 

an oinn (kjj ( "d O O Q 

kw -Jin (u onmin (o arm "in ckii u \ 
CJ O 

Ck 

*a.<m\ ajm (i£ (kn m in 3 ikï ojw ann arm (Ki ü \ 
^ I «si, jr4 

Q O (2 

asm (Ki ei -j an (ka 2 axi in o «\n \ 
J \Ó Ó 

Q Q. 

turn Min a_nn o ik «i d3, nnnn o \ 
J w- CJ 

O O Q Q 

(ki mui (Kn on annn asm in Min \ an fci 2 kn o ifi an (EÏj (kii 9 mm ikï n \ 

O Q 
ism o ikï (kn il ' 

o 34 ojw o an . jin an nnnn asm o mi (kii n ^ (OCkllfcJ Q 
£J1\ ™^ (unjjlj oionrunnnmimriaTio 

Q Q 

OTiTiasirjajiTiajia-nasmox 

/a» s 

(^Mirjotinaqanoanoanoafiox 

(£fj aaaan tuin 2 na annn (ka ^k 

ui (Km 3 (Ki oin o wm a-nji o in > 

/a. '"' / q 

(tfl an arm an aq ann o sq ti \ 

■^ (ï| ariiinri 3 o <p o ^aai ij \ 

a a i 

ooi aq nnnn ajin (kn nnnn on Ti ormn \ 

d CJ ^ 1 ^ 

(Uiooam^ajmiiniismofKm^iua^iiqiKirciN 
M i I cq -> ki, (^^ 

O. Q. Q. / / 

«urn. o «ai an tmojm arm ^ 

(3 

«a> arm arm aai ~nn orji asm — n (ism ^ an ormi 3 o m \ 

o oo o l 

o (Ki (kil -Ji si aruj axi axi ann .ao axi \ 

Q O 5 

ajmafjann3a(jTi?axiaxiO(Kia[j(kii _ifl.\ 
a 

asm(KllKl(kJlT](Kl(Ul!Kl|| \ 

O Q Q O / Q 

(Ki tcq fi ikï «in (kn (i ajm ayi \[ (ui Min asm \ 
2j CQ J CQ^ ki, 

as an arm » oji o ok arm arm asm ij 

o Q 

asmo?(ai!Ki3sJi~rmTiois \ anno C 5 !) O O Q 

arm an an (kn -sjubi o ? oum m ann \ 53 \ 

00 

oajiaqasino«i!iaii(inTn3(mn[ioo?0(kii-Jii»sinN (Ki (icin s-n ki -Jin 3 Tn (kji ajui ann \ o Q 

, x Dn arm 3 an [o 2 arm an ajm asm «in o o ? o a-q (kn n \ 

o . oo ' 
Ti ano nnn an o arm irui ami (kn o aan (Ki 
J { ttj ( nnn ) «fl, c 

ceji onnn an a-nn 3 a,a aq (kn ui an o .Ji \ 

J CJ 'I ^ d l 

o o 

arm (kn ari asin na mm ajui \ 

J é- J 

O Q 

an nnn 2 a-q (kii en (Ki «ï (kn «a. iki (kn aa (kn _^k\ 

! d m la ld \aü^ 

Q Q 

aai(K|arm?axiaxioTnarm\ ikninanjio m<injio«n<Kjoasinasrou \ o / 
asin (Ki ^ji ari nnn 3 (Ki isin (Ki _ji (ki iiaii n 

I ^ 

O / / O O Q 

OTianiKianaqrkJiiaiarm arrm an Ti an arm mm 

l^ld <^\ ^ 

Q 

(kn aai (Ui an asm 3 a-a (yLorrai \ 

Q Q 

* tuin aq an (kn Jie onnn aai o aai jv\ asm \ 

O O , 

o aji tki aan ti ann an aq o aji \ 
*' O ld^^ 

oji arm asm -mi an ann 3 (Hi (O nq an (kn ^a.\ 

" J I ü dl 

anaK3«|njïi«nn(kfl(Km^o!KTn^ari(Kmjj asm nnn an in m orüvm 3 ann _*ui 

( I CJ. . 

o / 

min arm n in nnn ion in n-n \ an (Ui -Ji (aj Q 

o \ 
«SU, irmri ■ 
dJl an onnn an onmin \ O 

asman O-J \ anan un (kn 3 an xi (kn in 

o o r a o. o 
asm an ? o an nnn I o ojui o an an asm I o rui 

\ j^ a I «sv-^ 

(Km(irui(EJiia»nri(kJiTiTi^ 
<^\ ojui asm o (urn o asm ^ an (ïiran 3 o dj ajm an as an as r a. / 

o -j an ion \ C 5 )) O CL Q/ 5 

" ' O anj rwi an in aan dn fl a-a »] o anj (kn an 
nnn [| rinj) ij ns trui [u\ tn axi \ 

5 Q i aai _A(0 (Ki t; (kfkTi aan ann 

(KL, 

Q . O 

nnn (u o (kn o asm ti 
tuin o an «] aai aqo a-a n \ 

O Q Q 

Ti ti ? ï| Ti an -Ti ? arui (EJi _n 9 rinn Tl \ 

Q „O O Q Q 

(Kïi na flj (ia «j Ti i asm aruim (kn na ti aa an an i> 

(^ancuiTian a^animn\ 

a a o q 

^_ A aruiöüi^ii ?ajmTi(Km daan (Ki3aan ; an iki 2ftrui ?% 

O Q / 

arm (O ifcii iki arm an asm -Jin , (kn an as 3 o ti \ 

O 5 

(Km ojui mui da an on™ 3 o a^n (in k\\ 

(UI (Km _&(H) (KI (kJl (EJl ti o'[j 
Q . .0 

<ta o (Km ti (kn an ajm nnn o ti «in ij 

Q Q / 

CBlT/lMm(ï]03ID|(aS3(UlT1\ 

asm aq tm (Kin (Kj (kn aan ij o an an aan 2 an k\ aan ti da (yi ri \ a a a ann e ? o aq aai aq Min ui aan ? an 

t Q 

irwi(kn^oo!KiTi\ o ann (o ? o aq aai aq (Km ie aan ? an, ann 3 a-n ^a.(hi \ 

0OJK o aan oa -j on aa u f Q a. . O Q / Q o 

ajm aan qji aai -aUs ?anarm2aaio«ian a r ; «U i9qan(Ki[j OTianasmtEJKKi-jnnaniKiN 1S - 

innojmoajuir o o 

o aan -^.aai dn n mm o ojui ? \ » Q Q/ a q. o o 
uw ann aan ti ooi aai (kn an asm ~& V oaan(in(Kif|(kJi-jmanTi 
(o aan aan aan asm o aa n > om cm (i) an Kin 3 wi arm an on o in o _ a a/ 

on mi o o Tl ar ui / Q. . O 1 

/O / u, 

(O? lflJlMm Til Mlll (kJl arWl \ 

a a 

ajin o (wi ti asm 8J1 ti ui o o tkJi Lji (uui tO on ia ikji? \ 1 asm 2 uui k TTT)a 

i . Q arm arm mi inn mji LTJl (lUl IfUl o 

I arm (kn 'Mm an asm -jm Ti ti »j fi \ il - o „ / 

arm mi iKm (lo [| (kil o o \ 

cl i a„ 

anMTj?Mi;kJiTi(kJiafj(^3 wuiïi \ 

/ 
OMiMmano30Tiism\ o a ÏIOJ O Tl ! mi h\ ,j] ? ajm ti o ~nn ti in n \ i rJ\ » uw ti o ~nn ti o n 

a a 
o irui a-n ~nn o mui s-ji -Jiri ti ti ikji ij o / Q Qv Q m o o ? uui aai anji on a-q mi (^a-n o in \ aan o ti -^ an «| ti f onnn \ ^ v Q Q O. 

" IM1J Q a_nn an in on aji (ki mi Km twi ikji \ 
a _( _ cm o arm i (Oi rui mi ski an (^s 3 o Ti \ 

IkÜ CkJ) ajU) O O J Tl Tl (Ij (kil „ïJk\ 

/ a 

o «] o 3 o (kil o fkii Tiarm n 

I ü OJ 4 

I I . Q Q 

tui anrui tsi onim ajm on mi o ojui asm > 

qO (k ia icumTi o ö «n an ceji asmfl 

srj !kn 3 an bji 3 asmiiikJia-nó \ 

/ Q 

anarifi Mijilasv an io cwmn onm (p \ 

rui mi -Jiri an aai 3 an mi 3 Mm aan im ti Uiaa-qr 

mi \j&[ o mi ruw o ia 
ca ^ ca 

Q Q 

rmc, ajm o an fkji ui aji asm t; on aTfinri 2 o (p \ 3 Mm aan iki ti ( tw.^: is, cp in an fkn ki au asm t; an arai 2 

^lacher 13 

CL O 

an aan m\ ui ikn aai mi aai asm o mi ij fl) arm « aan aai armii an ajm an nn an aq\ 

/ ü / 

aaji asm o mi Mm ,40 o \ 

d J J 

a q q asTiü turn ti tui o ? o ia "«1 \ n Q Q Q 

ui mi anim Km ^aas ruin o (kn 

a d> J 

o 
inn asm annn as o in asm n \ 

J q,J J J 

an urn mui o o *i anji arm aj] ti \ 

O Q Q a / O Q 

arm arm aq ajm 2 an aq o k\ asm aai aan «] ajm cmn «1 \ 

o / 'Cu a v 

of v i am (ï n 1 ia 01 Mm ti \ 

o o Q 

aan a<\ o ion. (ki| ei 'ion Mm ax\ 

a 05 ■; 3 Q Q Q Cl KI, an mi o -Jiri o-a ui ü aq aai 3 mi iu az\ a-a ^rm asm o ui n q aai 3 mi o an aa -Jm asm aji a 1^ ajin aoflk ti an .ion 2 Mm oqji an 

cr> / a. a . 

Mm mi fi ti aan aa o inn ? 

a q <a„ 

(ka ar ui ? aan o mi ojui Mm mui (Hl 

aai ti mi an onn Mm mi aai \ 

a 

asm ti j anim (kii 01 a-a \ 

o o k a. a 
(kil aq t/i ajm ïm o ti mi \ 

arj asmaK!Kiaf|Ti3ar] Mianonn axjnoiinnmoju) jw q. ui ia oji a-n mui ceji aan \ (Q ,,tas an aai 2 an «1 o ji an (kn o an tui rn-nnn 2 mi i>ui Mm n \ Q Q. 

oaxiMiia (Kiiaaruic o 

(UI Q / 

ajm ! cm aa \ ^ farm ajmasma-qasmn(knTiaf|!kj|.jiA 
ooooniqMion\ 

Cl. af[03(aaf|02anafiic)n?.Kmiif| 
oimooïi O^i 3 (ijl figrj ji 001 n 
o an o Mm ion o Km \ a aai an urn mm _*\ T m onnori o q a 

asw o (KJ) ~m a-o o (ki .Jin tui o 

ex a * / a 

ie in (kn -^(W n y nn sqarin an (wi »nn inn tuin (m ? 

a_ O Cu 
aan tï aq asw mi asin (o \ 

J Ja «1 CO rm «jan. o ffl] J-n ? (Lnn (Ki o (U (Kin (Ki ~nn ain aiui \ £0 i 7 uuui mi iui tui tr-b ui mi — j <i i mr) < 

Q Q Q Q 

Qsin(EJi^J)?(isin(Ki(ai^Ji?(kJi(EJi(inTn3o tam \ ?asmaqcat-Ji?(kJioaij' rmtr ex ex a a. ex 05 
(uuiaajiarui «i aan arm ai tn at] on a-n n \ 

o .. 
nnn (Ki f) in in !&ji (Kï Ti (EJi n \ 

^[jJ^Jj cJ( 

anxioojTioann a-n (Kiasin? turn \ 

o o 
aai aan / (kn o (kil aai (kjjj \ 

Q 

cim ojui ann an ajin \ 

Q 

mi Ti si (Ki on (Kjcun a-n aai o (kii oji ,jiti o 01 111 ann 1 \ 

Q Q Q 

arunn (Wi „&iui (kn a<] o asm 1 \ 

/ „ /CX Q 

anouij)a-n-Jin(^n.n(Ojjiooo(KTn^(ï|!Kin3(ia(i?\ 

a .. ex / q 

co aan: ? aai (ia ij -in lm in o Jin (o ajui \ O / . Q Q 5 

aai (kn o Kin Ti ann aan tin a-n \ 

on (uu (Ki ^on O (IJ 10 (KKJ (tó TT] (BI || 
O OO Q / Q* 

«5 lü 
asï)ij«j(kir^Jk(uinasm(&/i»(u ^Of]^ 

ai aan an o (Ki j| on 

Q O Q 

(Km «ui ann (un ? asin an ocm anckn arm % 

/ o / a a ca 

o |j Kin o tui [j o aan 9 in ? ik» iki *in cm ok aan n 

/ ex o 

r oex Q 

n mnn asmanm?aan(aafloano/(kn\ 

/ 

tkJi EJi -Ji (Ki ^lo in cm -m n tuin «ai \ 


(*) O / Q . 5 

(kJ) CUI Ol (Klll OO Ol 3 8-tl (KI m (1Z1 \ \ / .. ex Q 

iTJi(oarinofl(mfUi(kJi~Ji ttsn 
tuin o «in a-n ^kun (asjoinx 

Q 

asm «o (Ki fl-nrnn (isn o (kJi (Wl ij \ 

(kJlfUlOl cBKUKknocöloaitknaai^ O CL / Q 

■ anji o mi «1 ag 2 o in \ a> asm «jari?anji o mi 00(022 0" tuin m o an mui iki ,jin 001 o _ji iki \ 

~ o 5 

mi «ara aai (in 1 

acj cal QO 5 

mi «ai on ooi mi «ara aai (in cum \ o a 3iwi as aan _*a ^K !ULTI\ 
(KL, 

ex 

in\ ^aJ^rJ 
cinn (o » (wi «n (as 2 «-nu 
ajiin (in|j ?in an o ojw ozi nnnn ? 

q . CX 

o(kn-Jiosm<BiTnaziosm(EA(Kiij 
cmanajuninnniYio 

.. Q Q 

ai(inooam?ajmasw(Bian(Ki\ 

o 
otkji an ann ceji nnnn ooi nnnn ca \ 

JOl düCJ 

O Q 

o (kil (Ki asm an ann (ki in \ 

o> .. a a o 

ajm an ann m a-n aai o k\ (wi o ? 

aan (Ki-jmanannanaJiTnnas\ 

óx (wi (bjnn x£i (kn o ^i) an I-ji mi \ 
q 03 ^ ^ 

^. (kji an (axi 2 nnnn aai cis, ( o rut \ 

O Q^ . 5 . 

tui o ? ajifi Min mnn aanti asm 2 

v q o Cu / 

aai o aan ann aq o jm an (ul\ q . a. 

(kJl-Jlasm(ann(a(lsmlUlMlI|' , ^ 

<t^ » f o ca 

L!kJi(arag.nnnmn(L3> op 

Q 

cuui 2 in nnnn ockji jkojui om \ (kn (a^ ^ ojm o {nnnn aai \ 
intD.(pari(ino2aan(kJio^i(Ki afji ïl anno a / 

arui o j-o ~nn uw in mono. nnnn \ 6}< I Q 

an%q urn 2 axi nnnn an. aai iki asirj m i 

(O 
Q an (LO (LIUJ KÏ1 ^a ? ijui o o in nn \ 
Q Q . 5 

aai aan ? aai (kJi o (] aai an aq an aai (Ki (i 

/ q / 

an asm ui annn an in nnnn wn (ul\ 

) [ & Jdr 

Q 

aai arm > (kn o [j aan o o ~ji » \ 

„ a o 

an (in «f] (Ki (Kin asin (Ki in ? iai cm imn B 

a / 

araaiai anrinn ioi ia aan (Ki nnnn \ 

mui uui asin -A? o in nn oji om » \ 

1 13» ^qc Kin (tnajui an asin nn an n \ 

^ J ^cr JJ 4 

Q 5 

tkJi ajiji nnn arui m j,o don an oq \ 
in asm ikn o an oum 3 (kn 8 m (Ki oji aan n 

CL O. ' 

(kHiKinooat)£ji3aq nnnn 3 ion w n \ 

( I CJ w, 4 
mm an a-n <&n om ïkiij inn ei o Kin ji 

o / 

nRajai onmin aai ia aan a-o nnnnn \ 

.. a Q 

OfkJi~jiann?(kn oaan onnfkJii] \ 

o o. cl 

onn «i aai aan ok I (&ji o in \ 

d^ ^J 

(Kno^(m(^oan(as2iKTDiiJimasTri3(Ki|| 

, / a 

nnnn an nn onnnn oa-Ji-JinarukmntKijj 

an arm ?(kno^n(KiJinasinasin\ 

1 q o / 
rmaairMisinoanojnjiajiJi \ 

^JdJ I JJ 

(oajitiKoasTnikJKKii'oimiiN 
^asu, <J( CL O Ctv 

twi Kin a_n o asm ast, 

Q f O 

2cinnn(KJi nnn asmm 
Qw Q 5 

o ( ia ^ana«inrmnajinnr) nnn \ 

J Ck d \ k »Ji an (in 2 nnnn (kji ( nnn ( , 

o 1^ a ^ i («=0 aan o ao o asin aai u o \ nnn aai on i 
O I aai nnnn aai aq nnnn aai uu osm- os nnnn aai nn ai ia nn ai¥i\ 

d J 

O f I 

(kn |ann nnnn tj\ in an mui 2 in nnnn 
«*»\ (Ki o i (kii o aai o _*an as 
om , iasoasin(kniiaio(Kii)\ 21 o (kn asm an m o aan am » an inn \ 

_ a q a 

asinnnnaano(Ki~Jiaa(isino\ 

J «U d" J nnas (y(ui(EJ)| nnos \ (kil (asm ojui (Kiii ö an nnn azi ajui a-n | 
(Ki arm aan (-J1 (kJl o ' ttjui a-n (i 

ja ïjkn^asiniJUiN cl a 
OTiov oaJi(ui_AO[|(Kiiiajmaannnn ?\ *s 'S 

cl c^J, i' v arm an nn ie an nn arm/maai rM.\ 

Jas I & ^d- 

(ei (Ui fisunn (p asm ei all an \ 

Q 

aan \ an/i aai ai tm nn o o (ki 21 on asm asm ooi (Ki _*(kn v\ aai n \ 
<u o a-n ij inn (lm (Ki ja* ï in in \ 

4 ó JJ 

(uiKianiafKi-JiaoiinnasmasmN 

o a. . q 

(W(w\ QjinfuiïJi(Ki^nnaaiasm(Ki~nn(k)i7\ 

. o 
(UU)ana-ii3[knajuiano2 amm ann aai ? \ 

K. ( Ö» i 

■ Q / / 5 

uui ajui (o ^r on o M " 

(asm o»vnoaan?anaaioaaJi\ 

ui o ki i| o usm inn iki aai 

o 
ia nnnn o oji (Ki .jkeji inn (Ki asm i 

cj J 4 

ooaflnajiii[kJiarjnn?0(KiT) ^ IS arm fc^\ «"vjs clji uiti IJl uw iq^njïjTi \ Cd '3' omn ki kw L^ ^ o m .jui&i cm \ ajinann arui Kin ^ i ai 

O Q < 
> (ISW «1 KI 2 (KI a-U -«As'kJI (tl 

> _lö "^ ( O Q Q 5 
2 KI (KI -«flv'kJI (Kl QJ1 ~H \ O Q / ruin 2 arm ^ Kin (kJi Kin an (o art i 

Q Q 

o iq Kin aan o ? tuin o asm asm ij 

ex * . ■ / 

olji'1 «n in ? (kji annn aq ti ainn Kin tyi\ o Q Q >g^ (kfi Kin 901 (IJl (m (KI 901 ikJi O jl 10 
Q O Q O 
O ? Ol (301 (Kïl .JkOOI 3 :"■ : Q 

^ (bfk 

o 

O, 

tuin ! aq atm n 

a 4 i aan (in o j on as 3 an (axi 2 cinimri j-ji -aan (in (o 3 on 
O O dfl (KI) -dkUl ti «1 axi o \ 

annnn ïji oman ojui 2 ici annnn 

o 
isïi arm 301 o asm ai aan on n a \ 

J J L 3.J J 4 (MKTn(oaJi-Ji(in(Ki^nn2Tn(QC3oio(i\ (ciaoiutn ,m<3v 0AJl(OO(LqTl(Kl£fcJian\ 

eg asm ^ji? aoKEJifiajianajui3nmN ajui mui osin ^l? ooi e) |j (ui on 

"' f ' 5 

(Liiii iiu] ajiri (ie; an aAJi wi aan (ti k 

a / a 

(urn (Oi an aq I as, t: an tyionnnii < 

Q Q I 

an (lo o aan annn ti aq o 2 os \ 

O Q 

osin in asm fl-n || arui «ji ? ouin oji ttbin «nn n \ I Q 
30! _A3J| O (ICin Tl Kl \ QO 

cmS j s tum ui ooi (Ki flq | Kin aan o ? 

0O)(Kln(Lnn(lSlnasln~nn3Olaol(Kl(Kln|l , ^ 5 

annn «yi cm an ojui 2 axi annn an ki a tin aan ? 

/CL o 

uj araaKin nrrai im anaanaannnn \ (C) arm kbi ?(aA3ra a^aTamx 

o 
asm ïq (KI ruw arm ajui aq o iki ij \ / o a. 

Q Km nnnn an on as ui -ji on ann ki an \ aq os ui ~n aq ann n- 
l i e / Q . Q 

<™^ EJ1 KI Tl 301 IKI] nq 13, M \ 9 O 

om. Kin orrai-anj) o-n aoaoroa, annn 

J 3 fo 

ajBi kii cuin an Ti an i&ji 3 an in 2 (tl axi \ 

o a 

tuin itn ui Kin Jkoin asm aq td \ 

«J KT! 3 Tl O 301 osin OOI ^Jk(EJ| [J 301 Km (o an arm 2 ajn(aj a-nn se _n aan ,j / O Q 

aan o Ki _du ui as in asm tti \ 
^ J HSL, 
a o 

ar),rM\ imnaxiTi8sinibJio?«jajin(yk\ 

o / . o 
aoiTi ajm ojui oRa annn ti as 

Q Q O Q. 5 

ui an ti da ~nn ki .trui aq Kin an o 3 ? \ 

OO / Q 

as os aq ann 2 Km aq anji u aq o asm (Ki ,1 

K J qj I 4 

Kin aq aaji ki ann Kin onn co aa [i \ 

l KI, «i Jl 

o 
ooi uiTKEfcJiajin an nnn an asm fjoi fi \ 

tmn o Usm Km an aq m ~m in 301 _& \ ^^ N ojin as a_nn ann aq 301 ~Jin O] mi \ 


Q C> 

ouin icm. «J ki 301 on asm ti oq \ 

/ Q 5 

an an Km ki ~m on asuj in cuin (in ann 
(o ui (asm nnnn an a^i an (lAnnnn^x ad 


ajmaju)oan(Km3Tinnn(ui\ 

ann axi Km ^fl,Ti asm ann aan asm (e ^ 

J> ^ J 

Q f 
ooi 001 ti ana 0^51 [j Km (ui ui 

q. a q 

<rr)«^\ ooi Km as o urn an o 2 asm _&ti \ onnSj («o m\ I Q Q 

(O 1SÏ1 XI 0(1 10 30 UL UI Tl > isvj m an axi 30 tii4 

5 

UI OOI IX] 041 j| Of] 10 Ut] 0-G O Hf] 3X1 2 (11 (ki 

ojin as o os os i; i n onn o aq ii \ 
«n cJl 

/ o 

min m. aq £J1 -Ji oji _Ji (iq ooi \ 

o (Ki ^ft,m mui 2 io onnn o imn aan aq ij o a 
ooiajui «ui (iST}jl an 

a. a 

■13.0 \ ajm i ai / o 
ooi-Aio (maan \ o a. ^-j». / «, i arm. ooi a-oiqljut \ 
mi o ~ji 'ki aq asm tuin 11 ann an aq \ oo> ujuiiiuiaqan ao xi o ooi kik asin ji 

«1 (KEI 3 XI O (O! 
Q 

_j] 'ki aq asm ojin ui ann il a-n 

a. 
min an £Ji iki ïji aznn ui xi 

ajin m in ? (ka o ~n (Ki ~nn aai a^i > ^ 
onnn an xi ( nnnn ooi (bacuin fan an \ 

l \&- Jd Z>J 

U. 

(Ki o -jïi ojui io aai oq aai \ 

Q J 3 Q 

<ns (on n ij io an ,00 3 (ici nnnn 15, ayi Km a^\ a aai Q CL CL O 

asm (ui aai _^kui an arm 2 oq onn aq o nriJ) 1 w (ka j 

O Q Q / Q 

o 10 onn ui Kin o aq ojum 1 \ 

ui azm 9 an ki o aan asm xi ao o \ 

as ann ,^ann aq mi asm min aq ui asm min a-u \ 
^ JJ JJ JJJ 

Q 

uiKiaxi^anxiKinaan 
kl, ° axi an aai 3 
J 1^5) a q 

iciojixi xiajinain \ 

. d 

«n N ajui an oji aq -jin an 001 ao orui os onn axi 11 \ 

ex f 
a_rui ikJi o ann o 1 o iki ooi f| a_n an 

ooi (ka xi (kïi xi Q 
10 aai \ an (as 2 ariii o aai kïi xi (kïi xi 

o 
«ai an arm ? 10 10 ajm o Kmi \ on 10 o an 10 o aai arm am aai arm ajii ui o asm asm ann \ (aan) ^ J onn an oo asin asm asiji ,ioji o ui asm 11 \ on anji o ui asm ij • o Q 

OJ) 'kn on ann 001 xi xi on aq aai \ 

o a cl 
g^ ajm ikn 'Ki o (Ki 001 il ui 10 \ Q 

axi !H! o (Ki ikn [1 ( 

a 
asmjuiajur / a 

xi aai jim arm a-o urn tui 

O 

Q Q 

001 , (Ki (Kin /a-o ion a-o an ojui \ 
oa*i ui ooi 001 anj 9 nn ui % 

f CX. Q /O Q 

on I as 3 ik 1 ann tui ao onn 001 ui aan mom arm nnnn \ 

(^ a J q g$ 

Q 

acm (EJi nm ann ejj an ■ 

ex 

ism ayi ao fkn n anji asm n Q/ o a. Q 

(Kiooioasin£yiaqfknnanjiasmfi\ i\ 6\ as (ui aai? a_rm m (ann 3 001 001 o 

a cx>/ c>/ ^ a 

onji nnnn ann asm ui asm aai ann o an 

O J ( 

/ o 
ann o aan o ann aq aai asm ann a \ 

J JJ ^ b 3 J 4 

ann2Xianxi?annxiainxi\ on ann 2 xi an xi? f aai axj n ann non ? ann o o aai 01 ann asm ann asm 11 n 

ajin an o 2 ann aan l an i ui Km tui -oi \ 
J \ e, ^^ 

„ CL/Q 

ui ot|d at] aq aai o o o i^uj aq n \ 

^ ^ asm ajm an ojui a-o 04.^; an Ti \ 

axi xi asm aq (tn 2 oq n ui a-o 001 jm o an o 2 on o \ 
J J J ( Jl «si, CC1 { 69 

O ' Q/ Q O 

ajm on o 9 o ooi onn aq aon asm n \ 

c> / 

aaioon(uianaqanaqasmii\ 

o ^ Jl 

001 aan an aai ann ann o aq, (ui ajm oo] o ~J].aan a \ 

a. a„ 

asm aai on xi 2 an ann aon aai ui aan o ij 

a.. v . o. Q/ 

asm ui ain aai asin ui aan a-o -^ 

dJ J^ Kino-iiiiina- (ei aon asm 001 
J ^ asm an m 2 xi o \ 

J (Ml, asm an -ji (01 ojui aai Kin 001 aan aai a-j xi oji n \ onn^ (orun 0f|O2(Kiii(i[|(i^(m~nn(KiTfiJi(Kino(wi|]\ 

a 
asin (KitKi oi (kji o flöi (u (] \ iki ti 2 an nnn 2 ann (Ki ? Kin oin km arui arm ei (ki a_n ki n asm(Ki(KiTn(Lnoaai(Ki\ ikiki in 

Of] Q Q Q 

(iJififKTii(iQ(kJi2(Kin^nno(Kianjo\ 

i a / 

cmn nnnn o o ? axi (in (uui 2 (in nnnn m Q OO Q Q O- Q O Q 

(KJ)eira»qfMTl(KJI^OO^(KJiei.~J)(KJI[l\ 

do O 4 

(Kiioann(KJiasinei,J]annei~J]\ 
^ rumn. ((La 2 annm.tmn ti (ki \ rukan (ölg 2 annna Kin in ki- o o o C> / 

o nnnn a-on nnnn (Kin ei ? ki ei ? ei asui ei (isui\ 

Q 

EJiltJi?flSoasm(KJi(mno(Ki|| 

/' Q (3 

ajin(mnjiaji(ci(3NJi?(Lnn(kJi?^ 

/ a. 
on am on ann ajin on ariJi 2 (Kin ^ o annn \ /O /O Q 

(anft-qj; n^ in nwaJin aan ;eji ooi (Kin Jfin ann (Kil 1 \ 
ok o an asin o (uui «sin ajin ei \ 

5 tui (ki ki ei (Kin o \ 
(H\(Ki^ai ai 

O/ oo/ / 

(in (inn 2 asin om asïi (wi o o (Lnn tui (Ki ei -Jifi in ei () \ (uiniuui \ 

~TIKin> i^nrnri oum (o ei ui 
uui aan o (uiji (in (in 

(uui asin (Ki (in an tm (j as (Ki o (Ki [| 

Kin an toi ? (in 

c 
eja(](isin2(irui?(LnJi(Kiann(Ui[j 

a c 

Kin o an nnnn 2 on ki c 

l cj ld' O 7 

anri ei ^i] oji (K] w 2 in o an am 2 ann \ 

f Q 

(Wi (Km o (in (ui[(CTi(inei2(Wi(Ki(Kimn\ 
o ' / a (isin2(irui?(Lnj)(Kiann(ui[ioanji(wi ^ktm ojyi (Kin % 

Q O 

~ 1 o arm (kji ^stktKi J (arun a 

(kji (Km 2 (UiTi M (Ki arm \ o m Km aan in u (Ki ^o^ (irUKKl-A Q 

2 o> (Ui min toi (uui Jkiin (axj 2 o> (Ui (uin 
nn (m 2 Ti nnn (lOJi anri (ïiijj arui o (in (kil „dkuui ti (Ui [i 
(in(uui(ina^J¥i2Tn(KinTno(wiTn(kii(i 

( I a j 4 

O. 

in ? mm (kji asm (in Kin 2 ti o 

nn(mu(^o(Kiii(in(axi2(i3>(uiasm(Ki-jm (H>ann artf \ 

ajm aai (oi an turn (mn o (kJi ^k(Ki \ 
J ( ^ 

Q Q Q 

axi(uiano(Ki(ismnnn^J)(Kiann^ 

l »3J Ja 

Q 
ammr>\ OJTTI (UI (KI (Cl (KJI (ISW (KJI O f) \ 

/ a a q 

(OMJK (in Tl (Kin (UkOJl (KI (UI (KI (IK \ 

/ a 

(Ul(KiafU)(UU10(Kl(K10(K1[l\ 

ó J aJ 4 

a ai 
ajin ei ti asin Kin ei ki n \ 

o (kji arui (uui (in arm ? ei arui ? (kji an (oa t; 

an (axi 2 annm ouin (ag ei (Ui \ \ 3K(KJ|l 

a a q 

ei o ? o (Uk nnnn ti tui an \ 

/ 
'gp (kji (Kin o (Ki ,^flL(Kin o o asm ^ 

O O. / Q 

ei (ui arui „aojm oTi(K](Km2(Kiasin(Ki~JiO(ismii\ 
(iKoasin(KJi(Kmo(Kieiasinji\ 

(ISF m 4 <i ei asm ii ■ 
3 J 4 

/ QO 

( ui (in rui (ik o (ui (kji asm ii 

^ K d\ 

/a. a 

l£gano(uuiasm||aKoasm(U|(KJi ^Jkei ii ei (ki (Km n • 

Ct> . I 

(inji (ik (kji nnnn an ti nnnn (Km fin Ti nnnn (Km tui 

(3/ 
(K1 N 
[KL,(1SL, /" Q o ti an ann an (Ki cm ei an (kji ki \ ^ SN om Innjlj annn api (Kin (m, I^ljj tui nn ann tin (ki an axi o ki 
(Lrm(Kianji2(Ki~Jmasmasm(Ki|i\ rnnnil an anji 2 ki ~nn asm asm kiji 

Tj(Kl(lf](U1(K1]](in\ / O 
(KJlOKin a onn aan (tt) «m aan (o t: iKTii ruin on ui \ 

Q Q / a tcr\ arm aan ki in cun a;ui ojtti tui T_nn n-n ann axi "^ 

d y$ (opa, 

K] / Q rum q aan 2 aa nm asm in ti 

^ a 
o rum ( (ia t: rui in o tc^i \ 

- Jó ruin 2 rui nnnn ruin o onn aan n s 
a / a a a a ra, (ia asm aa aan a-a onn tui aq na nn o aan ? \ (Kin (ia ? ei asm onn (nj \ 

00 ex •.:• 

(KJ1 OOI Tl aq onn ^t ' Jïl (ISTKlSinil asin na ~nn mui asin asm _&cjn on (Kin n "^ 00 ei a 

6 ^ ui onn asm _ji tin osn -Ji o o an (kji ^A.an on o a on arm \ O Cl Cl 

o ti 1 onn aa aq in \ 
\ ti^ (3 6^- imn aq asm tuin asm on ei rq aq \ 

J^J ( ^cr 

/ Q Q 

[kji i asm tuin (un on «sin 2 9 o_nn os o \ 

n_i 01 asin U/j os onn asm o in a-s^o] asm in asm [) \ 

o asm tim (Ki aan „•jkann \ 

^ O 

o a. a 

in ui 2 o o aan (Kii „akCKJi aa n aan aan \ aq on asm in asm o 

aJ<b 4 cum Til gei rum o an K]Jaj -^ Q 3* ^ x aan onnp an qc 2 as a-on a-a o onn an (ia aq in ozi \ 

(Ki onjj n cum ei asm o 9 

a o. a 

mm 13, (t£i rum aa in o an \ 

Q O (Kil an aq nnn o 04 asm ? ti asm \ 

Q 

o 

Q ' Q 

(ia ia «£l an an o 2 aan Cl Q. »u\ o (iq ti nnaamn ojli uu] ajui asm -ju ajin an ti \ 1 o / a 

(Ki onn 'TOji -Aan (is 2 ti asin (kji ei 5' 1 an aan o aq ai in mnn aan m.\ 9 an ti cmn aan ur («») a "G ^ \ ui a-a iiq o .ion t 1 1 cl\ tp: na ti o o % 
■ (5,3 ü ^JÓ aan ei on asm cis, nnnn o \ aan ei an asm 03, aann Q I I 

(Kin anrn asm aa -jïi ttdan an aan 2 aq \ 

(KT) (ia o «ia] an aan 3 ti an o ( ornnn \ 

(X q. o Q Q a^, N (Kn aai (kji ei _ji aa -mi on aq onn (hi o aq^ onn \ (Km (ia o aan an aan 3 ti an o I nnr 

q. o 
1 _n aa — rum an 

J JÓ 

o. 
duti asm anrn an Tin aq \ 

cj Ja 

cum un ti 2 an aan 2 aa o aan ui asm 

f lai ^ 

Q 

mnnn a aan (ia ^h asm cuui an afinnn ü:tïi ojui \ 

C2^ / / a / q N aan aq imn nnnn asm aq nm man (ici aa ~j\ asm asin ti "39 ( o' onnn an tt [ onnn aan m\ 

/ ü q a 

( ui an ui as o (Kin on aq aan 
^ (osl, ° J 

I Q » / in on aa ~ji asin asin • / aan nnnn eji asm ~m\ aai] ajin, aan ti aa n JJJ. 
, N aai a-a (in xi ojui ouui asm ^4? nnaom aai ckji ei o (kji aai t 1 onn. an \ 

, ^- (Kii anji t 1 aan 

J ü J 

es 1 a 

(KJI Tl ((13, ^k (UI Tl O O 
Q 

on on aq ti aan ei ei -ji 9 an cum ckji >, 

q c\" . c?v / a 

v rum on cl\ (i^i an an o 2 aam aan as o ckji Un ui 

* a a 

(EJI Tl (in Ol (KI Tl \ 

JÓ 
q. / a o a a 
cum an ckji o ei on ckji aai \ 

^ ^ O 

O " O/ . Q 

cm ti an asm .Kin aan an ti \ q„ a a f a 

mi _ N cum an iimi ? an rum aan aan (o t: axi ti o an \ 1 an 1in.11 ? an o 
cum ei ei a-nn ckji nm un >Ö * q o. o a 

cmn a-on on ti urn ckji an ti aai ^ 

/ / o 

aan o asm en asm cum aq o ? \ 

J^ J dm 

onSv aan aai aan an aq an aq rui ? cum nn aai an (uj cv o. / ci a 
(Kin \ onrids* (") Q Q. 
(UI (UI (KI (ü (LUI (UI (KinnajuK 

Q 
(Kïl 0OJ1 (Kïl (IQ (KI (KI O flSïl ann 00] o Q / 

ejitti ïKin inn (uui ia nnnn o ^ 
CJ 

Q Q O* / Q Q 

™<5)\ m aq o aan nnnn an ^ 2 os tuin on ooi o (Ki on ooi r \ 

' I J* <a I ^ 

Q 

(kji xi (Km mui (unn !ki ij \ 

o a oa ï|' asm tï asm aa n tui aa o ? ann ooi aan n 
asin asm on 

(^0(LUI( 

a. 
m cinn 2 (Ki o asin (EJi (Ki r o / * a 

tu asm aan an ti aan aan an in \ 

/ q o 

fm<^\ (umnno^aajiaajina^fiqaruiTiTinanaaix 

, . Cu/' 

v Manl^<yi (LU) tui 

a. a a 

nnn 2 (Ki o asm tui (Ki ui asin \ a q a 

cmn ru ooi ti tuin o iian aan \ 
Jfisi, Cd «i, 

a q 
W)JWX (EJitismajinTfiajio^JiariJia-ntuifeiannr 

™™ x J WS) J OOJKL, J >1 

/ Q 
(Ul(Kl-ifkO(KmTn(Kl 

a a 

fUKaasmnnonnmtuiofKin nnnn \ 
(om ( J & 

r i / a 

(Km o (asm aan ann asirj ti ti \ Q 

ooi^ 
osi, J (O! (Kil Q Q O / Q Q 

<m*a\ mm (inji a_nn aan ajm (O) uq tuui (ki „Al asm ojui azyoj\ yy\ Q 

OJm O (301 (KI \ oor Cu Q ü Q 

(umann?(Kiii(KJi(£Ji^j)fKioag:anjiii\ 

O Cu 

aofim o asm asm (Ki ^jlo ann ? \ ^ Q Q Q Cu a 

imwi o (ki o trui cum on (Kin aai nnnn ? ajm (Ki -jïi ooi 

(KL,^ J> 

/ 

(uu 2 (ui nnnn \ 'CJ lö^^j a q cr> a q 

3Ji ? ajm aji (Ki ~iin ann asm (Ki ^uoji 

(ioi asm an ann <ui an o arm \ 

Cu Q/ ■ O CL Q 

(UUI (KI (kil Tl (UÏ1 (CT1 001 (KJI (UI 0T1 (UU] Tfl 0J1 fl \ 
ani w\ an ojui (Ki fkii ti ajm arm ooi ooi axi an (uin ti oji n 
<? ( ann ^ JJ , J| 

O 

«ï (ui m tui o o azi a-q (ki ij (tt) / Q Q Q 

ooi ittsm ojui mi in (ui tui asm \ 
ia (ui ajm Ti (Rn m (Ki o aan "^ 

J/ (KL, [(KL, 
Q Q • a Q / Cu GV 

ie>am\ (ism(Ki(nooi_A(m-Jiiio(nTmncinnn(ism(Kioo)\ d J 

Q Q O 

(Ui o (Km nnnn an ooi ? \ am -cm nnnn an ooi r 
J & \ 

q on ki nq o ( asm in nq aq (Km a-n n ^ 

( [dJ^idJ^M o cu a 
aan aan, o arm, om aq -jm ann aai ? \ o Cu o Q *a*^ o ooi n ann on asm tm ~m na ann asm turn ooi o \ (TV 

Kï\ ih|(K111 ilOI) (O O -Jl ? \ 

Q aan.? 

Jd, J 

QfftO ( IS, "OfT (UI Tl O (tpi q q a * 

aan a-o ^nn ti nnaavTi j] aan o Ti \ 

/ Q. Q f Q Q 

g>g/^ Qijo^ioajiTioTianlmftaTinTia^aoiN 

q. a 

tui ooi j>in asm iki ti \ 

a q 

13> ClTin O O (LCjlJ jq nn Tl (Kïl 

ajm o (n aan -Jm (o oji aq ti \ 

o Q 

«as* an ajm 2 oji arm -Aariii aann o m nnnn o (ki an «an 

\ a ^ ^ ^ 

(ajj oji (Kf nnnn an in f ciinn \ iO?(Kl(£J)(U|(K1001(EJl\ nnno? ( 

• 
ijinajiaj)(KiO(Ki~Jioasm\ 

^^ n iooi an (Ki aan arm a^ oji turn xci ti o «oi \ 

Q O 

(UUI (UUI (KI (KI 2 Tl (Kïl !K1 

o oa 

an aan 2 Ti o arm aq an o on ooi aan n \ 

I al 4 aan (Ui asm aan ti l^u azm o \ 

a a q a 

.q^- ojui ojui (urn o£ oji ann aan aan ti ooi oji aan ? \ 

^ CS. J (KL, \ 

o aan ? ajm (Ki an (ui o ?ajm(iqarji 
arut i aan aan (Kin i . a a q 

aan oeji aan ajm aan (kïi (ai o \ onnojLi (") «on nnnn as annn «on annn ti tin 
O Cf Q. / Q *a <n.i \ arm o «a o o, in ana o noi rum o anrj \ 

ui ti ei o om fi 
3J 4 asin aan anji ti ei o om u \ 

i q i o a 

o vO ? aai o o ei kïi ckji ~ï&\ ^ o an o an (M 2 kui nxi _ji ei ann „iikei axi \ 

( (bsl, «i, -sq) ai Q Q «^»jn (anotmnnnaqaaianna^naoar^ q£ (ia «il axi 2 ann ckji ei f 

Q Q Q 

ei aan fM ei aa ei ca a-n \ 
CC1 1001! Q ckji aji an ti 2 (i-n arn in \ o KjiLM x asm (Ki K] an rui ei an arm uk o asm ckji ei \ 
ti^_^ «i C9 ( <m 

ei aan ? o aan aan aan IH O 

(kJI 211 2 

<3> Q ex Q 

o. aan Km ei ei ^ (HTi Ki ani onna on ti f annn Kin (uu% 

\\L *>d 

, , _i ki asm ei (i 

(i^T:(unei(U)f(CTi / Q g^o n cm ei ij o an mi asm ei ei ajui oao «sin \ ■j 5' o an aan 2 axi ti rum as an nnnn km 

Q 

ei o ? annn «an aan om. an axi o \ o / o a. a Q 

wx o o £ coj a&o o ooji «n o ajm onm kjkiji "'tal on axi o kï] nnnn an t; 2 as \ a q OJll K] Kin KI ~JI\ O O] 0511 ~f¥l OS Tl OSYl i \ 

(o ? (uïi BJin asrn (in ei ïkji (asvj run \ a Q Q 

KmcuiTiaxiajiasïi g^g? s mi ti ti asin ei o ? 

KÏn in an ei 2 an as 2 o. 

/ a " q 

( ei (u nnnn o in as «cm _&ei 

€J1 KW QS111 OjTJI 0X1 KU1 KI 301 ^ I Q 

aju \ |ym o n n Tl dl 0X1 (KI KI 0JU1 O Tl an \ 

vMJk ( f^d x 

nn anaayi o ti an anru kïi o (gi ti cm ei 
arm aan aan „&ei n o as «an ann asin i \ a cUl a mnasw| asin o «xi — Hf t asin qxji ei _js aan \ 

o 
ti an axi «ei (Ln.au « ei nnnn a_nn an as aan ann asin a \ 

( ^a)c| d o J 4 

nn aai aan cm onn an rui ann o \ 

a q q 

axi tui asm ckji ei ki ai asin -\ 

«g.\ axi asm ann annn an ann 2 ckji iuïi ti cixi n \ 

^ ^cj I J 4 

ann uejj ? cm ann (oj o ti «-n asm ann ti cm ij \ 
ann o an aan an aan om ann ei in 9 

cm win Ki (ann o ti an \ 

a. / / a 

aan ? cum o oxjiicM asm(oi ann cm ki m o kii 

o / o o 
aan 0x1 cm ojui o 0x1 ooji ti \ 

J ^ 

o a Q Q 

o na cm ^Jkoan as aan axi 0x1 \ 
aa, 

/ . o 

mp «xi aan ^m tbJLeidJi anas arm 0x1 ij \ 

a. q/ 1 
ei an u an ui -jm nn k\ aji ooi Km o Kin \ 

O . a 

COI Tl KI (IJl 0X1 OJUI ki o «xi 11 

. d dJcJ\ 

O O. / 

aan ki nn cm 2 an ti 2 asm cm aan ^ 

d I ( ^ 

ei ann ruin aan n ji . jn aan cm ki ann n-n \ 

Q (X. 

cm Tl asm t; rwkTi an ajm on 
asi, kl, ( ^ 

ann ti k! (m 0x1 aan cm ei \ 

6x elKinnnooxijicuannnoN 
dl CJ nn ei ann on 1 ei^oaanacuiJN » a. o a 
nnn an roi Ti cm axi (M 

J) KL, 

/ / 

on .rui on cum nn ,tn o axi am 1 \ 
(ai J 
00 a o q« 1 
m m «rui on ann ~jvi ei ari \ po 
Ö f mui \ q/ a r a 

onn o ? arui in on ru aa i om nn rum m nq aan \ aai rum 01 iïj aai 2 an arui 3 rui re n on\ (HU (KT) (KI (U (kl (O [1 KIT (KI (KT) (Ki (UKkieii aan !Ki \ 

Q Q 

<s? \ tian an as 2 ru o an as 2 (inam 2 an arm 2 arum \ a a a o rum o mi ce ruin rui asm !K~| om arui a-q \ a 

9' s <_, 

a a Q 

on Ti on onn 2 (in arui 2 ooi (e on in \ 

. J ( I J 

o o o ogji (in tui 2 nnnn \ 

(ia an (Ki (Ki aoi ti on ti oü on arm tinn \ 
3 Ji <> J ^ J 

G G O 

uu o rui nnnn aa n \ 
CJ 4 . 

„ G* Q 

asm n aa -Ji asm. awici on ti rw n \ (OU!) aj) asm ? o asm ? 

/ ' (X 

cm na na ti a-a 

>3ü a G/ / G. 

^ arm onn. nq na ti a-a on arui \ ^ Tl' aan (ui onn in asm nn re 2 on ti 2 asm n aan cm cui arui (i-an (i \ 

d <)K I 4 ^ 
/ f 

o onn o onn cum o o o \ 

) (y Ou JJJ 
o / a 
onn on [i ti ti asm cui asm 

cum asm geji -o, arm a-a anj on arui arm oju) aan ann arm n 
J iki, ca J J J cJ| 

G. 

aa ji o na rui n a na on arm 

a/ a/ c> a 

nm p aan rin ru p aai on oji \ 

j [ ,J a 

I I o / 

(kJj ce o o o ru re on \ 

. . / o g a 

ïkji turn n nn cum nnnn awwwaoov 

dl\ fe 2 ^Ó 

Q 

n ji o n ceji o (Ki asm ruin re n ilSï Qc >3 1 yj as o asm cum aan af) ajin i nnnn a-a a \ on tuin nnnn aa [] ' o / . Q 
as (urn as: (irui ajin armn ajui aan -an aan a-a La o cui aa n 

ruin mn arm ~jm (aa tac p ajui na \ 

a 
ra nnnn o rum aa aan arm ti "^ 

CJ h 3df • 

MN onTirkJi^iioonnTianjio^i? 
<3 > q. g a 
o on aan 2 arnn ceji onn arm o ui (ia in m n \ 

,3 [ ca JI 

- „ Q 

rkjj nn ti 2 om aan ti o a-a o aa n 

na ti asm ~nn rq nnnn onn on \ 

J CJ 
ra) ti rai Tl cum rui a-a -Aas onn aan êioi 

/go 
oid-n-JiniuLa-aasm? asu) on i i 2 ann . 

Q a 

geji o i ti asm arm o an n a ~nn a-A\ 

^ l GJ 

wi arui geji aan an rui nn (as 2 n^n ro (na n,n geji aai) an rui an l^as 2 na re 

nnn (Ki as t i cum arm nai aa arui aan arm \ 
JJJ an,(Ki, 

Q 

na ti asm nn on ru aan nqo aa n \ 

G / Q, 

cumasrkJi /Q. G 

(r&jj an rui nnnn \ niincuiTiM <mo\ I „ O. O 

o [kJi rui cm aan -nn ti asm cum asm om nn ji an \ 

-> nanj 

O Q 

' nol on arm a-a ti 

. q. q a 
on rei 2 cum nni rum os rui m p \ 

q. o 

(ia rki _iJk(La aan cia om o arm arm n 

^ j «3 4 

Q t Q q a 

rum ut] o asm -^nnnn ti ruj asm ^n asm, {j aa nqo aa d \ 

/ CM n nn (ui asm -^nnm ti p asm -^n asin n aa na o aa n 

■ ( Q J dl dr 4 

/ Q/ / 

an onn 2 ti an an ? rum om arui aan u'} \ O Q / O 

(Km aan om o i rui (Km rui -Ji \ cm am\ O Q / 

rum on ru aan na -*an asm 2 rw cum aan cui re oa n \ 
J °^ ( d} 

QJ f CU. 

arm ^ ti na om as ? runn arm ru || \ 

/ ; q / a 
(kj) (kji GLi rkJi re om o om n 
JJCQ 

f O Q. Q 

(ism loa ? aan (kji nn cion aa arm ruui aa ij \ 

CM C> CJvq>/ q 

(a o ? om o ? arm nnn arm rui cm rmn ti \ 

Q 

an rum ? nn cum ? aan ? an rui 2 o rui nnnn o a-on ii 

l m \ u di a J 4 

o a„ 

cui on asm m -ju o ajm na \ 
"» J ast, J 

Q Q O 

cum non on on o ji aan aan p onn am arui p rui i \ 
l J m Jü JJS rnann (aan ) o/a/ 
aan as an (o (as rei run axi \ Q anno\ o 9 o ? ruin an ann rui ann aan -Ji aan ^ 

a. a 
»«p aan aan an am 2 om roi o aan o? n 

Q/ / / Q 

aan o ann on aan 01 o ? ann aa aan ( asm \ tia^ JC9J V 


asi v-J 

an aai 2 , sa ai] ann 2 /(ia am ann o aa v 
f («53 ( aa, (êg -ïjnnijjEn 

00/ O/ O/ 

a in aan tui asm o aan an aa n \ 

a o 

ai tui an o nn aan .jin ai o aai o aan (Kin o aan o aan n \ 

(Il üjüJ 4 

fkn 01 aaji an aa o m aan 2 aa ti 

./ / a a q 

(Li [aan aan L^nnnn rei aa an an aan ^ 

o a a 

tui a aa aam rui an rm ^fkon 

ai CJ^ 

„ a q q 
an o 2 run ani turn (is: rei ra rca \ 

I Q 
fkn aan ajui cun nnnn nnnn arinn aan 

^ ^ d <^ 

Q .. .O 

onna an (Mi _&(kiti aan aa o an \ 

I Öty 

01 rui aa aa o (ia j] (ru) \ 

o 
rei an ann an aan o aa aa an ann n 

J [ ^OJ 4 

/ / cr> 
cu rei o aa (Li as ei rui 
o n Q B , o om £j) on ruw aa aan ? ruw \ 

J dt J o a \ 

q/ 1 cl 

non (LH j| o aan aan ia rum (ann aan na ruin aa \ 

aan (ia 1 tui rui ann o rui an 

Q Q Q 

aa ann an an (maann ann rui 

3 ö a 

/ a a 

na na rui aa rut aan jki an \ 

) J> d 

a q 
«an ann an nrui aan o ann ~ni na 1 1 Q o aa an o an rui ~ai lan aan n \ 4 

/ O CL 

mi 1 , 1 aan aa an o arm 01a 1 \ 
J c? I J 

i ï") nn aan o aan ann nn rui n \ 

o J 4 (ann o\ aanaranonnarifmasananasinnx 

turn' ann arm aa aan o aan o ijiawiooN 

Q/ / gf «- / c arui nn rui o aan ruui as an tuui (aa ^ 

a„ a * .. Q 

rum o ai aan ruin aa o an 

J O^S 

(O. I Q 

(ui aan rum re aa aa aa ruw \ 

a a 
nnnn aan aan araaari (ia o aa aan ? 

a. „ / q„ 

aan in aan an as 2 ann an Laa \ 

00 a 

aan ann an an ^Jkrui aa aa aan an \ 

l öd ÖJ 

Q/ O / 

aan aan o as ruui (Kin (&n n 

en 

Q 

an o ann an rui aa 00 ,-J) ai Q Q an aan 2 an an o nnnn : aan (o re -Ji rui -Ji an ai , rui aa 

[Tl\ <T run an aan ann aan ~on aan aan an aa n \ 

00 ' a q 

ruin rum (tn aan an ann aan an ai 9 \ . 

arm an o ann ruin an re an aan as \ 

a a ' a q 
(ui/i an an aan aa rui rui an ai rui 1 

JJ\*K O 4 

a/ a a o / / q 
atan an ai rui ,Jkaan ruin (tn (Kin 1 

00/ . a 
rui aa ai ruin rui aa ~n na au 1 \ 

d J 

ann aan rq rui ~J\ rui o aan an \ 

o 0/ 00/ a/ q 

am aan ann aan aai rum an an 9 %> 

i? ' 

ü. a . / .. a 

rum o in an aa rui ai as o an (aan o an an 

/ 
an an aa aa ~nn na an o an (b42 aan \ 

e>_ a ' /• q an «a aa ~nn aa an o an 

o a 

annr£Jiai?annan(K|(ui -diaan [tj \ 

o a .. a. 

non (Kin aaji ? o an ann an na aan \ 

ü/ a Q/ 
aan ann an ann an aan aa aai) tui asm \ 
J J { na, ( (La, J^ 

/ ' a. a 

rum (uui an araaaa rum o 1 1 rem o ) ÏÏ8 om o axi on ti ckji n on ti 

J7> «i s j 

O. 

(kinn cm aai itoji nn ckji 2 aai \ 

o a l 

o ax) ij «ii ti an (Km fi ? o cm cm, \ 
a](o?anan2Tionri^(ooanoTi(CT 

SI CL * O 
(KB) 1TJ1 Ol OSm an 0C1JI ~J¥1 OOI Tl (KJl 

ai J 

«. Q Q Q Q 

ti ti on cm _Acun an om ti ckji _Jk\ 

/ a Q Q.QN 

001 0JU1 CB1 Tl CKJI [1 CKJI „dUBl (M ? \ 

/ Q Cl / Q 

cu 1 asm cuui o ti ci£i aai Usii 
a o q 

(KJl CLCI Tl CKJ] Tl CU) OOI \ 

\) J ast, 

(MocLqniMcoricncmotKin"^ 

o ti o on (asm cwi o ~s> arui \ 

an (maxi o bi aan (ui as ti asiii 1 \ 

cai ti cm ,jïi 01 ooi cbi citiji ttnn an aan aai aan asm [i ^. (an o ) a. <3 Q. Q Q 
»l,n 0JÏ1 O Tl (Hl Tl OOI Tl ON (IS1Ï ÏMÜ ï|' (o cis (aa (ls axi an kï an o cwl\ 
aai aq on o cm ( ui o ti \ 

asm an na ~n asm o oa o cai ti ci-ji n 

00 c>o o a 

as as aan -dkCKJi «ai aq \ turn \ 

Q/ Q / .. - . 

aan ceji cm l (isiii ck]ckjjoso?\ 
0jm(m(inarmano2(wi(O~3»aan^ ^OSL; 
O. Q O / Q 

(urn o ti an axi o ari (^axj 2 «3, axi 

/ a q / . 

ceji an an ti asm (raj asm ai cm 2 aq ~nn as «] (kji 2 an 

mncKiN n o aai [ï 

& L ^ 4 f Q 

! ui asm ceji aai om cm % CKJ12 cumco(ïiTifuiasm!nia2(L3 i (Lci\ 

Q Q/ Q O/ Q 

CU. ei arut rkn aan nnn o aq cm n aai axi aan an ti o aq 1 aai axi 

Q. Q 

azi oei o mm in cbi an cum anri ckji o \ 

I ( ^ 4 

oascu-nnanaTJifLjmaxia-nTicKJiii 
ti axi in ti nn aai 2 ti an o ann \ 
aai axi n aai ti cbi (kji -acki aan \ (La n aan ti cai (kn ^fkcm c 

o 

cum aai aan ckji c 

J ^3J ui (KJi cum, aai aan 04 o ui (asm ckji cbi ~s> aan ^ 
o a a: Q Q «.m maaaai iiinn cum o ti aq ti \ 

G) J a 

cum vCkji ca] arj nni 1 ti asm ti aai \ 8 y 1 iaj ceji an 

Q Q/ C 

aai ceji asm asm o ti cm - 

Q Q 

asïi ain arui axj n o ti axi _jh o a^i n "^ 

U\ ttclci o ui an (asm aai 

cum o om ui axj n ain ceji ti ? n 
q qq> 

(BI Ofl CTÏI 0(1 O CblkTl (KI f 

J\ [ G) 3 1 q a. a, Q 
(kji 2 an CM 2 cm aq aai aq o ui asm (i \ an (KJi 2 an ckji 2 inj aq aai cm o ui asm [j 

/ a * a 

(kji o ceji aai ui rkn aai aai aan an o 2 ckji 

JJ^ ( 

/ / 
asm (urn clci ceji o an asm 2 asm cai \ 

(Bi an tui -Jm aq cbj an otji an o ryk\ 

/ o 

aai an axi n ckji cki (Bi ~ji am aai ~m aq \ 

O ü Q 

cum ceji aai (kji ^n«as an (uu as ti asm n \ 
oji ckji aai aai ui aq oan ?(UlCEJJUl!lSm(Bl(3>4?N 

/cmtuian 
^^ | 

o ti dj cm 01 aan an aq nnnn af] in [nnnn aai (kii^ (LOJlOJUI^Ul 

aai (o o; 

a_rm an rui cai an aq an rm ti ^ 

'S OiL.'-j- [CKL, 

Q. Q 

cumcüiTidiaqonaaJKinaq nnnn an ti nnnn aai (üln (EJ1(UUI\ 
Q .rn(m\ (KJI (B! [1 051)1 OTfl 0OJI Tl «1 (KJl OSm \ Q 

an qm 3' (anno) a a T) O (3 

asin .jueji axi \ 5T 

on (kii 2 on (kH 2 an (kil asm ei axjaxiri ij 

Q O O. Q 

o asm ? ei a-n oxm o nn r ann ti asm. axi o mi asm \ 

/ Q 

(Lm as an (kii 2 m (kil 2 an (kil asTi ei 3q (i-nn [ a a 
eiarui(isnafui(CTiaqo\ 
(kt, 9JJ Guman mui ? as ei axi ti \ aai (ixj ij nn tui arm (ei ckii arm axi \ 

o 
on ajïi ? (lci finjj ihi nn cm 2 aq azn 2 an asin a ? K| 

Q Q 

>^.\ iqmo(m_Aiio,3aminfiK(Kijj\ 
(unj ajiri an (uuj ? a 
(umajiiio ["(IC1\ aai Q Q 

ojiii an (uui ? o mui osiii \ Q .. Q Q O 

(Ki ei on (kil nn axi o axi asm \ 
O] [ "si, 

/O „ / Q 

(urn o (Ki ann.(kJi .Jin m axi an (Uk\ 

1 «^0 la 

; an ei ayi axi ann ? 

ici o(Laasm(iqann2^uoaji(Ki an (ici o (ici asm ik] nnn 2 lu o otKi | 
(ann, (Km (man (ls« 2 azmn as axi n \ 
in-j ajiirnn asm (kn ei 
n (kn ei f] as ei ti (ju (^ «yi mui axi a / i au./ /ex / / 

(anno) o(kJ)^axmajui(Kmasmei^LW(wei(uiHism\ a. 
(umaai emcgn\ (kfl O [1 (Lim (Cl 0JU1 0J1 „AdXI OJUI o ti (m^ t: axi ti tui i^i \ . Q 
3X1)1 Tl 5(1X1" 
Ö 
a 
(Kn (ism turn an axm an r 

/ Q / Q 

rui an (urn aan axi an arm axi axm axi \ / a q 
oa t: on en agi w ann Q 

(ki «ï urn ann oji an ai axi axi o axi n 
mm an in laxm an (Whannn \ 

o 3 a 

an ann "in ei an axi 2 axm oji (asm \ 0T)<5\ q a. / 
(Ki (uui axi i' i turn o (3 -Ji ~nn axm tuui \ 

I foJJ 

O Q , Q 

mui axm i nx t: axi ti o «yi \ 

«SL>Oö 

(U ann (kn ti ? a_im axi axi ei 

o 
ei ti nnnn a^i axi ti o <q\ \ 

O 

ei o (kii arm axi tui asm q a 
oji axi axm ti axi asm ti asm \ 

Q CW 

m om axi (^ ayi uu axi \ 

a q q 

[kJi(kJiajieiasmana!i(Km2axi 

Q» / Q 

ojifi asir ~ )^> ism axi i an a_im (aiaaei ajm ^K an ti axm (ul\ 
an axi ei ann u 

axm OAaxm axi an o axi ti axm 

ja J I a „ a / 

iui asm «n axi ei ann ? (kn o ann % 

asm _n (kn axm ^dka>Ji mui oxm \ 

asu, / a„ * o 

(ki o ann (um axm an ei ann \ 

ei ei (kn ann axi u asm 

(kJl / a 
axm axi ^aaxm (um (ei ? anji ei ^|(kJi n 

eiasm^o^a^iajuiaxix ar»c-^\ •O O O Q Q Q 

asmasmajioxiaxioaqaajifkiiii 
asu,axL,£j- ^ J 

/ Q 

tkn o ann an axi o axi an ei anrm (a o oxm (Ui ^ 

Q / Q Ti an axi oxi ^fl.(yi fj (Km i^aj o ti 
(inTi(ixi^kann(^uj Q a 
axi oji asm \ «, ^— o ooi axm aji oji axi ei ai iki oxm \ 

O Q / Q 

(W annn asm ei axi \ (lpü'i ei arm \ 

a a 
asm inn axi asm axi _Ji o aaji (ka [| \ s' rail o ) o Q OJI (Kin O _J1 Ol O «] O 2 (UU ? \ 
Q Q O. Q 

as arui mi (ia an aai 2 (kB aai aai (ki n \ Q IK] (Kïl 2 (kB OOI 'Kïl (KJ1 (1 ' 

( ö 4 O / arm m aai (in na-J ieji am tun nn tm 2 a-ci ~nn (ki n ^ 

^ 2D U „ o cl an an \ ^ v [azi n n aai aan (kn ©1 nnnn aan ~ii o ai a. q 

3* 11 ?(UÏ1«L](1 / 0X1 (KI _A (^ OOI 0X1001 \ ïï aai am asm on (Ki 2 (Ki aan o il na \ 
Vj (d *" (d 

Q 

t; (Eii an n, iEi] on nnmn asn (Eii rki [ döT / Q 

(kn o aai an ara ooi aai \ 
1 t\ (kil (ül OXJ [j 01 (KJ1 (Kl (KI O (KI [J O' n (ia fi (ui Laiin ? ajin o cl a 

(kji -Ji asm \ a Q/ (3/ 

m> osï] aai aan o asm (Km tui (Ki \ 
J J «3 J^ 

(uil aan tui _jï ui tin n oi on dól 2 o (kn ij 
q o ' a 5 asm ai 1 asm ai asm (ki a-n — iin nn as 2 \ 1 a. m i ajm on (k,i 2 in tkJi 2 aan ai o aa n in ^ 

cl a a 

ajii o ui •ion (EjI _ji 9 turn in 

Q 

an 03, a amn o aan 0x1 aii bi 11 ? 
( fr Q JJJï 

am aan 01 (kn na (K) n (om. \ ^ d ^ 

.CL Q Q 

«.-MN (eji (in aai on ai osin ti nn ooi 

CL / 'Cl 

ooi tui osm (ui asm I tui 0x1 oji \ 

Q Q 5 / 

in (Ki o (kfi ,jun o aan nn 01 p \ 

d «5 l dl 

O /o / u. 
ajm aan ajm aan m o na n n \ 

ajii aq fkü 2 nn (kli 2 aan ai tin aai 2 (eji \ 

l l ca 

o 

aai ain nn aan aai (eji aan oi asm om n 

J J I ^ J ^ J 4 

CL 

an (Km ai nn asm in osm -jin <e.i 11 osm \ / 
6\ (kn an (Kii ai nn asm in 
on o an Cl./ Q, as 2 o tin tui a-n as; \ 3 (an an \ .(. Q. / aai [ asm an an ~ai tkij, aan nn, asm as \ 
a cl 5 / 113J, I 'I | i', ! . 1 I l*vJ| lUUl it] 
^ ( 

5 

(Eil o BJ] aai a-n aai ? ajm an om n 2 \ 

/ a. q / 

(kii o il in aan ui ai an o \ 

/ Q Q. / 

cet. ari aan ( (eji aai ~m (eji aai \ 

o o 
osm on (eji _Ji (Km ai asm o o asm n 

d üJ J 4 

aan an o 2 an a-n aa as o osm ^ 
©x asmaa(knaj](kJi^^rKioiain^(] 

ocrO ^ 4 

CL / Cl ƒ ' / 

an aai > an (ki (asm ojli (o o (asm 

/ a ex. 5 

(En [i ajm mj iq arm aan aan an om ? 

a . a. 

(Eji o ? ai 1 011 om aan aai n^i \ 

1 ü / 
tui an (uun. ai i oji oji \ 

d ^^ 
(urn ain ajm on on osm ain nn n ai \ 

^ ld *3J 

00 o / / 

on 001 aan ^lo om om aan om \ 

/ Ct Q 

«^ oji in n osïi (o axi oji osm 
axi on 0x1 aan 11 asm na annn osm n 

d o ^cj 4 

(ojj oji nn aa gji o n an o asm ^tm an aan 2 nn f] \ 

O Q 

(eji (Eil asm asm _ji aan an o 2 aa in \ 

oji 0x1 ajm (o oji aa ai 

"^d 
nn an ann ii nn aai ^i\^\ (kil ann ^n aq ? \ 

a / 

(ki o n ai aai osm an tui an \ cU / 

ism on (iq : 
anj) L J Q Q 

<«-< * aai 'Kïi o (kïi (ojj axi o asm \ 

a 

ui an 11 aan ai aai aai _n ai \ ism ai aai aai _n ' 

Q 5 (kn axi aan tui onnn aai m an aai 2 an n \ 

cj I 4 

(ki as ai as 11 o (kn asm 

O CL 

oji n j] ai aai asm om aan \ 
aa. r >m om 0X1 21' ui in in 01 aan o -j\ aan / Q , / Q 

cm ! asm (uu ooi ui (ia o Q 3 a :m w» aan om cm 


a a o/a 

ra tj aai (jki (Kin ti (ii (Kin ,ju p \ \ lti cm aan an axi aa ~jv\ aan 

Q Q / 

an on o (Kin nnnn ; cm ui „ji aa [ ~j\ ui \ 

( j a j ^^ 

a / s 

(U.11 O O (LQ Tl l^U O É (KI 
0OJ1 (Kin CM (EJ1 1] (Kïl TJ (KI 

/ a 

asin aan o aan cm cm ? aai o mi ij 

asin(isin(nji(Kin(in(inoi(inaan(kJi(i\ 
^ Ö\ 4 

(U/ , N am (Ki i (ui (Ki asin ti (in ti (Kin \ 

a „ a a 
a-a aan (Kin an ckji (uin o (Ki \ 

O O 5 

o (wi ji cm tui ? cm aai aan «rj tan ? ^ 

/ o a. 

asin an an ? o ïki aa (Ki .jin cm aan 

cm nnn an aan o» nnnn o \ 

J CJ 

Q 

(UUl(EJ10(LqTip3vJ|(Kl(Kïli) 

j jo^j 4 

! an (Ki o (Ki as 2 aan an an (Uknnnn \ 

U KP * ö df 

fwox ojïi iKin 'Kin na m aa o aan nnnri aan an (Ki aan p aan ti an aan ,Jkl an \ r rui Kin q o 2 aa ~n aam ooi cm m asin 2 an »j(| CJ ui [kji (ann aan aa «n an f asin \ 

OO „ f Q 

as as aaji an axi a_n asin. a \ 

Q Q 

o o ? asin (Uj ti a-n arj ti aan aii asin 2 an f] r„ Q - / O Q 

(nai.o ajm nnnn tu an aan aa 

Q / - 

> » aai o aai o irui oi aan mn nj \ Q Q- Q 

Tl ia (Kin aan aan aan an aai] i icirj \ 
df "" KL > OO Q. „ farm arm) tisasanJi^aanoTi(Km(K]asifi2\ 
cm an (oj t: (lui i Q Q 

an rukTi 

CJ 
an an aan 2 an ti ajin as nnnn 

onnn aan aan araaan «xi o cm o 

aan o (Ki ^Jkann (o axi o ( :H <™«^ (K| aii aan o (anaan anaaxi ti o an OO' " o 

as as aan ~*o n an mi aa o an n \ 

(EU o ? cm ann a_n ti aan an asm 2 

cm ei ij turn aa an u an ti aa ? 

CEJi ti nnnn (in ti f nnnn aan tuk\ 

/ ü Q / 

(^ ^ (uui (ui (Uk ti o asm \ aan an aai cm c£Ji an ann aan (Uk\ 

QÖ O / (Tv Q 

<m»gn\ cm o-fl aa aa (Uk (Km an arm ? \ 
^' asi^tKL,^ ^ \ 

(Kin (ïri an 2 aan ajin arm ti an (an \ i (in an 2 aan aan ex a 5 
mi aa asm na on ti cm an ann ? \ (KI 
Q Q . Q (Kjann?- oanTiflxicM?(umTi(Ki^ 

a S 

u ti aan ti ui cm o n / a ~ i 

^ cm (a an o aruj o asin \ I asiii an ti (Ulij (üi (ük 

Q 
nnöx O Tl (OA T^ «XJ Tl O IJ \ 

(aj cm ie f] Q Q 
(UkTI 

Q an asm cm nm aai (Uk ann an inj nn an aa an asm an aq ^ an aa aan omi m ti nnnn aai) 04 \ iULi (lui l^a %: an o cen % 

a 
?(mioaaTi (Lnnin? a. a 
cumaiui KQA (om om) (ojun 

<™ <^ (Kin ojïi cuiJi an cm «£) (o on (uui 2' om (kti 2 3Ji on omn o o ti \ 

Q / / Q q a «n (kn (Ki (Ui asm a-o o (uui (Ul^ PJ. O 5 fkJi om on o on (kJi 2 (Kin ~nn (Km (Ki on arm ? \ 

ann (e ij ? (kn o ij (Ki (eji an aa \ 
an ra an (kn aq as aq o ti 

l md ,d 

o/a./ .. 

(Ej ORft. (in OjT/1 0i E 1 Tl [O (UI (UI ? \ 

a a. 

(Ei (kji (Ki M asm turn o anJi ann \ 

O a .. a. q 

^ itn (Ei (kti 2 ia (kn a'iij ra am ti (kn n \ 

tl Ji ti as tui (asm o ti ra 

o .. a o / 5 
(kil o ~ji aa (Ki (kn asm aan an. ti 

aan OTiQvJionnni 

. o ~a. 
ari arm rann asm o ,-j) ? ajin ajui (ia \ i _ji (ki aq (kn asm aan an Ti 

lafjTi aTnaantuj. 

a. 
i^ji?ajin uui 

o (kn _jkki as (ui, as (ia aa \ 

a . / 

aan aa asm arm ^kan tuui an aRaayi ^ 

o » a / 

,\ aunaqamaqnaanoaq (E]( 
l Ö, 

a » a / a 
aa\ a a / / 
oa aan aan o ajui tuko asm \ an ajui aa ^ko ,-ji a-a (-n ui o (kn ? an turn \ 

OO v " /• 

as as aan -Jin an wï aan ti on non ~*(^) \ 

o (uin (oa tt an tuinriTm 

o (kn _nn aam o am o mi tui aa n \ 

/ a 
aan o tm -Jïi aan an ti o an ti n 

o a/ ' a q 

f>7i,ut \ an (uui aa -Ji (ml ui tui aq an ti aan \ 

o 

(U aji aan -dkann a_n Ti oma a^l 

aan ti an o 2 an as 2 a_nn uui aan an am ? \ 9 (ann am ) oo 

as as aan -Jin ar fj aa aan ti an aan -Jk(^ 

a 
urn on oaji an (uuirmnri 

o 
o ti ? tuin aa -aojiji am tki (eji ~ji aa i \ a. / a 
on (ui an aan (kn aan an (as 2 aan an 

/ a q 
onitwx (u ti ti aan Ui (ia o asm \ aanl^cuji a 

asm na -Ji o aan an oa ann aan \ 
aa, 

a/ a. 

aan an aan 2 (km aan (kn 

( KI, 

. a. 
o asm ? o ti an (ui ti asm aa i (eji ((rxj an ti a am ij .. a. a 

" anannannan (ui.nrinn\ 

ö d 

a. .. 
ajin aan (u ti ti asm "5 

aanan? 

Tiiino2inas2^uj^(yi(Liuj 
nov o (kn _A(eji n (inn asm asm ti aan asm i] anno\ a a 
aan o iui a-q annn aan an 

. a. . 5 

(kn ann an aan (ui ti aan an asm 2 

a / a 

(ti o ? (kn (asm oaji ai am o \ 

o o / 
an (kn aq tui asm a-an imajiJi \ 

a a 
3£ (hmu aq a_i as ckji eh -ji aa i 

Q I 

an (kn aq tui asm asm a^i aa ti ^ 

I a / ci^ Q 

1 ari n n asm aa o aa aan o <£\y cms l^M asm aa o aa aan o an aq urn aq 

Ov amn o an aan 2 ti an o aan 
CJ I ( 

I (ka _ao il (kn (eji aan \ (ismamaanx o (ka _A(EJi n (kn o aan > 

a. a q a. 
an tuin annn (EJiasaan-Jm(uiajiaaf|\ 

O O ^ Q 

asm an ti aan annn «) am 2 an ann ti \ 

o 
(kil ti aan eji ti ? \ 

J *% \ 

ojui (uui i (an an (ui o ajti asm \ arionj) Q. annari) «a\ asni m ~Ji T) anj (ki _^ti (K) af] arm 3 o (ü) ti £ ruin m o \ iauiim~Jl ui iu.1 il mi_^K « i mi mi iuiii « icii iui « I ? fUlTI (KI [1 ' 

ex a (Lm an o oi _*nnfi o ann ru n \ ^ l J 4/ o nnnn o an «ai 2 ti o 

CJ l 
o ru ^cui o in tmn asm orui \ 

a. / q q 

om j| (KI TI fMI (O (l£l 0J1 0S1J1 

( Q 
tui ti (kji asm ojui 

„Cl Q Q Q Q 

ofkJi^j7ann?oaKOfiK\ U/9N o (ku Jin nnnn nnnn aai on ann rm oi iinji <& nnnn o \ 
dl J CJ CJ I «t, CJ 

ai a asin (ki ~m ui on o -Ji (ki arm? \ 

o ex 
ann (M -dun] (Km 2 in o 

(Ki om ? a (Ki arui m .jiri rui o ji \ 

O <3> Q Q 

(urn nnnn nnnn a^asmaq.uiO(iru)rkJiri\ 

cj cj 4 

Q O . 

(Kmaxiaruioam 

a (3/ 

(W(£Ji(um(iri(Ki2masm2arin(Km\ 

(9 I O 
a . o / q f 

& ajm (Km an an arui (ka o ajm an rKj2 m rK^ 

o ex » q 

aai rin un firui ruw (Km ann ooi'n 

^K 4 

OO Q Q 

(is (is ami asm o ~jw asm rui n 
ast, J| 

Q 

asm o (Ki ~^fkj). cki ^(kjj (i-njj \ C9 JJ 
i (Ki iian ( tui in o (Ki irui cuin asm ai ? \ tui ann asm ai arui 

asu, 

(Km o o .tri aai _&? ann arm ■*, 
°osl, \ 

/ Q O 

s)s tui tM asm o ïjiti nnnn ta ip o, annn o \ 
' J ^ CJ 

CX v O / Q 

in o rm .jm aai (Km (maxi \ 
ex a. («^ t: rum an tyinnrin 

/ q a 

asm o ti ti rui annn asm 

J .CJ (onna) i(asm( Q tkii M ann 2 usm (Ki (Kin _ji asm ari a-n aai \ 
a / 

OJm (UI (KI (KI (UUI 
IK1^< 

/ Q Ct> Q 

asm o nn (ULtinnn a-ti ann ? ^ 

v O- / Q Q Q 

o 3sJi ann arui (kjiti mi (hfumnn ds» o ^ tm\ 

^ „ ld ü 

(ki arm ? rui aai as arui \m \ 
aai tui arj (k\2 aai «ai in 

Q 

(KJifinnTi(ism(Lci(ï]aji2 ann\ 

a ' . q q 

o arj a-n 2 aai ajin arui rm arj ti (Km 

(Ul Tl (KI (ïj Tl f(Kl 

anj o rm ^k(oi ti an fkJi aai \ 

(M ani azi aai azm arui o m on 2 aai ari asm 3 ajui a^i 19 ! (CTianJitoiajmazKoiaaix 
(Kt, 

arm ti (kji _&(a nnnn o 

o / / 

ann (inji (in ti urn ajui ari arïugi \ 

o> o / o Q 

(Ki ann ? t; ^ag ay aai -^aru) o (ici f| \ m A i _&.nrui azi dei [i - 

d J 4 fM o (in aai 2 axi ti 

an (uukji o (ic)|| ari on aai \ 

anji (Ki _& asm ojui axi nnnn an arm (Wi ajin ai arui \ 
^ d & 

Q Q Q 

o o ? ui asm anaaai nnnn 

^ ' ^n CJ 

/ Q Q 

(KJI OJKlSTiasmTl 

asu 
asm re asm -Jm ari (K\azi an (ui\ 
o na (uuici ij o nnnn anaiyi [j 

o 

nri rm an aai ti aai aq a-n [j 

■ (X. q Q 

anoTiannaaiOTiN aai Q / IIM\ arui o nn (Ki 2 m (Ki ari tyknnnn cd, ryi turn arui an ann.T,i 
( OT1 [dl d ( Ott fann arn (Ki ann 

Q O." " / O Q 

Tl «111 f o iq ? ruin ki 

om »qo 021 <ha-\ 

J O 

axi in n tn in ann 021 asm im «nn n \ axj n tn ma (^ t: axi ui o [asin (kji ui 

Q O 

O (121 q-ci asm on [ 

SSL, >| 

/ O Z\ a cmo\ anji o «1 .jmroi rui ti ti asui (o axi o asïiil 

Q Q 

0!Kji«m (KI «1 oanji a_nn uin axi talm inin aiui \ 
o (kh «i ? (i-nn o «1 (kji «i ï 

O Cl- . Q Q 

o ar ui (kji -Jin o (kji > ouin m ti aai \ asiniq axi aan rum Q aai axi öm rui ui rm aai 

O / / 

™ <>™ jeji o i om ti \axi (loji o asnj tum (o rui o o «in aan axi .JLnnnn a^n \ 

nn oji » (Ki an asin «m o inj \ 
( K J J 

ointmnoTjiKiajinann? 

(o (r; (gi uui ia \ 

O o Q 

osui «ï-Ainnaxi _jm «i on on n ^ 

a ^ 

Q Q tmm.\ ajuiari aq«m(KJiTi!KjinnfY! nrj Ti [ nnnn «in 04 \ 

. Q Q 'ÊT ^ I V6 ^d- asm «1 (Ki o ti ajin «111 \ 

1 Q. 

«TnaA«inF;<ijpT!\ 

Q Q 

«ui arm o «1 ~nn anji tuin arm \ i(asui! a a» o (kji ^asin ao o asm tuin as in asm ij Ainnari^ lajj o ? luin asm o / . Q . Q 

dj uann lat ojkki am \ \ aqaiui ? * O Q Q Q 

1 K)it \ on /i o m acui on in aui ajui uui tui (ba. ti 

^ KL jj CJ 

ie o o ■kji -iA-ojj iq om i \ 

Q 

axi 1X1 (M Tl df) (KI 2 Tl 

o 

on 01 ? ajui 11 nn axi ism o \ 

XKJ) J 

CU Q 

ui o-ji arm ? mm ain ti ann o -ji an n 1» \ 

o 

ajin aci u iq asm 1 \ 

Q 

aji ïi j-o -Jin 2 Ti ajn on o i'-iii \ 

1 ^ 
O Ü o 

<t>i6n nn./i o «1 ~Jin ajui (kji ti a-ii o ? ajm nn ann o ïnn \ 

O"0 ( 

an a.jui aru a ji (EJi Ti ann ? ajui 
( ^ ^^ 

n.Tj ti an hi a_n uui axi u) i» \ 

a o 

arui (Ki _ati ouin as «1 a/ui asm a. o Q 

Titum \ £ji (kji ? ojui onn Ti m «) 

o an a-n ^nn 2 ti aai Vi 

a. ... q 

ajui ti «1 aai a-n tui » hui ^ V IfliTl ï| Tl ' «nn; 
ML, . aziTi (uiino \ Q " Q 
I (KI ,^d" (mfl\ o (kji fi mm mi armn ïi ti a/Tin ann iun.1 t/i i\o\ 

Q Q 

aq (UiJi an (KI -Jm 2 Tl (urn an anji wi 33' 

/ O Q 

(^ tyi uui axi (kji aqaxi \ 

q/ » o 

(kji ! arm twi o i] ui (kji > ns ti asm 11 

O (KJI 9 arm Cfj fKl rui rui an ti 3 «m -Jm ar» o ann \ 

*» ( C91TL, 

/ O 

n.n ^ ion . nn ,*n onn arm nn am Tl O O Tl f UJin (KI 1 (KJiTKm^»iniina3(ina^TiooTi>ajm 

/ O Q. Q 

oum nn o 3 arm an ai 1/1 nn 021 OsSiN * fnOJlJl (omcj,) O CL . 

(Kin o n ooi ooi ti ooi \ ïïk (kïi ti iui n rnrin aai mai 2 ann \ aai / O. (3/ 

0Ol\ IU1 11 (Kïl asri nq 

/ Q. 

(Ui n Ti ann «q iri o 

o / o 
oi o (o aai o -ji \ 

Q>0/<3 

m arm 2 in in in ? o aq «ai ti \ 

q. . 'o I oo/ 
cmn.%\ rui o aai «ai toi («ui o (kji arm arm o Ti !Ki (i 

/ O Q 

(EJi on o 2 o o ti ann asin 9 \ 
0(kJiii^i?aaiuas? 

(^asTiasin(^(maJifisT)[j\ 

cv Q 

Tiasiii(kJiajiaaJi?aritEJirMJk 

ti aai (kji ' aai rum 

cl . o a q a 
anoai(kj](aiaaaoi?(ijifi\ 

o .. o 

<™^ oo?oma^?rMO.(iriJ|?(mn(KJio«Ji(Ki~Jias? 

ti aai mj aa aai aa aai ? on \ 

a 
TianoaqoaJiJitLCi 

o' O O 

aai aai ann o aai ann aan (Ui o \ 

J o J 4 

a o 

aai o ti ? (kJi o aai aai «q aa n % 

JJJ\ Oliisi, ^J[ 
a cl 

Ti o aai ~nn tui tui (Ki n 

ü/ c O Q. 

arm (is o ? aai as o ~J) ti \ 

/■ Q •_ O 

<rr)<Lin (OJ] OS Tl OOI OOI (lfl Tl 2 OOI 001 OOI (kJl _*«q -J) OS 9 \ 

. I Q 

OfkJiy(iaT120(0(KJlCEJl 

a 

(EJiaaiaai[Ki_naai(Lci\ 

ex q 
ajui o ti aai aai o (kji ? 

» I a q 

m civ.fi o aai (o o Ti o arm 9 

v a o 
aai aa aai? ti aai \ f ann IC V §) c? ( (kji on aai .^uai on ann on 021 (Uk\ 

a 5 ( 1 gj 

J c / a q q 

(kil on aai _&oai ( aj as ti aai -Jin aq aai 9 ti aai \ O (3 

1 ann ann as ? ckji aan «ti \ i !K1 «oir iayam\ oriaai^Jkaai^u «s~ 
(maai ann as ?c 
ooi m tï 2 om (kji (uuj «ai \ 
nol ti on ooi mi ooi oju] ooi \ 

O Q Q„ 

oaif£Ji^j)9(i[iaai2uann(£Ji(inarin2 aam \ 

Ju s q) ( ö, 

CL Q, 
(LJinOTJllrUJiUl 

O/ / Q 

(Ui ti aai _3ko aq ( tui rui ^ 

O Q Q 

1 aai ~Aoai (ü?(ia(miin(iaaqTiaaiajLii(ici\ J ; ? axi (ia an ia aa ti ajin ojli i / Q Q 

aai aa (M o ti o aai \ 

O Q f Q 

aai «ai aan 9 rui I aai ajui % 
ti as rui (in (aai o ti ari \ 

Q Q 

o ti m ana 2 aai oairEJian aaitKi rui aq aai 

"Q 


«^v aq tuin n m (aq 2 arm x 

irtJi o an aai aq - 

J w, ( d 

o cl 

(M(ri(^Tiaji(isni(ta(iq annn ayi ana (ion 1 \ 

(inaai9uasr / Q 

(o o ti ari aai 9. u ai o . cu a 

l o arui ju] ari.aaji arui aa aq 1 

óc> / Q 

(kji (ui ann -^aq 0,11 ann UJ (ktio \ QO 

(U)0~Jiaaioq(ui~Jiaai[i\ 

*» Tl / O 

rui o aai (uuqtEJi 
aa iTl^ annanfi\a» nj|W 9' 

o 
aqo^Jiaaia' 

Q( 

(in aq _*a^i (kji (ann aai o (kji 9 \ 

CL a a ca 

(in(aai2 rui ari (ia aq rui aai nn aq aai ti aai arm r 
aai o aa aai _^o 

J fo ono (om op CV 

om non (Kin (ui ti &q aan 

OIL, J 

O 

0J1I1 O (ï| CEJl 2 (UI l OOI O Tl Om -Jl (UI 0JÏ1 O O OOI 1 \ 
f ■ Q Q 

(unnlooinoTio 

asin an o 2 a ji na om \ 21! 

/ Q Q 

«^ an aiïityi nnn (o asm asm (Ki ti \ 

o 

o ij onn o an o nam orui (Kin (ui n onn o on in asm ~rm o tui tui ^*k\ 

03 4^1 ^ 

q o 

oji ow asm (in arm n asin o o _ji ? 

(e(a^k«](£Ji2 amn in (Km \ 

. q/ a 

aro o asm n (Lm (ui aan tui iiai tm ^ o w 

Q 

(ui (ai (Km asm on a-qaai asm arm (Ki ij 
ttjm as cm -Ji tt ï aan an (o cm asm x 
g»\ aai tyi o (EJi o an ooi o (Ui\ 

tt asm (Ki in (ui aai „Aan an aan o hoi o 

(o an aiïKyi tui o (U) aan nji na n \ 

a / . a o 
Qji I om oi aa oi (Ki ~n aq ? \ 

/a cv o 

aaj avn o o (Ki arm (kji aai Tri asm an o an ij 

o *> aan o asm n tui in asm an aq aai an \ 

o „ o Q 
(Ui o aai -Ji an ij i asm an ann (ui asm \ 

6\ an om an om aal on arui an aai 2 ti o ani Kioman 

a 
niaaq 

o c 

aai an tui aji (uw o (FJi aai n 

* *» j 4 CV Q 

an dei (Ki arm aiui o ti o (urn 

O Q aan?\ V \ o aai an arm i tui aai ajin o ? 

(urn oi (ui aai an -Jkoa] arm ti tui Jin ai i aai o \ aai (ui aan (uui a 

Qjiiom (ui aan qjui ? cuin an aai i m as ? 
an an (Ki Ti (Ki aan an a (onnazii)^ ^ (man (iq 2 ainnn o (urn (ia .irui \ f O Q 

as ojui an a^anjmn an amn om (ia an (as * ajm \ 
tti ï] (ia an aan ti o asm o asm n 

I "9 Jj 4 

Q .. Q / CV * 

ooia o aai Ti ceji 

ca ^ 

/ O Cjv Q. 

(^ t: an (ui 2 amn Ti aai : aji an an aai 2 aai -jin 

(ui Ti as (Ui an 'asm o Ti o 

q o q o Q 
aji o aai ti om an ti (ui ^k\ 

(KL, to ti aai ti iyi (uj an om ti asm \ 

as «ia -Ji ti |o in ajui an anaa^n aai na 

a 
as as \am (U) laji o (ui o -Jl (Ui a 

/ cv 
ajm an on (ui an (as 2 an ti asm ^ 

.o a 

(U o an arm n aai arm o ti an am o aan \ Q 

aan (Ui an a-n o nn om 
a/ .. cv / 
ïananoAN a aan cum an aai asm o an an an o \ 
£- ^3 4 

a V \ tui o -Ji (Km ~n o ~ji aai cuj aan ojui ? 

a k / . a Q 

o ti ti asui seji o ? aai ^u ia o asm \ 

o 

ajmanno?asiJi(ui-j|(unaji(uifui(j\ 

q a a 

onn tt mi aan an (yiamn \ 

ca ca d" 

/ / / 

onn (ai (ioji ti asm on (iq om o aan asm o \ on arn aan ti asm an an om o ( 
J JÖCfJ ai O 

aan aai ia o aan asm -Jm (ui ajm \ 

QQQOOOOQ 

an ti tui ti mi aai (ui ti (ui ij \ J an ai ^ a a aju) an an an 

J (al 'il' 

Q u< (Ui aan ajui (in an an o 2 an (u>aim (urn o (ui a L'ia (ui asm ojlt an m oji uji \ ,6 O O Q 

asm an an asm aq iui aai o tui n \ aa aq asm aq iui aai o tui n 

/ o 

ism Kin^iJnJJ ajian - on rionn arm ra fj \ aan il iq 2 asin ni aq (m.axi ij ru nrinn ostsi asin aan 

(o Tl (IK O f (ISïl O Tl 07) \ 

O 

?(lf]CJli) 2(1010 0^(11] Q _ Q Q 

o o ? fin urn 2 aai o (ik on (uui «ui \ ilm\ (Kil arm (in axi o aai _dkan (uui \ 

Q Q v Q t; (hn (in (bnaxm ka p eji (kji ? o o «rui ? \ 

al d ) J S i ° 
(wiotkkj IKW2T10KïlOasmD\ J j 4 Ti(iK(ui((i5inoTn(in 

o o a. / a a o 

ok (Ki o jih ( (EJi t; (uu&Ji asin ajin o ran arui ri 

d* u a J tyJ 4 

ajin o (ai (mmn a-ti ann 3-n \ 

(KL, 

O Q 

051T (EJ1 ^ ? (U O [1 (11 (M (KI O (15TJ1 \ 

» (ki) (kj) (i-ci -Jin asin oi (kji annn asm 
J J J^ <S, O Q / Q 


(Uii on on (Ki (o arj araafr^i ikj turicmrin 

asm (in oi ra arm on ti si ti ann i \ 

nn aRaa^i (ia asin on o ceji \ 
( «^ 

O Ml OOI 2 0X1 Tl (LC1 (Ifinri (OW (UUI OJlfl 0SÏ] (ISlil OTLJI \ 
^ I Ö<^ J J J 

5(K3i(inji(i rki o aq (Kj) (irui (Kin (ki .ji ikj ? \ 

Q. Q Q 

(Kin (Uj | ok o ? tuin o (uui asm \ 

o 
tm<ms rkji(ui!ir|(Km2(icnn(tJi(Eiii JI O (KI i '^ t; arm o ,(kn t ^k «Aa rum tmn rui (on ? % 

15 O J a\ 1 0ai2T)OT)aK asin asin Q Q 

(EiiTifkJiajKUk^fcAA 

a arm Qf Q (Kin Ti Ov <lj\ tui (ki o Kin n (kii (arm rui om (ki (Kin i QO O. Q 

OK (KI O -Jl Tl OK (IK (KI Tl \ 

CX Q 

asm (Ki _ji (kfi ? an ra (um (kji (Kin asin rj \ 

/ / Q 

<m<s\ o on (kil o aai aq ra ra on i ïl" ra rara on n oo a „ o q 

(ann ra f| ^ on aai o ok ceji ar) ti aai tui an. ir ï asm oi ? \ <2ï (Ki ti aai rui on ti asm oi r (Kin o fkfi aq an a-n _ji o o (kii i \ 
JSJ^ JJ 4 i'anfKirifl (kn arm (in aai 2 ti o (kil o Q>ü Q Q Q 

ajin fa rai ari (&ri o ? (ui ti o /(Ki a-n o m a 

o aim (M ti (o rui ü-qTi \ 

/ o Q o (mi (tn on aai 2 a-n ti an ti aai ^ 

JJ I ■' 

ann6\ ^v (rqnri oaju J l ^ ^6 1 ajui nn (ann 2 nn (Ki ti aj 
o (trui (iri asm 2 ti o Oiii (wi (ka a 
arjiiniKiajiazioiKinj] 
TiaKOjjusmo 

«1 Q O Q 

0J1 fUkfül Tl ^K (UIA 

o Tiaq\ on Tmsw ra (ia ann Ufl azm on \ (burkii rann asm \ 
an^tkJifKirantwx / Q ^ am(iK(ismrkliTiaKo(CT(LMoTiaj.i 
rtn ruirm arm m ainn o cuiri arm (kn n \ 

a) . I cj ^ 4 \ a . a 
^(Ukaaiaji aA(Km an on amj \ aaifKiroiajiriasm(Ki~Ji(kJi?\ iiKiroiajiri o a. a q 

(iJi(Kjji?aK(EJi~nTira(ï|Tiaai\ 

(M nn (ia o (t; (f^i 

o anji (in rm (ia asm on (ki aai ij \ 

/ a Q. 

«?^^ ajm(uui(K]arw,(i l iiaq tuirinnniiSvoajintaririnno 

^ lid' cj 

q a q 
[ aai cuui (uui ? (ki on (ui \ iinji asm ^rkannn asm on n 
CS, ^| asin o on ö nn na a aRannnrj nnrii o (asm asm on rui aai n \ m (.iTi 6) (IK IEJ1 -Jl Tl (Cl 11 

/ O Q 

(UI (KI (1 ? CUÏ1 (KI O 2 TOJ1 (KI -JkHSïl \ ok 2 ann o (ui ckti „Auxin ti «sin on annn raw\ 
asj (j aan (Ki ti ? cun on 
s> on 

(kji (in aRa^n ari (Uknnnn o» «yt 
arui o o -Ji «sin ij o (u {-j\ (ui 
an tuian (Ki «n «xi o (r; (gi \ 

O O (3 

ann (Ki axi t; cbn,an o 2 oin asm \ 

.3- ui a 

o arui -Ji 01 ^fkin asm \ tfV^ q a 
ti asin an (m (Kin (Kin nnn asm (Kin 

a/ o 31 Q/ Q .. Q 

9 \ aan o (Ki (kji o o ? asm an ti 2 om ikïi «sin am a-n n / a o a 
oji (Bi (Kin ~m on o 2 tuin (kJi Jsin \. 

Q/ 

(Kin (kii in «sn «on oxi 

Q 

oruianj] ? «ai «sn ann a-n «xi "^ 
o a ö ((Kin (ann ti cum o fi-cin aan aan 
o 

EJ) (kl ( O (KI 011 ? \ m f oa-nanr arm «xi an (Ki on o 2 aim asin oi asm n \ 

. a q q 

«-\ nji ti ti «sin onn «n asm ? ti asm ann asm am a-n asiiii .0 a 

aji(EJj(Kin~Ji(ui(inofu^flv 

'S s 

Q/ 

Tl asïianiiflJiTiasm 

«in «xi : rui aJi «an «an ? annn \ '^ Q Q Q Q d \1 a (O o 1 omn .urn (Ki asm ? «n turn (m\ 03 ann (KI arm axi ~ji arm 9 

1 „ q a a 
cum (ik onji om on asm ? turn \ J «^ 
a . o 

•rw\ anji o in asm aji (ik ? mi En omn a-n asm (Ki n \ 
J \ ^ "OTi cp 

a a a 

aan non o ti «sin eji asm f CU) (3) asmEJi^Jianjio(Ki(iK?\ 
J J m \ 

(Km(^uj«xi«Jiasm(Km(in?\ 

/ o a 

(aj(ï|ann2(kn(Kmnjiasmoasm 

. 1 
(ki an mui an cirjkp \ an (U (isinajin 

7 
\ (kil o 11 o o o ari «xi aan 'ion an (um axi asm (Ki -Ji asm nnnn \ 

CJ 
o o o o o ari axi ann 'ion an «ai 2 ti o \ o a a a ann ti (kJi ~Jin an (ki jir j o ti (kji n 
eji aan asm ui an cMiavn \ 

Q Q/ 

an ckji 2 aio ? an ti aan «jui ann ~* 

an (kjj o ooi o turn (o ? axi ann \ 

a a 
ann ann aan ann aan \ a (ïmfinmoiCTiaiiasm-jmarinasm^ 
l I *K 

Q / Q Q 

ui (Ukan axiol^ayianiTKWKjantKJi JkEi aan asm 1 

T a a 
«*»x oqoi¥i,([ t 3iOTj(um(iKTiasm|)\ 

Q Q 
EJI Tl «XI -Jl (UkT^ (b!k\ 

>m *> o 

Q 

on (Ukoniinn (i3> tyi an ann 2 ti o \ 

a. a 
on «xi o o tui ? (u onn aan an asm n \ 

a a 
an ari ? (kji ti ^k (Uk\ 

I \ ü 

q. a 
on axi on (Ki ejj ti (ixi -Jin ok ti asm |j \ 

/mo\ «Ji a-n -Ji asm an (kiikji ti ok eh an (i isni o ti an 

a a. / a 

mm axn (kn ann eji ann (ul\ 

00 a 

asm ann an ikn ^JkOJi (Ki ,jim 

a q / 

ui (UkO an asm (Ki o[ asm 

Q (X Q 

o ti «jl o (in ij a-n «K ti «smn 
(urn (^ «yi ajui axi ^ 


aa (m 6) O Q Q / Q 

^£ (UktkJl Tl (UI (LU aal \ 

/ O O . O O, 

«nJi ts\ ui (kji ij «ï aaa^ aai w 

q. / q 

ajiihico,a.n in Ti 

Q ( 

ui tuiaaa aruinn nnnri o asm \ 

Ujnn oji os an aaaiji o o (M -ju^ o fjj) Ti ann o Tl ? \ 

J ™]3 ï Q jkdi o ikn o mui 01 (irui \ 

Q Q ' O 

<wi«av am du Kin du aai -skisw <in aai 2 ti o ojw iui ooi ,^k\ 

a. q / Q 

oji asm ann arui ( an ? oji o \ anjlUxi JlkJIGfcJ / ouii du in aaanaannnn 
arm o urn aai l / a / 
1 [<vn » ooi (nLn ? \ tuin du aria nnnn as inn aiin antn \ 

^9 CJ 

as du naam (bJLQfinnn 

a o q 

as aan o aai an o "ui aai ij \ 

»»g|» lara.^ du dxi (kji in duj p du nniïin du ui 

O/ / Q 

(iiiiw ra naam <iera cöj 1 an Ti aai in as du 

q/ / / 

o du ;kji lai ui o ui ^ 

arm aan 13, nrmn o Uj > ojin asm a-n 
00 

(10) UI (UI „410X1 du \ o o 

aai aai iq m a-n „4kiq ui ism % 

o a O „ / 

<m<5> ioi o (Ui asin ann _*ui!i o -vi o tii !P (Wk 
a q (o o Tl ui Tl 171 T11 Ifl J| | \ 

OJI !l\ TOTfll^ /• Q O. / 

(ann (3) aoi aai: iq aai ,jm an 01 ti an ion t in .Km — rui on 01 ti an 3 
^ J J cJ| 

«j du a-n „ji(i isin inn kwi in o skn _^k\ 

Q 

o ar ui ?osm Tiaq\ (kli to ^c ui aan. is, tyi ^ * Ö . / Q/ Q fm( ^ N osmiKi(0(kri?aajio(m^(aajUTOin^atfi\ Q .00 ©„ 

t; (ui aai as <ki o _ji ti \ 

o dr 

o aai ui arm aan ,jiji an ann an ij 

O Q 

osiri ïeji n 9 (kji iui (kJi om asm \ 

13, nnnn o an (aai 2 ui (o (ka ui 
CJ M ^ 
".fcüiWiK 

na (an 3 Mm azm n ' 
1^ ü 3 O Q 

O o aai -JKi na ( in 3 n,m inn 11 Km \ 

» ü/ / Q 

,m^ (Wjoaiajinjiiua^injMi^^KOTifl^iN 

O Q Q (inn si m ann _ji ann asm an an u \ 

)^ ^ J cj 4 

ui arm j aai (M aan du ?aai(kJj;ianDU? 

T 01 aan aq aai 2 ti o o o -J a ai / Q (3 

ceji .in in om ui mm an (kJi (ka jj \ 

. r 
(kii in an du 3 axi nnnn 

a a, o 

aai 3ji q-ji _Aa-n ^m an as ti asm ij ^ 

a . . 

^ni?M\ o an sji ti fwi an o ^JkiJii' n t; aan adiTi \ 

(3 

oju du ? aai in jj uin iki oji 9 
aai !iji dij) ?ajDianUj 

1 

(Uk Hl C 

CÜJ 

n aan t\ 

«1 urn om an ann o aan 

ui anKifkno 
JÜÖ4 q a q .. 
ajui (UkHi 1x1 o aai ti n 

o Q 
ui ui o a-n aan T\ oeji ajui an ,1 \ 
01 a é i@| onn@)\ <m\ laz] 
a a o 

ti asin asin ion aq ti o aq aai -^o 

ml df .*% 

CX . ƒ Q 

r ikji aan an aai o ti ui o un in ( o \ J v£j{ an ajin (EJi aai an o 2 an (_A(kJi ajui > an turn \ J ,f, P 9 an OAJ) 0Sm O (Ulll (kil (L5> TT 

^ -> n 

Q. Q Q Q 

ÖUD1 O Tl 0^1 (OJ1 Ofin jl flfl (Cl (Wl -Jk 

a. /• / q o 

mm aji ï asm aai (asin ui as ? \ 


o ofui on ajui 2 in aq aai asin unn 
I . \Ó J 

O I Q Q OO 

arm aq uu tuin aq -ji aq aq an an n \ 

ö \ dd^-4 

. *. o a / o 

anji »ai ui asm aai n (ko „4kT) aflannnn ti ia (yi 

Ck » / 

aai aan o aq -Jii aai nrin o \ Q <öa tui I asm aai (asm asm ti aq o_nn oji aai ooi a \ 

o ü/ o a / o 

osmnckJi _ati aan om orwi ? tui aq asin ann \ 

a a a. q 5 

asm asin arm (ui Ti ad (kn ? fi] ajm \ 

ajin 01 iq ti oum (o ann aan ij 

/Ck / q a Q 

lEJio asm anaq tuin aq aqonn an\ 

^V^-* (O O 151 - ^ 
o / 

(kn 3 ji o an asm(&Ji(wi^k(bA.\ 
ca [ «su^l, 

om o o (asin aq (kn aq 11 

q a 
anarin2aaT~nnag:aaiasmaririaji(kJi(Ki|]\ 

a» » Q Q Q 

ooi o a_nn aai ïkjj gji aan > turn aq Tl o asm 

<5* . /• q"q (Bi aai aq (om o ti an \ (3 g,p nnji ? o o o 01 anarBi2ajmaqaaio \ 

o q a q / 

(kil (ui aq (Ki „ji aq arm ojw ok I ui tu \ 
Cf Jen ^«o, 

o os 

asm (Km o o nn aai aq ann w tuin \ 

I ^CCl( , 
o 
asmaaiarm(uio(Kio^/i(k)iii\ 

Q Q Q Q 

ttf]arm2aai-JmouiJiajmaaiTi(kiioaK\ (am 61 ) O / / * 

urn aq ui o ui q arm 2 asm \ 
arm (ïi arm 2 uu asm sq (wi an o UlUli 013a o^i on synno 510130,2001 \ 
o 00 o a o a «J O Tl I Q ïsi. arm (kn asm o aq -Jin finn af) o ti as asm an asm \ 

ananoo: cSj osl, 

. <3> Q Q 

& an a-n asm an twi ^ati (o 1 ] ooaaifi aa a .. / 

ojiii o ti an \ti (kn ta ffii/m ui ( asm 

(oj tui (kn a/m aq aai ^ji asm an aq \ 

O Q 

arm aai an an aq aq aji a-n a 

«^ ^üöj4 

1 O Q 

o r i (kü a-n (in aq an o asm ui asm \ 

j \aJ ^ 

Q . Q Q 

t 1 aq arm asm aq on iwukHi Q 

ui an onn asm aq on (ka Jkaq 11 
aq tkji on an ti arm [ï 

V 

o aan a-n aq ti ajïi an ann \ ajm (urn an ~j\ amm aai \ 

Q CL . Q. Q (3 

(ka oyi ui -ji an o 2 ui ooi an ui aan a-n aq (ka \ 

a 

ajinffli anan^jian-JiTinnnnpN 

I (is 

®\ (kn asm ojui (u, nnm o an ui ui _*ui 
^ CJ 

Q OCÏ> / f Q Q 

ann aq oji on an ui (asm (asm o Ti an \ 

a. o// a. . s 

tuin an asm (o aai Bi nój) n anaq \ 

a o o 

asvi aq tui aai ~an aai an aq om (ka 

O ( «^ 

GHiin ( ia tt turn axi ti o o \ 

Q Q O 

(kn (e ^ji aq _4kaq an aai Ti 

turn an ai 2 , an ui ei (kn (kn 11 
( (S JJ<A 
mm o «1 aq (tj on on (nnnn on aan 2 aai \ 

(EJionn?(kiionnaajio k o bji an arm as amm \ 

til asm (tui (^k o hui (ia ^ 1 (ojj (tj p iiui (lil 

dJ si f. 1 6) i du\ cuin axi o axi adi (ui o ^j] axi ;Ui m i 

um o ei an asin : e) (asin (asm ui xi on \ Q / OC2^5 oxm (Ki ei asin axi .ui nnn ui on an \ 

i3,x;oxian(U)ei~Jiaxiii 
^3 " J a 

Q „ 

tuin o ktj K| o 2 a-n il \qji o um ki ann 3 tm Q OfUlO in nnni aai a^ \ axi on xi nnxi aai a^ 

d I & pd 

a a-mi 

Q Q O anniui o on axi o acin 
JJJ J[ 

Q O Cl O. / . 

tkJi (Ki an axi _^uq o asin axi i ei 

«m d d^ 

Cu / 

ixm nnn o om [i \um an i^ x: axi xi o i,?i \ 
«SJl J^JÖ 

1X1 (UU 

Q Q O 

an (ui aq ei kw tui ixi (uuxi n ei onnfifi \ 

O- O 5 

nnn in ei o ajui asm ann an (kil _dk^ 

J ^ l 

o 
ann «i om ? an on an ui 2 uw axi „&et -ji Ni ii 
1 \ [ Km, J J[ ajm ojui axi tui axi n ei annnn \ 
«.n turn (Wi iirui ixi ann irui ann arui 13, (y \ (U1 11 ui ^ asin a ji (asm 

c / Q 

in n 1 ff n n n ,' Q Q 

um o /(ki 
asin o o ? axm! ei axi o ^ . cl 
as: ei xi aum ixin uwi axi o. \ 
JJJ JJl 

'Q q 

ei aq as ann axi asm ann o 

J J ) (O 

axi tui axi ftei^ei aai orui o ei (Kin arm xi ui axi euxiaei i y i ui «q o asm an anj nnn ^ q ji n on axi nnn Jirï irni » ^ o . o / a o .. 

ltti ii xi aam aq um aq ei o 

21 d d«i 

o snsjiaq ca 

ei asm \ arm ii xi a_nn aq uw «1 ei asm an in \ o ax 2! ui „aojm nnn axin an arm ? \ a. o 
an 

'O Q / _ 

iKïi xi Lann asm nnn an nn \ in arm r }: 3J 
/ a 

cun nnn arn aan m nam ui xi ann asm 

^ CJ ï| (OfYlSl) o o i arm aan an, -icm 3 xi o T rmi ei xi ? uin ei arm aan n 

JWï C9 j 4 

on axi tem x] «| !kw _^>(m o ( / (Ki inn in an (kw ~A^o o (ui _jtd nnn \ 

o - a o cï> a 

asm (Ki _ji o iian (Ui ~rs) ciTin nnnn (Ui oji axi -jw asm 

CJ CJ JJ 

as as nn n d-n .ji o an mi axi a \ rasmajif) 

Q Q 

«^^ arm xi ,ui ^3» nnnn o cum ei (ui xi (Km asm ii 

o ' 4 

cm 'inji (KW anji o. ayi l nnn (ui an ajui \ 
Qjui axui ei an aq 3 aui oji asm an axm / ajm a;ui axi annnr] annn m ajui axm IK] > Q oji on arm ikui t nxj) . (KI) «q axm aq o- ■ ■: IKJ (<K3 I» IHll «Ml 3 IK I' 

fl»q(oas( v ixiis 1 axi 
(ui xi ? ajm «n niin aq ei axi (i \ 1 ?ajm on niinaq ei axio 

/ o o 

anno um nnnnn is» ayi .kw iul 

aan on ji o axi nmnn ormn ajui an axi axi .ji axm „Aoxi \ 

^ ^a& ( 

Q Q / 

nnn 'ion „&ei in as 3 xi asm \ Q 


CL otio\ um o annn o asin anan axi _&OTinfi 13, ayi \ oo 
asm a 
(^ «si, 

ei jnji an (ULoonnri 13, ipi um ei ormn o asm ij 

um axm o osm tui tui arm on osm \ 
J ^ | «si, 

Q Q 

ei ormn o osm o aq ei oxi o 

ö, ^ dJ dl 

Q. k Q Q. 

o ei arm 2 axi xi um onn osm nxi u\ \ 

r> I J 

Q f Q 

mi anai^Ji ri mw (o oji xi 

um sn ann «] aq um ann axi asm n \ 

um nnn arm an an 2 (Km -j xi nmn 1^1 \ 

c?v q / / 1 ^ a 

umanarm an (15 x: axi ei ei (asm auani? 

q. q q a o ' 

a/ui nnn ann on an 3 (Kin aq acw -ifk^ a A fann < 3\\cmcm\ 01 aan «j «mn 3 Ti o (um o (ka o an_n «ji d ^ 
nrui o (Ki ~3\ win o tuin oji ann <ki aan \ 

Q O / 5 

anmnoJi(LnniKinaiiiianjiljTn\ 

a / / a 
(KJi I onn onn «1 Tn in a-qooi «sin ij 

(X + a/ a 

urn ikti o a^m »ji ann ti azi nq \ a o / a 
a_nn aq ti ojot aan mi Ti %y 03, nnnn o ion asui ti \ 

iu aj asin aan on <yi jji [arvm Km \ ex * a asinaan on 1 


cr^ q / mm aan ikJi Ti ? ajin aq a/in ? urn ao amian am li \ 

> er \ Q 

niyi tui on o asm ij 

q. . c^ a 

otoctx ^k (yiKSlO EJUq ÜLfïKKÏl 0Z1 ITCinTKH) \ Q 

min 
Ö nn a^nimi a 
o a ,gx O * OOCX nannaq/ on (in 2 aaanfi 'aj on onn asm ia aq a_n om o asw n \ aq anaaaannnn uui tai aa ui asm \ 
^ J153 ( KI, 

.. Q O Q 

(EJi ïj ain alm onn at] azi 2 aai a.n iki i 

Q 

OJI Tl Tl ISïl EJJ |J (KT] [Tl O, «*J1 \ QO -On Tl I 
J ) CX Q> Ti uq Km .jlojiii azi aiui o aq ,j Q Q 

nnnaim m azi 2 m aonaq o a-nij 
0.0/ 

TA 

ij ia o (^k igi urn irti on iT^aran 

Q 

? azi azm aq o Q 
'S (ÏJIBJ1 / ex .. a 

tui urn aan at] (yLaT.mn.d3v (yi ; azm aan \ O * / Q Q 

im K)fi\ s-j\ nnnn aan sai ui ~ji azi 01 twi Ti a r «i twi n \ 

Cl f 

tui (UL «n ia o t; o uui aa .nn oji aan ,j 

o 0/5 
m OsJLan n ts\ annnn arm aai ei Ti \ m OsJLan uijiannnnf 

i »q? 01 arm aan] asin aq azm aa -J aq ? azm azm aan ; iq oji oji ?q asuj i n on aq san ^ 

d d>3ld Q Q 

ia (armS)) oji (arm ojuhu <yi (EJi o onn ij tui annn !kji 0,1 asm o iBi (ka 'in n u \ 

o o 

o o aq rui _*io amn azmn 0/1 \ 

O Ó ö, 

O . Q Q l«m Ti £Ji ai/in (kJi azmn asm uq ti o o asm \ 
T> GJ_ ö, d" è o 

(KI / C> injazi au t;m ia o aa ij ^ ('. ! ti tji ikJi ? un aaj) o an aan 2 ia in annc,\,rm azinij (bi aan La-an ia tji ikji \ un aij) o aq 

. Q Q Q 

eji iEJi aan ~an afïi onn aan aj^ \ 

oum o azu ici ~nn aTn 10 \ 
CXI ti n^n aan aan an aan 2 ti o \ 

jj ai | 

aan ikn aan ojui ? an aan ? azi o ikji -* \ 
azm aan nri arm 2 ti o mi Q asmiKxaaat] o 3 onn ajj aan f \ 

i d \ J 

<i3\ oo?iïi(kJi«ianji?nnn(La azmn nnnn aan aan o (kn v 


H 

anaan ?oas rasaq o^nii 

Q v Q. ^ 

(umi azi asm (KJi ~jm jan 

o- q. / 

tui as ? ojm *; aan o (wi ^ 

1 (Km 

nan o an3 mm ojui aqn,(p n aim \ 

Cl. 

(Kji| r j?ajm(maaii2Tio \ 

' / a a 

(o ti asm (o ia o asm \ 

/ Q Q f f asm <t??/)\ lanaazi (wionnn(ai.umitt5.^f:ia nn ojui 2 ia amn 

^' ^ a d q cx a 

aan (kji üji Jkaq ~jm azi as ti min ij \ 

/ ■21 aan nnnn aan tu omar 

Q / 

ia a^aafiA, arm ora nnnn m 

J fo 

o . a 
oji ia ojui iwi (ai urn azi oji o ti aj in o asm ïïl 010011 (onn^) ^a& 00(0x1 3amnn¥ . Q 

axian^JuiiKii^ a / a 
<^ o tuin .ui ti oraa o ajm arnn m ti [ norm aai iwi 

O Q 5' 

T o ti an ann «n axi o o aai 

O Cl. 

(kJi ti asm urn o asm om / O O Q 

o jxïïi osin axi o ~J) ? ajm ti \ 

o .. / a. ei 

il o on aai -Ad^ ï\]1 ojiii as th asm n 

[kil mi m arui om \ o o Q ®> (h/1 asm. !) wi on Jiazmn asm «xi \ 
Cl ^ G* 

Q Q O * 

axi axin öuiji ajui ? m axi o wi axi an/wannn a/ui \ 

a Q 

om axi aoa 3 axi onn on (u \ 

I \& dV 

O CX 

os (tn ~ji ti onn q aai an >cj !KL > 21 (ai mui aai -Jimn aai -Jimn aai on s \ 

Q Q 

o in ^k (ymin oq aai ? a_nn 
ajio-q ? n_n rm <k\ji annn 

o * Q Q 

asin ei ^ji > a_nn an aq o a/ui asm \ 

q r a / a cv 

£o ^k öyiaziasmLi'i'i on taxi 2 aiinnji an aai axi EiKkJiTi \ 

ü ü r^ 3 I °™J 

Q Q Q 

an axi a-ti Ti t; adkcum oji 

I a O ^ 
o o a 

o an asm 2 aai axi „sikaxi aai - 

[ «il, «si, 

a q 
on Ti asm iïji ojui axi turn asm ,i \ 

oji asm (Hi o om -Jin o on -Jm ari i-n n \ 

a 
cq on aai a ji ti o a 

(X Q Q 

ojui (En ti ij axi «sin kji axm n \ 

JKU J{ 

q cu 

>n.i\ (u a ji oji _ji aai o, arm ti ? ajm «n on 2 o on 

s Cf J ) l CCl 

ai £ii 2 ooi ion asm ? an ajin an om ? f 

Q Q. / O 

in o (kii _a(o oji ti \ 'n o ai ~nn 2 HMOlf] \ 

CXI (ann^) OJliï OOI (fcJl E| 0^2 OOI OOI TÏ o 

l CJ ti asm asïi arj *u 1 2 om aan aq axi nri oax 

Q 

adi aq aq 3 aai o annn on a ■ 

lö cj 4 

0X1 Tl Tl «] 0X1 (Hl (KJI (K lil \ EJi aan ? m l^azi si ti on onn 2 a q 

/ q q. . o a 
a_im I os ? ajm om tui a r irm 1 1 ^ 

^\ CJ 

aju) asm o oJi am on 

o (urn (Kji an axi o (^ <yi 

/ q o a 

(urn (bUEJi as an n osiii ai «u 

d JJ 

Q Q 

am orui o ? oum ti \ 


o ti oai o » ji f \ 


j \ 
5 Q. oji EJ] am ~Jl on annn asm aniui \ 

J Q CJ 

<c^ a a o 

azi o asm am (i n <uui (kji ti a ji (ült; iyi\ 

(Hl oq , on an l -^(ui o-q (ba, 

!Kii annn asm o on arui o n \ 

o o / 

on ti 3 o o (kji -ji arj oxi asm ^i-lann \ 

o o o a Q 
o an arm ann aai aji (uui asw \ 
J ast, an ikt, 

bOi en axi o (^ a\3i 1 / a q 

onn as asm asm an (uuonn aiui ? \ a. / a o ajm onn onn axi an anji 2 axm axi si in n asm an axi ann ann an % 

{ J\ó K a ^4 o Q (Kil aji atj Ti 2 asm (kij asm ^n.fcji 

ajm (o o «] (kji ,o oji ? \ 

a o o a 
ti o asin ann urn oji oji an (l 
J »^1 KL, JJ 

o a a o a 

nnn aiui aan an an ann o ? am \ 

d«3J \ 

o 

1 o?amo(Ki 

o . a 
■^ OiiKei asm aai ann axi \ 

ü J J ÜRÏA 21 o Q (onn <u \cm on\ iui (ui n si (mnnnfj) omïn nnnn 13, iyi «n 

? (O (UI '«l/l ? ooi 2 Ti o \ O-JI aj| (EJ1 (kJI J O (UI. «11 ? N 
Q Q 

anaa Kin an (uit; (wi 

I ^ a 

O Q 

oasm(OHmff]ar|(ici(uinasmj|\ 

O CL O O Q 

as o ^ ii i an an ruin an arm aai 
| ki, 

.. o 
asm o o nri asm a-n n 

(KJ) oq o 2 an in 2 asm ~/m 3] (O asm -Ji asm \ «i^ ra ei Ti ? aai «ei nnTi 2 on arm ti (kn asm ei aai 2 Ti o \ (mn is. arm o (Ki _*Kin cm™ 

/ i 
aai nnnn ^ t: araa aaj) ij 

Q 

Ti ara j.o <uj | ki Ti ^ 

o 
aq o »a_im (ia naart annn ouui urn ™«3j>\ (ISmiH o 3 q ? o om arui amn a 

o Q 

aai ito roi aan -jm am rwt on n % a q 

^ji I o M nnn am ji,oïi asm a n ryiT; (kn \ 

Q 
tkJi (kJi (uui onn asm an asui 

J O 

Q CL 

co asm «l on »q o aq > - 

Q / 

ajin in cum oaji 13, an n aim \ " 

ar o e> a q 

arui as o ? an arm aai arui an asm s \ 

\ KU cJj 

o 

o o ki (til ti arm n 

C> O O Q 

ooi arm arm o om om j.e 

CL . O 

^ i( j\ Bi ti Ejj ikJi ? : Km an ? oji as ? imn <kjj uui cum ? \ 
cui asm a^i asm 'irui on Kin aq cm aq ? an urn ö -&(ts. annn -$\ 

Q 

aai 2 ti o (k!).Km o auui asm ij \ fannd^) oji o [] iüi ru ? inn an arm n aai \ tSJy arm arui 13, nnnn o 

CL Q 

o nnn ? am an «| a-cm ? jbi asm \ 

o .. o 
rui o Km ti anaarui ti aai .jukn an Km 2 asm o 
) w, ^ ( 

Q . CL Q 

(ui asm f] ki tui cuui as ti i asm i] \ 

CL <3 

aji'ianiq (umarmajui 

/ 
arm o ki ~nn OjUI 15. on n on™ \ 

o™ y 

arm th arm ti o mi ieji ikji _k \ 
O] *> an 

o (asm 6jk(is annn 
aruiomKioani(uti3,\ 

Q CL ^ O Q 

(kn sq rum asm .jm nraaanji ti kïi _*(k.H ki o aq ^ d y a q 
o?: nnnn Km oum a-n an aan 

Ó Ö ^ 

a cr> 

(KJ 0JU1 KI -Jïl Tl O KI -Jl (IS ? N 

(ui o ? Kin (o (ui rui 

ca 
rui ti ti asm ajm m aai ? o asm Jd m ia k]_(kji armn asm ^ <vrxrw\ Cf ö, 

t; (uli arui o asm ^nii asm Mm ooi | 

o )) 

O Q Q 

(ui asm u-ii aq asm «q aan Km _diannn asm t: cula 
^Ö J <& o 

/- / / Q Q 

b Jkas ciitlt Uu ) ajm aq an (kil i] 

(tri aai omaruiMi oaq ? \ 

nnnn on ti (nnnn Km tyisj ion asm n a cv Q as ainn a-cm o as um oq an a ji n \ d 1 O. d- t\' os 2 onn JkKm ti osxn (kn i^oa t: art ti o cyi \ 

. a o q / a 

oji on oji (kn asm in aai ieji (uukji aai aq Ti \ ((UI Hl i OlllUUl ann <=>) cï> cl q 

ooi tt/i ajm as as anj q axm \ 

CL / 

Qjui in ojui asm na win \ 

Q Q 

t; (üKuin o <kh o an tas i 

a «3 4 anji KiLs^wino xoi ajin (uiajin a 3' , ;mn \ o (mitu \ naaqc ^ (ULE/ioiaTiaq \ 
ÜJJÜ Ü 

Q / u 

o 1 ara\ (kji axin cl/i q (um citit; on in aai (Ui \ 

O OO Q 

un om assn o oxi aai ceji \ 

° ƒ 

aai asin tem iq aa aai - 

dO^ 

Q 

aq xi 3£ o ti aai (ujl\ 

cf * Pd* 

O' Q Q 

ajm on itnn axi oji asw o eji 
(^e amn ar] aan 2 aan \ O Q Q 

(UI Tl (LH Tl O JCm Cül 

a 

Q. Q 

won o^iEijanjjijflfiaqo nm*<LMüTi^f:otirinnn^ 

O O O O Q ie/i nnnn aan aixin aan ti axi 

cj O cj o a 

Q 

o min o ti 3s tui \ 

J ü 

aan (UKeji anajui asm (mui \ 

Jd o^ 

I Q Q 

aan on n asm ~Jin as aann iki o m n \ 

Q^ C> (kJi i ann ass] e/i toi aan 
o J iki o \ om onmi aan -jïi 3-ji min ooi n 
«ao-m in I on o. Ji oji (La nnnn annn ajui turn asm in in \ 

/ Q Q 

ooi ojui o (kJi ^i axt t-oi as anji a \ 

i ^o 4 

axi nanoan oaanaxi (K 

/ Q Q 

ajm axn axm an a^.^ (ul\ 
d-1^ * ü 9 / Cu 

nnnnn an in annn ajiii axi ti ui o 
I & Ó CL 

(onn c^ \ ieji ann ? CL 

ajm ti asm Q Q 

ann o o-a ti (liui o arui f \ 

KI, \ 

Q /CL / O* 

ö«3 N axi oxi ~m an asm (ann axm asn ia o ie/i o oq ? \ 
a q aan on aq aa ~nn on ar 
/■ q a o turn ariiikJii) (U| i asm ajm 301 (Eii _s» ¥in \ J o ajm oji i urn oji a-q f on / 
ajm ia syi (E/i oji ann aai a-a — nn as o -Jiu i 
(sol ari axi o \~3Z <q\ \ 

Q Q Q 

(En ti o in ann ajm asm \ 

JJÓ 

q o a «3^^ oji asm on ici o oro. aai anni in l oji oji ajm on asm ikji 11 

^^ ^cjl cj^ l % 4 cuiiinTia-a?(ïi(Lnn(kiianas ttl Hl (Hl » U rt7)ö-i C? (mn (ba.: aai asm aq o 

I Q 

(En Tl o ! asm ooi eji ^ 'irui \ 

Q Q Q (3 

o (hUT; (UianckJiananii 

^ üéd ^ 

Q Q / 

cm aan nnnn o tui \ 

<Z> f Q Q 

aj ui o (kil in ti a/i oa\ 
s 

/ Q Q Q. /CL Q 

i (15, ^jr a_,uj xoi oji ti ajt'i on «1 o Uo ^ oa\ 

^JJ G) 1^0 

a . Q Q Q 

ajm aai o aq n-a axi ~nn ti o i 

d*^ J 

a » / / 
TiojioxKEnoUsin 

Q O 

asm (e ? ajm aji asm axi aai axi il \ 

o Q 
asm (ejj aan anji n aj¥i o oxi _^kajüi win 

a 
axi asm oa cm an nji il \ 

5* 4 

Q ü O Q 

ciRaaon nnnn on oxi 0-11 on os tui ~j\ \ 

CJ [ «M 
o dji aan ( ihji axm aai (o t: anji eji ti om \ 

^ (KL,^- J ^-^ ) J) J J <W\ 

C i Q ►. Q 

(3 -idos nnnn Hm anoq o-uaimafuijj ^ (30 fom c-y ) etui nnn ? a_nn urn in asm - Q / Q 

aq ti o i asin ooi ui _5v an/i \ 

Q Q Q _ Q 

araaiai run in sji o ~ji «1 9*1 001 «sin n 

CJ Jód 4 

iejiti aanvai ul\ 

O Q O £L 

inn «n o 3-ji _^as o -jiti 1 \ 

O Q Q Q 

ct^\ auiaqas as ïh.1 tuu [bkOTi^; m\ 

d d d ** ü 

aq o «sin an ~nn iq ajirkii Jk\ 

Q Q 

rut (Ki on annnn 2 (wi aai -^un 

a I r j 

/ O/ CX 

oa iyi o sb in ajui ui aq 7 \ 

/ .oo ra* 

am (Ki an in aai as aq o -Ji tj 1 \ 

o 

an aqn ouin aai ti o-ji n 

aKO~JnnTiTi(kJUkasiii \ 

fin ofui \ <m\ (o jj n ei (kn ? asin o oin on -jui as as aq ann ? \ 

/ 5 I <kJI ï| O 2 (11 Tl 2 «Sm ij ■ Ti 1 (&i onim (kJ|ïi02nf]Ti2!ibTn|\ 

Q 

nrvin 

O 1 df_ CJ Q O CX / 5 

3K uun on min o arui o asin aq iq \ 

a Q Q O Q 

^s a^ko asin E] an aqTt 000.001 nrvin \ 

CJ ^ 
oji ti on inn am rat Ti 7 \ ojj ti on inn am rei Tt 7 gp anj*j Q (ujasi 1 o axi ki o Q 5 / 

o o o ti o oq ui 2 

>ü I 

o > o . 

(Kin ui Kin o ; on inn 2 rui o aq asw -Jin aq inn ^ 

co co I co j 

Q o / Q 

o azi in am ti 1 «1 rwi 2 Tt o o I ui on o 

dV co K ^ 4 on inn 7 aan ti «sin n asin oq o i r ui ? \ I Q 

on aai ? t in o ti arm si -J (kit n \ 

J 4 
(WKmiKjana&o.JiTi on am 7 
(K7ffl\ ! is, "se (a^ a\"3i ^orn iirui \ ^ arm .0 , fj.i on an 2 on irmnaanna \ 
lS ( I ö. 4 o / .5 

in .is 7 (kji nsm .inn o in ti 1 am iq iq 

> «5 ■ ■ \a 

a. q o Q* 

ai an iq o sn ann 2 an ti as ki o -j ~u i \ on an iq o sn on 

I d^i 

on (Cl 2 asin Q 
( ° «O, 9' arui on (ei 2 a?in ooi fkii iüi 

(KV 

O a,a OAia o fcji nn amn ann 
3n q-ji o i im rei 7 idi £Ji asn Uj as 11 1 asin n • o inn asin (kJi ann Ij «yi 3 J^ O $ ici (eji ui asin o «] o o as ti an asin 

O O / . «O Q 

on ikii an rui 7 (ïiti am o an n a^Ji am aq urn ieji 

I I 1 4 ^j o 

o ti ann ciew ^k\ inn asin on as ai¥kamn amn \ 

al a j 

I . Q * Q 

^/ n ■inn ^o iinn arui ^kinn jq ti ann arm aru (KJi ,1 \ 

o uin asin tu a nn at] x^si 2 

a. a 5 

iiiii o (bA.aTnm ajin on mui Ti inn ê «q \ 

/ . a.' o a Q 
an a n 2 ti inn (o rum (kji mi aq ojïi ann \ 

o a 
ui ui uin asin asin -u an n \ 

Jcj 4 

inn as an a-nn aq an \ aq an ■ 
JJ 
im Ti SA a^i arm o 7 f <^\ aai ti SA nji arg] rui ? ojw o ti a-t 1 \ tuin (o inn an n an .jw on uui 2 sn i 
^ ^J KI, ( J t 

inn (kJj mi (kJi ^ ia: I^m asin o Ij ïji -i(k\ 
o p. (3 -Ais onnn rnnan imn «inn (o ikn oüi ana O Q «n an oaquin yi\ 
l J ü 

ooi inn on aq oj\ 'arm o -j (ui ij 

r 

m n (kJi -Ji an ann Ij o 3 r ru\ aj asin ki ann a ti o (kn o i in o (kil ^i.\ a s 

aq o ttSTJi fi (kJi -J aq ann on o 3 7 \ 6;u in Airin arm ) on o o a„ 5 

(Ki 3 ti osin «sin oaa ooji iisin ~/in ori (kji 2 orui ? (fi inri \ 

O ( U 

(ï| (LCl (11 TT] O dl OOI 2 (UI Tl (UI Tl O Til 

O. Q 

onn arm mi -jïi o or tii asm n 

o o 

asiii aun an auanm \ 

*j > ooi (ui uu ii aoi ai arui ? arri onn o an ti asm n n 

O 5 

o tui n arm asm _&o o in in 2 ? \ o o a tji jj in ixi 2 r 
o 

(Uil (UI (UI 0SY1 >£JI O 7 (KJI 0SU1 (LJUl KI (KI 

(Kin ruw (Ki ji arm win il o no» ~nn an ooi «n arui 7 ru (ui 

O o. <a 

nnri onn '.ui ^\<^ ti asw n * %■ tuin m oi aai arm o -ji ooi n \ 

O Q Q o on 
^ I (Ui asm an ~mi a^^ :Ulj j qoi arm ar) onn ~*arj arui ? «*^ itü, Truunui (ui td in ai o tuin arm ooi ri \ 
^JJ CJ l ^4 

5 

o ar) 'Kin 2 <ui Ti o in ixi 2 7 \ 

o o 
' hui ooi arui ar] 

Q. O /O Q 

oum nnri onn o nn n arj ixi (Ki -ji acui uirj (Ki oi 7 \ 

uw on (ui*)!i r i r ui aai _jk? 
(IS3 \ 

om irbi an n aa an o an n \ 
w af J <4 
("i o \ aai rum aai an 9 urn :isri asm oi ooi o \ 

/ Q. S 

an {.£0 o "u i arm an uui i a-u n \ 

ca l cJ( 

13, annn o arui nn an 2 Ti o turn Ti an (o 
U K ( 

O Cl/ .. . £3 

(ka o :i ie aai iai a an ai o 7 arm arui ooi ij \ 

«1 aai (in arui _*<w on ojui (Km 

f ei 

ooi i (u nc ti asm -J1T1 0(1)1 \ 

^ J J 

Q / Q 

"o-m O (UI. 11 1X1 O (^ OOI 0X1 'li rui asw \ 

na iqanii on ooi 20011 

5 (KJi asm o o*] in. (Kin oq ooi 2 ooi i 

cJI o au aai _jih in mn n axi ti ooi ? uw asm on an \ 
^ 4JJ> > O IcJ (annarun Q Q. O (3 

o aai ,ju arjumarmooiamn(Ui(U|](UionariJi\ _ „Cl (2 

(umciT) ,o i-n o ti ? \ 
aa. \ cJ( na. 3' cm «n rum 2 tui nnnn um ooi \ 
>g? N axi iq ar] axi 2 ti an axi (Ki ^rin (Ki 'Ui o Ti ? \ o o asm an in an asm ooi an an an an 2 \ 

rui an asm 2 ojui an ïq (3 Jkic armnr) an axi au -Jm ïj (Ui \ 

an asm 2 iaji fkii nol o (Ki a-ri as (Ui -Ji ti \ 

a a a. 

(UU) rui rm.T) (Ki (ui \ 

/ . Q 

(13, igi (Km asm om an ? \ • d / q 

«^g^^ (U4i(ULn2ajui(uuianasmTi(Ki(uiTi; OJ o 6- 5 

an tui? im an ojui 2 ana o ti ooi an tui ? im an ojui 2 an o x 1 (kji , ann ö^ac aTin o (kji asin ti m aai 

^ J dJ^J I 

asm 2 ajui aai aai jtn ? mm ik| ok o -ji ti\ 

a o o q 

mm an an '&a an -jwi ai ii i (kji i \ 

Q O 

(Ui (ult; (W1.4UI ui _ji »ji o \ 

o a. q. o a odö\ arui an ruu asm «i an^noi aan an (i£ (kit ieji ij x 

o , 5 «. 

ann tui ti 7 (o inn iüi asm 2 

/ o ► a ü5 
cum an ei asm te ti a a_n asm aa an \ 

oi an (kji an nn -Ji ti an on 3 osïi -jin o ooi \ 

J [ ccio 

3c (WkTi rq fkJi onn 

ML. J O ^ 

Q 

on £Ji nol rui yan anri \ 

O a. a q 

wfl \ aj) asm an o arui an -akrui ^j) au an nji \ 

JaJ s J(^3c 

öej] ooi an an an,'i arui an io 2 an arj i an iM 2 an n o ti af] arm 2 aai t: o nnnn turn o an an ^ 

o. 'o o a^ 

aai a-ti o ruin ruin an an noi o ok \ g (ann arm) Q Q 

oom xi aai o ooi -ackji * \ 

Q a 

tui aam ann 2 aq o ojui \ 

/ Q 

<w£-o ooi oji on arm xi aq ~3» nnnn o ooi o 
s J CJ 

5 

aai 2 xi o «tn aai aq o 2 aq n \ Kjl (Kin M O 2 (KI Ij «. V oi !um i m (axi 2 ainn oom an xi a_nn an an aai ? \ 

a, <r> q 

(un on an (in , (kü (Ki (Ki axi aq ann _skaq ui asm \ 

O Q O Q 

o azi luifi dei (Ki «sin ? 

J cm ) aai an arj (Kin 2 in o ann \ iw/an (U¥l(U1(kJl-Jïl'Ln OOI !Kj O 2 (KI ? OJlfl 

5 ., 
(Kin lï) Ol ? (UI Tl (Kin atj 0511 2 

(o axi (ui asm ooi (asm ajm ooi aai an aq Q O o 2 (Ki i ooin o arui \ \ 
Q. Q oom ooi aq asm 2 cnrn on ajui an ,-Jm nnn arui ,jyi «er tti asm n \ uj (UI an 0X1 nq XI OOI 
XI (is xi asm ij - o / ex «. 

ooiajinrjooi2X)(EJiooi?\ 

o Q 

odmn «sm (Ki -Ji asm xi nn aai 2 xi o ooi o an \ ' l l a_rm arnn anxiaqazin2mxji2(iaii|i\ n ann 2 (ïi (ui 2 arui ii ' Q Q Q 5 

tui as; o xi o an, aq 2 (Kin min axi aq aq \ 
Ó 

O / O Q anoqü nn (Ukcinnn (a o nq «xi 2 nnnn ajm (&ji (Km arui ann (i \ 

(er ■ ■ d «ig, 

1 ann 2 ann o xj ? cun ^asm \ ooi xi an aai onn te (Ki ^ . Q , x ( o nn aji asm ann (oji xi o (kil ~m oji ann ? \ 
^ (osl, «3JJ \ 5 / 

arm aru (ls> nnnn o an ann n 2 

cj ( crüi 

(TV o / 5 o (kil ~nn ann annn : asm an (ki ~m 2 o ? ann arui an in \ 

J 03 I \ 

Q O O O / Q 

o (Kin -dk? asm asm ui arui rjai aoj 03v a^ \ 
^ nnn 

ann x\ o ann o aai „*? 3 (ann arui ) / Q 

o» nnnn o ann xi o (Ki n \ innn o ann xi o an ü ' 
CJ ^ J4 
arm arui an aai 2 xi o ann arui nn xi ooi arm an j an nn xi ooi arui an i annas?(ai(ciafl~nna(|(arj3(Kinjj 

a o o os 

tui (Ki xi axi ojïi iui asm asm aan nn ooi ^Jk\ 
axi «si, 

a ant 9 W naaaq ajui 2 axi nnnn ann an an 2 aan an axi nn an 2 an \ 

J\ [ u «^( H d 

/ Q ü Q 

[ajioxiaaiaqamn 

^ dGJ 

/ Q / 

ajm ajui anannnn an ok aai 
fO I J 

Q o Q 

anjo(Ki(a(yianano2(ifUi(ioio 

Q O O. 5 

aai aq nnnn turn aq aan nq o 2 ? \ 

/ O /5 

oom (o nn ajm 2 ann nn aai 2 xi o ann arui nn xi \ 

a o„ 

nnaanxioooiasinrkJian nq 2 aai nnn «oi \ 

o o Q 
axi an il an annn aai asm -dkooi ? 

o 
arui a-n ^kann arm aq o an il \ 

asm arui an arm k\ ann arui aai o nn ann 2 nq 

o 5 . 

x; arui axi asm aai aq o 2 % 

/ ü Q Q Q 5 

fkiioanasm?(uian aji 2 ann ojui an at|an\ 

/ o o Q Q 

nn (axj 2 annn ooixi?\oooi^^oxi(KiMm«smi| O / Q 

ann arui aq xi o ooi axi \ asmaq an . an xi o ooi (i aq an axj||an / 0O12(Kl"'S\ annta \ rm\ an ü n (U (ui asm an ann arm 03v annn o m aai 2 xi o 
^ . CJ I U/ U. /tl 

arui mi ann asm m arui axi \ 
J .osl, ^> 

a 
an ann 2 an ann xi o xi t turn aq a \ 

ooi xi aai axj||ajnno^Ji?ajman||\ 

Q/ 0>0/ q 

«rui an ann 2 xi o aq (Kin arui an asm a n 

o o 

o o asm ann arui aji | (m 15>\ arm o ti axi arui asm on asm i ^ 

w, G) 4 / 

*gn 141 ^ <B1 'tfLI ^ ™Tin O tuin 0X1 O O O -Jl (Km fl 

^ ^)) cj p 4 

in oxi 2 nnnn ann arui ti on ti (Km \ 

' ^ o ' 

(ui nnnn om ojui (kji (arm 

o 
azi (K3) * ui (i-n ,jknn o ti \ 

O Q Q 

oi o (Km -Jl aq ? (irm (kjct aq 
(CTi(inji(in(Km2Tio\ on ■ (urn on (kji aq as ieji -Jl ti \ 

Q O g^ oo?om(Km2(WTioQ<3i(ian(KTn(m~i(Ki?\ / Q Q 

3k (LTJ1 O , (KJI (KI (01 (KI 

o 
axm2TioiK)(Kin?aj)as?\ (KICK 
Q iki (Km ? tui as r -arm (Ki axi -jm (ki n annn oxw axi \ 

J d\ CJ m 

a<z> a 

ajm(ï](Km?ono(ismocEJi(KJi ^\ 

Q 

Km asw om axi axi \ 
nnn 

aji o axm (in iki 2 arm o arui ? *%> 
*> «MO J S 

. O / Q O 

ó\ OsJi (o ^ji axi (kji (Kin ann arui axi in axi o asm \ 
J)T!) oxl, ^ ast, 

cl a o / a 
arm (ui azi arm >irui arii (kii (J-Ji il \ 

3 4 

(kjiti ? on ajm arm (kJi axm axi a \ 

cl „ o / 
ism arui m arui oqaxm arm arui 

o .. a 

^ orui axi asm (Ki (kji ? ojm arm ijji n 
"si, \ kl, cJ[ 

O Q 

o asin ann (in oji 2 ann \ 

a / a a 

«sm arui axm at] cbdnnnn is, ayi \ 

l Cf 

Q / Il 

^\ caio^nxmnrmnanjioaq-jmajuasaAJikqavii 

«j (axj 2 annri !kji o „ji axi o (Km \ 

ü o 

ikji ti tx arui axi asm 
ast, i axi (kJi axm 
ast, asL, (onn 13, \ o axi ru axm (o «n (Kin 2 (kji \ a 

asm O c a axi os ? (urn axm axi (in o (yi\ 

) \ ■ «M O Q. 

: (UI (KI Tl asm ö-i!kas nnnn ojm axm ui (jki \ \ axm axi axi/ 

as annn turn oxm aji l/kit 

q " / 
^ axm axi (Kji nntKmntMTi^TXT^acuiaxiasm 

a 
axi o asm ~*oq te 2 onn cum arm (kJi [i \ 

1 "^ 4 

(Laos nnnn axm axi axin \ 
J Ö ^ 

Q O 

(Ki(CTiaima[iaq(kJi(Ki(EJi2ann «. *. 51 on aqrkJifK] 

(KITU O (KI O ( 

cr ^5 

arm ti asm arm \ q a. 

osasaqTitaJiaxKEJiarui Q 
(KJI (arm on axi axi ji (Kioruj a 
an\ CL Q 

™^ ojmorirMaj^ajiaxmoasajLaaxintkJio a q . / 

arm aq ann ? (kji as> fl^Ji \ anaxiioTXoxiTioa^ix 
axi ann u 

axm om [i asm ~m o on t annn annn axm i 

oo . a 
iki nnnn o : (Ui oq annn ajm arm (kji il ' 

( c j dcj ^4 

o ann iki nnnn o : (Ui aq nnnn ajm arm (wi n \ 

I C J 
o 
(ka tx arui axi asm ast, 

(kji oxm -*oxi as aq o _ji ti 

/ o / -a 

aji(KJioasm?:axm(KiTi!ism(^Kjasmarmas? \ a . a 

axmasmarm(KJiaji(EJiasm\ (b^ 7 o 

;t^ arui axi asm 
asi, 

Q Q. c / 

ei asm (in oxi aq (kji H5,(Q\\ 

o a 

cum on axi _A nnnn o on ann fi oxin \ 

"^ CJ cJt"^ (KJI ann (ui [asm ojui 3' 5 a arm o an (eji oxm -A(&ji \ 66 Q/ ü 

fam (13, \ vu\ OOI (KI £KTJ] T| (KW Tl lï] 0J1 .-AQO] OSYI KJ (Kïl '5! Q O 00 KW 2 0X1 Tl (EJJ O ? CUlfl ^ I Q / 

UU] (KW Tl i (KW l UI U) \ 

( — >V 'ast, 

KW KW aw Of) Tl 2 KW (UW (uj \ 

Q. O Q 

KW 2 Tl O (UW (ICI (IOJ1 OOI (UI ? \ "i 

394 o 

KI [1 (KW O Tl \ 
Q (iruiooKLOir Q (UUI aiül ? OOI (K) KW (101 O -5\ / J <S> omo\ aSWKlOflf] «W(Ul(lTJ):(iaaOO001^(Ij(UW(Oin\ 
O O C> * . Q 

an (kw ai in onnn an ann 2 (in oi ti 

°^GJ I l 

/ 

(Uj KW _A £J1 O Tl > (UW KI Ij \ 

/ 

ooi nnnn o^Ji (in nn uui 2 au omn O OOI (O KW (1^1 Ol KW (oj 
o on OOI KW O KI \ 

1 

V ld (kw tai ? as a^ aq (in iu \ 

HSL, (KL, 

o ..va 

rmem\ (UW (Ol Ol (KI (UI 2 !(KW (UW OS (UW 0(11 (Ï) (¥¥¥1 2 O Tl \ 
O / / Q 


(Oi oi ooi arm (ui Ti ((kw \ 

o o 

asw Ti ? ei (Ki ki as \ 9 (O (KI KI (I OJW Ol (tl (KW KI O (UI i (ïj (KW KI O (UI (KW 001001 Q KI -J1 KW lïl 001 (KW Tl KW \ 
1 (KL, ( ^ Q (UI 2 OüTl UI '1 
O ' ü. ___/ Ol§ iïl 1-T) 2 0,111 

CJ (d'_GJ 

Q. ui ui arm iq tn an aui oq ^ 
o o Q «• f Q Q 
fanniM uw m asw o kw ui (ui ui asw 
V > ( ai(K^ 

001 O (1 (KI 001 (ïj 001 Ol KI (| 

o . a o 

on (ijl £Jj ooi ? uw na Ti kw \ 

Q. Q /Q t 

inn arui o ti i te amn ti nnnn 1^1 „„„, aJWnf)!fJ|(01(lK(l[Un:DlTl-KWa^OO(K_l(Kl| 

ain (B) i-fi awn aq n o t (3/ 

KW 1 OjTI 2 Tl UW Tl UW Tl \ »s as arun^-jj ui a-du» ui ki ij \ >g,p ooi ui i ij (Kj (axi 2 nrinn ( (ui (ïj rum 2 axi onnn uw tui ooi asw n \ 
/ an uui a-n (^ t: uw (ïj m.ann arui n 

o o 

asw ei -ji an ooi _aooi (f3. anno o \ 

J I CJ 

an uui an aq .jw 2 ti ui ooi ? kw kw arui 1 

O- CL / „ 

asw(EJi~J]?ajwo(ui\ 

UI (Kj KI -JW 2 Tl aui KI O (KW a a 

|U1(KW\ (wSv 001 (L3, ainn o : aru: o an aw ~jw 2 in kw ki ti ooi kw n n 

cj a L 

aswan an ? (o ui 'hj r 

a 
ti 001 kw anri an 

J KL, 

iui ax ti 001 kw ai in an ki 2 ti \ 

QLL, 

O Q 

uui aq ~jï) onn kw aq ui 001 ? 

ü o Q 

ooi 0X1 iq 01 an uw ; o o ooi ^k 

Ö i 

asw o -ji 0-1 -jw 3z\\tu \ "5 001 nnin «fj iian uw (ai o asw \ 
CJ I ^ 
as an [kbi 2 (kii uw an o 2 001 ö-^uis; onnn t; ei \ 

o o. Q (jtj(S\ uw as an iui 2 (kil uw an 

o o. Q 

ui 001 ? um uw o as, ti asw a/ a. j sy 001 an aq (15, nnnn o x laqc 

a cj Q 1 O 

001 Uinn an axi kit» (O 001 ui n 

'/ Q 

annn on ty cmioj, ohji axi (a o \ 

i Ö 

(O lï] KW KW (U| 'IfUl (ÏJ KW KW O ' 

/ / Q Q 

001 O Tl (ïj oq (O (Ol (UI 

<m«&^\ 001 (3 -A os aian : UW (/U O (UW (IS (Kj (UI 3 Of] O 2 Tl KI n (33) farm is, \ VYlOAJlN cm^ m <X Q Q> . Q 

(ÏUl (K1T1 (KJl -Jïl OITI O (Kïl a-n |1 "^ 

ca 

Q Q 

oumdCKUKKiTn 

o o an ani : aai min aq aq 
"» C9 [ om ^nsu, 

/Q. Q 

igjj o an Kin 2 axi ti aq o ? (urn 

a 

anaoai arm arui o a-n n 

Q 

o anaajui (kJi o on ax) ij aai "^ 

c> o o 

oanaajnn(onniri(kJi _&oi aan öls, nnnn o 

^ I CJ 

a/ / q 

(irui(ki|!innJi~Ji!Kiaaukq\ 

o o 

axi o axi inn a-n _ji arm asm n \ 

d ^ 4 q a 

5(kji &n Ti aai asw 

an axi (in nn ari ajm 2 o ? ariFi arüi an a-n I rui axi nn aai asvi nn \ a 
eji ann _ju ann Ti rui ? ann m f oun on ojl'i aai ann o ti ^ 

O 5' 

ann i aq o ? aj aai asm axi ru re loxi 
qji mm o ajm rui ^ t: rail axi 03, ayi 
\ o 
BJI 

Ui 

<x o ihi «ion nmi oji om aq oji a-n n 

d ^ d J 4 (o ïi ann on on 
/ / / in mm om au) \ 

/ / Q rui o <ui o arun axi 03, ayi an oj| ? ojirj o r on (un ? rui asm uu) (in amn om ojui \ 

d <^ 

O / Q ei ajm ; 

an tuin nn ^ixi asm urn i^ruj as m ï asm n 

o a a. <3> 

«a\ an o an ann inn a .ji ï-q itn (ui ? \ cuin rui in -mi ann rtu rui axi rui aj] aq ann o./ . . o 

mm i oji : ajin as an ann om mm \ 

^ (4 

asm asm ann -Aaf] oji 2 anji ? an oji 2 inn ? \ 

/ v a. ü/ a„ 
oji ari ajL'i 2 ann a-n urn (oji ikn tui ojii i nn oriri aq \ (ann ojui \ a. q .o 

cuin aai axi an ji a-n aan ann o \ 

J <Kl, Q turn as aq ann an (o ari ti an aai 2 aq \ 

Q g,^ an (uli aa ^^^n asm aq masmanx 

Q> / ~a „ o Q 

(Kmm axi aq rui as ti asm rui ojli ann \ 
J JJ^J KI, OSL, 

ajm (fui ajin ( o ? rui ann aq asin ann a \ 
^ ^\J J J 4 

ajm asm oji an o as as \ 

ajin an tï 2 an ann 2 a-n ( o an ann 2 arui nn (iai 2 arui ~nn aai 
( I CO ^ [ { J 

O Q Q. ojui ann tï asm ajin aai araao5, \ 

J Ö 

aai (ka on -*ti aru axi as, a^i ^ 

6\ axi aai ^klasin ojui xn aimi om ojui rarui .ji nn aai a \ 

L ^ 4 Q . Q Q 

axi oji ann a-n tï ajm an axi inji a 

d" JJ 

Q 

anj rui an ^&v\ axj n aq tï \ / o Q. anjirincc^a^^ruirkarkjiiai aq ani a^ti \ 
oiin an (ka arui^arj an (amn (U asm 
rui rui tï an an arui axm <y \ ari an f 

ld asm an tï amn in tï amn ann rm\ 

ajm aq ann irui _dkTi asm arm o au tï ojui \ 
J K 

O Q 

SJI ann ■.inn aq ti ruin an axi arm a ^ 

d J 4 

o 
oji ann o ajm o ana ojui «. «- o an ann 2 axi titjii ani an axi an — nri amn on asm aq jm 
PI J\ J GJ \ é- J 

an rum ? o in aai 2 axi ti an rum an a-n \ [^{^ 

i c Q. Q/ , Q 

oji an run 2 ^oji rui ann as an.a \u\ \ 1 

"» asm asm 

an rui au 1 : ann an 1 an arf (o an nn ari arm 3 aq \ c^\ tum^o? asm asm innaai . v oji 01 on 
o o 

O " «* (■(111 a/u) ) anon 2 an o aan tui aarn i o «rui (ui nrui oji (JOjI \ 

Q / Q 

aan (En an „jkti ^u o ti \ 

/ / .. CL Q/ O. / 

tuin o an aan 2 in (o (ui ai in ti (kn (En . (13 anr 1 \ 

ajm(uanam2aanaaiTiarin(ui\ 

a a. a o Q. 

KjTnaiKïi-JianjiiaJiiiaso-jnn^ 

Q 
tMN O IK] (KTH 2 «XI Tl Of] (KI 2 Tl Ol (kJl 

a / a q 

CkJl (KI O Tl (KI (1 (KI Tl 05m .Jïl 0Sm OfH 0TU1 Tl QkJl [) \ jcq I co il ^ Cf yn [<u\ ? aan (EJU ajmoiinaan2aanoanr]oasm\ 

q a 

tui cm ? arm ti tkJi -A nnnn o \ 

1 CJ 

/ Q / Q Q O / Q 

aniicn annn (kji ann an (Ki n arm on ann aan ti o (KI n 

ann aan ooi (ann oq onan annn annn \ 

o • a. / - Q 

o (Km (kn ^an ann o ti (ki asm n \ 

u\ ( o ? aan o (Ki „skdci annn om (uu) 

Q Q £)/ 

naJira(a(uiaaii(]oar]aai2(uiTiO(ki(ki\ 

b oo / a 

(EJ) aan (kn aan an aan ti qji (ki n 

ann )J[ 

(kn (aan (urn xa on ann aai \ 

o a a a 

on (Ki 2 ti (Kin aa ti an noi ann ~n an an iwhS tui an n \ 

/ q o 

aan annn (Kin ra (kn aan (Ki ti \ 

(um aan as rum Uxi ooi aai o 

n aan o on ^anfj (o «xi (ui osttiin / Cu Q 

nnnn tui (ui an ojui 2 <ui annn on an asm cm aan ^ 

J l J^OSLjJfcL, 

nnnn oji o, onna o a_nn an aan 
CJ fo J 

QO / / 

(kn aan an aan an Ti (Wi aan 
ann [ v_> 

a OO 

(Ki o 2 o (ia annn ï «a annn o asm ann ann .Jin on aan \ 

( ó d CJ ^ J 1 Q (ui (ui (kn ? an ojin (Ui annn om ojui 
) ( d<5> (annajui) oan Q Q 

aan2(uiTio(kn?(kno\ a O. 

oTio \ oaan(inajmnoi(tnTi(kn~nnasmii(kn (KJI Q Q 31 Q Q (d3> t; ojui tui (Uk ti an aan an Jm aa (En aan (oajj \ [asm ti (il an aa o anji 

a 
01 q o aan an an an o (kn aan f| 

an ti (ki (aan ajin ann aan an. ti (ki laan cloi 01 n an kn 2 annn cum aai. s 

CJl 
t; o asm an ojui (ui an asm a 

. Jin . 

d J 9° \\ a a Q( o 

an o aan t (kn ann aan ieji ti bji n • 
ai 30. ^ J J 

Q / Q 

07i rm\ 'qp; (En (kn asm U-i o aq ti 

turn aan o an an 0J1 an ann turn an an 2 aa -Ji ak\ 
(15,0 j(| tui (ui (asm t; (En an ;i \ Q. 


(umo(knaaiiaQari2asm(kTi\ 
ao, ( c (Ki, 

Q (knTiajuajuiismaaoaanan -^tkn an ajm an n \ 077 Q Q Q . Q 

aa o aan 1 " " 

q a o / 

ann an an an (En (kn ann ~nn ann aan 

001 (ann acj ann ieji ieji ti (kn asm n \ 

m> an aa (kn o an an aai m (Ui o an n 

anjj i ooaxi(ian-jm(ajaaii(Ki(uii3.(yi 

o. 
eji Ti (kn (kn aan ad ann aq\ 

o 
asm aa an aai an ann o 

a o 

rui aq ? (kn umn t tui an ~nn o ckji ti o aa aan 

(u(o(kna;m(kiifaan^; najin^ 

a a Q 

aan (kj o an&(ui anaannn ti 

a / ... 

»"g|^ o ajui (Ukaaji ann tkn aan o \ an tkjj( 
naxioc 

(uu) an (Ui ? ajm (O asm 1S1 asm aq aa (öi (kn an aan ti o um o o aan \ 

ao- o 
(urn ojui «1 o ? ojin ieji asm ieji asm iilOJl (Kil oxi a-q (til iq (vnn 2 tum cuui 111 UU \ (Wl (UI (KI (EJI Of] (K 

/CL / .. Q Q 

((0(U(0 a (KI [1 O (OJ1 (KJ1 O !CT1 (lSm|(M(Oj? 

tuin o (kJi (Uïi aq tui ooi «on ? \ 

^ a G S a a q 

aai (kJi ei cm.(Lj\ ano.nnnn ti 

oó> Q 

<mö\ (EJI IK") Ol Cl-Cl (KJ) (UW (Cl (Wl (UI ij \ Kil 

d co 

aan 7 asm aq (uin aq n tui aa ann o an (ag 2 ann aaa ? o «. a 

(uin (kJi an asm -Aaai o wow n \ 

/ ü o o 

ajïil(is^oflf](ai3asm(uinanjia5ini|\ 

a a / cl / a a 

aJwaanajwaananno(Ki(knlaswajuajwaai 7 (Cl (KI 1 tm c OJliJlïji Cl CL 

(ljw ruu an. arm 2 asm aq ann xui .jw ( oji \ 

asm cki -Jin fKi a-cm -nn asm nn (o ( (Km kji >*\ 

^ J ( ^ 

rmS)^ (ia na (Ki Jkm kji asw aqaju \ ^ aTTl O (KI Tl (Ifl (KW (KI -Jlfl (EJI 0SW oaqTian 
/ 
o (O 0130. Tl \ 

<3 IkJl O» !^1 0SW (KI (UU (UW (KI 0SW [1 \ «q mui cuw (i-n asm n - 

a J 4 (um (eji asw ~nrï ann o aai m.\ 

Q{ - <3n a „ a a 

(kn ( om aan as ojw o (isw ti an oi (Ki a_n aq n 

^ o Jdja 

(Kin aan aan asïi _Jifi (Oj ona^K Un \ 
o tkfiji aan as (urn an as ti asw n ^ 

(Ui!q(Wi(ui~iiajifioK(kJi nnnn in m «yi n '5' 

/ Q Q 

(O TT (UU) (IC1 (UIT! O (ISY1 (kJI [1 \ T) (kfl Min KI !. (Kïl T; H (Lflfl \ aai 2 ti o (kn aan ïi o 2 (in 
o O / a ui (Ki (aai min aan ti oji aq l \ fkfi anji aq (üi aai ti ^c ij ojw ^ 

Q/ . Q 

(KI Unn in (ia (Ki o ro (kji in aai asw a \ (afin (UU \<mn.n (LG (UUU1 f) (EJI (ITO OJI K) (K\ 2 (Kul 

Q 

(winji(isin^Tiaji(W)(Kin(kJj(ui(isiJi|] Q Q 

aruian an 2 (ism (ki (KW o (iq o aari\ 
osin o aq (bn<ici n o nnnn \ (iq tuwn o (o nnnn - 

«vn [| aai ojifi aai o m onii 01 isn imn j| " 

Q 

k ^c: (lci o oji > asm (wi in r (o o in (Mut,Ji f) aai ojin aai (EJ| aq onri cisirj üsïi aai n \ 

(Ov^:aXl(EJ|(Ui;0S¥l(KJlTl?\ imw ano\ wi aai tui ti ti asïj ruw o ti \ 

Q 

\ oji (u (ei asin (eji (Kiji (in ann (Kin \ 

O / Q .. Q 

amarui(kJiu!ism^Tifuo^(m~rinT|(Kin(isiri|\ 
o 

O1(lf]0ai2TlO(LCl(LC|(LCliiri 

axi arui twi (aai aoaij nnnn nnnn \ 

mm aai ti aai 01 _n asui ti aai oji ^nfi arm ti aai 01 [i \ 

a c> / o 

(eji o ? m in aan (kfi oji asm ~m m 1 

(is* nnnn o asm (Ki (ei aq ti ^ \ f'^njlj] 'M (nnn o (kji ? rwi cm aai (inn nan Ov nnnn o \ Q Q 

(ci asm rui on ti (ia I 
a-n_, 

ti aq (iq aq ~s> ([Ji (kil asm jan y O Q Q 

t; (eji (Kin (ci ti au aan \ 
ai 
o Q inn (eji ti ? aai nnnn an arm 2 iki om ti \ o (kJi ti aan (EJi ti r 

7 0ihiaaiiiaaariasm[|' (uu (uu 7 o ihi (Hm aan an asm fi \ . Q Q 

«in tui tui an o ~n aai aan aai aa asm ? asm an ti 2 arm n 

ö *> J ai \ J ( 

t ann o an asm ? an (um oji\ (UI ann o an asm ? an (um (Uk> 

Q Q 

aai rum aq asm ? ti asm % 
fïin(EJj(uiannoTi?(uma-nf| öfl iU (g°) / cl / q 

ajin «1 o 2 oji ti win o «xj n 'jisiii n 

af] ann 2 in \aj\ aan (lh -ji 

a q 

ti (uin ti ajm ra as *ii 1 asm n \ 

o . „ o o / 

«?^ mi annn tui joi o o aq n iun o oaooi aai \ 

arui -Hl fui mi jm a <in ki s-n \ ! cj «j. m oji ji ? (Kin 301 ioai t; n cum \ 

o 
tal an an ann aq ti as 

q. . o c> Q 

OL/in (UI O (KT1 O K] I) (Kil 'Km \ 

. o 
(kti an 1 (Km oji as ? \ o V 

2!T aai 2 ti o azi (KJI ikjit ^ 

4 

ó^ (Ui on am ? oj oji ajm (inann2nxi^^«xi(ir]ajui2axi nnnn \ 

O «xj l an aai 2 ti o arj oji 

o 
ajm an nu 1 o_nn on aq a-n 11 \ 

/ q a o 

us ? an «xi r Ki oji !öj aai ti 

R2Ti aan ta aiin o aai o 11 1 axi 1 

rj J| 

O. O / 

(kJiaziasmciiinaajiN 

a o q 

^c; (Li (Kj n oji ti oji aai \ 

q / / o / a a„ a. o / 

ö>v ü j,amajmajuianannmasaai(uiarinnnafijs 

„O O O Q 

asm ann a-n oji -Jin an ki om 

o 
(Kin on oji nnnn arui oji \ 

CJ 

o o 
asm ann ann ti oji _j» nnnn o \ 

J ca CJ 

a o o q 

«sm (Ki asm o (Eii aan aai aq\ 

q a. a o 
aai oji ajm aai o 

00 qo o 

ann an on asm -Jin an «q ann \ 

* c den (g°) .X (uiojiajin cw (i^i an rmn 2 ti o o «n arm asm ~jïi lo \ o l an o aai an (ta ti \ 

^ a 
/ / 

«maxi arui 'maxi (öi 

cv 

o ajui as ajui ana.m (Ukcinnn 

J I d 

am'^asji annn (uui as ajui «a «01 

o 
as ajui o (Km an Q/ a u/ / ti 

as ojui o ajui l^uj os ti asm rt \ 

Q / Q /__ O / <ru}\ ajm 03, 001 lO 001 Tl 001 lO (KT) |o 0X1 .til 

ooi (^ an oAnmn ooi (^oj ooi ^k 

o / Q/ f 

ooi (o axi arui nn 'Ed alnnji) 
anji u\ [zq anu.aoi ooi ^ \ Q . O Q / O Q 

ooi i ooi o ooi i, ooi an o ann \ 
^ ^ O) aiL, 

Q/ 

anaTi onaaxi anoi 

a/ o Q 

axi iicui nnq,Ti o ui aai \ 

o *a\ ajuj ooi ojui nnnn ojui oji (uuiaoiafi (Ukannn ooi (o / v / (3 

0X1 dl (LH 2 OJI flXJ O OiTJl IJl 

/ • 
«.naRftojmanaaxio 

/ cv 
o o ano «xi acui amn ti 

I I Q 

axi o ojui axi ojui ■ui aai ooi 
oji axi aaaanamnn \ 5 q / o a 

ann, nnnn as aai oji an 1 1 «.n Q 
aA«v (LOO fo a 4 9 ti as o (asm aciJi aai .Jkonnn aa] o ti o Q 
oji o n asm o asm o onji \ 

Q / 

(ïJi o? aai (yifmiTOi 

(Li oji ? : oji { om oji aq aq ? 

/o. / o a 

(tij is, «oi oji asm an o ojj-An 6uui (g°) ooi (Kin «51 oaaa^i 
ei asw iKui (Ki (ik o -JiTi \ 
»o\ on m aa (ï o o aq ckji j,o o -ji tui o aan in \ 

Q O Q 

^ o aq o .001 in ooi (Kin \ O O O -U]\ asw (.aa ? ti (Ki ai asw Luj 
o tuin (ici aan o aai ,ooi\ 

anaap ij anao aan a ei ooi _a\ 

q o 
eiasmaji :i qnq»\ 

(Kin «1 Ti 2 asm (Ki -Jin o (ioi aan \ 
( 2 «^ 

/ / Q Q 

o-n^mx ti as u : asm (^ o ti o on ooi ooi ei ooi ?\ 
asw aq on (uui non tj (Cs, a$i \ non (Kin -Annnn (Kin o in \ ^fknnnn (Kin i 
O J Q 

Ti on o tui aq ? (ui aq aq? \ 

/ o a. 
dei o aan annn ti (ki ei -ji ti \ 

J ^> Gï 
6^.a^annn(ui!asw 

CL O 

aq aan 2 aan aan aa ~nn as ei .ui ti \ 
( «^ 

O Q 

<™vr\ as as an annn ?: o asw ooa (kw ^cmn (kwo ti \\ 

f O Q 

[KJ1 001 CUU1 WKW Tl (KJl !KÏI \ 

^ "si, 

o o 
ki on i au Q. ? au (ia n nu ooi ? 

lïl : ei ti aq nnn 2 aa ~&m aan 3 aa annn \ 
■ui ooi a-m aa iq a a o _ji ti ^ 
(uaflaaiTiTnaKx 

i Q 

l o ? ai (ULi ki aan _d,mnn ei asm 

Z> ï I «L, a 

a / a . / 

< g,^ on .ia iq on (aan 2 (ia aq ti ooi ;l\ ayi asw aq a/n \ 

O O Q 

(Li asm (lli a i ï (ir) n (Ui aan ? d" (§•") anji o aa ^n,an (uw 2 aa annn \ 

o f .. a 
(kn ann ooi anaannn ti as 

.. Cl O ,. O (3- 

aa (ioi o ei annn as ei -ji ti \ 

o o 

aan (U tui (ia n asm aa 

a a o cl 

t; ei aq n tuin as ei -Ji ti \ o cmGs (uoaswaamnun2Tipo(K3iaaAna.jnq?\ 
ei ei aan aq ti 2 ann ei asm \ laanaq 
03 | ti asw aan aq ei aan aa n \ 

dra ^4 

aan aq o ei -Ji aa ~n ei aq 7 

cl a. q 

(kn (Km aan aq aa „Aaai on aan ti \ 

/ ü /o 
asm (U aq o aan aa n \ 

o 
asm aq aa (urn aa o asm \ 

<™s)^ (LmtKïjaJiaq w-ATi(kii(Qia(ismaqajiA\ 

Q CL Cl Q/ 

as as ei o ? aan ann ann \ a a a 

tuin arm (uw o aan aan asw *5' y CLO a 

oom o aa 001 aan aow ooa \ 

(ISL,(9 JJ cl Q asm aa -jm aq (kn o ~ji aan aan aq aa n \ ^Ml o 

(knajLneiaqari?\ 

aan o aan asm ajui ei ei <rne-.s aan on o 2 aan o aa (~a ^ aq aq ajui 2 aa annn turn ( ojj \ o Q Cl Q '(^ o annn aan aan o ~4kT) aai (kn a \ CJ r ^ 4 

o 
asm aan aan aq annn o aa n \ 

Q 

aan (ui aan ui asm arm aq aa n i au^aa^ d- CJl Q luimawi aa annn asm [(k^ \ 

(ui aa (ia as o ? 
sa, \ (3)1 [qo \ ris o — ri tti aai a-n on a-n \ 

o a o „ / 

<m<ru\ (KTlUKlTlfKATltkll^a^asmanaJUlN 

aai as o i mm ki o -Jiti \ 

ü/ . Q. 

aan (ui ann tj asm acjn ? \ 

/ Q 
(LO OOI -JY1 OAI'1 (KI (Ol (kJl \ 

Q O. Q (ismaimanxjiTi.oji mjjoiai 

(EJl 'KI O KO i n 3J cJl ISL^-^BL, 

Q O . Q. Q 

mi orm (Kin on o o aan (kn n \ 

cj c> 4 

Q OO Q O Q. O 

(mw n o o a-n o (io n annn aan as (En ~n ti asm on \ 
cM CJ «^ 
aai asm (Kin in asm aai ia 

a a 
o au ? (uiri o (Ki iq n \ ? (Ulf! O (KI !LT) IJ ' O f Q. O 

a_n o ito I -Ji asm ia an (ü 2 om 

1^.051,1 

Q/ O Q. Q 

aru) o on in aru) ? turn ui an o (kji \ 
Gï [ 1 [ Ircw 

Q. . 

Ti?(umaaias as o arm arm turn ia on o \ 
2 O fo aai 21 Q O l i /(KJl aai (Ki n • 

is <$\ oaoi v aai(EJiaaii a-n~Jiao,Ti,(knaai(Kiri\ 

q ao/a 

t; ieji (Kin an in a-n — rui ia in \ 

Q '/ 

orn (Ki ki in a-n -Ji J h 3 °3\ 

o (KJl an o 2 arm at] aann aai (taan n \ tui a O Q. 3/ 

(kn ti Ti : asin an (kn \ 
ann O o o 

asm asm o fi :kji _ïfkTi \ 

asm i 

aai 19 jj on an (uut aai m \ 

«30\ (ej] (U) fkii (ui ? ; ai urn ? (kji asm an aai 2 in o turn as 

o Q / CJ bJ 

arm arm an (ui in (tri ? ui asm \ 

a a/ 
an o 2 (kn arm o (kn in -\ (g°) cl 
anji o /(Ki ? (urn (D, nnnn o \ 

2(Si CJ 

Q O Cu a 

Tn as (bin a-n i (kn iai urn (U asm \ 

00 / a 
(kji itüi (kji i asm ajui 000 o 

~iiKiarinasmTiasm|j (Eli asm ui ik] ani) asm in asm o ^ 

o- l o o / Q ^ton\ (uam(ism^)nmasm^o(M?(KJi(kJjfEJiTiTi\ 

/ a 

asm (Ki un urn ki (ï amn aai \ 

"O M CJ ^ arm (uin (KJi (kji a^i -Jin.asm (u n \ 

Q/ o 

arui (urn asm o ~m an aq as as 

a / a/ c^ Qo 

(kji in ? ; o o aru lUTij aai aiui 

Q 

o (K) ax) |j aan Ti on fj 

a a. an l^as 2 asm arui o | ujvkji ^ann asm \ ,J \ g^\ as as arui (eii aan ia jj (kh o —il aan ann na on» 
aji azm ? urn Ti asm (EJl a-n aai |j 
arui o in a-n ~m aai ti > \ 

CV / 

aai Ti asin (kji an o 2 turn asm arui n \ 

/ Q O i3 

an (Ki 1 asm aai aji aüm ? asin o amm ? 

i Q ^' KLl ^ ^ ^ ^ 

(KJiKi)i(KJionasm\ 

O /.Q 

arm arui ia arui in „jin arui an \ 

Q Q 

^^\ (EJi (kji aai (oin ? tui annn ojj (u -Ji aai aq arm ti \ 

a o a/ a . Q 
ti a-n on asm turn an arm asm a 

a J ^ 4 

(irUI O (KI ^Jl(EJl (yian \ 

.0 / 
as as (Kin asui on ieji aai \ 

o . a a a a 

(UU 0(k51 (EJl O Tl (EJl Tl (EJl 11 \ 

ai o 4 

tui asmaaatkiiTi 

Q O Q 

O 00 (KJl (KJI (EJl O aJl (KJl -AN Sjonn 'o o ^ «nöi M (KT) 2 EÏl (lfl OOI 2 En Tl Tl ( 
$ ) cf [ CQ{ (XI a a a a 

(KTl 2 EU (UI (Km 2 Eli Tl Tl CM -&0O1 O O CM Tl \ 

ü 

o o a 

an tui En Jk« * n !Ki ? tuin \ 

aan as; an aai iki (Kin o ^ d" asm (O an arm .ui arui cm arm ^ 

oa q 
asin (in o ? an arui o iq an asin 

cm ! asm anajuu asm En \ 

o o a Q 

on iki ann (Kin an (Ki cm r-^ i iki nnnn aai o iki cm r 

dcóóJd ï 

a ,. a a o a. / _ 

g^ cMoasmcM^ o (Kin ti aqarintismnmlo \ CL Q 

aai o cm ~n ia (Ki — rui an as \ 
/ a a 

(o^riUUldOKblLTl 

o 
anaan n aai (irui an an 2 asin cm 

31 I * a ^ 

an (bd.au 1 un arnnn o o arui ? \ 

rpcdö a J \ 

I Q. / 

(eji l an tui aai — rui iini \ 

Q 

ann-EJ] >irui (ui arm asm _ji asm \ 

Of ■y 3/ CL 

«3!u\ ajui ajui Mn aai 2 aq ann aq v asm aq iki an axi mui \ o (ui (urn "&n i» a-t 1:1 arm n n-s.ni -\ •21' a ü 
an (U\ 3 on o arui «xi o (uui 

( O Ö 

O OO Cu Q 

(Km (ui «sin ifcii (Ki ~Jin an as: ti asm 1 \ 

ajiasw?Enoaq?\ 

nnriai we Kiaai ui\ 

>*>3 d 

Q I <q rv»\ an 'Kin 2 ooi ion ejj ? o o (Kin o o o ti ? ojin (ki 11 \ asm icii 1-n -^kanaannn <& <eji 

Q/Q O 

ail (lO »!U1£J| Kïl Tl (un 1x1 cm an m 1 (D, nnnn o \ 
J ( CJ ( g0) aCJEJKÏIJAW^ 

/ "" o 
ann ann ann mi ti > \ oUsiiiN aai 2 ti o cm aai cm eji ^ in (Kin 2 ti o cm. ; 

£^ \ o ann 0x1 ininn annn ajui arui aq an ti ( nnnn aai 04 

cl Q 

aai an o 2 an eji 2 ojiii an as; ti asm n 

a / 
an aqckJioai hit Q 

ti an o an iel oq Ti aui axi \ 

/ o o Q 

arm aq (is» an an cm o cm ^k\ 

f . 
ann ann o cm aanj] 

/ Q / Q 

ann (o ? En ajui E4osin an cm jj 

^(w»\ ann EJj o o ti ? ann aq asm (Ki ~ji oji nn an 11 aq 11 \ 

" / ' a a 

cm on ann 2 ! asm aq ti cm eji \ 

cm aai an ann ti En \ 5' 

? ann o aai arm ?o 

aai annn ? an - 
>» CJM 

isin caaj^ (0x1 Q / Q 

ei o ? ann o ann arui 1 onn 

(M (tn (eji aai annn ? an aq cm asm \ an asm cmje; o / a o £1 

o arm ann an aq 2 ann cm asm \ 

«t.|ö 

O / Q Q. Q 

g^ o n (jj) an «^ ti ti as; (ui (asm ann o ti an \ 

a. «. / a q 

ajm aai arui ann a ann ann oq 

(ki ann ? an o 2 on,] o arm aq ij \ 
'o ^ an o ? ann aj) ? ann an cm f \ 
oji/i (E 1 cm ,-aU c :H asm aai asm an cm | 

J ^ ai «si, 

o 
CMOJianmncM c-inn 

» c a q 

aai an aci an aq mn asm an cm ij \ 

anann\ wjv anni] annoocM^^ani(njajianariTiaai Sjg Q fraairn (La annnn arïin tuin (oji (Ki o, iyi a^in adkN dn ( arua-nm(KTJi20£iTri(kJi(U(tq(a: 

/ .. Cl Q/ I 

(njj (ui nnn (kji o kg nni i \ ikji o anaajui e 
t- ^%\ 5 

(KT 

CL / Q tuin (eji asm \ (Kil (ui (inn o rui (Ki in tki (Kin in aaii arui a-n aa arui ii \ 
| «O 4 

Q / 

(ia ofinnn on ajui (ui aai ojui tm 

i q a aa a 

o i asm aruiüfui (kJi n non i-a nnn o arui a_nn (kji asm \ 
J^ 4 ^JO 

Cl 

(uui ajui i asn aq _ji on (iq 2 aq — rii i in asn ij \ 

i a / ia 

«a> annn na in nnnn aai 04 (urn o asri osmin » 

Q Q / Cl /■ Q 

cun arm ojin arm (uit as in ru (asn ojui \ 

Q / 5 

(k| ooi o (EJi asn a_n! asm Ij aq \ 

o 
(kji aq tui ti ok asm o an n \ 

o a q 

iKi(E)iarj(ui2(wiajnqf;(^nnaxi^ 

Q / 

(ui lïiïïira ojui (&ji ojui (m 

a ü 
(uratKiiKiioqajioqi 

/ Q Q 

(ciHcuEii tuin nnnn o> iyi (Kn (ui\ nnnn tu (yi aan twr O Q Q Q 

O O O O O (Kj (FJ1 ? (UITI O (KI (KJI (KJI (UI IJ 

Cl O Cl O 

oun ann \ (un ra o a-u oq \ ? (un ra o a-ti (ki - «30 ■> ioji ok (Ki o ? o (ra (uin (ui -Ji on (ui aai 

( m ^: mui tui (iaxi t (kji (un asiii on \ 
°)) 6J J 

I 5 

tuitmn arui aan (Ui ti aq^jio tn aq 
o a q 

(UI 0K ? (Lm (U) (KI O (KI |1 ^ 
Q v O Q Q 

ra am aai (kji uui tui oati ok \ 

cl / 
o (kji aai o ru aai ~nn nnn (rannn) T21 \ Q O 

ra ok o ti oun aai \ 

ö ^ 

I CIO* 

(Kn laai t; ij ajn arui aq an om 2 

Q Q Cl CL O T Cl C> Q 

nnannnn TiaK(Km(Uirannnaruiraaqoi\ 

•P Q 

mi (En on ki (kji asn aq ti \ 

Q Q <3\ (KntK[(KnTi(Kn(iq(i3?ajin(L]oanji?\ 

O / Q Ö^ 


ra (bn (Ui ij £Ji arnnn o kg an oq ojui 

ü 5 

nnatp ij aai nnn on ra 2 asn (kji an oq 

o 
Maji(uiraO(iai(U)(Kifi 
s ^ (kl, J C_J[ 

/Q Q " Q O Q 

mi v (ui asn nn oq (kji (mannn oa (^u \ 

o. o 

(Ki ra aai ra asn (Ki (Ki 
J^ ikl,^ 

Cl Q 

(un(KJi(ui(tq(aiajn\ 

Q 

(Ui on an arui on aa (kji asn aa Ti 

Q / o Q 

(kji arm aai ^kannn m ei 2 ainn aai o Ti ra o (kji _yk s 

f Q / 

(KJ) ! asn ojui aai a^Ji cmxn^ ö)\ o oltui (ui arui mi mi on ra ra (£J) (kji _a\ ,.' "1 a o o 
(Ui au (kji qp; o J o onaa^i [j |( mo (un aa] tun aai aai aq d' ^ aai an on ? \ anioir (Ui ra o (tl (Kin (Kil aq Kn Q 

aai tui asn itJi a o- Q 

aq (Uj n rui tui arui ? \ ao 
un arj aai ? ann tui asn a_n ok ? \ 

. o 1 
(&1 nnaainn ok arui o asn 11 "^ 
^ J J J[ 

ra ra nnn cnnn arinn uui \ 

Q Q. Q (kji [ann 

IfKJlffUl asn nnn jj: ajn nnn ?aai o arm (ui aq nnn \ Q / 

aai arui o a-n ^ji on ^tkannn ok \ 

J J fo 

o a o o Q t 

v\ ki ojui aq aq _n ok ? ajn (kji aa a-n art aa amn 

( «^ ) «si, CC1& SjO| (oanrn m(ici!m[mnoariJit^azï| asïiootwij on rum 2 (tn 01 2 ooi o aan in (ki 2 on an aq ^ 
q / 

O IKTH (KI tinil CEJ! (kl O \ (o asm am n an aq (uktis nnnn a-n anri ? 

o 1 cm nnnn 031 (in aai 2 in o \ 

cm re n ? run o n (o an\ 

axi axi p, (ki an ojui cm nnnn as 
dl fo 

O Q O Q O O O. Q„ 

aai ai (h~| a-n aan ? a-n ann ? (ki axi a-n aq an arm om 
(da > ï ^O ( ö> 

O. / 

-o'i (kil ( an 0x1 an xi (kil xi rui -Ji ojj ajin \ 

Q O. 1 

<rb»\ turn o na a_nn uj, m (Kjai (ki (Km «^ J CJ J 

/CL .. O .. O 

! (Eii (ki au as (kii rmo onnn ojui ojui r 

Q O 5 

(EJi o ? urn ai in o Jkom asm an, aq \ 

.. o 
non ruin an aai _dkx; o a-n |i \ 

«9 c_# 

(ki o axi aq «1 o ? ajm ru aai -ïx 

oajirj(kJiasma(]aai2'Tio 

/ / 

axi an ojui 2 axi nnnn i^LSv x; 

a o „ 

(ka aai o aq in aai arui mi \ 

J Ö ^ 

/ O Q 

an axi anji aai -Annnn an o 2 nnnn aai cbi X an o rw _dk\ 

I O I ^3 J? o (asm arm aq ano xi as 


o \ Q *j \ o o asm an m (k) ~&rui osyi x aq nnnn 2 o ayi 
dl \ ^ Ö \ Ö <um o ojli an an (an 2 aji x o an aq aq n 

ex / ' / 5 

(ia an ojui 2 axi nnnn an as nn xi \ \ Cl/ / Cl O 

o cm. a_n asm aan n aq rui an 1 Tê7 n Ji axi anm aan a fu a_nn an 01 er 11 1 aq n 

d& #J er' 

/ . o 
o geji (ki onn. nnnn xi os 

fo QO Q. 

xi oq ooi -^um on ooi o ? ^ ((nnnn) xi aq aai -^um an aai o ? CL 

aa) aq aq (kil 2 arui ? ajm an aai 2 xi o \ o (ki aai tk| aai ooi y aq aan aq ~m\ as; nnnn o asm 
ü J J KL, I Q 

OKcmnt 

J d ajm uw (ki axi aq oq arm anm \ 

Ü I ö, 

/ . a c?* cl q 

«^ aai o an rum aai (ki o ann aai aai aa "4 / 
nnnn 15> nnnn aai arui (ki ^ktuix 

CJ 

Q OS 

(in axi (Kin x. eji (Kin u asm an aq \ 

Q Q k ^ 
nraao nqa.nnnn xi rum ann 

Q Ü Q 

rki rui aq xi aai axi asm eji ooji 


(urn an ann anji an ann an 2 

* / a 
(Bi x [aj\ rum aq rui an n \ 

<X Q <3> 

an an (ki fj nni (un as a-n a \ t a o a/ t a 

cui an an 2 rum ann rum rui aai an xi an x axi axi 

rui an rui ruui aq an (o \ 

a Q Q Q io\ aji(asmoxaninaxioo(gix 

"1 o o 

aq 2 x aan aq an ajm aq aa n rum an arm arui \ 

* O Q , 5 

axi an xi o as aan .0 asm aq aq -^ 

I o^ ^ Ier 'IX o aai aq (ki an [<l\ q a CD 

Sx o ayi an a-n aai axi x fki 

o xï (ki axi nnnn annn ojui \ 

o 
rui x an rki aq x aai 
osl, ( J 

a . / a. 

(ki as ojui (an ayi turn an arm anm \ 

0/ / o a 

as o (.rkn an an ann 2 x o (ki x ui aq nn 1 

a o 
(ei aq asm aq ruw. nnnn x «s \ 

I Ö fo 

O O O OO Q. Q 

ooi mm rui ainajin aan x aq aai ^kuni as x asm n \ 

cj a J 4 @|6 (ori onn \ oe: ojui (^g «c^n «r ceji 3 cwi m axi n-n «| asm a (mn x ruin ai ojui m ti oa i a ji an (jki ? ^ 

ö^ikas cmn ui en ? en asin \ 

an (eh 2 rwi an on 3 an ti 2 o ax] aai a_nn ok ^ iito 2 (kji an on 2 an 

/ Q J 

as tt aai (uian axi ikïi \ 

Q O 

(Uïl Kin (KJ1T1 0SÏ1 (UI (KI n 

o o 

o (ik aa 1x1 (m _ji axi aai ~nri a-q\ 

Q / " O Q O Q 

ann (Liui l m ? ojin aai m on ? aai um on asm in asm J ^ Cl. O sui in asm n 

ö 4 aai an asm 2 1x1 an axi ixi ru ti >> an asm 21x110 axi an Q m «i\ fl-a nam on aaji o asr] a_nn o cm asm \ W 01 Q. Q ,. / 

(urn nnn ? nn in si 2 ann aai rui rui axi aai \ 

/ a a. s 

tui ki ei ïuueji o~Ji?(umiï|Tn?^ nnna rui (Kin nn feiim ren o an f] 

M 5j4 \ Q O Q 

ajm aai ajin axi asm in asm ei rei \ 

Q Q 

ok om an ki aai ki o tkn \ 

a 
(Ui tui asm an k j o in n \ 

a ö . . / 

tui o in au turn an is] an ka 

(kil o anji urn >irui o axi JkdJin (^k oa an (ui~3v aai \ na 3 (Ki, xn aq o naar «. «. n ia a ai rei in om 1 o 0x1 asm 11 a o q • 

o-nKjn\ (kil aoa. an aai 2 annn arm on _a<ei rui. on 1 TRaooj \ 

an on (kil an aai 1 n _jïi ! rui rui ti rum an ann 3 rui \ 
( J Lui ^ < 

Q OS 

tui (Ki asm cum aai o asm q aan 
ti J| ( kl, 

ikJi an aai ? ru on asm arui o asm ij \ O^/ O. Q. Q. 

