Skip to main content

Full text of "waqsfmkn_2"

See other formats


Islam d!nI KUR'AN 

Arap iin*ii-V'*"li iiiii.slwiflar 
I -- III. yn/yillar 

1 H. S. 194 

Mushaf 

Parsomen. 46G mm ' boy ve 400 u,,n ' eninde 410 j-3 yaprak. Sahifede 
kufi yazi ile 300 ,nm * uzunl. 18 satir. Tahminen I— II. asirda isMnsah edil- 
mi$tir. Basma Have edilmis. oJan 1226 (1811-12) tarihli kayda nazaran 
111. Halife Hz. c Osman'in §ehadeti esnasmdai okudugu kelami kadim 
oldugu an!a§i)iyor. 

Bu mushafin spnuna Have edilmi§ muhtelif boyda uc Kur'an yap- 
ra£i vardir. I. 230 mn " en ve 330 boyunda olan bu yaprak Nacm (53) 
suresinin 29. ayetinden VJ** jc Jy ile ba§layip 32. ayetin ortalannda 
bitiyor; II. SIS"""' en ve 240 boyunda. AnbiyS (21) suresinin 2. aye- 
tindekl ... j^w hs"h *' e baslayip 16. ayetin sonuna kadar gidiyor; 
III. Anfal (8) suresinin 32. ayetindeki ... j* ^ 1y» ile baslayip 34. 
ayetin ortalannda bitiyor. Miklep ve yazma semseli mor deri cilt. 

2 M. 3 

Aym eser 

Parsomen. 260™"' boy ve 35S mm ' eninde conk seklinde 133 yaprak. 

Sahifede kufi yazi ile 290"- uzunl. 14 satir. Tahminen I - II (VII - VIII) 

asirda yazilmtgtir. Sure basjan kirmizi, nefhi, sari ve sepya ile hendesl 

ve gecmeli tezyinati havidir. Miklep ve semseli koyu zeytunf deri cilt. 

Bu mushaf Tavba (9) suresinin 70. ayetinin i» t: h^ r^-J rr' ;] cumle- 
siyle basjayip Sacda (32) suresinin 22. ayeti .&' J* J kelimesiyle bitiyor. 

3 M. 1 

Ayni eser 
Parsomen. 32^ mro boy ve 240 ,nm • eninde 391 yaprak. Sahifede kufi 2 Arapca Ynzmalar yazi ili! :>'J0'"»- uzunl. 15-N salir. T.-ihmin«n II - III. (VIII - IX) asular. 
Sahife kmarlaii kagilla lainir jjon'imrn'i? vc bazi sahifclcri kufi ilc .son- 
radan yazilmi? ve 24. ynpragi da nesihle tainamlamni.-jtir. Mikiepli, ijimji- 
se ve ko$elikli kahvrrcnffi <l= t i cilt lahla iizerinc kaplannu$tir. 

4 M. :> 

Ayni csrr 

Par§6njen. 150 m,r - boy ve 200'"'"- eiiindc conk formasinda 406 yap- 

rak. Sahifede kufi ile 155" uzunl. 16 s.-itir Sonimcja muahhar oldu£u 

tahmin edilen kufi bir yazi ilc *>- : -j '*;;' f^ J*" yazili ise de bunun ya- 
zili§ tarihinin III. asirdan evvcle cikunlmasi mumkiin jjorulmcmektedir. 
Ilk iki sahifcsinde mustatil $eklinde ve salbekli iki levlia vardir; sure 
baslari miizehheptir. Mikiepli ve scmseli kirmizi deri cilt. 

5 Y. 4572 

Ayni exer 

Parsomen. 220 m '» > boy ve 280 mm * eninde conk §eklinde 434 yaprak. 
Sahifede kufi yazi ile 230°" n - uzunl. 16 satir. Tahminen II. (VIII) asir- 
da istinsah edilmijtir. Ba§ta bulunan bir kayit Hz. Ali tarafindan ya- 
zildifcini ifade ediyor. Ilk 8 yapragi ile 423 den 432 e kadar olan yap- 
raklari kagjt iizerine harekeli uesihle sonradan yazilmis. ve Wave edil- 
mistir. Basla zahriye ile ilk iki sahifenin alt ve ust kisimlan inuzeh- 
heptir. §emse ve kitabeli acik kahverengi deri cilt. 

6 A. 1 
Kur'andan bir bolum 

Pargdmen. 225""" boy ve 310" m - eninde conk seklinde 47 yaprak. 
Sahifede iii kflff yazi ile 235• om • uzunl. 7 satir. Tahminen hicri 1I-III 
(VIII-IX) asirlarda yazilmistir. Son yapragin arkasina kctebchu c Os- 
man ibn c Affan fi sana> diye yazilmis. ise de bunun sonradan uydurul- 
mus oldogu suphesizdir. Mikiepli koyu kahve rengi deri cildin disi 
sivj a yaldu ve kabartma hendisi ve nebati tezymati havidir ; kapak- 
larinsic taraflar; yaldiz zemin iizerine ruml oymali madalyon ve ko- 
jelijlldir; arkasi ve miklep sirti Tamir g6rmu$tur. Sonuna ilave edil- 
mt$ aft yaprafcin yuzunde IN. Ahmed'in vakif muhru vardir. Mushaf lar Bu Kur'an parcasi Anfal (8) suresinin 41.ayetinden^j» f-± kl }^j 
den basjar. Y. 8 V ile 9* arasinda ayni surenin 58. ayetinden 66. aye tine 
kadar eksiktir; Y. 13 b Anfal suresi bitiyor; Y. 13 b ile Y. 14- arasinda 
bir yaprak eksiktir; Y. 14" da Tavbe (9) suresinin ,XJjr> j«» j* jH>-(.>) 
ayeti iie devam ediyor; Y. 32 b ile 33* arasi ayni surenin 49. ayetinin 
ayetinin or>lO k *k-i fa j'j kadar eksiktir; Y. 41* ile Y, 42' ara- 
sinda ayni surenin 71 ayetinin «' Jj-J»i ciimlesinden 74. ayete kadar; 
Y. 4S b ile 46* arasinda 86. ayetin basindan 89. ayete kadar eksiktir. 
Bundan sonra ayni surenin 93. ayetinin sonuna kadar vardir. 7 R. 8 

Ayni eser 

Parsomen. 110 mm ' boy ve 170 mm - eninde conk formasinda 359 yap- 
rak. Sahifede kufr yazi ile 130 m "" uzunl. 14 satir. Tahmine gore II. 
(VIII) asirda istinsah edilmis olmasi muhtemeldir. Kirmizi deri uzerine 
semse, miklep ve koselikli osmanh cildi. 

Bu mushaf Bakara (2) suresinin 188. ayeti ^Ol^i jfVi iJ e baslayip 
c Adiyat (100) suresinin ( «iB) i J* kelimesi ile sona eriyor. Fakat arada 
bir cok yapraklar kansik olarak dikilmistir. 

8 A - 2 

Kur'an 

• ■ 

Parsomen. 165""" boy ve 242-. w ' eninde 300 yaprak. Sahifede kufr 
yazi ile 185 B *' uzunl. 14 aatir. Y. 299 b deki cift daire seklinde gecme- 
11 raadalyonlann icinde ckatabhu 'All ibn abi "\i\\b i\ sehri ramaz&n 
tis'a ve c i«rin min al-hicra> diye yine kufi bir kayit varsa da bunun 
pek sonradan yazilmis oldu&u asikardir. Mushafm II. veya III. (VII- 
VIII) asirlarda yazildigi tahmin olunabilir. Sure 'baslari ve hatime ma- 
dalyonlan arap Qslubunda hendesi tezyinath tezhiplidir. Miklepli kahve 
rengfi deri arap cildinin dis kapaklan iizerinde hendesi tezyinatli madal- 
yon, koselik ve zencirek vardir; miklep ve sirti ayni surette siisludur. 

Bu mushaf tarn bir nushadir. Yazilarinin bir kisminin iizerinden son- 
radan gecilme suretiyle tamir edilmistir. Y. 300 de III. Ahmed'in vakif 
miihru vardir. Arapca Yazmalar C M. 14 

Kur'amn birinci yarisi 

Parsdmen vc kajfit. 94 ,n,,i ' boy ve 137 ,n "" eninde conk geklincb 
349 yaprak. Sahifede II-IIJ. (VIIMX) asra ait olmasi muhtemel olan kufi 
yazi ile IIS"" * uzunl. 15 satir. A'rada bir cok yapraklan zayi oldugun- 
dan arap neshi ile kagit iizerine yazilarak tamamlanmi§hr. Miklepli 
darcinf deri cilt. 

Bu ciltte Bakara (2) suresinin 2. ayetinden basjayarak Nahl (16) 
suresinin sonuna kadar vardir. 

10 H. S. 164 

Kur'amn birinci yarisi 

Parsdmen. 170" ,,n • boy ve 250 mi »- eninde conk bicimde 138 yaprak. 
Sahifede kufi ile 195°»«- uzunl. 15 sahr. Tahminen II -III (VIII -IX) asir- 
da yazilnus. Son sohifesi okunmiyacak kadar kararmi§tir. Sure baslan 
yaldizh. Harekeler kirmizi noktahi konmustur. Yazma ve yek§ehli yal- 
diz semseli vi§necurugu deri cilt. 

Bu mushaf basindan Kahf (18) suresinin sonuna kadardir. 

11 B 1 

Kur'andan bir boliim 

Parsdmen. \91 mm ' boy ve 287" m * eninde conk biciminde 55 yaprak. 
Sahifede 200-- uxuui. 7 satir. Tahminen II -III (VIII -IX) asirda yazil- 
miftir. Harefceleri kimuzi nokta seklinde ve noktalar 4 mn " uzunl. ince 
ciifikr se&lindtdir, Duraklar yaldizhdir. Bir cok yerleri parsdmenle 
tamir gormtifltfir. Sonundaki Y. 55 b de butiin sahife buyuklutfunde ic 
ice iki mflstitli (eklinde arap tarzinda muzehhep bir cerceve icinde 
yaldUl* somKiaa \f\x lafzi yazilmistir. 

Cttdi HAlta ttaefiite nuhudr deri kaph olup ortasmda bir semsesi 
ve kanartftda ztmcirek vardir. Bazi yerlerini kurt yemistir. 

ill cikte Nbi (4) suresinin 24. ayetinin * ^ ( \J J^ ) cumlesin- 
den bafjayarak ayni suresinta 147. ayetine sonuna kadar olupt^U lafzt 
yatitMuntfttr. Mushafiar 12 E. H. 13 
Kur'andan bir boliim 

Parsomen. 75 ,n,n • boy ve 118 mm " eninde conk biciminde 95 yap- 
rak. Sahifede II-III. asir kuftsi ile 85 mn - uzunl. 13 satir. Y. ,l b ve 2", 
94 s ve 95" da miizehhep levhalar vardjr, sure baslan ayni iislupte tez- 
hiplidir. Miklepli mor deri Osmanh cildi. 

Bu mushaf Ma'ide (5) suresinin 1. ayeti ile baslar ise'dc ondan 
sonraki sureler Ibrahim (14) suresinin 27. ayetine kadar eksiktir. Bun- 
dan sonrasi Kur'anin sonuna kadardir. 

13 *• 6 

Mushaf 

Parsomen. 270 Mm " boy ve 375 n,m - eninde conk formasinda 295 yap- 
rak. Bir cok yapraklar zayi oldugundan kagit iizerine muhtelif nesih 
yazilarla tamamlanmistir. Kufi kismi sahifede 295 m,u ' uzunl. 14 satin 
havidir. Tahmine gore II-III (VIIMX) asira ait olmahdir. llavelcrin VII, 
(XII) asirda yapilmis olmasi tahmin olunabilir. 

Miklepli ve kirmizi semseli siyah deri Osmanh cildi. 

14 H. S. 187 

Kur'andan bir boliim 

Parsomen. 150 mn ' boy ve 210 BC " eninde conk seklinde 7 yaprak. 
Sahifede 150 m|n • uzunl. 8 satir. Tahminen II - III. asirda kopya edilmistir. 

Bu parca Ra'd (13) suresinin 28. ayeti ile baslar Ibrahim (14) su- 
resinin 5. ayetinin ortasmda biter 

15 H. S. 186 

Kur'anda bir boliim 

Parsomen. 150 ,nn " boy ve 210 ,nm " eninde 42 yaprak. Sahifede kufi 
yaziyle 15 mm# uzunl. 8 satir. Tahminen II - III. asirda istinsah edilmis- 
tir. Son yapraklarimn bir kismi yirtiimistir. 

Bu parca Al c lmran (3) suresinin 129. ayeti ile baslar ve Nisa (4) 
suresinin 45. ayetinin basinda biter. Arapca Yazmalar 16 H. S. 184 

Kur'andan bir boiiim 

Parsomen. 140'"'"' boy vc 197"'"" eninde conk seklinde 57 yaprak. 

Sahifede kufi ile 135" uzunl. 10 satir. Takriben II -HI. asirda yazil- 

mistir. 

Bu parca Duhan (44) .suresinin 38. ayeti ile ba.slayip Nacm (53) 
suresinin 58. ayetinin sonunda bitmuktedir. 

17 U.S. 17K 

Kur'andan bir boiiim 

Parsomen. 133"""- boy ve 193 " ruitidc conk seklinde 139 yaprak. 

Sahifede kufi yazi ile 11*0 " uzunl. 5 salir. Taliminwj II -III. asirda 

yazilmistir. Bastan iki ve sondan iki yapraginda arap uslubunda hen- 
dest ve gecmeii levhalar vardir. Mikiep, $etnse ve kitabeli visnecuriifcii 
deri cilt. 

Bu kuran parcasi Hud (11) surcsinin 6. ayeti ile basliyor ve Yiisuf 
(12) suresinin 52. ayeti ile sona eriyor. 

18 H. S. 188 

Kur'andan bir boiiim 

Pars6roen, ISO"*' boy ve 210 m -«- eninde 83 >aprak. Sahifede kufi 
ile ISO*- usunl. 8 satir. Tahminen II -HI. asirdan istinsah edilmjstir. 

Bu parca Anfal (8) suresinin 54. ayetinin sonundan baslar ve 
YOrius (10) suresinin 93 ayetinin ortasinda biter. 

19 H. S. 185 

Kur'andan bir boiiim 
Parsomen. ISO™- boy ve 210— eninde conk seklinde 79 yaprak. 
Sahifede kflff ile 150"— uzunl. 8 satir. Tahminen II- III. asirda kopya 
edilmistir. 

Bu parca Yunus (10) suresinin 93. ayetinde baslar ve Ra c d (13) 
suresinin 28. ayetinin ortasinda biter. 

20 R- n 

Kur'andan bir boiiim 
Parsomen. 1«J— boy ve 280""" • eninde conk seklinde 108 yaprak. Mushaflar Sahifede iri kuff yazi ile 185 m,,,, uzunl. 5 satir. Tahminen II -HI (VII- 
IX). asirda kopya edilmistfr. 

Bu ciizlerin de Hz. C AII b. abi X^I'b'e isnad edildi£i yazihdir. Ba- 
zi yapraklanni kurt yemi§, ve bazilan tamir edilmi?tir. Miklepli vi§ne- 
curiigii deri cilt. 

Bu ciltte Mu'minun (23) suresinin 5. ayetinin Jjk»L kelimesinden 

Furkan (25) suresinin 25. ayetinin • • • *~» ,>•:' r ^-*".' ^ *TJ ciimlesine ka- 
dardir. 

21 R. 17 

Kurandan parcalar 

Parsomen. 235 m, ""boy ve 156""'" cninde 13 yaprak. Sahifede degi- 
§ik kufi yazilarla degisjk sayida satir. Bu cilt muhtclif Kur'an parca- 
lanndan toplammstir. lcinde II. , III. ve VI. asirlara ait Kur'an 
yapraklan vardir; bazilan kagilla tarnir edilmi§tir. Miklepli siyah de- 
ri cilt. 

22 H. S. 182 

Mushaf yapraklan 
Bu ciltte parsomen ve kajit uzerine yazilmis. 225 mm ' boy ve 
325did. eninde 17 adet Kur'an yapra&i vardir. 

I. Y. 1 ve 2 kagit uzerine V1I-V1H asir yazisi ile MO""" uzunl. 
4 satir olmak uzere NisS (4) suresinin 77. ayetinin sonundan aym su- 
renin 81. ayetinin bas.ina kadar; 

II. Y. 3* da Parsomen uzerine tahminen III. (IX). aair kQfisiyle 
230 mn> ' uzunl. 15 satir ofmak tizere Anfal (8) suresinin 61. ayetinden 
ayni surenin 72 ayetinin sonuna kadar ; 

III. Y. 4* da Tavba (9) suresinin 61, ayetinin ortalannda ayni 
surenin 71. ayetine kadar; 

IV. Y. 5. Parsomen. III-IV (IX-X) asir. 210""- uzunl. 6 satir. Nahl 
(16) suresinin 69. ayetinden ayni suresinin 70. ayetinin ortasina kadar ; 

V-Y. 6» ve 7 b Parsomen 220 ,,,,D • uzunl. 9 satir. Maryam (ly) su- 
resinin 9. ayetinin sonundan ayni surenin 24. ayetinin sonuna kad-.dir; 
VI- Y. 8M4 b Parsomen 280 n,n " uzunl. 14 satir. Ahzab (33) suresinin 
43. ayetinden Saba' (34) suresinin 22. ayetinin ortasina kadar; Y. 
15* da ayni surenin 39. ayetinden 46. ayetinin ortasinda bitiyor ; Y. 
16" da ayni surenin 31. ayetine rucu ile 38. ayetin sonunda bitiyor. ® Arapca Yazmalar Y. 17- da ayni surenin 22. ayetinin ortasmdan ba§layip ayni surenin 
31. ayetinin sonuna dogru bitiyor. 

23 E. H. 4 

Mushaf 

Par$6men. 210""- boy vc 265"""- eninde conk §eklinde 397 yaprak 
Sahifede kuff yazi ile 215 mm - uzunl. 15satir. Tahminen II-1II. (VIII-IX) 
asirda Misir'da kopya edilmi§tir. l b 9, 4, 167, 216, yapraklar zayi ol- 
dugundan harekeli siilusle par§6men iizerine sonradan Have edilmijtir. 
Sure baslannda ve bilhassa Kur'amn sonundaki surelerin ba§lannda 
Kipti uslubuna m£i$abih, kirmizi yesil kahverengi ile yapilmi? tezyinat 
vardir. 

Cildi §em§eli kirmizi deri Osmanii i§idir. 

24 E. H. 1 

Ayni 

Parsdmen. 180— boy ve 210-"" eninde conk seklinde 322 yaprak. 
Sahifede kOff ile 185— uzunl. 18 satir. Bu mushafin Y. 1* deki altinla 
yazih taadik ve izahatta Halife 'Oamln b. 'Affan tarafindan yaztldigi 
yawli iaede H. H-1|I. asir yazin oimasi ihtiraali cok daha kuvvetlidir. 
Ayoi izaata bunun 660 (1262) yilmda Musul kadisimn elinde bulundu- 
gu zaman baa tarafindan sekiz yapragin telef oldugu, bi la hi re §ama 
naklonunan bu mushafin 740 (1340) §evvalinin 26. geceai vukua gelen 
bir yaogiada icitabm Y. 174 den 177 ye kadar dorr yapragi yanmig oldu- 
guni* ve sonra VIII. asir neshi ile Fatiha (1) surest ile Bakara (2) su- 
reaihin 151. ayetinin r C>«j iXl\, wtOi^ ibaresine kadar olan kis- 
min ildve edildigini dgreniyoruz. Bundan bagka Mushafin bir cok yap- 
raktenn aaltnmis olan yazilan Qzerine arap nesi iie yeniden yazildigi 
gdrilluyor, Sastaki tasdiki havi olan sahifesinia etrafi uc sira eencirek- 
li ve yaldira bir kitabe ve Y. 2- da sahifesinin ustflnde lacivert zemin 

iizerine beyatla •• <r/"jl> *i ayeti yazilmi* ve mmilerle tezhip edil- 
mistir. 

Cildi miklepli deri olup kapaklannda yaldizla hendesf tezyinat ve 
miklep sirtinda ... JU.J-.jC* r UVi L* ^.^i u. ibaresi yazihdir Mushaflar 25 E- H. 2 

Ayni 

Parsomen, 195"" 1 " boy ve 272 m '"" eninde 414 yaprak. Sahifede 
harekeleri kirmizi noktalarla ve noktalan yesjlie konmu§ kufi yazi ile 
200mm- uzun i 16 sa t, r . 3 U nuishaf da Hz. C A1I b. abi Jalib'e iiafe 
ediliyor ise de II-III. asir isi c'.aasi daha kuvvetle muhtemeldir. Y. 412 
den sonrast 307 cumad el-ulas.trula (919) c Abd Allah b. Muhammad 
el-Hazraci tarafuid.'in Hizav ' ma c murat az-Zaynlya en Na' 'usiye 
icin eksik yapraklann tamamla gi zikrt ,;> ^ktedir. Y. l k , 2", 3' da 
arap iislubunda hendest lezinrti havi doit muzehhep Jevha, ve Y. 3 k , 
4* da Fatiha ve Bakara surelerinin ba§ tarafi altin ile yazilmi§ ve ke- 
narlarda arap iislubunda tezhibat vardir. Kenarlanntn bazi yerleri 
ka&itla tamir edilmigtir. 

Cildi miklep ve semseli koyu kahvc rengi Osmanh eseridir. 

26 E- H. 33 

Kurandan parcalar 

Parsomen. 146 ,^ ' m • boy ve 225 mm * eninde 48 yaprak. Sahifede II- 
III. (VIII • IX) asir kufisi ile 170 mm * uzunl. 10 satir. Sure baslari yaldtz- 
Ia yazilmi§tir. Miklep, semse ve koselikli koyu kirmizi deri Osmanh 
cildi. Bu cilt cok fena ve kansik dikilmistir, sokiiliip yeniden dizilme* 
si lazimdir. 

Bu Kur'an parcasi Zumar (39) suresinin 71. ayetinin £±i> ^s £>.j 
(£*y m «l»l ciimiesinden basjar; Y. l b de Mu'min (40) suresinih 38. ayeti- 
nin sonundaki J^- kelimesine kadar ; Y. 8* tekrar Ziimar (39) suresine 
avdetle 10. ayetinin sonunda v^" ■£*} ^(sr*) kelimesiyle bashyor ayni su- 
renin 71. ayetinin ^ (X 1 * o£*j keiimelerile bitiyor; Y. 17' da Saba 
(34) suresinin 34. ayetinin l*yjL.Jt» kelimesiyle bashyor ve ayni surenin 
48 ayetinin ^ j* j* j' kelimelerinde bitiyor; Y. i9' aym surenin 31. 

ayetinin o'^l-y. u A O ) kelimeleriyle ba?lar vd 34. ayetin ^ j± J* 
kelimesinde kaliyor ; Y. 20* da ayni suresinin 23. ayetinin basinda 
Ijl £- 4 jil dan bashyor ve 31. ayetin bag tarafindan kesiliyor; Y. 21" 
Saba' (34) suresinin son ayeti ile biterek Fa$ir (35) suresine jjeciyor 
ve 5. ayetin ortasinda kesiliyor ; Y. 22* tekrar Saba* (34) suresinin 46. 
ayetinin *S^J*j -J*- kelimelerinden bashyor ve ayni surenin 54. ye- 
tinin ortasinda >» \T kelimesinde kaliyor ; Y. 23* yine Fajir (35) sure- 10 Arapca Yazmalar sinin 10. ayetinin ... c\i>J\ Jj[JZ] kelimelerinden bashyarak Y. 29 b 
Yasin (36) suresine geciyor ve Y. 33" da bu surenin 38. ayetinin so- 
nunda kesiliyor; Y. 33« da bu surenin 38. ayetinin sonunda kesiliyor 
ve ayni yaprakta 47. ayetin sonlanndan basliyor 57. ayetin sonunda 
kesiliyor ; Y. 34« yine aym surenin 38. ayetine donuyor ve 47. ayetin 
ortasifida kali y or ve Y. 37' nm sonunda Yasin (36) suresi biterck. Saf- 
fat (37) suresi basliyor ve surenin sonuna kadar devam ile Y. 47- or- 
tasinda Sad (38) suresine geciyor ve 18. ayetle jUl L*>- lidebitiyor. 

27 E- H. 10 

Kur'andan bir boliim 

Parsdmen. 170 m - boy ve 275' n '"' eninde conk biciminde 83 yaprak. 
Sahifede kuff yazi ile 210 m,n - uzunl. 11 satir. Tahminen II -III. (VIII- 
IX) asirda yazilmistir. Bastan karsilikh iki sahifesinde Misir iislubunda 
hendesi gecmelerle suslenmis iki muzehhep levha vardir. Sure baslan 
ve duraklar yaldizla. 

Bu ciltte bulunan kismi A raf (7) 170 ayetinde baslayarak Ibrahim 
(14 urenin 33 ayetine kadar aym yazi ile yazilmis olup ...oL* oUUi 
'baneainden itiUrer\ 25. ayetin sonuna kadar kismen arap neshi ile 
tamainlanrrustin Fakat son kelime dtf& yerine yanhs olarak djj^ 
yamaiistir. 

MikJe^li zilbahar tezhipli mor deri cilt. 

28 E. H. 22 

Kur'andan bir boliim 

Parsdmen. 2l5 n "'" boy ve 300'-"' eninde conk seklinde 66 yaprak. 
Sahifede II -III. (VIII -IX) asir kufisiyle 200"""' uzunl. 5 satir. Y. l b de 
hendesi ve gecme tezyinati havi muzehhep levha, duraklar, secde gul- 
leri aym iislupte tezhipli. Yer yer kurtlarm tahribine ugramis ve kagitla 
tamir edilmistir. Miklepli visnegurufcii deri cilt. 

Bu ciltte Zumar (35) suresinin 32. ayetinin ••• ^>l> y-tf" je jbl j 
ibaresiyle baslar, yalniz ayni surenin 50, 51, 52 ayetlcri hattat tarafin- 
dan unutulmus, Y. 17 h . Mu'min (40) suresi Y. 49 b ye kadar deva'mla 
ayni surenin 80. ayentindeki ... fa*-* j kelimesi ile bu sure biter; Nflr 
(24) suresinin 51 ayetinden ayni surenin 53. ayetine kadur, ayni sure- Mushaflar 1 1 nin 55. ayeti ile devain ediyor. Ve bu sure r* J -i> irj ' ^ f»": :j ' Dart; - 
siyle bitiyor; Y. 52" da ayni surenin 53. ayeti up- \#r «' o' ile 
basjayarak ayni surenin 61. ayetinin ortasinda ( r ^) **«' ">- ->' ile biti- 
riyor. 

29 E- H. 19 

Kur'andan bir boliim 

Par§6men. 115 n,m * boy ve 175 mra ' eninde conk.biciminde 162 yap- 
rak. Sahifede H-HI. (VIH-IX) asira ait olmasi muhtemel kufi yazi ile 
12 satir. Y. 3° da Mushafin c AlI b. abi Talib yazjsi ile olduguna dair 
bir tasdik varsa da digerleri g.ibi uydurmadir. Y. 2" da Osmanh neshi 
ile arapca yazilmis. Kurtuba sehrinin ve camisinin etrafini tasvir eden 
arapca bir yazida c Osman b. Affan'a ait bir mushafin dort yapragi- 
nin buiundugu muharrerdir. Cildi semse ve koselikli kahve rengi dc- 
ridir. 

Bu Mushaf pek ziyade tahribata ugramigtir. Yapraklan yer ycr 
kararmis ve yirtilmishr. Basinda Y. 4 b de Hud (11) suresinin 110. aye 
tinin son ibaresi olan ^.^ *:. a.i j ile basjar; Y. 45 a Ra ( d (13) 
suresi, Y. 72 b Zumar (18); Y. 98 b Mu'min (40) ;Y. 162" da Yasin (35) 
suresinin 28. ayetinden parcalar vardir. 

30 E- H. 21 

Kur'an'in ilk siilusii 

Parsomen. 295 ,un " boy ve 400 m "" eninde conk seklinde 20D yaprak. 
Sahifede kuffile 300 "*- uzunl. 14 satir. Tahmine gore 11 - III. (VHI-IX) 
asirda istinsah edilmi§tir. Cildin alt kapagimn icinde sahabeden Zayd 
b. Sabit'in elyazisi oldugunu bildiren Turkce bir yazi vardir. Durak- 
lar tezhiplidir. Miklep ve scmseii vi§necurugu deri cilt. 

Bu mushafi serif Bakara (2) suresinin 73. ayetinin son kismi olan 
jy«.f r Cu *' S T ibaresiyle basjar ve Tavba (9) suresinin 77. ayetinin 
\r. *> ia i kelimeleriyle sona eriyor. 

31 E. H. 24 

Kur'an'dan boliim 
Parsomen. 200 ln,,, • boy ve 290 u,n '- eninde 64 yaprak. Sahifede kufi 12 Arapca Yazmalar ile 190 D,m - uzunl. 7 satir. II- HI. (VIII -IX) asirda yazilrms olmasi muh- 
temeldir. Yaprak 1* da mustatil seklinde yaldiz, pembe ve yesil cizjfi 
ve noktalarla yapilmis Arap iislubunda salbekii bir levha vardir. Du- 
raklar ve sure baslan aym tarzda miizehheptir. Miklepti ve kabartma 
yaldii semseli Osmanh cildi. 

Bu ciltte gaYiyal (51) suresinin 31. ayetinden bed'iie Hadid (57) 
suresinin 23. ayeti ile kufi ile yazilmis olan kisim biter ve surenin so- 
nuna kadar adi bir sulusle tamamlanmistir. Arada Y. 6, 7, 26, 27, 28, 
29, 31, yaprakiar da sonradan ka£it uzere stilus ile ikmal edilmi?tir. 

32 E- H. 25 

Kur'andan bir boliim 

Parsomen. 200 mm - boy ve 283 m,n - eninde conk biciminde 6 yaprak. 
Sahifede II-III. (VIIMX) asir kufisiyle 190 rara> uzunl. 6satir. Sure basi 
ve Ouraklar mflzehhep. Miklepli ve semseli vi§r.ecuru£u deri Osmanli 
cildi. 

Bu cildin icinde muhtelif iic suredcn eksik ve kansik ilenmis 
parcalar vardir: Y. l b de Muhammed (48) suresinin 17. ayeti olan 
... ffiji" (T 3~) ile baslayip ayni surenin 19. ayeti ile biter; Y. 2 ve 
3, ayni surenin 21. ayetinin ortasindan ba§lar ve 26. ayetin sonuna 
kadar; Y. 4 de 30. ayetten baslar ve 32. ayetin ortasinda biter; Y. 
5 de rjucurfit (49) suresinin 17. ayetinin son kelimesi olan ,>»j (L.) 
ile baslar ve ayni sahifede Kaf (50) suresine gecerek bunun 2. ayetinde 
biter; Y. 6 Ayni suresinin 27. ayetinin c (J Jb ) kelimesiyle ba§la- 
yip ayni surssinin 31. ayetinin <J-i ±&j\ f s6zi ile biter. 

33 E- H. 26 

Kur'andan bir boliim 

Par $ 6 men. 224 mm - boy ve 320 m, »- eninde conk seklinde 22 yaprak. 
Sahifede II -III. (VIII -IX) asir kufisi ile 190 mn " uzunl. 7 satir. Bazi 
yupraklanni kurtlar tahrip etmistir, Y. 21 b de miizehhep salbekii bir 
cerpeve vardir. Miklepli koyu kahve rengi deri cilt. 

Bu ciltte: Y. 1" Fussilat (41) surenin 9. ayetinin son kelimesi olan 
OvlUi den baslar, ayni surenin 40. ayetinde <r*J-l« kelimesine kadar 
devam eder; Y. 14' da Kehf (18) suresinin 97. ayetinden basliyarak Mushaf iar 1 3 ayni surenin If. 9. ayetinin sonunda biter; Y. 18* Jaha (20) surenin 102. 
ayetten basliyarak 107. ayetin basinda biter; Y. 19°da ayni suresinin 120. 
ayetinden 123. ayetine kadar devam eder; Y. 20" Rum (30) suresinin 
34. ayetinden 37. ayetin sonlannda biter. Y. 21" Hud (11) suresinin 3. 
ayetinden ba§layip 5. ayetinin sonunda biter. Y. 22" da Yunus (10) 
suresinin 83. ayetinden basjar ve 93. ayetin sonlannda biter. 

Bu mushaftaki yapraklar muhtelif ellerden yazilmis. olup sonradan 
toplanmistir. 

34 E. H. 27 

Kur'andan bir parga 

Parsomen 133 l,,,n - boy ve 205"" n • eninde conk seklinde 11 yaprak. 
Sahifede 11-111 (VI1I-IX) asira ait ufak kuf? ile 155-"- uzunl. 15 satir. 
Miklep, semse ve ko§elikli kabartma yaldiz ve kirmizi renkle mii/.eh- 
hep koyu nefti deri cilt. 

Y. l b de Nur (24) suresinin 34. ayetinin ... &\ U>"t ( Jii!>) ibare- 
sinden bastar ; Y. 4" da Furkan (25) suresinin ba§indan ayni surenin 
10. ayetine kadar gidcr, arada bir kac yaprak eksiktir; ayni surenin 
48. ayetinin ortasindan devamla Y. 6° da §u c ara' (26) suresine gccer 
ve 132. ayette kesilerek Neml (27) suresinin 80. ayetinin ortasindan 
devamla Y. 10 b de Kasas (28) suresine jjecerek bu surenin 19. ayeti- 
nin ^;Vl j t>L>- ibaresiyle biter. 

35 E. H. 28 

Kur'andan parcalar 

Parsomen. 185' nm * boy ve 275 ,nm • eninde conk biciminde 14 yaprak. 
Sahifede II - III. (VIII -III) asir kufisiyie 6 satir. Sonunda gecmelerle 
muzeyyen yaldizh bir levha vardir. Visnegurujfrii deri cilt. 

Y. l b de Kaf (50) suresinin 2. ayeti l»l/U*> ^'i' {*) ibaresinden 
basjiyarak Y. 6 k de ayni surenin 28. ayetinin bajindaki ( <* m ) J J lj ke- 
limesiyle biter; Y. 7" de Nisi' (4) suresinin 140. ayetinin sonlannda 
basjar ve 142. ayetin sonunda biter,- Y. 8* Muhammad (47) sure- 
sinin 37. a ile ba§hyor; Y. 8 b da Fath (48) suresinin yalniz 
bashgi vardir; Y. 9' da ise bu surenin 23. ayetine ge<;iyor ve Y. 12 b 
nin sonunda 28. ayetle bitiyor ve Y. 13* tekrar ba§ tarafina avdetle 14 Arapca Yazmalar ayni surenin 16. ayetinden bishyarak 17. ayetin ^>?j>- r .-*-Vij* Vj 
ibaresiyle bitiyor. 

36 E- H - 29 

Kur'andan bir parca 

Parsomen. 123 ,n,n • boy ve 183* nm * eninde conk biciminde 147 yap- 
rak. Sahifede II-1II. (VIII-IX) asir kuffsiyle t4()«""' uzunl. 7 satir. Sonun- 
da yaldizla yapilnus gecmeli iki levha. Kalive rengi deri cilt. 

Bu ciltte Kur'an'in basjndan Bakara (2) suresinin 266. ayetinin 
sonuna kadar olup jijCiS Xl-i krlimesiyle bitiyor. 

37 E. H. 31 

Kur'an'dan parca 

Par^dmen. 325 mn " boy ve 408 mn " eninde conk biciminde IS yaprak. 
Sahifede kufi ile 320 mm - uzunl. 14 satir. Tahminen II-III. (VKi-IX) asir- 
da istinsah edilmistir. Miklepli siyah deri uzerine yapi§tirma semse ve 
k69elik.lt Osmanlt cildi. Kapaklann icinde de semseler vardir. 

Bu parca Bakara (2) suresinin 173. ayetinin a^i kelimesinden ay- 
ni surenin 234. ayetinin l^c., kelimesine kadar ; Y. 15 s da ayni sure- 
nin 16. ayetinin jjl#JI kelimesinden ayni surenin 27. ayetinin jja_i 
^jVl J ibareslne kadar; Y. 17 a ayni surenin 159. ayetinin son keli- 
meai ile basj&yip ve 173. ayetine J**\ jj ciimlesiyle sona erer. 

38 E H « 35 

Kur'an'dan parcalar 

Parittmen. 140 mm - boy ve 215 mni - eninde conk seklinde 7 yaprak. 
Sahifede II -III, ( VIII - IX) asir kuflsi ile 160 n " n * uzunl. 6 satir. Visnecii- 
riijti deri Osmanh cildi. 

Bu cilt gayet karisik olarak dikilmistir ; Y. 1» Sad (38) suresinin 
28. ayetinin sonunda ;WK" oritti J.f f i ^jVl J j^-il ( V )il e baslamakta 
ve 31. ayetle bitmektadir ; Y. 2» NamI (27) suresinin 4. ayetinin or- 
tasindan 7. ayetin ortasina ; Y. 3 - Sad (38) suresinin 68. ayetininin son 
kelimesinden aym surenin 73. ayetinin son kelimesine ; Y. 4 ve 5 Naml Mushaflar ^ (27) surcsinin son kelimcsindcn 12. ayetin sonlanna dogru ; Y. 6"\S.id 
(38) in 51. ayetinin sen kelimesinden 58. ayetin sonuna; Y. 7" NamI ('27) 
in 12. ayetinin yarismdan 15. ayetin Uk jV-i-j jjIj UT ^ ciimlesinc 
kadardir. 

39 E. H. 38 

Kur'an'dan bir yaprak 

Parsomen. 223 m,n - boy ve 315™"" eninde bir yaprak. Sahifcde H-III. 
(VIH-IX) asir kiifisiyle 260 rom ' uzunl. 17 sahr. Yapragin sag: alt kenari 
yirtiinns.hr. 

Saffat (37) suresinin 76. ayeti olan f .L.H Vj Ch j- iU>j »l»r > ' ,l ' 
bashyor ve ayni Mirenin 145. ayeti . ...\,' i : :» He bihyor. 

40 Y. 4571 

Mushaf 

Parsomen. 240"" m " boy ve 325 mm - eninde 363 yaprak. Sahifede ku- 
fj yazi Ue 255 mm ' uzunl. 16 satir. Tahminen II!- (IX) asirda istinsah 
edilmistir. Bastan 3 ve sondan 6 sahifesi ile sure baslan tezhiplidir. 
Y. 7, 347-351 sonradan yazilmi§tir. 

Cildi tahta iizerine hendesi sekilde gemse ve koselikli koyu kahve 
rengi deridir. Tam bir Kuran nushasidir. 

41 E. H. 20 

Ayni 

Parsomen. 55 mm ' boy ve $7"""' eninde conk seklinde 288 yaprak. 
Sahifede III. (IX) asra ait olmasi muhtemel olan-ve sepya rengi miirek- 
keple yazilmis. ince bir kufi ile 70"""* uzunl. 15 satir. Ilk yapragin iizeri 
ne sonradan yesUimsi bir murekkeple Salman Farisinin yazisi Ue ol- 
dugu ve alt kabinin icinde yaldizla farisi olarak Sahruh b. Timyur 
Gurgan'in hazinesinde bulundugu yazihdir. Sure baslan Arap iislubun- 
da miizehhep. Miklep, semse ve zencirekli koyu kahve rengi deri cilt. 

Bas tarafi eksik olan bu mushaf Bakara (2) suresinin 284. ayeti- 16 Arapca Yazmalar mn jji t y_ y^u -ii _, ibaresivle baslar ve Nas (1 15) suresinin sonuna 
kadai jrider. 

42 Y. 4562 

Ayni 
Parsomen. 290«"»' boy ve 365 ,nm ' eninde conk scklinde 606 yaprak. 
Sahifede kuff yazi ile 30U-- uzunl. 14 satir. Tahinincn III. (IX) asirda 
asirda yazilmistir. Bastan 3 yapra£i ile sure baslan tezliiplidir. III. 
Osman'in vakif muhrunii ve kaydma liavidir. Tahta iizerine kahve ren- 
gi deri cildin kapaklan arabesk gecmelerle suslii olup ust kapagm 
lezyinati mustalil ve alt kapagimn mudevver sekildedir ; uzerinde de- 
mir balkalar vardir. 

Bu mushafm bas kismi eksik olup Bakara (2) suresinin 13. ayeti 
ile baslar. 

43 E. H. 7 

Ayni 

Parsomen. 195""»- boy ve 225""'" eninde conk biciminde 522 yap- 
rak. Sahifede kufi yazi ile 180™™ • uzunl. 15 satir. Tahinine gore Mi- 
sir'da III. asirda kopya edilmistir. Bastan uc sahifede Misir uslubunda 
hendesf ve gecme sekillerle yaldizb levha vardir. Sure baslan ayni tarz- 
da yaldizladir. Y. 98 in dortte iicii yirtilmis ve kagitla tamir edilmistir. 

Miklepli ve semseli siyah deri Osroanh cildi. 

44 E. H. 8 

Ayni 

Parsomen. 155 1 "- boy ve 220"" "" eninde 403 yaprak. Sahifede ku- 
fi yazi ile 160™"- uzunl. 16 satir. Tahmine ^orc III-IV. (IX-X) asirda 
kopya edilmistir. Harekeler kirmizi noktalar, noktalar da siyahla ya- 
zilir. Sure baslan yaldizladir. 

Miklepli ve semseli kirmizi deri Osmanli cildi. 

45 B. 4 

Kur'andan bir bolum 
Parsomen. 122— boy ve 190 ra »" eninde conk sekiinde 91 yaprak. Mushafiar *? Sahifede kufi ile 135'""" uzunl. 7 sahr. Tahminen 1II-IV. (1X-X) asir- 
da yazil.iiistir.- Kirimzi noktalarJa harekelidir. Koyu kahve renjji deri 
cilt. Sahifelerin kcnarlan yine parscimenle tamir edilmisttr. 

Bu ciJtte A raf (7), Anfal (8), Tavbe (9) Yunus (10) sureleri var 
isede tamir esnasinda yapraklar karistmlmisttr. A l raf suresinin 171. aye- 
ti olan ■•• J:?-' k»» $3 den baslayip, Yunus (10) suresinin 60. ayeti olan 
jij^y ( / jf\jOj . . . 0j> *>-J" J^ \*3 a kadardir. 

46 B2 

3. Cuz 

Parsomen. 110 m "" boy ve 163 ,n " ,, enindc 97 yaprak. Sahifede kufi 
yazi ile 120 mm - uzunl. 5 satir. Tahminen III. (IX) yazilmis. Y. l n , Y. 
96 b ve 97« yaldiz, kirmizi ve mavi renklerle cercevelenmisUr. Kenarlan 
kirnuzi deri ebru cilt. Kitabin kenarlanni kurt yemi§tir. 

Bu ciltte Bakara (2) suresinin 253 ayeti olan ... rr J^ \±m j-jH tslk 
den Al 'lmran (3) suresinin 90. ayetinin sonuna kadardir. 

47 B 3 " 

An'" am suresindcn bir holum 

Parsomen. 105 Mm * boy ve 165 m,n * eninde 105 yaprak. Sahifede ku- 
fi yazi ile 1 15mm. uzun i. 4 sa tir. Tahminen HI. (IX) asirda yazilmis. 
Y. l b ve Y. 2" ya sonradan Basmala ve Fatiha yazilmi§tir. Miklepli 
kahve rengi deri ve ebru cilt. Kenarlanni kurt yemi§tir. 

Bu ciltte An f am (6) suresinin 21. ayetinden ayni surenin 125. aye- 
tinin sonuna kadar vardir. 

48 E. H. 18 

Kur'an'dan bir boliim 

Parsomen. 122 mm * boy ve 180'"™' eninde conk biciminde 124 yap- 
rak. Sahifede III. (IX) asir kufi yazisi ile 130 m "" uzunl. 5 satir. Y. 1", 
ve 123 b ve 124» da Arap usliibunda miizehhep 3 levha vardir. Miklep- 
li koyu mor deri Osmanh cildi. 

Bu mushafta Isra (17) suresinden Kahf (18) suresinin 74. ayetinin 
sonuna kadardir. 
T.F.Y.K. F- 2 18 Arapca Yazmalar 49 Y. 4563. 
Kur'andan bir boliim 

Parsdmen. 125 M ' boy ve laO"""* eninde conk seklinde 52 yaprak. 
Sahifede kAft yaziyle l^""" uzunl. 5 satir. Tahminen 111. (IX) asirda 
ifkinscK editanif tir. Zahriyeler Arap uslubunda tezhiplidir. tlk sahifede- 
ki zahriyenin ortasinda Katabahu All AbO Talib?> kaydi varsa de 
sonradan uydurmadir. Hi. Osman vakif kaydi ve muhriinii havidir. Mik- 
lepli koyu kahve rengi deri cilt. 

Btt mushaf Nazi at (79) suresinden Kur'amn sonuna kadardir. 

50 Y. 4567 

Kur'andan bir boliim 

Parjomen. 270 B,,n ' boy ve 375 u,m ' eninde conk seklinde 36 yaprak. 
Sahifcdc kufl yaziyle 290 ^ " n • uzunl. 13 satir. Tahminen 111. (IX) asirda 
yaztlmistir. Ozerine sonradan talikJe yazilmi; Hazrti Osman hattiyle 
diye yazilmi§tir. Sure baslari ve duraklar miizehhep. Kirmizi noktalar- 
la harekelidir. §emseli kahve reagi deri cilt. 

Bu cilt A'raf (7) surenin 81. ayetinin ortasinda baslar ve Yflsuf 
(12) surenin 18. ay«ttine kadar devam eder. 

51 E. H. 34 

Kur'an'dan bir bolum 

Pars&mem 19J"** boy ve 135"»- eninde 6 yaprak. Sahifede 111. 
(IX) asir kufiei tie 85 m »' uzunl. 6 satir. Ozerindeki kayde nazaran 'All b. 
abi Tilib'in eiy&zisi oldugu Mekke roesayihi tarafindan tasdik edilmi; 
ise de yazinin pelt muahhar oldugu suphesizdir. Bastan iic. sahifesinde 
hendeui vc gfegme tezyinath muzehhep uc levha vardir. 

Bu yapilaklar Kur'an'mn Fatiha (1) suresiyle Bakara (2) suresinin 
bagindan 8. ayetinin U.I Jp,_ j> kelimesine kadar olan kismini ihtiva 
etmekte^ir 

52 E. H. 17 

Kur'an'dan bir boliim 
Parsdmen. 205 mB * boy 305 mm 'eninde conk seklinde 148 yaprak*. Mushaflar 19 Sahifede tahminen III. (IX) asir kiifisi ile 225"»»- iminl. 7 satir. Y. 1 B 
ve Y. 147 b 148* da gecmeli ve hendesi $ekilde miizehhep 3 levha var- 
dir. Semse ve miklepli kirmizi deri Osmanh cildi. 

Bu aiushaf Kahf (18) suresinin 72. ayeti olan jii i.1 ji den basja- 
makta, Fussilat (41) suresinin -46. ayctinin sonundaki j. r »t ,.%»> J.I/..J 
de bitmektedir. 

53 K. H. 30 

Kur'andan bir boliim 

Parsomen. 150"""- boy ve 225""" eninde 52 yaprak. Sahifede tah- 
• ininen HI. (IX) asir kufisiyle 160"""- ir/.unl. 5 satir. Son iki yapraginda 
karsihkli hendesi ve mii!jebbek yaldizli giizel levhalar vardir. Son iic 
yapraginin kenarlan kagitla tainir edilmisHr. Sure ba$lan Arap iislu- 
bunda salbekli giizel tezyinatla miizehheptir. Miklepli koyu kahve ren- 
gi deri iizerine yuvarlak semseli tahminen VIII. asir Arap cildi. 

Bu cilt el-Hakka (69) suresinin 35. ayetinden bed'ile el-Miirsalat 
(77) suresinin sonunda biter. Y. 49 ve 50 arasi eksik oldugundan son- 
radan nesihle tamamlanimstir. 

54 E. H. 16 

Kur'andan bir boliim 

Parsomen. 225 mm " boy ve 322 mm- eninde conk seklinde 39 yaprak. 
Sahifede 111. (IX) asir kufi yazisi ile 210 B,m, uzunl. 9 satir. Y. 38 b 
ve 39 a da gecmeli ve miizehhep tezyinatli 2 levha vardir. Sure baslan 
ayni fislupta miizehheptir. Son iki sahifenin kenarlan yaldizli bir 
cerceve ile cevrilmistir. Miklepli koyu kahve rengi deri Osmanh cildi. 

Bu ciltte Tove (9) suresinin 111. ayetinden Yunus (10) suresinin 
sonuna kadar vardir. 

55 R- i6 

Kur'andan bir boliim 
Parsomen. 250 mm ' boy ve 345 ^ " ,, • eninde conk formasinda 8 yaprak. 
Sahifede kuft ile 250 mm * uzunl. 10 satir. Tahminen 111. (IX). asirda kop- 
ya edilinisti*. Kenarlan kagitla vassaleli ve cetvelleri yaldizlidir. Mik- 
lepli koyu kahve rengi deri cilt. 20 Arap^a Yazmalar Bu ciltte Y. 1" Zumar ( ■ surssinin 73. ayctin V.-'r' ~*»j ciim- 
lesiyle bashyor; Y. 1'- .vhfi. ,40) suresine ge ? iyor ve Y. 8" de ayni 
surenin 34. ayclinin sonlarinda **) I -•- J r « ^JU lj| ^ ibarc.siyle biliyor. 

56 H. S. 189 

Kur'andan bir yaprak 

Parsdmcn. 145— boy ve 205— eninde 1 tek yaprak" Sahifede 
kflfi lie ve altin yaldizla 150— uzunl. 5 satir. Tahminen 111. (IX) asir- 
da yazilmistir. 

Mursalat (77) suresinin 9. ayetinden ayni aurenin 21. ayetinin so- 
nuna kadardir. 

57 E. H. 36 
Kur'andan bir yaprak 

Parsfimen. 65 mm - boy ve 115 M - eninde 1 tek yaprak. Sahifede 
87« nB " uzunl. 13 satir. Hz. c AIi hatU ile olduguna dair kayit varsa da 
yasimn III. (IX) asirdan evvele ait olamayaca£i bariz bir §ekilde go- 
runflyor. Etrafina esmer bir ka£it vassale yapilarak altin zencirek ce- 
kilmi|tir. 

Yaprafcina ^ yiiziinde Hacc (22) suresinin 48. ayetinin ortalann- 
dan ... Ij^Ut ^ib ^ ... d an baslayarak b. yuziinde 55. ayetin bi- 
rinci kelimesi olan ji>V ile bitmektedir. 

Bu ayetler aynca talik hatla kfifcit iizerine yazilarak mahfaza 
icin konmustwr. HI. - IV. YOZYJILAR 

58 M. 74 

Kur'an 

Par$6men* 213— boy ve eninde conk formasinda 468 yaprak. 
Sahifede kuf! yazi 215— uzunl.14 Tahminen 111 -IV.' (IX -XII) asirda 
istinsah edilnris olup ilk yaprafi sonradan parsomen iizerine sulusle 
yaxilmighr. Miklepli kirnuzi deri cilt. 

Tarn bir kur'andir. Mushaflar 21 59 E. H. 5 

Ayni 

Parsomen. 308""* boy ve SOS"""- enindc 216 yaprak. Sahifcde ku- 
ii yazi ile 240' D^, ■ uzunl. 20 satir. Tahminen III-IV, (IX-X) asirda istin- 
sah edilmistir. 

Sure isimleri kirmizi ile yazilnustir. Miklep ve yazma semseli si- 
yah deri Osmanli cildi. 

Tarn bir kuran nushasidir. 

60 E- H - n 

Ayni 

Parsomen. 136 m,n • boy ve 195" ,n " eninde ve conk fonnasinda 424 
yaprak. Sahifede kufi ile I50 min - uzunl. 16 satir. Tahminen Hl-IV (IX- 
X) asirda yazilnustir. Bu mushafin 24 E. H. 1 sayih mushafta oldugu 
gibi Hz. 'Ostnan hatti ile yazildifcina dair ayni Arapca formiille bir 
tastik var ise de nesihle sonradan yazilmistir. Ozeri yazma yaldiz sem- 
seli mor deri miklepli Osmanli cildi. 

Ilk yaprafri zayi olmus olan bu mushafin Fatiha suresi ile Bakara 
(2) suresinin 18. ayetine kadar olan kismi Osmanli neshine benzeyen 
bir yazi ile Have edilmistir. lcinde yer yer eksikler ve uzerinden mu- 
rekkep tekrar gecmeler vardir. Hey'eti umumiyesi itibariyle tamam 
bir Kur'an denebilir. 

61 E. H. 15 

Kur'anin 2. yansi 

Parsomen ve kagit. 93 mm - boy ve 142 m,,, • eninde conk biciminde 
241 yaprak. Sahifede U1-1V. (IX-X) asira ait kufl ile 115»"" uzunl. 15 
satir. Arada bir cok kisimlan eksildiginden Arap neshi ile kagit iize- 
rine yazilmak suretiyle tamamlanmishr. Parsomen kisimlan yine ayni 
malzeme ile tamir edilmistir. Miklepli iinnabi deri Gilt. 

Bu mushaf Isra* (17) suresinden Kur'an'in sonuna kadardir. 

62 E- H. 9 

Kur'an'dan bir parca 
Parsomen. 1 12 - "' boy ve lTO"""- eninde c8nk biciminde 56 yaprak 22 Arapfa Yazmalar Sahifede kufi ile 135"""- uzcml. ISsatir. Her ne kadar sonunda ~>< <^ 
oUi J j\U ,^yi kaydi var ise de hunun sonradan baska bir el ile ya- 
zildifci baris bir surette goriil.nektedir. Kur'anin ill -IV. (IX -X) asir- 
da yazilmis oJmasi daha muhtemeldir. Bu mushafta Fatiha (1) dan bas- 
liyarak Nisa (4) suresinin 11. ayetinin ortasinda J/L- ^-aJl L r :. ... 
(d)tfo\ ibaresine kadar mevcut olup aym surenin 47. ayetinin 
f j& uji ^:J jCJj ... ibaresine kadar eksiktir. ve bu ayetin sonunda 
sona ermektedir. Bastaki Fatiha suresi de sonradan yazilmistir. Sure 
baslan Arap iislubunda miizehheptir. Miklepli mor deri zilbahar Osman- 
h cildi. 

Rtlmi oymali giimus gilafi vardir. 

63 E- H. 233 

12. ciiz 

Aharh esmer kagit.. 140 mm - boy ve 110 ,u »" eninde 70 yaprak. Sa- 
hifede III -IV. (IX -X) asir kufisi ile ve yaldizla 70»'»>- ueunl. 5 sahr. 
Sonunda Ali b. abi Jalib cli ile hicretin 25. yilinda yazildiguna dair 
kayit var ise de yazi itibariyle ill - IV. asirlara ait jyorunuyor : Y. 1" da 
muzehhep levha, sure baslari rezhipli, sahife kenai Ian halkarl. Durak- 
lar ve cetveller yaldiz. Kabartma semseli kirmizi deri cilt 

Bu ciltte Had (11) suresinin 6. ayerinden Yusuf (12) suresinin 52. 
ayetinin sonuna kadar vardir. 

64 H, S. 175 

7. ciiz 

Parsomen. 125 m — boy ve 190-- eninde conk seklinde 118 yaprak. 
Sahifede kuff yazi ile 130-- uzunl. 5 satir. Her sahifenin iizcrinde 
daire icinde nesihle o sahifedeki ayetler yazilmistir. Tahminen 111 -IV. 
(IX -X) asirda yazilmistir. Basta iki, sonda bir sahifesi salbek, gecme- 
ler ve noktalar yaldizla susludur. Yapraklann bazilarim miirekkep 
tahrip etmistir. Bu cildin icinden cikan bir pusulada Hazreti c Osman'in 
elyazisi oldufcundan 11. Abdulhamid tarafindan 1293 te Hirka-i sa'adete 
konmak iizere gonderildigi yazihdir. Miklep, semse ve ko^elikli visne- 
necurufcii deri cild. 

Kur'amn 7. ciiz'unu teskil eden kismi Ma'ida (5) suresinin 83. aye- 
tiyle baslar ve An c am (6.) suresinin 108 ayetiyle sona erer. Mtishaflar 23 65 K. '«. 37 
Kur'an'dan parcalar nun* Parsomen. 108"" n ' boy ve 175" m " eninde vc 10, boy vi: 16'! 

eninde hirer yaprak. Bunlar da c AiI b. abi Jalib'e alfolunuyor isj de 
muahhar oldu£u stiphesizdir. Bu yapraklann bir yiizii yazih olup ma- 
vimsi muslin iizerine yapistinlmistir. 

I. Yaprafrin birinin uzerinde Ahkaf (46) suresinin 33. ayetinin 
ji t J J>Wi « ( ' J— " ) • ■ kelimesinden Muhammad (47) suresine grece- 
rek 2. ayeti olan jjui j kelimesiyle bitiyor. 

II. Difcer yaprak Kahf (18) suresinin 19. ayetinin ortasinda 
^U:J j <;» j)^ X." li» ibaresini ihtiva etmektedir. 

66 E. H. 32 

An am suresi 

Parsomen. 350 mn " boy ve 350"""' eninde 16 yaprak. Sahifede kuh yazi 
ile 27 mm - uzunl. 20 satir. Omar al-Famk'un elyazisi oldugu mukayyed use 
de yazimn 111 -IV asira ait olmasi ihlimali fazla kuvvetlidir. S»h ; 'eM in 
bazilan tamiflidir. Basit semse ve miklepli visnc rengi deri cilt. 

Bu ciltte Kur'an'm An am (6) suresi tamam olarak mcvcutlur. 

67 E. H. 211 

Kur'andan bir boliim 

Parsomen. 244 mm- boy ve 170 mm ' eninde 258 yaprak. Sahifede kufi 
yazi ile 120 ,nm ' uzunl. 6 satir. Tahminen 111. -IV. asirda istinsah edil- 
mistir. Y. 1" ve Y. 258 b de hendes! g-ecme sekillerle miizeyyen ve 
miizehhep iki levha. Y. l b ve 2" da ayni uslupta miizehhep iki serlev- 
ha vardir. Duraklar ve guller tezhipli. Bazi sahife kenarlan tamirlidir. 
Miklepli yesil deri yeni cilt. 

Bu mucellette (34) Saba' suresinin 21. ayetinin u^ 1 - J»j ^ * oK'k) 
ciimlesinden baslayip Fath (48) suresinin sonuna kadar olan kisim 
vardir. 

68 H. S. 180 

Mushaf 
Parsomen- 300 u,,, " boy ve 174"' m - eninde ... yaprak. Sahifede kfift. Arapca Yazmalar lie 135— •• uzunl. 20 satir. Muhammad b. 'All b. al-Husayn as-Saffad 
C|iylc 388 (998) de yazilmishr. Ilk iki sahifesi vc sure baslan arap 
usfubuilda muzehhep serlevhali. Miklep ve sem§eli visneciirugii deri cilt. 

69 Y. 4570 
Ayni 
Kahn esmer kafrt. 335""- boy ve 200«»'"- eninde 294 yaprak. Sahi- 
fede harekeli kuft yazi ilc 140""»- uzunl. 20 satir. Abu Bakr f Abd al- 
Malik ... b. Muhammed .... dim tarafindan 394 (1004) yih Zilhiccesin- 
de istinsah edilmistir. Birinci sahifesi sonradan yazilmishr. Serlevha 
muzehhep, sure baslan ve duraklar yaldizla, secavend harfleri kirmizi 
ile yauli. Miklep ve semseli siyah deri sade cilt. 

70 E. H. 6 
Ayni 

Parsomen. 187""- boy ve 270"'»" eninde conk seklinde 324 yap- 
rak. Sahifede kfiff ile 215' uzunl. 16 satir. Tahmine gore Musirda 

IV. (X) asirda istinsah edilmistir. Bastan 4 ve sondan 3 sahifesinin 
kenarian kirmizi, mavi yesil kahve rengi tezyinatla cerccvelidir. Son- 
daki Nas (114) suresini ihtiva eden yaprak zayi olmus oldufcundan 
sonradan magribi hatla Have edilmistir. Harekeler, duraklar ve sure 
baslan kirmui Ue dir. 

Miklepli visne curugu deri cilt. 

71 Y. 4568 

Kur'andan bir boliim 

Par^omert. 190-"- boy ve 280™™- eninde 103 yaprak. Sahifede 
k&fi yaziyla 200— uzunl. 5 satir. Tahminen IV. (X) asirda istinsah 
edilmistir. flk iki Ve son iic sahifesinde mustatil seklinde ve gecme- 
ler ve;hendeal sckillerle yaldiz ye kirmizi renklerle suslu zahriyeler 
vardir. Miklep ve yek§ah tezhipli kahve renfri deri cilt. 

Bu cilUe An'Sm (6) suresinin 111. ayetinden A<raf (7) suresinin 
86. ayetine kadardir. 

72 Y. 4564 
Ayni 

Parsomen. 120»- boy ve 200 mm - eninde conk seklinde 126 yaprak. Mushaflar 25 Sahifede kQfi yazi ile 140 n,m uzunl. 7 satir. Tahminen IV. (X) asirda 
istinsah edihnistir. Bastan 2 ve sondan iki zahriye mustatil seklinde 
olup hendes? ve gecme sekillerle miizehheptir; puller ve sure baslari 
da aym uslupta tezhip edilmistir. I. 'Abdiilhamid'in vakif kaydini ve 
muhriinii havidl*. Visne ciirug-u ve kirmizi deri iizerine yeksah tezhipli 
cilt. 

Bu musiinf Huci.'srtt (4'J) ,■ rt5.ini» basmdan Tayabun (64) surcsi- 
sonuna kadardir. 

73 '• 4 ^ 

Kur'andan bir boliim 

Parsomen. t95 m '"* boy ve 146 n,n '- eninde 84 yaprak. Sahifede I00 mm - 
uzunl. 5 satir. Tahminen IV. (X) asirda kopya edilmistir. Bastan 2 ve 
sondan 2 zahriyer hendesi gecmeli, sekiller ve sure basjari, puller ve 
duraklar mazehheptir. Miklepli ve yazma tezhipli kirmizi deri cilt. 

Bu mushaf Ahkaf (46) suresini basmdan Zariyat (51) suresinin 
sonuna kadardir. 

74 Y. 4566 

Kur'andan bir boliim 

Parsomen. 260 m,n • boy ve 220 m,,, • eninde 98 yaprak. Sahifede ha- 
rekeli mag-rib yazisi ile 150 ,,I,J, • uzunl. 7 satir. Ozerinde Hasan Basri 
(61. 110/128-29) hatti ile yaziyor ise de bunun IV. (X) asirdan evvel 
yazilnus. olmasi muhtemel deg-ildir. Ilk iki ve son iki sahifedeki zah- 
riyelerle sure baslari, guller Arap iislubunda miizehheptir. Ilk sahife- 
sinde I. 'Abdulhamid'in vakif kaydi ve miihrii vardir. Miklepli nefti 
ve kirmizi deri cilt. 

Bu cilt Nur (24) suresinin 21. ayetinden 'Aukabut (29) suresinin 
84. ayetine kadardir. 

75 E. H. 23 

Kur'antn son suliisii 

Hafifce penbe boyali parsomen. 140"""' boy ve 215 mm ' eninde 
conk seklinde 140 yaprak. Sahifede altmla yazilmis kufi yazi ile 185' '* 
uzunl. 10 satir. Sonundaki ketebede hicretin 20. sen s j ramazamn ya- 26 Arapca Yazmalar zisinda i tfasan b. All b. ebi Talib eliyle yaz.ldtfi muharrer ise de ya- 
zinin IV. asra ait olmasi muhtemeldir. Sure baslari ve durakJar mii- 
zehheptir. Miklepli visneturu£ii deri cilt. 

Bu mushaf Fatfr (35) surcsinin 43. ayetinin sonundaki >b* «i ( ciJ ) 
ibarestnden baslar Kur'an'm sonuna kadar devara eder. 

76 A. 3 

Mushaf 

Parsomen. 125-- boy ve 120'"'- eninde 73 yaprak. Sahifede ga- 
yet mce kQfi ile 80-- uzunl. 32 satir. Tahminen IV-V. (X-XI) asirlar- 
v * a *? m !* t,r - Y * ^ Ve 2 " da arabesk hendesi gecmeli levhalar vardir. 
Y. 1 de kinin ust kismi yirtilmis ve kafcit yapistinlarak tamir edilmis- 
hr. Sure baslari Arap tislubunda tezhipli ve sahife kenarlannda hizip 
vt secde gujleri Ue duraklar yaldizla suslGdiir. Son yaprakta yine ay- 
ni mahiyette hendesf jrecmelerle miizeyyen bir levha vardir. Miklepli 
darcim deri iizerine basit semseli cilt. 

Bu da tamam bir mushaftir. 

V. - VJ. YOZYILLAR 

77 H. S. 183 

Kur'an yapraji 

Parpen* l«r»«boy ve 205-- eninde tak yaprak. Sahifede kufr 
yaw ve ultiriVa 140"- uzunl. 5 sahr. Tahminen V. asirda yazilmistir. 

Bu yaprak Mursalat (77) suresinin 9. ayetinden ayni surenin so- 
nuna kadardir. 

78 E. H. 210 

Km 'anin 2. yansi 

Aharli kahnca ka$,t. 295 '■ boy ve 205— eninde 173 yaprak. 

Sahifede tahminen V. asir kuffsi ilo 170— uzunl. 18 satir, harekeler 
kirmizi lie konmustur. Miklep ve yazma semseli koyu yesil deri cilt 

Bu ciltte Kur'anin Maryam (19) suresinin basmdan Nas (114) su- 
rcsinin sonuna kadardir. Sonunda hatim duasi vardir. 

79 E. H. 3 

Mushaf 
Aharli esmerkafrit. 270— boy ve 170— eninde 254 yaprak. Sahi- Mushaflar 27 fedc 1'JO"— uzunl. kiifi yaziyle 25 satir. Tahminen VI. (XII) asirda is- 
tinsali cdilmi$. Y. I 1 ', >, */>'. 3' sahifeii-ri Arap iislubunda miizehheptir. 
Falil.ia siiresi ile Bakaia suresinin ba$i Eyyubf iislubunda miizehhep 
cereeve icindedir. Sure isimleri yaldiz.la yazili, sahife kcuarlarindaki 
gulliir miizehhep ve lezyinatlidir. Sahifeler cok kirienmis. ve yipranmis. 
ve tainir ediliuis.tir. 

Cildi miklep kabartma ve yaidiz ve scmseli visne ciiriiffu renjfinde 
deri Osmanli eseridir. 

80 R. i 

Kur'andan bir boliim 

Parsiimen. 303— boy ve 255 m »- eninde 268 yaprak. Sahifcde ka- 
Im kuff ile 180'" 1 - uzunl. 7 salir. Tahmine gorn VI (XII) asirda yazil- 
misjir. 

Bu eilt Kur'arTin Ibrahim (14) suresinin 21. ayetinden baslayip 
Mu'ininiin (23) suresinin 55. ayetinin sonunda bitmektedir. 

81 Y. 2492 

Kur'andan bir boliim 

Aharh kalin kagit. 490— boy ve 350 mm - eninde ...yaprak. Sahifede 
harekeli iri Arap siiliisu iJe 2O0' nm ' uzunl. 5 satir. Tahminen VI. (XII) 
asirda kopya edilmistir. Ba§tan 4 yapragi sonradan yazilmishr. Sure 
baslan, giiller, duraklar miizehhep. Miklepli siyah deri cilt. 

Bu ciltte Maryam (19) suresinin ba§indan Saffat (37) suresinin so- 
nuna kadardir. 

82 Y. 4667 

Ayni 

Esmer kafctt. 270°""- boy ve 215 mm< eninde . . . yaprak. Sahifede 
Arap neshiyle 180 mM - uzunl. 15 satir. Tahminen VI. (XII) asirda kop- 
ya edilmi§tir. Bastan iki yapragi sonradan yazilmistir. Miklep ve oyma 
semseli unnabl deri cilt. 

Sonu 2uha (93) suresine kadardir. 28 Arapca Yazmalar 83 R- 10 

Aym 

Esmer ka^it. HS"""* boy ve 110 m "" eninde 235 yaprak. .Sahifede 
kuft ile 85™'- uzunl. 22 satir. Tah'minc sore V - VI. (XI - XII) asirda 
istinsah edilmistir. Bastan 1 yaprag-j cksiklir. Sure ba-jlan, seede, In zip 
v. s. jjiilleri tezhiplidir. Miklepli visneciiriigii deri cilt. 

Bu mushaf Bakara (2) surcsinin 3. ayetinin o»'«- -^*';M) *r-»" 
ibaresiyle bashyoi . 

84 M. S. 176 

Ayiu 

Zerefsan kagida vessaldi parsomen. 180'""" boy ve !25" ,m ' eninde 
175 yaprak. Sahifede ince kuff ile ST"""- 24 satir. Tahminen V-Vl. 
alti asirda yaziimistir. Ozerinde Halife Ali'inin yazisi oldugu yazilidir. 
Serlevha ve iki zahriyesi sonradan tahminen XI (XVII) astrda tezhip 
edilmistir. Sure baslari ktlfi ile ile yaldizla yaziimistir. Miklepli ve 
sivama yaldizli visnecurugii deJi cilt. 

85 E. H. 208 

Ayni 

Esmer kaftit. 255"""" boy ve 180 mm - eninde 3 ^ ,nm • yaprak. Sahi- 
fede V-VI a*ir kufi yazisi ile 115 mni * uzunl. 19 satir. Miklep ve sem- 
seli kahve renyi deri cilt. Bas tarafinba halife 'Osman'in hatti ile ol- 
duguna dair bir cok yazi varsa da mushaf in birinci asir yazisi ile ol- 
madigi aqikardir. 

Bu ciltte Kur'an'in Bakara (2) suresinin 30. ayetinin ^i jl*i keli- 
mesinden Hakka.(69) suresinin 46. ayetinin sonuna kadardir. 

86 R 38 

Ayni 

Parsomen. 145 m "* boy ve 110■ nm, eninde 317 yaprak. Sahifede ku- 
fi yazi ile 80» m> usunl. 18 satir. Tahminen V - VI (XI - XII) asirda kop- Mushaflar 29 ya edilmi$tir. Y. 1" da Imam Hiisayn in clyazi.si olriu mukayyeltir. Y. 
1", 2", 2\ 3 n „ da 4 adet mu/ehhep lt;vha vardjr. Setlevha nriizehhep,; 
sure ba§lan yaldizli. Hizip. seede ve a§ir i§aietleri ve duraklar rnu- 
zehhcp. Miklopli yesil deri cilr. Bu musliafin Y. 9()'-91 b ve 94" 95 1 ' ye 
kadar oJan kismi kagfit u/.erine sonradan nesihle ya/.ilmi$tir. 

87 E. H. 109 

Aym 

Aharh esmer kagit. 140 mn " boy ve 97 IBm ' epinde 84 yaprak. Sa- 
hifede harekeli ince arap neshli ile 62 mm * uzunl. 31 satir. Sonunda 
♦ katabahu Abu Hanifat an-Numan . . suretinde bir yazi var ise de 
ondan sonra gelen kelimeler okunamiyor. Bu ketebeniu tahrip cdilerek 
bu sekle sokulduguna §uphe yoktur. Yazi ve tezhip itibari iJc VI -VII 
(XII -XIII) asir i§i olmasi muhtemeldir. Y. 1* da miizehhep miistatil 
levha, serlevha ve sure baslan ve giiller ayni usJupta miizehhep. Durak 
isaretlcri yoktur. Cetveller mavi ile. Miklepli deri cildin iizeri kuma§la 
kaplidir. 

88 K.37H 

Ayni 

Aharh esmer ka£it. 275 mm - boy ve 210 mm ' eninde 394 yaprak. Sa- 
hifede harekeli Arap siiliisu ile 160 ,,,ra - uzunl. 11 satir. Tahminen Me- 
zopotamyada VI -VII. (XII -XIII) asirlarda kopya edilmisir. Bastan 5, 
sondan 2 yapragi sonradan yazilmistir. Sure baslan, duraklar, jfiiller 
kirmizi ile. Miklep ve sernseli kirimzi deri ve ehru cilt. VII. YUZYILLAR 

89 E. H. 225 
Kur'andan sureler 

Aharh ve vassaleli krem rengi ince kagit. 330 mm ' boy ve 220 m,B - 
eninde 146 yaprak. Sahifede harekeli iri sulusle 120 m,n - uzunl. 5 satir. 
Yakut al-Musta c simi eli ile 640 (1242 - 43) da istinsah edilmi^tir. 
Sahife kenarlan halkSrf ve serlevha, giiller, sure baslan ve sa- 30 Arapca Yazmalar tir aralari X. asir Iran tezhihi ile miijcryycndir. Miklrp, srmsc, knsclik 
ve kitabeli visneciiriigii deri exit. 

Bu miicellctte Yasin (36). Path (48), Vi»ki c a (56), Mulk (67), Ka- 
lam (68), Hakka (69). Ma'aric (70), Null (71). Cinn (72), Muzzammil 
(73). Muddassir (74), Kiyania (75), Daiir, (76), Mursalat (77), Naba' 
(78), Nazi'at (79) 'Abasa (80) ve Nas (1 14) suresinc kadar biltiin siirc- 
ler yazilidir. 

Mtistensih i<;in Bk. Tiihfr-i hallatin, s. 575. 

90 E. H. 75 

Mushaf 
Aharli krem renjfi vassaleli kagil. 210"""- boy ve M7" 1 "" eninde 
307 yaprak. Sahifede harukeli nesihie 75 ,l " n " uzunl. 11 sahr. Yakut 
Cemaleddin al- Musta' simi oli iJe 645 (1248) Ramazamnda istinsah 
edilmistir. Y. l b , 2 n da muzchhep iki levha icinde Fatiha vc Eliflam 
yazilidir. Sure baslari, hi zip ve secde j>iilleri niiizehhep, durak vc cet- 
veller yaldudi. Miklep, semse, ko§eIik ve kitabeli sivama yaldizli vi§- 
rcnjfi deri cildin kitabesinde Ayet el - Kursi yazilidir. 

91 H. S. 159 
Ayni 

AKarli kagit. 483" nn »- boy ve 330 mn " eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli iri nesihie 163 mm * 9 sahr. Yakut al-Musta c simi eliyle 658(1260)de 
istinsih edilmistir. Ilk iki sahifesi ile son sahifeleri ve Kur c an falini havi 
iic sahifesj sure baslari, satir aralari, guller muzehhep, durak ve 
cetvdler yaldiz ve renkli. Miklepli ve sivama yaldizli kabartmah visne 
curiigii deri Iran cildi, kapak icleri ayni tarzda islidir. 

92 E. H. 216 

Kur'andan bir boliim 

Aharli ve vassaleli kagit. 325 n,n " boy ve 225 mn '- eninde 173 yap- 
rak. Sahifede giizel iri reyhani ile lOS"""' uzunl. 5 satir. Yakut al-Mus- 
ta'simi tarafindan 661 (1262-63) de istinsah edilmistir. Guller, durak- 
duraklar ve son ketebe sahifesi miizehheptir. Cetveller yaldiz ve renk- 
lidir. Miklep ve semseli unnabi deri cilt 90k tamir gormiistir. 

Bu milceiletle Bakara (2) suresinden Ma'ida (5) suresinin sonuna 
kadar vardir. Basta Fatiha suresi yoktur. Mushaflar 31 93 E. H. 78 

Mushaf 
Aharh krem rengi vassaleli kagit. 145 m "" boy ve 95 mm ' eninde 322 

yaprak. Sahifede harekeli ince nesihle 45' uzunl. 15 satir. Yakut al-* 

Musta c simi eli ile 665 (1267) yih Recebinde istinsah edilmi^tir. Y. 1" 
da bir madalyon ; Y. 1 H ve 2" da miizehhep levha icinde Fatiha ve 
Eliflam yazih. Biitiin sahife kenarlan halkari, sure baslan, secde, hizip 
v.s. giilleri miizehhep, durak ve cetveller yaldizli. Miklcpli sivama yal- 
diz kabartmah vi§neciiriigu deri cilt. 

94 E. H. 224 

Kur'andan bir parca 

Aharh krem rengi ve vassaleli kalin kagit. 485"- boy ve 340-"- 
eninde 43 yaprak. Sahifede harekeli iri suliisle 215 mm - uzunl. 5 sahr. 
Yakut al - Musta c siml tarafindan 667 (1268 -69) de yaziluusjir. Y. I 1 ' ve 
2» dan orjinal tezhipler ahnarak yerine IX. asirda tezliip edilmis. levha 
konmustur. Sure baslan VII. asir lezhibiyledir. Duraklar ve cetveller 
yaldiz ve reklidir. Miklep §emse ve ko§elikli IX. asir Iran i$i kahve 
rengfi deri cilt. 

Bu mucellete Zariyat (51) suresinin 31. ayetinden itibaren Tur (52) 
Nacm (53), Kamar (54), Ralunan (55), Vaki c a (56) ve Hadid (57) su- 
resinin sonuna kadar vardir. 

95 E. H. 76 

Mushaf 
Aharh krem rengi kagit. 215 :nm ' boy ve 170"" n, eninde 186 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 105 mm ' uzunl. 19 satir. Yakut al-Musta-sini eli 
ile 669 (1270-71 )de istinsah edilmi§tir. Sultan Murad'a Hasan b. abi Namml 
b. Barakat tarafindan Mekkeden gondenlmisttr. Y. l b ve 2' da hal- 
kari iki sahife ; Y. 2 b ve 3 b da hendesi gecmelerle miizehhep iki sahi- 
fe, sure baslan ciiz, hizip, v.s. gfillcri miizehhep, cetveller ve durak- 
lar yaldizli. Miklepli mor deri cilt. 

