Skip to main content

Full text of "Vizantija i srbi"

See other formats


^resentcb to 
of % 

PittiJ^rsittg trf ®arantit 

Dr. Michael Obolensky, 
89 Glen Road, 
Toronto, Ontario. Digitized by tine Internet Arciiive 

in 2010 witii funding from 

University of Toronto http://www.arcliive.org/details/vizantijaisrbi01stan KH)HrE MATH LIE CPnCKE 

e.:pot 'z ii e 

BMSftMTMJfl H CrBM 

KHDMrn nPPfl HAIIHCAO CT. CTflHOJEBHTi 
o y MOHOM CA,T,y 

hsjiah.h: matmue cphcke 
I90:i. u Bfl/lKflnCKO 

no/iyocTPBO 

aO VII BEKA S' HAIIHCAU CT. CTflHOJEBHTi Yr- y HOBOM CA;i;y 

HSAAtfcE MATHU.E CPnCKE M- 

708793 IIITAMIIAIMIJA ("I'llCl.i; KlI.IDlJArE F.l'ATxK xM IIUlIOBIITiA 

y iioBOM CA;i,y. n t 

BPyVTY "BOHH IIOCBET.y.IK GiaHOJe nPEFJIEtt p CTl'AIIA 

lIpe^troBop I— V 

I. Yboji 1 

II. Ba;iKaii iipCyi ^o.ia3aK C.ioBena 54 

III. IIpuAHpaite CioBCHa, IJyrapa h Aeapa na Da.iKan 

y VI Beny 133 npfAroBOP. 

Ka;i;a je CpircKii Hapo;; ;i,()iiiao y KpajeBe 
y KOJiLMa ca;i,a cranyje, npiiira,T.a;io je ne.io Ba.i- 
KaprcKO llo.ijocTpBO Bii:5aiiTiicKoj Ihiirepiijir. Cpii- 
CKir Hapo;i, Je, ;i,aKJc\ yiuao y OBy ;tp>Kap.y. rr 
je ij,e.ia ;;p>haBiia opranii;{aij;iija HiKuiHTiieKe IImiic- 
pHJe H CBa n.ena Ky.iTypa, n MaTepiija.ina ii 
iiHTejieKTyajiHa, ca cBiiMa cbojiim peay.iTaTiiMa. 
Bpiiiii.ia ciijian yTnii,aj Ha CpncKH Hapo;i, o;;Max o;; 
iioqeTKa iheroBa oopaBKa y hoboj ;i,oMOBirHM. Taj 
yrnnaj HiiaaHTiije Jia C'pncKii Hapo;i, oivie;i,a ee 
jaciio y Ae.ioj iicropiijii n^eroBoj. II ano yxiinaj 
BnsaHTiiCKe Ibinepiije Hiije je;;iiHii Kojii je iirpao 
yjiory y pasBiiTKy CpncKor Hapo;i,a ii y hcto- 
piijii iteroBOJ, niraK je, 6vs eBane cyMite, P)ii- 
aaHTiiCKa Ihiiiepiija ja^e o^ cbiix ocTa.inx 
(|)aKTopa yTiina.ia ii iia iio.iirriiMKy ii na kv.i- 
Typay iicxopiijy meroBy. 

CaMa BiujaiiTiiCKa llMire[)iija ii iBeua kv.i- 
Typa, a ciieniija.iiio ibena MaTepiija.iiia Ky.Tiypa 
iia Ba.iKaHCKOM JIo.iyocTpBy, peay.TraiiTa je mho- 
nix, paan()B[)eniix, Ko.Mir.iiiK'oiiaiiiix ii y pa:i- 

.'IIIMIIO.M II[)aBII,V lAOMOlIHOBailllX (|)aKT(>pa. II Ha npBe no;tJore .MaTepiija.iiie Ky.iTvpe uito 
cy ux CTBopiua paa.iii^iHa xpa^iKa ii lunpcKa 
n.ieMena Koja cv y no^iCTKy iiCTopiiCKora ;i,o6a 
Beh 3ay8iiMaja roxoBo ii,ejio Ba.iKaHCKO IIo.i^^- 
ocxpBO, ;;om.iii cy ;i.oi],HiTJe y HeKiiM KpajeBUMa 
HOBii cjojeBii Ke.ixcKe Kyjxype Ka;i,a cy pasna 
Kc.xxcKa n.xeMCHa npo;];p.ia ii nacxaHima ce na 
Ba.iKaHCKOM IIoj^^ocxpBy, ii, Hanoc.iexKy, npii 
Kpajy npBor Be.iiiKor nepiio;;a iicxopiije Ba.x- 
KaHCKor IIo.iyocxpBa, nonejii cy ca jyra ii ca 
IIpiiMopja ;i,o.xa3iixii ;i,ocxa c.xaoii yxHLi,ajii je.xiiH- 
CKor Ky.xxypHor ^KiiBOxa, ii xo y oho 7i;ooa Ka;j.a 
je je.xiiHCKo njcMc iipiiMii.xo ca iicxoKa Ky.ixypy 
OHiix Hapo;;a r;i;e je ona npBo noHiiK.xa, na je 
pa3Bimo II pa3pa;i,iiJ0 y CBiBia iipaBii,iiMa. 

Je.xHHCKa Ky.ixypa iipeuija je ;i,onHiije y 
Hac.xet)e Phmckoj IlMnepujii Koja je yne.ia mhofo 
HOBiix Ky.xxypmix e.ieMenaxa y ^lOBe^iancK}" i^J-i- 
xypy. Ona je npBa ;;oHe.xa Behy npocBexy ii 
Ky.ixypy ii na Ba.xKaHCKo llo.xyocxpBO ii noMe.ici 
je xy miipiixii ii MHoro iiHxeH3iiBHiije ii y bc- 
hiLM ;],TiMeHCHJaMa. 

Ka^a ce iio^e.xa pacim,ii,axii Pii.ArcKa IImiic- 
})iija II Ka;i.a ce yBe.iiiKo Boniua oop6a Met)y 
piiMCKOM II jejiincKOM Ky.ixypoM, PiiMCKa je 
IlMiiepiija imaK, ii aKo je Beh Gii.ia 3axBaxii.ia 
;t,v6()K ixopeii iia Ba.iKaHCKOM llo-iyocxpny, mo- 
pa.ia iio.xiehii y xoj 6opf)ii je.iiiHCKoj Ky.ixypii 
Miijii je n|)e;;cxaBHiiK nii.ia (•a;;a Bch BirmiixiiCKa 
MMiie|)iija; a.iii cy iiiiaK xparoHii piniCKe kv.i- 
T\\)v iia Ba.iKaiiCKOM I lo.iyocxpBy dii.iii join 
yBCK II jaini ii jvookii iicto oiiaKo i^ao iirro Ill ce, iiecvMirjHHO, Join y]niii ;^a;;p/i:ci.i() no iiciirro 
o;^ npHWX Ky.iTvpinix ociiOMnna cTaj)or TpawKor, 
MJiripcKor II Ke.TfCKor HCHBOxa, a Taico cy ce hcto 
cnaKaKO ocehajiH, n aKO MaxOxM Bp.Tio cja6ii, ii 
yTHnajiT paHHirx BapiiapcKiix lueMena Hace.T>a- 
Bannx y pa^.iir^Ha Bj)eMeHa ira ria.iKaiiOKo.Nr 

I lo.iyocxpBy. 

CBe TO CKyiia CTiiopu.io je b ii :{ a ii t ii c k y 
Ky.iTypy Koja je B.ia;i,a.ia BajiKaHCKiiM Ilo.iy- 
ocxpBOM y OHO BpeMe Ka;i,a cy ce (;p6ii ;;oce- 
.iMJH. Ta je Ky.ixypa yTMii,a.ia irpcKo Biiaanxiije 

II Bi[3aHTiiCKor ,T,p*/KaBHor op!^aHH3Ma iia Cpiiciin 
Hapoji; 0,1, iipBiix BpeMena iheroBa dopaBKa y 
HOBOJ oTauomin, iia cbc ;^o npoiiacxii Bii:iaH- 
TiicKe HMiiepiije, a ;^e.lHMn^e join ;iiyro BpeMena 
M nocxe xora. 

IJ,eo iio.i iiT II q K II II Ky.iTvpni! h-chbot 
CpiiCKor Hapo;i.a cbc ;j,o .^o.iacKa Ty- 
pana xo.iiiko je yxKau y BH3aHxiicKy 
iicxopiijy II npo/Kex b iiaaiixHCKiiM yxii- 
naJHMa, ;i,a BiisaiiTiiCKO-cpncK ii o;i;hocii 
y npBnx ,T;eceT BeKOiui cpiicKe iicxopiijc 
MM He jearpo ii('Toi)iije CpucKor Hapo;;a- 

Ilo.uMxiiMKa HCTopiija CpiiCKora Hapo^a y 
npBHX iiex BeKOBa iberoBa oopaiiKa iia Ba.iKaii- 
CKOM IIo.iyocTpBy POTOBO je ne.ia iiciiyibi^ia 
6op6oM 3a cMo6()Ay n caiMOCxaaiiocx, oopooM 3a 
eMaiiUHuanHJy o;; BH3aHxiije. Y hoxoibiix iier 
BeKOBa CpiicKii Ha])o;i ene Biime y.ia3H y Ucto- 
piijy EnpoHe ii Iicxopiijy ^loBeMaiicxBa ; a,in ii 
aKO y xo ;i,o6a iioHiiiBy jaMii ii KOMiLTiiKOBaiiiijii 
yxiiiiaJH ca 3aHa;ui na CpiicKii llapo;i, n aKo y IV TO ;i,ooa ja^iajy cpncKe Bese ca 3ana;i,HnM na- 
po;i,iiMa, II, npeMa xoMe, nocxajv ja^ii yTnii,ajii 
Tiix Kpajeea na cpncKe 3eM.T>e, nnaK ii y obo 
;;ooa no.iiiTii^ai o;i,hoc'ii ca BiiaaHxiijoM, oopoa 
npoTiiB H>eHe npeB.iacxii ii yHYxpamiBe pasMii- 
piiii,e y noje;],iiHiiM cpncKiiM ;i,p>KaBaMa oko kvj- 
xypHiix II iio.xiiximKiix o;i.HOca n])eMa BiisaHxiijii 
ancopoyjy jom yBCK r.xaBHy cnary CpncKor 
Hapo;i,a. 

no.iiiximKii o;i,Hocii CpncKora Hapo;i,a ii cpii- 
CKiix ;i,p>ixaBa npeMa BiisaHxiijii ^iime roxoBo 
HaJBehii ;i,eo no.xiixiFiKe iicxopiije iberoBe. Jom 
Biime xo Bpe;i,ii 3a iicxopiijy cpncKe ;i;yxoBHe ii 
Maxepiija.xHe Ky.xxype. /l,p>KaBHy, i^pKBeny, bojhv 
11 a;];MiiHncxpaxiiBHy opraHii3aij,iiJ3", sepy, khdII- 
•/KeBHOCx, iipocBexy ii Macy e.xeMenaxa Maxepii- 
ja.iHe Ky.xxype y3eo je CpncKii Hapo^ BehimoM 
113 Bii3aHxiije — ii.xii cacBiiM ii.iii iix je Ka;ia- 
Miio Ha CBOje iiai^iioHa.ine ycxanoBe, CBOJe na- 
HiiOHajHe oco6iiHe. Ha ii aKo je no r;i;emxa 6ii.xo 
y eaMOM Hapo;i,y, no r;i,emxa — napo^iiixo o;i, 
e.xeMenaxa Maxepnja.xne Ky.ixype — , oco5nxo, 
o;i. XI B. na ;i,a.x.e nj)iiMaHo n ea 3aiia;];a, iinaK 
ey ne.xoKynmi >kiibox Bii3anxiije n Bii3anxiieKa 
Kyjixypa. aKo ne je;i,nno n ncKJbyniiBO a ono 
CBaKaKo iMiiiic no cini ;i,pyrn (|)aKxoi)n cKyiia, 
yxiii;a.iii na /I^iibot CpneKor Hai)().T,a ii e])iiCKiix 
;i|);iv'aBa. — Hooi' Tc I'.avKne ynore Kojy iiMa Bii3aHxiija 
y iiexopiijii ('i)iieKoi^ Hapo;ui. iipe,T,y3eo ea.M ;i.a 
ii3pa;;ii.M ncioKyiiuy iicxopiiJy epiiCK0Bn3anxii- CKHX o;;noca. Ona je Kifcnra n|)iiii ;i.e() ihcii. IIo 
MOMe npojcKTV ii.SHche hcmo ;i,e.io ;;ec('T ouaKi'.iix 
KH>Hra; y npBHX ;i,eBeT ouhe MMHeecifa iicTopiija 
Tio.iirnniiTiix' ojiioca cpiK'Ko-Bn.'mHTiicKiix, a \ 
iroc.i(v;ii>()j he oiini ()n,pTaii ncjoiiviinn i:,\'.i- 
TY])}iii yxjinaj BnaaiiTiije na Ci)iieKii Ilapo^i.. 

y ^pyroj KitHMii, Koja he 6mtii roxoiia ao 
Kpaja one ro,T,HHe, 6iihe oupTaiie kv.it\ |)H()-lIo- 
JIIITIIqKe npiLTiiiKe iia Ba.iKaHCKO>[ Ilo.iyoc t|)i;,\ 
y OHO BpeMe Ka;i,a cy ce Cioi^enir ii Byrapii 
;i,oc'e.iiiJin na BajiKan, iicTopiija it.nxop.a ;i,oce- 
jioeiba H irpBii Ben ihiixoBa /KiiBoxa y iioBOJ 

IT0eT0J6j[HIL 

Ha nocieTKy ;i,a iianoMeHCM Join xd caM ^a 
BpeMe pa;i,a ii uiTaMiiaiBa oBe Kibiire (o;i, okto- 
6pa 1902 ;i,o Maja 1903 ro;i,.) 6110 oojeuiJ^iiB, 
xe cy Mil ce 3a to iroxKpa.ie 110 iiene iiixaM- 
napcKe norpemKe (Koje y ocxa.xoM iie napyiiia- 
T^ajy e:viiieao) u Heje;i,iraK'0(Tii y cxii.iy. 

Beorpa;];, jyiia 19()o. I. y B n, 

I 

IIpoMeHe eiHHHKiix npHJiHKa na BajiKany y cniuie. — EiHHHKe 
iipHjiHKe y HajciapHJe /(o6a — TpanaHH ii Mjinpu: ifcHXOBe 
BOJHH^Ke cnoco6HoeTH. — JejiHHH II JejiHHHsaM Ha BajiKany. — 
PHMCKa JI^pmaBa ; itesiiH npeoopamaj nocjiej^pyror IlyHCKor Paia. 

— PoMamiaaM. — PHMCKa ocBajaita Ha BajiKany. — BajKHOci 
BajiKana 3a PuMCKy Jl^pHcaBy. — CnoJLitH h yHyxpamHjH Henpii- 
jaieJBH PflMCKe J^pjKaBe HaBajiKany. — PoMaHHsai^HJa BajiKaea. 

— PjHMCKe KO.ioHwje. — PoMaHHjaM II JejiHHH3aM ; cyKoo HSMe^y 
HjHX ; ftHXOBe rpaHHi^e ; o;^Hoc PawjEana npesia JejinHHSMy. — 

Kyjixypa ii hcmbot na BajiKany no;; PHMJtaHHMa. — 

Ha Baj[KaiicKOM lIojiyocrpBy BO;ui.ia ce u;i ynci: 
roTOBO 6e3 iipecxaiiKa a?ecTOKa ii oiop'iena oopua paca, 
ii.'icMeHa 11 Hapo;i,a. rJom oji, oiiora BpcMeiia, :5a Koje 
iiaM iiajcTapiijii iicTopiiCKii iiaBopii Jiajy iiOAaTana 3a 
iH'Topiijy Ea.iicaiiCKor IIo;iyocTj)Ba. oiia;Ka ce HxIibo ko- 
MeiuaH,e na Ea.iKaiiy ii iienpecTaiio Mcihau.e cTiiii'iKe 
•MiinioHOMiije. Taiio cy y iiCTopiiCKO ;i;oua iipo,iiipa.ia ii 
Ao;ia3ii:ia na Ba:iKaii pa3Ha KC.iTCKa, repMaiieica. xyiiciia. 
11 e.iOBeiiCKa n.-RWieiia, 3aTnM ABapii, ^Ial)apii. TaTa])!!. 
Ile'ieiie3ii, Apaiiii, Typuii, H;epKe3ii. .lepMeiiii, Uiirami 
11 jtp. oaTO jc BajiKaiiCKO llo.iyocrpiu^ ojl yBeu oii.io 
iioiipiiiirre OopOe ii.iCMeiia ii pa3oojiiiina iiapo;i,a. 

y Aooa, Ka^a je crapa Jejia;ta jtocrnr.ia Bpxyiiau 
CBora iiojiiiTiiuKor ii Ky.rrypiior pa3HiiTKa. xpaMica (na 
iicxoKy) II iijiiipcKa iMCMCiia (na 3aiia,iy r>n.iKancKor 

Kibiire ManiHO CpncKe. 7. ' yBo;^ IIo.'iyocTpBa) >KiiBejia cy cbojum ciapiiM. naTpiijapxa.iHiiM 
/laiBOTOM, y BeqnTOJ Met)yco6HOJ 6op6n : ii.ieMena xa 
r.iO/Kn.ia ce ii Cnjia Met)y co6om, caxnpajia ce ii Meitajia 
CBOJa cejunrnxa iioxiiCKyjykii je;tHO Jtpyro. TaKii qexHii- 
iiKn II HecxajiHii iKiiBOx iipoBOji,iiJia cy xa njieMcna se- 
KOBiiMa. II xeu paxHimKii noxoAn i)a3Hiix ocBajaqa iijiii 
iiocexe jejiiiHCKnx xproBaua ii.m Hanaji.ajii paaniix n.ie- 
Mena ca jicbc ooajie ^yuasa ii CaBC. yHOciiJiii cy npo- 
MCHy II noMCxity y onaj je;i;iio:inKii hiiibox 6op6e n ce- 
.i,aKaH>a. Y iieiipcKiijiHOJ f)op6ii o^iBpc.iii cy ii ii3Be- 
iiixiLiii ce cxapii II.iiipii ii Tpaqaim xojiiiko, ^a cy no- 
cxa.iii Hajoo.T>ii BOJHiimi y cxapoM CBCxy. II y jciim- 
cKoj II y pHMCKOJ iicxopiijii iioMiiity ce spjo qecxo, ca 
OC0611XIIM HaiviacKOM ibiixoBOJ cnoco6HOCxii. xpa^Kc 
11 luiipcKC iiexe 11 o;tpeAii. 

To cy yiipaBO 6iijin BojuimKii Hapo;iii 11 xaKii cy 
ocxajiii :ja ne.io BpcMC piiMcne Bjia;i.e iia Ba.iiKaHy 11 
PiiMxami cy oji, xiix napo;i;a BpooBajiii ciijiiiy BOJcKy. 
Koja ce Baa^a ojt.xiiKOBajia BanpejiHOM xpa5pomhy. Ba.ii- 
KancKe seM.te ;i.aBajic cy y II 11 III BCKy iiocjie Xp. 
BOJniiKe 3a rapjty iiMnepaxopy piiMCKOM. sa oiiy rapjiy. 
KOJa je Ha oacy 6ii.ia ca cBoje xpaopocxii. X oniuxe 
cy y xo ;i;o6a iipoBimuiije na /I,yHaBy ;iaBajie PiimckoJ 
llMnepiijii najuo.fcy BOJcKy 11 joiu y IV Beny xpyiie 113 
TpaKiije ;ja;i,aBajie cy cxpax nenpnjaxe.i.HMa phmckiimJj 

/I,OK cy xpaqKa 11 iiJiiipcKa n.xcMeHa na Ba.iKany. 
iieMajyKii ciiocoohocxh 3a MBpmhy ;i,p>KaBHy opranii3a- 
Uiijy n Behy no.iirnuiKy auiuijy. iipoBOjtii.ia /Kiibox y 
MehycooHOM xpBei^y 11 rjiOHxCifcy. AOx.iie je na jyry Ba.x- 
KancKor IIo;iyocxpBa jcjiiihcko n.ieMe ;tapOM 11 ii3jip- 
/K.i.iiBiiM pa;iOM ;iocxiirjio y cbom Ky.nxypnoM 11 Maxepii- 
jajiiioM pa3BnxKy biicok cxeiieii Ky.ixype. Ajiii JejiimiisaM 
iiHJe Morao ocxaxii 01 painmen caMo iia CBOJy oxayoiiny : 
cKciiaiKJiiBna cuara cxapiix Jejiima xpayniiJia je iiOBora 
xcpeiia 3a pajt. xpa/Kii.ia je iiobiix mijana 3a CBOJe npo- 
ii3Bo;ie. II xaKO cy iiocejaiie no cBiiMa o6a:iaMa Cpe;iii- 
3CMHora Mo\)n rp»iKe xproBaqivc CMiiopuje. OH^a cy 11 
ooa.ie BajiicancKor IIojiyocxpBa ;to6ii.Te noBa xproBawKa JBOJf, Hace.ta ii rpa;i,OBe, y kojiimu je AOMniiiipao je.niiicKii 
e.ieMCiiaT. Taj jejiiincKH cjieMeiiax inije iiMao mi Boxe 
Hii aM6Hmije Hii iiOTpe6e a MO/KAa iih cnare, ^a ocBaja 
yHyTpaiuH>ocT, 're je :ja nejio BpeMe jejiinicKe Bjiacxii ca 
MajiHM HsysexKOM ocTao orpann'ien iia MopcKe ooa.ie. 
ITnaK je JejiiiHH;jaM yxBaxHO ;iiy6oKa Kopena, ocoohxo 
y TpaKiiJH II ^ajiManwJH, ii BpniHO jaK Ky.ixypnii yxii- 
naj iia ueo BajiKan.-) 

Ajih je y xo Ao5a, Ka^a ce n3Mel)y luieMCHa xpa- 
MKiix II iTJiHpcKiix BOAHO CeciipcKHjiiiii pax, ua^a je Jc- 
jiiiHCKii Hapoji ymiHHO ciuiaH iiaiipe^aK y cbomc pa:j- 
BiixKy n CBOJiiM eMnopHJaMa aacejao ooa.ie CajiKaiicKor 
JloJiyocxpsa, c one cxpaHe Ja;ipaHCKor Mopa jaqa.ia. 
iiiHpiuia ce II iiaiipejtOBajia je^na ^pn^aBa. Kojoj je 611J10 
cy^eno, ^a ocbojii roxoBO neo oiijia iio;}iiaxii cBex, xe 
^a cxBopH jeAiiHcxBeny ao ^aiiac Ap>KaBny xBopeBimy 
y IIcxopiijii Csexa 11 jia ii:5Hpiiiii iiaJBetiii yxiiuaj iia ^o- 
BeiiaHCXBO iicxopiiCKora jnooa. Ta jtp/KaBa. PiiMCKa Pe- 
ny6jiHKa, 113 iic3HaxHnx aauexaKa ciiocooiiocxiiMa cBOJiix 
rpaj^ana caBjia^ajia je 6njia CHjiiie xeniKoKe n iioKopii.ia 
oKOJina iiJieMena. Y ja^aay 11 iiiiipeity cbomc PiiMCKa 
Peny6jmKa Mopajia je jtoKn y cyKOo ca ;tp/KaBOM. wiijii 
ce II xproBa^KH h iiojinximKii iiHxepecii yKpmxa.in ca 
iheHHM HiixepeciiMa, ca KapxarimoM. y Copoii, Koja ce 
BO^iiJia iia HxHBOx II Ha cMpx, PiiM je o^p/Kao iiooe,iy; 
ipyni IlyHCKii Pax 6uo je o^tcy^an hc caMO ;ja /KIIbot 
l^iiMCKora Hapo;^a, Hero n 3a Mcxopnjy CBCxa. Ba/KHOcx 
OHora Ao6a Hiije cawo y xomc, hixo je Phm noGcAHO. 
Hero oco6hxo y xomc, hixo ce Piimckii HapoA y Apyi'OM 
IlyHCKOM Paxy n nocjie xora paxa Hpeo6pa3HO. TeiiiKo 11 
npojcKO BpcMC 6opoe n nanopa pojiiuio je HOBy je;iny 
renepaiuyy, noKOJieH>e hobhx iior.ieAa 11 iiobiix naaopa, 
HOKOJieite, Koje je HMajio Miioro yBepeH.a h ;toBO.T,HO 
xpaCpocxH, ;ia pacKHHC ca cxapiiM xpa;tHunjaMa iiaxpii- 
japxajiHor HiHBOxa 11 piiMCKC iianHOiiajiHC ncK.i.y'niRocxii, 
xe jkn cBoj HapoA iiOBejte hobiim iiyxeM Haiipc;iHnjnx n 
cjiouojtoyMHiiJHx lueja. Cxanan.cM AOxaAaH>nx Ky.ixyp- 
inix xcKOBHiia .le.inncKora Hapo^a (KOJe cy onex nocxa.ie Ybojs, Ka.iaM.T>eH>eM iictouhhx ejieMCHaia na iinjtnBii;iiya.TiHe oco- 
6iiHe Jciimaj ca ocoSimaMa piiMCKora jtyxa ii pesy.i- 
TaxHMa H>eroBe xBopaqKe Mohn. CTBopeiia je HOBa Ky.i- 
xypa, nOB Ky.iTypHii npimunn: PoMamoaM.'^) 

i3a iiCTopnjy eximiiKHx npnjinKaHaBa.xKaHCKOMno.iy- 
ocxpBy BasxHO je. ;i,a je Phmckh Hapo;i, no^eo cBOJa cxajina 
ocBajaaa na Ba.xKaHy 6aui y xo Jiooa, Ka;ia je y iteMy no- 
iie.xo cxBapaH>e HOBor Ky.Tixypnor npnnunna. nose Kyjixype. 
Ca ja^aiteM n lunpeiteM Phmckc PcnyojHKe Hanope;to 
je pacia n eKcnananBua n nnxenanBHa cnara PoMannsMa, 
a y ncxo ;i.o6a cy pacJia n ocBajaaa pnMCKa na Ba.i- 
Kany. TaKO je PoMannsaM ji^ouiao na BajiKan y cbomc 
yauexKy, xe ce OB;i,e mnpno eKcxensnBno Hanope;i.o 
ca jaiiaifcCM CBOia nnxenunxexa. 

PnM.tann niicy jtouLiH na Bajman U3 ocBajaqKiix 
naMepa; onn cy na aKunjy na Jia.iKany on.in npHMO- 
pann. jep cy Mopa.xii opainirn CBOJe xepnxopnje oji; ry- 
capcKnx naiiajiaja n mxnxnxn cnrypnocx CBOJc xprOBnne 
y JajipancKOM Mopy. Onn mxa Bnnre y no«iexKy nncy 
nMa.'iii o;i. Il.xnpa HiiKaKBC Kopncxn. a npoMnu,a.in cy 
CBOJe noca;i,e n CBOje rpannue caMO ;joor ocnrypanja 
CBOJnx :}eMa.T>a. 0;i, 14G r. npe Xp. Mel^yxnM PnM.tanu 
ce orpaiinuii.ni caMO na uyBaH.e CBOjnx rpannna na 
aauajty Ba.iKancKor Ilojiyocxpsa: ocBajaH,a niicy iniH>cHa 
roxOBO nnKaKO ; o;i. xora BpcMcna na cbc jiio CMpxn Jy- 
.inja Il,c:5apa ocxa.ie cy roxuBO ncxc ipanHue pnMCKor 
JI.nipnKa. Mc^yxnM je ]\IaKeji,onnja mhoio onjia yanCMn- 
piiBana nanajiajnMa BapBapcKnx njiCMcna; na xoj cxpann 
ce Mopa.xo nenixo yqnnnxn. PiiMCKa BJia^a je y no- 
iiexKy 1 BCKa npe Xp. bcK Cu.ia nauncxo c xhm, ;i.a aa 
ocnrypan>e MaKc;i.onnje Mopa noKopnxn ueo lia.iKan ii 
iiaunnnxn CaBy n ^ynaB rpannuoM CBOJe ;i,pHxaBe. Pa^ 
iia xoMc noqcx je 7.s ro;;. npe Xp.. a.ni Ce;} BCnuKor 
yciicxa. II,e3ap je naMcpaBao ;i.a xaj n.ian ocxBapn n 
;^a ueo Ba.iiKan yxejiOBn IMimckoj /l,p/KaBn, a.iH ra CMpx 
y xo.MC OiMcxe, a n^eroBy naMcpy n;]Bpiiin n ocxBapn 
n>eroB bc.fiikii iiac.[e,T,niiK, rciiiijiMim Anrycx. ysoA Kao y CBCMy xaKO ii y pa;ty ABrycTOBy na liaji- 
KHHy, jacHO ce Bri;tii reiiiija.nia Fionueiinn.ja ihcioBiix 
BCJiHKiix njianoBa. Msjiaaaic piiMCKiix rapiiirioiia iio,i ll,e- 
3apoM na Pajiiy ii no;t ABrycxoM iia ^J,yiiaB, o:jiia'iyjy 
eiioxy II y iicTopujii piiMCKOJ ii y HCTopiijii Fajiiije ii 
EajiKaiiCKor no-nyocTpBa. Ta cy jiBH iicropncKa Aorat)aja 
lie caMO ociirypa.iin MTajinjy ii ocHa>Kii.ni I'iimckv 
IlMnepnjy, iiero cy ii yTBp;i,ii.iii ociiOBy, iia Kojoj ce 
cajiia Morjiii cjioOoaho iiinpnTii I*oManii;{aM ii Ky.irypn. 
Oil, Tora BpcMCiia nomiH>c noBa eiioxa y iicTop[ijn liaji- 
KaHCKor llojiyocTpBa. JJ,yHaB je ocTao iie caMO (ca 
KpaTKiiM iipeKiiAOM) rpannua Piimckc MMiiepnje, iiero je 
^ynaB n 'cxao ii rpammoM pimcKC niiBiiJin:5amije ii pwM- 
cce Kyjrrype. CKopo 'lexHpii iiyiia aeua CTaja.iii cy 
piiMCKH rapiiHSOHii Ha ACCHOJ ooajiii ^yiiaaa, a ^yiiait 
je jiejiiio PiiMCKy /I,pHtaBy ii Kyjixypy o;; BapBapcKiix 
scMajBa II jtiiBJLaiiiTBa. H na;i re rpaiiiiue, noc.ie cKop(» 
ucTiipii BCKa, 6110 je no^eraK iipoiiacxii I^mmckc IIm- 
iiepHJe, jep xy cy najjaue 611.111 iiarpiiy.iii BapBapii ^a 
iipo6iijy rpaiiHue Phmckc ^p/Kase n xy ce uiua iiaj- 
OAcyAiiiija oiixFca u3Mei^y cxape Kyjixype 11 Bapaapa.'*) 

PHMJLanii cy cxBaxHJin BCJiHKy sa/Kiiocx, Kojy cy 
Mopajie iiMaxii aa h>iix iipoBiiiiunje oajiKaiicKc 11 ca iio- 
jiiiximivor II ca cxpaxenicKor 11 ca Ky.ixypHor 11 ckohom- 
iior rjieAiiiuxa. Tck Miip 11 cnrypHOCx na Bajinany mo- 
rjiH cy Aaxii iioxnyii Miip 11 ciirypiiocx Hxajiiijn. ^l,ynaB 
je 6110 iiSBpcna upiipoAiia rpamma, ua.iKaiicKc npoBiiH- 
Hiije JtaBajie cy ojtJiimaii 11 iieiicupn.BiiB Maxepiija.i aa 
piiMCKy BOJCKy, 6oraxe 3eM.i.e oajiKaiiciie Mooe cy H3- 
B03HXH xpaiiy II cnpoBiiiie 3a Hxajiiijy, a iiobc ocBOJeiie 
3eMJLe oxBapa.ie cy hobc niijauc 11 ji.OBe.ie hobc iioxpo- 
iiiaue 3a puiVicKy xproBimy 11 iinjiycxpiijy: ociim cseia 
xora oxBopeiiii cy hobh, ooraxii KpajcBii 3a KO.Tonii3auHJy. 

^HajyKii Ba/KHOCx liaJiKaHCKor JIo.iyocxpBa 3a Piim- 
cKy HMnepiijy, bcK je ABiycxoB nacicAHiiK TiiOepiije 
ciiepniqHo paAHO na tomc, ;^a yxBp^ii JiynaBCKy ooajiy. 
Aa 611 ce Ha xoj cxpaHii ocHiypao o,\ BapBapcKiix na- 
na;! aj a. Jboji, A.in je xpeoa.io obc 301.1.6 ocnrypaxii 11 oji; nenpii- 
jaTCJba yHyxpn. Phmckr B.ia;ta na EajiKany Hiije iipnM- 
xena 6e3 iipoxecxa 11 oea oxnopa. Tenmo on 611J10 11 
aaMnc.inxii, jta he xpa^na 11 luiipcKa n.ieMena, Koja cy 
ojt yBCK HiHse.ia y cjio6o;tn, Koja je roxoBO 6njia iijteii- 
ximna ca anapxiijoM, MiipHO npiiMnxii MOjiepno opraHii- 
aoBany pnMCKy a;i.MnHncxpan;iijy. To cy 6e3 cyMH>e 
yBiit)aan 11 caMn PnM.i>aHii, xe cy obiim napoAHMa ocxa- 
BH.xn 6njin itnxoBy njieMCHCKy opraHn3aunjy n a;tMii- 
HHCxpaunjy. IlnaK je eKciiJioaxaunja 11 Hapojia 11 seM-te. 
a PnM.taHn cy Bp.io Bemxo 11 Bpjio eneprn^HO eKcnjio- 
axnca.xn cbc noKopene scMxe n Hapo^e, nsasHBajia jko- 
cxa iiecxo ycxanKe, o;i Kojnx je HaJ3Haxiiiijii no3Haxii Ila- 
HOHCKii YcxanaK, Ka;i;a ce jinr.ia npoxiiB PnM.i>aiia 
CBa n.ieMCHa oji. Beqa ;i,o Cojiyna ; ycxanaK je xpajao 
BHine ro^nna n je;iiBa je, nocjie chjikhx nanopa, y KpBii 
yrymeH (9 roji;. nocie Xp.)^) 

Ilocjie xora y/KHBajie cy pnMCKe npoBimmije iia 
BajiKany jiyro BpcMCHa y rjiaBnOM Miip. II aKO join 
Bp.io jtyro MRora naeMena Hiicy Mooa ;i,a ce noMiipe ca 
iiOBDM cxaitCM cxBapn 11 ;i;a Miipyjy, iinaK je hhbiliii- 
3aiinja piiMCKa cxajiHO 11 ciirypno Mooa npo;i.iipaTii 
peqmiM jtojinnaMa 11 rjiaBEiiiM iiyxeBiLMa. ()co6iixo je 
ocBOJeite ^l,aKHJe ('rioqexKOM II BCKa) ;iajo uo.iexa xp 
roBimii IT iiH;i.ycxpnjii, jep je pnMCKii ejieMcnax ocBOJiio 
n .icBY o6ajiy jtoiter Jl,yHaBa, xe je npoMcx na ucjiom 
Ija.iKany nocxao jauii, HanymxaiheM ,I,aKnje (275 ro^.), 
npem.in cy roxoBo cbii cxaiioBHimii poMaHCKC iiapoji- 
Hocxii n3 /I,aKiije na BajKan. rjie cy nojaqajiii poMaii- 
CKH HinBa.TL II jaKO iiOMonii HaiTpe;i;aK poMaHH3aurTJe iia 
lia.iKaHCKOM IIo.iyocxpBy.*^) 

MehyTiiM Haiiope^o ca pnMCKiiM ocBajafteM nin.ia 
je II na Ba.iKauy, Kao 11 no ocxajiiiM 3eM.i>aMa, Koje cy 
PiiM.-baHH ocBojiijiii, II Po.Mamisanuja. PoMaini3aanja na 
Ba.iKany Bpniena je iipe cBcra Ko.iOHH3aniijoM I'oMaiia 
iiJiH nopoMaibcnnx cxanoBnuKa PnMCKC IlMnepiije (se- 
hnnoM Bexepana.) J^eK y npBO ,106a pnMCKor rocuo;t- 
cxBa na Ha.iKany noMnn,y ce Bp.io Mnore pnMCKc na- Ybop, ceooime; ona je iio.niTHKa CMinii.Lciio ii cnepnmHo iia- 
cxaB.teHa ii ;ion,Hiije. TaKo je bcK ABiycr Hacexaeao 
nexepaHC no MaKeAOiiiijii, y ^-(.pauy ii ll:ioB;i,nny. 

OciiM KOJiOHiiaamije pOMaiiiKjamijy lia.iKana iio.viara.ia 
cy join n jtpyra cpe;i,CTBa, KojnMa je pnMCKn cicMenaT 
<j6niino npexanao y ceoe napo^e, KojnMa je MMi.iSijiao. 
PoMannijannjy je Bpiinuia n noMara:ia pnMCKa ajiMunn- 
cxpannja, puMCKe Bojne nocxaje ca CBojnM rapnnaonuMa, 
Kojn cy onjin nocejann na nejiOM Ba.iKany, ocoonxo 
jiy/K /I,ynaBa n na CBnMa Ba/KHHJnM npo:ia3iiMa n cxpa- 
xeniCKHM xaiiKawa. ^'J,a.i>e je poMaHn;}aiuija nanpe;i,OBa.ia 
nojt yxnuajcM Be:iHKnx xproBa'iKHX apxepnja. KojiiMa je 
iipo:ia:}no rproBan pnMCKn ca cbojom pooOM n npnB.ia- 
"ina cnara pnMCKnx rpaji;0Ba nynnx pnMcne Ky.ixype n 
pnMCKC nHBnjinaanHJe ; 3a op.iOBHMa j[ernja pnMCKnx nniao 
yBCK ysacxonue pnMCKn xproBan.') 

Ha xaj na«nni pnMCKa neorpannuena B.iajia na 
Ea.iKany oji, CKopo 'lexnpn BCKa, ycne.ia je ;ia nocxnrne 
Bpjio BCJiHKe ycnexe y poMaHnaannjn. IlnaK nnje oiijio 
C6fj poMannanpano. Y nenpncxynaunnM opj,nMa n K.ian- 
UHMa (a uecTO n Apyr^e) na ne.iOM BaaKany ocxa.io je 
jom yBCK ;i;ocxa njiCMena, Koja cy H^necia cxapnM na- 
nnnoM HcnBOxa cBOJnx npe;;aKa; ^o H>nx nnje nnuaKO 
Mor.ia jia npojipe miBn.in:5aunja ii Ky.ixypa, a PoMa- 
ini3aM je Morao minnTii ocBajan,a caMO Ky.ixypoM n unsu- 
.inyaunjoM. 

Ajin nnje caMO xo ono y;3poK, inxo PoMannsaM. no- 
Kpaj CBC CBOJe cnare, nnje Morao onaKO noxnyno Aa 
ocBOJH JSa.iKancKO IIojiyocxpBO, nao nixo je ocBOJno 
Xncnannjy n ra.mjy. 

.Joni Ka;iia je PnMCKa PenyojinKa un.ia orpaHnuena 
na Bpjio ycKy xepnxopnjy, ;ta:ieKO npe BpeMena, Ka;ia 
je PnM aaBjia^ao i;ejiOM Mxa.mjoM n nocxao cii.iom 
npBora pe;ta, Majia Je;ia;ta npnMu.ia je On.ia Ky.iTyi)He 
e.ieMCHxe ca IIcxoKa n cbojbm xBopawKiiM ;iapoM ctbo- 
pn.ia noBy Ky.ixypy, noBy nnBn.inaannjy : je.mncKy. 
lloMcnyxo je, ^a je PnMcivn llapo,x nocie jpyrora Ilyn- 
civor I'axa noueo npnMaxn je.inncKy Ky.ixypy n jia je Yboa cxanaiteM jejiiiHCKnx u piiMCKiix Kyjixypmix ejiCMeeaTa 
iiocTa.ia noBa Ky.iTypa. poMancKa. A.in npoii.ec cxBa- 
paita poMaiicue Ky.ixype nnje roxoBO HQKaKO yxnnao 
Ha cxapy je.iiiHCKy Kyjixypy : ona je ocxa.xa iicxa, nnje 
npnMn.ia oji.inKe poMancKe Kyjixype a :jaAp/Ka.ia je cee 
ocoonne CBOJe Kyjixypne nn;iinBn;iya.xHOcxn. H^aic ii Ka^a 
je PnM ocBojno Jcia^y, n on^a je Je;inriH3aM ne caMO 
ojipa^ao CBoJy. nero je uixa Bnnie xojinKO yxni^ao n na 
pnMCKy Ky.ixypy. ;i,a cy seh caBpeMennun roBopnjin. 
;i.a je Jejia,T.a no;i..ierjia PtiMy no.mxnqKn a Ky.ixypno ;i;a ra 
je ocBOJnjia. ^{on ce ASKJie pnMCKa Kyjixypa ocBajajyhu 
3ana;i. Morjia xaMO cjio6oaho mnpnxn, jcp nnje y ohhm 
3eM.T,aMa naniu.xa roxoBO nn na KaKBy roxoBy Kyjixypy. 
ca KOJOM on Mopa.ia iconKypncaxn. na lIcxoKy je Phm 
nauiao seh roxoBy, nupa^eny Ky.ixypy, Koja je onjia n 
cxapnja n jaua oi piiMCKe. 

Kajia je Phm 3aB.'ia;;ao IIcxokom n ocBojuo seM.i.e 
cxape jejinncKC Kyjixype. onjio je y jejtnoj Ap^asn 
;i.Ba Kyjixypna cpe;i,nnixa, ;i,Ba npe^cxaBnnKa ;i;Be pasne 
Kyjixype : PnM n Je.iajta. OH;ta ce join saBpr.ia 6op6a 
n3Mei)y xe jibc Ky.ixype. n3Mel)y xa jibr Kyjixypna 
npnHnnna, PoMaHn3Ma n Je.inHn3Ma, n3Me^y jijid CBCxa : 
llcxoKa n 3ana;i,a. BannM.tnBa je n Ba^Kna xa 6op6a, 
KOJa je noqe.ia on^a, a KOJa npBnM no^exunMa CBOJnM 
xeaxa joui mhofo cxapnje npcMC : ona y ocxa.iOM enje 
HHKaKO nn CKn;i,ana ca AHCBnor pe;ia joui oa najcxapnjnx 
BpcMena na ji.o ;tanac. 

^J,() pnMCKor ocBajaita jtOMnnnpajia je jejinncua Ky.i- 
xypa na i;e;i0M lEcxoKy n na ue.iOM Ba.iKancK0M Ilojiy- 
ocxpBy, a.in Kajta je PnM ocBOJno Ba.iKan n llcxoic. 
onjia je piiMcica uy.ixypa nponarnpana nejinM ;ip-/KaBnnM 
anapaxoM: aAMnnncxpaunjoM. bojckom n ;tp. IIpoAnpyKn 
y 3eM.be, Koje cy ao pnMCKor ocBajaH,a cxajajie noji 
yxnnajcM je.inncKe Kyjixype. pnMCKa Kyjixypa je Mopajia 
Aol.ii ca H>OM y cyKoo. Hajjaue npOAiipaiLC puMCKC 
Kyjixype npcMa jejinncKOJ 6h.io je iiapaBiio y 3eM.i>aMa, 
i:oje cy onjie najojin/Ke ;ipjKaBnoM cpe;tnuixy ii i^e n 
je.inncKa icyjixypa nnje on.ia yxBaxn.ia Bp.io ^yooKa Yboa 9 

Kopena. TaKO je pHMCKa Kyjirypa iioiejia jia. iioxHCKyje 
jeJiHiiCKy iipBO na imnaAY IJa.iKaiiCKoi- lIo.iyocTpna y 
^I,a.iMauHJii II Aomnije Ayvw ;I,yiiaBa. 

y Apyroj iioJiOBiiiiii iipBora bckh iipe Xp.. neh ce 
oceha /KUBOT piiMCKor ejieMema iia imiiaAHOM iipiiMopjy 
onjiKancKOM; y iipBOM Beicy iiocjie Xp. poMann:jaiuija je 
jaKO iiaiipe^OBajia y yi,ajiMaij;njii. .\^c:ieji yi'iieiumix Tpa- 
JaHOBiix paxoBa Ha ;iiOH>eM /I,yHaBy iiojainii je piiMCKii 
iKHBa.j. Ha ue.iiOM liajiicany ii iiocjie Tora pOManirjaiui.ja 
je CTa.iHO nanpcAOBajia Ha ne.iOM BajiKaiicKOM llo.iy- 
ocxpsy ; ona je Hiiuia y oaBiiOM ^ynaBOM n ca ^J,yHaBa 
je Hpo;tHpajia na jyr y Meaiijy h TpaKiijy. Ty ce yxa- 
naj pHMCKe Ky.ixype cyKo6j.aBao ca yximajcM Jcjih 
ini3Ma, KOJH je ca xpauKor iipHMopja iipOAnpao npcMa 
cceepy. H aao je JejinnnaaM y xo ^ooa no ijierjie u 
no r;teKaA iipo;i.Hpao na ccBcp 'laK ii npeno lia.iKana, 
iinaK je pnMCKa Kyjixypa ocBOJHjia 3eM.i,e na ccBcp ojt 
CajiKancKHx iwanHHa xawo, ;i;a je cee ao VII Bena .la- 
xiiHiHxiiHa xaMO AOMHHiipajia.^) 

Ajih je pnMCKa BJiaji.a Bp.io op;jo iiocjie cBora iio- 
.iirnmKor ii noJHor yciiexa na Bajinany n y Je.iaA" Jio- 
jiijia AO yBepeii.a, ;i,a poMaHiiaaiiiija y ohhm acM.taMa, r;iecy 
}>HMCKe Jienije nauijie bcK roxoBy cxapy Ky.ixypy. iiehe 
MoKn OHaKO nanpe;i,OBaxn, Kao y ohiim iioKpajimaMa, r^e 
je ji,o pnMCKor ocBajaiba ohjio xck iipBiix saMcxaKa Ma- 
xepnjajnie Ky.ixype. PnMCKa B.najia Mopa.ia ce up30 no- 
MHpiixn ca ii^ejoM, a^ IIcxok xpe5a iie caMO aa^ ocxane 
iiOA yxnuajcM jejinncice uy.ixype. iiero aa ona caMa 
uejiHM CBOJHM ;ipHxaBniiM aiiapaxoM rpeOa xy Kyjixypy 
jta iio;ipHxaBa ii iiOMavKC. OciBapeii.y xe iijieje niiuo je 
na pyKy ii jaBHO MibeH>e y Phmckoj ^pjKaBii, jcp cy 
I*HM.T,anii, ocooHxo n3 ^tooa II,apcxBa. 6h.ih Be.iHKii iipn- 
jaxe.in Jcjinna ii Jejiiiini;}Ma. 

Mnorii cy 3iiauH iioKaaiiBa.in piiMCKOJ B.ia;iH. Ai\ 
Phm y 3eM.i,aMa cxape niiBn.iii3aniije neKe iipaBHTii Ky.«- 
xypniix ocBajaiba ii jia je xa cxapa uuBiuirumnja xo- 
."iiiKO jaica, Aa ii y ;ip;KaBii. Koja iiMa n iipoiiariipa sa- 
ceOny. CBOJy uuBHjni3aunjy. iipoAupe n aiicopoyje eje- 10 Jbojs, 

MCHTe cxpane uiiBiiJiiiaamije. ii iipoxnB pajia jpiKaBHor 
opraHH3Ma. PuMCKe BexepancKe KOJiOHiije ryoii.ie cy iia 
je.iiiHCKOJ xepiixopiijii, cpasMepno 3a KpaxKO BpeMC. CBOJy 
iiaiuiona.iHocx ii iipexaiiajie ce y Je.xHHe. 

HecBecHa oopoa Je.inHii3Ma n PoMaiin3Ma o npe- 
BJiacx Ha Ba.xKaiiy xpajajia je 3a uejio Bpoie Piimckop 
IJ,apcxBa II 6op6a ce xa npo;iyHxn.xa n iioc.ie, caMO y 
;ipyriiM pa3HiiM oo.ximnMa; Je.iimiisaM ii PoMamisaM 
On.xii cy y OBaj Max caMO npecxaBnnu;ii BeKiix npiiHuiinn. 
wiijii ce iiHxepecii oji, yBCK yKpmxa.xii na BajiKany. Y 
OBaj Max cy y xoj 6op6ii IIcxok ii Je.iiiHii3aM onjiii no- 
xiiCHyxH ; PoMaHn3aM je 3ay3eo xepiixopnjy. KOJiUKy 
oaua;i; Himaja hii iipe hii noc.xe xora iiiijc 3ay3eo. Ajiu, 
Majta je PoMaHn3aM iiOMoky ji.p/KaBnor aiiapaxa 3ay3CO 
BcKy xepiixopnjy, xe 3a cboj yximaj ocbojiio iieo 3ana;i; 

11 neo ccBep Ba.xKancKor IIojiyocxpBa, imaK je Jejii- 
HiiaaM Ha jyry ii jyro-ncxoKy npnxncnyo 6o.T>e n oora- 
xiije 3eM.i>e. Y Je.iiiini3My je, ociim xora. oii.io Bnnie 
>Kii:iaBocxn, Bniue nsjtpjK.i^iiBOcxn, Bnuie HxIiboxhc CHare. 
xe II Biiiiic yc.iOBa 3a h^hbox.^) 

HapaBiio ;i,a xa, roxoBO iiecBCCiia. yxaixMiiua PoMa- 
Hii3Ma II Je.iiiiiii3Ma iiiije iin naJMaibc cMCxa.xa chjihom 
iio.iexy II nanpexKy HHBii.in3aHnje n Maxepiijaane Ky.ixype. 
lia.iKaH je ne caMO cxajao na biichhh 0H;iaiiiibC cbcx- 
cKe Ky.ixype ii HiiBii;iii3au,iije, iiero je, oji, na^ je y 
xpeKcM BCKy nocxao ocjiOHHeM PnMCKe ^pvKaBe, noueo 
I'BojiiM yxnuajcM, ocoohxo npeno bojckc. jia jiOMuniipa 
y ;ip>KaBii; Ba.iKaii je oiua 3ay3eo iipBii iio.io>Kaj y 
llMiiepiijii. .Iinina ii iiMOBniicKa cnrypnocx lua^ajia je 
cBy;^a ; Aoopii ii ciirypiiii nyxcBU ii co.xii;tHO rpa^enii 
MocxoBH, 'iiijii ocxaxmi n ^anac join 3a;iiiB.i.aBajy r.ie- 
;taoue, OMoryKii.iii cy >kiib iipoMCx ii no.iex xproBime ; 
luyMc cy Kpqeiic ii piixoBii cyiuenn, ^a 6ii ce ;io6h.io 
iiixo Biiine 3eM.i^e 3a oopaHnBaiLC ; na cne cxpane ce ;^^3a.^c 
Ooraxe Bapoiun, cpe;iniirra xproBiine ii inuycxpiije. cpc- 
;i»iiixa Kyjixype n miBn.in3annje: 3eM.T,e cy no cboj npii- 
.mun BehnnoM ;toopo nace.i.ene n cxaHOBnninxBo je y 
o.inrocxan.y : cBy;ta ce oceKa jaKo ny.i3npaH,e /KiiBOxa.'"; yBOA 1 1 II Phmcke Bcjcica y 6ajiKaHCKHM npoBHHUHJaMa. yiBp^wBaiLe 

BajiKaiia. — Pa^ pHMCKe BojcKe na BajiKaHy. — PuMCKa ♦Jio- 
THJia na J^yHasy. — IIana;(aH)e Bapsapa Ha ;^oH)H J],yHaB. — 
Ona;;aite Phmckb J^p3KaBe. — HaDa;taJH Toia Ha BajiKaH y 
III BeKy. — Hana^^aJH Bapnapa y IV BeKy. — noieiaK 
Ceo6e Hapo^a. — 

PiiMCKa je B.ia^ta o;iMax ojt iioqexKa cxBaxiiaa, ko- 
.iHKO cy Ba>KHii BajiKaH ii oajiKancKe npoBiiimnje :3a 
ocurypaite Ilxa-inje 11 oa l^nMCKy ^^pjKaBy y oriiiiTe. 
3oor Tora ce ona CBar;i.a cxapa.na. ;ta 6a.iKaHCKe iipo- 
Bimmije yacK oy^y CIIao;^eBeHe ca ;ioboj>ho bojckc. 
THM BHuie, mxo cy BapsapcKa iLieMena, Ka;ta cy y II 
BCKy iio^ejia Harpxaxii roxoBO ua cBiiMa xauKaMa na 
piiMCKC rpamme, HaJBiime 6iijia iiaBa.iii.ia na ^lyiiaBy 
jta iipo;tpy y PiiMCKy HMuepiijy. i^oor xora je bcK y 
iio^exKy pnMCKC Bjacxii iia Bajinany. xy oiijio iipiiKyii- 
.T>eHO jtocxa bojckc. PiiMCKa BOJCKa y ii.iiipcKiiM iipo- 
BiiHuiijaMa opojajia je 60 — 70.000 .ty^n n oiiJia je y no»iexKy 
iiocne BOJCKC Ha Pajmi najjaiia. Toji. 23 5n;io je 2 Jiernje 
y Meanjii 11 2 y ^a.xMaunjii; ;3a BpcMC npexeH^eHxcKnx 
paxoBa iiocjie oipxii HepoHOBc. on.io je y lIojiyiiaB.ty 
4 .xenije. /l,o BecnasHJaHa (69 — 79 r.) Hnje GiijIO Ha jio- 
iLCM ^{ynaBy y onuixc puMCKC bojckc : ojt xora BpcMcna 
noMiiHjC noMHuaiLC pimcKiix rapHnaona npcMa hcxokv. 
Haiiope;i.o c xhm niujio je 11 opoJHO noja»iaBaH,e xpyna 
Ha Ba.iKany xaKO, ;^a je bcK aa BeciiasHJaHa y ua,iKaii- 
CKHM npoBnniuijaMa 6n.io 6 .lernja. IIo;t JoMiiiuijanoM 
(81— 96r.) iiTpajaHOM (98 — 117 r.) iiSBCjienaje noBa ;inc- 
.iOKai;nja xpyna n r)poj .icrnja no;iHrnyx je na 10 a 
nocjie MapKOMancKHx Paxona, KpajcM II BCKa. n no 12. 
y xo ;to6a, Ka^a ce I*nMCKa IhinepHJa na.iaan.ia y bc- 
.iHKOj onacHOcxn, oa.TiKancKe npoBnnunje nwajie cy naj- 
Buuie BOJCKC ; na Ba-iKany je onjia Cn.ia jcjina xpcKuna 
OM. ne.ie pnMCKC bojckc (100— 120.000 .i^yAiO- Hanope;io c 
XHM no;in3aHa cy cny^a na Ea.iKany. ocoonxo jy/K 
/I,yHaBa (n ca jicbc cxpanc) n na Ba/KnnjiiM cxpaxerii- 
CKHM xaiiKaMa. jaKa yxBpliCH,a. Koja cy yscK nonpan- 12 yBo;^ 

.i>aHa. Ka;iro;t je PnMCKa llMnepiija iiOKa;3a.ia Ma.io 
Biiiiie /KiiBOTHC II OTiiopiie cnare. 

Ajin Ta piiMCKa BOJCKa na BajiKaiiy mije caMO 6pa- 
niijia jip/KaBHV Tepiixopnjy on BapBapcKiix iiana^aja, Hiije 
caMO ii3Bo;tiiJia ;i,p/KaBHe y^ape ii soannBajia iieyrojtHC 
B.iajtaoue c npecxojia a iio^tnsajia CBOJe .T.y;i;e, nero je 
OHa oiiJia II HOCHJiaii, ii saiuTiiTHiiK Ky.ixype ii ii.iiBnjin- 
aaunje; oiia je ii ciBapajia ii iiOMarajia MaxcpujajiHy 
Kyjixypy h ;^^peKXHO (npiieifceM luyMa. cymeiteM pnxoBa 
II T. jk.) II HHAiipeKxno (npaB.i.eifceM Bojniix nyxcBa ii mocxo- 
Ba, KOJH cy iiapaBHO cjiy>Kii.xii ii npoMCxy ii xproBiiiiii.i 

OcHM xora iiMa-iii cy PiiM.taHii Bp.io pano Bch 
CBOJy *jioxHjiy na ^ynaBy; OBa «i>.xoxiijia iiOMiiibe ce 
Bch oO roji. 8na ce ;i.a je llMiiepaxop Beciiasiijan ny- 
Bpiuiio ibCHy peopraiin3aLi;njy. llcxopiija pHMCKC ;i,y- 
iiaBCKC *jiOTHjie HHJe y ;iexa.i>nMa no3Haxa; ona ce iio- 
MHii.e n iio;t ^nooennjanoM (284 — 305 f 313 r.), a iipe- 
HxHBe.ia je ii u,ejiOKynHocx Phmckc irMiiepnjeii ocxajia y 
iiacjieHe l^)ii3aHXMJii. ' ^) 

BpoJHO cxaite piiMCKe bojckc na BajiKany ii itCHO 
cxajiHO yMHOHxaBaite, enepriiqaH ii ciicxcMaxcKii pa;^ na 
BOJHiiM iiyxeBiiMa ii yxBpt)iiBaH,e Ba/Kimx cxpaxeriicKiix 
xa'iaKa, cbc xo nOKasyje, ^a je piiMCKa Bjia^a 3iia.iia He 
caMO AR je Ba:iKaH y CBaKOM iiOL.iie;i.y noKpajmia Ba/Kiia 
3a PiiMCKy ,'I,pHxaBy, nero ji,a je ii cxBaxiuia ii oceka.ia. 
jia Ha /I,yHaBy ii ciieuiija.iino iia ;ioh>cm /I,yHaBy moh^c naj- 
iipe Hacxyniixii 035ii.i,na onacnocx no jip/Kasy. P^Heprnuan 
pa;t iia yrBpl)iiBaH,y xe no3iinnje ;iaje jtOBO-tno ;i.0Ka3a, 
Aa je piiMCKa luiyj^a ynnljajia ii.iii iihcxiihkxhbho ocehajia. 
Aa je ly AxHJioBa iiexa Phmckc MMiiepnje n ^a he na 
xoj xamui Ka;^ xa;t iipBii iiyx cxa.iHO Ghxh npoonjena 
rpniiuua ciijiiic ;ip/KaBe ii ^a he iia xaj oxBop BCKOBHMa 
i;y.i,axH BapHuj)!! y PnMCKy, ii ^louniije liii3anxHCKy 
MMiiej)njy. TyoiixaK Aaiiiije (275 r.) Mopao je o xomc 
yiu'pnxii II one .i>yAe ii ;ip/KaBiniKe jihmckc, kojh iinaqe 
iiMcy iiMajin ciiocooiiocxii ^a ;i.ajieKo r.iCAajy y Cy^yKHOCx. 

Mel,yxnM BcK oa onora Aooa, Ka^a cy pHM.tanii 
cxajiHo 3aBJiaAajiH liajiiianoM, iia Kpo:{ ne.xo BpeMC ilh- yBOA 13^ 

XOBR rociiOACTBa, opy/KJc phmckhx ;ieriija y oa.iKaiicKUM 
iipoBHHUHJaMa iiiije MiipoBajio, jep cy BapBapcKa iijie- 
MCHa ca .iCBC ooa.ie /I,yHaBa totobo iieiipeeraiio na- 
rpTajia, jisl iipo;tpy y Ooraxe iipoBHimiije piiMCKc iia 
r)ajiKaHy luin 36or iixaiiKe n.iii ;i;a ce cra.FHO iiace.ic na 
pHMCKOJ xepiiTopiiJH. II TO iiarpTaihC BapBapa ii ;3BcKeT 
opy/KJa piLMCKnx nerHOnapa iia ;i,OH,eM ^l,yiiaBy, Gii.iii 
cy oaGiiAHa oiiOMena cBiivia, Kojii cy Mor.iii yTimaTii iia 
jipH^aBHC iiocjioBc, jta xaMO iipexn BciiiKa oiiaciiocT 
I'UMCKOJ 4p/KaBii. 

HaiiaAaJH BapBapa na ;i,OH>eM /I,yHaBy iiiicy. 6ap y 
iipBO BpcMC. OMexa-iii iianpenaK Ky.xxype ii lunui.iiiaauuje 
HHxii cy MHOro CMCxajiii 6:iarocxan.y cxaiiOBniiiiixBa oa.i- 
KancKor; ohii cy iiixa Biiiue oiliii ;iio6pa iipn.xiiKa 3a 
one BOJHiiKe ii ocoCiixo sa one o«i'iiniipe piiMCKC, Kojii 
cy xxc.iH >KiiB.'Le ;iia pajie 3a CBOJy Kapiijepy ii yna- 
iipe^CHie. Ajih cy miaiv bccxii o xhm HciipecxaiiiiM na- 
iiajiaJHMa Mopa.iii 036ii.t>iio y3HeMiipiiBaxii ii piiMCuy B.iajiy 
II cxaHOBHiiKC Ba.iKancKor lIo.iyocxpBa. 

lIpcBeHxnBiie Mcpe npoxiiB sapBapcKiix Haiia^aja niicy 
yBCK 5iiJie ;i;0B0JLHe ii sapBapiicy Aocxa nyxa npe.ia3ii:in na 
;ieciiy ooa.xy /I^ynaBa ii ii.i,a'iKa.Tin ce.ia no nnxoMiiM .lo.iii- 
iiaMa oa;iKaHCKni\i. Tano cy Bch iioji; ABrycxoM (ol r. iipe 
Xp. — 14 iiocjie Xp.) II TiioepiijcM (14 — 37 r.) Bacxapiiii 
II Ckhxii npeinjiii jioihii /l,yHaB ii iianajin Ha Me3iijy. 
y iiouexKY B.-ia^e ljeciia3iijanoBe (611 — 71) r.i yiiajia.iii 
cy CapMaxii ii /I,a'iaiiii y Me3iijy ri 36or xiix naiia;i,aja 
Heciia3HJaH je eHeprHUHO pajtiio iia tomc. jia yxBpjiii 
AyiiaBCKy ooajiy ii ociirypa BajiKan oa BnpBapcKiix iia- 
iia;i,aja. Fo^. ^>6 nanajiii cy ^anami oiiex na Meaiijy ii 
oiiacHOCT je na ;i,oiteM ^yiiaay diLia xo-iiiKa. jia je 
caM iiMnepaxop ^OMiiuiijaH (81 — HG r.) Mopao iihii ,ia 
y3Me KOMaiijty ii .iii»ino jta bo^h Bojiiy, ii xck iioc.ie 
BCJiiiKiix iiaiiopa iioiii.io My je 3a pynoM ^a cy3rtiije 
BapBape. 4aK ii y nouexKy II Bcua, kr^h cy IMiM.taiiii 
BcK oii.iii ocBojiiJiH /l,aKiijy. iiiicy iipecxa.in iiaiia;iajii 
BapBapa na ^yiiaB. Tawo cy 117 r. TapMaxii. I'oKco.iaiiii 
II .Ja3iirii iiaBa.biiBa.iii na Ay"*'^^ xaKO, aa je oilio oner 1 4 yBo;t 

noTpeoHO CHcprnqHO pajtiiTii na yTBpl)eH>y jtyHaBCKe 
.iimnje. Ajiii HacKopo saxiiM. y iioqexKy B.ia;te AHToniija 
llaja (138 — 161 r.) ouex cy TaepocKnTii nanaAa.iii na 
puMCKC ^paH^^e na ;iOH>eM ^yHaey. Bjiajta iiMnepaxopa 
Xajipiijaea (111 — 138 r.), Anxomija ITiija ii ifceroea 
iiac.ie;iHiiKa Mapna ABpe.iiija fl61 — 180 r.) iiajcpexHiijt^ 
je ;io6a Piimckc ^pjKaBe. Ila nnan ii y xo, sa Hapo;n 
epexno jiooa. na ^T,yHaBy opyiKJe iiiije MiipoBajio: y xo 
;;o6a na;ia iipsa opraHasoBaaa aKuuja BapsapcKiix njie- 
Mcua npoxnB Phmckc ^pHtase. IIoaHaxa MapnoMancKa 
BoJHa Hiije ocxa.ia Ge3 yxniiaja na Ba.iKaH : r. 178 Bap- 
uapii cy 113 Mesnje 6iuii npoAp.in ^aK y /I,ajiMau,iijy ii 
onacnocx. Jia Bapsapii ne npo;i,py nan ;i.o rpaniiua Ilxa- 
jiHJe SiiJia je xo.xiiKa. jia je MapKO ABpcunje Mopao 
yxBpt^iiBaxii CojiHH ii AKBii.iejy. y xo jiooa naiiajiajiii 
cy II BacxapHii na Mesiijy. a KocxyOouii cy npeui.xii ^I,y- 
Hae H njLaKqajytiii npo;ip.iii qaK ;i.o ^0Kii;i;e.'^) 

y III BCKy iLj.xasii na no3opHnuy hobo njiCMC. 
i:oje ;;o OBora BpcMena join niije y Ilcxopnjii nrpa.xo 
roxOBO HnnaKBy yjiory, a Koje ke y ii;i,yhnM BCKOBnMa 
HMaxii najjami yTimaj na pasBnxaK ji;orat)aja y Piimckoj 
Ihinepnjn. To cy oiun Foxn. najji,apoBiixnjn oji 
cenx napojua, Kojn cy na npe.iOMy n3 Cxapor y Hobu 
BcK npaBHJin iicxopnjy. 

y Apyroj no.iOBiinii II BCKa cniujLH cy on.iii roxn 
^H.eupoM jio II,pHora Mopa. o^aKJie cy y III seny no- 
iicjiii nana;iaxii n npojinpaxn iipcMa /I,aKiijii ii BajiKany. 
BeK je HMnepaxop Kapanajia (211— 217 r.) nMao y 
'I'paKiijii cyKoGa ca ToxiiMa. 

y xo jiooa noqnH,e PuMCKa ^paiaBa nar.io ;ta oua;ta n 
npona;ia. liojcKc niije Ghjio hh 6.in3y KOJinKO je 6hjio noxpe- 
Oho, oprannaaiuija H>ena un.ia je pt)aBa. AucuniiJinHe niije 
r>H.io loxoBo iniKaKo : Ap/uaBiie Race oiijie cy npasnc. 
a napoA ociipoMainiio : rpaniine ;^p/KaBne niicy Gn.ie 
iiocejtnyxe bojckom, /I,yHaB je Gno oxBopen BapBapiiMa. 
11 oain y xo ;;ooa pacy.ia n npona^an^a noMe:ia cy 
pa3iia BapaapcKa iiJieMena jawe ii nnxen3HBniije ^a jy- 
pniiiajy na rpaniine ocjiaG.tene llMnepnje. Ilpeo cy Yboa 1.') 

237 r. CapMaxn ii ^aqaHii iioqejiii ^a iiana;iajy. iia cy 
oii;ta y npojiehe 238 ro^. roTii npeiu.ni ,'I,yHaB, ^a ro- 
TOBO 3aBJia;tajy DajiKancKiiM IIojiyocTpeoM ii ;ia oe;{ 
6pHre njbaqKajy, iiajie ii yC)HJajy no liajiKany avio lo- 
;iiiHa. Taj roxcKii iiaiiaAaj na liajiuaii Giio je iioiieTai; 
nponacTH G.iarocTafLa y OajiKaHCKiiM npoBimji,HJaMa. a.Tii 
H noiexaK iiponacxii I^iimckc ^pwcaBe, piiMCKC Ky.'rrype 
II Li;iiBw.iii3nnnje ii, iianoc.ieTKy, iiowcTaK iipoiiacTii Cxa- 
pora CBCxa. 

Ojs, xora BpcMCna Foxii, ii ca iLiiMa ii ya iliix ii 
;ipyra paana ii.ieMeiia, roxoBO oes iipecxaiiKa ii:{ ro^iiHe 
y ro;i;iiHy iiaiiaAajy na piiMCKe rpaiiime iia ;ioii>eM /I,y- 
iiaBy. Bek 240 roji. npeiujiii cy Kapnii ii Toxn /I,yHaB 
H ocBOJHjiii je^aii ;i;eo Me3HJe. Ilocjie Ase rojiiiiie cy 
CapMaxH, Foxii ii Ajiaiiii iipo;tp;iii ii.i>aqKajyKii wai: jto 
n;iOB;i.HHa. ^bc io;iiiHe iiocjie xor naiiajtaja, oiiex cy 
Kapnii ynajiu y Meaiijy ii iipoxHB h>iix ce Mopao Kpe- 
HyxH caM IlMiiepaxop <Imijiiiii, ;i,a iix cyaoiije : roji. 248 
iiycxomnjiii cy Foxii onex no ]\Ie3iijn n TpaKnjn. Piim je Gno 
cjiaG jta ce o^ynpe roxcKOJ Hasajiii, a onn cy nenpe- 
cxano n ca cbc bcKom HxCCxiihom y^apajin na AOtbCM 
^ynaBy. IIo;i; JEwnepaxopoM ^eqiijcM (249 — 251 r. 
yAapiLun cy Foxn ca yn^acnoM cnaroM na PnMCKy IIm- 
uepnjy; 70.000 opy/iiannx Toxa npe^y ^ynaB n na- 
na;i,Hy na Hobc, npojipy ;i.o njiOB3,iiHa ii ocBoje ra. 
Jynaqnn liMnepaxop ^T,ennje n3at)e iim na cycpex, a.iii 
6y;iie pa36iijen n can y oopoii nornne. YHvacan je 6ho 
yxHcaK. Kojn je y nejioj ^pHxaBn yininiLia bccx o CMpxii 
npBora nMnepaxopa piiMCKor, KOJn je nao y oojy npo- 
xiiB BapBapa. Ta Bcinna nooe^a n 3a6yna, Koja je no- 
cjie CMpxH ^euiijcBe nacxynnjia y Ap>KaBn. ;;ajin cy 
joui Biiuie Maxa ii cnare BapBapnxVia, ^a join Biiine na- 
rpny na IlMnepnjy. 

BeK KpaxKO BpcMC noc.ie obc noGejte Hana.in cy 
roxii onex na CajiKan, a ca;ta niije oii.io nnKora ^a hm 
ce o;iynpe. Hana^aj 2r)3 r. ono je xauo jaK ii onacaii. 
;i.a je pnMCKa B-na^a, ^a on ce jiaKUie Momn cy3unxn 
BapBapii. nain.ia 3a Jioopo, ^a ;ip;KaBy nojte.in na nc- 16 yeoA 

TOUHii II 3ana;tHii jieo pa;tii jiaKuie KOManjie. Me^y- 
THM cse TO Hiije iiOMOOo ; BapBapn cy totobo 6e:5 HKa- 
KBa OTiiopa CKopo CBaKC roAiiiie npe.ia3ii.in ^ynas ii yna- 
jtajiii y Me:}iijy, TpaKiijy, MaKejtOHiijy ii uaK y FpqKy ii 
nycTOuni.111 ii ii.i>aiiKa.iH TaMO ao Mii.ie BO.i.e. 

IIvcTOiii je OB.ia^^.ia ue.iOM iictoiihom no.iOBimoM 
Ba.iKaiicKor IIo.iyocTpBa, Hace.i>a cy yHnuixeiia, cxaHOBHii- 
iHTBO iioxyiieHO, pasoerjio ce ii 3apo6.i>eHO, nojba ony- 
CTiiJia. OHjta je iioqe.ia iipoiia;i.aTn Ky.ixypa na Ea.iKaHy 
u CBaKii no3imjii noKymaj, Kajta cy nepnjojtnimo nacxy- 
na:ia Miipiiiija BpeMcna. ji;a ce Ea.iKaHCKO IIo.iyocxpBO 
Bpaxn Kyjixypii ii ^a cxaHOBHiiiuxBO na BajiKany onex 
jio^e jio HCKajtauber o.iarocxaita, ocxao je r)e3yciiemaii, 
jep cy Kpo3 cne ii^yte BeuoBe yBCK noBa ii HOBa Bap- 
BapcKa iLiCMCHa 7i;o.ia3ii.ia Ha Ba.iKan ii jcahiim MaxoM 
yniiiuxaBa.ia cbc oho, nixo je ca BCinnnM nanopnMa 3a 
cpa3Mepiio KpaxKO BpcMc Mor.io oiixn yqniteuo. 

FoA. 262 onex cy Toxn n CapMaxn npeuLin ^y- 
naB II iipoAp.in qaK ;i,o rpa;i,a Scnpi ; xy cy Gii.in y OBaj 
Max noxyuenn o;ii; piiMCKC bojckc, a.m cy oiiii iiiiaK ii 
;ta.i,e iLta'iKa.iii no Me3iijn ii na lIoHxy, 

Fojt. 2()5 iipojtpjiH cy oium Toxn qaK y ^ajiMau,iijy 
II ii.i,aqKa.iu y Hanpcx na cbc cxpane no u,e.i0M Ilo.iy- 
ocxpBy xaKO, jua je BajiKan 6no ioxobo cacBHM onycxeo. 
^0 cajia je cap jyr IIo.iyocTpBa jtOHCKJie ono nomxei)en 
OA nycxoineH>a BapBapcKor ; a.m 2(5 7 rOA- cjio/KC ce 
Hcxounn n IJaiiajuin Toxn ii yA^ipe na Eniip n na Tpquy : 
Cojiyn 11 Axnna Mopa.iii cy ^a iia^p^i^e oncajty. Cxpax 
11 ya^ac saB.ia^ao je y ne.ioj HMnepnjn, a xaj cxpax ii 
y/Kac Ono je iiojij)/KaBan ii iiOBcKaH join n cxpainiiOM 
KyroM n e.ieMenxapniiM Henoro;i.aMa (3eM.i,oxpecoM, no- 
iiJiaBaMa ii x. a-), Koje cy ce y xo ^ooa na cbc cxpane 
jtorat)a.ie n join Bnine njiainn.ie n nnaue seh 3acTpa- 
iiiene ^tyxoiu' .b\;tcKe. ()nji,a cy .hyA" npBii nyx iio- 
3na.iii ony cMccy oceKaja neciirypiiocxn, cxpaxa, ana- 
Tiijc 11 OnroxiiuMa. Kojn cy iianaxieime ii.iii saje^HO iic- 
nyn.aiui.iii jiyxoBC .i>yAfi y iiAyt^'M BeKOBHMa. 3a BpcMC 
CeoOe Ilapo^a. Yboa 17 

FoA. 2e!i iipei^y 820.000 totckiix Gopaua na 2000 
jia]^a ^I,yHaB ii iioiiiiy y BHiiie OAe.i>eH>a iipoAnpnTii na 
BajiKan. OiiacHOCx je 6iT.ia Bpjio RciiiKa in* caMO :{a 
liajiKaHCKO IIo.iyocxpBO, Hero ii aa MTa:iiijy ii :5a IImiic- 
piijy. Kpajite je seK BpcMe 6iijio ^a ce MMiiepiija ocjio- 
GoAH OBor oiiaciior ii necHOCiior iieiipiijaTe.ha. Xpaopu 
II AapoBirni JiMiiepaTop KjiasAnje (268 — 270 r.) eiiace 
3a OBaj Max ApH^asy. Y KpBaBOJ Ciithii koa Hiiiiia, je- 
AHOJ OA HaJKpBaBiijiix y McTopiijii CBexa, pa:joiije K.iaB- 
Aiije Toxe xaKO, ja iix je, no iipii'iaFLy n:3Bopa, .50.000 
ocxajio Ha Oojhom no.T.y. Onacnocx je on.'ia oxK.TiOH>eHa, 
ajiH pa^ocx aoor nooeje na^i ToxuMa nnje Ayro xpaja.ia. 
Eneprn^HH iiooeAnnK Foxa yMpo je yop3o iioc.ie CBOJe 
nooe^e y najoo.T^HM rojinnaMa, a cnara roxciioi' n.ieMena 
6njia je naoyjajia xojihko, Aa je nnje Mooa CKpxaxii 
je^Ha, Ma Kaivo necpexHa onxKa. 11 aancxa, Beh n^yKe 
roAHHe onex je puMCKa Bojcna HMa.ia uoc.ia ca foxckhm 
iiexaMa y ^leaiijii. TpaKnjn n ILinpiiKy; ncxo cy xano 
iiAytiiix roAHHa (271 — 8) Toxn n Kapnn onex nycxo- 
iun.nn no TpaKnjn n M.inpnKy. A.Tin n aKO xn nanaAajii 
roxcKH nncy nnnie ono nixo cy 6n:in npe K.iaBjinjeBe 
no6eAe koa Hnuia, n ano :ja ca^a oa Foxa nnje Bnme 
npexnjia Bejiniia onacnocx nn aa ,T.p>KaBy nn :ja Ilxa- 
.injy, nnaK cy pnMCKn Ap>KaBHnun yBni^a.in. ^a je y 
OBaKHM npn.mKaMa, npn cjiaooj n Bojnoj n 'i»nnannncKOJ 
cnaan, ncMoryhe Aa.i.e Ap>Kaxn n .iCBy oOajiy /l,yHaBa. 
ooor xora je Ihinepaxop ABpe.injan (270 — ') r.) n <i)op- 
Ma.ino nanycxno /I,aKnjy (jep y cxBapn je ona Bek oko 
ABaAecex ro^nna on.ia nary^JBena) n npeneo poMancKo 
nacejte n pnMCKC rapnnsone na ^ecny o6a;iy /^ynana 
(275 r.) y nanynixenoj ^l,aKnjn HxiiBCin cy cajJ^ •>«- 
na^nn Foxn, Taja.a.in, Bnicxoa-a.in. TennAn. Kapnn. Fac- 
xapHH H BaHAa.iH.'^) 

Kajta je nanynixena ^T,aKnja. i)nMCKa B.-ia^a je one 
poMancKe cxanoBnnive na /I,aKnje. Kojn cy xxe.m Aa na- 
nycxe CBOJy oxai^onny, nace.m.ia na l')a.iKancKOM Ilo.iy- 
ocxpBy, n XHMC je, Kao mxo je noMcnyxo, oja'iaH po- 
MancKH Hama.T, na Ba.iKany. Ochm xora iipeBeAenn cy 

Kibiire MiiTiine CpncKe. 7. - 18 yBo;t 

11 piiMCKu rapHii30Hn ca Jieee na jteciiy ooa.iiy ^ynaBa. 
A.iH Ma^a je iiariyiuTaiteM ^aiiiije ii iiOBjiaqeiteM rapnii- 
30Ha iia jtecHv ooa.iy ^ynaBa, oxnopna cnara Piimckc 
IlMiiepiije na jiecnoj o6a.iu ^yuana iiocxajia npiiBpeMeno 
jaqa, iiiiaK je naBa.ia Bapeapa 6iiJia tojiiiko jaKa, a Bojna 
H «MiHaimiicKa Mok Piimckc llMiiepiije tojiiiko cjiaua, ^a 
cy ce BapBapcKii Hanajiajii iia BajiKan ii jta.i^e npo^y- 
>KiLiii : BapBapii cy ii ^axe iipcjiasujin ^ynas ii n.i>a- 
qica.Tii jio Miijie Bo.tc no Ba.iKaiiy. TaKO je piiMCKa Boj- 
CKa Bck 278 r. iiMajia cyKOoa ca BapsapiiMa y IDiii- 
piiKy II ^lesiijii ; y iicxo ;i.o6a iianajiH cy CapMaxii, 
Foxii, reiiiijiii, BaH;i,a.xii ii EypryH^n na TpaKiijy. IIiiaK 
cy OBii iianajiaju cbc ;i,o Koiicxaiicxiiua BejiuKor 611.111 y 
oaBHOM MHoro II pe^ii 11 ciaoiijii, no iipBii roxcKu iia- 
iiaAajii. yspoK je tomc no cboj npn:mii,ii yBepeae Foxa, 
jia na OBaj iiannn ne Mory ycnexii y 6op6ii npoxiiB 
]*iiM.Baiia. Foxii cy oji xora BpcMCHa BchnHOM pajULiii 
na xoMe, ;i,a iioKope cyce;i,Ha BapsapcKa iMCMeiia, xc cy 
roxoBO iieiipecxaHO caMO ca itiiMa 11 paxoBa.iii. Ociim 
xora yspoKe cpasMepiiOM MiipoBaity Bapsapa Ba.ba 
xpa/Kiixii II y HOBOM iipaBqy iiojiiixiiKe y Piimckoj ^I,p- 
HxaBii, Kojii je OC0611XO ^ecxo iisoiijao na noBpiuiiiiy oji. 
Apyre iio.iOBime 111 BCKa. Taj iiobii npaBaii; iio-tiixiikc 
ooe.ie/Ken je (JJaeopiou^pa'hht'M eapeapo 11 iipBii iteroB Ba- 
/Kiiiijii iipecxaBiiiiK je iiwnepaxop IIpo6 (276 — 282 r.). 
lliiaK iiaiiajiajii BapBapa 11 y oniiixe 11 cneunjajiiio iia 
Ba.iKaiiy iiiicy iiii ca^a iipecxajajiii cacBiiM. Tano je 
))iiMCKa BojcKa 285 yok. iiMajia oiicx 6op6e ca iiJbau- 
Ka'iKiiM 'HxaMa BapBapcKiiM y Mesnjii. 

lIoA napcM .tiiOKJieniijaiiOM (284 — 305 f 313 roA.) 
aaBCAeiie cy Bpjio bcjiiikc pe<i>opMe y Bojiioj 11 y a;t- 
MiiiiiicxpaxiiBHoj opraiiiiyaiuijn ;tpH;aBHoj. Cbc xe pe- 
'i»opMe ynejieiie cy ca iiaMcpoM, ;ia ocbc/KC ueo jtp- 
jKanmi opraniiuaM, ^a ciipewe oiieBii;;iio oiiaAaH>e 11 iipo- 
ii;t;uiii.c cBiix ;ip>HaBniix ycxanoBa, iipoiiaAaite caMe 
;il)>KaBc II ucjic iioiiyjiaiuijc. Tom iipiuiiiKOM yBe;ieno je 
II na liajiKaiiy iiobo bojuo ycxpojcxBO. Kojcje y iipBOM 
pcAy Oiijio yAciueno :ja 60.1. y 11 ciuypiinjy ojtOpaiiy 11 yBOA 19 

jiaKiuy M 6p/Ky iinTepBenuiijy rpyiia rjte ce yKaiKe iio- 
Tpe5a. TaKe iiiiTcpBeiiiuije oMJie cy 'lecro npjio iiorpeOne, 
jep jc pHMCKa BOJcKa iia ISajiKany 2!)3 — G roA. roTOBO 
6e:i upeciaiiKa Mopajia ;i.a ce oiije ca sapBapiiMa. 

Jlocjie Tora iiacTyiiiiJio je sa abc Aeuemije saTiimje 
II oajiKaHCKO CTanoBiiniiiTBO mooo je ;i,a jtaiie jiyiuoM h 
jia ce rio'ine oiiopaBJbaTii. Ajiii bcK 311) i'o;i;. uoMinby 
oiiCT yiecTami iiaiiaAajii iia pMMCKe rpanime na jtoifcCM 
^I,yHaBy. Te ro;iuiie jnopao je KoHCTanTiiii Be.iiiKii jta 
Bojyje iipoTiiB ToTa ii CapMaxa na Ba;iKany. IIocjIC xpii 
ro;uiHe upemjiii cy I'otii oner ^l,yiiaB ii KoHcxaHTiiH 
Be.iiiKii Mopao je cbm ji^a Kpene iipoTiiB h>iix : obom iipii- 
:iui:oM 611JH1 cy Totii Aocxa CHeprii'iiio cy:}oiijeHii. A.iii 
uiiM cy y iipojieKe iiAyfee (:i'23j roAnne Fotii oceTiiJiii. 
;i,a je rpamma iia jtOH>eM ^ynaBy Henoce^HyTa, jcp cy 
3oor rpai)aHCKora paxa xpyiic Gii.ie iiOBywene, ripehv 
^ynaB II pa:j.iiiijy ce ii.La'iKajyKii no l^ajinany : MebyxiiM 
nap KoiicxaHxiiH ca BanpeAHOM GpsiiHOM uo^e iipoxus 
iLiix. npe6aan iix Ha jiCBy o6ajiy ^l,yiiaBa 11 noxyie hx 
jio Horc. OBaj nopau 11 eiiepriiiian paji; Koiicxaiixiina Be- 
jiiiKor ;i,a yxBpl^ennM jioropiLvia, KacxejiiiMa 11 rpa;i,(>BiiMa 
yxBpAii ;i.yHaBCKy rpanimy 11 ;ta na xaj .Hamm ciipeini iipe- 
jia/KCtte BapBapa na ;i,eciiy ooa.iy /I,yiiaBa, yninii.iii cy 
jta je EajiKaii iioc.ie OBora oko xpii 11 110 ^eueHiije yH;ii- 
Bao cse 6jiaro;i;exii noxiiyiiora Miipa. 3a xo BpcMe ce 
BajiKan 6110 jtocxa onopaBiio 11 caBpeMCHU iincmi iipntiajy 
BaHpejiHOM 6.xarocxaii,y, y komc ce y xo BpcMc iia.ia- 
311.10 cxaiiOBiiiiiiixBO BajiKancKor IIojiyocxpBa. 

Ajih 355 — 7 roji. oiiex cy BapBapn nanajia.iii iia 
BajiKan H xn cy naiiajiajii iipoAyHxCHii 11 358 roA- < >na- 
CHOcx je iia AOitCM ^I,yHaBy pac.ia 113 A^Ha y a^ii : iipu- 
ojiiiHtaBao ce Aaii Kaxacxpo«i>e. Biuio je join yseK .tyAii. 
Kojii cy yBiit)ajiii K0.TiHKa oiiacHocx iipexii Piimckoj /I.p- 
JKaBH na AOH>eM ^l,yiiaBy oa BapBapa 11 Kojii cy iic- 
KpcHO, iicxpaJHO II eiiepriiuiio paAii.ni Aa ce xa oiia- 
CHOcx oxKAOiiii ; xaKo cy napcBii BajieHxiiinijan I (364 
— 375 r.) II Ba.ienc (3G4 — 378 r.) yxBphiiBa.iii AVnaBCKV 
ooajiy II AH3i^Jiii ipaAOBC iia aohjCm ^yiiaBy. A.iii iia 20 ysoA 

SoraHaje Kojii cy ycaoBiCHii pasBiiTKOM ncxopncKor 
npoiieca, He Mory yTimaxii hiitii iix oxKJiOHnTiT iijiii 
cnpennxn nn Hajeehii nanopii najreHiija.iiiiijnx .i>yjtii. 
^p/K.HBa II Hapojt PiiMCKii cy npona^ajiii ii to npona- 
;i;aH>e Hiicy Mor.ia ;i,a cnpe^e HiiKaivBa yxBpl^eita ii im- 

KaKBII 3II,10BII. 

Miip je xpajao na ;^OH>eM /I,yHaBy, jtOK je ;i,yiiaB- 
CKa .iiiHiija 6naa rioceAnyxa jaKHM bojhiim ojipe;i,nMa. 
Ajin uiiM je piLMCKa BOJCKa ca BaaKana noByneHa y 
A«i>pnKy, ojiMax cy BapBapn noiiejiii oiiex ji,a iiana;i,ajy 
II ^a iipejiase ,I,yHaB; xaKO cy 374 roji. KBajin nana- 
;i;a.Tiii iia Mesiijy. Ilponacx pHMCKor rocno;i.cxBa na Eaji- 
Kany nar.io ce npn6.inH<aBajia. 

To;!,. 375 nannjtiiy Xynii na 3aIla;^He Foxe ii iio- 
xyKy iix a Fotii (ibiix 200.000) aaMO.ie 376 voji. ii,apa 
Bajieiica ji,a hx npiiMii y PiiMCKy ^^p;KaBy. HajiajykTi ce 
Kopiicxii o;i, ifciix, Ba.iCHC iix npiiMii na Ba.iKan, ajiii ce 
OHii, npiiMopanii neyiiyxiiiiM ii HecaBeciiiiM pa;i,OM piiM- 
CKHX qniiOBHiiKa, iio6yne ri ycxany ria opyatje npoxim 
jtp/KaBC, y Kojy cy ;i,oiiiJiii Kao rocxii, a iipcKO .iiiMi'ca, 
Kojii je ocxao 063 0A6paiie, iiarpny Xymi, A.iaiiii, Cap- 
Maxn II Taj<i>a.iii iia BajiKan, ;i,a iiojauajy Foxe h.ih ;i,a 
n.ta^Kajy na CBOjy pyKy. BapBapiLvra ce npiupynxC joiu 
II ce.i.anii, Ko.ione n poooBii, kojii cy Bapsape cMaxpa.iii 
3a oc.ioCojtrione oa xepexmix iiaMCxa ii ;i,aiK6nHa n xe- 
uiKor JKiiBOxa. 

Hap Bajienc iiot>e iipoxiiB Foxa. a.ni y 6iixii;ii ko;i, 
Je;ipeiia 6yj;e piiMCKa BOJcKa payoiijeiia, a Ba.ieiic iio- 
FHiie (8 aBrycxa 378 toa.). Piimcicc bojckc na liajiKany Hiije 
oii.io Biiiiie II uejio Ba.iraiiicKo lIojiyocxpBO oii.io je oxBopeno 
I'oxuMa, Kojii ii.i,aqKajyhii iipo^^ipy jio uoji Il,apiirpa;i. A.iii 
je iioc.ie liajieiica jiomao iia piiMCKii npecxo Te;tociije 
BciiiKii. MOBCK Kojn jc cBOJiiM ;tapoM II eiiepriijoM mo- 
rao .join 3a iicko BpcMC ciipeinixii Kaxacxpo<i>y. Y jeceii 
ii/iylic roAiiiie uap 'reojiociije liciiiKii y hckojiiiko oii- 
xaKa iiaAOHJe ii cy36iije Foxe, no 'iiim je on Mopao Jia 
ce yic.ionn ca uqjiior no.i.a ycJle;^ oo.iecxn, onii iiohobo 
Iiarpny, ocBoje lliiicoiio.i. n iipoApy y Ennp ii FpqKy. yBOA 21 

TcK 382 roji;. iiocjie bcjimkhx naiiopa caBJia^a Teo;iocHJe 
BejiHKH J'oTe cacBHM II iiaccjiii iix y Tpamijii ii Mane- 
;ioinijii ;i,a pa;i.e BCM^by. Ajiii BajiKan join yocK mijc uiio 
xMiipaii II curypjiH, jep cy nek 88f> ro;;. paaiia BapBap- 
CKa njieMena ca jicbc o6ajie ^yiiaBa iipeiujia na BajiKan. 
HcTO je TaKO h 891 loji. Giuio 6op6e ca BapBapiivia y 
TpaKujii; qaic ii noc.ie CMpxii Teoiiociija BejiiiKor iiiije 
npecTa.iia oopoa y thm KpajcBiiMa. 

y TO ;i,o5a jc Bek iiouejia Bejiiiica CeoGa Hapojia. 
Kai:o ce y McTopiijii CneTa oGii'iiio 30Be. a oiphy 
Teo;i,ocnja BejiuKor ii iio;i,ejiOM Piimckc ^'I,p/KaBe Ha ;iBa 
;^e.Ia: na iicTomiy n 3aiia;i.Hy, iipecTaje PiiMCKn Hcto- 
pnja II iiouHifce Mcxopiija BiisanTiijeJ^) 

III 

HacejtaBaifce Bapeapa Ha BajiKaHy ;^o Kpaja IV seKa. — 

Joui y OHO BpeMC, Ka^a je PiiMCKa ^p/KaBa Gii.ia 
y uyiioj cnasH, khj^r cy cbc iipoBiiiiuiije y>KnBa.ie G.ia- 
ro^iCTii ;i,yGoKor Miipa. Ka;;a je BajiicaHCKO IIo.iyocTpBO 
Gmjio Ha BpxyHity CBor Kyjixypnor n MaTepiija.iuor paa- 
BHTica, HHcy CBH KpajcBH Ha BajiKany iio;ijeAHaKo y>Kii- 
BajiH GjiaroACTH piiMCKC OKynauiije, pnyicKora Miipa ii 
piiMCKe Kyjixype. Bn:io je KpajcBa, y KojiiMa ce jtocia 
paiio ona/Kajia Hecxaunma cTanoBHiiiuxBa. To je Go.iecx 
o;i, Koje je y ocxajiOM naxHJia ii,ejia PiiMCKa ^p>KaBa y 
;i,OHHnje ji,oGa. KaKO je BajiKan n no iiojiO/Kajy ii no 
cxpaxerncKOM anauajy a h iinaqe Gno Bp.io Baaiaii 3a 
PiiMCKy M.Mnepiijy, pnMCKOJ B.iaAH je, Kao iiixo je ca- 
CBHM npiipoiiHO, MHoro GiiJio cxa.io ;no xora, jia liajiKan 
Gy^e mxo ryuike Haccten. 3Gor xora je pnMCKa B.ia;ia 
eHeprnuno pa^nJia, ji;a cy30nje paspeknBan.e n yMaH,ii- 
Baibe cxaHOBHnnixBa na BajiKany. Ociim cpe^cxaBa. ko- 
JHMa ce BJia^a y oninxe y ncioj ApH^aBH xpy:in.ia. Jia 
xoMe 3Jiy Aocivoiin, ona je na BaJiKany ynoxpcG.taBa.ia 
joiu jcAHO cpcACXBO, KojiiM 06, y3 ocxajia, 0H;nainifca 
MOAepna ^pJKaBa y oninxe cjiyH^njia. ah noMorne hc- 
cxauiHUH cxaHOBHninxBa, ;;a cnpcni onycxoniaBaifcC no- 22 yBo;t 

jejiiiHiix Kpajeea n a?i yMHOHxii opoj CTaHOBHiiiiixBa, le 
;ta Ha laj naunn jo6nje n Behii npiixojt ii Biime o6pa- 
JjCHor 3eM.T>iiiiiTa ii. iiito je qecxo 6ii.iio iiaJBa/KHiije, 
Bnme bojckc : piiMCua je b a;i,a nacejbciea.ia eapeape u 
eapeapcKd urieMeua y KpajcBC ca iipope^eHiiM cxaHOBHiim- 
tbom. a nycie. iieHacTaiteHe ii neoopa^eHe seM.te 
6hjio je yBCK jtocxa na BajiKany ; xano BeK IIo.iHBnje 
noMnH,e ^a je IIjiiipiiK riycx. /I,a je 6njio Jiocxa nenace- 
.Tbene ii neof>pat)eHe 3eM.T,e na BajiKany, biijiii ce h3 xora, 
mxo cy Bek iipBii oMnepaxopii nocie ocBOJeita nejior Ba.!- 
KancKor IIo.iyocxpBa, Hace.i.aBa.iii xaMO Bp.no yecxo y 
Be.iiiKOM opojy BapBape. 

BapBapii II BapBapcKa njCMena iiacctaBana cy 
CByr;ie na ir na BajiKany, jta pa^e acMxy ii ;i,a Bojyjy. 
Ha BajiKany cy xa BapBapcKa Hace.ta jano yxima.Tia na 
npoMcny exHnqKe *n3noHOMiije ii cxBapajia join sehe 
luapeHHjio II jom Behy pasHOBpcHOCx ne caMO we^y 
caMHM cxaiiOBHiimxBOM 6ajiKaHCKiTM, iiero n Befey pasiio- 
BpcHOcx y paaniiM. n iiiiaiie Bch KOMn.xiTKOBanuM, yxii- 
najiiMa, Kojii cy cbojiim ocooimaMa Memajiii ii /Kubox ii 
Kyjixypy na l^ajiKaiiy. Jep xa iLncMeiia ii xii BapBapii, 
Kojii cy iiace.i>enii na BajiKany, nncy caMO no^.^erajiii 
yxnnajy cxanonnninxsa, Koje cy xaMO saxehvin, nero cy 
H oini npnin.in ncKii yxiinaj na xo cxanoBniiiiixBO. Mo- 
waa je xaj yxiinaj 6no yxnnaj rpyo-ije Maxepnjajine 
Kyjixype, xe npcMa xomc Biiine iieraxnHan. a.in je xora 
yxnnaja 6e;3 cyMibC oii.io ii sapBapn cy na Jia-iKany yaeic 
He caMO npnMa.Tin nero ii ji.aBa.iii. 

Iloj^axmi nacci^aBaihy Bapsapa na Ba.iKany iio- 
'iHH.y join o;; npcMena PiMiiepaxopa ABiycxa, na xpajy 
3a nejio BpcMc piiMCKC B.ia^e na Ba.iKany. TaKO je neh 
16 roji. npe Xp. Hace.ibeHO na jyr oa ,I,ynaBa 50.000 
Fexa. IIo;i IlMiiepaxopoM Tn^epnjcM (14 — 37 ro;i.) iio- 
MHn>e ce, j^a je Kiiiip n IIjinpiiK nycx; xo je no CBOJ 
npnjinnn Cn.ia iiocieAiiua BC.iHKor x. .jb. Ilanoncitor 
ycxaiiKa. i-JcMJbe je jtaoe :m KO.nonn3npaH>e BapBapa 
Ciijio ;ioBo;i>no. 3a B.ia;ie HeponoBC (54 — (i.S ro^-) na- 
cejbeno je onex 100.000 BapBapciaix nopo^iina na Baji- yBOA 23 

KHHy. y oniiiTC je -.in Hepoiia, ocoCiito c})e;;iiiioM n.e- 
roBC Bjwnjie, npineiia jana KOJioimaannja najjnnpa iia 
DajiKaiiy ii, ciienHJa;iiio, y Mcsujn. 

lloc.ie MapKOMancKiix l^axoBa ii3Be;iieHe cy jaKC 
KOJioiiiisanHJc BapBapa iia BajiKaiicKOM IIo.iyocTpBy. 
Tom npH.iiiKOM cy ociim y ^aKiijii, llanomijii ii FepMa- 
HiiJH, iiacejteHii miioi ii, ocooiito oa noivopemix BapBa})a. 

II y Meaiijn. 

ToTCFai J^axoBii iia EajiKaiiy y Jtpyroj iio.iobiihii 

III BCKa yHiiuiTiijiii cy roxoBO nejiy Kyjixypy. CxaiiOB- 
hhuixbo je BehiiHOM iioxyqeiio, pasoerjio ce ii.ni sapoG- 
.TBCHO. IlnaK /KHBOx iiiijc 6110 cacBiiM yxpnyo. a o;iMax 
nocjie no6e;i.e KnaBAHJeBe koa Hiiiiia nacctaBaini cy 
BapBapiT, ocooHxo FoxH, y BCJiifKiiM MacaMa y jtyiias- 
CKHM iipoBiTHnnjaMa. 0;i xora BpcMciia je nace.T>aBaH>e 
BapBapa iia Ea.iKaiiy cxajiiio iipo;iyyKeno. Foji;. 273 iia- 
cexeHii cy Kapiiii iia BajinaiicKOM Ilojiyocxpsy. llMne- 
paxop npo6 (276 — 282 ro;;.), Kojii je jrko 6110 HaKJioH>eH 
BapBapnMa n 'i>aBopii:3npao iix y CBaKOJ iipii.iinui. nace- 
.iHO je 100.000 Bacxapiia y Tpaiaijii. Yoji. 21i0 yiianii 
cy CapaueHii 113 cnpcKO-apancKnx nycxapa y PiiMcuy 
^p/KaBy; n,ap /I,iiOK.ieuiijaii iix nof)e;in ii :japou.i>ene 
Capaueiie iiacejiii y TpaKiijii. Voji. 322, iiocjie iioue;i.e 
Ha;i; FoxuMa, iiace.iiio je nap Koncxaiixiiii Be.iiiKii iipeuo 
800.000 Toxa y TpaKujii, ^oOpyiiii. Maucjioniijii 11 
Plxa.nnjn. Yoji,. 3'):') oiiex cy HacchaBanii Toxii iia Ma- 
piinii OKO HiiKoiio.7>a. Ka;i. je Teo;i.ociije Be.iiiKii 3S2 
ro;i. cacBiiM pa:j6no Foxe, Hacejiiio iix je y bciiikiim 
Macaxia y TpaKiijii 11 MaivCj,oiiiTJii, ;ia xaMO pajte 3eM.i.y. 

y oiuiixc je y Apyroj iiojiOBnmi IV Beica yciei 
roxcKiix paxoBa on.io ;i;ocxa nycxe :3eM.T>e na Ba.iKaiiy. 
i^6or xora je pnMCKa B-iaja y oiio Ao6a eiieprimHO pa- 
jtHjia Ha KO.Tionii3aniijii BapBapa y iiycxiiM KpajcBiiMa 11 
y KpajcBiiMa ca iipopel)eiiiiM cxaiiOBiiiiiiiTBOM. lj,ap Ba- 
.neiixiiniijaii I (364 — 375 ro;;.) 'lai; je «i>opciipao mciiio- 
Biixe GpaKOBC ii^Mchy BapBapa 11 PiiM.T.aiiKii. y naMepii 
Aa ce Ha xaj Hawiiii BapBapn aciiMn.iiiiiiy a poMancua 
paca perenepiiineJ'^) 24 ^BOA IV HponaAafte PHwcKe JI^pjKaBe. — JIoKajiHO h onniTe o^a;^aH>e. — 
yspoi^H nponacTH. — CnojBeH y3po^H: naeajia Bapsapa, — 
yHyipaniEfcH y3poi;n: yjiaaaK sapBapa y BOJcKy, ona^aae nony- 
jiai^HJe H T. ji,. — Hapo;; je ocnpoManiHo. nycTom OBJia^yJe. — 
TefflKe arpapne h coi;HJajiBe npHJiHKe. — ycTasi^H cejtaKa. — 
Hapo;t jKejiH Bapeape. — 

Kajta cy PiiM.iaHii 3aBJIa;^aT[H ite.iiiM BajiKancKiiM 
IIo.iyocTpBOM. ona/Ka.ie ce Bek y Piimckoj /I,p/KaBii ii 
PiiMCKOM Hapo;i,y K.iime 6o.iecTH, Koje ke \s jipyre 
C1I0.1.IIC yapoKe. ynponacxiiTii PiiMCKy llMiiepiijy. IIpo- 
nacT PiiMCice /I,pH;aBe. iipoiiaci OHorn Ko.ioca, uojii jc 
B.ia;tao totobo uc.iiim OHjua iiosHaiiiM cbctom, iipoiiacT 
one CHJiHC u qBpcxe opraHiiaauiije. k ja je ii3r.Te;tajia 
Kao cajiiiBena ii ^a he Bemixo xpajaxii, ciia;i,a Me^y naj- 
BaHxinrje jtora^aje y IIcxopiijii CBexa. Bek caBpeMeiiimu, 
a jom Biiiue y iioshiijiim BeKOBUMa cbc ro Hainiix jiaiia, 
iicniixiiBa.Tiii cy cbii ohii, KOJe je oiio ji.ooa saniiMajio, 
yapoKC. ca Kojiix je iiponao iiaj6o.i>ii ii iiaj>iBpiiihii jip- 
/KaBHU opraniisaM y iicxopiijii uoBeiiaiicxBa. 

yspouif npoiiacxii PiiMCKe IlMiiepiije paanoBpcnii 
cy II Bp.io KOMn.Tin;oBanii. ¥ oueiiii xiix yspoica pa3iio- 
.TiiKO ce cy;iiT. a.iii BeKiinoM jeAnocxpaiio : jep aok n, ii. 
iiCMaiiKii «Mi.io;jo«i> Hinie xBpj;ii, jia je PiiMCicy ^p- 
/Kaay yiipoiiacxiijio caMO XpiiiuhancxBO, jtorjic ckoho- 
Mircxe AOKa;j);jy. jir je PiiMCKa IlMiiepiija iipoiiana 35or 
iipoiuuaFba iiamioHa.iiio-eKOHOMiiiix 'niH^emiua ; inia iic- 
TopiiKA. Kojii iicxiiqy, jin je ca iiaiiyuixaiteM jejiiiricKe 
Ky.ixype iianopejto aoiimo ii upoiiajtaH.e PnMcice ^p- 
/KaBC. a je^aH xeMiuiap je 03611.1.110 jioKa3iiBao, Jia cy 
PnM.T>anii 3axo [ipoiia.iii, iiixo imcy 3na;iii xcMiijy. 

lIo3naxo je, ^a cy y3ponii n Miioro Maihiix jiora- 
l);ija II ,nnr{ii)aja ca Miioro MaPF.iiM iioc.iejiiiuaMa. pexKO 

IIpOCXII, IICIO BclilIHOM Bp.lO KOMUiniOBailll II KOMIIJIUKO- 

Baiiii. C Tora je iicMoryhe 11 3aMHcjiiixii, jia. Kc je^aii 
xnKO Bc.iiiK II BaiKaii ;ioral)aj, icao iiixo jc iipoiiacx Phm- 
cice IlMuej)njc. rnixii pe3yjixax jejiiior. Ma Kauo 3Haxnor, 
y3poKa. He, iiero je n|)oiiacx Piimckc ^I,p>KaBe pesyjixax yBo;t 25 

BCJiHice II Bpjio KOMiJjiHKOBaHe Mace y;{poKa. koJii cy ce 
BCKODHMa cTBapajiH, 1136nja.n1 iia iioBpiiiiiny 11 onHa.in 
noTHCKHBaHii, iiOMarajiii 11 cy;ioiija.iii jeAim Al)yic, a cbh 
cKyna Kpo3 bckobc pa3piiBa;iii onaj bcjiukii oprami^aM. 
AOK ra imcy HariocjieTKy yiipoiiacTH.iii. llsnexii ciicie- 
MaxcKii CBe yspoKC, Kojii cy aobciii PiiMCKy ;I,p/KaBy 
jio iipoiiacTii, ne cna;ia y OKBiip obc paciipaBc; jio- 
BOJLHO je Aa ce 0B;iie iicTaiaiy caMO iiaJBaHxUiijii yapouH. 

BeK y ;i,pyroM a Ov06iito y xpeKcM Bcicy Piimckc 
MMiiepHJe, ona/i;a ce y u.e.iqj ^I,p/KaBii. y ne.iOM jipn^aB- 
HOM opraniiiJMy 11 y uejioj iioiiyjianiijii MajiaKcajiocT. 
oiiaAaiLC II ,T,e:} >pranii:3aniija : PiiMCKa /I,p/KaBa oiuia je 
H ;iyxoBiio II 110JHITIIMK11 3acrikeiia. Ociapiio je cbct. iiii- 
cao je je^aii yMaii mobck y III BCKy cbomc iipiijaTChy. 
MajiaKcajiocT 11 oua;taH>e oiia/Ka.io ce CBy;ta. BeK asbho 
je PiiMCica ,'l,p>KaBa iiaxiuia oa cjiador iipiiiuioAa. yc.iejt 
qera je Opoj cxaHOBiiiuiixBa Oiio Bp.io Ma.iii ; cxora je 
611J10 II Bpjio Majio BOJCKC, iia II xa je Oujia phaBO op- 
raiiii:{OBaHa : y BOJCKy je 6110 iipo^po xyt) e.ieMenax. 
BapBapii cy y bciiikiim Macawa iiciiyibaBa.Tii pe;iOBe 
piiMCKC BOJCKe. miHOBHimixBO je 011.10 iiecaBCCHO 11 iiOKBa- 
peno, <i'iiHanii,iije cy oiuie cacBUM ;iome. jipjKaBiie o.ia- 
rajiie oiuie cy iipaaiic, a iiapoji, cacBiiM ociipoMaiimo. 
Anaxiija 11 cyMita nauopeAO ca BcpcKiiM 'i-aiiaxiiyMOM 
OB.iiaAa.mi cy .T>y;i,iiMa. Ociim xora Piim hhjc Morao jta 
iMiBCuiiiiie y ucnoj aph^'^'ibii ii y CBiixia iiOKpajiinaMa 
xexeporeiie, 11 Ky.ixypHe 11 MaxepiijajiHC 11 ckohomiic ii 
Hau.iioHa;iiie 11 JiOKa.ime e.ie.Menxc. xe cy 11 ohh. oxiiMa- 
jyhH ce 3a h^iibox ii iipcB.iacx, paapiiBa.iiii jip>KaBiiii op- 
raiiii3aM. Ociim CBera xora. oaiii y xo ;io6a Ma.iaKca.io- 
cxii II pacyjia, iioucia je 11 ciuma HaBajia BapBapa. Kojii 
cy iiarpiiy.'iii 6aui y xo Ao6a na PiiMCKy Ihiiiepiyy. jii\ 
iipo;tpy y ;tp/KaBy. ;ta ce y H.oj cxa.niio nacxane 11 ,ia 
yiiiiiiixe Ky.'ixypy 11 o.iarocxaiLe. 

lJ,eo xaj iipouec pacxBapaH>a 11 iipoiiajiaita c jeiiie. 
a iiaBa.TjiiBaiLa 11 yiiiiiiixaBaifca c Apyie cxpaiie. iiiije ce 
Bi)iinio y iicxii Max 11 cByjia iiojijejinaKO. l>ii.io jc jocxa 
c;iyqajeBa .lOKajiiior 11 ciiopajtii'iiior iiaiipexKa 11 naaaxKa 26 yBOA 

naiiopejio ii y iicxii Max. ii tck jc onmia ,T,e3opraiiir- 
3amTJa ii iipoiiacx ne.ioia opraHii3Ma it uciime noBjia- 
iiiLia 3a coooM u nponacx ii cbiix oiimx jiejiOBa ii ejie- 
MCHaxa, Kojn nncy yqcCTOBa.iii y oniiixeM npona;i;aH>y. 
TaKO je n. ii. y II Beny Ilxa.xnja bcIi 6n.ia cacBiiM 
oc.xaoii.ia n Ma.iaKca.ia. jiok cy y xo jtooa ocxa.ie, oco- 
oiixo poMancKe. iipoBiiHunje ne caMO o;i,pH;ajie CBOJy 
CBe/Kuny, nero joui yBeK jauajie ii iianpejtOBa.ie. 36or 
xora napiuija.iiior n iiocxeiienor nponajtaH^a npenomeiio 
je xeiKiiiiixe Piimckc ^T,pa^aBe yBCK y one npoBUHunje, 
Koje cy noKa3nBa.ie Bnuie HvnBOxa ii Biime /Kiiboxiic 
ciiare. Kaji; je llxa.xnja on.ia Ma.iaKca.ia. npeneceHO je 
xeH^iimxe iia 3ana;i;, a Ka;i, je n xaMO no^ejio jia iiecxaje 
yKiiBOxne ii oxnopne ciiare, onjta je y III seKy, y bc- 
Ky iia-JBcKe 6op5e ii aeapxnje, xc/Knuixe jtpH^aBHO iipe- 
Meiiixeno na IIcxok. na BajiKaHCKO IIojiyocxpBO ii cne- 
lUija.iHO y /I,a.iMamijy."'') 

Me^yxiiM cy BapBapii 6e3 iipecxanKa y;i.apa.in iia 
piiMCKC rpanime. jia iix npooiijy ii ;i,a iipo;i.py y jip- 
H;aBy. PnM.taiiii cy ynoxpe6."i>aBa.iii cBy cBojy paxiiy 
Bciuxiiiiy II CBa cpe^icxsa, Koja cy iim na pacno.xo;Keii.y 
OH.ia, Jia o^oiijy Bapaape oj cbojiix rpaiiiiua iijiii 6ap 
;"ia cnpeue iliixobo npo;tiipan,e y PiiMCKy /I,p;KaBy, ii 
y xoMC cy. y3 naJBelie iiaiiope. jiyro BpeMena, cbc jio 
no.ioBiinc 111 BCKa. ii yciie.iii. Ajiii jiok cc PHM.T>aiiii 
eneprii'Hio ii ca yiioxpeooM cbiix cpcAcxara. KOJa cy 
IIM oii.ia na pacuo.xO/KeH,y. oopiijiii iipoxiiB BapBapa, 
Kojii cy xxe.iii nacM.mo ;ia iipojipy y ;ip/KaBy, Bapsapii 
cy II iieocexiio yiii.iii y BcinKiiM nacaMa MnpmiM iiyxcM 
y llMiiepiijy: oiiii cy iiacc-basaHii y jij)jKaBii nao 3a- 
poo.i.cimiui, Kao KO-TiOHC, nao xaon;n iix;t. Ajiii iix jc 
naJBiiiiic yiii.io y BojcKy uao iiajaMniimi. Kao HajaMniiuu 
Ma))Ha]ni niicy caMo yjia3n.iii iiojejiiiime, nero ii Kao 
Minane wcxc ii (>;i])CAn. mxa Biiiiie uuxaBii napojiii cxy- 
iia.iii cy y BoJHy ciyw^'oy Pitmckc JpyuaBc. Ka^ ce pac- 
na.ia PiiMCKa llMiicpiija ii Ka,i cy iiojciiiiiui npoBiiii- 
luija.inii oi)raHii3Mii iiowe.iii ;ia /hMiBC caMOcxa.imiM ,ip 

W.aBIIIIM >KIIBOXOM, XC CC y XCIIIKIIM II OliaCIIlIM BpCMCIIIIMa yBo;^ 27 

Mopajiii cRMii 6pHiiyTii II ;{a o;i6paHy cBOJe TcpiiTopuje oa 
BapBapcKiix nanaAajn. oiijia je o;i. cnare iiojeAininx iipo- 
Biumiija saBiiciiJio y KaivBOM he ojtuocy BapBapii jtoliii 
y iLUX : jiR Jill Kao iipiijaTexii, rocTii ii caBe:{nimn. ii.iii 
Kao Henpnjaxejbii. llMa ncTopiiKa, Kojii ;iOKa;{yjy, ;ia 
BapBapii, y npBOM pejiy FepMaHii. iiiicy hii iimp.ih 
HaMepy ;i,a pa;sope ii ymiiuTe PiiMCKy llMiiepiijy. neio 
jta cy je;i;iiiio xxejiii ii yKCiejiii, jia ce Kao npiijaTCxii ii 
caBe3Himii II 3aiuTnTiiiimi iiacTane y iLeniiM iipoBiiii- 
mijaMa. 

BapBapcKii, y iipBOM pe;iy repManeKii, e.iCMeHax 
iioiiiTH>e ja»ie Jta npo^npe y piiMCKy Bojcny y III bckv. 
3a BpeMe ABpejiiijaiia (270 — 5 r.) bcK je oiijio nyno 
FepMaiia ii Met)y biiiiiiim o«MmnpiiMa, a y iiocne;iH>oj 
ueTBpTiiHii III BCKa iiOMeo je lepMaHCKii e.ieMCMenaT 
cacBiiM ;ia npeB.iahyje y piiMCKOJ Bojcuu. CacBiiM je iipii- 
po^no, jia je Mopao HacTynirni aHiaroHiiaaM ii:3Mei)y Baj)- 
BapcKiix II piiMCKnx BOJmiKa ii oco6iito n3MeJ)y piiMCKiix 
II BapBapcKiix o*imiipa, aHTaroiiiiaaM. Kojii je Bp.io qeera 
iiafnijao y OTBopeny Copoy, y Kojoj ce iin e je;ine cipanc 
Hiicy 5iipa.ia cpejucxBa. Bapsapii cy oceka.iii, ;ia cy oiiii 
lUTiiT II OjtopaHa jip'/KaBC ii jta cy PiiM.i.aini cyBiiiiie 
cjiaCii, jta cyaoiijy Miiore ii cii.iiie HeiipiijaTcte, a Piim- 
.iiaim cy 5h;iii oxojiii na CBOJ no.iOHxaj, iia CBOJe xpn- 
;inunje, na CBOJy Kyjixypy ii niiBii:in:3auiijy n iipe:}npa.in 
cy 11 Mpsnjiii iiCKyjixypne ii ^nBxc Bapsape. kojii cy hm 
He caMO yaejiii iiajoo.ta Mccxa y jipHxaBii. iiero iim cBa- 
KOM iipiiJiiiKOM II iioKnaiiBa.iii. ^a je cyjtoiitia Piimckc 
MMnepiije cajta y ihiixoBiiM pynaMa. 

y Jipyroj iio.iiOBiiiiii in II y IV BCKy oii.to je B.in- 
Aajiaua piiMCKiix, kojii cy oiijiii BeoMa HaKadtenii Ba})- 
sapiiMa II <i>aBopn3npajiii iix, iioiieKa;t ii3 yBepeH>a ii 
jimiHiix ciiMuaxiija a Ka^iiKa^l ii3 qncxo no.iiixiiMKiix pa3- 
.lora II pa^yna: xaKii cy 6iuii ocoonxo iniiiepaxop 
IIpoG, nap ^I,H0KJiemijan ii Koiicxaiixnii Be.iiiKii. 

MMa iicxopiiKa, kojii xBpjie, ^a je Piimckoj ^p/KaBii 
HaJBiiiiie mxexe ;;one.io iipoAiipaihe BapBapcKor cieMenxa 
y BOJCKy. Ajiii ohii CMchy c ywa, ;ia je piiMCKii e.ieMeiiar 28 yBo;t 

CBC BHine ona^ao y boJcuii; ycie^ paxoBa na cse 
cipaEie iipopeaii.iir ce pe^OBii piiMCKe bojckc, a iipo- 
pe^eue pe^OBC BOJHiiKa piiMCKe Hapoji,HOCTu Mopajiii 
cy iionyHHTH BapBapii. Ojt cpeAUHe II BCKa Beh cy 
Bapsapii iiMajin CBOJa aaceoiia OACteifca ii o;ipe;te y 
Bojcmi. PaxoBii na cbc cxpauc ii CeciipcKnAHe oopoe 
ijaxxcBajiu cy ii MHoroopoJHy ii Ao6po ii3Bei^5aHy Boj- 
€ivy: nap ^iiOKjiemijaH Oiio je npuMopaH ;ia bhuic Hero 
y;iBOcxpymi piiMCKy BojcKy. a.iii je xa 6pojeM yMiio- 
>Kena Bojcna 5ii.ia Bp;io mapena ii KBajiiixexoM Miioro 
ropa. no BojcKa upehainitiix BpeMeiia.^') 

BojcKe iiiije oiijio ;i,obo.i>ho, jep je TKmy.iai^MJa y 
uejioj llMuepiijii (JiiJia jaKO oiiajia, Y Je.iajtii je joui y 
II BeKy npe Xp. 5iijio spjio Majio iiopo;ia, a y I Beiiy 
iiocjie Xp. xa je Cojiccx saxBaxu.ia ue.iy IlMiiepiijy. y 
TO ;to6a Beh je ;ipH^-aBa npejiyaiiMa.ia Mcpe, ;i,a cnpeqii 
c'.'iaC iipnn.io;i. ajiii xaMO rjie Hacxyiiii jterenepaunja, a 
piiMCKa paea iiOKaaiiBajia je y xo ;i;o6a Beh cse ciiMnxone 
Jiereiiepamije, iie iiOManxy iiiiiuxa iiii Haj6o.i>n saKOHii. Ona- 
Jiaae ^eue y Piimckoj llMncpiijii peayjixax je ii iiocie^ima 
pa3Hiix, jaBHHX II couHJa.TiiJiix II CKOHOMiiiix. iipii.inKa II on- 
iiixe inereiiepamije. 13a;iaBa cy cbii KyKa.iii r.xejtajyhii KaKO 
ce ii:j ;i.aHa y ;i,nH CMaityjc Gpoj iipasiix PiiM.tana. oajiaBa 
cy jlOHOiiieiin Bpjio jioopii ii iipaKxiiqiiii ^aicoHii, KOJriMaje 
Olio jeAHiiii uiijL Aa ciipeiie c:ia6 iipiiiiJio;i; ii oiiaAaH>e cxa- 
HOBiiniiixna. oajiasa cy ii3ji,aBane bcjiiikc narpajie oiiiLvia, 
Kojii cy iiMajiii Biiiiie Jienc ii yi;a3iiBane hm Bejiiiice iio- 
uacTH, CBC je to onjio y:jajiyA, jep je 6poj piiMCKiix 
rpal)ana iiciipecxaiio ii cxa:iHO oiia;tao. y3 xo je join 
;ioiii.ia i;pajcM II BCKa ii Kyra. ii ocxajia je oji xora 
Bi)CMcna roxoBO cxa.iHO y ,ipH;anii ii xaMaiiiiJia cii.ian 
cBcx: a paxoBii cy ii iiiiaqe 113 roomie y i OAimy npOH«AH- 
])n.ni cii.iii.' Hq)XBe. II joiu xo iinje oiijio cse : nope^ 
paxdBa II Kyrc ^oiujie cy join 11 HcpoAne rojiime. xe je 
MccTo B.iaAa.ia yjKaciia rjia^ y npocxpainiM iipoBiiimiijaMa 
piiNrcKiiM, a iiccaBeciia aAMiiinicxpamija ca pl)aBHM 'm- 
noBiiiiiirrBoM 11 iipoiiajiiiM 'MiiianiuijaMa. caMo cy AOiiy- 
ii,aBajiii oBy c.iiiKy ocac ii ncBu.i^e. Jboji, 29 

lloiiyjiauiije je ii imaue ohjio Majio 3dor c.iador 
pal)aH>a; paTOBii, Kyra ii rjia;i join cy nmire iipope- 
;tHjiii cTanoBHiiniTBO n iipea iiocjie;i,ima Tora cxaH^a, no- 
c.ieAHita, Koja je onex caMa co6om join noropiiiajia to 
cxaibe, 6HJia je Hecramuna pa^^ne cuaee. ^-^a uejio BpcMe 
Phmckc MMnepnje iiCTWue ce, jia na cbc cxpaiie iiMa 
Miioro iiycxe aeM.te n neoopa^enor 3eM.i,iiiirra. HeK y 
I BCKy nocjie Xp. jaB.Lajy ce ciiopa;i,ii'ino iipexewe iiy- 
cxomii, KOJa he aouhiijc jia OBjia^a y ucjqj llMiiepiijii. 
BeK iio;ii HMiiepaxopoM TnOepujcM noMiiite ce, ^a cy 
Enwp II HjinpiiK, Kojii cy HeKa;ta 611.111 6oraxo iiacxa- 
iteini, onycxejiH h ;i;a ocxaxun cxapor cxaiiOBHiiiirxim 
cxanyjy no cejiiiMa n no pasBajinnaMa cxapnx Baponiii. 
y II BCKy je Beh na cbc cxpane Onjio nycxe acM.i.e 11 
n>nBA, Koje nncy HMa.xe rocno;i;apa. Y III BCKy noMnay 
ce nycxe, Heoopal^ene ueM.te n H>nBe 6es rocnojiapa y 
Hxa.injn n 'I'paiaijn. Ca ona;],aH>eM opoja cxanOBHrnnxna 
pacjia je nycxoni na cbc cxpane cbc Bnine n Bnnie. 
^pjKaBa je pa;i,njia CBe mxo je Mooa ^a xOMe noMorne, 
jep KOJinKO je Hecxainnu;a cxanoBnnmxBa niKOjinjia bojhoj 
cnaan ;i,p/KaBnoj, xo.ihko je nycxo aeMJLnnrre join n o;iy- 
3HMajio oji jip'/KaBC nopecKe npnxoae. ^pjKaBa je Mopa.ia 
pa^nxn na xomc, ;i,a Oy;iie mxo Maite Henoce;^Hyxe 3eM.x,e. 
nixo Maite :3eM.Xie, KOJa ne n.iaKa nopea. Gxora je pnM- 
CKa BJia;i.a eneprnqno 11 ciicxeMaxcnn pa;i,H.iia na Kononu- 
;nipaH>y Bapsapa y onycxejiHM noKpajnnaMa: onn cy 
ociiM cjiyH<6e y Bojcun n o6pat)nBa.in acM.i.y. Ovum 
rora pnMCKa B.ia;i;a je r;ieroji. je Morjia npnMopana.ia 
cBOJe nojtannice, ;i,a saysMy nycxy acM.Tjy n nan.iahnBa.ia 
je oji, ihux c xe 3eM.i,e nope3, 6e3 oosnpa na xo. ^a 
.in cy onn HMa.Tin ;tOBo.T>no pajine cnare ;ta oopaHyjy 
xy 3eMxy n ;i;a jin cy y oninxe nMa.xn KaKBa npnxo^a 
<■ xe 3eMJBe. 