-'i (ki (ki in anji (Ri an xi (K^ck] in -jui ar] on arwi turn ui ann 2 (ka ui ra 2 annn -ik (ki a 
( O d\ (cjam) a. 

uui an axi 3 1 rum m on oji aai 11 

ól \ \ j 4 (urn (uui an axi 3 o ann o (ki onn asm ooi aai\ 

a q a a. 

cum ojui aai cuui rui asm an ia nn axi iq an ann 011 

O / Q 

(ki turn rum oRamnn ti ok \ 

c> a. Q Q Q 

wi6\ (IK (EJ1 -U TH O Tl BJI <L3v aqao> (yi 

Q o c a a / 

asm on aai -ju axi o ti 1 (ki aBanmn ok \ 

a fo 

rui (Ki — nri aai rum an on 2 asm -akann an kt, \ 

a 
an axi an aa ann rui nn axin ui aai \ 

a q o Q 

(ki anata aim a_nn in_n \ (kJi o axi \ 

a a 
o (Ki ann il asm ia ti £Ji 

^3 a I ar] axi kI n^Ji ajin n aro ti \ 

"o a o 1 ojui 'Ki (kii an aai cum asm (ki ^am\ \ 

Q O O Q a Q o ik ki Ti an axi a-n o asm _ao o cum aai \ 

a o a 
mi (ki iki aa -jiii^n ti 

q> a /o Q 

<m6}\ (urn (Ui asm an iq cum ojui ann:.nnn(i 03, <gi \ 

' ld ^5 

/ c\ t 
(El aa o .ïui rui asm ~i aanai ;ki o \ 

e- s 

(Ui nn rum 2 tui (ik 'Ki an a-n axi -Jia an ann \ 

o- oc> o 
(ki o axi a-q an axi ki (ki ^ 

(Ki (Efi ? an anji an wi axi cain on rum ani (ki n \ 

ca\ I ( d ^ ^ 4 

o (an .uin rui „ji ok arj (Ei 2 an \ 
axi rui an ki aai si asm arn n \ 
(Ei (kil ? an '.iq o aai iki (Li \ 

O- Q Q 

axi nmn on iuui (ki 'Ui en ? cuin n mm o 15. o n 

d<=» j cq\3j 

Q O . o 

(kn cm aai an 1 1 301 a.n \ 

m cm 3 ti aq axi aai o ij ruLfiai an rum aai ^u\ S|8j (nnnrn axi nnnn ow ojui (tn osyi an ( os 2 an ann (Kü \ 
d"^ 1^ d* 

tin annn 'F<i o on on -Jin on on an \ asm an _jm axi an aan (inaan a . Q 

(kUTi ti afi an rw 3£ an ti as \ 

/ Q. 

ajui(kJi(iSiiaJi(Ln(~^(yi(Km?\ 1 / a . a 
rwi 2 nn as ann an rui an 1 I (KI o (Kin 
o (kil rui an nnm o asm an an 11 (ki o \ (ct^ Kin- 

Q. . Q (Ulfl O (kj) 0SÏ1 |j 6^? (LI! ■■'.■•:.: 1(1 Viï iUU] f':] :■■/! :"! I[i) 

o o Q in (i 13,ju axi annn om mui an 
4 1 ^<S, ( 

Tl (K31 OSW (KI ~J] (IS (KI Tl \ Toni (kj) Ij 

1 Q Ü Q Q 

<m,rwv aq&naq kt rui osman in (kn an&nnnn tis, o 

la \a fo 

Q o a O Q 
fkJi (Ki rui ann an -jin iu (K| cloi an. ti \ 

o s 
asm ïeji (Kin (u ana.cis» <yi Ij kj\ 

ti asm (in. ki ann ruuq ann tui (Km i an ki ann ruuq 01 (kn aan n 

(3 ^a ( J 4 . 

Q C> Q 

an a-n 2 on an <um tuui as asm 01 \- 
[aan [ \ 

an ann a_nn ti aq an .a 2 om as an 1 ^ ikn (ann an axi an n ^an co asm n 
o as a-n ti tkJi on as annn \ 

aan as o o (Km ti 1 tts, ^qc axi ti o iji \ 

/ / o 

(kn ajuian aan 2 an ~nn asin ti ti \ 

O * Q Q 

(mw \ o \ (Li ann aan a-n n asm -in a-n 2 nn an tki tkJi tui n \ 

ju j)4 Iö «si^kl, 4 on tuin tM am nn n an oji o asm tui tin (Kin % 

( fo 3 Ül I Jl ö> J 

v O 5 

t; an Ti arn ti o (kn an asm o ti om 2 cóh q an ~rm o ? (kn ti o asm il 
I ( \ O) 4 

aai o an „*oi tui (in ann turn as ^ o Jioi tui (in an o (ka £a an ti annn (Km rm\ 
I d"l ^3 e^CJ fan arm "N tui an (uui 2 tuui mui ann iu ? 

0/ *. Q 
turn an tbin a-nn ïeji asm an ann aan \ 

Q Q f Q O Q Q Q Q 

(Ki (Ki o ; asm mm ojui tui rw (yi aaaannn ti \ 

O.. «. o 

cum (Kin tuin o ki n asm ~im o (ka n \ 

onon\ cm\ ajui(ismoajin(KinfkJiocinft([^aqaarinnTi 

o 
(kn o ~ji on -Jin tkii uui ann 

(kJi ann (ki a-n kj an rai tui _a\ 

Q an asm an 
I »SL,| 

«g. 1 * <ui as o o nol rui asm imo cmonnn nn Q./ Q 

Ti (Kin aq asm aq on anj (uut (o mui \ o o-/ o / c Q. Q Q 

mnn (Kin ihji mui an ti Q O (Kin (ka ïeji an an o o ipTi \ 

o 

iki axi n asm a-n ^ji nn an am (ki \ 

Q O Q g^\ o antkJitkJiamn (ka o aiïkMoi¥4 annn ti 

o o a 

o as nriJi anaaq ana2 ann \ 
atL, I 

ann ann rui _jin ^k an orji2 annn ajm ann aan n 

/ Q. Q 

|o an aj) o (in n m an o ojui asm n \ Q. O" o Q Q öx aan an ti an aan 2 an tkJi o ann.0 inaamn ti \ 

I »3J J ^ Q Q 

mnn rui an -jyi aai ajm aan \ o a / o Q (kn an ti ann anji ann arm ann sn \ 

q a 
tkJi nnn mi ti tu an o (Kin 

Ó 7 Q Q. (3 <^\. an an 2 ti ann an mnnan o aan ante ti aan aai \ 

a o / 

an mm an tkJi y turn o (o asm n \ 

a. o Q 

tu rui an rwi rui ~nn (kn an ti ann \ 

o a 
o ti an an axi rui aan . n.n \ 

aö m 

c- ^ tuin ann an aum 2 ti an rum 2 Ti an an (uin an I an n^n Kl 6|^ CL . Q 

(Lm on o 2 ooji ann o o asin n\ 1 Tl' on ann aan on oei an (Ki2Ti(Uionaai2aan?\ 

o nfui ? turn ei nnn ? (um on ici 2 (M \ 

q o c / o Q 

ax^ ui on nn (in asm non ooi in aan ann omn ann on (i-n \ an nnan 

KI 

arm ij an p 2 non o aan an n 9' aan ann il on o 2 ' aaj)a-nn\ o tu in njui : ajm tkjj tm -Jin (EJi asm i| 
(eji ti ui on aai oji nn am aan an n \ an am aan an ir nn a Q Ü Q Q O Q 

(Ki _Aaan ?(iaanajuiannas¥iaaiiKm;ui\ V (Kïidqan oaantJi\ 
J ^ ai 

an oeji 2 ju an tuin tuin aan on ooi aai n \ 

a a 

oji an -jin (kji an _ji (ici aan na _*ti ^ tut o ann asin -ji aan asin o nn (kn ~&an (wooipiix 

cl o 

ajïi (kJi (Ki in ? ajm (ki 

EJliiü^e aqnnnamanruiN 

S I <s, 

Q aan ei an ^nai o aai aan nn \ 
J J "si, 

(ka aai nn o oji an n nn tui an an oji 

-> I >* 4 I ld l «3 (EJiifi tunn nnnn »vi \ l 1 an an 2 Ti aai an o aan i 

a. ex 

on aan eji ann ? tuin oji om aai \ a / a o O . Q Q y »\ nn (ia na o Tiannazmaaan nn(iciTi(&Jia£aan[i\ 

cl O 

aan o in n-n (Ki aq ^ 
flSL,iKL,d 

o o 

(Kie|(iaaaiT;a^iTi(Lci\ (Ki an (kj) nn o asin ^aai o \ i (kn nn o asin ^fia mro axi asin a-q (Ki aai ooi tui o Ti (ka (Ki ~nn aai \ 

^ d «si, \) 

ex 

(Ei oji an o 2 aan o (kn 

J | ^ (ISL, CL Q 

[as 2 an. an, fkJi o aan eji aan asm _*? \ (ÏW) «Q 15 2 (KI (Kil 

aai (Ult aan mui o aan 

a a 

iTig^ oo(Kia(ui:(uin(i^aanTiTi(asiii(&naan?\ a 
o aai «JU aan (uui ei aan o \ 

Q f a Q ano 2 o asin asin rui an 

rui an (kJH an (kn an nn ^ft.aji \ 
\ J^ 

aai (in il ari ann an ti on a-n an ti an a-n an 
I KI K a <w(3> t)(ki ti mi ei Ti an anfannn(K)aaJi2aai!tn nuw 

>3M I \& I 

CL O 

tuin an ti tt o ainn \ o Q 

o aq ann an an asm aai (ka oji (Ki \ 

( ld Q - ^ 

(i ji an ti 2 a-n (kü (kil ti (k| o \ 
( asi 

o Q /CL Q 

rmS)s antuuianTiiK) ;in2:ajianna(m(KiTi((B)(Uiaii\ 
' I «i, I <5,CJa -^ 

CL .. 

cum oji ti ann (Ki o \ 

/ / (X Q 

asiii(EJi(isiiiasiii(EJ|aan(Uinaxi\ 

ü / 
(kJi(uianTiaaiann(kJi(Ki\ 

a 

Q O CX Q 

tow (kntKiaqTiajifKiaxitknanaqajiasïi^ 
min an aan 2 (Ki _aojiji ti ti 

Q Q Q 

aai (kil o anaayi ana.annn ti \ 

/ ex 
tun (Ui a-n ckji an an anann antu aai "^ 

at o q 

mtn,^ (Ki an (kn -an uwi aai anao an (in o an a^i ti \ 

^}JJ ■{ ^ ■ 
o 
anajm?annaqarin[irkn(kJiTi\ 

I \ I <^N 

(3 

an (Ki 2 ti ajin an ti an ann aan (Ki n 
I ^ ( Q. Q '9' ajm (ki) an an an an aai ~nn an aai f) ^ 
^i iin osl, isl, asu, ïl Q / Q Q 

(ww \ O (i-Jiji aan (ui aai (kn o an an o an (tji ti % 

Q / Q 

(km ann an aai (kn ? (um ti \ an aai (kn ? ( o a a Q 

o (ha asin -ji (eji /asm o ann oi \ 
an 1 irui cg§) "m oi 2 asm Kllï (UI (Hl CEJ1 OSW (l-Cl fl \ [KI O Ol (KI Ij ' 

O Q. „ O Q 

rmit/w\ aan dein oq o oun ian ? olaii kui ïi axi ki -Ji mi asin \ asm «1 ki ojw azj ooi oji ij \ 
ui <lo ■(») o o o uijui anojix 

ld > \ ''O 

oer- o<3> 

IKjIILJI (UIT is I (UI (101 00) Tl \ 

d o 

o a q 

«io \ o ooi tai KiKmana. Hiai¥i((^ioi¥k'vinnnu o -ji i o arm ti isw ki o Q. a. Q Q \ ouin «1 vin ihi o <n ii mi io 'inji km \ 

( d . I d 

. Q 

O ui tem (Ki iq ui innn aan \ 
"» J ) ck 

i a ■ , 

«n>w\ (kil o -Ji hi oi ui «in naiooi (nian o «] ooiki 

d Jty ) \ dl I SJ 

o aan (Ui _Jt ui _ji ki tvw o % \ 

J J™ CJ J 

OJW O «1 (UU) 2 (UI JK1 UI j] (Ol 101 -JUI (0\ O \ 

a 
(Kin (in | 'kii ? aai o ui in arm aan ^ 

/ a o q 

fy^p arm fi in um in rnn im » bin oTianann3ari(oiTi\ J OO . 

a_n oq„&o„j}ki ki ui 
J^d(^ 

O .. . ■/ Q 

aai ai; n xi' n ti w 3 1 aan Knnoiüi \ 

CJ I ^Ö „ Q (UlTl 01 1 HUI M dl O, 2 'OTI IK 10 fl \ 

2 J t> & a o Q g?g/p Km aa n cuuui > (urn a/m imi iki <ci o mui asm ^ 
(KI o Kïl .o ki in \ 

Q . Q 

ooi ui o, 3 tnm ik ki n on ion kui \ 
| <> d\ J J ^ ooi o Kti — rui di on ] 01:1:1 qjr o annn \ 

g^&\ KT) hj 17n IK Clfl _JkKTI) (£1 ? dl min ((Ui o 3 
«3<5x KT] l^HJ 17fl IK 1'lj) _dUai 0J1 

Q 

asm ui ao. m ^^ (iiti oyi \ 

Q O Q 

(kJi jji (uu tvj xi ui n-q ? -lioi \, 

oautq fi ( ' : "' iq Jii o ici ain \ (ui (Ui asm 
(in o *)ï3® \ azin tii (JJi ~nn nnn m asin in aari 3 Ti o ojin o ak inn || Q/ / Q 

qiuiojK in/iuxi (Ui(kJi\ 

oi ui 'trui ooi 'Kin um ikui o aai „i«* \ Q. 

arm n imi ih wi asm in >tm 2 in o \ arm ji inn n^i wi asm in o a q ^^-^ aai ai ooi oi ki il hi iidi ui at] ami J-on oji (ki aan ki i \ 1 'Km 2 in o isxi iq asm \ ÏÏ Q O Q 
E] axi m (Ki asm atm tn an an ^dk o -JUki 

/ o / ariari o (Ki -mi tui ajm ojui fwa.afirmn ok n 

i a a 

\ <w\ ('in |] n <u) iioi -nn ki ia arsi ti «j (kn .JitkJi asm «o Km 3 

Q Q 

(D> «xit; jjinn k] d) t/i nui\ 
C 

O Q. 

Kin o o 'kji -ji in ojui 3 ann \ aj-kii(jdj 
ajin as i.)i o ki ji » ktj ti i \ 

C?v t c—s. Q 

ooi afi o au ei «oi a/ui kui \ [ ino\ aan t, i ooi asm on ? Q cum 'in ii on on o kj arm ii itoi j| \ 
o <gy ooi o ki (ö ki Kun on 

! KI aXl 11 (kil T! 

ód\) aa n «i aj urn aai o ki (oji ar] un aaji 

o a 
i i*ji Kin ^ 

KU axiri 'ki ^looi j^aaano 
dJ«l CJ 

aj¥i j-n ui an nin ooi i (Km \ 
tfU\ ^U ^^ 

axi «41 rui ,i i ji aran 101 kui oji 

O - . Q 

asm on HiKKiii Kino 

o di aai 3 (iQ in o «] inn ki \ 

P I ld 

gfl\ axi aran innn uji ooi .o ~ji tu in ami o asm asm arm aai a aan ki i ~3s tk iq in ui ooi 
^ JÓ 

Q Q 

as "in (bin " Q Q 

eoi (on as; "ii i (bin m \ 1 o, (921) / 
m &$ uw m an ti asm nnn 

CkJl KI) ( (L3> ^ 0£1 Tl O 8£) % 
Q Q Q 

rui o m axi in 

CEJj (Klfl (IQ (Ui 051". tkJl 3XÏ1 \ 

a axini en i (3x o ai; om nji o aai! axin aan axi .jw (^c aa a.4i~3> \ 
ilSL, ^^J 

a. a a q 
axi aq tui an ti axi ti 

d- O 

Q. 

(Ki c&n (in asm an Ti 3 xvi 

(man ann 2 nnnn turn on (H\ü-t«i o \ 

(Ulll (Klit OSin O «Q an _ïJU-fl [1 000.0X1)1 \ 

on nan 2 an ja 2 armn as an ,i 

I I O d\ 

. . .. o a 

o sai Bi an lm || o ojui asm \ 

<^ mm oi om .urn an o osin ojw an o om an \ 

Q / Q . 

ctn ajui (uuj in on ki mui . Q 
sn arm 2 (kji in 


nnn 2 (kJi oq (LSv 2 anrm m ax 

Q I 

mi (Kin a-n a-n «in o-ji arm \ 

q a q 1X1 O 0-J1 a-n (Ki an a i n \ 
"0, Q O Q 

OK oi nnn .ui ajiji asin rj 

Q O Q 

om fcji oji an ajin 2 oji o an \ a an ajin 2 o-ji ; 
I ' Ó Q ™ll cn o o ? an nnn 2 om an axi o axi asm o a-n o a-n «sn ii \ 

a 
arm aan as> nnnn omihi 

CJ 
a 

an (Kin aan ~&ti aq tj \ 

o . 

a-nn (ai an (in n nn on n 11 o ? \ o o ? (Kin om ti au an Ti Kin \ 

a 
oji aq o. 3 om (ïr aq ] 

(Ci inn mm an aq o ojui asm \ 

JJ \d /qo 1 \ *u\ nnn nnn asm .jmji ruin o o m j arm arm «a onnnn o \ Q/ 
(KUI Q. (irm asm an o 2 om axi nnn \ 

nnn (&n lUiJi o an o -Ji aai n 

o" I f 

nnn arm 001 (aan an oxw 2 ti o 

a a 
o o an n axin £ii axin an om om a 

^ J ü J 

Ti om ann axi ui asm ,1 
J ïsuanrj «jj 

' q a 

(KI CLJI ? dim O (EJl 5fl »0!1 KBI \ 

<ia\ an axi aq [] arm anj 15, nnnn o arm o ti o om inn n 

l d\ CJ JJJ Jl ajuiajui 133 CL til 

n ajiii as ti asm n x c~>' om (nnn an as o f asm -_^ 


o [mm aan ^r ti (aaa o 

o a. a 
chi om > o o arui ? mm as ti asm 11 \ 

l Q' om om o : an ajvi \ aaa (Ui 11 Km \ nnrj ( (wi asm asm axi 1 \ 

oran-ajvi ? Ma (yin 5 

aa i o an mui 2 ea aan q aq an an 

al ld j O Q 

<vli\ an aa sn nnn 2 aa t om an QjiJi 2 ea ann q aq an an aAji om \ an ti 3 an axm 2 aa o aan oji asm ^ 
\ [O] ^ 

'inanaxianTi nraao 1 C9 

o iiJi > om arm kji iq o -Ji . 

o 1 1 a q 

oji Kinn (o o ti anaap n sun 

? om o axi 
ion an oaiii ? an inn 2 ^rx n.n i nnn. nnru chi asm asm aq fi \ 

Tl 

cbi om j om o aq axi an \ 
a/ o 01 om 
dJ 

Q 

axm nju) axi win ai] an 2 onn asm ^ 

c3 ( <> ^ 

o om ~nn (uui an -jm ojLa aq an a \ 

j 
'M' 1 iji in inii aji o 11 an axi (i n \\ om Jij Ti 3 om 1 OJUI (O o || ) ann n ei onrïn «rui aai m oji -Ji (kfl o \ 

o 

J>^ dï 
(kji (ojj o in ann, ayi r «on \ o O O O. Q 

mrm\ ei isui o Kul ; anrup n «on (i^ ei -ji in «n in \ 

O Q 

in asm aon 10 ao n mui iq \ 

q n si aai ~ji ei ~ji aai _ji (Ui Km '3 Q ^"TJ| in asm an, aq -q^ 11 f araao \ o 

asm iai ao axi oo 10 an (ki i 
KïifKJi aninajiaK? 

ItlJl SI _J1 KT 


{KiTiaJiaqTnajiaK^N 

Q. Q Q 
(EJ1 iaj| SI -Jl 05Ï1 "U I !k/l 05Ï1 \ <m ^ <m> asm k) «n I aai 2 «n %~ in (nnao te nnnn «nJi aai mi o \ 

«rui ei a_n iji _jïi ari iq «q 

o 
ancuy n mui nn asm mi n 

rui ei «m n ajin ann 11 ei anji o -j asm n \ 

twi (0 1 o xi asm urn as ti asm n 

(kji en ajin ei o 

SI cp 

Q Q 

orn en nnnn o aq nn aai «rui ? \ 

( cj -d \ 

™ gf twi M ann a-ra mui «o Mm «rui 1 tui aJi ai ikji ? \ 

Q / Q Cl Q Q Q 

inn asm ann ui asm joh n Q 

aai ao ei 001 (Mm IEJI \ nrnd* (ui o ? (ui aq ui > o ann aai « 

Q .. . Q 

asm a^a r ri irui _ji rui mtiui ? ojbi \ 

a o .0 

asm Km m/iaoamn \ 

(kil a ji o n »<ri u 101 arui ? \ 
^ 21'CC) \ 

(urn 10 om ui ann aq 10 inn 1 urn 10 o oj dl OT anri ao o 1 <ui a n an ion 2 ikn aai n \ 

a 
ann, <yi 1 mui aai on o m n ao n 

C_j1 I «U J| 

an ao a-on an aan 10 (io ann \ 

aai aan o ? asm arm aai arm mi \ 
J \ «si, 

Q Q 

«1 10 ao -JI1 ao ion _jiti 10 aai s 

q o o o Q 

araaipnato o -ji (kJi ei -ji ikji n \ 

cl - Q a J 

»w^ v at] aai o an ijj-j mi asm 4H f] mui as aq ei aai ei aai 3 \ 
( cf [ ki, asu, 2J[ J^ ^^ J 

iïi ei {ooi «q f (Kifkii (Ki anj \ 

a 

nnnn ^n (U ayi aai (m 

a., a 
(urn an ei 10 nnnn om ojui \ 

O Q. O Q Q 

as ei ~n in an a o o ao ^nn n/m (m 11 

o a /■ 
(wi^rnruanao 

ü Q 

ann ajin Miaq jaiuJioo^N _ 

o a a 

<mtfv> inn (K3i ^inn ao (Ut om ei m aai o (ba o n ^ 

JJ^d ö>ai(Ku t jd' 

Ü / O v O @o 

(kfllann einnnnoKei-Jiin \ 
arui tui o (ka "in aè 

J df 

Q I 

am rum an aq ^r ti 1 (ann,o \ >id^ 

00a q. a q 
ann arm asm ann ajin (kji asm \ 

CCIUT^ 

Q f 

(kJi qc in (anao "5 ((kn «1 r - o / aai am [| istii jm l^kn an axi M] (| an" \ 

«1 a_nn ? is, annn o 11 (kn > ojui (o an "in ooï (10 ^ 

r 1 1 Q 

ö-sktis: amm ajm 10 a_nn m 1 \ 

13, nnnn o asm mi ; ao \ 

cj <y^ 

M| asm aai arjon 10:1 nio\ 

Q Q Q 

o asm an aq ^ o (kjü on ao ^0 o a o / 
Oiiii i-o ojuiq-ji kg ^ 

Q / Q 

oji I onn ti ï] ao ao _ai^| |) Km •21' onu\ in ? m, ann iki ii nmo ism ann inn (urn wi Tl \ 

Z>\ I C9 ^-5 ^ ai dd 

O / Q. O Q 

ooi ooi oji asui Qii-jïi urn cisxji ? \ 
^ isu \ 

o 
asm o om nnnn Kin -Ji kw \ 

CJ dï 

O/- Q 

^ti (ann o <ui iq oq * \ 

o cs> o Q 

n ui ii i n inn ï] Kin Cl (EJl (W! _ift.\ 
KL I KI, 

°l 
bji ^c: iri uinao 

EJl asm an ao iqan&ipiKin \ 

rm<iM\ mi ki o "vi f <wi i/i nn Kin arm arm o» nnnn o \ I 11*1, ^j 

mi a xi o aq Kin an uu» WK) 

on min 3 in o aq udi 

Q Q I 

(Bi asin ^ ir. (anno \ 

"a . . 

o an « i u i oji i n ;eji ui f \ fa- 
non (iqii as o non as ieji — n tj i \ 

oji axi amnn rain ajui 

t&n (EJl «in -mi on EJl (Kin -Jin nrij 1 oji i \ 
J ïU d[ o J o cto\ o «ï ikui 2 ui in axi na ao [} eji iwi!¥]/EJi tci o — n aai ,>cjcJ d ^ y (kJi uw arm iinn ici ann i» K in \ aaji ï|an2a^T(J0i' v riO(Kin(j\ 
. omn aai unn anauin «n ao o \ toon un , o Q an aai 2 (M ri nat; 2 in O (Kin asm asm > 

| I «U ) Q Q (Kil SSm OJll Ui 9 OOI (EU 9 \ CJ\ cci\ O^ (3 

d3v nnnn o as as in n ii i ^ etJjn |an °o o / 

o ? aai aji o ïl Kin (Ki -Aannn as \ 

\ J I *« ^ 

(ici n «1 iki 3 in o aai o tï arm -Jin (EJl oji asm \ 

dl K d ^ 
(g 6 ) o 
fljin oji (kJi iki -Jin asin tui .Jin asm ie n ki a \ 

J ) ($ Jl 

o 
nqaxi jq Kiii,(Ki_ifl.anjm asm\ 

a. / Q 

(KJi of] (Ki m/i aai -jiii an asnmnfioBiauii an ikiij 

o / o 
(EJl O ? 1 0-Jl O Tl 13, ffl'W O \ 

Q Q 

oji axi aiui (EJl azi Km ? o asm \ arix (UDl O lïl Kin 2 Tl O O aSUl EJl 9 ajm asm asm arm ^wi (Ki n o m urn 3 ïciTl a-n o ? a 

o 
«] wi an aai 1 ? anji kbi (vji n a_n eji nm <x n on n 

( I \ Jj 5 kl J J( 

o 

mm ui (En ^ji ? iriji o ki ixi \ o o o Q O' cuin (EJl C* 111 ' Ti t (in o (Ki o on ao «o n si o ? \ 

o 
ann ;ifin qji ? Kin asm ann io j.n \ 
^ onn 

o 
T]»J) ion (lannajm aq ann 3(m >(inn kji?\ inikj) ion fMJinajin m «na\ o eji «i Kin ajm ajui is, inj jmn OK (EJI -Jl "U 1 in o a r raa 

«1 (Cl (EJl ,15111 EJl HUI 0^1 Klll (Cl \ OO Q Q 

eji oj\ Kin ann ki :eji run ? \ 

a ó )j\ 

an ann ajm on o joijio eji aai a 

^ (£- ai ai dl 

O Q O 

(Ki (EJl — ri ? an khi \ \ aq aai 3 Ti o aai tui „ji > an Kin ? t mi acm 3 Ti o aan ao (kil (KJi anJi \ 
9 aai asm ann aci _n iq ? \ ann anji oji \ aai asm arm ki ri i 

oji an eji an aon ie (EjI aq OxJi _^\ Q Q / Q 

Ón (Lil Tl (UI Tl (O (LC1 O HST] a 1 Cl. k Q / Q 

min aai o asm oji asm in asm an/i an ki -jyi mi \ 

O) 

an ao an aq o an aai 2 ao Ti ao o -Ji \ \ 
t \Cft> I j\ 

O . Q. / . 

(IfUl in o o Ti ajin an (o o k o 

q o 2 ann asm oi asm j» aon aai asm o . ji 9 aji eji aai 

( O dl d'^ "• 

a o 

a-on ao ann as y in qji o >eji asm \ c^ann (g 6 ) . - o o q a q 

(Klit (Kin Hl O „JI 1 on ,kn O-it 'kji fïül l) ^ 6>\ on co? asm (ui on iu 'hicmaini as \ 

•ds f O Q 
(U m Ut IK 


I 
KL. 

ui Ti cvrj o m n \ Q 

fin Km (^uj o ikJi tuin aji ejj mi) o arm q aa» ». 
mevr Kil nniremii- <L* arm o iui Kin _Ain ^n » \ 

(Km ïi iiznm n (ki -Ji m (Kin _i!k ui in 
I «, J d 

»•» * 7 Q a 

BI I O OJUI OTO. Win HMLtf\ 

fa 

I Q ajjaman tuko ti winan 

o o 
isrj 01 <ki arm iq tj kïi asin . -Jin arm t i twi n 

q ^ 

in Ki au ki 11 O / Q 

cumnnnn ts aji ri onn f n h i a a -ki 

Q O- CV Q. 

(mn jflKti «uil .i'iii mno[ni|i> iuii 2 (ia annn o o bji an asm n aai «i aq a-n o arm i u\ in iuui 3 (ui amn o o bji an asm » «m «] aq aa o arm » 

O a-n Kin afi kji ( hï aai ari \ 
isbjklJ ^ J * 

ki o t; arm o an -tft <a an™ 
«^ fki(Kmo»nn_du tiajmaji ojuj <ui ki i ai Ti (Kjaai .^ajin ; a_nn (ion an axi3 » 

o o / o o 

(Km asm (ui _ji bji ( asm ojiji Kiajia-ciiiN 

(Ki (bfkti oaj) a<i _jm e -ji asm a-n \ 

6J I J «si, 

Q Q a 

cei arm tui as jq ti ana a.\ airó jji (ki ann \ 

^1 o i«i _^ki ti turn ia in (Kin ij 
asm «| kj 3 > ajin an Km Sn o a?i \ arui o cm ti bji n > t\ »t ^ mui aq an aan irin a_n asm ruTas > 
d I w, } J asi, \ o tuil) bji «j (05 3 hj wu !^ (p uia axi ojS wm % 

an lAi) (Ki asin axi (tn (UU) bji asm bji n \ 
(O J cJ| (g 6 ) o o 

(urn (ui o asm iq nnn (J ji _&\ 

tij (oj arm o : bji ti {<$ as T] ■ u bji asin (kji [| \ . 00 r» J as it o ttj asm iu n 
(kJiTi ^ ikj mm anii asii ^1 an a-n -Jin 2 Tl \ 'H C> O Q Q Q 

asm asm u^ iktt? _irt. ? ciRa mnfin cls, £t,Ji >, 

«.m\ £Ü (Kin aa mi geji as n-q ti \ 

. o Q / o. Q 

an a-n aai .Jin ikui «1 a-n »ji asm ikji h 

O / Q / 

ann axi turn ojui im..rinn as \ 

o § 00 
(Lnn OJU) an aai 3 (ka «ïi aq asui .0 a-n ^iism aq a^ (KI ji \ ""} ~\ •"-"" ■•"■ '\\ {au ' icji u-ii -Dj.'öui aqiji (Kiij (Lnn (Bj an om nnnn is tkij «1 n o n \ ann ki e n- arm o a-n -Jia.s aTjim \ 

tmo\ an a/ui a-n _jirj ooi (urn on *ji 2 <a nnnn o \ 

' cv' CJ 

nnnn «31 «m i^osm <ki aq on «ui ao ^a inj aji ^ \ 

^d" «ud I > ajm ann an o ajij] ti aji (kn asin ,kji (] \ 

ir fluui Kin ^o ; uin 'Kin om asm \ 

^ o 

(kJi nna'Minm as (kj) ir 1 n a a o ki (kji asm ajm \ 
^y J IL, Ki, J J 

Q -^ 

a_nn kji a ji asm o ti ,iai a-ai >w 
«J (Ki 3 ti Jii'i aq an axi an axi (hi ^ 
<mmi (EJi Km (Ki (kji 10 aiLTO innn a/ui 

(kji ajui » an 10 nqj e n «sin aq (o iui n_a asm \ 

£Ji o ? jum axi ik 1 aji «n o «m ii \ 

\ Ö J J 

cv o 

(Ejj fkn ? (M ki bji asm arm ann ij \ 

Q. Q 

w^(^Kiirjiqa.i«ioTKn»cmaTio(Oioi inn(j\ asm a-n ti ,-jji aai m an/i 2 an ti 
ikl, 1 ffl.^ lo as ti asm o Tiaaiarix C.12 2 
ar '^ / - 
cm *n\ ei jnn (KI onnn «f] in i nnrn ion adi 

f q . q; q/« 

ei tii on oji axi o oji rum 0,10 vEJi o tnji ;kji \ 

oraaonnn os nq ti a-an «ie\ 

fo ,J ) J 

a oe>/ a* o 
ara axiaxin «jui ann ann ei axi n \ 

/ a /■ a 

axi inii oji ajui asin an asin ui _ji axi («ra axi a.n axi i Qjm axi o «1 axi tm — rui arm o ann \ 31 '5 nm<mn\ (K Q a„ 

^ tynn ojw oji ti asin axi \ 

(KI, KI" 

o o o r 
asin iki Jbïi a_n oji axin \ 

Q Q Ml IKI, r^Tj, O Q axi axi axin an asin 3 oxi axi oji ti oji ,juaji jui \ «si. / . 

OJI 0JU1 Of) 9XÏ1 (KI -J11 ifïl (Hl JimJUJUI \ 1 ra ei^qiniiQjin ■ 
J JfKX J (im oxi axi ara axi Qjm an \ 

q cl / .. o 

oji a.n o -jiii ( aji t o nnnn o oji ei tuin azi ei -J un ji [) 

ann axi asin «Jin as «tia iki 

ö^f^amnnKiii o (Oi ann era \ 

Q. Q O / 

™S\ ann oasui o asinanaanfinie:\ 
JJ^L fo 

I C> Q 

(Km oji ti tui -Ji a-n _jin as: arrai qai ann (ui ^ 

o / Q 

ajifi (O (kil o on oji 2 aan > cuin a_n axi ij 

6-*as nnnnri in on m o 3 o \ 

Q 

(wi o oji ara on ara 3 ti o oji o f] axi axi on n \ 
o o / 

(Hl (KI 3 Tl O T) ? Of IJl ei 'KI (injl 

/ Q Q 

mi ruin rm ï| üXjlaRCï.axi Tl o (yi \ *9 . *) OJI / o 

(uui asm a< ,r. fUI^JKKli.lMlllN 

arm nxin ~&nn *ra 3 ti o oji ara an axi \ cum oji Tl (Kin ,jlti acm^jj ti ?> 

a a 

«m 3 ti o ann ajui wi ajui axin 
a: on sn «nji 3 tra ~m on aan 3 Kin ti aruH an axin 3 axi annon onm 

q . a 

rum anii (Ui ©1 axin d3> winn o \ raAJi«njiei-Jioji|j\ M ^ CJ 

Q O Q (3 ~J10J)IT 
J J| ara ann ii ï oji axm _<Jiasw ooi nniin ann o \ 
q . o O CJ ooi c\ ann^najiJiaik'i asm aqaxiiO'inj \ 

| iki. a <!|' Q o af] axin 3 axi Ti ii ra cum asm kui o sis) as t rism ij \ 

Q Q 

on »xi 3 ti (is ann ann ojui ajui ara 
I ' J ^L J 

Q Q CT> 

oji as axi axi nnnn anm ao ~^ 

as (uui (axi 8^1 oji cm axi ieji anji a_nn tm on n \ 
^ ^ & J 

fcji asin oji 'Hm oji aui atm Ti axi ij 

Qc q . o ev o 
ajm arsi tj ï fkii un 0Ti axi ti \ 
axi, 1 axi as aan \ ajin I axi os arui (&) ti ar] axi rui axi axin an/i > \ l-»\ ï] oji 2 ir ui » on a.nn axin «) axj ij 

ei ti til oxi rui axi 
J \é~ ^L 

oji as an cum axi as «rui mi axi 
( \è -^ 

qjui (Kin ajm axi ann oji as \ 

Ö ^ 

a. a / o <r> a 

ara rui axm anj ? an min axi as arm asm ww oji _iJtaji axi 

o a" . Qv / 

as ei ~Ji ti ara oji ara oji ann \ 

Ó 

Q Q O 3 

rui a-n (Kui oji o arm axi axi \ 

'/ a / 
o-niuN an oji 3 arui > an ajm ajin ajui araannnn as 

I W fo 

ajm oji o axi (jji -Jin ojui ara uui as ei -ji t i \ 
ast, 

O Q 

ajm o o axi oji oxi oji axi \ 

«SUKl, fo 

tuin kdi «Ti arm r&ê) ^n m <&\ 2 ann 

a_nn axin as».»] axi oji 0x1 ajm an o 3 ajm (inf) ajm mi \ 

a ooc? o 
asm 21 axi o asm a o asin rui -ji a-n \ 

|ku d a 

1 q a 

on ajm axi as arm ajin ti axi _aos \ 

an ,1*1 \ jxm axi n a9Ji axi ei oxi axi o 


^ CX / Q 

onn n-q o ü-nwi, ft-iui axm 'inj o axi -ikn-n 

o 
ruin o on ikiii mn o nn asin 

ca J thJ 

Q 1 1 ^ CJ o ann : axm ikjj .ann ; an (ïji \ 

/ o o o 

ruw an as aru» rui aq nn in asin I o Q 

Ujj «l (uui 2 onn aq a.n an | \ (KI o an arui 2 an -an 2 sstïi -jin axi n ion o «1 (Ki o an arui 2 an 

j 
1 31 "j"^ (kj) 2 «nji > an mn 3vJi anaannn as, (tJi \ 
/ / 3^0 -, k] in an n (bJk'ai onn asin -Jin as; mn/w \ 

J d 

ex q 

«nam 2 ti an ra an, rLK an ra (Kin (uuuin, axi aq, 

o gjo -, on axi onn (yköi 1 

xm ryuuinaxiaq 
as mui (an s$i ai rui 2 aan > iuiii rui an 1 \ 

^ I V J Jl 

CX, CX 

tuin ra 1 iüi oxi aam amn ajui 

/ o a - / 

rkJi o asin in k ojl'1 ann os ruin (in a^i in .o ? \ 

. o o 

15, aaais, rrxj) ra O (kfi ~*iq 

inn an ann : an 01 2 umi _*anji ara -Jin axi an ^ 

J d ö mi an annn annn ruin o ra aai -jin ra «nn a \ 

C^ _ Ct> ..: * CX Q d& j ma rui an o ? on an n ajm un aan aq aq axm arm o a-u -*\ Q . Q 

ooi an 5 n an aq ann an aaan o a-o o axi n % 

C> Q Jé~ CJ' afi an an 01 asm n ojun m un rui ^ 

( ^ cdl 

Q CX 

axi mnnn arwn aaji a_nn arwi om fkfi te „ji an in.inn\ 

iui -e -ji asm [j fkü n (kji (ann aan ie cm q-ji i 

q 
aai ikii ann asm 13, cm. 15, ayi \ 

Q. ; a 
g; «sp (K5» ej (vnnn Km -jyi as ann «1 ti 

O / O / O Q 

asm 1 u 1 1 'in ji 3 rum ajui aria anan as rum ra £Ji rui ^& \ 

nnnfin sf] Ti 1 oren h öi o a-J! n \ 

o 

J^ CJ rl I 

min cwi 1 1 11 in ( ï-j an ann 2 ki an o 2 asm. in u \ a n «1 n w 

J^> ^d^ \ d \ J dJ 
IC Q / O 

uji ann ai anan araaan Ti 2 a\n o \ 

O- 7 Q 

arui fcji rui 3,n sxi ~nn ra snm 1 > raö]\ <m\ j (Cl O I 11 n (kji ti ? ajm ">n anaannn m an ann 3 o arui oi annn 

1' on axi 3-q aoa an in 2 ïji arj o ïidi \ ex 

rui rui au oqann an tui 

^«sv-f I cq 

o o 
oxi .as asm asm a 11 o ok \ 

>*!) OJ 

a a , o ü axui ru axi an on os 2 ckji ifji an \ 

/ o / 

o (asmafjacmnnas 

(uui ann aan u»i ra as ">: 1 asm a n 
J J ^ ) J{ 

Q Q„ « \ an (uui axi -ji s n en asm m _jbi 01 gji > 

O Q 

aan o an J-nn axm rkii uui a-uu \ 

( KU ÏSI, 

" ra rum o ann ^vui rui ij 

a. c?v 

rui a n ann (kil „-aojïi io oji ? \ 

O \ 

ï) ajui axi ra (ivi) 11 rum am aim $v, \ 

I üaJ «1 d o ruui a-n -ji an sn asm fKi -jm ieji a-j r, rum ae: Kin asi ! i itm 

d" 'axi 

c ru (asm rj ji axi (ka Q ckn asm, a^Ji ajs ra o asm ^ 

ja\ s ■ 

o 00 

mn \ arui ai ï 1 ;&] ae; rkii o ti si o jïi ikji urn ftf^ ar m \ 

um asm ann aji rum an \ 

<y^ o 

o a / 

ann am ori cm jki ra (bi 

a / a 

OJi ti ? «1 rum rui 1 asm 5 n an 

as ann kn (ftH ann ra a-ji rwi ^>,\ 

a . 
ann ann n asin in nnnn ann 11 \ 

3&J CJ M 

* a 

o 1 urn a-n rnm fkn nn asm \ 

) \ d *0 ü 

6v 3) ajm ? a j\ an ann an aq fkn an u-J asm asm an -Jl 01 fk,i \ h ai rum f a .n an ann an a q 1 
I » ■• I lo' 

Q Q 

o ? asm ra ui n a-n o (ï.ji 

>5) (KL, *,« «fUlTffcKlJinO'EJIISN 
O . O 

(KI mi tui 'in?j .dip. in n ti •*. 

kui HiQ'qaTs in i : a;in Ki in (ki n \ 

Tó ó ö a 4 

norm t) Diaann kui o-a. 

I ^ ^d 

/ Q Q. J 

ooi 'Kin ki i( i lum o ui in n i \ 
V_^ -f CC1 J| 

Q Q 

<9^ ajïQti-dk'ii tri n aai -ji run ui a l/i ? kbi nf; (UIT|\ 
' J \ «V 

(kil in at ui ~s» wn o aj ui \ 

5 CJ 

(UW 1~1 IQ Hl CT!' 301 \ 
(LTjprj 

/ a 
ei du on urn an di fiool 2 

/ o a. 

l,Kl 301 UI ~J1 KI -dkDl Wli.i\ 5HOS OOI ai / Q 9 

dq m i mi 2 IjCI a'Vin «iümj. _J1 KI .^kDl JCïl KI - 

J *3J 

dii'i min 301 ui n \ OOI KT1 flX.1 _dJ.0fl] a Ol TT] kil 1 
<io (O TM KT] IJl : Ml UI „Ji in"n 301 asm V\ SOI 2 Tl O \ 

O Til o tuin 1 «1 i jri 3 nnnn \ 

dl I"" d 

o 
o mn arui ki _dvui a 1.111 isin \ 

}J> CJ 

a / o q 

o an «<i -.mi kui a^ui kvkii \ 

o t 
o aci "11 1 1 ma ui 

a a 

onn irin ui ki -^annn is> <ui 

Q O Q 

»x*\ o arm 'i n ïi iq kii 1 (bui ajui «in aan » o ki kyi 

vs 13- ^ Ud 

e- q 

(Ol arm lil!) KUI KI Tl KI ui \ 

J a |a ^ 

o o 

(unnw jiK|Kiiii(i{i\ on ki di in ,0 au o \ af] in 1 vi 11 ^ 1 O o. / O (Kin W O 2 KI KI -Jïl (O (bA.50 KI KUI KI. ld ■tin Ti: 1 1 araa n n 1 

J d al 1 I Q 

[IJ]'- *j \ sein ai «01 {rm hu -dn/™ KinLA^ciniijoJuiaici nam \ OOI <VVW) KID dS, <U1 301 Ifcjl \ 

^ t'in Kïl _^(JJH aOlL 
■^ V 

Q. O Q 

O Tl KI KÏ) IL1 Ki in ui \ 
M, \ ) j 

a / 
oaq ajiajiiaai (m\ 

. a 

(UI (UI QC1 _iA iUi IS O Tl \ 

Ó 

Q Kin aü aai (U) ir ui sq a-cm ia asm \ 
o / 3 1 k) tui axi m 

Q O Q 

001 ^UJ DUJ «xi O UI 301 -A\ 

Q Q / O. » O 

*,u\ a/ino.301 (uiaoi DinoniOKuiii Ki'ioJi as ?\ 
OK (uu a^a an ctA. a'ian j-ji asm \ 

J I d / 

o nn a-n Kin aa i as a/ui / o 

o ki o as aoiQji ti 

/ c> <a 

o.q :ui ooaojin nraaan £j) ru _sk\ o o 

001 (t,ii aai _di.iu as \ 0T10 Q. a O. Q 

cuin du ? o mn (Uil os u 1 asin 9 

Q. 

> an an k | ui in mm 2 axi ti n n o a<i orinn anim oaji \ Q. Q Q 

or ui aai ïji hui . a .1 1 inn asm oei n \ Vli' \ '"4 'fj ojl xi ki nin aji (U Kij 

a / a o- 

ouii Kin cuuej] il 1 11 m ui iq ^ 

(0 Ufl 2 nnnn uoi ui ojdi uin ann .ei 301 n \ 

001 o o ui vn 
d 

/CU Q 

(iui an aann min ï) a.aii as; d i asm u \ a rim innn m a.a;i as; d i asin n 

d&l J «4 d imm> OJU 1IUI 301 Kil 01X1 JOI ) ïl Uil I 'V; [] IS OOI) 3^ 8^1 \ 
O / (3 

(ïoi o win trifl a-ci aji > aju riinn in [] Q Q 

oji eji «1 ion vji qp; iui \ ^S) o / . 
«ui an _&rui aan aoii tn nn 2 arm 

/ a a 

fioi2nri(ai2(n(is¥i (anfinnnn in Ov «vi 

. a 
Ti (Ei as o ti ajri n l l O / £3 

QTU! (KI JkU (KIT 00,1 O 0OJI \ 'g^ (uw (k\ ari arüi ei (01 2 dn 01 2 an asw onm (indi ooi o ~s» (uin axi (Kin ti \ Q 
OJI (UI (CW OJI (IX] OOI 0XW [] [ aan\ ^ ann a-ri an (Kjcinnn tyi (Kin (ul\ 

«1 o 2 (uw aari aai -0011 tui (kji (kw \ 

a / 
«uw tui aai a-n mui 

o a. a 
o tui arn (kw 0x1 ~iw as ti asm n ^ 

(Hl J cJ( 0X1 (IX) IJ (£11 O (1 Jl (11 0JL1 2 0X1 aTin (BITH 0XW OiTia \ 

o. a ao a. 

ojw ann ? oji axi iki ai a-n om 

Q 

mw o-ti (kw (Bi aan asm 

Q Q 

cuuj (ia ai a-naai aan ? ojw aai \ 

ft' Q 

ö-Aas axin o 31 inn 2 mi «1 ti (kw \ 

J Óè\ [ 

a^ q q 
iun om 1 ro an mw 
\ bsl, 

(ui an ti a-n ? .ti tuw cm ui ojüi 2 aai >> 

Q ' / -Q Q 

oji ^ann ai o 2 as ,iji aan » 0x1 o» (yi on .ti o 2 aan \ 

a Q 

eji (Li ann -j] (O «nn an ti aai J kw ïi 

•KI, ( <L3>ooiiian:i2axiTi\ 

oji aai bji in 11 aiui 2 axi anai ^ 

Cl. O Q 

in mn anm asm o ti ïj «xhbi a-q \ 
oi aan q aai 2 ti o o 1 n ann as .rui -j*i art aan E J ^a (o6j)or><^ oji aai aai o o o ti aai n^ o o (Kiaxi |j 

'm aai Q. / Q 

! aq ti 2 on as aan axi \ 
CXI ^ o fi ann o (13, mnn o 

• a o 

o gji ti on (kw a-n aai \ 
j o eq ai 
o / a a a a 

min aan o aai _jju aai axi o o \ 

tui aJi (uw. (Bi oji ? \ (UW (BI oji r o/ a / a 

aan oji aan asw as aan axi \ 
Jasu, ^ .0 
«m^\ oji (ui a-n (Bi ^ji ? asw on a-n -Ji asiioan^k(Bi[j(Kicwi?\ a a Q 

oji aan ? ai ti 2 aai _ji on asw -j) asw \ O o aai (01 aan o 

axi oji (Ki asw a-n -ji 

o / a. 32P 

1. a tuw arm on ti axi ~jw o as, ti asw n 
/ " o 0/ -asijj j 

o an o 2 aan o ti axi 1 ion •y o 00a 

ojw on aai axi .jw o (ai aai \ 

J KL, (hl, 

«Ti n.»N mi ti «ai ~rw (Bi aai arm om aju> o an aai 2 axi ti \ 

.2 ) t~ a ^ 

00 a„ 

(Cl (KJ) ion WW !K1 (BI -Jl Tl \ 

(Bi osïj (uw oon aai o an [j 3 J 1 oji om asw t; aan o , oji \ a O (ïl HOI 2 0X1 Tl (UW (Cl (K31 onji \ 

^ ( ^ ^ ^ 

/ Q Q Q 

araaajuiitoj (uiti UUIi o o a ojw ;h] (ui onn ik 11 an ti oji a \ IIK1 

<3"> ™ cq J otm \ rui an aan a_nn asw ~^ka;w in on (Bi axi o on axi ^ 
aa, J a 
(jji ti o ~ai ij t: ocui oji js <yi \ 

axi Tj ojw axi on on \ 

ooi oji mui Ti in (Bi aq (Ojj .ti (Bia-noojuii <^A (g°i) «i¥l (LH 

CJ I «il 

/i ^ mn ^ cisl. cum o ~J] ? cmn «ii ! tui o \ Qo in (in ceji «ii clui «xi «n (EJia-n oajj( 
an / Q Q Q 

cum ono 2 cum o ti o ti \ / / 

O. * / Q Q 

cuin (kj| nrj (i-n o 1 o ann axi \ 
tti ^-» KkJinn i cmn cis tuin cm Ti os \ g- turn cm asm asm cki o cm i \ asm asm cm o cm ji' a a q 

o 2 cwi o ~s> arm cum ckij cm ~nn cmn \ 

rui (in ci-n 2 o ti an \ 

a q 

cum ckJi an «ii 2 cm in o o \ 

J \Ó Ó 

ü a 

o 2 an cuunnnn \rwi in nn coi 2 cmn — nri «rui ti o ti \ \ a o/ . q 

arm o ti rm an ti 2 an arm cuia 

BUI m an ti 2 an ann cuk s o ij (mn cejj ie] arm ti asm \ 

a a q 

arm in üi arm an ann cm ti \ 

q a Q 

o nn n oim axi an axi ci-n _*ti an \ o 
o CkJ] «TUI [~J\ CkH O [1 

(Kj? an tuin «n \ Q. Q 3^ ™ 15UL 35t^ r; o in fiq(anj; ; 'ismcmiicmncKiii 

(eji cm cis ti asm [) \ ■y nnn \ckii ti an Tl .«10 \ «Cl 

^ I Gl 

CX . / «. Q Q 

cum ckii an aii2CkJi raicumiKm\ 

„ Q Q 

(Km co «rui an cuinnnn \ 

J a ö 

a„ a a / 

ajm o-J) rm -jw cmn ceji nnnn (Km % 

a. ' a. „ q 

(Lnnckii(m~manano2ariJi(a(yi\ 

cum an cmn ? (Km cm ceji asm n a / a a / a 

nn» (KI «CUl [] CkJl CEJI (UI O Tl CEJI /«il tkl 0SW CUUl 
a (o as ar] (m 

t. 

? (Km cm Q a a Q 
cu as (kii as ^ co] cm asm cui ti cum as \ 

a 

cum aai co (EiannTiasm i /cki cu asm ( Q 

ceji o ? oim cm ann ann as ? \ V (EJj [i an ann o jj aruj ? an cum (o oji \ Q an cum 2 an on 2 ckJi O / 

(EJicai / Q/ Q 

CCT1C" cum uai «rui (inn. aa a-n ~nri cui \ «9«jn (umcEJifq^(um(ocaionT(Kiaji(cu!(incmii\ (Kif ■y o d-J ü|' cum oji as arm (ui ti nnnn ayi \ 

Sil, 

5 

Ti asm ckJ] tkfl ti ? cum «il an ann ? \ 
«rui arm an am n fw o n-o > rui cki ? 

I O Q./ . 

nsm ann clii cism o ^ ? cum ^a-Tj \ 
o. 

CkJ) Tl (KI CM Tl (Kin CEJI Tl ? \ 
O 

oanrmn2oxiTian(EJiaimfin?> 
,3 I ) Ö \ Q Q Q Q f Q Q 

^ N ooarui?cum(occxicuiasm\ annckn (0(i(EJj(E]annc(xirtn(U2ann 

o o ? (in cm ti (ism : oji aii an (mn 2 cmn [j 

. a 

cum aq cmn ? «mn «-rm asm arm im axi \ 
( ^ nnn 

o 

nn(Km?cuias?(Kmck)iaruiao?\ 21 ari cuijiarm 
I J ceji fi an rum (ia nnnn nnnn an cuiji cmn 

O Q 

«n co «rui cm -Atcmn asm axi ann ri ^s 
JJ^ ö, (IJl 

;«. / q o q 

g/p «jjamoKmnnnnckJiimcmn 

cum ceji ckii ? o cum «m ti asm \ 

/• o a 5 

(^oas(uui(Kmaim(kii?rÉ]cuiii\ 

cum CEJI ^J] ? (o O Tl OJUI 0X1 «il]] \ 
/ Q 

cwi o cum an nnnn ann axi \ 
J CJ cvirui C§^) tuin mi [Kin ? (o o ti (Kin iui y\ 
o asm M] oxi (m l (in o ets cuui ^ asmMioxitmljirit 

o/ Q 

ön ckji (om in oxi a-q in Kiy? (urn o on(Kin2oxiTi(um( v oo(kJi\ 
(kil ioxi o os; (uui o osui on oq \ 

(UI (KI CKJI CKJI (KI ( -Jl IJl (KI Tl 

Q O 

einaar ii oan on <&\ ooi on 9 \ 

dl Jd \ 

O Q Q 

O :EJ1 !K"|(KJ1 ^JkOJLl (1X1 O-O (UI (KI I] \ 

Q 

(uin on (Kin ? (oi ui osin o iirui , fM OOG CW Q 


^ onoxiann(ooTiar¥iOi3i[i;Kin\ a a a - QjiTioTiïianri2(i-qTnos 

O. 5 

rum (ui cui (in orui «q tui o on (Kin 

(KL, on aajiaqooan a a in on oxi on on 2 osin o cm o ti \ 

( h 1 Pd" 

o- 

(ITl O Tl ? OOI CKJI 0CU1 (UUI ? \ 

/ 
(uui 0011 on j,e (ï o_nn aan o \ 

l a Q / 

ukji ck] ernaar ei ooi on (aan 2 cui cm ji ^ 

a / *■ / a q 

o ckji I nnn (KD ( o a^i fin (aajuiriniicKJiri 

^ ^ ( *UJ 

o .. a 

ceji ckji ? o nnrin ocui cmn rui -Ji ti \ CJ o o arin _*m [i ooi tui co (ïi ooi \ M pan tui o on ooi -. 

2Jl 3* l 1 ^ 7 oiui o rui ckji „ïfkOTi nsin aa ti \ 

. a a 
aan cm (ko anannnn ckji asin 

3 dj 

(iS(K:osintKi^(u?(U(inrm2(EJionj) ? tui mi cm 2 o orui il 
1 (ki, qj J( ion 01 anïn oan asin, asin mn' rui iki ? \ 
<n^ aan cuui onn onn mi a-q cum osiii onn 9 -% (k 'J m 1SL, rê , CM (onn ti on 0x1 on -Aan «man \ (§A) / Q 5 

(ui ( osm onaovi ii cmn : cm orui rj mi onn Q o ckji ^ o rui nnn ^ (yi mi cd» cuui \ ? o tui nnn l^ dtJi mi 1 

Q 

TiMi cai (ui (Ki 9 o (Ki aar 
o Q kfuioannii 

jj 4 nnn cm o (urn on o ckji -dktui. o nnn 1 
(isui I an_, 

Q 

aji rui nnn ~ji oq rui onn ,-*m] ti 2 ckji \ 

o Q 
<™ ^ cuT4.on anaon ckji ti ckji oan \ 
J «si, 

[(Dv «51 oq o» ojui rui cm (_jj o Ti \ (OAO-JIOCI 

osui osin O OS 

onn ,-ïfkOJin on oa ui ~~ / !(K1 U M)(K1\ cmn 0x1 on orui onnn ti oa ~j\ oq ? \ 

J O a\ 

ckji csi (ï (o o ti oq Tl \ 

Q 

ckji in aan „Aoq ti oan rai ti 1 \ 

O Q 

|(KincmncM(EiOosin(EJi(iniifui[i\ ,(KiTi(KinraiTir 

J *3 )j\ 

Q Q 

cKJifKincmncuotisinooniifuiii 

Q / Q " (3 

(Kil O (O (UI Tl Ml (KT. oan 0CU1 ? > 

oRaan anaon l o, 0^ mi ca ojui \ Ml OOMfUlCKJlOOSin' cuin^ oaoaojujCKJioj)MicKin2oxiTi 

o 9 10 ckji ceji osin onn ? dn 

oa ojui ckji o mi 
Ö \ P I 
(Èuj<in3j(§ 

b ' / 

ruioqaq ?(OAoyi on tu on cljli onn 

.00 ü 

«ui onn nnn oq os ok a-q ti n 

^3 a cmactnnnfton\ 
o 071 O . (UUI (Kinoa onn on anii osin jin nnn asin ~jti ckji cmn asm n 

(o ? OfUl (EJl (KI .JkO Ml (Kïl 2 (1X1 Tl \ 

O / Q O Q. 5 

0t]( 

oq onn ojui m oqo 

ijm o asm ,Ao on 1 
dl P ( 

tin ckji on orui r oan oan o \ onn onn n asm ^fl»o mi oan 2 (ia ti \ 1 a 

I ckö (iq orui ? t; aaji o /(Kil oq rui oa ii \ 
(«sin, c^zx (3*0 urn o (wi 1 tuin (in i nnnn «on oxi \ i ai CJ 

Q Q 

W( m N (wi (Kin „Aan .ttit. (Ki (ui tuin ani i ckji n 

a ^ 4 

o oLnn is, t~ ( as w ui o» mui \ 

^J^ ( 

/ 5 

(UI GEI} 8CT1 -JY1 11 O 2 (KUl «O B5Ï1 11 (KI \ 

(UI «SU 11 00 (KJl (o> ItH 11 (LS (UU1 
Q 

ann oq ao o ai aon 2 (ia ti "^ 

ajin asm anri aq (Wi -ji! asin «0 (ui «o n 

a a a. 

(Uj o . «rui ? tui asm aq ai (ui \ 

"■«g^ (nonasm,anjon2(uiai^i(iKTiasmn\ 

ari («on 2 (IJl o f asin Ux «yi on (L3> (uui \ 

5 
tuin tui an Ti an eji uui ia ari «q \ ü (Cl Tl 11 (EJl (LUI 
Q 

(Ki o 9 aon «rui ? tui «rui , ikji 
. / a 3 aq an «jui Ua itü ii (u ao ^ 

ann o non nnnn asm asin arui \ 
J J J (o o Tl (IJl (Ui ;yi in ;yi \ Q O (3 

O 80 (UI ? (kJl EJl ,-J] «O O (kJl -dl ig*v (UKK1(U|?(KJ1(£J1^JJ«0 

a 
«ri (Ui aq Ti (kji o «n 

/ . 

«Sïl OiY| O Ml (KI 
O IK] (Kil 2 (UI Tl (tOD. Tl (EJ*i a 

(UI «-f 1 Tl (kil O IK] «On 2 (UI Tl \ 

cs~ / 
tui o aon -iJkosin " 

ui in non 2 tui Ti (jon Ti o (aon non n 

a„ . o 

(kil «n (Fji a ji ? ann «q (ui \ ?ann«q(i 
' ü tuin on aon ? (o o ti ikiïi arm eji -jickji n 
ajin tui EJl il «on o an «on 2 «xnn ^ 

Q Q 

*r>6 , O (KJ1 9 (UUI Tl 11 «q 0130, !KÏ1 aTTUl 

\ Va J ö 

non «on arm 9 (kji o n 1 o rui ti \ V o as 
(kji «rui as «on -Ji aon «on ru 9 mi tuut VT (3^) arm o «o ^ji ao -diTi t; anatyi \ '3 01 «on ( (ui as ti «sin in 
nsi>-J J «si, 

oji .iri «on -Aiui tui (uirj (EJl ann asm 11 
«uin (o oi «sm Ao 11 aon 2 ao ti \ / a/a a. q 

>^v asm in «q|ono-JiCKj?(iJiiias:Tiasm|| 

«rui aq..non _*(kji o on aon 2 (Ui ti \ 

an ' ai a o . „ 5 
oji [ann oji aq annn arm aon ar) tui -Jl \ 

OGJ 
o . / 
arui o tui fkJi t; arui o , (kil \ wi. 10511 / Q O 

mm ï] non? uui (isti asin ~ji «k ? 

a * / 
«n tui aq aoi t; arui o 11 , rkn aon \ 

la ra J 

a 1 t 

mi aon 2 (kji 11 aon .ju 11 arm 2 «o «on asm os 

l ( I lKl > fo 


\ ariarmN o-m [o nu (kjiojui ruin (kji mui o ti (ui an eji ii ooi o an 

t a. . a / iD 
ti arm ^Jkai | ajin aon oji (.« aon 2 (ui ti \ 7 (Ki una (kji arm «£ aon -A arm o 00 „jjoi t; anaa^ 

a 
aon arm ? (kji oji ii dei ao 1 1 (kji oji ii dei ao fi tui arui » \ 

o 

eji n (eji ei oor o 
(kji eji (i (EJl o aq 9 \ o a a. a 

an eh aan turn an as Tji asm o 
Cf) *U J J| 

a. a a. a a 

^ eji ti o ii ann 2 (Ui Tji t oaqantKJi^iaqaq) c> a 

arui (ik aon ~A(inn an eji rui -ak\ a 
mi oji «rui ? aon ti aon \ 

o 

(KJl 11 ORflTI ^K OJTUyi \ 

a o q 

a_« aq aq ? n ji o -j| ik 1 o ckji -Jk\ 

anckTi ^ onaoyi 

o Q 

tui aji urn ti ii aq ei asm ^ e^ium q ü a a 

t (un Ti i anaaa) annn aan aan ? oin \ /oaain «rv7\ (Knunoiiii aqjumTian&aaiarmaaiaan?G O O Q. / Q 
lïj flOl 3 Til O OOI (KW (kil (O (lil Ij \ 

f «5, t: (ia ai (uui 2 ia annn 

(o ui ui (Bnj i (Kin ann \ 

o Q 

(Ui ui aiiri on ii tmn 2 an nq in aan \ 
am g [ [ 

o 

3 (Kin na ui (Bi (Kin n \ 
^ 3 dl 

ü / Q 

o o ? i3> a^i oma ooi f] (Kin > 'vb öv (mnaiTino(iaom^iaiTn2(kJiajinl(kJi(KJi(kfio\ 

Q 

ooi (eji ui a-a Tl (UI _*!C1 (1£ \ 

Jü 
Q Q 

tui flsin ikj (Ki ooi (ïi (Ukainn rf Q . Q 

ui o ? (Kii (ia annn ow arm \ 

O Q O Q 

(Kil (uui tmn (iq (ïq ajin (izi o (kji uk\ 

(ISL, 

uHiaanaqaaioaan\ an (Kin (in Q Q 

aai (ifui asn (Ki o «in nni n ^ 
«5j>v OfKnjjii o 2 as an an o 2 aaii ia ia (kjj ^ o \ 

Q 

(kji 0,11 ui ui _ji (um o in asm a-q 

o ïi"! qp; ceji <n ooi \ 

/ a 
san is» (Ki ruin ti (kji oi \ 

r> J (^ 

I I Q Q 

ïj (um i anaruui ui ( asm noi (in ti aan 

aan o a-a -jn o noi o ij 

(Kin (uui (in (ia (il o 2 tan ooi (Kin n \ 

t-> (Tl HA 2 Tl (UI !KI (KJI (KI O (UI Tl (o O T) \ 

(un rui tui ? uin nol ia rti (Kin \ 

s O^ J 
• o 

o aa jio ai aai 2 (ia ti 

q 
oom aan aai na aran rrn uui 

^3<^ / Qw 

(an iian \ «1 n<i 2 ti tui asin art asn .uu ti an (ia m Q 

ï) , ui 3 aan (uui (kji ti \ 

o (Ki o an aan o (Kin 

ar 
w\ oom (kji ooi arj t asm o 1 (Ki o (ui an (101 O U] Tl \ aan o an a-a no uin aa ui aai UUI a un a-on an oaji 2 ann ooi o 001 o n \ 

o (Ki o asin asin ui mn ann 

aai aan on aan 2 a-a «jlui ti on ti aan \ 
1 I/cci 1 

/ Q 

(uiaqcuUsmruui 

ui 01 aan 2 ar] asin 3 asin a-a ui an aan ti ^ o / J, Q / s na aan mui ruuiiaan o noi annn (13, ooi aai annn \ 

/ Q . U ï| on (uui asin aa (101 rum anri noi n \ 

Q 

noKa ajuiaa ui rKi a-ar 

a / 
001 ( ann nol an anaiyi (En Ó Q an (aai 2 xoi rui o aa n aan an 13, aai d-^3 (&n?(3oia-r[|(ianoi\ (£Ji anrn ^in um .ui _ji ti am 1 noi n \ 
03 ^ cJ 

/ / Q. Q 

«*»\ tui aai ~nn ? arqa.(uui' o asin uw (kji a-a o (m ti x 
f Q Q 

1 nan ann o ? (afïiaai ti oa ooi 

om annn aan ~iti ann, o eji \ 
CJ O 

a 
«Jin an axi _n an ui ki ti n 

ajin anji asm ui an .Kin an aq rum nai \ 

/o. / 
rum oi aan t'ia'aai annn \ 

aan «] aq aa ok an n^ 11 asm n ^ 

o / a q / 

ui nol ? na an > cnri ^o asm asm aa ti aai annn \ (lfU]0 (gïU) O (UI !KJ1 ^klilll (KI O -Jl Tl \ 
KL, G> 

O Q Q 

o (isin tui in on ti \ y non (Ui 01 (ltji ca annn o \ 
CJ 

/ Q O. O <2„ 

m ann nn nnn «sin 01 (Klas o _ji ti \ 

/ 
(Kn annn (kji nn in 2 (kji \ T (kïi arm d asm (icin m (kïi ? tvnn (i-q "^. tui ti (Ki annn om on ajui aai \ Q ann ij asin nnij m (Km ? ann n-rr 
OTi(m\ ann arm o ^a ^k uui cui oati I^kji ooii an ti \ 
i (Ki nnnn rcmn an 1 

"(KI 

o nn «ai anaajui <uj ( 

a a a c 
(in il aa ti tuin aan an (kji ru 1 (UI ' 

o ;b % . o (mii(innai?(KiJi(Ki]i(Ki 

a / / q 

m (ia (i-q aaaajui o nn (asin aan \ 

a m->«3\ asm (tn a nn aa 2 aan ? o aan (loji nn aa nat (o 

a* / q o o a Q 
o (o an aai fkJi an ann \ 
^aa, (j- na, 

o 
nn aan aq aan (kji ,Jknn \ 

o q 

O Tl , (KJl (KI (KI asm (UUI \ 

ajïiajiKin(iri(Ki2Ti(K)(ïi(iK3 


nn (Ki 2 in (Ki on as 2 m aan o <ki aan (Uk 

(KL, 

as aan aai kA ^c o (Kin a-n jj ^ 
.«TAs (kji (arm o asui ö^kas annn (o annn (ui aan iyi\ 

; a-n (~&t: is» tui \ 

a. . / 
cm ti a-n — ari aai aan (m\ (ui ann arui ( tui o nn aan anaajui (Uifasïi 
q o o Q 

(KJl (KI (KI (KI (ICl ? (KI (UI ? (Uïl ^ osl/isl. on (in ? KI (UI H (onan) a 
ajin nn. aan 2 an an aan 

Q 

(kji 1 (a t; axi ti o (Ui \ nn t;oxi 

(in in o (kji nn aa 

a 
(U an ^JkanJi nq an 2 asin 001 

(KL, Q / / 

<m<3\ aan ts] an ^JkTi aai o tui ann anrkaju] tu] I on \ 

Clilll 

Q Q 

«jiri (Kin \ aaa.,(uui tui I 1 o nn (lui 2 ann turn eji tui om \ 

^ I Cf 

ajin (o o (ui (ui asm ann aan asin n ^ (kji r ann (Lau as nnnn a a a a q 
an (£Ji aan t: (EJi (kji o \ 
cq 'ifu, 

q a. " a o 

ot>s) x (kji Ti (mn aan an nri an an aai aan ~jïi «in an (ui ann | 

/ ( Q 

aflTjajui (U) i^asm an (is ti asw 1 ^ (Ki (ui ann f] 

a 4 1 (ann f 

v-5 ( ü (KL, (KJl (ann aai nn an 2 asin (ki «- f/ asin o asm ti (Kin tui (Eli (Ki (i \ 

/ Q. / Q (3 

kj (ui cuiii an (Ukan nn ti aai 
annn an ti [ annn ann (wi\ Q an ti annn ann (wr 

l ^ Jd 

asina 
aa, 

^ o?oaanaai(Ki(Kfl(Ki(i^(Ki^o(Kinan?> an]i(inan2a5inG0i(KjO2a5in ^ti >> a. an -Ji asm aai asm aa a,n \ 
(ia, J ann ann il ann o aan an an [| 

. a 
asm an ? (kji t; (ia an Ti ^ 

. Q Q 

5 annn an oeji an cuin ti (kji n \ 
d C9 J| Q (KJiTiaa)lo?(iin 

ann annn an t o ann asui ^uikui n 

c> s J ^ 

o a a 

ffnn,n (KJl ann (in nn iki (Kin asm (Ui ? ojïi an o (in ann (Kflj \ 

/ Q / ü Q 

tum Iieji uy o ti aruio ? \ aan mm (anarui \ d rui ui aan ui o ui \ 

O / / / 

min orji «n il anaajin o (aan o Q O. O Q 

aan (kji aai -*\ runnoK an aa~n(ui ? aam aq ai nnnn aai oa 
I & Ptf 

O (3 

ui o (Ki aai (i-u [) aan ai aai n \ Q ^ JI -| on 7.i x (LILT (UU] Q 

aai aru] o n aai an ? rum aa aan o aai in \ ooi aan o an <m 9 ui ui "^ 

o 

aan aq (in 2 osin aai na o ? \ 
( x kl, O]) 

Q ü 

o ooi na Ji on n ann ? ckji aa ooi \ 

1 Q Q aq rum aa _ji on aa rui rui aq aai ok \ 
( o on (üi o aa aai \ 

^ [ilSL. OSL, 

CT> Q 

aan aa iu rw rui ^J) aa -Ji asii aai [1 \ 
»3 J J| 

mi .tu v rk.1 o ,ui aa om ? aan nan ui aan ~ai tKT^oj), (Kjaan \ 

ao q 
mui nan aa aai aai rui aai 
J ïsu 

Q / 

aai aa onna aai aai nnnn \ 

o o 
rui ra arm aai aai o arm 

Q. CJ> Q Q 

tam m ui nq aai rui aa aai \ 

Q 

aa on in 3 aai -dkos o ooi n 

Q. Q 

•ui ui on rui aai aai ui ooi \ 
[ «9 

«go \ aai aa aq in 3 nai ~aui rmn an (aai o a aai (Si aai ? \ 

'3 ^ & ^ aa ÜJ u an aai o aai ? • an rtw an o aai ~ai on as ai aan 1 HSL, _>' C J 

ui run aai o ia f aa aniaiunia?; Kin ei rui mm mi ai m a aai \ 

O Q 

mn o aan aai an n ui aan ai ui a \ 
ari aa ik] o aa ~nn ui (norm) 


Q O Q 

o aq o 2 aam in aan n aai aai ^ 

l dl ^ 

/ Q Q O / Q 

tn 0T)N ananas, aai aan (i^noi ui aai aan p, aai _*ai \ 

d ^j t>d J 3 

„ / a q 
aai an o an (ok 2 aa mn aan ? \ 

o. 
anjj ui aan ,mn ui ara ooi mn n \ 

ojin o (kn ara aa -nn Uxi aan \ 
nn^rg^ ^-* 

/ Q Q 

aai ann a3> aan aan fin aa aaji 

W Q 

oai cuiaaai tm 

^ t>d- 

a q ki nri\ aai a aai an o aan i ui ? nnn aan m n \ 

on ru ^fkiiq (un o aq osin aa aq ai aoh ui 1 aai i .■ ji o i] aai (kn ? aan asm aa ij 
aan uuia nnnn om ojui "^ 

èö d<^ 

a ji ; mn aai arui oq na 2 aan aai 

aa re ? aan o aan a aai , mn o m aaa n 

/a 

(o in aa nnn aa \ 

Q Q 

o ui mn -J] o aai aq in aai "^ 
J KL l 

O Q O «a ar>»N aan nnnn mn aan aa ai nnn o» rui ui aq o 2 aaa \ 

<a „ ca 

ui aai ooi -ai aai aa rta ? aan (tui o aa ua o 1 aan \ 

c / Q 

ui jaan aan ^Jkaan aan aa in \ 

aai aan aa aa aan aa !a£ ? aai \ 

o. 
aan aa aan ^11 aai in 

j 3 

oji osin ai ik] aan as ui _n ai \ 
o o. t Q ü Q. a <m<s\ (til o ? (uifi aai ui uk an ji _di,aai o aai aa, ai \ 0.0 a. 
a n aa mi nn a^ o _ji 1 1 \ 

d «v Bl <j Q 1 Efl o ra na aan aai nn ? 

313 jü \ \ iruiri o 
((C] aan \ m ooi 2 ti o ajm mi aai > aai aq \ 

. O . / Q 

aiin arm ann -Jknoi annn urn ilg iki v d UlIdGiKl O 

01 aan on aai ? ui os ? 
<x .. a o Q 

Ofl (LU iKl (kJl qR EJI (KJl O \ 

Q . / 

«^ in (Kin (o aq -Ji eji aai ti ckji o aai asin aqajuïx 
q o a Q 

EJl Tl (kJl 'IfUl M) 0q O (KJl (KJl 11 ^ 

as on ana,Ti o (asm \ 
(ui nn EJl a 

JE c 9 c 

mo(Ki(oajiaqMp Q 

mi asm fl M (Ki eji anaannn \ 

<X Q / a Q ckji arm aan nq ti \ 9' Tl OOI -JkCKJl (KJl Tl !KJ1 aai \ 
J «SI, gt^\ M(uj(UU|(iaaiiTO(M?(M(oiaan(KiTi\ 

1(5^ on o araaaTin o (as ? cuaii \ 

aai En aan oji jkOJLi om \ 
/ o a a ( asm ckji arui o annn (Km aan asm 

V-O cj Q 
0JI1 ^fxjm^öajinaq (U?a 
in (bfl.an.Ti a_ij (asm asm eji (KJl Ti mi eji mi xn aq ti as ti asm ji \ 

-O Q O . 

«.ri «4 x ajin as (ui arn : (um axi ari asm aai anji ann axi \ 
a JJ CJ ^ KL > 

O Q 

nnn n_n n.itm ~m aai o arui n (kji eji 

Q Q / a u 
aai (xj) o ti oüti \ . o xq am xa nqan i asin asm ann o % 

q y 

asri asm mi ann aq ti urn as ti asm n \ 

cKJixri eji ana annn 

cjq) 

Q O O Q/ 

(Ei aai 2 aq asm n ckji ti 9 xji aq au \ 
( osu J| \ J.1SL, o a . 

(in aan w«^ \ o mi <u\ 2 asm -jui aai aai mi aan ckji o eji anaannn \ 

Q _ O Q 

on !Ki om on aai nq -jw ann ckji n v d a<Q J & 
(ejj et on ann 2 aq iöi ckji p ao eji ckji 9 o arui -Jkari eji annn 

O Q 

ckji ajm arm aan ik i eji _ji ? as m ï asm n \ 

Q 

TiMi eji xji aq xji ann | 

Q Ü ! 

ckji o ao asm, n ajm a^ ti asm f| \ 

/ d TJ| ^J! J ^m*\ mi ajin 2 tui ann xq n ti ann _ji o asm (o aai En -Ji asm \ o O/ . OO/ Q 
oiiri asm ajm ann ann asm ti o/o o 
tui (bin o asï] afin aan oji [) \ "5' ■y ti ajm ti oji ann ti asm aq i 
J 

» / Q. Q O Q 

oji mi (ann 2 (ui aci asm, ij ti ckji aai ^Jk\ 

ckji aan mi o 2 asm ckji 
( c «i, 

hoi ti ajm «si i annn iai -jm ann oji n 

J M cj_ ^ Jl O Q/ O ^ox (KJi o eji anm eji a-n in : oji mi a\n 2 asm mi as 2 ann \ 

a ^ J ,1S1 - ( ^ I 

^o 
i iki a 
asq a t oo q 

azm aq on on aai iki ann ? ^ 


(Ki ,ian annn anij.Ti aai aan anaacui ti aai -Aikji 

.O O Q 

oji om am mi am 2 ti turn oji aai aai 

(S> ( cJi 

0J1 0J1 UIT El CKJI 9 \ *j 'V 

Ml O Ml <o!>or>s axiasma' ti mi o mi ti 2 ann -Ji arm asm -Ji asiii \ 
f^Q L Q o Q .n an ! vin in ei oji asm aai aq m ti 2 am ( n \ Q Q/ (KJi iq annn am ru -Ji aq au 

a CJ ö J^ 

oai aan anaanji <u as ? \ 

ann ( En ? ai aan ia annn o \ 
J^) CJ oruiori (g 1 ™) / O / /Q 

on un 2 nn öi 2 an in (k]j o 01 (uu [ikjj \ 


on orui on ooi 2 ti o un Q Q 

(kn o o ^licui ? om nn (eii \ g ; /^\ (kji tunii arm onnn mm noi m onnn (Km ij os onn (i-ntj O / Q ~~QJ' 

on on o 2 asm nin Ion rui am (ki \ 
o 

Tl OOI _A(kJl 00 (Km ? (UI OS ?\ on arui on qna om, onnn ^ 
_o_c> _ ; " ~' q / q (Kn aai on (kil 3 Tl O (Uil O O (KI 
(KT, 

o a 
(ka tui fis i turn ti 9 «j Q O v O Q 

O Of UI Tl (UI 05FI (kJl (KTJ1 "\ 

Ö 

O O. 

pj g^ [kji ai naa nn im rasm o ~n nn (in aq onn on o 2 asm. (kn "^ o ann a-n (eji (kn ? (urn arm (ka a ï ncu. n 1 arm u\ an an nq o 2 orui \ 1 OjT|(fc (ka on on arui \ o o cui aan .^jlti (eji o ? asm asm ? \ y O Q Q / ^ i^Ej ? asm asm r on nn aai on asm 5' f Q 
nm t o asm asm an a 

Tl Q 
T|\ 9 Q (us\ mi\ (o f] l asm (Ki (üi ? (urn am -/; ei a-an Ti ~ (kil T; (EJI (kJl O \ iktoj 

aaa.uui o i asm on om an 

(e an arm ti asm an a_rm oji aai ? \ 

Q 

asm 'il an nrn 2 ikJi aai -dkoi arui a-nri \ 

/ O / «. Q 

01 aan aan armn (in aan 2 ti o on (Km an non Lni o ui aa n 
I l ^ ^ jJ( 

an am ki' rKii arm aan rn annn o 

! d gj 

cui sj iep ti urn nq an ? urn \ 
g^ aij ei njj ism aan aui o (ka > r^.^) ^ om annn om ojui o ooi arui aan am o ~n ti \ 

o 
aan o tui aan o -n aai aq (eji _ji ? \ 

j5 ^ ad J\ 

o o 

ojui arui f o o asm arm arui oji n 

(Km (En ti o ij (Km asm an aq ti an o aan (o tui n aan n \ 

00 . 
on (ui 2 an aan — n 2 nai an arm arm on armn o \ 

l I m ^ I. CJ 00 on \ oananonamnrnnno2(Kiaaian\ 
( I O u 

«ra\ on aai 2 nn om om o onr ? rum am n 

q . Q/ 
aan i3v armn o on arui ru o o o on \ 

GJ J 

Q Q 

ann (Ki ti (is arm ti (ui o aan n \ 

dJJ^J J 4 nn arm on arm on aan 2 ti o 01 arui ^ a-on ainn axi aai o (ka ? eji armn arui (Kin rui -ni o iki fi \ lt ) Q G) Td aa3) on o 2 asm (kii (kil am anrm asm \ 

r «i, ^ es, 

fKanamTiasmaruioam(kJiN 

df m 3 

o q a 

o arui asm an on , nn 2 rxoi (ki ti \ 

ti o (kn asm o a_nn rum aan as o — i ti \ 
Qc .. / rui (eji aai nm aan ti asm on o n \ 

s j Ja 

ruil arm arui (kn ? turn an o ? \ 

v a e^ o / 

aan on an 2 asm nn asm arm rm ru (kn asm ainn o \ 

! ' «v, dü ÖQJ (Kl C a o (in mn an rui aan nrn arm arm aa \ 

/ a ■ Q 
ann eji Ti ^rk) nn an i^as ? ruin v T l . Q on (kn (eji nn ti si on am 1 on o 

'o . a o a 
(eji tuin aai mj ann ti j nn ^k (eji nn an \ 

OCi> 

asm aa ti o an asm ti o v \ 
«si, j\ 

/O Q. C^ 

turn nn o 2 o asui iq a 11 1 arui an n 

a. 00 O/ o. 

un an aan nn aai 1:1 11 01 11 11 r. > 1 n ui a,i 1 im i , 1 \ flfUl Q Q ao/ 

(antis^ Kin aan nsm fiji (cti ~Jin (rui o m (m il \ 

{ df } O l , 4 

tkJ) (kJi o aan o aq aai ai '^ 

Q / 

e~\ cuin an (kJi fi tkJi o> i^i aai nnnn \ o -^ o ajino(Kïi(kjj(Ejj(kjj?ii(Lmo5infliiiiqajin(Kin _a\ q <"U ( aan an o ann -Ji o aq ^ cuin rui aa n \ Q df) aai aai tui an ru aan a-n \ 

J JÜ m -> asi - 

O . a q .o o . 

oso^Ti(inraannan!Ki2Ti(a(iaiaa.Jm(ism rui \ 1 (Cf 

Q Q / 

aai a-q an (Ki in o ai an (tfl,\ 

a ^ j 

Cl / Q Q 

a_nn o nnnn o.ji tuin an an an ikïi \ 

O Q . 

na\ ano~Ji osiJi an aai (kn (kn aai aan (Kin 

. / O / O /O Q„ 

e (u o Km turn aan cinn aan as o _ji ai \ 

Q 

(ici an an aai aa o aai an aai n 

wa; 4 

o 
an ceji o (kji ~mi as aan aan asm aq n ^ 

I ^ 4 

/ 
naJianan2asm80i(kJi(ki)O(mn(ino?(ijmo? 

aai (in a am aan rui om aa an na fi \ 

dl O *3 4 

um an aai 2 aa uji ajui asm an as an asm n \ 
a J IN aqaai2TiannoTirkJionanj|\ 

o a Q l r-ci (KmtinnannannannajïiasmaajioajuiasmN 
dlJJÜ 

Q Q O 

aan o ~a / an ann o a-n turn asm nnn (i \ 
(g J _ J 4 / o Q O (kn (lAoai (in n ajiii on aai an n \ 

o 2:1 ^ 4 

CL Cl O Q - Cl 

ann noji aaj! an aa oji an asm aan (in an an \ 

CV 

aan (W) an x; nn an aai aan \ 

/ CD 

an an /imn 2 tui (bfl.ann nno 2 arm (tn \ 

Q Q Q ƒ a 

«.« x o o ? asm o ;aai o aa an ^ 

oMka/in oji (asm an o ? : rui an (uin 3 cun (is an asm n (<g,is>) ajm(wianasm[|(uoaai(ioaan\ 

/ q o c 
(kji o aan o annn aan aai rui n \ 

CJ 4 

/O Cl O Cl 

an a-n aai o an o asm a-q as o ~Ji ai on on aan n 

twjo(knoanannarin(Ki\ 

cl Cl Q 

an o an aa 2 an o aai a-q aa \ 

o Q 

<r>io\ aai o ooi aai _dkonn asm aq an 

o uu) ? as (O a-n an i asm aq an f>q rm^s. 

asmo~JiflsmEA-Jicw(W(Ki ~&(kJi aa n 

ajm(ismann~masm(ui(- r nrkn.'or|\ 

asm an ~ji aan (ijui ; aan in oji , ru o , (kji aq oji an n 

cki) o nnnn aan ai ann ann an \ 

fin(yiaai(iqj|(in(inanaq^nii2anon3Ti\ 

a o ci> a / 

<™<rm rui rui asm ~n o o _ji o (aai o \ t- * O Q Q 

nnnn ano(in(ui2aajiOEnaq?ann(Kiann(Ki\ 
( ( tf\ ^ bsi, 

rui nnn (kn annn asm asm ceji an aai n 
J (^ J ^ 4 

(knaxiajuiasmanoo^ 

ttSÏÏ) aan an an 2 asm 001 an ann 2 o o aai aai (kn ? an ao rui n 

r «u (^ ^ o i j4 / a a. o> 

a_nn (ia asm o ann twi ~nn asm ann aai n 

Q 3 (kil ? (kn o an o 2 aan d3> tyi \ o mp\ arj aai o rj (Ki X3v iyi o an o 2 rtui \ 

CL Q/ Q 

an (in aq (kn an (kn onn asm (kn axi an cuui aai \ 

/ 
o(EJian(kn(Ki?aai(kj)(kn\ o (kn aq 9 aai (kn ru * 

Jüdf) JJ 

an n annn an ann 2 an > 
& CJ ( ^ «^ (kn (arm bjui an n nnnn aq aai 2 an \ 

a o" . " 
(iq aai -ji aq nnnn aaji an o -j\ an aan 2 an ( (kn o ti on 

o 

o oji an (kn 2 an asm, o o aan. o oji an (kn 2 an asm OflJl 1 a Q 'o as. ) (urn as as (ra ano 2 asm an 

pp (asm (kn om ? : (Kïi ann fi osvi _Aazi ojui cm i f Q ( CL Q 

aan an (ui 2 asm ooi : asm (jm ? o oji an oji asm \ 
I &\ c^^asvj- 

Q 

ei asm mui an azm aan «urn oji ei -ji n ? \ / IK] 

ion <z> o Q 

ki &q fi azi on as 2 ann ti asm \ 

<1Y| 2JV Q O anaajui o (asm (o (utn asm ei aan ei _ji asm o an n ") o a 

ei oji asm ~nn asm ann aan asw \ 

TH a Q aan an an 2 asm oji o n ji arm n-ti 

CL Q / 

odöv turn ti asm annn 03, (ui aai annn \ 

(U ei -ji ■kïi -ji ei „ji : ei asm an on aan aan a-n (kji \ ei rq (in anri 11 asm o ji en n ^ 

Q 

an an an 2 asm oji asm azm a-n n 

Kin o oji _ji in Ki aan an Km 2 in o nnn ei ti ? \ mi\ ot)n (an oji asm an aq o-ji t; o o f asm 

O / / Q 

annn (is> iui ooi annn azi ki ti -^ G oji oji oji _*(ui oji ^,ani diohü annn o \ ■s s Q 5 o (o ? aan an an 2 asm oji o asm \ 

o cl . 

asin 11 oji fui aai as as 

cl CL / 

an axi ki an aai 2 ki nq ann onm \ 

o Q 

oji (in ojui tun oji ? ojti a-q azi oji n \ CJ d S| asm an azi ei oji an (ui ei (kn ; cum ei non _ji rui au ei (kn ^k\ 
/ 00 W IS ^, °j ^ *V*i azj ann asm j>j nnn Sm » v aan Km aq ojci as ei _jj af \ 

<^> / Q a 

(Li in an 2 ( asm (i/ui k) ti \ fe d fornui") cl cl 
th ki ? (kn a-cm azi azm tin a-n n \ m 4 aai an asm 2 ki o aai ^a-qan ti aai on Km (.asm iqo\ q a o 3 mui. (ui (ba. 
^ CJ Q M (bain nnnn as, (yi \ P ü r o «™ oji ki ^aooi oon turn non asm n nJi aai oji nnnn asm an 1 \ 

■"* c, o. A lK CJ J 

ei nnn ? a_rm nri asm (um nnn (kn (ï 

/ Q O 

I o ^r ojui tui (bann\ 

Q Q 

mui mui ? Km (in azm (kn mui 

> a 

Q Q 

an aai 2 m o (kn tui aq ajm o CkJi n \ 
tkTi aa nnnnn üzmn ojui 

aan o (urn ei o ki oji „a\ 

<z> . o 

6, enan'infaanaiSviuionajioajiaan/fkJiN 

Q / a q 

oji I ann 001 aq annn ooijfi onn (kn n 

a CJ ^ J ! ei annn on nin annn nnn (ba\ 

Q (urn 
ruiof on 'ion 2 on ki Kin ozi am aai \ o Q 

ti aai \ an ann an aq ti (kn ? oji an 
1 an 

9" an aai nm aai) annn ooi ~a( 'asm ojui an a-n annnn om a ru \ 

t ^ U CJ VJ ^ a cs, azi aq ann 2 oji aimrn asm 

Q Q 

leiojiana-nojmKin ^ 

/ Q 

il f aq o a-n oji ? an tm an -jm nnn ajin \ 
JJö M n^J 

a a . o 
oji «il 1 o aai an an nri ann aan n \ ü Q m J ca ana x (a (Qi nan aan 

iKiT.'iaziKman 

(jk ei ,oji oji ei ^ji ki -Ji ki aA\ 
Y \& J 

ei oji ? o aan ei ^n asm fj aai a oa an an asm ~ai aai oji asm n ^ n (iru]£, (cp) / O O 

O Q/ (3/ 

aai cüi ti ann ~nn on o (Kin 

/ O / aan cui ti 

/ 
onn aa o ann aa ti aa o 
^1(13 asm 4 

/ Q CL ' 

(ajoTiaannoio-Aaaj]^ (3 o on aan 2 (LOTi (uiii o o ~n asui % 
3 ( üSjj asi. aan aa |i asin aq ui aan n o Q 
na aan na aan o aa „abw \ 

KL, 

o o a 

»«\ arin(mn?(cinflan?o(MaJi^anj]?ckJiTiano[UU 

(3 O ^ ann aa an aq an o 2 arm asin on asm [) \ 

a o / 
aan aa aan aa ann ti 

(CL, J 

q/ o a / 
o aan (kn aan aa ooi aa \ 

(3 .. ._.j«| asmaan^nqratCTiaq aan ainarin asin \ na laan aan ui o ~ji aan n ^ 

O* «. / Q (3 

o o _ji ann l ui aa ui asin \ 
*> ikl,^-* 

q a Q 

w n annn o, o o in aa nnnn <l\ aa ooi o ~s> aan 

nnn o aan na o an aa ij aan \ 

a 
ajuaju?ono(inaaii2/aaann(i \ 

Q 

ui o aan an ti o annn o O CV 

nnn aa i o aan ti CJ 

<3„ 

ann ann aan \ 

(KL, 1 aan aan n» annn o 

CJ 
(un o pan -i».(EJi il aa aan o aan \ 

o q / a 
4.u v ui Ti o ti (na o ti an aan 3 Ti o ui (EJi -ji aan n 

a a o 

i aa aq ui (O aan nn Ti (Kin W O, . ü Cl (aq.ajuM o o? aan aai aa asin { an. (inn iui\ 
o / a t an a_nn (yi an aa aa ui o aan an ■ 
oi asin o «(] aan 2 aa ti \ na o ij (Kil o an anriTiasïi ui(üi(inaan2aaJi(ai(Ki(i 

I Q Q 

na ; aan ojui ti asin an aq aan \ C3 1 asuian aqa o <mo\ ti an o aa aan aan (aa aan aa an asin 2 ann na ti aa n \ 

/O O O <3 

aan ukji o an asm 2 aan aa _4kaan \ 
Z) ( «l, bl, 

/ cu 

(in aan 2 aa (Ki (ia» annn o 

M 3 CJ (Kinaajjaanaaaajia^annaanN 

a a a. q/ 

on o aan aa asin aa arui o \ 

aan nq n ejÏ aan aa 21 Q Q. O i3 

(ua ukaq aa (eji aan ~n asin "^ 

ca 

Q O 

^iotjv aa (yian aan o ui asin ? aa o ~3* arm o aq aa ? % ouiasinn a a a q 
ajKEJianaanannannTKKJi ^k\ aqaar 5K anaan?aan(uji aa :i:|aan?(KïilujO(kJi 

Q Q 

asir 

BL, ( ui as ti asin an aan 2 ti o \ i sm ~&f (o ui aq an ti aan Q 

ieji arui (ï 03, annn o \ CJS \ Q. Q 

aaji as (o [kji ? ojm as Ti asin ü ^v OJUI (LfUl C 

irui (i 03, annn 

c 
? aan as i/i asm il 

>g^ na (ann aai aan n an (aa 2 nnann aa aan aa aa anno 

Q O (3 

oanaan2aaji?(LnnaanaaTi(KJi|i\ 

f./Q 

an ka 2 arm ut asin ojui na \ 
(imaanaan(Ki-anui(uiJiaa(Kiii\ 
Tianoaanaaoiiaqaa ? aan \ 
laaaqo 

» an aan (kji o ij ( 
cmKjn\ aan(ooot(KnooTiano(uinoi(ianaa[]% a Q 

aan aan \ an aan (kji o (i aan ti ui ij \ 

. O Q CS Q orui arm a (n lui ) (kji o ij (KJi run ^ on urn mui otui ? > 

Q ruin t i on rui -Ji (o (kji o n \ 

Q. Q 

(U 0511 (KJI Tl Ofj (UI 2 (K) Tl Ml d (u (ki kii ^asm ~an (o on asiT m_i (Wi ü \ asui arm (kJi ij ' 21 ■ CJ o (ui n rus nnnn o 

Q 
(Efl O ? 01 Km 2 Tl O (UÏ1 Tl (UI <m<3 crv ^ (kimnn2M(in(in2t(Lnn(m(Kïi«nJi(iK(uiniif](Ki(Ki 

O Q / Q Q 

o ei _ji aan on (Ki o o _ji 
/ a. / „ 

(Kl(U(EJIOJÏian ON 

Jjai ^ 

Q 

ïj!Kin?(Kïi(KJioan Q 
iUïl ïl Kil 9 (Kïl (KJI O an (KI (KI \ Q Q a, «. Q 
Ol O (KI (IK 0RJ1 (Kil (KJI (kil \ 

.5 a ^ •KI (El (i o (ki ii nnnn (Kin i 

cul ^ cj 4 

a* a 

(KI (Cl (IS Tl 0511 Ij' o- a» a 

OjYI 0JY) (EjI (KI fin (IS Tl 0511 n \ a, o a o 

imQy 0511 aai an an (Kin j>o ruin iki n anin Km ann o mi n \ 

/ <ür cPl cj ™ 4 / a. a 

Tl O Ij (UI lïj O 2 Tl OS Tl 0511 Ij 

o a 

iu (U afin fisn o (Ui (Ki ü % 

(Ui ajj ? tui iki o ? ui mi ann ij 

m ti o ki tji rum ann ki \ 

ann 2 arui \ Tl Kïl 05Ï1 (-JJ ïj i 

a a iis o (Kïi (KI o «n Kin o-n \ 

cn&dcoida 

; \ rm\ (P 1 fl (Kïl KI (Kil Tl 11 O OJÏI (LUI (Ui \ dl .1 O OJÏI (LO ( - JÖ 

o q o a 

Q O (KJl^Jfl (KI O OJÏI Tl (UI \ 11 (KI /o. / 

aaji aai urn tui orïrui ieji arui \ an tui Mi n o i(isn oi Kin 

(ui Mi .ju (Ukojii m o oaji ki 
«1 d o a 

on ieji :kji ~a\ 1 ConjjO') (oo^ianijifKiifKiifLJjaji O (15Ï1 1 0J1 1 3K (Dl fUUj (UI \ j 7 Q Q ü Q a 
(Uïl Tl (El (KJI (UI 0-fl Tl O (KJI (1 

Ol asu^ J 

osm q-ci ^jjLtEi oru) on on arui ojïi ^oi asui o on mi o \ 

O. 

«^ ano?kjifKiio(KiflnfEoaiijio5ïi(] 

Q Q a a 

osm on on (kji _A,on rui o ojïi ti (eji \ 

l l CXI 

Q 

Kïl Tl Kïl (UI ,-AOXl 0JU1 (KI T) Q 

9" fin 2 0511 (KJI Kïl EJI (ISïl \ 
x KL, (onnjon 

Of] (UI Of] (KI 01- 0X1 fï] 

an onii orui !Ki on om 

Q 

uïl on Kin 9 Kin (eji 0511 on 
(o (kji (e [j on om ori Ji (Kt / a 

UI OJÏI (Kïl (EJI \ 
Q. Q 

ojïiKïi(LOJionoiorij|!K|ononTi\ Q 

Kin (eji 0511 on onn orui \ 

q a 
onn arui ki orui kïi \ q a (eji ruin ti o on om orui on Kion om orui oq fuHasin\ "}(S' CL „ 
(Uïl OJÏI 05Ï1 0£ KI (Dl \ km\ o?>o(uioi(LrinojinCTo^(Ki 

a a a 
ojïi tin o-n (Ki ki run onn rui on a-n ij \ 

a a a 

afuiannruiEio5ïio(KinTi 

9 (KL, 

a / a 

2O0X1 ^ KïitKJjfEfionaxioïinka 

ojïi (eji o ooi -jïi on (bjuq rui ki ij q a a 

(UI O OJÏI Tl El \ 

Ol 

a i a 
o rui aai ~jïi on rukoq rui ki i 
*> 

f Q 

Tl 0£ (UI ! 0511 (KJI (EJI -3, Of U \ 

q a. a a 

o o ? eji ti on oxi o kïi armn \ rui ann asn _ji ;ini asin ~m asin on ti tuin ti ei osm os \ 

cao 

Q 
0X1 (UUl 05Ï1 \ 9 eji ti on oxi o fKïi a™ 
asïi on 
o Kin arui on _3> Oiinn 

JJJ O 

loaruiajïi rmo 

1 a 
ön kïi rui orui ruin (Ki on axi _o eji asin n om orui rum o run 9 rui rui ooi \ ? rui rui f non is. (5>l°) aai rui n^ ? o Cl Q >(Ei ruj a in as ti asm 1 

Q Q 

( o (ktji on arm o aai mnn ~%. Q. Q Q ^EJOTirEUUllaSl 
Q Q 

tuin Ti ;eh rum L J ^— - ï hsïi 

/ Q 

'in ti \ Q Q 

CCl 

cl q 
ruin on in tuin ei ti m an \ 

Q 

£KJi (El ^j) nn -Ji (kii 9 arui o in ^Jkon ann 3 asm ra annn o ^ 

J S -> cj iO on N 5)\ (KI (El ?lO O 05111 (KJ) (El -VlTJl \ rui aai arui 

o 
(UI w an ki -ao rum on axi o \ 
q a . 

atl ,-ATI Tl (KI o \ '9' 

/ a 
(Ki _ji on o (ka (kJi rui asm \ 

I ' fc 3 >^ 
aai o oqji rum m o arm an 

(ui i-n «n o 2 asm ooi o aai aruian i \ 

!Ki o o ann ooi o ar ui \ 

/O. Q 

tui tui (Km a^ an i ei o an \ 

Q 

X (um ruin m o d-ji a 
\ [ «3 (OIO) Q Q / Q 'J tui (Ki (Kin .ju (um ruin m o (ki u axi a_n o aai \ 

O 

Q 

c\ (Ei ann aai rui aai rum (ki aai 

atL, 

CL Q (kJl ajinoTi^o^oTKuiN 0JÏ1 aq axi (Ki asm o in an o 2 asm ( 
l d J m I ^ 

Q Q 

rui asm an a-ntui arui o on ? 

o. / o 

rum is. nnnn o aan an ojui aai \ 

; CJ l 

o arm aai o arm : rui aai arm an 1 \ 

q o Q 
o asm asm an arm an asm n \ 

üJ dl 

Q O- CL Cl Q 

asm o asm an aai (um (ki o \ 

cl 
axi (uj 1 asm o asm uin asm iei an (Ei mi (ki n 

(Ui asm an (m 2 13, rui aan ti an\ ^ asm a-n (ki rq m am ^ (Ei ajui (ul 

n 

/ «. / in m a-n i 
ca | M 

1 * 1 

an asm an ti (ki o rukan arm arm \ 
oq aai an ann e 

XII a . Q Q Q 

TiaaaaianiinjiocumTifEi 

ai 

O. " Q / (2 

inwj(in(uio(inUxi2i3.(ui\ 

o ? tki (ka aai o ti a-cirki a-n 1 \ 

a 
rui an jlti rui o rui rui \ a. cl q 

1 rum asm 1 (kji _*(kj] an ajui \ 
Juui asm . 

Q Q 

aan ojli rui in an ia an 11 o ti (ki aq o aai \ ?a_nn asmat 

an ia a-n 110 ti (ki ia (i 
QfWkani mn rum rui t; anq,fiq in o rui (asin o o a Q 

o rkJi aq aai (KI ^ikTi ruui iuui \ 
^j o £•ƒ Uit, 

a q / 

on rui a-n ti ari arm arm a-n rui' asm "^ 

/ o a Q 

rum o asm an rui o rum t 1 o \ 

a o a o q 

rum ann ? (ki o ^ji an .jus-o aai ^fl. 

rum aai turn asm (Ei aa arm bj (ki 1 ^ 

rum o rui ^ji f asm rwi (Ei ~3. arm \ 

o a Q 

rum ajm run (Liui (kit an an -Jm nn /(ki aa \ 

j I ma 

Q 

(Ei ann 1 an aai a_i asm arui o rum t; rn Ti ^ 

Q Q Q Q O 

a, tn an rui o rum ti iei o asm re ? \ 

[ cq cjai) 

o / 1 a. q 

"■ 1 (ann ' " (ki ann te rui rum in aa ~nn an 1 (ki 1 \ rui an rui in ann 2 an ^i-rui arm «r an rui in 
1^1 o ann? Q \^S' rui anm aai t rui rkii twi \ 
(> ic-ao 

aai OTKki(Ei(Eiarm?^ 
aai an aa"i o an (ki arm (kn an \ 

Ja J l«i • J j 

o ruin finnn rtji 15. aTin o 

J CJ 

/ o. a. a a 

rui rui rum (in o 011 rq rki as 'irm l \ 
(OJ1CUU1 Q r m o\ ooi ti roi -dkonn rui in nnnn igi (Ki asm onn arm \ 

mio\ onn o ti ? f] onn 2 o o tï ? tuin a-n n \ onn (ejj 11 ? tin om 1 2 o o ti ? cuin om n 
(o o ti ano osin ~nri on o osin ~nri oq om 2 om ^fko \ (KJI 0SÏ1 (UUl (Kil l O (UI (UI 0SU1 [1 \ T o fkJi asm 01 tï Ki (kji _*rui rui \ 

(üi aai an asm o 11 o , an 
(isi_ lasir asm an a-ti ~nn 3 o ?(kji as tï as: tï \ 

o / a 
o ckji asm aiii arm ti ti \ 

ajmaJi(Kj(Ki. (K]Tiajmiifj020?ajm"5\ 

o (ki o (inn ana asm am onn ami aq aai 2 ti o \ 

Q O 

«i«)\ on onri 2 aq ariii tï (kil tï (Kin o in ? \ 

Q . (3 

o (kil ~nn tï aai asm „Ji am am tï (kji ij \ 

/ Q Q (K) at iji 2 aai (ui arm ~dko ,-J] an rwn asii ^ 
a / a mi arm ~ao -Ji ( 

J^d 

a 
onn an arm am >> 

-^ d 

(ui (m as o annnn cum onn (kji n 

pa) J 3 ^4 a 

(KJI 

O (M(Knasmajm(Kiaaia-n~nnoonnasm[]\ o (kji 1 tan aan (t5> nnnn o 

S cj 

ajii on Ti ? arm (kji an aAarran ca an in ajj^asm 

j|.j O CKJI? (KJI 0111 / Q. tï as m asm 001 o ~3» arm : asm (Ki an ajm rui \ 

Q 
1 \ ot^ fi o (kji ? (kji oni ^a_Ji o tï arm arm n nnnn o \ CJ mn o anji ajïi o as tï asm [j 

00 o / 

(kji (kji aai onn an tï an n ^ Q 

(Ki 1 onn (kji (ui (uu aai onn (ki tï an a • 

o L 3 4 

Jii il an (an 2 nnnn 
tun an asm onn ^onn (an as tt asm ij \ 
am njidi 1012T10 cum\ Q Q / Q (anionn') nrmoTi?(um(Kio? 

g^ asm o ^ ? (Lm (o (in (an 2 aTin ajm an in axi UJj ö Ti \ cr> o o (urn ~nn (Ki axj 1 
tï o (ui aai ,jïi an o \ a q 
asm asm ?\ y noiruin m on 2 nnnn ckji cuin ckji >•. 

d Q / / Q Q (Kil 'onn [yunn oroatyi n ooi 

o tui onn ~nn o (kji ? 

on ( tui 2 nnnn rui o aai ti onn ckji 11 \ 

o o a a q 

?3p (Cl (UI (KJI ^Jk(KTI (KI ^IkTT Tl (KI (UI tt-Cl (UkOTl 

^ ^ I Qd 

(Hm lajm ( asm ckjj arm acui an rui ij \ 

a. o Q 

rui rui asm ~ji (kji asm ti 
osl, 

Q 

(kji om asm o cuun ti 2 o \ 

0, jd l 

nai2Tioajm(K]fKii?aaiaair~ o. f a 

rui cm asm ckji arm - ar] aai? aai aai (Ki an (ui (kt 1 asm ckji ( 
o Q -(KI Tl Tl !K| 0X1 (KI ^Jkl^l jj (Kil \ 
O /' / Q 

ön ana an rui o arm o am ra ryi an (kji tui aai 
° a ( 

o asm an rui (Ki onaan ij aai '^ 

ajmasm(KJiiumoonn?\ 

q. / 
antxairirmo-J?cum(KJicuiJi\ (Km(umrLiJiaxicKJi(iai(ixjio\ (uut rui ckji . Q 

ti an as o ti an an Q o (kji 9 on o ruj n an a-n am \ 
/ sj x arm o am -Jïi ojui an w 2 anim o anji : (uj |j aïi ~n(i o ckji ? k^ tc on o ~3> arm urn onn ikji 
ajm am asm aai am a_rui 9 \ KKirumr ^4 IÜO (ar n arm \ an 03, 2 amn o arui axi 
^1 ; I O* O Q Q 
0,31 0JU1 (Ui an (Cl (KJi aan na o -Ji Ti 

O " Cl f 

aan ie am aan n (kJi Jan 

atjixg 2 aan an axi aa n (Ki o ? (un \ 

<^ o asn ann (ui cui arm asn on nq on 03, 3 amn o aan \ 
ö> ld' O 

(KI iEJl „Jl? (UI O (IK (O -Jl Tl \ 

(0^ t: cum ooi o ^ aan 

1 a . 

an : aan 2 (ui an axi a-q aai o tuin ? 

Q 

(kil amn asn an (Ki ui o aan asm 

0, [dfJJü t * an (ia cio) tuin ji in ka 2 aan\ 

o aji aai (kii an axi 2 ann aan (Ui n \ o (ui aai (kil an axi 2 ann an aoi fi 

j au, (^ d^4 

a / o 

«^ 00? («3. TCoaoao^OtJiajma-q 

z' a o q 

an 1 aa 2 ann an aq 01 asn 'in asm o TIOKN Q / 

aan iq amn na aa -Ji aa ? \ 

a O an axi 2 ann axi asn aa bib\ 

(^ d "3 1 aaji 2 aan (ia aaji .jin (o (o on axi \ 
o on o tl am oji aan aa n \ 

2J >* ^4 

. Q » Q 

asn an aai asn aa aan an \ aa aai asn aq aan ( 
^3J J J 

an (axi 2 ann aan o (KI (^ t: (ui o ^ aan o an an 

Q 

tn 03, 2 amn o aan tei rei aai r 
I <% J \ an 03, 2 amn o aan tei rei aan > \ 

Q O 
KLn(KlCLn(kll-dk(Kl^l(Kl?\ an 0x1 2 ann 0x1 asn aa o o \ 

Md »» 

in (Ki oi asn ~/n aan (Ki an na a 1 

., Q 
(UI 0X1 0K O Tl 

O 

Q 

o (Ki an ti asn asn an aa ~/n 3 (ïj (Kin n "^ (ofianny / ü o 'onarir' ';ii/wn (ki(aa r i !■ m '!•:! : v'i!i .ni r,> ! ■ -,■- -n •,■< : ■■■ , ^d ^JJ "6J 

Q 
TIN (o (ki ei n (un asn asn 

Q 

am o Ti an an a-q 

(otuiffj 

a 
o o ? o ti an ann 03, a$i 

' P 

aan an a*ü rui geji ~a aan \ 03, 2 amn o aan o o ? o an aan 2 0x1 an an rui [t 

vl «^ 4 

a q. q 

(mo\ asn anaancuorui aan aanrol ti an m\ a-q ti 

q. ^ ' q Q 

ajn aan an aai (wi (kii ^Jkaa ti asn 11 \ 

I % 4 

a o (kii (K](ig 2 ann aan a-n tui ^ 
(un ari ann an in [aan aan tyi\ a a q 

E) ö^ft-as: ann aai aq a 1 1 ; i vi n 

C> . Q 

tui (ai aan an ti q an an ann o (irn an an nn ti a-q \ 

1 CJ KI d o 

cmvns Bi an an 2 an aa 2 (un asuj aan ti (o cloi tuin n an (oxj 2 aan I 
nn (uin aa -jïi afno^i o o asn ^ 

I , ö I 

(3 Jkfie; ann ion an ceji o asn Q ^'d;^ir^4 

(<§(3^(uij( a a 
i (Ui (Uk ti \ 0), 

/ Q 

o ia aan cun (u an o asn ^ 

/ 
aan ti aan an ei 2 as \ 

(uui aan (Bi a-q an a_nn (ok ? \ 
ü a a. fmCT\ ajn aan ajn aan nn aan 2anTi2?(imannTiasin(Ki aax a/ / o q 

bji 1 an [03Txan(Ki(iKaji-Ji\ 

o an aan 2 0x1 an (ui (ann 
mi a-q (ui tui (o aan tuu\ is» om 'ra nam) oioji ie ioji o ~ji asm _iJk8Jin cm oxi onn (KJI i) \ 

int- uin (maan. (po 
O 9 aan as ? o «an o (13, ip \ \ 

a c . a o 

«m\ «swki ti (iéu o ru _ji om > an an/iiKiTi uuiaxi \ 

Q O Q arm -ui (ia o oji o <wi ~rfk\ 

Q 

annn o, u$\ o wji o 

aji as rin ;\ (Ki ris ? ajui ti \ 

Q. Q 

anaa^ o na o wj aq ro (ts, \ 

ó o 

(kk o «1 «ai 2 «xi "vi GJ ^ I 

Q / / ü Q 

(kji 'arm v o u i-a an ti aai \ 

v/ / a 

<r>i(5\ Ol(Kin0ai.JkTl(O (UI ki nn o an aai 2 axi nn \ 

^ Ó ^d r> l 

on ojiji ja _jïi aran,(Qi o o aswt \ 

I Ö ï| Q Q on («xi 2 annn «ai axi on rui -Ji «a 

(^ dJ ^ 

Q Q 

ajin o o > aju] ooi (uiti \ 

.>ÖO GJ 

/ / O Q 

(13, t: asin «sin nn wi ouin win \ 

ann o asm «nn asm 

a O Q 

(Kii aaaayi eaeoji -±fk^ 
Ó 

<m®x (LAJ) «Sin «1 «O! O 8a_dkTl!(L5, 3k DU1 (IJl (bJLTI \ 

' I ^ ^) o 

a q. 

nnann H5, ó kth twi cuin in \ 

,3 ^d «u 

o 

(KI na (KI -AfUlj] Tl M"l 

Q/ 

san aaji ajin in aa _<<k<yi o \ 
om «sin an «a o in m «q o «sa.-^ 

ld I GJ 

ooi (om o o in ? 


o a q (ta 3C uu) (i; 'XJ o cJ (on onn) m[an 2 nnnn in a . / o 
(Km ^nn tui «Au a^i n^t-A ajm cinii ? an urn (bktui ia _*£,} (ïji ïji o ^n sa ~n «£ ? ^ 
i I GJ^ Ó ' J \ Q Q 

o o %.n doi tuft. n \ 

JJ^ GJ 

Of Q 

crnn ioi aan~aTKi(in£OiTnasin\ 

(um m !Kj kj (^s 2 nn na (Ki d onn ai mui \ 
o «n o in o mui «sin TJ O Q 

(kil ei il ari o 2 «on aan (ki «sin \ 

2JI K ^ O 
„ / o / ► o » o . 

<rrt <ru\ 80 O Tl (Kin (KI .-AO O IK1I1 (K1I1 if-JI (KI) fcll ^ 

J J J ca O) 

O f Q 

aa (bJiaxi f) « aann o o \ 

o. 

(O onn > o i/i ti asm \ 

a /■ a a 

(kJi ! arm «n axi iki ti (ki aan m n 

/• a 3 

an i «a 2 annn o oji aai a-a nn in (Km \ 

\^ ö «, dl 

ou in o ariann «Jin annn \ 
J GJ J CJ 

Ü O Q 

(UU1 (UI (W1.T1 ü XI » fUUl \ 

J3 GJ J\ o m wi ari «a 2 ti s] a_nn i ji non jm (Ki aim orui -JkTt > a ji annn asm ^ J O Q 

fkn axi ryi«n n o (ïinnn aan a.n n 

t^GJdJ d- ^ 4 

fkJi nn mlji a_nn (i in Un 2 annn 

O .00/ 

arm rtq «nrei an ihjii a-a „dk aan 

^itii m aaa an iki ikji imn in ds, (yi \ 

o o ' o 
azm ia aann o ^kTi » \ 

d gj ^ 

aai aan n «sin o nn n an um «ai _dk\ GJ M asm i a a. o 

ui an an a -jm (kJi nn ? o rui ) ? (loi rum 

Q at) («a 3.. 

1^ d nnnn «sm onn wi , onn «i onn «nn ti gji wi an/i a \ 
GJ J arui ai o ~n «sin ti m <yi \ 

j) ,*$) 
I o 

' / 
aon o i j «sm «| aai 2 ti o \ 

. (3/ 

arm m.i o onnn o cfji o ikii 
GJ J n 13,02 (anriann} nnno.tnjitaaio? Q Q Q 

KkJIflOJlO anoai2(kJiaai(kn«aiasinasin?\ 
13 ku \ Q 

^0-, o in an afin in «sin in asm aan asm -J Ti nnnn (yi 


► , a q 
o ? 'Kiii (o ia o asm ^ asmiKinuanaman^tnnioiN 

ex. . / ta 

(Kin (D. ajïi aai ajm ari (uin ii 1 \ 

^ dj 

oannan aq arm arm' 

o q . a Q 

(ui!) (Kin (kil anji o arm 1 1 (kil o \ 

J kd.™ \ mi an an n-q an tui annn is, tgi an aq in o 2 asin o oq 

f o a 

an (ia 2 onnnn OM jnae(KiiJk\ 

o 
an ia an aqaai a_nn aqann (kil ij Til an (uiannn is, a^i 15, nnnn o \ 
'd" CJ 

Q a O Q 

!kJi in 1 un tuin urn o annnn ajin annn 
ï ( J CJJCJ 

CL 

ouin azi anj ajin anji \ 

q o- Q 

mm (Ki asin aai kui a-a aan ^ 

J J^X O 
<£}<£)> asin au on (aai 2 ui araa &j\ ïji bji (arm tuin tü (kil ? \ 

o annn ann m annn o QJin nrvi (ki a \ 

03 • I CJ «u 4 

(kii annn asin ia a_nn o-a 
o anji tJi o fkn ^n m n arm aan d \ 

J ocg o 4 

O Q 

arm anj 13 annn o a_nn «eji in (k 
CJ J 

I Q 

annmonarïiaaiasinarmnaj] 

ex. * o o 

ajin (Km (kil annn asm arm aq \ 

&> O 

ex g^v aan an ann an w\ in an oa oqtkii annn asin ia a_nn oq \ 
ceo(kiiaan(oae:iiasm(|x 3 (o [jam) / Q 

13» tp (Kin af] aq natu ? 

(CL/ 
L 13. a 

Q Q 

JJ^ GJ O T Q O a_n ann -Ji o aan ~Aiyi an o aan \ fki) an wnnn anim rum 

d ö, 
QO/acv Q 

(ui as oasajinKn (infkiiij 

q q. o / 

«26\ ojw ojui af) ia oq o ok { »q a_nn ann, in, n (in ia »qo (i£ ? in ajm ann in an aq on \an 3 onnn • o on aan 2 ia in ( (kii (uma\ 
^ I 3> ■ "U 

Q 

an a-a 3 td Km ojiii (kaïn \ 

a a. a 

ooi an o azi anji ? ajin in \ 

q q o o 
onn in an aq o asm (kii aq o ? \ 

q ■ 
um o asm o-ji in 

. a a q/ 

MUI ^ aai laanQxiiajin o 

\ a I ex 1 a 

ie o ? o aa : asm ia -i¥i (minn aan tkn asm ojui aq n \ 

^ 4 

ajioanninanoikii-sk o o 
«najuian(Ki~nn2*inikJ)(iJi?ajin\ / 020 asin o\ CL 

tuin L/m as af] in an 1 

(ka an ia an o non aa ui m 
kil an (ia 2 annn on f asm \ (ka 

(UI o waan asw na ui ~in ^ 

J \ «O, Kl,^> 

a o / 

o nn araa <yi n kui m o 2 as \ an (an 2 (nnnn o ( asin on o 

1^, d'!>^ J> J Q aai -ifkannn asm urn ann \ 

<^ ö 

cr>o/ 
ann aq an nn ie rui ann o tn aan [ï \ 

ojui o asin ryiin n ö annn 

^cj3 . d' 

a. a . o o 

ajm o asm an iq arm o an aan aai (ki ann (kü -jm aan \ 

ld ld J 0J1 (EJI (ïj :Km an aü a a_nn an a>nn ? t o 2 urn aq aan \ anrm annn \ 
CJ (13, O O ti o o xv) m axi lm -Jin onn rui ii -^ 

o 

«i\ io (uuxin hi axin axi on Ki2fQ\ 

(Hl ainn arm ti (kn ij anaaji ji kui onn axi an ik» (Kin \ I (KI Hl <KÏ1 2 0X1 ti min i uk on 0130.11111111 (kii asm \ ann o ? anaan ax» o ann kn -Jin onn (is (in cum (kn ki aji (KI n 

(M in ae; o an ' asin ooi hi ~3» arm \ 

(kn o \ (Kin asm «] iki _*2 iki «in «rui ? ^ 
\ ( «si, ^ 

K?fl\ nnnn 3(iTri(anan(Km a=naj anxifKifN 

O Q .. O 

axi ryLaxi ii hi annn o -va in ii-n w rinnn on \ 

(o os; in asm <uin ki tkn o -J> ki n 
^ J Ó J 4 Q 

KB) «1 <KJ n-0 O KI _A(LC1 llUl \ nnn as ? nn asm asm an Tn2(inn;o(kn^ik(Hii|CEJi o Kin \ (kn ie ij turn (ajj urn an ik\ o ti asm n \ 
mm (Hj (kn o on kïi 2 axi an in ji.ui 

O Q Q 

6s (KmwiKiKijmaqasmjajinTriasm o o (onn aai tyit o an ooi 2 axi in (Ki nnn n ann (kn n 

CL Q. Q 

chi arm ? (urn in asm t um n asm o-n asm n ajmag;(ai_JniiajioKui\ a o ajïh Ksi (u ti asm ari an a_n n-q in an -Jiri aai \ osl,- 


o t; (Hl (Hi ar» innTiasm ti (Ki oï iji oti asm nnn ki \ 

JJ, ö, d- 

/ o 
<^\ asm ki _jm iyiKio-Ji?iKm(ui *m asmn^ 

/ o "o . <--»• Gl 

aas a\ii se» arm n<nn o t/i ki roi ann na \ 

an (uui Kin t; in rainn i n ann o ? (21^) o / 
aj(KiannaaiTi(i3,av5i\ 

J «U 

(Kin (kn amm asm axi a_nn ki o rui „aeji H arm in asm i 

an axi ki kb, (kn arrm asm an asm 2 ojui \ 

o o 
anaa^n ,hi an o in asm ki _^oji \ o kn _A o [i arui nn asm ii anao;Hi on 

Ó I ^-^ (Hl (Hl -Ji hi (ïinn iirui aai o -Jin \ 

GJ 

O .0 

(Hi asm si ar» Kin -J o Kin Kin ki Kin u\ \ 

a 
asm ki an d arm -$. o jj aai o (kn (kn n \ 

q/ a . 

(kn a-n ojui aai o o Kin \ (iruiKïi aai o ar» ivJi o an fka 2 ar™ asm ar» an ojui aai \ 

o o 
an o 2 an in 2 axi -jm o a ji -^ooi] in o -Ji an ri 

. o a Q 

azirknoarüioRaTnoTfi >\ 

J Ö \ 

/ Q O 

<tl»\ (Hi(fcfj? o o Tajmtkn ki aai ~^ 

o f Q 

(kn (ann o an aai 2 axi ti o i 

o (Hl aai o ar ui t \ anao ri aai o a a ajrn o aai n \ 

31 ^ J 4 

Q Q .O 

(unnajiTnaaioiiKfN / TTifknaaio on KmaTioanjinnasmariaxiann turn o 'kn arm aan £3, annnn o \ 

J CJ 

O Q .O C3 

ajnnajiTKKmazKHKkn^k o Ti asm ari axi onna 

JüdJ 4 aai o an ooi 2 axi ti i\ flnaxianaM'iaaio an 

f o q ^ Q 

axi a^ion n hi anaoTi an ari an ae. Ti asm n d a. o 

(Hi o x 'uui aoi O ~3v arui ki a n ki [] \ 

> aJ4 mi EJi an aai ani (ui ann o 

J i •«- ) , 
ojmreanarmamananKio cum a-ai o ti ,kji ij 

a\rf al J4 

ti i ojui 03, nnnn o an lai jhon 

cj I V 

a. " Q 

«n aai aa ann axi ann an wji a^ (ISv (a§) - a in asm o «1 ra 3 kei kei ~e i \ 

Q. Q 

o an aq 2 kei an ti 2 axi _Aan] turn ikji aq£Ji osei \ 

o 
arm (kji ki o an >kj 3 kei irui itn asin i : 

rainj! uu] mn (Ki iaj] an ann || \ 

ü Q q. q * 

oon axi o axi qji t ? tuui tn , ki kei o arm asm j) \ 

o \ ^è j j 4 

xn (kji — n twi „j) tui asiTj on ki -j ki ? \ 

'S 'S '^ 2OT Q. . Q Q 

ajm an o ? <u (kji __ ;üi kei ki ia ar ui \ 

Q 

«i«> Kin arui ? anuiniEJiKm at] o 2 ki_sJK£J)j] \ 

/ Q » Q. Q "^ 

ajm ki Tl (ui ki min tkJi onn ia arm ii i fkj) n 
. Jfo JÖJ J J 

Q 3 Q 

asm iwi (wi -Ji arm Ti «sin K| a.a (Ki n \ 
asu 

o 
ojui tuui ? Km oxi Km "in ki \ 

Q Q Q / O. 

on on Kin (kji o asm ki «ui u ui o irnn asin \ 

kei arui arm xi ? Kin Km in aq ki 3 
CO 1 dj 

a. q 
Kin (ixn p «1 ie asm (kji _ji aq asm an (kji 11 ^ 

c^- cl o / 

rrrxrn* ttCm KI OJM 0X1 OTAJI O KI KI 

/ O Q 

ax] af] ojui 3 tui nnnn om aq o o ki ,ji ti as \ om o arvi \ 
J tui Ti Ti asm tui asmo\ m kei ? aji ti rui 

Q 

asm o asm 

anaanni]KEinjYin(£J| «] amian <i&arj(Ki(KJi(o3c 
axian (Liui2axinnnnajm(ariafl tui 

/ CL v .. Q 

Lhi annnn ana^aano3rraajEiTi(KJii|\ 
iki\ o ? Km kei (o t: an an o 2 mui \ \ asm asin tó on M (W -Jin ti kei o (kji .JkKJi ? \ 

a o o 

cbi arm asm osei o -ui (kil an ajin kji \ 

J I «S 

a 
ikji an geji 3 arm urn rut axi «ui 

J I >^ / o a a 

Ca [] ra "\ cui an (an ? ojui Ti ra a^nrrai ;u 1x1 uu aq rui ki 1 

nq in asm ki asm o jxi aan 

Q 1 Q Q 

o aq ia «n (kil -Aio axi tui asm \ aq laann- 

o 
1 ki oq uw £J) 1 Q O . C?> 

077 *9T aj* ki aq ruin ei as kei kei o 1 a. / Q Q Kin on an o 2 an xjiin (as 2 aq (o rui aq kei \ 

O arui o arui (kh axi an ajui Km 
l J 
(kJi (Kin o asm an tuiji o (m \ 

v . o o q. / .. 

Of] OJUI KI ,J] (KI !KB| KEI O 0X1 0(10 OJEI (TUI O O f \ 

o o 

oji ti om Ti on aq ikji ai in ari 

o o * Q 

o o on rkJi ,ju (M asin .irui o-ji f \ 

, O Q 

07101 OLJm rui KI Tl (UU! KI -ifkKl 0X1 f! KI 8 

^ d2Jl J 

Q. O . O (3 

oq kei an rkJi aq o asm (kil iHi ajm ojui oxei \ 
J aiL I cj ^ 

, o q/ a. a 

(oannoiKJi-^Kisq "ei rui 

/ ^/ -^ 
asm ki f) ki -Ji an tuiajiii kA\ 

m 

tuin nnn ? Kin kei an an o 2 arui urn on ojui oq ojli a-n ,1 \ 

a. . o 

ajm o an (kei ajm o ki rkji rkii a-n ji 

o Q Km an (kji aq oji an asin ki iO a^i (kJi n \ 

l 3 .1 o a-J 

/ Q Q D|D|\wi\ (anj n ajm osei tii ti ikji an an o 2 oxui d3, a^n \ 
rj^o^jiKiTitkA-JioxiKm nnnn an ti (onna \ 
[oj\ arm o »ji (kji ? ikji ki dn aq \ 

on axi aq o as ojui axi nnnn 

a o a. o 

«ui eji ki Kin _du an o 2 ki ki -jin iEJi iüi \ 

Jü M «^ 

(kji o ,ji ki j.o ^Ji aq -Ji axj kei (KJI (KJI Tl (KJI 03, ^K X 
^ J 

O 
(KJI Km ^JkK] O KJI Jlv KI «I Km -AKI KI [J ISv 1 / . o a 

cwnn n£i kui onnn aai inq o oxi an, onn _*kj o asm .uin o oxi an ann _* iq i (Ci aan Tiin auui anann 2 ti ui \ a Q Q «n\ ami oti iJin I ïji sn 01 2 as (Ki Km ifcji as in ji j 

^ J ^ I ; 4 Q / / 

axi(Kiiq"in(i3> ï }f:(Lqan(uu]2axi nnnn 0J1TI iq tiu^ ï} ^ (LC J a( ] 

uó h Ma kei ainn : arm <kn ki on ann ? \ 

000 
o (Ki (Ki (Ki im ai ~in asin n \ 

M](kioan(kJi2anna5ïiU3a_D\ tuin orwi ojiji o-cm ki (^ ^ 

/ a 

kui iinnn sn cyiaTnnn ^ poro\ /a 

i£Jl(Ulll OsKKiaiOXl (KI Q 7 ai tytaririnri a 

I, a i: - otMtkno^ooTi^ïjoajiJiai 
ajin (Ki asm ^a Q 
(Kl \ 

(CTl \m (U £LC1 0JL1 \ a „ a 

«.> »J10aX)|a4| Tl ü Of] UI 2 OOI) OA <M 

a q o . / 

qj! oq 3Ji ar ui ai on rui 0x1 an njui 2 axi onnn > aq rui ar ui o] an tkJi oxi m 1 

2OT o 5 
ui in asin ui ti ai kv 

is 

O Q 

o o ? BvJi arm onji ki o aq u \ 

Q " Q 

13. «r Cr Qii./iiKii(kJ]i(iaiiKiTncinnniu. <yi oano2anJi(uiaq|(kJi?ijmiKi 1 
?ijmiKij] ui an (kJi rkJi arm anji mm \ 1 o. tui aan —sJkKiii o an mui aq on n \ 

Q Q Q (X/CL Q 

(o oxi o asm o in (ai o Km m o 3 an -Aai \ 

' o a 

l ui (kJi o <ui a.n ai onn ki rt \ 

^ *» CQ om J| 

Q . Q 

s, o^_AMaji«jTn(Ki?:»Jiiaij|(aittnji> 

o 

3Ji kei an » an rum aai ui ti 1x1 mi asmn \ 

° M ?A 

o ïji Kin m o 3 an an an ui in rui an o x (an [] an n "\ rum asn .0 inn anno wwin o in ai / ki an an ui 2 anji o, <ui a /(Kian on, 
IS 1 Q :u ïfl^JlTKkJuasiMOJUl Q O O. / 

\ 'i-TA Q 

ai o \ ajui (kji aq Lan ai 1 oinazim UI 2 (1CU1 !kJl 1X1 (LiUl 01 LJ! kui an oxi <iu (aji ? tuin nsui ki ij OQ cuin nsui ki il tkJi oxi uu ikJi tui f \ a o O O Q 

<^> > BvJi aan o «] aq o oxi en om ^aq ui asin \ «ï oxi anaq asinori'ifknaq " 

ai om^an ( 

Q Q 

im o 1^ ai .Kin ? (kji »vji asin aq ti \ 

5 

aan os an asin ajin .ion ooi nn on > \ 

I ast, [ ï 

Q Q 

.151)1 1SU1 (KI _J1 Tl aq O (Kl j] 

a 
o il ajin aai te n ajin ui o an ir ui f \ 

tj 1 Kti «n 0x1 .Jin 2 an OjU 2 oxi n oji ai rj 

o 
annrnaq o ( ikJi 

(Kïl Tl"l (Km 0X1 -Jld (KI |1 \ 

aan o (Ki -ji aoi ki da, onnn asin \ 

a cj 

onm a/j a^i an o 2 (ion o asm an ( as 2 1 ^k a^i a_ui an oxi axm \ 1 


(uiii o onn ? (U ajui iwi ajui \ >» 1 V' / o „ /a 

,-_N ion ui an L«i 2 asiri aq o ti o aiiii tui o an L«i 2 asin aq ( 
(o an asui irui an aq : cinnn 15, «51 an an ui 3 

Q O OS 

ajm as oxi 0x1 aim cm ? aan (ij cui > \ 

o a 
(Wi ajui aan on ojui an ? iiiin on \ 

ast, I Tfi\ J 

a 
ajin asm ai an aq o ti aq arm ïru axm a \ 

asm ai ? cuin ki Km (aTi turn 

(X Q 

ajui wm ti an ism 2 >q cui (Kl n \ aiai^Jio/ir! iifiini) en (kJiuiaui «At, (on ij o [i ) (BTjn (kJi -diTi o kji ij (isin mw arui ikn on (Kin arm arui ; \ 

a 

QKanj>iBIO>0(inK12(K)]|\ 

Cu 

,tm\ kji ti o iui o m i-n 2 at] ai) n o m Q 
TKKUl KJl O IJ UBl 0CU1 O IJ !EJ] (UI O KI (Kil o \ 

. /O / 5 

asm d-n (Ki an ajin :inn (M (Kin Ij Ti \ 

Q /O / 

eineinoüi iki \ 

q o a/ Q 

a_ri an (Kin an asw onn wi o aan an 

1 ïsu ca x 

I a q . / 

O (ULKBI KJl O (Hl (KI \ 

o 
(O o kw ui Ti on \ (Kini Q / /'O 

öji onnn o «J1 kui nnnn [o ? (uw 

o a a q 
1 kji aai ui mi o Ti (LniiKikniuoaqtkJiiKinij 

o a o 

(UI KJl IK BI (KBl Tl KJl Kïl (KI |1 

«U <Jl 

iu\ UI KI KBI Tl Tl KJl ~J) (KJl KI O KI \ 

^ki, ^aaJd 

Q/ CU Q 

axi asm (Ki ~nn an frq o <ki urn Kin j-n \ 

o . s 

(Km ikbi n-ri (Ki ,jin h\ nn m\ an o \ 

'a . 
aiin Km o o «rui asm (Kin \ 

) asi J 

o ex o a 

(Kin o (Kin o ? urn kji kji ? ki xoh \ 

co ca\ J 1 ) 

/ a q q/ / 

10 Tfiaa/i'ifiJio irui \ / / 

oanji£Jianjioann?\ arm 

arm Ti KÏIKJITIO! 

cal 

O Cu O (3 

Kin Jinono \ ACJflOOJiKBIKJITlOf 

o 
Ti 01 \ «-mi onn «urn ion o o o / 
oo(Kin«]iKiacino(Ui\ 

Q Q CU Q / O 

/lus (fcfiaKaaJi~Jin(iKoajm!K|EJioaxi\ Q Q .. .. 

KJl S5 , 

aq «n o j-fiii (üi im o «] (Ki an OsH\ 

/o Q5 
{lutkloj ?(inusin(Kina-n~Jifi(f]O^Ji(Ki|\ ('(inijnnij^ o(Kin(inji(Ki_A(in(o^:% o a /• q 

ajin an o ~n wi irji ajiri o ajin ti asiji \ an i o axi (Kin ajin ooi aai o oruKKi^Ji osintkJi 13»^; 3 aruioa-n o 
ooRaTionnjinfyi \ (3*1 Ö Q Q C* Q / Q 

(Ki asm ? (Ui on n : iki an » arm uui «1 asm as arui an \ a. » cui an n : iki an ?armajin on 1 ^ Q O (Ki an asm an (Ki 3 kji ie (Ki kji n > Q. Q o^io\ om an n «i (Kin a ji >ji an jojbi aKaruilaii \ 

O a 
aj (iq (Kin asm aq iki 2 tm mi asm an an in 

/ o 
j-ji an m 

dn iKin asm an Mi 2 aq mi asm an an n a-ci ij 

/ / s 
O O ?kji anri o o (asm an ki ^ 

(Kin iwi Ti (o o iki o ki ij 

(301 Tl (KDl (KBl KJl (KB) «1 UK 2 (UJ Tl \ 
/ / Q 

(oanm(Ki(ismajm(Kio\ 
an (uu iki _ji ti (Kin aj] /^n Kil ij \ oanj 9 o an kH an o 2 nrinn arm ajut : CJ om nnn arui oimano^Miiisiiiann-jmananfKi 

J ^d ^J 

o 
ei(inanKJiKJirKn(inji(Km(Kin^ 

)a\Oo ^J 

a , q 

«7i<rr>\ (Ki arui (Km an (KI U f! (UI ïï| Q Q anjql^(UianiinasmajiTi\ 

1 Q Q 

(Ki ae: kji kj an o o , n-o ui an kji kji \ 

a s / 

aji(io)(Kin^fl.(mKJiaK(man l v (in?\ 

t<x o 
ajm kji ajin o kji «xi n ti o n \ 

ev o o . q 
(uiasmasm(O?ajiaji(i0iarmMBiasm(j\ 

/ a a. o 

1 o ? kji ki asm aq kji aji \ 

^\ O ö ^ 

CU o 

ojmanKno^JiiKinKJiasmiiN 5Kn o -ji Km kji asm n 
on o ? (Km o (ïi kh tm o o 

( \ ^ (OJUIKI^^ ikJl^k\ norm o / 

(K1B19B1 Q. O a 
axiOLajiasinan,ri2an,Bi2(Ki(Km\ 

1 ' ^ / 
<mo\ ajinarm asw an kiibi ? aa aan KifkJiraas \ 

O CX Q 

(Kin on (Ki -jm bi (Ki rui -Ji axnai annn «yi \ 

( Q- 5 

a_n Un ortsmjnann3KiKmnQarm?\ 

3? «sul ^ ( \ 
<3> a / a / 

(Kiann ?anjiKi inoiJi \ 

) H jj 

<$> cv a . q 

arm (Kin in (Kin a_n o (uui axi arm ? 
ca J«U ï 

iwi (Ki (Ki .jin kui (izi ajui ion \ 
asi_ J om oji (Ki^nn m md ,1 ~s\ bi o (Kin m md j] tinn Bias annn m tyi o m ö 2 ocui \ 

Q / / a a q 

(KJi!KiKi!i(uuiajiO(isinann(Ki(i5innn[i(isïi\ 

c> o/ a / a . 

0TB1 iKi l BI 9 Ml (KUI 2 Ml 1i)(U)\ 

d^ï I ^ 

O- / . O Q Q 

«r»*?^ ki bi i Bi asin (kil bi , a-n on ki (Kin asm n \ 
(kJi bi ,ji (Ki _jin an asin ^jj (Ki _jin an asin n o aai itjTki n o (KI 
BjrkjjKinan (Kj\ (isn a "/ a 

ruw rui bi ? urn O Q/ O O 

(KI 

o asm ki (Km (Ki (bJiKi au n-nn Q. / Q <x (3 

ajm(ruoTiBiTirkJi.jinajiasin\ 

Q o a / * 

ajm5ina_nas¥i(Ki(oaj!\ '3 

ruin asm bi 4q (azi asm a./ 
OjTfi asm bi (Ki on asm \ r. «ajui!m^n.iiinj>-jmafj'(q?(KinrïiTn\ 

CW a Q O Q 

ui iKi _ji iq Km ajm ( asin arm o a-n rkJi ki «in \ 

QO o a/ . 

(kii iki jq rui 9 ajm min (o \ 

a o~ o o "»& fkJi 'ui io (ld ? (Km axi mi axi aai as 
OSljnrt ^ '5' Q o 

o as arm axi nnnn irM09oiJLnaxi(Kiri\ oo 
i «ï i . 
üsi^mi. inin vui o 9 tui uui axi (Ki (] ■ (kil «ï iki an k"i 2 arm o (o af) 

V_j I asm\ 
KU ^dJldJP """"^ (Kin yin ti asm 

J 

/ ü / a q 

Bj || (kJi I asin oaji fkn (asm huk rui ki 

o 
anno?oae;ajui(k)i(i3,\ lE 3^ a tui Bi iki ? ajm (wi lasm \ J ie aji ? a_rin an axi o ti aat -JUkn \ 9ajm an si i 

asm (uil! 
y I a Bi2(kjiaïi(kji2Tn(kJi annn asm (Ui axi ooi urn os \ 

Q Q 

(Ki ~n (kii (kil 9 urn w jj -^ 
"^e^ (KJiiKm in bji a «i o 2 arui nnnn ia a^i \ ^ a. a a . 

iki an (kil nnrj tui m nn /ikn asm (Ki — mi aan a . / a s 
Km o iki un Tiilaxiajin "" rui tui a.i nn /ikn 
J IS 

ir 

a(| (La (Ki i (ka Bi ^Jj (Ki axi in n 

o 
(kJi(UKKl( 

ajmaji(Ki-JmasiiiBi-JiasmBi~Ji «]lag2(kJiBi(K|(um(KmiK] a-n an asm ckji _a\ o 

(ka 

O (kil (kil asm a-n aan Bi—n^Jii \ 

o Q. 
(UI dfl Tl (kfl (K| (U|. Tn 

o (IXJjjfUl (lf|T1(kJl(Kl(Ul 
Q 

bi (urn (Ki n o asm a-n an iki at] oianjittjmanjKKin^ (Kul iq aan iKl|OJfl(Kl 
rm^\ o Km m o 2 iki nnnn avn 05, nnnn m o ikiii 

CJ I Kin an o 2 (K|f bi o 9 ojui axi in oy annn <s\ ti nnnn 
> Ö I \è 

O 5 

asm. o axi -ji ti ti asm. «m aii tem 9 \ 7 

ariBi(kflKTnO(Kmo\ 

a. 

an arm 9 ikn Ti u\ arm ? i^kn ti ki arm tan ojui o an \ bi na mm o ti 9 turn iki n \ 

a. / 

mi ari'i 2 o osï) as an nnn 

aj Kin an o 2 an 1 q rui ti nnnn a^n ^\ 13, (D> I cl O (an ij an n \ axj onn ^a.o iwwi^^ajiniixnnodtS 

/ O Q 

aan an Ls, ^k uut ut a*iTi \ 

^5^ G) 

-rr>»x»N onasm^i«raan^>^^rioTno(yi\ 

Q. 

(LMiaanjiikflOiianannrkn ?art uin (K]\ 

g> q / . 5 

qaiiay.yDiHiïio \ 

jl ^ KU-1 \ 

<e ia cmnn om uut asin o asin « mn O (KI -Jl Tl öl O Q Q Q 

,ih\ ofKinaiff \ ex 
arui in qji _ji aai (kji amn asm 

. Q 

ara i^ an an 2 ara (kJt an n ? \ 

/ a . / 
b-ji annn «i ir, I anrm (urn ara ara tus.: ld 

w T, I m; O Q (3 ui ynn ion (Ki ara^armn an (uu> mi o o 

ara on (in an ~nn an o -ji m n an, 

ld J j<ó 

O CL . . / O 

ix (ka Ti rum (ion nu fi an(aa 2 nfiTnrt >mi o asin: 

(Kin isw Kiannrknji aji an ojui 3 Kin o _ji on n k\ 

o 5 

ajm a;ui ara ann o in ia on "Ki \ 

00 .00 

arm ooi in aan 2 arm mi ann nn \ 

\Q ^)j 

O/ Cl Q 

tuin m n 11 an o. on p n i-q a_n asm \ 

a. 
(Uin ann 9 an urn o aren ira \ 

o o in on ! _j asm (tn \ 

Q Q 

asin (Ki _j ann an o asin an an (kit -Aan i \ 

q o .. 0/ cl o 

a-nn o an (Kin 2 arui ? inn uut umi an asin ajin o asm ^ 

o o 

o anji (kn (O ifijj o o -Jt 9 \ 

Q Q. f O (kn (EJ) || amn k5 ^ aa in o ryi \ 3 Jó 

(is, ^ uu] ut a* in arui an ~nn as. nrfwi \ ^JJ GJ 

(n ji an a Ii aji (aji an nn o .ji > an 
^ (isl, ^ oel, \ ( a.nn \ c?^ o (o non) min o arm an 11 01 urn an 11 \ 

a. * a. o q 

ai ann ? a_mi ann ann an asm 2 (KI _an o on \ ajin OvJi o n ui in on asin o ann o o ui in an asin a 

21 ( «v 

an o 2 ajin aan 

nn (ha.a_nn auannnn ' 

^d ^ d 

Q 

? t; o4io nn aai an an ajui am r an ao 1 o 
o 2 ajm aa r i ara asin an n \ 

q o o 

laofl.ann (ha.(Lnn ui ann (in in ^ q a . .. Q 

(fcji o ? 3£ 04io in ara an an ajui arm f an an kui 

O an aq ari ann 2 on a^ 2 aa an asm \ 

\cf\ ( /^i ajm 

dl ( ^^ 

q o o a a 

330 (Ki ann wi o 1 ajiii an ^nn !Hi an a nn ogi t \ 
a ) Ca\ ast, \ 

"a a . a 

ann ara aan aiui ann iajj o ? (Uil asm o \ 

O a q 5 

aan a-cm ajin (in o an ara 2 arui > an urn >> 

^ J M 

Q / Q 

Km arui ? an o (Ki in a.n an a 

O Q Q 

ijij) o (kfl.Ti ia (ïnnnn annn an a/ui ik ui \ 
OvJi _^arm oji an ara \ (inan 

d"^ 

Q 

o an ara t a_n ara an n an n : 

ari ara 2 Ti o asm an 
00 a cl 

'ilfl aq «o a 

ara 2 Ti o asm an, an 2 an aq [i a ji 

a_nn ijl !H] ^ aa a_nn anj an ojui 2 an an tkji an art 

o . QJ 
ia an n asm o iKin ui ti on n ^ 

dl ca ui 

/O Q 

(ctoti \ o (kii ann (Ki aj an ~*o itji ai 1 .wt 11 \ 

Q O Q. / Q/ 

asin »ji (Ui Jte aan u ui as; ti as: Ti 

"SU J J 

C^ O/ Ct^O/ (X . 5 

asm ai in asm ann mm arm an ara an aq 

Q. o / 

ann as 9 oasm ara nnn^ ao'i \ 

) J 

ti asm Ti asm aan a n o ara _AfcJi 

ajm ara o an <tü 2 ann ara ti q 
(uui 2 anj \ on ut «j Vt an rut art Til o th \ 

o 

n.n o a-a asm ann in n an -Ji an ' ' 

fc 3^ ^ d^ (UOJLl (XI (in 1 o n \ on fin aan on asn on in 2 om ai o rtnn (^uj cis ti asn 11 aaji ar asm aura (o \ 
nnn v — ' 

a. a/ a. a o Q 

^«3\ anaiian utu an^oaan-Jmasm rui 

o a. 

tui ui arm an o (kJi aai nnn an. aan o aai n 

Q)CJ ^ I Ol J[ 

a-m rui on an ~rn arm an an in asm ? \ 
CO d ( \ 

cinn rui an ? cun o; ti tuin 

OO OQ 

rui non asn ^liun asn _*aan ^fkasn on ru 

J J *\ O 

q cmn 2 «i ru 2 1 aai on mui on ~rm nn ? \ ai an 2 in 1 o muit 

001(1' 

J Jl imn rui aq (wi „iU-n „jn o aai 1 \ 

o" a o 

cm aai ann ra run oji on o asn n \ 

J ^K CO Jl 

oji ruin ? turn aai an arnji nn ? aan aan an an ann ? 

a a. o 

o in an asm ti asn -jïi asn o,nn aan n "^ o Q ti an asn ti i 
Ji ( tKl jj o u 4 i: Q g/gf cm oji aan an ra ?an o 2 cun aan aan ^ turn \ 

/ a 

an o aan ann an an cun o o ? 

I O la caS 

<X . 5 

an rui an o an an azm an aai an an \ i6x rui aai tui ~nn on o aan onn oq on, cun o o 1 \ 

a. / a. . 
n run ano an an azm an aai an 

an o 2 cun ann aai aai asn aan 

o q o Q 

tuin ti oji -jn :ui (Kil an rui o o \ 

Q / Q 

an glci an ti (o ? ruin asn ceji \ 
ruin asn o an rui aan 

J d J 

Q Q 

•Kin cun an o ann nn oji ann o .ui \ 

Q f Q Q Q Q Q 

oeji iHji asn an un os ? : cun rai on an cm o on \ 

I Q f Q./ Q 

t ti ? ui (Ui an ( aiaa.nmi o \ 
w , ir n n cuui asn in o 2 cun aai aai asn nnri asn a n ~.n as ? cun an (Li ann ekji o ti \ •Stik l J 

dr & 't\' 

an un 2 in an (^uj o ti aai rui as ? (OJÉ) 0/ aai qn t ti in o cm as ti asn 
aan ckji ckji am an ~jki as ckji eji n \ in o cm as ti asn i] 

ca Jl 

Ü. 

aan o cm ~jïi ti asn acin o aan 

q a. t a 

o o ? run aai cun in rui 2 arn \ 

c&i ei ji ti ? in run cun aiui o arut 

arm on aq cioi 2 iq o ckji [ ann rum aan o asn (o an \ an cioi 2 in ^l^ cun run n aan anji cbi cun ^.rui ajui > 
cun o ann ^nn on in cun an nnn asn ? \ 
rui in an ~m 2 ti ti oji o an n ji n \ 

O- Q / Q 

asn aan an o asn cun an ~m on asn a 
TiO)asi,^ '^ J| 

aan a-n acuj o run nnn asn ? \ 

o- a. ./ a. 

se an ckji juaan an (as 2 cm ceji tickji rj \ 

00 asn aai an ^ji ani o an ti ckji a \ 

a a / a a q 
aan aai an an ti ti ? (o ti an ? o a Q 000 an run an j] o aai k aan o 11 an tui annn o roi an \ 

O Q. Q 

aan tui rn aan ~Jn aan o ~j\ ? cun ti 

o in ra an rui 2 run ann aan (asn \ 

a / o a. / 

o an an ? cun aai an ~m ceji ann ^, 

Q (3 

ceji o ? aai (Km rui o ann aan ? \ \ o V . c O QO (3 

ti ceji aai o o _n ru ui _ji oji n \ 5 1 o 3 y asn ann an an sji in ti rui an fi ? \ 

1 1 

11 ra in (Kn in run in n-Ji arut (En ceji -Ji ? \ 

aai rui oji ann -jn on aan anq ai ? \ 

q o. c> Q. . Q 

rui on ai ra an ^aji 9 ruin an o 2 run ann asn ann > 

a Ji asm ra ? run on Ti asn an ij ï> (yacjfl 12 IUUIO (2| 6 ) / Q 

anj)(&Ji~Ji?nn(Lnn(ï|o2[Lnnn,ii(Kïi Usw \ 

ajin!marin!isïiiKïiariJi(ifjO(uui!Ki(i 

a_m an ann aan ~nn an aq ie aai ?\ 
jtm \ 

ai ar a q 

ooi aai aai aai aai ooi twi ann n \ 

^<^o 4 

a 
(M Kin asm asm ann aq o ti fkn [) \ 

J JJ*=*JOJ<A 

asin (aq ? urn aq o (ki (kn ij \ 

Cl. o / Q O 

an <un oq ann on n ann arui asm an asm n 

a a 

(kJi o n aan «n ann asm o turn an arm ? ei ann 2 sq ti ^ 

tuin aq o ? an o 2 tuin ani asin ann \ (k/i (KJi (uui ojj ann aq o ann \ iaqo?ano2ajmanj 

a. 

«1 (Km ? nnn o ooi o aq ann as i\ 

Q 

ar\ (Kin (Ki ? cuiri si an aq 2 ki \ 
«Vn ca ( ki, tf 

"4 O Q Q 

min ooi (iut asm o (kji ui (ui f| \ 

Tl Til tuin (o o ajui asm o asm o asm n 
^ct)J ticcjtio} J[ 

mm amn ti as: ti geji as aai 11 

asm asm ann aaji aq as o ~ji Ti \ 
J J. ^a qji !M „aoji an (kil _dkTi ui 'S r Q* O o a-n n ? turn aq ann arm an ^ 10 an (ui an ann 2 an an aan aq in (na 2 ainnn 

aan o ~1 ? an ann an o 2 urn ani aai Usw \ 

q o a a 

(ka ti ? an turn asin arm ? an ann aq ti \ 'H ? an arm (kt Q/ qo o Q" 

(ka ann tui oq amn asm iel anji \ 1 thi amn asm (&n (Km aq (O ^j) ann aai aq -jin arm (kJi n 
a. " o KL, Q 

inri 

«TL, Q 

(Kmaq^Ji^Ji 

Q. 

ajn ti asm anj a-n (ia aq a_n an ii \ 

Ci„ / 

cum an amn an ti onnn aai (ui\ 

Cv o O O 

mi an ajui 2 fkJi o axi aq aq _Jin ann oji jj \ Q Q fannfh o ö aq (urn (ui o aai .JkEi o Ti a-n arm an ^ 

Q/ / O O 

rwv QJI am ( (Dv TT (L0J1 (101 (UkTl 

o (kil 1 nq aai eji mi an aq aai \ 

\J O I 
o ? ann E] ann 2 (kji ojli aai o ti \ 

mi an aai „ao aq (ka ojui ann \ 
asL, ast, 

o Q 

«nn (Ui asm tui asin rui asui \ 

ajm asm o ? (o arui o <kiti \ Of 3J 

onji aai w oah<] arm o ~ji 7 \ 

C> ~~ ~ a o 

ism tun aq 11 £ji ann ? ajin asm (Ui \ laiaq (Ukaqf 

r> . a 

aq aq n eji oiyi ? om 1 

o 

Ioaji aq an aq 2 aq aq _ji an aai ^Kan ceü <ui as o m \ 
«51, (Ö ^ [ Ö Q \. Q 

i.j s aan aq E] aq (ki o ajin axi ann n 

o Q Q Q 

fui a-n (ui (ia ti asm aq jkoji 
«m (kii o ti an as: o asm \ 

a 

ü Cl .. Q 

eji arm (EJi anri (kji an an ojui 2 anj 

o Q 

«uin anji (urn aan anji aq »ati aan n 

a. / 
oji aai aq ru asm aai ui qji TJi 11 \ 

J«u Jj4 

01 Q.. 

m aq aq o arm o arm -^ 

a o o Q 

o ru ^kTi asm aan ru ann aai \ 

J O 151, 

aq | aq a-n aq o ikn rui rui om aq ti asm ^ 
4 «v aan as: an o 2 (um anj aai asm arm 

(o ei ann ei aq ^ (uian o iwi ^k\ 

/ al 

ooi aq ui an aq ru o _n aq ^,aq \ 

/ o o Q Q 

ajm an o 2 arm o an (ka o tkn o n \ 

a/ o 

osm(Ki^k!EJi:(kncEJi^Jiaq_nn asri(ui?\ I ajuiom a 6 ) ai . / / 
(kji ! an (kji da o o ( asm 

q a 

o (kJi ? o (eji ~ji aa ion «ai anji asm n \ 

/ a q / a o 

fM o «a o (kil .ju (is arai aan aa tui (ulti \ 

«no> ajin an ann ? tuin aai «n ~m ti asin 

(M «n o 2 an an aa turn aan aai ti \ 

( «Md 

qj\ (arm aai na asin ann — rui (in o \ 

Q Q Q 

ajin o (ki ? 10 (ici (ia in as 

/ Q 

aai arui o aa ~/m as aran ann (Ui n \ 
J 3 ^ 4 

O Q Q 

aan a;ri ? (Ui «n on aai mow ij \ 
mi aq (ki o as an o 2 /«Ci \ 
ann «n ti ann aai (Uk«K aa o \ 

o «n an an «n aan 2 a-n rui na as asm o-q o (k« ^ka<i ij \ 

o 
<rrii™^ turn (kfl o an asm «n n aai ti a-q 

i' / o a a 

Q-^kOK aiTO (UU1 (IJl (UkTI (IK \ 
Q Q 

'CLniifiaaiaaiEJiajïiaxiazmnN 

dl 
a a. a 

aai aa «an aai asm ~ai an (ia o ckji ? \ 

*i (in aa ~nn ann ajm ann aai aai : 

qjïi aai Jke nn (o tui an ,~ji asm \ 

^ ^ J J 
o o 
a/si ui on an 2 asm aa _Jin a-q «a ij 

oi aan o sa o ooi ? aai aai \ 

o a.o o a 

•an (ui asm aci ajm o o aan ajin aan turn aan x 

JJ^df 

(kn asin aan (kn „dkam aai aa nn 

o o. 
ajm aa ikJi ti aai (in ei aan 

Ö ^ 

o / 
in o asm o asm (ui (uli cuk\ 
in aa. 3V2i' w ajm ? o (ism aa_(M an ^fkan ti aai ( (a[ 6) ajm ajui (kji (kn <n (uui ann aan ? \ 

ó { S 

O. / Q mm ^a_n rui aa Ti ei (kn ,-Ji asin 
/ Ck v 

OTiaaiKiiuiaaajiN aai -ï-ci rui na/ o O/ cu a 

aa (ia n ajin an asin ajm rui asm ar 

\o aai re aan « an n asm &n ? «n ruin nnnn an Ti ( arm aai (ul\ O Q 

»g^v (urn (Km o (wi tui azi ariJi o asm ri 
asm (in ? on urn (k« t; on Ti (in \ 

Ck 

TifkJi ann !kJiasm(inaai2Tio\ 
J ^ ( 

aan ajin gn in ajui (Lei nq an ti aan \ 

/ a a o 

( (ui as o (uinnnn (urn aai ,y (kü aai an arm ? (o as an) an i 

fiai(inanoeiTi(kJiTi\ 

urn aa ae: o asm ti (u oa\ 
^ G) 

Q I Q 

cm ti aa an a-n ajin axn ;ana^ a^nri aai rui 

q a 
<m<3\ aan aa ~nn ajm (k/i in anm om (uui \ 

aai an ti 2 an aa (kn ti aa (ui oa\ o CJ asm on an a-a (^ 0^1 ajui xa \ 

SU ti ajin aai 0K an ojiii «k ti asm n \ 

o o a 

aa/i ? o (kn aa/i ? dim QxJi o x <T> a aa] ia o «f] aai (Ui ooi aa (ia \ Jd 

o . o 

aan aan ? aji rui ajm nq o \ 

\ ^ a<X" 

a. q .. o a 

turn asm aan noi ^kei ;um ajui aai \ 

«si, 

/ / Q 

ckji o on arm nn aan 2 an an o 2 inn anfi aan asm am \ 
a vnsjs rM(u(o(k/i(ui[iajin(k/iTio« 

mi «• •- o / a 

o nx)|| nnjaai tui ari «ai (^uj aji \ (IJU1 3 ( o|6) o o (irui 11 \ (0(KJ10j|(k]}(K1IiaS1I]0(121'irLil[J 
Q . Q Q 

asinasiri(KJioiKïnnoa^(irui[i\ 

Q Q 

o tkJi ji cuin (kjitti o _ie \ 

(irm(iK(umo(Kinano2axi _*eji -4 tm n n 

a 
fuin o (kj) ti m oi arui \ 

inn o in 9 cuin aa asm ai ti (kn n \ 

/ a. / . 
ilcj j] ei (U 9 : asm aa axi oeji axi urn o (ojj o 

(KI O onG)\ rm\ [tcijjl] nn ojin oii on.o olT» [i asin o ti tuin ö o in ? Q/ Q. Q (3 

aruianTi2aifiKarui(Kiaxi 

ca (KT cy cinn (kïi ai (irui hls amn o 
CJ 

otmarin-JiiiMOiasin-JiutKiiiN 
5 ,1S S s J cJl 

nnn aan on ti (o (kJi 9 ojifi 021 tKi.\ 
ai arui an ooi 2 ti o Ml Q Q Q 

urn l asm \ .. o «. q Q. 

(m-, (u (Kin anji (K¥i aiii aq o an Ti (kj) „jut, (Kin 2 Tl o \ & (Kin ain an i a Q 

an (ici (kil arm an axi ^iqy asm \ 

o / Q 
axi (LC) ji ami arui Ti Ti \ 

q «, i 
on axi aq Ti (kd anj (Ki (kn . oxin ^ 

( ( KI, ^-> 

tkJi o (iJin o (kn ? cuifi as ti asin n 
arui an axi 2 o \ JKli o (kn 9 anji an (Ki q/ a / Q 

«rui tui ann asm as arm I axi \ 
1 nsu ^ 

/ o a 

<r)»\ ojïi ti ajin ti ann (eji aaoasmo~Ji?(uinTi\ 

TunEJiajiajioainaaiN IK] aai an axi tui ei [l 21' Bil, onaxi(bJi!efiTia5in\ O / Q O/ O O/ 

ru arm arui o arm o ti oxi n \ (a|](3|) iKmarjjj ^ in (o axi (ui asT) a ^ aai ax) d Ijjsm oa aa 021 axi axi \ 

o / 
an ti 9 (eji ann axi ti axi n \ 

M h 3 4 

Q Q Q 

(O axi ann _a(ki on om 2 ooi asm ? \ 

Q Q CX .. 

(kn eji (kJj ti aa ti cun aai 

o o 9 aai (UI Tl (U¥l (IK 
Q 

(kn turn arm arm aa ti \ 

q/ o cl 

arm asin (U 9 (uin ia ooi (ki \ 

o a Q 

oTioTioaxnEriasm\ 

Q . 

ooi axi axi on (ui 2 om 

ti osin tun on aan 9 aai eji asm \ 

(kil Usm ojui an s-nckJi eo n eji aai „aei (ka axi ti \ 

(um l tui (kil axi ax) : axi ai ï 

arui ann -jn arm in ai o arm \ 

J J ^ , 

/ / 

aai ajui (UifkMoi -Ji an on \ 

a .. q 

I ti 9 axi aai an (ka axi (Ui asm i) axi \ an ti 9 axi aaï an (kJi aa (ui asm 1 1 

cl 
anoaaajun 

Vï c\ Ei) axi aan (kil on (U n ti asm ^ 

JfO 

a. a 

(urn aai ai arm an aai 2 ti o eji o 9 (a onm o 

I \ CJ 

Q O Q.CX3 
(kil (EJI OTJ !K1 El _nn O (121 \ 

o ajiij (oiïuin aai 2 ti o 

axi an ojui 2 axi omn : (aj (kil o fi 

Q .( Q Q 

ia (Ki eji JkOTi (aj axi tui asm 
(Ui ti (Ki an Til axi \ "1 Q O/ (i2iTi(kJi(-^Ji(kJiEii|)(uiaai\ Eilf|( 

dl an arm 3 axi - 
I *$ fa nru\ nmn in 05> 0^1 02i an idi 2 arm ojm an arm a aa ti ti 0JU1Ü ai ;£i 3 (<X( Q 

(^ (Oj ^ (KÏ1 Tl I3> (l£) \ 

o ooi arui an ^ainn a^ \ 
a 

(KTI OOJl (EJl (KI (UI O (Kïl _*\ 

J ^ J 

a a. .* i Q 

(kJi Ti asm (uifi aai i^uj an tuin 2 arm \ 

a v 0/ 

OJm (KUl OT) (UI (UI -Jl Tl arm is, «vt axi ti o ayi \ 

O Q aai ti tui aai ^ktLnii ajijj an an a-n an anann amn (uui \ ex 

(um (kïi ajm an Q i-nji Ti an asm a-n: (kj) ti asm ajin asm o \ uy an (an (Kn [aRannnn an ti f nnnn \ 


'3 LiTi nnn 

Q T10(U(Ln(iai(KJl(lZl(lK\ nnnn an (t^ ei nnnn aai \ nn iq\ (Ui nnr ojh En an aai (o an a/ui 2 arm 

a '1 / a a / 

asm o arui o om Uï: oa o^ji as nnnn an nnnn \ 

ca ^j dr 

Q Q. Q 

o ti oji ann ? an as ti asm 1 

a 

.0 an (kJi (M (kfl on ann t 

/ a a 

(anaannn naiy anaanji 11 -s* 

c^ Q Q 

an an arm an a-n tui a-q ckjï ti asm lani 

I ld "£. 53 CL / 

anantuL- ü - ,' Q Q 
-ïq ti aai ^uj axi (Ui asm \ 

(k.i (ann (a^ t^ (in an arm 2 an nnnn (ui (kn ? o Ti 

o Q 
nnnn an ana.aan 1 o oji ann % 

o asm an (an oji tui !J Q Q / 

uzi ru ? an rw ? (ui !kn _aoa\ 

(3 

(hm an | o <u an o ? an tui ? a-n ari (kïi || \ (2|D nnnn an ti nnnn anaaan [] 

o a 

(kn (kn ? asm tui ? an an an aai n \ Q Q / q a 

m.nn rkiiajiiKlTiUiRaoannnriria^a^aRftanj 

a / ' /' q 

an on a-n ooi nnnn asm an an aai 

a 
(kJi ui an (Ki aai on ? \ 

/ Q 

(kJi an (um o o an (Ui nnn n \ 

JJai J[ 

/ / Q 

o aai an aai nnnn asin an an aai \ ajui an aan an aan 2 an 
^ l Ó Q om, non rj an an 1 ti nn asm a-n \ tui (ka ? o (01 oji an an an n t O Q/ 

<w«a\ (Ui (Uk(kJi an (Ui 

Ü.Ü Q. Q 

(kn (Km ooi oji on arm arui 1 \ 

^O 

a/ o 
an an aim (Kll^an cuui \ 

tui aan anaanj ri ((kn an an o 
o / C?x q 

o (uui (i&ï(inja£an(uiTiiKïi|] 

/ Q/ 

an aai 2 an \an (kn ann 

L ^ ^ 

/ Q 

an an ojui 2 an nnnn an asin an \ 

<mK)j)\ tui nnnn aan an (M -n tui aai aan ~&(Kir] (an mi rui \ 

o 
o?annnj]aai(knanaK\ o aan an (Ui as ? anan\ q / 

anajuianajiasanan-JmaA 

( ai 

a o 

an aai oji ~nn an an aai (kn (kn ? ^ nnnn an cyi ei nnnn aai 

aan (m an aai 2 arui 11 GnJI _ji an annn \ 

( «iJl a<*> 

q a / 

<wg. an an n (kn ann? an an jjti an an on ui aai nnnn\ 

v 1 a Q (kn aai aai (^uj an (ui asm \ tuui (£fl) / / 

(kn o 1 (in QdMUin (ba> 

(jJi aan on o -Ji annn «] iji on o 2 aria ^ 

(HUI (lil anaal 3 Tl (öl (KD1 (KJ) O ati (tnnaoi asrj o 

(KJl -ifkTlX Q / Q 

o» nnnn o (Kin o aq a-a \ 

CJ dr 

™^ » tui ui (EJi ann d-n _Aanï aai rui in ia rui 
^ ai w Jj 

Q Q 

o .0 ? tui ti aa (ui asm \ 

a * a a 
ajin «in rui (Ki asmo\ 

Q 

ooio~3k(iruiarui(mTHGT\ 

Ö * 

nam (ti ti annn «ai (monji om ti ikji n 

i \& JCJ 4 

/a 

(o axi annn om (uu \ 

Q Q (3.. 

(uui (Ubi (kJi axi oq an on ow 

CS Q Q O, _ 

«m<s^\ an ia (Ki .Jin on ooi aai .JkTi ajui aai urn o oji om 

( (Wl 

ruui(ia(Ki(i!] (UkaTin m (p \ 

Q 

nnnn m(yiO!ino2(inji\ 

o q 

(kiiTi(kJiiaiaji(oionn\ 
JJ asiJJ 

onmoi2(in(ia(Ki~Jifio(ism(umasin\ aq am 2 nrj 1 ium oajj an rui an rui aai \ 

o o o Q 

ajui (Kin a_nn o 01 ojui aa ^ 

u*, O] $ 

o //■ / 

/m^ti «ao?(Bi asm (3^(i£anm(kJtonn 

a*f q 

Q O / 

«urn (kii aaji n-q nnn arm \ 
<um o on (Ki (o (nnnn (KJi : . / 
ann aai rm\ oaruiaai 
J «3 oofinaruii-JimiuuiannnN (ULi(iaiio?ajinaa (oj^) 000, 
o o asm aai o-* a o 
101 a-q ae na asw ft 

K ^dfj 4 \ Q Q 

i> lao aai ^ tunijno aa (r.5> (poon 03 roj\ 

/ Q. Q 

oi om ann aan aai -jn fis "ui asm (ï \ 
. f <b J 4 

o o (in nq rui rui ann 

o / 

aan aaji o ■irui aa o ann aaji n \ 

J ,"3 4 

a. / / a 

ui (KJl aai o axi an 301 2 an aam aai ; 

a a„ 
^k o (urn aai a-q aa n \ .(p (ï aai o on an*! «1 1 anaayi n aai o on ann m aai ti \ <miu\ (kji ti ia annn om (uui asm ann aai -jm ia an (kji 2 nnnn \ 

a/ui rum (O, q.T o an ann r 

a a o 
iMOTia-qasino?'\ 

Q O 

M ti ia (ia ia 11 o nnnn ia ruuia 11 tui annn 

MÖ df 

CL 

asTJiocuno 

( Q 

1 axinaaq 

(iruiajinasino?(in 

a c 
»^ov 0(KJi~jmiaiaann(Ki'in,'EJi:an 

""■ïïl a a. q 

ui ti tui asïi o cun o na \ olm] aaaqajui 

q a o Q- 

o arui (um asin o ? (ti on om "^ 

Q O Q. / 

(kji _nn ia ia ann aq an ïJi ; an ajiii om aai o om \ Gï a q 
*i(Km3TiO(KJi(EJiri(EJi(iKaaj|(i\ Q / 

annn na is, (yi aai nnnn 

a 

isin(Kioaai^Jias(ino2/(Ki\ q o 

01 an aq 2 as an 01 2 ok iui q a 
»an aan ti on ,-Jl(lKlïl£J12/(Kl 

J ( is 

o 

an on 2 ok mi aa ? (WW inn (EJi aai aam an ann 2 an (01 ti 

^ / cj , I , , 

^<m\ (uianii^aniaa(iruo(Kiaaiiaanna-aTi\ 
ajuj füi o arm 01 aan ~nn ann tui 
ïoji (KJi (EJi (ia o asm ? \ j^j \' HUI 1 „ a. 
ann o (01 ooji nn aai 2 ti o 7 asm (mi aq ojui nq asm aq _ji o arui tko n \ 

<r>~ 

iS¥iaq-JiO!inaqaq| 

<um nnnn nnnn rui aq arm ni i (M l) \ 

GJ GJJd 4 

o o o g?g? v (Kin ar) ji (um •(OJi aq ei anji aq n : aai ei arm ami aan arm n «q an.n axi aan .jm ei o asm \ osmos «lOJ^oniKiaJioaqijN 

Cl - Q 

q aq 2 aai aq Q .. CL .. O Q 

axi an o 2 aan QJiii aai (kji aai tui : 

. u aan aq oq ti S' Q Q Q 

a_n asm in aq aai ti aai \ 

*» d J üJü agn ami o aq asm rwi o aan ^: on^ aq aq ti 

o a a q 

ti ooi o aq asm aai _ji asiti aai n 

asvi aq a-Ji 3 aq ckji 3 hstjIjn CX 

ajinajii O / 

»oi (u aq f) ei annn ei armn 

/ O Q 

o oin o anin in asin .ion ? a_nn 

Q> (b ö \ 

O- Q/ 

mm axi onn aq tji \ 

BI, 

Q Q et ori aai ~nn on arui asm (ui asm n ' 

a a 
^öv OTiTnasmonji_^oajmoaaji?(uajiaqn r 

Q Q * Ir «qn ei an onn ti asm (kn ei \ a n n oo a. o 
as ok arm nnn aai o aq 
na, 

O Q O 

aai aq arm -Jin asm asm rui ~nn asm rui ji 

a a a 

ajin asm ei oq ei ? ei asw nnnn ? \ 

(X o 
nq axi 2 ? turn min aan si aq n 

O . Q 

asm om _i o asm fka arm tji (kn n \ 

KI, ^ (o|S))g^ aai q/ q „ 

rm 11 o (Km aai aq (u 3 aq in 2 asm aq o aai ti t Q 


^ aq ooji aai aq ei ? ruin et oui 

o. Q 

mi (Ui — rm (is «rui axi cuui aq 
s 

o „o. 

azm ti aq on arm rwi aq ^ 

nim arm aq ti ei aai ti axi rui \ 

a ex a. 
asm aq aai? asm aai? 

aai o aq anri on" ojj 001 rui asm n \ 

a 

(Ei (ULaTin (d, ryi on aq o 2 arm at] aq asm, asm. aai nnn \ 

f Q„ 

mi asm asm aq _a? ikji et nnnn \ a„ / 
ari aq asm asm aai nnn n turn ajui o cmaon ruk nnnn 

,> \ d 

asm aq arm ? arm aq nn ei \ 

OSL, \ (KI, 

Q OO-Q Q. 

OJi rui (u asm o aq aq aq 
JJ osl, rsl,1 

/ / 
a_nn ajui aq ei aai : 

o Q 

an aai 2 in o (kil ti (kJi aai \ 

l J «k tnirWN turn ojui mo aq ei at] nnn (kj tki] i/i asm o t 

Q : J «K ei on 
J ( q . a onn.ei aq .jei aai oRaaqn nnnn : 

o a 

(kil aai ari arm arm aq n \ 

q / Q 
aai aqn ? rui (ui Ujj o ti \ 

/ o o o Q 

dn ei aai an ti aq -aooi rui \ 

(kil o q (ruj o ti \ 

aai aai ? aai e] an nml o ti \ j j\ j 21 & lUJS y\ j 

Q Q Q anf|<^\ cm\ l'^flfl «ai ei ai nni 1 nnn nnn aqrüi 2 aqn Ti: o axi aq rum 2 axi nnnn aai aq arm cum (o oc ui asm n % 

aq arm ? aai o aq ann arm arm aq asm 11 

ü / / "* 

(kj) ti tuin ojui a¥4.axi ei \ (UU! C^ a 

nm o ti 9 ru in (Ki arm aan \ Q. ajin u ti ti asin \ 
J rao asin nnn asin asin on ti (kii i "^ 

O Q Q„ (Kl_ ZJ Q d JÖ CJ 

Q Q .. / 

o (kil _^(o ra ; ra ra ti on o as; ti asin o, 

J) (ISl, (kl,^J cJ( 

/ Q Q 

( (UI (KI (UI OSW (UI Tl Tl (1511 

Q 
rkJl (IS. Tl (IS TiaqTIN 

a Q O oo 
inn nn oonaaj(Lao(iannnaAnasin-Jinoonaruif)\ 
JJ ( «n 3 (J C9 J 4 

(Kin infl\^nq(Kiarjia(UiJi 

Q / Q 

'o asm? o (in ainjiraoaq(axp 

/ o \ o „ 

«7»/j\ (inn o o asm (Km (ui aai ui 

dl ai cci 

/ a a. q 

mj aq. .on (OJi : niTj £jj Ti ? tui (kji Ti (Kin asm [i \ 

fe-itkaxi nn ooi 2 nnnn anri acui ti o aq n t 

Q 

ajin ajui o arm a -n o arm arui n \ 
^ ^ 4 

Q Q O Q. 

otkJi^amiaraia nnn (KimoojmaxiaruiN 
J £- JÓ\Ü J (Kin 51 nnn iji ui a_n o o asin ÏA asm asm (Kin asm aan aai on ti (kii (i \ 

J4 J OSL, «KI, cJl 

öv o 10 ojuj asm ^^ arm arui aq n 

Q O Q O. Q 

(kJl(Kl(M (I ^^(imi(l^(LJl(K10nTl(3xJl|l\ 

^«mlm 3 4 

O / I 

nnn arm ooi nnnn tkJi o (kii aai ? \ 

(Tv o crv / 

nnn nnnn mi nnnn t ajin (kii o 

O / Q 

osin a-n ajn arm o aai (kn „am aq nn arm 2 arm aq ia arm n \ 

O O. 

[Kmax)[|(ismo?ajmoaairkii\ 

_ a. a o Q 

nnno(izinTiiWin^^oaru)(kJ]jj\ <^\ lafirmiannn (U) ojiianrin iu 
.5 ^2_J o aai o (o|d,) (Kjajaajajasijari O <2 

o as a_nn on aq aq \ a o Q 

asin an aq 2 aq aq _n o asm (kJ) ~^aji aq n \ 

HSL, 39' turn asin on ~nn asin o ~Ji asui o _ji 

o. oo ' a 
aai aq arui as arm ~m asm o aq -di(kJ) aq ^,e (ka aq n 

^.ö, et) yj jjjJ[ 

a O / 

an aai 2 ti o si arm asm ~Jin ann arm 

Q 

aiin (L3v annn o an ru ~n an asm aq \ 

cj j \ . a 

o 
.\ (kJi o an aq ? (cti arui is» annn o 

\d\ CJ 

0. Q \N o / 

aan o ra (in ti (kn Crv 

aan asm o an aq n \ aai o an aq 

n aan arm nnn o Eii as arm ^ft.aai aan, ui aq aq ra n 

q 
ajuiiui asm 

55 

O. O O / 

turn asm nnn an (wi ^Jk: urn aq arm arm (ioi asm arm om 
( 

(urn o as Eij (kij ? aai arm an aq ij \ 

a a_ a o q 
armajuiaqannTKkatkJiEJi^ 
nnn <3 Q / 

mN nnnntiSva^iaainnnnoMlaai *> (Uioon.oa[io2anoaa)_nr|oaai~Jm(oiTi(kii (in(Uian(inEna[]an2anoaa)_nrj( 
nnnn an aji an o 2 nnnn ti aai (kil eh ~n a-n il an ayi an ^ / Jl nraaarm a an aq ti asm aai nnnn \ 

/ Aa . / 

aai nnnn o asm ei an o 2 nnnn ti aai (kji ks» ^ \ 

^ ^ J 

o_ asm (o on i 

anajm?aj)aqnanj)aq^(KiEn?(um(Kiii 

nnn o arm Ti (k/i _ji nnnn an : 
J CJ I o / o 

nnn eji arm asm aq _ji o an aq aq a \ 

oo o- ci> . / a q 

tui dJi asm nnnn ajm arm ojtii as, ti ann ti ru fi \ 

_ CJ CJ J J 4 

oo Q 

as as arm -an asm eji ? eji asm o aq n \ 
cq\ ca 4 

Q I 

aji aa aai asm aq -Ji aai ajm \ 

a. q a_ li 

ajin nnn ? an ia aq tui aq .Juinn o (asm o aai arm aq ij l (LUI OlUI qJ I g 1 c^ ) um (K) (in un o (Kin (Kin (m (Ul\ (Kin (kJi aan oaji ? ten o -Ji (wi rui (kJi (] \ 

a q a. / 

«,1» v cun o (Ki an ann a-n" an as wam ...jan 

<?l 

iKin (in n an ann oji (KÏ Q iUJi o o-n nn (Kin 2 axi in : asin (Ki an (Ki o «sin \ (Kian (Kic 
an il an ann tui a-n i ij an an an ooji (ki [j 

- Q 

arm (kil ann (ioji i3v nnnn o \ 

a/ o o / 

ojui an (Ki (ki (öi o nn (uui 2 : (bTi o ? (Kin ann (Bi 

cw a 
an axi t^lliLnn o m a/ui an tui \ 

o a a. / (3 

(Kin (Ki an Ti 2 ai (kJ) o kq anri \ 

, x aq,oi Ti o an arui 2 o aai (Ki \ 

a / / o a 

CKiarui ai oti an (Kin otkii^ko (an ann asm ? \ 

a/ a o / 

arui o asm (ui (IJl tkn (Ki o -4 

. J m Ó J 

I Q 

mi o n oji (Ki (Ki (Km as \ 
aji(&Ji(Km~Jio^j](oiaaji(a nnnn o (Km asm (ki \ 

s J t -cj Ju 

a .. a. / 

o Ti aan ann ? turn a o ~ji Ti a-n SI o q a 

1 hui in (Ki mn 2 ain asm ; ojui (Km axi (Ui (Ki (ui asm ^ on tuin ? an onn ? 

a 
.ui o (ki oji (Ki azi (Km ari ? \ 7 

a. cv a 

an (uui a-n an ti o o (kJi o \ 

( ™ JJÜ 

Q / ü / Cl. 

on(^an(MOTi(i£annanij 
an qjui an 

nnnn an && o ( annn (Km (fkn (O) o (kn 11 

a . 
m urn o (kn ti (Km an an asm 11 \ 

tuin £ an, a_nn £ tuin as an an 2 ti an (Kin ti i asm an ~ji asm ["y (ü m m uu y an an an ~nn aan \ 

/ a 

an tn\ turn an ann an an 2 ajm (wüuui tm o 

a. o . a 

ajm asm o ~ji an (ka -^Jk(B} (ki) { aan aq ann ^ (kn o aan an 11 \ asm o ~ii an (ki „*ö an ? aan an ann u fanu^,^ an(W(Ki(ixiaajianTi2(Ki!EJiTi(Ki(i 

^ ( (KL. (_ KBjiJJcA (X O / 

(kn (Kin asm (ui (ki) ceji ann \ Q/ Q Q Q O Q 

(ki a-n asm ann tuin a-n ai a-n ann «no ti arm ij 

Q / 

aju(kJi(Uiano2anan(EJiajui(Uk 

cl a a a 

turn an an (ki oji ~ji ti turn (Km \ \ 'S/ \ anajui an (Ki ~nn 2 ti (urn cïï nnannajui o (ki anrj an ~n ti tuin an ojtkij l^asm (ki aan \ 1 tmn tui -Ji ti cum an 1 
jj (KL, 

!Kma!i(inn?(^oTi(kJi(ism o 1 . 1 <r> Q asm (üiTKkJi asmtum \ 
J 

(KI (KI Oij (kJ) 2 0(1 (kil 2 OJI OOI (KI IJ \ Q Q a. a 

(kJiTiooafl-jmo(Km~fïianaJio(Kiaji(Kia\ aziMoaaoana 
anan2aruir a. „ 
öl3, nnnn ocum(Km(uinanan2aaji?\ 

CJ 

a 
(kJiann(U(ui(uian(ui-Jiaxiaxi> 

S (KL, ^ ( 

<r> a a 

<m<3* in ojui an ti (kn ^iktkii ti : cum (uui 
( cq 
a . a o o <^v q an 1 

( cq 

Q 

(kil (D, nnnn oaaianoasmt&Jiasmox 
CJ ^0 

Q Q 

«sm | (kil ^kTi ajin (Km (kil (Ki arui : (Kmanasm2(m^Ji(KiannJia[)asmafui: 

a q 0/ 

turn (uui axi axi ui an an (Ki (kn ann asm o asm n \ 

«. Q> Q Q 

an o 2 (Bi an a-nn an m ann (Km om asm 

a. o . a a a 

tuïi asm on (eji (Km axi an (uvi a-n oji o 
(CCl nsu, J{ 

<m6)\ ajm(Km(Kmo?nnUK2(KiTi(Km s ^ 

/ / a / . . a a 

oflflkcuui (ui (asm o (uu (Ulohji a-nij ann (ku an fi \ 

asmötKinanji-jmiKiiifkiiffcitkJiasmii \ 

an an a-n mnn an ayi o nnnn (Km 

q a* a a . a. _ 

an an on ti o o o ti (um asmarkiianji(Ki,i\ 

axi (in il ann arui (Kin mn ( ito ? cum ( m \ (^JOJllllXUj 13 (UU) £3. (0|^) 


(eji aai (Kin asw ran asm on ki aai \ 

V_J> O Tl [(jf 

Q. Q 

«r>c-\ arm onn nnm ti (i^ (t^ cina arui i 

O / OO o O. Q 

(aio(i5wnju]ajw(Ki(KW~nno!Kwoasw\ 
(KL, ^y ari^Ki, 

ei (kw (kw -Jin o (kjj ? (uw m o (kw il 

/ Q 

(kw nnnn cm on arm a-n ti \ 
/ a a 

0JlTlTiaSW(M(WMaSW(ir|(KW2T1OO[lKWfj 

Q/ / 

ann ejj ainji (uw (ei o o asw \ 

JJJKK 

a/ o/ 

aai (in n ai on o asw o (kw \ 

o . f 

rniirLts Tl (EJI O -Jl (KW -Jl (UI (UW (ü O (KW Ij \ 

axi nn ami 2 au nnnn awmntKwwl^JjaxicuiaswN 


P aai (kjj o tuw (cw -A(cri (inj) (K) (U (Ki | ,|o«| OJTKie: rxi Tl 2 OjTI Tl (ISW \ Q Q O (kil 9 Tl O -Jl (KW -JW (KI UT OSW -^.(KJ (UI (ISW (KI O (KI [1 

(kil (cm ann (kil nn Ti 2 ann (kw ti \ 

/ / a. " q 

(kw nnnn (isw (Ki n-n tuw as; ti asw f] \ o 11 arm \ cm\ (o 

CS' ((cinn o an OO Q / 

asw 2 (kw -JW (kw (Ki ^Jiaxi ti nnnn as (uji ikw 
J *> 

O Q CJ o nnnn arui aai (Ui _ji ti ann ckji o \ rnnnn \ 

o o 

ann (ui arm af] nnnn o a-n n \ 

w I CJ cf 

o- o 

(KW (Lciii ei o asw nnn arm (ui 11 \ 

(KW ejj (ui nn (kw -Jl a an (kw -ji 2 aai o -ji (kw \ 

l I d «u 

o 

o asw. iW. ti 2 (Cl aai -di\ 

a a „ Q Q 

(KI (CW (KI Ei) (kJJ ? O Tl (kfl [| \ g^ cuw o an ainj 2 (in ag; 2 aai asw nn (Kiannn nn nji o ai o 2 

/ o Q 

rarui\ eji 01 n eji ti (cw arm ? run \ aai cixinsxiooaiTi ("(in fiann 'S eü (kJi nn ki tkij EJl(kJllï]K|(k))EJlTlEJl!> 

cm # 

Q ' Q a Q/ 

(uw (ci o asw (kil aai o aai \ 

Q 

(EJiiKwa^umTi 

/ a / o q eji onn nn (lq (Ki nn (ei nrin k\\ 

o o 00 

g# x (uw tui axi aai -Jkaxi ia nn ann nnnn on oji tci nn o 2 arm \ 

(O O Tl (kil Tl (kil (KW \ 

o 9 asw 1 nn ckji _&rkn eji ji 

1 q <x 

(o as ti asw nn q a. 
; ti asw nn (kw 2 Ti o \ a. ao a 

nn axi ki nn ckji a-q oji asw aji aai aai a 

O Q 

(kJi aai ckji 01 ann 

■O 

/ Q Q 

(kii nn (ojj o ti (cw aai asw n \ é\ ckji cuui nn on 2 on as 2 aai asw art na nnnn nn x$\ o nn o 2 rui a. 

asw ann arm 

(ISÏ CL Q 

m asw aai on tj 1 ckji n \ 1 rq asw arm onn an (ki ij 

')ki, .<> J( 

CL O/CwCI 

(kil (KW O (KI Tl ( 0X1 OJUl \ 
aSL, V — * 

.. . I O O 

onn eji arui aai (aj axi cui asw 
ckji asw nn aai 2 ti o 1 Cu Q 

cuw (Ki asw -JW nn (kil (Ki rui asiji \ i(HTj(isw-Jwnn(kJi(Kic <^\ aai ann iki o o eh ~j\ ikw arm nn aai 2 ti o \ 

J®3 J . ca ( a a q (ui (ui acm ti nn (kJi ^^an ckji rui n 
CO | J| 

(kw ai arm (a nnnn o \ 

, CJ 

/ o / 
o o ckji an asw ( asw ok \ 

axi asw an iki 2 ckji ojw ann ann ? ojw \ 

I Q 

nn ann nn ann aai ruin 0x1 aai n 

a a Q 

an aai 2 (kn aai ei 9 aai asw asw 9 \ iUUKUUI mijifun c-.\ mui (U) | os o ? asm 01 <q o-qjKJi (crji asw miti ld ei d 

Q 
(KJI Tl O (KI O 2 OOJI 15. IJl 

/ Q 

onojnnlooTiN 

cinn a rui ~ri (kji _a(kji an ti 2 rui \ 
na. ( 

a_nn orji arm o mi ~m o (ijui asm \ 

oo 
[Kj](cui(cin(£j|(isMUi[i\ 

t>^}J 4 
oi arui 15. nnnn o o ckji (kji n ^ 

cj 4 

Qf Q Q 

«-l\ (KJ) (ann aji arm ? ananji n Min xa (miei ij o orran 
te i (kji ann (a_rj i Q Q 

(ia ui «sin \ 7 CJ asm (Ki (3^k(ici an (kji 2 nnnn 

>j , l ^ 

(ï|(Kïi20(mnooTi ? urn mi i \ 

nnnn mui arm arwjin axi o (kji o 
a . 