96 E. H. 37 

Ayni 
Aharh krem rengi ve vassaleli kagit. 305 ra,n ' boy ve 204 mro ' eninde 32 Arapca Yazmalar 344 yaprak. Sahifede harekeli nesihle 110 n,m - nzunl. 12 satir. Yakut al- 
Musta'sini" eli ile 670 (1271-72) de istinsah edilmistir. Y. 1 h ve 2" da 
muzehhep iki levhada Faliha ve Elifiam mim yazjli. Sure banian kir- 
mizi ile. Cetveller ve duraklar kirmizi ve yaldizla. Mikk-p ve kenar 
suyuyunu havi sivama yaldizli irankari kahve rengi deri cilt. 

97 E. H. 79 

Mushaf 

Aharh kreni rengi vassaleli kagit. 355*""" boy ve 255 ,n "- eninde 
309 yaprak. Sahifede harekeli nesihle 150" ,n " uzunJ. 14 satir. YakGt 
al-Musta ( simi eli Ue. Bagdatta 67u (1271-72) de istinsah edilmistir. Y. 
1", l b ve 2" da dayire seklinde madaiyonlarla miizeyyen ii'c levha; Y. 
2 b ve 3- da muzehhep levha iginde Fatiha ve Elifiam yazih. Sahifelerin 
kenarlan Y. 228 c kadar halkari. Satir aralan ve sure baslari, ve cet- 
veller yaldizla, duraklar kirmizi ile Y. 307 b ve 308« muzehhep serlev- 
hah, Y. 308 b , 309- da mudevver madalyonla 3 sayfa vardir. Miklep, 
gemse ve koselikli ve oymali siyah deri cilt. 

98 E- H. 226 
Cufc 

AharU ve vaaaaleleli krem rengi ka£it. 350 m »- boy ve 240"" ,, ■ enin- 
de 53 yaprak, Sahifede harekeli gflzel sulusle US""' uzunl. 5 satir. 
YikQt al-Mtstfttymf tarafmdan 681 (1282-83) de yazilmistir. Durak- 
lar ve cetveller yaldizli. Miklepli sade siyah deri cilt. 

Bu cQzde Hfld (11) surcsinin 52, ayetinden Yusuf (12) suresinin 
52. ayetiae kadar yazihdir. 

99 E. H. 227 

2. Ciiz 

Aharh krem rengi ve vassaleli kagit. 335 m,n - boy ve 230"""- eninde 
50 yaprak. Sahifede harekeli sulusle US"""- uzunl. 5 satir. Yakut al- 
Musta c simi eli ile 681 (1282-83) de yazilmistir. Serlevha, satir ara- 
lan, tahminen X. asirda tezhip edilmi§tir. Sahife kenarlan halkari, 
cetveller yaldiz ve renkli. Miklep, semse ve koselikli vi§ne ciiriigu Iran 
cildi ; kapaklann ici oyma semseli. Mushaflar 33 Bu ciizde Bakara (2) suresinin 142. ayetinden ayni surenin 252. 
ayetinin sonuna kadar vardir. 

100 R- 57 

Mushaf 

Aharh krem rengi kagit. 450" ,m ' boy ve 240 ,m '" eninde 298 
yaprak. Sahifede 130 m^, • uzunl. harekeli suliisle ve allinla iic satir 
ve 90 ,n, "• uzunl. harekeli nesihle 12 satir. Yakut fcl-Musta c simi eliyle 
682 (1283-84) de istinsali edilmi§lir. 1163 (1750) tarihinde Dariissaada 
agasi Besjr Aga temelliikiine g-irmi^tir. Y. l b , 2" sahife biiyiiklugiinde 
miizehhep iki levha. Sure ba^lart, hizip, secde giilleri miizehhep, 
eetveller yaldizhdir. Miklep, §emse ve koselikli vi^ae^iiriigu deri 

XVII. a.sir Osmanh cildi. Miklep sirlinda • • • *-0 ; ayeti kabartma ola- 
rak yazilidir. 

101 R 70 

An c am 

Aharh kagit. 265 mn " boy ve 175 m,n ' eninde 71 yaprak. Sahifede 
harekeli suliisle 118 uim * uzunl. bir, ve harekeli nesihle 77 ram- uzunl. 6 
satir. Yakut al-Musta c simi (61. 699) eli ile 690 (1291) de Halife Musta 5 - 
sim bullahin hazinesi (?) icin yazildigi zahriye-de goriiniiyor. Sure ban- 
ian, hizip ve asir giilleri miizehhep, eetveller eflatun renkle. §emseli 
kahve rengi deri cilt, icerisininde oymah semse vardir. 

Bu ciltte Fatiha, An c am (6), Saba J (34) ve Fafir (35) sureleri yaziljdir. 

102 E- H. 77 

Mushaf 

Aharh krem rengi kagit. 210 " ,n " boy ve i70 mm " eninde 251 yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihle 107 ,n,n • uzunl. 15 satir. Yakut al-Musta'- 
simi eliyle 693 (1293) rebiulevvelinde istinsah edihni§tir. Y. l b ve 2' 
da hendesi gecmeli miizehhep iki levha, sure ba§lan, ciiz, hazip ve sec- 
de giilleri miizehhep, duraklar yaldizh. Miklepli kahve rengi deri Arap 
cildi. 
T.S.A Y.K. F. 3 34 Arap^a Yazmalar 103 E. H. 61 
Ayni 

Aharh krem rengi kagit. SSS"""- boy ve 245 mn " eninde 317 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 155 mra " uzunl. 13 satir. Yakut al-Musta c simi 
cliyle 696 (1297) ramazanin 17. giinii istinsah edilmistir. Y. l b 2- da 
muzehhep iki levha. Sure ba§lan kufi ile yazih, ciiz, hizip v.s. giilleri 
muzeiihep. Miklep, semse, ko§elikli devrine ait koyu kalive rengi deri 
cilt. Miklep sirtinda • •• oL/* 1 *l ayeti yazilidir. 

104 k. i 

Ayni 

Aharh ve vassalcli krem rengi kagit. 465 mm * boy ve 325 " 1 " enin- 
de 296 yaprak. Sahifede harekeli nesihle 150 mn " uzunl. 13 satir. Yak&t 
al-Musta'simi eliyle 690 (1261) yih cumadelulasinda yazilmistir. Ikl iki 
■ahifesi He gulleri sonradan yapilmi§ Iran uslubundaki tezhipleri vardir. 
Sure ba$lan, duraklar altin yaldizla. CetvelJer mavi, kirmizi yesil ve yal- 
chz. Miklep, §emse, koselik ve kenar suyunu havi yaldjzih kahve rengi 
deri cildin kapak icleri oymahdir. 

105 H. S. 166 

Ayni 

Aharh kagit. 360"""- boy ve 250 m »- eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli Arap neshiyle ve altin kalenile i80 B " n ' uzunl. 15 satir. Satir 
aralunna sonradan kirmizi ile Farsca manalan yjzilmis. Ilk iki sahifesi, 
sure hasten, gullcr ve duraklar arap iislubunda muzehhep, Yakut al- 
Musta'siml (VII.) ye izafe edilmektedir. Miklep, semse ve ko§elikli vis- 
necurllgii deri Osmanli cildi. 

106 E. H. 77 

Ayni 

AharU krem rengi kagit. 190 mn " boy ve 150 mn " eninde 205 yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihle 92""- uzunl. 19 satir. Yakut al-Musta - 
s.mi ell ile istinsah edilmistir. Sure baslari lacivert zemin iizerine 
altinla yazilrais, cetveller ve duraklar yaldiz. irankari lake cilt. Mushaflar 35 107 E - H - 228 

14. Cuz 

Aharli kagit. 230»"" boy ve leS"""* eninde 18 yaprak. Sahifede 
harekeli siiliisle 98 mm * uzunl. 7 satir. Yakut al-Musta'su™ tarafindan 
yazilmistir. Serievha miizehhep, durak vc cetveller yaldizh. Miklepli 
visne curti&ii deri ve ebru cilt. 

Bu cuzde Anbiya (21) suramin 1. ayetinden 112. ayetinin ponuna 
kadar vardir. 

108 Y. 6180 
An'am suresi 

Aharli ve vassaleli kahn kagil. 2'30 u " u - boy ve 175""°- eninde 48 
yaprak. Sahifede U3 m,u - uzunl. 4 satin harekeli suluslc, IT" 1 "' uzunl. 6 
satin harekeli nesihle ceman 10 satir. Yakut Musta simi'nin hatli ile 
ulmasi muhtemeldir. 

Sure baslan, durak ve celvoller yaldiz ve renkli. Mikltpli kirmizi 
deri kaba §emseli cilt. 

109 E- H. 80 

Mushaf 

Aharli kahnca kagit. 375-"" boy ve 265""- eninde 224 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 165""' uzunl. 13 satir. Sou sahifesine YakQt 
al-Musta'simi'ye ait olduguna dair sonradan baska bir el ile ve gii- 
zel siilusle yazihms bir kayit vardir. Y. 222 b de ve 223- da Fal-i £ur'an 
hakkinda Farsca ve Arapca iki yazi vardir ve bunun imzasi Bayazid b. 
Sadik a$-Siifi al-Kirmani olup 853 (1450) te yazilniigtir, Y. l b ve 2". 
Arap tarzinda miizehhep iki bvha derununde Fatiha suresi yaziitdir. 
Sure baslan altinla secde, cuz v.s. gulleri tezhipli, yaldizh. Miklepli, 
semse ve kdselikli koyu kahve rengi deri cilt* Kapuklann ici gayet 
nefis oymalarla muzeyyendir. 

HO Y. 869 

Aym 
Aharli krem rengi kagit. 284 B " n ' boy ve 180°"- eninde 439 yaprak. 36 Arap^a Yazmaiar Sahifede harekeli nesihle 115 mn " uzuni. 11 satir. Hattat Akdik Kamil 
ef 1 dinin tasdiknamesine nazai o Yakut Musta c simi eliyledir! Ilk iki 
sah^e guJler muzehhep, surebaslan, vecetveller yaldiz ve renkji. Mik- 
leptf Ve sade kahve rengi deri cilt. 

HI Y, 2472 

Aym 

Aharh kahn kfifcit. 310»"»- boy ve 223"- eninde . . . yaprak. Sa- 
hifede harekeli Arap neshiyle 170 mn " uzunl. 10 satir. Mansur b. . . b. c Ali 
b. Muhammad eliyle 646 (1248) senesi Recebinde istinsah edilmistir. 
Ilk iki sahifesinde hendesf tezyinatli iki miizehhep levha, sure baslari, 
guller ve duraklar miizehhep. Miklep ve yuvarlak semseli kahve rengi 
deri cilt. 

112 E- H. 531 

Sancak mushafi 

Yesil kumas uzerine yapi§tinlmis aharli kagit. U^.O? uzunluk ve 
130 mn " eninde tomar. Arab uslubunda gayet sanatkarane tezhip edilmis 
muhtelif madalyon ve hendesi sekiller icine bazan kfif?, stilus ve ek- 
seriya ince nesihle altin, siyah ve kirmizi ile ayetler yazilmi§tir. En 
sonraki daire icinde 666 (1267-68) yih ramazininda yazildigi muhar- 
rerdir. BasUn bir miktar eksiktir. 

113 E. H. 107 

Mushaf 

Aharli katfit. 155 n,w - boy ve 107""- eninde 292 yaprak. Sahifede 
nokta ve harakesiz kursif arap neshi ile 62 inm - uzunl. 15 satir. Y. 1 den 
21 e kadar tecvid* kiraat ve kurralar hakkmda Arapca bir ma kale yazj- 
lidir. Tahmine gore VII. asirda yazilmis olmasi muhtemeldir. Cetveller 
mavi. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

114 K. 269 

Mushaf 
Aharh' kalinca kafc it. 380"""- boy ve 280""". eninde 430 yaprak. Sa- Mushaflar 37 hifede harekeli Arap neshiyle 200 1U "" 9satir. Tahminen VII (XIII) asir- 
da yazilmis ve 623 (1226) senesinde vakfedilmi$tir. Surebaslan yaldiz, 
durak ve gtiller miizehhep. Miklep ve jemseli kirmizi deri cilt. 

115 R- 5 

Aym 

Kagit. 382 ,,,I "• boy ve 280 ^,,n ■ eninde 209 yaprak. Sahifede kufi He 
250 B " n - uzunl. 18 satif . Tahminen VII (XIII.) asir. Bas sahifesi zayi olmus 
oldugu i^in adJ bir nesihle yaztlarak ilovc edilmi§tir. Sure basjari ve 
giiller .siyah, kahve rengi, kiremidi renklerle siislenmi?, siyah uzerine 
beyazla yazilmisUr. Cildi miklep ve kiiciik $cmseli siyah deridir. 

116 Y. 2469 

Ayni 

Aharli kahn kagit 275 B,,n • boy ve 188 n,m - eninde . . . yaprak. Sa- 
hifede harekeli Arap neshiyle 150"""- uzunl. 15 satir. Tahminen VH. 
(XIII) asirda kopya edilmigtir. Bastan, ortalardan ve sondan bir mik- 
tar yapraklan sonradan yazilmistir. Miklepli ve zencirekli koyu kahve 
rengi deri cilt. 

117 Y. 2491 

Ayni 

Aharh kalin kagit. 465 nw, • boy ve 31 5 B - eninde . . . yaprak. 
Sahifede 200 mn< uzunl. 3 satin harekeli stilus, 10 satin harekeli nesihle 
olmak uzere ceman 13 satir. Tahminen VII. (XIII) da Misirda yazilmis- 
tir, Hk iki sahifesi, surebaslan giiller, duraklar giizel miizehhep, I. Sul- 
tan Biyazid tarafindan Murid HudSvahdigar tiirbesinde okunmak uzere 
vakfedilmistir. Miklepli siyah deri cilt. 

113 Y ' 2485 

Aharh kagit. 300 mm * boy ve 170 mm ' eninde . . . yaprak. Sahifede 
fena bir Arap neshiyle 145»"- uzunl. 13 sahr. Bastan be? yapragi son- 
radan yazilmistir. Sure baslari ve duraklar kirmizi. Miklepli ve s lrseli 
kahve rengi sade cilt. 38 Arapca Yazmalar 119 Y. 2482 

Aym 

Aharh kalin kAfrit. 320«"»- boy ve.230"- eninde . . . yaprak. Sah- 
harekeli Arap neshiyle 165™- uxunl. 11 satir. Ilk sahifeleri iie aradan 
bazi sahifeler tamir gormiis ve basilar! sonradan yazilmistir. Surebaj- 
lan siilusle ve duraklar yaldizla. Miklep vc semseli visnecurufcu deri 
cilt. 

120 Y. 2480 
Aym 

Aharh kajit. 320— boy ve 240"»»- eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli siiliisle 165 ron " nzunl. 11 satir. Bastan ilk 4 yapratfi harekeli 
Osmanh neshiyle onu lakip eden 8 yaprafci harekeli Arap neshiyle 
aonradan ilfive edilmistir. Sure baslan ve duraklar kirmizi. Son sahi- 
fcsi basit susludiir. Miklepli kahvc renyi deri cilt. 

121 Y. 2476 

Aym 

Aharh kfljit 230-- boy ve 160»- eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli Arap neshiyle 115"»«" uzunl. 15 satir. Tahminen VII -VIH. 
(XIII -XIV) asirda istinsah edilmistir. Ilk ve son yapra£i eksiktir, son- 
radan yaziJmishr. ikinci sahifesi tezhipli, sureb&slan ve duraklar kir- 
TM7 Miklepli kahve rengi deri cilt. 

122 Y. 2473 

Aym 

Aharli kAfrit. 315*- boy ve 230""" eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli iri Arap ncsihle 140"""' uzunl. 9 satir. Tahminen VI1-VIII. (XIII- 
XIV) asirda istinsah edilmistir. Satir aralannda talikle Farsca ve Turk- 
ce manalan yanhdir. Sure baslan, giiJler muzehhep, duraklar kirmizi 
cetveller eflatun renktedir.' Miklepli ve semseli kahve rengi deri cilt. 

Bu mushaf Kahf (18) auresinin 16. ayetinden baslar ve Ihlas (112) 
suresinin sonuna kadardir. Miishaflar 39 123 Y. 2493 

Ayni 

Aharh kahn kafcit. 425— boy ve 293"- eninde 242 yaprak. Sa- 
hifecle harekeli Arap neshi ile 215— uzunl. 13 satir. Tahminen VII. 
(XIII) asirda istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, ve sond* bir zahnye 
muzehhep, duraklar ve secavend harfleri kinnizi ile. M.klep ve hen- 
desl semseli kahve deri cilt. 

124 E. H. 503 

Sancak mushafi 

Aharh esmer ka&it. 60— boy ve 60— eninde . . . yap-ak. Sa- 
hifede arap neshi 35— uzunl. 23 satir. Tahminen VII. asirda yazilmis- 
tir. Bastan fie ve sondan bir sahifesi sonradan Have edilmistir. Sure 
baslan ne fuller tezhipli. Miklepli ve sivama yaldizh kahve rengri de- 
ri cilt. 

125 E- H. 540 
Sancak mushafi 
Ince esmer kafrit. 60— boy ve 48" ,B - eninds . . . yaprak* Sahife- 
de ince Arap neshile 37— uzunl. 19 sitir. Bas tarafran Bakara sure- 
sinden bir hayli eksiktir ve sonu da Tabbat (111) suresine kadardir. 
Tahminen VII. asirda yazilmishr. 
Miklepli kahve renyi deri cilt. 

126 E- H. 506 
Ayni 
Aharh ince kafrit. 60— boy ve 44— eninde . . yaprak. Sahifeda 
harekeli ince Arap neshi ile 28— uzunl. 15 satir. Son sahifesi sonra- 
dan ilave edilmistir. Tahminen Misirda VH-VIII. asirda yazilmishr. 
Bastan iic sahifesi muzehhep, sure baslan, duraklar ve cetveller yaldiz. 
Miklepli sivama yaldizh kahve renjfi d^ri cilt. 

127 E. H. 500 

Ayni 
Aharh ince kafrit. 6C— boy ve 48— eninde . . . yaprak. Sahi- 4° Arapca Yazmalar fede harekeli nesihle 25'»'- uzunl. 17 satir. Tahminen VII - VIII. asirda 
yazilmistir. Bastan dort ve sondan iki sahifesi ve giiller Arap iislubun- 
da muzehhep, sure baslan kuff yazi ile, durak ve cetveller yaldiz. 
MiklepU ve kapaklarj Amp tarzmda gecme tezyinath kahve renjri de- 
ri cilt. 

128 & H - 541 

Ayni 

Aharh esmer kafcit. 58'» m - boy ve 54™'- eninde . . . yaprak. Sahi- 
fede harekesiz Arap yazisi ils 35-'" uzunl. Tahminen VJII. asirda kop- 
ya edilmistir. Sure baslan kmnizi. Kahve rengi deri kap. 

Bftstan ve sondan bir cok yaprakli eksiktlr. Bakara (2) suresinin 170. 
ayetinin ...l ,i,T .a* U!i ... ciimlesile baslayip c Abasa (80) suresinin 
21. ayeti ile biter. 

129 E. H. 33*2 
An c am suresi 

Aharh kahn kafrit. 298»"»- boy ve 220-". eninde 12 yaprak. Sahi- 
fede harekeli iri reyhani yazi ile 155 mn " uzunl. 13 satir. Tahminen VII. 
asirda yazilmistir. Surebasi, ve celveller yaldizla. Miklepli siyah deri 
ve kirhiizi kafit cilt. 

130 Y. 6186 
19. Ciiz 

Aharh kahn kOfrit. 285-- boy ve I95— eninde 39 yaprak. Sa- 

hifede harekeh gxiztl stiluslc i3)»«" uzunl. 7 satir. Tahminen VII. (XIII) 

asirda yazihni$tir. Her sahifenin birinci Ve sonuncu satin ile lafzai ee- 

aller yazldizta yazilmistir; ^filler, duraklar ve cetveller yaldizla. Mik- 

epl. ve semse kahve ren^i deri sade cilt. Cildin ve kitabm sar alt 

ko si yanmistir. 

131 K. 503/2 
2. ciiz 

Aharli kahn kafcit. 325— boy vc 255""" eninde 52 yaprak. Sahi- Mushaflar 41 fede altmla ve harekeli g-uzel Arap siiliisii ilc HO"""- uziini. 5 satjr. 
Tahminen VII. (XII!) asir. Ilk iki yapragi, giilleri vc duraklar, nefis 
miizehhep, du'iak ve celvellcr yaldizh. Miklep ve semseli visneciiriigii 
deri Osinanli cildi. 

Bu Cuziin 820 (1417) yili Sabaninda Sultan Ibrahim ' Halil'in cm- 
riyle Timurun nicrkadine vakf edildigi muharrerdir. 

132 Y. 2579 

16. Cii'/ 

Aharh kagit 220™"" boy ve 155 ,u "" eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli arap nesihiyle US""' 1, uzunl. 9 satir. Tahminen VII. (XIII) asir- 
da kopya edilmi$tir. Yazilar muhtelif ellerden, cikmadir. Miklepli acik 
kahve renjji sade cilt. 

133 Y. 2565 

Ciizier 

Aharli kahn kafcit. 205 n,m ' boy ve 14 mn " eninde . . . yaprak. Sahi- 
fede Arap neshiyle gS^' uzunl. 5 satir. Tahminen VII. (XIII) asirda 
istinsah edilmigtir. Ciizbasjan miizchhep, duraklar yaldiz. Miklepli 
kahve rengi deri cilt. 

5. ve 21. ciizler. 

VIII. YUZYIILAR 

134 E. H. 232 

Mushaf 

Aharli kalin kagit. 565 mm * boy ve 400 m,n ' eninde 61 yaprak. Sahi ; 
fede altmla yazilmi§ kalin siiliisle 230' J>tD * uzunl. 5 satir. HaJife 'Ali'nin 
ahfadindan c Alf b. Muhammad b. Zayd b. Muhammad tarafindan Mu- 
sulda 706 (1306-07) da istinsah edilmigtir. Y. 1" da hendesi tezyinath 
ve miizehhep levha, Y. l b ve 2 s da nefis miizehhep cerceve icinde Is- 
ra' (17) suresinin bas. tarafi yazihdir. Sure baglan ve duraklar muzeh- 
hep. Miklepli ve hendesi kabartma semseli koyu kahve rengi deri Arap 
cildi. 

Bu miicellette isra (17) suresi ile Kahf (18) suresinin 74. ayetinin 
sonuna kadar yazihdir. 42 Arapca Yazmalar 135 E- H. 222 
Ayni 

Aharii kafcit. 325 m »" boy ve 250 mm< eninde 102 yaprak. Sahife- « 

de giizel harekeli suliisle 170 m - uzunl. 5 satir. . ArgQn (Kamil) eli 
ile 706 (1306-07) da yazilmisllr. Y. l fc ve 2» da mavi iizcrine altinla 
yazih ve muzehhep levha icinde Fatiha suresi yazili. Lafzai cclaller, 
duraklar ve cetveller altinla. Miklep, semse, ko§elik ve kitabeli koyu 
kahve renjji deri cilt, ici visne rengi deri, ortasmda ince oymali semse. 

Bu mushafta Fatiha (1) An c am (6), Kahf (18), Saba' (34), Fajir (35) 
aureleri vardir 

Hattal icin Bk. tfabib, s. 274 

136 E- H 151 

Ayni 
Aharii kalin ka£it. 355°""- boy ve 245°"°- eninde 273 yaprak. Sa- 
hifede harekeli iri nesih yazi ile 143 m,D - uzunl. 13 satir. Argun b. Ab- 
dullah eli ile 730 (1330) y»h rebiiilevvelinin 29 unda istinsah edilmistir. 
Y^ 1 ve 2« da gtizel tezhipli iki levha, Y. 2> ve 3* da ayni iislupta 
muzehhep iki levha icinde Fatiha suresi ile Bakara suresinin basi ya- ^ 

zilidir. Sure baslari, ciiz, secde asir v.s. giiller muzehhep, durak ve 
cetveller yaldizla. Miklepli, mfidevver semseii siyah deri cilt. 

137 E. H. 248 

26. Ciiz 
Aharii krem rengi kahn kafcit. 520 mm - boy ve 374 m,n - enindn 54 
yaprak. Sahifede harekeli guzel suliisle 210»"»' uzunl. 5 satir. c Abd Allah 
b. abft-JCasim b. c Abd Allah at-Tivi ar-Rudrfivari eli ile 715(1315-16) 
de istinsah edilmistir. Y. l b ve 2- da rum? ve hendesf tezyinatla 
muVhhep iki levha; Y. 2 b ve 3* da yine muzehhep iki cerceve; sure 
baii^n ve gOller muzehhep; cetveller yaldiz ve mavi ile. Miklep ve 
semsali zeytunl deri cilt. 

Bu dlz Cfisiya (45) suresinin 33. ayeti ile baslar ve Zariyat(51) 
sureilnin 29. ayeti ile biter. 

138 M 5 ^ 

Mushaf 
Aharii kalin ka*it. 480-- boy ve 360«»- eninde 236 yaprak. Sa- Mushaflar 43 hifede harekeli iri iu-.sihlc vc allmla 235" ,m - uzunl. 13 satir. Ahmad b. 
Ibrahim b. Muhammad as-§afi c i al Kura$i ad-Dimiski eliyle 741 (1341) 
yih §avvalinde istinsah cdilmisUr. Ilk vc son ikiser sahifesi hendesi 
tezyinatla tczyin ve mavi renk ve altinla tezhip cdilmistir. Surebaslari, 
gullcr, duraklar pek zcngin hir surcltc- ayni farzda miizehheptir. Mik- 
lepli kahve rengi di.ri cildin kapaklannin di^i vc id Arap uslubunda 
kahartma miizeyyendir. 

139 Y. 3482 
Ayni 

Aharh kahn kagit. SSO"""' boy ve 255 mn - eniude 267 yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 175 mm " uzunl. 13 satir. Muhammed b. Muhammed 
Aydogdu al-Biiiidiikdan eliyle 713 (1313) zilhicccsindc istinsah edil- 
mistir. Ilk 2 sahifesi mfizchhtp, suit; baslan, duraklar yaldizh. Sonun- 
da arapca Fa'l ai-Kur'an vardir. Miklepli vc semseli siyah dc.ri cilt. 

140 Y. 5725 

Ayni 

Aharli ve vessaleli ince kagit. 270 mB " boy ve 165»- eninde 425 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle 82""- uzunl. 10 satir. c Abd Allah 
$ayrafi b. Mahmud eliyle 707 (1307) de istinsah edilmistir. tlk iki sa- 
biie, sure baslan muzehhep, durak ve cetveller yaldizh. 

141 E. H. 49 

Ayni 

Aharh ve vassaleli krem rengi kagit. 225 mm ' boy ve 157— " eninde 
330 yaprak. Sahifede harekeli nesihle 74 mn " uzunl. 15 satir. c Abd Al- 
JSh $ayrafl eli ile 745 (1344-45) te yazilmisUr. Y. 1- da mustatil mu- 
zehhep cerceve ortasinda yuvarlak madalyonlu zahriye; Y. l b ve 2" 
lacivert z?min uzerine semse ve kenarlan gayet ince tezhipli 2 levha ; 
Y. 2 b ve 3»da ayni iislupta muzehhep bashk ve cerceve; Y. 3 b ve 
4" nin sahife kenan halkari; Y. 330 b de bastaki zahriyenin ayni 
vardir. Sure baslan da ayni tarzda tezhiplidir. Duraklar ve cetveller 
yakhzhdir. Miklepli a$ik kahve rengi sade deri cilt. Bu mushafin tez- 44 Arapca Yazmalar ytoatinin serinakka§an Kara Mehmed Qelebi eliyle 962 de, cildinin 
ser mucellid Mehmed Qelebi tarafindan 963 dc yapiidigina dair Y. I da 
kayii vardir. 287 Hattat icin Bk. Miistakim-zade S. Sa c deddin, Tui»fe-i hattatin, s. 
; Muzehhip ve miicellit igin Bk, All, Menakib-i hunerveran s. 67. 142 E. H. 124 

Ayni 

Aharli vessaleli ka£il. 270-"»- boy ve 180 mm - eninde 410 yaprak. 
Sahifede harekeli gUzel nesihle SS"""' uzunl. 12 satir. 'Abdullah Say- 
rfli eli ile VlU. asirda kopya edilmi§tir. Y. l b ve 1« da muzehhep 
muatatil cerceve icinde Fatiha ve Eliflam yazili imis, fakat bu ve bun- 
ian takip eden yapraklar Y. 41 e ve Y. 52 den 198 e ve 247den 327e 
kadar murekkebin tesiriyle karararak komur haline gelerek dajil- 
di£indan bir zarf icinde mahfuzdur. Sahife kenarlan halkarf, secde ve 
hizip giilleri ve sure ba$lan rauzehheptir. Miklep, semse, koselik ve 
kitabeli koyu kahve rengi deri cildin kapak icleri de gayet- ince oyma 
semse ve kdgeliklerle susliidur. 

Hattat icin Bk. Tuhfei hatpin, s. 287. 

143 & H. 127 
Ayni 

Aharh kr«m rengi kalinca kafrit. 210 u,n " boy ve 143 tn «" eninde 
339 yaprak. Sfchifede harekeii nesihle 75 , " B, • uzunl. aralan yaldizli 15 
satr, KeteDcsinde Carnal ad-Din Yakut al-Musta'Simi eli ile 750 (1349- 
50J jt kopya edilrnljtir denmi? ise de Yakut'un 699 da vefat ettigine 
ffd>e bu kettfbenln uydurma oldutfu anlasiliyor. Y. l b ve 2- da muzeh- 
hep levba icirtde Fatiha ve EliflSm yazili; sure baslari altinla, cfiz, 
hmp ve setfde yfllleri sonradan tezhip edilmigtir k cetveller yaldiz ve 
kiriMzi lie Miklep, semse, kdselik ve kitabeli visneciirufcu deri cilt. 

144 Y. 2468 
Ayni 

Aharh kalm ka$it. 370™" boy ve 246°— eninde 251 yaprak. Sa- Miishaflar 45 hifede harekeli sulfisle 170 mm ' nzunl. 15 satir. Mubaraksah as- SuyQfi 
eliyie tCahirede 744 (1344) Ramazananda istinsah' istinsah edilmi§tir. Ilk 
iki sahifesi, sure baslari, guller miizehhep, duraklar yaldizli. Miklepli 
ve hendesi tezyinath semseyi havi koyu kahve rengi deri cilt. 

145 k. 4 

Ayni 

Aharh esmer kagit. l60' nm • boy ve 113 D,,n- eninde 307 yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 80 mn " uzunJ 15 satir. Husayn b. H v aca °Ali 
eli tie 767 (1365-66) de yazihni§tir. Sure baslari ve duraklar kirmizi 
ile. Miklep ve semscli kahve rengi deri cilt. Kitabin bir cok yerleri 
tamir gormiis. ve ve kurtlar tarafindan tahribe ugramistir. 

146 R- 68 

Kur'an'dan bir boliim 

Aharh krem rengi vessaleli kagit. 350 mm * boy ve 245 mm " eninde 
46 yaprak. Sahifede harekeli guzel nesihle 105 mD " uzunl. 5 satir. Kete- 
bede YskQt al-Musta^imi eli ile 781 (1379-80) istinsah edilmistir diye 
yazih ise de Ylkat 699 de oldugune! nazaren uydurtnadir. fik, Htf sahi- 
fe Arap uslabunda muzehhep, cetveller ye?il, mavi, Kirmizi reilk tfe 
yaldizla. Miklepli lak cilt. Alt kenarmi kurt yeml&tir. 

flu ciltte Filiha (1) suresinden Bakara (2) suresinin 134. ayetinin 
son una kadar vardir. 

147 Y. 2466 

Mushaf 
Aharh kagit. 350 m,,, • boy ve 255 n,m • eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli guzel nesihle 154 mn " uzunl. 11 satir. Sadr b. Ahmad al-Hanl- 
sarl eliyie tahminen VIII, (XIV) de istinsah edflmistir. Ilk Iki sahifesi 
nefis muzehhep, sure baslari altin, duraklar kirmizi ve cetveller yaldiz. 
Miklep, semse koselik ve kitabeli iinnabi deri cilt- Kurt yeniklieir. 

148 E. H.508 
Sancak mushafi 
Aharh kagit. 60 ,BII| • boy ve 50 mm ' eninde . . . yaprak. Sahifede ince 46 Arapca Yazmalar nestalikle 30 mm ' uzunl. 13 satir. Hasan b. al-Husayn b. al-Hasan b. 
C AH as-Samnani eli ile 770 (1369) Raniazamn 26. Cuma giinii yazil- 
imshr. Bastan aiti yapragi sonradan yazilnn§tir. Sonunda Fargca man- 
zum falnamei Kur'an vardir. Cetveller kirmizi ve yaldiz. 

149 A. 4 

Mushaf 

Aharh kagit. 260 mu ' boy ve 175"""' eninde 182 yaprak. Sahifedc 
harekeli nesihle 120*"- uzunl. 21 satir. Tahmine gore hicri VIII. (XIV) 
asirda Misirda resmi hath Ostnani fizere yazilmi§, kenarlarda kiraata 
dair bir cok hasiyeler vc sure basjari ile med isaretieri kirmizi miirek- 
keple yazili. Basinda Arapca kiraata dair 5 sahifelik bir riaale Y. 4 k de 
yedi kurranin isitnleriyle kisaltma rumuzlan vardir. Miklep ve semseli 
koyu kahve renhi XVI. asir Osmanli cildi. 

150 E. H. 86 

Aym 

Aharh krem rengi kagit . 2l5 n,n " boy ve 160 n,o, • eninde 304 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 125'"- 15 satir. Tahmine gore VIII-IX. (XIV- 
XV) asirda yaulmtf olmasi muhtemeldir. Sure basjan ve duraklar kir- 
mizi ile. MiklepH koyu kahve rengi deri cilt. 

Bu muthafin muhtelif yerleri muhtelif tarihlerde it mam ve ikmal 
edilmis olup ton tamamlama tarihi 1273 (1856-57) tedir, 

151 Y. 2471 

Ay in 

Abarh kagit. 635-"" boy ve 255 u,u " eninde . , . yaprak. Sahifede 
btop ne*hiyl* 170*" uzunl. 12 satil. Tahminen VIII. (XIV) asirda 
kopya edJlfcriftir. Ilk iki sahife ve sure baslari, guller mtizehhep, du- 
raklar yaldiz, Miklep ve heodesi semseli kahve rengi deri cilt. 

152 Y. 2478 

Aym 
Abarh kalm kagit. 355 >BIB> boy ve 255 u>a " eninde . . . yaprak S»- Mushaflar 4? hifede harekeli Arap neshiyle 190""- uzunl. 13 salir. Tuhminen VIII 
(XIV) asirda istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi miizehhep, surebaslar 
duraklar kirmizi. Siyah deri fersude cilt. 

153 Y. 2505 

Ayni 

Aharli kahnca ka£it. 309 n,m ' boy ve -225— eninde . . . yaprak. 
Sahifede harekeli sulfide 175 mra - uzunl. 15 satir. Tahminen VIII. (XIV) 
asirda istinsah edilmistir. Bastan 4 ve sonundan"5 yapragi sonra ya- 
zilarak tamamlanmi§tir. Sure baslari, giiller, duraklar miizehhep, Kenar- 
larda kirmizi ve mavi miirekkeple kiraata dair hasiyeler vardir. Mik- 
lepli siyah deri harap cilt. 

154 K. 361 

Ayni 

Aharh kalin kagit. 41 0""" boy ve 300"""' eninde 284 yaprak. Sa- 
hifede harekeli iri nesihle 210 mn> - uzunl. 13 satir. Tahminen VIII. (XIV) 
asirda istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi ve giiller miizehhep, sureba§- 
lan, duraklar yaldiz. Miklepli ve Arap iislubunda semseli kahve remji 
deri kohne cilt. 

155 k. 336 

Ayni 

Aharh kafit. 355 n " n - boy ve 250 B,,a ' eninde 235 yaprak. Sahifede 
harekeli Arap neshiyle 175 mB " uzunl. 13 satir. Tahminen VIII. (XIV) 
asirda Misirda istinsah edilmistir. Ba§tan uc ve sondan iki yapragi 
hendest ve arabesk tezyinatla tezhipli. Sure baslari, guller, duraklar 
yaldiz. Basmda kiraati seba cetveli ve kenarlarda kirmizi ile hasiyeler 
vardir. Miklepli ve semseli visnecuriijfii deri cilt. 

156 K. 208 

Ayni 

Aharh kagit. 225 m - boy ve 155""' eninde 233 yaprak. Sahifede hare- 
keli adi nesihle 120 ,,,n, ' uzunl. 15 satir. Son tarafi sonradan yazilmistir. 
Sure bajlari ve duraklar kirmizi ile. Miklepli acik kahve rengi deri cilt 48 Arapca Yazmalar 157 K. 293 

Ayni 

Aharh kdfrit. 275"""- boy ve 195 mm - eninde 215 yaprak. Sahifede 
harekeli Arap nesihle 150 ra,n - uzunl. 15 satir. Bir 50k yerleri sonradan 
muhtelif asirlarda ikmal edilmis olan bu Kur'an esas itibariyie VIII-JX. 
asirlarda yazilmisa benzer. Sure baslan Arap uslubunda rnuzehhep. 
Miklepli kirmizi deri cilt. 

158 E. H. 182 

Ayni 

Zerefsan mavimsi a£ir ka£it. 280 mm ' boy ve 215 m,u - eninde 296 
yaprak. Sahifede bazan yaldiz ve bazan siyah miirekkeple 155 mn " uzunl. 
ve iri harekeli nesihle 14 satir. Tahminen Misirda VI1MX. (XIV-XV; 
asirda yazilmistir Y. l b ve 2" miizehhep levha icinde Fatiha suresi ile 
Bakara suresinin bastarah altinla yazilmis ve aralan kirmizi renkte tara- 
ma ile siislfidfir. Sure baslan gflller ayni uslupta tazhiplidir. Duraklar 
ve cetveller yaldiz. Miklepli darcini deri cilt. 

159 E. H. 167 

Ayni 

Aharh kahn kajit 310"""- boy ve 223 mm ' eninde 441 yaprak. Sa- 
hifede hauk«H iri nesihle ^S" 1 ™* uzunl. 11 yaprak. Misirda VIII veya 
IX. (XiV»XX) asirda yazilmis olmasi muhtemeldir. Y. l b ve 2' da mu- 
zchhep fevha i^lnde Fatiha suresi ile Bakara (2) suresinin basi yanlidir. 
Sure basJari yaldiz ve yiiller ayni uslupta tezhipli. Duraklar yaldizh. 
Miklep ve s«niseli visnecuriifcu deri cill. 

160 £• H. 496 

Sancak Mushafi 

Aharh inct kafrit. 30»»»- boy ve 28 mm - eninde . . . yaprak. Sahi- 
fede gayet ince Arap nesihle 16 mm - uzunl. 23 satir. Muhammad b. C AH 
al-Hayyat eli 727 (326-27) de yazilmistir. Bastan dort sahifesi ve ful- 
ler tezhizli, sure baslan yaldiz. Cildi yoktur, grumus mahfaza icindedir. Mushaflar , 49 161 E. H. 521 

Ayni 

Aharh ince kajjit. 70 n " n, boy ve SS"" 1 " eninde . . . yaprak. Sahifede 
Arap yazist ile 32 mm - uzunl. 13 satir. Sure baslari, duraklar cetveller 
yaldizh. 746 (1345-46) da yazihm$tir. Sonunda Turkic uianzum Kur'an 
fall vardir. Miklep ve semseli vi$neciirugii deri cill. 

162 E. H. 501 

Ayni 

Aharh ince kagit. 40 mm ' boy ve 38"'"" eninde . . . yaprak. Sahi- 
icdc ince nesihle 27" ,m ' uzunl. 15 satir. Tahmincn Vlll. (XIV) asirda 
yazthinstir. Ilk iki sahifesi tezhipli. sure baslari,- duraklar ve cetveller 
yaldiz. Kahve reng^i deri Arap isi cilt. 

163 E. H. 523 

Ayni 

Aharh esmer ka£it. SS^* boy ve 45 mm ' eninde . . . yaprak. Sahifede 
ince Arap neshi ile 32 mn " uzunl. 32 satir. Tahminen VIII. (XIV) asirda 
yazilmi§tir. Ba§tan Bakara suresi sonradan Have edilmistir. Sonu 
al-Kar^a (101) suresinin yansina kadardir. Miklepli siyah deri cilt. 

164 E. H. 526 

Ayni 

Aharh ka£it. 72" 1 " 1 ' boy ve 63"" n- eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 38 mm - 18 satir. 782 (1380-81) de yazilmistir. Bastan 
dcirt sahifesi miizehhep, sure basjan, duraklar ve cetveller yaldiz. 
Miklepli vi§ne£urugu deri cilt. 

165 E - H - 544 

Ayni 

Aharh kahnca kagit. 86"""' capinda sekizgen $eklinde . . . yap- 
rak. Sahifede ince Arap neshi ile 65 ,n, "• uzunl. 19 satir. Tahmincn VIII. 
T.S.A.Y.K. F. 4 50 Arapca Yazmalar (XIV) asirda kopya edilmi$Mr. Bastan bir ve sondan iki sahiiesi lez- 
hiplidir. Duraklar kirmizi. Kahve rengi deri Arap cildi. 

166 E. H. 249 
13. ciiz 

Aharh krem rengi kagit. 501™'- boy vc 355"""' eninde 55 yaprak. 
Sahifede harekeli giizel suliisle 210"""- uzunl. 5 satir. Ahmad b. as- 
Suhravardi eliyle yazilnus ve Bagdadda 705 (1305-06) yili Rabi I nin 
20 sinde Muhammad b. Aybak b. 'Abd Allah eliyle tezhip edilmistir. 
Y. l b ve 2" da hendes? ve rumi tezyinath miizehhep 2 zahriye levhasi. 
Y. 2 b ve 3-' da ayni tarzda tezhipli 2 cerceve. Sure baslan, duraklar 
vc giiller muzehhep. Miklepli mor deri sade ciH. 

Bu ciiz Yusuf (12) suresinin 53. ayeti ile baslayip Ibrahim (14) 
suresinin nihayetinde biter. 

167 K 5 °3 
Ciizler 

Aharli kahn kagit. 345"""- boy ve 250 mm - eninde 863 yaprak. 
Sahifede harekeli Arap neshiyle 140"— uzunl. 5 satir. Ahmad b. Rasld 
tarafindan 720 (1320) yili sabamnda kopya edilmistir. Zahriyeler, pul- 
ler Arap uslubunda muzehhep, cetveller yaldizh. Miklep ve semseli 
siyah deri Osmanh cildi. 

Bu takimda 1, 3, 3, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. cuzleri 
vardir. Bunuti 12. ciizii K. 496 No. dadir. 168 Y. 2612 
1. Ciiz 

Aharh kahn kfigit. 265'» ra - boy ve 175 ,nm ' eninde ... yaprak. Sahifede 
harekeli sitfmle 125 mm ' uzunl. 5 satir. Misir Sultani Barkuk (784-791/ 
1382-1389) tarafindan tahminen 793 (1390) senelerinde Murad Huda- 
vendigar'in (761-792/ 1359-1389) tiirbesine vakfedilerek Mtsirdan g6n- 
derilmis olduguna dair Y. 1» da kayit vardir. Ilk iki sahifesi muzehhep, 
duraklar yaldu. Miklep ve semseli koyu kahve rengi deri Arap cildi. Mushaflar 5l 169 E. H. 250 

2. Cuz 

Aharh krem rengi kafcit. SOO™"" boy ve 360 mm eninde 51 yaprak. 
Sahifede harekeli sulusle 210 1 "- uzunl. 5 .satir. Ahmad b. as-Suhravar- 
di tarafindan yazildilgi miibeyyin sahifenin alt kcnaruida nesihle bir 
kelebe var ise de Y. 50 b 51* da ktifi lie yazilmis ohm ketebede Mu- 
hammad b. As ad larafmdan 702 (1302-03) yih ramazaninda yazildigri 
goriilmcktedir. Y. I 1 ' ve 2" da hendesi vc riimi Iczyinath miizehhep 
iki zahriye levhasi : Y. J b ve 3* da ayni tarzda miizchlu:p ccrycve : Y. 
50'' vc 51" da yine iki ceryevc vardir. Miklepli kahvc rengi deri cilt. 

Bu ciiz Bakara (2) suresinin I '12. aycli ile baslayip, ayni surcnin 
252. ayeti ile biter. 

170 Y. 2575 

3. Cuz 

Aharh kajjit. 260 mn " boy ve 180'""" eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli nesihlc 95"'"' uzunl. 7 satir. Bir cok sahifeleri eksilmis ve 
sonradan tiirlii yazilarla itmam edilmistir. Tahminen VIII. (XIV) asirda 
kopya cdilmisUr. Miklepli ve semseli visnevuriijju dcri Arap cildi. 

171 E. H. 243 

7. Cuz 

Aharh kahn ka£it. 730 m,n * boy ve 500 mm - eninde 68 yuprak. Sahifede 
u? satin yaldiz ve ikisi siyah muYekkeple 275 ,, " n • uzunl. ve iri harekeli. 
sulusle 5 satir. Bajjdadta 707 (1307-08) yihnda istinsah ve 710 (1311) 
Zilhiccesinde Muhammad b. Aybek tarafindan tezhip cdilmisUr. Y. l'da 
ki mustatil cercevc icindeki zahriyesinde llhani hukumdari sultan Ol- 
caytu Hudabanda Muhammad . (703/1304 -716/1316) in cmri ile yazildi- 
gi mukkayyettir. Y. l b ve 2" da Arap uslubunda giizcl hendest ?ec- 
meli ttzyinatla miizehhep iki levha vardir. Sureba$lan ve duraklar 
ayni tarzda tezhiplidir. Yapraklar dagilmi? ve tamire muhtac bir hal- 
dedir. Miklep ve semseli visnegurii^ii deri cilt. 

Bu cuz Ma'ide (5) suresinin 82. ayctinden baslar ve An am (6) 
suresinin 110. ayeti ile sona erer. 21 Arapca Yazmalar 172 Y. 2578 
8. ciiz 

Aharli kafrit. 210 m «" boy ve 145"»" eninde . . . yaprak, Sahifede 
harekeli nesihle 90 m "" uzunl. 9 satir. Tahminen VIII. (XIV) asirda ya- 
zilmistir. Miklep ve semseli siyah deri cilt. 

Bu ciiz eksik ve karisik ciltlenmistir. 

173 Y. 2573 

9. Ciiz 

Aharli ka£it. 170 m »" boy ve 125"""- eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 75 n,n " uzunl. 8 satir. Tuhminen VIII. (XIV) asirda is- 
tinsah ediImi§Mr. Siyah deri cilt haraptir. 

Bu cuz'iin bas rarnfindan A raf. (7) suresinin 205. ayclinc kadar 
eksiktir. 

174 Y. 2601 

11. Ciiz 

Aharli kafcit; 345°""' boy ve 240 ram " eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli siUQsle 145 1 """ uzunl. 5 satir. Tahminen VIII. (XIV) asirda is- 
finsah edilmijHr, Ciiz ve sure banian yaldiz ve kirmizi taramali; du- 
raklar yaldizll. Miklepli etrafi kahve rengi deri ve ebru cilt. 

1 75 Y. 2576 
12. ciiz 

Ahfcrh kalin kajfrit. 210«"»- boy ve 155 m — eninde . . . yaprak. Sa- 
hifede harekeli sulusle 95°"»- uzunl. 5 satir. Tahminen VIII. (XIV) asir- 
da istinsah edilmisiir. Ciizbasi ve duraklar kirmizi ile. Yuvarlak gem- 
seli kahve renfci deri cilt. 

176 K. 496 

12. Ciiz 
Aharli krem rengri kafrit. 345 mn " boy ve 250 m ' n - eninde 48 yaprak. Mushaflnr 53 Sahifcde harekeli iri Arap neshiyle NO"""' uzunl. 5 salir. Ahmad b. 
Rasid eliyle Lahmincn Vlll. (XIV) asirda Misirda yazilmistir. Y. 1 : - da 
must alii eerceve icindc birbirine gecmi$ bir biiyiik ve iki kiiciik iic 
da i rede n miirekkep miizehhep zahriye. Sure: vir ciiz baslan, ve cetvcl- 
ler yaldtz. Bir kapagi eksik siyah deri cilt. 

177 Y. 2581 

19. ciiz 

Aharh kagit. 170"" ,1, boy ve 137""- cninde . .. . yaprak. Sahifedc 
harekeli adi nesihle 80 mn " uzunl. 7 satir. Tahminen VIII. (XIV) asirda 
kopya edilmisUr. Duraklar kirmizi. Kahve rengi deri cilt kurtlar tara- 
fmdan tahrip edilmistir. 

178 E- H - 234 
21. Ciiz 

Aharh kahn kagtt. 730""-. boy ve 500 mm ' cninde 60 yaprak. Sa- 
iic satin yaldr/. vc iki satin siyahla 275"""- uziml. iri ve harekeli sii- 
liisle 5 satir. Tahminen VIII. (XIV) asirda sultan Olcaytu Hudabanda 
Muhammad (703 1304-716/1316) in emriyle yr.zihnistir. Y. l b ve 2* 
Arap iislubunda gayet giizel gecmeli muzehhep iki levha, sure baslan 
ve duraklar ayni tarzda tezhipli.f Miklepli kirmizi deri cilt. 

Bu mucellelte c Ankabut (29) surcsinin 46. ayetinden Ahzab (33) 
surcsinin 31. ayetinin sonuna kadar olup 21. ciizdiir. 

179 Y. 2599 

25. Ciiz 

Aharh kagit. 310""- boy ve 200"""- cninde . . . yaprak. Sahifcde 
harekeli sulusle 130" ,n " uzunl. 7 satir. Tahminen Vlll. (XIV) asirda 
istinsah edilmistir. Ciiz ve surebaslan, puller muzehhep, duraklar yal- 
diz. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

180 Y. 2535 

29. Ciiz 
Aharh kagit. 340 ,u,o • boy ve 245 ,,l,n • eninde . . . yaprak. Sahifcde 54 Arapca Yazmalar harekeli siiliisle 150" m - uzunl. 5 satir. Tahminen VIII. (XIV) asirda is- 
tinsflh edihnistlr. Ilk iki sahifesi ve giiller muzehhep. Duraklar yaldiz- 
h. Miklep ve hendesf semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

181 Y. 3448 

Cuzler 

Aharh kAyit. 290""- boy ve 215 1 '""' eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli Arap sOIQstl ile 132"""* uzunl. 7 satir. Tahminen VIII. (XIV) 
astrd* istinsah edilmistir. Ilk sahifesi ve gulleri muzehhep, duraklar yal- 
dtz. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

3, 18, 20, 26. cuzler vardir. 

182 Y. 3466 

Cuzler 

Aharh kagit. 260'"™- boy ve 170"''- eninde degisik sayida yaprak. 
Sahifede harekeli Arap ncshi ile 110""'" uzunl. 7 satir; aralannda bazi 
kelimelerin Arapca nianatari serhedilmis ve kirmizi ile yazilmistir. 
Tahminen VIII. (XIV) asirda istinsah edilmistir. Ilk 2 sahifesi ; cuz ve 
sure baslan muzehhep, duraklar yaldiz, cetveller kirmizi ve mavi ile. 
Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

Butakimdal, 2, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25 26, 27, 28 ve 29. cuzler vardir. 

183 E- H. 274 

Cuzler 
Aharh ince ka&it. 75 mm - boy ve 60""»- eninde 31 yaprakla. Kuranin 
1-7, 9-12, 15-18, 20-21, 23-24, 26-30. cuzleri ; bundan mada 17. 
ciiz. basket ebadda olarak miikerrerdir. Bu ciizlerin bir kismi Arap ya- 
zisi ile tahminen VIII-IX. (XIV-XV) asirda yazilmis olup digerleri kis- 
men sonradan ikmal edilmistir. Bazdanmn Cuz basiari tezhipli, cet- 
vellidir. Miklepli ve kabartma arabesk kahve rengi deri cilt. 

184 Y. 2583 

Cuzler 
Aharh kahn kagit. 186»»'" boy ve 130»»'- eninde . . . yaprak. Sa- Mushaflar 55 hifede harekeli siiliisle 80 mm * uzunl. 5 satir. Tahminen VIII. (XIV) asir- 
da kopya edilmistir. Durak ve fuller miizehhep, yuvarlak sem$eli kah- 
ve Vengi deri cilt. 

Bu takim 16 ve 20. cuzleri havidir. 16. ciizun basj eksiktir. Kahf 
suresin 108. ayetinden ba?lar. 20 ciiziin de bastan muhim bir kismi 
eksiktir. Kasas suresinin 31. ayetin yansindan basjar. 

185 Y. 2569 

Cuzler 

Aharh kagit. 230 n,n " boy ve 155 mm ' eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli Arap nesihle 85 n ""' uzunl. 7 satir. Tahminen VIII (XIV) asir- 
da yazilmis. Ciiz baslari vc duraklar kirmizi ilc. Miklepli siyah sade 
cilt. 

3. ve 8. cuzler vardir. 

186 Y - 2567 

Cuzler 
Aharh kafcit. 273 n "»* boy ve 180 mn| • tninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli siiliisle 135 mm ' uzunl. 7 satir. Tahminen VIII. (XIV) asirda ya- 
zilmiftir. Miklepli ve semseli koyu kahve rengi arap cildi. 

4. ve 19. cQzler vardir. 

187 Y. 2563 

Cuzler 

Aharh k&git. 245»«* boy ve 170""* eninde . . * yaprak. Sahifede 
harekeli afllflsle 110 Baa uzunl. 7 satir. Tahminen VIII. (XIV) asirda is- 
tinsah edilmistir. Surebaslari miizehhep ve kirmizi ile. Miklepli ve sem- 
seli siyah deri cilt. 

3, 11, 16, 20. cuzler vardir. 

188 Y. 2561 

Cuzler 
Aharh kagit. 290' ,, " , • boy ve 190 ,, "»• eninde . . . yaprak. Sahifede 56 Arapca Yazmalar harekeli siiliisie 135"""- uzunl. 7 salir. Tahminen VIII. (XIV) asirda is- 
tinsah edilmistir. Ciizbaslar. vo duraklar kirmizi. Miklcp ve mudcvvcr 
semseli visneciirtijrii deri cill. 
4 ve 1. ciizler vardir. 

189 Y. 2553 

Ciizler 

Aharli kag.t. 250'»«" |„,y ve 170— enindc . . . yaprak. Salii/ede 
harekeli siiliisie 110'"- uzm.l. 7 sat ir. Tahminen VIII. (XIV) asirda is- 
tinsah edilmistir. Ciizbaslan mfl/ehhep, cluralclar yald.z. Miklcpli kah- 
ve renjfi deri cilt. 

Bu takimda 2, 3, 1, 5, 8, 14, 15, 16, 17 ve 18. ciizler vardir. 

190 Y. 2533 
Ciizler 

Aharli kagil. 285— boy ve 195 eninde . . . yaprak. Sahilcde 

narckeh Arap siilQsu lie 151 »»■'• uzunl. 7 salir. Tahminen VIII. (XIV) 
asirda istmsah edilmistir. Ciiz ve sure baslan, ^filler niuzehhcp, durak- 
lar yald.z. Miklcp ve semseli koyu kahve rcnyi deri arap cildi. 

Bu takjmda 6. 22. ve 24. ciizler vardir. 

191 Y. 2530 
Ciizler 

/vim harI ' J kfi * ,t " 385 """ b ° y VC i90 """" OTl,nl - 7 »hr. Tahminen VIII. 
(XIV) asirda istmsah edilmistir. Sure baslan ve jfuller miizchhep, dti- 
raklar yaldiz, cetveller. kirmizi. Kahve rengi deri ve cbru cill. 
Bu takimda 6, 14, 20 ve 22. ciizler vardir. 

192 Y. 2528 
Ciizler 

Aharli kafrit. 300— boy ve 215 - eninde . . . yaprak. Sahifcde 

harekeli ve siiliisie 125— uzunl. Tahminen VIII. (XIV) asirda istinsah 
ed.lm.srir. Sure baslan jjuller miizehhep, duraklar yald.z, cet ve ller k.r- 
m.z.. Miklep ve semseli kahve rengi deri Arap cildi 

Bu takimda 9, 12, 16, 17, 19 ve 21. ciizler vard.r Mushaflar 57 193 Y 2525 
Ciizler 

Aharli kagit. 285"" 1 " boy ve 200'" '"• eninde . . . yaprak. Sahifcdc 
harekeli siiliisle 160'""" uzunl. 7 satir. Tahminen VIII. (XIV) asirda kop- 
ya edilmi$tir. Cii/.basjnn ve g-iiller mu/.chhep, duraklar yaldiz ve renk- 
li. Miklepli vo s,cmscli kahve renjri deri cilt. 

Bu lakmida 3, 7, 12, 14, IK, 20, 22, 24 vc 25. cuzler vardir. 

194 K. 69 

An am suresi 

Aliarh vc vcssaleli kajjit 330"""- boy ve 245"" 1 " cnindc 71 yaprak. 
Sahifedi: harekeli .siiliislc 175""" - ii/.unl. 2, vc harekeli nesihle 137'""" 
uznni. 5 satir vc aralarmda kiriniz niiirekkeple Farsca manalan ya/ili. 
Bajjdadli Abd Allah Ar£un Kamiil cli ile VIII. (XIV) asirda kopya cdil- 
mi$tir. Y. l b , 2' lacivert zemin ii/.erine jjayet nefis Iran tarzinda te/hipli 
iki levliayi, Y. 71 b devrinin iislubiinda miizehhep bir ecrceveyi navidir. 
Bu$hk, hizip, acik gulleri inuzehhcp; cetveller yaldizli. Miklepli koyu 
kahve ren^i deri cill ; kapaklann icinde oyinali nefis semse ve kosc- 
likler vardir. 

Bu ciltte Fatiha suresi ile An am (6) Saba (34) ve Fatir (35) 
sureleri yazihdir. Bu An'am'in Y. 61-63 kismi sonradan baska bir cl 
ile Have edilmi$tir. 

Hat tat icin Bk. Tuhfe-i hattatin, s. 288. 

195 E. H. 245 

20. eiiz 

Aharh kabn ka£it. 705" ,,n - boy ve 405 q " n * eninde 55 yaprak. Sahi- 
fede iic satin yaldiz ve iki satin siyah iniirekkeple olraak iizere cilf 
siiliisle 275'»»" uzunl. 5 satir. Tahminen Misirda VIII - IX (XIV - XV) 
asirda kopya edilmi§tir. Y. l b ve 2° da nefis tezhipli Arap uslubunda 
hendesi tezyinatli iki levha. Y. 2 b ve 3" da ciizbasi nefis miizehhep. 
Duraklar, agir, hizip v.s. gulleri ayni zenginlikte tezhiplidir. Miklepli 
ve hendesi kabartm siislii kahve rengi deri Arap cildi. 

Bu ciiz Naml (27) suresinin 56. ayetinden c Ankabut (29) suresinin 
45. ayetinin sonuna kadardir. S& Arapca Yazmalar 196 R v 

15. ciiz 

Aharh kafcit. 500-"' boy ve 382"""- eninde 56 yaprak. Sahifedc 

harekeli siilusle. 205 '• uzunl. 5 satir. Tahminen V1H - IX. (XIV -XV) 

asirlar Y. l b , 2* jrccme hendcs? leziyinalli miizelihcp luvhalar. Hizip 
vc duraklar ayni Arap iislubunda mfizehliep. Miklepli ve semseli kalivc 
rengi deri eilt. 

Bu ciltte Isra (17) suresinin basmdan Kalif (18) .suresinin 74. 
ayetinin sonuna kadar vardir. 

197 E. H. 246 

14. ciiz 

Aharh kagit. 675""'" boy ve 470'-"" eninde 35 yaprak. Y. 1-14 
sonradan Have edilmisHr. Sahifede celi siilusle 3. satin yaldiz ve iki 
satin siyah miirekkeple 270' n "" uzunl. 5 satir. Tahmine gore Misirda 
VIII-IX. (XIV-XV) asirlarda yazilmislir. Sure baslari, secde, hizip ajir 
v.s. gulleri ve duraklaArap uslubunda muzehhep. Miklepli ve semseli 
visnecuriig-ii deri Osmanli cild. 

Bq ciltte Y. l b de yicr (15) suresinin 1. ayetinden ba?layarak Y. 
33 K de Nahl (16) suresinin 92. ayetindeki <-;*!! (? n fi ,>Jj ibaresine 
kadar devam ediyor; Y. 34- de Bakara (2) suresinin 233. ayetinin 
fijjM. pt\ lafzile basliyor ve 34 b de ayni surenin 233. ayetinin jryS" 
lafziye son* eriyor; Y. 35" yinc Bakara (2) suresinin 230. ayetinin 
a «C' Vjj C^* lafziyle bitiyor. 

198 E. H. 247 

4. ciiz 

Aharh krem rehjri kagit. 515 ram> boy ve SSO"'"" eninde 54 yaprak. 
Sahifede harekeli siilusle 210"- uzunl. 5 satir. Tahminen VIII-IX. asir- 
lar eserlerindehdir. Y. l b ve 2» hendesf ve rumf tezyinatla, mavi ve 
kirmizi renklerle miilevven ve muzehhep iki levha, Y. 2 b ve 3" da ay- 
ni iislupta rezhipli iki cerceve ; sure basjari ve duraklar giizel muzeh- 
hep. Miklep, semse ve kenar kitabeli kahve rengi deri Arap cildi. 

Bu cuzde Al <lmran (3) suresinin 92. ayetinden Nisa (4) suresinin 
23. ayetinin sonuna hadar vardir. Mushaflar 59 IX - X. YOZYILLAR 

199 Y. 3483 

Mushaf 

Aharh kalin ka£it. 275 n, ' n • boy ve 200""" cnindc 407 yaprak. Sa- 
hifede harekeli suliisle 140 m,u ' uzunl. 11 satir. c Abd al-Vahhah b. Mu- 
hammad b. Musa al-Husayn! eliyle 843 (1439) Muharremindc istinsah 
edilmigtir. ilk 2 ve son sahifeleri miizehhep, sure basjari, duraklar 
yaldiz, cetveller kirmizi. Miklepli ve basit semseli visnecuriijii deri cilt. 

200 K. 7 

Ayni 

Aharh kag-it. 240 mn " boy ve 155 ,n "" eninde 277 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle lOi"""* uzunl. 15 satir. Davud b. Muhammad b. c Abd 
Allah eli ile 844 (1440) yih Cumadelulasinda istinsah cdilmistfr. Y. 6 k 
ve 7* da Fatiha ve Bakara suresinin ba§inda Arap uslubumia tezhipler 
vardir. Ilk 5 yapraginda kiraata dair Arapca bir risale vardir. Sure 
baslari, duraklar, cetveller kirmizi ile. Yesil bez kaph miklepli deri 
cildin bir 90k yerlerinde bocek yenikleri vardir. 

201 Y 2555 

Cuzler 

Aharh kafcit. 240" l " ,, • boy ve 170 ,nm - eninde . . . yaprak. Sahifede ha- 
rekeli suliisle 105' n,u • uzunl. 7 satir. 861 (1457) yih Recebinde istinsah 
edilmi§tir. Serlevha adi tezhipli, durak ve cetveller kirmizi-. Miklepli 
ve semseli kahve rengi deri cilt. 

19 ve 20. cuzler. 

202 E- H. 186 

Kur'an 

Aharh ve hafifce penbe ve krem rengi kflgit. 18G ,nm ' boy ve 130""" 

eninde 543 yaprak. Sahifede harekeli suliisle 70"" 1 " uzunl. 9 satir, ara- 

lanndan ve kenarlannda Arapca tefsiri vardir. Rabbani Kamal as-Sanl 

eliyle 866 (1462) sabanimn nisfinda istinsah edilmistir. Mudevver zah- 60 Arapca yazmalar nye, basta iki ve sonda iki olnmk iizere 4 unvan sahifesi vc huiimc 
sahifesi miizehhep, ciiz, hizip, asir ve duraklar yaldizla. Mikli-p, ka- 
bartma semse ve koselikli visneciiriigii deri cilt. 

Bu mushafin basinda Kuramn niizulu, nasih ve mesuh, secdcjer 
ve ayetlerin, hiziblerin adcpi ile kirata dair Arapca bir makale vardir. 

203 y 3 

Mushaf 

Aharh kahn ka£it. 360'"'"- boy ve 260 enindc 293 yaprak Sa- 

hifedc harekeJi iri siiJiisle 195""- uzunJ. 13 satir. Misirda Kal'at iil- 
Cebelde al-hacc as-§ayh Ahmad b. al-hacc as-$ayh 1 A1S b. Muhammad 
b. Ahmad . . . Dufcna e!i ile 879 (1474-75) da yazilimshr. Ilk' iki sa- 
hifcsi miizehhep, sure baslan, ve duraklar yaldiz, cetveller kirrmzi. Mik- 
lepli acik kahve rengi Arap cildi. 

204 Y. 2499 
Ayni 

Aharh kSfirit. 320— boy ve 235— eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeh nesihle 160""- uzunl. 11 sat.r. 8S9 (1484) da istinsah edil- 
mishr. Ilk sahifesi ve sure baslan Arap uslubunda sade tezyinath, 
duraklar yaldw, cetveller kirmizi ve mavi. Siyah deri sade cilt. 

205 K. 297 

Aym 

Aharh kalinca ka£it. 360'»'»- boy vc 265 ,nm . eninde 264 yaprak. Sa- 
hifcde Arap neshiyle 185"""- uzunl. 13 satm. Tahminen IX. (XV) asir- 
da kopya edijmistir. Mushafin bas tarafinda Abu c Anir Osman b. 
Sa c id b. c Osman ad-Dani (6J. 444/1053) nin Kiraati sebaya dair Kitab 
at-Taysir adli eseri vardir. Kur'an metni Y. 17" dan itibaren baslar 
Y. 1% 17* ve 262 b de miizehhep madalyonlar vardir. Sonuncu madal- 
yon icinde Malik ?ahirm kutuphanesi icin jyazddi£i mukayyettir. Y. 
263« da Bab Zikr ai-takbir ft kiraat Ibn Kasir adli risale vardir. Su- 
re baslan kirmizi. Kenarlarda kiraata dair kirmizi ile yazilmis hasiye- 
ler vardir. Miklepli visnecuriigii deri cilt. Mushaflar 61 206 K. 299 

Ayni 

Aharh kagit. 300 ram ' boy ve 205 mm - eninde 216 yaprak. Sahifede 
harekeli ve pek ad? bir Arap neshiyle 140 mm " uzunl. 17 satir. Tahminen 
IX. (XV) asirda yazilmistir. Surebaslan .duraklar kjrmizi. 

Miklepli kirmizi deri sade cilt. 

207 k. in 

Ayni 

Aharli kalin kagit. 400 mm - boy ve 295 ^,m • eninde 231 yaprak. 
Sahifede harekeli iri Arap neshiyle 215"" n ' uzunl. 13 satir. Tahminen 
IX. (XV) asirda Misirda yazilmistir. Ilk iki sahifesi ve hatimesi miizeh- 
hep, sure basjari ve duraklar kirmizi ile. Miklep ve sem.scii kahvc 
rengi deri Osmanh cildi. Dip tarafini kurt yemi§tir. 

208 K 201 

Ayni 

Aharh kagit. 260 mm • boy ve 170 mn " eninde 277 yaprak. Sahifede 
harekeli Arap neshiyle US""" uzunl. 15 satir. Tahminen IX.*(XV). 
asir sonlanndan kopya edilmistir. Ilk iki sahifesi vc hatimesi Arap 
uslubunda miizehhep. Sure basjari ve duraklar kirmizi. Miklep vc sem- 
seli kahve ren?i deri cilt. 

209 K. 203 

Ayni 
Aharli kafirit. 247 lnB1 - boy ve 155 mm ' eninde 292 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 122 m,n - uzunl. 13 satir. IX. (XV) asir Arap eserierinde 
olmasi muhtemeldir. Surebasjan yaldiz, duraklar kirmizi. Bastan ve 
sondan bir kac yapragfi Huseyin Hamid eiiyle yazilmistir. Miklep, sem- 
seli kahve rengi deri cilt. 

210 K. 248 

Ayni 
Aharh ka^it 235 ,nm * boy ve 150°"- eninde 270 yaprak. Sahifede 62 Arapca Yazmalar Arap nnshi ile 135 mm " uzunl. 15 satir. Soudan 16 yaprsfci sonradan 
yazilmistir. Surebaslan ve duraklar kirmizi ile. Miklopli ve scmscli 
kirmizi den cilt. 

211 K. 262 

Ayni 

Aharh kahn kagit. 330»"»- boy ve 235 mro ' eninde 212 yaprak. Sa- 
hifede harekeli Arap neshiyle 173"" 1 " uzunl. 15 satir. Taliminen IX. (XV) 
asirda yazilmis. Ilk iki ve son iki sahifesi miizehhep, surebaslan, du- 
raklar yaldiz. Miklep ve semseli visneciiru£ii deri cill. 

212 K. 258 

Ayni 
Aharh kahn kagfil. 350"" n ' boy ve 260"" n - eninde. 268 yaprak. Sa- 
hifedc harekeli Arap neshi ile 190 ,n "" uzunl. 13 satir. IX. (XVI) asir- 
da Misirda Sad Bak el-Maliki al-A-jrafi icin yazilmislir. Ilk iki sahifesi 
ve jf tiller miizehhep, surebaslan, duraklar yaldiz. Miklepli vc hendcsf 
tezyinath kahve reiijfi deri Arap cildj. Bu mushaf 1058 (Iu48) dc sul- 
tan Mehmed b. Ibrahim tarafindan Kilar-i 'amireye vakfedilmislir. 

213 K. 266 

Ayni 

Aharh kagit. 330 m '"- boy ve 245 n, " ,, eninde 231 yaprak. Sahifedc 
harekeli Arap neshi ile 180 ,,,,u - uzunl. 15 satir. Taliminen IX. (XV) asir- 
da Misirda yazilmistir. Ilk iki sahifcsinde murabba seklinde hendcsf 
tezyinath ve miizehhep iki levha, ve onu takibeden iki sahife ile 
son sahifesi ayni iislupta miizehheptir. Surebaslan, giiller, tezhipli, du- 
rak ve cetveller altin ve renklidir. Miklep ve semseli visneciiriigu 
deri cilt. 

Bu mushaf Misirda 802 (1399-400) de A?-?ahir Barkuk tarafindan 
vakfedilmis, 962 (1554-55) de de Sultan Siileyman b. Selim tarafindan 
Istanbulda tekrar vakfedilmistir. 

214 K. 268 

Ayni 
Aharh kahn kafcit. 347' n " , • boy ve 250 m,a - eninde 229 yaprak. Mushaflar 63 Sahifede harekeli Arap neshiyle ISO"""- uzunt. 13 satir. Tahmincn IX. 
(XV) asirda kopya edilmistir. Ilk iki sahife miizehhep, surebaslan du- 
raklar ve cetveller kirmizi. Miklep ve semscli kahve rengi deri Os- 
manli cildi. 

215 K. 3°° 

Ayni 

Aharli kagit. 324" ,m, boy ve 237 ro "" eninde 244 yaprak. Sahifede 
harekeli iri Arap neshiyle ISO"- uzunl. 13 satir. Tahminen IX. (XVI) 
asirda yazilmis. Surebaslan ve duraklar kirmizi. Miklcpli kirimxi dvri 
sade cilt. 

216 Y. 2502 

Ayni 

Aharli kalin kafcit 330 mn " boy ve 255 m "" eninde . .'. yaprak. Sa- 
hifede hareknli iri nesihle 190" ,,n • uzunl. 13 satir. Tahminen IX. (XV) 
asirda istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi Arap uslubunda muzehhep, 
sure baslan, duraklar kirmizi. Sura (42) suresinden itibaren Kur'anin 
son una kadar olan kismi sonradan kopya edilmistir. Miklcpli siyah deri 
cilt cok harap bir haldedir. 

217 Y - 2503 
Ayni 

Aharli kahn kagfit. MO""' boy ve 235"- eninde . . . yaprak. Sa- 
hifede harekeli sulusle 185 MM * uzunl. 13 satir, Son sahifesi 1252 de 
sonradan yazilmistir.' Ba* sahifesi eksiktir Bakara (2) suresinin 7. aye- 
tinden baslar. Miklepli siyah deri cilt cok haraptir. 

218 Y - 2504 
Ayni 

Aharli kalinca kfifrit. 280°"»- boy ve 205 m, »' eninde . . . yaprak. Sa- 
hifede harekeli Arap siilusu ile 175— uzunl. 13 satir. Tahminen IX. 
(XV) asirda istinsah edilmistir. Ilk iki sahifenin ust ve alt kisimlart 64 Arapca Yazmalar muzehhep surebaslan, duraklar k.rmiz,. Son sahifesi sonradan yazil- 
mistir. Miklepli siyah deri bir kosesi kopuk cilt. 

219 Y. 2496 

Aynt 

Aharh kahn ka$,t. 355""- boy ve 230— eninde . . . yaprak. Sa- 
hlTede harekeii siilusle 150— uzunl. 9 satir aralannda Farsca ve son- 
rjdan >«zilmis Ttirkce manalan vardir. Tahminen IX. (XV) asirda is- 
tinsah ttdilmiftir. Pek cok yerleri tamir gormiistiir. Giiller miizehhep 
ve durtfdar ya Idiz, cetveller kinnizi. Miklepli siyah deri sade cilt 

Bu clltte bastan Kahf (18) suresinin sonuna kadar vardir. 

220 Y. 2143 
Ayni 

Aharh kahn kafrit. 400""- boy ve 295— eninde 274 yaprak. Sa- 
hifede harekeii nesihle 210— uzunl. 13 satir. Tahminen IX. (XV) asirda 
Misirda istinsah edilmistir. Sahife kenarlarinda kirmizi ile kiraate dair 
notlar vardir. Ilk iki sahifesi sure baslan muzehhep, duraklar yaldizh. 
Miklep ve seraseli visneciiru£ii deri dafcinik cilt. 

221 Y - 2140 

Ayni 

Aharh kahn kafrt. 420"- boy ve 310 m - eninde 278 yaprak. Sa- 
hifede harekeii nesihle 215— uzunl. 13 satir. Tahminen Misirda IX 
(XV) asirda istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi ve hatinesi muzehhep 
surebaslan ve duraklar yaldiz. Kenarlarda siilusle kiraate dair notlar 
vardir. Miklep, semse ve koselikli koyu kahve ren^i deri cilt. 

222 E. H. 441 

Sancak mushafi 

Aharh ince kafrit. 70— boy ve 20— eninde . . . yaprak. Sahifede in- 
ce nesihle 54— uzunl. 24 satir. Ahmed b. All as-sahlr bi Ibn al-Hayyan 
eh lie Misir Qerkez Memluklanndan Sayf ad-Din Barsbay an-Nasir icin Mushaflar 65 (826/1422-841/1438) sencleri arasinda yazilmistir. ilk iki sahife muzeh- 
hep, duraklar ve cctveller yaldizh. Yaldizh visneciiriigii deri cilt. 

223 Y. 2529 

Ciizler 

Aharh kafcit. SSS"""' boy ve 250 ,nn " eninde . . . yaprak. Sahifede 
harckeli sfilusle MS™"" uzunl. 5 satir. Tahminen ' IX. (XV) asirda is- 
tlnsah edilmistir. Sure baslan ve giiller tezhipli, duraklar yaidtz. Mik-. 
lepli, semse ve kogelikli siyah deri cilt. 

Bu takimda 1, 2, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 20 ve 24. ciizler vardir. 

224 Y. 2526 

Ciizler 

Aharh kaiin kagit. 310 ,un, • boy ve 195""' eninde . . . yaprak. 
Sahifede harekeli siiliisle I35 mm * uzunl. 7 .satir. Tahminen IX. (XV) 
asirda istinsah edilmistir. Cuz ba§lan ve giiller miizehhep, duraklar 
yaldiz ve renkli. Miklep ve hendesi §emseli kahve rengi deri cilt. 

Bu takimda 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
23 ve 27. ciizler vardir. 225 Y. 2527 
Ciizler 

Aharh kfig-it. 268 mn< boy ve 175 on " eninde . . . yaprak. Sahifede hare- 
keli sulfisle 130 mra< uzunl. 7 satir. Tahminen IX (XIV) aatrda kopya 
edilmigtir. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

Bu takimda 2, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, ve.21. ciizler vardir. 

226 Y. 2532 

Ciizler 

Aharh kijfrit. 330 n " B - boy ve 250 m ™- eninde . . . yaprak. Sahifede 
155mm. uzun ), 3 sa tm harekeli Arap siiliisii ve 6 satui harekeli nesih- 
le 9 satir. Tahminen IX. (XV) asirda kopya edilmtsHr. Ilk iki sahifesi 
T.S.A.Y.K. F. I 66 Arapca Yazmalar ve gulleri miizehhep, surebaslari ve celveller yaldizh. Miklepli ve sein- 
seli siyah deri cilt. 

Bu takirnda 20 ve 29. ciizler vardir. 227 Y. 2534 

Ciizler 

Abarh kafcit. 290"" n • boy ve 195""" enindc . . . yaprak. Saliifcdc 
3 satin harekeli suliis ve 6 satin harckeli Arap neshi ile H5 n ""- uzunl. 
9 satir. Miklepli ve $em.seli visneciirugii deri cilt. 

Bu takirnda 5. ve 7. ciizler vardir. 

228 Y. 2568 
Ciizler 

Aharli kafcit. 247"""* boy ve 163 1 """ eninde . . . yaprak. Sahifede 
3 satiri harekeli stilus ve 6 satir. 110 m,n - uzunl. nesihle ceman 9 satin 
Tahminen IX. (XV) asirda Arap yazisiyle yazilimshr. Etrafi kahvc 
rengi deri ebru cilt. 