AjiH CBC xe, ^laK n nacn.xne Mcpe nncy nnnixa 110- 
Morjie, paca je onjia jterenepncana, a ueo ;ip;KaBnn op- 
raHn3aM n ne;ia ;tp/KaBa n ne.ia nony.iannja y ona;taiby 
n nponajian.y. Ty nncy Morjin nnnixa yMninnn nn nnj- 
UO.T.H 3aKonn, join Mai^e cy Morjie iiOMohn nacn.ine Mepe. so yBo^ 

Koje je Jip'/Kaea naiypiLia cbojidi nojiaHiiuiiMa. H nocjie 
Miioriix KO.iOHiisaunja Bapeapa, ii iiocjic uaciiJiHiix Mcpa 
3i\ 3ay;iiiMaH>e iiycxor aeM-tiiuixa, iinaK ce y IV BCKy 
CByr^e. ii ciieaiija.iHO na BajiKaHCKOM IIo-iyocTpBy, iio- 
MiiH>y Heiiper.ie;i,He iiycxomii neoSpa^ennx ii Henace.te- 
iiiix iio.ta II KpajcBa. Y HCKajia ooraxiiM ii rycxo iia- 
ce.teHiiM BapoiunMa, 3aB.iia;i,ajia je nycxoui : na iiiijauaMa 
pacxii xpaBa ii na xp'/Kiiiuxy ir.ianjiyjy roBejua ii nace 
Mapea. Y I'pqKOJ cy seh y III ueKy Mnore Bapomii 
iiycTe. no ^^p>KaBHOJ ApxiiBii meke cxoksi, a ji,Be xpe- 
Kiina aeM.Biimxa jic/Kh Heo6pat)eHO, jep hcmr pa^ne ciiare. 
y IV BeKy cy iieKe Bapoiuii xaivo pasopeiie. a cxa- 
HOBHiiiiixBO xaKO pace.i>eiio ii npopei^eno, ^a ce :{a hckc 
uapomii Beh nnje snajio nii mccxo, r^e cy HeKa;ia oii.ie. 
/I,p>KaBHe noxpeCe OHBajie cy, yc:ie;i. MHoriix ii hc- 
iipeKii;i,Hiix paxoBa na cbc cxpane, cbc Bcke ii sehe. 
'i>iiHaHU,iije cy on.ie pyjnnpane, ;ip>KaBHn ii3Aaxij,n cBe 
BcKii. BojcKe nnje oiiJio ;tOBO.i>HO ji;a mxnxn jtp/KaBne iin- 
Tcpece, a iipnxo;i.ii cy, ycjieji; onaji,aH>a nony.iamije. Gn- 
Ba.TiH CBe Man>n: ;tp>KaBa je cbc Bnuie xpa/Kn.ia oji, ua- 
po;ta, a napo;i; je cbc MaH,e Morao jtaxn, jep Majioia 
noccAa n cjioooAnnx, nesaAyHxeniix ce.T>aKa Cn.io je ne- 
cxajio : napoji, je ociipoMainno n naryono cbc ;i.o rojie Jiyine. 
/J,p>KaBa je xpa/KiLia oji ccbaKa cne. n jkhbox n neo 
iipnxo;!;, iian n Bnuie oji; xora, a nnje My 3a xo jiasajia nn- 
iirra, waK nii jinquy nii iiMOBiincKy ciirypnocx. TaivC co- 
Uiija.'ine n arpapne npn.inKe ii3a3Ba.ie cy y III BCicy. 
ucooHxo y I'ajinjn, rjte je cxaite ce.i>aKa Chjio najrope. 
Miiure ce.ta'iKC ycxanKe ca counjajincxnqKnM n KOMynii- 
cTii'iiaiM xc/KitaMa, a KaKO 3Jiy, 35or Kora cy jtwaann 
ouii ycxaniui, ;tp>KaBa nnje Morjia ;ta noMorne, xo cy 
ce oHii npoAy/KHJin ca MajniM npeKn^nMa Kpo3 neo W 

U V BCK. 

Ha[)OA je y PnMCKOj llMiiepiijn oiio xojinKO ocii- 
poMainno, jua cy y IV BCKy poAnxctn 36or cnpoxnite 
yunjajiii cBojy Aeny, ;;a nx ne on Mopajin xpannxn, jep 
iiiicy iiMajiii HH caMH oa 'lera ^a /Kiibc. 11 xaj oon'iaj 
yiaMaif.iiBaiLa ^ene, oOnqaj h3 ncBo.be n oqajaiba, uno yBo;t 31 

je y PiiMCKOj MMiiepiijii y IV bckv tojiuko otco .viaxa. 
;ia je »iaK :}aKOHOAaBCTBO MOpajio o iLCMy boaii.iii })a- 
qyaa. Ajih je saicoiiOAaBCTBO, ijaopaiLvjyKii yoiijaiLe 
jiicne, Mopajio BOjiiiTii pa^yna ii o yapounMa, Kojii cy 
TaKe iiocTyiiiic iiaasBaJiii, iia aHajyhii ii ocehajyKii, ;ta 
Te yapoKe iie MOHxe otkjiohhtii, tc ji,i\ Ke oujm iinan 
CBC iiapejOe ii uaGpaiie y tom iioocAy iiocTaTii ii.iy- 
3opne, uaKOH je HCTWHa liaopaniio y6iijaH>e ;i.eue, a.iii je 
jlo;JBOJino, ;i,a pojiiiTe.'bii Mory CBOJy ^euy iipo;i,aBaTii. 
3aiiCTa cy Mopa.ic 611111 TeiuKe iipiijiiiKc. y KojiiMa ce 
CBCT oii;i,a iiajuiijiio, Kaji; je uaiv 11 3aKoiio;i,aBCTBO Mopa.io 
;i03B0JiiiTii iipo^ajy Aeue 36or ciipoMaiuTBa. 

y TaKO TeiiiKUM connjajiHUM 11 arpapmiM iipii.iiiicaMa, 
6c3 iiKaKBa ii3i\ic;ia iia oo.by oyAyKiiocT, >kiibot je 6110 
II CHOcaH, II cacBUM je iipiipoAHO, jia ce ceaKir oiiaj. 
KOJH je no;; oiiainiM poKiiMOM iiaxiio. Ha;iao. ;ia he My 
npOMCiia, iia Ma Kauna ona oii.ia ii Ma ojt Koje crpaHc 
Ao;ia3ii.iia, ;i.OHeTii Go.i>ii /Khbot ii ctbo})iitii My Oo.i>ii 
iio.iO/Kaj. CTOra cy iie casio po6oBii ;Ke.iie.iiii ji,a BapBapii 
j[o\)Y n ;i.a hx ocjiooo;i;e necHOCiior poiicxBa. re ociaB- 
;i>ajiii CBOJe locnoAape 11 jaiOMime oeHxa.iii BapBapiiMa. 
;ia ce ca ttiiMa 3MJeAiio oope 11 ji.a ce Bpaxe iia CBOJe 
oritiiinTe Kao cjiooojliiii .i.yAn. iiero cy BapBapiiMa cum- 
iiaTHca;iii 11 KOJOiie 11 nun 11 cjiouoahii ce.T>au.ii y Piim- 
CKOJ JJ,p>KaBii. ( 'bii cy oiiii H<ejie.iiii m BapBapii OB.iiaAajy 
iipoBiiinuijaMa PiiMCue llMiiepiije. Ohh cy Bapsape iio- 
Mara.iiii 11 Buiue iiyxa iix 'lai; 11 npii3iiBajiii. jep cy y 
HbiiMa rjie^a-iii cBoje ocjiouoAnone oji, xeiiiKor H^imoxa. 
jHxo ra je cejLaK y xo jiooa iioji. piiMCKOM BjiajtOM iipo- 
BOAiio. CxaH>e ce.ibaKa y Phmckoj llMiiepiijii oii.io je 
ouajiio II ce.T>aic je /KCieo iioiuxo-iioxo iipoMcny pe- 
HxiiMa, yBcpcH, jia My 11 noj BapBapiiMa He mo/KC rope 
611x11 HO nojt pHMCKOM B.iaiiiKy, a Ha;;ajyhn ce niian 
Mauap II HaJMaitoj Kopncxn oji, xe iipoMeHC. Ko.iiiko cy 
ce.T>aH;H 6ii;ni yBepcHii, jiix ke hm hoa BapBapnMa 611x11 
6o.T,e Hero y Phmckoj ^I,pHxaBii, biiaii ce Hajoo.te no 
xoMe, luxo cy Miiorii oji itnx ocTaB.tajiii csojy oxayonny 
11 ce.iH.nH Mchy BapBape.'"^) 32 ^BOj^ V Ceo6a Hapo^ii: BpeMe h yapoi^H. — :HChbot 3a Bpewe Ceo6e 
HapoAa. — Bop6a, anaiHJa, caMoy6HCTBo. — JbyflH noHHay ^a 
Bepyjy. — XpHmhaHCTBo : cyKoo ca J^pJKaBOM ; XpHmfeancTBO 
nonyniTa oj^ cbojhx npHHi^Hna h nocxaje flp:KaBHOM BepoM. — 
HaraHHsai^HJa XpHmhaHCiBa. — Bopoa XpzinfeaHa ue%y co6om. 
— XpHmfeaHCTBO y dopoH HcTOKa h 3a^a;^a. — 

Cbc yHyxpamite necpeke ii neBOJLe, 36or Kojnxje 
iiaxiio y Hapoji; y Piimckoj llMiiepiijn oiijie cy join no- 
Behane, Ka;^a cy cpejtimoM III BCKa BapBapii ycnejiii, 
;ta iipoonjy rpanniie Phmckc PlMnepiije ii pasjinjin ce 
no ooraTiiM npoBimnnjaMa pnMCKiiM, xe no'iejiii neMii- 
.xnne iia.iiixii, po6iixn. n.T>a'iKaxn ii y6iijaxii. ()H;i.a je 
yiipaBO nouejia Ceo^a Ha^O/^a ii ca Ceo6oM Hapo^a 
najxe>Ke n Hajnecpexanje jto6a :5a iiOBe^ancxBO y Hcxo- 
piijii Cfiexa. To ;i,o6a, T^o6a nponacxii Piimckc IlMnepiije 
II Cxapora CBCxa. jtooa iiponacxn Kyjixype ii uiibiliii- 
3aunje. xpaja.xo je hckojiiiko BCKOBa. H Ka;i. je xaj jiom 
01 iieKO.xiiKO BCKOBa npecxao ii Ka;i, je 6ypa npexyxitiua. 
:jeM.i.e Piimckc IlMnepiije noKaaiiBa.ie cy cacBiiM ^pyry, 
iiOBy c.iiiKy: iiecxajio je cxape ^tpajaBHC opraiiii3an,iije, 
Hecxa.io cxape Bcpe, necxajio cxapiix ycxanoBa, necxajio 
roxoBO CBiix xcKOBiiHa Ky.iixype n miBii.iiisaniije : hobii, 
iio.iyAiiB.i>ii Hapo;i,ii aayaejiii cy iieKa^a ooraxe ii Ky.x- 
xypne 3eM.i>e n npoBiiiiniije I^hmckc IlMiiepiije, ca no- 
BiiM iiapo;i,nMa ;i;omjin cy ii cxBopenii cy iiobii opra- 
HII3MII, iiOBC ycxaHOBC, hobii o6imajn. Hp:iio cy cjiaoe 
Be3e Be3iiBajie cxapii cbcx ii cxapii >kiibox 3a iiobii : 
uoBC'iaHCXBO je obom iipoMCHOM KopaKHyjio ynaxpar, oiio 
ce Bpahajio iipBOoiixHOM, iiCKy.xxypHOM, ji,iin.x>eM cxaiLy. 

( )C)ii'nio ce y3iiMa. ;i,a je Ceo5a Hapo^a iiouejia 
1)7") ^o;^., Kajia cy Xynii iiaiiajin na Foxe, xe je ycjiej; 
xora nacxa.io bciiiko iioMepaH>e iiapo^a. Mel^yxiiM ceoOa 
iiapo;^a GiKio je oa yBCK. BeK iiajcxapiijii iicxopiiCKii 
ii;tBopii J^ocxa npimajy o xomc, KaKo cy iioje;i,iiHa iijio- 
MCHa H nejiii iiapo;in Meiba.iii cBoja ccAiniixa. Y ue- 
:ioj PiiMCKOj Hcxopnjii. a ocooiixo y ;i,ooa HapcxBa Bp:io 
ce uecxo iioMiuhy iioMepaiba iiapo^a ii iLncMeiia. To no- yBO« 33 

MepaH>e Ombr y iipBUM BCKOBiiMa iiocjie Xp. cbc uemhe 
H qeiiike ii xbrtr cee sehe pasMcpe. IIoanaTO je. as. je 
T. 3B. MapKOMaHCKa Bojiia ii;}a3Bana ceoooM iijieMena ii 
iiapoM; y TO ;^o(>a cy bcK yaejiHKO mixaBu Hapo;i,H 
ocTaBJbajiM cBOJa cxapa ce;i,nuiTa n Tpa/Knjin noBa. 

^hbjijH, HCKyjiTypHH iiapojiH lie BOJie pa;[t, nero 
Tpaate y;to6HHJn ii jiaKiuH /KHBot 6e;j pa^a ii iiaiiopa. 
Ta Te>KH>a 3a jiaKuiHM ;khbotom Oho je jcAan o;^ tjirb- 
iiiix y3poKa ceo6a; y3 to cy ^eiuhe A0Jia3Hjin n jipyni 
y3pon,ii H noBo;i.ii : rjiaji;, Ha^aJ^ajH ;ipyriix njieMCua. 
TcaKite 3a aBaHTypaMa ii 3a n.i,aiiK0M h t. ji. Cse to 
CKyna romuio je BapBapcKa iiJieMCHa ii iiapo;i,e, ;i,a ocTaB- 
.bajy CBOJe 3eM.T>e ii ;iia Tpa/KC KpajeBC r;;e ke Gojlc ii 
jiaKine HuiBexH ; a iipime h 6aJKe o jiaKiiiCM ii yjioonn- 
jcM HuiBOTy y PiiMCKOj llMiiepiijn yiiyhiiBajie cy Bap- 
Bape, ;a.a 6aiu na toj CTpami Tpa/Ke KpajcBe, y KOJnMa 
he 6oji>e /KiiBeTii iiero y CTapoj 0Tav5iiuii CBOJoj. To 
je, itao uiTO cacBiiM npaBioHO ncTnqe Lindner, je^an 
o;i. y3poKa, uito BapBapcKa njiCMena iincy IIpo;^^pa.^a 
iia HcTOK, i,ne je 6hjio seMJte jiobojeho, nero cy nana- 
;tajiu Ha rycTO Hacejbene piiMCKe npoBnnmije. 

BapBapn cy cbc qeiiike h cbc CHeprnimiije nana- 
AajiH Ha rpanime Phmckc HMnepHJe, a oxnopna cnara 
Phmckc ^pa^aBC n PnMCKora Hapo^a 6ii;ia je cbc Maita. 
Ajih je jom Ayio BpcMcna pnMCKOJ TaKxnmi nojia3n.io 
3a pyKOM ji,a cysoiije Ha^a;^aje Bapsapa, uaK h ohc, 
KOJH cy 6hjih pe3y:iiTaT Bcfee, sajeAnnqKC, KOMOiiHOBane 
aKHMJe. IIpeMa cbc jaqqj ii iiHTeH3nBnnjoj h eKCTCHSiiB- 
Hiijoj naBajiH Bapsapa, a cbc cjiaOnjoj OTnopnoj CHa3ii 
piiMCKOj, 6hjio je jacHO, ^a onano CTaite, KaKBO je Gnjio 
y upBHM BCKOBHMa IlMnepiije, ne Moate ocTaTii ii jia 
he BapeapHMR Ka;^-TaA noKii 3a pyKOM, ^a npoonjy rpa- 
Hime Phmckc IlMnepnje n ^a upo^py y 3eM.i>e ii npo- 

BHHUHJe pHMCKC. 

VojU. 248 npocjiaBJLCHa je y PnMy Bpjio CBeuaHO 
11 ca BCJiHKOM noMHOM xii.T,aAyi OAHniH>nna ocHHBaita 
pHMa. IIpocjiaBy je crmo KBapH.ia nena Tyna c.iyTH>a. 
jep je 6e36poj JLy;in 6iiJio, Kojn cy ;t0Ka3iiBajiH, ^a Phm 

Kanre MaTHne CpncKe. 7. 3 34 ^BOfl 

II PuMCKa IIxiiiepHJa x^.•Ba;^y^OAl^^ItII^y iieKe ii.iii 5ap 
iiefee Ayro iipe/KHBeTii. Y to cy 611J11 yBcpeiiii ne caMo 
OHH, Kojn cy y MiicxiiqHOM pacno.iO/Keiby 6ii.iii ck.iohii 
jia cjiyie 11 jir sepyjy. iiero MO/K^a 11 oiiii, uojii Hiicy 
BepoBajiii CJiyTH>n 11 npopHiiaity, njin Kojii cy 6iiCTpnM, 
HeiioMyKeHiiM okom rjie;iajiii iia ciBapii 11 113 oiiiix no- 
jasa n a>aKaTa. Koje cy nocMaxpaaii, moimii /i,ohii jio 
ciirypnor peayjiaxa, ;i;a iie Mory jtyro TpnjaTii onaKii 
o;tHOCii na rpannuaMa Phmckc IlMnepiijc, KauBii cy 611.111 
y TO ;ioua. Hy;i,an je c.iyiiaj xtco, ja ce, 6ap jtOHCKJie. 
iiciiyHii c.iyTflba ohiix, kojii cy npejicFiasiiBajiii 6e;ny 11 
iipoiiacT. JepTCKiuTO je ecKOJinKO ro;i,iinanpoiiLio oji bcjih- 
laiiCTBeiie iipocJiaBe xii.i>a;i,yrojiuiim.iiue PiiMa, a iiasajia 
BapBapa cyaoii.ia je totobo na CBiiMa rpaiiimaMa ot- 
iiopny ciiary piiMCKiix rapunsoHa ; xaKO cy BnpBapn npo- 
jipjiii y Mnore npoBiiimnje pHMCKe. ;i.a iio'iny pa;i, na paso- 
paBaH>y 11 yniiiiiTeii>y uy.iType 11 6:iarocTaH,a. paji, Kojii 
he. ca iieanaxniiM iipervii;i,iiMa. BeKOBii.via xpajaxii. 

Onjia je iiacTyiiii.Tia jtpyra ciioxa Ceooa Hapo;ta, 
eiioxa. Koja je Tpajajia CKopo xpii bckh 11 i.oja je 113- 
Bpmn.ia iipoMetie, KaKBC iiiiKajia mi iipe iiii iioc.ie Tora 
y TOM poivy iiricy ii;;BpmeHe. Ceooa Hapojia je, Kao oypa. 
KOJa pyiiiii II ooapa, ii3MeiiiiJia cacBiiM «i>ii3H0H0MHjy 
l^iMCKe HMiiepiije. Iloc.ie Ceooe nMa.ie cy 3eM.i>e Piim- 
CKe llMiiepiije cacBUM Apyry CTHimKy «i>ii3iionoMiijy : 
y CBiiMa iipoBiiimnjaMa oiijiu cy hobh iiapoAH, hobh opra- 

HH3Mn II HOBa Bcpa. 

^loGa 3a BpcMc Ceo5e Hapo;i,a iiajiiecpeTHiije je 
;io6a y ncTopnjii MOBC^iaiicTBa, iie caMO saxo, iuto je 
to Ao6a onajtaiLa, Ha3a;;oBaH>a 11 iipoiiajiaita, iiero 36or 
Tora, iiiTO je oujxn neuo yoBeqaiicTBo 611:10 y nenpeKiuiiOM 
paxy 11 oojy 11 iirro cy mnaBC reiiepaiuije iipoBOjiiuie 
nep CBOJ yhiiBOT y MaTcpiijajinoj 6op6ii 3a jkiibot. Hii- 
Ka^^ia II iimviL* imje 611J10 Miipa, iiiiKa;ia 11 iiiirAe ojtMopa. 
(M HO.ioBime II! BCKa, Ka;ia cy BapBapii iipBii iiyT iipo- 
fni.iu rpamine Piimckc llMiiepiije, iia Kpo3 rpii iiyiia 
BCKa, a ivieivie h Ay/KC, CTaHOBHiiiiiTBO y CBiiMa MCM.taMa 
HeKa;ta moI.hc Ihmopiije Mopajio je iieiipecTaiio ;^a 6y;ie yBOA 35 

iia oiipeay kro iia MpTBOj crpa/Kii, jep cy totobo 5e3 
iipecTRHKa y cbiimr acM.taMa boI^ciih paxoBH, a BapBapn 
cy HeripecTaiio iianajnajiii iia CBHMa rpaiinuaMa ii ncKajta 
iia Kpake iiCKa^ na jiyyae spcMe iipoAnpa;iii y piiMCKe 
iiOKpaJHHC, HeKa;ii ce CTajino y iLiiMa HacxaifcHBajiu, ajin 
yBCK H 6e3 ojtMopa po5iiJiu, iiajiiijiii, ii.La'iKajiii, yCiijaJiii. 
pyuiiijiii, IJ,ejio uoBe^aHCTBO je 6hjio oiijiia je;tHa BCJiiiKa 
BojcKa, Koja 113 6nTKe Hiije iiiiFtaKO hii ii:}jia3HJia, a uejia 
PiiMCKa MMiiepiija 6ii.ia je jcAno bcjiiiko paaCoJHinTe, 
iia KOMC ce Ha cue cipane Onjie diixKe CBaKii ji,aH. 

Cbc ce 30HJa.io y rpa;i,OBe ii yxBp^ena Mecxa, crc 
je 611.10 yBCK ciipeMiio 3a 6oj. IIpiiBpeMCHO je nacxyiiajio 
aaxiiiuje 11 xaMaii cy iioje;i,iniii upajcBn iio'iejiu jia ce 
;;ii/Ky 11 oiiopaBJbajy, ajiii xaj HaiipejtaK je op30 3a- 
ycxaBjteu, jep je xMiip xpajao KpaxKO BpcMC, h hobc 
BapBapcKC xop;i.e n ^lexe oiiex cy ;i.ojia3iiJie n oiiex cy 
.i>y;tii y6iijaiiii 11 o;i,Bot)eHH y po6.i>e 11 oiiex je 3a 
rpeir oKa iipoiia;;ajio cbc iiixo je ca xciiikom MyKOM. 
Hocne ;i,yrora pa;i,a cxe^ieHO 11 cauyBano. Hiiko iiHKa;ia 
iiiije 6110 ciirypaii iiii ca cbojiim /Kiiboxom hh ca cbojbm 
iLviaifceM. Hiije 611.10 BpejtHO cxiiuaxii imaiLa hh pajtnxn 
HH 3a ce6e hh sa CBOJy j^ei^y, jep cy er3HCxeHHnje py- 
HicHC a HMaiLa npona;i,a.ia xaKO nar.io n xaKO pe;i,OBHO, 
Kao HHKa;i;a nn npe hh hocjic xora. 

.l)y;;H, KOJH cy y ohhm BCKOBHiia /KHbcjih nncy 
3acjiy/KHjin ;i.a ce ibHMa roBopn ca OMa-iOBaHteaeM 
H no^CMcxoM, OHH HHcy sac.iy/Kn.iH Aa hx 30BeM0 cjia- 
6hm h MeKyHiHHM, Kao mxo ce xo o6hiiho udhh. Bani 
na HpoxHB, reHepaH,HJe, Koje cy Morjie ;iia n3ApH;e 6ejke 
H HeB0.Tte, y KOJHMa cy naiBejin Jbyjiu sa BpcMC Ceo6e 
Plapojta, oHJie cy n uBpnike n CHainnnje ii eneprnqHirje 
110 MHore Apyi^e renepaunje. /Iuibot h pa;; xiix rcHcpa- 
lUija HMa xojiHKO xparniiHOCxH h xo.ihko noje3nje, Aa ra 
je HCMoryke y ncxopnjn oiincaxn : /Khbox h pajt xnx 
renepauHJa moh^c ce caMO y hccmh oueBaxH.'^) 

Oho rB03;i,eH0 Aooa, jioua yHxacne h HeHpeKn;iHe 
-MaxepHJa.iHe 6op6e, Ao6a HaJBche Hecxa.iHOcxH, Hccnryp- 
HocxH H yvKaca. Mopajio je cxBopHxn rBoa^ene renepa- 36 yBOjs, 

UHJe, renepai^HJe qajn cy avUBmi OTynejiH y yatacy ii 
HeBO.i>aMa n n3ry6iiJiH ciioco6hoct 3a HeatHHJe h *w- 
HHJe ocehaje. Kyjixypa ii liHBnjiiiaaunja cy npona;ta.iH, 
HacTynajio je hobo ;io6a, cypoBO u HeKyjiTypno, ne- 
o6y3AaHO ii ;tHB.i,e. H one renepamije, Koje cy 6HJie bo- 
CHOun CBHX o;t.iinKa xor hobof ;i,o6a iijih Koje cy >KHBejie 
y TOM HOBOM ;iio6y, n3ry6n.ie cy 6iijie cbc oho, hito je 
Morjio npaBHTH 'mvlbot upnjaTHHM, H3ry6njie cy cbc oho 
mxo HM je Mor.ia ;].aTH Kyjixypa n u,HBH.in3au,HJa, H3ry6HJie 
cy n .iH^Hy n HMOBHHCKy cnrypnocx, ii3ry6njie cy cbc. 
Taj ry6nxaK csera, HCcnrypHOcx, 6op6a n uponacx 
ca CBHMa HeBO.i>aMa, Heje;i,HaKO cy yxiiuia.in na OH;^auIIi»e 
jby;iie, xe cy pa3HH 6iijiu h pe3y:iiTaxn, KOJe cy one 
npHJiHKe H3Bo;i,Hjie y ;i.pymxBy .i>y;i,CKOM. Bh.io je .i>y;i,ii, 
KOJH cy y OHOJ 6op6H n y ohom HecpirypnoM BpcMeny 
o^Bpcjin n oqejiH^njiH xaKO, jta cy MyuiKH n jyna^KH 

HOJliHOCHJIH CBC CcjtC H HCBOJBe H HOHOCHO HpKOCH.in 

OHOM cxpauiHOM BpcMCHy, KOJc jc npexn.io, ^a Ke ca- 
xpxH H yHiinixnxH cbc one .i.y;i.e, kojh cy nHxejieKxy- 
ajiHO Ha;iiMama.iiH jtHBJBC, 6ecBecHe /KHBOxnite. Tii cy 
.by;tii yjiasHjiH y 6op6y npoxHB H,e;ie one cnjine oyjime, 
^^i^ j^ yHHuixaBajia Kyjixypy n itHBHj[M3au,HJy h 6o- 
pHjiu ce iipoxHB ite ca xparnqHHM npojcxBOM, KOJe H3a- 
3HBa ^tnB.-beH^e h nouixoBaae. Cbh cy ohh, KOJe MajiaK- 
cajiH, KOJe HonaAajiH y xoj 6op6H, ajin je y npBOM pe^y 
H,HX0Ba 3acjiyra, mxo je caqyBano n mxo je npenexo y 
hobo ;io6a Gap ono Ma:io ocxaxana cxape nyjixype h 
HHBHJHi3aiuije n mxo A»B.i>amxBO n cypoBOCx HHcy ca- 
CBHM OBJIa;^aJI^. 

Ha ;ipyre Jby;^e ;ipyKqe je yxnuajio oho Ao6a. 
TemKO je pehii fl,a jih cy cjiaCHJn hjih jaun ;^yxoB^ 6njin 

OHH MJIH OBIT, KOJH Cy, BM;^ehH HHHIXaBHJIO HiHBOXa H 

ersHcxcnuiije h KaKO ce /khbox h er3HcxeHi;nja cnaKora 
Aana yniiinxaBajy n npona;;ajy 6e3 y3poKa n 6e3 h3- 
r.icAa Ha ycneman oxnop, aohijih ;^o yBepeH.a, ^a HCMa 
cMHCJia hh HtHBOx HH 6op6a 3a H«HBox, xe A"r.iH pyKc 
ofl, cBcra u HycxH.'iii ^a iLHMa OBjia^a anaxnja. Bhjio je 
y OHAamiLCM ;tpymrBy Ba3;;aH .i.y;;M, kojh cyjom;^aJLe Jbop, 37 

HiujiH, Jby;iH, KOJH cy noeyKJiM cee KonaeKBeHUHJe h3 
OMajiOBRHieita, aiiaxiije, uecTO nuK ii Mp/KH>e iipcMa jkh- 
BOTy, Te TpaiKHJiH cupx H OTHMajiH ce 3a H»y. ManHJa 
caMoy6ucTea 6njia je OBjia^ajia Mel^y JBy^HMa. JI>y;^n cy 
611JIH n3ry6njiH ;i.ymeBHy xapMOHiijy w 113 one ^ncxap- 
MOHMJe, Koja je ycjieA cxaifca, y komc ce yoBeqaiiCTBO 
Hajia3Hjio, 6Hjia OB.iaAajia ;tyxoBiiMa jLyjtcKUM, oiih cy 
xpaHtHJiH ii3JiacKa y yHiiiiiTaBaity CBOJe er3ncTeHmije. 
Cbh ohh, Kojii cy HMajiH Majio Biiiiie xpa6pocTH 11 cnep- 
rnje, ocjio6a^ajiii cy ce caMoy6ncTBOM necnociior /KUBOxa, 
jKHBOTa, Kojii 3a n^iix iiiije imao HHKaKBa iinxepeca 11 
3a KOJH iLHx HHuixa BHiuc HHJc Be3iiBajio. Kao npiLieimiiBa 
6o.irecT pamiipmia ce xejKHba 3a caMoyoncxBOM 11 oxHMaH>e 
3a CMpx y uiCJiOM ^pyinxBy ; iiaJBuiue je OBa 6o;iecx 3axBaxHJia 
BOJCKy. KojiHKO je Majio iiiixepeca n Hjieajia 611J10 y oh- 
AamH>eM jipymxBy, biiah ce Haj5o.te 113 xora <i>aKxa, 
iiixo BOJHtmH, Kojii cy xpaHxiiJiii CMpx, Hiicy Hve.iejiii jia 
norHHy y jyea^Hoj 6opuii na Cojhom noxy, y dopun, 
Koja 611 MOH^A^ HCKOMe Kopncxiijia, Hero cy y caMO- 
y6HcxBy xpa?KHJiH ocjioGoJ^eite o^ neceocHor /KnBOxa. 
Ohh, KOJH HHcy nMa.Tin xpa6pocxn nn cmcjiocxh, 
Aa caMH yqHHC Kpaja MvHBOxy, kojh Huje 3a ilhx HMao 
HHxepeca, xeatHJiH cy ;;a na^y CMpx Ma Ha kojh Apyrn 
HauHH. M HCMatiKH HCxopHK Secck HMa noxnyno npaBO, 
Ka;i, KaH?e, ;ta je jeji,an o;i, rjiaBnnx y3poKa, nixo ce onaKO 

MHOrH XpHluiiaHCKH MyueHHUH 3a CMpx OXHMajIH, OHUixa 

xcHtita 3a CMphy, KOJa je OH^a Cnjia OBjiaAajia hcjihm Apym- 

XBOM. Jep CMpx HOIUXO-HOXO, Ha Ma H HOA My^ieHH'IKHM 

BCHUCM, xpaHtH.TiH cy y OHO Aooa hc caMO XpnuikaHH, 
Hero H He3Ha6oiHH,n. 

^I,OK cy jejUHH caMoy5ncxBOM CBpmaBajiH, oxHMa.in 
ce 3a CMpx HJiH Ha;iiajiH y o^ajaH^e, a h3 o^ajan^a y 
auaxHJy, ;toxjie cy ce jtpyni o^aBajin y/KHBamy h npo- 
bhahjih ;iiaHe y HHJanKaMa h lepeBCHKaMa, peuienn ;ia 
/KHBC Bccejio, 6e36pH/ixHO H 6e3 pauyna. yBepenn ^^ ne 
xpeGa HH ;ta pa;i,e hu ;ta uixejic, jep cy hm cBauora 
xpenyxKa n h^hbox h HMaiLC Mor.ni ohxh ynHUixenn. 38 yBojt 

Ajih cy TC/KaK h<iibot n ouajan coii,nja.iHH n cko- 
noMHii no.iO/Kaj, y komc ce najiasiio iiapoji y Pdmckoj 
llMnepnjii 3a Bpexie Ceo6e Hapoji.a, saxnM paxoBii, 
Kyra, r.ian n MHore ;i.pyre necpehe, Koje iiiicy iisfmja.ie 
H3 CTannuiTa .T,yACKnx y oho jto6a, n y jipyroM npaeuy 
yinniajii Ha jtyxoee caBpeMennKa. Ka;i,a cy HeB0.T>e n 
Hecpehe crajie ;i;a Snjy .ty^e, ohh cy najin y oqajaH>e 
jep HHcy 3Ha.in ;i,a ce na^y y 6e;i,n u hcbo-'lh. H MHorn 
o;ii anx ce no'ie.m oopakaTH HeBHjtOBnoM 6nky, ca Koje 
cy MiicjinjiH ;ta cbctom BJia;ta, noqejin cy ;i.a Bepyjy. 
Boji n oqajaH>e y6njin cy CBano noy3;iiaH,e y H>nMa n 
OHH cy TpajKHjiH n noMokn n yiexe y OHora, Kojn, no 
H>nxoBy yBcpeay, ynpaB.i,a cbctom h oa Kora saBHcn 
cy^ouna .i.yji;H. y jiymeBHOM pacno.iOHxeay, y kom ce 
Jby^tn y to ;i.o6a najiasHJiu, naJBUiue yxnue n npnan.a 
ona Bepa, ^injn MncTnHn3aM n mhcthiikh oopejtn Hajjaiie 
yxHuy Ha Ayniy, na ocehaj n na ^anxaanjy, jtanjie 
Bepa, Koja n oo.inKOM n cajtp'rKiiHOM HaJBnine yjiHBa no- 
Bepeaa h.th ;i,oi!o;in qoBCKa ;i,o BCJinive n jtyooKC pe3urHa- 
mije, AR 6y;i.e cnpcMan na cbc h jta hh 36or uera ne naxn. 
36or xora jc XpnuikancxBO 6aui y xo AoCa najCojbe 
yxBaxHJio Kopena n pauinpnjio ce, 

Hecpeha n HeBo.i,a noxpeca.ia je J>yAe na cbc 
cxpane, n mhoih .ijy;;ii cy n nexoxune xpa^.f.iH y3poKe 
n y3poiiHHKe xhm h xojihkhm necpehaMa. lIpnpoAno je. 
aa cy TOM H])ii.xHKOM npBO noMnm.ta.nn na HOBy Bcpy, 
KOJa ce Banpe;i,HOM 6p3nH0M painnpn.ia roxoBO no hc.iom 
OH^a no3naxoM (Bexy n 'nije cy npiicxajinne Beh onjie 
Hcnynnjie n cejia n rpa;i;oBe n 6pji;a n jto.inne. A'pum- 
fimicTey H XpnuiKaniiMa. n.nxoBOJ nojoBii n n>nxoBOM 
HxHBOxy on;i,aniiLii cbct jc npnnncHBao y;j])0Kc cbhx hc- 
Bo.i,a n neci)eKa. /Khbox npBnx Xpnnihana, Kojn cy ce 
.loni'Mio H KonaenivBeHxno Jip/Kajin peml n nayne Xpn- 
CTOBc H n;tBe:iii 113 thx peqn n tc nayivC cbc koh3c- 
KBcnunje, /kmbot tmx ;by;;n ca counjajincTn'iivHM n ko- 
MyHHCTHWKHM HjtejaMa. .i>y;tH, Kojn cy Hernpa.in cbc: n 
;ip/i;aHy n BJiajuaoua n UMan.e. y.iuBao je ojtBpaxnocx 
.i.yAiiMa, Kojn cy iKime.in ouii'nniM, <i>njiHcxapcKnM wui- yfiOA H9 

BOTOM n KOJH HHcy MMajiH Hii ynepcita ini cnare, ^a 
pyme Tpa;iHU,nonajiHe, yKopeiteHe oOii'iaje ii Jta Kiuajy 
KOHBeHHiioiiajiiie jiaH\H CTapiiHCKC. Mp/KiLy iipeMa iipii- 
cxajiHuaMa Hoee nayKC join je bhiuc noBchao cxpax oa 
one rBo;3;i;eHe KonaeKBeHnnje, kojom cy npBH Xpiiiiihanii 
H3B0AHJIH y iipaKcii xeopucKe iipiiHii,Hiie ceoje Bepe. 

^OK cy ce npiicxajiHue XpniuKancxBa ;ip/Ka.iM lipase 
nayKC XpucxoBC, ohh cy cxaja.in y jaKoj onpenn ca 
;i,p>KaBOM H itiix je Gujio cpaaMcpno Ma.io. Haqejia n 
iipiiHUHiiH, Kojii cy o;i;roBapajin n^ejaMa XpncxoBHM, 
cxajajin cy y onpenin ca jipH^aBOM h jtpiKaBHHM npHH- 
lUiiiHMa li ;i,p/KaBa je Mopa.ia eiieprnqHO pa;iiixn npoxiie 
XpmukaHcxBa ii iipoxiiB XpiimkaHa, ;ip/KaBa ce Mopa.ia 
cxapaxn jia cyaSuje one npHHuiine, kojh cy y ochobii 
pyiiiH.iiii ApataBHn opraiiiiaaM. ITpiicxajmne Xpimihaii- 
cxBa Mopa.iH cy ;i.ohn y oiipcKy ii y cyKo6 ca ;ip- 
ataBOM, jep ;tp/KaBa Hiije Mooa ;i,onycxiixn, ^a yxBaxe 
Kopeiia Hjteje, Koje cy ne caMO cxaja:ie y onpeun ce ;ip- 
jKaBOM II Ap/KRBniiM npiiimniiOM. iiero KOJe cy jinpeuxno 
Hcrnpajic ;i,p>KaBy n jtpHxaBUM opraHiiaaM ii jasHO iipoiio- 
BC^ajie Aa iix xpeCa yKimyxii. 

XpiimhaiicTBO ii ;ip:«aBa jtouijiii cy y cyKo6. jep 
je XpiiiuKaHCTBO iieiiipajio ;ip>KaBy, a ;tp>KaBa je 30or 
xora roHiiJia XpiiiiihaHcxBo. 11 xnKO je ii XpiiiiiKaHcxBO, 
ya Apyre Miiore yximaje, ;i,ocxa ^loiipiinejio, ;i.a ce onaj 
iiBpcxii opraniiaaM paapiije ii ocjiaon. HapaBiio Aa cclmo 
XpiiiuKancTBO iiiije mojmo ^a yiiiiiuTii PnMcny ^p/KaBV. 
a;iw je oiio Aocxa iipnnoMorjio jta ce cpyiuii OHaj ko.ioc. 

^[et^yxiiM XpiiiiihaiicxBO iiiije mooo ocxaxn cxa.mo 
y oiipeiui ca ;^p/lxaBOM. TaMO, r^e Bcpa AO.iaaii y iiapo;i 
Kojii iiCMa CBoje nyjixype ii iuiBii.iii3an,iije, ona yxime roxoBO 
HeoipaHimcHO iia itera, ajiii xaMO r;iie Bcpa HaDJiaaii na jany 
Kyjixypy ii jaK oprann^aM. na ja^y Ky.ixypy ii ja^in 
opraHuaaM, no iino ra iiMa ona caMa. xaMO Bepa Mopa 
Aa CKJiaiia KOMiipoAinc ii ^a iioiiyiiiTa oa cBOJnx iipiiii- 
UHna. OciiM Tora cnaua cxpaiiKa iioBehaBan.eM npoja 
CBOJnx iipiicxa.iiina iioiiyiiixa y cbojiim cKcTpoMiniM iipiiii- 
HiuiiiMa II xcKibaMa. TaKO je ii XpiiiuiiaHCXBO BpcMC- 40 ^BO^ 

HOM CBC BHiue HanyuiTajio CBoje npBo6iiTHC iipHHunne ii 
n^eajie n cse Bnuie ysaMajio n ca;ip/KiiHy ii o6jinK pe- 
.inrHCKe ycxanoBe, Koja je Morjia ^a naKxnpa ca ;tpym- 
TBOM II Ap/KaBOM. Taj npoACC nonyiiixaita y6p3aH je 
6110 join n THMe, uixo je 6poj npiicxajinua XpiimkaHcxBa 
jaKO noBehan, xe cy ce y XpHuihancKy iipKBy yByiciii 
CBaKojaKH ejieMeHxn. 

rioiiyuixajyKn oji; cbojhx, qecxo qaK 11 HaJBa/KHiijiix 
npnHiiHiia, XpiiuihaHCXBO je CBe Maite 611.10 onacno 110 
ApjKaBy ; n y oho ^o6a, Kajiaje ^p/KaBa ciicxeMaxcKH no- 
qejia ;i;a roHii XpiiiutiaHe, BeK iinje 6n.iio o;i. h>iix Bnuie bc- 
JEHKC onacHOCxn no ;i,pHvaBHii nope^aK. XpiimkaiicxBO je 
OH;ta Bch iioqejio Haiiyiuxaxn MHore BajKHe npiiHii,niie 
XpncxoBe HayKe, ynpaBO one, Kojii cy npiicxajiime xc 
nayKe mooh ;i;oBecxii y cyKoo ca ;tp/ixaB0M. XpiimkaHii 
cy ce BeK y/KiiBe.iu y iioxpeSe ji,HeBHor iKUBOxa, ii3MHpn 
ce ca HbiiMa 11 nanycxHJiH cBOJe CKCxpeMiie iiaaope, 
Kojn cy er3iicxeHn,iijy jipjKaBC qiiHUJiii HCMorykoM. IIo- 
iiymxajykn xaKO, XpiiiiikaHM cy ce cbc Biiiiie iipii6.iiia;a- 
Bajiii Ap>KaBH II nocxajajiH cnoco6Hii 3a BJia;j;y, aok y IV 
BCKy HHcy cacBUM HanycxHJiH npaBe npnnniHne XpiicxoBC 
HayKe 11 cxyniijiH y cjiyiKoy jipyKaBiioM opraHii3My. Xpiim- 
KancxBO IV BCKa Bck im oojiiikom iiii caAp/KiiiiOM mije 
Biiiue XpiiuikaiicxBO I BCKa. 3a xpii BCKa XpiiiukaHCXBO 
ce MHoro yAa.iH.io o^ CBOJiix npsiix 11 npaBiix njieajia, 
OHO je y MHoroM nomejiy n y oojiiiKy n y caAp/KHHiT 
iipnMiijio cieMCHxe jipyrHX pejinriija n noxiiyno o;i,6a- 
mijio CBC one iipnHii,iine, Kojii cy ra mofjih jtOBecxH y 
cyivoo ca jipynixBOM iijiii ca jip/KaBiiiiM iinxepecHMa ; 
XpiiiukancxBO je naiiycxiiJio iipiiHUHiie, 3a Koje cy ni- 
nyjie iipBC iipiicxajiime H,eroBe 11 3a Koje je 11 caM xbo- 
pau iteroB iia Kpcxy ii3;iaiiyo. Oiijin je y rjiaBiiOM Bck 
6njia ii3ni)iiieiia napawuMupija Xpuui^a/iCTea, icoja je y 
HAykiiM BcicoBiiMa HacxaB.heiia, ;i,ok iiiije cacBiiM OB.najtajia. 

Ajiii XpnuikancxBO je, Bck iipe Hero nixo je no- 
cxajio ;ip>KaBii(»M Bei)OM. cbojiim npncxajinnaMii ;i,aBajio jio- 
cra iioM(>;ui h Maxepnja.ia 3a OecKpajne, uecxo Bp.io 
oropqene, nojieMHKC h 6op6e. IIoa OKpyxnuM ancojiy- Yboji, 41 

TH3M0M 6HJia je yTpnyjia CBRKa cjio^o^a. Ca;i.a je Xpmii- 
feancTBO ca cbojhm J^o^MaTH3MOM jtajio .T>yAiiMa n cy- 
BHiue MaxepHJajia aa 6opGy ; a paciipaB^taxii xa iiiiTaii.a 
H 6opHTH ce na xoMe no.iBy Ghjio je jtosBOxeno. TaKo 
je, jom npe no mxo je XpHiuhancxBO iiocxajio ApnxaB- 
HOM BepoM, iio^iejia 6op6a oko ;;orMaxa, H,nxoBa xyMa- 
weita M Apynix ciixHnuia, 6op6a, Koja je y yjiyKwM Be- 
KOBHMa xojiiiKO ancop^npaja ;i,pymxBO, ocoohxo y Bii- 
saHxnJH, ;i,a ona uhhh roxOBO jejtimy cajip/Kniiy nojiii- 
THUKe ncxopnje. H xy BepcKy 6op6y, KOJa ce Miioro 
ueuike BOAiwa oko jiiiqHiix HHxepeca, ho oko yBepeiLa 
H npuHuiiiia, ynoxpeonjiii cy pasHH *aKxopn, kojh cy 
Beh npe iiojase ii noOe^e XpniukaHCXBa cxajajiH y 
onpeuH jeAEiH c ;]ipyriiMa, y CBOJy Kopncx h HcxaKJiii ce 
Kao iipecxaBHHUH pasnnx cxpyja n npiiHuiiiia y Xpniu- 
hancKOJ IJ(pKBii. TaKO je XpiiuihaHCXBo cxajio ne caxio 
y ciyjKOy jiip/KaBHiix npiiHunna, Hero n y cjiy>K5y ohhx 
BCJiHKHx cxpyja H HHxepeca, kojh cy ce yscK Mcj^y- 
co6ho 60PHJIH HajiiMok n npcBjiacx n qnjn ce nnxepecn 
yseK yKpmxajiH na BajiKancKOM nojiyocxpBy.^*^) nPMMEABE. 

1) TpauanuMa b. W. Tomascbekj Die alten Thraker L 
Ubersicht der Stamme, y Sitzimg-sbericlite Be^Ke AKa;i,eMHie 
CXXVIII, 1893; Th. Mommsen, Ri5mische Geschichte V* (1894) 
189 — 190; M. C. ^pHHOBt, 3ace.ieHie Ba.iKancKaro IIojiyocTpoBa 
C.iaBHHaMH (1873) 3—5; R. Roesler, Romanisclie Stiulieu t,1871) 
53 — 62. — IIjiupuMa b. Mommsen, 1. c. 181 — 2; H. Cons, 
La province romaine de Dalmatie (1881) 36 — 47. — ctho- 
^pa<^CKHM o;i;HoeHMa y ;;aHamH,oj CpSaJH b. H. Byjiiih, ^anamita 
('p6HJa no;; PHM.i.aHnMa, y HpocB. RiaennKy 1901, 1133- — 7. — 
BOJHOJ cuocoShocth II.iHpa n Tpaqaua ii H>nxoBqj ciyacSn y rap;iH b. 
Cons, 1. c. 45 — 6, 293; Mommsen, 1. c. 190; ^;I,pHnoB'i., 1. c. 24; 
H. Schiller, Gesch. der Romisclien Kaiserzeit I (1883) 674, 707^ 
728; II (1887) 19, 97, 143, 187, 196; Th. Lindner, Weltgesch. 
seit der Volkerwanderunii- I (1901) 11; C. J. Jirecek, DieHeer- 
strasse von Belg-iad nach ('onstantinopel (1877) 39. — 6op6aMa na 
BajiKany h Haiia;i.ajnMa njicMena ca cencpa npe puMCKiix ocBajaH>a 
B. G. Zippel, Die Romische Herrschaft in Illyrien bis aiif Au- 
gustus (1877) 140 H ^., 147; By.inh, 1. c. 1610; ;ipiiHOBb, 1. c. 15—6 ; 
Tomaschek,!. e. 93 — 5; Cons, 1. c. 58. H caMii Tpa'iaun npo;i,pjiH cy 
ca ccBcpa na Ba.iKan n naysejin n.iaHHne; Tomaschek, 1. e. 7 — 8, 
53. ^- lIo'ieTKOM Tpeher nena npe Xp., oko 280 ro;i,., iipo;ip:in 
cy ca ccBcpa n :3ana;ia na liajiKan Ee.iTU, Kojn cy o,^ Tora Ao6a 
BpniHjiH jaK Ky.iTypHH yTHnaj na H.mpCKa njieMcna ; b. Cons, 1. 
e. 54, 62; Roeslcr, 1. c. 23; G. Bpaynh, Pai^t.iCKaniii bi, o6.iacTii 
roTO daBjiHCKHXi, oTHonieniii I, y Coopiinin.-y FycKC AKa;i,e- 
Muje LXIV, 12 (1899) 129. — V uo-icTKy H Beica npe Xp. 
npcniJiH ey liacxapna ,'l,ynaB u n.-baiiKajyKu npo;ip.in uaK y ]Ma- 
Ke;T,oMHJy ; B. K. Selimsdorf, Die Germanen in den Balkan- 
liindern bis zum Aiit'tretcn der Goten (1899) 9, 11, 25, 59; 
Hoeslcr, I. c. 24. KpajeM I nena npe Xp. npo;i.pjiu cy CKop;uiciui 
;io Co.iyna n .Ia;ipaiicKor Mopa; b. Cons, 1. c. 112, 115: Zip|)cl, 
147. lUuo je naiia.iaja ii y I BCKy npe Xp.; b. Tomasclick 
I. <•. lO:'.; Hy.inli, I. e. 1610—1. npHMe;;6e 4:i 

2) J. L. Pic, Uber die Abstaninmng der Kunijinen (1880; 
27; Cons, 1. c. 41 h ji,., 55 ii ;i;.; C. .Hrceek, Die Rornanen in 
den Stiidtcn Dahnaticns wiihrend des Mittclaltcrs I, y Dcnk- 
schriften J>e>iKe AKa;teMHJe XL VIII (1901; 9; J. .hing, Konicr 
imd Ronianen in den Donauliindern (1877; 70; R. Pohlniann, 
Grundriss der griechischcn (iesch.- (1896; '61. 

3) M. Voi^t y J. Midler, Handhueh der klassisclien Altertnnis- 
Wissenschaft IV, 22 (1893; 342-3; Lindner, 1. c. 

*) pHMCKOM 0CBajaH>y na lia-iKany b. Zippel, 1. c. 43 — 98, 
127— 247; Cons, I.e. 72-18:'); ]iy.iHK,l.c. 1304—12; RoeslerJ.c. 
30h;i;.; Jung, I. e. 1 — 21. — yspouHMapHMCKor npoAnpan.a naBa.i- 
KRHB. Cons, 1. c. 72; Selinisdorf, 1. c.32 — 3; Zippel, 1. c. 4, 48. — 
O HorpaHHqnHM o;i;uocHMa b. Zipj)el, 1. c. 128 — 9, 162; Sehms- 
dorf, 1. c. 32 — 3. — HesapoBoj naMepn ji,a noKopn r>a.iKaH 
B. Svetonius Tranquillus (Ed. Te'ubn. 1898) 20; Roesler, 1. e. 
29. — AnrycT Ha'mnHO ^T^ynaB rpannuoM b. Moninisen, 1. c. 
178; Zippel, 1. c. 223; Jung-, 1. c. 8; Sebiller, 1. c. I 214. 
233 — 5. — BaHJHOCT ^ynaBa Kao rpannne b. Zippel, 1. c. 308, 
312; Selnnsdorf, 1. c. 32; Moninisen 206, 215; Cons, 1. c. 117. 

^) pHiMCKoi ynpaBH b. Jung, 1. c. 22 — 39, 56 — 87 ; Cons, 
1. c. 260-363; Zippel, 1. c. 198—9; Sebiller, 1. e. I 406. — 
< ) o^iiocy pHM.i>aHa npewa uoKopenHM Hapo;iHMa b. ^[pnaoBi., 1. e. 
22—3; Sebiller, 1. c. I 648; Appian (Ed. Teubn. 1879, I 
347—^8. — () OTiiopy PiiM.T>annMa b. C. Taeitus, Ab excessu 
Augusti IV 50 (Ed. Teubn. 1898, I 149— 150 1: Roesler, 1. e. 
43; Sebiller. 1. c, I 626; /I^pHHOBt, 1. e. 21 — 2.— IlaHoncKn 
ycxanaK b. Cons, 1. e. 154—166; Sebiller, 1. c. I 224: B. 
Niese, Grundriss der Roniisehen Gescb.2 (y Miiller, Handl)ueb, 
1. e. Ill, 5, 1897) 184 — 5. — ^'I,ajiMai;HJn noe.ie TlanoHCKor ycTan- 
i.a B. Cons, 1. e. 176, 179, 260. YcTaHaK y Tpannja 21 ro;i. 
aajejiHO ea njieMemiMa na JieBoj o6a.iH ^"tynaBa b. Sebiller, 
1. c. I 281. — TuSepuje yTEp^no ^ynaB; Sebnisdorf, 1 e. 32 — •">: 
Moninisen, 1. e. 206, 215; Roesler,!. c. 32 — 5. 

•■•) ;i;a'iKOM jiaxy b. Moninisen, 1. e. 200—209 ; Sebiller. 
I. e. i 550, 606, 662-3; Jung, 1. c. 88—107; Roesler 1. e. 
38—45, 51—2; N. Jorga, Histoire de Roumains I (1899) 
41—110. 

^) OpHMeKHMKO.TiOHHJaMa HaBa.iKany B. Pie, 1. c. ^3 — 4, 27 — 8. 
Ko.'ioHnuauiija ABrycTOBa b. Sebiller, 1. e. I 130, 241. — cpe;i- 
CTBHMa n Hauiiiiy poxiaiin:^au,iije b. Sebiller, 1. e. I 208, 225.416; 
Voigt, 1. c. 324; ^"l,pHnoBb, 1. e. 24 ii .i. llpouec poMann;tannje oeo- 
6hto je.ieno HCTaKao Jung (1. e. 60) ; on Be.iii, ^a pn:nia iiieNieHa 
..werden zuerst . genannt, als sie den Romern bekannt wurden ; 
und dieser Bekainiscbaft folgte alsl)ald die inereantile Ausbeu- 
tung und eudlieb aueb die politisebe rnterwertung. Von da an 44 npHMefl6e 

>\ard Jabrhunderte hindurcli Sitte, Glauben, Sprache durcli die 
Romer beeinflusst — eine natiunale Entrvickelimg war iinter 
diesen Umstanden unmoglich; wir sehen niir. das Absterben der- 
selben iiud ibre aUmablige Umwandlnng;, wenn nicht zu Romern 
so doch zu Rouiaueu, d. h. nicht zu einer neueu Nation, sondern 
zu cosuiopolitischeu Ang-ehorigen des Romiscben Weltreicbes. — 
yTHuajy BOJCKe h Bapouin na poMaHH3au.njy b. Jirecek. I. c. 
10; Jung, 1. c. 52; Roesler, 1. c. 56. 

UocTanaK PyMyucKOz Hapo;i,a. Ca nnTajteM o poMannsa- 
UHJH BajKana ctojh y tcchoj bcsh n nnTaite o nocTaHKy Py- 
MyncKor Hapoja, /tyra ce iio.ieMaua Bo;;H.ia oko nnTaaa, ;i;a .in 
je PyMyncKu Hapo;t nocTao na jecHOJ oda.m JyuaBa, na Baji- 
KaucKOM IIo.iyocTpBy, hjih na JieBoj o6a.-ra, y ;i,aHamH.oj Pyny- 
HHJH. npe;i,CTaBHHK npBe Teopnje je Roesler npe;i;cTaBHHK ;i,pyre 
Jung, Ma ^'A cy o6e Teopnje dn.ie noeTaB.T>eHe AajieKO npe h>hx. 
IIpaBUjeoM peuieiby nHTaH>a cviexa-io je naJBHuie, uito ce y obo 
»iHCT0 Hay»mo nnTaae yn.ieo HannoHavinn uioBnunaaM h no.in- 
THKa, nojiCMnitn b. Pic, 1. c. 1 — 19 ; 9. ycneHCKift, 06pa3o- 
Banie BToparo 6o.irapcKaro uapcTna (1879) 88 — 108; T. Tamm. 
Uber den L'rsprung dei* Rumiinen (1891) 5. — Y Honnje Ao6a 
cy y3 Roesler-OBy xeopnjy, ;i;a je PyMyncKH Hapo;i; nocTao na 
Ba.iKaHy, totobo cbh snaTHuJH nayuBHun ; b. Tomascbek 1. c. 
II, 105 — 6, 110; Tomascbek, Zur Kunde der Hamus-Halbinsel 
<1882) 44 n a., 50—2, 59; jl.pHHOBt, 1. c. 74; Jirecek, 1. c. 
20; <I>. Bpyui., ^lepnoMopie I (1879) 266—276. 3a Jung-ony 
Teopnjy cy Ranibaud n Jorga; b. Ranibaud-OB npe;i,roBop y 
Jorga, 1. c. I, XII, 103,119, 124. — tomc rjte je yupaBo 
n])Bo6HTHa KOjicBKa ;i.aHaiuH.HX PyMyna b. Tomascbek, Die alien 
Thraker, 80; Roesler, 1. c. 136, 145: Jirecek, 1. c. 20. 

^) JJ,a je ocTajio HenopoMaiLennx CTapoce;i;e.iaua b. Scbiller. 
\. C.I673; Cons, 1. c. 362 — 3. — Ka;; je Phm ocBOJno Jejia;ty 
•6h;io je bgK HSBprneno cxanaiLe HCTO'iiLauKHx n jejiHHCKBX Kyji- 
Typnnx e.icMCuaTa ; Lindner, 1. c. I 27. — KaKO cy Beb caspe- 
MCHBuii yBnl^ajiH, ;i,a je je.innCKa Kyjxypa ocBOJn^ia phmckh 
CHCT, Bn;ui ce h3 uoauaTux cxnxoBa Iloratius-OBHX : Graecia 
i-apta fcrum victorem coepit et artis intulit agresti Latio (Epist. 
II 1, 156) — Pp'jKH ejieMenax nanpe,T,OBao je no r;i.er;ie n y 
■!iiCTo poMancKHM scM.i^aMa; Voigt, 1. c. 324, 415; ScbiUer, I. c. 
1-^16-9, 674 ; — O Jc;iHHH3My y ;i,a;iMau,HJH b. Cons, 1. c. 41 h ;t., 
55 H }i,.\ I'ic, 1. c. 27. — () y:{ponuMa aaniTO poMannsaunja nnje 
MMi.ia iioTiiyuo ,\i\. ycne na lui.iKany b. Scliiller, 1. c. I 416; 
I aniin, I. c. 8, 10 — 1. — () OopGn nsMcby PoMaHHBMa h Jcjih- 
iinnMa na llajiKauy b. .lirecck, 1. c. 9 ; Juug, 1. c. 70. — 
iiiupcii.y puMCKor «nB;i,a b. Jirecek, 1. c. 9—10; Zippel, 1. c. 
200-1; Scbiller, I. c. I 414, .-)71; II 673; Roesler, 1. c. 10; IIpHMeA6e 4b 

Tamm, 1. c. 14; Tomaschek, 1. c. 10, 78—9; Juiif,', 1. c. 70—1. 
— Ilpo*. JnpeqeK Kawe, ji.a ce o;ii AeryCTa ^o <I>OKe ^y* ne;ior 
/^yHaBa roBopHJio JiaxuHCKH (1. (;. 12: cp. 18j. Miiaic jc Ch.io ii 
TpKa Ha /I,yHaBy ; cp. n. ii. y V Beny jejian TpK n:i Ijhmhhu- 
UHJyMa roBopn i p'iKH ; Historici Graeci Minores I (L. Diiidurf; 
Ed. Teubn. 1870) 305 — 6. CacBUM je iiorpeuiHO TyMa'ieiLC IIpii- 
CKOBa iipH'iaiLa ko;i; ^panoBa (1. c. 25). M ;ionHHJe, Ka;t je Po- 
MaHHsaM no'ieo CBy,T,a ;ta oiia^a, iioKasao je oh na ^ynasy 
MHoro MaH>y OTHopny CHary, no ;i.pyr;;e; SchilhM- 1. c. II 438—9. 

») TOMe, KaKO cy pHMCKe BexepaHCKe ko.iohhjc ryCa-ic 
CBOJy Hapo^tHOCT B. Jirecek, 1. c. 14 ; AraTHJa nps'ia, j;a je 
Baponi Tpaji (TpaXAs-.c; y Ma.ioj AanJH, nejajeKo 04 F^esa) 
dajia HacejLeua pHM.'baHHMa, kojh cy ce iiojejiHHHwiH ; A^'athias (Ed. 
L. Dindorfuis, y Historici Graeci Minorcs II; VA. Teubn 1871 
208. — OAHOcy phmckc B;ia;i;e npcMa Je.iHHH3My b. Schiller, 
1. c. I 410; Moinnisen, 1. c. 252 Ma;ta je y to Ao6a Beh da.ia ctdo- 
pena poMancKa Kyjixypa, nnaK je je.iHHCKa Ky.ixypa joui yBCK 
6HJia H;i,ea.i, komc cy xeatH.iH cbh npocBehenii chhobh Phmu. 
Mommsen, 1. c. 231 : Das Bcj^ehren sich wcnigstens innerlich zii 
hellenisiren, der 8itte iind der Bildiing, der Kiinst und der Wis- 
senschaft von Hellas theilhaftig zii werden, auf den Spuren de>^ 
grossen Makedoniers Schild und Schwert der Griechen des Osteus 
sein nnd diesen Osten nicht italisch, sondcrn hellenisch weiter 
civilisiren zu diirfen, dieses Verlang-en durchdringt die spiiteren 
Jahrhunderte der roinischen RepuV)Iik und die l)essere Kaiserzeit 
mit einer Macht und einer Idealitiit, welche fast nicht minder 
tragisch ist als jenes nicht zuni Ziel gelangcnde politische Miihen 
der Hellenen. Denn auf beiden Seiten Avird unmogliches erstrebt: 
dem hellenischen Panhellenisnius ist die Dauer versagt und deni 
romischen Hellenisnius der Inhalt. Tannii, 1. c. 10 je npexepao 
TBp;tehH, ji,a cy PHM.i^aHH xtcjih ;;BoJHy no;i,e.iy BajiKana. — 
nojioacajy PoMannsMa a JejiHHH3Ma na Ha.iKaHy b. Tamni, 1. 
e. 11. rpaHHuana ibHXOBa yxnuaja b. Zippel, 1. c.223; Mom- 
msen, 1. c. 186 ; Schiller, 1. c. I 92 ; II 49, 197 ; A. (iiildenpenning, 
Gesch. des Ostromischen Reiches unter den Kaisern Arcadius 
und Theodosius II (1885) 3, 310; Tamm, 1. e. 10; Jung, 1. c. 30 
H oco6hto Jirecek, 1. c. 13, 17. — aHxaroHHSMy naMcby 
IIcTOKa H Sana^a y obo ;to6a b. Schiller, 1. c. I 418, 606, 
674—5, 761; II 169, 344, 350 h ;tounHJe Glildenpenning, 1. c. 
167 ; L. M. Ilartmann, Gesch. Italicns ini 'Mittelalter I (1897) 35, 
136—7; II (1900) 231. 

>•*) nojiCTy na r>ajiKaHy y III BCKy n Ba*HOCTu Iuki- 
Kana aa PaMCKy ^pa;aBy b. Schiller, 1, e. 1 895. >' I a y II 
BCKy Meaaja je H3B03n.ia /Khto 3a ilxa-iajy ; b. Moninisen, 1. c. 
198; Sehmsdorf, 1. c. 35 ; Schiller, 1. c. I 573. — Kpqeiby 46 npHMe;^6e 

iiiyMa H cyiiieH>y pnTOBa b. Scliiller, 1. c. II 182. — nyTe- 
BiiMR HMa Bp.io MHoro MaTopHJa.ia ; b. ko;i; Schiller-a passim. — 
( ) BapoiuHMa Ha JyeaBy h xproBUHH b. Schiller, 1. c. 1 «91 ; 
llMiiepaTop Maximinus (235—238) in Tliracia in vico, ubi g-enitus 
fuerat, posse.sioues comi)aravit ac senipei- cum Gothic comerd-i 
exercnit Amatiis est auteni unice a Oetis quasi eorum cUis. Ha- 
lani qnicumque nd ripmn venernnt, amicum euvi donia vicissini 
leciiiTentibus adprobabant; Sriptores historiae Augustae II (Ed. 
II. refer: Ed. Teubn. 1884) 5—6. — Ammianus Marcellinus, 
iineau IV BeKa, imme, ;i,a je Hister, qua Romanuni cespiteni 
lainl)it urbil)us niultis et castris contiguus et eastellis. (Ed. V. 
(iardbansen; I^d. Teubn. 1875) II 101. — nace.teifcy h 6jia- 
rocTaiLy b. ^lommseu, 1. c. 5, 282; Byjmh-IIpeMepinTaJH y 
CiioMCHHKy Cpii. AKa;^. 38 (1900) 30. 

iij jaimnn pnMCKe BOJCKey UjinpHKy b. Jung, 1. c. 41. — (> 
dpojy H ;^HC.ioKauHJH Tpyna na Ba.iKany b. Schiller. 1. c. 1 157, 377 : 
Hy.iiih 1. c. 1608—15; Cornelius Tacitus (Ed. Teubn. 1898) 1 125: K\- 
panKpie Danuvii legionuni duae in Pannonia, duae in Moesia attine- 
bant, totidem apud Dalmatiam locati ; Jung 43 — 4. ^ncKJioKannja no- 
e.ie Tpajaua b. Sehmsdort; 1. c. 39, 61—74; Schiller, 1. c. 11 
94; Jung 1. c. 46; Monmisen, 1. c. 206, 228; — O yTBpj^eu.y 
.iCBe o6H.'ie ^ynaBa b. Roesler, 1. c. 32 — 5 ; Sehmsdorf, 1. c. 
31 — 2 ; ;3a KoHCTanTHHa Be.iHKor b. Rappaport, 1. c, 46, 97. 
113, 117. Cp. Amiamis Marcellinus, 1. c. II 104; Roesler, 1. c. 
71, 75. — pa;i;oBnMa bojckc na Ka-iKany cp. Schiller 1. c. 1284, 
550, 630; 'lung, 1. c. 47. — /lynaBCKoi «i-;iothjh b. Schiller, 1. 
c. I 322, 512; II 95; Sehmsdorf, 1. c. 39, 68—9; Jung, 1. c. 
112; H. Schiller (y Miiller, Haiidhuch, 1. e.) 246; Byjinh- 
lIpeMcpn[TaJH, 1. c. 27; Cornelius Tacitus, 1. c. I 231. 

'-j Haua;i,aJHMa Bacxapua ii CnHTa no^i; AsrycxoM h Tn 
6epujeM b. Sehmsdort", 1. c. 34 ; Tacitus, 1. c. I 75. Hana^a- 
JHMa CapMaxa n ^aqana n yTB])l)HBaH,y ,'I,yHaBa no;; Becnai^u- 
jauoM B. Schiller, 1 c. I 506, 512. nauav^ajy 86 r. b. 
ScliilbT, I. c. I 529—530; Tacitus, 1. c. II 2; Suetcmius 
'I'raiKpiillus, 1. c. 244. = Eutropius, Breviarium ab Urbc 
condita (Ed. Teubn. 1897) 5.'). — uaiia;i,ajy 117 r. n yi'np- 
biiBaiLy ^|,ynaBa b. Schiller, 1. c. I 562, 610 — 611; llistorici 
hist. Aug., I 7. 9. — Ja;^HrHMa b. Tomaschek, 1. c. 98, 
102 : ]>payin,. 1. c. 95. — nana.taJHMa no;i; AnTOHHJeM HhJcm b. 
S-liillcr, 1. c. 1632; Scriptores hist. Aug.. 1. c. I 43." — O OopOn 
Ha_ ;;on,eM /lyiiaBy y MaprtoMancrcoj ijoJHU b. Schiller, 1. c. I 
•'45 — 6. ;;Hc.ioKaii,njn rpyiia na BajiKany :^6or MapKOMancKc 
Hojne B, HyjinK-lIpcMcpurraJH, I. c. 38 — 9. — nana;i,ajnMa 
178 r. na ;i,a.iMaii,HJy b. ('ons. I. c. 273—4. — yrBphuBaiby 
Co.iniia n .Vkbm.icjc b. Scliiller, 1. c. I 644; Scriptores hist. Aug., npHMe;;6e 47 

1. c. I 60. — Haiia;i;aJHMa KocTyCoKa ii Dacxapua b. .Sehiiis- 
(lort; 1. c. 51—2. 

13) ToTHMa Ha HpnoM Mopy b. Ilpayiii., 1. c. 335 — 341; 
Lindner, 1. c. I 86 ; Seliinsdorf, I. c. 49 ; Kappaport, 1. c. 24. — 
dop6n KapaKajie iipoTHB ToTa b. Schiller, 1. c. I 746; Histo- 
rici hist. Au^-. I 190. — Haiia;i;aJHMa ToTa 232 — 250 ro;i;. b. 
Schiller, 1. c. 1 781—2, 786, 798—9, 801—3; Kappaport, 1. c. 
28, 32, 39; riistoriei hist. Aug-. II. 56, 69; Hist. Oraeci Minores I 
428 — 9. — Hana;i;aiy totckom iio;i, MMiiepaxopoM /lenHJeM, 
iiorH6njii iLeroBOJ n yTiicsy 36or Tora b. Schiller, 1. c. 1 
805 — 7. — uaiia;i,aJHMa nocie ,'l|enHJeBe CMpxH b. Kappaport, 
1. e. 46, 98; Schiller, 1. c. I 812, 816; Eutropiiis, 1. c. 65; liistorici 
liist. Aug-. II 177. — y iianaaajy ToTa na /l,ajiMau,iijy, o 6nTnii ko,i 
Scui)i*) H HiiniaB. Cons, 1. c. 285; Schiller, 1. c. 836, 846— 8; Kappa- 
port, 1. c. 93; liistorici hist. Aug. II 84—5, 91, 102, 136—9, 
1()1 ; Historic! Graeci Min. I 178 — 198; Annnianus Marcellinus 
II 245 — 6. — c.ieMeHTapiiHM Henoro;i,aMa h pacnoJio>KeiLy 
Hoor Hecpeha b. Schiller, 1. c. I 844; liistorici hist. Aug. II 84: 
Inter tot hellicas chides etiani terrae niotus gravissinnis fuit et 
tencbrae i)er nmltos dies; auditum praeterea tonitruuin terra 
nuigiente, uon Jove tonante, ((uo niotu ipsae multae fabricae 
devoratae sunt cum habitatorihus, niulti terrore eniortui ; quod 
(piideMi mains tristius in Asiae urbibus fuit. Mota est et Roma, 
mota et Libya. Hiatus terrae ])lurimis in locis t'neruut, cum a([U;i 
salsa in fossis apporeret. Maria etiam multas urbes occuparunt. 
I'ax igitur deuni quaesita iuspectio Sibyllae libris, factumciue 
Jovi Salutari, ut praeceptum tuerat, sacrificium. Nam et pesti- 
lentia tanta extitcrat vel Komae vel in Achaicis urbibus, ut uno 
die ([uin(|ue milia hominum pari morbo perirent. — cxaiby 
ua liajiKany no;; ABpe.iHJanoM b. IMc, 1. c. 35. — 6opuaMa 
nocjie KjiaB;i,HJeBe iio6e;iie b. Schiller, 1. c. I 860 ; Kappaport, I, c. 
96—7; liistorici hist. Aug-. II 164, 170—1. — uauyiuTaity 
,^aKiije B. Kappaport, 1. c. 51, 99 — 100. T. IIpo*. By.inh o6pa- 
Tiio Mil je na/KiLy, ,T,a nMa pa^.iora muc.ihtii, ;i;a /I,aKiija niije 
OH;i;a 6n.ia Ha yBCKii cacBiiM HanyuiTeHa; Tauo h. h. EBMCunje 
y je^HOM noxBa.inoM roBopy KoHCTanuiijy Xjiopy ro;i. 296 Bc.in : 
Partho ulta Tigiim redacto, Dacia restltuta . . . A ii y Xotitia 
Dign. noMHH>y ce hckg TBpbaBC na jicboj o6a:iH ^'iynaBa. 

1^) 6op6aMa 278 h 285 ro,T. b. Schiller, 1. c. I 878: 
Kappaport^ 1. c. 103-7: Historic! hist. Aug. II 213; Schiller, 
1. c. II 123. — 6op6ii no,T;^l,HOK;ieuiijaHOM b. ^I,piinoBi>. 1. c. 
54; Schiller, 1. c. II 137. — 6op6H KoncxaHTUna He.in- 
Kor upoTUB BapBapa b. Schiller, I. c. II 199, 220 — 1 : Cons, I. *) O iio.ioHcaiy OBora ipa/^a n. Tonias. liok, Zur Kuii.lc. :t — 13. 48 npHMe;^6e 

c. 306—8; Kappaport, 1. c. 110—4, 117; Pic, I.e. 36. — O 
6jiarocTaH>y Ha BajKaHy cpe;i,HHOM IV BCKa b. JpHHOBi, 1. c. 
85 ; Historici Graeci Min. I 240 ; 'H \iky yap 6paxrj Traaa xa: ij 
OJ'^v/r^z a'jrfj "/wpa Maxeoovi'a xa; OsTiaXia To;a'jT/; t^'; sait xa: o'jzia 
zoA'j'jjX'/TyTo; ojaTc ouSe £;; xaxa xaOia avaypa'^eiv 6 AOyoc f/A 
Toaaur/^v 5s ojaav aOirjv xa: oiito) ;:oXu a v ^ p w ti o v, e 5 a : [A o v a 
xe S.\i7. xa: e a v 5 p o v oii.'LaiiKajiH cy Foth TaKO wjxe ypuaov 
d7ioO£:)^^^va: 7:p6i; xa (")pax:a TCa9-7j tr^v Muacbv ;iapo:^:(oSyj Xs'Iav. 
— Hana;taJHMa 355 — 358 b. Cons, I. c. 315 — 8 ; Schiller, 
1. c. II 315— 6 ; Ammiauus Marcellinus 1134 — 8. — yTBp^H- 
BaH>y;i;yHaBCKe ooa.ie noj, BajeHTHHHJaHOM ii Ba.ieHCOM h o dopCn 
ca FoTHMa h jtpyrnM BapsapHMa b. Schiller, 1. c. II 376, 387, 390, 
393, 396—7 ; ^Phhob^, 1. e. S6 ; Historici Graeci Min. II 233— 
241 ; Ammianus Marcelliniis II 230 — 277. — 6op6H Teo;tocHJa 
HcTiiKor ca FoTHMa b. Schiller, 1. c. II 402 — 4. 

^'^) iiycTouiH y ILinpaKy b. ^pHHOBt, 1. c. 17, 20; y 
Ennpy ii HjiiipHKy no;i, TadepHJeM b. Otto Seeck, Gesehichte des 
Unterganges der antiken Welt I (1897j 348. — iiace.TjaBaiiy 
BapBapa no;i; ABrycTOJi h HepoHOM b. Sehmsdorf, 1. c. 31, 
^)4 — 5 : Toniaschek, 1. c. 104 ; Seeck, 1. c. I 403 ; Roesler, 1. c. 
32, 34; Jung 1. c. 11; Mommseu, 1. c. 198; Schiller, 1. c. I 355. 
y Ha^rpodHOM cnoMCKHKy yripaBHHKa MesHJe THdepHJa IIjiayTBJa 
CHviBana EMH.iajaHa ctojh, ;ia je oh plnra quam centum millia 
ex nuniero Transdanuvianoruni ad praestanda tributa cum co- 
niugibus ac liberis et principibus ant regibus suis transduxit 
CBaKaKO y Meaajy. — Hace.T>aBaH,y na BajKany noc.ie MapKO- 
MancKHx paTOBa b. Rappaport 1. c. 16 ; Schiller, 1. c. I 648. — 
O Hace.T.aBaiby FoTa y jipyroj hojiobhhh III BCKa b. Schiller, 
1. c. I 849, 879; II 141; Rappaport, 1. c. 97—8, 104—5; Histo- 
rici hist. Augustae II 139, 214 ; Eutropius, 1. c. 69. — Hace.i>aBafty 
ToTa no;; KoncTaHTHHOM Bc.thkhm b. Schiller, 1. c. II 199, 221: 
Roesler, I.e. 71; Excerpta Valesiana (y Ammianus Marcellinus 
II 288); Constantinus araplius treceuta milia hominum mixtae 
aetatis ct sexus per Thraciam, Scythiam, Macedouiam Italian»- 
(|ue di visit. — Hace.LaBaH.y Toxa y j.i)yroj hojiobhhh IV BCKa 
b. Schiller, 1. c. II 395, 403; Cons, 1. c. 319. — iiycTouiH 
Ha Ba.iKaHy h n.ianoBHMa Ba.ieHTHHHJaHOBHM b. Schiller, 1. e. 
367 — 8, 377. — KaKO je noAyHaB.T>e cTHnqKH H3rjie;;a.io y IV 
BCKy B. Seeck, 1. c. I 409. 

1") yypouHMa nponacTH b. Xodilo, Rimski svijet na 
domaku propasti i varvari (1898) 40, 73, 146, 180;' Lind- 
ner, 1. c. 1 24, 28—9,86, 101—4; Seeck, 1. c. I 191, 270; 
o XpHHiliaiicTBy Kao yapoKy nponacTH b. Schiller, 1. c. I 902; 
,lp. B. IleTpoHHieBHh, <I>pH;;pHx Hh'ic (1902i 85—6. Nietzsche 
je napaiuiu iiperepao Kao h Nodilo, kojh cyBHiue hcthuc caMO UpHMe^^e 49 

6;iaroTBopHii yTimaj XpHuihaHCTBa ; Haj6o.T>e je h.shco yxHuaj 
XpHuiluiHCTBa Lindner, 1. c. I 6Q — 7. — O iieMoryliHocxH 
HHBe;iiicaH.a y ;tp>KaBH b. Lindner, 1, c. 21 : Voigt, 1. c. 416 — 7. 

— TeacHuiTy ^tpavaBe b. Seliiller, 1. c. \ 205, 70o — 1, 895 ; 
II 165. — aHapxMJH n iipona;;aiby y III BCKy b. Schiller 
1. c. I 826—7; llai-tniann, 1. c. I 15: Lindner, 1. e, I 9; 
Voig-t, 1. c. 420: >' to ;;o6a ec ona;i;a eine konstante Ah- 
iiahnie in der Energie aller Lebensfunivtionen dcr hlirgerliclien 
Gesellschaft, wie in den Leistungen des staatliclicn ( Jrginisnms, 
eine allgenieine Erschlaffung aller vitalen Funktionen des Volks- 
tuni, wie seiner sclioj)terischen Initiative, eine Eriahniung de.s 
►Schwunges in Wissenscliaft und Kunst, ein Hiiekgang in wirt- 
sehaftlicher, wie finanzieller Hc/.ielinng, ja selbst eine Abnahnie 
von Bevolkerungszifter, wie Kuitnrflache des Bodens; Schiller, 
1. c. II 20 — 2: Es ging iiberall das Bewusstsein einer grossen 
Vergangenheit verloren, und \'erzweit'luug ohne Aussicht auf 
Besserimg hatte die ]\Ienselicn ergitten ; Seeck, I. e. I 424 : Es 
ist ein grosses ailgenieines Sterhen, wie die Geschichte von 
keineiu zweiten zu berichten weiss ; 294 : Biirgerkriegc nnd 3[o- 
narcheuwillkUr, Beamtenkorriiption und Soldenwesen, Askese und 
(ilaubenseifer, sie alle wirkten zusannnen, uni jeden hoclistrebenden 
(k'ist auszutilgen; cp. 337, 352 — 3. 

1^) HacHJiHOM n MnpnoM npo;;Hpaii,y BapBapfi b. Lin(bier, 
I. c. I 86, 91; Seeck, 1. c. 1 407 — 8. — O pa:^HOM o;i,Hoey no- 
je^tHHHX npoBHHUHJa npcMa sapBapuMa b. llarttnann, 1. c. I 27. 

— o;i,HocnMa HaccTjeHux BapBapa b. Cli. Lecri^'ain, De agris 
pubiicis iniperatorriis(iue (1887) 72. — npojiiipau.y n uace.ba- 
Baiby BapBapa h o y.iacicy y Bojcny b. Schiller, 1. e. I '2'2\^, 
648—657, 674, 819; II 439; Nod'ilo, 1. e. 153, 183, 186—9, 
193 — 9. J{\mHOBi. (\. c. 83) Mne.m, ;ia je Mcby thm BapBapHMa 
Ch.io h CjiOBcna. — Ilocxeneno Hanpe;i,oBaibe He;tocTaTKa y Bojcun 
n npojinpaibe CTpanux ejieMCHaxa n:nieo je KpaxKO n jacHO Seeck 
(1. c. 1 262—4): Unter Tiberius begann aueli die regelniiissige 
Erganzung schou schwierig zu werden, und selbst tiir die Garde 
r«'iehten bald ihre urspriingliehen Werbebezirke niclit nielir aus. 
Enter Claudius nalini man selion die I'riitorianer aus ganz 
Italien, in die Legiouen draugcn pr()\inzielle ITiirger ein, und 
die Ereiwilligen Cohorten fiillten sicli niit Interwort'enen .... 
Italien konnte unter Trajan kauni noch die Mannschaften der Gardv 
stellen, unter denen zur Zeit lladrijans audi schon zahlreiche 
Provinziale aultreten ; aus den Legionen wari'U unterdessiMi dir 
Italiker ganz verschwuuden. (loch setztcn sie sieli noeli inniiei" aus 
Biirgern zusanunen. Von Antonius Tins wird audi dieser (irundsatz 
aut'gegeben. Man wirbt die Legiouen in denjcnigen L;indscliat'ten 

KH.iirc MjiTiini' CpiiCKO. 7. -t 50 ^pHMe;^6e 

an, in welclien sie stehn, ohne iiach der Kechtsstelung der Re- 
kruten zu tVagen. — npo^npaity repMancKor e.ieMeHTa y Boj- 
CKy H y BHme KOMaH^e y I^' BeKy b. Schiller, 1. c. I 774, 819; 
II 439—441 ; Xodilo, 1. c. 183, 186. — o;i;Hocy nsMei^y Phm- 
.T,aHa H repxiaHa y pHMCKOJ bojcuh b. Jung-, 1. c. 193 — 6 ; Schil- 
ler, 1. c. II 224, 257, 305, 344, 389, 404—5, 452. Taj asTa- 
roHH.3aM HacTaB.-beH je h yBHsaHTnju; Giildenpenning. 1. c. 96, 
196. — oj;Hocy noje;i,nHnx BJia;ia.iau,a KpajeM III n noucTKOM 
IV BeKa npeMa sapBapHMa b. Schiller 1. c. I 648 — 652; II 256 ; 
Lindner, 1. c. I 91 : Xodilo, 1. c. 185; Rappaport, 1. c. 115; 
Amminns Marcellinus. 1. c. I 246 — 7: KoHCTanTHHy Be.iHKOM cy 
npedauuBajH quod harharos omnium primus ad usque fasces 
auxerat et trabeas populares. ... — HecxamnuH bojckb bcIi 
y II BCKy B. Schiller, 1. c. I 649 — 650; Historic! hist. Aug. I 
66. 36or HecTamaue BOJCKe yKn;i,aHe cy y IV Beny iioB.iacTHue 
ociodal^aaa oj bojckc ; Schiller, 1 c. II 294, 373. IIorpemHO 
je MHULteite, ja je puMCKa BojcKa y obo ;i;o6a 6H.ia 6ara ca- 
cbhm .loma n ;i;a ce CBarja KyKaBnqKii ;i;p3Kajia ; pn.MCKa BOJCKa 
je uanpoTHB h y obo ;i,o6a uoKa3iiBa.7a npiiMcpe Banpejue xpa- 
6pocTH. Cp. Xodilo, 1. c. 101 — 3. — saceduHM BapBapcKUM 
BOJHHM o;tpe;i,HMa y pnMCKOJ bojchh b. Schiller, 1. c. I 512; 
Mommsen, 1. c. 204. — bojhoj peopraHH.3au,HJH noj. /l,H0K.ie- 
unjaHOM b. Schiller. 1. c. II 84; Xodilo, 1. c. 168, 187. 

18) ona;i,aH>y CTaHOBuamTBa y FpuKOJ b. Seeck, 1. c. I 
3r)0— 1 ; Mommsen, 1. c. 245, 266 ; Schiller, 1. c. I 428. — 
McpaMa, Koje cy Beh y I BCKy 36or Tora npe;i;y3HMaHe b. 
Schiller, 1. c. I 242 — 4. — y.spouuMa oua^iaita ;i,en,e b. Lindner, 
1. c. I 23. — MajiodpoJHocTH jene ko;i; PHM.i.ana b. Seeck, 1. 
c. I 350—2, 360—1. — Kysn b. Seeck, 1. c. I 398. — 
cxaiby y II BCKy b. Mommsen 211 ; Schiller, 1. c. I 677, 680. 
KpajeM n BCKa 6hjio je y CBHMa npoBimunjaMa, oco6hto na 
Ba-iKauy, mhopo pasSojuHKa, kojh cy ysHeMnpHBa.m n ySnja.iH 
rpal)auenBOJHnKe;B. liy.Tali-lIpe.MepuiTaJH, 1. c. 33 — 5;Vje!<nikhrv. 
aril, driistva 5 (1901) 88. — Seeck (1. c. I 401 h ;i;.) mhc.ih, .Ta mohvC 
KoHCTaTOBaxu, ;ta je y IV BCKy noqejio ja'ie Muoaceifce CTaHOBnimiTBa 
II npHuiicyje to yTi^ajy Hace.i.eHHx BapBapa, y iipBOM pe;i;y Fep- 
Mana — necTaniHUH pa,T;He cnare b. Jung. 1. e. 146; Hartmann, 1. c. 
I 26. — nycToj ii neoOpahcHoj seM.i.n na Ea.iKaHy ii ;;pyrje o,t; 
I— IV BCKa M o MepaMa. Koje je ))nMCKa BJiaaa 36or Tora iipe;i;- 
ysHMa.iaB. Schiller, I.e. I 670,' 870, 879, 886; II 70,227,367,371—2, 
376 ; Seeck, 1. c. I 348. — nycToma iioje;uiHHx Bapoum h o hc- 
.-^HaiLy Mecra, i^e cy Cii.ie b. Seeck, 1. c. I 350 ; Mommsen, 1. 
e. 246; Schiller, I. c. II 444. — ce.i.a-iKiiM ycTauunMa y III 
ncKy B. Schiller, 1. c. I 865; II 123— 5 ; Jung, 1. c. 146; Xodilo, 
1. c. 101 ; y V BCKy b. (Jiildenponning, 1. c. 308. — iipojaJHAene IIpHMeflde 51 

B. Schiller, 1. c. II 230. — o^Hocy ce.T,aKa iipeMa eapBapHMa 
B. Schiller, 1. c. II 84, 372, 397, 440, 445; Lindner, 1. c. I 103; 
Xodilo, 1. c. 49—50, 120— 1 ; Hartmann, 1. c. 131, Gl; II 109; 
Jung-, 1. c. 182 — ^3; Giildenpenning, I. c. 92, 99; Paulus Orosias 
(Ed. C. Zaugemeister; Ed. Teubn. (1889) 296: .... inveniiintur 
iani. . . . riuidam Koniani, qui malint inter barbaro.s pauperein li- 
bertateni, quani inter Ronianos tributariam sollicitudineni susti- 
neie; Ammianus Marceliuus II 215, 243, 247. — Bh.io je 
oneT c ;i;pyre CTpane Bapsapa, Koje je .saceir.aBao 6;iecaK pHM- 
CKor rocno;i;cTBa, tc cy iKCJiejiH, ^a Ao})y iioa pHMCKy B.iacT; 
Seeck, 1. c. I 225; cp. Jung, 1. c. 197. 

13) MeH>aif>y CTannuiTa 'iHTaBHX Hapo;i,a b, Schiller, 1 c. I 
651. — y3pou;HMa ceo6a b. Lindner, 1. c. 1 84; Rappaport, 1. 
c. 14; Paulus Diaconus (Ex Mon. Germ. Hist 1878) 52, 59. — 
npocjiaBH xH.-&a;iyro;tHiuH>Hu;e PnMa b. Schiller, 1 c. I 802. — 
Paulus Orosius (1. c. 261) OBaKO onncyje ;i,orat)aje nocie npo- 
cjiase XH.'La;i,yro;i,HiuH,uu,e PiiMa: Solvuiitur repeute uudique per- 
missu Dei ad hoc circunipositae relictaeque gentes laxatisque 
habenis in omnes Ronianurum fines invehuntur. Germani Alpibus, 
Raetia totaque Italia penetrata Ravennum usfjue perveniunt ; 
Alamanni Gallias pcrvagantes etiam in Italiani transeunt, Graecia, 
Macedonia, Pontus, Asia Gothoruui inundatione deletur; nam 
Dacia trans Danuvium ia perpetuuni aufertur ; Quadi et Sarniatae 
Pannonias depopulantur ; Germani ulteriores abrasa potiuntur 
Hispania ; Partlii Mcsopotamiam auferunt Syriamque conradunt. — 
Oimc Ceo6e Hapo;ia n 'mrbotsl y to ;i,o6a b. Lindner, I c. 
82: Nicht die Geschichtsschreibung, nur die Poesie vermag die 
erli ibenen lleldenthaten und die wilden Leidenschaften das 
Grossartige und das Entsetzliche dieser Volkerstiirme lebendig 
vor die Sinne zu tiibren. Oft verschwiuden ganze Vulker auf 
Jahrzehnte aus unseren Augen und tauchen dann pliitzlich an 
anderen Stellen auf. Die Volkerwanderuug setzt sich zusammen 
aus zahllosen Ortswechseln verschiedenster Art, aus rascb vollzo- 
geiien siegreichen oder zum Untergang fiihrenden Stossen, sowie 
aus langsamen und allmiihlichen Aasbreitungen, aus Wanderun 
gen grosser Volker. oder eiuzelner oft bungtgemischteu Gruppen, 
aus Massenziigen mit Weib und Kind, niit Habe und Vieh, oder 
aus blossen Raubereinfallen, die dennoch auch zur dauernden 
Ansiedelung flihren konnten; Jung, 1. c. 142 — 160, 179-205, 
14o: Es war ein allgemeiner Taumel unter Jung und Alt; 
wahrend von alien Seiten schon das Verderben hereinbrach, 
huldigte man der rohesten Genussucht. ergab man sich dcr zii- 
gellosesten Schlemerei und Ausschweifung, stiirtzte man trinkend 
und prassend dem unansweichbaren Untergang entgegen ; Hart- 52 npHMe;^6e 

mauD, 1. c. I 59 : Die Romiscbe Bevijlkeiung draogt sich innerlialb 
der festen Maiiern der alteu Grenzcastelle znsammen, wahicnd 
das tlache Land bald hier bald doit von Barbareu. die iiber die 
Donau kommen, oder aucb von Briganten gepliindert wild. — 
iioc.ie;i,HuaMa Ceo6e Hapo;ui b. Lindner, 1. e. I 112-115. 

20) yTHu;ajy OHor TeuiKor acHBOxa 3a BpeMe Ceode Ha- 
po;ia B. Schiller, 1. c. I 921 : Und audi dariii zeigt sich die 
HJirte dieser eisernen Zeit, dass die beitere Lebensfreude vullig 
gescbwiinden, niit deni prosaiscbeu Lebeu aucb ein prosaisciier 
oder ein asketiscber Sinn allgeuiein znm Durcbbrucb gekommen 
war. — caMoydnCTBy h a;e.T>n h OTHMaity 3a CMpT b. Schiller, 
1. e. I 445 r;i:e noMmse die Haiifigkeit des Selbstmordes in den 
bitberen Kreisen der Hauptstadt; cp. 685 — 6; II 161; Seeck. 1. c. I 
387 — Btbpjii, ;i;a gereidc in seineni kriiftigsten Telle, dem Heere, 
kani jener Trieb der Selbstvernicbtung am haiifigsten zura Aus- 
druck... . Und die Begeistcrung, mit der so viele Christen sich zuni 
Martiriuni driingteii, b;ttte ibreu letzten Grund wobl gleicbf.iUs 
in jeuem ^llverbreiteten Lebensiiberdrnss. Wenu ibre Predi^er 
anfeiiernd und drobend verkiiiideten, der Untergang der sUndiiicii 
Welt sei nabe beraugekoinnieii, so gaben sic damit nur einer 
Empfindung Ausdruck. die hier als frobe Hott'nung, dort als 
duniptes Baugen in den meisten Zeitgenossen lebendig war. — 
^a je H Koj He3Ha6oa<ana dioo TevKibe 3a MyiiennuiTBOM b. 
Schiller, 1. c. II 318; Amniiauus jMarcelinus 1 c. 1206 — 7 — tomc 
KaKo cy ce hckii oj,aBa.in ya;nBaH>y ii xepeBCHKaMa b, Jung, 1. c 
145; CH.iBHJau iipn'ia: Vidimus senes bouoratos, decrepitos, Cristi- 
anos, imineiite admoduni iam excidio civitatis gulae ac lasciviae servi- 
eutes. Jacebant in conviviis obliti boiioiis. obliti aetatis. obliti pro- 
fessionis, obliti nominis sui priiicipes civitatis cibo referti, vinuleutia 
dissoluti, clamoribus rapidi, baccbatione furiosi. — tomc Kaico 
H 3auiTo je CBCT no'ieo ;i,a sepyje b. Schiller, 1. c. I 68(»-l, 
898; II 155-6 — () iior.ie^ty na CTan.e n o ;tyxoBHOM paciio- 
.loxeii.y B. Seeck, 1. c. I 374; Schiller, 1. c. 1 889, 918: Die 
Zeit ist diirchdiungen voii dem Gefiible, dass das Dasein auf 
El den ein Elend ist; auf alien Seiteii ist Jammer und Mangel, 
der Menscli kanii sich nicht mchr lielfen, und die alten Gutter 
versagen ibrcii Dienst. y I BeKy ce BcpoBaao y oiuuTe eByr;ie 
y «iy^a ; b. Schiller, 1 c. I 450, 459; C. Tacitus, 1. c II 199. - KaKO 
ce XpiiuihaHCTBy ii XpHiiihannMa iipHiiiieuBa.ie cbc Hecpehe b, 
Schiller, 1. c. I 902. — yTiiuajy Bcpe na pasny Ky.ixypy b. 
Lindut r. 1. c. i 43-4 — o;iHocy XpHiiibancKe UpKBe iipcMa 
.ipxaBii B. Lindner, 1 c I 57 - 9 ; Schiller 1 c 11215. 466-7 
— KaKO cy XpHiiihanH iianyiiiTa.iii CBOJe npimumie h naKo je 
iiOMe.ia iiaraHii:{auFJa Xi)iiiiibaHCTBa b. K. J. Neumann. Der 
Kiimiscbc Staat und die Allgemcine Kirche bis auf Diokleiian IlpHMe;t6e b'd 

I (1890) 39, 06-7, 112—8, 126, lol, 167, 189, 195; Schiller, 
1. c. I 909-916; II 275; Lindner, 1. c. I 44 - H, 60: Jnn^, 1. 
c. XXXIII — IV^. — O jta.T.CM pa;iBHTKy iiaramiaanHJe XpHiiilian- 
CTBa Cuhe roBopa ;i,ou,HHJe. riaraHH3au,HJy XpunihaHCTBu noMa- 
ra.ie cy h pasne xpnuiiiaHCKe ccktc ; b. A. Diifouic(i, Ue Mani- 
cliaeisnio apud Latinos (190O) 61. — yxHuajy XpHiiiKaHCTBa 
B. Lindner,! c 159 -61, 66—7; Schiller, I. c. 'l 430,454,916; 

II 454; Monimsen, 1 c. 250. — 6op6H Xpiinihana Me^y (^oCom 
B. Schiller, 1. c II 288, 337; Amniianus Mar ellinus, 1. e. 1 271. — 
O pacnpocTpaiLeity XpHiuhaHCTBa b. Tomaschek, Ztir Kiinde, 
55; Schiller, 1. c. I 461; 11 330—1; Neumann, 1. c. I 194; 
Rappaport, 1 c. 65. — 6op6H HcTOKa 11 Saiia^a y BcpcKOM 
jior:ie,i,y b. Schiller, I c. II 257, 277. 11. BpKi^H nPEil HOJl^S^K CJIOBEHiJ. y3po^H nociaHKa BzaaHTHCKe HMnepaje. — PasjizKa Me^y Hcto- 
KOM H 3ana;^0M. — yspoi^H nojtejie J^pjKaBe Ha HCTO^ny h 3a- 
na^tHy noJiOBHHy. — ^OJ^eJIa jl,pHCaBe nocjie CMpxz Teo;;ocHJa 
BejiHKOM (395 Top,). — CxBaTaae caepeiyienHKa o ^o;^eJlH Jl,p- 
jKase. — noKpaJHHe BaaasTHCKe HmnepHJe. — BaaaHTiija npeMa 
3a^a;^y no o6HMy, Kyjixypn, sepa b. t. ji,. — Aj^MHHHCTpaTHBHa 
opraHHsaitHJa BaaaHTHJe; BoJHa opraHHsanHJa h CHara. — 

IIoMeHyTO je, ;i,a je y Phmckoj IlMnepiijii, Ka;ia cy 
PHM.i>aHQ 3aBJia;i;ajm Hctokom, ;i,aKJie scMxaMa cxape 
Ky.ixype h uiHBnjm3aii,HJe, 5hjio ;i,Ba BejiHKa Ky.iTypna 
uiCHTpa, fl,Be BejiriKe KyjiTypne c<i>epe, Koje cy je;i,Ha na 
Apyry yTHqajie, ajin ce nncy Mor.ie ciiojiixn ii cxonnxii; 
noMCHyxo je, ;i,a PnMCKa ^pataBa mije Morjia ^a hhbc- 
jiHiiie pa3Hopa;^IIe h Kyjixypne ii exHimKe ii eKonoMHC 
ejieMCHxe ii ;i.a cy y PnMCKOJ llMnepiijii oji, iio'iexKa iia 
Kpo3 uejio BpcMC H>e3HHa ;KnBOxa B;ia;i;ajie jtBC Kyjixyj)He 
CHare: JejiHnn3aM h PoMaHn3aM. /I,BOJHn yximaj xiix 
Kyjixypnux cnara ocehao ce nenpecxaiio y CBiiMa rpa- 
iiaMa II jtp/KaBHor ii Hapo;tiior /KiiBOxa, jep cy ce cxa- 
HOBiiiinii y HcxoiiHHM iiOKpajiiHaMa Phmckc MMiiepuje hc 
caMO cjiy/Knjiii ^pyrnM je3nK0M, iiero cy oiiii jipyK'iiije ii 
occhajiH II MiicjiiiJiii, ;ipyK«nije HvnBCJiH II ApyKuiije pa;iii;in 
HO OHH Ha 3aiia;;y. Pa3jiHKa xa oceha.Tia ce o^Max oa 
no'icxKa piiMCKe BJiacxn na Mcxony n 6iiJia je xano jaiva, 
Aa je y Phmckoj ^'I,pH;aBii join 3a peiiyojinKancKora ;;o6a 
OHjio ;;Be bcjimkc Kyjixypiie i^ejiiiiie, abc BcmiKe Kyji- EajiKEH npeA AOJiasaK GjioBena 55 

xypne ;i,pH;aBe. IIomTO PoMaHHsaM mije 6ho aobo.i>ho 
jaK Aa cysCuje ii acHxMn.inme JejiniiH:{aM, a Je.iHim- 
3aM c Apyre cxpane iinje iiMao aobo.lho CKCiiaii- 
3MBHe ciiare ^a ce iimpii ii oceaja :3eMJLa ca Apy- 
roM KyjixypoM, iihth je HMao moKh jia ca ycne- 
xoM Bojyje npoTHB ;i,p/KaBHor opraiin3Ma, kojh je «Pop- 
cnpao PoMaimsaM, Mopajie cy y PiimckoJ MMiiepaJH 
ocTai'H ;^BC Kyjixypne ;tp;ixaBe, jep uh nojiiiTimKa mi 
MaxepnjajiHa ciiara ;i,p;KaBHa nnje nMa.ia Mohn ;i,a le 
ABC Kyjixypiie ;i,p/KaBe cxoiiii y jeji,HO. 

/I,OK je opraHHsaM PiiMCKe ^pa^aBe 6nojaK n CHa- 
a^an, ;!iiOK je ij,enxpajiHa CHJia Gujia ;i,obo.i.ho jaKa ;ta, 
y npBOM pe;ty npeKO bojckc, o;^pHvH je;i,iiHCXBO jupaiaBe n 
;i,a cy36HJa xexeporene ii ceiiapaxiicxH^Ke cjieMenxe, ao- 
x.iie ce JejiniiHsaM ii PoMaHn3aM Mopajiii orpaHimiixn iia 
Kyjixypuy ii CKOHOMny 6op6y. A.iii ce Beh OH^a mooo 
BHAexii, ;i,a ke ABOJna Kyjixypna noAe.xa Piimckc IIm- 
nepuje imji xaji; aobccxh ii ;i.o nojiiiximKe no;i,ejie. /I,p- 
ataBa PiiMCKa oiuia ce paninpujia ii 3axBaxnjia orpoMHC 
;i,iiMeH3HJe; Bjia;i;axii ij,ejiHM xhm orpoMHnM iipocxopoM 
113 je^Hor neiixpa 6njio je xeuiKO ii y Aooa HaJBcher 
j^pHvaBHor Hanona, y ;i.o6a jejipiine, cnare ii nanpexKa. 
Ka;i,a je AP>KaBHii opraHii3aM iioiieo y onmxe jia cjiaon 
II ona;i.a, Ka^a je ncHxpajina yiipaBa iio^ejia ryoiixii CBOJy 
cnary, Koja je ca^a 6iiJia noxpeomija no iipe, jep cy 
Ha CBe ApJi^aBiie rpaniiue Hana;i,a;in iieiipiijaxe.tii y bc- 
jiHKiiM MacaMa, on^a je join xc/KC oiijio ca jejtnora mc- 
cxa BJia^axii oiihm BCJinKHM npocxpancxBOM ii Opaniixii 
;i,p/KaBHC rpaimue. Cxora ce oa Kpaja III BCKa iiemte 
npiicxynajio no;i;ejin ^p/KaBC iia jtsa ii Bniiie J^ejIOBa, y 
npBOM pejty aoor JiaKiue OAopane Ap>i<aBuiix rpainma. 
Te no^ejie /],p/KaBe ii3Bol)eHe cy yBCK y r.iaBiioM npcMa 
noACJiH KyjixypHiix c«i>epa, ajiii cy iiiiaK join yBCK on.ie 

IipUBpeMCHC. 

Me^yxiiM Kajta je PnMCKa ^pa;aBa nouejia ^a npo- 
na^a, Ka^a je uenxpajina ynpaBa nocxajia noxnyno neMohna 
II Hiije Mona Bniue nn Jia opann ,ipH<aBne rpannne nu 
Aa cysonja xexeporene cieMcnxe y /I,p/KaBn, xe je npu- 56 BajiKaH npefl j^ojiaaaK CJioBeHa BpcMCHO OB.ial)iiBa.ia iiOTnyna anapxrija, OHjta ce 6op6a 
Je.innnsMa ii PoManiiSMa, 6o})6a xe jiBe Be.iiiKe nyji- 
xypne jip/KaBC. MaxoM iiciimajia n y nojiiiTimKiiM cenapa- 
TiicxnqKHM xeaiaaMa, Koje cy y obo ;to6a sek qecxo jio- 
6iijajie iispasa ii y BepcKHM iipenapKaMa ii ;torMaxcKnM 
oopoaMa. 

HcxoK ce CBe BHine y;ia.i>aBao oji; ^^anajta, a c.iao- 
.T,eH>e neHxpa.ine ynpaBC. oniuxa TteaopraHiisaijnja ii 
aiiapxiija. iiaiia^tajn BapBapa, Kojii cy joiu Biiiue oc.xa- 
oij.iii 11,60 opramisaM, cbc je xo CKyua. y3 join MHore 
jtpyre yapoKC. noxiiOMara^io HHCxnKXUBiiy ii iipnpoAHy 
xcHxity lIcxoKa ji;a ce eManitTinyje o;i; oaiia;ia. jia caM 
ceoe opami ii caM cooom BJiajia. Iljiejy cenapaxii3Ma Ha 
lIcxoKy MHoro cy noMorjie ii ocna/KiiJie ;i,orMaxcKe 6op5e 
y XpiiiiiKaHCKOJ UpKBn, jep ;i.ok ce cenapaxuaaM y 
iipBO ;io6a Phmckc HMnepiije niije Morao jaBHo npona- 
nipaxii, ca^a ce iijteja iicxo^Hor cenapaxii^Ma Mooa 
iicxakii y ;i.orMaxcKHM npeniipKaMa. 

r5eM.i>ninxe 3a no.inxnqKy eManniniauiijy IIcxoKa 6n.io 
je Bch jtaBHO cripeM.i>eHO n caMO je Giijio niixaH^e speMena, 
KHjiR he II Kyjixypue ii eivonoMne ii BepcKe n noJiiixnqKe 
cenapaxiicxiiiiKe xcHvite McTOita ;i,o6nxii ii BiiA.i>nBy caHK- 
Hiijy II noxBp;i.y, caMO je Cii.io iiiixaibe BpcMCHa. najta 
Ke iipiiniuiii ceiiapiixiisMa iicxo^hiix 3eMa.La Phmckc 11m- 
nepnje ohth cxajiHo ii y iipaKcn npiiMeiteH, jep je npe- 
cejtana 3a iio;i,e.iy, y iipuBpeMcniiM nojtejiaMa paHHJnx 
BpcMCHa, Beh 6iiJio ^oboxho. 

MecTO ce y iicxopiijii jiemaBa, ;i;a caBpeMeuiiua ii 
He 3ana3e y iiojejinHnM ;i,oral)aJHMa BajKHOCx n 3Haqaj. 
KoJH OHH y cxBajjii HMajy. To ce ocoOiixo ^leniaBa koji, 
OHHx ;iora^aja, Koju cy iiojiaraiio cnpeMann jtyrnn hcto- 
piicKHM npouecoM. Ko;i bcibkhx o6pxa, Kojn ce ne m3- 
Bo;ie y je^an Max, nero ce jaB.tajy Kao pesyjixax hcxo- 
pHCKor npoueca n Bpme ce y jtyroM HH3y roAHHa, ca- 
Bi)eMeiiHnii qecxo n ne onan^ajy onaj, qecxo ne3HaxaH 
caM no ce6n, ;iorahaj, Kojn je 3aBpiiino ncxopncKn pas- 
Biixau n caiiKunonncao ra. CaBpeMennun qecxo npojia3e 
nopcA xaKHX Aorai)aja n ne oopaKajyhn na ihiw naacay, BajiKaH npefl ^ojiaaaK CjioBena 57 

II TCK Ce 113 IICTOpnCKC nepCIieKTIIBC 1I0T0H>HX BCKOBa 

jaciio Bn;i;n, jta je onaj iieanaTnii ii ne .'jaiiaHxCnii ;iora- 
i^aj, 6no oGpTHa Tamca y /KUBory iiapo;i,a h.iii y IIcto- 
pujii HoBeqaHCTBa, ii fl^a oj{ ror iie:jnaTHor ;ioral,aja 
iiomiite iiOBa enoxa hobo Ao5a. 

TaKO je o;i. caBpcMeniiKa ocxajia iie oiia/Keiia Ba/K- 
iiocT Aora^aja, kojh ce jiiecHO ycjie;t ii iioc.ie CMpxii Teo- 
jtociija BejiiiKor. Ilocjie CMpxii Teo;tociija Be.inKor iio- 
jie.T>ena je PiiMCKa ^pjKaBa iia ;i;Ba Jiejia, na iicxomiy 
II na aanajtuy iiojiOBiiiiy ; cTapHJii ciiii TeojtociijeB Apna- 
;i;wje ;i;o6iio je IIctok, M.ia^ri, XoHopiije, A06110 je 3aiia;i. 
JbyJ^HMa, Kojn cy oii;i,a /Kmbctiii xaj *aKT n xa iiOAe.ia 
iiiicy H3rjie;tajiii iiii naJMaite iieooimiiii : ;ie.i>eH,e ;ip>KaBe 
Beh je Biiuie nyxa iiaBO^eno, a iiojtejia. Kojy je 11;)- 
Bpiuuo Teo^iiociije BejiHKH, CMaxpaiia je Kao cacBnM iipii- 
poAHa no;te;ia ^p/KaBe. 

CaBpeMeHnu;n cy CMaxpa.iii 11 nocjie obc iiojte.xe jta 
je PiiMCKa IlMiiepiija joiu yBCK je^Ha ue.iniia 11 ^a cy 
KcToqHa n 3ana;i.Ha iiojiOBiina /^pH;aBe caMO ^^e.ioeu xe 
ueJiHHC (Partes Orieiitis n Partes Occideiitis). ^p>KaBHii 
je3iiK je ocxao je;iaii, a 3aKonii cy y CBaKOM Jie.iy /I,p- 
HtaBe II3;^aBaHII yBCK 3a o6e ;iipa;aBe. Cxora caBpeMeHimn 
Hiicy MHoro oopaka.in iia/Kite na iiOAcJiy ;I,pHxaBe 3H5 
roji;. ; cbccx jejiimcxBy ;i,p/KaBHOM oii.ia je join yBCK 
;KiTBa II joui yBCK ;i.obo.i>iio jaua ji,a ca'iyBa Cap njiejy 
jip/KaBHor je;i;iiHCXBa ; oiia je xy nACJy uyBajia join ;iyro 
BpcMCHa, MaK H oiua Ka;ia xor je^nncxBa bcK ahbho niije 
611J10. CaBpeMeHimn nncy Morjin snaxn Kano je Ba/Kan 
6i\o xaj MOMcnax Ka;i;a je 395 ro;i.. ^piKaBa no;ie."LeHa 
Ha jiBR ;i,ejia. A xaj MOMcnax HMao je CBCxcKO-ncxopii- 
CKH 3Haqaj. jep je H>nMe 6no 3aBpiiieH je^an jxyv 11 
Ba/Kan ncxopncKH npon,ec, iiponec pa3BiixKa cenapaxn- 
cxH'iKnx xcHxitii II eManHHiianiije lIcxOKa. 

TeoAOcnje Bcjihkh oho je noc.ie;tH,ii iiMiiepaxop, 
KoJH je B.iajiao hcjiom iipocxpanoM I^hmckom IlMiicpiijoM. 
IIoAejia, KOJy je oh ii3Bpumo o^pejliiBinii ^a jejian H.e- 
roB chh B.ia;i;a ncxouHOM, ;tpyrii 3ana;inoM hojiobuhom 58 BajiKaH npe^ jtojiasaK CjioBena llMiiepiije, ocxajia je cxajiHa. Hiije snine 6n.io je;iiie, 
moKhc II cujine Phmckc IlMiiepiije, Hero cy oji jtee ao- 
xajtaifce Ky-ixypne jipjKaBC cxBopene ;i;Be nojinxnqKe Ap- 
/KaBe, jiBQ ;ip/ixaBe, Koje ojt xora BpeMena, Ma jta ca- 
BpeMeHiimi Hiicy xo hii onaHxajiii hii npnsiiaBajiii n Majia 
je CBecx jeAiiHCXBy ;i.p/KaBHOM 6iijia join yBeK HcnBa, 
n;ty cbojhm nyxeM, /Kime cbojhm, 3ace6HiiM atnBOxoM, 
JIBC jipmaBe, Koje nnajy cBOJe 3ace6He uiiJLeBe, CBOJe 
3a;iaxKe, CBOJe ii;ieajie ii HCBOJte, CBOJy 3ace6Hy ncxo- 
pHJy, ABe ;i,pHtaBe, KOJe ce ^ecxo xaKMaqe h 6HJy. Oji, 
xora BpeMena npecxaje Ilcxopiija PflMCKe IlMnepnje, a 
iioiiiifce Ilcxopnja BiiaaHxnje. 

Cxapiijii CHH TeojtociijeB ApKajinje jio6ho je no- 
cjie CMpxii oucBe obc noKpajime PiiMCKe HMnepnje : 
ISajiKancKO IIojiyocxpBO ochm ^ajiMamije (nnja je rpa- 
HHua iiiiijia o;i, npn.iHKe oji, Beorpajta na CKaAap), Majiy 
AsHJy, KpiiM, Cnpiijy, Hajiecxney, Miicnp, ^oity .In- ^ 
6HJy n IleHxanoi. Te scMJLe saysnMajie cy o;i; npnjiHKe 
npocxop o;i. ne;i,ecex xHJta;i.a KBaji,paxniix MiiJba. Sana^Ho 
PiiMCKO HapcxBO 611J10 je iicxtma o6iimom jtocxa Beke*) 
o;i; Bnaaiixiije 11 ncKn cy iteroBii KpajcBn 6iiJin n.iojt- 
iiHJii n npojtyKxiiBHiiJH no Bekima npoBiiimnja Biisan- 
xiiCKHx, ajin je iinai; Bimauxiija y oaBHOM oiiJia cko- 
iiOMno jaua ho 3ana;tH0 IJ,apcxB0. Ochm xora nMajia je 
J^Hsaiixnja 11 ;ipyriix bcjiiikiix iipnMyhcxaBa HavH 3ana;tOM. 

llpe CBcra ipannue Bii:}aHxiicKe MMnepnje 6iiJie cy 
ja^e, :5ro;i,uiije n ciirypHiije oa rpannH,a 3ana;i.HorlJ,apcxBa; 
npnpoAna rpaHiiii,a BHsaHXHCKa 6HJia je je^HHO nesrojtna 
II c.iaoa iia jioilcm ^yiiany. Ajin Ma^a y cxapoj /I,aKiiJH ini 
jcAan BapBapcKii napo^ Hiije xxeo cxajiHO ^a ocxane xe 
cy cBii iiapo;tii o^axjie xxejin iioiuxo-noxo ji,ii iipel)y na ^ 
BajiKaii, iinaK n Ba.iKan, ocoohxo 36or cbojhx 6p;iia h kjih- 
cypn, iiiijc Gho oaiu Bp.io yro^aii BapnapcKiiM iiJieMennMa, 
Koja Bojie II xj)a/Ke Hiicxiiny, iio.i.e 11 j)aBniiii,y. Jom Ba/K- 
HiiJH je «i>aKx ji,R je y Bn3aHxnjcK0J IlMiiepiijn 6njia ja^a 

*) Baiia;iHO Phmcko lI,apcTBO 6hjio je 3a ;^Ba;^eceT xH.T>a,T,a 
KBa,ipaTHHx MH.i.a BeKe o6hmom oa BHsaHTHje. BajiKaH npe;t ji,ojia.3a.K CjioBeea 59^ 

KOHiJienTpaij,HJa n y oiiiiiTe h ocoChto oko ;ip>KaBiior 
cpejlHiiixa. Ys jauy caGiijenocT h KOHneiiTpauHJy Bii.jaFi- 
TiiCKMX iipoBHimHJa, iipcMMykcTBO Ha;i; i^aiia;tiiHM II,iipcTBOM 
AaBao HM je h Bp.Tio JiaK iipoMex, ocoGhto iipiipoAiinM 
nyTCBUMa, n arojiiaii xpaHCiropx ii sa TproBnny h 3a BOJci;y. 

OcHM cBcra Tora Bn:3anTnja je 6iiJia y aroAinijeM 
iiojiO/Kajy OA 3ana;i,iior IJ,apcTBa n 3oor Beke jeAnojiii- 
KOCTH Kyjixype ii ii;nBnjiH3ai;HJe Koja je Bjiajiajia y bh- 
saHxncKHM npoBHHii;HJaMa. Jep ;iiOK je y 3aiiaAnoM IJ^ap- 
cxBy 6hj[0 MHoro pasiinx Hapo^a ca pa:3HnM jeaimnMa ii 
Ha pa3H0M cxeiiCHy Kyjixype, Koja je Cn.ia pasnoJinEta 
He caMO KOji; nojeAHHiix Hapoja nero h y noje;i,nHnM 
npoBHHUHJaMa, ;i,ox;ie je y npoBHHHHJaMa n Mel)y napo- 
AHMa y BnsaHXHCKOJ IlMnepiijii BJia^ao y oaBnoM n 
je;iaH je3HK, ajiH CBaKaKO je^na h jejtHOJinKa Ky.ixypa. 
KOJa je BeKOBiiMa hcxom cnaroM ii roxoBO 6e3 Konny- 
pcHHiije yxnij,ajia na u.e.iOKynaH HxHbox n na ne.ioKyuHO 
;],pymxBO ohhx npoBMHii.iija, Koje cy noxnajie hoa Hc- 
xoiiHO Phmcko ll,apcxBO n Koje cy caqiiH>aBajie je3rpa 
BnaaHXHCKe HMiiepnje. Ochm xora y Bana^HOM ]J,ap- 
cxBy Hiije oHJia jom CBpuiena 6op6a nn n3Mei)y cxapiix 
Bepa n XpnmhaHcxBa, ;i;ok je y BH3aHxnJH roxoBO 
CByrAC seh BJiajtajio XpnmkaHcxBO n ano cy ce pasne 
xpniuhaHCKe ccKxe McljycooHO rjioHxHJie n Gopn.ie. A.iii 
je je;iaH o;i; naJBaamiijux MOMcnaxa y ncxopiijii BnsaH- 
xHJe, MOMCHax KOJH je 6no npecy^an aa 6y;iyhH0cx 
McxoiiHor Phmckof ]],apcxBa, nsoop jcAHHCXBenor, cxpa- 
xerHJCKH H CKOHOMHO no;i,je,HHaKO Ba/KHor nojioaiaja aa 
H>eroBy npecxoHMu,y, IJ,apnrpa;t. 

Aji,MHHricxpaxnBHa opraHH3aunja Bn3aHxnje, Kajia je 
ona nocxajia aaceoHOM jip/KaBOM, OiiJia je oBaua. U,e.ia 
jupHxaBa jtejiHjia ce na ABa;i.ejia: Oriens n lllyricum. Ha 
iiejiy cBaKora xora j^ejia cxajao je no jejian ynpaBHHK. 
Kojn je HMao na3iiB Praetertiis piaetoiio per Oiientem ii 
Piaefectiis ])raetoiio per Illyriciini. llcxo'ina iipe'i'eKxypa, 
KOJa je Cnjia HecpaBiteno BcKa oji lIjiiipcKe, aaxBaxa.ia 
je, ocHM aancKHX ii a^pnivaHCKHX noKpajnua, join n na €0 BajiKaH ^pe;^ ;^0JIa3aK CjiOBena 

JSa.iKaHy ;i.njeite3y*) TpaKiijy, jiaKJie o;i; npnjinKe nc- 
Toqny xpehnny BajiKancKor IIojiyocTpBa. EBpoiicKn ji;eo 
IIcTOUHe npea>eKType 6110 je no;tejLeH Ha Biiine npo- 
BHHuiija. IIjinpcKa npe<i>eKTypa 3ay3iiMa.ia je ocxajie 
acMJLe BnaaHTiicKe Ilivinepiije na BajiKancKOM Ilojiy- 
ocTpBy : OHa je 6iTjia cacTaB.teHa 113 abq ;i,njeixe3e Ma- 
Ke;tOHnje n ^annje, Koje cy ce jtejiHjie na Bnuie npoBim- 
Uiija, II jejtne caMOCxajiHe npoBnHu,HJe, Axaje. 

BoJHa opraHn3aD;iija y BiisaHTiijn 6njia je H3Be;i,eHa 

npCMa aAMIIHIICTpaTHBHOM yCTpOJCTBy. BpXOBHII BOJHII KO- 

MaHji.aHTH cy Gdjih rcHepajiH (Magister inilitum hjih Mag-is- 
ter utriusque niilitiae). FeHepajia je Ciijio CBera nex: ^Ba 3a 
lIcTOUHy IIpe<i>eKTypy 11 je^an 3a IIjiiipcKy. J[bsl rene- 
pajia cy 6njia na ;i,Bopy ; iio;ii h>iixobom KOMaH;i.OM 6n.iie 
cy Tpyiie y Hapurpa^y h H>eroBoj oko.ihhh. 

BajiKan, r^e je oco6iito na jiioiteM ^ynaBy bcK oa 
iio;ipyr Bena Henpecxano npexHJia BCjinKa onacnocx o;i 
BapBapa xaKO, ^a je xaMO qecxo ji.ojia3njio jiio Kaxacxpo*e, 
^no je iioce;i,HyT ;i,ocxa jaKOM bojckom. Oco6hxo cy jaKO 
6n.Tie noce;i,Hyxe npoBHimnje na jioiteM ^yeaBy. lj,ejia 
BOJCKa Ha Ba.iKaHy H3nocHjia je oko 70 jiernja, mxo je 
CBera ^nnnjio no CBOJ npajinun oko 120.000 nemaKa. 