8J10(DJ1?(EJ1(KJ|?\ 

Q Q 

(Cl (EJI MUI MUm «SU1 Of] Ml 2 MUI ? \ 

nas MinoTiajif)MinasiJi(ifiiiMin(nji(i5, nnnn o n 

Q Q 

ti (kji Mm ann mi arui a_n (kji o \ 

J 3J Ml, J( 

/ 

13. <gi o (in Mm 2 da ti 

O cjv o 

o o _ji urn au nnnn ckji ti \ 

CJJ 
[kji q ti 2 (kji o nnnn cis o -Ji ti \ 

O 0S1T1 OfUl (1TL1 (Cl Ml I] 

o .o a. 

mui eji oi aan as (£Ji _n ti \ 

J J^ 

o / 

«^ O (Ifl MUI 2 (UI Tl (Cl CKJ) (ITUI MUI Ml (HUI O (KJI \ 

mui ( o ckji Mm ~m mi oi mi 
Mm tem aajian Mm 3 ti o \ mi Q I 

(O O ? O Kl^ «] (UU! (LS KJI O Q Q 

1 (KJI MUI ~A(EJ1 [1 Ml (CT1 M] \ (rei fi aan \ mui o (KJl (Kin ~A(EJj |Ki(ai^ muucumüiojkis?^ o (KlMm2Tioajm(ci(ai(|Mm\ 
( <3*K cl a a. 

otion an axi mi an (kji mi o asm urn (ei eji mui on mi ~m 2 01 ? \ >'\ (iniaimantMMir an tui (kji ^Jkon (eji 2 tem asm tem asm il \ 

o 4 O Q 

(Cl (Ui (KJl ^JklKl 

Q O 

(Cl Ti ann rui tui as ? \ 
J J mm ^ 

(um(£Jif](inMm2Tio(cmaaj|\ 
j ml, (Cl (EJI MH an I Q / O Q 

(ui (uui Mm (Ukosm ieji , 

(Cl / >~)\y^ oiyi weji rts ann as Min ri 

jz>j*$ 4 

(c^(Cln(lMm-Jmo(lMm(cm()Mm' , ^ 

(IJl « (Cl £J| ML, 

Q „Cl 

oncrm (O (KJl ? (UI 0OJ1 9 Tl (KI (IS O Tl (Cl CKJI O ~3» OOJl \ 

O Q 

ann o tui arm ^jko m ia 11 Mm \ 

cr> . . 

mi (eji „ji ? cum m\ anri arui \ 

a. Qf 
ajm o ti l^vJi o asm (eji ? \ qi i a q 

(kji nnii eji l (ui mi mi (uui ann (kji (i 

V^ ^asL,d ^4 
o 
ig (ui (ui a eji arrai 

a . a q 

ai¥4(p o Mm (eji il aoaiKUi nnnn 

Si dl q cj 7 

oti^v (o(UJi(ism:iinam(izmMiriMm(i-n AaTjk(uui(ujUism\ 

qo a q ^ 

ti tmtcm asm ~Jm (ei (is ti asm [) 

a a a 

Mm mi (in ann asm ^amt. (ui «sm ij 

ajiMiaJiMmMi(EJiaruiMif]\ 
d ml^O) ia, J[ 

(3 

nnnn m(t^(ci(ino3(iajiasm(inMi3Mm?\ asm asm ann Q 

^|(U1T1\ (EjiMm(if|(cm3Tio(i(]Mm3(KjiMm[| Q O / / 

j «7/jN annaruiannaJi-JiMiriasm (.an ? m «jui mi aann fKJim ti 3 (ki 

^ 4 o)[ ^ I nnn o o (o ij (irui \ 


aai o u «ai as o -Ji an \ 

a/o o 
(urn o co ot ann arui aji n 

^ jj , «J 

/ o / 
nnn ei (i-n te aan (Ki an (i-n [i \ 

J^OSBj (O) J| 

O- O O. O Q* 

01 an aai asin (ki as o -Ji an 

£K10Zïïl8jlO(kJl?N 

/ c> a 

arjamiKiomcuinaqaauanonj) ^*k^ 

/ a / anaam 
o^g\ nnnn <p (iq an ojui 2 (ui aam on/aio] (man^ar) ejj aai r Kil (o ? anji (ai on «n ^cki u asin 

n ■ ■KJ ^, a-non?: 

Q ckji ? (o (kJi o 11 aan an n 

/ q/ q/ 

01 onn aai (ui 11 ai ozmn p aai \ 

O / O/ 

onn a-n an aai tui an an il 
«si, ( J| 

Q Q 

arm arui (15, arunn o uzi (kji (kji n \ 

a 00 O. Q Cl 

mi^\ o (Ki (Ki as arm -Adat o on : aan (Ki irui o i-n n 

a a/ / q 

(Ol (KI om Tl Of) (KI -AOflJ) (UI \ 

(Kin O (M (KI o o \ 
_J0SL,(KL, 

an (ui (Ki arm arui ta aann o 

( Ó CJ 

a a anajm(inji(Ui(Km^asm(ifj(Kiari!Ki 
(KÏi arui an o 2 asin (kji 

* KI, 

CL I i <3 

an tui (Ki anaajui o an ( asm (Kin \ 

q / 

"^«-n (e (inji (Km o o o (ui aan anj (D, annn o \ 

) J> CJ 

- o (Km on ^u (ui o asm 

q / o 
ohm (Ki (asm (uui \ 

O Q 

(kji o an aai (kji ckji juki arui \ 
( ca o (o (Ki -jn tui ei (Km an an ion I (°- an n arm ) onna a.no an an o 2 arui a q o o 

an aai asm ^axi an (kji aai \ 
J «si, 

o^/tmn (KJÏ (KJI (UU) ((KJI OTI OOJI (KI «Bi O (EJ1 LOOI O !kl % 

/ a q 

an an /(oi 2 (ui an as ? un \ 

Q/ / 

aan turn (Ki aai (kji ( (kji \ 

(umantKlan.L'KianajuiN 
JÓJ IK 3 

Q . Q 

tuin (kji tuin (kji a r i in o-a asm n a-n aai n \ 
(kji ? (Kïi aai o (ui aan a \ 

jh , 4 

01 ari: osman (Ki2ann(uianji?\ 

^ la ) V , 

/ QO O . //• / 

or»<ia \ UKJI 0SB1 (KI O ,-J) ? TT] (KJI OOI OTUI G.-A(U1 (KI (KJI 3 ! aiTl \ 

/ O. Q 

aai aann an a ji 2 arui ? turn as an asm ji 

« o 

(Kmtujn ajmann(En^(Ki\ 

/ a 
an o ? (Kil (Ki (Ki arm an anji \ 

«, Q 3 

an aai oikji (kji ? aai o arui (ui (kji i 

0/ 
an asm arui a-n (ui\ 

Q Q 

o o om an arui 2 oi asm (01 asm a ^ 

0, ( o a 4 

<rr7(tw\ (um wi (kji asm aann an an f aann ann (m; aai asm o -j n-n 

a ( ^3 ^d- 

/ Q O Q 

( d5> air (uui (üJi (man : arm rui , 

, q a 

aan o asm asm (Ki an \ 
JJ^ an ^ 

o 
o(KJi?(Kian?(KJianan2(Kii\ *!\ n ?(Kian?(KJian o . 1 Q Q 
aan ,-eji axi ann (o (Ui (Ui asm 

tui an (kji f asm tuui 

a a. . q 

fEJio?ajm(Km(Uianas\ Q 5 1 o cx (MO(uiaiaji?irM(omasm(Kiana.ioo~)i(Kmj| '^ (15, p UKJi (urn anim o ~j\ an \ 

3^ <s> om o om o f] aan ) nnnn aai aan anaum na tui o : IK] I tui tui urn (kji aan mi ^iflvtp n (Kin \ 
ann (irui (Kin (kn o i ■21' Q a/ . 21 

aan o as t o (kJj anji arui ? \ 
^ w\ asin mi an (aan 20(B]Mi(ra^(^oaf]Min2(uinn\ 

nrm (ui (in a-n on o 2 on asin on asm [] \ 

o a a 

(ui asin aan (uu (kn (uui \ 

, & 

I o 

ajin(ui(ui(in(EJ](Kimn\ 
^kl, - . 

/ a o ,. q 

ojfi (uui anaip o (Kin a-n o o \ 

SI «l o Q Q 

(uin[(kJi:(isiniq(Ki2arui?OTn\ QfiitAN otin azini) (Kin a SJ(KÏ1(K1 (IZl? 

(in (Ki 2 aan ? o " 
(in n ann as ? an (kn o 
o 

OOI Q oanMm2(uinn ann (uianaqano2annasmon asin 11 

** (al o 4 

o a a 

anan?armaanari?onaano?\ \ ?armaanari?arinaano? 
m(M2(KTj|?m(uino«n(foi2(uiTn 

Q 

on aa 2 aan ? an q q/ q q 

Mi2(i(u?:aaji(iqTnonaanan?,onaan a / Q 
«| (Ki 2 aan ? cm oariraMm-Jinanaannx 

a 00 . Q Q 
(iJinoo(Kio(Ki^J¥i(inn(CT)(Kin[i\ y mx (uinanaai?am(is?iUin(3xjjaaji(iiJi? nnasmuoaann(imiiqo2aajioMiMi(isin?\ 

ü/ Q 

(KI (Ol (UUI (UI O O (Kil (UI (KI [1 \ 
J U\J c_]| 

mi an aai o ? asm an aq ceji asm a-n 1 ^ a ü a o cnnn aio ano 2 aan «ai (ki u -j) (ki ,ji a-n aan a-n 

LI *> j*^ó a /• a 

nn (Ki a-n an (Ki ~n (ui o (ki a-n * 

>3 ^ \ [e-j^ Q 

as (gjp nK ^3\ (uinMi-jmaso-Jinnx g^ nn mi arm asm ~im an aan nn aai a-q a-n 1 \ 

Q 

(Uianoana-nnarmaaiKD» annn o ar» aai ? \ 

Q OO / Q Q 

ann (ui asm o (Ki -Jm (o ? (Km o aan o \ / a a 
1 (o? aai o aan ij - o a t 
asm (Ki (Ki asm a-n ann aan \ 

"kj Ö J 

ooi th arm ,jyi an o 2 ann turn (o ; inn aan nn asm of-ji \ 
anMm 2 nn o on Mm ? tuin ann ann ? \ 
(i3> annn o an <o Mm -Jin ari aan ? \ 

CJ J J \ 

Q f \ Q '■( ' * 

h asm as? asm nmas?(an(U(Mi\ 

an nn 2 aai (o o a-nn n arm aaji an aai 2 nn o an Mm 2 (kn an Min ?fui arm? Min o?: aai 01 arm? ["aain 

an om aa (kn o an aai 2 (Uinn : 

o / / a a üo . 

ann mi arm arm (kn mi ann asm o aa mi ceji \ 

(inMm?Mm(U)nn^Mm(kJiaan(uui?\ 

Q Q 

uuj an fkJi (kn n ■ 

ran \ aajioTia-no(uu|(in(kn(kno\ o anj 

O. <s/n aan mi <ui -Jin ckji <ui anrai aran (uui : 

(kn Din asm an aq tei asm o asui cu aan an 

o 
(kJi ann na a_nn mi Mm a-n 1 mi o _ji ? 

a o 
mi ceji -Ji aai o ~ji Mm n aai asm o ^ji aan f] \ 

o o 

(Ljm(aiarin(UUi(U!Kio^(inaanann(Kioasm\ 

(inaai2oaanoananji2(0(inMm-jm3(OMmi]\ 
( C90C9 ( an ai ( ai «J 

a a q 

arinxi(in(kJi2nnoajman(kJi(kn(i^ 

K, 4 

. I / Q 

t-N (kn (^ ^c aai nnnn (Ui mi rui aai ij 

Q Q " Q.. / V. Q QQQ 

ann a-n nn (Ui -an an ^(kn (kn an an (ui ^kaa aan arm ij \ 

. ao a/ 

o o aan aq o (kn ,-dkMi _.'in U 

'S iaq c Ltum: om o r (rap) (kfl Oll (ISY1 (KI Tl O (KI ? N ra Q (LCiasïim(Ki-Jiii2(kJi(KTiiaxiafin~nnnn(K]Tiasin (kjo ojii ra m o arm ti asm 01 orui \ 

l J^ 

u a q 
on iï] aan ann _ji o arm ra as ti asin i \ 

a 
>\ on a-n2iirui?azio ?OTnoninjiN 

in (Ki 2 in (mn onnn amoaq?ajiniKia-naai(kJi[]v 

( cj a aS d 4 

O / Q [«y- (Kin te (wi (Kin ~&(M o ti o a-n a -\ 
aai o on arm ^kazwi asin an n \ (KDli Gï 3f (in asm (ki aq u (w ? o (w o an (kji (kJi (ism ^ 
(£Jiafii)asm(^oTiar)aai2Tio\ 

Q Q o on (Ki -Aan, ui asm o aai ^*k? «j\ asin (Ki (kJiTi (Ki on asin ~nn (o ï 

aai nnnn an (aan hjiom ? t in asin (Kin ann (o asm n \ 

, / Q Q 

arui o (Ki o asm cui (ui asm \ 
a 

(KJl (LCl 0JU1 (KÏ1 «flO (kJl t 
Q 

(Kin in (q jtjji (kji in (Km 2 ti o (Kj asm asm ' 
mi o (in (Kin arm an a^i ra nn o 2 arm \ cb] asm aiTi ojui (ui ~nn ra o asm 
ra 31 CM ■33 

> (KJjoaj]asmiirui(in(Km2Tno\ 
an clci imaai ainn ra o aai \o ? o ari aai ? \ 
(kji asm an aai 2 in o onn ei aan 

Q 

11 11 o (Kio onn 1 

.( o a 
ti O -Ji aai -Ji si -Ji ani o o (Ki tui ann 

a ^ V 

o ti 03, nnnn o asm te ? o asm o (Ki o \ (inaxi(aj 
oum (ka ei a 
asin ann (e ? o asm o (Ki (i ' (kji o ra si aai ra 1 

/ O O. Q 

" (ui asm o ~ji ? ojm as ti asm [j \ 9 

(ra[|(L3v)rmo> /o a. 

(kji (Uk aai -ji aq ? inn ann ann an \ 

o o o Q 

ei (ku (in ti 2 o (kil si iï si m asm 2 aai (Ki «jkaai \ 
)J\ \ 2J[ ( ki, asu, 

O O-/ a O 

an arui o ti om ~/m (Ui asin o -Ji o a. / 

aso^JiTian(Kiaaio(KiN J^ ani / a a ü / 

(asm ann o ti ? (in ann 2 ti an ti ? ann ti ann &i w \ 

a. .. 

Tun,si(K|(iJi[i?(ui(uiasinan\ 

Q Q Q (3 imci\ ^ an si (Ki ui [ 

a Q 
an ti 2 aai asin ? ann si ? si asin annn ? 
! ^ \ O]) Q)\ 

00 a a / 

OKasiinJi~nnoTian!Km?((ui(ui\ 

. .. a / a Q Q 

a(iTio!£J](kJ)?ajmasm(ai(Ki (on 9 asm asm ? \ 
( JJ\ J^J O) 1 

a 
o an aai (ki (kjj an ^(kji n-n si a-n n 

asii)8EJ)(EJi^Ji(Kmo~Jiasino-Ji\ 

Ti»ooon(Kmi^oTia[](mn?OT]|OTi(kiii|' 

(fujoTKinaai2Tio 

an aai ? an anJi 2 an 1 

(BioMooTnn nnnn o 

o o o o (ui (Ui annn a^n ra o ckji ^j1v\ 
GW 

O / Q 

o (Kil jmTj(kiaaninjiTia4(Ki(] \ 
a a / (U1T1 ^ 

(Lim(in 1 aai?(inanji2(inra(Lnjiaaioasm\ oajui an ,jin axi aq ckh 2 [ annn 
o» /a. . .an ( k& ^ ra 11 (DUIN 07i n a ann anji ti aai d3> annn o:anaai2Tio(Kmana-n 

, CJ ^ 

a / a 

ti (kji annann(KJi(uiasm^nnTi\ 

I CL, * /Q 

an o 2 ti [aj\ asm an ra an ti \ 

fazujjj Tiiinoaji^oa^nann^injiCMfKiTiratmn 

aai miaq t; o ti da ï 

(iii(Ki2TiTj(KJi?ajmU : n\ 

a/ 
(in;i(inTiajmanJinji(iJi(injiN anno an a OjjOJUl) o a o q 

(hnn o on (kti aai -j (ui arm (kti aai n 

. Ü Q Q Q 

a£iasm«n(Ki2(KJiooanji?\ a. GL 
(UI (KI (KI -JU 2 Tl 11 (kil ? (isin nnnn \ 

Q CL / «. 

(in aan (ifui ? aan tin (o ; 

(K]O2(O1301(KTIl(l5Tn!Kl~nn(Kl 

( ^ 

an o 2 cuin aaii aai o ti aai ? ruw \ 
(um aan aai aan o aa i 
tj (kti ? aai (EJiTi nnn 9 aan ^ 
MAN o anaan (Ukannnn : o [asm nnnn ds» «§i an on ó 3 ; in 
tui ann ? [an aan (Ki ^k«^i n aai \ 

Q Q 

ana ap n aai ui aa a-n ? \ 
q a a cl a ■y Q tui iki an onnn 2 o aa asin ann \ 

dl cj a 

Q Q Q 

asun (Ki (M (Kin Ti anaayi o aai \ 
C9, O dl 

Q / 

o tmaoi o asin ? 

o a o o 
aso-U)Ti(uinanarïïinaai\ 

Q Q Q 

& (umoa^tKnaaji^tpjiaauin (ki 2 in asm, oo\ 

q ' 
(Uori(kJi-Jmannaxi(uinannfkJi|i\ 

a *u 4 

aan aan o anaon (mainm J ui anaon oAorrai o Ei Jan -Ji (ui arui (Ki asm ^ 
"* J ^ Tl 

Q ClO Q cwun n aai ti aa ann asm ti asin [K 

dl dJ<s» a 

BJi asm an ïai 2 ti o 

5' ji asm m aai ? an arm o. aai \ (3^ 

ü «. Q Q. Q 

^ > ann aa in (Ej ann ki axi (um an aai t i (Kin an iki n t ü o ao q (annajui-\ aiïuyi [| ooi aai a^i (Ui a^i U.N (Kiajuia-nari(kJi~nnann(Lci\ 

*. o <r> 

ti aai tui (ia as ? mi as ? \ 
an_mn ^ ^ 

Q Q Q 

asm an ti 2 ann Ti asm ann (ta^asw aan [] t aaasmaain; aan iki aai f aai (ui o _j aai 

/ * a Q 

(umano2aaJio(Kiaaasm?^ 
( «^ \ 

„\ ( ia t: cuu) (ui (m ti turn an an aa aa aan u 
^)J 0) ■Md' 

aan o am an o 2 aan xs, (yi \ 
an ion 
1 ( o 
(Uioajmcui(EJia-n?\ 

. o / a 

o (ui asm ei ~ji > (ui ti ti \ 

Q 

ui, M. aai (kJi annn asm aai aan ? \ (Wi cui aan (Ki onnn \ =1 y fo Q (kji ui (Kii anim asm (kji aan am n "sx 

™ v aan an aa _ji o aai ~m p ti oi aan as nnnn o \ 
«U • J J GJ 

nnn o aai (um an arm n aai \ 

a/ / 
aan(iqann(inajm2oaai[i> J \ ai / 3^' aai (kji anim asm o o asm \ 

/ Q 

nnnn an «^i an an o 2 aa3i an aa ti \ 

l l Jfo 

arm aan as nnnn o 

O . Q/ 

oa tui ann ti (e an (JxJi \ 
% OJ J 
*oin Ojiiio oji (lci ann Ujj o ti i aan aa asm? Ti asm J 

Q 

(EJIO (3 naxi aai an iki ~nn (uu 
l CJ nnn o aan o an o _Ji aai n \ 

a 

arm ti <k) (m 2 ti o o o ar ui 11 \ 

a / Q Q (KU "1 IKlXClO aan 2 (kji aan o ? ukji aai asm asm \ \ an o 6 o o./ 

(O Ij (UUI \ (Kin (O Tl (in | 01 nq 

/ / Q Q 

O (ü) 00] fü) OJlTl O fkll (3-J1 jj \ JJJ 

an cmn (ui n / Q I Q 

(in aRaonaaan aai an cmn aai „a\ 

Q 

acuj (Kiajui o aai iun 

ü 

<mo o : asin nq asm _jïi an n 

O «V (lil 

/O. O Qc 

(ooon(mii3(Lcnnas£Ji~(nn\ 

Q /O 0(kl^(HifU1(Kin(Klf| 
I O O 9 IK] (LG KI (I 

3öï ( «^ (iüljOJUI) «Ji 'a. a. q 

CUW O O ? 1] (LG KI (LC1 O \ (mo\ an (i/in ? an a_nn ? clg an cuui 2 (lg aann ; (ui an an an na ooi o 

q q I 

onmcuu)uan,cuui2fis;Tia5m[)\ ïm\ ast. an cuui 2 cis ti asm n V o ooi ki (oi ? asm o onn on \ 
CJ ™ 

O ... O. * 

o tui on ki ki o o \ 

onnasu^l 

ex . o Q 

rum an aai an oq o rui an o 2 01 aoi Kin f) \ 

o / 

asm kit aai ons> 

OO/Q 

an o 2 cinn aan cis as aii \ 
( CO 

Q Q / 

<m<rm cuin a-q an aai ckji o ooi ooi cukkji cm an run (lg ki n \ 

^ QGJ ( 4 

CL Q (3 

(Efi arui asm in (kJi ki _jm (kü ki fi \ 

) ü J 

c / ü 

(isoanKm2[(uio"n o an Kin 2 (o O Q KI (LG j| KI OU OOI (3 J| Tl ? 
Q. . Q. i3 

ruw p ckji ? o ö ckji ? o (LgnKiasTi(ism|\ 
an ruin a-n cm t 

I ^U cuui a-G o-g aai ki \ Ki(EJi?cLnji(Fjnnoce\ 

co\ 

Q a . 

wcix (0(urcinKGCLmcuu]cmarnjoKinKio\ 

& J ^ co «i^ 

o n cum ckji ki _ji an asm uy%, a 
in aa 2 aan ? cmm rum 2 (lg nnnn \ 

/ao „ 
ckji o co aan an an aan o \ 

03 ( CJ 

Q Q 

rui ki y on cum cum 01 aan coi aan \ 

py 1 

(kil cum [m an o 2 (ik \ 

O. . / CL Q (3 

(iT,(Km20KiLKi?cum[a[kii(KiiN 

I ^o\ 4, 

00 O / / 

™«3»\ ononji ? on aai ? a.naoi 2 o cmp Km ckth 

a o ~ o 

(Um (kJl > (EJ1 Tl Tl (kJl aai ~4k\ CJ an ajui cm ~&ki an asm cm cm 

q _ Q 

cumcuuiaaiaaiaJuickJiTiN a a q 

tmcuuKj o 2 qji oji ^ cm 010 \ 

co an asm ki Km o [~j\ ~%. 

I Q. 

(Ló an cum 2 (lg onn p ckji fi an \ 

O Q 

nn<h cum an rui ckji jkCKJi om asm ckji am-.an cuui 2 clg aan \ 
«CL, ö, J \ 

o ki anckJi ki o -Ji Ti 

o Ti o an cmn 2 clg Ti \ 

o . / 
(eji (Kil asm gs nnji o /CM \ 
ckl, (aan 

Ti cm fkJi aan an an aai aai aa \ ckji tiaflian (uui 2 clg nnnn 
/ O a-G f£Jl Tl (3 vJl CKJI Tl (Kil (1 ^ 

> "sjla 4 

Q . Q 011^ ^ujcuui asmcKi (unnimaT4aanajui(m(mai\ 

Q. Q Q. Q 

an oon an cum ai Km os \ 

q . 
cal an aai an an tukoji aan ( \ 

aan o an an asm aan aai aai tui o \ 

J { o cj 7 4 

(Km(o(ki(Km^!KJio an cmaoi > 

ckji anm asm t; aai 
(5, axi o <S s i onojui) o o <a 

anji tui rui tui uw o ^(kjn 

o a, / 

„„ ^ o m ann 2 axi ti aan oq ruw (kfi on asw t; anji \ 

Q O Q- 

asw arm ann an rui 01 (Ki \ 
asiiKL, iisl, 

CL ruw aan o on (kïi 2 oxi in % 

** I 

a o * * 

asm o ruw o anrin aan onn rui n \ "1 y 03 

. o a 
oxi o (Ki || fuin os as eji _jnn \ 

(Ui (UI [1 (UI (IQ Tl 2 (UI (UI [1 (UI (1(1 

on o on asm 2 aan a-n «jiti (kji (kw \ 
oti, J osl, 
» o* a a oii <ru\ rui rui aJi ann an p an mnn o a-n n a-nn arm \ rui » ji a-n f] \ i (ui Oiin on p on 
J nnn j CJ cfl a q 
o iq ann 2 axi ti tui ti nnri rui m d' oani IL, il o (kji ? arwn cinnn aan axi \ 

.), CJ m 

o o/ 

(K7i tui oxi asm (Ki -Ji mi ax[\ 

/ O OO Q 

(maan io ann cinn tui mui \ 
j nnn nol rmnnn tan ^i jut \ 
a Eill 

CJ ) 
ruw rui (Kin aji asw oji asxi \ cl o o „o 

07j«j \ arm aan tui ti inn cui nnn ? mui axi aan a-n -jw o \ 
ö> ) J 

a . a q 

(kji an ann asm o rui asm ^ 

o ° 

(kji nnn o m ann 2 oxi in rui (kji ? oji ui tui _Ji asm onji mi ji \ onn as ? on (uw aq aiaaiwonnn anri rui 
o o J aiL, Ü (Ka ar» om asm an \ 
£J om 

o Q 

a n arm r iji rui ^j) -ui (uuua-^x 
^ \ Jm 

f Q 
»\ lajjajui asin o'ïji tui o~n asw^aqai¥iomannn\ 

° ÖJÖJ J 

n n nx] il ? «| iuin rui aq m tjw nu \ 

o. 

(UI O (KI -JLi «J ïïm 2 (UI Tl \ fOZ) (1 0JU1 ) Q 

rui a-n an aan «a ann 3 oxnn \ 

a l a o a a ® 
ruw ti «1 (Ui arm asm ac.n an asw ann a \ 

( w d" 4 

f . o 

trui uw as, (ui riTin \ 

/ £L 

axi araarmannn (kji ruui om \ 

qos IK1 (UW » (KJI (KW ITII/in 05W JI] 0JU1 ? i (UI 0SW Ui dl fl-Tl (KJl Tl 

Q 

an an 2 ti »mi ti o an -ji twi 

l J CJ 

o 

mm ojw iq «1 o asw o a-nn ri \ o jT a tui o an un asw 2 an _a:ui an \ 

a o a o a 

mi rui (Ki an aan ^nn (kp rq on ti aun on o ' (uui rui an tui r ann asm as axi Ti a-iw a-u ^ 

„win ^^J] «| 'm 2 as axi aiïiiaaaTjTi uli a-n -ui mi .ji i 

a q 

ok an ui arj a-nn an asm asin \ 
Jai j ^3J asu, 

Q 

ajw auazm ann «nji (an \ a o-o f a 

as; uq iis ann (^ooi an aj ann ij \ 

o- c>o Q 

on inn an .ir i a :in an 'in n ann o 'ir ui ann a 

I (h \^J 4 

o- / 

rui ian an o ? arm a-n \ 

J I \ BU 

1 

o / „ v a o 

«7 «3t\ oji (Km ~ift. ri 3xJï : ann aq rui arm a-cm a-n a nn (i-q 

^^ ^ JHX1 Cl ri O Q. O Q 

imi 2 rui cm -jïi an rui arm ^«.asw \ q oo a a 
as »n as ann a-n o an 
£ Ö«sl, ia, 
o 
ruw 'Oji m D m rui -iü. i-n o ? \ 

cj e s 

nol oqaniaoRa.arv¥irjji ajiji > ^ 

. / a 

asm an ^ ^r ann ti 03> m 

. q 
rui ann axi an ti \ f O. Q 

qjw Un mii asw jw an as. ij i asw i \ as 1 1 asw n 
J cJl 11 om o c^ /o i) ojui )<3g/p iui cljï ((Kin nn oq ti (o o ti ki Min a ti 
onjimnaaxiiniisTnflfj 

^inn m u-na in \ o \ 0Ji(inKin2axnniisTn(K](Ki~nn3[kj)tmnj|\ 

Q Q 

ooi ann ia ~i»o \ ooi l arm arm aan is, annn o 
CJ . Q nnn (je in arm _4i.o o aq uui an \ 
o ooi asin o f oom a-a n \ 

>Kl, ann„4uaqooi3anj ? an (KIhui 35 

? ojin a-n n 

.m 00? 3 OOJJ 1 «| 

g^\ ooniKTnaiciTnotinjiiJinanjiin 
orjajirHiq cinaanannnn \ o Q 
i anaorari annn : ouin aai a o a 
£UUi asm mi EJi aq Tt q a 

tuiaq Ti aan aru o asin n -^ a. 

ikji urn aq ia nr II 

(tri o ? as aan ? O Q on ia o o aan asin 
o art aai 2 ia ti i Q oinn-aniaTionq anri \ 
^ * / ~ /^ 

/ O / Q 

a^^\ oqinnTKKin iki (yuan ori!iqiaar4ariRaaTnn \ 

q / Q 
m ia uqij ann ajin a-nji (ia aq \ 

aninn jooinnnaa on ti[(Ki 

o ann o ooi aq (asin ojui \ 

cr> o q 

ui o ooi «| aan _*aq (Ki ajin aai 

(KI (Ulfl Tl (KlTl (KI , ^ (O ajq arm (uui \ ajiriTiiKiniKi^jiïq ami^ a^.c-.\ q a. a 

rkn(tqarm(Km^mM~maq(taiooaaiTi\ 

ai J d J^ 

CL Q 

asaanasm^anamaarmarmarmanriiiN 
( «in <j[ 

ooTKinnamnKiiinna maann\ 

o o o I ^ ^ 4 o o arj (Kin «] arm 2 (arm > an arm 2 (arm r (an fi ajun (30 O Q Q Q 

tuin nnnn an ooi ^din (O mui aq an \ 
CJ | "» J(Md % 

oji ooi \ as aq as Kin a \ ia an ia ann ? mfi o ti i > \ <m\ 9 as ii q as Km ij 

o 

an (ia ann ? mm 

er ~"\J 
(H£33TO^*1 
1 MXl 2 ia Tl \ oo/ a 

a_nn ? an aan 2 in o : in anji aq aq an (ia 2 13, ia 

a a a o o > 

aAJi ajin mui jui o asm ~m ann an n \ J ? an (KiiTi(Eii(kji?ar|aai2Tio\ 

Tl in aoaaraa aannn : an arm 2 aan nn as aan ar) aan oji/i aa in 1 l [KT n JJ ano3aa/i?maji3aan>\aniEn3ooiiaia(KTrij] 

a o Q 

ooi «1 Ti aai o Ti ooi ^ko ann f \ 

o Q ui ti aai o Ti ooi ^Jko ar ui > 

o Q 

g^ (injiJtEnTr^TiannaxiajuiN Q O Q Q 

o aq o aan a-n ia aai -jm aai ti ann i/i ann u 

aai an ti 2 annn an ;•> aa in aa a_nn asm o \ 
[ fl>*V^J J J 

Q Q 

Oviiinn an ji (ka ooi rmnn aan 

Q / O Q / CL 

(kJiiq adLaaiKkjiojm an(kn2anikJi2anj?asm(K>nyo^ 

., a 
ananananKmaqaai?arm ikiij \ 

/ q a ., . o Q 

ooi o aan an aq2 ann aai ann asm f \ 

a Q 

(l 7 »\ aiiniKianna^tiqiJianniJianjiii 

asarjT2?ajm(rj(Ki:(kno r ji9rj aa an aq ^rm 2 f arm aan j in araaana annn ooi o „ji aa ceji -ji ooi Q > r, ia aqooi O an ^Jiaac&ji-^nooia fCBiaanii f. iniaaqnoiiuianaanaiaTiN o axi(inanaaaqjajmario3(ir|(Km20iaTaqo(Ki[]N arm aq aai o ooi -ji Q 

OJI an i Q 

?aju-qaan\ ojui ooi asm \ 
o o ö\ (irm^anooi_^asmaqTi(Kmiaaari|iN 

dr O J ann o non <?' (fkn rui ihi onnn ion _4konnn ion _jm «n ti 2 «ui in iki \ 
Z>, Ó CJ CJ 1 «^ / «*, 

(Klll 1AJJ «1 «SDI 2 Ml (KI 2iqiK\£J|(kJl >\ 
Q O 

(Ki aan onn ,ui aq om i<\ ti \ 
oiKin-dkannfLCKauKLciann Ti ; tknin aq o <ki ij \ 

CL / / . 

ruin o 01 in o arm on aai ïkij] \ 

q / <a 

o aai an on jui aq tuin ruin nnnn \ 

93H3OT 

(Kin nn ra a^i ; ajin (Kirt aai mi si oltui a^ui \ 

afin an aai an aa o »ji mn os: rai o \ 

o 

o (Oi asm aq a-n aan aq m ~% 
*» J ast, (ca cj 

Q O O Q 

ajuiajiJMJKmtuitoasmarinaaiiru! ,-ati oq rui a-n 1 ^ 

\ J ö dj4 

(O aai aq arm aan ra nnnn o 
CJ ruui 2 rui nnnn \ onn ei tan ajm ro n aai arm ri aai \ 

JJJ CPjJo^kl, 

Q 

e~.\ (ui rui aq anj) rkJi fkJi mn ar ui ei aq a-n 1 \ ï] aan rkJi fkJi mn ar ui ei aq a-n n 

a / a. o q 

ojLiTioasm^oiiTJiaziazirKi^nrioa-nf] \ o o 

aq mn 2 ti aq ti ? mn nnnn aai ei asm ann n \ 

I , '/ qJ j4 

o 0/ 0/ o 0/ 

aim asm rui asm aan o Ti a-O j] \ 

a a o 

(kJi nnnn an rui on rui m asm -Jin Ti o asm rui asm ann onn 

o I I l 

cm 10 aq onn 3 nsin hui on o (Ki \ 
J \<^ Ö J O O Q 

(Kmoinnarmmnanaaoasmoasini]^ ai nnn 1 
[osmjp / n (O o rai ti rui ~nn in 'ion 2 an ti 2 axi (Ki jj (3 

iwininarinrianao(Km2Tio^(Lciruiasiii\ 

o o 

ra cnnn o tui aq an am rui an n 

ooi Efi ? an aai 2 Ti o aai ei » \ 

ann as ? ti asm run an aai » a ji 01 ? aai om ti ann > >s ? ti asm run an aai » aji 01 ? aai om ti ann r / 
ra rüi nnnn ann ion anaaq rui o cm aan tm mi rui a«a an n ui nrnnn aRatp n ihue ^CJ lannaraarpnii 

Q M ^ o (kJi aan -^uajin Ti asm aq ti \ rum ei o aq a-nn 2 rui ti oloi ti asm Lji arm tui \ ei o aq o / 

ann m m aq aai aq rum ruin o aan a \ 

7 \ö a JC3 4 

/ o 
ru ei arm ann a-ai ^kann rui \ a o a, Q Q / 

owi^ji jq rn en (kit aq (ulij aoi rbA.Tik5 5C\ 

J I a * ^ q 
rkJi asm ann (Kï om ann <m ckji aq 1 \ 

o Q 

fkiiannasmaqasmrui8ai(Ki?ajin\ 

J I cqoJ^^ 

«>w v rum (Ki.ro aq ^jlii ann 2 a-n aq ann 2 a-n ^ 

Jü J\ ^\ £- . 
onji (Kin «| rui a-nn ra o m (izin 2 onn (m ia ti ^ 

/ a / / 
(k)j aai rkJi o o aan (ism asm 

asm aai ? an rum on (aai 2 rui aq (uri \ 

ruiaqann an aqiui nnaraaoRa nnnn trui aq jmoiwii) 

a 
onn aan an aai 2 an jïi ann im aq nn \ 

onn aan on on o asm aq axi 2 ra rui ^s 

o 
,mo\ o aii 11 an;] an »ai (Ki aan Jkrui rum \ 

a 
ann o » ann o ? an (kji 2 ar ui ? an rum o aq n ikJi 10 

o 

rui ann asm aai aq ajui 2 a-n ~nn an ruin roi n \ 

s J ^ ! J J( 

aai asm a-n ~nn o ao _ji rum arm aq » : 

rui aan rui aq wi cLan an rum arm no n an aan ruin \ 

aai ru ro 11 (as ? aai rui aq (kn j^aq n 

oai^i9ro,wi2aan>ajijio(Lq[|.ifui (ismi]\ 

o 

rmonx fiqann(ioamiiruan»ai(Ki.iari-^(0[]\ 

o Q » Q Q Q 

o an o -jin an o ^«.an an an aai ooi aq tj 1 ro 11 \ onnocLs .& asm sn f] in aq ajui an ~nn on (ka losin \ 

J ( (30 ) offin B-nji on na 

/ Q 

(knuuicinnttJioasTnoN 

n fl^Ti ie| aü 2 aan (o tui (uin o (J-ji i an ti 2 b nn -Jin nnnn o CL (CTi(K|(ism^rnckJiasïi(ïj8nn2Tno\ f o ann j \ C3> / (3 

nriioiapowiparian tii\ 
6am \ <m\ f^flfl *™ ^ ^1 w o o m sein ainn «j «ïi ia «(} o 2 
G (3 arm aan o» annn o a_nn ojui mi 

CJ «U U 

o 

(Kïi o asm nnn -in o (Ui nrn | 

q / 
o ti i nnnn o» (yi ann nnnn \ 

P 

asni stil onn ? kïi (oj mi (Ui asm \ 

a 
an ann o iJi on on ann n \ 

q Q 

on u om -Jin on <ui arm h\ \ OfUl \ armiij^ 

I Q CL . I Q 

«.T.N nnn [ad\ asm ~mi ann ti asm (aai iu _ji wnnn aai in &ji \ 

. o Q„ 

snn o an onn ok £jj ~ji T \ 
J J ki, 

o o 
on (U 2 an aai -Ji 3 aiw asm min aan o ij \ 

O o 

(Km mi arm aan — an o an asn an [j 

CVO Q Q Q 

im (Uk aai ~nn rui annn ann ti o bji r \ 

cj 4 

o-moKui o(kJi?\ 

3ti cm (Ui nnnn an ( -ji aji \ 
CJ ^^ 
oji o ~ji aan -~n arm k an asm an an asm &q onn ( «th ti 8*i ~m asm an ju.u 

:? d , 

Q / 

annnn nn ka a^ aas annnn \ arm aru w asm an arm 2 ti o \ 
f si arm nrui wi asm an i 

an O ^ ? an ukh 2 o o (U) aa/i ? \ O 

(O Uil O arm an aan ann -on (in Uut \ 1 (o f fa-m) a q 
arm aan ns, annnn o ia ikji sji n \ 

CJ 
o •y & q arm 2 (kil aan ihi ? ai in on nnn ann o, nnnn o \ 

I . Ki,cq\ cdJ ca a/ o q/ s/' 

ai ui arm an arum in an aai 

nnn (*n tic aan n ai 01 fi an an 11 

Ql '1 a. 

aan ! aji aji sq o o ^1 ? ajm an ,i \ 

ti fkji ann ^a ? asm urj iki 2 nnn o ar ui 9 ■ 

arm aan ha annn o 
CJ 

Q O Q 

asm ki o -Jiiai-jw<injaHoasin\ 
/ / o CJ \ arm arum oian a& «1 an annnn (d> ayi an an o 2 ood \ 
QvJi on ann _*aa v i (oj ae: ti asm n an nnn aan ajm ai o Ji \ 
J (kJlTj' uj inji ? an turn o tui nnn ? \ 

a Q 

nnnn an M ^ o 2 aai ari an ann a-q \ 

an2Tiananfinoasm ! i\ an an2Tian T/1 

asm an anim an nn 2 an ti an \ on anim «rj in 2 an * 
J <S» ( nsu «si, 

a. / 

c~\ aai aan oim an an ^m ti asm ai an nnnn o ann nnnn 

Q 
(til [1 . UI 0X1 [): (UI Tl O /(KI 

onTi asm on ti 2 nnn Ti asm t 19' asm on o „ o 
arm rui asm ann oxi on tui 2 nnn \ 5 

ami ! fu yp m 1 <r> Q 
aai o _ji onn o _ji ami \ 

^ d ^ 

Q Q. hoi o «nji 11 tisiri an^onn oaji n V (3 o in aai an ui > ajin \ "2J .0 / o 

*^ an ax)| ann on >mii iki ieji ^ojinlnj >oidi nnn o on n \ 

Q Q (3 

(ïvJi(Biajm(0(Ki(uinTi(Ui|j\ 
asm an (urn aan o as \ onnouui 'Qarm) ara ooi nnnn nnn ion om o im n \ 
CJ ^ £> 4 

O O (3 

ojïi im (i5Yunji 'Km ~nn o i/ui (lh \ ion; 

<?* 

asm Km innaji ? " JUT ISïlKÏI Kl/IOJl ? \ Q Q 

o o aai o oji o aan > \ iriji o oj o aan r / O l .. Q O Q O m \ urn a-fi ai armn oji ;ki oji ki aan ara _ji a-q as ? \ 
(Km ari ? urn o aan (kil _&wi ; 

amfi arm aan o, nnnn o \ 

CJ 
o ara ui aai snn tui am asm ki j 

asL, J ■y «1001(10 nn ui aas aan asm asm f \ 

KL, KI, ^ o 01 j Km <um (eji ? \ l Km tum (o r 

Q 

«](Km2a^iann-jmiinarm3(W!a-nn(KjiiKm|j\ im> ajm aa ajui (Km o K] aj) osmanosusm os ? v ,r. Q Q il tmn ! asm as Km tui aan oji (kJl 

„GO. 

oji arm ai ui in a-a asni 

Q Q 

chi o ^ ajm tui asm on Ti 2 am \ W cj j i aai '^n asm om ( -Ji ui onn aan (in \ 

asm act ki (kn in 

,5 Ó 
aai nnnn ua Km 2 in «j o as in asm ij \ 

a a .. _ a a, o 

1 O KM 
J «l. im o \ o ti ui T ara o asm ojiji ui <eji ara Ti 
Ti(KJiizi(ï]02aaTiï5va t nN ouin ari Km _*a-a ui ti ? \ 

3 *u y 

mm «nam ?Kmouman o 2 o (kJl ?\ 

q Q 

o ti "ü ï o asm n asm ki asm o (kji 

Kil aan o kkkji ?\ 

Jö \ 
te asm o ara ari mm ari \ ü| [6ann W><rm nnnn Km aan aaaan ia o asin an ~Jin an Km tmn aan \ 

a q 

ui si aai asm aq ao in Km \ ULiuui asm^jTiasiiiKijj 

Q o eji ara fi »Km asm arm ki _ji i 
■s 3^ ; EJI 301 f] I 

a. / o q 

ajüi Kiii (innnn si ara ,jlti ikn km \ 
J J «SU 

Q 

(kil armn asm ia arm fi 

o asm «) ki oum ia arm km \ 

j\a «^ 

<mgp. ti as ui! asm (kii o ~Sv aan ejj an s| aa (kJi (kd ~aki i 
a a q 

OJtl 3X1 (kji » Kïl O (kJl „AlkJl ? \ 
\ KL, \ 

a 

aia^ fl atm Km r s n o ari n ki n : fOtkJlM Q CJ fq (kJl ? ui aan lm ui ti \ 

q' Q Q 

snn !k)j (oi mi axi di oRaian nrum 

a 
aa aaniaaufiTi 
_J n/n 

Q / q/ 

aai o ari asm Utrai uj ki \ f' JisU i<pj>\ iaïLrj|'Kmoarmaaj!(k3io^aajiOTi?(Lnn Kin 

o Q Q 

ari (kji ikJi -jm ui arm asm Jin "v i o n \ 

a 

o ji arm aan o in ari 

o ari in inn ~n arm asm ~ji ti ki n \ o 

aa tyian n hi annn anao ri km 

EU I ia Kl KI OJUl 

Q Q il' ajuj ojui asm ^n,? a^Ji o i on tk/i (kJi n \ 

q a a 

(ttjö, ajin an Km? ti asm ia ui asm o asm Km ia ia amn ij ia (kJi o an o 3 aan (L\ (yi \ (o { a 

o TiU.no ti a a / 

o ti !kji ,j&(FJ) n (kJl CkJI ti ki n ^ om arm o f ÜOfin ) (OJJ OJUI OSW DU) (UI IWIT1 (IK \ 

turn ann 11 xm o cm ? \ 

an oji cm ^UKiii (iii (EJi -Ji "ii i \ 
ia, <&> 

o a 

"^ * tüi asin aai aan ? ari Km -i/iam aai Kin 3,00 asm » oa aai ? mm co cm ? uw onn <m ij \ 

o ui aan 2 ia ti cm [aTn 

00/ 

ia o (kji Mi arui o , ikji % 

o asm arm ;a ooi -jin o qjiji asm \ (Km -Ji 2 win (Hi tui aai 1 \ 
K3J U <Sï 31 ancuu an TifcJi^i üouiiEin a-a (O-jkhui \ 
<mc-.\ <\m iki (Ui j fluin (ojjQ «") Ti fM aaaaai 
13 -*as armnn ann o o sm ,^k \ 
a ~* o c^ 
cm nnrui o o asm. arm aan o o \ 

chi asm nnnaa cui asin Km an \ aa cui? cuin \^m m 

o 

as annnn urn 'in 

j 3 ^ 

nrm te o ann o ,ji? ajm na n \ 
J^^J ari ^ ^J[ 

<r> 

ism aiin aan o i] 

ism ann aa 
jui aan au on cm anji 

(Hl (Lil -Jl 0U1 Hl (M ? CM Hl \ 

e* / a / . 

imtrui\ asm sul ~j\ i fl-OH on o 2 o (aai o <rj aa anrin an cyi an o 2 ajm 01 aai aa jiu o ojui asm 
J «^ 

/ v O. Q 

uu an aai cm mi aai (Ki n \ 

a o c> 
annfcjiaanucuKUUioiix 

J (KL 00. J( 

Q/ O _ CL Q 

ai u aan au o asm > cum arm cüi \ 
^ J \ , J 
1 o / 
turn en ccm [i 2 (M uji arm [ aan \ en cem 1 2 cm 1 
I d J 

I Q 

on o 2 urn an aa/i asm an asm 11 "v «mw\ aai aai ann ^iJciRa.aai onrm o n cm asm on aai 2 Ti o \ rfSuTi > aankon (uui 3 lannnn o aa ki \ wu y aai asm arm (Ki ^A.annn asm \ 
(3, aai arm ri asm n ia asm »<i o o ^ 

cd 4 to 3 

cm (aan annn an tyi axi ti jü\ cc^ji an ayiaxi ' 
1 Ö *1\ umi^j ti osman aataji \ 
(rj-^aa, 

O .O* „ Q 

iki o ? (urn (mi) ajm ets tj 1 asm » \ 

»\ cm a/ui an aai (o ui ti o asm o ^J) i ! 

/■ t q. q/ 
ajm a-a a_nn (o cum o (Kin n 

cüio ?(ojjajino aa\ 

/ .. a» a/ a. 
turn I oji o ai m ti as ti \ / » a. q/ Q. Q 

(Km ajm Ujj o ai m tii aan ai ui \ 

Tian (eaaan(ajj 
a ü anaai an oaac 

?vu\ ai ui ? cu) aa aan ? \ ,j2o\ ti ai oooTi?ijm(Ki(-JjoTi(o>aj)aj aan aji 01 asm -Jin as oki as "u 1 asm n \ 

/ a 
an o 2 a-a ti a-u oji oji aa n \ o ion 6an\ wi 

a a-u oji o a-a ji 

^KTJCLJO.JI 

» aan o w aq 11 (ki as tj 1 asm n 

asm asm ann an o uui 

q o Q 

aai ary ) cum an Ti an arm aa w 

v (ari f] n cm (asm ojui ajm aa (ïrinm armn claji aan o aa j,d ^ o 2 aan oa ayi iS] 1 oji cm -Ji ann ? ajm ojui na _jm ojui aa aa a \ 
(Hjri'eianarmTiasmo a-q ooi a \ (M(H1 rui cui cum aai aa an aa ti \ m aa, om arm ain o o / 

(Kin ia t; (ulti ojin «sin o -ji \ 
HK J 

Q q-ji ti «sm Min tui arm. «rui f 

Jd d Qi I Q ai iji a/in [i is are au o «un u ui 9 \ 
dl Ö , \ <jb[ on, onn in «sin kïi >o ikji (o «xi o ax^in \ 

CL Q^ >> Q O 

*^d g>- N aan Tnaji-jnna5in:Tii(K|ann 

/ a/ a . a a 
(kJi o o : ■« ui iiri ji mi tj 1 tj i 'Wi ij \ 

/O / O. 

ojin on o 3 ai m nu n ti i o "in /(M \ 

q u a* a 

o aan «sin -dkin «sin ari on asm n 
(ISL, X c J[ 

o a 

(kfl xi o an Mi mi aq \ 

ojïi o «in o ajin o aq o n 

tui ii (Kin asmij a-o 3ji (asm a/ui \ 

a o o o «3 

am aan 9 an tuin an oji mui Min -ji mui Min ij \ 

(vui «sm «q o «sin as «0 (O «xin «sin nnnn o o \ 

. d«i la cj ^ 

Ü/ o / 

p (UIJI 3£ (in T 0T131 TIKVI O \ 

Q 

(Km (ixj n si an Km „ati «sm o «q «n ij \ 

O / Q / .. 

Kin ik) on ami 2«fiii «xtannajin o \ 

^ ( ^ ^Mtt, ^ 

( oji (kil o n si aru an asm an (kil «q 
^ CTJI J I ü 1'vSd' 

Q., 

si Ti Kin mui «xi «sin oru u i \ 

O CL 

nxm aru 9 an «Jin Ti asm aq o osin «sin n \ 

o q o » ' 

asm an aq 2 wi ui an eui (Ki 

ld" ^ 

O Cl* Q 

öb/i Ti ion an mi tui oi tbii : 

o q „ a o (UI 

ei ojin si nxi ? ojvi .ui os onn axi n tkji o asm aq si \ 

a 
m asin an o (uinasm ij ö\ asasannoariasiiianoajuiasin 

CL * Q Q Q 

ojuiMUKKJi sin a-ti mi an (uui 

di «u 

mui «xi ïj «q 6-^4.15: aran kii nnnn \ ((30) (o (wi o ri (wi on ojin 2 (wi o an \ 

anaxiO(BinnjiasinTiTii\ 

I !? o 

o / a 

si 3nJi o (ixi ami aq o mi ij \ 

an ajm o «xi «n ti 2 Min a_nji (aji \ 

a a o 

o asm ajui (kji arui 9 fkJi ö(is\ 

o a / a. 

(lu inn si wi o asm ki si axi iwi n tui axi \ 

«O •» di Jclll 

> Q a . 

a \ (ö o axi axnn Mm (KJi axm 

o o Q 

ceji asm (uui (wi «nj 9 aji o ok \ 

(wi o Mm urn an o (axin as \ 
J ai 

ajw an a-cin «n aq ojvi (kJi «xi an axi «q \ 

Q a 

on axi sn aq «nn («ui o «sm o 9 

I ld «y > 

e^ / » a 

o axi «n (kn JkMin oum oji ojvi axm -^ 

«su I ^ J 

ar . a a 

a ji ! im (kn (f-Ji asm ajui ikii \ 

an (K3i anji aq ^n,annn asm Kin arm 9 \ 
J J ^ C5. \ 

dj» «sin ann onn an n ikji axi «ai mi an uu] axi \ 
J J JUK isu d J^ 

O O Q 

c_x (unanannMinajmoanoN 

(KL, 

ajm asm o ^j] 9 (urn «n aqoajuiasm \ 
o ^J19(LnJl(0 \ axin o iwi (ïxin -j asm o 

as ui _ji in o mui an Min an n 

o a. . o. 

asm o j] ? (Ui asm (joi o mvi \ 

* Q 

an «xi on aq «xm oi as arm axi as % 

arm ajui «xm ~nn oji nnnn axi ^Ji nnnn aq n \ 

CJ GJ 4 

Q O Q. 

ajin «21 an aq jko os ceji -jiti i > os o asm (Kin inn nq an aq 2 en axi 2 aq ij aai an om an onn Ti 

o o 
nj>\ aji o n an anno «q (kji «rmn asm \ raa i "v 

dl CJd <si L JI amonnoa (6cp ao Q 

«fin an ij «| (kji 2 urui ? aj«t axi an aa^ \ 

aai tin&n aq ia acui o asm o -Ji «rui <] 

o .. o e„ 

onnn m 10 i mi an on as o -ji ti i \ 

Q Q 

asm arn an aq an ia a-a «sm asm \ 

ld I ^J^ 

o / 

(wi aq onnn (Km onnn «mi n o bji -jïi as \ 

a cj <> CJ 4.2 J 

an o ao o ao asw as 

ex o <x a, q/ 

ojit as o ^ a i : *sm g-ji «rui o \ 

cuïi o (Ki 10 1| nnn as o aq ~n (binnnn ti io ^ , N (M aai _*ao nnnn «n ti f vmnn imii nnrn 

o o 

on (o vi i! ao „&om asm ajin an ao o \ (EJiiui3Ji-Jin(E)|'W(wi^ft.(CT!m asm \ 

ü/' q .o 0_ 

arm ikn aq q oji 2 ao as o -Ji a i \ 

a I ^ 

Q / Q 

ooi nn. arm ? asm at] on as ar ui Uu \ in oi ? asm «n o 
a «urn in o 2 si arm (mooi amm asm <tfM\ (kJl eifao ajm o anji aai ao J J :m ao n 
<U 4 CL Q. O Q„ 

an ia aq o aq (kn ~aos o «jitj i \ 

o/ o 

«u ao -Jin o a-o (iq _nn ojui asm «o an on bji o (ao \ 

/ ao 

oaj>\ ooarj uq aai anti Km aq acui: 

an o 2 arm aai aan aai as «rui ( axi \ 

( O ^ ^ 

o 
io nqji Qvii an nn 2 o ar] ti 2 asm o \ I d n^Hm . o Q o uq aai an ? «aii o o (kn _^\ Q oon nrn n asm „^knann arm urn as \ 

/ o e* 

(kil o (io sq Tl aai o arm aan n \ 

/ 07 

tkJi o io ajui asm o I ao 

J J " V6 

O Q. Q . / Q 

as o -Ji ti asm an azifi uk aan l ao \ (^) ajinarm; o / o o oi «ji inn ff] ao m ani'i as aan I «n l aji aai o ~n 's* 
Jt aa, jam j 

o a 

(mC \ laanojinooiaq^Ma icm 

Q 
aAJ] ixi «f| üq on o 2 inn nrin ron acui ? \ 

O O Q 

nrn a-o il o an asm 2 «uu mi ojui (kn \ 

a a c o e. 

oji ti aji in «-on as o -Ji ti \ a. / q 

oo an io asm aq -Ji joh ui \ .o / 

o a n o io an an n ao inn a n \ 

Q ^ / 

o aan o an »on onn on in nam 
on «Q o 2 nou ru l aan o_nn o o«ji 

. Q O O . O 

«nu o as ojui io (h"i i oji aq aam o «q /«o ao |) \ a. 

rmrm\ fkil (Km OOI / '3^^j a ■y Q Q 

(wi ti (kn an an o 2 arm o, (yi \ o io an ji on (ion 2 ui ski m ti aan o a-o n \ 

o o / a 

io aq o «oi «m asm ao _ji aai io \ 

/ i Q - © 

O O (O ? O O ÏOD (kil -A\ 

O Q 

an (Wi « ui ao as aoaxi oo \ 

J J ^Ó J 

o o o 

on aan «ji ~n o a^in ti \ 

a o Q oasnjuiQOiaji(Lii(kjiasaan|i\ 
Jü ,s f O 

1 Q. ^ / ain o o axi arm -Aikdi ann an anann o axj o oqi \ in ij \ <m \ I anj] [] o asm o a o arm -Jin ti aai oo an ooi ann aan \ o q o Q ann on «n n wun an aai an \ 

(ki aai ia ao o ao \ 

Ó 
ajuiikii aq o aq| o io n 

q o a. / o 

urn «] «ji aq -jin on (wi aq as aan ka \ 

aai on ïï] ti 2 aq ~nn aan ikn a \ om ann aa 6g|) q „ a <a 
«kw aq aq ojw orui ;kji cèk \ 

q q o, /o .. a a a. # x aan uil ~m (ki mi o axi ei i Ml O 0X1 ei r (UW (KI iq (IK Tl (UW (kJl (KI (El Tl 2 O O (KW \ 

d l ^ O (K| (KW (KI (KW -AO (1 

/ q a v 

O (KI (KI (KW (KJl OW (KW \ 

^ ^ „/ 

Q O. Q/ 

OOJl (UU1 (KI _*KW O (KW O KW 

o f] (kji o (Ki arm \ 

a a * o 

ei o ? (kji nnnn aan aa ~jw aa (ki n \ 

i Q J. . 

OO Q / . / / 

gj\ (LJ110(ai(KW(U((U(iri(Kl-JWO(K10(K1 s ^ 

O O Q 

ann noi arm *] nnnn o ei aan ? \ 
w I G). \ 

Q / 

annn ti 13, (t^ kw annn Q a 

1 - 1 aan o asw o \ (kji on in 2 (kji \ (LOj l o ckw axi (kw n aan aa (Kn aan -A 

a 
naiiuiiaiKio 

a a q 

o an aan ~jw 2 aam an cuw 2 rai ann ooji \ 
( cSs ( <&, 

Q 
ó\ fln(Lm2OW(L(](UW2OW(LJl(Kl(KW(La(K10Ol (IK\ 

o e* q 

0T1 (El (UI Oil (KI (KJl Ol öl (UU) \ 

Q. Q 

(KI (ia Tl OJl (LC1 (KW Ij \ 

o 

(KI (UI (KJl OilJl O -Jl (KW O -Jl \ 
«■ OSW JJ 

O O Q 

0(Ul(KJl^JWO(lZl(KJ)(inCUW(KW ~A\ 

** an^ (kl, [ 

.. Q 
(UW (KI (KW (in (KW jj 

. «- - Q Q 

oi arm oi aai ei n (kji aai aan ij \ 

o . Q 

^ , oi asw aai ei an aai o aan : axi asw (ki _ji (kji ti ? \ 

a Q Q 

(kji ti ? an kw o aan o m aan n 

axi (KW au an om 2 asw ann kw n \ 
^ ( cJ| (6ra|) asw ann (kw ann aq aan o anji \ 
(kl, [ a-a, 

Q Q 

(01 (uw an cuw an (ui an Kin an tui kw ok aan f] \ (UW an cuw an (ui an kw an (ui kw ok aan n ■ 

Jl . I KI o -<■< 

an aan ei ~n aan ij Q 

2. (EJ1 Tl aq (EJl (KJl ? (KJl o \ . a : / q 

c-.\ kw axi esïi n ann ei aa a n aq rui aa na ei 1 \ a./ a a 

(uw asw (kji aan aq ti \ V sw, n ann ei aa a n aq r 

dl m fa 

ei il aa nnnn (uw nnnn (kji ei 

2D cj J' cj 

Q 

(Kil aan aq * 

* 

kw el (kji ? aa ei ? cuw ei ? \ 

Q Q 

«ti kw 2 ti o (kji aai ki aa aan \ 

I J .^ 

o 
(kji ti (kw ei Tl » \ 

J m 3 , V 

(L0Ji(ULn?O(Ki(KwaaJ!(iri(KW[j\ . 
»^»n o o 1 (uw (kw ei aa mui (uui aa o aa o \ 
as (is aan ^ikei 1 an axi a-nji (o ? 

Q a C2*> 

aan (K| aan aq o ckji ? ^ an ann an 1 ann aan aan <as nnnn o \ 
CJ 

Off Q 

(KJianntaTTdOTiotyi 

a / 
aa asw ann ~jw (ls, «ïi 

ki ann aan ei -Ji ti (kji aan \ 

J (Si HSL, 

o «. ^ . a 

tv! n (uw o nnnn 1 t; ei , (kji o ti iuui ei ar 

03^ is 
nnn nnri (ui _dk(ann ei aq (uia (KJl (KJl \ \ ann an nnnn o aan ei ei aan n 

o 
an (Ui 2 an aai -Jl 2 axw asw axi cuw axi \ 

I ( ÜJ 

a . a o 

ajifi o (kji „Annnn (uw aa aq -jw aa ki 11 

ann o axi (uw ki \ 

q/ q 
ni 1 

a w Lannann o atm (uw f 

' CC) (KL,^ 15 nnnonn ((knii) mji\ antMOari; i(MOOTi?(umrKi[| . . a/ 

aai .juai o (M ? o aai an cum cm \ 

a. „ o q 

cum o ti aj asm aai an 

tui asin (kïi a^i si cm ? \ 

(KJi(EJi[|(oo(in(k)i(ai(kJi?N 
aai arui ti mi an aai ? ooi 01 (kji \ 

J l S o 

arm arm os» annn o 
CJ 

I Q 
(kji in a-nn o 11 ? cum asm \ 

tmc-^ oo?(um(Kiii(iKooit(kJio(UiTi^(Lnn(Ki[ 

// C> Q 

(incim(inam(aj(kncEJi[i(Kioi?\ 

o 

an ruin an asin an cnnn asm 1 

^cj 4 

o cl 

si asm (kJi aai nnn an annn o \ 

J l CJ 

/ a q q 

aai l si asm cmn aai „asi o as arui n \ 

JO Jï <€> 4 

. o 
an ann 2 an arui 2 (Ui (Ui nnnn (Ki 1 \ 

II GJ 41 

si arm 11 an an aai rui aai \ 
00 a/ 

cm rm\ 'KÏI (KI (tn (KI IK] (in (KI -Jlil (KJI 9 (KI (Um O aai 0X1 (Uil (KI 
Q Q . Q Q 

OTröwi ~&? cum cum arui \ 

ri'Yi o o nnn -Ati cki i \ 
J«J ,Ö dl 

Q/ / Q / 

arui aan o cum (lci (Kil [fu 
si(|(irmcu)(MCKm(inru|aai\ \ axicumtKi J 

si arm aan [i \ (ismajm(K|0(irmafi(ism-jmarmasm> Q 

sm 
ast. / / v o 

micn (UU (KJI (KJI CUUl (15» 0,31 O OOI (KJI _iJk(K] (KI SI O 9 

3 ^ , 135 \ 

Q/ Q 

an ann aai asm (ki t aan an cki aan / aai cm cm si ~nn as aran \ 

asm asm an ann asm ij ckji ri si aan asm n (6ann) SI O 9 Of) ( turn aai asin cki ; cki ann t turn cK3j aan o (m 9\ 

a/ 'a. q q 

arui ti fin cuui aai o cm ann \ 

( d 

o o a o a 

imiciflx o cki ann an rkJi „dkan cum aai o cm ann aq o cum 

dl ttSL, £ 

Q Q 

(um ajui an cum (ia anji i o ? 

o q a 
o as aan cm om asm \ 

(KJiajmii(um(KJi(oaxi(Ui\ 

o aq aan co ti ikj axi aan arm 9\ 

cum aai cm asm ann aan n : 

O q <x o o 

ann aq ti asm aq ann aq \ 

a. O a 

<™<S\ cum rin nn an arm «] (irm an arm o (Ki aq \ 

Q Q 

o o 9 ui aq an cm -^si an \ 
a o arm 9 asm aai an aan arui o an n 

o o 

ann aq o an cm n u an \ 

iKianan aqsiTiacian rui aai aan n 

(uiaq ? an cum ca ryi 

^ a q o o 

aai o as iirui aai an ~nn ann : 

^ ' d 

a q a a. q^ 

o^^^^ OOI OOI (101 021 (KI ^.(1 (KI 9 (UI Tl lü 0q (KJ (LQ O : 

(kji cum fi cum ckji (ui aq aai 

(o an rui ojtti ai onn \ 

a. a . . / 

cum ann ? asm arui aai ann cui\ 

Q. . Q Q 

cai ti an an cum ann aai aq aji \ 
J I ^ 2K 

Q Q 

aaiaaii > cui aq aai \ 
q o o Q 

(M C6J1 (M (EJ) (M (UU! 001 ^ 

ast, 

O Q . OQ/ 

cm e-.-, m asm tui ari an in 2 an asm cm an rui iu\ ani \ nnnonn 1 faj) af af q 
ojii arm om o aai urn ann \ 

öO cl 

aan o aan tui ei 01 aan n 

om ei clji arm aan axi aan (ia n \ 

JK .a> o 4 

/O O Q 

onn ei (Ki na on ei mn o aai an \ 
on 01 as ei (ki ? \ 

q «. / Q / Q 

axi asm n aai o a-ti o a-u Q/ O Q Q «. Q„ 

fm^L» v. (kn axi oi (ki : asm axi ti as ajm axi (urn axi \ 

o d 

0/ Q 

asmo^tknruirkJil—nikiieiN 

a 

asm (K] asm j.(ui in na i an axi aa ann tm ^ (uiooai\ a a Q 

(kn as axi asin axi axi aan ti ((ua asm (Ki f / 
oi o aai onnn \ o q a Q 

om axi ei aai ,ju a_rm aa axi 

d \ ^ (istkis' o oTitax OTioaaasTi(is.Ti:aaiffl(Lrinarinaaiax][i\ armTKiqann2axia!ioxi(Ki~nn(KJi\ 

o aai aai mi onn ann axi \ 

a / 
o ei aan in 'Ki (kn ann \ 

JC9Ü f dö 

I i a. o q 

an an an nnn on ann an axi axi ann aa \ 

o 

axi O OTfj O Tl 9 

a . o 

ei Ti aa aai a_nn as ti asm n \ 1 irniu, anojmKOoantkn^anoxiottritum 
an ajm ? on an arm 2 aai a_nn as ti asm n \ o 

aan an asm an axi an axi mn ann aan n 

j*^\é~\ 4 

Q Q 

ajm aai (kn rai asm a-o ti \ 

a Q 

nn aai in -Jkin nn axi 3 Ti asm. ei aai \ (<gp *2Jl' asm axi an axi axi aai 
Ö \^J 

O Q 

onn n aoTi Ti ajm (Ki o aai \ 

Q Q 

ao\ (LTi(Lnoxiaai(kiTiaananTi2(kn(H'|(Uiasmax)[i\ 

/ o / Q 
an axi (Ki j| (lAan arm arm o v 

/ a. «. 

o ei an axi : aa aai o : 

ld" ^ 
ü 

arm an arm 2 axi aan an axi an axi mn ann aan il 

o (3 

rui o aan ti asm axi ei aan 

Q 

ajm an (aan 2 o aa ti \ 

an Ti 2 o ooi axi o 

a 
mcms (kno|iufuoaan?fixmajmanarm2axiajijioxi\ 

q , (X Q 

arm ti asm ^nnn an o ann \ 

J d CL I Q 

(aan: 
aai an Ti 2 ari (kil axi axi _3kei ^ (kn onn asm a_n arm o \ 

ai o a 

(kn arm ei o aai (kn ei fi > 

tui mn asm aai in asm aai aan ? 
J^K \ 

(kn ajin asm an tï 2 ann \ 

Cl O Q. 

(M ei fi ei (ia as en _ji ti i 

Q g^ (UiaxHOJian as axi n u axi axjfuiaxj?(ooio\ asei~JiTias(K|ei^iTi\ (kn ei aan o asm ti \ 

ei arm an aai 2 arm aai ti asm \ ejarmiKj a a q 

(kn ti asm arj axi on aai asm aan asm n \ 

Q a 
fki ti asm an ti (ki [ nl O Q 

(kn ei a_rm an ei 2 an arm 2 an asm 2 ? cum \ 

o/ a^>/ 
Kimns an aai axi ei oxi aan an o o aai ~sv) aan ei .njj e n \ (kn (um asm oxi tui aJi an ann n \ irmasm 
J «3 nn|- ann ann c^ o (6inii") (in ia ann -skdJi (Ki as ? \ 


a ü oo/ 
n^asoocumanaqon[]\ 

* o o qo/ Q 

ooi (Kü os ei o (Uin an au \ 

a5in rui (uin on cnn \ 

arm nnnn aai ^aoji as o -Ji ti \ 

/ Q o/ o a a CL . 

triöx ei (Kn ei o : (irm aTm aai _jm ti an aai ti asiJi \ 

turn (ui arui o on o ckji ei \ 
J C9 ( - 
. / a 
rum (10 rui •Kin Ti Ti \ 

a 
u oji tui on, aq 2 in arm ? turn ti \ ^ ld- Q ajin an ojKi tui oji 05111 o (Ki aai ij \ 
.o 

(U1(Uieie)0n?\ 

Q Q 

aai arui ? asm a-n an arm o ti \ ™ ^ 6(3n m\ (on. Nd (in aai _ji asm o ^i ? ajm o in /(kJi \ 
aai (kji ti asm (U oji turn ei aan aai arm \ 

'S (ISL, 

O / Q 

aai nnnn arm arn aai .arm nn a-n i ei arm n \ 

cj e 3 K ^9 4 

a 

(kJi ti asm aai an ti 2 ti as \ 

a a o a a 

ruin tui arm rj n/i asm arm an ti 2 an aan ajui an o a-n n \ 

an aai 2 o an aai 2 ei arm ei aai ~nn o aan n \ 

( co ( na, q> o ca ca dl 

Q Q 

i o rwi aai as arm on axi \ 

O O Q t£>\ ojti anim asm an on 2asweiariei2ariJi?\ aai tui aim arm ? : arm nnnn tui an ann 2 om arm om \ 

/ 
tui o asm «1 ti ? ei aai asm ann asm o \ 

M jö J 4 

(kji ti aai arm an aai i ti o \ 
J ca ( 

Q 

o o f arm arm (ts, nnnn o (kji ti aai o ti ? \ 

o 
^; an ti aaaaai -iikaai o aai ckji n 

c Ja 4 Q„ (66) aai(Uj|(KJiaaioa^asmnnnn^ 

Q / 

g^ nnnn ti ru «51 aai nnnn an ojui asm n 

a a a ann an armn o «1 aq rkJi axi asm ojui ; mu i>. ki (kli a Q Qvo Q , 

arm o asm o \ asui ann ckji jko an 11 
«n* ï J dl I CL 

oji an oaji asm ann an nnnn o \ 

^ I CJ 
o « o ? arm o o (ki (] (o o asm aan ,Jkaai (kji nnn an: 

7 / Q 

rkJi tui tun a-n ~nn tui o arm aai : J . 1 / a q 

an a-n an (Uk an arm 2 a-n ti uq ti aai \ 

a 
öx ai mm ? nnnn ti ca tyi an <ki o 2 arm \ iiüum? (ïld <r> o o CL Q 

aai a-n arm oq as o ~i ti cui rui aai as \ 

1 
aai o arm rukei arirkJi-jinaaioi 

o osm M an nnnmi anim ojui \ 

Q Q. en an rui ^1111 aai o 11 T o arm an an asm ~nii [aj\ rui (in aai o aan arm a-n 1 \ 

/ a 

aaiarmojiKi-jmaxioarmaai^ 

q / Q 
nnnn (irmi(oar]0 2arui(HiajiJi(Uk 

/ r I ü 

ojm asm an ti q^kici o arm aai \ 

(jkii an a-n aai ti ru an arj o 2 an^ 15, aji \ 

a a 
arm 9 arm an ojm (ka ti ojm aai \ 

M J 

a 
rkfiaaiajitucumaaianx 

run ei on (kji ^fl,: urn as Un arm 10 oji an (kd an n \ 

CL O 

oji (Hl ~nn (in an 2 fin a-n 2 ti armn annn ei asm (i 

C\ 1 ^ q. o Q 

onoasmoajmrKiKinTKKniiN 

J asiV ( (kii aai rui oji tui o aai a-n 

ï KL, 1 O ÖJ^ f£ 3 

Q a arm an ckji ? ei t ojm os o_n tui aai a-n ei \ / ^a a / a 

an an aai 2 aq ojm os ei a_nn aan ^ 

'M aJ ) J onn aan arui / o (in n-nn fkJi ? 6 ji.(lci o arui aai \ 

i O / ü Q 

(jajTi O o (Ui o rui (): nn aai ? ofkii (KT, o (KI [j \ o ui (UUKi ajin asm ^nn as nnnnrix a 

tuinralca I in O 4*51 \ Q Q / 

(EJj(kn?ajmTi(umaai^(ujruu 

/ Q f I Q Q 

an ici (Ki (-uj (uui asin : G~*(ia o arm aai azi (kj 

q / a 

risJiTn(ari(kn(Kin(ui(KiJifui(Ki|i\ 

Q CX Q " 

ruin (Kin o o ckji ~m ra an \ 

Q O Of/ Q Q 

(UI O (KI fl-Cl &J1 ö JKLC1 O (DJ (Kïl CLTFI OOI \ 

a J 

a 

nn (Ki 2 in (in (Mo (kii 7 min aan 

a / . q q 

cuino^oa-n?TiiO(uui(Ki[j^ 

O / . I Q 

otKmraraamoaruiaaiN 

a a o/ 

tkJi ti ? ruin o (Ki (Ki -Ji aq ruin arui o (Ki aai \ 

ï J^ I Ö 

O Q 

aai ra aan o asm asm aai ruia-n a \ 

J J J (KL, J J| 
Q . Q 

(Enouri(kifljujr£Ji(iai(inji(isiinn\ 

o O Q/ a ü G o 

aan (PJi -jra o n^ji n tuin run ti ti ckji ra (ki oji an n \ 

ü/ o ra aan (&a anan ia amnn om rum \ 
o rui (kii -jia aai as o -J an \ 1 (Km an nn tis 2 aan : arm (Ki tui ra an 1 / 9T 01 <K] tu on (KI [J 
Q CU aO Q. run ru.an turn asm n o aq^aj aan ~iii as ei ~ji ti \ 

/ Q Q 

(Kïl ( O O (kil 0SÏ1 Ol (KI (U 1-0 11 

^ , , tfj4 

CV Q/ / 

aan o 101 arm (UORi\ 
J ZJ^ 

Q 

901 ra aai in (ui -Aai' o tui n mi rum am arui n 
cm ikïi an (ia 6_si.(tci o irui non 

Q O Q 

asm on an iq ra o -ji 1 si o nj „a-^ 

ld ^ / f 6(3^ (mo\ (ia on annn ra rum asm nn nnan o \ 
aiL, aan 

33 (KL, ain 

Q n nnan 
( CJ 

:..\ V M LI !.-!."■'■■'! 'Cl (KI SI (K i ' 1 ..: ■ 

(istmanaasmfKjas.- CT> / 

asm aan (Km -on as \ arm nq tui ej (Ukd-n ti \ 
o o nn o ? finjj o o (kJi ij «rm (ki rui ra am ~iin (Wi arui rui (Ki n : 
nn ryi o [aan; (kil on asm nnan nn, rtj ei aann aai 

o Q 
nn (ia (Ki an om nnan arui asin arm \ 

\ a cj ^ imtm\ 0X1 (uin2(CTi?aaiasinar|Ti2arin\ raam ruin 2 arm? aai asin on o a o q> 

on asm aan nn om 2 asm ij nn cum 2 o ? ra arm as o -j ti t 

. o 1 

an rum 3 o ? aai rui nn ui cm nnan o \ 

\, \ { QJ 

o o aaij o asm asm aan aai ij \ 

^ o q. o a 

(Kin as o -Ji on asm o ? asin aai (Kin ra aq a.a a-n n \ 

a 

rui am ij ? ceji aai a^i aai asm o -Ji arm n \ 

/ / a* * q 

ds» ry o (101 rum (Km nn o (Ki \ a 

gL\ anan nn arji ra nn o 2 arui asm o ra arm ij / 
arui o (Ki _3v (yi arm rui nn asm 2 aan : asm (Ki (Ki \ Q 

arm arm an rui aq ti rum m ra a m n \ 
ra(kiiruias:(fknnn(02(is\ rum rui arm (uui o 

om 2 on aai ex 
umrkJianfi 

J cJ( arm o nn asm rui o a-q ? rum (kn an n \ 

(kil (^(isnnnmrtn 

a. o ~a. 
jj nn a-q^arj axi tm as o -Ji tti ^ 9 g^ asm Cen ? nn (LRiiannnfyï re nnan ann: 

a » o o Q 

(kJi Ti asm nn (Ki : azm aji an om n.nnn ana aaa \ 

\a s cj ^ 

a 
axi (LCj]j nn rum 2 arm ? Ti asm (Ki rui an n \ 

o o a 
nn rum 2 o ? (Ui ra om ra on \ 

( \ & onn ann 13. im\ aajjoasinnm(mnijo(^?(Kïi(ui(ïjT;iEfloa r ino\ 

o 

(e aan an aq ojin (ki ann nnn nn-^ 

Q / Q 

(KAT1 O, ^¥T M TjI O (ifl 

O / Q 

<™S> (HTII] (EJ1 (KA (O) Ij [kJl _4kTl t GEJ1 OflJI 0ST1 [J 

ƒ / Q O Q 

nn (in ö-A(is annn o onn nn. aq in tmn aq\ 

/ Q ( Q 

on i (D, a^i (kut onn aq aq oq in om o [| \ 

Q O v / 

o nrui ? onn aart on an o (ioi \ 

Q Q Q. (O (mn an on (ki tui (Ki aan ? : urn o an onn (kh ' (En -ji K)| 

/ q /■ - o * * 

nn ( aai 2 ioi (kji ( nnn o annn rui (Kin o 3 \ 

(^ ^ cj 4 

a Q Q 

(Ui (En (Ukan n-n orui o nsin o 1 \ CS"" ü (Utaq a-n oti^ v aan o oji ikji _Aom asm (m in \ 

/ O Q 

ainj ozm (ion (uu <q (ia o /(M ojin (izi (Ki (kt \ 

(KJj tmn aq osui an ti 1 2 onn in o ~n \ 

/ o 
ann annn o onnn nnn asm n-n n \ 

CJ ~" s 

Q f O OO Q. Q 

fKn , nnn ra (ui (kji _A(Km a-n o _mn mn (ki n-nn n \ 

a o c / 

nnn o an annn 2 a-n aan an an (Q o \ 

I CJ m J{ 

( Q Q 

o (kji ? an n mn 2 tioi an a-n. asm a-n „^ui \ 

a q / 
cm e-.\ om annn (Km ~Si naaaA a^ (wi ( nrui \ 

CJ J , ^ 

CX / / „„O Q„ 

o (Kn -Jm o ojui asm n (U (Lftn i^KJi nn (Lei a-q tji an \ 

a o cv a 
an ruin ? an rukooi (eji tui a-nn nn ? \ 

I ) CJ JM 

Q Q 

o (Ki nn asm 2 a-n o (kji _&ti \ 
Jiki, ( OSL, 

arm (eji (Ki -rm (Uktuin in u n (an imn arm n-n a/Y) oji ? 

cl „ 
o TJi (in aan geji (Km (Ki (üi \ 

Q 

o (Ki o asm a-n ~&nq -ji nn asm a-n ^ 

o o Q( 

rm<ru>\ in asm (ui n-n rui ann a-n ~dk onn \ co JJ\ (66) 15,(^1 on o 9 1 dn nrui an a-n ~3» aari tu (p \ 

a 
I tifinn ann an arm nnn aan o ^ (kji o tifinn ann an arm nnri aan o 
13 Q ^ I JJJ 

I Q nai aTin nzm n_n o on (uui asm (M o o (m ? oji (En aai (kji || o (is (ljui axi aq \ 
a 

(UI J tm nn as asm n m n axi nan an nn an n ~ 

a Q Q Q C> fclo 

tui nnan a-n an o-n ceji ~n in \ 

/ o . 

n-nn niuin aan arm n (En ramn aai nnn tui n \ 

QO Q Q Q Q 

(Kn aq (eji an : asm nq tan nn ~3v nqfj.tu a^i \ 

Q 

sq as arm arr 

q a./ 

nn arm nrm (Ei) aan (^ 1 

c 
asm(L^aaJi(EJinn(^(iSTnasm^(Ki om aan n ann sq m arm oq in in o _ji \ 

J nsm 

/ 
rmnnnnn osm\ q a o q 
aq 

a 

inn o aan an tm in asm o aq aan n (En nsm asm nq u-nn an axi aq m \ 
njinoaananaqTnasmoaqaqnnN a 

<rn«,M\ (uasinanaq(ijmn(ina^i(aanö2aa]i 

a. / a Q Q 

iï| aq (Ki as» (p : asm aq on aq _A naa,^ ayi \ 

azm aan o. nnrm o ann o in 9 
CJ -JJJ\ 

(kji ti ann on as (Ei (Wi ? \ 
J q) JJ \ 

Q. „ Q O 

cum aan azm aan nn ann 2 nn o ra ru ikji o aq ann n 

/ qo ' o 
(KmotcKnaqfUiannaqajiannriN 

. (3/ 

roiaanm nnnn o ajm aq (Kn \ 
^ CJ ^ 

gc\ aam.nasm(aiaaiiin(Km2nno\ 

C/ J ML, ( 

o (Kn o nq t as Ti as in an axi aq ~jit (kji \ 

o a 

ajm an (Kn j,d asm «jickji ^ko aq n ^ 

^ n^ J J J[ * c o ann aq annn nn ayi an o 2 aan ïj ayi an 1 q ^ o . 

ann aan ann aan an aq in asm / a (Km aq tui aqfui ann \ annanniiui o/ o/ 
masn(i£(U«sm(uw(U]asiJiTi(m(]\ 

o . Q 

(KnasïjtinannnndJiasïi^nntkflo cm (kn n % 

<rm [<£\M MUe 4U OOnaiTI(Kin(Kinan[]\ 

a * . . 

aai (iq n o o (ka ti fkn (ui aan ,fkn \ 

cl Jó m 

Q . O Q 5 

an (ia (Ki n (Lm aan o (EJi (Ki (in (M _iflA 

q 
o (ui (Ki (Ki Ti aan nnnn \ 

a c$ . 

aai o aan ckji o n Ti ? ei Ti asm a-t 

J ®3 J[ -\ 

Q Q 

O Tl (KJ1 Tl Tl On Tl \ 

o cl 

o(qaq(KJi(K|eiTi(kJi[)\ 

Q 

om ann a-n ei on cm ei ti asm n \ (kn ei ti asm ij • o Q 
fkJiono(Ki(Km(ui|iaaioTiasm(Ki(ism?\ 

J Cl m \ 

aan arj on aan rui aan an -rM (o \ 

Ckl I Q Q 

c^n O(KT10^ej(^fKm(UJJ](KlOfkJl-^k\ o ann T] ei cum on ~nn an nnnn (U n : 

cj 4 

O /O Q Q 5 

ei on ei asm ti ti nn cu ^(k\ aff ei ann on ei ann ti 

O /o Q C 

(kjj ei arm ei asm ti ti ïi 
an asm as; o aai o a-n o \ 

dl O Q c Q Q 

(Lan(ino(aasmaai(Kmaanasmari(ismn\ 

( ^ , a)* 4 

/ QO/ 

hoi ei in an aan o ti (Ki n 

in (Ki asm on (kn ei (iJi 

a . / 

dJl o ? (Lm aai tui (kn _ji o (ul\ 

/ Q 

(Lm ti ei ~m tj ei ^o o (uw ei ti asm na \ 

O Q Cl / «. 

ei (Ki ? turn turn ei ((uj an (Ki il \ 

a 

g^ ann ti ann tut ti ?um o ti asm aa\ 

.. cl . a 

tuil ei (uu Km as o an asm an o aan asm n "^ 

oi aan an aai 2 ti o aan ti nn asm (H) a/ 
turn an o (Ki aai asiii aq \ 

^ JJ 

(ui nnnn onn ojli aai ie an aq 2 aai tui \ 

Q I Cl / 

aan ei a ann fkn an asm ei ti fkn n. \ 
erin 

an ann aan o nnnn o an an (ki aai 

. oü a a <- *, T10\ a(]!K]aai(in(kJi2ajm(füi 
ld ( ^ 

an (Ui aq nn aan o ojui 

ei ei an aan (kn an asm ei ti fkn ïi 

o ei as 

a_m an aa asm rui tm aai an \ 

nnajLna-n^mas:cLm(j-J)T|(ui .Jkruin n 

o / a a 

aai ajLn ann (ui ? an cum (Ki ann an (L^annnn \ l an cum cki ann an (Ukannnr) 

/ Q 5 

ofkJi^asjTianasin'^ 

oaaifKiamitanofkJiiaann 

an ei aai an o 2 ki ann aan (kn ei \ 
J I ^ 

an tui nn (Ki ann aan on ooi 2 in o 
asm aq (Ki ki aan ti \ 

c Q/ 

an (ui (Ki (] (Kin (Ui ooi (ui fkn (Ki \ 

., a a. a 

aai (uj [ï (Km (Uj n an rki (uui asm ann aan ann ti 

fkn ann on aan an aai 2 ti o \ cl 
fkJiaaiaai ann on aan an 

CL 

<?/ \ aan (U) n ei ann asm aan (ui ti ei ƒ ki \ osl, \tm 

cl a 

ei (Km aoian (Km 2nn aan (ki ti nsmaq ti 

v / q a s 

(kn (Ui an ojli 2 am nnnn ei (kn ? m cum \ 

.. / Cl 

Tnaji(ui(Lmaanei~Ji(kJi(i\ 
i) J^osl, J J| 

o aq o Kn ag; ojui an aq aai ti -^ 

e"i aai (Ki ann. (in ojui 2 an nnnn T,nft.(iri 

' o 
? o ann ann aan n cum aan ann ? o ann ann aan n % CL 

cui (urn asm ~m asm n fkn (kn (kn ? cum (m fi \ fkn fkn fkn ? cum (Ki n an rq o 

3 (^) ex c cl o . o „ „ q 

an axi (in o-q rum aan a_nn an tai an am ö ara (Kil „a 

CL / .. Cj/ 

(Uil (O : CKJ1 'KI tkJl 1C1 OAjI \ a / / q 

t; ruun ka 3 aaan ok run (ia o si asm \ 

O (^ Ö ^ 

t; oi ! ' arno o o ? aan an (^ ïi o 2 au \j \ 


1' rum Kin a-ni on an am -Jm iki arui on amn \ 

J> l ^ ( 

o n ti nmn ti op arm o -1 tkJi o \ 

2Dü , 34 

3s au ia ayi cui om (ia is» i*5i : 
au ti amn oji ti ? tuin 'm o asm 1 Q O 

ui o ti rum asm aan ? \ anr q/ (EJl 1 !ï] (Kïl 2 Tl O !kil OSÏ] (Kil -SLOm \ 

Q . Q O 

(UK) 'EJl (KÏI Til 11 Tl 2 (LI CL] ? (Kïl ia On Of] Tl (Kïi \ 

v a/ 

OH O 2 CU] (UI CU] f (Kil (Kil (KI \ JJ^ (UI Q UlO?(U](aSïl0f] .. 1 ' : Vr ai on on (Ki (kïi _Aaam «102 nnnn amn o ai \ 

[ ^ ü I Q V ü 05 fe3 J o o 1 (Ui ai ai cinn a-n na cui ; (ui aaq,aaa,ainn p ru o ~ji (kji o \ 

I Q 

CUl o an am amn an ok (uui ieji asm \ 

hi ^ 

Q 

asin o (i-n ruil aaaan rui aan t 

j <s> 71 er 

(KÏI (UI (Uïl flil CUI (UI (KI [1 \ 

a ^ J 4 

Q / Q/ 

au o am 10 (ui au aaan ai \ Q f I Q / Q 1 aöi (^n .ui o : (Kïi (KJi iui ^u o ffi] ai as ai asm 11 \ rum ;in ru ^.aoa.an «jui 2 tui am : ó J { O. Q Q WN amn in am rui kïi on o 2 (Ki am ? amn am an am o \ 

a _ cl a cl/ 
rui ai o , (Ki (Kïi (kui -aai ? ojïi fin cuia 

Q .. 5 

o o ? (tri ai 2 o cui ? iran <ui m n \ ((ÜSM ori!ei/(Kio(Ki(kJi(uir Q Q 

arui o (Ki il (Ki rui «sin ? oma-nn aaai \ 
1 J Ö (KI ,1)1 

■SJl (kJi Ua a£ au as run rum 

Q Q 

ruin (Ki (kïi (Ki ai ai o 1 \ 

Q 

rui o a-n fi (Kü ai o rui (Uin run t 
a / . / o 

(EJl (KI ( (Kil (UL1 (KÏI (KUl UL1 (Kïi -IT EJI (Kïi 05Ï1 (Ui \ 

. Q / » Q/ 

(KÏI (Ol (Kil (Uïl (U (KJI (Ul\ «m* rum (kïi ruin as (in non o ? cmn (ki nn asm i-ó 
(EJl ai p (kji ? o o on rum naan (ul\ 
(ismo^(KJi[|(umaKUJi?(ai(Kuia(i o-q \ 
(K|(uui(K](Ki-jm2TiO(irj!Km2arj rm noji \ 

Q I Q Q Q 

(kui si na -ji am ? rui (Ki rui orn on asm o \ 

J u i d % 4 

Q Q 

ari rum o (Ki ^jloi o asm (uui \ 

a 
(Km rimn ai (kji oq aai n 'S 1 Q (KUl O (KI ^TBl (KI (KIT ^TKl (KI (Kin Tl \ 

J(KL, ajinpcui o cm ari a-q i rui o (Ki 11 an arui asm 
an rui (lui arm 

" Q Q 

-nn asm (kïi art 
(Kil (Ki jm ru] (kji _iJk(U] aan ~nn an (Ki an (m 2 rui 
aaj] i (Ui (uui (o an aan (kji an on ? -v 

J a q 
1 (IJl an (Ki fi \ a q q o Q 

09i o \ en an am -jm aan asm (Km an (Ki 2 ai (&n asm \ o (kji ji an (kji an (a~\ t; \ 

/ ^ I 

o asm cum an cm 2 a-n ~nn (lui aaaiKin aaan \ f Q o (Kin cuj (Ki (^aaai an ti (aam % (Kil o _J1 au a 
a-n (ui n m i-n (k/i » turn : ru om aun \ ^n!3, w \ ^ oin o arm (66|) aieasin^j(U(uiJ)\imra((ya^(Kin?(wasmtirn(nji(| Q 

(U(ta«ai«aiKm«riJi(ui~ii(Ki[]\ 

tm<m\ (£1 (U) «fj ia 2 30] -ïfk'^301 ajUl OOI «Sin !U1 KI \ 

a o a/ a 
am iq n «m «rui (kdi «m ~nn «sw «ni ui «-a \ 

nn (ïji 2 301 tuin 301 «nji o (o an «sin : 
( «U, V aa, 

Q Q 

ti asm ia ann i tui mi rao arm o \ 

(oomTi(uasinckflTiaj|(K»i\ 

(eji o ^jj (Kjajm (in ann aq \ 

o Q 
«ai o ia ann ki ,~n asm noi n\ 

oi ann iKin an cuiri 2 aq ari an 2 oq \ 

o ooi (Kin ^fk(Ki tuin (o (Lm ann «rui ^1 (o min arui asm n \ a / ?! (aif|(Minr|Ti2(isin(Ki])(isin(i5in\ a a J Q 
((KïldKN «^ aj¥iö(Uïiann?Tio(Uia[ 

/ o o 

i^manrin ti 15, 101 aniaorui n e annn (Kin \ q 5 noi an «a an ti ki asin afin ia an aa \ 
o ki ajui anji tun o anj) ti : 
o ion »q aan ti (Ki nnn ; 101 (kui «sin 1 \ 
(Ki ax) ij na on ti (Kin anji \ 

asm ari aq (o oa — nrf «n iKin o k 

o 
o «ai -ju an a_nn «n 001 2 nnnn «q t^ ti o \ 

A._a._Q9> . ;>g ■janajinan 

o . 

I KI KI 
OSl^KL, ajin arm ^ 301 w k 1 «ai o o «om aq ann «q \ 

301 (jlSYl 301 (UU) «SDI 801 (KI \ lt,«5m30l(UUj CL / Q o q img^> an oji ia «ai ui (o «suj mi aq ,j| oSa 
an moj ? aon mm ann ti «n kpmm \ 
ajin 301 a ai «om o ooi 301 «n « n N 

J ca (J (6s|) ij o 

ia (Ki „Aanri ia .jin on o asm «rui \ asm an 801 ^k«a : (ui an asm 2 «ai ag; nnnn \ 

0/ o . J . d & 

«n^ioj?(Ki(um«nn«noi\ 

( - °- 

m «ai om «a aoj aaj ■\ Q011EJI O ~J) (ï| Ml 801 1 801 O _J) (KI (KI 801 « \ «> a q wgi*! «1 «j "Tl ^ wacui Jkam (ui^jf a asTi asïiij 

(U£J10 / (mi£Jl(Kl(fÜ) \ l(in/«fli£Jl!K110 rniói «1 (uu) «a 801 „Aam » ei ia on ann _*im oji asm \ 

o a a / 

S 3™ IUin "55 1 M "^ ^ "l fK11 r™ N 
c . c^> a/ 5 l ^ 

asm a-a o ilii 001 9 801 iki an «q ^ 

araaiai nfirmo ooi ti eji asm \ 

Q O / q q 

801 (Ka o ia (Ki ~m «sin ti «n ti aai \ 

«oji o «m «n «un 2 an a-n 2 : (Ui (EJi «a « \ 

cuin (uui ajiiiaoj a-a ti asm n \ 

a o' q 
«a nn ooi o a^ : o «n ,0 

oom (uui «n asm 2 on rnj ? füm o itli «q 11 m noToai «8 » : 
801 annn «ai «rui anam ia o ^ m )<a / " / 

1^ ^ (uin m anji 2 im JL ia (uui aiw imn aira 1 \ 

aai o ki (Kin oji mi j,o _n «n «m «n asm «rui n 

ki «n ti (e «a arm 001 ? an «jin 
a v (fcj oji ia Kin oji «ai «rui «m n 

an ia ari ui om cm «rui o n «q k ti asm n 

1 Q a. 

o «rui (in ti 2 ann m ajii 01 \ 

Q 

turn arm o _ji «au « ui aan «nu ia n \ 

asm iki ~rn ï| asm 2 «rj «rui ( «ai arj oji 2 (Kj «an oa ^ ^ m asm 2 «n «rui ? «ai «n o 2 ki aai aa « ^ 

16 om ra tra a o (6(3)) (MO^imaxionntmafjtannJiow^^iKïinnnhN 

(UITI !EJ| O «1 !K1 2 (KJl _4kfkn ojui ^ 

\ aan an ra iWJ] : (Kin o o ckji _*an cuin om \ 

(kü (Km ti on on (o tui mi asin (o tui \ 
a .. / 5 rroc tkno(iqo(a3,T:(ui(oaqarin' 
J l ^J^C9(oti / 
(uin rum aRaa^i o ti o ? \ 

O o V nnnn m tyi (in o 2 nnnn in aai o cwi ^ — n o \ Q 
Ui 

«SU (KJilo»^(Uinn (uui 2 iel nnnn 

\ o 

cuin o tui nn i 
rn ooi ceji in (Ki il • 

rj\ (Ki ann ? * 

c 
anazm2onra(is.Tiasinr| Q. 

tuin nn (wnn ( a _aceji ^j] on ann ? \ 

a q 

cMOjmrannjirM aan (o aqnzm2aqra(is;Tiasmr|\ ajin ann on (irui o I nnnn (Kin \ 

Q * .. Q Q 

,ma)\ eji o ? (wi an j (Kin (uiTi tui (Ui asin 

o a (kji o d l ui (ui (kji am ann o on in \ 

I 5 
O (ISW (kJl ~J1 «] TTH-C1 ? (Kin (Uk (f] ]fl\ 

cinnunnaaicM?oo ann asin [|\ 

(kïi ~an asm asm nn <ui on in aan om ? 

Q 

01 o asm (Ui in nnnn a^i 
(urn (kn tin o 2 aa imoji (ki ij \ Q 

(ka lom (ds* 571 ruui 2 rui nnnn /QvOa t a q 

o tui (Kin j,o nq (Kin o iu on (Km 2 (i-q aq ti (Km 

tuin (a\3, t: nq o 2 aam ti (Km \ on o 2 annri 
I ^ 
asin ti tui , aa rui 
J J% s 

^ckiiasmoni^ki / Q Q 

o7i*u\ (Lnnasm,Titui,aa(ui(ui(knrans;\ tuiox Tl O (13, O Q Q .5 

nn o 2 aa (Ki (kn ? o osïi aai] «] on (ES,) (ki onaozm ruio-qnr 33"JT o a q 
(uui (kn (Ki an : nn ti ? ajin aa ~w os. ti asm i \ 

a a ar 
asin ra (kn ra o (ann ceji "^ 

/a 
ceji aan aa asm ti o na n >, 

a o a/ a 

asmra:ora.(KinaTiTi\ 

JciR 

ui ti aan o asm r 

( J ^ 

o o at 

asm om on (kn ,Jkajin o I aan geji : 

o o o. Q 

v nnj] o ? o_nn oq asm asm n-n ra as: ti asm i \ 

(uui (kïi mi n-n .- mui asm o on nn o mui \ 

o o ojui urn I o mi aq ra ? aq a_rm \ (kn ra : (ion nq ti aai o asm na ajm ra as ti asm n \ mui urn (o mi an (ra ? nn i 
nnm (in ti anaTi o aan aan n-n n 

( o jjj4 

a a a 

oji on on 2 aana-nnaxiajiasmnqa-q(Km\ 

an (kn (Kn (ui asm ra cuu) (ui \ 
nn ojui 2 om ij o n q ? ckji Casm -s\ 
(Km ra ? asm an ti ana.(in ruui2tuicinm Q Q ,(. a Q o aa (kn aq (kn n an (ra tui tui ra ckji ? ajin cki f \ tuin (uui ? (Km (icj n aai ti aq^ \ 

/ / a 

artox nnnn an a^i o nnm aai asin ti ti turn ti (kïi n \ 

(urn aq ann (^ t: t (kn ceji ^jj an ceji aai an \ o 5 tui nn tui ckji ra an asm 2 aq aai 2 nq cki \ 

Ja\ [ca ( d" 

o- / a. 

turn oji (kn n asm Lna ? turn nn aan o ?^ 

/ /o Q 

tui on cuui 2 tui nnm o osirj (hi on » turn \ 1 Q / ojui nn cm os; asm a-n -Jin tuk o (ui aai o cm ^A,ajui an n 
^J mi, jj| 

turn ra on aai a-n cuuui oji \ an aai a-n (uui 

a ^ 6J nnnpon § (63)') ckntmnofuio 

qo " 
ruiq ti rui c Q k- mam 

I a ^ 

(urn Ti O ia o (M aan ~^k^ q / q a„ Q aai arm p na -Ji oq a-q asin ruuaa ? ruin rui asm \ 
ao ' Q / Q Q 

«j.im\ mm nn p o mm ïkïi na ruin in run ti rkJi a \ & arm asm o aq o-n ~m ru ruin «q rei 2 aq oi 2 asm p n-n rui \ 

J\ *3_ Jai | 3/<^ (Ki ruui «a .Jin ( o ? rui p aq ia t 

Q 

asirj aan (kn ? ruin cuuj ijl rui (ia n \ 

ao / o Q 

rui ti o n-q aa (om (kn o non ? \ aan aa ~s> mm o asm aa ~nn m.\ OJÏl EJ1 8Q (Kil (KJ1 flf| (Uïl (kJl 

asirj 

.O 

non p aan aan o «k ? ruin a-a m s an non (kji on i 

'3' 

Q. O 

(o (L\ mm o t ruin p a-a ei nm aq p rum rq o ji \ 

^ CJ >W ld J 

.. Q 

otknajuiaaa 

^fl,rM 9 P an am 2 an 

Q 

nn o asm -Ji asin af) (Ki kTi aan tuui \ 
mct.\ ia asm aa ^ArM ?oanam2inTi20(KJi(iK\ nnnn p m nnnn o \ 

.. . CJ 

O O 5 

on (uui a-a ,jïi nm (Ki (Kin «ai an m -Jin an rui ? -\ 
aai aa aai an roi ? an ia aa on n «ai n \ 

I Q Q 

ia rum aa -Jin (Utasin o -Ji (kn ui «rui > \\ 

a 
asin aa asmann ~/in o aa aai \ / i-a asini 
anaan 
o «ai anji (Ki n rum nn a-a 2 aa o rum 2 ia onnn ei asm \ 

J 
o 
l"l : aa o asin an. aa 2 aa aa ^anji ? \ 

a. .. o " q 

aa an (ei an aai (kji an asm nq ru an tui ~ji : ti <b\ «k \ 

I ^1 I 

O/ Q./ . 

«1 rum sa _^an Lnsm asm aq (o \ 
I ca a 

r . o q 

, N [PJ|] aan ia o (kJi rui ? an o (kji _a% 

Tip\ rui aai aan k\ n p aa aan 

) J J 4J'3ü 

Q / 5 

o aa ti ciraao p nn (kn an «q \ (^0 Q (EJi o ? asm rui (asm run aa (Km 
aq aan 2 ti o nq o 2 arui ia (kn \ \ Q Q Q an o 2 aan ( asui o aa aai ruin an rui nm ti 

Q Q f 

o rum ? (ei o i ti (ik o i asm ^ ii asm' ?(FJ1(Ü1? 

Q Q, 

«\ asm aa asiq aq nm aa ti a_nn an laaasinaqnmaaTKuinan 

a ; 

mm aq tyi an rmamn (ei mm aai : 

( a d & 

Q. ^ Q 5 

ruin «an (kji o aan an ia 2 aa an ia 2 aa n \ 

Q " / 

aa [) aa -Ji (ULaraap rei nn rei 2 ok \ 

o 
tkJi nm anji -ji rei o (kn ^kTi \ 

/ Q 

an ruin ? nnnn an p rei mm aai ruin aan 

o a Q 
an aa 2 ti rui aa (ka oq ti (uu) \ Wl' i Of" / Q 

rinn rei aa _ji aa ^nj ? ruin aa run \ 
aai p ruin twi ? rum ru nma o \ 

JJ S cj 

Q Q <. s 

rei aan nn aq o on o Ti an an 

a a 

rui asin aq p (ka ia mm arnn ajui t 

ruin rum nnnn arj p rei [nnnn aan \ 

o-o/ a~^ 

o (kii aa rui o aq ? tuin o na f] 

Q Q. 

mm ti ru p ruin an an o 2 anji \ 

Q Q f Q 

h rmaaj) [i rui ti asm om ^ia aq \ Q O a a co aq nnm asm anj aa aan ia \ 

dcj ^ a J 

O 5 

asm rei ? ruin nn aa -m i am ? ti asm an aa \ 

Q / 

arm tt_rj asm ~n aa n rui nn asm aan mm \ 

/ ^ 
m o 'Kin rui aq ? \ o 'O Q asm am aai p asin asm na ok \ o 
«ai aqoaajannn nn aan o nrui \ onnnr (v£^) <^ mui iï] o 2 tum mui asm (Ki -iJktuui (Kin \ 

a a 

(ia (ia (ijui (&f| ooi ? o ooi (wi (Ki n : 

nnajui2Tn^(Lmo?oajiU-^ii«](Kin\ 

a 
ji i (Kin in asin ?, (Ki (tci nn in 2 o ^ 

)\ ( ^ 7 I 

Q / 
O lilT (LC1 (KU1 -AT (EJ1 (UUT (UI 

(^ ^ClRa'¥lJ! fl .TTUl (KUl Ol (KI \ icanannji ji arui (Kin 01 (Ki s 

Q 

rKJ) (ö (kJ) ö as ok (m • 

in (ia 2 (Kjn o ex <a 

eo (Kin (üi on (ik 2 nsui _ji nn ia 2 mi tirui an \ ^ q a a a / 

ari (Ki Usui nn Min ooi ooi aan n 001 (om 

nn (ia arm -Jin o annn aan (Kin an rui ~ji \ 

CJ I 

Q 


(töi non ~nn ? asm ooi an (aa 2 o > :i . r 'lti 

rui (Kin ^n.fum (ooi noi o 001 rui 

o in o o (kn (kji asui ajin \ 
JJ^3 J J 

Q «. 

(ui in (K3i o nai 1 ooi n-nn ? ^ 

(Kl 

anao (til cuin ( (kn 001 001 o \ 

I Q O Q 5 

!kJio(Lnnanoa5mannn(i-n\ (kjj tui in (K]j o nai ? ooi n-nn r 

ex „ o 

n,)\ (uin o (uui «1 asn —n 2 mi as gbi -Ji in \ C1130.0 ceji on (uui asm an annn o \ 
m I CJ Ö w I CJ 

a 
1 ? rui an 1 aan^(uiaqn.Jui2(isin(oi(Kin-Jïi tm ^ 

rui0vJ)ano2(ummMianam(uiri(£n\ 
<( I™ ( J J 

Q Q • Q 

flnnaan?nri(uin(kno(k])(uiin\ 

I O Q 

4jx nrinn nn (gi (&Ji annn (Kin (O o an (kn [| \ 

a 
ajin ^ arj (Kin 2 uasinoaraanoioN 

GS 5 

rum asm o asm n-n ? nnn on onn 2 m (Kn \ 

q ex „ 

nnn asm 01 mi ^annn asm mi o \ 

0, J 


a a o 
aji(ism(E]](kn(uuifkJin.iui\ (Kiann Q O O Q 

an (uui na ^i>(&ji (kn > rum arm (H : 

a q ,. .. 

(kn (Ki füko in nol annn kji \ 

O CX/ O (3 

nn on asm (Km turn (an (Kin \ n 001 nnn 
^anj '^ O CX Q 

asmMiasm?'um(kn!Kio(in(inji| 
Ol \ Jkij| 

/ex v a c^ 5 

(oannannna(ioiihJi(if|(Km2(ir] Mp ~^ 

a q a 

Mm aai ? nn ruin ooi ei 00] (ui nn \ 

Mm (ir)naiiii(kJi(in(iKann(Uif]\ 

Q / <3> 

mui 2 (ia annn ooi onn o nnn aan o 

CX Q 

nnn soi (Km annn o, kji anaaan n \ cmo (mari 

001 mui annn o, kji anaaaji n 

\ (O o nn nol _*ruin (fkn (Bi (kn -dk 

a a o 
mui in (Kn in nn ? ooi (kn te asm ri 

(Ofkn^Jk(eri(uminMuiarjin2 af]Mi\ (kn an(^2nnm(ism(Ki(uiJi(ir]Mm(kn >\ aan(iKari(Km(Kiaan-nno(Ki\ 
( 4 

O Q / Q 

(kJl O (UI (UI (Km (UUI Ml (UI Ml [j ^ 

O / Q Q 

o o ooi -JkMi nnn a (uiannn\ 
(m<WN annn ari (töi o annn (Kin aan annn in (kn n 
o in (kn ami (o tui (ui asTnj\ 

an rum mi ^nn ooi na n-q nn on an (urn \ 

/ a 

asm mi _dkoK mi mui (uui (ui (lui mi n : 

(Ul(Ulin(lSlIl(kJl(lKMl\ 

Q / 

nrj rum an n-n ~nn 2 in (ui an o rui asm asm \ 

/o a. 

o asui o (Kin ooi ^kfin asm (O \ 

Q 

w ^ an(uiafj(Kia(iMi2in(Kma(]am2t(uinorkn[| \ 


ann (ins (<«,) O Q 

m O 2 (KJ1 O (ICl (LHJI (U (IfUl ;(M \ 

Insïi Q O O Q. 5 

asm K"i (O ^n ? (um (Kin n-n -Jin ann mi o \ 

3 J^ ( 

(K.KW1 0JÏ1 Ovll (iq (KI 2 O !KJI o ^ 

a 

mui asin tkJi o ,-ji (Ki _ji (Ki (ie; 

Q. O Q (umiin(üi(i,(kJi!Jq(i-n~Jïi(Lcinnno(Ki 

( lied' ann ana.aan a TA irui o (Ki (kjTKi (ui asn o ann \ 

dl 3 ^ 

Q O Q / O Q 

on»^i\ cm aqo axi \0 «a tui asin \ 

Q Q 

tui (ki as tunn o annn asin 
J CJ 

5 

on(Ki(wioaq(M2aniasinaanaqann?\ O [| (KI (kJI o on tui air q a. <^> q 
oikJiasinTianaxiannTi 
asm ann 

an (bA-annnn o, p o [ann aan *■*. 

a. / o / 

tuina_noosinp(kJi(Kj)o% 

JÜJJ 
i o (ui tuin nnnn o tu nrnn o \ 
^ . CJ 7 

Q / / Q 

071& O(kH^k(EJl[J(EJ10AJl (UkO (1511 \ 

aan o aa an p on o 2 nnnn ti (Kin 

Q Q5 

an a^afinnn (in tkji aq tui asin (in (kt\ 

O Q Q 

Tnasui(kJi(Kino(K]in2asiii(0\ 

"o ^ ' 

(o o in ik] EJi 3 f (Ki ann (KIN 

Q Q 

o an o aai o (kJi on an (Ki (Kii o r 
(kn arin om (irm (Ki ti ? (kJi a£ aa \ 
ni)^ o, annn o aai aa au oji aan \ 
aji tui aai tui aa fkii o o (Ki ij 

nnnn an p o f annn aan ojui aa an w\ 

o . a./ ., 
m cuui (Ki (Wi axi ann aai aan ( a_n \ 

| Oü *3 J «v^ 

o 
an (Ui aq o asm an ooji ann \ '\ ( 6 ^) (wi (uui aan asin aq na o asm asin n 

^ g- ) Jl 

a-n (LJi ? tuin annn an p o annn aai \ 
rtTi^N ajinra^aT:aaTiop\ 

ajiii an asin tu -jïi tuin annn aai aai \ 

a 5 

(kJi Ti anj) o aan o tuin an ann /CL aojj (eji aan f, (o aan o annn an p o [annn aai \ an ann 2 an ajii (uui tuin an aq ann 2 aq in 2 o \ 
Ö 

(Mnnlofuiajinajinlanaaiaanfi 
(kil aan an aq annn ai p o (annn aan % 

Q / Q 

w«.n ckJinn an asiq rui aqaji asm \ 

Q 

aan ? nq (Eii 2 (kji aq ann 2 aq (ui 2 o (kn ti \ ? an (Eii 2 (kji an ann 2 an 

Qv CX 

an ajin an ann 2 aq oji an aai 2 (in ooji r 

a a a 
aan aan p ru aq tui aan na 1 
JJ JOl^ (Ki,cJl o Ti annn an ti annn aan tm\ o 
annn aan aan a-n o ? tuin [m ^k 

Jl CClS ^J' 

a O / O 

xciti o p : ikji (ann o (kji asin 1 "^ 

<m.ta\ aanaq anm aai arui anj] o ti (wi n \ 

a 
ajin asm o ooji ? aan p p (M .-* JJ / s nnnn an p o nnnn aan : ann arm an ti 

a / / 

(kJiaanan (man aq nnnn (kiti nnnn fkJiliA t: anaaqnjui 20a annn \ on(aj 3T! non 1 tui (lci (ui asm asiq asm ^ji <\im a ^ ^jj aan te Kin o nnnn an p o annn aai \ 

a * es. / o 

<mwi\ asm(Ki-A?oTi(if|T/i2ajiii(£Jianri 

/ Q Q 

(ooafEJi ajin annn i3> p ann. aan 11 \ 


P 21' onnan^ (^0 / Q 5 

ruin nn.1 (Kin onn onn ikti cuui on iki \ 

o / 

rin oxi ox| ti tuin oa(&] ojj i ruin a-n ij arm o a-n (yi m cmnri o \ 

o 

ïni arm a-n il (kji n o nam om rm - 

J «al J cj o J 

O. 

m oxi oq nam kui arm oRaon i 

Q O. ö 

miKKLaooiuKKiannoruij 
(CQ asi^-j" \ 

(Ki ann o a-n m u 2 axi onn axi |) 

^ KL, (KI, ( ft KI, J[ 

5 

nntuuitm^aTntuixciajinKiffi] (Kj\ 

o Q Q. 

(uui Kin tuin on arm 2 asm in o a-n Kin n \ 

^ l o d* 4 

mui ki -ui i IK] (UUI (KI -J11 (KI (Hl KTI 2 Tl (KI (KI 1 
Q Q 

aan m u 2 on oxm axi axi orui ti \ 

( Ó «V^ J 

asm(kJirqKnajiO(irui(Ki,ULasin\ 

i Q 

-cjanx (Hi o tui armn (Km nsm H <K1 (Wl KU1 ld 

/ Q Q 

(cm. o (uin nnnn ia <y araaarui 11 \ 

f 5 

m (in tin on asin o I asm on axi an rui an 

o 
(Kin as arui o (kji ^Jko ri rui as ? \ 

ti ? ruin an axi Ki a-nn ti ;yi 

> ( "90 o Q 
(EJIO ? tcti URao anji o -Ji (kji il 
asmjlrkJi nnnn Kin arm oman axi o \ 

O J <3> Q Q 

KiKxy ofnonatKiosinKi Jktui \ 

CL 

nzi o axi tri a-n oq on orui \ 

5 

oxi on on osw (kji ^ji n tm orui m (Kina (Ki ij 

(kji onn \ (rui ruin on oxi ojui (kji onn ? (o turn o oxii 
orui o on o oa nnnnn o \ 

a cj 

Q O Q 

otiruiooxiann-Ji(KioKO(KJi!i 3' (6^) (intwitKi ü a. 
rui asm tuin o orui aan \ on ti (Kin \ rui tui o 
ast, 

/ Q Q 

! ai¥i.tBi ajin nam ns> tyi cm arm ri (KJI (kil mui ool^(uui(in(Ki\ 

a 

kit tui (Ki rui onn an o 2 on ti 

y nn (o oxi tui nji n-n o a-n -Ji in ti on ? (kJi o -Ji ori fi i 
J ( ^\ JcJ( 

o 
an tuin amn (inaxian~Ji(tJi(kJi(EJ)(Kin\ 
<5* kl, 

«3(3\ OBJi-Jin(&aos¥iruiaxiajiosïi\ 

Q 

(M rsi „ji (Ki ~an asm eji -ui tui an ti a-n ? \ 

s 

on ei ann on o 2 (Ki _A(ixi rum on tm \ 

. o 
oxi!tqii(uin(KiTia[iTi2flxiaxi 

dl ^ I a 

asn oxi a-n o (Mi tuin ( tui \ i (Ki a-n o asin(um(o 

an oxi ki n (kji asm on (Km 2 Ti o 0x1 onn 11 

o o 
an oxi ann a-nn on (Ki ~&.m tui asm a ^ 

ms) \ o finn axm o o (kji _*eji orui ? 

Q O / 

nnnn ti 0x1 m tyi o nam axm \ 

/o 5 

OTinmooon(Kin(ïi(oi?\ 

(HO?fin(^2Kin(U)a-nnTi mm a-n (| 

Q. CV / 

rui o om tui ti om o 

( ceji am.iyi n o ryi o oxi o asm rj o / 

(o an onn ^ji 0x1 on (eji (ki (m»\ 

q a Q 
^ c-n rui (Kin an o 2 an ti ti oq onn asm rt 

q q / 
mm ti 0x1 m ayi o mm axm \ 

q q 5 

axi(ixi(ixi (Kin a-nn osmrxjianasm2(Kiri\ 'S Tl (KL, anasm2(Ki[] annoarui (fco O Q I 

tui (Ki nnnn mine nnnn «ai \ 

o / 

(Kin (ion o lm (ki o mi 

do 

O. Q 

ojiti (KJi on ooi 2 nnnn (Kin nnnn iki o (ki u 
I GJ tiÖJ<A 

o \ (o ii onn (Uiti mi a-n ooi «rui on i 

Q. (3 

(UI (1(1 (kil 2 O (KI (UI Tl (EJl /(KI 

I d Ö 

QJ11 (ïj (Og 2 t (HJ1 O ? (U (UI (UI KTJIj ' Q Q. oiiriTi(Kin«sp(Kin(ioi(ihosin3(Kiij\ Q 16 «SU Q QSÏ1 O (KI L(K1 2 (KI (UI (KI (Kin tiaJI (Kil 

/ Q Cu / 

(Lfll (kil (KI (UI (OJ1 (CTI XI (KI 11 \ 9' •y '5*31' O. Q Q. 

onji (Ki ei ^jj asin -Jin (ïj (eji onn iki o asm o \ 

Q Q / / Q 

O (K| (UI (kü ~iïl (_(!£] Tl (kil (UU1 \ KK1 
f l Cu Q/ Q Q/ 

ö.itjin od\ f on ri n (uinnnann OTiajjfuiaaiaruituiN 

Q 5 

OTiasnij«n(ï](U2(trjas2aai[j\ 

O. / Qc ' . Q O 5 

aiui tm asum asm ti aai o an «nan asin ij \ (kii aai asin (eji Ti (Km iki -jïi (Kin o (Kin ,^u \ 
9 O (ku \ 'Q "O Q 

(EJl Tl (ISin (UU1 (Km „ak!EJI 
(Eilütkil 0(kJI(tZl\ 

O OJ 

Q «3\ njioiasm^^oRJianUJifuiiJ] a-n (as \ 

o 5 
aai na ij trui in o (Ki in «as iki ij 


\ tui an Lji ? ajin asw an arm asm -jïi ti astn an aq 

^S -O , J (d 

(Km ttjui kii tui n (Eji (kii (in asm -A2 ti as, ti asm jj \ ex. o /Q- 

ojïi «rui m (eji turn aai ias as ti asm jj IfUl 11 (EJl 

J> la 

lïjEJllïj 

/ a 5 

arui (mi t ï tui (Kin an o 3 (Ki « o o 
I o an asm (üi (uui \ 

(Ki) (KJ) (EJ) (ï] (Ki, nasmoan(kJi?ajm(kJi? 
7a 3" 

,iT «, / Cl. 5 

( barui ) ouin (kii an (Ui ei asm -M an (wi 2 (urn uuj tui «n «q : Cu Q Q 

nnnn an «yi (eji nnnn aai : ui oji asin o as \ 

I O Q 

I (eji aai .jin an an 3 an o (Ki 

anann(uioajïjoajm\ 

c\ ex Q Q 

& (uinn/iTiam!kJi-iJk(EJia-qiiTioanasmi\ 

"^ 3 J 

an an n-n -Jm (ki onn an ti 2 n^in 1 ^ 

O \ 4 

1 «n ,— 
art, asm an an ? arui o an ~nn 001 oji _ji 151 an af| a aai aai ax] ij (ïi o an asm \ 
■osl. (ïj ^ 2 oji aai an o 2 iki ij aai aai (uj il an 

(M nnn (ruj (ui tui asm 

cuih o [annn aai twi o ^ji an a 

<9% aJiniqnnjihanamiitkJifïiicuiTio/am: 

J CJ «J J % 

e> / s 

(kJi (eji aai aai ( o an 01 2 am 1 

tuin an mui iui t (ki as ti as ti m n-n \ 

turn (ai (ki aai a-n (ui ti (oji as ti asm 1 \ O Q OQ, (ki ojui onn an a-q an an n 

la ^ 

(uaai(ï]02an(EJiTi?\ 
o nmoTiJtKinanntaian? CuOQ 

anno an \ a o .5 

(ki ti (Ki aai annn «n arm 2 \ 

ó-d? /til 

(urn o arui onn onn arui f nnnn aai an im \ 

c^n ^ ^ (d 

(kil o an an as oji o ^ji 1 a_nn as ti asm 1 \ 

(TV Q 

a_nn ojdi asm [1 (ïj (ki -Aiwi ieji \ 
a an (ui an aq (aj 01 aq u (Ki a 
(> oji (wi ~nn ieji aai ajm nn a-n n a-q oji an asm aq ^ 

(EJi(in(kJi(ïjnviiuanjjmann2ani]\ 

a 05 

oji ti o /(Ki tui ti oi (ui asm an aq 

(S J \a ann rei 13, ïï (öjtui ) ei [j o axj n anji asm ri a- a o q 
(Kin rum an 01 (Ki in asm 1 1 (Ki in asm n : 
<3> 4 aoi (Ki (Ki arm ? (Kin tip \ nsm/i'ü, V Q 

rui 1 arui ei _ji (kji n ' 
ï j4 nai(kJiiuarui?aruio~Ji(KJi|i'^ i-t\ (uui (ismoajintkilaRannnriTiaAiftnN inj aan te (in cirn (Ui (mi] «[] o 2 (Ki o \ Ol Mï O 2 (Kl []' a a. / 5 

(kJi (Ki on ajin 2 (kil -A(Ki ~nnannoM]azm2asMi(Ki\ KKiani (ui asm «1 (Ki ~nn (wi (wi «1 .(in an arm «01 \ IS' (Kin (Km ooi in aji ann arm 
l«st. O. O Q O 

wn ckJi on ooi ? ajm an as (kji o ^Ji ki _Ji (ki oan inlas 2 (Ki an arm oor 
tui o o (Kin (kfl Lasm \ 

CL Q 

anaoi?ajmanas(kJiei,-Ji:Ki-Ji (ki (ul 

. a 5 

tuin as mi aun 2 ckji iï| o 2 in o -Ji 2 \ 

/ O. 5 

(o ai o (ki on 001 2 onnn mi t; ti o on aq 

Q „ Q. * Q Q 

ei o ? o ann o a_m (Kin (Kin aq an 001 ij \ 

O- (3 

asiiio(kJiTi(kJi(Km\ 

/ a " a 

lo o ti ajïi mi ooi o ? \ 

'V wio\ asm ai ? asm arm ? mm (ki rui axi tui asm \ 
\ «V liT) (BI (KI (UI (KIT) Ml O 2 (Kl 1 \ 

J >3 ) 1 4 

/ Q / 5 

ïrïi (Ki mi asm on ann 2 aai axjatkflej^ma-ci \ 

? — ^ . 

01*10 2 Ml (Uli 
JU I KL,^ Q Q 

.axi tui asm a a a a 
(kil ei (i o as o as [wiM]ann2Miacui2(in a-n o axi n ~% 
a <mmv oajm > nnrin,i3,ociJ3aafiiijajin asm O-Ji ajin nnnn, fa o cmi arui ii ( ooi (kn (Kin (Wi (Kin mi ayi 2 

/ Q 5 

ah mi ajui 2 axi onnn : ann (ki (Ki ik\ti mi ooi ? a q ^ a o 

arm (Kin (Ui ti clci oji asm OfkJltKl (6arui ) 00? Q OJI Tl (BI / (KI -x 

a a _ .. 

O (kJl (BI -Jl O (kJl (kil \ 

J^ , JJ 

I 1 a . a q 

ct\ mi ooi 2 (Ki onnn on ti annn qji ooi ei ann ?(inn 

5 .. 

(UI asm Ml (Kl (kJl (KW mi o 2 

/ / 5 

tui mi ajui 2 axi annn : aai an ? ann om ti m] iki • 

C?V /O. a Q 

tiaji (is (^ t^ (o axi iqe ~nn o ti \ 
a 

O (kl) (IfUl -Jl Tl (BI , (Kl 

/O. / 

(Bi o on (ki 2 o (Ki ann \ 
(153 J 

Cl Q Q„ a* v a 5 

an 301 azi ei -ji mi arui -jm mi oji 2 «01 n \ cï> q a s 

arui as (Bi ti axi ar) o _ji o ti m) an ^ 

TltKin-TlOMlOXKUKKiaJl \ <™g^\ aJm(Bl(U(K^(Kmoa-^aol^k?anTl^ 

5 

mi rui _nn mi 

a 
an ei _ji an ti mi 

a 
(Lq(Km^(KiTi(Km-Jmo an oxitua-q 

o. * / a 
(101 ann f) asm ~im ooi oji oji 

onnn aai arui (kl ei annn 001 1 \ 

J J ) aj 4 

»^i(iv axiei?(Ki!Kme](uioxi(kJianas\ 

/ as 

ajineiasinmo2(ism_*(iïj(Ki2Bii] \ o ? tui mui arui a-ti 11 o (Ki oji mi an rui mi d-q 

C?v o (3 

as oji tui ooi (Bi 0x1 an ann ^kKi oji asm \ 

Q Q 

ajinanijtknaxjasTiasmn > 
(urn o aq ? ajin (M Lasm \\ Ü9\ a / 
(kJiCa J r>^-lo7^ (umo anaoilaraa(Biajinaxi03 l T,n(kiif| \ 

Ct> 5 

(Kin :irui oji ji ajui ei mi «01 2 mi m 2 \ 

^ a .5 

aoi aoi an ti ann.M] ajui 2 on annn an 0x1 m) e 

/ . a q 

oji i^ru ? oji hoi ojui an ti an ei ei \ 

O Q Q 

asm 'm aq asm oq ei -ji ann a \ om izi (lui S a /6irui) o a o 

(Km asm (O rJ\ ? ajin oji o ? \ o7it,\ o asm oom arui £. i,ji?ruinojiaji r tui n o Km (eji \ ism min trui * Ji > : Kin ioji tui 11 o (Km 

: Q 5 

ajiniAJ)aruio<inasm-Jin(tf]02?\ an asin .ow <ï] o 2 r 

. Q 5 
O 901 (IK ï| KI 

ojttj n a_nn < CL » Q s 

(Ki o kïi aui on o : o (wi as ~ CL .. * O (3 

ajin^i^iTKkJiajirjiituifi^iiiMyiN o cu q/ 

asin mi ki onn tui ooi : 

*^Ó J 

a 

(mn dfu a_n o in aan in ooi (Ki n ^ ra dfui a_n ij in aan a q ooi (Ki n 

/O i 

o asin KI ie ? annn Kincui«|03«sm(aooi|| 

5 .. 

oji Kin oji (Ki ~dkKin dn ci^ti 3 \ 

O O CL / * 5 

anaAn(miKTnasm(m~m!iri' 1 0(Lci(i(|(i(n2ii] 

a o cl .. q 

ajino:ooi(Ki(Ki~nnifï)(Uin(iri(in(Lci2iKJi ^k\ 
J «a, on, [ 001 -4k\ 01} (LUI (KI dl 001 .JI.K1 (LA 05111 

lol d* 

tui in Kin o Kin ann ki n \ 

a q er 

(ra oji aq asin o ooi in ooi Kin • a 

O 0(1 T12 asin min3(i5in(ï|OB(](Kn«]02?\ ooi oi ann in (asin (Lino(MKm(liarin?\ 
oji au „ji ki Km ia iq ooi _jm o ajui <kn. \ asm Q 

(unsooui. cl / 

ruw o (ULM kifi aaji ki n \ 

Q Q 

odh^jx oo?araoaruiaruioKi,-JiKi.Jin(iGi o Kin anji ki ij ' 
? Km o anjianji o ki ^J] ( 

QRa«j(Lcio:a5mKi^Ji(ï| in 2 au n -^ 

o a s 
nni] ki Km anji ki in Kin in non m (K\\ 

o Q 

o ? (ui in Km : asin o Km ~rw ki ki arm 

asin ann Km o aan arvi 001 1 \ 
ku J an, J[ 

o 

o «k > mm : o Km aan ki n : / 6 imi Wo \ Km w urn «1 , 001 ki cuiii aji in 

cl 5 

001 o ,-jj ki -om oji mn an vin 2 ki ij urn un a& % ïl (BI 2 001 Km «f| KI 2 ,001 Jk«] K*l (UI (LUI UI (KI aq \ B' ceji 001 ? ann in ooi ann .ji asin an in <ui \ 

* . a q 

(ILÏ £JI 1*1001 o lil Km \ 

ö I >*d 001 o „ji ki annn aan Kin \ Km rui an o in aai ar] "j • ;; 
- c> _ *a mi \ 001 an Km ui (ui o in (i-an on 

. O 5 

001 ïji aan o n a_nn aan ahan 2 ? \ 

/ a. 
(^(0^334 Q Q. Q O 5 

(Dl asm asm ki ~nn aq axi 11 m o an ari a. o" o 

001 Kin annn in nnnn && : ann ti ajui Kin \ 

JJ osl, 

ouui ojui ? kïïi rui Km arui ? 
asm ki uoi ooit) o asm n ^ V g^^ aai arm fiasm an in annn anairuiiiBianji asm 1111 

o s 

»iin min ki (ui n anji an aan 3 ki a \ 

3d I 4 

Q 5 

001 nnnn Kin ann o ann «n o o asm an aq \ 

ann o 9 o a-n iktii : aan iirui p ij an an Ki Jin if 1 001 a \ rum aui mm l an in as ism ji 
om an asm 1 001 ^a.ooi ki n \ asm fi 001 „idioot ki n 

.O Q Q Q 

»\ 001 in an ki Q-oi in arm 1 q in ann o aom (LU) asm (U «Ti aan 3 an aq 3 \ 

a. /a a . 5 / 
aom on (Ui uui ki ooi (jki ooi in an arm \ Q. /Q. a .5 

KiooiuKiooi 11 an 
ÓJ ü I amnnaq an aqinannaqooi n-n-JiiiMiii \ 

3/ an aui an irioan aui au \ 

I o) I ^ 1 ann aji £ii „Atri [an arm \ 

a. a ci>" 
vy asm ~mi 001 in cm in an ar. 111 
) ^_ J 

an Km an in q a 

OLfl') Klll \ 17 arm anno ((kun q 5 . 

(&Jio?asïi(kjiiKinii[j(yi3 

a / 05 

mui il o» ce^ji oum ukji o aq on an (Kn ~*\ 1 twi o aq on an 

MinaxiMm^o^PHinMiLjian 

a o 

oaqanaqasTi aswn \ 

/ • o / 
w (EJi o ia ann Ua °i \ 

Q /■ . O Q 

«3 © N axi ki on an 2 arm amn ti aai a-n Min ibi Q 

as (Kin \ 1 CL / O CL 5 1 

ajino(Kfl(i5inpqanan3\ /o cl s 
, uu (kj) asm [i aq an i 

Q / CL ajin as ooi urn ouin aai in 

/CL v a o Q 

(o (Kin Km an ti an a^nran ds, iui \ .5 / /o. . 5 / 

(mi ouin tmn in on asm 2 a-n n ojiii ai] arm t asm aan (kji _diMi on aai 3 aq 

a q 
an (kji aq o asm aq a_n (Ki ij 

/a 

(KJ|L(H1 

2 O *ö^o (Ki an (ui aai (kji .jukji (jki ikji an. in aai : 
cl 5 cl o ex /CL a 

an (ui aai (kji ^AvfKii Lfl ~ 

J I 

a 5 . . 
aai (Bi o ann ti an an 3 

O 

CL _ O 5 

ajui o ojui ici iki n Kin aai an ti arm an a_nn \ (UU) 10 (KI IJ ! an ' a q a 

ajm iki aai (~3> t; aju] o oyiTi an ann annn S' (umanoaq(is:Tiasm(| 

cl 
<bi ti ti ann aq (Kn aci ij \ 

Q O Q 

<cirui\ (Km irui £Ji ajiq (KJi (ui aq Km 3 »q mï ryi\ ■"5 /CL S .. 

axi mi o «m (o an an 3 \ 

q a cl o_ 5_ as as aq (kji iki -Jin aai ajin asm armn on arm \ 

Q / CL O GL 

a^a^(EJinnniKickij(KiarLn >cbiti 

an (nnnn ^ o on mi aai \ 

o a a. 

ajm aai as asm aq (kji iki ij \ 

o cl/ a a Q 

nu\ ann ann (Bi k\[ asm arïjo iki ojw aai 1 iki (asm arm : a s 
asm oaai(EJi mian 02 \ 

Ö l Q Q Q S 

(kji as an oq 2 in oq (Ki axi (ui om an o \ ((mui \ ikji as an oq 2 in oq ( 

a 
(Bi aai aan an an a . q q 

ibi aai aan aq ibi 2 ikji axi miii rui aq OsJi 

Q Q 

anam2iinaqa_riasmBi(Bi \ 

a a 

o(Kjiaan?ajm;(Kmann(Ln|)\ 

o \ J J J 

cl cl o 
nw«\ (urn aji iki -jin (KJj (i-n n aai aaa o n (m aai fu» an aq 

a. 5 . 

turn arm ojui o aai an an 3 \ 

Jj IKI, | 

l aai „dkiiq an a-o -jw aai iki (ann min an aq 

^ (in ti (loji it : aj iki ? ikji ann o 

o Ö 

asm iki oq «1 tui 001 ~&. 

(EJlTiiin ann aq (Kil mi ij \ 

o o Q 

g^o\ annanno/(Ki annoMiasm on mi jin2orui > 

a. 5 * 

oajiaa)-jmannaqoijan2\ 

. Q Q S 

aan o mi aai an in (kji aan (Bi an mi 

Q Q Q uj (wi OsiTi a_nn anji aan ^ji as oji axi \ 
G) J J ü Q Q 

ooi ar ui o (Uin ikji axi Q n-Q ( ann ajm o mi amn aan n % 
o O Qo aq amn aan n 

o c 

k)/i om\ aan o aq ajm (Bi aai _n nnnn asm oum mi" \ 

\ 

axinMiafui on 

2JK I CL 

oum iKn aq ~nn ti on (Kn 2 ? \ 

Q Q 5 

tuin ajui aq aqn mi arm arj o 3 (Kn axi an aq \ a o o 

001 aq Mm an n an o 3 rum (Bi aai a-n Min \ 
«a, ( 

oum ojui asm aq (ui ikji -jl 1 o aai a-n aai 
rxi asuij ki. 'S' iBiiJi ti ann aq ikji aci n \ 1 aqiKJ) ocijj 
Sl^ ^ann*|(Ki(Bj Mm aai an in urn as \ o . 5 

asm mi aq aan n u\ aq o 3 \ 

»a,d2JKi 

Q 5 

Mm(Ln(KJiMmMinann«j(Bi3(KJi(La«]Mi\ anntiniiann q. a * Q Q f(ivu\\ aajiotm tajiiKJi-nnra asJiafifïifiiLnnMiii: 

*9 J aa Q . Q 

ouin ojui aai iq <ino ui ; ia in o 90 : . a -/ 

(Kil (Klll O Tl (O ^K \ J CX O. Q O Q 

K}i}Kin\ (kJioasin nifkntKi jmaAJi ifcJi(Km(kn-^\ asin (KI (KI O Hf] KWIK] O 3 ? \ o !kji o ti im Lj ^ !^i (uui in m aq\ 
: Km «rui (tn j| i 

Q 

«I (Ki 2 Ti te (uui asm a-q ' Q Q Q 

asm n-n o oum i Km «04 u< H (Km ti ikA as \ 
an 

Q Q 

(Ki 2 Ti te ajui asin iki \ Q 

amm ajui 2 10 annn ojui (Km ^ 

/ o o 

K)n^ turn ojui nnnn Km arm o ckji -J 10 *ji as arui o \ 

J , Jü 4 

a/ s 

an (kji 3 arui ? on min arui ari ïüi 2 ti arm 2 (Km n \ 

Cl/ Q 5 

ajin an arm 2 an asin aq (xa ^ aum a-n aai on a-q\ 

a o o Q Q 

tui aq aai ~&(u ikdi -du cöi arm ? (urn aai aai \ 

a_nn (uui o an aai 2 asm i a_nn ann ckji n \ 

ó I 4 ^4 

a o a* 

aai annn ui aai ikji ^kkji aa n ^ 

cj ja a 

6u\ <m\ (aqfifi axman ó.e aTinaaiaruioTiTiEJiii \ 

Q Q 

an tuin > nnnn aai arui : ikji ti aai aai 

" o q a. 

osmtKmiEJiaruijajmiriaiia-O-JinannaruinN 

o o tuin ojui cm ti o armn aai arui i \ 
I ex tui (Ki ikh ruuq ^c an ti 

(Wi an aai > ojui ananji on 

a. o . „ q 

«a% (LmarirKioaaioa^iaaiiKifi a. a Q 

aai 2 aq ~/in aai \ o o Q 

aai o arut ann -jm aq an axi (Ki aai asm fi \ 

asm o/in an cwi _^k: ai Ti ?GkJioqo 

3JI ikji arm a-n urn on, aq t&i ojui : 
(XI Q O 

anio ma 
( GCl (6(15,) dij 10 (KI Wl (KJITTI II ' i i.ii Mi 

o Km< 
aa_. nnnn aai arui oum o asm 2 asm ~sHTi \ 

Q - Q 

gzP o ti nnnn ari an o-n~iiuarui ?ajuiruiaqa 
arui o ~ji ? in a_nn nnnn aai in arui o min \ i aai in (o anaji n>\ i ,, n\ o\ 'j hm ■ ru .ai 
/ , o asi iKUl «li CJ o cm ui aq (araaia Tn o a^i 

Q / a Q 

3K o asariinn uui aji (witi \ 

» q a. q 
aai (uian in 2 o an ti arui ann 9 \ 6\ arui o (Ki (EJi ~^ an/i cwi is, qc \ 
Ö> ^ J 

Q / Q Q 

oTir^UiRaanrinTia^öyi \ 

o o 

anaa^i n aai ia (Ukaxi n (ui onnn/i 

o o i (kji nmi (o io (Ui asin 

o . / a 

o (Ui aai ,Jin an a-q an (maq ti 

(uicum((i3>^:ioTio(yi\ 

^ JÓ , 

i o / 

<3]\ nnnn aai arui asin iwi o ? t o asm 

O TM (l3> ^ 10 Tl O 1*51 \ 

tui aai a^ui (ki n arui o .ui ? aai o io n 

o aai «1 o 2 a-o [win aai (o <ui \ 

Q^o^aquiam?(Ui(Kijin!iJ)\ 

o o Q 

aon(qiianaji(easinofKJi-^\ 
an cui(kJiasm~i . a q 

1 cum (kil as: asm \ 3' 

annnan a^i o (nnnn aai: ajiaajanfi (Kiii 
o 

O Q O O Q 

(UI o ikji aon (ui a-o -diaAJ) aon \ 
(Ki ^ asi, 

a. o a 

rui a-o -jui aivi i ti ojui o ia aai (U), aq jiq o annn is, tyi ooaorui n om azi n ie ais O Q O 

tu aq tm ai (in (Kin os ti osin 11 \ ((i(&\ ajiaqoxi ai o (Kin asri asin ji 

o Q 
^, N au) tui (Wk ti aai aai t is, qc ojin on on (ui jq axi uut an cm onn \ 
■Md I ^ ^ o (kil aai aai on/i an o 2 (kil axi 

Q O CL Q 

aan (Ki o aai -jm aq ojui as ^1 asm n \ aq/uui os -in osinn Q / CX .. 

maan aai axi axi ai om aq ui 

0/ * o. / Q 

an tbin ai a 1 an ooi nnn axi; 

Ö 

ia > ho on "u 1 qf~ o aam at , j.i asm 301 (Ki o > 
I 

5, ann os ann guui (ki ojin o &a \ 

^ Jgj 

o 

noi aq axi n nxi ann <r, ai 2 301 axi \ 

d^uK f 

cn aan axi ajui axi an mm ai n ooi owl 
asm axi ai cn ai an aan aq o \ cn ai an onn aqj . q <a 

an, ojui axi ooi o ti aai ai a<a,\ 

I «^ JGJ 

a*i \ asm ai ai ti os as axj noi axi ,1 \ 

Q Q Q ■ion ai aan ? ajm an axi axi ~nn nr»i (kil il \ 

«u4 (Ki onn ai arui ? ojin an 1 ( o Q 
asm (Ki t 1 axi i aan o tymnnn 

o) ^ caB 

. Q Q 

nai aai an in aai axi an o Mi \ 

O O Q. .. Q 

(ei ooi asm axi ~nn ann o asin aai (kil [j 

nmn moe aaai axm 001 ajui «xin "*>, 
I fe «^ 

imo\ omn cn ti | ainn axm (ytaaiaiajui \ a. * a 

aai Ti OM \ / a 
(kn o an axi 3 «1 an/i ? (ai i 

o / o o 

ikn in is, t: aui tui a^iTi 

^JJ GJ 

O . Q Q 

asm «n aq 2 an 'in ji rasui al aai aan -Jin (kil a-o (i \ 

q / a 

t; ai as nrrai ikii o (M aai \ 

Q . / Q Q 

o .0 ? (kil aai I o ui o asm \ ( 6 O, \ o™ o-m QSMWQ (KI 3ÓÏ 301 Of] OJUÏ 1TU1 OOI \ 
Q Q. . / Q Q 

001 o iKi aai ( o axi <is\ asm 

Q v Q 

on (ka ti on aai in n os ojui \ 

o a/a .. Q 
ai ui ? axi in o arui an asm ^ V er* o o / a 
ann aq ai ann roan o-iiasm 

/ / Q (3 

ai 'Winn aan (anaonann ti 03, ooi \ 

ci> q a. „ / a 

<mo\ (Hiarm ?ajuiSJiajiaai tio (Kiij 

Q 
ann aai iaa : !kfl aai an ui aan ooji ? \ 

q / q. „ / 

o (Ki aan an axi iq ann oim o \ 

q a aa asm an axi o aaaip n m a^i \ ai an oJi asrjfjfkJi n aan aq o 
d / (kJi n asm an -jm o ui hti 
i ojui (Ui on aai o ? am ojm an axi \ o / / 1 axi • O / onK)/)\ on ai aai o : asm axi ojin at \ 

« J (KL, J a (o o an anrin ostj n (kn (^ an ai aai o 

aso: [tq|imo?(k!i(ixiaai( a a 

«ui asm in axi ui nnao n u o \ 

"* d\ SI 

V . / 

(kn annn iyi aai a/u aai ai ai \ 

o o / o a 

iumTiaju(kAoasmU^?ajmasm(Kii]\ 

em(3\ !kn nnnn oji 0x1 asm axi ~nn asm aai asm fi \ 

J 4 

o o . a 
o ai ai asm on. ojui as. ti asm n \ 

a 1 

OCrv 

(kno an ajui osti asmii Ti(q(kno\ 
a» 'a. . a anoxiaq" J*3 ajm on asm urn o (ka ^/m an 301 3 ti \ 
aq axi axi n oji onim aai ti urn ti \ 

I c^h <> J 

00 a. a 
o (kn ~n 0x1 ,101 o asm aai 'in v, aai aji ^ 

t3 4 ^ TS1 - 

<m^\ ajiiqajiasïi aiTi >fumooi axin annonnn ((jls) / Q v Q .. Ö Q 

n nn asm aq n o (kn ~i nnn <hi (is aan n \ 
/ asm uin ia a/in asm an -ji kiii mm 

C3> . a oo o 

o-ji umi mi iki iHi (Kin (Ki il ann (kn \ 

C ^4 y^ 

mm nrui ti iki (kJi (ma |j ikji aai armn 

/ Q/ Q 

fkfl 'Hi o : ann ihi hi arm an \ 

J2 .j ca ro^ 0JU1 (UI (Hl OSIJIJlllBJl^klHIttZ] (KI 

on ji asin ~nn (kji in : (ia | ? JLnn "ii i \ 

o a o 
(kJi (uui (Kin hi mui tmn oi i \ 

«SU >> 

CL Q a (3 

asinnn/Kkn-AiiTifkno nu 
nraj bsl, 

a / 

a_nn aon asin ti ann ao (kn o ii \ 

O Cu (3 

a ji hi an aon aq ikn unji \ (Kin «ji \ 
I ( o . 

071 rw\ o o ïi un o Un ti ? inn arm \ 

Q . . Q Q 

01 IJl (KI Ï] (ü I) O "lil (KI O (inil 

«si, j ( aiL, 

/ O* .. O Q 

(ihi aan o na m an (Kin (kn aq "ïl \ 

a q . Q f q "q 

ihi o f (Kin cui ooi mi ajin (kii iki ij 

O / O. Q 

hi ajm tuujin oji in (Ki in \ 

Ó Ö 
(kn (Kin ici tuin o ~ji (ismnq arm ? \ 

o .. 
ann aai 

J 

q a 
o anji im(kji ti aq ti ti \ 

KinananHiTiananrknKinio 

O. O O. Q (3 

ouin an (Kj 3 8^1 -Jiii aiui in an nn ti non \ 
o. 

(Hl (l-OJl (KI IkJl (kJl ? Uin BI (K1T1 2 (Hl N 

J onna \ 05Y1 O OH (KI 2 (Hl Ï] (Kïl 3 IHI 
J , (KI, O) ( Gd 

O / V~" 17:01 

o q/ <a <o irm ? (iSTn||(kii_*"ina(ifl!Kin!Ki (Kin \ idJl 

otiumn OTJIIKin (KI O (kil o in 

J^ ÖJ JJ TA in an aq in urn ila. hi ihi km (kn n \ 

( cr 4 ((315» \ O O hi nrui dsrnn o mi (kn _ati 
J O «^ B ann ;hi arm «sin ~*of] uui ann an an asin n \ 

il' 

an arm 3 asm an ( 
I «U 1 CK 

mm anJi Hl ~J1 axi o 'iq ï] .kJi 3 non \ 

"a Q 
Hl arm asin hi asw aan o joh (kn 11 \ 
J 10.09 

«30 >, ajin(inarin3asmnnarin3asmnoanniJi\ <r> ^J3 'J (Ui non (kn _i& (ui aon axi -jm o ihi \ 

Q a 
hi nnji m asm 3 n q in (kn aq o \ 

J \™ tf ,J 

C^ Q/ Q„ 

(Hl nrui > ihi aan > twi ikïi ann aoi 

. o / a 
Kin asm arm : ihi > o "in n-on an n iki n ajm 
J 

nr>cm\ «1 Hl TH Hl (Uiarui nru, 

c 

as ti asmarm(knn 

Hiajui non: 
«1 J 4 

Q.CÏ> Q/ Q. 

(UUjiKiMtKiiiannciJi \ (Hl -Ji asm (i-n ~nri as ti asm arm (kn n \ 
arm asm -jm yeiuuiönn: (HKKiJHianJiasmtknanaajiN a o 
joh ann aji 10 ti (Hj asm aji an a-q i 

an ion iki nn 10 n-qnon fki ihi <kw o-o n : 

a cr^ a/ q. 
an o "u i mr an (kn (kn (Kin ann tui \ 

. Q /* Q/ Q . 

«3«a.\ (Hm asDinq (KUi acm(kn asm( q a » Q (3 

(kn iki annn an aq n (kn ti ajm ojui \ nqiKiïiacm(knasm(M 
i iki om an aq n ( 

a & 4 

a. ü a. o / 

an ia nq .uui ti asm Kin hi (kijj 

Q O / a (3 

ajm oji annn ann arm i "in (kn (ki ^ 

CJ clJl 
onnnavnanaanjji] an ooi 3 [ no aon an \ 

/ o o a a q ^ 

[ aji uui hi 10 nq in hi as arm n \ 

^ ai d \ 

O. 5 

an (kn 2 asm [] min asm n arm an arm 3 

arm an arm 3 : o o ao hi on nrvin an (kil \ an ajm \ 
I CJ I CJ u annofi6 a ( (gmji) (^Jiiqan an o tei nui asin _jm aai (kii ikji > \ 

. q o Q 

duin onn iki aai iirui _jw ar ui oji [j 

Q 

(i5Tji[Ki~nmn(kJi(]0(irto?(Kïi\ 

o o o Q 

*a\ asiniKi-Jina<\tt^|oo (is^ijiHiiiiKitKiONJin \ 

as' *. *• an (wi 3 asin [j anii aan iki m TT) 3 Mi [i \ 

Q Q O Q 5 

aan o o aq win t o ti an axi an jq \ 

* B cj ö ■la 

Q / , Q Q Q. 3 

azin (kji (Kin oaji io ? ajin (isin 'Ki in (kn f \ 

a . a 

oj) dii an arm an aq o arm ? 

a„ 
aai aai aqn o oji -AiWi an n \ KtC)||£Ji(kJi_A!ïJiaa[j 

gr ^33^"] 

nnn asin om (Kt 2 aü n o Q 

m o in tti (kJi _*oyi \ (umonfïiasmomiKi3 3-n(i\ Q Q Q 5 

an a^ o ti ti a^n ^i^ o (m an om onaq \ 

» Q / (3 

o o (M in aq «i ooi 3 urn o arm asm aq iwi a \ 

'S '3' O /• Q 

min nq ( orvi a_nn o üui \ arm asm aq (wi fl 

Jüdf4 O Q 

(kJi?oumTi iJoumTKumijanjjTiN 
5v aniniflaqana-nn3(knajiJianno? aai 3 (wi (uiii arm o ? o (KJi -Jifiiii \ Q 5 

as o asm aai aq m min 3 asm n 

/ / / 5 

^(inTi^oaaiantusaTnoanaq 

a. o Q Q 

in aq (MTitaninoTiTiikJi -Aiyi t 

(«k cm (oa an o orw-Tfi : an ina.it o Q. Q 

icwi(EJi-Jin(kJ)fir|Tiaai\ KmtwiO-nntKJiariTKKm- 
J l J 

.. O O O/ Qv O. 

^\ o in on (Ki 2(kJian o2a^aqiuiajiiiaaJi\ 
a / a. . 5 /o a . s . 

(o j (wi mi aq aai «102 Q 5 

arm an arm 3 asm o twi -*a-n Moali aq \ 

/ O . Q 

ojm asin aai te iinn in ,e an aai ^.aj asin \ (öajun ó il OLnn (KA ojw Ti I asm 

0/ a a. O/a 
te ie in an' o asm Ti o || \ 
( ^J J| 
.o a 

,\ o iqoaaioanaqsano JttJj(Kl(kn? 

ariiüi(KJioanaai3afl||\ 

a as 

dan (Ki on (Uirinnajinoom aq 

v a 

an a-q aan an asin n a_nn ieji ooji aan w aai (urn an aq aan an asm a \ 
«si, 

/O / Q 

(Km ajui aq an -Ji (Ki ~nri (oji 2' a. o . 
O aqn ann aq aiin aan \ oqnarmaq a/maan ^ 

$ d J 

a a 

<rv>\ asm asm o aq ojui (Ki ~ji aq ooi aq tuui aai m \ 

s o a "a / k / Q 

an ojui on ~n u-q ooi an 1 

. s .. 

oaai(umanannman2\ 

^ d- r I 

a a. s 

aq Ti on Ti Ti (Kil „^aai eji an aai (Ki n • 

a a.o q 
narmiKi (Kiotknaq ooaq»ji|| \ 

Q 

Tia/j03(Ki^j]an(wi> (Kmoo(um(anTiiEJi|iN 

j , 3j4 

I a. a . a. a a 
tv aaJiiMTifknariimojmoaq (umaq \ 

a. 5 

ajma(|Ti?af]of(kJiannm asin 2(jjin n 

q.q/q a 5 

asm(KiEJiiKnasmaqTiaaio?acia_nn\ 
009 g- RS3^\( 

cr> 
aai an asm 2 (Ki ^aaoi anaqotwiO||anasm3? 

/ a. a 
aq arm ti ajm o fkJi \ 

ÖJ % V 

asm o ~ji .-kji _jm (Bi iian asm \ 

J «3 

Qv/ a 
n ieiaqoanaLnn-2 ? oannmaq^ \ 

a. 5 

Ti ti (kn _-fk*ai aan (in o 3 (Ki n \ 

a a. .oas 

o o on iinn aq aai ti ooi aai o an aq \ 

a q a a 

asmim-jmoTiiirmmfyiaiajviflvJi^i^: a 
o asm \ 6-* os nnimn oraal anain t arm (Gun) «](oi2(LnnoTiiinj-q' oiamnnnaJilimncEJiiix 

O- / O (3 

*»o\ an ajui ïcin ooi (301 ui o annn (Kin (uui mïi \ 

i j ^ & ^ 

» O. 5 

ïfïji "V I (Lflll iKUna/l KI (Cl 2 (KI 11 \ 

Q / 5 

a-ii sol ( -Ji aan o t arm m om 2 min o in on aq \ 
^ CO 

O/ Q Q. Q 

OTiiKiajuiajiiuiaxuqaxitknjN 
CO d" 1 

(UI SI TH (Cl (UI (ISYl \ 

a. a 

(Ui tiiom isinan/i \ 

-^ J 1 1 

C5> C?^ (X Q/ (3/ 
onon\ CEJ1 arm £J1 (ITTl 0T1 QJUI O (kil OOOIN 

a " 5 a 5 ) 

(6(UUi"N ajino(in(i-n(Kinin.niinazi2(Ki[j\ 

o » 5 

aJuikarkninaai^amoannTnariaoi _a\ ■mi !ïji ia» ? aai (kil ooi ajui ojm \ Q / Q (KI (Kin I O (KI 11 \ 

K 3ö^ «4 asin (Ki _iïi o ann ? Kin (ui V o a a» 

fcATnjOKO(KllkJl(Kin\ cl ?(iKOaqikJi(Kii]' 
>g^\ tan o o (kii «ai aai in ooi _aooi t7ï (Kin ij \ 
asm a-n ^ tm aai ann an an 3 an 11 \ 

(Ó)KL [ J| 

(T> OS 

KI UU) (KI «1 (Km 2 «| (K12tO(UI!kIl-*ï| (KI (KI ,J¥1 ifl CU] \ 

Q Q. / Q 

anniKi^aniUia£iri«q^anj(a£i > 

Q 

(kJ((iniin2Ki(Kio(kJi \ 

I Ö s o Trpn arm an : o 001 : 

J Jco aan <m'pn\ (Uin O (kJl -Jl 'gtf ïuickji n an «q .o/ 

: arm (kil na ^ji au azi sol \ a 5 

(Ki «n (kil „aki ann an (uut 2 (Ki 1 \ 

. a 0/0 a 5 

iinanji2(uiO(irmanm^2?ajmanjar|ann2afiaq\ 

. Q/ / O Q Q. Q 

ann azi (kmn I tui ? o (kn Ki (kmn \ 
3 ^Od 

Q CL / Q 

cui na/i ? a_nn ajin o Uui ? 

Q 

(üin^om animn ooi ki ij \ am<3\ CL CL Q/ 

aam armn (ki ajin o ikji o : aiui ann rkJi \ 

o cl 5 

(UKEJiaxi'Hionn «xi 2 (Ki n ^ 

Jd l 4 
nnnn «1 ïoitui mv\ aai Kmaq asin w é an \ 

/ Q C Q 

mm «1 aan 2 (Ki osin an au o ana api 11 o ooi \ 

z I O J I 

/ v v CL Q 

(Ui iui nriri an ui 2 aai Kin an Q 11 y l<^ <ia (kil > ai oum tui Kin anji ki n \ 

/ 1 o o a a a <3„ 

öoi ajui (M asiiï t _Akj) ik ui an n as an n mui \ 

5 v 

o nn (Ki (kil aai nn o 2 \ 

"SU ( 

00, cl a as 

'osman 11 o an an 

~(X f . I Q Q 

2 Ki on (nui (^c (eji uui «n ojiii «mi \ 

. o a 
" 1 301 ie (ui tui ki ki on ooi oj m nnn » asm on 11 o 1 
ïsuO | 0T1C.\ «1(5 

aai an ii nnn 

o .. 

EJl (UI (IK £UI (KI K1J1 \ Q O O CL Q 

ajm(o?(kJi(Ki ?ojma<i-jm^;ajnnoui \ 

a 
(umajuiaqManjia(](inn2(Kiij\ 

a» a 5 

an aai arut a-n urn aai o as a;ui iin a-a \ 

o a. 1 o 

mm ajifkJi jt(ulCT(kJj9fl^aq en nnn aq\ 

o /O 

axi axi asm ki _ji aai na 

o 

001 ann ? o an ki nn \ 

\ Mi anirv>\ o ki (LJi (Ki (kil (Ki(injiikii^ianann\ 

5 

an (ka o on aai aai an n m an 2 ati ij \ 

O Q . / S 

an tji on arm 3 (kn a-n jlo af] asm aai (mm aq \ 

q o . q o. o 

o ooi ? aai TJKUKUUl asm _jm annn is, oji \ 

q>o q. o Q 
nol nol o -Jin (Ui o oq (kn 1 (UI (in aai o Kin on it ann 

CBJOOil ann ann \ 
o oum mi o nn aai ann ann o asm o f 

arij) \ annonc, (6uun osman on 2 on anji» aai uu on armanjj\ a a 

itji'kft 

Q f an mm on onriïi ai o aan in an asm 2 an a q \ 
a Q : Ti an aq o o ? (ism wi an aq 3 nn/i > \ arui irui a_nn ;qji ? ui as») \ trui a_nn ^1 m 
c 

?0JL'1 O (Kil] Q. Cï> Q Q 

a-Ji auiannikJi ?aji'i o iki, rm ium \ ei "« 1 a'innn lyi cd» aiTin o tu ojui aai \ 

CJ ^ 

O/ O 5 

ajinan swi ? win anan oiui 2 (Kin \ / o 5 

(£j paai (Ki dn a/ui 2 (Ki ij / o a a 

«m o \ ojm o ojin ann oji an iq oa ui asm \ o / 
(in (Km _^ajifi aiui anrv-in »ai aan uu ui an ïq \ 

ojm (oj tui asm t mm an aai 3 an ~m ei on osm a-q \ 

o. Q 
osm dn » an nnn 2 a-q oji asm \ 

/ ex 

O O on aq o mui 3-j on n 

ld ^jJ 

/ Q Q 

430 \ QJin o ajin aan tui o aq 
aq (urn on in o mui an 

| KI, «U l 

1 

o tui j] ojm nrï an (ia o ana^ 1 

ui asm on o osm 1 q n 1 aai n \ 

** l ü CJ 4 
21 an an (kii ku) e) asm ann n \ 

( VL.JJ J 4 

O O Q Q 

«n tm » an ei p asin, ei on ei ann aai asm ann n (ka in aim (kji ,1 
^ I U 4 <^4 a as 
uu on in o mui an o 2 \ 

KI, KL, 

Q 5 

e2tkflann(knajmeiian(ism.ana/in2aniq^ 
J ^ I 

Q. Q Q 

(LClO0I¥4.(t l 31flO(t l ll \ O / s 

Min o (kji asm o QvTi an ayi 3 v an (tn tkii asm n (kji an 
jl dJK | 

ain o » nnn o ? urn o aai 

ai asm ,j osm 
J è 

iwi aun ann an o-n (Ki [) on \ 
CJ ,,nn l^crR 
o po puin o p tuin tui p <^ / s 
ojm ei aai aan o anaq \ 

m (d 

cum on (01 osm ,j osm si (^onnn in Ov tyi \ 
o r f Q C^ <X Q 

^^ x o_dk? Qjuuin (Ki a-qtkij Ki^a^in o «21 \ 
ojm mui osm o (Wi -*aq o 2 kan 00/5 
(Gojun o(Kij|osmo?:a^iaii(}Ji(cm .iqaq *r\ 

a 

V" o aan osmo?:on(LCi(}Jiomi iq an 

asm an ei 3 an aan P 

ex 
1 o qji ~*ajin 01 
aiL, J 

Q 

ann fka oji ui «o 2 an oan ? turn (ui ikji ? «in nu . 
ojui o qji „*(uin 01 (Hl \ art. 0KM1 \ 

non 

ü Q 

g/g^\ onn in onn ti aai axi orui in t onn tkji : 

/ .<2* 5 

ojin os aai ei an aai 2 (in an 2 \ 

a . o 5 

an <w an oq o in ? mui omi a-q nn asm ann .Jin an ooi \ 

O / Q 

turn ui on Mi 2 in o in » om ok (kji mi \ 

Q 

ui (ka ann an asm osm ei \ 

a 

ojin (eji a-n on aai o 1x1 -^ 

Q 
S)o\ ^^ 1 a^nn n o (kn oji ann asm ~ji asm an ei (kji an oxi o q a 
nnnn in oxi is, a\ii anaonj) 1» \ a o a 5 

on/KKiaxuionin > urn 111 jon urn \ /(X 

(oa-aiann 

o 
1 ojm Ti f m 

a 

aai aan (o oji oq ui oa n 

J ^MJJ 
fkJi an aq nn inon in urn aq on ru n nnnn 

OC3> Q N Q O Q 

onnikiion a^iojui an in ui an aq mui ei fkn n 
inn on ki ; 

^ d q a 

om fkn ei o ann au h] o \ 

uu an (kji o an ei 2 o-ai aan 11 1 asm arm o on (kn ui o (^ 

CL. / • 

o ui ann 'Mn cum an osn\ 

Q I Q 

^ in osmijomKiooxiaqonjiniMm-ifl» 

q/ q a. . . 

asm on (Ki ^k(Ki ui in ann o oq o \ 

o a 

(X 5 

in asm (Ki ei on (kn ri mui an ann? 

an arm(Km3Ji.jmoTia-q(kn(Kiii \ 
Q Q a 

ojui ei «on «n m om (kii oji^ o o asin ij \ OO CL JJI^ 131)1 (UIT) ló Hl 301 H\ 1 

JJdó d 

Q O 

Kin ii ojui sol iq 'Mi asin n 

Q O Q. 

CT1 KI (Kl!l ' (til OJIOO) ff] Tl ujui mi j 
d ^^ I J . a o a. o a o > (kui ooi bi : bi cm o tm aoi a-n _^cuji (Kin \ 
/ ~ Q 

( <l Jl rui l/Il O Tl I fc] IOR 2 Kil > 

w ( , 

. a / o a 

«™ ajinifcjioiiii?ajinannoTnTn(Ki_iA.a-cinan 

Q Q 

o ra ra ti i ; ^ bi 2 o ji asm (uin ki Kin 

OSliJKL, 

* a a cl o a 5 

(K1I1 iBl Tl OT -Jlfl O O KI IE] (M ^A. in 

Tl ÏSH Q asin Tl asui imo nno|\ 

asin in asin, m mi rui I -Ji (Kin asm 
Jj Jj ^ (KL, 

CL O 

in isui a-u o o ti onn \ 

Q. 

Ti asin !K\ aai mui on m | \ 

CL Q 

Ti asin ti asin iq o ooi _ji asin \ 

„ Q ( 

as ann asin ojui rum B] on axi o anao n o a 

IS J [ Cl 

a. 
aun o ti mi on o (Ki : 

o ,- a o a 

6 ^ o (Ki (wi -Jin nn (o ? tuin o -dnn cm aai ra \ cinm' O O, » Q If] (KI 1 «1 Om O Tl (KJl (UI KI (ULK111 \ Q Q. Q 5 

O o mo KI Kin afin iei ton ? \ 

Q 

o ciiin asm. aan (kji _&; o ikji : 
o cl a o 

(Ui (um o tra ra aan ra jq (Ui kji \ CL ü on on onn tuin aqa.Ti on aan 2 Kin \ 

o „ a 

iui tui (kji rui urn aan n-n ra \ 

J ^ J J| 

Q 

o rara ~rm .ui ti kïi ar ui aq \ 

2 ü J d 

O Q. „O a (um os; rui om asm -jri as o ra aiti nnrj rui ooi \ 
a cinn ui mi • 

ia, ji •» a (Bi n-nn on ra nnnn ^r e o nnnn \ onn ra n aan (S|o) ^ CL Q 

nTIOO] 
JOSL, a (iq ra : onn ikji : ooi (kji in au o Kin bi \ 
ast, 

Q Q Q on oxi nn ki tui ikji tooi ti ti ibi (iq (Kil 

Q Q ld i !3dl' 

Q 5 

ra ixi ti asin (ion rui fin nnnn 2 on ra \ 

> I CJ ld 

(Ei (ra? on aan o ranorifr 

o Q 
on (Ki 2 ti ooi m asin ti ( rum \ o a / a 

(i-n 2 ti «m oq asin ti (Bi rum oa\ O 

oo] (Bi (Kin ra o Lkw os \ 
J Cd 

on dfui ki iiq ra Ti asm \ 

I ^d J 

o a o cl 

ooi ojui (Kin asm nq asm ~nii o (iq n \ 
ast, J 2l( 

Qv o a a a 

(uin o a r inn asm ckdi ooi o on axi ciq ^Jko a^ : 

CJ 

o f 

ooi (Bi «ai ra o (Kin as \ 
J Ol 

q. v v a 

^ on (m2T]ra nq(umaaiiraanann2 oasm\ 

o / 

tui (Uk nnnn ti na Kin at] (monqKin aj]i asm rin nnonn (Km (Ui a a s 

o asin ? aan ki ooi o (IJl on onn \ 

a 
(BI O ? Tl O (L3v Tl 0Ra\ 

a. v a 

iq tuin (Ki -Jiri ti asm rui ki on onn 2 o asm 

I J ■=> ( 

Q c / 

ajin aan ? on (um o ti ooi ann \ 

J' W o 

ok aaTOKm ooi (^ru ^ 

non o nq (um ti as Km nnnn \ 

O Ó 

q q. o a 

ojui (B) iion on ki ; nnn ooi : ti onn nq ooi (Ki ~nri kii ooi CL 
n-i\ (KJldflil on ann o aai nn (um \ 1 a Kin o ra asin itji on o^i 2 rui n^n \ on nq o nq ooi f] rui ra o ooi i 

ld Jdl >3 

Q 

Kin 
(XI asm ki ikji on aan an nn 2 o on oq ? \ 

Q Cl. 

ooiTunnaanoam-jmooirKiiN a o c a 

ooioiin?onajuiasm-JiTinqonnTi\ IS onn o n as ar C 5 ! ) Q. . 
(UI TD (El (l-fl (El (KI (IST) il OJI ,^)k u 

Q 

asin on (Ki ia (M nn in (Kin t 
(ai ( J 

. o a. a o o 

(un ai in ui -ji oji aa cm ? (Kn a-n rt \ 

, Ja \ <A 

I Q Q 

oaji o o un Mi : (uui ajui : o an ajui 3 oji ra o (Kin Q ajin ioji un nu anai aan (uui \ ui \ o aai aan aa ~an an aai jdi aan aai ra na \ 

d ^3 J^ "^ 

Q 

ra oji in arm an aai on aan on aq aai an \ 

I ld 

o s 
oji aan asm aai onn aan ~nn ai an oji ra \ 

O / Q. 

on ajui a-n raaan in ra ra ra»o ji an n \ 

I J 4, 

o. <a * v (3/ 

(uin oji a-n rai ikdi oji au ra aa o a^ji \ 

o (èi ? aai o i' i o ji ai 

aai !kji asïi o aan o na n \ 
J J «O cJl (Ki (uui aa ra. ai (K) on (Kin ra,( ui ia tui \ 

( J l o 

a„ q « <x 

aai ooi (Ki ia aan ra an o g&ji ari aai a i 

(ra ia o ik] aq : tui aa raaa \ 'O i on (Ki : m \ aan oji cuui an an 2 aa in aan o aa ra \ S' Cf ü 

Q .. / ra aan aa ran ra o ji ? : uira aa :ian ai nq ?:raraiaanj)Tiaq[] aai an aq 2 nnnn aan ann aan aq an nnnn aai n \ 

ld GJ 03 d ( O) 4 

Q Q . 

ra aan ? ia aa aan aai aa 

S J 

O. / ..O Q 

aai (o 'Tui bi ann aan aan aai o a-n n 
^ O! cJ[ 

oji aai o ai aan aai aan 

o 
o na aan _*(ki : an aan oji aan i 

( J 4 

Q. Q 

(uin an o (wi ran oji m aa raaq \ 

J J$K 

o c>/ / <a q 

aan o rui as aan an ( asm an Lui 2 a q rui an ji ra aa n 

°|G M 3J) «4 
o ra anara n o ra ciraaaan n ^ («1°) nmo\ I f £>«■ 

ainn an ra o annn aan aan (oji an aa an n ra \ 

o 
oji o aai ra ai q ji ra aan aa aan aan \ / o 

aai ra ai oji ra n 

^ Ö 

a o q 5 Q aai aan aan (un ra an ui aa ? an i 

^Vdï I 

^ o a a. 

aai ui tji oi ra oji -üwkji an n \ 
ai J cJ| 

Q Q a an ia n an an ~nn , an ui aari t.1 an ~nn ui 

Q. / 

oji aan an ra nnnn ^ o nnnn % 

o a 
aa ia rui ra aan ra an n \ 

J J KLJ 4 

Q 
oji ai o oji _Jil aan aanai aq ? \ 

/ Q Q Q 

o [aai aq in an cun ai ra ra ^ an aaTnn 2 ra a t i 

/ Q Q 

aiaa^n aan ann : aan aa ra ra \ 

an a-n 2 ai ui a-n oji ti an aai aai ra \ 
( asi_ra (kl, 

a o o 

ra ra ra ra ra oji ? aan an aan aan ^kin % 

o a o / os 
ra a ji ? aan ra om aan ra an aq \ 

\ J Cb (d 

o ex 
aan ra ra aan -JKiai aai ^a.a-n ai 

J JfoJ 

a . q 

ra aan aai _ai aai ra nnni aan oji aai \ aa aa n an aa ai 1^ ra \ 

Q aai an oji un aq ra 

ai 3c$ 

a a a 

acui ra ? an aai ra oji ra aai aq ai \ 

ex ► o a. o 

ra aan ? ra aji aan ^Jkaan oji aai ra ra oji oi ui \ an (M an aan ? ra in u) an ok 2 ann \ '^ ui aq aai aq ae: an a a oji an xi aai n 

d d a I 

a a. a a d 19 ra aan aai aq ra 2 aa rait ra oji ra aai aq ai \ 

J [ 

a o. as 

ra anji nqojj aa ra^aan ra <£) 

a / a. 
ia ai aan kii aan aaii oji an n 

JJ j4 

a. a o o. 

aai an arui aai oji ai aan an tui \ IX) un i ojui 

dl N Q CL 

(3) o ) on arm 2 onn on aq 2 in rui 2 um as; aria ia 11 \ 1 O CL 

hui an „n.ai Til aq (jji «1 a ojinj 

i o nq arm aan ; ai a-n 2 11 1 o o ti \ 
j/lXj ml, [ ^ 

Q .. O 

rui anni am o mn an on ? aan o xci (Km ai u (in a-n ij \ 

Oü 

o oxi on qoi 2 cmn on t; ti o \ 
I CJ I ™ «?,}\ ti asm an on as; nn ajui orui an oq onii ? \ 

OO Q onn ti aan un an fi ti o o 01 in asm an n \ 

CL O O O S 

arm an in anaaan d asm ann at] rkJi ,jia 

cl a. 

tuin asm nnn ? in iki 2 in asm aan on n 

cl da on aan an ? um an ti 01 iqaai asm 

/ o 

(um eji an ann aan an an a-n n 

o a „ 
arm on on ann urn ui o n \ 

^ J Jl , 

O Q / 

ajin an an (Kin 1 asm an an um (eji on 
(^ J[ ca 
o. q a Q 

onn fkJi in t asm an an um on a 1 o arm 

Cl O O. 

ann an ann ? um an a-n" os; onn on n \ 

Q d- J \ 

-O. 

.. o-q os; onn om ir 
^ ^Ö 4 

/ Q 

anóx um o ie nnrin ooi an ana an, f) o %n \ £<3 

q a o cl a ^|' an urn an ann ti on Jiia an on .-^on ti o 1 \ 
kl, ast, 

* q a 5 

ann wwa nrn os; ann an an on ? 

J K 's ( ) rmnn mi am o an on n uua : o, o / q <r> a 

tM ann ann oji a 11 in ieji o on on o \ ^- um an 01 ann asm o arm \ 

o a 
an an ann nn o „nnn ti ann \ 

J \ü \ J 

Q Q CL 

um ann as: on un asm nm an m o \ 

o 
1x1 an on an nm an o ti 11020 nn an 2 an -Aar»} (eji 

cl o a a 
(JvJi oan o o a-nrtJi _n.Ti \ Q rSjoN^i^x (uui ajui ? an ji on a Q l 5 fKD ann o an as; asm o an 1 >• '21 

d" ml, '^ 

/ O Cl 5 

nnrin on lyi (En nnnn ann an arui af) in \ 

[j mi 
Ml I um aqajui asm an an ~ji asm am an a ti nn f) \ 
o a 5 (En o (kJi fi an an 2 ann ann inn 
II I G» an arm a_n -Ji a-n ann arm ti ; an am 

00 Q 

asm ann 011 nn ^kam o on os: : 

'S n? J (m^\ o on as 2 ann (an as; ann \ 
J [ J 

an (um asm an asm ann anji ti rw o 1 
«^ Jl 

Q. Cl 

an asm on asm arui on an um asm ann arm -Ji on aq ^l 

. o 
on (k.i 2 a-nn asm om ann arui in \ 

o 

an nn 2 ann ; um on an : asm om on ann ieji \ 

( q» J 

<r> a o a . 

ann arui ti : um ann on ojui an an arui o \ 

J l öa r arui on [j ■ um on asm ann on a arui ^flLon o an in 

q a 
(eji aun an ui ceji an o an a \ 

/ Q Q 

an um an an on an anaa x ii n o o \ 1 o ü £ï 

laoJiar 

a o- on (Ei 2 on an asm arui on asm m\ (O aan ? on onn 2 on on ann \ 
) 1 <"j! 

.o / . o 

ann on on aq 2 an an ti asm aan on 1 \ 

ld [ ^JJ 4 

Q Q Q 

an (ka ~n asm on iq an asm m m o ann, on a o an \ 
a on o ann." . 
I ó \& oa on o ann,Ti o [ annn ann \ 

a Q 

<u\ o nn jl ieji arui ? ann. ann a ninni aus an \ a 

ti ann on aan on asm as aan axi aan an n \ 
J>ast, 1' 

on a/Li an an on o asm ~nn o ojui an an n 

q o o Q 
o on onn asm ai n on _n.un an n t 

nn on ? ann nn on asm mn as: an ji (on \ nm 60 (<3}0) (K] 1UUI (KI (10 0Z1 onJI (15Ï1 (KI \ 

/ q cl I ° 
ei o 9 asn nnnn cum (uui 

/ Q f 

anji (Ki L3> (in o araa.Tn ei nrwi ikïi \ 

arn an as l nnn am n nq axi «1 (Ki 2 (kji ckji asn as arm I (ia \ 

o 
aq ei 2 !kii axi axi n un an (ion \ 
dl ^ ^ Q 

<mtj > arui ? nai (uui (ui axi axi ï nn ojui nn (kji un rui (kji ? nco o a-n -skin \ 
( ai (KI 0X1 O OT 

ld 
V aai si \ Q 5 

(in (uui aa asn uui un tui nq <tci nq aa \ 

I O 

Q CL n axi nnaxi y 

OJin BI (UI (KI (1 O (KI (KJI Hsl (] 
Ofj CUUl : OSnaXH 

(kJi(Ki~nn 

3^1 Q Q 

ei asn (oi nq un ; asn ox| on si onji ? \ 

o. 

ei (kïi (ui (Ui _Ji (kji (Ki ,jïi nnn 

arui nnn on un om o tuin (kji t,t (Kin anji o on „ati \ 
O 

CL O CL ,. O. O 

un on arui 9 tuin (Ki ~fn (um a-n nnn nnn an o ckji \ 
) Ó ^ü 

CL Q 

(um on on un tui (ui in ^ 

o / a CL Q O 

ot)(lm\ aaiaao(i>Ji^aa(^axioTri?(miTn?\ 

o c> (uaaiui si axi axiji annn nn oxji o annn aai \ 

q / a q 5 

o on o-n 3 ajifi nnn asin om (kji (in axi \ 

qo cl 

(kji aa aan on ~n.n nnn nnn ojui 

o o Cl CL Q 

an un (kji on o ~Jn (kji o -Ji (kji aq o on ckji 11 \ 

o asn ) (ui (o tj o in \ 

o o 
un oxi aan aan nn tuut a-n n \ 
ft (KL,(KL, J J[ 

Cl Q / 

tui o a-n nnn asn nn o yuu\ (ki \ asL,- a a ^cf fej /q g?!^ 00 O ((kji (Ki aai (isnn(Uf|(KJianncLJno(KJifui(Ki~fnasn\ t> ^ ooaaaxnoaruiriaanN 5'21'y ao o a o Q (61 o ) « \ an (kji 2 aai -Jirï an an an om aan an ~m (KT) n (kjj n asn n 

/ a o q 

(KJI (KJI OJUI (JKJ1 OJUI OJI OT) (IJl O —1 11 \ 
O Cl 5 

(uïi (Ki o ,ji aai -Jii asn n iq n^i ~nn ki m aai \ 

J dJ I d" ^ 

a o 
o aji ? (ui an in ? am (u an 11 \ 

an axi (Kiji si (tJj ? (ajj (Ui a-n a^n mui \ 

tun o aan o aai arui o fj axi n \ 

q. o o 

(uin (kji (ui a-n an o an (i \ 

<^ J cJl 

Q 
(kji tui asn (KJI Tfl TT OTUr (UI \ 

s ö J 

Q / Q * a Q 

nnn aa aa in «xi oq ti o n aq axi axi ^n Tn \ tuin in ? \ 

Tn o ? o (is o (^annn (p \ 

„ . a o . 

@am\ tm\ (kjkui asnojnTn (Uiarui (Ki\ 
I & < tf ml ast, 

a. q a 

axi azi asn n ckji _Ain a_rn ckji (ki \ 

q o / / Q 
ei axi o asn aa arui (ojj ajui \ 

q . . a 

ei arui (un mi o arui on asn \ 

(in GsJi (kji o ^ji aa ~m arm o 
a . . o 

(ÏÏ1 (EJl (£JI (KJI ■ 

ajn (kti nnn ? (iji tun nn axi axi \ 

O Q Q 

o axn \\ asn to axi ikji an asn \ 

dJl «SL,nm^ 

O Q Q Q 

oxi asn on axi (kji axi ajui asn a;q -ju Tn (Ui ~ji to \ 
^3 3 J 9 ^ 
^^ (kji an Tn acn to azi rui un ikji \ 

a ' Q 

o asn nn oxi o nnaayi 11 o ayi 

q o 
am ckji aai (ui asn ckji ui aa \ 

aan Tn o (kji ~m anain cnm in \ 

a Q 
an ajn ikji aai aji asn (ui aai 

/ a 
mi on aq axi aa ti (kji an ojui \ an oxi aq Tn uifi nrq o (ai (kjj. \ ann ö Tin o o os o ~ji ooi rui ^<u\ \ 

O- 

il ; . i •qoaiananrjaruiN 

Q Q/ 2J Q aai ann ij asm [| an arm o annn aai annn ax <p ananruj ri \ 
pp anrKnonannrKnanfr^ofannnoaiN 

Q Q 

nn an an iq ruin rui wn o aai ^u 

Q C\ / 

aai oq ti rq tui mm om o n anaai o an on (Ki on Tl an ti aai n 

o ' Q 

(eji nn oq aai m Tin asm an ann asm 
(^ra ( asu, ( «si, 

a / a 

ann ti ojui rui an aq on aq rui an n \ mOTi o 

an ojui an an: (kji cm o asm \ 

( OJ °^ '^ 

Q Q Q 

asm nn ~jui aa aai an ajui 2 ckji _aos; ti asm o \ 

fó 3 CJ I J 4 

urn (in aai aan (o annn ti cm m\ o araaaan 1 \ 

V j «^ SI 

^ (En anji in aai aan ojuj nn o (o \ 
o aai na (anaannn ti clsv «vi 
rum an (Tui 2 nn an an 1 o an (ka .jiti ru \ 

Q Q Ck Q (3 

asm on ti aai Jkann ckji nn an aai n \ 

q o o Q 
aim co] (E) in an -jei ui ? ajm i'i ? \ J \ 

o (mn aa turn CM o an rkj) 2 na (kji fi 

CXO Q 

aai an on -Ji an ckji asm ti 

Q Q Q /CL . Q 

asm oq annn 1 cutti (jki ikji on. on o \ \ (Ki annn ? cutti uki ikji on 1 

d-CJï O I 

q / a / .. a o Cr i_i 
(ka I ann rui 1 an arm in k asm oq ann ckji ti ann \ 

^ 1 O O) Q a cl 

®\ (kJIO^Jltl fl-HTlCM -JlliaaiO/(KJl\ 
' J ((KL, ((OT 

an (kïi (kJi anji in o arm ; an ann 9 

a/ 

anji an nn (Ei (ki (kji an n ti o uui : 

ti an o ti aq o urn «ai aai ti n (S]aw) (an oq -ki in (Kin on aan \ 

da o 

Q Q Q 

asm (in ósm o an (kji in (kji _^oji on 1 \ 
6~ijuai asm (in an (annn eins 

^ d" ( \G J 

asm ann an ckji ^ruin an anji 2 on re ti (kji n \ 

I I "3 4 

o tui o anjj arm aan run ? ckji ooji aai cirui aai \ 

asm a in nn (kji ^Jkaai axj n o (kjj tiji \ 

a Q Q 

ikji asm on aai -Jin in aq 2 anji ? an an 2 anji ? \ 

o an o aai o an nnnn asm f) (kji n \ 

Q Q Q 

ajifi an (kji [] (kji tui arin aq ai asm n \ • 

^«ill«i, d 4 

/ Q 

o (kji (ioji ojui rui anji cui : 

q 'a. 

asm, aaji (kji jio asm o an an \ 
J CCl «sl, Jra 

cm(KJi;onnoaaJi(E|aai(KJi?\ 

ojui o in (kji ei ~jj on (-a ? cum asm an 11 \ 

rui an aan an aai rui an ikji ^Jkannn an a^i o annn aai \ 

O J ( & 

Q Q. O * / 

(kji oq annn on aan on an on on \ 

au ^1- ^ 

arui o an ~&(Kjj an rui (kji asin ann anj n 

a. <z> a o 
(Kil aai as as nam ooi _n «q (kji 

z GJ (J 
q. / o o ca 

cu in onn o as ti ) ae; o k^ikji a % 

a . Q 
arm an on oq nn (kji an as 

...Ka 

Q OOO Q 

ann aq ann «i nn (kji aq rui an (i n 
^ n^anKL,^^ J( 

Q Q C\ 

aan na aaji ? (kji aq aam an nn 

o ^ a cj 

a cl Q an ann 2 an aan ann (ki n ckji aq gji aan ^nn om 1 (ki 1» 

I ü4 3 iL ^4 

a o a a 

(kji oq an (ki 2 aai an an aq ai) o ~n aan ^ji o axa as] 11 \ 

«j \ nnnn an a^i o annn aai an an aai \ 

( cui asm o o d-1 o «q «cui \ 
^ iki, a (•6)ann> ann / a o a 
o aan Ti cui'1 nn o] an nn \ . 

Q Q 

aai on on rui non a as; ni 1 asm n \ 
J/ ^ J 4 

ckji nnnn an (in ckji mn ann aan ? \ 

P ' 

aan on asm ann mn an ckji ~Aaai ff ui ? \ 

(tq ann ^tnq o aai ann o \ 
a o ann aq sn 2 on ti 2 asm an -Ji a-n o -dktmn aq ann in ann 
( ^ ^ 

<uui\ rmn cin n (iq nï o ei oq cm (_Ji \ o o ? cum cuLJi i cum o ? ei a-n ckji ij \ 

aq 8vJi 2 «n ' . . . 
I ( ^ ^ 

«f. dlJJ 

cuin aqn o ojïi ^ an o anann \ 

Q Q 

[kji annn nn on «3, on araaaon n \ O. Q t^ap mi 9 ajui on j>a ,-J] aq nnnn nn 03, an \ 

Q (3 

(Kil ann ? ckji o ,-J) a-n o as; aan n \ 

o 
(Kiann?(tii(KJiaaiianoo(Kii(|\ 

oo a 

ckji aq nnnn on aan ,ju aan ? ann in \ 

dr cj I »- 

z' a q 

o urn asm uinannnn un 03, on 

o . o / a / 

an ei -norm aan na ckji 'ion aan nn aan 2 aq ann o \ 
J Jim^ (kt, ld* 

ono\ an nn ei aai nn (kji aan n asmaq asw\ 

o . ao o o 

aim aan aai aq an ckji an aan ? \ 

J d *■ a ^0 1 

O / Q 

(O cm ei aan an ckji o -Ji aan 
ü/ q .o o non ei rui aq nn (Km an arui ? \ 

^ d O ï 

O ü Q 

cm ei (Km tl (kji -sikTn ajin as; \ 

" mi , 

o / o / o 

aan tui n (Km o n ei nnnn ann an \ 

cJI Cl CJ ÜJ 

/Q Q 

asm l/i-n nn (in cuui aq tti \ 

ö*^ d 

(?■ Ü Q Cl O Q 

arm an il ckji ? ajin an annn ? ann \ 
al a Q olui ann tm ann ? ctsmn ckji -Jknn nnnn na on ei nnnn aan -^ s 9 

'Sjorrn)™*™ anei?ano? Q 

ei ? cm o ? ann an asm ckji an Q Q Q /■ Q Q 

o as. ofiJi nn , anq.T; ca an \ 

IL, V_5 Jj aan o an il ckji ei ^J] a-q ^a,ei cum ann ri 

ckji aan (o an ann 2 aq an as: in asm n \ 

q n 

(Laananaxiaqnnanau 

.. q 
ei in ann cm annn tuin aan aq acui a-n i 

!5 I u Ja J 4 

/ a. v / 
o rut (hq ei ckji ann (urn an n \ •3 aan (te / ] 4 O Q ei o asm aan ann ikji \ 

O 

Q Q Q '^ cum (osjj asm ij aq 2 an an an ckji ^Jktinn acui en (annn aan ^> 

33' ~ o . o a / 
I ckji ^.nii a-n aan ann o \ 
a-n^ inn 

aan o -Ji ? (ï| cum kinn.nnnn nn 03, an 

1(1 

:.i " c*> a, q 

non cm, on cuin cunn ei , aa \ 

(aóin 

Q 

(kji aq aru nn asm ei aq ann tl \ ann aq an ann ann mu an asm ajui \ ^TJl Ol ! 

"5' aana tuin ei aan an aan |oi ei nn on » \ ei nn ann .1 • 
JJ 4 (Oi kv] ckji a-n o an asm \ 

a a a 

aan o aan asm ~nn o aan asm an asm n \ 'ZJÏ' asm an asm n 

G)^ 4 

/ (X Q 

nn cm aan o aq ann nrj ann ? ann anij ckji an aq m \ O Q 

asmonn 7 ei aq ckji cum nn nn n ' ckji ani ra nai (aj an oj) asm \ 
CKJi(oi(injinn(m(incKJi2 0(in(KJi2o\ nn cm an ckji 2 an an 1 

a / a <l 
asm o nn nn ^Jkto (m ann an \ '00/ a/a j 101 cen acui ^Jkumax: ca on \ 

^tuj o nn (ui an om o ckji ? \ 

o 

(Km ei asm ann as; ? nn asm an ö in 6 21 n) ann TiïanniE] Kiann^uasTi asmn\ 

(o ii u in 'Uui 'm aai) an Humana ai ojui 2 axi nnnn \ 

a. / 

imê, (UI Kï] 11 .O 2 KI Kin T\ ff] (Kin ~*^1 \ 
O Q Q 

11 KI Mm lm (inii «n ann in 

o 
(Kin o a-n an cman ajui 2 «a nnnn \ 

au] iq aan in 1x1 o (kJi ~ai in aai asm 11 

q cl/ a a 
Ol Til (KJI „* (Ld axi ui asm \ rui Kin ti Ki m (lil Tl ti «sin \ 

(wi Kin o n-Ji kt m l (ui \ 

^ a . q 

ba ann ? (Kin an m ii an «n «n nrn ki : 

ï dl ^ 

a / ü o a 

m (lAaarnn us «yi i ann, nnnn ti axi oa o ana arm n x\ <mS)\ (ui ui .11 ki anan an ui ui 1 nnnn Kin 

' ^*^[a I va 

CL Q 

ff] ojin 2 on ? tkJi tmn nn ? mm on ti ru n \ 
ann o ti ? «sin on ? «sin on ? ojyi «n n \ 
o ki ui o lm on ti 2 «n ann m\ 

d""»!U ld) 

a a q 

ui o » nn ti ki (ia ru ? 

am '30) ti aan -4.T1 Knn o ti ? \ 

O / Q Q 

ann ion asm ! ui ? am 01 ki in n 

on aan ff] aan 2 ti o iui ru ui : 

a q o 

urn ui asm «] hti nn umnai cu> o annn an an an o 2 acui \ 

o 0/ 00/ 
«m^ an bti (Kin ui asm «Jin ui ti ru 1 \ 

a q a a. / q 

a n ti 1 , 1 y 1 %Ji -jm o ik ï o (Ki n \ 

o ^ü^ 4 

ajn ui kyi 1 an an ann _n,Ki ui ann i 

d! L 3l, 3 dl 

o a / q 

am in ui ? urn kh annn un ki \ 

<*$ ï JÓ 

IQ O- Q 

1 ui un an an m rui m ion \ 
° I 3 «. (o] ann ) axi on j| o ff] ti 2 «sm ui aj] «sin fu i \ on on ann 11 ui 2 ( an ann a-n \ a. O Q T71 »M\ aan an aan 2 ki am (kji an ikJi ann 
\ Ó J ■*, 

Q /O Q Q 

axi afin ruin nn «q lonaui aan axi us (yi anamji a \ 

fkJi aan o an axj n nn ann 2 an un 

o Q 

(ka an axin asm i (ka n ann o aan _n «q aru 1 

ui o an fu nm an ui ann bji \ \ 

o aan ui o on ? tuin (ki ~nn (asm ^ 

o ann (ann, annn an ns, dn 

o (aiYin Kin ckji ann ann a-n an n \ 

Cu. * I Q 

ff] axi iq Kii (aji axi un asT) d 21 an 1 Q ifniu \ an ann 2 an o ann o aan asm -Aui \ 

Jë J 
o. . a 

(Kn ann o ? ann on aan asm ki o an (kji an \ 

(KJi aai ui an axi as o an 

J O , 

ff] (kji o an (Ki 2 ann asm o aan cm 

a 
(O o rui asm as ojui as ruui \ 

anj 

a . . , i . a o q 
ui arm aan ann ^ua >oji ki ann _i.i,\ 

o an asm an an an ~an nnnn o \ 
^osl, 1^ JJ CJ 

a o a. 
an aan (kji kii njnn axi ann an \ 

o ^ 
ojli ff] o an ,0sJi an on axi rum 

a. o n 

ajin o axi ff] nnn ff] nn iq ui ciiu 1 \ 

\ m \ a 

a. 1 1 / a a 

1 m r i asu, 

Q/ O O tuin ann asm (ui { ann, ui aan aam n o aai in 1 l U]4>-k / :) CJ -Mi kji aq aiff] un 2 nai t 1 1 n 

In. n^\ inn o nai aai | a n as a 1 rnn n \ . a. ^/'"'I'l on u uu) -i.i.i] anrnnnn 1 1 ina \ 


5 <1 onn 66 (Sj nnn) rai O Ü Q 

O Tl 0X1 Tl I 

ca 

CL | Q o finnn (mn rui o ti oxi ti ikji n \ 

fe ca _J[ \ (ixi n on in 2 on os aan [ oxi 

ruin on acui rui o rum asin im \ 
^ JJ 

. CL O 

anri o oxi (tui aa ann _ji cinm 

J J u 

O CL Q 

as tui oxi on ooi ti oxi riï a on (m o \ 

/ o / a. 
aan oxi ü anaruui nnn arm i ti o ti on , (kJi o o a asin fi \ 

dij dl mj*^ 4 

o\ «n\ ntin o ann osin orui on (mn 2 ti o \ 

J^Jca I 

Q Q/ O Q 

on (KJi 2 ar ui ? rum ti aan ruin on nnn asm o ^ji > (is ti asin n \ imn e- / 
oxjn on. nnn rum on oitknusiy a y i? tumor ti o o on ? tuin o t \ a » / a „o o 

on asm as axi (mn i rui as ti asin n (kJi tmn rui ] ckji „^rui oxi o : 

( 3 ^j 4 ^j| jc\ 

Q/ Q » Q/ O 

arm aan .tui asin arn ck.ii ann acui rui fi \ 
ÜJ 4 

/ . Cl * O Q 

ajiUixiag:oofkjj?(aifkJi\ 

/ . o" / 

«a\ uu on o asm ann aan ti in tmn ~&\&Q 

I <T> / Q 

tui ckji ~nn axm ojui nnn acui rui on tmn (o ? aruj o ? \ J a nnnn on av;i o i nnnn axm turn on ojlti oxi o 
acui axi Jkann i^uj na rui osm ji a a/" a 

fkJi rum oi ti cm n orui ruin oxm rui asm / ÏJ' o on oxi 2(1X1 o > ■ Ua tx oxi on rum 2 oxi on nnrvaj) oxi osm i \ 

a o- CL Q 

oxm oxi on rum rui in o , oxi 

Q <X c 

«TA \ (O o ? rum oxm rui ti axm oxi \ 

/ Q Q _ Q Q 

(rui oxi rui osm axm (kil ieji i rum on tai ~ji osm \ 
^ CJl ^ J" 51 - 

(ruj o ti (rui on o cuui rui aq ? \ !3V o o 
osm osm : osm o xi cm rui o \ 

<^df 

„ CX Q OO O O 

nnn o on ti ckji ,jïi rui tui osm -Ji nnnn o nnnn oxi \ 
J CJ CJJ iVg) axm 2J Q Q 

ann ti nnn ti nnn ti a / q 

I on (Km onn (tui rui os au asm n ^ 

KL, ^ J 4 

CD* . 