7. ve 16 ciizler vardir. 

229 Y - 2594 

3. ciiz 

Aharli kafcil. 240"""- boy ve 170'*""' eninde . . . yaprak. Saliifedc ha- 
rekeli iri nesihle I05"""- uzunl. 8 .satir. Taliminen IX. (XV) asirda islin- 
sah edilnii$tir. Ciiz basi ve duraklar kirimzi ile. Miklepli, ve $cin.seli 
vi$necurugii deri cilt. 

230 y. us-*, 

i). ciiz 

Aharli kug-it. 27S"""- boy ve. 205"" ,, • eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli uulusle 135"""- eninde 5 salir. Tahminen IX. (XV) asirda i.s- 
tinsah edilmisHr. Ciiz basi, jjiiller miizehhep, duraklar ynldi/Ji. Cel- 
veller kirmtzi ve inavi. Miklepti ve seniseli koyu kahve ren^i deri rill. Mushaflar 67 231 Y. 2597 

6. Ciiz 

Aharh kafcit. 255"""* boy ve 16S*— eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 100 mm ' uzunl. 9 sahr. Tahminen IX. (XV) asirda is- 
tinsah edilmi§tir. Ciiz basi, duraklar ve cetveller kirmizi. Miklep ve sem- 
seli visneciiriigu deri cilt. 

232 Y. 2602 

11. Ciiz 

Aharh kugit. 310 ra,n - boy ve 205"" n ■ eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli siiliisle 120"""- uzunl. 7 sahr. Tahminen IX. (XV) asirda is- 
tinsah edilmistir. Ciiz ve surebasjan ve giiller miizchhep, duraklar 
yaldiz, cetveller 'kirmizi. Miklep ve dejjisik semscli kahve rengi deri 
cilt. 

233 Y. 2577 

12. ciiz 

Aharh kagit. 180 n "'" boy ve 120" m * eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli ince nesihle 70 n,n " uzunl. 9 satir. Tahminen IX. f (XV) asirda 
kopya edilmistir. Ciiz basi ve duraklar kirmizi ile. Miklepli koyu kah- 
ve renjji deri cilt. 

234 Y. 2596 

12. Ciiz 

Aharh kfifcit. 255 mm * boy ve 175 1 ""' eninde * . . yaprak. Sahifede 
harekeli sulusle 105 m!n * uzunl. 9 sahr. Tahmiqen IX. (XV) asirda is- 
tinsah edilmistir. Ciiz basi ve duraklar kirmizi. Miklepli siyah deri cilt. 

235 H. S. 177 

13. Ciiz 

Kalin kagil. 150"" n * boy ve ISO"""" eninde conk biciininde i03 yap- 
rak. Sahifede kufi yazi ile lOO"""- uzunl. 4 sahr. Sonundaki kayda jro- 6o Arapca Yazmalar re Halife "Osman'm yazisi ise de bunun cok muahhar oldu&una siiphe 
yoktur. Miklcp ve ijumseli nuhadi deri cilt. 

Bu ciltte Yusuf (12) surcsinin 53. Ibrahim (14) suresiniii sonima 
kadar vardir. 

236 R. n.275 

Ciizhr 

Aharh ince kafril. 70 •• boy v« 47'""- eninde 15 yaprak. .Sahifede 

inuhtelif elden Arap yazisi ile :«»""■ uziml. 13 sahr. Miklcpli ve jji-e- 
me semseli acik kahvc reniri deri cilt. 

Bmida 1-16 ve 18-30. ciizler vardir, 7. civ/, miiki-rrrrdir. 

237 Y. 2589 

14. ciiz 

Aharh kafcit. 207»"»- boy ve 150""". eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 82 mm - uzunl. 7 safir. Tahminen IX. (XV) asirda istin- 
sah edilmistir. Cuzba$i, guller ve duraklar miizehhep, miklepli ve scm- 
seli visnecurujii deri cilt. 

238 Y. 2592 
15. eiiz 

Aharli kajit 265'""- boy ve 1/5"""- eninde . . . yaprak. Sahi/ede 
harekeli siiliisle 1 10'""'- uzunl. 7 sahr. Tahminen IX. (XV) asirda islin- 
sah edilmistir. Ilk iki sahife.si kaba tezhiplidir, dmakJar yaJdi/.Ii. Scm- 
seli visneciiriigii deri cilt. 

239 Y. 2591 
21. ciiz 

Aharh ka£it. 250'»»- boy ve 170 eninde . . . yaprak. Sahifede 

harekeli siilusle 110 mm - uzunl. 5 sahr. Tahminen IX. (XV) asirda is- 
tinsah edilmistir. Ciizbaslan ve durarlar yaldizla. Seiusidi kahve ren- 
g-i deri cilt. Mushaflar 69 240 Y. 34H5 

22. Ciiz 
Aharli kagit. 245" ,, "• boy ve 170 ,n ™- eninde 22 yaprak; Sahifede 

110 uzunl. 3 satin, harekeli siiliisle, 83'""" uzunl. 6 satin harekeli 

nesihla ceman 9 satir. Tahminen IX. (XV) asirda istinsah edilmi§tir. 
Ilk 2 sahifesi muzehhep, durak ve cetveller yaldizli. Miklepli vi§ne- 
ciiriigii deri cilt. 

241 Y. 2586 

24. ciiz 

Aharli kalin kag-it. 212 ,n,n ' boy ve 150 mn " eninde . . . yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 84 u,m ' uzwnl. 9 satir. Tahminen IX. (XV) asirda 
kopya <dihni$tir. Cuzba$lan ve duraklar yaldiz, cetveller mavi. Mik- 
lepli ve §emseli siyah deri cilt. 

242 Y. 2520 

Ciizler 

Aharli kalin kiigit. 320" ,n " boy ve 240"'"* eninde . . . yaprak. Sa- 
hifede 3 satin harekeli siiliisle ve 6 satin ISO*"-*™' uzunl. nesihle 9 sa- 
tir. Tahminen IX. (XVI) asirda istinsah edilmi§tir. Ilk iki sahifesi ve 
jfiiller tezhipli, durak ve cetveller yaldiz ve siyahla. Miklepli kahve 
rengi deri Arap cildi. 

Bu takimda 1-5, 7-20, 22-25,27-28 inci cuzler vardir. 

243 E- H. 280 

Sureler 

Aharli kajit. 285-»* boy ve ISS™™' eninde 45 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 120*"' uzunl. 15 satir. Sure basjan, duraklar ve 
cetveller kirmizi. Ye§il bez kapli deri cilt* 

Bu cilt Bakara (2) suresinin 153. ayetinden basjar ice de mnh- 
tclif ciizlerin takdimli ve te'hirh jjayri muntazam surelerini ihtiva tdtr. 

244 E - H - 212 

Mushaftan bir boliim 
Aharli kagit. 247 mm * boy ve 182 ,Bm ' eninde 172 yaprak. Sahifede 70 A rape, a Yazmalar harekcli Arap neshiyle 125 ram * tizunl. 13 satir. Tahmiiun IX-X. (XV- 
XVi) asirda yazihnisa bcnxer. Sure ba$lan ve duraklar kirmm ile. Mik- 
lepli kahve rengi deri cilt. 

Bu mushafin bas tarafi An'am (6) suresinin 157. ayetine kadar 
cksiktir. 

245 R. h. o-i 

Mushaf 

Aharh krcm rcngi kAg-it. 275'""" boy vc 190"""- eninde 282 yap- 
rak. Sahifede irice nesililc K0»"»- u/unl. 13 satir. Tahiiiinun IX-X. (XV- 
XVI) asirda yazilmislir. Sure ba^Lari kinin/i.ile. Sonundaki bir kac yap- 
rafri sonradan Have edihmVir. Mikk-pli siyah deri sade cilt. 

246 E. M. 251 

Aym 

Aharh krcm renjri kagxt. 385 boy ve 305'""'- eninde 80 yap- 

rak. Sahifede harekcli gfizel siilusle 185 mm - uzunl. 7 satir. Tahminen 
IX-X. (XV-XVI) asirda yazilmis. Y. l b ve 2" da nefis miizehhep iki 
cerceve icinde Fatiha suresi yazili. Sure baslari, duraklar vc cetveller 
yaldlfcla, Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

Bu ditto Fatiha (1), Bakara (2) ile Al Imran (3) suresinin 161. 
ayetlnin nihayetine kadar vardir. 

247 E. H, 517 

Sancak mushafi 

Aharh kflfrlt. 7C' M '»- boy ve 55""- eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli Arap nesihle '35— uzunl. 15 satir. Tahminen IX-X. (XV-XVI) 
asirda Jcopya edilmlslir, Bastan dort sahifesi miizehhep. Sure baslari 
duraklar vc cetveller yaldiz. Miklepli visnecuriifcu deri cilt. 

248 K. 180 

Aym 
Aharh ka&it. 340"'- boy ve 250"""' eninde 245 yaprak. Sahifede Mushaflar 71 aili harekcli Arap neshi ilc 123 mm * uzunl. 13 satir. Tahminen IX-X. (XV- 
XVI) asirda istinsah edilmi^tir. Ilk iki sahifcsi ve hatimesi Misir us- 
lubunda muzehhep. Sure baslan ve duraklar kirmizi. Miklepli ve §em- 
seli kahve rengi deri arap cildi. 

249 K. 245 

Ayni 

Aharh krem rengi kafcit. 170 mn " boy ve 118 mm - eninde 358 yaprak. 
Sahifedc harekcli Arap neshi ile 80'°"" uzunl. 13 satir. Tahminen IX-X. 
(XV-XVI) asirda yazilnustir. Ilk dort sahifesi ve guller muzehhep, sure 
baslan ve duraklar yaldiz, cetveller kirmizi. Miklepli ve semseli visne- 
curiigii deri cilt, kurtludur. 

X. YOZYI.L 
250 Y. 2494 
Ayni 

Aharh kalm kafcit 410 n,m ' boy vc 305" ,m - eninde . . . yaprak. Sa- 
hifedc harekeli iri nesihle 214"""* uzunl. 11 satir. : Abd ar Rahman a«- 
Salihi b. Muhammad al-Cavhari. ad-Dimaski eliyle 901 (1495-96) da 
istinsah edilmistir. ilk iki yapragi sonradan yazilmistir. Sure baslan, 
duraklar ve cetveller yaldizla. Sonunda dua ve ve Safibi'ntn, kiraata 
dair riimuzu vardir. Alt kenan yipranmis. ve yirtilmigtir. Sade siyah 
deri cilt. 

251 E- H. 90 

Ayni 

Aharh kalin ka£it. 357 mn " bo/ ve 255 mm ' eninde 312 yaprak. Sa- 
hifede harekeli acemice bir nesihle 173 mm - uzunl. 13 satir. X. asirda 
Kansiih (Wl'nin (804-905) kiituphanesi icin Memlflk Mamay b. Temur 
Bey eliyle istinsah edilmistir. Y. 1" da muzehhep madalyon, Y. l k ve 
2 h da roiizehhep levha icinde Fatiha ve Eliflam yazih. Baa sure baslan 
yaldiz bazilart kirmizi ile, Duraklar yaldiz ve cetveller kirmizi ile. Y. 
311 b ve 312" da iki muzehhep madalyon vardir. Miklep ve semseli X. 
asir Arap eseri kahve rengi deri cilt. ' 2 Atapca Yazmalar 252 K. '20 
Ayni 

Aharli krem rengi kafcit. 165'»- boy ve 120"-*eninde harekeli nc- 
sihle 80™«" uzunl. 13 satir. Ahmad b. Huca aMarablusI eliyle Istanbul- 
da 910 (1504) senesi savvalinda istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi mii- 
zehhep, sure baslari duraklar ve cetveller yaldizh Miklep ve §emseli 
kahve rengi deri cilt. 

253 H. S. 181 

Kur'andan bir boliim 

Parsotnen. 270'— boy ve 215-— eninde 125 yaprak. Sahifede 
Mafrrib yazisiyle ve altinla yazilims 150*- uzunl. 9 satir. Muhyi b 
l Abd al-Mannan eliyle 915 (1509-10) da * sehrinde yazilmishr.' Bas- 
tan 2, sondan 2 sahifesinde hendesi gfecmeli ve salbekli dort levha 
lie sure baslar, duraklar ve hatime sahifesi miizehheplir. Miklep vc 
semseli visnecuriifcii deri cilt. 

Bu ciltte Nacm (53) suresinden Kur'anin sonuna kadar clan kismi 
vardir. 

254 m. 13 

Ayni. 

Aharli klgit. 190"- boy 128— eninde 417 yaprak. Sahifede ha- 
rekeh nesihle 70«- u«unl. 13sat,r. 'And ar-Rahim b. Ahmad eliyle 983 
(1375) yiu Cumadelulasinda istinsah ve tezhip edilmistir. Bastan 4 
yaprafri lit surebaslan giiller, lafzai celaller, duraklar ve cetveller yal- 
dizla. Miklep, semse ve kosclikli visnecurugii deri cilt. 

255 K. 42 

Ay in 

Aharli kfijr,t. 285— boy ve 203™- eninde 377 yaprak. Sahifede 
harekeli ntsthle 130— uzunl. 11 satir, aralannda Ttirkce manalar, ya- 
tih. Abd al-Bfiki b. Abi'1-Lays eliyle 988 (1580) Rebiulahinnda istin- 
sah edilimatir. Duraklar kirmizi cetveller siyah. Miklepli ve semseli 
kirmizi deri cilt. Mushaflar 73 256 E - H - 444 

Sancak mushafi 

Aharh esmer kagit. 40""" capinda sekizgen seklinde . . . yaprak. 
Sahifede harekeli ince nesihle 27 a " ,, • uzunl. 17 satir. c Abd al-Hamid 
b. c Abd al-Vahhab c Osman eliyle 992 (1584-85) de istinsah edilmistir. 
Kahverengi deri cilt. 

257 E- H. 81 

Mushaf 

Aharh krem rengi kagit. 375 ,n,n - boy ve 260 n " n " eninde 234 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle ve turlii renk miirekkeple yazilmi§ ISO"""* 
uzunl. 19 satir. Tahminen X. (XVI) asir yazilnn§tir ve sonunda bir 
cok kimseler tarafindan esrar ve havasi Kur'an hakkinda yazilmi«f ta- 
likat mevcut olup birtanesi 981 (1573-74) de Muhammad b. Yahya 
b. 'Omar al-Karafi tarafindan yazilmitftir. Y. l b ve 2" da Mamluk iis- 
lubunda iki serlevha da Fatiha ve eliflam yazilidir. Sure banian ve 
cetveller yaldiz ve kirmizi iledir. Miklepli ve semseli visnegiirugu deri 
cilt. 

258 E. H. 96 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 215 mm - boy ve ISO""' eninde 283 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 110 mm * uzunl. 13 satir. Ba§ ve sonunda epey 
eksik oldugundan sonradan yazilmak suretiyle XIH. asirda itmam edil- 
mistir. Miklepli kirmizi deri duz cilt. 

259 K - 371 

Ayni 

Aharh kalin kagit. 325 Bm * boy ve 240 mm ' eninde 345 yaprak. Sa- 
hifede harekeli Arap neshiyle 180 mR " uzunl. 15 satir. Tahminen X. 
(XV!) asirda kopya edilmistir. Ilk tic sahifeleri tezhipli. Surebaslan, 
duraklar hizip ve cuzler yaldizla yazih. Miklep ve semseli koyu kah- 
ve rengi deri cilt. 74 Arapca Yazmalar 260 K- '^78 
Aym 

Aharh kafcit. 260""'" boy vc. 190'""" eninde 40K yaprak. Sahif-cdc 
harekeli Arap neshi ile 120""'" uzunl. 13 salir. Tahmincn X. (XVI) asir- 
da kopya edilmistir. Surcbaslan, riurak ve celvcller kirnuyi. MikJi*p ve 
?emseli kahve rengi deri cilf kurlliidiir. 

261 K. Ml 

Aym 

Aliarli krem renjji kajjil. 2 1 <>•"»■■ hoy vi- I I.V""" mind..- IVV) yaprak. 

Sahifede harekdi ncsihle K.V' uzunl. l[i .sa'»ir. ifk iki saliifr \c sun: 

ba$lan nuizehlu:p, durak w cdvdk-r yaldi/.li. Mikk-pli kinm/i deri cill. 

262 y. vsou 

Aym 

Aharh kahnca kafril. 355 • hoy ve 2(>0" eninde . . . yaprak. Sa- 
hifede harekdi kahnca ncsihlu !«:>•»'"• uzunl. 13 salir. Tahininen X. 
(XVI) asir. Ba§tan 7 yaprafci souradan yazdmis/tir. Sure ba$lan, du- 
raklar kirmizi ile. Siyah deri sade cilt. 

263 Y. 2501 
Aym 

Afarh kHhq katfit. 350— boy ve 250"- eninde . . . yaprak. Sa- 
hifede haaiekell Antp suliisu ile 190«'»- uzunl. 15 sahr. Tahminen X. 
(XV() asut. Ilfc yapragi sonradan yazdmi^tir. Surebaslan, duraklar 
kirmiti. Mikkpli ve semseli siyah deri cilt. 

264 Y. 2495 

Aym 

Aharh kakn ka&it. 410-"* boy ve 290™-- eninde . . . yaprak. Sa- 
hifede harektti iri suliisle 215"— uzunl. 10 satir. Tahininen X. (XVI) 
asir baelannda yaKilnustir. Sure banian, duraklar yaldizla. Ba? sahife- 
ler ile son sahtfesi 90k yirtdnustir. Sade siyah deri cilt. Mushaflar 75 265 R. « 

Fatiua ve Fath sureleri 

Kahnca ka£it. 450 ,n,n - boy ve 305"""- eninde 10 yaprak. Sahifede 
dekoratif kufi i!e 225— uzunl. 8 satir. lstanbulda 909 (1503-04) tc 
Hamza as-Sarafi adinda Kansuh al-Guri'nin katiplerinden biri tarafin- 
dan bu sultan igin tahrir ve te/.hip edilmistir. Y. 1* Jake zemin orta- 
smdaki mudevver madalyon gayel giizel tezhip edilmistir. Y. l b sahi- 
fesinin iigte ikisini kaphyan laki tezhipli bir levha ; Y, 2" sahife or- 
tasinda Fath suresinin bashgi aym tarzda miizehheptir; satir aralari 
kizil altinla miizehheptir ; Y. 9 Sultan Malik al-Esref Kansuh al-Curi 
icin yazildigina dair iii nesihle tarih ve ketebe vardir. Y. 10" duz la- 
ke bir levha vardir. Sedef tozu ile yapiJmis lake cilt. 

Bu cilt yaliniz Fat ilia suresi ile Fath suresine havidir. 

266 E. H. 82 

Musliaf 

Aharh krem rengi kagit. I45 mm - boy ve lOO""": eninde 404 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 73"" n - uzunl. 13 satir. Tahminen X. asir ol- 
ma.%i muhtemeldir. Sure ba§Ian ve cetveller kirmizi. Miklepli koyu kah- 
ve rengi deri cilt. 

Bu mushafin bas, orta ve son taraflan sonradan baska bir el ile 
itmam edilmistir. 

267 E- H - 462 

Sancak mushafi 

Aharh ince kfigit. 6S mra ' capmda sekizgen seklinde . . . yaprak. 
Sahifede harekeli ince nesihle 46 mn> ' uzunl. 20 satir. Tahminen X. asir- 
da Misirda kopya edilmistir. Bastan dort ve sondan iki yapragi mii- 
zchhep. Durak ve cetveller yaldizh visnecuriigii deri cilt. 

268 E - H - 83 

Musliaf 
Aharh kahnca kagit. 203 rom ' boy ve 145 ,n,n ' eninde 384 yaprak. 76 Arapcn Yazmalar Sahifede harekeli nesihle 100" ,m - uzunl. 12 satir. Tahmine gore XXI. 
asirlarda yazilmistir. Sure bu§lan kirnnzi Ue. Miklepii koyu kahvc 
renjfi deri ciit. 

Bu mushafin ba§, orta ve son taraflannda hir cok sahifclcr son- 
radan ba$ka bir el ile itmam edilmistir. XI - XII YUZYILLAR 

269 K. 518 

Fath suresi 

Aharh kahn kagit. 290-"- boy ve 188 ln »- eninde 13 yaprak. Sahi- 
fede harekeli siilusle 130 m,r - uzunl. 5 satir. Muhammad b. Kutb ad- 
Din Nahrvali eliyle takriben 1000 (1590-91) senelerinde Yemen fatihi 
tfasan Pasa icjn yazilmistir. Serlevha mtizthhcp, sahife kenarlan zeref- 
§an, cetveller yaldizh. Miklepii ve sivama yaldizh kahve. rengi deri cilt. 

270 Y. 2590 

21. CU7. 

Aharh kaffit 24Q""»- boy ve 170-'"' eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 88'""" uzunl. 9 satir. Tahminen XI. (XVII) asuda is- 
tinsah edilmistir. Ciiz ve sure ba§lan ve guller miizchhep, durak ve 
cetveller yaldiz. Miklep ve $emseli kahve ren^i deri cilt. 

271 K. 470 

Ciizler 

Aharh ince kagit. degisik boy ve degisik endc . . . yaprak. Sa- 
hifede ince ve adi Arap neshiyle 300" uzunl. 6 satir. Tahminen Mi- 

sird XI. (XVII) asirda kopya edilmi§tir. Surebaslan yaldizh. Miklepii 
kahve renjri deri cilt. 

*30 ciiz, Miikerrer 2. ciiz vardir. 

272 K. 472 

Ciizler 
Aharli ince kfijit. 250""" • boy ve 250°""- eninde de£i§ik sayida yap- Mushaflar 77 rak. Sahifede XI. (XVII) asir Arap neshiyle 15 l,,n, ■ uzunl. 5 satir. Sure 
baslan ve duraklar yaldizh. Mikitpli kahve rengi deri Arap cildi. 

Bir kutu icinde bulunan bu takim: 1-8, 10-12, 14- 16, 18, 19, 20- 
28 cii/leri ihtiva etmektedir, ciu 24 miikerrerdir, 

273 E. H. 191 

Mushaf 

Aharh krem rengi kagit. 200 ,, " n • boy ve I25 mm * enihde 447 yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihle 55""" - uzunl. 14 satir. c Ali b. Sultan 
Muhammad al-Kari (61. 1014/1605) eliyle Mekkede yazilmis oldugu 
l>a§inda miikerrerdir. Y. l b ve 2" da miizehhep levha icinde Fatiha 
suresi ile Bakara suiesinin basi yazih ; sahife kenarlannda kiraata dair 
Arapca hasiyeler vardir. Sure ba§lan kirmizi. Duraklar ve cetveller 
yaldiz. Sonunda sanayi kur'aniyeye dair Muhammad b. Mahmud b. 
Muhammad sibt as-Sayyid abi'l-Kasim b. Yusuf al-Husayni as-Samar- 
kandi'nin risalesi ve fihrsti Kur'an vardir. Miklep, semse, koselik ve 
kitabeli kahvn rengi deri cilt. 

274 E. H. 201 

Ayni 

Aharli kagit. 165 ,,,,n • boy ve 105 mm " eninde 417 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 75 ro,n * uzunl. 13 satir. Y. l b ve 2" da kaba tezhipli 
iki levha icinde Fatiha ve Bakara suresinin basi yazih. Duraklar kir- 
mizi iic nokta ile, Y. 359 dan sonrasi XIII. asirda ikmal edilmistir. 
Miklepli kirmizi deri cilt. 

275 E. H. 206 

Ayni 

Aharli ka£it. 145 miD ' boy ve Sd"""- eninde 401 yaprak. Sahifede 
harekeli Arap neshi ile 53 mm * uzunl. 15 satir. Sure baflari, duraklar 
ve cetveller kirmizi ile. Miklep ve semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

276 E. H. 205 

Aym 
Aharh kagit. 145 u,m - boy ve 100"""' eninde 273 yaprak. Sahifede 78 Arapca yazmaiar harekeii nesihle 70"""* uzunl. 13 satir. Y. l b ve 2" da miizehhep iki 
levha icinde Fat i ha vc Bakara suresinin ba§i yazih. Sure ba§lan ve 
duraklar kirmizi. Cetveller yaldrz. Bazi yapraklar tamir gonnii§. Mik- 
lepli kirmui deri cilt. 

277 E - H - 204 

Ayni 

Aharh ka£it. 170* m - boy ve 120 m "" eninde :i0 1 yaprak. Sahifede 
harekeii nesihle 80" ,n " uzunl. 15 salir. Y. I 1 ' ve 2-' kaba le/.hipli iki lev- 
ha icinde Fat i ha ve Bakara su resin has,i. Sure b.isjart, duraklar ve, 
cetveller kirmizi ile. Miklep ve scmseli koyu kahvc: ienj>i deri eilt. 

278 K- 279 

Ayni 

Aharh kafcit. 250 n,i "- boy ve lr>5"""- cninde 277 yapftik. Sahifede 

harekeii A rap neshiyle 112" uzunl. 115 salir. Y. 25 c » dan s< w.i sahi- 

fe kenarlanna ve satir. aralaiiua Arapca ha^iyeler yazilidir. Suminda 
Farsca manzum Kuran fall vardir. Sure banian ve duraklar san ve 
kirmtzi ile, cetveller kirimzt. Miklepli §emseli vi$necuru£ii deri cill. 

279 K. 365 

Ayni 

Aharh kahn kafcit. 290""'" boy ve 203 n,m> eninde 417 yaprak. Sa- 
hifede harekeii Arap neshiyle 120 nn> " uzunl. 11 sat jr. Tahminen XI. 
(XVII) asirda kopya cdilmi§lir. Surebas,lan, duraklar kinmzi. Miklep 
ve §emseli kahve renjji deri cilt. 

280 K. 369 

Ayni 

Aharh kagfit. 300-"" boy ve 205'"""' eninde 236 yaprak. Sahifede 
harekeii Arap neshiyle 140'""" uzunl. 13 satir. §ayh Ahmad b. Sayh 
Su layman eliyie 1060 (1650) da kopya edilmi§tir. Sure banian, durak 
ve cetveller kirmizi. Miklepli kirmizi deri ve ebru cilt. Mushaflar 79 281 E- H - 203 

Ayni 

Aharh kagit. 195 mn " boy ve 124 m, »- eninde 301 yaprak. Sahifede 
harekcli nesihle 73 mn " uzunl. 15 satir. Sure baslari kirmizi ile. Duraklar 
yaldiz. Cetvcller kirmizi. Miklep ve §emseli kirmizi deri cilt. 

282 E- H. 542 

Sancak mushafi 

Aharli ince esmer kagit. 88 mn " boy ve 60 miH ' eninde . . . yaprak. 
Sahifede harckeli nesihle 40 mra - uzunl. 19satir. Tahmincn XI-XH. (XVII- 
XVII) asirda yazilimstir. Bastan Bakara (2) suresinin 19. ayeline ka- 
dar eksiktir. Culler, sure baslari, cetvcller yaldiz. Sonunda dualar ya- 
zihdir. Kahve rengi deri §emse ktiselik ve miklepli cilt. 

283 R- 75 

Ciizler 

Aharh kagit. 273 n,roi boy ve 173 , " m, eninde de&isik sayida yaprak. 
Sahifede harekeli Arap neshi ile 7 satir; aralannda Arapca tefsiri 
yazib.Y. 8 b ve 2* da Arap uslubunda hendesl gecmeli iki levha, ve 
bazi ciiz baslannda miizehhep serlevhalar, duraklar yaldizla. Miklepli 
ve semseli kirmizi deri cilt. Bir cok yerlerini kurt yeroigtir. 

Her ciiz bir cilt olmak iizere otuz ciltten ibarettir. 

284 R. 76 

Ciizler 

Aharli kagit. 170""- boy ve 130 mm - eninde 1197 yaprak. Sahifede 
70mm. uzun |. yaldizla yazili siiliisle 2 satir. 53'"" 1 * uzunl. nesihle 5 satir. 
Sure baslari Arap uslubunda- muzehhep. Cet'veller yaldizli. Miklep ve 
semscli actk kahve rengi deri cilt. 

Bu mushafin iki hizbi bir cilt olmak iizere 60 cilde aynlmishr. 

285 K. 348 

Mushaf 
Aharli kagit. 195'""" boy ve 140 m "" eninde 320 yaprak. Sahifede 80 Arapca Yazmalar hirekeli adf Arap neshiyle 103 n " n - uzunl. 103""" • tizunl. 13 satir. Tah- 
mfnen XII. (XVII) asirda yazilmistir. Surebaslan ve duraklar kirmizi. 
Miklepli ve semseli siyah deri cilt. 

286 K. 347 

Ayni 

Aharli kagit. 195™"" boy ve 130""' eninde 268 yaprak. Sahifede 
harekeli adf Arap neshiyle 90->»- uzunl. 16 satir. Y. 226 dan itibaren 
sonradan tamamlannnstir. Ilk iki sahifesi gayet kaba siislu. Surebasla- 
n, duraklar kirmizi. Miklepli visneciirugu deri cUt. 

287 Y. 2475 
Ayni 

Aharli ince kagil. 240 boy ve 165""- eninde . . . yaprak. Sahifede 

harekeli Arap neshiyle 100'" 1 "- uzunl. 13 satir. Taliminen XII. (XVIII) 
asirda istinsah edilmistir. Cetveller ve duraklar kirnuzi. Miklep ve 
semseli kahve rcngi deri sadc cilt . 

288 E. H. 135 

Ayni 

Aharli ince kaftit. 195"'"" boy ve 120'""" eninde 57 yaprak. Sahi- 
fede ince harekeli nesihle 75"" n ' uzunl. -39 satir. Muhammad Nur ad-Din 
uuiayya eli ile istinsah edilmistir. Y. l b ve 2» da muzehhep iki lev- 
ha icinde Fatiha ve Eliflam yazili. Sure baslari, duraklar ve cetveller 
yaldiala, gfiller muzehhep. Miklep, ve koselikli acik nuhudi deri cilt. 

289 E. H. 100 
Ayni 

Aharli ince kafcit. 135 1 — boy ve 82""- eninde 255 yaprak. Sahi- 
fede harekeli ince nesihle 42» ,n " uzunl. 17 satir. Y. l h ve 2« da muzeh- 
hep iki madalyon Y. 2*> ve 3' da iki levha ortasmda Fatiha ve Elif- 
lam yaiih. Sure baslari yaldiz iizerine yazili. Ciiz, hizip asir v.s. gtil- 
leri tezhipli. Durak ve cetveller yaldizh. Miklkpli kahve rengi deri ve 
karton cilt. Mushaflar 81 290 E- H. 520 
Sancak mushafi 

Ince kagit. 63"" n " boy ve 43 m,,, • eninde . . . yaprak. Sahifede ince ne- 
sihle 25 ,,,,n • 17 satir. Ilk iki sahifesi miizehhep, sure basJari kirmizi, 
cetveller mavi. Miklepli kirmizi deri cilt. 

MAC3RIB YAZIS1 iLE MUSHAFLAR 
III-XIII. YUZY1LLAK 

291 E. H. 44 

Musliaf 

Esmer kagit. 167"""* boy ve 108'""- eninde 226 yaprak. Sahifede 
85 in "" uzunl. neshe yaklasan bir Arap yazisi ile 24 satir. Sonundaki 
ketebede hicretin 47 (667) senesindt- Kayi avan'da Hudayc b. Mu avi- 
ya b. Maslama al-Ansarl eli ile c Ukba b. Nafi c al-Ansarf icin istinsah 
edildigi yazili ise de bu kaydin mushafm son y a pragma yapistinlan 
kagit uzerine sonradaa yazilmis. olmasi kuvvetle muhtemeldir. Mushafin 
Iil-IV. aaira ait oldugu sanilmaktadir. Y. l b ve 2* da kenarlan genis. 
miizehhep cerceve icinde KurWdaki surelerin harf adedini bildiren 
yaldula ve nesihi ile yazilmis iki sahife, Y. 2 b ve 3* da butun sahife 
buyiiklQjunde miizehhep iki levha olup icinde Kur'an surelerinin ve su- 
deki harflerin sayisi yazihdir. Butun sahife kenarlan bir santim genis- 
tiginde miizehhep ve kirnuzi cetvellidir; sure baslari altinla yazilmis- 
tir. Miklepli cildin iizeri yesjl canifes kaplidir. 

292 E. H. 45 
Kur'andan bir bolurn 

Parsomen. 180 ,nm ' boy ve 165"""- uzunl. 108 yaprak. Sahifede trice 
Magrib yazisi ile 100 mm - uzunl. 5 satir. Tahminen V-Vl. asirda kopya 
edilmistir. Y. 1' da miizehhep hendest ve gecmeli bir dayire olup bir 
kare icine resmedilmistir. Y. l b de surebasi muzehheptir. Y. 31-32 ince 
nesihle kagit uzerine 17 satirla yazilmis ve tamamlanmistir. Hud (11) 
suresinden Yflsnf (12) suresine kadar olup arada eksikleri vurdir. Bun- 
dan baska Al c lmran (3) suresinden bazi yapraklar vardir. 

Miklepli siyah deri cilt. 
TS.A.Y.K. K ( . 82 Arapca Yazinalar 293 R- 3 

Mushaf 

Esmcr kagit. 287 mm " boy vc 190 n,,n - eninde 292 yaprak. Sahifede 
magribi yazi ile 120"'"" uzunl. 21 salir. Talimiiicn V-Vl. (XII-XHI) asir. 
larda kopya ediltni§tir. Y. l b ve 2 a cok yipranmi§ vc lamir jjormu§ iki 
muzehhep levhayi ha v id jr. Banian Fatiha suresi cksik vc bir cok sa- 
hifeler kaba bir surcttc laniir jforniii^riir. Y. 134 ile 135 arasi ck.siktir. 
Sure ba$lan hizip vc sccde jriilleri yaldiz ve inavi iledir. Cildinnin iki 
kapajji zilhahar le/.hipli vc inikkbi 16. nsira ait $em.seli vc ko^eliklidir. 

294 E. II. -JO 

Aym 

I'ar^omen. 173"" n " hoy vc 160"""' eninde 139 yuprwk. Sahifede in- 
cc ve yiizel inngribi yazi ile vc srpya iciiyi murgkkeplc yazilim$ 105 ,, " , " 
uzunl. 2-4 salir. Ba^ta Y. i 1 ' ve 2" da birisi iicudcsi jfecim let le, ve 
yaldr/.la, dijj-eri mini jfi-cn.rJci lr. inavi, kirmr/.i, yesil renkler vc yaldiz- 
la iki levha, Y. \'Mi b ve 13V" da yine hendesi jjecuielerlc yctzilinuj ve 
tezhip edilmis iki levha olup orlalannda • • *»\i+t ^j*.^ u Ji i If. ba$h- 
yan bir kitabc vardir. Mushalin nihayctindeki esas ketcbesi silinerek 
acik eflatun miirekkeple ve fena bir yazi ile 'Akaba b. "-Amir tarafin- 
dan h. 52 yilmda yazildigi bildiripyor. Fakat bu kaydin en a$a£i H. 
5. asir yazisi olmasi imihlemeldir. Surcha'$lari hizib, seede ve a$ir jfiilleri 
Xiiyct ince ve nefis hirtarzda te/.hib edilmi§tir. 

Cildi kirnuzi deri olup O.smanli iislubunda §emseli ve miklrplidir. 
K 'paklann iizeri sivanin yaldizh ruinileile rniizeyyendir. M'ikJcp sirtiu- 
(Jn *_: V ;iycli kabartnia ohuak islampa cdilnihjtir. 

295 E- H. 39 

Ay ni 

Esmer ka£it. 290 n,n " boy ve 195 n,n " eninde 162 yaprak. Sahifede 
majjribi yazi ISO 1 "" 1 ' uzunl. 21 satir. Ba§inda g-ecmeli hendesi bir cer- 
ceve icinde 28 kiiciik daireden yapilnus. iki levha vardir. Tahminen VI. 
(XII) asir olmasi muhtemeldir. Sonuna sonradan yazilmis. bir sahte ke- 
tebe ile Imam Ca'fer b. Muh-immad b. Zayn-al ^Abidin b. Hiiseyin b. 
c Ali b. ebi Jalib kaydi vardir. Sure bajlan, hizip secde v.s. giilleri Mushaflar &3 Magrib iislubunda miizehheptir. Son yaprginin zalinndc I. emit si gec- 
meli ve genis. ^ergeveli bir levha vardir. Miklepli kirmizi dcri cilt. 

296 k. 31 

Ayni 

Parsomen. 206 ,,,,,, • boy ve 177"""' eninde 144 yaprak. Sahifede Mag- 
rip yazisi ile 115 ,,,m ' uzunl. 25 satir. 598 (1202) zi'lka'desinde ya- 
zilmistir. Y. 142% 142 b , 143", 143 b ve 144" da hendesi ve gecmeli se- 
killerle miizeyyen ve miizehhep levhalar. Sure hasten, hizip gulleri, 
duraklar miizehhep. Miklepli mor deri cilt. 

Bu mushafin bastan bir niiktan cksilmis ve sonradau kagit iizerine 
yazilmislir. Bakara (2) suresinin 71. uyetinin orlasmdan baslar. 

297 **• 29 

Ayni 

Aharli kagil. 255 m "" boy ve 20^" ,m ■ eninde 133 yaprak. Sahifede 
Magrip yazisi ile 145'""'" uzunl. 23 salir. Sa'id It. ul-Carsf b. Muham- 
mad eli ile 555 (1160)ydi recebinin 20 sinde istinsah edilmistir. Ba$- 
iig-i yaldizh, sure bajlan, hizip ve secde gulleri ve hatime sari boya 
iie siislii. Miklepli koyu kahve rengi deri cilt. 

298 R 27 

Ayni 
Parsomen. 315 mm * boy ve 262 m, »- eninde 197 yaprak. Sahifede 
Magrib yazisi ile 180"""' uzunl. 25 satir. Muhammad b. Muhammad b. 
'All b. $u r ayb ai-Ansarl eliyle Sebte sehrinde 587 (1191) yili inuhar- 
reminin basinda yazdmistir. Y. 2* ve Y. 196 b , 197* da hendesi ve poli- 
gonal gecmelerle siislii nefis miizehhep lie levha. Sure bislari, hizip, 
a§ir, secde giilleri ayni tarzda miizehhep. Miklepli koyu kahve rengi 
diiz cilt. 

299 R- 33 

Ayni 
Pars6men. 2'23 m,u ' boy ve 180'""" enninde 137 yaprak. Sahifede 84 Arapca Yazmalar ffiiiel Magrip luttiyle. 115 rnm - uzunl. 27 satir. Muhammad as-Sarisi eli 
ile 599 (1203) da istinsah edii ai/j ve Yusuf cliyle rezhip edilmistir. Y. 
1\ 2 U da gecmeli heudesi tezyinalla miizehhep 2 levha Y. 2'» de miizeh- 
hep serlcvha, Y. 13y- Y. 34 b 35" da Y. 99 1 * ve 100" da miizehhep cer- 
cevc, Y. 137» da ketebe levhasi vardir. Hizip, suede v.s giilleri jfiizel 
tezhipli. Mikhpli nefti deri ciJt. 

300 K. 36 

Aym 

Parsomen. 165"""- boy ve 1^5*"*"* cninde 13-1 yaprak. Sahifcde ince 
magribf hatti ile 100"""-iminl. 25 sat lr. 596 (1199) yih Muharreminde 
kopya edilmislir. Y. 2 b , 3" da «"ecmeli hendesf tezyinali havi miizeh- 
hep levha. Bashk miizehhep, sure baslari ve durakiar yuldizla. Kahve 
rem/i deri Majjrip eildi. 

301 K- 20 
Aym 

Parsomen. 580"""- boy ve 4o(t " eninde 259 yaprakr Sahifede Ma£- 

rih kufisf ile 360" uzunl. 13 salir. Tahmine gore Euduluste VI. 

(XII.) asirda kopya cdilmistir. Y. 256 b ve 257" da sahife biiyiikliihiinde 
heudesi sekillerle miizeyyen ve miizehhep iki adet levha ve onu takip 
cden bes sahifcde uesiliie ve altmla yazih halim duasi vardir. Sure 
baslan ve sahife keuanndaki tezyinat aym iisliipta miizehheptir. Sahi- 
fe keuarlannda zimbah habs ayju vakf isaretleri vardir. Miklepli si- 
yah deri cilt. 

Ihi mushafm has farafi Ma'ide (5) suresinin 110. ayetine kadar 
eksik olup « ' \i,«j jjli iharesiyle baslar ve Nas (114) suresinenin 
so nun a kadar tamamdir. 

302 R. a 

Aym 

Esmer kaliuca kafcit. 275'"" 1 * boy ve 177 mm> eninde 327 yaprak. 
Sahifede mayrihf yazryle 155 m, »* uznnl. 19 satir. Bu Kur c an-i kerim iki 
kisimdati miirekkeptir, birinci kismi Y. 175 sonunda Kehf (18) suresi Mushaflar &$ ile sona eriyor ve Muhammad b. Ahmad b. c Ali eliylc 532 (1137) yilinda 
yazdmis. ikinci kismi Meryem (19) suresiyle baslar ve Ahmad b. Hasan 
b. al-Husayn al-Magribi al-Varrak eliyle 509 yilinm sefer ayinda (1115 
Haziran) istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi kufi ve girift besmele mu- 
zeyyen, hizip, ciiz v. s. ler ve sure baslan yaldiz ve boya ile miizey- 
yendir. Miklepli basit siyah deri cilt. 

303 R. v 

Aym 

Parsomen. 145 ,,,l,, • boy ve I33 mm " enindc 144 yaprak. Sahifede in- 
ce magribf hatla 85'""" uzunl. 27 sahr. Tahmineh VI -VII (XII -XIII) 
asirlarda kopya edilmistir. Y l b dc 2- da, ve I43 b de, 144" da miizehhep 
ve gecmeli hendesi levhalar. Serlevha miizehhep, sure baslan yaldizlu, 
hizip, secde v.s. gulled ve duraklar tezhipli. Miklepli koyu kahve 
rengi deri cilt. 

304 R- w 

Aym 

Par§6men. 95 mm * boy ve 94 mm • eninde 114 yaprak. Sahifede gayer, 
ince Magrip yazisi ile 70 ran " uzunl. 27 sahr. Tahminen Vl-VIl (XU-XIII) 
asirlarda yazdmistir. Serlevha miizehhep, sure baslan yaldizla. Koyu 
mor deri cilt. 305 E. H. 46 

Aym 

Parsomen. 190 ,nm * boy ve 165" w, eninde 91 yaprak. Sahifede mag- 
ribi yazi ile 110— 5 satir. Y. l b ve 2 a da gecine hendesi sekillerden 
miirekkep ve aym tarzda cerceveli 2 adet miizehhep mustatil levha. 
Ortadaki dairelerin icinde kelimei sahadct yazilidir. Sure baslan da 
aym guzellikte miizehhep. Miklep ve semseli mor deri cilt. 

Bu ciltte yad (11) suresinin basmdan Yusuf (12) suresinin 52. aye- 
tinin sonuna kadardir. ^ Arapca Yazmalar 306 R. 21 

Kur'an-in birinci rub'u 

fittncr kaiin kagit. 490— boy ve 580""" eninde conk formaSmda 
228 yaprak. Sahifede 410*- uzunl. magribi yazi ile 7 sahr. Ibrahim 
b. Sayyid abi Ibrahim eliyle 635 (1238) yd, sahamnin 22 ikisinde 
Marrakus'te vakfedilmistir. Sure baslan, duraklar, secde ve hizip giil. 
leri gayet ffuzei imlzehhep. Son sahifede altin zemin uzerine mavi 
renkle vakif kaydi yaz.lid.r. Sahife kenarlannda zimbali habs> dam- 
galan vardir. Murekkep kagidi yer yer yemis ve curiitmustuV. Miklepli 
kahverengi deri Magrip cildi. 

Fatiha (1) suresinden An<am (6) suresinin sonuna kadardjr. 

307 R. '22 

Kur'an'tn ikinr.i rub'u 

Earner Icalin kagil. 490— |,» y ve 580" Maude conk for, na.smda 

^38 yaprak. Sahifede Magrip yazisi ile 400 uzunl. 7 salir. Ibrahim 

eliyle 635 (1238) yili $ahaninin 22. anna giinii Marrakus'te tahrir edil- 
mistir. Sure baslan, duraklar, secde ve hizip giilJeri gayet j>iizel miizeh- 
hephr Son sahifede alhn zemin iizerine kilff yazi ile gayet musanna 
vakif kitabeai Vardir, sahife kenarlannda da zimbali habs> damgalan 
vardir. Murekkep kagidin bir cok yerlerini curumiistur. Miklepli kahve 
rengi deri Magrib cildi. 

Bu rubu A'raf (7) suresi ile ba ? Iayi P Kahf (18) surcsiylc .sona 
eriyor. 

308 R 23 

Kur'an-in iiciincii rub c u. 
Earner kalin kag.t. 480— boy ve 580— eninde conk formas.nda 

231 yaprak. Sahifede 390 uzunl. 7 sahr. Ibrahim b. Sayyid abi 

Ibrahim tarafindan 635 (1238) y,|, n da Marrakus'te yazilmiahr. Sure 
baslan, duraklar, secde ve hizip giilleri giizei muzehheptir. Son sa- 
hifede altia zemin iizerine kufi ile ve sahife kenarlannda zimba ile 
vakif kaydlan vardir. Murekkep kagidin bir cok yerlerini yemistir 
Miklepli kahve rengi deri Magrib cildi. 

Bu kisim Maryain (19) suresi ile baslar ve Saffat (27) suresi ile 
sona erer Mustiaflar 87 309 R-24 

Kur'an'in dordiincii rub c u 

Esmer kahn kagit. 485" - " boy ve 580 mn " eninde conk formasinda 
246 yaprak. Sahifede mgribi yazi ile 400-"' uzunl. 7 satir. Ibrahim 
b. Sayyid abi Ibrahim tarafindan 635 (1238) yihnda MarrSkiis'te yazil- 
mistir. Merlnilerden Aba Yflsuf Ya'kiib nannna Abu Yakub tarafindan 
696 (1296-97) de vakfedilmistir. Sure basjan, duraklar, secde ve hizipler 
gayet giizel miizehheptir. Son sahifede altin zemin uzerine giizel 
gecme kitabeii vakif kaydi vardir. Miklepli kah.ve rengi deri Magrip 
cildi. 

Bu kisim Sad (38) suresi ile ba?lar ve Nas (114) suresiyle biter. 

310 E- H. 41 

Mushaf 

Esmer kagit. 140 ,n,a * boy ve 9:i'""" eninde 311 yaprak. Sahifede 
magribiye benzer bir yazi ile 70"" 1 " uzunl. 23 satir. Talunincn VUI. asir- 
da yazilmistir. Surbaslan, hizip, ciiz giilleii basit tezhipli. Miklepli 
nududi deri cilt. 

Bu kur c an-i kerimin Y. 125" dan 130 b ye kadar olan kismi zayi olmu§ 
ve giizel osmanh neshile ilave ve it mam edilmistir. 

311 E. H. 47 

Ayni 

Parsfrnen. 185 ,,, ■ , boy vd 170 ran " eninde 114 vaprak. Sahifede in- 
ce magribl yazi ile 113"' uzunl. 25 satir. Y. l fc ve 2* da murabba 
lekilde, ortasi hendeal gecmelerle ve kenari cerceveli muzehhep iki 
levha. Sure baalan secde, Cfiz ve hizip gulleri ayni uslupta tezhiplidir. 
Miklep ve semseli mor deri cilt. 

312 R- ' 28 

Ayni 

Esmer kalin kagit. 301 ,,,,,, • boy ve 245 U,,B • eninde 126 yaprak. Sa- 
hifede Magrip yazisi ile 190 an1 ' uzunl. 23 satir. El-hacc Hasan b. 'All . "* Arapga Yazmalar b. Muhammad tarafindan 843 (1439-40) de mukabele edilmisHr. Y. 1- 
da mustatil cerceve icinde muzehhep madalyon, sure baslari yaldizla 
yaztli, hizip ve secde giilleri basit kirmizi ve siyah nokralarla suslu. 
Tamir gormu? kahve rengi deri Magrip cildi. 

313 E. H. 221 

Ayni 

Parsomen. 207— boy ve 180""- eninde 110 yaprak. Sahifede mag- 
rfof yazi ile 110— uzunl. 7 satir. Tahminen Magripte VII- VIII. (XIII- 
XI V) asirda kopya edilmi§tir. Y. l b ve 2" da ve Y. Ill- hendesf gec- 
meli iki muzehhep levha. Sure baslari, puller ve duraklar tezhipli. 
Safcife oierlerinde zmiba ile *habs> (vakf) kelimesi vuruhnustur. Mik- 
lep ve femseli siyah deri cilt. 

Bu mushafta Sad (38) surcsinin basmdan Casiya (45) suresinin so- 
nuna kadar vardir. 

314 R- 30 

Ayni 
Aharh kalm ka£it. 275""- boy ve 195" 1 "- eninde 205 yaprak Sa- 
hifede Majfrip yaztsi ile 135»»*- uzunl. 21 satir. Tahminen VII -VIII. 
(XIII -XIV) asirda istinsah edilmisHr. Sure baslari, hizip giilleri sari ve 
kirmizi renklerle sfislenmi§. Miklepli kahve rengi deri Magrip cildi. 

315 K. 25 

Ayni 

Penbe ve kalin kagil. 500 boy ve 349 mn " eninde 269 yaprak. 

Sahifede magribi yazi ile ve giimus yaldizh 240»»»- uzunl. 17 satir' 
Tahminen VIII. (XIV.) asird:i istinsah edilmistir. ilk iki sahifesinde kj- 
raat usnluue ve secavend h.irflerine dair malumat vardir. Sure basla- 
ri, hizipler ve duraklar altinla tczl.iplidir. Miklep ve sem.seli koyu 
kahve rengi Osmanli cildi. 

316 R. 35 

Ayni 
Parsomen. 185 rom * boy ve 180 mn " eninde 120 m »- *M Pra k. Sahifede Mushaflar 89 125""" - uzunl. Mag-rip yazisi ile 25 satir. Abu Abbas Ahmad b. §ayh 
al-Fakih as-Salih Abi l Abd Allah Muhammad Abi Hamid al-Avsi eli 
ile 820 (1417) yili Ro-cbindc islinsah edilmistir. Y. J b , 4" da hendest 
gecmelerle miizeyyen. Y. 12o" da miizzr.hhep cerceve icinde ketebe lev- 
si vardir. Sure ba$lari, hizip, secdu ve a$ir giilleri ile duraklar yal- 
dizli. Miklep ve §emseli kalive renjfi deri cilt. 

317 K. 332 

Ayni 

Aharh ka£it. 233" ,I,,, boy ve 155"""* eninde 242 yaprak. Sahifede 
harekeli Arap neshiyle 115 In " 1 " uzunl. ISsatir. Tahminen IX. (XV) asir- 
da kopya edilmi§tir. Ilk iki sahifesi miizehhep, sure basjan ve durak- 
lar yaldiz. Miklepli ve semseli vi$neeuru£ii deri cilt. Kurt yeniklidir. 

318K. 344 

Ayni 
Aharli kagit. 245 mTO# boy ve ]bO ma " eninde 180 yaprak. Sahifede 
harekeli Arap neshiyle 120 mm " uzunl. 21 salir. Tahminen IX. (XV) asir- 
da istinsah edilmistir. Bircok yerleri tamir edilmis ve 155. yapraktan 
sonrasi bilahire muhtelif zamanlarda yazilmistir. Surebaslan, duraklar 
kirmizi. Miklep ve semseli acik kahve rengi deri cilt. 

319 K. 350 
Aynt 

Aharh kalinca ka£it. 390"""" boy ve 275""°. eninde 337 yaprak. Sa- 
hifede harekeli Memluk neshiyle 210 mn " uzunl. 11 satir. Tahminen IX. 
(XV) asir. Ilk iki sahifesi ve hatimesi Arap iislubunda miizehhep, su- 
rebaslan duraklar kirmizi. Kayitbayin iimerasindan al-Makarr al-Asraf 
Mogolbay icin yazilmistir. Miklepli kohne deri cilt. 

320 K 366 
Ayni 
Aharli krem renyi ka£it. 395 ,, • ,,, • boy ve 195 mm ' eninde 280 yaprak. 90 Arapca Yazmalar Sahifede harekcii Arap neshiyle. 1 35"""" uzunl. 15 sahr. Tahmincn VIII. 
(XIV) asirda istinsah. edilmistir. Y. 205 den sonnsi bilahiir. Magrip 
yine yazisi ile tamamiammslir. Sure banian, duraklar ve crtveller 
kirmizi. Miklepli kirmizi deri sade cilt. 

321 K. :if,7 

Ay.m 

Aharh ka£it. 285"""- boy ve 190 m "" eninde 22o yaprak. Sahifede 

adi Arap neshiyle 130"""- uzunl. 15 sihr. Tahminen IX. (XV) asirda 

istinsah edilmistir. Sure baslan, duraklar kirmizi. Miklep vc semseli 
kahve rengi deri cilt. 

322 R. .T-? 

Ayni 

Aharh kalin. kajrit. 373"""- boy ve 2 75"""- eninde 352 yaprak. Sa- 
hifede harckel.-i iri Memluk neshiyle 205"""* uzunl. 1 1 .sahr.. Tahminen 
(XV) asnn baslarmda yaziliuis'ii. ilk iki sahifesi iniizchiu-p, stirebas- 
lar, durak, ciiz \c hizipler allmla. Mikli p ve .semseli kahve rengi de- 
ri cilt. 

Son yapra&i eksiktir. Falak (113) suresine kadardtr. 

:>23 K. 317 

Ayni 

Aharh kagit. 245— boy ve 195 m, »" eninde 199 yaprak. Sahifede 
Majjrip yazisi ile ISO"""- uzunl. 19 .sahr. Muhammad b. Abd Allah b. 
Muhammad b. <Abd Allah b. Ali b. Yahya ai-Balansi eliyle 863 (1459) 
yih Cuifllda al-Olasi sonlannda istinsah edilmistir. Y. 1" da mustatil 
cerceve icinde daire seklinde gecmeii bir madalyon, sure baslan ve 
hatime, hizip ve secde giilleri miizehhep. Miklepli kahve rcngi deri 
cilt. 

324 R. 49 

Mushaf 
Parsomen. 290 mn " boy ve 210 B, ">- eninde 69 yaprak. Sahifede Mag- Mushaflar 91 rip yazisi ile 135 n,m ' uzunl. 13 satir. Bant Zayyan veya Bani r Abd al- 
Va'd sulalesi hiikiimdai lannda Abfl 'Abd Allah Muhammad'Ierdcn biri- 
nin emriyle Cezayirde IX-X (XV-XVI) asirlarda istinsah edilmistir. Y. 
l k , 2" ve Y. 69" Magrip iislubunda miizehhep 3 levlia vardir. Baslik, 
hizip, secde ve duraklar lezhipli. Miklep ve semseli kahve rengi de- 
ri Magrip cildi. 

Bu ciltte : A r raf (7) Anfal (8), Tavba (9), Yunus (10), sureleri ile 
Hud (11) suresin 40. ayetine kadar vardir. 325 R- so 

Parsomen. 290™"' boy ve 210""" eninde 71 yaprak. Sahifede Ma? rip 
yazisi ile 135 n,n " uzunl. 13 satir. IX-X. (XV-XVi) asirlarda Cezayirde 
kopya edilmi$tir. Y. l h , 2" da miizehhep 2 levha, Y. 71" da bir mii- 
zehhep levha vardir. Ba§lik, sure basjari, hizip ve secde giilleri, du- 
raklar tezhiplidir. iiklepli kahve rengi deri Magrip cildi. 

Bu ciltte: Hud (11) suresinin 41. ayetinden, Yusuf (12), Ra c d (13), 
Ibrahim (14), Hicr (15), Nahl (16), Isra (17), Kahf (18) in 74. ayetinin 
sonnna kadar vardir. 326 R- 54 

Aharli kagit. 'A&A mm ' boy ve 2G0 ra "" eninde 57 yaprak. Sahifede 
Magrib hattiyle MO""*' uzunl. 9 satir. Tahminen IX-X asirlarda istinsah 
cdilmigtir. Basjik b< ., a ile iniizeyyen. Miklepli koyu vis,ne rengi deri 
cilt. 

Bu ciltte Anfal (8) suresin 41 ayetinden yani 10. ciizden baslax 
YOnus (10) suresinin 25. ayetinin sonuna kadar vardir. 

327 R. 55 

Aharli kagit. 26t m,n ' boy ve 200" m * eninde 59 yaprak. Sahifede 
Magrip yazisi ile 120 ""* uzunl. 9 satir. Tahminen IX-X. asirlarda kopya 
edilmigtir. Bashk boya lie muzcyyen. Miklepli koyu kahve rengi deri 

cilt. 

Bu ciltte Yiinus (10) suresinin 26. ayetinden YQsuf suresinin (52). 
ayetinin sonuna kadar vardir. 9 2 Arapca Yazmalar 328 R.. 5.6 

Aharh ka£il. 245«"»- boy ve 175""" eninde 279 yaprak. Sahifede 
Magrip yaztsi ile 130™'"- uzunl. 12 satir. Tahininen IX-X asirlarda kopya 
edilmistir. Sure baslari boya ilc sushi. Miklepli mor deri cill. 

Bu ciltte Yasin (36) suresinden Nas (114) suresinin sonnna kadar 
vardir. 

329 R. si 

Parsomen. 290"™' boy ve 2lO mm - eninde 69 yaprak. Sah.fede Mag- 
rip yazjsi ile 135— uzunl. 13 satir. Tahminen IX-X. asirlarda kopya 
ediimis olmasi muhtemddir. I 1 ', 2" ve Y. 68 b ve 69" da hcndesi gec- 
meli 4 muzehhep levha. Ba$lik vc surcbaslan, hizip ve duraklar tez- 
hiplidir. Miklepli ve $emseli kahve renjri deri Magrip cildi. 

Bu ciltte Nam] (27) .surcsindcn Siffal (37) suresinin 141. ayelinin 
sonnna kadar vardir. 

330 R. 52 

Parsomen. 290»"»- boy ve2!0''"»- eninde 68 yaprak. Sahifede Magrip 
yazisi ilc 135-- uzuni. 13 satir. Tahminen JX-X. asirlarda kopya ediimis 
olmasi muhtemeldir. Y. l b ,2" Y. 67 b , 68-da hendesi gecmeli 4 miiz^hhep 
levha vardir. Baslik ve surebasian hizip ve duraklar tezhiplidir. Mik- 
lepli ve s.emseli kahve rengi deri Magrip cildi. 

Bu ciltte Sad (38) suresinden Tur (52) suresinin sonuna kadar 
vardir. 

331 R. 53 

Parsomen. 290 mln ' boy ve 210'""" eninde 73 yaprak. Sahifede Mag- 
rip hatti ile 135— uzunl, 13 sahr. Tahminen IX-X, asirlarda kopya 
edilmistir, Y, l k , 2- ve 72>>, 73' da hendes! gecmeli 3 muzehhep Jevha 
levha ile kare aeklinde bir muzehhep levha vardir. Baglik ve sureba§- 
lari, hizip ve duraklar tezhiplidir. Miklepli ve s.emseli kahve rengi 
dari Magrip cildi. 

Bu ciltte: Nacm (53) suresinden Nas (114) suresinin sonuna ka- 
dardir. 

332 E. H. 219 
Parsomen. 277"»»- boy ve 220"""- eninde 115 yaprak. Sahifede Mushaflar 93 altinla yazilmis Magrib yazisi ile 145 mm ' uzunl. 9 satir. Y. l b ve 2" da 
hendcsi tezyinatla ve miizehhep iki levha, Y. 2*» de miizehhep serlev- 
ha, Y. 114 b ve 115* da yine ayni tarzda miizehhep iki levha vardir. 
Sure basjan mavi ile yazih, giiller, duraklar tezhipli. Miklep ve hen- 
desi semseli visnecurugii Magrip cildi. 

Bu mushaf. Maryam (19) suresinin ba?indan Su'ara 3 (26) suresinin 
nihayetine kadardir. 

333 E. H. 220 

Kur'andan bir boliim 

Parsomen. 276"""* boy ve 21 7""'" eninde 121 yaprak. Sahifede 
Magribi yazj ile ve altinla 150" ,n " uzunl. 9 satir. Y. l k ve 2" da hen- 
desJ tezyinath ve miizehhep iki levha: Y. 2 b de miizehhep serlevha, 
Y. 120 b ve. 121" da yine miizehhep iki levha. Sure baglari mavi ile 
yazih. Duraklar, guller miizehhep. Miklep ve hendesf semseli visnecii- 
riigii deri cilt. 

Bu mushaf Kur'anin Naml (27) suresinden Saffat (27) suresinin 
sonuna kadar olan kismini ihtiva etmektir. 

334 R. 26 

Ayni 

Parsomen. 445 , » , "• boy ve 360 m,n - eninde 241 yaprak. Sahifede 
Magribi hatla 255 m,n - uzunl. 17 satir. 956 (1549) recebinin sonlannda 
AbQ c Abd Allah Muhammad b. abl Muhammad'in kiituphanesi icin 
yazilmistir. Y. l b ve 2» kare seklinde, gecmelerle suslu iki levha 
vardir; ayni sahifede Sultan Selim I. in miihru vardir. Sure baslau, 
hizip ve duraklar miizehheptir. Y. 240". sahife lacivert zemin iizerine 
altinla Emir Abu c Abd Allah'in hazinesi icin yazildigim bildiren 
mustatil bir levha; 241« da kare icin mersum lacivert zeminli daire 
icinde de istinsah tarihi vardir. 

335 R. 34 

Ayni 
Parsomen. 175 ram - boy ve 157 n " u * eninde 130 yaprak. Sahifede Mag- 94 Arapca Yazmalar rip yausiyle llO mm ' uznnl. 27 satir. 944 (1537) Muharreminde istinsah 
edilmisHr. Y. 1* ve ve 130" da hendesi ve geemeli tezyinatli miizeh- 
hep levha vardir. Sureba§lan, hizip, secde ve a§ir gfiilleri ve durak- 
lar muzehhep. Miklepli kahve renyi deri cilt. 

336 R. 40 

Mushaf 

Aharli kafrit. 400'"'"' boy ve 275" , »'- eninde 108 yaprak. Sahifede 
Majfrib yazisi 190 ,nn " uzunl. 9 sarir. Son cildindeki kayda gore Mu- 
hammad an-Nazznf eli ilc 926 (15^0) rama/.amnda yazilmi$tir. Serlev- 
halar, ciiz ve hizip i$arolhri miizehhcp. Durak ve harekeler yaldizla. 
Miklepli ktrniizi deri Mag-rib i:ildi. 

Bu birinci ciltlc Faliha (1), Bakarn (2) ve Al 'miran (3) sureleri 
vardir. 

337 K- 42 

Aharli ka£it. 400"""- hoy vc 275 m "" cnindc 115 yap: >■>. Sahifede 
Majfrib yazisi ile 190"""- uzunl. 9 sahr. 926 da istinsah cdilmisrir. 
Serlevha ciiz ve hizip baslan duraklar muzehhep. Durak vc harekeler 
yaldizla. Miklepli kirmr/i deri Mag-rip cildi. 

Bu ikinci ciltle Nisa (4), Ma'ide (5), ve An'ani (6) sureleri var- 
dir. 

338 R. « 

Aharh kagit. 400 n »- boy ve 275 mm * eninde 112 yaprak. Sahifede 

Majfribl yaai ile 190" uzunl. 9 satir. Muhammad an-Nazzaf eliyle 

926 (1520) de kopya edilmi$tir. Serlevha, hizipler muzehhep, durak ve 
harekeler yaldizla. Miklepli kirmizi deri Majjrip cildi. 

Bu ucuncu ciltte A c raf (7). Anfal (b). Tavba (9) ve Yunus sureleri 
vardir. 

339 R 44 

Aharh kafcit. 400 mw - boy vc 275'""" eninde 132 yaprak. Sahifede 

Magrip yazisi ile 190 ,nm ' uzunl. 9 satir. Ayni sahis tarafinean 926 

(1520) de kopya edilmistir. Serlevha, hizipler muzehhep, durak ve 
harekeler yaldizla. Miklepli kirmizi deri cilt. Mushaflar 95 Bu dordiincu ciltte Hud (11), Yusuf (12), Ra'd (13), Ibrahim (14). 
Hicr (15), Nah! (16), Isra' (17) ve kahf (18) surderi vardir. 

340 R- 45 

Aharh kagit. 400"""- boy ve 275 ,n "" eninde 113 yaprak. Sahifede 
Magrip yazusi ile'190 m,n - uzunl. 9 sahr. Ayni muslensih tarafmdan 926 
(I520)da kopya edilmi§tir. Serluvha, hizip giilleri miizehhep, durak ve 
harekeler yaldizla. Miklekli kirmizi dcri cilt. 

Bu besmci ciltte Maryam (19). Taha (20), Anbiya (21), Hacc (22), 
Mu'minQn (23), Nur (24), Furkan (25) vc $u c ara' (26) surclcri vard.r. 

341 «••»» 

Aharli kagtt. 400 uim ' boy ve 275 m '"- cninde 119 yappjik. Sahifede 
Mag-rip yazisi ile 190"""- uzun. 9 satir. Emir AbQ 'Abd Allah'in emri ile 
Muhammad nii-Nazzaf eliyle 926 (15/.0) Ramazaiunda kopya edilmi$tir. 
Serievha ve hizip gullcri miiz. lihcp, durak ve harekeleri yaldizla. Mik- 
lepli kirmizi dcri magribi eilL 

Bu sekizinci ciltte Nacm (53), Kamar (54) , Rahman (55) , Vaki a 
(56), Hadid (57), Mucadala (58) Ha§r (59), Mumtahina (60), Saff (61), 
Cum c a (62), Munafikun (63), Tagabun (64), T^lak (65), Tahrim (67) 
Mulk (67), Kalam (68), Hakka (69), Ma aric (70), Nali (71), Cinn (72), 
Muzzammil (73) , Muddasgir (74), Kiyama (75) ve bunlari takib eden 
biitun sureltr Nas (114) a kadar vardir. 

342 Y. 2498 

Ayni 

Aharli kahn kagit. 345"""- boy ve 235""" eninde . . . yaprak. Sahife- 
de kirmizi harekeli Mag-rib neshiyle 170""- uzunl. 15 satir. Tahminen 
X. (XVI) asirda istinsah edilmi§tir. Ba^ari 2 yapragi sonradan yazil- 
mi§tir. Sureba$lan ve duraklar kirmizi Ae sari ile. Miklepli siyah deri 
sade cilt. 

343 R- 46 

Kur'andan bir boliim 
Par$omen 280" ,n " boy ve 230 n "" , eninde 117 yaprak. Sahifede al- ^ Arapca Yazmalar tmla yazdmi§ Magribi natla 155»— uzunl. 9 satir. Tahminen X (XVI) 
as.rda kopya edilmistir. Y l\ 2" ve 1 17- da gayet nefis miizehhep ve 
b desr tezyinath levhalar vard.r. Serlevha ve sure baslan, hizip ve 
?eide gulleri ve duraklar aym surette tezhiplidir. Miklep ve hendesi 
sem se ve kdselikli visne ^uru^ii deri Magrip cildi. 

Bu ciltte Fariha (I) suresinden Al c !mran (3) suresinin sonuna 
kadar vardir. 

344 R- '17 

Parsomen. 280»- boy ve 235"- eninde 112 yaprak. Sahifede 
altinla yazilm.s Magribi halia 155™- eninde 9 satir. Tahminen X (XVft 
asirda kopya edilmistir. Y. 1*. T da hendesi tezyinath, kirmm rengi 
jfahp bulundugu miizehhep iki levha ve sonunda Y. lll b , 1 12" da aym 
tarzda miizehhep iki geni* cerceve vurdir. Serlevha, sure baslar. 
hiz.p v.s. gulleri, duraklar tezhiplidir. Miklep, 5en1.se ve koselikli visne' 
curugu deri Magrip eildi. 

Bu ciltte Nisa (A), Ma'ida (5), ve An'am (6) surelen vard.r. 

345 K. 48 

Parsomen. 280''— boy ve 230""- eninde 119 yaprak. Sahifede al- 
tinla yazdi Magribi hatla 155™- uzunl. 9 satir. Tahminen X (XVI) 
asirda kopya edilmistir. Y. l\ 2- da kirimzi ve mavi zeminli hendesi 
ve gecme tezyinath 2 levha, Y. 118>> vc 119-da yine aym surette mu- 
zehhep cerceve ve levha vardir. Serlevha, sure baslar. hizip ve cuz 
guller, duraklar tezhiplidir. Miklep, sen.se ve koseiikli viWiirufra 
deri Majjrip ciidr. 

Bu ciltte Sad (37) suresinden Tur (52) suresinin .sonuna kadar 
vard.r. 

346 Y. 2518 
Kur'amn son siiliisii 

Aharh kalin kag.t. 220"- boy ve 160— eninde . . . yaprak. Sahi- 
fede fena Magrip yaz.si ile 110 m ™ uzunl. 8 sat.r. Tahminen XII. asirda 
tstinsah edilmistir. Sure baslari sari ve kirmizi boya ile. Ha. eke ve 
cetveller kirmizidir. Miklepli kahve rengi deri cilt. 

Bu mushaf Yasin (36) suresinden Kur'amn sonuna kadard.r. Mushaflar 97 347 m. 4 

Mushaf 

Aharh ince sari kagit. 260 ,nm ' boy ve 200 mra • eninde 415 yaprak. 
Sahifede harekii nesihle 98 mm ' uzunl. 15 satir. YQnus b. al-hacc Mu- 
hammad al-Hasayisj tarafindan 1294 (1877) yili gavvali sonlannda is- 
tinsah ediimi$tir. Ilk iki sahifesi, sure basjan, giiller, duraklar bol al- 
tin ve kirmizi, yesil, mavi renklerle tezyin ve tezhip edilmi§tir. Son 
iki sahifesi de ayni surette tezhip edilmi§, cetveller yaldizh. Miklep 
ve §emseii kirmizi deri cilt. IRAN VE MAVERAUNNEHiR MENSE'Ll MUSHAFLAR 
VII VE VIII. ASIRLAR 

348 Y. 2489 
Ayni 

Aharh kalin kagrit. 520 mm - boy ve 350""»' eninde . . . yaprak. Sahi- 
fede harekeli Iran suliisu ile 245 mm ' uzunl. 9 satir, aralannda talikle 
Farsca manalan yazili. Tahminen VII. (XIII) asir. Ikinci sahifesi, giil- 
ler miizehhep, surebasjan, durakiar yaldizli. tik sahifesi sonradan kop- 
ya edilmis. Miklepli ve §emseli acik kahve rengi deri cilt. 

Bu Mushaf ba§tan Kahf (18) suresinin sonuna kadardir. 

349 Y. 2490 
Ayni 

Aharh kahn kagit. 520 n " D - boy ve SSO"""' eninde 282 yaprak. Sa- 
hifede harekeli siiliisle 240 1Bm ' uzunl. 9 satir; aralannda Farsca mana- 
lan nesihle yazili. Ahmad b. e Ali b. Muhammad Calal as-Samarkandi 
eliyle tahminen VII. (XIII) asirda istinsah edilmigtir. Bagtan dort yap- 
ragi sonradan Osmanh yazisi ile itmain edilmigtir. Sure baslari, g-QUer 
ve duraklar miizehhep. Miklepli ve iniidevver §emseli tamir gormiis. ko- 
yu kahve rengi deri cilt. 

Bu ciltte Maryam (19) suresinden itibaren Kur'anin sonuna kadar 
vardir. 
T.S.A.Y.K. F. 7 98 Arapca ynzmalur 350 f.. m. <* 

Mu.;haf 

Aharli kalin kajfil. 35.V"- hoy vr 2-I0""'" enindc: 211 yaprak. Sahifc- 
de bir satin siyah vc l»jr sal in allinla olmak ii/.cic liarckdi ncsililc 
125»."- U x im |. 15 sa |, r . Tahmiiien VH-Vllf. asuda kopya cf lilmist ir. 
Y. I 1, ve 2 a da ner'is imi/i-li!icp iki Icvha. Sure h.islan yaldiz (i/f.iinc 
beya/la, duraklar vc cetveller yaldiz. Secde, ciiz v.s. j;iilleii lezhiplj. 
Miklep ve kitabeli sivaina yaldizli till. Kapak n x k:i in*J* v ism\Tu t'i£ii (|< f . 
ri iizerine ince oymali srmsi: ve koseliklrr vardir. 

351 K. A 

Ayni 

Aharli kagfil :V28"""- boy ve 220"""- cninde 229 yaprak. Snhifcde 
ISO" 1 "" u/.tml. iki satin yaldizla ve .siiliis ya/.i ile ve 13 satin iiarekeli ue- 
sihle 15 satir. Mahiniul h. Muhammad b. Yasuf l-'ahr al-1 lamadam eli 
ile 709 ( 1 :i09) yili cemaziyelevveJiiide ya/ilmishr. Baslan lie .sahife.si, jrul- 
ler nefis miizehlu-p, sun: baslan, duraklar vc cetveller yaldiz. Miklep, 
semse, koselik ve kenar suyimu h.ivi kabarlma ve yaldi/.li kahvc re.njri 
deri cilt. 

352 £• H. 475 

Sancak mushafi 

Aharli esmer incc ka£it. 35 n,n " capinda daire seklinde . . . yaprak. 
Sahifede ince nesihle 28 m "" uzuuil. 15 sahr. Jahir b. abi' al-Makarini 
az-Ziikani eli ile Tihrizde 746 (1335-46) da yazilmistir. Bastan ve son- 
dan iki sahifesi miizehhep, duraklar ve cetveller yaldizli. Vtsneciiriigu 
deri yaldizli cilt. 

353 E- H. 529 

Sancak mushafi 

Aharli kfifcit. 23"", 600 boy 120"""- eninde tomar. Degisik sekiller 
incinc stilus, nesih ve talik ile, yaldiz kirmizi ve siyah miirekkeple 
yazih. Nefis tezhiplidir Jahir b. Halil eli ile 747 (1346-47) de isrinsah 
edilinistir. Cetveller yaldizli. MushaMar 99 354 k.5 

Mushaf 

Aharli ka&it. 230 a,m - boy ve 165" ,m * eninde 431 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 60 m ' n - uzunl. 10 ve yaldizla yazili harekeli siiltisle 90 mn " 
uzunl. 3 satir. Hafiz Calal ad-Din b. Path Allah eli ile 777 (1375) yili 
Cema/.iyelevvelinde yazilmistir. Ilk sahifesi sonradan yazilmi? ve tezhip 
cdilmistir. Giiller devrinin tezhibi iledir. Sure baslan, duraklar veeet- 
veller yaldiz, kirmizi ve rnavi iniirekkcpledir. Semse ve kitabeli kahve 
renjji deri cilt cok yipranmis ve kurtludtir. 

355E. H. 532 

Mushaf 
Aharli krem rcnjri kagit. 21" ,, 870 uxunluk ve HO"""' eninde lomar. 
Harekesi/ ince nesihle 70 o,l "• uzunliigunda satirlar. Hamid b. MahmQd 
aJ-H v arazmi eli ile 786 (1384-85) da kopya edilmi§tir. Kcnarlannda yal- 
diz eetvel icinde suliisle dualar yazili. Serlevha ve ciiz ba$lan iniizeh- 
hep. Qok yipranmis ve kurt yemisjir. 

356 Y - 2521 

Cuzler 

Aharli kalin kagit. 355 mi »- boy ve 245" J »- eninde . . . yaprak. Sa- 
hifede guzel ve harekeli iri suliisle 145 mm * uzunl. 5 satir. Plr Ahmad 
as-Sultanlyavi as-Sflfl eliyle 799 (1396-97) da istinsah edilmisHr. Ilk 
iki sahifesi, gulleri miizehhep, duraklar yaldizh. Miklepli ve semseli 
kahve rengi deri cilt. 

Bu takimda 1-16, 18-24, 26-28, 30. cQzler vardir. 

357 Y. 2139 

Mushaf 
Aharh ince kagit. 31QF*- boy ve 200"* eninde 334 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 120 n,n - uzunl. 12 satir. Tahminen VIII. (XIV) 
asirda istansah edilmistfr. Ilk iki sahifesi serlevhalar, surebasjan, gCMler 
miizehhep, durak ve cetveller yaldizh. Sonda Farsca manzum Kuran 
falnamesi vardir. Miklepli, kabartma yaldiz semse ve kdselikli kahve 
rengi deri cilt. 100 Arapea Yazmalar 358 m. r, 

Aym 

Aharli krem renjfi ince kiitfil. 3t>0"'"" boy vc 230""" • eninde 600 salii- 
fc. Harekeli irice nesihlc I30" ,n " u/.iinl. 13 satir. Sahmh'im o£lu Sultan 
Ibrahim tarafindan 826 (1423) da islinsah criilmislir. Bas. tarafinda 
dort sahife tamamiyle, sure haslari, sonunda iki madalyon, gullcr mii- 
zehhep! ir. Zeytunf deri yeni cilt. 

Bu mushaf bilahire Abu Said Bahadir Han'a (855-872) ve daha 
sonrada 1135 (1722-23) to Hint Timurilerinden Ebu'l-Muzafrar Muham- 
mad Sah Gurgan'in hazinesine gcvmistir ; 1294 (1877) de Kacar siila- 
sinden Ferhad isminde bir zal tarafindan Kavza-i Mutahharaya vak- 
fcdilmistir. 

359 Y. 2548 

Ciizler 

Aharli kagit. 315 mn,: boy ve 200 ,n »" eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli sulusle 125 , »" , • uzunl. 7 satir Tahminen VIII. (XIV) astrda is- 
tinsah edilmi?tir. Cuz baglan, giiller miizehhep, cetveller yaldiz. Mik- 
lep ve semseli slyah deri cilt. 

Yahniz 2 ve 3. ciizler vardir. 