OcHM xora HMajia je Bn3aHxiija na ^ynaBy CBOJy 
4>jioxy, Koja je nnajia xpn uexe MapHHCKHX BOJHHKa 
(Naiu'laiii). 

BH3anxHCKa MivniepHJa ;i.o6Hjia je oji, Phmckof IJ,ap- 
cxBa y nacjiejtcxBO Ao6pe h 6oraxe ijeM.ibe, 3eM.x,e, KOJe 
cy CBOJHM npnpo;i.HnM KOMynHKaniijaMa ;taBajie no.iexa 
oopxy n xproBHHH, ona je Hacjie;i.njia jio6pe bojhhkc h 
Jtocxa BojcKC, OHa je npnMHjia y Hac.iie;i.cxBO Ao6py n 
Bojiiy II a;iMHnncxpaxiiBny opranHsauiijy n napoAC jejtue 
npoiiLiocxii H je;tH0JiHKe Ky.ixype. II Miiorn o;^ xhx na- 
po;ta jom niicy 6Hjin MajiaKcajiii h HCxpomeHH. Ohh cy 
;ionnnje ciiary CBOJy y pa3BiixKy h naiiony yiioxpeC)ii.Tiii 
na oA^pany h ciiacaBaiLC BHsanxncKe IhinepHJe, ilchhx 

*i lTpe«i>eKTypa ce ;tejiHJia wa ;i,HJene3e, a ;i;njene;^a 11a 

Jll)i)HHIIHIl.H'. EajiKEH npeA fl,oji-dSSLK GjioseHa 61 

ycTaiiOBa n itene KyjiType. Ajih je BH:5anTHja iipiiMH.ia 
oji, PuMCKor I^apcTBa yjcAHO y nacjiCACxBO w Gopoy (;a 
CHJiHMM H oiiacHWM HenpHJaTCJLHMa 11 na rpaHnnaMa ii y 
rpammaMa jtp/Kaee.') 

II 

Ciaae nocjie cmpth Teo^^ocHJa BejiHKor. — ycTanaK Foia y 
TpaKiyH H MesHJH no;; AjiapuxoM. — 3ana;;H0 II,apcTBo iioMajKe 
BHsaHTHju. — BnaaHTHJa y toj 6op6H. — FepMaHM y Bn3aHTH- 
CKoj HMnepHJH. — PeaKi^HJa npoTHB FepMaHa ; Hai^MOHajina 
cipaHKa. — ycianaK ToTa y Majioj Ashjh. — yciaHHi^ii y II,a- 
pHrpa;!ty. — Foth o;;jia3e h3 H^apHrpn/^a. — BajKHocT Tor ;;o- 
ra^aja. — Ajiapnx npeMa BasaHTHJH h aeroB Hana;;aj Ha 

HTajiHJy. — 

Hepcxa pyKa Teo;i;ocHJa BejiHKor cy36uja.ia je ca 
ycnexOM cbc Heiipiijaxejbe HMiiepnje. IIpii Kpajy H>eroBe 
BJiajte MHpoBajiii cy ii iipHpo;i,nn ii BeKOBiiii Heii])iijaTe.i>ii 
PiiMCKe ^pHvaBC Ilep3iijaiiu,ii, a luta^Kaiha ii naiiajtajii 
l)a36oJHHUKiix Capaii,eiia ca apancKO-ciipcKHX iiycxapa ii 
pa3Hnx iiOMaACKHX luieMena 113 a'i>pnKancKiix iiycxiuLa 
OHJiii cy MHoro pe^ii 11 Miioro cjiaoiijn. IIocjie;i,n>ii iiyx 
cy onjiia jom cxpaxoBa.Tiii iieiipiijaxe.bii Phmckc JlMiiepiije 
oji; Mokiie pyne piiMCKor IlMiiepaxopa. Ajiii TeoAOciije 
BcjiiiKii iiiijc caMO cysGiio neiipiijaxe.i.e ca rpaniina ;ip- 
HvaBHHx II iiaiiiiinio Miip 11 peji, Ha nepii*epiijii ^p/ixaBe, 
iiero je 011 iiOBpaxiio Mnp 11 pe;ii 11 y caMOJ ApJKaBii eaep- 
rii'iiiiiM cy36njaibeM cbiix ejiCMCiiaxa, Kojii cy mooii jin 
iiiKOAC jeji.niicxBy ;i.p/KaBHOM 11 ;i.a penexe Miip y ^l^p- 
/KaBii. A.1111 je jeji,Ha o;i, iiaJBekiix 3acjiyra H>eroBiix iiixa 
je J'oxe, KOJH cy iiocie iio6e;i.e nop, Jejipena (378 ro;i.) 
cjio6oji,no iiycxomiiJiH 11 ii.i>auKajiii yiiaKpcx no JjajiKaii- 
CKOM Ilo.iyocxpBy, or)y3;i,ao 11 iipiiMiipiio 11 uarHao ^a 
ce iiOKope II ;i,a ce Kao Miipnii 11 jiojajiHii caBe3HHmi Phmckc 
MMiiepiije cxa-iHO nacxaHC y Tpaniijii 11 ^Tiiuiijii. 

A.iii je cyMif>iiBa oiuia .lojajiiiocx 11 iieeiirypiio iipii- 
jaxejbcxBO xiix iiobiix j,oiii.i>aKa, KOJiiMa je caMO cii.ia 
iiMnoHOBa;ia 11 Koje je caMO cxpax naxepao iia Miqi. 
CBaKaKO je 6ii;io lumecHO, ^a Ke onii MiipoBani ca.MO 62 BajiKaH npe;t ^^ojiaaaK CjiOBena 

jtOTJie, jtoK 6y;ty Mopajin ;;a Miipyjy. H sancxa Ka;t je 
Teoiocnje yMpo, Foth na BajKany cy CMaxpajin, jia cy 
CMphy aeroBOM pacKiiHyxe Bese npnjaTe.T>CTBa iiSMchy 
HjIix n PiiMCKe IlMnepiije n ohh o;i,Max nocjie CMpxn 
BberoBC ycxaey na opyaye, roaeHii na xo npHpoji,noM 
xe/KaoM 3a 6opooM ii iincxnuKxnBHiiM ocetiaaeM. jia cy 
MO/Kjua 3a H>nx 3a yBeK npoin.ia ;i,oopa BpcMeea iipn- 
jaxe.x>cxBa ii naKJiOHOCxii nMiiepaxopcKe. Ty xe/KH>y ii 
xaj oceKaj join je Bniue yxBp;i,n.io yBepeite, ji.a neMa 
Biiuie Met)y ji;pHvaBHnij;nMa n BOJCKOBO^aMa pnMCKiiM 
onaKO ^Bpcxe pyKe Kao mxo je Cnjia Teoji;ociijeBa. Ys 
CBe xo jom je ;i,oinjia ii noBpe^a cyjexe anxoBor MJiaji,or 
BOJbe A.xapiixa, mxo Hiije ;i,o6no oji; inmepaxopa xnxyjxy 
Kojy je mejieo, ii iiorpeuiaa BnaaHXHCKe B.iiaAe ^a oam 
y xaj Max, ne sea ce H3 Kojnx y3poKa n ;iia jih na- 
MepHO Hjin c.xyqaJHO, ne n3;i;a FoxiiMa itnxoBy rojiniuay 
cyCBenmijy, Kojy cy ;i,o6njajin, BpeMC ycxanKa 6njio je 3a 
Bii3aHxiijy Bpjio nenoroAHO, jep cy roxoBO cbc 6a.iKaHCKe 
xpyne OH.ie y HxajinJH, KaMo nx je Teo^ocnje 6ho ojt- 
bco 30or paxa npoxnB y3ypnaxopa EBrennja. a y iicxii 
Max cy HanajiH Xynii npcKO KaBKasa na BnaaHxiiCKC 
irpoBRHuiije y Aaiijn, Koje cy xaKot)e ocxajie 6e3 nocajije. 

H!iiM cy ce Foxii y TpaKiijii ii Mii3iijn noSynnjin 
II ycxajin na opy/KJe npoxiiB Biiaanxiije, ojtMax npe^y 
npcKO 3ajie^eHor ^ynaBa cii.ihc qexe FepMaHa, Kojn cy 
(no;i. BJiamky Xyna) cxanoBajin na jicboj o6ajiH ^ynaBa. 
H cnoje ce ca bojckom AjiapiixoBOM. IJ,e.ia xa BOJCKa 
AHB.tiix BapBapa ii.i,aqKajia je ii poOiiJia n najinjia ne- 
MiiJinue y iianpcx no iicjiom Ba.TiKaHCKOM Ilojiyocxpsy. 
lllxo je Mor.'io ^a ce ckjiohh no6erjio je y yxBp^ena 
Mecxa, mxo iiiije Morjio ;ta ce ckjioiih yCiijano je ii oj[- 
Boheno y poo.te, Cbc je onycxomeno ii onjEauKano. ii 
ii.T,aqKamKe qexe ;;oiinpajie cy ;to no;( shahhc IJ,apiirpa;ta. 

OBora iiyxa Biiaanxiijy je cnacao moKhii iiaMC- 
CHHK 3aiiaitiior H^ipcxBa, Baii^aji Cxiijiiixo, Kojii je 113 
Ilxajiiije, iipcKO BocHC ii Tecajiiije, BanpejtnoM 6p3HHOM 
iioxHxao y iiomoK Biisanxiijii n iipiixeciiiio A.iapiixa 
xaico. ;^a Hnje Morjio oiixii cyMite ko he no6eAHXii, ano BajiKaH npe;^ ^oJiasaK CjioBena 63 

;io^e ;i,o 6op6e. Ajih dam y xaj Max, Ka;ta je Ajia- 
piix 6110 npnTeiiiH>eH, CTuriie sanOBCCx ApKa;i,njeBa. 
jxa Cth.ihxo OAMax nanycTH TepirropHJy Hii.janTiicKe 
Mvinepuje 11 jta Bii3aHTHCKe Tpyiie, Koje cy Ou.ie iioi 
iteroBOM KOMaiiAOM, ojtMax iioma.i,e y lj,apiirpa;t. Cth- 
XHjio je 3iiao Bpjio ;io6po, ji,a je OBa aaiiOBecT Hs^aHa 
no;ii yTimajcM CBeMokHor xMiiHncxpa BiiaaHTiicKor 11 H>e- 
roBa TaKMana Pytima, ajiii on je Mopao noc.iyiiiaTii na- 
pe^Ciy H CTora OTirycTii BiiaaHTncKe xpyiie, a caM npcKo 
CojiHHa iioj^e iiaxpar y MTajnijy. PI jiok ce na uo.t,s.- 
Hawa npeji; lJ,apiirpaAOM, ripii BOJHiiqKoj 11apaj1.11, Ka;i;a je 
u,ap ApKajtHJe iiaaiuao ;!iia jtoueKa xpyiie, Koje ce Bpa- 
feajie y II|apnrpa;i:, o;i,iirpajia KOMe^nja, y Kojoj je Kao 
Htpxea saBepe iiao Mokiiii Py<i'ini, jtOTJie je Ajiapiix, 
ocjio6o^eH o;i;jiacKOM Ctii.iiixobhm, iipojipo Kpo3 xepMO- 
iiiijiCKH KJianau; y Tp^Ky, Koja je ;i,o Tora BpeMena 5njia 
noiUTe^eiia o;i; BapsapcKor iiycTOiiieii.a 11 KaMO je duo 
Msderao h ckjiohiio ce iiciipcA BapBapcKiix Haiia^aja 
ciiJian CBGT H3 ceBepmix KpajcBa dajiKancKiix. 

BapBapn cy Fp^iKy ynxaciio onycTOuiiiJiH. CBe je 
pa3opeiio II yHHiUTeno ; Axiiiia je Mopa.ia OTBopiiTir 
CBOJe Kaniije, jua npiiMH Ajiapiixa Kao iipiijaTe.T.a 11 ro- 
CTa. Us AxHHe o;te Ajiaprix y nejioiiOHn3 11 ocbojh. 
onxauKa n pa3opii TaMO totobo cbc Bapoiiiii. Ajiii je 
ya;acH0M nycxouieity AjiapnxoBnx xpyna ii3iieHa;i.a yiii- 
H>eH Kpaj. Cxiixii.io, mo'/Kc 6hxii na no3MB a MOHi^a 11 
CBOJOM imnniijaxnBOM, noj^e iiaxpar. iipeeese xpyiie. KOJe 
cy c H,iiMe ocxajie, 113 CojiHiia y IIe.ieoiiOHii3, 11 no 
;tpyrH nyx jionejie Ajiapiixa y xeenau. Ajiii ce Ajiapiix, 
He 3Ha ce na kojh na^nn, h no Apym nyx cnace h 
npojtpe na cesep, ynniiiTaBajyKii nyxcM cbc nixo je join 
611J10 ocxajio noc.ie npBe n.^auKe n nycxoineifca. On^a je 
FpqKa caxpEena, n BCKOBiiMa nocjie xora join nnje niiKaKO 
Morjia ;^a ce onopasn o;i; paiia, KOJe cy joj oiija 3a;tane. 

HanocjiexKy jejtBa nol^e Bn3anxncK0J B.iajtn 3a py- 
KOM, jta CKJionn ca A.iapnxoM Mnp, no komc on nocxane 
Mag-ister utrinsque niilifiae naa CBiiMa [\i Bn3anxncKnM) 
xpynaMa y IljinpiiKy n Aodnje Ha;i3op najt jtpjKaBnnM 64 BajiKaH npej; JtojiaaaK CjiOBena 

<i»a6piiKaMa opya^ja. Oh je OH;i,a, Kao caBe3HnK BiisaHTiicKu, 
ca CBOJiixM FoTHMa aayseo no CBOJ npn.iimn cxapa H>n- 
xoBa ceAiimxa y ^aKiijii ii Miiaiijii, r^e cy ohii ii Aa.T>e 
paAii.in 3eM."by n ocxajiu cbc ;i.o CBora o;i.jiacKa y 
IlTajiiijy. 

BiisanTiija ce ji.aK.ie y iipBiiM ro;i,nHaMa CBora ^ii- 
Boxa noKasa.ia BeoMa ciaooM. Y cpe;^ ;i.p/KaBe, xaKo 
peJiH iia ;;0MaK Hapnrpajiy, Morao je je;i,aH BapBapcKii 
3aiioBeji;HiiK ca cboJiim jtiiB.LnM ii Heo6y3;i;aHnM xpynaivia 
j;a ii.baqKa ii na.iii, ;i,a pymii ii ocBaja rpa;i;oBe a Bii- 
3airrHJa je 6iiJia HeMohna ;iia xo cnpe^ii. H ne caMO xo, 
Hero je Bn3aHxnja, HeMokna ;i;a caMa o;i;5hjc naBajiy 
repMancKHX ycxannKa n ojtopann CBOJe rpa;i,OBe, cnpeuujia 
n CxHJiHxa, ;ta ou 6ap cnace oho mxo ce mo/kc cnacxn 
n ;i;a cy3onje Ajiapnxa, 6ojehn ce ji;a ce Cxhjihxo ne npo- 
cjiaBH H 3aBn;i,.TjnBa na ycnexy H>eroBy. 3axo je n mo- 
pa.ia Hn3aHxiija ;i,a uoqne jkhbox neycnexoM n hohh- 
>KeH>eM. Bn3aHxiija je Mopajia ;i;a noiiymxa n ;i,a xpnn 
Ha CBOJoj xepnxopnJH, noji; Bnji.0M n nasHBOM caBCSHnna, 
HJiCMC, 3a Koje je Mopa.ia 6nxn yBepena, ;i,a he yno- 
xpeOnxH HpBy npii.iHKy ;i,a ycxane na opyaye Ma Ka- 

KBHM HOBOJtOM H Ma HOJI, KaKBHM HSrOBOpOM, H ;i.a hc 

OHXH yBCK y3 cBaKor Henpiijaxe.T>a linsanxncKC IlMne- 
piije. CjiHiiau je ono jtp/KaBO-npaBHU o;tHOC xnx Foxa 
npcMa /I,pataBH n noji, Teo;tocnjeM BejinnnM, a;in cy 0H;ia 
Toxn Hace.'beHn nocjie TeojiocHJCBC Ho6e;i.e najt H>HMa, 
xe HM je OH ynpaBO ^nnxoBao Mnp n ycioBC Mnpa. 
Ca;^a je naK 6njio oopaxno : Jin3anxnja ce noKa3ajia 
cjiaooM H HCMotiHOM, u AjiapHx je c npBOM 6ho yBC- 
pen, Aft je n3 OBor OKpniaja oii ii3amao Kao HOoe;i,ii.iaH : 
cxora je ca;i.a oh BH3aHxiiJH jtHKxoBao Mup \i l^naaHxnja 
je Mopa.na npncxaxii na cbc ycjiOBC n ;taxii My xnxyjiy 
'^•^jy j^ /Kcjieo, H HpejiaxH My KOMan;i.y n najt BHsan- 
XHCKHM xpynaMa, n ycxynirrn My noKpaJHHC, KOJe je oh 
3a ceoe n cboj napojt xpa^Kno. Ajih je Biime o;i CBcra 
xora BpcAHjia A.iapiixy cbccx, ;i.a je h3 OBOr OKpiuaja 
Huaiiiao Kao Ho6e;ui:iaH n ;ui je J^n3aHXHJa y ohiiixc 
HCMoKna ji,ii My ce o^yiipc^j EajiKaH npe;; AOJiasaK CjioBeea 65 Me^yTiiM iiHJe crmo ojt AjiapMxa n iteroBiix Fep- 
Mana iipexiuia oriacHOCx BHsaHTHJn, Hero je, mojkc 6htji 
joui Beha, oiiacHOCT npeTH.ia /I,p/KaBW n o;i oiiiix TepMana, 
KOJH cy Ha MHpan HauHH yuiJiH y /l,p/Kany. Beh o;i; jiy- 
Hxcr BpeMena Bpninjia ce nocTeneno ajin cxajiHO Mnrpa- 
HMJa repMancKor ejieMCHxa y npoBiinunje, Koje cy npn 
Ho;^eJIH 395 ro;i;. ;i.OHajie BHsanxncKOJ Mi\niepnJH. Taj 
npouec 6ho je cjinuan nponecy Mnpnor HpoAnpan^a Bap- 
Bapa y PnMCKy ^pataBy y III n IV Beny. M y Bn- 
saHXHJH cy BapBapn KpajcM IV BCKa nonjiaBHJiH ohjih 
ncjiy jtpjKaBy. FepMana je y xo ;to6a on.io mhofo Bek 
H y HaJBnuiHM MCCxHMa. OcoOnxo nx je mhofo 6njro MC^y 
o<PHn,HpnMa n xo y BnnniM KOMan^aMa. BojcKa BHsan- 
xiicKa GiiBajia je cbc bhihc npoxKimafla BapBapcKHM 
cueMCHxiiMa, jep je BnaanxncKHX rpal)ana cbc MaH>e 
y.iasHJio y BOJCKy ; xo y ocxajiOM hh caMOJ ^p>KaBn 
niije 6njio KpiiBO, je;^no cxora nixo je aOor xora HMa.ia 
Biime nopecKHX oaBa, mxo je onj;a Cnjio ocoonxo 
BaH\HO, a jipyro n 36or xora mxo ce n Bjia^a, anajyliH 
y KaKBOM jajtnOM cxaH>y /KHBh napoji, n KaKBO je nesa- 
;i,OBO.TLCXBO y FbCMy, npnGojaBajia jia A^Jl^ cbojhm rpa- 
^aHHMa opyHxje y pyKe. 

Ajih je TepMana n Ban oa>nnnpcKor Kopa n bojckc 
6njio Bpjio MHoro y Bnaanxnjn n y nnBnJiHHM cjiy/KCaMa. 
OcoOhxo je MHoro FepMana onjio y II,apnrpajiy, rjne cy, bc- 
Khhom Kao poCoBH, ynoxpe6.T>aBaHn aa nocjiyry n apyre 
hocjiobc. 

Ajih ;^0K cy npoBnHunje 3anajtHor Phmckof IJ,ap- 
cxBa n y obo ;^o6a Kao n OHjta, Ka;ta je jonr onjio oqy- 
Bano je^HHCXBO Pumckc IlMnepnje, npnMnjie ^po;^^paH,e 
BapBapa y ^p^naBy n y naJBnuia 3BaH>a, ca Ma.xHM 
HayaexKOM, oea oxnopa n peaKunje, AOXJie je y Hiiaan- 
xiiJH joHi Chjio JByJ^^, n xo jiocxa Jby^n, y KOJUMa je 
oiijia HCHBa ycnoMCHa cxape c.iaBC n Bejin'nine pnMCKC. 
.T>yAH, KOJH cy oceKajin aajejinnuy pnMCKiix rpal)aHa \i 
onnx KOJH roBope hcxhm jeanKOM, n Kojii nncy mooii 
;ia ocxany paBHOAynniH npcMa xaKO BajKHOM .i>aKxy, Kao 
mxo je Ghjio npoA"paH,e ii npeB.ia])nBaH>e BapBapa y 

KH.iire ^laTHne CpncKe. 7. ^ 66 BaJiKaH npe;t jiojiasaK CjioBena BOJCUH, y O'MlUUpCKOM KOpy, y BIIIUIIM 3BaH>llMa II y 

JpH^aBii y omuxe, u Kojii cy 6ujin yBepeHU ;ia to xpeoa 
cnpeqiiTii ii Bapsape iuto npe cysonxii. 

Pcsy.ixaT Tora yBepeita on.io je *opMiipaH>e jejine 
jaKC iiaipiiOTCKe cxpanKe, y Kojy cy ce OKyiiiiJiii cbii 
iiecinxii rpa^aHii. cbii ohu kojh cy Hiejicnu perenepamijy 
Hapo;ia ii ^pH;aBe. cbii kojii cy 5n.iii yBepemi. jta ke 
upcB.iacx BapBapcKux e.xeMeHaxa paapuxii ;i.p>KaBHii op- 
raHiisaM ii ynponacxiixii ii napoji, ii ^pa^aBy. IloxpeSa 
peauuiije npoxuB BapBapcKor cHa/Kcita 6iiJia jc y ii;e:ioj 
;i,p>KaBii 11 y CBHMa jtpymxBeniiM ciojcBiiMa >KiiBa ii 
oceka.ia ce jano. Cxora je nai^iiOHa.iHa cxpaiiKa o^Max 
oj noqexKa nMa.xa Bp.io mhoxo upiicxa.xnua. Ilsrjiejia ji'd 
je ona iipBO 'topMiipaHa na ji,Bopy. ajiiije y6p;io jiooii.ia 
cii.iHC iipiicTa.iime ii y Bojciumy rpal;)aiicxBy u y uapo;;y,^i 

TaMau ce Hamioiiajma cxpauKa ocHajKiijia h no- 
iie.ia Onaa anmijy iipoxiiB BapBapo*iiJicKC 11.111 repMaHO- 
<i>iiJicKe cxpanKe 11 H>e3iiimx Bol)a, uajt Foxii, kojii cy 
iiOA Teo;i.ociijeM Bcjiiikiim iiaccTjCHii y Majoj Aaiijn, 
jliirny ycxanaK. H>HMa ce iipiupy>Ku ciiJiaii ojioin 11;} 
uejie ;ip>KaBe 11 Miioni po6oBii. kojii cy 6u.iii iio6erjiii 
oji, CBOJiix locnojiapa. ycxannitii iipojipy jio XaaKCjiona 
Ha ;i.0MaK lj,apiirpa;i,y, a BiisaiixiicKa Bjiajta Hiije Mor.ia 
Hii noKymaxH ^a iix cys^HJe. YcxaHimn cy xpa/Kiun, jiix 
iiM ce n3;i,a;iy BoJ)e HamioHajiiie napxiije, u uap ApKajtuje 
je Mopao ;i,a ii3;i,a neii( ujaxe.LiiMa ^p>KaBe uajooxe n 
najqecxiixiije ciihobc oxai^OHHe.*) Ajih ce ycxaiiHun imcy 
nil xiiMe 3a;i0B0.i>ii.iii. OjiMax iioc.ie xora ohii iipe^y ua 
cBpoiiCKy cxpaiiy 11 yi^y y IJ,apiirpajt, Kojii je 0110 
ocxao 6e3 bojckc. 

CxaiLC je 611J10 yatacHO. Ba:iKaiioM je BJiaAao Ajia- 
])iix, ne.ia Majia A3iija on.ia je oiiycxoiiiena, na a«i>pii- 
KaiicKe iipOBiiiiiuijc uaiiajtajiii cy iieiipecxaiio sapBapii, 
y IJ,apiirpa;iy rociiojtape repMancKe uexe, y ucjioj ji])- 
yunmi iipii, na iii)ecxo.iy cjia6 Bjia;tajiau, a Jl,p/KaBa lu - 
MoKua ;;a oGy3;ta neiipiijaxe.ie. 

*) Ohii cy oii^a 611.1H ocyl^emi 11 iipornami. BajiKaH ^pe;^ /tojiaaaK CjioeeHa 67 

Ajjh je H uojiOTKPij repMHucKHx qexa y ll,apHrpa;i;y 
iiocTao yGpso HCsraAaii. Bo^e ii.HxoBe yBHACJie cy, Aa 
ke ce oini TeiuKO moKh oji,p/KaTH y lI,apHrpajiy, jep je 

H(;JIO CTaHOBHIIIIITBO 6nJI0 IipOTMB H,MX, II Ma^a TO CTa- 
HOBHHUITBO IIHJe HMaJIO CHarC Jlia IiaCMJIHO yKJIOHH rOT- 

{iiiii iiexe, OHO je niiaK, Ma h iiacuBHOM oiiosiiaiijoM, 
Morjio ymiHHTii cbc iuto My je na paciiojiO/KeH>y CTa- 
jajio, Aft FepMannMa iiocTaiie oiiCTanaK y I^apurpa^y 
iieMoryh. To cy y ocxajiOM Foth ii caMii yBWAejiii, xe 
CTora peiue ;i,a ocxaBe iI,apnrpa,H, ii 12 jyjia 399 roji., 
iiocjie OKpiuaja iiSMe^y ft.iix ii ij,apiirpa;i,CKor cxanoB- 
HiiuixBa, Koje je naiiajio iia h>hx Ka;i, cy uoqejiH j^a H3- 
Jiaae, Foxii ca /KciiaMa ii ji,eii,OM n u,ejinM iiMaH,eM iia- 
iiycxe Hapurpa^, o^y y TpaKHJy ii no^ny xaMO uycxo- 
miixH. Ajiii cy ohii CBy^a naMuiJiH na xpaCap oxiiop 
rpa^ana. HacKopo iiocjie xora cy xe roxcKe qexe cysGn- 
jene IT paaniujie ce. 

0;i,.iia3aK TepMana ii3 LI,apHrpa;iia 6iio je cy^oo- 
iiocaH Aora^aj 3a BM3aHxnjy. Taj ji.ora^aj je 3Haqno iio- 
6e;i;y Bii3aHxiiHii3Ma (iie Bii3aHxiiHii3Ma y p^aBOM cmii- 
cjiy) 11 iio6e;i,y Kyjixype Ha,ii; BapBapii3M0M n repMan- 
mxHHOM. Hau,uoHajiHa cxpanKa je nooe;i,ujia, H>e3UHe ce 
Bo^e Bpaxii;ie ii3 n3rHaHCXBa, ii Bii3aHXHJa je 6HJia cna- 
cena OA repMancKe iion.iaBe. Oa xora BpcMena iioimite 
jiii oiia;i.a repMancKn eiieMCHax ii repMancKii yximaj y 
Busanxiijii, ii GuUleiipeniiiiig- c npaBOM iicxaqe, ;;a je 
0AJia3aK roxcKiix uexa 113 I^apiirpa;i,a oopxHa xauKa y 
ocxopMJH Bii3aHxiije.'*) 

Ajiapiix je Mcl^yxiiM 3a hcjio to BpciMC MiipoBao 11 
mije y3HMao yjejia y xoj oopoii n ycxaimiiMa. He 3Ha 
ce ii3Beciio 3auixo je on xano iiocxynno. a.iii je CBa- 
KaKO piiBajicxHO ii3Met)y itera 11 Toxa, Kojii cy oiiJiii 
aaysejiH Hapiirpa^, lupajio BCJinKy yjiory. Ociim xora 
OH je xpeiiyxHO Morao 611x11 saAOBO.tan ca bcihkiim xii- 
xyjiaMa 11 BJiaiiiKy, Kojy je iiCAaBHO ;to6iio. Hapo;i. je 
H,eroB ;ioCmo luiOAne 3eM.'Le, a ocxajiii KpajeBii na Baji- 
jcaiiy 011.1111 cy 11 onaKO onycxomeHii. A.iii ce iiiiaK 11 68 BajiKaH npejr j^ojiasaK CJiOBena OH ca;ta HenpnjaTHO ocefeao, 36or nojioacaja Kojn je y Bii- 
3aHTHJH CTBopeH noScjiOM Ha^noHaJIHe CTpaHKe. One iiixo 
je 6njio npoTHB sapBapay uejioj jipHvaBii, jtiir.io je r.iaRy 
n CBe je 6hjio cnpeMHO ;i.a ce 6opii ca o;i.yriieB.i,eH,eM 
H xpaopomky, Kojy yjinsa hcko xyno, nHCTiinTiiBiia 
yBepeite, jta je xa 6op6a noTpeSna, ^a ae Mopa 6iiTn 
H ;i;a je to 6op6a o HyHbot, CBe je 61110 cnpcMiio 
;i;a ce 6opn 3a CBOJy jtp/KaBy, 3a iteny eManuiinamijy 
o;i, Bapsapa 11 3a iteHy c.iio6o;i,y. To cy Bpjio jtoopa 
3Ha.in II ocehajin AjiapnxoBH Fotii. Cbc to, a MOH^;i.a 
join II Apyre, nenosnaTe CTBapii, yTHnajie cy na A.iia- 
pnxa. Cbc je oko H»era 6hj[0 onycTomeno, a D,eo napojt 
npoTiiB H>era; iBcroBa 6op6a y ohhm KpajcBnMa iiiijc 
Bniue HMaja hh itnjba hh CMiicjia, jep on nnje Biiiiie 
HMao HnuiTa ji.a ji,o6iije, a Mopao je ;i,a 6y;i.e cnpcMan 
Ha ycTanaK n oqajny 6op6y nejior napojia, y komc ce 
npo()y;i;iiJia 6njia naTpiiOTCKa cbcct ii iiohoc 11 Kojii je 
6ho OAynieBJbCH n oxpaCpen ycnexoM namioHajiiie CTpaiiKC 
y I],apiirpa;i,y n ojUJiacKOM FoTa, tc cnpcMan iia Copoy 
3a CBOJy jtpjKaBy n cBOJe njiCMe. 

Ilojioacaj AjiapnxoB npii OBaitOM cxaity CTsapii a 
Ha jiOMaK n Bn3aHTHJe h 3ana;tHor I],apcTBa 6no je 
HecHOcan, n oh je xtco jlsi n;te Ma Ky;i.a. Y onaj Max 
OH je Morao caMO na 3ana;i;, icaMo ra je MaMHJio 11 60- 
raTCTBO H cjaj n npiiqe n 5aJKe n acejLa 3a cjiaBOM. 
JejiHHO ra je oji; Tora Morao ojinpaTHTH cxpax o;t Cth- 
jinxa, npe;i kojhm je oh Befe ;i,BanyT ycTyimyo ca uoj- 
Hora noj>a. IlnaK je Ajiapnx 3Hao, ;i;a je Bojna cnara 
BaiiajtHor HapcTBa paiirrpKana na bcjihkom npocTpan- 
CTny no npoBHiinnJHMa n a^ je Tpancnopx Tpyna BeoMa 
TC/ixaiv, TC ce Morao noy3;i,aTii ;i,a he ca^ia iiMaTH yc- 
nexa y oopoii ca Cthjihxom. ]\[oH<;ia je 11 J^H3anTncita 
Bjia^a noMarajia xaj iijian AjiapnxoB, xe on y pany je- 
ccH 401 roA. Kpene h3 cbojhx CTanniina ca hc.ihm cbo- 
jiiM napoAOM, y;iapH npcKO ])Ochc n 1« jioncMopa npcl,e 
xajiHJancKy ipanHny. Ajih Cxhjihxo ca Banpc;tnoM bcht- 
xinioM H (5p3HH0M oKyHH BojcKy, xc y npo.ieKe 402 voji. 
y neKo.iiiivo iipujinica na;tr>HJe n cy36HJe Ajiapnxa xaKO, BajiKaH npe;i p,ojia.3a.K GjioseHa 69 

;^a je Mopao ;i,a HaiiycTii MxajHJy h ^a ce, iio6el)eu n 
iiOTyqen, Bpaxu na Ba.iiKaii y CBOJa CTapa CTainiiiiTa. 

Oji; Tora ji,o6a yatHsajia je BnijaHTHJa y rjiaBiiOM 
Miip, II iipoBiiiinnje H Hapoji; mooh cy ce Majio oiiopa- 
BHTH oji; xeiuKax paua, Koje cy hm 3a;i;ajin OypnH ;^ora- 
^ajii riocjieAH>Hx jiieneiiiija. Taj Mnp cy caMO pcmcthjih 
HCMnpn II ycxaiinii y MaaBpuJH, iiaiiaAaJH HOMaACKHx 
pasOoJHHKa y A<ppHii,ii ii jiyroTpajne h oropqeiie Bep- 
CKC 6op6e, Koje cy 6e3 iipecxaHKa pasAnpajie ue.iy 
;ip;KaBy.5) 

III 

noMepaae Hapo;ta h iiJieMeHa ycjiejj, xyncKor ^po;^^paH>a. — 
CyKo6 HSMe^y BnaaHTHJe h 3aiia;^Hor Il,apcTBa. — llojiomaj 
BH3aHTJnje ijpii CMpxa ^apa ApKa;;HJa. — Hana^^aj Xyna Ha 
BajiKau. — Ilocjieflime Tor Ha^a;^aja. — Pa;; 3a ocnrypaBaae 
BajiKana 04 BapeapcKHX Hana;;aja ; nojanaae /tynaBCKe -i-jio- 
THjie. — BajKHocT Tor pa/;a. — AjiapHX ocBaja Pum. — IIo- 
jiOHcaj y BiiaaHTuJH. — Teo/tocHJe II. — nojiHTH4Ke iipHJiHice 

y BiiaaHTHJM. — 

Oa KaA cy Xyiiii 875 ^o;^. Hauajin na Foxe na 
lI,pnOM Mopy 11 iioKopiiJiii Mcxouhc Foxe, a Ssmajiuji 
FoxH ysMaKjiii iiciipcA h.iix ii Aom.in na Ba.iKaHCKO 
IIojiyocxpBO, noqejio je jaue 11 Bcke uoMepaite napojia 
II njiCMeiia. IIpo;tHpaH,e Xyua iipcMa 3aiiaji.y ii3a3nBa.io 
je Henpecxaiio jaKO KOMeuiaiLC ue^y uapo^nMa ua rpa- 
iiiiuiaMa PiiMCKC IlMuepiije, 11 ca^a bcK 11 y caMOJ IIm- 
iiepiijii. ripojtiipyliH cxajiHO na 3anaA, Xyiiii cy u.xn 
iioKopiiJiii ujieMeiia 11 uapo^e, iia Koje cy Haiiiujiii ujih 
cy iix roiiiiJiH 113 itiixoBa ceAiiiuTa, a obii cy ouex, ro- 
iLemi o;ii Xyiia, iiOBJiamiJiii ce 11 cKJiaH>ajiii ;i.a.T>e na 
3aiiaA II, iieMajyhii Ky^a, iianaAajiii na PiiMCuy ^p/naBy 
ca iiaMcpoM ;i.a npo^py y H>y h ^a ce y H>oj cxawxno 
iiacxaiie. TaKO cy pa3iia repMaiicKa iiJieMena iieiipecxaiio 
Ciijia iioxiicKiiBana, xe upajcM 404 roA- iiarpny ca 
yMtacHOM ciiJiOM iia cesepiiy Mxajiiijy iiycxoiueKii cse 
mxo iiM je OiiJio iia iiyxy. BapBapcica BojcKa oiiJia je 
xaKO jaua, ^a Cxiijiiixo iiiijc cmco ^a joj ce ojtyiipe. 70 BajiKaH npe;; jtojiasaK CjioeeHa 

Ajin OH caqcKR jta ce BapsapcKe ^exe pa;i,n njbaqice 
pamipKajy n paaGiijy ii OH;iia nx, ocoGiito noMoky 
Xyna, Kojii cy My iipnTeKJiii y noMoK, iioxyiie jio Hore 
II pa36nje. Ocxaxmi sapBapa 6y;i,ii njin iipo;i;aHn y 
poGJbe njiii yaexii y eojcKy. 

Ajin cy iinaK cee hobc ii hobc BapBapcKC uexe iie- 
cxaHO Ha;i,iipa.ie Ha 3ana;i,. 0;i,Max Hocjie xora narpny 
KBa;tn, BaHjuajin, Ajiann, Fennjin h XepyjiH Ha Pajny^ 
yjtpyHve ce ca FepMaHnMa na jicboj o5ajin Pajne n 
on.T>aqKajy n onycxoiue cbc ^;^e^o;^, cy cxnrjiH. CBHMa 
je OH.io jacHO ^a cy na ;i,OMaKy Baacnn ;i,ora^ajn n bc- 
jiHKe KpH3e. 3ana;i;H0 IJ,apcxBO niu.iio je cyMopHHM jia- 
HHMa Ha cycpex. 

Y'S CBC HeBOJ>e ii nenpHjinKe, Koje cy noxpecajie 
o6e MMnepiije, j;oin.ie cy joui ii omxpe pacnpe iiSMO^y 
JBHX caMHx 36or BcpcKHx pa3MnpHu,a. Te pacnpe 6njie 
cy yxBaxn.ie xaKO BCUHKe pa3Mepe, ^a je Cxii.xhxo na- 
MHCJUio ;i.a opyHxjcM peiuH cbc necyr.iiacni;e. Oh hujc 
HMao BOJte ;i.a can cxynii y oopdy ca BH3aHxiijoM, ajiii 
y OBaj Max nnje xemivo 6hjio nakn OHora, ko he 3a 3a- 
iia,ji,HO IJ,apcxBO ;ia Bojyje. 0;i; cBora noBpaxKa ii3 Ilxa- 
.iHJe AjiapHx je Henpecxano 6no y saxeniyxiiM ojuho- 
CHMa ca BiisanxHCKOM B.iia;iiOM. Cxhjihxo cxynn c h>hm 
y iiperoBope. To;!,. 407 onn ce noro;i,e n ;i;oroBope ;i,a 
Ajiapnx, y3 HpniiOMok CxiuinxoBy, oxmc oa Bn3aHxiije 
H yxejiOBU 3aHa;^H0M Il,apcxBy Eunp, Teca.iiijy, Tp'iKy, 
MaKe;i,onHJy n ^^J,aKiijy. A.iapnxy cy, aKO xo ii3BpiHii, 
oOehaHe xiixyjie ii BcKa npaBa ho ihxo iix je y Bri3aHxiiJH 
iiMao. Cxhjihxo ce nek 6ho ciipcMHO ;i,a Hpei)e na Baji- 
KaiicKO IIojiyocxpBO ^a homohic Ajiapnxa, a Ajiapnx je 
Bek 6ho ynao y Ennp ii iioqeo aKmijy, iia^ Cthjihxo 
6y;ie xhxho o;ta3BaH y Ta.niijy, ;ia ce Oopn iipoxnn 
y3ypiiaTopa KoncxauxHHa, a Ajiapnx, iionrro je j^jtug 
BpcMcua y3ajiy;i, ucKao CxH.iHxa y Ennpy, Kpene o;iaxjie 
H pyHH y lIxa.nHJy xpa?Kclin naKnajiy 3a cBoj y3aJIy;^aH 
'^jyA H ;ianryoy. ^ana^iia JLviiicpiija Mopa;ia My je na- 
l)aBHo j{ivni Hixo jc xpa/KHO.*') BajiKaH npe^ )i,oji'A3a.K CjioBena 71 

y TO yMpe H3Heiia;i;a 1 Maja 408 ro;ii. nap Apua- 
;i.MJe y iiajCojtHM roAiniaMa, h na iipecTo BiirjaiiTiicKH 
fl,o^e ce;i,Moroji,iiiiiH,ii chh ilcfob Teo;i.ocnje IL CMpr 
napa ApKa;i,nje GiiJia je y OBaj Max BantaH ;tora^aj ne 
caMO :i6or Tora, iiito je y oniUTC iiSBpiirena iipoMena iia 
iipecTOJiy H TO oaiii y ;io6a, Ka;na je uojinTii'ma cHTy- 
aninja 6HJia Bpjio saiuieTena, Hero oco6hto aCor Tora 
uiTO je 6aiii OBaj Max, Ka;i.a je Bnme ho iiksljib. 6h.io 
n0Tpe6H0 ;i.a Ha npecTOjiy 6y;te Myjiap h eneprnqan Bjia- 
;i,ajiau., na BiisaHTHCKH npecTO ;i.ohijio actc oa ce;i,aM ro- 
;^HHa. llnaic je qy^HnM cjiyuajen n cyTHuajeM npii.niKa 
OBa npoMCHM nponijia 6e3 BanjCTa n TpsaBnua. BapBapii 
Ha rpaHHHaMa J/lMnepnje nncy yHOTpeSnjin OBy npHJinny 
;;a, ya^ajyl^H ce y aaoyny, Koja he HacTynHTn ycae^ 
CMpTii napcBe n ;i,ojiacKa na npecTO MaaojieTHora na- 
CJie;[i,HnKa, nanajtHy na HMnepnjy. M Ajiapnx je mh- 
poBao H Hiije ynorpeono ony npoMeny ;i,a HOBcha CBOJa 
HOTpa/KHBaH>a Ma y KOMe npaBHy. /I,p>KaBa je Sn.ia y 
MHpy H ca IlepimjoM n ca XynnMa, a BapBapcKn e.ieMe- 
HaT y ^J,p/iiaBH oho je jiarano a.iii CTa.iHO HOTncKHBan. 
Je;i,nHO cy joni yncK 6njie na jineBHOM pe;T.y -/KecTOKe 
H oropuene nepcKC h ;i,orMaTCKe pacnpe nsMe^y noje- 
^tHHHx ceicaTa. 

llojiO/Kaj y BnsaHTHJH npn cMpTH napa Apnajinja 
HHJe ;i.aKJie oho o^ajan. HnaK je cHTyanHJa oHJia Bp.io 
036njbna, jep je npy/Kajia Bpjio Majio HOBepeH>a y CTa.i- 
HOCT H enrypHOM OBaKor nojiojKaja, a h o,t,hoch npeMa 
i3aHa;tH0M U,apcTBy ohjih cy jom yneK saTerHyxn. 

Cmpt napa ApKa,T;HJa n Ma.iojieTHOCT BH3aHTHCKor 
HpecTO.iOHac.ie;i,HHKa, jtajia je noBOjta h 3ro3;Hy Hpn.iHKy 
XoHOpHJy H ocooiiTO CxHjiHxy, nnja je jtaBnaniiLa >Ke.T>a 
Cnjia ;i,a jiooiije Hpecy^HH yTHnaj h y HpecTonnnn na 
^3:iiaTH0M Pory, ;ia H3BpHie CBOje naMcpe h ocTBape CBOJe 
HAcajie. XoHopiije je y npRH Max xtco caM ;i,a njie y 
l],apHrpajt ^a TaMO ype;i;H cxBapn. a.iii ra je Cth.ihxo 
o;i, Tora o;u'OBopiio h Ba^oono ra 3a CBOJ h.-uih. ho komc 
Ch ^ana^HO ll,apcTBO noc.iajio Ajiapnxa na Bana^ npo- 
THB y3ypHaTopa KoHCTaHTHna, a oh caM, Cxnjinxo, niuao 72 BajiKEH npe;t JtojiaaaK CjiOBena Ou y I^apiirpaA A^ ype;tH ;iip/KaBHe iiocjiOBe y Bhsrh- 
THJii. Ajiii HacKopo nocie Tora iiajtHe CTiijinxo Kao 
HjpTBa ra;i,HHX imxpura. 3ana;i,H0 lJ,apcTBO je ocTajio 
6e3 qBpcxe pyKe CxiiJinxoBe, xe hiiko Bsme nnje Morao 
HH noMiiiu.T>axii Ha ii3BpiueH>e aeroBiix najiepa ii njia- 
HOBa. BiiaaHxiija je ;i.aKJie 6ujia ocjioSo^ena ouacHOcxii 
jia ce 3ana;t yMcma y H>eHe ynyxpauiite cxBapa y xpe- 
HyxKy Ka;i;a 6:1 OHa Bpjio xeuiKO Mooa ;i;a cupeiin xo. 

JoK je SanajtHo IJ,apcxBO noc.ie CMpxii CxnjinxoBe 
iiiujio Ha cycpex BejiiiKUM xpsaBiinaMa, npnaaMa u Kaxa- 
cxpoa>aMa, jiox.ie je ynpasa y BnsaHXHJii ;i.omjia y pyKe 
MyjipoMe AnxeMHJy, qoBeny, Koju ce y CBaKOM nor.ieji,y 
Hcxuuao ii3Ha;i; cbiix OH;i,auiH.nx jtpjKaBHnua y o6e ^p- 
H;aBe. Paji; AnxeMnjeB 6ho je 6jiaro;iaxaH 3a Bu3aHxiijy 
y CBaKOM norjiCAy. HcxaKaBniH 3a cboj nojinxnuKn npnn- 
Hiin jipHxaBHO je;i,nHCXBO Phmckc HMnepiije, AnxCxMnje je 
ca CBOJOM OKo.iiiiiOM 11 CBOJHM HpujaxctHMa, MCJ^y KO- 
JHMa je 6h.xo jtocxa naMCXHux h nomxennx .i>yAH, pa^HO 
eHepmuHO na no6o.TjmaHE.y npioiiKa y BnsaHxnJH. Kao 
npBii pe3y.ixax pa;i.a na xomc nporpaMy ohjio je (lo- 
npaB.i>aii>e o;i,Hoca n 36jiH/KeH>e ca 3anaji,HnM lI,apcxBOM. 
Ca IIep3njoM cy ojip/KaBann h juajbe ;i;o6pn oahoch, joui 
Biime yxBpt^eiiir ca;i,a hobiim xproBaqivHM yroBopiiMa, kojh 
cy Aajiii no.iiexa xproBUHH n npoMcxy. 

BiisanxHJM je y xo ;i.o6a je;i.HHo na ;i.OH>eM ^ynasy 
npexii.'ia onacHOcx. Xynii cy, npoAnpyKn nenpecxano 
npeMa 3aiiaAy, y obo ;i.o6a Bck ysejiuKO AP'Ka.iii KpajcBe 
Ha ji;oH>eM /I,yHaBy, r^ie cy no;; Bjiauihy H>nxoBOM /Kh- 
BCJia H HCKa repMancKa njieMena. 3a Bjia;i,e napa ApKa- 
;i,HJa HaiBC'iii cy Xynn y ;i;o6piiM ojtnocnMa ca BH3aHxn- 
joM. A.iii iiocjie CMpxH ApKaju'jeBc mhcjiiijui cy ohii 
Aa he, yciCA MajiojiexnocxH Teo;i,ocnjeBe, moKh HCKaa;- 
iLeuo ii.i,aqKaxii no Bn3anTncKnM o6jiacxnMa. Cxora xyn- 
CKe Mcxe, y jipynixBy ca lepMancicnM njiCMenoM CKnpa, 
npel^y ,I,yHaB n yxaOope ce y aoh>oj Mn3HJH, ojiaKJie 
cy n.ha'nva.in no TpaKHJH. Bn3anxnja je oujia c:ia6a ;;a 
Hx y xoMc cnpe'iH. IlnaK je ]?n3auxnHnnMa noinjio 3a py- 
KOM Aa, cBaKaKO noMoKy noBu,a, sa^oonjy 3a ceCe ^ocxa BajiKaH u^ep, ;^0JIa3aK CjioseHa 73 

Xyna h3 thx qexa, kojh cy npMCTajiH ;;a ocTaee CBora 
BO^y II Aa cxyne y BnaaiiTHCKy cjiynxoy kro HajaMiiiimi. 
BH3aHTiiCKa BOJCKa y ^pyiuxBy ca obhm XyuiiMa, kojh 
cy ocTaBHJiM CBOJe BO^e, nanajiiiie na ocxaTaK xyHCKC 
BOJCKe (CKHpH cy ocxajiM BcpHii XyHiiMa) n nariia iix 
^a 6e>Ke na jiCBy o6ajiy ^ynaBa. Xyiiii cy ys iiyx 
;iiecexKOBaHH.*) 

BajiKaHCKC iipoBiiiinnje 6n;ie cy cnaceiie oji; iio- 
njiaBC Xyna. Ajiii je BpcMC xyiicKor naiia;iaja jtajio cxa- 
uoBHHUHMa XHX KpajcBa AOBOJBiio iipujiHKe, ;ta y ohoJ 
3a6yiiii ypajne y cBOJy Kopiicx mhofo mxoiuxa mxo je 
mxexHJio ;i,HCnnriJiiiHy y ;i.pH«aBH ii jtp/KaBHC iiiixepece. Emjo 
je HCcaBecHHX .i>y;i.ii Mel)y OHiiMa mxo cy 611JI11 npc/Kii- 
BCJiii OBaj xyncKii iiaiia;i,aj, kojh cy npncBajajiii xy^a 
HMaita II ynoxpeojbaBajiH BiisanxHCKe rpa^ane, Koje cy 
oxejiH oji Xyna 3a BpcMc iLHxoBa OercxBa, Kao pooose 
iia CBOJHM HMaifciiMa, Te 3Jioynoxpe6e cy 6njie xaKO 'lecxe, 
;ta je Bjiajta Mopajia eHepnunio ;i;a nx cy36HJa h 3a- 
ccCehm 3aK0HCKHM Hape^cifcHMa Aft peryjiHuie y xom 
npaBuy ojtHOce y oajiKaiicKHM npoBiniu,HJaMa.") 

Ajih je AHxeMHJe, iipoxiiBHo mhothm h paHiijini 11 

n03HHJHM BCJIHKHM ;i,p;KaBnHliHMa y CJIHiIHHMa HpiIJIIIKaMa. 

yBHjieo, Jta je OBaj HaHa;iiaj Xyna caMO iipe;i;iirpa bc- 
jiHKOj xparejiHJn, Koja ke ce y Oyjiyhnocxii o^nrpaxn 
Ha AoifcCM ^yiiaBy. II ;;ok cy Apyi'ii AP'KaBHiiu.H n pa- 
HHJe H ;tou,HHJe ;;ocxa ojiaKO y3HMajiii onacHOCx, Koja 
iipexH Bnaanxiijii na ;i,OH.eM ^ynasy, xe nncy ^obo.TjHO 
Ha/ixH>e oopakajiH yxBpI^eiLy ^ynaBa n nojiynaBCKiix 
KpajcBa, Ahxcmiijc je o;i. nana^aja xyncKor jaciio yo'iHO, 
Aa he Ha aoilcm ^ynaBy BH3aHxnja hmrxh ^a ce 6opn 
3a ^iiBOx H OHcxanaK, h hok;iohiio je ocouHxy iia>KH>y 
H opiiry yxBpl^enjy ^I,yHaBa, IIoAyHaB.ba 11 HO^yHaBCKHX 
H])OBHiimija. Mjiyha ^Ba BCKa BH3aHXHCKe iicxopnje 110- 
Ka3yjy ko.ihko je My^pocxH 11 onpesnocxH y obom pa^y 
AHxcMHJeBy. 

*) HeuiTo :^apo6.i.eHHX CKiipa imce.i.eHo je y Ma.ioj Ckh- 
THJii H /J,oiLoj MiiaiiJHj I .He ce noMuiLy join 45o roA- BajiKaH npe;t flojiasaK CjiOBeHa y oo.iacxnMa, Koje cy jtonnpaae ;i;o ^ynaBa (Scy- 
tliia, Moesia II, Dacia Ripensis, Muesia I) onjia je bii- 
aaHTHCKa BOJCKa paspe^ena y 74 yTBpl)eHa necxa. y 
THM MCCTHMa rapHii30Hnpa.ie cy OBe xpyne: 31 o;i,e- 
.i,eH,e KOifcime, 29 noMoknnx 0Ae.i.eH>a, 29 Jiernja n 3 
uexe MapnHCKiix Bojimna, Kojii cy 6nmi paape^enii iia 
6 *JioxQJiCKHx ojiie.T>eH>a, Ochm xora Snjio je 4 nsBiu- 
HH^Ka o;i,e.x>eH>a. 

06jiacxn BnsaHxiicKC Ha ji,OH.eM /l^ynaBy 6njie cy J^a- 
KJie jiocxa jtoCpo yxBp^eHC n noce;i,Hyxe. IlnaK cy ^lecxn 
npejiasH BapBapcKnx qexa na jiiecHy o6ajiy ^yeasa jio- 
KasnBajiii, jia OBa BojcKa n OBa yxEpI^eita Hiicy ;i:0B0.T.Ha 
ji.a caqyBajy oajiKancKe npoBiiiiuiije o^ BapBapcKnx na- 
najtaja. Ajiii je AnxeMnje, Ki\ji,ii je ;i.omao ao yBcpeita 
jia oajiKaHCKC npoBiiimiije xpe6a 6ojBe yxBpAnxii ii ocii- 
rypaxii, miicjiiio, ;i,a enje iioxpeoHO noBchaBaxii mi yxBp- 
J)eit.a im 6poj xpyna, Hero jia xpe6a pa;^^xII na xomc. 
j;a ce sapBapn npe CBcra cnpeqe ;i,a y onuixe npe.xase 
Ha ^necHy o6ajiy ^ynaBy. To ce mooo nocxnlin caMO no- 
BehaacM n ype^eH>eM ;i,yHaBcixe a>.iioxn.xe. Anxoinje je 
upncxynno ilcshhoj peoprannaaninJH. 

AHxeMiijes n.iaH o peopraHii3ai;njii 6no je jioopo 
CMHuixen H 3acnoBaH na uiiipoKoj ochobh. IIo xomc 
HJiany xpe6ajio je jua y xoKy o;!ii ce;i.aM ro;i,nHa na ;i,o- 
ibCM ^ynaBy Oy^e nocxeneno carpa^eno 200 hobhx ii 
onpaB.-beno 25 cxapiix .la^a. Cbh iinniBHiimi, KOJiiMa je 
oh;io iiOBepeno iiaBpmefte OBor npojcKxa, oiuin cy jihhho 
ojiroBopnii 3a xauHO n caBCCHO Bpiueite cbhx nape- 
;i;a6a. Ochm xora napel)eHO je, ;i.a ce 3a npenoc ii npcBOii 
II xpyna ii poGe CMCJy ynoxpeojLaBaxii caMO cxape .lal^e, 
a HOBC jiii ^Y^Y ^^^^ 3a 6op6y.^) 

Il.iaii AnxcMiijeB 6iio je y cBaKOM uorjie^y H3Bp- 
cxan. McKycxBo nocjie^H^iix BCKOBa ii0Ka3nBajio je jacHO, 
AB, je Bpjio xeniKO o;^yIIpex^I ce BapBapiiMa Kan npehy 
na ;tecHy cxpaiiy /I,yHaBa, ii ^a ohii Mory ^a nocxaiiy 
Bpjio onaciiii no /I,pHxaBy, Ka^ cxa.iino ocxaiiy y 6a:iKaii- 
cKiiM iipuniuiiuijaMa. ^a on ce Bapsapii mooh ca yciie- 
xoM cxajino cynOnjaxH ca ^ecne cxpane /I,ynaBa, xpe- BajiKaH npe^ A'^JiaaaK CjioBena 75 

6ajio je uMaxH MHoro Biiiiie bojckc, iio iiito je Biiyaii- 
THJfi y TO ;;o6a nMa.ia, a iipii cbcm tom KpaJeBii ii mc- 
cxa BHsaHTHCKa y3 ^ynaB Mopajia On yBci; Ohth ciipeMna 
Ha Hana;i.aje n iiycxoiiieita. Crora je ji.o6po Oho cmmui- 
jteH iijian AHxeMHJeB, ji;a BajiKan ociirypa iiojaqaBaiteM 
j^ynaBL-Ke <i>)OTiiJie. YpejinTn ii nojayaTii jtynaBCKy 'tJio- 
THJiy Mopajio je CBaKauo KouixaTii ;i,ocTa ii xpy^a n HOBaua. 
Ajih Ka;iia 6h ce peopraHiisaiiiiija ^Jioxe uo AnxeMiijeBy npo- 
jcKxy ii3Bejia, OHjta 6h, cnpeuaBajyhii <i>joxom iipe.ia:j Baj)- 
Bapa Ha jiecny o6ajiy ^ynaBa, uaiia;i,aje BapBapcne .laKiiie 
6mjio o^Opijaxn, ii to o;t6iijaH>e Momo On ce Bpuiiixii ca 
MaH,e BOJHUKa, ;i,aKJie ca MaH>e ii xpyjta ii xpoiiiKa. To 
je OiLia xaKTHKa, Koja je bcIihhom iioKaaiiBajia Biiiue iio- 
3HTnBHHX peayjixaTa, ho caMO nojaqaBaH>e n noBcKaBaiLC 
xpyna h yTBpt)eH>a na ;i;ecHOJ oOajin ^ynaBa, n H>oj ce 
n ;iiOHHHJe Bpakajin ;i,apoBHTnjn u eHeprnqnHJn BJiaAaouii 

BHUaHTHCKH. 

^OK je BnaaHTHJa noji; My;i,poM ynpanoM Ahxc- 
MHJeBOM yHxiiBa.iia Mnp n Morjia Jta ce onopaB.i>a, jtox.ie 
je 3ana;i,iio lI,apcxBO nocjie CMpxn CxHJinxoBe paajin- 
pnHo y^KacHHM HCcpeiiaMa n cno.T>a n nsnyxpa. A.iapnx 
je BHiue nyxa nanajtao na Ilxajinjy, jep My oOetiaaa h 
;Ke.i>e Hiicy On.ie ncnyH>eHe, a 3anajino lI,apcTBO On.io 
je ncMokno ;i.a oOys^a cxpacxn n cnpeun OeBB.iauike y ca- 
Moj ;tp/KaBn, xnM Maite je Morjio jia cysOnje nenpnjaxejbe, 
Kojn cy Hana;i,ajin na ^p/KaBy. Bnsanxnja, r;i,e cy y OBaj 
Max Onjie Oojlc npnjinKe n cpeheHnjn ojinocn, Mor.ia je 
ca;i,a ji;a Bpaxn ;i,yr, KOJnM jy je nena;! Bana^no Ll,apcxBO 
3a;tyjKnjio ina.i.yKn joj noMoK npoxnB A.iapnxa; ca;ia 
je AnxcMnje npoxnB ncTor xor A.iapnxa cjiao noMoh i^a- 
na;tHOM l],apcxBy. A;in llxajinjn nnje Bnnie On.io cnaca. 
^o;^. 410 aBrycxa 24 ocBOJno je Ajiapnx iipecxonnny 
CBCxa, cjiannn Phm. Becx o na;i,y BnMa yxnna.ia je 
yjKacHO na caBpcMcnnKe. II,eo cbcx ce arpoano n ya^ac- 
nyo Ka;^a je Myo, jia je ocBojena n KaKO je on.hauKana 
Baponi, KOJa je neKa^a cbctom B.iaAa.ia n Koja nynnx 
ocaM BCKOHa nnje Bn;tejia nenpnjaxe.i.a Mchy crojhm 
3H;tOBnMa. 76 BajiKaH npe;; ;toJia3aK CJioseHa 

3aiia,HH0 PiiMCKO II,apcTBO 6hjio je iia py6y npo- 
iiacxn. ^aHii Hximoxa iteroBa 6ii.m cy uaopojaHii ; aKO 
ce y oniuxe mo/kc iiasBaTii /kiibotom oho 6e;i,H0 TpajaH>e 
jiana KaKO hx je xpajajio 3ana;i,H0 Piimcko I],apcTBO y 
OBO Ao6a. 

3ana;i,H0 Piimcko LI,apcxBO je iipoiia;i.ajio u Hiije 
()iiJio HiiKaKBC Ha;i,e J^a ke ce oho cano n cbojom cnaroM 
moKh cnacxii ii o;i,pa;axn. A:ih je n BiisaHxiija npy>Kajia 
cjia6e yxexe u ;i,aBajia wajio najte .i>y;i,HMa, y Kojima je 
6iiJia joui /KHBa cbccx o bcjoikoj Phmckoj MMnepiijn n 
y KOJHMa je join yseK yKHsejia ii^eja ;tp/KaBue saje^Hime 
11 jtp/KaBHor je;i.nHCXBa. Jep ii aKO je BnaaHxnja y xo 
;tooa 6iiJia y HecpaBH>eHO f)O.T>HM OKO-HHOcxHMa ii upn- 
jiiiKaMa Hero Bana^HO Piimcko II,apcxBO, ii aKO ce ona 
Hajiaynjia y npnEpeMeiiOM Baxumjy, ii aKO ity Hiicy pas- 
jliipajie Met)yco6He paciipe n 6op6e, h aKO na iLy nncy y 
OBaj Max HarpxajiH ouaKO ciunni n onaKO mhofh nenpH- 
jaxejbH, H aKO ce sa BnaaHxiijy hc mojkc Kasaxn ;i;a je 
6Hjia AOiujia ;i.o py6a nponacxn, — nnaK je n BiiaaHxiija 
iiMajia y xaj Max ;^a iipc/KHBH xeuiKC ^aHC n bcjuikc 
icpnse. Jep sa upecxojiy nnsanxHCKOM ce;i.eo je Majio- 
jiexHH Teo;i,ocHJe II, o^HeroBan iipe 3a Kajiyt)epa no sa 
iiMiiepaxopa, bhuic BHiian nocxy u mojihxbh, nero xero- 
oaMa ooja ii paxa. A rjiaBny Bjiacx y scmibh yaejia je 
y CBOJe pyKe H>eroBa cxapiija cecxpa Ilyjixepiija, Koja 
noKpaj cBera ^apa ii enepnije CBOJe, wnaK Hiije Morjia 
saMCHiixH BJia;[i;aoi;a KaKaB je y oho KpiixiuiKO ;i.o6a oho 
iioxpeoaH BnyaHxiijii. 

A KpHsa je 6hjio iiyno un cbc cxpane. BecKpajne 
n oropiiene jtorMaxcKc 6op6e h cBal^e 6H.ie cy na ;i,neB- 
noM pe^y, a xe ;torMaxcKe cBal^e nncy caMO ancopoH- 
pajie nejio cxaHOBHHiuxBO iipecxounue, nero cy yeyKJie 
y npxjior 6op5e h cee .ipynixBene cjiojcbc y uejioj Hm- 
HcpHJii, u xe ;;orMaxcKe oopoe ii iipeinipKc HHcy ce ;ja- 
ycxaBJbajie caMO na aKa;i,eMCKiiM ;i.iicKyciijaMa u iipe- 
iiHpKaMa, aero cy iipeiioineHe h na yjiuny h H^oiijajie cy 
•lecxo ca neo6y;{;i,aHOM ciijiom ejiCMenxapiinx iieiioro;i.a, 
TaKO, ;ta cy wecxo iiyxa .niimijic bhhic iia Majie pesojiy- BajiKaH Ti^ep, flojiaaaK CjioBena 77 ilHJc 11 rpaJ^aiiCKC paroBC, iicro iia iiecyninciiue y mhiif- 
jteifcy iio6o/Kinix iiocne^irinFai iiayKe XpiicTOue. 

OciiM Tora Hiisairnija je y obo Ao6a ;i;oiiijia y cy- 
Ko6 ri ca )^aira;i,iiiiM I'iimckilm II,a])CTBOM 35or iFFixaH.a 
HacjiejtCTBy, jep je BiisanTiicKii /I,Bop 6iio iipoxiiBnii 
y;ta;ii6ii XoHopiijeBc cccxpe rijiaKii;i,iije 3a KocTaiiii.njn. 
CyKOo Taj (jiio je TOJiiirco aaomxpeii ;i,a je no'ieTicoM 421 
ro;;. n:jr.ie;i,ajio ;i,a ke ;iiokii ;i,o paxa ii:JMel7y ^aiiajinor 
PHMCKor I],apcTBa ii BnaaiiTiije. 

y ncTH Max ji;oiu.iio je ao cyKo6a ii ii3Mel)y IIcp- 
3iije II Bii3aHT[ije ii thj cyicoo yoyKao je Bii3aiiTiijy y 
paT ca nep3iijoM. 

Ajiii ce Bii3aHTiija cpexHiiM cyximajeM npiijinKa 3a 
KpaxKO BpeMe ocjio6oji,iiJia cbiix iienpnjaxexa, oji; Kojiix 
jo.i J^ y ^^''^j ^^^'^ iipexii.iia oiiacHOcx, Kocxaimiije je 
yMpo ciipeMajykn ce 3a pax iipoxiiB Bii3aHxnje, a iiepsii- 
CKa Bojcita oHJia je y iickojiiiko (iiixnKa iifi;t6iijeiia, xe 
je ca nep3iijoM ciuoii.x>eH noBOJbaii Miip. 

Ha cKopo iioc.Tie xora Aoral)ajii y ^-^aiiajiHOM Piim- 
CKOM IJ,apcxBy iipnByKJiii cy iia ce6e iiaaKity Bii3an- 
xiicKor ^Bopa, ii Bn3aiixiija ce oiiex Mopajia yMeiiiaxii ii 
paxOBaxri iia xepiixopiijii 3ana;i,Hor PiiMCKor HapcxBa. 

y;i.OBa II.TiaKii;iiiija roiteiia ii iipoxepana oji, CBora opa- 
xa XoHopiija Mopajia ce ckjiohhxii y ll,apnrpa;i;. A Ka;^a je 
HacKopo 3a xiiM nap Xoiiopiije yMpo (15 aBrycxa 423 
ro;i;.), BiisaHxiicKii /I,Bop oujaBii npasa IIjiaKnji.iijiiiia ii H>e- 
iiora CHHa BajienxnHiijaHa iia npecxo 8aiia;iHor Phmckof 
II,apcxBa H 3apaxii na jipyie npexeHjienxe Kojn cy iim 
xo iipaBo cnopioii. IIpoxiiBHiiuii BiisaiixncKe Kaiijiiua- 
xype, BH;i,ekn jta cy cjiaoii ;ta ce caMii o^yiipy Biisaii- 
XHCKOJ B0jci;ii, 3axpa/Ke noMok koji; Xyna.*) Ajin Busan- 
TiicKa Bojcica pa36nje iienpiijaxe.ibe IIjiaKiiAnjiiiie n iic- 
Tiiciie Xyne ^laK ii H3 llanoHiije.^) 

^OK Ha xaj iinuiiii 3ana;iH0 H,apcxBO iiiiKaivO iiiije 
Morjio ji,n j{o\)(i j{0 iioxpeoHor Miipa, ;^a 6n ce mofjio, 
OC0611XO eivOiiOMiio, oiiopaBnxH, Aoxjie je BnaaHxnja y to 

*) XyHHMa je oii;i.a niiiao ^la xpavKii iiOMoh iiosHaxH Aeunje. 78 BajiKaH npe^t ^tojiaaaK CjioBeHa 

BpeMe oiijia cpasMepno y iiOBO.tiiiiM iipuJiiiKaMa. Ajiii 
iioBO.T>He npiiJiime, y KOJiiMa ce Biii^anTnja y obo ;io6a 
Ha.iasiiJia, Hiicy totobo HiiKaKO yximajie Ha H>eH cko- 
HOMHii paoBiixaK. Ycnecii y nojniximii Hucy iiOBjiauHJiu 
3a coGoM HaiipeAaK ii iiojiex hii y xproBiiHH mi y 
arpnKyjixypii. HapoA je Oiio ocupoMaiuiio, ii iio-nuximKii 
yciiecii Bii3aHxncKe ;i,niiJiOMaij,nje ii BiisanxiiCKe boJckc 
iiiicy Mor.iii ;ta yK.xoHe yapoKe ciipoiviaiiixBa ii HCMam- 
xime. Ocooiixo je ycjieji. paxoBa ii BapsapcKHX nana;i,aja 
Olio ocHpoMaiiiiio HapoA y 6ajiKaHCKiiM iipoBnHi],njaMa, ii 
Bn3aHxiicKa liia^a je yBiijtejia ^a Mopa neiuxo ymmnxii 
3a opiaj CBex. Kojii je 6iio jtOBe^eH jio iipociijaiiKOr mxaiia. 
lIiiaK Bjiajia nHJe Mooa hii HOMHuiJbaxii iia xo Jta oaji- 
KaHCKfiM iipoBiiHiuijaMa npyHxii Maxepnjajiny iiOMok, jep 
je «i>nHaHiuiCKa cnara ;i,p/KaBHa oii.ia cacBHM cjia6a. Je- 
JUIHO mxo je B.!ia;i;a Mor.ia y OBaj Max Aa yqHHU, xo je 
,T,a CMaBH Hope3 OHUMa, KojuMa je najxenxe 6iiJio jia o;i- 
roBapajy cbojilm ooaBe3aMa iipeMa ;i,p/ixaBii, ii ]i,ii Ap- 
>KaBHe xepexe HpnBe;i,nuje ii cpa3Mepniije HOjtejiH. Bjia^a 
je xo H yiiHHiijia. To niije 6iiJio mhofo, ajin je 6hjio 
iiiiaK HeiHxo, II MaAa iiapo^y y ohhm KpajeBUMa xuMe 
110 CBOJ iipiijiimii Hiije on.io Bpjio MHoro HOMOH^eno, jep je 
/l,pHvaBa oiipaiuxajia oho, iiixo cBaKaKO y onuixe ne 6ii hh 
Morjia ;i,o6hxii, nnaK ce Mopa Hpn3Haxii, j\,ii je BH3aHXHCKa 
H.ia;i,a y OBaj Max, yKiiji,ajytin pa3He iipnpe3e ii CMa- 
H,yjyKii y iieKiiM KpajcBHMa iia iiojiOBnny a r^erjie mm 
II na xpekuHy ;ip/KaBHii nope3, iiOKaaajia 6ap jto6pe BO.ibe 
Aa KOJiiiKO MOHxe iiOMorne Hapoji,y, Kojn je uiio iiponao. 
Ajiii je BiwanxncKa B.ia;i.a y OBaj Max noKa3aJia 
ociiM ;toOpe bojbc jom Biiiue yBHl)aBH0Cxii ii oco6uxo 
Mnoro Kypa/Kii, Ka;ia ce peuiHJia ;ta npe;i;y3Me peBii3iijy 
ii()l)ecKor ciiexcMa ii Kana je ncxaKJia iipiiiiiuiii. jia ^T,p>KaBa 
iiauiiaAy 3a ii3ryo.hene iipiixoji.e 36or onpaiirraii.a iiope3e 
ciipoxiiibii, jtooHJe o;t Bekiix nawexa, KOJHMa cy oiixepe- 
licne iiMyliiiiijc oace. To je 6n.ia Mepa, Kojy nnje .lano 
rni.io ciipoHccxji, jep je yBCK iia it y oho Aooa, xeiiiKO 
oii.iio nojeBaxii ca Kaiinxajni3M0M. lIiiaK Ba.ba XBajiy o^axu 
.i.yAHMa, Kojii cy cmcjih xo Gap j[i\ noKyuiajy. BajiKaH npe;t ^oJiaaaK CjioBena 79 

KaKBa je ii ;ta .in je y onmre KaKBa yciiexa iiMao 
OBaj paA inije iioaHaxo. Oh je cBaKauo ocrao caMO iio- 
Kyiuaj. Jep jtp/KaBHe Race cy uiijie iipasHC, a iiOTpe6e 
BOJiiiKe, II xe uoTpe()e cy roHiuie Bjiajiy, ;ta Tpanui cbc 
HOBC n iioBe H3B0])e 3a CBOje iipiixojte n a^ y^apa cbc 
Hose H HOBe HaMCxe iia CBoje uoAaiiiiKe. 

MiiaK je BiisaHxiiCKa Bjiajta, nope;i; CBora pajia iia 
eitOHOMiiOM uojty ii iia ypet)eifcy 'Miiiaimiija, ji;ocneBajia 
jia pajiii II Ha Ho;i,H3aifcy iipocBCxe n n,iiBHjin3an,nje y 
/I,p>KaBH. OcHHBaifce IJ,apHrpa;i.CKor yiniBcpsHxexa y 
xo ;i,o6a Oiijia je 6e3 cyMite BaHma xeKOEnna 3a icyjixypy. 

^OK je BH3aHxiija, 11 aKo ne ca Bpjio Be.iHKUM yc- 
nexoM, Morjia paAnxn na Hooo.tiiiaity <i>HHaHu:ucKor 11 
CKOHOMHor cxaita, 3anaji,H0 I],apcxBO nnje iisjiaanjio 113 
xaoca Gopoe. TaMO je 611.10 n3ry6.T>eHO Mepn.io 11 CBecxii 
II Mopajia n caBecxii 11 Ay>HHOcxn : y Heo6y3;i,auoM Cecy 
H^pxBOBaHO je xaMO 3a .inqne nnxepece cbc, ii oxai^Gnna 11 
'lacx 11 iiopo;i,nu,a. Thko je .iiiiiiia Gopda n3Mei)y Aeuiija 
II BoHH*auiija ynpoiiacxiLia je^Hy oji iiajooraxiijnxiipoBHH- 
mija 3ana;i,Hor IJ^apcxBa, jep cy Baii;i,ajiH na no3iiB Bohh- 
*aitHJeB ocBOJHJin A*puKy. Baatnocx xora jtoraljaja cxBa- 
xiio je Bn3aHXPicKn ^Bop n cyBniiie;to6po : Bn3aHxiija mije 
Mor.ia paBHO^yiUHO rjie^axn Kano Bapsapn y3niMajy npo- 
BHHn,iijy, Ges Koje BaHa^no I(apcxBO roxoBO Hiije Morjio 
oiicxaxn. C xora je Bii3aHXHCKa Bjiajta bojhom nnxep- 
BeHii,iijoM noKymajia ;i,a cnpeiiii ryoiixaK xe HpoBiiHmije, 
ajiH je BHsaiixiicKa Bojcna cysGujena, a BaHAa.iii cy 3a- 
Bjia;i,a.in A*piiKOM. 

Joiu xo Hiije Gno Kpaj HeBO.i,aMa. ^apoBHxn Aeiuijc, 
KOJH je ;iOUHnje ciiacao 3ana;i.H0 IJ,apcxBO oji; upouacxii, 
cypeBH>HB Ha CBaKora, Korojt je HMao nsrjiejta jia Moate 
c H>HMe jiejiiiTii BJiacx 11 yrjieji;, pajiHO je Henpecxano ca 
rpo3HHqaBOM CHepnijoM Ha xomc ;i,a iioxiicne. yHiimxii 
II OHCMoryKn cBaKora CBor piiBOJia. Y xomc oh Hiije 3a- 
3iipao HH o;i; HaJHH/Kiix cpcACxaaa; xaj 11 xaiviipaji; H>eroB;io- 
iieo je MHoro iiixexe 11 mhofc Kpii3e ^^I,pHxaHii. Taj u xanii 
paji, Mopao ra je aobccxii y cyicoG 11 ca /l,HopoM. yBcpeii 
y CBOJy KpiiBHH,y u Gojekii ce KasHe, Aeu,iije noGerne Xy- go BajiKaH npe;; ;^0JIa3aK CjioBena HHMa y IlaHOHiijy, ajiii ce yopso nsMiipn c /I,BopoM ii 
BpaTFT HaTpar, a Xynii 3a „yc.iyre" ymiBbene 3anajtH0M 
II,apcTBy TOM npiLiiiKOM. ;to6njy jejtaEi jteo IlanoHHJe. 
KaKO je ja;i,HO n c.iaOo onjio 3ana;iH0 I],apcTBO. Ka;^a 
je Mopajio OHiiMa, Kojn cy iipiiMnjiii ;ipHvaBHor nenpnja- 
Tej>a. jiaxii sa yqintene yc.iyre jejtaH ;i;eo CBOJe Tepiixopnje. 
BnsaHTnja je MC^yxHM y ne.ioj xpekoj ;i,ecexiiHii 
V BCKa y^KHBajia CKopo noxnyn Miip, KOJn je uiio npeKii- 
iiyx caMO jejnnM ne3HaxHnM cyKoGoM ca XynnMa Ha jto- 
H>eM /I,yHaBy a pcMehcH iiesnaxHiiM Hana;i,<njiiMa HOMaji;cKnx 
n.ieMena na a<i>pnKaHCKe npoBimnnje ii KBapen n onex 
oropiienoM BcpcKOM 6opooM, Koja roxoBO HiiKaKO nnje 
npecxajajia.^'^) 

IV 

BHsauTHJa /to6nBa Jl^ajiMai^HJy. — lEiipefte XyHCKe J^pHcane. — 
0;^Hoc XyHa npeMa SanaflHoj HivinepHJH h npeMa BHsanxHJH. — 
MsBo^eae KoaneHxpauiije y XyncKoj J[^jK?ibii. — AiHJia. — 
CyKo6n BiisaHiiije ca XyHBMa npe 441 tou, — Pax 441 — 3 loji,. 
— Pafl BusaHTiije nocjie paxa ca XyHHi\ia. — Haiiajtaj Xyna 447 
ro;t. — Mhp h nocjiaHcx«a. — Cnipx Teo;;ocHJa II h AxHJie. 

3a BpeMe Mnpnora pasBiixKa ii oiiopaBJBaita Bii- 
3aHTiije noiiiJio je Bjia^n TeoAOciija II 3a pyKOM jta 
y^iiiHii jejian sejiiiK nojiiixnqKii yciiex. Kajiia je na iiMe 437 
ro;i;. IlMnepaxop 3anaAHorPnMCKorU,apcxBaBajieHxiiiiiijan 
III AOiuao y IJ,apHrpaji. y noxojte Bn3aHXHCK0M /I,Bopy, 
noiiijio je 3a pynoM To^ociijy II ii H>eroBOJ B.xa;i;ii jta 
naroBope I^ajieiixnuiijaHa III ;i,a iiok-xohii BiisanxiicKOJ 
HMiiepiiJH ^I,ajiMan.iijy. ^o6iixaK ^ajiMaiqije 6no je Baataii 
3a l^ii3aHxiijy iie caMO c xora, mxo je xiiMe noBeKana ;ip- 
H;aBiia xepnxopiija, nero ocoOiixo 30or xora, mxo cy 
xiiMC npiipoAHO saoKpyatene ceBepo-3ana;ine rpannne 
;ip/ixaBHe, u mxo je c xe cxpane ^tpjKaBa oji cajia npii- 
pojlHiiM rpaniinaMa 6n.ia f)0."be iiixiilieiia. ,I,ounxKOM /I,ajiMa- 
Hiije Gii.ia je yK.iOH>ena BCJiiiKa oiiaciiocx uo Biiaanxiijy, 
jep ce ;ioTJie iieiipiijaxe.i>CKa BojcKa jiaKO MOrjia cnycxnxii 
Ao y cpue TpaKiije 3001- xora, mxo Bii3aiixiicKa Bojcua iia 
ceBepo-3aiiaAnoj ij)aiiiinii jip/KaBiioj iiiir;ie iic 611 Mor.ia BajiKaH npe^ ^tojiaaaic CjioBeHa 81 

3ay3eTH ri03nmije, na KojiiMa 6h ce Jiano Mor.ia ojiy- 
iipcTH Haiiajiii neripHJaTejLCKoj. 

Ajih cpcTHH ;^aHH Miipa, 6jiarocTaH,a, onopaB.i>an,a 
11 HaiipcTKa 6p30 cy iipoiujiii. M^ernpTa AeccTinia iiexora 
BcKa 6n.Tia je aa BnsanxHJy KpaiKO ;i.o5a Mwpa ii no- 
jiera, a bcK luyha jtecexiiiia HciiyH>eiia je oiiex oopooM 
n yataciiMa ii icpusaMa, n;j Kojiix je JJiiijaHTiiCKa IImiic- 
piija, iioHii/KeHa, iicTpoiueiia ii H3M0/Kjteiia, jejiBa iisnejia 
ocAHe II HesHaTHe ocTaTKC ohiix xeKOBiiHa mxo hx je 
npii5pa.Tia ii cxBopiiJia y KpaxKOM BpcMeny Mnpa ii 
iiaiipexKa. 

Hsa KpaxKora BpeMena saxniiija, na^a cy h3 pasHiix 
yapoKa na CBiiMa rpaHiinaMa BH3aHXnCKiiM MiipoBa.iii ne- 
iipiijaxe.i,n MMiiepiije, Hacxyiiiuio je oiiex Bpeyie. Ka;ia cy 
BapBapn 6e3 iipecxaiiKa narpxajin na rpaiiime Bii3aHxncKe, 
iipejia3iiJin HX 11 n.i>aiiKajiii ii pooiiJiii ii najiiijin no npo- 
BiFHuiijaMa. 

CxapiiJM .i>yAii y TiiM npoBiiHiuijaMa join cy ce 
HxHBO ceKajni aapBapcKiix iianajtaja ii n.^auKaita iipe- 
t)aiiiH>nx BpcMcna, ii iioc.Tie;i,H>a jiecexiina rojiiiiia, ;to6a 
Miipa II ciirypiiocxH, jom iiiije oii.ia 3axpjia y itiixosy 
iiaMkeity y/Kace oiiiix Haiia;i;aja, ii ohii cy 6e3 cyMae 
Mjiai^CM noKOJieii>y iipuqajiii ii /khbiim oojaMa upxajiii hc- 
bo-IjC ohhx BpcMCHa Kajta cy BapBapn ;];0jia3ii.in. a bcK 
cy oiiex HOBC BapBapcKC qexe nonoBO jypn.ie ncxnM onnn 
KpajcBnMa n onex pounjic ii caxnpa:iie Kao n iipe ;i.ece- 
xnny ro;tiiHa. II cxanoEnnun onnx KpajcBa onex cy 
iiMajin npiuniKe ;i,a nejuajy ynxace n ^a ;^0/K^Be HCBOJ.e n xe- 
rooe npei^aiuifcnx BpCxViena, aMJial)e noKOJieite mofjio ce cajia 
n caMO ;i,a yBcpn o rpo3oxaMa o KojnMa cy iim itnxoBn 
cxapnjn npnqajin. Onacnocx no Bn3anxnjy onjia je y 
OBaj Max XHM Beha, inxo cajna nncy Kao npe iiojejinHa 
BapBapcKa njiCMcna cnaKO 3a ceoe n 6e3 n^iana nana- 
JtiLia na IlMnepnjy, nero je nawniLcna BcniKa Koa.inuu.ja 
BapBapcKnx napo^a upoxiiB Bnaanxiije. y xoj Koa.iimnjn 
Cnjin cy naJGna;Kiinjn n npcMa xomc najonacnnjn 3a 
BH3anxnjy I5an;ui.ni. Kojn cy y oeo Aooa BJia^'tajiii A*pH- 
KOM, n Xynn. 

Kiiiire -M.iTiint' CpiiOKo. 7. 6 82 BajiKaH npe^t JtojiasaK CjioBeHa XyHu cy ynpaBO tck o;i, OBora BpcMena iiocxajiH 
oiiacnii HeiipiijaTe.-bii BiisaHxncKe IlMiiepiije. Ilocjie ^.o- 
rat^aja Kojii cy oii.ih iioc.iejtima xyncKora iiana;iaja na 
IIcTOUHe Foie 375 ro^-, iiaiia;taja KOJii je iiSBeACH ca 
y;KacHOM jaqiiHOM ii H^ecTimoM ii kojh je 35or iiociCAima 
CBojiix CTCKao CBeTCKO-iiCTopiicKii anauaj, Xynii cy ce 
cxa.iHO II iiocxeiiCHO iiOMima.iii iipcMa 3aiia;i,y iipoMii- 
qyKu II CBOJe rpanime y xomc npanuy. Haiipeji,yjyhii npewa 
3ana;i,y Xymi ii XyncKa ^p/KaBa cbc cy ce Biiiue npn- 
o.iiiHxaBa.iii BiiaanxiijcKOJ HMnepiijii. A.iii cy oiiii cse ji,o 
noiiexKa iiexe ;i,ecexiiHe iiexora BCKa oiiJiii y rjuiBHOM 
jiojajiHii II Miipiiii cyce;i.H BiiaanxHCKe llMiiepnje. Iloje- 
;iiHHe qexe itiixoBe npe.iasiijie cy iicxima Bek iioc.ie oiixkc 
KOA Jeji^pena (378 ro^.) na ;i;ecuy o5a.iy ^ynaBa ii 
iLtaiiKajie no Ba.iKaiiy, a icpajeM iipse Accexiiiie iiexora 
BCKa iiMajia je BnyaHxiija, Kao inxo je iioMenyxo, jta ce 
6opii ca ufixaBOM xyiicKOM bojckom icoja je oii.ia iipo- 
;i.p.ia Ha Accny ooajiy /l,yHaBa, — ajiii xo cy oiuiii cpa3- 
MepHO He3iiaxnii iiaiiajnajn noje;i,iiniix iiexa n iiojeAimnx 
xyHCKiix BOJCKOBot^a, y KOJiiMa 3BaHiiima XyncKa /I,pHxaBa 
mije yiiecxBOBa.ia. 

BBaiiiiqiia XyiicKa ^p/ixaBa y3iiMajia je y obo looa 
yqeuiKa roxoBO iicKiyquBO y iiocjiOBUMa 3aiiaAHor Phm- 
cKor HapcxBa. Ona je xaMO bojckom iiOMara.ia ^T,p>KaBy 
n.iw iiojeji,iine npexeii^eHxe, iipiLMajia CMiirpanxe ii onsajia 
6oraxo Harpa^HBana 3a „yc.xyre" mutene Sana^HOJ llMne- 
piijii. lIiiaK cBe jio OBora BpcMCHa Xynii, ca Bp.io ne- 
3naxHiiM H3y3exK0M. Hiicy cMaxpaHii Kao Heiipiijaxe.i>n 
3aIIa;^uo^ PiiMCKor Il,apcxBa, hcxo oHaKO Kao iiixo nx 
HHJe CMaxpajia 3a neiipHJaxejbe hh Bn3anxiijcKa llMiiepiija. 

Cbc jio nexe ;tecexiiiie iiexora BCKa Xvhii iie ysii- 
Majy jaKa y;te;ia y Mcxopiijii CBCxa ; oiiii join Hiicy iio- 
qejiH ;tiipeKxiio yxiiuaxn Ha jiorahaje ojt Kojiix saBHcn 
cy;tr)nHa woBcjaiicxna. A.in ce Bek iipHo.iHH^aBajio BpcMC 
Ka^a he xyiicKU njia^ajian peniaBaxii cy^oiiiiy Mii.Tiioiia 
.T>y;iiH, Kaj^a he ce na iberoay ABopy peiuaHaxii cy^oiiiia 
Kyjixype ii nnBiiJiii3auiije, Ka^a he on n iLcroini canex- 
nniui iipaBiixn ITcxopnjy CBCxa. lI(>.io>Kaj XyncKC ^^l,))- BajiKaH npe;t ;;ojia3aK CjiOBeea 83 ataee kojh je ona sayuejia y nexoj ii iiiecToJ jutceTmm 
iicTora BeKa, oho je iipiipoAHii peayjiTar HcropiicKora 
iipoueca pasBHTKa ii Ap/Kaiuior h napoAnor. Jep o;t OHora 
cBcTCKo-iiCTopiiCKora Aorat^aja, Ka;i.a cy Xymi (375 voji,.) 
iiaiia.iiii iia Mcxouiie Fore, XyHCKa ^p/Kasa je Heiipe- 
cxaHO pacjia ii CHa/Kii.ia ce. Y XyiicKora Hapo^a ohjir 
je TO.iHKO Ha6yja;ia a^iiBOTna h eKcnaH3HBHa ciiara, ii;a je 
oii.io caMO niixaiLe BpcMena, Ka,T;a ke ce Xymi h:3.ihxh 
ii:j cBojiix ce;i.iiiuxa, iiOKopiixii OKOJiHa luieMeiia ii iia- 
pojte, aaxBaxHXH iipocxpane seMJLe ii saysexii Me^y 
onAaiiiii.iiM jtpHtaBaMa iioJiOHxaj, KaKaB cy iipe^ iiojiOBiiriy 
iicxora BCKa aaiuxa ii sayaejiii. JacHOJe Giuio ^a he XyHCKa 
^pHxaBa, iiHM jio^uje iioiJiaBimy kojh ke moKh hsbccxu 
KOHii;eHxpaij,HJy ;ip/KaBHe n napojine cnare h kojh he xy 
KOnueiixpncaHy n ;tp/KaBHy n napojiny ciiary xxexn n 
Mohn yiiyxiixH oiihm npaBucM kojhm oh nal^e s-d ;i.o6po, 
nocxaxH onacna 3a cee Henpnjaxejte HjCHe. y npBOM peji.y 
aa ooa ;i,ejia HeKa;i,amH>e Phmckc IlMnepnje. A KaKO xa 
XyncKa ^p/KaBa HHJe onjia nocnjiau, hh onmxe hh cne- 
HHJajme KaKBC CBOJe Kyjixype, xo je OHa y rjiaBHOM Kao 
jiecxpyKXHBaH ejieMcnax HOCHJia co6om onacHOcx h 3a 
i;yjixypy h UHBH.iHaaHHJy. 

rioiiexKOM nexora BeKa cpe^nuiTe Mohn XyncKe 
^p/KaBc H XyHCKora Hapo^a joni je 6h.io y jya^HO- 
pycKHM cxenaMa Ha HpnoMC Mopy. Ajih je XyncKa 
^^I,pH<aBa y xo jtooa Beh 3axBaxajia ochm ne.ie jy>KHe PycHJe 
joni H ;i,anaiHH,y BjiauiKy h Hcxo'iHy HOJiOBHHy YrapcKe. 
lIo;j. Bjiamhy Xyna h y HjHxoboj ;;pHxaBH HxHBeJiii cy y 
OBO ;i,o6a mhofh napoAii. Koje cy Xynn 6h;ih noKopH.iH. 
Iia 3aHa;i,H0J rpaHHiui xyncKC ;ip>KaBe, jiaK.ie najo.iH/Ke 
HaHa;i,HOJ Phmckoj llMnepnjn, cxanoBa.iH cy y xo jtooa 
IICXO'IHH FoxH. 

Je,a;aH oji. iviannnx yapoKa nixo Xynn cbc ao nexe 
ACcexHHC nexora BCKa HHcy nrpajin onaKO Ba/Kny yjiory, 
Kao Hixo cy je npcMa cnasH CBOJe ApJKaBC moimh nrpaxn, 
Gnjia je 6e3 cyMH,e h n.iixoBa nonenanocx h jtcuenxpa- 
:in3an,iija, II joni y uoqexny nexora BCKa, Ka^a ce cpe^n- 
nixe xyncKC Mohn Beh npoMHH,ajio npcMa aana^y, Bjiacx 84 BajiKaH npe;; ;^0JIa3aK CjiOBena y XyHCKOJ /I,p/KaBii mije oiLia KOH^eHTpIIcaIIa y jeji.HOMc 
BJia;iaouy: XyHCKa ^p/Kasa 6njia je iio;te.T>eHa na Biiiiie 
jtejiOBR II ihmiR cy ynpaB.T>ajin noje;iiTHH caMOCTajiiiii 
rocno;iapu. Ajin ce Bch y to Ao6a y jtp/KaBHOM oprami- 
3My XyncKC /],pHtaBe cxBapajy npoMCiie, Koje cy ji.o- 
Bejie ji.0 CHR/KHe ueHxpajinsaiinje y jtp/KaBHOj ynpaBii. 

HaJBehy sacuyry sa KOHueHxpai^iijy xyncKe ;i,pHxaBne 
MoKii y OBO ;to6a nMao je Pya, B.iajia.iau aaiiaAHiix ;ie- 
jiOBa xyncKC jtp/KaBC. OnjeBJiajtao y no;i,yHaBCKHM Kpa- 
jeBHMa II jto.iasiio je y jtojiiip ii ca BiisaHxiijoM ii ca 
SanajiHOM llMnepnjoM : iteny je ^ojiasiio Aemije Ka;ia 
ce pasniuao ca 3ana;i,HiiM /I,BopoM ii Kao eMurpanx mo- 
pao Tpa/KiiTii rocTonpHMCXBo ko;i; Bapsapa. Mok iteroBa 
6H.iia je TOJiiiKo BCJiiiKa ;i,a My je BiiaaHxiija Mopajia n.ia- 
haxn rojiiiiuffcii xpiiOyx. Ho;!; HbiiMCJe cpe;i.niiiTe Xyncue 
^p/KRBe iipeneceHO ii3 JyaiHe Pycnje na BCinKe Coraxe 
paBimite yrapcKe, KOJe cy 6ioe Kao cxBopene 3a iio- 
MajtCKii /KHBOx xyiiCKHX KOitaHUKa. Pya je npBii iisbco 
i;eHxpajiii3aii,HJy y XyncKOJ ^p/Kasii ii tiimc cxBOpiio iio- 
BOJbHe ycjiOBe 3a CHa/Keme ii nanpejiaK XyncKora Hapo^a. 

3a 3ana;i;iiy HMnepnjy ii aa BnaaHxiijy mije oii-io 
onaeiiocxiT ;i.a he Xynn npojipexii y caMy ;i.pH\aBy, jia 
he ce cxajiHO y H>oj HacxaHiixii ii ;i,a he 36or xora 
iiocxaxii onacHH no j^p/KaBHii nopejtaK ii mO/KC 6iixii h 
no caM oiicxanaK ;i:pa;aBe, jep Xynii HiiKaKO ne 6h yui.iii 
y OpjtoBiixe KpajcBC ji,a ce y itiiMa Hacxane, imxii on 
cxajiHo nacejbaBa:!!! KpajcBe, qnjn xepen ne on 6ho iio- 
rojtan H>iixoBy iia'iiiiiy HiiiBOxa. C xora iiiije 611.10 oiiac- 
iiocxii ;i.a he Xyiiii npehii iia ])a.iKaH ii;iii y KpajcBe 
3aiia;ine PlMiiepiije 11 nacxannxii ce cxajiHO xaMO. BejiiiKC 
yrapcKe ])aBnnii,e Cnvie cy Kao cxBopene 3a ir.iix 11 oiiii 
iiHcy HMKaj^a iiii iioityiiiaBajiii jia cpejiiiiiixe cBOJe jipniaBC 
iipenecy na ;ipyry cxpany. 

Ajiii je THM Bcha oiiaciiocx iipexima o6eMa llMiie- 
piijaMa OA xyiicKiix ii.i>a'iKa'iKiix nana;iaja. M3 cpe;ininTn 
rnoje Mohii, ca bcjiiikiix yra])CKiix paBiiiina, Mor.iii cy 
Xyiiii cBaKora xpeiiyxKa ;ta pyiie ca Ba^pe;^^OM 6p:ui- 
noM II y/KaciiOM ciiaroM Ma na Kojy ;tp>KaBy, ;i,a .iaK(^ BajiKaH npe^ p,oji-d32iK CjioBena 85 

caB.TiaAajy CBaKii oniop ii jir 6ajii 36or Tora, iuto Hucy 
iiiiKaAa iiMajiH iiaMcpy Aa ce c'ra.ino iiacejie na TepiiTO- 
piijii Ma Koje HMiiepHJe, ciiCTeMaTCKiije ii jawc pa;iope 
n oii.i>a'iKajy cbc, mhoio rope no ona iijieMCHa Koja cy 
Ma Ka^a iiOMiiiii.haJia na to, jia iiocTany cxa.iHH eiaiiOB- 
mmii iieKa;;amiLiix piiMCKiix iipoBHimnja.^'j 

Ka;ta je Pya 434 roA- yMpo, ysejia cy y XyncKOJ ^p- 
/Kaeii y CBOje pyKe BjiacT A^a opaxa Bjie;i,a ii ATiiJia. Majna. 
cy yiiO'iCTKy h,iix ^wojiina 3aje;tno BJiaAajiii, iiriaKce o^Max 
OA iiO'icTKa H>HX0Be aaje^HmiKe BJiaje ocooiito iicraKao 
cBOJiiM ciiocoGHOCTiiMa AxHJia. ArHjia je 6no y CBaKOM 
iiorjie^y BaHpe;i;aH ^obck. "iobck iieoonima ;i,apa. je^an 
OA naJBehiix ocBajaua y Ilcroprijii CBexa. ^i,apoBHT ii 
enepniuan, iiOHOcan ii miuioctiib, iipoiiiiuaB ii yBiii^aBaH, 
yciieo je Axiuia ji;a sa cpa:{Mepiio KpaxKo BpcMe CBOJe 
BJia^e CTBopii Jip/KaBy, oa kojc cy jipxxajie o6e Ihine- 
piije. YMepeii ii cnpoMaii y AOMahcM /Kimoxy a xpauap 
II eneprimaH y oojy, yMco je AxiiJia BaiipeAHOM BemxH- 
HOM ji,a cy;i6iije xexeporcHe ejicMCHxe y ;ip/KaBn, aa 
ii:5Beji;e KOHneHxpamijy ii napo;i,He ii jipiKaBiie cnare ii a^ 
ii;jBpcH0 opraiiii3yje ;I,pH^aBHy ii iiapoAHy Moli, xe ^a o6e 
iiocjiy/Ke iiDBoi^emy H>eroBiix bcjiiikiix njianOBa 3aCH0- 
RaHiix Ha miipoKOJ ochobii. Cbojom jiiiMnoiuiiy yMCO 
jc AxiiJia xo.TiiKo A^ BC/KC ;ja ceoc ii cBojy ocoOy 
XyHC, ;i,a cy oiiii o;i,yiiieB.i,eHO ii c.ieiio CBar^a cjiymajia 
OBora rociiOAapa ; ii je;i;aH iiOAaiiiiK itcroB y o;i,yiiieB.T>e- 
H^y CBOMe 3a AxiiJiy roBopiio je jeAHOM iipiuiiiKOM, Aa 
OH BHuie ixemi poncxBO hoa Axhjiom, nero cjio6oAy, 
HMaite H ooraxcxBo y Bn3aHxiic'K0J IlMiiepiijn. A.in nncy 
cc caMO Xyim AnBH.iii Axn.iii ii ycneciiMa iberoBHM, 
Hero je oh.io ii y Bn3anTiijii yMHiix .T>yA", Kojii cy ca 
!iomxoBaH>eM h AHB-T»eH>eM H0MHH.a.iii ACJia OBora bcjih- 
Kor 'lOBCKa; a 6hjio je ii Bii3anxiniau,a, Kojii cy jiOKa- 
3iiBajni ji,a je y XyiicKoj /I,pHxaBii y cBaKOM iior.ieAy 
Oo.-bu /KiiBOx no y Bn3aHxncK0J llMiiepiijii. 

AxiLia II Xynii inicy 6ii:iii caMO ACCxpyKxiiBau ii 
HeraxiiBan e.ieMenax. XyncKa ^'I,pH{aBa uiije oii.ia ;uib- 
-tauKa Ap/KaBa, y Kojoj je BJia^a.-ia aiiapxiija ii 6ec, Kao 86 BajiKaH npe;i nojiasaK CjiOBeHa lUTO ce o6HqHO ysnMa. Xynii cy niaiKajin HeKaJ^amH,e 
iipoBiiHUiije piiMCKC, XyHii cy y6iijajiii piiMCKC ii Biiaan- 
THCKC rpa^ane, Xynii cy pymii.iii Ky.ixypy ii yHiiiuTa- 
Bajiii unBnjiiisamijy. A.iii je n y XyncKOJ ^p/KaBii oir.ia 
HCKora pejua ii ciirypHOcxii, Biiuie MOiKjta ho y OHjtauiitiiM 
KyjixypHUM jtpH^aBaMa, ii Xynii cy 6iijm npiijeMqiiBii aa 
Ky.ixypy ii miBn.iiisamijy, ii MHore npxe piiMCicora iipana 
H pHMCKor Kyjixypeora aiiiBoxa ripeHCxe cy y XyHCicy 
^piKaBy iijiii ce 6ap najiase aiixoBn ojijemi n ko;i, Xyna.'-^i 

y pa3BiixKy II mnpeiby cbomc XyiiCKa /l,pjKaBa 
OHjiajcAonpjia y OBOjto6a;to rpaHni^a BiiaaHXHJe ii Phmckc 
llMnepiije. Ma^a Xynii 5e3 cyMite Hiicy HHKaAa iio- 
Miiiii.ta.iii Ha xo ;i,a ce cxa.iHO Hacxane na xepHxopiiJH 
Ma Koje oji; JtBCJy IlMnepiija, iinaK jc 6itjio Ban CBaice 
cyMH>e ji,a ce Xynn neke saAOBOxnTii xhmc jta ocxany 
MHpnn H jiojajinn cyce;i,ii Bana^HC IlMnepiije n Bn^an- 
xiije, nero ji,a fee ii.ta'iivaxii iio cyce;i,HiiM iipoBinmujaMa 
H jiSL he 30or xora joKh y cyKOo ca ooc /I,p/KaBe. 

l^nyanxiija je y OBaj Max 5njia y BcOMa xchikom h 
nesroAHOM iiojiO/Kajy. llaa icpaxKora BpeMcna Mnpa iia- 
cxyiia.in cy oiiex ;i.aHH Bcxnicnx Kpnsa n iipcBpaxa. Biuian- 
xHJa je o;ii je;tiiOM y hcxh Max 6iiJia iianajinyxa ca Biiiue cxpa- 
Ha. OnacHOCx je npexH.xa iie caMO na ^I,ynaBy, vji^e cy Xynu 
CBaiiora 'laca moimh iipehii ii paa.nixii ce no iiojiyHaB- 
CKHM iipoBiiHUHJaMa BH^aHXHCKHM, iicro cy n IlepanjaHui! 
Kpeiiy.iH iipoxHB Bn;}aHxnje, a BanAajin cy neiipecxano 
rycapn.iH no Cpe^HaeMnoM Mopy n Haiia;i,ajiH n HJ>a'i- 
Ka.Tiu oOajie BnaanxncKC. Jcahho ca l^aiiajuioM Umho- 
piijoM 6H.iia je BnaaHxiija y obuj Max y ;^o6piiM u ii})U- 
jaxe.i>civHM o;i.HOCHMa. 

lIuaK cy XyHii cbc Jto 441 ro;i,. ou.ni y iviaBHOM 
y ;iocxa ;;oopiiM o;tHOCHMa iipcMa Bnaaiixiiju ii Aocxa 
yMC))ciiii y cBojiiM iioxpaHAHHair.HMa, Ma Ati cy bcK 
upe xoia GiijiH xpawviLin ;i.a iim ce hobiicii ro;uimH,ii xj)!!- 
Cyx n ;^a iim cc ni^ajiy iipeOerjiime. 

Oahoch ii;{Mel)y J^H:jaiixnje ii Xyna ^o voji. 441 
HHcy y iio;ipoOnocxnMa iioaiiaxii. I^iia ce caMO ah je ii upe 
Tora Aooa oii.io, cBaKiiKo neanaxiiiix, cyKOoa ii OKpuiaja BajiKaH Dpe;^ ^ojiaaaK CjioBeHa 87 

Mei)y iMiivia h ^a je iiocjie thx cyKooa oho chMon.i>eH miijj. 
HO KOMC ce HH.'jaHTHJa o6Be:{a.ia ^a H8;T,a cue npeoerjiHue 
xyHCKC H ;i,a hjuith OTKyn aa CBOJe :japo6.i,eiie iiojiaiiiiKe ; 
;i,ajLe je odehaiio ;i;a ce BnaaHTiija iieKe y;tpyHx»Tii hh 
ca je^nHM BapBapcKHM iiapojtOM, Kojii paryje iipoTim 
Xyna ii ;i,a he yjiBOCTpyniTn AOcaji,aiiiH>y roAinoH.y 
cyoBeHnnjy XyniiMa. Ochm xora yiBp^ena je ciooo^a 
xproBaita. i^a to BpcMe (;^o 441 ro;i;.) Arnjia ii Bjie;ta 
iiOKopii:m cy oiiJiii Mnore Hapo^e na ceBepniiM ii 3aiia;i.iiiiM 
rpaminaMa CBOJe ;i,p>KaBe ii paciipocTpjin CBOjy B.iacT oji, 
^yiiaBa ii liapiiaxa ^o KacnncKora Mopa. 

Me^yruM cy BaHAajin iia CBOJe iiobc jtp/ixaBe y 
AcDpnii,!! iia ciiJiiiJiM jia^aMa rycapiijin no CpeAii:ieMHOM 
Mopy ; TO itiixoBO rycapeite y^ejio je tojiiiko Maxa ^a 
je CTpax :3aBjiaj!i;ao ii y Hapnrpajty n y Pimy. 0J^ h>h- 
xoBa rycapeH>a HaJBiiine cy naTW.ie o6a.ie I^iTsanTiicKe 
llMiiepiije. CTora Teo^ocnje IT naMiicjin ;iia jcahiim Ma- 
xoM yiiiiiiii Kpaja BaH^a-ncKOM rycapeH>y a eBCHTyaaHO 
II BanjiiajiCKOJ ^J|p/KaBn, tc naopy>Ka BejiiiKy «i>.iOTy ii 
iioi^e npoTHB B;ni;ia.Ta.''') 

irsrjicAa.io j'e jta Ke OBa BCJiiiKa a>ji0Ta moKii iiona- 
aaxn ycnexa. Baiuajiii cy ce noiiJiamnjiii ii uiuu cy 
cnpcMnn iia iionyiiiTaiLe. Ajiii BiiBaHTnja y xaj Max mije 
iiMajia jtOBO.biio BojcKe aa <i>jiOTy ii BiiijanTiicKa Bjia^ia je 
Mopa.na, Aa on cna6,T.ejia .lal^e ca ^oboxho ."byjiii n ;ia 
uii y eKciie;i.iiii.njy npoTiiB BapBapa Mor.ia iiociaxn jio- 
BO.Tbiio BOJCKe. oiipeMiiTii iia a»;i0Ty cko})0 cbc rapHiisone 
113 nejie IliMiiepiije. TaMan je oiijia KpcHyxa BOJCKa w.i 
cbhx npoBiiHiuija. Kaj; oji je^iHOM y ncxii Max aarpoaii 
onacHOCT llMiio])njii ii ca ccBcpa ii ca iicxoKa. Ha iie- 
HOceAHyTC iipoBiiimnje iiarpny 441 rojt. iieiipiijaTe.i.ii y 
jejtaii Max ca cbmx CTpaiia. CBauaKO je OBa Koa.iiiuiioiia 
aKuiija oiijia iKJBejtCHa no ^oroBopy ii Mopa ce npn^naTiT 
y Bpjio ;5ioji;aii T])oiiyTaK. TTep^njaiimi iiaiia:uiy na iic- 
TO'iHc ipaiiiiue llMiiepiije, Capaueiiii cy ii.i>aiiKa.in y iio- 

*) y oBy *.ioTy yaexe cy ii iipHBaTHC ii xproBa'iKe .lahe. 
U:^BopH iipH'iajy x^i je obji BH^anTiiCKa «j>.iOTa HMa.ia CBera 
HOC .laha. BajiKaH npefl flOJiasaK CjioBena rpamwHiiM iipoBimLtiijaMa, Xynn npcKO KaBKasa yna;tHy 
y Ma.iy Aaiijy. IIsaBpaHii ce jiirHy na opya^je a XyHii 
113 lTo;iyHaB.T>a npe^y na Ba.iKan n npojipy n.T,aqKajyiin 
y TpaKiijy. 

Ca^a ce noKaaajio jta paA AHxeMiijeB Hiije Morao 
;ia ociirypa Ba.nKaH ii ji,a ciipeqii iipejiaaaK Bapsapa iia 
;iecHy ooajiy ^ynaBa. ^^oopo CMnm.T>eHii iLiaii Ahtcmii- 
jeB HHJe AOHeo HicteHe ciirypnocTn CTaiiOBHimaMa 6a.i- 
KaHCKHM, 6e3 cyMH>e 36or xora, uito y oiiiiitc mije oiio 
HnnaKO 11.111 6ap Hiije 6110 y nejiimii ii3BpiueH 11 ii3Be;i,eii. 

lIoBo;i. 3a ooac paxa Hiije XymiMa f)iijio xeiuKO 
iiaKii. ycjie;t OKpyxne caMOBO.'be 11 B.ia;i.aoua 11 ocxajiiix 
xyncKiTX rocnojtapa 11 ycjieji, ueciiocHor iio.iO/Kaja 11 110- 
jtaHiiKa II OHiix Kojii cy ohjiii iiOKopenii, iipejia3iiJ0 je 
GKopo ceaKora ^tana mhofo Xyna 11 .i>yJ^^^ ^pyriix pa3iiiix 
napo;i,HOcxn Koje cy oiijie iioa XyniiMa, y Bii3anxHCKy 
llMiiepiijy. AxiiJia HimaKo iiiije Morao ji,a ce iioMiipii ea 
Miim.'by ;ta no^aHimH 11 po6oBii iteroBii, Ka;i.a yiiiinc 
i:aKBy KpiiBimy ii.nii imaiie, Mory ;i,a iio6erHy y cxpany 
;ipHxaBy ;i,a xaMO c;iooo;iho yKiiBe 11 ji,a iie 6y;i,y Ka>ivH>e- 
iiii. Cxora je y paciipaMa cbojiim ca Bii3anxnjoM luiii 
y ii})eroB()piiMa 3a Miip, Axiuia CBar;i;a na iii)bom Mecxy 
Hcxiiuao cBoje 3axxeBaibe, ;i,a My ce H3ji,aji.y iipe5erjiime, 
OC0611XO o;t 3iiaxiiiijrix iiopo^tiina. Bii3anxnja je oiiex ca 
CBOje cxpane oiaxpa.ia ji,?i imxepecii ibciiii 3axxeBajy ;ta 
He ii3;i.aje Xymma iipeoerjiime 11 oiiiipajia ce 3axxeBiiMa 
Axii.'inmiM y xom iipaBuy KOJiiiKOJe rojt Monia. Jliiaujc 
Bii3airriicKa Hjiajta Mopa;ia y bcKiiiiii cnyiiajcBa iioiiycxirrii 
xe cpaMHO II iii)OTiiB cBojiix iiuxepeca ii3AaBaxii .i.yji,e, 
i:ojii cy xpa/KiiJiii rocxoiipiiMcxBO Bii3airriicKe llMiiepiije, 
II cBOMe II ihiixoBy neiipiijaTe.hy. 

^pyni cBaivia iotob pa3.iior 11 iioboa 3a oiviac paxa 
Olio jc XyiiiiMa neype;iiio HciiJiaKiiBaii,e ro;tiiiiiiLe cy6- 
Bciiuiijc ojU'Tpniie HiKuurnicKe B;ia;u*- Upc cBcra He3^o;^ne 
•MiiianiuicKc iipiiJiiiKc y Kojima ce liii3airriija y xo AoCa 
iiajia3Hjia, apjio cy uecxo 0Ay3iiMa;ie ]lia;ui Moryhiiocx jxix 
cBojiiM ;iyiKnocxnMa y xomc iiorjie^y OAroBopii ; ociim 
xiti'M Tiimrajif) je ii.ial.an.e AaiiKa X^•HIlMa BiKJauTiicKC BajiKaH ^pe/^ ;;ojia3aK CjioseHa 89 ;tpHxaBiiiiKc II iiaxpiioxe, kojihko ;j6or rora iirro je to 
TemKO oceKajia ;tp/KaBHa ojiarajna tojiiiko ii :{Cor iiomi- 
/KeH>a lUTO ce y oiiiiiTe HnpeapHMa luiaha ;i,an;iK. ('rora cy 
jip/KaBHHuii y BiKjaHTiijii CBar;i,a Oiuiii i'oimjbii jui iial^y Ma 
KaKaB iiesHaraH yapoK, aCor Kora cy :jaii,p/KaBajiH hc- 
iijiaiy cy6BeHij,nje XynnMa, yBepenii ;!i;a Ke to o5y- 
CTaB.i.aH>e ;i.oGpo jtohii oponyjiiiM 'MiHanmijaMa H>nxoBHM 
a 3aHapaBajyKii yje^HO ii ceoe Kao ;i,a tiimg, iiito ce jia- 
iiaK HcypejtHO iiciuiakyje, ] TMiiepuja CKii^a ca ce6e cpa- 
Mory iiJiahaH>a ji,anKa BapitapiiMa. 

Te Aiic CTBapii, iipeOeiMime ii iieiiciuiatiiiBaihe ;taiiKa. 
MCTaKao jc ATHJia ii obom iipiijiiiKOM Kao iioboji, paxy. 
HiisanTiicKa Bjuua iioxina ;iia iiocjiaiiCTBOM yMiipii Xyne, 
a.iri Xymi oca oo-jupa na iii^eroRapaiLC ca iioc.iamiKOM 
iiaiiaoiiiy iia BiKjaHTiicKy Tepirropiijy ii ocBOJe xMiiorc 
TBp^aBc Ha ^yiiaBy.*) IIoiuto cy ce yTsp^iiuiH na ;i,ecHOJ 
ooa.mi ^'I,yHaBa. iiol^y Xynii ya ^I,yHaB ii aa KpaTKO BpcMC 
ocBOJe A'iiuiiiaciuni (KOjt KocTOii,a), Mait;-iis. Siiioidiimuu 
( lieorpaji;) h cbc okojihc rpa;i.0Be na Acciioj ooajiii ^ynaBa. 

]J,ejio BajiKancKO IIojiyocTpno 611J10 je cajia otbo- 
pcHO XyiiiiMa, II CBii CTaHOBiiiiiui liajiKana y CBiLvia iipo- 
BiiHunjaMa jipxTajiii cy iipii iiomiicjiii. jin ce AUB.te xopjte 
xyHCKe CBaKora TpenyTKa Mory iiojaBiiTii na ;i.OMaK H>n- 
xoBa MCCTa. Xymi ijaiicxa 11 iiol)y Moj)aBCKOM ji,ojiiihom. na- 
ii.UHV 11 ocBOJe, iioMoKy Bii;ianTiicKiix 3apoo.i.eHiiKa Kojii 
cy Mopajiii iiaiipaBiiTH MaiiiiiHe 3a oiicajiiy, Hum iiocjie Ban- 
pe;^II0 xi)aopor OTiiopa miiiiKor ropiniaona 11 hiiuikiix 
rpal)aiia. Ocbojiib Hum Xyiiii iio^y iipcMa ll,apiirpaji;y. 
a.'iii cy iia csaKOM KopaKy, ocooirro 11a yTBpHcHiiM mc- 
CTiiMa, HaiiJiaaiiJiii na jynaiiKii OTnop 11 oropueny OopOy 
BiiyairnicKiix rpal)ana. 

Ho.iO/Kaj je 6110 ano iie oiiajaii. cBanauo Bp.io Kpii- 
Tii'inii. TeoAOciije II iio30Be o^tMax naTpar <i».iOTy Koja 
je oiijia iiocjiaiia iipoviiBy l^aiunjia, jep oiia 11 iiiiauc 113 
paaiiHx y3poKa Hiije oiijia Himrra ypa^n-ia, » iipiiKyiiii 

*) Oco6itTO je Be.iiiK lyCirraK Cno 3a BnaaiiTiijy iiiro cy 
Xyiiii OiijIu aayacjiii PiiTiMpiijy (iia yxoKy TiiMOKa y ^yuaB), 
lAc je 6;i.ia ^afipuKa opynija h cTamina O'.iothjc. 90 BajiKaH n^ep, ji,ojiSL3'dK CjiOBeHa 

BOJCKy Ha BajiKany jta ce o^tynpe XyniiMa. Ilocjie ono- 
;3nBaH,a BiiaaHxncKe *.iOTe. oana;i,HOJ IlMnepiijii Hiije 
Hnuixa Jipyro ocxa.io jta pajiii ho ;ta BanAa.iiiMa npnana 
A*pnKy. Ajiu nOB.iaqeH>e *.iOTe Hiije MHoro Kopiicxii 
jlOHejio HH caMOJ Bnsanxnjn. BiiaaHxiiCKa BOJCKa. ii no- 
jaqana xpynaMa ca «i>.ioxe, 6yne oji, Xyna Bnme nyxa 
Ha;i,6HJeHa ii noxncnyxa. 

IlnaK Xynn nanycxe npoAnpafte npcMa IJ,apnrpa;i,y 
H pasoHJy ce na Biime cxpana y n.i.anKy, ITomxo cy hc- 
Mn.xnue oniaqKa.in Behn ;iieo Ba.xKana, no^ny ca Bn- 
aanxnjoM nperoBapaxii sa Mnp. Ilocjie jtyrnx nperoBopa, 
6yAe na noc.xexKy yrjiaB-TjCH Mnp noA obhm yciOBUMa : 
Bii3anxnja he o;i; cajta n.iakaxii XynHMa 2100 *yHxn - 
3Jiaxa ro;i,nmH>e ii n.iaxnke y ime saocxa.xora xpuGyxa 
3a nocjie;iH>e Bpeivie 8000 *yHxu; Xynii he ji,o6iixii cBOJe 
npeoer.iime 5a;taBa, a BnsaHxnHHn he 3a CBOje Xynnjia 
njiaxnxn n3BecHy cyMy noBaua. 

Thmc je 3aBpmeH sa OBaj Max pax ca XynnMa n 
Bn3aHxnja je ca xe cxpane 6n.ia hcko Bpoie na Mnpy. 
IlnaK IlMnepnjn nnje 6ii.io cyt)eHO ;i.a nOHona npO/KUBii 
AecexHHy rojiima y Mupy n ciiiypHoexn. Beh xpii ro- 
;^HHe nocjie OBora Mnpa 6ecHn.ia je r.uu y npoBnnnH- 
jaMa Bn3aHxncKnM. a 3a moM y3acxoHne ;i,oniao je y/Ka- 
can uoMop, Kojii je HCMiianne caxnpao cn.xHC iKpxBc. 
nep3HJaHiui II Capaueiiii iienpecxanue cy naiiajiajiii iia 
rpaniine BH3aHxncKe, pa3Ha HOMajtcKa ii.ieMena 6e3 npe- 
cxaHKa cy y3HeMnpiiBa:ia cxanoBHnKC aa>piiKancKe. Il3a- 
Bpann cy cxa.iHO uiun iioji, opy^KJeM ii y ycxaHKy iipo- 
THB BH3aHXHCKe jtp/KaBHC B.iacxii, a Banjia.iii cy joui yBci: 
rycapii.iii no MOi)y ii ;!i])/KajiH cnyxaiiy xprOBiiny bii- 
3ainiicKy.''^) 

llocjie Miipa ca XyniLvia Oii.io je jip/KaBHrnunia bii- 
3aHxncKHM jacHo j\,ii cy ua.iKaiicKe npoBHiiuHJe Bp.io 
c.iaoo 3aiiixnliene. IIpii iioc.iciii.eM xyiicKOM naiiajiajy 
BHAe;io ce, ;^a cy Xyiin <'pa3Mei)H0 iipjio .laKO npeiii.iii 
^ynan u n))OAp:ni JiyooKo y 3eM.i.y. Cxora ce noc.ie Mnpa 
ca XymiMa 44.') i'o;i. i Tcojiocnjell n ii.eroBa B.iaja no- 
HoBa BjiMTii.iii ir.iaiiy AnxcMiijcBy, no uomc je xpeoajio y BajiKBH npe^ flojiaaaK CjioBeua 91 npBOM pejiy ocurypaTH jtynaBCKy JiHunjy ojL nanaAaja B.ip- 
eapcKHX M ciipeiniTii iipejia:? Bapnapa na Acciiy oda.iy. 
Cxora cy y ii;i,yhiiM rojiHHaMa iipe;i,y3eTe (jw.ie ohct Mnore 
Mcpe, Koje cy rpeoajie jta iiocjiy>Ke ocwrypatLy oajiKan- 
CKHX iipoBHHuiija iipoTHB BapsapcKHx Haiia;i.aja. Y iio- 
jtyiiaBCKC iipoBHiiniije cjiani cy cajta iiaj6o.hii o*nnni)ii. 
TBpl^aBe n yxBp^eir.a cy oiipaB.i>aiia, opoj BOJmiKa jc 
yMHO/KCH a Aocxa je Tpy;i.a ii iioBna yjio/KCiio ii y 
iioripaBKy jtyiiaBCKC «i>jiOTnjie. 

MiiaK CBC TO HHJe noMor.io. Hape^oe l)ii:{ariTiicKe 
BJla;^c iiSBpiiiiiBaiie cy OBjiam ii necaBecHO, ii Kajta cy 
XyiTii qexupii ro;i,nHe nocne :mKj>yuenora Miipa (447 
roji;.), lie sna ce KaKBiiM iiOBOjiiOM, onex iiaiiajin iia P)ii- 
3anxiijy, iiorpaiinxine riocajte Bii:}aHxiiCKe nncy iiii cajia 
Mooe A^ iiM ce OAyiipy, h Xyiiii iipojipy y aoilj Mii- 
3iijy, OAax.Tie y Bap;^apcKy jto.xiiny. na ciiJ)y hii3 Bap^ap 
y Teca.TiiTJy ii.ba'iKajyhii ii pooehii. Tom n])ii.inKOM 3ay- 
;}e.iii cy Xyiiii ii pa3opnjiii cii.iiie rpa;^OBe : >rcl7y ocxa- 
jiiiMa II Hniii II Cap;uiKy (Co«i>njy). 