6, aan oxn oxm ckji tui _jj aa -Jin asm asm \ 

ojui asm o tuin on oaj) ru anm o rui rui \ 
J CJ ^«su 

Q/ ckj) o run asm rum axm ckji ti nnn n \ 

J' J*K J 4 

OO Q . CT> 

OS OS 0OJ1 _J1 Tl O iKl on 0X1 il \ Q Q ^ 4 osm axi oxi ti o os on (tui axm rui ti ti osm 
cH ( «^ J CKJ] 0SY isin nnn i o 
aoji _dkosm osm onn ? cuin aa n \ inn?ajmaa(i' axm on onn ? o ckji ~nn on o on asm 2 aa _acui \ 

av o / o 

é^\ asmof] axi^jm2 0?ajmniittuiTiTi: 

r I I Q a / Q 

(3~aoxi «j ckji 2 annn : rui asm wn axm nnnn on axi ^ cJ At o ckji ? rtui ckji rai i^oxj rui onn asm o \ 

Q Q Q t / » 

rui on asm osm ? rum o rui \ 
*> J^ ast, ^ ^^ 

Q a' q 

arui o asm o ? on aan 2 ti o rui ann m\ asm rui oxi n \ 
^ \[ J J «si J J{ 

O Q Q 

o on asm 2 ann (kii «xi ti oxi ti \ on asm 2 ann (ko «xi ti axi " 

I _ <j _ d 

os ti asm il axm rui tuin ieji aa ~m o as ti osm n \ c> a / 

fi-\ asmaruKki^kruio (uirumcuii 

* / / a* ► ca 

rum (Ui t rrj; tx o i nnnn axm rum aan axm Ti \ di irn tx o i nnn Q Q 

o (tui on rm ckji (ui asm o nn axi n 
rmn(La(if]ooxjonajij2axi nnnn \ . / a 
o (eji | axm ti osm {-J\ ckji o n on cki o ruiaxi rui oxi a 

(030,(0 rum nnnn ra ax;i anaaa n o \ nnn o anji ru nnn ^o as ti osm n \ 
^,\ on aan 2 ti o o ieji on aan 2 asm asm \ ■5 rui rui asm nnn „Are fi o on n oxm o oxi \ o fi o on ij axm o axl^ fl#) ann o (in !i nfui asn ^ non o o o \ 
, Cd J 

Q/ I I 

arui arm, fm «in ioj o (kji \ ar 

arm ïki i 

Q a / a 
kjj (ia o asn [wi [asn tuui un arm n asn o nnn r 

o 

mn arm axi (uian n wi annnn n 

j Ma 3 anaa q o 

araai^ f] aan ai a-on ? on ooi ? un \ 

mn TinrjOO(isno^?una(uJj\ . 

tuin (o ? (isii ai - ] arui (mann arui n liKn o an aai ? \ 

q q a 

(kJi arm ? nn in 2 «ai ..nn t) ann o nnn n t-i an nnn o \ ti om n nnn n th a-n ann ir 

o 
i rJi mi -ji is r an un <in o 2 ki (kji o ,_j] na ~n as ? \ 
( I «U 

an arm 2 arm an an 2 oaan(ta](is?asnna.as?na(CTia-n 

O O / Q ' " 

n/in an aan 2 asn (81 aji aai (8) ~ji asn \ razn n x 

aai (&J) (wi aai as arui axi axi ^ 
>M a^ 2 ooi (kJi o ar» aai 2 axi ti \ Q h (LH II Of] , (KI 2 (101 (kJl O (K| 

(8Ï(KJ)?(^Ti:nm(iaar|aamo2annasnanï asnn\ 
arj aai ? ti asn tui si aai o o ? \ 
an aai? arm as ? cuiri ann arui (kji ?\ 

? un in aai an aa aan o -Ji (kn n 

5*1 

(kJi in asm -jïi as iri asin o n (kji asn un aai an aai ? un ti 

ü. 
on an aai axi nan-iq mui i axi annn 

aai ar \ O. Q 

n (unn ? O (kji ti asïi -jïi as Ti asiri il ' 

I ucj J 4 ion na aai ; o (kji aan arui is» annn o \ 

I S JW CJ 

(kji aai o arui aai ~n ann » aai aai an ti 2 an arm (ujl\ 

J ) s \ J I l G) o 
o o ? ti asn (ira o an axi aai n 

O. 

(un an axi o aq aai 2 axi ti \ 

f 
an an un aai an t i 2 axi a ji on aai 2 ti o asn arm ? \ un 31 

in ti 2 axi q ji an 
aqojunoari arm r aai 2 axi ti \ 6si ori ) aai an ti ann asn -ai as o -Ji ti ^ 

/ Q imrm\ un (uui axi sann ann ajui (kji ann un aai asn, arui an a_n (kji jkaai tm o -ji ti\ i(8i anni 
C9 J 


un o ann, arui ^jkrKJi aai ~4,a_n a-q ? N an ann ann an o an o \ 
ml. ann uui ann ajui aai ~m 

ai 
o Q Q i aq ann an (è (kji ? un (u an n \ 
aai o (kïi ann an ( (8i 2 in ajui 2 aai U-J) un \ 
annaruianaai2Tioar|aai?oasn\ 
■•^ uan^^ajanno 6_Aasarmi d\ q/ . q q asn an an _ji asn fa wi uui 0x1 a-n aa ann an \ 

Q 

(in(Kin2Tioaj](Knar|(8i2a-n^nnarui\ q /' / 
arui aan un an (idiun (bJL\ a uih ajui 0x1 an aa annn an a^ü o (armn aai asn an, (Ki ~fln (8^ 

a o q 
(EJi an aai o asn a-n ti (kji ^ati 
J \ J (iSL,ann 

Q. O Q. Q ü Q Q 

unas(8i^JiTioano(in\ 


/ a/ c 

uw aai (uui aai an Ti an o 2 asn an (tui \ 

O Q. o t> a O (3 

(iS(B~JiTian(in(8iasm(8iaaianaaiap\ 

^ / a 

ö-^as armi o an (81 aai o an ij \ 

(kji annn asn OiTj an an (kji arui \ 

un aai o aai u asn aai an aai an ? un un a-n n \ 

o a 
un arm, un an o ann an ~*ti 1 \ 

J r> ) «^ ) 

Q. (3/ 

(81 n ann 0x1 an ~ji asn (ui arui o \ 
dl J 

Q Q u 

(möx om ti (kji ann aai an aai 2 ti o \ 
ki, | 

un arui uui on aq ani kïi (kn n tui n rkJi an asn ti (KA n \ 

/ / 

o an axi arm an aai aai ui \ 

dfJOJ J 19 ann fc. Tn?(UlR(Kl-J101(l5¥l^lin(KlH\ (§1^1) OTl?0JlR(Kl-J1OJ Q O- Si oanrkJifkJitkJi-AfKOi'y onaonji il tuin o axjjannx 
o oxin Ti ai tirui o (nnnn (Kin \ 

/ Q Q 

asmoxirKiaxinfEJirKitkJiasx 

3 5/6 / Q Q e>o/ * Q Q 

|\ <m\ {ozim o(kri?annain(kJinnnmn(ui dSv OjJi aflaaan i \ 

a ^ ■" im ( (in il (O cïïin fmri o aaji ? t 
o (kfl ? (uin (Ki ann aan \ (kil (35^1 arm x asin : cuin an oji rui _aooi an o _ji x \ 

ia, ö> 

eva . / . 
aan as x o (o : 

an&aru rixasinin^asxasinjiN 

. o 
«^ rui ann xi an ru _*arm (ian(H]aai2Xoasin(Hj(Ki~iin2 

/ Q Q 

(ciRaafaaaan ri ihi a&naTnn n\ ï,ji Tot ? \ 

[kil annn asin on tm si arm axi n 

o 
(EnaaiiaxiasiiiaxiajinaxiN 

J ÜJ 

Q Q Q 

axi rui ? rum ui o aai on in aai 

. Q / 

(kil 3K (FJ1 ÜA (UI \ 

o ■ -' a. . q 

x an o asm o ~ji ? ajin as x asin i] \ 

O" t Q 

«gn\ tui aji an (K3i orui (Kin (Ki (kil annn asin axi ann i : 

^ VJH, Ml, & ^J[ 

Q / Q 

^K O (Dv P (KI (UI ? 0JU1 \ 

xi (Hi o on axi aui fkü m o an axi ( ex a 

(Ma5inaai?ruixroio\ a a 
(Kin(Lnn(iai(EJi(KiJirkJiajiJiasin\ 

a 
azm (kil arm (Ki arui \ 

Cu / / Q / Q 

(Hl 0X1 (KI lOJTJl O (Kl O (KI \ (3) o [1 ) 6* (Kin ^nsin ajin aai ajin au] axi o o asi] ann trui u I |IOl| l i au] axi o o asin ann iirui ui n o Q 

arm an annn o axi in (M o : 

e> 
aaioajiaaiEJifuiaairiN 

arui o x axi axi oxin aan asin ri \ 
^ J| 

Q Q 

anaarui ri aai a-n xi ann asin arm ? : 

o 
an om (Ki ~Aomn asm \ 

/• CL Q Q 

axin lo(k r i aai _jin o a_rui asin\ 

.. q a a / » o 

^\ arui (Kin ajm ann ann aaj) (K| (oji af) an aai asm ann % an urn ann arm arui rm (o an 

a Q 

(kii axi an oxi an as x asm n 

nnnn-(Hi «£i an o 2 nnnn x aai 

aai an (kii 2 nn axi _dkoin asin kiji \ 

Q /O. „O a„ 

o (Ki (kJi (jkji aai as o -Ji "in ^k o o» arui cinnnri \ 

01" fkfi axi l^uj ann o arj (Ki 
o aai\ ,\ axi axj 11 an (aai 2 oji (amannn nn axi 03, (yj aaaaaa i \ (ka an xt 2 (kii ajm an as t; 1 asm j] \ iSv an ooi 2 annn ï)ï;iio 
^ l CJ ( 

Q O Q 

o (Ki asiri aai fi o (kil kt , axi (Ki 11 \ axi asiri aai (I o (kil (Ki , axi axi il 

o o q a 

ui o o fkü f] rkJi m inn ojin o as 'trui n a 
axi asmrirknajuiasmN (Bmai "j 1 Q 1 anji ruui asm axi (kjj aan \ 

0/ e> ^ a. 

rw\ aruiajm(£ii^Ji?(Lnn (Ki asin (man aan (krirkJi 

o a a 

nn^fooxiann-Jianiiasmanaxii iai-*rkri\ ïnntEJioxiann-Jiannasmanaxiri 
s JU 
(Kiorkiir ajm (ai x axi o rkJi ? \ cuiii (ki (ai axm o aai o \ nnnüirui :igp O f / Q 

ajino'n?[U¥iiï|(ü2 \Oi (Kin om Unn ooi n \ o 

OT (O (Kin 01 (uui (ui (Ki n \ 

CX QOO Q Q 

tuin (U) ti os os arui arm \ 
J nnn 

djx (Kin(övaTmooiin(inj(n(Kin?(Kin(Ki(EJi?(Kin ei? \ 

o (ci tui ann oin (o ? o ooi \ 

a . o 
(Kin (i^i ? (um (Kin ui as ? \ 

a a 

o ti (kn (irui o» ciiinn o ^ 

co CJ 

Q Q 01 asm an (Ki tuin an arui o ? ojïi \ 
*3J V J ld 

o 

o arm ei &ji (EU 

ai 

on (Kin 2 (i-n (ui cui te o ei n:ui \ 

C?^ „ Q „ 

tm (momanjiiinji(m-^flva[|(EJi2amaruiEJi^jjaxJiTn(£)i-ji\ (kji (Kin (ui rui (in arm 2 iki ti asin o \ 
o (kJi (ei ? aan ti (kn (Kin n 
o tuj 1 (Ki tui in nnnn «yi 
ü Q 

tui (ui (Ui asm \ a q 
101 (Ui asm (Ki ti . Q o ei ,01 arui ^ft»(&Ji 11 turn azi 001 

mo\ OT1 (L5vTC(Km(Uk((UT:(ULJ)(Ul (UIT1\ 

Q 


(oj(ojari(Kio(U)||aruiasmii\ 

a 
ot (ki (is (ki (ui (ki (ki 2 (kji 

cl 
on (ui (K) «1 (kji 2 onnn (in t; ti o \ 

( dl CJ l 

CL v O Q 

cum ari aai _sk(Ki om (Kin o ei (kji .01^ (KJi(ann an ti nnnn (Kin (Uk 

I \& ^d Q on tui (Ki f) azi nnnn o \ 
l dö CJ «mmiN (u aTj (irin (ixn ia orm o (Km nn ct (S|o|) O CL (3 

ann ann ei a-no as ti asm fi \ 
(Km(K|on?(ina_Ji2ei(K|(ui20 
(urn as (Ki ca on an a-q [ruj \ aa, 

Q Q 

(uui (Ki aiui ei «rui asm 
onn Q nn (uui (Ki o(iji ei arui asm an asm « Kin : 
( ™ 2 ^ I c_Jl 
cum (Kin (Km xj) on \ 

.. CL Q 
o (um (kji nnn o on ti (kji (ï : 

a / . / 

<w*n\ (um ei (uui cyiajui arm nn o onnn on in onnn ann cui \ 

J CJ I I ^ ^tf (oiCa- _. laai (Km om (in (kji on arui > gui ei 
(kji ann ann ei tm uui \ 

Q 

on o 2 (kji tEJi ~3v arui O Tl o on e a^Ji ei ri (ui ti o (yi Hl 11 (UI' CL 

asm iki (Ki cum (Km '9 OOO Q Q 

onn Km «rui arm ei ki .okas \ 
ain • g^ a_nn aai aai o \ (ui asm 11 aai (um ei art o 2 ann uji aji \ an ei ? (kji (ki nnnn aai ,ok(UUi (o aai n \ arui asm (KJ) ? turn ti e) arm asm (kj) ? 
(Ki aai o nn ei aai o arm \ Q 
(UI O TJ (KI (UI (KI Tl (o 9 \ as2(Kiasm2(K)aaioaaji\ 
aai (inas2(Kj asm2an 

* KKUJOIKl axi (Ki om (ui rui 01 \ oiinam2amaqam2nmasm(in(Ki(KJ)arri(Ki(iai 

dl e ( q) Vd\)^ («i, oaruiN o ann «ji ann ei ei aai _*? ^. 

q a 
o onji ? urn ori nnnn o tm 3 

ei ti nnnn ar) ti [nnnn aai a4\ i ari ti nnnn aai (&r Q O Q 

aji(LJi(Kncuiaaiajioi(KJiei\ 0)11 (3.U M (S) o fi ) uw Q-Ji in «-u os os \ 

o 

o^a \ o fkJiin asm tuil anrin aq o annn on in f annn aai (bi\ O „ Cl Q 

iian o mi ra ra (kil asm \ (kil o ij asm ei aai aan -Jin arm (kji n \ 

o o 
(kJi o (Kin an (ui o aan \ L |(ki o 
arm asm (Kin ra ui (ui _iaei 21 iiwainanTi2aswoqra(oi!Kwasin[i\ II ann (M (3 Ji ia (uui \ aq (Ki ran (Kin asm || ' '9 ü/ Q 

aan asii^ii ao as 2 an asin 2 (Kn ei \ 

o o a 

(mc .\ (tol ra arm ra ann asin «tl aq ran (Ki (kji ia (uut ^ 

nJi (i5v ^c 10 in o aün 

Q 

ojw an aan 2 a-a ~rw ra a-a «ai 

i(Xf Q Q 

(ei^^ajuiy (bain \ 

Q O Q 

an tuin ? (liui qjui : oji (Ui aTi «il -Jin onn (kji || 
[ \ nnn ^ cJl 

armn an ($ ei ( annn aai \ an ra ei aam 

? on (urn ra (kji r q a " . o 

(KJiTTKUiKKJifanajiniaiKJifN CW Q Q 

frrxrwN 0(1 (UUI 10 , (KI 2 UI UW ei OOI 9 (0J10, TT (U O 0(50. OOil (| ; 

Q O Q. Q Q 

aan o 9 asm (Kin ojw ra (Kin \ 

a 

aan o asm -in o an cum arm iki n \ asm ei ? t\ (kji mui as arm ia n ^ Q Q 'V5' 

ia ra ao ia (Ki ji ra Ti ? (urn tji ? 
onnn-an ti f armn aai (ba. 

CK „ Q Q Q ei (kji uui (lji (bain as \ 

Cu Q Q Q CJ mu, (KI ra (KJI Ti (KJI (ü (lA TC UU) IJ) (ba Tl 

asm el aai arui ij ia asm a-a ~m ra \ (Sjran) 


on *a* ei arui ? o acui (kji _*ti 

/ ü o 
asm aa ~ji ti ra ~jw \t/j ? ui as ? 

/a. q 

(o (Kii o (kji ao ei ia ei ia \ 

a 
(kji ia ra in ti 

asm ei aai ann asm ra ~jw ü \ 
JJJ^ *U 

L „ Q Q ^ Q / 

\ Ukn ra ra aai ei ann ? oiaaormn ao ti annn ran ui\ 

Q Q 

OOJI ? Ui Tl (KI ^JkTl : (UUI (UUI \ 

0(1 »fl 2 Tl (UI T| (KI -Jïl (o N 

asn (Ki aan (kji ( ~ji ia ui 

Ö ^ 
(Kin ui ui (ki aai «ai aa _jiti (kji „ a, a 
ei ti ra QnJi ti \ (KL, \ (kji ti an a-a 2 ti a-a ei ra \ 
l cq 

^_os ei an aai 2 arui ei aa ^aan ti 2 (U onna o> ra anaaan ip 
ti (kji an aa') 2 10 ra ui ti as \ 
an ojui a-a ao aai 2 ao 102 (Kil ti \ 

cuin ari ei ti ra o (KI \ 

q/ 
o o aai ; » tuin urn 10 aq o aai \ 

ia asm (Ki -il aai a/ui ra an axi 2 aq as an aui as ti asm a \ 

o. 
^<ws asm aq _ji arm ao o ei ra arm <yi ao a-a aq arm ti -^ 

ui ra ao aq (kji o asm o (kji a \ 

Q 

(Ka ti o 10 aai 2 ra ti 010 
^1 uw 0,1)1 a_nn ra (kii ui as \ 

J J (S, 
o o 
ran aai ? arm a q. Q 

aan f ui ti aq _jw mui \ ao ia aq ti ra \ 

I a ^ i öa om öuui fl°|[) ruw o nn aai 2 aai .jw aai aw ~jw asw \ o «3^\ 0(| O 2 O (If| (KW 2 lïj (KI 2 (LC1 (UI Hf] (KW 2 Tl 0J11 (Tl 

ai. o q gei aai ckjï ^ks o Q 
'(KJiiKin \ 

/ï «SL, 

a a / 

ODKIJÏI (IJl (Kïl (UU) tó aaifuii 

uuj on !Ki on (ï-q ( &gr ajj o 
as aiw (trui nnn ti \ 

Cf 

asw mi p o ti «sw i] \ 

Q Q 

anjpajwMwcuwaju) 

00/ a, * / a a 
oi '.Ki ruw aai l o (ki (Kin ^ 

a a. a / a a 

(kji _ati in : [kJim o» ^fr uui tui (Wkin 

^ z JJ <D 

ajin m arm a cki-jtti asiii in m tti (Km 

' o' nnnn on ti (nnnn (Kin ruk\ 

(UI o imn ofbi tm ij tui (Kin ^ (m tui 

a 
(KinoanjianJianniintKifKinfui 

J I ^ 

ajïi(inTn?(ui(ui(Kïi\ 

a Q O. Q 

tuin (Ui (Ki (Kin ui (Ki -Jin onn ^9 O. * O Q 

(Ki _J¥i (Kin (M (uui (Kin cl a q. . o q 
ruw ann > uw aai rui as ? (uw t 

/ a 
aai oaki t; on tk \ Kin asw rui ? mi in (KW\ •9 O (KI (UI (KW O i [o nnnn nq p aq o 2 nnnn Ti aai \ 

a q 
Jiajinann?^ 

o 
nq ei (kji o (Ki (Kin 

I °^ 

iw(^TC(U)Tiop\ 

Q Q a a 

g?s? » arui ? (isw ia ikw 2 aq ti (uui tui in o ra cuw (kw \ 

oa 
(ui (Ki (u nnnn o o .uui 

OÓ CJ 
iKj|(KBi(«^^:(iiaaanji||: (@ (Tl ||j (Ui (KW (JU QvJl ra 1 > ' ■ ; 1 ^. 


Q Q / Q fkJi (uui tui (ui xi asin (in a-n ikw \ 

O) j I nnnn nn p o I annn aai 
t ^3 

Q. Q Q. „ O Q.. 

ojw ann ? cuw «ai o o arui \ 
ao o a o a a 

«^ (in (uui (Ki ~rw o as » cuw o aw -Ji aw ,dkoai aai o arm \ (Ui(K](Ki(ir|(ui(Ui(Ui(Kwas 

O. .. O 

(UW (KW (UW fin (ID (KW \ 

o aji (Ki rq (Ki p arui j 

a a 

tui (in (Ki (kw tui tui ckw as 

(uw aai (kJi (kw ooi (Ui n \ 

Q 

(Kwparuiruw(üO~j|?cuw\ a a o ^»u\ anji gei aw _&o ,-ji aw o arui (ui aq ti asw <ui ? \ a "a o 

(kil aw aai fkJi ui (Ki aai 

O Cu 

(Ui an (kw cuw (uui aw - 
X J ml, J2 

-(Ki in nnnn ari iji o (nnnn aai "^ 

/o a Q 

onaaai 04 on a-n aai o anji ? \ 

Q 

OJLT (uu : (U (Ki fi asw li I a q q^ 

UiRannaarui n (in cui aq in on \ 

a ^ / 

^^ s annajiaw^nnaai(Ui(un(uwaK(in(KW2(iq(£Ji2(i'n(KW\ O Q 

tui o p ru (kJi ajy ann t 
a a. a 

O (ISW Of) (UI (KI (Wl Tl \ (KW(ui(ui(uin(iK(if|(mn3m(EJi2Min nn (uiaqf a 

(UI (KJI (KW MW IKI EJl 2 (kil (UI 
>«5L, 1TL, ( 

(uw aai (uw aai axi tui rui ann ^ 
. " a a 

(kil UUI (101 (WkTI \ 

O (kJ) fl O (UUI (UL0JU1 KW on 5jo T Q 

CM! Q 

on /'SlortWi'wx osin o orji m (Ki o tuin (M onnn il ti nnnn (mn (tii\ 

U^p ca «o, (S JI l k^ ^tf 

ilanri(Efi(LCicinn^n(Kic 

i aq ra ra (uui ( 

9'" aairaaqraracuuira\ 
nnn 

i (Kin (Ki ! ji o [| o aan asm n \ 

o a a a/ 
oqmn2anraorara(isin (K| asm \ 

nq nnn 2 aq ci^ 2 onn as ra n 

I & A 

. q . a 
(Bian(Kijasino(Ki(Bira\ 

/ Q Q Q Q Q 

o . 0N (^T^tuuiraa^TioiM^ajjranaiTi 

'CL/ Q / ü./ . tl 

(ö^^axiTioayiN 
o (Kin aan (Ki ,Annnn ra ■ 

(TV 

tui aq in (M as aji (iq aai \ 

(Uk 

> an a cm (ie; o ra ( 

I *3, ^ 

o / a a 

(Ki iuui ra o ra tal -Ji ? (urn \ 

cm ran aq ti ? cuin cm latiTiH ra (Km -&(Bi i a a. a o. a a 

ra n cuin nnn ? cai ra ra aai os Tiasm im »Ji „dkos Ti asm n 

CU Q 

M1X lOill o (Kin ooi ra n (urn aai ? o ra ra 

q o 

asm ceji on ra 2 (Km tj (ai on (Kin ,Jk(i& nnn ra n 

o. Q 5 
? turn cuui (Ki on o (Km on arm ? \ aoi\ ex 
ooi o oon (Ki asm ~nn asm ra > \ 

o 

raaqora^aqorara?(ismasjj 

ojih(Kih(kJi (Ki ra (Ki (uui (Kl( 
J oJirafKmotKinaantKiii^ 

ajin an ra ai/CM rara _*[an rai an ? 

/ q a q a a 

(ra (ism o (KjtKm n (M on ra2 (ismnraaaioraTi 

o a 

5(Bi(Kiaa(Ki(Bi^Ji(Km\ 
(ISlTI J 
. q a 

nnn o ti > (Km o (wnouin ra o ji asm n (6)6) o Q Q 

Ifbfl, tuin nnn cui on nnn ^ t^ cuui ra 04. ti \ 
OTi?(umra aan cMTiaq aar o aai asm a a ,jui (Bi (M?(a^ t: 
J a mui ra (ulti \ aai o arm arm ti cm n \ 

1 Q) Jj^(KL, JI 

Q/f CL 

oon l^sm (Ki (Ki ori ra tuin \ asm an o m ra ra o \ 

j '•V Q. / Q 1 il p.yi : : Lnri UU] ra 'UI o 
(urn asm ra ti : a nnn o in ? ooi aan on nnn 2 an on 11 asm (KI -JI Tl (O. fl KI ~A(UY] Tl (KI I) \ ti ra fi (Ki „A(uïn ti (Ki 11 / / . / a 

nnn \ ran ra n nnn a-ci ai an 2 nnn on an ra 2 an ra 2 ; nn 1 asm ji 

" / / o 

o (Km „Aaai an n an_n ra an asm ra (Bi „ji ? ajm ra a **. 
} y ^«5 ( ^ J| 

/ - 5 

aam an ti aan ran ctAajm aan an ra \ 

( W3 t 5d J CJ I 

Q 

on aan ebi ti (Kin ran ra \ 
/ c>o a (knasmrannn(Bian(Bi(Kiaan?\ 
aan 

00 00 ö 
(kn cm aai .jlö cm aai -Ji cui a '^ V 

1 O. * Q 

cuin aai on ti cm ~jw an \ 

O / O O / 

an aan aq ti een cm ? cm aan cm \ an' o a a rararannnosm(ianra(ismo^?ajmcig;Tiasmj]N 
TTii(Bia(]Ti?anTinnnTi\ 
6\ ((Ui (01 o (d5> an cm 2 aan an ^k ti o an cm n 

^ a l cj l ^4 asm ra (M (Km (01 » 1 (M cm an (Ki i cum o cm ? 

00 5 

ra 2 ra cm ? om aai aan o aq aq \ 

OJ) m (df 

o ij (o o an cm (M C«sm ^ 

/ a a a 

(o ^ cuui ra ciA ti ra oon il nnn cm [| 

o 

ra CK3) oon aai ra ^konn asm \ 
J/ Jon-, O, \ 1' aan 5) om aai te 01 firui .jiji o arm arui n \ 1 in arm arm (ki \ O" Q 

arm an nnnn o o nsin (ia tisui 1 \ <^i onn (Ki asm (ki on 

(oOl (KI (CTl (KI (Ulrï (EJ1 (KJ) ? 0OÏ ajui ( 

o 
on nnnn o o asini 

( CJ J 

Q Q Q 

Qsji (kn hui onn orui (Kin o (ulti as \ 

Q O. O 

tkJi om osw m ti tuin o in osin tai -ji 

5 

(ismo^(M^(KJi(Ki<uu! ( in™' , v 

J JJjcn I ^ 

Qjii ajui dSv nrui (ïnrinn (kji o -ji (Ki 11 

(inoi(iaiiO3<naruiKiii(Ki(0^Jnn\ 
( J J<w_, <S, 

q a 

o (is anji ^kiiui asm (Kil o 1 G., ,(ULJiaSin(KJlEJl(l ajinoar (O OI (IS O (kJl ? \ o on (Kin 3 axnn "*; nnj) o /(kJl \ o ie Q O fq(wi(0(ui(kJin(iao(Lcinnn ~4,aoi (ki o as arm 1 

j^j, 4 a jj^ 4 

t(Kïi-Ji3(Kin(EJi(ui(mn-Jiaji(Kiii[i\ \ anaji3anaai^3(iai(EJi(ui(Km^aJi(Kinrr 

q /a. _ o 

arm ojui (Kin arm an a-n (o ceji ooi ? noi o ^\ 

annn an ooi eji nnnn (Kmo(EJi~Ji!KJiariTi2rKJi\ , on ooi eji nnnn aai o o _ji noi an O an (aai 2 aai (urn eji nnnn arm aai <si oji _ji \ 03 (in 1 ooi 2 nnnn an t; "n o onn oji 
CJ I turn o 

o osï o Q Q Kil 

h azi (Kil tirOi (Ki n an o 2 /(Ki o a-q (ul\ 

ISÏ) Of] (KI (KYI (LCl (Kl o 
<3> CSs „ / 

a_nn nnn tuin ann oji (Kin \ 

a 

En o ? ann arui aai arui aai -ifko 1 \ 
V nnn £][ 

o (^ ? (d ooi ? : (Km (Km o in ann in asm nol ooi 1 \ 

o 

fflra>anarm2(noo(in|](Lna£?^ 

o q a ex Q 

mui ooi (hJkTi oajmasm-iino(Lg[i(irmasm[] a / 

(KmnnTia[i(ui2(ism(Ki-JmQ0i om asm o (ki (31(3) arm an in an 

(oitismtajmajuiasmtmLmajinn (Ki\ 

Q f Q 

(kji (ann an ooi arui ooi eji _ji an n 

o a. o o 

aso^TianoEJitLJUjasiiiaaianx 

(L&.as (ïfrai o an aai 2 dei ti 001 o 1 or 2D3OT (Ki aai ooi ( ~3> on ooi 3 nnnn an t; ti o \ 
o (ag o _n (asm &ci (maxi 11 eji qitoi araadJirjaai 
arm (ki ^kann u ti nnnn nat 
*a\ (KJiO(iO(K]iarmnii^(Ki?(ua4(Km(KJii]\ 

/ O OO Q 

(kji (maai (EJi^ji?(um(Ki(isanjioajmasm[i\ 
(ei jh <& <n 4 

(Ki ojui (ui ^nn an an o asm ooi ? «0 turn \ 
(Kiü(KJi(KJiaAJifumann\ o 
o asm an ooi Ti2anazio((uaji\ annoiot(inTi2a[]azio(0(ui 

o Q Q t „ q/ 
ooi aai an mm aai (kj (Ki t oa . 
ti 2 aai an aai (Ki 001 arm 11 \ 

o 

"(iJiannarmaaiarmaaiiiN 

(ui ti oji ti (KJi arnn asm(umMmajmaqaai(KJi[i\ 

0. d 4 

Q. 

(man(Lciasm(Ki(ismarm(Kmfi\ T 

OO?0J¥l(K]l (KL, asui arm aai (| Q (mjn arm arm (L3> nnnn o arm an ti 2 ari jm tui o \ o 

o anTi2(Ki_nn( 
CJ ( ) 

ti an o (uui asm fi \ a o o a 0$ 
(umiKiioitKiannaiiannaiio^ asman(Ki(inni(Oiarm 

a o o a er 
(Ki ann (Ki ann a-q ann an 

Q{ I Q 

nol ( ann (ann. (Km (uian asm ooi f) ïïl' a q 
xci o Ml "Sin t aai an a-q a-n _^ti ann (kji ij 

o 
arm(um(Kmarmano2(KJiaxi 


Ml nmau flS) O in rui (kii _dk!m (ini tui > \ 

/ / . . 
axi o o ! asm aaji aan (kJj aan 

o o Q 

(U)«n(mraa5iii(HiTi;(L3,'gc(LnTioo > 

ao 
asm (Ri m rum aan o aan tkJ) _4ka-a n \ 

(KJl (KI O (LG (Kin Qfb'1 O (Ulij (kil axi \ 

Q a a a 

[kj)(m(ici(KinTri(kJio^j)(i^iKi/(Ki(Ki[i\ 

d Jüdb4 

O Q Q 5 

aan o o (ui aan asw an an asin \ 
J ^ CJ ° I ^ 
axi uin aa o am afunn oi o 

) o J 4 

■o o a a 
an arui (ia ~nn arui axi azm (Kin oi o \ 
o kl,_^ 

nnn ei in 9 turn (Ui (^ui o tm n \ 
axi cum (Ki urn aa o ~n ? \ S°JV / tkJi cinii ia !Ki o (kti arm (Kin \ 
(laiiaüLrmo; aan aq(KinanTickJioas\ a q 
ir)(La!Ki(Kinanji(in(EJi2(kJi(La > i\ 

'm'w\ maan ar) f^o(annnrKm(o? tui asm an (kj_(kiii \ asin o-a ~nn asin 

(UI o nanaan ruin \ n o j asin aq 

!)<LC1IK] 

1 

(Kin asm n o aan ? (eji nnnn 

s 
(Ki > asm osïj ti aq a-a an arm ? 

<a / 
(Kin fkJi (Kin rui nnn aan. ruin : 

Ó J J 

Q Q O Q 

0(kJl-Jl(Kj(Ul.:afUjO'Ul!kJl JkO \ 

o o a. a 

(uin(irin(Kin(Ki-Jiri(üO(uui(CTi|i 

KI, J[ 

a^O-Jnn(uin(M!Wi(Kifi\ 

a a 

onnaruiiKinoKKindaasof^ 
osl. \ 

a.i o 

axi arnnn rcinn cjui (wi ann rq (KJ) aan (ki _ji iki aai (kJi n \ 

d& Wj^ d 4 Q anno? tui o (in (Kin 2 axi in Q o 
,j3, nn^aajiaaiaa^omasmoaqrKiniwifi / Q 

ooji n-rnn ^n nq mi ajin (Ki as aan oq ti (§)6) rm ooji aan ^n a-qMi rum i iki (is ooji (kt 

/ O 5 

ann an ryi (eji annn (Kin ; (urn (Kin on an (Ki n 
oajuja5inajUjasino(kJ)(njiij\ an rum (a-a (is aan aan an on » aan asm aan rw *C3 

(X * o / 

an ia aq ikji t; o cq ryi (in am > il an axi aq g a aan (kü onn asin a q mi a-a n "^ 

Q / /' QJl,(Un (L3, O Q 
(UI (UkTl\ 

Cl) 

O (3 

o arm asm o (Ki ^inji n rui annn asm an aq ru (Kin : 
J *i^ 2J[ ö, (d ^ 

o asin o aan aan aq onn ; 

o o o Q / Q 

ig^N azm ari acm ann aai aan ann a-a : o (o ? 

cum asm o _n ? aan o a-a -Ji a-u aan (kn ^ati o r / 5 

t; (eji (3~A(i6; aaan : tui iki ? nn 

J d" dW (urn ü Q t O / 

(Km(Laaan(Ki(kJ)(EJi(EJ)\ 

Q Q Q / Q 

a-a aan ? aan aan on (eji 2 (M ia \ 

o e> o 
aan (Ki aji (kn aa -Jko -ji a-a fi 

2f KL jj 

üsïj ei aq (En ^an as as a^Ti 

/ a q q q 

( ajaa^ik (L3>(p:aan(ianoajm(kJi(La(Kin(ia 

^^. o >* 

aanaanoajmoaafo?% <m<3 f I Q Q 

\ (eji anm (ei annn ruin an aan aa f (eji as fui n \ Q 

asm nnnn (a <lji aoaaan il aan o aan (o asm \ 

/ a 's 
iki aan (kji (o o ti an m\ 

'Q 

asmaqTiaj](in(kJi2fe(ianfi\ 

o o a q 

tui aa an aan ~an as o asm cm o \ urn asm aq ti an aa nnnn aq «vn o aaan aan K] ! arm SU O (UUI (IS1J1 CEJl Tl ) \ 
Q O. * &/ 

anji (uuj aci -jin cmn a_nn cuj «1*1 o asm 

Q ^21 

(S|S|) tuin iiaii aq (i u 2 «1 (Ki aai tuin nq (K|,ti asm ann (ei\ aan : 

Q Q i m ajui 2 w lm (Km ajin on ihïti asw ann o < nnnn in tui ti3v <m anaaaj) 11 \ 
<m^\ ajiasui (in (Ki axin art o^io nnnn ooi on ann i 

O. t / Q O 

(Wl (Km (M O 1 13» ^ UU) (UJ1 (Uk Tl \ 

o a Q a 5 

(UI (UI O -AOJl O I] M OOI ? 111 in (KI (kil „dit / * cJ l ?ifnn(K|( (uiniK]02(inji(Ki-JïiT.n(ai-Jiri"in(&iiiiN ino-JinintEJir an asin as on asin as an o (ki o an x 
•Kin aq oji aan ,rui (Ki ti 

Ja \&d 

(0(ainn(Kin(kJi(o>^t 

^ a . J 
anaaan 11 uirï iktjï (U) nn Ti ti (ki \ 

/ . q o Q 

o an ij o o : o aai ti an aAaririnn n ip \ asm aq an n m aai 2 an ajin aj \ 071 \ 
an . ü 
, %- anajin tuin 2 an nnnn aan (Ki „*aai an o ti 

annano(kJi?aj)aj|aai)?\ 

O Q Q 

asm aan (ui an an ti : 

CX . II 

(Lnn aan an an (Ki -n (uuajin oa\ 

Q Q O O 

EiiaanaJioajmitJiaai^Ji(ism\ l aai ik) arm ? rkj) nri ti 2 (wi 

00 a, 
an (kii an n aan aa o ~ji ti \ 

Q a a „ 

kj> oo?oTiO/«n(0](uiasm(Kmasm(kii 
__ • VS ^J t> o 

tui :ui aai ~nn aai as o -Ji ti : 

(Km ann a-on -jm aan (lOii an aa o ^ 

Q f 
(kJi ann (ki axi annn amn ojui \ o . o* o. aan o ? ojui (tn annn as o -Ji Ti : tui aq? tui (Ki 
(EJi(kii(kJi^kanfj aan ann in 

4 

as ie -Ji ti \ Q a 

«. N (M arrm asm an an -ji aq aan (Kin an V y annn annn ojiji n 
ann tui iui asin ann ~nn an an aa 11 aai o (kïi aan ^fkon ojui ") oji aq ? ajin (Kin na aai 2 ti o \ 

O. Q 

lum an ann n-n asm ann -jiji an an an n ^ 
(kn (ann tuin tn rui ? K J aan an an an o 2 ann asm ann asm nnn an o 2 ann asm ann asm 11 

I a 4 

o O (o (in a-tm 2 an ti : anaavn 11 aan an teuua o iüi annn Ö ojiuiKiantKi 

'S (Kjan(Kif](uio.aaii?\ 
tu\ (ann (j\ -. jkw ti tai an 1 \ 
j> 113 V a anann(iriaai)2ajmasm(K|Tn\ 

a a o 
o an a-nn 2 an ti ann ann ann a-n \ O (Kil 

^ I 'ïï (Km?(knlasmaji(CTi?i ti aai (Ui -Ji asm ann tui osttj -^ 1 Q 

(mo^tumoarj 1 aai 2 ti o (Km ajm a-n an ? ajm o an (iai 2 an ti ; o Q 

(knanaan(kn~nnano(kn ,^k\ aaakari ojui 2 an annn ann ti ru n \ 
(Kmaanaaiann-Jm(K)(Km?a_nas?\ o ojui an an o ji anjjouuj 
ajm(if|O20( (irj aai ? oji as r 

Q 

OJUI ti oji 11 (in o 2 anji o o ~n asm n aai aan an an an asm tui (ki o \ 
.x ioi(KiMann~Jmomnnn2flnT:ajïi(aoojui\ 20 ann 6|6 (W O. .. Q 

(mn arui o (ï-n -Afmaai nnnn \ 
o o 

S ö 4 

O f o 

(Kiazi(k!i-nril(kii(kJi(kJiO(CTiii\ 

Z) cci c_J( 

Q Q Q- 

ckji aq annn (Kin _ji arm > arm aq cm 

/a 
(oo(in(Kin2axnn\ V l Q as aq o (Km om asm -Jin on asm o \ 

j o 4 Q Q 

aq o (Km oin 
dcqarj ^ 

oo a a 

arui ? asm : turn (kJi (wi (fci)Ti cm (Km aam ckji ti t 

(Kin o cini) o enn ? turn \ J 

flfji cum ann (in o arm annn (ki \ 

Q Q O 

arm ? ruin aai in ckji (kw ~jki aq ^ 

o o ao (3 
(innaai nnnn a_nn m ti asm in asm n 

J* d <3* 4 

cis arui aai -nn o tt \ 

ruin o aai -Aan nn cm as aai \ 
( <S» kl, 
o . o o an(Km2(KJi(inarm2(wiarm(| turn oi > o asm t (kjith rui 

. o Q 

»ji cïïia o (Ki : onaaai nnnn : rcKJi?\ 

CJ ^ J cd L i 

Q 

tui o ari aq (kji 2 urn ajui \ 
cdl ra 

Q Cu. 

ikji ti ti asui aq (in an nn am ij ^ 

a o a o Q 
ara&aai annn o ckj) ei -ji ru o _ji ckji n \ 

j öjo a 4 

.. o 
an arui ckji cm o asinn \ 

Q Q ajifKicui^finnaxiCLnnarintKJtiiN J )S OTL, ^ »>w> (umciK(U(Knfi?ar%aannjTiniarmnn(Kman(Ki^TrKJi(^ (KI ruj|«jc J ' i S) J d l IdJ 

QO O Q 

ckji aq o _ji aan j>e -Ji arui [] aq arui 

O .O Q / 

arm aq anj aan a-ci -Al nnn 

/a. 

(o il o 2 an rui 2 an as 2 aai as (Ui asm a \ 

/ / o 

an aaji 2 an o asm (m il (in arnji 2 (Km (in anj 2 am -Acbi \ m 4 l m a 

arui (Ki dn an arm asm aq a 

cKm cin anji an anj] 2 ci-n Ti tin aq il ^ 
>H l Ö 4 

Q 

an aq ana aai nnnn ckji aq t 

ü .. a. q 

nnn ckji (kji -Anna an arm Ti (kji a \ 

a/ 
o o aai aai rui arui \ a.' "a a ' ao 

otio\ ruin rui asm aq aq aria (Kin nnnn cKJiaq ei-Ji arui-ABi -Ji H '5 a . q/ / 
rum aai Ti ? arm ckji <bi an \ '\ armanooaaiasi)io^Ji?anan(Ki(i 

j [ ca kl j)\ J[ 

turn (urn rum aai a_iui 

. a Q 
nn cum arm an asm aai cm an arui \ 

( ( HSL, 0TL, cm cm cl a 

axi axi an rui 2 nnn \ x an o 2 aai aai ti o an aai aq aai axi axi an 
nnn cum arm cm as ceji ~j\ ti i \ 
arui arui o asm o arui asTri ani aan ann anj) arui (in ann n \ 
Ti asm aan rm n cui arui an aq (Km\ an (urn cm o o 
( Ki^j) (KJI „At o a o q 
asm nn o ? arm an aq ann asm ? -^ 

on^x ckji arui an «j asm ckji ti (o> ^: cin an ciiui 2 (in nnnn j 

o a. Q 

asm 'Ki aq a_nn cin ets ti asm a n 

«kir J 4 ' 

(BI 2 CKJI cin ti ((uj an aJi (in tl 

Q / 

rui asm an aq cin (in rum 2 (in annn \ / Q. CD (BI il rei am ckji mm an ? rum arm ti ckji ij 
aai an o 2 am _acbi ij \ Q ckji nnn. rui ti an rui asm 
P 

/ Q Q / Q Q / Q 

<mpJ|^ (jUJWrLnC«SmfU(CT(LflJl(Bl/CKl(0 0T1 

Q 

o aai nn o 2 cm -Aam an cuui aai x an a s o .. g / 
san im aai o aq an 

aai an o 2 w (Ki 2 ann in aai \ 

J2 I la <£• 

Q „ Q 

01 o asm asin o rkJi asm om aan n 

/ 
asm aai (ujrKJiajui: 

// Q 

ann o asm ' is» ai o aria in \ 

J^ I Ó 

O Q OO ttM 0/ Q. / 

annr" 

HSL / O mifSv (Ui in/i uit i'i ui fi -urn o ann o ~nn an cbi 2 01 on ari \ 

J A CJ I a. q aci o o ckJi aan aai «si on n \ 

JdGJ d4 

I Q 

aai a_nn asm (urn a-q o 

/ o. L a / 

^ an, 1^ 11 o <y nnn o \ 

an ,1 mi an (ui aai in aai o 3 ji firui fkii fi - 

I J^ u{ 

aai tkn o asin -nn rui \ 
O) ^ 

/ „.as 

5-j jj <bk aai -in /1 ann aai aai <ki n \ 

5|^\ on* /.rijin (knoiwin oasïiooikn Jk\ 

on aan 2 asm o aai on o 2 a-o ' ann aai \ 

I / >l ü& 

/ O 5 

ann fB| an in an o asm an aq mj> J7 an m an o asm an nn 

B 3 I , I 3 / ikji (Ki an aai o inn o an \ 
asi, 

o 

man, M 1 o wi asm an an ~nn asm \ 

o v o. o o * 
an an (Ki -so.rn'm : :kji 3-ji asin in n \ 

^1 <Sï <™ J 

O Q/ 

o tui o asm-wiiifkJi ain bi aai asin n 
«a\ 011 n antrum aq o aaiKKi sq (tn aan aq 

(ai tf O. / O O 

cuin , anaaro Ti ms, nj\ aoaaruj 11 \ 

o 05 

on an,^ [i o 1^ aai axj ji m an 

Ti an o ; (ui «n o [aan <ri irui q aai \ 

>3 u l fel 

o a. 

o aan an fM rtn „jin Ti aai : 

o. 
(kil Ti 11 asm on arm aan ojui aan aai : 

Kl J rui ojui aai l in 9 u«i ,iai aq rui t 
"V?ï 3d 

O O. . Q Kyiv ojinaju) mm aai m iui on anaanaïK 

o . / 
a] an 2 ti (Km a-n til an o asm \ 

( dv 

o s 

oji an wi _jin an an o ? ruin on an \ 

O Ó \ ld 

o . o 

ruw ,1 11 an arm aan aai aai an tu 

is I , J 

r o. / 
ikii ti (_asm » ojin aai « 1 aji \ o / o 

(W)" ; M o oyi (in aai ti ajn an <\ : 
.o an i n 6 Jk as onjyjn am/naa ï 
ï|Ti(ai 1 / Q. O 

g v ann aq ti ann (L/m o rum (kJi ~3> oyi \ 

^ o 
arm iioj) an an (um o orin > oji aan ? \ 

o / 5 

an ei an aai a-n asm arm on rum \ 

) Ö ( 

o 

(tn aai aai ann on an _*(lci ojui 

(k])ruiiKim(iari2(ii](Knana-nf|^ 

O. Q 

(o ojin asui ojiii aan o ^Ji > (urn o an n 

(«5. on o onaiii ojui o [ann aai : 
^ I Ö fe 

O Q Q 

o 2 an an -Ji oji aai an aq iw as 
ïsl, s (ta, | rf 

o o o 

asm w -Ji xji 9 an ji an fwi (Ki in \ 

O a 5 

ajm (FJi an ^aon aiinmi an O I] an ^ 

C 

o o <3}^ an c q "o 
10 <ki aai — iiri ^aaau aimmi an o fin in 

O Q 

(kji aji on o rkJi asui ? in asm 

an «s 2 : o «1 »j) jïi ann anji n \ 
aai an j] an an (o 9 ajm aa*i .inji 10 -ji »j) a \ 

Q> O 

mm in ann 2 an a-n ann oa ï^ji oinaoj 11 \ 

/ a. o q 

^\ «10 ?loaii£Ji rtnpinasiiiaji: 

I a 

aai ti an ann _sflJ . M o rui asm an >nji n \ 1 Tiaji sjann asmm aq \ arm 5|^ tt«0 O Q*. 

(Kin (lcjii uin o on in arm -ju ion o -Ji ? \ 

ei CJ \ 

ooi (ann inji o as om asw ij \ 

I O ooi o n vnnaa hi oq «i (KI 11 
^ 21 Jm>6U>3 J 

Q O 

aan o an m an aaaaan mm/ui aai > 

*w\ oikn-JinKiajt(Kinoafii)«sin?\ 

o 
as in as asm ann ann (Kï -Ji aq ? \ 

5 

aan aan rai asm vui a.ci ann ^adi o aai n \ 

a o o Q 
05111 (KI -Jl OOI Mllll (Kil OOI ?ojmti \ 

O Q » . / 

ann wi aai ajm ui »q an tm: 

«su ld- 

o 
aan o (Ki „40001 nnnn ann mui mui (Ki n \ 

/ * <x Q 
axi an Ki (oi ajin ti axi ti \ 

Q Q 

w\ (knmui ?iï|axiijianaMfjO(yi 

O. .. O 0.0 

aoiaai tiqoi 'isniicia£iaan(Ki|i\ 
J «su cJ| 

o ann arm m n armn annajinnaanafiikJianii 
3 6, <™ ö, «O, | ( cj[ 

anotfaq ioi tu aai o iki ann ooi n \ aai as a. o <in(mii3ann~nnoi(imian\ 

I HO, X an aai hi irui ~nn an tji 3 (ka ax)| ? qji! n n o 

I0-C1 

ai ui ai v i ? arm ann an an wn as ? \ 

af o> q 

aan an ooi aan aai o ooi a-ii mm * 

an ajin ooi «] i-q af] axi kiti aq ann f 

a as 

aan (Ki ^n aan num arm rkn o:n in ói an \ 

J ^ . CJ I 
o o 
ajin an an ooi 3 aai ~m hm to _Jin tfji ooi iki n \ 

a a. an f CC1KU ïl in iki (j-n asm iki .jiii oji ann asin R \ 

dai bu J| 

Q Q Q. 

o o ooi i oum Ti ? aai an (Kin aan : 

. .. o o / 

Ti ? aam ann Kin o ooi > ajw ikjji \ (Sj^^c 0(wan.iaiOKmo(ian?\ asm «in m „ji asiii «n iki m nnnn o \ 
J J m I CJ 

Q Q S an o? ajin an ooi ti «in an. aan : ca jajinanooi TiHinan 
\ ^«U ( aa. Tl ui itji imn 'kï ooi irmn asm \ 

o o 

oo?ajirjioaniiannan\ ? ajm ao a o a 

ajmannariaaiancBi-Juannoyoo 

l I ü UJ 

aai aqooi ( aai ooi io _ji mi ooi > \ lanrkJi m mm\ fwi «nu i' i ajm aai aai an ajm aai ^a, 

til o ? ojui «ai «m rui ajui cul: 

Q 5 

aai on arm ? asm sq (Ki asm an iki 3 an in;i f \ Eaojman an ann (o f ajm aai i<] o - ^n 


'33' -ïq Ti nnnn an Ti nnnn anaaan [| \ 

Q Q 

aoiajuifoaan?nuiiei^Ji ?ajinaji(Ki|]\ 

^Km wi ion .om an o ooi iki asm \ 
^. «k J «1,711 

rmim\ OJi annn ti a-n ann an n o «m .ju 

Q Q. Q 

aaiTKumanaanoTiasm: 

0/ / 5 

(Kman.uitkjjaAnojqdfj'kJi -A\ 

O Q / 

uw mui m OihiTiajmTi mLJjna-nn 
[OAan o om. Ti 10 (annn aai \ 

Ö \G 

a 00 

Qooi^.axian «l «m a-ci an/iaji Kin: 

J J\ é-KKjJ\ 

o ann asm -jïi «n o Min ann an \ 

ö ca * 

a q 

«1™ ti o > 001 «m aq ti aai aan 9 1 

Q O 

aRao (ï o o ann aan 'Tnnn aai \ 

5 

ajminTiiïiTianaju)3an!Kio-Ji?a[iajri\ (ajarj arm 3 arm 1 

kl, ca ajmanhiKnaKanarm3anna3(in\ S|i annouirui M<o Km oji nnnn imnajinoaaTno-Jix 

Q> J I CEJl Ui \ (Kin ooi ari'in l aai ooi ari'in o-oi (KJI O ^Jl \ 
\ t OJJ ™} 

on ejiisè o fkn ai tè \ 
«3 ai 

/ Q Q (3 

6].irtn\ otïn (aqj||j aano~ii?iJiiiTnoa^(i«qiaocinfti^[joiiii: 
arm ki (kï nn 10 ti: min «niooaflftU[jc oantmnonaji?(Uin*vi(kn-Jifi(Hi(wi 1 ?(um in c ^ 10 ioj (wj kji o on o (ann <K1\ O .. / Q / Q 

o, uw oji ooi o asm^ajiaswaJioannoa'iii \ Q 

i ooi «ui ; uw as Cf o? nnn (k/i «ui 

on n | (Bi arm ? ti fc/i (uui Ki [j ex. a, 

uw asw om Q Q 
Hl (UU1 KI I (bi qc o onnnn o Tti «j in n 3 «in \ 

<X ' / Q <3 

tn «n i^m imKi(m(uuion!KBiQji(nTi(CTiT)ion||\ 
( (Hi (Ci winn ti ia» ouu \ 
uw (un «] o 3 asm _*un uw 3 arm arm ann «rui [i \ 

l ^ a 

Q ojroiajinnnnan <$o onnniKm^ Q. .. óx ui nü in hi iq an o an aniw 3 Km ~*(U) aq kih «iiüim: Q a „ / a 
aaioiq on tiuo 

Q 1AJ1 Q iui asm «| ici o nnaa^i [] o a£U 

o 
aai iqn «i «n onn m n ik in ki <bi ~j f \ 
an_ or^ \ a <g n onn «1 (urn 3 Km «ïijin 3 »oi annn on on a m «ï arui 3 asm ~nn 

\ , m \ CJ CJ I i 

o / o _a q 

0J1 O (UUl (ULKl Tl TTIlTint o Q 

olji asm «i m otifla^, [| o tyi t ajiaz o 
smon looanaapi^ 

ojmnnnn iui aflaarut [i \ 

ananniJm^am:(iJLnajLnanjxioanf4.ii»3i(i 
a a 

001 10 OW Of] (KI (KI (1 O Q (3 

go cum «i ann urn oq ann : ajui ajui an 10 o araa t\Ji [j o tf\ \ 
a a 

I 001 Tl (® arm) uwimarui3(KmiBi(nKiaswasin^ 

(Hl (Kffl (KI (UI Hl (UUl (IsA. (KI jj \ 

<rm OTiKminn ki ^ajiasmiuwKnanao nqrirci\ 

O Q 

aan.arui nnnn t ui ki — iui aan 

Q (3 

nnn oji o ari o» ari im ao iq ■■*>> 

O / 'O / Q 

ooi |ann (kji 'j ann ttl/i ihi ,j)?uwti \ w> (Ki laaft iKiormooiioKin uwaajiiiqafmasm ? \ i* (KI ! 031 (Hl 

o a y «t>\ (ajiÉii a:.i (LHn-ui .mi iui ium 

oui aq o o ajm 10 ajui [m \ 

o c> 

asm ai in on (kji -At urn (ïl arm o on «m o kyi n 

| I ai I aci^ca Jl 

a / o 

(Km 10 asm ajm o o «1 ki ooi hj (io oji adi % 

a o ' . "' 

yiKio:!kiiwo\ 

a q 

(Ki tji fl-nji ajm T» o (kji o (Wiii 

Q Q 

(Hl anj aj) ïi ui Kin (Ki on ji io ann fi 

O Q Q/ a ©/ 

moi aan ki Kin asm m ari o m n o m n nn Km ki \ 

ki, jcyvycQK^i ^ 

(Hl aq (Kiji anji o ti aji |] \ 

oji ki il ' (Kin ihi nnnn ooi ooi o ~ji > 

J CJ _ 

o » o 

KDiKinanji(i]asm3(ï|aji3ag;aF:Hi\ 

» Q * Q 

(mim\ Km hi an aq 3 (Kin (um. ti : iq (is 3 , (Ki ti asm Hl »q »(m il mKn3(KTn(UinTi:«|(is3,(Ki' 

Ier J l ö arui ki -Aanim asm aai I arm \ 

o q/ . a. (3/ 
ihi ari/i iui o ti ajin o aiui : 

O o 

ui ti an on oji (uut Km ti asm \ 

I «9, . 

* Q / O Q/ ww wm hi on ki 3 aai aa/i ajm on ti »nn o am hi asm : 

O/ 
aji annn Ti ao arui ao ann n 

O Q 

a^m o asm ? : «n (Ki 3 in Km ooi oi asm [i \ S|! nnnöna (§)oan) Q Q 

<m joa nci *i om oji ti o m : 
nnn onjiaxiïj 'gf o/ Q / CL Q rminns (KJ1 EJ1 n Ofl «in (KI (kJl 3q O ~li (UI IJl !K1 JLJ1 (Kin (KJ1 11 N a ^ Cf y aq aaJi 3 «in axi in n aq an asm mi il 

( !>Mó J , 

oxm on aan 2 <m 11 an as ai aq kti o asm : 
aai aqn o ann oji ann asm. -Ji nn on n \ 
wig» an arman/i (ui asmtkn inariimasm ;o^ajmoan arm an asin ti an t ajin aq arm 2 nnnn as o asm mi au 1 ? \ 
I CJ \ 

ajin oji mi ann «n (kn j.o aq aai : i(9v fit] arsi aaji sm aq : on OC2> Q Q Q 

orsi oaji (kil aq: aq om arm aq aan a-ra on aq o asm \ 

o 
asm o ,ji ajm o um «on : 

asin am an (M ^k«i on ann 2 axi «1 aq Min \ 

o o 

arm mi asin : asin arm aq gm „i&aji m n \ 

/ l Ö 

O/ CU . O Q Q 

imc\ aan ti an arm 2 nnnn : axi aan on on (tq : as o an asm mui ; 

Q 

ojm aj) o asm a-o nnn \ 

aSL,1!l 

Q aj aan aq aq (Ui oji aji iki ari an ji \ 
a a/ 


on^Ti 11 anaaji rio oji * ui an oqora 2 axi \ 
,s anaxi nqi aan ajui ajm iq[ arm (wi si (axi ann asm? \ 

Q 

mi ann ti an o-n ui oji n \ 

o cj 4 

arm awnn aq aq aji ajm asm an -jï) ti aj o \ 
CJ ld «a, J> J .0 an axi mi jj an 1 arm on 10 
a q aan om \ <m*a \ aan arm aq o n-n o asm arm asm o mi ann ? \ 3/ 

ji arm i a Q 


o o 

ann arm an ~j\ axi si aan n \ <j 3°2I asm ann oq (kn -dkion arm Min (ui asm ^rmasmajmfEJinnnyajmoaxiN f® aan Wwv aan arm : arm a^i arm o asm ! arm ism : ai ui oq mi aui 

a 
ti asin Mian asm o \ 

Q . Q » Q 

nraa aji [| o IJl Min ut 10 axi ? \ on axi aai ; o » uut an am 2 aq ,jq asm (Ui \ 
o Q «g o \ an o 2 aan «1 aq 2 am ura axi a n asin aan, o n ui o \ 

ó I lü Q/ ^ d dl 

an o 2 ann on 11 ajm an an ai 1 n annn \ 'I (Hi 2 ann : anrm asm : ajm ojj iq ara 

asm onn sn %j\ Jiaji mi -jm on an aan n asm : 
o Q «im\ an aar, asm ao Mm sxi «1 axi o araa aji n o a^ ^ 

onraaqarifl si _n ?armn: 

o a 

(kJi arm »q -Jïi a-o ti asm o asm & V Q Q 

ann ti asm ; auH-q ti ara _ifl. \ 

Q Ü1 <ai*n\ ojin on ann ? turn o-n n ao w tan ara on aq urn ea asm \ Q/ 

ara cq oj) Mm „Aara ai iji amn ; 1 (ka on oji 2 inn ? on o 3 'ion ? on ojm (o osiiK 

Q 

ann (iqTiaxii3,(yianainfif|\ 

o . Q 

ivik)j\ OTiTiasii]Mmoasi,n(ï]a-nTiasmoMm_* asm axm cbi asm an 

a 
» j arm (ka mi aq ti 

fcji o ? ann on nnnn o wi aq annn : 

» I CJ 7 d cj 

asm aq an aan (kn axi Mm ajui \ 

a. a. . q q Q 

? nö ï <w> o «Jm mui asm an iq 3 an on o aiaoji [) o aji 

a . a, ' J ^ " dl 

ajm mui o asm (an asm \ 

axi axi o mi an cm ~&\m asm annn JJ asi. Q CJ aan (ui nn (u a^i (ei arnn Mm % 

o o g^\ ^^^^iannan2Mi^.TiafjaxioaAn(rjjf|OJJi \ C^Jl 6|i nnnöiajui r 5| aciJi ) a inn (kiii oj^arui annn inn \ on jnn ? f Q (Lnn«iïrm?(unmnnsin!a]asint 

Tiasw \ a . a 

«urn mi o (Kil _*? tuin ^< IK] !K1 2 Tl (KI 1 
Q jucuin «1 (KV 
a Q Q 

N ai an 2 nn (Ki (Ki o o arm o an «m o tui t ca onjjisi. nnnjnno, (yiaraann/i 

o 

rui 8-41 ikii o aan uw (kJi (Hl 
(isi,9n^ 


<yio ainnfinn ^ 

Q Q 

«a^v aai an osin _duju) ? rui asm an axi o aRaM o o aai \ aai an /a q 

I >hji onn «ui mnn «r 

asm maxiociRq.JV5)jj; 

:: 
asm <ejï o 'Kid : 

Jij «v 

a a . ca 
an an 2 Ti ra (?) a-ci aq «ui in nrui ? 

a 
aru) o a-n (Km ti as anaan/i w \ 

*ntj \ o fkii Km tm o isivaiun an ^ nn t «ui .. . a o 
eniKiiiwii o asm m an o rmrcai |o^: 

f a* 

aai in l^o ? ariJi an ao 2 8-q ti arm \ 

<^> / . q o 

«niu^ uw on iai an asm 2 iki >&ji arm 1 aai aai aan asm an asm 11 \ Q Q 

(Wi ikiiasm iki «1 axi o : 

o d I 

uw «n aai 2 an in 2 urn on arm 2 an af) 

q a 
fkn nnnn ti «ui is aji cuqq.an.ji n \ 

o a TKKïl Q rp ,q o \ oji ruw (ka ti rui asm nn an o ojqq rcoi fi o oji : 
1 in <m I) a-n -^JUf) »nn fkJIK Q O Q Q 

as .0 : «urn (EJi o kin rm n^i asm a \ 

O Q. Q 

asm an i an oum an cinn 2 an aai aru asm n \ 

O . _ O O / Q. Q *3/l<rn\ (KI (LOntkfl 301 ^A-ï) «Ol O ORJ) (O SOI Üflfi 0S1H 0^1 (ISm II \ 

v" a o 

(kJiKïikJi in ? rum ti: (SlanjN O / CtS Q 

asm mi arm o arm an o arm » \ 

^ J . s 

o o a /o 

asiiio?rcianism-Ji(i-nfUi «nn nn n \ 

a Q g^g^ rum on ti asm aai aai omia rum in o ,ji asm \ 

a cv 
asm as f] an arm o ti an n \ 

q o Q. Q Q 

ti an «Km ~&ajiii (Km anj) asm an asm n \ 

d" cj 4 

. a a o . o . 
rum nnii ti ti (ka o aai rei \ 

O Q Q Q a Q 

a ^jl'Pj\^ (kii aju) aai on ruin an -Ji ik) arum ■rui ~^kie an an as \ 
ainn «n o .o [ aaiin aai 

»un an ar) rwi aai -ji asm an an «ki rmn > 

a * 

anji o an ~mi um ti as ti os \ 

a a q 

a^flöN ojian tik] in in manoarqaayirio a^i\ 

Q Q 

(kJi o run iai oi tuin \ 

o . ca 
nn asm üf] an ti (ki ccrn an an asm » 

ann inn o turn ^9j 'irui an in os \ 8^^ O O/ O/ O Q 

\ cmn nsrn o asm asm an an, ikji in rui in 
ICJl I asm ~m ti o asm \ a o o . 

Tl Tl (kil (O lOl (Bl^ 

«UCCi cq 

a / a Q 

rkji (arm an a,o o oiqq.(yi (i o ryi 

(EJi am > nai o ? o u i ti asm \ 

Q a. «■j/jeo ifl aai ie an an ji rum an an ti asm ann si arm \ 
iwi am ui an au'i arm an 1 

^--5 J O] <_J| 
O. 61 

rui an a-n ti kïi aann «3> m \ 

d >> 

(j-Ji rui asm «urn [ erin asm ^ an \ 

^ d G, KL.J3 

Q Q Q 

t:) j W1 rui ki a-q cinn > o ti «nan uiCiqq.a^|)oa^i «mnj ï ( 2." 

arui an ao 2 Ti iq finii ti acm \ an o a oo Q 

ji an an an 'i.n an aai a n urn m i «kJi ij \ nnnc^o (Sliïiü) ti mi mn ti onn mui Ti.rnn mi iï \ Jl O / Q 

MAiui v Mm Uil mi os: o in asm th ? ojin ci f ii|iinn ikj» _sk \ 

ao 
asin asTi iM üi o } ojw mi n \ (ISTJ ikil kj <m ? ojw Ml IJ \ 
O Q 

a'W mi \ 
aitf qjui anji > ann ui uin \ * fc (Lm (Uüi fvin ann f ït (Kin n-n .tri o \ 

k™ «ai\ o » M o .tui (Ki ij (vin (kJi : tui aj o (wi o 3u (kn n \ 

o 
mui ajui (kn arm mi hq \ 

O 

an ajunci iru) mi mi 'Wi mi atm aan n : 
| ml, «uei,^ <J[ 13k\ on 


nnnarui\ WJ o arm -Jin onnn aawn 
CJ CJ . 

Q / CX Q 

arui mbi o a^uiikji 'Hi (kil \ 

Q Q 

aim "vi mi o (ui (m ? asm Mi-^u-naji\ 

o 5 

armMi(UiTiMi(kJiMimMi\ 

tb fa \a 

O 

asm mi jm (kJi > aai o (kn „aojui a-n n \ 
\ ^ J Jl 

Q / Q 

asin. an aan mi Min o aan I o aji » 

QO 

an an >in n <ii o asui ui aai (kn n 
( KT) I "VI ast, 

cs^ q o o a 

mi aivi t asm ain »ji _dk(Ui mi n : 

\ j4 o <r> Mm 3vJim n O rui mïi arui mi : 
ikuJ Q .. 

" I Ml 

ast. (Sja^) {jH\f asm o o o o Q 

o Mm : ui aai (kil ,ju-ci on mi on mi ~m (kn ^ji \ 

o / 

asmttn >mbi min (kn (kn ojui \ 

cl q. o q 

«\ (Uianann Miajiiiaaflanji.TJiariMi 

asm (Ki -Jin -kn ti nnn ojui asm ~jii o <hi Mm i \ 

^ , ^üdJl 

a a q/ ? 

aan annn anatp ij o a^i arm m ti : 

(tfl(*lMm(kJI?ikJlTI,(l3v3C \ 

) I «u \ ^ j 

O Q Q k 

an mi a in a_nn an <inn t ama ar ui an, arm 2 rum, aan \ 

a. q/ q. 

n/n (kn ojui aj arm ti asm mi il \ on arm 2 (vin ( 
( ra J ojm oji (kn "in isin aa 

ÜJ 

a a / a„ / 
(kn as kJi as asm ojui <o mi \ 

an Mm 2 (kn aaji as o o arm Ti asm Ml -Aojui Mm : 

a ■ a. 

urn (lui (ö t/i mi om (Ki \ 

a a q 

^\ (k»Tiasm(iqax]]iMi'knaK(kJiast 

asm a r in (kn ^».o aa _dio asm Mm ti iq \ 
> ai ^ J$ 

o s 

asm mi inji 3Ji ^i an mi aai an mi \ 

^ ) ^ la 

a o o o 
anji tui ^n <ts\ n^i (kn ^n.o mi ü \ 

ü a J4 

O Q 

(kn an ajm 2 »ji _*ki .urn 2 fkii mi un o tu a-u \ 

l I / am d' ^ 

a / 
o asm mi -Jm i .ui asm \ 

a. 

o ti ai a-n 2 ikn aq ik» mi n \ o il a-n 2 ikn aq ik» mi n ojm asm o ? o Mm n urn a-ci atm \ 
\ d ^ 

a Q . , Q Q 

ici (kn ? (urn ti (kn (15, t: asm mi (kn Mm ti \ 

\ ^ J ai 

8JiajiTiann<i'knajiaxi\ on (Ki (kn n 
[anö) o . Q 
6^ cuiTi (iquui onajmoiKi an ■viaxKkn? \ 

o o 

o > a_n Mm aaji mi n jum an ti > urn ti f mm \ 

(o ojui o (ui i\i (Ki (kil ? an oom \ 

^ ai d^ \ l 

(kn ann asm a iq mi _n I^d ti eji ij \ 

f Q. (3 

asm o (kn _AMi (o aji aq axi (kn » : 

/ . a. Q 

mi arm an ti 2 arm tm ui ti \ 
f-a y o Tl Ml : o Mm un n mi n \ 

turn Mm mui asm *ji a-n ij !kn ^».o \ 

^ a q 

Mi2Tian«i2(knw(kn;an l ijmmiaMi_nism(e>ajin «jMi2Tian«i2(knw(u;(in l ijmm(uiMi^Jii5mo» 

o cl . " 

a/ui an ajin o ? oni oji .» J ui -^ 

o o. Q 
^v asm an(a?iinj£jj a^o;kn_*aq_jvi ism aciJiaJiii 


nnn d^nnn raa) Q Q.O Q 

araara n o ra rum cm cm o asm ti \ 

/ ^ a 5 

(eji o asm aiin ra ooji ti m ra \ 

( Q 

cm cm mui turn o asin o na o \ aai o on (Ki .jïi 2 in aaaa m ra a-ci jyi m \ 
TJin(EJ](wiaji(iq(KiiinrananJi\ (51 tn ) O IK] as 2 arm (rui as ann \ a „ 

tui asm aai aai on tuin asui % 

^ I J 

o a a 

iki o cm o jm ra ti aai ti ann \ 

( d ^ 

ra aai (Kj! asin oJiijoasmanooTnoimajintmn ~*\ £J Q 'CJ (EJI (Kil) asm a-ci ra aai jici ra nnnn p ra 

tun asm aa ~nn (as j ; (asm cm as ra m ti (kïi \ Q / 

th ra ti ei anfiJi aai rm n ann aan ann \ 5 / 

IO\ Q ti axi ti rei anjui aai rm n ann arui i 

turn anj) aotKm ti ? ajm fK!i m i 

a 
cu an o (in axi ra ti ooji o _ji rjjj a \ 

raiKiaaijmimiKmntmraasmariasmN 

o- o 
ajmraarj(ui:ajiarin(isFi_)innnasm|] 

o l 

tMa^a(]{ism(Kij](EJiockJi[]\ 

Q Q 

(kïi (Km fmanji onnn : o ar ui ? ojiji 

(^£j ei f nnnn (Km t ajm (is ra an rara(ejeiei 

ei (Km ojui ar| Q{i (eji ( nnnn aai \ . ar) (Ki ei nnni a * / Q Q 

<ru\ (Ki ra ï (Km aai : asm asm ti (kji «n Ti (kïi asm asin ti (kji in 
lajjasanifKjuui a- l ' a./ 

(Eil Ti tui Ti o as ann ra i rui as Q. CL Cjv 5 

(uin on (ra 2 aan ?^in qji ra anaai m ra \ 

ra an ra aai ann asm «] roi cm acm i 
( Ö 

.O _ Q. O. Q 

) (EJI N (KifOKKJiacmri 
( J cJ| 
e] nnn ? ckji asm n ra cm iki jiÏ ann i 

a a 
ai ojli mi Jn ia cm ? rum tui nn Q Q 

(La(Laajui(Kmo(,(uianji(Efi\ 

ca o aan ? ag cm „^uin (ra ra (o asm (Kin » e o n *j (UI (UI OJDl Tl (KJO (KJI -Jl ^ 

ü '""""' Q / \ ik] cm ra anaacui nnnn rum ei asm cum ti ckji n \ 
ra » o aai acui (ki n rum ann ? ra aai -ji ra rui o o Q c 

ruifM?(M(Km(UiruicM?iK](Lrm 

aan o ra cm ckji ra ojui \ 

MIjiSL, J 

(urn com ra rum o Ti ra rui (w \ 
(Km o aan iki ra cm rui ra \ 

J { ®3 

a a a 

(KI asm (KJI ^JkfUl IK] cm o \ IIKltMO' 

I J 

anaaaii onnn aai o ooji (Km -jffTiKi \ 

"1 m i^ffi ^ gaal m 1 ^ 2 M ^' 1J1 ^ l x Q o Q Q (Kmraji(EJi(Ki^miKinji2iKicM2 (EJI(KlJmiK](KJ12(K]CM2 0) w» (eji aai aaa / "5\ Q (ism an ti o an ra 2 (Ki ^aaaji nnnh 

' ( . -3 (] «] ajm (ui na ^i ra aa nn aai _*\ 
a 05 a/ 
anji ik] Ti : ann nji : aai Ti cki m o-ri (Lm ik] Oj,i 2 cm ^jkfKi ï tui aai aan a-n ri t 

a Q . . q q 
ra cm 9 ajm ti (eji (in ann o ruw asm ^ 

ü ' „ 
anao n o ayi (eji aai üq rui ra onnn en aai aan o _ji cm a \ aev aai (eji aai acj cm as ooji o ti aa a \ 

«] (Lm 3 oi ti 01 a ji ti o ra tm aan asm ra asm a \ 

(M O Q Tl Tl (KJI (EJI \ 

j J «L,ca 

a. a aoa „ q 

fmo-, o aai cm ^ko aii cm i'iaajianraasmn^ 21 (W)C^ (SjWk) at a a 

o on axi 2 ki -aooji nnnn (o ? nnn ckji aq ti 

/ O. 5 

aniuinaql^MimoKioxiniKiKiN 
( ^osl, asi, [tf 

a a. o ? aan an cinn nrin (M (KHkJi ki ij • 

a "Q / Q Q Q 

(MnniKiTioxin~Jiasin(EnanTi(Kin\ ot) (m O, O 

(kji Kin -aki ajin an nnnn o ki fi \ 

cjü4 

a o 
as as (Ki in asin ti (kn n \ 

Q Q O 

an ckji an nnaanji nnnn o (wi _ji as ? \ 

a . Q Q 

ajin (in (ai mui ki eji in nnn ckji oi¥L<p ii o (t*iï \ 

Q 

axi(Laj|KinaaJi?0(ino2o kiij^ 

a/ q 

\ o an ckji aan an ki ajm ^k x^i ulij an axi Km \ 

o a a 

nn aq 2 ti (Kin a-n an ojui ki _ji aa a_nn an axi 2 o \ 

o> „os 

Kin(iqo(i(|(Kin2(in(Ki2 tuin nnn mi oji~ji\ 

/ a 

OKïlKl(kTiaSlJ|Tl(UlKl|| 

/ a q 

Km (uin (eji o ckji an asm o (ki : 

o o 
(Kin ki o ajin o ~a aRnrwi ? \ (ui(Ki(kn (aJi?ajm(ui(Kiii 

V \ 3 4 

asinani 

O I (KïïiazinnnasinanaaiasinKiaq Q (ai o ? ajin aa : o aan ? (Kin o ai azi ai o \ 

/ a q a. 

(^?asinK)asïi?ajinKina^i?\ Q or>*21A 11 Ol 3 Kin KllKJl (UI KI 2 Tl !EJ| (EJ1 O ? ajin^ a a Q naaayi ri o ayi tui asin an mu oq ui nnn n 

o a a as 

[KnKinanodciaxnnnqiKiN nnn o Tri ? Kin tuin antkn 

a. a 

cltjt an asin an o-n ki aflaayi (] 

„ a ü 

(Bi an nnn o o ki om ? : om 9 a a 

(uiaxiaxiTi on (kji o \ 

( J 

c 
(O (i ojïi aq o ? 

21 dart o fkn axi ojui (ki (&n n ojïi aq o a a . a Q 

oaxiaxiTirEnTiariaxio nnaayi n o ap \ (odJiaJinn 

i 
<mg|\ (M(0[iain(kn(oa-ciaraa(yi[|oayi\ 

/ a. 
an aan ui 4,0 Laan. aq o 2 o af] axi 2 aq (ki. o. \ an (kn rui axi \ 

Q /Q. Q a 
ar 

c 

Kin (En (Ki cm Tri aan Kin in ki \ o (Kli 

a 1 I 

Ü 5 an 
I I nanajin 1 a axi ti as asin rui aq n \ Q .. Q Q 

ajinanaanaanaaiooxioxiTix 

a 0/ o 

ajin an asin Ti aan (Ki _iik(En n /O. / Q 

(^ej (kn o nnn aa a_n ki n 

/ q a a 

kina nnnn ti axi tu (yi nmaaji 11 \ a „ q 
Ki2Tnan(mnaxi(Kinajui(mn(innKiaju)KinTi\ (KI K12Tl(K]i (KTO Ti aan ojui \ <™^ tui asm an o 2 an a-o nnaaan 1 cinaa^i ri o iyi 

/ O „ Q ki (kn o nnn : as ctn Ti asm tui (kn \ 

/ Q Q / 1 

an ojïi ari an asm Ki ojui o an 0x1 \ 

a. o q 

(ki aa aji asm an (En 2 axi tui axi 1 

/ a. o ' q 

(Kmaxiiitr](as2(K|(knaji(K|(kn(En\ ax) n an (as 2 aq (krj rui aq (kn 

ü q a 
(in aan afin (Eii aan aq Ti 

J J <^J ISL/^ 
Q O 

osman an o 
I J aan axi 0x1 nnn (gi o f nnnn Kin \ 

ü d \& 

a . a a. q 

an axi 2 ti Km 0x1 o nnn 9 an ojïi ojïi axi iki 1 an aq 

nraruyi a rui a^i aan ki orkaan n \ 

Q. Q ü Q 

o,,®, (knflsm(Km?anajm(inaxio(M-*(nj)nq(kj)(Enf|\ i (S|(L\) Q> / „Cl 

(131 O (Ulll 11 (KI _A(IX1 CUU1 (O CkTl fUl \ 

ü 5 

Qjin (Ki o (Kin (kii (kjj (kti I] oq \ 

Q 

nsin (in (Ki ~Jin te (in asm _A2 arm ? turn o cki n 

ü. Q Q 

nn (Kin ~im (ia (Ki ij (Ki oRaa^i ri o o^i \ 

a„ a 

(kil aan (Kin «o. in 3 on aq aai asm i \ (um(kJi(K](uiii2(kJi(Kinaji!Ki Q 

(kü (Kin asm o 

d ü 4 tuin aan arm on cia cki cm aan asin a\ 
C9 

Q Q Q <3 

anaa^n (| o ayi rui azi o aq nn asm (ki _dkei \ asm (Kn fi (Ki nn (uui a-u aan aq -*>, (Klf|(Kl<K](UUl(KI Ct> O. .. Q Q 

ooi (Ki cuin (Kin o (kü o -ji (Kin ei ooi (ki i 

JÖ , J^ J*^J 

/ l a q 

in (Ki (kü o om : (ooa^f: cis, (p anftarui i 

a / 5 

ooioaruio(Kioiï)(m\ 
cm [tf 

„ Q 

ocuinasmcKmotKiockiiiK 

O Q 

«n o 2 (Ki (Ki an.ii cis, ainn o (kü ei 

Q Q 

ojm on asm aai -^an cuui 2 cia cnnn > 

rKm(o?ruinari cm(Kiei(Ki|]\ 
o o 2 (Ki (Ki 40 aji ~ii (Ki „*e| axi \ 

nsu, y 

00 a / a q 

rui (Ki -iin on ei ei -duoan arm ei ckji nn o in ? \ arm arm ei a 
>MCJ aïi on rum 2 cia annn turn «1 arm 2 a a „ „ O. /Q 

win.7% cum (ki o na (Ki n anji Kin (ki (Kin azi as ? \ 1 cia cki n arm aai ( Q CL Q Q 

naji o ? (kfl (Kin (ki cm, arm o asm _ji ei 

J S o 

o 5 

(kii aan asm (ki in (Kin nn asm \ 

(KI, ( BI, 

Q 

cum ui Kin na arm rw a-q ei aq n \ nn (Kin na arm (ka a-q ei aq n 

/ Q 

an ia 2 11 aq aa on asm nn in (kü a (kji ei cum ei on asm ~n an ki ii \ 
■s ann c^ori 

((3|(13> Q / Q 

ei (kü 9 nnn o aa ei cki 1 \ 

o a a 

on ei ? cki onn nn o (uj,nnnn \ nn aan ? lunn «1 (m onann 

Q 

ei arm nnnn «51 m nnnn o 

O OO Q cuui 2 cia nnnn (in nn aai aq\ ann(im(iq!ioarïiasYiaqannnn\ 
2J|ilu, osl. i \ nn afl ■ 

cum èj nn cum (ki cum on aq aai tti on a-on , : ■?.,. , 

1 5 
nn ajui nn (ki nn in mm a-a o asm an aq 

Q 

naflLiïj ajui 2 cia nnnn nn ann a-q ei oa a • 

„ a / o 
o aan ~*ei a-a cuin ei onn >g / Q 
can arm ei asm ann (ki cki n \ 

nn ojm cki — 1 cbA,an onn ^1 oji (Kin \ 

o o ei 4Q ei ~s\ (Ki ^Jkei ( ciq \ en 
aan 2(K|OTl?\ s(EJ]((iq 
1 ^o ckii an aq on asm ? urn nn aq nn (ag 2 aq 
(iq 11 01 aruj an ckji -A2 arm ? onn \ 

O Q OO O. Q 

h ana^2Tn(kiifia?(Kmcai(aiaai^imo'Ti?\ 
( ) ^ 

a 
nn axi cm cum cki ij aa arm ei cki o (kü \ V Q 

cum Q 5 

asm -Ji a-a 1 o nr aan arm o asm -Ji a-a 1 rui Si aq \ 

(Km(k)i(kJiruionasm~finei> 

cum on nn ei nn aq an ei asm -Jin nn ann 2 aq iirm ? \ 

nn cum (Ki ^m os cKin (o y cum cki 
. v Q 

ei ui ei cm 9 cum ei a-a f] ^ 

I Q 
o rum cmkïiti o (13, njian o \ 

a / o> . q 

(ia aan cum ektum at) ann 2 nn a-q fk/i aan in o» <yi \ 

ei asm (ej annn (p nnn cyj. \ 

.-,„, ckii annojmanfinfaiarmcannnnolasiiiN 
9 ^JG) CJ ^ nnn.^6 Q (6)13») tui ittj (Kin 2 (Ki in (ki nnnn «] Ti ( nnnn (Kin (uu (K] (Kin 2 (KV 

m^eiamcinrnaniKi 
(ki naam ojui 2 aa nnnn (o. 3K (UinmTjanniiEJianiKinnnZ' 

1 v — > a a a. a/ a. q 

ajm(wi(a(LG(Ki-jianmnoin?\ o 
(kil (a Q. asin 2 ruui \ (injianjiwLajnaqan 
o (lei il iSv nnnn o o (ki n 

<. Q. O 

(01 (Ui (tin „Anrïi an arm ann o aa 11 \ mn an ann ann o aa 11 
Usiri ann o ti ?ckji um o uin a-n : (Kin m axi q-jl nnn o aa ann o na asm \ ain o aa a act, in 
^^^ oji ti t asin aan aq _ji ti aa (Ui asm nrui / Q Q Q 

uui iti ofui axi ann i^asm aq an aan aq n \ 

um(EJiasmann?(ismann?um(tn(Ki\ 

.o 

c&l ^k (EJi (Kin tuin an asm \ 

asm aa ~nn aq asin ?(isiniinTi2ann(inuin (m.\ 
o Ti asm -jm an nnnn ann an \ larinnnn 
J CJ 
an aan ~*3 aan ? uin rui i 

( S J Q 

ann aan an aan _*3 aan 9 urn oji an 11 \ q o /■ Q 
(unn tui tui asm (wi ' asm ojui 

(Ui in o /(Ki nrin eji 'in ? (wi o (ia 1 an aqaan \ 

1 o „ o 

I om. nnnn ry o an ann asin o ? \ o an ann asm o ? 
(3) ijlt \ <ms t az 2_HJ] ^ ct aa o aa um o ann \ 

Q 

o ojm ooji o ~ji ? on (urn (Kin (01 in (ki 11 
(on ui ui ann a-n aflaat] ojui 2 an nnnn \ onna CX Q 

in aan aa (ka ? \ 

(KL, \ 

o ' * : «. <3> q 
aan nnnn anann2uin(kiannaq\ inrinan 

CJ I o 
in asm aa an (ui 2 ann 'S' 

an(Ui2annanri(EJiTn?\ fSJcuui ^ an aai aa. ,1011 -aotm o .0 

'lannannoaanx 

O ^ a'Q/ q q/ 
a_nn nnnn nnnn ui ann ui (ka (ki \ 

CJ CJ, 

/ a 

arm aan o aan asm aa ? nn ann aa afnam ojui 2 aa nm\ \ 

q 
<g.\ uin ti ann o Ti ia oji asm Tiazini 

O jl( ™j Q O Q 

aan ckji o ü na an aaji o an 
aan o (ki urn aa aan asm ti V tum 2 arm 9 an urn-aan an ann 2 aq aa na \ an turn 2 arm > an 

o an aan 2 aa ti (ki an i , 

31/ *u 4 

(M tki (o ajm an o ? uin o ? \ 
an tum ? arm an aan 2 naam oju 2 aa nr, 
(U an ann an aa ajm o (ki ajin ti ui (] 
aan ojui an aa (oji o Ti asm ti 9 tuin 
g^\ urn ann an o an (ki 2 aan 9 uui an aan m a non aan na n\ 

i KL, 
OO Q „ Q 

ann ann aa ann turn an aq 01 tui \ 
aan [tfj 

Q Q. Q 

aan arui o asm ~m af iRji o asm ti \ aai as o aan n anji 

c 

" (Biasm \ turn ui aa ~ni) o n n aan o an na 2 aan (ki aan 1 : 

o ( Q ~' \ / 

ajm (ej 9 ann ölci arm, o 

aan ? um aa n asm o _ji aq aa arm o ojui o \ 
? (um aq j] asm o _ji aq a ann(iauianaajianajiasm\ o 
ti (ki aan ~ai a a / (Kin an aan 2 um iiü o aan x ^ ö, o (uui nnnn a^i aa an ojui 2 aa nnnn : a / CL I Q 

o ojui (uwji aan an as 2 o ti 1(] ; \ u an o ? an um o an aan 2 aa ti \ an o 9 an um o an 1 

nan 
osl, (kn (ann (ui na (ki ^v.aai o ti ? \ om ^S| o Q Q asin aq annn q asin aq a o os arui n \ ï| in (uui m tem (uui ai l j^-aai o oi cm o \ on Ti rum on 1 on aai (Hi Tl 

ïosirr a 

o q in aai aai asin ti as \ (^jj-aai qa cm fi aai (Hi arm _Jin iiri iK) on (ia O Q Q 19 (Kin annn ti (is, cuji (kti oAarui o d-n &q (wlti \ 

a. o / a 
sjs (Ki ia o (ej o on (Kin 2 an ti \ 

nflft,(irj (uui 2 on nnnn l^j nn axi aqji ra \ 

an (um ? o fin (Km 2 an ti ; iui an aq Jin 2 in 

Q 
(KI ( ojin (kil a-n ~nn o o (Ki o asiii \ Q O a 

arui ann (&] as (ki f&i axi -> 

/ Q. .. /' 

o o (Ki (ki an(K\an^2(ai(Ki(j\ 
ex o a 

«l O 2 (kl 0JÏ) (kJ) (KI (LCI (UUI \ 

Q O ü Q 

fkJ) (KI Tl (KTIl (KI (Kil (KJO CEJI 

O/ / CL 

(irw arm o (Ki (Ki ^ktmn (^u an on 2 a-a on mui in \ 

Q Q O* » 

^ (Kl O 2 (kT| (Ml (PJl Tl (kJl „AOJIJI O ^, 

' ( / Q 

O (KI (Kin 2 «XI Tl (£xJl (Kl (LTfj IJl \ 

Q O 

rui an ann an m (kn ti ajin tai _ji asm (m 11 \ 
o a a (Kin as o Kin ji iu asm mnn as 11 asm a \ 
a o ."a 

(£] (UW KI -ATI [Kl (IfJ I] O G^l \ _ Q 

(ö fM (UU) t; art ti arq ti \ J 3 

ü Q 

(kil iui ain aan 1 ajin (kil ti : 

/ a o a 

ann (K 1 ui (ïji o » ti (ki aai _a: 

o/a a / 
(ki i n -Jin ui (un ; as (ka ti tui [m mm mui 

rus aan.q ain 2 na nnnn (kJi ti q o mui mn n \ ex (LCl^ Tl (kllTiqomui Kif] Q O Q. (3 

on ajin » rui ti ann trui ? tuin ann eji \ c 5 ! a . O CU Q 

ajui fkn ti on o 2 tum (kn ? cmn tcci asin 1 \ 

00/ ü „ Q 

as as ifcii ti ruin on (Ki 01 o \ 

ca [ft J 

Q Q Q Q 

'irui ann (in (Ki (ki on ti tui \ 

ld ca 

q a 

(UI (Kl -ATI (UI aai «4° ^ ^ 

a J 

on ki ? on o «sin \ mi aq tum 2 o '1 a /■ Q 

o (t-q ( (ki ojui tum tui ti as 

a. » o 

(um (Kin (Ui o ann ann arui tunn iki (ki 1 o o ann _a\ q a 
u\ (ici asm [i ctci (uui arui o aq an o sin [) ia (uui arui o aq aq (i 

/ Q o a 

(ij «s ti asm J>q aai .^inm an O/ 

ann aq o K] lm (kn (Kin in o \ (KjO'Kll 9 a !C 1 aq (til 2 (kJ) (EJ) (Kl Tl O iTOl O ^ 
Q / Q (ki^'gfrajimnoiCiJi 
/ o a 

a-H (Lflfl Tl ; (UI (EJ1 O (kil ^JkfUl (Kl 

(o(a^T:(LC|(Kj(utJi3(La nnnn \ 

Q Q Q 

o (Kn aan om axi tuj a-q 0,1 \ 

aq mui (Ki ^ nnnn o (urn l tuj on arui on aq tui "in \ «na 

Q CJ l (Ki aq ( un (ki ti (eji ann (ixi aq _A(ui asm \ 

/ a Q 
asm aq aq o ann asin (ka o os \ 

/6( >» (is, ainn o on an oq ann 2 ann anji \ 

CJ I 

c^ q a 

im an ann ? asm on (ia (ui iki tui \ 

. a a a a 

(il o 2 (ki as tui tui (ki as t 

/ - f o 

(uui aq t-jj v\ an w ,asm a/ui ti asm - T" ^ i '^ 

Q Q 

iirui (Eij (ki (kil ? aai asin o \ 

a 

oq o 2 qji a:n q aqn 2 aq 

I «m 2r 

(Kl min 2 o ^OJ Kïl 101 f ia (Kl 3 TTÏQ-JI G lll- «3, ninnn o oq o 2 qji a:n q aqn 2 a< 

CJ ( ^ 

unn on oq ann 2 o (on ui n Ki 1 » q aq 2 Tl (kil cmc^c^ (S) (uui ^ <w o n ruin si annn asm oq in (nnnn (mi cm 

Cl. Q 

ckji (in a-n (Ki (ui tm tui asin \ 
o 

COl Ol «1 (UI 2 0011 O (KI 00] (Ijl \ 
Q Q 

(tJi o ? Til (cti ofi)i o on a-n ~nn cui\ 
) , 1-0) 

/ / Q Q 

ooi asin on ciaoxi ariinaaix 
nnnn «i in [ aim ooi (lawkji re ockji ii \ 
m ruin ? (o ^anain (uui 2 (ia arm \ 
ojin aiui aq imn ? an axi a-q nn cinn an \ 

Cl u a ^ 

a a / 
cinn an an non 2 run ruin aai aai (o an on 2 aa in as \ a. a a um in asin \ >\ o aai an (Ki asm ? 

q a q 

oo?(imfl-n(isiJi?(Uïi(K|ajifi cm 

«i ajui on fl^~j¥i2Tn(U(Ui~nno(Lnri(m: a a Q Q 

Qjifi(uuiaJiri(kJi(ifiJi?(WioaK\ n. (Ulfl (l£ QJïl i O (KJ1 /OOI o \ 

^m ruin «n ami aiui arm (Kin o arm ooi n \ 
( in m ^ j J| 

Q Q / Q 

axi axi tui onnn (in arm aai „dk\ 
turn anj) ooi ti ti-n axi cui asm \ 
o aai ari ojm ajui (uui : (kjj a-n -Jin (in (o ann dn "^ 
<™g^ (in on (uui 2 axi amnn (kji ruin in in ,r Q oin(L\i£(ininoa,3i\ 

Q. Q anji ? ojin nnn ? : annn on in ara (Kin a*\ 
\ \ ( & t>Ö 

<3 O CL n. Q a» 

ckji oxi a-a ari aai axi aai asm an asu. in asini ruin l rui aai anji o a-n o \ 

O 

a a a / 
cuui (uu 1 uui (ui a^Ti (ca ik 

J 03 ^ J 

O O Q 

(um aai turn o aan _ji annn asm \ 

J^ ca CJ Q ('S) mui) ru (in ojiiw orrrn (ijui rum a^ 

o 
o axin (ui an o onaino^oxjjEJi an 

'o a 

™g^ (kji ainn (Kin arui ckji cuïtan axi o 

aai «n in 2 an axi a_nn an aa 

(inaxian 
( ( «sun^ 

Q 

an ajui a-n axi _i&o an 

i asu, : 

osman 

Q 

axi o f (urn rui aji aai arui 04 axi n V *. nnn Ti asm \ 2 co „aojui aai \ 
«si, 
o ~<x * 
axi aq (in (Ui axi (kn o oqo \ 

Q Q 

rum aa axi ^a>o aq aai 2 axi aq in aai 
o Qv 

tui asin, aq asm a-n -Ain asm. 0x1 

(UU) ex "^ a* ajm an annn aq in annn ooi oa\ 
(um(i^(kJiinaKanjiaai(Ki\ lajiaaiaxi - o q ex „ / «. 

ajinajiaajmaan(umaai(k)iaa~m(in(oainoxi^v 

Q 

"tiöv ;n ojm ooi urn o o 0x1 ooi in \ 
( Ö 

OOI (kil lO^UJ O (KI (KI Tl OOI 

/ Q Q a 

(nRaic (is» ooi cu in o an in t 
isanj(inaxioajmaai((Uj(ui\ 

ex CT> Q 

(M aai rui asm (ui axi aan ? ajma3~rm(Ki(k)iajickJiaji||' (um an ruin arm ~nn na (ki) aji «01 rui a \ axianlo oaxi(ua^ 

. Q \ rorKj]aan?inasm(ui(iq(UUi2nnn 

a a ctv/ a q. q/ / 

axiasm?in(ismt(injiaK(o(Lnonn(U(ai(axj\ 


n^<9\ axmam(iasm(kftOf)asïi(£Jioanji(i\ 

Q 

ann rui ? aai rui in axi rui asm 

o 
rkJio[i!uiajiaaiin(Kmaruiaxi(i\ q »" ~ a q 

rui o ? aai rui in 0x1 rui asm \ 

o 
ckji o n turn an noinn axi \ ai ïï «ingaan (61 tuin) / / a 

ojin ra ra ra ajin asin ti (Uiaxi ti \ 

. / Q Q 

cm ia t: tuui tui fekin 

/ Q (3 

ojinra asmajinra(M?ajincM?\ 

ao 

_ ■ ai nnn aai o an ra (ki (Slan) a a q 

cm (Kin as aan tra «ai an ra <(M \ O? (UI «O] aflJl ra ij an ra rac c^ CL „O 
<m^ (UllOTHfMTIO ?(U(LCl(Kin\ 

Ü Q . Q Q 

lann 21 o (Ki (Kin aji ki arm ? (Uin 

cl t 
an in ? (Ki aan tuin aan ? seji ra as\ o Q 
(UI (Kin (KI IK] aai lilfl CM (BI «xi \ 

«3 [ "^ 
an ra ra n o anaai ra ra ra 

cl a .. CL 

tuin cm cm (Kin asin nnnn ra ra 7 -^ 

/o Ö / o^"^ 
cm o «n a-n 2 ti ran ra ann : 
( ti 

CEJlCM(ïl(&flCMC&II~nJl(EJl(FJl(KlfM|l 

/la 3 4 

/O Q / / 

qjïi asin in ti nnnn ti &s> ra axi o o I asm \ 

/ / Q 

<m,rLi\ nnrinanTi nrw aai oa asin titin 

Q Q 

I, «xi ij cm o ai cm (Kin 

cl Ct> 

cinniMTionisraraaaiN 

. o a q 
on ra an (Ki (Kin tui ui o rara 

6L 

•Kin ai tin ra an tin asin nnnn ^ 

I J G) 

ra cum tx aan an axn o (ca Mi axi o ((q Q 

ajïi(inafui2anflfi(Kif]ra(Ki(Km\ 

(ULVULi ( o. gc tia in o tp \ 

5 JÓ 

o f q.. 00 cl . 
tuin n (ymn Ti ra (Kin as o Lnrui as n-q ra tui : jïi n arm ti ra aai as o ijian as axi 
eïïi rj n ra ra (M ra an ra ri 

ad- cFl 

Q Q 

oei ra ra Ti an o 2 as an (in as ui «sin ij 
ikï) (o ai asin (ra cm ra (Ki Ittl) WfcJI l(il l llil| l WUIIKJI IH| 

JJJ Kl^-> (ISL. arui(M«aianra/(M 

jj ( (g as ofinn ran ojin ra ran (Kin \ 
Ó ^ 

Q 

nnnn aai otlji ooatin ra o ra tui axi ij 

a 
araara H ran an tu 3 amn o aan 

31 I o 

axi cmra o ra nnnn ra ran (Kin \ 

ra an aui 3 ra ciTiTn acui aai cm ran ra an ti tra an \ 

omtM\ ( ra ra ra jv anaTX aan an ra o : 

* a o 

ran ra an ra 2 axm ain ti an ra aai \ 

«- ^> _ _ f. o Q Q slm ra (Uk ti ra asin ojin ti (M 1 \ 
J G) Q. Q 

ajinann cm rmn an ra (i^ t; ra (lAnr™ 

? asin o ra -Aan ran -Ara 

a a 
ran ajm ojlij ra axin «rui ? an o a-n | ^ 

o / 
cm (anri cm oaq,ac| ojui 2 ra nnnn o Q 
aruiraon(Kin2raTi(orarK(in\ 

.O- /O. Q annn\ o e^- /o. a 

cm ra axi ra ? (o 'annn o» rai ^ip: arm mi axi 01 x 

cl a o 

«j° ^ ajm an ra an ,(M ra ~n ra asin arm ? « 

^ I |(g «V \ 

Q t Q 

as ra aq ann ra aui ra ann aan 1 : 

d ( G^fKL, J \ 

/ * a 

«j ra axijj (o ann ra ann (rara \ 

cm ti (a^ t: ran ti cls. ra N ra ckii ra (Kin ra tuin ann cm i ' 

0/ ^ a 
ra (M -jïi ra (isvi ann ra an o ra ij \ 

a// (M ajui an (isin iiaa (aj a_rin 1 ; asL, Q ra an aai 2 ra ti ra ra ann ~nn ani 1 tra o 

CL / / 

uw asin aa an an cm ra (^ ^ m an an 2 ia anno -^ C^Q\ n ficinn ran [j ra ra oeji ckji ? ra ojki ran ajm an ra ann ra \ ann^o (<^0j Offl 0-q (ITUI (IfJ (LCl KI Ol Tl OOI (] \ 

q/ o 

aan cuw on on a-n ~ji o ^ cum nnnn (Ki aan an .om a-n aai \ 
CJ J £■ 

oo cl Q. (3 

ooi (Ui asm onna rum o as ti osin ri \ 

cj 3 4 

O q 

ooi te ij arm o in \ 

Q <3„ 

ooi cm oi on arui o ? ooi <ki \ 

o Q Q 

\ ooj am ? an ti o aai nrui ?: ooi o turn nnnn (Kjnnnn aa jj \ 
rui o ? tan (cm ruin o a-n ooi n \ (tri\ ikji il 1 1 / ici 41 Mui ihdi mui / HM itii lum tmui (Ki nnnn a-ni 

J yl _j cjScj 4 

Q O O Q 

i ? tan tem ruin o a-n ooi n o ji o ri cin tui (ui cui aai ri \ .. (O jl (UI (Ul O (UI (KTIl [J ' 

. CL 
IK!' 

üimiK 
a a CL O 

(U o (ia cmn (in a-n ti \ 

. ac> o Q 

aai cui an, ti ooi ooi asw -iJkaai ctoi aai ij 

(ijl o art aai 2 (ia ti \ 

o 
aan aa ti ajrn aan asin -om aa aai il \ 

^ J £- 4 «™\ [MO(ismo^?aaicm(Km(ï)W2(Lnnflp(£Jj!KTnN 

Q _j on ann o n aai ^ o aai aan aan ?\ 

O Q 

asm o .-Ji ? ooi rui ann axi \ 

tui (ui gbi a-n tui aan o .ui osyi n \ 

s Jfo j 4 

Q Q , Q Q 

t; o (Ki asm asm urn nnn asm aai fi \ 
J J «si, dl 

^ g /a a 
aai cui La-n ? cuin nnnn \ 

tfï CJ 

aaaiq ojui 2 (ia nnnn asm o-a aa \ 

J l "^a 

. Q . Q Q Q 

6\ asm an arm (ka asm ann (ia m ti o aa aai 2 (ia ti \ I (KI ti o aa 

Q ' £L 

o nnnn on aan 2 arm o an ann 2 om 

CJ I J ( ö> 

f Q 

aa <um 2 o_n arm \-j\ aai o -Ji asm > 

an ajui 2 (ia nnnn cum ann (ia \ o ari aai 2 (ia ti cum o nnnn aq \ (^°) a cl 

asm on ajin o o? arm (ia tin a-q aai tj cis, s$\ \ 

a o 

g) v aai cia on ann ? on an aan cum o o aan ~jui o aai i \ 

' \ «si, an ai d 

Q Q Q Q Q 

Tl an o ann asm aan a-n asm aai a \ IQTJ '"} ann 

Q a-n asm aai a tui tui aan o _ji asm ti \ 'S JSL, 

.. Q aai aan ? ann cui n aai ann cm ooi i \ 
asm af) (Ki aan an ooi 2 ti cki aai ? \ icKnaaaanari 

a 
cm o aai o asm ri i a^ 'V aai o asm ji 

in asm aai tan ? Q Q 

(wi (Ui ti aai ar o „\ ooi ti aai aai asm sn cui 

Q 

ann cia cw cui ann cia \ O Q 

cui aari aai n asm ok ? asm cm as r 
. 'q (ui cui asm aai ooi ÏJ| / . / 
I ari,: ccm (ï cui tu o cui \ 

"o/ o cv a a, 

'(inaoiciaocincumariaanaaiN 

Q 

o oi o aan aai an (i \ 
ki, dl OOI! 

31 Q/' aan ti an ann 2 / a-n ann o aai \ 
(kl, (ct a-a,^ o a 
ff^y»^ cm annn onn cuui rui ti ooi ïïl Q 

ooi ^kiii o (kii aan asm 

PCI ïl an cia anji (Kin o an asm aai aan ? \ 

. ex . 
ooi ann o ann on aan : 

a 
atm on ti (ka ~nn aai aan o an fi \ o o Q (3 
asm (Ki n-n asm asm cui a arui \ 

a ö ^ 

arm 9 ai^fl.an cuin 2 axi nnnn : ÏÏC ar Ü Q 

aai 2 cia ti ajrn aai \ q o q o 
^^ asm an ti o a-n ^fkas ooi as o / o k an a-n aai cum rui \ i <Ji nn aai on Q Q osin o ^Ji nn aai (in osm 2 ooi ^koon ? \ Tl om c^ hm ^o) Q M uil 2 (u onn si on o 2 orui i \ 

Q ,' O V <q (um 2 an onn si on 
( ^ l 
as nnji (a^q ( (i_n f^cn ceji • i i £L o (KTi -Aan (Kïi ? tui arm ? (mn nnn arui n 

q 
aai on (oi asm (ia \ 

onn 

a Q Q 

nnn aan aai ojw oxi on aan \ 

d % 

Q Q O / 

«4>»\ (mn si onn aan (Ki .jlti cum ojui on nnnn annn cuui \ 

a ex. q 
asïi an o 2 na asm m as in asm [j \ 

o. / 
nq clci a-q tui nn ojui 2 axi nnnn 

Q O 

ioosiïiTi(Kmaanoaswn\ 

Q O Q 

asri nnri (Ki (kn o (kJi ~nn on ooi asïi ii \ 

era Jl 

SI (1 O (KI (Kïl 2 0X1 Tl sm o a q 

oaxinnnojiJianasTiaswiix nnn ojui on as in osm n ' 

/O f I /CL 

™o\ otisiii(Kio?(3^^asnnnn(oaTnno(Kiri-(yi\ CX . Q 

on (Kin aan oxi n ajin aan o oxi 

/ a / . 
(Kin ojin an (kJi 2 tuin on uu : &> •» o o ? urn aai ojin citi aan "^ 

CL/ 1 Q 

ajinonlxA^raxnnooN Q 

si aan tui aai aan 5 03, ainn o as ojui an aa aai \ 

cj ld' , 

Q / 

^^^ on (ui tii an a-q os ojui an a-a ajii ojui as, nnnn o \ 
aan (Ki _aoji (Kin cki si an 

ai 

CL Q 

00121X1 Tl\ / u- u 

(^o fkJi o an i ajmfnr CL inn aan nnn ol ui on l (ui \ 
tun om asm ? aai o asin -jïi as ti osin n \ 
aan n-n -Jiaq ojui 2 ia nnnn '21 (*,<>) GO Q 

ojin ikui (Kin a-n ojj on onn \ 

a o / cl „o 

>«3v (uma!uj(MT)(uiajiajman(ui2Ti(Kmsi(ui?\ 

^ CJ ^ ( \ 

aanirionoaoninoxiN 

Q 

min aan onaon ojui 2 oa nnnn 

Q 

aai ui asw ti si -ji aan aai asm n \ 

j ^ o» a 

a cl q (urn aan, aj| asin onn ojui as ti asin n \ 
a JJ^K J TJ (ui ti an on an o-a _jiii nnn aan n 

ism an aan 2 in an ' 

9\ I . Q Q 

(ui tkJi asm an aan 2 oxi an in (Kin \ o o „ Q „ Q 

an^/iN ojin ojui (kil ti asm aan an aai : aq aan si (Ui asm 

Q Q O Q Q 

nnn asm aai o-n an mi „Aan aai ti \ 
O n M { 

Q 

(ui on ^Jkcman ojui 2 in nnnn 

aan o an on tuin kjj aai (ia \ 

a o Q Q 
anaa 2 ti asm ui ti si o asin 

( , ^ 

/ Q 

ojui oxi axj (maan \ 

a q q 

aan (Ki on on (kji ^ji oxi nnn 

CJ O 5d 

v o . o o Q 
/rr)g\ o an aan 2 oxi in si asin onn on o oxi (kji ^m ojli 

t 5 ( >IJI KI, «51, 

CL / . Q 

urn on (o oxin ti is, (tji \ 

Q Q 

turn (ui (Ki ~nn aai an si 2 (ui 

/ a g 
urn oxi ajrn ti (Ki ajm ojui -^ 

Q./ Q ' Q o ojij] on ^nraaaxj in o 0^ (kji onn 05, aan nnnn 
^ nnj ^ 

O Q c Q 

si tui aai aai ojm as ti osm n \ 

^ KI, 3 J( 

Q <m^ si ooi ~a ? (urn on am ^in oxi onn oxi n ajrn o an : ji aan ? om 
(Ui tui arm (Ui n axm an o^ui ? \ 

s dia j ^> aji (u ajrn as oji niinn n 
s JJ CJ 1:1 nnn arm o <V) Ti(ino(iqnrmia(K|nnn\ 

o ca 

^ Cf ^ 

(kii aan ui an (uifasin 

f / O Q 

ö-iJkdÊ; nnnn o rui rui aan t 

3 3^^ 
o a Q rmc-N (n(iKoasinajïi(Kian o^anJi^JioantmtKHiON 

0(E](Km2(LUTn(K10-Jl(K] / 
„O Q Q 

o (kil di asm ti (ki in \ 

a / a. o / 

(kil I nnn oanoas¥i~nn(kJi(iq\ 

_ OO O O. Q 

o (kJi <m fkfi nnn ~Jm on os ti osin n \ 

(eji (ïjj ? rum mi (uui \ 

/ a q 

asmaa^iagrariiaaaia ikK 

n,,^,, ai(UiojiiKm:(Lnn(Kïioasifio(Ki(Ki(ici\ 

'S KL, TO^ 

Q 

OJITI CM (El (KI (KÏ1 Tl (L\ Ui 

O O Q 

ikji roi asm Jktoi «sin n o o 

OO - Q 

(Ki an (Ki _ji nnn (ia a-a ti \ 

!K](Kin(U(l(m(^^!Kl]|Tn(l3v(^l\ 

o 
an na (Ki ji a-an o ui aan ri 

o oo a. q 

(ui aa ru aan .JYi an as m asw n \ 

q a q 

<r7nt>i \ ajin nnn asm (Ki asm -Ji aa oji aan na rui aan rui aan a \ 

J J j ^^ D J| 

O O Q O/O Q 

ru w nnn asm ~ji r*q rui aan \ IfKJG (klKUUl vn (uui 2 (ia nnnn \ Q OO 

o o aa o aa -jiii ann ia \ 

O Q 

aai an an (kJi 2 ia^(iqnari(in2roin(isin\ 

ai ei I ^ ^ 

o arui o ~ji asm ii inn (ia arui o ~ji asm | O- „O Q 

oaJiaa~fm(Einnn2(Ki(ism(oi?N Q . O 

(c,OWw«\ nq o ? aru). ceji o -Ji asm n rui aq rui an (Ki _ji 04 (K| ano>aru](EJio^asmi(U aa 

a 'ex . q* 

nnn a-n ia ruin aai an aan ti \ 

nnn (o aan -Ji rui (ui o aai n 

a 
an iirui an an oq 

KI 3 

Q 

rm (kJi rui ~fl arm ia nq an 
ji 01? aai aan o? a o a 

asm (Km aq arui aq ia iki nnn ia \ 

a q 

(u ^1 arm ia nq aq ti aai \ q/ 

oan\ o 
aa -ji nnn asm a \ nnn ieji l^pi arm ia 11 o 

O / . Q 

<g.o\ (ka (£Ji o aan ti ia in (ai ia arui aa -ji nnn asm 11 

OO/ Q 

nnn o asm aaii ti o, ayi \ a 

o an aan 2 ia ti (ka o an te aKoaairuiaaiaanarix 

ao / oo- Q 

an ia aa -jyi ia aan Uaiei ia (ki as aai \ 

I / ^[ <3> «i, 

(ka ia an ajui 2 ia nnnn 

o * O Q 

ann iLTJi (ka ? um an aq (m asm \ 

ef«» (ia(ism(Ki^(kianji^omoiinaanoan(Km2(iaTi\ 

'a q 

ui ui arm ruin oq an ti aan 

a 
o o an aan an «a aa ~nn ia aan 1 \ 1 o an aan an y a. a a. a 

(uinanTi(Kin(ui(innTi\ 

O OO <3 

asm(Ki^nnnar|(ism(Ki[iasaK(Km\ 

(KL, an asmaani ikn cmaq ojui 2 ia nnnn 1 nnn. an a a q 

aa (Uk ui asm aan o ti \ ' ! ( an f] [) o rr] aan 2 ia ti aq nnnn <e 
o an o /' 
arui 1 (kil nnnn an aa n ia an ojui 2 ia nnnn t tui (ia ~jki aan \ c CJ / a iOT' Q Q an (kii aa as aa o - 

d w O J 
o 
(El O (EJI (U in (KI o o 
arm an o (eji tuin aa (urn uui nm non onn c^ <m ) asin ozin om an ooi (xg ooi [m ajm asm o o > 
amnn nui 2 axi aann «-cm an aan nn (kn au a-n n \ 

OO Q 

ei «ai ei ei nn aai a-n as kui \ 

Q 

asw azi o «jui asm n % ^ m\ «jifj o as o an asm on o ojui asm n 

o o e 

\M\ azi axi (Ki «ai aa O Q O O Q 

(urn (Ki nq aai _ifu-n (iziaxi(K|(iai(Kioazi\ (urn om ojui «s ojui nnn ei ti ? \ 
an ajm ? as ojui tu nnnn M ( asm X\ 

I. \ QJ 

oajm' (a^^^aannnaxio:(Uiaai_jTia-naan 
^J I J éJ ojyi aan ti nn aa a^aan ojui 2 on nnnn \ m (Kiam (KI 
a 

En(KllK],(012(LJl!KITI10 0(KJl(l 

j^l© Ö 4 ~ ti o azi (kn n \ MAN onmin? o «no- es. 

oanaxiTunnaanaswaai nn \ (Km «jui (lo «xi asm «ai 9 ojw as nn ojui as ti asm n \ 

a a 
ajm(Ki(kniKm~nnaqasm~jmaxiajui\ i (Ki tkn aai ~nn on asiii ~nn axi tuur 

a./ a 
(LO(Uj(K|T.(i?ajm|ooTn\ 

ei tÏ (iKm ei (tui : aa* arm /«an o oq m asm \ 

i aq (kn aai -J¥i(aj (kn «ai ei Lji \ o a/ o (ui (in azm axi a-n (o as ti asm n \ 
ön tu ei ei (Ki on nn aai o aan \ . o Q axiaxiaaijmeiajm(^M(uinno2azmfwiaaiip (Ui on aai an ooi 2 an asm (Km (o o aan n \ 
i Q a < a 
turn aai aRaamnn ojui 2 axi annn an on 2 ti Km «q (kn ti (o o aan aan aan ooi \ a / o 

omn Kin a_n as ti asm .jin asm ei \ 

a / q 

an an, o a-n (ui.ajin oji aai axi \ di CJ sj \ um onn an (kn _^ari aan 2 ajm «xi aai ~jïi <ui aai n \ (^arn an aai azi anji afi aan jj ei o ann ? ei aai an a-n 

a oa v 

l o an an aoi _*aai o asm 

_ i «M J J Q 

aai \ q a 

aai asm azm an ~ai ann axi /(kn \ 
■ (g 

/ I * t QV Q 

asm an -Ji asm asm ajm (ei aai ei an aai 2 nn aq 2 turn aai \ 

a. q 

as ei aai ei ei ei ? turn ojui 

a a. q 

ajm ojui ji o asm an (kn 2 ti an ^ \ 

a/ a. , „ / a 

^ aan (um 1 (ui ui o (ei o ti q q / a. o/ Q 

nn an 2 ti aan asm aai ^Jkin (kn 2 ti a_n (kn nn an aai \ 

Q ( «. 

ajmKmasm(^nnazi(K|0 2!Kmari?N 

a q 
aan ? ajm aai asm (ui ? a_nn a-n 

(Kiariaaji(Kminnaai2oasmonnaai2(i r |(ui an oji an a \ 

o 
turn azi om ojui t 

BI, 

O CL * Q 

asm ei ^ji ? ajm a-n ann aan ei ei ^ an (ui a-n [~j\ ojlt asm -n.i\ eiajin (a^ ^t; aan an (UI o Q 

aai\ q o 
oooaziaziajuiasuiannaannna-q 

d- ld 

nnnn nn ti (nnnn aai 04 ajm onn ui 9 

Q> / / O 

eiiiaiaanntknasmasmTiTit 

<z> / q v Q 

azi axi arm jko (um aa n nnnn aai ann aan an ei (Ki n \ 
(ki ri nnnn aai ann aan aq ei an a - (knei ^T Q 

!Ki~miannaaji(i(kJi(ian?(Kmfui \ ui[j(kji(ian?( o ^ '4 w\ (ism(Ki(uiaai(KiTiasajuian 
Ö 

(annnn innnajilasmtajuiaxinnanaJitKi ^aojui aai 

Q 
(UI (UI (KI IJ asm an an 2 nn an -jui (kn ooi axi ui a-n 11 \ 

\Ó ^ - 

O Q. / 

aai aan o asm ~jvi ti ? tuin fu / a a o «1 aai j (Ui ti ej an inn o a-n ann aq ei an n nnnaruior (^onrn o o q _ 

O (KI OOI (U (KI aai _amoi Ti \ 

/ Q 
O (KI (If) (Kin 2 «XI Tl 0J1 (KI (Hl \ 

o 
n o (Ki ^on ojui 2 (lci cvinn 0J1 (1-H (KI 

/ o a q 

(aji rui (U «n (Ki o annn asm o a-q (um axp 

* q o .. - (kji (Ki (kJi ? aai nfl «rui aai \ 
aa ra o an «ii an (o ojui > ^ (a 

Q 

(Ki ui «sin (Ki (o in 3' (uui 2 axi cinnn (ö5 \ anaimtkJif l (Kin _jiri o o osin (Ki a^\ 

Q Q Q / Q 

(kji (Ki (uui fkJi(ULi(in(kJi2(ie:Tnasin[]N 

CX Q 

(rno\ ajino(Ki(Kin(Kinaruio~Ji?(Lnn (t-nji 

an (i-n on (O di (uui win \ 

a. o 
(ki tan (Ki ui nnnn asin ojïi ann : 

^3 G) J (aj\ cm (Ui an «q t£ arm o an a-n anajuari^inaaji(mnafui(EJi^Ji?(uin!Ki[j\ 

c> a O o a 

0NJionazin(O(KTn[i(iai(irLno^?ajin(mn^(iaiaji(Kifi\ asin a-n ~Jin (Ki asin -fiii aon o ajui aai \ 
cm mis arui o (Ki «rut ? anaaq «jui 2 axi annn o 
(Kin (3 

i2ta«xi\ Tnii(Kin(ifiJio^Ji?(Lnn(Ki(wiiKiJiaji(Kiii - 

^ 4 i ai ki,jJ( 

o (Ki ^im (uui 2 (in onnn axi ooi ti \ 

5' 

Q 

(Ki «rut ? nnaaq 1 

o ui 

Q Q Q / 

(Kj (wi tui (Ki in an (ta o an Uxj : 

a 
(Ui(Ki~jinOTioar](ici2(Ki ,^asui «jin \ 

Q Q 

(WKUiantKiasïKKiTisinKid 
«^ I a J J ^ cJl 

(um^«nTn:(kJt(iai^kJi(kj) (ism|]!Kiaji«;ir] 

o / 
«ai t m asm 2 an (Ki (ki o tuin axi (ki 1 

I \Ö U> 4 

Q / Q 

(IIU1 (UUI (o TyKIJl T) CQ (till \ 

O . Q 

™^ tuin axi an ann ti an (is an a^arvinii 

I™ I ad 1 (Ki 2 ti (ui arm asm ~nn aai axi o arui n asm \ 9 

(^am) 1 «il 2 ti (aai o (um f jw(Kin(ftji (CTl (KI 11 \ yn (knanTi?(Kiajinanji_i)(ixiTi: ?«no(Ki:a[]( (gr a. o o / a. 

ajin osin cuin an (U _Acuin l an ckji , ara o aa ti asin \ 

I j> m a J 

a . / 

o arui (Kin aan (o t: ajin (ie: 

a Q 

axi?aqo«a:ano2(kiaruH«aiaji\ 

) asu, 
o a 

(ku an (kil 2 arui ? a_nn o axi _ji aa aai 

/ a O* Q Q 

(Ki «Jin ti iKUi o an asm tuin an aa tuin k\\ 

q / a. a 

cinn a-n art o (xjj asm aai ? a_nn o axi 1 

a / Ü 

an (01 axi an aa io an (uui 2 ann \ 

o ÜO 

(ki 2 arui ? (ku arm > ok (ki tj t turn arui asin a-n ;o \ 1 

otkn^jKO aqi (M ^n o an (wi _a^ an ti \ imöv .00 O O Q 

aaianntkiiaai^nn'K'iieianntKiiaaiii"^. 

(um an (ta qc t; arui an axi ui \ 

(uin afl tui ti (Ki 11 (uui (uui : o nriiT 1 o aai o (Ki2Ti(EJiTiajm(KJi asm an?: an(K)2Ti(EJ| 

Q Q 

(uui a jui : (ui asu an ajui an 


a Q 
(UmT!\ a a 

(Ki _A2 iirui ? an ajin (uui [kji o afi aai 3 axi Tl u ^ >i^' o a q 

aai (kil ceji axi an ao a-n gji ti \ 

ca \^df 

Q Q. Q 

turn tuui o turn an ooi aji arui ? ^ 

J O ^ 

(Kil (arm an (ana^c; arm an axi o 
. q / 0/ Q 

O Tl 1 fU Tl (ORa^ ^(KU] TT, JA (y N [ aai Q JJJ an ajin ? ojui (uu aTj.an a_iui 2 axi an aann aai \ 

a 
an ojui (kJiin fkji (ka ajui \ 

O 

oji (ixi (kil _dk(LJi (um u asm nq aa mm ajui is, tc \ 
O ld' ^J 

Q 

asm o tw ~rm u azin asm ojyi ti \ (^om) ü 
o asm «ju nn arm 2 an o a (d^ aaasinn\ cme- \ nn ia ei ann ia nn nq nn nn annannn 

a. q/ „ a a 

um nji aan ei aan o : aai an. an uin ann asm «an cJ T^ jj «. * *• aan iirui o n 
( ^ nnn \ uu on aan ftji o ilii mi ~n o a-a o \ 

'S (KL, S 

q o a a 

cun ïan o asm _n,Kin an an \ 

a. a/ a a / 

(un as nnn on um iki o .ji a-q um oji aq (um \ 

/ CX 

ei irui (k,i ia turn uin aai «a \ 
J 

Q / O/ O Q 

(kji "D rj (Ki ei _n a-o nn aai \\ 

o/ / / 

(kji (am (1* t: «s nnnn ia annn : 

a . q q 

(un Kin in «nn nnnn o, on ei ia an ti «ai 

/ l5 f J l 

o «sin 11 ar) aa 2 (ki ti o um iki n \ 

J [^ ^)) J 4 
(Kii ' ann tuin aq asw ? nn «sin \ 

/ O/ Q / 

oji (KJi (Ki (Ki an asm aan ej 9 um ti an ion 2 au 

u ^ > ( fo 

a 
eiai 1 aai ui an asm 2 aa (Uknnnn ^ 

I ^S Ö 

o o (kji _nnm o aai ^A.f as ti asm o \ 
ki, ÏJ J| 

aai urn ann «s aq o aan e aai n 
Ji rjxn^ca cJ[ 
a o-c> a / o a a. 

as ki as aan ki aq aan asm aq o — 1 k ui \ 
tf «V&ij' J j- 

fKJi on (kji 2 aan ? an o n 2 aan ? an (um asm asm ann 11 \ 

Q 

asm an ki 2 a-a aan (kji ia ajui \ 

\df en 

nnn (ioj) (ia ? a_nn on aa 2 (ann ? on ann 2 f arm ? aai an arm ? ei 

000 a 
ei aai on an an n aai asin ? ei asm \ 

00 q a. q [Jil ia an ia nnn asm ? ajin aan on \ 
£j ann \ l 

071 *•" s ei o ? o aa nn (oji o (kji \ 
\ oïljkl.^- 5 nn ici ti an iqann nnn (kji „dknji ti an aq aai \ 

o 
an aan in an nn aa ~nn in rui un aaji an ? \ ü CL 

aan mu asm aai an an on on «ai n \ an aan «sin an an on on on «ai n 

a. 

ismei nqaji «sin aar 
w, J Jj Q . O (X 

oji «a (kji — n/i aan oji oji asm ei aq n ji «sin um \ 0*0. o 

ai n ui a in ui um (kji QxJ] ?fj asm n \ 

*> cn cj| 

O Q Q 1 oji an aan 2 nnn an ti 2 an aan aq 11 an"\ ( sn ti 2 an ^d «u it-I7 0\ 9 ,f, (KJi asm aq o htui n o as aan i ann ann ri \ 

Q Q/ C> O art cm \ aan an ia ;üi ; aan icin aan o aan nn _a(iji ? \ 

O Q / Q I 

oji o , ann aa nn ei um as \ 

o 
nn an ? asm asm an, aq ooi an ? \ 

00 / 
o an aan 3 ia an am an ain asm aa nm tyiei o ? \ 

^ I ^ ISL, Jj\ 

o / 
an ia aa ~rm as aan an.ii o an on \ 
( J am 

a/ q 

aa o (13, ar. ia nn o an 

um an an : um iui aan aq ici \ 

^^ Ö O 
o an o «q : nn ei 2 an oji t i o ei «sm ^ 

Q / Q C>0 

nn [ann asm aq asm nnn «a _*ei -ji aa n \ 

Ma ™ 1 JJ 

/o a a 
oi ann wan aa ti (kji ^uti \ 

J cn 

(kji ei ^J) an an nmi on asm nn aan an an an asm 
JCJ I 

ei o ? (kji I asm (ULi an ann o \ ™3' j> ^an\ <mN / Q( * Q 

aa an ajui 2 ia annn aai an (011 asm \ 

/ Q 

azi [) n on ui an aan nn aa] an an asm 

vMiJ (^ ,J^ 

Q / 

an an (Kn ti «ai nn ajui (ha,: 

/ ° 

aa in ajui 2 ia annn an an an an on ~j\ \ 

um on aq nin (Kn an oa ^nn 2 an ui as ? \ 
an ajiJi an aa mn 2 an um asm an aan aa [j 

□ ü. Q 

nn aa f um 15, annnn o um Kin 

S u J 

ei o t nn uin aq aan _jj aan aa (i \ onn non (^g) & o / a 

(UI (UI (UU1 (IfUl !K] TH (KI (Hl 

na, (j 

Q 

cai cirui ? (ai in cm in aan ajin \ 

o a 5 

(icnnaxKLcnrKUiniïiajt-Ji-sx 

/ o . 

O O <K] <K1 EJ| I-H O (KÏ1 (KI 

(kJi(^^(inari(um2tia nmn \ an (ui (Kin o on «, *. ï i (Kin 2 (unn cuin nnri 
J 

Q Q O 

run o (ui (Kin ^Jkii ? cuin cnnn os: (Kin n \ 

O Q 

<£)ii\ an an 2 in (Kin (Ki on (ui (Ki ^ko asm \ 

^ ( O [ ■ «1 ^ 

o o o 

o(Km(an(aaji~nn(oj?(U(Kn?\ 

q aoo 5 / 

cm il ? m a-n as aaiac]aan2(f](ui2\ 

q a 

om (Ui an (Ki an (ui(Ki-Jm(Ui(Km^nri(Ui(Km[|\ 

Q Q q/ / 

(kmn?(U(Ki(Ki;(knaAJi 

as (Ki ag; (Km (Ki ~in (En o (Ui ? \ 
a «^ CTJï 

(Km 2 (3 j) an on (Ki -Jin (IJl arin ~nn nri eji ? \ 

o Q 

6\ cuitciruiasmaq (LonajinoiwiriN 

. o 
on(uuia-n^m(ie;(Lnn(Ki(Km amm onn ? \ 

O / 5 

m (ui (Ki _jm as arm cui asm ci-n an a-a \ 
( J ,CJ ^ 

v Q / 

an (uj n arm aan (Kin o (uu (bit 

q / o / 

OnJJ eji cuin [wz. ? o asm tti \ 

a. / q 
an (ui (Ki ruin ag; aan o asm _4uri \ 

Q.i Q I 

a-n o onannnn an t\ nnnn (Kin cm. 

Q / Q 

,n N an osman aswaanancuiaajiEiajui cul 

rui mi co an (Ui -Ji aaaan ojui 2 tui nnnn \ 

a / a s 

o aan (M an (Ki (uui l^uj OJi an a-q o (urn (fa ^r (ia (ui nnnn ^ ^ Og) Q. 

rui [ rui tui aa aai o (kiji O. l\ rui xi (Ki arm aan ruin ei in ? \ 

CL 

(Lman(Km?aai(kJi(Km(K|0(Ujn' 
.\ o asm an a-cm an (üi 2 (e (Ki (kjnn asm o \ 

. ( «KU ( ^<S> J[ 

Q/ .. / 

(M(Kio(kJi?anajm(Kman(KJi2Tri(Kin\ 
o /- Q. 5 eh aan aai rei ? ^ruj asm (Kin ? an cum 

13" o e*' 

arm an (Ki (Ki (Kin aai ~nn (Km a-n ^looi \ asm asm a 

nnn _dkan rui 2 aan ? ajimn \ V o 
rui tem a-n -akh mn rui rui aai o: 
* / a on rui 2 an nnnn 2 an aai aai rui (ui o asm n t 

l I CJ ■ I ^ -^ dl 

*u,s fivJio[|asm(Cïi?cLnii(KiTi(a(Kii]\ 
cm nnn m o (urn aai aai na (uuKin 
asm asm ann n asm (Ki cm aan (ui an asm : 

a Ü. 

0[kn-Ji(ismajmaxiaaan(cin2ann\ 

^ d a\ 

rui (ui ium asm n-n ~4eji aan \ 

• / o * 

(in aan 2 aai tui aan j,ö n Oiirj taj tq ? \ 
anoasma-nananji3a-n~nn(knajiiiTn(Ki[j\ 
Mx tui (Cl na an o (u axi rui asm 

Q Q 

(urn (Ki aai cum nnn ruin aan cum aai n \ 
onn J) 

/ . 5 

cisin(ismaaiaanoan(Ki20(fj(ci 
cum tè co > cum tti cum n-ci (Kin n 
nm (Ki onn on (.(W 2 ooi ckji aai nm n ^ 

o aai a-n o cuin cm (ca IU 5 ca axi nnnn ^ ceji cm aai o \ 

O 

d^iN cum aai aai rwi rui cum nrn aan 
asu. onnaan 1 (*>§) / 
(Uioo?iin(Lnn(uim(UUi2(ici onnii > 

q . . q s 

ei aan nnri o aan nnn aan ? ê tuin \ 

Q 

ti (Ki ooi ooi ckji uui ooi ooi j \ d J V Q 

ooi in nnnn «q in [ nnnn non (uu 

Q ü 

tu nnnn o non aan ei na o (Kin 

Q O Q O/ O. 

arm (Ki (Kin ei oxi urn o aa : 

CL Q/ v Q (2/ 

ono\ M nnn (isTinoi aan o aai \ 

. a a 

aruiaanajmanaaji(uwoo\ 

, ^ / . 

arm on ti nnnn aan (uuan (man m \ 

i ^ ^d- ia- 

O , O .. CL / 

en aan ei oaji ojw on os 2 na aan o tui on (kn -^kern/in ftjui 2 (ia nnnn \ 
(L3v nnnn o asw (ki ,jioki (o an 

/ CL / 

0JW(iK(ïoi(Kin<in(in(LiJi2(ici nnnn \ 

oaoa 
wr ,^„ N oooiowiaasw^toin-noan 

nnnn <x\ ti f nnnn ooi (uiooi (ooi En \ Vé JÓ 


is» nnnn o nnn a n o ooi on ai ? \ 
CJ tf / V asw (Ki (Ki ooi o an oaji (Kin (Uk Q. 

(UW iSqaXlOOIO «] 

«1 ti » ooi (L3v <ui nnnn t; \ 

I \ o Q> cl 
tui asm on (uw oamn oaji ei -ji ooi n "^ 

* a / o 

o (kw (Ki (Kin o na (utosw : 

mi^j.\ aan anji ari aan (Ki (Ki ow o on \ '& Jdf 

o cv cl Q 

ei «XI (UW O (KI Tl asm in ? \ 
«si, \ 

CL Q » 5 v 

ki o Ki aan ti aan on oeji on ti i \ 

O / O. Q . 

«ai (Ki fi in aan n-u nnn onn (ki 

o o . v 

njiarin(Kian(KW2(K\an(KW2(K\ (KW 

a v o / 

mam 

(in ij (uw an oji ofi (Ki (c^arn ooi(fcn(oicuw(ai nooio < ! / / 

001 (O 
O ü ti Q Q Q 

nm<cjn\ ooiaswaajio(K)owoajui(isw\ 

( I a 

ftjw ion (uw azw il ti on (Kin 2 «o aai 2 aa % uzm (uin arin n Ti an aai 2 an aan 2 ki x 

q/ / a o / 5 / 

aaJiaf|(iri2a[|(ai2Tiooiaai(uina[](oi[i2\ 

CL 

ia (kw ooi o \ 
a a 

Dawiiax fijnrmijJ 

nn asw 2 (Ki _ji (ow ? oa «on ooi ( 

asw ei iï] ei ia 

/ a oa. 

tuin l ooi aai aan on na oxi aan \ 

^ a j 

( O CL 

(uw arw «ai aan aan aan aan arm na n \ 

^ <X| c_J| 

CL Q 

<m& (uw «ai on ei 2 aan oin oinnn anji ? oom \ 

q. + a » q. * 
aan ti o ~ü aan aaiiTJi aainii \ anji ^*i asw an ei 3 on ti 1 2 an (Ui on tui on 
«ai Ti (Kin Ti at] o aai T*i aan axi n 
Ti aai (in n (uw on nai ? «ai ui (oi ? 
aaiooiiiqo2((Uj(KW(oiTio 

0012 0X110^ Tl\ tuwnnnaxi '3^ 

an (Ki o an 

i^n {^(uj ooi o n an ojw ooi ooj] ei ti ooi || ojw ooi onj] ei Tl ooi [ 
(L3v nnnn o ikw o ti aan tuk\ 

CJ r>Ö 

Q 5 

(KinTiooi(ui(uinjiowTian(Ui^n\ 

oo/a a/ o 
ooj(ei(ui(uwasw(ism«xi(oi[| 

ojw (Ki : ooi ei n an ooi 2 an 001 2 ostji n 

a a 

ojw ti an (ui 01 001 (Ui n_n n .0 001 -^pn tui n 

a. / a 

ooieiTi(uioiiiTiTiooiaju)\ 

^ (in il \ <w\ (' c ljl I) (uw an ann ann aaji asw (Ui (U -Tan ow asw 00 n \ 

(_J ^ o. . a . 5 c 

(uw aai tuin ei an 001 2 m 001 2 \ Oflfl CU] CL, Q I OOS 

(c,d^ [Lnji(i{i(uoiiin!KTijO^Ji'TnJinrin(ï|[U.jk\ 

o o Q> . .. a 

aajio?oasmiïj(EJiann«-cino(iJU|!ci\ 

/ o Q 

aai mui nq aq ra nnnn aan 

la CJ w 

ao 
(kil aai ra \ cuiii ra on ra n \ 

a a. a / o o „ Q c 

*a\ ajmTiaara ratasmaïiaq'kii-ASiain 

Q/ 5 

aai si ra ran nn ok 2 nqra 2 aai ji \ 

/ .. cl a/ 5 

ra (Ki : si ui] ai i on o a on onn 2 arui o aai on in \ 

(kil ra asm il : (Kin ra um (Kin (uin tui si 

a q. q/ 
ui ra ra o o (Km t 

2 CL? 

o „ 

ajin ra ra ? an aai on ra n \ (WAN pa-unra(ra<i(kJi(k5)sirarara\ 

5 

(Win m otlji 2 rail C^-C£> Q 5 

(ki (ki asin ra (wi fi aq otlji 2 ra n \ a/ q o$ 

arui (ij in turn ra aai ra (ki ? tuin ra é ra 

q q a/ a 

ra tkJi ? (uii (kJi > : aaii (Uin nsin o ra ra (kn f| \ 

a o Q 

o arui ra arui o asm 
jmi^ (15L, 

o cl 

ra rui ra ra oxi arui \ 

Q ü Q 

6v ti (kn ra n (kn ra si n osin o ajin ikii > \ 

o dl 331 \ 

I I 5 

asm ran ran (Ukajui m aan 2 ra ij \ 

Q/ / O. Q 5 

arui an in tuin an arui 2 a-u ~nn nn o 2 (um ari ra nn a-u 

o a q 

(isin ra tuin (kii ? ra rai ra (ki ? (uin (kii ? \ 

ran (tg il tuin rara (kn ,jl 

/cl * 

(^ ran (irui on a-ti ra arui t a . ion a-u ra arui 
( J 

Q CL 

Q x in (ka nnnn dSv ra ojii ra ti o ra \ 
t? ó 

5 

an aan au nn ra 2 au fi 

amn ra f asin aan arui o aq ra a 5 
arm o a-u ^ anrw ra ! asin aai arui o aq ra \ * a cl/ Q 

i ran ra ti uisj t: im nn ra ra \ , N cl * a cl/ 

(^raji) dm 

(um ra iirm au cuin ra mi 

/ a 
ojinaq si cum ra nrui \ 

a _> 

cl cv ü Q «o ra ann aai arui asw arui asin ran asin nn ran n \ 

(um ann in (in arm 2 aai nn arui 2 a-u n \ 

q/ q q. 5 

arui (kn arui annn (urn o ajui ramn aq o \ 

J GJ l 

CL Q. Q 

(M arui nnnn ra njui asm ran 9 mm a-u ann asin n \ 
^ CJ JA -* 4 

/ Q. ■ t ■ . O Q 

(ra ran ran aai ra ra au o 

Q 

QEJi ra ra ra arui o \ 

/ cl o .. „ . o a cl o 

«,» v (an ra asinsi an onn asin ra ram ran 2 in 

a 5 ~ji\ oj in ann o o m arui 2 m si _ji 2 : 

l^jj aai ra ra ra [i utg aai ra asin asin m (ui _ji 

(kJl si Tl 0000 'lODON 3 

(kjnn p ra o-n ti 
J ar (KL, 

oaï aaï onn si n^i 1 aa*i \ 

. C> Q Q/ O Q 

, s ra arui aainu ran aai si ra aai tu aai n \ 
anL, (-jra ! 

5 ?4 N arui o (Ki aq ann aq ti aq asin 2 \ 
dM ( 4 

.. Q / 5 

ajin nn ra ? ra ra ran si (uui adiran -Jin nn aai \ 

^ . / a. o o 

nn o 2 ajin ani aai tuin a-o o min o ra : 

O Q 

on aai ra «1 anji ra n (kii si (kn aai on aai ? ran ti ra \ 
i asin 

V a ev . q 

<lm\ si ran asin (kn ei o 2 (um aiin arui o nu (kil 11 \ 

a^n ra ann arm ra -Jin (ie) onn 2 ann n \ 

a ' 0/5 

(kn ra ti au t on ti aai asm -ji ai r i nn Ti \ 

o q a. . ^ t Q. 

(ra rui ra aai aai ra 11 ra ra si arui \ d raj Jl onn aan aan ü v ü a 
~ on aan 01 n \ (^ o (] ) on xa onn o as (Ki aan 01 n 7 
(ui(Ui£Jinno2(kJianri\ 

l J 

Q f Q 

«moN oTi(uinann(ian(Kin-Jinnnnnn(m~j|(Mj?\ 

o/ Q 5 

ui ann an Ti on an an2 an as 2 (ia ij \ 

aai o (kil -Ji ia nn an 2 cun onrj aan o -ji ? nn tuin \ 

ooi an aai aan aai (ki anji an a_nn arm aai aai 1 \ 

a_nn arm ti an o an 

Ji GCi 
a a 

asm o ti asm an arm n 

o J 4 

a Q Q Q/ CL Q 

mim\ ajinoa^iia^inaantkJiTifKinasTiasiniiN 

o 4 . j . «O 4 

001 l^O (kfl (Kïl -ATI IK] O 3 

5 

aan(Ki(iaji(a(q(m2(CT(Kina5inasin(fi(Kin\ 

Cq (mn x J J \^K 

00 / q .. a 

asinann(in(Wi-At(wi(Ui(EJ)(Ki(oiaji(izi\ 1 an (kn -At (ka o o (Ki o 

C¥inOTH(lf](LrinEJlT](CTl[| ajickno, a7 a/ imKi\ aainjinaaifkJifuiaananoTiaaii '^ 0O, dt ajianjam(Ki~Ji(Oianasin2(Kinj|\ 

CV 5 

ann am n asm ti (lm aai aai (inn m aan 2 (in aai > 

, <iJ[ o dl I K 

/ a 

(kn aji t; aai o on (Ki 2 (i^i aai o aqj /o. ooi (ixj n (ui (kji o -i-i 
(kJi lasin ojui aai o ann asw a ao a 
>gfl\ aainqnno2(Lmnmajmnn(kJiJinora: 

5 

o an (is ti cuin m an 2 a-n n \ 

o CL 5 

ajm(inann?aanoaqaiiaan(kj)Ti(ïi an\ 

q o a. * a 

o o ? aai nanraan-jmaaiaaiiinajinaai ~a\ 

o ao a 
aano(EJian~nnora\ (^ran) asm an~Jinn-n nniianoanan^ 

<^6v m» ' (1Z 111J1 (l ™ 0(| fl a ^M^^^(^2ari™asmanajLn: 

.. .. .. cl / a 

aai!EJj(inaniiazioaq(axj\ 

Q 

aan (EJi urn on n-n o an : 

a 
(ku ti (ka on araao o 

Ö 

cl a 

an ooi (kJi ? nn ajm (kn ooi on onn ti \ 

a o 
ra (tóionnn arm o ? : 

3 d \ 

o „ a 
niïkit^i o osin (Ki on ra \ 

ö oa 

^ (inooirkjwtumTiiuioail-jjiK] aAcinnnd^a^infiaaaJiiiN 

a 
(KiicianndJidciiindciaanaJiN 
( cM >U (klosl, 

o (&n an an araftip o 

an aai (kn ? (urn an a-n o (nj mui (Kio2an(inan2TiO(kn(ismnrin(inJi|i: 

( «^ ((KI, J cJ( 

miMi^oei Q a 8il 2 Tl O OSDl \ «Aamn- aji na aai an 

«™ tu aan ajiJi an aq (kn ct (wi ? an (ui - i i 

a 
aajian(Ls»(K|Ti20(Kianaai 

«ïl I I 

/CL 

aano ihjj( / 
aai (a aan an a^i o o 
i (Kin 

/cl „ a 

(o o a-n (kJi o n ajm (ei (kn \ . Q 

mi ann hum. ip o '9' Hinai 

>3 nnannan anonri o a 

(£J1 (Cl (l-n -AEJl (10 \ 0, aan onn Km onn n asm -Ap o an an (i (jujruujojj C 

q a 
aai turn ra aan \ Q 

(eraaan ïïl Q Q / 

an an a^Ti o (uui twi 11 onnianra Q ( c^ 6) on (Ukonnn aan i r (kii 3 rum ( rüj \ Q a nrin «-mi on ' 

d I / Q 
ï (kflTl (O» TC KIT Tj !D> (^1 
an (ISÏ1 (KI Tl O an [1 \ 

«O' 4 

Q O- Q 

Qjm arui o an n a-o (is ti asm n \ 

Q / . / <^ \ (in in asm o (kji ti [^ t: (in (Ei ruin 3 on nnnn \ O. Q 

araaro o o (kn ~nn ann aan ? \ 
turn ruun, toi aan na o-n 


/ ui (Kin j>a aan o (07 (ijin asm (Ki n \ (kn o-Ji ? on tuin (ici ai] (uui 3 iel nnnn \ 

anjio(0'? 
an (ui na 11 (kji nnnn «yi o. Q Q turn o (Ki ruw 301 (eji aai > 

Q Q O, / 

-\ aan o (Ki (Ki o (kn -Aan (Ki (ki ooi a^i o o \ 

O .. Q 

(O O ? OOI (13> (IS 1 1 O \ |?0aid3> (IS Til ( Q / Qv 

Qjïi (Ki d (^iq ruin mui rtn 
uui (ui (Kin ori (ki (ui (Ei o iui n-n (kn nrn os ti asm n \ 

Q 

(ui aan min ti ojijj -*\ 

Q 
QRtuyi o o fkJl o TT (kJl I) \ 

O >N 4, 

Q Q Q / 

*l»\ •gj; an nnnn 3 o on asm na aan (um an aa in asm a_n na j] \ 

_/ v Q.OQ 

(kn om o aan asm mn o an \ rkJifaini / (Km d5» (Kin igi o o \ 

Q O. 

(kil o [i on ti anaigi o \ 

cuin rui iKin an o 3 (Ki _&cui _ji a^i (^ji oji \ 

o 

in o asm aai rui \ 

^ a a o 

(Kin as (Ki as ann rui (um a-n n t (^ öj w\ rui aai an o 3 on (Ki anm Ti rn ayi cuin 001 (Li ~^ aan \ O ©„ 

axi ruum n iui nnnn om aan \ 

JGöÖ d J 

o 
rui rui rui -JkOJi rui „aojui \ (kn riTj rui aan an o 3 (Ki „aieji t] \ 
nnafyiorjji.nnnanan roi3(Ki\ 

^( dr ó 1 aan aa tyi o o 

KI) 

(Kinrc3>(kn(&nrum(inTi\ 
P 

O ( O Q «jwn orMMiiaaa (i^rmaoaTiinnaaiasinannrknriN 

>^ ^vgj2j 3 4 

Q Q 

an ann aa _4kooi nnnn 
1 CJ Qt /a. 
(ki (ann (o an ann aa ~Aoai nnrn \ 

O . Q, 

(kn tei ^ji an an ikï ooi l m \ 
J^ld ^ 

/ Q 

an ann an ann ann ti (kn o ~3v aan \ 
I l O 

aan os an rei aai ^fkopi o ann (kn n \ 
J Ó «O 

Q 

(kn anii am ti (kil ^(ka-n n 

a a Q 
aai ann ri asm -Aeji rum an (kn (kn (ï 

"loann(o(inarin-Jm(w(0(inn[|!a <mo\ oó(En(üi(iTnt^aLqam-jmi(kjioarinj.(a!Ki|i v 
asm (Ki (Ki aai ann ann ? ajm \ d 

a. q 

(kn aai ann ann rui -Ji ti \ 

(Wnnnaai\or(xirui aaj|oajui:(ism(Kianar](umaaji 

o ti ann ann o on fi \ 

o. q o 

(kn iKii aan onin rui aa ^fl,rui \ 

J J^\ 
o 'w^ ojmoi]rMaaiaa(];(uinriO)iLan^^om(ism(inrum(Ki 

Q Q rnnrkn ooi aa il ; (uin (kT s 

q "o 

nnatyi o aan o asm o ? \ 

Ó "3 S 

(kn (ann an ca 3 annn o aan o (h o ori an o asm an nnnn o \ 
JJ ^ m ( CJ om arm tuin e^) anaa^iotkj) anno (uiaaix 
CJ ^ ^ «^ 

ti ano (inn osw o ? \ m O Q. Q O (3* 

as o ~ji ti as aa o _ji ti \ 9 ( / Q Q w>ct\ in nn axi an on ^ 2 annn o arui an ru 3 asm asm ? o mui .ui n axi o an (lci (Ki in as ti asm 11 \ 
otkJi an wc 1 (u on asm \ o as ? nn turn nn (D> 2 annn o aan \ 

Hl <> 
asm (Ki tm ajm (Kih an axi (Ki jiT] (kji \ '9 
°5 Q 

(M om tan Tl ooi „^a-q Q an axi cm ,juj c 

V o an (tq nnn a-q o an.11 ? \ 
miK)n\ cum (kji (kJi ti (Ki ij : ojui an aai ? (oji o nn «-nn (asm as \ 
cum o oji in rui an o ,w 

J I is 

(uinaai(in(Ki2Ti(Uias?\ 

.. a o 
(En cm aai cmnn an aai o aan \ 1' 

(3^A(is aimnn r an t 

CJ l o a a a. 
(ui oji a_rm an ti aan om an aai 2 axi ti 
)ön oo?(^T^axioaj](CTonan[ian(Km(kJi?\ 
laaiaananaan axi stii nnnn aai aan ana an. axi «n o aai \ 

O (KI ^3, (UI (kJl axi (UUl \ . a 
asm (Ki an an axi (Ki~nn(ui ojui \ 

ex q 

?(umi3i axj j| aan asm (| "9 asman?iï]3vJi2aan?ajmo 

aai o ru ti » a_nn a-q n \ 

ooi (Ki I axi tuin Ujj o an ' 

> o fkfl n non an ? um n-n «n aai 1 
J M M ^ ( ki, \ a . o 
cum a-ai o cui as ? \ (*J) a ,/ a q 

oo?cm asm ojui o / am \ 

f ) ^ is 

oaq (Lduinaoo\ 

/ Q Q .. 

turn I as ? o (Ki o ckji ojui \ o (ui anji in' o (Ki tn aan ? \ 

J ü \ 

nn arm ann nqooas\ 

o aai ? an a_rin 3£ nn aaann 2 o m \ 

Q I 

an tui (Ki (um (Ki an ti rui o aai j>j 

mï an ann ti (kn n • Q a 7 

(me \ ann an (Ki aq (uin cki an ti rui o aai j>.ayi o > mi rui o _aot) on onn ti (kn n \ (um on ooi ? cum aai (o oji : 
ann oji asm aai aan o as \ laan; a q 
asm an ckji 3 \ ann o ti ? ckj ti ü\ asm an cm o 
a_nn asm (kn _A(Ki a (kn (onn aj¥] asin (kn -Aam 

Q o (um an axi o an (axj 3 caaxi\ ooin.) 00 / a „ a 

\ 0(kJi^ik(KianncuiTi(EJi/aaaaiaxi(Kiasm 

/ Qi Q Q 

nn aan ti (araaT: ca a^i \ 
ann o ti o om : an o asm m aa 2 aai an aan 2 a-n _ao n -^ 
aai (K|axi asm aai aan o ti (kit 11 \ 
o ajin aai o aq 
ano2Cumanfi(um^tn?(&j) nq (kn n \ 

<^(3|\ <r»N (anjll (Km o o (kn _^-(oa t^ axi ti o <yi : 

a. ei a. 

cum aai an axi nq -jm ti annn o o annn o \ 

( 7 CJ 

. O. O Q / 5 

acui anji cum o an aai (maq aq\ 
o ann o aim cum axi aan \ 

aai -*o nq (U) (y anri arj asm -Jin anüü \ y ) o (kn citi an 
J nnn ( cl. anno.0 M) tuin cki on arui (&ji asm ~mi mui n 

o QO 
o (Kïi ocijT En _j] lm ari (Kin 11 

<X . I 

ajin (Ui nnnn ooi-nn as 2 on aoi 2 asui aai \ mnn ooi-nn as 2 on aoi 2 asui 
cv a 0/ 
^O l ai Jol CJ^J 

ia adiat] !Ki (tiA ^craai oa «a\ ti on o (Kin o arui ~nn aai o nnnn aai arui ? \ 

aai (01 aai (Ki (ai (Kin n a_n aJi asm arm (Kin \ 

a 5 
o ojin 001 o nnnn non arm ? m cuin 

J . CJ H 

(kji i"eji f| (&i asin ? (Ki (Ki » o (Kin [| \ 

a o/ r . q a o q 

oarm:(a-ncu)naiT)Tiooiasin?\ -bsl, 1 dn o asm (in min 
o 'V TianoasmfflTi2nrinaaiTi?\ oji ai ti 001 _4k(Ki — rui cmn \ 

J o ajm o ooi ? nnnn (in ti nnnn aai (feux [nnru ? nnnn (in in nnnn (Kin oa o ojin (kb nnn annn ooi is» nnnn o ojki axi 1 ojin (kfl nnn tnnn o ajui do (Ki 

GJ j J OQ 

(kji (ui ? (in ajm nnnn ooi aai tm\ 

Q Q (3 

«sp 001 o ooi 001 ? (ls> nnnn o (Ki a arui 

(m ? ajin asm on ti nnnn «n ti nnnn (Km (ul\ 

a 5 
ooi eji n «riooi 001 ti ti an (ia \ 

a / 
asm (Ki (Ki o an o asm \ 

a / o 

anJio-J)?ajmTio(ki)(K]anji(oaji 
\ 9 | aa^asu, 

a„ cl Q/ 
ajmajiannajiarmTiasm(Kii|t 

a.o 
aji(K\~nnasmannafunri\ ajin on (ui (kji iiq ajm oq nnnn aai tuin \ 

Q axi (Ui(KJi(iqa_nn(Ki nnnn aai 

J \ I cj a 

(LG [1 (UI O 9 (KJI (KJI ? (Kj (Ltm Klf¥L 0X1 Tl O ^ (Kiarïaxiaswan.jwaso\ O O- O (3 

fc~ G)\ . & asm aan aan ti ajm (ai ari (Kin (KI aai -*: 

\^JJ WtyJ ^JTl 

cu o 

cmn aai (kji o || ojin ei nnn aan arm o£i \ 

o Q 5 

axi 0Ji ooi asm on arm nn aa dn on 

(K|02ajmnnn:(KJio[|oarin 

a (3 
aimaxiaqoajmoaruiaJi(KJion\ 

,3" e, 4 

a/ a a 

(kji m : (kji as asm (Ki (Ki \ 

o 

(Kiaaji[i!Ki(Kmajiari(Km[| 

Q /O 

o / m ooi ti aai : asm (kji o ? 

(g , J aiï 

O / a / Q (O nnnn tmn (uliki ti l oa ^c axi ti o (ui \ UKIT1 OA^TOXl 
I Q 

aj|Oim!inji(Ki||ajinasmasmo(KJi[| o ao q 

^ N aji on _aooi o(Lnn(Ki(EJi-Ji(KJi-jmoan\ 

ooi(a^aajiJiaxi(o'ajioóï (arm ajm iki n \ 

* O / Q „ s 

ajm(im(EJi^Tn(Kmoax)[](K|iKin?\ 

a Q 

(KJi(Hi(Km(KiannnnasmariJi% 

I I O f CX (3 

(Kin ajui (Kin o ooi (xa aq os ti asm n \ 

( Q / Q 

ooi (asm (uu [aj\ axi o Gsm n 
osmtKi^Ji asmasmN aji i (asmasOvJi(Kj 

o 
axi oaoxi ij o nnniuinnAaai nnnn ajm an o oji ji>\ (Uk 2 om o aan 

O Q Q O Q Q 

asm mom oji ~m cmnji o \ 

/ ü / . o a 

oeiOvJi(&naaiasmasm(Km(Km (m : 

q/ a / 
ti 3 asm \(K ui ti arm asm asm : 

P ( Q 

(O O Tl (KT 

/ ü 

o 'asm ooi (^ os ti asm (6 iki ^ "1 Ti3asm:nnnarLfi(Km-jm(Km(Km?\ (KiiitKm r / " CS Q 

cmn ajui nn is, 3 om o arui ooi ojui aai 1 <> (1SL, i. onntuonn anji o an (bfl. «n n o aran «•a (Li ia n o nnrwn 

asw a_nn - 
J J l 
kw asw asw (kn asw, uw \ 

q q • a. / 

anaKW annn ai arwn kw asw asw \ 

CJ ö, ^ 

o a ex . O Q 

o >inj) iu o tm -Jin »a]i tkjt (EJ) || tuin o ai £kji -A 

kw ooi («n £ü (Km _A? aq ki [ a-n \ Q 11 » «](KTP(kJi>(LniiOfl-n_A(^(ai«|0?ffl| 

a / . 

Km aan asJLiïi o 2 ajw nnn (kn ia ojui \ 

o I ^ 

aTin an in (nnnn kw twi a?m n wi ^A.m ui \ 

a C5> o 

(Kin (ui asw a n mi o o iki n \ 

Q Q O (3v 

mui ui «-«.in asw mi kn uw an \ 
J GJ «i «o, 

Q. CV 
O (kO -Jl (LC1 (kil — TUI O O TT! (KI (1 \ 

^ 4 

o .. 
o an (KW 2 ia in as asw \ 

/- / Q f 

(3 Jtas. ariTO ui an qjui 2 arm [01 asm \ 
(kli -w/mn kw arui oman ia o (kil uwamui^ ;w anji oman ia o (kn o [j im ïq an flJi n \ tkj) I ann uui aan (El ~J1 ? uw Tl \ V / CV . Q 

i\ hui on o o inn (in o 2 (Ki 1 onn é/i (kw aq o bji n 

o o a 

uw o m 1 uw nn (Ki o Kin nnnn : sji o ? 

j \ {£■ j a \ 

asm o -Ji aan uiazw?(o ?uw osman k\ \ o 

(El-JlKW 
KL. 

O / Q 

11 an o an |ia 2 13» ia mw ann «. * Q (kn ïji asw _^a.£ji asm ^ji I «sin kw irui aan »ji » \ ca ca J^-^ Q / <X 

o ? anrt iki] oiism jkio : 

1 3 13, 2 «nnn o ion o (kn \ 
asw ion o «sw «sin aa _ji ikw ijiji \ aq kw i^ji in ej o : (kn l^sw .ui in mui «sw ; aan 

° 1 Q 
<kJl\ (kn in aq an 2 in tui cl/i , fkn \ 

asm (£-,<3)) «*»> ania2(knKiTn(fcji (kn ki in t <yi ann o aq an in ïkhi : 
cv Q uw (kn 10 ki aq an 2 in (tn aan «an an an 1 ca ( JJ 

q 0/ a a . s / 

tji ia urn ia m 11 (k« ni 1 an ann \ (OW o ow o o I «sw KW \ 
J^ J 

I I Q 

t; aflaat] ia o o (asw mui «an ia : 

Q CK Q Q 

ann rki : ojui a_nasw mi ti \ 

Q 

«| ia 2 kJi an Ki 2 in (Hi an n 

I ! j 

o ,a 

an ion KimanjilcEJi o aa \ 

otL, _^ V - J 

a a Q O Q 

ajin Kii arw uw asw ki «q in (kJi jw o «ai >ijt 

(uw ti a<| o Ki'kj) aji ia \ 

a . a. q 

on o \ uw uui uw ui kw «jw (kji ii-n nn ti k\ \ 

aan ia kw TKkJi mnq o ann o ia \ 

o 5 

kw ia kw ia o «sw aai «n arw ? \ 

/ a. 

kw anji o «a ^Ji asw 10 (kn ki 1 

^^-'d' J 4 

an is* 2 amw o aan ki ïkn «nfi o (kn ^k - ^ uinann in uw nrin aan (ia ? «jw a-a i] \ (Ei «an Miaan ti an 

(Ei u"i (kn nnnn «1 in f nnnn kw (ui\ ai in nnnn kw tui- Ql Q O O " . / Q 

acui in iv\ azwn o 1 3Ji jii 15. t: aa m o ayi \ 

aan ia n o an o 3 «sw an oin \ 

a ü / o CL Q / Q 

ooiooi\ mintciTian aan 2 Kil^^Tranin o ayi \ 

I ^Jö 

Q Q 

tnano an K12 uia f on 

Q S 
t (E/l Ml (KJI KUIS] ojui ojui jq an o an Ki 2 ui /i f an uui qK a^i Tl \ / a q s 

(ui asw aan ? ;ei k] (kn .hui aq uui 

an ia nnn o ki an ann «a n \ I Q OM OdlKl O Q. o t ji Odiui qr. an Ti um Jti \ Cf \ annfl&ftz CL ui; o 

(kJJI ojïi (Kiii mui (Km iM i min asm 

cr> 

aai fkJi on ^fl.(in n o arm ? ti ? tuin mui an iq : ajui mui \ Q 

asn- o Q 

(LfiriKl!l\ (A<3)) on axi arj (Ki (Ejï ann ? manna 

i (KI (kfl Of] (LAJI Ï] NB1 o ? \ 

1(0 »(un osmaq nio \ 
ikjj on ^in il o arm ? ti ? ojin mui «] iq 

o 

><S\ (WH (UI (lil SI OJin SI «] NBl ai aq 

o (kJi -Ji iq iwi: asw iki ni (kfl si ann ? 

min ^ (tn Ti a^ oji an (o > an ajin \ 

a. / o 

<u Ni -jd (kil ni -jïi ( si i aan min 

CL . Q 

O Til KM (UI !kJI (UI aJUl !kll SI \ 

/ Cl O CL _ a 

ojm \si ? mm aq ann :wi o : 

Q / 

(kfl ooi o an o ? arui uiii » 

ojifJ-nnjirkJi^iJCMfkii km \ 

f cl a Q 

ai ^ji ni -Jin an an arm {-j\ asm j cm ? ojui t; an ti mi \ asMNianonanasajiann\ oV Q <™ g^ n mnn mui o ar ui on asm on ti ? 

q o o 

(Ui «sm (Uiri ti tui -Ji aq -mi cl Q Q 
OJUlUKUl \ Q 05 Nii] ikm nnn an (KI a \ o jq ui aai 2 asm ni tkn «xi on aji \ 
3 | «sl<> om [ 

turn luiNüEninnnNi-JinannN 

/ a Q CL Q 

ï] mui on .jUasm ajui si asm ajiii (is: ~u i asm h \ 

o a cl / 

arui ni ui ? min (kn o ann \ 

o Cl 

as as arui Kin ni ti asm n \ 

J ®KjJ cJ( 
a 
nd] ceji ,-Ji in n arm an — ari arm ti o \ 

/■ Q 

an on 2 ti o ti «] ni oflflkTi arui ajui (£ji si aai 

.. o 
arui ui ni (uu arm ti si \ 
ni, J 


Nin ti iki aq ti asm mui mui «1 axi o 
isud" I 

, Q Q Q Q 

ajm as [ aji i mm asm an at ui o asm o asm a \ 
^>\ kl *L, J| 

/ . o/ cl o 5 

o ó (kn (Kin mm o asm É oq 

/ a . a 

( (Ui as ti asm tui ni arnn arui s ^ 
^O KL J (3 J( 

(kJinnnnnn Ti armriNm asftOtkJiii o \ 

I ^ ^^^K 

Q / QO 

axi 2 OA (UI SI ND1 ^Ax maxiuiBfi o 

ajin amm an arui ? ann si o an a \ amm an aan ? ann si o an a 

o 
ni om in xa> O Q Q / 

asm ni oi n in ann _ji 'iq asin asiii ti ni ij \ 

q o o a o Q 

an (Ui o Nüi nn in asm ii !kJi jlti niii axi as aq uu asm t\ \ 

Q / 

si mui (bUNin Nin in iq \ 

O Q " * Q / Q 

ikJi si ij !kn (ui ? «] mnn ifin ojin si mui adL\ 
nnnn an ti f onna nïi tuiarui Niii (kh nm o \ an ti nnnn nïi (Uiarui km m 

5 (kJl(kJ) ? 
Q / O 

(kJilann ■ (k/i (L3> nnnn o ann aq arm ? ^ iï) arm r ȣ-.\ as ann I _n o aq oji ni n 

a a 

asm Ni ^n ui acm ni _iiki3, nnnn x^i axi 

^KnruioNum^aAnadkx Nin ann il asm mm a-nan n \ 

Q 

nnn ann tui ^kaJi a ji arm ti ni \ 

JJ "^«u Jd 

q^ a a Q 

o ikn ~nn anjiann > ^k arui o mi mui (ulni arui \ 

J \ O] 

I Q I 

nnnn on ti nnnn Nm twukji om 

' ^ ^ Ó a 

aq si axi ni ti (ka o mm (oji iji \ 
J J^^asL, 

o ■^ nnn oji ? si ni si ? (kJi nnn d3> nnnn o \ 

Q O 5 

os arui an mm . (kii ni si ? ktji an oi ? \ 
^ I (§ cm [ ) 

an (Hi ann oji an o Nm \ 

^ J 

i a a 

mm an an axi an aq Uj rui on on 2 cum Nm nnno> ra a M) O Q / 

uw ojiJi uw is asw au aai o 
oajiann~/waswasiJi(0\ 

/ ^ 
a / 

aji aan. o asw asm 3fl ooi o anj) <m aan o asw asm sn 
l o o 
arm asw iji asw au o asin \ . Q. \ Q O Q 

OTiraaunoooaioaswuwajiiLoi; nn,n.?\ üuüi o ? ajui an fi asm «in o o (kil ? ajui 

I I a. Q O 

o aai £Ji w m ajmoiaxi£Jiaiinanjn\ 

'Q. O Q Q 5 

uw as (Hl (Ki _ji tq at ui ; <n ann 2 nn aq 

a * a a ./ 

ajirajnjira(CT(LCi(Lci\ 

arm axi uw aan au cm ^a asm ou tj 1 

J 7 o 

ano2anaji2inTi?uw : K:ariTi\ 

O Q Q O 

asm (Ki rui ann kio\ 

ca v^aJ 

urn (kji aai (wi o -jw as ajm as Q O O f Q ou mi an n aai ou au ? isi uw aaaaxi inoaN 
on, ^J\ I ^>£) 

aan ?arm nnarm2iinaji2flBianaJi2(EJiN 

a o o 

V 
X31 a o o „ / a 

<w^ \ ann > uui aai o _ji (Ki „ikran Ti aji aai asm a / o /■ 

qji asm, asm, <t\ ti : cm a-n -jm ooi au I ann ajm \ 

Q O S 

urn uw (Ki asm j] aan o ? arm ann nn aq n 
ooi of) ann tm i (KW (inji (Kin 

Q J 

(X Q _ Q 

BJiiuii uui (ui asm a o o ajioq oibi>\ 

aji asm asm o-ji aa r in an ti nnnn 

o 
aai (uuan o ? urn aiui \ 

Jtf ) \ J 

uui as a-q jun 1 asm on o (Ki \ 

/ y Q O O Q arm ti kw ajm Eij uui aio o «ai (kji .Jko-n ooi «ai n \ 

ca cJ 

Q 

£naswauanaswflEnaiui\ ^^@>rwi/Lux uui aun uw (o aan o aci _nii atm si asm • 

Q. » Q O. ., 

urn aai uw "in o o au ~mi aciii ann in \ 

Q Q / 5 

(Ui au aai a-J! o aai tman au 
^K ori Ti aai mi nu arwn anji 11 1 <3 

<r> a. q 

au 2 ti aai aq «1 ajui «1 au au -^arm ? uw \ ki au o Q Q 

t; n ji in arm tji nnnn p o (kJi -ui m asw ? uw o au n \ 
tji au fkii uw oj a-un o (kJi q q a Q 

urn aiui anji vu\ au aq o aq oji au £il -JW c=n arm ? \ o au «1 OU (UI (KI (3 

Jfo\ ó fo 

(X. I » O Q / Q. / » 

Qjui aai (o asm aai ? nn [arm 2 asm \ C^ d>,\ <m\ Q f (in j| ij an a^i an o-u o o on asm uw os 111 asm ,1 
tui au -jw (LO urn ana.Ti aan ouui \ «j- «, ^ 


ü Q 5 
uw Mm (Ki asm am im aai \ 

(X / 
ism aai ou (wi ann \ 


uw au 


aniuan 


auuiinnaTianjiajui 5 aaioaswsiauaTi(uiaswasw[i: 

O 1 swaswi|: uw ojmi aan o au aai _*»J) \ 

Til «a% urn aa »u "-nn tui au nu an r i aan | 

& Ja ^ nu an r i aan n as o asw ooi aan o (Ki asw 1 au cwfkTi anji Qjui as (EU an au : (lci uui ti aai ~4Ukn ann iki o \ 

o 

o »ai (kn Jkau ~m (kn o 'ion \ (aj aanau~nTi(isoaswann\ otBiasw au au au 1 \ 55S^^ a 

g^\ ajiTiasoaswoaicEnoai_^.| ann(i3> («,*,) asm m asin ui ~m ona.Ti arui um \ 

/ * Q 5 

.(Ln (Kin _m (o (Kïi BOJi o asin ie] o \ 

O Q Q 

ui ui asin an «a an vui 2 an ji «1 a-q 3 o ja n \ 

/ Q Q 

ui tui Uji o ti (ui in \ 

/ o 

(KTnan(KJ)2T1(K10OTKlUl(Kl[l\ 
Q (Ki <iru an ui o aai T] (Wi aai (Ki |j \ Tl (kJl (KH1 (KI 11 • 

J , M \4 

I Q/ 

& uiTiari(uioan(Ui2(iriuia£i\ arifuioan O. .. .. Q 

asm (Ki ? öüui ïoi an ifl (ki ~mi (kji (uui \ 

q>ï | J 

Q v S 

arin(mas(ina^(ii(Ki~nn2iK](LfLn2an(Km^T2(inajui3jai 

. Q 
Ki arui u ajiii n o m^; an ti 

cr> <x 

ajiaruKknanjiasm-jmiiniciON 

CJ> 1 

an (Ui o ojdi mui aai (Ki a-o a-n iki ij : 
( a^Kl^asiT J( 

v Q / Q. Q 

O (Wl (O O (Ul^C (!£! Tl \ a / a. ' / / q 

^\ ann(Kio(ö «1 (^ 3 as arui (axu •y BnaxioimnikJiouuiariii.ikn 

I (£J[ is? 

o .. 5 

oo?afj(Lcio(KmiKinasm(ttjasm3(Kiu\ 

Q 

^C Op Tl O QsJUkJl (Ui (UU1 

ti ui _ji ui o-n 1 \ ajin Km a_nn (kil o irui ojui \ 
a (^) Q 

(ui o ? turn ó ag:oasm(EJjaciii[i(kJi(uiaJUi\ ? ajin ;wj ajin ti ui _ji ui o-n 11 

Têï 

Q Q O Q 

(Ki arui 1x1 asmijarui ki (k/i aai _* 

q q I 

o arui uu] tan asin onn (Ki o 

Q Q * S 

asm (Ki asm <kj a<i an 8-n an arui j 

«] ÉUl (KI (Lflll [1 O (WIT; (IJl Tl \ 

o 

an tui «] a-n «in iwi o ~j) a-u ~ji as ? : a o 

(bui asm r\ aa tkji ie ism si ti <ki ji \ 

q. a. 

mi o u o om ajin o <ki (ka \ 

O / Q 

<n^ (KinnnH12Tli£Jia5VK[kJIO(iaK?\ o 

Ël' 

1 5' Q Q . 
Eil(Km_^ /O. 

(.«1 o arm ie (Kil \ SM ?(wi iki ui o (i ji an a-q \ (Kin (Bi asm (U om o iki oji : 
(^ J 
o a 
aai «1 arm ? ajui asm (k 1 oi asm \ uuyo an arm ? ajui asm a-i 1 arm 

! \ Oei J 

(X 

o asm KjtKJi a-ciji Q Q / 

ui iki -Jin ajui ikJi axj «1 ajunanonrm ex <x o Q 

<w \ aai ui (irmn an(Ki~jmTi(kJi(Km_iA.\ 

o 
(UKKi-jmajuiiKJiasmaniKmaTio q a 

mui asm an 1 sin (Ki axi iki o aai an arm ? \ 

o . 
iki arui ai (kij ? arui a-n _5i annn o \ 

J JJ\ CJ 

Q 

an axi an Q-ii 2 o (ba. eji annn (Ki \ 

i la o go axianji ifcji mi an auni aai \ OflKJ S1!K1 (1 
O/ü' 5 . 

as o a5«.ajm iïn i-a a^ nnrin o \ 

o Va cj 

Q Q Q 

,ia»\ oikJi?ajmaxuiaJUi (Ki-Jkïj TiMm \ 

an aai 2 ti o asm s-n (ki an iki 2 cmn \ 

a. 5 

ajm(iKom(Ui~Ji(Ki~nn«narm2anasmano\ 

I (CJ I 
O/ o 
as (kJl axi (Ki o ti (IK (UinasOxJiaxiimi 
(Km o annn cm an ojui 2 axi (VITO \ «1 oaji a-n -Jin ó ooi ? an an onn 3 o a*i \ 

q q/ q 

ui mikJi (Ki asm a-Ti _j arm (Wi \ 

CJ 
a a o 

rmo^ (O Jfui (k/i an ojui 3 onn ii 'Ki as ti asm n : 

a. / 
turn iki asm aan aai a-q oji ann \ 
asu finnca, 8 i (*,«,) a. a 5 

cuin mii hui o an irui aq an <iai 2 an a \ uu) o an irui aq «1 <iai 2 an ij 

uw o on ,Acinnn «1 in nnnn ann (ua. 

I fe ^d 

«1 nnn 2 «n aq uw «1 ja ? um an (o 

a. o 

asm an ann irui ~nn asm bi aq o on o : 

^ ) 3J cJ( 

o asm aai ? (uin onann «rui ojui \ juwonrv on .rrj\ aai uw osin o •. «sin aq «1 nn aai : 

Q Q 

o «sin m iq mji uh ajin asin cfcJl 

o. a. / o 5 

(kil (Kin o fwt ! «sin ojui aot ai] arm ? \ 

q o o. / 
mm o «sin iq um nq as 3-ci \ 

IKL,^ ^ 

um (oji m aq 3 "in (kJi osin asin \ ikJi aq an «ai -*«q aq -Ji "si 11 <kï o Ki ij bi ka fifïj o in as o asw \ o o Q (m»n\ a^i (wun w ui ornnn amaai an/uui 

Q 

autn «ai (Km aji (ui uw asm o \ 
(kJi an (Kin ? an Q Q. 

aswtknaai inn \ (IfUlO M 
/ Q 

o o aniq uin as th aq mi \ 

o . ri o 

o !k\<hiii (ki an aji on »q (Ki ji 

a. o ex 

ajm o asm «n iq arm ihji asm <kn aq n \ 

\dJJ^j4 

(kjuq Km ^koji in os o asm \ 

c> q / a 

«neiM (KJi ojui atin %.« onn an nq arui o f \ 

Q O O. . 

ajm «n ui ? um anji oKiJiiiiai 
013 \ 

oasmi«!^2(^(r^ajuiinm(Ki\ 

/ o * 

tuui Bi o on vq an o 2 an arvi o>ji 

a o " 
qji a<A.uin iq ri asw aq (Ki 

0) a-l o 

o- o ex 
uw «rui ann (wi ann aji bi o ooi n \ 
ki, J J J| (^) q / a 

aai ajui asm aji asm ïsni nn in yy o Q 

<m6s ainri nn id, o^i in "in o tyi 

a q a. 

(irui o ? inji ui ? um iri asm (Bi \ 

o q 5 

on an 3 in hui iq «1 ojui an jim iq 3 on oji 2 ^ 

Q.' . Q / 

(M in ojui um itiii Bi uui (bJL Q. 

ai ui an an^Konjio o 
o an n araa: 

<2ll um arm ojj uui "ui Jvfl «iin 1 arm asm \ «q o » ly :wi f-n n um an asm a 

v 4"^ 7 d j J 

Q / / 

-(Uyuj: 

od(^\ ^aaJi>ui nn |cuqa(Ki ivmii(Biasm[| \ 

dr 1 
Bi (kn ij) jim o ari vm > ajm ki 11 \ 

a* . Q £1 / s 

um «ai aai in aan o aai «1 arm > ^ 

o o / a 
<ï] o 3 «n an iwi ? osiii ajm «q o 

I ^ uJj 

uin an ann 2 an iq (kij oraa'^i o \ 

I ld ö 

a a. q/ 
o (Kin > wm o oji <t 111 ain an \ 

O Q. 

omi (ki «sm on 1 ajm o aq \ 

Q Q Q 

on n 3 «sm asm arm (kil bi \ 

/ 

aai ju arm o an t»? o O \ 

Q (TV 5 

aai asm ann asm ann arui -dkum an ann 2 «1 11 \ 
(kii ( ann uJi an/i/m an ti f n.inn ann iwi imw 5T 

aai bi ^-jj an 


an o ^b ^d- uinanasmann-jmasmamn\ (ka O ann um arm tl 0Jn~nn nnn 1 \ 
"SU ( ^J J[ 

O Q. 

um an yi ann >. ibi ana o o \ 
aruj Jj nnn ^-j ^) 

*n»M\ aoiaruianr) aq iBiiiiuiiioniBi ann an 

0001 
** I 

anaaviBi on anaqonnaxian iq \ o «Q ann 3 an nn : an oaj) an oji ism 

Kty) 1SL 
Q. "5 

onaa 24 onniu c. (A^) armo ooj ^nmn i^ in mnrmo \ 

o 

uti ta ti j ajm o ti ? a/in an n \ 

o q / 

an imannn o ann Ti o on (innn \ 

nnn o an om asin an q aji 2 ann \ 

/ OCÏ> Q 

<m*a\ nnnnaq *m annnnaa) <üa.(ik in an \ 

O Q 

aai ti arm -ACTi tan (is, nnnn o \ 

CJ 

O * 5 

oji ayi fï onn asw itbi an (Kt tin o \ 
on !«ai 2 o B| an in raoi l^o a-q ti \ 

T um on o asm —insin mm nnnn (m : wm iq iq ooi in (Wi asm ajin \ anaiyi o iq (UJiarui oum I iui \ 

/ CX I Q 
(ttimjx (UI 0511 (KI O (KldfU) (£J1 QT1I1 \ 
(KI, 

CX Q / 

aruiO-Ji?(Lnn(oiTi(kn(knl~Jio 
\ O ^^ 

CX Cï> 5 

QjO(K^^ino(KiaLnri(ïjann2m(Ki 
anno o arm iki i^i o o cinn an aq o aai ? an ji an ii3> \ 

(K 
CX 


urn arm mn il «sm (~n ui uq o ici il onn \ 

dJI ^^d S j o o 

hOJl ? «i(mii2(Kiaji-Jitt»JiiKiJi?eLnna-qTi\ 

I «si, S er «no\ an «ai an arui ^«aian?ajin arm tiiikji| \ 

o «1 tmn 2 ia ti ari/i (Kïj (kJi 3-nn 

ex o 5 

o 'inn asin jïi tui (ui mui ? ajin «] aq : 

ajin an arm 2 aq" on (an 2 nnnn «sin aq tuin an ann 2 aq an 1 an 2 nnnn 

I cf 17 d 

(Km&3,arUiaaOO(0\ d" Q 

aai asm ann (o (kJI £A II Kï| O -Ji an Jl IJ o a 

■q£ o onn oji an acm «q «ai \ £,an_n\ <m\ (un fe: 2 o o aai «an an «ai 2 an ti \ ;m on 1 O Q "/ ©„ 

on onnm ann an arm ik 111 aai ~nn uwi on an (Ki n cri \ 

Q. O 

o (kii urn (Ki an aai o an asm 1 \ 

7 J J J 
/ a 
on ann on ann ajui uoaai ?(uin (Kij \ 

a/ / 
!k/i I ann mm oju) anaM o ikji <h aai im o -Ji an n (WI0O1 an \ (o on arm 2 aq an uui ax 
o»vj)?ajii(o(Lnnaq(iai>(Lnii \ 

«3> anaa^n ieji ajm W n oji tkJi ei \ 

a a q q 

an ajin ? an turn s 'in osAnnjinn : turn aai w an o on asm au 

(&JI Tl 05» a/irinn o o aai tui aci n \ 

cj «u j 4 

Q / Q 

ojmajuiman(Ki-jmoajij)asm\ 

I ^ tf 

o/ .0 

(kJi ( ann 05, nnnn o arm anji tui ann o aq aji an 1 

^ CJ 

/' Q . 