360 E- H. 129 

Mushaf 

Aharli krem rengi ince ka£it. 255 m,n, boy ve 170 mn " eninde 252 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle lOO"" 1 " uzunl. 14 satir, aralan yal- 
dizh. c Abd al-Baki Daliani" al-Haravi eliyle istinsah edilmistir. Y. l b 
ve 2* da soluk mavi zemin iizerine miizehhep levhalar icinde Fatiha 
ve Alif lam yazili ; sure hasten, secde ve hizip giilleri miizehhep. Cet- 
veller yaldiz, kirmizi ve mavi. Miklepli ve yazma semseli yesil deri 
cilt. 

361 E. H. 223 

Kuf'andan bir parca 

Aharli kajit. 350" ,n " boy ve 240'""" eninde 23 yaprak. Sahifede 
dort satin siyah ve uc satin yaldiz olmak iizere harekeli sulusle 125 mi »" Mushaflar 101 uzunl. yedi satir. Bas sahifesi sonradan yazilmistir. Sure baslan ve 
gtiller Irankan tezhiplidir. Duraklar ve cetveller yaldiz. Miklep, semse, 
koselik ve kitabeli koyu kahve rengi deri cilt. 

Bu miicellette Kahf (18) suresinin 68. ayetinden itibaren Maryam 
ve (19) Taha (20) surelerinin sonuna kadar vardir. 

362 K. 389 

Kur'andan bir parca 

Aharh kalin ka£it 715 mm ' boy ve 505 m,,, • enipde 197 yaprak. Sa- 
hifede harekeli iri siilusle 315 n,m ' uzunl. 7 satir. Tahminen VIH (XIV) 
asirda istinsah edilmistir. Kenarlardaki birinci hasjyede kiraat imam- 
hrinin ihtilaflanni gdsteren kelitne ve cumleler altinla yazilmis., sure- 
ler siyah murekkeple; ikinci hasjyede Kazi Bayzavl tefsiri kirmizi ve 
siyahla yazilidir. Y. 1* da muzehhep zahriye madalyonunda $adaka 
Allah al- c azim yazilidir. Y. l b ve 2 Q da muzehhep iki levha da Kur'ani 
19. ciizii yam Furkan (25) suresinin 21. ayeti ile bastar ve Akvat 
(Fussilat) (41) suresinin 46. ayettyle biter. Sure baslan nefis muzehhep. 
durak ve cetveller yaldiz. Miklepli acik kahve rengi deri cilt. III. sultan 
Osman'in vakfidir. iran. ix. asir 

363 k. 6 

Mushaf 

Aharh kafrit. 312— boy ve 240 BUB * enlnde 366 yaprak. Sahifede 
harekeli iri siilusle 170 mn * uzunl. 11 satir, aralannda talikle manalari 
yazili, Plr Muhammad- al-hlafi* al-Haroid aMibrlzi eli lie 841 (1437) 
senesi muharreminde istinsah edilmistir. Sonunda Farisi Fal-I J£ur'ln 
yazihdir. tlk iki sahifesi devrinin uslubunda* tezhiplidir. Miklepli ve 
semselt kahve renjri deri sade cilt. 

364 k s 

Ayni 
Aharh kagit. 31S mm ' boy ve 230"»' eninde 446 yaprak. Sahifede 102 Arapca Yazmalar harekeii iri neaiMe 150— • uzunl. 12 satir. Muhammad b. al-hacc Ha- 
san Hakim al-Yazd? al-Hafiz at-Tarkibi eli iie 848 (1444) saferiiide 
tattasah edilmistir. Ilk iki sahifesi mfizehhep, durak ve cetveller yaldizh. 
Mikjep ve semsdi koyu kahve rengi deri cilt. Kitap ve cilt cok yip! 
ranms ve boceklerin tahribatina maruz kalmishr. 

365 k. ii 

Ayni 

Aharli kagit, 3t0-»- boy ve 240«»- eninde 257 yaprak. Sahifede 
uc satin 183— uzunl. ve harekeii suliisle, 10 satin 150""- uzunl. ha- 
rekeii nesihje 13 satir. Al-hacc Ahmad b. Muhammad al-Katib al-Mara- 
gi eli ile 865 (1461) yili zilhiccesinde Tibrizde istinsah edilmistir. So- 
nunda talikle Farsca Fal-i Kuran yazihdir. ilk iki sahifesi muzehhep. 
tir. Duraklar ve cetveller yaldiz. Miklepli kahve rengi deri cilt. 

366 H. S. 323 

Ayni 

Aharli krem rengi kagit. 255' nm - boy ve 170 ,nm - eninde . . . yaprak. 
Sahifede harekeii guzel nesihle 85 mm - uzunl. 19 satir. Muhyi (ad-Din) 
b. Hasan altHaravi al-Horasani eJiyle 870 ,(1466) ramazanin 27 sin- 
de iattosah edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslari, guller gayet in- 
ce vt gujpd UthlpU, sahife kenarlannda yaldiz, kirmizi ve mavi ile 
kira«e date hasiyeler vardir. Miklepli ve sivama yaldiz kabartmah ve 
kenan kkshab vi«necuriigu deri cilt. Kapaklann ici ince oymalidir 

M«ste*sli icin Bk. Sa'd ad-Din. Tuhfa-i ha|tatin, 738. 

367 E- H. 454 

Sancak musahafi 
Aharli Ince kagit 75— kutrunda sekizgen seklinde 327 yaprak 
Sahifede harehelt ince aesihle 40— uzunl. 11 satir. Nizam b. Iroad- 
•d-Dln Naccir tli ile 972 (1564-65) te kopya edilmistir. Zeytuni deri 
uzerine sivama yaldizii cilt. 

368 k. 13 

Mushaf 
Aharli ince kfigit. 230""" boy ve 150""- eninde 639 yaprak. Sahi- Mushaflar 109 fede harekeli suliisle 105 mn " uzunl. 8 satir. Abu-1-Makarim b. 'All al- 
Mur§idi eli ile 875 (1470) te istinsah edilmistir. Ilk iki sahifcsi ile 
serlevhasi, sure basjan ve guller muzehhep, durak ve cetveller yaldiz 
ve mavi ile. Bir cok sahifeler tamir j, r ormii§tur. Miklep ve semseli kah- 
ve rengi deri cilt. 

369 Y. 2593 

2. Ciiz 

Aharli kagrit. 260 ,ura " boy ve 170"""' eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli suliisle 110 m,n ' uzunl. 7 satir. Sayyid Asad Allah eliyle 878 
(1473-74) te istinsah edilmistir. Ciizbasi yaldiz, durak ve cetveller 
kirmizi ve mavi. Miklep ve semseli siyah deri cilt. 

370 E. H. 65 

Mushaf 

Aharli ince kagit. 306 ,nB1 • boy ve 250 m,n ' eninde 826 yaprak. Sahi- 
fede harekeli iri nesihle 173 ^,m • uzunl, 9 satir, aralannda kirmizi mu- 
rekkep ve talikle Farsca manaiari yazih. Lu(fullah eliyle 882-83(1478- 
79) da kopya edilmistir. Y. 1* da yuvarlak muzehhep madaJyon, Y. 
l b ve 2' nefis muzehhep iki levha icinde Fatiha ve Eliflam* yazih. Su- 
rebaslan ve besmeleler altinla, hizip, ciiz ve gulleri aym tarzda mu- 
zehhep; duraklar ve cetveller yaldizli. Miklep, gemse, koselik ve ki- 
tabeli koyu kahve rengi deri cilt ; kapak ve miklep iftleri, kahve 
rengi deri iizerine nefis oymalidir. 

371 E. H. 137 

Kur'an-i kerim 

Aharli kagit. 250 mm - boy ve n0 mu " eninde 643 yaprak. Sahifede 
harekeli irice nesihle 110 mB " uzunl. 7 satir; aralannda Farsca manaiari 
yazih. Lutf Allah b. 'All b. c Abd Allah c Abd ar-Rahim al-CirM as- 
§iddikl an-Nurbabs! eli ile 883 (1478-79) de istinsah edilmistir. Y. l b 
ve 2 a da muzehhep levha icinde Fatiha ve Eliflam yazih. Surebas- 
lari durak ve cetveller yaldiz. Miklepli ve semseli kahve rengi deri 
cildin kapak icleri guzel oyma semse ve kdselikleri havidir. 104 Arapca Yazmalar 372 k. 14 

Mushaf 

Aharh kafct. 205'"- boy ve 145-"- eninde 440 yaprak. Sahifede 
harekell iri nesihle 110'"- uzuri. 11 satir. Muhammad b. Mahmud al- 
Hah ? at-Tibnzi eli ile 886 (1481) rebiiilevvelinde istinsah e'dilmistir. 
Ilk iki sahifesi miizehhep, sure baslan kirmizi, cetveller yaldiz. Mik- 
lep, semse ve kSselikli koyu kahve ren^i deri cilt boceklidir. 

373 H. S. 157 

Ayni 

Aharh kahn kafrit. 372"""- boy ve 275"""- eninde . . . yaprak. Sa- 
hifede 175 m - uzunl. 3 satin harekeli stilus ve 130"- uzunl. 12 satin 
harekeli nesihle. Herat ta Muhammad b. Sullansah al-Haravi cliyle 890 
(1485) senesi ramazamnin ilk ommda istinsah cdilmistir. Ilk iki sahi- 
fesi, sure baslan, koltuklar, ^filler, duraklar ncfis miizehhep, cetveller 
yaldiz ve lacivert. Miklepli ve kapak ieleri oyma sense ve koselikli 
siyah ve kahve rengi dmi cilt. 

374 E. H. 502 

Sancak mushafi 

Aharh ince kafcit. 55'-"* boy ve 48—- eninde . . . yaprak. Sahi- 
fede harekeli ince nesihle 21™- uzunl. 15 satir. Muhammad b. rjasan 
Cam'an al-Ansari eli ile Heratta <Abd Allah al-Ansari'nin me'rkadi 
civannda 802 (1487-87) de yaz.lmist.r. Ilk iki sahifesi miizehhep. Sure 
baslan ve cetveller yakhzli. Miklepli ve kabartmah koyu kahve renjri 
deri cilt. 

375 k. 15 

Mushaf 

Aharh kahn kagit.395 m - boy ve 295»"" eninde 291 yaprak. Sahi- 
fede harekeli sulusle 190«— uzunl. 3, ve harekeli nesihle 152— uzunl. 
8 satir* Ahmad b. Mahmud b. Muhammad Hallak eliyle 895 (1489-90) 
yih rebiuJevveiinin 3 iinde istinsah edilmistir. Sonunda kiraata dair 
bir makale ile esamii kurra ve remizlerini bildiren cetvel vardir. Ilk Mushaflar 105 iki sahifesi nefis miizchhcp, Fatiha ve Bakara surelerinin ba.?i altinla 
yazili. Sure baslan, jjfiiller duraklar te/hipli, cetveller yaldizh. Miklep, 
semse ve koselikli siyah deri ci.ll. 

376 k. 16 

Aym 

Aharh kalin kagit. 390 n,,ni boy ve 270 ,n,n ' enindc 333 yaprak. Sahi- 
fede harekeli .siiliisle I55 mm * uzunl. 3, ve harekeli nesihle 126 ,,, " , ' uzuni. 
8 satir. Ahmad b. Mahmud b. Muhammad al-Hall'ak eli ile 898 (1492- 
93) de istinsah edilniistir. ilk iki sahife ve serlevha» guller, sure bas- 
iari nefis muzehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep, semse koselikli 
kahve rengi deri cilt. 

377 k. 17 

Aym 

Aharh ka£it. 243 mm - boy ve 170 mm - eninde 323 yaprak. Sahifede 
harekeli siiliisle 110 mni " uzunl. tie, harekeli nesihle 85"""" uzunl. 8 satir. 
Muhammad b. Kamal as-Sayyahi cli ile 899 (1494) yih sabamnda is- 
tinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslari, guile r muzehhep, durak 
ve cetveller yaldiz. Miklep, semse ve koselikli kahve remji deri cilt 

378 Y. 4855 

Aym 

Aharh kagit. 200 ,nm - boy ve 130 mm ' eninde 448 yaprak. Sahifede 
60 lum ' uzunl. 3 satin mavi miirekkep ve yaldizla ve harekeli sulusle, 
42 mm ' uzunl. 8 satin harekeli nesihle ceman 11 satir. Tahminen IX. 
(XV) asirda istinsah edilmi§tir. Ba§tan 8 yapragi ve sondan bir yap- 
ragi eksiktir. Giiller, sure baslari muzehhep, durak ve cetveller yal- 
dizh. 

Bakara (2) suresinin 38. ayetinin yansindan baslar ve Falak (113) 
suresinin sonunda biter. 

379 Y. 4852 
14. Cuz 
Aharh kahnca kagit. 465 n,a " boy ve 240 ,,l,,, • eninde 47 yaprak. Sa- 106 Arapca Yazmalar hifede bir satin siyah digeri yaldizla 123 ,Bm - uzunl. harekeli sulusle 
7 satir. Tahminen IX. (XV) asirda istinsah edilmistir. Serlevhasi kesil- 
misttr, guiler muzehhep, durak ve cetveller renkli ve yaldi/.li. Miklep, 
semse koselik ve ayet yazih kitabeJerle iniizeyyen sivama yaldizh vis- 
necurugii deri cilt. 

Bu cilte Kuranin 14. ciizii vardir. 

380 E. H. 504 
Sancak mushafi 

Aharii ince kafcit. 47" ,, "• boy ve 35»""- enimlc . . . yaprak. Saliifudc 
harekeli 2l'"»" uzunl. 17satir. Taliininen IX. (XV) asuda kopya edilmis- 
Bastan iki sahifesi muzehhep, celvcller mavi. Miklepli vc kabartma 
yaldizh, koyu kahve reniri deri cilt. 

381 li. U- 168 

Ayni 

Aharii inee kagil. 50" capinda ve gayri inunlazam sekizgen bi- 

c'minde . . . yaprak. Sahifede 21»"' uzunl. 20 sahr. Tahminen IX. 
amrda kopya edilmistir. Bastan bir iki yapragi yirtilmistir. Serlevha 
,?0reb*slari ve guiler muzehhep, duraklar yaldizh. Miklepli ve yaldiz- 
visQectiru&u deri cilt. 

382 E. H. 485 

Ayni 

Aharii ince kagit. ll"" t 05 boy ve 90 m "" eninde tomar. Bas tara- 
finda murabba, daire, v.s. sekillerde kufr ile yazilmis, ve gayet sanat- 
karane tezhip edilmistir. Kenarlai nda cetvel halinde kOfr ile ayetler 
yazihdir. Kvir'an harekeli nesihle 44"""" uzunl. satirlar halinde yazilmis- 
tir. Ba§ tarafinda bir cok kisimlar yirtilmistir. Sekizgen seklinde gii- 
miis. mahfaza icindedir. 

383 E. H. 446 

Sancak mushafi 
Aharii ince ka£it. 35— capinda sekizgen biciminde . . . yaprak. Sa- Mushaflar 107 hifede ince ve harekeli nesihle 23 , " m • uzunl. 17 satir. Tahminen iX. 
asirda Iranda kopya edilmistir. Hint prenseslerinden Begum Can Ha- 
num'un temelluk kaydi vardir. Yaldizli. Kahve rengi deri cilt. 

384 E. H. 218 

Mushaf 

Aharli krem rengi kagit. 252 n ""' boy vc 175""- eninde 271 yap- 
rak. Sahifede ajtinla yazilmi? harekeli reyhani yazi ile 105 ,,,,,, • uzunl. 
bes satir, altinda talik ile kelimelerin manalan 'farsca yazihdir. Y. l k 
ve 2« da tezhipli guzel iki levha icinde Fitiha suresi yazili. Satir ara- 
lan sure bajJari, guller muzehhep, durak ve cetveller yaldizla. Miklep, 
koselik ve kitabeli kabartma ve yaldizh kahve rengi deri cilt, kapak- 
larin ici oyma tezyinatlidir. 

Bu mushaf bastan Fatir (35) suresinin sonuna kadardir. 

385 E- H. 229 

Kur'andan bazi sureler 

Aharh kagit. 250 m '°- boy ve 160™»- eninde 10 yaprak. Sahifede 
harekeli siilusle 88 mn >- uzunl. 3 satir ve harekeli nesihle 77 mm - uzunl. 
10 satir. Serlevha ve guller muzehhep, durak ve cetveller yaldiz. 
Miklep, semse ve kdgelikli visnecuriigfl deri cilt. 

Bu mficellette Fath (48), Rahman (55), Vaki'a (56), ve Cum'a (62) 
sureleri yazilidir. 

386 E. H. 200 

Mushaf 
Aharh krem rengi kagit. 225 nB " boy ve 135 m,B * eninde 267 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle SO"- uzunl, 19 satir. Tahminen IX. asirda 
kopya edilmistir. Y. l'da daire sekiinde mQzehhep zahriye Y. l b ve 
2* da muzehhep iki levha ortasinda Fatiha ve Bakara suresinin basi 
yazili. Sure basjari yaldizla yazili, guller ve son iki sahifede muzeh- 
hep iki levha icinde Falak ve NSs sureleri yazili. Miklep, ve semseli 
kahve rengi deri cilt. 

387 K. 267 

Aym 
Aharh kahn kagit. 380 mm * boy ve 285"""* eninde 389 yaprak. Sa- 108 Arapca Yazmelar hifede harekeli iri nesihlc 190 m '»- uzunl. 13 satir, aralarinda cslci Uy- 
gurca ile manalan yazili. Tahminen IX. (XV) asir. Aralarmda bir ook 
yapraklar ve son kisnn sonradan Osmanli neshiyle tamainlanmis. fa- 
kat aralanna manalan yazilmauu§tir. Ilk iki sahifesi miizehhcp, sure- 
baylari ve cetveller kirmr/.i,. duraklar yaldiz. Miklep ve semseli koyti 
kahve rengi deri Osmanh cildi. 

388 K 265 

Aynt 

Aharii estner kagit. 345 ,, " ,, • boy ve 237 u '«" enindc . . . yaprak. Sahi- 
hifede harekeli suliisle 135" ,,n * uzunl. 3- ve harekeli nesihle 95"" n * 
uzunl. 8 olmak uzere 11 antir. Tahminen IX. (XV) asir. Miklep ve 
oyma semseli vi§neciiru£ii deri cilt. 

389 K. 192 

Ayni 

Aharii ka^it. 335™- hoy ve 2-l0'»". eriinde 237 yaprak. Sahifcde 

harekeli Iran neshiyle 142 •• uzunl. 12 satir, aralarmda miirckkeple 

ve talik yazi ile Farsca terciiineleri yazili. Tahminen IX. asirda istin- 
sah edilmi§tir. Ilk iki sahifesi miizelihep, sure basjari, durak ve cet- 
veller yaldiz. Miklep, ve semseli kahve rengi deri cilt. 

390 k. i8i 

Ayni 

Aharh kahn kafcit. 350 mm ' boy ve 255"— enindc 364 yaprak. Sahi- 
fede harekeli Iran neshiyle 210»»»- uzunl. 11 satir. Tahminen IX. asirda 
kopya edilmistir. Ilk bir ve son iki sahifesi sonradan yazilnushr. Arap 
usIGbunu andirmakta olan ikinci sahifesi muzehheptir, surebaslan ve 
duraklar yaldizla. Miklepli ve §emseli visneciiriigii deri cilt. 

391 K. 182 

Ayni 

Aharh kafcit. 350 mm - boy ve 243™'- criinde 266 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 125 mm - uzunl. 14 satir. Tahminen IX. asir Iran i§i. Ilk 
iki sahifesi imizehhep, sure baslari, duraklar ve cetveller yaldizh. Mik- Mushaflar 109 lep, semse, koselik ve kitabeli kahve rengi deri cilt. Qok kurt yemis- 
tir. 

392 K. I 60 

Ayni 

Aharh ince kagit. 290 ,B,,, • boy ve 185 ,u,n • eninde 423 yaprak. Sa- 
lufede harekeli nesihle 130 ,om • uzunl. 10 satir, aralannda kirmizi ile 
ve talik yazi ilc Farsca manalan yazih. Scrlevha miizehhcp, sure bas- 
lari, durak ve cctveller yaldizh. Kahve rengfi deri semseli cilt. 

393 K. 153 

Ayni 

Aharh incc kagit. 345™"" boy vc 265" ,m ' eninde 369 yaprak. Sa- 
hifcde adi nesihle 195 mm - uzunl. 11 satir, aralannda Farsca manalan 
yazili. Iranda IX. asirda yazihms olmasi muhtemeldir. Bastan, ortada 
bir cok sahifeleri sonradan lamumlanmis ise de bunlann manalan 
yazilmami$tir. Miklep ve semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

394 K. 316 

Ayni 

Aharh esmer kagit. 235 mm - boy ve 182 mm * eninde 392 yaprak. Sa- 
hifede 85 ,,,m • uzunl. 3 satin harekeli stilus ve 60" ,m - uzunl. 10 satin 
harekeli nesihle 13 satir. Tahminen IX. (XV) asirda Iranda yazilmishr. Ilk 
iki sahifesi, sure basjan, giiller ve koltuklar miizehhcp, durak ve cet- 
veller yaldiz ve renkli. Yaldiz ve kabartmah miklep ve semseli deri 
cilt, kapaklarm ici de oymahdir. 

395 M. 92 

Ayni 

Aharli lcagit. SSO"""- boy ve 170" ,,u • eninde 317 yaprak. Sahifede 
zerefsan zemin tizerine harekeli iri nesihle 125 min " uzunl. 12 satir. Tah- 
minen IX. (XV) asirda Iranda . yazilmistir. Bazi yapraklar sonradan 
yazilrnis. ve bir cok yerleri tamir gormu$tur. Sahife basjari ve giiller "^ Arapca Yazmalar mBuhheptir. Durak ve cetveJJer yald,*],. Miklep ve semseli s.vama 
yaldiz kahvc renjri deri cildin kapak icleri oymali ve kabarlmalidir. 

396 M. 100 

Ayni 

... , Aharh * lvan k *fr't. 465-- boy ve 360— eninde 366 yaprak. Sa- 
hifede zerefsan zemin uzerine harekeli iri suliisle 250— uzunl 11 sa- 
tir. Tahminen IX. (XV) as.rda istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, bil- 
hassa yulleri ve sure baslari nefis bir surette miizehheptjr. Y. 4 ve 
5 sonradaii yaziimishr. Miklepli kirmizi deri sade cilt. 

397 v. 162 

Ayni 

Aharh kAfit. 31 5— boy ve 230— eninde 356 yaprak. Sahifede 
harekeli jjuzel nesihle 135— uzunl. 12 satir. Tahminen IX. (XV) asir- 
da istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesinin ortasmda ayet yazili yildiz 
jel nde iki zahriye, muteak.p iki sahifesi, sure baslari, son dort sahi- 
fes.tfve guller Iran uslubunda muzehhep, durak ve cetveller yald.z ve 
renMI. Sonunda Farsca Kuran fall vardir. Kahve rengi deri sade ve 
fer de cut 

398 Y. 2524 
Cuzler 

,an^ harh ??• a9 ° m "" b0y Ve 195 ""* eninde • ' • W*k. Sahifede 
140— uzunl. 3 satir, harekeli sulusle ve 105— uzunl. 6 satin hare- 

kel. nesihle olmak uzerine 9 satir. IX. (XV) as.rda istinsah edilmistir. 

Uuraklar kirmizi lie. Miklepli ve semseli kahve red?! deri eilt 

Bu lakimda 2, 8, 9, 18 ve 19. cuzler vardir. 

399 Y. 3445 
Mushaf 

Aharli km. 235— boy ve 160— eninde . . . yapr ak. Sahifede 
harekeli nesihle 88— uzunl. 12 satir ve aralar, yaldizl.. Tahminen IX 
(XV) as.rda istinsah edilmistir. Ilk iki sahife, serlevha, sure ba ? lan Mushafiar 1 1 1 ve giiller miizehhep, durak ve cctveller yaldiz ve renkli. Miklep ve 
semscli kahve rengi deri cilt. 

400 K. 58 

Ayni 

Aharh ince kagit. 400 m "" boy ve 245 ,nm . eninde 449 yaprak. Iran 
veya Hint i$i olmasi muhtemeldir. Tahminen V1II-IX. asir. Sahifede 
haiekeli iri nesihle 145 n,m * uzunl. 11 satir; aralan yaldizh. Sahife ke- 
narlari tarzda halkari. Cetvelleri inavi boya ve yaldiz. Y. l b , 2" da 
kirmizi, penbe ve firuze rengi ve altinla miizehhep 2 adet madalyonhi 
levha ; sure haslan ayni renklerle miizehhep. Hizip, secde gulleri yal- 
dizla. Miklep, §emscj ve koselikli ve vi$neciiriigu deri cildin uzeri yal- 
dizh ciceklerle bezenmuj. 

401 K 24/ 

Ayni 

Aharh kagit 250 ram - boy ve 165 ,n,n - eninde 582 yaprak. Sahifede 
harekeli adl nesihle 110 mm * uzunl. 9 satir, aralannda bazan kirmizi mii- 
rekkeple ve Qagatay TQrkfesiyle manalan yazili. Sure basjan, durak- 
lar kirmizi. Tahminen IX. asirda kopya edilmislir. Miklep, semse ve 
koselikli siyah deri cilt. 

402 E.H. 130 

Ayni 

Aharh kfigit, yesil bez iizerine yapisik. 15fo mmt boy ve 560 mm ' 
eninde bir levha olup 120 mn - boy ve 110 eninde 30 kisma ayrilmistir. 
Sahifede 110 n,m * uzunl. 70-73 satir. Bashk miizehhep ve cetveller yal- 
dizh. Butun Kur'an bir yaprak iizerine yazilmistir. §emse ve koselikli 
kabartma yaldizh kahve rengi kihf icindedir. 

403 E. H. 181 

Ayni 
Aharh kalin kagit. 500 ran - boy ve Z5Q mn ' eninde 140 yaprak Sa- 112 Arapca Yazmalar hifede harekeli sulusle 22()"" ,, • uzunl. vc mavi miirckkeplc iic ; penbe 
zemin iizerine bazen alhn ve bn/.en mavi iJe vc harekeli nesihlu 155" ,m * 
uzunl. 16 satir. Iranda tuhmincn IX-X. asirda yazilmishr. Y. l h ve 2" 
da sekizli yildiz seklinde miizelihep zahriye madalyonu, orlasinda ayet 
yazih; Y. 2 b ve 3* da muzehhep levha orlasinda mavi zemin iizerine 
altinla Fatiha ve Allflam yazih. Sure basi ve guller miizelihep, durak 
ve cetveller yaldizli. Sonunda Y. I38 h de muzehhep serJcvha altinda 
Farsfa ve manzum Kur'an fall vardir. Miklep, semse kiiseJik vc kira- 
beli sivama yaldizli Iran cildi, kapaklarin iyi oyma sems< Ji ve yazina 
yaldizli. vi;necuru£u deri cilt. 

404 EH. 183 

Ayni 

Aharh ince kfi£it. 258 ,n »" boy ve 167-"- eninde 586 yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle 90 n ""' uzunl. 9 satir, aralannda kirmizi lalikle Fars- 
ca manalan yazih. Tahminen Iranda IX-X. asirda yazilmistrr. Y. l b ve 
2" nefis tezhipli levha icinde Fatiha ve Bakara snresinin bas tarafi 
yazdu Sure baslan, duraklar ve cetveller yaldizli, giiller muzehhep. 
Miklepti niihudi deiti sade cilt. 

405 E. H. 170 

Ayni 

Aharh Ince katfit. 328"""- boy ve 190 m, »- eninde 634 yaprak. Sa- 
hifede harekeli iri nesihle 110'»'»- uzunl. 9 satir. Iranda IX-X. asirda 
yazilrms olmasi muhtemeldir. Y. l b ve 2" da muzehhep iki levha icinde 
FStiha surest yazih. Sure baslari, duraklar ve cetveller yaldiz. Satir 
aralannda vc sahife kenarlarda kiraata dair notlar vardir. Sonunda 
maharici hurufu ffdsteren insan agzinin semasi tersim edilmistir. Miklep 
venrek^ahh yazma semse ve k6selikli mor deri cilt. 

406 £• H. 252 

Kur'an'in 23. ciizii 

Aharh krein rengi kSgit. 435 ram - «boy ve 245»«- eninde 28 yaprak- 
Sahifede harekeli sulusle 125 mnu uzunl. dordii siyah ve iicu sulusle ye- Mushaflar U3 di sati. Tahminen 1X-X. asir Iran escridir. Serlevlm, sure banian pul- 
ler ve duraklar muzehhep, cetveller yaldtz ve renklidir. Miklep, $einse 
♦ ko$clik ve ve kitabeli sivama yaldiz Iran cildi. 

Bu ciiz Yas'in (36) suresinin 21. ayetinden Zumcr (39) suresinin 30. 
ayctinin sonuna kadardir. 

407 E - H - * 237 
Kur'anin 27. cuz'ii 

Aharh kahn ka£it. 350 ,nm ' boy ve 235""»* eninde 31 yaprak. Sahi- 
fede tic satin siilusle altin ve dort satin siyahla 125 min ' uzunl. 7 satir. 
Tahminen IX-X. asirda yazilmislir. Serlevha ve sure ba§lan muzeh- 
hep, giiller, duraklar ve cetveller yaldizli ve renkli. Miklep, §emse ve 
ktiselikli sivama yaldizli kahve renjfi deri cilt. 

Bu cuz Zariyat (51) suresinin 31. ayetinden basjar ve Hadid (57) 
suresinin sonunda biter. 

408 E- H. 443 

t 

Sancak mushafi 

Aharh esmer kajit. 52 n,m - capinda sekizgen bicimende . . . yap- 
rak. Sahifede harekeli ince nesihle 38 mmm uzunl. 20 satir. Tahminen 
lranda IX-X asirda kopya edilmi§tir. Bajtan iki sahifesi sonradan kop- 
ya edilmistfr. Kahve rengi deri uzerine kabartma yaldiz cilt. 

409 E. H. 459 

Ayni 

Aharh ince kagit. 50 mB " capinda sekizgen biciminde . . . yaprak. 
Sahifede 35 mn " uzunl. harekeli ince nesihle 12 satir, aralari ve kenar- 
lari yaldizli. Ilk dort sahifesi muzehhep. Tahminen lranda IX-X. asir- 
da kopya edilmi§tir. Oymah kahve reng-i deri cilt. 

# 410E. H-.455 

Ayni 

Aharh ince kajjit. 45 :um - capinda sekizgen $eklinde . . . yaprak. 
T.SA.Y.K. F-8 Mushaftar ^ 5 415 E. H. 282 

An am 

Aharli penbe ve vassaleli ka£it. ^O"""* boy ve 94'-"" eninde 90 
yaprak. Sahifede yaldizla ve harekeli nesihle 38 mm ' uzunl. 9 satir. Ke- 
tebesinde Vakut ismi gforiiyorsada ondan muahhar oldufcu siiphesizdir. 
Serlevhalar niiizehhep, sahife kenarlan hklkari. Miklepli ve sivama yal- 
diz semseli vi$necurugii deri Iran cildi, kapaklann ici oymah. 

An'am (6) suresi He Fatiha (1), Yasin (36), Path (48), Vaki'a (56), 
Mulk (67), Naba' (78), A la (87) Sams (91), Kavsar <108), Kafiriin (109), 
Nasr (110), Tabbal (111), Ihlas (112). Falak (113) ve Nas (114) sureleri 
vardir. 

416 M. H. m 

Musliaf 

Aharli incc kagit. 287 ,n,n - boy vc 205'"'"- eninde 602 yaprak. Sa- 
hifede Hind Bihar yazisi ile 13"""- uzunl. 13 satir oiup bunlann 3 ii 
yaldiz, 2 si mavi 8 i de siyahludir. Y. l b vc 2* da mavi yesil ve kirmizi 
ite miizehliep iki ievha, Y. 2 b ve 3" miizclihep gerceve icinde Fatiha 
ve Eliflam yazili; Y. 105 b ve 106", Y. 203 b ve 204°, Y. 277 b ve 278', 
Y. 362 b ve 363'; Y. 445 b ve 446" Y. 514 b ve 515" ve Y. 602 h de mu- 
zehhep ^er^eveler vardir. Sure baglan, gfuller muzehhep, duraklar yal- 
diz, cetveller kirmizi ve mavi iledir. Siyah deri alafranga cili. 

1— Bu mushafin son sahifesinin alt kenarlannda rusca olarak su ya- 
zi vardir : 1877 deki harpte Rus askerlerinin Erzurum camiinin bir du- 
vannda giimus. kutu icinde sakh buiduklarj bu Kur'ani 1899 da satin 
aldim. tvan lvanovig Mazoyef. 

2— Rusya muharebesinde Erzurum civannda yikilan mesciddeki 
Kur'an-i kerim Baku agmasindan Musa Naki tarafmdan satin alinarak 
ve Baku Sehbenderi vasitasiyla zati hazreti hilafetpenahiye ty.kdim ve 
mevki tekrim ve tazimda hifz olmak uzere Hazincsi humxyuna irsa- 
lina fermani humayun serefsadir olmu§tur. 19.* Tes, [, 1329 

lkAN, X. ASIR 

4 17 E. H. 450 

Sancak mushafin 
Aharli ince kajjif. 45 ,, " ,, • capinda sekizgen seklinde 298 yaprak. 116 Arapca Yazmalar Sahifede harekeli ince nesihle :V2 mm ' uzunl. 11 sahr. 900 (1 19 J) senc- 
sinde Iranda kopya ediimistir. ilk yapragi eksiktir. Jkinci sahifc.si tez- 
hiplidir. Visneeurugii dcri cildin iist kapa&i yokhir. 418 M - '-> 

Mushaf 

Aharli krem rengi katfit. 350»"»- boy ve 243 m »" cninde 268 yap- 

rak. Sahifede liarekeli ffiizel stilus)*: 135 u/unl. lie, ve harekeli jfii- 

zel nesihle 95»" n - uzunl. 12 satir. Kasiru c Ali al-HaravI eliyle Heratta 
931 (1524) de istinsah ediimistir. Iki madalyon ve ilk iki sahife kami- 
len, sure baslan, jriiller, koltuklar miizehhep dmak ve cetveller yal- 
diz ve renkli. Kapaklann ici vr disi lake cill. 

41*> K. 64 

Ayiu 

Aharh kajit. 244"""- boy ve 170'»'"- eninde 461 yaprak. Sahifede 
harekeli ?uzel nesihle 98'»»" uzunl. 9 satir, satirlann altinda kirnuzi 
miirekkep ve guzel talik yazi ile Farsca manalari yazdi. 934 (1528) 
ydi ramazarunda istinsah ve tezhip ediimistir. Y. l b ve 2" da beyzi se- 
kilde iki madalyon ve icinde beyazla dua yazihdir. Y. 2 b ve 3- butiin 
sahife genisligfinde Iacivert renkle iki renk altinla muzehhep. Sure 
baslan, hizip, secde gulleii muzehhep, duraklar ve cetveller yaldizla. 
Miklep ve setnseli koyu knmizi deri cilf. Kenarlanni kurt yemistir. 

Bu mushafin sonunda hatim duasi ve farsca Kur'an fall vardir. 

420 M. 10 

Ayni 

Aharli krem rengi kagit. 300"""' boy ve 250 lum . eninde 221 yap- 
rak. Sahtffede harekeli sulusle ve altinla 180"»"- uzunl. 3 satir, ve ha- 
rekeli nftsihle 130' n »" uzunl. 12 satir. Kamal b. c Abd al-Hakk al-Balhi 
eliyle 939 (1532-33) da Abu'lGazi c Abd al-<Aziz BahadirHan b. c Ub- 
ayd Allah Han iyin istinsah ediimistir. Ilk iki sahifesi, sure baslan 
guller, koltuklar uefis muzehhep, durak ve cetveller yaldiz ve renkli. 
Miklepli kirmizi derl basit cilt. Mushaflar M7 421 E. H. 106 

Aym i:si'.r 
Aharh iner. kafcit. l'25«- boy vc 85 eainde 188 yapjak- Sahi- 
fede harekeli tr„barf nesil.lc 38 «i*unl. 19 satir. '"A/i* b. Muhammad 

b. Husayn el-Hafiz el-Ka*ani cli ilc *U (1536) yili cenuraiyelah.rmda 
istinsah cdilmiilir.' Y. 1" vc T da seki/H yalch/ biciminde .k. muzeh- 
hep madalyon; Y. l! b ve 3" da muzehhep levha i^hidc l-aliha ve AJU- 
lam yazih. Sure baslan yaldu fizerine b.yzala, guller lezhiph vc du- 
raklar yaldizi. Baz. nahifeleriii kcnarh halkari ile suslu. Son sa ufede 
yine aym sekilde bir n.adalyon vard.r. Miklep, ;emsc ve k»?elikli vi»- 
ne rengi deri der cilt. 

422 E- H - 533 
Saucak mushafj 

Aharli ince kagit. 47— «apinda sekizgen seklinde . . . yaprak. 
Sahifede harekeli ince ne**! :«— uzunl. 17 satir. Hasan b. Muham- 
mad al-Hasim'i eli ile 944 (1537-38) te kopya ediimist.r Bastan dort 
yapragi muzehhep. sure baslan duraklar ve cetveller, yaldiz. 

423 H - S - 183 

Mushaf 

Aharli zerefsan kafcit. 370— boy ve 255— eninde . . . yaprak. 
Sahifede harekeli talikle 120-- uzunl. 9 satir. Zernn-Mam Sah Mah- 
mQd Nippon eliyle 945 <1533) yih muharreminde istinsah edilmistir. 
Ilk iki sahifesi, sure ba 9 lan, hatime nefis muzehhep, durak ve cetvel- 
ler yaldiz ve renkli. Miklep. semse, koselik ve kitabeli visnecurugu 
deri cilt. 

424 Y. 2514 
Aym 

Aharh ince kagit. I55» ,n " boy ve 110— eninde 662 yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 76— uzunl. 8 satir. Aralannda talik yazi ve 
kirmm miirekkeple Farsca manalan yazidir. Hah? Can Ahmad b. 
Hafjz Ahmad eliyle 947 (1540) sabaninda istinsah eddmistir. Ilk lki 

• • • 1 IS 

_Lil Arapca Yazmalar sahifesi kaba tc/hipii, Slirc ba,|« rl ve duraklar k.rn.m mfirckkepli. 
MikJeph kahvc rcngi harap ciidin iist kapagi yoklur. 

425 E. H. 4-12 

Saucak niusliafi 
Aliarli ince kaftil. 10— vflf)lm | a M . kiz ,, cn Uj|lfk 

smde .stmsah ve .e/h.p «lil„,i,(i r . Ilk iki «al.ife«i ve „,«• l^lan ^ii/cl 
S5 *H S" kI,ir k ™»- ^-»- ^«- S.«,n. yald^l/kXc 

426 K. ii. ir.i 

Ayni 

Sahfede ince hrekeli ncihle 42 u »inl. 11 *.„ r . 957 (15,7 yi |i 

ve cetvellcr yaldula. Sivanw yald.zh dcri ciidin fist kapa£< yoktur. 

427 E. H. 479 

Ayni 

Sahi^ M^ .^l'" 55 """ ?ap,nda "*»«« ***•*> ■ ■ • Wrak. 

MhhL t„!f^ ' y,h "'«""* y«'i'»'.Hr. Ba»la„ iki sahifesi mfi. 

acn cut. Uurmi? mahfaza icindedir. 

428 K. 26 

Mushaf 

Aharl, kfi*,t. 240— boy ve 164— eninde 293 yaprak Sahifcde 

Uet4 fS ^ IT, UZUnK 15 Satir ' Na5r A,,ah b MutnS d e, 
ite 964 (1556) y,h Muharreminde istinsah edilmitfir. Sure baslan' du 
raklur kim,„ He. MikldpH ve 5 e m seli siyah deri cilt. Mushaflar \ 19 429 M - 12 

Ayni 

Aharli ince kafcit. 373 m,n - boy vc 252"» m * enninde 711 yaprak. 
Sahifede zerefsan zemin iizerine harekeli nesihle 120 mn " uzunl. 12 satir. 
Iranda 965 (1557-58) de istinsah edilmi§tir. Ilk iki sahifesinde iki ma- 
dalyon ve onu takip eden iki sahife ve son iki sahifesi, surebaslan, 
guller. nefis miizehhep, durak ve cetveller yaldiz. Mikiep ve semseli si- 
vama-yaldizli cildin kapak icleri de oyma ve kabartma semseli. Seh- 
zade Tahmasp tarafindan 1278 de Ravzai nebeviyyeye vakfedilmi?- 
tir. 

430 K. 314 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 230"*'"* boy ve I55 m - eninde 290 yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihle 103""- uzunl. i4 satir. c Abd Allah b. 
Muhammad al-Kasani tarafindan 965 (1557-58) de yazilmishr. Ilk iki 
sahifesi sure ba§lan ve guller miizehhep, cetveller ve duraklar yaldiz. 
Mikiep ve §emseii siyah dcri cilt. 

431 E. H. 477 

Sancak mushafi 

Aharh ince kafrit. 43»»- capinda sekizgen biciminde . . . yaprak. 
Sahifede yubari yazi ile — uzunl. 18 yaprak. Muhammad Asfcar b. 
Muhammad b. Muhammad b. c AIi b. Haydar al-Hatfb Sebzvari eliyle 
965 (1557-58) te Sebzvar da istinsah edilmisHr. Bastan iki sahifesi mii- 
zehhep, surebaslan ve cetveller yaldizli. Miklepli k.rmizi deri cilt. Gii- 
mu§ mahfaza icindedir. 

432 E- H. 138 . 

Ayni 

Aharli ince kafrit. 255-'- boy ve 175'»»- eninde 379 yaprak. Sahi- 
fede kirmizi ve mavi ve bazan yaidizla ve stilus yazi ile lOO™- uzunl. 
iic ve nesihle 72 m - uzunl. 8 satir, aralannda kirmizi renk ve talik ile 
Farsca manalan yazili. Azerbeycanda Cuhur Sa c d sehrinde Husayn b. 120 Arapca Yazmalar Ibrahim Sabzvan eli ile 966 (1558-59) da kopya edilmistir. Y. l b vc 
2* miizehhep levhalarda altinla Fatiha ve Eliflam yazili. Sure ba§lan, 
durak ve cetveller yaldizla. Mikiek, semse, kosclik ve kenar kitabesini 
havi sivama yaldizli kahve rengi deri eilt. 

433 k. as 

Musahf 

Al/jrli kagit. SOO"""- boy ve 370 ,n,,, • eninde 222 yaprak.\Sahifedc 
bit sahri mavi miirekkep ve bir .satin altinla olmak iizere harekeJi 
siilusle 220 m, " , uzunl. 15 sahr. §ah Mnl.iammad §urlf al-Haravi eliyle 
967 (1559-60) da istinsali i-dilmistir. Ilk ve son suhifesi, sure baslan, 
puller miizehhep, durak ve cetveller yaldiz ve reukle. Miklep, semse, 
koselik ve kitabeli koyu kahve renjri deri eilt. 

434 E. H. 67 

Aym 

Aharh kahn kajfit. 595" boy ve 385""" ' eninde 249 yaprak. Sa- 

hifede muhtelif renklerle boyanmis zeinin uzerine siyah, beyaz ve yal- 
dizla harekeli nesihle !45" ,n " uzunl. 12 satir ve siilusle 200 ,n,n - uzunl. 
iic satir. Calal ad-Din c Abd al- c Azfz eliyle yazilmis ve Muhammad 
Haydar tarafmdan 960 (1561-62) da tezhip edilmisiir. Y. l b ve 2" da 
yuvarlak iki biiyuk madalyon icinde yaldiz uzerine beyazla ayetler 
yazili; Y. 2 b ve 3* da miizehhep levha icinde alti satir halinde Kur'an 
hakkmda hadiseler; Y. 3 1 ' ve 4" da yine miizehhep Jevhalar icinde 
Fatiha suresi lacivert zemin iizeride beyazla yazili. Arada bazi sahi- 
felerin kenan tezhiplidir. Ciiz, hizip, ve secde giilleti miizehhep. Du- 
raklar vc cetveller renk ve yaldizla. Miklep ve haneli kabartma tez- 
yinatli siyah deri eilt, kapak icleri oymaii. 

Bu mushafin sonunda Farsca Fal-i Kur'an vardir. 

435 K. 29 

Aym 

Aharli k&fcit. 36G"""' boy ve 245 n ""' eninde 321 yaprak. Sahifede 
harekeli iri nesihle ISO"" 1 " uzunl. 14 satir. Muhammad b. Muhyj a§- 
§Iri*i lie ile Mekkede 970 (1563) yili recebinde istinsah edilmistir. Mushaflar 121 Ba$tan iki sahifesi vc giiilcri miizehhep, sure basjan duraklar, cetvel- 
ler yaldiz v6 mavi ile. Sahifelerln alt kenarlanni bocekler yemistir. 
Miklep, semse ve kd?elikli sivama yaldizh koyu kahve rengi deri cilt. 

436 E. H. 152 

Ayni 

Aharh nuhude rengi kagit. 330"""- boy vc 233 mm - eninde 280 yap- 
rak. Sahifede harekeli giizel siiliisle 135 m,n ' uzunl. 3 satir. Hcralta 
c Abd al-Hahk b. Hablb Allah al-Haravi eli ile 971 (1564) yih saba- 
ninda istinsah edilmistir. Y. l a ve Y. 2" da pek nefis bir surette tez- 
hip edilmis. iki levha icinde ve satir aralan da miizehhep olmak iizere 
Fatiha ve Aliflam yazili. Sure baslari, gulleri, duraklar ve sahife ke- 
narlari miizehhep. Mikiepli ve yazina ci^ck gemseli acik kahve rengi 
deri cilt. 

437 k. 31 

Ayni 

Aharh kalin kagit. 365""»* boy ve 245 ,nm ' eninde 301 yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 12S ,nm< 14 sattr. Ibn Ahmad b. §ayh c Ali Mu- 
hammad as-§anf al-Muvaffaki as-§arafl eli ile 972 (1S6S) yih savva- 
linde istinsah edilmistir. tlk iki sahifesi, sure bagiari, giiller tezhipli, 
durak ve cetvelier yaldizh. Sivama yaidizh kahve rengi deri Iran cil- 
di. Kenarlan boceklerin tahribine ugramigtir. 

438 k. 30 

Ayni 

Aharh kahn kagit. 4l0 ,nm " boy ve 260 mm- eninde yaprak. Sahifede 
harekeli suliisle 160 a1 "" uzunl. 11 sattr. §ay(i Mahmud b. §ayh, Murad 
eli ile 972 (1564) rebiulevvelinde istinsah edilmistir. Sure basjan ve 
duraklar kirmizi, cetvelier mavi. mikiepli ve* semseli koyu kahve ren- 
deri cilt. 

439 K. 32 
Ayni 
Aharh kahnca kagit 245 n " ,, • boy ve 183— eninde 329 yaprak. 122 Aracpa Yazmalar Sahifede harekeli nesihle 90'»'»- uzunl. 13 satir. 973 (1656-57) te istin- 
sah edilmistir. Serlevba muzchhep,- sure baslan, duraklar vc ceivetler 
yaldiz. Darussaade a£asi c Abbas A£a larafindan Ballacilar ko£usina 
1109 ta vakfedilmistir. Miklcp, semse, ko$i-lik ve kitabeli koyu kahve 
reng-i deri cilt. 

440 £• H. 492 
Saucak mushafj 

Aharli ince kagil. 32 , "• ,, • capinda seki/tfen seklinde . . . yaprak. 

Sahifede harekeli ince nusililc 25 uzunl. 14 salir. 974 (1566-67) re 

isiinsah edilmigtir. Basinda jruban yu/.i ile Allah, Muhammad ve Ali 
lafr/.lan icine Fatiha, Bakara surrsinin bas tarafi yaxilmisfir. Yaldizh 
kahve rengi deri cilt. Giiimis mahfaza icindedir. 441 iv H. 45H 

Aym 

Aharli ince kafcit. 31""- kutrunda sekizjren seklinde 313 yaprak. 
Sahifede harekeli ince nesihle 20""'" u/.unJ. 13 satir. Karim b. Ibrahim 
eliyle 975 (1567-68) te ya/.ilmistir. Bastan dort sondan iki sahifesi 
miizehhep, sure baslan, duraklar ve celveller yaldiz. Nefti deri uzeri- 
ne sivama yaldiz cilt. 442 li- H. 154 

Mushaf 

Aharh kafrit. 370'-»" boy ve 240""- eninde 329 yaprak. Sahifede 
harekeli siilusle bir satin altin, ikisatin siyah ile 135 ,Dni - uzunl. 3 sa- 
tir, harekeli nesihle 98™"- uzunl. 12 satir. Aman al-Hakk b. Muham- 
mad eli ile 977 (1569) yil rebiiilahjri ortalannda istinsah edilmistir. 
Y. 1- ve 2" da lacivert ve kirmizi. ile miizehhep iki levha icinde Fa- 
tihi uresi ile Bakara suresinin basi yazili. Sure baslan, guller tezhipli, 
cetVeller, yaldiz, mavi ve kirmizi ile. Miklep semse, kosellk ve kenar 
sufi* tamamen yaldizla ; kapak icleri mavi, yesil. kirmizi uzerine oy- 
majf rumilerle sttaludiir. Mushaflar 123 443 K. 34 

Ayni 

Aharh kafcit. 325" boy ve 210'""" enindc 305 yaprak. Sahifede 

iic satin 125 m, »- uzunl. harckeli siilii.slc, 12 satin 90'"'"* uzunl. olmak 
iizcre ceman 15 satir. Ibn Mahdi b. Muhammad L Asker al-Hasani eli 
ilc 977 (1569) yih rccebinde islinsah cdilmi$tir. Ilk iki sahifesi niiizch- 
hcp olup latnir gnrmii§tur. Sure haslun, durakliir vc cetvdler yaldtx. 
Miklcpli ve seniseli .sivama yaldixh kahve renjfi deri cilt. 

444 K. 33 

Ayui 

Aharh kagil. 2 I5" 1 "" boy vc 160 ". enindc 460 yaprak. Sahifede 

zcrefsan zem in fizerinc harckeli nesihle 75" ,m - uzunl. 9 satir, aralann- 
da talik yazi ilc ve kirmizi iniirckkcple Farsca manalari yazjh. Fahr 
ad-Din Ah b. Hklayat Allah ul-Hu.sayni al-Ka$ani eli ile 978 (1571) 
ydi savvalinde islinsah 06111111.5(11. Sontmda inan/.um Farsca Kur'an fa- 
ll vardir. Miklcpli sivama yaldizli kahve re njji dericill. Kai>aklann ici 
de yaldiz semse vc oymalidir. 

445 E. H. 162 

Ayni 

Aharh krem rengi ince kagit. SSS""" boy ve 240 mn " eninde 426 
yaprak. Sahifede altmla ve stilus yazi ile 120 ram - uzunl. 3 satir, hare- 
nesihle 80 mm - uzunl. 10 satir. Abd Allah b. Muhammad al-Hafiz as- 
§lrfizi eli ile 978 (1570-71) da istinsah edilmistir. Y. l b ve 2° da sekiz- 
li yildiz geklinde muzehhep zahriye madalyonu icinde alt in zemin iize- 
rinc beyazla ayetler yazdi, sahife kenarlan halkari ile miizeyyen; Y. 
2 b ve 3" ayni tarzda tezhipli iki levha icinde Fatiha suresi ; Y. 3 b de 
yine ayni iislQpta tezhipli serlevha alhnda ve cerceve icinde Bakara 
suresinin bas, tarafi muharrerdir, bu iki saliifenin kenari da halkari 
ile susludiir. Sure baslari, cuz, hizip v.s. gulleri ayni tarzda muzehhep; 
duraklar yaldiz, cetveller mavi, kirmizi ve yaldizla; Y. 422 b ve 423", 
423 b ve 424' da muzehhep levhalar" icinde Falak ve Nas sureleri ile 
hatim duasi ve Y. 424 b de manzum Farsca Kur'an fall vardir. Miklep, 
oyma §emse ve kosclikli ve kitabeli nefis kahve rengi deri cilt ; ka- 
paklarln ici sivama yaldiz kabartina ve semselidir. 124 Arapca Yazmalar 446 E - H. 507 

Sancak mushafi 

Aharli ince kafrit. 60 ,,,n " boy ve 47 ,,,m - eninde . . . yaprak. Sahifc- 
de harekeli ince nesihle 30 m "'- uzunl. 12 satir. Iranda 978 (1570-71) 
senesi ramazamnda kopya cdiJinistir. Bastan iki sahifesi imizehhcp, 
sure baslari kirmr/i ile, durak ve ccfveller yaldi/ vc mavi ile. Miklep- 
li siva yaidizh kabartma cilt. 

447 k. :m 

Mushaf 
Aharli kug^it. 395""" 1 boy ve 260'"'*" cninde 253 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle I53" ,,n " uxunl. 15 saiir. Ravzai nebeviyede 980 (1572- 
73) de istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslari ve g-filler mii- 
zehhep, dtlrak ve cetvellcr yaldi/. Miklep ve semseli siyah deri cilt. 

448 k. m 

Mushaf 
Aharli kafcit. 290-""" boy ve 185'""" eninde 285 yaprak. Sahifedc 
harekeli nesihle 125™"" uzunl. 15 satir. Ibn §ah Mahmud §ams ad-Din 
al-Kirmanl eliyle 981 (1573) yih rebiiilevvelinin 12 inde yazilmistir. 
flk iki sahifesi ve serlevhasi muzehhep, sure baslari, duraklar ve cet- 
veller yaidiz. Miklepii kahve reng-i deri cilt. Hepsi cok yipranmistir. 

449 E. H. 548 

Sancak mushafi 

Aharli ince kafcit. 73" m * boy ve 68 mro ' eninde . . . yaprak. Sahi- 
fede alti kdseli yildiz sekiinde cetvel icinde ince nesihle 43 ronM uzunl. 
19 satir. Ibn al-tlScc Kasim Muhammad Jahir eii ile 981 (1574) yih 
savvalln 10 da yazilmistir. Bastan 11 sahifesi ve giilleri tc/.hiplidir. 
Duraklar ve cetveller yaldizla. Sivama yaidiz ve kabartmali cildin alt 
kapa&i yoktur. Kurtlann tahribine ugramistir. 

450 E. H. 525 

Mushaf 
Aharli ince kafct. V20 mm ' boy ve 78™ m - eninde . . . yaprak. Sahi- Mushaflar >25 fede harekeli nesihle 38« nm ' uzunl. 15 satir. lranda 981 (1573-74) de 
istinsah edilmistir. Bast an iki sahifesi, giilter, miizehhep, sure baslan, 
duraklar ve cetveller yaldizh. MiklepJi kahve rengi deri cildin ifinde- 
ki maden kaplamanin biri sokulmiistur. 

451 E. H. 64 

Ayni 

Aharh kahn kafcit. 360™ m - boy ve 235 ,Bm * eninde 303 yaprak. Sa- 
hifede harekeli siilusle \4S mn " uzunl. 3, nesihle l63 n,,n • uzunl. 12 sahr. 
Muhammad Sarif eliyle 983 (1575-76) te istinsah edilmistir. Y. l b ve 
2" da miizehhep iki levha icinde Fatiha ve Ahflam yazilidir, sure has* 
lari, cuz, hizip v.s. giilleri miizehhep, durahlar yaldizhdir. Cetveller 
kirmizi, yesil, mavi ve yaldizla. Miklep, semse, koselik ve kitabeli 
sivama yaldizh kahve rengi deri cilt, kapak icleri oymali. 

452 Y - 3446 

Ayni 

. Aharh zerefsan kajit. 265 m,n ' boy ve 165 mm " eninde 295 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 93" m ' uzunl. 14 satir. Sultan Muhammad b. 
Muhammad Husayn eliyle 983 (1575-76) de istinsah edilmistir. Ilk iki 
sahifesi, sure baslan, gfiiller miizehhep, duraklar ve cetveller yaldiz ve 
renkli. Miklepli yesil bez cilt. 

453 E. H. 552 

Sancak mushafi 

Aharh ince kajit. ll m , 20 uzunl. 110 mm ' eninde tomar. Ahmad b. 
Abd AllSh eliyle 983 (1575.76) te kopya edilmistir. Kenarlari'iki sira 
nesihle ve ortasi siilusle olmak iizere Anfal, Mutk. ihlas sureleri dua- 
lar ve vekflar yazilidir. Lacivert ve altinla tezhiplidir. 

454 E. H. 451 

Ayni 

Aharh ince kagit. SS^* kutrunda sekizgen seklinde 375 yaprak. 
Sahifede harekeli ince nesihle 40 ln,B • uzunl. 12 satir. Ahmad b. c Abd- 126 Arapca Yazmalar Allah eliyle 984 (] 576-77) le istinsnh edilmistir. Ilk iki sahifesi iniizeh- 
hep, sure banian yaldiz, durak ve cetveller yaldiz. Kabarlma yakliz 
Iczymath nefti dcri cil. 

455 M. 71 

Miishaf 

Aharh kalin kagit. 3A0""'" boy ve 2:I0"'"" eninde 284 yaprak. Sa- 
hi/ede harekeli siihisle ve at! in kaluinle 130"""- u/unl. 3 ve harekeli 
ncsihle 10:)"""' tizunl. 10 salir. Ala' ad-Din Tibri/i eliyle 985 (1577-78) 
te kopya ediJmiglir. Ilk iki sahifesi. kolluklur, sure hasten, puller 
miizchhep, durak ve celvdler yaldi/ verenkli. Miklep, scmsc, kdselik 
ve kitabeli ycldtzli eilt, kapak ieleri oymab. 

456 K. 41 

Ayni 

Aharli ka£d. 358" boy ve 240 1 '""- eninde 420 yaprak. Sahifede 

hanekeii ncsihle 130— 11 salir. 986 (1578-79) da istinsah edilmistir. 
Ilk iki sahifesi, sure baslan, puller miizchhep, duraklar ve cetveller 
yui'du. Semse, kdselik ve kilabeli sivarna yaldi'/li koyu kahvc ren^i 
Iran cild. 

457 K. -10 

Ayni 

Aharli kahn kagrit. 375"'- boy ve 250""»- eninde 257 yaprak. Sa- 
hifede iic satin 145—"* uzunl. harekeli siiiusle ve yaldizla, 12 satin 
HO-m- uzun |. harekeli siyah nesihle olmak iizere 15satir. Ali Riza at- 
TibrUi cli ile 986 (1578) yih rcbiulahimida istinsah edilmistir. Ilk iki 
sahifesi iki madalyon ile takip eden sahifedeki Icvhalar sure baslan, 
guller ve koltuklar miizehhcp, durak ve cetveller yaldiz.li. Miklep, sem- 
se, kcselik ve kitabelerle sivama yalditli eildin kapakrannm ici oyma 
lezyinath. 

458 K. 39 

Aynt 
Aharli kahnca ka£it. 295""»* boy ye 195""'" eninde 296 yaprak. Mushnflar l'^7 Sahifede harekeli nesihle 120 mn '- uzunl. 15 sahr. 986 (1578) yil cema- 
ziclahmnda Lslinsah cdilmistir. Sure haslari, duraklar ve cetveller kir- 
im/.i. Miklep vr semseli koyu k<thve rengi deri cilt. 

459 Y - Mbl 

Ciizlcr 

Aharh ka£it. 355 ,, ""• boy ve 230"""- eninde degi$ik sayida yaprak. 
Sahifede stilus yazi ile ve allinla digcri siyah miirekkeple 128 ,n "" uzunl. 
8 satir. Muhammad ve Ahmad al-Halili at-Tibrizi eliyle 987 (1579) de 
LsHnsah cdilmistir. Ciiz ve sure ba§lan, jf tiller miizehhep, durak ve 
celveller yaldiz ve renkli. Miklepli, sivama yaldi/.h ve kitabelerin 
tizerinde hadiseler yazih kalive renyi deri cilt. 

1-30 ciiz olup 22. ctizti bask a bir ya/.i iledir. 

460 E- H. 543 

Sancak mushafi 

Aharh ince kafcit. 38 ^, " , • capinda sekizgen seklinde . . . yaprak. 

Sahifede ince harekeli nesihle 235 m "" uzunl. 13 satir. Kalb*i asitan-i 

Ali" Omrani Asad Allah §ayho Sainnanf eli ile 987 (1579-80) de is- 

tinsah edilmistir. Sure basjar, duraklar ve eetveller yaldiz. Sivama 

yaldiz cildin tist kapagi yoktur. Gtimtis, mahfazasi vardir. 

Bu mushafin basindan Bakara (2) suresinden bir iniktar eksiktir. 

461 R. H. 66 

Mushaf 

Aharh ka£it. 395 ,nm ' boy ve 265" ,m - eninde 351 yaprak. Sahifede 
bir satin altin bir satin siyahla 150 m!! " uzunl. ve harekeli nesihle 10 
satir. Muhammad b. Ahmad al-Halili at-Tibrizi eli ile 989 (1581) da 
kopya cdilmistir. Y. l h ve 2" da madalyonla nefis miizehhep iki Ievha, 
Y. 2 b ve 3* da ayni nefasette iki baslikh levhada Fatiha suiesi altinla 
yaziiidir. Sure baglan, ciiz, hizip v.s. gulled ve duraklar miizehhep, 
eetveller yaldiz, kirmizi, .yesU ve mavi ile. Miklep, semse, koselik ve 
kitabeli sivama yaidizh koyu kahve rengi deri cilt; kapak icleri oymahdir. 

Hattat icin Bk. Tuhfe-i ha^atin, s. 725. 128 Arapca Yazmalar 462 E. H. 518 

Mushaf 

Aharli inc'e kagit. ll5■ ,, "" boy ve 88'»'»- enindc yaprak. Sahifede 
ince ve harckeli nesihle <\H m »" uzunl. 13 satir. Tchcranda Malimiid b. 
Muhammad al-Hafib eli 991 (1583) yih safcrinin 22 snide yazilmistir. 
Ilk iki sahifesi ve puller miizelihcp, sure baslan, duraklar ve cctvellcr 
yaldiz. Sivama yaldi/h kabnrtinali ' cildin alt kapagi yoktur. Meveut 
kapagin kenannda 7 adet all in kabara vardir. 

463 Y. 6888 

Ayni 

Aharli krem rcnjfi /erefsan kagit. 198" ,m boy ve 127"""" eninde 301 
yaprak. Sahifede harckeli nesihle 75 ,nm - uzunl. 15 satir. All b. Sultan 
Muhammad al-Haravi eliyle 992 (1584) zilkadesinde istinsah edilmistir. 
Ilk iki sahifesi miizehhep, sure baslan, inavi iniirekkeple, besineleler, 
duraklar ve cetveller yatdizla. Miklepli ve kabartma semse, koselik ve 
kitabeli miizehhep koyu kahve ren^i deri cilt, kapaklann icinde ka- 
bartma yaldizli ?emse vardir. 

464 E- H. 524 

Mushaf 

Aharli kfigit. 95 m •• boy ve 68""»- eninde . . . yaprak. Sahifede 
harekeli ince nesihle 30"""' uzunl. 12 satir. Muhammad C AH Kirmani 
cli He 993 (1585) yih zilhiccesinin 20. jfunii yazilmistir. Zahriye ve 
ilk iki sahife, puller tezhipli, sure baslan, ve celveiler yaldizli, durak- 
lar kirmizi. Bas ve son sahifelerin kenarlan hatkarf. Cildi yoktur. 

465 E- H. 499 
Sancak mushafi 

Aharli ince kagit. 35'"- boy ve 45»»- eninde . . . yaprak. Sa- 
hifede ince harekeli nesihle 45 u,m - uzunl. 15 sahr. 994 (1586) yih re- 
cebinin sonunda yazilmistir. Bastan iki yapragi sonradan baska el ile 
yazilmistir. Sure baslan yaldiz. Kahve renjfi yaldizli cilt. GamGs mah- 
faza igindedir. Mushaflar 129 466 E- H. 469 

Sancak iiiu.stiafi 

Aharh incc kagit. 40 n " n • boy ve 185"""* (,-apmda sekiz^cn seklimic 
rakam.siz yaprak. Sahifede harekeli incc nesihle 3l m,,,r uzunl. 12 sal jr. 
Abd an-Nabi' b. Muhammad eli ile 988 (1580-81) de isliiisah cdilmisjir. 
Bastan iki saliift-si tezhipli, sure baslan, duraklar ve cefvi Her y.ddi/.li. 
Yaldi/.li kirnu/i deri ciJt . 

467 K. 105 

Musiiaf 

Ahaih kaliu kaj>it. 365™"" boy ve 425"""- eninde 220 yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle 115"""* uzunl. 1-1 sahr. Muhammad b. §anis ad-Din 
Muhammad al-Kan eliyle X. asirda islinsah edilmis ve 1000 (1591-92) 
senesinde damad ibrahim Pa§a tarafmdun vakfedilmi$lir. Ba^inda iki 
madalyon ve 4 sahifr sonunda iki sahife, sure baslan vc serlcvhalar, 
jfiiller nefis bir surehe miizehheptir ; durak ve cetveller yaldiz ve renk- 
lidir. Miklepli, sivama yaldiz ve kabartmali irankarii cildin kapak ic- 
leri de oyma tezyinatlidir. Basmda kiraate ve kurrai a§ereye dair 
bir makale vardir. 

468 k. 104 

Ayni 

Aharh kahn ka£it. 350 ,, " i, • boy ve 240"" n - eninde 342 yaprak. Sa- 
3 satin 135 w ' n * uzunl. stilus ve 12 satin 95 m,n - uzunl. harekeli nesihle 
ceman IS satir. Mir Muhammad b. Malak Muhammad eliyle tahminen 
X. asirda istinsah edilmistir. Bastan iki sahifesi, sure baslan guller 
mtizehhep, durak' ve cetveller yaldiz ve renklidir. Miklep ve semseli 
kizil kahve reng-i deri cilt. 

469 k. 103 

Ayni 

Aharh krem rengi ka£it. 400""'" boy ve 255""" - eninde 359 yaprak. 
Sahifede harekeli Iran neshi ile 140"""' eninde 12 sahr. c Abd al-Kadir 
el-Husayni eliyle tahminen X. asirda kopya edilmistir. Ilk dort ve son 
dort sahifeleri ile serlevha, sure baslan, jjiiller, duraklar zeng-in bir 
T.S.A.Y.K. F. o 130 Arapca Yazmalar surette miizehhep, cetvcllcr yaldiz ve renklidir. Sonunda manzum Fars- 
ga Kur'amn fall tie Kur'an sure ve harflerinin sayisim bildiren bir cet- 
vel vardir. Miklepli ve sivama yaldizh ve kabartmali cilt. Selim III ta- 
lafindau babasmin ruhu i<;in niezbeleciler ocarina vakvedilmistir. 

470 K. 260 

Ay mi 

Aharh kagil. 350"'"- hoy ve "MO"""' eniiide 267 yaprak. Sahifede 
j4Qintn. uzun i, {j£ sal in harekeli siiliis ve 95 ,n "" uzunl. 8 satin harekeli 
nesihle 11 satir. H:ifiz Calal ad-Din b. Path Allah Fayzabadi eliyle 
977 (1569-70) de istinsali rdihni'stir. Ilk iki sahifesi giizel miizehhep, 
sure baslan, dtirak ve cetviller yaldiz. Miklep ve sivama yaldizh kahve 
reiigi deri cilt. Ahmed I larafmdan Kilari hassaya vakfedilmistir. 

471 k 35 

Ayju 

Aharh kagit. 365"""- boy ve 245"""' eninde 398 yaprak. Sahifede 

satin 125" un " uzunl. harekeli siiliis, on iki satin 85 n,m * uzuni. hare- 

Kcli nesihle olmak iizere ceman on be? satir. Tahminen X. asirda Iran- 

islinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, puller miizehhep, sure baslan, 
darak ve cetveller yaldiz. Miklepli ve sivama yaldizh deri cilt. Hey' 
efi uRxamiyesi cok kurthi ve yipranmistir. 

472 Y. 3444 

Ayni 
Aharh kafcit. 275 ,n,u * boy ve 18S mu ' eninde 365 yaprak. Sahifede 
harekeli 105 an> uzunl. 12 satir. Tahminen X. (XVI) asirda Iranda ya- 
zilmi$tir. tlk iki sahifesi ile 2 zahriye, sure baslan' sonda hatim duasi 
ve fal sahifeleri, giiller miizehhep, durak ve cetveller yaldiz ve renk- 
li. Miklepli, kabartma ve sivama yaldiz ve kitabeli visnecuriiffii ren- 
$ri deri cilt, kapaklarin ici oyma semse ve yaldizhdir. 

473 M. 99 

Ayni 
Aharh kafcif. 440""- boy ve 290 mn, • eninde 318 yaprak. Sahifede Mnshaflar 13t liarekeli iri ve giizel nesihle renkli zemin uzerine 160 mm ' uzunl. 12 sa- 
hr. Tahminen X. (XVI) asirda istinsah edilmistir. tlk iki sahifesi, su- 
re baslan, g-Citler nefis miizehhep, durak ve cetveller yaldr/.h. Ba/.i sa- 
hifeleri sonradan yaziluustir. Miklep, semse ve kitabcli sivuma yaldizh 
Iran cildinin kapak igleri de oyma scmse ve yaldizlidir. 

474 M. 101 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 465" ,m ■ boy ve 305« nm * enindc 329 yaprak. 
Sahifede liarekeli iri ve giizel nesihic 170"" 1 " uzunl. 11 satir. Tahminen 
iranda X. (XVi) asirda istinsah edilmistir. Zahriye ve ilk sahifesi ile ser- 
levha ve sondan bir sahifesi, sure baslan ve g tiller nefis miizehhep, du- 
rak ve cetveller yaldiz ve renkli. Miklepli, seinseli ve kitabeli sivama 
yaldizh Iran isi kahve rengi deri cildin kapak icleri de ayni sure tie 
miizeyyen. 

475 M. 102 

Ayni 

Aharli k&git 370 ^,^ '• boy ve 270"""- eninde 231 yaprak. Sahifede 
bir satin a I tin ve digeri lacivertle ve stilus yazi ile ]82 m^,, uzunl. 9 
satir. Tahminen Iranda X. (XVI) asirda kopya edilmistir. Bastan uc 
sahifesi sonradan yazilmis ve bir cok tamirler gormustiir. Miklepli kah- 
ve rengi deri cilt. 

Bu ciltte Kur'unin basindan Kahf (18) suresiain sonuna kadardir. 

476 M. 103 

Ayni 
Aharli kagit. 370™»»- boy ve 270 n,m * eninde 226 yaprak. Diger ev- 
safi yukardaki 275 M. 102 numaramn aynidir. Bu ciltte Maryam (19) 
suresinden Kur'amn sonuna kadar vardir. 

477 M. 104 

Ayni 
Aharli kafcil. 535 H,n " boy ve 3\Q u > m ' eninde 334 yaprak. Sahiftde 132 Arapea Yazmatar harekcli iri suliislc 230 mm " uzunl. 9 sanr. Tahminen X. (XVI) asjrda 
iranda kopya edilmistir. Ilk iki sahifesi cok tamirgormus ve kenarla- 
n cok kesilmis ve niuzehheptir. SurebasJan ve duraklar mifoehhep, 
cetveller yaldiz ve -renklidir. MikJepli kahverengi deri sade cilt. 

Bu ciltte Kuran'in hasmdan Kahf (18) suresinin 59. ayctinin or- 
talarina kadar vardir. 

478 m. 9i 

Aym 
Aharli kalui kafcit. 345"""- boy ve 230 n,m - eninde 243 yaprak. Sa- 
hiiede riS"'"' uzunl. harekeli siiliisle tie, 93 mm ' uzunl. harekeli nesihle 
14 satir. Tahminen X. (XVI) asirda Iranda yazilmistir. ilk ve son iki 
sahifesi ile serlevhasi, sure baslari, gfiiller nefis niuzehhep, kolluklar 
halkari, durak ve cetveller yaldiz. Miklep, seinse ve kitabcli sivarna 
yaldiz h kahve rengi deri cilt. 

479 M. 94 

Aym 

Aharli kalin kagit. 365 m,n ' boy ve 250 m,n ' eninde 372 yaprak. Sahi- 
fede bir satin alt in digeri mavi ile ve iri nesihle 123"""* uzunl. 12 sa- 
tir, Tahminen Iranda X. (XVI) asirda kopya edilmistir. Iki zahriye, iki 
levha ve bir serlevha, sureba§lan, giiller nefis niuzehhep, durak ve 
cetveller yaldiz. Vezir Ahmad Pasa kerimesi ve Bagdad muhafizi vezir 
Suleytnan Pasamn zevcesi Adile hannn tarafindan Ravzai nuilahha- 
raya 1167 (1753-54) dc vakfedilmistir. 

480 M. 79 

Aym 
Aharli. ince kagit. 190"""- boy ve 125""* eninde 377 yaprak. 
Sahifede 80 ,,,m, uzunl. harekeli siiliisle iki ve 65 mm " uzunl. harekeli ne- 
sihle 10 satir. Tahminen X. (XVI) asirda Kansuh al-Curi icin yazil- 
mistir. Ilk iki sahife, sure baslari, giiller miizehhep, durak ve cetvel- 
ler yaldiz. Miklep ve oyma tezyinatli kahve rengi deri Iran cildi. 

481 H. S. 321 
Aym 

Aharli kaghb. 35S ,,,,,, • boy ve 200 ,,l,,, • edinde rakamsiz yaprak. Sahife- Mushaflar 133 i 15*™' n * uzunl. uc satin harekeli suius vc altm yaldizla, 80" ,m ' uzunl. 
on satin harekeli nesihle ceman 13 satir. Tahmioen X. (XV) asirda 
istinsah edilmi§tir. Sonunda hatim duasi, Farsca Kur'art fall vardir. 
tlk 4 sahifesi son 4 sahifesi, sure basjari, g-uller miizelihep, bazi sahi- 
fe kenarlan halkari, durak ve cetveller renk ve yaldiz. Miklep, §cmse 
ve ko§elikli mor deri Osmanli cildi. 

482 H. S. 328 

Aym 

Aharli krem rengi kagit. 295 mm * boy ve 190 ^ " o • cninde rakamsiz 
yaprak. Sahifede harekeli Iran neshiyle 93 n > m ' uzunl. 9 satir, aralarinda 
talik yazi ve kirmizi imirekkeple Far§ca manalan yazili. X. (XV) asir 
Tibriz eserlerinden olmasi muhtemeldir. tlk iki sahifesi, sure basjari, 
g-iiller nefis tczhipli, durak ve cetveller yaldizli. Miklep ve sivama 
yaldiz ve kabartmali vi§necurugu deri cildin kapak icleri de oyma ve 
kabartmali ve miklep sirti kitabelidir. 

483 K. 446 

Aym 

Aharh kagit. 275 ^,,n • boy ve 180 mm - eninde 405 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 115 mro - uzunl. 10 satir. Tahminen X. (XVI) asirda lranda 
yaztfmigtir. Ikinci sahifesi, serlevha ve sure ba§lan ve giiller muzehhep, 
durak ve cetveller yaldiz ve renkli. Miklep ve §emseli kahve rengi 
deri cilt. 

Ilk sahifesi cksiktir. 

484 K. 44Q 
Aym 

Aharh krem rengi kagit. 345 ,,,,,, • boy ve 220 ID,n • eninde 347 yaprak. 
Sahifede 'harekeli gtizel nesihle 115 mm ' uzunl. 12 satir. lranda tahmi- 
nen X. (XVI) asirda istinsah ediimi§tir. Ilk iki sahifesi, serlevha ve 
sure ba§lan, giiller muzehhep, cetveller yaldiz ve renkli. Miklepli mu- 
kavva cilt. Sonunda Farsca manzum Kur'an fall vardir. 

485 K. 35; 

Aym 
Abarh kagil. 430' DU,f boy ve 280 ,^,, «• eninde 357 yaprak. Sahifede 13< Arapca Yazmalar hurekell irice nesihle 150'" 1 "' uzunl. 12 satir. Tahminen Iranda X. (XVI) 
asirda kopya edilmisHr. Ilk dort vc son 6 sahifesi, serlevha ve sure ba$- 
lan gutter muzehhep, durak ve cetveller yaldiz ve rcnkli. Sonunda Fars- 
ca Kuran fall vardir. Miklep, semsc vc kitabeli vc sivama yaldizh kahve 
rengi deri cilt, kapak iclcri de ayni tarzda yaidizlidir. Kurtlar yemisHr. 

486 K. 355 

Ayni 

Aharh kalinca ka£il. 350»'»- boy ve 240'""" cninde 286 yaprak, 
Sahifede 125 m "" uzunl. ve harekeli siiliislc 3 ve 85 m,n - uzunl. harekeli ne- 
sihle 12, ceman 15 satir. Tahminen Iranda X. (XVI) asirda kopya edil- 
mistir. Ba$ta 2. madaJyon ve dort vo sonda 6 sahife, sure baslari, kol- 
luklar, jfiiller muzehhep, durak ve cetveller yaldiz ve renkli. Miklep, 
scinsc, ve kilabcli sivama yaldizh cildin kapak iclcri kabartma ve oy- 
ma tezyinathdir. 

487 K. 351 

Ayni 

Aharh ince kafrit. 370»'» boy ve 250 ,nm - cninde 329 yaprak. Sahi- 
fede. harekeli ince nesihle I45-- uunzl. 11 satir. Tahminen Iranda X. 
(XVI) asirda istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi. sure baslari, jjuller 
muzelihep, durak ve cetveller yaldizh. Kenarlanni kurt yamistir. Mik- 
lep ve §dmseli kahve rcn^i deri kohne cilt. 

488 K. 353 

Ayni 
Ahafh Hill. 375»'»" boy vc 600-"" cninde 395 yaprak. Sahifede 
M0"*'u*unl. harekeli sulii.sle 3 ve 90 mm - uzunl. harekeli nesihle 10, re- 
man 13 «at«\ Tahminen X. (XVI) asirda iranda istinsah edilmistir. Ilk 
iki sahifesi, gCller muzehhep, sure baslan, duraklar ve cetveller yaldiz. 
Miklep ve semstli sivama yaldiz cildin kapak icleri oyma ve yaidizli- 
dir. 