Bn3anxHJa je oii.ia y bcjiiikoj HCBOiii. AxHJia (koJii 
je ji,uii rojiiiHC iipe OBora ji,ao yoirni CBora opaxa B:ic;iy 
II caM yaBJiajiao hc.iom XyncKOM ^I,p/KaBOM) je xpanuio oa 
Hiisairnije, ociim jipyriixcxBapii, jta My ycxyiiii n uejiy 
;iecHy o6a.iy ;I,yHaBa oi CiiiiriuyHa (IkorpaAa) ao HobA 
(CBMiiixoBa). Biiaaiixiija je Mopa.ia ^a iiciiymi /Ke.T>y OKpyx- 
HOM iio6e;iiiouy. AxiiJia je xpa^xiio BiiaanxiicKa yxBpl)CH,a Ha 
;;eciioj AynaBCicoj o6a.iii cBaKaKO :36or xora, iiito je anao 
Aa je Bii^airniJM iiaj.iaKuie OAynpexii ce XyiiiiMa iia ^l.y- 
iiaBy iipii caMOM iipe.xasy itiixOBy ii ;ta On Xyiiii, Ka;ia 
On AnxeMiijeB njian Ono ocxBapeii, Bp.io xeuiKO n caMO 
ca Bp.io Miioro /KpxaBa Mor.in npcinsiixn ^l,yHaB ii iipo- 
Anpaxn na r)a:iKaii. YcxynaibeM jteciie oOajie ^ynaBCKe 
XynuMa Hn;}anTiijii jc nocxajio ncMoryKe aa ocxBapn n 
n;jBpiiin AnxeMiijcB n.ian. n Oa.iiKaHCKe npoBiiHunje bii- 
^anxHcite oiijie cy ca;ia Miioro Bniiie no iipe n^.ioHanie 
onacHOCxn, jep cy Xynii rocnoAapn.in n na ;i,ecH0J «>Oa.in 
^'I,ynaBa n moimii cy OAaxjie CBaKora xpenyxKa Oea oiiiopa 92 BajiKaH npeji ^ojiaaaK CjiOBeHa jia npojipy peuHnM ;i,0JiiiHaMa SajiKancKiiM y cee Kpajeee 
lIojiyocTpBa. 

BiisaiiTiicKii jip/KaBnim,!! 3Ha.iii cy Ces cyMme inxa 
TO ;jHa'm ;i,oiiycTiiTii iieiipiijaTe.i.y ;i.a ce yTBp;i.n Ha ;i;ecHOJ 
oOajiii jiynaBCKOJ, ajin je BflsaiiTCKa Bjia^a Mopajia ;ta iipii- 
cxaHe na AxiLimie ycjiOBC Miipa, jep je HiisaHTiija caMa 
oii.ia c.'iaoa jii\ ce o;i,ynpe ch.ihoj naBa.nii Bapeapa, a 
jip>KaBHim,n y Banajtiioj IlMnepiijii iiiicy y OBaj Max hh 
iKiMiiiii.bajiii Ha TO A^ iiOxMoiHy BiiaaHTiijii, Ma;i,a cy mooii 
TO yminnTii. jep 3ana;i,H0 ll,apcTB0 y Taj Max Hiije iiMa:io 
iHiKaKBC Kpn3e hii oopoe. 

IIoiuTO BiisaHTiiCKO-xyucKa rpaHima Hiije Biime 6n.Tia 
na ^yiiasy, rpa>Kno je ATH.xa ji,a iiorpaHiiiiHii xyncKO- 
BiiaaiiTncKii Tpr Oy;i,e oa ca^a y Hnmy mccto na ^y- 
Hasy, Kao iuto je ;i,o ca;i.a Gn.io. 

AxiLiiiHa ooecT oiiBajia je cbc Beha n BcKa ii H>e- 
roBa iiOTpa/KiiBaH.a nuijia cy cse ;i,a.T>e ii Aa.i>e. CTora 
cy HeiipecTano Huijia nsMei^y ATn.iie ii l^iisaHTiicKor 
/I,Bopa noc.iaHCTBa. Koja cy nperoBapa.iia o iiojejiiiHiiM 
ciiopniiM iiiiTaH,iiMa. 

A.mi ;to6a a>opMajiHora Miipa n nperoBopa Hiije cmc- 
Ta;io Atii.iu ii XyniiMa jia Bpjio uecTO y iiojejtHHiiM ^e- 
TMMa iipejiaae na Bii3aHTiicKy TepiiTopiijy, ^a xaMO n.taii- 
Kajy n oj^tio^a CTaiiOBHiiKe y poncTBO. Jcaho oa tux 
MHoriix HOCJiaHCTaBa Atiijiii bo;;iio je jipHxaBHRK BiisanTUCKn 
MaKciiMUH. a c H>nM je Kao H>eroB .ihmhh ceKpexap iimao 
'lyBCini iicTopiiK IIpuciv, Kojii je y :ienoM n yMHOM oiiiicy 
oHeKOBc'iiio OBO iiocjiaHCTBO. ^MaKciiMiiii Hiije Morao koa 
AxH.ie Hiiiiixa ;;a ypa^H ; cxora je na cKopo nocjie xora 
Hocjiaxo Atii.iii hobo iiociaHCXBO y komc cy 6ii.ia jiBa, 
110 ;tocxojancTBy, iio:iO/Kajy ii nopo;i,iinH, o^iJiimna Bii;$aH- 
TiicKa ApHjaBiiiiKa. Obo nocjiaucTBO iiMajio je tojihko 
)'(nexa, ^a je Atiijir y oBaj Max Met)y ocxajiHM ycTy- 
II no i)n:{anTiijii Kauo iiar.neAa ii jtecny ;i;ynaBCKy oGajiy. 

Ilocjie Tora iDiaAa.iH cy jto cMpTii 'reo;;ociija II 
!">'► ro;;.) Aoopii o^nocii ii:{Mel)y HiiaaiiTiije h Athjic. 

r»ii;jairrn)a je Mt'l)yTiiM iioiiOBa oii.iia iioiipiiiiiTc pe- 
.iniMu:!iie ooi)oe, icoja je, iicto icao ii oopoa ca BapBa- BajiKaH npe;t ji,oji2Lsa.K CjioBena 9S piiMa. jaKO yximajia iia MCKyiiiiio c'])u,(' Teojtociija TI. 
Teojiociijy II iiiinK iiiije Giijio cyHeiio ^a riociciin.e 
rojtHHe CBora a^HBOxa iipoBCAC y Miipy, jep ociim pe.iiini- 
03ne 6op6e, Koja je jano iia H,era yTima.ia. ii.viao jc 
TeoAOCiije II y iiocjiejtH.oj rojiiiiiii CB(na vKinutxa jono.iwio 
noBOjia ;i,a ce 6qjii ii yiiyxpaiiiihiix ncMiipa ii ycxaiiaF^a y 

Jip/KaBM. 

y:j CBC xo ji,oui.ia jc join y nocjie;i,H,oj roAuiiii if,e- 
roBa H^iiBOxa yBHCMiipenocx ii ;{a6yiia y ll,apiirpa;iy. 
36or BCJiiiKiix npiiiipeMa ;m iiob iioxo;;, Koje jc Axii.ia 
'iiiHiio. Biijio je AO ;iyine ji;obo.i>ho paa.iora jin Hiianii- 
xncKH ^Bop cxcKiic yBepCH>c, jia he Axii.ia OBora iiyxa 
KpeiiyxH Iia aaiiaji; y npsoM pcjiy iipoxiiB i^niia.iiiiix Foxa 
H MO/Kjia npoxiiB 3aiia;i;HC PlMiicpiije: a.iii cc join iiuje 
cacBiiM noysjiano 8Hajio iia Kojy he cxpniiy Axii.ia. a 
ociiM xora II0X0J^ AxiiJinn Ma II iia aaiia^ Mopno ce mhoto 
ximaxii Bii:3anxnje ii yxiinaxii iia ibciio jqr.KaBiie iinxc- 
pece. Teo;^ocIlje II iiuje xaj iioxo;i ;i,0/KiiBeo. Y jy.iy 
450 ro;i;. najtiie oh c KOH,a ii aBrycxa Mcceua iicxe ro- 
jtiiiie yMpe. 

Kao iiixo je iioanaxo Axiuia je OBora iiyxa liii3aii- 
THJy ocxaBiio iia Mnpy ii noiiiao na ;}aiia;t. Ha Kaxa- 
jiayncKiiM no.i^iiMa no;i,Jierao jc on najtMohnoj cxpaxernjn 
AennjcBOJ n cnaan yjtpy/Kcnnx :iana;i;nnx napo;i,a y npBoM 
pc;ty CHJiii Bana^nnx Foxa. Oh je ncxiina n iioc.xe no- 
BpaxKa ca Hanajta npexno Bn:}anxiijii paxoM n n.i.auKOM. 
ajiH iipexH>e ihcroBC niicy Bnnie y.niBa.ie cxpax Kao iie- 
Ka,a;a. CiiJia Axnjinna 6njia je caxpnena, cynne c.iaBC H,e- 
roBC noiHJio je na BapaiiKC n nacKopo nocjie xora nornnyo 
cpaMnoM je CMphy jc;tan oji; naJBciiiix ocnajaua y IIcxo- 
pnjn Csexa. 

Ilocjie CMpxn Axiijiiine Xyiicna ^l,p}KaBa Bch niije 
CiiJia OHO inxo je 6iijia 3a H^nBoxa H>eroBa. Y oopOn oko 
nacjiel^a n npccxo.ia n y CopSn o npBcncxBO Mchy na- 
cjie;i,HiiunMa Axn.innnM pacna.Tia ce XyncKa ^l,p;ixaBa. u 
Bn3anxnja cc ciiac.ia OBOra cn.inor n oiiacnora no- 
npiijaxejba.^'*) 94 BajiKaH npe;^ ^^ojiasaK CjiOBesa XyHCKa Jl,pjKaBa ce pacna/^a nocjie ATHJiuue CMpiz. — IIoko- 
peHH Hapo;;H flHHcy ycTanaK — CjioBeHH HSJiase Ha noBpniHHy. 
— BapsapH iipeMa BasaHTuja. — BaHAaJiii pyme 3aiiafluy Hm- 
nepHJy. — BHsaHTMCKa HHiepBeHi^HJa. — XyHH h BnaaHTHJa. — 
Hana^^aj Foia H3 IlaHOHHJe na BajiKan. — BiiaaHTHCKa eKcne- 
;;im0Ja iipoiHB Baej^aJia. — Hanaj^aj Xyna. — FepMaHH y Bh- 
aaHTHJM. — Il,ap JlaB cy36HJa FepMaHe. — Oxnop TepMaua ii 
nana;taj IlaHOHCKiix Foxa. — I],ap 3eHo. — Bopoa Teoj^epaxa 
BejiaKor h Teo^epHxa CxpaSoHa h 6op6a SeHouoBa c auma. — 
nojiojKaj TeojtepHxa BejiHKor y BHsamHJH h aeroB o^jiaaaK y 
MxajiHJy. — CjiOBeHH j;ojia3e na flOH>H Jl^yHaB. — 

IlacKopo iioc.ie cMpxii ATiiJiime iiecxajio je xyHCKC 
Mohii, XyiiCKa ^pajaBa ce paciia.ia ii XyncKii Hapo;t 
iiaryoiio je onaj 3Haqaj, kojii je Aox.ie iiMao. Ooe IlMiie- 
piije, ne.iio MoeeiiancTBO. Kyjixypa ii ii,iiBnjiii3au,nja ocio- 
OoAiiJiii cy ce cnaHor iieiipiijaTe.i>a. llpoiiamky XyncKc 
/J,pMxaBc iiomiifce hobr eiioxa y iiCTOpiijii ceoGe iiapojia, 
iipoiiaiiiKy XyHCKC /I,pH;aBe nomiibe IIcTopnja C.iOBCiia. 

Kajia ce paciiajia Xyiicna ^pniaBa ii Kaji;a je hc- 
c ra.io one cnaHxHC ii;eHTpajiHe moKii, Koja je y ;iiiicmiiiJiiiiiii 
II aajcAiniiui o;i;pHxaBajia chjihc xexeporcHe e.iCMCHTe. 
oHjia cy Tii cieMCHTii, Kojii cy ;i.OT.iie oiuiii Besami, oc.io- 
oo^emi II iiimojcBajiH ce5n pyiuemeM uenTpajiiie moKii 
iipaBO na vKiiBOT 11 oiiCTanaK. Cbii oiiii napojiii ii cBa 
oiia ii.'icMeHa, KOJa cy qiiHiijia cac'raBiiii jneo XyiiCKe 
^I,p/KaBe II Koje cy Xyiiii Cium iiOKopiuiH, pa;i,ujiii cy 
(•a;;a cbom ciiaroM iipoTiiB luiCMCHa Koje je itiiMa BJia;i,ajio 
II iio'icjiii Gopoy ;m cjio6o;i,y ii HCDaBiiciiocT. ^ok je Axiuia 
(jiio /KHB, OH je CHcpriijoM CHOJOM cT^p^uaBao ;i,iicn,iiiiJiiiuy 
y cBOJoj ;^pHiaBII ii yciieiuHO cysGiijao cbc xeTcporeiie 
e.ieMenTc ; on je jejiaii ;;pHvao y cBojoj i)yii,n cBy iviacr. 
11 ihCMy cy cjiy/Kiijin cbii iiapOAii ii cbu ii.ieMeiia y iipo- 
crpaiioj ;tp>KaBii H,eroBoj. Me^yTiiM je 6hjio jacno ;;a ce 
Tii HapO;i,ii II ra iiJicMeiia iioKopaBajy caMO ciuiii xyn- 
(•i:oj II eiiepriijii ATii.imioj. jxn oiiii iieKe peaiirimpaTii ii 
iiaiiyiirraTii xc/Kii.e ii pajt aa ciioGo^y n iicaaBiicHocT 
CBOjy II ;ia he, mum iiecTaiie oiiora woBCKa Kojii je oiio BajiKRH npe;t ;^0JIa3aK CjiOBena 95 

y CTaH,y ;;a cbojom .'iimiioiiiKy ii cbojom eneprnjoM ir.j- 
BC^e II OAl)>Kii jtiicniniJiimy ii n,enT|)njin:}aii,iijy, cbii tii 
iinpoAw H CBa Ta luieMena ycTaxii na opyHjje aa cBojy 
c.iio5o;i,y ii iieaaBiicnocT. 

M 3aiicTa o;i,Max iiocjie CMpni ATHjiiine Hacxaje 
Bpeite n icoMeiiiaiLe y XyiiCKOJ /I,p/KaBii. Oavio je Tpe- 
Cajio j(,a iipoTCKHe oho.iiiko BpeMeiia, ko.ihko je omjio 
ii0Tpe6H0 jxn ce paana ii.iieMena ii napoAii y XyncKOJ 
/l,pH\aBii pa:3a:niajy y hoboJ ciiTyamijii, caMO je Tpeoa.io 
jia iipoTCKiie OHO.IIIKO BpeMCHa, kojiiiko je 6iijio iioxpeono 
;ia HapoAiiMa ii luieMeiiiiMa y XyiicKoj ^p>KaBii iiocraHe 
jacHO ;^a iienajy Biiiiie >iera ji,a ce ooje, ii jta mm iipo- 
Ape y CBecT ;;a iieivia Biiiiie one cnaHvHe pyne, Koja je 
OAp/ixaBa.ia Aiicij,iiii;iiiHy y oiiom xaocy Hapo^a ii luie- 
MCHa, jia ocere ;i,a HeMa Biiiiie one cii.iHe neHTpa.ine 
cnare, Koja iix je iicKaAa ;ap/Kajia y aajeAiniun ii ^a je 
neo jtp/KaBHii opramiaaM pnsAp.viaH ii oc.iao.i,eii, — iia 
Aa ce CBii jiiiCTOM ;^II^ny na opy^KJe iipoxiiB necHOcnor n 
OKpyrnor rocno;i;apa. 

KaKO je TCKao Taj iipouec pacnaAaita XyncKC ^^I,p- 
vKaBc iiocjie cMpin Athjihuc niije no3naTO y cBiiMa iio- 
^tpooHOCTHMa, jep je caqyBano b})jio Majio iicTopiijcKHX 
cnoMCnHKa Kojii iipimajy ;i,orat)aje omix BpcMena. 3Ha ce 
caMO ^a je nocjie cMpm Athjuihc nacTyinuio ji,o6a 6op6e 
n paTOBa, ;io6a ycxanaiva ii 6ojeBa y XyncKOJ ^I,pHxaBii. 
3na ce ;ta cy iioc:ie Tora iiepnoji;a 6op6e rpaniine Xyn- 
CKc ^J,p/KaBe Giijie noTncnyxe ;i.a;ieKO na ncxoii, ^a cy 
ce Mnora iKueMena ii mhohi napojin, ocoOnxo y aanajtHHM 
;i,ejiOBnMa neKa^tan.e XyncivC /ipHxaBe, oc.iooojin.iii ii ocno- 
Bajiu cBOJe yaceGiie jipHxaBe. IlnaK iMoh XyncKora Ha- 
pojta join HHJe f)Hjia cacBiiM ynninxena; join Miioro jte- 
neniija nocjie nponacxn AxiiJinne iiMajia je Hnaanxnja 
uccxo nocjia ca XyiiiiMa. Ajin xo bcK niije ono oprann- 
aoBan ii cna/Kan nai)o;t iiii ciunia jip^uaBa uoja On mx- 
AaBajia cxpax l^nsanxncuoj llMnepiijn, nero cy caMO 
iiojejuinc n.i.auKaMKe uexe npe.Taan.ie na BnaanxiicKy xc- 
pnxopiijy ;i,a n.ieiie n pooe. Ajin cy y xo Aooa bcK mc- 
CTO Xynn nojcAiinne n.in y unxaBiiM OApe;^IIMa cxyiia.iii 96 BajiKaH npe;; ;;ojia3ai: Cjioseua V RiiaaiiTiiCKy bojcky n r>opii;iii ce npoTiiB BiiaanTiicKiix 
iienpiijaTe.T>a. 

Of.iio6o]^eHii xyHCKora poncTBa napojiii. Kojii cy 
iienajta caiiiiifcaBa.in cacxaBini jteo XyncKe /l,pH;aBe. no- 
'le.iii cy Aii AuiBe caMOcxaniiiiM ii jp/KaBHiiM ii namio- 
iiajiHiiM HJiiBOTOM. iioqejiii cy jta ce oope MC^y cooom ii 
ca jipyniMa, iioqe;iii cy ;i,a mine ocBajaita ii jta MCitajy 
CBOJa ce;iniiiTa. Ohjih je oiiex iiOHOBa iioqexo iiOMepaii.e 
Hapo;ia, Koje je oiuo roxoBo npecxa.io y Bpene Ka;i;a je 
XyncKa ^pjKaBa 6njia na spxynuy CBOJe Mokn. To ko- 
MemaH>e ii hobb ceooe KOJe cy yc.Ie;^ xora Hacxyiiii.ie, 
3axBaxii.ie cy on.ie ii CiOBCHCKe Hapo^e, Kojn ce ca;^a 
iipBti iiyx jacHiije jaB.T>ajy y IIcxopiijii CBCxa, ii oxbo- 
pujie cy nyra iiiiipeity ii iipojiiiipaity pasunx cjiobch- 
CKnx iiJieMena npe^Ma 3ana;i.y ii jyry. Cxora mhofii nayi- 
nnu.li c npaBOM ncxn^iy ;i;a je pacna;iaH>e Xyncne ^p- 
/KRBe noiiexaK Ilcxopnje CjiOBencKnx Hapoji.a. 

Hajjaqe y;i.apne jennncxBy XyncKe /],pH;aBe aa- 
jtajin cy J'eniun n Ilcxo'nm Votu. renn;i.u cy ycxa.iii 
na opy/KJe n y jeAnoj itpBaeoj onxnn pason.iu Xyne n 
:3aB.ia,T,a:rn roxoBO ne.iOM neKaji;aH>OM ,I,aKHJOM ;i,o ^J,y- 
naBa; Hcxounn Foxn sayscxn cy IlaHonnjy, a Xyun 
cy onex onjin cysonjenn y jy/Kno-pycKC paBnnue.^^) 

Ilponaniky XyncKC /tpataBe Bnaanxnja nnje Cnjia 
()c.ioijol)ena nenpnjaxe.'ba, Hobc j;p/KaBe KOJe cy ocno- 
Bane na paaBajinnaMa xyncKC ;i,p>KaBne xBopeBnne bc- 
hnnoM HHcy 6njie npnjaxe.T>CKn pacnojiO/KeHC npcMa Bn- 
:janxnjn. IT aivo nenpnjaxe.T>n Xyna n XyncKC ,T,p>KaBe, 
xn Hapo;^^, Kojn cy nacjiejinjin o^ Xyna B.iacx, Onjin cy 
nnaK y npBOM pe;;y BapBapn n nen})HJaxe.i>n nacie Annua 
neKa;i.an,e PnMCKe MMnepnje. 

HcKn ojt xnx Bapnapcicnx napo;i,a onjin cy y oopon 
cBojoj upornB Xyna noxnoMornyxn OA Bnsanxnje, a.iin 
je xa aivUHJa BnaanxncKC MMnepnje on.ia naMeH>ena 
caMo Tj)cnyxn(>M ycnexy, n ,T,p/KaBnnun na oua.TiaMa 
I)Oc«i>opa cBaiiaKo ce nncy moivmi nn Ma.io .mnapaBaxii 
na^oM, jiR he BapBapcrui napo;ui, KOJe je Bnaanxncun 
lijia;i.a noMarajia y n.nxoBnM ycxaniuiMa npoxnn xyn- EajiKaii npeA AoJiasaK CjioseHa <iKora roeiiojiCTna oirni iicKpefiii ii (Ta.niii iij)iijaTe.i,ii 
liiiaaHTiiCKe [[Miiepiije. 

CjioCjbefte xyncive Mokii ii iipoiiacr Atilihhc jtp- 
;i;aBe luicy ;;aKJie ;tOHejiH Hie.bCHa Miipa CajiKaHCKiiM 
iipoBiinuujaMa. TfiKO cy ii 3a H;ia;i,e uapa ^fapKiijana 
(4r)0 — 457 roA-) BapBapii iianaAa.iii iia OajiKaiicKe iipo- 
HHimnje II iiJbaiiKa.iii no Ba.iKaHy. 

]\Jet)yTiiM je 3ana;i,iio Piimcko lJ[,apcTBo iiocTa:io 
ii.ieiiOM BaK;ta.ia. Onii cy iiocjie CMpin J>a.iienTnHnjaHa 
III iiaiiajiii iia llTajiHJy ii 2 jyna 455 ro;i;. ocBOJii.iii ii 
y/Kaciio oiiJLauKajiii Phm. J^aiia;tiia l^MMCKa MMiiepiija 
unjiaje cacBiiM panopena: jipynaBue Kace on.ie cy iipa.SHe. 
HOJCKe HiTJe 6ii:io totobo niiKaKO, ycM.Tje cy oiiycToiiieHc. 
aeapxiija je BJia^ajia cByrjie. Oho Ma.iio .nyjiii Kojii cy 
join iiMajiii Ha;te ^a cc join mohcc yiiiHirni iieiiiTO :5a 
ibiixoBy oxayoiiHy, OKyiin.iii cy ce oii.mi oko napa AsiiTa. 
A.'iii je CBiiMa oii.io jaciio ^a 3aiia;i,iio LI,apcTB0 caMO ii 
cBOJOM cuaiOM lie MOiKC cxynuTH nil y KaivBV aKniijy 
iipoTiiB cBOJnx neiipnjaTe.ba. C xora je nap Abut no- 
:!Bao BiiBaiiTiicKora napa MapKHJana na yajeAnii'iKy aKun- 
jy iipoxnB Baiijtajia. Ajiii nap ^[apKiijan nwje cxsarno 
Ba>KHOCT Kpnae y Kojoj ce 3anajtno lJ,apcTBO y xaj Max 
iia:ia;3ii.no: on niije Morao ;i,a cxnaxn ;i,a je nponajtaibe 3a- 
iiajinora JI,apcTBa bcihr ryGmaK n 3a Bii3aiiTnjy, on 
iiiije MOrao ;i,a cxBaxii ;i;a cy nenpnjaxe.'hn 3anaAuor 
PnMCKor IJ,apcxBa y OBaj Max oium ne caMO nenpiijaxe- 
.i.n oana^nor iJ,apcrBa, nero n nenpnjaxe.i.n Hnyanxnje 
n iienpnjaxe.'hn Ky.ixype n n,HBn.iii3annje. ll,ap MapKiijan 
iiiije ocexno jia My je y OBaj Max oiuia jiy/KHOcx ^a 
CBOM cnaroM nopa;;n na xomc ji,a ciipewn npona;taH>e 3a- 
iia^ne llMnepnje n ji,i\ bojiiom niixepBenunjOM cy3rtnje 
HaH;tajie. Mecxo jia Kpene BOJcKy npoxnB liaH;i,a.ia uap 
MapKiijan je orpanniino CBOJy nnxepBennnjy caMO na xo 
;ia iioina.be iieKOJiiiKo iiocjiancxaBa (a caMa xa noc.ian- 
(XBa n HamiH na Kojii cy cacxaB.tena ii c.iana. pynniJin 
cy yrjie^t Bii3anxncKe llMiiepnje n HiiaanxncKora JTmiic- 
paxopa\ Koja cy xpa;Kn:ia oa Han;ia.ia ;ui npecxany ny- 
cxoniinii 3eM.T,e 3aiia;i.iie llMnej)iije n ;i.a Bpaxe 3apo- 

Kiiiiire MaTime C'pncKe. 7. " 98 BajiKaH npe^ flojiasaK CjioBeHa 6.i>eue ujiaiiOBC uapcKC nopoAnue. HapaBiio ji^a cy cBa 
Ta iioc.iaHCTBa ocxajia 6e3 ycnexa, ii BaHjtajiii cy oxo.io 
OAOiija.iii iiocjiaHiniKa iiOTpa/Kimaifca BiiaaiiTncKor ^bo 
pa ca yHyxpauiKbiiM 3aji0B0.i>CTB0M ii 3.iypa;i,iiM noji,CMe- 
xoM lUTO ce imTepBeHuiija BiiaaHTncKe HMnepiije CBCJia 
iia iiejtocTOJHO MO.baKaiLe. 

Hiicy 6o.T>e iipiuiiiKe 5Hjie Hacxyniijie 3a BiiaaiiTiijy 
nil iioc.ie CMpxn napa MapKiijana, Kajta je iia BiisaiiTiicKii 
iipecTO 6no ceo eHepnimiii ajiii rpauJbiiBii uap .laB 
(457 — 474 ro;i;.). Koji. iiMnepaxopa Jlasa ce sa uejie BJiajte 
iLcroBC jacHO CBar;ta iiCTim,ajia Miicao o jeAiiHCXBy 
jtp/KaBnOM, a.'in je oh y npaivcii Bp.io Ma.io ])a;iiio na 
ocxBapeity ii;i,eje jip/KaBiiora jeji,iiHcxBa. BaHAa.iCKa ^Jioxa 
Kpexajia ce pe;i,OBHo CBaKora iipojieha y njtaqKy no o6a- 
jiaMa Cpe;i,ii3eiMHora Mopa. a Biisanxiija iinje iiiiiiixa y- 
MnaiLia ;^a cnpemi xe iT.i,aqKaiiKe iiaiiajie, ii Kajta cy no- 
CJie CMpxM iiapa Majopiijana Baiijta.Tiii oiiex narpny.xii iia 
iipoBiiHuiije ^^aiiajtne PiMiiepHJe, iiMiiepaxop .laB orpaim- 
'iiio ce caMO iia iioc.iaHiiqKy iiiixepBeHmijy ko;i Baiiaa;ia. 
IIocjiaiicxBO Bii3aHxncK0 je OBora iiyxa iiMajio ycnexa. 
'laic H3rjie;ia ^a je cKjion.i.en n hckii yroBop H3Mel)y 
Ban^a.xa n Bn3aHxnje. Ajin cy Banjtajin nacKopo no- 
cjie xora onex narpnyjin na 3ana;i,ny IlMnepnjy ii oa- 
na^HO IJ,apcxBO 6hjio je onex npnnyHeHO ^a ma.i.e 
nocjiaHcxBO nMiiepaxopy JlaBy n jia ra mojih 3a no- 
Moh'*') .... 

II aKO je XyncKa ^p>KaBa On.ia cyjKena na mhoio 
y/KC rpannne no mxo nx je nxiajia noA Atiijiom, iinaK 
je ona joni vbck ;i,onnpajia jio ^I,yHaBa n rpannqn.xa ca 
lin3anxncK0M llMnepnjoM. Cnnonn Axn.innn, Kojn cyjoni 
3ajeAnnqKn BJia^ajin npeocxajiOM oucbhhom, xpaa^njin cy 
o;; uapa .laBa ^a Tpr Bn3anxncK0-xyncKn no cxapoM 
ooniiajy r)y;i,e na ^I,yHaBy. Ajin cy nponuia Gujia ona 
BpcMcna Ka;;a cy Xynn MOon 03naMaBaxn Mccxa aa 
xproee CBoje. HcKa^ta je Axujia xpa/i^no ^a y Hmuy 
Oyjie norpann'inn xpr, ca^a cy cnnoBn n.eroBn noByKJin 
3axxeBe cB(>je ^o ooa.ia jiynaBCKnx. A;in je uap .'hiB 
Mncjino ;ta je Xyncna ^I,pHxana xojinKO cjiaGa ^a oji waK BajiKaH n^ep, ;tojia3aK CjioseHa 99 

II raj :jaxTeB iiacjie;i.HHKa Athjihhux mo/KC oaoiitii. Kajta 
jc XyiiHMa cTiirao ojtronop ii;j HirjaHTiije, no i:oMe je 
iF,iixoHO iiorpaH^nBaite ;ta xpr (iyjie na ^I,yHaBy ojiuu- 
jciio, on.'iii cy oiiii y iieAoyMiiun iirra jta pa^e. Je^an 
o;i ciiHOBa Atilihiihx npe^-iarao je ^a ce 36or Tora 3a- 
pani na BiiaanTwjy, ajiii je iiiiaic iioSeAiuia iiponiBiia 
cipaiiKa, Kojoj je iia uejiy cxajao Apyrn chii Athjiihi. — ii 
lai.o cy XyHii KyTice iipHMnjiii OBy o;!i;jiyKy napa Jlasa. 

Mel^yTiiM FoTH ua llaiioiinje nanajtny na oajiKan- 
ci:c iipOBiiiiuHJe II iioMiiy iix iLbauKaTii. lIoniaBnna rox- 
CKii HajuiMiip ii3ioBapao ce jia HCMa 'iiimc ;ta n3Ap- 
/Kaaa CBOJy BOJCKy ii CBOJ iiapoA, n ^a je 36or Tora 
iipirnyt)eii ^a ajbauKOM iia6aBn oiio uito My je noTpeOiio. 
ToTCKC uere cy iipoAp.'ie ^o ^paqa ii ucMiuiime ii.i^aiiKa.ie 
no CajiKaiiCKUM npoBRHUiijaMa, ii tck iioiiito je Bii3an- 
Tiija iiOHiiwiciia, IIOIIITO cy Miiorii KpajcBii na lia.iKany 
oiiycTOiiieiiii, iioiiiTO je Bii3aHTiiciia Bjiajta oGeKajia ;i,a Ke 
ii.iakaTii ToTHMa bcjiuk roAiinni.ii xpnOyT, BpaxHJiM cy ce 
ToTH y CBOJa cejtiiiiiTa n Miip je je^Ba jejtHOM noBpaKen. 

II;i;yKiix ro;i,iiHa. ociim iieaiiaTHiix necyiviaciina ca 
llep3iijoM, iiMajia je BiiaaHxiija fotobo nenpecxaiio noc.ia 
ea Baii;i,ajiiiMa Boor 3ana;iHor Phmckot I],apcTBa. J^n- 
3aiixiija ce 6iiJia tojihko anrajKOBajia y yHyxpaiiiifcoj 
iio-iiiTimu Baiia^HOr II,apcTBa, a^^ je 467 roji. iicxaK.ia 
cBora Kaii^iuaxa AiixcMnja 3a i^apa 3aiiaAHe Mmiic- 
piije II enepnuiHO iiiixepBeiiiicajia koa Banjiajia y ko- 
piicx ^ana^Hora lJ,apcxBa. Ha xaj paji BiiBanxncKe 
IlMiiepiije ojiroBopiiJiii cy BaiiAajiii opy/KaiLCxVi iipoxiiB 
BiiaaiiTHJe ii ii.iieH>eH>eM BH3aHTHCKHx ooajia y MjiiipiiKy 
II TTe.ioiiOHiiBy. /],a ca^ysa ii cnace o6a.xe CBOJe Ihiiie- 
j)iije oji; BanjiiajicKC ii.T>aqKe. nap ^'laB HaopyjKa ii onpe- 
Mii ca ciiJiHiiM iiaiiopoM II jKpxBaMa Bcjinny «i>JiOTy n 
iioiuajte je iipoxiiB Bannajia. EKCiie;;imiija oBa iiMa.ia 
je y iio'iexKy ycnexa, ajiii ce y6p30, 113 pasiiiix yapoKa. 
cxBapii OKperiyjie n uejio je iipe;iy3ehe 3aBpiiieno bcjiiikom 
KaTacTpo«i>OM Bii3aHTncKe <i)ji0Te. 

OcehajyKii jia je 15ii3anxiija ycjieji OBora neyciie- 
Jior iioxo^a iipoxiiB liaii^a.ia ociao-teiia. XyHii iiaiiaAny 100 BajiKaH npeA flOJiaaaK CjiOBena 4M9 roit. Ha Ba.iKan ii BaxpaHxC oji BnaaHxiije ;ia hob- 
ueM HCKyiiii Miip. BiiaaHTiija je oiua CK.ioiiaAa iicnyiiii 
xyncKa iiOTpavKiiBaifca, a.iii ce noMiiae ^a je Biiaaii- 
TiiCKa BOJCKa iiMa.ia join ii ii^yi^e rojume cyKOoa ca 
XyHiiMa.^') 

MeHyxHM cc y obo Aooa onex oriaiKa jai; yximaj 
repMRHa y BnaaHxiicKOJ Ihinepiijii. Join o^ OHora Bpe- 
Mena. Ka3;a je KpajeM IV Bena repMaiicKii yxnuaj Giio 
3aB.ia;iao y Biiaanxiijii, ocxa.io je oii.io, ii iioupaj iiamio- 
na.iHe BnaaexHCKe peaKUHJe iipoxnB repMaiicKC npeB.iiacxii 
II iiOKpaj ycnexa xe aKuiije, joiu yBeit mhoxo FepMniia 
II y IJ,apnrpajiy ii y npoBiinmijaMa. 3a BpeMe pacxeita 
xyncKC MoKn ii 3a specie Axii.xhho BpmiiJia ce oiiex 
MiirpauHJa TepMana, oco6iixo HcxoqHHX Foxa, na Ba;i- 
Kan II y Hapiirpa^. 3a B.iajie napa .laBa h>iix jc y 
BiiaanxiiCKOJ llMiiepiijii ii ciieunja.mo y IJ,apiirpajiy diuio 
xo.iiiKO Aa cy iiocxajiu oiiacnii 3a ^p>KaBy. Omi cy 
oii.iii HacxaH>enii y KOMnanxHiiM MacaMa oko HiiKOiio.i.a 
H ^pa'ia, a oiuio je Bp.io mhofo Foxa ii y caMOM II,a- 
piirpa^y y pasuiiM SBaitiiMa ii no pa3nnM iiociOBinia : 
ocoonxo iix je mhoio 6ioo y iiMiiepaxopcKOJ rapA". 
OHii cy ca'inH>aBajiii r.iaBHii KOiixiinreux ii je3rpo iinp- 
cKe rap;i.e y obo ;i,ooa. ( )ciim xora oiio je jejiaii acq 
Foxa iioji KOMaiijiOiM Teojiepiixa Cxpaooiia y TpaKiijii: 
oBii I'oxii BckiiHOM iiiicy iiMa.Tiii cxajiHor cejtHiiixa. 

TcjKiha jc OBiix lIcxoMiiiix Foxa, Kojn cy oiijiii iion.ia- 
Bii.in roxoBO ne.iy MMiiepiijy a ocoonxo Bn3aHxncKy 
Bojcicy n KOJn cy cbojom bojhom opraHii3aii,HJOM ;i,OMn- 
iiupajiii y oBaj Max y Ihiiiepiijii. diijia jyn npojpy y 
tinJBiinia 3BaiLa ii mmn.ina n ocoonxo Bojna n jxa na 
raj iiawnii 3ajo6HJy nrro Behii yxnuaj y Hn3anxiijn. 

lIpccxaBnnK repMano<i>ii.iiciie cxpaiiKe n 3aiiixnxiniK 
cinix I'oxa y MMnepnjn ono je y OBaj Max cBCMoknii 
Mnnncxap napa .lasa Acnap, ^ok je on 6no y moKii n 
cnaan n aoh je Bpnino cuoj HeoAO.T,HBii yxnuaj na uapa 
• laBa. I'oxM cy dn.in <i'aBopn3npaini cByiMte n roxcKii 
c.icMcnax jc jaiao y nc.ioj llMiicj)njii. A.iii je nap .laB 
yHn;ieo Ko.iHKa oiiacnocx n ^J,pwxaBii n iii)ecxo;iy iipcxii EajiKaH npe;^ /^ojiasaK CjioBena 101 <>;i. OBiix y.he;5a ii peiimo ce, no uciiy cijoim iijjccTo.ia 
II cBora /KiiBOTa. ;i,a ciiace JlMiicpiijy ii cmoJ iipecro o;t 
TC oiiacHOCTii. JloMoKy Kpiiimix 6pi)aiia ii;}aBpiicrtMx ua}) 
/Ian yciie ;i;a iiCTiiciie I'oxe u;j rap;te ii jta (•y:joiijc' rcp- 
MancKM yTimaj y l)n;jaiiTiijn. Cmcjiii ii Tpe:!Bciiii pa;; . lanoB 
y OBOM upaBuy yciieo je, ii BHijaiixMJa je n no ;ipyni iiyx Cwjia 
(.•iiaceiia oji iioiuiaBC ii iipeBjiacTn repMancKor e;ieMeiiTa. 

IV'pMaiiii y IlMiiepiijii Mopajui cy peariipani iia OBaj 
11 oBaKii paA napa JIaBa, jep ce mooo o'lCKimaTii jia he 
<jii. iioiiiTO je yciiciiiHO cy:56rio yTiinaj ii iipeB.iacr rep- 
Maiici;y y li,apnrpa;iy, pactum eiicpripiiio ii ua iicTpeo.i^e- 
ii.y repMaiicKor /KiiB.ba y ncjioj IlMiiepnjn. .\' ne.ioj Um- 
iiepHJii ona/Ka;io ce crora jaKO KOMeiiiaiLC Mci^y rcpyian- 
c'KiiM ii.ieMeiiiiMa. a Totii y Tpaiviijii ycxaiiy iioji cbojiim 
BO^OM TeoAepiixoM CxpaoonoM oxBopeno iipoxiiB Hinjan- 
xiijc. Hpen,e ii KOMemaH>e saxBaxiuio je caa repMaiicKa 
ii.iCMeiia. Maca Hcxomnix Foxa, Kojii cy iioc.ie Axii.iiine 
cMpxii :]ay:}e.ni 6it.iii riaHOiiiijy, iipojipe iia Ba.TKan, aa- 
yijMC Hum iia Kpeiie o;taxjie y A[alieAOiiiijy n Teca- 
;injy n once;i,iie Cojiyn. BiisaHXHJa iiiije Mor.ia ;ia iim ce 
OAyiipe Qua je oiiJia iipiiMopaiia jia ycxyiiii obiim Foxii- 
Ma cejiaM Bapoiiiii ca ifciixoBiiM oivpy;niMa y ^Iaue;i;oiiiijii. 

Ca;ta cy Toxii iia Ba.iKaiiy iiMa.iii iieKOJiiiKO caMOcxa.i- 
iiiix rpyiia. Koje cy nMa.ie CBOJe 3ace6ne iiorjiaBime. cBoje 
aaceoHc xejKii.e. CBOJe saceoHC mixepece : n.iix je l^ii- 
uaHxncKa Hjia^a iicxiiiia uecxo Mooa ynoxpeo.i.aBaxii y 
CBojy Kopiicx uiajtyhii iix iipoxiiB cbojiix iieiipHJaxe."ba. 
a iiapajiiicaxH iipexoKHii yximaj iiojejiiiniix rpyiia xiimc 
iiiTo iix je yiiyhiiBajia iia Gopoy jcahiix iipoxiiB Apyi'i'>^- 
a.iii cy xe roxcue rpyiie y iiojeAiiHiiM, iicxiiiia pexKiiM. 
MOMCHxiiMa, Kajta cy ce yjipynxiuie y sajejiiiiiuKy aKiuijy 
iipoxiiB Bii:}aHxiije. Mor.ie iiocxaxii Bp.xo oiiacne no IImiic- 
piijy. ();i, xiix roxcKiix rpyiia ocooiixo cy ce y obo ;i,oua 
iicxaoe ;tBe KojiiMa cy iia ue.iy cxajajia abr Teo^e- 
piixa, TeoT;epiix CxpaGo ii Tcojiepnx Bo.ihkii, kojii je 
;i,oii,iiiije ca Hcxouiiiim BoxiiMa ocBOJiio Ilxa.iiijy.''') 

y xo jioGa ;i,ecH.Tia ce iipoMCiia iia Bn;{aiixiicKOM 
iipecxo;iy. Ha BinjanxiicKu iipecxo ceo je ly noBCMopy 102 BajiKaH npe^t ^tojiaaaK CjioBena 474 ro;t.) uap 3eH0. oeno je oiio iiyn jtoope BO.T>e m\ 
nonpasii pt)aBO cxaite y KOMe ce h ynpasa n *iinaHCiije 
y IlMiiepiijii Hajaaiijie : oh je xxeo ^a sasejie pejt, a:iii 
je iiMno Bp.io p^By OKOjiimy, Koja je yxnuajia na ifc( ra, 
a npiiJiiiKe cy ii OH;i;a, Kao ii yscK, 6HJie MHoro ja^c ii 
OA ciijie iiMiiepaTopcKe. Cxaite y /I,p/KaBii 6njio je uo- 
.lecHO, ajiMiiHiiCTpamija je 6ii.ia phaBa, <i>niiaHCiije opo- 
Hyjie, Ha ;i,OMaK npecTonHn,e rocHo;i.apH.ie cy norjiaBnue 
roTCKHX HJieMcna, sapBapn cy nana;i.ajin ca CBnjy cxpana 
Ha rpannue llMnepnje, a liMnepiija nnje MOr.ia ;ta nx 
cysoHJe HH BOJCKOiM HH HOBUCM. .InqROCx 3eHonOBa hhJc 
6HJia cxBopena sa B.iacx, oco6nxo y oho KpHxniiHO ^1.063 : 
oh je ono nepaxooopan n 6es ;i,obo.t>ho nnHUHJaxHBe, 
5e3 CHare n eHepriije, n on je Kao cbc xpanmne B.ia- 
;tajiaqKe .nn^HOCxn OHora jio6a, Mopao jta aaBpmn CBOJy 
Kapnjepy ujin pesHrnauHJOM h-ih, Kao mxo je ko;i, H,era 
OHO cjiyqaj, oKpyxHOM xnpannjoM. 

BpcMC idxoBO nejie BJiajte 3eH0H0Be HcnyH>eH0 je 
Mel>yco6HOM 6op6oM toxckhx uexa n h>hxobhx Bo^a (oc*o- 
OHxo Teojtepnxa Be.iHKor n TeoAepnxa CxpaooHa) 
npcBJiacx H HajtMok. Bopoa xa je;^HOJIHKa je n HesaHHM- 
.i>HBa. ()6a TeoAcpnxa nxauKajin cy ca cbojhm uexaMa 
HeMH.'nmc cbc oajiKancKe noKpaJHne, pajinjin cy enep- 
rnqno nenpecxano na xomc ;i,a ;io6njy nixo bcKh yximaj 
y Bii3aHXHJn n xpa/KH.nn cy CBaKOM npnjniKOM o;i, Bn- 
3aHXHCKor IlMnepaxopa cbc Behe n Bche xnxyjie n no- 
BiinieH>e roji,HniH>Hx cy^BeHunja. Ohh cy oeaopiiH^HO n 
HeorpauiiiicHO rocno^iapH.in ucjium BajiKanoM. Teo^epiix 
BejiHKH je HMao y ll,apnrpa;ty CBOJy cxpanny Kojoj cy 
npnna;ta.iH qaK n hckh cenaxopn, a o6ojnii,a cy nrpa.iii 
Ba>Kny yjiory y 6op6aMa oko npecxojia, Kojc cy ce o;i- 
urpaBajie y lI,apnrpaAy n BiiyanxHJH Ka;ia je Mivniepa- 
TOp 3eH() OHO aoaqen n Ka;i,a je noHOBa Bpaheii iia 
npecxo.'-*j 

3a BpcMC oopoe oko noBpaxKa ^JenoHOBa na npecxo 
o;t.iHKOBao ce ocoonxo Teojiepnx Be.iHKH pa;ieKn aa 
Henoiia. I\a;; je cxpanKa 3cHonoBa noocAHJia u 3quo 
Bpalicn iKi npecxo, TeoAe|)iix Hc.mikii jioonje aa xo, no- BajiKaH npe;t ;^0JIa3aK CjioeeHa 105 pejl Be.iiiKiix Tiixyjia, ce^niUTa y Mii;iiijii :ia cBOJe ToTe. 
Teo^epiix Crpaoo, 3aB^;^.^>nB na ycnexy TeoAepiixa Be- 
.iHKor, oityiiii OKO ce6e jiogtsl BojcKe ii uo^e iipoxiiB 
i-JcHona. /icHo ce naj^e iia iieBo.iii. Oh ii030Be Teo;u'- 
piixa J3e;iiiKor ;i;a wy iipHTeKne y iioMok ii ;ta cjipcui 
^po;^lIpa^Le Teo^epuxa CTpaooiia. Teo^epHx BtviiiKii ra 
iiocjiyiiia II ii()l)e iipoTHB CxpaSoHa, a.TiH mccto ;i,a ce 
iiooHJy, ihHx AHOJc ce cjio/KC na aajejiHUUKy aKiuijy iipD- 
THB BnaaHTHJe, iiouHy sajeAHHUKH n.i>a»iKaTn no TpaKiijii 
II jnofipy ;i.o iiOA lJ,apiirpaA. A.iii y ojicyjinoM ipeHyTiiy 
Cxpaoo MSHeBcpii Teojtepiixa Bejiimor ii npet)e na cipany 
^CHOHOBy. y narpajiy saxo jtoSuje Cxpaoo oj. 3eH0iia 
ocHM SBymiHx xiixyjia ii jiiocxa noBana. 

Teojuepiix BejiiiKii 6110 je ii3;i;an 11 ocxaB.teii oji 
CBora caBesHiiKa. Oh nnje Morao hh iiOMHiu.taxH na xo 
jta ce caM ojtynpe BHsanxiiju ocoohxo cajia. Ka^a je 
3eHona noMarao 11 H>eroB xaKMan Teojiepnx Cxpaoo. 
Cxora Teo;iiepiix BejniKH npene o;i, 1 1,npHrpaji;a n noi^e 
ca CBOJHM ToxHiVia, kojh cy cooom B0ji,njiii n hoch.iii ii 
vKCHe h Aeuiy n uejio cBoje nMaH>e, y MaKe;;oHiijy. II 
MaKCjiOHHJn cy Teo^epuxoBe uexe jiyro .lyxa.ie n n.haq- 
Ka.ie. Ka;i;a je xaMO cbc 6h.io on.T>auKaHo Kpene 'J'eojiepnx 
Ha /I,paq h uaysMe ra. llocie ocBOJeH>a ,i,pa'ia cxynii Teo- 
;tepiix BcuHKH y iiperoBope 3a 3eH0H0M 11 3axpaH;n oji 
ibera Hobii Ennp, jta ce y ibexiy iiacxanii ca cbojiim 
roxHMa. i^eno My je ny^no ^apjtaHiijy. A0Ka3yjyKii jia 
je xaMO 3eM.i>a njio^na 11 ^a Ke moKh xpaniixii ueo na- 
pojl Teoji;epHxon. 

Me^yxHM join 3a Bpene xux nperoBopa BiiaanxncKa 
BOJCKa Hana^He je;;Ho 0Ae.ijeH>e Teo;iepHxoBe bojckc, pa;5- 
oiije ra 11 o;i,y3Me My roxoBo nejiy KOMopy (47J) ro^.)- 
lloc.ie OBora ycnexa xxeo je i^eno, iiomxo iiperoBopii 
inicy oii.iii yciie.iii, Aa eiiepriiiino nacxaBn pax upoxiiB Teo- 
.Tcpiixa BejiiiKor. Ajih y xaj Max n3HeBepii ^-Jenoiia Teoje- 
pnx Cxpaoo, Kojii je ;toxaAaH>iiM ncHpiijaxe.i.CKnM Jip'/Ka- 
ibCM iipcMa Teo^epiixy Bcthkom 11 OMoryhno iiooe;iy 
iui;mHxiicKoj Bojciui, iiOMiipii ce ca reoA<^*P"xoM IKmii- 104 BajiKaH ^pe;^ itojiasHB CjioseHa 

i^iM. II tbiix ji,Hqje ce oiieT c.ioiKC na 3ajeAiin«iKy aKii,iijy 
iipOTHB BiisaHTiije. i)eHO iiosobc y iieBO.i>ii Byrape en 
.leBC ooajie ^^(yuaBa y noMoh. Eyrapii npet)y Ayii'^^B ii 
iiaiiaAiiy na V^rre ami oyjiy noTyqeHii ii o;i6iijeriii. n 
Teo;tepiix Cxpaoo no^e iia L],apurpa;i,. Oh 6y;ic o^ lj,a- 
piirpa;i,a OAOiijen ii nacKopo noc.ie xora yMpe (481 ro^. . 
CiiH CxpaooHOB iiocjic CMpTii oqcBC y:i.vie KOMaII;^y na:i 
BOJCKOM, ca KOJOM jc Cxpaoo Olio iiomao iiponiB l\n- 
piirpaAa. y CBOJe pyne ; xa Bojcua opojajia je y oBaj 
Max OKO 30.000 Jby^ii. Ajiii ciiii OipaooiiOB iiiije iiMao 
uao H>croB oxau, moKh ;i,a jipvun iia OKyuy pa3y3- 
;i,ane uexe roxcice, ii iteroBa ce BOJeKa iiacKopo iioe.ie 
xora pa3iii)e. Hehiina Foxa ii3 CxpaOoHOBe Bojeivc iipehe 
iia expany Teojtepiixa Be.iiiKor ii cxyiiii y iteroBv 
c;iy>K6y. llojaiiaii xhm ^exaMa Teo;i,epnx BejiiiKu yAapn 
HH Jlapucy II oeBojii je. 3eH0 je yBii^eo ji,a iiehe Mdhii 
iiiiKaKO ii3ahii iia npaj ca CBOJnM Mohinnr iiewpiijaxcbeM : 
cTora on cxyiiii c h>iim y iiperoBope. Kojii cy saBpiiie- 
iiii MiipOM. no KOMC 8eH0 ycxyiiii Teojiepiixy ii ir.ero- 
liiiM FoxiiMa ^I,aKiijy Rij>ei)si« ii je^an ;ieo /I,oite Mii3iije.-"i 
Ojl xora BpcMciia iiMao je Teojiepiix Be.iiiKii iie- 
oi'pamiqeH yximnj y Bii3airriijii. On je noceo Oiio Ilo^y- 
iiaBJbe H Opaiiiio 6ajiKaHCKe iipoBnimiije oji, iiaiiaAajn 
BapBnpcKiix ca jieue o6ajie ^yiiaBa. Bii3aHxiija je ca;tn 
oiijiM c xe cxpane ociirypana, jep cy Foxii .laKO cy3Gii- 
ja;in iiaiiajiaje BapBapa. Ajiii je Teojtepiix BejiuKii iicxo 
xai:() 113 CBora iioBora ce;ininxa Morao .lauo ;ia rpyne ca 
cBojiiM Foxinia ii j^o iioji 3iT;ume LI,apnrpa;ia. a on je 
Olio y xaj Max jejinnn y P)ii3anxiijcK()j llMiiepiijii kojii 
je pacno.iiarao jawoM n opraHii30BaiioM bojiiom ciliom. 
Cxora ce nap oeno n MOpao na n.eia oopnxnxn ii 
xpa/KiixH oji jbera noMok iipoxim ycxaniiiia iioa JIjiom.''') 'i Fcojcpiix jo y OBaj wax noMuiao l{n:!anTiijiJ, a.iii iipii- 
jaTc.i.eTHo usMcljy ibera u BcHoiia oiiex mije .lyro Tpaja.io, jej* 
(•c ^Ji'Ho c iipRBoM 6ojao cBor MoKiior ii|)njaTe.i.a. I'aHiiiiiaB ce 
<'a 'iciutiioM Tco.iopiix lie.niKii iiohe ca i-huJiim ToxuMa ii;: llona 
II iipoApi' ii.i.awKajyl.H ,ia 110,1. caMc :{ii;uiho Hai)iirpa;ui '48G nvi-'. BajiKaH npeA js,oji2i39.K CjioBeHa 10.") YTMuaj Teo^tepiixa BejiiiKor oiio jc y onaj Max bc.iiik 
11 cnjiaH ; 6e3 H>eroBa yueiuha iinje ce Monia peiiiaBani mi 
jcAHa Ba/Kiiiija CTRap, H>croB niac duo je iipecyAaii y miio- 
i!iM iiirraHjiiMa ii on ce jviorao cmoGoaiio CBaKora TpeiiyrKa 
yxVieniaTH y ^pHvaBJie hocjiobc Koje Ban BiiuaHTiiJe inijc 
Tpe6a.io iiiiKO ;ia peiiiaBa. YTHnaj n ciiara BiKjaHTHCJa- 
jtp/KaBHc BJiacTii ()ioa je xaKO iiesHania ii])eMa yTiiiu»jy 
TeojiejiiixoBy, jia je ii;}rjie;ia.io Kao ^a Teo^epnx yiipuHo 
BJia;i,a MviiiepiijoM. Y CTBapii jc on n oho y oBaj Max 
neorpann'ien rocno;i,ap. Jep Bnaanrnja nnje iiMa.ia ena- 
le ;ta HKaiCBOM opywcanoM cn.ioM n;3B0An ono nrro cy 
.taxreBajin n.enn jtpH^aBHU nnrepecn ; tch^HjC n nnTepecn 
BHSauTHCKe MMnepnjc HHcy Monin y oaaj Max onxn nox- 
Kpen.Ti.eiin opyjKJeM, ;ipiKaBna B.iacT nnje nMa.ia nnuawBe 
eracKyrnBC. 

Ynieji n moK oBora npnjaTe.T>a n caBeannKa on.in 
€y Bpjio iienpnja'mn BnHanxncKOJ BjiaA". 3a ^p/KaBy je 
CjuRo nexHna ;i.oopo nixo y onnixe nMa je^inora npnja- 
TCta n caBeannKa Kojn pacno.iio>Ke ojt.inqnoM n naup- 
enoM BOJCKOM H nrro xora ii])HJaxe.i>a n caBeanniva MO/Ke 
ynoxpednxn y CBOJy Kopnex n npoxHB cBOJnx nenpnja- 
TCLa. A.iin cy ,ip>KaBnnun Bnaanxncun sp.io jioopo ana.in. 
;ia je xaj npnjaxe.L n caBcannK Bp.io nenoyBAan " ^'-^ 
he on nnxepece BnaanxiiCKC MMnepnje opaiiiixn n aa 
I[Mne])njy ce oopnxn caMO on,T,a n jtoxjie. jtOK ce iinxe- 
]»ccn Ihinepnje oy^y noxnyno noKJiannjin ca iteroBnM 
.in'innM nHxepecnwa n nnxepecHMa H>eroBa njiCMena. n ja 
he on CBar^a icajuoA ce ynpcxe nnxepecn BnaanxncKe 
lI.Mnepnje ca H,eroBn»r nnxepecnNia onxn roxoB j.a na- 
nycxn Hnaanxnjy n jia oupcne opyiKJe npoxnB H>e. 

i)a linaanxnjy je y OBaj Max on.io Mnoro r»o.i,e ^a 
iipnKynn cny cnojy cnary n ;i.a uaKO M0-,i;e oprannayje 
cHOJy Hojny cnjiy xe ;ta ce caMa opann oji, nana.ie ne- 
iipnjaxe.'ba. nero ;i,a n,eaiiHe nnxepece opann qoBcic, Kojn 
je ncxnna pacnojiarao Jiodpo oprannaoBanoM bojckom n 
Kojn jc inxnna ycncnnio n cnryi)no Morao o;i.onjaxn 
Bnpiiapc ca rpannna ,l,p-,KaBe n ean.iahnBaTn ynyxpanm.e 106 BajiKas npe^t jjojiasaK CjiOBeHa HCMiipe II ycxaHKC. ajin Kojn je yjejtHo oiio tojiiiko jaic 
X<\ je Morao yHiimxiiTii ii i^e:iy jip/KaBiiy op^a^^;}a^IIjy. ii 
KOJn je cBaKora TpenyxKa, ii3 jinqniix pa:3Jiora ii no6y- 
jia pa;iii He3ajiOBO.T>eHe cyjexe iliii iieiicnyiteHiix iioxpa- 
iKiieaiha, Morao sarposiixii /KiiBoxy ii oncxanKy HMne- 
piije. Cxoia BnsaiixiiCKii jip/KaBHimii peine jia ce no mxo 
no xo ocjooojie OBor necnocHor iipiijaTCta ii caBesHii- 
Ka. n.ian. no komc on ce xo ii:)bcjio. oiio je Bp.io jtoGpo 
VJieiueH. 

y Ilxa.iiijii je y OBaj Max BJiaji,ao yaypnaxop ()ji,o- 
anap ca cbojhm napsapHMa ii nnje npusnaBao BpxOBny 
BJiacx BHsaHXHCKora i;apa. Biisanxiija je 6njia n cyan- 
lue cjiaoa. xe niije Morjia nn iiomiicthxm na KaKBy opy- 
jKany aKu,iijy kojom on njiii yniimxii.ia O^oaKpa iijin ra 
oap npnMopa.xa na npnsnaifce BiisanxHCKe BpxoBHe B.ia- 
cxii. Teojtepnx je oiio y obhj Max jejiiinn Kojn je ca 
ii;}rjie;i.OM na ycnex Morao ;}aBojinxiixn na ( )ji,oaKpa. Cxora 
BirjanxHCKii ^Bop cxynn c ibhm y nperoBOpe ny^ehn 
My, Aa y ime BHsanxncKora nMnepaxopa ii^e y llxa.mjy 
n ji,ii xaMO ynninxii 0;toaKpa. Teo;iepiix jc pajto iipii- 
cxao na iiony;i.y BiiaaiixiicKora jisopa. Oh n iteroRii 
Foxn diiJiii cy ii nua'ie neh ne:}aAOBO.T>Hn y cbojum cxa- 
HiiiiixiiMa iia Ija.xivany. KpajeBii y KOJnMa cy onn cxa- 
HOBa.m AaBa.iii cy iim caMO aobo.i>iio xpaiie :ja n3jip;Ka- 
H>e. a 6oja n n.i>aiiKe nnje OB^e oiuio nii ojinay oho-iuko 

K0.111K0 cy OHH /KCJieJIlI. 

IlperoBopii cy ycneniHo aaBpinenii y jecen 4<s,s 
roi.. a y snMy ncxe ro;i,nne Kpeiie Teojtepiix BejniKii 
CKOpo ca ixcjiiiM CBOjiiM njiCMcnoM*) y3 /^ynas n Cany 
iiyx IFxajiiije, jia naBpinii xaMO o;i Biisanx.iCKora uapa 
noBcpenn My MaHAax. 

'''< ObOM lipH.IHKOM HHCy COIl TeO;iei)IIXOBH ToTII OTHIII.III I' 

ii.HM y IlTa.iiijy; je;i,an ;ieo Fotu ocrao je lui lia-TKany. Th Toth 
iioMHiby ce y TpaKHJH 'laK h y Apyroj iio.iobhhh VI BCKa. Ohii 
cy Ty no CBoj iipii.iniui CTaiioBa.rii join n oiija Ka;ia cy ce C-io- 
BCHH Bch iio'ie.iu cTa.mo iiacc.i.aHaTii na lia.iKaiiCKOM lIojiyocTpny. 
Moryhe je ^a cy CioBenn, Ka;wi cy iipnMiuii XpimiliaiiCTBO, o,\. 
oBHX r<)Ta y:^e.iii hckc repMancKC pcm y cBoj upKBCiiii jeaiiK. EajiKaH npe;^ j^ojiasaic CjioBena 107 Ka;i,a je Tco;i,epnx BejiHKii ea cbojhm FoTHMa otii- 
iiiao y MTajiiTJy ocxajia je BHsaiixHCKa rpaiiHua na ro- 
H,eM /I,ynaBy IIeIIOce;^IIyTa. Jlj''^ -^^^^ ooajic iotobo hc- 
.lor cpcAifcer /I,yiiaBa Bjia;ia.in cy remiAii ; iipcAejiii ca 
.lese cTpaHe jtoitera ^I,yHaBa iiiicy yjiaaium y cacxaB 
le ji;o6po opramiaoBaiie reriifjtcKc ^^p/KaBC. y xe Kpajeue 
iio'iejiii cy y obo ;i,o6a nojiarano iipojinpaxH ca ccBcpa 
II ceBcpo-HCTOKa paaiia cuoBCHCKa njicMeiia, a Bch ii iipe 
OBora ;i.o6a npojiaunjiii cy xyjta 6yrapcKii KOH>aHinui. 
Ka^a cy ns cBojiix CTaimiiiTa ca o6a.ia Hpiiora Mopa 
nojia3njiii y 6oj h y n.taiKy na BajiKaiicKO IIo.iyocTpBO. 

IlocJie ojtJiacKa Teo;iiepiixoBa y IlTajiiijy BiisaiiTiija 
Hiije iiMajia bojckc ;ta je 6aii,ii iia ji;oh,ii ^tynaB xe ah 
xaMO iiixiixii rpaHimy oji Hana;iaja BapBapcKiix. a oaiii 
y xo jtooa ^oiipjie cy npse uexe pa:3Hiix c.iOBeiicKiix 
n.iCMeHa na o6ajie AOitera ^yiiaBa. ^p/KaBHa rpMnnua 
BnsaHxiicua na ;^OH>eM ^ynaB^ iinje 6ii:ia y OBaj Max 
iDxiiheHa, ajiii cy npBC uexe ciOBCiiCKe Koje cy jojia- 
3ii.ie AO JynaBa 6hjic it CJia6e ii pexKe, xe no CBOJ iipii- 
.1HU.H iiiicy HIT iiOKymaBa.ie ji,a iipe.iaae ^yiiaB ii m 
ri.taiiKajy no BiiaaHxncKiiM npoBiiimiijaMa iia jieciioj ooa- 
Jin /l,yiiaBa. Ako je xauiix iioicymaja ii oii.io bcK y obo 
AoOa, oiiii cy ocxa.iii iiesana/Keim y iicxopiijorpa-Mijii 
BiiaanxncKoj jep cy {)e3yMiiii iiOKyiiiajii obhx nojiy;iiiH- 
jLiix cjiOBCHCKiix aBaiixypiicxa 6ii.ni He;3naxHii iipcMa bc- 
jiiiKiiM eKcne^imiijaMa ;ipyriix BapBapcKiix napo^a y 
OBO ;i.o6a. 

A.1III cy iiacKopo nocjie xora cbc iieuihe ii cbc jaqe 
^lexe caoBCHCKe ^ojiaaujie iia o5ajie ;i;0H>era ^ynaBa. ii 
na npejiOMy o;i; V na VI bck Bpmu ce xaMO bcjiiik ii 
anaMeniix npouec cbcxcfco iicxopiicKor aiia^iaja: C.ioBeiiii 
cnjiase na J^OH>n ^I,ynaB. Taj Ba/Kan npouec ocxao je ne- 
aanaaten y ncxopnorpa-Mijii Bn^anxncKOJ jejino cxora iino 
je Majio, njiii oap Ma.io cawyBannx, cnoMeniiKa Kojn ro- 
Bope OBOM BpcMcny, a Jipyro cxora luxo ce xa c.io- 
BCHCKa Mnrpan,iija, npo;;iipan>e n>nxoBO Ka jtoH>eM ^T,y- 
naBy n Hace.T>aBaH,e xaMO. Bpiniuo no.iarano n nocxe- 
neno oe3 BcniKiix Kaxacxpo<i>a n naivinx npoMcna."-*) 108 BajiKaH npe;; jtojiaaaK CjiOBeHa 

VI 

Ciiara H cjia6ocT BBsiHTHJe y V BeKy — IIojiojKaj BHsaHTHCKor 
Bjia^aoi^a. — lIpeKH/^aite Bese Me^y Hctofcom n 3a^a,^0M. — 
I103HIHBHH u HeraxHBHH yxHi^aJH H ^-aKTopH y BaaauTHJH. — 
TpyjieHC y BHsanTiiJH. — Bn3aHTHCKii JI,Bop. — P^aBO ciaae 
Hapo/ta ; He3a/^0BOJfcCTBO ; ceJtaHKH yciaHUH. — BepcKe pacape. 

— HojiojKaj upKBe, — IIpHCTajiMi^e cxape Bcpe. — BapBapii y 
BiiaaHTHJH ; peaKi^nja npoiiiB h>hx ; iiaipHOTHsaM BHsaHXUHaua. 

— Hycxoin Ha BajiKaHCKOM UojiyocxpBy. — BHsaHxiiCKa BojcKa ; 

^tyx, cacxaB BOJCKe ; 6op6a BHsaHXHCKHx rpa^ana. 

BiisaHTiicica HMiicpiijajc y npBOM BCKy cnora HxIi- \ 
Roxa iiMajia 6ypHy iicxopiijy ii iipoMCibiiBy cy^oiiHy : 
yiipano ce MO>Ke pekii ;i,a je Bnsanxiija y npBOMe bckv 
cBora jKiiBOxa Bek npeiujia uiijia CBe one <i'a3e, Kpoa Koje 
je naii3Meiiii,e upojiasujia 3a Li,e.xo BpcMC CBora oncxaiiKa 
3a ii;i.yhiix xiLi>a;i;y roAnna. Kao ;i,co HeKaAaiiiH>e Piim- 
n;e IlMiiepiije OHa je noKa3a.ia o;iMax y iioiicxKy CBOra 

>KIIBOXa Rnilie II HxII.iiaBOCTII II II3JI,p/K.l>lIB0CXII Hcro PlIM- 

CKa HMiiepiija j\ok je joui y uejiiiHu oii.ia. ii iiecpaB- 
iheHO Bniue ycjiOBa 3a /KIIbot ri oiicxanaiv hcio jipyrii 
;i,eo PiiMCKC IlMiiepiije. oaiia;i,uo Piimcuo lJ,apcTBO. 

Be.'iiiKa PflMCKa Ihinepiija 6riJia je y nocjieji,H>iiM 
lU'KOBiiMa cBora /KiiBOxa cjiaoa ii lUMohiin, Bii3aHTiicKa 
llMiiepiija, Ka^a je «i>opMiipaiia Kao Man.a 3aceoiia Ap- 
yi.aBiia uejiiiiia IIeKa;^aIu^be I/iimckc ilMiiepiije, iiMa.ia je 
;toeTa CHare, jtocxa a^ujiaBOCTii ii jtocTa /Kimoxa. Biisaii- 
Tiija je oji I^iiMCKe IlMiiepiije nac:ie;;ii;ia iie caMO ;i,o5i)y 
II "inpcxy opraiiii3auiijy, iiero ii Jieiie, ii.iOAHe ii Goraxt- 
3eM.Le, KOJe cy cbojiim iipiipojtiiiiM rpamiuaMa ii cbojiim 
iil)iil)oj,iiiiM 3io;tiiiiM KOMyiiiiKauiijaMa ojiaiciiiaBajie o;i6paiiy 
II iij)().Mex. OciiM Tora J]ii3aiiTiija je iiacjieAHJia ;kiib ii 
iieiicupiiaii pe3epBoap 3;ti)aBiix ii neiiCTpoiiieiiiix ii.ieMeiia 
iiM cHojoj Tcpiixopiijii: Taj peaepBoap iioji.M:iat)iiBao je 
(•liaivui I'liary Hii3aiiTiicKe llMiicpiije. ;i,njy}iii joj ne caMu 
();i.'iiiMiiy Bojcuy Bel. ii eiiepriiuiie ii AapoBiixe .i.yAe 3a cur 
;ip;i;aHiiii«iKe, aAMiiiiiicTpaTiiBHc ii HojimuKe iiocjiobc ii 3a 
lU'o ;ip;i;aBiiii opraiiii3aM. Ajiii je Bii3aiiTiija yjeAHO na- 
<M(';iii.ia oA I'liMcue llMiiepuje ii cBe Mane ii iie.JiocxnTKe BajiKaH npe^ AOJiaaaK CjioBeHa 101> 

ibCHC Ap>KaBHe oprannaauHJe, ii caMO ce H>e3nnoM re- 
orpa<i'CKOM iiojiO/Kajy (y iipBOMC pe^y reorpa<i'CKOM no- 
.lO/Kajy H>e3iiHe iipecTOiniue) h Henpecxanoj pereiiepa- 
lUiJH cBHx <&aKTopa Ha iJiaBiiHJMM iio3HHHJaMa y .IpH^auiF 
iiMa 3axBa.iHTii iirro je Bn:{airnija, iioiFiirua ii:j cacBiiM 
iiCTpoiiiene H n;jMoyK;;enc pHMCKe Ihiiiepiije, Mor.ia ;in 
iiOFca/KC He caMO Biinie cnnre ii /KiiBOTa Hero n ue.ia 
MMHcpHJa H jipyni ;i,eo H.esnn, ^aaajino Phmcko ll,ap- 
CTBO, Hero ;^a hx uaK h hpokhbh 3a wHTaBy xn.i.ajiy 
rojUHHa. 

Cbc oho uito je ohjio xpyjio, He3ApaB0 ii hokbr- 
peHO, CBe HCjtocxaTKe y n,ejiOM ji;p/KaBHOM opraHH3My. 
iioueB oji. ;i.B0pa na ao oohihhx BOJniiKa n HaJMan.nx 
;tp/KaBHnx uHHOBKHKa, CBe Mane yKo^enora 6HpoKpaTH3Ma 
II HecaBCCHor MHHOBHHiuTBa, CBa 3Jia Tyt)nHCKe najaMnHiiiie 
BOJCKe H Ha HOCJiexKy HCAOCTaraiv h 'I'HHancHCKe n cko- 
HOMHe cHare, 6e;ty, HCBOJby n cnpoManiTBO Mace Hapo;in, 
— CBe je TO BH3aHTHJa HpHMH.na y nacjie^e ojt HeKa3.a 
Mokne Phmckc MMHcpiije. 

M Beh y npBOMe BCKy CBora >KHB0Ta HMajiH cy bh- 

3aHTHCKH ApJKaBHHUH H CyBUlUC HpHJIHKe JI,R jaCHO ySHJlC 

CBa HpcHMykcTBa n cbc HejiiocTaxKe Mcxomhc IlMnepnje. 
HH3aHXHJa je Bck 3a obo npBO cxoxnny rojinna hcko- 
jiHKO nyxa 6H.iia nooe^ena h noHH/Kena, hckojihko nyxa 
cy H0Jiy;i.HB.i>n BapBapn h nenpnjaxejbn HjChh AHKxoBajiii 
joj ycjiOBe Mnpa na Koje je ona Mopajia ;i,a npncxaHc. 
Hn3aHXHJa je 3a xo BpcMC roxoBO pe^OBHO H.iaka.ia ;ia- 
iiait BapBapHMa, roxcKe n xyncKe uexe jiojiasHJie cy hc- 
kojihko nyxa jio noji. caMC 3n;tHHe IJ^apHrpajta, Bapsapii 
cy HCKO BpcMc oH.iiH aHCOJiyxHH rocHOJiapn y /I,p;KaBii. 
a uecxo cy HorjiaBHue napBapcKC HMajie iviasHH yxHHaj 
y HH3aHXHJH H H>HX0Ba ce peq bhhic cjiynia.in n hoiiito- 
na.ia nero peu BiisanxncKor HMHcpaxopa. 

A.1IH je Bn3aHxnja nnaK n;*. cbhx xnx oe^a n hc- 
BO.ta na Kpajy Kpajena H3aHi.ia Kao Ho6e;iH.iau, nec.iOM- 
.iiCHa H Heocjiao.i.cHa. Aa BpcMC xyncKHX n ioxckhx na- 
na^aja hcko.ihko nyxa je H3iMe;ia.io kho aa je liH3an- 
xHJa Ha py6y nponacxn, na iniaK je ona npeiKHBCia cnc 1 10 BajiKaH npe;i jtojiaaaic CjiOBena oiiacnocTii ii vbck ca hohom ;kiibotiiom cimroM ii ca ho- 
BOM eneprnjoM yjiaaiiJia y Gopoy. Koja je iienpecxaiio 3a 
Bpene nyHiix xii.taAy roitima nocii.ia Tun 6op5e 3a oii- 
cianaK ii ii3rjie;i;ajia Kao oopoa na /KUBot ii CMpx. PI 3a 
BpeMe Tiix xii.i.aji;y ro;i,Tiiia HeiipecxaHO ce iiepiiOAimKii 
II iiaii3MeHii.e Bpaka.io ^ooa Ma.iiaKca.iocTii, onajiaiba ii 
iionn/KeH.a ii o;i;Max saxuM ;i.o6a nanoHa, HanpexKa ii npoj- 
cKC 6op6e. II 3a mo xaj jiyni nepiiojt ojt xn.T>aiy ro- 
;i.iiHa, 3a BpcMC ue-iora /KiiBOxa Bii3anxiiCKe ILvinepiije, y 
CBHMa Menasia if,e3HHe iipoMeH,nBe iicxopiije, yBCi; cy ro- 
xoBO 611JIH iicxii <i>aKxopn Kojii cy jipHxaBHOM opranii3My 
jtaBajiii ii3;ipHx.i>nB0cxn, ciiare 11 iio.iexa 11 iicxii 'i»aKxopii 
Kojii cy cxBapa.iii pacy.xo 11 Ma.xaKca.xocx. yBCK cy ohjiii 
roxoBO iicxji yspomi Kojn cy ;taBa;iii jip/KaBii cnare 11 
IICXII y3pomi Kojy cy je cjiaGn.iii. 

II CBC 0110 iiixo je ;i,aBa.)io ciiare BiisaiixiicKoj 11m- 
iiepiijii 3a uejio Bpene >KUBOxa H>e3iiHa. n cbc oho iuxo 
jc 6HBajio y3poKOM c.iaoucxii ifce3iiHe. cbc je xo, Kao luxo 
je iioMCHyxo, jacHO 113611J10 na noBpumny Bck y iipBOM 
BCKy Bii3aiixiiCKe iicxopuje. Ocoonxo cy jacHO ii36njie na 
iiOBpiuHHy CBC MRHC jipiKaBiiora opraHii3Ma 11 cbh ne^iio- 
cxaxu,ii jipn^aBiiora ypel)eH>a. Te iie^ocxaxKe je ji;ejiOM 
nacJieAii.ia Bii3aHxiija o;i Pumckc IlMnejmje. a ^icjiom cy 
OHii iioHHKJin 3a BpcMC itesiiua /Kimoxa y crmom ite- 
HOM opraHii3My. Taico ce Bck y ii])bom BCKy Biisan- 
xiiCKC iicxopiije oiia/Kajy iiixexiiii yximajii oniix B.iiaji.a- 
;ia<iKiix Jiimnocxii, Kojii cbomc no3iiBy imcy ohjiii ao- 
pacjiM : y /I,p/KaBn a ocoShxo na A^opy BO^n ce acecxOKa 
II oropiiena 6opoa. y Kojoj ce cpexcxBa HHKaKO hc Tjh- 
pajy, HaAMoli n jami yxiiuaj HojcAHnnx jiiiuhocxh ; Bjia- 
;;a;ia»n;ii jtBop je jieiJio cn.iexaKa h imxpnra, a yxnuaj 
/Kcna. Koje yBCK paji,o onepiiiiiy HiixpnraMa n CHJiexKa- 
Ma, qecxo je HpexerKiniJH oji, ji^^tkrbiuix HHxepeca. Kao 
iiOB ejicMCHax iiepe^a h iia ;tBopy 11 y ^piuaBH n36iijie cy 
BcK y V BCKy cbom /Kccxhiiom sepcKe pacnpe, KOJe cy oa- 
Mnx y iiowexKy 6njie 3axBaxiijie cbc cjiojcBe BH3anxHCKor 
;ij)yiiixBa. xe je pa30yKxajiH <i'anaxH3aM Bn3anxHCKHX rpa- Bajiican npeA ii,ojii\3SiK CjioBena 111 

i)aiia Tajia bcK iioweo boahtii oropweiiy ii Heo5y3;taHy 
Oopoy OKO ;i,orMaTa. 

BiisaiiTHCKora MMiicpaTopa CMarpajiii cy h Bapnapii 
II CTaiiOBiiHuii iieKa;i,aiuii.e Phmckc MMiiepiije nocjie iia;ia 
3aiia;tH0r PiiMCKor lJ,apcTBa icao jejumor ijaKOiiirror iia- 
cjicjtHiiKa II iipe TaBiiiiKa Piimckiix llMiiepaxopa, ii aK(» 
cy Bek H ra^a no r^CKOjii BapBapcKii BJia;iaonH anajiii y 
:uoAnHM xpciiyTiuiMa ;i,a iiCTaKiiy, ;ta ihiiMa ne iiMiioiiyje 
.icriiTHMiiTCT Bii;5aiiTiiCKor iiiVincpaTopa ii a^^ ciiara ii cii.ia 
iLiixoBa MOHie oiiTii cxapiija ii o;i; .icriiTiiMiiTeTa. 

Bii3aHTiiCKa MMiiepiija oiiJia je, icao iiito je iiomc- 
iiyTO, y npBnsi ;iaiiiiMa cBora /HimoTa iiOHiiHxeHa ii ocpa- 
MoKena, oua je MOpa.ia ;i,a iipiicTaue iia ycjiOBC Miipa 
Koje cy joj ;^^KTOBaJlc iiorjiaBiiue BapBapcKiix luicMCHa. 
oiia je iLTiakajia bcjiiikc ji.aiiKe napBapiiMa. ryoii.ia ^htkc 
II 3eM.i,e, II BapBapii cy 6e;{ iipecxaiiKa nycTOiiiii.iii H^eiie 
ii])OBiiiiii,iije II ii.i,a'iKajiii n.eiie CTanoBiiiiKe. liopyiiiuija ii 
iiOKBapenocT BJia^ajia je y ^pvKaBii, a ABop je pt)aBiiM 
iipiiMcpoM npejtitaiiHO. 

Ka;i,a je PiiMCKa ILviiiepiija oiuia noAejbeiia na ;i.Be 
ApiKase, ooe xe ;tp;KaBe occhajie cy ce icao je^na Hepas- 
;i,BOJHa uejiiiHa. Join yBCK je Morao rpa^aiiiiii piiMCKii jia 
iio^e ca Eya>paTa ii Tiirpa iia ooajie BejiiiKora OKeana 
a Aa iiiirAC iie iipe^e Ap^xaBiie rpannue, jom yBCK ce 
cxaHOBHHi^H XHciramije ii ra.iiiije ii cxaiiOBHUUH a^pim- 
Kiix H aaiicKiix iipoBiiimiija oceha.iii iiOAaiiiiunMa jejiiie 
;ip/KaBe, join yBCK je, ii aico je OBa BCJiiiKa Ky.ixypiia 
nejiHHa Giuia iioAejLCiia iia abc BCJiiiKe c*epe, Kpo3 cbc 
r.iaBHHJe xproBauKc apxepiije oa Bpiixaiiiije jio Meaoiio- 
xaMiije cxpyjao /Kiibox, h xproBamvii iipoiKJBOAH cy mc- 
iLaiiii II Meiiia.iiii ce ii iia HajyAa.beiiiijiiM ii iiajcyiipox- 
iiiijiiM xauKaMa. Ajih Ka^a cy iiarpHyjiH ca cbhx cxpana 
BapBapii Ha rpaiiiine IlMiiepiije, Ka^a ciiara ii jip/KaBue 
ue.THHe H iiojeAiiHiix ilchiix Ae.iOBa uiije Biuiie oiuia ao- 
BO.i>HO jaita Aa OAOJiCBa xoj naBajiii, KaAa cy iierAa Kyji- 
xypue aeM.'be iiocxa.ie cxajiiiiiM pa:56ojiiiiixcM, KaAa je 
Ky.ixypa iioqejia iipoiiaAaxir ii BapBapexBO oxiiMaxii Maxa. 
— OHAa je iipeiaiHyxa cxpyja vKUBOxa y iieKaAaH>iiM apxe- 112 BajiKaH npe;; ^tojiasaK CjioBeiia pnjaM!!. H^iiBOT je iiocxao cKyiieiiiijn ii iiecxajio je ii xp- 
roBauKiix 11 Ky.ixypHiix Be;3a Koje cy Her^a BeaiiBa.xe y 
jejiuy ue.inny ;}eM.T,e ii uapo;te. M Hiicy y ono jioOa 
paciiaAaH>a ii onajiaEta oii.ie npeKiiriyxe caMO Ky.xxypiic 
II xproBaiiKe Be:5e Mehy iiojejiniiiM npoBimniijaMa h oco- 
uiixo Mel^y ncxQiiHiiM ii aaiiajiiiiiM aeMiaxia. iiero ce 3a 
BpcMC one oopoe ii xaoca qecxo jiorai^ajio jia cy ohtiii 
iipeKiniyxii ii jiin.iOMaxcKii ojihocii iiaMchy 3anaaHor 
itapcxBa 11 BiiaaiixiicKC Ihiiicpiije. a oii.io je rojiima 
i;aj;a je 6njia npcKimyxa y oninxe CBaua Be;}a ii^Me^y 
BiiaaHxiicKiix iipoBimmija ii oanajiHora II,apcxBa. ^eiiia- 
Ba.io ce ja iiojy>Ke BpcMc iiiicy cxiiaajia niiCMa ii ii;} 
Beiiixajii 113 Ilxa.iiiije y Huaaiixiijy ii iia BH3aHxiicK0Me 
,T;Bopy iiiije cc ^lecxo MCceuiiMa 3Hajio mxa ce ;torat)a y 
i)ana;iHOJ IlMiiepiijii.-'-) 

TeiiiKO je petiii ^a .in je Bn3aHriija y iipBOMC bckv 
CBora /KiiBOxa Ha3a;i,0Bajia njin ne. jep cy ii y obo jtooa 
Kao H y ne.ioj iio3Hiijoj iicxopiijii Bii;janxncKOJ iiciipe- 
ii.iexeHii II yKpiuxenii paaiiii. ii ;i,oopii ii pl)aBii. yximajii Kojn 
cy yxima:iii na paaBiixai: ;i,oral)aja ii iia jkiibox IlMnepHJe. 
y aKUHJH ce iieiipecxano iiajiaae n 3jipaBii ii jejipii a na- 
iiopejio (• xiiM 11 jiecxpyKxiiBHii 'i-aRxopii. '.)C)Ov xora ce neo 
;ip>KaBnii opraniL'.aM Heiipecxano KO.ieoa Met)y cnaroM ii 
MajiaKcajioiiiKy. MC^y jejipiiHOM ii xpyjien^OM, ii onaj Kojii 
y ACxa.TjiiMa iiocMaxpa nejiy oiiy Macy <i>aKaxa ii «i«aKxopa 
113 liojiix je Olio cacxaB.T>eH ;ip>KaBHii opraHii3aM ii Koja 
jc yxiina.ia iia ir.eroB /kiibox ii pa;t, oiiawxa KaKO ce y 
xoj Macii HcnpecxaHO KOMeiiiajy ii oopc o iiajiMok iio- 
3iixnBFiii n HeraxiiBHii -i>aKxopii. 11 oiiaj icojii xohe y jil'- 
xa.i.iiMa jia oupxa cxaihc Bii3airrHJe y \ Bcicy Mopa 
;ia 1I3HOCII CBC OHC ^tHJaMcxpa.Tiio pasiic yxiici;e, yxii- 
luijc II 'I'aivxa ciia:5ii Bn3airrnci:or j,p/KaBHor opraninnia. o 
iip.iniiaMa HiiaaHxiicKiix cxanoiniiiKa o noiiixeH>y wmioniiiiKa 
II .My^ij)ocxn jii);i;aBiiiiKa. ii naiiope;io c xhm caa onaj 
xpyjien; ii iioKBapeiiocx icoja je oiuia aaxBaxiiJia nejio bii- 
3airrii('Ko ;ipyinxB0 o;i iiMirepaxopcKor jtuopa ao najnii- 
iKci' miuoHiimiiTBa ii iioc.icut.er ceocKoi' xproB'iiiha. BajiKaH npe;; ;^0JIa3aK CjioBena 113 

Cxora cy, nope;i, cbhx mrhr ii HeAOcraTaKa, ii 
y OBO ji,o6a uecxo H36iijajie iia iiOBpiiiiiiiy ii ,io6pe 
CTpane BiiaaaTncKor ;ip/KaBHor ype^eifca n Bp.imie bh- 
yanTHCKiix rpal)aiia. BiisaHTiija je ii y npBOMC BCKy 
cBOJe iicTopiije, iiope;i. cbhx iie^aha ii necpeha. iio- 
pcA iioiiH/KCiba H iiopaaa, imaK qecxo iiMa.ia yciiexa 
na 60J110M noj>y, 11 ilchr je Bojcna qecTO rio6eAOiiociio 
iipojiaaiijia Kpo3 one Kpajeee KojiiMa cy HCKa^a iipoHO- 
mcHii opjiOBii piiMCKnx jienija. BiiaaiiTiija je Bel» ii y 
npBOMe BeKy cBora /KUBora imajia ;^OIICTa BeanKiix Jby;iii, 
KOJHMa 611 ce Morjiii iioHOciiTn n BeKOBii aa Koje ce 
oCuiHO ysiiMa J^a iie iipecTaB.tajy caMO iiepiio;; oiiajtaita 
11 naaaTKa, Kao uito je to cjiyiiaj ca iictiim BeuoM. ^a- 
poBiiT II enepriiqan qoBCK Morao je 11 y obo ;tooa on- 
uiTera xaoca yciieiiiHo pa;i,iiTii, a 6ii.io je 11 y obo Ao6a 
lie caMO ;i;apoBHTiix 11 eneprimHiix Jtyjin, nero n ^T>yA» 
KOJiiMa je caBecT 6MJia sanoH a noinxeite Biiiue CBera 11 
KOJH cy HCKpeno 11 ca npeAaiioinky cjiyH^njin napo^y 11 
Ap>KaBii. 

MiiaK je y obo ^ooa y oaBHOM Majio 611J10 xy^u 
BcjiMKora jtyxa a join MaH>e noiuTennx .i,y;tii. ^p>KaBa je 
Kpajia II xapajia cBOJe iio;i;aHiiKe, a nojiaHimii cy Kpa.in 
11 xapajiii Ap>KaBy. Hapojt je 0110 ne3a;toBO.T>aH, jep je 
6110 ociipoMaiuiio II iipoiiao cacBiiM, n BiisaiixncKii jiBop 
ce ca iipaBOM iiecxo Biime 6ojao cbojhx noAaHHKa Hero 
;^p>KaBHITX Henpiijaxe.x>a. 

Hnje 611.10 HiiKaKO iiarjicAa A^ He ce nojiOHiaj na- 
poAa II cxaite, y komc ce ^pacaBa y oiiiuxe Ha.iaan.ia, 
Mohii iiKaKO iioiipaBiixn, jep iiOKBapenocx je oii.ia saxBa- 
THjia CBC cjiojcBC ApyiuTBCHe. Jby^H cy oii.xn uaryoii.iii 
CBCcx Ay^^HOcxii II iiojaM oniuxeM ;toopy, CBauoMC 
je jinqHn nnxepec 6110 jeji,iiHii 3aK0H a HOBau 11 bcjiiiko 
3BaH>e je^iiHa aMOnnnja. O coniijajiiiiiM, arpapiniM n cko- 
HOMiiiiM iiiixaH>nMa, ojiarocxaiby napojia 11 naiipexKy 
/I,pa^aBe, hhko iiiije boaho 6pnry. Cbc ce Mor:io 3a ho- 
Bau KyiiiixH, II 3iiajyhii xo cbii oiiii kojii cy xxe.iii jir 
AO^y ;i,o jieniix iiojio.uaja 11 cbii oiiii kojii cy xxeaii 
Aa 3a;t0B0Jbe CBOJe Ke«i>OBc 11 cbii ohii Kojn cy xtcjiii 

Kifciire MaTHne CpncKC. 7. 8 114 BajiKaH ^peJ^ floJiaaaK CjioBeHa jia. iipuKpiijy CBOJe rpexe iijiii ah ce ociooojte sacjiyHtCHe 
KasHii. cBii cy OHH rpa6HJiH HeMii.iime iiobbu, xapa.iH, 
iLTjauKajiii II OTiiMa.m, xe hobucm cxeueHiiM iia xaj na- 
qiiH iiocTinjaBa.iii oho iuto cy xxejiii. HoBau jc oxnMao 
CBaKO caMO Tji,e je ii na^ je Morao ; aa HOBau cy ^po;^a- 
Bajiii 3BaH>a ii noBJiacxime cbh oji iipBiix Be.iiiiKo;iocxoJHHKa 
na ji,o HaJHii/Kiix qimoBiiiiKa Kojri cy moimii xo ah iimie. Ilo^- 
Kyii.T»iiBocx miHOBHiiKa oxejia je 5ii:ia iMaxa ii iipo^p-ia je ii 
y naJBiiiue qimoBHimKe KpyroBC. 8a iiOBai; je cBaKO Morao 
n3Hy;iiixii ii jtooiixii oji iiiiHOBHiiKa cbc, ii qiiiiOBiiimii y 
iiaJBiiimiM jipHxaBHiiM asaiLiLvia iipo;i,aBajiii cy cBOJy ca- 
Bccx iicxo OHaKO jiaKo iije*xiiHO icao ii iiaJMaifcii ^jhhob- 
iniuii iio 3a6iixiiM iia.xaiiKaMa. riiicnii V BCKa iieupecxano 
iipimajy, KaKO ce sa B.iaji,e cbhx iiMiiepaxopa BiiaaiixncKiix 
Mor.io HOBUCM Kyniixii cbc iuxo ce xxejio, KaKO je pe- 
jiaK 6no iiiiiioBHUK Ma y kom iio.iojKajy itora 6ii xeuiKO 
011.10 noxii.'iaxiixM ii KaKO je iipo;i,aBaiLc :}Baita ii iiojio- 
Hxaja iiocxa.io oiuio roxoBO iipaBii.ioM. 

Ko;iiiKO je iioKBapcHOcx y Biisarixiijii y obo jto6a 
CiiJia :jaxBani.ia ii iiaJBiiiue ciojeBC j.pymxBene biiji,h ce 
Hajoo.te no xomc, iuxo je roxcKii Kpa.x> Teo^epiix Be- 
.niiKii y BpcMC Ka;ta je ca cbojiim FoxuMa oopaBiio y 
TpaKiijii, iiMao y I],apiirpaAy y bhiuiim pejtOBiiMa Biiaan- 
TiicKor ;i,pymxBa CBOJiix .x^yjiii, Kojii cy My pe^OBHO ao- 
cxaB.ijajiii CBC uixo je itcMy mooo xpe6axii. Me^y xiim 
Jby^iiMa Kojii cy Teojtepuxy, 6e3 cyMite 3a ;to6ap HOBau. 
Bpiiin.in iiiimjyHa/Ky y IJ|apiirpajiy, oilho je ii iieKO.iiiKO 
ceiiaxopa, ;i,aK.iie ii neKOJiiiKO ujiaiiOBa naJBiiiiier xe.ia y 
;ipH;aBH. 

y iioKBapeiiocxii ii pa3Bpaxiiocxn Kao ^a je Bii3an- 

TIICKII ;i,BOp pl)aBHM IipiIMCpOM I!peAXO;i.IIO CBOJlIM iiojia- 

imiuiMa. Bii3anxncKii ABop je Giio ne caMO ;ierjio iiii- 
xpnra ii pa3Bpaxa nero je on yje^HO 6iio ii Haj- 
r)o.ba 3aiirrnxa 3a cBa iieBa.i>a.iicxBa, y iipBOMC ])e;iy 
'i.'iaiioBa lua^'tajiauKc icyhe, a ii 3a iieBa.bajicxBa cbiix bc- 
.inKo;tocxojiniKa. CaaKO ko je ^oOpo cxajao iia ;iBop\ 
Morao je iieKa>i,n,eii() ;ia ihijaiiKa ii oxiiMa ao miuic BO.bo. 
Ko.'iiiKo je iioKBapciiocx oiLia 3axBaxii.'!a nnK ii bojckv h BajiKaH npeA AOJiasaK GJioBesa 115 iLCHe lIO^JIaBH^e, BH;tn ce Haj6ojbe no tomc iuto iimr 
iipuMcpa, Afi jc BiiyaHTncKH epxcBHii bojhii KOMaHAanx 
OHO riOTiiJiaKeii oa HeiipnjaTeJLa ii yc;be;i. Tora ce xoth- 
Miiue H iiawepHO ;i;ao iioTyKw. 

Bhjio je MCTiina ii y tomc iior;ie;i,y cbctjimx Hsyae- 
Taica H n3Bopii onora BpeMCua iipii'iajy no kra h Ka^ o 
pCTKHM iipiiMepuMa iioiiiTeifca m Bpjmiie. Ajiii cy to 6hjih 
iiayBemii, a noKBapenocT, iieMopaji ii neiioujTeifce oiijio 
je iiocTajio ripaBiiJiOM y oii;i,amH,eM BHsaHTncKOM ;ipy- lJ!TBy.2^j Mo/K;i;a je jejxau o)i oaBiiiijux yspoKa rpaujbeifca aa 
HOBan,, a xeH^iLa 3a noBij;eM HaBOji,njia je oiuamite Jby^e 
na CBe rpexoBe, 6hjio ja^no MaTcpiijajiHO cxaite y komc 
ce BcjiHKa Beknna cxaHOBHrniiTBa BnsaHXHCKe HMnepnje 
oiiAa HajiasiiJia. BeK y iiocjieAH>iiM BCKOBnMa Piimckc Mm- 
nepHJe Hccxajio je oiijio Maxepujajieor ^Jiarocxaita roxoBO 
y cBiiMa upoBiiHu,iijaMa ; cjiaoo MHo;KeH.e cxaHOBiiuKa ii 
HejtocxaxaK pa^ne cnare join je Bnme yxnnao na ona- 
Aan,e napoAnora ojiarocxaH>a, a chjihh paxoBn, n rpaj^an- 
CKH H ca ;i,pHxaBHHM HenpHJaxe.i>HMa, aaxHM Hepo;tHu;e, 
noMop, non.iiaBe, seM.LOxpecH n x. ji,. caMO cy noMOon 
)ii\ cxaHOBHnuiTBO HnnepHJe Oy^e Maxepnjajino cacsnM 
pyjnnpaHO. H csa xa 3Jia n ^HHancncKa ii CKonoMna npn- 
wnjia je oii.ia Bn3aHxnja y nacjiel)e oa Phmckc MMnepnje; 
BnaanxHJa je npnivinjia cnpoManian napoA, onycxomene 
acM.'be H npaane ^p/uaBne o.iarajne. 

Beh OA IV BCKa noqe.™ cy ce naroMHJiaBaxn chjihh 
KaiiHxajiH y MpxBHM pyKaMa ; y BnaaHxncKOJ llMiiepnjn V 
Bei:a ;i,p/ixaBHa BJiacx inije nnnixa yuiinnjia ^a cnpeiin xaj 
npon.ec. llycxonietba napBapcKa roxoBO na ucjiom Ba;i- 
KancKOM IIojiyocxpBy ynnmxHjia cy on.ia n ono Majio 
o.TarocTaH,a luxo je OB^e ohjio ocxa.io iioc.ie III n IV 
BCKa. Hapoji; y oajiKancKiiM npoBiinnnjaMa ocxao je 6e3 
nr^e nqera, a ^p/Kaaa ne caMO ^a. My niije noMarajia nero 
jo join rjie;i,a;ia ;i,a ncne^n oji; n.era nno Hiiiiie mO/KO. Pa- 
ToHaibc II n;iaKan,e Aanua napBapnMa Konna.io je Bejinue 
cyMe, a ;tp/KaBne Kace 6n;ie cy cKopo yBCK iipa3ne, Ma 
MX je jipuxaBa neMnjinu,e njEauKajia cBOJe nojanHKe. Tlpn 116 BajiKaH npe;^ j^ojiasslk CjioBena CBCM TOM je ;i,paiaBHH HOBan; totobo HenpecxaHO pacii- 
uaH, qecTO Ha cacBHM HenoxpeCHe CTBapii, ii BjiacHimif 
cy npn cbcm tom joiu yBCK oesMHcieiio oc.io6al)ajiii no- 
je;iHiie ycxaHOBe o;i, ;ip>KaBHnx xepexa. 

Ycjieji; xeiuKor cKOHOMHora cxaita, y komc ce cxa 
HOBHiimxBO y uie.ioj HMnepHJii najiasiiJio, ycjie^ neca- 
BecHor npaBOcy^a n p^aBC a;iiMnHncTpaLi;HJe, ycxajajiii cy 
qecxo cxaHOBHni;n noje;!i,iiHnx Mecxa ii KpajeBa na opy;KJe 
npoTHB ;tpH;aBHe BJiacxn. 3a Bpene OBaKnx ycxanaKa ii 
HCMnpa iiecxo je qaK n BujcKa, yjtpy/Kena ca ycxaiiii- 
u,HMa, join Biiine noMarajia cxBapaity anapxnje. 

HnaK cy Hajenme cxpa^ajiH ce.T>au,n. H>nx cy x.ia- 
iiH.ie, roimjie ii nejivuin hc caMO iieo6y3;i,aHe qexe Bap- 
BapcKC, Hero cy H,nx cncxcMaxcKH ronujie n uor.iaBnue 
BapBapcKHX Hapo;i,a, a naJBHUie cy jom cxpaji,ajin oa onnx, 
iiHJa je jnyvKHOCx 6njia ;iia nx mxnxe n ;i,a nx noMa>Ky. 
36or xora cy y V BCKy Bpjio ^ecxn ce.T.aiiKii ycxanuH ; 
OHH ce y OBO ;i.o5a nepnojiinqHO jaB.tajy n nsonjajy pe- 
;^OBHO ca Heo6y3AaHOM chjiom ejieMCHxapHnx nenoro^ia. 
Ma KaKO ;i;a hm je xemKO 6hjio chochxh BJiacx Bapsap- 
CKy, nnaK cy mhoxh cejLan,n qecxo oiaxpajin BapBape 
Kao CBOJe ocjio6o;tHOi;e o;t onora xeuiKor n necHOCHora 
npHXHCKa, KOJH je Bprnno na h,hx jiip;KaBHH opranHsaM 
pajtehn cxajino n cncxcMaxcKH na xomc ji;a nx mxo Bunie 
HCH,e;in. Cxora hh y obo jtooa nnje pexKa nojasa ;i,a ce- 
jbaij,H OTBopeHO CHMnaxHHiy ca napBapnivia n ;i.a H(e.ie 
H>HX0By B.iacx. H hc caMO to, Hero je 6njio ii cjiyia- 
jcBa ;ta BnaaHXHCKn no;i,aHHHn cncxcMaxcKn noxnoMa;i;y 
BapBape y HjHxobhm xciKitaMa 3a ocBajaacM BH3aHxncKnx 
npoBHuuHJa, H r)H.io je .i>y;i;H kojh cy xaj ii xaKH pa^ 
o;i;oopaBajiH.''^'*) 

HoMCHyxo je, ;;a je y BH3aHTHCK0M jipyiuxBy y obo 
itooa OHO H3ry6jteH HHxepec 3a jaBHC cxBapn. HnaK je 
r)HJio jejuio nojbe na komc je onAaniH>e jtpynixBO naiii.io 
jloROJiAio xepena 3a 6op6y n pa3MHpnue. CxanoBniiiui 
Iiii3aHXHCKe MwHepHJe OBora BpcMena ohjih cy cnpeqeim 
;ia yiecTByjy y hojiuxhukom pa^y, counjajine w cko- 
noMHe iipn.iiiKe Majio cy nx 3anHMa;ic, xe je ochm .mi'i- BajiKaH npe;t ^tojiaaaK CjiOBeaa IIT 

mix HUTepeca caMO je;i,na CTBap HHxepecoBa.ia ue.io Apy- 
iiiTBO H ooyaejia u,ejio jaBHO MH,eH>e. V pcimnoyHoj 
oop6H, y oopoii paaiiiix xpniiihancKHx ccKara naiiijiH cy 
BaTpemi jy/KH,aij,n je^HHO nojbe na komc ce Mory ao miijic 
BO.i>e 6opiiTH II TaKMiiqiiTii. y BepcKHM riop^aMa OBora 
ji,or>a OiKTia je yrpomeua CMJina yMna ciiara iiajoo.tHx 

CHHOBa BD3aiITHCKIlX. 11,60 jaBHH /KHBOT OHO jC KOHUCH- 

Tpiicaii y BcpcKHM pa3MHpimaMa; iio iipiiSFiaH.y iiojejtu- 
Hiix ;torMii jte.TiiiJiii cy ce .T>y;i,H y CTpaiiKC kojc cy ce spjio 
iiecTO KpBiijie Mel)y cooom. Te BcpcKC oopoe pas^npajie 
cy roTOBO 6e3 iipecxaHKa BusaHTiijy ii necxo, y momch- 
THMa Ka;i,a je ciio.iba npexiLia BejiiiKa onaciiocx ^pH^aBn, 
ciipeiiaBajie ciiaHxiiy ii enepniMHy aKniijy. 

no,T, BH^OM pe.iiirii03He 6op6e aoor jtorMaxcKnx ne- 
cyrjiaciiua qecxo ce y obo ji.ooa Bo;injia oop6a n oko nii- 
xaH,a n iipiiHmiiia, iinjii cy n ysponii u iiocjiejtime xBa- 
xa.iie II ;i.y6.i.e ii ;i,a.T,e nero iiixo je necjiaraH,e ca iio- 
je;[i;uHiiM ;;orMaMa. 

II y OBO AoOa Bojiii.iia ce join qecxo oopoa nsMC^y 
upKBC H ;i;p>i;aBe o iipcBJiacx, ii Ma ;i.a je Apn^^sa na^ n Ka^ 
6pyxajiH0 ncxima.Tia CBOJy iipesjiacx Ha^ HHxepecHMa 
upivBennM, iiiiaKJe qecxo ny obo ;i,ooa upKBa xpiiyM«i'0- 
BH.ia Ha;^ Ap/KaBOM, jep ii aKO je oiijio ciytiajcBa Mp/KH>e 
iipoxiiB iipecxaBiiiiKa upKBC y oiijiaiiiiLeM ;ipyiiixBy, iiiiaK 
cy MOHacii Bp.io qecxo BJia;iajiii jjibuhm MH>eH>eM y Bn- 
;iaiixiijii. 

A.TiH je XpHiiihancxBO y V BCKy, ocim oopoe ca 
jip>KaBOM, HMajio Aa HS^tpacH n 6op6y ca ocxaxmiMa cxape 
i!C3Haoo>KaMKe Bepe ii He3nar)0VKa'iKiix ooimaja. XpiiuiKaii- 
cxBO join iiiije oiiJio iioxiiyiio 3aBjia;i,ajio ; jom yBCK je 
GiiJio Aocxa, y hckiim iipoBiiimiijaMa ii Mnoro, iipiicxa- 
jiHua cxape Bepe ii ^lecxo je jiojia3iiJio ao KpBaBor cy- 
Kooa Mei^y iipiicxa.iiimaMa OBa jiBa pcjiiinioaiia iipaBna.-^) 

OcHM cBiix Tiix yiiyxpaiiiihiix iieiipii.iiiKa, Koje cy 
OA iiouexKa xpouiii.ie ii cjiaoii.ie Bii3anxiiCKy llMiiepiijy, 
HMajia je ona join o^ iipBiix ^aiia CBora vKiiBoxa ^a ii3- 
jipjKH xeiiiKy II oqajiiy Oopoy ca pa3uiiM BapsapcKiiM 
iiJieMemiMa, Kojii cy iieiipecxauo ca cbux cxpana Harp- 118 BajiKaH npe;^ ;;ojia3aK CjiOBena 

TajiH Ha rpannue IlMnepiije. BiisaHxnja je y Toj oqaJHOJ 
6op6ii qecTO uiijia nooe^ena, jep mije Morjia hii hobucm 
HH opy>KJeM jiia OAO.in Haji,MokHoj ciijin Henpiijaieia. 
/],p/KaBHOM oncxaHKy HHcy npexiLiii caMO onn sapBapn 
Kojii cy ea opyjKJeM y pyii;n nanajta.in na rpanime 11m- 
nepnje. Hero, MO/K;^a joui snuie, ohu Kojn cy na Mnpan 
Haqnn 6njin ynijin y ^T,prKaBy ii sayae.iii BHcoKa Mecra 
H Baa^He no.iO/Kaje. n onn KOJn cy ce cxajino Hacejin.iii 
y ^pataBH Kao rpaijanii ii cxaHOBHnuH llMnepnje. 

^p/KaBa ce BapBapiiMa ojtynnpa.xa n opy^KJen h 
HOBu,eM n 3aKOHo;i;aBCXBOM, ajin cbc xo Ka;i,nKa;i; Hwje 
MHoro Kopncxn.io, jep ce y obo jiooa sapBapn nek no- 
qejin n3Je;;HaiiaBaxn ii y Kyjixyj)n n nnaqe ca cxanoBHii- 
ilHMa HeKa;iamH,e Phmckc HMnepnje. II aKO je pas.iiiKa 
MeJ)y H>nMa join yBCK on.xa Bpjio Bejiima, imaK cy xpn 
BCKa onanaita cxape Kyjixype ko;i, cxanoBHHKa Phmckc 
MMnepnje a xpn BeKa npuMaita Ky.xxypnux cieMenaxa 
oj[. CBux BapBapcKHx n.ieMena, mhofo ;tonpnHe.Tia ;i,a ce 
pas.xHKa yie\)Y tbnsiR usT.inAn u j,a ce onn y 6opoii n 
Ha;txnnaH>y n3Je;tHaiie.'^^) 

^pa^aBa je 6njia HCMohna ;i.a ce ca ycnexoM 5opii 
npoxHB BapBapa, kojh cy ca opyvKJCM y pyun narpxajin 
Ha rpannue IlMnepnje, joui ca Mamc yciiexa Morao je 
;tp>KaBnH oprannaaM ji,a. cy36nja HpeB.xalinBaH,e repMan- 
CKora ejiCMcnxa y caMOJ ^p/KaBu. Y obomc iipaBuy pa- 
AHJia je ca ycnexoM HamiOHa.ina cxpanKa BnaanxiiCKa. Y 
xeuiKOM BpcMcny najta ce ;ip>KaBa na.iaan.ia y O'laJHOM 
nojiO/Kajy, jep je npexnjia onacnocx ;^a ke repManoKH 
ejiCMcnax npeB.ia;;axii y /I,p/KaBn, npooyAno ce ycnaBaiiH 
naxpnoxnaaM BnaanxHCKiix i'pal)ana. l^iiaanxiicKa nauii- 
OHajina cxpanKa ncxaKJia je Kao oaBny xa>iKy CBOra 
nporpaMa cy:jonjaH>e BapBapcKora ejiCMcnxa y ^pataBH 
y CBiiMa HoaiiunjaMa. liopr^i naunonajinc cxpanKC npo- 
THB BapBapa y llMHepiijii wnnn hckojimko cbcxjiiix mo- 
Menaxa y ncxopiiJH Bnyanxnje V neF;a. HaunoHajina 
cxpaiiKa ce 3a cnoj nporpaM r>opn;ia ca MHoro ii3;ip>KJi.H- 
Bocxji II ca MHoro eHe])riijc, ii oiia je HMa.ia yciiexa. 
IjopGa naniioiiajine crpanKe ii3a3Ba.ia je napaBHo join BajiKaii ^pe;^ ;^0JIa3aIc CjioBena 119 

jami OTiiop H jaqy aKHHJy BapBapcKHX ejicMeiiaTa iipo- 
THB Bn3aiiTHje. II oner je no'iejia o^ajiia Copua ii;L\ie})y 
BiiaaHTncKiix iiaxpiioTa, Kojii cy xtcjih ;^a cnacy CBoJy 
0Tay6nHy oji iionjiase BapsapcKe c je;^He, ii BapBapcKiix 
ejieMeiiaxa, kojii cy iiouito noxo xxejin ;iia iipo^py y 
^pjKaBy 11 ji'd ;jaBJia;i,ajy llMnepnjoM c Apyre cxpaiie. M 
HapaBiio jia iin y xoj OopGn Kao ii y nejioj oopon Bn- 
aaHxncKc PlMiiepiije V seKa nn c je;i,He cxpaiie Hiicy Gii- 
paHa cpe;i,cxBa. 

BnsaHxnja ce y CBOJoj oopon npoxHB sapBapa cjiy- 
vKnjia CBnMR cpejtcxBnMa, h mhofh npocBeKennjn .i.yji.n y 
BHHaHXHJH j^oKaanBajin cy c npaBOM ;i;a cy oiipaBjiane 
ry/K6e BapBapa iia no;[tJiocx, npesapy n naciLta Biiaan- 
THCKa. Ako ce pa;i; n aKunja Bnaaiixncnnx jtp/KaBHiiKa y 
OHO Ao6a on,eif,yje ca rjie;i.nmxa iipaB;i;e n ncxnne, Mopa 
ce npnsnaxH jin cy wecxo 6njia Hejuocxojna cpCvicxBa ko- 
JMMa ce Bnaanxiija cjiy/KiiJia y 6op6ii npoxns cBOJnx ne- 
npnjaxej>a. Ajin ce ncxo xano Mopa iipnsnaxn ^a cy 
BHaanxHCKii ji,p/KaBnnn,n :3a hcjio obo BpcMC 6op6e oce- 
Kajin n iniajin, ;i,a ce llMnepnja oopii ca cbojiim nenpn- 
jaxejtnMa na vKnBOx n CMpx ; yBcpenn y xo onn cy npn- 
OeraBajiH CBBMa cpe;i;cxBiiMa caMO j;a on cnacnn CBOJy 
oxaijionHy. 

OcMM nenpnjaxe.'LCKnx nainuaja, ochm ii.ijaqKa- 
H,a, nycxoiiieii>a ii OABO^eiLa y po6.Tje, BapBapii cy y 
OBO jto6a ne;i,n.Tin ^1,p/KaBy n cjiaonjin n npiiBpeany n ^n- 
naHcncKy cnary ;tp/ixaBny na cBe Moryhe Haunne. Bn- 
aanxiija je Mopa.ia BapBapnaia ^a ycxyna n.xojtne n 6o- 
raxe KpajcBC, Mopajia je J^a ce opnne 3a xpany Koja je 
Cnjia noxpeona BapBapcKoj Bojcnn, a icaji; xoj cBojoj oOa- 
Bcsn nnje Mor.ia j\n o;iroBopii napBapn cy n.baqKOM na- 
r)aB.iLajin oho iuxo je xpeoa.xo ^I,pHxaBa jia hm jta : Bnaan- 
Tiija je roxoBO pcAOBno paaniiM HapBapcKiiM u-xeMennMa 
njiahajia ro;i,iiniH,ii a^H'^^k: BapBapii cy iiixa Bnnie uecxo npu 
yroBapafty Mnpa ca HnsaiixnjoM xpaH^iiJin ^a "m ce hc- 
iijiaxH xa roAHinifca cyCMiennnja Man n 3a OHe ^o;^UHe Koje 
cy npoBCJiH y paxy ca llMnepiijoM.'-') 120 BajiKaH npe;t ^tojiasaK CJioBGHa Cxora inije njjio mxo cy jtpacaBHe 5jiaraJHe 6n.iie yBCK 
npaane ii uixo je E&^oji, ocnpoMaiuno ii mxo cy cse npo- 
BiiHuiije BHsaHxiicKe 6ii.ie iicxpomeHe ii onycxe.ie. Ilnaiv 
je OA CBiix 3eMa.i>a BnsaHxiicKe IlMiiepiije najrope cxpa- 
^a.io Ba.iKaHCKO IIo.iyocxpBO. Ycjieji cn.iniix paxoBa Kojii 
cy ce Bo;i;iiJiu na B /MKany y III ii IV BCKy 6ujie cy 
iipoBiinmije BajiKancKC Bck iioqexKOM V BCKa cacsnM 
ociipoMamiLie. ^IiixaBii KpajcBii 611.111 cy iiycxii, iio.i.a cy 
6ujia Heo6pa^eHa, Bapoinn cy 6ii.ie 6e3 cxaHOBHnua ; 
onycxeo je 6110 IIjiiipiiK, onycxe.ia TpaKiija, onycxe.ia 
6oraxa Her^a ^ap;i,aHiija, iiycxa cy 6ii.ia MHOra Mecxa, 
iiOv'Ba cy jiCHxajia 3anapjiOHteHa 11 no itiiwa ce 6ejiiiJie 
Kocxii noruny.TiHX 11 yMp.inx. 

BiisanxiiCKa BJiajta cxapa.ia ce no rjte krji jta no- 
Morne Hapo;i,y y oajiKancKiiM iipoBiiHmijaMa 11 ji;a iionpaBii 
jajtiio CKOHOMHO cxaae. Hapo^y je onpamxaH nopea, nox- 
iiOMarano je Hace.i.aBaH,e nycxiix KpajcBa, Bapomii cy 
ciiaGACBaHe xpanoM 11 yxBpl)iiBaHe ne caMO jia uocjiy/KC 
Kao BajixHe cxpaxerncKC xaiiKC, nero yjejiiHO n ;i;a 6y;i;y 
36er 3a Hapo;x n3 OKOJinHC y cjiyuajy oiiaciiocxii. Taj 11 
xauii pajt Bii3anxncKe B.ia;i,e nwao je iicxiina no r^e r;i,e 
H no r;te Ka;t ycnexa. ajin caMO xpenyxno."--) 

TpaJHora ycnexa oji, xaKora pajia nnje mofjio 6hth, 
jep je CKonoMHn Hanpe;i,aK xpeoajio mxnxnxn npe CBcra 
cnanaiOM n opy>KanoM bojckom, a H,e y Bn3anxnjn y obo 
;to6a HHJe 6n.io. Bnjio je ucxnna Bn3anxncKnx B;iajia:iana 
KOJH cy Mnc.in.iH, ;ta y Bojiioj cnasn jieatn cnac IlMne- 
pnje n ;;a jejtnno ;to6po opraHn30BaHa n cnaiKHa Boj- 
CKa MOHte cnacxn ^^pn^aBy. Ajhi ii ohh B-na^aoun n ;tp- 
H^aHHiinn Kojn cy xaito MncjiiiJin 11 iiMa-in njianoBa ja- 
MaiLy Bn3anxncKe Bojne ctiare, nncy mofjiii jir n3Bpuic 
cBOJe n.iaiioBe y xom nor;ic;iy. 3a BpcMC cbhx paxoBa 
BiisanxHCKnx y V BCKy neupecxano ce jauo oceKao ne- 
;iocxaxaK Bojcice n.iin 6ap He^ocxaxaic ;to5po oprannso- 
Baue Bojne cnare. X naBopuMa ce neupecxano nonaB- 
.i.ajy xy>K6e, KaKO ipaAoiui IlMnepnje ne.Majy iioca^'ie nn 
opyHJJa : Ka;t ro;; je rj[v ;{axpe6ajio bojckc, H,e je 6njio 
Ma.To ii.iii Mil Ma;i(». a 11 ono Majio xpyna ca KOJHMa jc BajiKaH ^pe;^ ;tojia3aK CjioBena 121 

paciiojiarajia ITMiiepnja fnuie cy pacejane h pasoHJeHe y 
Majie rapHiiaoHC no yAa.i>eHnM MeciHMa laKo, Aa je sa- 
je^tHnuKa aKniija ihiixoBa oHjia iicmoi ylia ; yxupl^eiLa cy 
6ujia yaiiyiuTena a 3h;i,obii ^pa;^CKII bcKhhom oiia.iii ii 
nopymcHH. 

Ajiii je Hajrope 611J10 iiixo ce Bii;jaHTiija HMJe Morjiaiio- 
ys^axii Hii y oiio Majio bojckc kojom je pacrio.iarajia. 
BaaaHTiicKa BOJCKa 6iiJia je cacTaBJteHa 11:3 xexeporeniix 
cieMenaxa, BekiiiiOM n:} BapBapa, KOJiiMa je Haipa^a 11 
ii.taiiKa 6H.ia iipBa opiira. a ;i;p/KaBa 11 itenn imxepecii 
iioc;ieAH,a. IiaLi.iiOHa.iHa cxpanKa je iicxnna xpaviaua, Met^y 
ocxajiHM, ;ta ce ;ja BOJHnKe yoHMajy caMO jtOMOpoxun a 
ne BapBapn. a.iiH je xo uoji, onuixe ;i,eMopajiii3aH,nje Koja 
je y OH;i.amH>eM BHsanxHCKOM ;ipymxBy Cnjia oxejia Maxa. 
HCMoryhe 6hjio H:}Becxn. BnijanxncKHM rpal^anuMa niije 
ce iim.io y ooj n mhofh pa:]MaH\enn chhobh ooraxnx bh- 
;iaHXHCKnx nopo^nna oc.Tio5al)a;in cy ce :}a HOBau oa 
BOJHC ooaBcae. 

En.no je ncxnna y ncxopnjn BnaaHxnje V Bena 
Aocxa MOMcnaxa xpaope h o^Ba/KHe uopoe, Kajta cy bii- 
aaHxiiCKa BOJCKa hjih nojejinnn BnaanxiicKH BOJHHun mi- 
HH.iH uy;;a oji xpaopocxn. BojcKa je uecxo on:ia neaa- 
AOBo.i>na MCKyuiHOM Bjia;i,OM cjiaonx Bjia^ajiaua h oAvmeB- 
JLCHO je Hiujia y ooj y BpcMC Kajta cy eHepniMHn ."LyAn 
cxajajiH Ha uejiy ^pa^aBC, a.iH je neype^HO n3AaBaH>e 
xpane n Hjiaxe o;tymeB.'LeH>e h,hxobo Mopajio c.iaOnxn. 

35or CBcra xora BuaanxncKa ce BOJCKa nnje uecxo 
Ap>Kajia OHaKO KaKO je xpe5ajio, n HMnepnja je 3oor 
uiapeHHjia CBOJnx xpyna noKaunBa.iia iiecxo c.iaunjy ox- 
iiopny CHary, a neype^HOCx cBora «i>nHancnpaH>a n p^aBy 
ajiMiiHHCxpaunjy y BOJcu.n n^iahajia je ne pexKO nopa- 
30M H HonnHxeaeM. 

y OHOM o^aJHOM Aooy waex Bii3anxncKora opvHxja 
uecxo cy cnacauajni Bii3aHxncKU rpaliann. rpal)aini bh- 
BanxHCKH iiMajin cy xcuikhx h BCJinunx ooaBe3a 3C)or 
Bojcue. O^roBapaxn xiim ooaBe3aMa aa iliix Hiije on.io 
jiaico y ono ^ooa pyjniipanor cKonoMHor cxuH^a. Te 00a- 
Be3e joHi cy hm xe^ie najtajie cxora, mxo BnsanxHCKa 122 BaJiKaH npe^ flOJiasaK CjioBena BOJCKa Hnje 6njia yseK y cTaH^y ji^a aaiuTiiTii h>iixob 
>KHBOT n H>iixoBO iiMaite oji HenpiijaTe.T.a. Y ;i,ooa Bejiii- 
Kiix Kpii;5a jom 3a epeMC PiiMCKora lJ,npcTBa Ka;^a ;tp- 
/KaBHa BOJCKa HHJe oiijia y cxaity ;i,a ce o^ynpe HaBa.in 
BapBapcKOJ, y^HMajiH cy rpai)aHn noje^timnx Bapouin ii 
iipajeBa caMn opy/KJe, n3Jia3iiJiii na 6e;i.eMe rpa;iiCKe. 
o;t6iijajin Hasajie Henpnjaxejta n 6opn.iri ce npoTHB sap- 
Bapa n pa36oJHiiKa. 3a BpcMC Ceooe Hapo;i,a MHoni 
rpajtOBn nMajin cy opraniisoBaHy rpaji,CKy BOJCKy a jom 
y I BCKy nocie Xp., Ka^a je onacHOCT 3arpo3n.ia no- 
je;iinHiiM KpajeBima, jtiiaajio ce cee dito je Mor.iio opyjKJe 
noHCTH II CBii ce oopii.in npoxnB HenpnjaTe.-ba. Te npii- 
.iiiKe ocTajie cy iicxe n y V Beny : y Bii3anTiijn ce 
noHaBjLa.110 cbc oho uito ce ;i,einaBajio ri y ;i.pyriiM 
iipoBimmijaMa piiMCKiiM 3a BpeMe Ceo6e Hapo;i.a. 11 y 
BHsaiiTiijn V BCKa ;i,ii3a.iiii cy ce Ha opy/KJe npoxim Bap- 
Bapa n noMara.in bojchh n noca;i,aMa n rpa^anii BH3an- 
THCKH h MaK cTpaHH TproBii,H ; xpaOap oxnop BHsan- 
xncKHX rpal^ana ^lecxo je cnacaBao Mnxase KpajeBC n 
o;i,()iijao HaBa.ie BapBapcKC. TaKC cy ohjic npnjniKe y BH3aHxiijii, iia^ cy C.io- 
BCHH j;omjin na jtoitu ^ynaB ii kuji cy npne qexe cio- 
eencKe noqejie npe.iasiixn na Bn3aHxii('Ky xepnxopiijy ii 
n.i,a^iKaxn no BH3aHxncKnM npoBniiniijaMa na BajiKany. nPMMEABE 

ij ;i,Be KyjiTypHe c-i>epe, nao yapoKy iio;;e.ie ;ipa{aBHe b. 
Voigt, 1. c. 417. — iio^eJiH /tpacaBe b. Schiller, 1. e. II 28 — 9: 
Giildenpenning-, 1. c. 3, 9—10, 310, 385. - npeHMyhcTBiiMa 
BH3aHTHJe B. Haitinaiin, 1. c. I 36 ; Xodilo, Bizantija i gerinanski 
zapad do smiti cara Justinijana I 1 1900) 11 — 22; Lindner, 1. c 
I 93, 102; Xodilo, 1. c. 146; Giildenpenning, 1. c. 7-8. rpa- 
HHUH ^l,a:iMau,njc b. Byjiiih-IIpeMepuiTaJH, 1. c. 39. — O cxaa- 
Taiby caBpeMeHHKa b. Giildenpennin^^ 1. e. 9, 385 : Baulus Oro- 
siiis, 1. c. 286 : Avcadius Aui;iistus, cuius nunc fiiiu.s Tlieodosins 
orientem reg-it, et Honorius Augustus fVater eius, cui nunc res- 
pnblica innititur. . . . commune imperimn dlvisis tantum sedihus 
tenere coeperunt. — ajtMHUncxpaTHBHOj h bojhoj opraHHsaunJH 
BH3aHTHJe B. Giiidenpenning-, 1. c. 10 — 16. — no.iOH<ajy n 
BavKHOCTii ll,apHrpa;i,a b. G. Hcrtzberg;, Gesch. der Byzantiner 
und des Osmanischen Reiches (1883) 18—24; Guldenpenuing, 
1. c. 17—22. 