(kn iasin ajui aji o ajm o (kfl ? \ 

Q. Q 

an arm asm -jm anaa^i omö\ o anno a-n oji nnij W ^ o » 
anaavü o arm fi o aru in aruniai mi o \ 

dl Gd J 

/ Q Q Q 

I mi asui a_nn asm araao o : .k l/i o asm o ? \ 
V-* 3 anjj \ oji armn asm o 'ei aai (^n ajm \ 

o . o 

(kn as «n arm in ti Adi an an./i 1 £ji aai rkii ajm 

J «3 J 

arjam an in «1 an (in/111 o ex 
aai cm armn asm ai a-a aai « i Ti asm Ti osin \ 

n/n & JCJ d J J 

Q/ Q. cx a 

ai ui "u 1 Ti isin (Ki ;o (wi aai \ 

twi (Km ajii» [i (ra Ti Ti tji a;ui an n \ 

& (Ul i/t (IJl a/in n aai <fji anii nniTi \ 

<r> o o q 

arj an 2 ti «ai na ajm aai arui an an o as. 'n ) asm 11 

(ltiti on a-ri o an rkJi oji an an aai \ iqrkJi o an an aai 
) I J a / 

(IJl an o suiii (KJi o ann : onn o arm (^aan) asin ra o aai urn as o asm t u tuura on \ 

a o o 

aan rara ckji „aooi ra .Jkaai _*(K1 

q ao Q 
(Kin ckji onn asin eji ok aan ra ^ 

O Cl Q Q ®v onniKioo^ajiriikJia^onnda 1 

o cxo q IWOOM J ajmraTnanaiEJioraJi ra ckji ^nnn ra\ 

O O Q O 

ckji mui ran (ui (Ki aai m aan ji>o 

ttSL, KL, [ J 

Q 

aanra^tuiEJiraiiajirax 21' on aan ai aan ~nn on on tui o (Kin eji in 01 n ^ 

o è t~ JJ 4 

cinnn an ti (nnnn (Kin (uluui ra asui nnn n 

(,& ^tf 4 

o ti ra (is orraiajin tra aai ckji n \ 

o 

c\ um ra o asm ^ ra 9 ra ra aan (Kin i]\ 

ra ra eji rui ckji ^ko [i ckji (om asm uin nnn \ 

■^ cl &* d 

Q 

um a-n ra aai nn ti 2 an ra eji o aan n \ 

o a 

(isino^Ji?ckJi(Enajin(Kiaan% ^^(kJlOOJffKKlil 
Q 

nn o(kJi(kJii 
I O ra iiq il Ti nn o ckji ckji aan o m ~m ra (Kin ti \ 

d*3J 

o 

joi o osï) cinn o -Ji afin nnn a-n \ 

JJJd m 

(ui o (Kin an ra arm an asm ~Jin arm asm \ 
( i ^ f a 
(eji (Kin (Ki ra aan uin a-n min eji eji ? uin \ rm\ (um ra icw laai anfkTi aan (uui \ 

a Q 

„ a nn a-n n nn 

Q 

EJiasnEJi?(umEJi?(LniiEJioi?\ 

o/ „ 

eji o (um aan aai eü ra a-n ij \ a a . / 

(UTi(UTiaqam2aqaan2raa-n^nno(oi(i5ino\ 

(U (Kin aai nnn nnn ra \ 

d 

ti (ion (uui an o ? (Kin on (yi \ 
/ l / OOjEJ 

T -717V— o 

in onnnnannm(KT|0(uinoTi?(LJin(mf| (c^aan) a^Ti m aaji 3 imn : Oiii nnn an uocltttiockjin 

fkn(uiTi(Ki^JiTi(Ki(aias\ 
ki, J/ J 

Q 

as o asm on aan atu] ra an n 

a O/ 

asm on ra on : nnnn ti ra nnn o t eji ra on 

/a / 

( lui (kji o arm mui o o asm \ 

cs> as 

um tin nnn 2 an ra ^ ra ti aan ti \ 

/ O. 

m» nnn tui ? a_rm asiJi ti nnnn nn (ia \ 

(M(LnhnaaiiTi(Kmnm(|(ism|(KJio^(m^ra ra\ 

O / CX 

(Kn (nnn nnnn ti ra um ra asm (kji 11 
, nnn (Ui ti an ( 
: (ki asm o t as o asm (Ki ojui (Km ckji eji -4 (ki n Q aaji (Ki ^&(U] tui ti an ra ra a Q 
(UI Q CX „ Q 

ra ti ckji rui (ULonnn ti ra \ o nnn eji Tl ? an 
io\ an um an a Q 

raoaanasin-Jifiaanasinrix Tl O Q. 

o 2 ra ra ti cinnn ti ra \ 

(KL, 

a a, q 

aanaiui(KJi(Kui(inrao(Ki(LJLn(Km(KJiEJi\ 

(Kin o on aan „aeji 11 cuin ra ojui o n \ o tui an nnn in a-n aai a_nn (a_fj % 

a o a a 

eji aai -A? ti an o (eji asm(Kma(Tjio?ajmra (uiamij \ 

r I a a 

ö^jkok nnimn um ojui aai aan o asm n 

(ui ra (kji ra (m ? ra a-n (Km ckji n \ <mcms (kji o (ï um ckji an. ra aai um l (ui \ EJI (1 Um (KJI an 

a o 
EJi nnn an anm 2 asui nrnn um an nnn 2 e 

J ( CS, utl, Q ( öï 

cm eji (ra aai ra aai ra on \ 

/ o. 
(Lfui uui ? (kji ra um (ik nnn ra ij \ 

f 
an ojui ra -uTJi (ik um [ o o ra asm an aq um n (ra tti \ onnffAOv (^oaji) mnn Tiaxianoaxiaxnaiv 
O o \ ajifi (kJi ajui «xi «ai «rui » \ o ? ruin ui ojuj «xi axin «rui ? 
gp at] (Lm ? «sin «ai «n ti 2 «on tuin tuuj ia \ 

I / Q 

(Ki aq axi «ai «n aq «Jin 11 ' ta nn o rut. 

isin cuin 
J J 

(Ei arm an aq ckji ti «Jin (dj o Ti ui Ti «ai tui «sin uin \ O o cksi <irui (Kin na „ïfkOTn «ij «sin ixinan aq 3 ti rui asin asm n axm an ann 2 oji rui aq oji rui axi \ on arm 2 (in o (Ki ( 

o / a 

1 «ai tui an ann ui 01 1 o o / a o 

«jin «ai tui an ann ui 01 o \ >g^ (Ki(uiJi(i[|«xi_jin2TnaJi(LJi«riT. r i(isin\ o Q o an (Ki 2 in o 1) «Jin ji ra ti ojïi aq o «on 
Tiaxi\ annanuejaaianTnuiariTiaai^ 

>y I ( J TOOT3' / oji ti an rta o ao r^iji (Km nno 2 ok ann ei ti ? \ 
anroi «sin om asm rui (&] o oji 1 \ 1 (EJi «q ti ao «ai n ' O Q Q 

nnnn in axi «n r&Ji «q ti ao «ai n >\ <m«x ajm osq ani tui Ti ok o asin \ 
J ^ «k «m ann ~*ro O 11 (EJ1 O (kJl Ij «SU! «Jll «Tl (kJl Tl n*, axi(Lq(iai(KiTi(uinnraTi^ 

a. 

nnaxio(LnnooTi?(Lnn(Kii|\ 

an oaaian o«iui\(3-A(is(nnmfum(in(Mnn«[iJi?ariniui? 
ann an nmn o : «rui ok «Jin si ui ooi 1 an aion o : «rui ok «Jin si ui «ai 11 

I cj J '" 4 

o o o / a 

turn annn «ai turn «q «at «an asm \ inrm «ai a_nn «q «ai «au 

CJ J a ó 

o 
>djh aj]!KinTaii!Ki(](KJio?(iai«ji aan / Q 

(KmajmasmTiaJiaxiflaioajmcEJi anima \ oaannfr (c^aan) i' oji o aai _ao axi oji aq -Jin arm, \ 

a Q 
«Jin oji «o — rui arm ?aai o «rui 

00 o 1 «rm 2 asm a-n -Jm o asm ~nn «q (K]) «n 11 «ai an _ji «q aai 

J J *K JÖ J 

Q (KJi arm «sm «rui o \ aai o ui \ <S. J V O . Q oji «ai «rui axi ij «Jin ceji iki «q «ai ckji a \ a a. «. o 

<me-.> (KJi aai an aai tui o axi aai' Q (ik «n ti (ka y^x tx a/m «xj ti ui «pi \ 


O 

O. Bi «an asm Jkan asm mibi rui 1 

o / 

araatyi o aan o «sm ~ji arm \ 

a o. o 

eji ra «n ajm om ra ^n (kii ra o tm ? u o an «ai n \ 

o Q 

ann 2 aai (kji ra aai ti 1 (kji «ai an a 
«U, «^ «1, cJl 

asm asm ? cmn tx an ti oji (eji ^ 

i o / 
"^^^ nnm ti (lci (Kil an o ajui rui 

O. / O Q 

(urn an «sm «n ti «xi nnnn/i annn ajui oji tuui aai \ 
J { 3<^ «si. on i ^r; an ti onna in axi turn (ui 

J 

/[CL 

an eji 2 ok (o an araafyi (O \ a .00 
an 8jm f araaapi : ui ti aai «sin asm rui an ~j\ asm asm n \ 

I _\ ó , ^ j 4 o ö o / a . 

oji (uui aai ui ti an ui 2 turn oji 
asu ( ^ 

/ O Q 

arm aq ^3» annn o anaanrm o aq \ 
CJ ^ Ö 

Q Q c^ün im\ [an il n am «an aai ajin aai : araao o .- 

O Q «jm ajui turn «q (K3i (iai o arran \ 

o cl 
anui2(K|ui2 osmnax) oq ui oji asm v 

(3 

ooi ui annn asm ann o ti axi \ 
Gï J 

asm axi _ji au an ui ui fin ti aai \ (ü\ «SL, o ui ui «n " 
\Ó ( aq o ti 13, annn nn o ooi \ 
CJ I J nnrmmm £,«*) u. C\ k O 

(M o rum aai osw o ~n ajui \ a. o Q 

ruin o> nnnn o ar] onn 2 an (K| aiui aai ^ 

CJ 

Q / ü 

rui aai ajiji tuukii in (kil on 'rui 2 nnnn «sin (Ki mui an arm 3 an im ajui ckui - 
I ld ^ >>Ü «3\ OJKHIfU) a 1 er er rui o o (kfi „ati nnnn Ti rui \ Q Q 

an (Kil an aru ? onn an nnnn o (KI Ti om (kji ri \ 

I I \ I cj a ^ 4 

Q Q Q 

rui (in n fkJi rui o arm hum in \ 

a/ o. . Q 

(kii (Ki ojin ooi (Kil om asin ami \ 

«s> d 

araruui (Hi o o aai ~rm ari rui ri 

ö ■» ^ J, 

/ . o / 

( o (Kin aaji -Ji (ia a-a (O ? (EJi asm \ 
cen J 


rKi n asm rui ? rui aai \ o (Kin aruj (K) ij asm rui ? rui rum o as rui rui (Kin ajui aan 
J J osl, 

Q> CL 

rum (Hl (Kin o rum irui rui on asm rui (KI j,p o \ 

> J^ I «O Ö 

a .. a 
pp onaiiruitmntumaairHi (maai: 

a 

rnm (kil onn asm rKTi rui ;hi nrmn \ 

Ü Q. / 

1 o in (un a ii (kii o arm \ 

q o 
a_nrKiorKDiO(kJirLaiiasm\ 
>CC| bsl, 

a a. q_ 
(Hl o (Ki fkü nn iki arm \ 

le^ d 

/ a . . 
o azi (kii aai (kii rum n rra ti \ 

d 3Jj 

arui (Kin (k)i (Km on (01 aii) \ 

a o 

fKT) rui ei aun (kil onn asm rui \ 

J cd 0, 

o _ „ 

(uinMrqrKi2fbmaiio(qo(Km(ism(Ki^rir|(Ui3(kii\ 
(Cd HS3 | ( 

Q. Q Q> 

5\ (kJiri-q ruj ij an -mi arm » ai m«] tui 2. 'M \ 

ruui o-n JkO ^ji(Ki~imarirkTirui(k]iaain\ a. a O Q rui o-n -Jin arm ? an roi 2 asm (Ki ~n (Ki an a-n n 

(o (kil onn nsm (Kil rui o nnnn \ 
^ <S> ^ ö (^<w) Q O Q 

o iiaii (Kin orui o rui (kil ^a. 
rum (Km (kil ron asm rui asm tq (Ki 11 
rui asin nnnn ;ui rn nnnn o : 
rui (Ki iK] ruj n rum (Hl on asin a-n \ 

OC> / Q Q 

arm 2 rum ik 1 rui \ 'm ti rkii rmn (Ui ra nnnn o \ 

Q CJ sj\ rum t&] asm ajm (o ? m rum 01 asin \ asin aajj on (kil _iJkasw (Ki ^ikorui ? rmn rui \ 

an rui on aq asin (HÏ on aai (kjtj on rn) 2 arm 

cl / Q 

rum rmn (Uk(ku rui rum rai nnnn \ (Hi nnnn > ikii onn asm (K5i rui o nnnn 
<3> ,J d 

oai (urn asm nn rum aji aai iirui iki n \ 
aim ej} ajm o (Km o iirui 

Q ü Q J (KL, Oi fKJio^(in-jmo(irm?roiriruirum\ 
(izm(kJifKmaiLnajiioro(Km(o(ino(uiaaJi?(Lni^ 3 

i a-n as annan a: ^ 3K arm o (Ki on annn rmn o I asm 
^ I d >^> 

ü / Q O 

(kil (ariii «1 rui rm nn (Ki o -Ji K] 

q CL 

(Kin ro nn rum rui a-q as arm rui n : 

Q 

aai s-Ji rui asm rKii rui (Hl nnnn \ 
J^ ö J d 

(kiitru'^crunnorui 

O Q 

(Hi rui aai nnnn in rui o rum \ 

/ Q O 

arm nn ( _3j ^c iiij] rui iunn uui 

Lu 

o on (Km 2 rui in o ti (o nnnn ru avü aai rui nnnn rKinaruianaaqruiofkiiot 

q a* /CL a \ c> a 

<rw\ araaryi o (U o ~Ji arm f) (kil -dk Ti \ 

Q O. ^ O O 

(Hi(uiiiasin-Jm(Kmoruiaji(Km\ 

«» (KL, nnnfuui o 


(£><tt) O Q 

(kji (kji (uui (ui onnn (Kin cki ti y imin (Kin cm ' 
cnnn ti oxi (kw w oxi cm JL(kw'o \ 
i osman 


/ Q " Q 

ruin ttswa(iTi(cicKJi?(uw(KJi?\ 

a 
as o asw (kji on (uui im o cm n 

. Q Q 
(Kil (UI (KI CKI (KI -JW (HU „ACEJl \ 

(3 

ooi rui (uui na o ? ruw aritKJi in \ 

/ q / / q. a a 

(encKw cisww ti (o t^ o ti ra ti nnnn rui \ 

ao at 
-w x nnnn ti oxi ei ti (Kin (ki „*( nnn (Kin (kil om asw 

(O (kil (Cl (UU) 0X1 O 

(UI (K3i (ui ei nnnn 

nnnn oin tuin \ 

J6 Q (LmCKlO—TlCKlN 

Q O 

\ I O O (KJI R ■ 

)J4 (Kino(irui(i5in(ia(Ci(ci(isin[| 

1 

mm 

ui (Ki (Ki 3 in cuw ei an asm cki 

(EJ](M?(KWT19(Uin(UUl(UWfUl(Cl(kll(Ul(] nnnn nn<W(uwanarui2(Ki~Jwe| ca (kji p, \ 

Q Q 
QJW (KW (kJ) (CUW «1 (ISW 2 0SW (EJ1 \ 

Q (o ti \ CX m*\ arm o cki -Ji (ui ojw «n o ti ?■ Of] 0X1 2 (kil (KI (KI cm 
(K) 0X1(1 at 
(k/1 (nnn ixm (UI O CUW (KW "^ O CKI (UUI (KW (kJlOXiaJUlCUWCKlOOXlCKl 

aca d 

'O. Q ce cm (o (Ui ti O Tl IK] (KI (KW \ 

rinnorw rui asoasw nnn ^ 

Q J 

(kji (nnn nnnn an ti (nnnn (kw (ba 

I & ^d ckji an ruw nnn an ojw nnn (in (kw on oxi a-nn ra \ 
an duw ? gb) arm an (Kias o asw kw (in an cujti (d,o.) a 
™ o \ o ti an o 2 cuw aan (kw aan o asw n % 

/ O / Q Q 

i o (ki , aai o : nnn o ,-ji tm asw \ 
rui an nnn aq aq o cbao ruui oxi \ an nnn an ki o (fcfl-o ojuj ( 

T ax 1 
1 cuw ei aq asw i-q «] o 2 ruw nnn aan : 

a ca 

ra 2 nnnn o arm nnaa-ai nnnn 

<> CJ 

ooi cki (oxi (uw rci (ei oxi arm \ 

Q O 

ceji o % oxi (baoxi n o nnnn \ 

ca 

(K12TlCUWrCiaj]Tl(EJl(Hl\ (K12 T1CKW / (Kiano2(Uian(KW2ari(Ki2(UW(Ki(KW--* 

d ( l ld' «3 ó (UW (UUI (UW O Tl (KI O t 7 a a. a a 
(Ki2TirEJiasw(uwrkiicuw(Kw\ an oi (kil ckw -Ji asw an cki cm rui ei t 

q a a o Q 

QJW (UUI (UI (Hl ^JkCU Tl (KW cm asw Ij \ 

CUW (Hl IK] CKW 2 CUKl CKW O (KW _*? 

. / / a. a 

tuin an rman (as 2 nnn ccw cki (ei ccw \ 

o<5> ü. a 
as o (Ki cuw ra (bannnn \ 

J a ad 

I QO Q 

(EJ1 CUW ^0A T: (Dv T! (KW ciRaasw n (kw (uw ei kw, (uw asw cm? cm (K](kji ets o \ > Q )^lx an (kw 2 an (m 2 rui asw an cm nnarui ei \ 

/ Q 

fkJi o nnn an axi 2 ti rwi a-n rei \ 

( JfoV i cki ti ckw an (ka o o tba\ 


rui cm ow ti (kw cki _jin nnn (ki \ / c> Q 

tem 

Q - -^ 91 (ui 2 nnn cuw rei ann 
nnn £$ (ki cwMLfl ei an rki o asw ruw (Ki ij \ a (uinixi^orManjiei-Ji?(uwcKii] [ ann\ 


nnniuuionn ^ra) «tl / Q 

on on ti aai on (ka o o (ul\ ruion~J¥i KlfkJIO' 

an aai 2 (in (m 2 i/in an rui an rui ti aq o \ / O. 

ruiTiaqc> m.^jj\ m axi af] iq asin (ki aai o o ei: 

a / CL Q 
ann^oq osti asinii Q Q / CU Q 

aai onTioaHaxioq as. ti asw(i\ 

/ 
nsin (Ki jknnn axi asm oq ti aai \ 

Ó 
a a o o 

cum aai oq aai _Acuin rai arm rui on 11 \ 

Jj o 4 

asin (Ki (Ki ei ei o on \ 

a / 

fwi aai «vi o o (ui (Ki o -Jirkii i \ 

^ , ^ J 4 

o o o/o „ 
ihïi on ai coi ia ann ckji \ 

o a a „ Q 
rki ajui aai in axi ai aai asm ckji i \ 

^ ** J 4 Q on (ixi on (Ki aai ra tuin aai ar] ö 2 aai asm arj (t 

/ a. 
odöv asm axi _Ji (ui o a_nn on ruui axi \ 

/ Q Q 

ar] (Ki 2 in a-n aai jq axi a-n _ji (o ? ajin \ 
a asmoonji\ 
ckl, asin -Jin aai oxk 

Q irj (Ki 3 m a-n aal nn 

q / „ 
o aiui (o (KI (KI 

an (on 2 nn™ axi axi on (ka aa 

ü Q 

cum Km (Ki asin ann o anji ? 

Q 

cum (eji ari ki ei ajm o aai ^ 
M nnn tui ti as o asm Q 

rui asm \ "5 rui rui o _Aryi u [i rw ei n ruin (as 

CL 

tuin UI I] (kJl ei (1 r i o tui (in (kil ^ko rum (ki nnnn on in (nnnn aai rm\ 

O O- ,. 

™s) ^ (ki o [i ari axi aq aai axi ei \ 

O Q 

fki ici (uui turn KI O 0X1 (KI 

Q (jen 3 

cum cin ti ? ru cirmn an ti ( nnnn (Kin oan 

o- W 
o an \ cm o ti 9 ruin axi oq ( 

OO "O Q 

<um ki asm rui ~J) aai a-n Jko q a (c^ra) aai ruuui an cm aai oq rui a-na \ 
a ruin (ki an : om asm om asm 

/ f a q 

aai (Ukari (Ki anaaxi ti o o : om asm om asm \ •T><-^\ asmam)ruarui(kaaaJi(Kiaai2(K]Kit!i 

o 
rui (Ki a-n ^rifi (kii asm am a-n an rum 2 o ? 

( «3 ^df 1 ) 

fkJiann iki oq anaaxiTicui rui^ 

oo Q / 
o o an (Ki fwi ajui (ul\ 

'J dCJ 

CL O Q 

IK] 0X1 KI (KI 0X1 O (Hl (O 0X1 (KI 

(o (ra t: oxi ti o (gi : 

q o 
rai ti rui an a-n aai aq o an a \ 

a / o * o .. 

aai (Ki te asm o aai o \ 
J rKi cq ai 
a o q 

aji!Kiasruiae:rkii(uuiaai\ 

o q t / 

arm aai rui asm aai f) fkii -ati rwi an axi 2 nnnn asm as \ 

«Dfui tui ti ra nnnn o ckji axi ojui 
CJ 
ckji aai an (Ki (kii ei rum an a-n \ 

(ISL, J an an fkfi 
a ei aan asm ~/m nnnn «1 ti nnnn aai rm\ 
as o asm an (ki ckji o a rum (as ? \ 

asm aa on aai o arm o \ 

/ q o 
rkii aai (Uka-q ti asm on ti asm n \ 

aai rm. rum on ei j,o om \ 

pdf fö 

anaayi ei arui aai ( a_n \ ruin asm a-n (] \ 

/ t O Q Q Q / 

l an aai arm _aosdi aai ca ei o \ ann tyi o ei % 

wiw\ aso asmiaJKkiorianei? 
^ c^Jl w 

a/ Q 

ei ti (0^ t: o.q ti o \ 

/ . Q 

arm ann emi an ti ari ann 3 aai \ arm<uwari (^<u) / . Q 

03» annn o(innann(KirioiTi(kJiii\ 

cj J 4 

/ CL (3 

ruo^rmojmanoKTiasinrix 

Q Q 

ooi o ok (uw aq nn asin aan rui n \ 

Q 

o min aai aai ti an a-a 

J O 

(Kmasmamarnjaa}^?ajmasiii(Ki[j\ 

.. cl o / 

o a-a aan ti o o aai i aji aan „dukn aan ti -^ 

<^qjw\ <m\ i otrin ri aaiooaji^(uaaian?rLmannTirkn|| 

I Cï>/Q» Q 

nnnn tui ca annn o aan ok \*ji (Kin an \ 

GvJ 
(ca T^aan^cuirKi osman aq\ 

(o aq oji am ann ti (ki te -Ji aa n \ 

&ai rui an asin 2 an oqo on tui na nn oi 2 aq 

(M aan aal nji ti annn (Ui \ "5 

o ann o aq an a-a a a. cl a. 

an ti (ai on njin aai o o) ij aq n \ 

Q Ci> / O. Q 

aai asw anj aan o o mi aan 2 a-a ^an Uk 3 a-ao ^n 

a 
o cm ~a o [| doi aa (wi ? ajin a-a n \ 

„, (oirmannaiinaq^aaianoQa-qanTiaai 

o a / a / 

- |(jipn aai ti on aan -dkwi t aai ti (jinn in !ok 2 aan an \ 

5 
o (M ~/in an o «1 asw 2 an amn o an rui an o ^ 

J l H I.CJI l I min (uw tia annn torn (uw o cu ri 

d& J 4 

o arm ? aan o a-a .a^; an annn 2 o (yi \ 

( a V 51 ajifEJiTirknammasin 

Q 

o o annn t asui <uui ;0Sin! 

a j O Q. 

imnoTiajinaxifKiasannaxiiiN i(ki asannaxin / O O O Q 

oarj(Kïi2MTi(L^o(isiiiajinran(kn aan ru aan [i (£^(UW\ o "ui annn an in (annn aai rui\ 

O .. Q / Q Q *dj}\ (K5i rui (O anmn an aa (kji cu (Ui ajin (Kin 

o 0/ o 
asm a-a ~J\ ann an o 1 rui ok isw aa aq o asm n \ 

a 5 
cuin o 3£ an annn 2 o <yi azm ïi cum \ 

a aan ajin (Ui aq pq cuiti aai 

Q Q I Q o ti uw tui (yuTi o an ojw 2 ann ^ 

J GJ ^ I 
ojw asm annn an ti f annn (Km (hu 

• I \& Jd 

Q O 

rui on aa aai aq o aa n \ 

' 7 uw ruw : (Kj) rui o annn (urn ojw 
cum asm oji rq (o ti aai oji nn 
6_ifkas annn -ïsn na ann aa \ 

J d S i^aj nn ojw 2 anri x Q. a^ Q Q ó\ auin aan ckj) tui o annn nn (ia (Ki o -Ji aq 

d\ «, er / Q Q 

(En ti (kJi an I o, t; ojw (ui rü!.Ti \ 

5 

iU(M(uwoo?(Ej(isin(ig;an aq ^ 
^p; an ti axi o ti o 3\ (kji aai (kJi ann : aai an ? aai an m 1 : 
Ó \ 

(um aai tui nn (ik o asm \ 
ananaq fkn aq aai ! tui ann (Ki 1 \ 

I [\Bd ° j4 

a q 
o aai aa ajin an mi an o 2 fkn 

o "5 Q annn rui oji aan _*am, o nn ti asm (M (&ji \ 

a / 1 

I I! CJ ^ o arm o o-ji aq { asm a/w \ 
6)\ annn (yi aai ryi,anaxio;n kilso 

ja ki^q 

Q. O f Q Q 

cum an 04 annn ïü^ilui m (üiti \ 
(IK o asm nn in nri n.a iq aan an ann ? \ q in ari n.a iq aan an ann r 

I ('air l > ^ on nn tui o fkn o -Ji aa Td onn (uui on a .o o / x U v <0- U til 

( C^ 0AJ1 j O (kil Tl Kïl !kJ| (EJI (LC1 (11 iq aai \ ti ? aan aan aji ti ( nai o 

/ Q 

(ui Ti (fji aan aa (u a-n i] \ o 
asin aan na (ka j>y (ui uut sq ti aan n \ 

(Li (oi (isin uj) as fui aa iinj] aa na aq na asm m n 

/ 
an ti ? an aan t; ra ti aa o \ 

/ a 

(Kin^UKinaq \ «o aan in aan (kn (Kin aq aai (kn arm o\ Q 'Q O / 

(uui (ui (ba. in aanttJiaan-JiTKEJiasinN 

^ 6J ca 

/ ■ O . Q/ 5 

(wi (aan aa (U ojui asm aan an ti \ 

O Q 

tui aa ~ni aa aai ti ti aan 

Q Q OQ Q 

QJU1 (UI (UkTI O (UI (EJI O} (EJI \ 

J G) ÜJ 

I Q 

o asin nq (kil (öi o aa \ 

q/ <a 

arm asn (kïi ? tt o ~nn ti o 1 \ 

/ .. O */ 

axi o aa ti ui an. aan ^k(o as \ on Q /O 

USUl (UTJl lïl (KI UI (Uk o 

ó J J\ó OJ 

o aai _iik(iK (Ki ra ti \ aai (Uk as; nam (kJi asin ruin in aq o (Uko o in o aai „Aas a-n 

urn tui o an aqnan (Ukann aqi ckü a r ïn ? «Mi aan tui o O Q a q (ui anon onn (uui aan ti on (ui ui aai \ Cj^ ,JJCQ 

O/ O _ 5 

(IJl aai na aan ra aan ui an ra \ 

Jd ^ cq I 

f I a a 

G-d^ae; anai o on sa tui a-n n \ 

a a .. q 

aan tui aa an aai an aan 2 on ti 2 sa asin a/iri arm n \ üejio (Ukan 

3 al 1 aai (ii aai 2 (in Ti 2 sa aai a/iri aaji n cun £ji o tuk an aai o aan \ q/ q 
aai an aan 2 on ti 2 aan ti o (ki ij 

q a/ 
aa (lOJi aan tuni ^ (Ui ajui (ia : 

o /<a Q o Q 

aai ti ui aan ^k( o nnrn ij\ mui (ui (UkTi as \ 

J ° y 6J a 

(^OOn) OOI Tl .. CU; v 

on (Ki (ik nn (uui on (o \ O t o „ / Q 

<w\ osman a-o 2 aa au aanuian an aa aai asin 

(O 0SU(KL,JJ | 

CU OCJ> ,' Q Q 

(UkTl\ (ui a-n (iq ti aan aan aai tn arm ? \ aai ok sa an an 1^ t: ojui xoi m.~ 

q/ 5 

(ia ti asm o ~ 

^ o 

/ Q Q 

oq (Uk aan a-n 1 aan na arui ? \ 

Q o Q 

an ia ann o (Uk ti (eji an aan _a(oi tui \ 

a 

o iian aa asm a-n ~ji aan tui 
•s 

f Q Q/ Q 
(Uïl ( (O ? (kJI (KI (KI (UI (KI (1 

Q. / Q 

cum aai aan (ui aan asm o tuk\ 

Q. Q 

aaaan ajui 2 «a nnnn (ui an aan -Asa aa aq o as \ 

o 
(kn tui ti on (Ki ti oq (M aai 1 \ 

«.tM ann on an ti 2 aa ti (kJi o Osiko o \ 

^ J ( 3 O J 

/ a o 
an ann ckji an aan sa anj n a-n . ann ra (Ukannnn \ 

a / s 

t; an ti o m. an (Km 2 na an ti (Ukan (Km 2 aam / a 
o ti (kil o ann na «_n aa n \ 

/ Q 

aan an ^k^aan aan o om an an (kil :u -^ visan aan o an on oq c eji non aa (urn ra (Ukannn 

a a 

ojui (uui .JkiPJi (kJi (eji _ji aa n \ 

/ o J J ' 

6^aok arran ti o an aan Jk(aj as \ 

(Ui aai ajui an aqajin . ann asm aai aai (kil o axi \ 

c> a 

aa axi aa aai ann ui aa \ 

o Q G <D 

won aan aoji (u ~rm o aan _ji aq nnrn asm anji o ? \ 
J ) cq rj CJ J \ aa" ca 

a 

ajui aan an o ? (m ojui aan ti uii an 

a a o " a 5 

asm aai o an asm aai aai an sa \ 000 a 
o na mi asm o aq asm ui o 
asi^asu, m^J J J| aan -^.OKaii aan \ a 4 25 anntuin ( ^ (uui j (wi axm on ? on tuin o an on o os asm \ 

o 

as o asm asin a-n — nri aai arm «sin n 

<3> Q 

(Ui asm o ti o -jirnn ei o \ 

I Q O 

o on ti o ' nnn o iwinnnn \ 

Q Q c Q Q Q 

axi tui (Kin a-ö o axi axi nn o axi axi in \ 

O Q / 

(kji on ei aan Kin üo\ 

ca c3 J ; 

IQ / O Q Q 

o^™, cum^aj m ti (M-Jiaai asm oxiTiaxi 

/ Q Q 

(kji ! asin (uu (EJi o Kin axi 0111 Oïl OJUI \ 

O . 5 

(Kin .~*as nnn an axi an axi a-n n in en mi (Kin .-*as nnn an axi 

(kjj asin (Kin axi ~üi o aan axi | 

d 
(kji an on 2 an ajin as axi 

j ( o a o q 
(urn cm aq on 2 an tuin as axi o aan ? \ 

CL 

nn o ? (kji nnn turn axin o 1x1 axi n \ 

. Q I 

asin aan (kji asm axi axi \ 

J >K Q at? 

ei ei aan tuin aJj aan ei (ui \ 

a a a. Q 

o o ? ajm ti on o axi on an axi 2 asin en axi \ 

Cty\ J 

an on [i tui axin ^kaxin axi m asin n \ annaq infanno 1 (UkoiKJiasmajin asm \ 
J 

Q O '^ 1 VS ^d "^ cum lo ? oji as an axi an til nn ei \ 

M 

s 

o Ki o axi in (kJ) j an axi dn axi \ 

/ a a o / 

&n (maan 1 an 11 arui .1x1 on \ 

J dl d J 

Q / / O. Q 

an axi (Ubi nj] axi (unaxi - (Li axi Ki aaji (Kjj axin axi on ei % 
axt, 
o 5' -0x1 in aj Ti n asin \ 

ei aai asin aan an axi -Jin asin o \ 
JJ^J 

/ Q. Q 

axin cuin as axjin asui m asin 0x1 (kji as oji v (C^OU!) )pjj\ ei ann ei ann qo /■ Q Q 

o (ui o ! air 1 o cyj. ann \ 

d^ a d 

O O Q., Q Q 

ti (anaxiin o o \ 

Q O CL 

o -iriJi asin tui aan 11 o axi n (ui axi 1 

O d\ 
o / 5 

in ei nn axin _aos an axi ojui an aq \ 

a q' a. 

o axi asin o axi m (CT1 1 

o ■ a q 

ei axi an ~nn an aji.n axi ti o a^ \ 

ó 

Q O 

(kji axi o f oji in 11 as \ 

Cl O 

oom axi axi o (ul\ 

Q. Q. 

(kji o (kji an axin axi nn n / JJ 
a ao 

tuin aan ei arui ei ei aan \ o 00 Q tuin axi ti asin 0x1 m n 1 ti iki ei axi ~nn an qji n \ n7jö\ axi axj il an an ax\2 an cum nn asm ^Jkajui aai \ 

Q Q ' Of 

tunn an o asm m asm oji m 8xm ei \ 
J osl, J ^-^> 

/ a ' s 
u nn ei asm ojm o ann an ann \ 
>» (cci 

an a jui axm ti ei [i ei o ? in ei (i \ 
tui an (kji o axin an 1x1 an ei ei "u 1 

( a M I O 

en (Ki aan ? ei o o aan axi a \ ? ei an o aan axi ij ■ . o 7 
turn ei axm (kji 1x1 asm t 

J d J 

O Q Q. 

ei asm asm (kji ^s,an aan ? ajj as \ 

o o- q. o q 

o (Kn in an axi tui o an an axi ? tuin (Kil ei 0x1 \ 

d^ \a )hn 

Q. Q 

turn aui ixi as o inn o \ 
<m§)s (Kii ann ^Jkonn axin ^ikann an ei 2 \ 1 axin axi ojui o 

' O fo\ \ Jdó o q. a o o ? 1 m an axi an axn axin o 11 \ 

, a o a 5 

(tkjj cuin ;en an asm ju ei an an in \ 

00 ^ o 

asm an an (kji _ju(kji on Jkon ~nn aan 1 

I J 


ann rum j ^ (^fUUl) CX Q ■> o ^ (10 Of] (EJl 2? Q o nnji ui (Ki \(io (Ki (Eü 2 ? i runn asm oi ? \ (EJl (Kïl JkOl 11 Q Kin Jkai d mi (ui a_nn o anji \ |3°TO\ [ on asm (tl (Ki «sin (Ki arm o _ji ? (uil (Ki a \ 

a o 
asm (Ki _ji ann an o t (un (in aai ? (in o 2 asm an o (Km -* 

ajm((Ej]?3oiimt(iqo(KJiTi\ fo\ (^(UUl) / 

ruinasarui ? ooi un i axi o w 
<™<^\ on aq 2 ti aq iki an «xi 2 an axi 2 (ki in f] aq «q -jïi ,nM > (LTJl Q 

axi asm axi aq asm o rui asm «q (Ki \ 

/ «. cr> " 5 

(ui as aai aim in » turn ojui an «q\ 

a q / 

o 11 o an asm aq (kji ijisin '^ Q 
kJl 

aan Q» / .. CU Q 

ojïi (ui 1 (ui o aq [ï (kji aai (01 (M (Kin \ an asm aq ru ijisin 
o. 

[KI (] (KJl (Klil (Ol (KJJ ( 

oionaaionji jini o] oi aai (ui (kji jin asm (eji \ 
a. rui asm (O aq arui aai 

a / 

aai anji (Kimn 2 aq ^yi anji anji^ ti aq n\ 

/ Q Q 

rum an ruin in (kji an (kji as o rui ti as; 

„ I a Q 

(KJI 1 CLSj -qc (UUI (UI (ULTI \ 

I o a Q Q Q 

<™ ™\ o iEji (Ki fi ti aan asm rui (ui aq au 

Q 

(eji (eji rnnn afin (Eii (o ? ajm in ti (kji n 

a. a o o 5 

tuin o aq n axj n t rum asm ojti aq (kji ^Jk 

/ 
aai ti nn iq aai tuui o o a. / Q 

turn ti ti an (kji ,ju o as t ruin rui o an aq aai tuui o o ? 
an (kji ^nu as t ruin 1 
rum flxj 11 axj n ;eji (eji annn ann t 
ai o 2 o an axi 2 aq (kji _jm ruui \ 

O o ? on on ann 2 ojui o o o \ 

/ Q Q Q 

rui aq ooi aq an ,cm an ruianrin a_nn rui o \ 

ü ^ a J aairuirj asm (eji ^. miss nnnnantuitEJiaoTioaai-^Fauamajn. 

.. .. o / / 

(eji ti (kji (eji «xi aJYi m ti annn ruin aqjj \ 

/ Q 5 " 

(x* t:o ti on o nn (Kd on aq\ Q 
(EJl O ? (KH (EJI _3» arm I «A 3£ \ \ o (kji -Jin arm o rui o rum rui o asm 

/ Q* I Q 

(o aq i ann an (kji 2 rui an (kji 2 o m (kji nnri (i ji ti Ti asm \ 

J J 

- f Q 
ruin o [nraaT; an Ti aan 04 

a. . . / a q 

ruin aai an run an ti ï an aai 2 aq ti oji aq jw on aq aq \ 

Q . Q 

rifui (eji «Jin an aq an ruinnnn % 

Ad ad 

l{ I Q 

<wi«,w\ (kji (ui rum as l^M o axj n o o run \ 

a a 

(EJl ti o ? rum o ti asm aq an axi cki 

W . d\ 

I 5 

rmri (ki cm (ki t rum as aai «ei arm ? \ 

a 

o aq on aan ? run «xi o aai ? \ 

o araj ? run run f] «xi (kji qj in rK.n (eji \ 
(uin ojui o -Jm (uui o o (in 11 \ 

0/ ^ ^ 

turn on rum «xi aq run 
"O QJ 
ti (eji (kji rui ~ji ti iO asm an 1 \ 

aif\ ar) ( on (Ki ^n.|ajj ann o ti ? rum uui ieji run 

Q Q 

(Ka ra t; ojti rui runn ^ 

o Q Q 

no v (Km o (Ki o n.a anji an aai 2 an aq o ar ui ? \ 

„ / a 
i-ji anaas arm t; ojui \ anin enn (ann c o 5 (ofoioannnj 

rui in an nraao (Ki as asm on 10 \ 

/ a ü 

arm uuaaT; an in o tu onn tuin ^ (d^CUUl) CL Q Q o fis na ti ;mn o aan aai ti \ 

Ü J x 

(M {<us 3£ as (lui t; (uui 

Q as as: (ltj) aai on in i-nn \ 

Kiji cuin on ann asin o o aan n 

o / 
oantüKKJi (is^ijfkJin (o non aa ti a Q 
Miananji 
art, K±(m\ aan «sin tei «rui ann .-^as cinnn da cinnn ti 

o 
ajin fin (Kin ? a_mmn asin ajin o aan ^.arui > \ 

/ 5 

(LC12TT1 (3-01 TTlOJinfLU 01] T]?\ a[j(mnKf|(Lci2TnnoiTiaj]naxifiijTi? 

/ Q 

ei aan ra aan ? ruin ti on in \ 

J [ S J J 

(kfioaJ) 

1 CL . Q 

I aan as rum t; rum as cl o „ 
o (ui ra aan 2 na ~nn o iu nnnn \ 

d' 

nol nnn a_mn in «sin 

J J 

1 o. / 
aan ckji o n «ai rui ei ti o «sin rt 

Q OO Q Q 

onn 11 in aa ei aa n fui na jan arm in on asm 2 in «q aan \ 

Q O Q 

cLi >n ? (Einn oaji (kii ai ij \ 
«/ «n\ nn (uui aq rwi aan aaji 1 ruin aa fin asm ? tuin asm a. 
o ti rum ei ra «on aan (Kn ruui (kji «jui \ 

O] ( KI, 

Q v Q » 5 - ; 1 \ na arm ij aan aq aa ckji (ki dn ti ? \ 

aqaan^roinarr 

man 
CJ / CL / 

aan turn as na aan (e] on na [) \ q .. . q. o 

aai) aa aa onn aai onna turn as ti asm o \ 

"O GJ > GJ J 4 
cl o a 
rum o aa urn na ti as 

O Q (kil ti (kji aan aji onn aan o 
iaq?oio?(aiTi( (KnasmfKi?(aio?OT]asm\ e^o CL/ CL Q 

aan aan ckji «rui asm .jiii rui 01 o na o as ti asm 1 (^ruui) (kji i(L$> ^ as ajui t; iuui \ ari aan 2 ti arm o (ia ~jm o as tji asm (i n 

I dr 

Cl Cl CL Cl O a Q 

J "J ei ti ckji ra, o 2 aa .Jin aan aa on [) aq ti \ ji on o 2 aa -Jin aan aa on 11 1 

3 ( dild- 

s 
(in in ? ra 1 asm na ann (ia (cti ti (in ti ? ai «jin \ aa aa | (ia Lj as o asm ann \ asm aa ~nn in (ta 2 arm fin on 2 ra on 2 asm as ti asm 1 
o Til (Ki fu aa annn t; \ 

/ ° ann o «a ti ann aa 
anji o ? ai m ra a C2^ 

aan Tan o ? ai in in n (IJl as ann aa il \ o o 
aan 
bsl. .. Q •21' ajui aan ra aa 2 in ckji o cynq ion (o na -Jm on aa \ 
ckji na (kji (ïii on on (ULi \ Q/ . o a q 

01 j a. ^l<3\ o ckji? «jm ra (Ki (Ki ra (as 2 iaasfifui(aa \ 

o o ?(cCn ann (ki aan as ti as ti \ 

/ Q s (asm oio(iaaanirjasm2fKi(ï|foi?\ 

q a a 
(01 (eji anji o asm rui asm \ 
J (KL, J 

Q Q 

(Ei (Bi aan in tai ann acui aa ^nn o aa .jïi o na n \ 

Q 

as an ra. aa on ckji aa in 

ld <df 

I Q Q 

(araaT; (o ti o 04.% 

a cl a 

aa aa ajin (Ki (KI aan aa ti "^ 

o Q tnm ^fui ra on 2 aa aan sa ann -Jm ra, aqaa tio ayi t O Q Q O 

o (wi 7 on aq non cu o 11 \ 

1 d^ dl idö Q O Q 

jt3<fix ra na 2 ti aq (ia aai aim ti (kji o as \ 

ü o . 
o aan ? ajm ra aq aa ann in o o annn \ 

. o .5 

eji ckji ra (t3> 2 onn as na n ra ann 2 ra o ^ 

Q O 

o aan aq aq asm o aq aan ann ojui arui (^in) on inntwi^anw (Kiannasin ojinonu £~ (3£ !U] (LL1 0X1 (KIH (KI Tl \ 

<3>o O / 

(KJ1 (KJ1 O (KIH (KI (ISTJ1 

<um a-ci iifui (Kin ( (L3> ^ ann. arui n t 

f o I a o o 

(ojïuöi annn (Kin ajm o axi ain on (Ki _*(k\ oji asm \ 

o> a (3 c^eo O (LCj | (O (Kii| aq ti ? on ia (irui am \ 
a o. o (Kin o mi ok urn Kin o ti \ C>0 Q 

asin ann an ru -*(ui a-n -Jin on an w o an ok 2 ann 

O O O 5 

ajm o „ji oma (ui ? cm ojiti atj on \ 

a . qc> . 

twi ti asm onn ann a-q arui \ 

I Q 

a_nn o (Ki an Ti ? o aan an (Km 2 an a-n (Km 

is> nnnn o 'irui an (Ki 2 ti o \ 

CJ K 

/ ü a 
(fm(iaaxjn^j(K)(ui(Kiij\ rc^ajui ^ (kJi (kJi an o (nnaas ojui 3£ ajii \ 

(kJi tui fiK ? an ajin ann, arui o ï o a^amn asm eji arm 
_ U dl <k Ö JJ on o j aq ici an. as> annn o \ 

. o ~o ~ a. / q ? «1 (LCI (KI (I CJ g^<rw\ an ji (Km ajm anji ajm arui oj in aJi o asm 

<3> Q / Q Q Q 

ki ann ? (awumn o ti ok ojui t; ojui \ 

/ " Q CJ 5 
ion asm (kji an Eli «Ji amn o annn ti an. asm 

a . a 
TimojmamnaruiajujananniKinx 

q. o o Q 

ann asm aim an (kJi _<jkt as ojui t; ojui ok asm (ki asm ann -Ji oin iki a-n n \ 

r~' 

o asi' 3J <s. an a-n r asm an o aji ti aq oji (Ki [i o ajm (Ki (Km as (eji a-n -*an ti 

.. .. o o a 

(Kin ann o (MfltckJiajinnofuiasin'Ki o asm (ki 11 

o ti an cbi axi n oji iw x 21' jj tuvi o cinnn u ,-jj iki tmn (<u m tisn ion mqy «.«nn o ra ooi mi -ji o (Ki n \ o. Cl S a* o O O O o 

H»jnaJi<untrmuii grt \ a,j,io: oti\ mmwm: mii tiituiiapimtturLiii truitruituis luimi oji ^ntuiaaji t^j.iLiui\ <roi\ <mtor\ - «g±\ . tuituh^ ■ tKQiKn\ 

omo\ om<c)jt\ oaji\ tui tzi tui \osn \ ■ eva tsrnn iüsr \ on(!\ . ur»\ ti&tcin\ a«-(cwi> — cmc-*\ ü\ oJitcm tisns ■ ajitcin tisii\ 

Gr &* 

" ernayys <vncm\ e_\ tui tui ik» tcituian ~ii ^i'tn tui z op &n tui trun ajitunn\ Kituitui jui/m tuiimjt\ 

< .o. o o Cl n. a a. o o O 

— onö\ mv)\ run mi tui <uj nr> £3 «j? »rn (i£? <lo ~" a 4 an/iMciajioji ^AOjitri mzm tta -jntnjinritinithirnitiiuxjiafitifntKrins 

o. , OO/X o / 

— mTpn\ cuitLcitiuicuit 6> tn um tui nn tui trui n aai tip tui t&i \ tuituitui ^Atuitan aai tip tui tai\ tu)[l<U)[] s "a^ «wn imicrns au«;n \OJI(Ktl\ - (UI QJI-JI <MYI\ KRITISCHE AANTEEKENINGEN OP DE BRATA-JOEDA. AANHEF. 

Het aanhefsformulier gj»«meMM®MiM^ ontbreekt in B, C, E; A heeft: to^iaaiumaott^ D: a^iiu, cm ©A F: 6_dkoaajio(yi(moaj¥U[LJio\ 

K: » Awigno masiutina masidam" ; H, I en andere Kw. Mss. alleen: 

é^o firui o (kn -^ Eerste Zang. 

i 

[Ontbreekt geheel in A; B, C, D, E: I; Kw. I, 1.5.] 

1-4. De vier eerste strophen worden in 't Kw. niet gevonden: dit begint ter- 

stond met de lofspraak op Djaja-Baja, die in T, 5-7 gedeeltelijk is over- 
genomen. - — D heeft voor pd. 1-3 alleen dit: iiu««j«i!-nMmBj| (Mtamjidnynn 

o t G) o . o o .. /" a O . 

,nsr>--n run on (Biurjasrjajiijti XKOimtnmtMm tisntuzz (njt arijjpinri itai a-en iu> imji •y-iMT><cnaj)tt£;tv>li (cm-Tiasntrn an{-~/i 

Ktmnacrmajiinji'nanzmicnw E hetzelfde, behalve de Sankdld, die aldaar dus 

(j\J * *-» 

luidt: aM!Kn^t.asnasn(Kni^'r)[ici!mji\ d. i. 1755, instede van 1736. 
1,3. oji (hti (ct \ C: °aSn\ B, D, E = T. 

2,1-4. Hiervoor heeft C, met inlassching van eene geheele strophe : (mn™ <^*?' invm(UH!Biiuif&i\ idh tui a£i tu> thrn <wi ^a*j> <rv> OJin\ ^^Aihmnitn~^zmihniia^M^irui\ éncma r tn.Ji{«iniivii>{rioj>iun\ 2 KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

/I G)\ a O a o o o / f o. o o O . 

(1, 4.1—4) ixrn ttsn twi ten ttsn pitioithrnn\ a?nt>j>tmj]frmtu>'n*najiasnjj\ jjiMsuMOTMKoWiMjoo^imiuKiMjffljs'jsiii&i 

on rni/Kj)p].ruitniNT/i\ i&jiïO) tuitisnntKnum tnjitntH±\ tHi-ntuitui tuin fitte: tn \ Cl. 1. l/OU: CCIie tijdsbe- 
paling, die waarschijnlijk slechts op dit afschrift betrekking: heeft; B = T; 
zie D, E in de noot op 1-4, en vergelijk die op LXIX, 20 vlgg. 

4,i. (O (kJl (CT (KI \ B: aj>fcntntin,r:m\\ C = T ; D, E: wwrawp 

(ui o in \ 5—7. 5,1-4. K.w. l,i,a: (kn nna.Ti (o? ajinojuiag; /'of ok\ F*: tuin (uui m \ tï 

' ? j ^ \ ^ \ on Ó s 

JM t oCi (tmruxM tun tei tui tui —,1 urn tmjj lun/zins: tun <ui ituitci ttryt\ ZOO OOIt XV '. )) lil WÜT 

y>H is the prayer of the brave" ; maar Gf\<unm^$nn^<un£lêituiM%v>tM<eiitnji\ 
volgens de lezing van F*, waaruit ook het <unmi^ van onzen tekst ont- 
staan is. 

w . * Q o % / q q cu / o o. . 

Kw. 1 ,2= (ion arui aai o o in (kn asin ok o-n on aai oaaa-ci ö_dkTi oji » tuin ti (ki onn an \ 

J\ : urn tn nsnt tmji tui tuiTTtnji tmti tÉi tiaitcmtci trn erin <n ten •tiasrj tBinsn turi tui [OJivn mji\ R. : )) tO S66 tllG 

» braids of falie/i chiefs scatlered like floivers before the loind". In beiden 
is 6-iHTi opgevat in den zin van vorst; maar 't zal hier wel het Skr. 

ari, vijand, zijn, even als in Kw. XIII, 20,3= 6_ati ew»h waar 

. het ook niet goed verklaard is; — arm «rui schijnt hier en elders z. v. a. 

orui te beteekenen, en de geheele zin ongeveer deze te zijn: (liij wenscht 

dal) gelijk verstrooide bloemen [zullen zijn) de haartooisels der gesneuvelde 

vijanden. 

Hiervoor vindt men in 't Kw. alleen dit (1,3-4): ia nnnn on ti asin o asui 6_ . a a q a. 4 q>q a o a. a 

' nnn _ji n (kji (uui asï] i o asn (isïi nnnn 

J 3^~ CJ o as. (Ki ti aai nnnn (kiti (KinnriTKKi o (kjn nnr) _ji \ ckji fuin asTrjfi iq asn asm nnnn (kji ti aai a_n aai aa Titpa-aaai (kn (aj an o aruionn\ N: iBitmtipm «map /w ? animnSm ajiaSm-r, 

f O O O. * O / O. \ o 

uuituzrntHi ruilusri tisntintin\ Mtisnasn ten ten tui tuin t&i tui asn aa. tÊiitKn? ooi *>n cm ojiji ( tun 1 m ihi on tram tnttmt o. 
ojttui^n luiitm tvn tKijj^ 1. (KUl OOI Of] «TUI OZl Of] Tl OOI \ B: "tntruitntcitEn^Hw C=T; D, E: nricrmKnaQitrjtruitcijjW 

IJl — i. D, sli'. tw tmnr> asn twn ~jn tt<n tHini «nMT9M*joj(M'r)«jï^(Efl^^ijaar>j(0(K7\ JVW. <5,i> 

b: OOI (kil O Qfl Tl (K| (ISlTl (OSTI TTOa(1\ N: nfMJïooxi^ tuntêntntcn aïniriji \ os:rmtuijj\\ OP DEBRATA-JOEDA. 

I 
(CTKi on f\ 7V. Kw. (Ui ki o diiii ikji in asm n \ N: tSarnitm^ <8n «simao^w 

9,6. an ivf on Kin ki ii \ B: «vitmQ^ C: 8m.8n9i\\ D, E = T. 
10,3. oKinKffijtmi v G: fl«>MjE\ B, D, E = T. — Beide lezingen schijnen ont- 
staan te zijn uit het Kw. = ct Kin \ mijne komst; want de aanspraak Tan 
Batdra Goeroe begint in 't Kw. aldus (3,3 ): imm os ouui ^ aaji ajinuu) oJi 
anaajuiN a<nn asm w| onJKTnjui *gn «ij ^ N: . . . «/n*™,^*,*^ „ ?M7? ^ -^^ (?) o. 
dji «sri nn ojj ruin \\ ll,i oiii(KWoasin\ B, C: «a&> D, E: ^^^«^^^ Kw. 4 2jS; 

ffS-y)(<w?)flvj«K-on«si^N blijkbaar verkeerd verklaard: iui (kii n oji is het Skr. swast?/ 3 
astoe, uit swasii, heil, en astoe, (hel) zij: de ware zin is dus on- 
geveer deze: Aei7 zy w a/s «ors£, dee heerscht over de gansche tvereld! 

t. (UI (UI (UU1 (in \ B: tuituiKTïiHiw (j — 1 ; U: ai^'-nam/MOOifffom (u>m~j> iU(uüjSi(iRrmimjt\ E: 

»i^c-/£7m(w>(»<™ MM~jow|MK(mtó|4 Zie verder de vorige noot; en vgl. LXIX 
6, en de noten aldaar. <M/p D, E (vOOr 3-4): ^(MicniiMcrma^ap^tviSt^tmi^itKti Vgl. LXIX, 12,8. 12,4. OKinaOT(inji(ixiKij\ B: SrajmgmMi» C = T; een ander Ms.: ^«iimi^™^ Tweede Zang. 
[A: I; B, C: II; D, E: II en III; Kw. I, 6—11.] 1,9. (kAd-Cl V A , B: "A^y^ G: aJ l¥\^ (Wil (KI O \ A: «J>(n-nirqria\ C.' <uiO 


B = T i- D en E:*^gg«»fg* F: (M tcj | M ( ki o \ I, M: «kj«i\ K: üvud'da Chandra- offlo" N:»4Ki\ verklaard door het cijfer o. Maar o^fgr» beteekent dub- 
bel, en in Tj. Sk. twee: het is dus in N, zoowel als in A en B, buiten 
twijfel slechts door vervalsching uit o^m ontstaan. Deze schrijfwijze KRITISCHE AANTEEKENINGEN (II, 1,9.) ware welligt beter geweest dan »^«m maar verwerpt men eenmaal de <u» 
als vertegenwoordiger van de Skr. d h in 't Javaansch , dan vervalt ook 
het teeken *o van zelf. Ook is 't niet onwaarschijnlijk, dat het Jav. 
ojtaxt eigenlijk hetzelfde woord is als het Skr. soeddha; en in allen ge- 
val maakt het op deze plaats geen belangrijk verschil; want <M*n\ rein, 
kan toch in Tj. S. ook niet wel anders dan nul beteekenen. 
2,5—6. D, E: asr>wpi^Srêiivi(iêajjtLn<uwMtM/i\ zoodat tv» ~isrjnS.iujim^ in T geacht moet 

worden bij de voorgaande woorden te behooren, en dus had moeten 
gedrukt worden: mmmm Qvm «Sm, w|« — Voor oasin heeft A: <£»i%>>* B, C=T. 

8 Hl tui ti tui iMtun<isn ieii erin \\ A, G = I. 

en II OJ ? 

9— 3,2. 1) '. ruiMimmmj [M^tt^tiAjitiTnitMithrntrutunniMniii \M tui ninri^tun tuut tui twtmi^mtmtmxus E. . , 

°tte:tuui-^ctuyi[ajituinri r ri^tuntüuizi ttai trui mn n^ <K]m tu]ti<jitirn^Ariiihtuntin\i Uit bddeil blijkt gCOOeP"- 

zaam, dat ^oTn^Mi™ bij elkander behoort als bepaling van tuntruittmm 
oojl\ en dus de \ uit ons vs. i weg moet. 

5,2. (IK (UU1 3E (UU) OK \ A: °tntuuitt?n\\ B, C = T. 

7,6. Yoor dit alles heeft het ICw. slechts dit (pd. 8): <qiki aai «rui Knri3- 

Q / Q Q Q Q 

ojui n aai (bi o (Hl (Kin laRacuui (Ki in <Ki3 oji 3 nnnn o \ m a-o aonn aai on m 3 tm u iirui- 

21 J™ ^ cj ö I 4 J 

ABiaai (ui «n asw aai ~in o asin ootkkii] tkJ) an tuin 2 an iki \ asui a-o j] art aan im i «n axi 2 tm - 

Q Q QQ, r Q Q / 

tm in o aan (Kin ttuoi o.j) arm ouin (Ki (of tii atinajiaon \ on (KiTfi3(uu)(j cui3- 

/ o a* 

nnnnn o \ ojukukkio (uiuwiojin asinasin tti aai qjukui asm o-o ~/i (kji an aai in nnnn (Ki - 

cj ó4 ^ J o J 

UÜ1 Ö-Jkan aSin \ J\; twituiiMji tKiritci itJi nff'OTiw (Wi (inan on -rit tui <m ^n ojim^ituittntuitasiiK tuitin- 

o. o» o . o 

ihti ^A.tKn trui tui iMt&i tun tci tan tuin trui iea tui ~n ^ iBimtun masrjtKn'ritui ten <ri m thtn oji trrn ti tut tisn \ nrivnt- 

a a o o a 

"~n truituui cm rrj tui tHi r r} tun tm trui mijl tuntrrn asti tun tn ttn onanm «kji tu trm tui iasir\ lEJituitmji tuntn- 

tntuitun ajntKiasn tuitnbm tuntts: (' OLTUl 3X1 — tnvuitmni) rntum'r) tunrntuiun t&itmtnim twitui ttm- 3—/. 6 O o 

cen ttatcn »o\\ 4,7. amn\ A, B: w-n> C = T: D, E: <&™-m\ 

' nru, ' ' ' 

5,9. ieinji\ A, C: "trww B = T; D, E: «*©iw OP DE BRAT A-J ÜE DA. 7-9. (II) 6,8—0. D: inv njjin,} S moji ,vit?> ^ z i Mimia^^M:^^(U!isiiSiiihmi>ni(ia\ waaruit schijnt te blij- 

ken, dat ^Q^nap in T als een tusschenzin te beschouwen is. 
7,2. axnnoitJiN B: (L^s^w A, C = T. 

y,4-6. Kw. y,3: an (Kin 3 021 en ia cm «n (Kin onn as 2 uui ajui oin ouin o imn tm ikïi (Ki o ouïi 

'1 ( Ö J J O M 

(Lflfl 1C1 8CI IJ ~ï 1 O fëïl (j \ J\; arnainaztrrunKiji agz ok ^ a_m art m njnnoi iciajiinrn mi (mm ajinSn aSitatuj ngt- 

Ga o. o o O o. o. o 

i uv77 ,is» o ru ~» ja ^ iun m mm nr? i*rm;ï^^mi.ri J »;U7:wi_/7}iifCiU)^'r>;o asn n\\ 

O IU1 Wl 11 \ C: Kmn^°\\ A, B = T; D, E: a^nwtziimnsntHTifl* 

IN Cl iruxmiiw A, B = 1 } D, E: wrniiuoimw 

r, /QQ Q Q Q 

Kw. 9,4-. oTnasini) oonnnom ornnnwii imniti aq cm2 ann oiKwarui ojkki- 

ATI üTlJl ( O 5JU1 \ N: a-mam ajjasnn Timnn-Hi tui t> <o /n pr nmnjw iiuw run nsn tnyj <&ithmti5>n(a oji asn 

/ af o S o. (F) o o. OO 

al/jTim aiAarn\ vxl nj)i \o^iiiji cm a^inn run or azi ajiajiimn a<n aj iw i <ko ^i nri oji imikj om oji ajn om iKn iej rvijj mn (O a 
ajiniKiii O O O X' O. j. „ 

ru) nsn /ha. <rut iuii arn arn \\ 8. O (Kïl 1] TTl 2 (Kl [1 % A, D: aansjirnnmaaj^s B: &> tm rn m i asTjiw C = T} E: oj/j^arnnri-mMaW 

Kw. zie de vorige noot: ook daar schijnt, even als in T, alleen gedacht 
te zijn aan de droefheid der vrouw wegens het heengaan van haar' echtge- 
noot, zonder dat er sprake is van eene mededingster, zooals de lezing 
van A, D bedoelt. 
10,6. (Km (ix)| cukkkbh \ A: Mjiiuiio°\ denkelijk eene druk- of schrijffout; B, C, 

D, E = T. 

MM Mr. I .. a * o 

7-11,6. Kw. 10,3-4: ormnnn (Kioinn o ikkkïi ^rasnnnocui-ji aiarmiJUjinnfKij) ruin- 

Q Q (2 Q _ O Q Q 

cejio (Kin an (Ki (Ki fi \ (kJi 2 unn -*3 asin il arm ikïi ~& ikkkïi otji «ïiti oosïkkïïi iki in eji- 

cq 4 4 o j jj ö 

OflJl (Kl TT! 2 Uli> f) UI 2 dflfinn O "\ Ni 'rtiui azitainrn (unenj) a%<nyi <Hinmoj)m rnsmaxn^ (unSaê- 
irvifi am tui ajn tfiaojj\ ttmmui a%aS aai <w> tn asm tm/j tnnsm*ntu> ojnasnogji ajn asy n^ asn/j oiitj^ ftJ "g^'M 

,<15J7\ Gl ajn{^Mit^a?hSaJiMmr}iKamajna^rima^asna^ rnajnicn^arn a^iroan^s (tJiam^Arnas^rvia^nn^int 

_„ Q O . Q ... 

v, afnam nsn ^Mnnaji (u>nnajiasn™asr>J*^crm(u>s Of met OfUl (Kïl JUil (Kïl O Til (Kin 1H JUISÜ 

alleen Bahowjti bedoeld wordt, schijnt twijfelachtig: beter is misschien 
de vertaling van B.: » all the beauty of the city of the Kurus." 6 12,* KRITISCUE A ANTEEKENING E N O / (II) 11,3. MKTnyA: ^^ B, C, D, E=T; vgl. ook 10,7: &&Q 


A, B: o ,njtu)tani\ C; l njiuno8-?i\ D: tun mi(KnmiruxmiS-9f\ E: iuitj rrn<npiicmsnao~ni°\\ enn>\ A: u-n r B, D: »•*« C, E = T. 

asm asm (Kijj \ A: a/n^™?^ B, C, D, E = T. 
13,8. ooi «ui o (Ki ij \ B: nmi\ A, C, D, E= T. 

14,2. «| «en 3 wi (Km !M «m n \ A, B: °m{'°«S?« C, D, E= T. osmtKiKiv A: «nM-rw* B, C, D, E= T. 

OflJl(kJI?\ A: (Kfl^^x B: itliibi^\ B : «a<M{\\ C = T; D: jum^»om^ E; iruiaa^mn 
o^iki^w Kw. (Il) 3 ) = T. Derde Zang. 
[A: II; B, C: III; D, E: IV; Kw. 1,12—11,7, of 12—23.] 
l,i-5. Van de vleermuizen staat in 't Kw. niets. 

CL 

i. o.injio. . . . . ouviN A: «**». . . . a-u^+hw B, C, D, E= T. 

3. B: irui iEi oS ikji mn a<i) anj) n^p C : ° m itJ) mn run lE-iivtcui^w A =: 1 ; O, E: n vu aS oj> tun iun tBinjjajtnw 

2,1-5. Kw. I, 12,4: osw (Ki _ji 3 (isin hi£OTi (mnwi ikiicükji arm ojui mi ojukkjiiki oiki- 

' O ^ J Ö J 

asm ij [km Km arm om \ N: ^a^ (? osman ~ji-' asm \ zielloos, levenloos?) tn^mtëi 

o o . a o a a. f . O O / 

a/n mi M a/?7 ra ui) ^ «/tj ' r )!}D,Z' r l (Un (Lm aj)IH1 !Sjl "V} lun ,ru '!£]■ "? * sw ? **" x *J • W iv> z turn tmz ft) run tvntMOJ) ttfn 

a o a<(D S * a. * o o. 

nsnxpmz mjMfcn2^.^^^,ïjj^7ioT)2^;w?or>jH7iM0/niL/fli»v/;ff/7c <un ikti m tKn trui t&i war) asii ~/n z <&> ttrti tn tisn i tivi \ 

R : )> *7*e <iar/c iee/J/e almost lifeless, in sadness sought the flowers of Ang- 
ï>sdna, which floated on the waters." — Het schijnt dus, dat tunM<m~™(rm£naj> 
-8^ althans oorspronkelijk, op de bloemen, en niet op de bijen slaat, 
en dat dezen gedacht moeten worden, al vliegend de weg drijvende bloe- 
men te vervolgen. D, E.' «(K77<^7i^Ti2(Riarn^^TL?®7^(CTM/Kiaw(W(irj\\ 
i. {kj)(Kin\ A, B: Kniêiw C, D, E = T. Zie verder de vorige noot. 

3,i-<. Van de vrouwen vind ik in 't Kw. niets; maar de plaats schijnt ont- OP DE BRATA-JOEDA. (III, 5,i-4) staan te zijn uif eenige verkeerd begrepene woorden of syllabes uit Kw. 

m n Q QQQQ 

1 5,3_4 (Wiikmn aoiTüwi «on o(> oonjisin o nnnn arm a-n dan tji tui o (Kin asw(Ki-Ji 

Q Q O Q Q / 

on axi 2 (Ki ij \ on ofkJi-Jüwin a-n oji (kjj »im ij o asm o n-n .wji ia n asm o asm o aa okbi2- 

(IS <ïj (l-Ó (IRftflfU) \ ]\: iL/ni^xnirvijf <Kn<™ <&j.pl <un nS a^i ,rv> tisnzsn<ntcn (imMimn (\\ Sttrfun-n 

o a a a a' - a q CY 

asii on -Ji cm f\ ,vi \ <un om \ oji tuut osntnttq. oJinri iKiiri icn tyi% lEiari asnji tmtvi ttgntuiai nsn ten xmnirjihn •nnsrii- 

«« nj)(tsn\ G: inajiztBiSirtit^it^MzrMnnjiojinrt (R: » the shellfish had clesevted their 

>> ^./™./>*>,i'™/*"N a a o O O o o. Sa / O a. 

)) COVcTluü Jt ajniHiKnini mi mi rm ito ^./jitaitm niuii m on ^Aitsn mipri&i om nsn mi ~ji un <mn\ m tviz tin sm -iA/Kn q iun 

a a * a o o o. o. o. T„ ~l-„+„ 

<u> tm ^ifhrn !W> (Kt % «sn i t&t -_/? ani mn % t (un errn tui { tun mruttV)%mnAZtiJi%iim(^ttwmasriiiiMiLmm(KQ{nA^ in DlaatS 

■van it^a^tdruuiamAiumunM^ heeft R )) the shells", sc. van de trfno<n\\ Voor 
't overige bestaat er, bij de duisterheid van 't verband, evenwel vrij veel 
eenstemmigheid in de verklaring der hoofdwoorden, genoeg althans, om 
te doen zien, dat de omwerk ers geheel zijn afgedwaald. 

1. oüci(i3i\ A: m^n B: m^\ C, D, E = T. 

3 . ikü Bonn o in \ A: t>ji<M<uu«jitiM\\ B, C, D, E = T; vgl. Kw., boven, bij vs. 1-4. 

s. onji si (Ki i] \ A: <w «sn aryw B, C, = T. — In 't Rw. wordt de natuurbeschrijving 

nog in drie strophen (14—16) voortgezet. 

20 / , a» o a 

i_2: 00 iwiTi (Ki in 3 mui [) 90105)1 iKiefflTi onn (ki oj 3 in iyi \ ikji 

' ' O 3 01 ™ J I Ö 

Vi o in o (kn o (T : tunn o (ui osin \ I : o in (U o o >> H ,K ,M ,N = Kw.) o osi, ^ _^ asi, 

Q 0. CWin asm OTlfEJlfUl CEJJO m(Ei]l\ N: amtviinji uzcrmtuntKi amtên twpirntun tia-riitfn\ ofimn 
taytêi^ tuiten t&jvSiuim tui m mort trui $ [ajitiBum tuitijninis ZOO Ongeveer OOJt G, H, R. 

s,Tigs. Wil men hier, in vs. 5, het woord <m^ opvatten evenals in 6,7, 

waar het den zetel des voermans beteek ent, en door verwarring van <t6j<&\ 
stoel, met »m%Z\ koetsier, schijnt ontstaan te zijn, dan kan men den zin 

aldaS lezen: êiQnta^^'nmr>M<ujtm^k' r neB)tnm\ (Sntthcmtnjajii (Biak\ IllJ Weeli lldOr de 

plaats van den voerman, zette zich nevens hem, vooraan, of. . . . en ging O Q 

(1) N scheidt dus af (BI aWW 00(1 K] OCÜI "VI \ even als de omwerkers;. de lezing en opvatting 

Q 

van G schünt meer aannemelijk. 8 KRITISCHE A ANTE EKENINGEN (III 5,3, vigg.) voorwaarts, maar zoo is het althans zeker niet bedoeld in D, E: têi^tntm 

^nr^ (^ nrt asn asn abnrn arvtn\ tEAtiktuitihttmthJit tuimti^tuinsn enz. V gl. het Kw. in de VOrigC 

noot. 
6 )3 . fluvi «nji ïkitj \ A: «go^w B, C, D, E = T. 

7. iKTitkJi\ C: mi&.\\ A, B , D, E= T; — Kw. 3,ü arm uinquin icitkkijj (of 

y°\ (Ki°) QJKKiaai qji 2 ti (p alm n <ui (uha N: Mi-n-n^ Mim^iTi oAmj*» an&o <m 
-yiitsh iq»nnj>iuamiasn\ zoo ook G, R. Wat dat axi in (Ki ij is , dat alle commen- 
tatoren door KaésNA verklaren, begrijp ik niet; maar het blijkt althans, 
dat in 't Kw. van geen' eigenlijken voerman, die buiten Kr. nog in den 
wagen zat, sprake is. Vgl. de vorige noten, alsmede die op XVI, 4. 
7,3. iSom-ïu A: °-ft» B, G = T; D, E: °-&Si«i.* 

6 . (e»sin\ A: omw B, C, D = T; E: émsnw Kw. 3,4: arui o u\ n ooKarui araaam 

oJi aj tbfk aai «ti tan ? oonnnn 'oasWN N: (un-£-ri> SA^rh ^«^S^n^m. °^> «w^rnt™ o o 
ojinciiM tun Ti tui tun tci ->i tui \\ nj tui tun tci- 

8,6-9,2. Kw., 4,4= cuio anasimn o.fkJi tQl«nJ)[] «sw *>n odwoio (F: ann o aai n \ 
I: ^nsinx K: batuk , N: an\ H, M= Kw.)\ N : <^ <** <w gj *™ -" ^i^<m%~ 

o Ci a X 

tisnji tcitoi^ tut asn tui tett^ji^tiyötcun \tuiria^itcnthn,y\ 

7. (kü Hf] (KTTI 3T| (Cl (Hl (IS; O \ B : ikj) tHii tn tunt^ uk tijiw A, Li = 1 } JD, E: ojirntK-ntritiptuctiJiW 

9,2. o arm asin n \ A: i^^/is^p B, D, E = T; — asiniKiJi\ A: ^.jo^w B, C, D, E=T. 

3-5. In plaats van een bevel te ontvangen, zijn Bisma en DRéTAiusTRA in 't 

Kw.,'naar 't schijnt, juist degenen, die bevel geven, om Krcsna bij zijne 
komst eer te bewijzen, 0,1-2: osin o a-n 11 00 nnj*][Ki2(yiasin<Ki| (kjitti uaian 

Iian» (Kin an (Ki 2 (Ki n (kJiL'Wio\ CToin oji ö-aojuiii ^ (ua. o asm ti 2 Ituk m (e 2 0511 - 

BJI [J ftSlTl (KI 1STT1 [| \ JM : tun ttsntvi tut ieji iujooti tmjj ajinn tui tip tuut tuntcitisri ojiji tun ttnnn ibis rntui arinn 

0J1 tis: tun tui tKij tisn tintisn'-nt^: tunrttumtmji tisntK>notisn/>\ ZiOO OOK rt} daarentegen KI'. asntuitm^A 

o o a O o / o o o o. o. 

*£L tot ^ tun ^nrinjiaji tin tuin-, tun ap txn tun ~rntKnm-zAt&iiuna£i{.t&it&i\ tuitiyi r vrtmtisnimtintun[iys^ti^'iyi'r)a^)t IS.11UI tun ot) an ibi ~ji $ tun \\ OP DE BRATA-JOEDA. (III, 9) 10,=. 6-7. 12,. 2—3. O Tl \ A, C; (M®»nw B = 1; D, E; ajxrn twn iuprikj>M%t>j)i&)i)\\ 

B; rqw^priisn^niKnrnjtiBi^tu^s hetgeen dan op de pinitoeiüd's zou moeten 
slaan; A, C, D, E = T. — In 't Kw. ontbreekt 9, 6 _10,i geheel. 

QJITI (UI OjmarUlfl \ A: (ntunt3<8ï\ B: ti/nümi\ G: tuntQcmw B*, D, E = T; Kw. 

oajih (oajo\ N: wmm «S^nim hetwelk daar ook op KarnS. betrekking heeft. 

Instede van den Vorst en zijne vertrouwden zijn 't hier in 't Kw. 

de voor te dienen spijzen, die binnen verzameld zijn, 6, !: wi ewas an ^3 

/ Q * / Q TVT o n 

CITOT tmiarifkn tWl 0EJ1 t£1 ? TJ1 Ï1 WIK 2 OinvlM tMrtmnrnin M)M(UM| cuxuicciiHrrmj^ n^ojiprtsi^ 

o. 
tzicrn? (L/T? amtztamn asn tu> tn asti z intaw 

KiniEJU\(innp D, E: <ci\ A, B, C= T. 

Hl TI] O ï] US 2 \ X) l iSfl T r)<nmRt!i<i\ \j '• est nr> &ji rn i tiffr i \\ A. — X '^ 1) , E* (i&j'tiiiwjw 

(Uin «| Bi (oi [j \ A : «ivntQn* B, C, D, E= T; — fl{i(orinx A: [^mw B , C = T. 

: run cm (o«X/i«s« wcnjitisn tui -mtcitni cuifi\ asii &iiru tuitKii&icmcmw ÏJ — L l (j eveilZOO , DQ- 

0- ""L, "5L. <S{ CQ «SU, CT ö ' 7 

halve tun aai tuin VOOr irajfljii JJ , E: tBi tisti osn tui ^mtun tu/j <n asn t&t ikti -~J cm ten cm t ten tuntuvi try, itisn tenttojiw Vierde Zang. [A: III; B, C: IV; D, E: V en VI; Kw. II,7_ IV,6, of 23—58.] 1, i_2. Kw. 11,7,3-4: ojifum EJiinnuLj n 2—3. ex 

am» oraa asin a_n tm n ajin non in (wi joi » in uw \ 

. .. . ö «J ^ J J o 

Q Q / Q O "1, 

nqiq asm ajin (wj s-ji ann jj ouin asm tkii (Ki aan o ? (Kin an asm 2 a-n ij osma^n asm anji (wi n \ N: o n o o rnnmthntHin tun teatKnuai 
« «$u.tV( co O Of Q\ . z' o. o 

ni ten nsnji ojiTituniKn Itniumm r \ (un cm tuj,twi tun tui tm trui anji\ irutwitnin tuil o o o q . o. o 

n/n *ji o^j <*•» y7 <HT7 uw «sn tm trui tui acn asn xn trui anti <rt tun tin <io no s\ 

O IJl. . . . aOJl(Kïl\ A, B: iwi<Kn . . (LTJiwn C- iati 

Q / 1 titnw D , E = T. 3-2,2. Kw- 8,i-2: aan o (Ki ij asifi OLfin anji ajui (HKKIo tii »ji3J1(kj(j aaimin asmoarijiN 10 
(IV, 1,3-2,0 % 3—6. 3—. 4-5. ö,3. 6,i KRITISCHE A A N T E E KENING EN / / 01 O (KI j| (kJ) !0 «J Jfn'l (IK (Hl 3 (UI (lil OJW OST] 0*1 jj (KI IJ OJin om j| OSin \ N; 17x73/7,7 m? i&>iru<^a/» 

o. o o. X O o (?) 

aotea^i (W7 tu a/Lj axi il oi ori tmfitnj)^ a/n!K0\ omaxi tun (o asn ti i<n an a-o orn va a/n asn >m ,isri ri ni truern miasiiw 

rr n . Q O / Q 

Kw. 9,3-4- si o f asm o_nn 121 aai «sin n oji ojw a-n in ouw (ka isw a n an j asm ion rui ,i \ 

' J \ J( «U ^ (j j| j j j| 

£kji o aai o arm as o an aai 2 a-n ann oji ei an ij oji a-n an anroi 2 mm as \ N : mi iruojta^ om o . o 

tu» oji/i orn <£■' ai v» ton anti a/n asn an ana tn (LV !C1 HJj ItJ)/) (Hll /BI 01 1U» l 0/1 (Hl Ij (t/7? OST) an 00 

O O . 
om om t£A itr? a-n n a/n m aai <n oaz vj on ? on ,; 11 iun w ca Mf-n asn asn omn \ ast» t£i trui aai oji tl? om a/n an asn m a/n Kw. 8,3-4: oltih aci 2 '(Ki(Knanaa»(Ki[j ann ai t&iaaianjiuui o min o a-n ij qa(Kiii\ 

lOl TTUjiO 0JW(1K\ N= tntazinonji asm oji azi o an a-n ij ikui on q-ci 2 a-ci (i (uwaai oanann a-n (| ik 111 an aci 2 ann o _. 0._ o _ o. O (?) 1 

o O o 

((WrtsijiEj "^im tun tfn m/i mui »v?7 an tBt on o a/noj»\ ajiasnoian oji ai oa toi oaz ai aazaaoan a^n an astj oj» n (Kini ilh 

anaaiaji om oji ( ajn j n~i asn \\ 

<uj|?(eaoi_^.>\ A: «a» «.><&* B, C, D, E = T. 

Kw., 10: on min an 1 (l : ajin a-n \ N : arui o K) ij ^ F, H, K, M = Kw.) asin 

a-n 1 min eji in *mv for °an ceji °j anauia-nij ikjiimnij tii a_nn \ th ojiwiij an aai 

aaufjtkJio ajLmKii) an_n fcJi tum an asm ajinatuian omnas (W: ajin anji wi a-n in \ \ ann a o a , p cl 

ojin o ar m (Ki ; 

Q . Q 

an tiji 
Ó 

Q Q Q Q O / Q * 

Ti (Minnnnii o an ouin ti ann &ji ann iki n an 1 osniMiannii \ on asm nn auno asm aai 

cfl > <dJl 4 Q «4 ^ Q a s cj ^ 

(I, M: aai an asm 2 on |j -^ F, H, K, N = Kw.) ann <ui asm. isw. aai o an ajm asin arm |) ok\ "CA cJl 

F» N„ ^ /? o . /o. O. O 

; tun rui oji tm i} a-m ifi asn (ton <n trwn tuini &n ,i aji/hnrixn <OfW> «yn aoantru aon\ tun nj> i<n trhi<nc< •2A Cr- r> xn ajj,n j j ji ó a 

o 

(Ui 00 o 

Mi>\ tun (jjinTO om tun wni.m OT (LM 3/7,7 "^ ^S 00 a o a 

07itn.iM a/n trut tvn asn \ ooi trui tut ann a/nam a/n f) <rn ai an a/n tl sui ri an arn a iuitim; Mii/ii °SA ) ai rm ai t, ■1 ^ïïra o o . O o. o (?) 

|«577\ t&ia-rtaa asn (E) n.) ama^ananjj a/nam ama/ui ooiuoj/bj? a/n a/n an /kj i&i/) ojiqjzw ]<K l^Jl 0X)|?\ A: afnw B, C = T; D, E: M^a^nw 0JU1 a. / a an ann 2 a-n -Jii o ann \ A: iS^otmo^w B, C = T. 

0£ ami anil \ C: «K°\ A: iaa'« Jj= l } D: aiaAwnmia\jiirrhaKahi<toiMivia%\ E: o.ik- 1,77 

O. O, 

,tm om oji aai N\ 


4. 


oju)\ A: mjw B, C, D = T 


5-$. 


A ; arn tKaaitEjiirjOJizri asn ~m au m B: a<n asn, t&i azi axi) ^Atsinr) a/n «7 \ n g/lT V l tKn ah arn o<i 07) ajji\\ Kj — L '^ ÏJ'. ai aii int 1 cV( "^ 

n/ o. o o. tl. 

a ui (&) rn om ai ni 1 wi arui op iel nn t£i r ii\ a<no~jtritE'izrio~Ai<nasn~maji om ann om ay)Si\ un om iu» tu> t&jji arn asn & azi out fLo3h \ waarvan E alleen 't laatste vers heeft. 
Vgl. het Kw. boven , bij 4 — 5. o OOMJ.W|\ A: tvnajitu>£>an,<i\\ B, G, D, E = T. OPDEBRATA-JOEDA. 11 

(IV, 6)2. in «| o \ A: (uimw B, C, D, E = T; — Kw.; titiikj] deji <ki en om 3 \ N : (u,Q<n 

rn ra tun <n thn 1 rj ihn i n m l nryiw 

Dr . O o. o o y (p> o. 

, Ji ; /mi ha it^i inn ~m (is: tvi tun ia 00) m rtn 1 1 tvn asri *n ti-n ure ©) arm *7) 77 ; ««■ 2 oji -_ n \\ 

7,5-8,2. Kw. 111,25,1—2= nn «laojcmnn ^ fca. annm cu^atiruin oaiajin? mn ui «sin 11 \ 

j «^ 1 O ^ / (^Jl ™M cj[ 

anji .0 (Kiij oO) 6_ifl.artji(| ocoïi o asm ti 2 (is 11 rtsn tunthJttv)Mj\ tnr> trui tui tuin CI1Z. 


5—6. A : <énaJi(iia'tq.fèiincmxnvA.\ ormaptk^tryntKiitBi^jjanujitur^ £)« C = T $ ZOO Ook ill substantie D, E en Kw.: zie de vorige noot. 
8,2. (uio\ A- ojii^w B, C = T. 

s-9,2. In plaats hiervan heeft A al het volgende; ti/ntuituntuvitStmtuiti^\ /om^^kcth» 

irmuiyn aAjivuitisii^^truitvitKi r iA,tis:MJ)\ asnnritn tui (U) vicrmivj ^ ^ ("^JJ) "*" "JJ-1S THJ.ru> fl*">i<o^\ rmiM-qe.tyn 

o O ■ / o . o o o o o. 

rhn/j r rtiuittjp\ antm amaji asn tun 'T) aj>\ <m izn ttm tvn (Lmmi (tiiirui\ mtntui tun trmtua tip arnoiAx nsittuntun^/unii'-n ten 

af O o Q * / 

f&? ra «tja \ fi-Tflfl aefiu» tip ttj> ttm tvi miej "^2/1^ tisii<w'0<föi(rm.ti£> r r)tij>tip\ cretin {tM^tintuvj mi mri\ tun iuiQ-n^A(&i~j> iHittJim 

<C7 das arm n no (art asn t&r<un [tui «_/! \ mM«ncoi^M&n(i^MMMT)a(mjMa«j|Mj\ Ao/wtc 

(u>-r)tci><$\ alzoo twee geheele strophen meer dan onze tekst, welke lan- 
gere lezing echter nergens steun vindt, en ook niets bevat, wat in den 
zamenhang van 't verhaal vereischt wordt. — B C = T; D, E ongeveer 

hetzelfde ; Kw. III , 2,3-4= <mx. aro oji <ai an «in (Kin ukwius; a-n in 2 ion \ «1 3K 3 - 

«1 nnn 3 ui an t; 1 ann OvJiinn eiaJiij oonnn Tiaasij an mui 3 onn 11 \ N: asn^ru ^«tkisw- 

O o .. o o o a q 

TrithaKHiji ao) oo) tui a-Jiji aji(KnvA\ <unaniBjt<tnivimj\ tunun (ui oji ten iintnyj tcDojianq armcmitn nnianax/nuia f«- / '- 

*i<uima-n\ beter volgens R: y>Then quickly before him did the Aria place Viands, 
» seived up in dishes of gold set up with precious stones, be fitting the dignitij 
)) of a prince." — Vgl. de noot bij 7, 5 -8,2. 

",4. A. : ajirj_itsnaj)iKii!LrirjaAjiihrn % \ 15. \j — 11— — JL), Ej'. /hmiBi"n/crinsr) ^mnai tutiBinmnajiiuiti tn.i 

o a / 

oo _) to nsn rv) aj> cm n asn mi tut mna w 

Bvigg. Het schijnt in 't Kw. , of KiiéswA inzonderheid van Soejodana zelf 

geene beleefdheid wil aannemen. Reeds bij zijne aankomst heet het 
(Kw. III, I, 3 - 4 ): (ism asm ati | iQHfl ti imn ti iki 2 iyi (wnnociii osmnnn av ananufi 12 (IV,9,*V) 11,2-4. 12,1-4 ló,I— 3 / KRITISCHE AANTEEKENING EN 

Q flO Tfl .2 OJ)!j O 051T Tl 2 C^ CM Tl aO Ij (Kil (EJ) (¥¥¥1 HOI 1 \ N: ^ïti ^"mk^ mj mm|wm 
Mm (widiVj tèianiann TleeS "on ; , J\ itnion n^asn ontisn nn ok ti tuit! dneeim (ZOO OOli. IV CEL 

H). — Eu hier bij de aanbieding der spijzen toont hij zich verheugd over 
't onthaal van Bisma c. s. Có.1-2): (Ldkusm 1 a-n asmasfl.00 toao? aoTi (Knip aui- 
(ba. \ (lui Ki i) an osin 2 ki .1 (kji » o-ti ti tui ti 2 uiJin o anii 2 ao ^ (bA.\ N : »™ n^/ma.™ Ji-n ajt itflt) nj2 <un (ui aji/j omisi) tnarnoyiojis o/nijj,o7iaui f&"l& I 1517 71 li ■ijiKittui ojjmji(LW-n ojttitiorn tui urn uw ik/iozi ant^iosns 

cl- r a maar terstond daarop an (lilti ion 10 b (uiasvi (o^ Ti 6~iJUujiao an ,iji 3 o an ?z 3 (im\ an asin io () asm ao o o ti (kti 

^ 4 wi ^ Q Q 

nrm /O/ AT O 

(ka. ajin asm ao o ski an 10 2 ao a \ JN • iwim i«j» tu> 
nnnn J O ! «4 ajirnoAMtLtnan tun OTixsrit! tui ojiaTirnanjjx t&ionan rnojnzt! as» an t&i -j) an _-*m ixj»i? tim ij» .ui iui <M i? (tn 1*?* asnan~,i amintuiw In den grondtekst zijn deze woorden onmiddellijk verbonden met het 
vervolg van Soejodana 's rede, voorkomende in T, 13,2-3, en wel aldus 
(Kw. 4,2-4 ) : <^, aJi 0£ ao 2 (ui (Ki (i_nn an dti as arm an an ao (O o «m a \ asin ao n asm ann an £Ji 

(F, I: (kJi ufji an o \ M: asm ann an o ^ H, K, N = Kw.) ojkkhok ao^aTiasin- 

Q O Q <X A T 

ao -Ji ao an o 1 \ asin ao a ojiji 1011 ari asm 2 ao do ti o-j asm ajm (kji 2 o -ui ti asm ij \ N : '7 i^n ' im ani va tij <~ny%. aJ ),'~ , l xnn asn tr/twiuit! tun 0.0 on n \ rnoimtn ajntintnEji oji <Kpi~] trn ^ nsnantKi^ iritunt -n tun an tui -ji pj,\ rnojnzt! apiam/i as» an tui trui an -sjlt» 0Z1 as»anfi urn tuh OKcmasnjjw O CY o* 

as» ann om tun 

u <-J< er 

OOnKlIN B, C, E: amani^ A, D = T. ZoO OOlt in 15,2. Deze woorden staan hier niet op hunne plaats: zij zijn geheel uit 
hun oorspronkelijk verband gerukt, en behooren vroeger bij de aanbie- 
ding der spijzen, waarop de vreugde van KRésua betrekking heeft: zie 
het Kw. boven, bij 9, 5 vlgg. 

Zie den grondtekst boven, bij 11,2-4. 4—14,2. D, jb: tuiastuntBitBiiatan^ ai t&ianrq omz ok an tuinmtULixn inj, (E: «»»o?ani<l*rMitn'ri<ui(fcj» j*afnaju\ om tui f I &mn?i<ntuiiaan\\ K.W., 5,2-4: «| O 2 OK Hg. (KI 2 3X1 (KI asm' O "Üï OJÜl IKlÜ W KI 3 ï] (KI 2 30 11 \ 

( (urn ^ | I KI, J (10 Ij !kJI 0FJ1 dfj -fcj| 0J1 O \ 

ti Km ao j| ojmt^Jiio iuri2 0Jin\ N: Q/ (kn Chotj ó oji ar] o Km 2 ti ti asm o au' aq axi 3 ao o \ a_nn oji 30 o o si am o a^i 

o / O CJ ■■2P Q Q 

o o. o. tun ar) (Wi tu n ajiawipq. asnoziirCi ashani jnwi tt'h onosntijijt ri OP DE BRAT A-J OED Ai 13 

(IY 13,4— 14, ) <n\mi-n tun (innr> &) tunci (uiojixrnthQ''n n/n<wi f : ] rn tun i nn tun trVi <mui,o\ iBiiuianji (uvibiiciikiji mntn.1 

Ho a a o. 

,0\ o o o o 

{ f ) tin tui rz.1 frn tzi ~^i rui ttsn (EjrjiHi (imi tn im % rn np tm (-^ cm nsn rnnjirnctnMKn ,un _t* nsn <&? q ikji unijt asn ihq ^,1 na cm tn rui rn tn \\ 

De zin schijnt te zijn: een zendeling behoort niets te nuttigen vóór de 
afdoening zijner boodschap: de spijs zou hem als vergift zijn, zoolang 't 
werk niet volbragt is. Zoo is 't ook in R. opgevat. 

14 2. (LaTOimtUUKkJlUXl \ A: cuncfliaSiaxiiunw 13, B = T. 

15,3. <S(onn\ A: **&* B, C, D, E = T. 5 v_} 

'3 16,5. «IHOkK A : wo* B, G-T. I -1. (tl IL/SI I » I * ^i. • l/V/ <t_/i \\ J_/ » 

a 17,6. (unsinajiKyin \ A: "^©jï * B, C, D, E = ï. 

19,3-5. D, E, in natuurlijker volgorde: ^w3Mrm«s))«)jsnjnMM)(e((mwTio^\\ 

6 . an£Ji\ A, B, C: ®""->^ hetgeen -waarschijnlijk ontstaan is door venvar- 

ring van <ö<£4 met in^w D, E = T. 

20 — 21. In plaats van Soejodana hébben in 't Kw. KiiéPA en Kahna hier het 
woord, en stoken den Vorst op, om den eisch van KaésNA af te slaan 
(Kw. IV, 5,3-6,3). 

20,1—3- (kS !Clld5» ^¥T \ B; ü : luntuunyvrw A = T} — D, E: (iniv>i]tiji<*-i>i£;icrryi Mo-riOTMitioMê 

crn:ti^^tuhnp'riajirSitunapijcrn^nirii\\ Vgl. de VOHge aant, 

21 3. Kw. IV, 5,4: üLWiruiKii) <uw (Kin u-noji (Kin m. aiiKin ajuwmo ;wi jji sji ? \ 

JM : tuKUianji runnen tx^t 0Z1 71 rtni oji rui ccmrtsn luicrm/ut oji mirrLi^w 
4. A • tui iLbi nrti ici aprn om /ui iui \ Jt> : d/n <lm h/ji an °\ Vj : imitntiM xnnrrn asn r riiKn\ 1), li.* anrrmnn 

=— 6- U , Xj ; rn tïji t rKa rui nh rw tm reinji^z ivi ito -jii (ui iki ri iuti tui rui a^n a^n inyin I Ji: on ncn ,vi ruif run 00 tui rwn /1 lw 

5. OTiO'EliaJi »ajiniKi|]\ B: ro-rj/SV^iwruiN C: «m^wiw D, E: zie de vorige 

aant. 14 KRITISCHE AANTEEKENIN GEN 

Vijfde Zang. [A: IV; B, G: V; D, E, VII— VIII; Kw. IV,7— V, G, of 39-52.] 

Tusschen pd. 1 en 2 heeft een handschrift, door P aangehaald, nog de twee 
volgende strophen, die ook in O zijn overgenomen: fe|«Mm.™^^E)M'io o y 

mn o G) a o o. o o ./"o. o. 

a.jttip\ m»ii^i| naninjitmi r&i op m om \ (ui iasnii run [(kiioj) 'T) crnrnrn/)\ om rui on orjioui M(On\ om rui ren ni osn on 

o. O o o. . o. . O o o 

onosncrrn\ ajirmoj>^>LtE,i ren ren /fj>\ run om wn nrt <m\ (uno£?ruirnjiono{i?ru>ioTn\ airuntui ajionn^irnonzcrm ibiiuip 

omonpi asn/j\ iruio^iE/iruini tai rui on\ (osvjjj nJirmrKji^AT^.itJ)'ntrn/V)iLa<ia r ri\ run ru? <e/i ~ji ni rui tut tm -ji *» «Jui xn onn\ 

^ n. o OOoOXo. o. o. o O 

om rn tui z run rui *n om rui rn on\ ajn^atnjiojyjruj'E]nn\ mn twmMOfntm/) r r>aji'Ti\ lEiitirmono^iruini^ns <E'<Q. 

/ a. f o o. o Q n. a 

om -jn -n^tn^tEJins tun(_Mcui ^ivjicn lam- ! vrtv)trm\ cuionrai ^tunoniEiio^ajijdiimrui!uiaxi\ runruirntajirEltinasn^ 

Dit alles is blijkbaar ingeschoven: in al mijne handschriften wordt het 
gemist, en ook in 't Kw. is er geen spoor van te vinden. Vgl. de vol- 
gende aant. 
2 — 4. In D, E begint de beschrijving van Banowati aldus : ern^om^o^a^no^ 

tip rtp (isw ~m am ~m f om rui rE/jirujiEnra rui^a.mjj tuirn tt» ^timt) tui rs^ nn om OM axi npia^i m on firn? f run <n tnmn'rt ^cuiop 

t^iuiMMMM^i gevolgd door nog zeven strophen, waarvan ieder vers met 
M0 eindigt. In 't Kw. daarentegen mist men die beschrijving geheel, en 
volgen hier terstond de woorden, overeenkomende met T, 5,i-* zie de 
aant. ald. 
2 j8 . oo?(u$Tiarm\ A, B: ^^ ? «S°n\ G, D, E = T. 

9. fU)m?^ A; lEirrrn /Knjj\ B: ruiajiiw G = T; D, E- ty?^ 

3,i. osmMioo?oaiitkJi[]\ B: m a™ ren rn omruil A, C, D, E=T. 

2 . OTMOJIN A, B: omrijw G, D, E = T. 

3. (kJ] (UI (KI (UI -J] \ A: (ui op n tui ^a\ D '. run tuui/n on\\ C, D, E = T. 

5.; rn om 2 (KI (wi nn (in (wi ij \ C , D: rnomi°om°w A, B,E=T. — te nn»Ji^fk\ A ; ^/j t tui om _/n «&* B, C=T; D, E o 

aji on tuijiw J3, G: ajirr)rrtnrnrnjirtj)n<irujoan^ A. — 1. OP DE BRATA-JÜEDA. 15 (V, 5) 9 . iu m «| n-n m kin A: ^^£°* B, C, D, E= T. 

Q .„ ^ -^ n 4,1. (um»-n(a(K)i-i)kN A, C: ^«^m^^oS^w G, D, E=T; — en tn u-nn n \ A, B: 

o«»f« G, D= T; E defect. 

5,i-4. Kw. 7,3-4: ostti qoi ui (Ki 1 ojino-rai wo qJi onioo (L&Kiijo-rï ajinajinnKNinasin 

cuinciKaji o on (of cuiri cis; rui ~ji on o ruin o on ?) o cuiTii cm a^oruio oo\ N: 

(U)i /Mi mi ten \ itvn-iiE,! <£] oji tr] twz (hn/j ajrt/mtvi^iun (uniuu>\ ajn ikji m mt rn tint M/i m <ia nj> itni <ki tunasntS 
acn tn.i hj> ttn n rnna.wtta wmm cm.^'rt f ieeS ; o»wm Of awinTjm ?)\ H: hjo> «sn tuut ia 
ff,-;ïrn,jj)^mao(~^£^^TQ^Mft^/lO(L77/i^^'i»0}(L^^^t7 2iw7^\ (u)j K) tui i>Jt inn ^a itsnji -vrapni-niiBiqStvtttndn 

ojim-jHiJis (of »w? ?) (ej^^^w Vgl. Kw. XX, 25,4, waar de boomen op 
het verlaten slagveld, treurende over het heengaan der helden, vergele- 

(3 . Q /,, O ken worden met 1^ (uinjiKi on arm 2 on o (N: aruio^ F, I=Kw.) (istti? ruirj- 

(Ul CIaTI (t , 1: CUin &C1 CIC1 "^ JN == KW.JN N: ihrnnii «hjm!M« (ntma^rt^n titS arnnjimn- 

«i wm-nw Het schijnt dus, dat met den God der honigzee of God ÏIo- 
nigzee de God der liefde bedoeld wordt, en dat de oorspronkelijke zin 
der geheele plaats hierop nederkomt, dat Banowati en Soejodana ver- 
geleken worden met Ratih en Kama. R. vertaalt: » Who tvas said 
» to be exquisitehj beautiful, even exceeding the females of heaven, and 
» containing more sweetness than a sea of honey" In onzen tekst schijnt 
de volgorde der woorden meê te brengen, om onder ^^^-n^s^ of 
de zon of Banowati zelve te verstaan. In D, E is de zamenhang en 
de dubbelzinnigheid dezelfde. — Het woord mnxn^xn^ is denkelijk ont- 
staan uit het Kw. rum rum os \ dat echter mjmiv schoon, beteekenen moet. 
4 . om ji ruin ij \ A : ahtiüm\ B: imuMjiw E: aAintip.jw C, D, Kw.= T. 

5,3-6,8. Kw. 9: "in o (EJiodJuiosm (EJIKüi-A o mm an <irui 2 <lci n o (kji oruj t 1 rui \ njn- 

ociii cuinru tmn 2 o asm ryi (Kiii on ostti 3 cki 1 Ti o rupn *m <uirqoj)\ o-nmnnnnnnu- 

Jl o J>™ m 4 ( 4 jö ) 3 4 „ 

Tiini ojmmnnaonn? nn o 2 Ti rnn o ruiortnn 001120 (icirmiiN ruw rum nanoojij] unn ti 

Jl I \ \ J ü\ cJ "^4 ^^ ^ 4 

Q O / __ a o 

.(KJI Tfl an(0K2 OOJinOOjnON ]\: ojintctntct tuntq&it tunnin »«im <m<wm xmtJimms rn~ (V, 16 

5,5-6,8.) 6,2. S— /jlO. 7,<-, KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

O o. o o. S a o 

<it?m arnoM ((trridsn imj ariana a/n a~h ia rui r n r nariaJi anam'-n om arn tui <ri asm owj\ (Ejicmanm a/nxmnwnyin 

crnajimiji ( lC6S mf° ( IX. )) piXlG ) arnavi larnap ajna,iajitrLi\ am arui oji asn azi on n ajn pi on w oji inamtHTi] ajn axiKrit&iji ajnnruniSAlanrniBi anjw Q ■^K (hJlTI (1TU1 OjTTI \ J$« ajjajjia-.ia^xSiw A« C- T} D, E.' ajn!Kncna.xM(Maj>a£ni\\ O 
0OJ1 O O (KI 

ar ui o (Ki i) . . . . ■ «q ( ae 
1,0-4 1° (IK 2 \ A : <n,J l^f^ • • ^i^ï^ -B, C, D, E = T. D, E.' om aJui ojlim nri a ^a<ii oji lEAO^n riant ojiosii^ 

A: axi ihii axn ai Qnrjj cE^j-najins J$'. ajriani^AiBianajj!Kn^Jf.njajiji^ (_J — 1 } L) , E.' <ta *oj _yi /£.> jo 

UW 

Ji ; <M~n oji-^i'rttHnannajna.i iniarnjiw A, L/ ~ 1 . 

A, C hebben ïiiervoor slechts dit: cm^^^oowffOffvu^ig^N SSaxn^irm-q 

(n on z om ^ rui ona^iM pi t>jio3\ ajn \S} ai om on oji ah ki an^w 13 =: I } ZOO Ook Ongeveer D , 
„ _. .~ Q O Q Cu 

E; en Kw. 10: otKin-nnij ajin o aan turn (KiiKuuKKin in asm o (ki n tui tmn o o a-a mkui - 

q o q ,<.../ 

i o nnn (Ki [] (Kin (Ki [] ikïkwi? (Kin aan «on asw (Ki \ o o (Kin ti (miio uwan o 

n(Kinai\ moom ojwiüo /(u o turn n (Kin oonaiTifKi on tmn tm n \ 

;D S 314 °i 14 

a/niEaajiacn njiMn^Jk ajn ariannan ( IGGS '. ariannani 1 ajiasnjrjpqans ama/ui J y ajn tn om % *r> om rrt pn a/ncmrvi^ii aaiojiajiji amana~j)ajnimj]\ onjt&i a/nnntn&i ojnaziriazi *<">? *£ ' c ^ <r> K O o 

ajnrnn/imaziajnam\ oji oji art '00} ri ajt -ji Mie? ti^iLmT)^ oji ri axi z ana a/n oji oji n ajn&jin-i asna/i^ UQ 

ondergang: der zon en de opkomst der maan worden in 't K\v. eerst later 
(12 — 13) vermeld. Zie verder de volgende noten. o aS o. O o. o 1), E: n-i tm ah ti-rn oji am^Aauriaji zajiajui^ ajn erna Vit f ((W^fl^ffoJa^iö^M^io^tTM'rj^'a^^^/wj ■^asnmnMjjn Zie het £w. in de vorige aant. 

s. D, E.' ajafmiBianiêaisaims Kw. zie bij 6,8-7,10. 

Tusschen pd. 7 en 8 hebben D en E nog het volgende.- m^wmimoo»! §v>rnj>a&<% 

^)aiazajia3aSnia^aS^a^°ia^n^iS^aj)iuaa^azj K\V., 11 : (M (UW (KM O TT] 011/1 (KI [| OOI] 
Q ü Q Q s*i u/r tt ïvr f \ * Q QQ / CL Q 

onnnnnn nzi(kJi-ji (1, 1V1: o "^ r, 1\ = Ü.W. ) nnn \ (Kinoxi ooiki 04(ui(Ki /(U 

juif| (I: (jM|jfKTnajLJir|^ F, M, N = Kw.) cumntKin cum oji (Kin (ki \ ooi on (Kin ij ajin- / 
(Kinajin o o/ c a o a. 

o (Ki (ki o n^i imn ij o (inantKi iianan(ism(| aanajn(a3\ cm (unoajin ajintknoasmi OP DE BRAIA-JÜEDA. 17 

7—8.) «iTniKKKij o min ti m ai bji \ N: J&^« ^o «m^ *j«^ «&^ «»«*, 

ii/ijt^isj «nn» «Jiiqama^j mni <lt? <w <i^ ^^^ «Jïfoj-5 cEaaS <bi»Z,!> £ 8n «ai oa (Som «ma 
tunnel •n«jtj^\ «ai Ma aji tm «a rn ajn a/n cm ibi oma amaM trutcrn -n «q «ji «ai n\\ 

8,i-2. Kw. IV, 12,i: (L&o ooi 2 ti asm ojjTirii mo arLi(aij} arm geji asin n cuimmn (M fi \ 

JN : iE^«Ji^(n«ama<najt^ «jiKiunma cm «y on rn (& cut-nam «Jiamnnan tun*nt>3\ H.' oji n£i q cun *ji 

tü«m«^^«7^^«^rq(miBitMM^«mon^^a^x^riji\\ Beiden vatten das (L*o (wi ti asm 
op als twee woorden: (L*o twiTiasirw ^^ ^20^ en ano in 
de beteekenis van zon: vgl. Kw. 8,3, waar mo aoiTinnnn\ waarschijnlijk 
te regt, algemeen verklaard wordt door zonnestraal. In de omwerkingen blijkt 
het niet duidelijk, wat met <un<3 «a-nam bedoeld is: welligt niets anders dan 
overname uit het Kw., zonder zich om den zin te bekommeren; — ano 
is, volgens de gewone beteekenis, overgebragt door ^«mm 
turn o Min 01 \ A, B, E: -wkiS^nn C, D = T: zie verder de vorige aant. 
aaj(o\ A, B: °^w C, D = T; zoo ook Kw.: zie bij vs. i- 2i E: «u^ 3—4. o 
cru /Ei om ca na iM/jw Kw. 12,2 : onnnnntm aai on (kji (EJiikjio aoiotKÏ ooju) ona(i(in\ kil ij tmnotKi o (Liuj o ti o tm n ■ JM ; «yn i*3i 07} cui «aiajvi unièt cuntuioJi^ tKawnirjni "^>{M c3 cm co en «a aajiw D, E: wiwimw 
O / o . x 

(M ÏO> (UI .HTjrun/KT) ibj clu CJO/JW 

JJ, Ui '. cn«m?CMniiiarnia^lcUj'n\\ 

iaï(mn(kJij\ A : Sê\ B, C, D, E-T. 
q?ajin\ A : rEi«n,«%^ B, C = T. — D en E missen de twee laatste verzen van deze strophe, maar zetten, in overeenstemming met het Kw. 
(13-14), de natuurschildering nog meteenige vergelijkingen voort, alle 
zinspelende op mingenot, en grootendeels tamelijk gezocht. 

9,i—2. Kw. V, 1,i: 00, ti o f] a-naai aoaojïuo aai o ein o in tio mtin 

GO dl ^ j™ dl ïam Jd' > 

Ij, iN : ajn-nmojij] cun^cM «jn«a» cuian,iaajj mira™ «m,uma/j cunajicuicm -nnrunaji «ai aji ri asm «a/jw 
A: (i^i&ï^-M'a^ojian^^j^a^'nv B: ^Vn^i^^^^-m G: Qm^jiKriMan^m 
^{O^iaj^niagj^ D, E = T. 18 KRITISCHE A ANTEEKENINGEN ( V, 9), eo^EjoiiN B: ^%^ A, C = T. 6-7. 8—10. 1), hi l ajj oj) ga m asn iunninr>aj>Bm mi asn ntKOMojjiw JVW. V, 1,3: tlblJl (KI (1 

/ / O c ~ 'l 

/ Q O. Q /O. O T - T 

(kji o (O nrwn asm o (Ki o (Kjkkio (kn 2 aai „*2 asm (i (kn cki (kn ok \ JL, N : 

o O O .. • o 

IKV (rui (O) tHin mimi rncrmtnarmasnij tnasiirnasntn-^tnKi itm asj i&i ~jjiru> run on n rnnxni ifm ma asn on rru oj)jj\ 

hetwelk tevens de grondtekst schijnt te zijn van T, 10,6. 
e. (OosmjojtfiTTiN C, D, E: ^«s» * A, B = T; vgl. de aant. bij 10,.,. 

7. (wi(Kio\ A: ^^^«^p B, C, D, E = T; ook Kw.: zie bij ■-?. 

s— 10,1. D. hi'. i3hr)ihmi(r)^ziurjnmn^i^rn!B)Mnr)aririapi 

ir^m^-miHiM^^qaAjiinan^ Kw. 1,4: OT) (Cl (KI IJ 3K 2 (KI O OSI) (F, L: (Ol (ï| KI 3 O 0S1T] \ 

M: °iki ^ N : osm (Ki °\ I: oim 2 (Ki o asm \ aui (Ki n ajm o o ij ajm aan on 3 o a-a 2 ayi axi - 

Q[| OJUl 2 flJI 0C1 \ Li , JM : fijn tncrm tmjj xm rui na asn «iu« o/ja it_?? 011 o?/j ajnnonn ikiji tm trui oj> tynn 

Mtfn-ntunsnw Dit is de eenige plaats in 't Kw., waar Soejodana's gema- 
lin bij name genoemd wordt. 

10,2—3. D. hil (tfrinTLiMajiMiBnoJtjizi asn asn &i mm [wa^nn trui thrna^rn ariana JVW. <"j 1: (Kin flTU) (KI jj 

(kn on in arii asm osin o (Ki n ojmajiajiasmn aq ti ? (Ki n arm nq aan (Kim om (Ki \ L , N: 

o^ «4 ^ 4 1 Sdï ( o 

lum oi rn.7 non oj>»fn omturn asnasnt&i/hntHiji ajn a<n oj> ttjiji ashiKnnriajn oajioji tnr)tt<i(H-n\ QUS '. t6tl 

westen van den tuin was een gouden koepel , en niet , zoo als in de omwer- 
kingen: ten westen van 't gouden huis was een tuin meteen gouden hoepelt 
4. (kii!&no\ A: ^Qnr^amjfw B, C, D, E = T. 

s. (ai asm il ajm in % B, C: °^asn\ A = T; D, E: ci^-m zoo ook I, L (2,2); 

F, M, N: (EJiasmj^ Vgl. de aant, bij 9,6. 

e. Het woord (knos herinnert aan Kw. l,s.: zie boven, bij 9,6-7. 

_ Q O Q ' Q ,0 / 

Kw. 2,4: (EJ1 (KI (CT1 [J OJlfKKKKl (KI (ÏÏY1 3 (UI Tl (KI [J (EJ1 B01 O (KI (KI IJ (kn HM IJ (Km 2 - 

Of) fl-H 2 OK OOn \ L, N: m,nni!ann n^i rr > n.iajicqKn ajnitJiS awitnthnji ^N: ajnm j a<n ksi cm iruiurtj^w 

Het am 01 n ti a§ o tmn ti van T schijnt dus ontstaan te zijn uit misvat- 

dl / 

tme: van (kn ojin (km 2 (Ki ^ 
ö J KK OPDEBRATA-JÜEDA. 19 

(V, 10)o. on 01 m tuin 2 on (iq n D: "^a/wjiwt^ E: 'to!M|« — (ki onji m tuin arm a-n \ A: ^^^ 

h)arm<>3.\\ B, C, D, E = 1 . 

10. Jj. E.' <HiiMl)<iaii5iiKnnr}amcarin r r)(rnajjnri\\ \ Py, K.W. bi] s— 10. 

11,1—3- 1) , E: " r "7^/ï ( ?^l'7("5 ? iQf (l/ ( J' r,? / M&>JI<&ia&<vitnji<Hi/i f>^Stru:uniuinAiunaxi/jisjt!SimaJi~3i>S iuyi<n 

^wiiiMMnOTjniisniwj rru ttn m xn ruictu amn\ eilZ.} Vgl. K"W. IV, 13,1—2: O (IfUl (KI (j 

Q Q Q O. " 

(uuiio asm o o aan n asiiKKin iïioiïu^p; (kkkji (uw ti ti (kji n \ (Kin <ici eitmntKi cum- 

(Kl Ml OU 2 TÏ (IQ 3 Tl OOJl (UU) O (KI (Hl (UI 11 f ZOO N; I: (IZ1 (UU1 (KI (UW (m öl 1 \ F: 
( <5y Ö J| V ^ 4 

arui (uuj (urn (Ki (KI 01 [j \ M: anji (uui ojïi o iki oi 1 j\ N: o^*3 wimwiw»^ «^«^1^; 

oJiojlajtt tun{tM\ tunruvi mTuwinja tuntki<ri'toztnrhmtriji tun truirói run ociiuiajt^A(t~Ji(M^\ CIUS QG 

nieuw verschenen maan, slechts aan de ééne zijde flaauw lichtend, 
wordt vergeleken met het gelaat van iemand , die door eene half ge- 
slotene deur gluurt. 
s. ti iki on ann \ C, D: ■iïQ.cnthm^kw A, B, E = T. 

10. u)(lci(un B, D, E: ^°w A, C=T. 
12 — Van deze geheele strophe vind ik in 't Kw. geen spoor, of 't moest 

zijn in IV, 11: zie boven, tusschen pd. 7 en 8. Op de beschrijving van 
den tuin en koepel volgt in 't Kw. terstond een uitvoerig tafereel van 

de vermaken der vrouwen in 't maanlicht, de grondtekst van T, 13 14. 

De strophe 12 wordt door RaNGGa WARsna, grootendeels volgens de 
lezing van C, aldus verklaard: <n*™3aj)»^<cnf^?(£7Mijnj^^(rn?^(i/»^<B?^\ amMnrjjKJi y • S S o o. o o. Da q 

urn tun rn urn z xn qji ten aoj run t tun rn ruit tun rui rum tui rm wm urn z rn rujn i ^ ren "~n tipLituituntinrn^iruntE/iihn^runirtiit}ri\ run 

o Oo.-oo. O O o o o. . (?) o . 

'Kfl-'iniui tho <n nci 2 cm ~/n ren tui % tun cuiirrnrun asnirirBi'hn^\ asnr&iririiHitnriazrM^itmriritcitioi tui run <tm tui asn run reu />] 

a q a. a o O o. o. o 

<n<uii(Kii\ run nj> nsn ~j> rui ma \<>n.<n ca ithn ttrn ttsn ren rui <n rMrBt^jiihnruiiVirM^sivncan tigir&><iqq\ tunihniairvirnruinnt 

a a Pt o. O O o o. .. o O o o. o o. . 

fQ.ru) m M7i ^ f riw rui thni \ m ni tfö r&i asn azi aj) ~m tKn tun m 

<&> *ri rui ~/n iej) pl^t <w> "-» nstittnrcn rn M(?oj^;(L«[»^»07Maói^ans ^ff-^^<uw fWf »^ ■i^«»« < ^^ ^ie VCT- 

der de volgende aantt. 

i » Tl 17 . o O o o. 

i— 2- 17, Ej . rnunirs^a^aprHyiruiiKnji r&i!&itKi?tun'n((mtMmi 

3. (afin (Ulfl (ISin <K\ \ B, C: °tntiinr§i\ A: tunttq^iQrKnSiiw D, E: imti^rnréntip3jii>j)-yii)jiji\\ 20 KRITISCHE A ANTEEKENINGEN (V, l^aV— 7. JL) , Ec •vinjnvaicjitq.KiKjii miLnzarinajiiiciafïi^ij^iKnrLnajtrjCitJiiana^ijo^i tui /n oj> am mi m /v> o^nii 

s. (uifi(Ki(intwi_nnfuio\ A: °oj>^>?\ B: m^umv C: V/j.4a<i,?<i/>\n D, E: "ojiMnmt-r, o. (KW Kï) j>m|^ enz. 

-011 (Uin UEJI ? \ I> : (o^jtmrLini\ (j'. (fKijisntnJiruw A.1 frrn tui n (&mi cut ^Lon n qni itftccn m(<m 

ffoi.r£?-^N\ Onze tekst berust op eene verandering' van Raden Pandji PoEsra 
WnaGa, die door de vertaling van O ondersteund wordt, en ook het 
minst schijnt af te wijken van den zin van D, E: !B^rtojt3ipj^ mten tjoZi 

tthi rui trut tisnjl^ 

io. Ontbreekt in D , E. 

13 — 14. De grondtekst beslaat vier strophen, Kw. V, 3 — 6, die mij echter 
grootendeels duister zijn. 
i oonoq?\ A, B: Q\ C, D, E = T. 

s. aninonnxiox A: ^i^-no\ waarschijnlijk eene druk- of schrijffout; B, 

E = l; L j D: n?«j)^n«ji\\ 
14,2. (Enanji?(mn (io||\ C: ^u-Lj^m^w A, B=T; D, E: Spw 

3 . o (Kirnn arm ij \ A: têi<fn\ B, C, D, E = T. 

s. (Kïiaxi\ A: entnj>i\\ B, C, D, E = T; — (Kin arm asm || \ A: «£j\\ B, C, D, E=T; 

— 0fj(EJ13\ A, B: ^n^tw C = T; D, E: mnn^iéiiruiiaii^jw 
6. (1SWJ <K) (KJ1 .-bkOJW (tSj \ B: ccmtan axn trjt&w A, C, D, E = T. 

r. ccn (irui o tui n-n ij \ B: ^mji^irjiKmoSw A, C, D, E = T. 

9 . - o|)\ A: m B, C = T; D, E: «^« — in ? im aq m \ A: «««^aSr* B, C, 
D= T; E: -r,oj>\\ 

10 . A: Mfl8»i»ïï<ra«iM'n\ B: (^£a«7£j--na/> l njj\\ C = T; D, E: iM^fimmnisnC^ (E: ^) 

o. o . o 

au xn aj) m m ttm <K3 <w<\ OP DE BRATA-JOEDA. 21 

Zesde Zang. 

[A: V; B, C: VI; D, E: IX-X; Kw. V, 7— VII, 10, of 53— 74.] 

1 — 2. De nacht en 't aanbreken van den morgen wordt in 't Kw. (V,8 — 

VI, 7) uitvoerig geschilderd met een' overvloed van zinnebeelden en 
vergelijkingen, die alle op de zinnelijke liefde en hare genietingen be- 
trekking hebben, en waarvan D, E (in IX, 1 — 7) eene navolging bevatten. 
2. ajvj ij tuin (kh \ O vertaalt: » de maan was ondergegaan." Misschien is dit 

eene vergissing, maar 't kan ook wel zijn, dat een ander handschrift 
hier w|awM|> o^^j^n of eene andere benaming van de maan heeft; 
en zoodanige lezing zou inderdaad door den zamenhang ten sterkste 
worden aanbevolen. Immers de ondergang der zon is reeds lang ver- 
meld (zie V, 6,4 en 8,i); en daar de maan volgens het Kw. pas nieuw 
was (zie V, ll,i en de aant. ald.), is niets natuurlijker, dan dat de on- 
dergang der maan als de aanvang van het tweede gedeelte van den 
nacht, van de volkomen duisternis, wordt voorgesteld. D, E hebben 

hier eenVOUdig: OJiajiaAAiinirurunnnnniMjt mn rn ivm n i asn nrui op (tan n&t <w> «A*^ AW. V, 7 . (ISTJ1 - 

O . O / .... CL 

fKi ij flsin uzi aan ij iKTJi(iruio(Kirj (üiüfUKKijj asm (inn ann eji arm 11 ojinanaA ojiokiki 

/ /-o - /o\ Q C > 

oarui(Kif]\ on (rn [i acj o 2 nnn o aan (ki ia o ( a-n ij inn ia o n oji m ui o (Ki <i 

ü. CL / . / Q CJv / o o O. / 

an ia (Ki (eji non (Kin aru] cioji asin n \ arui (o Ti 2 ! asm oji tum asu) (is (ki o cuin (gj 
&]iKino (T: °(aio(cm \ I : °o (<mii °\ N: "o ? tuin (cincu 0> ) thejÏ nd\ o 

O (K) 11 Oïl (EJI (UI I] enz.; JM ; irtmm'-n (KntiDiaez nrmnrna-Ji mjiOMann (/kVj) mn asn ltsn urn? tun tui n tui - 
(En&on tuinjxci oj)o*j)\ (Cifrcnao ihtkliui (kaim mtaRasnn (lees: °nsn ! j tL/iihnrnrismirifrnji asniuifi tzi- 
trd <ct»^t)\ fOTiasn imcruj mj&iasnji ihrntiM ajinsncnimri'Hr iunn3i '£5!*{?> TTntM ^irrjrtrm enz. 

Het 2 de vers van dezen grondtekst schijnt eene vergelijking te bevatten van 
de ondergaande maan met eene lamp, die uitgedoofd wordt door een' 
minnedief, een' stouten minnaar. 22 KRITISCHE A ANTE EKENINGEN (VI, l)r- (MOOn A: o^Qénw B, C = T. 

2,4. (KJI (UIT! f| 3C (miT) \ A'. cüictfyncimnritirix Bc (Lrnij.-uncmiK^nnw C=I. 

4 Ia 't Kw. worden eerst later (VII,1), na de komst van KaésNA , de 

aanwezigen opgenoemd D, E = T. 

2. In D, E wordt hier ook Sakoeni vermeld. 

4. (uinotui schijnt bij ^^ te behooren, althans niet bij ^;ö®^ blijkens 

D, E, waar het achter ««mm geplaatst is: ^KAtMimirjortéïvAw 

5 Kw. VI, 8,3-4 : aoi2(uu)f) aan o (Kin (innei(Ki(in ki 2 ti o asm (kïiosA, tt (m 

Cl J Ö JJé~ , ^™™ 

a . / / q / o 

oiuitin (ai (ij} o ti 2 mui n (uui (uui «sin _ji (Kin ui cmtmn (Ki (Kinnnnn (kji tuin 2 (uui (ki ti \ 

1\T / O. . Q 

IN: rmrntv) (njttsjUHn a/ntüjopiK] tuinitisn tin.inaxiao tun aj) oüotu ihrn mt afin .... tnnnz- 

«jxSmw Hier bestaat dus niet de onderscheiding, die in T, gelijk mede 
in 13, E, gemaakt is tusschen de personen, die KjaêsNA moeten uitnoo- 
digen, en die hem te gemoet gaan. 

0, 3- Al ojihjui cm aji(niuntaJiMnnrn\ Ci '. ctJtmui cmawm jo MnniHiw D — 1 ^ L) . J}; oj) hm cm oji ten 

gr 

6. A: mn ri pitêi t&i nm mi kn <i^j(nrin\\ B, C — 1} .D , E: o)tm imcrriimi XM<init<rin\\ Vffl. de 

aant. bij pd. 5. 
8,1. Kw. VIT, 2,2, a: asm (uiiuii (winntó (kii<Kin-A\ N: «j>^ «P»™,» wA «sum^nn 

2-9,2. Kw. 2,3-4-. oarui? (kji qp; tyi in^upaTin o iki (in ojii aai tm n uuui fi ia ;ki m - 

ti \ aan o (Ki ij (kJi (euro, (in m (uui 2 (ui (Ki o o cuin m <ei\ » o (kji &ji aai (Ui i \ JN T ; 

.o O o. (?) o . o 

tuiapji oji crncmcKnnsn oj)(V)i<ui tun tsn 11 q mn <tm nnn mn tin in cm z ihtti \ iruthnn o-ji am-riaji om (u>r)t&j- 

a%, mnQiKncq^ajvt^w Het schijnt hier veeleer, dat Bisma en Drona aan de 
goden hunne zitplaatsen aanwijzen, instede van, zoo als in T (en ook 
in D, E), aan Soejodana te wijzen, dat de goden gekomen zijn. 

5. ooi onnn \ A: cmajyp B, C, D, E = T. 

10,7. (Ui (KJ na (in (Ki ij \ B: fl^Mi A, C = T. 

13,5-7. Kw. 4,3-4: aantm cm (m (in on ajui 2 o (Ki (kjiti asin ooi on i on o 2 onri tuin o \ OPDEBRATA-JÜEDA. 23 

(VI, 13,3-r.) ism ïeji o arui ij in (iqarafuaaatm araaimiiKi ananj(Kif] Kinnnnn min (eji (aarui n ("F, 
I: ciRaiKincm Kinnnnn asrauin o o arui ij ^ M, N = Kw.)\ N: un^ny,^ •* 

o o o o o. o. o a. / 
osn -n mi asn itjyrt mnarn &r> xn itmmtciiKn iu>j]\ mn iHiKn (rut xm (Cq thi) tui ttn rniE.irtxn\ 

Volgens 't Kw. handelt dus Soejodana hier, even als later (Kw. 7: zie 
beneden bij 15,3-16,3), onder den invloed van de kwaadwillige opstoking 
van Sakoeni, Karna en Doesasana. 
14,:. Küi(UUii'CTi^a,?\ Kw. (kJioiMjm (F: mtis tuui ) on\ N: wi-nw (ui m tuui % arm \ 

A: i(Ei \N Jo , G— 1 ^ 13, .CiC cmiLVtiBiruiMn^nAJjiiMrisn^^a^i^nim^ 

lo,3-lo,s. Kw. VII, 7: (KintKi ckji (Ki2a$i [m (Kin in ui nsin an o ui turn ok o ki \ cuiiiarui? 

o / o 

o o (Wil (in tuin mi o 2 (ik ajintknannaani] clwkkko? osvkkii] (inn oi uu \ asnuin 

(kil Kin nnnn m kw 2 (Ki n (kil ei tti <ia (kJinno twi 2 ki OCTO(Kiri\TnKW(K)ri 

/ ,0 Q AT 

injio (in m ajui 2 (wi (Ki (kjidnn nnn ki (wijl 2 okwkitin JN : <simn> .m -wn 

o 
ojjOjwan !Hi iBirntoi rnamzirtmnniUjrun ar>\ lunrrui aJitum nri rm rur) ^/i nnn<j) mijl lunihrnrKD/j mtfuniHn^ 

-o o o. (?) 

nsn Min mn tg;n&\ onnnrirn (kikhukci tui asn tun tuj asn mi t&itHTn qj> tun tun tn cm i a-njt un trui ciri <u> aoji 

amihrn rntHJ)Bj>{ ao-innaji asn ttjtasp luiaqtrjtM ajn asnaSin^ Hier WOrdt dllS het Stllzwij- 

gen van Soejodana voorgesteld als een gevolg van den wenk van Karna. 
om zich te verwijderen. Vgl. boven, bij 13,5-r. 
16,6. KTio^(inji|\ B: a^?* A, C, D, E = T. 

17,s. kw on arui ki i \ B: oj)t&ip\ C: (tajniruto^^ D, E hebben alleen: ^^ij&im^nn 

18,2. tui o asn ij \ A, C: iKnSw B = T; D, E: wiorawniMw Vgl. Kw. 9,2: kw- 

an (rn 2 (Ki o nncu ki in ici oOi ruui (uui (mn in arm o ki i ru (ki ui o o \ N: 

luhiciasnaj)/) aznari. tniw/ntta aan •yiavi a<n trui tui aan urn nnnrn t \\ Met ojitEi Van il, 

C zal mede, ook moeten beteekenen; want van meer dan ééne moeder 
kan hier bezwaarlijk sprake zijn, daar toch Koenti blijkens 't vervolg 
(VIII, 1 vlgg.) hier niet tegenwoordig was. 24 KRITISCHE AANTEEKENINGEN Zevende Zang. [A: VI; B, C: VII; D, E: XI, 1— XII, 2,.-, Kw. VIII, 1—8* of 75-82*] 1-3. 1* 2,' 3,3. Kw. VIII, 1 — 2: o on (ktji2cui aai tbA. o ra oxi om i) (kji ti ojiajiii- 

(kl, (v_> josm J[ (Kt, 

Q. / O Q Q Q O 

o ki n \ en an (ki asin (kjnn oai! «aiaxi (Km2(nnoasïi[)\oafi(Ki2(Ki(Kin(Ki ■y I o o/ 
i asm o ^CJJ (BSl, Ü1(K1[J 
Q o aai o 00012 oiKinn (innaai ? (asin m (Ki f asm \ Q Q / Q Q 

(Km (ai (KiTfi (Ki i asin tuin o (uto asin \ arm aan 

^ 4 Jj 53 , 

/ a / o / o / a a 

[asm an anji a ooi \ f aq n n asin (Kin (Ki n (wiasin ^ ok (kjitti (asin ciRain 

Q Q / / Q 

(kJianaai? ^c; tn 3 td cui (Ki kw oji aamn (kji o a_nn \ ! arm a_nn (bfl, anaxioann nnnn in 3 - 

, O Q 

(Km _ift,(kji oju) Km ^ft.3 (win\ o an axi asin I) axi 3 ki o oji w.2 ooi ceji 3 iki (bn aaaKin \ 

J ö l (31 ^ ^ 

LM, . // O (?) o.. /■ o. \ 

, I\ r i&iarntKi larntEtiasnn th/iORhiantyn tunthniïU. ajiinn ajnnaj)aznrKiji\ tzj crn q [ asn 1 mn mi mi to n 

® /TVT. o o \ O o. o 

(KT) (uu <cti op ti (ir« ti rui I IX ; arw rui ti 1 \ «lot (hta asti tn~n om tmjj asn trn ^ tun ti ccm asn a OD o 

oji ti tun <ci (trn iktj O m.piiMm\ ownasmtm/i om nri oji asn asn rui ajumtur) ojititijoti <kt? rtï ti rm ti \ tm trui tui an n tui tui asn "UI X ^A o o asnKntmji o~jti asnasnirui titklw asnasntn.11 t&iasn\ o-ji urn op tn ajn ^ asn Mm an tui axiaa ajimman'r) tuiajuis 

o o o ( \\ o 

aatun^naa tnacitui oji crm asn om oji oji ticiasnn aznasn arnajitu} [ 1 1\ tun tvi tmti \ anttniui ORan otjoji^w 

asm o (Km o \ Zoo hebben al de handschriften van nieuwere bewerking 

(A, B, C, D, E) voor 't Rw. (osin \ zie Kw. 1* in de vorige 

noot, en vgl. R : » His appearance uniting the force of the three powers 
))and of the three worlds.' 55 (EJi(Ki(kJiij(ui<ui\ A: <dh<tnoji\ B, C, D, E = T. 
ariï(kiiT^ A: a<rt o \\ B, C, D, E=T. y ann ki azi ojui \ A: (TW(&i o w B, C, D, E — i. tt i TT- n ° Q . Q Q / 

Vgl. Kw. 3,2= aruinnnn asm (Km CKm-iR,asm rui nn (ui 2 firui (oji&ji (inajm3arui^ (1) mniuiaj) slrekt tot verklaring van y -jj-j ^ maar men behoort buiten twijfel te leien 9 OJITIN -?oor 0Jin(kJ)'in\ Skr. aso era, daemon. ï OPDEBRATA-JOEDA. 25 

(VJI, 3,5.) ojnooiKmgi(Kïi|\ N: ^ ? ™ ? Shm, «^«3 mS^i^ m i£«»^ hetwelk 
tevens tot grondtekst dient voor T, 4,2, vlgg. 
6 . «Tne^mmjix C: ^«,5% A,B = T; D:«Q.^^m«o W E:»&a Welligt 

is dit ^^rw de vertaling van 't Kw. (ukwmqoi (Kw. VIII,2,4: zie bo- 
ven, bij 1—3). Te midden der onderaardsche wezens, die hier in T 
worden opgenoemd, schijnt het minder te pas te komen. 

4,5. O (lOl ,£J| aTJjj (ISÏl nfin OSTIl | \ A: rqcmza^^icmasncniomjfW B, G, D, E = T. 

5 — Vgl. Kw. 1,3, boven, bij pd. 1—3, waaruit vs. i moet ontstaan zijn. 

Van de rest vind ik in 't Kw. miets, en 't zou ook beter passen in 
pd.,1, bij Batdrd KSlS. 
's. mm o on tui 2 onn n \ A: uiBOMjt B, C, D, E = T. 

6,2. osm a-n -Ji onn (ULn \ A: mm^m (lees: umj»mu))ï B, C, D, E = T. 

5. on in 2 «rj [om 2 onn ij \ A, E: „^«^^mo^w B, D, E = T. 

7. QJ1J1 (Cl (KI (ITU1 Ij \ A, B.' tun&i'n&JttarïyiW C = T; D, E: (WdSMOOTffpinyj^w 

7,1. , In 't Kw. (4,s) worden hier nog genoemd KüêPA, Wikarna en Joe- 

J0£TSO£. 

OO* Q Q i 

2. on Ki (KJiin (kii ij \ A: «g-^oSuS^ B, C, D, E = T. 

8 — 10. Batdrd SoERja wordt hier in 't Kw. niet genoemd, wel Bt. Ari, zoo 

als hij in T, 8,6 heet; maar Ari, of liever Hari, is een Skr. bijnaam van 
Wisnob, en komt in de B. J. Kw. nooit voor als eene benaming van den 
Zonnegod; wanneer het door nieuwere uitleggers en dichters in dien zin 
opgevat en gebezigd wordt, is dit buiten twijfel alleen toe te schrijven aan 
verwarring met het Polynesische ari of hari, dag. — Uit diezelfde ver- 
warring is hier, naar ik gis , het geheele incident van de nederdaling 
van Bt. Ari ontsproten. Vgl. Kw. 5,i, vlgg.: m m (^ 2 arm ^ (ui o - 

(KI (Hl O ? (UI (UI (K1TKLU2 (101 \ QJlil (Gkfl (EJ1 O (kJl asm (UÏJ (ê (kJitum (UI O-A. — n - 

/ / Q <3> Tvr . 

o (uu (ü|iEii2aK ^(ci2in (inmri ajmiuui teann o mui asm \ enz.; IN: «a»™- 26 KRITISCHE A A N T E E K E N' I N G E N r fVir. 8 10) *t itïipis uk piiVioJiasr» as» ixi ,u thn n tLimnasn ajnnisiz (!) mn asii /£.? .> ilv ma . mnnrintEn ilw in.- 8,7. 

9,1. .r- 2 Itra * R: .■ó)^ oiic)T7^ ti^i osii nni <h,i x/rttut a-n i\ ilv ari.ui ,lj,i imcm lv ' hL 'Witec 

» /f ?t»as ///.e/i ///a/ I). a//(/ I?. a/t/i ///e //oorf Pandiia N., Offered pray- 
» ers and praise, and sprinhling a shoiver of sweel-sccntcd floivers bef ore, 
))him, Thus entreated: r> Are you nol, in truth, the' God of Day , wliy 
» become grealer ?" " De Engelsche vertaling:, schoon mede «ra door dag 
overbrengende, is evenwel, geloof ik, in zoover juist, als ^ari2Tn ojiuti 

niet is opgevat als het subject van 't voorgaande on o 3 ok \ zoodat de 
volgende woorden door Bt. Ari zouden gesproken ziju, maar als een 
deel der directe rede zelve, die alsdan gedacht moet worden, van 
Bisma, Drona en de vier heiligen (<u (ua. ikitkiciz '(ici\ N ara da en de 
overige resi'sl) te zijn. De constructie van den Kw. tekst schijnt 
beide opvattingen toe te laten; maar de laatste wordt genoegzaam be- 
vestigd door de woorden, die (in Kw. ¥111,7,1—=) de toespraak besluiten en , o o o * 

en opvolgen: na? ikti n-a a-a aa jj o ojj na na [j o anno 

O Q /"Q Q ' -, CL . 

3K n ji 3 in \ arm oj\ o «sin Kïi i o tbi arui O iKl I) (U Tl O (Uk t; (Uk\ N TJl 


21 <£7 tf<7) 0V7 (O 0^7 -77 On /TL) WllOl C yi {\ 9Jimasn\ iuiicimï (ui/i ajim nji.Kioïïasii lun ruajitina aritvi^ (ij, o tui an«ntij]asn\ R : )) At ihis the God relenled, and Iris heart becamc softencd, When hc 
))listened io the words of the holy Bisma"; beter aldus:» «Daarom be- 
» dwing dien toorn, Baiaral" zoo spraken de resVs en de groote resi 
» Bisma"? Ju ieder geval is dan de toespraak niet van Bt. Ari, maar 
tot hem gerigt, en die Bt. Am is niemand anders dan KaésHA zelf, of 
Hari-moerti, de beligchaamde Wisnoe, die zich juist hier inzonderheid in 
zijne goddelijke natuur openbaart. Vgl. Kw. 1,4, boven bij pd. 1 — o, waar 
oiukoosw in L , N verklaard wordt door on.Tr),un°w 3T A . '- "> 

J\ . nni tm w (n> B, C, D, E = T. on tiz oi 3 om \ B: trjtrm.uïw A, C, D, E = T; zoo ook Kw. 6,i-:- a.uaxjjinu 

f Q Q 

on Ti n-a 2 ra oiü\ "^omnai ((uasinis arm asm ruim- iki:i iisïi <ïji tun an i-a Kin ti n-a 3 s^i OP D E BRAT A- JOE DA. 27 

/ i3 _ _ T 

\'ll, Jj 1 ) O Tl 2 (l JU) Ij T; O \ IN: arwr^iBtiari^ wn o^Tigm TiMiiwpio mhu}!K')\ -yitKiitm/j 

. a . / 

s (oj^iqoaflp. B: ^magow A, C, D, E = T. 

6. ooruKwi^JkKix A: «^«j ^ B, C, D, E = T. 

10. — Ontbreekt ia G geheel: waarschijnlijk ecne schnjffout, daar deze 

strophe even als de vorige met *j£?™ eindigt; A, B, D, E, Kw = T. 
3. ïiwo((ua(ifl|N Dat dit eene bepaling van 't voorafgaande is, blijkt 

uit D, E: nrjiiMMM^ii&iMaBizt&iajiiimnjMrii^^v^iïj)^ })q rest van dit vs. en de 

twee volgende ontbreken in D, E. 
r. (lci (ici on eji nn (j \ B: tu^tE^mw A, C = T. 

11,6-12,5. Hiervoor heeft het Kw. alleen dit (VIII,8,i ) : o asm asm ikj asm Ti ew? 

(UI Cm, (kJI (in[) OJKlCül-iJlA N: (êniHnaa tibi aPnM-riiisnJi-ri tBitinitrn/) 

s firujl J> O o 
asri ^ni ie? «q ikw/) tut vrrn asn ut na Q . 

ui/i tun trui \\ ll,r-12,i. D, E: Snji^jnatviajiitmnjian^ oj^mi <éi tv» a™ i f Aangezien NarSdS zelf een der 
vier déwa's is , schijnt de lezing van T zoo te moeten worden opgevat , 
dat rvntiï hier den zin heeft van 't Skr. adhi, eerste voornaamste, dus: 
de vier [goden) met Resi N. aan U hoofd, of R. N. met de drie overi- 
gen, indien men althans aannemen mag, dat dit gebruik van <isn<& in de 

nieuwere Jav. poëzij bekend is. 

12,5. o tui j,o n \ A: tM»™<miM/j\\ B, C, D, E = T. J .(Bin 
dl Achtste Zang. 
[A: Vil; B, C: VIII; D, E: XII, 2, 3 _ XIII; Kw. VIII, 8,3-20,*, of 82-94.] 

1 3 A: itfa<unazn<MtuitEnp7tGitK/)ji\i ü , \j — 1 . 

2,1 a^aJUlCLmiUQJmfl-nsnnijN A: iunMJ)iui^unz<rf<ruitvw^ C, xmoMOJtiuni^arny B=T; D, 

hi ; .vr> tui tun m a-rnn w 'J° 28 KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

(VIII) 3,4. luiasmnsmp A, B: m,^ C = T;_D, E: M^M^-nwMMM^* 

6,2- (K1(EJ1?\ B: (BKwrjdsn^w A, C = T; D, E: «snaQ^w 

LA Ij 

7,. H ïïi °° o a a. a o / 

,1—3. JJ, SU <masti^ r r^itsniut(tnn^iiMivvj!isn r 3j.^Ki r yiZf (MtmtLiitiSY) wini/isn/vnim^ibutu itvnii 

amcmavi^oy^tniitmruimoyniCnpitHT^iwii waarin eenige verwarring schijnt te heer- 
senen. Vgl. Kw. VIII,10,3,b — 11,1=. . . o tuin o (Ki ij tip (oi\ miKinrï 
a „ _ / . / anjioim i-fiij o&oti (kJiouiojui irj iin_ii m n tuui ojui asin nx mijl] oOi imnnnnn 

nntui ajinontKi Tip ((mn(0[i\ N: «yn^ (ÏJT120(UnTl (KllltbA. OJH QfJ (Hl Tip (jfflOp N: vntthcfh ojhmm <un£i\ /" ff/iirï^ truiaaji \ tui m/nitniLM fn-nicrrtfnicn oj) rn mn iki üji tunihn mmim mn m m ikjt/i\>. 

9,2. ^T!^ ^ : i MÏ A, C> D, E = T. 
4. In 't Kw. volgt hier nog (12,3-4): (ejiöejiosw an (ui tmn aan o m asm 3 o. 

Q> Q Q ivT 

oji asin (eji an arm i \ inajitmi a_n (kii ei _j] tm (ki oanimdaaRatKin aai&A \ JN: 

cj J ™ J| ö4 o ^ o- a dJl ^^ 

<n tm a-Ji cun (<un) nwn tuizap (unttsnaji imtvintm asncrrnruns iei iui ttnjj ajntutaji (o-nrt) (rut&i cui trut ^ tuirictriis 

R: ))In the fifth season and on the first day of the moon, shall the war 
))commence, And ere the tentli''' (fifteent/i?),, night of Krésna shall it 
))be terminated" hetgeen genoegzaam op 't zelfde neerkomt, met dit 
verschil evenwel, dat (Efl ! &\ asm ij door N is opgevat in denzin van heen- 
gaan (=Mie«n),^ scheiden?) door R in dien van beginnen («wiaSan^), zoodat 
volgens de eerste lezing de terugkeer van KitésNA, volgens de tweede 
het begin van den oorlog op den eersten dag der wassende maan plaats 

had Vgl. ook R, blz. 466, in de inleiding tot de B. J.: » The time 

))of it (the poem) is abont a monlh, the same being the fifth of the 

vyear." Zie verder Geschied, d. Pand., § 63, noot. 

11 Ontbreekt in A; B, C = T; zoo ook, in substantie, D, E en Kw. 12,3. (EJJ onn (kji [| n B: <ra<\ C: <éX A = T. 

/ o 13,4. oasm(Lm(Ki(EJi?\ B, C: t&>«sn<isn<Q o \\ A = T; D, E alleen: «s^o3°\\ 

14,i. <K] (Kin (kil ? tuin (KJi (mn ozi \ B, C: ^gj*«mtó» A = T$ D, E: °?MMio 

s. osin ei asii onn (wi j] \ A, B: «sn-/w w C = T; D, E alleen: °*™\\ op de brata-joedL 29 

(VIII) 15, i- A." ^la.viMpm^a^ti^a^iMinji.vi^xrnitSm^/fs B.' "tmiiun t&M ,3 tinton a°rnji\\ C r: T ; D, 

Eo a /" 

16,i. amoo^j'OJiN B: ^°* A > c > D , E = T; vgl. de aant. bij 17/» — 

ra (Kin \ C: <r^^ A, C = T; vgl. vs. 4 en pd. 17,i, waar allen ^«3 
hebben, ook D, E. 
17,i. (Kin o ,jj arm (Ki aü te \ A: «^«s»,^^»* B, C: M^-^iwaS-m D, E: mbi^m 

. o 

«1, 

Q 18,2. 00-00 min \ C: *^,M^ ?1 wi\\ A, B, D, E = T. 

20,i. tuin arm [Ka ckji axi o (uin in ui i \ A: ^^m^so^v^^ B, C = T; D, E: « ILVHXIIK1 00 a o 

rn T7 rui uo» ik? ? ) om am tun icn tw w m (Li m (im^ tLnj>\\ T\ V . o- a a o O o o. 

2—4. JL> , -Ei I tn an n on (ut tciiChaji {«mtuui m miasmi asnreti^ amcin rnxrin^ aai m tm tui trvi^ 

21,4. (Ul(Kin(Kjj]\ A: «sn£Ug.\\ B, G = T;D,E: tt^^mcmtHrii^nw Kw. VIII,15,4: (0[j(KTl(K1[] 

turn (Ki (Kin in in tmn anji (kiti mi ij (kjj (ioi (ki jj 2 \ JN: 17n «ir, omti «% abw^ o-n- 

23,1. (mottK A, B: *gr» C, D, E = T. 

2. -tkisyin A: om^i* B, C, D, E = T; zoo ook Kw. (18,i ): aswuf tti^ 

(IGtkHH'N IN- ri(u)ir)nn tutuiasn cmcm(hn\i (ia(kJin\ N: ^jw^m 
3-24. Kw. alleen dit (18j): (o on tui oTi2(iri (kïïot (kiui oji 2 onnn o ajinfeii \ jy. .-.0. -.„o. „„ ,„Q„ (WJiÈn tmmnnn tuntuiarnf tl/itrmajjttsn iLnionjihriisjijjw 

25,4. asw(Kimn\ A, B, C: £n<Kn<%-\ D: asnQ>w?,\ E: Vnn3?\ alles blijkbare ver- 

valsching van den grondtekst, Kw. 18,4: te am 1 (Ki ij omii ojukkii 

asnSïnn (F: otttK K: takran; I, M, N = Kw.) (y^20\ N: 

/lyniujiijj^ lEinoiun tun cm <rj mi tun tunasnarnzn iajimi(M\ R ;)) ... tvyiïig tllGlY T)T0- 

» turn zw war." 
26 — 29. Van deze vier strophen is in 't Kw. niets te vinden ; D , E = T. 

26,4. tiKormi(mn\ A: ^m-jA B, C, D, E = T. 

27,i. oann\ C: «£« A, B, D, E = T. 30 KRITISCHE A A N T E E K E N I N G E IN" 


(VIII, 27)s. oocbii(Kïi!kJi^Jk\ D: aPj^^iQ^aj,^^^ E: 

28,2. oOKEJjjiN A, B: onn^p C = T; D, E: tm™* Ook wordt in 't verhaal van 

de onderhandeling van KaésisS met de Kordwd- hoofden (in zang VI) SaljjI 
niet uitdrukkelijk genoemd onder hen, die met het voorstel instemden, 
ofschoon 't zich wel onderstellen laat, dat hij er toe behoorde. 

29,2-50,1. Ontbreekt in B; A, C = T; zoo ook, in substantie, D, E: aan* ; tint» 

rm nvntun na ibi -Piaji ao^ eUZ. ; Kw. (VIII,19,i ) alleen: lï] (UM ÜOI K\ Ij (UI M 2 '(Cl «SW GEJlfl 

(un ora^oii \ enz. N: <unrt,w<i&wy> <me* <wi<m luinu^w Vgl. de noot bij 26 — 2 9. 

I 

30,i. pasriN C: ME?* A=T; vgl. de vorige noot. 01.4. Ai n m w n : m? a&} rt lëi m .teiitubi \\ D, Vj — I . 

32,i. (tCl (UI (IS¥1 \ A: «ïiiwaftw B, C, D, E=T. fai !Kïi asm \ A , C : °<S>)\\ B , D , E = T. 

HSL, ^ Negende Z a k g. 
[A: VIII; B, C: IX; D, E: XIV; Kw. VIII, 20,s-IX,4, of 94-98.] 

1 ? 2. ancm^i\ A: -n^ao^p B, C, D, E = T; Kw. heeft eenvoudig: i^a- 

aji na tkjj (ia 0112 nri(ui(a£rn\ waar SétïI onder begrepen is. 

(un o (ie; i_an onn asn ij \ A: e)Km>^ij|jj|^ B, C = T; D, E: Knasaptcniiisn^i^aw 9 o 

wkot\ A: <^£p B, C = T; D, E hebben voor dit geheele vs. alleen: 

o a/ d/M -cvtino^m m runtgnw 4—6. Kw. hiervoor alleen dit (IX,l,s-4): nnJ}(<o (o iuio-nni un orui (isorui- 

Q Q Q „ Q/ / f f Q /at ' Q \ 

iHKüi o nn aan ? en o aai cnna-ci (3^(ojyi\ cwi arri 10 ji ao n (IN: iist 1 nri ? ci-r| ri n-n rj ) 

O? Ol (UÏ aTl (IK (UnTTlO IHd-vl TT) O TTKISTI ((UKLCKUlN L, N: (tm-xinr- <unC<m? 

\ (KI, Jj aan a-in (j- v - > asu ^ 

~> n on o •. /at . > 

as-tuzmn nmtmto-in touwt ajicmm x,ti <ui pn? »mo(w,| (r, 7 n, 7/ W'V}^ (1™. m^asn/j J t<?9O>0rt»^> 
tSimnan rnnum ni (ia tfh iBiasntm ir"->i»o,i (KnopiHi mtxniM t&ipiturhj tsa nri xnnjf^ 
ÜP DE BRATA-JOEDA. 31 

(IX; 4,=-o,i. Ontbreekt in C, denkelijk door vergissing; A, B, D, E = T.- Vgl. de 

vorige aant. 

'"' " : ■ , -l l %v™2v Tll * M ^i> rr ),£i* A. C-T* D F- ,™.^°- o. 

(IU < < c^f ^ -<* j vj _ j. , 17, jj. j,nw7y lU a ( „ , "-^ 

°5 r - A: a)m^),u.,L)CT?Armi5 v ,n R C - T • Ti F • 

,.^ ^« u, V^_l, U ? Ji. «gp^^M^imojn; 

6,:. 0^«je3iij-ïi3iCTinN G: «^^ A, B, D, E = T. 

|7 Q t B > E: 3^-rëÉ* A > G, D = T. 

s. fiiïiaruioTx A: Q,^^ B, C, D E = T. co A ' ""'m- 
7— Kw. IX,2,i- 2 = ici 


o -. o ra «a^ (I, K: -^ F, M, N = £w.) o^io^ (UL anafl oCi on o m kïi afl n tu ocinatmn n a n J J!| w umiaii wg m^jx «uuiwjj og^n 

o^m kuikui -£ «ui (all 0012 ynmn^ N: *„„ Q-BI 

«u A g. o^ & j ^^ Het schijnt dus, dat in onzen tekst de 
Woorden ^«>fafaa& p de neêrgestrooide bloemen zien, en niet op 
het voorafgaande betrekking hebben. V/r] eehfer T) F- ^ ^ 

^«4 s ^ s 4^^™g™^»/rf^«%»^«# ö ««3 enz., hetgeen eer zou 
leiden tot de tegenovergestelde opvatting -De vertaling van is nogtans 
met de eerste in overstemming. 
<Ei«j\ B: m fa A, G, D, E = T.-Zie verder de vorige aant. 

«.' ^«xigcmoW^U A: ^«^„„^ B , C = T; D, E: «j-ggo-B* 

o 
5- dm om ajui tmn -Jin ooi (i-n 1 \ A: «*-*„»/>, m £X n °,\ R- . ^ o- r t r» u 

Miagnu«^Mf* Vgl. J£\v. 2,2, boven bij pd. 7. 
o,oroo(unmaai|N A: .„^ B, C, D, E=T. 

8,1-3. Kw. 3,1= ajiüoiitKÏ nojjoe^? aJi (uintKitwiaJin ajm ra m u-ci n 41e 

7 nS ^ "^ ^ ' "-'"'"c/V*?? n -l^ lrh ' r l <u> v^KmxnaJl^ itjitn/Kian^j «mbm-m , L , 

o 

(&ionnonji\ - A nog eens: **,*&* B, G, D, E=T. 

ITTiaofm-KimnN G: f>v ;\ A: «g*»**!*»™ B = T; D, E: éh*, ^™ M „ 

~ n 1 7 im rm *n ft Zie K W . b ij V S . 1 -3. ft nsn . 32 KRITISCHE A ANTEEKENINGEN 

Q. O. (IX, 8)5. ejjtiotK A: ^mi^-ss B, C, D = T; E: ^^^-Kw. IX,3,s : o <n 

<n o 2 (Ki o 2 ti (I, IC; o on uji 2 °\ N : o (in o 2 (in o 2 Ti \ F : tui an ejÏ 2 on cei 2 o ^ 
M = K.w.) QRaTiTi o all (ejj aai! te ofui n (N : o o o on_n o arui 11 ) (urn o kyi n asin- 

(Ki || ajincLJi ajin ai¥k(Kin(ifl an arui tm n \ JN: ^«>^ «Ei^cpy a^™^ luna^aj,^,^^ 

Min ojtuni-r) ajnS.ua amiwoji tdn iru>jj iht/jw R verklaart de eerste woorden door 

))wild with impatience." — Zou men ze niet beter kunnen opvatten in den 

zin van 't gewone a^^®» 2 of ^(E?^é!M7°Tn voor zich zelf zorgen, zoo als 

het bv. van alleen hopende, ongehuwde lieden gezegd wordt? 
9 — 10,5. Kvv. alleen dit (3,4): cuïiojkkiij dcirui tuin o (mij (wnonriTi cmmn oriKum- 

(Ki onoosinij nnnas rkJÏdnn onn\ N: ©jo^ mn^ ™<êi (lees: w©^?) 

asnckjitayi ^l^h «^""n tniuasnji ojheiius (ui xn oen<n'rit\ d. 1. )) W3nt dikwijls trok 

» hij over zeeën , bergen en ravijnen , om te bemagtigen olifanten en 
«leeuwen"? R: » For he was accusiomed to conquer, as well on the 
y> sea as on the mountains , and elephants and lions bccame his spoü." — 
De natuurverschijnselen, hier in T beschreven, schijnen dus weder 
op louter misverstand te berusten. 

9,4. CUK1 (IK (KJ1 \ C: lunaxcMs B* : (unasajiw A, B, D, E=T. 

e-;. Van de krijgsbenden van Bima spreekt het Kw. geen woord. In 't 

algemeen wordt daar bij den optogt der Pandawd's van 't gemeene 
krijgsvolk geene melding gemaakt. Eerst bij de opnoeming van de 
drie prinsen van Wirata, van Droepada en Sikandi (IX,7) wordt ge- 
sproken van eene menigte strijdwagens, olifanten en paarden, zonder 
dat ook daar blijkt, of juist eene legerafdeeling , of wel eenvoudig een 
vorstelijke stoet, bedoeld wordt. Bij .KiiésNA (10,2 ) is sprake van een 

aantal ongenoemde vorsten en hoofden, en bij Satyaki (11,4 ) van het 
heir der Jadoe's (mui &o oi arm \ N: oajMjnwiV Anders wordt in dezen 

geheelen optogt in 't Kw. geen woord van 't eigenlijke heir der Pan- 

dawa's gezegd. 

A f\ t\ X? . O o - o o o Sa/ 

IU,i— *• U , ü . nnrrtj(iocrp(Biirv>iari,rii mojjJ}"! t&i t<m -ï*ami*r> wasn/j <un<EipiKn(ntnz r inin*n^9jn<rn<njiwn 


OPDEBRATA-JOEDA. 33 

(IX, 10,1-4.) gntMiasrjcrn/izi {O^itm&i-^asnrc^iStj^u.nji^w Men leze duS T alduS : ^OT!'n«|'n ! M cm o/ XO Q Cl 

oc>cmihi'H~n tsri arn/)\ (iTnt&jnuifrm ibj^w 3. mcnn3Ti<ïjTi?(LJiiann\ A: ^^«mti^^w B, C, D, E=T. 

s. (wfunoioorfp C: °»^p A: mnö-riMfg.^ B = T; D, E: Mr!M ^ 

ai ,isn i Km m miojtji t>3 icucn rn^fi z (E: ccnnjjnim^) o^rsji(it~n\\ Kw. zie bij 9 10,5. 

li — Ontbreekt in A; B, C, D, E = T. — In 't Kw. komt de grondtekst 

van vs. i vrij wat vroeger (zie boven, bij 8,5), en vindt men hier 

slechts dit (IX, 4,3 ) : o in ozi (m jj 11 ooi 3 asin wi [j aan i(eji o _ji ot ij «m o nnrnn (Ki ij 

q / a. .. T 

(UUl O Ulfl? O (JK (EJl (KJl (Lm 3-H 3 (LCl > IN: dn rn rum Km/nitaziaji (rui tsntn asn/t tunart'fi <un- Q. O. O 

xniat^ lunnrnruiruxnimjj ajncuiasnrnnn\, 
1. B." tra jvii| im Mftii m m ot M|\\ C = T ", D, E: nsnlMq(Mtffim(w>ajuitHyi\\ Kw. zie 

boven bij 8,5. 
5. arn cuifi o arm ij \ C : o^°w B , D , E = T. 

12 — . Kw. 4,4= aan ei -Ji asw [j irf ^£3£o?»ji? (wjttkkiti (umoKKifj rwan-in 

GJ¥1 'KI ( flSïl 8fj OOI! 3 fl-mVx iN • truajiasn/j lun totunattui oj) (cm tui tyn'~n i&mnftun cui tuiasnji ojn- n o o n f \ 

(Eirj asm itq. asnuanruj, [as: cm anji J\> 

oioto?\ A: ccnéntm^w B , C, D, E = T ; B* iccn-rituntw Kw. zie de vorige aant. 

A: ^ii^m^MK^urttsriamjis B: ^tcm^cmrm^ C = T } D, E: njmt^rfcg^t 

iggaftiSr Kw - zie boven ? bi J 12 - 

o osn aai o asn o asm [j \ A: °tziajiieji<ai\ B*: oiraéwiMjtm«s^\\ B, C = T; — D, 

E alleen.* na^ai(i^aai-rimri^(yri(isri^\\ 

D, E: liaitmiiat^AKnniru^-^a^^afntaa'nm-tisn'ri^ Tiende Zang. [A: IX; B, C:X; D, E: XV-XVI, 1,3; Kw. IX, 5-11, of 99-105.] 

2,i. OOI (Lülj (bfl.0J1\ A: ojui mu ? itoi lujnw B, C, D, E = T. 34 KRITISCHE AANTEEKENINGEN (X, 2)s. (mikiv A: af™* B, C = T. o / -5,i. Kw. IX, 5,3-4: (mnooifi asmoaamn on-a in ooajin cum 4-„, ooi o «nn fi asno «amn o a-mn o a a_n n ajin n.q .inji 

JK 4 JHtf ö 4 j) 

a. / / a^ a a a a 

aruifl QRaoi(m meianji o nai(Kin[]\ arui te *irï axi aai axi aai fi o «nn arm «sin n mm- Q a* o o O o. o 

t&ixntuiji (unecfn tunaannn (un<SA run tei "~n tun n \ tutmasn run mnrui ia o arniuiihnn apfiptisnn tun- 

asn mn mi tm tem asn ojioaji <sz om, tin w 
U fan CT I) 

2i.&- A; oii on asn ri mn cm mn om n'i\ ij l <r» tm nsnni n mn tim ctii w Cj , J_) , h — L , 

s. D: ax.iiLH'T)i 1 iitaiin,iasnv:ias)in\ \j . °.i 2 jriiasnaj^a7i a \\ JX — Li XJ . o;n truasn mirLiasn viman 

CJ CsJ<- <Jl Ö ' ' "■'( «V, CT 

tnttsniRtip°\\ hil -r>iKi7i<tn)°\\ 

9. (Km o o \ B : ffuST-n ^w A , C , D, E = T. 

3,5. (05 \ B: <f£w A, B*, G, D, E = T; Kw. 6,i,b: ttkui «nas2 azrunnflij (ag 

(F: (^5?n F :* ([|§)^ N: M»map iuiaA.r ojncmrqv, «n dus verklaard volgens 

de lezing van F, schoon in den tekst van N (tëj" staat; R: vachariot 
n of green of exquisite workmanship." — Vgl. T, 9,s,en XI, 4,i, benevens de 
aantt. ald. 

9. (UUl Un (EJl -Jl (Wl [] N B: ni<in \\ A: mnnn^asntnnaj)a^iajnimaT.jaxiniarnar)/j\\ C = T i| ZOO Ook 

JD , £j'. n~j mn ten tui nri tin art mn ^.nnottaim rj aj){atm zi (^/E>?.^^^7i^f^JM^OT(^2^tf^ .tr)»^<K7\\ Kw. 

n a/ <z> / q q o / 

b,2: on ajm (Ki 9 nrui aai 2 o imn o aan o mn 11 o arm bji /(kji o th ouin 2 (ui m a-n iki \ 
\ A Ó CQ y J untd lEtiun tvi <n urn ao <i nnKia^ii iKnasn-na. 
Q .. O Q a. JM : tcncnjiKDj om/uw tunth/im (uutli^ tnir&itE/i~i% ajncmi&tajn oDinamanj imKriEJij oj> Kin -n a.1 iisnNN 4,i-3. Kw. 6,3-4: na asin nnn aamn oji aTnn ag; aan (ia o (uirj ia (ki jj ikjiti a-s! on - 

/ Q / Q O/ a. 

an(Kmasin(Kin (ó «ai 1 \ ooiinnasm-Jiasm nnn tu ji asma-nn (u (Kin ojn ooi <ui (Kin iki 

(Ulll O CbAx«Tl — n «XI 2 ^1^ JN; irmw ihiiirnfani arnoMt rntE/tom amoRaj)^ xnni.M oji - 
(unarryt rn tim !& oj>/)\ <kï] (ea on tui n "VOQ (niunt'n ij oitioiktj urnitu tunwnan iktj iet 
mn m m r&> w 

4. (ui/i Tn tin aan \ A: (LOT»x?^(ip\\ B, C=T; — D, E: «/«-««giiMiw^w Kw. zie de 

vorige aant. 

S. Bi osniig ifrT-ntKimttEjUKnji (leeS "oJi^ni ( \ \jt'. ooi Mn^ini(M(LW{&tMnn\\ A = 1 \ D, 

E: ifuirn'fitMgvx Kw. zie boven, bij vs. i-s. OPDEBRATA.-JOEDA. 35 

(X, 4)b. ajui(kJi(ici~/)(tci\ A: STiMnsn^anw B: °tici~j>^ C: itv>M«sn~iM\\ B ¥ , D, E = T; Kw. 

(ul ajp _ji ia \ zie boven, bij vs. i-s. 

8. At oTi«swon«sn'>ï*nita7(CT«n^ J): cmasn cm asn« ui foci'n iciimaw Li r: 1 ; JU. Ui : fr?» <ü»7 int? <6n 

trui<&>(n(3i<&>(n-r)qiun*ri{\ E: im «sn il» &« °w Kw. zie boven , bij vs. i-s, waaruit 

blijkt, dat met <un<^S^ oorspronkelijk het gegons der bijen bedoeld 
wordt. 

9-6,6. Kw. alleen dit (IX,7,i): on onn on (Ki (Ki i (winno (wi ti 3 on (uin [j 2 osin ti (ejickji- 

TKin tï ananaasin cman (I, K: (oazW F, M, N = Kw.) tkc^ (oi\ 

No o. o. a X o 

; iny) ha» <HTy» ihJi inrt (uj [osn (ui lEii mi tui ~jii fui^ri ap tun (hnrrujnri ajnni«i«a tunTinriira (ukitkhi tvrn tiziqw 

De afwijkende lezing van I en K is misschien toe te schrijven aan emen- 
datie, zijnde onain gehouden voor de praepositie (wotmmmï), die hier niet 

te pas kwam; maar volgens N moet het hier een eigennaam zijn, en 
wel van den derden prins van Wirata, die in de omwerkingen Wraa- 
SaNica of WARsaNica heet, waarschijnlijk opgrond van Kw. X ; 19,2, waar 

hij (o(Kïi(Wi o in ciiM.0 (JS : ^«Stj <unm^«a') genoemd wordt; want 

buiten deze twee plaatsen komt de naam in 't Kw. niet voor. 
4,9. o m (asm \ A: o° B, E: °(<w\\ C, D = T. 

5—. Ontbreekt in A; B, G, D, E = T; Kw. zie boven, bij 4,9-6,6. 

4. Hf] (KTJ1 (KI \ B : ooi ênw C , D , E = T. 

s. owikin G, E: «S^ijS* B, D=T. 

9. OOJ] ((O ? \ C: cmpn^W B = T ; D, E: oJipnxaniHinz'ncmii^W 

6,2. Tiin on (kil ~&.\ B: -P t ^°w A, C=T; D: iKw-n^wi-niM^ E: "Ti-n^ 

s. (iu (is tï asm j] \ B: «7g»«Sfc A, C =T. 

i «rfcVi n (iti n v R- w,£w«™,;* A G. D. E = T: — o (mn aan asin i \ A: ^- 9 , ao|(£Ji(njiazm|\ B: «^3™^ A, G, D, E = T;— eimnanjiasmj 

S** B, C, D, E = T. 

7,6. (asm\ D, E: M( ga W -Kïï. 7,4= aru} émirn nn afui 2 asmi 

o? ajmojin.wioaaji? (M, N: "aruiiuin^ F, I, K = Kw.) (wi «^«j^ 36 

(X, 7,.) 8— . KRITISCHE AANTEE KENINGEN Q. O 0X1 TT] lO \ JN I ornxmn luniuittoyi (<L"ï) umii a/n iei mi cmji AjnwtMj] itn lairu) iu ~ii - 

o. 

timajin ttm oj) i&7 ~it frnji iiuiasnt&i a/n oji a/uittci no/i^ ajin(Ki(inoiiino2\ B, ai (in 
XI j (&i(m(en rui 
h as KCn \ C: d/n°\\ A = T ; — Dj E: eun antnamayniruittaiiE/i^i 
^t, ( en Jt^ (co 

(JTj? rtJi ik ie/i tui im i j ( OTmn lijf) <o -ri GI1Z. 

In 'tKw. wordt na Droepada eerst Sikandi vermeld, IX,7,2: o o (Ukan n o aan o (Ki n Unajiaxi ui o asrioasmfi o (mooi annn asm (Ki n a_nii heji \ N : . . . 

4 :? J) 4 Ö CJ 4 ca 

«sw*^ ayn^/w ?? \ zijnde dit de eenige grondtekst van 9,i-4. Dropadi komt 

eerst later, in Kw. 8,i = (ki o oOi on (aii 2 oji «xi oojio~j)? ajin th tti (kji n cun- 

^ ^ (V ï 4 

(UiaotKii clji ceji — n an a_nn oajiak (o(Kini)\ N: ómm tont*» rutni mnmo3 

tunahem oribi-jim tuiiuvi iQ-n^w Zie verder beneden, bij pd. 8. 

(oikuii|\ A, B: lEJiika^w G=T; D, E: ru-^iiEnimjinnw Kw. = T : zie de vorige aant. T/ . q/- o * o. o 

Kw. 8,2-4: aan onoxio cinn n o_nn n on anTn(KV2 ooi (ki (Kin (UtnonTi ttkeji ajm - 

a-n (Ki n (Kin asm o ~ji (Ki j| n o (o (F : o (o \ I: (ejioiin K: mawian\ 

N: ^(on M = Kw.^ ari(Kinafla(Kio nnoaan o an a£ in on (Kin aan nnnn o (Ki n 
u ' I Ö I ( d" Q_ dJl 

1 o o 

iiann (EJi tui (Kim m o (En ~n ana-n (UinaxKKii] tti?\ arm n a-nn (Ki i tti?(ki (ejiojj? -naai 

drfj finn (KJltKinijX JN • oa) uw ojtnaatima nitmiuiin'tn. tuninnniitnji a-m^rfa-n tuniviasnthn aS- 

/ 1 /? a O \ Cl o O . O O o. o. 

(man? (ClereCt . )\ tii&ksji m ieii tisnji tun <cj tui izji ^"W? tun iea tin rut ihti im ~m ik» "-n fcn asn <un m j 

O o O o o O 'O / \,»1 D 

&r-<13^ rm«sn^\ ffO) ilm ctn asn wa/n ^IMA Mirjam mn tui oj> oj» nrt mnamirvjici iun naicui «Jf.^^ Vgl. IX l 

» She was like a deity when represenied by a golden image; her long hair 
)) hanging loose and floating in the wind. She had not bound it; but 
))ivhile it hung like a Uw' ring clond, she awailed the coming of the rain 
r>of blood; For she held to her vow, that unlil she balhed in the blood of 
))the enemy, she would not collect her hair or tie the knot." 

aaiiciaojK A: ^a^ B, G: mitu}tnirv>\\ D, E = T. 

aal, lfl - 

A: a^vjiU)iim'ntvi'niE^rrnia3ia^\\ B, C=T} D, E.' iKruinijtnam/E^ KKniuit^iEji imw AW. 

zie boven, bij pd. 8, waaruit blijkt, dat oorspronkelijk Dropadi's hoofd- 
haar met de wolk zelve vergeleken wordt. ÜP DE BRAT A-JOE D A. 37 

(X, 8)s. (mna^iiN B: m^ A, C, D, E = T. 

9,i-4. Zie den grondtekst boven, bij 7,8. Dropadi wordt in 't Kw. onmiddel- 

lijk door Joedistira gevolgd. 

2. Tf]<KlJ]\ B: isiaS'UTijfW A, C=T. 

Dl? . o. a o ^ / 

, jrj : tun vj |^^ 7i/'r)(T»a.(K7'aa ) -iC(ia iej tui ittsnii 

s. (^wimn.uf!ciaji«STnj\ A , B : «^-^«.oo^ q ? D, E = T;Kvv. IX,9,m> ckji on - 

anoaji (ïj(iK2 (HTija-ciN N: «wi^?^»^ m.*™ ^w Vgl. Kw. 12,4 (in de 
aant. bij T, XI, 2,7-4], waar (winnoaoi mede verklaard wordt door tun - 

9. K w. 9,2, b: o iji Kin o aci o m in a-n 2 ^s (T: a-n ra \ I: on on \ K : nan e. M: im - 

>K Q Q / 

osin^ N = Kw.^ ttkcti (o au (F, M: (KiomuiiN N defect: I, K = Kw.)\ 

; trui tui amiintuiTizaini.'r} ajjcut'n'rt a^niMitsnn mjjuoitoo^w 

Af\ t/ n Q Q / '"/ ~' a . o o. / 

10,1-e. Jlw. 9,3-4: (kjio? mui (Kin oeeeiii mm rui rui rui oji tuin a-n araaarui fi nn- 

m n cJ[ j 3 ^ -> dl j 

m mui 1 2 ui ai a-u (tui \ mui mn a-n n (N: ruin ui a-n n ^ F, I , K, M=Kw.) riswiKin 

Q C^ ' Q Q Q * /f 7 7 • J • 7 

ruionnn rum ra nnn arui ra 1 rurnrira asm ooi (K: qalaka rika ikanq\ 
: annaruira in nnn asm ra \ JN : "rain ra «sm ra "^ k, 1 = Kw.) ruiojira annan 

SZÏl l (IK \ 1M I irrrr? (is?) otjj tri (e/ii tuin oji tun n aa /Bi tsjj tisn tun itn <m int? tun nnn mi tuiibi tun tnnfl .... 

o. / o O a . / a O 

tun cuiibvjtixitmn\ tzniuitynji irftumnn rntcnan tun{,M nxj uion iiq. ajias^n ooi "^jg? mm truMtui^w 

Het laatste vs. is misschien aldus te verstaan: wanneer de heftigheid 
(van den strijd) op 't grootst (asntnM~j>M^ zeer'?) was, of wanneer hij 
(Darma-moerti) in hevigen toorn was , dan werd het geschrift een wapen. 
Vgl. R: ))ivhen he raised Iris pustaka as cm instrument of ivar, there 
» was not his equal in power or courage.' 7 
i. axiooan(i5in2asiri(£Ji ware gemakkelijk, volgens het Kw. (zie de vorige 

aant.), in «.«^^e te emenderen; maar ik heb gemeend de eenstemmige 
lezing van alle handschriften (A , B, C, D, E) te moeten behouden. Q Q rui (Ki (ia \ D: Mtqtrfnw A, B, C, E = T: Kw. zie bij VS.i-c 
JCJ 38 3. KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

tkJi un in ayi (kii i 
o / o q " ' ,v T 'o." a (X) 11— 15. K.w. IX, 10 : (kii o ^ji (Ki ij (eiio asin ei asin i 00104 rkJiun iniyi (knonmn 

o ii^ nn cmasin o nnnn \ aan orji a-a o ? (JN : asin ) in ooji ei .j ? oji in in osïi 

a q - c> / a / 

rui (Ki asm? (ki oasïiiiaia yj^o anrmn? \ ooi (aai ei oman okkii (kji ? rui- 

a a / o/ / /o / q 

(Ui(Kiri|j ajm (kmn (Ui(ui (jKei ostji(o(kii] (Kin an ann (KI \ an tuui (Kn (j£i a-min arüaniui- 

Of] BSYI B-AOTTI (M (KI TTI (Cl (KI I] OJlfl (^K»(K1 (UIT] (KI O 0X1 O \ JN : mviiMJl tèinmim 

/ .o .„ a. 

rntEiirrLi oji tn tm thj) aji ojiasn ojimm amtniim ura luiasii^ r riiui\ innonasmoon «snttsn (un m.inij 

a o o a O O O ■ o. 

ajtni tcnajiasn oji ni tui asn ajitcntrui ticicuiasn tirnap^\ tuithoasn ani ten tun anti asiiasn luif nrntmttsnn tun 

Q . o Ci a o. ..o 

tKim <K/>t&i tvrnxnq lunnfnnrnirLoji am'ritins tuuitunttfri tun annitmji tun-nnritzn tun txn tui xn tui MMiniii- 

o. 
tmji tun "-n tn t&i rn /in imikiiiki tisnasn tun tun orinw 

11,1. (KJiojj staat niet in D, E, zoodat hier evenmin als bij de overige 

groepen met zekerheid blijkt , of er aan één of meer onderscheidende 

vaandels moet gedacht worden. 

Dy •. «. » o o. "v y » • o o. 

; (L7i <i£?o<n in tui z mtKiznojiasn tui Mttu tun tn cisnz teut! ïli . tunttstuntnaJiztnajiitntMituntEitHi'ntHyituri 

<ui-n^\ Kw. 10,i: zie boven, bij 11 — 15. 

J.^5,3— 6. J_), Ji: (i777ra7ïwitxr)-i*'n(U)(U)(U}(fD ibiintjjuo tèituiii tuitui^Ariih xn t&in am i xm im M*vw?tiZ) <&i ani 2 j 

4. A: cmffi^fm-M^/iiÏCTrtSw B, C=T; zoo ook D, E: zie de vorige aant. 

5. B: (jJTcóxi^M^^sn^w A, C, =T; D, E zie bij vs. 3-6. 
13,4. (Kui(tci\ C; M( om\ A, B, D, E = T. 

e. (kJi of] ajin onn \ A: £^<iqt*™\\ B, C, D, E = T. (o\ B, C: (m\\ A = T; 1), E: Et-nm« 

o. /" O o o 14J1-4. D, E: <n tuu tm ^tuitS tui 3n tiai (Wi cïxii tiïi[^ (lOTntmnofkn-JirÏN A: tnnntn-htui^na^ B: ao ( ^i3°\ C: an-f^dj^o^^A^w D, E, zie 

de vorige aant. 

amnoï^N B: ^-mmm* A, C = T. 

(Ki ei \ A : nmQ o \\ B , G , D , E = T. . 5—6. D, E: t^i&iajicniêiiuniniasrjMi^Miisnz} tm\^^tHy ) <w\\ 

9. ei (inn ontbreekt ia A; B , C = T, 

IS, 3 - (in on o \ A: i&'nKnw B, C, D, E = T. 16 OP DE BR AT A-JOED A. 39 

In 't Kw. komt- Satyaki eerst na Abimanjoe , in deze woorden (IX, 11,3-4 V 

orji o ki il ooi oji2 ttsuin imii o mui iq 01 orui cji (uu o flfl n era o ot m 
<4 i Cl Ó J J[ ast, aai 

EJlffijtrai?N ooio-nainn ^rtuiannn (ai o win o ooi aai (Ki hoi on o (uinaruio 

8SÏ1 (FJ1 CT (IRJIflN i\ : rrjrhiimji <?„*> (mmm,ts>i asnaji ttnjj (cntru (M tp jo MitthcrnS cmrvxHnj 

. O O o o o • 

miaec^ o,T7.trj^\ aj)Miiu)!> ojMcimnTm tctjxn^ ixiiiruii&i njniuut (unam<niu> ojtrvnuin xm ih) xn in,i\\ 

A • IWT) T) « d.0 <N1 <?Jj lUI tv w *5 , C* , U , Ji = 1 . 

' C>c7 ' ' ' 

(eji ij 04 aan \ B*: °^% A, B, C = T; I), E : alleen ©i^w Kw. zie boven, 
bij pel. 16. 

O (l-»ïi (Wl (| \ A.' oen tui iHnjw 13, L<— 1; — D, E: nn<hmt!Knr)tm(pi!iKiru{tu>\ 

A: tün ,isn <n rm r> iw rn ixai^/nn^ojtitsurj/ui^iunajinnw D , (_j = I ; jj , li ; om»uiiJeni\\ Elfde Zang. 

[A: X; B, G: XI; D, E: XVI, 1,4-XVII, 3,» s Kw. IX, 11-X, 3,.. of 105-113.] 

1 — . Gelijk boven (bij X,16) gezegd is, komt Abimanjoe in 't Kw. vóór 

Satyaki; maar de omzetting in T is niet volkomen geweest, zoodat al- 
daar ten deele op Abimanjoe is overgebragt, wat oorspronkelijk op Sa- 
tyaki betrekking had: zie de aant. bij 1,3-2,4. 
i. cuirïoTn\ B: ^yZiw A, C, D, E=T. 

s-2,4. Kw. 11,2: ooKaiuiu in ooi om «sin 02011 tk^ o nnnn o 3 ojui jnonnn 001- 

1(1-011 1 (UI (LC1 fUl \ IN : tui iC/i inn/i ajf) t&icmiin. tunKiasna/n (kjiimihi ojtiKaasyijfcuutf tun ié> oen asnn 

iKoxmasn ei-nxyi* Dit is al, wat daar van Abimanjoe gezegd wordt. Wat 
T hier meer heeft, is alles door verwarring of uitbreiding ontstaan: zie 
boven, bij pd, 1, en vgl. het Kw. in de aant. bij X, 16. o nnnn \ A, E: o/na»»-»* B, C, D = T; zoo ook Kw.: zie de vorige 
it. 

2,1-2. D, E: Mir»w^MiiL|MjM«.7(w5ra^(U)?iBiw,|!| Ook hier schijnt, even als ajn on 

CJ 
aant. 40 KIUTISCIIE A ANT EEKE NING E N (XI, 2,i-2.) in T, iets aan den zin te ontbreken. Vgl. den grondtekst in de aant. 
bij X, 16, waaruit blijkt, dat de oorspronkelijke zin is, dat de prach- 
tige krijgsdos den aanschouwer met betooveriug (of wat anders nsnnj,<uj 

hier zijn moge) sloeg. 

»-6. Kw. 12,1: (Bio o a-n 0511(1 oasma-ruin oji 2 nnnn o ckji 05in ooTnana rui - 

Jom J^ J J CJ J J 

Onnn O OTUl 0X105inaJUl\ 1\ : ffioii? «JiiKïi OJitKnanicnru/n tui'niLfn'hfriKfi (Uicrm mt xmiutiKJi (unnnnrn 

(% (j * " cr ój ■ ®k Ier 

auM<u,{\ R: » .... the two sons of the Panddwa, Panchawdla and 

Witia"\ De ware zin van dit Kw. vs, is mij raadselachtig. Is dat 
Panljawala, dat in 't Kw. nergens anders dan hier voorkomt, werkelijk 
de naam van Joedistira's zoon? of is 't misschien, even als Pantja- 
poetra en Pantja-koemara (zie beneden bij LXIV, li, 3 ), een algeraeene 
naam van de vijf zonen der Pandaiva's? En wat is dan dat divilia, 
dat .in N door »&m«S^ uitstekend, verklaard wordt, en door de omwer- 
kers, veelal ditid of diptid (ook wel diktid) geschreven, als een per- 
soonlijk epitheton of bijnaam van Pantjawala is opgevat? De Kw. 
schrijfwijze beantwoordt volkomen aan 't Skr. dwitiya, d. i. tweede; 
ook zoon, opvolger (Wilson). Kan het dus ook misschien beteekenen 
Panijaivala de Kroonprins ? of kan de zin ook zijn: P. als tweede, d. i. 
met nog eeri ander, en daarmede Bima's zoon Gatotkatja bedoeld zijn (*) ? 
't Is anders zeker nog al vreemd, dat deze hier in 't geheel niet genoemd 

wordt. Dat in 't aangehaalde vs. meer dan één persoon bedoeld wordt, zou 

o- 
men ook moeten afleiden uit het voorafgaande o asm aai ij \ indien dit in 

N te regt door MiKv^tcn^tun verklaard is; maar ik geloof, dat het in 't Kw.,bij 
wijze van bepalend lidwoord, ook wel in sing. gebruikt wordt ; bv. in Kw. 

X,5,2: o asm ooi f 
en in Kw. XI (KinqoJi (Lfin 2 (M a-n \ schoon daar ook verklaard door o^^^t/ns ^ | o^ "W I, 27,i, aangehaald in de aant. bij XX, 10,4- Vgl., voor (*) Vgl. de noot bij XIX, 1—3, over (a5in OHT) flSW OJI 05111 (KJ1 OJI O \ o,». OPDEBRATA-JÜEDA. 41 

XI, 2,5-6.) de beteekenis van <£&>*** Rw. XXXI, 17,4 (bij T, XLIV, 3,i-4), waar 

het ook door »um«3 ? verklaard wordt. (*) 

6. flTI !EJ1 TH \ A.' (cn-ia<rn!>J>JI' < * .D, L» = J $ Li: tn tui iinn ui tivitiB ,élittu\ E: in ilti >n w ri *a ^.t i 

arm,wrvi* Vffl. de voriVe aant. 

-4: Kw. IX, 12,2-4: johóojkkui ((CTKKig ajineiizï tik^ o u m «sm ojw cm i ti.<ct 

\0 ^ 4 JU a ïï 4 ™ 

in asm in o 3Ji il o ikji n \ wou» ti t; (uinnnn o w twio aan iki aai iöi kti i 

d 4 4 ^ 4 j ^3 ^ ku cj| 

CM: (ohjhn N: teioin^ F, I, K=Kw.) iui{ rawii (ieaain\ uimoM 
v ^>ï oa, 4 J CJ\ ™ ^ 4 ö<> 

/ °- \ ' I Zr 

«i as; 2 awiaa (ejioikïiti Odfinaanoi ara (asm an a-n n oji tuin n m asm as \ N: 

(Ui tui tun (tan (Lm uzi? tuil r.i rrn ^ a~nttntHi mn tui tui mniun nn/i turj tui tuinm tKjjfKijtiarttj thntunmn tHnnritycis 

.00.. o o f \ o O o Cl 

ar-Kiituii tun tuiivnritrm in in 1 ri in 1 tisn tl aji ta 1 tisri \ l Z^ a:m Jlj tun ten tun 11 tun tui tui run ieji tin tun/i\ tunnajii- 

nnJn (ui.vUi ojitunvii^L fcritéi njitrui tuin tun tt>ii tmn _bj thnji ti^iri tel ri tei tuitij>\\ 
I aan e aan m ai ij i \ B: tÓjiQ^tn^tw A, C, D, E=T; Vgl. de vorige aant. 
4 Van paauweveêren heeft het Kw. hier niets: zie boven, bij 2,7-4. 

6. A: 157? rrrj tm t&i tn.1 ten tin tn.p\ Ju>, Ka ~ ij JJ } ïL'. asncrntri > *ri tm ifh tenji*\ 

7. £j ItU Tl «1 0SÏ1 Tl flSïl !) \ A: i3-n°, C: «iMniw^i-n^w B=T; D, E alleen tntmnj.vnjw 

,1. ü.; ffj? ,u< Ti *s ? i iw (ui tuitKi f ,ir-\ U. tLjixMritsitai °\ lui. a~ii tui ri is i iea a \ U. aji nn ri xe: z ten anxtki \ 

E: tKiintuinxsz °* De eerste woorden, of liever klanken , van dit vs. heb ik, 
met eenige willekeur, volgens de lezing van E geschreven, omdat bet 
de eenige is, waaraan ik een' dragelijken, althans vertaalbaren , zin wist 
te hechten. Het komt er trouwens weinig op aan, wat men verkieze; 
want de plaats is toch reddeloos bedorven. Het is duidelijk, dat den 
om werkers bij het hier behoorende Kw. ttJisnoocn nntiKJ (uiniiii oqjann 

J \öo> I ^ . J \ Q 

(zie boven, bij 2,r-4) tevens het elders voorkomende «jok 3 «cnoa-ni (o^ 

(Kw. IX, 6,i: zie T, X, 5,5 ) vóór den geest zweefde, en dat zij het een 
met het ander verward en vermengd hebben, zonder er iets van te verstaan. 

Si b'. 'yi'irituith.i -ükm ts) ruin mi ti i\> A } KJ — 1 ', XJ, E: »? tui .^'ri ttn tEil ~a iun% (*) Onder het urulcken van dit Had bemerk ik uit Warc, dat de zoon van J- \ 

ii Jr Maka»l lijk Qatétnika heet: zie Cesch. d, PP 5 42 KRITISCHE AANTEEKENINGEJÏ (Xï, 4)r. os o asm \ A en 0: iLituiSiamw B, C, D, E = T. o. a-ci (in ann \ 
«si, J 5,4. ai] d \ A: moïiw B, C, D, E = T. 

(3 5. B: OJI UCi ILW \0JI0Jt OJi IEJI ll\ Vjl'. MUMODIMMWTIW A = I . 

e. (kji aai -Ji (Kj » \ K-. ojiQ "w B ; C = T. 

7. aai t£i in ann \ B: M^-j^-nw A ; C=T; Kw. IX, 15,2 = aai op 2 'asr) 

7,b. icibx)|| ontbreekt in D, E, en schijnt inderdaad beter gemist te kunnen 

worden, aangezien hier een geheel nieuw bedrijf begint, dat met 
het voorafgaande in geen onmiddellijk verband staat. Het woord ontga 
laat zich intusschen aldus verklaren: de legerplaats en de indeeling in 
de kwartieren voltooid zijnde, zoo kon men alsnu tot andere verrig- 
tingen overgaan, en kwamen dus de vorsten en hoofden bijeen, om te 
beraadslagen, enz. 

-,. A: S .tn ^ tt<n turn nS tut tisnn^ B, \~*, *J } E — I . 

8 — 10,:. In 't Kw. (13,3-15,i) keert Widoera naar zijne woning terug, ter- 
stond na Koenti in 't hoofdkwartier der Pandawa's te hebben binnenge- 
leid. Eerst na zijn vertrek heeft het gesprek tusschen Koenti en hare 
zonen plaats, dat in T, 8,5, vlgg. bedoeld wordt: zie de volgende aant., 

eil VP'1. D« E: x^ttimiJjiin^iturt^iithmi ntintui^nyntutitn^AiE/i^tm^tïtutiVintM^Aitnntvj^t^ 
rntiatnitautttct <S"%ii M^iwtatatuiniiMiupi^nrirqafn^&iaait [OJtajitsjntmtinianzt asnxmtm»m<ns<iunri 

/f Q .O Do 

n j) tut ^ turt <p rt m tut tn.1 ttJUt vmtnnrttintHytKïiKnt^ \amn tto trut tntt tui ikti tut aa-, ten t^na^tti^^ tut tut ilwm trut nttJtHtt 

H/o. . o. . a n ~ 

turuntun^z 1 tuttanxjjajt^^l>jjriJtttnrttkJtcirttuttun tuitrm,v>\ enz. 

8 5-9 3. Kw. 14,2-4; onnnnoon ikji qa 2 (yi on axi ui QJirui (kjjaa/ ceji o .0 aaji n o 

C> / OO O O Q Q 

o asïn aai n 02 ennn o 1 asm \ aai o tuin *ji on oji aan \ a_n ag in aan in avnn asm on n (kji » 

dl Q J^ Ó ^ 4 1 J ■ 1 

0(q(KJi O0-C13 V9 X (öii 1 ] 11 ^ th 011 nnnoannij a/ui o (kaan/ anaxi aan? 

O^TI Cl-tl 1 QJinOfknn (Uil (bO. OH OJin OOI \ N: tuntutiui^Jitirtjj aZt ^-nm thJiat tuttin <umtn}<Ei~n<ruq 

o S o / \ 

tKn.vttm,] o-) turt rt un ttx.m tuumcots tui tot tun ti -r> tut nn^ tunnmttn turttsrtun tuuiuurt tisn-rt [ttsn tui _y) » ) mntuttujtutji turt trut tut n ™}<Hp tèurttun tururuqt&t tun tKnt&> ~A<rwjf turtHn tuitm tunta tuntun ttn^ tuxhi^Jl 
/pumwi rmasn (»?ni (1CCS amrti ;j tHnnttaw o o o OPDEBRATA-JOEDA. 4 (XI) 8,7. (Kin azi itn 01 \ A: ^Q^ B*: «t^»* B, C, D, E = T. 

9,1 ™S]|1 X A: ""ST B ' C > D > E = T ^ Kw - moiSijn N: <n,^N zie boven, bij 8,5-9,- 

(ne 9-iiim nri x A. »„ 9„ ï* P. = T. TT.., TV .1/. .-,. „,?. „ , O* <in (5 3 Kin (Cl \ A: «, m ^ B, G=T; Kw. IX, 14,i. oncui? ... o 
anocm\ N: ®»^»^ «^ ? g^^^ (Skr. siva-iuecma, zijn huis). o 10,4. icion A: (w<miw B, C, D, E = T. 

5. fe (IK iïlB j] \ B: (SriCTfm^w A, G=.T. 

12,i. (LCITIOM^ A: (mm^(^\ B: S^A-nsaa^ C, 1), E=T lo,2. lvw. IX, lo: arm (kji o eji 2 «sin os 3 ok turn ki «k m Kiin (kji Kin (m manjiKiii 

O pro™ ( J( 

0J13OO «1 Kin ? \ (kji tui entm? (kji ojui aci ki (I: °k)\ N: °ki[i^ F, K, M=Kw.^ od mal oo (kji o asm Kin i on ui iaji\ ^n tui an 11 o (in? (kjioklci omarm 

Q . /• O Q Q » q 

nnnnrvKi tui m\ (3-Aan<Kin-A2ouinnnnn on jkth ? o-ci ri of¥iKin\ nn ooi ariana asuiKifi (ukkiok 
(o urn in anmn ki* oraain nrj tuui 2 «j (wi in annn 3 an \ N: «,-imi ^ ^ ^«p-n ^90» ^ ajipi'&ianttn -m'~n <j-j> niwnajiriji aruMJI tu r n'-nisrj\ rüiisn < o-m np ^nmn oZicmint&i run diurix/n rühxn run cm - 

Q O. Q O 

iU) oj) ri im % in (un ituin&ni asnji run rvui,na\ rst !Ln ihtji \fn (Hritaj r> ajirznaji amtuitrui rui iui trui to non iki rut m ut - 

O/ • ei. o. / o. \ o . 

rruj ^tvilihrnHiii rtmap^riiun run tui oji \ rsjinrnthn tunirnin. run xmaiBin tunrntci ( run 1 tuiasnasn trui nsrnri asn/i ttui 

(A) u^raM|ï De hoofdzakelijke zin schijnt te zijn, dat, op voorstel van Joe- 
distira en onder goedkeuring van Krcsna en de overigen, besloten wordt, de 
krijgsmagt in zeven afdeelingen (aksauhini) onder even zoo vele aanvoerders 
te stellen, en de algemeene leiding aan Svvéta op te dragen. — D, E = T. 
13,6. ihJi iiaji eji asïi \ A: Sa^ao^. B^ G = T; B, E vermelden hier ook NakoelS 

en SadéwS. 

14,:. KindAN B: amuuiw Pl } C==T. 

lO.O. A: <nrKarniuin,nnriancmihn\\ IJj G^ JD^ E = 1 . O on o «| !kji 3 imn om kïi (Ki ij \ A : "-7^^ ~m °w B, G ; D ; E = T.- 
tnncEJiiifN B: "10 »w G: a3,cmw A = T. 

(umoiinTi(oo(Uj?\ A: r3<rrirrviiïirLi°\\ B, C = T; D^, E: ^an-rf^w 
aiTji.nnN A: eihjvlmw B, C ; I) ; E=T. 44 KRITISCHE AANTEEKENINGEN (XI) 16,i. 17,2, vlgg 20,i-4 ifcii an aai 3 ifl\ A : & mimw 

In D, E is de zamenhang duidelijker: trniM^ctmrniMttiatrmtmruHnSiLu^A^ 

Mnixsrjirmti m xiui ttn ^ji vauui ha 
{*->>?i tteiiRti TiJjmni'nihm-ïfi. ■nsn^MthinritiJiiiiajis tuil 
asn tui tuntcn trui ten 0-.7 tui nJi-n q mn ttojiz j (a^ii/i ik>i ilm crn aji t&i ~jj tiri n eDZ. NOP* eCnVOudlVCT is het 

Kw. X, 1,1, vlgg.: ^ (£* an 3s m (buoi 3£ osi!) [j oji asin im oasmtmno ojiïnnnn- B, C=T; D, E: H^ o O a CIO \ o X 

«a/iïi (n ivw ^ aj) ^ tun 'T) !Li ikt ^i ivt tix a^r) i\.i trnnn ri yn -i*insn ; rui tui t&i ivi iq,"n tsn irm 1 

a D . o. . » o. . O O 

tih-n tui tui un -biari tui nn arm np ilii thtnn'iTj ibi i n ^^ i <un tci{tuij] <uz<ig:tr) 77.2,? a CJ Q Qv Q 

ajin o asin (Ki Q on tuin arui » aci u asin on aai 2 td aq o aimm a-n n ajm oum (O b tui oji on aai \ «sin (Ui « l o 

( I tf 4 4 '• d" ^ 4 :3 

u araaUsm a^nn tj ) aai in m <mn Jkl «sin cm Kin n \ asin <ui ui o Ti ? ckA 

:5 y^ l ^ 4 «^d / a CT> ï 
in aai «ü ij \o ^r arm as 3 a_m axi a-ci 1 urn uu a-ci ;i 

Ó 4 6_*3(uui|) o (min a-na oosin o an o osw 1 \ I azi 

aan aai aanoaan o«s¥iaai|j (ui3i^io\ enz.; N: asnasnn.1 onMijMOT ^m^» 

o. o. O 00. 

ajirirupun iuipitui\ nsnihtri^ nnsrj oJioJiiuuitu) tm tunaritirittnri tuntKü tuitm\ (unnjjikjijj luntKiarn tun 

O -o o. o f O \ a. a S O o o 

asnifn ts,i^/j^unm tun tci a~i ia tui t&i .*. 7 nr» m^ Iik,i hv/i ]\ nuntji ti^ijsnjsn tunn^ritri ttsntm tun nsnzu mij \ ji^ ruitmjt tuirinyj^tuh tui^ri tnnjui teii\ eilZ. o o 

tunttai ituitcn tcia^i^tr truit&i- 

o anno (Ki o (Ki ij \ A: ^tcmiwiS.<>\\ B, G = T; D, E missen dit vs. 

«anoaan\ A: «S^w B, G = T; D, E en Kw. zie boven, bij vs. 2, vlgg 

Tr n I I O 1 f 

Kw. 2,3: tuin aai 2 ojui ij aaia^i (Lnannarjo asm aan n cuuiaai (o«](lciuq 

No o. O o. o o 

; tuncmrinj) ten tun rntunaji^n/n tunnn tuntirn or or % tun ihijj tuniKi/ifi-\ 

ajinasmasviN B, G: tuniaasn^ A^ D, E=T. 'ORfl, aoiiTN EJiaaTlN B: om \ C: tnntmihn-na-n,^ A = T. % Twaalfde Zang. 

[A, XI; B, C: XII; D, E : XVII, 5,3 — XVIII; Kw. X, 5,3-19, of 115—129.] 

1 — 4. In de overeenkomstige strophen van 't Kw. (5,2-5), waar ook het 

uitrukken en rangschikken van troepen beschreven wordt, schijnt alleen 
van de Koraiva's sprake te zijn, terwijl eerst later (pd. 7), na de epi- 
sode van 't men sch en offer (?), het uitrukken der Pandawa's uit hunne opdebrata-joeda. 45 

(XII, 1—4) verschansingen beschreven wordt.— Bovendien blijkt in 't Kw. niets van 
den overgang tot een' nieuwen dag, die in T, 1,< met «*»«&% even als 
in XI, 16,5 met ^.rmv schijnt bedoeld te zijn. 

1,1—2- Jj.' Mi^v)thaaïnni^M^crrn<iptui(rm(U)\ n^ mrt iki tut jn inu n rt rumSt \ hetgeen betel' Iliet 

den grondtekst schijnt overeen te komen (zie vorige aant); maar A, C, 

;. (oiju\ A: £#* B, C, D, E = T. 

uw an en oi ■ \ A: ^i^mjjw B, C, D, E = T. 