489 H - s - w 

Ayni 
Aharh ince kagit. 298"»- boy vc 200-'- enindc rakamsiz yaprak. Sa- $ Mushaf lar ] 35 hifede harekeli iri nesihle 140 m,n - uzunJ. 9 satir; aralannda Qa$atay 
T&rkfesiyle manalan yazihh. Turkistanda X. asirda yazilmis. olmasi 
muhtemeldir. Ilk iki sahifesi, sure basjari ve {riillerOsmanli iislubunda 
muzehhep, dura ve cetveller yaldizh. Miklep, semse, ko^elikli ve mik- 
lep sirti kitabeli visneciiriigu deri cilh. 

490 m. n 

Ayni 

Aharh kalinca kagit. 378 m "- boy ve 280 ,B,n • eninde 222yaprak. Sa- 
hifede harekeli gfizel siilusle 185 mm - uzunl. 3 satir ve harekeli nesihle 
133 mm ' uzunl. 14 satir. « Ala 'ad-Din Muhammad b. §ams ad-Din Mu- 
hammad b. Amir All al-Hasani eliyle 951 (1525) senesi ramazamnda 
tahminen Heratta yazilmishr. Ilk iki sahifesi; surebaslan, guller mii- 
zehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklepli kirmizi deri sade cilt. 

491 K. 346 

Ayni 

Aharh kalin kagit. SbO-""' boy ve 240 n,ra ' eninde 417 yaprak. Sa- 
hifede harekeli iri nesihle ve bir satin altin ve bir satin siyah mii- 
rekkeple 128°"»- uzunl. 10 satir. Tahminen X. (XVI) asirda lranda ya- 
zilmistir. Ilk iki ve son iki. sahifeleri sure baslari ve giiller ntfis mii- 
zehhep, durak ve cetveller yaldiz ve renkli. Miklepli sivama yaldiz sem- 
se kdselik ve kitabeli kahve rengi deri cilt. Kapaklann icin nefis oy- 
mali. 

492 K. 339 

Ayni 

Aharh kagit. 220*"" boy ve MO" 1 *- eninde 530 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 85»»- uzunl. 12 satir, Tahminen X. asirda lranda ya- 
zilmishr. Ilk ug sahifesi, surebasjan ve giiller muzehhep, durak ve 
cetveller yaldizli. Miklepli ve semseli kahve rengi deri cilt. 

493 K. 324 

Ayni 
Aharh krem rengi kagit. 280»"" boy ve 185 mo " eninde 284 yaprak. 136 Arapca Yazmalar Sahifedc harekeli nesihle 100 mn " u/unl. 15 satir. Tahminen X. (XV!) 
asirda Iranda yazilmjjhr. Ilk iki sahifesi ve surcbaslan mtizehhep du- 
rak ve cetveller yaldizh. Mikkp ve scmscli visnccuriigii deri cilt. 
Kurtludur. 

494 K. Wll 

Aym 

Aharh kahn kagit 350" ,n " boy vc 240" ,,^ • eninde 'I'll yaprak. Sa- 
Mfede 30'°*- uzunl. harekeli siiliisle iic ve 90 mm ' uzunl. harekeli ne- 
sihle 12 ceman 15 satir. Tahminen X. (XVI) asir sonlannda yazilmts- 
tir. Ilk iic. ve son iki sahifeleri, surebastari, giiller nefis mtizehhep, 
durak ve cetveller yaldiz ve renkli. Sivama yaldizh ve kitabeii tamir 
g-ormds yeflil deri cilt* 

495 K. 315 

Ayni 

Aharh kahnca ka£it. 260"""- boy ve 170 mm - eninde 333 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 100 ,nm - uzunl. 13 satir. Iranda X. (XVI) asir- 
da tstinsah edilmig olmasi muhtemeldir. Ilk dort sahifesi ; serlevha, 
surebaslan Ve giiller nefis tezhipli, durak ve cetvelier yaldiz ve renk- 
li. Mtklepli ve semseli visnecOriigii deri cilt. 

496 it. h. 5«y 

Ayni 

Aharh ince ka£it. 113"""- boy ve 78"" n ' eninde rakamsiz yaprak. Sa- 
hifed* harekeli nesihle 33 n " n, uzunl. 12 satir. Son yapragi kopmu$tor. 
Tahminen X. asirda kopya edilmi§tir. Bastan iki sahife, serlevha sure 
bagtan t ve gruUer muzehhep, durak ue cetveller yaldizh. Kahve rengi 
deri cilt, kapaklann iistii ciplakfir. 

497 E- H. 190 

Ayni 
Aharh ince kafrit. 255 n,,B - boy ve 175 B " , »- eninde 643 yaprak. Sa- Mushaflar 137 hifede yaldtzla yazilun§ ve kenarlanna ince inilrekkep cekilmis siiluslc 
lOO" 1 "" u/.unl. 9 satir, satirlarin altinda siyah miirekkeple ve nesihle 
Farisi manalan yazilidir. Tahminen X. asirda .yazihnistir. Y. i b ve 2" 
giizel tezhipli iki zahnye; Y. 2 b ve 3" da ayni surette tezhipli iki lev- 
ha icinde Fat i ha suresi yazilidir. Sure baslan, g-iil-ler miizehhep. Durak- 
lar ve cetveJler yaJdi/.li. Miklepli kahve rengi deri eilt, miklep ve ka- 
paklann iei visne curiigii deri iizerine oyma semse vc kilabelidir. 

498 E. H. 196 

Ayni 

Aharli krem rengi kagit. 280 mn, • boy ve 187"""- eninde 3Kn yaprak. 
Sahifcde bir salin yaldiz, iki sal in mavi miirekkeple 95""" u/.uuJ. ha- 
rckeli siiliisle 3 salir; 63""" • uxunl. harekeli nesihle 10 satir. Tahmincu 
X. asirda Iranda yazihnistir. Y. I 1 ' ve 2" da sekizli yildiz seklinde m'izeh- 
hep zahriye; Y. 2 1 ' ve 3" da miizehhep iki levha icinde Fatiha suresi 
yazih. Sure baslari, jriiller ve koltukJar ve Y. 383'' 38>, 385\ 386" 
386 b ve 387" miizehheptir. Sonunda' hatim duasi ile Farsca Kur'an 
falnamcsi vardir. Miklep ve sivama yaldiz ve kabarlmah kahve ren 
gi deri cilt ; kapak igleri oyma semse ve kilabelidir. 

499 E. H. 485 
Ayni 

Aharli kagit. '280 mm ' boy ve 90 ,nm - eninde 491 yaprak. Sahifede 
suliisie bir satin siyah ve iki satin yaldrtla zerefsan zemin iizerine 
yazih 90""°- uzuhl. 3 satir, harekeli nesihle 62""°- uzunl. -8 satir. Tah- 
ininen X. asirda tranda [yazihnistir. Y. l h ve 2" da sekizlijyildiz- sek- 
linde iki miizehhep madalyon, icinde aitin zemin iizerine ayetler yazih ; 
Y. 2 b ve 3" da nefis miizehhep iki levha icjnde Fatiha suresi yazih ; 
Y. 3 b de miizehhep bashk. Sure baslari, secde, ciiz, hizip ve asir g-tii- 
leri tezhipli. Duraklar yaldiz, eetveller inavi, kirmizi ve yaldizla. So- 
nunda hatim duasi ve Farsca mauzuin fal-i Kur'an vardir. Miklepli kah- 
ve rengi deri cilt. 

500 E. H. 161 

Ayni 
Aharli inee kagit. 360 ,um - boy ve 23 5 "' m ' eninde 335 yaprak., Sahi- 138 Arapca Yaztnalar fe<Je harekeli siilusle bir satin altin ve iki satin mavi ile yazili 140 mn| - 
b?nnt. 3, harekeli nesihle 100""»- uzunl. 10 satir. Y. l b ve 2- da sekizli 
yridic seklinde miizehhep zahriye icinde ayetler yazili , Y. 2* da bu 
muahafin Keban madeni emint bulunan Yflsuf 2iya Pasanin insa ettir- 
dl>i ?if*'iye camiine 1224 (1809) te vakfedilmis oldugu yazilidir; Y. 
2» ve X Iran QslObunda miizehhep iki levha icinde Fatiha suresi, Y. 
3 do yine tezhipli serievha altinda ve cerceve icinde Bakara suresinin 
basi yazilidir. Sure baslari cuz v.s. gtilleri tezhipli, durak ve cetveller 
yaldix ve renklidir. Sonunda hatira duasi vardir ; Y. 333 den sonraai 
1208 (1793-94) te tarair ve Have edilmistir. Miklep, semse ve kitabeli. 
sivaitia yaid<zh kahve rengi deri Iran cildi ; kapakiann icleri oyma ve 
kabarlma tefcyinatltdir. 

501 E. H. 160 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 395 I " ,,, • boy ve 255"""' eninde 503 yap- 
rak. Sahifede harekeli siilusle bir satin alhn ve iki sajm lacivertle 
yazili 125 mn " uzunl. 3, harekeli nesihle 90 mm - uzunl. 8 satir. Tahminen 
tranda X* asirda istinsah edilmistir. Y. l b ve 2" da sekizlj. yildiz sek- 
linde miizehhep zahriye madalyonu ve icinde ayetler yazili ; Y. 2 b ve 
3* da gayet zengin ve giizel tezhipli iki levha icinde Fatiha suresi 
altin zetntn Ozerine beyazla yazilt ; Y. 3 b ve 4" da miizehhep serievha 
ve cerceve icinde Bakara suresinin bas tarafi muharrer. Sure baslari, 
ciiz, hi zip v.fi. giilieri ayni tarzda tezhipli. Duraklar ve cetveller yal- 
dizh. Sonunda alhnla yazilmis hatim duasi vardir. Miklepli ve kapak- 
iann dis ve Icleri sivama yaldizh semse, koselik ve kenan kitabeli 
kahve reng 1 ! deri ncfis Iran cildi. 

502 E - H. 169 
Ayni 

Aharli kalin kagit. 360'""" boy ve 247" ,n " eninde 308 yaprak. Sahi- 
fede harekeli siilusle bir satin yaldiz ve iki satin kirmizi ile 135 mm * 
uzunl. 3 satin harekeli nesihle 93 m T uzunl. 12 satir. Koltuklur tezhipli. 
Y. l b ve 2* da guzel tezhipli iki nefis levha icinde Fatiha ve Eliflam 
yazili. Sure baslari, guller tezhipli. Besmeleler kirmizi ile. Duraklar ve 
cetveller yaldizh. Miklepli ve kitabeli sivama yaldizh kahve rengi 
deri cilt. Muhsaflar 139 503 E. H. 171 
Ayni 

Aharli kafcit. 360 m "" boy vc '/A5"""- cninde 228 yaprak. Sahifedc 
harckeli siiliislc bir satin yaldiz vc iki satin mavi ilc 125 mM " uzunl. 
3 salir j harckeli nesihle 90"""' uzunl. 12 satir. Iranda X. asirda ya/.il- 
11119 olmasi muhtcmeldir. Y. l b vc 2" da ncfis miizehhep iki Icvha 
icinde Fa Li ha suresi ya/ilidir. Sure hasiari, jjiiller vc koltuklar mii/eh- 
hep. Durak vc cetveller yaldiz. Mikiepli vc siyania yaldr/.li siyah deri 
cill. 

504 E. II. 17! 

Ayni 

Aharli kiifcil. 352" boy vc '215" ,, * , • cninde 25f» yaprak. Sahifedc. 

harckeli siiliislc KM"""- uzunl. bir satin ail in vc iki satin mavi ilc ol- 
mak ii/erc iic satir, harckeli nesihle 8.V""" uzunl. 12 sahr. Tahmincn 
Iranda X. asirda islinsah cdilmistir. Y. I 1 ' ve T <la ncfis tczhipli iki 
Icvha icinde Kaliha suresi yazih; Y. 2'' vc 3" da serlevha ve miizehhep 
cerccve. Sure baslan altin iizerinc bcya/.la, ciiz vc scede jjullcri mii- 
zehhep, duraklar vc cetveller altin yaldizla. MikJcp ve semseli sivama 
yaldizli Iran cildi; kapaklann 19*1 de oyma ve tezhiplidir. 

505 E- H. 167 
Ayni 

Aharli krein rcngi ince kagit. 330 !M " boy ve 235 n,ID ' cninde 205 yap- 
rak. Sahifede harekeli sultisle 145 mm " uzanl. ve altmla yazih iic satir; 
harekeli nesihle 100 mm - uzunl. 12 satir. Tahmine jfore Iranda X. asirda 
kopya edilmistir. Y. l b ve 2' da nefis miizehhep iki levha icinde Fa- 
tiha suresi ile Bakara suresinin bas tarafi yazih. Sure baslan. sccde 
ve hizip gulleri ve koltuklar miizehhep. Duraklar ve cetveller yaldizla. 
Sonunda Farsca Ca fer Sadik'in Kur'an faJi vardir. Miklep, semse vc 
koselikli koyu kahve rengi deri cilt, kapaklann ici oyma scm.se ve 
kitabelidir. 

506 E. H. 179 
Ayni 

Aharli ince zerefsan kafrit. VW" ' boy ve 255 eninde 334 yaprak. i4 ° . Arapca Yazmalar Sahifede harekeJi nesihle 140'»»- uzunl. 12 sahr. Tahmim-n X. asirda 
Iranda yazilmistir. Y. l b ve 2- da miizehhep ilci Icvha, orlasmda mu- 
devver bir zahriye icine ayeller yazili ; Y. 2 b ve 3" da ncfis rczhipli 
iki levha ortasinda lacivert zemin hzerine beyazla Fatiha suresi y.izih; 
Y. 3 b de aym iislupta tezhipli serJcvha. Sure ba$lan, xiUUir iczhipli. 
Duraklar ve cetveller yaldiz. Sonunda hatiin dtiasi ilc Karsua fali 
Kur'an vardir. Miklep, 5e1n.se, koselik ve kitabeli vc sivama semneli 
koyu kahve rengi deri Iran cilcli ; kapak ioJeri de ayni tarzda infixed- 
heptir. 

507 E - H - J 99 

Ayni 

Aharli kagit. 260-- boy vc J57 1 "- eninde 368 yaprak. Sahifcde 

haffckeh nesihle 78 - uzunl. 12 sahr. Y. l'« ve 2- da giizel lezhipli 

1M1 levha icinde Fatiha suresi yazili. Sure baslari fczhipli ve alhn uze- 
nne beyyzla. Sahife kenarlan miizehhep, gulJerle mfizevyen. Durak vc 
cetvejler yald.z ve renkli. Miklepli acik kahve rengi deri cilt. 

508 E. H. 193 

Ayni 

Aharb ince kagit. 325«"»- boy ve 205»- eninde 473 yaprak. Sahi- 
fede harekeli iri nesihle ve sahr aralari yaldizli 110'""" uzunl. 11 sa- 
hr; sahrlann altinda talikle Farsca manalan yazili. Taininen X. (XVI) 
asirda yalmistir. Y, 1* ve 2« da muzehhep Jevha icinde Fatiha ve Ba- 
kara suresioin basi yaz.hdir. Sure daslan, duraklar ve cetveller yal- 
dizli. Hamlslerde kiraata dair notlar vardir. Miklep, semse ve k6se- 
likli koyu kahve rengi deri cilt. 

509 E- H. 48 

Ayni 
Aharb kafcit. 480"'"" boy ve 305»»»- eninde 252 yaprak. Sahifcde 
sulusle 163-""* uzunl. iic, ve kali alt.n kah mavf zemin iizerine harekeli 
nesihle 114»'»- uzunl. 14 sahr. <Abd al-Kadir al-Husayni eliyle X. asir so- 
nunda yaulmi*, Muhammad b. Tac ad-Din Haydar §irazi taraf.ndan 
980 995 (1672-1586) yillari arasinda tezhip edilmistir. Bu mushaf, hie 
bir yerinde kagidin kendi renyi gorulmiyecek surette telvin ve tezhip Musliaflar 141 edilmis olup renklerin bazilan bir az ci£ diismiistur. Heyeli umuiniye- 
si itibariylc' tezliip son derecc incc ve zen^indir. Sununda hatim duasi 
ve fall Kur'nn vardir. Her sahifcnin kenanndaki tezhiplerin licpsi ayn 
motiflerle suslcnuii$tir. Cildin disi miklepli ve hane ve gicekli-r mii- 
y.eyyen lake, ve i^\ kabartma senisc ve oyuiah kitabrlidir. 

510 K. 307 

Ayni 

Aharh kajjil 230" ,, "• boy ve I65"" n- eninde "171 yaprak. Saliifede 
iic-salin 107 ,n ' 1, • uzunl. harekeli stilus, ve 12 satin 75"""* uzunl. nesih- 
le 15 satir. Iranda X. (XVI) asirda istinsah edihnislir. Ilk iki sahifi-, 
sure baslan, giiller miizchhep, durak ve eetveller yaldiz. Miklepli siyali 
deri kurtlu cilt. 

511 K. 308 

Ayni 

Aharh ince kagit. 250 n ""- boy ve 170"""- eninde 393 yaprak. Sa- 
hifede 80 ,,l " , • uzunl. 3 satin siiliisle, 55 m,n- uzunl. 10 satin harekeli ne- 
sihle 13 satir. Tahininen Iranda X. (XVII) asirda yazilmis. Ilk dort sa- 
hifesi, surebaslan, guller miizehhep, durak ve celveller yaldiz. Miklepli 
sivama yaldizh kahvc rengr deri cilt; kapaklann ici yaldiz ve oyniah. 

512 K. '294 

Ayni 

Aharh kagit. 345 ,,lm • boy ve 223" ,m, eninde 360 yaprak. Sahifede 
harekeli Iran neshiyle 125 n,m * uzunl. 12 satir. Tahininen X. (XVI) aur- 
da istinsah edilmigtir. Ilk iic sahifesi iki, son sahifesi, sure baslari, 
guller miizehhep. Sonunda hatim duasi ve manzum Farsca fall Kur'an 
vardir. Sondan evvelki yapragtn alt kisim kopmus ve tainir gormiis- 
tiir. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

513 K. 273 

Ayni 
Aharh krem rengi kagit. 390"""- boy vc 250 n " n ' eninde 381 yaprak. 142 Arapca ya/malar Sahifede harckcli Iran neshi ile 150"""- ii/unl. 10 salir, uralarmda kn« 
iiii/i miirckkeple ve lalik yazi tic Farsca manalari ya/ih. Tahminen 
X. XVI) asirda Iranda istinsah edilmi.?lir. ilk iki .saliifc, si rk-.vha, 
Mir«ha§lan vc jr filler miizclihep, "durak vc cclvcller yakliz. Miklcpli vc 
sivama yaldi/li vc kitahcli kalivc rciifji deri cilt; kapaklarm i^i oyma 
kajrrnath. 

514 K- *70 

Aym 

Aharh kalin kiifril. 4 15""'" hoy vc 285 , " n " eninde 625 yaprak. Sa- 
hifede harekeli kalin ntsihle 180"*— uzunl. 9 satir, aralarmda liirkce 
manalari yazih. Kenarlarmda Buhariden, Abu'1-Lays v.s. tefsirlcrden 
alinmi* Tiirkce vc Arapca hasiyeler vardir. Tahiuincii X. (XVI) asirda 
Iranda yassiliiiishr. Durak ve cetveller kirimzi. Miklcpli ve $emseli dar- 
cini deri Osmanh cildi. 

515 K. 264 

Aym 

Aharli kalin kafcit. 3-45»«- boy ve 205""" eninde 413 yaprak. Sa- 
liifcde harcfkelj iri oesihle 118'""" uzunl. 12 satir. Tahminen X. (XVI) 
asir. Ilk iki sahifesi, g-iillcri ve surebnslan guzel tczhipli, durak ve 
cetveller yaldi* ve renkli. Miklep ve semseli darcini deri Osinanli 
cildi. 

516 K. 263 

Aym 

Aharli kftftil. SbS"""- boy ve 240""- eninde 415 yaprak. Sahifede 
140u ,m. ozun | 3 aat|n harekeJi j5uju s | e ve ioq« m . ull|ll i # harekeli nesihle 
10 sahr, Tahminen X. (XVI) asirda Iranda yazihmshr. Ilk iki sahifesi 
ve jfulleri nefis miizehhep, surebaslan durak ve cetveller yaldiz. Mik- 
lep ve koyu kahve renjji deri cilt. 

517 K. 259 

Aym 
Ahurb kafil. 350— • boy ve 235-- eninde 454 yaprak. Sahifede Mushafiar 143 115 mn " uzunl. 3 satin stilus, ve 78"'"" uzunl. 8 satir. harekeli nesihle 
11 satir. Tahminen X. (XVI) asirda Iranda yazilmistir. Ilk iki saliifesi, 
jfiiller miizehhep, sure baslan, duraklar ve cetvelier yaldiz. Sultan Ah 
mad I. (1012/12603-1026/1617) tarafindan vakvedilinistir. Miklep, siva 
ma yaldiz ve kitabeli kahve renjfi deri cildin kapak i^leri oymaltdir. 

518 K. 246 

Aym 

Aliarli kagii. 330 mm - boy ve 215""' 1, eniude 295 yaprak. Saliifede 
harekeli Iran neshiyle 125" m " uzunl. 15 satir. Tahminen X. (XVI) asir- 
da istinsah edilmistir. Ilk dort sahifesi madalyon scklinde, surebaslan 
ve guller ve son sahifesi miizehhep, durak ve cetvelier yaldiz. Mik- 
lep ve semseli visnecurugii deri ciit. 

519 K. 217 

Aym 

Aharh kagil. 303"""' boy ve 200 mo " eninde 367 yaprak. Sahifcde 
harekeli nesihle 100"-' uzunl. 12 satir. Iranda X. (XVI) asirda kopya 
edilmistir. Bast a bir madalyon, ilk iki sahife, sure baslan ve puller 
guzel tezhipli, durak ve cetvelier renk ve yaldizh. Miklepli. kahve ren- 
iri deri ciit. Mushaf ve cildi 90k kurtlu ve yirtiklidir. 

520 K. 204 

Aym 
Aharh ince kafcit. 230 u,n " boy ve 160— eninde 332 yaprak. Salii- 
fede kitabeli Iran neshi ilc 105 n,n ' uzunl. 14 satir. Satir aralannda ince 
talikle Farsca terciimeleri yazih. Tahminen X. (XV) asirda kopya edil- 
mistir. Surebaslan ve duraklar kirmizi. Miklepli ve semseli koyu kah- 
ve reng-i deri ciit. 

521 K. 191 

Aym 
Aharh kafcit. 350""" boy ve 236«""' eninde 259 yaprak. Saliifede 
harekeli tran neshiyle l21 a " a • uzunl. 15 satir. Tahminen X. asirda is- 
tinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslan, jfiiller miizehhep, durak 144 Arapca Yazmalar V? cetveller yaldiz ve reulcli. Miklrp scinsc ve kilabelt kahve rcngi 
deH cildin kapak icleri oyma lcz»'inathdir. 

522 K. 188 

Ayni 

Aharh kagit. 362'" "'• boy ve 255™"" enindc 318yaprak. Snliifede 
Sahifede harekeli iriee nesihlc 140 m,n • uzuni. 12 satir. Tahminen X. 
asir Iran eserlerinden. Ilk dort sahifesi, scrlevlia/vc surcbaslan, guller. 
miizehhcp, durak ve cetveller yaldizh. Son yapragi sonradan yazil- 
inisMr. Miklep ve semseli kalive rcngi deri cilt. 

523 K. 183 

Ayni 

Aharli katm kagit. 365 ,,,,,, • boy ve 245 m " - eninde 326 yaprak. Sa- 
fede harekeli nesihle 95"" n " uztinl. 12 ve yaldiz' sulusle~135" ,n " uzuni. 
3 satir. Tahminen Iranin X. asir cserterindcndir. Ilk iki ve. sod iki sa- 
hifesi, sure baslan, guller miizehhcp, durak ve cetveller yaldiz ve 
renklidlr. Miklep, semse ve koselikii visneguriigii deri cilt. 

524 K. 179 

Ayni 

Aharh kagit. 330 ,, " ,, • boy ve 210'"»" eninde 333 yaprak. Sahifede 
harekeli li*an neshiyle U5 mm ' uzuni. 12 satir. Tahminen X. asirda istin- 
sah edilmlstir. Ilk iki sahifesinde madalyon seklinde zahriye, serlev- 
lar, «ure baflari ve son sahifesi, giiller muzehhep, durak ve cetveller 
yaldik ve renkli. Miklepli sivama yaldizh kahve rengi deri cilt. Gerek 
mushafi gerek cildi kurtlar cok tahrip etmistfr. 

525 K. 169 

Ayni 

Aharli kalin kagit. 372 m "'- boy ve 255 mm - eninde 305 yaprak. Sa- 
hifede harekeli Iran neshiyle 170 ID,n ' uzuni. 13 satir. Sure baslan kir- 
mizi, duraklar yaldiz. Miklepli kahve rengi deri cilt. Mushaflar 145 526 K. 170 

Aym 

Aharli kalinca kagit. 365"""- boy vc 245 " enindc 302 yaprak. 

Sahifede harekeli Iran neshiyle bir sat n altin ve digeri siyaii miirekkeple 
117""" - uzunl. 12 satir. Tahminen X. asir. Ilk dort ve son iki sahifesi 
ve sure baslari ve giiller zengin bir surelte miizehhep, durak ve cct- 
veller yaldiz \e renkli. Mikiep, sunsc ve kitabeli kahve rengi dt-ri 
cilt. Kapak K'eride oyma semseli. 

527 K. 171 

Ayni 

Aharli kahn kiigit. 325 n,n " boy ve 2\5 m "" cninde 236 yaprak. Sahi- 
fede bir saliri altin ve bir satin siyah miirekkeple 1'25 M "" uzunl. 15 
saltr. Tahminen X. asir Iran eseridir. Ilk iki sahifesi, sure baslari, 
giiller miizehhep, durak ve celvelier yaldizb. Mikiep ve semseli koyu 
kagve rengi deri cilt. 

528 k. ioi 

Ayni 

Aharh ince kagit. 325 ,n,n - boy ve 23Q , " U '• eninde 277 yaprak. Sa- 
hifede uc satin 126 , " m • uzunl. harekeli siiliisle ve 12 satin 93"""" uzunl. 
harekeli nesihle olmak iizere i5 satir. Iranin X. asir eserlcrinden ol- 
masi muhtemeldir. Ilk iki sahifesi ve sure baslari, giiller miizehliep, 
durak ve cetveller yaldiz ve renkli. Mikiep ve semseli kizil kihvc rcn- 
gi deri cilt. 

529 K. 162 

Ayni 

Aharli inee ka£»t. 330"" u - boy ve 222""" ■ enninde 259 yaprak. 
Sahifede harekeli Iran neshiyle 133 a,n " uzunl. 15 satir. Tahminen X. 
asirda kopya cdilmi§tir. Bastan iki sahifesi, serlevha ve sure baslari 
miizehhep. durak ve cetveller yaldiz ve mavi ilc. Sonunda tnliklc ya- 
zihnis manzum Farsca Kur'an fall vardir. Mikiep ve semseli koyu kah- 
ve rengi deri cilt 
T.S A.Y.K. v . 10 146 Arapea Yazmaiar 530 K. 164 

Ayni 

Aharh kngit. 34(j J ""'- boy ve 225"" 1 " eninde 225 yaprak. Sahiftde 
H3 n '-- uzunl. 3 sal in stilus ve altinla, 78 n,m - uzunl. 8 satin harekeli 
nesihle eeman 11 satir. Iranin X. asir tserlerindtn. Ilk iki sahifesi, su- 
re bashin, koltuklar ve g tiller mtizehhep, durak ve cetveller yaldiz ve 
rerikli. Miklcpli lak cildin dibini kurt yemisHr. 

531 -K. 167 

Aym 

Aliarli krem rengi kagit. 360" ,,,, • boy ve 245 ,,,u " eninde 467 yap- 
rak. Sahifede 160 mw * uzunl. 3 satin harekeli stilus ve lOO"""* uzunl. 10 
satin harekeli nesihle. ilk iki sahifesi, sure bas,lan vc guller mtizeh- 
hep, durak ye cetveller yaJdiz ve lenkli. Miklep, scmse ve koseiikli 
visnectirtigti deri eill. 

532 K. 166 

Ayni 

Aliarh ktem renyi kl£it. 353' un - bay ve 230 1,m - eninde 435 yap- 
rak. Sahifede harekeli Iran neshiyle 125 mm ' uzunl. 11 satir. Tahminen 
X. asirda kopya edilmi§tir. Ba$tan ilk sahifesi eksik ve ikinci sahifesi 
ile sure baslan, gtiller mtizehhep, duraklar ve cetveller yaldiz ve renk- 
li. Miklep, setnse ve koseiikli' kahve rengi deri fersudc cilt. 

533 K. 106 

Ayni 

Aharli kagit. 358"""- boy ve 240 mn '- eninde 299 yaprak. Sahifede 
stilusle ve 135 ,Bm * uzunl. tic ve nesihle 96 m ■• uzunl. 12 satir olmak 
uzere cem'an 15 satir. Habib Allah al-Maragi eliyle tahminen X. asir- 
da istinsah edilmi§tir. Ba$tan iki sahifesi ile sure ba?lan, gtiller mti- 
zehhep, durak ve cetveller yaldiz ve renkli. Miklep ve semseli darcini 
deji cilt. HI. Selim tarafmdan vakfedilmistir. Mushaflar 147 534 K. 116 

Aym 

Aharli kajjil. 2K0'""" boy ve 185"""* cnincJc 322 yaprak. Sahifede 
harekeli ncsihlc 105""" uzunl. 12 satir. Iranda X. asirda y.izilnus ol- 
ma.si muhtemeldir. Ilk iki sahifesi, serlevha, sure basjari ve jjiiller ne- 
fis lc/hi|)li. Durak ve cetveller yaldizli. Sonunda Farsca Kur'an fall 
manzumesi vardir. Miklep, semse ve kosdikli irankari kahve renjfi deri 
cilt. 

535 K. M8 

Aym 

Aharirince kafcit. 300""" boy ve 190"""- eninde 514 yaprak. Salii- 
fede iic satin yaldiz ve mavi ile vc liarekeli suliislc, sekiz satin liare- 
keli nesihJe ceinan 1 1 sahr. Tahminen Iranda X. asirda kopya edil- 
misjir. Ilk iki sahifesi, serlevha sure basjan ve nefis muz-clilicp, durak 
ve eelveller yaldiz ve renkli. Miklep, semse ve kitabeli sivama yaldiz- 
li cilt. 

536 K - 13B 

Aym 

Aharli krem rcngi kafcit. 340-"- boy ve 230"""- eninde 369 yaprak. 
Sahifede harekeli irice nesihle 123"""* uzunl. 12 sahr. Iranda yazilmis. 
clan bu Kur'an Seyhiilkurra Imam Muhammad al-AyasluJi tarafindan 
lashih edilmi^tir. Ilk iki sahifesi ile son iki sahifesi ve gtiller miizeh- 
hep, sure baglan duVaklar ve cetveller yaldizli. Miklepli ve sivama 
yaldizli irankari deri cilt, kenarh taniir jjormustur. 

537 k. n6 

Aym 

Aharh ve vassaleli zerefsan ince kagit. 405"""' bov ve 270 , " mi cn- 
inde 432 yaprak. Sahifede harekeli giizel Iran neshiyle ISO'""" uzunl. 9 
satir. Iran X. asir cserlerindendir. Banian dort ve sondan alii sahifesi 
nefis tezhiplidir. Sonunda hatim duasi vc Farsca Kur'an fall vardir. 148 Arapen Yazinalar Sure ba$lan, filler, dmnklar iniizehhep, eetveller yaldiz ve reuklidir. 
Sivama yaldizli miklep, soinsi- \e kifabeli kahve renjji deri c.ill. Kitap 
ve cildin bir eok yeilerini kurf yrmistir. 

538K>47 

Ayni 

Aharh mce kafcil. i05"" r - hoy .ve 280"""- cninde 335 yaprak. Sa- 
liifcde bir satin alhn digrr sal in mavi mihekkeple ulmak iizere 150""" - 
ii/unl. harekeli nesilile \'l sat ir. X. asir Iran escrlerindendir. Baslan 
<>, oilalardan : 1 ve sondaii 'i sahifesi ile sure baslan, giiller nefis mii- 
zehhep, durak ve celveller yaldiz ve reuklidir. Sivama yaldizli miklep 
ve semseli kahve rengi dcri cill. Kitabin kenarlarini kurtlar fazla Uli- 
rip etmistir. 

539 K. 152 

Ayni 

Aharh inee ka^it. 360'""" boy ve 240'""- eninde 344 yaprak. Sahi- 
fede harekeli jfiizel ncsihie 148" ,n " uzunl. 12 satir. X. asir Iran eser- 
leriiidendir. Bastan ve aralardan bir cok sahifeler tamir gormiis ve 
somadan yazilimstir. Sure baslan, guller ve son sahifesi giizcl miizeh- 
hcpti.r, durak ve cetveller yaldiz ve renklidir. Miklep, semse ve kita- 
bcli sivama yaldizli kahve rengi irankan deri cilt. 

540 K. 99 

Ayni 

Aharh inee kafcil. 305'""" boy ve 195""- eninde 248 yaprak. Sa- 
hifede liarekeli Iran ncshiyle 112 ,n: ' 1, uzunl. 14 satir. Tahmine ijorc H. 
X. sir Iran eserleriiidendir. ilk iki sahife ve serlevha, sure baslan, 
>>ithtr nni/.ehhep, durak ve celveller yaldizli. Miklepli sivama yaldizli 
ka^y/f rentfi deri cilf. Kirahiu kenailanni kurllar tahrip ettnislir. 

541 K. 95 

Ayni 
Aharh kalin kagri I . <151 boy ve 295' eninde 320 yaprak. Sa- Mtisliaflar 149 hifcdc iic satin harckcli suliis vc sckiz satin harckeli nesililc II s;jlir. 
Iran X. asircscilerinden olmasi miilitciiit Idir. Miklcp Ve scn.-seli .siyali 
deri cilt. 

542 Y. 3151 

Ayni 

Aliarli incc kajfit. 350 " boy ve 2-15"'"'- enindc 376 yaprak. Sa- 

hifcdc harekeli kalm nesihle l• ; ^3 ^, " , • uzunl. 12 satir, aralariuda kirmr/.i 
miirckkeple vc nesih ya/.i ile Far.sva manalan yazdi. Taliimiien X. (XVI) 
asirda Iranda yazilmishr. Zaliriye ve ilk iki sahifcsi miizdilu-p, sure 
baslan durak ve cetvellcr yaldi/.li. Miklcp vc scmscli kahve r: njji fie- 
ri cilt. 

543 y. 2 

Ayni 

Aliarli kalin kajjit. ■IH5"""' hoy vc 350 , " ,H ■ ciiincle 5'U) yaprak. Salii- 
fcdc.liir salin altui diger salir siyali miirckkeple .vc ncfi.s stilus!- ya- 
zili 18.S ,nm - uzunl. 9 satir. Ta.limincn Iranda X. (XV!) asirda is! in.safi 
cdilmistir. Son sahifcsi eksiktir. ilk unvan sahifcsi gi'wl Ivziiipli c< r- 
ccve icindc altin zemin uzerine beyazla yi/.di, .sure baslan, iiiiizrhlit-p, 
durak ve cetvellcr yaldr/. ve rcnklidir. Nihayctiudc lialim duasi ve 
Farsca Kur'an fall vardir. Miklcp, seinse, koseltk ve kitabcli kahvc 
rengi deri vc yaldiz kabarlmali cilt. 

544 Y- 13 

Kur'amn 17. ciizii 

Aliarli kalin kag-tt. 346"""- boy ve 225"""- cninde 21 yaprak. Sa- 
hifedc blr satih altin diger satin siyali miirekkepli ve haivkeli suliis- 
le ISO"" 1 " uzunl. 8 satir. Tahminen X. (XVI) asirda istinsah edilmistir. 
Serlevha, sure baslan, g-uller nefis tezhipli, durak ve cetvcller yaldiz 
ve renkli. Miklcpli ve sivama yaldiz seinse Ve kitabcli kalivc renjji de- 
ri cildin kapak igleri de oynia semse ve koseliklidir. 

545 Y. 2497 

Musliaf 
Aharli kalin ka£it. 340 ,,,u " boy ve 235" , " ,# eninde rakamsiz yaprak. 150 Arapca Yazmalar Sahifcde harekeli siiliislc 165«'»- wziinl. 13 sahr. Tahmincn X.(XVI) as»r- 
da istinsah edilmi$rir. Sure banian, duraktar yaldr/.la, jfiiller miizehhep. 
Ba§tan 7 vc An'am (6) snresinin 63. ayclinin ortasmdan Zumar (39) su- 
resinin 72. ayctine kariar <>lan kisnn sunradan ya/ilmi$lir. Miklirpli vc 
$cinseii vi$iK\iirii£ii dcri cill. 

546 K. H. 5.'>U 

Sancak mu.shafi 

Aiiarli inc«- kajjil. 2V"""- fapinria .sckizgen §cklinde rakamsi/. yaprak. 

Saliifedi: tfayel inee m-sililc lb u/iml !5 salir. Tahmincn X. asir- 

cla ya/ilniifjtir. Banian vo .sominriau hir kac yaprak cksiklir. Cetvc-11. r 
yaldizh. Yalrir/.li kahve ii-n^i ( \ cri c jj # 

547 li- "• 51r> 
Ayni 

Aharli inee katfil. 33 '• eapinda si:ki/.ifcn $cklinde. rakamsiz yaprak. 

Sahifcde inee ncsihle 250"""- u/iml. 18 sahr. Tahmincn X. - asirda kop- 
ya edilmi$lir. Banian iki yapragi mii/diheplir. Durah ve cetvcllcr yal- 
yaldiz. Cildin list kapafci yoktur. 

Bu mushafin Naml (27) suresinin 82. ayctindch. sonrasi eksiktir. 

548 E> H. 515 

Ayni 

Aharltcok inee ka&il. 35"'»'-capi»ria kenarlan mudevver sckiz^cn 
scklindc nikamsiz yaprak. Sahifcde inee ve harekeli nesihle 25 mm - nziinl 
15 satir. Ba? farafi eksik ve cuzleri daginik olan bu Kur'amn so »un- 
da Farsca manzQm fal vardir. Kahve reng-i deri cildin kapaklan kop- 
mustur. Uzerr altin kakrna ayet yazili demir bir mahfaza icindedir. 

549 E. II. 513 

Ayni 

Aharli inee kagil. 30""'- capinda scki/.tfen tjeklinde rakamsiz yap- 
rak. Salufede inee yazi ilu 24""'" u/.unJ. 19 satir. Tahminen X. asir Iran Mushaflar 151 eserlerindendir. Bastan ve sondan ikiser sahifesi tezhipli, sure bajlari 
ve celveiler yaldizli. Kahve rengi deri ve yaldiz ve kabartma stislu 
cilt. Sekizgen seklinde gumiis mahafazasi vardir. 

550 E. H. 511 

Ayni 

Aharli ince kSgit. 30 m!B ' capinda sekizgen seklinde rakamsiz yaprak. 
Sahifede 23 mm ' uzunl. ve ince harekeli nesihle 17 satir. Tahminen X. 
asirda yazilmistir. tlk iki sahifesi iniizehhep. Sure ba?Iart, duraklar ve 
cetveller yaldiz. Kabartma suslu yaldizh kahve rengi deri cilt. 0z::rin- 
de ayetler yazih giimiis yuvarlak mahafazasi vardir. 

551 E. H. 510 

Ayni 

Aharli inre kagit. 35""" ' capinda sekizgen seklinde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli ince nesilile 26 mm- uzunl. 14 satir. Tahminen X. asir 
isidir. Bastan iki ve sondan iki sahifesi muze.hhep, sure baslan, ve 
cetveller yaldizli. Kirmizi deri etrafi zencirekli cilt. Demir iizcrine 
altin kakma ile ayetler yazih sekizgen biciminde mahfazasi vardir. 

552 E. H. 449 

Ayni 

Aharli ince kagit. 55 m "' capinda sekizgen geklinde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli ince nesihle 35 m *" uzunl. 16 satir. (jubarl b. c Abd 
al-Karlm es-Sabzvari eliyle tahminen X asirda yazilmistir. Bastan 
iki sahifesi tezhipli, sure baslan, duraklar ve cetveller yaldizli. Ka- 
bartma yaldizli visnecurugii deri cilt. 

553 E. H. 487 

Ayni 

Aharli ince kagit. 37 mm ' capinda sekizgen bifiminde rakamsiz yap- 
rak. Sahifede harekeli ince nesihle SO"" 1 " uzunl. 17 satir. c Ahd an-Nabl 
b. Muhammad Abfl A c la eliyle X. asirda yazilmistir. Bastan iki sahifesi 15? Arapca Yazmalar muxchhep, sure baslari durakla vu cetveller yaldiz. Miklepli vc yaldtzi 
vi^necuruga deri cilt. Giimiis mahfaza ieindedir. 

554 E. H. 474 

Aym 

Aharh ince kajjit. <I5'"*"- capinda daire seklindc 377 yaprak. Sa- 
Sahifede ince harekcli nusihlu 35 ,n "" uzunl. 14 satir. <Ali al Cubari 
eliyile istinsah edihnistir. Bastan vc sondan ikiser sahifc rezhipli, sure 
bastan, durak ve cetveller yaldi/.. Sivama yaldizh visnecuriigii deri cilt. 

555 is- "• w> 

Aym 

Aharh ince kajfil. 35" v : 'l>"i'l.i .sc-kizjjeii biciinindc rakamsiz yap- 

rak. Sahifcde ince v.: f(MKi l»ir ncsilile yO ,,,!s, -uziiiil. 9 sahr. Tahmincn X- 
XI. asirda yazihmslir. Cdvcllcr yaldiz vc kirnuzi. Kahvc reniji deri 
vc yaldizh alt. Maden mnhfaza ieindedir. 

556 K. II. 53-1 
Aym 

Aharh ince kagit. 61)""'" capinda s-kizjfen seklinUe rakamsiz yaprak. 

Snliifedo 38 " uzunl. vc harekcli ince nesihle 18 sahr. Tahmincn X. 

asirda kopya edihnistir. Marfan dort sahifcsi miizchhep, sure baslari, 
duraklar.ve cetveller yaldizlidir. Cildi yoktur. 

557 E- H. 535 
Aym 

Ah-irli ince katfit. 35 ,B "" capinda sekizgen biciinindc rakamsiz yap- 
rak. Sjhifede ince nesihle ">:}'»•"■ uzunl. 17 satir. Tahmincn X. asirda ya- 
zihmstir. Ilk iki saaifesi iniizchliep, sure baslan, duraklar ve cetveller 
yaldiz. Kahve rcnjri deri yaldizh cilt. 

558 K- H- 536 
Aym 
Aharh ince kajpt. 39'""" capinda sckizgen seklinde rakamsiz yaprak. Mushaflar 153 Sahifedc ince ncsihlc 26 m,n - uzunl. 14 satir. Tahminen X. asirda kop- 
ya edilmistir. Bastan ve sondan iki^cr sahifcsi muzeliheptir. Sure b>s- 
lari, duraklar ve eel veil r yaldiz. 

559 E. H - M 

Ayni 

Aharli ince ka#it. 45" capinda sekizg<_n seklindc rakamsiz yaprak. 

Sahifcde harekeli iucc ncsihlc IK)"""* uzunl. 18 sajir. Tahminen X. asir- 
da yazilmishr. Harlan iki sahifcsi muxeiilu-p, sure baslan, duraklar vi: 
cctvcller yaldiz. Yaldizh fieri cildin all kapagi cksiklir. 

560 E. I'. 5i8 

Aym 

Aharli ince kajfil. <I5"""- capinda sckizgen seklinde rakamsi/ yaprak. 
Sahifedc harekeli inec ncsihlc 35'""" uziml. 18 satir. Tahminen X. asir- 
da kopya edilmistir. Sure baslan, duraklar vt: cctyellcr yaldiz. 

561 E. H. 527 

Ayni 

Aharh sarimtirak kagit. 78 ,n "" boy ve 55 ,nn " cninde rakamsiz yaprak. 
Sahifcde harekeli ince ncsihlc 25 ,nn " uzunl. 15 satir. Tahminen Iranda 
X, asirda kopya cdilmistir. Sonundn manzum Farsca Kur'an fall var- 
dir* Basjan ve sondan ikiser sahifcsi ve serlcvha miizehhep, surebas- 
lan, durak ve cctveller yaldiz. Miklep, §cmse ve kitabeli kahvc rcngi 
deri cilt. 

562 E. H. 528 

Ayni 

Aharli incy kagit. 10"", 520 uzunl. ve 1 I0» ,,n ' eninde tomar. Tiir- 
lii sekiller iyine ince ncsihle ve bazan stilus ve kufi ile yazilmis muh- 
telif Kur'an sureleri. Tezhipleri (ran isidir. Bas taraftan 500 mm - kadar 
yeri ince hatai tezhiplidir. *54 Aracpa Yazmalar 563 K. II. 519 

Aym 

Aharh ince kafctl. Mi>«- boy vc fc8"'»" onmdc rakainsiz yaprak. 
Sahifede harckcli nesililc <'."•»»• uzunl. IV? .sahr. Tahminen tra'nda X. 
asirda kopya cdiJmi$lii. Rattan dor I sondan iki yapra<;i nu'i/.ehhcp ve 
lialkari ile siislii. Sure banian, jjiiller rl: lo/lupli. C'rlv.-lln vc durnk- 
lar yaldiz. Kahve renjyi d.'i i rildin kap:iklan inadcn kaplidir. 

564 E. H. 505 

Aym 

Aharh ince kafcil. 5ft boy vc 44«"- cnindc raknmsiz yaprak. 

Sahifede harckcli ince nesil.lc •.*-"- u/unl. 15 salir. Tahminen liandc X. 
asirda kopya cdiliiii$fir. K;i?lan iki snhifesi rezlupli, sun: banian vc 
cetveller yaldr/.h. Sivama ynldir.li miklepli -kahve rengi dcri cilt. 

565 K. H. I f >7 

Ayiu 

Aharh ince kagit. 30»— eapinda sekizj?en yekliudu rakanisiz yap- 
rak. Sahifede harekeJi nesihle 13 .sahr. Tahminen X. asirda kopya edil- 
mistir. ilk iki sahifesi miixehhep, sure baslari kirmizi, cetveller yal- 
dizh. Kahve rcngi yaldi/.i dcri cilt. Giimiis mahfazalidir. 

566 E. H. 471 

Aym 

Aharh ince kagit. 55™- ^apvuU sekizgen seklinrh-. rakanisiz yap- 
rak. Sahifede harckcli ncsihle 38«- uzunl. 14 sahr. Talunimn X. asirda 
kopya cdilmistir. Basran iki sahifes'i miixchhep, sure banian, duraklar 
vc cetveller yaldixli. Sivama yaldr/.h kirnnzi deri cilt. 

567 E. H. -m 

Aym 
Aharh incc kagit. 35"""' capinda sekizgen seklindc rakamsiz yaprak. Mushaflar 155 Sahifode han-kcli iuc m-sihic VS uzunl. 1 5 sahr. T-iliniin-n X. .isir- 

da Iranda ya/.ilmi-jlit. H is' in vr sonc i;i 1 1 il.isci saliifcsi mii/rlilu'p, sir 
rcbaslai i ve crl vcllcr yal-.'i/li. Sivaina y.ddi/.li J. alive rrugi drii (ill. 

568 '•- m. i/.i 

Sanr.ik iniisli.th 

Alidili incc kaji it . •IH"""" capmda siki/.jjcn sckhnde rakamsiz yap- 
rak. Sahiftdc iuco ncsihlr 111'-"" uzunl. V> sahr. Talmiinui X. asirda 
Iranda ya/.ilmishr. Ha:jfan dorl, sondan iki saliifcsi jjii/.el tc/.hipli, sure 
baslari, dnraklar, tfiiller ve ceh/elkr yaldiz. Sivaina yalrJi/li. Kalne ren- 
yfi deri cilL 

569 k. ii. 47* 

Ayui 

Aharli incc kn£it. 75"""' capinda gayri munlazaui sekizgen bici- 
ininde 171 yaprak. Sahifcde liarckcli inee nesihlc 60 ,, ""• uzunl. 7A\ sa- 
hr, Tahnunen X. asirda kopya edilmishr. Bashtn 4 sondan 2 yapragi 
tezhipli, sure baslan, dnraklar ve eetvcllcr renk vc yaldizla. $cmseli 
mor dcri cilt. Giiniii$ mahfaza ieinde. 

570 E. H- 478 

Ayni 

Aharli kajfd. (>()"""• capinda day ire bicimindc rakamsiz yaprak. Sahi- 

fede i nee nes i hie 43 " uzunl. '20 sahr. Bastan ve sondan ikiser yaprak 

iniizehhep, sure baslan, durak ve celveller yaldizh. Kalive rengi dori 
cilt. Gumiis mahfaza icindedir. 

571 E. H. 181 

Ayni 

Aharli incc ka£il. SO 1 *"'" c,apimia sekizjjen bicimindc rakamsiz yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihle 38• n, "• uzunl. 14 sahr. Sure basjan, cel- 
veller yaldiz, dnraklar kirmizi. Sivama yaldiz cilt. Giiiniis mafazalidir. _[£^ Arapca Ya/.malar 572 K- ii. J»H Aym 

Aharh incc kajjil.-b v'.pmda scki/^-n srklinde rnkamsi/. yaprak. 

Sahifcde incc ncsihlc :>K nzmil. :>() salir. Tahminrn X. a.sinln kop- 

ya odihnisfii. Sun- banian vr erlvellcr yaJdiz.'Sivaina valili'/.li k.thvr 
rcnjri «lcri rill. Kiilibdi J: iiimi* ni.ilifaxa icindedir. 

573 !■:■ « «• -»««' 

Aym 

Aharh inee kajr,|. ss V apinda si-ki/.jr,.,, ^klindi- lakamsi/. yaprak. 

Sahifcdr harekcli inn* im-mMc :iH 11/.1111J. !} sahr. Talimim-n X. asir- 

da kopya cdihni$tir. Ilk iki sahifesi miizehhrp, sure- l»a*lan, iliiraklar 
ve eelveller yaldiz. Sivama yal.lr/.l. di-ri eill. Kahar.di tfm.m* niahfa- 
zahdir. 

574 I'-. H. -Wl 

Aym 

"Aharh ince kaftil. IS eapinda sekizken biciminde rakam.s.z yaprak. 

Sahifede harekcli incc ncsihlc 270 uzunl. 14 sahr. Tahminen X. asir- 

da asirda Iranda kopya cdihnistir. Bastan dort sahifesi sure baslari 
rmizehhep, cetveller yaldiz ve renk. Sivama yaldizli cilt. Giimus mah- 
faza icindedir. 

575 E- H. 496 

Aym 
Aharh ince ka6it. 50""- boy ve 38 eninde rakamsiz yaprak. Sahi- 
fede incc neshi talikle 24'""" uzunl. 20 sahr. Tahminen X. asirda Iran- 
da kopya edilmistir. Cetveller yaldiz. Miklep ve kabartma kapli visne- 
curujjrfi deri cilt. Bas tarafmdan bir kac yapragi kurt tahrip ctmistir. 
Giimus mahfaza icindedir. 

576 E. II. 465 

Aym 
Aharh incc kafcic. 40""" eapinda sekixyen scklinde rakamsiz yaprak. Mushaflar 157 

Sahifede nesihle 30"'»" uzunl. 17 satir. Visneeuru£ii deri yildiz sein.sc- 
li cilt. 

577 E. H. 466 

Ayni 

Aharli ince kajjtt. 30"""- capmda sekizgen biciminde rakamsiz yap- 
rak. Sahifede 23"'- uzunl. ve harekeli ince nesilile 15 sahr. Ba^la'n- iiv 
sahifesi mCizchhcp. Sure baslan durak ve cetvelier yaldiz. Kahve renjji 
cildin kapaklan kopmustur. Rutubet lesirile yapraklar birliirine y.i- 
pisnushr. Kink jji'miiis nialifa/a icindedir. 

578 E- H. J5-2 

Ayni 

Aharli ince kug-it. 56 ,B — capmda s.kizgen seklinde rakamsiz yap- 
rak. Sahifeda harekeli nesihle 38 mm - uzunl. 13 satir. Tahminen X. asir- 
da kopya edilmistir. Bastan iki sahifesi miizehhep, sure baslan ve 
duraklar ve cetvelier yaldiz. Yaldiz ve kabartmah kahve rengi deri 
cilt. 5 79 E. H. 453 

Ayni 

Aharli ince ka£it. 50 mn " capmda sekizjjen biciminde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli ince nesilile 35""' uzunl. 15 satir. Tahminen X. as- 
irda kopya edilmistir. Bastan bir sahifesi eksiktir. Sure baslan, du- 
raklar ve cetvelier yaldiz. Kahve renjfi deri cilt. 

580 E. H. 456 

Ayni 

Aharli ince kagit. 46*"*' capmda sekizgen seklinde rakamsiz yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihle 33""". uzunl. 12 satir. Tahminen X. asir- 
da lranda yazilmi§tir. Bastan dort, sondan iki sahifesi jruzel tezhipli. 
Sure baslan, duraklar ve cetvelier yaldizli. Sivama yaldizli kahve ren- 
5fi deri cilt. 158 Arapca Yazmalar 

581 '■■-. «»• « s 7 

Ayui 

Aliarli ka^it. -JO"""- capmda m ki/tfni bicimiiidr lakam.siz yaprak. 
Sahifede harekeli ince lusihle ly salir. Tahuiinen iranda X. asirda 
kopya cdilmi.stir. Kahvo irnjfi dori cilt. 

582 I'- N.-K.0 

Ay in 

Aliarli incckfiftil. i.S i,.i|.iiida rakamsu yapr.ik. .Sahilrdr harekeli 

hue ncsilile :>:>"""• ir/uiil. 1 I .salir. T.iliriiineu asnda vazilimslir. liastaii 
ve sondan ikiser sahilesi Iczhipli.j .surer basjari duiaklar vc t-.cl vcller 
yaldiz. Sivama yahh/.h m-fis di-ri till. 

583 »■:. ii. i»« 

Aym 

Aliarli ince kajjil. 10 cnpinda sckizyen sekliudc rakamsi/ yap- 
rak. Sahifede tfayel incc ncsihlc :>7 ,, ""• uzunl. 33 sahr. Tahniinen X. 
asirda Iranda yazilmi.slir. Kaplan iki saliifcsi giizel Iczhipli, sun: ba§- 
lan, cctveller yaidiz. Sivama yaldr/li kabartma kahve rerijji deri cilt. 

584 K. H. 409 

Surelcr 

Aliarli ka&it. 203 ,m "- boy ve 146 " cnindc 42 yaprak. Sahifede 

bir satin yaldiz ve iki satin mavi ile 70""" uzunl. ve harekeli siiliisle 
3; ve harekeli nesihle ve 4H"" 1 " uzunl. 8 salir. Serlevlia ve gutter mu- 
zehhep, eetveller yaldizlr. Miklep, semsili muliudi deri cilt. 

Bu cillte Fatiha, Aii'am, Kahf, Saba', Fajir surcleri vardir. 

585 E- H-'^> 
Cii/ler 

Aharli ka£it. 3 I0""»- l>t»y vc 2\5 mm - eninde 18 yaprak. Sahifede 
bes satin altin ve dorl sat hi siyali miiivkkcple oluiak iizere harekeli 
nesihle I33 n " ' uzunl. k ) salir. Tahinini-u Iran'da X. asirda islinsali edil- Mushaflar 15$ niistir. Serlevha, cii/ ve sure baslari, giiller ve duraklar lezhipli. Cf I- 
vellcr renk vc.yaldr/h. Miklek ve semseli visne rengi deri cilt. 

Bu ciUe Nisa' (4) suresinin 21. ayetinden baslayan 5* Y. I7 b de 
Hud (11) suresinin 6. ayet ile baslayip Yusuf (12) suresinin 52. ayeti 
ile biten 12. Y. 33 b de (18) suresinin 75. ayeti ile baslayan Taha 
(20) suresinin 135. ayeti iJe biten Kur'amn 16. ciizleri vardir. 586 E. H. 236 

Kur'amn 12. ctiz'ii 

Aharli kahn kagit. 350 m "" boy ve 235" ,,B * eninde 30 yaprak. Sahi- 
fede «ic satin altinla ve 4 satin siyahla 125"" , •■ uzunl. 7 .satir. Tahini- 
nen X. (XVI) asirda kopya edilmistir. Serlevha ve guller ve sure bas- 
lan tezhipli. Duraklar ve cetveller yaldiz ve renkli. Miklep seiuse, k6- 
selik ve kenar kitabeli sivama yaldi/li kalive rengi deri Iran ci.ldi '. 
kapaklann icin oyma semseli. 

Bu ciizde Hud (11) suresinin 6. ayelinden yQsuf (12) suresinin 52. 
ayetinin sonuna kadardir. 

587 E. H. 244 

Kur'an'nin 1. ciiz'ii 

Aharh kahn kagit. 690""" boy ve 435 • edninde 22 yaprak. Sa- 
hifede harekeli celi suliisle 270 ,OIU - uzunl. 13 satir. Iranda X. asirda 
yazdmisa benzer. Lafzai celaller, duraklar ve cetveller alhnla. Miklepli 
yesil deri cilt. 

Bu ciltte Fatiha ile Bakara (2) suresinin 259. ayclinin sonuna ka- 
dar vardir. 

588 K. 465 

Kur'an ciizleri 

Aharh kagit. 345 mm- boy ve 230 u ""• euinde rakamsiz yaprak. Sa- 
hifede 132 mm ' uzunl. 3 satin yaldizla ve harekeli siiliisle, 100 B " n " uzunl. 
8 satin harekeli nesihle 11 satir. Tahminen X. (XVI) asirda Iranda 
istinsah edilniisUr. Serlevhalar, sure baslari, koltuklar ve giiller mil- 160 Arapca Yazmalar zehhep, cetvel ve duraklar yaldiz. MikJep, $em.se ve kilabeli sivamn 
yaldizh kahve rengi deri cill. 

Ciiz 1-22, 24-30 ciiz. 23 miikerrerdir. 

< 589 Y. 3469 

3. Ciiz 

\ Aharh kagd. 415— • hoy ve 258'""" eninde 29 yaprnk. Sahifede 

liMckeli siiltislc 155«'»- uzunl. 7 salir. Taliminen X. (XVI) asuda is* 

tinttth e«Umi$tir. i,afzai eelnller, zahriye durak ve i»iill<-r, relvdler 
•Iriz yaldtvh. Miklt-p ve seinuli kiinnzi deri rill. 

XI. ASFk 

590 K- H. 493 

Sanciik mushafi 

Aharh kagil. 5"\750 hoy ve 82 eninde lomar.- 'iiuraii A.sad 

Allah $cyh as-Samnani c-liyli- 1000 (1501-92) sene.sindc lalik ve nesihlo 
gayrt san'atkare yazilmislii . Sekiz«en ^eklinde savalli ^rmiti.-j niahfa- 
zalidir. 

591 l'« H. -191 

Ayni 

Aharh ince kftgit. 40'""" capinda sekizgen gckliudc rakam.sjz yap- 
rale. Sahi/ede ince nesihlo 2:i»"»- u/.iml. 26 salir. 1003(1594-95) de ya- 
zdnn$hr. Fatiba suresi en sonda Nas suresinden soma ya/dnnslir. Ba$- 
la ve sonda ikiscr sahifc fozhiplidir. Cclycller yaldi/.h. Sivama yaidiz- 
ii deri eilt. Giimiis mahfaza icindedir. 

592 y. i6 

Ayni 
Aharh ince kagit. 40 ,mrt ' kutrunda sekizgen seklinde rakamsiz yap- 
rak. Sahifede gubari yazi ile 280 mm * uzunl. 18 satir. 'linad ad-Din b. 
Hasan b. Ibrahim eliyle 1004 (1595-96) te istinsah edilmi§tir. Faliha 
sureainin ikinci iiisfim havi olan sahifc muzehheptir, bagini havi olan Miisliaflar \6\ yaprak eksiklir. Sure basluri ve eel vcllrr yuldr/.h. Ya/mnyakhzli 
vi$neeun'iiju' deri ciil. Mahfazalidir. 

593 K. H. 1 1 1 

Mushaf ~ 

Aharli kiigil. 270"""- boy vc i(>H""»- imnde 33 yaprak. Snliifi-dc 
harekeii nesihle 115 in "" uzunl. 41 salir. Muhammad b. Abi Bakr eliyle 
1033 (ld'.>3-'24) le islin.sah edilmistir. Y. l k ve 2* da nefis miizehhep 
iki levha, orlasmda Fa! ilia ve Alifiam ya/ali. CuV, hizip, srcdr. giilleri 
aym jrii/uiijkie tezhipli. Sure basjari ve celvelU-r yaldizli. Miklcp, peru- 
se ve k<"><?i-likli koyu kalive deri rengi eiJl. 

594 E . H. ,440 

Sancak mushafi 

Aharli kre-m rcngi ince kag-it. 54*""' capinda s'ekizgen biciminde 
rakamsiz yaprak. Sahifede harekeii nesihle 35""' u/uniri7 salir. 1076 
(1665-66) da yazilimgtir. Ilk iki sahife .siyah vo kinnixi uzerine lezhip- 
li. Sun: hasjari yaldiz. Kahve rengi dcri uzerine yazma lezyinatli cilt. 

595 M. 16 

Mushaf ^ 

Aharli kagit. 425 mn " boy ve 298-»»'- eninde 38 J yaprak. Sahifede 
harekeii iri nesihle 180"""' uzunl. 11 satir. Biitiin sahife kenarlan ve 
satir aralar altin yaldiz. ilk uc sahifesi zengin tezhipli §ahcahan (1037/ 
1628-1068/1658) ine kizi Prenses Rujan-ray tarafmdan Ravza-i mutah- 
haraya 1077 (1666-67) de vakfedilmistir. Miklepli sade kirmizi deri 
cilt. 

596 E. H. 116 

Aym j 

Aharli ince kagit. 207"""' boy ve 133»"»- eninde 63 yaprak. Sahi- 
fede harekeii nesihle 84"" n • uzunl. 41 satir. Bu mushaf 594 nuinarada- 
kinin aym olup Ka bede 1078 yilinda aym pat tarafmdan yazdmishr. 
Miklepli ve yeksahh semseli iinnabi deri cilt. 
T.S.A.Y.K. F 165 Arap^n Ya/.mnlar 597 V- 11. 1M 

Musi.af 

Aharli kreiti miyi kajfit. 240'""" boy ve 150""" enmdi- <>3 yaprak. 
Sahifedc: liurekoli nesihle yy n ' n - uzunl. 39 satir. Muhammad b. Hafiz 
b. Malak Baki al-Farahi eliyle Ka'hcde 1079 (1668-09) da yazilmishr. 
Satir baslarma clif harfi jfittinnek snretlyle ve dor! sahifeye bir ciiz 
sijjdirarak yazilmishr. Y. I 1 ' \e 2" da sahife biiyukliigiinde iki muzeli- 
hep levha. Sure baslari ve i>ulhr miizehhep, duraklar ve eetveller v al- 
diz. Y. 62 b ve 63-' da miidevver jki madalyon icinde yaldr/.la ayet ya- 
y.ili. Miklep, scms;\ koselik ve kenar kitabeli siyah deri eill. 

598 Y. 3176 

Aym 

Ahaih kagrit. 255""" • l)oy ve 164 ,,,, "• cninde 299 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 105 nm ' uzunl. 15 satir. Ibn Muhammad b. Ibrahim 
al-Tibrizi eliyle 1088 (1677) muharreminde istinsah edilmistir. Sure 
baslari ve duraklar kirimzi. Miklep ve semseli siyah deri eilt. 

599 M. 68 

Ayni 

Aharli krem rcngfi kagd. 220 ma " boy ve 14G U ""- eninde 358 yaprak. 
Sahifede liarekeli nesihle 78 ,u "" uzunl. 14 satir, Muhammad Hadi at- 
Tibnzf eliyle 109J (1681) de istinsah edilmistir. Ilk iki ve son sahi- 
fcleri miizehhep. Sure baslari, satnaralan, durak ve eetveller yaldiz. 

ll.irap ojmus lak eilt . 

600 E- H. 153 

Ayni 

Aharli inee kajjit. 340" 1 "" boy ve215 m "" eninde 373 yaprak. Sahi- 
fejt liarekeli tfuzel nesihle 107 ••■«»• Husayn §Irazi eliyle 1096 (1684- 
$5) da kopya edilmistir. 11 sahr. Y. l b ve 2" da giizel tezhipli iki 
levha icinde Fatiha ve Aliflam yazilidir. Sure baslari miizehhep, sa- 
tif arah'ri kahn altin cetvelli, sahife kenarlari genis diiz gumtis eer- Mushaflar 163 ccveli, Cildin di§ kapakJan sivama yaldizlt .<jem.se ve kovelikli, iyleri 
lit f is kahiirfmn vc oymali semsclidir. 

601 H. S. 101 

Aym 

Aharli ince ka£it. 263 m ">' boy vo 155"""- enindc rakamsiz yaprak. 
Sahifede irice ve harekeli nesihle Vl"""' uzunl. 12 salir; aralan altmla. 
Muhammad Silih b. Gulain Husayn an-Nisut.uri eliyle 1U97 (1685-8o) 
dc istinsah edihnistir. Ilk iki sahifcsi, sure ba$lan jfiiller, uiiixeliiiup, 
butiin sahife kenarlaii halkari, duraklur ve celvell'er yaldiz \ e kirim/.i. 
Qicekli lak cildin kapak icleri nefis oyina tczyinarhdir. 

602 E. 1 1. ^02 

Aym 

Aharli krei'n renjfi ve vassaleli kagit. 275 m,n - boy ve 185' eninde 

365 yaprak. Sahifede harekeli nesihle 90"' m> uzunl. 13 satir. Tahminen 
XI. asirda lianda ya^ilmistir. Y. l b ve 2" da muzehhep iki levha icin- 
de Fatiha suresi ile Bakara suresinin ba§i yazili. Sure ba^liri yaldiz 
uzerine beyazla, sahife kenarlan gullerle, muzeyytm. Duraklar ve cel- 
velier yaldizli. Miklepli ve semseli kahve ren^i deri cilt. 

603 E- H. 175 

Aym 
Aharli ince kfifcit. 640""»" boy ve 415 , " m * eninde 315 yaprak. Sa- 
hifede harekeli iri sulusle 235■" n • uzunl. 1 satin yaldiz, 2 satin iaci- 
vert olmak iizere ucf ve harekeli nesihle 180 mo " uzunl. 10 satir. Y. 
1' da tezhtpli madalyon ve k6§elikler; Y. l b ve 2' da muzehhep iki 
levha icinde Fatiha suresi altin zemin uzerine yazih ; Y. 2 b de niiizeh- 
hep serlevha. Sure baglan, guller ve koltuklar muzehhep. Duraklar 
ve cetveller yaldizh. Miklep, semse ve kdselikli koyu kahve rengi de- 
ri cilt; kapaklann ici vi§ne rengi deri uzerine 'kabartina ve oyma §em- 
seli ve koselikler vardir. 

604 E. H. 168 

Aym 
Aharli kagit. 36')"""- hoy ve 245"» M - cninrlc 283 yaprak. Sahifede 164 Arapca Yazmalar hankeli siiliislc 135"""' u/uiil. ikisi ulliula v^ biri mavi ili: yazilmug 3 
satir. harekeli nesihle 9:i" 1 "" n/.mil. 10 salir. Tahiuincii Iranda XI. asu- 
cJa yazilnushr. Y. l b ve 2" da niiizchhcp iki levha icinde Fatil.ia ile 
Bakara suresinin ba$ larafi ya/.didir. Sum baslari, jfiiller lezhipli. Kul- 
tuk yeileri halkari Miklep, gcm.sc ve ko^clikli sivaina yaldi/li kahve 
renyi deri cilt ; kapak icleri oymalarla miizeyyendir. 

605 li- H. 113 

> Aym 

Aharli krem ren^i kajjit. 320" ,n " boy vc 200""" • euiiidc 31 yaprak. 
Salufede harekeli nesihle 136"""' uzunl. 41 satir. Tahminen XI. asirda 
kopya edilmistir. Scrlevha ve sure baslari ve celveller yuldizli. Sa- 
hife baslanna elifle baslayan kelimulcri jretirmek surctiyle ve her eii- 
zii iki sahifeye sigdirilarak yazilnu$tir. Miklepli ve semscli koyu mor 
deri eilt. 

606 M. R. 7 

Aym 

Aharli kagit 235" ,n " boy ve 145"'"" eninde 497 yaprak. Sahifede 
harekili nesihle 97 niM " uzunl. 10 satir, aralannda kirmizi tajik yazi ile 
F.irsea manalan yazili. Tahminen XI. (XVII) asirda kopya edilmi$tir. 
ilk k» sahife, sure baslari, guller miizehhep, celveller yaldr/.h. Miklep, 
SemSfc ve koselikli kahve renjri deri cilt. 

607 H. S. 162 

Aym 

Aharli ince ka£d. 220""'" boy ve 140 ,,,, "• eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede hi nesihle 75""»- uzunl. 11 satir. Tahminen Hindistanda XI. 
yazilrmstir. tlk vc son ikiser sahifesi, sure baslari, satir aralari, puller 
miizehhep, durak ve cetveller yaldiz vc mavi. Miklep ve yazma sem- 
seli yesil deri cilt. 

608 M. 97 

Aym 
Aharli ince kagit. 425'""' boy ve 255"""' eninde 782 yaprak. Sa- Mushafjar 165 hifede, ortada 67"""- uziinl. harekeli nesililc 9 satir knr'an mcrni' ara- 
lannda kirmizi taliklc farsca inanalan, kanarlarda di:;ardaii icuriye 
dogru ince nesililc Tafsir-i Kassiif, tafsir-i Husayn V« iz, tafsir liaytdvi, 
tafsir-i Maddrik ve tafsir-i Rahmani ve Calalayn lafsirl ri ya/il- 
mistir. Talunincn XI. (XVII) asirda Hasan b. c Ali b. Ahmad cliyle 
Mescid-i haranida inuharreminin 13.de isfinsah edilmisMr. Muhammad 
Davud Bahadtr laraftndan Ravzai mulahharaya 1287 (1870-71 ) da vakf 
edilmiglir. Ilk iki sahifedeki Kuran mctninin etrafi mii/.chhcp, durak ve 
cetveller yaldiz. Kirmizi deri ve yaldizh yipranmis, duri cilt. 

609 M. 87 

Aym 

Aliarli krcni rengi kngil. 295'""" boy ve 175""*" eninde 2-1:* yaprak. 
Sahifede harekeli giizel nesihle 93'"'"- uztml. 15 satir. Tahmincn Afga- 
nistan XI. (XVII) asirda kopya cdilmistir. ilk iki sahifesi miizchhi.p, 
ba§tan ve sondan iki^cr sahifenin ki-narlan halkari. Sure banian, rlu- 
raklar giiller ve cetveller yaldizh. Miklepli basit bez cilt. 

610 M. 86 

Aym 

Aharh krem rengi kagit. 260"""' boy ve 150" 1 "" eninde 184 yaprak. 
Sahifede harekeli irice nesihle 98" ,,n • uzunl. 15 satir. Satir aralannda 
kirmizi murekkep ve talikle Farsca manalan yazili, s ihife kenarlann- 
da taiikle Farsca tefsiri hasiyeler vardir. Tahminen XL (XVII) asirda 
Afganistanda yazilmi§lir. Ilk iki sahifesi muzehhep, durak ve cetveller 
yaldiz. Miklepli siyah deri sadc cilt. 

611 M. 81 

Ayni 

Aharh inee kagit. 230" ,m - boy ve 145 mm - eninde 904 yaprak. 
Sahifede 75 n " u - uzunl. ve harekeli kalm nesihle 9 satir, aralan allw 
cift cetvelli. Tahminen XI. (XVII) asirda Hind veya Afganistanda ya- 
zilmi§. Saltan 4, sondan iki sahifesi muzehhep levhali, sure ba>Ian, 
giiller tezhipli, durak ve cetveller yaldiz. Miklepli yesil deri cilt. 166 Arapca Ya/.malnr 612 Y. '2112 

Ayni 

Aharli ince kafcit. 'I9S boy ve 31 5 m "" cninde 377 yaprak. Sahi- 

fcdc harekeli kahn nesilile '205'""" tizunl. 13 sahr, aralannda ince lalik- 
le ve kiruuzi iniirckkcph: Karsca maualan yazih. Tallin incn Mavcra- 
iinnchrde XI. (XVII) asinla istmsah < dilniislir. Ilk iki ve son iki sahi- 
feleri, sure baslan, guller mii/.ehlnp, durak ve celveller renkJi. Miklep 
ve yeksahh semse, ko>i*lik ve zenr'nrkli visnec«iru£ii deri eill. 

613 m- w 

Ay. ii 

Aharlj kalin ka^il. 1 10 boy ve 2db mm ' emiide 316 yaprak. Sa- 

hifcdc jfii/.el v'e iri harcki Ii nesihlc 160 " uzunl. 12 sahr. Tahininen 

iratida XI. (XVII) asirda islinsali clilmiftir. Ilk dort sahifesi, serlevha, 
son c'orl saliifi si ve sun- baslari ve fjiillcr nefis miizihlirp, durak ve 
ret \ eller yaldiz. Hiudistan K!ogol linparatorlanndan Mul.iyi'd-Din 
Aviangzih (1009/Ko9-ll !8/i707) tarafindiii Ravzi tnulahhui"iya v.ikf 
cdilmislir. Sonunda hatitu duasi ve Far. sea fall Kur'an vardir. £ok ta- 
mir gormiis semse \e kilalieli kalive rcnjfi deri cill. Son yapraklar 
yirhlmishr. 

614 M. HI 

Ayni 

Aliarli kaimca ka}fil. .<I'»" boy ve2l0' ' eniude 232 yaprak. Sa- 

liif le liar< kcii jiiliisle 12 sahr. Tahininen Ir.mda XI. (XVI) asirda kop- 
y&. e liliniftir. Ilk iki sahilesindc iki zahriye vc 3. ve 4. sahifeh-rm- 
dt iki luvha, sure haslari kolhik, fuller miizrhhep, durak ve celveller 
yaldiz, Miklep, semse ve kifahcli sivaina yaldizli kahve renjji deri 
Iraa cildi 

615 m. w 

Ayni 

Aharli ince kiijjil. 260"' "" boy ve 160 eninde 61 yaprak. Sa- 

hifede ince ve harekeli nesihle 97"""' uzunl. 35 sahr. Tahininen XI. Mushaflar 167 (XVI) nsirda kopya edilmi$tir. Ilk iki sahifesi miizelihep, sahifr kniar- 
lan halkari, durak vc sure baslari ile cetveller yaldiz. Miklepli vc 
semsrli tamir gorimls kahve rengi dcri cilt. 

616 m «o 

Ayni 

AharJi ince kagfit. 210*»»" boy ve 125— eninde 182 yaprak. Sa- 
hifede harekcli irice nesihle 65 , " ,, *• uzunl. 12 satir, aralarmda yaldiz 
zemin uzerine kirmizi talikle Farsca manalan yazi'h. Sahife kenarl.mn- 
da nesihle Arapca Tefsir-i Calalayn muharrerdir. Tahminen Iranda XI. 

(XVII) asirda kopya cdilmistir. Ilk v: son iki sahifesi, bfitiln sahifclcrin 
ickenarlan zengin tezhipli, durak ve ct tveller yaldiz. Miklepli vc yaz- 
ma semseli yesil deri cilt. 

617 K. 310 

Ayni 

Aharh inci: kafirit. 245' ■ boy ve 180""'" cnindc 311 yaprak. Sahi- 

fede harekcli Iran neshiyle 98""" uzunl. 12 satir. Tahmin n XI. (XVII) 
asirda kopya edihni§tir. Ilk iki sahifesi, sure baslari, guller muzehhep, 
durak ve cetveller yaldiz ve renkli. Miklep ve semseli koyu kahve 
rengi deri cilt. 

618 K. 3)5 

Ayni 

Aharh ince kagit. 235 m "" boy ve 145"""' eninde 476 yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle 77 mm - uzunl. 11 satir. Ilk iki sahifesi miizehliep, 
sure ba§lan ve cetveller yaldiz. Miklepli ve semseli kahve rengi deri 
cilt. 

619 K. 298 

Ayni 

Aharh ince kagit. 325 n,m - boy ve 195 m - eninde 611 yaprak. Sahi- 
fede harekeli iri nesihle 122» m - uzunl. 9 satir. Tahminen XL (XVII) 
asirda istinsah edilmistir. Ilk uc sahifesi ile sondan alti sahifesi, sure 166 Arapca Yazmaiar ba§lan, gullcr inuzehbep, durak ve eetveller yaldiz ve renklidir. Y. 3 
zayi oldu&undan sonradan yazrimishr. Miklcpli kirmizi deri sadj cilt. 

620 k ^ 

Ayni 

Aharh kalin kafcit. 4.0''""- hoy ve 275' ■ enindc 304 yaprak. Sa- 

hifede harekeli iri nesihlc 175'""" uzunl. 11 sahr. Tahminen XI. (XVII) 
asirda lranda yazilnn$tir. Sure b.^Un, durak ve eetveller kirmizi. Mik- 
lep ve semseli kahvc renjr deri cilt. 