-) Giiidenpenning, 1. c. 37 — 56. 

^) Ba CBC B. Giiidenpenning, 1. c. 91 — ^116. 

*) 3a CBC B. Giilden])enning, 1. c. 100 — 101, 117 — 131. 

••) G A.iapnxy b. Giiidenpenning, 1. c. 131 — 6. — ycxan- 
HH.Ma H ncMnpuMa y ;ip>KaBn b. Giiidenpenning 1. c. 1 72 — 9. — 
BcpcKHM pacnpaMa u GopCa.Ma b. 'Sloi.vour^X Fsos'tov, Ilaxptapyixc; 
IFiW/sj (1890) 141—161; Giiidenpenning, I.e. 139—172; Hart- 
niann Grisar, Gesch. Ronis und der Piipste \m ^littelalter I 
(1901) 284—5. 

•') Hana;i,aJHMa napBapa Ha 3aua,i. yc;ie;i, xyncKor npo- 
.^HpaiLa B. II. Kropatsclieck, De Gepidaruni rebus (1869^ 21; L. 
.Schmidt, Gesch. der Wandalen (1901^ 19-25; (liildenpenning, 
1. c. 181 — 2, 184. — paciipn n paxy H:^Meby Bana^nor Uap- 
CTBa H BHsauTHJe h. llistorici Graeci Min. 1 471 : (Uilden- 
penning, 1. c. 183 — 5. 

") CTan.y nocie CMpTii ApKaAMJene n. (iiildenpenning, 
1. e. 194 — 202. — G nana^Tajy Xyna n Gniipa ii noc.iej,uuaMa ] 24 HpHMe^fie 

Tor Hana^aja b. K. Miillenhoff, Deutsche Altei-tumskiiDde II 
(1887 1 91—2; Glildenpenuing-, 1. c. 202—4. 

*) (liildenpemiiuf;-, 1. c 202-6: In Scytliia stauden Gariii- 
soneii iinter einem Dux in 17 Urtscliaften, deren verscbiedene Na- 
nieu jedocli bis heute meist nocli der endgiiltigen Festlegung 
iind Eiklarung- liarren, so hesonders in Xoviodununi (vielleicht 
li. Isakdsclii), Troesmis, der Provinzialhauptstadt (vielleicht 
g-egeniiber der Serethniiindungi, Axiupolis (dort, wo die Donau 
ziim letztennial nach N. biegti. ... In Moesia II. -vvaren die 
Truppen sogar auf 20 Kastelle verteilt, von denen die l)edeu- 
tendsten Durostorum (j. Dristra) uud Novae (n. von Nicopolis 
an der Donau) waren. . . In der Dacia Ripensis standen (Truppen) 
in 21 (htschaf'ten. . . . Die grosseren Garnisonen waren Bono- 
nia, Dorticuni und Crebro ij. Zibrn, Zibrizi. Endlich hatte Moe- 
sia I. in 16 Orteu eine IJesatzung . . . besonders in Viminaciuni 
(j. Kostolatz) .... und 2 Flotilleu in Viminaciuni uud Margus 

(an der Miindung der Morawa) Es lagen somit auf einer 

Strecke von Singidunum (Belgrad) bis zur Miindung der Donau .... 
niehr als 70 befestigte Orte mit militiirischer Bedeckung entwe- 
der an der Donau selbst oder in ihrer nachsten Xahe. 

»j Giildenpenning, 1. c. 181—5, 194—7, 200—6, 211—220, 
237 — 240, 249 — 263. — A.iapnxoBV ocBojefty PnMa b. joui 
Paulus Orosius 292—4. 

'") pajy BnaaHTHCKe Bjiajte ;i,a iiOiMorne uapojiy y 6aji- 
KaucKHM npoBUHUHJaMa b. Giildenpenning, 1. c. 187, 209, 265 — 
271. — yuHBepsnTeTy Il,apnrpajeKo:s[ b. J. Chr. F. Baer, De 
literarum universitate Constantinopoli quinto p. Chr. n. saecuht 
eondita il835) 5 — 15. — Kano cy BaH^ajm ijayae.in A<i>puKy b. 
I^chniidt, 1. c. 60 — 2. — G Bu:^aHTHJn y MeTp;i;eceTiiM roAHuaMa 
B. Giildenpenning, 1. c. 305 — 9. 

'') KaKO je BnsauTHJa ,T;o6iLia ,l,a.iMau,ujy b. (iillden])enning, 
I. c. 310. — XynHMa, npo;i;HpaH>y n.nxoBy n HanajiajuMa na 
lia.iKaH B. Jirecek, lleerstrassen, 57 ii ;i;. ; /tpHHOBi>, 1. c. 87 ; 
Tic, 1. c. 37; Giildenpenning, 1. c. 128—9, 261, 264—5. 307, 
327 — 73, 383; Annnianus MarccIIinus II 232. — cpe;tiiniTy 
xyncKe Mohn y JyacHoj Pyciijn ii o no;i;e.iH jp/KaBne B.iacTn 
KOA Xyna b. Ilistorici (iraeci Min. I 457. 

'-I IIo^uiraKa o Atu.iu ii XyiiiiMa y V BCKy UMa naJHHnic 
y oiiHcy IlpHCKOBa noc.uuicTBa Atq-ih (Hist. Graeci Min. 1 
276 — 352). JlyTOMHc lIpncKOB je Bpjio Baatan ii :^aiieM.i>nB ; Ha- 
UHcaH je .laKo h jicmo ii iiyn je Jieniix onaca ii sauHM.i.HBHx 
un.naTaKa. G llpiici.oBy nyxy b. A. I). Xcnopol (na CTp. 43—5 
cTojn oNtaiUKoM Jorgai. Hist, dcs Bouin. 1 116. — XyHH- 
Ma B. Aininianus MarccIIinus 11 252—5. .l()p;i,aK cap. 24. C p. ; Hist. 
<Iraeci Min. I 348. Xodib., Kiniski svijet... 306—314. — G na- npHMeA6e 125 

po;iHMa Hii ^lyHaey b. rriscus 276. — Y XyncKoj ,I,pvKaBH ioBopii.io 
ce xyHCKH, roTCKH H ;raTHHCKu ; Friscus 305. — O yMepcuocTH ii 
CKpoMHOCTH Ath.ihhoj b. Trisciis 316: ;iok cy Bii:{anTiicKii iiocia- 
HHUH H xyncKH BejiHKaiiiii K(U AxiLie je.iii pa:^iiOBpcHa jc.ia ii 
h:^ cpeCpnor iiocyba tfo oi 'AxxiAa ztzI toO ;jX{vo"j -tvaxo? /// 
oOSsv TCAe'ov xpewv. |ji£tptov os ia-jtov xa: iv loi? ocaXo'.c xko^-j:/ 
eSetxvu xoti; yip xv;? eow/cac avopaa: x'jX'.xsc ypuaa: X£ xat apyjpa: 
£;re5coovxo, xo oe auxoO exn:wjia c'j/.'.vov V// ; X'.xr^ 5i aOxo) xat y^ 
saiHis ex'jyyavcV oOaa, [x/^osv x'iiv aAAwv, -Ar)v xoO xaO-api eivx: 
oiacpuXaxxouaa. xa: o-jte x6 "apr/jjpr^lievov a-jxw cc'^o; oOxc ol x'ov 
^apiiapixcov 'J7i;o5r^jj.axo)v Cc^jjio: O'jxs xoO Vtz-O'j 6 ■/a/.'.voc, ('-W-cp 
xfov dXXwv i^xuil-fjov, XP'Jam r^ X'!0-oi5 f^ xtv. xwv T'.|i:f')v £X07|1£itc-. 
jKene Ath-ihhg Mopa;ie cy TKaTH : Priscus 311. — O o.xyniCH- 
.i.en.y Xyiia ^a Axioy b. Priscus 290. OiinriL^HJe iinTa : tir^ [xz'.'lzry. 
ok yjystciiVa'. xr^v -apa 'Axxc'agc oouXciav xoO -apa 'Pfi)jia:oic -/.o'jxoj / 
Priscus 310. — Mwa ii BiiaaHTHHaua, kojh ce ;i.HBe Atilih : b. 
Priscus 312 — H, Je;iaH PpK uh HuMHHanajyMa ;i,0Ka3yje lIpiiCKy, 
;ta je 6o.T.e jkhbcth y XyHCKOJ ^"I^p/KaBii ho y liuaauTiiCKOj Ihiiie- 
pnJH ; B. Priscus 306 — 9. — iipii.MaiLy Ky.iTy])Hiix ycxauoBa 
pHMCKHX B. Priscus 295 : pHMCKH TproBHH y X) neuoj /IpvKaBii : 
286 (Cp. Exc. Vales. 290): ATH.ia ;i,o6iio 04, Aeuaja cenpexapa : 
303: y:^ Ath.ihh ABop HMa KyiiaTHJio, Koje je carpa,T,no jcAati 
3apo6.i>eHHK w.i CapMnyiMa ; 286: je;i,aH pHM.i.auiiii y Atii.ihuoj 
ciyacSn nao nociaHHK : 289 ; ATiura Tpa>KH ,;a BiiuaHXiiCKii iioc.ia- 
HHUH, Kojii ce iLCMy nia.i^y, 6y.Ty BiicoKor po^a; 296: Axii.ia 
Kaa{e ;i,a 6h Kasmio Bu:jaHXHCKor iiocjiaHiiKa ei \ir^ ys xq> xr^c -pca^sia; 
O-eajxw Xu|Jiaiv£3i>a: sooxs'.; 296: AxHJia HMa ciiHCaK iipe6.ierjHua ; 
304 (cp. 317): 3a cxo.iom meroBHJi ncBajy ce jyna'iKe iiecMe ; 
300 — 1 : XyHH rocxo.x.y6iiBH h .leno ;tO'ieKyjy cxpaune, koJh xoKe 
;i,a ce ckjiohc :i6or pl;)aBor BpcMeua ; h x. j,. — Cp. Axw.iii 
H H.eroBy ;i;Bopy Guldenpeuniiii;-, I. c. 372—3. 

13) o;^HOCHMa xyHCKO-Bni^aHXHCKHM ;;o cMpxH Teo;^ocHia 
II B. Giilclenpenning:, 1. c. 327 — 384. — (.) BHi^aHXHCKO-xyHCKiiM 
o;i.HOCHMa ;i.o 441 ro;i;. h Miipy b. Priscus 276 — 8. — iipe- 
Cer.iHuaMa je Hciipecxano roBop ; cp. h. ii. Priscus 276 — 285. 

— 3apo6jLeHHu,HMa BiLjanxiiCKHM Ko;i; Xyna b. Priscus 305. 

— BH:^aHXHCKOj eKCiie;i,HUHJii iipoxiiB BaH,T,a.ia b. t^chmidt, 
1. c. 71 — 2. — BHaaHxiiCKO-xyncKOM paxy 441 — ^3 roj. b. 
Priscus 378 — 385. Oco6iixo je /Kuboiiiicho oiincaiia oiica;i,a llniiia 
(cxp. 278 — 9 ; cp. Giildenpeuuini;-, 1. e. 341). — sajeAnnuKOM 
Haiia^ajy sapBapa na Bii:mHXHJy b. Priscus 286: OO yap [xdvov 
x6v Tzpbc, auxov ( AxxT^Aav) avsAiaO-at Ti6Xe[wv sOXapoOvxo, aXXi xa: 
llapS-uat'ou; £v 7iapaax£U(; xjyyavovxac £5£$:£7av, xa: Bavof^Xcjc xi 
xaxa i)-aXaxxav xapaxxovxac. xa: TaaOpcjc "poc xr// Xy,ax£:av o:av:jxa- 
lifvou^, xa: ^apaxr^vo-j; x/^; auxcbv £-:xpax£''ac xr;v 3.'fi) xaxaxpr/ovxzc. 126 UpHMPflde 

y.y}. \y. A'>.o::<.xa eO-vr^ auv'.c?Ta|X£va. — MHpy 443 ro;i. b. 
Priscus 2^3. — 

1*) OAHOCHMa BHsaHTHCKo-xyHCKHM iiocie MHpa 448 rojt. 
j,o cMpTU TeoAOCHJa II b. Priscus 286 — 322. — Athjir ji,o6h(> 
THTyjiy C'TpaTHra; b. Priscus 313-4. — xpry y Hmny cp. 
Jung, I. c. 119. — To;!,. 449 je jl,yHaB rpaaana BH;^aHCKO-xyH- 
CKa : B. Priscus 327 (if;? tw "Iciipw opiwOiJisvr^c Ta)(ia''wv yf^;). — 
ATH.ia II H.eroBH .T>y;i,H y MHpHO ;i;o6a npciase na BH3aHTHCKy 
TepHTopHJy 36or n.^aiiKe. Ka;i, je ]\IaKCHMHHOBO iiocjiaHCTBo 
;toiujio Ha /tynaB, Haiiuo je TaMo 'laMue, kojh, iipnua ITpncK 
..HHcy 6ii;iH 3a uac C[ipeM.T>euH, dXXa o'.aKopy-fJte'jjavTs; TiXfjO-o; 
jjapjiap'.xov, o-£p r^jiiv y.y-y. r/jV 656v aTiv/^x/jy.c'.. oca 6yj pouXo[i£VOi> 
(o; szt »>-Yjpav AtTrjXa 0'.a;ja:v£'.v s; xy^v 'Pco[-iaLwv Y'^'''- — ^ "^" 
cnrypnocTH ua BajiKany y to ;i.o6a cp. Priscus 282. — o;i,- 
uocy Ath.ihuom npeMa BnsaHTHJa nocie CMpxH TeojocHJa II b. 
Piiscus 328 — 9. — iiocjie;i;ifceM ATHJinuoM iioxo;i;y ua 3aiia;i; 
B. Priscus 329 — 330; cp. Kropatsclieck, 1. c. 22 — 4. — npcT- 
itaMu Ath-'ihhhm Bu^aHTiijii iiocjie Shtkc ua KaTa.iayHCKiiM FIo- 
.i.iiMa B. Priscus 331. 

1"! CTaii.y iiucjie ATiijiiiHe CMpTH b. Hartmaun, I. c. I 
62— 3: Lindner, "l. c. I 97: Nodilo, 1. e. 3—6, 192—3; W. 
P)artli, Kaiser Zeno > 1894) 13—5 ; Schatafik, Sebranc Spisy II 1 — 3. 
(> FeuuAHMa iioc.re Atilthhc CMpTH b. Kropatsclieck, 1. c. 25 — 30; 
Roesler, 1. c. 73 ; cp. Jop;i;aH cap. 50. 

"■') xyiicKOM Haiia;i,ajy iio;i, MapKHJanoM b. Priscus 331. 
— O nana;i,ajy BauAa.ia ua 'iaiia^Ho Il,apcTB0 b. Schmidt, 1. c. 
79 — 83. HHTcpBeHUHJii Bn^aHTHJe b. Priscus 331, 339 — 340; 
Schmidt, 1. c. 84. — uapy .laBy b. Nodilo, 1. c. 8 ii ;i;aji>e ; 
Schmidt, 1. c. 89 ; cp. Hist (Iracci Min. I ;i88. Hana;iajnMa 
BaHAa.'iCKC <i»:ioTe na BH^auTHCKe o6ajie b. Priscus 340 ; Schmidt, 
I. c. 88: cp. Nodilo 1. c. 331. — 3aHa;i,noM Ll,apcTBy ii n.e- 
roBiiM o;i.HocHMa upcMa BasaHTHJH b. Priscus 340 — 2 ; Schmidt^ 
I. c. 89. 

'^) () i^axTCBy Atilimhhx CHHOBa ^Ji Tpr 6y;iie Ha Jl^yuaBy b. 
Priscus 34") — 6. — O naiia;i,ajy PoTa n;^ IlauoHiije b. Priscus 
338 ; Kiopatschcck, 1. c. 28 — 9. — Hecyrjiacnuawa ca IIep3iijoM 
B. Priscus 342. — y to Ao6a cy h chjihh seM.T.orpecH h ;tpyre 
e.ioMcnTapHc neiioro;i;e mhoto uiKOAu.'ie 6a:iKaiiCKHM npoBnnna- 
jaMa: i'riscus W'A. — () Hii3aHTncKo-Baii;i.a.icKiiM o;tnocuMa b. 
Priscus 345, :'.48— 9, 350; Schmidt, 1. c. 89—94. — O iiana- 
^lajy Xyiia 469 io;i,. n. Priscus 346—8. 

'■^) () rcp.MannMa y BHsauTHCKoj llMiicpiiJH y obo ;T.o6a 
n. \V. liarth, I. «•. 13-9; L. llartmann. I. c. T 63—5. Cp. 
I'riscus ;'47. npnMe;^6e 127 

i«) 3eHony b. Hist. (Iracci Miii. I 3«8, ;591, 396 : Hartli, 1. c. 
100; 122; Nodilo, 1. v. 20 — 7. — 6op6H TcfuepHxa b. Hartmaiiu, 
1. c. 64— 7:> ; liartli, I. c. 24—7 ; Nodilo, 1. c. 22—58; liistoiiei (liac- 
ci Mill. I 3r)7 — 420. — Teo;i,epHXOBOj CTpaHUH y II,apHrpa;i,y b. 
Hist. Gracci Min. I 400 : sv touto) os ypa-^ovxc; -y. svoov Y'-"f/^['-£va t'ov 
£v x-Q T.olt: T'.VcC xfj) ('dzuotp'.'/y) iaAwaav xa: c-u [lovov iv.'j-dy/ in-.^TO/.x: 
£71£|jl7t;ov. aXXa y.a: x G v I v x c a £ c t: A a x x 6 (jl s v o '. y p a |.i [x a x a 
ixccvo) srrsaxtXXov, i)apa6v£'.; ^ouaojasvol, w; ixavoo; eyovxa, xo-jc 
aujiTxpaxxovxa; svoov. xai x p s I ; x w v a ti 6 ^ o u X '/; ;. xoO [layiaxpou 
Tiapovxo^, ecexdcaavxs; xaOxa, xa: rcXr^ya? xa aw'taxa -oaaoc; £-•.{)•£- 
l-iEvot, cp'jyvjv £c y.Txa; duiif-yjXav. cf^O'cV yap dizzy z^jb-oci ihr/axo-j xac 
axaywv 5ox£cv 6 Zy;VWV ijJoOXcXO. Cp. Bartli, I. c. 58. 

2") ToTHMa H ibiixoBy pa;i,y iia Ua.iKaHy b. Baitli, 1. c. 
107. iiyTy Foxa y Eiiup, Kojiije bjuo ^aHUM.LHB b. Barth, 1. c. 
65 — 6. — 6op6aMa 473 — 4 b. Historici Graeci Min. 1384 — 6: 
Pic, 1. c. 37; Barth, 1. c. 55 — 6; /1,phhob'e,, 1. c. 87. — U na- 
iia^ajy Byrapa b. Jl,-p'i> Mb. J[. IlIuuiManoBTj, KpHTH4eHT> iiptr.ie;ii'i 
Ha Boiipoca ;}a iipoH3xoj,a na iipad'L.irapHTij ott. e.iUKOBo r:ie- 
AHme (C6opHiiK'L XVI— XVII I 1900) 520; Hartniann, 1. c. 
I 69. — 6op6aMa 479 ro;i;. b. Hartmann, I.e. 66 — 73; Hist. 
Graeei Min. 350, 403, 400. 

21) ojtHOCHMa Teo^iepflxa BejiHKor upeMa BH:^aHTHJn 
HOCJiejtifcHX ro;i,HHa H.eroBa oopaBKa na BajiKany b. Hartmann, 
1. c. I 68 — 71; Bartli, 1. c. 118. — Teo^tepnxoBy (U-iacKy y 
Mxajmjy b. Bartli, 1. c. 118 — 119; Hartmann, 1. c. I 72. — 
FoTHMa, KOJH HHcy ca Teo;i.epnxoM othuuh y MTajiHJy, Hero 
ocTajiH Ha Ba.iKany b. Ct. CTaHoeBHU't, FHiioTesa o c.iaBflHCKiix'L 
saHMCTBOBaHHbix'L cjiOBax'i. Hst icpMaHCKaro (36opHHKt CTareii 

nocBiiiu.eHHhix'L <I>. 0. OopxynaTOBy, 1902) 2l3 — 8. Ty je 

HCxaKHyxo ;i,a nncy cau Foxn oxhiujih ca Teo;i,epHXOM y llxa- 
jiHJy (Kao uixo nnp. iiorpemHo iipaiia N. Xodilo, 1. c. 58), Hero 
;!,a je jeAan ago TeojtepHxoBHx Foxa ocxao y TpaKuja h ;i,a je 
xy 6ho join n y oho ;io6a, Ka;i,a cy CjiOBenn seK homc.ih iipo- 
AHpaxH y xe KpajcBC. HpoKonnjc iioMHibe y Be.in:^apeBOJ Bojcun 
jeAHora, Kojn FoxS'O^ [ijv y^v yevo; xwv sx r.aAaioO £v Hpaxr; wxr^- 
[jL£V(ov BcOO£p:)(ip X£ oux £7xta7io[.i£va)v. fjvixa. Ivb-ivoE ii 4xaA''av 
£T:f^y£ xov F6xi):ov Xewv. . . . (De bello Goth. 116; ed. Comparetti I 
121) Ha ApyroM Mecxy iiomhilc IIpoKoiiiije ,iBa o*nuHpa. Kojn 
cy 6h.'ih FoxO-o: avopsc, FoxiJwv xojv cjx i-:-7:&|iiv(ov Oeooepiyfo 
Ix Opaxrj^ tdvxt. . . . (De bcllo pors. I 8 ; cd. Bonn. I 39). V to 
Ao6a cy neh Cjiobchh npo;i,Hpa.in y Tpannjy u 6eA cyMibe ;io- 
jia:nijni y Ao^up ea obhm FoxHMa (Cp. De bello ii:oth. HI 38 = 
ed. Oonip. II 447; Hist. Graeci Min. II 98; Theophilaetos Si- 
mocattes, cd. Tcubn. 52, 110—7, cp. 230, 249\ — O ^o-iacKy 
Byrapa n C.iOBena na ,i,oii.n ,4y"aB nocie o;viacKa Teo^topnxa 128 npHMe;t6e 

Be.iHKor y Mxa.injy b. Barth, 1. c. 120. HaJHOBHJa HH^epaoBa 
])aciipaBa Ein Beitraj;- znr (tcscIi. der siidr^lav. Wanderuiig-en (Ar- 
chiv fiir Slav. Pliil. '2h, 1903, oOT— lUG), y Kojoj jOKasyje ;^a cy 
Ojiobchh bcIi y III — IV Beny 6h.ih iia AOH>eM ^j^yHasy, riocTae- 
.i.cHa je na p^aBy ocHOBy ii iiyna je HeTa'iHOCTii ii MeTo;i,CKnx 
iiorpeiiiaKa. iboj he 6htii roBopa ;touHHJe. 

•") CTaH.y y BosaHTHJii y oiiiuTe y V aeixy b. Guldeii- 
j)emiing', 1. c. 211 — 6, 400, 404. — iiOHH-/Ke]i,y Bni^aHTHJe 
cp. H. n. Hist. (Iraeci Min. I 406. — BiisaHTHCKOM ;i,Bopy b. 
(iiildenpemimg, 1. c. 222 — 3. iiOKBapeHOCTii na ;i,Bopy h p])aBy 
yTHU,ajy b. Hist. Graeci Min. I 397. — Je;i,aH 6iibiuh BH.saHTHCKU 
rpai;>aHHH IlpnCKy Saxpuaa? s'^r^ w; o- [tsv vojio: xaXol xa: i] tio- 
A'.TSta TwjiaMv dyocd-r^, ol o' dcp'/ovTc? 0'>/ &jio:a -olz -aXa-. -.fpovoOvrs; 
y.'jTY,v 5'.aA'j{ia'vovTa: (Priscus 309). — BapBapii iipn3Hajy .lerii- 
THMHTCT BiL^aHTHCKor HMiiepaTopa; B. Barth, \. c, 48 — .oO; cp. 
Hist. Graeci Min. I 444. IlnaK ne yBen; b. Hist. Graeci Min. I 
397 — 8. — npeKH;i,aH.y Besa Me^y Mctokom n Bana^oM y V 
BCKy B. Hist. Graeci Min. I 260: ox: xaxa -ob; ypdvoj; E-Jxpordoj 
TOO vjvo'j'/p'j Twv [ilv Ticpl xyjV ia;i£pav ouocv axptjito; vpa'fs'.v scr^v 
i; ii-ii^cfpiv x6 x£ yap 0'.a7tr^[xy. xoO tiXoO xa: \v7f/.oz jiaxpa; t'.Tofe'. 
xa; %'('(zV/J.y.i v.yl otc'f il-apiiiva; Oto -/povo'j, xocit-arcsp c; ypi'K''y/ /.%: 
-apiX-z-ojaGcv xiva voaov xaxa,:5£jiXr^jjL£va;. Cp. Bartli, 1. c. 47; (Tiil- 
deni)ennini;-, 1. c. 59, 167 — 8,184; .sa nosuHJe BpcMCB. Hartmann, 
\. c. II 198—9; — KaKO cy 36or Tora iipoHoniCHii pasnn, ne- 
liHiioM :ia>K.bHBH r.TacoBH, pasHHM jtoral^ajn.Ma, npii'ia sp.io wubo 
EBHaiiHJe Ha naB. iiecTy (Hist. Graeci Min. 1 260.) 

23) ^a je eneprH'iaH »ioBeK h y oho ;i,o6a Morao ca yene- 
xoM pa;^HTH B. EBHannja, kojh npnqa, ^Ta je je^an CTpaTur kojh 
axi-iavwv xY^v apsxr^v tvoasi xo a(j)[ia. xr^z, '-jj'^yj/^ byioc'.vo'jarjZ 

~A£Ov xous Xy^axa? paoiwc 'j'JV£rX£v. (.ocjx£ [uxpoO xa: x6 ovojxa xf^Q 

X7;ax£ta; t'x xr^q [xvEtag x'Bv avQ-pw^wv £/.-£a£rv. (Hist. Graeci Min. 
I 264.) — ;^a je 6hjio sancTa bcikkhx .Tjy;i,H b. Giildenpennino;, 
1. c. 82, 96, 104—5; Teoewv. 1. c. 141—161; L' Ahbe Marin, 
Les moines de Constantinople (1897) 384—9, 459—467. — O 
jejiHOM caBecHOM n noniTCHOM "iHHOBHiiKy b. Hist. Graeci Min. 
I 390 — 1: EpnTpaje ^7i£c [itjxe xa xo'.va S-.apxouvxa ewpa (j,fjX£ 
pdpoc, Tcpoai^ervat 7i;X£rov xoO xExay^Jiivou xolc, a'Jvx£Xeaiv fjV£r/£vo ni^xe 
xiva 7ro'.£tv Tiovr^pdv, w; ("ov cp:Xavl^pw;lo;. xwv o-^£:Xo(.i£vo)v f^O'Jvaxo 
yap'.v, atxrjaa|i£V05 Tiaoa Zr^vfovo? xauxrj? x/^? ^PX'^^? i^auaaxo. X'JTir// 
OE xr) 7rdX£t -ap£T/£v. r^v:xa xaOxr^v a-£i>cXO. — ^l,a ce BnaaHTHcua 
B;ia;ui 6oja.ia ycTauKa y nojcAHHHM KpajeBHMa bii;i,h h. np. Giil- 
dcnponning-, 1. c. 257. — noKBapenocTH y BnaauTHJH, oth- 
MaM.y :}a noBau, npo;i,ajn aBaita, noTKyii.bHBocTH 'iiiHOBHOKa nrj. 
H. Giihlciipciiiiing^, 1. c. 73 n ;t., 208, 216, 414; Hist. Graeci 
Mill. I 256, 268: ox: tr:l lIo'jXy£p:a; x/,; ,iaa:X'jar^c; i;cX£:xo Sr^i-iojia npHMefl6e 129 

7Tt7ipaax6[JL£va xa £9vr^ xolc, jjO'jAO^Aevc.? dveraihx: xac apya; -as-. 0£ 
STi'.npaaxovTO iisyaAa le xac [xrxpa '^av£po)c etic twv crjioaiwv xp-a- 
-ct^wv, warcec aXXo x: xwv £7i' ayopa; (ov'tov.... Trko je Oh.io h :!a 
B.ia;i;e 3eH0H0Be; Hist. Graeci Min. I 396: CeBacTHJaH xac . . . 
apyjxg a7i£0:5oxo Tiaaa;. loca |X£v saoxaJ, i5''a ok Aa|i,javfjr/ xw ^aai- 
A£c xa x'-|AT^[ia-a xac £t! 7;poa^A0-£v sxcoo; ?p^7'^ "• ~P^'jX'.9'£:c, 
£7w£cvo; y^v aip£xd)x£po5. — CTpanuii Tecaepiixa lie.iHKor y IJ,a- 
purpa^y b. iipnMe;i.6y 19. — KaKO cy B.ia;iaou,H ii 'i.ianoBii B.ia;i;a- 
.ui'iKC Kyhe 'mniuH iiiTa xohe b. Hist. (Ti-aeei Min. I 392, 422 — 3. 

— HacHJiHCK pol^aK napa .laea BOJCBao je iipoTHB Ban^a-ia, 
aJiH oo'ipo'.; 0-6 V'Zzo'.'j(0'J '/.ccl Tzle'.axo'.z ypryjia^: 5£A£a^i)'£:c. evcCwxe 
■/.at y]xxifd-ri ix wv... (Op. BH:^aHTiiicKiii BpeMCHHiiKT. 3, 1896, 
461 — 2.) — O je;tHOM iioc.iaHHKy BHsaHTHCKOM, kojh o.iSnja 
iioKJiOHe B. Hist, Graeci Min. I 389. 

2*) roMii.iaH>y KaunTajia y MpTBiiM pyKaMa b. Schiller, 
1. c. n 355. — pacHnaH,y y Bn^aHTHJH y V bckv b. (Tiilden- 
penning, I. c. 406. — OecMHc.ieHOM ocioda^aity o;; ;i;p/KaBHHX 
TcpcTaB. Giildenpenning:, 1. c. 269 — 271. — p^aBOM «hihciickom 
CTaity H ocKy;i,Huu y noBuy b. Hist. Graeci Min. 1 444. — yieuiKy 
co.iyHCKor rapmii^ona y ycTaimy rpal)aHa b. Hist. (Jraeci Min. I 
408—9; cp. Barth, 1. c. 65. — Tco;iepHX Be.iHKH, ua;; je y 
TpaKHJH paTOBao npoTHB 3eH0Ha £:£xpi'|i£ 5; a7:av xo a'jx68". 
Y£apYoOv, xx£''v(i)v x£ xa: £!!j7tpaxxa)v Saa |if^ cp£p£'.v f^Suvaxo i^Hist. 
Graeci Min. I 407; cp. 399.) — Bn.saHTHCKa B.ia^a ce HHJe 
6pHHyjia .3a ce.T>aKe, Koje cy BapBapii roHH.in ; Hist. Graeci 
Min. I 408; Barth, 1. c. 64. — ce.i.auKHM ycTanunMa y V 
BCKy B. Giildenpenninii-, 1. c. 215, 308. o;iHOcy ce.T>aKa cnpaM sap- 
Bapa B. Giildenpenning-, 1. c. 92, 99 — 100; cp. Procopins, Bell. 
(Joth. (ed. Comparetti) n 259; Jnn^-, 1. c. 182—3; Nodilo, I.e. 
49—50, 182-3; Hartmann, 1. c. 131, 61; U 109. — chm- 
uaTHJaMa sa BapBape b. Hist. (Jraeci Min. I 387, 404, 411. 

■-^) HaK.iOHOCTH BnaaHTimana :{a ;i,orMaTCKe npeimpKC b. 
(Uildenpenning, 1. c. 138—9. — sepcKHM 6()p6aMa y Bn^an- 
THJH y V BCKy b. h. np. Giildenpennine;, 1. c. 138, 172, 224, 
286—305, 373—382; Marin, 1. c. 257— 270; Bartli, 1. e. 30— 42. 

— yiiemhy Monaxa y iio.niTn'iKiiM ;i,(>ral)ajnMa b. Barth, 1. c. 
36, 41, 76— 115. G MpiKH npcMa MOHacnMaB.i'iildenpenuing-, 1. e. 
.')98. — CpyTajiHOM Meuiaity .ipwaBHC B.iacrn y upKBene 
cTBapu B. (Uildenpenning, 1. c. 379—380; Barth, 1. c. 108; 
(Jrisar, 1. c. 326—7, 450 — 2. — npucTa.iimaMa cTape Bepe 
i\. Barth, 1. c. 85; (iiildenpcnniug, 1. c. 225. 248, 397. — 
cyKoOiiMa n3Mel;y Xpinnhana ii npiicTa.inua crape eepe b. h. up. 
Hist. (Jraeci Min. T 252—3. 

■-'■') () iio.io.Kajy BapnapcKUX ii.icMena y uo'iexKy V nena b. 
Kropatscheck, 1. c. 21 : (iiildonpenning, 1. c. 181—2. nana- 

Kifciire MaTiine Cpncne. 7. '^ 130 HpHMe^fie 

;i;ajnMa BapBapa n 6op6n itnxoBoj iipuTiiB liuaaHTaje b. h. up. 
OiUdenpennmg'. 1. c. 81, 88, 100, 104; Hartmaun, 1. e. II 11. 
— ToTHMa Ha BajKaHy y V Beny b. Hartniauu, I.e. 164 — 6; 
Bartb, 1. c. 63 ; cp. Liudner, 1. c. 104 — 5. — 6op6n BH:saH- 
THHua iipoTHB repMaHCKor ejeMCHxa y caMOJ ;i,pa<aBu b. Giilden- 
penning', 1. c. 35, 92 — 3, 96 — 8, 107, 130, 192. — roxn.Ma y Bojeuii 
b. h. np. (Tuldenpeuuing, 1. c. 127 ; Barth, 1. c. 13. — ToTn cy HMa.iii 
BC.iHKa HMaaa y BnsaHTnjn: b. Hist, (iraeci Miii. 1411: Teo- 
^liepiix 7zs.pl 'HpaxAEiav £[X£VcV, xa: ird xr^v "Hrceopov -.iiint: -pc; 
^'.o:[xoOvoov, £x \xiy xf^c aOxf); '^'J^-r^? x6 dvixaO-Ev ovxa, ooxoOvxa 
Bk x6x£ elyx: 'Piii\ioi.'.o'.c, OuoaKOvoov y.od sv x^^ xax' 'E-^'o a|ji vo v 
'H-£'!pa) ytbpav x£ v£[a6|jl£vov xax' £'J5a:|iGva xXfipc/v 
X 7. 1 - a p a ,j a a I A £ w ; S e 7 6 [j, £ v o v a u v x a ; £ i ; : cp. Bartli. 
1. c. 60. — FoTH cy ce -/KChh-ih BasanTnuKaMa : b. Hist, (iraeci 
Min I 419. — Bh.io je aaKoua, i;ojii cy :3a6i)aH>HBa.jii iio- 
jtaHHUHMa IbinepHJe ;i;a upo;;ajy BapBapiiMa bhho, y.i,e, co, 
rBoaci)e, xpany, jpBa h t. ;;. ((Tuldenpeuuiug-, 1. c. 243); iio^ 
cMpTHOM KasHOM 6h.io J 6 3a6paiLeHO yiiHTii BapBape KaKO ec 
iipaBC ;ial)e (Schiuidt, I. c. 30i. — MMa BapBapa y to ;i;o6a 
Kojii roBope ."uiTHHCKU i'ijxpp7.poi, auY.elc xy,; Auaovior/ zovf,^: 
Priscus 318). BapBapii .lal^e erd x'ov a|.ia;wv.... o:a xo';: A'.;ival:^ovxac 
cfipo'jT. XG-O'jc (Priscus 300). 

-'') (> iiaTpaoTCKOJ cTpaHLtH BH3aHTncK0J B. (Tiildenpenuiug-, 
1. c. 96, 110. 118, 132, 183; cp. Prisciis 283. — Bii:saHTHHiin 
xohe ^a ;i,a;i;y y^HTH ATH.iy; b. Priscus 289. — BHaaHTimmi uv 
;ipvKe .3a;^aHy pe»i BapBapHMa b. Hist. CIraeci Min. I 408^419 : 
cp. Barth, 1. c. 68. — BapBapn ii.T.a'iKajy Ka;ii hc JiioSiijy o;i 
BiiaaHTHJe xpane ; b. Barth, 1. c. 56, 59, 61, 65. — BapBapii 
Tpaace ^a hm ce HaKHa;uio ii.iaTii ro;;iiiiiifca cyCBeHniija ii 
wa one rojtHHC, Koje cy iipoBCJia y paxy ea JJiiaanTiijoM ; b. 
P.arth, 1. c. &2. 

-'*; KaKO jc Ba.iKaHCKo Ho.iyocTpBO bcK KpajcM IV BCKa 
oc;ia6H.io aa uo\)ea b. Schiller, 1. c. II 412. — O cxaity y lI.injiiiKy 
y Y BCKy b. ( Jiihlenponning, 1. e. 265 — 6; Kropatscheck, 1. c. 
31 — 2. — iiycTouiH y ILmpHKy b. (iiildeupeiiuing-, 1. c. 209. 
408; iiycTOuiH y TpaKHJH b. Barth. 1. c. 116; Heno je Hy;i.ii<' 
Teo;i,epnxy Bc.ihkom £Ai)-£'v.... ec xy// Aapoavtav, Iv i, ycopav 
£tvac 7:c-AAy// -apa xi oixo'j|i£va, x a a r, v |i s v x a : £ 'j y £ t o v. 
evoEa 0£ o:xr^x6p(ov, y// cOvaxa: yEwpyrov £v -aT.v a'^i)-6vo'.: 
auxoO xY/y oxpax'.iv S:ay£iv. (Hist, (iracci Min. I 416.) HoMun>c cc 
;T,a cy MHora ce.ia onycxejia ; b. Giildcnjienning-, 1. c. 415. Bn.io 
je II BapoiiiH, Koje cy uiLie 6e3 CTanoBHHniTBa. Tcojiepux lU - 
.iHKii, iipH'ia Ma;ix, ;iol;e y ]ilxa|x-:av.... x'ov oixy^xdpwv aOxr^v -aXx: 
£/./.£/.o'.7:6x(.)v.... ^Hist. (Iraeci Min. I 413\ A-^'.xo|ir/o'. o; s; XaV:;c>d . 
iipii'ia IIpiici,-, spy^iiov |i;v vjp'j\uy avi»pw::cov xy^v -oA-.v, ('>); urzb xo v npHMe;(6e 131 

-0Aep,t(i)v avatpaTisraav (Priscus 291). — pa;iy BHsaHxiiCKe 
B.ia;ic ;i;a iiOMOrne hclhm iipoBHHUHJaMa na Ua-iKany r. Cliilden- 
penning-, 1. c. 209 — 210, 267 — 271. — yTBpi)iiBaiLy Bapoiim 
H cHaoACBaiLy xpanoM b. (lilldenpenning, 1. c. 187. — HiuiKJe 
^H.io 6oraTHx BapoiiiH h y obo ;i,o6a iia JJajiKany. TaKO Majix 
iipu'ia 3a JIhxhh;;oh, ^a je raXacoiz^o-JTO? t£ yap a-jirj xa: el>5a''- 
{iwv yj TidXo; (Hist. Graeci Min. I 414). 

-^) BHsaHTHJCKOJ BojcuH y V BCKy B. (iuldenpenning, 
J. e. 417 — 8. — Maui.Leifce, ;i;a B;ia;i;a;ian h boIj TpeOa ;i,a pa^H 
y car.iacHOCTH ca bojckom b. Hist. Oraeci Min. I 400. — 
BapoiiiHMa H rpa;;oBHMa y Ma.ioj Ashjh 6e3 iiocajie b. Hist, 
(iraeci Min. I 386. — He;i,ocTaTKy Tpyna bcK y noiexKy V 
BCKa b. (Uildenpenning:, 1. c. 41 — 2; cp. 100 — 4. — TONie, 
KaKO cy Tpyne dn-ie pacejane no rapHnsoHHMa b. Hist. Graeci 
Min. I 413: 3a npcMe 6op6e npoTHB Teo;tepHxa oXiyoy/ \ikv 
a'jvovTwv auTw 2]a[i:v'.av(p jicaO-o'^opojv o'//.c''(ov, r^^ oz or^jioaia^ axpa- 
Tia; xai twv v.O'.vwj xayjxaTtov twv jjlsv 5 t e a - a p |x e v to v y.7.-'j. 
t: G A £ t c, Twv Ss |Ji£Ta xou a-paxy^yoO 'Ovo-jA-f ou axoAo'Jv)-0'JVTWv ; 
<^p. Bartli, 1. c. 67. — mcuiobhtom cacxaBy OH;ianiH>e BOJCKe 
n 3anaj,Hor h Mcxo»iHor Hapcxna b. (liildenpennig, 1. c. 44; cp. 
Hist. Graeci Min. I 320, 348, 413; Jirecek, Heerstrassen, 39; 
Hartniann, 1. c. I 15. — Y "jyBenoM cbom roBopy Teo;i;o- 
cnjy II xpa/KHo je CHHesHJe Hspii'ino ;i;a ce y BojcKy yamiajy 
ea.Mo jOMopoxnH a ne Bapsapn. (Uildenpenning, 1. c. 105. — 
Bn.io je Cjiyyajena, ;i.a BnsaHXHHUH nncy xxcjih ;i,a ce 6ope: 
B. Hist. Graeci Min. I 409: 3a BpeMC 6op6e npoxHB Teo;i;epnxa 
Zr^vwv -'jO-oiicVO^ tov xaxe/ovca xc'v5'jvov, xat towv w? ouoevo; 
;j 'J A {X e V u |.i a */ s c* 0- a t. . . . — Mnorn ce 3a HOBai; ocio- 
oal^a.iH o;i; bojhc oCaBCse ; b. Hist. Graeci Min. I 406: ol Zi 
(o; i-r^y.'-j'jzx'j 'iv. aOxo; ^aacXsij; scaysiv iO-sAoi, ovixw; ^xaaxo; aOxftv 
■/(-ccycXG sa-jxov l7tiO£:cac '^oi.O'Xv. -oaaoO a;:ov 5vxa (Soxs xa: oi 
~p6x£pov X : ; 1^ Y £ {x 6 a '. V a u x w v, £cp' (o [i t"; a x p a x e u o '. v x o. 
a p Y 'J p I V 5 : 5 6 V X £ 5 udXiv e; x6 |ji£X£y£'.v rf^c, izoo'-yj Tiapslyov. — 
lioJHHUH He:!a;i:oBo.bHii MCKyniHOM B-ia;;oM ; b. Hist, (^raeei Min. 
1 407. — HojcKa ne ;to6uja u.iaxy n xpany ; b. Hist, (iraeci 
Min. I 422. — tomc niTa cy cne Mopa.iu cxaHOBHHun ;iaBaxn 
:{a BojcKy B. Hist. (Jraeci Min. I 410, 418. — liaKO ce joni 3a 
upoMC Pn.MCKor Hapcxna y onacnocxn rpal)aHa caMH Opann.in 
<>,l BapBapa n pa:56()jnHKa b. Rene Gagnat, De numicipalibus et 
j)rovincialihns niilitiis in Imperio Romano (1880) ; Scliillor, 1. v. 
I 892 ; Schiller y Miiller, Handbucb, 1. e. 243 ; Rappaport, 1. e. 
121, — KaKO cy ce h cxpanii xproBun 6opn.iH Ka,T jc xpedano 
H. <iiihlen|)enning-, 1. c. 177; cp. 180. — (> yienihy y paxy n 
xpa6poj 6()1)6h rpahana b. Priscus 284 — 5; cp, (iiililcnpenning, 
1. c, 44 : A.iapux je heini Vorsuoh <lon Pindiis zn iil)orschroiten 132 UpHMP^^e 

durch die BiirgermU'iz von Thcssalieu eineu g-rossen Verhist 
erlitten; 126: Inzwisclien versuchte Gaiiias vergeblich mit seinen 
Scharen Thracicn durch eiueii Plniulcriiiii;-sizu^i;- zu verlioeren. 
nachdem er vum Kaiser fiir einen Feiiul dcs Vaterlaiides erkliirt 
wordeu war; denn er fand die Stddte iiberaU hefestigt mul die 
Beamten wie Bewohner zu tapferer Verteidigung berrit. Cp. 109. 
— y BpcMe Bc.iHKe onacHOCTH ysHMaHH cy y BojcKy n .Lyjn 
ca i^apcKHx ;i;o6apa: b. (Tiildeupenning-, 1. c. 67. I Ill npoiiHP#E cjiOBEHij, Byri^P4 m ^^b^p^ 

H4 B^JIK^H y VI BEKy. CTaH>e nocjie nponacTH XyncKe /Hp^caBe. — CjiOBeHH ce mape 
npeMa jyry h aana^y. — CjioBeHH Ha ^oBeM JI^ynaBy. — HweHa 
BapBapa y BHaaHTHCiciiM HSBopHMa. — IIpo/tHpaae Bapsapa Ha 
BajiKaH KpajeM V h noHeiKOM VI seKa. — OnacHOCT oji, BapBapa 
Ha ;];oH>eM Jl^ynaBy. — Jl^yrH 3h;^. — SeMJLoxpec 518 voji,. — 
Mhp Ha ;^oaeM j^ynaBy 3a BJia/^e JyciHHOBe. 

Ka^a ce y noqexKy jtpyre nojiOBime V seKa, nocjie 
CMpxii ATn.inHe, XyiiCKa ^p/Kasa paciiajia, no^ejio je jaKO 
KOMeiijaH>e uel^j iLieMCHiiMa Koja cy Siuia noA^inn.eHa 
XyiiiiMa, n ycjie^ xora hobo noMepaii.e Hapojta. Mnora 
cy njicMCHa ycxajia na opyatje ;ta ce ocjio6oAe HecHOCHor 
xyecKor rocno;i;cTBa ; HcxoqHii Totii y IlaHoiTiijn iiSBOJe- 
Bajiii cy ce6ii cjio6oAy. a renii;i.iicy naooa.iaMa cpeAH,era 
^ynaBa ociiOBa.iin cBOJyApHxaBy. lUxa ce y xo ^oCa 6op6e 
paamix ii.ieMeiia iipoxiiB npcBJiacxn XyiicKC ;iiemaBa.io iia 
ooa.iaMa jtOH^era ^yiiasa ii iia ooajiaMa Hpnora Mopa. ir 
KaKBe je iipoMcne iiaa^sajia iipoiiacx XyiicKc ^l,pHxaBe ii 
oria;i,aH>e XyncKe Mohii y ceBepniijiiM KpajcBiiMa, Kojii 
Hiicy 6hjiii y iicnocpe;i.HOM ^OAnpy ca BiiaaiixiicKOM Ihi- 
nepiijoM II scNL-LaMa cxape Ky.ixype, — xo iiiije iio;niaxo. 
HsBecHOJecaMO xo.xiiko, ;ta ceyxo jiiooa oopoe n .xoMibaBC 
iia ooajiaMa cpeAH>era ^I,yHaBa ii na ccBcp oa AOH>era 
^yiiasa BpiiiiiJie Ba/Kne iipoMCiie. Y xo ;i.o6a iio'ie.ia cy 134 npoflHpafte CjioBena, Byrapa h Asapa c.iOBeHCKa njiCMCHa ah ce mnpe nciaraHO y KpajCBUMa 
nsMC^y IJ,pHora Mopa n EpActcKHx njiannna ii ;i,a ce 
cnymxajy na o6ajie ;i;0H,era ^ynaBa. 

Taj npoi3;ec npo;i,npaH>a cjiOBencKHX njieMcna iia 
o6ajie ;i,OK.era ^ynaBa Bpnnio ce y xpeKoj qeTBpTii V 
BCKa. y nocjie;i.H>oj qeTBpTnmi xora BCKa Befe cy npBe 
qexe cuoBeHCKe ;i.onp.ie Sn.ie jio o5ajia jtoaera /I,yHaBa 
n MO/K;i,a cy Bck iioKyuiaBajie ;i,a npe^y ^ynaB n iLX>aiiKajy 
KpajcBC Ha ^ecHOJ o6ajin. IIoMeHyTO je ;i,a ce xaj npoi^ec 
iipo;i,iipaifca cjiOBCHCKor npejua ^ynasy Bpmno nocxenena 
n 6es Har.xiix npoMcna, ii ;i,a je 36or xora ocxao He:3a- 
naavce y iicxopiijorpa«i>ujn BUsanxncKOJ. npo;i,HpaH>e Cjio- 
BCHa Ha Ba.iiKaH y obo ji;o6a on.io je 6e3 cyMH»e joiu 
cpasMcpHO nesnaxHo, jep niaBna Maca CjiOBena joui ce 
HajiasHjia no;i,ajieKO ojj, ^ynaBa n xck ce nojiarano cny- 
mxa.ia n niHpnjia na jyr. Ochm xora cbc ao ojtJiacKa 
Mace Ilcxoqnnx Foxa y Ilxajinjy (y snMy 488 fo.t;.), ^ly- 
Bao je Teojtepnx Be.inKn rpaHnH;e llMnepnje na ;i,OH>eM 
^ynasy n eneprnqno cysonjao Hana;i,aje nenpnjaxe.XjCKe 
Ha xoj cxpaHH. 

TcK Kajta je Teo;i;epHx Be.inKii cKopo ca hcjiiim 
n-iCMCHOM Hcxoimnx Foxa ocxaBno CBOJa cxaniiuixa na 
BajiKany h oxnmao y jtoroBopy ca BusanxiicKHM ^bo- 
poM y PIxajinjy npoxnB ();i.oaKpa, ocxajia je BuaanxncKa 
rpaniina na ;^OH,eM ^ynaBy Henoce;i,Hyxa n neaauixnheiia. 
Bnaaiixiija niije pacnojiarajia y OBaj Max ca ;i,OBo;Lno 
BOJCKe, Kojy 6n Morjia 6amixn iia cBojy rpannuy na jo- 
iLeM ^ynaBy, ;i,a cnpe"in xaMO Hpejia}KeH,e Bapnapa ii 
npo;iinpaH,e H,nxoBO y 6ajiKancKe npoBUHiuije. BapBa- 
piiMa je jiaicjie na oBoj cxpann nyx 6ho oxBopen. II ;ja- 
Hcxa BcK ncKOjiiiKO rojtiina noc.ie o;t:iaci;a Teo;tepnxoBa, 
xpoHii'iapii Bii;3aHXHCKH nOMiiH>y Ha^a;^aje pa;]Hnx Bap- 
eapcKHx n.^CMCHa ca jicbc o6ajie ^ynaBa na oajiKancKC 
npoBiniuiije. 

IIcxopiicKH H:}Bopn OBora BpcMena noMHity Mchy 
HJieMcniiMa icoja cy y obo ^ooa, ^aoe noc.ie o;^JIacKa 
TeoAcpnxa BejiHicor y MxajiHJy, npcjiaanjia ^ynaa na Ha BaJiKaH y VI BeKy 135 

iipBOM MecTy Byrape*), Kojii cy, kro iiito je iiOMenyxo, 
join 3a 3enonoBe Bjia^e, na H>eroB noaiiB, npe:iia;}H;in ^y- 
naB 11 ;to.'ia3iiJi» ua JjajiKaii. Ociixi Byrapa iiOMiiiLy ca- 
BpeMeiiii ii3BopH 6opf)e BHsanxncKe bojckc na ISaaKaiiy 
H ca jtpyiHM BapsapcKHM njieMCHiiMa. TeiuKO je nacii- 
rypHO peKii Koja cy xa ;ipyra njicMeiia diuia. Ka,ia je 
noc.ie o^JiacKa Teo^epiixOBa y IlTajinjy ocTa.ia oxBopena 
BiiaaiiTKCKa rpaiiima na ;^OH,eM ^yiiaBy, iiarpiiyjia cy raMO 
Ha Bii;3aiiTHCKy MMiiepiijy pasiia BapsapcKa njicMena, 
KOJHMa l^HsaiiTnHnii jto Tora Ao6a iijiii iiiicy iiiiiuTa 
anajin luiii cy 6ap Bp.io Majio ii pcTKO o itnMa cjyma- 
.mi. Cxora cy caBpeMCHH iiSBopii y npBn Max y BejiiiKOJ 
iieAoyMiinii, KOJnM iiMenoM ;ta iiasoBy xe hobc iienpiija- 
TCJbe Bii3aHTiicKe Miviriepiije ; jep ociim Byrapa h Xyna, 3a 
Koje ce y Bn3aHTnjii 3Hajio, 6iwo je y obhm nanajiajiiMa 
y3 HjHx iijiii iiesaBiiCHO o;i; H>nx n.ieMCHa, Koja ao xa^a 
join HnKajta nncy dnjia Hana;i,ajia na Bii3auxnjy. Y ne- 
jtoyMimii KOJHM iiMCHOM j^a iia30By xe hobc Bapsape n 
xa HOBa BapBapcKa njCMena, xpomiuapii cy iix Ha3nBa.iii 
iiMeHiiMa oiiiix BapBapcKnx Hapo^a, 3a Koje cy 3Ha.iii 
;i,a cy HCKa^ta cxaHOBa.iii ea AOH>eM ^ynaBy, iia3iiBa.iii 
cy Hx TexHMa ii CKiixiiMa. HcMa cyMH,e jia nojt xiim 
iiMeiiiiMa Ba.Tia pa3yx\iexii cinecy pa3iinx BapBapcnnx n.xe- 
Mcua y npBOM pe;i.y Byrapa, Xyiia ii CxoBena.') 

/)a BJia^e Hapa AHacxaciija (491 — 518) naiiaAajiu 
cy o;ii BpeMCiia Ha BpeMC pa3HU Bapsapn oa.xKancKe npo- 
BnHii,iije. 0;i.Max npBux roAniia iLcroBC B.xa;i.e, 6aiu y Jio- 
6a Ka^a je Anacxaciije noiieo Ayr ii xeatan pax npoxim 
Il3aBpaHa, kojii cy ce 3a Senona 6iiJin ociiJinjin n roxoBO 
3aBjia;i,a.in Hapiirpa;;oM ii IlMiiepiijoM, naiiajia.in cy Bap- 
Bapn na Tpaiviijy (493 roA-)- HeKO.inKO rojiinia noc.ie 3aBp- 
iiiexKa H3aBpncKora paxa, y komc cy ce ocooiixo o;i,.inKOBa:ie 
xpaqKC xpyne 3a xiim Foxh n Xynu, Ka;;a cy Pl3aBpaHn bcK 

*) ILmopn VI Bena >iecTo Meiuajy Xyne h Byrape. IIoMniLy 
Hx H iuajcTHo II CBaKO ii.ieMe iioceoiio, a iioMim.y ii Joahc mccto 
Apymx. Hiilie ^a iix je y xaj Max tciiiko ii oii.io paiuuKOBaxu. 
]\Iel)y iiyrapuMa je aane.io 60.10 CBar;i,a 11 Xyna, a ca XynnMa 
oucT 6eA eyMibe yucK 11 r>yrapa. 136 npoflHpaBe CjioBena, Byrapa h Asapa 6ii;in iiooe^eHii n pasonjenu ii y MacaMa Hacexenn y 
TpaKnjn, Hanajin cy Byrapn ca BCJinKOM MacoM Ha 
TpaKnjy (499 roji.). BnaaHTiiciai boH ApiiCT iiomao 
je npoTiiB itux ca 15.000 BOJHiiKa. Y ouxmi ca Byrapn- 
Ma 6njia je BnsaHxncKa BOJCKa Ha;t6njeHa; Bn3aHTnHmn cy 
ociaBn.in na oojhomc no.ty npcKO 4000 .^y;^H, wehy ituMa 
II HeKO.iiiKO Biiinnx oi>imnpa. Tpn roAiine noc.ie Tora (502 
roji;.) npem.iii cy Byrapn onex /tyiiaB ii iiaiiajiii iia Tpa- 
Kiijy. Ha Ba.xKaHy Hiije 6njio totobo nnKaKBc bojckc. 
jep je Bn^anxnja y OBaj Max 6iiJia aayscxa paxoM ca 
ApannMa, a OiiJio je onacHOCxii jia ;to^e ^o cyKo6a ii 
ca IlepsnjoM. 

ITojejtnHocxn obhx BapBapcKiix iiaiiajtaja na BajiKaii 
inicy no3Haxe. Moacjia cy obii Hana;i.ajii cxajajin y Besn ca 
HaiiaTiajeM Apana iia BiisaHxiicKe iipoBimuiije y Asiija u ca 
iiep3HCK0-Bii3aHxncKHM paxoM (502 — 505 roji;.). Ilocjie;!,- 
ibe rojiiiHe OBora paxa, Ka;i,a je Aiiacxaciije ochm xora 
Olio Aomao y KOH^.inKx n ca TeojiepiixoM Bcjiiikiim, nMa.xa 
je BiisaHxiicKa BOJCKa onex cynooa ca BapsapnMa. Y 
KpBaBOJ 5nxiiin, y Kojoj je ca Bn3aHxiicKe cxpane y- 
MccxBOBajio 10.000 BOJHiiKa, on.xn cy Bii3aHxnHuii pa3- 
oiijcHii xaKO ;i.a nx ce caMO Bpjio Majio 6ercxB0M ciia- 
cjio. XpoHiiqapii 6ejiea;e jia je OBaj iiopas cacBiiM cjio- 
Miio Ayx Bii3aiixncKe bojckc."^) 

Aiiacxaciije je iioc'ie OBora iiopa3a Bii3aHxiicKe boj- 
ckc BIIJ^eo KOJiima oiiaciiocx iipexii BnsanxiicKOJ Mmhc- 
piijii oji, BapBapa na ;tou>eM ^yiiaBy: on jc yBIIJ^eo 
;ia je Bii3aiixncKa BOJCKa ii cyBiiuie c.ia6a A'A ce ojtyiipe 
HaBajiii BapBapcFiiix ii.ieMeiia. Y xoKy oji iicko-iiiko ro- 
jlima ;^Be BiisaHxiicKe bojckc oii.re cy caxpBCiie, a Bap- 
Bapn cy iiCKOJiiiKO iiyxa njieiiii.iii iipoBiiimnjc oajiKaii- 
cKe. Pax ca IIep3iijoM xck mxo je oiio cBpiiieii, a iiiije 
Oiijio ;uJBo.bno rapanunjc ji,a he ce iia xoj cxpami Mohii 
o,ip/Kaxn Miip, ca TeojtepiixoM Bciiikiim Morao je Ana- 
cxaciije CBaKora xpeiiyxKa ;ta aoI^c y cyKOo, a Apaim 
H3 ciii)CKiix iiycxiiiba y3iieMnpiiBajiii cy iieiipecxaiio bu- 
3anxiicKe iipoBinimije y Majioj A311JH. Oho Majio bojckc, 
KojoM je HnaaiiTiija y oBaj Max ])aciio.iara.ia, nnje Mor.io I J Ha BajKaH y VI BeKy 137 

CpainiTii MMnepHJy na tojihro cxpaiia ii oji tojiiiko iie- 
npHJaxe.ta. Onaciiocx je r)HJia Bejinna jua Bapnapii ca 
jiCBe ooajie ^ynana iie iipoApy AO cajne upecToniine. 
Cxora je AnacTaciije iiacKopo iiocjie nocjieAH>er oyiap- 
€Kor iianajtaja ii cBpiuexKa nep8iicKo-Bii3airriicKor paxa. 
jta 6h 6ojbe yxBp^no h ocnrypao iipecxonMuy MMiieppije, 
noqeo rpajtnxn xaivo 3BaHii /(yeii S/i^, kojh je xpeoao 
;i.a mxirni lJ,apHrpa;i; ca cyBa. Y iicxo AOoa Kajia je ao- 
Bpiueno rpal^eH>e ^yrora 3ii;ta (512 roji;.), nacejiHO je 
Anacxaciije Xepyjie na ^ynaBy (no CBOJ iipiiJinun oko 
Beorpa;ta), 6e3 cyMH:,e noji; ycjiOBOM jta Bojyjy y3 IIm- 
nepiijy npoxim BapBapa. 

Oa rojtHHe 513 iia Kpo3 HeKO.inKo ro;iiiHa 6ujia 
je Bii3aiixiiCKa IlMnepiija iionpniiixe rpal)aiicKora paxa. 
Kojii je Bo;iiiio Bii3aHxiiCKii BojcKOBol^a P)iixa.injan ripo- 
xiiB Anacxaciija. Biixa.iinjaH ce 113 oa.iKaHCKiix npoBim- 
itiija jiiirao na AHacxaciija, iicxaicao ce Kao 3amxnx- 
niiK iipaBOc.xaBHe Bepe 11 npnKyiiiio je 6no oko ceoe. 
ociiM Bn3aHxiiCKnx BOJHiiKa, join 11 Be.iriKy MHO/Kniiy 
pasHiix BapBapcKHx njiCMCHa. Tainan ce IlMnepnja 6n.ia 
npHMnpnjia nocjie paxa Bnxa.injanoBa n noc.xe BepcKnx 
xp3aBnu,a, Koje cy no^ AnacxacnjcM qecxo n3a3nBajie no- 
^yne n ycxanne, Ka;i, 517 roA- narpny nonOBO BapBapn 
ca y/KacnoM cn.iOM na oa.inancKe npoBnnnnje. Kotbannnn 
BapBapcKn onycxonin.m cy oGe Maive^onnje n Teca.injy 
H npoApJin cy njBaiiKajyhn ao Tei)Monn;ia n rpannna 
cxapora Ennpa. ^a cnace 3apoo.i>eHe Bn3aHxncKe rpa- 
t)ane npn obom nnnajajy, noc.xao je nap Anaciacnje 
BapsapnMa 1000 «i»ynxn 3jiaxa 3a oxKyn. Taj noBan nnje 
^^a.ierao 3a oxKyn cbhx 3apo6.T,eHnKa n BapBapn cy one 
3apo6jLenHKe, Kojn ce nncy Morjin ncKynnxn, n.m 3axB0- 
pnjin y KyKe n cna.TjnBajin nx 3ajeAno ca cxokom n.m 
cy nx yGnjajin npe^ 3nAnnaiMa rpaACKnM.*^) 

Join xo nncy 6n.ie cbc MyKe n naxH>e Kojc cy mo- 
pajie npexpnexn npoBnnnnje oa.iiKaHCKe. IlAyKe roAnne 
<')H0 je y ;I,apAannjn cxpanian 3eM.T,oxpec, KOJn je 3a 
xpen OKa cpyuino 24 xBphaBC. On^a je cxpa^a.ia n npe- 
cxonnua ^'I,apAannje (Scupi). Hecpeha osa yvKacno je no- 138 Hpoflapaae CjioBeHa, Byrapa h Afiapa xpecjia cxaHOBHnuiTBO i;ejie IlMiiepiije. ^aK n cyen xpo- 
iinqapii BnaaHxiicKn. Kojn imaiie ca HCKO.inKO pemi 6e- 
.ie;Ke ii naJBa>KHnje ^oraljaje, oojiho n noxpeceHii onncy- 
jy OBy Be.THKy HCcpeKy. 

Ilocjie OBora Hacxynn.io je ;5a hcko spcMC aaxnmje 
Ha ;iiOH>eM ^ynaBy. 3a i],ejo BpcMe B.iajte JycxnnoBe 
(518 — 527 ro;i;.) ne 6ejieH;e ncxopncKn Hseopn HnKaKse 
Hana^aje Bapnapa na oajiKaiicKe npoBnHii,nje. BapBapii 
cy 6njiii Mnpnn ii Hncy npe.iasiiJie ^ynaBHny BpcMe Kajiiaje 
BiiaaHxiija 6iija aayaexa cyKoooM ca IlepanjoM n cy- 
K060M ca Teo;i;epiixoM Bcjuikhm. Taj ^aKx, ji.a cy Bap- 
Bapn Ha jtoacM ^ynaBy MiipoBajiii nyniix ;i.ecex ruji,nHa. 
H xo y ;i.ooa Kaji; Bnaanxiija HnKaKO Hiije GiiJia y cxaity ;ta 
opyHianoM chjiom cy35iija ilhxobc Hana;iaje, n J^a ohh ;ja 
ue.io xo BpcMC Hiicy npe.iaaiuii JyHae nnxii Hana^a.in 
BHsaHxiicKv llMnepiijy. mo^kc ce pasyMCxn caMO xaKO. 
aKO ce iipexriocxaBii ji,a cy BapBapn y xo ;i,o6a 6njin 
3ay:}exii MC^ycoSnoM 6op6oM 11 paxoBUMa. ^a.icKO ojx 
rpamma BiisanxiicKe IlMnepiije. xaMO Her;i.e y pycKiiM 
cxeiiaMa oovkhjiii cy ce 11 611.111 Mci) cooom y xoKy o;i, 
xiix ;i,ecex ro;i;nHa Byrapn, Xyim, cjioBcncKa npa;ma jipyra 
njiCMena. 36or xe 6op6e no CBOJ iipii.iimii miajia je Bii- 
aaiixiija y xo J^o6a Mupa na rpannnaMa cbojhm na jio- 
H>eM ^ynaBy.^) 

II. 

HanaflaJH Bapeapa na ;^0H)eM Jl,ynaBy npsax rojiHHa BJia;^e Jy- 
cxHHHJauoBe. — Ahth h CjinBeHH. — FepMaH h XuJIBy;^ Ha flo- 
fteM JynaBy. — HanaAaJH CjiOBena 527, 530, 533 tojs,. — Hana- 
;taJH Byrapa (Xj^Ha) 535, 538 rofl. — Bop6a CjioBena Me^ co6om. 

— npHHa XHJiBy;iy. — JycTHHHJanoBu nperoBopn ca CjioBeHHwa. 

— OjioBeHH Heryjy no BajiKany. — HanaAoj CjioBena 547 ro;;. 

— 3eMjL0Tpec h pax renH,ncKo-jiaHro6ap;;cKH. — Hanaj^aJH Cjio- 
Bena 549, 550-1 ro;; h Xyua 551 roj^. — Hana^aj CjiOBeHa 552 
ro;^. — BejiHKH Hana^aj Xyua 55s ^o;^. — Bop6a Xyaa Me^ co6om. 

Mnp Kojn je roxoBO ^ecex ro^nna, ^aKJie CKopo :ia 
BpcMc ne.ie B.iajie JycxnnoBe, xpajao na AOitCM ^yiiany. 
npeiainyx je ono ojtMax npBHx roAmia B.iaAC Jycxnniija- 
noBe. 0;t xora BpcMcna na Kpo;{ qnxan bck n no caBpcMcnn Ha BajiKaH y VI BeKy 13^ 

HiiBopH roTOBO HCiipecTaHO iipiiiajy o iiaiiaiajiiMa By- 
rapa, Asapa ii pa:mnx cjiOBencKiix iiJieMCua iia Bii:}airrii- 
cKe npoBiiiinHJe na Ba.TKany. Fotobo iipii CBiiMa tiim iia- 
najiaJHxMa noMiiity ce luiii caxiii hjiii y paaiiiiM KOMOiiiiami- 
jana Cjiobciih, :3aTHM Byrapii, Xymi ii ;i,on,Huje Afiapii; cbii 
cy OBH HjiH caMOCxajiiio hjiii :5aje;ino ca CjiOBeiinMa npe.ia- 
:3iiJiii ^ynaB ii ii.i,aiiKa.iiii no Ba.iKaiicKOM IIo.iyocTpBy. Y 
OBO Ao6a, ARKJie o;iiipBnx rojiiiina BJia^e JycTHUHJaiioBe. ca- 
BpeMeim n3Bopn Beh iiapiimio iiOMiiihy ABa Be.iiiKa c.io- 
Benciwi njiCMCHa, Aiiie ii CjiOBCHe, Kojii cy y obo jiooa 
cxaiiOBajiH Ha jicboj o6ajiH ^oitera /I,yHaBa n 03;aT.ie 
qecTO HpoAHpajiH na Ba.iKaH. Ca;i,a Bek HyBopn HHcy buihc 
y HeAoyMHUH 36or HMena obhx BapBapa, koJh cy na jio- 
ifcCM ^ynaBy Hpe.ia;3HJiH rpanHHC BHaaiiTncKc IlMHcpnje. 
CKopo CBH caBpcMCHH HSBopH HasHBajy TC BapBapc Cjio- 
BeHHxVia H noMHH>y ji,Ba BciiiKa iiJieMena cjiOBCHCKa Koja 
cy, Ma jia cy ce uecxo Mch cooom onjia h oo/KHJia, bcKhhom 
sajejtHHiiKH, a qecxo h y jipyinxBy ca ByrapnMa n Xy- 
HHMa, KOJH cy y xo ^ooa cxanoBa.in y jyjKHO pycKHM 
cxeiiaMa, ripcuasHJiH /I^ynaB ii H.tauKa.ni no oa.iKaHCKiiM 
iipoBnnii,iijaMa. 

Hana;i,aJHMa CjiOBcna h ;tpyrnx BapsapcKHX iijie- 
MCHa npBHx ro;i,HHa BJiajte JycxHHiijaHOBe HMa Bp.io Ma.io 
iio;i.axaKa. Ka;i,a je JycxnHiijan ^oiuao na npecxo Oii.ia 
je HH;3aHxnja y paxy ca IlepaiijoM. 3a BpcMC xora paxa, 
Ka;ta je no CBOJ upiiJiHUH cBa BHsanxncKa BojcKa OiiJia 
noByqeiia ca BajiKancKora IIojiyocxpBa ii ojiBCjiena y 
Ma.iy Asiijy, jin ce xaMO oopn npoxim llepaiijanaua ii 
Capau;eHa, iipejiaun.iii cy Ciobchh ^yiian n H.i>aiiKa.iii 
no BajiKany. ITpoKoniije nanMC npiuia y CBOJoj Taj- 
Hoj HcxopiiJH, ji.a cy Byrapn, Ciobchii n Anxii tu 
OHora BpcMcna Ka^a je Jycxnniijaii ceo na iipecxo 
(527 ro;i..), CKopo CBane rojtnne iipejiaaiijiii ^ynas n 
iiy;ta MnHn.iin no BnaanxncicnM iipoBnniuijaMa na Ba.iKany. 
llcxo xaKO npu'ia IIpoKOiiiijc n y oniicy roxcKora paxa, 
Kaico Anxii u CjiOBenii. ojt onora BpcMcna oa Ka^Jv je 
Jycxnnnjan y;jeo B.iia^y y CBojc pyKc, iipe;ia;?e ^l,ynaB n 
^a^a;^ajy na BiiaanxncKC npoBiinunje. Taja je Jycxnnn- 140 HpoAHpaBe CjioBena, Byrapa h Asapa jaH Olio noBCpuo cbomc ciiHOBuy FepMaHy, xpa6pOM ii cno- 
coGhom o^imiipy. KOMaHjiiy Ha;i; BnaaHTHCKOM bojckom na 
jtOftCM /I,ynaBy. FepMau ce c Be.iiiKnM yciiexoM 60- 
pno iipoTiiB Bapnapa 11 aajtao iim je tojiiiko cxpa- 
xa, ^a cy ce ooja.iii 11 iiMena iteroBa. A.in repMaii 
ycKopo 6y;i;e onosBaii, a 530 roji. nanajtHy Byrapn 
ca CjioBCHnMa oiiei na ILiiipiiK n TpaKnjy. Il3Met)y 
HjIix n Bii3aHTncKe bojckc Siijio je oopoe, Koja je bo- 
^eiia ca npoMeitnBOM cpekoM. a.iii iiriaK ii3rjie;i,a j^a cy 
BiisaHTHHiin y r.iaBHOM nMa.iii yenexa 11 cyaSiiJiii Bap- 
cape. Ilocje OBora naiiajaja yBi^eo je JycximiijaH J^a 
je noTpe5HO noopiiiiyTii ce sa 6o."Ly ojii6paHy ;i.yHaBCKe 
r]) amine. 

y OBaj Max 61UO je xeuiKO to yiiiiHiiTii, jep je 
pax ca IlepsnjoM xpa/Kiio Jta ue.ia Bojna cnara BnsaHxiiCKa 
6y;iie KoniiieHxpncaHa Ha iiCToqnoM oojiiuixy. IlnaK je 
JycxiiHiijan yqnniio mxo je Morao. IlMenoBao je 3a 
KOMaii^aHxa Bii3aHxiicKe bojckc y TpaKiijii 11 3anoBe;i,- 
HHKa iiorpaHimnnx xpyna na jtOEbCM ^ynasy CBora pi>^a- 
Ka, xpaopor 11 xpe3BeHor XiuByjia, KOMCJe nom.Tio sa py- 
KOMjta iiCKO BpcMC JipHxH y uiKpiinny BapBape. Tpn roTtiine. 
iipima IIpoKOiiiije. Bapeapii iie caMO ji,ii Hncy Mor.iii a^ npe- 
jase /tynaB. iiero je XiiJiByja; luxa Bnine ^ecxo ca cbojom 
BojcKOM iipejia3iio Ha .icBy ooa.iy ,J,yHaBa n xaMO XBaxao 
BapBape 11 roHiio nx ca iliixobhx ce;i.Hiuxa. Tpn roAiine 
je TO xaKo xpaja.io n 3a xo BpeMe cy cxaHOBHni;n BHsan- 
TiiCKH na Accnoj o5ajin ^ynasa yaviiBa.nn noxnyn Miip. 
ITocjie xpn rojtiine ycnenme oop6e iipoTHB Bapcapa npel)e 
XiUBy;i je;iiHora jtana na ;ieBy ooa.iy ^I,ynaBa. a^ ce no 
CBOMC oon^ajy Gnje Tavio ca CaoBennMa. A.iin OBora 
iiyTa je Xn.iByji, iimo Bp:io Ma:io .i>yA" ca cooom. Kaja 
cy 3a TO (•a3iia.in C.iOBenn, CKyne ce ca cbiix cxpaiia n 
narpiiy y bciiikiim MacaMa na XiLiBy^a n H,eroBy 
n))axii.y. y HxCcxokom OKpniajy Mnon^nna CjiOBcna 
na^ionjc Hnaaiixnnne. Xii;iBy;i. ce xpaopo oopno ; on 
na;uie 11 ca ililmc BcKiiiia iipaxibe ibcroBC. Oa Tora 
HpcMena, uajia je iiecxajio xpaopora Xn-HBy^ta. Bap- 
BapiiMa niiKo luiiiie niije npe«ino iipejia3 iipcKO /l,y- Ha BajiKan y VI Beicy 141 

Hasa. TaKO, ^aio^aje lIpoKoiinje, nejia cnjia Bnyaimicua 
HHJe Mooa ji?i saMenii je;tnora xpa^por MOBei;a. Met^y- 
TiiM onJie xa je rpamiua na ;^OILeM ^yiiaey iioc.ic Xii.i- 
By^toBor nopaaa ocxajia HeiioceAiiyTa aoor Tora, iiito je 
r)am y to J^o6a no^eo JycTiiHiijaii pax ca l>an,T,a;niMa."^j 

y jiooa luua je BiiaaiiTiija iio'ie.ia pax y llxa.iiijii 
npoxHB Mcxo'iHiix Foxa (535 ro;i.), uMajia je BH3aHxiici:a 
BOJCKa y MiianJH onex OKpmaja ca ByrapiiMa. Tpii roj.nne 
noc;ie xora (58'S roA-) naiiajia je jaua oyrapcKa Boj<'F:a 
no;i, BO^cxBOM abc itiixoBe iiorjiaBime na Ckhtiijv n 
MwsHJy. Ilomxo cy cysoiijiii Bii3anxiiHue ii noxyK.ui 
HX y je^HOJ diixuii, y Kojoj je ii can iliixob bo^ Jy- 
cxHH iiao, npo;tpy Byrapii hhk npeuo l>a:iKaHa. Bn;jaii- 
XHCKH BOJHii 3anoBe;i,HiiK y lIjiiipiiKy AnyM (Xyii iiJiii By- 
rapnH no napoji,HOCxii) haiiaAHe Byrape ir iioxy^ie iix ; 
y 6nxii;ii iiorimy h ooa oyrapcKa iior.iaBnue. Ann ;ipyra 
jejtna oyrapcKa BOJcKa iiocjie obc nooejie iiaiia^He Bii- 
3aHxwHiiie, cy35iije iix ii 3apo6e ii AuyMa ii KoHcxaii- 
cxHHa, Kojii je nocjie cMpxii JycximoBe npeAy3eo una 
KOMan^ty. 

H;i,y}ia ro;i.niia oiijia je Bp.io Kpiixmma 3a IlMiie- 
pujy. <I>paHij,ii cy cy ce peiuu.in ji.a iiOMorny IIcxo^hiim To- 
xHMa H ca ya^acnoM ciijiom Haiiajiii na ccBepny Ilxa.iiijy, a 
nep3njaHi],n cy oiijiii yriajiii y Cnpnjy. y iicxo jiooa 
npemjiH cy ByrapH y bcjiukom opojy /I,yHaB ii Hana.iii 
na CajiKaHCKe npoBiiimnje, aaii iix iiaMecHiiK Bii3aHxiicKii 
y HjinpiiKy MyHji,o (no HapoJ^nocxH Fenn;!) pa3Gnje n 
3apo6H xoM npnjiHKOM MHore Byrape. lIsocAa j,a 
OBH nanajnaJH Byrapa na Ba.iKan cxoje y Be3n ca 
Hana;i;ajeM nep3njaHana na Bn3aHxnjy. Jep uani y 
J^o^)a Ka;i.a cy nep3njaHnn ca Be.niKOM cn.iOM npeui.in 
BHsanxHCKy rpannuy n noucin npo;^npaxn npcMa Anxn- 
joxnjn, npe^y n Byrapn y BCinnnM MacaMa ^ynaB n pa;!- 
Jinjy ce no ncxounnM npoannnnjaMa oajiKancKnM. Obom 
npnjniKOM nncy Ijyrapn nanni.in ioxobo nn na nanaB 
oxnop, jep je CBa Bn3aHTncKa Bojcua on.ia 3ay3exa na 
jl,Ba niaBna Cojnuixa : y llxa.injn npoxiiH llcxo'iniix Foxa 
n na ncxo'nniM rpannuaMa iipoxnB llep3njanaua. Cxnia 142 lIpo;tHpaH>e CjiOBesa, Byrapa z Asapa cy Byrapn jirko iipoAp.M ^^k ;;o no;i; caMa no^rpa^a 
napiirpaACKa, ocBOJujin KacaHjipiijy ii Bpakajiii ce ugko- 
.iiiKO nyxa iicthm nyxeeiiMa y n.taqivy. Je;i,Ha roMHJia 
Eyrapa iipo^pe y TpaqKii Xepsones, a je;i.aH ji;eo je qaK 
iipeinao n y Majiy Aaiijy. Obom nprninKOM Byrapn cy 
;}ay3e;iii 82 Tsp^aBC. on.i>aqKajin n,ejiy TpaKnjy ii lljin- 
piiK II npojip.iii Kpo3 TepMoniLie iiaK jio IlejionoHiiaa. 
Cxaite je 3a BnsanTnjy 6ujo KpiiTn<iHO. Both cy no- 
HOBO noqe.iii ;j,n3aTii oaBy, jep cy nep3iijaHiiii ca BC.in- 
KOM CII.10M onei Hanajiii Ha IlMnepiijy, a Byrapn cy 
yvKacHO n.taqKajiH ii nycTomiijiii uo BajiKany/') 

CiOBCHu cy ce Mel)yTiiM nocne nornonje XiuBy- 
jIOBC (533 roji,.) noqean 6iitii Mei) co6om. ^sa Be.iiiKa 
c.iOBCHCKa njieMCHa, Aiith ii CjOBenn, 3apaTnjiii cy mc^ 
co6oM, H y Toj 6op5ii 6n.in cy Aiixii noxyqenn. 3a 
BpcMC xe Oopoe je;iaH C.iOBeniiii 3apooii jciiHora M.ia- 
jinha no nMcny XiiJiBy^a, Kojn je BpeMenoM cxeKao na- 
K.1I0H0CX CBora rocnojtapa 36or cBOJe xpa6pocxn. Ilocjie 
iicKora BpcMena Anxn nanajiny na TpaKujy n noBCjiy 
coooM MHoro 3apo5.i,eHnKa ojianjie. Je;iiaH o;i xnx 3a- 
po6.T>ennKa jioiuao je y pyne je^noM BapBapnny ;toopa 
cpna. Iloinxo ce nnje Morao iicKynnxn, naMncjin on j^a 
ce ocjio5o;i;n poncxBa npcBapoM. Hpiiqao je cbomc ro- 
ciiojiapy KaivO My je on 3axBajiaH n KaKO he ra ycKopo 
yunnnxn ooraxnM qoBCKOM. Me^y C.iOBennMa, roBopanie 
OH, na;ia3n ce Kao 3apo5.'beHnK XnjiBy;!, oHBUin 3aH0Be;i- 
HHK Bn3aHxncKn n po^aK JycxiiHiijanOB. Ako oh oxKynn 
Xn;iBy;ia n noina.T>e ra naxpar y Hn3anxnjy, AoOnhe 
cHjino Cjiaro oa llMnepaxopa. H>eroB rocno^ap iipncxa- 
ne na xo, n KaKO cy ce Anxn n CuoBenn seh 6n:iii 
ii3Mnpnjin, nol^e c h>iim Mei^y C.iOBene n 3a nejini: nosan 
oxKynn XiijiByjia oji iteroBa rocno;iapa n noBe^e ra cooom. 
l»a;i, cy ;ioiH.in y icpajeBC y KojnMa cy Anxn cxanoBa.in, 3a- 
nnxa hobh rociio;i,a]) Xn.inyjia. ;ia jin je on 3ancxa Bn3an- 
xiiCKii 3aii(>Be;tnniv Kao hixo mv je pe'ieno. Xnjiny;! My Ka- 
>i;e ncxnny, Jia je n on Airr no napojinocxn, ;ia ce Oopno 
n on npoxMB C.iOBeiia n ;^a je 3aj)oo;hen y xom paxy. 
a ca;ta uoinxo ce Ha.iia3ii y cBOJoj 3cM.i,n. xo no HjHXObhm Ha BajiKaHy VI Bercy 143 aaKOHiiMa iiocxaje onei cjioCoAan. Hobh rociiOAap XiiJi- 
ByAOB pa/KJbyTH ce mxo je ;3a itera ^ao Cajtaua tojiiikh 
iroBan, ajH ra 3apo6.teHii Bii:jaiiTHHan Heiipecrano yue- 
paBaiiie, ah je to Gain iipaBii Xi'jiBy;^ ii ;ta oh ii.j crpa- 
xa Kpuje CBOJe rnsie, a Kajta ce na^e na BHsaHXHCKOJ 
TepmopwJH ;i;a ke iipn:jHaTii ncxiiHy. Ixajia ce xa cxBap 
paui'iyjia, cKyrie ce Ahxh ^a ;}ajeAHO Bchajy iiixa Ke 
jlii pa;iie ca XiiJiBy;i.OM, jep cy ce Ha;ta.iH ^a he MHoro 
iiiTO iiixa Mohii ;i;o5nxii o;i; Bnaaiixiije :ja XiLiByAa. Ha 
CKyny cy Ahxm roHiwii XiijiByjta ,Ti,a hm iipir^na Jta je 
on 3anoBe;i,HnK BH3anxHCKii npexcKii My Ka:{iiaMa.') 

BHsanxHJa je y to Ao6a (545 roj.) join yBCit 6n.ia 
y paxy ca Hep^njoM, a ii Byrapii cy ce cnpcMajiii ;i,a iipe- 
^y npcKO /I,yiiaBa ii ;i,a nana;i,Hy iia oajiKaiiCKC iipoBiiH- 
Hiije, xe ii.iiipcKii BOJHimn Kojii cy no;ii BciiisapoM pa- 
xoBa.iH y Ilxa.iiijii iipoxns Toxa, ocxaBC, Ka;i;a ce pa;jiieo 
rjiac iia[iaji,ajy oyrapcKOM, Bii3aHxncKy bojckv ii 
iio^y iiaxpar y ILmpiiK ;iia 6paiie vKene h Aenj CBOJy 
o;i; Byrapa, jep BnsaHxnja iim, roBopaxy oiin, ii nuaue 
lie ii3Aaje roxoBO iiiiKaKO hu n.iaxy nii xpany. H,ap 
JycTiiiiiijaii je xtco, iioiiito na Ba.iKany Hiije oiijio 
oiijio CKopo HiiKaKO BojcKC, ;i,a HaJ)e caBe3HiiKe, Kojii he 
yAapiixii iia Byrape, aKO 6u xxejiii ^a npel^y ^ynaB. 
Cxora je JycxiimijaH 6no iiociao nocjiancxBO C.iOBCiiiiMa 
II ny;T,iio iim jejtaii nycx rpaji, ca OKO.nniiOM iia jicboj 
ooajiH ^ynaBa ii J^ocTa HOBana, ;i,a CKJione c h>iim caBe3 
II ;i,a Bojyjy iipoxiiB Byrapa. IIoc.iaiicxBo obo ctiioo 
je AiixiiMa 6aiii Ka^ cy ohii Bchajiii nixa ^a pajie ca 
XnjiByjtOM. Ahxii bojlho iipinie iioiiy^y JycximiijaiiOBy 
iio;!i, ycjiOBOM Aa on ;i;03B0Jiii ;i.a Xii.iBy;i ocxane mcI) ibiiMa. 
Ca;i. je MC^yxiiM ii caM XiiJiByji; iiomco oajarii iipiiaiia- 
Baxii, ;iia je on 3aiicxa ruiBiiiii 3aii0BejiHiiK Bii3aHxiioKii. 
A.nii Ka;i.a je iiocjie xora Xii.iBy.T, iioiiiao y Il,apiirpa;i, 
ciiaKaivO ;i.a iipiiMii ii0TBp;i;y cBoje luacxii. iiaiihc iivtcm 
iia Hap3eca, Kojii OTKpiijc ne.iy iipcBapy. ;{ap()r>ii Xii.i- 
Byjua II noBe;i.e ra cooom y II,apiirpa;i. 

Cjiobchii cy y obo Aooa iotobo Heiipccxaiio iLtaMKa- 
.111 110 lia.'iKaiiy. Bii3anxiija je y oBaj Max on.ia y 144 npo;;HpaH>e CjiOBena, Byrapa h Asapa 

TCiiiKOM no.iO/Kajy, ona je y iicxn Max BOjtnjia pax iia 
jtBC cxpane, ii ca IlepsiijoM n ca roniMa, a sapBapii 
ca Jiene cxpaiie ^yHana Henpecxano cy Hana;ta.xn na 
oa-UKaHCKe iipoBiinii,nje, y KOJnMa imje oiijio CKopo hii- 
KaKBe BOJCKC. Ka;i, je CKjion.ijeHO npiiMiipje ca tlepaii- 
joM II Be.iiisap npiiMiio noiiOBO BpxoBny KOManjiy y 
Mxajiiijii, iio^ejia je Bnsanxiija ca cbhx cxpana OKyii.i,a- 
rn BOJCKY ;i;a eneprnqHO iiacxaBii pax iipoxiiB Foia. 
Cxoia cy ca^a Kpeiiyxii y pax n Xepy.iii, Kojii cy join 
iiOA uapcM AuacxaciijeM 6hjih nacejbenn iia ^ynaBy oko 
Beorpajia. Ka;i,a cy Xepyjin npojiasiijiii Kpo3 TpaKiijy. 
OAaK:ie je xpe6ajio ;ia noi)y y Ilxa.iiijy, Han^y oiiii na 
qexe cjiOBeHCKe, Koje cy 6njie iipeiii-Tie ^ynaB, ii.^aqKajie 
no TpaKDJn u BOjiiUJie co6om mhofo BH3aHxiiHai3,a. Xe- 
pyjin. Ma;i,a iix je CpojcM dii.xo mhoto Maite ho Cjiobc- 
Ha, nana;i.Hy iia cioseiicKe ^exe, paaoiijy nx ii ocjio6oac 
CBe :iapo6.T>ene BnsauxiiHi^e. 

Be.inaap je Me^yxiiM eHepriiuHO nacxaBiio pax npo- 
xiiB IIcxQimnx Foxa n nocje bciiikiix naiiopa ycneo 
je Aa ocBOJH n Piim. Ca;[i, je xpe6ajo nojaqaxii Be- 
.iu3apoBy BojcKy ii ;i,axii My xiimc Morylinocxii ji.a 
iiixo npe CBpmii roxcKii pax. Ajiii oaui y xo jtoGa 
(547 roji;.) iiarpny onex cjiOBencKe iiexe npcKO /I,yHaBa 
IT npo;ipy Kpo3 ILiiipnK jio Enii;i,aMHa (/l,paqa); ii.T,amxa- 
.111 cy CBe HeMiiJiime r^e roji, cy cxnrjiii ii o;i,BOAnjiri y 
poO.T>e CBe 6e3 o63Hpa na cxapocx. Y H.iiipiiKy je 
y TO jio6a 6iiJio 15.000 Bii3aHTiicKe bojckc, ajiii je CBa- 
KaKo C.iOBeHa y OBaj Max 6hjio mhofo bhuic, Ka;^ cy 
Bii3anxiicKe Bo!)e Ham.xe 3a ji;o6po ji^n ii3 ;!i;a.xeKa ca 
CBojoM BOJCKOM iipaxc Kpcxaite cjiOBeHCKiix uexa, a ^a 
ce ca ifciiMa iiiiKaKo iie yiiymxajy y 6oj.^) 

y iicTo ;;o6a cy h MHorii 3eM.x,oxpecii yBeKa.iii 
oe^y cxaiioBiniiiixBa na BajiKaiiy. TpaKuja ii lI.inpiiK 
oiijiii cy rOTOBO cacBiiM oiiycxomeHii. llacK0i)0 iiocjie 
Tora, cBaivaKO y Be3ii ca totckiim paxoM, iiaiiaxny n J^e- 
uuMi 113 CiipMiiyMa iia Tpaniijy ii IT.iiipiiK. a .'laiirooap- 
Aii. Kojii cy y xo ^ooa cxaiioHa.-iii iia :;anaA OA reiinja. 
Haiia^iiy iia ;J,a;iMauiijy ii lljiiipiii: ii iqxapy ;i.o Eiiii- Ha BajiKaH y VI BCKy 145 

AaMna. Ajiii je Jjiiaanxiija HacKopo iiocjie Tora oiijia ocjio- 
So^ena o;i reiiiiAa ii .IaH^o()apJ^a, jep cy oiiii Me^y 
C060M aapaTiiJiii 11 saiioqejiii Ayry n KpBaBy Bojriy. Koja 
je nocjie Miioro vojimm aaBpiiiena jte-MinnTHBHOM iipo- 
iiaiiiliy rciiiiACKora iijiCMeiia. Bn:!aiiTiija je y tom paiy 
qeinhe yaiiMajia yueiuka, ajin cy ooor lora oner obii 
BapBapii iiJieiiiijiH BiiaanTHCKe 3eM.T>e, ocooiito JI.iiipiiK. 
y TiiM paxoBiiMa yiecTBOBajiii cy 11 CjiOBeini.'^j 

roAinie 548, ;;aK.ie oaiu y BpcMC Kaji,a cy ToTir 
611.111 ;}aB.ia;;ajiii fotobo u,ejioM JIxajinjoM a 11 na ucto'i- 
miM rpanimaMa llMnepiije paT iipoTiiB Ilepsuje nonoBo 
oyiaiyo, iipet^e jejina cioBCHCKa qexa (no npnqanby IIpo- 
KonujcBy onjio iix je caMO 3000 Jby^n) ^ynaB, npo^pe ;to 
MapHi^e, Ty ce pa:j;iiBOJH 11 noj^e ;i;ajLe y ;iiBa o;te.i,eH>a. 06e 
uexe nycTomiijie cy n n.tatiKajie no lI:inpnKy 11 TpaKnjii 11 
noCet)nBajie BnaanxncKe bojckc ca KojnMa cy ce on.ie cyno- 
oHJie. HanocjiexKy na je;^Hy o;i; xnx qexa nanajtne 3ano- 
BC/tHnK BHsanxncKC KOH,Hu,e y TpaKujn AsBa^, a.m n 
BH^anxncKa KOH,nn,a 6yji;e noGe^ena, a AsBaji, tkub yxBa- 
Ken. CjioBcnn My o^epy KOHty ca .le^a 11 cnajie ra /kh- 
Ba. ITocjie xora CjiOBcnn cy cjio6o;tHO n.i,aiiKajin no Tpa- 
Kujn n lijinpnity n aaysejiH cy MHore rpajtOBC. a npe 
xora, ;to;iaje ITpoKonnje, nncy once^naBajin rpa;i.OBe, nn- 
cy qaK oiean y paBnnnic hh cH.ia3nxn. 

Ona cjiOBCHCKa 'lexa KOJa je no6e;i;njia xVaeajiia. npo- 
jipjia je usLK jto Mopa n aaysejia npnMopcKy Bapoiii To- 
nep. Tonep cy aaysejin CjiOBcnn na OBaj naqnn. Je,naH 
AGO CjiOBcna ;i,oniao je npeji; ^pa;^CKy Kannjy n ysne- 
MHpnBao je BnsanxncKC BOJnnKC kojh cy dnjin na 6e- 
ACMnMa, a BeKnna CjiOBcna onjia ce caKpn.ia na nenpn- 
cxynaiinoM Mccxy 5jiH3y rpa;i.cKnx an^OBa. Jiojnnun Kojn 
cy 6njiH Ha oejteivinMa, MncjieKn ^a HCMa BHine CjiOBCHa 
ocnM onnx, KOJn cy iix npeji; ;ui;i;oBnMa 'niKa.m. y:iMy 
opyn^je, n;}al)y n:j rpa;ia n Hana;;Hy nx. CioBcnn ce Ga- 
jam nonjianie n naruy Geaiaxn, a BuaanxncKH BOJHnuii 
nouny nx ronnxn n xaKO n^Manny noJ^a.^eKO oji rpajcnnx 
;nia.OBa. Y xaj Max niiahy h3 aaiuoua onn (AioBcnn Kojii 
cy ce onjin caKpn.m n npeccKy Jin:]anTnHunMa noBpaiaK. 

Kibiire Marunc CpncKC. 7. 10 146 npoflHpafte CjioBCHa, Byrapa h Aeapa Ca^a ce oGpiiy ii onn C.iOBeHii Kojn cy Cea^ajin, Bnsan- 
Timmi 5yjiy HanajtHyxii ca jtBC cxpane ii iisrmiy cbu jio 
jeAHora. Toriep je iicxiiHa iia OBaj Haqim ocxao 6e3 Boj- 
CKe IT 6e;} ojtOpaHe, a.in ce cxaHOBHniui xoiiepcKii imaK 
jyiiaiiKii ir xpa6po ojiiynpy CjiOBeniiMa. Ka/i.a cy Cio- 
BCHii Haiia;!i,a.iii iia sujiobq rpajtCKC ciiiia.iii cy cxanoB- 
Himii Toiiepa iia ibhx Bpejio y.te ii CMOJiy ii 6aii,ajiii 
Ha H>HX BCJiiiKO KaMCite. Join Majio je xpeoa.io na on 
Tonep Olio cnacen ; a.iii Ciobchii iiai piiy cbom HxCCxii- 
noM, KiiiuoM o;i. cxpejia naxepajy cxanoBHiiKe ji,a ce iio- 
Byny ca 3iuoBa, na jiecxBHiiaMa ce ycimy rope ii saysMy 
rpaji;. Ilexiiaecx xiLi>a;i,a rpai)aHa xoiiepcKiix Mexnyjiii cy 
CiOBCHii no;; ho>k, onjbaqKajin cy cBe mxo ce Mor.io o- 
iKtauKaxn, a /KChc h ;i.eu,y ojibcjih y po6jbe. 

Hpii OBOM Hana;i,ajy nocryna.in cy CjiOBcnn Kao n 
ooimeo, Hiicy r.iie;i,ajin na yspacx ii nncy UMajiii HiiKaK- 
luix oosnpa. nero cy o;i; onora xpenyxua, ita^a cy cxy- 
iiiijiH na BnaanxncKy scMJby, yGiijajin 6e3 paajiiiKe CBa- 
Kora na Kora cy naniujin. xaKO ;i.a cy ii,eo IIjiiipiiK ii 
TpaKiija on.in nynn neiiorpeoeuHx .leiueBa. /lipxee cbo- 
je, npima IIpoKoniije, nncy Cjiobchh y6njajiri MaqcM ii 
KoniCM, Hero cy nx HvUbc naGiijajin na KO.te ii yMapa- 
jiH jtpyniM y>KacHHM MynaMa. 

( )6e iiexe cjiobchckc, Ka^a cy npojiujic Aocxa KpBii 
n jiocxa ce Han.iLa^Kajie. Bpaxe ce naxpar n noBe;ty co6om 
MHoro ixto/heJ'^j 

linaanxnciva cxBap y JlxajiHJn p^aBO je cxajajia. 
FoAHHe b')0 xxeo je JycxHHiijaH eaepriwHO j^a HacxaBn 
])ax npoxHB Foxa xe iiMcnyje 3a Bpxonnor KOManjtanxa 
Bn3anxncKe bojckc y ITxajiijn CBora nehana, xpa6j)or n 
xjieaBenor I\*pMaHa. HanMcnoBaBnin ra 3a BpxoBnor 
KOMan^aHxa, Jycxpinnjan My je a^o Majio bojckc, ajin 
My je ;iao ji,ocxa nonna ;i,a n.iiMe npiiKynn no Tpannjii 
n IL'inpnity ce6n BojcKy. Ociim xora xpeoajio je ;i,a c 
ii.nMe uolyY h Xepyjiii. BejiHKa ce najia no;iarajia y Bn- 
iuinxnjn y TepManoBy cKcnejtniuijy. FepMan ce bcK ono 
ni)ocJiaBiio n cxeitao je BcjiHKnx 3acjiyra aa ^I,i)VKaBy. 
Cxora cy H,eMy noxiixajiii najxpaopnjn paxnnun Bii3an- Ha BajiKaH y \ I seKy 147 TiicKii H Miioni BOJHHuii 113 TpaKHJc II M.ni))iiKa. A Aa- 
|)e/K.i,iiBOCT FepMaiiOBa, rjiac o ^lodpoTH ii xpaopocxH 
iLei'OBOJ n Ha;i,a na ^oraxe Harpajte, jtoBcia je ii Miiore 
Bapsape uaK ii ca ooa;ia ^tynaBCKiix y I'epManosy boJ- 
€ivy. Bek cy n Potii y Mxa-iHJn cxpaxoBajiii aoor Tep- 
ManoBe eKCiieAinuije ii ijiacoBii o AO.iacKy iLcroBy 6a- 
ua.iM cy iix y BejiHKy 6pHry. 

FepMaii je ;!i,oiiTao Ciio y CapAiiKy fCo«i>iijy;, OKyn- 
;i>ao jc xaMO BOJCKy, ype^iiBao je h eneprHWHO mniiio 
iipiiiipeMe aa pax, Kaji, cruiHe, Kao HiiKajta jio xa^a, lexe 
cjiOBeHCKe iipe^y ^ynas ii npojipy fl,o Hwiiia. MaH>e 
'lexe CjiOBeHa paaiiiiijie cy ce oiuie no oko.ihhii, oes 
cyMH^e pa;i,ii n.bauKe ; ncKOJinKO o;i; xhx CjiOBena yxBaxe 
Bii;5aHXHCKii BOJHiimi. Ha iiHxaite sainxo cy ripeiiiJiH /l,y- 
Han, o;!,roBopiiJin cy CjiOBeHii, jta cy xo yqiiKHjiii ca na- 
MepoM ASi ocBOJe Cojiyii ii Apyre okojihc rpaAOBC. Ka;i; 
je aa xy iiaMepy caanao itap JycxnHiijan, nape^n oji,- 
Max TepMany, ja o;i,jio;kii iiyx y Hxajmjy h ji;a noMorHC 
('ojiyiiy II ;i,pyniM rpaji,OBiiMa h ji,a cbom cnaroM cyaSii- 
je iiaiia;j,aj CjioBCHa. IIpcMa xoj aanoBecxn 113 IJ,apii- 
rpajia FepMaH je ocxao y Cap;i;HiiH, ajin Ka^ cy Cjiobchii 
caanajiii oa 3apo5jBeHMX Bn3aiixiiHaii,a ^a je TepMaii y 
Capji.Hij,ii, iionjiame ce mhofo, jep cy ;i.oopo iiaMxiiJiii rr 
je FepMan join npBiix roAinia BJia;i.e JycxiiHiijanoBe ca 
Be.TiiKiiM ycnexoM BOJCBao npoxHB Aaxa. Cxora Cjiobchh 
iianycxe CBOJ iipBOoiixHii njiaii 11 He uo\)\ Ha Co.iyn. 
Hero npcKO ii.iHpcKiix ropa, jep nncy cmcjiii ;ia ce ciiyui- 
xajy y paBHHue, Hpo;i.py y jI,ajiMauHJy. KaKO bhiuc Huje 
r»ii;io oiiacHOCxii 3a Cojiyn o;i; cxpane CjiOBcna, TepMaii ce 
iio'ieo cnpcMaxii 3a nyx y Hxajiiijy, ajin ii3Heua;i,a yMpe. 
(JMpx ifccroBa 6ii.ua je bcjiiik ryonxaK 3a Bii3aHXiijy. jep oh 
jc 6mo 6e3 cyMH>e je^aH o;^ naJBchnx .i>yAH cBora Ao6a.**) 

HacKopo Hocjie xora npeuijie cy onex Apyre hobc uexe 
iMOBCHCKe ^l,yHaB, XA iiojaqajy one Koje cy xxe.ie iioKu 
11a CojiyH, H HJLauKajie cy ncxo onaKO uao 11 one no 
liajiKaiiy. Bn.io je .T^y^u kojii cy mhc.iii.iii, ,T.a je Toxn- 
jin icpajb roxcKii hobuCxM 3aAo6iio one Ciobchc j^a ua- 
iiajlHy na J^iKjanxujy, yBcpen jia JycxHHUJan neke moKu 148 npo;tHpaH>e CJioBena. Byrapa h Asapa eaeprnuHO bo;iiitii pax npoxnB Toxa y Ilxajinjn, ana 
Cjiobchh HanajtHy na (jajKaHCKe npoenHuiije. ITpoKOiiiije 
KE/Ke. ;;a He MO/Ke ciirypno Kasaxn ^a jiii cy obii C.io- 
BCHH Hana.xii na Bajinau sancxa no naroBOpy Toxnjiiiiiy 
HJiH n3 coiicxBCHnx no6y;],a. 

Obg qexe cxoBCHCKe onjie cy nojtejLene y xpn rpyne, 
DjbaqKajie cy no ^eJIOM BajiKany n pa;tHJie cy Kao ^a cy 
y cBOJoj Kykn 6e3 nKaKBa cxpaxa 03, Bnaanxnnana n bh- 
aanxncKC bojckc. Onn cy OBora nyxa ^an n npesnMU.xn na 
BHsanxHCKOJ xepnxopnJH (550 — 1 ro;t.). IJ,ap Jycrnnnjau 
nocjiao je npoxnB anx BCJinKy bojckv noji. KOManjtOM oji.- 
jinunnx o*n^^pa. Ta BOJCKa cyKOon.xa ce ca je^noM ue- 
TOM CjiOBcna koji, AjpnjaHono.i.a (Jejipena). Osa nexa c.xo- 
BCHCKa CKopo Bch nnje Morjia;i,a ce Kpeke, jep je on.ia onxe- 
pehena cnjimiM n.xenoM. .T>y;i,nMa. /KUBOxnaaMa n CBaico- 
BpcnnM 6oraxcxBOM. Ka;t je nanuija nnsanxncKa BOJCKa. 
Cjiobchh ce saycxaBC h noqny ce cnpcMaxn sa 6oj, ajin xaKO 1 
;ta BnaanxHHun xo ne onase. C.xOBenn cy on.xn sayae.in uo- 
snnnje na 6p;ty, a BnsaHxnnun nejtajieKO oji, HjUX y pas- ^ 
Hnnn. TaKO cy cxajajin cnpcMnn jejtnn npesia jipyrnMa f 
;tyro BpcMcna. BnManxncKn Bojnnnn nocxa.iin cy 6njin 
Hecxpne.i.nBH n KpnBn.m cy ceoje o*nunpe, mxo nx ne 
BO^e y ooj, roBopehn. ;i,a xo hc iinne soor xora, mxo onn 
HMEJy CBcra ;tocxa ;^0K B0JHHn,H Hanpoxnn xpne ocKyji.nny. 
TaKO cy Bn^anxncKn sanoBCjinnnn on.xn npnHyt)eHH ;ta 
ce cyKOoe ca CjiOBcnnMa. Y KpnaBOJ (Inxnn, Koja ce 
Cnjia nsMct^y CiOBena n BnaanxHCKe bojckc, 6hjih cy 
Bn:{aHxnnnn ji,o nore noxyqenn. Mnorn xpaopn BOJHnnn 
ocxa.in cy na 6ojhom noxy, mhoxh cy najin y pyKe hc- 
npnjaxe.ty, a BOJcKOBohe cy ce ca Majio H>nx jejiBa 
cnacjin 6ercxB0M. CjiOBcnn cy y OBOJ Ghxhh ocBOJn.xn n 
je;iny BuaanxncKy :3acxaBy. 

IIoiiiTo nnje on.io Bnnie BnaanxncKe bojckc, KOJa 
on n\i I'c Morjia OAynpexn. npo;ipy Cjiobchh y no- 
Kpajnny AcxiiKy fn;jMel)y <I»n.innoiioxa n Ajtpnjano- 
no.i.a), Koja ao xora npeMena HHKaA joni nnje Gn.ia 
on.hu'iKana, n narpaoe ce xaMO ooraxa iiJiena. lloiuxo 
cy ()n.i.aiiKa.in MHore KpajcBC, Jionpy Cjiobchh wan n jio Ha BajiKaH y \ I BeKy 149 ^yror 3ii;iia iia aomrk II,apiirpaAy. HacKopo iiocjie xora 
HOBa BHsaHTHCKa BOJCKa iiol)e iipoTUB ihiix, cyKor)H ce 
ca je;iiHHM o;i;e.iLeHjeM CjiOBcna, paaonje iix n mhoic iio- 
Tyiie. Tom npnjinKOM ocjio6ol^eHO je h Miioro 3apo6jLenHx 
BiisaHTHHana, a oxexa je ii ona ijacxaRa. A.in cy ce o- 
c'xajie ^exe cjiobchckc iiiiaK 6e:i6pH/iaio spaxiijie iiaxpar 
y CBOja cxamiiuxa iia jiCBy oGajiy ^yiiaBa Hocehn cooom 
oorax njieii.'^) 

Hocjie oBnx Aoral)aja ii:3i\'ieAa ^a je BiiwanxiicKa 
B.ia;iia iipe^ysejia 6njia eneprimne Mcpe, ;i,a cyaCnje na- 
iia^naje BapBapcKe n ;i;a y onuixe cnpe'iii BapBape ^a 
npejia:3e ^ynaB. Te xaKO, Ka^a cy ce ro^. •')')! FeniiAH 
no^ejiii cnpeMaxn iia pax iipoxHB JIaHro()apAa ii Ka;ta 
cy, CojeKii ce ;i;a ke Biisanxiija noxnoMaraxii JLaiiro- 
oap^e, iiOMejiii iiperoBope ca XynnMa KoxpnrypnMa 
II yroBopii.iii c ifciiMa, a^ onii Eao ibiixobii caBesiiiinn 
iipe^y ^I,yHaB h nanaAiiy na oajiKancKC iipoBiiimii- 
je, Koxpiirypii nncy Morjiii ^a iiSBpiue xaj n.iaii, jep 
cy Bii3aHxnHii,ii na ^yHasy, y TpaKnjn h ll.inpii- 
Ky, yrBp;i,njiH oii.iii CBOJy rpaniiny xo.ihko, Aa Koxpii- 
rypn Hiicy mofjih HiiKaKO ^a npel^y na ;iecHy o6a- 
jiy. Cxora Koxpnrypn jicbom ooajioxi ^ynaBa o;^y ao 
reniijtCKe /I,p/KaBe, iia OHjia xaMO ca reniixcKe xepnxopnje 
iipei)y iia ;i,ecHy ooajiy /I,yiiaBa ii oiL-bawKajy OKOJiniiy. 
.Ie;^Ba je napy JycximnjaHy noiujio 3a pyKOM ji.a pas- 
HHM nHxpiiiaMa yiiyxii Yxiirype npoxim Koxpiirypa h 
;i.a Ha xaj naiiim cnace lia.iKaH oji; jta.ter ujLauKaita 
XyHa Koxpiirypa. ycjie;t xora (iijiii MO/K;^a Apyror Kor 
iiaiiajtaja xyiicKor) Mopao ce Hapsec.*) Ka^a je ca bchiikom 
ROJCKOM y iipo.ieke 551 roji.. iioinao iipoxiiB Toxiijie y 
llxajiiijy, aa^p/KaxH hcko Bpeiie koji, (I>ii;iiiiiono.'Ba (IIjio- 

y xo ;io6a oyivHyo je iiohobo roxcKO-Bii;$anxiu'Kn 
))ax. Hii3aHxiija je oupeMii.ia BCJiiiuy BOJcKy iipoxiiB To- 
xiijie, a Toxnjia je nocjiao roxcKy <i>jioxy ^a iiJieHii ooa- 

*) XyHCKa 'lexa Koja je 3a,T.p}Kajia Hapaeca, 6njia ce no- 
,te.iHjia Ha ;i,Ba ;i,ejia, je;uiH je iioiuao ua Co.iyn a jcian na Ua- 
purpaA. 150 npo;;HpaH>e CjiOBena. Byrapa h Asapa jie y Je.iajin. Bam Kaji je 6op6a 6njia y naJBeteM jeicy. 
y npo.ietie 552 roji., Hanajtny CioBenn na llmipiiK n 
noqny xaMO y/KacHO nycToniiiTii. IJ,ap JycxnHiijaH noui- 
.i>e npoTUx H>ux BOJCKy uoji KOManjtoM ;iBojnne cnHOBa 
FepMaHOBfix. BiisaiiTncKa BOJCKa oii.ia je opojcM mhoio 
e.iaoiija ojt CjiOBena. Crora BiisaHTiicKn KOManjiaHTii 
Hncy CMCJiii ;i,a nanajtHy CjiOBene, nero cy iix npaTii.iii 
ysacTonne ii xBaxa.in one Kojn cy saocxajin : HCKe oj, 
H>iix cy yonja.iii a ncKe c.ia.in iLvmepaxopy y lJ,apn- 
rpa;t. Ajin cy CjioBeHii nnaK n OBora nyxa nommir.iii 
CHJiHa 3.ia. Ohd cy ocxaau ;i,yro BpcMcna na Bnaanxii- 
CKOJ xepiixopnjn, iiyxoBii KOJHMa cy oim npo.ia3ii.in 6n.in 
cy nynn jieuiCBa. CaoBcnu cy ce n OBora nyxa neysne- 
Mupenn BpaxHjiii naxpar na JiCBy o6a.iy ^ynasa n iio- 
ne.in co6om Mnoro n.iena n cnjino po6.T>e. BnsanxncKa 
BOJCKa nnje nM iiixa Bnnie Mooa npn noBpaxny un 
cnpeqnxii npe.ias npcKO ^J,yHaBa nnxn hm xom npn.inKOM 
iimxa yqiinnxn, jep cy nx FennAfi na cbojiim qaMUHMn. 
3a jejtan s.iaxnnK oa oaBe, npeBe3.in npeno. 

lj,ap JycxiiHiijan ono je y 6pH3n luxo ne moikc jia 
cnpein n.^aimaiLe cjiobchckhx qexa no Ba.iKaHy. /I,a 6n 
ca ycnexoM Morao npeAy3exn nenixo npoxuB CuoBcna. 
xpeoa.io je J^a cxynn y jioope o;i,HOce ca J'einijinMa n.in 
;ta noMorne itnxoBnM K])BEinM nenpnjaxeJbiiMa JIanro6ap- 
lUMa. Kojn cy oji; ;iy/Ker BpcMcna noucjin on.in 6op6y 
na HxnBox n c.Mpx ca rennxcicnM njioienoM, na ji,i\ na 
xaj naunn oc.iaon Fennjie, KOJn cy noMara.in CjiOBennMa 
npn y3MHu,aH>y. Jycxnnnjan je ncxnna npe xora BpcMcna 
CKJiOHHo ono cnBe3 ca reniunMa. a.Tn KaKO cy Tenn^in npe- 
Be3.ni on.in CiOBcne n xiimc napyinii.in yroBop ca Bn- 
3anxnjoM, nonja.tc Jycxnnnjan nojcKy y noMoK .lanro- 
CapjiiiMa npoxMB l^cnn^^a. 

iia BpcMC oopoe, Koja je y xo Aooa nonOBO noue.ia y 
Ilxajinjn, on.in cy J^naanxiinnn nj)nMopann jisl noByny 
'lai: n CBOjy noca;iy ca TepMonn.ia n ;ia je nonia.Ti>y y 
llxa.iiijy npoxnn I'oxa. 

Tii ro;uine(552) oiijio jejoiii oop^e no Tpaicnjn n M.m- 
juiKy nMMcHy niiaanxiicKe nojciic ii ncKiix BapsapcKHX Ha BajiKaH y VI Beny 351 

aBRHTypHCTa. Y to je ;i.o6a iiHcao JopAaii CBOJy pMM- 
cicy II roTCKy ncTOpujy h iiOMeiiyo jc trmo k'ako l>y- 
rapii, AiiTH II CjiOBeHH HeiipecTaHO HaIIa;^ajy ii yaiicMH- 
pyjy pHMCKC 3eM.i>e. '^) 

Mjtyhiix iieKOJiiiKO ro;i.HHa, ;i,ok je Bni^aiiTiija join 
yBCK paroBajia ii ca I'oTiiMa y HTajiiijii ii ca llep:jii- 
jaiiuHMa, iieMa noMCna o BapBapcKHM iiaiiajiaJuMa na 
EajiKaiiCKO lIojiyocTpBO. Ten 55.S ro;i,. Kpeny neue qere 
Xyiia KoTpmypa ca ceBepnnx ooajia IJ,pHora Mopa ii 
^o\)Y Ha ^ynaB. ycjieji, jane 3HMe 6ho ce /I,yHaB .saMpanyo, 
xe Xymi ;iaKO ^peBe;^y na jtecny o5ajiy ^I,yHaBa CBOJy 
iiema;i,HJy ii KOii.iiii,y, ii Kano cy xaivio Haniii.111 na nycxa Me- 
cxa H KaKO HM ce imr;i,e iinKaKBa BojcKa Hnje o;i,ynpjia, 
iipel)y ]\rn3njy 11 CKnxnjy h narpny na TpaKiijy. y 
TpaKHJii ce xyncKa BOJCKa no;i,ejiH Ha ;i,Ba ;i.ejia; je^aH 
jteo no^e na TpqKy h onjLa^Ka xaMO MHora Hesaiiixii- 
hena Mccxa; ;npyin ;i.eo no^e na Tpaqwi Xepsonea, kojh 
je ()no :jaiiixiiKeH jaKHM 3ii;t0M, a jeji.HO ojiexeite Xyna 
ojl 7000 KOii.aiiiiKa riol^e npaBO iia IJ,apnrpa;i., nycxoiue- 
Kii nojbii II pymehii na cbc cxpane. EaKO y xaj Max 
nil Ha liajiKany hh y okojihhh I^apnrpajta niije oii.xo 
HHKaKBc Bii^aiiTiicKe BojcKe, Koja 611 ce obhm XyniiMa 
Mor.ia ojiyiipexn, npojinpajin cy ohh cjiooojiho nanpe;t. 
iiarpa6H;iii ce ciiJiHor njiena h sapoSnjiH mhofo Bn:}aH- 
THCKHx rpai)ana. Met)y 3apo5jLeHnnnMa 5iijio je ocoSiixo 
Miioro BiiaaiixiicKiix rocnoha 11 jteBojana 113 o;t.inMnnx no- 
po;uin,a. BH3aHTii('Kii iicxopnK oBora BpcMCHa, ;tapoBnxii 
Araxiije, /Kiibiim peuHMa npxa one HCBOJbe, Koje cy mo- 
pajie jin ii])expiie Bn3aHTiicKe rocnot)e, iiixo cy iix Xynii 
011:111 3apo6ii.iii. 

l^ojcKe Hiije 6hjio j!i;a ce o;tynpe XynuMa, rpa^OBu 
II xBpI)aBe oii.ie cy saneMapene 11 oiia.ie, hckc o;i itiix 
cy II Xyini uii.in 3ay3e.iii 11 iiopyuin.iii xaKO nano nao 
;i.a Kyhe pyuie, jep y H>nMa niije oii.io BOJHHiiKe nocajie, 
Hiijc OH.iopnTiiiix ciipana; hhko ce iiiije Miiuao 11 crc jo. na- 
/Ke Araxiije, Gii.io iiycxoxaKO Afvce inline Hiije uyo mi naBC/K 
iiaca. Jep, nnnie ;;a.T>e Araxiije, piiMCKa Bojcua niije Biiiue 
6n:ia onauBa nao iiojt cxapiiM uMnepaxopiiMa. oiia je 152 npo;;HpaH>e CJioBena, Byrapa h ABapa CMaaeHa na MimuMyM ii Hiije Bnme nii o.insy o^roBa- 
pajia Be.inqnHn ii npocTpancxBy ;!tp/KaBe. BnsaHTHCKa 
BOJCKa Tpeoajia je ;ia HMa 645,000 6opana, a ona je 
6pojii.ia caMO 150,000 BOJHiiica. na n xe xpyne onjie cy 
pacejane n pasMeuixene no Ilxa.xnjn. A<i>pnitn, Xncna- 
nnjii. na ncxoqnoj rpannn,n IlMnepnje npoxHB IlepSHJa- 
naija n ;tpyr;te. 

Ilocje BCiHRHx paxoBa npoxnB Ilepsuje, Banjtajia ii 
roxa nsryono je 5uo nap Jycxnnnjan roxoBO CBy encp- 
rujy. Oh Kojn je HeKa;i;a caitao ;i;a Bnaanxnjn noBpaxn J 
CBe ;5eM.T>e HeKa;i.auiH>e PnMCKe IlMnepnje, on Kojn je ' 
HeKa;iia cawo na ;3aB0JeBaH,a Mncjino. CMe.xo paxOBao ca 
CBHMa nenpnjaxexnMa llainepnje n ca y/KacnnM nano- 
pnMa n orpoMnnM /KpxBaMa ocnajao l^nsanxncKOJ IlMne- J 
pnjn 3eM.x.e n napoje. ■ — y noc.iejtftnM rojtnnaMa cbo- " 
ra /KHBOxa H3ry6H0 je roxoBO CBy eaepinjy. Hnje ce 
Bnme opnnyo 3a BojcKy n 3a XBpi^aBe : .xernje cy on.xo 
6pojeM onajie. a xBpl)aBe 3anyinxeHe n oxpony.xe. Jycxn- 
nnjan nnje nnnie Mapno ;i,a paxyje, nsoeraBao je koh- 
•I'jinKxe n Hajpa;i,nje ce Mnpno ca BapBapnMa n.xakaaeM 
;i,anKa n ooraxnM noKjionnMa, a Kajta je xpeoa.io cy3- 
OHJaxn BapBapcKC naBa.ie, pa;i.nje je c.xao jejine napBape 
npoxHB jipyrnx, nero uixo 6u ce caM na n>nx Kpenyo. 
IIpnMep nMnepaxopoB pHaBo je yxnnao na cbc. ]\rap.T>n- 
Bocx n caBccHocx u,e.ior qnnoBnntiKor ocoo-^ba y jip/Kann • 
je nonycxn.Ta, csaKH je pajtno inxo je xxeo a u,eo ji.p- ^ 
/KaBnn opraHn3aM no«ieo je p^ano ;i;a <i>yHKUHOHnine. 
HaJBHuie je r)n.ia saneviapena BojcKa. BoJEinKC cy 3aKn- 
Aajin n y xpann n y OAciy n y njiaxn. 3oor xora cy 
Bojnnnn jaxoMnite ocxaB.i>a.iin cBOJe uexe, xnM npe nixo 
cy 3na;in ;ta ce y IJ,apnrpaAy nonan nennjinne 6ana na 
nnpKycKc nrpe n Apyre nenoxpeSne cxBapn jtOK onn, 
Kojii ce Cope 3a ,I,pii,aBy. ne Aoonnajy nn ono mxo hm 
je najiioxpeonnje. 'Paito cy ocxaaa nycxa n neno- 
ct'jinyxa Mnora Mccxa n xBpi,aBe y Tpannjn, a n caMa 
npecxonnua ocrajia jc r)e3 o^opane n 3aiiirnxc. i>oo] 
xora cy Xymi n Moivrn ;ta npojipy ^o II,apnrpaj;a h( Ha BajiKae y VI BeKy 153 

HRHinaB iiii iia KanaB oxirop ii ;ta ce yTaoope y iierio- 

CpCAHOJ 6jrH3HHM BIKJaHTHCKC IipCCTOHIIHe. ' 'j 

KaA ce caanajio, ;i.a ce xyncKa Bojcna yTaGopiLia 
Ha jiiOMaK I^apiirpaAy, OBjiajiajia je y iipecTOirnuH y/Ka- 
CHa naniuta. CBiiMa ce uhhhjio ;iia je oiiacHOcx Miioro 
Befea HO lUTO je y cxBapn 6HJia, cbh cy HaryGn.m rjia- 
By H cHpeMajin ce :3a OercTBO. H nnje caMO Mae-a Ha- 
pojua Gnjia nsrySnjia r.iaBy, nero je Be.TiiK cxpax OB.ia- 
;i;ao 11 CBiiMa OHHMa Kojii cy 6\\jiu na seMa.i.cKOJ ynpaBii 
H caMiiM iiMiiepaTopoM. CaM JycTHHiijan je Hape^HO 
ji.a ce riOKyne CBe ji,paroi];eHOCTii 11 cxBapn ojt Bpe^HO- 
cxii no upKBaMa y oko.iiihh Liiapiirpaji,cKOJ 11 ;i,a ce cbc 
xo pa;iiH cnrypHOcxii ^lOHece y I],apHrpaA; je;^aH jteo 
XHX ;i,paroii.eiiocxH m\K cy ji,ajin iipenexii y Majiy Aan- 
jy. Cxpax je 6110 xojiiiko OB.iajtao cBima, ;i.a je je^Ba 
CKyii.i>eno neinxo o<i>iiu,iipa 11 Aocxa BOJHnKa jia noccAHy 
HaJBa/i«HHJe xaqne na SHjiiOBiiMa rpajtcKiiM, ii;i n xo cy 
6iiMi Cxo.iapnjii (rap;i,iicxe), bcKiihom pa:iMa>Kenn cnnoBH 
6oraxHx Lopo;i,uii.a BiiaaHxncKiix, Kojii iiiicy 6ii.iii biiuhii 
6ojy H paxHHM iiaiiopnMa. TaKO je xpajajia nannKa y 
I],apiirpaAy neKOjinKO jtana, a BapBapn cy cjio6oaho ny- 
cxoiiiiTJiii no OKOJinnn. Ta^a Jycxnnnjan npejia KOMan^y 
cxapoMC Be.inaapy, kojh bcK ;i,aBHO nnje paxoeao, n no- 
Bcpn My KOManjty najt bojckom npoxHB Xyna. 