Kw. X, 5,2, van de Korawa's: BiomjitKifi min in o in i kw m rt ikw n o- 

■Tl IJ - O-O CJ 1_/1 UW 3 'M K") \ J\: ie.1 xrin ru t hi /j tunt&im'-niyniiHTj] a~i) i£n (Kit rt tm n vn m asn 

vng>.Hjv> van de Pandawa's later , 7,3: arui bi Bi ~ji f uw an an o osw aa ij uw ü ~ 

rtJl «UI (HUI 3-TI IJ Onn Ï|;KW2T10\ N: m.jtsitoi lun^.pitm tunnstQcLAuuttnji xpnun ,707 -n \ 

7-4,i. Kw. 4,4: uu ri-omn nann a-tiaai (Ki 1 rui? asw thkw fN: o> iki aq isw ") o (Kih 

BI O KI \ IN I luriiHn <eji cm <n ra (uriu)i tuti tCn tuw j njtasn/j aoxisïi "^ï*^ trmntHii lunrLiiKijik. 

Van de zee is hier in 't geheel geene spraak. 

4, 1 -. HO KI 2 Jf] OOI 2 (KW j] \ A: °^dïn2.^\ E; "ajusnirrn^w B, C, D=T. 

3. as-ui asw o ij \ A : «3«3<ct ? w B, C, D, E~T. %, 3,1-4. o 

OSWKW Q C?> » Q Vgl. Kw. 4,3 : (uw (ïun uw asw ~ii o ki wi| cm m !M r onn omn sn n 3 'mi isn \ u 1 1 o tm (Ki fi cm m cm 1 onn omn sn n 3 mi : 

j dJl ^J dl ^ 6-". 

5_. CJ 

iiöjoaS ayn itsn tt| ((WiiK'ri'ndiTï oji £ü onn OJljl oji rj> rut xn rt rn im a-j> nfïi \\ 

O 000 TV- . _oO_. ,_ ■ _0 ..O DT7. a. a O o o o „ 

Kw. 6: ciswuikii tucu asw cm [j «kw3(UU]|J ^KCM.ano rF: oifkoan 01 \ I: 
^k a-j an (Laa N; arm amin adi ^ K, M=Kw.) aswaruij tu (o a (Ki n \ naifl] 

Q . / O / O Ct> a 

an in ki Km tswo kiojiosw oannnno bioki\ kwki om mm cm ikiuiu «w- 

Q /■ o a Q .O / 

in ojui aai 'a umi ia 11 arm 2 uw anm \ 11 kw cm th aPASfi 2 oji cm an us oji aa ain 3 asw 
J ) J> ü <3 ' ( ^* 

BI aSW [1 0TU1 OUT \ JN.' lurjasnn^t <Kn&,i tKit&i~/)ari/i tun nmrj.vi ikiii m i«^'"J (•-/» "rii.»> -r> tut OAJitw tmji\ 

o. o o. a o o o 

iLTtnt^iwTrttHi asnccrt "~nzrn. (ut vi itjt ,asn mrt w iet i?_i ■> tm rui tut taji ihmcnrtrno^^~iii<i tunwn -nvii 

tfn'-nut ^iim]9~i <l>) im ' nsrt \ mnarn a-fn ^ipimmsnioh »'.i \xmicjtin iniai «.; iCn nn liCCS ; 4Ü K R I T I S C II E AAN TEEKEN INGE N (XII. 5.j ïiu-ui of °«u ?) o^iïi^ft De ware zin van deze plaats hangt groeten- Q deels af van 't onzekere woord ^mox J oi\ of 6-^^; °\ dat al het 
voorkomen heeft van een' afgeleiden vorm van den Skr. wortel coebh, 
schitteren, ofschoon de verandering van de Skr. bh. in iv eene onregel- 
matige ^verbastering zou zijn. R. vertaalt het door battle array, waar- 
schijnlijk door verwarring met opw Hoe 't zij, ik kan bezwaarlijk 
gelooven , dat hier oorspronkelijk bet slagten van menschenoffers, en 
wel van een' brahmaan met zijn gansche geslacht, bedoeld wordt, hetgeen 
immers ook volgens oud-Indische begrippen een hemeltergende gruwel 
zou zijn? De opvatting der omwerkers komt, wel is waar, in de hoofd- 
zaak met het verhaal van de Lh. (zie Gesch. der Pand., § 23) over- 
een; maar dat verhaal zelf heeft blijkbaar slechts eene verdere verbas- 
tering van de onderwerpelijke plaats ten grondslag , en kan hier dus in 
't geheel niet in aanmerking komen. De naam van Bambang Sagotru 
toch, in dat verhaal voorkomende, is wel duidelijk ontstaan door mis- 
vatting van 't woord sagotra, d. i. met zijn geslacht; gelijk misschien de 
naam Era wan door verwarring met ArdjoenS's zoon Irawan, die later 
in de B. J. sneuvelt (zie XVI, 15); waar nog bij komt, dat beide per- 
sonen zich als slagtofïers aan de Pandawa's toezeggen, terwijl in de 
B. J. de een voor de KordwiVs sterft. Vgl. hetgeen in de Gesch. d. PP. 
§ 65, VI, van Sandjaja's houten stier gezegd wordt. 
i. iuiwv A: <& °\n B, C, D,, E = T. 

6,i o!ïJi\ B: mi °k A, C, J), E = T. 

r. A: ti-Ji xm -n tui -i«T) tui tm w D } \j } l) } Jl = 1 . 

7,2-3. Men zou, met verplaatsing van 't scheiteeken w tcn^aji^.^arnaj, kunnen 

opvatten als object van 't voorafgaande &tQi£i\ zoo als O: » . . . dat 
» over moest stroomen en de troepen der PP. geheel bedekken" — In 
D, E zijn de woorden dezelfde, maar begint met xm-^^ eene nieuwe 
strophe, 't geen in de onzekerheid mijne keus bepaald heeft tot de te- opdebrata-joeda. 47 

XII, 7,1-0 gengestelde opvatting, die ook beter schijnt overeen te stemmen met het 
gewone gebruik van <ö<0»*&\\ 
s. oi(5\ A: {/ wk* B, G, \), E en Kvv. =T. 

8,4. asin o (isin n \ A: S<rvyp> B, C, L), E = T. 

Q -9,« K\v. alleen dit (X, 11,»): o in 3 ict (M kïi (M 3 ostq i kïi (ia rui ja iko aq oïj.iksi 

J dl ^ JJ ((§ OTilN Li. JN (umnaatuh tviiHiiw 9,4. imi isn ann *ai fi \ B, G: a^n A, D=ï; E: aQmn^pr: 

5-10,i. Kw. 11, 4= cuuj o (iati anjio(m& onswiKinii in «sin tmjianai» oawi asw>\ 

L, N : ao /Bi ,1.7 /«sw (TLi <wt^ tumn amruiton (K,jnntivi tunKnviKm ann tun tsi non w :. axnno([£i\ B: gj*-^^^* A, C = T. 

Ó " 

10,:, vigg. Aan dit gesprek tusschen Ardjoena en KaésNA beantwoordt in de 

Maha-harala het gansche leerdicht Bagawad-gila, waarvan de inleidino- 
tot het verhaal zelf behoorende, welligt ecnig inzigt geven kan in de 
verhouding van de B. J. tot het Indisch epos. Ik acht het ook daar- 
om niet onbelangrijk, den inhoud van die inleiding, grootendeels naarde 

Latijnsche vertaling van A. W. von Schlegel, hier kortelijk te omschrijven 

Toen de tweeheiren strijdvaardig tegenover elkander geschaard stonden , sprak Doeu- 
jodaka tot zijn' leeraar (DeONA ?): "Zie de onmetelijke slagorde der Pandawas, 
» door uw' leerling, den zoon van Deoepada (Deösta-dyoemna ?) aangelegd! Daar 
» staan vele helden, aan Bima en Aedjoena gelijk, als Joejoedaxa, Wikata, Droe- 
dpada, Drösta-ketoe, Koenti-bodja, de zoon van Soebadea, de zonen van Deau- 
»padi, enz., allen op groote wagens rijdende. Aan onzen kant ziet men, nevens u 
» Bisma, Kaexa, KeSpa, Aswattama, Wikaena, den zoon van Soma-datta, en 
» vele andere helden. Maar onze slagorde, waarover Bisma hevel voert, ia niet zoo 
i) doelmatig als die des vijands, onder de hoede van Bima. Laat dus al onze edelen Bis- 
» ma met kracht ondersteunen!" 

Om den moed der strijders op te wekken, blaast de grootvader (of oudoom? pitumaha) 
der Koeroes (Bisma ?) op zijn' hoorn, en weldra verheft zich het gedruisch van trompet- 
ten, trommen, cymbalen en horens. 

KeSsxa en Ardjoena, op den wagen met witte paarden staande, doen mede hun- 
ne horens weerklinken, de eerste Pantjadjanja, de laatste Dêwa-datta. Bima, Joe- 
distira., Nakoela, Sahadewa, de Vorst van Kasl, DrSsta-dyoemn'a , Wirata, Sa- 
tyaki, en de zoon van Soebadea, ieder blaast op zijn' eigen hoorn. Het gedruisch 
verscheurt de harten der Koeroe s, en doordringt aarde en hemel. 

Reed3 begonnen er pijlen te vliegen, toen AbdjOENA zijn' boog opnam, en KnëSXA 43 KRITISCHE A ANTEEKENING EN (XII, 10,:,) aansprak: »Laat den wagen tusschen de twee legers stilstaan, opdat ik de vijanden 

«nader beschouwe, met wie ik zal te strijden hebben." 

KrSssa voldoet aan 't verzoek, en nu ziet Ardjoexa zijne vaders, grootvaders, 
leeraars, ooms, broeders, zonen, vrienden en schoonvaders vijandig tegenover elkaar 
geschaard. Door deernis bewogen, sprak hij tot Krössa: » Dit gezigt doet mijne le- 
nden verstijven, mijn gelaat verdroogen. Mijn ligchaam beeft, mijne haren rijzen te ber- 
» ge, de boog valt mij uit de hand, mijne huid is verschroeid; mijne voeten weigeren 
» mij te dragen; het hart ontzinkt mij. Ik voorzie niets dan onheilen uit de nederlaag 
» onzer bloedverwanten. Ik begeer geene overwinning, geen rijk, geene genietingen. Wat 
)i zullen ze ons baten, daar zij zelven, voor wie wij ze wenschen zouden, gereedstaan 
>i om elkaar te bevechten? Ik wil hen niet dooden, al zouden zij het ook mij doen, ook 
» niet voor de heerschappij der drie werelden. "Wat vreugde staat ons te wachten, als 
» wij de Koeroes zullen hebben omgebragt? Laat ons de gruwelen verhoeden, die de 
» uitroeij ing van 't geslacht zou na zich slepen; de staking der erfelijke offers, de ver - 
» nietiging der godsdienst, het bederf der zeden, de verwarring der kasten, het verlies 
» der hemelsche zaligheid voor ons en onze voorouders , die de offers hunner nakomelingen 
» zouden missen! Zie, welke euveldaad zouden wij plegen, indien wij, door heersch- 
» zucht gedreven, onze bloedverwanten om 't leven bragten! Beter ware 't mij, weer- 
» loos door hunne handen te sterven !" 

Met die woorden zet Ardjoeka zich diep bedroefd op den wagen neder, de oogen 
door tranen verduisterd. 

Krêssa antwoordt: "Vanwaar op eens die onwaardige zwakheid op 't oogenblik 
» van den strijd? Verban die verwijfde weekhartigheid, en sta op ten strijde!" 

Ardjoena. » Hoe zou ik tegen Bisjïa en Droxa de wapenen opheffen ? Voorwaar, 
»het zou mij beter zijn, hun leven te sparen, en mijn brood te gaan bedelen, dan na 
»hun' dood kostelijke spijzen te eten, met hun bloed bezoedeld. Ik weet niet, of ik 
)i wenschen moet te zegevieren , of overwonnen te worden. Zij toch , wier dood ons 't 
«leven ondragelijk maken zou, staan als vijanden tegen ons over. Kom mij, uw' leer- 
»liog, met uw' raad en onderrigt te hulp! Anders weet ik niet, wat mij bevrijden 
» zal van de droefheid, die mijne zinnen verteert, al verwierf ik het onverdeeld gebied 
» over de wereld, ja de heerschappij over de goden zelven!" 

Krösna antwoordt met een vertoog over de onverschilligheid van leven en dood, 
over de onsterfelijkheid der ziel, enz. — Aan 't slot van 't gedicht verklaart Ardjoe- 
xa zijne bezwaren opgelost, en zich bereid om KrSsxa's vermaning te volgen. 
c-11.1,8, Kw. X, 12,2-4; hmu\ Kmaü asintuui o onnfrrn\ tumiKi ó ojkiikkiu! 

lAJIOJU! f 1 EA Qjnoi m arm (Ki i min o J <tn> tui ieji b-ci n \ o kïi a (ia (Kin o nnanrui. i 

Q Q Q 5^ r ut o / /r \ 

^K (bi B-jnn 1M axia^i op f annin\ L, IN: m£ tvxm (L: mijmm) asnaoen 

fN: amnM\ trjzjii trui zin ihtjj\ mnjii^anjt trinjiz anrjpr ccn tui ihmtuttKiJ tqmrn t^nvitaj^ tuntvn ttnvji 
fljjja? iutEAHii)\ thrnttrnny antETnui rnnnttd <ki\jui<hi trn rnorui tuin-ixm nsnw 

anji ajui \. A, E: "a/u^w B> C ; D =ï. opdebrIta-joeda. 49 (XII,10) 7. w'flwjN A: u ' w B, C, D, E en Kw. = T; imu<£ wordt in 't Kw. 

niet gevonden: zie boven, bij vs. 6 , vlgg. 11,2. 1C1 Tfl O ïvl N B : ö^»^4«i°n^ A, C = T. 

ö 12—14. Het antwoord van Krcsna wordt in 't Kw. aldus uitgedrukt (X, 13,3-4): 

O . Q -ivr / / / 

aoi (Ki run (1\: (o t: \ os u-n 2 an m (us\ tuin an aai 2 (Ki n (ui an ti 2 oji (o ü \ min - 

Q q a , q ' a_ / 

ojkkiij tuin ttlji (mi) ion (»m ^.a-fi '^isn tuu (ui t» ici ij ojukkiij ojw oji (o azi w ij (N: ti- ClTinn 2 O )N [> : fjji»? " n * s1 ü "^ "S'V? <w»<V» mnruiisn^ij tuinman, irticnis (E-ituiMn tiium'-n- 

^ !En- i ,ia$j'niisM e>^7 ton*™ (On tviwvn w^w Al, wat in T meer aan Kuéssa 
Avordt in den mond gelegd, ia ontstaan uit misvatting van 't vervolg 
des verhaals in 't Kw. (14 — 15), waarvan de algemeenc zin in R. naar 
behooren schijnt te zijn wedergegeven, en hierop neder te komen. Na 
't weigerend antwoord van Krcsna begeeft Joedistira zich alleen en on- 
gemerkt naar de vijandelijke legerhoofden, en brengt, alvorens den strijd 
te beginnen, eene nederige hulde aan Bisma, Drona, Krcsna en Salja ; 
die hem met hun' vaderlijken zegen beloonen, en de overwinning toe- 
zeggen, waarvoor zij Krcsna ten getuige nemen. Vgl. beneden, Kw. 
XIII, 2 (in de aant. bij T,XVI, 21, vlgg.), waar deze ontmoeting schijnt 
te worden herdacht. De oorspronkelijke woorden, uit wier misver- 
stand de lezing van T, 15 — 14 geboren is, herkent men in 't begin 
van de aangehaalde Kw. -plaats (14): (Kinan asm 2 an i <ui (kmn 000(01 

oaq/Mjj (F, I, N: °«q\ zijnde ééne syllabe te kort; F* = Kw.; K, M: °o- 

o \ Q „ o „ f I <a 

(ki ) ti aai (istkkio asïi si asin n \ ceji fii t 1 qjiti oji G-auuuiii t; (bi aaiaji naainni 

J 4 j) 4 ( cdl o é dl 

. Q Q Q O Q , 

«tl aan (Ki ij ikJi au kéz \ o an cu¥43 aoi in ojj aan an in (Ki 11 (uw n-n t; o ia ai] axi qji l^u - 

o a -, q / 

t: \ cum (Ui (Ki 11 o ti tuin m: asin o an ajw \ turn an o aq n rnn ti o rui o m ik : 1 1 

ajUl (IJl O IJ \ 1\: &cn tun tui rui na il iffflJ,Mioij>m tun ra tui run itn riuninn tE,iixi\ tim tun üi wn 

CY o o o. 00 o* * 

^ï \ mn ttji !ki run tun tui mwihnn mi iHiri trut <&vn trui m.inra a~Ji m i~rj,\ i&hl/»mj -nttiunj-n- 

o o o. 

•na/n 'Sjj'Mjf tui ti run asn run <n tui nsn ,j tumtKn run xn rutirni n^ 

AG) - Ti V. o 0.0 /" o Q_ 

i.£i^>— /• U , Xj. oji ; nsntLU <&l run [tui rui ui » J^.n ,ir>J rzituitui nm un ]:}•*) 50 KRITISCHE A ANT E EKENING EN (XII) 13 ? J . B: tB>(tj>Kj.M-mx.ittnc%i\\ A, C-T;D: ajnayiKiwtij}^iiuntLi s E : "tui* twi tuft trui -n aQas^w 3—4. o Do o o. TT 

. <ir> iw ik» Tj rut tcri^ tui -n «77 tmasn tvi \ XL : 7^7 t? 77 an z 11 <n.i °\\ s. O(kj|.ion?\ A, B, ü: <w^°* c, E = T. — 1), E hebben voor vs. ■*-<>■■ « o 

o. o .0 

1^711(1.7 Tb? m Tl (ivn mn ibi —1 njiji tun an om mi an nsn ^w 

J.4.2. A> «(LM M^ni iBi in crn/n.iw Jb , L* = 1 '. I): <n vit im ttui ar> ? \ E: "trritru/iw 

lt).7. A« arn tuiiéitKnztuntvrjtïïiqw B, Li, JU, E— 1. 16,i- an-] 01 0(U\TnMJin(Ki|j> A: o7i«fn mim^mi, B: 77 li» . S7 (t7T7^ (1-77 17^7 W L( — 1 J JJ , Jl I 077.7H7 .7J Tl (O. ">7 ^ 7777 (W7 7 \\ 17,2. o«|03\ C: °«^\ A, B = T;-_anf)BSii.?\ A, C: M ^ B = T; — D-, E: ,£77702 

3-20. Rw. X, 17 — 18 : o o tui ai «in aai 01 aan (tkn ajin iwi o o a-n ? «k \ in m - 

' J ° •^.-. R,\Ö I 

antyiaoi im o aan? annagtmi arm ok asin an aan n 6.-&araa an om \ aai sri 10 Km (u ut - 

Q Q * 

anji ? (Ui «xi 3 asm a-u «m omTn (Bi «1 a<i nnji ann \ an aan ? mi 11 ajin iki tut iu in Km _a nm 

O Q Q/ Q / O. Q 

qjui axi (Kiii ooRannnnaui] o(K|aoii| \ionjn uman a-ciiKm osinaji o3£3ann ojma-n ojli- 

W| (kji ("F, M, N: (KJi^ I, K = K.w.) «j(KJi(Ki3 in non \ ajinou ikJianii EkJiojKKi un 

ao arm (Ki ii (kJiaJusTKKi (KJiamijanj (F, M, IV: «W\ I, K=Kw., contr. uit °anji 

turn ?') Ki(kJi3\ anaa 00 (F: axi 10 o o \ I : an an <e ro \ M: in an o an n N: 

an an ? aji o % K : dwd tui # merangnga....\ asm m an o in ïkji boi ui 

fEJi (3^ikan(Km_ift.3a^nnnnn \ ojui aainnnnnna-n «ui (tui ö-Aaoasw o ai in a-mn aa 1 ikjiKinn 
O I °9 te 3 J <~l 

(UI ? \ IN: «577 iE7 «7^7 tui ajiinrita arn tuitign nunt&i tun ojj rui w tunasntt,i~i mnriajiis ajiiu) asn tun ihh ( ) 

OJitmoj) tuno^rtan, (leeS °* J '° •) (E70i7ion ik/iiviur aezirithrin ojhui rui q\ ok *77 tm ~n &m ( ) 

,ic\ o o 0/0.0 O 

iKitmoji a-i im iin 77 to I \\ ) tun ten [tui aR-yi tisnji tun asn t&i ~ji minos tun^viritun rttotianthtTt ajiïnjKijf o . / O o o. o O 

rui 77 (E/? 1 9V7 ti tisnajij] iisn ihn'ri iir \ livii)n ri tuil tui rn tui toi rnwia icuine^nasnn 77 tui » tui tin ,7 riiLviimii 0-1 tem- 

O o. o o /'l^^rt 

axfl tunajitui\ tntontHittaji tuirKti tui ,vi rui an mijl amayian/t riarp ^tntun nsn txn -r> a_m an 7 ^ïeeS iin?- o 

(L77 v ) 'ririnptKn en asn ri an om worden hier verklaard als contracties uit 'nap tun irn en arnaji 
aais beter •waarschijnlijk in R. als contr. uit 'nap e-^acn eil tinian e-.un\ » ten ehphants » to a chariot , an<i ren horses to an elephant ," enz 

I7J70.. (§) Het Kw. aj7 (tri ? «S7? \ hier -verklaard door tuiapaos zal wel het Skr. p add t i , voetknecht , zijn; dus: voor één paard tien voetknechten. OPDEBRATA-JOEDA. 51 

(XII) 17,3—20) g£° i) hti» ttu uw ahjj ojit&i tucrto-rijj [OJtaj^irt asnjf tut irvt ast a-n/j <tli iui ihnjt mu»i«o[mm«\ luti - 
nry (&iam<nin. tuntni iiw trn o n arm cm onjt tun asn <&t ~jj nt^iruji t&ti&tw Ondanks döZC Ver- 
klaring, en de vertaling in R., blijft de grondtekst, inzonderheid het 
laatste gedeelte, mij grootendeels duister; maar zooveel schijnt er ge- 
noegzaam uit te blijken, dat de omwerkers (ook in D, E) den zinge- 
heel vervalscht hebben, en dat de getallen, door hen met betrekking 
tot de gesneuvelden opgevat, oorspronkelijk de zamenstelling der 
. heiren aanduiden. Het laatste vs. der aangehaalde Kw.-strophen is 
't eenige, wat hier voorkomt over het tooneel van slagting, in T } 17,3-19,3 
beschreven. In F* is de grondtekst, door conjectures van eene latere 
hand, met de opvatting der omwerkers in dezer voege nader in over- 
eenstemming gebragt: ^T-n/tsn^iWM^^o^'i^^Mflo^a^^itsiiCTiuiM-^iioiii»?^ 

ihm<nMiMCMtLi(nji?s<LnaMasnofi(hhH<r^^ enz., waarin dan blijkbaar --nrn- 

rnasn als poëtische vorm voor -^.um antnan voor amM\ c^axtvA voor oj>moj>\ op- 
gevat, en verder over 't gebrek aan zamenhang moet worden heenge- 
zien. Fraaije emendatie ! 

17,5—10,2. D, E duidelijkere iKa,asnaAJiMtiêrairmni»snajiajiru^ii tut % ni ajt i no asn m aa m n nji z am m m ot.1 > 

arn ajt i&i ~nihn ^j ^ 2 1 (agnj)'riasrt'njn.aataj) a^tnajnanasit ^ajnaijiaviariji *n ai ibi aa CnZ. 
s. O O (kJl „dk\ A: MtiBiasnw B, C=T. 

18,2. Til 05Ï1 Hf] (KI (KlTl \ A: masni8h<*n\\ B, C, D, E = T. 

e. in o «sin -Jii \ A, B, C, D: °£n* E = T. 

19,1- (UU OSm (kJl _A(K1 -JI (IS ? \ A: i^itshiun.i^naji^t.ihnjfW B,C=T;D,E: (unasytaji^abojt^ji^zj 

3. aSYl (KI -Jl (KT] (UI \ B*: Masnarniutw A, B, C, D, E = T. 

D, E: iSntiyniëKMfti tnaj>aJtithi[MaSi^ajnaaa5>{ajn'nasit\ tmttaasti^iun v»ij oj>^!uri-ïa.ti*2>é><Mi\\ 4-7. Q 

(EJianj) ?\ A: ma&w B, C = T; D, E zie de vorige aant. 

20,7. A: <rL»$<Q»!~^«wi»y£«n0N B: »-|-r,MjE|->| ? M.^ C = T; D, E: ^a^-fi^a-na^j 

M Q(Msn<rn*s»p, De lezingen van A en B dienen waarschijnlijk, om de 
herhaalde vermelding der voetknechten te vermijden, die reeds in vs. 4, 52 KRITISCHE A AN TEEKENINGEN (XII, 20,-.) ten getale van <wasn«^.«s>^ genoemd zijn. Die herhaling vindt men echter 

ook in D, E. 

21,i. In stede van een' halven dag spreekt het K\v. hier van vele dagen 

(X,1 9,1-s): (unn oxi (Ki (mntKi oohoonJiij (F, M: ^d\ L: ma ui «j (kji (o ^ 

I, K, N = Kw.^ imn tti (Kin arm arm o (Kin aji3nnnno\ im «sitkki innKi maain 

^ q jjJ 4 cj ^ «s j 

o asm o (wj o in 2 <ïi a£i cmin \ L, N: «3-™ mom ^00110^^ ™£ (o «*!«,& ^imj?- 

O o o. o 

Txm irunHin tui mijui t(isn\ asn itna^ivi tut <ntU)2tnityn/> tiui xpr^i tisn /> tuiq cuniKrtcn 1 ) nnasrimnivi-nans 

R.: » Many days did the Kurdiva oppose the Pand diva; Soon feil &c." — 
Dat inderdaad , althans in 't Kw., reeds meerdere dagen moet gestre- 
den zijn, is boven in de Gesch. d. PP., bij § 63, aangetoond. 

22,3. (o O TH «(] (KEI ? \ B, C: (lot^oti^iiStiw A=T; D, E: i|mi ?( oot)\\ 

4. a-nn o arm 1 \ B: «^ivMa^v C: t^g^; A, B* = T; — aiaiarrnari !irij]\ A, B: mnthan 

anjiw G = 1 } D, Jb: (tm rvhtun<i Lia ui (ei th-i/ps 2-3. Dertiende Zang. 
[A: XII 5 B, C: XIII; D, E: XIX— XX, l,i, Kw. XI, 1—5,2, of 130—34.] 

l.i. B: (LgnMiiMir}(Kn(isna/n(ëi(M$\ C; (M(nM^iisn(Mi(m(Hiië>(>j>{\\ A = I . 

5. (U(U(umo(EJj(Kinj|\ A: (mSiutkR^^w B, C, D, E = T. 

7. 01 (Hl 2 (M \ A: (ut(L-nasn/i\\ B, C, D, E = T. 

Kw. XI, 1,3-4-. m aju) (Kin (Ki ij ru n ? in <p ti-n 2 ^n anaanji 1 oji ki ki ? eji on an 

a a / 

art (uu 2 (ui oji ? \ asm o oji i) tn o ? (kjiti o asxi 1 (Kiinn tmn asn o o 2 o m n o - 

I &) ai 4 [ \ dl. ö P 4 

(K1T1T1 KI j| TT1 flyi \ 1M : (LMd/n.j.'w (ukbiihtijj ojttnoo (&i(ap(ui (ui (Ka aa tn asn arntvitoj] t(ui<iK*ri- 

a 00 

asn mm (Bi U571 \ tui tui aain (Kim (uif toi (tli % run nooiiu. <w> <v> onn (un nri-nz aan mixi(mi\ 

Ontbreekt in A; B, C, D, E-T; Kw. zie in de vorige aant, waar- 
uit schijnt te blijken, dat KaéTAWARMA met Salja in één' wagen geze- 
ten is, en dat, hetgeen van beiden gezegd wordt, de uitwerking van 
één en 't zelfde schot is. b 9 u-i 3—4. op de brata-jüedI 53 

(XIII) 1—2. D ? Fj'. m ^tM txn ap *j> t&t t i ^M^ii^'riitsrjM'riajjii^j jyi(T7(in*nniirj(W)M\\ 

4,i-6. Ontbreekt in 't Kw. Tersond na den val van Salja's wagen komen 

hem de voornaamste Komma's te hulp. Eerst na den dood van Roekma- 

rata (T, pd. 6) wordt daar van eene algemeene vlugt der Koraiua's 

gesproken. 
2. ajinooonji?\ B: (/m<u°* A, C = T. 

5. O', tun xrn ik,i ttrti tui tj oJ? rn nrti z ^n ivn tnj tu> ■ w A, Li — 1 . 

Kw. XI, 2,2= ^k (ül ui (a£j 2 cinnn otukukkii o (uw in htji ii£ (uui an asm ,jv.!ki nni-ui 

(Ei) inn (tG 2 \ 1M ; <m mi a-J) nsn ajtiuios: <ru> &nn ajitptntu) mi tun nnrni^i <n nrt t ró> tun t&i tut nci arn \n 

R. heeft » Wérahat-bdla" als eigennaam. Vgl. Kw. XIII, 27, 1, in de 

aant. bij XX, 10,4. 

Kw. 2,3: o oJi iiranoa '«snifte (KidJiasw nnfl.arui(i tin te o ooi ajinajip?\ 

' ö J o o *> 21 «i \ 

N: Mi^MiMiM ^(&]\ R. daarentegen: » supporting his father." — 

Vgl. evenwel Kw. IX, 7,3 (in de aant op X, 7,s): o okkkw nnnn tism run f» 

(uino\ N: asnwji <un^nm^\ R: » by her side." 

7. (UI S] (KW Tl \ B, C: tuKn^n^ny A, D, E=T. 

6,4. Kw. 3,1, bi on (Ki (KJiotKf (I : °.rj?(Ki\ L: (U)a(](Ki\ M: rionarun (kW F, 

K, N = Kw.) Tri(yi\ L, N: rcnKn<r2*rm^9a(L: iun^M)iw,wi9» R.: »ora the seat 

)> of his carriage." 
e. (&j mi anfi \ A, E: tun^rn* B, C, D = T. 

7. (lSWO(Kl[]\ C: annrmw A, B, D, E = T. 

7,i. ui (eji -Ji tmn i] \ A, E: °<u>ihmji\\ B, C, D=T. 

3. (LTO1 (Kil (l£1 ? \ A: (u-nrjtrn^Miw B, C = I . 

anjiTriasTnijN B: «*£« A, C, D, E = T; _ «n o a™ asn o \ A: ®,^»s> B, 
G = T; D, E: nTxvjiKnxji^ 

7. B: *mt&-8.g'8g.n%ys A, C = T; D: cft-n^-S" -**<£•*,£>*» E: <&-#'* 

8,2. (kji f (ism (uu \ A: mot» B, C, D, E=T. 

4-7. Kw. 3,4: Si afin (Ki [j on ncu m 9 3 ct ooi («fluiwo^ én nnTim|a«nj»K^ 54 KRITISCHE A ANTE EKENING E N 

O (XIII) 9,2- £Ji(kJ)?ooafUi? \ A: «««3°* B: «im^m * C=T. 

e. ii (ki ann a-n \ A: Mimanw» B, C, D, E=T. 

11,3-12. Kw. alleen dit (Êy-*): on èwa (Kin in a-n 2 tyi aiwarui tui an <ui ann [| maxi 

q ' a o / ex 

^p; o tti (kn 2 (uu) (Km \ aai an aai n cai aci tuin aq o asin o asm fi um aaji uui ei o ann - 

(KI 0X1 2 OJm (KI f] 3-m O (kil j] \ Ju, i\l: lêimithn iejiti [ui tui om tui mi tisn (Ettrui tui tfn ti^i /una (ntui- 

a.\ . o. . ,*-> O o .O 

tui ) tuitvi ckt) tui *r> <i/tj <w ( aj) ict tuin ( ) \ »m tm ona m.7 <cj o/n tui tisii ten trui/i ts/i rut mui cén enj % tun aai — 

ënoMtMji tmi^w Het blijkt hieruit niet, dat Soejodana werkelijk getroffen 

is, zoo als in T. 

12,i. aai ari o (iri (Ki ij \ A: ^aS-nim^w B, C = T; D, E: öimratm^v zoo ook 

Kw. : zie de vorige aant. 

4—7. D, E duidelijker: ^aoj^MTi^ïTi^^^^iflrtna^raiswiWM^/E^Mjf nöiCTSiimM-r) G) o o. o o 
itui tui tun ttrj urn tm tun itrAxn tui trqt i (KJIEJIIN A: omtruiw B 3 C, D, E = T. O /(KIN B: mnsnw A, C, D, E - T. Veertiende Zang. 
[A: XIII; B, G: XIV; D, E: XX, 1,3— uit.; Kw. XI, 5,a-li, of 134-40.] 

1,3. (UI O (EJ1 KïJJj \ B, D, E: ua^m A, C = T. 

2,1. Kw. 6,i: o «zi tm il annaKasin enz.: L N: t^tuu tun&irh-* zoo ook Wt., 

/. Z., I, 547; — R.: »alarmed." 
s. ^ iul\ Kw. 6, 2 . b! (KJi turn aznn (Ki ij anaiKi 2 afl o 2 'an (ann (F: twi nnnn, a-n as an (ann \ L, 

N: (kJiaiiiKio(i(](anrj\ K: santana ivagreng; M = Kw.) (Kl ]~ ï l N ^ N: 

tó (L/no^/i tui tuüin tui tm tm t&ituitnta tminiajis ZOO R. : )) the tiger öf the KuraWCt S ,* | \ tuiztLwiKn Terlaalt ook R. door «the field of battle", maar het zal wel 't Skr. sd~ 
jaha, pijl, xijn. OP DE BRAT A-JOEDA. 55 (XIV, 2) vgl. ook Wt. , J. Z, \ } 346—7, waar 077,™ in denzelfden zin wordt 

opgevat, en daarmede eene weinig: aannemelijke conjectuur verbonden. 
Immers Santanawa en San tan o e-d ja zijn beide zuiver Skr. bena- 
mingen Yoor den zoon van Sanlanoe, d. i. Bisma, en de ware zin zal 
dus wel zijn : «die genoemd wordt Santanoe's zoon, de aanvoerder (agra) 
» der Koeroe' 's." — De uitdrukking »die genoemd wordt" komt in 't Kw. 
meermalen overtollig voor. 
4-7. Kw. XI, 6,4: ki asm Ki ajiiucmn kutkiküi asïit&jiam Kin» arm 2 min anin- 

O 0TF1 (IS11 \ JL, JN : lEJtxpm asntEAtu \mminsn <at <o art xm im (L: "/numiKnj actiEa/t^^ ojiëttmn 

Sik wvw R.: n And striking the shoulder of Déwa-brdta broke it into 
nseven pieces." — Indien deze vertaling juist is, heeft het schot van 
Swéta in 't Kw. eene gansch andere uitwerking dan in T; maar mis- 
schien kan 't ook beteekenen, dat de pijl op den arm van Bisma in ze- 
ven stukken vloog? 't Is althans opmerkelijk t dat uit het vervolg vol- 
strekt niet blijkt, dat B. eenigen hinder had van zijn' verbrijzelden arm. 
Vgl. de volgende aant. 

3 — Ontbreekt geheel in 't Kw.: vgl. de vorige aant. 

nn o 2 arm ki ij \ A: asnS^ tuin uq o 2 arui Ki |) \ A: asncM^icn» C: am<n<un$i* B = T. o 4,1. asii (u tui Kin fi \ A: «sm^tim^w B, C, D, E = T. 

4. UZI fcJLm KI \ A: ^«nm-M* B, C, D, E=T. 

6. (O 0TU1 ~J1 ÏSYI _-yk\ C: °nsn3h\ B: t&xKntêh^ A =: 1 } JD, Xj: i&inAtEA^innsnzirmtigiajiüii o 7-8. Van dit alles vindt men in 't Kw. alleen dit terug (7,3-4): ikjj|? 

Q Q 

<n asm Kin ti «£i an kip arui ckji 2 ti (tpi kt hoi arui o ki 1 Kin «xi ki ij o aji -Ji \ (u o - 

Q. «.Qc / /Q TT\7D 

dSïlO (U11 r l !U),inj]? KB] Kl (UIT KM O ObBJIj (La ÏU] 0J12(ï t 51O\ L, IN: lunziirnj 
lunmri M3t>noa ttm vrnnsnii tKi-n asnrtTnimi trn n.nn,i a&nrirnttn tjm;\ imi ru (Ui ihnjf imtezf tutti 

naaji in rnv i »o» mi -jt tun<Hn mi ■> oj> iüi tm<uiasn\i Het eerste dezer twee verzen UCClt 
betrekking op het rijtuig van Bisma; het laatste maakt den eenigen 
grondtekst uit van al, wat in T, 5,7-8 volgt. 56 KRITISCIIE AANTEEKENINGEN 

Q (XIV). 5,1. o o t asm m in 2 om \ B: w^Ti^we^ C: luian** A = T. 

5. ac arui airi n \ D, E: w *>■><%> cm. rujj\\ 

6,2. (U!Bi<Kui|j\ B, E: v^°, C: °£X A, D = T. 3. Ar ffVTJ 9v? Tl «SM 4.T1 an w JD, (_/ — 1 . 

4. «in on \ A: t), l ^nn B, C = T. 

rui ai? \ B: Gk^ A, C = ï. 

's 
Q 


7,1. aan itiin qsïi \ A: T)«™,rij(B»\\ B, C = T; — anjiifi(isin3nn\ B: aio M M« A, 

C = 1 ^ D: fUtéinr),\sn j MtiR^(LA<ziMi{Hitënri!Ki\ E: ff w «<? M «sr> <rn ittr? °\\ l)e leZlüff V3I1 E, 

Humaan in plaats van °<bj of a> verklaart het ontstaan van 't vijftal in 
dit en 't volgende vs. : a?»»»^ moet namelijk de vertaling zijn van 't Kvv. 
o «sn on \ olifant: zie boven 3 bij 4,7-8. Intusschen heeft E in 't vol- 
gende vs. ook aruiEts en komt <m^ vervolgens nog in ons vs. 3 voor. 
2. <uui'nji,EJiTniisïj\ A: »?i<&jtj ,%»»/»* B, C, D, E = T. Vgl. de vorige aant. 

usijoJn B: &<* A, B*, C, D, E = T. 

8,!. ilfï] fcjnil IKJI [| \ B: <un°* A, C = T. 

9 5-10,6. K\v. XI, 8,2: ra cmain oi aan ra (isiii o ojii os rn in nsin an ki rui tiSTnn an onaism 

flfl (IC1 CKJl (UI (bA. "\ Li . JM: iéikïkki iui «ri |W) il»7 iu> hm «soa tuivrtiwn ,ui—i njimnj 

opwast» in na o?: oji -*c-i»\ zonder meer. 

11,1. (IS O -Jllri \ B: ajixmasnw A, C, D, E = T. G) a o 

^.j iu) bii ri o ojï it37> (üj t> - O Q 

aai" K)\ A: acnnHaoj^w B, C — 1 . 

^ji(|\ C: (óiajjn.i/1^. A, B, JD, E = 1. 7. Klil O [KJI l 

12-15/, Van de Korawa's wordt hier in 't Kw. (9,3-4) alleen Doesasana bij 
name, de overigen slechts in 't algemeen genoemd, 
i. (un (fcü(iari.-A\ A, E: mmOtH B, C, D-T. ai K'm(o>KinU-n?\ B: n9>(a™?n&»(<ey\\ A, C, D, E-T. 

D, E hebben vóór km <m <nv*crm nog ^Tumna««,w en «i©?as«ni (E: ««-ie» ^ 
waarvan de eerste in T, 13,3 voorkomt. OP DE BRATA-JÜEDA. 57 

(XIV) 13,i (ngaisïiioxqA A: *J«*»°* B, C, D = T; in E is de plaats geheel bedor- 

ven, luidende: (i^nsnaAj!UixniUL^\ <tm.i^jy l M^<ism\ Wl. : (crn/ip,wiiLO\ tbijtpiwirriïiw 

s. nanxci rcui \ D, E: «Y* Wt. = T; — onn.w o \ A, Wt. : wa?,™ B, C, D: 

aji tut (&l\\ hi = 1 . — - - 

4. 1) ? hi'. <v>«juii>m(if)iiJ)&>\\ Wt. : tQ)ii,vixj)asnini°\\ V-°i. XX, 6,4. 

c. tui tui <u fi \ A : atrKHTKMji* B , G , D , E = T. 

14,i- acin (eji mi ot am j| \ A, E: cn^runScmjfw B, C, D = T. 4—6. J *> cJl 

Kvv. XI, lÖ.i.ii: im aco o o aiui ? an a-n 2 on ij (35 tun-q a ji 2 asm as \ L, N : 

asn(Eirn.i mn iei rn imji runiuivnru (Mcrrn ojtvn .piif. tww DuS hij Ontvangt geen bei'int 

van den dood zijner zonen, maar is er zelf getuige van; en (unasinos 
is niet oj>dmpi>q<xr>\ zoo als L, N, of «j^mj^n zoo als T heeft, maar een- 
voudig lurirj^yy^ en kan dus geacht worden inzonderheid op Swéta, den 
laatst gevallene, te slaan. 
15,i. rmn-qc;<p\ B: °mw A, G, D, E = T; zoo ook Kw. 10,2,a: u 1 ^ asm an n im o - 

(wi2\ maar 't blijkt niet, dat hier een eigennaam bedoeld is, zoo als 
in T, D, E. Het wordt in L, N verklaard door lunruuSi mniEam^ en in 
dien zin komt het hier zeer goed te pas , als attribuut van den even 
genoemden (Ki2(yi (unmnri^ Zoo is 't ook in Kw. XIX, 22,3-4 (de ceni- 
ge andere plaats, waar 't woord in de 2>. J. Kw. voorkomt, beant- 
woordende aan T, XXXI, 4,s-15,i, waar hèt echter niet is overgebragt): 

O Q .. Q I <n njui (Kin 2 on _n ? a-n xi ckji o ti 2 a^i a-n u «norm a-n 1 oji on 2 anj) in 2 os aoaaa\ 

Q/ Q /T , Q Q t t at t^ \ - Q Q 

an^asin ( h : a-n 001 asan -s», 1, L, I\=Jiw.J o aai aji il mij an j] oasina-nTi o- 

/ , Q Q -|- «. T n n o /" 

Tl I OSin OJlil 2 an K) 0SY1 \L, I\ : iijtj so7 raaMwn o^> e? «sh -5M d-T (ui inT)<n,itu> on/j [tin rui - 

O.O O O O O O Tnfno 

ito tunojirui\ run arm run tn^r ? (eji 11 rui ra tui ruin rui <vm % mn nn \tuiasz'~n amji nsti as» (rui itntvi^w iiiius- 

schen verdient het opmerking, dat het op beide plaatsen juist van den 
Vorst van Wiraia, en nergens van een' ander gezegd wordt. 
tuin on ooi a-n n \ B: «^o»» A, C ; D, E-T. 58 KRITISCHE AAN TEE KENINGEN (XIV) 16,4. (uie^jnmn|> B: «% A, C=T. 

1/.5. Al ftj9*adm«ïo>ai(i»*n/&;/tM/m»\ u'. tui tut iei gff aai ani m nu m i w Ci = I • i): a.iao.i i; «) ni n.i.j'n'x L, ; ° Ol ï) VU ma °\\ 
O Q 0X1 O KI KI (Kil 11 \ B.C: onna cmrmnKij* A = T. Vijftiende Zang. 
[A: XIV; B, C: XV; D, E: XXI— XXII, 4; Kw. XII, 1—9,3, of 141— 9.] 

1,5. Kw. XI J, l,=,b : KmaiuijajiflfloaCi (F, M: ojiki°\ I: °aw% zoo ook 

Wt., J. Z., I, 347; I, N = Kw.)o\ L, N: em-8 amm&MJ* ^in^i. Hij blijft 
dus op het slagveld achter bij de dooden, maar neemt ze, zoo 't schijnt, 
vervolgens naar huis mede (vs. 3): o ki urn a£ avnn ooi ojui iki ij tw om(flsin- 

fl-fl dOil O jl (UIT (KI O 2 ~\ Jj . ]N .' tCirnmn hai <lh ti <k? rui »öj «.t? .ja ira ~?i xn .£/» <rwfl a:?i jo hoi joj m j x\ 

O TA 4 Q CTV Q/ / O T AT 

2.1-3. Kw. 1,4: (uuoi ari_n asin minos ojïi o-non oog ooianaji okiosuin L, N: *.»- 

/E,» cun&ni oimiMj tunmrattEii Mnan a'j tmi iei tu~ om ili rail mn cm \ (1. 1. )) . . , SCIlOOn en 

• » jong als drie minnegoden," of eig. » als de in drieën verdeelde Kakdarpa"? 
2 . oiarmn?\ A: £}*»** B, C, D, E = T. om o Q \ A: «j7»(in,^vi Jj, O — JLj JDj Jb: .i/niuy^.cmits'ix. 8 . asinnnn\ A: tQ,,™* B, C, D, E = T. 

3,3. an ra (kmtui [j \ A: Q£U B, C, D 3 E = T. 

4. 0SY10O1N B: «.i.uim^w A, C, D, E = T. 

6. ajïl (KI \ B. KJ'. Ov»«..is\. A— Jij JJ, _Cj: viicrititrii^fntuviiunitrn'-nSaiih-niKjiasz iuikio.] iin^j im.rjui 

Kw. 3,i: ojitki oainaii (uin ooitka? (ULia-nn osïi on onn n ooinsin oji(um\ IS: 

(Uïl \ cJ| JW\ «Jl <i> 

O o o oo o o o a 

m/LMfra tnn rhirLiiLj n-n iild ui asn aojt iruirni&iia-nn ojiiuihk wti t&i asn <lu w 

7. O' aSTIl (Kl(kJl W[|\ A: <un*n£h°\ B: »^*sn/Ki v\ C, D, E = T. OP DE BRATA-JÜEDA. 59 

0)9. tji§kw\ A, B:' -r,M^\ C, D, E = T. 

4,3. (kJi (um M][(Kir) _j} kw, in (H"i \ Kw. alleen : oji p \ d JJ\a ^ 

5 — Ontbreekt in Kw. arm iKIfkJl (Ej (ü \ A: ™£U B ; C, D = T; E: Stg&n^ 

KI (UW (KJl \ ]), E: <u,rncci°\\ 

| ,153 , 

D, E vollediger: &&*%™^&i*yw^^&£^Shdigti&&&^ t &^ { cn m uitdunt (E/t cm ^<K7i t£,i trutnitniuu 1 6, 2 . a j ( Jj (ls ^jp A: ^ Nv B ' C = T; — (ct\ A, C: &* B = Tj 1), E: ™^ 

3. (KT1 (KI O KW (KI f] \ A: a^^nsnojnw B, C = T. 

(Uïïiïjann3aA\ B*: «y»^ C: <Cm^\ A: «,^ D, E en Kw. o^ëfer 

10. /UW(L0J?\ A: asn ugjion/i* B, C, D, E = T. 

7,2. «j(M(KinJia5iii£M\ A: a?nrqm.s C: °«&«&* B = T. 

s. tKJi u kw iuui eji (Ki \ A: M*r)»nw(^\ B: tunaBitwitMtSw C - T; vgl. de vc-Ip*. aant. 

6. (KW (o (KI (UI KW IJ \ A: iut^iiajin^<staM\ B: /&i ao*j «sjiaw C = T; D, E, VOCT "VS. 5-6: 

o o o 

mi ~~n om op üj) iasn mji <to iui (tfi w 

7. 9JUI (KW KL] BW IJ \ A: aji<Hn<>\\ B, C = T. 

9. A." tgi\Mi^ij(Biiiai^<rn!i\j(CiihifjKmnia^j^\ B ; *nzrt&itèi<m(na (U)<c)niiLtn°\\ Xj ~ L '^ D'. 

<£ifitmi>ajiiE/i*nixm \ Cj'. ..... n/n 1&1 *.ti °\\ 

O,'- A: iUMfifl(c??in,7aj?03Ti«)0^(&»w D, O — X ; JJ, Ü: «) j£) <) rurrmiuiivn <rnwr)»ai (isn/jW 

9. A: risnao-^,ij>riiimM~mcmiahi(>^!>jjp2'isny r ri^ zijnde éénc syllabe te lang} B: O o O (?) 00 P-T. 11 T 1 , O £) ■. o 00 

asri ajiamcnmcmifun asn art -Ji (ui <ru tt^i n\\ \J — JL , IJ, Ah. HAi<nnriinun!cn'rioJi!hi.^iuiin.)OJtfi\ 
CO 00 ^1 ' ' 00 CO ""■* Ul 9,i. (Uïl (EJ1 (ÏJI \ B: nmMtsnw S, C, D, E = T. 

3-IO. Kw. XII, 7 : (jioodci ojkkkkw asm nnnn (kJi [j kw(ki<i kuiijikiij (UI 2 jyi (KJl Tl (UI - 
Q /£)"/' "3" Q O O (n(KWil\ (UI Tl Tl KW (KJl Tl (UI (Uk ClRa (UJ1 (EJI 2 KW (IK (UI (10 (IK \ aiïl Tl KWflClfj 

jj 4 J ^GJ ^ O J ^ ra J( 

O Q Q 

OUWflCin (KJl (UI (ULdCl (1 (EJ) (UI (UW (CT1 BTUI \ (KW O (UI O (KI (IJl KW (KW (Ulij «1 <KW 2 (Kil - 

Q Q T 1\T 00 

(Ulij (Kil 2 KW f] (KW Tl O (Un KWIJN L, i\ : 'n«jn<N»<E/?~».rw (Wiui <wn? <r\tuni-n itjirj- 
rqia^ xma^ihn «Buurt ojj(Knt<n/i\ ml» arntuitwi »3t7 uk hr 11 i^nit^/f ticn&nqtötiM iukhiuks tuitut- daasi(oa£\ A: 'nj^-nH G = T; D, E: zie de vorige aant. 60 KRITISCHE AANTEEKENIN GES 

^A.V, J,3— 1LM luii^ito iHnpitHTJi xmiinpr. ojittsn tu>xnnntia\ tn(nnnr> iSiieji itrn'ntKaj) arn ajt tvi /ki Mt&irntn (N: 

O o \ o. 

oji asn lis tisn ^j.tisn ) tun ten tui «naw 

3— '• U, iü trn&it'tj'thzitar) «jJ^JOJ^itn^ i^aMiMayniirrïin-jWM^^MTfl?; ti^orntéinemaS'-n ^ tsi tun itui -y? 

((u^miiuiMiuna^iaruij Vgl. Kw. in de vorige aant, 

Q., . 

e. maxiiKJ^easN A: "^pr- 

s-io. Ontbreekt in Kw.: zie boven bij 9,3-10. 

io. (kJi o m (fis 2 \ A: (m^^ïmw B, C = T. 

10,2-3. Ontbreekt in Kw. : zie boven, bij 9,3-10. 

6. AC "T7 7IHO (Hl ^KlSTjlJMltLll'-riW Jj, O— X. 

s-io. Vgl. Kw. 7,2, in de aant. op 9,3-10, waar voor nnn «j (i£i 2 «m jj staat 

ruiiyiA verklaard door <SiS n«m^n/i^ 

9. (o %- (ia o ui ( «sin \ A: \&\^v;Kaxn«sn\ B, C, D, E = T; Kw.: (UI O 2 11SV1 (IK ^ 

11,4. annanT)\ A: raww B, C = ï. 

9. (uintKianri ?\ A: ^mi^aSiw B, C = T. 

12,i-2. Ontbreekt in A, waar dus deze strophe twee vss. te kort is; B, C, 

*-t r< m ir VTT O QQQ QO , r Q Q „ T / O. 

D, E = T; Kw. XII, 8,3: m in (Kino tti osmiKiij (F: (iaTi(Kw \ L: nnji ti 

Q /a. OO ,» Q Q Q O OO - T O O Q Cv 

ooi o nrui in asm tin m n \ Ivl : ncnn (Kin o asvi o (Ki fi \ JN : xci m in (Kin o in osui on n ^ 

4 Ö 4 O ( ° 4 

I=Kw.) (wi ^k fM m (ia a nnnn (U (Ki aiui m (Ki i \ L, N: ^-"m^-n» <&, ^^m^ <8h vn- 

'KiiHiji [Li alleen: luïivjtKnm tunttrn<t£)tHyi) «0» rmiuno^dsn 0^10 <ttc innam \\ Q 5. (EJ1 I| !KU1 11 (LX <LJ[ \ A: MT)iinw^ B, C, D, E = T. 

6. A: ~n <&>toi ^A(trj!Wjim(rm\ D'. ^inrtitnt^AiMi iMicrixntmn\\ Ka = 1 j U, Hl alIeCll: il <tq tun ^/l\\ 
13,5. A: (KntLniKiaypi,ij),jsr)(Mma<7M)\ Dl oji tunctjj art n (ui ^KtsriMnriimiKttw Li = ij U, Ji IUlSSen 

deze plaats; Kw. 9,3= oxi on cm-cinn nnnn osmojiij oOi fuatyi aantKin-dk oto- 

(KldJn (F, M: °ü j n(kJl^ I, N = K\V.)\ N: o3,ig£>pi'ntiniHiMi^t<intKJ> 'nxnvipi ajt 

tunvrerm asn»p oJnKimia&s zijnde de geheele grondtekst van T, vs. =-io, alwaar 
dus het oorspronkelijk verband verbroken is. Vgl. Kw. 16,2-4, beneden, 
bij XVI, 12,5-14. OP DE BRAT A-JOEDA. 61 (XV, 13> !kji(oti(Uli ^(uiomjN A: «S^ ^<n B? C (dooreene schrijf. 

fout ?): *S^<uu »«s D: «S^^m» «o, e : ^^„„^^^o^ 

«. <MOK]flji-*\ Kw. oeiKiinn of °iki(S\ zie boven, bij vs. 5. _D, E = T. Zestiende Zang. 

[A: XV; B, C: XVI; D, E: XXII, 4,4-XXIV, 3,* Kw. XII, 9,<-XIII, 3, of 

149-63.] 

1,2. ooaoiii\ A: «ox C: ™°* B, D, E=T. 

3. ajineoiaxi Jïï\ B, E: °,^ A, C, D = T. 

ca ^ 

5 ~~- -t), in andere VOlgOrde; tisnpittoiKninfëii(mMirui%\ <tm<7W7i*m?T)(U)\ iKn tui t/w % tj tun ? in 

i&iojiJaw A, C, I), E - T; zoo ook Kw. 
2,4. (uas?(uin\ A: ea&uian* B, C, D, E = T. 

6 ' xlR^ ^' V*™^ ^'- °i^ B, D, E = T; zoo ook Kw. XII, 10,i= «nnnnnnn- 

Q Q 

(kmoi TntKJiiKïiij (un? arja-rmn (uioai^k o o .irui mm \ N: £icm<&-n -nMnvjj O o 

tui sj) rnriii nsntm/t tun iu> tu>ji <£jitutun\i a .. Q 3 — . Kw. 10,3-4: aai Ti (ui asm aai u nnaiiruin o (in mcu twi a-n qraaaai a-ti \ (U- 

J^ ^ 3 Ó J^ J 
(Ui (e .irui as (uin ej (M ^ tuk on ^ 2 nnnn o (Ki a-nn m asm 2 ? \ N: w«H 

IL» J.T7 7,11 ^ \\ 

e. (Ui (Cl O 05111 Ij \ A, E: «urn, * B, C, D =T. 

4 — . Deze zin luidt vrij zonderling, wanneer men bedenkt } dat KiiésNa met 

AnDJOENa op denzelfden wagen zat (zie boven, XV, 9,s-ioV Misschien 
heeft de omwerker die omstandigheid uit het oo£ verloren en stelt hij 
zich dus voor, dat Krsn. zich haasten wil, om Ardj. te hulp te ko- 
men. In allen geval is 't eene afwijking van den grondtekst, wanneer 
Krsn. gezegd wordt, den voerman bevelen te geven, want Krsn. is 
zelf Ardj. 's wagenmenner. In 't Kw. luidt de zin aldus (H,i-s): on isn a - 62 K R I T I S C II E A A N T E E K E NI N G E N 

a Q Q Q r o o (XVI,- 4) o (kjiti (Kio Kin tui au (ki | (wi a ti (y m te u <kw ij \ Éjiuiiejict tieh- 

(KÏ1_A!K1[J CïvJl (UI 3(1^ (kil UW (IRJl OHTl \ N: mnasnoo) o°m im urikimm «ntSl^ cun - 
(trifiD-üt (:) tL,Tiizizk\ run asn asn min nnnarjaaciTi adt a/n.is-ja soj tn.t rt ra run twhw Uo DGdoC- 

ling schijnt ongeveer te zijn, dat Krsn. den wagen van Ardj. voor- 
waarts stuurt, en steeds op zijne hoede blijft, om hem voor gevaar 
te beveiligen. 

i-^t. 1) , xli , duidelijker: (w.t>wii5M0Tn7?Ti(V , ^^^i(^'?^ < >"^'»^'^^^»?/ («-t^ xntEn.rmKnasnitnii 

( Jj : "fi ara ibn j ffoi rui t&> ~t { \\ 

4. (o (Kin asin (Kin\ A, C: -n»<riQi<Ki/t\ B: °,ts»7\\ D, E zie hierboven. 

e. o arui om \ A: °ct°\ B: èmn,i\ C = T; D, E: www Kw. ajnunjiaTi^ 

7. (UI (CT) II KW (KI I] \ A, E: °,ntis>u \\ B, C, D = T. 

O, 4 - At mr) t&i tcnru^nn Mktj <kt^\\ B, G, 1), Ji = I . 

6,3-4. [kfl (m (Kin -kvti \ A, B, C: o ^-aSmw D, E alleen v»\\ De schrijfwijze van 
A, B, G is dus denkelijk toe te schrijven aan de zorg, om de uit- 
spraak ° ka te vermijden, maar hierin is in den druk door het afbrc- 
kingsteeken voorzien. Vgl. pd. 19,3-j, waar ook de MSS. oo>(*y«o'n en 
niet ooitmiHTji-Mni afbreken. 
4. Q5V] (kJl OJUl \ A: «innAjojjN B, E: aPntvuiuiw C, D, Kw. = T. 

&a(mnn\ B: £K A, C, D, E = T. 

7,i. CUÏ1 IK] O 2 (UI (Kin [] \ B: *TJ.in°\\ A, C=T; D, E: ■yi^Mr)iutnrjium/Fj}7?f)3j>!z,i { iui\\ 

:. aruiasin?\ A, B: gp°* B*,C, D, E = T; zoo ook Kw, XII, 15,2: oikw arui- 

dSïiajm TlOikJl OTT|!Kl[] (UI OSn (Ul(U}iWJ)fLnn(Kl|]\ 1\: «Siim»»™ m<nxsnajiirïi o3i- 

a^nitPnvfr) (^>"^ asn/j <ut^ tun<ui<n,}$\ dus niuHMjj hier niet knevels , maar franjes"! 
e-:. O vertaalt: » zij verstrekken tot de doornen der pandan, die den 

«doorgang beletten." — Inderdaad schijnt de zin, op zich zelf beschouwd, 
zich tot die opvatting het best te leenen; maar de vergelijking van 
gevallene wagens, paarden en olifanten met dorens is bevreemdend, voor- OP DE BRATA-JÜEDA. 63 

(XVI, 7,6-r.) al daar zij tegelijk, en veel eigenaardiger, rotsen moeten voorstellen. 
Welligt komt men tot beter verstand van den zamenhang door verge- 
lijking van D, E: ^j™^™^^^^^^^^™,,»,^ Uier schijnt het duide- 
lijk, dat -fivjKj. niet bij <wow^-n behoort, maar, als subject van »>mj\ 
het werkelijk voorwerp uitdrukt, waarvan mimmmn het beeld is, terwijl 
n f\ 1 ' E % 9 8tfZ" sn tofc verklaring van n°^ dient; met andere woorden, de 
afgebroJkene splinters der wagens worden vergeleken met fandans. Juis- 
ter zou het zijn, ze te vergelijken met pandan- dorens, maar dit zal ook 
wel de bedoeling zijn, die slechts niet is uitgedrukt, omdat het vol- 
doende aangeduid wordt door 't woord om dat de begrippen van de 
twee onderling vcrgelekene voorwerpen in zich vereenigt. Op die zelfde 
wijze laat zich de lezing van T ook zeer wel opvatten: vgl. 8,2: og. 
uiMUM^n d. i. de quasi-dorens, doornachtigc voorwerpen, 't Is even- 
wel de vraag, of ^ in D, E met regt verklaard is door ^lu^vn^iisn^ 
Nog natuurlijker toch schijnt de vergelijking in Kw. XII, 13,3: onnas ti- 

M (Kin ti an im ij [OM 'L'Oin ? ui mnn m m (Kin (N : o im w °%> F, I, M = Kw.) (k/i - 

(IOTI j] \ JM : (&j iiirt <m njjM&n iun <tui ieaii ruiten *r» rmfl-ntisn lui^riasn tvn mj\ ten ~m im mnij^ru^ beter 

aldus:» de olifanten en wagens stellen rotsen voor, de verspreid liggende 
» pijlen zijn als digt ineen gegroeide pandan"! — Wanneer men nu bedenkt, 
dat zekere kleine weêrhaakjes of stekels aan eene kris den naam dragen 
van ri-pandan, pandan-dorens , komt het niet onwaarschijnlijk voor, dat 
iets dergelijks hier aan de vergelijking ten grondslag ligt ; maar aan- 
gezien in onzen tekst ter aangehaalde plaats niets van eenig wapentuig 
gezegd is , heb ik mij in de vertaling maar gehouden aan de opvatting van D, E. 

-Hrimniï](Ki\ B: (dn^n^nw A, C = T. 

o 8,1. oiirui ? in (an -ïi ti (in onn 2 (ki \ A: Saji^iunri^w B, C, D, E-T. 64 KRITISCHE A ANTEEKENING EN (XVI, 9,i-4.) «sn^j^i^M?/ Men zou dit laatste vs. misschien aldus kunnen opvat- 
ten: » en nam spoedig een' vijand roovenden of doodenden pijl"; 

maar dit komt mij min aannemelijk voor, en 't schijnt althans door 
den schrijver van onze omwerking: zoo niet begrepen te zijn. 

i. OimikflTltUltbOKOjflA B, C: iuku] oji -n7j (ia (ui^asnw A = ïj D, E: <wflS«&9.*\\ 

2. ((kji\ A: a^o^w B, C = T; — vgl. D, E, bij 9,i-4. 

?. Rw.XII, 14,2,b: onzin-do annososm (EJi(kJiann\N: mom, <m-r, uihü» 

10,i. nn aai ai aai mi n \ B, C: *2.°w A, D, E = T. 

2. (kJl O \ A: (unaBa^w B, C = T; D, E alleen t&i(a(iJ>(isnj]* 

Aa a o o a o T> /*< _ T 

; cni nrn 'ïi (ui ^Aiun t&aji { ti/n w D , vj — 1 . 

ll,i. (ai Min rirui ij \ A: tmien^Aru^w C,D: m j.11 rw/p B , E = T ; — onnn n\ x^n \ A : ^ï™ 

<y>\\ B, C, D, E = T. — Het Kw. maakt hier geene melding van muzijk. OOJlirUHN B: (Sna^-na^/i » A, C = T. ? -14. Kw. alleen dit (XII, 16): o o otimïi «m ontwen ki n tM <ui3<m oji- Q 

mi oji mi ojin a-n i 12,i. Mm ontbreekt in A, dat daardoor eene syllabe te kort is; B, G = T 

Q Q 

o o om mui Min ontumi mi ij 

Mi[j\ MiiKtncma-nnnonnn (F, I: Miïi(inona \ N: mui ikh ona. * M = Kw.) 

q. / a q o 

aai an mïi 2 a^i fl mi fl aninMi kjiii oji in o rui oa\ tui amn o (ui asm mi in irui i niici 

Q O O O Q/ / O 

(kji o an n a-n asm a-n ajui aei n \ o azi mi n ajn !kj) (kji mi r ajm asm o ? anji o (ui on - 
«5 J[ «i, cJl J J cJ( art ö 

Q Q _ T o o o / 

OZlil OnJl O asm 11 \ J\: (üri ari irn ca i&rniosri om t^l ui ^ (un tHijf (üi (uniiejin. aun tn icicui tui a-n 'ji\ iui- 

(Ut trui f(un njiriinanan ^Aosniuiti (leeS ^amcrwn!mirq.an^A° j) mtwirhinrviM^Atoiap rntinpi (uianasn 

tui aS asn kv<§* $ \ tui rn^ri as: mui nsn.u\(&i~JitMnji (m(in<Ki\ oji ajiasn aji(ia<rriasnji\ ojiriruinasn tun- 

ajitoi^ tun a& as: irufi asntuui aynanarijf (untBiMiMi a?i n,v> tisnjjW Vgl. R..* W He CUgCigeS AV- 

))jüna and shools ten arrows for every one discharged by him." 
13,i. aan a-n ~&aim asm \ A: »™<m°\ B: (UlKmasn(ul^ C: ^mmiw Volgens alle drie zou- 
den het dus de pijlen van BismS zijn, die bij 't zamentreffen door die 
van ArdjoenS verstompt werden; D, E: njxtaon^^ hetgeen beter met het 
Kw. schijnt overeen te stemmen : zie de vorige aant. OPDEBRaTA-JOEDA. G5 

(XVI, 15)2. OfljX A: rq^tw ~B, C, D, E = T. (CTlfKlOlN A, B: aSiimaBiw C: asnan-^itSiw 

De lezing: van A, B is in overeenstemming met die van vs. 1 volgens 
A, B, C: zie de vorige aant.; — D, E, voor vs. 2-4: MMw^iJMnnM 

^(HrSiMnsnMfSn'^xn^j.t^ Mvrnasnrqmajiasn\\ Vgl. Kw. , boven, bij 12,5-14. 
4. -CUinTI\B: MJiasnw A, C, D, E = T. 

-. aoi uil 01 il \ A: iQQiuin\ C: aQtQtcnnw B=T; — (isui <öi om 01 1 \ A: °<ui^ B: nsn 

<> cJl ^ ^' J ^> 4 ^ ' 

^Qtcn^\ C = T} — (Wl O \ A: aSiéhw B, C = T; — D, E alleen : «mtataQ«mji\\ 

14,4-17,3. Al wat hier, in 14,4-16, 1, verhaald wordt, valt in 't Kw. zamen met 
de beschrijving van Ardjoena's mismoedigheid daarover, die het tweede 
gedeelte van deze plaats, 16,2-17,3, beslaat. De grondtekst (Kw. XII, 17) 
luidt aldus: (uimn tmn (m i ojin&Ji m tmn rui (Ki 1 iui 02^2011 (Kin <unn tuin im n \ 

4 o l o 4 4 

Q Q Q. Q 

(iruif£Ji(uui(i5in (UT! (Ki2!p (ïjtKin? £Jio5in iriiiJi fmnT] rmnn \ (Ki ,1 rkn ojimn - 

o a-ci ij (N: (HnijfMOJifi ^) mn (Ki imn 1 (kïï U2g o oj] 11 non o iki 1 o «rui o ojui n \ 

(Ui > mm nrui ann aan o iki u (U cm o tti 2 tmn Jktwi iki o nnnn \ JN : miim Mm M 
CS,) 4 r> m J h 

O . S / o. o a f o. \ 

omt&itaonn oji ajn as.aaajn[jyji l omm'ritnajiiasrithrins tunaYrajirhi minn tcnnjitun oaiap^ tui q iivn j O 
"I, mitunasn om ajitvi ikd imji\ t&iarnoo om r> asm onn tiwntiii ajnanamn ikii tunttRafi tn.ituitmii njixn- t}<kt«\ (Biasn ojntojt truionn tuwntn^n tvrrittsn ajiasntiJinw omriasmann Schijnt llïer te dlC- 

nen tot vertaling vanO(kJi[j\ dat in 't Kw. wat later, en, indien de ver- 
klaring juist is, vrij zonderling geplaatst is; R. heeft eenvoudig: »Rd- 
y>wan the son of Arjtina, is killed by the Rasdksa $." — Zie verder de 
aant. bij 15,5, vlgg. 
15,i—2. D, E: «Afl/uï)^(L^M^(i^^.i^tó/fo?ffr»s^oTi(ijj,wTj_b»(w\\ In 1 schijnt deze zinsnede, 

min gepast, in onmiddellijk verband gebragt te zijn met het vorige. 
Intusschen kan men 't ook als een' nieuwen zin opvatten, door a^am^, 
a«i of iets dergelijks onder verstaan te denken: » toen had plaats de 
» aanval enz." Zoo 0. 
2. oaasï)n\ A: aiidcjjj^ B, C = T; vgl. de vorige aant. 

'.vlgg. JL) , Jrj ; tui tosnrn anojna^natKn-Hrojnasn tEn»Ji-^a^a^cci r riajionn yiiil "iriTixJionj^ji^ rtirj 

9 m KRITISCHE AANTEEKENINGEN (XVI. l0«5» vlgg.j lunnnaji (c: °iun an/j tu> J (Kanji ojni^ia^crn'-niKn ^i!tJiiuiicni]\ ..... mnni tJiim^iaec^irwhnivrn'tSniw 

Volgens deze lezing zou Dèwi Aloepi tegelijk met haar' zoon Irawan 
door den raksdsd verslonden zijn. Vgl. B. J. W., blz. 31, r. 1 v. o.: <8n 

O o. O O o a 

ff/ri arn vn(cn asn ~/n iui mi ok %\ ...... (ui{(^^Ma<itnMcmn£LZxri(iAJtMrtitfn(rL,i^\ mnitriiE/xcn ibi ten "n tv) ast 

nnaju,i}nM(U)^xnj)(ui\\ Hier zijn dus ook beiden Irawan en Paloepi als slagt- 
offers van Srcnggi opgevat, maar bovendien beiden als kinderen van 
ArdjoenS, gelijk dan ook in 't Register der eigennamen op dat werkje 
Paloepi eene dochter van Ardj. genoemd wordt. Dit laatste is echter 
buiten twijfel een misverstand; want Oeloepi of Paloepi is zoowel 
in de Indische mythen als in de Javaansche overlevering bekend als eene 
vrouw van Ardjoena: zie Gesch. d. PP. $ 51, en 35, noot. Wat het ande- 
re punt betreft, of Oeloepi tegelijk met Irawan verslonden werd, dan 
of zij alleen als zijne moeder genoemd wordt, schijnt het Kw. (zie 
boven, bij 14,4-17,3 ), even als T, beide opvattingen toe te laten. Vgl. 
intusschen T, 16,3, waar alleen Irawan vermeld wordt, hetgeen sterk 
voor de laatste pleit. In de onzekerheid geef ik dan ook aan deze de 
voorkeur, die ook door O, en, naar 't schijnt, door R. bevestigd wordt. — 
Later wordt het voorval nog eens herdacht in Kw. XVIII , 10,2 (zie 
beneden, XXVII, 30,3-32,2), doch daar bestaat weder dezelfde dubbel- 
zinnigheid. 
16,i- (kioik]\ A, B, C, D, E: oiïttLi~Ji<m\\ Rw. = T. 

3. A: <vn'nio,tta~ji<nj) ( M\\ B, C, D, E = T ; — D, E hebben daarbij nog: «t^c^ 

itS-n^ zie boven, bij 15,5, vlgg. 
17,i. asin(K|(iruifKm|i\ B: «a^*™^ D, E = T. 

e. at] a£ 2 arm n \ A: ^«rm^w B, C, 1), E = T. 

7. B: <m/*JTc6_s»'$<Ej|«5»i\\ Cc (iui-v:tunap*Tr>tv>tisn\\ A— 1. 

18,1. (ICJ (KI! £J] (Uk\ C: °<KJi-/niEi w A: cm^mn°\\ B, D, E = T. 

2. (k)j lui <mrï \ E: °iw«sn^N\ A, B, C, D = T. OP DE BRAT A-JOEDA. 67 (XVI/iS) s. «jtüukqU E: s^-3^«&* A, C = T. 19,i. o^-ijwimjN. B: *p*n,un*p* A, C, D, E = T. - - orui an tuin \ Kw. orui(mn\ 

JN ; om nrrj imjjw 
3—4. A: turt asnianitniHi itrnijini\ ia*s-y~i&iaj)aj)\\ J3, (_/, D, E — T. 

6. OT1 dl 0TU1 2 (Kïl \ A: ^ra(/mi \\ B, C = T; D, E: «i-S«n«i«m\ Q ome\ A: ^S^nx B, C = T; — D, E, voor vs.7-20,i: £i.rnM«»«/n»j <rnM((SW<L/JJ?l ftyj o o. * o. o 

*rj (ui m iun njj 'a-njj (ziari^Mitvitrujnrnwitur) xn r rnnmji2inmt 

Q 


20,7- (UM (UI Mn (kJl 11 \ A: tunoinJiaPriw B, C - T. 

21, vlgg. Eene zeer verwarde episode, waarin 't gedrag: van Brsaia en Ardjoe- 
Na, om van dat van J&RésNa. en JoEDiSTiRa niet te spreken, bezwaarlijk 
van grove inconsequentie is vrij te pleiten : alles ten gevolge van mis- 
vatting van 't Kw. (XIII, 1 — 3), waar 't verhaal een' zeer natuurlij- 
ken loop heeft, die ongeveer hierop schijnt neer te komen: » Nadat 
«KaésNA, op voorspraak van Ardj., heeft afgezien van 't schot op Bis- 
»ma, bestijgen beiden weder hun' wagen, en gaan voort met schieten, 
»tot afwering der wapenen van Bisma. De kracht van dezen is nu 
«weldra gebroken, zijne drift verflaauwd, ook door 't zien van Sikan- 
» di (dewijl hij wist, dat deze hem dooden moest). Instede van voort 
» te gaan met vechten, wenkt hij Joedistira toe met hand en oog. Deze 
» begrijpt, dat Bsm. hem zijn leven wil overgeven;" (2,2= (o? oJi &jkeji- 
Qjjnnasui o arm «sin i [uoii ^Ktui. (uuiikii] (uina-Jira ajin m oji nn ti (wnn\ N: 

aminxn oji (iMtunyi.nri asniatruf,} oji(ts:Maj)a^jiisn tntuutfrnn iunrntvi(un am-ii csjfri tu>m\) )) W3nt 

» reeds bij 't begin van den oorlog heeft hij zich overgegeven aan den 
«Vorst der Pandawofs" (uin tui tm [i oafl m oofKÏ aruiann (kJiTHAn aj\- 

OOtKïl (K1T12(UU1[| (U12 0f¥inO\ N: tvntuithnji tuiSnnjf run minju^/m. tüi-r, aS-n 

ayantjig'njnMia^ enz.; vgl. Kw. X, 14 15, boven, bij XII, 12 — 14) »en 

«thans wil hij den dood ontvangen van de hand van Sikandi en van 
«Ardj. — Jdstr. laat dus deze beiden naderen, en Sknd. een' scherpen 68 KRITISCHE A ANTEEKENINGEN (XVI ; 21, vlgg.) » pijl afschieten op den zoon van Djahnawi. Sknd. treft hem, maar de 
» pijl dringt niet door. Ardj. drijft hem met een tweede schot iu 't 
»hart van den heilige, enz." — Vgl. R.: nBisma makes a sign to 
ï>D ér ma-W angsa, who recollecting thai the former had made a surren- 
y>der of his life to Arjüna and Srikdndi, goes to them and tells them 
)>not to be afraid, hut to shoot at Bis ma; whereupon Sr. discharging an 
y>arrow, hits him in the breast. The arrow not having penetrated far, 
)> Arj. shoots , and drives it home with another arrow" 
3. a[j(ici(Kjji\ B: a3mw A, C, D, E = T. 

5. D : u-r^Yvapiné^AniiEjumW A, G= 1. 

22,2. (kïiiï](ki(ki-jïioo[]o\ A: "xnirfojiajuw B, C = T; zoo ook D, E, maar met 

verschil in de volgorde, in dier voege, dat de inhoud van vs. 2 en 3 
daar eerst na dien van 4-7 voorkomt: dus nadat de pijlen van Bismq door 
die van Ard-toerS overwonnen zijn, wordt deze gelast, Sikandi te roepen. 
Vgl. voorts het Kw , boven, bij 21, vlgg. 

23,i. nji (ism m m o \ A: <m.aj, as» omw B, C, D, E=T. 

5. O (kJl O (HUI \ A : amm.°\\ B. C, D. E = T. 

24;, 7— 2o,4. D, Ec tuiasncm(Knnm)tKn<pim<&(ut^Mr)mM(Ln iHr)<ntpi(tqcrntrvi 

S , X o. 00 

-n asn trui txi ~m ORtrm i <3^A.iiK<rrnamijt^arn^ni(isritnprri«ij<ricrrn\\ Zeventiende Zang. 
[A: XVI; B, C: XVII; D, E: XXIV, 3,3-XXV, 3; Kw. XIII, 4— 13, of 164—73.] 

l,i. o(kji?\ A: ajioji^w B, C, D, E = T. 

3. (o ot an tm \ A: irjiHi^^ en daardoor ééne syllabe te veel; C: masn^^w OP DE BR AT A-JOED A. 69 (XVII, la.) 2,3- B = T; D, E:,vn-r7rtsm\ Kw. (XIII, 4,i ) im m ikïiti <p \ d. i. ut7 de» wagen, niet 
er m: zoo ook Gesch. d. PP. § 65, VI. 

Zal dit vs. niet in bepaalden strijd zijn met het vervolg des verhaals, 
waar Bisma nog sprekend voorkomt, en eerst in vs. 13,6 werkelijk sterft 
(zie de aant. ald.), dan moet men 't zoo verstaan, dat hier niet juist 
zijn dood, als op dat tijdstip voorvallende, vermeld wordt, maar slechts 
in 't algemeen opgemerkt, dat hij door de hand van Sikandi om Q 't leven kwam. Vgl. Kw. 5,i= (Kinanji (cm on ^k (uu ^ann aai o m - 

Q O Q O. T tvt n 

IKlW^ajinn ClRfttKI/ClTin TT] ClflftTlN L, J\: flb/^ici o^rm,CTrM,isr) -rjrtJiitaifi *"> ™ * 

I ( A J , 3^i(rn!to!tsnnrj(U}ihi--ri tunmrnrn mn aJi(Hiasn\ eil OOli 4,1'- (IS1TI ÏK1 / (EJ1 i£Jl O - 

Q Q .. Q C3/ /tvt 

(Kin osDitai iKiTi (kJiuniKiii tti^ asiij o (wi «sin amacmna aridn o\ JN : «sh™ n an^ 

o/ / nanihi'n xmnrimrct 

Ifl (Klil 4 I UaJI UiUI il_l| W-OI IUUI II14H.II1 U U I tL_|ll~l ICIIV il > XI Ml I) 

( ' ~) nnn -' 

o o. o /Q l\ o . /■ o Os O 

ajin vt ojncrwniut run oji <q iki *r> tuiwn (uiiun tisn astimnojt asnoJijt \f IJ <unrx,t \ajf r rt r Tn ij <Krii&i- 

<£n\ Het laatste vs. is mij minder duidelijk , maar schijnt ook geen' 
grond te geven voor de misplaatste vermelding van B. 's dood; en an- 
ders staat er in 't Kw. niets, waarop zij zou kunnen steunen. R. heeft: 
y> Bisma falls down in {from?) the chariot, hut is not killed. His blood 
» ascending to the regions above } is converted inio floivers, and in that form 
» returns to the earlh." — Vgl. de aant. bij 10 — 15. Q ■ (o, onnn o ^asin \ A: °<n^Mu\ B, C, D, E = T. 

(jü (Kiri2(0\ B 
CC1 o 

(hai&i « A, C, D, E = iy 0(Kl(lSin-Jïiarj(KlIl?\ B, C: °asri>ntyn\ 

A = T; D, E: «sw«0«sm\ isiwasnintK^ kan volgens Wt. onmogelijk anders zijn 
dan eene schrijffout voor ^m Het Kw. spreekt wel van bloemen, maar 
niet van bijen. 

A; mi lE/i/^ntincm in in ifjitmimt <vt aa n\ X>, \j'. iBiii^t.innrn r riaj)^iin(n-m \ U, Ij'. amtn-iiniHiit o o 
TxutHji [tui ttaxrixri omn w 

O 3,i. (iA^c(i^ï l Jl(L3>\ B: "(Maftsax B ¥ : °omw C: ° [ m ) Si(ui\ C*: "mioyp A: (*3«^« J o intm^ (zoo ook O: » vele rijksgrooten") ; D: ^yv^^oA (niet v»°)x 
E: ó&nwuucm* Kw. (F, I, I, M, N) 5,3; (miinnnn (F: awimnn) «mfl 70 KRITISCHE AANTEE KENINGEN (XVII, 3,1.) o? -(ooid-i (L:°(ia(is,) ojKKKmna '«.okkkktji (L : °<lci nnnn aai \ N: °m (IC1 (Kï°\ M : dciQ-mn) (kJKuin osuitict (kfl 3 in (yi \ L, N : <™ -n^ ®»«& «H^ag, ,s»- a O o 
aat ten ' tina^tKnuaji o^iasn asTtartn m-disiiw R. W. Verklaart mJtttfitui als den llüütn 

van een' vorst, bondgenoot der Kordiva's, en vertaalt de Kw. -plaats al- 

d,,_. o O O o. O o. o a/ o 

US : i*vt ^ïohu apa*i amamtwim > ui iK7j z t) citi tui tuz q tn tui tui tui tntKn z tm tii tij) tuiun trui tuin tui tumi wn 3j> /ntaw 

In de Indische mythen is Pratipa de vader van Santanoe en groot- 
vader van Bisma, en Pratipa een patronymicurn van Santanoe zelf 
(Wilson). Geen van die beiden kan ondersteld worden hier bedoeld te 
zijn; maar 't zij er nog een andere Pratipa bestaat, of dat er reeds 
in den Kw. -tekst eene persoonsverwarring heeft plaats gehad, het 
schijnt toch wel zeker, dat ook hier een eigennaam bedoeld is, en dat 
de ware zin van den grondtekst deze is: » vele vorsten sneuvelden, 
ï> waaronder Pratipa de voornaamste was, met paarden en wagenmenners." — 
De andere beteekenissen toch van 't Skr. pratipa, afgewend van 't 
gelaat; rugwaarts, stroom-op } teruggaande; ongehoorzaam, ondeugend, enz. 
schijnen hier niet te pas te komen, 
an (Ki 2 nn annn 2 (Kin n \ A: ^«^iw^rm^w B, C-T; — D, E eenvoudig: «™m o. o 
tuntixiE/i _/? o. / 

*r) ten cm tui 1 MNN A . Cf ™ o. . O o. TJ. o. . o» P-T. T» ]?. a - 

ü ; .v> thtTj tm "Ti ajri ttm <un tem e^i-riN Jj: «M[£Q«J>ir)»oj2/io'r><N7jfWc °\\ Kj — X , JU, Ju: trjtmihi a a O o. oj tut, tun tt/i <n asn tij ti#: in <£J ~J) "~n w e. In plaats van DRësia-DYOEMNa noemt het Kw. (XIII 5 5,4 ) Droepada, Ardjoe- 

na, Nakoela en Sahadéwa (F: . . . . m imn otui onjiotmi] ckji uw on nn o \ I, M, 

N: "(Kllj (kil (UU 2 (EilTl \ N: . . . trutmjf tuitnnntui). 
•4,1- (kil O f| .... Cbül 'EJl (ISTIl \ A: (uniuitHyi .... ajiajiasn\ X>: thJisjn . . . . i&insniHTiW \j , \j, E = T. 

(kiilnnn mi (Kin o \ D, E: ia&«n<o<W(«wii/nao enz. 

Om niet in strijd met het vervolg te geraken, moet men hier omQan 
m°i opvatten in den zin van den stervende, niet van den doode, even o o 6,, OPDEBRATA-JOEDA. 71 

(XVII, 4,5) als bij 5,n MimA^ 6,6: MnAtst-yM/i enz.; vgl. 10,4: ^^m^.e^™^,^ 
en de aant. bij 1,4. — Het Kw. geeft hier ook geen' grond tot de voor- 
stelling, als of Bsm. reeds gestorven was. 

(K11J Tl (L3> (E^ \ A: a^tuiiuicrmw B, C, D, E = T. 
"■ A: nm ntun{tó mi trui ^mvi trui ïtirifi^ JB, \ji — 1 . 

e. aJi\ A: «vtjw B, C = T. 

7,1. (KI (III (KJl _A\ A: tuntintStui^w B, C, D, E = T. 

Q-nra(™n(kJi|\ B: i8h»s3ji<w* D: o°* A, D, E = T. 
5. nnn«rm 1 'Kin~niï\ B: »««»* A, C, D, E = T. 

8,3. (kJl l lCT1(ULTa[]'Kl\ A: tuunoBi^n^ B, C, D, E=T. 

J,i — i- D, hi'. <é] ■tui tui rj Mi! «r» T) ? i asn ao ^m KAtisntEiix^n rw ttrn -jyivi tuiri ru>% crnmn iBHintaiajiz nr>nin%a.vi 

a o f o. o o O o Cl o 

aji.vAini jltuiJJ) <aviiu)t&7<mn'it&miMitLnni<Kntnmim~mpitcn%ï mjijtijintjtirm tLCinoaji o >Ji~m /kikt) pzi xn 

luicmn enz. (E: tKnripiM-m^a^^oritrntia'-nx. tuiicmtixfrmtinnriïi luitmariji enz.) De Weilk 

van Jdst. wordt hier dus verklaard als een bevel om zich te verwijde- 
ren. Onze tekst daarentegen laat in 't midden, wat die wenk bedoelde: 
Avaarschijnlijk eene vermaning om de wapenen neder te leggen, en den 
stervende te naderen, of ten minste de overigen niet in hunne rust te 
storen: W., die 't eerste niet verkoos, voldeed aan 't laatste door zich 
te verwijderen. Het komt mij voor, dat in de lezing van D, E hier 
weder eene min gelukkige uitlegging van onzen tekst te herkennen is; 

terwijl beide lezingen schijnen ontstaan te zijn door misvatting van 't 

E.w. XIII, 7,3-4: (ki. asm cm il (&Jira? am min? o nn kui 2 (icnn aon nq tism 2 cki n 

q q a o a a o 

o firui (uu ra (Ki ann axi 2 (Kiin ra tui ann n \ (kji m o m 2 iyi tuui (ioi oa~>t\ oji (Ki ikhi mui - 

4 Icci J Q 

TinnnntKlTTI (CT| (KWflJl fkJ) Göl (EJI "* N: i&itcithn tntum'n tun tui ki trui n cun Siiunp 0:1 

ki, Ö ai ** ' *• U{ 

00 O O (?) o / a / 

tunt&i ihyi sun tui trui on /1 tun tn tui rn tui rn mi tui tl njipn tunnntas tui tcitici tutj^ K>«<tn ««.i/jjihw twtui nLirm- 

*q-7-i ticiM mina iKutKntziw Dus de wenk (of het bevel ?) van Joedistira gold 
niet Bima, maar de overigen, of allen zonder onderscheid? 

Q t» Q Q in.1 inn (ki o \ B : arm oji ? ^ A , C = T. a^cJl V j 72 KRITISCHE AANTEEKENINGEN (aV±1, yi3. A: df Kn ik) oji (Eii rui tn tut tn rui ^ tn oji <n rui % \ 13: iinastiMVAtziituitutojtiruiintKri^ \j } l) } E — T' 

vgl. de vorige aant. 
4. ajiiïajYicinri(&Ji(Kij]\ B: ^9^™^™®»^* A, 1) = T; vgl. de vorige noot. 

e. om (Kin («ui ij \ A: mirmw B, C, D, E = T. 

10 — 15. De grondtekst beslaat drie strophen, Kw. XIII, 8 — 10, die mij grooten- 

deels duister zijn, maar die blijkbaar geheel wat anders bevatten, dan 
de omwerkers er van gemaakt hebben. Volgens R. komt de zakelijke 
inhoud hierop neder: «De wederzijdsche opperhoofden verzamelen zich 
»bij Bisma, om hem hulde te bewijzen. De KK. willen hem op eene 
» mat leggen, maar de PP. begeeren dat zijn bed uit zaamgevoegde 
«pijlen besta." (Kw. 8,3; ra moswiKw eraan asin aan -ji waao ikw aan ikji iki - 

Tl (KI Ij (UI OTJ (101 OJI (UI Tl Tl (ISTI1 \ 1\ '. léiixmm tuntn~n oji on itsn m ruin rut tn tui tmnn tui « 
2r ,f 7'ï9 <n na ai tnji <n g/hhti m oji t&i tui ai oji cutm tenojiasn\) )) IJQ 11 . Verwijderen Zich , 

)) en laten Bsm. aan de zorg der KK. over. Bsm. weigert het water aan te 
«nemen, dat Soejodana hem aanbiedt, en roept Ardjoena, die hem wa- 
lt ter brengt in een' pijlkoker. Bsm. stelt het sterven uit, tot dat de zon 
» hare grootste declinatie zal bereikt hebben, welk tijdstip hij rekent 
«nog ongeveer zeven maanden verwijderd te zijn." (Kw. 10,i— 2; ^wij 

asin (Ki o oasin gji ti a-o <i ojyi on te ti (kdi aai ti o axiotwi o (q an ti 2 dim nrinn \ (KI 11 O aSïl (ÏJ1TI (KI !j (Ulf) K] O Tfl (Klll 9 «5L, C> Q Q Q Q QQQ 

asiTKina-na tui aam woitn (Kin aan o imn tui. tkmn (uuioaasinaxitKiHiritkn- 

flJïl m 11 \ JM: oji om ontumm oji% a^inn ojnoaon luh/HV ojiaitciaitci onauium osrtiinanicrnon- 

/ o o o o .0 o 

m rut % \ oen rut <u> tuin tun om on rut ooi oji oji asn tut rui on~non t&nnigii ooi osn tn tuin op tisn on - 

ru<K7iasnMM&a3icLuticitrui\\} Bij veel onnaauwkeurigs , wat die verklaring in 
de bijzonderheden schijnt te bevatten, stemt zij echter in de hoofdzaak 
tamelijk wel overeen met hetgeen ons van de Indische mythe bekend 
is: zie Gesch. d. PP. §63. 

10,1- 0_nn Oiï] OSp (Oj \ B: ajjiut^ataioJiinrL^w A, C = T; D, E; oji(&inKrtosnj[\\ 

3. ajuin an o ontbreekt in D, E. Kan 't hier al een' dragelijken zin o o OP DE BRAT A-JOED A. 73 

(XVTIjlO, 3) hebben, dan is 'die toch raoeijelijk in de vertaling weer te geven. 

6. A: a*.i ituiï*: r n rtii) lj thriflW lj } \j = 1 . 

11,3. ^wyunCT«|Kp A: o^wcg,^ B, C = T; D, E: 6^^^ 

o. 

rn ihm tui ^ iki imi ni cm w 

MKinoiui|<WKnrui\ A: M&sa^i&x B: M $$«p.x C: M &«S„p«\ D, E: M 

<kti cm jui nij) (J->; ° (U) ^f.<n tui ) thJinaitioi tui^nnrurtciasn/j^ 

12,6. asw(Kj(Uj?\ B, C: «jmmjijoj^ A, D, E = T. 

l0,i. OTl?\ A: tunqmtkajiw L), L< = 1 ; D, E: «n ,t>ri tj 71 tai 01 asn z tt.vi nn ,r2» w 

2. (kJI\ A: .Ai* B 3 C = ï. 

e. ü, E: tv>>3mM(wi)?ri(u>& l v)nr,-&^ waar a^,iM,iSi blijkbaar dient, om de- 

zen werketijken dood in overeenstemming: te brengen met den vroeger 
vermelden schijndood: zie boven, 4,5, en de aant. ald. 

14.1- A ." ori.hvi iisnKi'ri!Kj)if n on, 131^1 \\ JD , O — _l_ * LI, E: (i-Mtisn^u'ritvjinihJiiKji^ttJiiKii'ri <m\\ Vffl. 

Kw. XIII, 10,4: cm 01 2 nnnn ('F : °nnn \ M : m (01 nnnn \ N : on m 01 nnnn ^ 

v tf en ( 

T t - n Q O Q f q 

l=Kw.j onn ü-n fi-n ti (Ki n (ctkwiij inn o tmn 11 (o 2 nnnn otuin ofknij ojvkkjiti 

(WH Clsfk2 'IflJl \ i\| ! tun itti tui an asn ni tïn <rn <ri rui pl^n tunfUiOJiji iwrm tuiim ojiji (tuituijj iki i&i ~ji m n 

M-nm njiJËiw De ware zin van dit vs. is mij niet duidelijk , maar blijk- 
baar is het aangehaalde vs. van T hieruit ontstaan. Vgl. de aant. bij 
| 10—15. 

2—15,3. 1), E alleen dit: crrnrpi^nrmxJitix^^t^ritHrizn^tijituit^jituïin 

6. A .' »^n tm trui t&irinn tmw D, d— 1. 

l5,u oasïj!K|\ A: oS^iuuioji^w B, C = T; — ou-qtkUN B: ^«o^X A, C=T. 

D(P) o. a o o - o O o o . o. o. J? . (?) o* o 

; tinimtuiiaxiiqiiJiajiiKU^nriiifnttJirLiM^ciJiqtw ü . arnpiiun tui prtKii 

tuiiMtun^KnThiQruiiJi^itM^ zonder meer. Het geheel schijnt te doelen op 

een' van nature noodlottigen dag. In 't Kw. 10,2 (zie boven, bij 10 — 

15), waarvan 't laatste gedeelte mij weder geheel duister is, herkent 

men evenwel cene naauvvkcuriger tijdsbepaling, en wel: de zevende 

dag van de donkere helft der vijfde maand. 

5. tuin in \ A, B*: uv-nw B, C 5 D, E = T. 

10 74 KRITISCHE AANTEEKENINGEN 
Q (XVII.15)». <tci.Ki\ A: ^S^ waardoor 't vers te lang wordt; B, C, D=T; — 

nnaTn2(KJ\ A: ««^ B: ^tm/ft'* C, D = T. 

16,i. oj on in (Ki | \ A: «tf4»°« B, C = T; — I), voor vs. 1-2: wtócn^-n M^KgytJi 

Eo - y 

. tui tem tut tui ter) ten 1 1 enn tip us arm tui trui tin nsn tn urn ni tu>\\ 

3. B !V\ (tZl IE] (KW ? \ A : mttJUKi s\ B, C = T. (in (i-m r 5. oa\ A: M no> zijnde eene syllabe te veel: B, C, D, E = T. 

'17,1. CLTUl (LG (kH -JW \ A '. tun nsi <ut hji n \ B: tun on tK<> 3h\\ Ka— i . 

/ -j s ^< £p 

2-18,i. De zelfmisleiding-, die hier aan de KK. wordt toegeschreven (indien 
althans in 17,2-3 de KK. bedoeld worden), heeft in 't Kav. (XIII, 12) 
geene plaats: integendeel zien zij in den bloedregen en andere ver- 
schijnselen wel degelijk voorteek enen van hunne eigene nederlaag: (in 

/ Q Q Q Q 

on o 2 ooi) (Ki an nnnn o asw (Ki cuui asw eqiKiii ojw .rui uw m m ~m ti nnnn o annn \ 
I O J ^ J J| I ™ 

i\ ; rEituian tem asn tun (Eji tui * tin n-i trui omgaan tem asn mn tm tn tui tu/i tuntntuitmm luiituitai m/i eilZ. 1 

en 't is bepaaldelijk van neêrslagtigheid (io tuui asw (Ki i > , dat ze niet slapen. 
4. (uw (o nn asw 2 nnnn \ D: o^^n;^ E alleen ^°\s 

6. ari(kJi2Trï\ A: e»™ B, C: ife»-fr\\ D, E= T. -22. 18,3. (UI HO <KJ_2 (KW (UW (LC1 00 (1-0 \ A: Stnmit^tisrjar,tntn^\\ B, C-T; D, E: tun aaun tèi i kti 

aStiïnjio.-nW Kw. (13,2 ): (LJKKKKW2 '(in (KI 0HJ1 (KW ^ 

e. nnn si (Ki \ B , C : rm e? -n ^ \\ A , D , E = T. 

19,i. (üiaón?\ A: -*,.&«»** B, C, D, E = T; Kw. acwasw^ 

Kw. alleen dit (13,0: (kwoji om[j(uw nnnnn(i£ (ki o asw mti (mnnrui? 
(uwaruionn a-cwaxi (kJiannmn o rtnn asw n \ N: mmn cm mKjMM onariïo^ o5-n 

nmtn-nz tun aA-rt om hm asn a° w«j mnênist^ R: )> 60^ dVmieS Me formed hliO tllC 

» order of battle called gdja, or the elephant." Dus de PP. hebben 
niet de slagorde van den Arend, volgens T, maar, even als de KK., 
die van den Olifant, hetgeen nader bevestigd wordt door Kw. 15,i, waar 
Ardjoena genoemd wordt ilciiki (U 2 nnnn o \ N: m>& ^^^w Overi- 

' ^ (ju P DE BR AT A -J OED A. 75 

(XVII,1 9,3-22) geas vindt men in 't verhaal van den btrijd, dat in 't Kw. onmiddellijk 
op de aangehaalde woorden volgt, eenige opgaven omtrent de plaatsing- 
der iiforawa-hoofden , waarop de beschrijving in T, 20,4-22,4 door 

uitbreiding gegrond is; evenwel alleen dit (Kw. XI1Ï/1 4,3-4 ) : qp;- 

ann axi asm (kji asm, arui •trui (iaji ann as ann nmn (kn ckji nn ojui 2 tui m \ o ru (Kin a r ra 

BI, J «V ■ 2 I O 

/ O Q CU /T Q Q Q,, 

as (uui (xa iyi (Ki i] ari oji o 2 anain tui (in aai ann o (1 : on tui o ikjiti <ism tui (ki ann noi \ 
N: ari rui o osmin ojkktkhi ann rui ^ F, M=Kw.) 6_*(uui[| nnaamnoN 

No a a ^ o 

; ammmin cEJiihni asn trui n rui in pr nruiizn artjt rcnmtw-n oj> ihm r rtiuiitsn\ tm trui tui nn/i (Kji mtncui- 

itvt OJtM tuittsn <untuit&i (KiiiHinsii ttcitici (man itJiiKnnirumsn^ Indien de leZinf"" V3U F 

en M juist is, en cm in voor anann? staat, zal de zin ongeveer deze 
zijn: BjIgadatta was de snuit van den olifant der slagorde van Soejoda na, 
Karina en Djajadrata het hoofd, Koeroepati (of liever de Kor aw a's ?) 
de slagtanden; of wel Bgdt. de snuit, Sjd. met Krn. en Djdr. het hoofd, 
enz. 

19,3. aniionnrifïin ann OrUl «l Tl \ A: tunarntrQ» asnasn 71. rnw B. C = T; I), 

T7 . S O / 

XLi . xm cm .... cni trui >n nu w 

20,1. ann aan m in \ A: <&-&** mp, B, C = T. 

2-3. D, E alleen: iu> m -mn Qasnw Kw. (13,4): ann*ias((Ki (FJiasin \ N: (m^ou™ <™ 

aufm/jw Het schijnt dus, dat in T op-mm Pas» de naam is, die door <m 
as-^a^nxrrm^nrf^ziHvji verklaard wordt , en niet omgekeerd, zoo als de con- 
structie zou doen onderstellen. 

21,». nnnn(Uv(§\ A, C: «8 W °* B, D, E=T. 

Q 2. (Uil «] IK1I] (If] O 2 ? \ A : ajitqosn ^ B, C=T. 

5. an ann ik ui asm n A: ^m * B, C, D, E=T. 

22,i. asin <m «1 arm \ A, B, C: &** D, E = T; vgl. XVIII,4,4, waar allen ,^° 

hebben. 

ï. A, O: omrniMWMJw'ÏM-n.^» B, C=T; 0, E: <Mtu>a?,o?n fc&nwifft 

3. A: a^/Mfajfl^^affTjiBjjflVL Ij, O — 1 . 76 KRITISCHE AANTEEKENINGEN 
AcHTTIEKDE Z A N G. [A: XVIL B, C: XVIII; D, E: XXV, 4— XXVI, 6; Kw. XIII, 14—19, of 

174—9.] 1,5. onaTi2Tl\ A: ^m»™ E: «wj°% B, C, D = T. 

2,i. min ia \ A: irf^aaw B, C, D, E = T; — an(EJi~nwmp\ B: °tu>~j> w B, C, 

D, E = T. 
4. A: «^^^^ffrtjA.CTwosriN zoo ook D, E; B, C = T; Kw. rtniaa-u (F: eji- 

(Lfin \ QRfkTl O Tl \ ]\ : tun tm tu> &jn tKntHitisnvntviqw 

7. WW U-fl OS O -Jl Tl \ B: (ht>7]m\ C : <qummxm°\\ A = T. 

3,4. X) , Er trui thn tm ~m cm tin \\ 

7. a_Ji o !Kin ij \ A: °®i<\ B: <e,»°w C, D, E = T; — «smun (ifl 2annoiU"ui?\ A: no-im 

«j^°w B, C= T. 
4,5. ofliwi?\ A, E: <ë>\ B, C, D = T. 

6. A: iun tm mtiEJi tmw X) , \j , JU, E = X . 

om 17} 

r. asïi aan tuin \ A: a/n«&<™w B, C = T; D, E: /w»«ni^,&\\ 

5,i. as ajui (axi (^ \ A: .uciLMaK-jasnw B, C, D, E, Kw. = T. — Het kan in onzen 

tekst misschien twijfelachtig schijnen, of KarnS en DjajaDitaTa met Ba- 
Ga-üéTa voorwaarts rukken, of met Dron^ achterblijven. In den laat- 
sten zin, die ook door aangenomen is, beslist de vergelijking met 

D, E: iun asn trui tun tn tmorrn tijt afi z i asn tui tui tm as tuin r tm ttsn ajj ikj> <vi thrh \ en met IvW. (15,4 I; 

O. / / / Q Q - r / 

urn o an (ig 2 nnnn (isiuuiliaignwinfkijasin win ti ïeji o m ann ajiowinij (kn &-*- 

(IS Wl \ 1M '. arn { m t tr, J) <un (&) a£iM~n iu*ri ikh tm tin tm ilw w 

2. wïiowïÏ\ C: t&>tMjiw A, B, D, E = T. In den naam DrtONa ligt hier, 

in verband met pel. 4,?, eene stuitende herhaling, die in D, E gemist 
wordt; zie de vorige aant. 

4. O Wl \ A : trlitKn* B , C = T. OP DE lillATA-JOEDA. 77 (-WIJ 1,5) 5-7. D, h: iBi»qas:^anitwitn^itmii3'rjiCncmiE,}nin itrntut\ zonder meer :, Kw. XIII, 16 it, 


ewiraaaia-n| WKMinn uu os^inü ^anna^x L, N: ««S&a,^ «, 

(?) o o. /■ -* 
asn om m t> ajn <ifc ti <jn a <l« «sri w 

6,?. Kw. 16,2: cmojwiktij % oinojoru (F: -?5hsB \ M: ti im o onn ^ 

J, L, N = Kw.) ooara ct (I: «Ti xx F, L, M, N = Kw.) ofeinS ojïict (M fljJ «SM \\ 

a 0-7. imoi » B: C: él,\ A, D, E = T. 

r-7,3. D, E: Mt^^tmiwMMtiijiSii mï|mu.|uoti enz.; — Kw. 16,3 (tooi* 6, 

3-7,3 ) : on (Ki jj o (ïoi 2 (u ra nJi o o osyi (ki anjj cuuT o tiK ijiji ra (kjj o ïi a.a as - 

(1Ï12(LC1(K1X JL, IN: amtiriM iHinuiinn m mi <ia tui/i stsnajinn tStiM&ipiMji mi iri ~n mi °i mi i£!i 

7,1. ywjfinx lees, Tolgens A, 0: °<m~»h B, C, D, E: «w^ Xw. geen Tan 

beiden (zie de vorige aant.); maar de lezing van A, vindt steun 
in den naam zelf Tan het tooTermiddel, en in 't geen ons Tan elders 
omtrent de bloem Tan dien naam bekend is. 
2. qijio\ A, £/,<* B, C = T;- — fimnofgix B: «.£••# ^«§W A, C = T. 

J,4. ij , \j : MiMi(itfJkMirn r riiiuni(üi\\ A = J_ . 

IJ, Ij." izi xnn iun mi nsii ar) t> mi umi tui pr m \pv\ (E: °^ij^\tj ojui mji ^ikjimtimi asnn ajinw Y)Q le- 
zing Tan E zou ook kunnen worden opgeTat irt den zin, dat de krijgs- 
muziek tot opbeuring der Kordivas diende. Beide lezingen schijnen ech- 
ter Talsch te zijn, en ontstaan door ineensmelting Tan 't geen om- 
trent de zegeTierende PP. en de Terslagene KK. in 't Kw. voorkomt, 

. o Q Q Q Q 

lo,2— i; mol] o tii fkn oji 2 ainn .o an lui arm o umin acui 2 m. oji <ki ann as «urn aci n 

21 cj J cJ| I <d 4 

o , a 

min o i£Ji (ui ij (Ei)(jo)?x asinafljj en auan nn ra 2 in o 3 .inn? (Lm o in ra ij 

Q q tv 

o inji isïi (wnn fkji un (uui 3(ici on aam/i \ asm ui mi 11 001] (kJira üihii* \ IN: -n- 

Q O Cl Z' Of 

in /e? f<M,tK-Ti «qja iki mi m tui ,asri xnMOLiij mnirt'rtajiiinn nnart m t>\>i ni izi i m n tzimtunpi a^lrrn\ <n 
vitLnmm i&i in m iuiilh/i tuno3atm mnnnsjiz iiuinivi asn mji iun pi 'in trui iki'ti aZiinnnrituiiisii <iriMi\ 

rnwz-n mnosn-n o.iMtnps Dit alles wordt in 't Kw. weder voorafgegaan 


78 KRITISCHE AANTEEKENIN (JEN (XVIH ; 9,6-r) door eene naauwkeurige tijdsbepaling- (KIII, 18,i ): (isuKKïi (Kin on oma imn (Lifk(UUfcJl (N: °iKl !UJk«| B } \ (Ulfl U \ N (defect): tmnjuvttn^ «Jnwi imim. lüi^arm 

GJ •-> 1 ' 

R.: y>it was at the eighth pdnglong (or about the 24 th) of the moon." 

10 — 12. Kvv. alleen dit (18,4,t>): *] <ism TiojinfKi o ra «sm n umin in «m n ojintEn ai - 

on iï in annn firi nnnn \ N: o^na mom ©jh/Luct (lees: °<w/i ?) MimMom anten Sr 

5 . ew\ B, C: ,w o \\ A, D, E = T. 

6. Ac (£?<»? /Kitten tu> tM \ d ; (&) <u) tui ,v> /in w C = 1 ; L) , li alleen <&)<m»w 

'14; . L) « JiC /i/HiciJKTi'riaójjianj/Miii^ii^i <rr> -ncmiitvi^nii iimxrnarniMniinwtsn mi ^jnn iiisiitvii ( -k C 0(rn 

o \ f o o o o. Q 

u-yy-n/niKiMi pi [i^ijj/j xmn asn azn <n asp (ui tui mi nsn isri om iisn mrm i *">> m itrn t) mi ii m ikq asri luiasn x/iigii) 

lu^priarn^iuiimiiiu (uicrm&<rixmmi<i<ii\ Wt. verklaart de geheele strophe (vol- 
gens 1) alduSC iun (éirjnmxmnaStziEitiutiuichJjrKii aai rni\ ihjiosn iEi7tv>tminrnmru)ni\ mn oüi uoi on rui z 
Mjwq cm ivj *n aai osn cm\ tuicm-TKL'i on m looni om M -jh rie: i&i ni asnn&\ xhrn cm-nnriM aai ftr, i iui ~ji on ~rr) <n <kd i 
rn ojt 2 osr) ij icn ■hn\ m ri on tvi imi ikji <kti on in run iazn asn ~ji op a-m _j» ga fMjj'*> vmns ZOU llier een6 SOOTt 

van a^Q-nasn^ moeten aanduiden, in welke beteekenis het echter den 
heer W. niet bekend is; — amn<nm(o,m wordt door R,W. gehouden voor 

* OU 

eene soort van awnnduw 
i. om m nnnn 2 o in \ C: myncrmruini* A, B, D, E = T. 

3. Ol(i£\ A: ^«ïïijo, B*: iia'w B, C=T. 

4. oimasm\ A, B, C, D, E: °^£g« B* = T. 

12.4. (om£i\ B: »,u,£h* A, C, B, E = T. 

13.5. ■ (Ul (KTi ? KM (Kïl inöl 1 \ A: «{wk» 11 '» B, C=T; D: o^; n ^ )7 g;^ E: ^miot » 

,11 T\ T? O o o o O' o o / 17 . o 

J. 4,4—7. JJ, Cj : in <hvi -in imtai rnmn iui,%.i) ^ itJinnunnitm mi n-Uf suitisnrirm'nr&iiMrrniijinicMarn'nrni ^ü . uoi 

o o ~\ o 

{KJtmnirun) icn ie/) ibini 

7. o(isui\ B: «snitS.M^vi A, C, D, E = T. 

15,4-17. Dit alles ontbreekt in 't ftw., waar het voorstel van Drona onmid- 
dellijk door de daad der uitdaging zelve gevolgd wordt: zie beneden 
bij XIX, 1—3. opdebrata-joedI. 79 

f XVIII,15)s. D, E; i^^mMMtSinrnMtfiihmMt^ Vgl. Kw, beneden, bij XIX, 1 — 3. 

16,1- B: mn i£aicii>£: om rqrLmn^ iv) z-no^w A, C - T; D, E: mti tuuiijrnuiiw Q 
'cJI (ai ü-nn a-n i \ A: oj><3w B, C=T. 3-7. °opaj>*jw\ o.inj)iLnj)iEAtn,inmzi Vgl. Kw. beneden, bij XIX, 5,4-6. 

17,1. (CTlOtlJIN A: (rrnofiw B, C = T. 

5. A: <ui(isn^»ae«»^ww(ii?(o«S\\ B, 0=T. — In 't Kw. wordt niets gezegd van 

de slagorde der PP., voordat Abimanjoe op bevel van Joedistira de 
Makara-bjoeha zamenstelt (Kw. XIII, 24; T, XIX, 16). Stonden zij vooraf 
reeds in slagorde, wat uit het Kw. niet blijkt, dan was het denkelijk 
die van den Olifant, even als den vorigen dag: zie boven, bij XVII, 19,8-22. Negentiende Zang. 

[A: XVIII; B, C: XIX; D, E: XXVI, 7— XXVII; Kw. XIII, 20— 24, of 

180—84.] 

1 — 3. Gelijk boven (bij XVIII, 15,4-17) is aangemerkt, volgt in 't Kw. 

' de uitdaging van Ardj. en Wrkd. onmiddellijk op het voorstel van 
Drona , om hen van de overige PP. af te lokken. De uitdaging van 
Ardj. wordt beschreven in de volgende woorden (20, 1-2), die dus te- 
vens den grondtekst uitmaken van T, XVIII, 15,4-16,2: o-nojiniKin tmn- 
th nnnn (kji I asm annasmoasm (kjim oasm (or m oji o ij min c b : °o as \ 
M: "cmruiajiag; * I, N=Kw.) ikjiti oj\ o tm armn mui \ ooOin o^iuan TÏ 
iu ai] a\a ciiïu-ti wiootKi ö^fkiwiarui ikiii tui arm ij iwinniKm (KiniiN IN: ®»«^»« **- fel 00 o o S e*- 

tm *n (hj. (tm *r> « jo nr\ asn tui cut asr) evn <w> (ui /k/ï t? mi asn \ on asn <un arvt cm tun a& ox % clv rn <m 0^1 britn tm 80 
(XIX, 1—5) 1,' 

2,' 5,k 3—4. KRITISCHE A A N T E E K E N I N f, E N 

miiih tuinnJlihn w*« tun%3<M\ dus de zeven vorsten van Trigarta, of Tri- 
garla met zeven vorsten? Zoo schijnt de commentator het te bedoe- 
len; maar dat zal wel de ware zin niet zijn, en is onder (asmannasinojiasm 
veeleer te verstaan Soesarma, de Vorst van Trigarta, dien wij uit de 
Indische opgaven als bondgenoot der KK. kennen: zie Gesch.d. PP. §60. Mis- 
schien kan dan («sin nnn asm o asm (u o o beteek enen: de vorst van T. 
^—> «si, 

ah zevende, dus met zes anderen? (Vgl. de aant op XI, 2.s-«, over 
(urmnoorui (ia osin ojui \) Iets dergelijks schijnt bedoeld te zijn in R.: 
» ten Kurdwa chiefs, ivith Trigérta at their head, §fc", waar 't ge- 
tal »ten" in ieder geval slechts door eene vergissing te verklaren is, 
en denkelijk » seven" wezen moest. Vgl. Gesch. d. PP. §63, VII, waar 
ook van een aantal helden sprake is. — Overigens wordt de bedoel- 
de vorst, die in de omwerkingen GardSpati, Koning van Saptcl of -Ka- 
saptd heet, in 't Kw. buiten deze plaats nergens meer genoemd, ook 
niet bij de terugkomst van Ardjoena: zie beneden, bij XX, 28. 

A : (ia (Cii cvn ra-n ajrt tci ilti ruin w X), \j , JL) , Jü — 1 . 

Kin ui \ B, E: urn * A: <Tf(K>ig<fflMJaÉaMis zijnde ééne syllabe te weinig; asi, 
C, D = T. 

(ui ui on (Ul \ A: (to®iM©?\ B: 2'mS!'o\ B*: £o©iSJshw C = T; D, E, voor vs. 

;— 3: (ui on tuiiici xn tui urarnmn Kt nmtijniuniniisiHiaii iun (uujijtm enz. 
IK] (O M Tl IK] TJYI 2 (Kl\ A: tqtim o w B, C, D, E=T. 

osm (ui ti ism m \ B, C: «mi-nMTijmw A, D, E = T. 

J3 ; (ui asntwi cun jp j£L.vrm a.w\\ A, Kj } JU, Jl/ = JL . 

ajmo(uui(Uk\ B: *a^A\ A, C, D, E = T. 

Men zou deze woorden kunnen opvatten als apodosis op het voorgaan- 
de, en dus als betrekking hebbende op Ardj. ; maar deze bereed geen' 
olifant, maar een' wagen: zie pd. 5,=. Het is dus slechts eene bepa- 
ling van eim^miotu en de apodosis begint eerst in vs. o met mntni^n^, 
gelijk ten overvloede blijkt bij vergelijking van D, E: h^mi^a^hmiui^^ o OP DE BRATA-JOEDA. 81 

(XIX, 4y>-4-) MA<SajuivfAMa^i>^^if irriMW apiui tui cm^tsi aPia^nji^iui^f ^q^ttmmtiZtan asn tuasnrmjiajiiv, 

4. OBXJIjN A: raw» B, C, D, E=T. 

5. (kj!kn!Km (kK A: *jfnjj^iai* B, C = T; D, E: »^£p 

6. nnfLfnfaTnnajjttsinN B: mmovmw A, C=T. 

I kg J ®* 

5,?. ojmthnniri aanwin asm \ B, C: aycmtru^Kun-nasr,* A = T; D, E: ahcmruiasnw Kw. XIII 

20,4,b ; (unfKi.iuiTnn «nn a (uuj ij an aai anno \ N: •nV mD ^»|7 1 m4mi 

thnitia \\ 
pcrm 

4-6. Kvv. 21,1-2 (zijnde tevens de grondtekst van T, XVIII, 16,4-- : zie de 

noot ald., bij 15,4-17): (np? ora bjiti cwi o on imn a icnn asm o-n asm cuin- 
aji anji arm (Ki ij uifi an (ion 2 (kJianaaï (KmTl\ oji an tra tm |j (iciona (F: rui an ra aa n am - 
M\ I: o nnra a-n ij da oiwa M: oji an ra (Kiij(Kiafla\ N: tui an (Ki ? aci ij an (un Tia- 
asofasin o aOi o asn o Ti ƒ F : axi(kj)°\ M: (ra asm °^ N: ra asm u os 

I = Kw.) [wicinn tui 200 (onaojui (F : (bfiajin oji asm ? otwifuui^ I, M, N = Kw.)\ 

• t^ 

Na o * a o. o,. o 

l asn (Eirci tEJi/mon tumi tui ~v(eh tun azi as: tann lunituixn (unasn-~n tuiarn ajno^vns tui ta m tui ui - 

<n*Q. (i-JiMtnj* tuntin!Hri--nttsTi tuncmtKnn tui anten tui im [ajiam) tcntuiasn oi r miiji\ xx.' )) teil 

)){Kurdwa chiefs) more, under Drdta Püra, draw off Bi ma" De 

ware zin zal wel zijn, dat Bima wordt uitgedaagd door tien koningszonen, 

'zonen van DaêTA-poERA ( = DRëTA-RASTRA: dus tien Korawa's) , benevens 

verbondene vorsten. Vgl. vs. 4: m cuin iki ij an urn asin ki ti iki i orui ojui asm ij arui - 

cejiciti \u\ ti asm (kji ojj orjj ? ojmocum oacuintKiN N: ootm téicmaSm ^0^1- 

cuiq ajntiuian tui tui ti xnn oji asn tuiantui tuntcptmn-i asriasïi l tinoTithnjw JL)e !6Zing V3n i 1 geelt 

voldoende opheldering omtrent den oorsprong van Waésaja (den Vorst 
van Lokd-poerd, GR. en RW.) die in 't Kw. nergens, en in de om- 
werkingen alleen in deze episode voorkomt, 't Is niets anders dan eene 
misgeboorte uit het Kw. (uiarao (oRauui^ Wat Sakoeni aangaat, dien 

wij in T (XVIII, 16,8 ) met WRésaja vereenigd vinden, maar die hier 

11 82 KRITISCHE AANTEEKENINGEN (XIX, 5,4-6.) 5,, 
6,, 3-7. 7,, 8,e-9,= 8, c . evenmin in 't Kw. genoemd wordt, denkelijk, is hij, als patih van vls- 
/ma, bedoeld met het ojiasin? van F, en heeft men dus (uiasm? oikjiiuui 

willen omschrijven door Sakoeni en "Wnésaja. Ook is zelfs in T hier 

bij de uitdaging, en later (XXI, 1) bij WuéKomiRa's terugkomst, met 

geen woord meer van Sakoeni sprake, die eerst veel later (in LV) sneu- 
velt. '(§ (iK<inji((LC}\ C: <u>a3Z?iw A, B — T: D, E: ajuzjianw (uoio\ A: ^«w B, C, D, E = T. (Kjlkw\ B: oajiimw A, C-T; — D, E: ^«^ui^^?^»™^^ zondermeer. 

O a a D, E: 1 KMI ui ^jk-~n te miirv) ru}n,}i V\ O ,7} turj [tut tv> no (utiitoi irv> ^* a-u $ iuiynnyyj2j ajniiuin nmiiruiawrjamanrn'rii'nitfmtm B, C, B, E = T. nnjnn\ A: °-n^^ 

(ui(ini\ B, C: °nj>^\ 't geen welligt in verband staat met het <£,<&>t van 

D, E: zie boven, bij vs. 3-7; A, = T. 

(K] Tf] (isin [| \ A: on^p B: im*™»™^ C: mn-na^^w D, E = T; vgl. 3,1, en de 

noot ald. 

<u(kJi?\ B*: S°w A, C = T; D, E: «3° «-um^w V in 

UIL, D, E: <Q 'iH-n m -Sifin t (m sa <n sa tuf ^ (E: °i|wia() /èiisniuiKiamnjiw Kw. XIII, 22,2, b: (lfTl 

6^ik(Ki(Kii] oQnJÏ 6^(ism (Ui am o th (kji asm n \ L,N: «g^ ö^? a^^^ <m m^i «i (isr7 urn ■ 
co <u/i tntuntQ^ (Kü( i.l'i'/n ! ij", mwoj» UNjiurt.Ljiu.nl :; m, wordt in L , N verklaard door e/nam «^»p* (O (KW Kw. 22,4: (Kwnnnn m (<uj 3 onnn (kwoju axi anfKiii2T.no cm cmn (vri ri 
(Kïio tuin aai o asm ra | ttkisiijn d. i. »de Komma's met Karna, Dro- 
»na en RRéPA aan 't hoofd, vormen de a^*& (L, N: »fgg«»f> ^e «s, /ie£ 
» centrum! of de spaken, de binnenruimte!), als *&<& (L, N: k>^ om- 
» fre/c) strekken de vorsten." Q co ooi \ A, B*: »,y B, 1), E: °^ G = T: zoo ook Kw: zie de vorige 
aant., maar vgl. ook de volgende. OP DE BRATA-JOEDA. 83 

(XIX) 9,c ar^rmCTOjraN A: '$.&$* denkelijk eene schrijf- of drukfout, die Poespu 

WiiaGa veranderen wil in °<g.^^i (vgl. O: » DoebjodAhS voegde zich 
» bij den tros )$ B: o^a^^a^i^ B : °^^4«sn / ^\ C = T; D: ii^^^mjt^Vi- 
aiïr. E: ajn^iuh^^Mvi^-iïj. (!). — In 't K.w. wordt de standplaats van Soe- 
jodana niet bepaaldelijk vermeld: zie boven, bij 8,6-9,2. Daarentegen 
ontbreekt in de omwerkingen de veldheer Drona, die volgens 't Kw. 
met Karna en KaéPA in de m*™ vereenigd was. Eene afbeelding van 
deze slagorde, door PoESpa WiLaGa geteekend, stelt een wiel voor met 
vier spaken, of,- zoo men wil, een' cirkel met twee elkander regthoeki^ 
kruisende diameters. Eene van de spaken, vlak naar den vijand gekeerd, 
is bezet door DRONa; de tweede spaak, regts van de eerste, dus den 
regtervleugel uitmakende, door KarnS; de derde, achter aan 't wiel, 
door DoERjODasa; de vierde, of de linkervleugel, door KRépa. In den 
rand van 't wiel staat ter linkerzijde, nevens KrcpS, DjajaDRara, en 
aan den overkant, nevens KarnS, de boepati's (verbondene vorsten ?) 
met hun volk. Van dezelfde hand bezit ik dergelijke afbeeldingen van 
de meeste andere slagorden, die in de B. J. voorkomen. Zij hebben 
geene andere waarde, dan om zijne opvatting aanschouwelijk te maken, 

die somtijds blijkbaar verkeerd is. 

3-10,1- Kw. XIII. 23,1-2= «n aJi cicuo (W) asin mi aan n ('M: «sin tmn n \ N: osmannn^ 

' KL, J mn J( V KL, J| cm J( 

r t rr \ Q Q Q Q 

r,l=Ilw.j (oanjasïi okojuiii aamnan Kn^ an iKin 2 ti o > turnn-na-nn osyikkki 

Q - / AT 

tui o (K) (Kin 2 (icnn tui ci-n on (uui 00 tti o o -J) (Kin n tuin aan s l\ : hoow iki 

é I 0, J 4 ^ 

o o o G) o. o o O 

uaï (wi p).T7 amtuitun tuntHitGitiu (tsn as?) n ja arnaiunn-h'n t>«s» a-nj r n\ sjirutanjt rnn/mnnri o i ^l"^,] 

o . / / 

iki cen (§,1 ajxuitisn rntcntmza <un (iki iki kti (vrrjt)!vn\ 

9,3—6. D, ii ; icmtui(rntiiJ)tuirripi OT/kW7i/?r>2Tiftj><^rLj^ jw<*jrar»^ (E ." 

asnaainmfj) asri cea ar? mjin mmtiwi tuiojif (E: ajniui \ij GB.Z. 

i. asin onn aan n \ A, B: «n£X E: «sn«s»<m^ C, D = T; zoo ook Kw.: zie boven 

bij 9.3-10,i, waar het verklaard wordt door mSfilp Het schijnt dus in 84 KRITISCHE AAN TEEKENINGEN 

(XIX, 9,5.) K.W. zoo veel te beteekenen als K^Sntmp zwijgen van verwondering: enz., 

sprakeloos, schoon het in die beteekenis geheel in onbruik geraakt is, 
en thans alleen gebezigd wordt in die van: iets over 't hart kunnen 
verkrijgen, kunnen verdragen (Wt.), zoodat hier veeleer het tegendeel 
van Qi Sn cm/i zou verwacht worden, en daarom de lezing: van A, B ver- 
kieslijk schijnen kan. Ik acht het evenwel beter, de lezing der beste 
handschriften, die door 't Kw. gestaafd wordt, te behouden, en QiQum/i 
als een Kw. woord te vertalen in den zin, die er in 't Kw. aan ge- 
hecht wordt. 

6. (KJ 0X1 (U (KJ1 ? «1 OJHl \ A: ^naimSiitJi^tohw B, C =T; D: <nxaiiS.niitmiuioJi^\ • E: °tunt3°\\ 

10.2, vigg. De geheele episode van GATOTKérna's zending naar Abimanjoe, Soen- 

dari's droefheid enz. wordt in de meeste mijner Kw. handschriften niet 
gevonden. Zij komt alleen voor in F, waar zij drie strophen (XII1 3 25, 
3-26,2) beslaat, wier inhoud in substantie door onzen tekst wordt we- 
dergegeven. In al de overige (I, K, M, N) wordt Abmnj., naar 't 
schijnt, op het slagveld tegenwoordig gedacht, en ontvangt het bevel 
onmiddellijk van Joedistiha. 

11.3. X3>0(in«n\ B, E: ( ™% A, G = T; D defect. ,3. o, o (in «xi \ B, E: ^°* A, C = T; D e. iT(jEJi(kJi(mn-Jinann(mji\ A: °a<rt<8n<rn\\ B, G, D, E = T. 

12,i. «iilcin A: &* B, C, D, E=T. 

e. qji Un (kJi n-nn \ A: ©»°x G: m «imj\\ B = T. 

13 — . Ontbreekt in C: denkelijk eene schrijffout, daar deze strophe met de- 

zelfde woorden als de vorige eindigt; A, B, D, E = T; vgl. echter de 
aant. bij 10,2, vlgg. 

2. OOilTUi\ Al <£/IlBJ°\\ B = Tj D, E, ay,ini&^M}'niZiaJ> j tM~m<CI>lbl<lCI\\ 

5. (OTj'lj CKJ1 OI] 9 \ A: °i£?{\ B: amtiiu) JSlijm^ D_, E: a^/Lmi^im^Sna^jiojtji^ 

14,i- o(m\ A: <nitmihirL,^w B_, G, D, E = T. 

2. (oti a-q (Lnn (i-n n \ A: °,i/»<w^w B, C ; D,E = T; — anniirui?\ B: <una8>w A, G, I), 

E = T. OPDEBRATA-JOEDA. 85 

(XIX) 15, 2 . (Uïi(Sct|n A: oIh B, C = T; — vgl. D, E: fco«A^«k|«^«g fi a,^fc ï|IJL 

<. (uui o asm ~jïï \ B: u£(&* A, G = T. s. A: aS^GaamM&^étt^afj.iri'natii* B, G - T; D, E, VOOF VS. s-6: uMiaoi 

l^ij^icm^M^v^tj iw^fBn-riana^iM^o^gi^N F TXTII, 26,1 V* (KI (K] Ij (Ulfl EJ1 (15Ï1 ij (KJ1 - 

Q Ü Q. / n 

in (Wi onnn.ii ojiiohikiti cmn onji irui asm (Ki (^^(icu «ai ojj (m ? -^ Zie ver- 
der de noot bij 10,2, vlgg. 

J.0,5. A: MiriiHTiini (tjiiE/i ojiiHi^Aii^iiorui-yi (Li oni)\\ ïj } kj — i . 

e. ikJiam]Kj\ A: ° W j» . . . . » B, C, D, E = T; Kw., 24y,t> : o -rj iisïj iwi n oann- 

Tfl O (Kïl XI (inn [j (Ulll \ Ju , JMc xmrnuni ihtji mn tisn nsn mn lutjih <m w 

17 — 18,i. Kw. 24,2-4= aoi(kflxci[)0 aan in an 2 asm ooi 3 '.oitkki (kn mi asw n o(kïi asm asm- 

' MdJd r K ^ ° >> cPI Jj 

(KI) (IJ) Tl fkJI 2 OSÏ) Ij KÏ1 \ (kJl O 2 (JIC) |j 2 (IS1T) (l£ ffil a-TI ! 05Y1 (UI 2 CITTO O (kJl (ISÏ1 (kJl O (ISÏ1 

r Q O / Q / O /• 

(kJl B^fk^; O (KI (1 (KI 2 (kJl (Kïl 2 \ Of¥4 (UI O 2 05151 0£ (1511 ftTfin (KJl (1 GJkOT) O ilRJl (Kil 

cl v o cj 4 m 

ajiTi ~in asui asiiKKiasïi nn asm oannaswijx L, N: (taoiwi)™ aBuBHui^nsn ww- 

o o O o o 

iTiïOï ajiojirniisn narui (Kjncn&iij (K/KhioJi tisn\ tu> on ihni rut oji <n ,m oj> t&i nsn tunn,u>n,i o^ifcj t] nsn 

/ S ~ a a o o ei/ o o o 

o^j luiasnn-jjitsn irj!K)zni!tj)i\ oji tuut aai win a-jin ^ ajnajxtm/} (rnnrn ajin rcrj > mi asn asti cki vn ^ <mj- 

Q,i8i a^m^p dus: aan de spits der scharen staan Drcsta-dyoemna en 
Gatotkatja, aan den mond Satyaki, in de oogcn Nakoela en Sahadéwa, 
aan den voelhoorn Pastjawala (?) , aan den neus of snuit Abimanjoe 
(die volgens de omwerkingen den voelhoorn vormt) , in 't hoofd Joedi- 
stira, in den rug en de romp de overigen. 

'17 T\ V . ' ' o. o f O . o. o O O 

l/,i — 1. JJ, xli.a<nrniz,U30^icrn^ri^ajiasnnzjlxnj)n ctni^i xr.^i m (Ejcrrj^iiM tui ihii rei hl ??ƒ (moMMiaaw^ 

■^•o^aS^iuiw Vgl. Kw. in de vorige aant. 

o tKa Km jj \ B: a y>* A, C = T; D ; ^E en Kw.: \™ of 6^K',arii^ 

5. (ojjOTriN (LfïilKÏIN A: nnjM^S-n timw B^ C^T. 

o. A: ax)<&itiJifiisniêiTt<rhoji r nq'i i 15^ Ci— l. 

18,i. (k,j (kij (o asm [j \ A: ^h*jci « B ; C = T; vgl. Kw., bij 17 — 18, i 86 KRITISCHE A .4 N T E E K E N I K G E iX 

Q (XIX, 18>. umin-aai 01 |p B: ^°* a, C, D ; E = T. 

5 - A; omi Mn ^i ihni arn ^1 S i a^ ajt asnJ)itKn(^rHrianj)\ I> l osman 'nxrj «sn~j<i5» ti »m <to -/n .i;t? t ijoi ttsnnw 

Lt = I; D: avj^j(UTïTira«sn^jj<7ï^i.^.i^?Mj^j^M_yn^)S n^» zoo ook E, maar eeni°"- 
zins anders geplaatst. 
Ontbreekt in D, E. 6-7. Twintigste Zang. 

[A: XIX; B, C: XX; D, E: XXVIII— XXIX , 4,i, ICw. XIII, 25— XIV, 6, of 

185-201.] 

rf&ji- A: a^i iLoa^tB7^a<v^A^i[K} ) iui^iiaiMin'r)ttrn^ B ; C, D, E = 1. 

4. (EJiOT]?ajiri(Kin\ A: w&ó&nayp B, C, D, E = T. 

3,5. Ontbreekt in A, waardoor de strophe één vers te kort komt. 

7. ÜCkJl(kJlj|\ A: crna3 s\ B, C, D, E = T. 

4,2. 0(LC)J|% B: ajttunw A, C = T. 

5,1. CU¥i(K10S OJlTlflOJlN A: aez om inn asn ™\\ B, G, I), E = T. 

3-7. Jiw. zb,2: ajmo~n nnfKinain ari aai ikn in n woi aiaanai oouoitt 

I 3 3» ^ 

(l-mn 2 0JIJ1 fj (UI 2 Cinnn O \ L, N: amn <rw<i3> asnahaSm an&a-n (maj>oj) lunaTiiQaB 

2JI cj . . ^ 

fljïirrïisw ajimaxw Dus ^^? aSrrmfmrtj) in T is te verstaan als attribuut van Sin- 

u Ou Ou 

DO£-RaDja, en niet (volgens O") als object van a?>Qén\\ 
6. a_nrl\ A: tm^ B, G = T. 

6,s-8. Deze naamlijst van KordwcVs ontbreekt in 't Kw., waar slechts de 

door Ammanjoe gedooden worden opgenoemd (Kw. 27, overeenkomen- 
de met T, 9 — 12,i). De afscheiding der namen is grootendeels twijfel- 
achtig, en slechts bij gissing te bepalen. Zelfs de voegwoorden en OP DE BRATA-JOEDA. 87 

6,3-8.) scheiteekens, di&'hier en daar den twijfel schijnen weg te nemen, zijn 
weinig te vertrouwen, en denkelijk slechts op de persoonlijke opvat- 
ting der verschillende om werkers gegrond, hetgeen inzonderheid de af- 
scheidingen in B. J. W. geldt. Vgl. de naamlijsten in de aantt. bij 
XXIII, 8,2-3, en bij XXIV, 1—2 ; als mede in XXV, 8,6-9, en de 
aant. ald. 
4. o mui ontbreekt in D, E. cmfe(uwi(uui\ A, B, C, D, E: °^^ vg l. K w . bij XXIII, 8,2-3.— 
<u>a§\ A, W: ««*£^U B, G = T; D, E: <W™* 7. a^OAJlOOJUlX A, W: **«*«£»* B, C, D, E - T. 

7,i. (uij(aBoi^(3onnaoi(^\ A, omgekeerd: ^^oS^^^oS^ B, C, D, E, 

W = T. 
3 . tof^irmn^rx D, E: » m ^ De i van T is waarschijnlijk slechts aan 't 

rijm te wijten: vgl. XXV, 9,6, en de aant. ald. 

Q/ oxi (oji an o 2 (W) \ C, D: o a ^ E: °^ A, W: ^<m^* B = T; vgl. de 
aant. bij XXIII, 8,2-3, waar één Kw. MS. <lci arm na a-n (asn heeft. 

4. B: tnjiAJioS^isnw^asns C l a%o ^josniun ivi i>S ^osn^ A = T; D, E miSSdl dit VS.; 

VV , VOOr VS. 4—5; oj)[af)ara.a i !)\ (KntafitviiKsiitipw 

5. oa3(asin\ B, C, D, E: 3°* A, W = T. 

nrmn\ A, B, W: ^™ B* C, D, E = T. 

-. (lci aro cmrii \ A: yMm B, C, D, E, W = T; — (Oojkkyix A: Sum.i^iw B, 

C = T. 
8,i. luuannniLjujiyiN B, C, D, E: w^» A=T; zoo ook W, maar aldus afge- 

deeld : uvinpaMcmis (Liuji>p(LMitf)\iftam<rrriaSinsn^ »gh Dj E en Ivw. m de aant. bij 
XXIV,1 — 2: de AjOETa, AwjOETa of WiroetS, die daar onmiddellijk door Joe- 
wiYOETa gevolgd wordt, is waarschijnlijk dezelfde als de JoETa van onzen tekst. 

2- A , VV : nqcmniéiinncm tuiiSiw B, O, ï) , E = I . 

3. (ixj aro. rum oraoA A, W: xnrm^tüm^w B, C, D ; E-. <^i* o « 88 KRITISCHE AANTEEKENINGEN (XX, 8) 10,3 11,, 

12,i. 13,, 14,! A, W .' a-inan-miinnjinrmniw B, C, D, E— T. ctiGkijn A: ehffii* A, G, D, E = T. bt o un ig nrui \ A: timmiw* B, C, E: ^^«n»u\ D: °«sw°v Kw. (XIII, 27,i ): 
o (urn axi aan ^ Of dit echter een eigennaam is, blijkt ook hier niet dui- \ deliik: na asm na aan on noawism imnai o on na n aai asm (M asin n-ji (F: o 
I: (kü^ M, N=Kw.) o asm 30)11 o a_nn aa arm \ N: ®i«^m «^*a»2» ^«^o «-i»^ 

iHDOJXUi amtwoJi tunnnnari cm rn itm rn am (Ko^p(hnfiJï(ia/j\\ Vgi. IlCt JiW. in UG QQtlt. bij 

XIII, 5,i- 2 . 

arui min (Ki n \ A: «m»« B, C, D, E = T. 

amannn?\ A: «Sl*™^ E, C, D, E = T. 

ö> » „ 

A: tst^im^iunéiaji^w B, C, D = T; B , E evenzoo , behalve «»**{ voor <m°n\ 

(KJI [KJI O-Tin 1 \ Ij', o^i mii ^Atoyi\ kj'. a^i iku tnyi'b A — l; D } ÏL,'. aiitcmmiuxM fciflil kh <w *n 

iKixnnasr>\ dus tciiamM,] slaat op Abimanjoe, niet op SoEJODUNa. 

b , Cj C a'iaK (LM itLQ asrt w A, D, Ji — 1 . 

A: iEiitj>ianiinij!EjitLniru^\ mj'. m> nsinunpjiigjjiujavi^ L< = 1 ; D, El chnitanmnojtiBi-ji vi i 

<wSiMi>(rum{^ccm(iJvi<ic)anmti -tV^n Den grondtekst vinden wij alleen in F, 

-. Q Q . / q a 

31,1-3: ckji aan ojui asm in ckji as aan ( am^ arm aai „Afinnn aancEJi2Ti toasm nn ti- 

^ ü J 

i I o 

nnnn o nnnn \ aai na n nn (aai 2 &ji tui 2 tyi (kjj asm ceji ojui tui tui aan aa n o asm [i tai na 

Q / Q Q 

arm o aa 1 (kji (kjj an tuui 2 tui ati \ cmUrui ti na om aa na | iiw (kji K] aa 2 ip ai 

na n (kjj 3k (aa 2 asm aa ojui nai (u o (kji \ welke verzen in geen der 
overige Kw. codd. te vinden zijn. Intusschen blijkt er genoegzaam uit, 
dat de aangehaalde woorden van T op Abimanjoe, en niet op Djaja- 
DRaTa slaan. 

OS; O 11 Tl \ A'. iM^icmo^nw B, Kj — I ; IJ, E: tMicmasn^ 

B: (ui tuiasnahtcn tnjini (umin tui tun tuiiri^ A, Lv, JJ, JlL — 1 . 

(Uioaq?\ A: iunm>pi^\ B, G-T. 
anaaiii\ C, D: ^-n» A, B, E = T. nnaai(o OP DE BRAT A- JÜED A. 89 

(XX, 14) «■ A: «^ (lees ^) *&^moo»^n G: cS^<uQt^a^w B = T; D: (umQ^^w E: o 

(isw M <U? irn ttsnow 1<~),3. A: ccrn ijn, TLt m iru itai asrin\\ B^ C, D. E — T. 

4. oirui\ B: «^% A, C, D, E = T. 

5. (Kin tui _i adï \ B: u «ju5 ( G: »&^ A = T; — 1) ; E: «snm^MjMflH^p 

6. A: oJ) oj> ma tki ia % i\ B, G— 1; D, E: oj>tunfMtEntfn°\\ 

7-16,1. D, E: it^gJ.Kn^^.uijiTMM^w^^.w^ft Kw. XIII, 28,4= (101 Tl 2 '£J1(K¥1[J OOGnD 

oe^ o Q J \ J 

(uui(kJi2 p oim o aai iki n ruiajin o (Kin o nn rui (kji nn (uui 2 ooi (Ki \ N: «»»n a/nnw 

(?) o o f r )\ O O O a o . o 

tun iNi ttsn tci run*™ l . I runtfni&itpiMi ttnjt cainsn tuntruirun tu> ornTi rut ttsn w 

16,i. tuin in o 2 (irui o (Ki 11 \ B: (urjnwzomorv)Krijf\ G: iun <n ,vi i m irvi imjtw A . B* = T} zie ver- 

der de vorige aant. 

17,4. TKKiai(wi\ A: &(««» B, C, D, E = T. 5-7. Kw. 29,2: asm (Ki nn ui (Ki ? ti (Kwarui ö-A,(kji o nui an asin 11 (kil (Ki o (Ki in 

aaoo 00 o 

OLTin (ITUl (kil j| Tl (KI (Cl (Kïl (KI f] \ Jj, 1M ; <n i/n 2 t? 77 tm <ui tun tuit /ruimten ojihi asn run trui tki (uyi 
<Lnnn(wtm,Mirn<mtur r r) "jOiJ* ttsn tyn nn trui tun anjl^ Hl6rOp VOlgt 1H t JVW. (JiU 51) 

nog eene lange reeks van soortgelijke beelden en vergelijkingen, waar- 
van zich vele sporen, uit hun verband gerukt en verspreid, in de om- 
werkingen laten aanwijzen, maar die mij grootendeels te duister zijn, 
om den oorspronkelijken zin te kunnen gissen, 
e. (EJKKiajiij ontbreekt in D, E, zoowel als in 't Kw.: zie de vorige aant. 

18,1- OTl (innn (Kin \ C: °t$h\ A: tuntyqntrminnijw B=T. 

' r \ (KL, J "- ctlOJ <->< 

2. (KmOSmtKllN A: °rm\ B: °tên\ G, D: SntQitiïns E: m^m» B* = T. 

-L ij^Y crn «>C, ' «l, t> trn 

Q. '■Kr, Tt f* 'V T\ T7 . . 1'' . . .!• 9. tin ten tci w 
CU 19,i rui l ig tKlfl\ A: riBitnaïnw B, G - T; D, E, VOOr VS. 6-7: -ri^untun'nih.'tKa^n.Kun 

ejti ( (Sn A, E: «■£»•* B, C, D=T; vgl. Kw. 29,i,b: imnasin asimn- ClTin (KJ1 (UinOO (KÏ1 (K1 1 (Kil 2 \ L, N: (tuniLx/i) ORtiRtnn twtLntntm lynniinfi M^t'^ 

co Jö dl v 

(ui!Kin?\ A: «m°\\ B, G, I), E = T. 

1 /£ 90 KRITISCHE AANTEEKENINCEN (XX) 20,1. (EJOOJIBN A: e^fn^x C: <^*|?« B, D, E=T. 

s. ajii ui as ui \ B: «jwim» A, C, D, E = T. 

21,3—7. Dj E: tsn(uniJi9Jiiin.iisnt>j^ as: as: <fj iim -n $ i / <&i <u) ii u om \*ni <?'/ tin n { CI1Z. Dit ZOl Wel de 

beste zinscheiding zijn, en <&^ betrekking hebben op de pijlen, die Abi- 
manjoe van zich afschudt. O vertaalt vs. 5: »het haar hangt los verspreid 
» van zijn hoofd, gelijk de haarwrong" enz. Maar <&?<o laat zich volgens 
Wt. in geen' gezonden zin van 't hoofd noch van 't haar zeggen: het moet 
zien op de bloemen, die door 't uitschudden van 't haar in 't rond vallen. 

Ar ikti trui (Ei tui én -n q\\ V> } G, L) , Jt — 1 . 2,S. 4. A: auicn-><cjM^nr^vnnr,asnrwfi\\ B, C, D, E = T; Kw. XIII, 55,2,a: OH Tl f fliï 0,11111 

(UUl aSïl :1TI H (1 O Tl O 2 O 1 Jl \ ]\ ; tuil ttrn % <n l/n -n oji om trui nmtnif? a-jitinnrj ten ti iMam'rtw 

5. asri >u aiin ? \ B: ^.•J?,»* A, C = T. — In D, E ontbreekt dit woord. 

23,i-s- O vertaalt: » zijn verbrijzeld hoofd geleek aan cene hanigdrd- bloem, 

«naar welke velen grijpen, om ze te rijgen met de soemarsdnd." Dit komt 
overeen met de lezing van D, E: oitwi™; (E: tcn^) a?immt.'iaji^i9<ntincm'n 

» l.i ni hj arn asn tto, 1 ! ? j i"7J/7 om VAni mibi^i urn trui mtta ^a-IjI warmxsrii~mt<7±icÈjiitaui maar lil 1 SChlJIlt 

t°>tn.vnasn / ] niet w el anders dan bij (e»m«h te kunnen bchooren; vgl. Kw. 
51 ,2: o nu (ïti (] (F : asiii > I : asm m j] \ N : o aci n ^ M = Kw.) onji nriri ti m ici kv- 

iKin tm i ti ikh ii aai a^i om ti atm u\ iji H : "ruu ? ^ F, M, N = KwA ckji ki a awf\ 

4 «^ Jö v \ y >^ 4 

No o. o. o 

: ttm rui tui tri n n.i tn ti i aa n twtun .mi art en tun Mtinn ajnwnin tümcfnojiji tiiittqtuiccnttnji^ 

». (EJi!wiaaiamn?\ A: c/°^ B: °mm C = T; zie verder de vorige aant. 

t (KiKiicin B: °w G "tos B*: <k-^JIa\ A = T; in D, E ontbreekt dit: zie 

boven, bij vs. 1-3. 

». nwy% A, B*: 9,3\s B, C, D, E = T. 

en 

7. o ia (Ul a Jl _*k\ A, G: ®i<ra \\ B, D, E = T. 

24.1- «1 ikïi 2 ïtJi nn aui 2 o \ B: *ti at ? v B*: <£jo£X\ A, C, D, E = T : — üiri o (Wi Ti \ 

' [ ai | ai * 1 ' ' ' O 

B* : ^TiM-r,» A, B, C, D, E=T. — Vgl. Kw. 00,1-2: houii oiri o;m? op de buIta-joeda. 91 

(XX, 24,1- ) ajinasïi won oto(io| min cum oji tui oaooJin (maai oo\ osmaon annji- 

o? Til tui o o -ji asm oticuui cum eain nnnofa asm o on aamnajiiix 

N: lèyrjunt fa^iRn insr^i i&m «ojilm «wj.m f f ) iisn ^ -ui ? <w 7 ilwim «na?! «Stiikt» imot-ti, nmnfn 

n a. O o q ., 

trnt&irjmaji/i tun tm tzn —r ri om ojibnasn *°ï ^ ammriia asniisniwn ra on7jirnisi\ WQOTUlt 

blijkt, dut "i^m™ of ^° (Kw. asw.ui(iOj\ (^en) do ware lezing 
is, maar tevens dat hier oorspronkelijk slechts een dichterlijk beeld be- 
doeld is, waaruit de om werkers een incident van 't verhaal zelf ge- 
maakt hebben. Van 't raadselachtige Mi«u-n vind ik ia 't Kw. geen 
spoor. 

f. OJI O O _*U1 O I] \ A: iwou^mw ; )\ B: (uiibi~jiibi£iuii&ii)\ B*: ajitu>^uuiJi.tui(ui/>\i 

"> *ï "\ ,j S S S ^" S . S S _/| SS S w/l 

Cj = 1 5 3J'. o^i tut ifji tui tui (EJfl\ rL: "lüiue^w 

»-t. Kw. XIII, 51,3; (kw o 'in n-o ij aaiao oanno-o otuïti ojio as: aaiaotmn kit q 

O (UI ao > (o in d-o o (Kin ao o ann ao arui ti oji o as: aai ao (ion asn ■ 

(10 1 Kin (10 Ij ^ N: (Eagncnm (ojiiuliJ trmtuh ojitmasn mnaJitEJtji fojitüA tcnmasn/i tunojyi <8n- o. o O O 

Kjirrntuijj tun (cijiiiui^Jitii tmjj\ . il,. tun rivm tui trui tui trui tuin asn (Ij. *-'"$,'.' ) BA <m ~,i osn\> 
6. A , B , D , E : oji .tun tuut ttsn toili \j — L . 

25, vlgg. Van dezen nieuwen aanval heeft het Kw. niets. Waarschijnlijk is 
het ook al ontstaan uit de plaats, boven bij 24y aangehaald, waar echter 
• het o in ion oxi oru? op de KIL schijnt betrekking te hebben; en 
in ieder geval heeft die aanval plaats vóór den dood van Abimanjoe. 
Zijn val wordt in 't Kw. (XIV, 2) terstond gevolgd door den tcrug- 
togt der strijders in hunne kwartieren. Daarna wordt beschreven de 
droefheid van Joedistira (vgl. T, 25,2-3), yan Soebadra en Oetari; hoc 
Soendari zich ten dood bereidt, en Oetari door hare zwangerschap daar- 
in verhinderd wordt,. Eerst na dat alles volgt (in XIV, 6) de terug- 
komst van Ardj., Krsn. en Wrkd. : zie beneden bij 28. — Voor de zin- 
scheiding vgl. D, E: oji <ui tun ïï-n (D alleen um^tiv zijnde eene syllabe 

te koi'tj oji kii lEt icrrj .... zi tm(uioj)^(Lnnirpiiï'M-vrtviiiii) ri-nnn-iyiiieztuirgi^ CUZ. 

26,i. Ontbreekt in D, E. 92 

(XX) 27,5. 28—. 29,i 30,6 nrui / KRITISCUE AANTEEKENINttEX «JJkijn B: ShKOflojy'* A, B*, C, D, E=T. Q tuin m (kjj ui Tii \ A: (L^^ahM^-hw B ; C, D, E = T. 

(Kin e Kin ari i \ A: v^\ B: °^\ C = T; vgl. Kw. XIV,2,3-4= (U(Ul onaiW 

O/ ^T - - Q T- Tl/T 1V1 TA _ N «. ' O O 

tsin o o arui 
J o J CUT, i (I: "o (wi ^ F , M, IN = Kw.) (K1J| o (KI [| «n J O Q 

(W) 3 Ui \ OST] o o o 

(M (E/J oxi n (Ki o o (Kin o o n (M: mnuix F, I, N = Kw.) «ai o «-n ij «n n % N: 

Q O / \ o 

(EiMfrOjfl (Eji-niHi tHTj tifi ir> ihn rim)inKniHry^\ (unasntvi nairtn yinjjiunjt) ajjta ictf rm tn ~ji vt ocii tun arv> iu) asnri\ 

de negende dag der donkere maandhelft ? 

De overeenkomstige Kw. woorden komen eerst na de episode, die 

dezen zang- van T sluit (vgl. de aant. bij 25 , vlgg\) , en maken tevens 

den grondtekst van T, XXI, l,i-7 uit. Zij luiden aldus (X1V,6): ti 
o o 

(301(1 

CJ «sin ( or «ai o i (uw «sin : ) nn 

ki, > ,^> Jl «i, -> ( 

/ / i. f I Q 

(KI Tl 2 (UU) [1 (KU) (UI (UI 2 (UI N (UW (W) (EI1 (Wl BI (UU) (EJ1 Ö-A(UU1 II 5R0\ (UI (UI (ISW (Wl | ■■ : , i v («oio «sw (of UKinoi (um «sw ?J on «sin «i 

. 3k ei n (U (ui «sm (kJi il 0Jw((WJ (UinO 051)1 ntWlCTl 0I3fl,(inil\ N: (& Miwurfm (uhejuw tuhun oj>wcm'r,\ >xsnmtfi> <u> asn X mninyi cm *ï icn vji tu> /L/nitfCjox aainiw tun iiuiik im amirLicLniynn /u> ttcn tui -n \ qji <ai oJtiEn^jjjtnn xm • 

O S o 

asn ie/) ~jt tun ten ^ tun <&> ojt j &m nj)ttjf<s 

nnjumijN A: ^ B, C, D, E= T. 

A : ió)»Jin,i tuitend B , Kj , ï) , fc> = 1 . 

t! Cl/dl ' 3 ' 

airj(o?\ A: °,&™°w B, G = T; D, E: <™/eiti ? w (Kïi(inm?N A: mi^üii^ B : t&fMn«p$\ C: «jt-iow^w B, D, E = T; zoo ook 

Kw. 3,4,i>:Ti trio? o «ai onnn ? \ N: («^ oS<wO w^j^w (UI dj) avuHTivtM thnntyn toi njuiW Jj^ Li ; U^ ü — 1 . (win A: &>* B, C ; D, E = T. A: a/ . . (17)1 /BI /l »U(W)/WI (EI lil Sw B^ C = T; D. E niets daarvan. ÜPDEBRATA-JÜEDA. 93 

EïN-ES-TWISTIGSTE Z A N G. 

[A: XX; B, C: XXI; D, E: XXIX,4,*-XXX, 15,i : Kvv. XIV, 6— XV, o, of 

201—14; K: 201—13] 

l,i-7. Zie den grondtekst boven, bij XX, 28. 

3. 13: oji oji artaji ii urn i<un nr>tn<tn\ \-tl oji ^ A. — I . 

TT i ir -vitT i-f Q Q Q - C I Q / O QQ 

Vgl. Kw. XIV, 7: • ojimniKin &j\~t\ ru öJktistKi oowix oa-mnrum onna-n S— 10. J J 

tm tmn o 2 3K o n-o ij \ rum o ooi o ij ruin o a-cv on rui 2 nnnn o (asm \ rum o o rui il 
rum a-n onn tti a-nn am n rmano? rui in (asm \ N: w-n»,i| oS-n „j, ^«n mio«».n «£,- 

(hnistiTi <ui asri <n tta (hm cui lOsri <un r rrnrn\ «Mfl^- oji «n tut tui a-nj tuiasri f ; ' J\ mn art ihj) mijt 

xnMmiQiM/i Mim^m oji ?w De zin schijnt te zijn, dat Ardj. , buiten 
zich zelf van droefheid (ooqoin niet juist in zwijm!), aan zijne 
broeders (of aan Joedistira) verwijt, dat zij oorzaak zijn geweest 
van Abmnj.'s dood, door hem aan 't hoofd te stellen. Vgl. R.: y> Ar- 
))jüna is angry with Dérma Wang sa for having caused the death of his 
)) sora." 
2,2—5. D, E: iuiMJmrhiMiruruimcm(i&Q'(M(&iiLXAti o^MKvn enz. Volgens deze lezing 

zou onze tekst aldus te verstaan zijn: » het is schande, wanneer van 
» een' satrid gezegd wordt, dat hij enz." Maar ik houd dit weder voor 
eene uitbreiding, waarmee men niet verpligt is zich te vereenigen, en 
die ik voor mij min aannemelijk acht. vertaalt: » van oudsher wordt 
«gezegd, dat het den vorstentelg niet betaamt." Vgl. Kw. 8,2: ruin arm - 

Q Q ' Q f ivr - n o 

ruin arm armn-mn rumajui rai (in in 1/kti n fl-n n \ JN: «swa/Aa ajuLnttoióln-t iunt^ amtrnim 

ó ^ cl 4 öd 

Kncuw Misschien is uit dit (ïruia-mn het om^^^^w der omwerkers ontstaan. 

aT.Tn(Q(tJi\ A, C: -v^-nw B ; D, E = T. 3,1. O (o (Ulij U [j \ A: lun^-nnj^w B, C = T. 

Aa. o .. o o Ti. o. o o /O C* — 'V 

; <LmtKnniami&j.-v?(uui lun *i#T)\ I>. m&j hm ihoi v/t t? oji tun nsn <K7 tpn %\\ Kjt — l . 94 KRITISCÜE AAKTEEKENIKGEN (XXI, 3)4. tu(L^?(UMO!in[|\ A: «^w,™^ B, C, I), E = T. ». anamnn Tnas\ B, C: a^iwnMitpw A, D ; E=T; — noiajioajuicui\ A: imw-n' 

° °„ Ti C—T- T\ V- • . o o. o. O / 

wiiu» *J) ti - I ; JJj E«. lEjticmiKn tui joi nmaru^ 

4 — 5,3. In 't E.\v. worden al die namen hier niet opgenoemd. 

4n f . n - _ <~> « o o- ^ 

s. (UittfljjN A: o/ww B, C = T; I); E: vf/mrjmw 

5 j6 . onojitëïiN A: ^j.o-nvk B, C,, D, E = T. 

»—6,3. De gelofte JUKlt lil D,L aldllS: tui)c°i{W(U>ru7Mtin£>nMjiM^iaJa.<miuïii asjj <ki -£i a/c { 

<n!in<i^uii(cnriJi(Miu>(K)n<hnrnnii a<rtnjinj>m(cnisntE><c)»ni <n \m i n tzm n ui i im rj in \ JvYV. A 1 V,l 1 3— 4: 

ojinoiuna-n ~m ooi os uu i^m ui <y (o (N: Tnamrm^ F, I, M=Kw.)\ 
ajin nrui oi Qjiii amiun (uukuiii asmaciii iorwici asinqo (r M: ojui asm m (kji \ 

j ó 4 4 ^ cj l«i ^ ki, 

IN C °0JL1 (UIT! 1-D ïkJI "^ 1 = IVW. 1\ i\ '. ajntEn'nasniiotHi tuh tui tui tta tui tbn xm mi nui ki tojt\ 

<aiKi£iasn cm tuh ooi mn (?) *cn 13 <ui 0^ «ui <m»™^ Ti.: » Arj tin a voivs vengeance against 
»Jdya Dr dia, and hopes ihat he himself may be killed and burned, if he 
ndoes nol on the olher day send him to the olher world." Deze opvatting 
is echter niet wel met het vervolg des verhaals overeen te brengen, en 
die der om werkers schijnt wel de ware te zijn. 
10. o in ~* mm os \ A: tuiu,°\ C: o3m*ji«^\\ B, D, E-T. 

6,4-7,5. Het bevel aan DjajaDRaia, om den volgenden dag t' huis te blijven, 

is moeijelijk overeen te brengen met het vervolg van 't verhaal, waar 
hij op het slagveld zelf door de KK. beschermd wordt, inzonderheid 
met XXIV, 6 — 7, waar SoEjobawa hem uitliet gevecht terug m il zenden, 
maar Djdr. 's vader zich daartegen verzet, dewijl het schande voor 
hem zijn zou, zich te verschuilen. Ook is 't vreemd, dat Djdr. hier, 
bij 't bevel, om den ganschen dag t'huis te blijven, tegelijk de aan- 
beveling ontvangt, om zegen op zijn wapen of te srneeken. Waartoe zal 
hem dat dienen, als hij niet ten oorlog gaat? In 't Kw. schijnt het 
Djdr. zelf te zijn, die, op 't vernemen van Ardj.'s eed, verlof vraagt, 
om den volgenden dag t'huis te blijven ; maar door Droka wordt terugge- OP DE BRATA-JOEDA. 95 

(XXI, 6,4-7,5.) houden: Kw. XIV, '12-15,2; mam im n (uui os ti i ti U2M «ai (m aai 3 aiia\ osin ti 
os uui (oxi !yi o qji -ji axi (Ki n flxnw(isinw| (F : 01 m cti 11 \ M, N: axi im «sin ^ 
I = Kw.) \ asin (N: (uu ) osïi aai ran ara 0^1 1x1 in 2 os <eji ó osin n \ tn «nü oun o - 
njinaxias ïjo2inji (Uiai'kJiTi ^l^ljjf] ami ti ara iki ti ejioikii» (F, N: ".icnnx 
I, M = Kw.) 1^5 o ici ooi osin n oiwjh innasinTi ti iuiSoi a°aai (o<uiu\ 

N: <£>;"*n (i>7 un w) «3 -n mm^ita <uio~iii\ iw> «/„ -»i (tn aOj cSiyimiiSt icrn asn tLiitmtiuun t]\ tuit 

itin ktj (&7.-ni ««■(Lurinaj)? «tji ibi naij\ (zimwij ahrnnrinmnim mn cci mn nn ui) i?n \ (ejod^Hti /£?- 

O o o o o. o. . r»r< 

a.jKnnji iHji l/n il.ii (tn ~m n,n\ t&imun mn t&i ie*?* 1 ] tun oji tri tui i nnrai o.)ri cirtvns l\.l )) J (lil d 

»Drdla, advised of Arjuna's inleniions, bcgs of Suyuddna to be al- 
ï)lowcd to wilhdraw from the field of baltic. Bang yang Dr una, upon 
vthis, upbraids him, and persiiades kim to remain and try his hand against 
» Arjtina, promising to support Mm." Is deze omschrijving: juist, dan 
moet er in de drie woorden «xiaK 0103103) oeji aai ruim al zonderling veel 

liggen opgesloten! N verklaart osoitjiti door «7™.*^ maar is dit 

te verstaan in den zin van weigeren } terughouden, niet laten gaan, of 
in dien van beschermen? In R. schijnt het wel, of men er beide uit ge- 
haald heeft. Elders, bij Kw. XV, 22,2, wordt ti 1x1 aai _& in N mede door «n.mj.T|iwi}^ verklaard. Wat echter ook de beteekenis van oaoirwi- 
ti zij, het vervolg schijnt te bevestigen, dat Djdrt. door Drn. verhin- 
derd is, om 't gevecht te ontwijken; want in Kw. XVI, 9 wordt den laatste 
door Soejodana verweten, dat hij oorzaak is geweest van Djdr.'s dood, 
door hem te beletten, om naar huis te gaan: zie beneden, bij XXV,G, 
j-10,4. Het laatste gedeelte van de boven aangehaalde Kw. Moorden 
(13,i-2) is mij ook niet duidelijk. liet einde schijnt te zijn, dat Djdr. 
tegen den nacht naar huis ter ruste gaat, echter denkelijk met 
de bedoeling, dat hij den volgenden dag weder op 't slagveld ver- 
schijnen zal. In T is waarschijnlijk onder 't K w. O min 3 jo is Djdr.'s va- 96 KRITISCHE AANTEEKENING EX 

(XXI, 6,4-7,5.) der verstaan, die hier dan ook (in 7, 2 ) mi^hs heet, ofschoon dit in 't Kw. al- 
tijd Drona beteekent. En in T, 6,9-10; aai-qmmiZi^ . . . ,\ 77*077^™^ iwiV 
m»m\ meen ik een' weerklank te vinden van 't laatste Kw. vers, met 

il- i-ii i Q „ao q 

eene kleine verandering: aldus gelezen: ooojkuui asm 11 ti (uiKajioa wi- 

Kïl (UI (UI (U) "^ 6,7- A: 0J>twnMiun(tcjtvr>\\ B, G — 1 ; JD, lL'. mt^ijit^apriitrnzniitjiiKiiiFJiniuniEiiiiAiiTytfj 

7.3—5. I), E : (E/?(W^ayn cmitipt mnin^tmxnmitrn iBimn?.! niiaiho^An^t^tuiaAAajirrm asnrjjtVj^ajnajtvnij Het 

(w?<yn<&>.iACTr)«5w<J7g2 van T schijnt dus zooveel te beteekenen als liet door 
hem gevoerde wapen, d. i. zijn wapen. In 't Kw. vindt men hier niets 
van dat wapen, zoomin als van Sapwani: zie boven, bij 6,4-7,». 

5 . oo?(inn\ A: °ajh\ C: ^mnw B, J), E=T; vgl. de vorige aant. 

e-10,3. Deze beschrijving van de gemoedsgesteldheid der wederzijdsche hoofd- 
personen ontbreekt in 't Kw. , dat hier over 't geheel veel korter is. 

e. iwiasm\ PoESPa-wiLaGa wil lezen ™^ en zoo vertaalt ook O; maar A, 

B, C, D, E = T. 

io. om !K\ on oui \ A, B: n9»*a<w>\\ C, D, E-T. 

8,2. o ojij) o (Ki n \ A: oTi^»n,j\\ B, C = T; zoo ook D, E: 4|CT^M!,uMrao 

o . - .o 

io. (uinojuiN A: /iyn<wav^w B, C, D, E = T; — (kji tui (Ki\ D, E, # misschien be- 

ter: Ojfl (Ut ItfVS 

9,4. a_nnnnn\ A: «^kmiw B, C = T. 

5. ooi tui (ki tti [kyi (in \ A: <w?sS)M7i^»o7^\\ B ; G, D ; E = T. 

10,?. (Ki (Lnjjcum n A: iw>^«^\\ B, G=T. 

s. on (ui iï| in \ B, C: «^ A, D, E = T; — o as rui ij \ A: ™^a B, C, D, 

E = T. o TTl(KJi\ A: «.vn^ai/JnSiW B, G- J; D, E: ^w ajiTi(Ki\ A: ffoiidSTi^MNx B C, 1), E - T. 

(151, ^ ( 

A: aSMMwwCTicfoflïdfljw»* B, C = T; D, E geen van beiden. o OP DE BRAT A-JOEDA. 97 

(XXI, 10) 9 . (nn q3iti\ G: «V^ ,«„.» A, B, I), E = T. 

li,i. TnwKHiJ.\ C: ^ga^^w A, B, D, E = T. 

2. ok tuu (o^ i^i \ A: oS^Mton* B, C, D, E = T. 
4-12,4. Ontbreekt in 't Kw.: de rede van Krsn. wordt daar niet afgebroken. 

6. A: crmitpomvArviéiniw B, G = T; D, E: on in m (mn hoi vAiuiivn n?,oniiS-n\\ 

rU ' <£~ l J CT c~ Cf D, E: * o •> l oji "yi <n a^ajniKn tut as 0Q.in on op oji^jiiut 2i s. OrM-jl(lQIKTn~Jiri(Kl\ G: V>*£-m\ A, B = T; 1), E: «iMMM^un* 

O Q 

9. (Kmanoi? ojin o tii asm ij \ A: ^«n^*» &£«>|« B, C, D, E = T. 

12,3. iukkieu (itlto(&ii~J]?\ B, C: ^«g « ?MI ^ A, D, E = T. 

5. urn (Kin \ B: a«a,M\\ A, G = T; D, E: ^,im«mw Kw. XIV, 15,i: a-ti mm tm n o_nnrai ti- 

lyitm (UUj OOJj (KI j] OHnnnatbUN N: tèiomon xmoat oj>ononinon tuhiKjimj «3«S{\\ 

7-13,i. Kw. 15,2-3= uzi Ti (Ki (Kin (ici (K) ij o ofui 2 (inn (Km a '(^ooaUJiN (umrKLi ojii 
on tkncKinnnnn fin(M(Ki[| (M, N: °«l\ F, I = Kw; lees mfmoi ?) aaa- a 
iKin ^ Het eerste paard heet bij W: aS.i^<Q*u<unw A, B, C, D, E = T; Kw. o ooji ojïi (Kin \\ Vgl. XXIII, 4,i. en de aant. ald. 

15,i. nrui(Ki_A\ A: ^^^w B, C, B, E = T; — miuKKinx B: ^«n E: ^ M ?°\ 

A: rnnj)crrn\ zoo ook W, maar zonder cmJ!i\ hetwelk daar waarschijnlijk 
voor een adjectief gehouden is, doch, althans in de omwerkingen, wel 
zeker tot den naam behoort; C, D = T; Kw. zie boven, bij 12,7-15,i; — 
vgl. XXIII, 4,5, en de aant. ald. 

3. (Ul(K)(l5n\ A: immont, B, G = T; D, E: imiQionr-niisnw 

14 — 15,4. Ontbreekt in 't Kw. Vgl. de aant. bij 6,4-7,5, en die bij XXV, 1 — 4,4. 
14,2. oioi(Kin-jn(Ki\ A: anj»i w B, C, D, E = T. 

3. ajiOiiTfif] (Ki\ B, C: mojnCTj^a)» A = T; — D, E alleen: vnm^tom (E: «/»*») 

tunmamtasnjpt 

4. okïi\ A: a% Q w B, C, D, E = T. 

J 13 98 KRITISCHE AANTEEKENINGEN XXI, 14)s. (innonji?\ A: eias-w B, C, D, E = T. 

7. Al o^nTimiiwiw .o, L<, JJj E — i . 

s. an cuui cKifj schijnt hier overtollig te zijn, of althans niet meer te betee- 

kenen dan wat aangaat; vgl. D, E: ^avtanit?ianiTtrh^amasna^Q.in(un°,t\\ 15,3. (ui m (uui 2 \ A: (&i tv*. B, C, D, E = T. / 10. 16,.. 17,. (IK \ KÏ1 - s-16,3. Kw. XV, 1,2-3: (kji o n oxi ki o (EiiTi inn (ui il cltui a-nn 3 ojlh r» aniaotun 

^ cm 4 JM 2i I J q 

tui nn o ajin (urn (Ki ij TI: meei ^ F, M, N = E.w.) oxciKmaoinaiLi ^«^13- 

TTI N J\j oji iti mn act an an n ojnojtiBtan ajncmrtajt a7n<wr),vmaat\ <uaot om ictasriTt ijkoim rtmajtw 
ca C~ *-" 1 <■ »c, u IS «t, ( 

6. Qf] (EJ12/(K1\ A: (CT«sn\\ B, C, D, E = T. 

9. ajïi n (uin (lji is, ïji \ A: ^n^jiM^aTurS^w B, G, D, E-T. 1 D, E: KI 2 Tl (KI (KI \ A o r> o. 

a^tojttni oj> ti oji a^cmasnan^jt o^/i a^u 2t 

U 11 ' act aai nnonw B, C, D 3 E — T. O O. 

oom" Kfanax D, E: V^mjsSon overigens = T. 
asm Ki -nu da o \ A: «aijam-n» B, C, D, E = T. a Ti((ig (KJiTi Kin Km asm o arui ki ij \ A, C: asnoaamKnaw/f\ B: aniam°\ met twee veranderingen, 
de eene overeenkomstig A, C, de andere =: T ; D , E : ^n^Küm?) ajtan^i 

tuaxcrmiytajnnnianiafnactajtanji^ K.W. 2,2 (vOOr VS. *-s): (KJI UTJ] IJ 

0.1051112 Kil] OSmKm nRQ,T.]T)\ Ni oioti innrnaji a^tTt om asit ici axi an ,j <io> osh ajnajitmi\ 

dus geen woord van den hals en 't onderlijf: asm Km onaTiTi schijnt 
hier toch bezwaarlijk iets anders te kunnen beteekenen dan ligchamelijk, 
in zigtbare gestalte? o (La? mi ia ki -Jïi tmn ikii 11 \ A : <ntun ^rnajn^ ajn cniajtjt ^B: <nxm$ oStt-nani'*. ü — '1 $ D'. 6_ï*^ ajrtncm\ hl 6-«? . . . mactaqintmw 

D, E: Ti asnartjnanaayiasjiTtajnTtnrnzayriaiarnajjamjli 

aan o on ki 2 nn o \ A: njiQ^nm ^ B, C^T; — ajDi(uuios\ B: (w^iKnaSw A^C^T. 

(EJ1 (LU K1TI IJ \ A: a^aK-OT)^\\ B, G-T; D, E: ajniBia^any^w o o o OPDEBRATA-JOEDA. 99 (XXI) 18,6. nrïmmTiinrmiKmtuKN A: ^^ccoS^ B, C, D, E = T. TwEE-EN-TWINTIGSTE ZANG. 

[A: XXI, B, C: XXII; D, E: XXX, 15, 2 -XXXIÏ, 3, 2; Kw. XV, 4—22, of 215—53; 

K: 214—31.] 

1,1. (UU) (ISm O tUlIl \ A: mj/uwnwiw B, G, D, E = T. 

3. A: (cnvATqlhtun ca tan t>j> _Sw B, C, D, E = T. 

2,1. oe\ A: «g°* B, G = T; D, E: «s°aft o * — oJi(uiBsm\ A: «^«w B, C = T; 

1), E = A, maar met minder herhaling: van 't woord «n^ow 

2 . noi aru (uuj \ A: ȣW B, C, D, E = T. 

3. ikjicio\ A: um B, C, D, E = T. 

4 — 17. De zamenspraak tusschen Soendari en Oetari beslaat in 't Kw. dertien 

strophes (XV, 5 — 17), die mij echter, ondanks de verklaring van N, 

te duister zijn, om er eenig vertrouwenswaardig licht voor den oor- 

spronkelijken zin uit af te leiden. 

5,4. oan(ui(irui,(kJ)\ A: QnEwwnicnnAw B, G, D, E-T. 

' ueiti « 

8Tï ~C o O O .O. O „ 

1—2. JU, Jj ; 0^M.inn(fn_wirw^ao(inajM^(rw(&iiKTj(iii^avT7«jiKTflN\ 

9,i. o o (in cm ~a\ A, G: mn ^iioioj^w B, D, E = T. 

11,1. OTl\ B, G: iO,iTj^ A — T; D, E: <n(iaMrniaiiw)crnjinrn(unpi\\ 

2. asm (ki (Ki\ B, C: «snmoftw A, B* = T; D, E missen dit vs. 

3. 3£ n^ri in nci > \ B: °«£w A, G = T; D, E alleen ifp-n* 
12,i. o ~an (M (Ki ,J¥i (Kin \ C: iunêiiM°\ A: -Svawj-wSarav. B=T. 

3. B*.' n\aRtm.rnaJi(aiuniBtinjiien^.^ A, B, G, D, E— I. 

4. oacujojinx B, C, D: ©»°n\ A, B*, E = T. 

13,3. amikniKiK)-*iui\ B: ^iïi^uw A, C = T; D, E: m»^j£*&^* 

4. nn in •m (Ki o \ C: "oimiw A, B, D, E = T. 

( K Ul 100 
(XXII) 14,1. 4. 15,i 16,, 17.,. 18,i. 19,4. o KRITISCHE AANTEEKEMIS'GEN 
(EJION A: ojiSw B, G = T; D, E: irfasniKjjtmp 

(kü(kjnn\ A: ojt-nayiw B, C = T; D, E (voor 14,4-15,i) : M^tpiiMT)^. 

niMMTiiMTiim r9"^ a /l7 f / r'' 7 ^ L*S "^ "'' !U> Km "1 W " ri * 

^(LLTtKijN C: ^ (voor au^or^ ?> A, C*: cj« BeT; — (S\ A: £* B, 

G = T; D, E: zie de vorige aant, 

tki&jüKnniKTnijN A: °&«i B: «o^ C, D, E = T. 

/ l 

sunfei\ A: <>6ka\\ B, C, D, E = T; — oji an iwi 2 aai \ B*: <£?m«i* A, B, C, D, 

E = T. — Vgl. Kw. XV, 9 : cj arm a-n fj m w\ o aai aai oji o au n omri o au (I : en - 

ïjikW F, M, N = Kw.) aflani¥i2flri\ ajnMn K13E.1 osn o ajn a3 ? bjoA' iuiok 

oi .ia>i aai ij \ o aai aji o arui au n a_rn m aai au u aai o aai i 

IJ ó J 4 J Jj cj[ a oji tj ,aai \ <q om aai - 1 kib auioanj] (uaa (uuiaciji oo? ooi e aa ku i \ N: «»*m«.^ «nxn^M^- 

o X O o. 

oJtiaji trniyrn tut uit va tstt tui 9 ajttao(L.it tcin,ittni\ ccmitp (un-iian-i t^ianitmt ttn-i <Lïtj> tu)n,ttmj\ o o o o o 

n_T ■> tLium mw« iLittat ts.i,rti ctji?\ tEtn.ii lEirLfrt ili 7 <i.7.>\ (B)it5/j <e»3tjt? «^«a tnM^tEttanj turtMt tancntctanaf, Dg 

bedoeling schijat dus te zijn, dat de ziel van Soesdari na haar' dood 
naar de maan zal opvaren. 

IjlClON A: oSasnw B, C=T. 

ai aai ren ai axi jj ia \ C: ^w^x A: a>n^(m^.i^«^\\ B = T; D, E alleen : ^.^^ 

om ooi itw 

o kin C: mi»* A, B = T; — o iu nun ~nn tm kii n \ A: «wj°% B, C, D, E = T. — 

/ Q O I AT 

aai aa o (mi o oen\ N: SnutMi Vel. Kw. 12,4: o nai(uuiiauaa(kJi[] 

o o o. o o. o 

itatniimn^tm am (ciauazt tut turt tut <hti\\ 18 — 19. Van 't afscheid van Soesdari bij hare ouders wordt in 't Kw. geen 
gewag gemaakt. o fï]&C10\ A: a3a3i\ B: lutasnW G = T. 

aiauiMJifN B: <rvttsji~ji?\\ A, C, D, E-T. 
(ne\ A: uuom^ B: 'nisn C, D, E = T. Ar avtcmnojttin ë/arïiwnw i>, Vj, "> Hj — 1 . OP DE BRATA-JOEDA. 101 

21—. Ontbreekt in 'jt Kw. 

i. A: oji(EJt^t^u^tun^'najii^niLmr^i^^ i M'in.\\ B, G — T; D, E: iuixjn^aj>tv>nritn<n [ *.>> i i?i <L~n ,17J7 T) <KT? \\ 22 — 24. Van PdtUjddjanjd en de verdere krijgsmuzijk wordt in 't Kw. hier 
niet gerept: in de plaats daarvan vindt men hier (19 — 20) vermeld, 
dat bij 't uitrukken der PP. Ardjoena, met Krcsna, DRësTA-DYOEMNA 
en Satyaki, vooruit ten strijde gaat, terwijl Darma-poetra door zijne ove- 
rige broeders en gevolg bewaakt wordt. 

22,i. nnn\En?(biii(cnn\ A, B: cmQ^^mn^ G, D, E = T. 

s. &a in o ty \ A: ow-nw^w B, C, D, E = T. 

Ó 
23,i. ouunx A: ™% B, C, D, E = T. 

2 -24,i. Ontbreekt in A; B, C, D, E = T; vgl. Kw., boven, bij 22—24. 

4. (jjj o ooi — rui \ B, C, D, E ; °^ B*: <M^i<nün en a^Qêiw 

2o,i. n_nn ei m aan ij \ A: <^^ C: a^S°w B, D, E = T. 

_.Q i - / 3—4. a Kw. XV, 21,3-4; ooiumnainajin aimnna 'oti »ai-A cmnnnnn\ aruotmn oa&- 001 (Eli KV O KW 2 ' 0SÏ1 Tl KW -dk Q/ÏKITUI Ij \ N: ojn-niqui asnasrun-n m)oot™ ; ™ mn - n CLW-nrnaa. nacui tunKnitfn^Shiinnr} iuiji ibi(miu) tu>\\ I USSclien Ö-iJkHD Tl • tHTHuiasns truiaan mn'-niqari asnaxi mi Km „ik en (LiU (otiti ooi Jk bestaat blijkbaar eene tegenstelling, waarvan 
echter de zin door N niet voldoende wordt opgehelderd. Misschien 
wil 't zoo veel zeggen, als dat Karna. door ligchaamskracht, Salja 
door beleid de slagorde hielp in stand houden. 

26 ' D, E: oznniaji^AxsnrniHmmiLMi (<igJ)J) (tinmtimainiinn (Kitten ooft (êrwtèicmcmiLhiuiM^ithnriu- 

mayi enz. Vgl. Kw. 22: oji nci. oi niuin osm? ajinwma '(om ooi <m w m I m \ 

an (in asm 3 ra ki n kioct as mui ((im <yi tikikw~&\ o ki asm n <ki || cu¥ukwo£1 nnn 
ounaann. «urn ooi \ ooi 2 on (aai Km in (Ui asm ooikw| \ooti m qjui 2 o \ N : «.-^T 102 KRITISCHE AANTEEKENING EN (A_A.i1, 2Ö) <rp tEJttLgi luntm oji m oytayt oJ» iri[tuizcnm\ ied <g>mm itai nsiiKn trui tn ~npi% ( ) oji (Kji tn iui asn 

o o. o. o <P> . f O ". 

tai zni-miun ao i\ luitmtjici ajiaaiasn tsnttsn o^Ttanji cmi^^\ mnrtnrmsHTjj oji ojj tui nxi m ftf^trnj) o 

(L I IUI ïlfTTl HST) (UI IKV \\ o\ B: g,p A, C, D, E=T. Drie-en-twintigste Zang. 

[A: XXII; B, C: XXIII; D, E: XXXII, 3, 2 -ult. ; Kw. XV,25— 45, of 234—54; 

K: 232—55/57]. 

1,1. (UW (KI <U1 \ A, C: tunnntiSw B, I), E = T; (OlTl QTJ (kJl _3k\ A: cmtruirf-nw B, 

C, 1), E = T. 

2. tui (ia oi ij uw \ A, G: (W(7V7°\ B: <w»i*™°w Kw. = T: zie boven, bij XXII, 26, 

waar 't verklaard wordt door <^£f^ even als elders wi ( ra (ai n (uw ^ 
Het moet dan ook eene andere benaming van dezelfde slagorde zijn, 
want uit de voorgaande strophe van 't Kw. (21: zie bij T, XXII, 
25,3-4) blijkt, dat de KK. in de Tjakra-bjoeha geschaard zijn. 
4-2,2. In D, E is deze plaats genoegzaam woordelijk gelijkluidend met T, 

behalve ^-r.^ar7M«n»^ ? voor ojiiSi^itm-ri^i^ en eenige andere, geheel on- 

O- C__> 

beduidende, afwijkingen. Vgl. K.W., 25,3-4= onn? ojukkiij oswra axicm 
on uu 2 as (Ki aru](Ki[|"\ o cuiowiKjjj (unn raim (JN: cunn (Uiufui?\ maar 
verklaard, als of er (unn raw stond ; F, I, M = T) asw on (uu 2 as (ki (Ki ij \ 

N(F> O.o 00 

I <CT7) Op 01 (LM /HTfl O0> (ISI1 OJI tUinj]? IUI (KI XH. (UI t,M rn m \ OOI (Wl (UI IKIJJ 0X1 IUI 71 TO OS» (HTYIIUI K) IUI - 

aiAxni^in tcmnp umó^oï R. : » T/ze diameter of the circle formed by the 
)) enemij round Jdya Drdta, is ten times the distance at ivhich men can be (*) De commentator schijnt het Kw. O W 0ST1 2 O IK1 Ij te hebben gelezen, als stond er (KWar)aSW2- 
HH 1 cmn(Kl|l\ maar 't zal wel zijn O (ISW (UW O (KI I] ^ 

4 o4 «ï, j^ j( OP DE BRATA-JOEDA. 103 

XXIII, 'J ,4-2,=.) » disiinguished by the eye." — Volgens N is de breedte tien jodjana's, de lengte 
een onbepaald aantal jodjana's. Dit schijnt moeijelijk overeen te brengen 
met de ronde gedaante van de Tjakra-bjoeha, en in zoover voldoet de opvat-» 
ting van R. beter, maar deze laat zich bezwaarlijk uit de Kw. -woorden 
regtvaardigen, of men zou otijkkii o ui oin m n \ de b reedie en de leng- 
te, onmiddellijk verbonden moeten denken, en iuitti (Kin tui on (uu 2 ok a-n a-ci 1 

als eene uitbreiding of verbetering van axi<m on ojui 2 os a-n opvatten. — 
De lezing der omwerkers schijnt in 't geheel geen' gezonden zin te bevatten. 
Het herhaalde ^-^ zal wel uit het Kw. ikhiiki of (Kin tui ontstaan zijn. 
1,4. (KïiTn\ B*: «sydiw A, B, G, D, E = T: vgl. de vorige aant. 

5 . (kJi «jLi (Kin \ A: *oi«(wi»oi^\\ B, G = T; D, E missen dit woord: zie boven, 

bij 1,-2,, 

7. (U1(K|\ B: <naj}2°\\ A: tuh/tmw C, D, E - T. 

Q Q 

2 5-7. Kw. XV, 24,^ oibniiano (kjiti (Kin m (Ki 2 (Ki 11 ti m o urn tm 11 tuin axi (Ki 11 (F: 

-in (Uin (Ki axi°\ lees: ti 01 tuin mi axi ° ? I: Ti«](EJi2(uin -^ M, N = Kw.)> adiannn 

,-** a/ • t a N a /-t a -v a , a 

(M: niïk°\ I: on ooi? (Ki j o in asm ti fl: oti cinn annn j aflaasw2(Ki(Kïi3 axi 

oraain (M: asmciRaTi )\ (inJiotKiii 0200 annannn an ajui 2 o ikji (Kin 11 cinn (Ui o n 3 \ 

j v j y 4 I 4 o m. 

N; (8n ktj asn OJin mnasnasn mnitpanji fvOOr tun on ,m tmn ; J\ «-^"J" («-«««■'TKKWiUiOJi <w- 

o /0\ a o o o OO X, 
ao on n iHimn ihm (:) itu)<vimKnru> »\ arvma» arniuiasn itaiiuiajj imoti cun as ok rn/^/f mnajiw 

Van WnéKODARA wordt hier in 't Kw. niet gesproken. 
o 5 i. asm asïn onn (Kin ij \ A: ^m™» B, G, D, E = T. 

:-4,5. In 't Kw. niets hiervan: 't is slechts een nieuw uitvloeisel van 't 

vroeger aangehaalde Kw. XIV, 15,i-3 : zie boven, bij XXI, 12,5, Tlgg. 
4. Tnosinonnx B: wwm A, C, D, E = T. 


5 . axnn o 1^ > B : ó^r-n^^w A, C, D, E-T. 

7. D, E; ani <m (£j oj) ihrn tv) iHTj^ 

4i. oaruiuinx A: «£<* B, C, D, E = T. — Waar het bijvoegsel ™^ in dcn 104 KRITISCHE A ANTEEKENINGEN (XXIII, 4, 1 ) naam van 't eerste paard vandaan komt, is mij niet duidelijk; vgl. 
XXI, 12,9, en de aant. ald. 

3—4. A: ^rq^iLnofi^j-mthnilmms ajiojriMKnitn (leCS l "arncuninnh ^ /miojiw B, G = T. 

s. on tyitKijj \ A: oj>m\ B: ^ M! ^, D, E: o^w C = T; vgl. XXI, 15,i, en de 

aant. ald. 
6-6. K.w. XV, 26: 05ii (kti (Ki [j QiïmziQ-mn ("nam. van Arbjoena) (uinei oji ajdci- 

Q / Q 

oan(CTi\ aan o (Ki o erna o (Kinjiasm nai ra a_n 2 <nm as n-n n \ oojiio cmamtki- 

O Q /T „ Q Q. ^v: n O Q Q T> at T'- x Q 

V. au J J ei, 

/ a. o a. 

(UUl Of] O (aSÏKWKKl QJin CT1 (KI <£J(kJl? (UdJl (UKKJIIlN N: *tj«,7«>^ asnasnim- 

o a , y ci o 

tunitn^n <£1 M <un*riinrni\ anjiann asn asn eert mn ao j ojiatïtHiiWM urn nun ijr\ tonoasn turj a< irfitn (im- 
am (airnoazniM (cnajncia5t\ cuncmmiat ajontin tvi tin tiu m on oji(hstj ojh&i <?;j\\ Van de ClUWCl S 

of djawdta's dus geen woord. Ook blijkt uit vs. i. dat Dcioa-daita de 
hoorn van Ardjoeha was, en niet de gong van Joedistira, zoo als het 
in T, X, 12 heet. 
?. o kï] o mi un \ A: uimWm B, C = T. 

S,i. (KlO(kJ10Zl\ A, B*: oji-nnjiajuiw B, C, D = T; E*: oj)xj)oj>oj)\\ Q O Q 

nou nu\ A: tun<iï°\\ B, C^T. Q (kil O tKJl PH QJin 2 Gx.1 [| \ A: cn<ui*qin\ooj(\\ B, G = T. 

6,1. qnnTi3 tai^\ A: £ti<rjirhi ^<k?w B, G=T. '?* ainnii2 (a l*3' > 

o (Kin arui n \ A: tSaM<ru/iw B, C, D, E = T. (LCl (IC) Il (KI OfUl f] \ A: on run on tin \ B: tmrêtMrnjn^ G, D, E — JL. 5. <Kïl (kJ) Tl (Hl (El "Tl WW \ B: iKniMpni^aMo^w A, G - T. 

8,i. TncEntKnimnijN B: <&?(^°\\ A, G = T. 