621 K. *.l 

Ay mi 

Aharli kalinca ka£it. :in »•■•••>• boy ve 236"'"" rninde '245 yaprak. 
Sal.ifede IK)-"'- ii/.unl. 3 sal in .suJii.V vc 98"— uzunJ. 12 sahr hareke- 
li ncsihle 15 sahr. Tahmim-u XI. (XVII) asnda yazilmis Ilk dort sahi- 
fesi, serlcvha ve sure basj.ui, giilh r niii/.ehhep, durak ve eetveller yal- 
diz ve renkli. MikJep vc iji.-ni.seli kizil kahvc rengi deri eilt. 

622 x. 193 

Ayni 

Aharh kafcit 305""- hoy ve 195 cnindo 247 yaprak. Sal.ifede 

harekeli Iran neshiyle 120""- uzunl. 16 .sahr. Ilk yapra£mda 3 satin 
sulus ve on satin nesihledir. T.ihntincn Xf. asir. Miklep ve scinscli 
visnecuriigii deri cilt. 

623 k. ik7 

A} 111 

Aharh ka^ri!. 3S0 boy \e 250'"""" enindc 352 yaprak. Sahifedc. 

haakeli iii nesihle 158 u/.inl. 11 .sahr. Iran i*i. Ilk iki sahifc.si Os- 

manh neshiyle it mam cdiliiii?tir. Sure haslan, durak ve eetveller yal- 
dizla. Miklep, §emse ve ko^-likli siyali deri cilt. Dilsiz Hasan tarafin- 
dan vakfcdilmtftir. Mu.shaflar 169 624 K. 184 

Ayni 

Aharli kagit. JOO"""- boy vc 2<10 mm - eninde 299 yaprak. Sahifcdc 
harekcli adf nesihle 150 n ""• uzunl. 13 satir. Iranin XI. asir escrlerinden 
olmasi muhtcmeldir. Ilk sahifcsi yalcli/., .sure basjari, duraklar kirmi/.i 
ile. Miklep vc scinseli kahre rengi deri cilt. 

625 k. m 

Ayni 

Aharli kiigit. UK)""'" boy ve 225 , "»" cnincle 190 yaprak. Sahifcdc: 
harekeli adi Iran ncshiyle 130 m, »- uzunl. 15 satir. Tahminen XI. a.sirda 
kopya edilmistir. Ilk iki sahifcsi iniizehhcp, sure baslan duraklar, cet- 
veller yaldiz. Miklepli kahve rengi dcri cilt. 626 K. 165 

Ayni 

Aharh kagrit. 360 m,n ' boy ve 240 H,U " eninde 316 yaprak. Sahifede 
harckeli Iran neshiyle 135"""' uzunl. 11 satir. Tahminen XI. asirda is- 
tinsah edilmiglir. ilk iki sahifesi, sure baslan ve giiller miizehhep, du- 
rak ve cetveller yaldiz ve renkli. Miklepli ve sivama yaldizh ve kita- 
beli kaiive rengi deri cilt. 627 R- 60 

Ayni 

Aharli inct: kagit. 460"""- boy ve 230 I, " ,, ' eninde 301 yaprak. Sahi- 
fede harekeli Iran neshi ile l'l3 Mm - uzunl. 15 satir ve aralannda kir- 
mizi murekkeple Farsca manalari talik ile yazilidir; sahife kenarlann- 
da da kirmizi murekkeple hasiyeler vardir. Hasiyedeki kayde gore 
10*4 (1683) de istinsah edilmistir. Baslan iki ilk sahifenin etrafi mii- 
zehheptir; sure baslan ve duraklar ve cetveller yaldizladir. Miklepli 
ve semseli kirmizi deri Osmanh cildi. 170 Arapca Yazmalar 628 '•-• '*. 115 

Aym 

Aharli ince kag-tt : 3>5'""" boy ve I'M"""' eninde 31 yaprak. Salii- 
fede harekeli nesihle 135" ,,n " u/.uiil. 11 salir. Tahminen Xf. asir Iran 
i?i. Sahife baglanna elif iJc ba$layai» kelinuler tfetirilmek ve iki sahi- 
feye bir cuz sigdirmak sureliyle ya/ilmi§lir. S--rU-vha vc. <.;iilUr u.uzeh- 
hep, sure bajlari yaldi/la ya/.ih. G-lvclh-r yaldiz. Mikl<*r> v^'»- st *. ko$e- 
lik ve kitabeli siyah dcri all. 

629 K- "■ in 

K'ir'aii-i keriin 

Aharli kagit. 350"*"" boy ve "230 " unhide 1317 yaprak. Sahifedu 

harekeli nesihle llH"""- uzunl. 12 salir. Tahminen XI. asiwia yazilmi!*- 
tir. Y. l b ve 2" da iki adet s< kizli yildiz .•jeklinde miizelihep 2 madal- 
yon, Y. 2 b ve 3" da ve Y. 315 b ve 3.1 6", 3K> ve 317" «la imizehhep 
levhalar ve 317% 31K» da Kur'an fall vardir. Sure haglari, cfiz, hizip 
v.s. jftilleri lezhipli. Celveller mavi kirmizi ve yaldtzla. Miklep, 5e1n.se 
ve kitabeli sivama yaldiz cill ; kapaklann ici oyina ve kabarliuah s^n- 
se kdfelik ve kilabelerle miizeyyen. 

630 »«■ "■ 5i7 

Aym 

Aharli ince kagit. \'M"""- boy ve 78 '• eninde lakamsiz yapi'ok. 

Sahifede harekeli nesihle 35" ,i:: uzunl. 13 satir. Tahuiiueii X XI. asirda 
tianda yazi)mi$tir. Ba$ laraflan K.ikara (0 suresinin 10. ayctine kadnr 
olan yapraklan eksiklir. Sure ha$' m \e giiller miizelihep, durak vc 
celveller yaldizli. 

631 ' r » ". i3i 

Aym 

Aharli krem rengi inec kagit. 145'""" boy ve 90'""" cninde 157 yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihle 55 1 """ uztinl. 22 satir, aralari eetveller 
Y. l b ve 2* kirmjzi galip mavi ve ye§il ile miizeyyen ve miizelihep iki Mushaflar 171 3 levha icinde Fatiha ve Aliflam yazili ; sure baslan altin zcmin iize- 
rine siyahla, giiller miizehhep. Durak vc cetveller yaldiz. Lak, gi<;ckli 
cilt. 632 R. H. ION 

Aym 

Aharli ince kagit, 160""'" boy ve 95 , " ,,, • eninde 312 yaprak. Sahi- 
fede harekeli Iran neshiyle ST"""- uzunl. 17 satir. Ta-hminen XI-X1I. asirda 
da yazilmis, olmasi mumkundiir. Y. l b ve 2" ile Y. 311 b ve312"da mii- 
zehhep iki levha, satir aralari cetvelli, sure baslan ve ciiz v.s. giilleii 
miizehhep, duraklar vc cetveller yaldr/Ia. Siyah deri sade eill. Dtp 
kismini kurtlar tahrip etmi$tir. 

633 E. H. 98 

Aym 

Aharh ince kagit. 235"""- boy ve 137"""* eninde 30 yaprak. Sahi- 
fede harekeli ince nesihle 97"""- uzunl. 55 satir. Sahife kenarWi hal- 
kari. Iki Serlevha miizehhep, sure baglari kirmizi ile, duraklar yaldiz. 
Vi§ne curu£u yazma cicekli deri cilt. 

634 E- H. 93 

Kur'ani 

Aharli krem rengi ka^it. 295"""" boy ve 187 m - eninde 31 yaorak. 
Saliifede harekeli nesihle ve 135 m "" uzunl. ve sahife basma elif har/Ie- 
ri yetirilmek iizere ttrtip edilmi§. 41 satin. Sahife kenarlan halkari. 
Serlevha miizehhep, cetveller yaldizh. Ciiz ve hizip gulleri teziiipli. 
tki sahifeye bir ciiz sijdirmak. suretiyle yazilmishr. Miklep, §emse, 
koselik ve zencirekli acik zeytunt deri ciltj-kapak igleri unnabi deri 
iizcrinc yayet nefis kabartma semseler vardir. 

635 E. H. 92 

Aym 
Aharh krem renjji kagit 305'" 1 "- boy ve 190"" U " 31 yaprak. Sahi- 172 Arapen Ya/rnalar fedc iiaiekeli ucsililc l:iv" i!/im1 lj s.Mm. ,: ,hf harfla-i s.iliili- lia>ma 
getiriliuck li/eie ve her riw iki viliife olm.ik ii/.iir In dp v.- I.ilun 
< (lilmi$tir. Sure ba$lan. dmaklat ve rehellrr yaldi/li. :'.'i.Up, ,; ii.m: 
koj'-jikli ve ke'uar kil.tbeli k<iyn nun deri iiaukuii nil K.ip.d. u v |. ri 
kuuu/.i *leri li/.eiini- yaldiz f«-ins lidir. 

6:^6 ■■:. ii. 'H 

Aym 

Aharli krem mitfi kajfit. .ilO 1 ' I>r>y ve iyO ,,,, »" ciiiudr :*1 yaprak. 

S.ihiferlc ban keli iine m-sihle MO"""- u/util. II salir. Salir baslaima 
elif liarfUii ^liiuk ii/.nv Icrlip \v laiirn ediliui$fir. T.duiinu'n XI- 
XII. asir. Sure banian kirnu/i. duraklar ve eih tiler yaldr/Ia. MikK-p, 
$emse ve ko^ciikli vi$ur ^uiii^ti <I n cill. 

637 K.M- ii" 

A viii 

Aharli incc kagit. 16S boy ve W""- eninde 102 yaprak. Sahi- 

fede harekcli ncsilile aitm iizcrinc Ol)"""- uzunl. II salir, araluri cctvclli 
ve Farsca terciimelidir. Y. l b ve 2 a nuizehhep iki levhada Falil.a .sure- 
si ile Bakara suresinin ba§ laiafi yazilidir. Sure ba§Ian kiunizi ile, 
duraklar ve cetveller yaldizla. Miklep, yeksalih 5e1n.se ve zincirekli 
kirmizi deri cilt. 

638 e. 1 '• 5-w 

Sancak inushafi 

Aharh ince kafcit. 5^ m ' n • boy vc 48""»- eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede neshi talik ile 40 min> uzunl. 16 salir. Ba$tan iki sahifesi dayire 
jeklinde tczhipli. Miklep vc yaldizli kabartma kirmizi deri cilt, 

639 E. H. 516 

Aym 

Aharli ince kagit. 80 B,m - boy ve 4T" m - eninde rakamsiz yaprak. Sahi- 
fede harekeli ince nesihle 30" , ' ,,, • uzunl. 17 satir. Tahminen XI. asirda Muhsaflar 173 Iranda yazilmi$hr. B-'.-jtan iki sahife inii/ehliep, sure basjari, dur«:k ve 
cetvtller yaldiz. Iviiklep, ."jemse vc zencirekli koyu ktrmizi deri cilL 

640 E- H. 498 

Ayni 

Aharli krcm rcnjji kagil. 70""" • boy vc 50" ,n " eninde rakamsiz yap- 
rak. Sahifede harckeli iner. nesihle 'J# mm - uzunl. 15 satir. Tahininen 
XL c'tsirda kopya i-ddmistir. Ilk iki suhife niiizehhep, sure banian yal- 
diz, eelvellcr kirmi/.i. Gumi'is inaiifazah. 

641 k. h. ••«-' 

Aym 

Aharli incc kaj>it. 7 ,n ,()5 boy ve 90"""" unhide bir lomar. Tiirlii .«>e- 
killer icine ince nesihle yazilmi§. Ibrahim b. Mihr b. Mansur cliyile 
1037 (1627-'28) de yazilmi§tir. Yaldiz zemin iizeri'ne olup eelvellcr 
mavi, kirmm vc yaldizdir. Cok fersude ve yirhktir. 

642 E. H. 483 

Ayni 

Aliarli kahn kagfit. 8 m ,800 boy ve 85 ,,,m • eninde tomar. 75 ,um ' uzunl. 
satirlar. Ba? tarafi dayire feklinde siislerle miizehhep. Giimu? mahfa- 
za icindedir. 

643 E. H. 484 

Ayni 

Aharli ince ka£»t. 6 m ,60" uzunl. 60 m,n ' geni§li&inde tomar. Muhte- 
lif sekiller icine ufki ve kenarlara mailen yazdmi$hr. Fatiha suresi ile 
Bakara surcsinin ba§i sonradan yazilarak eklenmi§tir. Cetveller yal- 
dizli. Ostuvane seklinde gumii§ mahfaza icindedir. 

644 E. H. 463 

Ayni 
Aharli ince ka£it. 46 U1 "" capinda sekizgen §eklindc rakamsiz yap- 174 Arapca Vfciniini rak. Sahifede ince nesihle 40"» ro * uzunl. 20 sahr, CetvCllcr ve sure baa* 
lan yaldizla. Miklepll kahve renjji deri vc yck;ahli rill. 

645 K- '1«« 
Ciizlcr 

Aliarli kafcit. 292"""- hoy ve 185" ,m - cnindc degisik suyida yaprak. 
Saliifede hartkeli nesililo *r, """ uziinl. 10 salir. Talimihon lranda XI. 
(XVII) asirda kbpya edilmi$tir. Serlcvha ve gullcr im'izehhep, durak 
v<: cetveller y.ildiz. Miklq> .veiuse ve ko$ciikli siuamu yakli/. cill. 

Hu lakimdn: 1-7, <)-13, IvIH, 20, 21, 2:1, -25-27. ciizlcr vardir. 

646 Y. 2S22 
Ayni 

Aliarli kafrrt. 235 " hoy vc I70 m,n - euinde rakamsiz yaprak. Sa- 

I ifede harekeli ncsihle 85 , " , "• uzunl. 9 satir. Taluninen XI. (XVII) asir- 
da lranda istin§ah cdilmi$tir. Ilk iki sahifesi, sure ba^lair, yuller mii- 
/.jhhep, durak ve celveller y.ildi/.. Miklcp vc seiuscli sivaina yaldizli 
I alivo rengi deri cilf. 

Bu takimda 1-8, It, 13-18, 21, 23, 25. ciizler vardir. 1-7. 11. ciiz- 
ler iki adetler. 

647 E. H. 258 

2. Ciiz 

Aharli kafcit. 340» lu " boy ve 215"™' eninde 28 yaprak. Sahifede 
harekeli siilusle 125"'"- uzunl. 7 satir. Taluninen Jranda .XI. asirda 
yazilmistir. Serlevha nefis miizehhep, cetveller ve duraklar yaldiz. 
Miklepli ve aemseli kahve renjfi deri cilt. 

Bu cut Bakara (2) suresinin 142. ayetinden ayni suresinin 252. 
ayetinin sonuiia kadardir. 

648 E- H. 428 
Mu'minun (23) suresi 

Aliarli ka£it. 347' 1 '"" boy ve 225' ,, " , • enninde 16 yaprak. Sahifede 
sulusle ve yaldizla 135 n,m - uzunl. iic ve iidf nesihle 85"""- uzunl. 10 s.V Mushaflar 175 lir. tahminen XI. asird.i yazilmishr. Serlevha, gfuljer miizehhep. Cel- 
vel vc. duraklar yaldiz. Miklep ve $emseli visneciiriigfu fieri cill. 

649 E. H. 493 
Fali ha (48) surest 

Aharh zerefsan 222 kagit. 405 ,,,,,, • boy ve 144"""- eninde6 yaprak. 
Sahifede jjuzel talikle 65 , " , "• uzunl. 9 satir, aralan yaldizh. Muhammad 
Zaman ai-Tibrlzi eJiyle islinsah edilmistir. Serlevha miizehhep ve cet- 
velli'r yaldizli. §emseli kahve rehgi deri cilt. 

Uk. Habib, s. , 244. 

650 H. S. 163 

Sancak mushafi 

Aharh ince ka£it. 32 ,nm ' yapinda sckizgcn seklinde rakamsiz yap- 
rak. Saliifede ince harekeli nesihle 15 satir. Tahminen XI. (XVII) asir- 
da yazilmishr. 

Kii Kur'an'in son tarafi eksiktir. 

651 E.H. 120 

Ayni 

Yesil bez iizerine yapisrinlmis aharh ka£ir. 2,750 uzunJuk ve 95 ,n,n " 
eninde tomar. Tezhipli muhtelif sekiller arasina ve kenarlara mailen 
ince nesihle yazilmishr. CetveJler yaldizlidir. Tahminen XI. asir Iran 
isidir. 

IRAN XII. ASIR 

652 M. 72 

Mushaf 

Aharh kahnca kagit. 375" ,m - boy ve 250""- eninde 333 yaprak. 
Sahifede harekeli iri nesihle 125 n " D * uzunl. 12 satir, aralannda kirmizi 
ile ve talikle Farsca manalari yazih. §ah MahmQd b. Mir Muhammad 
Zaman al-Husa^ni eJiyle 1122 (1700-01) de istinsah edilmistir. Farsca 
ve kenarlardaki bazi parcalann tefsiri Muhammad Mahdi tarafmdan 176 Arapea Yazmalar aym senede ayrilmiahr. ilk iki saliifesi, sure baslan, jfiillcr miizHiliep, 
culvd ve duraklar yaldi/. Miklepli yaldi/li lak rill. 

653 E. M. 10:* 

Ay in 

Aharli penbcinsi kagil. 155' boy ve 85 •■ enindr MHyaprak. Sahi 

fede harekeli nesihle 6t)»"'" i IX „i,|. 2osaiir. 1172(1758) yilmin 29 Mtiharrc- 
minde i.slinsali edilmi^lii. ]|k iki yaprafri kabaea le/hipli oiup kcnar- 
lan yirfiklar. Salir aralan crlvclli, sure ha?l»ri kiuni/i iJrdir. C'i c ,-kJi 
lake Iran rill. H 

654 m. \u 

Aym 

Aharh ince kajfil. 327"""- h..y ve I95"'»- cniii<li> 887 yaprak. Salii 

lode harekeli kalui nusiltlc 8/ u/mil. 9 salir, aialarmda siirhlc: w. 

I ihk yazi lie Farisi mariasi yazih. Sahife kenarlarmda Hu.sayn b. All 
-l-Va iz al-Kasifi'riin Farsea C.nmhlr at-lufsir-i yazjlidir. Muhammad 

AJnn isimnde biri tarafiiidan hurrani Ahmad Sah tvtn 1180 (vjbb-hl) 
sjnesinde Afganistanda yazdm./l.r. Zahriye, ilk iki sahib, scrlevha ve 
sure baalan ve guller ve sah.lj kenarlan mtizchhep eelveller ve du- 

aklar yaldiz, Sonunda falnarue ve hatim duasi vardir. Visne ciiriifru 
zemin Uterine gemse ve koselikh lak ciJt. 

655 R- 62 

Aym 

Aharli ince kajit. 325"»»- boy ve 195""' eninde 322 yaprak. Sa- 
hifede harekeli Iran neshi ile yaldiz zemin iizerine 110"""- uzunl. 14 
sahr, artlannda talik iie ve kirmizi murekkeple manalan yazilidir 
Mahdl Midi eliyle 1126 (1714) de istinsah edilmistir. Y. 1«» ve 3- da 
gayet nafia bir surette miizehhep olup her iki sahifenin bashk inibrabi 
ortaamda // gene 112 ve 115 rakami ince talikle yazilidir. Sore baslari 
duraklar, hizip a 9 ir ve secdeler, ve cetveller allin yaldizladir. Hamhj- 
lerde talikle hasiyelkr vardir. Sonunda iffitah-i Kur'an, Hatm-i Kur'an 
dualan vardir. Son dort saliifesi bostur. Cildin kapak' dislari cicek 
resiraleri ile l&ke ve icleri semse ve koselik ve kenar suyunu havi 
giivez rengi deridir. 

Satir acalan Farsca lerciimdidir. Mushaflar 177 656 E. H. 89 

Aym 

Aliarli krem rengi kajjil. 355"""- l>t»y vc 233"'"" unhide 2K0 yaprak. 
Sahifede harekeli siiliisle ^28 m " , • uzunl. iiy ve harikdi nesihh HH m,tt ' 
uziinl. 12 salir. Tahminen Xll. asirda islinsali cdilinistir. Y. l h vc 2" 
iki lniizhhep madalyon, Y. 2 b ve 3" da saliife genisliginde mii/.clihep 
iki levha, oilalannda inavi zcmin u/en: altinla Faliha surest yazih ; 
Y. 3 b de im'izehhcp serlevha ve diger sure baslan, giilhr im'izchhep, 
durakiar ve cetveller yaldizh. Sonuiida Nas suresindcn sona Arapca 
hat tin dua.si, soma Farsca nian/uin faJ-i Ktir'an vardir. Son iki sahife- 
de yine iki miizchhcp madalyon. Miklepli ve kilal>eli sivama yaldi/. 
iraukiiri cilt ; kapak iclerinde oymali scinse ve kogclik vardir. 

657 e. M- 123 

Aym 

Aliarli inee kagit. 295"""- hoy ve 185" ,m - eninde 31 yaprak. Sa- 
hifede 135"""- uzunl. harekeli nesihle 43 satir. Halil isminde.bir zat 
tarafindan takriben XII. asirda kopya edilmistir. Serlevha, giilJer tez- 
hipli, durakiar vc cetveller yaldizh. Sure baslan kirmizi ile. Eliflcr sa- 
tir ba§ina gelmek iizere tertip ve tahrir edilmistir. Visneturiigii deri 
sade cilt. 

658 m- w 

Aym 

Aharh JJice kagit. 255 ,n,^ '• boy ve 155»""- eninde 800 yaprak. Sa- 
hifede harekeli irice nesihle 73"'" 1 - uzunl. 11 satir, aralannda talikle 
ve kirmizi miirekkeple Farsca manalan yazih. Sahife kenarlannda 
Arapca bir tcfsir yazihdir. Kutb ad-Din Kismiri eliyle tzhminen Xll. 
(XVII). asir sonunda kopya edilmistir. Ilk dort ve sou dort sahifesi mii- 
zehhep. Surebaslan, durakiar, cetveller yaldtz. Miklepli cicekli lak cilt. 

659 E. H. 101 

Aym 

Aharli pek inee kagd. l05 o,n " boy ve 70™ nu eninde 215 yaprak. Sa- 
T.SA.Y.K. K V1 178 Arapea Yazmalar iliftdc han keli ince ncsihle •i5"" ,, • u/.iml. 20 satir. Y. I 1 ' ve 2" inuzeh- 
hep 2 levl.a icinde Fafiha vc Hliflam ya/iJi. Sure banian, cim aklar ve 
cctveltcr yiildi/la. Irankan lake cilt. 

660 li- H. 198 

Aym 

Ah.irli iucc kajfif. 2 1. '»"""• hoy vi: I28 , "" , • eninde 6()7 yaprak. Sahi- 
fc do haickili iri ncsihle VK I "" , • u/.unl. 11 salir Thmiw-n XII. asirda 
yazilmisjir. Y. f ; b \c 10" d.i luiizi'lilscp levlia ortasinda Fatiha ve Ba- 
kara stiiesiuiu b i$i yazili. Sure banian kirnuzi. Duraklar, cctvelJer 
yaldiz; salufe kcnailan jjiillcr kzhipli. Ba-jinda fihrisli Kisr'an vardir. 
Miklepli kavo rcng-i deri all. 

661 li. H.4V0 

Aytii 

Aharli imckagil. 50 ■ capuida sekizgen . .<*ek!ii-idc rakamsiz yaprak. 

Snhifede incc ms-hle :>'i'""" i./nul. 16 .satir. Ibn Muhammad Hadi Aka 
Akbar eliylc 11'/*' (I758-M>) <k: kopya edilmi$lir. Sure banian kirmizi 
lie. Kahve rciijfi deri cill. Giiiniis, mahfazn icindedir. 

662 E. H. 539 

Sancak mushaf 

Beyaz bez hzerine yazilmi$. 8 iO" ,n " boy ve 560"""* eninde bir 
yaprak. Etrafi mavi, kinnizi ve yc^il reuklerle kaba bir surette lezhip 
edilini.}. Orlasi 60"""* add muslatil Ic.vhaya aynlmis. ve icine harekesiz 
ve nokrasrz incc ve fen.i bir nesihlu sureler yazilmi§tir. 

6 S3 m. % 

Mushaf 

| Aharli Ince bej rengi ka£d. 385 1 """ boy ve 240 n,n - eninde 33 yap- 
rak. Sahi'ede 180 ,u "' uzunl. Kinnizi niiirekkeple ve suliisle 5 sahr, 
]5(jm m . uzun i, harekeli ince nesihle 44 satir. Tahminen Hindistanda 
XII (XVIII) asirda istinsali edilini§lir. Serlevha ve sure basjan g-iillerle 
miizehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep ve sivama yaldiz kabart- 
mah vl§necurii£u deri cill. Mushaflar 179 664 m 9o 

Ayni 

Aharh ince kag-i t . 312 ,n . ln • boy ve 190""" cninde 472 yapr.ik. Sahi- 
fede harekeli iri nesihle 93"" u * uzunl. 13 satir, saliife kenarlannda 
lalikle inailen Husayn Va iz Kasifl (61. 906) nin Cevahir ut-fofsir li 
tuhfat al-amir adh Farisi tefsiri yazilidir. Tahmincn XII. (XVIII.) asirda 
istinsah edihnistir. Ilk iki sahifesi, serlevhalar, sure ba$lan vc sahife- 
nin iv kcnarlan Hind-Afgan iisliibuwJa muzehheplir. Miklcpli i<;i ve 
disi ciyeklcrle miizeyyen lak cilt. 

665 M. 9* 

Ayni 

Aharh kafrit. 383 mn " boy ve 245"""- eninde 3*2 yaprak. Sahifede 
19Q.nm. lIZUI ,i # harckeji . su ] us | e 5 satir, I60" ,m ' uzunl. harekili ince ne- 
sihle 4-1 satir. Tahminen XII. (XVIII.) asirda Hindistanda yazihmsfir. 
Ilk iki sahifesi miizehhep, sahife kannrlari ve koltuklar halkari, thirak 
ve cetveller yaldiz. 1257 (1841-42) de Guceral valisi Zuravar Han 
tarafindan Ravzai inutahharaya vakfedihnislir. Miklep vc sem.scli kahve 
reng-i deri cilt. 

666 h. i 

Ayni 

Aharh kafcit. 930""" boy vc 640'"»- eninde 548 yaprak. Sahifcde 
Kuran metni iri siiliisle 240""". uzunl. 11 salir, aralarmda kinni/.j 
miirekkeple lalik ya/iyle Farsca tercumesi, ve kenarlannda talik ve 
nesihle mailen tefsirler yazilidir. Kisinir de 1180 (1706-67) se'ncsinde 
yazilmistir. Bastan iki ve sondan bir sahifenin, kenailan, sine has, Ian 
miizehhep, cetveller yaldizlidir. Miklepli ijem.se, koselik ve kenar sula- 
rini havi siyah'deri cilt. 

Bu inushafin kenannda atideki tefsirler vardir: 

I - Kaii B.iyzivi diye meshur 'Abd Allah b. r Omar (61. 685-1287) 
in Anvar at-tanzil ve asrtir at-ta'vil adh Arapsa tefsiri ; II - Husayn 
b. All al-Vaiz al-Kasifi" (61. 906/1500-0!) nin Muvahib-i avliyya 
adh Farsca tefsiri; III - Haka'tk at-lafsir adh Farsca bir lefsir; 180 Arapca Yazmalar IV - H'aca Mu'in ad-Din Nak^bandhiin SV/i ul-Km'un adh Farisf 
tcfsiri vardir. 667 e. ii. 9y 

Aym 

Aharh ince kagfit. 167"'"" boy ve 95"""• eninde yaprak. Sahifede 
liarekcli nesihle 55 H "". uzunl. 1! sahr. Satnaralari celvt Ii. \e orla- 
lan da • sercfsandir. Y. I'* ve 2", Y. UK 1 ' ve 119", Y. 233 1 ' vc 231", Y. 
319' 1 ve 320", Y, 418'' vc 419-' Y. 509 1 ' ve. 5IU", Y. 591 1 - ve .S92", Y. 
69l b ve 692" da miizehhtp iki$er Icvha, .sure haslau miT/.clihep; sahife 
kenarlan ince hulkari cclvelli. Seed;- vo ciiz xiilleri'lc/.hiplidir. Luke 
cildin di§ vc ieinde muhlelif eiveklcrdcn miirtkkep 1 add ronkli 
demet resnii vardir. 668 E- H. 132 

Aym 

Aharli ince krem rengi kagit. 173"' m ' boy vc 110" ,M " cnindc 146 
yaprak. Sahifede liarekcli giizcl nesihle 75" ,, "• itzunl. 23 satir, aralan 
altin cetvelli Ve zemini zerefsan. Y l 1 ' ve 2" muzehhep icvha, cetvcller 
ve duraklar yaldizh. Miklepli visneciiriigii sivama kabarlina yaldizh 
cilt. HlND-AFGAN. XIII. ASIR 

669 M. 32 

Aym 

Aharh kagiL 290 , " m ■ boy ve 200"""- eninde 357 yaprak. Sahifede 
sivama altm zemin uzerinc harekeli nesihle 85 m " 1- uzunl. 16 satir. La- 
hor da Imam Bahj eliylo 1229 (1813-14) dc kopya edilmistir. Ilk dort 
sahife, sure baslari ve son iki sahife, giillcr zengin bir siircttc inii- 
zehhep, sahife kenarlart halkari, cetvcller yaldiz. Sivama yajdiz scinse 
ve kit-tbeli cildin kapak ielcri oyma tcv.yiuatlandir. Mushaflnr I SI 670 M. 38 

Ayni 

Aharli ince kjijjit. 230"' , "• boy ve MO"""" 206 yaprak. Sahifedc 
harekeli ni.sihle 85 , " m " uziinl. 18 satir. Muhammad Kazim eliyle 12-14 
(1828-29) te istinsah cdilmisjir. 1 liiuI-Afyan iislubunda ilk iki sahifesi 
miizehhep, sure ba$lan gullcr, duraklar snlirarali vc cetveller yaldizli. 
Kabmin disi vc ici eicek resimleriyle miizeyyen lak cilt. 671 M. 46 

Ayni 

Aharli ince kagif. 300""". hoy ve 195 ,, "»" euinde 531 yaprak. 
Sahifcde harekeli suliisle 125"""* uzunl. 3, vc nesihlc 90"""* uzunl. 8 
satir olmak iizere ceman 11 satir. Muhammad Kamar ad-Din b. Mu- 
hammad §ams ad-Din eliyle 1257 (18*11) de istinsah edilmistir. Ilk iki 
s'ahifesi miizehhep, sure baslari kirnuzi, duraklar vc cetveller yaldiz. 
Miklepli kirnuzi kadifc cilt kurtludur. 

672 M. 83 

Aym 

Aharli ka£it. 230 mm ' boy ve 135 mrt - eninde 296 yaprak. Sahlfede 
harekeli irice nesihle 75 mm ' uzunl. 15 satir, aralan ve kenarlar yaldiz. 
Tahminen HLndistanda 1284 (1867-68) de istinsah edilmistir. Bastan 4, 
ortadan 2 ve sondan 4 sahifesi leviia halinde ve sure ba?lan, giiller 
miizehhep durak ve cetveller yaldiz. Miklepli ve yesil uzerine cicekli 
lak cilt. 673 m. 70 

Ayni 

Aharli ince kagit. Iil2 mm - boy vc 200""" 1 eninde 302 yaprak. Sahi- 
fede harekeli iri nesihle 110 T " n * uzunl. 14 satir, aralarmda kirnuzi talik 
ile Farsca manalan yazih. Mlrza c Ali §irazi eliyle Mirza Hasan c AlI 
Han icin 1285 (1868*69) te istinsah edilmistir. Bastan alti sahifesi ve 182 Arapca Yazmalar sondan bir sahifcsi, sure hashiri, jfiillcr imizchhcp, durak vc eelvel- 
ler yaldiz- lei ve di^i cicekli lak trill. 

674 m. a i 

Aym 

Aharh ince ka£it. 377""" boy vc 235""»- cnindc 360 yapralc. Sahi- 
Icdc harekeli iri nesihle 130"'"" nzunl. 12 satir, aralarinda Farsca, 
surhlc ve talikle manalan yazili. 'AM Sanciini eliyle Fars incmleketi 
Miijir al-Mulku Mirza Abul-Hasan Han icin 1*287 (1870-71) dc istinsah 
vc bu sonuncii larafindan I2«):i (1876) dc Ravza i Ni'heviye vakfedil- 
mislir. Ilk alt i sahifcsi, sure ha^lari, puller zuijrin bir surellc im'izchhcp 
durak vc ectvcllcr yaldiz. Cicckli lak fill. 

675 M. 93 

Aym 

Aharh kahn kafcil. 3 l.S"»- boy vc 2V2"""- cnindc 333 yaprak. Sa- 
lnfcde harokcli iri nesihle 133"""- u/unl. I 2 saliiy aralarmda kinui/.j vc 
talikle Farea manalan yazih. Talimincn XIII. (XIX.) a'sirda kopya 
edilmislir. Fath c AIi $..hin oj»lu Picas 'Abbas larafindan 12% 
(1878-79) de ttavzai Mulahhwaya vakfeddmislir. Ilk aili sahifcsi mii- 
/chhep, durak, sure basi vc cctvcllcr yaldiz Zeytuni rcnklc ciyckli 
lak ciit. 

676 M. 78 

Aym 

Aharh ince kagit. 175"" H - boy vc 100 - enindc 216 yaprak. Sahi- 

Icdc harekeli adi nesihle 56""- uy.mil. 19 satir. Talimincn Hindislan 
vcya Afganistunda XIH. (XIX) asirda i.stinsah edilmislir. Bastan, orfa- 
<lan vc sondan ikis.r sahifcsi levha halinde miizehhcpHr. Muhammad 
Tayyi'b at-Turfani" tarafindau vakfedilmislir. Miklcpli siyah dcri cilt. 

677 M- 77 

Ayru 
Aharh ince kagrit. 168"'"" boy vc 108-""- cninde 284 yaprak. Sahi- Miishaflar 183 fede harekeli nesihlc 57"" ,,, uzunl. 17 sahr. Tahininen I lindislitnd i XII. 
(XIX) asirda' kopya cdilmi$tii\ Ba-jta 'I, orlada 2, sonda 'I sabifesinde 
miizehhcp levhalar, .sun; l>a$tan, j>iiller kzhipli, dttraklai kiinj/.i, salir 
aralari ve cetvellei yaldr/.lidir. Snininda Arapca lialiiu diia.si viiidir. 
Cieekli lillt ciU. 

678 M; «■ ' 

Aym 

Aharli krem rengi ince kagit. I8f)"""- hoy ye. 110" inindc W8 

yaprak. Saliifeda harekeli irice nesihlu 75 uzunl. allm /.iiiiin ii/i:rinc 

12 salir. Satir aralarmda kirnii/.i tniirckkcp, ve lalik ya/.i ile. I ; arsea 
man dan ya/.ili. T.ihmincn XIII. (XIX) asir lin$indn isliusaii rdiimi^lir. 
Ua§la iki ve .sonda iki /.nhv'iyc, I'alil.i-i w Bakar.i (2) miu h-ri ilc, 
Ma'ido (5), Isra'il (17) Suar;i, (.:<>) S.iffat (:>'/) .sinvh -riniii ha. Ian de 
giiller mtizehhv p, cclvellcr yaldiz'li vc h.dkniidir. Mikkpli vc y.c/.ma 
yaldiz s,em.scli viijne^iirugii dcri rill. 

SRI.QUK MKNSF.'U M US 1 1 A F 1. A R 
V. ASIR 

679 H. S. 79 

Aym 
Aharli krem rengi kagit. 163" ,,n ' boy ve ^'?.0 mm ^ eninde rakamsiz 
yaprak. Sahifede harekeli Arap neshiyle 80 ,,,m ' uzunl. 35 sahr. Alu'l- 
Kasim 'All b. c Abd Allah b. al-Husayn al-Bagdadi cliyle 412 (10JL- 
22) de istinsah tdilmigtir. Bu zati Selcuki hiikuindan Tugrul Bey ken- 
dine vezir tayin (526-529/1132-1135) etmiglir. Ilk iki sahifesi hendesi 
tezyinath, sure basjan ve giiller Selc.uk iislubunda miizehhcp, duraklar 
yaldiz ve kirmizi ile. Miklep ve semseli vi$neciirugu deri cilr. 

680 E. H. 43 

Esmer kagit. 300 B,m - boy ve 214 m " - eninde 27;i yaprak. Sahifede 
Selcuk yazisi ile 165 mm * uzunl. 20 satir. Ahu'I-Fath Ahmad b. 
Abi'l-Kasim b. c AIi a§-§a c ari eliyile 462 sencsinin 20. cuma giinii 
(1070 §ubat-i-) istinsah edihnkjtir. Y. l b ve 2" da biiliin sahife 
genisjiginde, hendesi tezyinatli cerceve icinde iki lovha vardir, icinde 184 Arapca Yazmalar Kur'an'daki surclerin saytsitn bildircn Arapea kiifi ya/.i vardir, 2" yap- 
ra£imn usfiinde iki satir nosih ile Farsca tefe'iil-i Kur'an hakkinda 
maliimat verilmijtir. Sure bas.lan, filler ve duraklar yaldizladir. Son- 
da Y. 272 b ve 273" ayni iixliiple nuizchhcp iki levhayi liavi olup bir- 
indc ketebesi ve di£erihdc Arapva dort beyitten miinkkcp man/um 
bir dua vardir. Ilk sahifenin alt sag- kcnari ile .son sahifenin sr>[ kc- 
nan yirtilmi$ ve tamir edilmi-jtir. Miklepli vi-?necuriigii deri cilt. 

681 R- 19 

Ayni 

Esiner |ca&it. HO""'" boy ve 85 ,n "" eninde 286 yaprak. Sahifede 
ince ktiff ile 55""*' uzunl. 21 satir. Abfl All al-Hasan (b.) Muhammad 

b al-Kasim at-Tirmivd eliyle -163 (1070-71) de islinsah cdilmi§- 

lir. Bazi sabifekri soniadan yaxilmisjir. Sure ba§lan hi/.ip ve ciiz gul- 
leri yaldi/.ia. Siyah deri cilt. 

6. Ciiz 

Aharli kahn kagil. 2I3"""- boy ve 153" ,m - eninde 51 yaprak. Sahi- 
fede harekeli kahn nesihle ve yaldizla 90""" : uzunl. 5 satir. Tahminen 
VI-VII (XII-XI1I) asirda kopya edilini$ Selcuk eseridir. Ilk sahifesi 
hcndesi §ekl»ndt- tcrsim ve tezhip edilmis, bir levhayi havidir, sure ba§ 
salbekleri ve {fuller miizehheptir. Miklepli ve semseli koyu kahve ren- 
g\ deri sade cilt. 

683 R. m 

Kur'andan bir kisnn 

Esmer kafrit. 25 •"■»• boy ve 185""'" eninde 66 yaprak. Sahifede 
kiifi ile 120'»«" uzunl. 5 satir. Tahminen VI. (XII). asirda Selcuk kuff- 
si ile yazilrnis,tir. Y. 2" da hendesi ve gecmeli miizehhep bir levha 
vardir. Sure ba?lan, durak, sccde ve a§ir i§aretler ayni iislupta mii- 
zehheptir. Bast an ve sondan iki sahifenin zemini tezyinatlidir. Miklepli 
nuhudi deri Osmanh cildi. 

Bu cilt. Mil'minfln (23) surcsi ile basjayip Nur (24) suresi ile de- 
vam ediyor, yanliz bu surenin 63. ayetinin oA- 1, ISfziyle bitiyor; bu- 
rada bir yaprak kadar eksiktir; Furkan (25) suresine gecerek 20. aye- 
tinin sonunda bitiyor. Mushaflar 185 684 E. H. 12 

Ayni 

Esmer kafcit. 330"'"" boy ve 246 mm ' cninde 55 yaprak. Sahifedc 
VI-VII. asir harekeli kufi yazisi ile 145 m,mn " uzunl. 4 satir. Y. l b Sahi- 
fe buyuklugiinde rumf ve gecmelerle, siislu levha, Y. 2» da yine ayni 
ebatta hendesi gecmeli tezyinatla muzehhep levhalar vardir. Sure ban- 
ian asir v.s. g-iilleri ayni surette tezhiplidir. Yazilann aralan sepya 
ve mavl renkli arabesk tezyinatla doldurulmu§tui\ Sahife kenarlan 
zencirekli cetvellidir. Miklepli ve semseli visnetiirugii deri Osmanli 
cildi. 

Bu cilt Kahf (18) suresinin 75. ayeti olan <i« J»l fi J» ile baslar ve 
fana (20) suresinin 135. son ayetine kadardir. Fakat arada bir 50k 
sahifeJer eksiktir. Mesela Jiha (10) suresinin 39. ayetinden 71. ayeti- 
ne ve 99. ayetinden 135. ayetine kadar eksiktir. O surenin son ayeti 
olan ...^Jtiji* jf J* ayetinin sonunda biter. 

685 E. H. 42 

Mushaf 

Esmer kagit. 197'»»- boy ve 152'""' eninde 281 yaprak. Sahifede 
harekeli (ran selcuki yazisi ile normal oiarak 98 mm * uzunl. 17 ve bazi 
sure baslannda ayni uzunlukta daha kftlin ve jri kufi yazi ile 4 der 
satir. Abd Bakr Ahmad b. <Abd Allah al-tiaznavl eliyle 573 (11 77) de 
istinsah edilmistir. Y. 1" da d6rt yarim dayireden mUrekkep ortasi ki- 
tabeli muzehhep bir madaiyon ; Y. l b ve 2" da mustatil seklinde iki 
muzehhep |evha icinde ... j^ j* jljiJUL* U>"ljl ayeti siyah zemin iize- 
rine suliis ile yazilidir ; Y. 2 b ve 3* da yine mustatil sekilde ve ptrafi 
kitabeli mfizehhep iki levha olup birlnin ortasinda kufi ile VI <-* V 
Oj^-UI yazihdir ; Y. 3 k ve 4' da Besmele ve Fatiha bashyor ve . Y. 
4 k ve 5' da devam ediyor; Y. 5 k de Bakara (2) surest dsvam ediy&r. 
Sure baslari, hizip, asir, secde v.s. giilleri selcuki flslubunda tftizel 
muzehhep ve cetveller, kirmizi miirckkep ve yaldizladir. Miklep, ^em^ 
seli visne curiigti deri cilt. 

686 R. 7 

Ayni 
Ka|it. 393»»' boy ve 302"- eninde 217 yaprak. Sahifede harekeli 186 Am 9 pa Yazmalar kuff ile 235 ,u,n- uzunl. 19 .salir, aralannda kirmtzi mihvkkeple Fari.si 
olarak manalan yazdidir. Bahliyar I). Amir Abd Allah h. All lb. Ah- 
mad b. Muhammad eliyle 57:? (1352) te istinsah edilmi$ ve Fakih All 
b. Ahmad tarafmdan kirnu/.i ile manalan yazdini§Ur. B:i$ laraftan 
Bakara (2) suresinin 68. aycJinin ilk iki kelimesine karlar eksik oldu- 
fcu igin reyhani yazi ile iJavc edilmi$lir. Sure, bashri, hi/.ip ve seedc 
jfulleri yaldizla. Miklep ve semscli siyah deri cildi, kurt yemLstir. 

687 R- i-"» 

Ayni 

Esmer kafcit. 25G m "" boy ve 182"»"" cntndc 45 yaprak. Sahifede 
Iran selcuki kufisi ile 1 :«)•»•»• uzunl. 5 .satir. Tahminun VI (XII). asirda 
yazdmi§hr. Sure bt$lari, durak, hi/.ip vc cXw. jfiilhri mii/.clilicp. 
Miklepli ve $emsrli koyu kahve renjri deri .cilt. 

Bu cilt. Y. l b deAI liman (3) smrsinin 181. ayeliuin -il ,.._. (jU 1 ) 
..^Jljj* lafziyle ba<jlar: Y. '/'do Nis;« (-1) suiesine jjeviyor ; Y. 20 1 ' de 
Nisa .suresinin 17. ayelindr kesili\o-; Y. 21" da Al imp-m- sinesmin 
111. ayeri olan Ojy-»-V f -'• ■> Vl Xjf. (Ia " l»a$byor; Y. 23*' dr aym 
sumii.n 117. ayelinin s nilanndri *.-Ct*U lafziylc kesiliyor; Y. 2-'i' da 
Al, Imran'in 132. ayelinin xonu olan jj*-/ ile bashyarak 163. ayetin 
sonunda bitmektedir. 

688 R. " 

Aym 
K'rem rcngi kaluua kajjd. IW'""- boy ■ ve I5.')"""• eninde 317 yap- 
rak. Sahifede kufi ile Kb"""- uzunl. In ve |y satir. Talunine jjorc Iran 
Selcuk eseri olup VI. (XII) asra ail tit . Mushafm son iki ynpragi daha 
inee bir kagit uzcrine devp§ik bir kufi ile yazihni$rir. Mahuiud b. 
Muhammad Rj2a eliyle islinsah edilmi§tir. Y. l b ve 2 K da kirmizi ve 
mavi renkierin hakim hulimdugti muzehhep iki levha vardir. Sure ba§- 
lan, hizip ve secde gullcri miizelihep ve eetvelleri yaldr/hdir. Miklep, 
§emse ve ko^elikli vi^neeuiujfii deri Osmanli eildi. 

689 ». s 

Aym 
Esmer kajit. 264«"" boy ve 192 ram * eninde 62 yaprak. Sahifede Mushaflar 187 kiiff yazi ile ]'25"""- uztinl. 5 satir. Her ne kadar Y. I" da ba hatti Ha- 
san Ba$n ya/.iM isc do lahminc gore H. VII. asirda daha cski bir nus- 
hadan kopya edilniislir. Y. I 1 ' de Arap ii.slubunda iiiiizuhhep bir J* vha, 
sure ba«dan vc duraklar ayni lisJiiptadir. Ilk iki sahifc ile son sahife- 
sindeki zeminde filigrana nuisabih srpya vc kirrmzi ik- lezyinal vardir. 
Hcrckelcri kirmizi ile vc noklalari yaldizla kommi.^lur. Miklepli vc 
$cm.$eli nulmdi deri XV. asir cildi. 

Bu ciltfe Az-Zariyal (51) surcsinin 32. ayetinden ba$layarak Jur 
(52), Nccm (5:<) Kamer (54) Rahman (55) Vaki a (5b) ve Hadld (57) 
surcleri vardtr. 

690 fc- ii- ii7 

Secde (32.) suresi 

Aliarli cstner vc vassaleli kagif. 180" boy vc 130'""" ciunde 14 

yaprak. Sahifedo kiifi ile 51"""- uzunl. 5 sahr. Tahimiuw VI -VII. asir- 
da. yazilmistir. Sure ba$i vc sonu miizchhcp, cctvtller yaldiz. Miklepli 
vc yek$ahli semseli siyah dcri cilt. 

691 K w 

Ayni 

Aharh kalin kagil. 460 ,,, " , • boy ve 330 n,m - eninde 537 yaprak. Sa- 
hifede harekeli ve iri Selcuk ncshiyle 230 mm - u/.unl. 11 satir. 676 (1278) 
Sevvalinde Omar b. Mas'Qd b. Omar eliyle istinsah edilmistir. Sure 
baslan, guller ve duraklar kirmizi He. Miklepli ve semseli kahve ren- 
gi dcri cilt. Ilk yaprngimn yarisi yntiklir vc son yapragi sonradan 
yazilmigtir. 

692 K. 392 

Ayni 

Aharh krem rengi kagir. 220 n " n ' boy vc 15" ,m eninde 232 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle US""- uzunl. 15 satir. Tahmihen VII. (XIII) 
asir Selcuk yazisi. Ba$ran ve sondan bir kisini sonradan ikmal edil- 
mistir. Sure baslan durak vc cetveller kirmizi. Kahve rengi kohne de- 
ri cildin bir kapagi yoktur. 

Fatihadan sonra 3 yaprak yirtilmis ve nihayeti Ma un (107) senesi- 
nin 4. ayetine kadardir. 188 Arapca Ya/.malar 693 k. ii6 

Ayni 

Aharli kahnca ka^it. 425 ,, " ,, • boy vc 325" 1 "" eninde 363 yaprak. 
Sahlfede harekeli stilus ve nesihle 215"" n - u/.nnl. 11 satir. S :tir arala- 
rinda tallkle Farsca manalan yazili oldugu gibi sure sonlanndu da 
yine Farsca terciime ve tefsir'i vardir, sahife kenailannda kiraata da- 
ir hagiyeler vardir. Tahminen VII. (XIV) asnn ikinci yansinda istin- 
sah edilmiftir. Y. 1-, l b , ve 2" da Selcuk iislubunda nefis tczhipli, su- 
re basjari, guller ayni tarzda miizchhep. §cmseli siyah deri cilt. 

694 y. aw) 

Kur'anda bir kisun 

Aharli esmer kagfit. 245"""- boy ve 180""'" eninde 59 yaprak. Sahi- 
fedc kuff ile 125"""- uzunl. 5 satir. Tahminen VII (XIII). a.sir .Selcuk 
eserindendir. Serlevha kesilmi§tir. Durak ve g-iiller rezhipli vc kirmizi 
miirekkeple harekelidir. Etrafi deri vc ebru cilt. 

Bu ciltte Kahf (18) ve lsra (17) suielcrinde.ii parcalar vnnhr; sa- 
hifeler yanlis. dikilmis. oldugimdan kans/ikhr. 

695 R- i 

Mushaf 

Esmer kahnca ka&if. 304'""" boy vc 203»"»- eninde 359 yaprak. Sahi- 
fede kiifi ile 140"- uzunl. 20 salir. 'Ostium b. Yahya b. Muhammad 
al-Varrak al-Buljari eliylo 600 (1204) dc islinsah edilmisUr. Serlevha 
hafif yaldizh. Sure basjari, giilleri ac'ik sari ve kiremedi renklerle siis- 
lii. Miklep ve §emseli siyah deri devrine ait cilt. 

696 K. 358 

Ayni 

Aharli kahnca kafrit. 410"" n - boy ve 280 m "* eninde 209 yaprak. 
Sahife harekeli Selcuk neshiyle 215 ,n,,, • uzunl. 13 satir. Tahminen VII. 
(XIU) asirda Anadoluda yazilmigtir. Ilk iki sahifesi miizehhep, sure 
ba§lan, duraklar kirmizi. Miklep, §emse, koselik ve kitabeli visnecii- 
rugfi deri cilt. Mushaflar 189 697 K. -Ul 

Ayni 

Aliarli kugit. 262"""- boy ve 170"'"" cuinde 286 yaprak. Sahifed'e 
harekcli Sclcuk neshiyle 120 n ""- uziiiil. 15 satir. Tahminen VJJ. (XIII) 
asir. Ilk iki sahifesi miizehbep, sure baslan vc duraklar kirmr/.i. Mik- 
lep ve semscli kahverengi deri cill. 

Sonn cksiktir. Tarik (86) suresinin nihayetinde bitnicklcdir. 

698 Y. *ih:i 

Ayni 

Aliarli kalin kajjil. ;J95" In.y vc 295"""" en hide rakamsiz yap- 
rak. Saluftdc harekeli siiliisle 210'"*"" uzunl. II satir. Baslan az bir mik- 
larinin sahr aralannda !.Farsca nian:>.lari yazidir. Sonunda Karsoa fall 
Kur'au vardir. Ilk iie sahifesi Osmaiih siiliisii ile ilavc edihuistir. Sure 
baslan kirinr/i, jjiilk-r vc duraklar lezhiplidir. $emscli vism: ciirii&ii 
deri cill. 

699 Y. 2I77 

Ayni 

Aharh kalin ka£it. 350 m " 1 • boy ve 245"'"" eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli iri nesihle 180 ,, " n • uzunl. 11 satir. Tahminen VII- VIII 
(XIII-XIV) asirda yazilmistir. Bastan dort sahifesi ve sondan da Na- 
ba' (78) suresinden itibarcn sonradan ilave edihuistir. Miklepli siyah 
deri cilt. 

700 Y. 4416 
Ayni 

Aharh kagit. 13 m ,24 boy ve lOO"""' eninde tomar. Tahminen Sel- 
cuk eseri olmasi ve VIII. (XIV) asra ait bulunmasi muhtemeldir. Bas 
tarafi armudi, beyzi ve dayireler seklinde irili ufaklakh tezhiplidir. 
Orta yerde 68" 1 "" uzunl. ince nesihle yazilmi? Kur'an metnin ve kenar- 
larda siiliisle ve siyah ve kirnnzi ile tulani olarak yazilmi§ Kasidei 
Burda vardir. Kur'an kisminda 1. ve 2. ciizler tamamen ve 17. cuze 
kadar kismen eksiktir, sonrakiler lamamdir. 190 Arapca Yazmalar 701 K. -12 i 

Aym 

Aharli kajfil. 285 boy ve 200 '• eninde 29 -I yaprak. Sahifede 

harekeli Seleuk neshiyle l'2*t nm - uzunl. 13 salir. Tuhinincu VIII. (XIV) 
asirda kopya edilmistir. Ilk iki sahifesi Seleuk iisliihundn miizehhep, 
sure baslari vc duraklar kirnii/.i. Miklepli si yah deri kolme tilt . Ilk 
lie sahifesinin salir aial.ninda kiniu/i ile Tiirkve manalan soitradan 
yazihnistir. 

702 Y, 2(»03 

'Jh. ciiz 

Aharli kagil. 305 boy vc 195"""- eninde rakamsiz yaprak. Sa- 

hifiPde harekeli siilusle 135""»" uzuul. 7 satir. Tahraineu VJ1I. (XIV). 
asir<la kopya edihnistir. Ciiz vc sure baslari, giillcr miizehhep, durak- 
lar yaldizh. Miklepli ve clrafi kahvo renjji deri ve ebru c.ill. 

703 Y. 25 12 

Ciizler 

Aharh kafcit. 180 m "" boy ve 125 mm> eninde rakamsiz yaprak. Sahi- 
fede harekeli siilusle 90"' ,u - uzunl. 5 salir. Tahminen Vill. (XIV) asirda 
istinsah edihnistir. Serlevha miizehhep, duraklar yaldiz ve renkli Mik- 
lepli ve semssli siyah deri cilt. 

3. 15. 23. ciizler vardir. 

704 Y - " m 

Aym 

Aharli ka£ir. 295 nl,,, • boy ve 200 m »" eninde rakamsiz yaprak. Sahife- 
de harekeli nesihle 125 m "" uzunl. 9 salir, aralannda Tiirkyc manalan 
yazih. Sure baslari ve duraklar kirmr/i. Miklepli visnee iiriigii deri cilt. 

705 K. 4M 

6. ciiz 
Aharh kafcit. , 260' , "»- boy ve I65"""- eninde 30 yaprak. Sahifede Mushaflar 191 harekeli suliislc 105"" n ' uzunl. 7 satir. Tahminen VII. (XIV) asirda kop- 
ya edilmistir. Miklep ve semseli kahve rcnjji deri cilt. 
Bit cilt Kur'amn yalniz 6. cuViin ihtiva cder. 

706 E. H. 421 

Yasiii surcsi ve dualar 

Aharli ince kagit. 132 ,h "" boy ve 75 mm " eninde 58 yaprak. Sahifcde 
harekeli nesihle 34 m "" uzunl. 7 satir. Tahminen VIII. asir Sclc.uk eseri 
olmasi muhtemcldir. Serlevha miizehhep, cetveller yaldiz, sahife ke- 
narlari miizeyyen. Miklep, scmse ve.zencirekli nuhudi deri cilt. 

707 E. H. 177 

Mushaf 

Aharli kalinca ka£it. 410 ,,,,u - boy ve 285"" p - eninde 298 yaprak. Sa- 
hifede iri ve harekeli nesihle 240"" ,l • uzunl. 15 satir. Tahminen Vlll. 
asirda yazilmistir ; bir cok kenarlan tamir gormiistur. Duraklar kirmizi 
ile. Miklepli kohne kahve rcngi deri cilt. 

708 K. 445 

Ayni 

Aharli krem rengi kagit. 300-- boy ve 230''" n ' eninde 191 yap- 
Sahifede harekeli Selcuk neshiyle 185 mm * uzunl. 13 satir. Tahminen 
VII. (XIV) asir. Ilk iki sahifesi miizehhep, sure basjan ve duraklar 
kirmizi. Miklep ve semseli kahve renjji deri cilt. 

Bazi sahifeleri sonradan yazilmistir. 

709 K. 431 

Ayni 

Aharli kalinea kagrit. 230""* boy ve 150 enindtt 264 yaprak. Sa- 

fede harekeli nesihle 120 m " ' uzunl. 15 satir. Tahminen Anadoluda VIII- 
IX. j[XIV-XV) asirda kopya edilrnigtir. Ilk iki sahifesi kabaca tezhipli, 
sure baslart ve duraklar kirmizi. §emseli visne curiigii deri cilt. 

Sonu eksiktir. Tarik (86) suresiiiin 3. ayetinin sonuna kadardir. If. Arapca yazmalar 710 E- H. 180 

Ayni 

Ahaili kagiJ. 295' boy ve 203 ,, ""• eninde 152 yaprak. Sahifede 

harekeli adi nesihle 135'""" uzunl. 9 .satir, altlarmda kirmizi miirekkep- 
le ve harekeli nesihle Tiirkce manalan yazili Tahminen V111-1X. asir- 
da Anadoluda yazilmi$lir. Miklep ve semseli koyu kahve rcnjfi deri cilt. 

711 E. H. 110 

Aym 

Aliarh ince kajjil. S^ '■ hoy vc 72 eninde 392 yaprak. Sahi- 
fede 41"""" uzunl. ince vc harekeli Selcuk neshi ile 11 salir. Muham- 
mad b. Husam al-Asva<l al-Kaslamoni eliyle 818 (l v 115) yili Safcrinin 
24 uncii pazar jriinii yazihmsiir. Ba$ ve sonunda mii/.< hlicp iki 
sure banian yaldi/. uzerino heyazla, duraklar yaldiz, cetveller ki. . 
Miklep ve semseli visne ciirugu deri eill. 

712 k. 9 

Ayui 

Aharh kagit. 340 ,mn - boy ve 240'""" eninde 265 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle I75 mn " uzunl. 13 satir. 851 (1447) yilimn saferiude 
yazilmistir. tlk iki sahifesi kirmizi ve mavi renklerle tezhiplidir. Sure 
baslari, duraklar, kmmzi, cetveller cflatun. Miklep ve semseli kahve 
renjji deri eilt. 

Basmda kurralann isiinlcri ve rcmizlerini gosteren cetvel vardir. 

713 K. io 

Ayni 

Aharh kagit. 340'""" boy ve 250 n,m - eninde 608 yaprak. Sahifede 
htrekeli suliisle 175 mm ' uzunl. 7 saiir, aralarinda ince nesihle Far sea 
rntnalan yazih. <Abd ar-Rahim b. Sams at-TibrlzI eliyie 852 (1448) 
yili ramazamn sonunda yazilmistir. Ilk iki sahife ve serlevha ve pul- 
ler miizchhep, sure baslari duraklar ve cetveller yaldiz. Miklep, semfle 
koselik ve kenar suyunu havi kahve rengi deri cilt daginik ve bdeek- 
lidir. Mushaflar 193 714 Y. 2539 

Ciizlet" 

Aharli ka£it. 205 h,n " boy ve 150 m,u ' eninde rakamsiz yaprak. Sa- 
hifede muhtelif asirlarda ve de&isjk ellerle yazilmis ve dcgisik sayida 
satirlar. tcinde Osmanh ve Selcuk eseri olanlar vardir. Miklepli kahve 
renjji deri eski ciltler. 

5, 10, 11 (2 adet) 20. ve 22. ciizler. 

715 Y. 2541 
Ayni 

Aharh ka£it. Muhtelif ebadta. Sahifede dtgfigik cllerden cikmi$ 
muhtelif asirlara ait yazilaria degi§ik uzunluk ve sayida satirlar. Mii- 
zehhcp serlevhalar. v.s. Muhtelif renkte deri ile miklepli ve semseli 
tiirlii ciltler. 

2, 5. (2 adet) 6, 11, 12, 19. 2C, 22. (2 adet) 24, 30. cfizlcr. 

OSMANLI DEVRl MU.SHAFI.ARI 
VIM. ASIR 

716 Y. 2486 

Mushaf 

Aharh ince kagit. 305 mn " boy ve 210 mm ' eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle m"""- uzunl. 13 satir. Tahminen VIII. (XIV) 
astrda istinsah edilmistir. Bastan, sotidan ve aralardan bir hayli kismi 
sonradan yazilmistir. Sure baslari, durak ve cetveller yaldiz. Miklepli 
kahve renjji deri ve ebru cilt. 

717 E. H. 184 

Ayni 
Aharli krem reng-i kagfit. 245 n, " 1 • boy ve 165 m '"- eninde 407 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 1 15 1 ""'* uzunl. 11 satir, altlannda islek ne- 
sihle inanaiari yazili. Tahminen VIII. asirda yazilmi$tir. Y. l b ve 2* da 
kabaca tezhipli iki Icvha igiude Fatihi vc Eliflam yazili. Sure basjan 
ve giiller kirmizi. Durak ve cetveller yaldiz. Miklepli ve .^-niseli koyu 
kahve renjji deri cilt. 
T.S.A.Y.K. F. 13 194 \i:ip;;i Yvy.nmtar 

718 k. II. IKK 

Ay ii i 

Aharh kajfit. '.>8M'»»'- boy v. U5v"»- mimic 'A\0 yam ;;k. Salifede 

islek vi- harckcli ncsiM ! '■•) " iv.unl. 1/ sahr. Durak v^ celveller 

kirmizi. H.^la'i Y. 31 v, kau n soudau 213 den itibarui 1-7I (llvY/- 
58) tar.hincc ikmal cdiliiH.slir. Mikh |> ve $<. msr.li kalivc n njfi deri 
cilt. 

719 k. ii. ins 

Ay ni 

Aharli krein renjji ka*it. .-!'>5"""' hoy vc 174"'"" eniude 212 y.ipiak. 
Sahtfedc har. keli ad> ncsihle 135 ,, ""• u/.nnl. 17 sahr. Banian 43. yap- 
ta£a vc sondan 173. yaprqkian .somas! bilahire ikmal edilmistir. Durak- 
lar kinni/.i i It.:. Talmiincn VIII. asirda ya/.ihnishr. Mikk-pli kalivc renjfi 
dcri cilt. 

720 &. "• 17:v 

Aym 

Aharh kalinca kiigit. 310"" 1 '- boy vc 'iOS"""- cnindc 163 yaprak. 
Sahifedc harckcli n;.silde l:i.S mm \ uzunl. 9 sahr, altlarmda Tiirkcc ma- 
il dan knmiza ile yaztli. Tahniiuen V1I1-IX. asirda yaziltmshr. Y. l u vc 
2' da gii/.el tezuipli iki levha icii)d;i kaliha surest ile Bal.ara suresi- 
nin bastaiafi vaidir. Sure ba-jlan all in yaldizla ve harekeli sfiliislo, 
duraklar vi: cetvi'llcr yaldi::l :. Milsltpii, \.;/.ma semsc vd ko^olikli visne 
reiiyi di ri cill. 

721 f. ii- i™ 

Ay. u 

Aharli kalinca kagit. 270"""- b.»y vc 17.V""" eniude 249 yaprak. Sa- 
hifede harckcli ncsihle 135'""" cztial. 10 sahr, aralannda kirmizi ile 
Tiirkcc manalart yazdi. Taiiinincn Vlll-IX. asirda yaziltmshr. Y. l b ve 
2" da It/.hipH 2 lev ha irimlc l-'aliha \c Kliflam ya/ih. Duraklar yaldiz, 
cclvcllcr kirmizi. Miklepli ziibahar vi^iceiiriijju dcrri cilt. Mushiiflfir 195 CiSMANI,! DKVI* I I X. ■ ASii: 

722 v ■■•>!.•. 

Cii/.S,:-i 

Aharli katfif 2yj""" hoy v; !•»■» ' vitiudc iak. nisi/. yap: -si . .S.-t!iifi ij;: 

\~\5 mm ' ir/unl. 3 saliri harekrli stilus vr. 10.V ,,,,1 • ir/.:inl. U .•;;;! in n. slide 
eeinaii 9 saiir. 'Abd al-Lajil' I). -Abel al-Kadir ii. Gayb'i < Jiyk: H I'J 
(M45-16) ydi k'iimazaiunda Lstin.s.ih cdiimi^lir. Miklcpli !. dive rcnjri 
d,ri 'nil. 

Bn lakumla 1, 11, 13, II, l>. i<>, 17, '0, 2: v.- :• I. i-.u/.ltr/ wirdir. 

723 K. I.i 

Mush.if 

Aiiarh kalm kagd. 290" ,, "• boy w vQO"""- unhide ^.Sy,;,i;ik, S.ihi- 
fede harckeli ucsihlc 1 14«»"«- n/im|. \\\ sitir, aialamaia uu.i: ncsikk: 
Turkic maiialan yazih. Nasua b. Abd Allah b. Halil cliyl «S»,;» (1 \u\) 
yih rebiulahinnda istinsah cdilmigrir. Sonunda Tiirkce man/urn kur'an 
fall vo duasi yazilidir. Ilk iie sahifrlcii hzhipli vr. kciiuiiari halkari. 
Sure banian, yiiller mfizehh^p, duraklar \e celveUur yaldi/li. Miklep 
vc semseli vi$ncciiriijjii deri cilf. 

724 E- 11. 18S 

Ayiu 

Aharli krnn rengi kagit 226" ,m ' hoy vc liS'""- 436 yaprak. Sahi- 
fede harekeli siililsle 120"""' wt.\\\\\. 3, harckeli ncsihL 8'J"""- u/unl. 8 
satir. Pir Muhammad b. c lsa tarafindau lsUnbulda 88.1 (1178) yih 
Rebiiilevvelinde yazilmi^tir. Sum haslan ve cctvell-M kirnn/a. Ba$tan 
iki yapragi sonradan yazihm$cir. Miklcpli siyah di.ii dlt. 

Bk. Tuhft-. s. 124 

725 Y. 2515 

Cii/.Ur 

Aiiarh kagit. , .<15"""- hoy ve Io0""" cuindu rakamsiz yapr'ik. Sa- 
tiifcdc 105'""" uz ml. 3 sal in' harekcli siiliis, 85"""• uzunl. () satin ha- 196 Arapca Yazmalar rekeli nesihle ccman 9 satu. 89-1 (1489) de istinsali edihnis Osmanli 

esuii. Cetvellcr ve ciiz has, Ian yaldiz. Miklepli visnecuriigii deri cilt. 

1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 24. ciizler vardir. 

726 E. H. 85 

Mushaf 

Aharli kalinca ka£it. 2M) ,, " ,, • boy \r 172'""" miiule 308 yaprak. Sahi- 
fede harckeli nesihle HO"""- iminl. Kt.sulir. 897 (1579) Rama/ainmn 
1*2 sinde istinsali edilmistir. Y. I've 2" da iiiiizchuep scrh-vha ; sure 
baslan yaldiz, diuaklar kirnnzi ilc. Miklcp ve semstli visne rcnjji deri 
Osmanli cildi. 

727 *•**■■ 

Aym 

Aharh ka£it. 245" ,, "• boy ve 165""" - cninde 3y8 yaprak. Saliifede 
haiekeli nesihle 110"""- uzunl. 11 sahr, aialarmda Tiirkceleri keliinc 
kelhne yazili. Ilk sahifesi sonradan yazilmi$tir. Tahininen IX. asirda 
yazilmistir. Surebaslan ve duraklar larmizi ile. Miklep ve semscli visne- 
ciiriigu' deri cilt. 

728 b. H 

Aym 
Aharh kalinca kagit. 2o0"" m boy ve 180 B,,n " eninde 45 yaprak. Sa- 
liifede acli nesihle 93 n,m ' uzunl. 7 sahr. Tahininen IX. asirda kopya 
edihnistir. Serlevha miizchlicp. durak ve eitveller yaldiz. Miklcp ve 
semscli siyah tlcri cilt. 

729 i>- i<) 

An am sui esi 

Aharh kalinca kagit. 2 l8 ,,,m, .-boy ye-nQ , »" ,, ->ienindc 48 yaprak. Sahi- 
fedc haiekeli nesihle 75"""• uzunl. 7 sahr. Tahininen IX. asirda kopya 
edilnii§th\ Serlevha, jfiillcr yiiz-J Iczhipli, durak ve cetvellcr yaldtz. 
Miklepli siyah deri cilt. Mwsliaflar 197 730 k. 1 1. r/o 

Ail am surirsi 

Aharh krem rengi kagil. 160 m "" boy ve 105"""' cuindc 37 yaprak. 
Sahifede haiekeli ncsihle 56 ,,, ■ ,, ■ u/.unl. 8 satir. Tahmiiu-n IX. asirda 
kopya cdilmijjtir. Serlevha, durak vc cctvcller yaldiz. Vi$ncciiriigu 
deri cilt. 

731 K. 81 

Ayni 

Aharli kagfit. 410 ^ " ,,, boy ve 290""'" eninde 270 yaprak. Sahifede 
haiekeli kalin nesihle 190 mn " uzunl. 15 satir. Tahminen IX. asirda istin- 
sah edilmi^lir. Ilk iki sahifesi miizchhep, sure ba?lan kmmzi, duraklar 
ve cetvcller yaldi7.li. Miklepli kirnnzi deri cilt. 

732 K. 102 

Aym 

Aharh kagit. 275"" n - boy vo i95"""- cnindt: 301 yaprak. Sahifede 
harckeli ncsihle 135 n,,n * uzunl. 15 satir. Sayyid f AI[ b. Sayyid Mehmed 
b. Plr Mehmed Pasa eliyle IX. a.suda yazilnustir. Ilk iki sahifesi mii- 
zehhep, sure basjan, durak ve cetvcller yaldiz. Miklep ve §emseli 
kahve rengi deri cilt. 

733 K. 462 

Cuzlcr 

Aharh ka£it. 260 n,n " boy ve 170 m,n - eninde rakamsiz yaprak. Sahife- 
de harekeli giizel nesihle 100 mm - uzunl. 9 satir. Tahminen IX. (XV.) 
asirda kopya edilmi§tir. Serlevha muzehhep, durak ve cetveller yaldiz 
ve renkli. Miklep ve semseli kahve rengi de/i cilt. 

Bu takimda ciiz 11, 12, 23, 28 eksiktir, ciiz 13, 16, 18, cift, 21 ue 
iic adettir. 

734 K- 158 

Mushaf 
Aharli ka£it. 275 ,n,,, • boy vc 180 n,lu - eninde 232 yaprak. Sahifede I9S Aim pea Ya/.malar lia.vkcli arli ncsiliio li.O'""" uziml. 15 salir. Takminin IX. asirda kop- 
ya i fliliiiijjlir. Ilk iki saliilVs-i tr/liipli. liir eok yaprakiari sonradan 
iirii.lclil kinisi'lcr lap;i"iiwlan idr.aiii :-diluiislir. Suit: ba^lan ve dnrak- 
kwmi/.i ilo. Miklip \c. y ins. h laliv. i-rnjji cirri eill. 

735 I I'M' 

Ay in 

Aharli kalm kajn!. './) '• l» ( y vr 160 " cninde '.'So yaprak. Sa- 

ItiiVrc: har.ekdi fidi (>s!-: mh t<- -s|>iyl.- j :>>•'»■ ii/uul. 13 sain. Tahniinen 
'X. a.xir. !lk sa'r-iliM -n!i :■«',: , \ ;<,:i!n,r;, '*. ,sahilV..si niii'/.clilicp, sure ban- 
ian, dwr.klar \ c <vlv II. r ;-i. wv/.i. r.'il.Kp v.- .scmsc.li visnc rcinji dcri 
eili. 

736 ^ ""> 
Ayiu 

Aliaili kafcil. : y M,""- • buy *'■' li()""" i nindc '/HI yaprak. Sahifcdi- 
liaiekdi m.si:.l.: II. *»•-■■ s:v ;*l. 15 :;.h;\ Taiiniine. goto. IX. (XV) asirda 
islinsah ediliui$iir. I'lasl.iii, aiadan ve .sondan hir eok yaprajji 1 V71-? 
(1.S36) do itinaui cdilntislir. .Suit basl.ui vc dtiraklar kiniu/.i. Miklcp 
v.: .^-iiisctli kahve ronjji d;ii eill. 

737 k. ' } o"i 

Ay m 

Aharh kfi£d. 253"""- hoy ve 16.S"'"'- eninde 351 yaprak. Sahifede 
harckdi n-;.sihle 103"""- u/i:nl. 15 sal.r. Tahniinen IX (XV). asirda is- 
liusnh cdilmi§tir. Ilk iki sahifcsi miizchlicp sure ba§Ian ve diiraklar 
kumi/i, Miklyp ve $eui.sdi koyu kjilive rentfi dcri cill. 

738 k. -m 

Ayiu 

Ah.uli kaliiifu kfijril. '.M5" 1 '"- hovvc 165 •• eninde 263 yaprak. 

Sahifede liaiekdi nesihle iv.S"""- u/nnl. 15 salir. Taluuiiicn IX. (XV) 
asirda kopya cdilnii$tir. Sure banian ve durakJar kirmizi.. Kahve ren- 
jfi dcri ettt. Mushal'lar 199 739 K. 301 

Aym 
Aharli kagil. 505" ,,n - boy ve :ttif>"""- i-Mincb 1M yaprak. Sahifede 
hartkel iiri O.siuanh nesihle 15 s;;jir. Talnnincu IX. (XV) a.sji'da y.i/.il- 
nu^iir. Ilk iki sahifesi miizehhep, sure ha^lan allinl.t, <l nak *.- i«.i- 
velh r yakhz. ilk sahifclcrin kcnarlan tamir cdilmi$lir. Mi! lep v.: jjcin- 
scli vi$necurugii deri cilt. 

740 K. 318 

Aym 
Aharli kaj>it. 240 m "" boy vc I55 < """ enindc 334 yaprak. Sahifede 
harekeli irice nesihle 90 n "- uzuul. 14 satir. Tahminen IX. (XV) asirda 
istins.ih cdilmis,tir. Sure baslan, duraklar kirmizi. Miklep vc .^emseli 
deri cilt. 

741 K. II. 187 

Aym 

Aharli krem rengi kagit. 170 1 """ boy ve 115"" n * cninde 479 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 70 nm * uzunl. 9 satir, satir larm alhnda Turk- 
ce manalari yazili. Tahminen IX. auuda istinsah cdilmi$rir. Y. l b ve 
2" da miizehhep iki levha icinde Fatiha surcsi ile Bakara suresinin ba§- 
tarafi yazili. Sure ba§Ian altmla yazili ; guller miizehhep. Durak ve 
cetveller yaldizh. Miklep, 5c1n.se ve ko§elik!i ki;lwe renyi deri cilt, kn- 
pak icinde oymah §omse vardir 

742 K. 319 

Aym 
Aharh kagit. 255 ,nm - boy ve ]8b mm - enindc 478 yaprak. Sahifede 
harekeli irice nesihle IIS™""" uzuul. 11 salir. Tahminen IX. (XV) asir 
sonlannda yazilmi§tir. ilk iki sahife miizehhep, sure b:i$lai 1 durak ve 
cetveller yaldiz. Miklep ve $cmseli deri eilt. 

743 K. 329 

- Aym 

Aharli krem rengi kagir. 245 mu " boy ve lSS"""' enindc 228 yaprak. 200 Arapca Yazmalar Sahifede harekcli nosihlc I1.V 1 "" iiximl. 15 satir. Tahmmen IX. (XV) 
asirda istinsah edilniistir. Tamir ywinilstiir. Sure baslari, duraklar kir- 
mizi. Miklep ve semseli visneciirtifcii deri cilt. 

744 K. : * S - J 

Ayni 

Aharh kagit. <H0»"»- hoy ve 31u'""" cnindc 216 yapiak. Sahifede 
harekeli irice nesihle IH.V u/unl. II satir. Tahniincn IX. (XV) asir- 
da kopya edilmistir. Ilk iki snhifesi miizehhep, .sure baslari hizip ve 
ciizler niavi ile ya/.ili. Durak ve octvi Her yaldiz. Sommda halim duasi 
yazildir. Miklepli vi$neciiriij[u' d<ri sade cilt. 

745 k. -mi 

Ayni 

Aharh krem renjri kagfit. 295" 1,l, • l>oy ve 190"""- cnindc 352 yaprak. 
Sahifede harekeli iri nesihle 1 :»"""■ uztinl. 11 .satir. Tahniincn IX. (XV) 
sonlannda istinsah edilmislir. Ilk iki sahifesi mavi zemin iizcrinc tez- 
hipli, sure baslari, duraklarlar ve oetveller kirmizi. Miklepli ve semse- 
li kahve rengi deri cilt. 

Sonu eksiktir. Humaza (104) suresinin 5. ayelinin basina kadar- 
dir. 

746 Y. 3470 

Kur'an 

Aharli kagit. 240»>"" hoy ve 170""'" eninde 358 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 1 i5'"'"* uzunl. 13 satir. Bir cok yapraklari yirhlnus 
Have vc tamir cdilmistir. Tahniincn IX. (XV) asirda istinsah sdilmis- 
tir. Miklepli inilnidi deri cilt. 

747 Y. 3M5 

Ayni 
Aharh kalin kag-jt. 300""»- boy ve 205 *• eninde 287 yaprak. Sahi- Mushaflar 201 fc.de harekeli nesihle H0 !, '»" uzunl. 13 satir; aralannda Turkic mana- 
lan taliklc ya/.ih. Tahmincn IX, (XV) asirda istinsah edilmistir. ilk 
iki sahifcsi basit teziiipli, sure bajlari ve duraklar kirmizi. Miklcp ve 
semseli visnecurugti deri cilt. 

748 k. m 

Ayiu 

Aharli ka£it. 238»" u - boy ve 160""'- eninde 256 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle U0"'" l> uzunl. 15 satir.. Tahminen IX. (XV) asirda 
kopya edilmistir. Bazi yapraklar sonradan yazilmi$tir. Sure baslan, 
duraklar kirmizi. Miklcp ve semseli deri cilt. 