HnM je npnMHo K0MaH;i.y, Bejinsap n:}a^e ca bh- 
aanxucKOM bojckom Ban npecxonnne n yxaoopn ce ne- 
jtajicKo OA II,apnrpaji.a. ITonixo cy My ce npnjipy/KnjiH 
joni n MHorn cci^aun n3 OKOJinne, qnja cy ce.ra n H>nBc 
Xynn onjin onycxoninjin, Bejinsap yxBp;in cBoj Jiorop ja- 
KUM inaHucM. Henpecxano je cjiao nyBnjinnue npeMa ne- 
npnjaxe.ty, a noky na.iino mhoic Baxpe, jta aasapa ne- 
npnjaxe.te Kao ji,a nMaMHoro Bnnie bojckc no nixo je aancxa 
6njio. IJe.in3apje oico ceoe ouynno 6110 cxape n onpouane 
paxHHKe, BojnnKc kojh cy ce y3 itera n noji H>eroBOM 
KOMaHjtOM GopnjiH y MnornM onxKaMa y A3HJn, A«i'pnun 
H lIxajiHJn. BnjiH cy xo xpaopn .T>yA« " bchixh bojhh- 
UH, a ropejiH cy o;t Hecxpn.'Leiba ,ia ce nixo npe noCnjy 
ca nenpHJaxe.i.cM. Bejin3ap ce oojao HpeHar.T>eHOcxH n 154 IIpo;^HpaH)e CjioBena, Byrapa h Asapa onoMnitao je CBOJe BOJnnKe ah pajie xjia^iHO ii o;tMepe- 
no. Oh HnKaKO nnje xxeo ;ta nsasiiBa cyKo6. 

Ha noc.iexKy je jejiHO Xyhcko o;ie.i,eH,e oji 2000 
KOH>aHiiKa iioiujio Ha Bejinaapa. Kajt je to Bejinsa- 
py jaB.ieHO, oh yqnnn osaj pacnopeji. Oh caM ca 
Ma.io o^aGpaHnx BOJnnKa no^e npoTHB Xyna, kojh cy 
XTCJin ;i;a Hana;i,Hy na BnsaHTncKn jiorop, 200 KOftann- 
Ka pa^MecTH ca jiBe cxpane y myMy y sacejiy n 
nape^H hm ;i,a na iteroB snaK rpyny na ooa xyncKa 
ooKa; ce.T>amiMa n rpa^annMa, Kojii cy nom.in c itnM. 
Hape;tn a^ n;i,y 3a aeroEHM o;i.ejfceifceM, Ka;i, oh noi^e, n ^a 
enqy n jiapMajy mxo bhiuc Mory. 

Bejiiiyap ce ca cbojom hctom naiviecTn y H,eHTpy n Ty je 
MCKao nanajiaj xyncKe K0H>nu,e. Kajia cy My ce Xynn npn- 
6jiWfKii.iu n Kajta je Maca itnxoBa bcK {>n;ia npouiJia Bnaan- 
THCKC saccate, Bcinsap ca cbojom nexoM chjiho yA^pn 
Ha H>nx, a rpaj^ann n ce.L.aHn Kojn cy Oh.ih usa H>ero- 
bc uexe Jinrny y/Kacny Bnriy. Y xaj Max ;i.a Be.insap ii y- 
roBopenn snaK, a ona jibs. BnsanxMCKa KomnqKa o;tejbe- 
H>a, Koja cy OH.ia y ;}aceji.n. ncnajtHy iia myMC n na- 
na^Hy Xyne ca ;i,Be cxpane. 3a xpcH OKa noji^nrne co 
cnjiHa .lapMa n iipamnna nao ^a je narpnyjia ca cbfix 
cxpana Bejinna BOJCKa. Xynn HpnxeHiH,eHii ca xpn cxpa- 
ne HHcy ce Mor.in hh opaniixn Kano xpeoa, a n Mopa.nn 
cy Miicjinxn ;i,a cy OHKO.tCHn n ;i,a iix je Hana.ia BCJinKO 
H CHjina BOJcKa. IIpBn pe;^OB^ xyncKe KOH>nH,c 36yne 
ce H HOKo.ieoajy, xe narny OoKaxn h y CeiKaiLy roninii 
npejt coooM one, kojh cy 6njni 8a H,HMa n KOJn cy joni 
noKyniaBa.in jm ce opane, ajin y OBOJ aaOynn mccxo 
Henpnjaxe.i>a oSapajiH cxpejiaMa cBoje can.ieMeiinKe. Bnx- 
Ka je aaBpniena noxiiyniiM Hopa:jOM xyiicKUM. BnaaHxii- 
CKM Kdii.ii ou.iiH cy 3aMopenii. xe Bn;3anxnnun Hiicy Mor- 
Jin Xyne ;iyro roHiixii u ycieji; xora nx ce cpaiiMcpiio 
Aocxa cnac.io. 

Ka;; obo i)a:5oiijcno o;te.i,eH,e xyncKe K0H,Hue ;iot)e 
Ao xyncKor xar)oj)a nanpaBn xaMO Be.iHKy naoyny. 
O^Max Gy^e napeHeno ce ne.na Bojcna Kpene na- 
xpiii . rx'.iuitnp nx niijc roiino. TaKo je oho Hape;uio Ha BajiKaH y VI BeKy 155^ uap JycTiiHHJaH iio;i. yrnnajeM paamix iiirrpHra iipoTiiB 
BejiH3apa. CTora cy ce Xyiiii oji, II,apiirpa;ia iioHyK.iii 
MnpHO n 5e3 ry6HTaKa. Y obom oKpiiiajy iiajio je oko 
400 Xyna, oji BnaaHTncKC bojckc inije iioninyo hhko ; 
OHJio iix je caMo iieKOjiiiKo paiLemix."') 

Mel^yTHM ;ipyro o;i,ejBeFi>e xyncKe bojckc, Koje je 
6hjio noiujio iia Xep30ne3, ciipeMii .lecTBiine ii jipyre Ma- 
iiiniie iiOTpe6iie ya onca^iiy, ii noyne iiaiia/iaxii iia :mi;i 
Kojn je 6paiirio Xepsones. Ajiii cy BnaairniHiui noji; bcui- 
TOM yiipaBOM xpa6pora MJia^nKa FepMana jyna'iKii oji;- 
6iijajin cBe iiasajie xypicKe. Kajta cy Xyiiii Bii;i,ejiii, ji.a 
iiiiKaKO He Mory npoApexn y Xep:joiie3, naiipaBC iijian, 
no KOMC je Tpeoajio 6p30 ii jiaKO ah npojipy iia nojiy- 
ocTpBO, peiiTcnii ;i;a iianycxe oiicajiy aKo im OBaj ii.ian 
He no^e sa pyitOM. ILiixob je n.ian 6ho, ji,a na CHjiaBO- 
BHMa MopcM oont)y 3n;i,0Be, KOJn cy GpaHH.ni ueo Xep- 
30He3, ;i,a ce HCKpnajy na uo.iyocTpBy n na xaj HaiiHH 
;i;a ra 3ay3My. Cxora cnyne jtocxa Bejinity MHoaainy xp- 
CKQ, 6Hpajyhn Ayro, xBpjto ii ;i,eoe.io npyhe. OBy xpcny 
BC/Ky KOHOHHHMa y Ae5ejie chohobc, na OH;i.a na xe cno- 
noBe(naj]siaH,e nxje Mor.xo onxn xpn) qspcxoBen^y nonpcKO 
03ro rpejinne, ajincaMono cpe;i;nHnnKpajeBnMa. Haxaj iia- 
iinn Haiinne cnjiaBOBC. Ha jejian cn.xaB Mexny no qexnpn 
AoGpo opyn^ana iiOBCKa, a cnjiasoBaje 5n.xo CBera 150 (jia- 
Kjie je na cn.iaBOBnMa 6h.io CBera 600 .T>y,in). Cn.iaBOBe 
CJivycxe Kpa;;nMnii,e y Mope na 3ana;i,Hoj ooa.Tin 3a.iUBa, ca 
naMcpoM ;^a oon^y 3h;i, h jia ce Hcnpnajy na nojiyocTpBy. 

Ka^a je TepMan ca3nao oa CBOjnx yxo^a 3a ue.iy 
cxBap n ji;a ce osa ^ly.^noBaxa *jioxa npno.m/Kyje, CMejao 
ce HecMOxpenocxH Henpnjaxe:La h pajiOBao mhofo. On 
o;tMax nouiajbe 20 6p3nx .xaj^a, na KOJHMa cy Shjih aoo- 
po HaopyjKann B0jnnn,n, KOJn cy ochm OK.iona ca nixn- 
xoM n cxpe.iia, HMajin n Kon.i.a ca cpnonnMa na npxy. 
BH3anxHCKe Jiahe yi)y y je^an •sn.iun y 3ace;iy n qeua- 
jie cy nenpnjaxe.ha. Ka;t Xynii, Kojn cy ce oam^x y 
noqexKy 30or ncBenixnne y Bcc.ian.y on.ni oxncuy.in cy- 
BHiue ^lajiCKO Ha Mope, npoi^y sua n nol>y kr oGji.ih. 
n3ai)y Bn3aHXHCKe .la^e n3 3ace;te n y^npe cbom jkc- 156 HpoAHpaBe CjiOBeHa, Byrapa z Asapa J C'TiinoM Ha ifciix. Ka;i,a cy ce BnsaHTiicKC Jial)e noqejie 
npiio.iiiH^aBaTii cnjiaBOBiiMa. iio^iHy ce obh ycjiejii Ta.iaca, 
Koje cy jia^e wHHiiJie, .T>y.i.aTn xaKO ;i;a ce Xynn Hncy 
Morjiii Ha H,nMa crojehKu ^tp^Kaxn, Hero cy je;i,Hn najtajin 
y Mope, a ;ip3Tn Mopajin cejiaxii, ^a 6n ce caMO Mor.in 
o;ip/KaTii Ha cnjiaBOBHMa. IIpu xaKOM cxaity cxBapn Xynn 
HHcy Momn hh noMnui.i>axn na oji,6paHy, n Bn3aHXHHn,n 
cy nx ca cbojhx Jia^a y xoj 3a6yHn n 6e3 oxnopa ne- 
Mnjinn,e xyKjin. Mnorn cy Xynn nponajin h 36or xora, 
nixo cy BiisanxncKH BOJHnn,n cpnoBHMa na cbojhm koh- 
.-bHMa ceK.'in Be3e, Koje cy Be3HBajie xpcKC n rpeAnu;e, 
xe ce CHon.T,e n cmnaBOBn pacyjin, a Xynn napaBHO cbh 
Hponajtajin. BH3aHxnHn,n noKyne xyncKO opy>KJe, Koje je 
n.MiBajio na Bo;i,n, Bpaxe ce Bece.xn naxpar, ;i;oiieKaHH pa- 
ji;ocHnM ycK.iinn;nMa o;i. CBOJnx cyrpai)aHa. 

FepMan h aerona OKOJinna c npaBOM cy mhciujih ;i,a 
ce OBOM Ho5e;i,OM Ba.i>a KopncxHxn. Cxora nocie neKOJinKO 
jtana Hanajine FepMan ca BnaanxncKOM bojckom Xyne, 
Kojnjom HHcy on.in ;i,om.'in k ce6n 36or cKopamH>era no- 
pa3a. Tom npnjinKOM oco6nxo ce o;t.inKOBao cbojhm jy- 
namvHM ;tp/KaH>eM FepMan, ajin ce, M.xaji; n Heo6y3AaH a 
>Ke.i,aH ciaBc, ca cyBHuie bcjihrom >KecxnH0M n nenpo- 
Mnui,i>eH0 ynycxHO y ooj n 6opno ce Henpecxano 
He Kao Bol) Bek Kao oOnqan bojhhk, 3a6opaBnBuiH qan 
H ;i.a H3jiaje nape^oe, 36or qera je Bn3aHxncKa BOJCKa 
Morjia Aa .T.o^e y nesrojan Ho.iiOHjaj. Paiten y Oe^po n 
onecnoco6.i>eH 3a 6oj, oh nnan Hiije ocxaB.i,ao pe;tOBe 

CROJHX BOJHHKa, HCFO CC H Jta.te OOpHO H XpaCpHO CBO- 

jy oi:o.iinHy, jiok nnje bh^co ^a mhofh xyncKH jieniCBH 
HOKpHBajy pa36oJHiuxe. On^ta je xck 6HXKa npecxajia n 
nnaanxncKaBOJCKa ceB])axn.Ta naxpar, Kaji,a ce jacnoBH^ie.TO 
;ia linaanxnnun ne Mory paiiynaxn na Bche yciiexe, jep cy 
Xynn opojcM ;tajieKO Ha;^MauraJI^ Bn3anxHCKy BOJCKy. 
Hoyff.enii 36or Hopa3a na Mopy n 36or ryonxaKa KOJe 
cy Hpexpucjin y xoj onxnn, Xynn joni ncxora jtana o- 
cxaite onca^y Xep3one3a n Bpaxe ce onoj Bojcun Koja 
je un.'ia nanajia na II,apnrpa;i. ^') iia BajiKHH y \'I BeKy 157 

Tpeha xyncita BojcKa, Koja je on.ia iioiiijia iia 
Jejiajiy, Hiije Morjia iimiiTa ;i,a yMiiHii, m\\: iiiije Mor.ia Aa 
npo^e nil TepMoiiojie, jep iix jc OAaiiAC cyyoiuia HOBa bii- 
3aHTHCKa iioca^a, KOJa je Opaiiiuia TepMoiiHJicKii Riaiiau. 
CTora ce ii ona Bojcica BpaxH y TpaKiijy. jyn ce Ta.MO 
iipHjtpy/Kii ocxajiMM XymiMa n ji,^ ce aajeAHO c hauhx 
BpaxH y CBOJa CTaHiiiiiTa. Bpaknjyhii ce iiarpar iioiic.iif 
cy Xyiiii C060M II cioan njieii 113 oir.i>a'iKaniix iioupa- 
JHHa ; ocHM Soraxora njieiia iiobcjiii cy Xynii cooom ii 
CHJiHO po6ji>e, H iipeTii.1111 cy 4a he noKnaxH cbc aapoo- 
jLCHC BH3aiixiiHu;e, aito ne 6y;i,y oxKyn.i>eiiu. • IJ,ap Jy- 
cxHHiijaH iiM je 3aiicxa noc.iao Mnoro s.iaxa, kciiiko je 
MiicjiHO Aa je iioxpe5HO 3a oxKyn poojha, caMO ^a Jiiip- 
HO ojty. Ilocjie xora ce je^Ba jcjihom csa xpii OACteiha 
oHJia yje;i,iiiiiijia, 11 xaKO o^e OBa BCJiiiKa xyiicKa bojckh, 
KOJa je MHoro 3Jia 6ii.Tia ymiHiLia y MiioriiM Bii3anTiicKiiM 
noKpajnnaMa. 

y LI,apiirpa;ty ce mhoto 3aMepa.io ii,apy Jycxiiiiii- 
jany mxo je mmiio ycxyiiKC XyniiMa 11 iiixo iim je uiio 
iiocjiao CHjiaii HOBan,. Bii3aiiTiiHnii cy miicjiii.iii ah uMajy 
pasjiora jia oy^y He3a;i.0B0.i,Hn iiixo Xynii, Kojii cy 6ikiii 
AomjiH iiOA Hapiirpaji; 11 iiapyrajiii ce xy IlMnepiijii 11 
rpat)anHMa H>eHiiM, ne caMO nncy 6njii caTpBeiin, Hero 
cy join ;i;o6iiJiii chjiho 3.iaxo, Kao jiaje Bn3aHxiija H>iiMa 
3:1a mmiijia. Ajin ce nacKopo noKa3ajio ^a je JycxiiHii- 
jaii HaMcpHO II ca jtoopo cMiiiii.i>eHiiM iiJianoM xaKO no- 
cxynHO iipcMa XyeiiMa, 11 Hiije mhofo BpeMCna iipom.io 
a CBH OHH, BCJiH Araxiijc, kojii cy ce npe .T>yxioii iia 
HMnepaxopa, iionejin cy ;i,a My ce ;iiiBe iiixo je xauo oiipe- 
3aH H naMexan. JycxHHiijaH je naiiMC ii3pa;iiio J^a ce 
xyiicKa iiJieMCHa nooiijy 11 nonpBe Mel) cooom. ^^) 

^OK cy ce XyHii, kojii cy 611.111 naiiajiii na H,apiirpaj; 
Xep30He3ii JejiaAy, ciiopo Kpexajiii iipcMa ^yuaBy, Jyciii- 
HiijaH 6p30 iiomajbe iiiicmo Caiijiii.ixy. Boi^ii Apyi'HX xyn- 
CKHX iijieMCHa, KOMC je OH HJiaKao ro;iniHH>e nsBecny 
cyMy HOBana 11 iiMao yroBop c h>iim ,ia My cjivhaIi. X 
nncMy My je aaMcpao rlycxiiHiijan iiito iiiije y,iapiio na 
Koxpnrype, Ka;t je uyo ^a cy ce ohh Kpenyan npoxnu lo8 npo;tHpaH>e CjioBeHa, Byrapa h Asapa HnsaHTiije. Ako niije :JHao 3a itnxoB noxoji,, niicao My 
je JycTHiiiijaH, ii aKO jc 36or xora ocxao Miipan, uome 
ca^a rioiipaBiiTii CBOjy norpemKy, thm npe iuto cy Ko- 
rpiirypii obhm CBOJnM iiariajiajeM na BiiaaHTiijy XTe.mi 
Ao. iiOKa/Ky, jia je JycximiijaH iiorpeumo iuto je cxyniio 
y Beae ca CanAU-ixoM ii iuto ce y itera ysjiao, u ;ia 
ueKe AH ce n ;i;a.i,e mucjih ;i,a cy ohh caMO Majio oojlh 
oji yxurypa u.iu ^laK ;iia cy Kao u ouu KoTpurypu, 
uiicao je Aa:Be JycTUHujau, uucy xtcjiu ;;a uaiiycxe 
TpaKujy upe ho iuto cy ao6h.iih cbc 3JiaT0, icoje je Jy- 
CTiiHiijau Caujiujixy rojiiimihe cjiao. CTora JycTUuiijau 
uoaiiBa Cau;i,njixa, ^a otmc cboj uoBaii; n ;i,a ua raj ua- 
miu noKa/KC ;ta urije cjia6uju oa KoTpurypn. Ca;^a my 
ce npy;Ka upujuKa, ;i;a noKa>Ke ;i.a uuje cjiaouju u jin 
y:}Me CBOJ noBan uaKuaAno, icao ;i,a My ra je JycTu- 
Hiijau upcKO Eorpnrypa uocjiao. Ako ue yuuuu Huiuxa. 
ocxaKe uoji; cpaMOTOM 30or CTpaxa ii uehe ;i.o6HTn cboj 
iiOBau oji. KoTpiirypa. a JycTUHUJau ke ca KoxpnrypuMa 
cK.iOHUTu yroBop FvaKaB je ;i,o ca;i,a c h>um UMao. 

Ka;i,a je Caujiujix ;i.o3uao 3a ca;i,paKHHy JycTHuu- 
jauoBa uHCMa, 6ecHeo je yHxacHO u joui ucTora ^aua 
K[>CHyo ce ;i.a Ka3Hn KoTpurype 36or HjUxobc ooecxn. 
( hi Kpeue OAMax CBOJy BojcKy, yiia;i.He n3Hena;ta y 
iienpHJaTe.i,CKy scMJby u 3apooH Muore /Keue ii ;i.euy. 
KOJH cy KOA Kyke 6hjih ocTajiu. i3a tum uauajtue iiune- 
iia^a Koxpurype Ka;i. cy ce Bpakajin U3 TpaKiije ii oaiii 
iipe.ia3Hjiu ^yuaB. Muore oji ilhx no5uje ii otmc um 
uoBau, iuto cy ra o^ JycTUHiijaua ;i,o6iijim u iijieu, Kojii 
cy coGoM uocujiii, a KoTpiirypii. Koju cy ce cuaciu, 
iiowiiy ce cupeMaxH ua pax iipoTUB YTurypa. 

Oa Tora BpcMCua paTOBa.iia cy iieupecTaHO OBa aB'< 
xyiicKa ii.K'Meiia mcI) co6om. Ileiii)ecTauo cy iiaua;i,a.iii 
JcAuu ua Apyie u luieuiuiu jeji,nu ;tpyruMa 3eMJLe, a qecTO 
je AOJia3UJio u jto bcjiukiix oiiTaKa. Taito je to Tpajajio 
cue ;t0K ooa ii.ieMeua uucy cacBUM ocjiaSujia u uu.'ia 
yiipouauihcna Taico ^a um cc u caMO luicMeucKO umc 
:i:\Tpjio. OcTaTuii oniix Xyiia rnijiii cy pa36auajiH ua cbc 
cTpaiic, iiocTajin cy 1)06.1,0 ;i,pyruM uapo;i,UMa 11 npu- Ha BajiKaH y \ I BeKy 15t> 

MHJiii cy iiMeiia jtpyriix i)a3iiHx luieMena. TaKo cy, bcjim 
AraTiije, iipoiiajia oua jnea xyiicKa ii.ieMeiia :{6or :;ajia 
Koja cy iioiiHniiJiii. Oji, Tora BpcMCiia onii bhiiic niicy 
iiana;i,ajiii iia BiisanTHJy, jc]) cy Ghjiii aaysexn cboJhm 
Mel;yco6iinM paxoBiiMa laKO jia y HiiaanTiijii jtoumije 
Miiorn HHcy aiiajiM hii r;i,e obii Xymi yiipaBO cTaiiyjy.'''j 
TaKO iipHua obiim XymiMa Araxiije. ^renan^tep 
MC^yTHM neiuTO ApyK^mje npecraB.ta one jtora^aje. Oh 
Ka/KC, Aa cc JycTiiHHJan, Kajta cy KoxpiirypH 011:111 cy:{- 
oHJeHU II OTimijiH ca BajiKaiia, oojno ar Ke ohii oner 
HaiiacTii TpaKiijy, na ;ia je OH^a Hasajino na CaHAii.nxa 
ji,a 3apaTH na Koipiirype, o6ekaBajyKn My ;^a Ke oji 
caji. ibCMy jiiaBani ro;i.ninity cyoBCimiijy, Kojy je ;i;o cajia 
OBiiMa ;i,aBao. Ajiii je, iipima ;i,a i.e ^lenaiiAep, CaHAii.ix. 
H aKO je >Kejieo ^a 6y;i;e y AoOpiiM ojUHOciiMa ca Bii- 
3aHTHJ0M, ojtJiywHo ojiSno iiOHyjie JycrnHiijanoBe, jep 
cy, rOBopiio je on, KoxpiirypM iiCTOra ii.neMeiia 11 iiMajy 
iicTii je3HK Kao n .VTiirypii. Jliiaic je o6eKao, ,T.a Ke. 
no /Ke.7,ii JycTiiiiiijanoBOJ, ojiyaeTii KoxpiirypiiMa KOH>e, 
;uv He Mory bhiuc naiiajtaxH na Bnaanxnjy.-^') 

Ill 

AeapH — H)HXOBa ciapMJa iicTopuja. — Bese itHxoBe ca Bti- 
saHTHJoM. — AeapH Hana^ajy yxHrype h AHie. — AsapH xpaace 
o;; Bn3aHXHJe aeMJte. — IIocjiaHCTBO asapcKo JyciHHy. — Jy- 
CTHHOBa nojiHXMKa npeMa BapnapHMa. — ABapH y sana^tHOj 
EBponH. — AsapH h JIaHro6apflH npoxHB ^e^H;^a. — Aeapii 
ipaace op, BHsaHXHJe CapiviHyM. — AsapH Hana;tajy CapMHyM. 
— HperoBopH aa MHp - AeapH maiby Koxparype Ha Jl^ajiMa- 
i^HJy. — BaaaHTHCKo-aBapcKH iiperoBopn. — ABapcKO-BHsan- 
THCKH pax H nperoBopH aa Mnp. 

KpajcM inecxe jtecexHHe VI BCiia ;ioiii.io je y ji,o- 
jinp ca Bii^anxnjoM hobo je^HO napaapcKO ii.ieMe. Kojc 
he BHUie OA jeji,Hora BCKa neupecrauo iirpaxii Be.iiiuy 
y.'iory y iicxopiijn Biuiaiixiije 11 y iicxopiijii nejie EBpone 11 
icoje Ke onxii je^an oj{ iiaJHcliiix iiciipiijaxe.ha Miipa n uuhh- 
.iiiBaiuije. 'J\) jc uii.'io aBapcKo ii.icmc, kojc jc cbojom boj- 
iiOM opraniiaaniijoM 11 xpanponiKy yciicio ;ia iiOKopii 160 npojtzpaae CjiOBeHa. Byrapa h Asapa MHOia n.ieMCHa. ;ia ce npoGnja npos Hapojte ii jia jiyxa 
no pasHiiM KpajcBiTMa, o;i. Pajne jio lJ,apiirpa;ta ii KaB- 
Kaaa, ii Koje je Ha cbojum .laKiiM KoaiiMa oecoMyqHO Ha- 
.iCTa.io na seMxe n iiapojiie. ^ojiasaK Anapa na ^^yHaB 
II u,ejia ucTopiija ifciixoBa oopaBKa y EBponii, spjio je 
BaHina ii 3a iiciopnjy cjiobcuckhx napojia ii ciieunjajiiio 
;ja iiCTopHJy cjiOBencKor npojiiipaiBa ea BajiKancKO IIo- 
.lyocrpBO. jep cy Aeapii. nao npiTJaTe.T>ii, nao nenpii- 
jaTe.tii 11 Kao rocnojiapii paamix ciOBeiicKiix iijeMCHa, no- 
Marajiii ii cnpe^aBajin miipeite ii npo;i,iipaH>e CjiOBCHa, ii 
pa:3Ha cjiOBeHCKa njieMena cy ce ca AsapiiMa, 3a iLiiMa n y 
Copon iipoTHB mux, Kao h>iixobii npOTUBHimn ii.in Kao 
iLiixoBu no;iaHui],n. iiiiipujia u noMima.ia y pa3He Kpa- 
jese BajiKaHCKora IIojiyocTpBa. Cy;i,6nHa JyHxHux Cjio- 
Bcna y ;ipyroj nojiOBnnii VI n iipBOJ nojiOBimii VII 
BCKa TOJiHKO je Be3aHa 3a Asape, ;i.a je itnxoBy iicxo- 
piijy HCMoryhe o;tejiiiTii. 

Teo'i'HjiaKT CiiMOKaxa, Kojn je iipiioejieHiiio iiaJBiime 
iiOAaxaKa o ABapinia npe iLiixoBa jtojiacKa y EBpony. 
jtOKasyje ^a obii x\Bapii, Kojii cy ;ioiij.iii y EBpony, nncy 
npaBO aBapcKO njicMc: oh iix h 30Be IIccBjio-ABapuMa. 
IIpaBii ABapn, xaMO Her;ie na rpannuaMa A3nje n Espone. 
dnjin cy, no npimaity CnMOKaxHHy. HeKa;i.a noKopemi 
ojt jypcKora n.iCMeHa. HacKopo nocjie xora noKopii.xn 
cy TypuH jipyro ciijiho n.xcMe Oropa. »^a BpcMC Jy- 
cxuHHJaHOBo jejian aqo xnx Oropa (no MeHaH;ipy itiix 
20.000) ojiMCxny ce o;t Typaua, Ha30By ce ABapnua, 
jep je xo iiMc oiijio ^yBcno koa oko.ihhx BapBapcnnx 
Hapo;ia, y;iape na OKOJina n.ieMena. noKope nx ii onjia 
cxyne y nperoBope ca JycxiinnjanoM. Ilpano hjicmc 
ABapa ocxajio je, npnqa ;i.ajbe CiiMOKaxa, n ;ia.i>e nojt 
Tyimn.Ma, a ncxo xaKO u ocxaxaK oropcKor n.ieMena. Ka;i. 
cy Anapn 0A»'»crjin oji Typana, npexn.xn cy hm obh a^ he 
nx caxpTH, a n J5n3anxnnnH cy nx AOiuiiije 'leniKe njia- 
inn.iH '^yp^nMa n ifcnxonnM iianaAajnMa. Y Hn3anxnjii 
<'e 3najio ;ta cy ce Annpii o;iMexny.in or TypaKa n 
BoJBOAe BiiiianxncKc npeuaunun.ie cy iim Bnnie nyxa ^a 
cy noucr.iii ca ncxoKa. ^I,onnnje cy ce AeapnMa npn- 
;ipy;i.n.ia join iicKa njiCMcna.^^) Ha BajiKaH y VI Beny 161 FoAHHe 558 AoHy ABapii iipcKO A:iana y AOAup ca 

JyCTHHOM, FepMaHOEHM eHHOM. KOMaH^aHTOM BIlMaHTIT- 

CKHM y Majioj AsHJn. JycxiiH jaBH y lI,apH^pa;^. ;ta Aiiapii 
■Aiejie ;ta cxyiic y iiperoBope ca BiiJ^amnjoM, h nap Jy- 
eniHnjaH Hape;iii .lycTiiny. ^a iioiiia.he y H,apnrpaji rio- 
c.iaHHKe aBapcKora ii.ieMena Kojii he c h^mmc iiperoBapaTii. 
ABapcKO iiocjiaHCTBO Aoi^e y Uapiirpa^l ii Oyjte npiiM.teno 
OA JycTiiHiijana. IIocjianHK aBapcKii XBa.iHcao ce y Uapii- 
rpa^y II iipimao je ;ta cy ABapii BejiiiKo, xpaopo ii iieiio- 
Oe;tiiBO ii.ieMC ii jia ohii Mory ca ycuexoM cy^onjaTii 
CBC HeiipiijaTe.i>e llMiiepiije : oh je Kaaao JycTUHHJany. 
;i,a ABapii xohe jia ciyn^e BiiyaHrnjii iioji yc.iOBOM 
^la HM ce Aajy pe^iOBHO ooraTn noK.iOHii. ;ia iim Hh- 
yaHTHJa iLiaKa roAiiniifcii ^lanaK ii jia hm iiMiiepaTop 
ycTyiiH po;i,He KpajcBC i^e he moKii CTaHOBaxii. Y to 
;to6a, Ka;^a je aBapcKO nociancTBO ;tom.io y lj,apiirpa;]; 
11 no;i,He.io obc iipe;t.iiore uapy JycTHHUjany, JycTnmijan 
je, Kao iHTO II Menan^tep ncxiiiie. seh oiio ocxapno ii ocehao 
ce :jaMopeH; itCAiy je bcK ohjio AOca;tHJio paxoBaii,e ii oh 
je joiu caMO noBHCiM h HHxpnraMa paxosao npoxiiB nenpn- 
jaxe.i»a llMnepiije. Cxoia My je ;io6po Jtouijio nocian- 
cxBO H Honyjie asapcKe. Oh o;i,Max caonmxn CBOJe n.ia- 
iiOBC cenaxy n cenax o^ioopn n,eroB nocxynaK npeua 
AsapHMa. JycxHHiijaH OHjia noma.T>e ABapiiMa CBora no- 
cjiaHHKa, KOJH je co6om hocho 6oraxe noK.ione, sa hx 
3aAo6HJe 3a l^iiaaHxiijy ii ^a yroBopii c miiMa ;^a ce 6ope 
iipoTHB BU3aHxiicKHx HenpHJaxe.T>a. MeHaH;;ep mhciii. ;ia 
je JycxnniijaH Bp.io ;!to6po ypa,aiio iiixo je OBano iiocxy- 
HHO npcMa ABapnMa, jep, Be.iii, 3a BiisaHxiijy je onjio 
KopMCHo II aKO ABapn noocAe HenpnjaTe.i>e Bn3aHXHCKe. 
a ucxo xaKO ii ano 6yAy no6eheHn n yHninxeini. Obc co- 
a>MCXHqKe pe'i»jieKcnje MenanAepoBe iiocxajie cy MehyxHM 
CBaKaKO nojk yxnuajcM ;tonHnjnx jtoiahaja.^'^i 

nocjiaHUK Bii3aHxncKii cBpiuii ycneiiiHO iiperoBope 
ca ABapiiMa n ohh o^Max, npcMa yroBopy ca HnManxn- 
JOM, Hanajtny Yxiirype ii Apyra BapBapcKa iLiewena. llo- 
iiiTO cy HM Aocxa mxexe Hane.iH h onajaMKa.in h.uxo- 
He KpajcBC, Hana^Hy ohh na Ahtc h noMny iiycxoiinixH no 

KibHre MaTHue Cpncwe. 7. 11 162 IIpoAHpaH>e CjioseHa, Byrapa h Asapa 

jtiixoBOJ aeM.-bii. Ahtii noinavty ABapiiMa cBora iioc.ua- 
iiiiKa MeaaMnpa, jta OTKynn 3apo6.T>ene Aiitc. a.iii na^a 
ce on iipeji; ABapnMa iioqeo pasMexaTii, oiiii ra y6iijy 
II iio'iiiy joiu Biiiiie II iiemhe nanajtaxH iia Auxe. iijieHiixii 
iBiixoBy 3eM.i.y ii ojtBOjtiixii po5.i.e.2^) 

Iloc.ie xora noiiia.x>y xVBapii y Bnsaiixiijy nocjiancxBO 
(oKo r)Gl ro;t.), Koje je xpaajiiJio oji, JycxiiHiijaiia ;i.a ycxy- 
iiii AfiapiiMa KaKaB Gorax Kpaj y CBOJoj ;ip/ivaBH. Jy- 
cxiiiiiijaii iiM, Ha iipejtJior cxpaxiira Jycxima. iioiiyji;H Kpa- 
jcBe y X. 3B. ;ipyroj IlaHOHiijii, r;i,e cy Xepy.Tiii cxaHOBajiii. 
Il3r.Tie;ta ;ia cy Asapii xpa/KiiJiii obo o;i, JycxiiHiijana caMO 
;3a xo. ;ia (5n mooii npekn na ;i,ecHy o6ajiy ^ynaBan OAax.iie 
ii.'iemrrn no Ba.iKany. Kpaj, Kojii iim je JycxiiHiijaii Hyji.uo. 
iiiije iiM ce jiiOHao h ohh cy ojiroBopiuni, a^ ueke ji,a 
iipiiMG iiOHy^ene 3eM.i>e, nero ;ia fee pa;i.HJe ocxaxii y 
Ckhxiijii. Me^yxHM je;i,aH oji aBapcKiix iiociannKa ii3Aa 
cxpanuy Jycxnny, kojh je iiperoBapao ca ABapnMa. 
iipaBy iiaMcpy Asapa. ho Kojoj cy ohh xxe;iii hoiuxo-ho- 
xo jiia Hx BH3aHXHHHH nycxe na j,ecHy o6ajiy ^J,yHaBa : 
OHH ce. roBopno je xnj iioc.iaHHF:, npexBapajy Kao ;i,a cy 
iipiijaxe.i>ii Bii3aHxiiCKH caMO ;i,ok hc npel^y na Ba.xKan. a 
qHM Hpei)y Ha jtecny ooajiy /l,yHaBy, ojiMax he y^apiixii 
iia IhiitanxHJy n iiycxouinxH oa.xKancKe HpoBHHUiije. 

.lycxiiii ojiMax ii3BecxH o xomc napa Jycxnuiijana 
11 ii})eiiopyiiii My ;;a nperoBopnMa ;{a;i,pHiii iiociaHHKe 
aBapcKc y H,apnrpa;i;y mxo ;i,yaje mO/KC. Oh caM MC^yxiiM 
iiopajui cHcpnniHO na xomc jta iiixo 6o.be yxBi)ji,n ^ynaB- 
cKy r])aiiiiny ii ji,a ciipeuH iipejiaaai; Anapa na A^ciiy 
ooajiy ^'J,yHaBa. Bpiiry oko xora nonepn BH3aHXHCK0M 
O'Minnpy lioiiy. Ka;ta cy iioc.iaiiiiHii aBapcKii y Il,apiirpa;ty 
yBiiACJin, ;ta iie Mory iiapajinxii oiio mxo cy xxcjih, y3My 
iioKjioiie Koje cy jio6ii;iii, iiaKyiiyjy pa3Hiix cxnapn ii jtocxa 
()l)y>KJa II iio})y iiaxpar. I],ap JycxHHHJan Mcl^yxnM napejtn 
.lycximy ^a hm ii])ii nonpaxKy cBaKaivO o;iy3Mc opy/KJc. 
Koje cy OHH y ll,apiirpa;i,y oimih yacin. Jycxiin iiaBpiiiii 
xy iiapcAOy ii 0Ay3Me hm opyvKJe. ABapcuii xaraii uiio 
jc Bell .i,yx iia JycTiiimjaiia •m)oy xora mxo je cyBiiiiir 
jiyyo dim :!aji.pvKao iiocjiancxBO. komc je oiuio ii31)iimiio Ha BajiKaH y VI seKy 163 

iiape^eiio ;i,a ce o;tMax Bpaxii, a Ka;i,a je jom iiocjiaHii- 
miMa iiyTCM 6njio o;i;y3eTO opy/KJe Koje cy oh.th y U,a- 
piirpa;iy Kynium, on cxyiin y oxBopeno HeripHJaxejLCTBO 
iipena Bii:janTiijn.^'*) 

Illxa ce ii;iy}TLiix ro^nna ji;orat)ajio h KaKBH cy Ohjiii 
o;tnocii ii3Me^y ABapa ii BnsaHXHCKe MMirepHJe y xo 
jtooa, Hiije iioanaxo. Ojiuocii BHsaiixiiCKO-aBapcKH iiocxajy 
jaciiHJH xcK nocjie CMpxri u.apa JycxHHiijaiia, Ka^a je na 
Bii^aHXHCKii iipecxo ceo iteroB nekaK JycxMH (565 roji.). 
Ka;i; je nap Jycxim npiiMiio BJia^y, nocjia.iii cy h ABapn 
CBOje nocjianiiKe ^a My no3ApaBe cxynaite iia iipecxo ii 
;i,a y:5My yoCiitiajeHe noK.ioHe ii ro;i,HinK,y cyoBenunjy, 
Kojy je JycxHHiijaH njiahao xarany. ABapii cy MHCJiiiJin 
;iia iiM ce ca^a iipyH^iuia aro^Ha iipiiJiiiKa ji,a xpa>Ke iio- 
BiiiaeH>e ro;tiiiuH,e cyoBenmije, ii 6njin cy yBcpeiia jta ke hm 
iiOBii Bjia;i,ajiaii„ kojh je ceo Ha iipecxo y Bpjio KpnxniHO 
HpcMC no llMiiepnjy, oiiKO.iBeH ca cbiix cxpana oa hc- 
iipiijaxa.ba, Mopaxii iiciiyHnxii H^e.x^y. Cxora aBapcKn iio- 
cjiamiiin y iioa^paBiioM roBopy cbom onoMcny JycxHHa 
na ;i;ape/K.x>iiB0Cx JycximiijaHOBy iipcMa H>iiMa n narjiace 
;i,a II OH xpeoa ;i,a iiysa n ojtp/KaBa npiijaxe.x>cxBa Jycxn- 
niijaHOBa. Jep Asapn, roBopaxy ;i.a.T,e iiociannun, ne caMO 
inxo HHcy Hanajiajin Biiaanxiijy, a motjih cy xo a^ ^hhc, 
Hero cy iiixa Bnme pasoiLiii nenpiijaxe.Tje Ensanxiije, Kojii 
cy n.bauKa.iii no TpaKiijn xaKO ;i,a obh nocJie Hucy cmcjih 
BHine ;ta Hana;i,ajy na llMnepiijy. Ha nocjiexKy cy aBap- 
ckh iiocnaniiiui cxaBnjiii Kao ycnoB CBora npiijaxe.TjCXBa 
noBniueH>e rojinmite cyoBenmije. ABapcKU noc.iannun 
cy Miicjiii.Tiii ;i;a he cbojhm ji,pcKiiM roBopoM cBaKaKO 
3acxpauinxn Jycxiina, ajin cy ce iipeBapn.iii. 

Oa npBora ^nana Ka;ta je cxyniio na BiiaanxiiCKii 
npecxo, Jycxiin je Hanycxno JycxiiniijanoBy iio.inxnKV 
npcMa BapBapnMa iiocjieAH>iix ro;i.HHa, iio.iiixnKy MaiKeifca 
n nonyinxaiba. no.inxiiKy iinxpnra n nojiBa.na. Oji iipBora 
;i.aiia CBOJe B.iiajie .lycxiiH je pa^no na xomc jia cauyBa 
AocxojaHCXBO ]^n3aHxiije ii BiiManxiicKor UMiiepaxopa n ,ia 
noKa/KC BapBapnMa cnary BiiaanxncKora opyjKJa. Ha xomc 
nporpaMy cbomc pajtno je .lycxnn eneprniino n ncxpajno. 164 Hpo^tHpafte CjiOBeHa, Byrapa h Asapa 

YBepeii jta cy pein aeapcKHx iiociaHHKa, KOJiiMa 
oy ra no3;tpaBH.iH upn cxynaay na npecTO, caMO npasHO 
xBajiHcaH>e, oh hm ce noKasao y nynoM cjajy BHsan- 
THCKor HMnepaxopa h o^roBopHO hm je ;ta cy ouu 
jSLomjin ji,SL MOJie, a to qwHC xpcKO, MHciekn ^a fee na 
Taj Ha'iHH ycncTH. Ajih ce ohh Bapajy. Oh he hm ;taTH 
BHuie ho uito hm je JycTHHHJaH ^aBao, jep he yqnHHTH 
^a ce BHHie He sanoce ysajiy^i. h ;ta ne oy^y yoGpaiKenn. 
H^tHTC, roBopno hm je JycTHH, bh ctc mhofo jioohjih thmc 
mxo cmctc ;i,a ;KnBHTe, mccto HOBau^a hochtc CTpax oji. 
nac. Ha nociCTKy hm je .JycTHH naaao, jia HHKa;i,a Hche 
;io6hth oho iuto Tpaate, nero ji,a he hm oh juaBaTH cBar^* 
KOJiHKO xohe H TO He Kao jtanaK neh Kao n.iaTy 3a pon- 
CTBO. Ka;i, cy AsapH BH;i,ejiH ;i.a ce JycxHH npcMa H>nMa 
nehe bhuic uoHamaTH Kao uito je to mhhho JycTHHHJaH. 
;ia nehe jto6HTH hito cy TpaatHJin h ihto cy ;i.o ca^a ao- 
6HBajiH, H jua Hche bhuic Mohn HCKaaimeHo Hana^aTH na 
BHsaHTHCKc 3eM.i>e, noHJiame ce mhofo. 

HacKopo Hocjie Tora, Ka^a cy BHji,ejiH ^a Hche ca 
ycnexoM Mohn bhuic uauajtaTu na BHaauTHCKe uoKpajune, 
;tHrHy ce Anapu ca ooajia jtyuaBCKHx, o;iy y saua^iHy 
EBpouy H Haua^tuy TaMO ^paHKC. Y npBOM oKpuiajy ca 
<^l>paHUHMa ()y;ty ABapn uoOe^eun, ajin na CKopo nocjie 
Tora Haji^HJy <I>paHKe h ckjiouc ca H>HMa caBca hoa 
yciOBOM Aa HM fl>paHHH Aajy HSApJKaifce.^^) 

y to Ao6a sapaxe oncT Met) coCom .IaHro6apAH h 
reuHAH (o<!(i roA.). .TaHro6apAH uouiajby nocjiauHKC Ana- 
pHMa H uonyAC hm canes upoTHB renH^a, AOKaayjyhu 
hm, ^a rcHHAC HOMa/Kc BusaHTHJa, Koja je n ABapuMa 
iienpHJaTC.L. ^I,a jiaKiue sa^ooiyy Anape sa ce6e, jianro- 
CapACKH uocjiiaHHUH lOBopH.iH cy HM, KaKO JlaHrooapAH 
xohe ynpaBo ^a sapaTC ua JycTHua, kojh je jihihho 
Anape ^apoBa ihto cy hx npeJ^e AOOHBajiH. Anapn y^py- 
H^euH ca .lanrooapAHMa, roBopH.iH cy ^aJte uocjiaHHUH, 
oHJiH OH HcnoocAHH: OHH hc paBCHTH TeHHAe H no^e- 
JiHhe ifcHxoBy Ap/KaBy h hjich, a nocjie Tora he JiaKO :3a- 
yacTH 'PpauHJy h CicuTHJy h H.ieHHhe BHsauTHCKe acMJbe 
Ao caMura U,apHrpaAa. TjiaBua uaMcpa JiauroOapACKux Ha BajiKaH y \l BSKy 165 nocjiaHHKa Onjia je jis. naiOBope Asapc ^a iino iipe na- 
na;iHy na BHsaHxnjy, KaKO Cm na xaj Ha'inii cnpeqiiJiH 
;ta BHsaHTHCKa BojcKa AO^e y noMoK Teiin^tHMa. 

^>paHaiiKH Kpa.7, Cnrn36epT, poHaK JIaH^o5ap;^CKora 
Kpa.iBa A.i6onHa, nopaA" koa xarana ^a iipiiMH Jianrooap^t- 
CKO noc.TiaHCTBO H M,SL cKjionH c ifciiMa caBes. ABapcKw xa- 
laH BajaH npnMii JIaH^o6ap;^CKe nocjianiiKe, a:iH iix je xpe- 
xHi)ao c BiicHHC. Miicjiehn ;i,a ke na xaj uaunn ycnexn 
ji,a cKJioim CRBes no;; luxo noBO.XjHiiJHM ycjroBUMa. Ilpevia 
H>eroBOM roBopy ii3r.ieAa.'io je iijiii Kao ah oh y onmxe He 
MOHie ;ia CKJiana caBCS ca JIaHro6ap;i;MMa iijih ;i,a mo/Kc 
a Hciie ;i;a ra CKJiana. HanocjiexKy je^Ba nonycxH. Ma- 
HCBap, Kojn je Bajan ynoxpeCno, ncnao je Bpjio ;io6po ii 
naHro5ap;tCKn nocjianimn npiicxajin cy na Bp.no xeniKC 
ycjiOBe : M,'d JIaHro6apAn AaJ^y AsapHMa OAMax jtecexHHy 
CBOJe cxoKe n, aKO no6e;i,e renn;i;e. nojiOBUHy n.ieHa ii 
€By 3eMJty renn;iiCKy ;i.a Ao6njy Asapn. .laH^ooap;^CK^ 
nocjiannuH npHcxany na OBe ycjiose n xaKO oyjie ck.ioh- 
.i>eH cases H3Mel)y ABapa ii .lanroSap^a.^*^) 

Kaji; je renn;i,CKn Kpa.t KoKHMyHji, ;i:o3Hao 3a Jian- 
ro6ap;i;cKO-aBapcKii caBes, nonjiamii ce mhofo n noma.i.e 
ojiMax nocnaHCXBO napy JycxHHy, Koje My je ooehaBajio 
CiipMnyM H 3eM.i>e c jiecne expane ^/l^paBe. aKO noMorne 
FenHAHMa y paxy npoxnB .lanrooapAa. Venum cy bcK 
je;i;HOM, npnxemH>eHii o;i, .lanrooapjia, mojihjih 6iiJin oa 
BnsaHximana noMohn, ny;i,eKH hm no;i 3aKjiexB0M ncxe 
ycioBC Kao n OBOra nyxa. Ajin KaKO bcK jejtHOM nncy 
Cnijiu o;ip/Kajin pei, 3Hao je Jycxnn ^a hm ii ca;i.a ne 
MoyKC BcpoBaxH. llnaK iix oh n OBora nyxa HHJe cacBHM 
o;i.oho, Hero je xoxnMime oxesao nperoBope c ifciiMa. ;iok 
HM Ha nocjiexKy niije ojiroBopiio. ;i.a je Bn;jaHxncKa Boj- 
CKa H3 pa3HHx yspoKa cajia pacxpKana, a.in ;ta he oh 
oe^axH Aa uixo npe cKynn neinxo bojckc n jia he je 
iioc.iaxH y noMoh TeHHAnMa. ^lenanjiep ncxiina cyMH.a. j^a 
je KoHHMyia iiMao xo.iiiko ^ipcKOCxu. ;ta ii no Apyi" nyx 
ooehasa oho iuxo seh jcahom Hiije yunnno. a.in HOBnjn 
iicxopHnn MHCJie, ^a je nnaK Menan^ipoB n3Bop. no komc 
je xo caonnixno. xauan. 166 npoflzpaite CjioBena, Byrapa h Asapa Ka;i; cy .Ianrooap;i,n iiy.^iii jta renn;i.ii xpaaie iiOMoh 
oji BH3aHTiije. iiocjiajiii cy ii onn nocjancxBO y IXapii- 
rpaA- JycTUH je ii h>iix o;i,6iio ii ocxao je neyTpajiaii y 
OBOM paTy. 

FojinHe 56 7 sapaxiijin cy yApy>KeHii .laHrooapjiii ii 
Anapn npoinB Feniuta. To je oho nocjiejiifcn rennjtcKo- 
;iaHro6apACKii pax. Y o;i.cy;i,noM oojy FenHjiii 6y;i.y jio 
Hore noxyiieHii. FennjiCKa BojcKaje pasuujeHa. renn;;ci:o 
n.iCMC je caxpECHO ii FennjtCKe ^p»(aBe je necxa.io ; 
BehHHa Fenn;i,cKorHapoTi,anocxajncy poo.T>e ABapiiMa. 8a 
BpCMC xora paxa noiujio je BiisaHximmiMa sa pyKOM ja 
3ay;5My CiipMiiyM, Kojii je oiio cpcAiiiuxe reuii;i,cKe Mohii 
n Bpjio Banana cxpaxeriiCKa xaqKa.'-^'j 

JanrooapAn cy HacKopo nocjie xora oxiiidjih y Hxa- 
jiHJy, a ABapii cy aaysciH roxoBO uciy reniucKy jip- 
/Kasy. CacBiiM je npnpojiHO .xa ce onn micy Mor.iii noMiipiixii 
ca <i>aKX0M. ;i,a cy BnaanxiiHU,!! 3a BpcMC itiixoBC 6opGe 
npoxHB Feni];ia aaysejiii CiipMnyM. Cxora ce o^Max 
iijtylic ro;ninie (5()8) noqny cnpcMaxii ;i,a nana^Hy n on- 
ce^Hy OBy Ba/KHy Bapom. ^Ba BiisaHxiiCKa nocjianiiKa. 
Kojii cy ;toiujiH ^a 36or xora iiiixepBeHiimy koji, Bajaiia. 
Cauii OH y xaMHiiuy n iiajtHC ca cbojom bojckom iiojt 
CnpMiiyM. Bapom je opaHiiJia Bii3airriicKa BojcKa iioa 
K0MaH;;0M xpeyBcuor Bona, xe Afiapn uncy HiinaKO 
MOOM Aa npo;ipy y H,y ii Bajaii nocjie 6e3yciieuiniix 
iiana;^aja mnie oncajiy. ();iMax nocjie xora noiiia^e oh 
uocjiainiKc jin nperoBapnjy ca Bohom 3a Mnp. Cxpaii.a 
Bn3anxHCKa, Koja je on.ia nocxaB.^cHa na KpoBy na- 
poAHor Kyiiaxii.ia, ;^a Moxpn na neupnjaxe.ibe, cna3n 
asapcKc HOcianHKC r;xe iijij " jaBH xo y Bapom. KaAa 
ce BHjiejio Aa je caMo neKO.iHiuiHa Asapa Kojn ;io;ia3e n 
AH iipcMa xoMe CBaKaiio AO.iase ^a nperoBapajy 3a Mnp. 
iioiiia.te II IJoii HCKO.iHKO cBojiix .uyjiu nan BapoiiiH 
Jl'd ce cacxaiiy ca aBapcKHM H3acjiaHHHnMa, ^a hx nii- 
xajy mxji xol.e n jia cxyne c ihuwd y nperoBope. Boh 
ca.M HHJe iiiuao j^i iiperoBapa c ftHMa, jep je npn 
iior.iL'AiLCM nanajtajy na CUipMiiyM oho paH,eH, xe My je 
jicKap 3aopaHiio ;;a n^e, ;ia ne on HeiipHJaxe.tH caana.iH Ha BajiKaH y VI Beny 167 

;nti je paH>ejr. Ajiii ce Aeapn ^ocexe saiiixo Yam nnje 
ii:5aiiiao II aaxpavKe jia jihiiiio c ifciiM iiperoRapajy. On^a 
My jienap, c o6:mpoM iia Kopncr rpa^a, ;io3bojiii ^a 
ii;i,e, iipuBiije My na pany .iCKOBe ii noiua.te la jta npe- 
roBapa ca ABapiiMa. 

ABapcKii irocjiaHimn iiciiopyqe Bony nopyny xara- 
HOBy. EajaH je jnoKasiiBao ji.a cy BiiaaHTnimn ;;ajin iio- 
Bo;t OBOM paxy, jep cy My oxejin OBaj Kpaj, kojh je oh y 
paxy 3a;^o6IIO ; Jycxiin je Bpe^ao ABape ii Hiije pajino 
OHO mxo xpeOa; 13ii3aHxiiiiii,ii cy npnMiuiii je;i;Hor reiin;;- 
CKor oeryHHa, Kojn no npasy npHiia;i,a Bajany. Ajiii niiaK. 
lOBopiLiH cy iiocjiaHimn, Bajan xoke ;i,a HxIibii c P)ii3aH- 
THJOM y MHpy II npnjaxejLcxBy. JI^o BiisaHxunaiia cxojii 
XA ;tH*epeHu,iije Harjiajie n ji,a 6y;iie Mnp mccxo paxa. 

BoH je ojiroBopno aBapcKHM noc.xaHDuiiMa, ;i,a cy 
ynpaBO Asapii iianajin na Bn3aHxiijy n ;i.a cy ohii Hap^mnjiii 
Miip, jep cy y;i,apiijiii na CiipMny]vi ii 6aii,njiii y xaMHimy 
RHsanxncKe nocjiannKC, a nncy BnaanxiiHiin ii3a3BajXii 
pax ; iiMnepaxop je xxeo ^a o6;;apii ABape, a.in iix je 
oji,6no 3dor itnxoBe ApcKocxn. Oh caM hc moh^c nniuxa 
yroBapaxn 6e3 Hape^oe us I^apnrpa;i,a, cxora xpeoa 
ABapn ;i;a noiiia.x,y iiociannKe HMuepaxopy. Bajan je 
iipnxBaxHO pa3Jiore Bohobc ;ta xpe6a nocjiaxn noc.xa- 
niiKC y IJ,apnrpa;i„ a.in je jyojiRO ;i,a My je cxii^ oa nJie- 
MCHa, Koja je noneo cooom y OBaj pax, ;i;a ne ypa^n ii 
ne ;i,o6nje nninxa, xhm npe mxo je oh n na CKnxnje oxii- 
niao 6e3 iwera, na xpeoa oap obom npiiJinnoM nenixo 
Aa ;i,o6iije. Bony ii onima, KOJn cy c H>nM oiuin npn 
Bol)eH>y nperoBopa, a MC^y H>nMa je 6no n enncKon 
cnpMHyMCKn, nar.ie^iia.io je jta je noxpaaxnBan.e xaraiiOBO 
oiipaB;i,ano xiim npe mxo je on y rjiannoM Ma.ie aaxxcBe 
iiocxaBHO ; xpa/Kiio je nanMC jia My ce ja jeian cpeCpn 
AHCKOc, neinxo 3.iaxa n jejina CBiiJiena xa.tnna. Ilnan 
Bon H iteroBa OKO.inna nncy cMe.xn nn y xom nor.ie;iy 
HHmxa jiii yiniie, oojeKn ce jta MOJKjia n xo ne on 
f)HJio no BO,x>n inniepaxopy. Cxora o^roBope AeapnMa. 
ji,a. je H>nxoB nMnepaxop npcK uobck n jia onn Ce3 H>e- 
roBC bo.TjC ne CMejy nnnixa ;ia ymine: ochm xora iiMajy 168 npo;;HpaH>e CjioBeHa. Byrapa h Asapa 

Bpjio Majio HOBEua Ko;t ceoe h HHiiiTa jipyro ccm BoJHor 
ojiejia II opy>KJa. a Kaji; 6n ra o6jtapnjm caMO ohhm nnue 
ra ca;ta o6;i.apHTH Mory, Morjio oii ra to caMO yBpe;i.HTn. 
Xaraea paatJbyxH OBaj o;iiroBop ii oh nonpeni BiisaHTHH- 
miMa, jia Ke nocjiaxH BOJCKy jta n.i.aqKa BnaaHXHCKe 
iipoBHHuiije. A KRA My je Boh iiajaBHO. ^a oh mohvC 
iniHiiTii uiTO xohe. ajin jia he y tom ciyiiajy ohh, Koje 
iioma.be y u.taqKy. p^aBO npohii, ojtroBopno My je 
xaran. jta he oh nocjiaxn one. 3a KOJe Hehe 6HTn mxe- 
la aKo npona;i.Hy. 

Xaran je o^tpiKao CBOJy peu. Hum cy npeKHHyxii 
nperoBopu ca Bohom npe^y 10.000 Koxpnrypa no na- 
pe^on H>eroBOJ CaBy n nanajtny na ^a.TiMaanjy.*) a on 
caM npehe ea cbojom bojckom ^ynaB n o^e y 5nBuiy 
jip/KaBy renH;iia."^-) 

Ifsrjiejta jta je nacKopo noc.ie xora CKjionxena je^- 
na Bpcxa npnMnpja nsMehy Asapa n BnaaHxnje, nocjie 
'lera je xaran nocjiao nocjiancxBO Jta nperoBapa sa Mnp 
(568 r.). IIocjiaHHHH BajanoBH xpaiKHJin cy jta Bnaanxnja 
jia ABapHMa noBana, ;ta aa BpeMe npwMupja ne njiene 
BnaanxHCKe noKpajune. H3r.ie;i.'i ^a je Jycxnn OBora nyxa 
nonycxHO xe npeno nnapxa njinpcKor noc.Tiao ABapnMa 
800 3JiaxHnKa. A.m ojiiMax nocjie xora nouia.te xa- 
ran noBo nocjiancxBO y lj,apnrpa;t, Koje je xpaiKiijio ji,ii 
My ce ycxynn CupMuyw, aa thm nosan Kojn je jiaBan 
KoxpnrypHMa n YxnrypnMa n onaj rennjCKn npnnu, ca 
CBOjoM CBHXOM, KoJH cc najia3H0 y Bnsanxiijn. ^lyjtno- 
BaxH cy pa3Ji03M, KOJnMa cy aBapcKU noc;iannn,u moth- 
BHcajin xaranoBa noxpaa\nBaH,a. Ohh cy Kasajin, ;^a Ba- 
jan cMaxpa Jycxnna 3a cBora oua n ;ta npCMa xomc 
oxau xpeCa jta Bpaxn cnny ono luxo je meroBO. Ako 
Jycxini ;ta r>ajany ono nixo on xpa/KH. nehe a^th to 
Hiinpiijaxe.i.y n xo he ocxaTH noA hcthm rocno;tapoM. 
Hanocjiexi.y nar.iCAa ^a cy nocjianuun aBapcKn npCTn- 
.in JycTnny. aKO ne nciiynn ono nixo xaran hvCjui. *) IIpouHHUHJa ,'lajrMaaHJa :^axBaTa.Ta je oiMa n liocHV « 
JCMH ,{Q0 ,taiiaiiiH,c C'pOHJe. Ha BajiKaH y VI BeKjr 169 JycTHH je iiociaHHUHMa asapcKHM OAioBopHO enepni'i- 
110 H jtocTOJaHCTBCHO. JycTHHMJaH jc, Ka;3ao iiM je nMiiepa- 
Top, ;iiaBao iiOKJioHeHro;iiMmH,ecy6BeHHHJepa;jHnM Ba])Bap- 
CKHM iiJieMeHHMa BHiue H3 caH?a.i>en.a, ji.a ce ne oii iipo- 
.iHBa.ia KpB, nero mi cxpaxa. RusaHTHHuii cy yuiiiuriuiH 
YxHrype h Koxpnrype : 3a iuto OHjta ;ia iijiaKajy jir- 
HaK? 3a renH;i;cKora npimna iiajaBiio je TaKol)e Aa ra 
He MOJKe iipcAaTii ABapiiMa. HanociCTKy. Ka^ao je Jy- 
CTHH aBapcKHM iioc.iiaHnu;iiMa, neKa xaran naBpiiiii oho 
niTO HpexH. 3a BHsaHTnjy je n xaKO 6oJLe ;^a 6y;if 
ca ABapHMa y paxy nero y Mnpy, jep je h ca ABapnMa. 
Kao H ca ;i.pyrHM HOMajtcKHM njieMenHMa, H3 mhoihx n 
pa3HHx y3poKa, rope h xe/KC Chxh y Mupy nero paxo- 
BaxH. Hena ABapn c.tio6o;i;ho Hanajtny na Bn3aHxiijy. jep 
he 6hxh cbc cnpeMHO. ;i.a nx BnaaHxnja jto^ieKa KaKO 
rpe6a. 

Me^yxHM je Jycxnn ojtMax Hape;i,iio liony. ^a 
BHuie He nperoBapa ca n3acjiaHnu,nMa asapcKHM n ji,a 
CBa HOCJiaHCXBa aBapcna nia.T>e npaBO y ll,apHrpn;i. 
.lycxHH je 3Hao ^a Ke nocjie H>eroBa o^iOBopa ABapn 
nanacxH na BH3aHXHJy, cxora ce eneprnqno cnpcMao 
3a pax, a n Boh je Cno npeAy^Jeo cbc Mcpe 3a oji- 
opany BUsanxncKHX rpannna/^'^^) 

Bajan ce Met)yxnM joui ybck Ha;iao, ;i.a he ce Jy- 
crnn nonjiaimixn H>eroBHx HpexH>n n ji.a he oji Bnsan- 
xHJe Ha MHpan Haqnn Mohn jio6in:ii oho hito je vKe.ieo. 
4hm ce BpaxHJio aBapcKO nocjiancxBo oji JycxnHa n ja- 
BHjio A^ je JycTHH HajeHepinqHHJe o^oho cbc aBapcne 
aaxxese, nomajbe liajan OAMax 3a xhm y Hapnrpajt jipyro 
HOCJiancxBO (568/9 vojiX Koje je ojn Jycxnna xpa>Knjio ^a 
ABapHMa ycxynn CnpMnyM, jep cy ohh noCeinjin Tennjic 
u ocBOJHjiH reHHjtcKy /I,p/KaBy. jia um ce H:!;ia onaj renii;i- 
CKn HpHHU n ;i,a hm ce Aa HOBaii, kojh je Hn3aHxnja 
;^aBa.^Ia XynnMa, n xo 3a HOc;iejiH>nx neKCunKO roinna. 
OcHM xora xpeoajio je obo nociaHCXBO jia ypciH y onnne 
BH3aHXHCK0-aBapcKe OAHOce. Jycxun ce napasHo unje uo- 
KOJieuao y CBOJoj o;tJiyun. jta ne nonymxa AnapiiMa, xiim 
npe Hixo cy ABapn xpan^njiH MHoro Ennie Hcro nixo um 170 IIpoAHpaibe CjiOBeHa, Byrapa h Asapa je BiiSRHTiija xpeoa.ia jia ;^a;^e n Biiuie nero uito je Bii- 
:}aHTHJa Mopajia y osaj Max jta iioiiymxa. 

JvCTHH je noc.ianimiiMa aBapcKiLM ojiroBopiio jiocto- 
jaHCTBeHO. ajiii je ii no jipyrii iiyx eiiepniuHO ojioiio CBa 
H>iixoBa noTpa>KiiBaita. HanocjieTKy je JycTHH Kasao no- 
cjiaiiimnMa, ;ta he nocjiaxii BpxoBnora KOMaH;i,aHxa Tiioe- 
pHJa, jta OH ca AsapnMa iiperoBapa ii ;i,a pemii cea 
cnopna iiiixaiLa. Ho iipimaity MenanjipoBy nsrjiejta jta je 
OBOM npnjinKOM join BHuie aBapcKnx iiocjiancxaBa rnujio 
y Hapurpa^ n ;^a je Jycxim pejtOBHO o;i,6njao CBa aBap- 
CKa iioxpa/KiiBaH.a.'^'^) 

HanocnexKy ce 570 ro;i;. je;i,Ba norojte TH6epiije 
H aBapcKH nsaciaHiiK Aiiciix. YroBopeno je 611.10 jia Bu- 
imnxnja iipHsna ABapiiMa KpajeBe y KojuMa ohii cxaey- 
jy, a ABapii ;i.a Kao aajior sa Miip ;i,a;i,y sa xaoi;e ;i.eij,y 
HCKHX CBOJiix BejiHKama. TH6epHJe jasn JycTHHy pe- 
;5yjixaxe CBOJiix nperoBopa, a.iiii ii,ap Jycxnn Hnje Sno 
:}aAOBO.T>aH ycjiOBHMa, iioji, KOJiiMa je Tn6epHJe npiicxao 
na Miip. Oh je nawMe npiicxajao na MHp cemo no;t y- 
cjiOBOM ji,SL caM xaraH ^a CBOJy Jteny 3a xaoue. TnCe- 
pnje je c npaBOM mhciho ;i,a xo cxaHOBiimxc Jycxn- 
noBO HHJe xauHO, jep Kaji, on BiiaanxnHHii HMajiii y cbo- 
JHM pyKaMa Aeny aBapciaix BejinKauia 3a xaoue, OH^a 
caMM aBapcKH Be;iHKaiiiii nc 6n ji,03bojihjih jta ce paxyje ca 
Bii3aHXHJ0M, cBe KaA on to n xxeo xaraH, jep 611 ce 
oojajin 3a atnBOx cBoje ^enc. ]I,ap Jycxnn HHJe ycBOJno 
pa3Jifire Tn6epnjcBe. M3r.ieAa ^a je on xxeo csaKaKO jxa 
;sapaxH ca AnapnMa n ^a 36or xora nnje nonyiuxao. 
Xaran Mel^yxiiM nnje npncxao na yc.iOBe Jycxnnone n xa- 
Ko iionoBO no'ie pax Me^y AnapHMa n ]hi3aHxnjoM. 

Ilpe nero nixo he pax nouexn niicao je Jycxnn 
KOMaiijuiiiTiiMa Bn3anxncKe nojcKC n oiioMcnyo nx je, a^ ce 
xpaOpo oope n ^a noitaHxy AsapHMa ko cy Bn3aHxnn- 
un n ;i,a onii inicy OMCKinajni, Kao nixo Auapn mohxAU 
Mncjie. Ocooiixo jc Jycxnn eneprnune nncxpyKunje "o- 
c.iao noi'paiiH'iiioM 3anoBeAHnKy Bony n nape^Ho my. 
Aa eneprM'nio nopa^n na xomc Aa cnpe'in ABapiuia npc- 
.ia3 iia Bn3anxncKy xepnxopnjy.-^') Ha BajiKaH y VI BeKy 171 lI;tyKHX rojiinia Bol)en je pax Mel^y l]ii:janTHnii,HMa 
11 AeapiiMa. ^exajLH xora paxonaiba Hiicy iio:jnaTii. i^na 
ce caMO A« je no CBOJ iipiuiMUiH 573 hjih 574 ro^. Thoc- 
piije 6iio nooej^en oji, Asapa. Ilocjie xe iioOe^e rioweo je 
Bajan onex nperoBope 3a Miip. TaKciijapx ^J,aMJaH, kojii 
je y HMe JycxnuoBO iiperoBapao ea AsapHwa, yrjiaBii e 
H>nMa MHp (ne sna ce iiojt KaKBUM ycjiOHiiMaj h Aflapii 
iio^y Kyhn, aim ys nyx oyjty iianaAnyTir") ii oxexn hm koilii. 
cpe6po H Apyre cxBapn. Ea,jaii iioiua.i>e THoepiijy iio- 
ciaHHita n saxpa/Kn ;i,a ce AsapHMa Bpaxe oxexe cxBapii. 
Tn6epHJe noxsaxa pa36oJHHKe iiBpaxn AsapiiMa jejian ^eo 
oxexiix cxBapn. 

Ho npn^aifcy MenaHjipoBy H3rjie;ia Kaojta je iipe luiii 
iiocjie OBora oiijio onex OKpmaja nsMeJ^y ABapa n bh- 
sanxncKe BOJcKe n ji,a je xom npnjiHKOM Tn6epnje no- 
oe^HO Asape. 

Oji xora BpeMena na CKopo ji,o Kpaja BJia^e Jy- 
cxnnoBe n3rjieAa jta je BJIa;^ao Mnp Me^y ABapuMa n 
BH3aHxnjoM.'^-) 

IV 

CjiOBeim npo;tHpy BejiHKOM yrapcKOM paBHHi^oM npeiwa jyry h 
jyi'03ana;^y. — IIoJiojKaj CjioBena Ha ceBepHHM rpanimaMa Baji- 
KHHCKor HojiyocTpBa. — Hana;^aj CjiOBena na BajiKan 578 ro;^. 

— AfiapH Ha no3HB TaoepHJeB y/^apajy na cjio6o;;He CjiOBene. 

— AfiapH pa/^e p,?L aaysiay CapwHyM; nperoBopn 36or xora. — 
ABapH oncejiH GiipMHyM. — Pafl TH6epiijeB ji,2i cnace CapMHyM. 
^— HperoBopH xaranoBii ca TeorHHCOM. — ABapn j^o6hjih Cnp- 

MHyM. — CjioBeHCKe lexe nana^ajy na Cojiyn. 

Oa Kajt cy Anapn aouijih y ;tojtnp ca ]3u3anxHeKOM 
MMnepnjoM na CBe ao 578 rojt., ^taK.ie CKopo 3a nynnx 
ABa;iecex ro^nna, neMa y ii3BopnMa iioMcna o CjiOBcnnMa 
H HjHxobhm nanajiajnMa na Ea.TiKan. ^lo/KAa je xo 36or xora 
mxo 3a OBaj nepnoji Bn3anxHCKe ncxopnje nMa y onnixe Bp- 
.10 Majio n3Bopa n mxo n xo Ma.io nsBopa nnje y ue- 
jHnn cauyBano nero caMO y «i>parMenxnMa : a M0/K;ia 

*) Haiia.iH ey hx CnaMapH. Ma iipu'iaiba MenaHApoBa He 
Bn;i,H ce ciirypHO ;;a in je to KahBO ii.icMe. 172 npofl;HpaH>e CjioBeHa, Byrapa h Aeapa CiOBeHH 3a TC jiBC jieiiGHUje HHcy nn noMiiH>aHH y bh- 
saHincKHM ii3BopnMa. jep cy CBy naHxH,y y to Aooa 
oii.iii npnBVKJiii Ha ceoe Asapii ii H>iixoBn ojtHOcn ca Bn- 
3aHTnjoM. — iiJHHncy noMiiitaHn MO/K;i,a aoor Tora inio cy 
y TO jtooa onjin sayaeTH Met)yco6HiiM paTOBHMa njin 
paTOBHMa ca ;ipyriiM BapBapcKnM njiCMennMa. na HHcy 
y;3iieMnpnBajrn BnaanxncKe npoBimnnje. Ajih ce 6am 3a to 
BpcMC ii3Bpmno ;ipyrn BaHxan npou,ec y ncTopnjii npo- 
jtnpaifca ciOBeHCKor hr Ba.iiKaHCKO IIojiyocTpBO. 

BeK je 3a BpcMC renH;i.cKor rocno;i;cTBa y itiixoBoj 
;ip/KaBn, ocoGdto y ccBepHHM ii hctouhum KpajcBnMa, 
611.10 663 cyMH>e II cjiOBCHCKHx iiJieMeHa, Koja cy ce no- 
c.'ie npoiiacTii XyncKC /I,p/KaBe noqe.ia jaqe mnpnxn ii;i 
3aKapnaTCKnx paBHnii,a npcMa jyry. jyro3anaji.y 11 3ana;iy. 
Ka;i,a je TeniijiiCKa ^pHiasa 6ifjia yHninTena. jiiooii.in cy 
Cjiobchh jom bhiuc Maxa ;i,a ce miipe no bctihrhm yrap- 
CKHM paBHniiaMa na cbc CTpane. Obh Ctobchii. Kojn cy 
iTOCJie iipoiiacTii reim;i,cKe /I,pjKaBe ^onupajin cBanaKo 
BeK AO o6ajia ^T,paBe. CaBC n ^yiiaBa noTna.iii cy 
iwji B.TiacT ABapa. 

7/ Tcuco Je ca.m na ceeepuuM epawmaMa Bclikoh- 
CKOza IIo.iyocTpeo 6ujio Cjioeena, Koju cij us saicapuaT- 
CKux nycTapa npeico eejiime yaapcKe paeHW{e cuuiJiu na 
06a Jie cpe/],theea .Jyuaea n koju cy 6ujiu no a e.iamily Aea- 
pa, — 71 Cjioeena icoiu cy KpajeM V eeica Kpajeeu.Ma us- 
Mefy cp^ejbcmix njianuHa u I^pnoaa Mopa ciim.iu na 06a- 
.76 ^OHii'za /Jyuaea u o^aT.ie uaua^j^aAU na BusauTUCKy 
IlMuepujy. Oeu Cjioeenu cy 6u.iu noTayno cjio6oahii. 
0/1 0602(1 eyeMeua ^aK.ie uoiiuthy cioeencKO u.ieMena upt- 
.lasuTu Mynttd » y cpe^thCM v y ^othCM roKy nyezoeoM 
n C.ioec7m uoHuwy npoAupciTU na Ba.iKau eoTOeo Ay^^' 
^e.le ceeejyjw epamme meeoee. . . .'^'^) 

Ilocjie nayae oa cKopo ;i;Ba;ieceT ro^nHa iioqejiii cy 
c.To6o;T.nii Cjiobchh ca jtortera JJ,yiiaBa 'uf^ ro^. oner 
Mi naiia;iajy na l^naanxnjy. Te ro^nne 100.000 CjiOBena 
"l''^'>y /l,y"aB, ynajiny y TpaKnjy n on.i>aqKajy MHOre 
KpajeBc. RnaanTHJa je y Taj Max 6H.Tia aayaexa paTOM 
<'a IlepanjoM (koju je ca npeKH^HMa joni oa r)71 yoa. Ha BajiKaH y VI BeKy 173 

Tpajaoj, re na BajiKany Hnje ()]/iJio cKopu niiKaKBc bojckc 
jisi ce o^ynpe CiOBeHUMa. Ciora CboBeuH iipn obom 
n.iH upii iioiiOBHOM Hana;iajy. ajin join re Hcie ro;uine. 
npoApy iiycTomehH nan y Jejiajty. llMiiepHJaje oiijia y 
Bpjio KpuTiiqHOM iiojio>Kajy. Tpeoajio je pajuiTH ii y Mra- 
.iiiJH, CjiOBemi cy cjio6oaho n.T,aMKa.iii no ISajiKaiiy. a 
CBa je BOJCKa 6iiJia Ha ncTOKy. CTora ce uap Tnoepnje 
y HCBCiiii oOpaTH Bajany ii aaMOJiii ra aa iiomoV.. 

TiiCepiije je o;i.Max iiocjie CBOra ;to;iacKa na Bjia;ty*) 
iipoMeHHo JycTHHOBy iio.inTHKy ripcMa ABapiiMa. Oh je 
CTynHO y HpHJaxeiCKe ojtnoce ca BajanoM h upiiCTao 
je ;i.a My njiaha ro;i.HUJH>y cyCBeHunjy. Cxora je Mne.iiio 
;ta Hiia npasa jin ce ca^a y HeB0.T>n o6paTH na H>era ii 
jlSL ^axpa/KH HOMoh aBapcKy. Kaji,a cy CiOBeHu Hana.iii 
Ha BH;^aHTHJy, Tn^epHJe je anao ^a hm ce ne movkc 
o^tynpexH, xe nomajbe Bajany nocjiaHHKa Jia ra :3a;io- 
6HJe 3a pax npoxHB C.iOBeHa, kojh nana;i;ajy na Bnsan- 
xHJy. Tn6epiije je pa'iynao ;i,a ke CjiOBenn, Ka^ ABapn 
na^a;^Hy na H>nx, 6nxn aaGaBJbenH koa CBOJe Kyke xo- 
jiHKO ji,SL neke Bnme Hana;i,axH na BnaanxncKe upajeBe. 

Bajan je o;;Max npncxao na npejiJior u M0Ji6y Tii- 
GepHJeBy. Oh ce pajio o^asBao Tn6epHJy ne caMO ^a 
xo inxo je one y ;i,o6pnM o^HOcnMa c H>HMe n mxo je 
cajia MMao Kopncxn oa BnaaHxnje, nero h 36or xora mxo 
je 6ho MHoro .T>yx na cioooAHe CiOBene. Bajan je na- 
HMe jom npe BnaanxHCKora nanajtaja na Tpannjy ii Je- 
.Tia^y nocjiao 6ho cjio6o;i,HnM CiOBennMa noc.xannKe n 
xpaaiHO o;ii H>Hx jta My njiahajy Jtanan. CjiOBeHH hoho- 
CHO o^oHJy BajanoB aaxxcB penaBnin nocjiannunMa H,e- 
I OBHM : „Ko je xaj no;t iKapKHM cynucM Kojn mO/KC nac 
noKopHXH V Ta mh cmo naBHKJiH ^a BJia^aMO jipyniwa, a He 
jlSi naMa Koro;i, B-ia^a ; n xo Ke xaKO onxn iok r)y;te paxoBa 
H Maua." AsapcKH nocjianHUH paHv.i,yxe ce 36or osaKor oa- 
roBopa ; nsMe^y h>hx h CjiOBena jto^e jio npennpKe h CBa- 
^e H Cjiobchh no6njy aBapcne noc.iaHHKe. i-J6or xora je 

*) TH6epoje je o;; 574 ro;i. 6ho caB.iajap JycxHHy, a uoc.ie 
H^eroee CMpxa (578 ro;i.) B.iaAao je eaM. 174 ^po;^HpaH>e CjiOBena, Byrapa h ABapa BaJRH OHO .^yx hr CjiOBene ii jejiea je qcKao npnjiiiKy 
;i.a HM ce ocBCTH. Ajih ochm CBera xora Bajan je pa;to 
irpiiMHO noHy^y Tii6epiijeBy ii 3a to uito ce Hajtao 60- 
raxoM n.ieny 11 ;iia fee mhofo sjiaxa ynjbaqKaxn ko;i, Cjio- 
BCHa, jep cy ohu. bcjih Menanjiep, ]{o xora BpeMcna Bp- 
.10 uecTO ii.T>aqKa.iii BiisaHxiicKe 3eM.i,e, a itHx h H>nxoBe 
aeM.f.e joui hhko mije 6110 luieiiiio.^''^) 

lj,ap Tii6epHJe iiOBepn JoBany, npea>eKxy ocxpBa'-') 
II yiipaBHHKy njiiipcKiix rpa^OBa ^a yji.ecH ca ABapuMa 
ueo noxo;i, npoxne CiOBcna. Cxora JoBaHji;oi)e y IlaHOHiijy 
II iipeueae aBapcKy BOJCKy (oko 60.000 KOitaHUKa) na 
BiiaaHTiiCKy xepiixopnjy. na iix OH;i.a npeBC^e npcKO IIjiii- 
piiKa Ao Civiixiije IT xy iix onex npeBeae na .leBy ooa.iy 
^yiiaBa. Ka;i ce Bajan ca cbojom KOitimoM nauiao y 
ciOBCHCKOJ 3eM.i.ii Oil oji,Max iioquc iia.Tiirrii cejia cjiobch- 
cKa II xjiamixii iio.T>a. CjioBemi iiiicy Morjin ;ia ce o;i,yii- 
])y Koibiiuii aBapcKOJ. xe iiooerny y iiiyMC 11 CKpoBiixa 
Mccxa, a Anapii oiT.tauKajy 11 yHiiiiixe cbc. CjiOBemi cy 
iioc.ie Tora Mopa.iiii oOefeaxii ;i,a he iLiafeaxn roji;iiiiiH,ii 
;iaHaK AaapiiMa 11 ABnpii ce oiua Bpaxe Kyfen, no CBOJ 
iipiijiiiuii iicTiiM iiyxcM KOJiiM cy II jtom.iii. . . .^^) 

Pax ca IlepsiijoM xpajao je join yBCK 11 oh je ancop- 
ooBao CBy cnary IlMHepiije. h BOJHy h *i>HHaHCHCKy. Ba- 
jan je cxora mhc.iho ;i;a My ce caji,a Aajia 3ro;;Ha npHJiiiKa 
Aa Aooiijc OHO 3a iihm je Befe jtaBHO xeatno. FojtHHC oSO 110- 
Hia.T.e OH HOc:iiaHHKa y II,apHrpa;; jia npiiMH roAHiun.y 
cyoBenmijy (sO.OOO 3.TiaxnHKa). Kajta ce HOCJiannK spa- 
XHO ca HOBneM H ca cxBapHMa Koje je y H,apHrpa;i;y 
noKyiiOBao (no CBOJ iipn-iHiui je Kyiino opy/KJa uao 11 
iipe), Bajan oe3 nitaivBa noBO^a n uan iie xpavKefen 
iiii inuoBopa. iiora3n yroBop. kojh je iiMao ca Tnoepii- 
jcM join OA no'iexica H,eroBe B.ia;i.e, Kpene uejiy CBOJy 
HojcKy, ;iol)e na Cany h nonne Me^y CiipMiiyMOM (Min- 
1)obhuom) h CMHrHAynyMOM (BeorpajtOM) iipaBHTH mocx. 

) „IIpe<i'eKT ocTpBa", HMao je no CBoj iipHJinuH yiipaB) 
ii.'i.l ocTpiuiNia iia Caitii 11 ,"l,ynaHy. jep je xy oii.ia o6paH(5e- 
iia .iMiinja. Ha BajiKaH y VI BeKy IT.') 

lIpaBR iiaMCpa My je oiuia ji^a iipcBapoM :jay:{Me Cup- 
MiiyM, :ja koJum je bcK ;taBHO 'lesnyo. MiiaK ce Gqjao 
;ca ra CTanoBHniui CnHrM;i,yiiyMa nc ciipewe iipii rpaV)CH>y 
Mocxa, jep ce :ja ilux :majio join o^aBiia ^a cy Beiinii 
iia BOAH. Cxora oh CKynii na ^ynasy y TopiLOJ Ilano- 
luijii Jia^e, MeTiie y itiix Aocxa BOJHUKa n Becjia^e fKOJii 
iiiicy 6n;iii 6aiu apjio BeiUTH), ii xy CBOJy <i>.ioxy iioiiia.be 
IIII3 ^i,yiiaB II ya CaBy jio OHora Mecxa i\ne je xxeo jia 
rpa;iH mocx. a oh caM c bojckom ^oi^e npeKO CpeMa na 
iicxo Mecxo. 

CxaHOBHHUH Ciinri!;i,yHyMa iioiuiaine ce MHoro Ka;i,a 
cy aa cbc xo ;i,o;3HajiH, Cxpaxiir BHsaiixiicKH. Kojn je 
6no y CnHnr;iiyHyMy, nomaxe Bajany HOCJianuKa ;ia 
ra HHxa. 3amxo je oh ;iOinao na Cany Kajta /Kiibii y 
Miipy H iipHJaxe.hCXBy ca BnsanxnjoM, n ;i,a My iiopyqn, jia 
OH HeKe ;i,03B0JiHXH jia ce mocx rpajin, ano xo ne ao- 
iiycxii HMuepaxop. Eajan je OAroBopno, jia oh HiiuaKo 
iieke Aft ynHH ujia MMnepnjn, iiero xohe jia yjtapH na 
CiOBene. Asapn ke, roBopno je Bajan, iipehii CaBy. na 
he OHjta BHsanxHCKOM xepnxopHJoM ah uj^y no ^oitera 
^I,yHaBa : xaMO he ji,a ce npcBeay na jia^aMa. Koje je 
HMHcpaxop Bch ciipcMHO, Ha jiCBy o6ajiy /I,yHaBa, n on^a 
he xaMO ^a yjiape na CuoBene. Oh je xo Bch je^noM hh- 
HHO xaKO HMHcpaxopy 3a .i.y6aB ii ocjiooojiho je xom npu- 
jiiiKOM MHoro xn.i>a;i,a HH3aHXHHau;a, KOJn cy on.in y pon- 
cxBy Ko;i; CuoBena. Cajia xohe hohobo ji.a paxyje na C.io- 
Bene mxo nehe Aa My iijiakajy AanaK, uao thxo cy oiua 
yroBopH.Tin, ii mxo cy yCnjin aBapcKC iiocjiaHHKe. Join 
je Bajau xpa/KHO oji, cxpaxnra ciiiiriiAyHyMCKor j\i\ iipHMii 
Hoc.iaHiiKe, Koje oh ma.i>e HMHcpaxopy jin uojie asl My 
iiMHcpaxop ciipcMH jia^e 3a npcjiaa iipeKO AOH>er /I,yHaBa. 
u Aa xo HOc.iancxBO iiOHia.te y Hapin'i)aji;. 

BajaH je ii3JaBH0. ^a xoKe ;i.a ce saKyne ohhm inxo 
je HajcBexHJe BnaanxiiHUHMa, jxn neKe HHKaKBO 3.i<» 
yiiiimxii BH3anxnjii hh CnpMiiyMy, iiero ;i.a rpa^" moct 
je^HHO 3a xo AH "AC na CViOBcne. Buaauxiimui y Cnnrii- 
AynyMy nncy BcpoBajiii pcniMa liajaiioBiiM. a.m oim 176 npo;tHpaH>e CjioseHa, Byrapa h Asapa 

imcy oiLiii cnpcMHn na 6op6y h oxnop, iiMa.iH cy Ma.io 
BOJCKC a II .laj^e cy nM 6ii.ie necnpeMHe, jep cy ABapii usue- 
Ha;ia iio^ieJiii pax. na Kaji Bajan iioue iipeTiiTii ii Aona- 
aiiBaTii ;ia on CTOJii na yroBopy BnsaHTiiCKO-aBapcKOxM ii 
nouiTO OH xoke ;ia y;!i,apa na 3aje;iiiii'iKora HcnpujaTejba, 
;ia iiehe HiiKaKO nanycTiiTii rpal^eifce Mocxa ii jia ke oh 
CMaxpaiH AS. cy BnsaHXHHun, aKO Ma n je^ny cxpe.iy 
iiycxe na one Kojii pajte oko Mocxa. Hapyiun.iii yroBop 
II aa OH^a He KpnBC H,era sa mxexy Kojy Bnaanxiija 
Gy;ie HMajia, jep cy ra ohh nsasBa.in, — cxaHOBHnun 
CnnrnjiyHyMa ce iionjiame n noaoBy Bajana ;i.a nojio;KH 
;3aK.iiexBy.^^) 

Bajan je no.iOHaio 3aK.iexBy npe;i, cbojom cbiixom 
H BiiaaHxncKHM npecxaBHnu;nMa. Cxao je na xpnouHy. 
iicynao je Maq n oanao cxpamne K.xexBC na ce6e n Asape. 
aKO iiMa uaMcpy ;i.a 3.10 yqHHH BiiaaHxiijii xhmc mxo 
rpa;iii mocx: aaKJinitao je jia oji Maqa nornne 11 on 11 
ne;io n.ieMe HjCiobo. jta He6o n Bor c neoa oann Bax- 
py Ha H>HX. jisi nx OKO.ina 6pjta n myMC saxpnajy u 
jia nx CaBa noxonn. aKO norasn CBOJy peu. Kajt ce xauo 
aaKJieo no aBapcKOM Hammy OH^a je Kaaao Bnaanxun- 
nnMa: .,Ca;i xoKy ^a ce saKyncM n BiiaanxncKOM 3a- 
laexBOM'' — H OH;ia nx 3aniixa mxa je 3a h,hx cbcxo 
n na nixa ce onn aaKJiniby, naji xohe jia y c.iyqajy 
KpHBoK.iexcxBa ojAJ Ka>KH>eHn. On^a My enncKon cHHrn- 
jtynyMCKH jib. Cb. IIhcmo. BajanoBO iipexBapaH>e aocxhoo 
je cajia Bpxynan. <^)h cii^e ca xpnGnne, ysMC Gajarn ca 
cxpaxonoinxoBaH>eM Cb. IIhcmo, najine na KOJiena n 3a- 
Kyne ce BoroM, Kojn je roBopno obo mxo nnuie y obhm 
cBexHM KH^HiaMa, ;^a je Hcxnna cbc oho mxo je Kasao 
11 Jia nnnixa niije ciarao. 

lloc.ie xora cxpaxnr cnnrn^iyHyMCKn npuMH aBap- 
(Kc Hoc.iaHHKe H Homa.i.e nx y II,apnrpa;i. ^H,ok cy Ba- 
janoBH nocjiannuH Oiuin jom Ha nyxy 11 aok cy y ll,a- 
pnrpajiy ucKajin na ayAiijenunjy, BajanoBa ne:ia BOJcKa 
pa^injia je 6p30 n naiBo ;ia inxo npe cBpnni mocx, jep 
je Bajan xxeo ;ia mocx oy^e ioxob npe nero uixo Tnoe- Ha BajiKaH y VI seKy IT piije casiia :3ancjiy CTBap, jia iic fm ciipeqwo rpai)eH,e Mocia. 
To je xarany iioiiuro 3apyK0M ii moct je oho totob iipe nero 
iiiTO je Mooa ii;5 U,apiirpa;ia cniKii Ma uaKBa uajiCjiCa. 
Mel^yTiiM cy iiocjiaiiHiui BajaiiOBH ii3aiii;iii iipe;i 'rinlepiija 
II caoiiiiiTiijiii My :jaxTeBe CBora rociio;tapa. I>ajaii je 
xpa/KHO OA Tii6epnja, ;;a napejiii jia iia AOH>eM 4y"!'- 
yy <^yAy cnpeMne Jial)e. Koje Ke iipeBecTii Aeape ^a y^a- 
})e iia C.iOBeiie. Bajaii, pe«i>epiica.iii cy ;i,a.i,e iiocnaninui. 
iia ociiOBy CBOJiix iipiijaTe.i>CKi!x OAiioca ca liiiaamiijoM 
Rek iipaBii MOCT iia CaBii ;i,a nana;i,ne BajejimmKora iie 
npHJaTe.i>a. LI,ap 'I'lioepiije je, KavKe Menaiuep, o^^ax 
Hiueo iiiTa Eajaii xohe ; on je jacno yomio ,T,a r)ajaii 
xoke iiouiTO-iiOTO jta ;i,ooiije CwpMiiyM, ii ;ta je iiami- 
II no MOCT iia CaBii ^a ciipeqn ;i;obo3 xpane y Cwp- 
MiiyM II ;i.a CTaiiOBHiiKe r.na^y npiinyA" na iipcAajy. 
H,ap Tii6epiije ce c iipaBOM 6ojao a^ Ke ABapima noKii 
•Mi pyKOM ;^a aayaMy CnpMiiyM, jep, y3;i;ajyhii ce y npii- 
jaTC.iLCTBO II jio6pe oahocc ca ABapiiMa, Hiije one napejtno 
;i,a ce CiipMuyM cfinC)ji,e c xpaiiOM ir ;i,a ce cnpcMii 3a 
oiica;ty, a ocini xora y CiipMiiyMy ii iteroBOJ oko.tiihii 
y xaj Max iinje Gii.io iiiiKaKC bojckc, Koja oii ce ca 
ycnexoM Mor;ia 6opiiTii iipoTUB ABapa, jep je ue.ia boj- 
CKa uiijia y Aaiijii 3ay3eTa iiepaiicKiiM paxoM. Jejinno 
cy Giijiii Heinxo oiipaBxenii 3iiA0Bn rpajta ciipMiiyMCKor. 
IJ,ap Tnoepnje 3Hao je ;^o6po Aa ce nehe moKii 
ojtynpexH ABapiiMa, ii.iii uap ^a nehe MoKn iio^iexii Cop- 
Gy iipoxHB H>iix Ma ii ca naJMaite Ha;i,e aa ycnex, 113 
iipocxor pa3Jiora mxo iiiije rmao HiinaKBe bojckc. Bea- 
jyhii xo TiiGepiije je iiaiiiao 3a ;i.oopo ;i,a ce iipeji no- 
c.iaHHKOM aBapcKiiM iipexBapa, Kao ;i,a iiiije iipoapeo na- 
Mcpy liajanoBy. Oh je o^roBopiio nociaHiiKy. ^a 11 on 
caM xohe ^a i\fl,e Ha CjiOBene, jep cy ohii bcK mhofo 
iiyxa n.Tba^iKa.iii 110 BH3aHxncKHM npoBiiimnjaMa. Ajiii je 
yje^iio AO^ao uap Tnoepnje iioc.iaiiiiiuiMa aBapcKiiM, ^a 
no ifccroBy Mnm.heity nnje ca^a iioroAHO speMC 3a ABa- 
pe Aa nol^y iipoxHB C.iOBena, jep Typu", KpBiin nenpn- 
jaxe.i>u ABapa, bcIi paxyjy oko Xepaona. na ano Aaa- 

]\H>uro ]MaTiin,o CpncKe. 7. 1- 178 npojtHpaiie CjiOBeHa. Byrapa h Asapa 

pii npel)y /I,ynaB ii yjiape na CioBCHe, Typmi he to 
oe;3 cyMH>e 6p3o casHaxn, xe Mory Asape AOBeciii y 
spjio He3ro;iaH iiojiO/Kaj. 36or xora he ;]a Anape 6o.i,e 
OHXH. roBopno je Tii6epiije noc.iaHimy. jia o;iJiO/Ke OBaj 
iioxo;n 3a jtpyrii iiyx. On iim je join ooehao, Aa he rjie- 
;iaxn ^a casea, 3aiuxo cy ce TypiiH cajta KpcHyjiii ii 
mxa HaMepaBajy n jta he xo jasiixii Bajany. A;in iipe- 
TBapajbe niije noMooo Tiioepiijy. ABapcKii iiocjianiiK je 
o;tMax yBiueo ;i,a Tiioepnje xoKe Asape ^a sacxpamii 
Typi^HMa, caMO jta 6ii nx ojtBpaxiio oji; iliixobc CKcne- 
juiunje. yBiijieBuiiT xo nocjiaHii?: aBapcKii je naiuao 3a 
;to6po ji,a ce ii oh npexnapa iipeA TiiGepiijeM. On je 
ysepaBao Tnoepnja, ^a he iicKpcHO pa;i;nxH Ha xomc ^a 
ojiBpaxn Bajana o;ii HaMum.i>eHor noxojia, Ma;i;a je oaui 
OH naJBHuie ono naroBapao Bajana na pax. Hano- 
cjiexKy noCvXaHHK anapcKu Jioonje ooraxe ;i,apoBe n no- 
he Kyhn. 

y xo ji,o6a npeaa:!n.xe cy onex c.iOBencKe ^lexe ^y- 
naB n nanaAa.ie cy na oa.iKancKe npoBnnnnje, Koje cy 
^HJie He3aiuxnheHe n 6e3 Bojcne, jiyxajie cy no Ba.xKany 
H n.i>auKa.ie. Je^tna xaKBa cjiOBencKa nexa nanhe xaKO 
y lI.inpHKy na anapcKora noCvXannKa, c kojhm je nnuia 
He3HaTna Bn3anTncKa npaxn^a, Ka^a ce Bpahao n3 IJ,a- 
pnrpa^a. nana;ine nocjiannKa H>eroBy npaxiLy n y xom 
OKpniajy nonine aBapcKn noc.xannK. . . .•^') 

OjlxMax nocjie neKOjniKO juana ;i.ohe y ll,apnrpaji. Jipy- 
rn aBapcKH nocjiannK ; OBaj ce Beh nnje mhoio npexBa- 
pao Beh je oxBopeno n jipcKO roBopno o naMcpaMa 
n MaxxcBaMa xaranoBHM. On je jaB.'bao HMnepaxo- 
py, Aa je mocx na CaBu Beh roxoB n jia nn3anxnHiui 
Beh HHKaKo BHuie He Mory ocjuoooahxh CiipMnyM o;i, on- 
cajte, nnxn pcKOM ;ionexn njin nocjiaxn xpane njin Apyro 
mxa y noMoh onca})eHnMa. CnpMnyM mohxC onxn oc.io- 
6ol;en caMo xaKO ano Bn3anxnja noiiia.i.e BojcKy. Koja 
he cnjioM n xpaoponihy naxepaxn Asape Aa Jturny on- 
ca^y. Cxora Ke nMnei)axop oo.hc y'lnnnxn aKO ;'.r»or 
je^ne Haponin, KOJa Gam ne npeA" mhoio. ne paxyje ca Ha BajiKaH y \ I seKy 171^ AfiapHMa, Hero ano ce :}a;i;oBO.T,H thmc, ;i.a uriBexe 113 
CiipMHyMa sjipaBe 11 Heiioepe^eiie CTanoBHiiKe ca cxBa- 
piisia, Koje OHii Mory cooom iioiiexH, a Bapoiii HCKa ro.iy 
II iiycTy ocxaBii AsapHMa. lIocjiaHiiK je ochm Tora iv.i- 
neo H join HCKe paajiore, ca kojhx je Bajaiiy ocoGhto 
cxa.io AO xora jin ji,o6iije CHpMHyM. Hajaii ce, roBopiio 
je rioc.iaiiiiK asapcKii, 6ojii ji.a BHaanxiiHuii o;ip>KaBajy 
Miip ca ABapnAia caMO 36or xoia iirxo cy y paxy ca 
IlepsiijoM, a Aa Ke uhm CBpme iiep:jncKii pax cbom cii- 
.nOM iiaiiacxH na Aoape. Y xom cjiyuajy iiMajy Birjan- 
xiiHUH y CiipMiiyMy Bp.io 3ro;i.Hy oiiepauiioiiy 6a3y, jcp 
nx y iipcjiaay na aBapcKy xepnxopnjy iie cnpe^iaBa niixii 
KaKBa BciiiKa pena hit Apyro mxo. A ji.a iiMnepaxop ne 
MiicjiH ;^a ocxane y Mupy ca ABapnMa, Bn;i,n ce HajCo.te 
n;{ xora, mxo je on, Ka;i;a je ck-xohho Mnp ca BajanoM. 
iinaK yxBpAHO CwpMnyM an^noM. Eajan Hcxnna AOOiiBa 
OA BnaaHTiije yroBopene ro;i,niHH,e hok.iohc, ajiii Maji,a 
:)jiaxo H cpeopo 11 CBioeHO ojtejio, KOJe oh oji; BnsaH- 
xiije jtooHBa, MHoro Bpe;i,n. nnaK My je oji. CBcra xora 
HaJApayKH >kiibox ; a oh ce c npaBOM oojn 3a CBOJ /Kii- 
Box, jep cy BiiaaHXHHHn bcK MHora iiJieMena y obiim 
KpajcBiiMa iiOK.xonnMa aa ceoe aajnooiiJin, na cy nx Bpe 
MCHOM yHponacxiiJiH n yHHuixHJin. 36or xora ce Bajan 
Hii o6eiiaifciiMa hh ;i.pyrnM Ma ^hm hc Moate noKOJieoaxn, 
OH Hche Hanycxiixii CBOje HOjtyaeKe n nehe MiipoBaxii ji.o- 
roA He ;iio6nje CHpMiiyM 11 ne Haunnn Cany rpannuoM 
CBOJe Ap>KaBe. On HMa npaBa na xo, roBopno je iiocjia- 
hhf:. jep je xaj Kpaj npnHa;i,ao remijlHMa. a oh je no- 
C\Qjiuo l'eiiii;!i,e 11 3oor xora inia oh na iiMaite n rpa^o- 
Bc itnxoBe BiiHie npaBa nero BiLjanxiinnn. 

()Baj oxBopcH II ji,p:}aK roBop aBapcKora iiocjiainiKa 
II pl)aBa iiepcneKXHBa Koja ce oxBapa.ia Tnoepnjy yc.iCA 
xeiHKiix iipiijiiiKa y KOJHMa ce Bn^anxiija najaaiiJia. cn.i- 
iio cy yxnnajiii na HMnepaxopa. On je ono 3oyH.eH 
n .i>yxHx ; xeniKO My je 611:110, inxo Bii;tii ryoiixaK 11 
nponacx xaKO Banaiora rpajta, a ho moh^c jkn My noMorne. 
llnaK je o^roBopno nocJiannKy, ah Bajan niije linaairrnn- 180 npo^HpaBe CJioBena, Byrapa h Asapa ue najiMauiiio nn chjiom, hh xpa6pomKy, hh My^ipomhy. 
Hero je oh npocxo sepojiOMHO napyiuno Mup n napyrao 
ce THMC Bory, kojhm ce 3aoeo. Ajin My Ta npesapa 
nehe KopncxnTn, jep 6n My HMnepaxop npe jiao je^ny 
OA cBOJe JIBC Kkepn, nero mxo he My cbojom bo.i,om 
;iaTH CnpMnyM. Ako Eajan chjiom otmc CnpMnyM, hmiic- 
paxop fee caqeKaxH ;ta My ce 36or xora Bor, Kora jc 
.xaavHOM naK.xexBOM yBpe^no. ocbcxh h CMaxpafee ^a ce 
HHJe orpeuiHO o ^p/KaBy. 

TnCepnje je xxeo nomxo-noxo ;;a noMorne CnpMu- 
yMy, jep je snao n ocefeao kojidkh he tlnxn ryCnxai: n 
KOJiMKa mxexa 3a ^p/Kany, aKO n3ry6n OBy Baa^ny no- 
3nH,HJy. Ajin je xchiko 6h:io yinmnxn Ma mxa 3a Cnp- 
MnyM, Kaji; HHJe 6hjio bojckc. Cxora Tn^epnje pasamjLe 
nernxo o«i>ni;npa no IIjinpnKy h ^ajiMaunjn, jm ciiy- 
ne aKO Mory nemxo bojckc n ji,a cnacy CnpMnyM.^-; 

/I,a Jiii je y xaj Max omjio OKpmaja nsMCJ^y ABapa n 

BH3aHXUCKe BOJCKC. HHJC n03HaX0. OCHM MOCXa H3MC^y 

CnpMnyMa n CnnrnjiyHyMa na^nnnjin cy Anapn join je- 
;ian Mocx Ha Cann bhuic CupMnyMa. Ha xaj na^nn Cno 
je cnpe^CH CBaKn cao5pafeaj oko once;i,Hyxor rpaAa. oa 
KOMau^anxa one, 6e3 cyMae. Bpjio He3HaxHe Bn3aHxncKe 
BOJcKC, Koja je HMajia ;i,a opann CnpMnyM, 6ho je hmc- 
HOBaH Teonmc. Ka;^a je oh ^omao na Casy, no^iejiH cy 
onex nperoBopH 3a MHp HSMCJ^y BH3aHXHJe h Asapa. 
Bajan n Teoinnc yroBopnjin cy cacxanaK 36or npero- 
Bopa. Ka;ia je Bajan jiomao na mccxo, r;i,e je onjio yro- 
BopcHO ;i,a ce cacxane ca TeornncoM, cn^e c KOH>a n 
cejine na 3Jiaxny cxojinuy. KOJa je 6HJia no;; 3.iaxoM 
H3Be3eHnM 3aBecHMa, xaKO ^a je Bajan 6ho Kao y niaxopy. 
.Inue n rpy^n H,croBe 6n.ie cy 3anixnfeeHe hixhxom, ;i,a 
ra Hn3anxnHn.e ne on ycxpejinjin. Ka^a je ;;oinao 'Peornnc 
n H,eroBa cnnxa, cxajin cy 6jiH3y Bajana, a xyncKn xy- 
Mawn oojnBnjin cy jacnnM rjiacoM, ;;a je nacxynn.io npn- 
Ninpjc. IIpBH je no'ieo roBopnxn Dajan. On je Ka3ao. 
Xd Hn3anxnnnn xpeoa 6e3 ooja ;ta My ycxyne CnpMnyM. 
Jep ra ca^a bcI. Bnnie HHKaKO ne Mory cnacxn. Bapoin na BajiKan y \1 BeKy 1)^1 

iiCMa xpane, jep je ;tOB03 ca oCe CTpane ciipeqen. a 
Aoapa je Miioro ii oiiii nehe HaiiycTHTii dopoy. jiovoji. 
rpa;t iie 6yAC ocBOJen. Oeora iiyxa je Bajaii naBeo join 
je,T;aH pasjior, ijoor Kora xoKc noiiiTO-iiOTO ;i.a AoCiije 
CiipMHyM, pa:jjior Kojii jno ca^a y nperoBopnMa ca Bn- 
3aiiTHJ0M HHJe Olio HCTimao. On je iiaiiMC Kasao, ;i;a 
xohe Aa aaysMc CupMnyM ii aaxo, jin ne 6ii moijic iipe- 
6erjinu;e iia aBapcKe bojckc OcHiaxn, Kao iiito cy jio ca^a 
qiiHHJiH, y CiipMiiyiM. Kojn je Bpjio Gjiiiay anapt-Ke rpa- 
nime. Teormic je o;i.roBopno, ;i;a Bnaaiixiija nehe ripe- 
cxaTii ji.a paxyje ji^oroji ce asapcKa Bojcua iie iiOByqe oji 
CiipMnyMa; ncKa Bajaii He mhcjih ;ta ke Biisauxiija no- 
iiycxnxii iiJiiT ymiiiiixii jipyRinije ii ncnyHnxii iberoBe 
;jaxxeBe. ILjMe^y Bajaiia ii TeorHnca iioueja je iio.ie- 
MiiKa OKO ycjiOBa sa Miip. Ha nocjiexKy Teoninc o;i- 
;iyqHO OA^nje CBe BajanoBe yc.iOBe, npeKime nperoBope 
II Aocxa ;ipcK0 kutkc Bajany. ;ta ii;i,e ii a^^ ce aa cyxpa 
ciipeMH Ha ooj. OH;^a ce paan^y.^^) 

Tpn jtana cy ii Bii3anxiiHHH ii Asapii cnpcMHii ne- 
Kajiii Hana;iaj neiipiijaxe.T>CKii. Ajiii icaKO ce Hiije iioja- 
BiLia iiiiKaKBa BiiaanxiicKa BOJCKa ko;i Mocxa Bimie Cnp- 
MiiyMa iipcMa ^a;iMau,iijii (oBaj mocx je oiio Bp^io cjiaoo 
yxBp^en), ABapii Kojn cy uyBajiii xaj mocx, vBepeHii jia 
13ii:jaHxiiHiiiH OBjte iieke iiiiiiixa npe;iy:3exii. ocxaBC la 
II OAy Ha ;ipyrn mocx iih/Kc CiipMnyMa, xe xaMO hobc- 
\, feajy BajanoBy BOJCKy. 

Mehy XHM je y CnpMnyMy ;jaBjia;ta.ia y/Kacna r.iajt. 
BajaH je onceo CnpMnyM n ca cyita ii ca BOjie n npe- 
r ccKao My CBaivy Bcsy n ;tOB03. ynpaBniiK BnijanxncKH 
I, y CapMiiyMy, Cojiomoii, Hiije ce mhoio opiinyo 3a rpai. 
a y BOJHHM cxBapHMa ojio je HCBeiiix. l\a;i,a je r.iaA 
HO'iejia Myqnxii cxanoBHiiKe y CnpMnyMy (onn cy bcK 
je.iH MaqKC n ;ipyre >KnBOxiiH>e), ohii cy neaaAOBO.tHn 
oaua.m CBy o^roBopnocx n KpnBniiy 3a 3.io y Koje cy 
3aiia.in, na BH3aHxncKC BO^e. 'Peornnc je onex iiMao xano 
Majio BOJcKe AA nnje cmco hii noKyniaxn ^a cyaoiije 
Anape n J^a nx narna ;ia nanycxe onca^y. 182 IIpo;;HpaH>e CjioseHa. Byrapa h Asapa 

Tnoepnje je join noKymao jin 3ajo6nje JanroCap- 
ae. jLSi onn iianajtHV Ha Asape. le ja na raj naquH cna- 
ce CnpMnyM. a.m je n laj noKymaj ociao oes ycnexa. 

Kajl je uap Tnuepnje ;io3Hao y KaKBOJ ce HeBO.xii 
Ha.ia3e CTaHOBHnnn CapMnyMa. oh OH;i.a, jia He 6a npo- 
na.ia ii Bapom n cbh ciaHOBHnnn. nape;in Teorniicy ;xa 
npncTane na Mnp ca EajaeoM Manap ii noj HajiesmM ycjo- 
BHMa. Tnoepnje je cajia npncxajao :ia Mnp oy;i,e yroBO- 
pen noji yciOBOM. Jia rpaiiann CnpiinyMa oyjty nymxe- 
Hn a;nBH n HenoBpel>eHri. a ;i.a Hnrnxa ne n;;Hecy n3 cbo- 
ra rpa;ia. ochm ro.ie ;tyme n jejune xa.x>nHe. ITpeMa xom 
ynyxcxBy Teornnc cxynn hohobo y nperoBope ca Ba- 
jaHOM n Mnp nsMe^y Bnsanxnje n Asapa 5yje yxBplieH 
noj; yc.xoBOM. ;ia Bn3aHxnHUu npe;i;aj,y ABapnMa Cnp- 
MnyM. a rpa^aHu CnpMnyMa jia n3at)y HenoBpehenir. 
a.xn jia ne nonecy cooom HnnaKBO nMaae. Ochm xora xpa- 
>Kno je Bajan CBOJy ro;],nmH>y cyOBennujy (o^ .sO.OOO 
s.iaxHHKaj 3a noc.xejH,e xpn rojtnne. 3a Koje BpcMC je 
Hnje jiooHBao. n xpa;Kno je ;ia My ce n3ji;a jejtan aeroB 
no;iaHnK. Kojii je no6erao y Bn3aHxnjy. jep je ono y^m- 
Huo opano.iOMcxBo ca je^HOM BajaHOBOM h^chom. Teornnc je 
o^roBopno na OBaj noc.xe;nH.n saxxen. ;i.a cy Bn3aHxncKe 
3eM.T>e niHpOKe n nensMepne n ;ia je oerynna Bpjio xeui- 
KO nahn, a MOHijia je neh n npoiiao n.m nornnyo. Ba- 
jan je Ha xo xpan^no, jis. ce Bn3aHxncKe Bol^e 3aKyHy. 
la he xor Oerynna xpan^nxn. n ano ra na^y 3,a ra nehe 
3axajaxn, nero m he ra npe;iaxn Bajany. a ja he ra 
Hcxo xaKo H3Becxnxn. ano ca3na;ty Jia je MpxaB. Ha xaj 
na'niH iicnyn^ena je je^Ba je;inoM jiaBHamn^a Hxe.i>a Ba- 
janoBa: ABapn cy sayse.m CiipMnyM. 

^•)a BpcMC jiOK cy ABapn y;iapa.in na CiipMnyM. 
iipe.ia3n.ie cy onex cnoBencfie 'lexe na lia.iKan n n.i.aM- 
Ka.ie no BanKany. .JejiHa xana cxoBCHCKa 'lexa Sn.ia je 
y xo ;iooa y,iapnjia n na Co.iyn. 

HacKopo noc.ie xora yMpo je nap 'I'noepnje n na 
BH3aHxnci:n npecxo ceo je enepni'inn MaBpnunje i ') aB Ha BajiKaH y \'l BeKy 183 MHp H3Met)y Aeapa h BnaaHTHJe 582—4 ro;;. — ^OBo;^ paiy. 
— Pax 584 — 5 ro;^. — AeapH ocbojhjih CHHrajtyHyM h npo;^pjiH 
;^o AHXHajia. — HperoBopH aa MHp. — AsapH majLy Cjio- 
BBHe Ha BasaHTHJy. — ABapn y^apajy na BHsaHiajy. — Ko- 
MeHTHOJiOB mxoji, npoTHB ABapa 587 ^o;^. — ycnemno paioBaae 
KoMeHTHOJiOBO. — AsapH 6e3ycnefflHo Hana^ajy na BHsauxHCKe 
rpa/;oBe. — Kpaj paia. — CJiOBeHH nanaj^ajy BHsaHiHCKe 
npoBHHi^iije na BajiKauy. 

lIoc.Tie 3ay3eka CiipMHyMa ii MaBpnKiijeBor lo.ia- 
CKa Ha npecTO, iioma.T>e Bajan iiocjiannKe y Hapiirpa^ 
Aa iiperoBapajy :5a Mnp. MaBpiiKnje je Mopao ;i,a npii- 
craiic Ha yc.iOBe Mnpa, Koje My je nyjtno aBapcnn xa- 
ran, jep je BnsanTnja y onaj Max Bo;i.nja xtuiKy n o^ajny 
oopoy ca IlepsnjoM, n CBa je BOJCKa 6njia KOHHenTpn- 
cana na ncrounoj rpannun HMnepnje. Y Hapnrpa;i.y ce 
ocehajio ^a je OBaj Mnp ca ABapnMa, Mnp Kojn je ci:jion.i>eH 
Hoc.xe TOJHKHx Hopasa n kojhm je yTBp^eno n sa oyAJ^- 
HOCT HjiaKajLC ;ianKa n ji.aBaHje ;i.apOBa, cpaMOia 3a Bn- 
;jaHTHCKy IlMnepnjy, ajin ce jtpyK^nje iinje Mor.io mi- 

HHTH. Me^VTUM jC H OBaj MHp, KOJHM jC AsapHMa HpH- 

3HaT CnpMHyM h kojhm ce BHsaHXHJa ooBCsajia ;i;a Ke 
H ji,a.i>e HcnyH>aBaxn cbc CBOJe ooaBcae npcMa ABapHMa. 
xpajao caMO Ane ro^inne (582 — 4). 

Beh npe no mxo cy nponijie xe abc rojiune, noiieo 
je l^ajan jiocal)nBaxH BnaanxncKOM HMnepaxopy pasnuM 
CHXHHM H cnxnnuapcKHM }Ke.T>aMa. TaKO je na np. xpaynno. 
;xa My ce iv.i lj,npnrpa;i,a H0iHaj>y cjiohobh, Koje je HvC- 
.160 jisi Buj{u, jep Hx AO xa;i;a nnje ono bhjico. n xa My je 
yKe.i>a Mopa.ia onxn ncnyHjena. lloc.xe je onex xpaaino 
oji HMHcpaxopa, ji;a My noma.he jejtan .len s.xaxoM na- 
pat)eH MHHAep.iyK. Kajta My je MaBpnKnje yMnnno no 
/KC.TjH h Hocjiao MnnjtepjiyK, npaxn My ra Bajan na- 
xpar, jep My nnje ono jiocxa .leno napai^eH. TTocian- 
cxBO, KOJe je aohcjio HMnepaxopy naxpar MnH;iep.iyK. 
rpa>KH.io je yjejtno y hmc BajaHOBO, a^ ce ro^nuiH.a 
cy6BenuHJa AnapnMa hobuch oh SO.OOO na 100.000 ;uax- 
HHKa. Hapy MaBpiiKnjy On.io je xo napaBUO nenpaBO h. 184 npo;;HpaH)e CjioBena, Byrapa h Asapa 

KaKO n3rjie;i.a, oh je oaoiio obhj BajanoB aaxxcB, kojii 
Hiije OAroeapao yroBopy, uito ra je BnaaHxnja ca Ana- 
piiMa HMajia. Bajan Ha to norasH yroBop n sapaxH na 
HHsaHTHJy (no cboj npnjiniiH y Jiexo 584 r.). 

EaKO je 6no yxEp^en Mnp ca ABapiiisia hhko ce Hiije 
Ha;i;ao paxy, a HaJMaH,e ii3HeHa;i;n0M nanajiajy, xe necxa 
jiy/K asapcKe rpanime Hiicy 6ii.ia jhobojlho yTsp^ena ii 
iiiicy HMa.ia jtOBO.Xjiio noca;ie, a rpatianii cy oesopniKno 
pajtnjiii CBOJe nocjiOBe. Hhm je aapaxiio na BiiaanxHJy 
Bajan Kpene BOJCKy ii Hana;i,He na CHnrii;i,yHyM (Beo- 
rpa;i). Ofiaj rpa^ je :36or HeMapnocxii Bn3aHXHHan,a ii 
II mxo cy BepoBa.in ;i.a Asapii neKe iipeKii;i,axii Miip. 
OHO HeyxBpl>en n HMao je Ma.xo nocajtc, a rpa^anii 
H.eroBH Ohjih cy Ban Bapomii, pajiii.Tiii cy y nojby cbo- 
je iiocjiOBC. Asapii npojupy y rpaji,, ajiH ce y caMO- 
MC rpa;ty oxBopii iKCCxoKa 6op6a n3Met)y ABapa c je;^He 
II noca;te rpa;tCKe ii rpat^ana, Kojn cy 6h.ih Ko;t Kyfee. 
c Jtpyre cxpane, n Asapn cy ca bcuhkhm ryoiixuuMa ii 
BCJiHKHM iiaiiopoM je^Ba caBjajtajiH oxHop ii aaysejiii 
CHHnuynyM. Borax iiJieH, KOJn cy saAooiiJiH n y Chh- 
rH;iyHyMy ii y okojihhh iteroBOJ, oho iim je nnaK jto- 
BO.i.Ha narpa;i,a aa ryoiixKe. 