Tusschen vs. 2 en 3 hebben D, E (XXXII, 8—16,2) eene episode, die in A, 
B, C en W ontbreekt, maar ook in 't Kw. (XV, 27,3-56) gevonden 
wordt, en ongeveer hierop nederkomt. Aan den kant der KK. wor- 
den velen p-edood, waarvan genoemd worden Wihdu of Wind3dini en OP DE BRaTA-JÜEDA. 105 

(XXIII, 8,2-3.) NoEwiHDa of AriofcwiNDa (D, E: a§^«o^«jgTi*i.tSM\ Kw.: (M o k\ w oki ooi 
(of °K]3 'oxianaoi? L,N: "kittig F, I = Kw.) arm o wi n o in an o an. \ N: <w»- 
ti^^ KngmaSa^n rvtMj} mnnirf^y Na de volkomene nederlaag des vijands schiet 
Ardjoenei een' pijl in den grond, waaruit oogenblikkelijk water te voor- 
schijnt komt. De PP. laten er hunne paarden in baden, en vlijen zich 
ter ruste. Maar onverhoeds komen de KK. terug, om hen te overrom- 
pelen. JvaésNa en ARDjOEna bemerken het intijds, en staan haastig op. 
Zij snellen naar hun' wagen terug, en grijpen de wapens. Intusschen 
is Koeroe-pati vol moed en ongeduld genaderd, vertrouwende op de 
wapenrusting, hem door den Priestervorst (DrosS) geschonken. Ver- 
geefs schiet Ardj. er eene menigte pijlen op af, tot Krsn. hem raadt, 
liever op het voertuig van zijn' vijand aan te leggen. De wagen en de 
paarden, de wagenmenner en de boog zelf van Sjd. worden al tega- 
der vernield, waarop deze met een' sprong ontsnapt, en zich in de 
achterhoede gaat verbergen. XRéssa en Ardj. werpen zich achter hem 
in de vijandelijke benden, en naderen SiNDOE-RaDja. Satyaki en Biaia vol- 
gen hen, en verslaan vele vijanden, de eerste onder anderen Tojasabda 
(in D, E niet genoemd; I: an osin 2 ojui fM tan \ F, N: an asw 2 min mi sin n \ K: 

Tuyasada), Kambodja-wana (D, E: (^W/W^g??^ I , N: aai m o 2 as - 
oiki\ F: °as cum annn \ K: Kambujdna) en ABisATYa of AmbisakyS 

(D, E: <unéntM«spn\ zoo ook F; I, N: ojin o (mooi n \ K: Ambisükï). De 

slagtoffers van Bima worden in 't Kw. (F, I, N, XV, 34,2-55) aldus 
opgenoemd: boi (asm 2 ojui m as ojui soj on (ku a-n (N: °an ajian) ooi 2 11 301 (asn \ anTniKii 

(D, E, F: °aai\ N: on in aai \ verklaard door ^i^ïmm) anus ojui os- mui 001 (asm 001 (asin «i ikji on \ ooi (asm 2 aai -A (ko r ï oa_naoi(asm (N: (kim itoji ^ D, 
E = Kw.^ ooi (asm m o [ azi o n o anafasm om uui (D, E, F : °as ojui ^ anain o 2 cm 

q/ q ^ Ö ü/ ^ ^ 

ax) anji an an (asm (N : an nnn fi °\ F: an ann o /ira \ D, E: Sorm^iBi?^ V m arm an [j nnalasj] 106 KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

Q / 

o «in 

/ (XXIII, 8,2-3) (kJifjum (D, F: °(kJi(uin\ E: «v^m) ckjj o aai nnnn (D, E,F: namwi ") m in 2 (ia tmn o 3 \ 
nrmoa-nij tinnaaajin (D, E, F: (inadem) 001 um tui o «1 o 3 rwi m (l: °o°\ F: 
<io (uuian o 2 asm tm \ D, E: <to«5i»p>i«sn\) (kti ri (d. i. a&*&\ N)\ (ion? tin o.tui a-a 

(F : °(ïJia_nn\ D, E: wmim) (kjiiuki cm si tui asm (D, E,F:°a£asin) anain (N: tin- 
to (ici asin onopn \ verklaard door mnmrjpr vfasmiSi ^a^-n«sji^)s\ D, E bevatten, 
behoudens de boven aangeduide varianten, dezelfde namen. — Deze allen 
liggen ter aarde verspreid met hunne voertuigen en menners. Te mid- 
den der algemeene vlugt treedt BoERi-SRawa tegen de overwinnaars op, 
enz. — Ygl. T, XXV, 8 — 9, waarde dood vaneenigen der hier genoem- 
de KK. vermeld, wordt. 
3-4. BoERi-saawa, die bij de om werkers, en zoo ook in de Lakons, voor 

een' zoon van 'S al ja doorgaat, wordt in 't Kw. soms bij omschrijving 
de zoon van Soma-datta genoemd: zie o. a. beneden, bij XXV, 6,2- 
10,4; als ook Gesch. d. PP. $ 60, noot. 

9.4. o a-q o -Ji \ B: ómw» A, C = T;Kw. XV, 57,3= asui ooi (Ki n cmn o a-u Ti o- 

O , ö4 O 

CW&Ol ttSïl BC1 ~J1 (KI O ~J1 \ L, N: Mnnntaimn (MTiwm mn rei <w> tuut tniunmi mi aa ibi Si kt^w 
10,i- QTTO OTin || IK] (K1I1 3 O O 0JT1 \ A: KncmtKni&iMDKnariJl^ C: ccrKrnn^iKTmièiaminjiw B, D, E— T; 

Kw. 38,is oiasini ^KTi(aiw.o2 'asina^ (F: «sinain \ I: ajmtisin\ N: osmos) 

tOinnnfl B] OUT! 3 OOI] Klll (UI O ! \ N: irvtiuiienjj mnnrmqiKi iruajia^gT, na luniruimsn^ <wn «^'«n^ 
11,1. (IK O -J1TÏ DU \ A: ojiKmnsnmmw B, C, ü, E = T. ér-"®' 

3. tui o ~ji ff-cin „ji ui (Km n \ A: «j»®»^*™.-^?»™-;»*™^ B, C = T. 

5. tKin0Xl«](KlO(EJl(KJl-A\ A: "«■niaww B, C, D, E = T. 

12,1. osmiKix A: wiiSw B, C = T. 

6~ annnnn imn\ A: «S^» B, C, D, E = T; — e atu o -ji asm n \ A, C: ^p B, D, E = T. 15,J. tkü 0J1 » . . . . HJIOO(kJlf\ A: ilvi asn »j> 1C1 Mojumjjw B, Li - 1 . OP DE BRATA-JÜEDA. 107 

(XXIII,13>. STaCUKICTlJN A: rfn^ B, C = T; — D, E: ti^garntiw^Sg™^ 

7. J^f^jp A: oF' B > G = T - 

14,i. ojmicioozijoN A: «^.u,^,*™ B, C = T. 

2. Al tKii<n,iv)(vvi(Mtzia?i(Kr)t(hnasnj>\i B, C, D, E = T. ~(kJl~ 

O oo-Ji^EJi-JKWinx A, E: &»&•* B, C, D = T. 15,i. m tm o (Kin o ikw (i\ A: nMM^Mwiiun^w B, C, D, E = T. 

s. <m o tm ~nri onn (kji ii \ A: ^iiom^WSi^w B, C, D, E=T. 

16,1- OJlfl (K3) (1TU1 (KI \ B, C: "irvitruitnjfW A - T; D, E: tuno^ru^ 

17,1. (Lniï(00Tn\ C: tuninJi°\ A: aJh»oi<L/j-^T)\\ B = i; D, E: OT(Wi^mT)(ta(t7)TT|(Kfl?fi 

fm flfl ik» (lui i «j> tel t) \\ 

s-j. Kw. XV, 42,3, b: ooi asm orifKiimno asm &n asm n aoi\ N: <M-n ^«wn*» «&- 

4. anji(Kin\ B: a^^w A, C, D, E=T. 

s. (UI (ISY1 Of] (KI N R*^ ^" aj " w: ^' r l !un o«S\\ A, C, D, E = T. 

6. yU\ B: aninüw A, C, 1), E^T. 

18,5. asm onn af] (Kin \ A: aknm^^w B, C, D, E=T. 
19—20. Ontbreekt in D, E en Kw. 
19,3. A: im-nyiiaajitru^ zijnde eene syllabe te veel; B, C = T. 

20,i. o o o ~j\ (Km ij \ A: °^o°» B, C = T. 

3. (o tui (Kin 1 \ A: tmtB)-ji w B, C = T. 

4. A.1 cm.a-nominjiojiinimiV)\i U, Li ~~ l . 

s. an!Kin2[uanii[|\ A: ajixmw B, G = T; — rmn asm (isin ?n B: »Mm ? w A, C = T. 

6. A.' afnamiq(tmtun<&}f\ SJ'. natasnasn^nfntzii^ Li — I . 108 KRITISCHE AANTEEKENLN'GEN 

VlER-EN-TWINTIGSTE, Z A N G. 

[A: XXIII; B, C: XXIV; D, E: XXXIII— XXXIV, 10,i, Kw. XVI, 1—6, of 

255—60; K: 255/57—60/62.] 

1—2. Instede hiervan hebben 't Kw. (1—2) en D, E (1—4) in sub- 

stantie 't volgende. Na den dood van BoERi-SRawa dringen Ardj. 
en Wrk. hoe langer zoo nader tot de standplaats van DjajaDR&Ta. 
De KK. vallen gezamenlijk op den naderenden Ardj. aan, en over- 
stelpen hem met pijlen, onder aanvoering van DronS, JvRéPa, Salju, 
KarnS en GoEROE-POETRa (d. i. AswaTaMa), die een' regen van pij- 
len afschieten. SROETa-JOEDa treedt vooruit, maar wordt door BiMa 
met de knods gedood; eenige andere KK, die ter wrake toesnellen, 
worden door de pijlen van ARDJOENa geveld. — De laatsten worden in 
't Kw. (F, I, N, 2,s) aldus opgenoemd: (umoaruif «urn Kin (N: <un 

oji) (aga.asin2 tiuj (N: (agaasTnuuiON 't geen eene schrijffout zijn moet, 

daar deze reeds door Bima gedood is) anno Kin 6 Jkuuj asm. (I: nm 

■kt \ O yn n Q '„\ G}/ Q T 

onasin\ N: qjui n asn ) mui n-n mui nsn (Jb: °ki°j ajujaxiaru 11 o mui a-a n ^ L •5 O Q v Q heeft hetzelfde vers, maar defect: mnn o arui ? cuinoJi mui osm mui a-a mui asm 
fljui axi ann \ verklaard, even als in N: mmcnrcjorijj o%m mnminriQ. oj>Min.ij?itmnp turfrirnM ajii tct iu) iuijj\\ JU, JtL: (ikji asn om trui laiapn-i asn ?i OAniuiaAJiasn {£•'. ajnpi°\ <rvt 

(E: •«/«,), Vgl. Gesch. d. PP. § 63, VII 

(Km tui (Ui an (Kin (m ij \ A: iu ajt ^,nfi 0/ li. (Kïl (UI (Ui Ut] (Kin (KI 11 \ A: miiuifmntaw B, G-T. A: tiuiw B, C — T. 2. ax}j|oan\ ■**• [vp 

2,5. o o (Ki ra (Ki ji \ A: «ke^^ct^^ B, C = T. 

6 . nnnarui(kJi?\ B: o » A, G = T. 

7. TntuiKmnN A: »^-n«v B, C^T. OP DE BRATA-JOEDA. 109 

XXIV) 5 — . Kw. XVI, 0,1: ^g^J ttJin«Mooi[m|| eioiS? clS «urn mm» £\m ikhitj- 

KTJIIJI (kjtódjïbj (UinOMlIip L, N: Mri^uTf^ M«|«| f unQ&ny Sf, «- 

«.^m ? iwimi o-ru^oio o^^o^"?^ < "' 7 ' 1SX De vergelijking met (kjjró schijnt hier 
de aanvallende PP. of de pijlen van Ardj. te betreffen, daarentegen in 
D, E veeleer de in menigte nedervallende KIL: ^•S^.*.*».™*.*.,-,*!, 
<wjg?? (Ei °^*^>^)?/ <™<^<^<^rii(mnjiMi»ma?n<cn<m~j»<Hj^i en zoo waarschijn- 
lijk ook in T. 

"lïijj^ L : 0(EJ9^°w A: ^(o^wjuffl^ B, G — T. 

icieKTi-Jineimnij\ G, D: o ®» ? ° ? \\ A, B, E = T. 

CQ CO cJl ca 

O Q 

s. fl,ioJj!iaCT> ontbreekt in D, E: zie boven bij o. 

6. OJIKTfN A: imut B, C, D, E = T. 

4,1. <unniunn\ A: ó ^°^w B, G, D, E = T. 

4. OOJlOjN A: <waai\\ B, C = T. 

5. (KY1 Ol O <-J| S 'M O (KIH -Jl KI IJ 9 \ A: om , «snik iw tsi ~a un ~ji sa ~n\\ B, G = T. 

7. O (ki) (kil (kJl (kJl ,1] \ A: «7i «3°\\ B, G = T. 

5 — 6,4. Kw. 5,5-4: (wi m aa tkj] iKiiï nnn as 2 uin uui' (kn dim 3 aui' m(iai3Tio om 001- 

J Ó I J q ^J 

nsmi Tof tin m il (umo°? F, L: (kimo°\ N: (KKküo ^ I=Kw.^ opitnn\ 

4 p4 p *> ** ^ ^ y , 

a o o ' q / o/o 
[Hl aci (kit i annas aai ia an n-nn 2 o on aai 3 o ttkcti o asm ania bon ^ jeji OvOtijkki m \ 
J ( - I x J | Si w) o 

Q QO f Q 

iki asntmn (um(Kio3 osximü aai ti kiii arui asm looi <uni o 2 ojiii ajnajina-n o(kn\ 

^ J| ki^cjI Jm JJ ^ y j 

Lat . o. o O o o o O 

, i\ . OJiajir.inriio tcfKicrm oji t*J> rum f) tn < hrr l' r l *-m ttcnw ruin om iri nj tsn «snj «sn vrttiui <t\ji in\ iSJlusn en iR'nann «jnrinm ttnririp ann ermap) oji ? viiapj. oji (vu ri mnz axinn ajitmasn a/n tui ern «snn\ tuiti^ino (ni/mnt 

O. Om. O (Pi O 

tun tci tui rm rn rat rn xn ij) i iu> hm iw arn m tui tuitbii tun oti it» «snij tun %?.$& ry ~i «snisn in ia mi vimiojiti 

Van DjajaDRaTa wordt hier geen woord gerept. Vgl. de aant. bij G,s-10. 
5,i. 01 aji (kJi ij \ A: asn°w B, C, D, E = T. Al tun icyi.viaji «jKEnamiri z ccixmnwnxi Ij, t_J — I I 13, lil htioj) n'> (uii&iihwiw 
M ( O M (KUl XI \ Al ooi &>a£n ? ten <na\, B, G = T. HO KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

(XXIV, b>. mjwmij^mjN A: «^^ B: ~^ nT i r C=T. 

6 ? i- ""TO^ ^ : 1°' -^ : ^" n ? Xk Cl, D = T; E: «*a ? * 

2. «un dstj om || \ A: *Ww B, C, D, E=T. 

4. (mn«iiKin\ A: °^°* B, C, D, E = T; vgl. de aant. bij 12,4. 

5-10. Dit geheele incident ontbreekt in 't Kw. Het schijnt een aangelengd 
mengsel te zijn van verwarde begrippen, deels geput uit hetgeen in 
Kw. XIV, 12,4 van Drona gezegd wordt (zie boven, bij XXI, 6,4, vlgg.), 
deels uit Kw. XVI, 7 (zie beneden, bij XXV, 1 — 4,4 ). 
7,3. asm asm oji _ji \ B: ««....n A, C = T. 

4. tuin o _Ji cisin mi \ A, B: o ash*<p B*, C = T; D, E: °^^w 

Kïl\ A: mnKmiKnw B, C, D = T; E: ei&w 

im(Ki2 7ajin[KiiKTjjj\ A, E: é!xrfpi2im^n \\ B, C, D = T. 

8,1. arui o asm \ A: ^«&>\\ B, C, D, E = T. 

9,s. 001 (isn (Ki o (Ki ij\ C: 'w'MMj* A, B=T. 

e. ajïièa\ A: ohmi B, C = T; vgl. XXV, 2,3, en de aant. ald. 

10,i. ajin on o 2 \ A: <qéitiqétz\i B, C, D, E = T. 

2. on(Lci(Ki^anjiaji-Ji\ A: °^nj>'w B, C, D, E = T. 

3. oji asïi bji 1 \ B: ajojizy\ A, C, D, E = T. 

5. oJjanannnntte:. . . . Km (Wiasuj tuin \ B, C: «« «*»(«} «s» . . . . luhun^m^w A, D, E = T. 
11,2. axiajiasm\ A: -vfw B, C = T. 

4. <Bj&jj»\ B, C: m^* A, D, E = T; — [ua-a\ A: ^^iïi'w B, C, D, E = T. 

6 _7. Jj^ Jj,; (uiasntHi'riMMnininjizajimitrnasi^ 

12 13 2 . Kw. XVI, 4,2-4: (minnnnnn (Knfi 3 ojuj n imniuL -n o ai in on in wi(rai(Knn wi- (0(K]KÏ1 
Q 

asin Q * . r I Q Q O ( Q 

Km-Anann rwi cm arui o n \ rnnnn ikji mini b-aooi mui aanwin twi iki ^wm mi - 
in oajïi mora a-J) o o asin | \ mui asm onnnatjo o win au ojibjioo ti- 

O ~T\ OOjlWl 0S linJl Ml O \ L,N: étern^ o^ntimiw vnmcm&y «fti oJiMasntg- OP DE BRATA-JOEDA. 111 

j^XIV. 12-iO, 2 ) **> «sni&irvi KntiM tLiniyi\ amxrnijrn'n (Monitn twtisii (J\; r tui tisn rn ) lunim/t tuntnn tvi tui tm { tuh tj 

C) O - o a Sa a . o. 

tunajiajyt üeji <m tun <a trvi tui\ tcmtip luntmtiMij trutEtasnif wntvut <ui »ji nn iritn tui aJiritairjun tun Kn^tittn 

cm.rmmw R..: y>Krèsna has recour se to an artifice. He discharges Iris chdkra 
ï> at the declining sun, whereupim the clouds folloiuing the cour se of the 
))weapon } collect round and obscure the luminary , making it appear 
))like night." Zoo luidt het geval zeker nog: fabelachtig, maar toch 
niet zoo grof ongerijmd als in T waar Kaésisa den ganschen omtrek 
verduistert, door zijn' tjdkrd met de hand vóór de zon te houden. — Vgl. 
de aant. bij XXV, 4,5-6,1. 
12,4. aai o-naai \ A: £j o \\ B, C = T; vgl. de aant. bij 6,4. 

s. m (ia m ~Jïi anfi \ A: idnéirmw B, C, D, E = T. 

7. Ar a&tuwtiJi&niiisn^tiatiHi'b B, L(, JJ, Ü — 1 . 

15 3-I6 4. Kw. alleen dit, XVI, 5,1-2: ajunn aai (Ki [j muo asinadi fMaianji m aai 3 tti o 

n .. O a. a a r o a a 

(Kiinaai m ooi m om ojui tm ij ajiii(kii3\ oarui cuviaai Tiziasn oann nnnn a-ci aai an n 

o «n aai 2 an i eji arm on a_nn 3 'non tti a-notuasinx L, N: a&t?»^ -n^,©» «Sn»™ 

qjhvimij Kni-i (EJtcmxS, aJ> (Ciasn (EJi-n\ oSiStQtuiJi tuvtoi ontru^ izicmtntigturiiKn ea a^tts^o^jf o o. . 
i&tviicniun mn tui tun ojianofitintuuiw 

13,3. aai(EJi^Jjiarui|\ B, G: ^°\\ A = T; D, E: ^«i^W 

4 . ajin a^i ia \ A: °m°» B_, C, D, E = T. 

s. (kn o urn o o ,J] arm n \ A: o^<si^/m-^^ w B, G, 1), E-l. 

14 j5 . (kJiori(Ki[Ln(in_|\ A: ^^^«^ B: m^mi«\ C: Mg0«j«jnp D, E: m^u» 

^O o "RPTIF-T 

e. ana-n3TnoT)?aaiio(Kij|N A: «smm^mj.***'»»'»'"'^*^ B, U, U, ü- 1. 

7. <LC1 Tl O M \ B: (Lt*-"*^* A, C = T. 

13,2. A en 0: ^^«^«-"«^^ B: a^^m,^™^™^ C, D, 

E=T. 

4. A: 'rtifjinitmcmajvitKntiJVi^riJi^ &> V4 — I . 112 KRITISCHE AAN TEEKEN IK GEN (XXIV, 15)s. 0Jinmiinji3[Kii||anjiJm(Kin2\ A: <w»^£»«?* B, C = T 16,3. (mniuiiN A: «™»™w B, C, D, E = T. 

4. [kJ] IK 1C1 \ A: (unÈni*m%\ 15: o5.iir»S\\ Lt — 1 ', JD: fai (Ui tui tut \ il: aaitvi°\\ 

5-20,i- Kw. XVI 3 5,3-4: (mimi cuunn «ai minimi] nai on asm 2 tm n anhnm n^omiatKi 
(o o aai im 1 BJiaoa o tmniui aai aaii asin n \ (ui asm ojti <um rui mi n as mui Im\ 3j\ aoi- 
(lci '(tmaKarui uw «rui o asin n ikJimjaai tjio aai an 01 ? \ L, N: ap(rm mit?- 

o o DO O O 

<kti rnwitmn &m nsn ia arut nn n ojittrn aJ,ltn XV^ n <un oo <fn m »sn stnji a^tiann iej üji asn 1 nmiLVt tfmnrn- 

o. .00 0.0. T) . 

<l/j»\ asnirtmi tun xnaji/jon/j aj) it^> on tut tun min hm tumurri mnacio-n ojiihii tEjajiq OJ)(icitiii\ Jt\.. 

y> Talring advantage of the darkness, and of the Kurdwa being of iheir 
vgiiard, Krésna, accompanied by Ar j una, wheels his chariot past the 
» Kurdwa, till he rcaches the spot where Jdy a-Drdta is" — Zoo zou 
dus de vergelijking Tan indradjala op KaésNA en Ardjoena betrekking 
hebben, in plaats van op Djajadrata, die rustig op zijne plaats blijft. 
Of dit echter de ware opvatting is van den grondtekst, is nog niet bij 
mij uitgemaakt: althans schijnt mij de zin ook in dat geval niet vrij 
van bedenking. 

3.b,7. A: (un ('W/n un non isa mm <kh 00 \\ JJ, L>i, U, Jl — 1 . 

17,i, Tigg. Hoe de vergelijking met indradjala 'm den grondtekst (zie boven, 

bij 16,5-20,1 ) te verstaan zij, is mij evenmin als den om werkers dui- 
delijk. De verklaring van 't woord in L, N door mmw-n voldoet i/i de- 
zen zamenhang zeer wel; doch 't is maar de vraag, of het werkelijk 
die beteekenis heeft. Het Skr. indradjala heeft volgens "Wilson ge- 
heel andere beteekenissen (bedrog, list, goochelarij enz.), die meer over- 
eenkomen met hetgeen in T door <u>oh enz. wordt uitgedrukt. 

. , T» . ° of o. . . o o o. o / 

Lf' o-ji <ï<n [rrm afc ou? ©> a uHnan 077 imarnastioiasniimi^crno^^ino^ajtiiaji'riii^rjtj aai cuiinarmtmtunlitaas: C~ O 

crutasn 

oen o O o. . a. S r. o o/' o. . 

!hj)^A(ut(miEi~Jtn'iitmKnnqiriao^Aiuy)(tJ)!via~nzt Mi . 0^1 il< lm as? trui \ (S)auitrnKncrnit<T.\ ttm asn <n asn y o . o / o. 

crmwi\ asriTiwiHi ^Aaj)nmj <n<LManini rvtni(inn\ irux^ian ^nilann^rvts tun ix^n^r^ttn-^im^asTj'-niifi IMl-ï&tU) OTJJ OP DE BRATA-JOEDA. 113 Q. Q (XXIV ; 17)4. QjiIiiaï.uinKiOTi(kJij|\ B, C: »%&$•* A = T; vgl. de vorige aant. 

18,4-19,5. Ontbreekt in D, E, zoowel als in Kw. 19,i 20,i 21 22, 3 . / 

(Kil (UU El aq (kji in mui m o 3 \ A: mu)u*^,«^mi« B, G = T. won C: *««,% A, B = T. Ó o (kJi(kJi\ B . iun taan w A, G = T. TH asm \ A : •»)*»« B , C = T. 
D, E- ^ dn (KTfl VAtEirhi aan ^in to oernnmcui nsn vrnj UojJ <n artz m run <n xn tn nh m £ji CnZ. 

Denkelijk is dus ^Mi-n^o^è het begin van een' nieuwen zin? 

m (uui (in tyi \ A: mmmkü B, C, 1), E = T. as uu (tixj (yi \ A: oSoSmhxw B, G, 1), E = T. 


Kw. XVI, 6,2-3, a : cuiii (Ki in ? urn Ti ? asm asui in tmn i ajin (Kin an m oOi (Laos (ki 

q .. a. ei «. o ■nn f] ojin (ktii an 
Tn asiii asm iizi anain on\ (Kin -Jknnnn oruj o -Ji (kil ij asin (Kin o aaaui asvi \ L, N: ooo . / o. o o 

ajiiHiiLgij flsjj-Ti om trui (hinri tntinritHT. o-^i tuitisn mn min^nriiKn ajixnn asnivn(ui?\ nsinmitTLi rwi- 

(Efixnrt lunitm ajn^n tl nftiuixrmasnw 
Cl < O &* . CL 
(KlllOl \, A: tunthfnw B, Li — 1 j D' ici>iL7im\ E: «/«"w Q Q. (Uin Oiïl OV1 \ A: tunasiacis B: <Lm:uè<bz\ G: iuniSiiS»\ JJ, E: turficm ««?* O 

asui mn ar o o .... ajin o O (KJi ^k\ B: «5»° .... <a£ta C: <isn s5»T)» . . 
A, D, E = T; zoo ook Rw. 6,3,b ; o<n ejj nnnn <mn ij qjdÏ nnnaoji m uu (in igi 

(ISïl OJin (1T1J1 1] \ L, N: mnaSiVrn-iS lèi) ern arn/t cmiBivtM (N: ojti^i ihi ■tm all txn anjj\ lunni^w 

Kw. 6,4= fkJi(Ki(kJi(Ki(Ki[j (uil ck¥U] in 2 Kin o (ui ifj aai 2 (KI Ij (IK !W 2 (LU (in O - 
o(kii (L : oo\ F, N: ouW I = Kw.) tem in ikjiti okuin L, N: 

(V> K) rui run tmj (<vn) oji mm asn tan» % (U) tctnsiia^ "^""IjaTn (ta) or " v > «nuflira MT> imjiam^w / Q asin (KI -on (Cl w in \ B, C: a™^™^ * A-ï; zoo ook 0. 114 KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

VlJF-ER-TWINTIGSTE ZiHG. 

[4: XXIV; B, C: XXV; 1), E. XXXIV, 10— XXXVI, 6,*; Kw. XVI, 7—16, of 

261—70; K: 260/2-67/71.] 

1 — 4/. Kw. 7: osintwiui osin (w ojuiojunKiTi ikji o m ojih 2 ann o asin an aü nnn- 

, o q o. a o 

(uiH3 ooi aan O(qoxi2?\ Km. ctüi o aq in ajin ki o ojui aa (Ki a ktii ui aai ki o - 
( \ Jazw { ki, J[ 

a. o o/ 

andni) noi asm tkJi i cuin a_nn ouui ki il \ oaritkJi eji o m ki aanann ki kïi asm o- 

dl J 4 ^ J ^ A| w« 

in o ai tui o(kfi?(Kiii ojKKKum (L. N: ooaannn ouin ^ F, I = Kw."KasiJi (ejitti- 

( Jj\dl J V J «^ " 

Q Q Q 

in ajui kïi (kji ui Ki ojui aru» ? ci-n n Kin arn r asm n (urn asm \ araain ? as ann Km on asm 3 - 

I ö id d 4 ü) \ J ( 

(in [1 \ Ju, JM I tun in turn oKjt tui ojtnn ihtri *n tsatutfn tun iru> rn frn tunojitm tun ,Krntisn tuft crnv» 

o o. O o. /TVT . No o 

oti !Ki tun tisti % \ tun tiai vr\ n ta tuntcnritun tunitnitmn ojitmiinijtmji \LV . tuut (in n tmn ) nat asn (m tK/i on tui ojihsti 

ojiuuik) tui/j [Lil cctnji<!uiKniniji\\ thntunm tun iki nmtKi <£7'M? tun hoi tisn/Ejiru tun ii&i ax om iMlisnrtitn 

(?) o f y o 

Ojjiyq,<un\ tun tun tsfutttn tut <n turn <n rn ten (U)tn<in trnrjtmosn/t tun oji oji tmn t&itin tem op <Kn asnantruithnt\ 

R.: » J dya Drala's father, ivlio was doing penance in the moun- 

» tains, in order io obtain of the gods, that if his sou was killed in the 
ïibattïe, he might live again. In his surprise at beholding the head, he 
))inadverledhj exclaimed that his son was de ad, which sealed his doom. 71 — 
Van dit laatste, dat de vader zelf onwillekeurig: oorzaak was van den 
dood des zoons, vind ik in 't Kw. niets, en onderstel, dat het ont- 
staan is door inlassching van 't geen de inlandsche uitlegger van den 
tekst tot opheldering er bij verhaalde. — Overigens is de aangehaalde 
strophe 't cenige, wat in 't Kw. over Djajadrata's vader gevonden wordt, 
en in zoover tevens de eenige grondtekst van T, XXI, 14,4-7, en XXI V, 
6,5-10: zie de aantt. ald. — Indien (Kjiuiki hier (vs. 4 ) teregt verklaard 
is door cu><n*mi<nin\ wordt de man in 't Kw. niet eens bij name genoemd, 
en is de naam Sapwaini of Samwawi in de omwerkingen weder eene mis- 
geboorte, uit onkunde ontstaan. In L draagt dit fragment tot opschrift 
iiMwiOTi,uMi}»oTOonm»wiT)eMiM7i>Kwitri/p\ en zou dus bagawan KÉswa-» OP DE BRATA-JÜEDi. 115 

(XXV, 1-4,4.) va. de naam vaa den boeteling zijn; maar ook dit heeft althans in de 
B.J. Kw. geen' grond. 
I, 1 «n «in 3 o «run \ A: ™^° v B: «p^^* G, D, E = T. 

OT§ïajsjaR\ A: «.fl^^ B, C-T; ]), E: ^^ 

2,3. oo(umo(Kjj\ A: 6 j W \ B: ^^^ E: ^ M s C, D = T. — Vgl. XXIV, 

9,6, en de aant. ald. 
7. oi(üi\ A, B: u°ï C, I), E = T. 

3,i. ikji (uhkui ui ij \ A: X?®kiSw B, C, D, E = T. 

s. (ik mui (ia <qi \ A: oSrf^«s(ta»^^ B, C, D ; E = T. 

4,i. ntiaun?\ A: «mw B, C = T; — asm (Ki _ji 01 ckji \ A : ^asnvviM* B, C, 1), E = T. 3. A: (MM amt£j(EjiiK\\ Et'. lunaAJiiun <E1°\\ 1_J — i 
-«. (KI (KI (UI \ A: <L/n*nfwn\ B, C, D, E = T. a . .. f I 5-6,1. Kw, alleen dit, XVI, 8,1-2: (Laoïh tti ui in |ct ooi tm o osin oJi tuxi 11 6_*(Kn 

/ Q Q O 

(KÏIO CEIjO? (EJKkJl Oi\ OOZKULfldSn (I: UlO ^ F, N=Kw.) OSÏjflfl (Lfl.(jir)|] 

Q Q TVT 

OOJUl O (KI 11 OSm OS (lfl (üïl (Kïl 2 OTLl (KT1 (Wl 1C1 Blo \ i\: tunm*™ -r< <w;>»7<i/n <tfr<t;w- 

JJ ^_ ( pannn er a- «^w 

i(Ui«svi aj\Mj)a crriiEjixmn mn trui ivn tmjj tim tj^tix rnt&iq osrifEinm °Tj' K )j «vicrn lunmittJin o^w» 

«m«/«i tó^!CT2 a^^^irMffo^N Dus niets van het terugnemen van den Ijakra door 
KaésNA, wat trouwens bij de voorstelling zijner krijgslist in 't Kw. niet te 
pas zou komen: zie boven, bij XXIV, 12 — 15,2. — Evenmin vindt men 
hier iets van 't naar huis gaan der troepen; en de volgende zamen- 
spraak der üToraiua-hoofden moet dan ook in 't Kw. gedacht worden, 
nog op het slagveld plaats te hebben: vgl. de aant. bij 14,i, vlgg. 

4,6-5,5. Ontbreekt in A, C, maar wordt in B, D, E, en voor een gedeelte 

ook in 't Kw. gevonden: zie de vorige aant. 

5,6. DSïj<miï\ B: ^s A-; C, D, E = T. 

6,1. KmotfKmo^JiacuijjN A: momu» B, G = T; — (Mosm\ A: mw B, C=I; — 116 KRITISCHE AANTEEKENINGEN 7,, S-7. 8,. (XXV, 6) :-10,4. Kw. XVI, 8,3-9 : osmaoiaji asn twï cwi an iliji 2 m nn twixu 'asm on cuw.2 ra o (Ki - 

o (wijl onn-ii «xiasoTi\ ojnoin? qjui (kïi aim a-if (F, N: m°\ I = Kw.) 

o asm (F : arm aan \ N: mi asin ^ 1 = Kw.) o ra 2 '10 (wi n-n o asm nn (wi 2 o - 

(ia asm asm (ki non \ | an H [1 <ui iKi iwi aan iwi iwi an a/ui 2 tui (Ki th oji axi a^ a-n uui (ism ikn - 
^ V*Jfck 31 ó J 

O Q Q O Q 

(Ki (Ki 3 (151 ceji arui <uï) \ asmajKiaji 01 non ra n o in ra .^u-n an il a_nn a-m.2- 

q j 4 4 

Q. O Q Q Q O 

non a-n aan arm (Uin in üj ra annn (Ki o _ji a-n n \ ara aan aan asm ra a-n n aan (ki o ti (ki - 

asmasin (F: °Ti (o nnnn asm ^ I, N = Kw., te lezen: °iian(i 6_dk«süi asn?) asn aan 

o q o a 

o (Kj aan ajin a-n jj asm o 11 an as oan \ aa oow twi (wi an ojui 2 o aa anj) o na n cwi 

onji an2tyi araara a-n \ N: o™™*^ »5ti ^ ^-n 6-sk'Km (wj asm nraaannji an2tyi oraaa-nia-n\ N: o 00 o 

ajj ihjini a^i arn -n aji om ihJi tï om au - o o / (P) a. S o. o .. o 

asi asn \~-iaxn asn an a tzaorui a.nasnasi mumzcrm\ oun asn asn a^n Mamman mosn (KitanioM as OjU ;an asn «rn'n — 

O o . 00.» .0 

icm.nj>\ aji art <un m om oji arnTix/iasn ajn oj> mianzarrn ajn asi aui asi as: om {/maft iE/ianam\ om asn an an 

o Cl a. G) O . O * G) O . o O o o o o 

ajn anasian aria ajn %ji ai ast ajinrt cm ajimasi arn asn asi an ani an »oi arn an \ am iru itsi asn a tun urn o o 

asn au oma ajiiam o a o 

asnumanam^A "~non a-iT) majnf-n amajiau^ manman oji asm ai \antcrrn\ asn asi arn aj) asj o<ji m oji oj) ani- 

tiojiSi tn.aan,a arnan isi(anaS> oji ammmans B..: )) Suyudcind CLCCUSeS Dangyaiig Dril' 

»na of being the cause of Jdy a-D rat a's death, in not suffering kim to 
»r.elire from the field of batlle when he wished io do so." — De toe- 
spraak van Soejodawa. tot Drona is dus in 't Kw. van ganscli anderen 
aard en strekking dan in de omwerkingen. Vgl. de aant. bij XXI, 6,4-7,5. 
on(Kij]\ B, C: oSvs A = T. 

Al asnajnaniarian'narini^ ij, Li— Ij JJ ; Jll mail tarn asn asn ajn aniananrn anniw 

mi (Ki aan ? an \ B, C^ D, E: °.,2i«a*\\ A = T; vgl. 10,4, en de aant. ald. 

Ontbreekt in D, E, en is inderdaad hier, te midden van SoEJODaxa's 
rede, zonderling misplaatst. Het heeft blijkbaar zijn' grond in Kw. 
9,4 (zie boven, bij 6,2-10,4 ), waar de bedoeling schijnt te zijn, dat 
Salja, Karna en Sakoeki zich met 's Vorsten klagten vereenigen. 

(UI En (KI |]\ C: anajian/jw A, B = T. 

oafl||\ A: ohw B, C = T. — In D, E en Kw. worden hier de gevalle- OP DEBRATA-JOEDA. 117 (XXV, 8,0 9,« 10,i -12. nea niet opgenoemd, als zijnde reeds vroeger vermeld: zie boven, bij 

XXIII, 8,2-3. 

(ujO(iK(§\ A, B, C, W: ^<\ maar 't is blijkbaar dezelfde, die in de 

boven, bij XXIII, 8,2-3, aangehaalde plaats van D, E en Kw. <£»« 

&» of "iuioBi heet, vanwaar ook het adj. <K»m hem hierheen gevolgd is. 

W. brengt dit <^-n tot het volgende, en leest, volgens A: daats^ «^ 
s 

TtincEA\ ai turn cmoi turn <m\\ 

A: (isrt&>vjvntaj>rqtijr)i(u)(&>(i5ii\ B: an ><& tut mn mn *n ®i im _Sw C = T. Zie verder de vori- 
ge aant., en vgl. die bij XXIII, 8,2-3. 

Q§(ttjttai.Jk\ A: ° m £* B, C = T. Vgl. de aantt. bij XXIII, 8,2-3, en bij 
XX, 7,2. 
anji(K¥j\ B, C: &n$m/i* A, D, E = T; — bjiikiiïn A: «n™* B, C, D, E = T. 

?fuin(Ki\ A: ^°* B, C, D, E = T. Vgl. 7,3, en de aant. ald. o o 

anji" o o o Kw. XVI, 10: ajwTiaoi asm (kïi o (inn 2 au as oaraaai «sin ann iki 1 ojifkm- 

OQ Q , / Cl _ CL 

annaanrj ook arm n (maai (uitiokn (ki n u aai ti aai o aan o (Ki a-n o a-n annn ojui 

Q O O „ ., Q O „ O 

Ti (kJi { m aai urn i) (uimn (uui \ tkJi o ui asui (iq cum a-n n asm C_J dl O Q Q O .. Cl _ O u ij] asm an ojui 2 tici aaji o (Ki an 

Kil tuin (Ki |j [w (ui (ia (kJi o Ti 2 (i£i a-n u asin \ asin (mn afl (j ajin ti aai aan o ó an aai 2 (Ki j] o an a-n ? o CJUJ.flJ (kil (KÏI o an aai 2 a-a a o an a^i ? qqiwi (kJi an as anji JJ (ia (ik aan ti (Kin (N: (EJiTi -^ F, I = Kw.) 10,* 
ll,i QJ1TI (kJ) 2 \ IN: tunnuni cumn oji oiamcmi mnxnaotuj aai aru tui tuin (unwntuiji tui asn ajnani 

o * / o a o . o a 

mi icjikb mi a\ oji oji asn iun aai aai tui tui arui ai an aaoi tm (uiajitieraa aai aa iKiajn aan ajnaai a/nn iwritms 

. O o O . o. ff \ o 

(ut (Ut oji aq asi aaj a^i-n (wn trui mi a-n ~m oji tuin oiajviaa/i [{.tinajiici 1 0^1 ceji asn -^.g an oji \ tcmapoiia 

lunaai aruitêi iuii<; r&i ari asn tui.j (oji ' J auoAtiann oji asj jiwj ar> tui oói oiianztrni <eji OAj^ajj smw 

01 ra (kn fj \ A: rS°* B, C, B, E = T. 
a (kJ)?an(um\ B, G: ^oS^w A = T. 
a* B, C, D, E = T. 

<n tip W B, \j — I . ïkJi\ A; ti ar 12,2. as\ . am tl aj) Vgl. Kw. 10,2, boven, bij 10,5-12. 118 KRITISCHE A ANTEEKENINGE N (XXV, 12)7. e(Uiarin(Kiii(K)~iri\ A: wa&to . . . * B, C, D, E = T. 13,2- Van morgen heeft het Kvv. hier niets; vgl. de aant. bij 14,x, vlgg. 

s. o cm asm \ A: «JA\ B, C: M °» D, E: o^ * 

4. A: OAJltinpiMtm^onmtijt^ B, C, D ; E = T. 

Ontbreekt in 't Kw. 6-7. 7. n mui 3 nnfi \ B: ,ua3\\ A, C, D, E=T. 

14,i. vigs- In plaats van te beloven, gaat Karna in 't Kw. (XVI, 11,3 ) terstond in 

den strijd: o o cuin o oxi am n asm. tw (majiasm aaionnn (kuaouintu ooji- 

«-II *> 

annij fkJl (LaOSIKI O (EJ1 (Km Ij N L, N: «jni&j'rS» amtFntfq «S-n <m tuntaiojitisn tMtn-nt- 

»j> Q*zi*™n cu>asn (ziinjicmw Alles gaat dan ook in 't Kw. nog voort op den 
avond van den dag, waarop Djajadrata gesneuveld is. De zon was 
nog aan den hemel, toen de zamenspraak tusschen de Iforawa-hoofden , 
op het slagveld zelf, plaats had , die volgens de omwerkingen des 
nachts in de legerplaats voorviel. Op 't verzoek van Soejodana gaat 
Karna terstond ten strijde; en te midden van 't gevecht, dat daarop 
volgt, gaat eerst de zon geheel onder. Vgl. de aant. bij 4,b-6,i. 
i. tkiicmn?\ A: uSmw B, C, D, E = T; — (ici is, iyi on»n o 2 orui \ A: «mTiw^MM» 

B : nra <w np tui Ti <ö i cm w L< — 1 . 

A o. o o. o. . "D C*. o / 

2—3. Jij tru ^ tun cm q <n ten mn ri tcitcm \ ttcn trui ttcn t&i tui nm \ JD, v^4. i&injinm tui ten 01 urn *cn\ ti~i optiQinMnt - 

«m\\ D } Ü'. ieji tui cm -ji (zntHntn "~htui °v\ 

6. 01>lfUl\ A: ojimiw B, C=T. 

7. iEJl fKl CT1 (IK 'OJ1 \ A: tBitiBtruitmtvm/iw B, C = T. 

lö,i. D, E alleen: oj><uhtuittj>nr>iutteipitHiji^ 

16,i. asm >ï] (Ki -Ji asin an afl j>e n mi iwi ? \ C: "ojiiumim^ A: ^«n^awM-^aSrb^fCTi^p B-T. 

knn-niiN A, B*: <M-m\ B, C, D. E = T; — tui asw (m n \ A: «bim^w B, C = T. 

AO/o. o P. O •" o. „ Tl — T 

: ajn cm om m nri tfótiK'-n (isnn\ \jt. tun ten w 11 natel tv*j v \\ D — X . (iciïkii' 

asm 1 
r. ajin ai aai a^i n \ A: «Sa B: a,-n^°w C = T. 

17,i. (o in aai ^nn (ai aai fi \ A: tnxm-mnv^n'rltKnjfw B, G = T; — Kw. 12, 3,b ; (M (wi- (XXV, 17,,) 18,i. 19,i. 20,i. 21,i 22, (Ki om (uui o 

Q 

(UW O (Kï) 'in H \ A: iunxn°\\ 
J J 00^ * OP DE BR.ATA-JOEDA. 

Q 119 o qmimnranm '(oti(ki ojioimnp N: . . . . ^«k^mi ujvn^cr- 
B, C = T. 
A: ^^.rnavw^itrj.tSNx B, C, B, E = T; Kw. alleen a_nn (kji 2 of (Kiaoi2\ N: « 
tuuiiww B, G, B, E — T. 
w B, C — T. a_nn (uui au \ A: «...;.,;,.,>, 

arfiiiN A: <m 

ojui o in runn \ A: uiu!m<u<&i B, C, B, E = T. 

ooi in (kw n \ B*: Vr^w A, B, G, B,, E = T; — kiijiu|<uiiii)0 3\ A: aai w/w B, C, B, E = T. JJ l 


ajin ïn tti as \ A: tunajitut-r^w B, C, B, E = T. / o. 

sisn nsnamEifhaimnm-yi^ A.'. rtrn<isnterjiHii&ituniHi\\ B, \u — 1 j JJ, E; tunimtöi 

ooi in ai ij \ B: «v^p A, C, B, E = T; — an in 3 aai n \ A: ^on B,C ; D,E = T. 

. Q 

(miio Q Q (iaji\ A: <3ni<uhw B, C, B, E = T. ajiniKiiio !nnnri(K¥i\ A: tntó>zm(&>iM*r)Kn\\ B, C-T. cl a A 

ajiri ooi !Ki -Jin \ A J rut tniui l nn arnrviin B, C, B, E = T. 

(1 O TH O / (KI (101 ( 'dSin (UUI \ A: ffo»i«m*M<^ia$(«^i&jaM\ B: aji^MAMtSiMtvi-ri^ C — T; 

o 

iitaia asm O 

• o o 

urn [(ui ojiiioj) tnai (uw \\ 

A: Mirrj^^wpw B, L4, JJ ; Ji— 1. B, E: --- QJ11 (Kïl (EJ) Hf] 0TÏI \ A: arnxn^iih^ B, C, B, E = T. 

(Kjnnn\ C, B, E: <ë><r}cfnw A, B = T. 
;üioi\ A: cmQ<epj>\\ B, C, B, E= T. gou 

o 
ojiniu \ B: nmprw A, Li— l. (tUjttl O hjioitkkv \ A". mn isjtnuhhiuhw B, C, JD, h - 1 . co oaojanjifix B: kd»2j\\ A, C-T. 

B: «»p^ M f»w ? (lees: °^^*°?)*J^ C: «fo-ng'nyrjjtójewvs A=T. 120 KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

Zes-en-twintigste Zang. 

[A: XXV; B, G: XXVI; D, E: XXXVI, 6,3-XXXVII, 4,s ; Kw. XVI, 17— XVII, 

5,3, of 271-7; K: 267/71—77.] 

NB. B heeft dezen zang in eene andere dichtmaat P ankoer , en wijkt dus in de 
bijzonderheden grootelijks van A en G af, waarom deze beiden hier in de 
eerste plaats vergeleken worden. 

1.-2—5. i J . Jc,: twri*msn!Lm (uiÜRcmnii ti «snaJtoJi'ntun tyn^uitviiciaa^a.aMiHr^ iLnitn^iunasricrrjZj fivnj)n tui 

QieEa^Shtai^iui'nmiafn enz.; Kw. (F, N) XVI, 17,1: (Uil Til (KÏ1 (KI n 0J1F1 2 - 

(Ki? 6_&(om CF: "ofKJiasuiiann^ turn asm nnn asmcmTi oann o aJi ojui (ui rui i onn- 

n*>- -in TTl x 1\T . ° ° O X O o. .. O » 

(IK Ji | u^l \ Vi l turt rn iï,Ti iun asn t&i ~ji tuita mi (utjt mn mine: cmji tunttrn cuno n/n tut ta <uui t win <n 

iqmno?) ojiitrwipw Het ajiQamji en «mem van de omwerkers zijn blijkbaar bei- 
den uit het Kw. asmnnj ontstaan. 

2,i. OOtfUl?0J¥l\ A: Snji!>iunaat\\ B, C, D_, E=T. 

2. oxi (in tui 2 aan \ A: <&i£i><mw B, G-T. 

3. ufH\(K](Km2(Kmii schijnt slechts een stopwoord te zijn: het ontbreekt 

in D, E; B: (Lh^né^crn^n(iaT^rqunzi>y>\\ 
4. A: £nitaiiHTiti°i!iïriiiqrhntu)\\ C — T; 1), F/ <n ton % mi ibn (LT? m iw w 

». ajias?\ C ? D, E: ajtxm^w A, B = T. 

3 i-3. Kvv. (F, I, L, N) 18,1= ojïiTi (Kin (Ki ij ajïi(kJi2 tui tkii m aai in (l: asm 

luioflaann) Kin onnn (Ki aoa-nimn iw (§00 as (luiti op \ L, N: 0%-?,^ m-n 

iKJiiuirirótzitJiiinritm a Z] m in na umi luio^irjim lunmijM tunnntniKiw li heeft bepaaldelijk ZOO gC- 

scheiden: araaaxio: mnm<nM^ m ojui in asm : (wm^^w Het zouden dus twee 
bloedverwanten van Karna zijn, Droewa en Djaja-ratha, waarvan R. 
één m a akt : » Sang Div a-j dya-rdta, the adopled brother of Kéma, is 
n killed hj B /ma"; ter wij ~iri<yi\ ralha, in de omwerkingen als eene 
nadere bepaling: van DiiOEwa-Djaja opgenomen, en tot «iwiwmwv op OP DE BRATA-JÜEDA. 121 

rXXVI, 3,i-3.) een' wagen rijdende, uitgebreid is. De opvatting: van L, N vindt 
bevestiging in 't volgende vs.: qjuiusïi <u iki u ann n o -n 01 ^n (isin <fi- 
(Kicmi asnw ow rag osiikki^i m&&\ L, N: «... «S£^ •£- 
*" ° ?>M ' U '' ^^^' £ï? «»>»&? «n«>^ *»^»S* Vgl. echter de aant. bij 12, e-13,3. 
0(um(Ki\ A: vntaSh* B, C, D, E = T; zie verder de vorige aant. 4,4 ioj\\ Li — T. ^X rasj^tfnjix A, E: ° x B, C, D = T, bevestigd door Kw. XVI, 18,3= osm- 

Q " Q / Q Q .. O O q -^ 

o axKKjarui (m o (Kin in asm o im nnq.(Ki tkij asm oom oo(Kkm\ L, N: 
5,s. nnann2o4\ A: ^tm^iShw B, G = T. 

3. (K1Ü (IJl (UJl flOJ1 1 \ A: tun<un°\\ B, C, D, E = T. 

*■ A: MiTT)^WOT»iO'7i\ Jl>: (u>rt Ti K7 ; asn o°\ JD: o3itvit>3in r mtisn\i E: "«SdS-nw C = T. 

5. KmiKj(ifUiflJU?\ A: <S»<^«\ B: «^°* C = T; — 1), E, voor vs. 5-6: <un^ca»a»m 

tui. \hi'. fnn°) toi ajjtm tui <nji mj> { \ ZOnder <rn(b>m^\\ 

«. min ra ra lm 11 \ A: «m^^* B, C, D, E = T. 

6,i. (q» <yi dj o> mui \ A, hier en vervolgens: <u°\\ B, C, D, E en Kw. = T. 

8,4. anji om in iki 1 \ A: °m°w C. D, E = T. 

e. 't Schijnt eenigzins dubbelzinnig, of dit gejuich aan de kampvechters 

of aan de toeschouwers wordt toegeschreven. D, E hebben: ajiSQicm^ 
iLmn^iunnjjn^iMi^iKj^tKnj> tn r ri^o3inT)mpii^ en dan in een nieuwen zang: o/imn»*» 
minsnSxnrujjw Zoo dit voor de eerste opvatting pleit, wordt daarentegen 
de laatste begunstigd door de lezing van A voor vs. 7, en komt mij 
ook eigenaardiger voor. 
7. A: aw^mtM^tunxniQiitn^Aasnw B, C, D, E - T; vgl. 9,2, en de aant. ald. 

9,i. (kjio\ A: ruK»t B, C = T. 

s. A: ojiKnüntJiSinsriSiain^w B, C = T; vgl, 8,r, en de aant. ald. 

3. O O ? (oJl (U) fcJl \ A: ^iw^jsiiMew G=T. 

16 122 KRITISCHE AANTEEKENIISGEN (XXVI, 9)4. <Lciimj|\ C: ^ B, vjji<Mji\\ A-T. 

10,i. onrïjasn-nhaijasTnp C, E: «^ f3 ,<\N A, B, D = T; zoo ook Kw., verklaard 

in L, N door têtamfCEaam^ 
2. OTUl !EJ] KI ~i\ A: tntLiichntzittnnw B, G = T$ D, E: tniui»aaJk» 

7. OT1 OW! Klil [} \ C, D, E: a-jamw A, B = T: Kw. (&10\ L, N: almmvtw 

11,2. (S^ X A: -n^iw^jw B, C, D, E = T. 


3. (ui £i (Kin !) \ B, C: °èX A, D, E = T. 

S J 4 

e-12,5. In 't Kw blijkt niet, dat er juist van Uvee zonen van Pralipéja sprake is: er staat slechts, zonder nadere bepaling (XVII, 4,1-2): on (Kin 
mfiKïi 3(igi ti 3 as ui (ot [u ru ei ckji o (ejiqnju on asm 3 <ki n oji? (iuj »sn ïj oji axi v 

Q Q Q Q. 
QSÏ1 (EJ1 (kil il 05Ï1 (UI IK1 [) O (El CKJI 3 ï) O (UI O (O Ï15Ï1 (UI (KI (UI ? Qf] (LC1 CK] 

ca 4 ö4 (I Jj\ I 

(kJI BZïl 3 DJU) (U| l ttSïl \ I N ^ (Ej;(CTiT)tj o~»itri<KJi oji turn ren iktj air nn ia (Knactawanxit (Sinrt ojntfiactmA 

n o o a o o .o 

(E)«iï? ajnn-)tri*n\ <n ai trrarmnn amirLitsi (KtiEa iu>$ miKiasiurmn asn ann tk.1 a7)i!Ei\ 

R.: » The sons of the Kurdwa chiefs, exasperated at the death of 
))Praiipètja, all f all upon Bima, bnt are every one of tliem killed by 
))that potent hero" Wat hier ook onder nsasoiCT te verstaan zij, 

er zijn waarschijnlijk met (o ikji o (kji o meer dan twee bedoeld. Mis- 
schien is dat tweetal in T (12,4) ontstaan door verwarring met de bo- 
ven, bij 0,1-3, aangehaalde Kw. -plaats. 
12,i. nzi oi «sn ij \ A, B, D: (a~j°w C, E en Kw. = T. 

6-15.3. Kw. 4,4= CO O 0130.2 (KI (KÏ1 [f fM 6-<A.<ULfl f] 3 (KUT CKJI Ol O (ISÏ1 Tl 0£l (F, N: 

(10 *X I - Kw.^ (£U Kïl (Kïl Tl Kin (IQ (KI ann \ N: iKiin.i*j><nin wmmuwm- 

<K7ff,o,j o^ urxHr om-ntita tui% iKmtZi^ cmmrcBto™^ Indien (KïiT]!K)(] hier werkelijk 
/k»»?/^\ twee of beiden, beteekeat, zou men hier ook aan twee personen 
moeten denken, wat toch moeijel ijk gaat. Een ander uitlegger verklaart 
echter ckïiti:kij| door q>/v^^ enw r elligt is het (*»»£»? van N hier te ver- o o OP DE BRATA-JOEDA. 123 

(XXVÏ,12,6-13,3.) staan in den zin van ró^am? De omwerkers hebben het Kw. o«nniKi|| mis- 
schien willen wedergeven door hun mos»*™™*^*™ 
7 . (Ujf^niyix A: «^«s B, C, D: #«,«* E = ï; K w . zie de vorige aant. 

13,3. osï tj anï uzi (Ki n \ D, E: raw* 

4-7. Ontbreekt in 't Kw. 

14— 15, en XXVII, 1—2. Kw. alleen dit (F, I, L, N, XVII, 5): o «in asm (tf iki n a 
'n qJi oh anaKmiKi ceji amn (Ki a a3\ ann as 2 (Kin .^u 'ccti araain \ anrkJiTTÏ te 

tui (KinfKin (K12EJI naan^ (L: gjiêjkcti) cmasmaoi((Ki m o m njui rt aai cm - 

q a. / ^ * ^ Q 

tuin iki il \ imn an o (Km o (Km -^ in o ana annn o rui ruin rtci (ki i an in oJi 

«^4 13 ^ o j 4 «l, 

ann 2 uui o ( asm > ajmruKKii an o 2 acui ruirui oasm asm (ki ui urn m an in (I: (kijkki ) 
(rum (asmajui rm an ki an anji n (L: ikj izi aru °) \ L, N: oa™ a^M «jniïi nmm^na 

o / o 

tuniuioji amnrimiKi aq_ivi ^ uuiti ikd 2 oji \ ajnnntrui turt <rvi oji Chnji ffmfar m?tijm lunnitnaa mrf-nrnim arui- 

o o o. o o. .o 

(tnraidj»^ ffro fortui <un tui /] \ oji run mn turt tun vnmiaji ojiimnsn oaiiwi a&rtJi^ (sneirrrn <un oji itm<&j\ 

i&i tci ast,) (cmnp oji rut oji^ tui tui ibi m -jti ojiimasn asnasnrrui tun <isn rm trui (MjiVt SjV Wa- 
ren dus niet twee, maar drie jongere broeders van Sakoeni, wier 
namen inzonderheid in L duidelijk gescheiden zijn: Saraba , Sata-tjan- 
dra en Gadjaksa. Van de twee eerste namen hebben de omwerkers 
er één, SARaBa-sara of-saimi, gemaakt. R.: nThree younger brothers of 
)) Saküni a re killed by B i ma." 
14,3. tui aïui as (Km -*\ A: njnjm<m° (echter alleen hier, niet in XXVII, 1,3 en 

2,2); B, G ; D, E = T; zoo ook Kw: zie de vorige aant. 
4. oaain ^ nnarp \ A (hier en in XXVII, 1,4 ): «(ct^mzimw E: MmtcnMasnw 

B, C, D = T; Kw. zie boven, bij 14 — 15. 
s-e. Ontbreekt in D, E. — Het woord bji o «m -A\ met al wat er bij hoort, 

is waarschijnlijk ontstaan uit het Kw. oimn-AN schieten, ofschoon dit 
buitendien, en beter, in T, 15,2 is overgenomen: zie de aant. ald. 

15,:. anj(KlfKI!]-dk\ Aj B: Vnff^x B*: "huioj^w C = T, D, F: «£mm^ntim-s*<ctj»«s»ikjj 124 KRITISCHE AANTEEKENINGEN Cl. / (XXVI, 15,2.) igji«K<u>r Kw.: o Mi ^k Ti ocinnonnn ooji min <ui ki n \ zie boven, bij 14 — 15. Zeven-en-twintigste Zang. 

[A: XXVI ; B, C: XXVII; D, E: XXXVII, 4,3-XXXIX, 8,t. Kw. XVII, 5,<- 

XVIII, 11, of 277—95; K: 277-300/8.] 1—2. Zie boven, bij XXV, 14—15. 

1,, 5,6- 4,. 

5,5-6,1. 6,u 2—6. 7-7,5. iiruirrjiuuioji ajirui l iL/)fn,i^\\ A, L» — JL . J> ; <tm rrut rn tuin tui ajitui a_n 

o(Ki on^.Ji(Kl(K]?\ B: iao/nM0w\ C: *2*a°<&j w A-T. 
fkJl (El _J1 (KI H \ B: ffjjfOjw A, G=T. o 'T4 (KÏ13- o win lm fi \ A , B*: <u°\ B:<m°\\ C, D, E-T; vgl. Kw. XVII, 6,2: on mj- 

/ . Q Q * Q / __ 

(Ki ii (M (Kiionnri ejkui oojikki tti (kol tk(eji (Uiam($ Tnonnmonx N: ©j^m 

/ /" / o. \ 

a/n xn isrj imji <un nat tui asn ibiid tBitntisntmtta aj^ri turn tuiert tuna^ra I <i>?i 1 tui tcui xn anjf\ O o (ia arm n \ A: kio^ B, C, D, E-T. 

Kw. 7,2: (KI O 2 (KJl (U (UU) Ij 2 0511 lij (l£ TT1 (CT QJ11 O (kil (KI (KI (Kil (KI [J 0511 (KI IJ 
(UI O (KI (0 1T1\ iS'. fqiun^ oji lunonmtunMMJ) tuiio^iaoj^ (u xrj ixn n tut iSi txn tntunzm Tiicjrntta (^(ifyn«sj^\ d. i. » . . . . het is niet de taal, niet wat men hoort, van een held"? 
(jujoTiN A: mqmw B, C, D, E = T; zoo ook Kw.: zie de vorige aant. 

Kw. 7,3-. o «jon 051KI-C1IJ on 0511 2 (i-n ij ajin(Kin yjp (kho onnTriannfioT 

aRaom 0511 (Kil 01 (kil 2 OSll UI fl\ N: tèirnum tniurnm (unMKii&i ojt tunnsrun o3m 

f- 4 l ^cri . . 

nm tcrivn /unit cui xri ikh tvyt rntumti tun m tuj trjtuipi'nw (1. 1. ))thanS, nu gij PARTA niet 

» (vóór u) ziet, spreekt gij snoevende taal, en wilt niet voor hem onder- 
»doen"? Vgl. vs. 4, beneden, bij 6,7-7,5. 

(o » OJH (KJ) (KI jj \ B, C: °m;m s\ A = T; D, E: <imtimo^ \\ 

0(1 0C1 2 TT1 (ÏJfkJ12Tn\ B: asniMJi .... «o? « tui i *rj <*n^\\ A, C = T; D, E: / (15J1M VS. 2-6. Kifl «n^i-n* Kw. 0511 (Ki ij on (M 2 \ zie boven, bij o O 


O P DE BRAT A-JOEDA. 12 

(XXVII, 6,7-7,5.) ^^*, 8^(aQ&u^ mmK u^ M ,fa^£-ft'n % £ w . alleen dit, XVII, 7,<: mui 

ugw| *j03aru ajooru| ojïiki u^wfl «nj^fl <u«p „,„,. 
(F*: '«)p F, I, N = Kw.) «|ei.3«^ N: ^«^ MM ^ * 

aj<u>tvnwji nsy^rjM MiKn^vuz oji&h .unmmn-n asn m iq <&, asn q\\ Vgl. VS. 3 V3I1 't Kw. 

boven, bij 6,2-6. 
6,7. A: »^o«yn«7cj^,^ B, C, D, E = T; vgl. de vorige noot. 

7,.. oj(trj\ A, B, C: <M^otj|\ waarschijnlijk ontstaan door 't volgende o O 

Ihll '1 i#«p D, E = T; Kw. o 10 wijn zie boven, bij 6,7-7, 5 , waar het ver- 
klaard wordt door «>^*ywr maar volgens G. R. beteekent het horens 
van een' buffel, die los aan den kop hangen, en in dezen of dergel ijken 
zin schijnt het door de omwerkers te zijn opgevat. 
8,1. oJinnnniMpiKmnnnnN B: «^^Maw. C: ^u^in» A = T; D, E: 

. o / 
cm,cmnTiirm\\ 
O CT 

J,i. (LH (Kin ~JY! ? \ A: miun^innyit\ E»', mn % tui urn a\\ C, D, E en JCw. = T.« (IRJ1 O 

(K1T1\ A, C: o M _o^ B = T; D, E: °iy-*n«3* 
«• C: MKntn~ J i«jit&iaïj.ni\\ A, B_, D, E = T; Kw. (8,4 ) : arui nxi fi (Kio2ae;\ N: 

Q Q> . 

7. (KinaT!Kj(l^lllK\ A: eai^^mmuhs B: tunntfniftfè*. C, D, E = T. 

10,5. 05111 Ol'KJN B: K»*°nra^ A, G = T. 

11,3. o ui om (Ki \ A: «ynoiiwirnw B, G = T; D, E: awmiwiMn De imperative vorm 

in T is denkelijk slechts een gevolg van prosodische noodzakelijkheid. 

12,5-7. Schijnt eenigzins dubbelzinnig. Men zou het misschien aldus kun- 

nen opvatten: » of stemt gij niet in met — , voegt gij u niet naar het ver- 

» langen van ?" en dan onder ^cw»m»(a^*7 JoedistirS zelf verstaan. De 

bedoeling schijnt echter te zijn, dat Joedistiru hier, regtstreeks of zij- 
delings, de bevestiging van Kaésjja op zijne vermaning inroept. Zoo is 
't ook door O en Wt. begrepen. Vgl. D, E: imMimM^tn<uynjita<8}*?ntfa 126 KRITISCHE AANTEE KENINGEN (XXVII, 12,5-r.) wij ^MJMj(M^c$i<&j^j<77^^wjcm«5tt?/ In 't Kw. is hiervan niets te vinden. 
14,i-:. Kw. XVII, 11,3: asm BtTp (Ki ij asm «in (I: ajuia^ij^ F, N = Kw.) (eHbjkkï o- (o on in ajiiaaai ti 2 (asin aai 2 arui 2 «iiai2Ti\ JN : amnjxutoyi <n 

ooimthn ieji tru mi run tuh auiEjtjrisn tin axn m ti to asn m ibn a aw thn/)\\ xJG COmmentütOI' JN 

heeft hier, waarschijnlijk ten onregte, 00120011 van TisUsrn gescheiden, en 
in den zin van tijdens met het volgende verbonden. Elders (in Kw. 
12,i) verklaart hij ti 2 usm (Kin 3 orui \ als ware het Ti 2 asin (Kinorui?\ door 

cun ,tl» runticmt I 16,8. m?uin\ D, E: °3hs zoo ook Kw. 12,2,b S (o turn tu an ooi cm m arm- Oïl 0-Q Of] Tl ? (3~A2 O 0.JU1 \ JN I tutiniKi run tui asnrhh m ici aji(ciaji ooi n tbhwrt^ ojïie/iw De 

imperative uitgang in T is dus denkelijk alleen aan 't rijm toe te schrijven. 20,3. o!ki?(ki\ A, B: ^°\n C, D, E = T. 

21,i. (Kin :hi (kji \ B: M,eww A, C, D, E = T. 

2iO*2— 3. Jj. Ij : <£A \ru asn _/// ürt on <w> ^luntirum on ^kifts/i asn aa ma zi t£i tiKnaayi enz. 

DT7 . O OOO.O 

, Uil (Kiicm tMarn m^ptunn-irMtim tsitisnïKttiwti 

.. C) A ~ n U, o. o O .O o. O / o O o. o. 

iHniEjia^tnji^thnaïïivnMfKotFjiiit&itwamajiiaji^i l\.W. (Jt 1 , 1, JV, Ju, JN J A.V111, 5,1—2: ftjin 0J1 - 

Q / Q Q ST T o TVT „ 

osmo BvJi ui tkn oin 2 asm o on <m(UL ojui asm 2 ckji (ki ti ( r , L : o ajin rr-Ji % J\: o o °^ 
J Ó G* I [m ^ ^ 

,. „ >,QQO .0000 

misschien ei aan M\ ei as arm asm on (Kin axiaxi ook aan boihtkbi ojïi (ki asin [i 

O O OJlfj > \ E, JN '. (unasnaji oji <n turn ti tun ojiirmasn *Sl<ut$ cuixrnisnan'rts t&itru tenue? tru- 
luuiaojj t&ia-u asnasnnoijf Stnji a/no^-r»»™^ R..: )) Tkeil üll kis potent ürVOlUS Is~ 

» sning from his hands and from his mouth." — Of de omwerkers ook 
gedacht hebben aan pijlen, die uit den mond van GATOTKaua voortkwa- 
men, is mij niet geheel duidelijk: maar 't schijnt anders toch moeije- 
lijk, een' goeden zamenhang in dezen zin te vinden. 

24,3. (kil O j| On (O] OSm il \ A: run anten <tn\\ B, C, 1), E = T. 

4. Ai tunmtm^ m nm aj> tkn <in^ C, **->, Uj £j — 1 . 

>,3-52 ? 4 Even als in T moeten hier ook in 't Kw. (6—10) vier reuzen-hoof- O P D E B R A T A - J O E D A. 127 

[XV 11,25,3-52,4.) den sneuvelen, blijkens de woorden, die op deze episode volgen (Kw. 

XVIIL 11 = T , 52,6-7 ): tii o ? ojia (Km (ui ti 2 asm inn oji 01 ;u hui \ L , N : «4 

aj)<&>*i<«i ccdimi tcnasn a.iaaitu)tmj]\ maar 't is moeijelijk hunne vier namen in 't 

Kw. met zekerheid en juistheid aan te wijzen: zie de volgende aantt. 

25,3-). D en E (die hier naar allen schijn uit het Mdtjd-pat geput hebben) 

noemen den boetcl MK,t-(*»-nv & t mm.*aw' tJ, ' tns » DjarasoERa, den zoon van 

» LéMBOEsaNa," ofschoon zij verder slechts L. vermelden. Maar oRnpann-, 

«%i*sn kan hier ook niet anders dan een zamengesteld woord z : jn,inden zin 

van » Dj. 's zoon". In 't Kw. komt deze reus, die in T LéMBOEsaisa heet, 

eerst inde tweede plaats, na dengeen, die in T, 28,4, onder den naam 

van LéMBasa, op hem volgt. Deze heet in 't Kw. (6,1-2): twi 12 arm o (i-n 

(F: rkJio°\ I: (kniiari \ K: Sialambdna, L: osA ajifiari \ N: turn ) . . 

Q Q Q T AT o 

....\ o (Ki as ajn 2 (kjj in o asm asm om ann 2 uui (kjj asm \ L, IN: wdAhibi 

\ ajnwnthrn masnmi'riiruiLn (vi '. tun r rttnim^\ (ui% (ntwpi r r) oj>-vt&i\ )) oYALAM- 

)) bana (of liever Si Alambana) , de zoon van Djatasoera (den Vorst 

» van Giri-Locwd), die gesneuveld was door de hand van Bajoe's zoon 
» (Bima)." — Vgl. Kw. 7,i, b, volgens F: (kJiiKmoratmoo iki\ I: "OTian- 

az]°\ L, N: "o «Km (um(in°\ verklaard door (mcmiEJumn <ulit«n tunmrqihn\ waar- 

d d d 

uit genoegzaam schijnt te blijken, dat de ware naam ALéMBANA, of 
liever Alambana, en (wix si, in Kw. 6,1 slechts het gewone voorvoeg- 
sel voor eigennamen is. — Na den dood van dezen Alambana volgt, 

in Kw. 8,1: (innojianji? (uimnn-ni] o in cm (Ldkorui ifji tyi Cin de HSS. (kiunari- 
J \ C\\ °9 K d 

OaflO^ (KI 2 O (Hl (KUl \ N: luniuiiKi^ij (untSxrithn misji^m tuitKWMiLntKnw L Scheidt 

af: °o(iji(ki o (Ki a-mi \ maar verklaart dit toch ook door M^niM «»w- 
<rj^\ De ware naam is buiten twijfel Alamboesa, Skr. Alamboesja, 
wiens dood ook in de Gesch. d. PP., § 63, VII, vermeld wordt, 
en die in Wilson mede als een raksasa voorkomt. De twee hoela's 
zijn dus broeders, en komen hun' vader DJATASOERA wreken op den 128 KRITISCHE A ANTEEKENING EN (XXVII,2t>,3-4.) zoon van dengeen, die hem gedood heeft. (Zie Gesch. d. PP. (Jf 46.) 
Zoo krijgt dan ook de vermelding van den naam des vaders eene betee- 
kenis, die zij in de omwerkingen mist. 

,2b. i A. '. oji t^^iiKn^ {rut iKQ/E^najnm frmza^^ ^aunimjj\i IJ, \u } XJ , XL — 1 . 

27,i. cuinnnn ann(ici\ A, D, E: <S° <Qcrm\s B, C = T. 

CJ ^ 

e. oJi\ A: aSlnjijjw B, C, D, E = T. 

7-28,i. Kw. XVIII, 7,2,b: ee in asin o (Kin (ku \ L , N: <un*3<maj>JZ. iSn (yn*™^™ 

28,2. on (Ki oin o ikïi iki iv\ A : aSn»^"* B, C, D, E = T; Kw. arm iki isijj (Kin (Kin (Ki n \ 

JL, JN : ar»? iki trui xn itni tiajw 

4-50,2. De tweede boetd heet in B, C en D: MCTg>M\ in E eens (denkelijk 
door eene schrijffout) «3gj<Mam en eens, gelijk in T: «^©jmw A en 
= T; — Kw. zie boven, bij 25,3-4. 

5. (Ki o _ji ? as tii asw ii \ A: (wimo ? mw B, C, D, E = T. 

7. <taasmj\ B: lum^nw A, C, D, E = T; — (urn (is in asm ij \ A: *w o w B: raas * 

C, D, E = T. — Dat GATOTKaua ook boetas onder zijne bevelen heeft, 
die een belangrijk aandeel in dezen strijd nemen, blijkt genoegzaam 
uit de Kw. verzen, beneden, bij XXVIII, 1,5-7, aangehaald. In L dra- 
gen eenige van die verzen (Kw. 12,3-4) ten opschrift: ^j&^^£'£^&™™ 

(8iamn(&i(LnnitïmtiAJiajn&ti&a^ru>!&MwmTT.\ en in IvW. 16,4 heet Gk. Zelfs (kJI (Kïl 

nrui (Ki (Ki 2 «p \ L, N: -n^-n»™.^^ de Vorst der reuzen. 

29,2—3. D, hi'. ornaat tui (isnaji Treurt tuin iuv> om q t&i ibi urn <m trui iuijjw 

50,i. oji (in o 2 osiT) dn os 2 onn \ A: akcmri<K,Q e mKn^\\ B, C, D, E = T; Kw. 8,4,b= asm (KI - 

Q (KÏ1J1 flTil OTlJj (KI (KBl \ L, N: Sio°cmnJ>jj mjaxniunêntw 
2. Ol (KI Onn O (KW (KI 11 \ A: "arm aB>xm\i B, C - T; ZOO OOk Kw.; D, E: OrJntoiKnMam^ 

3-52,2. In beide omwerkingen zien wij de boetd's KALaNa-soERa en Kaïii 
SRêNGGi tegelijk aanvallen, en eerst dezen, daarna den eerstgenoemde 
sneuvelen. In 't Kw. is daarentegen Jvala SnéNGGi de laatste der vier OP DE BRATA-JOEDA. 129 (XXVII,30,3-52,2.) hoela's, en treedt eerst op na den dood van den derde, wiens naam 
schijnt vervat te zijn in Kw. (F, I, L, N) XVIII, 9,i= eo? fuintnoja 

voor (kji ojiri anji ° ?x L: anaamuiaci) aan o aa n 50,3. 31,4-r 35,5 tuin aan 3 uui tui (I, N: au aru» ' o aaiaana-aa '(kjTi (I: ooojkkT) (knaaijx L, N: ™><rw«»^ «^«.» ^t,^ 

ruitxiJl icrj,asn (O^/iS-n <un te *s nAifw ZoO ZOU duS ALAJOEDA (HaLÊJOE- 

dha ?), Ngalajoeda of Ajoeda de naam van den derden hoela zijn, 
en kalana coêra, dappere kalana's, of kalandsoera, kala- 
na's en a soera's, slechts zijne volgelingen beteekenen. Om beiden 
voor namen van boela's te houden, ware bezwaarlijk overeen te brengen 
met Kw. ll,i (zie boven, bij 25,3-32,5 ), waar van vier gesneuvelde 
hoela's gesproken wordt. — Wat hiervan zij, de derde hoela schijnt in 't 
Kw. ook een broeder van de vorigen te zijn: althans heet het ook van 
hem (Kw. 9,2)-' (uin onn non ooi aaiaaaa oiui ctojiti arm 2 ojuj aoj asm \ L, N: 

< ^(iotSt) ■&&, (vgl. de aant. bij 25,3-4), waar nog 

q/ Q t at 

imiKtJiTi asma-d-Ji oziojin L, IN: 

ruirnaa tumntnim tvnmtcnasn mtihim intumni iwnzmtMW JNa Zijn ClOOCl VerSCfiljnt, 

in Kw. (F, I, L, N) 10,i-2, de hoela SaéHGGi: o o O o o o 

mn oji <ci asn «Jtasnrnaa hm hm bn komt: o on tui turn o ajm 2 aai aan ski o 

05111001 .as (Ki anafUKKiij o aan a_n (uui [] \ o 
(uineiBJia 

o / , T I I x a . • o 

aai aan (Ki nnaan oa^axi (L: o cnnn ~m (ui ) o onn ru a \ (umaai ajmoasm 

in o (Ki il (of ajirj(EJiasm 'n o a-on ?) o cm (Laos; 

LAT o o O O O 

, i\: nsniujorui ajn(&)'~n xmun -n nr> -b*<r» ajrfrxntM itai irviaj) «sn^ij (uimiht)^a.\ tuntHn tuntvnxm 

mn r rifrjpr ajiiaso ajiiisn auxuiihnjt a/n m rn ww 

a£jjia-ri[j\ A: <m* B, C = T; D, E: agntaJuw 
oji ooi ooi n \ A: tcn°w B, C, D = T; E anders. 

(UIOSYIN A: <noK2(w,\\ B, C-T. 

Deze woorden zijn uit het oorspronkelijk verband gerukt, en zeer te 
onpas hier te midden van 't gevecht met de hoela's geworpen. Over 
den grondtekst zie beneden, bij XXVIII, 2,3-5,4; — D, E = T. 
«3/E»~?°w B, C, D, E= r. i o (o tui ooi o \ A m 4' 17 130 KRITISCHE AANTEEKE NI NG EN 

Ac II T-£N- TWINTIGSTE Z A fi G. 

[A: XXVII; B, C: XXVIII; D, E: XXXIX, 8,3-XL, 8,i ; Kw. XVIII, 12— 
XIX, 6,2, of 296—508; K: 500/8-509/14.] 

1,5-7. D, E (XXXIX, 8j4-10,i ) verhalen hier eenigzins uitvoeriger, hoe 

GATOTicaTja den aanval van KarnS afwacht, en hoe zij elkander een' 
tijd lang: met pijlen beschieten, tot de benden van Krn. aan 't wijken 
gebragt, en eindelijk geheel op de vlugt gedreven worden; dat er ve- 
len sneuvelen, en de overigen zonder weerstand vlieden, als kidangs 
op 't gezigt van leeuwen. Het Kw. (11,4-15,3) heeft iets dergelijks, 
maar " toch niet geheel hetzelfde. Nadat Gk. en Krn. elkander een' 
tijd lang beschoten hebben, slaan de troepen van den laatste aan 't 
wijken, en vlugten voor de rahsasa's van Gk.: zij vlieden als olifanten 

en buffels (onn m a-n (Ki ooi \ L, N: oMno^) op 't zien van woeden- 
d- 
de leeuwen; — groote slagting en algemeene vlugt, enz. 

5. O10rUl\ B: crmtipw A, C=T. 

2,3-5,4. In de plaats hiervan heeft het Kw. (14) de beschrijving van 't uit- 
gaan der fakkels bij de Korawa's, terwijl die der Pandawa's helder 
branden, als ware 't om de verdelging van 't gansche heir van Koe- 
roe-pati te verlichten; D, E ongeveer hetzelfde, hetwelk daar dus 
tweemaal voorkomt: zie boven, bij XXVII, 51,4-7. 

2,3. Tl O ~1 (K1TI IJ \ B: <n(LMinm)~,ittKTnn\ KjI iui frm ~J tm ip. A — 1 . 

6. ' onnonnu\ B, C, °™w A=T. 

(KL, "" 

0,3. onniKiT.rj(is:nnnr|\ B*: °<^™^ A, B, G = T. 

5-4/. D, E: Karnü, zich door al de zijnen verlaten ziende, ^»™iMoow« 

D . n .o O o . o 

mmMMv Kw. lo: (En nn_n (Mi ij (innotkJijj asm ihh tiósjjot oann aai in Tnip\ OP DE B1UTA-JÜEDA. 131 

(XXVIII,5,s-4,i.)<CTiinrmiMTi oomj üïioijm tk^ ^ o no usm \ enz.; L, N: ^«Jo- 

au •ynutiM/j (kit) 0Z1 tainiri Mn/mnn/j txriTjmi (Kf>/jmi>ri\ <&i cm <n ihi <m t> (ur> iS)K}o?i <un- 

^iKtvw <uitu>ti?n iK,7(i_i-nvntLhi\ waarbij in 't Kw., even als in D, E, no°" 
vermeld wordt, dat de voerman en de paarden tegelijk met de vernieling 
van den wagen omkomen. 
4,i- Blijkens de vorige aant. hebben deze woorden oorspronkelijk op 

Karna betrekking, maar in T schijnen ze moeijelijk anders dan op 
Gk. te kunnen slaan. 

s. iuuf(Kii(iKO~JiTi\ B, C: aoi&g. * A = T. — Volgens de lezing van B, C 

zou de zin zijn, dat de wagen van Karn& op zijne beurt door een 
schot van GATOTKaua vernield werd, in strijd met het vervolg des 
verhaals (15,6), waar Krn. nog zijn' wagen berijdt, en ook met de 
voorstelling in 't Kw., waar Gk. terstond na de vernieling van zijn' 
eigen wagen in de lucht opstijgt, zonder dat er van de wederkeerige 
vernieling van K.'s voertuig sprake is. 

3. (ui o :kiii i \ A: £},p,w B, C = T. 

5-o. Kw. alleen dit, XVIII, 16,i-= : (innnncm o-Jiasmi ra nn <£i 2 a<nn cwi o «pi 

/ a o o a 

onn ann (Ki 2 (ï-cnn £J]\ oti o (uïi o (Ki 1 ra? oio o o aura anora 03«jui\ 

^ J 4 aw ^ I 

LTVT . a. o o. <?).... o . 00 

, L\ l n/n 1 xn ./.ti <Èn&>mjiji <cnt&iajiasn a.<n asiirittn tun vi xn u> un n m i > iunnu\ <&i wt-n n a;i,hn- 

o ( 0\ a o o o /" 

ajTn ^asi? ij om ha tFiajif mn nr» juiui tvnczn itJi/euw 

5. asïi ann (ici rui 1 \ A: motjiw» B, C, D, E = T. 'Td 51 , ■■ / O o. O OO o a a Cv 

4—6. U, £j'. lE^rjiumi rui isri \«<1 cm tru rn mi i *n <u? ttni tui wn cru arn trut icn n »<iim,iiipii:iiL-tiiv>'rt»ri!iif 

5. (UW (Kin [KJl \ A : rmimm B, C, D, E = T; (Ml 0OJ1 OU ilfUl Ol IJ \ A: "iïuru typ 

B: "ojirvumjtw \Jt } l)j E = 1. "K C,i. turn o rui i\ A: tm-no^* B, C, D, E en Kw. =T. 

3-7,2. Hetgeen hier van de pijlen gezegd wordt, zou men wclligt geneigd 
kunnen zijn, voor een gedeelte op die van Gatotk;ïtj;i te laten slaan. 
Dit schijnt echter niet de bedoeling te zijn in D, E: «r»*»<m~»<s»*7{«&'n 132 KRITISCHE AANTE EKENINGEN (XXVIII,6 ? 3-7,2.)^«»^»^«i«5>'7gt2'> ; )2/ »m^aa-n enz. — Vgl. Kw. (F, I, N) XVIII, 17: ooi- 

a o o Q Q / 

in aann iki in im ij (aoannri oeikkibjui aamn (ism<Kin-A oti\ iuïkki -in ~m(«-riti 

qoqq a »oa CL 

tuin (Ki (Ki i in (Liiinniatm!) o iki an u ? ti a_nn rui 'm r \ o cuiii on m o asm 

4 4 j I V s 4 , ó j \ d 

(JN: o°) ajifkinn (uuiicKKiri tM (Km o ami n wn \ (uinasin (uinoarmn cuin ruin oji asm 
(r: ajinoannri ruin ra o ~ji asin \ JN: °nnnn o a-n rt ojïi oji asm ) aRarmn n arui ra &a i o- 

\ cj cj 4 7 *dJ 4 

(UIT) \ IN . <aii<mwn tunmtuii tun trimt o*a ajitmasn truitotuij Kntvi{\ tnnjiztnthnjj tun vt/im- 

O o. o o o o. o. o. o. o 

asnii micniiHicKij) tun tun **! xn wijl tuntisntui tun tcituwttnji\ tcntrui tui tmn tun turnen cinjiiM *J) 

o o. . o Cl o O 

OJinrt trui <n rui z tmj> tmttsnocitnjianjiiiihms tun m trui i&iM-jttiatmtHij tun an tui asnn oji na tisn tun trui tin tuijt 

tunajittaaZw Hier worden wel zeker alleen Karna's eigene pijlen bedoeld. 
6,6. on «] mi 2 uï ra (Km (Hi [] \ A: oS»m°w B, C, D, E = T. 

7,2. ajin oru] ojin aan \ A: aJntnjKn-rttKnw B, C, D, E = T. 

s. o ra (Kin ra ikih fi \ A: ooMin^ B, E: /si«.T®i«nw C, D = T; Kw. 18,i, i>(voor 

vs. 3-4): o arui asin 1 (&l *in ra ? (I: °aruira?\ N:°Tnrax F = Kw.)\ N: mnS.™- 

o o 

0"L* OSljIrfE/JlCTW 

4. B: m tui intnzaK trui tnj>tmtciKnp> A, C, D, E = T; Kw. zie bij VS. 3. 

6-8,1. D, E: aucmiruitui-mtrnM (E." ° ^SSf* 1 °£ji) <m«TiMCTmaMi^W!wyMiM!| 1YW. 

/ CL O 

18,3-4; (EJlfCifwiui] ei at] (Kin 2 (Ki il (ftjjajuiasin ooiojiti an qeui 2 in iki anaoi.(KiTn\ 

cV 7 e* , T o „,. cl 

asin (uintLOiirui arm 01 (Km ann 1 o arm n-mn (Ki 11 ( 1: aai arm (m j) o/mtKi ) ruin rkJieiTi\ 
turn J J ati, cj[ fcij J[ naj J[ v j^ j[ asuj ^ 

/ ooXO o o - / 

mtuitas: tcitisntuiji tun ta asn iwi tun ojiasn oji-n/npr cuitcitKn tuim\ a5?>«i<rw tunojitui ^>im $ s ?<>™Jl cun asn tzi) JLa tun oji uLntun anjj\\ 8,2-9,3. In 't Kw. is de volgorde anders. Door de uitdaging van Gk. (zie 
de vorige aant.) wordt Krn. hem eindelijk weder gewaar, hoog in de 
lucht, en daagt hem uit, om den strijd op aarde te hervatten (XIX, 1). 
Daarop breidt zich het ligchaam van Gk. in de lucht uit, Kw. (F, I, 

^ Q O Q Q 

N) XIX 2- (Ki (oi(Ki (uinrammn (u (Km jkormn 001? on 01 (Km (011(101- 

on2asmas rF, I, hier en elders: (umin ^ N overal un(U h tin o o iki 
«I Ü l ^ Q/ Q ; >^ <^ 

6^»»(OTi oasm TN: EJiarirO oumaim arui 6^i.(Ki(Km an annn in ism n \ asiniKiij o«sm 
Ol J v ) } Ó ^ CJ 4 °S4 "^ OP DE BRATA-JOEDA. 133 

(XXVIII, 8,8-9,s.) o Osüunimaiw ajifi'oi w n asiïi ^^ofMf <ui oji asm ij \ ru 2 a-mi _iin asm i Tifin 

/ Q . a, ex » T 

ooisiii wnn 2 arui o cuin u mi [j ti wiitumra tiiotijj Kmmoi»\ N: «gp^n «™^- 

<r£» tuniuianiuitnyj «s^i^tu a/no^ «Smi (&j«5^ (?) oji mn an iisno<n\ <E»«a? ÊSnKurfvn mnróiiaaji icmap 
ILrr " r l'cj * 7 " ÜM «^><V~'' r >»™0™ «n^-^ff^N aai rrumj) imji nmruihmjj mnOiiiiKnjt oni m oQ tm onj tin 
OjnruituntiJi «^^ m»m/i «tw ^ti »J) *oj «r> ow ajirntei (jai tun m ajin -rV) /KTjrjj-nM terrmimj 

m"/ct ? \\ D, E houden 't midden tusschen 't Kw. en T, hebbende den 
inhoud van T, 9,2-s tusschen dien van 8,7 en 9,i, welk laatste aldaar 

luidt: ojannnm/]amajziv>a7nq asnajii^i&iop'ntii (E: iai)iunmah\ netTiii 
8,3. (HUI O -Jl (10 IJ \ Jö: °asnj^\ A: njnmt^mn,^ G = T; D: 0& ki 11S om asiyj i&)07n<u>tHi<r]fU>t\ 

zonder oams^im^ E: "»<rw«sn.3i«ï) N\ — Vgl. Kw. IX, 4,4 (boven, bij IX, 12), wel- 
ke plaats hier den omwerker mede vóór den geest schijnt te zijn geweest. 
4. (M (tóka-ai|j% A: oQ<Q°s B*: oQücmj^w B, G=T; D: aj>»m^\ E: "m^w 

~. oi nno 2 ann |j \ D, E: J^w Kw. 2,4: zie boven, bij 8^-9,3. 

9,i. Vgl. D, E en Kw., boven, bij 8,2-9,3, waaruit blijkt, dat deze woor- 

den op GATOTKaxja, en niet op Bt. KaLa slaan. 
4-10. Kw. alleen dit, XIX, S,i-« (F, I, L, N) : m «j mui Min (ki n tui (Ki tin > «sin tui jj 

Tl O (KJJ BT] «5UI (Ol (Ulfl 2 ;(kJl (BI (KI (Ol IJ O Tl (CT1 |J \ T^ (kJl T^OSÏl O/Tl _J| Tl iKlll o a Q OO/ Q (Kïi^knnnn o os arm n o in mis o (Kim arui o asin n \ L, N: o 

is/itvnoa mn urn er oji on af) asn manman oJitrnan. oji ïhi asn am mn t&jasn iruji ajnojiam\ ^ =7 K i p A , nl l l,J,t ™H <rn <FJ) ~li vnmi o O O o o 

nsniEijtrui izfitruiji t&xnan «jnaziccntKn ojiiwi asnjj^ 

10,i. MinocwiMinp A, B: °2T°x C: Q^oQ°w B*, E = T; D: "oQn-nji* 

4. Ontbreekt in D, E. 

s. R£0/(M\ A, C: won«3)\\ B = T: ZOO Ook D, E: ^M^oaioMasnprSpifj/i 

(kiJ)/) irviieaiui (tui °vv 

e. otÏ\ B, C: xntuu^s A, D, E = T. 

11 Kw. 3,3-4= Si ajiasinn ariTn? a^ii o aan mi i (asm o ( Mm e Mm on asn 2 wj tój 

ooi (mi cuin 2 an (Ui 3 as anji \ m (era 2 (ui (aai mui [j nme(U2 auin oji fuui oMjannnn<iii 134 
(XXVIII, 11. 12,1. 15,, 14,, oo KRITISCHE AANTEE KENING EN 

Q ^ (ISÏ) (Cl (Kïl f] OU] G-AID 2 (UI (UI \ L, N: t£i ajutmiuto-n/i tbï}ur»>rqim imujii oJ> iukc») ? xti - 

an jjj aan > - y ' ' P '// 

O o O 

tui ? (isn (bil nxj txn ilii <E7 <tlj (7/i /» M~n<rLittn(K>/) (uxtnasn cmn.iinrtjj\ amaruiMrtn sun icim tunji /c/im runiuiiita/i o . X 

(177? iht <m (JvJ OTi n_i (K/> <un arm w 

O. (uï(uiasmn\ B: ff °«»^\ A, C en Kw. = T; — zoo ook D, E, voor vs. is-. 

o. O (?) o. o o. . o/I7. ° z' "\ ° ° Ir. '* 

(uj d/j ftjn ^i i&7 t&i—i.vMJ) . iwn lEjipini itJ) Knrn vu cmcui tui (Uil (miu aptoianm jii motjotijkkttijow lil C 

Kw. hebben de woorden van T, vs. i op Gk. betrekking, en zoo kan 
men 't ook in T opvatten. Q nnnn i\ ayi on on o 2 onj \ A: ™Mi7^o»?è!(m\\ zoo ook D, E; B, C en Kw. = T. oLnn tm n ara tmn <i \ A: <cm(rm°\ waardoor 't vers eene syllabe te kort is; B, C - T. 

M u 4 

o (Ki nrrin o T.n arm n \ A: 

D, E, VOOr VS. 5— G; (uiitoaTriaAltE'i'riazrifl mi,ïi aji<i^imthmiMa3^yisrjtE,it&lli tnn (Ei tui mi tui UI » B, C = T; o fllJl lül (UI KI fWl 2 an \ A: ra tutu nm <rn iot 
j^ («L, «SU, 6 

Enasinajui\ A: n m.? m £,> w B, C, ü, E = T. 
(o(IIU1K¥1\ A: B»ó?iwyj» B, C, D, E^l. * B, C, D, E = T. mi irj!nn!Hn\\ 15, Vu — 1 . T eji ü (in am \ A: 

arm TTUl (ïl (KIT 2 TjT O \ A: rtii7<7>2Ti(ij><M'rii7™,p\ B, G — I; D, E: !cntrvnjirmmtu)ttJimim.p\ m Ontbreekt in D, E. Negen-en-twintigste Zang. 

[A: XXVIII; B, C: XXIX; D, E: XL, 8 — uit; Kw. XIX, 6,3-13,., of 508— 13; 

K: 509/14—515.] U a / / a /■ an (iui 2 n-n (k| (Kin nnnn \ B : owm apttnimm \\ A, G — T; D, E: (w»™<wi* (UI (UI O O (KJl ~dk\ L<: o^°x A. itm (tv» «Ti »> (b/i n\ r>— 1. q 5 5 . j n 't Kw. wordt, na de korte vermelding van de droefheid der Pan- 

daiva's en den nieuwen aanval van Joebistira en Bima (6,3-4, overeen- 
komende met T, 1), eerst van Ardjoena, en dan van Jdst. gesproken. OP DE BRaTA-JOEDA. 135 

(XXIX, 2-5,5.) Over den eerste zie beneden, bij 5,o-5. — Van den laatste heet het (F, 
I, N, XIX, 7,i-8,i ):«i Mn oOi o e <kj asm asm ieh nS iki n ojmSTanjiii (N: ajmïu- 
Sanjij) asm(ai moikjii] amntMiiiurx ajutmn raoVin oji mi aS aS, am « Sn 

U[ Q o / a <^n ' - J i 4 a d" 4 ™ 

^ag ^S^ "" °g CT ( F * ^(™)m™ «JU «|o <t^CKl/«<Ua™ am- 

oaa^i iuijiBi&a (I: aj ymn w in 2 möojsiiö&i) asmymojui aSacn 
(F:K,«smVI: (Sm) Wu- (F: «iu)> N: «^ * «,,«£« Mi „ „,*,- 


2,5-7. D, E.' vjMtQfHviiïiaainjijiii ^Q^^^^vi cm ^ Klatert t?niisnjf miaMaM fi-ri CRZ. 

Vgl. de vorige aant., inzonderheid Kw. 7,4. 
c. aiKmfen\ A: °,£^ B, C = T. — Vgl. de vorige aant. 

5,i. I ^9|IV' N ^ : ° M ^ E: ^ NX B ' G > D = T. 

*• Vgl. Kw. 7,4, volgens F*: o o? cwn Tn<gi(nnn\ in de aant. bij 2 — 3,s. 

5. iuinoiK)iij\ B: m^^w A, C, D, E = T. 

6-5. Over Ardjoena heeft het Kw., onmiddellijk na den aanval van Jdst. 

en Bima (zie boven, bij 2 — 0,5), alleen dit (F, I, N, 7,i-s): (ó &*i 

o 00 / / 

aai (wi as nn onn «ai ajui ism ei o «rui 11 051110*01(1 (Kim 3 a/ai ng asa-n \ (in o- 
^aw 3( (j- «3 cJ| o-m cJ| 2J( J ki, 

Ki a-n 11 . arunn cm (ui a-n onn mui ti aai im arj|j ? (I : oji (in im rui ? ti in onn \ 

NO. O O /'ON o o. . / 

. tun oct oj) rnnrnojtiut 0Ji'~n encmten \-) tuniui mn iKtnp in/tji cn-irnn iKiit^oprar>\ tcitnm 

tru mi uui xm «i/i frnn tui itsn tunifm 0-7 luntnam^tj isitbn cun rui trui im thojiw VOl^enS CIC 

lezing van F, N zal (kiictt)|j? Gatotkatja moeten zijn, en dus de zin 
zijn: Ardjoena werd getroost over den dood van Gatotkatja. Moet men 
daarentegen met I (kJidnji lezen, dan schijnt de bedoeling te zijn, dat 
Ardj. ten strijde gaat, bereid orn te sterven, namelijk, voor de wraak 
van Gk. Vgl. R.: » Arjüna alone is reslrained and wilhheld by Krés- 
»na" — In allen geval vindt men in 't Kw. niets van 't geen in T 
omtrent Pasoepali en Bramasird voorkomt. 136 KRITISCHE AANTEEKENINGEN (XXIX) 4,4. m<w-iKjj|raiKjiKii\ A: ^«>^^<w«m|* B, C, D, E = T. O 7. ^^ A: ^i NX B > G > D» E = T. 

t;,. Tl TT. OO O o /'T? . n ° ° \ ° • O 

c>,»— *• JL» , Ju. <ntKriap «ui crrn^iitfji^tui tnwz tui «snaai axn \lal "mmiiw) ajiaa'riKnaaiaapi Mimi ah 

Mtvncrnaj>ji «yn^^(M,crn«sM(KT7(si^\ d. i. hij buigt, steekt den Pasoepali op, 
verzoekt vergeving, en gaat ten strijde, enz.? 
6,1-4. Het Kw. heeft hier niets van DnêsTA-DYOEMNA, maar eerst later: zie 

beneden, bij 8 — 11. 
s-7,6. Van Bima heeft het Kw. hier alleen dit (XIX, 8,2 ): o 0O1 ^ o 00 oruj - 
o o ~n asm ij (uïioo? aaaljifji (o arj o (UU) o?\ L, N: wijuo»^ w ^ 

O O O O Q 

luini asntE/itrui <nij t£j<cm asnjt tun <rn aai ooiji <£Ï<M{ iu«m ©josuW 
D, E eenvoudig: nuasnaaajiaaitsa^ QOW- 6-7. 7,3. an(OiTn\ A: v™ow B, G = T; D, E: jg«fm\ 

4. (K3i(Ki\ B: wmï A, C, D, E = T. 

7. tui ei _ji nnn n \ B: "isi^m/jw A, C = T. 

8 — 11. In 't Kw. volgt hier reeds dadelijk (8,3, vlgg.) de beschrijving der 

vermoeidheid der wederzijdsche strijders (T, 12,6, vlgg.), die, doorslaap 

bevangen, allengs verflaauwen en wijken. Echter wordt het gevecht 

nog door de hoofden gaande gehouden: (ui 2 nnnn 2 osmos qji 2 cuin (Wi \ ej oOi (L01 O Ö O / Q* Q 1 O 

(K12P 0x120^1 nnaajia-ciji (jLnajida antkjnn on o (asm o:kfl3\ anno aü 11 

/ / Q TVT 

(lciejiikv o HAM] (Km asin odOdfiJi o ikji ojlji ojuj asm _ji on arm ? \ JN: umm <m»i- 

o Sa 

(nnmojis aan otli tui aaji oji -riten miiiap trut iui aan ejiaaaut tun&ninii mi lasn t tuitte: tv asnji (Ennn\ 

truiaan tunintnaa ajn-y-ianaa aai rui mi aan tun t> m <m tun ma arvi aaiji\i Deze twee Verzen 

maken den grondtekst uit van T, 6,1-4. 8,1-3 en 11. Wat in T, 8 — 10 
meer voorkomt, is grootendeels door uitbreiding ontstaan. Zie verder 
de aant. bij 11. 

0,1. A: mitait^-v:wi'-nttpinjiiiJi»ri(En~jinji\> Jlj, ka — I J JLr, $L'. nma^t Ofiajinriapaci ea~ an*S\ 

9,i. 0J1 O -J) (Klïl || \ A: iEaiui(tri^\ B: tLatR^w C, D = T; E: ira°ft OP DE BRATA-JÜEDA. 137 

(XXIX,9> WEJnp A: °gp 'B, C, D/E = T. 

«uio(Ky\ B: «^ w E: °1W A, B*, C, D = T; — aruieiKiiiN A, B, 

vj! njtiuiaoji\ U } li: rui tm /bj<kt,i\\ 
1.Uj6— ". JL) ! iêitfn<hniu7jiui(E/)pitci/Eit»m~iaih\ E; o iunajiiBaihrrxn \\ 

11 — Kw. XIX, 9,4: zie boven, bij T, 8— 11. — In dit Kw.-vers schijnt eene 

tegenstrijdigheid te bestaan, waarvan de omwerkers zich hebben afge- 
maakt, door Doermoeka te verzwijgen. Inmers brengt de zamenhang 
niodzakelijk mede, om hier slechts bondgenooten der Pandawa's te 
verwachten, en daartoe behoort hij toch wel zeker niet, daar wij hem 
later (Kvv. XXVII, 2,. = T, XXXV, 26,*) in de slagorde der KK. 
terugvinden. ÜRésTA-KÉTOE, volgens de omwerkers de Patik van Tjam- 
ptild, waar dien wij uit de Indische bronnen als den Vorst van Tjèdi 
en bondgenoot der PP. kennen, wordt in 't Kw. hier slechts bij 
name genoemd, en die naam komt verder in de geheele D. J. niet 
voor; — zie evenwel de noot bij XXXI, 2,5-4,2- — De verhouding van 
Joejqetsoeh in 't Kw. is mij ook niet volkomen helder. Indien 
ra arm? hier werkelijk (volgens N) «jnwruMjV en cnt ovcrloopcn be- 
teekent, dan blijft nog de vraag, of het alleen op Jjts., of ook op 
Drmk. en Drstk. betrekking heeft; of dat overloopen gedacht moet wor- 
den op dit tijdstip of reeds vroeger te hebben plaats gehad, en of het 
van de KK. naar de PP., of omgekeerd geschiedde; of men alzoo J. 
hier voor een 1 bondgenoot der KK. of der PP. te houden heeft. In 't 
begin van 't gedicht, vóór den aanvang van den oorlog, wordt hij her- 
haaldelijk onder de hofgrooten van Soejodana genoemd, inzonderheid 
nevens Widoera, hetgeen denkelijk aanleiding gegeven heeft, om hem 
voor diens zoon te houden (zoo GR., B.J.W., R.W.), ofschoon deze 
onderstelling, die met de Indische bromen strijdt, zelfs in de omwer- 
kingen, zoover ik weet, geen' stelligen grond heeft. — Bij Knésiui's 

IS 138 KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

(XXIX, 11 — ) terugkeer naar Wirata doet J. hem met Karna en Sandjaja uitgelei- 
de, en keert met deze beiden naar Astina terug (Kw. VIII, 13 =T, 
VIII, 11). Van dat oogenblik af komt hij in 't verhaal niet meer 
voor, tot op de onderwerpelijke plaats; later (Kw. XXVI, Èy-T, 
XXXVI, 4,i ) vinden wij hem in de slagorde der J°P.; maar daaren- 
tegen heet het in R. 710 — 14, na afloop van den oorlog, als of hij 
tot zoolang den KK. trouw was gebleven: ï>Yuytitsuh, the only 
» surviving Kurdwa chief, joins and lives ivith the Pandiiioa": — eene 
plaats, die evenwel in mijne Kw. -teksten niet te vinden is. Overigens 
schijnt dit alles zich gemakkelijk te laten overeenbrengen met de op- 
vatting der omwerkers, dat Jjts. hier tot de partij der PP. overgaat; 
maar hoe dan 't gezelschap van Doermoeka te verklaren, waarvan zij 
hem zoo bereidvaardig ontslagen hebben? Welligt schuilt hier in 't 
Kw, eene schrijffout, die dan echter denkelijk van vrij oude dagtee- 
kening zou moeten zijn, aangezien de drie codd. (F, I, N) eenstemmig 
zijn. — Zie verder over Joejoetsoeh Gesch, d. PP. § 14, en 60, noot. 
i. rui o -Ji non \ A: ea-napw B, C, D, E = T. 

4. (o (i£ Ti (isiii \ A: ^«S-n^w B, C, D, E = T. — Of dit ^.^-M<£n^»oïï'r)«» bij 

't voorgaande «jn^nm^imwwiMN of bij 't volgende «^«^«s»^ behoort, schijnt 
niet volkomen duidelijk, en wordt ook niet uitgemaakt door D, E: mmq 

a o. (?) . o. . . 

«Ti ihy) $ tni i rui (u> (kji i tut dfr *>i <n itsn i *r> tu> tvvj tuvjnsn^j.^[ajinjiij asrj. t£*tnsn -jii o*t arm (uitruia*: tEAOJl^iun {OJt lEj/Kn^unt 

'Yiiutzi Vgl. de aant. bij 11. 

7. (EÜ (kJl ? OJlf) \ A: cunannjiw B, C, D, E = T. 

12,1-3. Wat hier als een nieuw voorval wordt voorgesteld, is in 't Kw. een- 

voudig het vervolg van 't voorgaande, XIX, 10,i-& oa osïiik} enui osm- 
(Kiii (o mm in tui tmn il ik|(ki2ti (naoKuin oikitin oikjij an ((un 2 ainn wit]H2- 

O Q .. Q O, 

o (Kji 2 (o o onn o(Kinj| (wi (uiTi tjï luannaio (F, I: flf|»ai3TKüi^N = Kw.)N OP DE BRATA-JÜEDA. 139 

(XXIX, 12,1--) N: asi^i*?, «.v^njx&iji clOkky, vnojv^tui am n^tO, a^j asutvu ^ o^^a tl un^ tM&OR aSm- 

§7 rkii(ann .... o(oi$ootio\ A: «,%... ^oo,^».^ B, C, D, E = T. x asm uu m \ C, D: ^mw^ A, B, E = T. 

6. A: «n«^gt^ zijnde ééne syllabe te weinig; B, C 3 D, E = T. 

7. (Km anj i m cuin \ A: «viü^ B, C, D, E = T. 

15 — Ontbreekt in C; A 3 B, J), E = T; Kw. zie beneden, bij vs. 5. 

ajn(yoo\ A: *££% B, D, E = T; — ajmSiKmocj N B: S,\ A: ^^««j|» 
D,E = T. 

2. ikJioi|\ A: mm» B, D, E = T. 

5. Kw., XIX, 11,4= mo2arutacji|(ici|| ncin asm act n cuunnajiij tuui eStSh? 0013- 

tmii^uasmi OKTnasuin tï asm arui ooi n \ N: (amtsmqan a™™®,™^ «m^ot,^ o o. o/" O . o 

nv/l »oi «s» <ni oji ooi hm mimrnici oj» insn \\ 14,2-s. Kw. (F, I, N) 12,2: m act 2 an in ui n aci n o moei? o (F: azi\ I: ajvï) 

ajm(o ajimn oji ocin 1 o ajm ieji _ji anji act 1 najiann\ N: mn^^z^m a^Q^^n (sic) 

o o. O o o o . T"v„ • 

ouiuinmti tun (ci mniruicm a/n mia<n asnji mnnji tui oaji mn tcitKn tuinri tun ki tui ojitiw JJG Zin 

schijnt te zijn: » zij droomden en ijlden Tan niets anders dan vechten." 

*. O OK STLil (KÜ1 \ A, B: tt,mKiwi~mnrns\ L4 — I : JU, Ji: <im «n»£» «*c /n> »rh tui tz,i ieji on nmm un 7 

an ' ' ' 11 o "v. crl cj <-<( 

. . . n\ Kw. lo,i,i>: aJio asm o o as arm oarmaciijx JN: ojk3 «ltj-oilt £? «m a»<»«v. 

s. o aci ft amn (Km u \ A: <w»°w B, C, D, E r T. 

aï CJ 4 Q 

15,i. ikii bzi CTBCfli n \ C. D: <m°* A, B, E = T; — ooi o ojïi act 11 nnnn aai n \ A; &t»m 

Ó ° <Jl ai CJ M iLmiHTjjirnin,'iji\\ B, Li — 1 . 

ajnannacix B: (m^-nnsr»^. C: eTuotw A = T; — D, E alleen: «•^«S«*»*iw 140 KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

Dertigste Zang. 
[A:XXIX; B, C:XXX; D, E: XLI — XLII, %s-, Kw. XIX, 15,2-20, of 515— 22; K id.] 

1 — 3. Kw. alleen dit (F ? I, N, XIX, 15,2-4): on? onnnmmij 0101 ru <unn(asin 

nn ajin (ulj (Ki 11 M mm. ajuKwionTnntuii] (1 •' o pasinas j\ nnmm.3oai dci(Ki[| 

Q Q Q * / Q O 

asm o aq asm arui on ari 2 asnooi QnJitkkii ooasmn nn ikji aril(ui3(uiaxi\ asm aai- 

,JU 1 r ^ 4 • o 4 (^ 

o o a o .., 

(Kia (Masm ootkjnn eii aan ajm ann iwt 11 tuin o (kti 1 asmtkii o o on 3 \ JN : 

4 ^d- >Otf jj 4 ^4 o ** 

O o / . \ o o. o a S 

lE/iKnarm a/n ikd oji arijj tunicrj \ aj> ) < E/,asn (L "' tui ituitci oajf tun ^n <n on tuniLM\ iiuioAJiasnitojj luntui 

a a o o 

on ist arui tun (cntzjiojiasn <wr> cEJiiunri m naajituntuj\«sii\ tun trui tui aan amojtriasn tui ki a-oi twn nn- 

ajvinjjiwj? vnojitui-zAtuiji om tvntui imji /unasntntKi tun i&i tun m\\ JjUS hier 110g DietS V3n JJlV. 

Koenti: vgl, de aant. bij 4 — 8. 

l.i. (KDITTI Of) (EJl Ojm UU] (LCI \ B: "-n7itE/irfftxnaMjtia\ dt tt<n'r)intEi)tuntuuj(LCi\ JLl: <un aai ni tn i&> iun &n tuin iixi\ 

E: °g% A = T. 

6. Al miini^iuiias)iiif^itai<rviiE^~nitJin\\ JD, L<, U, JtL — 1 . 

9. nn (oi arui ajm on arm % A: ejitSitwiinxmtruw B, C, D, E = T. 

2,5. Ontbreekt in 't Kw.: zie boven, bij 1 — 3. 

s. aan aai \ A, C: '^^w B, D, E = T. 

3,2. (uma[|(Ki(Ki(Ki\ A: «n°w B, C, D, E = T; — ajmanri\ B, C: Sh^o^w A, D, 

E = T; — oowj\ C: «Si^w A, B, D, E = T. 

8 . Ontbreekt in 't Kw.: zie de aantt. bij 1 — 3 en 4 — 8. 

9. mn ti te asm os ontbreekt in D,E. Het is eene blijkbare fout, waarschijn- 
lijk uit achteloosheid ontstaan; want Arimbi is niet de dochter, maar 
de zuster van ArimbS, zoowel in de Jav. als in de Ind. mythen. 

4—8. In 't Kw. wordt dit gesprek uitsluitend tusschen Hidimbi en Dropadi 

gevoerd (14 — 18), en eerst na afloop daarvan met een enkel woord 
(19,2) het afscheid van Koenti vermeld. De afwijking der om werkers 
is waarschijnlijk toe te schrijven aan verwarring van mnmno^osiniLci- OP DE BRATA-JOEDA. 141 

(XXX, 4-8.) (UUCT3 (Rw. XÏX, 19,i,.: mum <m| aojïtKiTt oji 3 man o (maaiSi m \ N: 

«»^«i ««^«S-r, ^^raaS), d. i. Dropadi, met ^^n^^ lasn (T, 4,i ), d. i. 

Koenti. — Het gesprek zelf bevat in 't Kw. veel duisters; en wat ik 

er van begrijp, geeft geene aanleiding tot aanhaling. 

4,8-9- D, E: Sh^&^nvn^^ M «^«,^„^ M{ (E: Q «|gt|g^|VS** T )»* ™ 

o. . 
5,7-3. D, E: MtBit^enttmti^trutf mk|M)kmiw)o ^ a* o£ «sn*7iJ*M/i enz. 

9. (u«-a(Kïi_A?(uin\ B: mi®,»* A, C = T. 

6, 2 - A: turjxn^^^npmSh^ B, G = T; D, E: <u ra «^ -n gf«r «, q» (rw «3 { * 

K™osino(KK A: <g^\ B, G, D, E = T ; — okjojin B, C, D, E: «j 

cmtutw A, B =T. 

7,9. (unn\ A: aS-nw B, G = T; — D, E alleen: lui^KJiüuA^MtSw 

8.2. o (Ki Kin (ki n \ A: v»* B. C, D. E = T. 

' df^Kci er > > > 

s. ooi m (Kin ^fl.\ D, E: «^m^^w De uitgang van T zal wel aan 't rijm te 

wijten zijn. 

9. O UU ^K Bjrnn \ A: rmra-*r v\ B: oji-vtct-ntutp C = T; D, E: -vra-nw 

9.3. (odfifUN A: m-nw B 3 C, D, E = T. 

5. (KJ1(£J1\ A: ojtifji^fiimjl^ B, G — T. 

r-11. Voor dit alles heeft het Rw. slechts drie verzen (20,2-4 ), waarin al- 
leen gezegd wordt, dat de strijd, onder 't blazen op de horens en 't 
slaan der trommen, met geestdrift hervat wordt. 
10,i. Kw. 20,3: rai (ut (nüj o ki mui (ut [t th araapa-cnn «jikno o (I: anoj|3- OJKKlf)"^ F, N = Rw.^ OdCIO (Wl\ N: tuttin tun-n<nt&i mn ra r> im ixn ioi tin j 

P\ ' / 3 nnn cm 'ö t ' -< 

O O f \ 

asn (cnajn lur-n tui tn a& anji tun trut mt an j («sjnora I tunajiiunpiaonw 

At TiHiirnasn oji^ntEni^g^ ij', lüiun nsji {tuian ij fl^>\\ v^ U, XL — 1. 
KW «1 KI -JU 3 O m ki -Jin 2 o ? ontbreekt in D , E. 

n kit o in ? \ A: .st^^n^-rj^w B 

A nog eens de woorden van 10,?: (^iS-n^o^-^frojM.^^w B, C, D, E= \\ ll,i. (kij ti kit (Lfiin > \ A: vj^ajitun-TiM,]^ Bj C = T; D, E: ni | (E |'']! s j''"j?]' t |' ,i ^'" i ïi^ 142 (XXX,11) 3. 4— C. o KRITISCHE A ANTEEKENINGEN 
>* B, G = T; D, E: «S7irtsr»\\ OSW(KiaSlIl\ A: lunasno > 

A: [Miviniiunipinsnxrnnritkjijiy. tnimnrmiui «pxntcnpi\ ttJicmtiJitmtjaainriaaMcrijasnjj^ B, G = Tj 
1J 7 XL: ajicnrtttntMaan^AtHitinii^a^tt^tiaeciasnnrin oJitKiitsntnaanaacnjasnjiW Een-en-dertigste Zang. 

[A: XXX; B, C: XXXI; D, E: XLII, 2/— XLIII, S, 2; Ivvv. XIX, 21— XX, 14, 

of 523—41; £: 522/34—535/43.] 1,3 oo 2,, ,-4,, <~y o o o o t-. 

(LJÖ ™ CICT O O O O o , 
ojj m *t> naajiaat \\ fkJI (kJi (Kin IJ \ A: °^\s B, G-T; — D: 

onnsiTi?\ A, B: °«a»ip G = T; zoo ook D, E: OT | e n? M, » ^ ? / <ew®i~«? 

tuit an om on tt^t nJt n CI1Z. 

amnonnx A: «nnsM^w B, C, D, E = T. 

asm asm ?\ A: <b»«&\ B: <u«S»^\ C, D, E = T. 

In deze episode heerscht bij de omwerkers weder eene verregaande 
verwarring, die echter gemakkelijker aan te wijzen, dan te verhelpen is. 
Vgl. Kvv. (F, I, L, N) XIX, 21,2-4-. asm (Kin oniyuKiij tui ki mi ram n osm- 

ruiij onaa-n sjj osn (I: tui o (kjj asm ) cti\ (Km ^k(asm clji o (F: (kn(ssji \ I: (kji- 

(asm°\ L: nJifasm ') oa-n?\ o ai ajiasmi ram rainn tmn (ojj (I : (kJi) tuin- UUU) 

o Q o tui (KJi aai on i] laJin on «au (Ki ij (asmaaaaru) aruiaziaxiij\ (ki? in dim hoi iki ij oxkkio- 

Q Q s r , Q Q ' o\ ° O 

en ij m%TTi njiuioasm for anaT)2 om o asm : J o (ui jj üjiasm asman-Ji (EJiijasm\ 

JL , vil asnaan (Knrtiui (uiaa tciamjj irtaxtrnttn cmasrinarn (JN '. mntitnanj aai arut tui aan lunnriartaa 

<->„ ck o o . o * /T . \ O 

lunaaarrn tisn\ run <cj «jj oji un oji aan tvi tut trui eet tri irntun lat (uitut (Li. ajttunj iun tci rui <<rui aai aan tuttirmasn 

O O o o o o 

aan trui tut aa n asti tn.t] txrntiR arutarrn ojiji\ (ZAKtaa tunaai asuaa njtiunann ajt.vxn tsn *3.<ui$ aJ ) l °J>/l "-"^ <ntum r rt 

tgtam-naiïw In verband met het onmiddellijk voorafgaande vs.: oom ra (ia 2 nnnn (kinn o(kji2 o tui ann (Km a-n [j oaaiij w o asm aai ij (Ui2nnnno\ 

Jj . N; AjftQiur ».m iBj-n (un (zn maat aai aan tuitziriaai ait iKiaairttcrttniun iLirmtttA^asris SCllijnt OP DE BRATA-JOEDA. 143 

(XXXI, 2,5-4,2.) de zin wel geen andere te kunnen zijn, dan dat Drona's aanval wordt 
te keer gegaan door Sini (of Simoe)-soeta en Ksatri (of Satra)-darma, 
en beiden na een langdurig gevecht doet sneuvelen. Dit kan echter 
ten aanzien van Sini-soeta, d. i. Satiaki, de bedoeling niet zijn; want 
deze komt in 't vervolg van 't verhaal nog meermalen voor, en vol- 
gens Lassen leefde hij nog lang na den afloop des oorlogs. Moeten 
wij dus misschien met I Simoe-soeta lezen, — een naam , die nergens anders 
in de B.J. voorkomt, maar die juist daarom ligt door willekeurige 
emendatie in Sini-soeta kon vervalscht worden ? Wie alsdan die Simoe- 
soeta zijn zou, laat zich misschien afleiden uit de woorden, die op de boven 
aangehaalde onmiddellijk volgen, in Kw. (F,I,L, N) XIX, 22,i= asin osin 3 anji 

KL, 

v I / ,-, -rC^ 

(mui tïiMdci (EJinsin oaiiiifjo? tM aai ^uasw tui o (I: (wT\ L: om. } cukuin 

L, N: Ma^ir^rci -noR a 4<^n (;) <V»? uw <ru tu> tiQy (unm/naa ojiiCiw Plet Schijnt tocll 

wel duidelijk, dat hier weder de twee zelfde, door Drona omgcbragte, 
personen bedoeld worden. In dat geval zou dus Simoe-soeta dezelfde zijn 
als ra u (KjooiaxiN de Koning van Tjèdi, maar volgens Lassen heette 
die vorst Drcsta-kétoe, en zijn vader Sisoepala. Kon men nu evenwel 
aannemen, dat in 't Kw. met Drcsta-kétoe, Simoe-soeta en den Koning 
van Tjèdi oorspronkelijk één en dezelfde persoon bedoeld ware, dan zou 
alles voortreffelijk uitkomen, ofschoon 't zeker wel wat vreemd zou zijn 
dat die vorst in zulk een kort bestek onder drie verschillende namen 
voorkwam, zonder eenige toelichting van hun onderling verband. — In 
allen geval hebben de omwerkers buiten twijfel eene fout begaan, 
door den Vorst van Tjèdi (bij hen Tjéddhd) , met SéTRa-DARMa tot de 
Kordwa's te brengen, en door de hand van Sattaki te doen sneuvelen. 

2,6. C: (éitMfao'ntikw A., B = T; D, E: iEA!Uicm*n~Jr)ièiM>\\ «|(ü3 3aran\ A: têiM;\\ B, C, D, E-T. 5,:- !Kl1 (l/UIA A: tuia.iiw B_, C, D, E - T. 144 KRITISCHE AANTEEKEN1NGEN (XXXI) 4,i- aru)0(Ki[| . . . a.i(wiaxi(mri\ A: w° . . . ^<w>2°\ B: ju«^ . . . njajixnizjiui^ C, D, 

E = T. — Vgl. Kw. boven, bij 2,5-4,0. 
3-5. Kw. XIX, 22,2= o on asm (Kin (Ki i incumtKi cuKMcmojui ootwin curt n (kJiajurj 

flTUl df] (tEJl TTl flfinn \ JL, JM: tsiKian tunaoi o-iali amtnasman^/inauizaiasn lun imnot tui ai tci rn tui twnasn cm injt ici annw O Q Q e-5,4. Kw. 22,3-4: m ajui (Km 2 &J] ? (Ki tti aJi oti 2 ari (ki rui «n arm (ki ij (uiannm- 

ofunri3(iK (inanji\ (ki ^k asm (ki ij oikbi (I: aj\m\ N: otmn^ F, L = Kw.) 

Q Q / j Q Q T AT O o 

iui Ti (urn n-n ij o asm a-ti tti on (asmajui2 (Ki(Kiasm\ L, N: lunamasntBiahaSm aj> 

isj asnsiijtui (ui aai arm iv> aan (Kii [tin tui axi ajnajiaji\ <un aw ajn \ok? IB1 §f} cm tui tui tuin tui ojui q tun ti 

^0^ osoji Q>aQ>™ ««S?\ cl. i. » .... onverschrokken, voorgegaan door 
»hun' kleinzoon, (als) drie uitstekende helden": nam. de kleinzoon 
met de twee grootvaders? — of wel: » . . . . voorgegaan door hunne drie 
» heldhaftige kleinzonen"? Pantjawala wordt hier volstrekt niet genoemd, 
en kan ook bezwaarlijk bedoeld zijn; want in de volgende strophe (zie 
beneden, bij 5,s-7,i ) wordt de dood van den kleinzoon of de kleinzonen 
verhaald, en Pantjawala (of liever het vijftal zonen van Dropadi, waar- 
toe hij zou moeten behooren) sneuvelt eerst tegen 't einde van den 
oorlog door de hand van Aswatama (Kw. L, 11, vlgg.; T, LXIV, 12). 
De om werkers maken zich van die zwarigheid door eene nieuwe wil- 
lekeur af: zie beneden, bij 5,s-7,i. — Intusschen kennen wij uit de B.J. 
geen' ander, aan wien hier, na den dood van Abimanjoe en Gatotkatja, 
zou kunnen gedacht worden; maar niets belet, hier een of meer onge- 
noemde kleinzonen van Droepada of Wirata te onderstellen. — Over 
(Ki ^k asm zie de aant. bij XIV, 15,i. Indien het een eigennaam is, moet 
daardoor de zin natuurlijk eenigzins anders worden; maar de vraag 
betrekkelijk den kleinzoon of de kleinzonen blijft dezelfde. 

5,i. (m !J (KI ~TO1 O IW]?\ A: enojffrim asnw B, C, D, E = T. 

2-7,i. Hiervoor heeft A alleen dit: Mj^wi^TcarjiMn crm^noConmthjitBi^iar,^ ^aji^ji 5, 5 -7,, OP DE BRATA-JOEDA. 145 

(XXXI, 5,2-7,1.) wgagtasns titanen g^gg, ^max^f^ «J^^^^Ao^u 

«i«iM ? «i-n^ dus eene geheele strophe minder dan onze tekst, die echter 
door de overige codd. bevestigd wordt. B en C zijn geheel gelijklui- 
dend; D, E hebben voor 5,7-6,*, in betere volgorde: fy^^^^ 

isa^ajti^iiktsi-ji-rfif (BtiéncrnMiLnM^(cmtKn^tuiixrmcL!tiru\\ Over 't Kw. zie de aailt. 

bij 4,6-5,4, en de volgende. 

Kw. (F, I, L, N) XIX, 23: ki? an uui Kin ki i osinKw (kji 2 (uin (Wi m mimi Si - 

°2J| ^j ^^^ ^H^] 3 «m™o|\ asm ki b (I: kikiij) (utikijj ya fl . 

a* /• q .. a. / / l * 

(uomj tti Q-A/jWj ajiKiiui tti ^nn [asmwn asm m arui ki n \ asm ki win o- 

QQ o I /q "o' 

asm tii Kin ki j| o(kJ)2 woia anaruiKijj (cm {&i asm _n i (Ki 2 x^i oocuijn mi - 

oq q T ~ oo 4 ^ 1 Q a 0/ / 

Kiji ojmtwioasm (L,J\: oki? ru ) otuikiki o ram «sm mbjy n- 

óy OO o a o a o a 

iHiiui nr> ajurmasn asnasnirto ojituzojituzs asniBjanji ajiq mrnKtt hti *nasn miKmtrut tKnirutiatimit 

o. o DO a 

•masrjnjntui'ritip Mn ccn tci ari^s uniuituiyi Mtcitnitq tyi^nrttun luinM^nrun asntz<ttnj) cm nn iktiji mn- 

flgn^a/n^tnirtsw ^rt as: Q 'iru^\ d. i. de drie helden, in de vorige strophe (zie 
boven, bij 4,0-5,0 bedoeld, schieten op Drona een' regen van pijlen, 
maar worden allen door hem nedergeschoten ; waarop Droepada en 
Matsya-nata (de Vorst van Wirala), verbitterd over den dood van 
hun' kleinzoon of kleinzonen, ter wrake toesnellen } en op hunne 
beurt Drona met pijlen overstelpen? — De omwerkers hebben het woord 
oosm\ sterven, dat op de aanvallers zelven slaat, in de beteekenis 
van vergaan of uitgedoofd op de pijlen overgebragt., om PaNuawaLa in 
't leven te behouden, en voorts het drietal aangevuld met de Vorsten 
van Tjampdld en Wirdtd, die er naar allen schijn oorspronkelijk buiten 
behooren. Dit laatste komt mij evenwel minder uitgemaakt voor. Mis- 
schien is onder ttiküikiiin in vs. s, slechts één der drie, namelijk de 

kleinzoon, te verstaan, en zijn het de twee overigen van het drietal, 

10 146 KRITISCHE AANTEEKENING EN (XXXI, 5,5-7,1.) die terstond daarop genoemd worden. Deze opvatting schijnt echter, 
in verband met vs. 1, moeijelijk aan te nemen. 
7,2-10,3. Schier louter fantasie van de omwerk ers. In 't Kw. (XIX, 24 — 

XX, 1,2 ) staat geheel iets anders, waarvan de zin, naar ik meen, 
hierop nederkomt. De Vorsten van Pantjala en Wirata vallen tot -vier- 
maal toe op Drona aan, maar worden beiden gedood (J24, 2. «sin «sin fKi 

o «sin [Kimn «smtKi-Ji ori&jiarui cw 0(0 o «non aruiann\ JN: amiruojia m>? aaurïit 
«i^m-n tEj)(EitciQ° oj) rjitiniM tzmsn a^). DResTA-DYOEMNA legt daarop ten aanhoo- 

ren van allen de gelofte af, om Drona te dooden (? F, I, L, N, vs. 3-4: 

q o o ( a a 

oryianiio cm m in 2 o cm 2 o ooi o (rui iki o rmoi (oosi)i(i^a-mn\ oontKi cmoikv 

fF, I: cm (Ki °\ L: o (Ki °"i cm (o o in cm in asm (ki n oji 2 o (Ki n tui «sin (01 2 rum cwnn \ 
'O ö J ^ cJl J| ^ O 

LTVT / 'o f O o o. o. 

, JAT l<in tut tuiiui yasn thjinn lEnnri lEjttxniiKiitmjj tuitejiui tuin turj ten oaji &ani \ ojnaontKi tun tui tm tui tui ~ji tto n 

tuinn hui is-t? asrtjt ojiti (ntunim <M(/ui f Li • 070"»? («o tuiq ojkuiir). Hij Valt met de 

Fandaivd's heftig op hem aan; Drona wordt omsingeld en fel bestookt, 
maar houdt omwrikbaar stand op zijn' wagen. Daarop volgt (in XX, 
1,3, vlgg.) de tusschenkomst van Krcsna, om den priester door list 
te doen vallen. — In de omwerkingen komen de Vorsten van Tjampdld 
en Wirdld tot het einde des verhaals nog herhaaldelijk voor, en keeren 
na de bevestiging der Fandaivd's in 't bezit van Aslind naar hunne 
eigene rijken terug (LXIX, 18); maar in 't Kw. worden zij hier voor 
't laatst vermeld. De gelofte van DRésTA-DYOEMNA, waartoe buiten twijfel 
de dood van zijn' vader Droepada aanleiding gaf, ontbreekt dan ook 
in de omwerkingen geheel. — Vgl. Gesch. d. PP. (JJ 65, VII, waaruit 
voldoende blijkt, dat de twee vorsten hier werkelijk sneuvelen, als ook 
Kw. L, 18,3 (bij T, LXV, 9,9-10,5), waar Dropadi uitdrukkelijk zegt, 
dat haar vader dood is, terwijl in de omwerkingen daar ter plaatse 
een onverklaarbaar, althans zeer bevreemdend, stilzwijgen omtrent het 
lot der Vorsten van Wirdld en Tjampdld heerscht. OP DE BRATA-JÜEDA. 147 

o (XXXI) 7,6. (crj(kii(mna-n||\ B: «tó»^ C: «^% a D, E = T. 

7. asm (Ki (iruj o \ 1), E: <W\ 

E, VOOr VS. 1-2: ^^™«^»a«--«MI^«^M^nj^M^I|^J«tLI«ia{t k 

9,i. arm o (Kin \ B: ^^ C: ^«n» A, D 3 E = T. 

s. (LnnoVix A: °^<S\ G: °«<fft« B = T; D, E: fè,w 

Q 

5-6. o ti (i^i . . . . (wi(ai^(irui\A omgekeerd: £°. . . . «S«* B, C = T Ia D, E 

ontbreken deze beide verzen, die trouwens geheel overtollig schijnen. 

*'— 10,3. E: <Eji(U>qam^(iAJi(ui\anrii mn cminj>(iji^!unm\ tK/t nai arui [êtin cmrn'ricm.^rn tui 2 >rm aj> twiw Iq D 

ontbreken deze woorden, blijkbaar door eene schrijffout, aangezien de 
strophe daar anderhalf vers te kort is, en de ontbrekende woorden 
even als de onmiddellijk voorafgaande, met vfiuntmKv,^ eindigen. — Overigens 
schijnt uit E te blijken, dat ^^^^mm-^t?^ in T op PaNTjawaw, 
en niet op DuoNa slaat, ofschoon 't hier welligt met meer regt van den 
laatste kon gezegd zijn. 

1U,5— 7. Dl nmrnwtm -jnrcirutiKD^Athn?) tunnn mi (&i<rniKinJitKri (U^n^mnntrin^aaan'^ E heelt tUSSCIien 

art jim (kji _y» aa en (uiiE/icrm nOff Qlt VST tn(v^tpi. r r^uL,i!un(hn-j\ (Miri<ina-n^A(ij>iuntnaJii\ tuh (éirtarnz 

(un^iBiam,^ hetwelk echter waarschijnlijk niet echt is; want dat HS. heeft 
in een der vorige verzen zes syllabes te veel, en de rest van 't verschil 
vereffend door bekorting van den verderen inhoud der overige codd. 
7. m o min Ki \ A: «!»£,&* B, C, D, E-T. 

12,i. asiri(K|(Ki\ A, B*: asni&m* B. G = T: zoo ook D, E, maar in andere vol- 

gOrd et ajnnjixmnjMsniynnmr <n v> 2 ri nm i n "n t ^ \^i cn l' r V*> 

s-4. In 't Kw. (XX.5) treedt Bima uit eigene beweging op. 

qSojix C: «5% A, B ; D, E = T. 

El, 
lo.l- A; asn (Kiiri tk (wiiBt iurxm.fiJ>itrniin-n\K 13, Li, U } Jl — 1 . 

*. (Ml(Q\ O \ C-' »^M!% A, B, T), E = T. 148 
(XXXI,13) KRITISCHE AANTEEKENINGEN 6-7. B, C: a3(nrntMa^'rfiHm\ wthomw^timi f C : °-r)n?i^)\ D, E hetzelfde, maar 
zonder de scheiding in otwü-mth en zonder de prosodische onnaauw- 
keurigheid, die in B, C plaats heeft j doordien vs. e op o, in stede 
van op een' legenan uitgaat , tenzij men leze Wrekd-ddrd ; — A = T. 14,3. (Kit (IQ (KI (Ui ~J) (KI [j \ A: «n«N C, D: >°\ E: °y B = T. 15,* r- 5. 16,.. 4—5. cumar)o*\ A: «w^fg* B, C, D, E = T; Kw. XX, 4,n n& iki 2 <ki \ N : Sa 

TT- / * ƒ QQQ Q Q Q - T 

Jvw. 4,4= (kü (3_A0Ra(isin2O2 (O asm arm om o turn 2 (kji irai asw ki Ti \ N: 

o O 

mnTuniHT (uiq tuituitj) tuinri crnoK^ tiDjtimaAJKMrmw 

O Tl O at] (in (Uk\ A: <£f,^êi°w B, C = T; D, E: ^«j»jg\\ 

an a_nn (ui\ D: Vjn misschien om het meer naar °m te doen luiden. 

[ Có * 

T ^ M Q / > CV Q CX Q AT 

Jiw. 5,2; OOM CT1(K1~J12 (IS¥1 IKUIOO Tl (KJI O (KI Tl G£l (O (¥¥¥1 \ JN: 

J ü d d asn an ~ji umi oji run ruiasn asnitn-j) 
O o C> a* a 

■yiajjn aai cjo rn aai run xm ren rrui oaji rn an ojtamxn rn i^m ai ojii asn n\\ "1& rnvjiZinihM asnn \ nin (on onn n \ D, E: cm tu> ten cm/l* 

A, Cc tèirtcmiu)(n^i^<rrt(ut(rCi^ Jb = 1 j U^ Ji; <Lmanaixh>rn[^tnr>asnrrnaiatriJi\> JVW 

zie boven, bij vs. 4-5. -17,, Kw. (F , I, N) 5,3-4: Ti Kin (u (01 ojin (ik 'on onn (i-n a_m o ok (F : °as ) 
nrjTi^ cuia£OTi\ BJi(ü)(n3Ti (aan (Kin a-n (j (I: (ra ) a-ui] 04 o ofqajjfkJii) U3^i O (IK (UU1 N J\ i tunaat <n an run tui anasn (asn) luntvi xn oji ojnistajuixn asnxnq oji ai mnt an \ oji asn rsiiirr 18,i B, C, D, E = T. ajn an arn run om onn ani <bi run xna<n ilaj^ ojna^ran t7rtui%Éj.\\ 
C > A o 

(Ki onn (irm ij \ A: antmo^w 

arm (KiarwtcKKintKiij \ A, B: «m^«^^°\\ C, D ; E en Kw. = T. 

as: p arui an ajiri (kw _&> C: «7n^^*™»o7.in\ A, B = T; D: «ynwriVr? 

on^-n^rnajn(anan enZ. ; E: (un.ign ^^/ tnajuiaaji enZ. cm amrnasmanjtij mui 19, 20,3 Ao o 

CO B, C, D, E=T. (KïlO\ A: tuitunw B^ C = T; D, E: rBi^ru^inyjW 

(ü-dum^ o \ A: rncmiMjA \\ C: «^ ^«ft B = T; ü), E: ^»m^->7«7w^ n\ Kw. 9,m 

O (ISUl (CTl 2 'ai3CUaSïl 2 (EJl 2 N N: asniun aS-r, anaR(Kn»sn\\ o OP DE BRATA-JOEDA. 149 

(XXXI) 21 ,5. omofmnajinorojN A: o&^^^U B, C = T; D, E: ^^am^^ Kw. 

(I, L, N) XX, 9 3 3.b-4,a; o o nnnn asm i (F: aara) cmin(LmTn\ qSikiokii) 

CJ m ' w cJl 

&C1 (KID II \ Li, JN: xrniHn asn cnm &j> _^m \ ajhtuitta ie? «/> <rw/?\\ 

3_4. Kw. 10,4-11,1: o-q <um ki i twi (Uïifi (Ki in 2 uui nnnn tui cmn STa-ci n (La-wkci arS- 

Q / „ B „„ * .. /• a ü q. o aziri\ aqnnoo anJiajin (jum sjio in asm anji ;kÏ ooji ici oji ii (ta as (M «sin \ L, N: 

n/niww mnmrqmiKOimiiisn aj)<tq,ru iMKmeisniidoJi^J mi >vn a-ji iui m \ asn^n/i rntHntM^ ajixrmasn ikji- a. 
am asn asn &> rn ca cmricrmaji cmasnrBi\i ^CgO 01 ^^ A '' l^W"^ B: TOW^W C ~ T ; D , E: <^g. Cl) (en irpiarui ry^iru) itn n\\ Ob C/l 
23,2. (knCinfj(o(lST|(lSin[|\ A: ojiarhêtscn'na^w B, C = T. 

24,2-25,4. De woorden of gedachten, die Bna hier, en bepaaldelijk in 25,2-4, 
spottenderwijs ArdjoenÉi toeschrijft, behooren in 't Kw., behoudens eenige 
wijziging, werkelijk aan dezen (F, I, N, 13): ajinfuiimij era? oji2(ui 

Q Q^* / Q Q 

oasn onnTi oo(kji o ojiii o wi o i \ (uu mtminn ikji luiaip oasino 

Q » Q Q Q . , 

OO CKJ1 ? O (Kirt (Lm (kil TH \ (U1T1 Tl 2 (IS f] 3 OfUl-Jl (LC1 (Ujjl OOOKK1 (ïll- 

/ O O- . Q 

t.1 an kq 2 tuin ooi ariotknnx oajin asm aajiajin öfkJiTi oiki ootwiii i3>2 

JOJl (ïlflil (Eil (UTl (Kïl II \ L\'. lEJtaJimn (cmasn ujiasnaat /&itun oji nsn (nwn ïqmji oji rcj ixn rt iui tn 

o o . » S a G) o o o o o .. 

miaiz (un'rï r r>tKn(ynn\ ajnun cofn oj) ajnn^raa (unasntvi oji tunihaq mets: tun aj>*r>\ twri ancm- 

a O O o / \ .o 

ti xmta nniLa ojitKnaa tuinsntntxnuKitHy) ojtmmji eaimiet^x (cnaciixriji \nsn ) <ntKn(k.<)% (ciajtajut amnjioj)jf 

ojKL-iKmujl <u«sn unMnyw Hierna volgt in 't Kw. (14) eerst de toespraak 
van Bima, waarop het overige gedeelte zijner woorden in T gegrond is. CL 24,2. (iMdnnazN A: xn^a%w B, C, D, E-T. 

5. (kH (KI (UI 9 \ JJ } Ü: tn (ia m ^*.hj> $(un w 

25,2-4. D, E: UMimijami/ a $,aju,nj,^rqK}t'nÜ£, V «y^ ^ -n «y «i l «sij <m «5^ «» «^ ^ »y* Vgl. 

Kw. boven, bij 24,2-25,4, inzonderheid de Kw. woorden: mi 2 oji oasn nm- 
ti\ N: «^«r,^ g,^ cuasn^imngoyis d. i. » wee hem , die zijn' leeraar 
)> vermoordt! " — De omwerkers hebben e asm opgevat in de meer ge- 150 KRITISCHE A ANTEEKENING EN (XXXI,25,ï-4.) wone of hedendaagsche beteek enis van sterven, dood, en zijn daardoor 
genoodzaakt geworden tot inlassching der woorden van T, vs. 3: ntwi Cl a 
en ihn ~m i m WAO) q tun w Of] O (lil ON A, B: xmirfomw C, D, E = T. 0,1-H. TwEE-EN-DERTIGSTE Z A N G. 

[A: XXXI; B, C: XXXII; D, E: XLIII, 5,3-XLIV, 9, 3; £ w . XX, 15— XXI, 4, 

of 542—56; K: 555/43—550.] 

A T\ v. icy - O ~. o o / / 

J. 3— 5. JJ, £i . a^n ijrri'yi tKn(urtiBicrr)asn(uiK^^iSAM 

2,2. tirunn (wi il \ B: -r>-r,\ A, E: »uM>a^\ G_, D en Kw. = T; — onn axi nn «-o kïi \ 

D, E: <cmcrm»rntio\\ Kw. !KJ1 Oïl 2 (ISYI OiTl 0X1 2 \ L : t&imo><rm rni-rts 1$ : o?>£n tuin trui -fi\\ 

s. In plaats van Sadéwq. heeft het Kw. Nakoela. 

7. asmnn [Ki-A2(Ki> A, B, C, D, E: cMmaniw* Kw. 16,3; n-n asmKiri aflfuaa kw- 

[ «si, ld K £~ cJ| nsu 

arm? eüoookki [uorji? (kjikv (F: o aai) oajin\ N: (Kiasin aflnaRftfKiootkJiKi 

Kin «oji (W) «ai «rui aai (U (inn ! verklaard door: iqmmm £n (un«£ ajufti kis**™ &>- 
<wi<uw\ maar deze verklaring is blijkbaar even onnaauwkeurig als de lezing 
zelve. De zin van 't Kw. zal ten naaste bij deze zijn : » ongeduldig ver- 
» klaarden beiden zich bereid, om te sterven," d, i. om op leven en dood 
met elkaar te vechten ? De verandering der omwerkers schijnt een gevolg 
te zijn van miskenning der ware beteekenis van oiïukin Vgl. GR. i. v. 
mm!m\ »Kw., gescheiden, verdeeld, afgezonderd"; waarschijnlijk eene 
glosse op deze plaats? 

Kw. 18,n wiaa «ai (ut, m ooi 2 ki u in a-jnn (Uin oinn-ni asmo- 

Tl KI (JNi dïïl Itü O (KI J\ JN T ajiojtctnun cis: tm op tui «ri asrj ikjiji f*r> <wtj j turn lajitie:- 

-nnsn/i kdeitimv dus zonder tusschenkomst van Drcsta-dtoemna. 2* nil 
osd] «n ifi 2 onn \ B, C: m«iw* A ; D, E = T. OP DE BRAT 1-JOEDA. 151 (XXXII, 0)7-4,3,.. Kw. XX, 18,s: -o o inoi &« ^e oSti as om eiS tio(kÏti\ N 0,5-6. :™ «^n. ««, u»& ^«mtgy .3-n (^<m) lyS,^ (<Sn) gjg£$™ 't Is hier dus 

niet, zoo als in T, op bevel van KiiésNA, maar veeleer in strijd met 
diens bevel, althans uit eigen verkiezing, dat Bima alleen op een' wa- 
gen stijgt, 
o 
4,3-4. as¥i(Kjosiri|\ Misschien moet men hiervoor lezen v^ even als bij T, 

XXXVIII, 11,2, A &«imji voor °,ct ? heeft (zie de aant. ald.) D, E: s -7,, ™?/ Jiw. 1ö,4: (uu) eieia-cij] 'ra ima 't» io <ro zjj^ nm i na t> tui m wj-rjtuii tui vrnasn mn tni?i Kw. 18 4: (UU) O (cfl 8-C1 Q 
QJ1 (om (WKmnj tjöjojo (kinm 'fc^ o joi orui n (kui \ N: ■%«» ^m^ 

(DO o / o \ £} 

tuitinasn ax <&; truifl Krinriierjain \tuinri) nriritui cijfflit) <c?arM\\ 

Knri mi n \ A: <\m^\ B, C: «a^-v».™^ D, E = T. 

Kvv. 19,2= (umoriji (N: ojukkuW F, I = Kw.) rw njinri tmm 2 tuui onnn (wn- 

(Ul (KJ) (KI O (KI n «SUKUUl (£JOh N: tunun mmh o/no/w mmj| $£k7 <i/»«™% 

Vgl. betrekkelijk (kiti 2 (uui nnnn Kw. 10,4 (boven, bij XXXI, 22,3-4 ) ? en 

17,3: ei o (Ki il (.(Kimn a-mn 2 mui nnnn 00 tui o 2, (u a-n tui aann \ N: tui uu 
> (KL, J[ j ^ öS ) 

OD trui ttmn tui on osn t&i tie: rui noitmji tui au iriTna-jitm asn tui tisri min w 

5. (kneii|\ A: s£«n« B, C = T. 

7. In 't Kw. volgt dit eerst na den inhoud van T, 6,1-4. 

6,2- (Kil IKKKUKKl \ A: tun tinten piw B, C = T. 

4. (uin(KÏi\ A: mim^ B, C, D, E = T. Q Kw. 21,1-2= in (mn 2 'aRaasimen nnenn min ei ti au 1 ajin nn azfi 2 (Ej nrui 3 nsin ri 

Q/ O/ Q /T? Q / „ T Q / Q 

ei(k])(kj](ui(Kii\ eidJi asm «n ^ o 2 onn anain 2 (r: osn tyi o °\ J: hsïi <n iyi o 2 om - 

anfnn\ N: ctiïj (isuio \) om (Ki imn 2 '(kkki| o (Ki <uj (U ij \ N: ui-nm) g^as» 

o&sSik™ eiw ®»/njj(My, mn »3 <ci tin an/js i&J-n <un<£ ^ J > c1 ^j nsn ^ 2^7 Mtunttn £^*j)? tCn iLy^ tuijjW 

B: tunQ7jtuiz^niiianji-riasnann\\ A, G=T; D, E: iijn^M^^^T™™^iri^ ,w *3P 

Kw. zie de vorige aant. 152 KRITISCHE AANTEEKENING EN (XXXIÏ) 7,i. (EJl(o?\ A, C: u°» B=T; — BJl (Ki (Km \ B: <W><^\ A, C = T; D: tuHfifcm 

O o 1?. ° o. „ 

ajjiVj ^ (KT) i>J) rui itm m pi\ JC: is» »&»{ oa <i»{ a/n a/n inw °\\ 

2-8,3. In 't Kw. (XX, 21,3-22,2 ) wordt alleen Bima hier bij name genoemd: 

over de Vorsten van Wï'rafo en Tjampala zie boven, bij XXXI, 7,2-10,3. 

5. O O . . . . tlTUl TH 05Ï1 f] \ B: «si tuitEnp A: -rMTio^ .... o4 G = T; 

(EJ1 (£1(10 QTin II \ Li: oi°w A, JD — Ij U: miunznniuiniojiitp^ii^iBtajjinji'rj ttsnKyanarnn\ E: 

6. A: nruiE^iuiniimajiirhiiisrjirfn^i. b — 1 j v><: iwunM » JU, Jlï ajicnmiuttmcciaji^ 

8,1. an&ci\ A: Mntm/jw B, C, D, E = T. 

2. f anao in an a^i o as in asm i] \ B*: «£«S o \ B: ^^aS-r^a/ja^ C: ff^a5-n^(pra^f^ o \\ 

A — T; Ut ao^afr<&?Ma/)a)jfE«i£7<M9^a/ {^M ajm 01 arj *j? t> \ E: (ncj°nm.jiciiEjthmj}i zfamj) aSi 

mnprui-nw vertaalt, zoo 't schijnt volgens de lezing van C: «alsmede 
» door de troepen van Wirdtd en Tjampala." 

4. D, E: aj><Et£f,(uicrmttj>\ hetgeen daar schijnt te beteekenen : » de voorvech- 

ters der Panddwd's" en alzoo als attribuut bij de voorafgaande namen 
te behooren. In T daarentegen vat ik o^^m^ hier liever op in den zin 
van het amokken, de aanval, in verband met de volgende beschrijving 
van het door den aanval veroorzaakte bloedbad. 

5-9. De grondtekst (Kw. 22,3-23) is in menig opzigt twijfelachtig en 
duister, en de verklaring in N grootendeels onbruikbaar door blijkbare 
onnaauwkeurigheid. Zooveel is echter daaruit duidelijk , dat de om wer- kers er maar wat van gemaakt hebben. turn o nz] ai arm nn ra m o \ A: itaiccn^Qt^m^"^. B, C, D, E = T: — ointwinx 
B: oji lEAant^^. A, B, C, D, E = T. 

-9,1- (KTHdCl .... Tl (ISlIl \ A: aai on .... aoiao\ b, G: Tvasn .... oaitinw — D, E: ronder asnnrirn(mKfl.(&>ll'~ntisn\ ZOnCier tuirnttaiW 9,2. (UlIKkTI (Kf O (ISITI \ A: ^i^pï^HW^ B: amwpituiiéris B : miim"» G— Ij *J> -k* < uni ig 

»' ,A,M »'!IM ö* Kw. (F, I, N, 23,2): aJidci (F, I: ajiiui) oijtizikiij (N: OP DE BRATA-JOEDA. 153 

(XXXII, 9) °Jon|) cumjJi osminaruij (ltjj(uj(mj (umoariasmjj ooi «ara (omtin N: ^,. y 

tuntnviz (vna^ asi^^» <^"^/) <un (iq Kiasnjj (mimasn a-^-n)* Misschien is de 

zin ongeveer deze: » de voeten waren als bladen, de handen tankil, 
» de darmen kronkelden zich, akelig: uitgestrekt"? 

o o. o .. 

(uunnnz om trui '^in^ntui tm mi (En tisii tpntrui trui iuu\ trui tui on tivi tin rrnn itli rri mijit i 3—5. U , VjI (Ultnihzanitnjit&iiisriiMtinMii&itisiitêiritnjitniirinntntiiivtu^nTnti r. < 3 n ~.. ( %. tut -n ?tun Ti o .. o/" 

I m tm tui cm a>n tui tm \\ «• A: a^n^cci(ut^n,iisrjxrian^j>tin^\ L<: tui tui tui ~ji sji °\\ B, Ij, E — T. 

7. fU)[kJ1[j\ A: ap°\\ B, C = T; D, E: amtnasm on ~mtn°\\ 

10,4-r. Kw. (F, I, N) XX, 25,2-* ikïi mui (K) n oiuj ((kMintiaiij (fl o Ski n aSi arui- 

O. O Q „ Q> / Q 'o a a 

ajuiasui o ajifiaruio2\ aj«i(kJiamn asmlanKiii inannn (kjiihio aswaji in? 

ojin o (Kin ij \ arm (Q (Ki |j /(kji ojfi n uti an arm 3 na f] (JS: tunnn-n aruian) asjil? a_nn- 

G /AT Q \ a o , T 

(ia na (JN : (uin xa (ia j o tmn -A(Ki 1 aai cki (lji ui (Ki 1 \ Ja : „jjim^tom mi «™ ^ - 

O o o • o o 

npin z anji cui truiji ituituntisnintm tn om tui tri tun tn/uiz Kmcmtuiiis tunasntuif tisiiorntruifi mum tnicmi-n 

O o Cl C a o a 

mnthnf tunxrntHnji\ tnituvi tui ri tm l anji tn tin tui tn tm nitKn om trui ttm tui ajitmni tuntuir mian trui asntn, js 

d. i. »de boomen, met bloed bedekt, waren als eene vrouw, die treurt 
» over 't heengaan van haar' minnaar, dragende (nam. de vrouw) een 
«kleed van randi soememi; door den bliksem verlicht, waren zij (de boomen) 
» als de gemalin van den God der liefde"? — Het treurig voorkomen van 't 
slagveld, dat in T beschreven wordt, heeft dus in den oorspronkelijken 
zin inzonderheid op de boomen betrekking. 
7. asman(kji(j\ A: mi^m^w B, C, D, E = ï. 

ll,i. Daar de volgende episode nog in den nacht voorvalt, zal men niet 

moeten lezen: rnitQSfitmtruiz tSMmtCn'nMAztincrni enz., maar -j^iS op zich zelf 
laten, in betrekking tot het voorafgaande, dus: » hiervan genoog: — er 
» wordt verhaald, hoe inden nacht .... enz." Vgl. D, E: m^^iitmn^.n.^^ 

in tui z tri tin z ~-n tui tin ri tum z tm arm cm <m ifitmon ~ji *n *n tisri i f 

4. .ojiasïiON B: <3\ A, C = T; — D, E: iutj<u^°» 

^ 20 154 KRITISCHE AANTEEKENINUEN 
Q (XXXII)12j2-3. Kw. XXI, 0,2, b: (kji?(isin asm ocijj a ji m ain osï) in (iq?(KT/asYi\ N: namrjl-n 

nta^naM (On [MM tutHn^i o3m\ maar deze verklaring is blijkbaar gegrond 
op eene valsche woordscheiding: (Kiijtm Kmasn! De zin schijnt ongeveer 
te zijn: » dat uwe gunst gestaafd worde in mijne droefheid." 

r» E". O O O . o a 

3 - U , d. <£j<rntwiasiiiu)^iMwtMrituntMT£i(iri<hJi?\\ 4-15. Kw. alleen dit f F, I, N, 3,-0: oJitmn o n-n f) (m iki h ofi ajma-ai (unnaaii 

Q Q Q _ T l _ J 

oobji in (uhostii cki asmijaflOA N: aS-n ^^0^ «ów^^ a&ffoi ^.^-n 
Mrt^-nffo «j>fl3-D n57,fls„a^x d. i. «beschouw mij als uw' eigendom, en 
» eisch wat gij wilt, tot loon uwer gunst"? 
0. 0Jifin(o?cimTnü(§.unnn\ B: oShc&amSh^ C: *Sh»ma&tm,% A = T: — D, E: <u 

«7 ^ ^a>n <u> itn ia r*r> icj {M to ik>> tui hm w 
6. (KI |TT1 |(CT) (KI aSlD \ A: a/n<»n-nas7».5najTj{\\ B, C^T; 1), E: iM&t/itisii'ritenMiW 

13,2. (kü o (ifj o 2 on \ A, B: «wi£X C, D, E = T. 

4. d(u\ A, C: ^„ow B, D, E = T. 

5. (Kil ü 0X1 OT1 \ A, B: a/n<cj°\\ C, D, E = T. 

6. (kJl afin (UI \ A: tuiitntcntcfnW B, C, D. E = ï. 

7. AC tunt&itcitui^i.^ tui asn trui oji %\ Hl (&itEi7*?itM-si.{tiJiasntruitKti^i,? i \ U ; °,j^> ^ a^j asn rui a^i q \\ L* — 1 J 

Dr. o. o . ' o.„ 

, H. t&i tEJi Kitk/i ^111 a^i ^ (Kil isriirLtj a^i ^ 

. , Tr . . / Cl 00. Q <3 O 

14,1-5. Kw. 4,2-3: ejiij ajinoKasui oa-ti turn (inn mui (Ki ij turn asm on (kji as eü- 

O Ct Q. / CJ (3/ a„ 

(um2(EJ)(Ki\ (urn asm anjiasm (EJi^tnajm aaao anrin aan (knojmiKKKi (EflJkJi? aa- 

n?Sn x-TV. o o o o. oo 

(ljIJI X 1\ . tun trui tun tui jt ajimitKiï rt/?_t*T> tui ki tm /t txn trui <n tin luntuithnn tmtuiti^i (uitm (Ci-nnji — 

o o X o o . O O / ,1 _„ 

(hnxsn\ tkji-Ti turi tiR o~ji m <un tui tui mi tun tun xn rui ici pr ti^i rn tui i on tri rui fl^)(..i5i7 asn\ Q. 1. )) en 

)> voorheen, toen ik weende aan de voeten van den grooten heilige (Drona), 
» zeidet gij te verlangen, om al de vijanden, die komen zouden, te 
» verdelgen"? 

?. (U](Km\ D, E: nntot^w 

3. CKJ1 Bil CKI TT) 0J1 \ A: tuho^MtKitiJ) tHTji\\ £> } \a — I j JÜ ? Et dia~jiqtivitfiri<Ki3Jitin<ui'i* OP DE BRATA-JÜEDA. 155 

(XXXIÏ,14> ^ A: «^„^^ B, C = Tj-D, E: m^Sjgu.^ Aé^^ 

, w^ aftoujKijp A: ^ .... ^^^ B, C = T;-D, E 

missen dit vs. 

c. 0JÏ1 (UI (KI I) \ A: <3imr, ?\\ B. C = T' D E TOfvr re r - «• • o 

O o 

rn np ri !tr>iK)-j<Krj (Ui ^7 aa ~ntiri r ~>i l ) 

7. (OTH|(kn^(uijCT(Kijp A: ^««gpatfg* B, C = T; D, E zie hierboven, Drie-en-dertigste Zang. 

[A: XXXII; B, C: XXXIII; D, E: XLIV, 9,4-XLVII, 4; Rvv. XXI, 5 -XXIII, 

1, of 557—82; K: 556—66/95.] 

1 — Het antwoord van Karna, dat in onze Kw. handschriften (F, I, N) 

in substantie met de omwerkingen overeenstemt, wordt in den korten 
inhoud van K (550 — 1) aldus omschreven: » Kauna stemt toe, maar 
» verlangt iemand tot zijn' bijstand in den strijd. Salja wordt daartoe 
» verkozen en aangewezen. " — Dit verzoek om de hulp van Salja heeft 
in F, even als in de omwerkingen, eerst den volgenden dag plaats, 
nadat Karna reeds een' gansenen dag het bevel heeft gevoerd; maar 
die geheele dag wordt in 't epitome van K gemist. Na de aangehaal- 
de plaats, en de vermelding van 't geen tusschen Kauna en zijne vrou- 
wen voorvalt, en van den nachtelijken togt van Krcspja c. s. naar 't 
slagveld, volgt daar terstond (594, vlgg.) het gevecht, waarin Salja 
als wagenmenner nevens Karna optreedt, en deze sneuvelt. Misschien 
is dit alles slechts te wijten aan onnaauwkeurigheid van 't uittreksel, 
schoon ook de cijfers hier en in 't vervolg wel aanleiding geven , om te 
vermoeden, dat de tekst zelf van K hier en daar aanmerkelijk i 
onze codd. verschillen moet. — Volgens Lasseh voerde Karra twee 156 KRITISCIIE A ANTEEKENING EN (XXXIII,1) dagen het opperbevel, en wordt dus in zoover de lezing van F geregt- 

vaardigd. Vgl. Ward, in Gesch. cl. PP. § 65, VII — VUL ajin(OfcJi\ A, C: (Li<go?n* B, D, E = T. s. [KJl EJl ^JJ (l-n -dkO ^JJ (KI n \ A: M<B»^M-rj(M^\ B, C = T; D, E: m<bi«4jmnn 

, 7. (k.1 [kJlTfl (Kil (i 0\ «3£T \ Xj'. °inaj)arn(njja<iji\ Jx'. tufi asn n a>*i icci crm m\\ \u — I j JJ, E: iki ui ari a.n a?ii 

«snn<Mjl* Vgl. Kw. XXI, 5,2,* (oji^k (uiri(uui (kj"i oRatuui \ N: -rins» om as ©ï-n^v waar- 
uit ook vs. 2 van T ontstaan is. 

s. (kJ| iKTJl-A(Kl OCkJlIj \ A: OM asn *j> &i ~n aanw B, C = T; D, E: tKOtai ^jiaow 

2 — 5,4. De oorspronkelijke zamenhang schijnt anders te zijn, maar is mij niet 

geheel duidelijk. Wat in T van ob^mm voorkomt (2,3; zie ook de noot 
bij 2,i ), moet gegrond zijn op Kw. (F, I, L, N), 7,2; 6^k^K in 2 o (kji- 
o _ji (Ki o ajin (M orui (Ki n o mm ki a£ ( L : cuinckJi aan ki a ru o asm m ki \ zimde eene 
syllabe te weinig) aarjaxin o ^j. (fennnnn \ L, N: «»$,< (?) ^/o^ «t^a^^ 

m on z <n axi tasnji asnmasnji o^oaa ajn oj> 07i.rja.izW Daarna Volgt de gl'Ondtckst Van T, 2,5—8, 

^ Q Q o 

in vs. 3= oxias anoraao an tui 2 om asin ow.au (is; o (uin (is ojui (kil oji 2 n ji (ki tti \ 

ó I , l «^ 9 ' 3 ö 

L , Ni \(cniunim m }"n asnoh ajntejaê ajn ihna.ui aai om wij •n^wiMiw'fl\ VerVOJgCUS, VOOr 31, 

wat in T verder van geschenken van DoERjODawa voorkomt (in 2,i—», en 5,i— >) 

T , — ,qq q a .. 

Kw. 7,4-8,2; "Tn as asin 2 (ia ia (Kin -dt.mnn 2 (Ui an o ? kitti (kneias (ki ai (kui (kji- 

an (uui 2 (wi (ki \ ( nn f) n asvn arfi ojim antun oaqTfi ojiti in asm aswKi (N: Kinaano 
(kim oi arm 2 o (Km \ tui (kil aan (Ki ij «a aan ki ij (knojin o ki (voor ru turn o o-n 1 : 
(Km urn axi (Ki ij ) kwkikïi "Yiasasim 'oxi m 3K 2 ok ki \ N: ^«^«^.k»™ «aoü^ («t»*,» (?) 

.0 o. o ■ ^* O G) o 

«.njcm a.najirnajnzoJi/1 ojiikh omn^ajiauis aj) osti nn ajn 01 oti i on ,1 tut om ojiti asnajia^n iei.o» 

o o of X /" o 

tuiar>i\Kiaj)%\ au nu ai no z itn n on t^iosn tunosn a/niui/i in osn *n«J)^ oji ojioTiafianq^ 

2,i. af) 01 2 os a-n \ A, B ¥ : «rn«i»M« B, C, D^ E = T; — Vgl. vs. 3, en de vori- 

ge noot, alsmede Kw. XXV, 4,4 (beneden bij XXXV, 14,2-4), waar 
Salja na de belofte, om Rarna als wagenmenner te dienen, ook van 
wege den Vorst mondbehoeften («] ^ 2 as ki ) ontvangt. 


OP DE BRAT A-.1 ÜED A. 1 J ? 

r\X\III,2V EU (KUKHKl (KI ■ -\ A: mn^M^P.ttnnw B, C = T. 

9. l^tU (ünn (fLJ IK1 0(UUI\B: ^nffiEiiuu^aSniw A, G = T; D: ^«Ti^r-n E: ^«S'n ( M«S'n\\ 

3,5-7. Men zou mww-'i kunnen verbinden met het voorafgaande, in dien 

zin, dat de mantri's en 't volk zich verheugden, (dewijl) KarnS .... enz. 
(zóó 0); maar hiertegen pleit de lezing van D, E: ^^m^im-i^im^ SurfM- 
M.o^/iraa^joM.ui/Lux in overeenstemming: met Kw. XXL 8,3: in ui (uu iisin osm (y. 
a-mi (uiTi a-n i asm (küi 6_a^; o asm CF : a_im 3k o (ia ^ I, N - Kw .^ asm rn ai ikÏ 

«j| ^ ' J «g [ 

ilf UI ClTin \ il. a-cnta luntn. ttminth [hl kii dsiinrn^oj)\ imi un jumujm'ïi [hl hji Mirrn nJijtm \ 

\ a 

tui aOilvTi xjrjmns e > ie? t? <jx? I iui nn-itni^ <wt>\\ 

9. 0"ï](g(Ul l Kmantül2ail--AO\ B: °nrnrni\ A: ^om^^w^mot'i'w C = T. 

io. A: tun m a*i ~m tul tui <&i trn ooft* B, C = T; D, E: amStniU'q'r}tfi^ i cw^'tfnarm\\ 

4,6. n_inn\ A: mww B, C, D, E = T. 7—8. 4-7. ajmtkii j4(3n(öi^Jj"ii\ D, E: jrawmiiEy o^a^-nw In onzen tekst zal -^«-j 
■™ naar 't schijnt, als eene zamenstelling (z. v. a. vrpuwenverblijf) te 
beschouwen zijn. 

5,-:. O UT) O OJITN A: «ja£j«i«&\ B: «i*^«»»i?^ C, D, E=I. 

Hiervan is in 't Kw. niets te vinden. o asm asm a-a o \ C: <v,,vi^ E: ££^<isns\ A, B, D-l. asm asm a-n n 
(mi ui e o ïSi ? \ A : iai^«.^ B*: ^o^?* B, C - T; ü, E: ^u«»a ™<* 

7. HJïï\ D, E: Ml?ii\\ 

6,2. (o «] asm mui ïi «l \ A: ^°g^ B, C, 1), L=l. 

CT(Mj|\ A: g"» B, G = T; D, E: ^«óf 
7—8. Kw. 11,*-* mm! asmra o i§i ^gO| «J)*J wunwö i*- 

ra(Ki2 -muoju um«w| u'm OTnuigwij enn SiySfwi inogw 

^•2! «£ ^-n (•fc^«2l) «i^i " ; y " ,r "? M * ,; "^ ""YT "f"|*«EI 158 KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

O (XXXIII ; 7 — 8) »j«i <un Kt cm ieiiji m^^^ ajigprfm óZ njtmM\ hetwelk, ondanks de verklaring, 
nog wat duister is, maar zeker geen spoor bevat van den onzin der 
omwerkers. 
7,i. o ij (m 3 «|im nominatie A: utium^^ C, D: <w3v B = T; — E: Mcmiwn 

ajinrat aan \\ 
3- 13: asnmrfwn art iffnaJi mi <rf*ri\\ A f G — T; D, E: (&nKj.imniLmcm'y'f<tfnasni}a^i}\\ 

4. 0(KjO\ J), E: "oiötnjï 

s. (Ui (in (Kil «| CT \ B: °afn\ A, C = T; D: »«S«w<l^ E: «,% 

iu. (ïonn (kji (Kin (Ki ij \ A, B, U: °Mia^\ C: ^^oS^^nn E = T. 

8,1-3. D, E: MjjJ-niynuflj qjgj«^-*cj«^*n«£ (E: "gjty*"?^ )»/ «sn^^g^^ 

/'T?, o o o \ o O o. 

( JJj , .tniM,uiiiui j 0<ntMMiMi!MiMi7)iMn7i<iJi^ 

i. o(ki\ C: «,p°N\ A 3 B, D, E = T. 

s. (Uind-U OQ-q\ B: mtummntmm.^ A, C, D, E = T. 

4. A: tuil nh t&i t&i tnji op om \ 13: Miticncuit&itnJitujiMp Jj ; <L/no?i<&J°\ G: tun Mi (uitsi trui mimi \ l), 

li. ojtimi tui ibi trui om rnm^n\\ 

5. (Kn.FJi(Kïi(EJi?\ A: MnêiMidiw B, C. D. E = T. 

ai ccn cn " 

7. A, C: ioi trui tui trui tui tn.i\ Jo: "feitrui^ D =1 } JD , Ei isi»liibi tsn trui tBi tui onw 

, Jli : MiiigniiiïanqimniicnqMimjcniiMiMiiy.MiaTiajiii aj> tin tini ti^ni un oji tin tui tui tin q tn mi i oji O/ 

MltiJl/lJIll 

s. otui?\ A: <v^n en zoo waarschijnlijk ook («witte mieren"); B, G, D, E= T. 

10. (Ui (Ui (Kin nn (in \ A: »<ï\ C: woMn|mvi B = T; 1), E: tioitiJiMiiu-nw 

9,i-3. Kw. XXI, 12,i, onmiddellijk volgende op het aangehaalde bij T, 7 — 8: 

_ Q O Q Q Q Q 

Eii tuin aai o 8-n o urn in a_n ikji (Kin ci-ci n nnn o _j ? mm aq aai ij arui n-n il (um (Kin o n \ 

ö ^ s d'. 4 J \ 24 J & J 

TVT / o \ O /• O \ o O O O 

I\ ; om trui tui a-n n (ajiiMij on tuiTiMiMti (">') tiyntiatuniHr) icitMihnn tun tui naijl truituiM/j rnt&n- 

«£s waarop onmiddellijk het verhaal van den droom volgt, overeenko- 
mende met T, 9,4-10,3 (zie ald.). De grondtekst van 9,i heeft dus op 
de vrouwen, en niet op Karna, betrekking. 

i. oostoü-juK A: <u,£ïï^ B, C = T; — (uinfi-niap A (door eene drukfout) 
OP DE BIUTA-JOEDA. 150 

(XXXIII,9,>) p»^ B: imyfy B*, C = T; — D, E: ^^«^^^^.to^sx Vgl. de vorige noot 
MmoniLiiKWN A (met eene drukfout) : °^«S* B, C, D,£=T; — oanno m !Ki in asiiN C: 'o^^, A: °. 7 ,«*?^ B, D, E = T. 4-10. 10. 10,3. Kw. XXI, 12,2-4: (umas Tnaai dnaaicui ojikki th (u»o tm m im asin nnaannui 

c^ ( "^ 3 J I J 

oi nrui on ti i \ (un (um (ui o ij o o iki (kji mi o-ji 2 ann td 00 tuin «ui t/ i im 1 e - 

cJ( ast, j| 

ii Yi (ct?\ aanaaj (oaai^k (knaai^nnnn fMTnKiji aai im q o n aSi Sïineï 

llKariJKKIO (I: tUlïj[UU]2(Kl(Ul)\ N: ^asr, u^m «""f^ 7«»g«>f (£•) OT- I 

.V/J (Ut ilS» /^ <w,is» (.) aruaJUMjf (Vim/j tun tmnp mnxv^imjl MxrmxnM asn^^nj astitzinnoM naaR iuh- 

(?) o. o o.. o o O o 

thiiiui (Ei tu}/)\ arri 3 u iuiarn/1 iLntru asnrEjru o^/ti ttaimisij tun A5t?.><jiv?j j,)mm« 

:• ij(g> A: °^w B, C, D, E = T; — Kw. 00 mi boj osn \ zie hierboven. 

8. A'. a«i^miO(^nfmi|7i(^» B, C, D, E = T. lil 't Kw. IS V3I1 de V0T- 

stin geene sprake: zie boven, bij 9,4-10,3. 

10,-- OJKUJIKÏ] .... (KWaSïlOanil(K]j|\ A, C: tRiuui^un .... «n£nanap B, U, E=T. 

Kw. 1d,i-3: am asm (Ki ootu (umoTri? rum aai td ara mi nni.11 

JJÖ \ ÖÖ cJ| 

ajinasmrM\ tuwoo? tii oji ok tti as; t 1 aaiajinaan 00 (Uiasm (kji on aai otjin 
onnnjin Ti aai imainn asm o (Uioa-n asm tji oji o. o mi n ajinaK (I: iuio- <-J a^i (un o on a^i jj a_n (kji aai 10 am ? ) n N : <u «sn ^ <&i mj m wg ^ <vn asn ^ tuh «3 &» <m - 

00 a /a\ / / o f . \ 

ainn : il 1 tun iii 11 oa/t asnn3~jin\ tun tun ten { l'*') asna*n nsrjiLnrn'n tun iei tn.ict>> tun {wnnn) twti~rt£i,j\ iuii^jeji 

ajttntm 'H77ja?i tituuntm tuntciopn tunasti (L/j tuioijttütcttm/j ti«5»\\ JriCt Mo. I JOOöt XllCI' 

ten einde met nog eenige verzen, die in de andere codd. niet gevonden 
worden, en waarschijnlijk niet tot den tekst behoorcn. 

o ui tó-11 o 2 nnnn (Knujui zou volgens P voor tiïia y wtuiinri(rmi"<nJ!i.iu staan: maar 

I O I CJ 
dit zal wel eene mislukte conjectuur zijn; A, B, C, D, E = T. 

£.iori!Kn(]\ A, B*: arn^w B, G = T; — o aan ra (Kip B: mio^«j|» A, B ¥ , 

C — T; 'D: rnn,ia4!KtKrn~j]2iiimtrij\\ L: nirLi°xa»3.trnjAiK'> r naojj\\ (*) Dit vs. heeR in al de MSS. (F, T, N) ééne svllabe te weiuij, tenzij misschien f).IJ fl l Toor Jrie syllabes /'(kn o_,l 1C1 ^ gelden moet. syllabes (oj\ &j) ifl \ 160 KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

(XXXHl)ll — 15. Kw. XXI, 14 — 19, grootendeels duister, ook door de onzekerheid van 
tekst. Het schijnt echter niets anders te bevatten dan eene beschrijving 
van de droefheid en angst der vrouwen wegens 't gevaar, waarin 
Karna zich stond te begeven. Van zijn gesprek met zijn' raadsman 
vind ik in 't Kw. geen spoor terug; alleen hier en daar enkele woorden 
of klanken, die in dat gesprek zijn overgenomen: zie de volgende noten. 

1 J .2. O IK] fkJl (kJl \ !>: iui ast) o* A. } kj — 1 'f XJ } Ji.: an o^mieam mi praat nsnnzt aataJitaji<n(ij)Ktva.cnrnap\i 

3. CkJ) 1£ (KI dfj (O 9 \ A: 0JIUS:p2 \\ B, G — T; D, E: O^l.lK M (UI .707 Uil _yl0771 71 ^p ? w 

7. A: tm fuiiw) iu> ~m iai ttjtasn /i\\ D, Ku— ï.', JJ, xL: <rt wi ao ~,ri icj Kt tut -ji run ixn °\\ 

s. ano?\ A: iyis??w B, C, D, E = T. 

il). (f) (ID 2 lï] O 2 (KI iKïl \ A: xniEflitnitai\ C: tct rn tzt z oa mi \ E: (ciieammiw B, D = T. . 

12.2. Kw. 14,3,b: annojui ti o (ki fwi r an in 2 tui o \N: ^ <w a& n^ 0° ? 1&1 -no3 ^[«^ 17,-, 

3. Kw. VS. 4,b; (o(ctO0SÏ1 Tl (Kïl IST] (KI 0(KTÏl|j (UU O asm Ij \ N: ajn(iL~ioj>Mi -/?- 

(hnasnao Kn-rtasnjf oo\ 't geen daar van de vrouwen gezegd wordt, die, 
zoo 't schijnt, uit droefheid haar tooisel bederven. 

4-c. Kw. 15,= : «XI [Kil O 2 (kJL^JI (KI O 0J¥1 0J1 OS O Ofin 0SU1 [UUI fKlTTltKll) (UI «1 (UU1 3 - 

(L JI Tl \ JN • (Lciiui n %ji irLj^rtiun <nióil ajnmvi (nkutkwi oraoowi o^tui^ 

e. tkJi ihi tin -jüï iaï \ A: MflwïwM,]» B, C, D.E = T; — (q(uuirmn\ B, D: «vm\ A, 

dSL, 'O "<'- / ' ' ' ' ' J au •'< 

C, E = T. 

9—io. D , fcj : /t77-jaitjn((E">^'nwTj?ff,T->T'(i3»\ aj> m bm om nöi (uiimasns zonder meer. Het woord 

(Wi(Ki of °ain vindt men terug in Kw. 16,?; annasui ald. in vs. 3, maar, 

^ CJ a ' 

zoo 't schijnt, in gansch anderen zamenhang dan in T. 

15,:. OSslOlN K, E: cuvriu)n\\ B, C, D = T. 

O 
5. (uöti\ A: m(«s»«m\\ B, C, D, E = T. 

-. ti asïj \ A: /rM/B)~^^w B, C, D, E — T. 

14,6. ciTifui?\ A, G, «Wfw B, D, E = T. 

s. MdClON A: aSaqjnw B, C, D, E = T. OP DE BRATA-JOEDA. 161 (XXXIII,14> [kJioTKi5ïiU(m(mn(uiha^\ C: <& M » o (W77a ° x \. &,Qé,~A4tu«i«n&* B=T;— 

D, Jli r 'T} têi i cu) un rn ikji i tün tui luirim aryiz i o*j>.i7m asn «Ji&nfrmtrmttpw G 15,5. tuin (Kin %. A: aj><Bi~Atmjiw B, C, D, E = T. G Q Vgl. Kw. XXI, 18,4: (kJ](K!ïl Til iHTül aai (ü (KI (KI (] WHO oi ruw (ai ftjin oaj) 

o 

07> !LMIig/jrrj tUI2G-nij\\ a G •nn (LnnotkJiij (ujarKKin ajinaan- <U\ N IK/lthTI tHTI [tu^lvnasniHjtm/i {tun tvn oji^) «S^-rxtn tSjivTttcria 10 -16,s. Dit moet, naar de volgorde, beantwoorden aan Kw. XXII, 1 — 6, 
maar schijnt er den zin volstrekt niet van weer te geven, die mij overi- 
gens grootendeels duister is. In 2,2 vindt men weder de tijdsbepaling; G « » ■ G* O Q. Q Q Q 

cisïi o a-n 1 oji arui urn o (wi i aan ui in o aan o ji i uw aan aai o tui o (m (ki (kji o a a-n \ 

J 4 ó 4 ö 4 ki. N: •uii asn tvi mivniriz tem tisn 16,7. / n. \fr<71 (IJl ) tHnoUlffOIOJIJ) ICTTXM (MOUtHWtnfhTl (KA tin ri OJI l rr> -hi (i)> 9 -17 35 . Kw. XXII, 7,1- osman inn asanrij\ B*, E: °g^ A, B, C, D = T. 

o / 
on ruin f rum a-n \\ o o (kji a-n ij aan (in oi » aan noi ui cloi — 

Q .. - / <3 I 

o (M osw OvJiTi (EJianui in nnnn aa aaan \ o oao, noi oa o (ki om ruin aaiari- 

_J ( <m (f) ^> pomin c5> JJ 

a-n in ui (ki (ton rum (Kin (Ki i una-on (Jb : uia-nanji?uwaa]) j ai aan dti\ JN: <vnamu> Of \ o o r o \ 

cnnrncEMann lurjuot mi anti I am v\ xm ^ \ tri ihyi i ikji tui n tuvj zji pfri [wnj <w> aai tui ttui !tn on n\ om trui tui tn i trui xn tKin ™1 17,, suzantwi tin a ajitisn ( tirinjj tninri\ (ui on om om \om\ tui Mij cun on na \\ o. (Ki asm ~nn (Km \ A: ®™ -...;_■,,, J KW. 7,3, b: EiiiKm B: tun^ G, D, E = ï. 
(kJiani)? o in qjui o in aruio (o^a^jnnx IN: ik™." <w«, ? 
(«•n«*i«S-n) ««' 7 7' 1 ^? (Wft3,Vk Vgl. ook Kw. XXIII, 5, waar uitvoeriger 
beschreven wordt, hoe 't geflikker der juweelen van de wagens, de 

wapenrustingen, kroonen enz., die over 't slagveld verspreid liggen, den 

o o 
:{i 11 Ti cun (Ki non nq (in o 

«1, j 4 ^ 4 

tuhiKri tEj.tnjirnrq tuin.'j tKncuui miuu luxtfimtumaoj^ trnnmt ajim^tisnw nacht in een' dag verkeert: (iiui kioctiki oazi oqifl| tkuïiïki otui 

Q a a tv 

ajin (ui ui (Ki 0Ra"n\ JN: «^ «si. aan o ,>an (kji i -20. Kw. (F, N) XXII, 8: (Ki tkkïkkiij unnaa (ujojuiarij nnaotKi iwi wcon- 
wiii umitti ticitvi\ (ui?aa ei^Jiaan ra (ia miLuiimn ui turn m laj ujo- 

. / Q Q G ,00 /o 

'i (arw. qp; iul bji ti 2 7 nnanniM|i nnnaw (f — o q a. 

iian iKin aa iri in aa a-n in p \ fibi Ö 162 KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

(XXXIII,17,s-20.\F: 'tui ann twi °) ti rmTi asm aan m aai (lees: °asm arm -Ji a-n ° ? F: anaTKCTitkiiTA 

v ' / Ï15L, Qj J V i EL, ' 

aai m (kji o iLnn (Ki ü \ ajm ui (ki o aai tui o on aRaadi asm asin f r: on asin 3 o ) nm ti asm - 
ó «ï dl 4 ö ( ö V I ; J) 

asin (Ki Ti (N: asui (uin cui (Ki ti \ eene syllabe te lang") ikïïi ti onnn tu 3 ainn o arm ti n 

No . o ■•• O .. o 

; t&ianosi ajiiriiHn tuitMiihti tui (hn (in ti tuimnri rnumzarm tuntxsntun <n tui l (tn ann tui (tui tot on n\ tut tui % m tun IKI a f o \ o a o o. a. 

-/iT7^ {iujchi rnoAiiKii j tcnan ttna on <Kn&n<&i—nKi»n. tun tut tut ni tun oji (KtitMitKt\ om trut tut thn n cm a-n hji asn 

o O O o. o o o O 

tKin^ asn (Kt tui ttcrt tui <n rui i turn (ia ttm trui tui (ie; iea -Jinri tun om omtru^ amanitinanri\ tsjttuiiKtji tuirni 

agyiui^ tn tuit i ooi tuin ajinrjtunasn ttsntun fciomtnon tuiMmtitisn ttuimvt as» onnw (_)r hlCI* 00lv 

Krcsna's eigen woorden aangehaald worden, is mij niet duidelijk: er 
gaat althans niets vooraf, waaruit dat blijken kan. 

i7,s. A, VjI arrnotjnrt(rnrtihoiayi,!uh(hni(iiA\\ Jt) — 1 } U, Li'. (ta^ayi.Mnricm.ia^-vré-^A'yiiEiitpzi n>t 

/ o Cl a f .00 o. 

■vrna ieh ten ttisn trut on arm rm tuut 2 1 tim nn m on ten ^ rn# om o<i ^ini q rn ajn [ast w 1 1 trut rtn (ia ri iiattai «sniMtjmtui _ / 

m^l Vgl. ook Kw. 8,1-2, in de vorige noot. 

18,9- OOI (Cl HSin \ B, G: tuna(n \\ A = T; D, E: wnoM-nMiiw^/aiw 

19,a. ik)(i£i\ A: »*£% B, G = T. — Vgl. Kw. 8,3-4 (iu de noot bij 17,8-20), 

waaruit blijkt, dat de gebrekkige zamenhang van onzen tekst alleen 
aan de invoeging van 18,io-19,s te wijten is, hetwelk in 't Kw. geheel 
ontbreekt. 

20,7. Ontbreekt in D, E. 

9-10. D, E noemen uitdrukkelijk de beide priesters: otw^iwiko-tiv en «sntéi 

ClS Q O 

tun Ojim on tru ? (un nn \\ 

10. asm(o\ A, B*: Qit&>^\ B, C, D, E = T; — aai o ti (ki ij \ A, C, E: °£,°w 

B, D = T. 
21 — 23. Verwarde navolging van Kw. XXII, 9 — 10, en XXIII, 1. — Zie ver- 
der de volgende noten. 

21,1. (KJION A: m£i* E: oSnmw B, C, D = T. 

Tr vv7i n Q ° / ° OCVOCV / O CL 

2. Kw. XXII, 9,i : asm (KJi (kji ü <e 3 cmn (Ki ti (Ki 1 o a-ii o iki cuïi te o ajin ti rum ti ojïi ti 

' ' ^4 4 JÓ 

UUl Tfl OS Til \ 1\ ; (ui~ji axt trui thiit taituitKit tutajiti tcittsnti asnrrtMi aruff.i ( °<&i f) tan OP DE BRAT a-joeda. 1G3 

(XXXHI,21,:-) Hier schijnt dus als werkelijk aanwezig: voorgesteld te worden, wat 
in T slechts bij vergelijking genoemd wordt. Vgl. evenwel Kw. XXIII, 
6,1 (beneden, bij T, XXXIV, 5), waar ook schijnt bedoeld te zijn: 
«ravijnen tusschen de bergen van lijken." 

T\ T? . a/ o. . . (?) CY (?) CY - o. 

2—3. y) , JCil auionaKnui^mti lunamaïii or> ^ w ^ ? iut? 17 <wtj ja rm .■?«■? \\ 

3-9. Vgl. Kw. XXIII, 1,3-4= (Kin onrin mi omarm cmnasinEJj m &ci (ki in a-nn asnii tuin - 

cl o r a / o ,. 

aan a-ni tuin (Kin iui l (um asm onn orui n \ (3-&asin(ioann oickkijj (inn asin o onn as asinxian aai o (Kil intyi ojmaq/uin (T: <&i[|V N: 01 «n^ <unt8»>iq ofmmS^ ^nam 

O O o. o .o 

mi in m e <w i as: ts aruin run run *n o/n ti \ om »uj iui n «sn _/n o ? ojj ti utj? ? »ri ojr> o/n tfli fö? ~,7 tui rui rn O. lT o o 

n-ttnin tn/tiuiri tuuijimn tuniMW a_n gbi (KTi -AO \ B, G: <m<&»©i«8i\\ A = T; D, E: a^^v» 
aann\ A: im-üw B, C = T; — on o on in m oji «n in \ B: o^ti <L/)°\\ A, G-T IJ: rioi 'in rn rui m --h ren rui -f>\ E alleen rn luin-yircn runjw 

22,.. o o druip E: «^^P A, B, C, B = T. — Vgl. Kw. XXII, 9,e,b : 0000 - 

aruii) ajïKkiiiEio (Kin asin Kin arfi \ N: runmrnpi tunmrnaa 11^1*11 asr)~j><li>\ duister. 

2. (Kin on arm o Kin 1 \ A: runin^w B, C, D, E = T. 

3. aun arui 01 ki 1 \ C: "rai^v B: 0,^^,^-7,0, A: 001^1^1^^^ I), E- i. 

4. onn arm ann ? ajin aJi \ A: ^o™™*™™^ B,C = T; — D, E: 0™™™?^»^^»™»™-*»™.*» ?ajin(LJ)\ A: rÉinairrnmjirm^w B, d — I J 15, E: r> o (kJl (Kïl _4kOSYl 1 \ B: <un oji asnj]\ B , C: rui rui asn,^ A, IJ, E I. 

(MiULip A: «.«*<« B, C, D, E = T; — anniajann is misschien ontleend 
aan Kw. XXIII, 6,4: zie beneden bij XXXIV, 5. 

on «ai Tl asm p B, C: <^y nn -^ =T ? — ®» E: ^^ 8 i??r"-TT >: ' 25, s D, E: m wrfim tri*™ M ruim rut tm<idxnxn<Èi\> 164 KRITISCHE A ANTEEKENINGEN 

VlER-EN-DERTIGSTE Z A H G. 

[A: XXXIV; B, C: XXXV; D, E: XLVII, 5— XLIX, 2,i, Kw. XXIII, 2—19, 

of 583— 400; K: 566/95.] 

1,3-5,3. Kw. (F, N) XXIII, 2: fm. (LjujKKmn asm n-nn tui rui ann ij a_nn(o? ajinasmoin 

oo o oo a 

ojinotKif] tuin asin (Kin a-n ij ann arm \ tuin (Ki (ism(Kinoaai2Tn(kJi(LmnJioaajiij ajin- 

a o o (■ 

aai Kïioa^i anaruiwi (kïiti (kw «rui \ (Ki a_nn o (Km ti sjnn? nnn tuin rui ij ö^k- 

Q /-pQOOQ^xO o .. 

asYicmruui ( Jb : o ti ? ruin asm m o asm (kJi rum ) a_nn iüi ari rui ij asin nn (kui (&)(kv\ ajin- 

Q / Q G Q Q Q 

(Uin tit tui ij (MO (Km asm asm turn (Ki n nnao oji o in ? ajui (Kin (Ki n asm (ki aai (Ki (ki ij \ 

J\ ; (Biariaa <untv)*a vat asn (uiikdji (un (ui tuin am asn ari ooi t onji mji ie/iooi (on trui nnji ' ) i am cm ièi - 

cru (hui (Viasnx nri(uii(Ki anji (namim asn tuit oji asn oji «tui iej asnn IJc. amaai asnjj ) \am am J om arm tai 

a Cl / 17 . O » \ a o o * . (?) f o 

om arui oji onji ajiannjin (1 . amtnjij ajiamm\ CE/ianan ojimmoaamaTi (untcn mk&) I am asn oji - 

\ O (Pi o. o o o / o a a 

omi ) asn ojiji (iji asn oti mm am v om _i* ojiiej ann am am ari am aan luinvan oji asn asn ajn Kn am oa aan anji \\ 

1.3. MU1(UI(K?\ I>, vj: oji oji w A — Ij -ö^ X.: aji^amayiazizi oJiashmmtEiiipitajiam 

ojiarnim^iM^w Vgl. Kw. in de vorige noot, waar geen woord van dood 
of zelfs bezwijming te vinden is, terwijl uit het vervolg genoegzam 
blijkt, dat ook in T althans geen werkelijke dood kan bedoeld zijn. 

5. B: ammjiamon3homaio?i(E,i n C: miwo»» A, B* = T I D , E = C; Rw. : (Kïl 0SV1 0SU1 

co <—ii co ' i ï i fljm (KI I] C1RQ,0\ JM I om a?n Si ajn onji ajirna-vw 
7. A: (uitz>)iH7>^AininaJj.ii\\ B, C, D, E = x. 

2,i. (Kmaojjoaxinx B, C, I), E: «^w A = T. Ojm O (KTIl ~nn (Ol \ A: °ama~n\ B, C: owwjh"» D, E: a^ iintn wam arf tui i om asii $\ Kw.: 
(UnOIKTlTfl (&Jnn?\ N: m^mmci oma-uw 

arunn oji ij % A: ^^^w B: «w» C, D, E = T; — Kw.: ajm asm inm (Ki jj annanji\ 

]V : omcm(£ji(nji anjj mi asn w 

(ariTna^x A: -^°* B, C, B, E = T. 
(dinnnnoijN B: mimnimtw A ; C, D ? E = T. nnnnoijN B: ^(ki^^?> OP DE BRATA-JOEDA. 165 

(XXXIV)o,i-3. D, E: ivi^im^MiMni'rjajiimnna^it^inmw Volgens deze lezing zijn het dus 

de drie heiden, die den vreemdeling den weg wijzen; in T schijnt 
het even goed omgekeerd te kunnen worden opgevat. Vgl. Kw. (bo- 
ven, bij 1,3-3,3), waarvan vs. i voor de eerste opvatting schijnt te pleiten, 
maar vs. 4 veeleer voor de laatste. Trouwens wordt in 't Kvv. van 
verschillende ontmoetingen gesproken. 