749 K. 503/3 

Ciizler 

Aharli kalin ka£it. 343""" boy ve 245"- eninde de£isik sayida 
yaprak. Sahifede harekeli Osmanh sulusii He 135" ,m - uzunl. 6 satir. Tah- 
minen IX. (XV) asirda kopya edilmistir. Cuz baslan kirmizi, durak 
ve cetveller yaldiz. Miklep ve semseli siyah deri cilt. 

Bu takimda 17-25, 27. ciizler vardir. 

750 Y. 2595 
6. Cuz 

Aharh ka&it. 250""- boy ve 175 mm - eninde rakamsiz yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 85 mn ' uzvnl. 9 sahr. Tahminen IX. (XV). asir- 
da istinsah edilmistir. Duraklar yaldiz, cetveller mavi. Bir kapagi ek- 
sik miklepli ve semseli siyah deri cilt. 

751 Y. 2581 

10. Cuz 

Aharh ka£it. 170"'"" boy ve 125 m "" eninde rakamsiz yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 68""" uzunl. satir. Tahminen IX. (XV) asirda 
istinsah edilmistir. Ciiz bast ve duraklar kirmizi. Miklepli siyah deri 
cilt. 202 Arapc.a Yazmalar 752 Y. 2582 
1 1 . ciiz 

Altai likajjit. 'J'Jli liny vc I <,()"'"•• mindc rak.iin; i/. yaprak. S.i' ■'- • 

de harckeli sicsihlc. «>;!'"■"• u/.'-ni. ** s.itir. T.diniinin IX. (XV; ■• ;n<ia 
Lslinsali udiluiisiir. 0"i/.ha - »i vc c.H'vi'llcr kirmi/i, finr.-sklar y.il<h/.. fv;!.- 
lep vc "jcmsi-li kaiivc \c\v'\ '.l.ift-H. 75. > v. >M\ 

!.•'). I'iiz 

Ahiirli k-'ijjil. Ko" buy vr M(i" ciindr i akamsr/. yapr..k. Sa- 

lufi.dc harckeli Ostiianli ncsddc ';:> '" i:/.'.nl. V salir. Ta!ii:>i!i<'ii IX. 

(XV) asnda islinsah cdilmistir. Ciiz Laslan kinai/.i. Hadira Still. m 
l>iht Sullaif B.iya/.id vakfindandir. '.'57' '-'AY/:' ["<> In < iidoilc b'u lakjni 
te$kii cdcr. Kaiivc n.iij;i dci i cill. 

754 Y. 2570-2572 

Ciizlcr 

AharJi ka£it. 165"""* boy ve l20 mm ' eninde rakamsiz yaprak. Sa- 
hifede harekdi Adi ncslu ile 70"" n * itzunl. 9 sahr. Tahmincn IX. (XV) 
asirda istinsah edilmi^tir. Ciiz ba^ari kirmizi ilc. Kalne re'njfi deii 
cilt. 

7, It ve 21. ciizlcr vardir. 755 Y. 2566 

cii/ler 

Aliarli kalin kafcil. 2:50 hoy vc 1 -15" 1 "" cmndc VO-J yaprak. 

Sahifcdc harckeli nesihle 7d """ u/.iml. 7 sahr. Tahmincn IX. (XV) asir- 
da kopya edilmistir. Ciiz banian yaldizla. Miklcpli koyn kaiivc mjjfi 
deri cilt. 

6. ve 15. ciizlcr, 15. ciiz Isra (15). surcs'min 61. avclindcn ba$lar 
ba§ taraft eksiklir. Musliaflar '203 756 Y. 2559 

Ciizler 

Aharli kahn ka£it. 210 m "" boy ve 160 mn> " enindc rakamsiz yaprak. 
Sahifede hnrekcli siiliisle 95 ,nm ' uzunl. 5 .satir. Tahminen IX. (XV) asirda 
kopya cdilmistir. Ciiz baslari vc dtiraklar kirnuzi. Miklcpli ve sem- 
scli visncciiriig'ii dcri cilt. 

2 vc 5. ciizler. 

757 Y. 2552 

.Ciizler 

Aharli ka£it. 255""- boy ve 170"""- enindc rakamsiz yaprak. Salii- 
fede harekeli siiliisle 105""'" uzunl. 7 satir. Tahminen IX. (XV) asirda 
kopya edilmi§tir. Ci'z baslari ve duraklar yaldizla. Miklep ve semseli 
koyu kahve renyi deri ciltler. 

5, 6, 9. 11, 12, 15, 18, ve 28. cuzhr vardir. 

758 Y. 2551 

Ciizler 

Aharli kagit. 245 n>D " boy ve nO"""* entnde rakamsiz yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle 95 n,m * uzunl. 9 satir. Tahminen IX. (XV) asirda 
kopya edilmi§tir. Ciiz baslari miizehhep. durak ve cetveller yaldizli. 
Miklep ve semseli degisik renkte deri ciltler. 

2, 3, 9, 12, 13, 21. cuzler vardir. 

759 Y. 2549 

Cuzler 

Aharh kagtt. 2V>0""»* boy ve 165 m "" eninde rakamsiz yaprak. Sahi- 
fede 10 """• uzunl. harekeli siiliisle 3, ve 83"""* uzunl. nesihle 8 satirol- 
mak iizere ceman 11 satir. Tahminen IX (XV) asirda istinsah edilmis 
Osmanh yazisidir. Ciiz baslari miizehhep, duraklar ve cetveller yal- 
dizli. Miklepli ve semseli muhtelif renkte deri ciltler. 

3, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, ve 27. ciizler 
vardir. 204 Arapca ya/malar 760 Y.- 2550 
Ciizicr 

Al.arh kajnl. 2 HI-"" l.uy vr N,5 ,. tl j u ,] f . rakams./. yaprak. 

lulccli: h.uckcli u.-siliJr ^.":- lutlli \. y . sa |„. l.thiii i > t ci> IX. (XV) .-... 
da islinsali nii]mi>;lii. Viu Xr Sll|1 . | lfl $| all i„(i/H,|,< : p, dm.il. \<- ,.• 
vrll.-r yaldi/.li. M.IJcp v<« .svmsHi l.alivs- niu;i di^isik ulllrr. 

J. '-'. '», H, 10, 11, K>, 17, ;»(), m, Ml. onzli-r "vaidir. 

761 Y. AS 17 

(aizli-r 

Aharh kafcil. 250"— | 1()y vc 175mm. (;nindo nikamsi/ yaprak . iS;i . 

hifcde harekeli ncsihlc 90 • tr/.unl. 7 salir. Talimincn IX. (XV.) as.rda 

kopya cdilmi^tir. Osmanli cseri oimasi miihlcmcldir. Cu/. ve sure ban- 
ian jrii/o! te/.hipli, durak vc cl-I veller yaldi/li. Miklep vi- ^m.scli d.-ri 
cilt. 

1, ^. *>, 11, lf», 17, 19, 21 ve 11. lifl/U-r vardir. 

762 Y. 2540 
Cii/.lcr 

Aharh kafcit. 260*«- boy vc 165'""- enindc rakamsiz yaprak. Sahift - 
de harekeli Osmaiili neshilc 88"'"" u/.unl. 9 sahr. Taliminen IX. (XV.) 
«uda istinsah edilmisiir. Cii/; basi muzehhep, durak vc celvellrr 
yaldizli. Miklepli siyah ve kahvc reng-i. ciltler. 

8, 12, 18. ciizler. 

763 Y. 2537 
26. CGz 

Aharh ka£it. 335"»«- boy ve 250™'- eninde rakamsiz yaprak. Sa- 
hifede 155'»»- uzunl. 3 satin harekeli stilus ve 6 satin harckeli ne.snhle 
ceman 9 satir. IX. (XV) asir Osmanh eseri oimasi niuhtemeldir. ilk 
iki sahifesi, duraklar ve cetveller yaldizh. Miklep ve semseli siyah 
deri cilt. Mushaflar 205 764 Y. 251 i 

Kur'an 

Aharii kagrit . vOO"""- boy ve 135""" 1 etiinde 323 yaprak. Sahifedc 
harekeli ncsihle 8()»" n - uzunl. 13 satir. Tahniinen IX. (XV.) asirda 
istinsah edilmi$lir. E$rcf oglunun vakfi oldu£tma dair ilk yapragmda 
bir kayit vardir. Duraklar kirniizi miirckkeple son sahifcsJ sonradan 
yazilnu$tir. Kahvc renjfi cleri iiarap cill. 

765 Y. 2506 

Ayni 

Aharii kiigir. 284"" n - boy ve 185""- eninde 4?6 yaprak. Sahifedc 
harekeli nesihle muhtelif ellerdeu ve imihtclif zamanlarda yazilimy ha- 
rekeli ncsihle L15 u »»- uzunl. 9 satir. Saffat (37) ve Sad (38) sureleri- 
nin salir aralanna Tiirkce manalan yazilmi§tir ve aradan bir yaprak 
eksikrir. Ash (ahmineii IX. (XV.) asirda yazilnnshr. Sure baslari ve dn- 
raklar kirnuzi miirekkeple. Miklep ve semseli kahvc rengi deri sade 
ciit. 

766 E- H. 302 
Kahf (18) suresi 

Aharii ve vassaleli ka£it. 155 mn " boy ve 103 , » I,, • eninde 13 yap- 
rak. Sahifede harekeli guzel nesihle 153 m,D * uzunl. 10 satir. hiamd Al- 
lah ibn a§-Sahyh, eliyile IX-X. asirda kopya edilmistir. Serlevha mu- 
zehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep, §emse ve koselikli kirmizi 
deri ellt. 

Bk. Tuhfe, 185. 

767 E..H.301 

Kahf suresi (18) 

Aharii esmer ve vassaleli ka£it. 250"""" boy ve 195 m,n - eninde lb 
yaprak. Sai.iede harekeli giizul siiliisle ve ultinla 130""" uzunl. 7 sa- 
tir. Hanid Allah ibn a§-§ayh eliyile IX-X. asirda yazilnu§tir. Sure ba- 
$i ve cetveller yaldizla. Zincirekli kahve renjfi deri cilt. 206 Arapea Yazmalar 768 K- H. 300 

Vasin surcsi 

Aiiarli krcm rcnyi vc vassalcli ka£it. , 2'ZS mm ' boy vc 15S W "" enin- 

dc 14 yaprak. SahifYdc harckcli yiizd nesihle 80 uzunl. 11 salir. 

Haind Allah iba a$-$ayh lat'afincl.iii istiusah edilmi$lir. Serlcvha vc sure 
ba«dan niiizehhep, durak vc cclvJIer yaldizJi. Miklcp, 5c1u.sc, ko.sclikli 
kahvc rcmyi deri cill. 

liu eillle Ya.sia (36), Vaki'a (N>) surcleri ilc Kur'aii duasi vardir. 

769 £■ H. 'm 

An'ani 

Aharli vc vassalcli krcm rentfi kagit. 230 ,nm ' buy vc 150"""- uiindc 
{7 yaprak. Sahifedc harckcli gtizcl ncsililc 75 ,n "' uzmrl. 9 salir. Sonu 
eksiktir. Hamd Allah ibn a$-$ayh cliyle 'yaziJmujhr. Serlcvha vc sure 
hnglan mtizehhep, durak ve cclveller yaldiz. Miklep vc semscli kahvc 
renjji dni cill. 

An'fim (to) suicsindeii soma Yasin (36), Falh ( !H), Rahman (55), 
Vakt'a (56), Miilk (67) .surcleri ilc dualar vc virdlcr vardir. 

770 E. H. 298 

Ayni 

Aharli kahnca ka£rt. lgO"""' boy vc 130 ,rn " eninde 23 yaprak. Sa- 
hifede harekeli guzel nesihle 67 mn " uzunl. 10 satir. Hnud Allah ibn 
ns-§ayh eliyle IX-X. asirda kopya cdilmi§tir. Scrlevha muzehhep, du- 
rak vc cetveller yaldizh. Miklcpli vc scmscli koyu vi$uegurii.gu deri 
irilt. 

771 )i. II. V.97 

Ayni 

Aharli krcm reny-i kaj|tl. 190 boy vc H5" 1 "" cnindc 23 yaprak. Sa- 
hifedc harckcli giizel ncsililc (0"""• uzunl. 10 salir. Hamd Allah b. as- 
$ayh Mustafa cliyle IX-X. asirda yazilnuslir. ScrLvha, yiillcr iniizch- 
hep, durak vc cetveller yaldtzli. Miklcpli, kcuari kirmizi deri vc krcm 
icnyi kumas cilt. Mushaflar 207 772 E- H. 296 
Ayni 

AUarh krein renjfi ve vassaleli kajfil. 187"""- boy ve 120"""- cninde 
35 yaprak. Sahifede harekeli jjiizel ncsihlc 55 mn " uzunl. 8 satir. Hamd 
Allah ibn a$ Sayh eliyJe IX-X. asirda istinsah cdilmigtir. Serlevha uiu- 
zehhep, durak ve cetveller yaldizh. Miklcp ve §emseli koyu kahve. ren- 
jfi deri cilt. 

773 Y. 5848 

Naba* (78) suresi 

Aharli ince kajfit. 165 m,n - boy ve 110"""- eninde 3 yaprak. Sahifede 
47 ,m »' uzunl. harekeli nesihle 9 salir. Sayh Hamd Allnh'in haiti oldii- 
guna dair sonunda lbranim Ncinnk (ol. 1189/1175) He Qamgir Ha/jz'in 
1222 (1807-08) de yazdigi lasdikleri vardir. Serlevha miizehhep, durak 
ve cetvelkr yaldizh. Miklcp, kabnitina $cinse ve zeneirckli vi-viiccm '»- 
jjii deri cilt. 

774 E. H. 295 

An c am stircsi 

Aharli krem renjfi kagrit. 165 ,nm * boy ve 120"" n • eninde 29 yaprak. 
Sahifede harekeli jfiizel nesihle 55 ,nm uzunl. 9 satir. Hamd Allah ibn 
a§-Sayh eliyle IX-X. astrda istinsali edilmi.?lir. Serlevha muzehhcp, ilk 
iki sahife kenarlan halkari, durak ve cetveller yaldiz. Miklcp, $im.se 
ve kenar snyu yek$ahli kahve renjfi ilcii cilt. 775 E. H. 294 

Ayni 

Aharh kahn' kajfit. 197«"»- boy vo 135 eninde 23 yaprak. Sa- 
hifede harekeli jfuzcl nesihle 65" ,m - uzunl. 10 satir. Hamd Allah ibn 
a?Sayh eliyile IX-X. asirda istinsah ediltni§tir. Serlevha muzehhep, 
durak ve cetveller yaldizh. Miklep ve $emsdi kahve renjfi deri cilt. 2 "A Arapca Yazmalar 776 E. H. 293 Ayni 

Aharh krem reiigi ve vassaleli kafcif. 183 mm ' boy ve 123""— enin- 
de 23 yaprak. Sahifede harekeli guzei nesihle 64""'" uzunl. 10 .sahr 
Hamd Allah ibn a§-Sayh eliylc IX-X. asirda kopya edilmistir. Serlevha 
muzehhep, sure baslari, rluraklar ve celveller yald.zh. Miklep, gemse 
ve kenar suyu yck$ahli kahve renj-i deri cilt, ici vism: rv.ngi deri fize- 
rine lake semsclidir. 

777 E. H. 292 

Ayni 

Aharl. kal.nea kafcit. 159 - boy ve 122"'»- eninde 23 yaprak. 

bahifede harekeli giizel nesihle 65-'- uzunl. 9 sahr. Hamd Allah ibn 
a$-Sayh chyle IX-X. asirda yaz.lnn.vhr. Ilk iki sahife lacivert miizeh 
hep ci-rvevc -i v i„de. Sure basi, durak, ve celveller yald.zli. Miklep, 
femsc, koselikli koyu kahve renjri deri cill. 

778 K. H. 291 
Ayni 

Aharh ince kafcit. 140" ,,n - boy ve 100""- eninde 23 yaprak. Sahi- 
fede harekeli guzel nesihle 62'»- uzunl. 10 sahr. Hamd Allah ibn a§- 
Sayh, ehyle IX-X. asirda yazilmishr. Serlevha miizeha miizehhep, gul- 
let duraklar ve cetveller yaldizla. Miklep, semse koselikli ac.k kahve 
renjri deri cilt. 

779 E. H. 289 

Ayni 

Aharh ince kaftit 212""'- boy ve 144'-'" eninde 24 yaprak. Sahi- 
Ude harekeli guzel nesihle 80 mn '- uzunl. 9 sahr. Hamd Allah ibn a$- 
5«yh eliyle IX-X. asirda islinsah edihnistir. Serlevha miizehhep, du- 
rak ve cetveller yaldizh. Miklepli ve kenar. zencirekli kirnnzi deri' cilt. 

780 E. H. 288 

An c am suresi 
Aharh esmer ve lekeli kagit. 200™"" boy ve 14G» ,U " eninde 28 yap- MushafJar 209 rak. Sahifede harekeli giizel nesihle 85 m ' n • uzunl. 8 satir. Hamd Allah 
ibn a§-§ayh tarafmdan yetmi$ ya$im mutecaviz oldugu -/a man yazil- 
mi§tir. Scrlevha ve hatime miizehhep, tlurak ve cetveller yaldizh. Mik- 
lep, semse ve koselikli koyu kahve renjji. deri cilt. 

781 E.'H. 2S7 

Ayni 

Aharh penbemsi ve vassaleli kafcit. 220' nm " J)oy vc 140 ,,,,J " eninde 
27 yaprak. Sahifede harekeli guzel nesihle 80 mm- uzunl. 10 satir. Ibn 
a v >-Snyh Hamd Allah eliyle kopya edilmi§tir. Serlevha miizehhep, du- 
rak vc cetveller yaldizh. Miklep ve semseli visneciiriigu deri cilt. 

Sonunda Arapca dua vardir. 

782 E. H. 286 

Ayni 

Aharh penbemsi ve vassaleli ince kagrit. 210"""" boy ve I45 mm " 
eninde 23 yaprak. Sahifede harekeli jfiizel nesihle 80 mm " uzunl. 9 satir. 
Hamd Allah ibn a§-Sayh eliyle IX-X. asirda kopya edilmistfr. Durak 
ve cetveller yaldizh. Vi§neciirugu deri ve ebru cilt. 

783 E - H - 285 
Ayni 

Aharh penbemsi kagit. 225 0,m * boy ve 157 <Bm * eninde 25 yaprak. 
Sahifede harekeli ffiizel nesihle 82 mo " uzunl. 9 satir. Hamd Allah ibn 
a?~§ayh eliyle IX-X. asirda kopya edilmiftir. Serlevha muzehhep, du- 
rak vc cetveller yaldiz. Miklep, semse, k6?elikli kahve renjn deri cilt. 

784 E. H. 284 

Ayni 

Aharh krern rengi k£$it. 220 n " n - boy ve 147 mm " eninde 29 yaprak. 
Sahifede harekeli giizel nesihle 75 mm ' uzunl. 8 satir. Hamd Allfih ibn 
a§-§ay^ eliyle IX-X. asirda kopya edilmistir. Serlevha muzehhep, du- 
rak ve cetveller yaldizh. Miklep, §emse koselikli vi?neciiru£u deri cilt. 
T.S.A.Y.K. F. 14 210 Arapca Yazmaiar 785 E. H. 283 

Ayni 

Aharli krem rengi ve vassalcli kagit. 230 04 - boy vc I65-"- cnindc 
33 yaprak. Sahifede harckeli giizel ncsihle 85 mm ' uzunl. 7 sati.r. Hamd 
Allah ibn as-Sayh eliyle JX-X. asirda istinsah edilmi ? tir. Serlevha jmV 
zehhep, durak ve cetveller yaldizli. Mikiepli kahve renifi deri cilt. 

Yalniz Ah'am (6) suresi vardir. 

786 E. H. 240 

30. Ciiz. 

AharJi krcm rengi k.ig.l. 200-"' boy ve 143-"" cnindc 27 yaprak. 
Sahifede harckeli giizel ne.sihlc 75— uzunl. 9 satir. Hamd Allah b. 
as-§ay|i chyle yaz.lmistir. Scrlevha ve sure baslari, giiiler, duraklar 
muzehhep. cetveller yaldiz. Miklep ¥ emse ve kdselikli zeytuni deri cilt. 

Naba' (78) suresinden Nas (114) siiresiiiin soiiuna kadard.r. 

787 E- H. 239 

30. ciiz 

AharJi krem rengi kag.t. 205" m - boy ve 140— cninde 27 yaprak 
Sahifede harekeli giizel nesihle 75-- uzunl. 9 satir. Ibn as-Sayh Hamd 
Aluih ehyle yazilmishr. Serlevha muzehhep, sure baslari. durak "ve cet- 
veller yaldiz. Miklep, semse, kosehkli visne rengi deri cilt. 

Bu ciiz Naba' (78) suresinden Nas (114) suresinin sonuna kadard.r. 

788 E. H. 290 

An am suresi 

Aharli esmer kag.L 1<>5 boy ve 110" cninde 23 yaprak Sa- 
hifede harekeli giizel nesihle 53"»" uzunl. 11 satir. Hamd Allah b 
Musjafa Dede eliyle 1X-X. asirda kopya edilmistir. Zanriye, serlevha 
ve hatime muzehhep, durak ve cetveller yaldizli. ilk iki sahife kenar- 
lari halkan. Miklep semse ve kosehkli yeksahl. koyu kahve rengi deri 
cut. Mushaflar 211 789 E. H. 178 

Mushaf 

Aharli kagit. 345" ,m • boy ve '2bO am ' eninde 440 yaprak. Sahifede 
harekeli iri nesihle 130 mm ' uzunl. 11 satir. Tahminen IX-X. asirda ya- 
zilmistir. Y. l b ve 2 B nefis tezhipti iki levha icinde Fatiha vc Bakara 
suresinin has. tarafi yazili. Sure baslan, duraklar ve cetveller yaldtz* 
Ii. Giiller lacivert uzerine tezhipli. Miklep, semse ve kdselikli siyah 
deri cilt, kapak icleri visne rengi deri uzerine oyma semseli. 790 E. H. 195 

Ayni 

Aharli kagit. 295" ,n " boy ve 197 ""- eninde 417 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 130 ram * uzunl. 10 satir, arrlannda kirmizi miirekkeple 
ve harekeli nesihle manalan yazili. Tahminen IX-X. asirda yazilmis- 
lir. Duraklar ve cetveller kirmizi. Miklep, ve koselikli. semseli kahve 
rengi deri cilt. 791 E. H. 84 
Ayni 

Aharli kagit. I14 ,nm - boy ve 104"" n * eninde 409 yaprak. Sahifede 
muhtelif ellerden cikma harekeli nesihle degisik sayida ve 75""' uzunL 
satirlar. Muhtelif asirlarda degisik ellerle ilaveler yapilmak suretiyle 
tamamlannus bir mushaftir. Sure basjari ve duraklar kirmizi ile. Mik- 
lepli kahve rengi deri cilt. 

792 m. 7 

Ayni 

Aharli krem rengi kagiL 215 m,n ' boy ve 145""' eninde 317 yaprajc. 
Sahifede harekeli giizel nesihle 83""' uzunl. 14 satir. Hamd Allih iba 
a§-§*yfe tarafmdan lstanbulda 901 (1495-96) zilhiccesinde istinsah 
edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslan, gfiller nefis muzehhep, durak 
ve cetveiler yaldizh. Miklep ve yaznia semseli mor deri cilt. 212 Arapca yazmalar 793 Y. 883 

An'a. (6.) suiesi 

Aharh ve vassaleli krem rcnjri kagit. 315 mm - boy ve Z25"""- eninde 
18 yaprak. Sahifede harekeli jrflzel nesihle 125 m "" uzuni. 10 satir, Hamd 
Allah Ibn a§-§ayh eliyle 912 (1506-07) deislinsah edihnisHi. Serievha 
ve guller nefis lezhipli, duiak ve celveller yaldiz ve rcnklidir. Etrafi 
kahve renjri deri vc orlasi ebrn cill. 794 H. S. 363 

Musliaf 

Aharh kafifil. 21 5 m "" boy vc 135""- eninde rakamsiz yaprak. Sahifede 
harekeli giizel nesihle 85 mm - uzunl. 15 satir. Hamd Allah ibn as-Sayh 
eliyle 914 (1508) senesi Rcbiiilahinnda istinsah edilmistir. Ilk iki sahi- 
fes miizehhep, sure baslan, ditraklar, celveller yaldiz. Miklcpli ve 
yekjahh semseli vi§riecurii£u deri cill. 

795 E. H. 303 

Kahf (18) suresi 

Aharh k&g.t. 190™'- boy ve 128 mm - eninde 13 yaprak. Sahifede 
harekeli guzel nesihle 60» m - uzunl. 10 satir. Hamd Allah ibn a§-Sayh 
tarafindan IX-X. asirda kopya edilmi§tir. Serlevha ve giUIer ve du- 
raklar miizehhep, cetveller yaldiz ve mavi. Miklep ve semseli koyu 
kahve rengi deri cilt. 796 E. H. 125 

Musliaf 

Aharh krem rengi kagit. 220"" n - boy ve 155 mm - eninde 309 yaprak. 
Sahifede harekeli giizel nesihle 95™«- uzunl. 13 satir. Ibn as-§ayh Hamd 
Allah eliyle istinsah edilmi§tir. Y. l b ve 2° da miizehhep nefis "cerceve 
icinde Fatiha ve Eliflam yazih : sure baslan asir, hiztp, ve ciizler al- 
linla yazihdir; cetveller yaldiz ve mavi ile. Miklep, §emse ve koselikli 
visnecuriijii deri cilt. 

Hatta^ icin Bk. Tuhfe-i haHatin, s. 185 ve dev. Mushaflar 213 797 E. H. 215 
Ayni 

Aharh ve vassaleli krem rengi kagit. 200 ,I,,,, • boy ve 145 mn " enin- 
de 184 yaprak. Sahifede harekeii giizel nesihle 77 mm ' uzunl. 12 satir. 
§eyh Hamd Allah'in ihtiyarhginda yazilmis, olduguna dair hattat Meh- 
roed Rasim ile c Abd al-Hallm'in tasdiklan vardir. Sure basiari, durak- 
lar ve cetveller yaldizla, guller tezhihlidir. 

Bu mushaf dagilmis ve sahifeleri kansmis. ve bas. tarafi Yunus (10) 
suresine kadar eksiktir. 798 E. H. 72 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 275 n,n,i boy ve 185 mn " eninde 337 yaprak. 
Sahifede harekeii guzel nesihle M mm ' uzunl. 14 satir. Hamd Allah b. 
a§-§ayh eliyle 901 (1495-96) yih zilhiccesinde istinsah edilmistir. Y. 
l b ve 2" da mustatil sekilde iki adet levha Y. 2 b ve 3* da muzehhep 
iki levha icinde Fatiha ve Eliflam yazili. Sure basiari secde ve hizip 
v.s. gulleri tezhipli. Durak ve cetveller yaldizh. Miklep, semse, kose- 
JikJi koyu kahve rengi cilt. 

799 E. H. 71 

Ayni 

Aharh krem kagit. 330""- boy ve 225°" n - eninde 351 yaprak. Sa- 
hifede harekeii irice ve guzel nesihle ^S^"' uzunl. 12 satir. Hamd 
Allah el-ma c ruf b. Ibn a§-§ayh eliyle 905 (1499-1500) de istinsah edil- 
mistir. Y. I s ve 2« da nefis muzehhep 2 levha, Y, 2 b ve 3' da ayni 
tarzda muzehhep iki levha icinde Fatiha ve' Eliflam yazili. Sure bas- 
iari, ciiz, hizip v.s. guller ile Y. 343 b ve 344» da 2 levha muzehhep- 
tir. Duraklar ve cetveller yaldizh. Miklep, semse, koselik, kenar su- 
yu ve miklep sirti yazili kahve rengi deri cilt. 

Bu mushafin sonunda hatim dualari, Farsca fall Kur'an ve seca- 
vend izah namesi vardir. 

Bk. ~Tuhfe-i haUajIn, s. 185. **^ Arapca YazmaJar 800 A. 5 

Aym 

Aharh kahnca kafrit. 318™'»- boy ve 220""* cninde 753 sahifc. Sahi- 
fcde harekeli Osmanli neshi ile 120 m "' uzunl. 11 satir. §eyh, Hamd Allah 
b, Mustafa cliyle II. Bayazid icin 909 (1503-04) da istinsah edilmistir. 
Hasan b. c Abd Allah tarafindan tezhip edilmistir. Sahife 743 "te talik 
yazi ile manzum fall Kur'an vardir. Sahife 747 ye IV. Mehmed (1058/1648- 
1099/1687) zamaninda yine harekeli nesihle bir hatim duasi Have edil- 
mistir. Ilk numarasiz sahifede levha halinde, 1. ve 2. sahifelerin etrafi, 
sure baslan, hizip ve ciiz giilleri ve son iki sahife madalyon ve kose- 
likli, ve s. 746 yanm sahife ebadinda mustatil seklinde sari, yesil 
altin, lacivert ve kirmizi renklerle Osmanli iislubunda nefis miizeh- 
heptir. 

... ^i ,din dl§l koyu kahve ^nP dl>ri iizerine ince kabartmali semsc. 
kofehk ve kenar suyunu, ici visnccurii£u deri iizerine beyzi scmse, ko§e- 
lik ve kenar suyunu, havi olup, aym surette kabartmali olan n.ikle- 
bm s.rtmda j^ 4 Ui VI <„: V j^C „bT j f f jj # yawhdTr. 

801 E. H. 120 
Sancak mushafi 

Aharh kafrit, yesil bez iizerine yapistinlmis 2750""»* boy ve 95™'"- 
eninde tomar. Sancak kelami kadimi denilen bu tomar kufi, stilus 
tali ve nesih ve gubari ile gayet sanatkarane bir surette yazilmis ve 
teahip edilmistir. Osmanli eseri olmasi ve JX-X. asirda yazilmis olma- 
si mahtemeldir. OSMANLI DEVR! MUSHAFLARI 
X. ASIR 

802 k. is 

Mushaf 
Aharh kahnca kafrit. 354— boy ve 260»- eninde 286 yaprak. Mushaflar 215 Sahifedc kalinca ve harekeli nesihle 175 n,B * uzunl. 11 satir, aralannda 
Tiirkce manalan yazili. Pir b. Hizr eJiyle Geliboluda 901 (1496) yili 
cemaziyelevvelinde yazilmistir. Ilk iki sahifesi muzehhep, sure ba§lan 
ve duraklar yaldiz. Miklep ve semseli kirmizi deri cilt. 

803 K.i9 

Ayni 

Aharh kagit. 225" ,D * boy ve HO"""- eninde 333 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 105 n,, »- uzunl. 13 satir. Lutf Allah b. Usta Ovays 
b. al-Mii min b. al-hacc Mahmud eliyle 904 (1498) rebiulevveli sonunda 
istinsah edilmisttr. Sure baslan ve duraklar kirmizi. Miklepli kirmizi 
deri cilt. 804 Y. 2479 

Ayni 

Aharh kagit. 350 olm • boy ve 255 n,li -' eninde rakamsiz yaprak. Sa- 
hifede harekeli Osmanh neshiyle ISO""" uzunl. 15 satir. DSye hatun 
camii imami haci Mustafa b. c Abd Allah eliyle 909 (1504) yili §evva- 
linde istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi muzehhep, sure baslan, du- 
raklar ve cetveller yaldiz. Miklep ve semseli koyu kahve rengi deri 
cilt. 

805 E. H. 60 
Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 310 boy ve 193» m ' eninde 348 yap- 
rak. Sahifede harekeli 95»- uzunl. 15 satir. Sarayi'atik agalanndan 
Salman aga tarafinda 912 (0506) yili Cumadalelasimn 14. gunu yazil- 
mistir. Y. 1" da muzehhep madalyon, Y. l b ve 2' da nefis iki serlevha. 
Sure ba§lan yaldiz, htzip ve cuzler mavi ile yazili. Cetveller yaldizh. 
Y. 303 b de Kur'an'in faziletlerinden ve ulemai Kur'amn ihtilaflanndan 
vesair bir takim fevaitten bahis bir risale vardir. Miklep, semse, k&se- 
likli ve kenar kitabeli visnecurugu deri nefis cilt. 216 Arup<;a Yazmalar 806 E.H.321 

An'" am suresi 

Aharh kalin kagit. 255 mm * boy ve 170 ra, ' , • eninde 40 yaprak. Sa- 
hifede harekeli guzel iri nesihle S8 m "" uzunl. 7 satir. Ibn aI- c Arab diye 
maruf Nakkas. Fail Allah eliyle 912 (1506-07) de yazilmis ve tezhip 
edilmigtir. Serlevha ve duraklar miizchhep, celveller yaldiz. Miklep ve 
ge^me semseli siyah deri cill. 

807 E. H. 320 

Ayni 

Aharh kahnca kagit. 260 ,, " u • boy ve 172"" ' eninde 46 yaprak. Sa- 
hifede harekeli guzel iri nesihle 85 m "" uzunl. 7 satir. Ibn al- c Arab 
Nakkas. Fail Allah eliyle 912 (1506-07) de yazilmi§ ve tezhip edilmif- 
tir. Serlevha duraklar mtizehhep, cetvcller yaldiz. Miklep, vc semseli 
soluk mavi deri cilt. Sonunda dua vardir. 

808 k. 21 

Mushiil 

Aharh kagit. 235 nira - boy ve 165'"'"* eninde 247 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle lOS"""' uzunl. 15 satir. Edirnede 923 (1517) yilinm zil- 
kadesinde istinsah edilmi§tir. Ilk sahifesi miizehhep, sure ba§lan ve 
duraklar yaldiz. Miklep ve §emseli koyu kahve rengi deri cilt. 

809 Y. 2507 
Ayni 

Aharh kagit. 245 mB " boy ve 170 mm ' eninde rakamsiz yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle 100' nn " uzunl. 11 satir, aralarmda Tiirkce mana- 
lan yazih. c Ali b. Yflsuf al-Yenicevi eliyle 927 (1520) muharreminde 
istinsah edilmi§tir. Ilk iki sahifesi sade yaldizh, sure ba§lan ve durak- 
lar kirmizi miirekkeple. Miklepli kahve rengi deri sade cilt. 

810 E- H. 58 

Ayni 
Aharh krem rengi kagit. 250 mm - boy ve 165"°' eninde 477 yaprak. Mushaflar 217 Sahifede harekeli nesihle 78 na " uzunl. 11 satir. Kanuni Sultan Suieyman 
icin £ Abd Allah b. llyas eliyle 930(1523-24)da istinsah ve nakka? Bayram 
b. Darvis Sir tarafindan tezhip edilmistir. Y. l b ve 2»da gayet nefis 
miizehhep iki levha, Y. 2 b ve 3« da iki serlevha. Sonunda iki mGzeh- 
hep madalyoi) vardir ; sure ba§lan, ciiz, hizip jriilleri ayni giizellikte 
tezhipli, cetveller yaldizli. Miklep, §emse, koselik ve kenar kitabeli 
musanna visneciirug-ii deri cilt, kapaklarm icinde oymah hefis semse 
vardir. 

811 K. 399 

Ayni 

Aharh kugit. 21 5"""- boy ve lA5 nm ' eninde 246 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 105 mn " uzunl. 15 satir. Isa b. Sayyidi Fakih b. 
Hamza eliyle 937 (1530-31) de kopya edilmistir. Sure baslan ve du- 
raklar kirmi/.i. Miklepli kahve rengi deri cildin bir. kapagi yoktur. 

Bu mushaf Bakara (2) suresinin 164. ayetinin sonlanndan baslar. 

812 K. 380 

Ayni 

Aharh ka£it. 235— boy ve les-"" eninde 266 yaprak. Sahifede 
harekeli adf nesihle HO-""- uzunl. 15 satir. 942 (1535-36) de istinsah 
edilmistir. Sure baslan ve duraklar kirmizi. Miklepli ve semseli siyah 
deri cilt. 

813 Y. 3951 

Ayni 

Aharh krem rengi kafcit. 158 ,D "" i>oy ve 105 , » ln • eninde 484 yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihle SB 1 "™- uzunl. 11 satir. Mustafa" Dede 
ibn as-Sayh Hamd Allah eliyle (61. 946/1539-40) de istinsah edilmistir. 
Ilk iki sahifesi, sure baslan miizehhep.durak ve cetveller yatdiz. Mik- 
lep, kabartma ve yaldizli semse ve koselikli visnecuriifru deri cilt. 

Bk. Tuhfe, 528. 

814 R- 73 

An am 
Aharh ka£it. 205' n '». boy ve 140 «- eninde 30 yaprak. Sahifede 218 Arapca Yazmal.ar nefis harckeli nesihle 62-- uzunl. 9 satir. Bahrain b. Abd Allah ben- 
dei Davfld Pasa eliyle 944 (1537-38) te tstinsa edilmistir. Ilk iki sahife 
nefis miizchhep; cetveller yaldizh. Miklepli nuhudi deri ve ebru cilt. 
Alt kenanni kurt yemi$tir. 

Soiuinda dualar vardir. 815 Y. 5339 

Mushaf 

Aharh krem reng-i kagit. 140-- boy ve 88-"* eninde 324 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 53-»- uzunl. 15 satir. Muhammad b. Muslih 
ad-Din al-Ma$nisavi eliyle 946 (1539-40) da istinsah edilmigtir. Ilk 
iki sahifesi miizehhep, sure baslan durak ve cetveller yaldizh. Miklep, 
semse ve ko$elikli visnecuriigij deri cilt. 816 E - H - 149 

Ayni 

Aharh kahn kafrit. 415™- boy ve 270— eninde 411 yaprak. Sahife- 
de barekeli iri nesihle 148— uzunl. 9 satir, aralannda Turkce mana- 
lari yezih. C AH Fakih b. Iskender b. 'Abd Allah eliyle Giresun kale- 
surfe 952 (1543-44) yihnda yazilmishr. Sure ba 5 lari, duraklar ve cet- 
vclter kwtnizi He. Sonunda hatim duasi, secavend ve maharici hurufa, 
tecvide dair Turk?e malumat vardir. Seinse ve miklepli koyu kahve 
renyi deri cilt. Ilk yaprakta II. 'Osman'in muhru vardir. 817 K. 22 

Ayni 

^ Aharh kafrt. 263»»" boy ve 172— eninde 295 yaprak. Sahifede 
harekeh nesihle 105— uzunl. 13 sntir. Sari Hafiz b. al-Hasan al-Ha- 
bib SirQzi eliyle 951 (1544) yih rebiulevvelinde istinsah edilmistir. Su- 
re bajlari kirmizi. Miklepli koyu kahve reng-i deri cilt. Mushaflar 219 818 K. 23 

Ayni 

Aharli kagit. 500 mro * boy ve 330 m,n • eninde 261 yaprak. Sahifede 
mayi miirekkepJe yazilmis karekeli iri nesihle 205 n> °" uzunl. 15 satir. 
Had c Abd Allah b. Muhammad as-Selanikt eliyle 954 (1548) yili zil- 
hiccesinda yazilmis. ve Muhammad b. llyas eliyle iic ayda tezhip 
edilmigtir. Ilk iki sahifesi, sure baslari, giiller, duraklar muzehhep, cet- 
veller yalcliz. Miklep, semse, koselik ve kitabeli koyu rengi deri cilt. 

819 E. H. 248 

Kur'an ciizleri 

Aharh krcm rengi kagit. 325 ran - boy ve 215* um * eninde 19 ile 27 
arasinda yaptaklar 28. ciiz. Sahifede harekeli giizel nesihle 108°""' 
uzunl. 9 sahr. lbn §ayh, Hamd Allah'm torunu Darvi§ Mehmed eliyle 
953 (1546-47) (c istinsah edilmi§tir. Serlevhalar muzehhep, sure ban- 
ian duraklar ve cetveller yaldizla. Miklepli ve semseli vi§nccurugu 
deri ciltler. 

Bu takiinm 1, 27, 28. ciizleri eksiktir. Baska bir takimdan olmak 
uzere bir 2. ciiz fazla vardtr. 

820 E- H. 310 

An am suresi 

Aharh kagit. 300 ,nro • boy ve 198 mn " eninde 22 yaprak. Sahifede 
harekeli giizel nesihle 110 mil> ' uzunl. 9 satir. Dervis Mehmed b. Mus- 
tafa b. rJamd Allah eliyle 954 (1547-48) te kopya edilmistir. Serlevha, 
guller muzehhep, durak ve cetveller yaldizli. Miklep ve semseli kah- 
ve rengi deri cilt. 

821 K'. 132 

Mushaf 

Aharh kagit. 240 ,n,,, • boy ve 164" m " eninde 287 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 105 BIB ' uzunl. 15 satir. 958 (1551) de istinsah edilmis- 
tir. Ilk iki sahife muzehhep, sure baslari, duraklar ve cetveller kirmi- 
zi. Miklep ve semseli kahve rengi deri, tamir gSrmus cilt. 220 Arapca Yazmalar 822 K. 24 

Ayni 

Aharh kagit. 276 u,n,i boy ve 185"""' eninde 276 yaprak. Sahifede 

harekeli nesihle ll3 mm - uzunl. 15 satir. Husayn b. Ca'far eliyle 958 

. (1551) yili saferinde istinsah edilmi§tir, Ilk iki sahifebaslen yaldiz, 

sure baslan, durak ve cetveller ktrmizj lie. Miklep ve §emseli koyu 

kahve rengi deri cilt. 

823 H- S.I 58 
Ayni 

. Aharh kalin kagit. blO 1 """ boy ve 410 ii,n " eninde 298 yaprak. Sa- 
hifede 240 mm ' uzunl. 3 satin' reyharii siiliisle ve 155" ,c ""azunl. 10 satin 
harekeli giizel nesihle Sams ad-Din Ahmad Karahisari (61. 963/1555-56) 
eliyle yazildigi ve Sultan Mustafa (1695-1763) tarafindai 107 (1696) 
senesinde Hirka-i saadete vakfedildigirie dair olan kayittan anlasiliyor. 
Y. l b 2" da dayire seklinde iki zahriye, Y. 2 b ve 3' biitiin sahife ge- 
nisiiginde levhalar, sure ba§lan, kdltuklar, giiller ve hatime sahifesi 
nefis ve gayet ince miizehhep, durak ve cetveller yaldiz. Tezhiplerin 
Kara Mem) tarafindan yapilmi§ olmasi kuvvetle muhtemeldir. Miklep, 
semse, koselik ve kitabeli ve sivama yaldiz ve kabartmali ve kapak 
icleri de ayni tarzda kabartmali zengin ve sanath siyah deri ciR. 

Bk- Tuhfa-i hattaitin, s. 94. 

824 Y 1435 

Ayni 

Aharh krem rengi kiigit. ^SO"""' boy ve 150 ron, • eninde 370 yaprak. 
Sahifede harekeli guzel nesihle 85 mm- uzunl. 13 satir. Muhammad b. 
Haci llyas'm telamizinden Yusuf eliyle Selanikte 960 (1552-53) yili 
ramazamnda istinsah edilmis,tir. Ilk iki sahifesinde dajre §eklinde iki 
zahriye, muteakip iki sahife, sure ba§lan, giiller ve hatime muzehhep, 
durak ve cetveller yaldizh ye renkli, Miklep, semse, koselik ve kenan 
sulu kahve rengi deri cilt. Mushaflar 221 _; '825 k:;44.9 '".;'..^. : 

'■ •■■' ■';'!■'■:!' ."=■ .'.;-.■■ Ayni • : ^- ■■■ •.-:<■■■,■ .::'.' -<.ih' ' 

Aharh kagit. 225**- boy ve r65--» eninde 303 yap>ak; Sahifede 
harekeli iri ncsihle 120™- uzunl: 9 sat»r, aralarihda turkce manalan 
yazili. El-hacc Sinao b. Muhammad tarafmdan 962 (1554-55) de istinsah 
edilmistir Sun- ba§lan ve duraklar kirmizt. Miklep ve semseli kahve 
rengi deri cill. 

826: K- 454 

Aharh kagrt. 195 B '«" boy ve 140 ,B »»' eninde 213 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle H0«m»-: uzunl. 10 satir. 962 (1554-55) dekopy a 
edilmistir; Sure baslari ve duraklar brmizr Miklepli kirmizi deri sa- 

Bu, Kuranin bajmdan Xahf (18) suresinin nihayetine kadardir. 

827 K. 25 
Ayni 
Aharh kagit. 258— boy ve l85 m -»- eninde 273 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 120 o " n> uzunl. 13 satin Himmat b. c O*rtar b, Turhan 
Fakih eliyle, 963 (1556) ydi recebinde tahrir edilmistir. Ilk ikisahifesi, 
•are basjari ve duraklar ktrmizi lie. MiklepK kahve rengi deri cildtn 
kapaklanni Hurt yemistir. , 

828 K. 27 

Ayni 
Aharh kagit. 375— boy ve .265— eninde 406 yaprak. Sahifede 
harekeli sulusle 160— uzunl. yaldiz ve mavi renkle yazili 3 satir, 
harekeli nesihle 122— uzunl. 8 satir. Ravza-i Nebeviyede 964 (1556) 
te istinsah edilmistir. Ilk iki sahife, sure baslari ve hatime* puller, ve 
duraklar ini'izehhep. cetveller yaldiz. Miklep,' semse, koselikli kahve 
Tengi deri cildi bocekler tahrip etmi§tir. 

829 E r H- 355 

An'am suresi 
Ahrirh ka£it. 185 rom - boy ve ^O" 1 "" eninde 21 yaprak. Sahifede 222 Arapca Yazmalar harekeli giizel nesihle S3"- uzunl. 11 satir. Ibn as-Sayh Hamd Allah' 
in tclamiziiuleii Husayn Salt Husam ad- Dm h. Abd Allah cliyli- Kanuni 
Sultan Siileyman devi inde %5 (1557) re yazilinishr. Srrlevha ve ha- 
lime miizehlicp, durak vc r.elvrllcr yaldi/.. Miklep, srinsi*, kcisflik ve 
lunar suyunu h'avi nuliudi deri trill. 
Bk. Tuhfe, s. 177. 

830 l : - H. 319 

Ayin 

Aharli elvan kagit, vassaleii. 195"""' boy ve 120"" d * eninde 30 yap- 
rak. Sahifedc harokeli giizel nesihle 55 ,n,n ' uzunl. 9 sahr. Hasan b. 
'Abdullah eliyle 975 (1568) yih zilkadesinde yazilinishr. Basla 2 Ve 
sonda bir mudevver miizehhep zahriye. Y. !• da Ahmed Feridfln Pa$a- 
nin muhru vardir. Serlevha ve gullcr miizehhep, durak ve cctveiler 
yaldizla Miklep, semse ye kosclikli siyah deri cilt. 

831 Y. 7 

Mushaf 

Aharli krem rengi kagit. 215""»- boy ve 157" ,n " eninde 441 yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihle 102 m "" uzunl. 9 satir, aralarmda Ttirkce 
manalan yatih. 975 (1567-68) de isrinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi 
muzehhep, sure baslari, durak ve cctveiler yaldizli. Miklep, kosclik ve 
$emseli visneciiriigii deri cill. 

832 b. r> 

An c am 

Aharli kalin kagit, 235 mn " boy ve 175"""- eninde 63 yaprak. Sahi- 
fede 95 m «°- uzunl. siiluslc ve alhnla 3 satir. 60"' ,n - uzunl harekeli ne- 
sihle alh satir. Haiti b. Mahmud' eliyle 980 (1572-73) de i.srinsah edil- 
nrislir. Serlevha, sure baslari, hizip, giilleri Osmanli iislubunda miizeh- 
Jicplir. Miklepli, semse ve kosclikli siyah deri cildin u;i knmizi deri 
tizerine oyma semse ve koseliklidir. 

Basinda Fatiha (1), An c am (6), Kahf (18), Saba' (34), Fatir (35) 
surelcri vardir. Mushaflar 223 833 E. H. 157 

Mushaf 

Aharli incc krem rengi ksgit. 3 10™ "'"boy ve 200' nm * eninde 389 
yaprak. Sahifede harekeli guzel nesihle 118 ,um * uzunl. 11 satir. Ahmad 
b. Pir Muhammad b. §iikr Allah cliyle 980 (1572) yih saferinin 14 iinde 
istinsah edilmi§tir. Y. l b ve 2' de l&civerdi galip renklerle giizel tez- 
hipli iki levha iginde Fatiha ile Bakara suresinin bas tarafi yazili. Su- 
re basjan, scrdc ve hizip gullcri ayni zenginlikte tezhiplidir. Durak 
ve cetveller yaldizladir. Miklep, semse, ko§elik ve.kitabeli kabartma 
ve siyah vc vi$necuriigu cleri cilt; icinde yek$ahh semseler vardir. 

834 K. 37 

Ayni 

Aharli kajfjt. 245 u,, "• boy ve 165"""- eninde 298 yaprak. Sahifede 
harekeli adf nesihle 130 ,un " uzunl. 13 satir. Muhammad b. Ahmad eliy- 
le 982 (1575) yih zilhiccesinde yazilmistir. ilk iki sahifesi miizehhep, 
sure ba§lan vc cetveller yaldiz. Miklep ve ijemseli kirmizi deri cilt. 

835 Y. 3443 
Ayni 

Aharli ka£it. 355 ,BUl - boy ve 243 m »* eninde 442 yaprak. Sahifede 
harekeli kahn nesihle 147 m "* uzunl. 11 satir. Sonundaki hatim duasimn 
U9 satin yaldizla ve siiliisle ve 10 satin nesihle yazilidir. Husayn b. 
Katib Bahrain eliyle 985 (1577-78) te istinsah edilraistir. Ilk iki sahi- 
fesi sure baslan, miizehhep, durak ve cetveller yaldizh. Miklep, ka- 
bartma ve yaldizh semse, kogelik ve kitabeli visnecurugu deri nefis- 
cilt ;kapaklann icinde yaldizh ve kabartmah semse ve kfiselikler var- 
dir. 

836 Y. 2141 

Ayni 

Aharli ince k3£it. 345 m '»- boy ve 210 m, »* eninde 286 yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle 125 mm - uzunl. 15 satir. Mahmfld b. jiisan eliyle 224 Arapca Yazmalar J86 (1578) yili safer ayinin 15 do islinsah edilmi 5 tir. Ilk iki sahifesi 
guzel tezhipli, sure baglan, durak vecetveller yaldi/h. Sonunda ha- 
nn duasi, kavaidi Kur'an yarn lecvid vardir. Miklep, & n.sr, koselikli 
ko ii ktrmizi deri cilt. 

'."."■■'.'■,. ;'837'X lite; : . 

"\; Ayni ' " ; ;,■■-!"• .■.-■••; 

Aharl. kag.l. 325W hoy ve 200— cninde 443 yaprak. Sahifede 
harekeli irice ve guzelcc nesihle 140"-»- uzunl. 'All b: c Abd Allah eliy- 
le 988 (1580) dc istinsah ediJmi ¥ tir. Ilk iki sahilesi muzehhep, ddiak 
sure ba§lan ve cetveller yaldiz. Miklepli vi§ne rengi deri cilt. 

838 & H; 334 

An'am "suresi 

Aharli ka^t. 285'— boy vc' 190— en.nde 26 yaprak. Sahifede 
harekeh iri nesihle ' 1T0*«- uzunl. 9 satir. Istanbulda/'Alr Aga b Yu- 
*uf. tercuman al-miiteferrika eliyle 992 (1584) de yazilm.stir. Serlevha 
muzehhep, satir aralan duraklar ve cetveller yaldiz. kahve rengi deri 

839 K 43 

Mushaf 

Aharli kalinca kfigit. 255 mm . bov ve 195'^- euinde 387 yaprak 
Sahifede harekeli ^nesihle 120™'"' uzunl. 11 satir, aralarmda Turkce 
manalan yaziii. Darvjs Mustafa b. Muhammad b. Aluncd al-Konavi 
chyle 993 (1585) rain azaninda ist insah rdiiiiii^Mr. Durak vc cetveller 
kirrnizi. Miklepli kahve rengi deri cilt, 

840 E. H. 230 

Kahf suresi 

Aharli ve vassaleli kagit. 280'""" boy ve 175""- eninde 11 yaprak 
Sah.fede harekeli nesihle 82'— uzunl. 11 sat.r. Sahife kenarlan pen- 
be ve halkari. Mustafa Aga b. Ferhad Pasa tarafindan 966 (1559) ce- 
maziyel evvelinde yazilmistir. Y. 1" da muzehhep levha, Y. 1"» ve > da Mushaflar 225 jfiizel tcxhipli iki sahifede Fatiha ile Kahf siiresinin ba$i yazilidn. 
Miklep ve scMiiseli visnoyuriigii deri cilt. 

841 Y. 2598 

1.0. Ciiz 

Aharh kulinca kafcit. 250 o " ,, • boy ve 18()»"'" enindc 31 yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 90 m,n - uzunl. 7 satir. Tahminen X. (XVI) asirda 
istinsah <;(Iilmi$tir. Ciizbagi jjiizel tezhiplj, durak ye cetvcller yaldiz 
vt mavj.ile, Miklepli ve semseli kahve rcnjfi deri cilt. 

842 Y. 2585 

24. Ciiz 

Ahaili kalin kagit. 180"'"" boy ve 120"""- eninde 23 yaprak. Sahi- 
fede Iwireki-li nesihle 70 m "" uzunl. 9 satir, Tahminen X. (XVI) asirda 
yazilmislti. Duraklar ve ciizbaslari . kirmizi ile. Miklep ve sade §cmseli 
siyah deri tilt. 

■-■■■■■■ 843 Y. 2562 - 

Ciizler 

Aharh ka£it. 255 ^,,n • boy ve 175"""- eninde 26 yaprak. Sahifede 
120 ,,,,n • uzunl. 3 satin harekeli siiliis ve 75 , * m • 6 satin nesihle ceman 
9 satir. Tahminen X. (XVI) asirda istinsah edilmistir. Ciizbaslari yal- 
diz. Miklepli kahve rengi deri cilt. 

8 ve 25. ciizler. 

844 K 227 

Mushaf 

Aharh kagrit. 270"» m * boy ve lSS™"' eninde 298 yaprak. Sahifede 
harekeli iri nesihle 133 mm * uzunl. 13 satir. Sure baslari, duraklar ve 
C;tveller kirmizr. Miklep v^ semseli koyu kahve rengfi deri cilt. 

845 Y. 2557 

Ciizler 

Aharh kagit. 235 mm ' boy ve 165""" eninde rakamsiZ yaprak. Sahi- 
T.S.A.Y.K. 15 226 Arapca Yazmalar fede harekeli siiliisle PS-""- uzunl. 7 satir. Tahminen X. (XVI) asirda 
istinsah edilmistir. Ciizbaslan ve duraklar yaldiz. Miklepli ve semseli 
kahve rengi deri cilt. 

4. 15. 16. ve 26. ciizler vardir. 

846 Y. 2558 

Ciizler 

Aharh kahnca kagit. 175-"- boy ve 125 m,n ' eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli siiliisle 80"""- uzunl. 7 satir. Tahminen X. (XVI) asir- 
da istinsah edilmistir. Ciiz baslan ve duraklar kirmizi. Miklep ve sem- 
seli koyu kahve rengi deri cilt. 

847 Y. 2554 
Ayni 

Aharh kagit. 250"""' boy ve 170""'" eninde rakamsiz yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 88 mn " uzunl. 7 satir. Tahminen X. (XVI). asirda 
istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi kamilen miizehhep, durak ve cetvel- 
ler yaldizh. Miklepli ve semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

1, 3, 4, 5, 7, 24, 25. ciizler mevcuttur. 

848 Y. 2546 
Ayni . 

Aharh kagit. 245-»»- boy ve 170™"" eninde rakamsiz yaprak. Sahife- 
de harekeli Osmanh neshi ile 88 mn " uzunl. 7 satir. Tahminen X. (XVI) 
asirda istiruah edilmistir. Ciiz baslan muzehhep, durak ve cetveller 
yaldiz. Miklep, semseli deri ciltler. 

5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, ve 25. ciizler vardir. 

849 Y. 2544 

Ayni 

Aharh kagit. 255""- boy ve 170— • eninde rakamsiz yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 87 m - uzunl. 9 satir. Tahminen X. (XVI) asir- Mushaflar 227 da kopya ediimi§tir. Cuz basjan miizehhep, cetveller yaldizli. Miklepli 
siyah deri cilt. 

2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, \\ y 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24. ve 25. 
ciizler vardti . 

850 K. 94 

Mushaf 

Aharli kagit. 105 mB " boy ve 80 ,uo " eninde 509 yaprak. Sahife.- 
de harekeli adi nesihle 54""°' uzunl. 11 satir. Amin Ahmed b. Carnal 
ad-Din el-Hafiz eliyle tahminen X. (XVI) asirda yazilmisnr. tlk iki sa- 
hifesi miizehhep, sure basjan ve cetveller yaldiz, duraklar kirmizi ile. 
Siyah deri cilt. 

851 K. 112 

Aym 

Aharh kiigit. 275"""- boy ve l^"""' eninde 257 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 135 ra "'" uzunl. 15 satir. Tahminen X. asirda kop- 
ya edilmi§lir. Sure ba§Ian, durak ve cetveller kirimzi. Miklep ve sem- 
seli kirmizi deri cilt. 

852 k. 114 

Ayni 

Aharli krem rengi ka&it. 217 mm * boy ve ISO """ eninde 280 yaprak. 
Sahifede harekli nesihle 110 mm ' uzunl. 15 satir. Sondan bazi yapraklari 
aonradan yazilmishr. Tahminen X. asirda istinsah edilmistir. Sure ba$- 
lari ve duraklar kirmizi. Miklep ve gemseli deri cilt. 

853 k. us 

Aym 

Aharh kagit. 218""- boy ve ISO""' eninde 269 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 115 0,m * uzunl. 15 satir. Tahminen X. asirda yazilmistir. 
Sure basjan ve duraklar kirmizi. Miklep ve semseli deri cilt. 228 Arapca yazmalar 854 k* 117 : . 

\ : : Ayni : 

Aharli kafcit. 2/8""" boy ve 185'""" eninde 317 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 125— eninde 13 satir. Tahminen X. asirda istinsah 
edilmistir. Sure baslari, durak ve cetveller kirmizi ile. Mikiep ve sem- 
seli kahve rengi deri cilt. 

855 K...1W.- 

:..,.■,■ Ayni... 

Aharli kafrit. 315"»»- boy ve 200— -eninde 338 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 123— uzunl. 12 sat ir. Tahminen X. asirda kopya 
edilmistir. Ilk iki sahifesi miizehhcp, sure baslari, cetvel ve duraklar 
yaldiz. Miklepli kahve rengi deri cilt. 

856 K- 120 

■■'>;*■ . ■ Ayni .... 

Aharhkafcit. 250*"" boy Ve 178"""' eninde 195 yaprak. Sahifede 
harekeli adf nesihle 145— uz.ihl. 17 satir. Tahminen X. asirda kopya 
edilmistir. Bastan ve sondan bir kac sahifesi sonfadah yaz.lmistir. 
Sure baslari ve duraklar kirmizi. Mikiep ve semseli deri cilt. 

857 K. ,121 
Aym 

Aharli ince ka£it. 245— boy ve 164-- eninde 308 yaprak. Sa- 
hifedfc harekeli nesihle MO-" uzunl. 14 satir. Tahminen X. asirda 
istmsah edilmistir. Ilk iki sahifesi rouzehhep, sure baslari yald.z 
duraklar kirmizi. Mikiep ve semseli kahve remji deri cilt. 

858 K. 122 

Ayni 

AharlrkaM. 245»»'- boy ve 160- eninde 267 yaprak, Sahifede 

harekeli adf nesihle 120— uzunl. 13 satir. Tahminen X. asirda kopya Mushaflar 229 edilmi$tir. .Sure, bajlari, duraklar kirmizi Miklep ve, semseli kahve 
rengi deri ciit 4 •.,■■'■■.;■■■ [.■■;•.•-';-.■ -■•;. 

Ayni 

Aharh kagrit. 265 u,m ' boy ve 180 mrt " eninde 467 yaprak. Sahifede ha- 
rekeli nesihle 115 mm> uzunl. 9-satir. Tahminen X. asirda kopya edit- 
mistir. Sure baslari ve duraklar kirmizi. Miklep ve semseli kahve ren- 
gi deri cilt. 

!; ? :"ii'. ^.-"i .-'y^. 860 K 126 

Ayni 

Aharh kagit. 260 mu " boy ve 170^- eninde 229 yaprak. Sahifede 
harekeli nesilile 123 ,nn " uzunl. 15 satir. Tahminen X. asirda istinsah 
edilmistir. Soudan dort yapra£i sonradan yazilmi$tir. Sure banian,. du- 
raklar kirmizi. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

x .;ir *;?..'„'!" 861 k. 12V ' : : /; : '^.''\ ; :: '::l i,v : ; ; : ;.' 

• ■■• ••"Ayni"' ■•'' '■•' ; ' '"'"'*" i -'-'- : '-' 

Aharh kagit. 250 mi - boy ve 180 ram - eninde 237 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle ISO™"" uzunl. Sure baslari ve duraklar kirmizi ile. 
Miklep ve semseli kahve reng-i deri cilt. 

■■■.-■"■ 862 K. 128 •;■ ■ 

■•• •■■>■■■ Ayni • • v ,■: --.;•. . .., ; - /■■-■- 

Aharh kagit. 265°"- boy ve 185 mm< eninde 370 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 124°" D - uzunl. 13 satir. Sure bAslan, durak ve cetvel- 
ler kirmizi. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

863 k .130 

"'■Ayni 
Aharh kalinca kafcit. 193 rora - boy ve 125 n »»- eninde 355 yaprak. Sahi- 230 Arapca Ya/malar fede harekeli tula nesihle »)5"" n- u/.uul. li sain. Tnhmiueu X. asirda 
kopya cdilmi§lir. Sure banian ve durakiai* kirmizi ile. Bazi yapraklar 
sonradan yazilmi$ ve kcnarlan lamir jrormusjur. Miklepli kirmi/.i de- 
ri cilt. 864 K. 133 

Ayni 

Aharh ka£U. 225 ,nm - boy ve 160'""" eninde 306 yaprak. Sahifede 
harekeli ve orta derecede nesihle 120"""' uzunl. 15 satir. Bazi sahife- 
leri sonradan yazilmtir. Sure baslan, duraklar kirmizi ilc. Miklepli kir- 
mizi deri cilt. 

865 k 134 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 2^0 mm " boy ve 155 mm# enindc 291 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 100 mn ' uzunl. 15 satir. Tahmincn X. asirda 
kopya edilmistir. Ilk iki sahifesi miizehhep. Sure baslan durak ve cet- 
veller yaldiz. Miklep visnecuriifcii sade deri cilt. 

866 K. 143 

Ayni 

Aharh kafirit. 145 mB " boy ve 85 mm - eninde 345 yaprak. Sahifede ha- 
rekeli adi nesihle 65 , " ,,,, uzunl. 13 satir. Bastan 9 yapragi sonradan 
yaztlmigtir. Sure baflari, duraklar ve cetvelier kirmizi ile. Miklepli 
visne renjfi deri cilt. 

867 K. 149 

Ayni 

Aharh kifcit. 295»"" boy ve 195 mm - eninde 189 yaprak. Sahifede 
harekeli &df nesihle 135"""' uzunl. 17 satir. Tahminen X. asirda yazil- 
mishr. Sure baslan duraklar kirmizi. Miklep ve semseli koyu kahve 
renjji deri cilt. Mushaflar 231 868 k. 150 

Aynt 

Aharh kagit. 270 m "" boy ve 185 ,nH " eninde 381 yaprak. Sahifede 
harekeli giizelce nesihle 106 ^,ln, uzunl. 13 satir. Tahminen X. asirda is- 
tinsah ve 973 (1565-66) vakfedilmistir. Ilk iki sahifesi tezhipli, sure 
baslan durak ve cetveller kirmizi. Miklep mor deri cilt. 

869 K- 151 

Ayni 

Aharh ka£it. 235 mn " boy ve 165 m,n eninde 254 yaprak. Sahifede 
harekeli vc degisik nesihle 125 n,m " uzunl. 15 satir. Bir cok sahifeleri 
sonradati yazilmistir. Duraklar kirmizi. Miklepli nefti deri fersude cilt. 

870 K- 155 

Ayni 

Aharh kalin ka£it. 280 mm * bov ve 190""" eninde 513 yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 102 a,m ' uzunl. 11 satir. Tahminen X. asir Os- 
manh eserlerindendir. Sure baslan, durak ve cetdeller kirmizi. Miklep 
ve semseli visneciirugu deri cilt. 

871 K. 190 

Ayni 

Aharh kafcit. 195 ,aB, boy ve 150""»* eninde 397 yaprak. Sahifede 
muhtelif elden harekeli adi nesihle 90 om ' uzunl. 13 satir. Tahminen 
X. asir Osmanh eseridir. Sure baslan ve duraklar kirmizi. Miklep ve 
■semseli visneciiriigii deri cilt. 

872 K. 205 

Ayni 

Aharh kafcit. 19S mm ' boy ve l47 mD " eninde 387 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 100 - "* uzunl. 13 satir. Sure baslan ve duraklar 
Jcirmizi. Miklep ve semseli kahve renjri deri cilt. 232 ....... Arap^a Yazmalar 873 K. 206 

Ayni 

>'i Abarli kafcir, 190'»»' : boy ve l40W:'enin<Jc ^53 yaprak^ Sahifede 
harekelj nesihle,^"""- uzunV 11 *ahr. El-hacc Musjafa.b. c Qsman etiy- 
le X. (XVI) asirda. kopya edilini$tir. Sure bA^lari ve durakJar kirmizi. 
Sondan bir kac yaprak. sonradan yazi'lmishr. Miklep vc seniseli kah- 
ve rengi deri ciJt. 

874 : K' :, ° 7 

■•■'' ;/;"'■' ",' ■''■'-'^ '■'■ ''■ •' ■•''• Ayhr •:'- : " : - •" : -."- :-•-:; :;.-.;.'-•.. 

U Ahaih kafcit. 295!«»'-,boy vc. 190 -^ cniode 283. yaprak. Sahifede 
harckeli ncsihJe 123"'- uzunl. 15 satir. Tahmincn X. (XVI). asirda kop- 
ya edilmistir. Sure basjan. duraklar kuHiHXi. Ilk ve son sahifcsi sonra- 
dan yanlims.tir. Miklep ve .vemseli ka.h've^engi dcri cill. 

^ ;v . t . ., j( . ;i ,875 ' k.' 2ov ;: , ._. . ; t _ , . ; 

Aliarh ka$it. 270'""- boy ve 160^- cninde 290 yaprak. Sahifede 
harek nesihle 110«"»- uzunl. 15 satir. Tahminen X. (XVI) asirda kop- 
ya edilmistir. Sure baslan ve duraklar kirmizi. Miklep ve semseli vis- 
ne reiqfi deri ciit. 

876 k. 210 

>; - ;: '■■• : - ; -'- r - : ::iv.- ■;;- Ayni =r-'; i.'~ : v- ; o..: ;^- ■■ ; r ■■. .;-.j.-- : 

Aliarh kagit. 205*"" Boy ve 140™- enihde 322 lyaprafc Sahifede ha- 
rekeli nesihle 95"»»- uzunl. 13 satir. Tahmmen X. (XV[) asirda (copy a 
edilmi$tir. Sure bajlan, duraklar ve bazen cetveller kirmizi. Son tarafi 
sonradan yazilmi§rir. Miklepli ve senilis ivisnectirtifcu deri cilt. 

877 K- 220 

.>;*■ :;>- : .:-;.-. ■ . , : ,C ..; '■-..,,-. . , • Ayni .,'.,-..,..,, ' '._, :■''', 

Aharh kagit. 205 i M'»-?boy ve 138»»»* eninde 299 yaprak; Sahifede ha- Mushafiar 233 rekeii nesihle l65 m,n * uzunl. 13 satir. Tahminen X. (XVI) asir. Ba§tan 
ve sondan bir miktari soriradan yazilmigtir. Sure basjari ve cluraklar 
kirmizi. Miklep ve senYseli visriecuru£u deri cilt. 

878 K. 221 

Ayni 

AharJi kajfit. 2p5 ,n ir boy ve 140 , » m ' eninde 338 yaprak, Sahifede 
harekeli adi nesihle 85 mm ' u/ml. 15 satir, Tahminen X. (XVI) asirda 
kopya edilmi^lir. Sure baslan, durak ve cetveller kirmizi. Miklep ye 
semseli vi^nccur.u^ii, ,deri.cH.t.. j ,., '. ...,;.... 

879 K. 249 

Ay ni 
Aharh ka£U, 390 mm ' boy ve 260 n,n " eninde 398 yaprak. Sahifede 
harekeli iri nefiihle 153 nin - uzunl. 12 satir. Tahminen X: (XVJ) asir. Ilk 
iki sahifesi muzehhep, sure baslan, duraklar ye cetveller yaldiz. Mtk- 
lep ve semseli kahve renjji deri cilt. 

880 K 251 

Ayni 

Aharh kahn kfigit. 310 n "»- boy ve 210"""' eninde 273 yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle 135°"?? uzunl. 15 satir. Tahminen, X< (XVI) asir. 
Sure baslan kirmizi ile. Miklepli kahve Jengi deri cilt Kufrtlu,/ o 

881 K. 271 

Turkce tefsirli Kur'an 

Aharh ka^it. 426 n,m ' boy ye. 290 mm ; eninde 251 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 201 ^ " n • uzunl. 25 .satir. Tahminen i X. (XVI) asirda is- 
tinsah edilmi$tir. Kur'an metninin uzeri ve cetveller kirmizi cizjjilidir. 
Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

882 k. « 

Mushaf 
Aharh kahn ka^it. 163 ,nm ' boy ve 125 mn " eninde 362 yaprak. Sahi- 234 Arapca Yazmalar fede harekeli nesihle bazen 12 vc ba/.eri 15 sahr. Tahminen X. (XVI) 
asir. Ilk iki sahifesi mii/ehep, sure baslan, duraklar vc satir baslan 
kirmizi ile, cetveller yaldiz. Miklep ve semseli kahve rengi derj cilt. 

883 k- 320 

Aym 

Aharli ka£it. 265" , " , • boy ve 185"""" enindc 470 yaprak. Sahifede 
harekeli irice nesihle llO"""* uzunl. 11 satir. Tahminen X. (XVI) asir- 
da kopya edilmistir. Ilk iki .sahifesi kaba tezhipli, sure baslan, du- 
raklar ve cetveller kirmizi. Miklep vc semseli deri cilt. 

884 K. 321 

Aym 

Aharli kafcit. 265 mm< boy ve 175 mm - eninde 440 yaprak. Sahifede 
harekeli irice nesihle 105 n,m ' uzunl. 13 satir. Tahminen X. (XVI) asir- 
da istinsah edilmistir. Sure baslan, durak ve cetveller kicmizi. Miklep 
ve semseli kahve rengi cilt, kurtlu. 

885 K. 323 

Aym 
Aharli' kifit. 280"""- boy ve 190 m,n ' eninde 338 yaprak. Sahifede 
harekeli iri nesihle 12Q mm ' uzunl. 13 satir. Tahminen X. (XVI) asirda 
kopya edilmistir. Sure baslan, durak ve cetveller kirmizi. Miklepli 
deri cilt. Kitap ve cilt cok kurtludur. 

886 K. 325 

Aym 

Aharli kfijit. 280 mm ' boy ve 190 m '»- eninde 303 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 110 mm ' uzunl. 13 satir. Tahminen X. (XVI) asirda kop- 
ya edilmistir. Sure baslan, duraklar ve cetveller kirmizi. Miklepli ko- 
yu kirmizi cilt 

887 K. 327 
Aym 
Aharli kafcit. 255 na,n - boy ve 165 ,u "" eninde 244 yaprak. Sahifede Mushaflar 235 harekeli adi nesihle 130™"" uzunl. 15 satir. Tahminen X. (XVI) asirda 
kopya edilmistir. Bir cok yerleri tamir gormiistiir. Sure bajlan va 
duraklar kininzi. Miklep ve semseli visnecurugii deri citt . 

888 k. 337 

Ayni 

Aharh kajfit. I95 mm - boy ve 140* n "" eninde 436 yaprak. Sahifede 
harekeli nsihle 95 ro,n - uzunl. 13 satir. Tahminen X. (XV) asirda yazil- 
mi§. Sure ba^l'iri, duraklar kirmizi. Tamir gormus ve kenar|anni kurt 
yemis,tir. Miklep ve $emseli visneciiriigu deri cilt' 

889 K. 34<> • 
Ayni 

Aharli kAjjit. 370 ,u,u - boy ve 235"'"" eninde 313 yaprak. Sahifede 
iri ve harekeli nesihle lbS" 1 "' uzunl. 13 satir. Tahminen X.(XVl) asir- 
da intinsah edilmi§tir. Sure basjan, -durak ve cetveller kirmiti. Miklepli 
ve semseli kahve renjfi kohne cilt. 

890 K 352 

Ayni 

Aharh kagit. 193 n,,,, • boy ve I25 mm - eninde 500 yaprak. Sahifede 
harekeli nesikle 90 m,n " uzpnl. 11 satir. Tahminen X. (XVI) asirda kop- 
ya edilmistir. Sure basiari, durak ve cetveller kirmizi. Bazt yaprak- 
lan sonradan yazilmistir. Miklepli kirmizi deri sade cilt. Kenarlarim 
kurt yemistir. 

891 k- 368 

Ayni 

Aharh krem kagit. 295 a " n ' boy ve I95 mra * eninde 326 yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle lSS"" 0- uzunl. 13 sair. Tahminen X. (XVI) asir- 
da kopya edilmi$tir. Ilk iki sahife kaba tezhipli, sure basiari durak 
ve cetveller kirmizi. Kahve rengi ve semseli kohne deri cilt. 236 Arapca Yazmalar 892 K. 400 

Ayni 

Aharli kagit. 265 m,,, ■ boy vc 180 n "»- enindc rakamsiz yaprak. Sa- 
hifede muhlelif elden harekeli nesihle liO"""' uzunl. 15 salir. Tahmineo 
X. (XVI) asir. Sure bastari vc duraklar kirmizi. 

Bakara (2) suresinin 184. ayetinden baslar ve Mulk (67) .suresinin 
22. ayeti ortasinda sona erer. 

893 k. 403 

Ayni 

Aharli kagit 230 ,, "»- boy vc 160""- enindc rakamsiz yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 11 S 1 """ u/.unl. 13 salir. Tahminen X. (XVI) asirda kop- 
ya edilmi§tir. Sure basjari ve duraklar kirmizi. Kahvc rcngi kohne 
cildin bir kapagi yoktur. 

Bu mushaf Fatiha'dan Zuhriif (43) suresinin 3-1. ayetinm sonuna 
kaclardir. 

894 k. m 

Ayni 

Aharli kagit. 225 boy ve 150'""" enindc rakamsiz yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 9b nn " uzunl. 15 satir. Mulitelif ellerdcn ciknn§tir. 
Tahminen X. (XVI) asir. Sure baslan vc duraklar kirmizi. Kahve de- 
ri rengi kohne cildin bir kapagi yoktur. 

Bu mushaf, Bakara (2) suresinin 14. ayetinden Kur'anin .sonuna 
kadardir. 

895 K. 404 

Ayni 

Aharli kahnca kagit. 250 mra * boy vc leO'*" 1, eninde rakamsiz yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihJi 120""- uzunl. 13 satir. Tahminen X. 
(XVI) asirda kopya edilmhjtir. Sure baslan, duraklar kirmizi. Daginik 
ve bir kapagi eksik kahve rengi deri kohne cilt. 

Bu mushaf Nlsa' (4) suresinin 10. ayetinin ortalanndan ba$4ar. 

896 K. 417 

Ayni 
Aharli ince kagil. 143 1 '""- boy ve 110""»- eninde 389 yaprak. Sahi- Mushaflar 237 fede harekeh adi nesihle 75 mm ' uzunl. 13 satir. 13 satir. Tahminen X. 
(XVI) asirda kopya edilmistir. Sure baslari, duraklar kirmizi. Miklep 
ve semseli vi$neciirugu deri cilt. 

897 k. 419" J 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. :65 mm ' boy vc 100 u,in ' 298 yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle 70 mn " uzunl. 15 satir Tahminen X. (XVI) asirda 
•asirda kopya edilmistir. Bastan ve sondan bir kisnu sonradan yazil- 
mistir. Sure baslari, duraklar kirmizi. Miklep ve semseli kahve rengi 
deri cilt. 

898 K. 420 

Ayni 

Aharh ince ka^it. 185 ,nm " boy ve 130 n,,n - eninde 411 yaprak. 3a- 
hifede harekeli nesihle 75' nm ' uzunl. 13 satir. Tahminen X. (XVI) asir- 
da istinsah edilmistir. Sure baslari, duraklar kirmizi. Miklep ve sem- 
seli kahve reng-i deri cilt. 

Muddassir (74) suresinden sonra ters ciltlenmis ve Kiyfima (75) 
surest eksiktir. Miitebakisi tamamdir. 

899 K. 421 

Ayni 

Aharh kagit. 217 mm - boy ve 140 ,nn »- eninde 325 yaprak. Sahifede 
hifede harekeli nesihle 100 ,n »* uzunl. 13 satir. Tahminen X. (XVI) asir. 
Sure baslari duraklar kirmizi. Miklepli kahve rengi deri cilt. 

Bu mushafm basindan Fatiha dan sonra bir kismi eksiktir. Baka- 
(2) suresinin 14. ayetiyle baslar. Sonunda da bir kac yapragi sonra- 
dan yazilmistir. 