( M C^H^H;^y^yi\Ia Kpeny Aaapn mvj ,I,yHaB na ii;j- 
iieHa^a Hana;tHy n ocBOJe Asrycxy n BiiMiiiiamiyM (Ko- 
cxojiau) y I/T.iHpHKy, iia o^axjie npoAl)y ^^^^ ^^ ^"' 
xiija.xa Ha HpnoMC Mopy, n OH.ta'iKajy xaMO uc.iy oko- 
.nuiy. JI,cjia OBa oopoa nao ji.a je xpaja.ia oko xpii 
Meceua.'*^) 

Ilocjie xora nonia.be MaBpHKiije EjniiiJtiija, cena- 
Topa II iipe*eKxa Chuhjiiijc ii KoMCiixHOJia, kojh he 
;ionniije iirpaxii BCJiHKy yjiory y asapcKiiM n cjiobch- 
CKHM oopoaM;! iipoxHB BiKjaHxiijp. liajaHy ;i,a iipero- 
Bapajy c ilhm aa MHp. Kajta cy BiiaaiixiiCKH iiaac.iia- 
iiHUH CTHOH y Aiixiijaji II HaaiHJiii iipe^ Bajana, no^eo 
ce OH iipcA n.HMa mhoio pa;jMexaxii, roBopehii Mel)y ocxa- 
.iHM ,HH l.e OH ooopiixH ^J,yrii 'Sua. E;iiiH;uije jc liyxao, 
a ItOMCHTMoji, Kojii jc ono jtooap roBopniiK, ocmcjih 
ce M OAi'OBopii liajany. Aa cy lUiaanxHHUH mhcjihjih, Ha BajiKaH y \'l BeKy 185 

;ta OH Kourryje CBOJe 6oroBe ii aa^aTy peq u yiBi)- 
l^eHii MPip H jin Ke on anaTH hchhth ycjiyre, kojc 
je BiiaaHTHJa miHiuia H>eroBiiM iipeAUHMa. ii ^a, c oo- 
3iipoM iia MHore iiOKJione, Koje je on ;to()Ho oji iim- 
iiepaxopa, iiehe ao^bojihth ji,a HiCroBii .i,y;in ynme 
lUTO ro;ii Ma kom rpnl^aniiHy BnaaHxiiCKOM. HMireparop 
xoKe Aa :ia6opaBii na cbc nrro je liajan yniHiio : Biiiian- 
THJa ynpaBO Hiije im xxejia ^a paxyje, iiero cy Asapii 
iiouejiH pax. Ako Bajan HeKe Miipa, roBopno je ;ia.i»e 
KoMeiixiioJi, Bii3aHxiija iiMa aobo.t.iio cuare jia enep- 
riiwHO 3apaxH npoxHB itera. HeKa ce iie ya^a y xo 
luxo je jiio ca;i,a pa;i;no, jep IlMnepiija pacnojia>KC 
cpe^cxBHMa, KOJnMa Ke My moKh ji,ocxojho oapobo- 
piixii. Bajaii He xpeoa ^a nana^a BnaaHxwjy. ep cy 
ra Bii3anxnHu.n npnMn:iiH, Kajiia je oh jiiomao Kao 6e- 
rynau, ca Hcxorca, ir on ne xpe5a ^a ce orpenin o n,n- 
xoBO rocxonpnMCXBO. Ako My je cxajio ;i,o noBana n aKO 
HOBan,a xohe, xo he ^oShxh. ABapn y ocxajiOM nMajy Aocxa 
3eMa.^a, y KOJHMa Mory ;i,o6po H^nBcxn. Hena ce ^anjie 
Bajan spaxn y cBOJy 3eM.i.y, KOJyje;i,o6no o;i; Bnaanxnje. 
Mopa ce npnanaxn ;i,a nnje nMajio CMncJia OBano 
roBopnxH H oBaKHM roBopoM ji,pa}Knxn Heo6y3;i;aHy Bap- 
BapcKy HorjiaBiiny y OBaj Max. Kaji;a cy BapBapu Cn\.in 
y CHJin II Mohii, a BHsanxiija niije oiLna hh ojiiiay y 
cxaH>y Aa iiocxynii onaKO Kao luxo je roBopno H,eH naa- 
ciaHHK. Bajan ce Hiije MOiao y;5Ap>Kaxii noc.ie pemi Ko- 
MeiixHOJiOBHX : OH n.iiane n noupBenii, oiin My nouny ce- 
BaxH, a nejia iiojana ii Ap>HaH>e iteroBO KaanBajiii cy jia 
iiocianiinu, ocoGnxo Komchxhoji, Mory pl)aBO npoKn. 
On 3aiicxa o;i.Max ;i,a oauiixii nociaHiiKe y xaMnnuy n 
KoMCHXHOJia cxernyxH y KBpre ; H>eroB cxan oyAC ynnui- 
xen, uixo je koa Anapa ^Haini.io, ^a je OApet)eH ^a nornne. 
KaA ce cyxpa ^an l)ajaH Ma.iio cMiipno, iiaroBopn.xn cy ra 
BCiiiKauin aBapcKH ^a ne iioryuii KoMenxiio.Ta ii yBc- 
pnjiii cy ra, ^a je oh jiocxa KaHxn>eH ii xiimc iiixo je Kat> 
noc.naHHK OHO Bcsan. 11 xano linjan nycxii E.innAHJa ii 
KoMCHxnojia, Kojn cy ce bcK oii.in npcAa.in CBOJoj 
cyAOHnn.^'-^) 186 ^po;^Hpafte CjiOBesa, Byrapa h Asapa Iljiyke roAime (585) ojaq E.iniunje onex noc.ian 
liajany, a.iii iisr.iejta ^a imje Hiimxa ypa;i.iio koji itera. 
jep je BajaH 3aje;i;H0 c H>iiMe nociao CBOJe nocjiaHiiKe y 
ll,apnrpa;t. ar xaMO ca MaBpiiKujeM nperoBapajy o Mnpy 
II Aa xpa/KC noBHineite ro;tiimifce cyoBCHunje 3a 20.000 
3.xaxiiiiKa. MaBpiiKiije je cajta Mopao nonycxnin, jep je 
BHjteo jiia jupyKqnje Heke ;i,okn ji,o Mnpa. II xaKO je ono 
CK.ioii.TbeH Miip nsMei^y Bn3aHxnje n Asapa, no;i; yc.io- 
BOM Aa BiisaHxnja o;i; ca;i,a luiaka AsapiiMa 100.000 
3JiaTHHKa ro;inniH>e.^^) 

HacKopo nocjie xora ABapii onex nanajtHy na Bii- 
3aHXHJy, ajin nH^tHpeKXHO, KaKO mhcxii CimoKaxa. Oim 
naiiMC noina.i>y na BajiKan CiOBeHe, Kojn npoKpcxape 
njBaqKajyhn no Ba.iKaHy n npojipy ^laK ;i,o ^yrora 3n- 
;ia. II,ap MaBpiiKnje je ca;T,a yBnjteo jia ii caMOJ npecxo- 
Hnu,ii npexn onacHOcx oji, Haiia;i,aja c.xoBeHCKor, xe ce 
nocxapao 3a OA^pany ^yrora 3njia: y3eo je co6om xpy- 
ne, Koje je iinao II,apHrpaji,y ii yxBaxiio je xano no3imnje 
;^a ce ojiynpe CiOBeHiiMa. KoMeiixno.xy nan oy^e Ha- 
pe})eHO, ;ta cy35nje CiOBCHe n3 TpaKiije. Oh Aohe ca 
L'BOJOM BOJCKOM ^0 pcKC Epriiniije, Yjni II3HeHa;^a na- 
^aJ^IIe CjiOBene ii iioxyiie iix ao iiore. 3oor xe iio6e;te 
oyjie KoMeHxno.! iiMCHOBaH 3a cxpaxiira ii iiohobo no- 
ciax iipoxHB CjiOBcna. Y .lexo iicxe roAnne (585) CKynii 
KoMCHXHOJi IIOHOBO BojcKy II HO^c y AjipiijaHono.x.. Ily- 
xeM cxnnie jejtny ciOBCHCKy uexy, Kojy je npejiBOjiiio 
Pajirocx 11 Koja je nociijia 6orax n:ieH n Bo;i,H.ia cooom mhoio 
3apo6.T>eHHx BH3aHxnHan,a. Komchxiio.! ce yxaOopii 6jin3y 
cjiOBCHCKe qexe, xy npoBe;;e Hoh, a yjyxpy noj{ rpa;i0M 
AH3nH0M naiiajiHC na Chobchc. Cjiobchii oy^y najioiije- 
mi II Hcxepanii H3 o6jiacxn Acxhrc, a 3apo6.teHH Bii- 
3aHxnHu;n oc.io6oi^eHH.^^) 

y jecen ncxe rojtHne (585) ABapii 3apaxe onex na 
BH3aiixMJy. BajaH je .lauo namao hoboji 3a pax. Je^au 
CBenrreniiK .,ckiixckh" yqiinno je iipe.T>y6y ca jcahom /KC- 
HOM BajanoBOM ii. ;ia n3ociHe 3acjiy/KeHy Ka3ny. nooe- 
rao ca ccvUMopunoM J'eiiiiAa n iiomao TypuiiMa. Jiaji cy 
oBii oeryiimi xxe.iii ;ta iipe^y ^lynan. oy^y oa jCAHor nii- Ha BajiKaH y VI BeKy 187 

3aHTncKor o<i>nunpa. Kojii je KOMannoBao je;iHHM o;i,e.T,e- 
H,eM norpaHimnnx xpyiia na /^yuasy, yxBahcnii u. Ka^ 
ry npnsHajiH ko cy, aauiTO n Kyji,a Seaie, noc.iaHH y 
Uapnrpa;!;. To je ;i,ajio noBOjta Bajany ;i,a npcKinie Miip 
11 ;ta noHOBO aapaxn na BiiaanTnjy. Kajt cy ABapn na- 
iia.iH Ha BnaaHTiijy Ha.ia:jiio ce y lj,apnrpa;iy aBapcKii 
iiocjiaHnK, Kojn je 6ho jtouiao jta xpaHxii ro;i.HiiiH>y 
cySBenmijy. ^MaBpnKnje ce napaBHO .■Byxiio. luxo ABapn 
y iicxo Aooa. Ka;i,a y I^apiirpa;[i;y xpa;Ke CBOJy cyoBCH- 
unjy, Hanajtajy na 3eM.x>e ii rpa;i.OBe BHsanxiicKe. Cxora 
ja yxancnxn noc.xannKa aBapcKor ii iteroBy npaxiLy ii 
riomaie ra y saxo^ieae na ocxpBO Xa.xKy, i7i,e ra je jip- 
>Kao mecx Meceita. a npexiio je ii ;i.a ke ra noryoiixii. 

ABapn Mel)yxHM onia^Kajy MHore KpajeBC n ocbo- 
je MHore rpa;iOBe (Paxiiapnjy. BoHOHnjy. Anne, ^opocxo.x. 
3ajiAaiiy, IlaHacy. MapRnjanonoi n Tponej u IIiiaK ABa- 
pn micy CBC OBe rpa;i,OBe aayse.xn oes nKaKBa oxnopa. 
jep ce y MHoniMa noca;ia, n ano je Majio on.xo, n rpa- 
t^ann xpa6po ojiynp.xn BapBapnMa, Ilocjie xora Ma- 
BpuKDJe iiocxaBH KoMeHxno.xa BpxoBHHM K0MaH;i;aHX0M 
ue.ie BOJCKe.'*^) 

To;!,. iyS^^ KoMCHxno.x npnKynn BOJCKy y AHxnja.iy 
Ha LI,pHOM Mopy n. nomxo je oji,a6pao one KOJn cy on.iii 
cnocoonn 3a Bojcny (ilhx je 6njio (3000) n ojte.mo nx 
ojl necHOcoonnx (anx je on.xo 4000 n H>nMa je on.xo noBC- 
peno jia iiyBajy aorop). no;i,e.in je y xpn oje.tema n no- 
he npoxHB ABapa. ^ecHO o;ie.i>eHje Bojino je ^lapxnn. 
.xcBO Kacx. a y HCHxpy je ono can Komchxho.!. dcBO 
Kpn.xo jtot^e jio 3aji;i.ane u Ba.iKana. Hana;5He nsHenajia 
na BapBape, KOJn nncy onjin cnpejinn aa ooj, n paaonje 
nx. ^lapxHH ca cbojhm ojie.T>eif,eM no^e na Tomhc, Tjie 
oj yxo;ia caana jta je xaMO Bajan. Bnsanxnnun nimenaAa 
Hana^ny na BajanoBy bojckv. paaonjy je n y Ma.io ne 
yxBaxe n caMora Bajana. KOJn ce jo;iBa cnacao. Map- 
XBH n Kacx Bpaxe ce noc.ie xora naxpar. Kao nixo hm 
je on.io napei^eHO. KoMenxno.i Mct^yxnM nnjc nunixa pa- 
AHO n unje ce, no naroBopy jejiHor o<i>nunpa. nn Mauao 
Aa noMorne anxoBy anunjy. Ka:ia cy Mapxnn n Kacx 188 npo;tHpaH>e CjiOBena. Byrapa h Asapa 

i ~ 

jtoana.TiH, ah je KoMenxiioji y MapFaijaHono.i.y, ojty k 
H,eMy II OH;i,a ce n on Bpaxii y CBOJ Jiorop. O^axjie no^e 
KoMenTiijo.i y KjaHi;e oajiKancKe ii AO^e y CaByjienxe Ka- 
HajiHOH.*) Bhjio je jaB.teHO ;i.a cy Aeapn y Sjinsimn; cxora 
KoMCHxiioJi napejiii Mapxrmy, ji,n cxpaH;apn na ;tpBeHOM 
Mocxy n m iiaaii ah ABapii iie npel)y mocx, a Kacxy, Aa 
iiRsa Ha Kpexaita nenpHJaxejta. Ka^a je Mapxim Bnjiieo, 
jia te Anapii npeiiii peny, Bpaxii ce opso ii jaBu xo 
KoMCHxiiojiy, a Kacx npet)e pewy, cyKo5n ce ca npejt- 
H>iiM o;i;e.T>eH>nMa Henpujaxe.tcraiM n iioxyqe iix. Sane- 
ccH ycnexoM, oh yqimii iiorpeuiKy ii ne Bpain ce na- 
xpar, jcao iiixo je xpeoa.io, nero not)e ;i.pBeHOM MOcxy. 
;i,a ce xaMO cnojn ca ]\rapxnHOM. Ajiii KaKO nnje Morao 
xo ;iia H3Be;te, Mopao je saHohiixii xaMO, a nenpiija- 
xe.T>n yjyxpy npei)y mocx : ;i;a cy 611.111 cysCiijeHii 
c Mocxa, OHH He OH MorjiH npekn na Jipyry cxpany, 
jep je pcKa Gn.ia Ha6yjajia. Kaji; je Kacx HOKyiuao ^a 
ce BpaxH naxpar, 6yji,e Hana;i,Hyx oa nenpHJaxe.i>a : 
OH ce 35yHn yc.ie;i; jaKor n H8HeHa;i;Hor HaHa;!iiaja h 
Hiije 3Hao mxa he n Ky;i;a he ; iteroBa qexa ce pacy n 
npuixfi na cbc cxpane. Behnna H>eroBHx BOJnnKa 6yAe 
;}apo6.i>eHa H,era caMora cxiirny Asapn y je^HOJ myMn n 
yxBaxe. 

Ilocjie OBora noHny Asapn eHeprniHiije ar paxyjy. 
ABapcKa BOJCKa no^ne iiycxomiixH ho TpaKiijn, npo^pe y 
OKO.iHiiy MeccMBpiije n noxyue xaMO y je^noj xspt^aBn 500 
Bii3aHXHCKiix BojnHKa, Kojii cy ce xpaGpo oopujin h o;i,ynn- 
pajiH HasajiH Asapa. Kaj.a je BHaanxHCKn sanoBeAnnK ne- 
jiia;iHJe y TpaKiijii. AnanMyx, biuco KaKO Anapn naivio 
H enepriiwHO iipo^npy, cicyHH CBOJy BOJcKy h noune ce 
HOBJiaMHxn ^J,yroM 3iuy. Ajih cy ABapn npn H>erOBOM 
uoB.ia'ieFLy naiiajtajiii na HOCJie;i,H>a OAe.T>eH>a BHsanxHCKe 
HojcKc H yapooiuni 11 A niumyxa. '*'"') 

Majio nocjie xora Bajan noHia.be HOBy BOJCKy, Koja 
je n.T>aiiKajia no TpaunJH. lioMenxHo.ii je p^aeo cxajao. ^ok 

■) CHMOKaxa BaHpejiHo hchbum 6ojaMa upxa jeii iio.io»;aj 
'lurii MecTa. Ha BajiKaH y \'I BeKy lsi> 

ce BHsaiiTUCKa BOJCKa 6aBii.Ta y iiiyMaMa na.iKaiicKiiM. 
xVsapn cy My :}aiii.Tiii aa :iel)a ii na»a'iKajiii no 'I'paKMJii. 
Ciora KoMeiiTiio.1 iiomobc o«Miii,npc iia ^oroBop : cuiu- 
TOBao cc c ibiiMa ii ;^oroBapao, iirra ^a cc pajiii. 
a cyxpa ;;an caaoBC CBy KOiLimy ii i[eiiia;i,njy ii lo- 
BopMO iiM je, Kaico He xpeCa ^a cc iKJBJiaqc ii;{ uoJ;i. 
iicro KaKO xpeoa jia OABanuio iiaiiaAny iia iiciipiija- 
Te.i>a. Ha to je iiaaiiiao na cpc;;iiiiy je;i,aii O'Miiuip 
II aacxyiiao jc MHiii.bciLC iipoxnBHO KoMciixiio.iy. On 
je roBopiio ;i,a je BiiaaiixiiCKC bojckc Bp.io Majio. iia 
II xo iiiicy CBii cnocoOiiii :m 6op6y, a HCiipiijaxe.i.a 
je MHoro ; xauo jc ii Kacx iipoiiao, a xaj jc iiO})n;i 
Bpjio p^aBO yximao na jiyx ii paciiojioH<eH,c bojcfcc : 
HCMa iinKaKBC uajiQ jia he hm cKopo KaitBa iiOMoh ;tohii. 
a n BapBapii Ke oji; cajia Oo.iie iiasiixii, ncro iiixo cy ;;o 
ca;ta uhhhjiii; cxora hc xpe6a cxynaxii y oopuy. Ycica 
OBora roBopa OBJiaAa.io jc BOJiiimiiMa BCJinKO yaOy^eihc. 

y xo ce AiirHC je^an cxapii bojhiik, nomine norj);!- 
iiiiM peqnMa ooacniiaxii iipcjiroBopiiiiKa ii xpaniiixii jia 
My ce Aa pcii. Kaji.a cy My Bojiinuii MaxaitCM ji,i\:in 
3HaK ji,a noque roBopiixii, no^ieo je cxapau. CBOJ roBop 
xHMC mxo je ysBnKiiyo, jia iteroB iipeAroBopHiiu ue 
Moate BapaxH cbc npiicyxHC nao uixo ce ;ieLia Bapajy: 
saxuMJe y oiipaHiiM ii jienHM pemiMa naroBopiio c.iaBO- 
noj poMCJCKHM BpjinHaMa n, nporoBopiiBiiin jom hcko.iiiko 
ojtymeB.TjCHiix pciii o xpa6pocxii ii jyeauixBy iipejtaKa. 
ii03Bao je BOJCKy jisi qaca hc iiacii Hcro ^a xpaopo noliC 
Ha HeiipHJaxejba. FoBop cxap^cB npiixBaxn.ia je ue.ia 
BojcKa ca BCJinKiiM o;i,yiueB.i>eH>eM.^') 

BoJHnn,n cy ropejiH o;i HecxpnjLCiLa ^a ce cynoCe 
ca HenpHJaxe.T>eM. M xaKO Komchxiio;! H0Be;i;e BOJCKy ca 
BHCOBa dajiKancKHX y paBHnn,e h He;i.ajieK0 iian^e na 
Bajana, kojh je 6ho SeadpHiKaH, jep cc nnje najiao 
Hana^ajy, a BOJCKa My je oiuia pacyxa no ue.ioj Tpa- 
Kiijii. KoMCHXHOJi ype;^^ BOJcKy ii nocxpojii je y ^ko- 
jnony no je;iaii" ii xaKO noHy npcMa Acximn. Bn.io je 
nape^CHO ^a pano yjyxpy nohy nanpcA ii Jia OA.iy»i"o 
y^ape na ABapc. l/I;u.!ie;ta.io je roxoBO hhbccho, jia hc 190 npoAHpaH>e CJioBena, Byrapa z Asapa BiiaaiiTiiHan caxpin Bajana n uejiy aeroBy BOJcKy. xVjiu 
je cy;t6Hiia xxcia ^a cc Bajan ii OBor iiyxa cnace. 

Kajta je Hanne y 8opy BHsaHTiicKa BOJCKa nom.ia 
y „KO.ioHii no jejtaH". cacBiiM Haiipeji. npejt bojckom 
jejtHa Ma3ra. iipeji. kojom je iimao H>eHra3;ta. sCann npTj>ar 
Kojii je HOCH.ia, xaKO jia ce no seMxii syKao, a boj- 
Himii KOJii cy Hiujiii ;ja ifcima, Ka;^ cy to BHAe.iiii. 
oxany BiiKaxii, ^a ce Bpaxii ii ^a iioiipaBH uixo je iio- 
KBapeno. Ta BiiKa nanpaBii 3opKy n yaSyny. ysBHKe 
upBHX BOJHHKa iipiiBaxe II Jtpyni; cbh cy MHCJinjin ;ta 
je xo 3HaK ;ta xpeOa 6e>KaxH, jep cy HenpHJaxe.^tii n3He- 
iia;ta iiana.iii. IlouHy ;i,aKJie je^taii jtpyroMC BUKaxii ua- 
rpaa {ionin) : pe;i.OBH ce 36or xora nopeMexe, nanpaBii 
ce BCTiiiKa 3aoyHa, a Bajan Met)yxnM ii3MaKHe. CaMO je 
Majio OHJio OKpmaja ii3Mel)y ABapa ii hckhx BUsaHxiiCKiix 
o;i,e.T>eH>a, n y xom OKpuiajy norimyjin cy MHorii ABapii.^"") 

Kajta je Bajan ii no Apyrn nyx cpexno naMaivao 
BinjanxncKOJ B0Jcn;n n cnacao ce o;i, cnrypne nponacxii. 
cKyiin on CBOJy BOJCKy, nana;i.ne ii ocBOJii nene Bn3an- 
xncKe rpa^OBC, a net^y H>nMa n Annapnjy^^'j. BaxHM na- 
iia;i;Hy Afiapii na liepoj. ajin nocjie BCJinKiix nanopa oy^y oji. 
xpaopiix rpal)aHa oji.6iijenii xaivo, jin je ]>ajaH 3a Bp.io 
Majio iiOBaua npncxao jta ce oajarn Miipii c H,HMa n ^a 
Anrne onca;ty. IIcxo xaivo nncy ABapii mooii ji.a ocBOJe 
iiH /T,HOK.iennjaHono.Tj. jep cy ce n xy rpahanii xpaopo 
uopnjin n paxnnM MainiinaMa ca Ce^CMa cy3oiija:ni iie- 

"^j AiinapHJy je ]>ajaH ocBOJuo na oBaj iia>niii. >' tomc 
rpa;ty 6110 je je/tan HeoomiHO xpa6ap bojiiiik no inieny By:5ac, 
KOJH ce (U.iiiKOBau y mhophm oqjeBUMa. On je 6110 cTpacTan .10- 
Bau H H:^.ia;^HO je "lecxo y OKO.iuHy ^a :iobh. Jcjhom TanoM iipii- 
.iHKOM yxBaxe ra ABapii 11 xTe.iii cy ;i.a ra yonjy. On hx naMojin 
,ui TO lie 'lime, jep he 3a ii.era moIih ;;o6htii r)oraTe .Ttapose. 
ABapii iipHCTaiiy na to ii ,T,oBe;iy ra ;i;o luuuBa rpa;i,eKi!X, r;i.e cy 
iipCKo TyMa'ia (»;i, l)y:{ac(»Hiix rpa^aHa TpanaLiii 6oraTe iiok.iohc, 
iipeTeliH;ui he ra iina'ie yoiiTii. M ByHacje ca cy^aMa y o'liiMa mo- 
.iHO CBoje cyrpahaiic jin ra iicKyiie, iiOKasiiBao hm je pane Koje 
jc y 6op6aMa :ia;u)6iio 11 naSpajao hm je 6nTKe, y KojiiMa ce na ii.iix 
CopHo H(M,;iHK0Bao. A.in cyrpahaiiii iberoBii, HaroBoi)eiiii o;ije;i,nora 
aa Kora ce roBopii.io ;ia je -.kiibco ca H.eroBOM ;kchom. o,if)njy li.eroBc Ha BajiKRH y \'l BGKy 191 

iipujaTCte TRKO, A^ je Bajan Mopao iiaiiycTiiTii oncajtN . 
Ofl, yj,iiOKJiei;iijaHorio.'ba iio^y Asapii na <I>ii.iunoiio.L 
(IIjiOBjtHn) 11 iiouHy ra oiice;i;aTH, ajin iim ce BuijanTiicKii 
rpa})aiin ii OB;i.e xauo eHeprii'nio OAyiipy, Aa cy ce n 
ojtaTJie Mopajiii iiOByKn. Oa ^I^iiJiHiioiio.i>a iiot)y Asapii 
na A;i;pnjanoiio.i. fJcApenej ii nouHy ca bcjiukom cii.iom 
iiaiiaAaTii na rpa;i;, ajin cy hx rpat^ann xpa^po cysonjajiii. 

Ka;^a ce y Hapiirpa;i,y caanajio ^a cy Kaci"-') ii 
AiKJHMyx 3apo6.i>eHH, oiijio je CTaHOBHiiiiixBO iipecTomitiKO 
He3a;tOBO.i>HO ii orop»ieHO iia iiMnepaxopa, a ii:jpa:j jaB- 
Hora Miteita ohjih cy hckii cyManyTn .^.y^M, Kojii cy Jiy- 
Tajiii no y.riinaMa itapiirpa^cKUM, oxBopeiio roBO{)ii.iii npn- 
xiiB iiMiiepaxopa ii rp/i,iijiii ra. ^laK cy iipoxiiB n.era on.ie 
ciieBane ii neKC necMC, y Kojima cy la II,apiirpahaHii 
rp;iiHJiii II iiCMeBajiii soor iieycuexa. 

Cajna ce ii MaBpiiKiije iioueo 03r)ii.i,H0 cnpoiaxii ;!a 
pax iipoxiiB Asapa. Josaii iia:5BaH ^EiicxaKOH ny;te iimc- 
iioBaH :ja BpxoBHor KOMan;i,aHxa, a H>eMy dy^e npii;i,o;taH 
Jlariro6ap;i, /I,poKxoH. Oiin ;i,ol)y ca Bn:mHxiiCKOM bojckom 
noji, xVjtpiijaiiono.i^, cyaOiijy ABape ii ocjioooAe rpaji; on 
cajte, a cyxpa ;taH iio6eji.e aBapcKy BOJcKy ii tiimc :ja- 
Bpiue pax*"^'). 

Ilocjie OBor aBapcKor paxa H3rjieji;a ;ii,a cy C.iOBenii 
BHiue iiyxa npejia3iijiii ^ynaB ii uiaqKa.in no TpaKujn 

MO.:ide. KaA je liysac Bii;i,eo ;;a cyrpal7aHH nelie ;i;a My iiOMorny ii 
;i,a ra oTKyrie, oh :^aMO."iii Aeapc ;i;a ra He noryde, a y narpajy 
sa TO o6elia iim, ;i;a he iim ;i;o6hth Aiinapnjy. Ohh iipiiCTaHV, 
yTBp;;e odeKaibe liaK.iexBaMa n oiipocxe My acHBOx. Byaac iix 
0H;i;a nayini ;i;a npaBe MaiuHHe 3a orica^ty, mxo ABapii ji,o Tora 
BpeMCHa Huey :uia.iii. Ka;i; cy MaiiiiiHC 5ii:ie roTOBe, Anapir y;iape 
na rpa;i, iiopymc :^ii;i,obc, ii AiiiiapHJa 6y;i,e ocBojeHa. liaj ey 
Asapii oB^te iiayin.iH ;i.a iipaBe Maiiiuiie ^a oiica;i,y, naiiauuin e\' 
ibiiMa iioc;ie h ;i,\))re rpa;i,0Be ii ocBaja.iH hx. 

*) Kacxa cy AsapH ^lounHJe iiycTH.iH, jep cy ;^a ii.eiM 
;i,o6ii.iH MHoro HOBana. 

**) y OBOJ OUTUII 0C06hTO CC (UJIHKOBaO ^'ipOKTOH. KOJlI jO 

cacBoJHM o;i,c.i.eH.eM uo'ieo Oajarn ^,a 6e'<Kii, iia ce OHja HiiHcnaan 
oKpenyo, n naiiao Aaapc xano ;i,a cy bcK oko uo;tno Oh.ih 
iiodeheHH n paa6iijenH. liiwanTncKa BojcKa iix nuje roHii.ia. 192 npo^Hpaae CjioBeea, Byrapa h Asapa 

ocooiiTO y Jiooa. najia cy. Kan^e CiiMOKaxa. Ha l^naanxHCKy 
IlMiiepiijy naiiaja.iii HeiipiijaTctii ca cbhx CTpaiia, ii 
IlepaiijaHuii y Aaiyn. ii Jaiirooajiii y llTa.injir. ii Maopii 
y A'hpnun.''''; 

VI 

AKUiija MaspHKujeBa npoTHB Afiapa ii CjioBeHa nocjie CBprneiKa nep- 
aHCKor paia 591 rofl. — MaBpaicuje can HAe y pax. — Bopoa ca 
ABapHMa. — IIpiicK nociaBJBeH 3a BpxoBHor KOMan/^aBTa. — Asapii 
npo^Hpy. — lipHCK ce ca ycnexoM oopn npoiiiB CjiOKeua. — 
ileiap iipe^ysHMa rjiasny KOMaiiAy. — Koh«i>jihkt ca ABapMBia. 
— He3a;t0B0Ji>CTB0 y bojchh. — Uerap Hecpeiiio Bojyje iipoiiiB 
CJioBeiia H cTora onosBan — CjioBeiiii Hana/^ajy Ha Co.iyH. 

rojtHHe 591 Olio je je^Ba je;i.iiOM 3aBpmeii iiepaiicKO- 
RiiaaHxncKii pax, Kojii je ca Ma.iiiM npeKnjtUMa xpajao 
jiBajtecex ro;tiiiia. Hum jc aaBpmeii osaj xeiiiKii ii jiyrii 
pax. KOJii je uiio aiicopooBao roxoBO csy cnary IlMne- 
puje, MaBpiiKiije ce peuiii ;i,a eHeprinmo yjiapn iia Asape 
II C.iOBeiie, jia na ^ynaBy ii CaBii yxBp;i,ii BiiaanxiicKy 
rpaiiimy ii ^a ua.iKaiicKiiM iipoBimmijaMa ociirypa jtaBiio 
-.Ke.teHH Miip. Cxora MaBpiiKiije, o^Max mnr je yxBphcii 
Miip ca IlepanjoM, iipcBCAe roxoBO cay Biiaanxiicny Boj- 
cKy y EBpoiiy ii Kpene iipeMa Anxiijajiy, naMO cy Asapii 
oiiex naMepaBa.xii ;ta noj^y. MaBpiiKiije je oiio cbc cnpe- 
Miio aa oBaj noxo;i n xxeo je can JinqHO ;i;a noi^e y osaj 
pax iipoxiiB ABapa. Ba;i,aBa cy ra oji xora o;iBpahajiii ii 
cenax ii iiaxpiijapx n /Kcna ca ^euoM. Oh no]^e, ajiu Bek 
cyxpa Aan Bpaxn ce naxpar y l],apnrpa;i, jep cy ra no- 
MpaueiLe cymia ii 6ypa, Koja je xaj ;i.aH oecnnjia, Ba- 
xiiM oac ;i().iacKy nep:3ncKiix noc.iaHiiKa. nnan npn- 
BO.ie.iu jia ce Bpaxii. MaBpnKiije 6p:jo iiocBpmaBa y H,a- 
piirpajiy cee iiocjiobc. H;jBpuin iickc upKBCHe uepcMOHiije 
II ii»>l)e no ;ipyni nyx Bojciui. Illecxora ;i,aHa cxiinie y 
I'eniyM, i,nc ce Tmlio CKyiiiiJio MHoro cnpoxnite, Koja je 
'leKRjia ;iojia3aK iiMnepaxopoB, ;ia ra mojih 3a noMol). 
On iix cKyiin cbc y jiBop, jieno iix iipiiMii n ;ia hm ;iocxa 
noBaua. y PaM<i>y Ao^eua iiMiiepaxopa Bp;io CBCMaiio Boj- 
<*Ka II MaBpiiKiije iioHe Kao y iiponeciijii, a Haiipe;i je 
inmieiio iiapqe uacHor Kpcxa. 0;< xora ^ana no'ie.iH < y Ha BajiKaH y VI BeKy 193 oiiCT HCKii My,i,ini Aorat)ajii ;i,a iiOTxpaH,yjy c.iyTH,y y 
iiMnepaxopy ^a iieke ^oopo iipoKii.*; MnaK je oh iiiiiao 
;i,aji.e, Ma jkii cy My oiijie ue:i cyMiLc iieiipiijaTne cbc tc 
CTBapii, jep je 6no BCOMa cyjeBepan.''"j 

Ilocjie iieKOJiiiKO ^tana yxBare uapciie rap;i,iiCTe rpii 
MOBCKa, Kojii iiiicy iiMa.ia iniKaKBa opywija, iiero caMo nira- 
pe. KavHa cy iix ;toBejiii upeji MaBpiiKiija, on iix je niixao 
Kora cy iiJieMena, w.i Kora Kpaja ii aaiiixo luy no bii- 
aaHTiicKiiM 3eM.T>aMa. Onn My o;troBope, Aft cy no po^y 
CjiOBcnn n ji,a n^nxoBO n.ieMe /Khbh 'laK na oanajinoM 
oKeany, ^aje xaran asapcKH nocjiao xaMO cboJc noc.ra- 
nnKC, Aft Mei)y CjiOBcnuMa CKynjbajy BOJCKy. ^a cy no- 

*) IIoMeHyTO je, ;i;ajeBeli iipn upBOM iio.iacKy MaBpiiKHJeeoM 
HA HapHrpa^Ta 6h:i<) iiOMpayeiLe cyHna H;i,a je Oiuo 6ype. Jiaja je oh 
iiOHOBO nouiao h3 Il,apHrpa;i;a, y PaM'i>y, ;iok je CBe^iaHO iimao iipej, 
BojcKOM, je;i.Ho CBHH'ie iiaTp'iH H nonjaiuH MyKOita xaijo ja ra koii. 
y Majo HHJe ■s6a.\[iio. A:ra MaBpiiKiije ce hiuik o;i;pa{a y ce;i.iy, 
iipeKpcTii ce II iiol^e ;i;a.i>e. — Ea;i,a je ;iouiao y Ce.iHMBpiijy, 
xxeo je o;i;axjie ;i,a w:ne y HepHHT (lIpaK.mjy). Ka;ia ce ca bcihrom 
CBHTOM HaBe;^ao na Mope, y;i;apn y/Kacaii ii.i>ycaK ii iio'ihc oypa 
xaKO jua ce je;i,Ba ciiacao y JI,aoHHJy, r;i;e je npcHoliHO ; ojaK.ie ce 
yjyxpy na KOihy BpaxHO y ITepimx. Y ITepnnxy je ojNiax oth- 
iiiao y upKBy na 6:iaro;i,apeH)e, aa xhm je c bojckom KpcHyo ;ia.T>e. 
A.iH Ha iipBOM KonaKy y S.iH^nHii HMiiepaxopoBor cxana po;tn 
HCKa /Keua y yvKacniiM MyKaMa iiy;i,0Bnmxe 6e.i o'lujy h Ces pyny. 
Mjinepaxop ^a ySiixH ;i,exe. — Ka;i; je H;i;yhn ;i,an ;ioniao y EnaxoH 
H yxaCopHO ce iipcjMecxoM, Haj6o.i.H iLeroB koh> iia;tHe ii upKHe. 
Ca;i, ce bcIi h ]\raBpiiKiije, kojii je n nna'ie 6no cyjeBepan, y;{He- 
MHpHO a6or CBHx XHX ;i,oral7aja. A.m jom xo Hiije 611.10 cbc. 
Cyxpa ;i,aii iipecpexne y iiyxy HMnepaxopa Kp^o je.iena. lI.Mne- 
paxopoBe rap;i,ncxe Hana;i;Hy Ha jciene h MHore uoxyKy. K'aj; cy 
;tpyrii bcK npecxa:iii ;i.a rone je.ieiie, jejan rap;tiiexa 11 jejan 
reiiii.T, roHHJiii cy nx n ;i,a.i.e ;i,ok hc :^al)0ine y inyMy. I'eiiiij, 
.laKOM na cjajan HaKHX napcKor rap;i.ii<*xe, yonje oHora, a ihero- 
Bor Koita je;i,aH ce.7>aK iiocjie yxBaxii 11 ^.OBeje boJciui ; ibera cy 
OKpHBHJiH sa ydncxBO. /I,oi;HHJe je OBaj Teiin;!;, iiixo je y6iio rap- 
;iiicxy, yxBalieii y Jl,apHrpa,T.y, Ka;i; je xxeo ,ia iipo;ia iberoBC 
HaKHxe. B.iaxap, komc je xxeo ja npoj,a iiaKiixo, iiocvMH.ao je 
;i;a iix je on ynpao 11 jaBno je xo iio.inuiijii. Ha npec.iyinan.y 
Ko;i; no;iHH,iije reiiii;t je .larao, Kao ;ia je on ,\o xiix nawuxa jo- 
Hiao sa BpcMe reiiii,TeKO-;iaHro(5ap;iCKor paxa. K'ai je niian yxBa- 
hcH y .laHvH, iipn^Hao je CBOJy KpiiBiiuy. 

Kifciire M.iTiine CpncKe. 7. 13 194 IIpo;tHpaH>e CjiOBena, Byrapa h Asapa cjiaHumi aBapcKii ;tOHe.iii Mnoro iiOKJiona BejiiiKamiiMa 
c.iOBencKiiM, Koje cy obii iipiiMii.iii, ajin cy imaK o;t6n.iii 
aaxTCB xaraHOB jia My bojckom riOMorny, iisroBapajyhii 
ce Aa je nyx ii3 auxoBe 3eM.i>e jijr n xeniaiv. Itnx 
jpojima cy nocjiann ^n xarany to ncnopyqe. Onn cy 
jia.be npima.iii ;ia cy Bck iiexiiaecT Mecei^ii na nyxy ii ^a 
je xaraH, iipoxiiBHO saKony o iiocjiaiiimiiMa, iiaMepno cnpe- 
qaBao h>iixob noBpaxaK. ^yjin cy, roBopiiJiii cy ohii ;ta.T>e. 
A'<\. je Bn3aHTiija ciijihr jipvKaBa ii jta cy HjChii rpal)aiiii jo- 
6pn .T>yjiii. iia cy ynoxpeoiiJiii npiiJiiiKy ii ;i.om.in y TpaKiijy. 
OcnM Tora cy Kasajiii, jta ohii iioce riixap caMO 3a xo mxo 
HC 3Hajy BJiajtaxii opyaijcM, jep y ibhxoboj 3eM.i.n iicMa 
TBo^Kha II OHii xaMO iKHBC y Miipy II 063 6oja, CBiipajy 
iia nixapii, jep iie 3Hajy CBupaxn y oojne xpyoe. iie 
ii03Hajy pax ii 3a to ce pa;i.iije Be/K6ajy y CBiipuiii.*) Ma- 
BpnKiije .leno iipiiMii OBa xpii CjiOBena, unja je cnara 
II BCiimiiHa ii3a3Bajia iteroBO ;i,iiB.i>eHje, yrocxii iix ii 
iioma.i>e y IlepiiHT.^^) 

Tpehii ;i,aH iiocjie xora cxiimii cy ii3 l],apiirpa;ta 
oji, cenaxa iioc;ianiiu,ii. Kojii cy mojiii.iii MaBpiiKiija jia ce 
Bpaxii iiarpar. MaBpiiKiije Hiije xxeo ncnyHuxii MOJiCy ce- 
naxa, Hero Hapeji,ii nociaHnitiiMa cenaxcKHM ji,a ce BpaTC y 
HapiiTpajt, a oh ca&i c bojckom Hol)e ^aJBe.**) Y Anxiijajiy 
ocTane MaBpnuiije ncTHaecT a^ur, a Kajt My je jaB.T.eHO, jta 
cy y iipecTOHHuy cxHr.iH nep3ncKii nocjiaHHun, ocxaBii 

*; Ako je Ta»iHO obo ripimaibe CnMOKaTHHO, Tpefia.io 6h pe- 
uiHTH MHora iiHTaH>a y oeoj iipii'jH. 1'ji.e je xaj :{aiia;i,HH oKean V 
OTKy;i. xaran xpajKii o;t tux C.ioBeHa BojcKy, Ka;i ohh iie :^Hajy 
:ia paToBeV lllxa he ohu y TpaKujii V ht;i. Heiai Miie.ie, ^a cy xa 
TpH CioBCHa 6ii;iH yxo;ie. 

**) Cyxpa ^aH Haiil^e BojcKa Ha HeKe piiToBC ii bojhhuh ey mo- 
pa.iH ;;a H;;y no je;;HUM ycKOM Mocxy, iuto je 6h;io ep.io He3ro;i;HO h 
TeiiiKO. Cxora ce Haiipauii ;^6pKa oko iipe.ia:^a, pe;iOBU ce iiope- 
Mexe, HacTane ryH<Ba ii Biina oko Moexa ii rypan.e xano jia cy 
iieKH Hojuiinii Oii.iii iia.iii y Bo;i,y. OH;ia caM MaBpiihiije eHl)e c Koita, 
y:{Me uixaii y pyne ii uo'ine caM iipaBiixu pe^, napehj-jyliH Boj- 
HiiuHMa KaKO :n.a Hjty; xy je iipoBeo ypeljyjyKii BoJHHKe ueo ji,aH 
II iiHJe Hiiiiixa oKyciio, a BojcKa cpexHO iipeUe ii eyxpa ;iaH exii- 
nie ;T,o Aiixiija.ia. Ha BajiKaH y VI BeKy 195 HojcKy n Bpaiii ce y II,apiirpa;i. Oamrx iiocjie xora ao- 
iii.iii cy y IJ.apiirp'aA n <i>panaiiKn nocjiaiiimii, Kojii cy xpa- 
iKiLHH o,T, MaBpiiKHJa cyoBciiniyy. na J^a CKJione canea ca 
BiiaaiiTHJOM ; oim cy roBopiiJiii ;i,a he yAapiiTii na Asa- 
pe, aKO iiM MaBpiiKiije jxa iioBana. MaBpuKiije je 'tpa- 
nauice iiociannKe Jieiio upiiMiio ii ooAapiio nx, ajin je na- 
i3ao jia he iipiiCTaTii na caBca ca tI)paiiniiMa caMO xaKO, 
aico IIM Bii3aiiTiija aa to iie 6y;ie Mopajia iiniiiTa luiahaxii.-^^j 

MehyxiiM je Bajaii oiiex xpanaio noBnmeibe CBOJe ro- 
;tiniin,e cy5BeHniije. Ka;i, ra je MaBpiiKiije oaoiio, oh 
iiOMHC pax iipoxHB BiiaaHxiije (no CBOJ npnjiiiuii 592 
rojt.) II Hape;i,ii diOBeniiMa ^a cnpcMC jtocxa .T»y;iii, 
KOJii he HamiHiixii iipejiaa iipcKO /I,ynaBa. C.iOBeHii 
iioimy na CaBn HCjta.TieKO o;t CimrnAynyMa iipe;ipa- 
jiiOBC, a.Tiii cy CTaHOBiiimii CiiiirnjiyHyMa uecxo iiciia- 
Aajiii H3 rpa;i.a, KBapiuiii iim nocao h najiHJiii iim cxBa- 
pii. ^I,a 6ii ocmypajiii pajt na Mocxy ii ciipe'iii.iii iic- 
iia^e CTanoBHniva cuHriiAynyMCKnx, oncejtuy ABapn rpa^. 
Ciinrn;i.yHyM je ouo y Bpjio nearojtuoM no.io;Kajy n cxa- 
HOBHHuixBO cc ycjicjt oncajtc najiaaiijio y oiiajnoM cxaity, 
K'dji ojt jej^HOM cejiMH ;;aH Bajan napeAH^a ce ji,uTue oncajta 
n Aa aBapcKO o;te.T>eite, Koje je once^ajio CnHrH;^ynyM, 
AO^e H>eMy. HnaK Asapn npe nero uixo cy ji^nrmi on- 
cajiy, cxyne y iiperoBope ca cxaHOBHiin.nMa CnnriiAyHyMa 
n yroBope ;^a Aooiijy 2000 sjiaxnnna, je^an iioajiahen cxo 
II je^ny xa.tnny, inxo he ^nhn onca;i,y. Oa CnnrnAy- 
nyMa o;i,e obo aBapcKO o;i;e.i>eH>e CnpMnyMy. Ty oyjie 
C.ioBeHHMa noHOBo napeheno ^a naiipaBc ^ocxa Jiaha 3a 
iipcBOS asapcKC bojckc, n xaKO xaran npet^e ca ne.ioM 
BOJCKOM Ha ^ecny o5a:iy CaBe. 

Ka;^a je npeniao ca bojckom na Bn3anxHCKy xepn- 
xopHJy, noma.T.e Bajan je^an ;teo bojckc nanpe;i., ^a 3a- 
njiaiiui Bnaanxnnue, a on can Kpene jiecnoM oOanoM 
CaBe H ^ynana n nexn ;;an cxnrne y Bononnjy 
(BII;^nH).^3) 

Kaja cy Asapn iipeuijiH Bn3aHxncKy rpanauy h Ka^a 
je noqeo pax, MaBpiiKiije HMcnyje IIpncKa 3a cxpa- 
xnra n noBepii my epxoBny K0Man;iy y paxy npoxnB 196 npo;tHpaH>e CjioBeHa, Byrapa h ABapa 

Asapa (593 rojt.). Ka;i,a je IIpncK nomao ii3 IJ,apiirpa;ta, 
Afiapii cy Bch yBejiiiKO 6hjiii npem.iii CaBy. IIpncK iio- 
ma.T>e CajiBnjaHa ca 1000 KOitaHiiKa jta saysMC arojiHe 
no3Hniije II jta 3a;i,pa;ii iipoAiipaae Asapa. Ca.iBiijaH 113- 
Bpmii Ty Hape;i;6y. HacKopo noc.ie Tora cinrjia cy 11 
npBa o;ie.i>eEba aBapcKC bojckc. IleTii ;i.aH nocjie CBora 
;i.ojiacKa n3a^e Ca.iBnjaH n3 CBOJe n03nii.nje 11 cyKOuii ce 
ca AsapiiMa, ajiii KaKO je 6110 mhofo cjia6iijn, Mopao ce 
HacKopo noBykii. ABapii noj^y 3a itnivf, ajin Hiicy Monii 
JIR iipojipy y Bii3aHTncKe no3nn;nje. xe ce xy 3ano- 
;i.eHe n3Mel)y ABapa n Bii3aHxiiHai];a /KCCxok ooj, koJii 
je xpajao neo jtan 11 y komc BH3aHxiiHij,n nocie bc- 
jiHKiix Hanopa o;i,Hecy no6ejiy, a ABapii ce noByny. 
ocxaBiiBiun MHoro MpxBnx Ha ooj'hom no.i>y. Cyxpa 
jiian yjiapii Bcha aBapcKa cioa (8000 .i>y;iin) na CajiBii- 
jana, ajin 11 OBora nyxa Bn3aHXHHu,ii jyHaqKii o^oiijy 
Asape. HanocjiexKy no^e na CajiBDJana caM Bajan 
ca uejiOM aBapcKOM bojckom. CajiBnjaH je snao, ji.a ce 
OBOJiiiKoj CHjiH He MOHxC ojtynpexii, cxora ce noByqe 11 
o;i;e HpiicKy. ABapcKa BOJCKa je xpn jtana cxajajia npe;L 
BH3aHxncKnM ii03iiHnjaMa ; xck tiexBpxii ;i;aH ;i;o3Ha Bajan 
;ta ce Bn3aHXHJcKa BojcKa noByKJia n nexn ;i,aH y 3opy 
npol)e xy;ta 11 ojie o^axjie y Anxnjaji.^'*) 

He;iajieKo o;i, Anxiijajia yxBaxe ABapii hckc bii- 
Bn3aHxiicKe yxo^e, ajin Hiicy mofjih o;t iliix niiuixa ;;a 
ca3Ha;iy, Majta cy nx 3JiocxaBJi,ajiH jta nsHy^e oji, innx 
KaKBO iipii3Han,e. ITexii ;i,aH noc.ie xora ji,o^e aBapcua 
BojcKa AO ^pii3iinepe 11 iioiiiie Hana;;axn na rpa^, ajiii cy 
ce rpal^anii xpaopo opaiiiijiii n o;ioiijajin Asape xaKo ^a 
je Bajan yBII;^eo, jur nehe MoKn jiaKo ocBOJnxn rpa^, 
xe cc;tMn ;tan jia iiaiipaBnxn Mainnne 3a oncajiy. Cxa- 
HOBiinuii /I,pn3nnepc ii})aBii.iii cy ce iicxnna xpa6pn 11 
cMejin, ajiH cy ce noiiJiainiuin mhofo. MnaK ipajt oyjie 
cnacen m xo na qy;;an jejian naqiin. AnapiiMa ce y 
cpCA ;uina yqnniijio icao ;ta Bn;te cnjiny BH3anxncKy Boj- 
cKV, KaKO n3jia3H n3 rpa;ia n CHJiaan y Goj. To npiiBii- 
})en.(' yiF.ianin nx xaKO, ;ta cy H«ypno ;iHon onca;ty 11 
oxniiijMi o^ax.ic. llcxii ;;an noc.Tie xora cxnrne anapCKa Boj- Ha BajiKaH y VI BeKy 197 CKa y llepiiHT, r^e je oho IIpiicK. llpiici: je mhcjiho ;i,a ho 
Tpeoa A^ ojtJiaHie cyKo6 caABapiiMa: cxora ce yiiycTii 
c iLHMa y ooj, ajiH 6y;te noxyqeii ii iioByue ce ca rie- 
majliijoM y ^II;^HM0THKy, a oiaxjie y Aoopo yTBpt)enn 
Hypyji, r;te ra aeapcKa BOJCKa oiiceAne.-^'j 

Ka;ii je MaBpniviije Aosnao cbc obo, ;}a6piine ce 
Mnoro ; oco6nTO ce oojao ;ta ABapii ne iipiiiiyjie HpiicKa 
iia npcAajy. A.iiri My iiajune Ha naMex Bpjio cpexna MHcao, 
jin cnace IIpncKa. Oh ^a je^HOM rapjtncxn cBOJe hhcmo, 
y KOMC je nncao ITpncKy, ^a ce xpaopo ;ip>KH. jep je 
BcK nocjiaxa «i>.ioxa ^ynaBOxM y aBapcKy 3eM.i.y, ^a xaMo 
HJ^a^Ka ; napejtu rapjincxn jia ce ;ta yxBaxnxn oa Asapa 
n ji'd HM npejta obo hhcmo, Hajtajykn ce ji.a he ce ABapn 
ycne^ xora non.ianinxn h Bpaxnxn naxpar, ;ta opane 
CBOJe oritnmxe. Ccjimh aaH Gy^e 3ancxa OBaj rapjHcxa 
yxBahen oji ABapa n npe^a hm MaKpnKHJeBo hhcmo. 
Ka;t je Bajan ca^Hao sa cajipH^HHy hhcmh, nonjiamH ce 
MHoro, HanycxH oncajty noji; Bpjio noBO.i.HHM ycjiOBHMa 
(3a HCHixo Ma.110 HOBaH,a) H no^e Kykn. 

KaKO je BcK onjia nacxajia 3nMa, IIpHCK pacnycxn 
BOJCKy n noByqe ce y IJ,apnrpa;t, a bojhhhh ce pa3Ht)y 
no cejiHMa y TpaKHJn Ha 3nM0BaH>e.^^) 

y npojieke (594 ro^.) oy;i.e IIpncK noc.iax na 
^ynaB jisl cysonje CjiOBene, kojh cy HenpecxaHO npe.ia- 
3h;ih II H.T>aqKajiH no TpaKiijn. U^ap MaBpHKiije je 6no 
;i.oiHao )i,o yBcpeifca, a xo yBepeite nMa.xn cy 11 y npe- 
HaiHiLa BpcMCHa cbii xpe:'.BeHiiJH jip;KaBHHun n cxpaxe3ii 
BH3aHxncKH, la Cjiobchh Hehe HHKaaa MnpoBaxn u jta 
BH3anxHCKe HpoBHHHnje na BajiKany uehe Hnnajia ohxh 
CHrypne, Aorojt IlMHepnja ne yxBpjtn CBOJy rpannny na 
^yiiasy n jiok ne oy^e CHeprniiHO ciipeiiaBa.ia npe.ia^ 
napBapa na Aecny o5a:iiy ^ynaBa. 

Ka;;a ce osa HOBa eKCHCAnunja Kpenyjia npoxHB 
CiOBCHa. BpxoBHH KOMaHAaox IIpncK BO^no je KOibiiuy. 
a iieHiaAHJOM je KOMaiuoBao reH30H. II3 Hapiirpn^a 
ce Kpene BiiaanxncKa BojcKa y IlepHHx, r;ie cy bojhhiui 
HperjieAc'iini n Hpeopojanii : xy hm je H;'.jiaxa 11 n.iaxa. 198 npo;tHpaH>e CjiOBena. Byrapa h Aeapa 

113 IlepnnTa nol)e BOJCKa npeno /i;pii:!iinepe. r;ie je ocxa.ia 
nexHaecT jiana. y ^opocio.i. 

Kaji, je BajaH ;i;o3Hao ;i,a ce Bn^aHXHCKa Bojcna 
Kpehe npcMa /I,yHaBy. noma.x>e IIpiiCKy nocianiiKa. kojii 
je ;;oKa3iiBao Aa cy BnaaHxnnuu noBpejtiiJiii Mnp ii Kojii je, 
noiuTO je ocyo rpjiae na Henoy:};iaHe BiisaHximue, no3Bao 
IIpiicKa All ce noByqe ii ^a ne y;;apa Ha ABape. Ho 
cBeMy nsFJie^a ;^a ce Bajan ono nonjiamno oji OBe encne- 
jlimnje. MeJ^yxnM je IIpncK o^Max yMiipiio nocjiamiKa 
aBapcKor. Oh My je MHpHO o;troBopHO, ji,a osaj pax unje 
noKpCHyx npoxiiB Asapa. Hero ;],a je BnaanxncKa Bojcua 
nouijia Ha CjiOBene, a yroBopn ca BajanoM ne ouBc^yjy 
B«3aHxnjy jia ne cmc paxoBaxn npoxHB CiOBena. Ilocjia- 
HHK aBapcKH 063 cyMH>e ce 3aAOBO.x»no obhm ojiroBopoM : 
a IIpucK jtBanaecxora jtana, nomxo cy .iat)e 6n.ie toxobc, 
npeBCse BOJCKy npcKO ^ynaBa,^') 

KaA je IIpncK npemao na .xcBy ooajiy ^ynaBa, 
;i;03Ha j^b. je ciOBCHCKn nooaBnua Pajtrocx nocjiao jejino 
©jteiefte C.xoBena y n.T:,aiiKy. JI,y6oKO y Hok Hana^He 
XIpiiCK na ibera, a Pa;trocx npenjiameH H3HeHa;innM 
Hana,Ti;ajeM, ce^ne na Heoce^tJiaHa KOH>a n noqHe oC/Kaxn. 
Ka;i,a ce nnan cyKoono ca je;i,HUM o;i.e.T>eH>eM Bn3aHxiicKe 
BOJCKC, CH^e c KOH.a n noine ce oopnxn ca Bn3aHxnH- 
UHMa, ajiH KaKO je H>nx 5hjio mhoxo Buuie, Mopao je ;i,a 
ce noByiie n nooerne y cnpoBnxa Mecxa. Bn3aHxn[mii 
nol^y 3a ibiiM n 6n.iH 6n ra yxBaxn.nn, ;i.a hm niije 
H3MaKao npenjinBan na iiaay peny. Tom npnjiUKOM no- 
xyKy liii3anxiiniui MHore CuoBene, on.x,aiiKajy ueo onaj 
Kpaj, a 3apoo.i>eHe CViOBcne noma.i,y y ll,apnrpaji. 

Cbh cy 6njiH 3ajioBO.i,Hn obhm ycnexoM, a.iii lIpiicK 
oropqH BOJHHKe nenpaBe;iHOM no;ie.iOM n.iena. Oh je 
nauMe ueo hjich, kojh cy Bn3aHxnHun xaj ^an 3aAo6HJin. 
noAejiiio na xpn ;tejia, ojt Kojiix je jejtan jieo xpeoajio jia 
Aouuje HMiiepaxop, jipyni ;teo H>eroB HajcxapnJH cnn, 
a ocxajio li.ei'OBa po^oHHa. Ycien xora n36nje y Bojcun 
jaKo He3aAOBo.i,cxBo, Koje je npexHJio aa ke n3a3Baxn 
HCMup II BCJiHKe 3anjiexe. IIpucK ce namao y Heiipnjinun. 
Cxora ();tMax cyxpa Aan joni npe 3ope no30Be ceoii o-i-n- Ha BajiKaH y \l seKy 199 

Hiipe II XTeo je iioiiito-iioto jia iix yoejiii, ;ia jyiepa- 
iLOM iioACJiOM iiJieiia Hiije miiiiTa py/Kiio yiiiiiiio. ^I,ok je 
OH jom Behao ca o<i>nuiipiiMa, cKyiie ce oko Mccxa ijie 
cy OHii oiiJiii II ocxajiH Bojiiiimi, ii lIpncK yiioTpeon xy 
npiiJiHKy jia y Bpjio cMniii.T>eHOM ii jtoopo iiSBeACHOM ro- 
Bopy iiarjiacii, Kaivo je oh oiio jyie yiiniiio caMO aoor 
xora, ;i,a iioKa/Ke HMiiepaxopy, iiixa je BHsanxncKa BOJCKa 
yqwHiiJia ii jia My jia^Q ;i,obo.i>ho JiOKa:5a ibiixorc Be.'iiiKe 
no6e;te. llo^ yrncKOM IIpncKOBa roBopa bojhiihh iipo- 
Mene CBOJe jyiepaite Miiiii.x.eibe, cxany xbhjihxh IIpncKa 
n o;i;o6paBaxH H>eroB iiocxynaK.^^) 

KaA je jioCmo o;^o6peHJe bojckc, IIpncK ckviiii 
caB ii.iCH H iioina.T^e la ^laBpnKiijy y Uapnrpaji. ^^a 
KOMaH;;aHxa xpaHcnopxa 6y;i,e ojipe^en Taxnwnp ca 
300 BOJHHKa. Ohh iioi^y y ll,apnrpa;t. a.iii nx uiecxora 
jiana 6aiH y IIo;^He, Ka^a cy ce bojhiiiui o;i.Mapajin a 
K0H>H HM nacjiH, iiSHCHaAa nana^ne je;;Ha iiexa Cjio- 
Bena. BnsanxnHiui ce :$6yHe h nacxane Be.xiiKa rpaja. Ta- 
xiiMnpoBH .T>yji.n nncy mooh a^ JIo\^y ^^ CBOJnx KOH>a, 
nnaK ce oh o;i,yiipe CjiOBeHHMa, ajiii nnje Morao cn.in 
;ta o;io:ie u narne CeH^axn; y CejKamy Oy^e paibee, a.in 
He CMpxHO, II je;i,Ba ce ciiace, Ka;t jeje^iHO oji.e.x>eH>e bii- 
3aHxncKe nemajiiije yjtapiuo na CaoBCHe. Y /KCCxokom 
oojy l^n:}aHXHHn,n iinaK na;t6njy CjiOBene, cnacy loen n :ja- 
pooe 50 BapBapa. Ka;t je TaxiiMnp cxnrao y I5n:}aHxnjy, 
iipe;iiao mniepaxopy 6oraxn iijien ii pe-i-epncao My o 
HoficAH Bn:{aiixiicKe bojckc, 6iio je MaBpnKiije bcomr :ia- 
jt0B0.i>aH H jtp/Kao je CBeqano r>.xaro;tapeH,e :!a Ho6e;iy 
Bii;miixiicKor opyn^ja.^-') 

Cyxpa Aaii nocjie IIpiicKOBe no6e;i,e najt CjiOBCHUMa, 
iiOHiaJbe ITpHCK ii:]BiiAHHHy npcMa Henpiijaxe.i.nMa. II3- 
BHAHiina ce BpaxH 11 jaBii ;i,a nnje iiaHiiiJia na nenpiija- 
xe.i.e, a IIpiicK iiape^H oiijia AjicKcaii^py ;ia npehe peuy 
UjiHBaKiijy. AjicKcanjtap Hpei)e peny h Haiia;i,ne na CjiOBene. 
Ka^ je BHsaHxiicKa BOJCKa upeiujia peny, Cjiobchh iio- 
oeriiy 11 CK.ione ce y oo.iii/Kh.c luyMC 11 pnxoBe. a A.ieK- 
can^ap iiol^e aa ii.HMa, a.xii 011 My BOJcKa y OapaMa oii.ia 
cxpaAa.ia, ;^a ce nncy Bpaxii.in naxpar. llocjie xora no- 200 IIpo;^HpaH>e CjioBeHa, Byrapa h ABapa 

KViirao je AjiCKcanjiap jia 3ana.Tin piix, a.iiii My hii to 
iiiije iiom.io ;)a pyKOM. 

IJ,e;ia obr eKcne;i.im;nja ocxajia 6n 6njia 5e3 ycnexa, ^a 
uiije jejtaii Fenirji, kojii je no6erao o;i, CuoBCHa, noKa- 
aao AjieKcaH;i;py nyx, kojhm uoyne jiohii ;i.o HeiipnjaTe.T>a. 
A:iieKcaH;i,ap no^e thm nyxcM, Ha^e CjiOBeiie, Haiia^ec 
iix II iioxBaxa Miiore. Oh iix jta MexHyxii Ha Myne n 
imxao IIX je, oji, Kora cy njieMena. CjiOBenH cy jynaqKii 
ii:j;ipHxa.iii CBe Myne ii y^apue, a niicy xxejin iiiiiuxa jta 
KaaKy. OHjta Fennji Ka/Ke BnsaHximuHMa cbc mxo je 3Hao 
xiiM iioxBaxaHiiM CjiOBeniiMa. Oh hm Hcnpiuia, jia cy ohii 
iiojiaHiiHii c:iOBencKe nooaBime MyjKHKa h ;i;a iix je My^KHK 
nocjiao jua H3BiiAe BimanxHCKy BojcKy, jep je qyo 3a 
nopa3 Pa;i,rocxoB. reniiji. je CBexoBao AjicKcaiijtpy ;i.a 
ojtMax noi^e ua Myw^nKa ii ;i,a ra n3HeHa;];a Hanajtne, 
jep fee ra Ha xaj naunn 6e3 cyiviite Mokn 3apo6iixH. 

AjiCKcaH^ap o;iie IIpHCKy ;ta My jana cbc h ^OBeJ^e ca 
coGoM 3apo6.LeHe CuoBeHe, Koje IIpncK ;i.a no6iixn. Onaj Fe- 
iiiijt, Koia je AjieKcanAap xaKoi)e ;i,OBeo lIpncKv, o^a My 
HUMepe CjiOBena n o6eha ;i,a ke iipeBapnxn CjiOBene ii 
iKJAaxn Hx Bn3aHTnHii,HMa. npncK ra o6;i,apii, oCeha My 
MHoro ano xo yiiiuni, ii noma.x>e ra ;i;a iiSBpnni mxo je ro- 
Bopno. Fennji on;i,a o^e MyaaiKy n 3aiiinxe o;i, H>era ;i;ocxa 
qaMaita, ;ta enace CjiOBene Kojn cy noji. PaArocxoM cxpa- 
;;a;iii. My/i^HK My, ne cjiyxehn HiiKr.KBy npcBapy. ;i,a 
ir)0 'laMai^a h 30 BCCJia^a. lIpncK iiaK no yxBpljCHOM 
iwany iiol^e yjyxpy naiipe^t, a Feiiiijt ;to^e Hohy ITpMOKy 
II xpa>Kno je ojt n>era 100 BojiiiiKa, jta no6iije CiOBcne 
KOJe My je ^ao My>KiiK. llpiicK iionia.i>e AjicKcaiupa ca 
200 .i.y;tH ;i,a xo n3Bpiini, a Feiiii;; nx 6.in3y pene na- 
MccxH y 3ace;ty. 

Ka^a cy Ciobchh, caB.iia;i.aHii oji ciia ii Binia, 3aciia- 
.'III, remi;i jiOBe^e AjieiccaiiApa n iteroBc .i.yAC Jto ooajic, 
iia Ka;t iim je, iieBajyliii iicKy anapcKy necMy, jiao 3HaK, 
(»nn iiarj)ny iia CjioBeHC ii iioxyicy nx, 3ay3My 'laMne ii 
JMne llpiicKy iiixa cy yiiiiniuiii. llpiicK ;^oi)e OH^a ca cbojom 
BojcKOM, iipeBCse .-5000 .i.y;;n iipeico peice ii y iioiioK 
ii<>l,e naiipeA. 'I'aj jinu jiiXTuxo je ]\Iy/KHK AaKy cbomc Ha BajiKaH y VI BCKy 201 

noKojiiOMe 6paTy ii oiiho ce iia Aahii, iia iiaji »n:ianTH- 
cica BOJcKa y^apn na H>era, y iteroBOJ oko.ihiiii aaujia^a 
€Tpax H ^aOyna h My/KHK Gy^e yxBakcH. U,ejiy xy hoK 
611J111 cy BiiaaHTHniui CjiOBeiie, a yiyxpy ce ca GorariiM 
n.TieiiOM Bpaxe iiaipar. 

Ami KHjiR ce EnsaHTiiHuii, onnjemi tom iio6e;iOM, 
cTa.iii ^lacTHTii PI BecejiiiTH, xe iipoiiycxiuiii ;i,a iiaMCCxe 
cxpa/KC, iiaiiaAHy iix ii3HeHa;i.a CjiOBeiiii 11 Bii:3aHxiiCKa 
BOJCKa oHJia 611 3.TI0 npouijia, ^a Hiije renaoH y^apiio na 
CiOBCHe IT cysGiio nx, xe xhmc ciiacao BiiaanxiiCKy Boj- 
CKy. Cyxpa ;taii ;i,ao je IIpiicK :}6or xora KOManjiaHxa 
€xpa>Ke paciiexii h MHore bojiiiikc miioaxii.'^^'j 

MaBpiiKiijc je 6110 ocooiixo 3aji,0B0.T,aH yciieciiMa 
IIpiiCKOBHM II MiicjiHO jc Jia CBaicaKO xpeoa enepriniHO 
iiacxaBHxii paxoBaite iipoxiiB GjiOBeiia. Cxora no Taxii- 
Miipy noma.Tbc najior IIpiicKy, ^a ca hcjiom BiiaaHxiicKOM 
BOJCKOM iipe^HMii Ha .xcBoj o6ajiii ^yiiaBa. Ka;i. je oea 
HapcA^a oojaB.r.CHa Bojcuii, BOJHiimi ce iiooyHC. Ohii cy 
xxejiH nomxo-iioxo a^ ^iiMyjy ko;i, Kyhe, je^no cxora iiixo je 
y KpajcBiiMa, y KojiiMa cy ce omi y xaj Max Ha;ia;injiii, 
Bp.io jaKa 3nMa a Apyi'O, roBoppiJiii cy ohii, uixo Bapsapa 
HMa xojiHKO jiia ce He Mory caB.Tiaji,axii. Jliiau je Ilpncny 
Houijio 3a pyKOM ;i;a yMiipn BOJHHKe n ;i,a yxBp^n ;iorop 
y Henpnjaxe.LCKOJ 3eM.i.H, MaKap caMO iipuBpeMCHO. 

]\Ie]^yxiiM IIpncK 6y;i,e oiio3BaH a n,apeB opax Ile- 
xap Oy^e HanMCHOBaH 3a KOManjtanxa BH3aHxncKe bojckc 
iia ;;0H>eM ^ynaBy. IIpncK joiu Hiije 6110 snao ji,a je 
ono3Ban, 11 npe no uixo My je r.iac xomc cxiirao, npe- 
Be;i.e BH3aHxncKy BOJcKy na jtecHy ooa.iy /I,yHaBa, jep 
ce 6ojao ^a ra CjiOBeiiii iiSHcnajta ne Hanajiny 11 ne 
oxMy My njien.*^^) 

Ka;i,a je xaran jto3Hao, ;i,a ce Bii3nHxncKa BojcKa, 
Hocjie cBora ycnexa iipoxuB CuoBeiia, upaxiiJia iia jiecny 
o6ajiy ^ynaBa, uy^no ce mhofo n noc.iao je IIpii- 
CKy jia Hiixa 3a y3poK iteroBor noB.iaiieiha. ITpncK je xa- 
raiiOBOM HOCJianiiKy n3Heo paa.iore, Koje jc 3a Aoopo 
naiuao. Ajiii bcK nocne xpn Aana Aooiije bccx jia Asapii 
xoKe ;^a HaHa;tHy na BH3aHxiijy, jep ce xaran xyxn<> 202 ^po;^HpaH>e CjioBena, Byrapa h Asapa 36or BiisaHTiicKora ycnexa. ii ;;a je CioBCHiiMa Bek na- 
pel)eHO /T,a cnpcMC cbc iuto je npeTpe6H0 3a npcBoa 
aBapcKe bojckc npeKO ^yuaBa, Ma;i;a cy aBapcim BCin- 
Kajiiii yBepaBa.iii xarana ji,a iieMa iipaBO mxo ce xyTii 
Ha Bii3aHTiijy. 

Ka;i; je npncK ;io3Hao aa npiinpcMe xaranoBe, no- 
cjiao My je jienapa Teo;i,opa, jia H3rjia;[i.ii Hecyrjiacni].e, 
TeoAop je oiio jtapoBiiT ^lOBeK ii Aooap roBopHHK, ii 
Ka;i,a ra je xaraii AO^eKao 0x0.10 11, yoopayKCH 36or cbo- 
jiix ycnexa, cxao ce XBajincaxn, ;i,a je oh rocno;i,ap cbhx 
napo^a n ^a ncMa xora ko 6n ce H>eMy cmco npoxn- 
BHxn, Teojiiop, Kojnje ji,o6po snao Hcxopnjy, ncnpnqa My 
npn^y Ce30cxpncy, Kpa.i>y MncnpcKOM, KaKO je Cno 
cn.ian n MoKan n y KOJia cBOJa npeaao no6et)eHe B.ia- 
jtaoue, na Kano ce je;i,aH o;i; xhx Bjia;!i,ajiau.a, Kajta ce 
Ce30CTpiic jejtHOM cBC^iaHOM npnjiHKOM onex xaKO Boano, 
Hcnpecxano ocBpxao n rjieji,ao na xomvOBC, a naji, ra je 
Ceaocxpnc sannxao, 3auixo ce nenpecxano ocBphe n r.ie- 
;i,a Ha xoqKOBC, oh My ojuroBopno ;i.a rjie;i.a krko ce no- 
je^iiHe xaqKC na nepn^epnjn xo^iKa je;^HaKO ;i.niKy u 
cnynixajy xauo ji;a 3a uac oho mxo je 6n:io rope ;^o^e 
;to.ien oopaxno, KaKO je ji,ajbe xaj o;i,roBop ytninnojaK yxH- 
caK na Cesocxpnca, xe je ojtMax ;^ao nycxnxn H3 3anpere 
B.ia;taoue kojh cy ra ByK.in. Ha Ce30cxpnca xpe6a ;ia 
HOMHCjin Bajan, 3aBpmno je CBOJ roBop Teojtop. Chmo- 
Kaxa Kaate, jta je npnqa TeojtopoBa yinmnjia ;iy6oK yxn- 
caK Ha xarana n ;i;a je on Jtyro nocie xora Kyxao. 

Xaran je nanoc.iexKy npncxao naMnp ca Hn3aHxnjoM, 
Kaaao je Teojtopy ^a on yMe jia ce caBjiajna, ji,^ ce Bnme ne 
.i.yxn na IIpncKa n ;^a nixa BHHie h^cjih fl,ix My IlpncK oy^e 
nj)njaxe.i.. Ajin je npaBO, ^ojiao je xaran, ^a My llpncu 
ycxynn Cap je-^an ;ieo n.iiena, kojh je J^o6HO y oopOn 
npoxHB C.iOBena, jep je Bn3aHxncKa BOJCKa ynpaBO yna- 
Jia y n.ei'OHy 3CM.i.y n nanajia na H,eroBe no;iaHHKe, na 
je npaBO jin ^toonxaK nojte.ie. 

Ka;ta ce Teo^op Bpaxno n jaBno xaranoBe ycjiOBC, 
ca30Be IIpncK uOop n upe;iJiOH;H jia ce nojiOBMna n.iicna 
ycxynn AHai)nMa. liojnniui cy ce xomc y/Kacwo npoxn- Ha BajiKaH y VI BeKy 20^ Bii.iii II lIpiiCK iix je je;i.Ba Morao yoeAirni, a^ <'>ai> je- 
;tan Aeo iijieiia xpeoa ;ta ycryne AoapiiMa. Ha iiocjiexKy 
BOJHHUii iipHCxany u lIpiicK ee noroAii ca xaraiiOM, jia 
BiiuaiiTiinuii ycxyne AeapiiMa cee ^apoGxene CjiOBene. 
a xaraH 3a to ji;a AoaBOJiii BiisaHTiicKOJ bojciui iipe.iaa 
npcKO CBOJe TepnTopiije. Tano l^iisaHTnimii iipe^aAy 
ABapnMa 5000 aapoCjbCHnx CiOBena. 

Bii3aHTMCKa BOJCKa ;i,o^e iiocjie Tora y ^piisiiiiepy, 
a IIpiicK o^e y IJ,apiirpa;i,. MaBpiiKiije pl^aBO Aowena 
lIpiicKa II rpAHO ra je, uito je 6e3 iteroBe ;i03B0Jie y- 
cxyniio jejtaii ji.eo njiena AsapiiMa. IIo CBOJ iipiLiimn to 
je II Olio iiOBo;i, jta IIpiiCK 6y;i,e onosBan. a napcB opax 
Ilexap HanMeHOBan 3a KOMan;i,aHxa BnsaHxiiCKe bojckc im 
jtOHjCM ^ynasy (595 rojt.).^-) 

IIoiiixo je ;^o^)IIO ojt MaBpiiKiija ji,exa.T>ny iincxpyKiuijy 
nol^e Ilexap bojciui (59<J ro^.), noceke cooom, ociim 
n.iiaxe, join ii jtocxa opy>KJa ii o;tejia 3a bojhiikc. IlpeivO 
Ilepimxa ii ^pii3iinepe AO%e oh y Oa"C, r;i.e ra Bojcna 
CBC'iaHo jtoqeKa. Kajta je iiocjie iieKOJinKO jaiia caoii- 
mxeiia B0Jcii,ii MaBpiiKiijeBa iiiicxpyKniija Ilexpy, Bojiiii- 
mi ce noCyne. Ilexap ca30Be bojhiikc na 35op ii iio- 
Kyniao jc jta nx naroBopii ;i,a npiiMC Hape;i.6e iiNincpa- 
xopoBc, a.iii 6e3 iinaKBor ycnexa. Kaji; je Ilexap bii- 
jieo Aa Hche moKh caBJIa;^ax^ oxnop bojckc hiixii na- 
roBopiixH BOJHHKC ;i.a npHMC napcA^e ^laBpniaijcBC, oii 
naMHCJiH ;T,a Hpckyxii y nncxpyKmiju oho 3a iiixa 
je 3Hao ;ta nehe oiixii no Bo.tii BOJiiimiiMa, a Jia 
oojaBii caMO oiio mxo je 3a h>hx Kopnciio. Cxora iioho- 
Bo ca30Be 36op, a Ka^ cy Bojiiimii noiieaii jia rp^e MaB- 
piiKHJa, Ilexap oojaBii iiMiicpaxopoB yKa3, ^a ^^ ce oa 
cavHa ^paiaBa cxapaxii 3a one Bojaime, Kojn cxpa;iajy y 
paxy, ;^a he ce ohii ii3;i,p/KaBaxii o ;ip/KaBH0M xpoiiiKy 
n Aft Ke KbiixoBii ciiiiobii jiohii na ilhxobo wecxo. lioj- 
nnim neoonqno bccc.io npinie obo o6eKaH>e. Ha xaj iia- 
'HiH Ilexap 3a;to6iije onex BojnnKe n onn oAyineB.i.emi 
3oor OBHX ojipe^aCa, Koje cy oii.ie 3a h>iix Kopiicne. 
cxany xBajiiixii iiMiiepaxopa.*'**) 204 Hpo^tapaite CjiOBena, Byrapa h Asapa 

llexap HSBCCTH MaBpnKnja o BoJHimKoj 6yHii, a caM 
ojie y MapKiijaHono.'b. ojiaKjie nomajbe 1000 BOJHiiKa na- 
npe;t. Obo o;i,e.i,eH>e naii^e na 600 CjiOBena, Kojn cy ce, 
iiouiTO cy ocBojium 3a.Ti;i.any, x\kiic ii Ckoiihc, ca 6ora- 
TOM n.TjaqKOM ii mhofo po6.T,a Bpakajiii. Kaji; cy BapBa- 
pii Bn^tejin BnsaHxiiCKy BOJCKy, nowiiy yOnjaxii sa- 
poo.i.eHnKe, a imji, iix je BiiBaHxiicKa BojcKa Haiia.Tia n 
Ka;ii cy Bii;i.ejiii a^ J^e ce xeiuKO o;i,ynpexn BiisaHxim- 
HiiMa, nanpase oji KOJia oejucM, a avcne ii ;i;ei;y Mexny 
y cpejty. Bii3aHxnHi;ii Aohj Aocxa 6.Tiii3y CjiOBCHiiMa, 
ii;m niicy CMCin ji^a yA^^ipe na H,nx, jep cy ce Gojajiii 
cxpcjia, Koje cy Cjiobchii 6aii,ajin na itiixoBe KOite. Onj^a 
AjieKcaHjtap Hapeji;ii cbojhm Bojniiu,nMa ^a ciil)y c KOita 
II jiR HacxaBC oopuy nenine. Y xoj oopoii ycime ce je;i,aH 
BiisaHxiiHCKii BOJHiiK Ha jcjtHa KOJia, paHH jejtHor CjiOBe- 
na, a BiiaaHxiiHiiii OH;i;a narpiiy n npo;i,py y oiiKon. 
CiOBCHii o;i.Max noxyKy n ocxajie 3apo6jbennKe, a Bii- 
aaHxiiniin iix paaSnjy ii nooiijy Miiore C.iOBeHe. x\.iieKcaH- 
;i,ap jaBn Ilexpy 3a OBy no6e;i.y. BoJHiinin, KOJn cy ce 
y OBOM 6ojy ojtJinKOBajiii, 6y;ty narpa^cHn.''^) 

Tiix ;i.aHa nouiao je Ilexap y jiob y iicKaKBy luyMy 
rjie je^aH Beiiap, nonjiamcH o;i; naca, jypne na itera. Ile- 
xap OKpene Koite ;ta Senm, njiu y xom y^apii o je;i,HO 
ApBO II jaKO iiOBpeAii JieBy Hory. Ta 6ojiecx narna.iia ra 
je fl,ii jijme BpeMena ocxane y MapKiijaiioiioj,y. 

MaBpnKiijy je Mci^yxiiM 6iiJio KpiiBo luxo ce pax xaKO 
o.iaro Bo;ui n 3aMepao je xo Ilexpy. Ilexap xo iiiije xxeo jta 
xpiiii xe, Ma;;a je 6iio CojiecxaH, Kpene ii3 Mapuiijaiio- 
iioxa II 3a qexiipii jtaiia jio^e ao ^ynaBa, ajiii iiocjie 
iiei.ojiiiKo jiaiia jiooiije oa MaBpiiKiija iiiicmo, y komc 
MV iiapel)yje, ^a iiiiKaKO iie ^;^e ii3 TpaKiije, jep ce 
oiijio paiuiiyjio Aa Ke CuoBenii ^a Haiia;;iiy iia I^apii- 
\\)n]i,. 3uor xora FLexap iipcKO Iliicxa, 3a.Ti;taiie, Jaxpa ii 
.laxapitiija ;tohe y Hose, iia o^axjie oac y Ashm.*) 

*) Ka;ia ce y HoeaMa iiy.io ^a ;iojia3ii Hir^aiiTiiCKa BojcKa, 
u:{al)y cTaHoHiniuii isqjcmi na cycpex, ;i,o'ieKajy je CBCiaHo ii 
iiaM.uc IIcTpa ;ui ocrauc luu ii.iix ;ui :{ajc;uiO iijuKviaBe Cb. .lyiia. 
Oh hm o;i,roBui)H ,i,a ce --i.-ypii ii ,ia nc mO/KC hii jc;;an ,Tan ko;i ibiix Ha BajiKaH y VI Beny 205- Ilocjie HCKO-inKO ^aiia iroiiia.T,e Ilexap 1000 BojiiiiKa 
y ii;{Bri;i;nHuy. Ta ii3BiiAHHna iian))e iia 1000 Byrapa, 
KOJH cy onjin aBapcKii no;i;aiiiinii. PtaKO je y Taj Max 
BJra;^ao Miip Mej^y 15ii:3aHTHJ0M ii AsapiiMa, xtcjih cy By- 
rapii Mnpno J^a iipo^y iiopeji; BiiijaiiTncKor o;ipe;ta, a.iii 
KOMaHjiaHT BiisanTiicKe BOJCKC nape;i.ii cbojam xpyiiaMa 
ji,a y;i;ape Ha Byrape. Byiapii cy ce CBanaKO oii.iii 
yTBpjtujiH y KaKBoj sro^HOJ noiJimiijii, jep cy o^arje 
cjiajiH Ilexpy n mojihjih ji;a hc yjiapa Ha h.iix, Kaji; cy 
ABapH ca BnaaHTiijoM y ;i:o6pHM o;i,nocHMa. IXexap nnan 
HapejtH BiisaHxncKoj Bojc^^ ;i.a y;iapii na Byrape : a.iii 
Byrapn pa;]6njy BH^anxHCKy BOJCKy. Ilexap, Jbyx 3oor 
OBora nopaaa, CByqe o;i,ejio KOMaHjtanxy Bii:}aHxncKe boJ- 
CKC, KOJH je nooerao n:3 ooja, nuoiijeia nn3rp;tH, a Byrapn 
jaBC xarany ;ta cy hx BnsaHxnHiui nanajiii ii xaran no- 
ma.i.e nocjiannKa Ilexpy ;i;a HHxepne.xnme soot noBpe;ie 
Mnpa. Ilexap ce nsBnaaBao, ji.a je xo ymiH>eHO 6e:i 
H>eroBora 3HaH,a ii yAinpno je xarana noK^iOHnMa.''-^) 

Ilocjie HCKOJinKO ;iaHa ^oi^e Ilexap ;i;o ^ynaBa u 
nomajbe ;tBa;i;ecex BOJHHKa Kao nsBiijiHimy na .icBy ooa.iy. 
II OBa je n3Bn;iiHiiu,a, Kao uixo xo yBCK onBa. Hoky nnua, 
a ;i,aH>y cy ce BOJHnu,n ojiMapa.in n cnaBa.in. Ilomxo cy 
xy Hoh 6njiH MHoro nuijin n 3aMopnjin ce, Jierny bojhhuh 

OCTHTH. OH;i,a OHH HaBa.ic Ha H>era h oh nnan ocTane xy ;iBa 
;i:aHa, na OHja npcKO Teo;i.opono.Tja n KypnCKe ;iol)e y Ashm. 
I'pa^aHH AsiiMa nsaj^y My na cycpex h cBe^iano ra yBe;i;y y 
BapoHE. Xsuyi je Beh o;i; npe iiMao CTa.iny Bojny nocajy, jep cy 
BapBapH uecTo Hana;ta.iii na oBaj rpa;;. Ka;i,a je Ilexap npii 
;tO'ieKy BH;;eo a;{HMCKy noca;i,y, ;iona;;He My ce Bp.io u xxeo je 
nouiTO-noTo ^a je HOBe;te co6om. Bojhhuu h3 iioca^e to HHcy 
XTCJIH, a Kajta oh HaBaaii na jbhx, ohh no6erHy y upKsy. IIcTap 
OH;;a napejii enncKony rpa;iCK0M, ;;a iix iisBcje n;{ upKBe. a Ka.i 
OBaj Hiije XTeo to ;;a yninn, oh noHia.i.e je;i.Ho o;ie.T>eiLe Boj- 
CKe ;ta hx ch.iom o;;aHje naByie. IIocayTace TOMe o.Tynpe ii sa- 
TBopH ce H yTBpAH y upKBH. Bn;{aHTncKU ce o;ipe;i. 0Hj.a noByie, 
a lIcTap .-LyT sdor Tora adauH TeHiiOHa, kojh je 6uo ;^anoBejHnK 
oBora o;;pe;iia, na Hape;i;H ;tpyroM je;tHO>[ o<i>nnnpy ^.a to nsBp- 
nni n ;i,a cnnCKOua cnpoBCie y .lorop. Ha to ce rpabann a3HM- 
I'KH CKync n n^Sane oBora o<i'niuipa ii3 Bapoiiiu, rtaTuope rpaj- 
cKe Kanuje h CTany K.iuuaTH MMiiepaTopy, a i p,iuTn IleTpa. IIo- 
cie Tora IIcTap o;i;e o;i; AanMa. 206 npo^tzpaite Cjiosefla, Byrapa h Asapa y 3opy y je;iHOJ iiiyMn jta ce ojiMope ii saciie : y to jio%e 
io xe inyMC je;tHa ^exa C.ioBena. CiOBemi ciit)y k 
KOH,a jisi. ce o;tMope ii jia aaxpane Koae u xom npii.iii- 
KOM iianl)y c.iyiiaJHO iia Bii3anTnHLi.e, Kojn cy ciiaBa.iii, 
II noxeaxajy nx coe. Oji; OBnx BnaanxnHania C.iiOBeHii 
,Tl03nji;iy :ja naMepe nexpoBe. 

IIiiporocT. noiviaeima obc cjioBeiicKe uexe, jto^e na ^y- 
iiaB II caKpiije ce y luyMy Ha ooajiii. Ilexap Hiije napaBHO 
;jHao ji,a cy b ipBapn iia o5ajiii y 3ace;5ii. na Hape;];ii ;;a ce 
BOJcKa npeBO;ju. llnji, iipBnx 1000 BoJHiiKa iipet)y /I,yHaB ii 
ii3a^y Ha o6ajiy. Hana;iHy iix CiOBenii n nooiijy cbc. Onjia 
Ilexap napejiH ;i.a BojcKa ne npe.iasn Biiiue y ^lexaMa. 
Hero ;ta o;i; je;inoM npel^e CBa. Kaji; cy biucjih CjiOBeHii 
^a he HCJia BiisaHxncKa BOJcKa oji. jcahom ji;a npel)e, ohh 
ce nocxpoje na ooajiii ;i.a ;i.oueKajy n oji,6iijy BnsaHxnn- 
He. a.iii nncy Mor.iu ;i,a najipHxC MiiOH^nny BnsaHxiicKnx 
cxpejia, na na^ hm na;i,He CMpxHO paiten nooaBima IIii- 
porocx, OHH Harny Geaiaxn. BnaanxncKa BOJCKa n3ai)e na 
ooajiy, noxyqe MHore CiOBeHC. a ;ipyrH ce pa3oerHy. 
Bn3aiixiiuHii nx nncy roHiiJin, jep nncy nMajin Koita, Hero 
ce HOByny y CBOJe onKone. 

Kajiia je cyxpa ji,aH Ilexap Kpenyo ca cbojom boj- 
CKOM ;i;a.i,e, 3ajiyxajy Bn3aHxncKe nyxoBol)e xe AOBCjty 
BojcKy y 6e3B0AHe Kpajese n Bojnnnii no^iny cxpa^axn 
OA Hiel)!!. Tpn ;iiaHa je xano xpajajio, BOJHHun cy Jiyxajin 
no Ge3B0AH0M Kpajy Myqenn /Ke^y n ite.xa on BOJCKa 
OiMa nponajia, ji,a nnje je^an 3apo6.x.en Cjiobch Ka3ao 
ja je ojin3y pena IIjiiiBaKiija. Kaji. je Bn3anxncKa Bojcna 
Jiouijia AO JIjinBaKiije, Hxejtnn B0Jniiu,n na^ny na Bo;i;y n 
iiO'Hiy nnxn Kano je Kojn Morao. C jtpyre cxpane pcKC 
y rycxoj luyMii on.iin cy CKpHBcnn CjiOBenn. iia na^ Bn- 
3anxiiinui ;ioHonie na peny jta niijy, onn ocny na H>nx 
cxpejie n \fnore noxyKy. Jejtno o;te.-beH>e Bn3anTncKe Boj- 
CKC iipel)e peny 4a cy36nje CjiOBene, ajin nx CioBenn 
j)a3r)iijy II naxepajy y OercxBO. 

Ue.ia eKcueitnnnja IlexpoBa CBpiuiijia ce BCJinicnM 
lu-yciiexoM; on je ono noxyqen, ii3ry6no je Miioro Boj- 
niiKa H Mopao ce Bpaxnxn na JieBy oOa.iy ^I,ynaBy. II a BajiKaii y VI BeKy 20" CaA cy II y ll,apnrpa;iy jioiiijiii ao yBcpen.a jin je 
TTcTap Heciiocooaii ;ta boaii 6op6y iipoTiie Cjioueiia. 
Cxora OH 6yAe oiioseaT, a ;5a BpxoBHor KOMaiiitaiiTa bii- 
aaiiTiiCKe BojcKC iia ji,oifceM ^yiiaBy oyjte nocTaB.beii oiict 
ITpncK (597 ro;i.).^*5) 

y TO TO Ao6a ffifj? roji:.) nocjiao je xaran, no iipiMaH>y 
jiercHjie o Cb. ^I,nMiiTpiijy, BejiiiKy Macy C.iOBena ii ,ipy- 
riix BapBapa iia Co.iyii. y ceiiTCM^py tc ro;;. Haiia;i.a.iii 
cy oiiii jieceTai: jiiMm ca ;iiocTa BeiUTime na rpaji. a.iii ra 
iiiicy Mor.iii ocBOJiiTii, Mn;i.a cy yri0Tpe6.T>aBajiii Maiiiime 
3a 6au;aH,e KaMCiLa ii jipyre pasiie Maiiiiiiie 3a oiicajiy.*) 
CojiyiLaiiH cy iifipaBno iipimajin ii BcpoBajiii, ^a je Cb. 
^HMiiTpuje n OBora iiyTa cnacao CBOJ rpa,i.''"j 

VII 

npiiCKOB noxo;^ npoiHB CJiOBena 598 ^o/^ — AsapH nana^ajy 
Ha CiiHrH^tyHyM h J^ajiwannjy. — AeapH npo;^Hpy Ha mctok. — 
KoMeHTHOJi HecpeiHO paiyje iipoTHB Anapa. — Map H3Me^y 
Anapa h BaaaHTHJe. — KoMeHiHOJioB ii IIpHCKOB noxoji, npoiHB 
ABapa 600 ro;^ — HpacK cy36HJa Aeape KOfl BHMHeai^HyMa h 
npo;;iipe ;i;o Tnce. — KoMeHTHOji ce Bpatia. — HeipoBa ycneiuBa 
6op6a npoTHB CjioBena 602 ro;;. — MaBpHKHJe nape^yje fla 
BOJCKa npeSHMH Ha Jiesoj o6ajin ^yHaea ; BojcKa ce 36or lora 
nooyHH. — MaBpHKHje sdaneH. — nojiomaj na BajiKany aa $0Ke. 

y npojieke 598 ro^. iiol)e IIpiicK ii3 IJ,apiirpaAa ii 
CKynii y Actiiiui BiisanTiiCKy BOJCKy. Koja ce oiiJia pa- 
3innjia iia aiiMOBaite. Ka^ je IIpucK BIIJ^eo, ko.ihko je 
Bii3aHTncKiix BOJmiKa iiornnyjio 0J^ oiiora BpcMcna oji, 
Ka;i.je oii npc;iao Ilexpy KOMaH^y, xTCOJe ^a Ty;KH lleipa 
36or HCcaBeciior ii iiCBeiuTor paji;a, a.iii iinaK o^ycTaHe 
o;t le xyHvoe. Ilocjie 15 jtana ;i.oiipe llpiicK ao ^ynaBa. 
npe^e Ha jieay o5a;iy u 3a qcTnpn Aana cxHrne iipeiia 
FopifcHM HoBaMa. Ty ra iial)e nocjianiiK xaranoB, Kojii ra 
je HHTao 3a y3poK H>eroBa ;i;ojiacKa y obc KpajoBC. IIpiicK 
je o;;roBopHO noc.ianiiKy xaranoBy, ^a je ;toiiiao aMO jep 
y OBHM KpajcBHMa HME jtocxa jiOBa, TcpcH je 3roAaH 3a 

*) Te MauiHHe cy Cjiobchii iiOKpiiBa.in cbc/KOm kohxOm yftii- 
jene CTOKe, ^a nx HcnpiijaTe.i.ii iie (5ii Mor.iii liaiia.iiiTii. 208 npo^Hpaae CjiOBena. Byrapa z Asapa jaxaifce ii nMa jiocxa Bo;ie. Xaran je na to o;iroBopno. 
jia je TO iteroBa 3eM.T>a ii ji^a. je IIpiu-K napymno Miip 
TiiMe iiiTOJe npemao na Ty^y TepiiTopiijy. Ka^a je IIpiicK 
xxeo sa ;t0KaH;e Jia je obo Bu;;aHTiicKa 3eM.T>a, xarae My 
je nopymio jia cy Taj Kpaj BiisaHiHHmi iisryonjin y paTy 
n no paTHOM npany. 36or Tora je no^iejia npennpKa 
n3Me^y IIpHCKa n xaranoBa iiocjiaHiiKa, n IIpncK je sa 
BpeMe pacnpe oko Tora onex iipeoaiino ABapnMa. ;i,a 
cy nooer.in ca iiCTOKa. 

Iloc.ie ;i;eceT ;i.aHa CTnrne IIpncKy rjiac. jiia cy Asapii 
ocBOJH.in CnHrnjtynyM n jta cy CTaHOBHime iteroBC iipe- 
ce.iii.Tii y CBOjy 3eM.T.y. OejiallpiiCK ;i;ot)ey KoHCTanTno.iy. 
KaMO je jiiomao ono n xaraH. Ty cy IIpiicK u xarae jiiwho 
nperoBapa.iii o CDHrn;i.yHyMy. Xaran je ce^eo na o6ajiiT. 
a IIpiicK je roBopno ca .iat)e. Y KpaTKHM ii ojtceqniiM pe- 
'lennuaMa n3Heo je CiiMOKaTa itiixoBc roBope obom npii- 
jiHKOM. Xaran je uiiTepnejincao IIpncKa uito je npejia- 
3110 ^ynaB, Ka3ao my je ;ia na3ii uixa pa^n h ji^a He 
napymaBa Mnp. ii na nociCTKy ce no3Bao na Bora, jua 
OH npecy;i;n H3Me]^y H>era n MaBpnKHJa. lIpncK je xarany 
npe6au.nBao mxo je nanao CiiHrii;i.yHyM, Ka3ao My je ncKa 
ce je;^H0M 3acnTn n iipecTaae OTnMaTii. jep je cyjiSima 
iipoMeii.tHBa. ()Hji,a ra xaran npennne y pe^n n npcTno 
je Aa Ke MHore rpa^OBe ynnniTnTn. II TaKO ce IIpncK n 
xaran pa3nl)y ne CBpuinBinn nnniTa. 

Ilocjie Tora napejin IIpncK ^y;^yjy jia uji,e ^a no- 
Morne CnnrnjiyHyMy. Kajia je ryji,yj ;i,omao /I,yHaBOM noA 
CiinrnAynyM, ABapn nanpaBC npe^, rpaAOM oa KOJia 6e- 
ACM, ajin nnaK niicy Mor.in ^a n3Ap/Ke nana^aj Bn3an- 
xnnana, a Coja:in cy ce n ^a nx CTanOBnniui CnnrnAy- 
HyMa He nana^Hy, tc narny 5eHxaTn. CnHniAynyM je ono 
cnaccn, a Ty^yj o^Max onpaBn sn^OBC rpaACKe.*^^) 

O^Max nocjie Tora xaran npeKnne Mnp n nocjie 
Aecex Aaua CKynn Bojcny n noi)e na ^ajiMai;njy, r^e 
pa3opn 40 XBpl^aBa. lia^ je ITpncK ^yo sa xaranoB na- 
iiaAaj noinaxe xaMO Ty^yja ca 2000 ."i>yAn. TyAyj 
noljc ni)eMa ^ajiMaiuijn n36craBajyhn ApyMOBe, jep ce 
oojao Aa ra ne nanaAne neha nenpnjaxe.i,CKa cnjia. Ka^a Ha FajiKaH y VI eeKy 209 ce npiio.TiiiwcHO aBapcuoj boJciui ii yr.T(';ui<' ii;; ckix)]',!!- 
Tiix Mccxa ABape, iioiiia.i.e .-jO cbojiix BoJniii:a y u-.muji- 
Hiiuy. ()Ba iT:3Bn;i,Hiiii;a iipnFq)a;i.e ce y iieiiocpe;tHy o.iii- 
3HHy aBapcKe boJckc ii y iioiioh iiol^e iiaiipe;i. JIvtcm 
iiaiii^y OBii BiiyaiiTHCKii Bojiiiimi iia xpii iiiijana Aeapji. 
yxBaxe iix n nouiaxy Tyjiyjy, koJii iix je iiciiHTiiBao o 
iiaMepnMa xaraiiOBiiM. Oiiii Mei)y ocTa.iiiM iiciipiiiiajy I'y- 
Ayjy? A^ je xaraii o^pejiiio 2000 Asapa ja 'lyBajy ii.ien. 
Fyjtyj OHjta y:3Me sacejiiy ojiiiay OBor aBapcKor oae.LeiLa 
II yjyrpy nanajiiie xVBape c Jie^a, nooiije Miiore, oxMe iim 
n.neii ii iioiiia.T.e ra IIpncKy/'''j 

llocjie OBora Biiine oji, ro;;Hiie ii no jtana xaraii iiiijr 
HiiiUTa iia ^yiiaBy npe;i;y3HMao iipoxiiB J>ii:jaiiTiije 
(598 — 9 roA.) ; 3a nejio to BpeMe uar-ie^a ^a je y iio- 
;i,yHaBCKiiM KpajeBima B.iajtao noxiiyii Miip. Y xo ;iooa 
oiijiii cy ABapii :ja6aB.i>eiiii iia saiiajtiiiiM rpaiiiiuaMa CBOJe 
jip/Kase. Onii cy iiana;ta.xii na (ppanKe, a iluxobii iioja- 
iiiiiui CjiOBeHii iiOMCiii cy y xo ji;o6a ja>ie jia iipo^xnpy 
y 3ana;i,He luiii ceBepo-;jana;i.iie KpajcBe Ba.iKaiicKOi' 
IIojiyocTpBa, y Mcxpiijy ii y Ilxa.injy. Y oriiiixe cy 
Cjiobchii y obo ji.ooa noqe.xii ji;a ce Kpeky npoia :jaiiaAy 
Ha nejioj jiiiHiijii OA Mcxpiije na ;i;o Jaoe, M;i,y}iiix ro- 
j^ima CiiJio je roxoBO iieiipecxaiio oopoe y llcxpiijii ii 
/I^a.iMaii,iijii. KaMO cy npoji.Hpa.iH JlaHrooapAn. y;ipy;Keini 
ca ABapima ii CiOBCHiiMa. xaKO ;i,a cy npiiMopcKii rpa- 
;iiOBii wecxo ;i,0Jia3ii;iii y Be.iiiKy 0iiacH0cx.'"j 

Ilocjie Tora(599 ro;t.) iio^j ABapnHaToMiic, allpiiCK 
KaA xo ;!i,03Ha noxiixa rpa;i.y y noMok. Ty cy oGe bojckc 
npe3iiMii;ie, a y npojieke ((iOO roji;.) no^iny Bii3aiixiinmi y 
ToMiicy xpnexii rjia;t. HeBo.ta je oii.ia Bc.iiiKa, Ka;i o 
YcKpcy xaran noma.i»e y rpai nocjianiiKa ii jaBii jir xohe 
;^a ciiace BiisaHxiinne ojt r;ia;tii. ITpncK iiapaBiio mije Bepo- 
Bao ;ta ke ABapii xo yiiinnxii, a.iii xaraii yxsp^ii ca 
IIpncKOM iipnMiipje iia iiex ^aria ii jto3BO.iii jia ce y 
rpavH yBe3e Aocxa xpane. Tom iipii.iiiKOM lu-Kao je xaran 
Aa My IIpncK noiuji.te pa3Hnx ;!a'inHa : lIpiicK My je 
nocjiao oiioepa, Jiopoepa n jipynix cxBapii. 'leMy ce xaraii 
BCOMa o6pa;tOBao. Ilocjie xora npncxane xaran jia yxBp^e 

Kn>iire MaxHue CpncKe. 7. !■* 210 npoAHpaae CjioseHa, Byrapa h ABapa npnMiipje ;5a speMe ycKpmifciix npaannKa, xe laKO 
BiLJanTimmi aajejHO ca ABapiiMa npocjiaBC n npoBejty 
ycKpc, anocie YcKpca ce onex pacTaHy."') 

HeKOJiiiKO ;iaHa noc.ie xora, k^a je xaran ;^o;3Hao 
;ta KoMeHxnoji, Kojii je ca^a Ciio nocjiaH npoxim x^Bapa, 
jto.xasH ca bojckom y HnKono.T>, iio^e npoxHB H>era, a 
KoMCHxiio.!, Kaji. je xo qyo, o;ie y Mnsiijy n npeKO 3u- 
KnjtiiBC jto^e y rpajt Jaxpoc. Ca;t cy Asapn n Biiaaa- 
xnHun 6iiJin Ha jiOMan jejtHii jipyriLvia. Komchxiioji mc- 
]^yxiiM, no CnMOKaxnHy npniiaay, Koje je OBjte soyiteHO 
n HejacHO, Hohy noma.x,e oacnnKa xarany, a Bu;3aH- 
xucKOJ Bojcuii y3rpe;i; Hapejtii ^a ce cnpcMn 3a ooj. ajiH 
niije pcKao ;^a ke ce yjyxpy no6iixii. Kajta cy cyxpa 
;iiaH Bojmmn cnasn.iii cacBUM 6.xn3y Henpiijaxe.i,e. ociiy 
rp;iiH>e na KoMCHXiiojia n cxaay itera KpnBiixn 30or 3a- 
6yHe Koja je nacxajia, Ilnan ce BusaHxacKa BojcKa KaKO 
xaKo cxaBH y y5oJHH pe;i„ ajin Komchxiioji cxane iipe- 
Memxaxii nojejinHa o;iie.i>eH.a BiisanxncKe BOJCKe,"-') a 
jiecHOM Kpnjiy jaBii ;i,a ce oercxBOM cnacaBa. Ka;!i; ;i,ecHo 
Kpii.io no^He 6ea;axn, ycKOMemajy ce n ocxajie qexe. Ty 
HoK KoMeHxiio.i napejiii neKiiMa n3 cBoje bojckc ;i.a 6e/Ke, 
a cyxpa ^an ue.ia Bii3aHxiicKa Bojcna y naJBekeM Hcpe^y 
iipe^e petty Jarpy n narne 6eHvaxii. ABapn xaKol)e npe^y 
pcKy, 3ay3My K.iaHii,e n noxyKy MHore Bii3aHxnHU,e. Je^HO 
OACTjCFLe BiisanxncKC bojckc iianpaBii <i>ajiaHry, Banpeji.- 
HOM xpadpoiuKy ojtGnje Henpnjaxe;ha ii 3ay3Me iipojias. 
KoMcnxnoJi naK no6erHe y ^pnsunepy, ajin Ka;i, ra xaMO 
rpal^anii ;i,oqeKajy norpjtaMa ii KaMCiteM. oh ojte npeivia 
H,apiirpaAy, a Aaapn Aol^y Jto ^pii3nnepe n 3ay3My je.'=''-') 

Kaji, je KoMCHXHOJi ;tomao y U,apnrpaji, n jaBuo 
KaKO je BH3anxncKa BOJCKa pa36njena n KaKO ABapn na- 
iipcAyjy, 3aB.xa;i,ana je y II,apurpa;[i;y yavacna nannKa ii 

'^i CiiMOKaxa OBje to ;3aMepa KoMCHxno.iy, a ;i;oii,HHJe je h 
IIpncK y .jcM,ii">j iipH.iiiuii iiCTo to yiiiniio. 

*^'i \[q:\o iii>ii'iaii.c CnMOKaTDHo o iiopasy KoMenTHO.ioBy jr 
:<f»yii.eHo II nejaciio. Oh xoKe ja iipiiKajKe KoMeHTiio.ia nao u:^;taj- 
iiiiKa. HeKii iio:niujii uauopn iipH'iajy, j,a je caM MaBpuKiije na- 
pcAHo KoMCHTUo.iy j,a ce m iiOTyhii. Ha BajiKEH y VI BeKy 211 MiTorii uapiirpcn;;cKH rpa^ann iiOMHin.i,ajiH cy y cipaxy 
;i.a ocxaBe Hapiirpajt ii ;ta oea^e y Asiijy. ManpiiKiijt' no- 
majte CBOJy rap^y ca oiio Majio bojckc inxo je iimro h 
ca MiiorHM rpa^aniiMa na /I,yrii 3iiji;, jta ce ojiynpy Ana- 
piiMa II ;ia opane iipecTOiniuy,''^) 

Me^yTiiM ceiiaT peiiiii jia iioiuajbe AeapiiMa iio- 
CJiaHCTBO, Koje ke iiperoBapaTii .ja Miip. 3a nocmniiKa 
6yj;e naaGpax ApMaxon, ii oh ca ooraTiiM iioK.iomiMa 
Kpene xaraay y ^pn:nniepy. 

^OK ce TO ;iiora^ajio nojaBH ce y asapcKOM xaoopy 
Kyra ii aBapcKa Bojcica nomic y/Kaciio CTpa^aTii. 1-ia Bpjio 
KpaxKO BpcMC noyMiipajio je Bpjio Miioro Asapa o;i Kyre, 
a Me\)Y H>iiMa ii ce^iaM xaranoBiix ciiiiOBa. Xaran je 
Miioro /Kajiiio 3a iiaryo.'beHOM jteuoM. Kajia je ApMaiOH 
CTiirao y ^pii;miiepy, oiio je xaraii joiii yscK y bcjiiikoj 
ii^ajiocTii 36or CiMpin CBOJe Jiene ii cxora je tck nocjie 
J^eceTaK jtaiia npiiMiio BiisaiiTiicKor nocjiamiKa.'^'j Xaran, 
MOHx;;a noji; yTimajcM Bciiiice iiecpehe. Koja ra je ciiaiii.ia, 
iionycTii II xaKO 6yJ^e yiBp^eii Miip Mchy ABapiiMa ii Bii- 
aaiiTiijoM. IIo TOMe Miipy ocxao je ^yiiaB rpanimoM iibmc- 
]^y Asapa ii BiiaaHTiije ; ji,03B0.i,eH0 je oii.io ;ia ce xa 
rpanima npet)e caMO 3a Bpoie paxa iipoxiiB C.iOBena. 
OciiM xoia noBiiiiien je ro^iiimifcii jtanaK AsapiiMa 3a 
20 000 3JiaxHiiKa. 

Kaji, ce xaran noc.ie yroBopenora Miipa Bpaxiio y 
CBOJy 3eM.i>y ii npeiiiao ouo ^I,ynaB. noiua.i>e BiisaiixiicKa 
BOJCKa 113 TpaKiije ]\[aBpiiKiijy noc.iaHiiKe ii onxyjKii Ko- 
Meiixno.na 36or ii3;iajcxBa. y IJ,apiirpaji,y oyjie 36or xora 
cacxaB.x>eH cy;t, a.iii iicxpara oyJ^e iipeKimyxa. a Ko- 
Meiixiioji onex nocxaBjben 3a BpxoBHor KOMaiijianxa. '3) 

*) Ka;i; je ApMaxoH y iipBOJ ceojoj ay;iujeHU,njn iipejao 
xaraHy iiohMone, Koje My je iioc.iao MaBpiiKiije. Hnje xaraH hh- 
KaKO xxeo ;i,a hx npHMH, jep, roBopuo je uii, iiok.iohii o,t Henpiijaxe- 
jLa HHcy iioK.iOHH H HC Mory oHTii KopiiCHH. ApMaxoH ra jejejBa 
HaroBopno ^^a iix hikik iipiuin. Kaja cy CBpuiii.in iiperoBope o 
Miipy, Ka3ao je xaran: llena l>or iipecyj.u H;{Mel)y Hu;^aHXUHa^a 
II ABapa. Xaran je iiaiiMC oiiTyvKiiHao MaBpuKiija, ;ia je oh no- 
ra3Ho yroBop u Hapyiiino Miip. CiiMOKaTa ;ioKa;^yje, ;ia je xarau 
HMao npaBO Ka;; je obo tbp;iho. 212 npo;tHpaH)e CjiOBena, Byrapa ii ABapa y npo.iehe 600 ro;i. not)e KoxienTnoji its II,apii- 
rpn;ia ii. noiiixo ce noMiipno c bojckom, ji,o%e y Cim- 
ruiyiiyM, r;te ce cacxane ca IIpiiCKOM. Ilocjie neKOJUiKO 
;iaHa caaoBy BiisaHxncKe BOJBo;te BOJCKy na 30op. ii noc.ie 
IIpiicKOBa roBopa, Kojn je no napejon MaBpnKiijeBOJ 
n.iej,iipao 3a pax ca ABapnMa, 6y;ie pacKniiyx Miip iia- 
Me^y xarana ii Bnsanxnje. Ha CnHrnAynyMa jto^e bii- 
3aHxiiCKa BOJCKa y BnMimaiiiiyM. Ty ce KoMenxiin.i 
paaoo.iii. 

Kai je xaran ;i,03Hao ah cy Bn3aHxnHn;ii npeiai- 
Hy.in Miip, noBcpii qexBopnu;!! cBOJnx cnnoBa A'A uy- 
Bajy rpannny na /tynaBy n jta cyaonjy Bn3aHxnHU,e, Ka;i; 
5yAy xxe.xn ;i;a npel)y na aBapcKy xepnxopnjy. llnaK 
je.THO o;ie.i.eH.e BnsanxncKC bojckc npe^e ko;i BnMnna- 
unyMa na .la^aMa /],yHaB n cysonje ABape ca ooa.ie. 

KoMenxno.x je Mc^yxnM 3aje;i,H0 ca HpncKOM ocxao 
y BnMnnaiinyMy, jep cy My jieKapn onjin nycxnjin KpB. 
na ce oojao ah n;te y ooj, a IIpncK nnje nnKaKO xxeo 
;i.a ce ynyuixa y 6i»poy ca ABapnMa 6e3 KoMenxno.xa. 

Kaj je OHO o;i.e.i>eH,e Busanxncne bojckc onjio npeiu-no 
^ynaB n cy35n.io ABape, nojtnrne 0Ti,Max xaMO onKone, a.in 
nx na CKopo noc.xe xora Hanajtny ABapn, Ki\A cy c;i- 
3Ha.in AH ce koa bojckc ne na;ia;m nn je;i,aH BojcKOBoha. 
Ka^a je y BnMnnaunyM jaB.i.eno, ;i;a ke ABapn nanacxn 
na Bnsanxnnne. IIpncK, n ano ce Hepa;i.o Kpenyo 6e3 
KoMcnxnojia, nnaic npe^e na JiCBy ooajiy n npe,n;y3Me 
KOMan;iy imA bojckom, Koja je xaMO on.ia. Kaji; je npe^y- 
360 KOManjty, nape;tn ;;a ce Jiai^e ojtMax spaxe y BnMn- 
nannyM, ah ne on Moon nojnnun na n>nMa naxpar npe- 
•laan.in ; na Kano cy ABaj)n nenpeciano naBa.i.uBajin na 
onKone, cnpcMn BojcKy ;ja ooj n pa3,Te.in je y xpn 
•tajianre.""*) 

Cyxpa AHii narpny xVnapn na nnsanxncKC onKonc y 
nexnaecx o;ie.i>en.a, ajiii nx Bn;janxnnun, Ma ah nncy HMa- 
Jin cxpe.ia, nero cy ce Mopajin Kon.-bnMa Copnxn, eneprn'ina 
cysonjy. Tck je noK npcKnnyjia 6op6y n BnaanxncKa 
HojcKa ce noByqe y cBOJe onKone. Tora ;i.ana na:io je, no 
iipiiqan.y CnMOKaxnny, 300 BHsanxnuaua, a 4000 Asapa, Ha BajiKaH y VI seKy 213 

Ilocjie Tpii jtaiia ABapii oner iiana;;iiy iia mrmn- 
TiicKe oriKoiie. lIpiiCK iio;teJiii BojcKy iia ipir ,iejia. oiio- 
Meiie BojiiiiKe ^a ce xpa(jpo 6ope h jta rjie^iajy jia on- 
KO.ie Aeape, xe ;^a iix yxBare y cpe/timy. JT OBora ,iaHa 
o;i,opije IIpiicK aBapcKii iiaiiaAaj. CiiMOFxara iipiiiia, ;ia jc Taj 
;i,aii ocrajio 1)000 ABapa na ooJiiom no.bv. Iloc.ie jteceiRK 
;i;aHa ciipeMajin cy ce ABaj)!! n no TpeKii iiyx jta iia- 
iia;i,ny iia Bii:)aHTiicKa yxBpHeir.a. Kaji; je na to jiomislo 
IIpiicK, iiojtejiii BOJCKy y Tpii 'i-ajiaiire ii iioHe iiaiipe;t. 
ABapii iiarpny ucjiom cbojom bojckom iia ITpiicKa, a.iii oh 
3ay3Me aroAny iT03iimijy it, KaKO je nMao ii norojaH 
Bexap, iiaiia;tHe Asape ca ysBnuienor no.ioniaja, a .ipy- 
ra jiBa o;iie;i,eiLa Bii^aiiTiicKe bojckc AOXBaTe nx c oo- 
KOBa. ABapcKa Bojcica Oy^e naTepana Ha hckc Mouapii, 
Tji^e iix Bp:io Mnoro iipoiia;tHe, a Mol)y ir,iiMa ii iieKii o;t 
cniioBa xaraiiOBiix. llooeji,a Bii^airnicKe bojckc oiliu je 
cjajna ii BCJiiiKa, jep je y tom OKpuiajy, KajKC Ciimo- 
KaTa, ii3riiiiy;io KI.OOO ABapa. "^) 

H3 OBora OKpuiaja je;i,Ba ce cnacao 11 caxi xaraii. 
On ce nocie obc onrKe noBynao npcMa Tncii. Ajin bcK 
nocjie ;i;eceTaK ^ana CKynii oh hohobo BojcKy h no^e 
no iieTBpxn nyT npoTHB Bn3anTnnaHa. Piajt je 3a to 
;i,03Hao HpncK, nol)e n caM npcMa Tncn. Iloinxo cy 3a- 
jejtHHqKH o;i,peAn.in ;i,an sa ohtky, IIpncK nojiiejin ohct 
Bn3anTncKy BojcKy na Tpn rpyne, a xaran aBapcuy na 
;i,BaHaecT ojicteita. Bn3anTnHnn cy ce Taj juan BCOMa 
xpaopo oopn.'iH h cjiaBHO nooejinjiii Asape. 

llocjie Te iio6eji;e noiiia.i.e IIpncK je;tH0 cBOJe oje- 
JLCILC ojt 4000 .tyAn Jia npei)y Tncy n ;ta MOTpn n ncnn- 
Ta HcnpnjaTe.bCKa KpcTaiLa. Ka;i; obo o;i,e.i»eH,e npel)e Tn- 
cy, nanir^e na Tpii renn;tcKa cejia. Yemim y obrm cejiuMa 
HHcy joni 3Ha:in lUTa ce jyie jtecn.io n npoBe.m cy noK 
y Bece.i,y, jep cy c.iaBn.in neny cBcqanocT. Hn3anTnnun 
nx MaMypne nanajtny joni npe n3.iacKa cynna. noTyny 
30.000 Tennjia n BpaTC ce naTpar npeixO Tnce ca 00- 
raTHM n.ienoM. 

Xaran je Mcl^yTnM onex cKynno na Tncn BOJcKy 
OA pa3Hiix Hapo^a, KOJnMa je BJiajtao. tc y;tapn na 214 npoAHpaae CJioBena, Byrapa z Aeapa ITpucKa. y KpBaBOJ 6nmn. Koja ce on.ia iiSMel^y Asapa 
H Hii3aHTiiHana, BiiaaHiiicKa BojcKa BemxnnoM IIpncKO- 
BOM II CBOJOM xpaopomky o^tpiKH no6eAy. Bpjio mhofh 
ABapii 11 ocooiiTO Cjiobchu nojiase ce y Tncii, a BnaaHTim- 
un 3apooe 3000 ABapa, 8000 CjiOBena ii 6200 jipyrnx Bap- 
Bapa. O^Max nocjie OBe 6nTKe noiuajbe xaran nocjianiiKa 
MaspiiKiijy, jta xpaHiii naxpar asapcKe 3apo6.i>eHnKe, jom 
npe HO iiiTO ^[aBpiiKiije jtoana 3a nooejty Bii3aHTncKe Boj- 
CKC. MaBpiiKiije ce 3aiiCTa noiiJiamn n Hapejiu IIpncKy 
ji,si Bpaxii 3apo6ji>eHe ABape, kojh cy sajejiHO ca jtpyrnM 
sapoO.tennM BapBapnMa bcK 6njiH cnpoBe;teHii y Tomhc, 
H xaKO xaraH ;to6iije 3apo6.T>eHe ABape naxpar.'^) 

MeJ^yxHM je^iBa 03;i.paBii ii KoMenxnoji ii jto^e ca 
cBOJOM BOJCKOM y HoBC, T^Q jc oji. jtOMopo^iaua xpaaiiio 
;ta My jiajiy je;iHora Bot)y, Kojii he la cxapnM xpajano- 
BHM nyxcM npesecxn npcKO BajiKaHa, jep je >Kypiio y 
II,apiirpaA, A^ xaMO npoBe;ie snMy. Ka;ta My ohii Ka/Ky, 
ji,a. My He Mory jta ncnyse >Ke.i.y, jep ne 3Hajy xaj Lyx, 
OH ce na.tyxn h ;ia yonxn ji,BOJnH,y o;i. h>ux; a Ka;i, je ^osnao 
^a HMa ;tajieK0 OA Hosa je;taH cxapau oji, 112 toa- kojh 
3Ha xaj nyx, oh ojne xom cxapny n saMOJin ra jta 
ra npoBejte xhm nyxeju. Cxapau ce sasjian nsBnaaBao 
H HeKnao ; roBopno je KaKO je nyx xejKaK n He3roji;aH 
oco6nxo ca^ta Ka^a je 3HMa nek nacxynnjia, a xhm ny- 
xcM HHJe ce HuiJio Bck 90 ^o;^^Ha. Kaji. Komchxhoji naBajiH 
Ha cxapua, oh nonycxn h npoBe;i,e Bn3aHxncKy Boj- 
CKy. TaKO je Komchxhoji ca Bn3aHXHCK0M bojckom npe- 
uiao npcKO Ba.iKana. Ajiu Kano je nek nacxynnjia 6n- 
Jia 3nMa n noqe.in jnyBaxn jann BcxpoBU, nponajia 
je Ha xoMe nyxy cnjina cxoKa n mhofo BOJHHKa. IIpucK 
Ao\)Q y <l>H;innonojL h xy npoBCjie uejiy 3HMy, a y npo- 
Jiehe (601 ro;t.) ojte y lI,apHrpa;t n 6yji,e hohobo hmcho- 
BHH 3a KOManAanxa HOAynaBCKHx xpyna. 

Met^yxHM uejie 601 ^o;^. B.ia;tao je na ^ynasy hox- 
iiyn Mnp : xe i o;iHHe xaMo Hiije 6njio HiiKaKBa ooja h 
oicpiuaja Meky Bn3aHxiicK0M bojckom ii BapBapHMa.'") 

M;iyhe (602) roAnne 6yAe 3a cxpaxnra y Eeponn 
HMCHOBan ouex uapee 6pax Ilexap. Oh no^e n3 Hapiirpa- Ha BajiKaH y VI Beny 215 

;ta npcMR ^^yiiaBy h ji,o\)e jto Ilajiacxojia, vjia ce yxaCo- 
pM II npoBe;te .lexo. Tck y pany jeceii iiol^e y ;tap;iancKe 
Kpajese, jep ce 'lyjio ;^a ce Aeapn OKyrixajy koji Kaxa- 
paKTa. IleTap o^e h caM xaMo, cacxane ce ca Aiichxom. 
KOMaH;iianTOM aeapcKe bojckc, n riomie c h>hm iiperoBope, 
AncHx je xpajKHO jia Bn3aHTHHi;n ycxyiie ABapiiMa Ka- 
TapaKxe. Ka^ je Hexap iisjaBno, ;i;a no^ xiim ycjOBOM 
He MOH^e HHKaKO jtoKii AO MHpa, noByKy ce o6e bojckc, 
aBapcKa y KoHCxaHXHOJiy, a BHrjanxiiCKa y TpaKujy. 

MeJ^yxHM je MaBpiiKuje 6no A03Hao ^a xaraH iia- 
BJiaiii n3()eraBa 6nxKy, jep xohe, iioiiixo BiiaaHxiiCKa boj- 
CKa HHJe KOHi],eHxpncaHa, H;3HeHa;ia ;ta iianajtiie na IJ,a- 
pnrpa;!. Cxora iiapeAii Ilexpy ;ta ocxaBH A;ipiijaHono.i., 
KaKO 6h jiaKiue Morao iipiixehii y iiomoK lj,apiirpa;iy, 
aKO ra Afiapii nariaAny."'^) 

MehyxiiM je Hexap xxeo ^a yjtapii Ha CjioeeHe h 
Hape^tHO je jta ce cnpcMC Jiat)e na ^ynaBy, Kojc he npe-^ 
BecxH Fy^yja ca BnsaHxiicKOM bojckom. TyAyj aaiicxa npe- 
J)e Ha .leBy oCajiy ^J,yHaBa, noxyqe MHore CjiOBene ii 3a- 
AoCnje BCJiHK H.ieH. Ilocjie xora xxejin cy BUsanxncKn Boj- 
HHHH A«i ce Bpaxe na ^ecny o6a.iy ^ynaBa, ajin Tyjiyj 
HHJe xxeo xo jia yiiimn. 

Ka;i,a je xaran ca3nao, jir je BiisanxncKa BOJcKa 
npeuijia ^ynas h ;i;a je HMajia ycnexa y OopCn npo- 
XHB CiOBCHa, noma.i.e je^HO o^excfte CBOJe bojckc 
;ta Hana^He Ahxc, kojii cy 6hjih y casesy ca Bnsan- 
XHJOM. Me^yxHM, hc 3Ha ce n3 Kora yspoKa, y obo 
Ao6a MHorn ABapn noimy ocxaB.i>axH xarana n asapcKy 
BOJCKy H 6e3caxH na BnaanxncKy xepnxopiijy. Xaran je 
36or xora 6no mhofo 3a6pHHyx, a y I^apnrpajiiy ce 3Ha.io 
Aa 3a ca;ta nehe Mohii HHuixa 6hxh oa xaranoBC 3a- 
MHuubene eKcne;i,imnje na lJ,apHrpa;;.''^) 

Cxora MaBpnKHJe y jecen (502 ro;t. Hape;in Ilexpy, 
Aa npej^e ^ynas n ^a ca BH3aHXHCK0M bojckom csaKaKO 
npe3HMH Ha jicboj o5ajin ^HynaBa y cjiobchckoj 3eM.T>ii. Ka- 
bila je OBa HapcA^a MaBpuKHJCBa caonmxena BnsanxiiCKOJ 
BOJcqH, n3JaBnjin cy BOJHnun jiiicxom ji,n neKe la je n3Bpnie. 
roBopn.in cy, ^a je xaMO cjiao H3r.ieA na hjich, jia HMa 216 Hpo^tHpaBe CjiOBeHa, Byrapa h Asapa MHJio Koita n ;ia je Bapsapa Miioro. Ka^ je lleiap enep- 
rimno aaxxeBao o,t, BOJmiKa ;i;a iiouiTO-noxo ii3Bpiue na- 
pe^Oy MaBpiiKiijeBy, Bojnnmi ce oxBopeno noSyne. Join 
vBeiv je MaBpiiKiije napet)nBao ^a BOJCKa ocxane na jie- 
Boj ooa;iii ^iynaBa, a.iii cy BOJHiinn Bek 6ii.iii 0XKa3ajiii 
iioc.iyiiiriocx ii Bii;jaiixiiCKa BOJCKa ce spaxii na jtecHy o6a.iy 
^yiiaBa. Y xo noue na,i,axii xjia^na Kiiiiia ii 3iiMa na- 
cxyiiii. MaBpiiKiije je join yBeK OMa.iOBa;KaBao ony iio- 
uyny, a.iii BOJCKa iiol)e Ha II,apiirpaA, iiOMoky II,apiT- 
rpal^nHa iipo;i,pe y Bapoiu, MaBpiiKuje oy^e soaqeii a 
<I>OKa iipor.iaiiieii 3a iiMiiepaxopa sHsanxncKor (23 ho- 
BCMopa G02 ro;i,.). 