4-9. Kw. (F, N) XXIII, 3: o (umoai Tjoafi cumoiKn (uinoaon turn o «on - 

/ Q o _, o o N q 00 

oon.ii mina-ri 001 «ju \ ooin? cumoaaifj ikjoui. (h: o ui) ikji «1 001 01 1 

o 00 o c> o 

aai «Jin ti ui «^ ij ojm on on ia ij ti o ckji « o otj rcoi n \ tuin (ia o <eji ij «ai (ui o a-ci 

a a a o q 

o o tw «in o arui «ai ti «n «sin 2 uu «ai noi <uin a-ci n \ aai ui rmn a-n « eji o on aan 

o nn a-n ? (ui ui ? cuin o ajui ti (F : ojm ui J «sin (ai «a o «rui tu ij ^ N : »™.rw - 

tunthnj) [n/n<nnj <unn7itwiin-.ii] isiti ilci tici rui ihiji tun itai q ,un ir&i? rn tui t tm tniji tt^tij]^i\ 11 - 

o o OO o /On O o o cv' O 

ajitKyif tumi'-n'niHi tui rn mi rui? tKiithaa-jitunji tuntnyt<m^n.tci lij tun unun tisnjt ihiinn asn asn Ki_tui.j\ 

y o o O o . 

lurniK-inmz tKnn-jrui tun ns lun tun tun on rui tun ji tcntcm tun (Kn n tKii ,> \ tuinen tunui&i? a^i.h-j tmritio- 

a o a 

ikiii tun asn ? t (tuitbui asiiritin tunti^i^w 

e. asm «sin on «a\ A: "«frw B, C^T; — ui«-nj)?\ C: tutBio^w A, B = T; — D 

alleen: mtithmo^ E: "mie*»™^ Kw.: (Kjiij? ojinooaijix N: tim-m^ ^-n-n^w 

s. urn onn «rui «ai ij \ A: ^^,i*o<^\\ B, C, D, E = T. 

9- (kji ui 9 (uiii \ A: °^(Lww C: ^\\ B = T. 

4,3-e. Kw. 4,3-4: cuuiTKKin uiaRa2(Kii (F: 0020) annnnnn T^tism ooi 

o (ik asiii on (Ki 2 «-il ti \ mm o ui ? o ui arm « ti m ti o 2 (kji «ai o onn ti n-n ij 0__ .O . TVT. O O O 7-9. (Uil «Slll icJl -J) «Sin O ^J] «Jin «il I] \ I\: tun-ntioi tcn<isntuii.TLiti<n/l tuitisnnrjtrn tuiiy (wmem-n 
tnnriasmiri<Hi^u.'n\ tuiTi «ninau. <r?>^ taitcitin^i arrfn ftuntisiitBi^néiit&i^'i/non^fjjw 

aai aan on o uu (Ki n \ D, E: ™°» 
ceji (101 ooi aan ij \ B: ^"w A, G = T. 

Waarschijnlijk ontleend aan Kw. ^- iuoSuwküi (N: mie ) Jjó 166 KRITISCHE AANTEEKENINGEN , r „ T .„, , QO/Q Q. Q ivt'; r> « o 

CXWIV, 4 r-9-) Ti-ui2anmn oa-ntui ti tui nn fi asm ra nrui asn o % JN: n c .9««w(w»»ii *m ?a s>i. 

adtamrt tëhaaaan (■») ooi rn cm rn asn (t : tui aaj] n rw rn nrt tSit) apttpasmp t Welk daar CVÖÜ" 

wel buiten betrekking staat met de boeta's: vgl, de aant. bij vs. 3-6. S-9. DT7 / O. O / O. O o o (?) 

, Jj; ffm tm[t[_<isn^amiMrKn arntcnjimtuntruiasnap asnnzt oj) iej nazi trui ^ tuit rn cm taan-<\ 

on axifhiojinanniN B: tnaamia^nmw A, C = T; D, E: zie de vorige aant. 

!kJl (O II \ A: anttnnw Jjj L<C ojifzifiricncmnasnttu^tünrntrnttia^irnjiaAii^anm^ JJ } IL'. Zie bij VS. s— 9. 

Kw. (F, N) XXIII, 6: ti osTia-ntKn aai nnnn rui -tui o asm tjcqti ra asn o ra - 
(Ki il tra au \ ojmonntuun annotm (F: tmn°) (lixokki ann as: ui asm o arm ra tm ti ti? 
(EJi o] raji | (f:iaa \\ urn (kn ra asn n TioikJiij ooasin (EJitkira (era 
oktjos. tkJi on arm tm n cmx.ii (r: o (M ra as: ti as; ^ aai (ki nn artn J\ tm a_njiaji- 
ajinoran (Ki cki ? turn tui 2 osïi ajiaziocuin (uiTia&aa (F: °(ui°\ N: "(kiin ) cirro\ 

N. o. . o . a O o o. 

; «.?? nsn^tJïKtrj am ten ap crri aq anq aai om aa art aan as:maan\ tvitutm rn cm t rrt rut z aai tt aezasnli cm - 

o r o. O 9"\ O o / o a cV 

tiKfaamasii tm asn £j cm «*c q — cmae:^ cmtneiü) f) tKnr&irnm mi^ rrjiaas titratnasn/i aan oen asn ajimtuirt 

o o o O o o 

rKimq art tut tuimaa trui tui aan tuiaatisn\ t&tasiaa cm art tznm ajncmtrujcm tcntcnaji asntunrnaa asn om apw 

A; m> ami art asi ^ aan mi ieji ie/i ~,i ^ w JL> — 1 5 \jI aaasi ^ rn a/n rn rui z art erh asn or>\\ IJ, XL: rnrützasi 

(rn om asn cm tKi tui tuut r&i an tm ? \\ 

0JÏ1 (ET (10 (KI 3 (KI \ A: tuntzi°\\ B, C, D^T: E: ttnttan°\\ 

OJin tCïriTj (IS. \ A: tunanmart^ B: °,wr\ G: mn^ma^s D'. a£°\ E: °i^'»^\ Kw. = T. Vgl. 

de noot bij LVI, 7,2. 

aji(kJi^kfuif]!kJi_^\ A: OtnM-M^B, G, D, E = T; vgl. Kw. 6,4, boven bij 5. 

o a Q Q c Q 6,1-6. Kw. 9,i-;, a, alleen dit: o tmn twi (Ki n (khioo? ojimnra Tip oRaotHiTi 

(M O QJlfl 2 (LC1 OS! \ O ajUKKin (1RH,T1? OOI OSlIl O \ JN : asn tun aait aainsn {<unmaïn\ tut- 

tiztasn tut ri ar) (rn art J tnuuiicrrn\ truttuiaatt cunah (BttutrKn aan ruiten ^\\ 
1. Ar (JLi <rt tü tüt rn tart an r rt (ctrt aaw X), \j } JJ, E — I . 

3. (kil Tl ? Of] (UIT OSin Ol ? \ A: (unasn°\\ B, C, D, E = T. on (uil asin azn r 

ü nm aa on 
7,3-8,7. De toespraak tot Drom is in 't Kw. vervat in pd. 10 — 11, die mij ojuTiaunm(Ki ontbreekt in D, E. o o OP DE BRATA-JÜEDA. 1G7 

(XXXIV,7,s-8,7.) echter grootendeels duister zijn. De woorden van T schijnen ook voor 

een gedeelte door verwarring ontleend te zijn aan 't geen in 't Ivw. 

later tot Bisma gezegd wordt: zie cle volgende aantt. 
7,3. aJi\ A: «•« B ; C, D, E = T. 

5 - B : <n^«.g«sM(ui«swa^to»i\N A, B, L» — T; D: nvmttsntui/uiitumsntm\ E: °tuitmtnTi\\ V^l. 

Kw. XXIII, 16,2, b (bij T, 8,6 ), waarop ook dit vs. schijnt gegrond te zijn; 
gelijk mede T, 11,9. 

8,i-3- Kw. lo,i (ia de toespraak tot Bisma, echter met betrekking tot Drona): 

o <un orjkki (kiï aiio^OTi oojimn (F: ui ") o Ti (uinrKih ajui u oS.ti \ 
O Ó J v J } J GJ 

TV. ( a.\ o a a a / 

W. om trui tui tm n \xm J luitini tun tun ij tn trim arm iuiiiq tun tut tuin na ip tui itisnw 

1 en 5. A, ÏU Omgekeerde Orde: tun trui tun rui (untuati^AnitKyitis ...... cuuitui :S.*ri tisn aa Jl iui\\ IgcKCtJIUU UI UU: ajnrhitun,ruituntuian^AnitHriji\ ...... cuuttiStu* 

B, G, B, E = T. 

4-7 Vgl. 11,9, en de aant. ald. 

e. (Kil sKin (in (kji «sin \ A: oji^tKn^ojmMopw B, C, D, E = T; — Kw. 16,:,b (mede 

in de toespraak tot Bisma): amioftsm tkkïis 'm o (F: iioua) (in- 

QdlttSin \ JN • njjtEjïnmqtun mnttm tuntrmh\ tun trui tui isrj,tKtiji (beter: (tli rui < tvri tun rnxazM 
1Ü1 cm <n tui tun trui ijw 

9. OnJI oji nnn ik^ti asm \ B*: "cmnw A: m&otj°\\ B, C-T; — D, E: tEaMnaoTittsméh 

tta-ntHTiji t8hiuituiuntur)(znt£i&itHriji\ waar echter blijkbaar het rijm in 't spel is; 
want de eindklank «Jn^ herhaalt zich daar onafgebroken door twintig 
verzen heen. Vgl. Kw. XXII, 8,2: o o aruwm ki ti Tig]N£ tkqi\ N: 
aSitKiiEJi-jiviM. nu» tm mi rj tun «S» ojimmw Wat de verbranding van Drona's lijk 
betreft, daarvan vind ik in 't Kw. niets. Terstond na Joedistira's 

toespraak volgt daar (XXIII, 12,i-=): oidSi k\ oojKiasinimTiiKij «sinmm un- 

o q a 

Tifuioii (unretkju ikji 2 au ti \ o Kin tui ki 11 ikjiti <ejj ojuj ti-n ij tuin o «ri «sin ti (uin- 

«CUlOaSm OSnan? O0n\N: Spxnam tuiccitcnthtnMm asniEinu aniKn&j (°ffi^ ?) «^«MffJ 
tui asn tuiten ^\ amtuhin/i faS-rtj xmmissnn turn/u ta ('m) trui&QKi niiaii tiamiw 

9, vlgg. Het bezoek bij Bisma, en wat daarbij voorvalt, wordt beschreven in 168 KRITISCHE AANTEEKENINGEN (XXXIV,9,vlg:g.)Kw. XXIII, 15 — 19, waarvan de zin door de omwerkers met de grootste 
willekeur verwrongen is, om het verhaal in overeenstemming: te bren- 
g-en met de eenmaal opgevatte voorstelling, als of BiSMa reeds ge- 
storven was: zie T, XVII, 13 — 14, en de aant. ald, bij 10 — 15. Van 
al, wat daarop zinspeelt, van 't verzamelen van vel en beenderen, van 
't plaatsen van zijn overschot op den wagen, van de bovennatuur- 
lijke stem en de (tweede!) verbranding, is in 't iw. geen spoor te 
ontdekken. Bisma wordt daar niet ver van Drona gevonden, en heet 
Joedistira welkom (13,3: wn oJi fkJitmo? ojin asin asin (kjjikv ei arui (isn 

(UI (blll (LUI (M (IsHTD \ i\ '. ((kot>) tht aznimtHn ajnaüi cuiia aoaziaiji asn an fjiajf lostij. DeZC 

nadert, en veegt hem het stof van de voeten (14,i-. (uimniKin iUUj(ioi(UL- 

in (EJ]0(inni| otkJinj) ooiuin (Uiaxi (kji a_n (bn\ J\ : a/n-™™ aop™^ uwn- 
rrj(Ki!cn IL,™ vn !>j) iuiji tciicnnan "-i^i <^> tuioSasns')^ Jdst. spreekt hem aan, en 
vraagt vergeving, enz; waarna Bisma hem gerust stelt en de overwin- 
ning belooft; de bezoekers wasschen hem de voeten, en gaan naar 
huis. Voor 't overige is de grondtektst mij te duister, om er voor 
de bijzonderheden veel licht aan te ontleenen. Vgl. ook Kw. XXII, 8, in de aant. bij XXXIII, 17,s-20,i. 

Q. 

BIT, 9,5. d\ A: $•* B, C = T; D, E: «,&* ll ? i. d] 0X1 (m !] (KY1 Tl !K| \ A: (n,iaam-riinrKUj\\ B, C, D, E - T. (KI 0X1 (KI j] (Kin Tl (KI \ A : (nicuwn inthnn A, Cr (unitfn^itaianniSniL-'jiini'b ü, l), XL — I . 
01 (HJl O (KIN A: <r}tcn°T, B: <i/r)ip°\\ C, D=T; E: iijt,-noM« 

-j. Ook dit vs. schijnt geen' anderen grond te hebben dan 't meer 

aangehaalde Kw. 16,?, i> : zie boven, bij 7,5 en 8,o, en vgl. 8,4-7. 

12.3 Jd: ttm tui am wri «j> asn (ia asn /i\\ \jl m il» asn n_» asn ~/n tut d,vi t/i\\ A.— X', IJ', ajn on iji tvini urn tui 

17. o o y 

(VA\ XL. OJ) T) (Kn (UI M ,IML\\ 

9. rainn on ti [onnn \ B, C: vcitj» A, D, E = T, op de brIta-joeda. 169 

(XXXIV)13,6. (kJl(KTIllKj01?(oaS\ A: am^-n^^^ B, G = T. 

s-14,3. Kw. XXIII, 18 j2 = üm imnn^ (ui2^ cmm onnn im asn aruj cm Sï iki asm (o 
9. ajin (uui (om.\ A, C: aSi^™ B, D, E = T. 

14,2. A: amayniitMnipiaiMi(ui!v#.\\ B, G = T. 

5. A: ^aSI^-^^tV C: ««^«Sm.^»^ B = T; D, E: ^.u^^^^W* 

15,i-2. K w . 19,3: StKiii «öJKJIliMJ om (ui-Tno-oCT^n nnnaSi(WTi (S^fkj ow 3-6. Kw. 19,4: ajioc™(yLannasa5ïi(En(La(Kiij annointkn ti asm(CTi(kn< o asïituLanri asasui (eikukkiji mui mi mjjgkji ~u\ asm asin oji ka qji- 

(ISÏ1\ N: <M/&» iw^ «wi-r» (unaAiutji iwia^itj, (j£) ajiasriojiShitcn t£i <zj tvmjjw 
OSn «Sin (M || \ A: (LOTflsn^v B: asnasnw B*, C, D, E, Kw. = T. 

anji(iKajmo(Kinano2(Ki|j\B: ^»<m©^<&>°\ C, E: mituuun ^i°\ D: «^«a maar D E 
zonder voorafgaand mSw A = T. 

BCi Sa* C*. O o /o *m VlJF-EN-DERTIGSTE ZANG. 

[A: XXXIV; B, C: XXXV; D, E: XLIX, 2— LI, 2; Kw. XXIV— XXVII, % 

of 401—16; K: 394—408/13.] 

1 — 5. Dat deze dag in 't epitome van K gemist wordt, is reeds boven aan- 

gemerkt: zie bij T, XXXIII, 1. 

l,i. ran(uinruij|\ A: «a^* B, C, D, E = T. 

s. A: nnawiEj)iK7tA^iKr><^(uiS\\ B, C, D, E = T. — In 't Kw. wordt niets van 

de slagorde gezegd. 

2,1. Olin lï| O Ol Tl (KJl -A(lf| (Kïl 2 Tfl O > B, C: m-iêi\ A: cfntSnixmorv) 0^*01 Sss 1), E: ./m 

o o 

22 170 
(XXXV, 2>- 

3,, 4,< *V KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

L), Ji , D'GtGr: (tianipin^ajiaucKuiti intiMaimit^i^iirrnapiKnarinornirutntLnnn^a^iinjii^ 

^jM-n-noMw In 't Kw. is ook hier de slagorde verzwegen. 
oüimninmnnnnEJifKiN C: o^cunosnmp A: mmti^wm^ B = T. 

Vgl. Kw. XXI V^ 2,i, a: (Lju5tji anaajui ui ckji umi tï an mui 2 ooi on\ N: Miraw- 

iciithn iuiasniB>~M'n'rt ioji rt^r 11 asnjj arniuiiM^ 

Al nn in ibi nm nnni ihtjiW B, L< = 1. 

AO o o R. o o o o o p _ rp T» T?, o 

I <B)(iq.tui'n'rn2tH7ttisn(isn%\ JD. oji m on l txn asn f asn <ui ttïii q \\ \j — 1 J JL», JL. t&i thnrm ^t <ki 1/ 

in on 2 on <isr> ie/j ? \\ 

Vgl. Kw. 1,<, waar van de strijdvaardige troepen gezegd, wordt: minon-n- 

c* / q/ q o -, 

(uiiKKii] min asm asm (kJitmnfj axiann aaj) asanji&Ji asino?\ N: aj><un anima* a<yi vn- 

téhtei? <un or or ruin luniujq arnuM ajtannrt a^iiuninno (t '. tun an ~j> ikyi ~m an ~ji fK^jJf^ <un aji~n %tuntHy)\\ 

Kw. 2,3: oji in nnrmno (kykukri osmnnotKin (N : asiii °) o nnnns cm(Kiii(£i\ 

]\: (ui 00 /ton aji[0Jt (hcnitrn ahncnrut f-T l OH flJl (K¥) t asrian xn mijn <ru tv> oruj luunajiian noasnw 

OdC)||\ A: èwjW B, C, D, E = T. 

Aï tj «sn t> «sn ot hoi ^ <&» «sn \ d: nn asn <rj inn % tun 171 t&t oji -xtw B — 1 J JJ, li, VOOr VS. 

6—7: arn tw on iuï % ^r> asm j mtrn%<unoK(Lii(Eitwtuiianthmjp> Vgl. JYW., DOVen, bil VS. 5—7. 
(KJ) (LCITT) \ Bi ojiioshoji/iw A, C< = 1 $ U, ÏL'. lajitvi'-n knarn ^AaxitmiiVi 

(KIIN A: «snw B, C, D = T. 

(Kil (KJ1 01] (LÜ j] Tl f 05¥) \ A: °tniyiiQa?i\\ B, G = T; D, E: amruirui^iuriarui^w Kw. 3,4: 

ajm an_i) o in tm n ajm ojjitu (kixuinij (aj o in ia n ajinaJi(kJi?\ j\: mmvniMa^j 
idn a^-niniui ajninn m^p» om hm/um^ (F: alanasnjjy waarmee Zang XXIV eindigt, 
en tevens het MS. N, hetwelk hierbij nog slechts een paar strophen zon- 
der interlineaire verklaring laat volgen, die tot besluit schijnen te strek- 
ken , en niet tot den tekst behooren. Zij bevatten o. a. eene lofspraak 
op Nararjd Basoeki Krttd-nagdrd: denkelijk den vorst of het hoofd (den 
regent van Lesoeki ?), op wiens last het werk verrigt is. OP DE BRATA-JOEDA. 171 

(XXXV) 6,1. D, E: lun^^itsn^Mt^a^iM^Mi-riaj,^ in overeenstemming: met Kw. XXV, 

dn (isYKKiii (dxmvx onnasui (uion cuunnnno cm an tuui 2 oun cm cwiti (uïkki- 

4 Q <> cj J ( J 

azi a-nii asin. aan ckij n oooji?-^ 

00 h o 2-7. Kw. 1,2-. (m oubi o o [j OxJiti anarui(Ki[j oaswn-aii] Tiasm asmnniKii 01- 

aan efaoqon min an arui 2 (Wk asin on a_nn -^ 
7,4. luiotKW-ifkN A: (mctmi^w B_, C, D, E = T. 

8,4-9. Kw. (F, L) 2,i: o* 0(011200 an tuin 2 om ij oojkhit) anjiati (Stmaan- 

(Kin Ti (UYiaJiaJiij oasin(Km[j Tiasin\ L: <!_«,&• 00»^^^ ^«/w,<m <w- 

aTjaJtajinrt irutiuiann lui on arm (&i -ji % tün mn uv\ i ann (uim tarjajtiSi\ W33r0p Onmiddellijk 

volgt de grondtekst van T, 11,6-12,3: zie ald. 
4-7. vat den zin aldus op: »hier (namelijk aan onze zijde?) is Salju. 

«alleen (daartoe) bekwaam", wat mij, met het oog op den Jav. zinbouw, 
min aannemelijk toeschijnt. D, E hebben 't zelfde als T, behalve dat ontbreekt. (un (E/i tun frcn 9,4. cmaanpx heeft KarnS, in strijd met al onze codd. (A, B, C, D, E), 

en vat diensvolgens dit vs. op als het begin van den nieuwen zin, wat 
men misschien ook bij onze lezing zou kunnen doen; maar de punctuatie 
van D, E komt met de onze overeen. 
10 — 11,5. Wat hiervan in 't Kw. te vinden is, komt eerst na den grondtekst 
van 11,6-12,3 (zie ald.), en loopt ineen met dien van 12,4, vigg. 

11,3. CM (EJ1 (UW (Kf \ C, D: °in(Bn \ B: £j)i&iMj)^aa\ B : ttJi&ifuttm* A. } E-T. 

rr t! o a/ o. o o a 

6-12,3. Kw. 2,2: ooBJin tkkw o aafkcmnn m mo asin aai (ó in n-n n inn ai turn o-n 

(L: luii) arm uu \ zijnde ééue syllabe te kort) ooi tuin n ïki (umasuiN L: «*«» «./»- 

<nacn lön tcntKi) o?ï (Bicm.^ mtwaS-r) asabrqas^i aai tuivftui nmnaiLhj\ VOlgCIlde Onmiddellijk 

op hetgeen boven, bij T, 8,4-9, is aangehaald. 

12,i. (kJl fl-H (EJj (IJ) ? O Ol \ B: ^t~rj,é^2jian\ C: geyw an s|a^« A = ï. 

Ontbreekt in D, E; — vgl. het R W - boven, bij 11,6-12,3. 172 KRITISCHE A ANTEEKENINGEN (XXXV,12>. oarui\ A: fe* B, C, D, E = T. 5—6. afui ok cuin o in (Kin n \ A, B, C: °Êxn°\ maar voor an ooi 2 (ki ojiii tu uw alleen C: 

°tHT~n°\ A, JD — 1 J D, JC.: tnji nkiuinn <n trni <n m z /ia ^a aa) ruia-JitzA mm a-nn .... utnjn ik/i umvuM 

■v:!tnfniiMziiacrrn enz. Volgens C zou men misschien kunnen vertalen: » hij 

» zou zich verwijderd hebben-", of »-wilde zich verwijderen, toen Doerjo- 

» Dasa. ." enz., wat wel eenigen grond schijnt te vinden in 't Kw. XXV, 3,2, *. 
mnn ojïi tui (Ki i] (EiioruKun asm ooi o mina-naai ann arm aai il (Jb: anjicmri)\ O P) o. f o. . / 

imarrn tun tui tuin lEJtanom tntmpr lun^cmiunitai (.afna 13,i. Q-fin i&Ji (Kin arm 11 \ A: <&i^°x B: mn^w C, D, E = T. (ISinirkJl ~J1 (KI (inÜlN A: "nm B: anMnriMtKn^ Li — I ; IJ'. asrjn •m^ïti mi tui ikj tun ~/?Vé» 

E. n <^> O- -> 

. °(K7J (U)(]J)tun°\\ 

o a 14,1. (mi (Kin in on ttsm fl-n ui \ A: °o?-m B: °tnasnmMw C-T. 2-4. Kw. 4,4: fkn o ,-J) (Ki 1 nn aai 2 tai (uu on (uui aai armaKosm (F: art aai 2- 

(uu) art (uui aai asm nnn J (kjj on (uui 2 tui (ki iki n cuin o (ki tuin oiki (or ici 3 (Ki n nrj^2fiK- 

n n s. T • O . O O .. . O 000/ 

IKI \ JU. (VTKCjOJtona^i tKnastniKtmn turn tun ti-rn run mm tui ■KYi-na^i a^i tun tui ten ikii tutiasn tujiuiaji- 

«qovp hetwelk op Salja schijnt betrekking te hebben, en niet op Karna, 
zoo als het door den om werker schijnt begrepen te zijn: zie T, 20,3-s, 
hetwelk denkelijk aan deze woorden ontleend is. 

4. A: cm/irrii^iritóiztrr)tui<rri tupi^ t>, \j — 1 . 

15, vlgg. In plaats van deze nachtelijke beraadslaging der Pandawffs volgt in 
't Kw. reeds hier (Kw. XXVI, 1 — 2) de beschrijving van den aanbre- 
kenden morgen en 't uitrukken der troepen, die in T, 20, vlgg. voor- 
komt. Het gesprek tusschen Krcsna en Ardjoeka , dat in T (15,5-19), 

gelijk mede in D, E, 's nachts in de legerplaats voorvalt, heeft in 't 
Kw. (5 — 6) 's morgens op het slagveld, na 't uitrukken der troepen, 

plaats. Bovendien is de loop van 't onderhoud in 't Kw. geheel anders dan 

in T, en in zoover zijn D, E nader aan den grondtekst gebleven. 

Nadat Krsjs. Ardj. gewaarschuwd heeft voor de geduchte magt van OP DE BRATA-JOEDA. 173 (XXXV ; 15,vlgg.) Krn. (Kw. XXVr ; 3,i- 3 =T, 15,5-16), vervolgt hij (ICw. 5,3-4): uniSisns Q 
UI 0130.- _Q •_ Q Q .o ev .irjjji -ram w ti ckji ti rui 3 ti «$ k\ Kin (ui ooi 2 cm euajm\ nfiruunn anjioofli 
asmimnui o rui n asin onn m (uw on asm o asm on o ici mm uiji unj-SSTx D, E: «b«S Mj » 

fe?'/ Daarop antwoordt Arüj., volgens D, E: ^lu^mwHinjia 

(^tun^ji^^itq^^iHyizi ^oaai^^^^flOT^oTiaw^a^ii^S^Eiaïie»»^!^ Vgl. Kw. 

4,i.b, vin?.: Tiajinak oowf cm ti ui asm \ umanui uiasmonnfl on an in f on 

O / r / / O O . 00/ 

onnorui ö-AociiwiltKi o o uu on n asm (ma ui ij tM ouin uin irui on o 2 ] aimanJiTiTi aaionm 
(Km(ocum(Kiij (umotwio <m si onn jj min azj on ca on o anjio-nij cumnnnii asmoni inn-xiN 
(U ann asm a-n n enz. Dit voorstel door Krs.n. goedgekeurd zijnde, wordt 
de slagorde der Halve maan terstond ingerigt, en geschiedt alzoo (Kw. 
5) , wat in T hier vooraf door Krsn. aanbevolen wordt, en eerst den 
volgenden morgen in uitvoering komt: zie T, XXXVI, 2, vlgg., waar- 
van de grondtekst (Kw. 5 — 6) met dien van de onderwerpeiijke plaats 
zamenvalt. — Zoo is 't althans volgens F, waarvan K hier weder eenigzins 
afwijkt, hebbende hier (pd. 594 — 407) eenvoudig: » Morning. ThePan- 
nddiua prepare for battle"', en later (414 — 5) de beschrijving der slagorde. 
15,i. ui ui o onn (Ki o \ C, D: u»\ A: mmio©i<wj\\ B, E = T; — tkJi ain orfi \ A: °Siw 

B, C = T. 

3-4. uioqasuiON A: «jocto* B, C = T; — aruionijN B, C: £nw A = T; — in D, 

E ontbreken deze twee verzen. 
16,i. ajirïodi\ A: aSinmiKniw B, C = T: — o ui onn \ A, B: <w\ C, D, E^T. 

( cj ^Ji ' ' arm er 4. fkliarmnnn\ B, G: i&i°\ A: toj)tv>m\\ D: ^ta^-n'^zaniitJiKnarn^ E: "Shi&^iS'rtManam'* 

Kw. = T. 

17,6. ajuiN A: V w,* B, C = T ; — D, E: dh&^yCvpx.-»^ Kw. iai(^?uni<iji 

«Jin o tui o \ zie boven, bij 15, vlgg. 174 KRITISCHE AANTEEKENINGEN (XXXVl/jr. Al tu) rui nsn itffi ivn ae^^n KnjjW B^ ürzT; 13, E: °i>miin.tujoriji^ 

18,5-19. De slagorde wordt ia 't Kw. (XXVI, 5,2-4) aldus beschreven: ojioikkwi- 

, (X O O Q Q .. f I I O Q 

asm 2 inm te in? in osman on ij Ti osin osin o ooi gjuukjoi a-n (ejkuio?\ ti 

Q / Q Q yo 0\ ' / 

(KW O (K1T12(UU1[1 (kJI 2 (ISW f) (KID (101 (KI Oïl (UU) (UU (UI (UI (BI «XI (Of) C) (U) (EJ1 OSW 

a-n ojui \ ari (Kin (irij) (uuj (uui asiT _jj o l aai e ranowi (kji ü-^kajui ij (kji um «n au o cm - 

(EJi^janij mm «sin ui» \ IC: Ardj. vormt den regter hoorn der halve maan, 
Bima den linker, Darma-wangsa met de overige vorsten en hoofden het 
midden. Zie verder de aant. bij 15, vlgg. 
19,3. D, E: niw^wiSm^v Vgl. Kw. 5,3, in de vorige aant. 

DT7. . . . O f O o o 

, .Lil iHn^rtrrnaaix^^t)[a^^iir>yflii^!ijiana^ ajiasntui 

Shüxct^ Vgl. Kw. 5,4, in de aant. bij 18,5-19: DRésTA-DYOEMNA en de 
oudsten worden daar in 't geheel niet genoemd. 
4. (kjitu B: wan G (nog eens) : <Ê» ^?* A = T; — vgl. D, E in de vorige aant. 

r. o iicu) ojifi \ A: °<ow B, C = T. 

20,i- (uwoxulqn B, C: V» A = T; D, E: im°> w 

3-5. Deze aanbieding van spijzen heeft in 't Kw. vroeger plaats, en wel, 

zoo 't schijnt, aan Salja, tot belooning voor zijne toestemming, om Kar- 
ma's wagen te mennen: zie boven, bij 14,2-4. 

21,2. ojui (in o on ij \ A: °^(bj?°\n B, C = T. 

22 i. naio^(iru)(Kiij\ B: opran^» A, C = T; — aai o arm on arm azm ij \ A: mmjki™ 

Qwicnji. B: °^w C = T; D, E: zie de vorige aant. 
3 . «no?\ A: ^ccn^w B, C, J), E = T. 

7m D, E: (uprnPniiaiSiiiutiisnvfiMznrfajiia^ji^ Vgl. de volgende aant. 

D, E: rÈn a 'T) itsnaJi asrt i^n^tiKj tunn^j uit t^ (uiipiaairiun ^AZinrKnzasnn^. 

(KW(0(Kiji\ B: miQK3p A., C = T; — a-Q!iru)?aj¥i\ B, C: <S*^w A=T; — 20,1-3. 4—5. J 

o o aai ij \ A: o «5»7^w B, C = T. OP DE B R A°T A°- J O E D A. k " 175 (XXXV)24,s. A nog eens: ^MjmS«u{uu^% B, C, D, E = T. o Q ajnCT(unjiaJi~nnasm(U[]\ A: «nmMma^ B, C, D, E = T. 
25,6-7. Ontbreekt in D, E. 

26 — 27. Kw. XXVII, 2,2-4= (u in 3 m (ui mui «lci asm ki n maaiiimj] (küin un-nn osm- 

nantmnn ai(asm osmKij (kil? (kjjainnnhx (uhklchkiij ion?? [kJiiSasmij qm> 

QOO O / / Q . . Q/ * ' 

in BsmotKin ojmuiü? wew (Kin^n ana.(Km\ o (kji o ojli n (kjj ai (kil omKin- 

Q O » / — ^ 

(Ki (Km o aan o (Ki 11 (M qjj xji ai 2 'on (Km in ^ 

°^3 iMwi(rm»A)M(mci»i)|™i^\ "Vgfl. Kw. 2,2, in de vorige aant. 

2. (kJiainnnh\ A: o3^n°s\ B, C, D, E en. Kw. = T. 

3. De naam Wnésa-sÉNa (of Waks^-sékS) komt in 't Kw. nergens voor, 
doch schijnt te beantwoorden aan 't Kw. SoesÉlna: zie beneden bij 
XXXVIII, 8,3-4, en XXXIX, 1-5. 

07 'HTi'. ' ^ • .DO o o * o n. . G) a 

_ / . JJ, Ei'. injtiiaiin^A^viiiMMiBi(kJi!tsrjierr)apr(iS)i<ciihnjizi ajjMiuitutiajttKiiMitötijniHriitTrfcmi^iii iru.va 

ttn^mMJityj\i(nm«sYii^9m<iïniu>t\ dus Wirjéï SoEMaNGsa (?) met DofiRMOEKa in 
de regterschaar, Sakoeni en DoERMOEKa in de linker, in plaats van Arjd 
Soeman of Sakoeni in de linker, en SoEDARMa (T, XXXVI, 1,3-4) in den 
staart. Vgl. Kw. 2,4 (boven, bij 26— 27) , waar het twijfelachtig schijnt, 
of (M o (uiï) 11 (kjj a*i (M (ondersteld dat men zoo lezen moet) met het vorige 
of met het volgende te verbinden, en of het werkelijk een eigennaam is. 
Als zoodanig komt het althans nergens anders in de B. J., noch in an- 
dere mij bekende bronnen voor, evenmin als het verbasterde Arjd 
Soeman van T. Ten aanzien van SoedarmcI is het duidelijk, dat hij 
in T van zijne ware plaats gerukt is, die hij in D, E behouden heeft. 
7. (Kin kui ? \ A : asm asm aan n ^ B, C = T. 176 KRITISCHE A ANTEEKENING EN 

Zes-en-dertigste Zang. 

[A.-XXXV; B, C: XXXVI; D, E: LI, 5— Lil, 2,i, Kw. XXVII, 5—8 of 417—22; 

K: 408/13—416/26.] 

Vóór de l sts stroplie komt, als aanvang van dezen zang, in één handschrift nog deze, 
door P aangevoerd, maar, zeker te regt, voor onecht gehouden, daar zij 't 
verband verbreekt, grootcndeels slechts herhalingen bevat, en door geen' onzer 

COdd. bevestigd \\0rdt'^^rinmini7n^iiEt^aj)iLmnia-nji\ ojt^tEJin^^a^nrit^rniuizi^ayn^ajinx 

q o o. n o 

(E,iar)^m<rntaj)(L>uMr(cn9\ (nn^z<Kn^a<i!uicrn{&t(n/iarin\ fnajizarnniaji tuimmtuii tui ik/i <&}/]/&) asn\ asntynan o o o. o 

Cï T 1 a^il _rf I lUI HM \ OJI IFjl uui hm \ oj> tF>in uu) ivi ti /n tin ihrn au ^ \\ 

1,2. aai (KiontLaiUj ns ti osin n \ \i } il: ^°^a-V)(^^^^^^^®i^\ Jvw. o,i,b : (utKio- 

anji n i] (in oji 6-*(uu» [| Uj\ m o mui ^ 

3—5. JD , Ilr txn rein om ttritvinfnn» abtei in aii tim tm tisnjzi (Mmjta>ajiTiamapa%/)M^niajjiasntiM\ IVW. 

5,2= (L*o anaanrj-nn rui om f°aoi?^ o a_n cia (ui ti Tiasin arm o on <i oin m tti 2 asin 3 

' ™ ( 4jö> { J ó J>GJ J 4 l 

'ibïi nn in 2 [m ^ Over SoedarmS zie boven, bij XXXV, 27. 

7. ad) asin asm \ A: lunpjasnw B, C, D, E — T. 

2 — 6. Al, wat hiervan in 't Kw. te vinden is, valt aldaar, althans in F 

(XXVI), zamen met den grondtekst van T, XXXV, 15, vlgg. (zie 
ald.), en gaat vooraf aan datgene, waaraan de tusschenkomende stro- 
phen van T ontleend zijn, en waarop in F terstond het gesprek tus- 
schen Karna en Salja volgt (F, XXVII, 4, vlgg. = T , XXXVI, 7, vlgg.). 

2;. dUI ([UI (IS Tl (ISY1 1] \ A: tunicr,°\\ B, C, D ; E = T. 

5. (ui] na o on fi \ A: °^i&»2 \\ B, C, D, E = T. 

7 o «f| arm on \ B: w°si A, C = T; ï), E: Smn* * 

{ Ol 

5,s. (itckkkicin A: °<in°s\ B, C, D, E = T. 

4 1-2. Ontbreekt in D, E, waar aan Joejoetsoeh, in overeenstemming met 

het Kw., reeds terstond de plaats in 't midden der slagorde is aan- 
gewezen: zie de aantt, bij XXXV, 18,5-19 en 19,4-7. OP DE BR AT a-J OEI) A. 177 

(XXX\I,4)-i-r. Kw. XXVI, G,= : 6_dkasn cmaajui aanStinji abionji a4u oen n asm 2 na ti 

o / a ^ ' 6- ofronMn nrj iirüi 3 auidqinjijj ojrunaxm^. 
5. ikti a.a ttli \ A: N-n-n^^w B, C, 13, E = T. 

(i. d I (Li ku mi lujatth n:i thii n-ji \\ A, \y } I), E — T. 

5,:. BSn*|iaaK(Uin(iaiK19q\ A: ^mus^imusQ^ B, C = T; ï), E:,... t/ u»»« 0/0. 

IliC 71 'ïfï) IK: r»7l (E7J fl *"> 1 fclj (l~l M .1.77 ? I 

0KaKiinn-jnasïi(eaii||\ G: ".n., * A: éh*»aa-mQ3,run B = T 

09 cJl ° tr/ ' ^' 

JJ , Jli : o? Miz^n aji (uirui nsn il) rnma^iamiviaJKniKhnnii ZOlldor IllCCF. 

aaK A: -3* B, C = ï. 

Kvv. 6,4 qjïi fin asTi aa tuin asm ajiü éjj «kn ? tuin an o asin n ja n 6^.0 ara aq ti cm 1 
aq aq aai asm .ui DKip 

adttiULiamiiEJiaKafm^'HïN A: <rvim>i)&<êirui^a.&h£i\ B: tShuftitg,^ G: iunMi<wi<mni3 

dj; ci '' ' 

(L-C a 1.7 \\ 1) , Jli = 1 . 

tuui\ A: <W7 . . . nn B, C, D, E = T; — OCT|\E:^ A ; B, C, D = T. 

D« E: (Cij^k dl i^i^zi U-ifintHn aLia^^i(L^o^irn^naJi^7icni!Mirjiix.i2')-iiii^iiinio\\ VOl°"CI]S dGZG 

lezing heeft mwo^ welligt op de vervolgers betrekking, wat ech- 
ter den zin niet verbeteren zou. 

(EJJ (Wj ? HOI Of UI «Tl il-H [) \ A : <ct .«.? tm°, G : ^ "«ra «Si an iruflw B, D, E = T. 

7 5 g-8,4. Kw. alleen dit (XXVII, 4,2 ): oj) » K\2t& m ot » iki «m ui 2 nnnn o -azn anj arm (uui (i-d \ A: «m^/kjm.JU B, C, D 3 E = T. O / £)/ 

arm (üi an.Ji ofiaaTTLi o ai tti (K~i (] on onn o a-a [j "*> 
8,i. rein o onji \ A: «mnAo-n^ B, C, D, E = T; zoo ook Kw.: zie de vorige aant. 

-■ A: (L/nhiHiJKun (i^iniimaiiLQ jaicn ni (iJi/j^ -D ; v>, -L^j _L/ — X . 

3. 0JÏ1 0SÏ1 O 9 (FJ1 asill O (1-Q I] \ G: °{«5m<sj \ B: mmwwm»» A-1; D ; E: enasHgian/P 

4. o a-a ooit \ B, G: °,o)\\ A, D = T; — E: <uMihrn!inasnm~ji<ifnm\ d. i. het paard 

zonder oorcn! 

o / o 

5-r. Kw. 4,3: (un o aan 01 naai asm o? ajioasm jnntmnu oï|<m anaa- 

Q » / / 

(KI 1') Ikd ttlUl ü O Ï5TD ^ 

j 3 J ^ 23 178 
(XXXVI,8>. KRITISCHE AASTEEKENINCES 9,1-=. A; iLm^iMOoni (ui:hriq (u>as:tbU!in,%j\ 13; iKn^i(m^nhniffii \\ \^ } ï) } E — 1 . 

<rvi\\ B, C, D en Kw.-=T. (Kiv)qf-n\ A, E iTJI \ i. ? ij , <Ki) tut .. Kw. XXVII, 4,4 : o o n 2 'o <ki n (ism o <m 2 o 2 (is a-n «in a-in o an ? 001 naai 

dl °SO J 3 1 J 2SW (Jbl «11 (Kil (KI f) ^ «Haan ontbreekt in A, dat daardoor eene syllabe te kort komt; B. 
C, D, E = T; — (UI «Ij || (Kl O (O ifljj (Kl ij \ A, E: °^mn ^ C: "W-i * B, D = T; — 

TT" fc? 7^> Q * 

Ivw. 5,i: aan aan 112 lüia-nn ajin irui «ï n ajui«iii stoiin enz. 
dl ca df J ) J J Jj Q/ Q a. o 4-10,5. Kw. 5,2-3: öiniKin (kJin? (hui aan nn aan *ï axi a-ii ajuiOsji f0104,?) a-ti ami asm (iin - Q / Q C> CS . O. ""' 

aai ajiannn ajiiiaiuiniwiii in iki 0111 ie o \ o^niwin asti animoi'Hi fkJi2aannn inaa- 

a cj dJ ^J ö4 I j 

an annowfi oh «ï 6_ift.(wi iKin aq asti 2 iki ^ 

iiisin (bïl 10,1-3. ■cifi on (Ki 6. 
o?> A: u gp B, C, D, E = T. 

DT? . / a. o. Do 

til aai Kl \ B: (wma^w A, C = T. 01 0111 \ B: m*^ A, C = T; — «j aai ag/ui j| \ G: °.^w A, B, D, E = T; 

0: » verzinken". 

o (ia (ui n \ A: <u>\ B, C, D, E = T. E] «W O (U 1 'ï a. 

au a^i li.ö-12,5. Kw. 6,3-4: ajinano maai? anaxmi <n 

Ö I Ó 1 1 i 

{ti aaa(i<ni (in ooq. aan \ a_nn aan nwi an / 12,.. mi) 2 (ik aj an n aan as aan «n ji o an «1 - 

, J K 

a , o a/ o 

«ti aflaJjmn «ï aaa. aan\ ajn aan n «1 n ïiojmi ojiok? 01 wi nnaaoj^; asti 00 aai 

o. ü , o 

(Ljui on ann asn on asm aai oji ^ 

Ó O ^ 

Qji«tian\ A: <K°> B, 1): ,0o\ B 

ir' 

(UU1 OdkUt] 1V]_0 \ A, C: tunri5(minntHi\\ B = T; D, E: ajntm(a3\ >><w?\\ 

CH| (kJ| ^(iai IK] Ol f.T-JI 0«ffl «1=| \ G: O iuhe&io3ittn/i\\ A: arn^Kn^uniFAajj^niMri^ B = T; D, 


£j ; fföj ie) 'M ^ 0^ «ii »Q »>n t< " ^ o 00 asin o an (Ki [ï \ B: lunp^nyjw A, C, D_, E-T;K\v.: astj o o «l il ^ o 

(Kl 6-25.4. Kw. 7,1: «1 o asin «1 ij oan anp ij on oxi a-n uow o fj tum o on ii) ■). 1 analen 000,102 'asïn ui in 2 (axi "^ 

OJUKkJlOJlN G: ajnivuKuiw A, 13 = T; T) , E: (uli nu tisn a^7 iui\\ OP DE BRATA-JÜEDA. 179 

(XXXVI)lo,4. mwafflMauwMjijjv A: „^fci.o» B, C = T; zoo ook D, E, met bijvoe- 
ging' Vuil anJ!LLi!i3-n\\ 
. , T- WT. TT r- Q (DO OOQOO 

5-14,2. ivw. aa. VU, /,2: acia-nn asin tuin oji rui o 3 au atinasm osiikkti arui o «sin ki ii mw- 

Q Q ƒ ^ 4 Xó «. o 4 I 

s. (til mi «o [j \ B: wm|« A, G = T; I), E: o,™™* Kw. tuin <ui a-ci n ? 

14,1- OUll (L/lil \ A.j *Ld iEiaj)aaj)\\ JL> — ij D 3 ai; n\>i<ziiHinncu)^thnaM<un(U)tt<nni(L?n mp <i/iso_S nvt orn &;> eilZ. 

GW (Kii m o asin n \ A: m)% B, C, D, E-T. 

^ cJl 

Kw. 7,3: (Kiimiiii si asm 3 (i-u o iaJuamnKi ojiiitikwki tji 10104, ijnmon ^c- 

' ^J I 4 ^ «u o ^7 15 Q Q fc! 

Kin ki tit asm [i os o ^ an asin 3 (Ki ii \ A, C: aaxrfrtiw B - T; — D, E alleen: <w.ro^^asn«i-M\ Vgl. Kw. oum - 
ti «in Ki (in de vorige noot), waarop misschien cle lezing van A, C gegrond is. Kin 
o o 

(UU1\ IS.: ar 

q O Q O Q. O - !!iJUl\ A: mjKEioojpi B, C - T; D , E: asnimn^w r 1 r> 1 K w 7 4- (ui ? 01 1 dn Kin «m o on ki 1 tui «sm eji omn ki mm ki o Kin ui ? axi .inn ? 
,.-10,1. jw. /, wm^ ^[ | aso, J nm J| asutf \ ) min o (ku (kn 11 "^ 

o 4 

(ÈimtKTianKiN A: °.K7?<Kn\ B, C, D, E = T. lfi 2 njmoK°KA: «w B, C, D, E = T;Kw. 8,4, «mui «1 «J q^n oki?\ 

3-17. Yloeit met het begin van den volgenden zang in den grondtekst 
zamen, in Kw. 9,i, vlgg. : zie beneden, bij XXXVII, 1—4,3. 

3. mino(kn?iuin«n£JiKm|j A: ^(lo-na/n * B: ^é M? ,w|om|^p G= 1. 

o] Km 3 Ti o ej Kin 1 \ A: oj><ü™ * B, G = T; D, E: ^mu-d^mi^m.»» { 
17,i. ajinfouKmfl\ A: «^«-v* B, C, D-T; E: m"l^Q* tt SJ^ 180 KRITISCHE AAiNTEEKENINGEN 

Zeven-en-dertigste Zang. 

[A: XXXVI; B, C: XXXVII; B, E: LU, %*-U,i-, Kw. XXVII, 9—15, of 423— 27; 

K: 416/26.] 1—4,3 Kw. (F , L) 9 : o o «nn j] uuaa ooi cifinn tui on i oinaaai on si onnn (O 2 (urn 2 'iki - 
(Ki u arui o CL: . o?') (aji3£2aflri\ aauiqin 'lUntOTiii Ck: (kit (ia i ti (ui asin i \ te 

cA J^ K "^ o cl ^Jl ei „dl 

lang) os non on ij (F : 'on aan arm n \ (kji o „jj iki i on (Bi ono (kil on on (F: j£i\ L: 
(Moxci^ (an (ui «ai ii ^c ruiannn (oi\ aiuiroji aq o 2 a-n n aramon (kjnaai-auasini 

O.. „ Q/ O Q O 

ain o on aan (kn n on ru (Ki aan asm (kji aai n on on iet mi oi n \ imn firn [j (Kin tm n 

JU 4 o 4 d" ;K 4 dl 4 

TL : ruin \ aan o -Ji ojui (kn ri a-a <ki (bin tum o o aiui asm n (F : on o ion o il J ann - 

(Kin (UI j] On OiTl [1 (ISin [1 (KUl (UI Kin 1 \ .L: ^«A/j <m m<7i<ij>ii/i/» ajnaj\niinnji n^ijontho ojjnjjasiiij 

o o o X / \ 

nn.ui^ OTinai o-i asn ns rj in\ aoina nonji ff? ten rat iki n (ciao ajiimcKn^A. Irvnojjamji (crjrKnthn 1 o o n iun iki ia) nLi (Eia~A^ ikd vut arl J' h '] l "J'M tF l n li !LTn A (K7 " ^ ' l ' , QJicmnn n>> lEirmrrt.ip 

O O o. o O 

mti i~> t^i.UY) :un anjt ituimim txist? arn^i.iu ajnnrinnm irvi^na^i/j lunnnm aai ojt/jriirn^ 

1,-— 3- Jj: (un tzicifnrmi-imrntaio>inj>/}\ trnitntü) rmitn(rm\> A, (_j — 1 : JJ, E ülleen: tEitarfn ammicrm iu)\\ 

' CJ I Cd "K ^ Ö '«*, Cd ' ' Cd 'CO 

5. on mi 2 ui (inn -Ji 2 (Kin n n A: ^^j^^w 6,0 = T; D, E: ^i'wi&i^»™^ zonder M(Ei5un\ 

3,i. on (Ui;uiaai-Jk\ A, B: «,m^\\ C = T; R: omjoi^^ E: rm-si\\ O. ,, 't, » ^ -r» m O Cl ei in KÏ\ B, E: "^n A: <zj rL> tunjjw C, D = T; — <ui aai (Kin |j \ A: °°ncmjp> B, 
C, 1), E = T. Q 7. oKKinasmijN A, D: kt?°\\ B, C, E = T. 

4,i. cuojui ii on 2 (in as 2 aai n \ A, G: o«jn°» B = T; — ti asin an (m nnnn an (yi an (Ei o 3 

arm X A: r)iQnrni^r>pM>iarm\ L>: arm rj ap iet ri nj> i rw) m «571 »vt^^ L< — 1 ; JU, Ji: nipirtm 

(HjimAiw Vgl. Kw. 9,4, bij T, 1 — 4,3. 

3. O] 'IOJ1 (OinO (Kl[l\ B: imnnruitKD^rurniri^w A, C, D, E = T. 

■s-6. Kw. 10,i: (ui an aai? (Ui ^k iüi aj 2 arui (orkJio (kjioi (^F: (kjio) inM in- 

f *• K - ^ > T .o o 

O ~J1 (KT! [| (Uin 1 (IJl ttSYl .£J1 !K1 N -U : MMnnpntun ik.i m t&j ,ui n dj) iko imvu mo tuiiuiihri oji- 

ui^) ? ti^®> ^ci^^imx waarop onmiddellijk volgt de grondtekst van T, 
14 — 15,=; zie de aant. ald. o o 5,1. o '>' ÜP DE BRAT A-JOEDA. lSl 

(XXXVII,4>. unim«sïi.j|\ A: «•» B, C = T. 

i og e _ji wn m m (Kin 2 in o \ A: M ^^^«n^^»^«4 f „o* B, C = T; 1), E alleen : 

4. [kil ci «sin f asm a£ \ A: mmi^oi^n B, C, D E = T 

!uiiannann?(iSu A: m,^»^» B, C 3 D, E = T; vgl. Kw. XXVII, 11, :,« Sk{ 

I KL, 

arj(Ki3Tfi3 'ciann? (kï 3Ji (Km ui ann asin f] (F: (kJÏojiaai ') »§i !kit) inn n (of turn ?) 

r . /■ . o o -^ * 

JL I icrjvn nsnurr tui mi % <kio~t tun izi tui cm i (untifittsrïXi 

G,3. (ujunn\ A: iCicmvw B 3 C 3 D, E = T. 

7 — 13. In 't Kw. is hier nog geene sprake van tegenstand der Pandaiva's. 
Hunne nederlaag en de voorspoed van Karna duurt daar onafgebroken 
door drie strophen, 10 — 12, voort, waarna eerst in 15 de grondtekst 
vo]gt van al, wat in T hier (in 7 — 13) en vervolgens (in 19 — 20) van 

den tegenstand der PP. voorkomt, luidende, volgens F, L, aldus: 

Q o a / „ 

an ajui aai ruin (Ki o asin aai 1 ui 2 nmn o oji ui rum o nrui ? (kn 3 cwn (kï ukn asin - 

o nnrin ? \ oji cm ui o 2 asin ok (M unn ti asin afin -o ti om o (ann ra in aai - 

dn ^ O ó J JJ J 4 Z3> J 

uil arm ui fkryi \ (kil o 2 ari i^iciajia ajiaai ajui 2 in o aai arm (L: rkJiaaja/ui nn,ui") 

a „ o q / / o / o a 

o (Kï an ui ? (ki nnaiKVcvYin ( ui ojui asin \ (kii ui 2 tyi <a nnnn ajin (kn i o aai an asn Kin ui - 

oui (r : ruin arm ui aai j (ki2Ui fkfl o ~J] (Ki n ui a-n cnnn (Jt 1 : o )\ L: w^rm ^tSom 

O. . O O . O T 

<h/r nar ilji ^jn curarntLi tiisn oji (ui <un xrnnrj aan ojirrnniM nnrnr&i (isrj 1&1 nsn { \ aji -m tisri <Liri.it i>r 

o . o 

iM)juo«?i ftj»T7 crrrr ttp <urr<&ini ojt ann asn <]ü. n ~> mnaaajrjr ttynnas a^r aa trnrui ojr 11 in o lurrrrt-i — 

o a . / o o o 

aar <K.a xrrr unnji aa aa tzrtur? aai&rtran <L7ixnanr!L/n<iiri\ m tuniixaa tun <kd aaaTr ctt;.lyiwij rr ta- 
ct . o. 
tm orr jUTiJjia a/n ajiaji 1 <un «zr <Lhr tisri /)\\ 

7,3. aSinKIX A, C, D, E: nsnasir\ B: asnnsnamitw B = T. 

' "}^h "Il II II -'' 

» E: ansiaaiKii) ?\ G: «nira^^^^w A, B-T; D: ^^^rrnun^ks 
Lniai2iKiin\ B: ^m? 11 » A, C, D, E = T; vgl. de aant. bij 12,-.. o Tr ._. o 8,-t. O aTiTKklTlN Kw. 13,-1: O nrmn (UÏ1 GnII \ L: vnuialnaas d. i. Mrjvjnrr,^ zie b/j 

GJ ^ GJ T, 7-13. 182 11,, KRITISCHE A A N T E E K E N I N G E X (XXXVII,8)r. kïi uk e -Jnrï \ A: ^«3,w^ B: <&°w B*, C = T; zoo ook D, E, maar zonder 
herhaling: van iQt&i-ji-ïtx daar het voorafgaande QcrmQ (T, vs. 5 ) aldaar luidt: o .. .. 

i£.i arn asv) arn min ft O) 

9,3. kïï\ A: <§* B, C = T. 

5. OOI (O (kJl (KWIJN B: °(jQ°n A: a^vf^zrfiuuz^w C, D, E = T; — !KiOi!fn\ B O o ki BB » A, C, D, E = T. 10,5. o^n G: 8 ^» A, B, D, E = T. B: crn(t£<i<ip:rrff(crntH-n/i\ B : nrjcrn°\ A '. tun^Kr>(bntKntHin\\ Li, 1), E— 1, tim ib)icr)flMi~m&tur}i}<Hri\\ A } B, JJ, li, — 1 . 

a !EJi(kJi?ajjfiaji^\ B: (L7)(l?(L7°w A, C = T; D, E: lénui^ — ttkitjokn A: wn^iu B, 
C, D, E = T. a 

(Kil O dj (IA jj (KW \ A: lunQirnjwiw B, C - T; D, E: (M(cr)trv>(nyj\\ 

r>. asm (kj (uui arin (kj) (| \ A : ^imwiw B, C = T. 

12,1- (CT1 (KI 11 OOI (KI Jl\ C: °*]pM°\\ A: "gaoW^w B = T; D, E alleen: -nQamasnjiw 

Wat de zinscheiding: betreft, blijkt uit ICw. XX Vil, 13,3 (zie boven, bij 
7 — 15), dat (jjwM\ althans oorspronkelijk, bij de voorafgenoemde per- 
sonen behoort, en niet bij KarnS, zoo als O 't heeft opgevat. 

■j. (CTtmanoiYiasYiijN D, E: °($>«yi* — (kJl ajn ui asm (| \ B, C, D: °pa^N A: o3R 

arnn^p B*, E = T: eene verdachte lezing: van de twee minst geloofwaar- 
dige codd., en die ik slechts uit nood heb aangenomen, omdat zich 
voor die van B, C, D geene dragelijke verklaring aanbood. 

4. uiiKiuiJKmiN A: imiiQiuiw B, G = T; D, E: «S^iw^oi^w 

ai ooi 2 aai ?\ B*: «1^12°* A, B, C, D, E = T; vgl. de aant. bij 7,r. 

6 . A: &itHnJ*1<u)tin'-n\ B: tisn asn crp trui tm om/l w G— 1; 13, E: tisn tKi>°(isnmi{\\ 

r. m (kw 2 tui aai ij \ A nog eens: ^»™Jn<\\ B, G = T; D, E missen dit vs., 

waardoor het volgende aldaar onduidelijk wordt. 

a/o o 
, an;£Ji asmanriL^ 
oll, J Jl 

cV 

n7i r< 

"K 15 3. ajmoSTasiiiOTianJiui[j\ C: "ê,^ B: ungsmayüiojn (herhaald in vs. e)^A = T; D, hi'. (untirttzitvi * 


OP DE BRATA-JÜEDA. 


(XXXV1Ï43)4 14,0. 15,, Hfl, 
(UIT I> : 77 T»l 77 III. W 77 7,07 » 17.T7 ,£.1 ItT ^ \\ A^ ü, l} 3 il, — 1 . 
7. IJ.' HO IFjJ.TJ 77 tm % t£jltCl)\\ A, L(, J3. 11 = i. . 

14—18. De hoofdzakelijke inhoud dezer strophen sluit zich in 't Kw. onmid- 
dellijk aan dien van T, 4,4-6, en is met dezen vervat in Kw. XXVII, 10 — 
12, voorafgaande aan den inhoud der vorige strophen van T (7 — 13), die, 
gelijk boven (in de aant. ald.) gezegd is , in den grondtekst zamen- 
vallen met de volgende (T, 19 — 20). 

14 — 15,2. Kw. 10,2-3: OrUIOfKIfj (kil (KI 3 (IïJI (UJ (KI (UU1 2 (UI (KI 0Ra(KÏ|fKl (UlOJI (O OH1- 
Q / Q/ Q Q 

n il om (kim 1 \ om o n-n o ei arm n nnn m ti arm n on n Kim 1 1 ie 

4 «al j >H ^ 4 jjjaó 

° I Q T 

otmnn oiiiaji o? anaorui 2 |^ui \ L: ^«> ? <m ^«m an,-n<u>é!, mibivjm ,^,,i, 

o n/" X o O o o ^ 

ff.T? !TUI (UI IHl n I (7J7(trT Tl «S77^7.(l/M \ (JJ77,i:i/7 (E>j tlü IT11J) IU)1 (UI (UICEjl IhOIJJ IKJ) rn M7) lUTi Tt OT7 T7 <L77 I f7L7 UI I 17.; 7 

«•«j/i (707(lm «7,is?7a7i»ÖN volgende onmiddellijk op den grondtekst van T, 
4,4-6: zie de aant. ald., als ook de vorige. 

Ontbreekt in D, E. Het woord «Sm schijnt ontleend te zijn aan de 
Kw. woorden, waarop ook T, 15,3-7 gegrond is (zie ald.) , en alzoo met 
07.?oj£ot7in7 / j: op de PcuidilwcVs betrekking te hebben. Men zou het anders 
met het voorafgaande <uj£» kunnen verbinden, zoo als O doet, doch 
waartoe buitendien geene voldoende aanleiding bestaat, daar £>£ in 
poëzij meermalen van verstrooide troepen gebezigd wordt. 

^ Vgl. het Kw. tmorui 2 {w \ L: o^oy^ (bij 14 — 15,?), zijnde / Q 
0i| (kJl (IfUl (UI ■ 

buiten twijfel op te vatten als eene Sanskr. zamenstelling, in den zin 
van steenberg, berg van steen, zware steenmassa, namelijk bij verge- 
lijking van de zich op den vijand nederstortende benden gezegd. Kw. 12,i-2: oa(Ki[i 01 ki arm T) urn u 

(KL, J (lil, J J[ 1 O (jKl (KI 
^ ö cJ 1 ojïi asm ion asn o 

ajn (IJl 'J L ?J 

E-qnaiii w«Lny cti 'o «imn \ urn o im n asmoani) rauw wyoTüii 

J 4 J dlJ^ m 4 ö 4 4 O Q O (uin (Ei asn ^ (eji n-Ji ism 2 «sn na in 2 l^ui ^ 

KlTdOflN B*: turn/f* A 3 B,G = T; D, E: tmtt^t^Vn^-hlC^^MIIün^ ,' .-,.,/ , n> [ 

Vgl. het Kw. in de vorige aant., waaruit ik evenwel den waren zin niet weet af te leiden. 184 (XXXVII ; 15> o K R I T I S C II E AANTEEKENÏNGEN 
asïi«]Ki\ A: °^-n\ B, C = T. Q Q 16,7. ikjfljcnn\ A: <^«»^v B 3 C, D, E = T. 17,i. cm aan ai kv\ (in si [non o a ji \ G: °m E 7°\ B: raqmirMM)^ (&»»* A^T: ü: f,Tna?».T).T. 

[ (KI, _J Q ff ff '"' O of 

/ . O 17 . / T^ VVTT.T *«» __ Q___ 7 f 0, I) UI 11 9J1 nr 

v 1 i si tm ojii °i!v E: Vweaj/noyv Kw. XXVII, 12,3= (eh on n-n n oonnnnq iKmuunsE 
(EJi Ti o (kJi aaaiisin rui on ( a-nn ju si aci ann n ^ 

Ej ).nL 01 1 >v> ^' ^' (S }) nj ' as 2A* s ^*> ^ E = T; zoo ook Kw.:ziede vorige aan t. 

(U11MN A, B: <ü»m* B* C, D, E = T. J> e &\\^ B: Ma?* A, C = T. aiw\ Ook dit £n£ schijnt een weerklank te zijn uit den grondtekst 
van 15,3-/: zie de aant. aki, en vgl. die bij 14,6. 18, Q Q. Kw. 12,4: (ioi ti (Ki ij» o) ij inn aoKunii sjot in ^coafl i\ (wiaun .^cnnn Tjan 
on si nn ^ yy\ \ Br masnw A, Li, 1), E— 1. ry 

nu asn n-naxi i*\\ Ar in asn rrut mri aj) ^si\ IJ'. t> asn itntui w\\ U — 1 1 D'. 

bc a . ry "c\ 

*T7 «577 IKl niirU](HlKA\ S±l, i nj)°w Den )?p '"" «IZi ~ ~' " ""e/' — if?ii — — -"^ 

vermoedelijken grondtekst van al deze bedorvene lezingen vindt men in 

't Kw. eerst later, bij den aanval van Bima, in 14,4 = iKma-np 'aan a-a ji 

fljinajiajiij (F: aan avi (ui °) L: amaju rnumwiurtji ajnC>jj\ zie beneden, bij 

XXXVIII, 5. 
19—20. Zie over den grondtekst de aant. bij 7 — 15. 
19,5. nrii Uj\ axi o asm \ A: <wt><ci7°w B, G ; D, E = T. 

c— 7. A; (èinajinicrmap\ tut mi % om ajiniiEii mw JL>^ d— 1 J -D, XL. ajiiasnajiji ajimmasriw 

20, i. A; ajiajiiLi o~bi% a^.0 arm asnihiii ie/i k)(&i -J}(ktiji\ D'. (ui ajiajn ajj <a_a au^ajiasm asn ntittji tan ~ji om n\ Vj'. oji 

ttJia_iaLi^oj)asinasna3--nni \\ l) } E.' cu> oji a*Ji i&t n tui a_a aui ^ (E : a_a a_r>o\ aj>arm asn ihtjjii°\\ 4-5. mj>na<>rnaijiaj)'nanaj)\ icn aji 1 rui arn aui a~Jtai ióx B, C = T; D, E: a .O 1 on arn arm oji ai axi iu> bji o-ji aai ami isjij (Kn asn 

aPmj in nadere overeenstemming met het Kw. (zie boven bij 7 — 25) , 
waar Satyaki geacht kan worden begrepen te zijn onder het alge- 
meene ojui m o nnn aan ^ Het mn^ der omwerkers beantwoordt hier aan 

't Kw. (kji(ktj\ dat in L door tunag verklaard wordt. 


I OP DE BRaTA-JOEDA. 185 

(XXXVII,20>-7. Ontbreekt in^D, E. — Voor nnjoi? heeft B: •«.> C: «^ A = T. 

21 — De inhoud der vier eerste verzen loopt in 't Kw. zamen met het 
begin van onzen volgenden zang: zie de aant. ald.; — de drie overige 
zijn een toevoegsel, dat ook in D, E ontbreekt. 

i. A: «OT^^iaaMmc^^&fMjoo-m B: ^m<ctJ»^^^^™\ C = T; D, E: 

aai op (E: oman ap^A n^iomia^iiMièiaji^ TE: <un têi'*'\\ 

5. mw.Oji(K)ii\ A: cmapmw B, C = T. 

r. (uin^ schijnt een weerklank te zijn uit Kw. XXVII, 15,i (zie boven, bij 

7—13), waar het verklaard wordt door m^isiw AcHT-EN-DERTIGSTE Z A S 6. 

[A: XXXVII; B, C: XXXVIII; D, E: Lil, 14, 2 -LIII, 5,1, Kw. XXVII, 14— 

XXVIII, 4,1, of 428—52; K: 416/26.] 

1 — Kw. 14,1-2= aiwonjiatkJi? ai 2 aui o (cti oiiükktjiij cum o oi asm on asm j| in 

onnoxi2 (kJÏ(uin(Ki2(ici\ oi osin i ('F : aimfiraiji) ïeii (iktiiti aiiaaa f F: 

„\ Q Q Q/ /P „NT 

aTj (aiaajio?{oi(iru]o? (ki^kojui oran ooannn (b: (EJ)(Kiri(EJ] J\ L: 

o . o * o o o (F) Cl o. o . Q 

ttsr/retiirLnasrjt&'Xhn (KaamiE/i a/n om aan (Krijt azi aa ao oti apji a/n n/i'ri run xrtnr>iHrij>\ a/run ten i aai n tmayirnna 

cm rui invj7 tuntnnrizaj) o iru &m nu Mrtn tunnojiiKinii^iruijt (cl. i. » meer dan een kaaiman ?!) 
<n <&i<Krijl <*r>nj>nM\ zijnde tevens de grondtekst van T, XXXVII, 21, 1-4, en 
van XXXVIII, 2,a-<. 
2. m (eji 2 01 «sin ai 01 n \ B: mn^i&iQmw A, C = T, zijnde eene herhaling van 

XXXVII, 21,2; zie de vorige aant. Q oiaaj)o?ai(njio?\ A, E: <ci$°«i{\\ B, C, D en Kw. = T; — vgl. vs. s, 

en de aant. ald. 

24 186 KRITISCHE A ANTEEKENING EN (XAAVIUj J. J5—6. JJ, hi'. rrvio^nriiunrnpizin.i^'nihmaru^z) <n ui 2 tn,i ^ mn <cj ta inn ~rn ta wi n\\ 

5. on (Ki 2orui? on (Ki 2 mui ?onji m ti \ B: ^-jo^ C: ^Mi»a ? <6«S«n2i* — oi arui o ? rai 

oruia?\ A ook hier: »» ? «^ ? * B, C = T; — vgl. de twee vorige aantt. 

2,i-2. Vgl. Kw. XXVIII, 1,3-4: -«o (inoifKinij iujm (uji i (unsitmnij asüi (mo- 

ei o / CL o o o 

orui cm ti o oi dei [j arm as ti a^i \ oi iki osm oin 9 tkji ajn (ki ti ann n asm <m - 

eicnn Tri annicn^L: nnnas») (kw (kjuian (uui ?\ L: tóv«Mw«ni fi-mjj «n.?.^ 

° o o O O a t o o 

makici-n tvn au ibiik^ (Kn^tturup waarvan 't laatste vs. ook teruggevonden 
wordt in T, 4,?: zie de aant. ald. 

Kw. XXVII, 14,2, b: zie boven, bij T, 1. 
5-5,i. Loopt in 't Kw. ineen met den inhoud van T, 6: zie de aant. bij 6 — 8,i, 
en vgl. die bij 5,2-5. 

5. flCTI(Kl(lJl-Jl(Kl~Jl(m(Kï1||\ A: <ui$M$<miu>ji\ B: a&anajiwn-SaatuijjW C=T; D: aai 

Qi(vi(ui~j>aaj}\ E: tMitHriuttuiasn/i* Kw.: (IfU) (KI (UI (W) (KI j] O Tl 2 fkJI (UI (KI (UI (KW 1 \ zie 

beneden, bij 6—8,1. 

7. (IK (KI O * (UW (KI Ij \ B: <>«» ? oa A: tuhtnmtiQ.anjp C, D, E = T. 

3,i. B, C I n^/^07^^(^o?W(M^JM<o^(CT(K7y1^\ A, U, E — I . 

2-5. Dit alles heeft, behoudens enkele woorden en verzen, in 't Kw. 
geen' bijzonderen grondslag, en is slechts door uitbreiding of herha- 
ling ontstaan. Vgl. de aantt. bij 2,s-5,i en 6—8,1. 

4,2. O (o O (KW Ij \ A: °M«ffl^\ E: m-rjilinasnjiw B, C, D = T. 

3. OOKFJl ?!K11101(01?\ C: i>ojg»?°\ A feil 0?): aj)jJ/7iu77T><L-rm\ B, I), E = T. 

^ O G ^-^ *. T> oCY O f^ O O O O 77 o 

5. (kJl (KI CVD (OTI (O (KI (KI (O \ X>: Mmnjicm-sLOJjMani&itHi^ \j'. thJinacmnsii maap2gjiaafl\ Jii ikii 

M^gj^™©)^ A, D = T. — Dit vs. van T schijnt met het volgende ont- 
staan te zijn uit twee Kw. plaatsen, XXVII, 14,3, * run? (ctkkijo e- 

(ISW O (KI Ij \ L\ : nnQaayi aBi^n-ntik amajio^aoj^\ en XXVIIÏ, 1,4; (O) (KI (CTI OW f 

enz.: zie boven, bij 2,i-2. OP DE BRATA-JOEDA. 18 7 

(XXXVIII ; 4)b. (kïkuithx A: o^* B, C, D, E = T. 5— Vgl. Kw. XXVII, 14,4: tui o -ji ra j ti e ~ji win i <u ut «i ici n a3i ownn- ojTi in nnn ai of ,n T E ) (,n j ^^ "Kin^ip 'om (Kin euin tui (kji ij (F : anji (Ki u °) \ I: tmOup 't welk evenwel op Bima, niet op Ardjoena, betrekking heeft. 
Vgl. de aarit. bij vs. e. 
2. o asm tkJi ra agi \ A: «&^M&^« B, C, D, E = T. 

■*. A: (wi*a/si~ji^ii5j?!GJtsi»a\ Ij: m t&i ^ im ^i m ^ !Kn iini i&i ^i (W)j>\ C: °asn<&i-ji(Knn\\ D=T: 

Eo O 
: (Hl (E/l -J) (KTI (UI <HT) USn (EJI ~JI !K11 [1*\ 

5. ftJlD Ol OH (UU1 \ A: (cnacn(uv>(in\ E: mn xrn ten ilu imviiw B_, C, D — T: — (UI (KI GEJ1 -Jl (IQ (KB! \ 

a _ al ^ 

IJ^ Ji: °,<&j~_,7 \ ïi'. ajiiHiauirnitmw A, G— I. 

e. tci o aaji f] \ A: «a©»°\ E: «m^n B, C, D = T; — anta20(iQ(mn-Jïi20(Kinii\B: 

^9 Jl , ( &U ca cj| 

rrj!tfn2<>\ G: tci°(n(umo\ A: kh mi im ~m ow D, E alleen: <untnioz°\\ V a l. het Kw. , 
boven, bij 5, waarin de uitdrukking van 't golven der steenen eene 
tamelijk voldoende verklaring vindt, schoon zij in den zamenhang der 
omwerkingen minder eigenaardig voorkomt. De oorspronkelijke zin 
schijnt ongeveer te zijn: ...... overstelpt met bergen (of groote mas- 

» sa's) van pijlen (of wel met werptuigen in de gedaante van berggevaar- 
»ten), die vervaarlijk voortrollen, als onstuimige golven." 
6 — 8,i. Den inhoud der zes eerste verzen (6,i-e) vindt men terug in Kw. 
XXVIII, i,i-2: loiik (Kin nnnn ra iku om n ojhj (ki ti tui ij (kji tq m tuj [) (L : tui on - 

, Q O Q Q O Q 

(KI (KI OOi) Ij ) 0OJ1 (KI (UI (kJl (1-TI (1 O Tl 2 , OkJ] (Ui (KI (UI (OT1 Ij \ (Lol Tl O (LC1 UT! Ij O £J1 OTUl (Cl 

ra i] o ((Eneiarui turn anno/) ti aiui 'in tun on aan oojiti (Uioi?\ L: 

aj) t» ot !W) (uut om ajt 'tut cm/j eu\a8? a3pj.auia.7nji iruM(rfrn r r><hnji OJKcmasn -nwtó/^ itjiiji iun- 
(cmiih (tmncmasn/i mnxninnj) (Sn &a mii <n asn ajtng/j tuntjojit niten?\ Waai'Ult OOK. 1 , 

2,5-3,i moet ontstaan zijn. Het overige (6,7-8,1) schijnt in 't Kw. 
geen' bijzonderen grond te hebben. 188 KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

o o ex / (XXXVIII, 6):. dnnojpidJiomo^N A: &,3j* B: &,&+> en voorts A, B, G: • U 5 UI ^ als 
ware 't om te voorkomen, dat men leze «Sik^n als pass. van ra^w De 
zin schijnt evenwel geen andere te kunnen zijn dan met drift, en in 
allen geval vind ik hier geene voldoende reden voor de ongewone schrijf- 
wijze. — Voor tkJimKiiuii] heeft B: oS-w A, B*, C = T; — en voor && 

nrUOlJI B: mta3o?iiui^\\ A, C = T; D, E: aPn^as^^nprirfrmQioan^ V^l. het Kw. 

in de vorige aant. , waar ckji on tui fuirj (of o m mi arui n ) door oSAAtmj^ ver- 
klaard wordt. 

3. ajin(ajji\ A: <un(«j)\\ B, C = T. 

4. a-mn o (ki?\ D: o^^ A: ^^-n^^w B, C, E = T. 
7,4. fmii(EJi(ananji|\ A: "l^w^w B, C, 1), E = T. 

6. (fLnOTKÏ](Kïl2TnO\ A: n^iKmmruimjifulmw B_, C = T; D, E: Mm^Mcnow 

8,2-9,4- Kw. XXVIII, 2,1-2= on i aai 2 o o aan y in o ooi asm cuin in a-ti in ooi an tuLnnnn J,4. Kw. II V11J, a,i-2: on (ara 2 o (Liaan? in o ooi asm ajimno-rnn ooi on 

(L: ooi °) ooi aji Kin arm nnnn (L: °«ai aow onnn ) \ o (nna ooi orj dim 2 o (ki aan o a-n n o - 

dïintiail WaU OU anTn20SYl OOj (Eu O asm Ij \ L: mmnira ttmiantmtiaji M"™™* <"" 
itq n-L-j <n na "n cm3.7i aj) tin (ui cui asn •tut tui (rui rt on (leeS: "ruinrioci 01' «.ruuwniHi ;J\ arn trui (ui (mn nZi il ■~n tui asn t£*iaj)? (u*nio«froi«))fl mvkvioj) (CKanihrnw 8,2. on (ra 2 on B, C, D, E: f»™™ A en Kw. = T. 

3-4. De zeven zonen van KarnS komen mij wat verdacht voor, schoon ik 

geene betere verklaring weet te geven aan cle Kw. woorden (2,1,* zie 
boven, bij 8,2-9,4 ), waaruit dit vs. ontstaan is. Slechts op twee plaat- 
sen is, zoover ik weet, in 't Kw. ondubbelzinnig van Karna's zoon 
of zonen sprake: in Kw. XXI, 12,2, in 't verhaal van den droom der 
vrouwen (zie de aant. bij XXXIII, 9,4-10,3 ), en in XXVII, 2,2, in 
de beschrijving van Karna's slagorde (zie boven, bij XXXV, 26 — 27), — 
op beide plaatsen echter zonder opgave van getal of naam. De naam 
van Soeséna komt behalve de onderwerpelijke plaats ook nog slechts OPDEBRATA-JOEDA. 189 

(XXXVIII, 8,3-4) eens in 't Kw.' voor, namelijk in XXVIII, 4>s (zie beneden, bij 
XXXIX,, 1 — 5), waar zijn dood vermeld wordt, zonder eenige ophel- 
dering omtrent zijne persoonlijkheid. Intusschen bestaat er wel aan- 
leiding: om te onderstellen, dat hij dezelfde zoon van Karna is, wiens 
dood door den droom voorspeld was, en die zijn' vader in 't gevecht 
bestendig ter zijde stond; maar dat hij nog zes broeders had, van wie 
verder niets gemeld wordt, zou alleen uit deze plaats moeten blijken. 
R.W. schrijft aan KarnS vier kinderen toe, namelijk de Radens War- 
saKa, WARsa-KOESOEMa, WARsa-sÉNa en MaNDRa-sÉNa; maar deze opgaaf 
kan hier voorzeker niets beslissen, schoon het opmerking verdient, dat. 
drie dezer namen een' weerklank bevatten van Karna's Indischen bij- 
naam Wrésja, die evenwel als zoodanig bij de Javanen niet bekend 
schijnt te zijn. 

5. [KJ1 (K| (Klll 2 TT1 O (K] (CT1 0S1I1 (lOJj \ A: °iun asnasri tip B: oji tisn <n mi z m tv) om °\\ C = T; D: ^ 

rq turn z °ftn i ngn i°\ hi'. °asn<ZJ}trij\\ 

i. ajiii tin (ui asw i \ A: £nta°w B, G = T. 

7-9,1. D, E: ttfnisiOiem^rnxnajuitu^zf tonkin arm m tut icm Mjirnnji^ 

9 5-r. Kw. XXVIII, 2,3: (M aiïLin il (Kioasw ajunnnno (kji (Kin ajin (ai (Kin n o «sin - 

O Q. t o o. O O O 

H» (UW aJW(Ul(U[j\ L: oji lajtiiej-ntisn^ tun -rxisn tuxirntui tun tisn tun thnjf lEiirucm tun (uz uk irvy 

Sh mnaMimjj\ waaruit blijkt, dat het «sn ^/siasogj^; van T, vs. s, altlians 
oorspronkelijk, op het wassend aantal der Panddwd-benden ziet, en 
niet, zoo als O het opvat, op de vallende Kordwa's. 
(tuoTmnnnnoN A: ^«^«S™ B, C = T; — «ie yarnSio (ktj\ B: 7 1 

(O TO »a., C: .*,*.< «*,«§.•* A = T; — D, E: rn™^™™™?, iwii^g»? (E: 

tun ij) tui tisn °\\ 

wnoJlN A: M g* B,C, D = T;E:^^^nn Vgl. Kw. STiktjn 't welk el- 
derf (bij Kw. XXVII, 15,3: zie boven, bij T, XXXVU, 7-15) door 
mn™ verklaard wordt. 190 KRITISCHE AANTEEKENINGEN (XXXV1II,9) 7. mcm\ A: ^ E: «^ B, C, D = T. 

10,i-5- Kw. XXVIIT, 2,4= (ku ojj (Kti | (F : (kji odi 8 ) ti (La'oti ojictcbi^))? om nraaTi 
mijo onnonjiajHj (ktj o tui imn n \ L: aS,£,«ry (Sa a-nem^) 0,*,^% <un^ ^g 

i. ckiStKnp B: 2T»; A, E, L: £•* C, D, F = T. 
3. fuia5ino^jj?\ A: (w5°w B,, C, D, E en Kw. = T. 

4. dij (KI OOI O (KI \ B: caiaaaj>iM\ D, E: tsiójtimw A, G = T. 

s. {asv}\ A: fcmw B, C = T; — m nnn 2 ti m Ti ? ann ti \ A: "^^««th G: cni-8<q 

zijnde eene syllabe te kort. 
6-12. Kw. 3 — 4, bevattende ingelijks de beschrijving van een hevig ge- 
vecht 3 maar in geheel andere bewoordingen } die met onzen tekst bijna 
niets gemeens hebben } en niets tot opheldering of verbetering afdoen. 
Zie alleen de aant. bij 11,7. 

6. (UI [| ? OJl OJl 05T1 (KI \ D : nj)fjun^majj,'r}^iunimj7\ D: °.unasniifi\ E: °^Sh nsr)°\\ A } C = T. 

11,2. 05111 (KI Ol I] % A: "ani^w B, C = T. 

3. O (10 (KID ik)) (k)J !K1 [1 \ B: nfnofna^w A, G = T; (kl (kl (KI O (KI [J \ A: «sngaMgw^p 

B, G = T; D_, E: ajin^Mi^a^rnoiii^)^^ 

4. QSÏ) (EJ) O ,-J] (Kil O ~J1 \ A: cisnizi-iMn-mnsY) * B, G = T; D, E: asïii&i-JiuriiBi^iw 

5. O 021 Ol (K1I1 1] \ C: 'asnjjW A } B = T; -D: °^<tgwnttg.nn^ E: °ój|«»»\\ 

6. A : [ «-' fomiiithrmnmuioj) isjij \ E>, L< — X . 

r. aSn qcti o oSi \ B: ^mw^* C: Qa>£}<anM& (herhaald in 12,2 )w A-T; — D, E: „gl^n^^o-nj» Kw. 4,i: (WOfïl 0J§|| O OfU) OT1 (F : (UT) j 05Ü OOJI nfïl ) O 

Q O «. O- _ t O .. 

OnJOOnJlOZl OXl (LÖ OOI (KI OOJlTl O Tl OU Ij \ Ij: rqcunitn^ ojniKJiniihmj> 9<nrLr»^ 

n tri.n n,< ti tJii orvKumimn itpi DJXKntisnj^ t&t(nj)tiiij\\ 12,2. (Kïifln(&ii(k)i_A\ A; iShtKntsitiïiw B, C, D, E-T. OP DE BRaTA-JOEDA. 191 

(AAW Illjl2j3— o. D , h'. ■jiKi.un'rwrinmj njiBKuupitinmnjiilcmi cm awS niiut om ro\ miwmmiatièiitmn^fi 


Negen-en-dertigste Zang. 

[A: XXXVÏÏÏ; B, G: XXXIX; D, E: LUI, 5,*-LIV, 11, 3; Kw. XXVIII, 4,=-XXlX 3 

12, of 452—44; K: 416/26—427/40.] 

1 — 5. Kw. alleen dit (4,2 ): (inn on ikiji ? oanaaatui (mnotm (M on (yknnnn oot anxn- 

Q Q Q T Q a o 

(KI Tl ClHtKKl (k)| (CT! \ JLc (Krtrvrtf poii arn itrnanj] awrttniin tuiq rniattii oji ikd asn n ihtj w 

Over Soeséna en WRésa-sÉNa zie de aantt. bij XXXV, 26,3, en XXXVIII,8,3^. 

1,3. <KJ(K12Tn\ A: anasno^w B, C, D, E = T. 

4. A '. (rucunarutuidjitunanjis G: irvi-yianfnjiiuia.^truw ÏJ } JJ, ü. — 1. 

2,i-3. Ontbreekt in D, E. 

i. (oxn-nBJiijKinN B: -n^M^A\ C: fy<^?°* A = T; — "ïlniOMfv B: "«^w A, C = T. 

3. ana_fin2Tn\ Lees, volgens B, C: «j(Ki2Tn^ A: m <en a^w 
^„Q.^-^-r.-. -d r. __o_o a-t- TJ F- „Q.S (01 QJl (KTJ1 (CT1 (KI f] \ B, C: ccnKnaBmtann A-T; D, E: (cniwagUHTJI OTrinnn?aSi\ Beide malen A: S\ C: «A B = T; — D alleen: Q ^™ 

E o o 

. (EJtTtarntn.i \\ 

3,-:. ((U OOJl (KI JJ \ A: mjiajtimjw B, C, D, E=T. 

7. A: &KM«n&4>Bv , yi* emi als * n ^' 2; **' ^~ T ' 

4,i. (un o boi (wi onj] ij \ A: um n B: ^ikÜVjw C^TjD, E: «o * 

4. tui ali aan (Ki asm \ A: <rw<K7«sï?''S->'>^ B, G, v, E- 1. 

^ Tl ^ er 

s-5. Ontbreekt in D, E, even als in Kw. : zie boven, bij 1-5. 

ü. (knOSTIN A: tiM/isnw B, G = 1 . A: (S^inSi* B, C-T, 7. an (ai f) aai \ .... 

5,i. ojïi\ A: o3»* B, C^T aj»(EJU(Kmij\ A: o (Ej)tunji\\ B, G 1- I 

(k\ anj]oju(Kiasïi?\ ^ : ^^ (b °^^ A, L.- • 192 
(XXXIX)6— . 7_8. 7,i 8,3. 9— KRITISCHE AANTEEKENINGE N 

/Q / Ó 

i Kw. XXVIII, 4,3-4: (tm yeofei «on o o on n nOï 6~Ara oji osin ooi 

o / „ a o a y 

oRfunn aai o asm ann i \ ow ajia,i ei o arui inn tm n aai j-u cinarn aruiow(i qJi (3J1- 

Oai (15Ï1 00 (UUl \ JL: oji ajui«jsiKA-y~i tunxritituton oji itrncrm ajicwi orntaioji asntEjitBiS,itm/i\ cm- 

O . S 

arm ajin oji tut tun xm art anti oman run < , 0^? irui ann oji arm tip tai arm w 

' Q . 

ojfi ra «n ra on \ A: tun dil, ( on\ A: tun^Mi^w B, C, D, E-T; Kw. arui o o on a \ L: <unn. <qwS.\ zie de vorige aant. 

OST! O „Jl ? 0J] \ A: tuiasntBi^AW B, C = T; D, E: cuituxn O S 

asn tui ~jjj tin |\\ n A: (kJl (UI (kJl (innn aSïl \ JXl oji rm asn oji taan EO o. 
. oji trui ui ti tun tM trui thn r ri,fKn\ n,; ajitrüin£tvi"\\ n B, C = T; — D 
K w. XXIX, l:(wi(öTTi2<ifl(Uiouui o on ajin on if ï 

ann ei on asm nn (Ui aai 2 (T : asm °) 'om, ann as ajin aai aai n arui ann 't] oji - 

J>3 l v y Ö 4 ó -* 

on ?\ tuin iian ki (aai 3 cui (ko nn aai 3 in o ^L : a_nn cirui ooi m fooi 3 ra on aai 3 °) 

^t, q n qqq o / 

aai arui .uui on n (Uinaaj)? {c : an tuin 2 arui M asm on asm (um on n \ arunn asm n ann on an- 

/ oev / q„ „ 

an ooi (ra on n ooi «sin o ooi ij ojinarunn azion in asrnx L: «sw^n/rw <m , ajin ra oji 2 nnnn o -on arui \ 
JL ^ CJ s 

acncrm trui- 

cr Cd rS 

_. nn 
CXI 6r* •yiasn/i tun tui -t* cm ft cun xn xmaui oji errn, ui \ tunt&vmn orna^nru anjtici ajno-ji tun on t> a&r om om o 
%ji 
O. S o oman Tjccr}?\ tri tui i tun tiui emauicnoni cntoifncui onirnnjitnnann asiiazi? om asncrpiajnan/i\ tiatunasnj 

S , o. 

terrjurt am«m~A tun itm tui tui TjoJitmyi tunc&iujui cun asnaez'b o o * , TJ. o 

cun cm <io _^7 e? tun nn tui -n ti<n tui errn /ts\\ D: n/n tui tisnn-i tui ceioci urn xrn trui aj ^ C, D, E = ï. 

Vgl. Kw. XXVII, 14,4 (in de aant. bij XXXVIII, 5), welke woor- 
den ook hier den omwerkers voor den geest schijnen geweest te zijn. 
o ra (kii \ A: <bi tri mi {w B, G = T. 

ClTl (O OnJj \ A: curitèiaji^w B, C, D, E = T. 

aai(ismas¥i?\ A: °<rn}s* B, C, D, E = T; Kw. asin on asm ojïi on i \ L: ttmSjcmt^amo^w 
D, E: azii$n<rfMri(WMij]\ gelijk Kw. 
Kw. XXIX, 2,1-3; in ooi (in aai tui on ji (Ui «a aiui 2 o on anaoai on aóinnnna 'arui? 

ajin ra ;kii (kJi ji \ (ka è^^anaasin 2 o 2 o oKajuioaaira (iq ciro,2 (ka (i-n aai an asm 2 on ft \ 

4 óa ó x j^ I 4 

asmanasmii nnra ^(Eji 1m oon?ajin(£j)ajioai[i tuin ra aai 11 rL: ajinaxi °\ oonaxi ra\ a a a S S o o * o 

tunthrn tn urn tui? run tin, 1 tkJitHnTi tuitun tui tui tun cm on ni arnerm tncuii cunantuiq\ tui apascuicisn nm aumjionii op de brata-joeda. 193 (XXXIX s 9) " o ^ M»«j*9«»» dus Doermoeka niet vermeld. 

«KO^JItK ]), E: ^ Mran «.^ 

(ui a-q (Li non a-n o \ A : °,u <un tzn d/7 (i/i mn nri- a •«^Mjwjp A: '.g^oaj!* B, C, D, E = T. 
■JiiEjU^ A: „ S B , G = T; I) 3 E: , Mg j^ 
10,2. o mi uu \ A: r^rm> even als in vs. 3i B, G, D, E = T. 

asïionriiTnnfjjN B: «^ A, C = T; 1), E: m™^ 

4. tui tui arm (Ki il \ A: °<mw B, C, 1), E = T. 

min <_J( a- ' ' 5 

il,i. <SooiiKm|\ B, I): ■&•» A, C, E = T;— oaaiuioJiN A: „^(«s»)* zoo O; 

B, C,D, E = T; Rw. XXIX, 5,i= (uiikïkki mi (uittik cm ooi^ 
OTii(kj(Kii|\ A, B, E: <v,°a B*, C, D = T. 

5. ^W^ B: ■"■"* ^, G» ^» E = T. 

1— ,'• (UU (UUl \ A: (S)-rj\\ B, Li - 1 ; 1) ; E: (L~i(uin-mM(U'nna'n(Lri2\\ 

5. O] auj] oi aciJi \ A: miuaiai B, C 3 D, E = T; — ILw. 4,i, k (cm <um e ki > \ L: un- 

o o 

«j) a u «ui (7l// mn a-n xmn asn w 
Cr- 

7. Al m iKn z ni vi xm iin(ün (Li iki arijj\\ JJ, \j } ï) } Ij — I . 

15,1.. Of) Mm 3 UI Ml \ A: o<qaj)(dn\ B, C: amvfmtiaMUf^w D, E = T. 

rr i / Q T n ■ y 

s. Jv.w. 4,4, b: qoio^ji (umfl-atwion > L: (un^Knmn Sh«n»k\\ 

14,4. ilim^QOJlO CM\ A: m"\ B: ajtM^a-ncmiuts C: "iuodow D, E = Tj K.W. Sf,K (artï 

vijs ^ 

(L: (am ij ) ^k 2 arm o -mTi (Li ^(mnoin (M ti \ te lang) o mn 2 cm mm nrui iüi - 

(UI (M [1 \ Jj ; ojKcmasn ktiioi % mn nnaji oj] ajxnnasn ciiKimirLiajiasnji mjit&rnnn* 

5. D, E, duidelijker: <?Q^«Q^«/<iw«m(w«i»^\\ Kw. 5,3= timui mi 11 TioJj (kïi- 

•• Q ~ O » / Q Q T o D o r» 

(O (KI ClUlTICMTl CM !oi¥i (K1TI TJ UI (ISÏl \ L: nJnao) tütcmasnji asn asn otli ij on munim.wan- r> a«? 17.1 n iLit z (in irm» i.n/n 


194 KRITISCHE AANTEEKENINGEN (XX XIX) 15,i-5. Kw. XXIX, 6,i: (o ojui asm (K)|j<Ki| (F: aii n Q ari orm oji mi ceji tui aai ij cuin itj) onna 

(ITLH Tl OJI (| QJUl niïn \ .L; ajn oti aai ilm iu,ii (tigniynnjiur) 'T! nitm (Efini iun iyn n > tun ij rrwnarniui crtuniuiw 

Of Doesasana gedacht moet worden, een' olifant te berijden, blijkt hier 
althans niet. Die voorstelling: schijnt zich te gronden op Kw. 8,4 (over- 
eenkomende met T, 18,3-7): (Jvjjdcnn (fymMini] oraa(aru ti-n 1 asm aai oji ©1 tuuj min ji 

ajinanjjo^iiasmij mifl onna£\ maar uit het volgende vs. (Kw. 9,i): (iu 

ajuiosïi (iqii? &q arm oji mi asmajw.Mii ojiumw oji n mi mi ajioin?\ zoo men veeleer 

d cïS J^ J J 4 alt- " j\ 

opmaken, dat hij op een' ivagen reed. 
1. ojuoximiti ontbreekt in D, E. 

5. aai(o(Maaijj\ lees volgens B, C, D, E: °<a»™^\ A: °<M*™p 

, ^ ' -< .......... ^ 6-16,i. ^arui\ A: <ot<™w 3. C, D = T; E: a~n<ru?\ Kw. 6,2: o tuin 2 oRaMin (| Gym 01- 

"22JI 3? 
aiui (L: (juin 11 (oioan) oraain aijoaai)? oRftura aan o <ui oji 11 \ L: «a«S{- / O o X 

ajlihoi OJticmasn raimiui mjimnrn tui tunirntui/i asniEinu cn.l (En xnri \\ 
*■<-, ér- tm Ci> < C\J '~ Jl t 6 II Cl' tHTJtHlW 16,2. Kw. 6,3, a: asifl arm ooi mi arm i] (T : °(U f] ) \ L: <mj<^? 

5. dei ozi Miii \ A: anxns zijnde eene syllabe te weinig; B, C = T; — D, E: aaan 17,4. oji (ti oxi asm mi ~j\ \ A, C: <Q£-ntisn o \\ B = T;D, E: tQQ^asn°w Kw. 8,1, b: ojiti (ejÏ - O 

(uu) Min turn Ti r (üi (uu) Mm, turn ti ? \ duister, en de woordscheiding onzeker arm arm (ui ann \ D, E: «^.tsnor^w Vgl. de volg. aant. nnn 

MUI (UI OSm (UI OSm \ D, E: anaritQtynjiw 
Q 18.1. MinaJiann?\ B: <un w A, C-T; D, E: èmp 

19.2. oji Min? m (urn \ A: m«|^w B, C = T; D, E: mo ? mj» — m <uin a*\ Kw. ojj n a-n a-n \ 
zie boven, bij 15,i-5. 3—6. Kw. 9,2, a: o ra oji [1 (OMiooi m osiJi 2 o ti \ anders niet. 7. OJI ojui ra \ A: ^«/w°\\ B, C-T; D, E: <unêh> 

20 Kw. 9,3-4= ajmanajui2 o oJiraoraosmMin o ra o anoajin min asm oji 2 \ (urn oji - 

cumasmfi oim /cmmii oji as arui ti aai ano? Muiaseajw^ OP DE BRATA-JOEDA. 195 (XXXIX,20)i. imnaTfinnsmp BV«tó™ r A, B, C, D, E = T. 
3 . asin tui (Kin jj\ B: ojnm^^ A, C, D, E = T. 

4. tKïl flt] asm 2 (KI ij \ D, E: <«7»™fiv anii\ A: ^ B, C, D, E = T. 21 — 22,4. Kw. XXIX, 10: (kiojikkii m asin 3 ok in aaru (kit (ki otuin aan o o ~ji asm 1 (Kin- 
asm 01 asin a-ci n (X : aai ajin aan <ki n \ ééne syllabe te kort") ok ki eji noi ij o ei n_n ij eji - 
(inani uw aan Ti 2 aan? onn (ki o aan aai (ki ij (t:ana )\ emwo fL:°EJi) 01 (ki 
an arm 2 asm 11 ajin <ki aan urn orji osükki-ju '(kiti osïkkin orafknn ejitu nOi (F: tui Ti - 

(KIM loOlT! Tl (Hl (UI 0Z1 (K¥l KI |] EJl^O? (UW 05Y1 OJin (KI [J \ L: amnwi <w«.-iiw>il^ (ifi- 

oO . o oOO o / \ 

ayt.cm.arm aruiam mj\ cea ,um asmn am^Tcaihnjj\ a<n mom unji nt-Kzimnsn ax ifnus turtn mn (hl) tun asmi [iunorvt^\ 

a . O O oO o O o a a 

ti<c:iaMirWiioi(Kijl\ nrt -d a_m rj ya ilqki^ ojnbin ajt Hl na m» on nj tim z no iui cm asnjl cm on asn tHrtns (bivyoju^ 

o O Ci 

mniianixiq cmirutmn ojxmi tuieaamonit oaictxi^ a/n asn ivp irv)ji\\ 

21,2. D, E, beter: o™»»^™,™^?/ Sm^uniBt^asnw zoo Kw. : zie de vorige aant. 

4. (jkfl (UI (KI (UI (KIT! I] \ B: omniiKniaiin^w A } C - T; D, E: M/hacmtutMajiiuTJji* 

g. Skin A: Qoj,^ B, C. D, E = T; zoo ook Kw., verklaard door <ö*» ? \ 

osl, 

zie boven, bij 21—22,4. 

(IK (KI OK (KW Ij \ B: aSmiutimnnw A, C, D, E = T. 222,2 la. ok ki ok (Kin IJ \ ±5: omo»^' oswkÏn A: «5M^* B, C, D, E en Kw. =T. 
25,i. aj(ui((KjiTri> A: ookw^^jwjw B, C, D, E = l uui ora2 
iinn 2-24,i. Kw. 11,3-12,1= (Ki asn ki il an aai (03 ikij on 2 (uui 12 aai iok omcE^cuuj (L: o ra?) otikitieK asiioKii fM 020^1 H (Kiaajaan twi tuin an in o 
(wj (Lmasinaan%(raj]|(knera (hjwuok on 3 uu asin ki ojui ojvjej asm(Ki| (flann- 

aiï^aa (g) «.$«.-^3 «*« «^^ de rest staat niet in L. 
«Samw^tmKijp C 3 D, E: A'A* A, B = T; Kw. w ann rS aTj ki| n zie de 

vorige aant. 

0.11(0 (LH amj\ A: «flG|«p B ; C = T ' D ' E: ™%f?Jl* 196 KRITISCHE AANTEEKENINCEJÏ (XXXIX,25)7. (Kj(kJi2arui?\ A: ^wH B, C, D = T; E: «£«** 24y. a§i^(a|^Tn% A, E: «,3™ B, C, D = T; -Kw. XXIX, 13,2: sa iuutjo.^ 

&q ckïu2 (kji a-n 05in o aai &n (wlo tu asm asm ^ 

Q Q 6-25. R w. 12,2-4: <um ti ? (kii iin (Kin ? ckji on -orn amn azi ki ïi o ? iïi na o (ki - 

Q Q Q Q 

aai aan \ aan ajui asw n an ojui ikiii t; o a-n uin ti o a-n a in tri n-u n tui ~k 2 ti asn na h \ 

a o a. ' a o a 

turn aai ti j (hi (iq ana.2 tui a-n ajui asm (Km arui in aai n o irui asm ^ 

2o,i. aaajniTi(Kmaaj|\ C: °4°* A, B, D, E = T. 

Tusschen vs. 1 en 2 hebben D, E nog - : ^™?MtowM|\> 
5. (uifiaaiN A: <b»,e2\\ B, C = T. 

7. ajiaaann\ D, E: ooomj» 
26 Jn 't Rw. gaat de rede van Bima onafgebroken voort, met de woor- 

den, bij 't begin van XL aangehaald. Wat hierin T er tusschen komt, 
schijnt slechts door herhaling en uitbreiding ontstaan te zijn. 
5. (us) aai i\ B: °<&i~n A, C, D, E = T. 

A o o. o "O. O o P 1 T. Tl F. O o 

7. A; <zi nn rt «snot 01 ^ojniui "ti \> JD. an *3 *o <rn ? wj iO rm\ l>< — ij JJ, Ji: .togitn.'w.'iLmin 

rnmtzn ru ziEifirLifnaAz w O Veertigste Zang. [A: XXXIX; B, C: XL; D, E: LIV, 11,<-LV, 13,., Rw. XXIX, 15-19, of 

445—51; K : 427/40—441/49.] 

T- Ar- Q O Q Q 

1,2-4. Rw. 15,i: <&\zj\{ inicio oai^j o aai (kn (Ki ikdj in asn aJiarpnajui 101 tbfl. 2 iü) aai (kn am aai on 1 
J ) ( ^™ ( 

(ééne syllabe te kort) w 

on ooi 2 ti o : &ci irui a-o iki j| \ B, C: «nw&^MUTnn A, D, E = T. 

Aoooo O. P. 000 O. r 1 — T. 11 !?• °^ o 

'. tuntHniv>tu>as»in,rqirn<)-L]\ D. rcvti/n iun xji ri n^i x.n cm nr<\ Kj — 1, A/^ Ji. «,iim(mu«.i o o o o O * a_/n ».T) /ui tui asn rrv) w OOI 0X1 \ A: «0|«*1* B_, C — T; D, E: nsnMnaa»/»*.-!^ 

A: o?> -r} 3?)h^ii iirn-n oj> 3?t\ B: MmTiiffl.M'nw~i«.M'^ C = 1; D, E: o-hmiu^ OPDEBRaTA-JOEDA. 197 

2,2-s. Vgl. K.w. XXrlX, 14,2-3: m imn (mn o ooi (incmsrkJüui oiarui» ojuhoi (ju 3 (mi 

ct(ki(oi(kidj\ (uinajun (uu (Van in 3 '§§ïa| o (Tutu (Kin n ajïiajm|}nui e- 

<un un asm \ waaruit deze verzen, zoowel als de drie of vier eerste van 
de volgende strophe, schijnen ontstaan te zijn. 
5 . ojiniïj(M2\ A: m^ B, G, D, E = T. Vgl. evenwel Kw. '13,3: ojiiun 

(n-cm (innaann (isn(Ki| ium anji iki a-m on aio. (in ? cmanji (F: dnaou, ) Liwaq?\ 
5,6. on rcj wi \ A: n3)<>N\ B, C, !)_, E= T; — zoo mede in 5,3. 

4,i. D., E: ^^ij^a^^/p Kw. 15,i, b: aq axj asm n tuin (ki rui n % 

2. a'CihlaTnniinJi^knnrinanjiiiN B: ^öi^^^c-n*^ A, B*, C, D, E=T; — ■uïu] 

(fi Y) 3 iCl \ A: iutr^ihm°\ C: (o^rq-m°<\ B = T; D, E: fC)ijMi°\\ 

Kw. 15,2= omoacijj on asm 3 a-ci iki ij ~>n maai-* ara iu aq ajm an ik i ikiikïi (mi hui 5-0,4. O 
[Wl Til -^ 

A: a%)mi%unnsiiiri(hnt<HttK>a^i^ £> } G— Ij 1), E alleen: nr},hw"an,j\\ 

V pi. K w. 1 o,3-4: (bm ium (&1 on ara 2 nn annn (Km araao (kn (un o o twi o aiui ruin o 3 

u j I cj i cj ))4 o ^ 

mm urn o il \ tumTi? o? o? nn Ti 3 o eji aan aznn rm o aai 11 (ona Mm ti o asm '^ 

5. naia^™iiTn?(KJiTi!mo(i-;iij ontbreekt in D, E. — Vgl. de vorige aant., 

waaruit blijkt, dat het bij 5,i behoort, 
o. B: MiMtoirjtmïrnaTisfün-vi^ A, G = T, behalve m 7^*07 voor i:n°w D, E alleen: 

o. X' / 

it'fl.CTO'now 

5,i. (iq on ruu 2 aii ara \ C: o» «mi? on -uw A, B = T. 

3. ia l (a l' > ' ^: «^«^ A, B» ^> E = T. *. !E]01iinJ1(KlfK1\ B: (tmtjrLjOw A, B*, C = T; D, E: |tuMi7, M ia^nmi.|\ 

;. A: urtu^ M {Ci(t^>^ C: <n]C|«^eie|§^|^ B = T;D, E: «ij» M£^£m<* 

G,2. 3Ji(epf\ A: Vw* B: °g^ C = T;D, E missen de laatste helft van dit vs. 

s. «>uiaTin[KmSasinanrir|\ A: ■a^fft^mi* B, C, D = T; E: «5<^^ 

£<rfn> B* nog eens: ^ A, B, C, D, E = T; -o ^y^jwijp 

A: «inunll^ B: «"^^^"Sr ^» ^ E=T. 198 KRITISCHE A ANTEEKENINGEN (XL, 6) c. cinn tui m ow 2 asm n \ A: ^^^ 2 % B, C, D, E-T. 

Na VS. 7 heeft D nOg: -rxuiMfdmj nütmn^axl-nar^s E: mtSiiMji^oTn ! Vgl. Jiw. XXIX, 16, U 

mi on mui 2 (ui ai ("tui a-n ij 01 ?) m m m ti o (kji o (kiti tui (Ki ij ooi tj yin tm ij ^ 

7,i. o o ceji Tij i axi ij \ A: iBi^iBtaj^w B: eo M T)«i)i| (lees °Ti«!n|?)\\C = T; D, E: ®i 

«£w Vgl. de volgende aant. 

2. m!Kïi2Tio\ A: ^«a-nw B, C, D, E = T; — (tui (ia o asm ontbreekt in D, 
E, die in de plaats daarvoor hebben: -rt^acxLiicBi-naaji «kh^w^/,^»™^*^ 
Kw. 17,3, b: o (kmjui ij (ism (Ki uu o Ti na n anaruKKiij ojiti ti asin -^ 

4. (Kinro?\ A: irfiKmoSiHT^w zoo ook O? — B, G, ï), E = T. 

6-8,4. Kw. 18,1-2: OTltOtKl (U13!P O TK^KIslTl (O IK1 TÏ (UI (O (1SÏ1 (KI (UU1 \ 0TU1 (KI (1 

' q JJfo ö Ó I 4 

ie (o 3 tui (unnasmi ajinnnnuui (knajrijj (jkj ceji ann an 2 ^ VanNAKOELA, Sa- 
hadéwa , DRésTA-DYOEMNA en Satyaki wordt hier geen gewag gemaakt. 

on xr Aa ,Q x Qvc ( Q / j CL I Q 

8,5-9,2. Kw. 18,3-4; ^ej (kjkkiika anaxi (ana cukejioUsw ti ajinoR (kii (kh asin 

00 Q Q 

aJKkiiaJiijN (kikki (uifiontKin? (kji o ~n (Ki ij (kjjoas: o on (Ki o 1 nno (KJiinn a^arui^ 

G. B i tMiisn (CAcmnmiciiriatuis \j'. cui asn°.uriKJi\\ A — Ij D^ E: oji tisn cui cfn nn\\ 

9,1. A: tm m&i nan t& 2 ita m cm z m \ \a'. iun°iun° enz, } B — 1 ; ÏJ } E: ojniHjiEii^/nitfiiBumo n 

aicmziHicmaparinM'Tnaji (hil °mtim J\\ 

2. DfJ (10 (KI Ijl (£1 (UI (11 Ol 2 O/Hl UO \ U: o^' x A: an(m<nmi>W'ntcnzcr>i\£i\ B: maxit^iwtMtcnuiicm.* 
ÏJ } il: munannicj !uiiri!cmcmu^icm.\, 

3. (kn o o asin asin osit \ A: ^^©;asn<s?«sn\ B: (M«S o w C, 1), E = T. 

4. dij uKin 2 (ui (k|(o \ A: »«•« B, C, D, E = T. 

10 Kw. 19,3-4: (kii (um(o onnnn onnij (kjiohji* turn uui (ki ij ojin on en onj i (ng? 

(Kin o (Ki (Wi (Ki rj \ (Kin o oi (KjtKinasuj «njiin nrui nnn osukkio o onjiojiJjnaJiajLJi^ 
4. ojii)(EJi(Ki^Ji(uinoi(Ki[j\ A: o *f7^(c7^°\ zijnde ééne syllabe te veel; B: mn™ 

fHn~ri(Lm \\ C = T; 13 — A; E: tun asn v^rmt &>of> ~J> <xn°^ 

c (Km (Ui (Ki (Kil _*(Ki [j \ A: mimh B, G = T; zoo ook F; D, E: °m5°* 

11 . Over den grondtekst zie beneden, bij XLT, 1 — 10. 

1. A: ihAntoiih^fLnniiHriihnirvt^Ai&i^ IJj d, J-», ü — 1 . '"i,^ OP DE BRATA-JÜEDA. 199 

(XL, 11)2. A: S^S^f&i^n^oy^Mi^iStiuoryi^ B: ^^ivi^pii t j,iLmtShftfnMi<h a n^iE,i^\ C = T; D, 

17. O n n n O. O O 

2.; tzi {E/t tci art u &77°<K0fi;7 jQiwr) rgjiaaiiw 3—4. 1), E: cr^tLwaTyt&ituttiJijMajiidnifkiM'iï'rizi aaia^imruiEn^imi^M^^^ia<niiu>^>\\ 

asm (Kijj ra \ A: <ui«sji^i ? % B, C, D, E-T. 

at|Tn3(mn-Jini&jiKmj\ A: v»^ B: v»^* C = T; D: v».^^ f E: v 

vfm^ (un °\\ 

tui cm f o acnn \ A: asn«>-/»«j°\\ B, G = T. (Kil Een-en-veertigste Zang. 

[A: XL; B, C: XLI; D, E: LV, 15,4-LVI; Kw. XXX, 1— 5, of 452— 6; K: 441/49.] 

1 — 10. Voor dit alles, benevens de laatste strophe van den vorigen zang, 

heeft het Kw. slechts twee strophen (XXX, 1 — 2), beginnende aldus: 

, o. o Q 

un (uui (Kin 2 iirui ? cm o asm (Kin 11 (U2nnnno aai «xi mui asw 1 ajino(kH[j nnaxKKnn 

fkJl 0JU1 jl (UI ( OSm \ (il lunajjihaihrn^noJiiffn tui ti tui arm urn iwi <w» m/j m 71 MtjiiuitcttEi \orh i&A^vj 'T rnnw 

l ? i. ciTfitKix A: (LMioi^Av zoo ook 0? (» gelijk een reus") — -B, C, D, E = T. ^, A, B, G = T. aaioasmnnniiN D, E: min* iï°« aai (tui axi o asm \ A: <wr>-*r \\ B, C, D, E-T. 

2,i. (ucinnnx A: «§•* B, G. D, E = T. 

GJ 
3. on tui 2 mi aai -Ui 2 aai 1 \ A: (o-wtj-jxkw^w B, C, D, E = T. 

e- (Ki(ai(Ki\ A: <3i(en<ta\\ B, C, D, E = T. 

3,i. mi o -ui aai | \ A, B*, E: °t&Htmjp> B, C, D = T. 

D, E: <n m iïni rni&i^in mi ^<n^M(rnt tip am.tr™ ni) <M tot (^aw ^i «n -m mnm{«ht»^ «P 9 ™ "*" '\ 

Jm Mr l M A*|«^ W » r «'no ï ZOO Kw. 1,2-3" IÏJWI3BK («k O (ag Tl 2 (IK 

ra-inoTno (Lomjo? otÏ (S xm m (aan 3 o Tnoanijtmn (G:°jnn)\ asinaa asinaa 
(Ln(EJiaai[| o oiarui <u (ia (Ui o aa j oSi anaan-no femin e,oaanjp G: 

M^™<n.y>iqi£azii£{qtciffuaMKnafiii (of a/n 77 o ^ «St^ ,a CA ) M «'(Jj l ' l '^ <m ' : (uni&tqaspSj. (&nA\ 3—4. 200 KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

TXLI, 0,3— *•} am »n in na 1 oji ^Atai a-nn { ) tnna M'r><M<fc)'n/rtf>i?ftj)\ asnti<iMn^téi(U)^(un<yi(inMirnjiwnninjiz o^i.jnii' 

m Sn n, kv> i-mm cm <njitnTi^}i&i mi ~:is volgende onmiddellijk op de woorden, aan- 
gehaald bij T, 1 — 10 Vgl. boven, XXXVI, 16, waar D, E en Kw. 

bijna woordelijk hetzelfde hebben als hier. 
5. on (mti 2 tui \ A: ^-n* B, C, D, E = T. 

4 Ontbreekt in A; B, C, D, E = T. 

2. 01 im OTii ti a-n n \ B: o^o^w G^T; 1), E: on«» 

3. nnn (o ae: arm [] \ G: "«grt^/p B, T), E = T. 

s. oji 9 asm on m 2 anri \ B: iu> as» £lii\\ G-T; — D alleen; wji^ E: «j???w 

ö,l. A; (K~n asnm.iD-rm i\jinhin!LncnT>>ntifi<Lr)in<vii<rn\\ ü } Vj, JJ^ Jli — 1 . 

2, dg* Kw . XXX, 2,i: cirui ui cKin jiü ozi on arm jj (G : °an °) tuin (o-rai ann [j o u arui ? (urn - 

o arm ti axi n axi (ki turn ia (kJi [ï on on n-o i \ (j: ^^^m^i^^mwijLj^W;^^ 
o o. o. 00 C) a y o 

miiruifz tmajiasnM-MqaznnT-Ornjittziimji (ctmniuicrn.j tMiV;)aii>tcr) r ntL')tHij]\\ 
3—4. (Ulfl i£Jl O -Ji .... (U10nn?\ A: (untuiam^ .... (LJ<rn^\ B: mimod; .... "rusi-^taritat, 

Vu — 1 J JJ; E: tut im -yiaf] om tri.i . . . . &}/ <m ? tun tèi tut (E; "siunnfllw 

5. Al craiK-norniL/ïl i^iaaitniijn^ ij > {.j, \) } Ji — I . 

6. Jt> ; iu)iniKii'r)tnajnni iEyy\\ A } vu— I; Ji: {un(wviiv)(Bnti-nn\ E: asnao iKiiutn^n ( IGGS iuiilii ;j\\ 

6,i. (uii in asm an oq aann (t,?) \ A: -DMiimtrmw^» B ; C, D, E = ï. 

2 . (oii\ A: & B, C, 1), E = T. 

3-7. D, E: tisnnharnni!isnpj.niiKiiC&} a-OW™ i^s/l-JllHV^ CE'. "aJi^Jinr^pf >iJi<iJ>7?ii?Lamm] nsn<tji 

ob (èiin ernna on iviiom (El asninnitnr) )\\ 

3 . adii\ A: ga* B, G = T; vgl. de vorige aant. Q 0X1 «| (U 2 OTin \ B, E: asnin-ntcmw A, C, D = T. O Q 5. o (£J1 ~1 (mn (Eli ~J1 (Kin \ A: «i(B»^jff£w/Bi^»ff^»\ B: °<&7.£™™n B*: «.-.^^7^% C = T: D, 

-J W (Kt, ^ "^ «*, * t> ter 

alleen: ra©^?»™^ E: 0(w^j°w 
7,i- nnn nnn o fl-n fi \ B: <n<miini)<vi<tg>tMji\\ A, G, D, E=T. 

JD, E; asn/hnaj) (ïli'. asnvtahiMj nruiCEJiasi^ Mtnjiit™iKncny\amtw)(C)n!mtK)(^Mi ruituiurin (E: 
imji)s\ 3—4. MniKnajiturifi OPDEBRATA.-JÜEDA. 201 

(XLI, 7):. oaSi?\ B: £?*g\ D: tói£fg* E; u,o« A, C = T. 

8,.. a°((Kj(SoqanjwTnj\ A: «Sg™^ r B, C, 1), E = T; — Voor tSSTas? 

schijnt O te lezen «3<Q»k- ? \ verbalende namelijk: «veinsden zij den dood"; 
maar die lezing: vindt in geen' onzer codd. bevestiging-. 
b. A: ^mj^^jo ? ^^^o7? 1? \\ C = T; B: «^(m^ voor °(«j«ï|* D, E: amQna 

-. on oi 2 ckJi Km (kii (Kin ij \ A : V/i ? °»5} ? \\ B, G = ï. 

9 — . Ontbreekt in A; B, C = T; D, E alleen dit: rL.TumSinvj.w,^^^^^^ ^-, 

oktj osnpiMtM^<>™armir[tifnz'riii7toj>tin*r)\ welke woorden aldaar zang LV besluiten, 

en beantwoorden aan Kw. XXX. 2,3: asnn-a asm in anji n ismen oio Kin (inno- 
ü . o / . o n _ / 

O O (KI O (UI 1^ (U1T1 .El (KEI 9 GEJ1 K 1 O ? \ b : raJ3MT)M) «£ .? u .«) o ? iun erin xm mii xn *n j ^ 

a o . o O . * O (?) £) 

0^7 ftj; (157) (t;i •uj on oji tui :pi.ni \ aai ap ^inn iun in rei {mitisu <&j oji % \\ 

7. ai (Kin 2 in on o \ B: »,m C = T; D, E: zie de vorige aant. 

.„ rr c\ <■ I a q / / a 

10 Iw. 2,4: (unirui m Km 2 in n o (La nn aan (Ki ji ei a o i i o (mimen 11 

*• z" 1 O o z' O '*") 

eiikJl? flSin d-CI f] (KEI (Kil (Ulfl (KI [1 \ Kjf '. ten na M crrnvuarnrli 2 oji mi isi ujia\ (tJ).u>nin?r}v>>>> / o. G) Ci a 

an ~77 ( xn iUi mt tun ti(em ojn isi d-ji q ri im i asn tut asn iui hjij w 

TIl(kï\ A: rnn-n^w B, C, D, E = T. 
3. (Kïl(Unn?\ A: ihtrtnJias:^ B: <M?,wn{\ B*: w'n iui°\\ C = l; D, E: mot oj)°\\ 

ll,i-5. Kw. 5,ii tkii o 2 m (m mui aajiTi ooj ji? TniyKunn (L: tkp oktvin 

zijnde ééne syllabe te veel; F, G = Kw.) wiw ij (La aimnnnn maan (Kin (M illj- 

OJU) ÜSTl !] "\ G,L: o^cnri^enjian^ivciajto^rKnaji^mi^^ii^^n.'Trt (L : iliio.ui ii3 tam ^j J 

cnwiiï^-KMcrrnn.ianJj.tvvf (L : «.7 ^^ ^^7,0 ,i.^)n waaruit men zoo onderstellen, 
dat Joejoetsoe aan de zijde van Xarka , in stede van tegen hem, streed 
Zie evenwel de aant. bij XXIX, 11. 

1. A: aji.tmaoirviant&rinMiw^in'ni/rLi'b l> } U, \) } ü — 1 . 

po o o \ r* = np 

7. Ju ; cüiixmrtrnxm n m l?j j.«'* xx 3 v>< X. 
12 i. TflQS(U(aSïl .... £.1111X1(1 \ A: jtfTxuias» nas/i tTtmtiutaw B ; C = Tj — Dj 1 202 KRITISCIIE AAN TEE KENING EN (XLI, 12,,) <7V 13_. 5-r. 14,1-* 1«J 
o, 1—2. ojuükii- 


^.^■irp>£^i&j«.<w zoo ook Kw. XXX, 5,3: im o a^.rui ji o mi o Ti o arui ak 

_^ n PGj(—J(J l 

(wnntinji o o (bui aai ri o ia wnj\ G, L:sAC^"*om^s&b3m»umm/»*j<m(u^ 

o 
oi.} tui tui -üin tm ^ o? (ujj / d j dji *n »<t? di .tn? ^ \\ 

Kw. 3,2, b : tkJi 2 tisTj jj (Kin (as ? aai itn o arm (Ki i \ L: «Swimm ü?<in «man^ &fl*»^p 

Kw. o,3, a= (najinon on? (kil ai¥L(Ki/(inrm (uiokkoti noioqsïnn G, L: n 

l 31 «0 cj ö ó 4 

,T , o \ / o o 

.mtjji tuimsnn (Li. ojnimij tuntcr\n*n a-j) [zn tuxiin tL<i tasn myjiFiirui-/)] frini en ooi arnyr\osin\\ 

aai o ooi ij \ A: mus B, C, 1), E en Kw. = T. 

Ontbreekt in 't Kw., gelijk de drie laatste vss., die slechts eene her- 
haling: bevatten, in D, E. 
fin (ujjj . . . rui o ~Sk arm \ A: im° . . . tuscmuu>\ B: obj . . . «j * C = T; D, E alleen ug|* 

oMfwiix A: a^oS* B, C, D, E = T. 

o ori tui ann n \ A: mnéiaSa^w B. C ; D, E = T; — runntmiiN A: m^^w B ; C = T. 

Ontbreekt in D, E: zie boven, bij 13. 

Kw. 5,4: tuin nrj ooi? (KJi Til asin (L : nraaTi ) öiasin Tinnnn ti osïi (G: (Ui°w 

F, L = Kw.") aai tui &ci aai ij (F:°iu)| aai n \ L : c (ici ) on an im in ru rum n ui (o 

G, JL : omap^ajinrmsrj {Li', iruiafj'-ri asiiji\ tincis^ojh tui (tvicci tmn on cm on ern om im na am/l (ju '. nrm asin\ o. o / ngiornzsnns;} oynntjjj[0+4on)(rni\\ 

funiK]aai?Tnaa](uifLJiasm> A, E: ovpd<$\ B: ^ om^ a?7) ^ osii «?, ^ iü t mi\\ C, J)-T; — 
aai (Ui (Ui aai | \ B*, C: otw.»* A, B ; D, E = T; — Kw. zie de vorige aant. ((LH O TI \0 O TH \ A: mo7||m»\ E: ^o-nwuM-nti B, C ; D = T. 

rtJi (KJi ti on n \ A: <«,?©»«£& B, G, D ; E^T. 

(Uül QjTTI |1\ A' an<n*n'b B, G— 1^ 13 ; E: ojnojomitm^cmw 

Kw. 4,2= Ti ofuioai-A (ojifKKiTi (ki n ? (BjfM? (um ojj (w «ci [ï ajm (Ki arm | (G: 

aiT)OlH > ) O 011 Kil fllJOJinO? 0SY1 .O O ,~J] ? \ G: a<ria°^K]on>^»jia^)as)iS'riiun\c^ ) (M 
i£ n »-■) piunosnis) ~ji nsn ieo ~ji ta .irn n a<n t m tui tun rv> rui % iui iu> % o t&i iei ~n^ w (KJI amil OSIll atl fl N A: ornaj>*rmosn\\ B ; C-T. o> 'M OP DE BRAT A-JÜED A. 203 (XLI, 15)--. 3-r. 16—17. 16,i. 4—6. 17,, 18,.-. 5-7. (EJJfkn?<uina.Yi[kJi[]\ T>:°>£,?,^ C: ^gao^^w A = T 

\ Jiw. AAA, 4,3, a; (kn ^si iwi tuin (Ki 2 (in ew( (un o (Ki ojïi (W(im(]\ G: o>&<&> 

O _ .o. Do cJl <wi ti ffoi ~m rrm t&i -^J) ti n ia xm iuii run >vi ki tv) w a CY a 'K A: W(imuiJ.7i:Km\\ B, G ; D ; E — T. 4. 
5-16,=. (un (ui (wi (Ki ij \ B: ictm^w^w A, C, D, E = T. 

Ontbreekt ia D, blijkbaar door eene schrijffout; E = T. 

Kw, alleen dit (4,3, b -i), volgende onmiddellijk op het aangehaalde bij 

10,3-7; OH^l KÏÏKKlf] (kil? KÏIOOX O IQ (IfUl 1] (EJ| O (KUI [] (UI 05¥1 IK] (Kïl 2 0^1 (KA - 

q/ / Q OCV n ,. r> n 

O (Klïl OJlfl (KJ) (kl) (KI I] ^UÏ1!K1TI (KUI (UI (1 CinTJ O (KI \ (j : ó^^y.wjfbTiwi ij onding ;.y g» 

o O o. Ooo/ o D O / 

(oin (K) Tl (kil \ A: ^(JfflïOM-nw B, C, E = T. oo^j|?ajn(Ki[]\ A, C: run°w B = T; D, E: «/»o w 

D, E alleen: (uwimihiotwi Mtm/MmMméM^ Kw. zie boven, bij lu 17. asn£mif(uiniK]02N A: °,& 3 -^i/7) w B, C = T; D alleen: »®»~^?\ E: »^«m\ — / B, C = T. onnn nn <yi on o 2 ra \ A : «1?^™» 
(oJjazK B: w^ow A, C, D=T; E: vn^ cm (eji (ioji (Ul f] \ G: ff,Ti s B: *V«s»# A, D, E = T. ^Dim B: £«.£* A, B*, C = T;— D, E alleen: tó^(E:^)<i<^ 

Kw. 5,1= ^§™| ^ ™ nnnn «l^ 1 ^ (o «TJTJ^^ BaltK1 **ï ^y o o 

avn (KT) (ki ru -jn im cm q \\ 

2 ,maTTiN waarop terstond 
ant. êip A: ^ r ^ B, C = T; — D, E: é^^r^»™ 

volgt: ^c^asnf,,™^ enz.; vgl. Kw. in de vorige aa 

Kw. o> (om aan il (unmi ooi 1 119 iki a tuuj b a as. iki uiiiib — ^ — _// si n/ . /..,,<, cv / 

Km 
.©„„e o (eg (ui^ra|](KijN G: «r^«tf^^«^*"«*TO M "*"*«. , " ^M * , 
cu^ams zonder eenige melding van RiiésNA. Q. (mo?(uï!)(kuÏ\ A, B*, C: ^SiSnw B, D, t 204 4-7. KRITISCHE AANTEE KEN INGE N 

Q 
Tl 

O ' CT* O. Q Q CL "a_ 

Cu (XLI) 19 — . Kw. XXX, 5,3-4: tkj] ui (Kin > aJi o in «i cuiji 2 clji (uiojiotii mui ïnn wn ojkui axi- 

( O"» I Jl O 

«- .. / . a c^ a„ a a cl a 

(Ki ajü) an tici (kJ)oan\ o «101-mi Uu in as u-t 1 aiunn omn tm in ajinnruKMn ui 

(1KTI1 Tl (Iflj) ? (LTU) (XI ;0K 2 \ (j ; fl^o^ifc7*(^7a£T^7/isr)~,J/!jJ<r>i mi-Ju om tru tui ie/i erp im ^* t£l ibinani t.» 

imtn.1 vi ^ iu)i ■jli(tó\ aw wïsnt&i ^1 thni art/i ( ,') i^tuhojjornodajiMi'i tun rj p) ju) on (n&ttasiohiunuLhiuhiUi 

9 \ o. . o. O 

<w ; 1 ojn as:'-n (un 01 trui ni tui tip urn tisnn w 

1. oasïio~jj?\ A, B: <u<\ zoo ook D, E, waar echter 't naamwoord be- . o. o O o. . p — rn 

i\\ L-t — -L. tei* VOegt: a>jicnj(ci{tuiiui'ri2i iunom^^ajiibritsir^.^njhuui\ 

O-Tin UVjI \ t>: iKöi(Li7\\ A, G — I f U, E, VOOr VS. 2—3: tunon\£itaittjioo\ amimuuiMonia?ituitrn'\ 

00 ?\ B: m)mw A, C = T; vgl. de vorige aant. 

OJin (o 0JÏ a lfl TÏ \ B: o/77M(<w<Ö7™\\ A, C = T; D, E: ajiion^iunaPj^h\\ 7. 0(Kin?\ B: iui o \ A: M®»«\\ G— 1; — D, E, voor vs. 6—7: -rupijoSiru^tunoPn^ 

20 Schijnt in 't Kw. geen' bijzonderen grond te hebben: zie beneden, 

bij XLII, 1. 

1. A; tuntUjn^^iuna^^^a^asn~^ituiMtvnaAjiia\ B: ni in ibi tVjii qajnon(~-ti<vi r riirii&iasn^i tuionjiw \j } 

D, E = T. 

2. tui oi (is¥i -jïi (ik !k| \ A: ^(in^^^n5»i\ zoo ook O; B, C, D, E = T. J . 

M (Lil 2 (KI Tl (KI \ B, E: oionn \ A: onum ° an°h\\ C. D = T. 

I ^» a ' ' ' 

, Jil tel trui % oni tb] tui on tv> l (Vj'. f&i°J ^ [M oj) -riturinj tui tui mj]?j (un^tziMtuniiuauxno-nn :fi 

ajiajütBinajittmti waarmede aldaar Zang LVI eindigt. 

■'t, co ' «*£, l « a 

A: oar) ? M7 ( o(C)-(2jQj X 'r)a^\ zijnde ééne syllabe te veel ; lees: °,v>.SQi o ? — 
B, C, D, E = T. TWEE-£N-VEERTIGSTE ZANG. 

[A: XLI; B,' C: XLII; D, E: LVII, 1— 9; Kw. XXX, 6— XXXI, 1 5 of 457-61; 

K: 450/67.] 

1 Kw. 6,1-2: oonnntKii] (o iui2p ti 3 «1 (ui (uu 1 (knuin titji (kjiti a-Jia- ÜP DE LR A T A-JOED A. 205 (XLII, 1_.) 2,i-* i— :. 5—9. in^i ra tua. anaoniijiN (kn 2 mui .^u asm n Ti (on 3 asm oann f of 'asïiam Ti ?> njiui mïi ^£(ui.aann (on (oaiiaiw G: wi.aMww.Sw.pu,.,..!: «SU Q 

«Lm ei tui 

o O o. / o . . o 

ojJi&j rtiLSi rtn on ~ n m tisn o^jnswfl^mib)) on? x^ m^.nxjn\ oji am ^a ns>i -^i urn n 'i-jixct 71 ttzi as; W) thn ? a^J tnr> tru tl mann: 

Mi^^^ix^ptvhi^fKiMiun^repY'^^ volgende onmiddellijk op 't aangehaalde 
bij T, XLI, ]9. 

Even als in 't Kw. (zie de vorige aant.) schijnt liet ook hier twijfelach- 
tig:, of de vergelijking op Ardjoenjü en KarnS, of op hunne wagenmenners 
slaat: de eerste opvatting komt mij eigenaardiger voor, en wordt ondersteund 
door 5,i; maar de laatste schijnt te zijn bedoeld in D, E: ^AMHjiii-nK (E: w iK H IKJOT)!', ) (ctrn 1, /« iit){ arm ihtj «. n.1 mjiti i<rm cm. rui/j z :U> n tio <tn rnm o-ji m nm rru ^ojiiti un xa n 0^1 tunn ts- men ei ,?p .' > 

iritm-nnsniutm enz. Immers (ta^mn^-yi kan toch wel niet op Ardjoek/i slaan? 
a-o] fcJi ckji \ B : m Q<™n \ A, C = T; — D , E : ^ Qmk^ Q«£t c&> ^w — Uji axi u mi ti\ A: \M<ui(i«iasr>nimj)\\ B, C ; J), E en Kw. = T. 

Kw. XXX, 6,3: o o (Ki ij a^nannasm «jmmi ciaaT! anjjOTKUf] (L»{ ^ann (kJi- o 
tkji j-on G: (1/7? /E/J 77 MJ )<77 n mi aan asui i (G : o-ji (aan rmn -Ji o onn asm ij ) ikji aai ji ari a^i asm |j \ 

o O o a O . 1. o o 

tno^mi-yiz tav n/Hi<tai&<En~in)nn<&i--n tuiif iuti mi <m <rw iu^ rrï 11 ik« iru «Jö M <W7,J w 

U, E: irwriajï-SiTiasn^ffS: -yiiiicmajjjEiiVjt 9fnmn'ri'r>(Kaohy 

o3 on oRt «Ti n^ asm | \ D, E: ^«««j^ In T schijnt $6 onderverstaan te zijn. 

In 't Kw. niet te vinden. 
(kn on o n mi | \ D, E: wn^ — omi;ki\ B: g^ A, B , C, D, E=l. 

ojmonrno\ B, G: «^^x A = T; D, E: *^«^ 

qj naai «sin n\ B: ■*«*»•* B*: •$•* A: »<«8«x C = T; D: ^^r E: ^^ 
dJÖ dl ■ a 

D . E * flsn *k i&» «w' ?ü <»> 0™ ^ "7*? ^ ^Z "~° NN 
•^ j •" • 'L, eren 6J * 

Vs. i is blijkbaar mede ontleend aan Kw. 6,?,. (zie boven, bij pd. 1); 

van 't overige beantwoordt het begin en 't einde (vs. » en :-») te za- 

q ev nien aan Kw. vs. 4, aJmobT ÉjyroJi. Tiaoon *g ^oaci un^Mii 
(Fiuin^Ti) ia» (F: gw% G = Kw.; lees: gw ?) oj«|o «mis»jnnj.> 
^jo^ (of ^».-7»^.w<w^°): M|«»«S«onj '•-= " " ' '^" "-';_v '' J Gan' o. 
\ Mituiiui mtLn n.1 206 KRITISCHE AANTEEKENINGE (XLTI, 5 — ) M^asncflhs »'t was, of het strijdperk en de geheele wereld zouden 
» vergaan in den tweestrijd" ? — terwijl de middelste vss. (s-o) schijnen te berusten op Kw. XXX, 7,i = (Ljkoswfia-n o 2 mi on (ywoi osmin Min onriTi cititi 

I (UI (Cl Tl Tl 2 OSYl (LCJ OflTl \ (jr: amahtinituitviiinaüiajixntciinitinj] (£/i ttatK/i (M mi uui tm tin trn irm cm trui 

o o O 

1 tui tui •~n ooi .7 D ^ trui ikij tui rn un tvi non v> 

[ejj an Mm .A\ E: têirjanw A, B, C, D = T; zoo ook Kw. (zie cle vorige aant.), 
maar verbonden met Tiannn\ waaruit het -nas» der omwerkers moet ont- 

« 

staan zijn. 

(T) 1 Hl (KI IK] (IH.J1 2 N A: °.n.i\\ £> } Va — 1 \ SJ'. ^osnnnajiiKnjAmt^t^y^i^nritKntHirLi^ E: 

I £~ l "^ 

(LT ff^l T) (in 01 IHT1 -iA tm * 

OJUI&CIN A: (un^w B, G, I) ; E = T. 

Ti osïia^nji oittsnijN A: MicnMO(myj« B, C, D, E = T. 

A'. (Bin'injitruiiCipiKntiiEiiw ÏJ } d, XJ } xu — i . 

B: £i>M%tuiii]crr>ZM^tiKcmtW(cia5ii<n!ui\ \j'. °asn^n.tiJitisn(&itrji\i A = 1; D^ E: <£» thi % tun tioi (lAm asii ~/n (la tui n,n <ia têi w 

4 — 7. Xw. alleen dit (7,3-4): maxi o m mi 2 on (ki 2 mi n tui wi 2 'fen. n wi twi ti mi ij ann- 

ex r 1 af 

otkuïimio oiaajij) aniciMi (3_dk.(wi\ lasmtknu aan ui (kji o mitkiu onn &a- 

) J| ^ ( tg ^-> 4 "* d| o 

au aan mti an aan mui (r: mui na j asin au aan 0111 Min «sin o -Ji aan ij \ G: ^«o<u> 

000 S O o. O o.. o o o o . t 

&/n m ra 7X) flwï iej <ni (Ejj ti ? (l/n (Ui thii t» a-n -in <oi"n ^ (un an ~m (Si tuirn asn thins(Bi~finri\ criiniiK/i t> qji ^Atunncnmnr] 

o o o S . O o. 

aa un &a tui tmi ^i.izi titn aui i aai ruj, ,iji om ooi tui thrntuitui truin w 

5,3. D: oji£ii<niun J n(ci!uiC(imas:\ E defect: ojinai <un°w In T is dus denkelijk af te 

scheiden: ajiditmam oo°\ niet "o™ runtci°\\ 

<: , . A. O Da. . aa/ T) P - T. TH 17. O 

U.-— 3. A: (un as)it&i~Jl{(uit£ii]tix(Ej>~,in-)\ thiittEfiiBi~iijti^(El(in^iih2tVA^ Jj^ Cl — 1 j IJ, £.. omt&uut 

arn^ji tisn (&i~Jj?tun iU. ihiLnnn \ om tin nx (&i ~Jin i run rn w iuiomi tb n\\ 

s. (ÊllO^Jl?\ B, C: mrntviw A, 1) = T; E: (ÈW(B»^ Q>Jl(LJi(Kïi% C: ooKuiw] 

^ A ; B, D, E = T. 

s—a. D, E: (cn(iMtifn-m(üi(ui(rpia<ui ajnnhxn na n3i tttosriji a/n (C7f akten aqak\ Welk laatste hier 

op de pijlen schijnt te slaan, en niet op de strijders, zoo als in B, G: 
zie de volgende aant. 7,, 3—5. 8,3. 


op de brIta-joeda. 207 

;XLII,6)c. «jw«|g,QriiN B, G: &*.& A = T; vgl. D, E in de vorige aant. 

A: mui^uim^u^^ B, C = T; D, E: zie bij vs. e-s. 
«jm^Km^K^ A,C: ^^B^^^^^D: ^^ Mr . rr , 

ici oxi «rui %. A, B: »»•&« C, D, E, Kw. = T. 

In D, E beter aldus: iHn^t^mnntuimnrtajntKntantsi^trun tMirntuhiQaii ^"in éli 

rai^ww^rniinifl^a^a^a^iOT^f/ Vgl. K\V. boven, bij 4 7. 

JJj Ui neiDDen llier!) Ij nOffl [^^tirn(nrinipi.tuni^!ia.viMi(tniinrno\\ 

EjojikJiJïiEjoj(kii|N A: o^o, c*: QQ Ms m^ B, C = Tj-D,E:« ra 

o o 
iai? iej iuj aji ~/n xn <i<r tui tmji w 

tmn«n(oi?\ B: «^«^w A, C, D, E = T. 

/ 

-9,4. Kw. XXX, 8,3: teoii onoa-u rwnnnmn «nu KmiKiorui o (is? (umiKm (Dm-n 

7 Ö 4 I Ö ) 

(W) [Wl finnn fflJttXlKlIlN G; ajrj^iEattnxzntaMti^ajiarnnrtunttJhtunaq.tnjit tui as ? tuil k» tui trui ibi n a.i 

o S o. O o. 

iei tun n£\V} tici 'pj.is ieji -^,1 n^i w 

A; a/n nt^ii it^ ^nih)t>j)iEi[M errj \ art aai z ojui tan <si tui trui itrn arinw I>, Cj — I '•, D« tj ' ajn.riiEii.vin 

(D: °^ea^) ^«w«snww^\ zonder meer; — Kw. zie de "vorige aant. 

Dr. o O o o O /"P. O \ 

, Jd; (ei tin tn tunica tal tM^tiz ooi cmnasri^Atrrnirwia^i tui tEi'MitinitEi ten trui n (Ui. tuntuiitai wi J 

tn erri tn ern {tui trn t&i ~i asii z i oji tn ni z tui tn m z asn tzi tui tui ;<w tui CnZ. 

i. (KiiiïqaruiN A: aSitnmziuut^w B, C en Kw. = T. 

3. ii dei (Ki n aJi m ti 2 \ A: otmnihaun-rizs B: °tnma:i°w C = T; D, E : zie boven, bij 9; 

in T is dit vs. minder goed geplaatst. 

o o* q 

5-9. Kw. 8,4: Km nnn n asm j o-tbi ii KunnnTnas turn «ai o o kim Km an asin 2 oa,i 6-7. 9. (X 1 (UI <4 n. 1 O KI!} O O] OfU) f] \ C: «Qtruitiajiw A, B, D - T; E: a^Sit^anj^ (Km fcil Oj ! cJl n fklO!LCl\ A: lEiajLiasnw B, G-I. 

/ Q / O 4 

as arui kn (o Km o -Ji \ A: <w> ^ ^^ i-« 
zie bij 9 — . manp B: 'M*afCin»^ao'il(Wiï«T>?\N L» — 1 ; l>, i 10,» ü, E: tunr.ixxit^wMimM^uiiQ^ cmti^Q^tLnntijiM^ 208 KRITISCHE A ANTEEKEN IN GEN (XLTÏ,10)i. (umraoKin^kHiimix B: mo» o^^ A, C = T. 

3. (ltükiin A: bj,<3\\ B. G = T: — tn an nsm 2 oai iki mui iwi \ B, Cjmik'otm» A = T. 

asjjjl ( (klosl, «*• 

«• fuitui ontbreekt in D, E; — (ia mij \ B: «»<>* A, C, D, E = T. 

7 — 11,6. JL) , hi'. (£mmnnn(_cirmihniaYniLn(inn!HriKii%(isnnnj)ji inMrtzitJian'n'ri (kil °ti] aruitutantt <nui 

ann asrt an ut anrt Kinz t MniiKnMMM)iwj:TiMftnwqiiraMWO.E>!mM^ dlZ.^ iVW. XXX, 9,3—!: 
/ ,0 / OO f Q , Q 

otj ojui ooi (Ki f] an (ici ajLfi 2 o asm ;o i (kn ojui 11 asm a-n ojui ~rj o ann ui f] (juin a-a in 3 a-u na n 

o o /0 . . c q ' o 

anawn \ asm a-n n an orui (ki jj (kji na (in n ( (ki 2 o ij l J ckji dltii n o os mui (ia n-n ojïi aai 301 2 rui 

(Wl O — 1 "^1 () O Oil flTLin \ (j : ^/)or)^^M»™rt>7?ar»ii/^2MJnoT)rtSHC7(^^CM707r)r cLmiïnn<tii!iezt&i-jt 

o. a * . o O - o.O o. . . o„ _ o. . 

*7i tEfn m/i, tal ajiqrp\ tnxrrn asii an _i=it? iom wn ti un v?imn <&iaez<£i)-Ji*'n(M!un[iaJi J£»"\ tLnimmtrtnnrn vtoji 

o O . 

11,3. aa (ia nai^iai 3 (ia n^i 11 Ti \ A, B: ^ ° mw G = T; D, E: zie de vorige aant. 

4. flO](lXl\ B, C: anno* A = T; D, E: Mww 

Kw. XXXI. 1,1-2: asm nsm 3 non n-ri o m ojui tki 3 rui asm arm (kn n on-ncik TG: ruT^ 
r, L = kw.)\ an an aai onna aai arm aan o a_n ckji a oan ojui aan (knaxi\ G, L: 

J ( ^ ) 4 dl cj 

O O. O /f . O Os. o. / o OO o. o 

as)ins>tnT_,i 1:1 is: ku kom Kitst uj.an-jiiccicrn&i/} (ur; (Litiny4)\ (naxtanamanrrtz 0^1 [crntwi ibi (ut m iet -Jtnn txnaji 

onajtaJtj (Lil iK]ihn]\\ 

-mi O 0J1 0X1 OT5 |J \ D, E: cr^:7ifCT/i(m/j\\ ain Hj aiTI (UI \ B: (maw A, B*, C, D, 

E = T. 7-S. Drie-en-veertigste Zang. 

[A: XLIIj B, C: XLIII; D, E: LVIÏ, 9— 19,»; Kw. XXXI, 2—11, of 482—71; 

K: 450/67.] 1 — 5,i- Kw. 2: (SLaJKiri 'icii^rasm (G^asmij ?) rui a-n ? (3 Jk«i <ki aai o ars annji cm an aji n \ 

Q / m / o\ f ( 

ion OTi2ajm (Kmannn (Jbiaai Kiaamn ajirwn 
(KL, v ^ Jj ^ a-n 3 a-n arm ^k 2 ann o 2 (kn n an aan a-n i) asm aaiaan2 an ^ as an 3 :0Ji aniui rui(kiiannn\ 

tg I J( °) ™§ > J ^ CJ 

G..0CTO o. / / n o OO a O o. 

; (L77 a-.t ani Kn tun an die (B?~itj (U/iw rvian tu) in tnmno-n rui o\ Km <rui {ten am aj) tim an n a-ctE.i^imamTia.ji'n 

O o. O o. O O o. X 

tn iKMi a u kw om kti % \ tmi m kji ^Aim tip ^ Kin as t&i^Jiniz iritvidan anasnasiEn-Jint ajt Kn ccn ni an n\ amauiKinan 

o O o. O a 

(najiaxa cuiajnz ax iea .ut ^n an cm z ojnvirjan^ajn Knan/iw OP DE BRATA-JÜEDA. 209 

(XLIII) 1,5. oSim(M(mJnmiui(K|K A: &£§* B, C: iï^g* D ; E: tft.Sg* — i«mj|(g.\ 

A, B, C, D: «»^^ E en een ander MS. = T; zoo ook O; — vgl. de vol- 
gende aaut. 
2,i. (umoSojN A, B, C, D: «r*u^ E: «^g» een ander MS. = T; zoo ook 

O; — vgl. de vorige aant. 
6, (kji ui ;Ki onn \ B, C, D: MMfiK\ E: tumsn-nnR ! A = T; Kw. ^r(ie;(in2,(k]i\ G: o o. 

oer mi -ji ti tm om w 0,2- 6,s. -5,5. Kw. XXXI, o,i-2: mq^axi oRaina 'asm nnaaiu (Kmasrnn (of °iuui3 '(Kïi3- 

asimn ?) a_nn om on annn \ asm nnnn (kii n (mnui(Ki -^oé: ojklci o o o Éj>n\ 
J cS, cS, CJ 4 CJ 3 ' ' " >M ■ Ó "" 

GO o. o o O O . 

. o^jffi fa (Mieji .^ ti irui (Hl ivi ^ ^^ieji rn aai ^m i xnri ri iun t xrni \ mn crm (kji &i nsn ta aa -^unmi mi trui na ~m (ui noi 1 w 

2. oaan?\ A: mnmm^w B, G, D/E = T. 

4. il0J)O?\ B: M&W A, G = T; D, E: irLi,vi^(unrri(tJ^(Vri\\ 

:. ö (in aan ~nn 2 om on inn 2 rai \ A: oai^MïKw BjC^T; D, E: irjmmxmiqmmxrm^ — 

annaaii\ B: mA A_, C, 1), E = T. 
4,5. iaaji oji n \ A: «ra<u % B, C = T; — tuin (in o mi n \ B: «S»« A, C, D, E = T. 

7. OTarihoianh\ E: «j*™^*™» A, B, G, D = T, 

5, : . D, E: atM-n^Mitairu^ vgl. de aant. bij vs. 5. 

4. asm onn (urn ann <kïïi n \ D, E: Wn«j'»»<m&rn / j\\ 

s. m (urn (ï) o an oti -jm (in o arm as aan f] \ A: <ww-^/É!n B: ^mtj^m^W»^™^ C=l; 

D, E alleen : n <un ° 7*/» * Het woord SS^ schijnt dus hier zoowel ais in vs. 2 
slechts tot aanvulling te dienen. 
(asm ooi aan \ Kw. cmaan (F: f^] )^ G: «q«i®i»m^\\ 

Kii ontbreekt in D, E;-üe^e^ vertaalt: » kaaawen tusschen 
»de tanden", en schijnt dus te lezen GA* Kw. 4,2: Cwjin oe^ o 
tuin STSTioi ji oüÊii? oTna,wi\ G:«i «*«»-» gfr n "4 , *' M, §^'2* ( of 9| ^) iw,ra 

o o. 

«/J » ««• i£/J ~ji *r> \\ 

In 't Kw. niet te vinden. 

O (KI 'KW \ B: MiMntóii A, C ? 1), E-l- 

d 37 210 KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

O ei asm \ B, C: ro»N\ A = T; D, E: ©i£?»\\ (XLI1I) 7,i-4. K w . XXXI, 4,3-4: ai nan (ki ij ei an a/ui (Kin (M (kJi aai an i ei arm asmann a ei az) o ,ji - 

(kïij (F: (Emn°)\ aaiaji itinn o -jonnn mintKiikn eiazitkji o ajin(ajj% G: w ^ 

aCY Cl O a CY / o 

^^(Bjraiï07ii^«^^M^7j.M^ 1 j<T7^nm(rw(UT\ im &.■> mn tmntzi run artn&t ^i tun czi urnnkasn aXi iaji\\ 

i. aio mui \ B: wwtrr^ E: e» tutu** A, C, D en Kw. = T. 

2. Ontbreekt in D, E; Kw. zie boven, bij vs. 1-4. 

s. (iM(K](ai!hi\ A: <ur,™<u>M\\ B, C, J), E = T. 

8,1. ,ajin «dl annn om mui \ A: m p° ^4 B, C, D, E = T. 

GJ 

3-9. Kw. 6,1-:: asma-n aan tui (kji 11 asm (oiaa orjkkdi (wiuinf'kJi anaai2(in\ (kii- 

' «g, cJ| ' ^J ' «SI, ^ | 

an o arm (as ei a-n (ka arm ij naanjnn oji cwannnnN G: «» m ™ ti ,«.7 ,£><w,m £>«*,,» -ft 
van T is in 't Kw. niets te vinden; vgl. beneden, bij 10,3-11, en 16 — 17,6. 

r. (01 (.aan om n \ B, E: v^Vr^w A, C, D = T. 

9,i-3- D, E alleen: ^m^»™^»»»^* zoo ook Kw.: zie, boven, bij 8,3-9. 

1. (K1TI O (kil ? O a-tll 0X1 OJin (KI \ B: (unoji^iunaji°\ C: lénoji^tifntrnohMxui^njtw' A = T. 

6-7. Heeft in 't Kw. geen' grond: zie boven, bij 8,3-9. 

10,i-ï. Kw. 5/ (dus vóór den grondtekst van T , 8,3-9): ojm cm on n ojio iu- 

(yiann an onnn annanntKi (tkji oji'i (aai aai 11 \ G; (unajiv,^ (^<o( of <^<m^fm ?) mti 

j. A: (kii lEnnrujtEJtuMcmxm^ U, t>i = 1 . 

3-11. In plaats hiervan heeft het Kw., in 6,3-4, als vervolg op het aange- 

gebaalde bij T, 8,3-9: (Mooin (kun? ojkoiij» dn asm iki 11 ojwojkmij eianaji araa- 

/o ,■- oo v 00 o 

o (Ki [] \ (kji (tfuai 11 f i< : (kji (ka J ei a-n ceji -Ji » ouin o-n o «ai n ei an ei «ai ij o o nnnn o |j 

*. ei asm > A, D, E: «S^^w B, C = T. OP DE BRATA-JÜEDA. 211 

(XLIII,10>. wj(^ onrijp A; E: m] U n °, B, G, D=T; — ym^3\&&«u^ A: 

s. an tin 2 ei (irüi 3 \ A: tuntui^w B, C, 1), E = T. 

:. eorujip A: S™, B: «^ B ¥ : «S^p G = T; — umin A: £1^ B,C = Ï; 

JU, JC. lEitirvi/jaxiitnijiujihn'A 

lij 1 - A: ^«»j*^Y" OT - / '^M? n ^^«>«^«»* B, C = T; D ; E: Mi^M ?M , M fl 1t , o 
ui ^m aj) f run ti w (kj|Kïjdjioatin\ B: m>£k%&%\ A, C = T; — ï), E, voor ys. ♦-* ag™^™^*»* 

12 — 15. Kvv. XXXI, 7,i-2: (L&2 anaiuui ij ajuigi o imn a-j» tm i oo? £, ikiji asm 3 a-ti \ 

o q . / a _ 

anojuiaui o (H.2 onn o 2 tuin tui ajuin 01 na i^o oxi <ui \ G : ^^^^^0?^^^^: 

O o O o. o. o r« o. ..o * . O o 

«ji ïoj iM -s» m (ix.j ^ ayjj .on (&» ^m % (L« rm{ (Ly *i *<!> rvi vnajuut tm iun ann,-n ren t&i <n am u> n oji mn n i^ ibi ^j> -n e,j i\ 

arnjjw De ware zin van ts. 1 schijnt ongeveer hierop neder te komen: «omm 

ojrirniairnniisn^micnia^iaji/ipiunricrrtiijiiLij on s*<r>'TDioJlt&)iiui*\ )) eindelijk Spande PARTA nOf- 

» maals op eene vervaarlijke wijze zijne krachten in." 

1*2.1. Al IU71 ttJI 1HT1 !KJ) ILM M ~JI HST) IV) IKH ^linTntE-pVI^S UI (S_i*,M<W)<M/J<?/? ^7l&n,Vlllt7}3Jl-&>.nintZlW)\ (j ; 

6-St3^J»J><l/l/JflJ? \\ B = 1 ; D'. Ö-bt^iaO}llA7(UIIJ5ntT)»J)77»a(£J.U)\ Jl: (J-Si IM M Tl M ~/J «sn /U> ° <&)rU)?\\ AW. 

zie de vorige aant. 

4. ttSTj Ij fkJl ij \ At (qimtnnw B, C = i ; D, E: nsn asn <n em <vn ha tui itsnjf w 

7. aiumi f] (uui KTi \ K: lunprirvjiKn^ B, C = T; D, E alleen: ^(tw»nj\ zonder het mis- 

plaatste ffu-riw 

13 Ontbreekt in B, maar wordt in A, G, D, E, en P gevonden, 

en is trouwens in den zamenhang niet wel te missen. 

1. Of] OU] (KTI O Ckl) (UTI KI \ C: té]iKi>iAJicm\ A: 9fHA»fnru,MA«m<y\ V '• *7 «*» <"»i °\\ D CTl K.W.: 

<n<LMiuTi(v>aj)<r>->\ xu\ °t£>crwpi\* 

*. (uiriOvJiN P: ^<im°w (of <rj(n°y* A, C, D, E, Kw. = T. 

lo,<. Q^ri nm ? osin naji cmn x A: <*™°* B, C = T; D, E: °<™*ip 

:. QJlO(kl)(S\ A: &!&!*»&* B, C = T; D ; E: mwij*®!» 16— IV Kw. 7,s-4i ctw taj-ijimn eo-ïu»! (F: non 01 °) etóc .o/ 
"kji ao/ïui 212 KRITISCHE A ANTEEKENINGEN 

(XLIII, 16-17,6.) o [kji ij \ axi non nim&Ji o asin ejio? oaruiuui asti (Ki asui ri arm(kJtij (of asm tui n ?)\ 

C (tsna<r(KTrt mjj^nKri i&i <ki <kti mi <cioj) (at ibi n tui i oji n\ iM0O(rniKiiii&iaxt(^ru^(Biinji!i^ii:niniif^n<riii^rrjntnii}\ 

ook hier niets van vimrberge7i: vgl. boven, bij 8,3-9. 
16,i. Voor de getallen, hier en in vs. 5 genoemd, hebben D, E alleen: 

O o 
(najiiujiinmojj tmi vi w 

2. ajinoionn\ D, E: <wTjfifM<im c \\ 

3. A: trv>xy,<£.i<mns(cr)<ru>j>\i Jj, L4 = 1 . 

-1. (ai aan ici (OJi oxi ij \ B nog tweemaal: ^«n-n^v dat reeds in 't vorige vs. voor- 
komt: A, C — ■ 1 I lij -E-j VOOr VS. 4— * ^/nji/ionjiaxin^Qtmijh^j^mimjiii^crniEj^ii in aj> tui/n tvn 

ofi^n zie de aant. bij Vs. 1. 
17 1. ojiTi n A: ïöiw B, G = T. 

i. ((ui3J)£Ji\ B, G nog eens: «™<ct»S\\ A = T: — D, E. voor vs. 1-2.- ^Mnai.nsn 

o Do 

OKiwtuncKi-. iiTniKinsniBi-.iiMivia^w 

4. (UI O (KUN B, I), E: aa^iunanw A, C - T. 

7-18,5. Kw. XXXI, 8,1-3: a-n a-n 11 arinjimn asih ^ow fuino-nij aan om 11 (M <in oir] \ <uw 

o. o f o / a / 

o (Ki i] tkj] an ajirwui 3 b^kOiTi 0x1 ann fuiin oojj m axi QRa\ ti oji ann on arm 2 aai 

as (Ki an arm 3 ikïi asin iki asw n a-an asin (Ki n-n n \ G: ^ï^^Xw^^oK-rrrirtp™^ Tof ^» 

iKiun^ULmiMmiRcmiinjt'S tnjiiU)thn<hn<rnKicni\ mn <ui ntirn n/n tui ^><f<n <u> <n ton tv) ast* txn tuinricm ao ~4*ü { 
•|3 3- A: ten &n <ru 3h xn iui tuut asnj* £>, ^, i-'j Ü— 1 • 

4. (eii o orunn (ki \ A: c&i-mm tmnaiw B, G = T; D, E: « ° ( m 

JC90 a " u B 

O ff 

6-19 4. Kw. 8,4-9,i: (uui 3 '«jo ajio o (biLnnn nnnn (m o cuin on n oJi (um(aj\[oqj|f / / . „ ' _„„. o o üja ooi nnnn (Kmasin oann aqajitmn aswaai \2ja^\ b: A/intn/èi-ru^in 

aj)^(&iiLn r ri/niuiaJiajn!^tu^üniuniaji\ mcun^iuiafiuncrmz a^j to otj <^ -n z <i/w ari-rj nsniun tuipifw 
19 ï. anOJïl?\ A: <wiw B, C = T; D, E, VOOr VS. l-2: «faniwfl^fiwj»^/ tfa/ijfiu aprnmn^ini <rm rcn>nKmKnKiivvi(in'\ 6 _9() ». D E: (isruurntniurjununMtunn (E: itfn itnafn (ayi nJn n) at? cm asritifi urn <rj im ti° /in MasnaQij* 

uri n arui in \ Kw. U. ah arm (Kin nnnn Qjri [i aru) in n Kw. (owa iki arm (Kin nnnn \ G: <M<ifojt>£n'?,nrrn<ii!>\\ OP DE BRATA-JÜEDA. 213 

(XLiII)20,i. ajuKLndnraN A: *m, M m«»x B nog eens: <ung<w$ r C = T; D, E zie boven, 

I bij 19,6-20,2. 

2. Ontbreekt in D, E; K\v. XXXI, 9,2, a : arm n ooi as arm «.ei n ajinaruiia anici(iq\ 

G: <tM^«sflm«i^i«7((W7)^«7^i,»S'nv k Het 07*0^ van T schijnt dus hier in 
den 2<ien pers. te moeten verstaan worden, of liever onbepaald, in den 
zin van ^«w* 

r 21,i-3. Kw. 10,2; ooi tj tkuio| oruiiuitkjj ooiaaji (WiTi (o ojui asm \ G: •ifmr&f 

o. 00 

1, (UKUienN A, B, E: ««j* C, D = T; Kw. Tiajiei|\ G: M ^-r, ? » — ann 
ocuij\ A: «o^-m* B, C, D, E = T. 

4-22,3. Kw. 10,3-4: ofla(anj sim aai n 00? (umeiak ciRftTn 'asm «sin «ai _a \ iki? 

aiui 2 arui o a-ci 1 (Ui&Ji (kJiarm? asm as an an 2 ti m aai o iki ij \ G: ^(^^^W^mi 

O ff) O o. .. O . o • ^ £ .0 a o \ oO 

o^(t)iiki&?~y7'>)ax»»OTiiri.jnjn im\ <&> om ihi run <n ok <mji 101 om xn art ^ oji &a asn <n as: an n \ oji t&i <m n itm a.p nr: 

dsnfrOOKz (ntun2asnMrinimajiziimtHTji\\ Zie Verder bij ,22,4—24. 

5. OOI Tl OSm OOI arU) ? \ A: mitsnitmnrt°\\ B, G — T; D, E: masnunirui^iuiminsr^iiw 

22—23. Ontbreekt in B, D, maar wordt gevonden in A , G , E, O, P, en in 

substantie in 't Kw.: zie bij 21,4-22,3, en bij 22,4-24. 

22 i. o on as iki n n A en P*: «S»°* C, P = T; — E: a^^^-^i"^^^^^ ^^^n^^^jL-Tiwiw 

B, D: zie de vorige aant.; Kw. zie bij 21,4-22,3, waar arm 2 ra o mi n door 
vn^tojt verklaard is, maar dit van de strijders, niet van de pijlen, ver- 
staan wordt. De ware zin van 't Kw. is mij nog duister. 

/ q Q Q ü Q f 

Kw 11- m ooi oa nraaaruifl (kJiTi iki a th ayi arm au n oaxinnnx cinalra 
• V^ ^aa'in £J[ J J| CJ ^ 

^iuiKïiiuiniKi(KioinTi(Ki| (?) an ojm (in aai an ajm o «ruin \ aruiamj (uajijasmj 
aai ia aS ti o o am <ki n 00 (jj-J^ip ^l^ 1 ^^ aai irui .ïrui an ao n (of aruiaqj 
anaai ?) o ajm ti (kJi n ajinTia-nji\ G: ^^^^ntf^<M^<t&^oio><»j»a/wo»<!^«>0\ <^^ 

^«^^.^Vi»^™ ^ «.^^M^in .^^ waaruit mede T, 2J,>-6. en 
XLIV, lji-s, ontstaan is. 4-24. 214 KRITISCHE AANTEEKENINGEN (XLIII,22)4. n Km 2 a£n «ïnn asm \ A: *»•* namelijk m>^^ -»«»« C, P = T. 

5. arm Km dsm Km asm o \ C: ranv» A, P = T. 

ai J[ 
r. a_nn m eji 3 nn arm 2 m asm 2 > urn \ A: vnQ^ E: cn^Bhi » C, P-T. 

Vgl. beneden, bij XLIV, l,i-s. 
e. ajm(ai(om% C: •omj-» A, P = T; E: "«S-^w 

7. aim nnrin Kin [j \ A: <£U?~ji^\\ C, P = T; — E: S ° «7ri<wVm/isw : <w^i^,i^,»,^,^ A 

24,i- ann nnnn Kin ij \ D_, E: mio^w 

6 A: <êi n tui tut (&!<*!$*■ i> 3 vj, U, ü — I . 

7. B, C: ^^^niiMiojv-nx een ander MS., door gevolgd: o 

O tsn hoi in uu n n <n rtj •3* A = T. VlER-EN-V£ERTIGSTE ZANG. [A: XLUI; B, C: XLIV; ü, E: LVIÏ, 19,^-53; Kw, XXXI, 12— XXXN, 1, of 

472—86; K: 468—79.] l,i-» D, E: iunnnnriiEarLir^'rtiH]nr>^f i '&}iWtnji ojim amvfmaji tzjntunarm <mmj a°i ^nrmtj «jont; 

!unnsr)tn,iti?n'Kn(iiii){ fti'. °(^>> J o-hot: itfniui^fnnrj^iniiirLiaiijj oanimoonsM bevattende 

eenige, in T niet voorkomende, herhalingen uit de vorige vss. ; vgl. 
XLIIf, 22—24, en de aantt. aldaar. 

j. «in nnnn onn ij \ ^> E: «"S^r — an aoi a o non n \ A, B: «w°w C=T: het schijnt 

te beantwoorden aan het «Mjjjwma van D, E; ofwel, dewijl de twee 
volgende vss. in D, E hier niet tusschen komen, is 't slechts een voor» 
klank van vs. e, en ten onregte op de paarden overgebragt. 

5 ajin (ui azm n "irï \ B: ^^<l™-#\\ \p]. 0: » in het vieren van de leisels toon- dJl *m' » den beiden, als het ware, hanne groote bedrevenheid"; A, C = T. 

O Q G O O Q. O 

am asm atm aai-jkosm on rui? asmKinaji *my3ci\ ai 6-2.5. Kw. 12,1-3; aruiannn asm. km jai-Jkosm om rui? asm Km m H93o\aiw 


ÜP DE BRATA-JOEDA. 215 (XL1V, 1,6-2,3) (kil (uui asm (Lmwiorji ojiaaTnin aniKnanj m imn 3 e imn n \ m *rn 3 an,i3 ojmi anji ikiji 


aruinnn iuioswieji^uijkki 0x12 tkri\ G- r?,™,^^» ,* „° £ °- o. 2,, 4-7. ^oarjo^eaayx A: ^-^ C: ^*, B: ^.g^* eea ander 

lAlb. = 1 ; D, Ji, VOOr 1,0-2,:= ^o™2^^gj,j™_/ngj<K>i^ (iWKn<u>«/n£n/n.CTWfls»^ «n<mi 

«nv volgende onmiddellijk op liet aangehaalde bij l,i-s. Er schijnt in D, 
E hier eene verwarring van subjecten te heersenen, die zich slechts bij 
gissing laat oplossen. —Aan de lezing van T is de voorkeur gegeven, 
om de herhaling te vermijden, die bij de lezing van B, Gin 2,i gelegen is. 
aiïi om nsin on om 2 asm n \ B: M«ont^«o)t«iivi A, C = T. 

& ^ I 6 dl (er om Ier Ui _ > 

Ac iS/i /V) ^ tm na ten au ^ ajiynizjt<namxm\i SJ } Kj — 1 . 

«|Tn?\ A: <7^?\\ B, G = T. 
Ontbreekt in 't Kw. 6. JL), tul tünniKinJinsn^'iashihmq'b 

5 — 14. Beantwoordt in 't geheel aan Kw. XXXI, 12,4-21, maar wijkt daarvan 
in de onderdeden, zoowel naar den inhoud als naar de volgorde, aan- 
merkelijk af, terwijl D, E ongeveer 't midden houden. In 't Kw. (F, 
G) wordt de beweging der natuur (beschreven in Kw. 12, 1-3= zie 
boven, bij T, 1,6-2,3 ) onmiddellijk gevolgd door 't optreden van Abda- q walika ■nii on aan a-n n \ imn (Km fcjknnnn [yo asm o 01 Ti (kJitmnijousiriN 
q a / a 't welk aldus beschreven wordt (12,4-15): ceji azi a-n 11 urn acin ,10 n 

in ookqclh tikoj axifi^Kasm nnn\ f arnri p (mnijasin fuixiasinn o tti an (Km 2 axi - 

a / / a / 
o arm (Km asm n-n i 

o . 

ajin tui (Ki n ann aii (ki 1 in o a-n om (uui o an o o \ anojmasminn 00 otiojui 

dl J2JI <s> j jó I J'd >s !K) (UI IKÏ1 Ofinn C1RJ4,( 0TU1 \ Gl iéivt»rnaa)^rjtmi&ia^iuttnJimtrnaiaam*jijcni\ ib> (M nj)iuh oji ,1 
(Uïfl MiM£7WMm^OTÓjjMe«u«ffl: nrj ten t osti osi ^,1 rj tg <m/)\ aïn itn Mntvi (Oi' irjammnfn/jj nsn 
wnsn^it8hitus-vri>rn<rrn\ run (Uiiotui ^j./>3..V}»n 3n (dixsmm-nSA man eacrwMj i ^rjyn y> itn ^huRma^» 

^(w^^m,^™^ dus de slang vaart of incarneert zich in Kabna's 216 KRITISCHE A ANTE EK ENI NGEN (XLIV, 3 — 14) pijl? — De vier volgende strophen (Kw. 14 — 17) schijnen de stof te 
hebben geleverd tot T, 10 — 14, schoon de inhoud daaraan weinig be- 
antwoordt. Ka rna, verdiept in 't aanleggen van den Widjaja-ljapa, be- 
merkt niets van de komst der slang, en gaat voort met den pijl op 

Ardjoena's hals te rigten (pd. 14). Terwijl hij hiermede bezig is (pd. 
15): (nno. anaanji!) on 02003 o o (Kïi rui _ji (iqdq osyi «n 1 ji \ 6„&a,ci ti ojin oxi o_nn 

^ 21 I JJ ^ Q)J 

O ,ü ./ ü v (3/ Q. Q / 

osYiKïj (r: 11 (uit (lci cum osTiiKiij ) or&ti 3£ann aji(uui[j\ (Ki aoj) (kitti 3 «m (kJi asm 

Q / ü Q Q O 

nna! nnj] o ari cm ij o ciRaoi \ turn ? asm (m 11 (kn arm ? asm (Kin non ojïi asm n a-u ajui asin - O O Q /O o 

O-T) II (IJl OS ? QJUl \ 'TC /*J^o 1 »/7X9;/^/i^flsr7_^/^^ris^ , -> c ?t oj) n/i ^ 71 tv> r> iv> tn (ia !ifi at'i nn \ arLjaoiiajiaj)? 
o cV CD o o. S o . .' a S 

rn icn t ltsn m tui asn _si ili ^^^:»oj«j>)(tnïa^-^^ia7i^2/>^^ijo^?ii^^(LOT,o (M~fli«fcnTT)\\ intlJSSChen heeft 

KRêsNA 't gevaar bemerkt, en doet, door een' krachtigen stoot, den wa- 
gen voorover wippen , zoodat slechts de kroon van Ardjoena. door 
Karna's pijl getroffen en afgeworpen wordt (Kw. 16 -T, 10,5-11, en 15, 
i-e ). Ardjoena herstelt zijn' losgerukten haarwrong, en legt op zijne 
beurt aan (Kw. 17 = T, 15,7-14). Inmiddels komt Arda-walika bij Kar- 
na terug, maakt zich bekend, en biedt hem zijne hulp aan, die evenwel 
niet aangenomen wordt (Kw. 18 — 19 = T, 5,5-6,3). De slang waagt 
daarop alleen den aanval op Ardjoena, en wordt door hem gedood 
(Kw. 20 — 21 =T, 6/-9). Hierop volgt het schot van Ardjoena, waar- 
door Karna's wagen en paarden getroffen worden (Kw. 22 = T, 15, 1-3); 

eD verder loopen de omwerkingen weder gelijk met den grondtekst . 

Bij 't voorafgaand verhaal verdient inzonderheid opmerking , dat in den 
grondtekst, althans in F, G, niets blijkt van de schuld, die Salja 
volgens de omwerkers (ook volgens D, E) zou gehad hebben aan den 
dood van Karna, door zijn schot op Ardjoena te doen missen. Im- 
mers , hoe duister voor alsnog de ware zin , en hoe weinig te ver- 
trouwen de verklaring zij van pd. 15, waarin Salja voorkomt, is daar- OP DE BRATA-Jü EDA. 217 

(XLIV, 5— 14) ia toch bezwaarlijk iets te vinden, wat grond kan geven tot de voor- 
stelling der omwerkers. Evenwel wordt deze in de hoofdzaak, schoon 
met een niet onbelangrijk verschil in hare toedragt, bevestigd door K, ' 
468: ïiKèma aims an arrow at the ihroat of Arjiina, whom Sdlia 
» beckons to incline his head"\ als ook door Kw. XXXV, 6 (zie beneden 
bij XLVI, 3,3-4), waar Aswatama aan Salja verwijt, het wel gerigte 
schot van Karna te hebben doen falen, door Ardjoena te wenken, om 
het hoofd te buigen. Daar wij eindelijk uit Lassen weten , dat in 't 
oorspronkelijk Indisch verhaal Salja vóór den oorlog aan Joedistira 
beloofd had, om Karna in zijn tweegevecht roet Ardjoena te verraden, 
zoo moet men welligt in F en G eene gaping vermoeden, of wel, nog 
eer, eene geheele vervalsching van pd. 15, waaraan de aangehaalde 
woorden van K schijnen te moeten beantwoorden. 

3T» V . o X ^ o o / TT . „ o 'X n/ o o Cl . o. * 

,1—4. JL/, i-i. \n^Hn<rrniEn(ciiLXJ>tistinriiiJijAiLn!b)i!i.vt I Ei . o/liiih Ir trwnnr) otli iui iktjoji ^ mit&iirrn catiu 

Kntupi MUTOM'o-ni^^Mw enz., welke laatste woorden niet hier behooren, maar 
bij T, 10,1-2= zie de aant. aldaar; — Kw. XXXI, 17,4= ojuict asijogia-nj tun 
oajUKMifi arunntkJii cm an asm oju (F: nruiTi ckji io °\ G: "ikuaxT^ L-Kw. x ,\ 

G, Li'. [tuttLviasntisnizjtfo M-jn tmtcvi amnrjcrrntu>ojitrutttaiu>{\ t Welk daar CVCnWCl Op Ar- 

djoena betrekking heeft, en eigenlijk behoort bij T, 14,;: zie beneden, 

bij 13,7-14. 
2. (Lciosnajui\ A, O: °.8»°x B: °^°« C = T; zie verder de vorige aant. 

4- oinajuiCT\ A: ^"asniViw B, C = T; vgl. D, E, bij 3, 1-4. 

(ojiui\ A: ^V.™^ B, C, D, E = T; Kw. (Saênnnj^ 

7. ■ OSY] Tl ï] Tl OOI \ A: lun^nrqanaSiw B, C - 1 . 

4.1-6. Kw. 18,=-19,i= ^ (kJiajyriofasin oinuuiasin iejo? oji on (un ki nan x 

ariaS luniruKin Saai m^]^ tm<n} \ ^ a B ac | <LC1 K, N oar |ïï S m ' 
ojii (en (kJiai ar] aSiaSi S f^n a ji -x f nri i n cki (MUKKin (11051120 «jkkitp 

O cj ^ ^ Q a I ' 

(F : «1 OT 2 S: KI O Tl ?) Tl 0JÏ1 Tl KI f| (UU CT [] (F: Oj CL] )\ G : ^ ? ^^Wnnfni M 7 <w ~» 

— v5 218 KRITISCHE AANTEEKENINGEN /vTiTf X \ O o. o o £) OOo. (T) 

[ AL1 V. ^'.i— c.J .tl? ui^snnn tzi ~/?ti tci tsn rti ^ tuiri un u^iiu tcj m,ij\ (Vitunun ruitici asnasn^/iviamtKJiuKSi^ATi tutu-turn truibzun 

.. /■_£ o. N o. . o o. o o. 

icn.xp.ii {01 un iki tui run )<n tut ui tuttin un \ (E/i t? scm o jw wn ik? iej ~/> ui rt ui z m ao m rry «.j oj M &m nrttiaf^iiui tin un \\ 

am^iimam^M(m^ti^amKatLnnri^mtEatm^ulii^\\ Hiermede komt ia substantie overeen 
D, E, 24,4-20,3. Over 't verband van den grondtekst zie boven, bij o — 14. 
7-6,3. K\v. XXXI, 19,=-4: (ciï; aonnnna ano2fis; (L*o «n anji ui aan an o 2 (Ki [j mui o- 

ti\ ïj(ui2? nnaai2 o cumaancmn cKJiarüï o (G: "ion ) aruioaaij (&i tk)j ? bi \ 

(uin (ktj aan asn tm ij da ia 002 lORatuLi tuui o asn (o \ G : (^y»™ irm c» <o ^^-m 

O. OOO o o f n\ 

ox/t ~m rt uii tui _/n .?.t im 11 un tui ? /un \ tn tun ? tui 11 il,ii unri tan rt nm ? ui mn un z (ui xni tui <£J [ik.ii tui tui act tu .1 o. o o O o o. » 

un ti~i o üi n^i q cei \ tunti^ui _/w un ri tun imtuirmni&iui itKi a.11 un tui thn itui w o,?. I^jj o aa aai \ A: iw»fci<\\ B, C = T; D, E: oynra"^^?.* — nw\ A: mA B, G-T. 

5. fdJiariOvJjfKiijN A: ibi-Smmot^w B, C = T. 

e. aji'i un o 2 \ A: (wio^w^w B, G = T; D, E: oi«~m\ — ram oti o asn jj \ A: mn 
uiijow B, C, D, E = T. 

7. I), Ij: <un oen (Ut asn Tfiaïw 

6,1-3. D, E alleen: «.n^^^jn^w Kw. zie boven bij 4,7-6,3. 

3. (uinoKEJl<inn(Kin\ B, G: »Mt<L«m«n\> A = T, 't welk schijnt te beantwoorden aan 't Kw. tui ooft o \ zie boven, bij 4,7-6,3. 
4.Tigg. In 't Kw., gelijk mede in D, E, is de volgorde natuurlijker, in dier 

voege, dat de inhoud van T, 6,4-6 met dien van 8,1-5 zamenvloeit in 

Kw. 20 : aan aan ana ni-w.(anj anji ao asn ij ostji (F: ooj tuui raj ^r as o 2 'in | ^: - 
osn oi¥i\ (a-arnm 'asn ^ (Uinnnn cmn asn naijj oaü aan a n oji -Ji n^Ji ij \ o ojbi n im n 

O ■ / O Q Q 

(isnaan bioiki ujq an^iaanij onjiinaap as (un 2 (ia j| asnaruijj mnTjuiaa 

OllOin O0^iaa!]\ G: arnQtunnnunfyuncrrri-. n°^(nuniKii^uti(mnrn(un(ni\ tmtnj*nom 
° mjiiKiz o^iuniStuiuitci£ièjiritimnJi^.\ (LV^ti^ttiitunr^tênck.'itLniiCiti^aKtrm-, ruakrt,itEi~-i^tcmf nn nm :. nnn\ atLittci ^tun tui ui-siun^iapiijid uia-jit tziniayin^ij^iu^^ WaSJ'DS , in ivW. -j1, Öe ïnDOUQ 

van T, 6,7-7 onmiddellijk door dien van 8,6-9 gevolgd wordt: zie beneden. 
5. fcJioojijjN C: tEiéi\\ A, B, D, E = T; Kw. oicïn verklaard door bb^ 

7-7. D, E: iw 'K^'ri 4v 'E| ^,7 ,; r « ( m y M) ra: lii^tunnn^ju^é^fiMtiJiotuurii^ ao> tui *g ui tun OP DEBRATA-JOEDA. 219 

(XLIV, 6,7-7.) or^amt iqam'yiaS^mn^wiin^.ajtaMaB^.W Kw. XXXI, 21,1-2: irj\? (UI 3 «£1 (UU1 (lfl Ij (B) (kJJ » 

O / O _ O . , -^ J > X^ 

tuin (Km 3 na o anji aai (h: (urn aai (<uj o °) asm win on arui n n n n (ki inn (ki [i oofknii 
(mruiCT raa^ oym3im| (ajuuiasip G: ^^^^^g™^^ 

a<,Mn<3JJ}.itn(u>injitHr)i rqxnrn aai art -turqrina^^ fci w tm ;un (ei m >t<n m ^thmwvn m thm ori i-^i tuji nsn\ W3ar- 

op terstond de grondtekst van T, 8,6-9 volgt, in vs. 3-* <in (uu aai ST- 
onnosm(i mi as? mmudi ^cci aruKKiaai jkikijin oji azmn ieji i Saaio okui o- 
nnnn nmao asmoi o(Win\ G: Sh^^^MiSlcm^ Qunêhtfn«i m &Qu 

oji -xuhn n\ (i/7(E?~i7i(uiiO!iS/Bj_^j'7)*ï cuianm <o imn cuixm ^ un tui t? ia % ikh^aw ZjIQ DOVCn, bil 4, vlpo". 
7,3. A: OAj)(K/i(irn(iaaj>iriji!tai(inrKn ri rnw SJ } 1>( — X . 

3. Dat ARoa-wALiKa zijn' vader wilde wreken , die door AedjoenS zou 
gedood zijn, wordt in D, E ook, zelfs tot tweemaal toe gezegd, maar 
blijkt uit het Kw. niet. Wij vinden daar alleen (in 13,3-. zie boven, 
bij 3 — 14) gezegd, dat hij sedert lang (okiiuo\G: ^SaZ^ou) op 
Ardjoena gebeten was, zonder nadere uitlegging. 

7. ojinowu 0(K]?\ A: t8f> [£»<&> <tqt>tun\ zoo ook O; G: aMfyixatsamm^ B = T; zie 

D, E boven, bij 6,7-7. 
8,i-5. Zie den grondtekst boven ? bij 6,4, vlgg. 

4, o (Kin non osin [p A: £uta>°\\ B, C = T. 

s, (Kmo j)fKJi(£Ji<~n(W[|\ A: <8°<mJ2<\\ R, C = T; — TmnajiijN A: mju^ B, 

G, 1>, E = T. 
6-9. Zie den grondtekst boven , bij 6,7-7. 

9^2. o(muam-8iSe-JiTiï\ A: °™;> B: «^ B*: <&»> C: °<g>§»* -6, a. D, E alleen: »4MiMèog|: «^0^00^ Kw. niets. 10—14. De grondtekst van deze strophen (Kw. 14—17) gaat vooraf aan den 
inhoud der zes of zeven vorige strophen van T (pd. 3 of 4— 9 = Kw. 
18—21): zie boven, bij 5—14. Zoo is het ook, met cenige wijziging, 

in D, E. 

10,-=. Kw. 14,2-3: nsiajun ohjui nn cmm o «janna* mu (y«ig> «^ O i.\ Cl 

4£T 220 KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

(XLIV,1 0/-2) (wnnïHÏ (G : on (ui 2 td (ki ) o os; ojui m 2 oji oKmtkiï (Ljk(M\ G: ^««Smi 

<■ CJ > — > 

r„C o. \ Cl o. o o . o. /~£ £} n.\ 

asnjj (_Ot mi kti mij «sn ) aKaw^iniaj>,niKnt)j)M0UMi/Einia7njl\ t^nonHrnttJizniipj (Of (Uixmtzi^iui \ 

tBl^^i,V)°ac) ,i»thniaj)^rhii(iKt&i~J>ni' (of uroiuieimiojiji^ Vgl. D« Ji, .JS 1 ,3 — J, a: ojn^rm 

i^w'-nitKfiitui.iii oji ajn rsj tj om n o^nia^a^xrmasiiamajia^ajt'iajiiKjzi oji léjarna-Ji^A on iikos JietWClk. daar 

in een ander verband voorkomt, maar blijkbaar tot denzelfden grond- 
tekst behoort. 
i. axi Ki || \ B: ooflWT^N A, C=T. 

Ao o> . o t>, .. o o _ . of 1 . • o « o. 

; iu) ni ilii ni xn aj> or om hk] iEi!Kï)aji^i.\ E>. lainn OjW a^i oji ° tun iejJ om oji _bi\ v-u otiwo ° (»^it/n \\ 

een ander HS. = T; vgl. de aant. bij vs. 1-2. 

K.w. XXXL 14,4: asn o Km n m ki oin ojui tui a-n on 11 ki an ti kit asn 2 ki \ G: <Ê» o. X o o. O 

T»b*« - ■ "t, fl O" « 5—11. Vgl. Kw. (F, G, L) 16 (volgende op de woordenwisseling tusschen 
Salja en Karna, boven, bij o — 14, medegedeeld): acuï cmnnnnn Q-n 3 a^i 

turn in o asn asn arui m fi (a_najuiasn\ aflaarm iKiaxiaruii in o ckji an m 2 ki ,1 (L: 

J 4 ^ df ^ t- 4 l 4 v 

odfiTi2? ) kïi oji asn Kin n aai en, li o o (L: ki°)\ (uinainnKn Km "inayi in asn 

a. r q o- / . T 

o-jiajn (3.-* (M axionx osman oanan EJiKinnn 0Ji2O qjioti? (L: 

asn 1 kei asn o — (iarui[|\ (j, JL: a<n^ajnasnnï\^^c?a<ncnmi'^-^a<i^^ 

cmiiarLin ILjlturwcitiaamji) ti asn oji ttm ai.i cuii ihiji ooi va tru an _//i iifjow ( Ju ; iMOjna-JiJz tun ajifonaiJia.!» 

Cl /T.C) \ O o o. /„£ o. \ O o. O o. o 

of}~m!F/>/]iimttji/] (Li. Tt r&i mi ~ji q) \ a/n arm v, hm o-o ti asnajrt 101 wahJ asn(&i~jijajiias(ai-jiTia-j)(Kn\ asn 

ananinam kipj^i&i^it^iiiiixnitKnrnz ojKEifirnaJa^irLi/iW ZilG VCrder bOVen, DU O \~k, 

7. on aian Ui ui asn (trui \ A: «1^™^^ B. C, 1). E = T. 

r J asC "^'^ öcr ; ' 

11 i_6. 1), Ë : ao an 11 ti asn rn tm z ,i ~rh i ti ajnt tui ^<l/) oji orin oji asn a m^'iajjasn'-n^ahucmKnn om iwn r ri aEjinrmtui 

(E: (&jwn )?/ iêttvnmaaiam<ip\\ Vgl. de aant. bij 5 — 14. 

1. A: ajhasn(tLU<nananagnxm^ TleeS : °anacip ?J\\ B ; Li = 1 . 

sen3. anajn20?\ B_, C beide keeren: o ? wA = T, wat meer eigenaardig schijnt, 

en door D, E (zie boven, bij vs. i-e) bevestigd wordt. Vgl. ook 13,3-4. 

4 . A, B: ^«BUfflCT^Ejj)^ C = T; vgl. de volgende aant., en die bij vs. i-*. ö— 6. OPDEBRATA-JOEDA. 221 

(XLIV, 11,»- 6 -) af^nixrtMiiiyujs méjbimj9w.ot^ G = T, meer ia overeenstemming met D, 
E: zie boven, bij vs. i-s. 

12 In deze strophe schijnt inzonderheid de strophe lo van 't Kw. , die 

boven (bij 5 — 14) in haar geheel is aangehaald, volgens de opvat- 
ting des omwerkers te zijn wedergegeven, schoon er zich naauwelijks 
eenige verwongen trekken van 't oorspronkelijke (voor zoo ver wij dit 
althans uit F, G kennen) in laten aanwijzen. 

2. OfUl O !K] _A 2£1 \ A: n(LviMJritiPjarn\\ B, C - T. 

6-7. (KT] KI ... . ffjlOIKt\ B, C: aJii^f . . . . oanHpi A = T. 

13 2 O1O0Z1 .... OKiriJl\ A: tcnau, .... asnasnxuw B, C = T; Q11T1 ajin -ïXjT Ij N 

Li '. tem arm asn /i\\ A., Jj - • 1 • 

6. (UW W Ml [l \ A: vnoJimjinW B, G = T. 

7-14. Kw. (F, G, L)XXXI, 17: aJi 02^ ^jg™ f ^ ' 1 ^ e ^ w,Q( g M ' 
w\ (m(m ra as o 1 SJjojj (miiwiaaij raraajï oti3^\ ra miKjicraao ojw 
(F, G : bji in ) o arui cm kv ckji ojjimn «1 (mneJi ïktji (L: iki o~ji kij )\ ojui ct asm - 
h&i ojin tin tuui osïi n aruixickJii cm raasYKuui (F: -irunn jji <fi % G: °ikji«K G, L: 

oi (Tm <m <w iru jo <uj ^ \\ 

7. CMT1\ A: a/n<p\\ B, G = l. 
14,3- A: ó^ttStl8lir.n^l^tBl(MIBI~Jj,<>2X^ o t u— 1. 

4. iEJifiaji7\ A_, C: <L0°w B = T. 

Kw. 22, 2 -a: (ki? mn SuS omojü.a?nn «aiiOM^owijp ue-Ji«Tn| 

O Q- ^ ~nr.pi nrminni II 1 !P1 _J1 \ G. Li'. <M M) Of) !Ut) J, II 17) <U) V I - - I ! ■.' ' - I 

"^ o ^ ..^m» rG- Qmi-AMii) ■&<&£ ( L: ***) ' nasnw '" m,ï «""^«J"- 3 

T/EiTiMi/uoittn lui&iimj] (VJ. a*/i <tji ~i i ^yi / \ 

«:tV> (L I <u?iCT7^)\\ , 

/ por o a r*. mim»» Kw. jan 01,90130^(1^ — un- 

arui on ikïi (uui \ B: ^°, G: g«^ A, L> . ^^ JUÏ ' ^J ^j[ 15,i o:ki(ki\ A: mj&N B, C-l. 222 
(XLIV,15> KRITISCHE A ANTEEKENINGEN ( u , (LTirmtKn^i<nw^as)i<>i^zmntriJin<i^n'i (il: tr D, E: 

iE»~^^a«n«^iKn?t> Vgl. Kw., bij VS. 1-4, \ . /ü. o. . N O o 16,.. o onnn wm il \ B. G: «afómjt B*: Qcrmminw A = T. 

0SO~JlTiiamn\ A: oJixmaaifS-nw B, G = T. 

(Kin tu ik] mm 2 a-n ij % A, B: 'ijm» G = T; — Kw. 5XXÏ, 25,2: aai nnn n asm ii tui ki - 

omiiiui aoKinai*] oraain aruianij iKinyTiiK)|\G:OT^ira^m 1 Kimi.^o&^onOT! 
M«3^<m»8*2^w Van het treffen van Ardjoena's haar wrong , of ia 't algemeen 
van de uitwerking van 't schot, staat verder in 't Kw. niets; maar 
uit het verband laat zich met eenigen grond afleiden, dat het op de- 
zelfde wijs als het vorige faalde. 
(kJ(ann\ A: -^n» B, C = T. oo/ o ^ l Q O J 4 O Q 3-17,3. Kw. 24,2-4: o ai (Km a kvotio acio aouu o nnn asm n ruin aai d.ojin aruitai^ asm o qji o o ooi <i min aai arui ajm asm n uik? an aai 2 \ mui !Ki fi aai 

o d4 j 4 M 4 ó J 

O Q Q 

o axi tui asm