^o.iacKOM fl^OKnuHM Ha npecxo Hoqnae noBa enoxa 
y HCTopnjn npoAnpaH>a ciOBencKor na BajiKan. Pax ca 
IlepanjoM, Kojn je no^ieo ojtMax nocjie CMpxn MaBpnicn- 
jcBe H aHa])xiija, Koja je 3aB.ia;i,ajia hoa BJiajiOM <l>OKn- 
HOM, ojtysejiH cy OajiKancKHM npoBnnu,iijaMa ii oiio Majio 
3amxiixe mxo hm je jto ca;i;a jtasajia Bn3aHxiiCKa BOJCKa. 
^yiiaB je Oiio He3amxiiheH ii oxBopen BapBapiiMa, ii oji, 
OBora jtoGa iioucjih cy CjiOBenii cbc qemhe it y rycxnM 
MacaMa ji'd iipejia3e na BajiKan. ^o OBora BpcMCHa 
cy cioBCiicKe ^exe caMO npiiBpeMCHO n pajtii ii.tauKe 
iipejia3iijie ^ynaB, cajiia cy iioqejiii Cjiobchii cxa.iino jia ce 
Hacxaayjy y 6a.iKancKiiM npoBiinuiijaMa. ExHimKa «i>n3iio- 
noMiija liajiKaiia no'iiiH>e ca;i.a oiiex ;i,a ce MeH>a : mccxo 
iipiiBpeMeniix iiJi>a4KauKnx qexa, iiomiite ca;i,a nocxeneno 
cxajino HacejLaBaH>e cjiOBcncKHx njiCMCHa roxOBO na ij,e- 
jiOM EajiKariCKOM IIo.nyocxpBy.^'^) n P M M E A B E. 

BajKHHJH H3BopH npo/tHpaH>y GjioBena, Asapa h Byrapa 
Ha BajiKaH y VI Beny. 

CaBpcMenHx usBopa, Kojii On roBopii.iii ciicuiija.iHO o iipo- 
jinpaiby CioBena n ;ipyriix sajiBapa iia Ea.ihaH y ^'I bckv, ncMa, 
H.iH 6ap iix iieMu c'a'iyBaniix. II()j,aTuii o imixobiim Haiia;iaJHMa na 
Ha.iKaii iia.ia:?e ce y ;q)yruM pa3iiiiM ii:3BopnMa. y iipBOM pe;ty y 
BiK^aiiTiiCKiiM (Koju n:^noce Bii:^aHTiieKy UL'Topiijy Tora j.o6a), 3a 
THM y HCKiiM 3ana;iHiiM n y iiCTO'innM (iiucaHUM na ciipCKOM, 
apancKOM n t. ;;.) 

BaiKHiijii Bii3anTiiCKn n^Bopu cy obo : 

npOKonuje i\U^''y/.i-:c;i On je iiaJ3HaTHiijii iiCTopuK OBora 
;i,o6a. Poi)eH jc KpajcM V BCKa y Ila.iecTiiHH. Biio je iipaBniiK. 
0,t; ro;i. 527 6no je ecKpeTap Bc.iiisapoB n nuiao je e ibini Kiiji 
je 533 nouiao y A'l'piiKV iipoTiiB BaHj,a.ia, 3a tbm 536 roji. 
iipoTHB FoTa II ;ionHiije iipoTUB llep^iijanaua. yMpo je iiocie 
562 roj. ITpoKOiiiije je 6iio Bp.io o6pa30BaH ii 3Hao je ,To6po 
;i;p-/KaBHii'iKe, Bojiie, reorpa<i)CKe ii eTHorpa<i>CKe CTBapu ii iipii.iiiKe. 
Miiorn ra nneuH oeyhyjy ocoOhto sSor iteroBe paciipaBe o 
rpai)eBiiHaMa JycTnHHJaHOBnM, r^e je npexepaHO XBa.ino Jyexn- 
HnjaHa n :iacKao My. 

Oj; H.era cy ca'iyBana Tpu ;ie.ia : 1.) 'I^Topixsv iv ^'.jSAiotg 
07.10). J^Be Kifcnre Tora jte.ia ca;ipH;e iiCTopujy Bii3anTiiCK0-iiep- 
sncKor (Bell. Fers.}, ;iBe KH>nre ucTopnjy BiisaHxncKO-BaHja.iCKor 
(Bell Vand.) ii Tpn KH>nre ncropnjy Bn3aHTucKor-roTCKor (Bell. 
('ofJi.) paTOBaifca : y ocMoj Kibn3n je iiper.iej jorahaja jo 554 
ro;i. Ubo je.io CBpiiieno je On.io y iviaBHOM 545 roj.: iipBHX 
ce^aM KibHra iis^ao je nncan 550 n.in 551 roj. 2.i AvexcoTa 
(Historia Area no). Obo jie.io Hanucao je IIpoKOiinje 550 roj. 
Oho je yiipaBO naM<iaeT iipoTHB JycTunnjaHa n H>eroBe 'Keue 
Teo/Tope ii iipoTHB Be.insapa ii iberoBe -.KeHe. To je ynpaso j.o- 
AaxaK u xyMa'ieibC iipBux ce;iaM Kibnra iiexopiije. Mnorn cy 218 npHMe^Se 

imc'un cyMH.a.iH aa je obo ;ie.io TTpoKonHJeBO. a.iH je ca;ia yTBp- 
hcHO, ;ia*je obo ;ie.io 6e3 nKaKBe cyMH>e oh nncao. 3.) Utpl 
-/CT:a|jiaTwv (De Aedificiis}. Obo ;ie.io Hanncao je npoKoimje nocjie 
558 TOTi.. To je ynpaBO nanerapHK JycTAHnjany. IlHaie je Bp.io 
BawHO 36or reorpafCKHx iio;iaTaKa. 

ripoKonnjy b. Karl Krimibacher, Geschichte der byzan- 
tiniscben Litteratur (18972) 230 — 7 : Cbailes Diebl, Justiuieii et 
la civilisation byzantine (1901) XII — XIX: Ugo Balzani, Le 
cronache italiane (1901) 22—36; Hartmanii, 1. c. I 186. — 
Hist. Arc. B. B. HaHqeHKO, TaiiHon HCTopin HpoKoniH (BnaaH- 
TiiicKifi BpeMeHHHKT, II, 1895, 24—57, 340—371; III, 1896, 
96 — 117, 300—316, 461—527. Ty je npuKyn.T,eHa n CBa .iHTe- 
paTypa o tom iipe;tMeTy. 

Ja caM yiioTpeCno : Bell. Goth, no H3;iaii,y Domenico Com- 
paretti I— III il895 — 1898); ocTa;io no Cohckom H3;i;aH>y I (1833): 
Bell. I'ers. h Bell. Vand, III (1838j : Hist. Arc. h De Aedif. 

Aearuje ('Ayai^-ia;). Po;i,ho ce oko 536 rojt. y Ma.ioj A3hjh. 
Join Kao AeyaK ;iomao je ea cbojhm ou,eM, Kojn je dno y'iHTe.T> 
roBopHHniTBa, y IlapHrpaj. Toji. 554 ciyinao je y A;ieKcaH- 
;tpHJH npasa. iKoBeo je y lI,apHrpa;iy Kao a;i,BOKaT, a ywpo je 
noc.ie hS'2 roj. >' M.iaj,HM roj,nHaMa nncao je necMC, nocie 
ce o^ao Ha ncxopnjy. Ochm nesHaTHnx MaH>HX, BehnnoM necnnqKHx, 
cacTaBa nanncao je : Ilep: xr^c "lojaxiviavoO ,5aaiAe:a;. Obo ;i,e.io 
no;te.'beHO je y ncT KH>Hra h oCyxBaxa BH3aHTHCKy ncTopnjy ox 
552 — 558 ro;i. y ftoiy cy oHHcann paxoBH npoxnB Foxa, Ban- 
;tajia, OpanaKa, HepsnjaHaua n Xyna. Obo je ynpaBO naexaBaK 
HpoKonnjeBa ;te.ia. Araxnje je Bnme necHHK no ncxopnK. 

AraxHJy b. Kniinbacher, 1. c. 240—3; Diebl, 1. c. 
XIX — XX ; Dr. H. Liebericb, Stiidien zu den Proomien in der 
griechisclien und by/.antischen Geschichtsschreibiing: II (1900) 
8—13. 

Ja caM yuoxpeOno H3;taH>e L. Dindorfius, Historici Graeci 
Minores II .1871) 122—453 (Ed. Teubnj. 

MenaH^cj) (Me'vavcpoc Hpoxix-cwp). Po;tHO ce cpe^innoM VI 
BCKa y Uapurpa;iy. y>iHOJe npaBa, a.iH Bp.io Hepa;i;o. Kao M.iaA 
"loBCK /KHBCo jc Bp.io .laKOMncicHO H xeK KUji jc nao y HeBo.T>y 
no'ieo je 036h.i,ho j,a pa^n. ILeroBO ;te.io, ncxopnja BnsaHTHJe 
558 — 582 ro;t., canyBano je caMO y *parMeiixnMa. Oho ena^a 
Mcl^y Haj6o.i,a ncxopncna ;ie.ia VI BCKa. 

MeHaH;ipy b. Krumbacher, 1. c. 243—4; Diebl, 1. c. 
XX ; Liclicricli, 1. c. i:;. 

Ja CUM ynoxpeOno H3;iaiLe y Hist, (iraeci Min., 1. c. 
H 1-131. npHMe;;6e 219 

CuMOKara ('Bso'f jXaxxoc Z:|xoxaxr/;c). Po;iho ce y ^fHCHpy ;. 
atHBeo je 3a BpeMe uapa lipaK.iiija. OeHMJe;tHe 6e:{jia'iaJHe <i<h- 
SHKa.iHe pacripaBC ii je;me .{Cmpkc jiHcaMa Koje cy 6e:{ BpciHo- 
CTH, HariHcao je: 'laxopiac. To je ncTopuja B.ia;;e MaBj)HKHJeBe 
(582 — 602 Toji.). Jl,ejio je uo;ie:heHo y ocaM Kibara. Hnje ;ioOpo 
3Hao HH reorpa*HJy hh eTHorpa«i»HJy, a hcto Tano nHJe ;to5po 
ii03HaBao HH oco6e o KOJHMa imme, hh ^loraljaje ; h xpoHo.iorHJa My 
je ;i.0CTa HecHrypna. noc.ie;tH>a KPbHra, KaKo je ca'iyBana, h3- 
TJie^a ;ta nnje Oajia joiu cacBHM ciipeMna 3a H3;;aBaH,e. 

CHMOKaTH B. Knimbacher, 1. c. 247 — 251 ; Lieberich^ 
1. c. 16—9. 

Ja caM yiioTpe6HO H3;taH>e Carl de Boor (1887j ; Ed. Teiibn. 

0;i; caBpeMCHHX rincaua HMajy jom iio;i:aTaKa o npo;iHpaiLy 
BapBapa na KajiKae: 

Eeaepuje (EOaypioc) y CBOjoj ncTopHJH upKBe. — iLe.My 
B. Krunibaeher, 1. c. 245 — 7. Hsji. Migne, Patrologia Graeca 
86, 2, 2405. 

KoHcraHTUH HopcfrnpoaenuT, HMnepaxop BHsaHTHCKH 912— 
959 ro;i., oco6hto y CBOMe ;ie:iy : Us.pl i^ep-axcov. — KoHCxaHTHHy 
nop«i>HporeHHTy h iteroBy ;ie;iy CnKe cuenHJa.iHo roBopa y 
;tpyroj KHiH3H. 

Ko;! MHornx caBpeMennx n noannjux xpommapa eusan- 
TucKux HMa jocTa 6e.iejKaKa o npo;inpaH.y BapBapa na liaaKan 
y YI BCKy. Meby H>HMa HMa ^ocTa Ta'iHHx no^a^TaKa, «iecTO ii3 
H3Bopa KOJH ce HHcy caiiyBa.iii, a.iH HMa n ;i,ocTa Hexaqnor^ 
KOH«i>y3Hor H HeHCTHHHTor npH'iaFba. Ba*HHJH o;x h,hx cy: Ma- 
XoLKoi.;, H3 VI BCKa (B. KniHibac'her 1. c. 325 1; BcO-^xvr^c ojjloao- 
yy^xTi?, KOJH je yMpo 817 ro;;. h kojh je ca jom hckhm xpoHH'ia- 
pHMa y IX BCKy npeBe;ieH h na jaTHHCKH (Hktoria Trijirrtifn ; 
B. Krunibacher, 1. c 342 — 7). rewpyioc 6 Keopr/zdc, uncau c 
Kpaja XI HjIH iio'iexKa XII BCKa. (B. Krumbaclier, 1. c. 368 — 9). 
Zwvapac, nncau, XII BCKa (Kriinil)acher, 1. c. 370^6) h t.;i. CBe 
xpoHHiiape ynoTpe6HO caM no 6ohckom H3;i,aH.y. 

Oji 3ana;i,HHX xpoHH'iapa h iincai^a HMajy no;i,aTaKa o npo- 
AHpaH^y BapBapa Ha Ba-iKan y VI BCKy : Comes Marcellinus, 
KOJH je iiHcao CBOJe 6ejieuiKe 518 ro;i,., a nocjie hx HacxaBHO jo 
534 ro;t. ^pyrn hcko ;to;i.ao je xoj xpoHHUH Oe.ieuiKC o ;i.ora- 
l^aJHMa o;i; 534—548 ro;i,. Ms;;. Mommsen, Chronica Minora II 
(Monumenta Gernianiae Historiea IX, XI, 1894) 39 — 108. — 
Cassiodorus. xaKohe nncau VI BCKa. H.sj. Chron. Min. II 111 — 
161. — Jordancs. JKhbco je h nneao cpe;tnHOM VI BCKa ; 6no je 
po;i.OM Fox, je;;aH o^ ohhx koju nncy ca Te,T,epuxoM Bc.ihkhm 220 npHMeA6e 

oxniu.in y IlTa.injy. Ilncao je pnMCKV ucTopujy n De origiue 
actibusque (Tetaniiii. IIsj. Tli, Mouiinsen. Munnnieuta Gerniauiae 
Historica 1882; CTp. 200. Cp. IIpejroBop MoMsenoB h Balzani, 1. 
(., 18— 21 . — V/efor Toimensis episcopus. Bno je enncKoii y Ad-pnun 
o;iaK.ie ra je 555 vox nporHao JycTHHnjaH. Ilncao je 6e.TemKe 
caBpeMCHnM n cTapnJHM jora^aJHMa. IIsj;. Cliron. Miu. 11 178 — 
206. — Johanups Ahhatis Biclarensis. Ilncao je CBojy xponnKy 
i.-paje.MVI BCKa. XpoHOJornja My je Bp.io norpemna. Il3j. Chron. 
Mill. II 207 — 220. — CBnMa b. y MoMsenoBy iipe;iroBopy n Diebl, 
1. c. XXVII — XXVIII. — Flavius Cresconius Corippus. y.Mpoje 
no CBoj iipn.nmn ,3a B.ia;];e JycTnnoBe ; nncao je neCMe. oj Kojnx 
je jejna cncBana y uacT JycTnnoBy. H^j. Jos. Partsch, ^Mouii- 
nicnta (Termaniae Historiea lU (1879 roj.). — Panlus Biacomts. 
Po;iHO ce Kpaje.M npse 'leTBpTnne VIII Bena; 6ho je Ka.iyhep y 
ManacTHpy MoHTeKacnno y IlTa.injn ; yupo je KpajcM VIII BCKa. 
Ilncao je ncTopujy JaHrodap;i:cKora Hapoja. llsj. 1878 roj, — 
B. Balzani 1. c. 61—86. 

0;i; ncTO'iHHx nncau,a nMa nojaTana o obom nepno;iy Joean 
IJfpecKu, Y CBOJoj ncTopnjn upKBe 536 — 586 roj;. IIsj. y neMa'iKOM 
npeBO^y iSclionfelder 1862 ro;;. : cxp. '2Q6. Joean Hukucku, 3a- 
o'apujc perop n T, j. — ibUMa b. Kiunibacher, 1. c. 403 ; 
Diehl, 1. c. XVm-^-XXX. 

OcHM Tora nxia iio;taTaKa o nana^iaJHMa C.iOBeHa n Asapa 
na Co.iyn v VI BCKy y .leeen^iu o Ce. /(uMUTpujy. Maj. Acta 
SanctoniniX IV, 104, 164, n I\iacHHK 18 (1865). — Cp. J. 
Laurent, Siir la date des Eglises St Denietrins et Ste Sophie 
a Thessalouique iByzautinische Zcitschritt 4, 1895, 420 — 434); 
H. Gelzer, Die (Tcuesis der byzantinisclieu Themenverfassimg 
(190O) 42—64. 

BeiiHHy no;i;aTaKa, Bn3aHTHCKnx n HCKnx 3ana;i,Hnx nncaua, 
Kojn ce o^Hoce na npojnpaH,e CioBcna na Ba-iKan o;i: VI Bcna 
Ha aa.i.e npnuyiiuu je, n3j,ao n cnaSjeo Kpnxn'iKnM npnMe;i.6aMa 
F. Bachi, I)ocitnie)ita historiae Chroaficae pcriodunt (Uifiquam 
ilhisfranfia (1877; Monumenta spectautia historiam Slavorum Me- 
ridionaliiiiu VII i III: Excerpta e scriptoribus, 215 n ;;. Ty cy 
yiioTpeC.i.eHa, ocnM hckhx o;; noMCiiyTHx nsBopa. n nancKa pe- 
recTa. Mijurn iiobhju nncun c.iy.Ku.m cy ce iipu nncaii.y o ;io- 
rabaJHMa \'l BCha caMO obom 36npKoM n cxora hm je npn'ian.e 
•iccTo Bp.io iiorpeiuHo n cacBn.M neiioTnyno. Ko xohe ;ta ;i,o6nje 
jacny c.iHKy o iipo.inpaiby CiOBena na JJa.iKan y VI BCKy, Mopa 
;io6po iii)oy'inTn cbc nuBopc, jep he My 36npKa Pa'iKora ;i;aTH 
HciioTiiyny n iiorpeuiHy npe,T,CTaBy o tomc. ^pHMe;^6e 221 

CQUMa nseopuMa koJh, eoeopc o npo^jujjaw/ Caoeena na 
EajiKciH u }bUX06ij uace.^aeawy raMO, ouiic onmiipnuje evoopa y 
r^py^cj Kibusii, e;fe ^c 6utu u oi^eibeiia epe^nocT Tbuxoeux uo^araKa. 

Ba?KHHJa jiHTepaiypa o npo;;HpaH>y CjioBena h Apynix eapBapa 
Ha BajiKaH y VI BeKy. 

CaMOCTa.iHo, no ii3BopuMa, iiiica.iii cy ii pacnpaB.T,a:in o 
iipo;uipaiLy C.iOBeiia h ;i;pyrHX Bapsapa Ha Ba.iicaii y VI BeKy : 

JoIkoui Christian r<>}i E)Hjd, Gcschichte <lcs Un^rrisclien 
Reichs imd seiner Nebenlandcr I (I797j 249—260, 299— ol 2: 
II (1798) 445—451. 

Pavel Jos. Safarlk, Slovanske Starozitnosti (Sabranc* Spisy 
II, 1863) 61—7, 161—8, 327—9. 

Dr. Enwst Daimnkr, L'ber die altcstc Uesi'liichtc dcr 
Slawen in Dalmatien f549 — 928), Sitziingsberiehte Be«iKe Ana- 
AeMHJe 20 riJ<56) 357—363. 

K. -HuKOJiajeeufi, KpiiTH'iKa iioKyuieita y nepHo;iy oj iipBiix 
iieT BCKOBa cpriCKe ncTopiije. .TeTuiiiic MC 105 (1863j 17 — 53; 
106 (1863) 1—27; 107 (1864) 1—39. 

iJr. (\ Hopf. Geschichte Gricehenlands (1870j 76 — 84. 

J/. C. ^puHoeh, 3ac'e."ienie BajKancKaro Ilo.ivocTpoBa c.iaBH- 
HaMii (1873) 89—117... 

Ji'nhi'rf Iioeslcr. Ubei" den Zcitjnnikt der slavisclien Aiisied- 
liing- an der iintercu Donau. Sitzunuslteri elite Be'ine AKajeMiije 
73 (1873) 77—115. 

0. Piiioire)- y^o;i.aTKy K. Miillcnlioft', Deutsche Altertunis- 
kiinde II (1887) 375—394. 

Dr. Kart (y'ro/i. Geschichte des ostromiscben Kaisers Justin 
II (1889i 61—87. 

n. K a A A I Y * ?• ^IsAi'xai -f^;, 3'j^avtivy;^ taiopia; ( 1894) 68 — 79. 

l>r. F)-. Kos. Iz zii-odovine Jug-oslovanov v sesteni sto- 
letju po Kr. Izvestja ^luzejskega drustva za Kranjsko 8 (1898) 
77—95, 109—121,' l.")2— 162, 177—211. 

XaiJx-') Xodihi. Bizantija i Gernianski Zapad do smrti cara 
Justiniana I i 1900) 69— 77,' 157— 8, 425—6.4.50—4, 484—9. 

Charles Diehl. Justinien et la civilisation Inzantine an VI-o 
siecle (1901) 218—222. 

A. .1. RozoflUHh, M.St iicTopin ciaBflHCKHXt nepejBir^KeHiii 
(1901) 49—71. 

UcuM Tora roBope o npoj.npaiby BapBapa na Ba.iKaH y 
VI BCKy : A. rn.^h^epp,umh, IIucbMa 061. nexopiii CepooBi 11 
Bojirapi, (1855) 5—11; Joh. Hci)ir. Schwicker. Geschichte des 
Teniescr Banats (,1872) 20 — 25; Constantin Jos. Jirccek. Ge- 222 IIpHMe;^6e 

schichte der Bulg^aren (1876) 82—91; Dr. Consfantin Jos. Ji- 
recel-. Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel ('1877) 

59 67; Pic. 1. c. 38 — 9; Constanfin von Hofler. Abliaudhmg-en 

aus dein Oebiete der Slavischen Geschiehte IV (Sitzungsberichte 
keqKe AKaAexmje 97, 1880, 824— 8:-i0i : Dr. G. F. Herlzberg. Ge- 
mchichte der Byzantiner und des Osmanischen Reiehes (1883) 12 — :'). 

:j4 40; B. C. CpeHKoeufu IIcTopnja CpncKora Hapo;ta I (1884) 

1 7 — 26; Alfons Huher. ( iesehichte Oesterreiclis I (1885) 47 — 58 ; Dr. 
Greffor Krek. Einleitnnsriii die slavisclie Literaturgeschichte (1887^) 
274—321 ; Karl MiUlenltoff', Deutsclie Altertumskunde II (1887) 
KX) — 3; Dr. Mathias Rypl. Die Beziehung-en der Slaven und 
Avaren ziim Ostromischen Reiehe imter der Reg:ierung des 
Kaiser;? Herakliiis (1888) 4 — 8 ; Theodor Bitter von Stefanovic- 
VUovski/, Ur.spnnig imd Eimvanderimg der Serben und Bulgaren 
(1890) 7 — 8; .i. KoeaMceufx n .5. JoeaHosufl, IIcTopnja CpiiCKora 
Hapo;i;a I (1893) 36 — 70; T'. Jar/ic. Ein Kapitel aus der Ge- 
sehichte der siidslavisehen Spraelieu (Archiv 17, 1895, 54 — 9); 
V. Oblak. Eine Bemerkung zur altesten sudslavischen Geschichte 
(Archiv 18, 1896, 228—234) ; Vjel-osJar Klaic. Povjest Hrvata I 
(1899) 23 — 8; H. H. C.uupMoeh, QqepK-b Ky.ibxypHoii ncxopin 
K)-*Hi>iXT> C.iaBJiHii I (1900) 56 — 98 ; Andre Lefevre, (Termains 
et Slaves (1903) 169 — 173; Zeuss, Kroues, Hunfalvy, ^[iklosieli, 
Tafel, IMaretie n mhofh Jipyrn. 

Ja caM y npHMe;i.6aMa ncTHuao caMO uaJBefee u 3aHHM.i>n- 
BHJe iiorpeiiiKe uoMenyrnx iiiieaua : cnTunje norpeuiKC, oco6hto 
y xpoHo.ioraJH, HucaM HaiiOMHiLao. 

Oit^ena pasnux reopjuja a 'apo;i,upaiby u Hace.ybaeayhy C.io- 
eena na EajiKciHy 6u^e y /^py^oj kh>u3ii. 1) renn;i,nMa iii>c.ie npoiiacin XyucKe J^p'.KaBC b. Kropat- 
scbeck, 1. c .31 — 5 ; Nodilo, 1. c. 192 — 3. — .'IaHro6ap;;iiMa iioc.ie 
iiponacTii XyucKe /IpH^aBe b. Schmidt, 1. c. 51 — 3. — paauHM 
luipBapcKiiM uMCHDMa, Koja iioMuiby n3Bopn y obo jio6a. b. rniower, 
1. c. 383 — 4; BacH-iLOB-L. 1. e. 4 — 5; J. Pa;iOHnh, Ko cy FeTii 
y xponniui KoMCca ^rapue.iiina (Ejac 60, 1901, 204—214.) C'l). 
,lpiiiii)iri., 1. e. 92. Cbc xpii xniioTese cy HeiioTiiyHe ii HexauHe. 
1I(U HMCHOM TcTa II CKUTa iioMHifcy ii3Bopn OBora ;to6a CBaKaKo 
naiia;taje pasHux BapBapcKux ii.ieMCHa. a.in ce lie mo/KC u;ii)e;i.nTii, 
Koje uapHupe Cam rpeoa iioj, thm nMcuiiMa y i)a:?HnM ni^BopiiMa 
:!!iMnc.iuTu. J'uiower Mucin jta cy Ecth C.ioBeHU u l>yrapH, Pa- 
jonnli ;\n cy Xyiiii ii r)yrapn. Ja miiciiim ;;a no^ umchom Fera 
II uneopuMa oeoca epcMeua Tp€6a pasyMCTU .Mace eapeapa, IIpzMe;(6e 223 

■cacTaejbeue us jjastiux eapeapcKux njieMena : Cjioeena, Bijzapa, 
Xyna u FepMana, y naj pasHoapcnujuM K0M6uHau,njaMa. Pa;ioiiHK 
H. np. y3HMa ;i,a je Mundo (leta Xya h;ih l>yra])HH cxp. 2lOj, 
ajiH MHora H3BopH iiHiiiy ;i,a je Taj Mundo 6ho po;i,oM rciiHA 
(Cedreniis I G52; ^IoOvog; ex yivou; twv Fr^-ioor/ ; ("lirono^raidiia 
Tripertita II 141; Malalas 450; Cp. En-cl, 1. c. II 447: Ilait- 
niann, 1. c. I 292; Kropatsclieck, I. c. 35 — 0.) Fexe noMuibe join 
H Lydus, l>e magistratibus (ed. Bonn.) 248 h Corippus, Joli. II 
383, Just. I 253. 

2) AHacTacnjy b. A. Rose, Kaiser Anastasius 1 (1882) 
15—16; Nodilo, 1. c. 62, 64—9, 98; IlaHucHKo, 1. c. 2, 363. 
upKBeHOJ iio.'iiiTHnii AHacxaciijeBOJ b. Ur. (4. A. Rose, Die 
byzantiuische Kirebenpolitik untcr Kaiser Anastasius I (1888) 2, 
9, 18; Nodilo, 1. e. 98 — 105. — H:{aBpiiCKOM paxy b. Rose, 
Kaiser Anastasius I 11-12, 16—24; Nodilo, 1. c. 63 — 4. — 
BapBapcKOM Hana;tajy 493 ro;i. b. Com. Marc. 94: .lulianus 
niagister militiae uocturno ])roelio pugnans Scythico ferro in 
Thracia confossus interiit ; Clironogr. Tripertita II 120: Vulga- 
res per Hillyricuni et Tliraceni discnirrunt, priu'Kiuain agnoseeren- 
tur (y jpyroj ro;i;. AHacxaciijeBOJ) ; Cedrenus I 628 : -G) '. v.xl -.a 
£X£'. ('AvaaxaT'oo) ol ByjXyxpy. iw 'iXhjp:'/M xa: zq Hpa/.r^ iz'.-.pi- 
yo'jo:; Zonaras III 137: noj, AnacxacujeM TfBv BsjXyscpfjjv sO-vo: 
TO DJv'jytxov xa: Ty)v Gpa/.r^v v.x~xopx<xtl-/, [j-tq-o) -plv Y-7va)3/.6[iiV0v ; 
EtVam 53: AHacxacnje M'jt7:ov t; xai ^i^xud-wv -zptaTpifov i-'.opo{xi; 
As'.oc; xz \i-xyy.; £xxa'!vojv. Cp. Pniower, I. c. 379, 382 ; Rose, 1. c. 
30; Nodilo, 1. c. 73; 4phhob, 1. c. 89 — 90. — O ojiHoey cnpaM 
Teo;i;epiixa BejHKor b. Nodilo 1. e. 69. — nanajajy 499 ro;i. 
B. Co.ni. Marc. 95 : Aristus Illyricianae ductor militiae cum quin- 
decim milibu.-; arniatorum et cum quingentis viginti plaustris 
armis ad ^jrocliandnni necessariis oneratis contra Bulgares Thra- 
ciam devastantcs profectus est. Bellum iuxta Tzurtam tluvium 
consertum, ubi plus (juam quatuor milia nostrorum aut in t'uga 
aut in praecipitio ripae tluminis interempta sunt. Ibique Illyriciana 
virtus militum periit, Nicostrato, Inuoeentio. Tanco et Aquilino 
comitibus intertectis. Zonaras imuie (cxp. 140) ja, Kaj, cy By- 
rapH 110 Jipyrn nyx nycxoiiiH.in lI.iiipnK. avtc-:a;av-o TO-jto:; -ivs: 
Twv Tw|j.3C''a)v xa;'.apywv jisxi xtov On" aJTOj; TxyiiaTCOv, a.iH (5y;ty 
noSe^enH. Op. Pniower, 1. c. 379 — 380 : Rose, I. e. 30 : Nodilo, 
I. c. 70 ; ^piinoB, 1. c. 90. — Foj. 500. . . Anastasius imperator 
donativum lUyriis militibus per Pauluni tribununi notariorum 
misit (Com. Marc. 95). — nanajajy 502 ro;;. b. Com. Marc. 
96 : Consueta gens Bulgarorum depredatam saepe Tbraciam 
nuUo Romanorum milite resistente, iterum devastata est. Cp. 
Pniower, 1. c. 380; ^IpnnoB. 1. e. 90; Nodilo, 1. o. 73-4; Rose, 
1. c. 30 He uoMuibe OBaj nana^iaj. — Te ro;i. (502; 6no je n 224 ^pHMe;^6e 

3eM.T>0Tpec; b. Victor Tonuensis 193. — KOH-i'.inKTy ca Ilep- 
:mjoM II Hana;iajy Apana b. Rose, 1. e. 27—8, 32— 43 ; Xodilo, 
1. c. 77, 90 — 4. — Haiiaj;ajy 505 ro;];. b. Com. Marc. 96: 
Idem Sal)iniamis SaliiHiani May-ni tilius diictorquc militiae dele- 
gatus contra 3IundoiK'in (detain arma construxit. Decern milia 
armatorum siliimet adscitormn plaustraque ariiiis atqiie eoiimeati- 
liiis sccum tracliens pugnatiirus accessit. Comiiiissoque ad Horreo 
]\Iargo proelio multis siiornm militibus in hoc conflictu perditis 
et in ^larg-o fiiimine enccatis, aniissis praeterea plaiistris in ea- 
stelluni quod Xato dicitnr, cum paucis I'lig'it. Tanta in hoc lamen- 
tabili hello spes nnlitnm cecidit, ut quantum apud mortales 
nequaquam portuerit rciiarari. Y to ;to6a iipo^npa.-in cy Byrapii 
ya ^yuaB n Casy, tc cy ;i;om.in y cyKo6 ca Teo^epuxoM Be- 
.iHKHM. Cassiodorns II 160: Virtute domini regis Theoderici victis 
Vulgaribus Sirmium recepit Italia. (Cp. Hartnianu, 1. c. I 151). 
("[). Pniower, 1. c. 380 : Xodilo, 1. c. 73 — 4 n Rose. 1. c. 30 
He noMHH>y oBaj Hanaj;aj. — renii;i;HiMa y to ;iio6a b. Kro- 
])atscbeck 35 — 9, 47. — KouaanKTy ca Teoj,epnxoM Bciiikum 
B. Hartmann, 1. c. I 152—3; Rose, 1. c. 47 — 8. 

3) JyroM 3H;i;y b. Xodilo, 1. c. 74 — 5 ; Pniower. 1. c. 380 ; 
Rose, 1. c. 32. Zonaras (CTp. 144) Ka/KC, ja je AHacTaciije no- 
AHrao ^yra 3nj o-.y. ~xz s-^ooo-j; x'iv ts ^luawv y^youv BouXyaptov 
y.xl twv ^xj9'a)v. — Hace.i.aBaK.y Xepyja 512 ro;i;. b. Com 
Marc. 98 (cp. 159) : Gens Herulorum in terras atque civitates 
Romanorum iussu Auastasii Caesaris introducta. Frocopius, Bell, 
(ioth. II 413: Aoc/J.x; yw>:a oovtoc ijaai/iw; "Epo-jXc. sa/ov ajj,-^: 

-OAiv ^'.-('fy^do'/oc: 93: "EpouXo: "Icr-pov t£ -ota|jL6v 5ia^a:vo'ja: 

y.y.l to:; iy.zivr^ 'Pco|ia:o:; :rpoaotx£iv eyvcoaav, 'AvaaTaatou xr^v auxo- 
xpaxopa ap'/r^v 'iyynoz; cp. joiu h 102. IIpcMa tomg iiorpemno 
uHuie Racki (Documenta 235) : lustinianus I urbem (Singidunum) 
llerulis (539) cesserat, McTy cy iiorpemKy ymniLin u lIo})f, 1. c. 
81; Kob.-Job., 1. c. 39. Cp. Kos, 1. c. SS; Rose, 1. c. 50; L. 
Schmidt, Alteste Gesch. der Langobarden (1884i 53 — 4; Jirecek, 
Rom. I 24. — BnTa.iHJaHy b. Rose, 1. c. 54 ii ;i;. ; Nodilo, 1. c. 
104 — 6; Pniower, 1. c. 380 — 1. — cacTasy BiiTa.iHJaiioBe Bojche 
Ka-rKe Euagrius : -A■f^^)■oz aaxdOjir^xov eyovz Ojvvixwv silvwv; Com. 
Marc. 98 — 9: Vitalianus Scytlia HMao je R(mianos equites et 
l)editcs; Victor Tonnensis (cTp. 195j Ka>Ke, ;i,a je Vitalianus comes 
cum manu valida l»arharorum ^iirao ycTanaK ; Chronogr. Tripert. 
II 127: liHTa.iHJaH je yCTao na opyjKJe Vulgares habens secum 
et nniltitudinem Hunnorum ; Tauo KaiKC h Theo])lianes ; Malalas 
(cTp. 402) Kawie, ^a je BuTa.iiijaH Opac. ii ,T,a je imao co6om 
-Xf;}>o; U'Jvvwv xa: BouXyaptov. a nocie KaH<e, ;ia je HMao co6om 
ToTC, Xyue h Ckiitc ; JoBan Ahthoxhcku (^liiller, Fragmenta 
Hist. (Iracc. V 32) njinqa, ;i,a BiiTa.iHJaH irceior^ xic TToXXa auvSiaxpi- UpHMertfie 225 

pwv TOtc; ()uvvoLC {loqx&Tspoc Tipo^ dcTzovoiav r^yT^^^'^"^/ '^'i* jjaoi/.e:. . . . ; 
Theodosius Melitemis (III 83): BixaXiavo? 6 Hpac aO-cxpa; -/.at 
-apaXajjWv Opccxa? za: ^xOOag. . . . ; Cedrenus 1 632 : lUiTa.iHJaH 
£-/wv [lEi)' ea-jToO TtXr^Or^ O-jvvfov xa: BouAyaf/Oiv . . . . : Zoiiuras 
(III 137) Kaace, ;i,a je l>uTa;iiiJaH Hpac ii ;ia je HMao coCom 
Muaou? T£ xat ^xux^-ac. Cp. o cacxaBy HnTa;iHJaHOBe bojckc join 
Pa^OHMh, 1. c. 211—3 H Pnicnver, 1. c. 380 — 1. — sepcKHM 
Tp^aBHuaMa no;; AnacxacHJCM b. Nodilo, 1. c. 98 — 104; Vecior/, 
1. c. 209-216; (Irisar, 1. 'c. 476—8; Marin, 1. e. 270—7. — 
Hana;i,ajy 517 ro;i. b. ("oin. Marc. 99 — 100; Olhi ilia, (niae in 
Hieremia vate ah aiiiiilone adversuni nos nostra([iie delicta saepe 
succeduntur, tela i^nita fabricavit maxiniauique Illyrici iisdeni 
iaciilis vulneravit. Duae tunc Macedoniae Thessalia(|no vastatae 
et iisque Theniiopylas vetereniquc P'.piruni Getac eqiiites dcpre- 
dati sunt. Millo tunc libraiuni auri deuavios ])er i^auluiii Ana- 
stasius inipcrator i)ro rediniendis K<»iiianoruin captivis Johanni 
praefecto Illyrici nii.sit: deticiente pretio vel incliisi suis cum 
douiunculis captivi Roniani incensi sunt, vel pro muris clausaruni 
urbium trucidati. Taj nana;taj noMBH^e n Zonaras III 140. (.'p. 
Engel, 1. c. 1:500; liopf, 1, c. 79; ^IpiiHOB-i, 1. c 90; Pniower, 
1. c. 381; Xodilo, 1. c. 76 — 7. Pniower norpenmo roBopn icxp. 
382, 390) o zwei innasioncn der liulgaren, jep cy to Ch.ih ciio- 
pa;i,H'iHH Haiia,T,aJH o;^ BpeMena na BpeMC. 

*) aeM.i.oTpecy 518 roA- b. Com. Marc. 100: In provin- 
cia Dardania adsiduo terrae motu viginti quatuor castclla uno 
niomento conlajisa sunt. . . . Scupus namque metropolis licet sine 
civium suorum hostem t'ugientium clade funditus tamen corruit. 
Cp. Ilopf, 1. c. 79. — (> JycTHHy n ibcroBoj Bojcuii b. Xodilo, 
1. c. 107 — 122. — Mupy na /l,yHaBy ii cyKo6y c lIep:^HJ0M b. 
Xodilo, 1. c. 113. — KOHa>jHKTy ca Teo^epaxoM lie.iHKiiM b. 
llartmann, 1. c. I 214. 

'") JycTiinnjany n n^eroBy ;^o6y b. Cbarlcs Diehl, Justi- 
nien et la eivilisati(m byzantine an Vl-e siccle 1 1901), cxp. XL -j- 
695; Lindner, 1. c. 144—158; Xodilo, 1. c. 122—496. — nana- 
;iaJHMa CiOBena na Ba.iKan npBux ro;;nHa B.ia^e JycTHnnjanoBe b. 
Procopius, Hist. Arc. 108 : ""DvAupiou? ck y.oi.: 6p2cxr;/ oXr//. z:r, o 
av iv. xoXtiou ioO 'Iovc'o'j \i-iyy. ic, xx Buwavtcwv -poaaT£''a, £v to:; 
EXXac xe xa: X£ppovr^a:iwv Vj y/opa eazly. O-jwo: te xa: 2i^XAajJr,vo: 
xa: "Avta: (r/eodv x: ava -av xaxal^cGV':£c sxoc, £C ou 'lG'jax:v:avc.: 
-ap£Aa|i£ xYjv Twjia'wv apyr^v, avr/z.eaxa epya £:pYa3avxo xc-jc xa-jxr^ 
avy-pwnou;. Y iicicTKy B-ia;ie JycrnnHJaHOBe 6ho je uocTaB.i.en 
PepMan ;^a K0MaH;i,auTa BnaanTncKHx xpyna na AoibCM ^lynaBy. 
( ) H>ei\)By nocTaB.i>aiLy ii n.eroBoj 6op6n y to ;i.ooa b. Procopius, 
l.ell. (lotli. II 458—9: 'Hv:'xa'lG-jax:v:avo; o PepiiavcO d-zloc xy;v paa:- 
X£:'av bI/bw, \-Vvxa:, o: ^xXa^r^vwv a'YyjcJxa (oxy/^xa:, "laxpov -oxa|j.6v Sta- 

Kibiire MiiTiine C'jjncKe. 7. ^^ 226 npHBie^toe 

^avTc: CJTpatw ^icyaAM 3C?£paAA0v s; l\o[xata)v -r^v yv/. 'E^jy/avs o; 
Tcpitaviv pixxASj; Bpaxr^: oat^: jxpaTr^yov xaxaatr^'aasvo^ ou -oXXw 
-ooTspov. "Oc or; £C '/y-'P^i saO'Wv tw t'Jov -oa£|x{wv ^TpaTW v.x-.x 
■Ar^dzoz Tc [iay;/) vr/.Tjcra; cr/soiv Tt ar.avTa; extc^vs, xauo; it y.V(ci 
iy. TOO spyo'J -O'j-O'j 6 rsp'iavoc I? r.dvxoi.; aviH-pw-o-j; y.a: OiaxepovTOj; 
I; TOJTOj; TOj; ^ap.'japou; -spiSiiaAAcXo. Cp. HuKo.iajeBnh, 1. c. 106, 3 ; 
jipHHOBi, 1. c. Vt4 : noro;iHHt. 1. c. 51 : Kob.-Job., 1. c. 38, r;i;e 
je norpeniHo Ka:^aHO, ja je FepMaH ,.uapeB 6paT'^. — B. join oiiuiTa 
Aiecxa HanajaJHMa CiOBena : Procopius, De Aedif. 292—3, Bell. 
Vand. 310—1, Hist. Arc. 54, 73; Lydiis, De Magistr. Ill c. 
56. — Cedremi.s 1 1 644—5) imme, ;^a cy y hcto ^o6a, Kaj je 
HaHMe JycTHHHJaH 3aB:ia;tao, Xysn, kojh cy -Xr^aiov Boa-opo-j 
Bda-opov a-Extc'.vav tov -:p:,3oOvov Aa/^iaTia: xa: ~obz atpa-'-w-rac. 
IIpoTHB JLHX je 6no iiocaaH JoBaH ca CKiiTaMa ; onn ce onja iio- 
ByKy. — HMCHy CiOBena b. ^^afafik 1. c. 29 — 52 : Krek, 1. e. 
292 — 9; Kos, 1. c. 80. — 6op6aMa 530 ro;i,. b. Com. Marc. (II, I, 
103) : Miindo Illyricianae utriusque rnilitiae diictor dudum Getis 
lUyrieum discursantibus primus omnium Romanorum dneiim iucubiiit 
eosqiie liaut paiieis eornm interemptis fii.i:avit. HacKopo iiocie Tora 
idem dux aiulaciae suae secundus in Tliraciam (|iioque advolans 
praedantes earn Bulgares felicior puiiuans cecidit (jiiin<;entis eoriim 
in proelio trucidatis. Cp. Hopf, 1. c. 79; ^ipHuoBi., 1. c. 95; 
Pniower, 1. c. 384; Nodilo, 1. c. 157 — 8. — XnjiBy;iy, ae- 
roBOJ 6op6n h norHdnjn 530 — 3 ro;i. b. Procopius, Bell, (xotli. 
II 287—8. Cp. Eugel, 1. c. I 301—2 : Safafik, 1. c. 61—2, 161 ; 
HHKO.iajcBHh, 1. e. 106, 3; Hopf, 1. c. 80; JpHHOB-i., 1. c. 96 — 7; 
Pniower, 1. e. 384-5; KaXX'.ya;. 1. c. 69; Kos, 1. c. 109; Ho- 
ro;i.HH'B, 1. c. 52; Nodilo, 1. e. 158—9; Kob.-Job., 1. c. 38, 40. 
— y TO ;i;o6a iioqeo je JycTHHEJan ;i,a rpa;tn MHora yTBpl)eH>a sa 
ojopany Ba.iKaHa. B. Procopius, De Aedif. Cp. Hopf, I.e. 80 — 1; 
;;piiH0Bt: 1. c. 94—6; Diehl, 1. c. 223—240: Kob.-Job., I. c. 
39. — Fo;i.. 532 6no je y Uapnrpajy Be:inKii t. 3b. HnKa-ycTanaK ; 
b. Procopius, Bell. Pcrs. 119—137; cp. Dielil, 1. c. 457—466; 
Nodilu, 1. c. 159 — 167. — O^i; roji. 533 HMao je JycTiiHHJaH y 
CBOjoj THTy.iH n Ha.SHB Anticus. — To;!,. 535 Aodn.ia je BaxaHTnja 
HTa.iiijy: b. Hartmaiin, 1. c. I 253 — 6, 293. — <> pi^Ty JycTunn- 
jaHOBy npoTHB BaH;i,a;ia b. Procopius, Bell. Vand. 309 — 534. Cp. 
Schmidt, 1. c. 122—151; Diehl, 1. c. 173—180; Nodilo, 1. c. 
357—371. 

") O JycTUHiijaHOBy paxy npoTHB Hcto'ihhx Poxa b. Pro- 
co])ius. Bell, (ioth." I— III. C]). llartmaun, 1. c. I 248—343; 
Diehl, 1. c. 181—207; Nodil.., 1. c. 371—468. — Hana^iajy 
iiapyapa 535 ro;i. b. Com. Marc. 1 1, 104: Tzitta patricius in 
Mysia cum liostc Bulf;arorum congrediens ad .latrum superior 
invenitur. — nanaAajiiMa 538 roj. b. M;il:il:i^ 437 — S: AOo npHMefl6e 227 

xr^v Moaiav na^diijy BHHanTiiCKy BujcKy. IIocic Tora naiia,T.Hy 
Xyim no ;i.pyrn iiyr ii oii.i.a'iKajy cbc ew; r/^c Hprr/.r^; Xynu 
Oy^y y iipBH Max cy36njeHH, ajin omi iiohobo narpny h uoryKy 
l>H3anTHHue. ("cdreniis I 6')! dcienai iioa 539 ro;i. ri2 104. 
B.Ia;^e JycTHHHJanoBe) : ''E;rjAi)ov oi liojAyaso'. £:c -y;/ M-jstav xa'. 
Yfavtaav xa^ "/wpac. '/.ac to-j; a-pax'.ojxa: aOtfov a-£V.T'.vov. 'Axo-jaa; 
Oi 6 ToO 'lAA'jptxoO jiaaiAcu; 'Axou|x 6 Ojvvo;, £;f^A^^£ xax' auTwv. 
xat H'.yet? xot; 'Poj^iafoi; cxo'jte to-ji; BouXyapo'j; £tc ;:Af,i)oc. E?Ta 
d)^ dTO vi'xr^c 6i\i.t^':\vnfjy.'n'x;, aOxou; £i)pccrxo'ja'.v aAAot Bo-JAyapc., 
xa: cjcpa^O'ja'. /.aov -oa-jv. xa: xa; x£'^aAa: xa: xov Axo-jji £xp7.XY(7av 
X7.t £-£axp£'i;av £c; xy// yo')pav auxwv. ('hronoiir. 'J'ripcrt. II 141 : .Muti 
sunt \'iil^-ares duo reg-es, \'ul<;'er scilicet ct Drog-^n), eiiiii iiiulti- 
tiidine in Lyciaiii et Mysiani .... et venerunt Yulfcares usque 
ad partes Tliraciae. Cp. Eugel, 1. c. I 252, ;j02 ; Pniower, 1. c. 
385. — Haua;i,ajy 539 ro;;. b. Malalas 450 — 1 : Ka;i; je MyH;io 
aay^eo xy^v y ■ pav xoO lAA'jp'.xoO. l-ipp'.'Lav aOxo) (J-jvvo: ji£X7. -oaaoO 
K/J^d-'j'j;, o:a-^opo)v ,jap|japo)v. Cedrcnus il 652) npn'ia, m je reiiii;i 
JMyHAO, Kpa.i. CiipMHyMa, iipiupyacHo ce HusaHTHHUHMa u ja ra 
je HMiiepaTop OH;i;a uocxaBHO axpaxiXaxr^v xou UAA'jp:xoO, ;ia je on 
y I'LiHpiiKy naiimao ua -Af^y-oc lio'jXyaptov, ;ta hx je oh iioSejuo 
H MHoro :^apo6.l.c•Imx r>yrapa iiociao napy. "Exxoxc. jo;iaje Cedre- 
nus, paxcta £'-pyjVy/ £v xy^ Hpfc'xy; yeyove jiy^xEx: xc«A|Jia)vxo)v xcov O-jvvwv 
uepaaac xov Aavo'jjj:v. Cp. Pniower, 1. c. 385 ; Engel, 1. c. I 302 ; 
Groh, 1. c. 64; Kob.-Job., 1. e. 38 — 9. — y to ;;o6a HMa.in cy 
BH:3aHTHHU,H 6op6e 11 ca reiiiUHMa ; b. ("0111. Marc. II 1,106; 
(,'alluc magister niilituin cnui Gepidis priiuum feliciter diiiiicans 
secundo infeliciter ruit. Cp. Kropatsclieck, 1. e. 36; Xodil(», 1. c. 
425. — ■ Haiia;i,ajy sapBapa 540 ro^. 3a BpeMe iiep^ncKor 
paTa B. Procopius, Bell. Pers. 167—8. Cp. Hopf, I. c. 80; Pnio- 
Aver, 1. c. 385—6, 391; KaXXcya?, I. c. 69; Xodilo, I. c. 426. 

— iia;iy AHTHOxnje b. Pioco])ius, Bell. Pers. 186 — 196. Cp. 
Dield, 1. c. 580—2. ' 

'') 6op6n CioBeua Met) co6om nocie 533 ro;t. u <• 
.la/KHOM Xn:iBy;;y b. Procopius, Bell. (Toth. II 288 — 296. Cp. 
Hopf, 1. c. 80, Kojii 6c:i unaKBa pa^.iora Ka"/Ke, ;^a IIpoKoniijeBo 
Ka^uBaite ist niclit auf die Strcitigkeitcn der Slawen unter 
einander zu bezielicu, sondcrn auf die Unterjocbung der Slawen 
durch die Bulgaren ; Pniower, 1. c. 386; Kos, 1. c. 110 — 1: 
IIoro;i;HHi>, I. c. 52—5. 

«) TOMe KaKO ce y BH3aHTHCK0J Bojeuu y MTa.mJH pac- 
upocrpo rjiac, jia, cy Byrapn Hana.ni ua Ka.iKaH n noB|)aTKy 
HJiHpcKHX BOJUHKa 36or Tora B. Procopius, Bell. (Joth. II 271 — 2. 

— HOKyniajy JycxnunjaHOBy m 3a,T,o6uje CioBene aa cede 
B. Procopius, Bell. Cntli. II 294 — 5. JycTOHiijaH je nyjiio C.io- 228 npHMe;;Oe 

BCHHMa -OAiv apyai'av To-jpptv ovofia, it] xsiTa: [xsv uTiEp ;iotx|xo7 
'la'pov .... epTyiJiov oi erjyyavev ex -aXaio-j oOaa, Xr^iaafi^vwv 
aJTT;/ xdJv TXJTf, pappaptov. Cp. HHKO.iajeBnh, 1. e. 106, 4; Sa- 
fafik, 1. c. &2, 102: Hopf, 1. c. 81: ;ipHHOBi>, 1. c. 97—8; 
KoB.-JoB., 1. c. 40 — 1. — CTaiLy y BHsaHTHJH n nojiOHvajy 
y TO ^oda b. Procopius, Bell. (roth. II 278 — 9. Cp. IlaHqeHKo. 1. 
e. 3, 490 : 3to 6u.ih cawbie T^acejLie ro;i.Li uapcTBOBaniH, Kor;i,a 
<i'a3H»iecKia 6t;icTBiH — ro.iOAt h noBa.ibHUfl 6o.it:3HH — ^lepc- 
.lOBa.iucL ct iio.iHTH'iecKHMn, yna;iOKi iipoMbiui.ieHHOCTH coiipo- 
BOiK^a.iCH iio;ii.eMOMi. u-feHi Ha iipojyKThi nepBoii Heo6xo;i;HMocTn. 

— 6op6H Xepy.ia ca CiOBennMa b. PiocopiuSj Bell. Goth. II 
286. Cp. Hopf, 1. e. 81 ; JpHHOBt. 1. c. 97 \ Pniower, 1. c. 386 \ 
Kos, 1. c. Ill; norojinH-b, 1. f. 52; Kob.-Job., 1. c. 40. — 
iiaiuuajy C.ioBeHa 547 ro;i;. b. Procopius, Bell. Goth. II 383. Cp. 
Kngel, 1. c. I 249 — 259: HiiKO.iajeBHh, 1. c. 106, 4: Kos, 
1. f. Ill — 3; noroAHHT., 1. c. 55; Kob.-Job., 1. c. 41. 

9) Hanajajy PenH;i,a na TpaKHJy h ILinpan b. Proco- 
piiis, Bell. Goth. II 418. Cp. Diimmler, 1. c. 361; Kropatseheek, 
1. c. 39—40. — Haiia;i,ajy .IaHro6ap;i,a Ha ^a.iMamijy h Mjiii- 
pHK B. Procopius, Bell. Goth. IT 412—3. Cp. Schmidt, 1. c. .58. 

— reHH;i,CKO-.iaHro6apj,CKHM paTOBHxia y to ;i;o6a b. Proco- 
pius, Bell. Goth. II 414, 423—430; IE 131 h ;t., 194—6, 
210—2, 318; Simocattes 240—1. Cp. Kropatscheck, 1. c. 38—49; 
Schmidt, 1. c. 58 — 65. — yiecTOBaity CioBena y thm paTOBHiia 
B. Procopins II 429—430. 

!<*) O Haua;iajy CjoBcna 548 ro/i;. b. Procopius, Bell. Gotlu 
II 44.->— 450. B. Documenta217— 9. Cp. Engel, 1. c. II 448; Hh- 
i.-o.iajeBHJi, 1. c. 106, 4; Safarik, 1. c. 162; Diimmler, 1. c. 360 ; 
Hopf; 1. c. 81; /l,pnHOBt, 1. c. 98 ; Pniower, 1. c. 386—7; Kos, 
1. c. 113 — 5; Xodilo, I. c. 449 — 4.50; HorojHH-b, 1. c. 55 — 7: 
KoB.-JoB., 1. c. 41 — 2. — Ho.ioacajy BHsauTiije y to ;i,o6a b. 
Hartmann, 1. c. I 320: 11 12—6. 

^') PepMauoBy noxo;iy b. Procopius, Bell. Goth. II 
452 — 457 (Documenta 221 — 3). naua^ajy CiOBCHa b. ProcD- 
pius, Bell. (loth. H 457—9; Jordanes 51. Cp. Engel, 1. c. II 
449; Salafik, 1. c. 162; Diimmler, 1. c. 361; Kos, 1. c. 115—6; 
Xodilo, I.e. 453— 4; Iloro;iHH'L, 1. c. 57—8; Kob.-Job., 1. c. 
42—3. TepMany ii KapaKTepncTiiKy iLcroBy b. Procopius, Bell. 
(Joth. H 453, 460: 111312: Bell. Vaml. 512; Bell. Pers. 178— 9. 
Cp. Did. 1. c. 101-2. 

'■-) O Hana3,ajy CioBcua 550 — 1 ro;i;. b. Procopius, Bell. 
(Jotli. II 465— ^<. B. Documenta 219—224. Cp. Engel, 1. c. II 449; 
HnKo.iajcBiih, 1. c. 106, 5 Safarik, 1. c. 162: Hopf, I. c. 82; 
I'niuwcr, 1. r. 387—8, 391—3; Ki.s, 1. c 117—8; Hartmann, 
I. <•. 1 323: llor.vumi., I. c. 58; Kob.-Job.. 1. c 43—4. Horo- npnMe/;6e 22y 

;i,nHi> nHUie : IIo npeAJioaccHLio roii<i>a (cTp. 82j, b-l r:>TOMt HaCtrt. 
cjiasHH'L upHHHMaji'L KOCBCiiHoe yiacTic H roTCKiii Kopo.ib To- 
THJia ... na ;iiOAaje MH-b KaavCTCJi, 'ito mu hh(;ko:ii.ko iie 
o6H.3aHbi corjiacHTfcCfl b-l .stom-l cjyiali ct. Foii^omi.. IIoroAHH 
;i,aKJie He 3Ha ;;a to HHJe Xon«i>oBa xiiiioTesa, nero ,T,a IIpoKoiiHJe 
Kaace : Kocl v.ykq \xkv iv u-o'\ii'x £^/ov o); Twi^Xac to-jtoj; oy^ jiap- 
^apous )(pT)[Ji,aac TioAAoiq dyaKzirsxc,. iiz'.nii.vlt'.e zoic, zt'jzYi To)[ta'!o:(;. 
Stcw^ Syj j^aatXec aouvaxa e'r^ tov Tipo; ^6tl^ou; 7idA£|j.ov ioyoAlcc tr^ eg 
xouTOij? 5y] xobq ^ap^apo-jg eu ocoLxr^aaailac. Eixe ok TwtcAa yap:"^o|i£vo'. 
£?T£ 5xXr;iO'. i^y.Xa[jy^vot £Vi>aOxa y^Ail-ov c-Ox r/o) £?7i£l/. 

^3) HaiiaAajy KoxpHrypa y jioroBopy ca reiiH;iHMa b. 
Procopius, Bell. Goth. Ill 135 — 7. KoTpniypH cy h iipe eeh na- 
na^tajiH Ha BajiiaiH ; b. Procopiiis, Bell. (loth. HI 29. Cp. Puiower, 
1. ('. 387. — HaHa;i,ajy xyncKHX ueTa, Ka;i; je Hap.sec Huiao 
y MTajiHJy b. Proeopiiis, Bell. (ioth. Ill 163 — 4; q>. 28 — 9. 

^*) Hana;tajy roTCKC <i>.ioTe na Je.ia^ty b. Proeopius, 
Bell. Goth. lU 168. — Hana;;ajy CjioBena .552 ro;;. b. Pro- 
copiiis, Bell. Goth. Ill 192 —5 (Docunienta 224—6). Behnna rh- 
cana c npaBOM hcth'ic, fl,a je obo npn<iaH,e IlpoKOUHJeBo npe- 
Tepano. Cp. Eii^^el, 1. c. II 449 ; Hopf, 1. c. 82 ; ^phhob-l, 1. c 
98, 100; Pniower, 1. c. 387—8. — Y to Ao6a cy <I>paHHH npa- 
BHJiH njiaH jia npei)y npeKO TpaKHJe h ;i,a Hana^Hy na II,apHrpa,i, 
Te cy H03HBajiH Teimjie h .laHro6ap;i,e jia ce y;i;py>Ke c ibHMa 
npoTHB BnaaHTHJe ; b. Ai;athias 145. — noB.ia'ien^y iioea;i.e 
ca TepMoiiH;ia b. Procopius, Bell. (ioth. HI 200. Cp. Hartiiianu, 
1. c. I 327. — 6op6n BH:5aHTHCKe Bojcse ca aBaHTypucTaMa 
B. Procopiiis, Bell. Goth. lU 210—2; Jordanes 52, 89. 

1^) G Hainuajy Xyna .')58 ro;i;. b. A^athias 365 — 9. Ara- 
THJe He noMHiLC ^n cy h C.iobchh yiecTBOBajin c XynuMa y 
OBOM noxoAy, ajiH Theophanes (cTp. 223 — 4) iiuiue, ^a cy ol 
GO wo: xat o: 2llxXa,Jot onycToniHJiH TpaKiijy h ;i.a cy npo- 
;;pjiH Kpo3 AnacTacHJeB 3H;t (;(yrH SaX), kojh je 6ho :{6or xcm.i.o- 
Tpeca iiopymen, ;T,a cy 0CTa;iH Ty ;i,o asrycTa h ,T;a cy ce BpaTn.in. 
jep je JycTHHHJan 6ho nocjiao /l,yHaB0M .labe, ,Ta iim iipeceny 
iioBpaTaK. Victor Tonuensis nnnie (cTp. 20.')) : Biilirarcs Thra- 
ciaiu pervadnnt et usque ad Sycas Constatinopoliiu veniuut, 
Sergiuni patriciuni .... ca])iunt et distrahunt. Sed ])atncii Be- 
lesarii arniis fortiter debellati i)ariter(iue tugati Danuviuiu transie- 
runt. Cedrenus (I 677 — 8) je H,T,eHTH»i>nKOBao Xyne ii C.ioBcne : 

'Ercavcaxrjaav o: G 'j wot o [ x a: ^xXa,^rvoi ttj ^p?>'-t/ 

ht;i;. Kao y Teo«i>aHa. Malalas (486—7) Se.iejKH, ;taje y aBrycTy 
554 ro^T- (HH;i;HKTa 2) 6ao aeM.r.oTpec, kojh je nopyniHo je;taH 
;T;eo ;I,yror 3H;i;a, a ;ta y ACUCMSpy 55)-> n\-{. iHWAnKxa 6) £:a7;X\)-£v 
£V K(Dvatavttvo'j7i6X£c eO-vo; t)'jvviov -apa;£vov t?ov Av;'-^[\.v^ny/ "Ajiaptir/ 
(CTp. 489), a MapTa H.iyhe ro;i,Hnc STxavearyjaav ol (Vj^fo: xac o: 

Kibure MaTime CpncK-e. 7. 1^ 230 npHMe;t6e 

IxAa^o: -■?, t)??>'-Ti- — Behnna nncaita yanMaKao H3BecH0 ja cy 
y OBOM Hana;;ajy yqecTBOBa-TH h CjioseHH. — Cp. o tom xyn- 
CKOM Hana;iajy Eug-el, 1. c. I 255, 305—6; Safafik, 1. c. 163; 
Hopf, 1. c. S2 : /ipiiHOBT., 1. c. 101 ; Pniower, 1. c. 389—390 ; 
Groh, 1. c. 41. 66; KaXX'.ya;, 1. c. 71—2: Kos, 1. c. 119—120; 
Xodilo, 1. c. 484—9 ; Dielil, 1. c. 220—1 ; lIoroAnHt, 1. e. 58—9 ; 
KoB.-JoB., 1. e. 44—5. Ofiaj Hana;taj xynCKH pi^aBO je npe- 
CTaB.i.en Ko;t MHornx oj; riOMenyTHX nncai^a, ocoCnxo ko;i, Koca, 
KoJH HHJe yiioTpeSiio OB;te MeHaH;;pa, Hero no3HHJe imcue. 

J 6) Haiiajajy Xyna Ha IJ,apnrpa;i; b. Agathias 371 — 4. 

1') Haua^ajy Xyna na Xepsones b. Agatbias 383 — 8. 

18) Hana;i;ajy Xyna na Jejaji;y b. Agatbias 389. — 
paciio.iOiKeH>y y l],apnrpa;i;y npe.Ma JyCTHHHJaHOBHM nocTyni^HMa 
B. Agatbias ;i89— 391. 

i») 6op6H KoTpnrypa H YxHrypa Mei) co6om b. Agatbias 
391—2. Cp. f:ngel, 1. c. I 306. 

20) ^fenancler 3. — Y to Ao6a dn.ia je h Kyra y BnsaH- 
THJH; B. Agatbias 363—4. Cp. Dr. B. }>\. Lerscb, Geseb. der 
Voiksseucbeu (1896) 41. — pasHHM xyncKHM n.ieMeenMa b. 
Comes Geza Kmiii, Relatioiium Hungarorum cum oriente geuti- 
busque orientalis oridnis bistoria antiquissima (18982) I 70—1, 
II 65. 

-\i ABape ii()MHH>e npBn nyT IlpncK (Hist. Graeci ]Min. I 
341). Ka;t cy ABapn noCeoii o;i, TypaKa, ohh Swpa xat -osa^ei? 
Tipos ^aaiAea 'Icjaxivov lats'-Xav, os.6[ievo'. [xr^ 'jTioocEacB-a'. aOiov 
xobq W'^xpz'j;: b. Teopbanis fragm ; Hist. Graeci Min. I 447. — 
.-LyTiLH TypCKor Bjia;;apa .Ka;i;a Yxr^xost xwv 'Apapwv TfJ? '-fuy^? 
:i£p'. y.od 6k ~y. Tojpxor/ o'.aor^Ar^73cji.£vo: br/yno . . . b. Menander 9. 
— (J HOCiaHCTBy TypcKOM, Koje je Hocpe;toBano 36or oercTBa 
aBapcKor b. Meuander 45 — 9. MMnepaTop ex je UHTao: "Apa 
y^jjiac avaoioxExTc ott^ twv "Apapwv rcXyjO-j^ -■f^c, twv Tcjpxwv a'^pr//- 
vfa^sv £-:/.paT£''a:, xa: tl r.ve; Iv, 7:ap' 0|xiv? noc.iaHHUii cy o;i;ro- 
Bopn.iH: E:a: |i£v, to [jaaiXsO, o: ye xa r^^^iexspa axspyouai 
£T'.. xo'j; Cii or^-&'ji)-£v ar.oopicaavxac o?[ia: ajxcpi xac sTxcai 
£?va'. ytX:d5ac. Typi;H cy h ;i;a.T>e CBaKOM iipn.iHKOM HCTHii,aj[B 
A\x cy ABapn h^hxobh iio,T,aHHUH. B. Meuander 87. Bjia^ap lyp- 
CKH je nopyniBao y H,apHrpa;i; : nAyjv Eytovs £C£roaxa|xa'. |xaXa 
axpijjftc o-oi x£ 6 Aava-p'.c ruoxajxoc, oi> [i.r)v aXXa xac: 6 "I a x p o c 
^/^♦•a xaxappe: xa: I'vx 6 "Ejipoc, 6 7i69'£v xe e tx £: p a: w i)-r^ aa v 
I: XT// 'P(0|iaVxr// xo rjuxspov oo'jX:x6v ABapn. — Bu:{aHTiiHUH cy 
'H'Mibe npe6an,Hua.iu ABapu.via, ;i;a cy Ceryuun. W. .Simocattes 
;)0, 256 — 7: IIpH cacTanny HpncKOBy ca xaraHOM cpaat xov 
Wy.'zy.y/ xr)v £x rr,; uo a-oopa^.v dvE'^oeaa: yT(y.-K\). Cp. Meuander 
9; Cliron. Trip. 146. — KaKo cy AsapH ;^onI.^^ y Kupoiiy u. 
SiuKxatte.s 257—9; ep. 54, — AnapHMa cy ce npH;;pya{H.ia u npiiMeA6e 231 

jtpyra luiCMCiia. Simocattcs 260: \v(txoi.\ ok xat toji; Zo!.'{jv/okf> 
£X xoO yevoug Tiscpuxevai twv O'jap xa: Xouvv'. 'H ok Ycyovjrx 
£ 7T :' i)" £ X ? 5 u V a (X '. $ T I <; ' A ,j a p o t c £ i ; o £ x a •/:'/.'. y.o y.^ 
Y^x p i[^o) vxo. — r^a jc iKVi, ABapiiMa Ch.io i>a:^Hnx iiapfua h. 
Mcnandcr 61 — 2. M:}pii'iiio ce iioMHiLy fioTpHrypw, IJyrapii ii 
Cjiobghh (Menander 62 ; Simocattcs 226, 251 j — Victor Tonnen 
sis OHiiie : Justiniauus princcps legatos genti.s Avaroriim priiiiu.s 
primes susccpit et cum donis maximis rcmeare iindc venerant 
tacit (11, 1, 205). Chron. Trip. 140: Ingressa est gens Hyzantium 
inopinata eoruiii, qui dicuntur Avares. Cbct je Huiao Kao na 
'iy;;o ;ta hx rjie;ia. Isti fiKjienles a reglone sua venerunt in par- 
tes Scythiae ac Mysiac et direxerunt ad Justinianum legatos 
peteutes, ut reciperentur. AsapHMa b. Job. IC*. 253 — 6 ; Si- 
mocattes44; Corippus, Just., Pracf. 4 — 9. — ABapHMa h jlh- 
xoBy iipo;i,Hpan,y b. HnKo.iajeBHh, 1. c. 105, 18 — 23, 25 — 7, 
46—8; Ilopf, 1. c. 82—3; j.pHHOBt, 1. c. 102 h a.; Miilicnliof, 
1. c. II 100—1; Hubcr, 1. c. 47—51; Rypl, 1. c. 6; Hartniann, 
1. c. II 16—7; Kos, 1. c. 152—5, 178;'Uiehl, 1. c. 420—2. 

IfcHXOBOJ ;tp>KaBH B. .'l^pHHOB-L, 1. C. 103—6. 

2') nperoBapair>y Asapa ca HnisaHTHJoM b Menander 
4 — 5. Cp. HHKO.iajeBiih, 1. c. 105, 21. 

23) Haiia;i;ajy Asapa ua YTarype h ;ipyra BapaapcKa 
n.ieMena b. Menander 5, 62. Haua^ajy na Ahtc, MeiiaMiipoBv 
nocnancTBy h CMpxH b. Menander 5 — 6. Cp. Sat'afik, 1. c. 63—4; 
llHKOJiajeBHli, 1. c. 105, 23—4, 106—7 ; Kos, I. c. 153. 

2*) aBapcKOM :3axTeBy ;i;a n.M JycTHnnjaH ;ia i^CM.i.y m\ 
CTaHOBaiLC B. Menander 4, 7 ; JycTHUHJan je xxeo £; xr// 
'EXo'jpwv ywpav v.%zo'.'/,'.rjoi.'. xh eO-vo^, sv9-a -po xoO (oxo'jv ot "FIao'joo:, 
5£'jx£pa oh -pGa3cyop£'j£xai lIa'.ov:a. — nperoBopuMa ii asap- 
CKOM TiocjiaHCTBy 3dor Tora b. ]\renan(ler 7—8. Cp. HiiKo.iajcBnli, 
1. c. 105, 24—5, 27—8; Ilopf, 1. c. 83. 

25) aBapcKOM HOC.iaHCTBy ko;i, JycTiina b. Menander 
33 — 4; Corip])Us, Just. UI 231 h ;t. Cp. HiiKo.iajcBuli, 1. c. 105, 
35—40; Hopt; 1. c. 83; ;i;pnH0B'B, 1. c. 102—3; Oroh, 1. c. 
67 — 9; Kos, 1. c. 156. — JycTnny b. HHKO.iajeBHJi, 1. e. 
105, 32 — 5 ; Groh, 1. c. 45—9. — o;t.iacKy Asapa na 3ana;t 
B. Menander 56 ; Corippus, Just. HI, 310: Paulus Diarunus 
92—3. Cp. Safafik, 1. c. 64—5; IlHKo.iajeBuii, 1. c. 105, 40—1: 
Ilopf, 1. c. 83; ;i,pHHOBb, 1. c. 102—3; Miillenliof, 1. c II 
101—2; Kos, 1. c. 153. 

26) .iaHro6ap;i.CKOM nociancTBy ABapoMa b. Menander 
56—7. HiiKo.iajeBHli, 1. c. 105, 43—5; Schmidt, I. c. 63—4; 
Groh, 1. c. 73; Kos, 1. c. 154. 

27) reuHACKOM n .laHrooap.U'KOM noe.iaHCTBy JycTHHy b. 
Menander 57—8. Cp. Schmidt, 1. c. 64. (iroh, 1. c 73—4. — 232 npHMefl6e 

iiponacTH reiiH;i,a b. Mcnander 57 — 8, 64. Consularia Italica 
(II :»ort, T) : In diebus illis excitata est gens Avarorum, in 
I'annonia deventi sunt . . . . ; (Alboinus rex Long-obardorum) cum 
(Tcbodoruni rcgeni Cunenmndem; qui tunc apud Syrmium regna- 
bat, cum qui tunc proelium ob praecedentium iurgiorum fomenta 
inierat, devicisset tilianique eius sibi in matrimouium copulasset, 
collectis suorum hostium copiis cum omni gente Longobardorum 
Italian! intravit . . . ; loannis Biclarensis (II, 1, 212 — 3): Gepi- 
dorum regnum tinem accepit, qui a Longobardis proelio supe- 
rati : Cuniemundus rex campo occubuit et thesauri eius per 
Trasaricum, Arrianae sectae episcopum et Eeptilanem, Cuniemundi 
nepotcm Justino iniperatori Constantinopolim ad integrum per- 
du cti sunt. MoH^a je osaj HciiaK KyHHMyH;i;oB onaj reriH;i;cKH 
npuHu, mTo cy ra ABapii HenpecTano TpaacnjiH o;i; BH3aHTiiHau,a; 
B. joni .Simocattes 240 — 1. Isidor Hispalenis, Migne, Patr. Lat. 
LXXXIII, 1055. Cp. HHKo.iajeBH]i, 1. c. 105, 45—6^ Kropatscheck. 
1. c. 44—9 5 Groh, 1. c. 69—83 ; Miillenhof, 1. c. II 103 ; Kos, 
1. c. 154. 

-**) o;tJiacKy JIaHro6ap;i,a y HTa.mjy, b. Schmidt, 1. c. 
65—73; Groh, I. c. 78—82; Hartmann, 1. c. II 17—24. Pauhis 
Diaconus (103) nmue ;i;a je Aji6ohh ^obco y HTajiHJy multos 
sccum ex diversis, quas vel alii reges vel ipse ceperat, genti- 
bus ... H ;i,a usque hodie eorum in quibus habitant vicos Ge- 
pidos, Vulgares, Sarniatos, Pannonios, Suavos, Noricos sivc aliis 
liuiusccniodi noniinibus appellamus; cp. 89 — 90. — Anapn cy 
aayaejiH 3eM.i>e PenH;i;a; b. Paulus Diaconus 81, 89. — Asapn 
Tpa>KC CnpMHyM h yjtapajy Ha rpa;i ; b. Menandcr 59 — 63. Cp. 
lljiKo.'iajcBHh, 1. c. 106, 8—11; Groh, 1. c. 83—5; Kos, 1. c. 
154 — 5. — Hana;tajy KoTpHrypa na ^a.iMannjy b. ^lenander 
62; Documenta 227. Cp. HHKOJiajcBHh, 1. c. 106*, 11 ; llopf, 1. c. 
83 ; KoB.-JoB. 47 ; Diimmler, 1. e. 362. 

'-^) nperoBopHMa 3a MHp b. Menander 62 — 5. Xaran je 
iipcTHO Sii oia,^r^a£~at "laxpov .... sr. ye |jir/V xal tov "E^pov, xac 
ov. tag ird Gpaxr^; TJX'j^od Tcapaaxr^acxac TioXs'.g. — cnpcMaiby 
3a paT B. Menandcr 65. Cp. Groh, 1. c. 85-6. 

^"j j^pyrHM H ;i;ajLHM asapcKHM nocjiancTEHMa b. Menan- 
dcr 66. Cp. HHKOJiajeBHh, 1. c. 106, 11—2. 

^•) nperoBopHMa, Koje je Bo;tHO TnoepHJe b. Menandcr 
^■') 6op(5H TH6epHJeBoj b. Menandcr 70, 72. Joannis 
Biclarensis (IT, 1, 212): Justinus inipcrator per 'J'iberium excubi- 
lurniii ((tinitcm in 1'hracia bellum genti Avarum ingerit et victor 
i'll.ciiiis CunstantinopoJiin rcdit. — nana;;aiy na Asape npii npHMBA^e 233 

iioBpaTKy B. Menandcr 70. Cp. HHKOJiajcBHh, 1. c. 106, 13 ; 
Hopf, 1. c. 83; Groh, 1. c. 87; Kos, 1. c. 155. 

33) iiojioJKajy cjio6o;i,HHx CjioBena h CjiOBCHa iku ABa- 
pHMa B. SafaHk, 1. c. 18, 66—7, 165; HHKOJiajeBHh, 1. c. 105, 
48_53 H 107, 25; Roesler, 1. c. 91 — 4 h Koinanischc Stiulien 
75 ; Kos, I. c. 155—7, 200 ; IloroAHHi,, 1. c. 59—60 ; Jagie 1. c. 56; 
Dr. L. Niederle, Slovanske Starozitnosti I 1 1902j 129. 

3*) Haiia^iajy CjiOBena 578 roji. b. Monandcr 98 ; Joannis 
Biclarensis II, 1, 214-6. 576; Sclavini in Thracia iiiultas urbes 
Ronianonim pervadiint, (|uas depopulatas vacuas reliquere. Avares 
litora uiaris captiose obsident et navibus litora Thraciae navi^an- 
tibus satis infesti sunt. (10 ro;i;. JycTHHOBe). 577 V Avares Thra- 
cias vastant et regiam url)eni a niuro lon^o obsident (1 roA- Th- 
6epHJeBe). 579? Avares a finibus Thraciae pellimtiir et partes 
Graeeiae atque Pannoniae oeeupant (3 ro;i;. THdepHJCBei. 581V 
Sclavinoriim gens Ulyricnni et Thraeias vastat (5 ro;t. TH6epHJeBej. 

— aBapcKOM nocjiaHCTBy ko;i, CjiOBena b. Menander 98 — 100. 
Cp. Safarik, I. c. 164; HnKOJiajeBHti, 106, 7, 14; JipHHOB-L, 
1. c. 107—110; Kos, 1. c. 156; IIoroAHHT,, 1. c. 62; Kob.-Job. 
1. c. 46. 

ss) iioxojty Asapa npoTHB CjiOBCHa na M0Ji6y TH6epH- 
jcBy B. Menander 98—100. Op. Safarik, 1. c. 164; HaKOJiaje- 
BHh, 1. c. 106, 15; Kos, 1. c. 156—8; Kob.-Job., 1. c. 48—9; 
Rypl, 1. c. 7; Jagicd. c. 56) iiHuie : Zwischen 579-581 erfahren 
wir, dass die Avaren einnial iiber die Save bei Belgrad (Singi- 
dunum) eine Briicke sehlagen wollten, uni gegen die Sclariuni . . . 
zii Ziehen, diese iraren aho sclion siidlich de^ Fhisi^rs aitfjcsk-dclf. 
Obo je cacBHM norpemno. Xaran je S:a Tf,; 'IXXup^wv otayaYwv, 
eixa ic, tt/V ^-xoO-wv a-^'.y.6^£vo?, £[X7iaA:v oisAO-erv -apeaxsuaas tov 
"laxpov £v tare xaAO'j[i£va'.c 0L\iy.Kp'j\ivo'.z twv vswv. To cy y ocTa- 

.lOM CaCBHM jaCHO HCTaK.IH H OCTa.IH IIHCUH. — Uep^HCKOM 

paTy B. Menander 101 — 121. 

36) nocjiaHCTBy aBapcKOM h paTy b. Menander 121 ii a. ; 
Job. E*ecKH 253 — 5. — ABapa npase moct b. Menander 121 — 3. 

— MaroBapajy ce jta xohe na C.ioBene; Menander 122 — 3 (Do- 
eiinieuta 228— 230j. IUto cy ABapn KpHBu.m CioBcne, xd cy hm 
\\o6wm nociaHHKe, o^hoch ce no CBOJ iipn.iHUH joiu na ;i,orabaje 
npe TipBor noxojta. — Cp. HiiKO.iajeBHh, 1. c. 106, 16; Kos, 
1. c. 158—9. 

37) 3aK.ieTBy BajanoBy b. Menander 123—4 (Docunienta 
230). Cp. HHKOJiajeBHb, 1. c. 106, 18—9; Kos, 1. e. 159; Kob.- 
Job., 1. e. 51. — nociancTBy Tu6epHJy b. Menander 125—8. 
TH6epHJe tcpaaxe [iouXeail-ao [liv xa: aOto; xata SxXa^r/^wv aOroO? 
ywpfjaa:, TioXXa Tf,c, To|.ia:wv STitxpaxs-a; crpu^nw^, a.iH je h sa 
Afiape HearoAHO ^a ca;;a n.^y na CioBcne Tojpxcov f,5r^ -spt 234 IIpHMe;t6e 

"laipov o:a-£pa:wL^a)Cj'.. 5c;o|x^vwv. Cp. llHKo:iajeBnli, 1. c. 106, 
]^ — 20- Kos, 1. c. 160—1. — yoiiCTBy aBapcKor uoc.iaHHKa 
B. Menander 126. 

3S) aBapcKOM iiociaHCTBy h ciipeMn 3a paT b. Menander 
127 — 8: iTsaT'av |Xcv. to: s'^iV;/ zipr^yMZ, ovot (jpa'/siav xiva ey.^Jv, 
aTpaxr/j's-j; ok y..ocl r,'ftiiiyoi; v.ocl Xo'/ayov;? aisAAWv. to-j; [xiv o'.a 
-7^c "lAA'jpiwv, TO'j^ C£ c:i AxAp-xifa;, 6k oi>i xr^v -6a'.v $ta cppo-jpa; 
f'/oi£v. Cp. HHKOJiajeBHh. 1. c. 106, 20 - 3. 

39) Hanajajy na CupMnyM b, Menander 129 — 131 (Do- 
cumenta 232 — 3). Job. E^ecnn 255, 261 — 3. Cp. Kob. Job., 
1. c. 50—2. 

*"} Asapn Hjy ;i,pyroM Mocxy; b. Menander 129 — 131. — 
Tji'dj^ Y CapMiiyMy b. Job. E*ecKH 262 — 3. — rioKyniaj ko;i; 
."IaHro6ap;ia n Hap:^ec*0B b. Job. E*ecKH 262. Ila Tora ;to6a 
onca;ie ca'iyBana je jejtHa u,nr.ia, na Kojoj je no CBOJ iipiunuii 
jejian BH:iaHTHCKH boj'hhk Hanncao : Xp Ke Bor^ii xf^c, ~iXtoz x' 
epu;ov Tov "Apapov v.k -'jAacov -r^v PwjJtav'av xe tov ypadiavxa. 
AjJir^v; B. Eranos Vindobonensi.s (1893 1 332 — 3 = r.iacHHK 3e- 
Ma.i.CKor My:jeja 1 1902) 414 — 5. — KaKO je CnpMnyM sayscT 
B. Menander 131 (Doeumenta 233); Job. E«i>ecKH 262 — 3; B. 
Documenta 237 — 8. Cp. HnKO.iajeBHh. 1. c. 106, 23 — 4; Kob.- 
JoB.. 1. f. 52 — 3. — To^Hny ;iaHa noc.ie Tora 6uo je y Cnp- 
MnyMy iiosap, kojh je fotobo n,e.iy napoui ynumTBO ; JoBan 
E*ecKH 263. — Hana;tajy CiOBena na Co.iyn b. Docnmonta 
250 — 1; FjiacHHK 18 (1865) 31. — Hana;;ajy Cionena na 
JcKMy B. Job. Pvi>ec'KH 120, 255. Cp. Kos, 1. c. 162; Kob. -Job., 
1. c. 61. — (pajiMepajepoeoj Teoptcjn, Kao m je OH;ta HCTpe6- 
.i.CHo uejio jejHHCKo iLieMe b. Hopf, 1. c. 100—119; Baeu.ibeBi., 
C.iaBflHe Bi Fpeuin (BHsaHTHCKiii BpeMenuHK-L V, 1898, 404 — 438, 
626 — 670) ; H. (ielzer. Die Genesis dor byzantiniselien Themen- 
verfassun^' (1899j 43— 52: noro;iHHi., 1. o. 74 — 84. Cp. Byzant. 
Zeitsehrift 10 (1901j 367—8. 

**) Oa AOJiacKa MaBpiiKHJeBa na npecTO rjiasHH je nsBop 
CwMoKaTa. XpoHo.ioriija ;i,oral)aja y H.croBy ;i,e.iy niije joni xauno 
HcnnTana. — ]\Iiip H3Mel}y BnaaiiTHJe h ABapa xpajao je noc.ie 
3ay3eKa CiipMHyMa ^ee ro^HHe ; Simocattes 45 : Ob ;: £ p a t x e p to 
5e 5:r^px£aav xwv O'jo Ivta-jxwv ai anovoai. IlpcMa 
TOMC norpeuiHo Mchy H,T,yliH paT Kob.-Job. (cTp. 53) y 583 ro;i.; 
HCTO TaKo H lInKo;iajeBHK (107, 6 — 8) n Hopf M-Tp. 90) h Kos 
(cTp. 177) H Ruesler, 1. c. 96 — 7. — noxpavKHBan.HMa xara- 
HOBHM B. Simocattes 45—6. — aBapcKHM ocBajaibHMa b. .Si- 
inucattes 46—7 (Documenta 234 — 5); Job. p]'i«ecKii 216. Ko;; Ahxh- 
ja.ia xaraH xov 5£ xaiv i)"£p|xa)v uSaxwv oJxov oOx avaaxf^aai cfaacv. 
jep £Vi>ao£ xi xoO yaydvou a7ioppt'jiaaf>-a: yuvatx xa: |A'.ciifcv xv": npHMe;^6e 235 

jiata ; Xiyezcc: oe xs: uoaxia xaOxa xc-ri; Xouaane'vo'.; ayaB-ov s^va: 
xa: ei!c 'jyc'av xojxo:: oj[i|xaycrv. HHKo;iajeBHK (107, 7^ iiorpeiimo 
MHCJiH ;i;a ee pe«m CHMOKaTHHe o;tHoee Ha Jjj)ecTOBa'iKy IJaH.y Cp. 
JireCek, Ccsty po Bnlliarskii (1888; 556—7; Rappaport, 1. c. 42. 

*2) iiocjiaHCTBy P]:iiiH;i,HJeBy h lioMCHTHO.ioBy b. Siino- 
cattes 47—51. Cp. HnKo;iajeBHli, I. c. 107, 8 — 10. lInKo:iajeBHli 
ce ciyjKHO JiaTHHCKHM TeKCTO.M BoHCKor Hhj^slilb, (cTp. 45;, rjte 
jc iiorpeiiiHO iipeBeACHO ^a xaran die postero, aug:escente ira . . . 
Tc iiHiiie: Hoh He yTnnia hii Ma;io iLerose japoCTH. Mel>yTHM y 
opHrHHajiy ctojh 6am o6paTHO : Tf^ ck O'^xspx-'a xa xoO 0-j|i,cO 
"/axy/JvaI^£xo. . . . 

*'^) E;inH,^HJeBy nociancTBy b. Siniocatte.s 51 — 2. 

**) HaHa;i,ajy CjiOBena b. Simocattes 52. Cj). Safafik, 1. 
e. 164—5; ;tpHHOB'L, 1. c 108; Kos, 1. c. 177—8; I\ob.-J<»b., 
1. c. 54. /l,pnHOB norpeuiHO nmue, ,^a je AcTUKa npH.iesianiaH 
la, 'lepHOMy Mopio (»6;iacTL, Kao h Kos fcxp. 178 h 118; ,^a Je 
k'/.ece lued Marniorskini in Orniin morjeui h ;ta je 6H;ia Ijlizii 
Carigrada, jep CaMOKaTa (cTp. 103) jacHO Ka.syje, ^a je AcTHKa 
6ii;ia H:^Mel)y <I>n.iHHono.i>a ii A;i,pHJaHono.'La. 

*•') ])aTy aBapCKo-BHsaHTHCKOM B. Simocatte^< 53 — 5. — 
CKHTCKOM CBeiuTeHHKy H iteroBy 6ercTBy b. Simocattos 53 — 4. 
Cp. HnKOJiajcBnli, 1. c. 107, 15 — 6. — Ha cxp. 89 norpeniHO 
CTOJH ;;a je PaTnapaja na yxony MecTO nii^e yxoKa THMOKa y 
^I,ynaB. — Cp. Kos, 1. c. 178 — 9; HnKO.iaje&nii, 1. c. 107, 17. 

*^>) MapTHHOBHM n KacTOBHM 6op6aMa b. Siuiocattes 90 — 4. 
Cp. Hopf, 1. c. 94. — Ohhc CaBy.ieHTe b. Siuiocattes 92. 

*'') roBope Ha CKyny bgjhh'ikom b. Siuiocattes 95 — 9. 

*8) 3a6yHH aCor torna b. Siuiocattes 99 — 100. To mccto 
Ko;i, CnMOKaxe Bp.io ce iiecTo noMHibe npn jtoKasHBaiLy o poMa- 
HH.3anHJH UajiKana. Pic (cTp. 54) mhc.ih ;i,a ce He movkc :^HaTn 
o;i;aK:ie cy 6ii;in bojhiihh, koJh Qy BiiKajiw. fo)-)ia : Jirecek 'Archiv, 
15, 1894, 99; cp. Koiiiaueu 18) acTH'ie, jia je to 6n;ia KOMan;ta, 
Koja ce 3a;;p/Ka.ia H3 pHMCKor ;i;o6a. Cp. HHKO.iajeBHh, I. c. 
107, 18 — 9. — CHMOKaxa uenihe iiOMiiH.e ;i,0MaKH roBop ko,i boj- 
iiHKa I CTp. 116, 247, 249). Cj). Kos, 1. c. 188. 

*^) ocBOJeiby AiinapHJe b. Siuiocattes 101 — 3. liy^ae 
xou; 'Apapo'j; ec'Zocay.z a-jjiT^r^yvjaihai -OAtopxr^xtxcv xi jiTjyav.^ia fx: 
Twv xo'.o'jxoiv opY^cvtov i\ixd-z'j-oixo'jz O-apyovxac. — y.Tapaii.y iia 
;ipyre rpa;i,0Be b. Siuiocattes 103. — He3a;t0B0.i.cTBy y Uapn- 
rpa;iy b. Siuiocattes 103 — 4: 'EXo'.oopecxo o' 6 aOxoxpaxtop s; x6 
-f avspwxaxov a:i6 xivwv x'ov xo-j -Xy^ik'j; aTJVSXtov xa: jx(0|.i'jawv 
avcptov, wv X ct XX xf]? 'C'jy'i^ V' 3tv£-{cfil"0va xa: xa xf^c. y^ijd\i.r,z 
a;y.(oxa, xa: ^A(XG^^■f^\^o\JC (])Oxq xax' aOxoO a-JvxiB-c'vxs; S:£T.pov 
x(0|-i'OOoOvx£c £[^cu£A'i)c XG a-x!aiGv, oO X'jyvj aXX' avo:a xb S-jj-payic 236 IIpHMe;^6e 

uEpiin-zoyxs.;. — no6e;i;H BasaHTHHai^a ko;i; A;i,pHJaHonoji>a b. 
Simoeattes 104. — CjiOBeHH njba'majy no TpaKHJH. CHTyaii,BJa 
y BHHaHTHJH y to ;i,o6a; b. Simocattes 116 — 7. Cp. Kos, 1. c. 179. 

■>°) Hum je saBpiuen nep.3HCKH paT xa; ouvajxeii; 6 autoxpa- 
xwp £c XT// EupwTiVyV w; ~dy'.iz(x. [Asxs^^paas; Simocattes 218. Cp. 
HHKOJiajeBHh, 1. c. 107, 20. — nyxy MaBpHKHJeBy h 3ro;i;aMa 
Ha iiyTy b. Simocattes 210 — 223. — KaKO je onaj .'IaHro6ap;i; 
yxBahen b. Simocattes 239. — • Y to ;i;o6a H3rjie;i,a ;i,a cy AsapH 
CKJionH.iH ca .laHro6ap;i,HMa Map ; Paiilus Diaconus 145 : Hoc 
tempore Agiliilfus rex cum Avaris pacem fecit. Cp. Hartmann, 
1. c. II 105. — To;;. 592 3a6paHHO je MaBpHKHJe MOHameite 
iipe CBpmeTKa Bojne oCaBeae; Hartmann, 1. c. II 189. — Cp. 
Hopf, 1. c. 91. 

^1) ona Tpn yxnahena CjioBena b. Simocattes 223 — 4. 
Ohh cy Ka3ajiH y.i%d^:x:; xe Iracpe'peaS-ai S:a xo \i.r^ £;r^cfxf^a9'ai SuXa 
zolq a(ji[ix^: ;i£pn3aAA£a8-ai .... Xopxic, xe y.oczx-^ccAAS.ad'ca Tisp'.Xa- 
Asiv O'jy. £i5dxa? xai^ aaXTny^tv, 0:1; yap 6 Tz6AS.\ioc, t,'/ av.axopryxor 
Etxoxio; av 6-faaxov dYpoxz^d tiw^ bntivx: xoc xf^c, [iouor/J^c, |Ji£X£xr^- 
jjtaxa. MaspHKHJe S-au^iajas xs xouxwv xwvaa)|ia;tov x6 iisyEi)-©^ x6 
x£ [XcyaXo'^jk xwv [jieawv nomajLC hx y MpaKJiHJy. Cp. Eno'cl, 
1. c. I 259; HHKOJiajeBHh, 1. c. 107,20—1; Kos, 1. c. 179— 181 ; 
lIoro^tHHi., 1. c. 61. 

'•2) ;;a.'beM nyTy MaspHKHJeBy b. Simocattes 224 — 5. — 
o;i,HOcy npeiwa OpannHMa b. Simocattes 225 ; Paulus Dia- 
conus 136. 

^'*) noxo;i;y ABapa, onca;iH CHHra^tyHyMa h pa;iy CjioBcna 
na MOCTy b. Simocattes 225 — 6 ; Job. I]<i>ecKH 154 — 5. Cp. Hnnojia- 
jcBHli, 1. c. 107, 21—2; Hopf, 1. c. 91; Roesler, 1. c. 98; Kos, 1. c. 
181 — 2; noro;i,HHi>, I.e. 63 — 4. Asapn cy Tpaa{H.TiH o^i; CTanoBUHKa 
CnarHAyHyMa totobo hcto, mTO cy TpaatHJiH h o^i; rpa^ana cnp- 
MHyMCKHx 3a npse onca;i,e (cp. Menander 61). Y 6ohckom H3;i,an,y 
Menamlra (cTp. 309) ctojh ^a Anapn nncy TpaacHJiH bhiuc o;i; 
je;;Hor CTOJia, neniTO HOBua xat a[X7T:£/ov''o'j i]xu9"'o'j; CTora je 
HHKOJiajeBHh mhcjiho, ;i;a cy ABapn TpaacHJin ,,h Kojy CKHTCKy 
(t. j. CHrypno cjiaBCHCKora npoja) ;i;ojiaMy" (1. c. 106, 10) ; Mcby- 
THM MccTo i]xui*:ou Tpe6a ar^ptxoO, Kao iiiToje lUTaMnauo y 
;'I,HH;top<i>oBOM H3;Taiby. HcTo TaKO y 6ohckom H3,T,aifcy CnMOKaTe 
(CTp. 246j CToJH ;i,a xaran axpaxo7r£0£6£xa: ava xo Mipaiov, h 
Hopf (91) 36or Tora nnuie ;ia je xaran xtco bei Mirsion eine 
Brlickc iiber die Save zu schlagen ; y ^'I,e6opoBy H3;iaH.y (226) 
cToJH ni)ai{ii.iii() >]:p|X'. ov, a Horo;i,HH (cTp. 63) nnaK iiHine jia 
je xarani. pacno.iO/KHJica CTanoMi. iipH Mypciu h uaK je xtco 
;ia iipt'he 'ici)e3n. pliKy, HMcnycMyio ('aejuh — Ma;i.a Beli h y 
60HCKOM a napaBHo h y jI,e6opoBy H3;taH»y ctojh, ;;a je xaran 
xtco npehn xov TOxa(-i6v xiv X£ydn£vov la'ov. lIpHMeA6e 237 

s*) 6op6H CajiBHJaHOBoj b. .Simocattes 226 — 7. 

ss) ;i;aji>oj 6op6H, iipHoiil^eiLy ko;i; J[\m:mnc\)(i h aBapcKoj 
uo6eji,vi Ko;i; ^^h^ihmotpikc b. SiuKjcattcs 227—9. Cp. IlHKO.iajcHMfi, 
1. c. 107, 22; Kos. 1. c. 182; Kob.-.Iob., 1. o. 55—6. 

"'") iio;i;MeTHyTOM iiHcxiy b. Simocattes 229 — 230. Cp. 
HHKOJiajeBHh, 1. c. 107, 23; Hopf, 1. c. 91 ; Kob.-Job., I. c. 56. 

") ITpHCKOBy paTOBaTLy iipoTHB CjiOBeFia h xaranoBy 
riocjiancTBy B. Simocattes 2)'0 — 2. Cp. MHKo.iajeBnii, I. c. 107, 
24; Roesler, 1. c. 99; ;i,pHii0BT,, 1. c. 110; Kos, 1. c. 182-3. 
— M3rjic;i;a ;;a je iie;i,aBHO iipe Tora 6ho yroBopcH Map H:jMei;y 
Asapa H BH:^aHTHJe, jep aBapcKH iiocjiaHHK roBopH IIpiieKy : 
"loxpoc, ops, uoX£|X''av O'^v/ xat )(apaxa xa: aior^pO'^o^oOvxa x o v 
n p t a X V X 6 V tt; p 6 [a ; x p o x r^ v e i p yj v r^ v ' A |i a p o '. c x e 
X a c T w |JL a 1 c? v u |ji cp a y w y i^ a a v x a. 

^8) iio6e;i,H BaaaHTHCKC bojckc iia^ Pa;irocTOM u jieaa- 
;^OBO.^I.CTBy y boJchh hSop iiJiCHa b. Simocattes 232 — 4. Cp. Hh- 
KOJiajcBHh, 1. c. 107. 24—5; lIo[)f, I. c. 91; Roesler, 1. c. 100; 
jipviuoBh, I. c. 110, Kos, 1. c. 183; IToroAHHi., 1. c. 65^6; 
KoB.-JoB., 1. c. 57. HnKOjajcBHh iiaiiie ;T,a je Pa;tarocT „iiocHyo 
je;i,ny KJIa;^y". Mo>K;t,a je TaKH iipcBo;; Ta'iimJH ho moj. Opn- 
THHaji rjiaCH : ^xocioxipxc, x£ ToyriQ au[X7i£ao6ar^; auxw ('Apoayaaxwj, 
Tcps'fivcp ^sycaxou 5£v5pou xtvo? Tztp'.~'.Kxt'. 5 ij4p,iapc«;. 
'EvxeOS-sv Tolc, otwxouaiv y)v av ihr^pa[jia xa: [JiaXa euxxov, £ '' |jlt; 
■Koxoc\i.b c, auxw a (jixrjpioc, y£yov£v. 

•^3) TaTHMHpoBy Tpaiicnop'ry b. Simocattes 234 — 5. Cp. 
llHKOJiajeBHli, 1. c. 107, 20; J^pniiOBi., 1. c. 114; Roesler, 1. o. 
100; Kos, 1. c. 183 — 4; noro;i;Hiri>, I. c. 66 ; Kob.-Job., 1. c. 57; 
Roesler HeoiipaB;i,aHO HaaHBa TaTHMapa der feige romiscbe 
Offizier. Kos iiorpeiiiHO iipn>ia, da so se vjeti Sloveni nepiiea 
Ivovano vzdigli t(n- zapodili Tatimera in njegove straznike v beg, 
jep cy BHsaHTiiiimi 6iiJin naiia;i,HyTH oji, jtpyre cjioBencKe ycTC. 

*">) iioxojty na MyiKHKa b. Simocattes 235 — 9. Ka;i, je 
AjieKcaH;iiep Mymo C:i0BeHe ;i;a ;^03Ha rnxoro;; o;i, h.hx d Ik 
[5ap[>apoi ic, and'^oiocv xaxa7i-£7:x(oxdx£(; ■8'avaxou yjxipeiw scppa^ov xxlc. 
xoXdasacv, w; zepl aXXoxpcou xoO awjxaxo; xa; £x xwv |j,ajx;'ywv 
aXyrjSovag ^io!.x'.d-i\ievoi ; Teim;!; 5: 'A^apixwv aa[j,axa)v eSi'ogu .... 
xw 'AX£^dvop(p xb CTuvi^/yj^ia ; Theophanes 272 ; Cedremis 697 — 8. 
Cp. ^jafafik, 1. c. 165 — 6; HuKo.iajeBnh, 1. c. 107, 26 — 8; Hopf, 
1. c. 91; J^pviHOB-h, 1. c. Ill; Roesler, 1. c. 100 — 8; Kos, 1. e. 
184 — 6; ITorojtHHi., 1. c. 66 — 7; Kob.-Job, 1. c. 58. 

"i) Hape;i,6H MaBpHKujcBOJ, ;;a BOJCKa iipe^iiMii y c.io- 
BCHCKOJ scM.'i.H B. Simocattes 239 ; Theopluuies 272 ; Cedremis 
698. — IIpacK iipeBo;;ii naxpar Bojcny n oii03Ban b. Simocattes 
239, 245. Cp. HiiKO.iajeBHh, 1. c. 107, 28—9; Roesler, 1. c. 
103; Kos, 1. c. 186; Iloro.uiu'b, 1. c. 67; Kob.-Job., 1. c. 58. 

KifcHre MaXHue CpncKC. 7. 17 238 npHMeA6e 62) Teo;i:opoBy iiocJiancTBy ko;i; xaraHa h o xaranoBoj 
noro;i6H ca ITpncKOM b. Simocattes 242 — 5. XaraH je Hape;i;no 
TO. 5e xwv ^xXa-jr^vcov r.Ar^d'r, Txpoa-caTisiv S'.a7Ccpa:oOaS-at tov "laTpov. 
Cp. Roesler, 1. c. 103 ; IIoroAHHt, 1. c. 68 ; Kos, 1. c. 187 ; 
KoB.-JoB,, 1. c. 59. 

63) b TOMe, KaKO je IleTap npnMHO KOManjy n o ojHocy 
BOJCKe cnpaM MaBpnKHJa b. >"-^imocattes 245 — 7; Tlieophanes 
273; Cedrenus 698. Cp. Safafik, 1. e. 166: ^pnHOBi,, 1. e. Ill, 
Roesler, 1. c. 103; Kos, 1. c. 187. 

6*) cyKo6y ca CjoBennMa b. Simocattes 247 — 8 ; C.io- 
BCHH zxq a|jiaca; aovd-v/xiz, -spiSjjaAoviG -/apaxa, aj^ia tor: [_i£:pax'!- 
o'.c, XX yuvaca £t$ xb |i,£aatT.cxov xfiQ xa'ipou evaTwoO-sY"-^'^^- '•> Theupha- 
nes 274—5; Chronogr. Tripert. 169*; Cedrenus 698. Cp. Hhko- 
jiajcBHh, 1. c. 107. 29-30; Roesler, 1. c. 103; Kos 187—8; 
IToroj.HH'b, 1. c. 68—9; Kob.-Job., 1. c. 59. HHKO.iajeBnK name, 
jta IleTap A.ieKcanjpa ..3a osaj anT 6paBype oxid'iho noxBa.in 
H njCH nycT ocTaBiun h naa ii.TennTe.i.a n H3a on-ieibeniix 3a 
Harpa;i,y no;i;ejiH naMci^y H>era n meroBHx cy6opaii,a", Mel)yTHM 
CHMOKaTa KajKC caMO ;i;a Hexap r^iizi'ltxxo xobc, dv^payaO-r^aav- 
XS.C, owpc'.c. 

«S) TIcTpoBy noBpaTKy b. Simocattes 248 — 251 : MaBpn- 
KHJejenHCao Ilexpy £v2r^Lif;aai xr^ Qpxy,r„ rf/.Tf-Aoe'. yxp o MajpoV.'.c; 
Twv SxXaur^vwv xx -Ar^O-ry s; B-jcavtiov xi; opfxa; s-'.cfcpsiv : Tlieopha- 
nes 275 — 6. — cyKo6y ca ByrapHJia b. Simocattes 251 — 2 ; 
Cp. HHKOJiajeBHh, 1. c. 107, 30 — 1 ; Kos, 1. e. 187 ; noro;iHH'L, 
1. c. 69. Ja He 3HaM 3amT0 noro;i;HH'b sa obc Byrape des 
HKaKBa noBo;i;a Ka>Ke : dro craphi? 

66) cyKoCy ca llnporocTOM b. Simocattes 252 — 3. Ka;i; 
cy Cjiobchh nanmjin na H3BH;i,HHny a - g j3 d v x e ; x o t vj v o i 
2j "/. A a V r^ V t x <b v Iti- w v £V£'/£:po'jv 6uya^£iv xol; x£ Iktiqiz ava- 
xw/-^; |X£xa5:o6va: x'.vo^. — tomc KaKO je aa.iyxajia BOJCKa b. 
Simocattes 253 — 4. — IleTap onosBan b. Simocattes 254. — 
Theopiianes 276 — 7 ; Cedrenus 699. — Cp. HaKo.iajeBnh, 1. c. 
107, 31; ;^pHHOB'B, 1. c. 112; Roesler, 1. c. 103—4; Kos. 1. c. 
189—191; IIoro;tHH'L, 1. c. 70; Kob.-Job., 1. c. 60. 

•^^j Haiia;i;ajy C.ioBCHa Ha CoJiyn 597 ro.i. b. r.iacHHK 
18 (1865) 321; Documenta 250. Cp. Tafel, 1. c. LXI— LXVII ; 
Hopf, 1. c. 91; /tpiiHOB-B, 1. c. 114; Kos, 1. c. 191—3; lloro- 
AHB-L, 1. c. 64; KoB.-JoB., 1. c. 61—2. 

6^) IIpucKOBy iioxo;i;y b. Simocattes 256 ; FIpncK je o;i,ro- 
Bopno Ha xaranoBO nHTaH>e, samTO je TaMO ;i,omao: Too; xd-ou; 
.... eOcp'jsl? ic, x'jVTiYcata 7r£-.pux£va'., lT:7ta(ji[iou5 xe xac X^'av euOopou;. 
— iLcroBy catTaHKy ca xaranoM b. Simocattes 262—4 ; 
Chronogr. Tripertita 170. — Py;tyj n^e y noMoh CnHrn;iynyMy 
B. Simocattes 264—5; Ty CnMOKaTa navKC ,T,a xy^v ^'.YyT^odva npMMeA6e 239 

5 6 71 X a [i, : a y x a a i ^ o v t a t, 'i it ^ d r, ;, y. a : A p a o 5 I 
Theophancs 278 — 2H0; Clirono-;!-. 'I'l-ipfrtita 171. — Cp. Hhko- 
jiajcBHlu 1. c. 107. 31-2; Jlopf, 1. c. 91; Roesler. I. c. 105; 
Kos, 1. c. 193 — 4; Kob.-Job., 1. c. 62 — 3. HHROJiajesHh i;a>Ke, 
;i,a xaraH „H{HTe.Le (CanrHAyHyMa) iipeBe;;e na ep;te.T>CKy cxpany 
y poiiCTBo" H H3Bo;tH ;i;a cy oim on,i,a iipcBeAeiiH y TaypanyM 
(3eMyH) H ;i,a je on;i,a TaMO 6n;ia 6nTKa ii:iMel;y BH:?aiiTHnaua 11 
Asapa. Hciia Ta KOMOmiauiija jc iiorpeiiina. ('iiMoi;aTa caMo navKe. 
;i,a je IIpnCK lyo xa xeiyji zaxapaXsrv xr^; -'-yyt^ocvo; xb [iap,japov, 
/.axavayxa^^etv X£ xobq XaoO; xa ol'xoc xaxaX:-6vxa; tic, xy|V 7toAcH'!av 
xas aTiocxca? Ko:,rjaaai>at, a :ui 6HTKy Hspii'mo Ka/Ke, ;ia je CH.ia 
iio;i, CHHrH;i,yHyMOM. 

"^j TyAyjCBOj eKCiie;i,nUHJn iipoTim ABapa b. Simocattes 
265—6; TIieo])liancs 277—8; Chronogr. Tripert. 171 ; Cedrenus 
699. Cp. Engcl, 1. c. 1 260; IlHKO.iajeBHh, 1. c. 107, 32—3; 
Dummler, 1. c. 363; Kos, 1. c. 194 — 5; Kob.-Job,, 63 — 4, 

^o) MHpy, KOJH je BJia;tao na ;I|yHaBy b. Simocattes 266: 
'Fiul [I fj V a ; X c Y a p V x x oj x a : c 7. a x a c n £ p a : x e p oj 
'F (a\i oci 0'.;, xs xaJ ^xp[i(xpoiQ xolc, avi xov 'I expo v 
oc\jXiC,o\iho'.q ohdiv a;:ov auyya-^pfji; SiaTriTipaxxai. — npo;tHpaH>y 
CjioBeua iia 3aiia;i; y to ;';o6a b. Paiilus Uiaconus' 146. 150; 
Cp. 154; Docmncnta 247, 249, 255, 257—8. J OKTo6py 598 
ro;i;. iiiime nana Fpryp I KajiniiHKy BHsaHTHCKOsi ersapxy y 
MTajiHJy: Inter haec, quod niihi de Selavis victorias nnnciastis, 
magna me latitia relevatum esse coguoscite (Cp. A. M. Hartmann. 
Untersucluingen ziir gesch. der byzantinischen Verwaltung in 
Italien. 1889, 11—2), a y jyjry 600 ^o;^. MaKcnMy, enncKony y 
Co.iony : Et qiiidem de Sdavorum gente. quae vol)is valde 
imminet aftigor vehementer et eonturbor ; affligor in his. quae 
iam in vobis patior, eonturbor quia per Istriae aditum iam Ita- 
lian! intrare coeperunt. — Cp. HnKo.iajeBHh, 1. c. 108. 3 — 4; 
Kos. I. c. 195; noro;tnH'i,, 1. c. 112—141 ; Kob.-Job.. 1. c. 65—6. 

'1) Hana;i.ajy Asapa na Tomhc b. Simocattes 267 — 8. 
XaraH yhexoci . . . aTiofiaycs l"-^*/?'? ^'^O'J Twj-iato''^ ff 5r^|xoxeXTj; 
in' dXXrjXwv d^iwv xac ouvdjie:^. Cp. Hopf. 
195; Kob.-Job.. 1. c. 65. 

") KoMeHTHO.ioBy noxo;i,y b. Simocattes 268 — 270. Ko- 
MCHTHOJi xa? xa;£'.? £xapaxx£v. tcoxe [.isv dizb xf,; (.leor^s ^aXoLffxi; 
xocc, Suvdj-iE'.u; [^i£xax:0£|i£vo; iul xb £Owvu|i.ov xspac. r.oxh 5c xobz (i~b 
xwv £Owvj|xa)v 5ovd[-i£wv i-l xtjv 5£:iav ^i£xa,SaAAWv aocp-a. a h 
IIpncK, Ka;i, ce ^ouuHJe cyKodiio ca AuapuMa. Kao uito caM Ch- 
MOKaxa npuua, £:;• ok xb ciwp'.a|i£vov r.ipx; £Aa[.ipav£v. -jko Tipwxr// 240 npHMe;t6e 

£W dvaXa? xa? d'jyd\iZ'4 o-jvexacev. xat xr// [X£v £'ja)vu(xov 

zyloc-fYT. OcC'.av k-o:r^aoczo, xtjv 03 jj-sctt/V £uwv'j|iov (CTp. 288). Beh 
JoBaii Ahthoxhckii (Mliller. Fragmenta Historiconim Graecorum 
V, 35) iiHuie Afi MaBpnKiije ypc/'-fS' 7'^'^i; xov axpaxr^Yov Ko^evxloaov 
xpu-^a -poooOva: xiv Xaov xr;; Opaxr^; si? xo'jc ^ap;j«po-j:. "Eyvw 
o5v 6 Aocbg xov 56Xov : x6v yap axpaxr^yov xpaxr^aavxe?, uTteosi^av 
auxoi; xa ypaji-tiaxa. "A-6 xoxe ouv i^r^xouv cpovsOaaL Ma^pixtov. 
Theophanes 281 — 3. Chronicon Paschale I 694 — 5; Zonaras 
191_2. — Cp. Kos. 1. c. 195—6. 

'3) Kyjia y asapCKOM TaSopy b. Simoeattes 271. Cp. Derscb. 
1. c. 50. — CTpaxy y IJ,apnrpa;i;y 36or aBapcKor npo;i,HpaH.a 
B. Simoeattes 271 — 2. — ApMaTOHOBy nocjancTBy b. Simo- 
eattes 272 — 3. Xaran xax7)X'.axG xov aOxoxpaxopa xr^v £ipr;/y/^ ax- 
Kt'jooL'.. "J X diT^b oi X p 6 ~ u X a pr^\iocxa: xw ovxi yap ol 
T(i)(iaioi T:a,p<xycx.fdy.T7.i Tf,c, etpr^vr^c ycvojisvot xat xoO tioaI^jlou Stj- 
|iioupyoc zoic. KporiYopz\)\Lhoic, TrepiTi^-xoua'.v dxoyrj|iaacv. — Mnp je 
yTBp^en : AiofioAoysixai Se To)[xaio:i; xal 'Apa'poi^ 6 
"I a X p ? ja £ a I X r^ 5, x a x a 5 £ E x X a u r^ v w v ic,ou oioc x 6 v 
Ttoxafiov ai avi^^aaO-ai. .Safarik (1. c. 167). HnKOJiajcBnli 
(1. c. 107, 34), Hopf (1. c. 92). ;],phhobt, (1. c. 112), Roesler 
(1. c. 107 — 9) H3Bo;i,e 3aK.i,yyaK. ;i;a je BusaHTUHv/uMa 6hjio 
;to3BO.'beHO ASi iipe.iase JtynaB npoTHB CiOBena. Roesler ^laK to 
oiiiiiHpHo ;tOKa3yje h iio.ieMHme iipoTiiB IlIa^apHKa. kojh Mel)y- 
TUM 6ap y 'lemKOM H3;i,aH>y iLeroBiix CTapo/KHTHOCTn hcto to 
TBp;i,H. Racki (Documenta 261) n noroAHHt (1. c. 70) Kaacy no 
CnMOKaTH caMO ;i;a je ji;o3BO.'beH npe.irasaK Jl^ynaBa iipoTHB Cjio- 
Bena. Jc^^hhh Kos (1. c. 196) cacBHM yMecHo Kaace ^a je obhm 
MHpoM cesarju in pa Jcakanu dozvoljeno, da gresta eez reko. 
kadar bi kateri izmed nju botel napasti Slovene. CacBHM iio- 
rpeiiiHo iinmy Kob.-Job. (1. c. 66) : no TOMe je MHpy rpaiinua 
o6apcKe h pHMCKe jipa^ase 6n:ia ^ynaB kojh cy Odpn CMejin 
iipebH caMO Ka;i; paTyjy ca CiosenHMa y /^a^iKoj ! — Ka;i, je 
BOJCKa oiiTyjKHJia KoMeHTHO.ia y£vo[X£vr,c xf^;, auyxpaxr^aEWi; xf,; 
oixy^c, xa: xoO pa^iXiw; ixAiTcapoOvxo; xoO; -pia^v.^. X a p, ^ a v £ i i^ 
X a X r^ y p : a x r; v £ y x o - y; v, x a : a u 9- 1 ; o K o p. £ v x t o a o $ 
y I V £ X a : o X p a X r; y 6 ?. Taj <i>aKT najCo.'be H.iycTpyj e iipn.inKe y 
BH3anTHJH y obo ;i,o6a. 

'^1 KoMenTiio:ioBy ii IIpiiCKOBy iioxo;i,y 600 ro;i,. b. 
Simoeattes 285—6; Cedremis 699—700; Roesler. 1. c. 109—110; 
JireOek. 1. c. 67; Raeki (Documenta 259-261j Kos, (1. c. 196) 
H KoB.-JoB. (1. c. 66) Mel^y OBaj noxo^ y 601 ro;i,., MebyTiiM 
CHMOKaTa (CTp. 290) n^pnuHO KaHxC : Ewe ax a: Sfxaxo) 
Evtauxo) xy;p 'paoileix z Ma'jpixioo xoO aO xox p a xopo; 
C'josv 'INo ji ai'ot c xa: pxppdpoig s Trp ay ilr,. To ey >i,o6po npHMeA6e 241 

yoyejiH h HCTaKjm eeh Engel (\. c. I 260; h HHKOJiajeBnh (1. c. 
107, 36), a HOBHJH iiHCii,!! rpeiiie ! 

''"j IIpHCK o;i,6HJa anapcFtH Haiia^aj koa BaMHiiauayMa b. 
Siniocattcs 286—7 fDocuuienta 259-260); Cedrenus 702. Cp. 
Kos, 1. c. 196 ; Kob.-Job., 1. c. 67. 

'"'') 6op6n Ha Thch b. Simocattes 288 — 9 (Documenta 
260). y Toj 6hthh BapBapH ir.l xa pstO-pa toO 7:oTa|ioO y.r.CT.r.'cyKy.'., 
a'JvaTioXX'jvxat oi toOto:; y.7.1 — xXaur;VO)v 7:'A^irjxy^ a7:d[xo'.pa. Cedre- 
nus 702. Cp. HnKOJiajcBHh. 1. c. 107. 35 — 6 ; Koesler. 1. e. 
109—110; KaXA'.ya-, 1. c. 79; Kos, 1. c. 197; Kob.-Job.. 1. c. 
68. llopf (cTp. 92) riHuie : Dies war in soweit jrunstif? fur die 
Avarcn. als die Soline des Khagans mit 13.000 Mann 601 einen 
Streifzug- nach dor Tliciss unternahnien und ge^^en 30.000 „Ge- 
piden" niedermachten. Ila nnaK h nope^ OBaKO KO.ioca.iHHX no- 
rpeuiana XonepoBHX Hu])er (1. c. 49). kojh na CTp. 56 — 7 o 
BHsauTHJCKoj eKCueAHU,iiJH Ha Thch no PeCjiepy Ta'iuo npu'ia 
Kaace, ;^a o Hana;tajy BapBapa na Bni^anTHJy Am griindlichstcn 
handeln Hopf mu\ Hosier! aapoO.beunM BapBapHMa b. Tanini. 
1. c. 99—100. 

") KoMeHTHO.'iOBy noBpaTuy npeKO HoBa h TpajauoBHM 
nyTCM B. Simocattes 289 — 290. Cxapan je Kasao O-srva-. y^? 
ty/v tp''iSov Tauxr// dcSLeccSe-jtov y.^b ex'j)v svcvr^xovxa. Cp. HuKo.iajeBHh. 
1. c. 107; Roesler, 1. e. 110 — 1; Kob.-Job.. 1. e. 69. (OHaj exa- 
pan je HMao Ixaxov tc^o; xoi; 5cxac'jo roAiiua. AaK.ie cxo ;iBa- 
naecT, a ne „cto h ;i,BaAeecT''. Kao uito koa ilhx ctojh). — 
Bol^HMa y TO /T,o6a b. h. np. Hist. Craeci Min. I 415; Barth, 
1. c. 60. 

■^8) IleTpoBOJ CKcnejtHUHJH 602 ro;;. b. Simocattes 290 — 1; 
Theoplianes 284 — 7. — cacTauKy ea Auchxom b. Simocattes 
292. Ka;; je xaran >iyo ^a cy ce BH3aHTHHU,H Kpeny.iH -b/ 'Acply 
[,i£xa axpaxoTcsSwv EEercejXTiev, Stiw^ x6 xwv "Avxwv 5ioXecei£v eO-vo;, 
'6 a6\x\xxyow T(0|.ia:ot5 Ixjy/avev ov. Y 6ohckom H3;iaiby CoMOKaxe 
(cxp. 323) cxoJH "Apxwv mccxo "Avxov, h HoroAiiHt (cxp. 71) 
nnme. fl,a je xaran nociao BojcKy ;^;IH ncxpeCienifl apToei. — 
Ma ;i,a cy Beh Roesler (cxp. 113), JtpunoBt (cxp. 115-6) n 
Koc (cxp. 198) HcxaKJiH. ;i,a cy xo Ahxh ; a xaKO je uixaMnano 
H y jl,e6opoBy n:uan,y. — Cp. Roesler. 1. c. 112 — 3; Kos, 1. c. 
198. — Ka;i; je ManpuKHJe uyo. m xaran naMcpana ,T,a nanajne 
na Hapnrpa,"!, xr^v 'Aopiavou-cAtv xaxaXineiv xw axpaxr/j'(j) aYxeXiUcxa: 
H CBaKaKo ;i,a ce noByie npexia npecxonnun. jep je i^anpuiexaK 
OBe pe>ieniin,e (Tiepi xe x6v "laxpov Trpoaxa'xxs: xa; S'.apa'je.; -oir^^aaO-a:) 
^onmije /^o^an (b. cxp. 292-3; npuM.") Tck Kaj je ^laBpnKUJe 
Bn;i,eo ;-;a o;i xaranona n.iana ne mo-.kc Cnxu nnnixa. u;^,i,ao je 
nape;i,Oy Ilexpy ^a n^e npoxnn CioBcna. 242 npHMe;^6e 

79) Ty^yjeBOJ eKCiiejiHUHJH b. Simocattes 293. Cp. Sa- 
fafik, 1. c. 167; HnKO-iajeeiih, 1. c. 107, 37; ,Tphhobt>, 1. c. 
112, 115; Rocsler, 1. c. 113—4; Kos, 1. c. 198—9; noro;;HH-b, 
1. c. 71 ; KoB.-JoB., 1. c. 70. 

80) Hape;i;6H ;i,a Bojcna iipeanMH y CvioBencKOJ seM.TjH b. 
Simocattes 293. — 6yHH npoTHB MaBpiiKiija b. Simocattes 
294 — 6. — KaKO je ^faBpHKHJe sSa'ieH b. Simocattes 296 — 313. 
Cp. Dr. Otto Adamek, Beitrage zur Gesch. des byzantinischeu 
Kaisers Mauricius I, 1890, exp. 32; 11 1891, CTp. 33; Gustave 
Schlumberger, Les iles des princes, 1884, 7—9, 328. Cedremis 
705. — BojcKa, Koja ce 6opnjia Ha Ba.iKaHy 6H.ia je ojMax 
iioc.iaHa npoTnB IlepaHJe ; b. Simocattes 308. — Cp. HnKO.ia- 
jeBHh, 1. c. 107, 38—9; JpnnoBi., 1. c. 113; Roesler, 1. c. 
115—6; Kos, 1 c. 199—200. B. jom Jirecek, Eom. 25 h Pauliis 
Diaconiis 156. SEP 15 I960 
DR 


3tanojevi6, otsmoje 


314 


t- Title translit. 


SB 


Vizantija i srbij 


knj.l 


knj .1 ^ PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY 1 iS ""i 'VPi