900 K. 426 

Ayni 

Aharh kalm kagit. 243 ,n "" boy ve 160""" eninde 317 yaprak. 
Sahifede ^S" 1 " 1 - uzunl. 3 satin harekeli siilus ve 90 m "" uzunl. 6 satin 238 Arapca Yazmalar nesihle 9 sahr. Tahrainen X. (XVJ) asir. Miklepli kahve reng-i deri cilt. 
Bti mushaf br.$tau Kalif (18) suresinin sonuna kadardir. 

901 K. -i>8 

Ayni 

Aharh kahn ka£u. '27Q Tt '" boy ve 180" ,m, eninde 281 yaprak. Sa- 
hifede harekeli iri nesihle 120""'" uziml. 9 satir, aralannda Tiirkce ma- 
nalan yazili. Ilk sahifedtki bir kayittan bu mushafm Yusuf ve Zu'ay- 
ha muellifi §eyh Ak §ams ad-Dfn'in oglu Hamdi (61. 909/1503-04) nin 
elyazisi ve t ere lime si oldugu anlasdiyor. Sine basjari, duraklar yal- 
diz. Miklep ve semseli siyali deri cilt. 

Bu ciilte Kur'ari birincr yarisr, yani Kahf (18) suresinin sonuna 
kad^r vardir. 

902 k. 2i9 

Ay in 

AharJi kahn kagil. J70-" ••• boy vc: 18 K- eninde 273 yaprak. Sa- 
hifede harekeli iri nesihle l20 B,m - uzunl. y satir, aralanndan Tiirkce 
manalan yazih. X. (XVJ) asirda Hamdi eliyle yaziJmi$hr. Sure baslan, 
duraklar yaldizli. Miklep ve §emseli siyah did cilt. 

Bil ciilte Kur'amn Maryain (19) suresinden sonuna kadar vardir. 

903 K. «0 

Ayni 

Aharh kalinca ka£it. 215™- boy ve 150 ,n " , • eninde 315 yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 105" ,n " uzunl. 13 satir. Tahminen X. (XVI) asir- 
da kopya edilmi$tir. ilk iki sahifesi miizehhep, kahve reng-i deri cilt. 

Bu mushafm sonu eksiktir. Ma'ui (107) suresinin nihayetine ka- 
dardir. 

904 K. 432 

Ayni 

Aharh kafcit. 240"" n - boy ve 160""'" eninde 256 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 105'""'- uzunl. 15 salir. Tahminen X (XVI) asu-da yazil- Mushaflar 239 mi? ve yandan fazlasi baska bir elle sonradan yazilmi$tir. Miklepli 
deri cilt. 

905 K. 433 

Ayni 

Aharh kajjit 285 m " boy ve 190— cninde 259 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 130»»- uzunl. 15 satir. Tahminen X. (XVI) asir. 
Sure baslan ve duraklar kirmizi. Miklep ve semseli kahve rengi deri 
cilt. 

Falak(li:t) .smesiyle hiliyor. 

906 K. 435 

Ayni 

Aharii k<i£it. 225"""' boy ve 155"'"" eninde 229 yapra. Sahifede 
harekeli nesihle 115— »• uzunl. 15 satir. Tahminen X. (XVI) asirda kop- 
ya edilmis ve muhtelif ellerden yazilmistir. Sure baslan, duraklar kir- 
mizi. Miklepli kahve rengi deri cilt. 

Bastan cksiktir. Bakara (2) suresinin 138. ayetiyle baslar. 

907 K. 438 
Ayni 

Aharii kafcit. 190-- boy ve 135"- eninde 401 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 85™- uzunl. 13 satir. Tahminen X. (XVII) asirda 
kopya edilmistir. Ikinci sahifesi kaba tezhipli sure baslan durak ve 
cetveller kirmizi. Miklep semse ve koselikli kahve rengi deri cilt. Ilk 
yapragi He son iki yapraffi sonradan yazilmistir. 

908 K. 439 

Ayni 

Aharii krem renyi kafrit. 210"- boy ve 145 mm - eninde 279 yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihle 100 mm - uzunl. 13 satir. Tahminen X. 
(XVI) asirda kopya edilmistir. Sure baslan, duraklar kirmizi. Bastan 
12 yaprafci sonradan ikmal edilmistir. Miklep ve semseli kahve rengi 
deri cilt. 240 Arapca Yazmalar 909 K - ^> 

Ayni 

Aharh kalinca kiigil. 277"""" boy ve 200 ^ ""• eninde 156 yaprak. 
Sahifede hakekeli adi ncsihlc 1 40'""" uzunl. 14 salir. Tahmincn X. asir- 
da degi$ik eilerden ya/ilim§tir. Miklepli kahve rengi dcri ve ebru cilt. 

Ba§i ve sonu eksik olan bu mu.shaf Bakara (2) suresinin 30. aye- 
tiyle basjar ve Ahkaf (46) suresinin 28. ayetiyle biter. 

910 K. 442 

Ayni 

Aharh kagit. 243"""- boy ve 170'""- eninde 259 yaprak. Sahifedr 
harekeli nesihle 130 mm ' uzunl. 15 satir. Tahminen X. (XVI) asirda >,. 
zilmishr. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

911 K. 448 

Ayni 

Aharli kahnca kagit. 220 n »»- boy ve 15Q- W * eninde 305 yaprak. 
Sahifede hUrdgdi nesihle 115—' utunl. 13. satir. Tahminen X. (XVl) 
asirda istnttah edilmistfr. Sure baslan ve durakiar kirnuzi. Miklep, 
semse ve bAsatikli kahve rengi deri cilt. 

Ba$t«n Ifchammad (47) suresinin 31. ayetinin sonuna kadardir. 

912 K- 447 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 220-""- boy ve 140-"" eninde 402 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 105""" • uzunl. 15 satir. Y. 34 den sonrasi 
bilahira baakalan tarafindan yazilmishr. Tahminen X. (XVI) asirda 
kopya edikfttftir. Sure baslan, durakiar kirmizt. Miklepli kahve rengi 
deri cilt, 

( Alak (96) suresinin sununa kadardir. MushafSar 241 913 K. 4-U 

Musha? 

Aharh kagit. 220^""- boy ve I50 r:m - eninde 305 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 120"- uzunl. 13 satir. Tahminen X. (XVI) asirda is- 
tinsah ediJmi$tir. flk sahifesi sonradan kopya edilmistir. Sure basjan 
ve duraklar kirmizi. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

Bu mushaf Muhammad (47) suresinin 13. ayetinin sonuna kadardir. 

914 K. 452 

Ay in 

Aharh krem rengi kagit. 275 mra- boy ve 170"""* eninde 182 yaprak. 
Sahifede harekeli iri nesihle 130 mm - uzunl. 13 satir. Tahminen X, (XVI) 
asirda istinsah edilmistir. Bastan ve sondan bir sahifesi sonradan ta- 
mamlanmistir. Sure baslan, durak ve cetveller kirmizi. Miklepli kir- 
mizi deri sade cilt. 

Bu cilt Maryam (19) suresinden basjar ve Kuran'in sonuna kadar 
devam eder. 

915 K. 453 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 190 nn " boy ve 135 mm ' eninde 216 yaprak. 
Sahifede harekeli irice nesihle 95 m0 " uzunl. 13 satir. Tahminen X. (XVI.) 
asirda yazilmigtir. Sure baslan ve duraklar kirmizi. Miklep, semse ve 
koselikli siyah deri cilt. 

Bu, Kahf (18) suresinin 75. ayetiyle baglar Kuranin sonuna ka- 
dardir. 916 K. 463 

Ciizler 

Aharh krem rengi kagit. 290"""" boy ve 180"** eninde rakamsiz 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle 95 mn ' uzunl. 11 satir. Tahminen X. 
T.S.A.Y.K. 16 242 Arapca Yazmalar (XVI) asirda istinsah cdilmistir, Serlevha miizehhep, durak ve celvcl- 
ler yaldiz. Miklepli visnecuriigii deri cilt. 
1-30. cii/dur. 

917 K. 466 

Ayni 

Aharh kahnca kagit. 267" ,,n • boy vc 183 mm * eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli adl nesihlc 98"»' uztiul. 11 sahr. Tatiinincn X. (XVI.) 
asirda yazilmishr. Sure baslari, durak ve cetveller kirmizi. Miklep ve 
semseli kahve rengi deri cilt. 

Mecmuu 28 etiz oltip, 12 vc 30 ciizler cksiklir 13. < fiz uiiikrrrerdir. 

918 E- H. 336 

An am suresi 

Aharh krem rengi kagit. 2IO" ,n " boy ve 164"""' eninde 27 yaprak. 
Sahifede harekeli giizel nesihlc 85 ,u,n - uziinl. 8 sahr. Ketebcsi yok ise 
de Hamdullah'in damadi $iikr Allah 61 (950/1543-14) eli ile yazildigina 
dair ilk yapraginda kayil vardir. Serlevha miizehhep, durak ve cet- 
veller yaldizh. Miklep, scm.se, koselikli visnccurugii deri cilt. 

Bk. Tuhfe, s. 226. 

919 E- H. 335 

Ayni 

Aharh kalin kagit. 245 n ""- boy ve 175 mm - eninde 35 yaprak. Sahi- 
fede harekeli iri ve gQzel nesihle 88 mn " uzunl. 7 satir. Tahminen X. 
(XVI) asirda kopya edilmistir. Serlevha miizehhep, cetveller ve dtiraklar 
yaldizli. Miklep ve semseli koyu kahve rengi deri cilt, 

920 E. H. 311 

Ayni 

Aharh kahnca kagit. 300"""- boy ve 145""- eninde 23 yaprak. Sahi- 
fede harekeli gflzel nesihls 113""- u/.nnl. 9 sahr. Dervis Mchmed b. 
Mugtafa b. Hamdullah al-maraf bi Ibn as-§eyh eliyle istinsah edilmis- 
tir. Serlevha miizehhep, durak ve cetveller yaldizh. Miklep ve sem- 
seli siyah deri cilt. Mushaflar 243 921 E. H. 309 

Aym 

Aharii krem rengi kagit. 230 mm - boy ve 160 n,,B - eninde 38 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihJe 73 n,m ' uzunl. 7 satir. Dervis, Mehmed b. Mus- 
tafa Dede b. Hamd Allah (61. 1001/1592-93) eliyle X. asirda edilmistir. 
Serlevha miizehhep, duraklar ve cetveller yaldizli. Miklep semse veJc6> 
selikli kahvc rengi deri cilt. 

Bk. Tuljft-i hattatm, s. 454. 

922 E. H. 308 

Aym 

Aharii kagit. 230 ran '- boy ve 160 m "- eninde 38 yaprak. Sahifede 
harekeli riesihie 78 mm - uzunl. 7 satir. Dervis Mehmed b. Mustafa Dede 
b. Hamd Allah eliyle X. (XVI) asirda kopya edilmisUr. Serlevha mu- 
zehhep, durak ve cetveller yaldizli. Miklep ve semseli koyu zeytuni 
deri cilt. 

923 E. H. 304 

Aym 

Aharii zercfsan kagit. leS-™- boy ve HOT— eninde 30 yaprak. Sahi- 
fede harekeli giizel nesihle SO"""' uzunl. 9 safir. Mustafa Dede b. Hamd 
Allah eliyle X. asirda kopya edilmisUr. Serlevha muzehhep, durak 
ve cetveller yaldizli. Miklep, §emse, k6§elikli kahve rengi deri cilt. Bu 
kitabm ilk yapi agmdaki kayittan Maktul Ibrahim Pasanin temelliikiinde 
oldit&u anlasilmistir. 

Bk. Tuhie, 528. 

924 E. H. 354 

Aym 

Aharii kagit. 192'™- boy ve \S7 mm ' eninde 26 yaprak. Sahifede 
giizel harekeli nesihle 78 mn " uzunl. 9 satir. Tahminen X. asirda kopya 
edilmi§tir. Serlevha muzehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep ve 
semseli visne^-iirugu deri cilt. 244 Arapca Yazmalar 925 F.. II. 359 

Kahf (18) surest 

Aharh kagit. 175 m,M - boy ve 115 mni - cninde 13 yaprak. Sahifede 
harekeii g-uzel nesihle SS"""' uzunl. 11 satir. Mahmud b. 'Abd al-Va- 
dGd eliyle 993 (1585) te kopya edilmistir. Serlevha muzehliep, cetveller 
ve duraklar yaldiz. Miklep ve semseli visnecuriigii deri (ill. 

926 E. H. 360 

An'am suresi 

Aharh krem rengi kagit. 168 mm * boyve ^O"'"- eninde 27 yaprak. 
Sahifede harekeii jjuzel nesihle 60 n,D " uzunl. 9 satir. Tahminen X. asir- 
da opya edilmistir. Sure basi ve duraklar yaldiz. Miklep ve semseli 
sij^h deri cilt. 

927 E. H. 361 

Ayni 

Aharh krem renyi kaf it. 170° m - boy ve 120 n,m - eninde 25 yaprak. 
Sahifede harekeii nesihle 55 an> ' uzunl. 9 satir. Tahminen X. asirda 
yazilmistir. Serlevha muzehhep, sahife kenarlan halkarf; durak ve 
cetveller yakhxk. Miklepli ayah deri cilt. 

928 E - H - 3 64 

Ayni 

Aharh kafrit. 160""- boy ve 110 mm - eninde 24 yaprak. Sahifede 
harekeii guzcl nesihle Se"" * uzunl. 10 satir. Hocazade Muhammad eliyle 
X. asirda istinsah edilmistir. Serlevha muzehhep, duraklar ve cetveller 
yaldizh. Miklepli ve §emseli guvez deri cilt. 

929 E- H. 365 

Ayni 
Aharh elvan kagit. 165° ,m - boy ve 110 m "" eninde 101 yaprak. Sa- Mushaflar 245 hifede liarckeli guzel nesihle 55 mm ' uzunl. 9 satir. Muhammad Hoca- 
zade eliyile 1094 (1682.83) te istinsah edilm.$ ve Salih eliyle 1144 
(1731-32) te tezhip edilmistir. Serlevha, sure basjan, giiller, miizehhep, 
durak ve cetveller yaldizli. Sahife kenarian halkari. Miklep, semse, 
koselik ve kenar suyunu havi zeytuni deri cilt. 

930 &• H - 337 

Ayni 

Aharli krem rengi kagit. 250 mm " boy ve 160 ,,,^, ' eninde 30 yap- 
rak. Sahifede iki satin mavi bir satin yaidizla ve harekeli siilusie 
ggiuiu. ujjuni, (i c sa ti r ve harekeli nesihle 55 mm ' uzunl. 6 satir. Tahmi- 
X. asirda yazilmi§tir. Serlevha miizehhep, cetveller yaldiz ve mavi 
ile. Miklepli kirmizi deri ve kagit cilt. 

931 H. E. 447 

Sancak Musafi 

Aharh ince kagit. 45 mm ' kutrunda ve sekizgen seklinde 313yayrak. 
Sahifede harekeli ince nesihle S4 mtn ' uzunl. 12 satir. Tahminen X. asir- 
da kopya edilmigtir. Ilk iki sahifesi tezhipli, sure baslr, duraklar ve 
cetveller yaldizli. Visneciiriigii deri ve kabartma tezyinath cilt. 

932 E. H. 192 

Mushaf 

Aharli kaiinca kagit. 625" ,D • boy ve 175 Bn " eninde 371 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle H5«»«' uzunl. 11 satir, aralannda Turkcc 
manalan ince harekeli nesihle yazili. Tahminen X. asirda yazilmistir. 
Y. l b ve 2 a da muzjehhep iki levha icinde Fatiha ve Bakara suresinin 
ba§i yazili. Sure basjari, duraklar yaidizla. Miklep, semse ve kSselikli 
kahve rengi deri cilt. 

933 E. H. 70 
Ayni 

Aharli krem rengi kagit. 278°" n * boy ve 185 Bm - eninde 288 yaprak. 
Sahifede guzel ve harekeli nesihle lOO"™* uzunl. 14 satir. Dervis Mu- 2 4^ Arapca Yazmalar hamrtad ^ Mustafa Dede b. Hamd Allah b. as-§eyh eliyle 968 (1560- 
61) de istinsah edihnistir. Y. 1- da sekizli yildiz seklindc zahriye ; Y. 
l k ve 2« oefis miizehhep levhalar icinde Faliha ve Eliflam yazih. Sure 
baslar cuz. hizip, asir v.s. gulleri nefis tezhipli. Duraklar ve cetvel- 
ler yaldizh. Y. 288* da miidevver bir madalyon vardir. Miklep, semse 
kdselik ve kenari kitabeli koyu kahve ren^i deri cilt. 

934 R. 71 

Ayni 

Aharh kalin kafcit. 335"»™- boy ve 243"»- eninde 35 yaprak. Sahi- 
fede harekeli reyhani yazi ile 135 ran " uzunl. 6 satir. Sure baslari kir- 
mizi ile. Duraklar ve cetveller yaldizla. Miklepli visnecuriigii deri cilt. 
Alt ve ust kdselerini kurt yemistir. 

Bu ciltte Ahkaf (46), Muhammad (47), Farh (48), Hucurat (49), 
Kaf (50), Zariyat (51) suresinin 30. ayetinin sonuna kadardir. 

935 E. H. 214 

Ayni 

Aharh kajit. 202 mra - boy ve 147"- eninde 221 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 105— uzunl. 13 satir. Tahminen X. asirda istinsah 
edilmistir. Duraklar ve sure baslari kirmm ile. Miklepli kirmize deri 
yeni cilt. 

Bu mushafin basindan, aralanndan ve sonundan bir gok yaprakla- 
lari eksihtir. 

936 E- H. 254 
Kur'anin 4. cuzii 

Aharh k***t. 190— boy ve 130— eninde 21 yaprak. Sahifede 
adi harekeli sSlusle 95— uzunl. 9 satir. Karton cilt. 

Bu cuz Al 'Imran (3) suresinin 92. ayetinden Nisa (4) suresinin 23. 
ayetinin sonuna kadardir. 

937 H. E. 255 
Kur'anin 15. cuzii 
Aharh kSjfrit. 200«»»- boy ve 146— eninde 27 yaprak. Sahifede Mushaflar 247 harekeli adi nesihle 95*" 1 - uzunl. 7 satir. Tahminen X. asirda yazilmis- 
Miklepli kahve rengi deri cilt. 

Bu ciiz Isra (17) suresinin basmdan Kahf (18) suresin 74. ayetinin 
sonuna kadardtr. 

933 E. H. 256 

Kur'amn 29. ciizii 

Aharli ka£it. 200""- boy ve 160 ,n,n - eninde 29 yaprak. Sahifede 
harekeli giizel nesihle 65 m «" uzunl, 9 satir. Tahminen XI. asirda yazil- 
mistir. Miklepli kahve rengi deri cilt. 

Bu ciiz Mulk (67) suresinden Mursalat (77) suresinin sonuna kadar- 
dir. 

939 E. H. 266 

'Amma cuzu 

Aharli ka£it, vassaleJi ve sahife kenarh nefis bir surctte zerefsan 
ebru. 210™«- boy ve 145-- eninde 50 yaprak. Sahifede harekeli nesih- 
le 60° ,n " uzunl. 6 satir. Serlevha, sure baslari ve guller muzehhep, du- 
rak ve cetveller yaldizh. Miklep, semse ve kSselikli kahve renri deri 
cilt. 

940 E. H. 57 

Mushaf 

Aharli ince krem rengi kafcit. 195 n,m - boy ve 125 n,m - eninde 451 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle 50"- uzunl. 14 satir. Muhammad b. 
Mahmud b. Muhammad Sibt abPl-Kasim as-Samarkandl tarafindan ya- 
zilmistn. Y. l b ve 2" da muzehhep serlevha, sure baslari kirmizi ile, 
cetvellei yaldizla. Miklep, semse, koselik ve kenar suyunu hayi visne- 
curiifcii deri cilt. 

Bu mushaf serifin kenannda iki tiirlii yazi olup nesihle olam ayni 
katiben 1430 tiirlii sanayii bedi'ai kur'aniye ve kiraati seb'a ve asare- 
yi' ve vucuhu kur'ani bildirir; talik ile olan kisun ise imam-i Nasafi' 
min tefsir-i Kur'an ve lugati miiskileye dair yazilandir. Sonunda kati 
binin faza'ili Kur'ann dair risalesi ve cetvelleri vardir. 248 Arapca Yazmalar 941 k. 6i 

Ayni 

Aharh katfit. 290""*- boy ve 205»»»- eninde 431 yaprak. Sahifede 
harekcli Andolu neshiyle 125 1 " " 9 satjr ve aralannda Tiirkce manalan 
yazihdir. Mentese de Muglalf Habib Mehmed b. Ahmad eliyle 997 
(1589) yili sevvaJinde iMinsah edilmistir. Sure baslari ve duraklar kir- 
mm ile. MiklepJi ve semseli visneciirii£u deri Osmanli cildi. 

Satir aralannda Tiirkce manalan yazihdir. 

942 R- 72 

An'am 

Aharh krem rengi kagil. 243 n ""- boy ve 167""'" eninde 40 yaprak. 
Sahifede harekeli reyhani yazi ile- SO""" uzunl. 8 satir. Sayh Hamd 
AHah'in telamizindan Mustafa b. Hoca c Ali eliyle X. asirda kopya edil- 
mistir. Serlevha ve hizip giilleri muzehhep, cetveller yaldTzh. Miklep 
ve semseli siyah deri cilt. 

943 E. H. 88 
Mushaf 

Aharh kajit, 198°>»- boy ve 135 m «" eninde 318 yaprak. Sahifede 
harekeli adt Wr nesthle 90"- uzunl. 15 satir. Bastan 19 yaprak ek- 
sik olduftundan sonra ikmal edilmistir. Sure baslari kirmizi ile. Mik- 
lepli kahve rpngi deri duz cilt. 

944 E. H. 148 

Ayni 

Aharh ince kAfit. 340— boy ve 215— • eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli tfuzel nesihle 112"»- uzunl. 11 satir. Hamd Allah b. 
as-Sayh, eliyle istinsah edilmilmi§tir. Y. l b ve 2- yayet liefis muzehhep 
iki Ievha icinde FStiha ve Bakara surelerinin basi yazili. Sure baslari, 
bashklan, cfiz, hizip v.s. puller ayni zenginlikte tezhiplidir. Durak ve 
cetveller yaidjzli. Miklep, semse, koselik ve kitabeli siyah deri cilt, 
kapaklann icinde nefis oymali semse ve kdselikler vardir. Mushaflar 249 945 E. H. 307 

An'am 

Aharh kagit. 200 ram * boy ve 150 mn " eninde 41 yaprak. Sahifede 
harekeli g-iizel nesihle 70 rom - uzunl. 7 satir. Dervls Muhammad b. Mus- 
tafa Dede b. Hamd Allah eliyle 956 (1549) da kopya edilmistir. Serlev- 
ha nifizehhep, durak ve cetveller yaldizla. Miklep, semse ve koselikli 
visnecuriijjii deri cilt. 

946 E H. 306 

Ayni 

Aharh penbemsi kafrit. 222 n " n - boy ve 160 m,B * eninde 27 yaprak. 
Sahifede harekeli guzel nesihle 67 mm - uzunl. 9 sahr. Mustafa Dede b. 
Hamd Allah eliyle X. asirda kopya edilmistir. Miklep ve semseli si- 
yah deri. 

947 E. H. 373 

Ayni 

Aharh kaftit. 160»- boy ve 105— eninde 177 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 55 Mm> uzunl. 10 satir. Tahminen X. asirda kopya edil- 
mistir. Serlevha ve sure baslari muzehhep, cetveller ve duraklar yal- 
dizh. Miklep, semse ve kdselikli visneciirQfcQ deri cilt. 

Bu An'amda surelerden baska Hizb al-bahr ve sair dualar ve ev- 
rad vardir. 

948 E. H. 305 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. IS?™ 01 - boy ve HO™" 1 * eninde 24 yaprak. 
Sahifede harekeli giizel nesihle 58 ,om - uzunl. 10 satir. Mustafa Dede b. 
Hamd Allah ibn a$-§ayh. eliyle X. asirda kopya edilmistir. Serlevha 
ve gullcr muzehhep, durak ve cetveller yaldizh. Miklepli ve sivama 
yaldiz semse ve koselikli kahve rengfi deri cilt. 

949 E. H. 333 

Ayni 
Aharh kfifcit. 300"""* boy ve 195"""- eninde 21 yaprak. Sahifede '^50 Arapca Yazmalar harckeli nesihle 107"""- uzunl. 9 satir. Tahminen X. asirda yazihm^h/. 
Serlevha miizehhep, durak ve cctvcller yaldizh. Miklep ve vemseis si- 
yah deri cilt. 

950 £• H. 197 

Mushaf 

Aharh ka£ii. 205"""- boy ve 14G""'- eninde 398 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 90 m »" uzunl. 13 satir. Ilk iki sahifesi kaba tez- 
hipli. Durak ve cetveller kirmizi. Miklepli kirmizi deri cilt. 

951 E. H. 416 

Au c am 

Aharli kaJinca k&ffil. 294 ,nn " boy ve 204 ,,,n - eninde 79 yaprak. Sa- 
hifede iri-ve harekeli g-u/el nesihle lOS""" uzunl. 9 satir. Ahmed Sams- 
ad-Din Karahisari (61. 963) eliyle 961 (1553-54) de yazilrmstir. Ilk iki 
sahifede, iki levha ile giiller nefis miizehhep. Durak ve cetveller yaldiz. 
Miklep, semse ve ktiselikli siyah deri cilt. 

Icinde Fstiha An c am (6), Yusuf (12), Kahf (18), Saba' (34), Fatir 
(35), Yasin (36), Falh (48), Mulk (67), Naba' (78), sureleri vardir. ' 

Bk. Tuhfe, s. 94. 

952 E. H. 407 

Sureler 

Aharh zeref§an ve vassaleli kafcit. 197""*" boy ve 135 m "»- eninde 
48 yaprek. Sahifede harekeli jpizel nesihle 53 ,un - uzunl. 11 satir. Uze- 
rindeki kayda nazaran Mustafa Dede eliyle yazilims. Serlevha ve sure 
baglari miizehhep. duraklar ve cetveller yaldizla. Miklep ve jemseli 
koyu kahve rengi deri cilt. 

Kafof (18), Saba' (34(, Fapr (35), Duhan (44), Path (48), Rahman 
(55), Vaki<a (56), sureleri ile Naba' (78), ila Nas (114), sureleri vardir. 

953 E. H. 406 
An c am ve Kahf sureleri 

Aharli ve kenarlan zereffan elvan kag-it. 188 n ""- boy ve 122"""- 
eninde 24 yaprak. Sahifede harekeli nesihle 56 m,n - uzunl. 11 satir. Mushaflar 251 Divani Ali katiplerinden Mahmud b. Abd al-Vedud eliylc 991 (1583) 
de istinsali i-dilmistir. Serlevha ve Sure baslan gutter tezhipli, Durak- 
lar ve cetviller yaldizli. An'am sure si daireler icinde san'atli bir su- 
rette yazilmistir. Miklepli ve dis kapaklarr kiiciik firuze ve yakutlarla 
suslenmis v<- kahaitma tezyinath visne yiiriig-ii deri cilt. 

954 E. H. 402 

Sureler ve Esma-i liusna 

Aharii ve vassaleli kagfit. '250°" n " boy vc 160 mn " eninde 73 yaprak. 
Sahifede harekeli giizel nesihle 92 mm " uzunl. 9 satir. Y. l b den 8» ya 
kadar olan kisim Hamd Allah ibn §ayh'in oglu Mustafa Dede (61. 945/ 
1538-39) eliyle yazilmis; Y. 10" dan sonrasi Rodosi Ibrahim (120D de 
sag) eliyile yazilmistir. Serlevha sure baslan nefis miizehhep, cetvel 
ve duraklar yaldizlidir. Miklepli duz visnecuriigii deri cilt. 

Fatiha, Eliflam v.s. suver kur'aniye ile Esma-i husna ve ehii Bedir 
vardir. 

Bk. Mustafa Dede icin: Tuhfe, s, 528; Ibrahim Rodosi; Tuhfe, s. 
52. 

955 b. 9 

An'am 

Aharii kalin katfit. 242 n ' ,,, • boy ve 155™"' eninde 44 yaprak. Sa- 
hifede giizel harekeli nesihle 83 mm * uzunl. 7 satir. Tahminen X. asirda 
yazilmistir. Serlevha mfizehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep ve 
semseli visne rengi deri cilt. 

956 b. ii 

Ayni 

Aharii krem rengi kagit. 313 mm " boy ve 110 min " eninde 23 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 112 mra " uzunl. 9 satir. Kanunf sultan Suley- 
man'in gilmanindan Kasim b. c Abd Allah eliyle X. asirda istinsah edil- 
migtir. Serlevha miizehhep, durak ve cetveller yaldiz ve renkli. Mik- 
lep, semse ve koselikli kirinizi deri cilt. 252 Arapca Ya/malar 957 h, \> .-vrivi Aharli kagil. 3'] 2' "' " uy .<• 'JU5' :| "" eninde 26 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihk 11 (V""" .;. , t n.. ■". satir. Kasim b. Ahd Allah ciiylc ya- 
zilmis olmasi 50k muhltnitldi;. Strlevha miizchhcp, durnk ve cetveller 
yaldiz. Miklcp ve ^enisi-) : i r:>izi deri c-ill . 

958 B. \:\ 

Ayni 

Aharli ince kagil. 255'""" hoy vc 170'""" eninde 17 yaprak. Sahife- 
de harekeli jjiizel nesihlc 8.V Ti:r " uzunl. 12 .satir. Talimincn X. asirda 
kopya edilmis,trr« Serlevha rmizehhep, durak ve cetveller yaldiz. Mik- 
lep ve semseli kirmr/.: deri cill. 

959 Y. 879 

Kur'andan bir parca 

Aharli kagit. 305" ,m - boy ve 190 ,n,u ' eninde 7 yaprak. Sahifede ha- 
harekeli guzel nesihle 123""' uzunl. 12 satir. HaJtat kamil Akdik'in 
1329 tarihli tasdiknamesiyle §eyh Hamd AJlah'in yazisi oldugu beyan 
olunmu§tur. Durak ve cetveller yaldiz. Vi§necurugu deri sade cilt. 

Bakara (2) suresinden karisik olarak bir kismi ihtiva etmektedir. 

960 E- H. 438 

Sancak mttshafi 

Aharli ince kagit. 37 m "" kutrunda sekizgen seklinde 214 yaprak. 
Sahifede harekesiz ince yaziyle 95 n,m * uzunl. 16 satir. Tahminen X-XI. 
asirda yazilmishr. Jlk iki sahifesi tezhipli, cetveller yaldizli. Kahve 
renjri deri cilt. 

961 K. 447 

Mu.shaf 
Aharli kaffit. 200"""- boy ve 150 1,,B " eninde 402 yaprak. Sahifede Mushaflar 353 harelceli dcgi$ik elden nesihle 110 ,n,n • uzunl. 11 satir. Tahminen X-XI. 
(XVI-XVH) asir. Sure baslan ve duraklar kirmizi. Miklepli kahve ren- 
gi deri cilt. 

Alak (%) suresinin 15. ayetinin yartsina kadardir. 

962 K. 436 

Ayni 

Aharli kagit. 225 B - boy ve 150"""- eninde 362 yaprak. Sahifede 
harekcli nesihle 110 mn " uzunl. 13, bazan 14 ve 15 satir. Muhtelif mus- 
haflarm pargalan toplanmak ve eksikleri sonradan yazilmak suretiyle 
viicude gelmistir. En eski kismi X. (XVI) olmasi muhtemeldii. Sure 
ba$lan, duraklar kirmizi. Miklep ve semseil siyah deri cilt. 

Sonu rk'aiktir. Tin (95) suresinin 7. ayetinin sonlanna kadardir. 

963 k ioo 

Ayni 

Aharlt krem vengi kkgit. 250 nMl " boy ve 160 l,,,n, eninde 260 yaprak. 
Sahifede harelceli nesihle WS^"' uzunl. 15 satir. Tahmine gore X-XI. 
asirda Had Yahya b. Zakariya eliyle istinsah edilmistir. Fatiha surest 
sonra yazilmis. ve Bakara suresinin ilk sahifesi de sonradan tamamlan- 
mistir. §emseli kahve renjji deri cilt. 

964 E. H. 363 

An'am 

Aharli kagtt. 160""* boy ve 117 mm - eninde 26 yaprak. Sahifede 
harekeli guzel nesihle 55 mm ' uzunl. 9 satir. Tahminen X-XI asirda is- 
tinsah edilmistir. Serlevhalar, sure ba§i muzehhep, cetveller ve durak- 
lar yaldiz. Miklepli ve semseli siyah deri cilt. 

965 k: 45 

Mushaf 

Aharli Kalin kagit. 293 n,m - boy ve 200 M * eninde 426 yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle US"""' uzunl. 11 satir. £iya ad- Din YQsuf b. 2S4 Arapca Yazmalar c Abd Allah eliyle 1013 (1604) te tahrir edilmistir. 

Sure ba?]*n, duraklar kirmizi. Miklepli visneciiriigii deri ciit. 

966 K. 44 

Ayni 

Aharh kagit. 257" , ■"• boy ve 155""- enindc 372 yaprak. Sahifede 
hifede harekeli nesihlc 102 n ""• ir/unl. 13 satir. Mustafa al-Ayyubi nin 
tilmizlerinden ( Abd al-Karlm eliyilc 1013 (1604) de istinsah edilmisHr. 
Ilk iki sahife miizchhep, sure baslan, duraklar ve cetveller kirmizi ile. 
Miklepli kahve rcngi deri cilt. 

967 k- ■"> 

Ayni 

Aharli ka£it. 274' boy ve 18V""' cniiidc 303 yaprak. Sahifede 

harekeli adf nesihle llO"''"- uzunl. 13 salir. Omar b. Ahd Allah eliy- 
le istanbulda 1015 (1607) zilliicccsinde istinsah cdilmi§tir. iuire ba§lan, 
duraklar ve cetveller kinuizi. Miklep ve ijeni.seli koyu kalive ren^i de- 
ri cilt. 

968 &• H. 213 

Ayni 

Aharh ka$it. 145 m "" boy ve 100 mm - eninde 379 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 65 mH " uzunl. 13 satir. Silivri de imam c Abd ar- Rahman 
b. Mustafa tarafindan 1016 (1607) yihmn cumadelulasmin 10. giinii 
istinsah edihnigtir. Sure basjan ve duraklar kirmizi ile. Miklepli siva- 
ma yaldizlt visne rengi deri cilt. 

Bu mushafin ba§ tarafi Bakara (2) suresininin 83. ayetine kadar ve 
bn suresinin 101. ayetinden 181. ayetine kadar eksiktir. 

969 K. 97 

Ayni 

Aharh kagit. 305 mre> boy ve 205"- eninde 496 yaprak. Sahifede 
harekeli iri nesihle ]22 P! * uzunl. 11 satir. ( Abd Allah eliyle (10) Mushaflar 255 19 (1610?) da kopya edilmigtir. Ilk iki sahifesi kaba bir surette tez- 
hipli, sure baslari, duraklar ve cetveller kirmizi. §emseli kahve ren- 
gi deri cilt. 

970 K. 47 

Ayni 

Aharli klgit. , 294' um - boy ve \94 mm ' eninde 353 yaprak. Saliifede 
harekeli nesihle 115 mrn * uzunl. 13 satir. Muhammad b. Isma'il eliyile 
1019 (1610-1 1 ) da istinsah edilmi§tir. Sure baslari duraklar kirmizi. 
Miklep ve semseli kirmizi deri cilt. 

971 Y. 4608 

Ayni 

Aharli ince kagit. 140 ,, ""• boy ve 85"" B ' eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 53""°' uzunl. 15 satir. Hafiz Muhammad b. 
Kasim niin lelamiz-i Hamd Allah ibn as-Sayh tarafindan 1020 (1611) 
yili muharreminin 6 sinda istinsah edilmi§tir. Ilk iki miizehhep, sure 
baslari yaldiz iizerine kirmizi ile, dtirak ve cetveller yaldizh. Miklep, 
semse ve koselikli visnecuriigii deri cilt. 

972 K. 48 

Ayni 

Aharh kagit. 283™""' boy ve 193*"" eninde 398 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 105 mm ' uzunl. 13 satir. Ibrahim b. Abd Allah eliyle 
1024 (1562) te tahrir ve vakfedilmi§tir. Ilk iki sahifesi miizehhep. Sure 
baslari, duraklar, ve cetveller kirmizi. Miklep ve semseli kahve rengi 
deri cilt. 

973 K. 296 

Ayni 

Aharli kahnca kagit. 290-— boy ve 185 Ma " eninde 258 yaprak. Sa- 
hifede harekeli irice nesihle 125"" uzunl. 15 satir. Tahminen XI. (XVH)- 
asirda istinsah edilmistir. Sure basjan ve duraklar kirmizi. Miklepli 
kahve rengi deri cilt kurtludur. '^6 Arapca yaxmalar 974 N. S. 359 

Ayiu 

Aharh ince kagit. 154""- hoy ve . 105™'- cninde rak'imsiz yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 55""'- uzunl. 17 satir. Sehzadc cami'i imami 
Hafiz Suleyman eliyle 10*29 (1620) da kopya cdilmistir. Ilk iki sahifesi 
ve son ve cetveller yaldiz. Miklep, semse, koselikli koyu mor deri cilt. 

975 K. 108 

Ay hi 

Aharh kafrit. 265»»- boy ve 180'"'- eninde 419 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle lOO" 1 -- uzunl. 11 satir. c Ali b. Dcrvis eliyle 1032(1623) 
recebinde istinsah cdilmistir. Sure baslar duraklar ve cetveller kirmi 
zi. Miklep ve semseli nuhiidi deri cilt. 

976 Y - 4fi 8o 

Ayni 

Aharh kahnca ka£it. 290 ,nm * boy ve 205"""- eninde 449 yaprak. 
hifede harekeli irice nesihle 128" m - uzunl. 11 satir. Ahmad b. MahmQd 
b. c AIi Pisa tarafindan 1034 (1625) senesi ramazaninda istinsah edil- 
mistir. Ilk iki sahifesi muzehhep, sure baslan kirmizi miirekkeple, du- 
rak ve cetveller yaldizli. Miklepli ve yesil kuma§ kaph cilt. 

977 E. H 150 

Ayni 

Aharh krem rengi kafcit. 345"""' boy ve 230""- cninde 532 yap- 
rak. Sahifede nefis ve irice harekeli nesihle 125" ,n " uzunl. 9 satir. 
Dervlj Muhammad b. Mustafa Dede el-ma c ruf Ibn es-Seyh eliyle 1035 
(1625-26) te istinsah edilmistir. Y. l b ve 2- da lacivert zemin uzerine 
nefis miizehhep iki levhada Fatiha ve Eliflam yazilidir. Sure baslan, 
as.ir, secde, hizip v. s. gulleri ayni nefasette muzehheptir. Durak ve 
cetveller yaldula. Miklep, semse ve koselikli siyah deri cildin ici de 
visne renjri deri uzerine semse ve kdseliklidir. Mushaflar 257 978 k- 49 

Mushaf 

Aharli ka£it. 285 n " B - boy ve 200 : """ eninde '286 yaprak. Sahifede 
harekdi iri nesihle 138 m,u * uzunl. 15 satir. 1039 (1629-30) da istinsah 
edilmi§tir. Sure bastan, duraklar kirmizi, cetveller yesjl. Miklep ve 
•gemseli kahve rengi deri cilt. 

979 k. so 

Ayni 

'Aharli kalinca ka"git. 275""»' boy ve 190"""- eninde 371 yaprak. Sahi- 
fede harekeli iri nesihle 120'""" uzunl. 15 satir. Hasan b. c Abd Allah 
eliyle 1039 (1629-30) yih rebiulahinnin dordiinde istinsah edilmistir. 
l!k iki sahifesi muzehhep, sure basian, duraklar ve cetveller kirmizi. 
Miklep ve jjemseli kahve rengi deri cilt. 

980 H. S. 322 

Ayni 

Aharli kagit. 28) m "' boy ve I80 mm eninde rakamsiz yaprak. Sahi- 
fede harekeli giizel nesihle 94 ram - uzunl. 13 satir. Imam diye maruf Hafiz 
Muhammad eliyle 1041 (1632) senesi ramazamn birinci jrunu yazilmi?- 
tir. Ilk dort sahifesi, sure baslari, giiller muzehhep, diirak ve cetveller 
yaldiz. Miklep, semse, koselik ve kitabeli visnecuriigfu deri cilt. 

981 K. 253 

Ayni 

Aharli kagit. 290' nu »' boy ve 193 mm eninde 534 yaprak. Sahifede 
harekeli iri nesihle m""" uzunl. 11 satir. 1043 { 1 633-34 ) de istinsah 
vdtlmisjir. Ilk iki sahifesi muzehhep, sure basfori, durak ve cetveller 
yaldizh. Miklepli kenarlan kirmizi deri ve yesjl kumaj cilt. 

982 m. H 

Ayni 
Aharh ince kagit. 95"""* boy v<; 65 1 " 1 " 1 errinde 177 yaprak. Sahi- 
T.SAYK. n 258 Arapca Yazrnalar fede harekeli ince nesihlc 37"""- uziuil. 23 satir. $a'ban h. Muhammad 
eln'e 1044 (1635) yili Ramazamnda istinsah edilmiytir. Ilk iki sahifesi, 
sure baslan, durak ve cetveller giimiis. yaldr/.la siislii. Miklep ve zil- 
bahjf yaldizli vi§neeiiriigu deri cilf. Giimiis. mahfaza ieinded-ir. 

983 k. 51 

Ayni 

Aharh kulinca kagd. 220 ,,,, " , boy ve 135 n1 "" eninde 330 yaprak. Sa- 
hifede harekeli Osmanh neshiyle 80 • uzunl. 15 satir. Mekke imami 
Hafij Muhammad tarafmdan 1045 (1635-36) de istinsah edilmi§tir. Ilk 
iki sahifesi, sure baslan miizehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep, 
semse ve kosabentli visu<<ciirii#ii deri cilt. 

984 k s? 

Aym 

Aharh ka£W. 27 v«-- buy vc L75 n,n '- ciunde 31S yaprak. Sahifedt- 

harekeli nesihie 115" uzunl. 13 salir. Kasim Ayyiibi eliy Hi 14)47 (1638) 

senesi zilkadesinin ba^inda yazilnns,Ur. Sure bastan ve duraklar kir- 
mizi ile. Miklep ve \e semseli kahve renjri deri cilt. 

985 K. 53 

Aym 

Aharh kalin kagit Il5"" n - boy ve 274 euindc 219 yaprak. Sahi- 

fede harekeli iri nesihh I6.V""- uzur.l. 15 satir. Suleyman l>. 'Abd Al- 
lah eliyle 1048 (1638) yili ccinaziyclahinnda istinsah edilmistir. Ilk 
iki sahifesi, sure baslan, duraklar ve crtveller kirmiv.i iln. Miklep ve 
semseli ktzil kahve renj>i deri cilt 

986 k. 5* 

Aym 

Aharh kafrt. 205— • t,oy ve 150—"* eninde 343 yaprak. Sahi/cde 
harekeli nesihie 85»=" uzi.nl. 15 salir. 1049 (1639) yili rcbiiilevvclinin 
19 unda yazilmi$tir. Ilk iki sahifesi ve cetvrilcr kirnuxi ile. Miklepli 
ve semseli kahve rengi dui rill. Mushaflar 259 987 Y. 3456 

Ayni 

Aliarh kalin ka£it. 410"""- boy ve 265 inm ' eninde 418 yaprak. Sahi- 
fede harekeli iri nesihle 153 mm - uzul. 11 satir. 1049 (1639-40) da Sultan 
Mu§tafa tiirbcsine vakfedilmistir. Ilk iki sahifesi miizehhep, sure ba§- 
lan, duraklar ve cetveller yaldizh. Miklep ve semseli nefti deri cilt. 

988 K. 55 

Ayni 

Aharli kagit. 297 mB *- boy ve 205' nm - eninde 338 yaprak. Sahifede 
harekeli iri nesihle 127 mn " uzunl. 15 satir. 1051 (1642) yili ztlhiccesinin 
9. giinii yazilmistir. Ilk iki sahifesinin cetvellert yaldiz, sure basla- 
n duraklar ve cetveller kirmizi. Miklep ve semseli kirrnizi deri cilt. 

989 K. 56 

Ayni 

Aharli kahnca kajit. 205"" n * boy ve 145 l, " ,, • eninde 380 yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle 91 u " u - uzunl. 15 satir. Sayyid Hamd Allah b. Yusuf 
as-Safadi Hiyle 1052 (1642) yili rebiulahmmn 11. gunu yazilmistir. Ilk 
iki sahifesi tezhipli, sure baslari yesil, duraklar ve cetveller kirmizi 
ile. Miklfp ve som.seli siyah deri cilt. 

990 K. 57 

Ayni 

Aharli kafrit. J05""»- hoy ve 135"""* eninde 416 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 75'*"" uzunl. 13 satir. Hasan b. haci Husayn tara- 
findan Lvdiniede 1055 (1643-44) te yazilmistir. Sure baslari ve durak- 
lar kirmi/i. Miklep ve semseli kirmizi deri cilt. 

991 K. 58 

Ay i) i 
Aharh .iivm mi?ji kaim k. : i#i(. 160"""' boy ve 310" m * eninde 339 260 Arapca Yazmaiur yaprak. Sahifede harekili iri ljiizel nesihle l l X)"""* uzitnl. 12 salir. 
Husayn cliyile 1053 (1o43-4-l) i. istinsah edilmi§tir. Ilk iki sahifesi, su- 
re baslari; ffiiller ve cluraklar nelis bir surotte niiizchhcp, celvellcr yal- 
diz. Miklcp, semse, kriselik ve kcnar suyimii havi kabariina vc: yaldizh 
vi$necuriigii deri ci It ; kapaklarin ici dc ayni surclie isli. 

Bu mushaf Sultan Ibrahim b. Ahmed (1640-1648) tarafmda Kdirne 
sarayina vakfedilmi§tir. 

992 K. 200 

Aym 

Aharlr ka£it. 290 n '"" boy ve 197"""- cninde 301 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 138" 1 "" uzunl. 15 satir. 1053 (1643) le istinsah 
edilmistir. Sure ba§lan ve duraklar kirtnizi. Miklep ve semscli kahve 
rengi deri cilt. 

993 k. 59 

Aym 

AharJi kalin ka£it. 283 m, "• boy ve 195'""" cninde 330 yaprak. Sahife- 
de harekeli alelade ve iri nesihle 125" ,m ' uzunl. 13 salir. Husayn b. 
haci Mustafa tarafindan 1054 (i 644-45) yili 23 zilhiccede yazdmistir. 
Ilk iki sahifesi, sure ba§lan ve duraklar kirmizi ve siyahla. Miklep ve 
semseli kahve rengi deri cilt. 

994 K. 60 

Aym 

Aharli kagfit. 298""'" boy ve 210''"". eninde 272 yaprak. Sahifede 
adi iri ve harekeli nesihle 125 mm * uzunl. 15 satir, 1054 (1644-45) te 
istinsah edilmistir. Sure baslari ve duraklar kirnuzi ile. Miklep ve sent- 
seli kahve renjji deri cilt. Mahienvar kadin tarafindan Edirne sarayina 
vakfedilmigtir. 

995 K. 316 

An'am suresi 
Aharh krem rengi kag-it. 163' boy ve HO"""- eninde 26 yaprak. Mushaflar 261 Sahifede harekeli nesihle 110 mn " uzunl. 10 satir. Dervis All eliyle 
1058 (16 18) yih rebiulevvelinde yazilmishr. Serlevha miizehhep, cetvel- 
ler ve duraklar yaldizla. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

996 k. 6i 

Mushaf 

Aharli kagit. 235— boy ve 174""»- eninde 496 yaprak. Sahifede 
muhtelif elden yazilmis iri ve harekeli adl nesthle 110 m "" uzunl. 15 
satir. 1059 (1649) de itinan edilmistir. Sure basjari ve duraklar kirmi- 
zi ile. Miklep ve semseli deri cildin sirti kurtludur. 

997 Y. 2508 

Ayni 

Aharli kag it 300"""- boy ve 195"- eninde rakamsiz yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 130™'- uzunl. 13 satir. Sayyid Ni c mat Allah b. Muham- 
mad al-marflf bi Nakib-zada eliyle 12. inci mushaf olarak 1059 (1649) 
da yazilmiglir. Ilk iki sahife kenarlan yaldiz cetvelli, sure ba§Ian, du- 
raklar kiriiuzi iledir. Semseli kahve rengi deri cilt. 

998 K. 62 

Ayni 

Aharli kalin kagit. 380 mm - boy ve 250 mn " eninde 282 yaprak. Sa- 
hifede iri ve fena nesihle 185 m »" uzunl. 16 satir. 1060 (1650) ta istinsah 
edilmistir. Ilk iki sahife, sure baslari, duraklar kirmizi ile. Miklepli 
kahve rengi deri cilt. Yapraklar yirtik ve fersude, cildi dagimk. 

999 H. S. 324 

Ayni 

Aharli krem rengi kagit. 260 ram * boy ve 170""' eninde rakamsiz 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle 92 mm - uzunl. 11 satir. Mustafa b. 
Muhammad eliyle 1062 (1651-52) de istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, 
sure baslari, gfiller miizehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep, sem- 
se, koselik ve kitabeli siyah deri nefis cilt. 

Bk. Tuhfe-i hattatin, 548, Mustafa Saka-zade. 262 Arapca Yazmalar 1000 M. 15 

Ayni 

Aharh ince ka£it. 185 ,,,m - boy vel13 ,nm - eninde 336 yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle 60 ,nm ' uzunl. 15 satir. c Omar b. Mustafa eliyle 
1063 (1652-53) de istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslan, gul- 
leri miizehhep, durak ve cetveller yaldu. Miklep, koselik ve §emseli 
kahve rengfi deri cilt. 

Haftat igin Bk. Tuhfe.i hatpin, s. 348. 

1001 K. 63 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 328 mm - boy ve 21 5'»»" eninde 507 yaprak. 
Sahifede g-£izel ve harekeli nesihle 122"""* uzunl. 11 satir. Ibn §ayh/in 
telamizindan Muhammad b. Musjafa eliyle 1065 (1655) senesi recebinin 
baslannda yazilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslan, miizehhep, durak 
ve cetveller yaldiz. Miklepli ve sivama yaldiz §emseli Irankari eski 
deri cildin sirti bocekler tarafindan yenmistir. Kapuafcasi Zulfikar A£a 
tarafindan Seferli odasma vakf edilmistit. 

1002 H. S. 330 

Ayni 

Aharh kagit. 235 boy ve 150 mm " eninde rakamsiz yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 70 m "" uzunl. 13 satir. Dervis c All elivle lstanbulda 

1067 (1656-57) de istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslan, ha- 
timeisi, gvilleri miizehhep, durak ve cetveller yaldizh. Miklep, semse, 
koselik V« kitabeli siyah deri cilt. 

1003 E. H. 317 

An'am suresi 

Aharh krem renjji kafcit. 215"" n ' boy ve 142""" - eninde 30 yaprak. 
Sahifede harekeli guzel nesihle 73 mm ' uzunl. 9 satir. Dervi§ c Ali eliyle 

1068 (1557-58) te kopya edilmistir. Serlevha miizehhep, duraklar ve 
cetveller yaldizla. Miklep semse ve koselikli visneciiriigii deri cilt Mushaflar 263 1004 H S. 367 Mushaf Aharli kagit. 180 m,,, • boy ve 110 mm - eninde rakamsiz yaprak. Sahife- 
<ie harekeli guzel nesihle 70 mm - uzunJ. 13 satir. Dervls c Ali eliyle 1070 
(1659-60) dc istinsah edilmistir. ilk iki sahifesi, sure baslan, giiller 
miizehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep semse ve koselikli visne- 
curiigii deri cilt. 

Bk. Tuhfe-i hatfatin, 336. 1005 K. 64 

Ayni 

Aharh kahn kagit. 412' nm - boy ve 270 ,cm - eninde 355 yaprak. Sa- 
hifedc harekeli iri nesihle 205 mm ' uzunl. 13 satir. Damad-i £avus-zade Baki 
tarafmdan 1070 (1660) yih recebindc yazilmistir. Ilk iki sahifesi yaldiz- 
la miixcyyen, sure baslan, duraklar ve cetveller kirmizi ile. Miklep 
ve scmscli acik kahve rengi deri cilt. 

1006 K. 65 

Ayni 

Aharh kagit. 290"""- boy ve 200 ,n,n - eninde 335 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 127 mra * uzunl. 13 satir. c Abd al-6affar b. Husayn eliy- 
le 1070 (1660) yih ramazaninin 20 sinde yazihmsUr. Sure baslan, du- 
raklar ve cetveller kirmizi ile. $smseli visneciirugu deri cilt. 

1007 Y. 4693 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 185"""" boy ve 117 mm * eninde 309 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle es^' uzunl. 15 satir. Bevvab-i SuljanI Mus- 
tafa tarafindan 1070 (1659) rebiulevvelinde istinsah edilmistir. Ilk iki 
sahifesi ve guller miizehhep, sure baslan yaldiz Qzerine beyazla, du- 
rak vc cetveller yaldizh. Miklep, kabartma ve yaldizh semse, koseltk 
ve -z^.ncirekli visnecuriigu deri cilt. "^ Arapca Yazmalar 1008 E. H. 312 

An c am suresi 

Aharli Jcrem rengi kagit, 193 mm - boy ve 135 mm * eninde 25 yaprak. 
Sahifede harekeli gtizel nesihle 64 ,, ""• uzunl. 10 satir. Dervi§ c Ali 
eliyle 1071 (1660-61) de kopya edilmigtir. Serlevhaa muzehhep, durak 
vc cetveller yaldizh. Miklep, ve semseli kahve rengi deri cilt. 

1009 E H 163 

Mushaf 

Aharli krem kagit. 243 mm « boy ve 157 mB " eninde 400 yaprak. Sahi- 
fede harekeli guzel nesihle 90 mn " uzunl. 12 satir. Hasan b. Vali eliyle 
lstanbulda Eyyflb SulJaVda 1072 (1661-62) yilinda iatinsah edilmistir. 
Y. l b ve 2* da guzel tezhipli iki levha icinde Fatiha suresi ile Bakara 
suresinin bag tarafi, satir aralari yaldizh olarak yazili. Sure baglari 
ve ciiz, hizip v.s. giilleri tezhipli. Duraklar ve cetveller altinia;. Y. 396 u 
ve 397" da Muhriinnubuvvenin resmi ile Eskal-i c AlI ve sonunda Ha- 
tim duasi vardir. Miklep, semse ve koselikli acik kahve rengi ve kir- 
mizi deri cilt, kapaklann ici yeksahli semse ve koselikleri havidir. 

1010 K. 66 

Aym 

Aharli iitca kagit. 268' nu " boy ve 105'"'- eninde 372 yaprak. Sahi- 
fede harekeli giizel nesihle 70 m - uzunl. 13 satir. Muhammad b. Hizr 
eliyle 1074 (1664) yili zilhiccesinin 9. giinii itmain edilmistir. Ilk iki 
sahifesi, sure basjan ve son sahifesi muzehhep, durak ve cetveller 
yaldizh. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

1011 K. 96 

Aym 

Aharli kahn kagit. 260-"' boy ve 180"""- eninde 353 yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 120 m ' n - uzunl. 11 satir. Humid b. Muhammad el- 
BrQZ2.tr I eliyle 1075 (1664) senesi 17 cemaziyelevvelinde istinsah edilmis- 
tir. lire baslari, duraklar ve cetveller kirmizi. §emseli kahve- rengi 
deri <jilt. Mushaflar 265 1012 E. H. 241 

Kur'an'in birinci cuzii 

Aharh krem ren?i kafirit. 192 1 ""'- boy ve 130 mm • eninde 43 yap- 
rak. Sahifede harekeli jriizel nc.sihJe 70""- tizunl. 10 satir. Y. 11° ya 
kadar Ibu a?-Sayh Hatnd Allah ve devami Dervi§ 'All eliyle 1076 (1665- 
66) de kopya edilmistir. Muzehhep iki levhada Fatiha suresi ile Baka- 
ra suresiuiu l>a§ larafi yazilidir. Diirak ve cetveller yaldizli. Miklepli 
deri ve cbru cilt. 

Bu cfix. Fill iha ( 1 ) ve Bakara (2) surcsinin ilk kismini ihtiva ehnekledir. 

Bk. Tuhfe-i hatlatin, s. 336. 

1013 E- H. 128 

Mushaf 

Ahnrli krem vassaleli ka^it. 220 ,nn " boy ve 150" ,m ' eninde 408 
yaprak. Sahifede harekeli giizel nesihle 75 m,,, • uzunl. 12 satir. Dervis 
c AIi eliyile 1077 (1666-67) de istinsali edilmistir. Y. l b ve 2- nefis 
muzehhep iki levha icinde Fatiha ve Eliflam yazili. Sure baslan, hizip 
ve secde jjiillcri mtizehhep, durak ve cetveller yaldiz. MikJep, §cmse 
ve koselikli vi$necurii£u deri nefis cilt. 

1014 E. H. 313 

An am suresi 

Aharh kalin kafcit. 195 m »" boy ve ISO"""' eninde 27 yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle 195""- uzunl. 10 satir. Dervis c AIf eliyile 1077 
(1666-67) de istinsah edilmistir. Serlevha ve ^filler muzehhep, durak- 
lar ve cetveller yaldiz. Miklep, semse ve koselikli koyu kahve renji 
deri cilt. 

1015 E. H. 318 

Kahf suresi 

Aharh kahn kagit. 170"""- boy ve H5 mn " eninde 27 yaprak. Sa- 
fede harekeli giizel nesihle es^ 1 uzunl. 10 satir. Dervis C AK eliyile 
1080 (1669-70) yazilmistir. Serlevha muzehhep, durak ve cetveller yal- 
dizla. Miklepli kirnuzi deri cilt. 266 Arapca yazmalar 1016 Y. 5340 

Mushaf 

Aharh krem rcnjri ince kagit. 175'""" boy ve 105 m,n • eninde 357 
yaprak. Saliifcde harrkcli ncsihlc 56 mm " uzunl. 15 salir. Mustafa b. 
Mahniud Mchter-zadc eliylc 107^ (1666) C/maziyelahinnda istinsah 
cdilmijjh'r. lik iki saliifcsi, sure banian uiiizehhep, durik ve celvcller 
yaldizli. Miklcp, ^ciivsc vc kr^rlikli visneciiriijjii dcri rill. 

1017 «•"■»'• w 

Bakara ('2) surest 

Aharh ince kajril. '2lU u ""- boy vc 1 -1 5""** • enindc 33 yaprak. Sa- 
liifcde haivkcli ncsihlc cSO" uzunl. 12 sahr. Ncfis-zade Isnia'il ve Ha- 

fiz Osman (arafnulan 10/7 (1666-67) dc yazdmishr. Ilk iki saliifcde 
imizehhep iki levlia. durak vc. celvcller yaldiz. Etrafi visucciirugii de- 
ri ka£it cill. 

1018 K. 67 

Mushaf 

Aharh kajil. 285 mm " boy ve W0' eninde 408 yaprak. Sahifede 

harckeli fena bir ncsihlc HO""" - uzunl. 11 sahr. Halil Meseidi eliyile 
1078 (1667) yili recebinde yazdnnshr. Sure banian ve cetvcller kirmizi. 
Miklepli ve semseli koyu visne rcnjri dcri cilt. 

1019 E H. 324 

An'am 

Aharh incc kagil. 193" ,n " boy ve 130 m " 1 ' eninde 39 yapra. Sahi- 
fede harekeli giizel nesihle 68 1 """ uzunl. 11 satir. Hafiz c Osman (61. 
1110/1698-99) eliyle 1080 (1669-70) de ya/.ilnnstir. Serlevha, sure bas- 
lan, jjiiller, duraklar miizehhep, ilk iki sahifesinin sahr aralan yaldizli. 
§emse ve koselikli lake cilt. 

An'am suresinden baska Kahf, yasin, Duhan, Hath, Rahman, Vdki'a, 
Mulk, Naba' , lhlas, Falak, ve Nas surelei i vatdir. 26fl Arap<;a Yazmalar S.iii.J.dq luirckt-ii vc iii m-silili: 78'" " ti/.uitl. 9 salir. I lijca-zadr Muham- 
mad rliyilf 1082. (K./l-V.') ih- kopya cdilmi^lir. Svrlcvlia, sine ha$lari 
:iiir/r!ili<-p, ciurak vc ti-lvidln yaldizh. Miklrp vc ■jcmsilj vi$n<\iirugii 
deri cil(. 

1025 K 70 

Mtisliaf 

Aharli kalin kagil. -I.SG"""- boy vc 328"""- cnindi- !W8 yaprak. Sa- 
liifcde harekeli iri insihle 17.V""" ir/.unl. 10 satir. Hasan b. Abd al- 
Lajif cliyile 1082 (1(»72) ydi raniazanmda yazilimshi . Ilk iki sahifcsi 
miizehhep, sure baslari, duraklar ve cctvclJcr yaldiz. Miklepli kirnn/i 
deri dii/. cilt. 

1026 k m 

Ayni 

Aharl kalin kagit. :>»)5"""- boy vc- 190 eninde 504 yaprak. Sa- 
hifede harekeli iri nesihle 106 ,, "»- uzunl. 11 satir. 1082 (1671-72) de 
kopya edihni§tir. Ilk iki sahifesi miizehhep, sure ba§lan vc cetveller 
kirmizi, duraklar yaldiz. §emseli kahve rengi deri cilt. 

1027 k. 71 

Ayni 

Aharli ve vassaleli kafrit. 222"""- boy ve 147 ,nn " eninde 386 yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihle 75 ,n ' n • uzunl. 13 satir. Muhammad b. £ Os- 
nwn eliyle 1083 (1672) yih Muharrem-i evailinde yazilimstir. Ilk iki sa- 
hife miizehhep, sure baslan, giiller, duraklar ve cetveller yaldiz. Mik- 
lep, semse, kfiselikli visneciiriigii deri cilt. 

1028 E H. 331 

An'am 

Aharh krem rengi kagit. 167 ram * boy ve 108 ,nm • eninde 52 yaprak. 
Sahifede harekeli giizel nesihle 60 m,n * uyunl. 10 satir, ysfiz c Osman 
eliyle 1088 (1667-68) de haec yolunda kopya edilmisHr.Serlevha v Mushaflar 269 sure ba§Ian miizehhep, durak ve cetveller yaldizli. Miklep ve semseli 
kahve renjji dari cilt. 

Fatiha, Aliflam, An'am, Yasin, Duhan, Fath, Rahman, Vaki'a, 
Mulk, Nairn'. Ihlas, Falak ve Nas surelcri ile Esma'i husna yazilidir. 

1029 K. 72 

Mushaf 

Ahnrli kagit. 305""- boy vc 195"™" eninde 354 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 123 n,I,, • uzunl. 13 satir. Muhammad b. Kasim eliyile 
1090 (1679) yih rcbiiilahiramn sonunda yazilmistir. Ilk ikisahifcsi.su- 
rc baslari, durnklar ve cetveller kirriuzi ile. Miklep, semsc vc ko^elik- 
li siyah deri cilt. 

1030' F« H. 145 
Aym 

Aharh inee krem rengi kagrit. 175" ,m " boy ve ll» ,n >- eninde 335 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle 57 ,n,,, • uzunl. 15 satir. Halil b. c Abd 
ar-Rahman b. Muhammad eliyile 1091 (1680) senesi Ramazamnda is- 
tinsah edilmigtir. Y. l b ve 17* da nefis muzebhep levhada Fatiha suresi 
ile Bakara suresinin basi yazihdir. Sure baflari miizehhep ve altui ze- 
min uzerine beyazla, duraklar ve cetveller yaldizla. Bas, tarafinda Kur' 
anin sure, hizip, ciiz ve fihristi ile. Kur'anin tilaveti hakkindaki aha- 
disi nebsviye ile meshur kurralann isimleri ile kiraata ve maharici hu- 
rufa dair bir 90k malumati havidir. Son tarafinda da sanayi ve esrar 
Kur'aniye ile Tecvid kaideleri Seb c a ve 'Asere kiraatleri ve cetvelleri 
vardir. Bunlann satir aralan yaldizhdir. Miklep, semse, koseiik ve ki- 
tabeli siyati deri cilt. 

1031 y. 3447 

Aym 

Aharh kahn ka£it. 325 m,u • boy ve 223 mm - eninde 405 yaprak. Sa- 
hifede han-keli irice nesihle ^n""* uzunl. 11 satir. c Omar Mustafa 
Aga eliyle l' x 91 (1680) de istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi ve guller 
tamamen miizehhep, sure baslan, durak ve cetveller yaldizli. Semseli 
vis,neciirii£ii deri cilt. 270 Arap^a Ya/.malar 1032 K. H. 322 
An am-i ^t-rif 

Aharli krcm roniji kafcit. 19:)""»- boy ve 125" eninde66 yaprak. 

Sahifede harckcli nesihlt; <> I"""- u/.unl. 10 satir. Hafiz Osm-in b. All 
(61. 1110/1698-99) eliylr 1092 (1681) de yazilmi§hr'. Serlcvha, .sure ban- 
ian, guller ve diiraklar iniizchhep, cctvcller yaldiz.li. Miklep ve ?cm- 
st.'Ii kahve rcngi deri cill. 

Bunda 'Aivam suresmdea maada, Kahf (18), yasin (36), Duh;ui 
(4-1), Fatiji (48), Rahman (55), Vaki a (5i), Mulk (67), Naba' (78, Ihla? 
(112), Falak (113) ve Nas (114), sureleri ile dualar ve Ksnia'i husna 
yazilidir. 

Bk. Tuhfe, s. 301. 

1033 k. v i 

Nhislmi 

Aharli ince kagit. !:>:< • boy w. lb)"""- cnimli' 41 1 yaprak. .Sahi- 
fede harekili nesihle.f, """■ uziiul. M sarir. »093 (1682) »e isfinsab 
edilmietir. Ilk iki sahifesi. .stire banian, filler iniizehliep, durak n-rcl- 
vi Her yaldiz. Miklepli kumizi d--ri rill. 

1034 ' r - 1». 68 

Ay n i 

Aharli krem rcnjji ka'm k.ijjil. 3u:V'""- boy v«- 215""" onmdi: 1% 
yaprak. Sahifede iri ve hau-kdi ncsihle 128"'"" u/.unl. II safir. Hoca- 
xada Muhammad eliyle 1094 (168788) fe Istanbulda islinsah clilmi^ii . Y. 
l h ve 2* nefis muzehhep iki b:\ha deninunde sahr aiab yaldi/.h I ; a»i!u: 
ve Elifiam yaz)h. Ciiz, hizp vs. g-iilleri ve sure Italian miizelthcp, 
duraklar ve cetveller yaldizla. Miklnp, ?emse krvjelik ve kemir kilalHi 
nnhiidi dtiii cilt. 

1035 k. h. r'H 

An am 

A.'krli krcai rcajfi incc kajjii. •27S"'- \»>y vt 100 mimic in yap 

rak S.ih.fcde hartkeli gii/.tl mmIiI.* i ()•""*• i-ydil. in s hr. l-hfiz Os Mushaflar '271 man (61. 1110/1698-99) eliyle 1099 (1787-88) da kopya edilmi§tir. Sa- 
hife kenarlan halkarf. Serievha, sure baslan miizehhep, durak ve cet- 
veller yaldi/.li. Mikiep, yeksahh §emsc vc kenan kitabeli krem rengi 
deri cilt. 

1036 E. H. 139 

Mushaf 

Aharh krcm rengi ince kagit, 230 mm ' boy ve 160"" , ' , eninde 472 
yaprak. Sahifede giizel harekeli nesihJe 83 mm * uzunl. 11 satir. Aga 
kapulQ Isma'il b. All eliyle 1094 (1683-84) te istinsah edilmistir. Y. 
l b ve 2* da giizel muzehhjp iki levha icinde Fatiha suresi ile Bakara 
suresinin ba^i yazihdir. Sure baslan, secde, cuz hizip gulleri miizeh- 
hep, duraklar ve cetveller yaldizli. Mikiep, semse, koselik ve kitabeli 
vi$necurugii dcri cilt. 

Bk. Habib, Ha^ ve ha^an, s. 100, 101. 

1037 E. H. 262 

c Amma ciizii 

Aharli krem rengi kagit. 235 ,,,,0 • boy ve 155" m " eninde 23 yaprak. 
Sahifede giizel ve harekeli nesihle 85 mm - uzunl. 11 satir. Haci Isma'il 
eliyle 1094 (1682-83) te kopya edilmistir. Serievha muzehhep. Sure 
baslan, duraklar ve cetvelier yaldizla. Miklepli visnecurugii deri cilt. 

Naba' (78) suresinin basmdan Nas (114) suresinin sonuna kadardir. 

1038 K 74 

Mushaf 

Aharh kagit. 295-»- boy ve 205» m eninde 296 yaprak. Sahifede 
fena bir nesihle 135"""- uzunl, 15 sitir. 1096 (1685) yili zilhiccesinde 
yazilmigtir. Surr baslan, durakUr kirmizi. Mikiep ve semseli kahve ren- 
gi deri cilt. 

1039 K. 75 
\ym 

Aharitk.iiiucakagil.4a:>'"" l.oy ve 273"— eninde 372 yaprak. Sa- 272 Arapca Yazmalar hifede harekcli iri ve giizel nesihle 166" 1 '- uzunl. 13 salir. Salih h. 
Mahmud eliyle 1096 (1685) da istinsah idilmistir. Ilk iki sahifcsi mii- 
zehhep, sure baslan, puller, dhraklar ve celveller yaldiz. Miklep ve 
semseli siyah deri ciJl. 

1040 U.S. 373 

Ayni 

Aharh ka£it. 170 •• boy ve 1 18'»»" cnindc nik.un.si/. yaprak. Sa- 

harekeli nesihle 65""" uzunl. 13 salir. Hafiz Muhammad eliyle- 1098 (1686- 
87) de istinsah edilmislir. Ilk iki sahifesi, sure baslan, filler mii/elr- 
hep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep, semse, koselik ve kilab-li vi$- 
neciiriig-u deri cill. 

1041 K. U. 338 

Anam-i serif 

Aharli krem renjri kajfit. '2'M boy ve 110 •■ cnincle ID yaprak. 

Sahifede liarckeli «ii/.el ne.silile 65' uzunl. VI salir. -Anber Mustafa 

A&anm Lilmizlerinden Abd al-Valihab eJiyle. 100<J (1687-88) da islin- 
sah edilmistir. Serlevha ve sure baslan miizehhep, sahife krnarlar hal- 
kari, cetvel ve duraklar yaldizh. Miklep, semse ve koselikli kahve ren- 
g-i deri cilt. 

An'iro suresinden baska Yasin, Duhan, Fath, Rahman, Vakia, 
Mulk, Naba* sureleleri ile Esma'-i husna ve Esma'i-Nabl vardir 

1042 Y. 4882 
Kur'an 

Aharli krem rengi kafrit. 415»" n< boy ve 205 n "»- eninde 271 yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihle 125 ,n,n - uzunl. 14 satir. 'All b. Mustafa 
al-Hasimi tarafmdan 1099 (1687-88) da istinsah edilmistir. Ilk iki sa- 
sahifesi, gittleri.kaba tezhipli, durak ve celveller yaldiz. Miklep ve sem- 
seli visnecurugu deri cilt. 

1 043 Y. 3486 

10. Ciiz 
Aharh kafrit. 210'""" boy ve 155™'" eninde 23 yaprak. Sahifede Mushaflar 273 harekeli nesilile 93"""- uzunl. 7 satir. Tahminen XI. (XVII) asirda kop- 
ya edilmistir. "Baslik ve cetveller yaldiz, ikinci ve iigiinu yapraklar 
yirhktir. §emseli siyah deri fersude cilt. 

1044 Y - 2600 

7. Ciiz 

Aharli kiigit. SOO"""' boy ve 210 ,mn ' eninde rakamsiz yaprak. Sahife- 
de harekeli siiJiisIe 170""" uzunl. 7 satir. Tahminen XI. (XVII) asirda 
istinsah edilinistir, bazi satirlan kirmizi ile. Kenarlan kahve rengi de- 
ri ve ebru cilt. 

Bu cuztin bas tarafinda Ma'ida (5) suresinin son kismi eksiktir. 

1045 Y. 2588 

8. ciiz 

Aharh kagit. 220 ,,,m • boy ve 160 mn " eninde rakamsiz yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 100"" 1 " uzunl. 11 satir. Tahminen XI. (XVI) asirda is- 
tinsah edilinistir. Ciizbasjari, duraklar ve cetveller yaldizh. Kahve 
rengi ve semseli deri cilt. 

1046 K. 154 

Mushaf 

Aharli kagit. 290»- boy ve 200 , "* , eninde 334 yaprak. Sahifede 
harekeli fena bir nesihle ISO"""' uzunl. 11 satir. Tahminen XL asirda 
yazilmistir. Sure baslan kirmizi, cetveller siyahla. Miklep ve semseli 
kahve rengi deri cilt. 

1047 K 157 

Ayni 

Aharli kagit. 270 mm ' boy ve 180" 1 - eninde 232 yaprak. Sahifede 
harekeli adi bir nesihle 140 mm ' uzunl. 15 satir. satir. Bastan ve sondan 
bir cok varaklar sonradan yazilmistir. Sure baslan durak ve cetveller 
kirmizi ile. Miklep ve semseli visnecurugii deri cilt. 
T.S.A.Y.K. P. 18 274 Arapca Yazmalar 1048 K. 156 

Ayni 

Aharh kafrit. 300 mm - boy ve 200 mn " eninde 337 yaprak. Sahifede 
harekeli ve fena bir nesihle 120 Bm - uzunl. 15 satir. Halil b. c Abd Allah 
b. Hasan eliyle yazilmishr. Sure baslari ve duraklar kirmizi. Miklep ve 
semseli rengi deri cilt. 

1049 K. 159 

Ayni 

Aharh kfifrit. 285-"- boy ve 197"" n - eninde 375 yaprak. Sahifede 
harekeli adf nesihle 140""' uzunl. 13 satir. Sure basjan ve duraklar 
kirmizi ile Miklep ve semseli kahve renjfi deri cilt. 

1050 K. 168 

Ayni 

Aharh kahnca ka£it. 395 ,1,m, boy ve 255""' eninde 270 yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 145"""* uzunl. 13 satir. XI. asir. Osmanli eseridir. 
ilk iki sahifesi muzehhep, sure baslari, duraklar ve cetveller kirmizi. 
Miklep ve semseli kahve renjji deri cilt. 

1051 K. 178 

Ayni 

Aharh kafcit. 190 m,n - boy ve 140» um - eninde 574 yaprak. Sahifede 
harekeli Osmanli neshiyile US""- uzunl. 13 satir. Tahminen XI. asir. 
Sure ba§lan, duraklar kirmizi. Miklepli kahve renjfi deri cilt. 

1052 K. 466 

Ayni 

Ah.irh kajfrit. 190" in " boy ve 138 m, "• eninde 427 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 95"""' uzunl. 13 satir. Sure baslari vc duraklar 
kirmizi. Miklep ve §emseli zeytunf deri cilt. Mushafiar 275 1053 K. 176 

Ayni 

Aharh kiem rengi kagit. 290 n " n ' boy ve 195 mm * eninde 390 yaprak. 
Sahifede harekeli Osmanh nesihle l^O™"" uzunl. 11 satir. Tahminen 
XI. asir Sure ba§lan durak ve cetveller kirmizi. Miklep ve semseli 
kahve rengi deri cill. 1054 K. 175 

Ayni 

Aharh kalin kagit. 293 n,m - boy ve 190 B,n '- eninde 366 yaprak. Sahi- 
fede harekeli Osmanh nesihle 1 10"* m ' uzunl. 13 satir. Tahminen XI. 
asirda islinsah edilmi§tir. Sure ba§Ian, durak ve cetveller kirmizi. 
Miklep ve §emseli kahve rengi deri cilt. 

1055 K. 174 

Ayni 

Aharh kagit. 290— boy ve 185-— eninde 395 yaprak. Sahifede 
Osmanh nesihle 105 u,m - uzunl. 13 satir. Tahminsn XI. asir. Durak ve 
cetveller kirmizi. Miklep ve semseli kahve rnngi deri cilt. 

1056 K. 173 

Ayni 
Aharh kagit. 290 ra »- boy ve 185°— eninde 275 yaprak. Sahifede ha- 
harekeli adi nesihle 130"""- uzunl. 15 satir. Tahminen XI. asir. Sure 
baslan ve duraklar kirmizi. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

1057 K. 172 

Ayni 

Aharh kagit. 320 ram ' boy ve 205 mm ' eninde 370 yaprak. Sahifede 
Osmanh neslnyle 135 mm - uzunl. 13 satir. Tahminen XI. asir i§i. Ilk iki 
sahifesi mii/.ehhep, sure bajlar kirmizi. Duraklar ve cetveller yaldizh. 276 Arapya Yaztnalar 1058 k. ik.-» 

Ay in 

Aharli kagit. IVO""- hoy vc \'M) mm - c-niiidc 275 yaprak. Sahifede 
Iiarekeli adf nesihlc 85 ,, "■ , • uzunl. 15 salir. Tahminen XI. asir. Osmanh 
i^i.Suie baslari ve diiraklnn kiimi/i. Miklcp ve semseli kahve rengi 
deri cilf. 

1059 K - ,K6 

Aym 

Aharli kagit. 205"""- hoy vc 145 n,m - eninde 305 yaprak. Sahifcdc 
Iiarekeli nesihlc 1 lO*"*"* uzunl. 13 satir. Sure basi ve duraklar kirmizi. 
Miklepli kirnmi deri «*i M . 

1060 K. 189 

Anyi 

Aharli ka£it. 200 n "- hoy ve 145 mm ' eninde 404 yaprak. Sahifede 
adi Osmanh nesihle 95'""" uzunl. 13 satir. Bastan ve sondan bir kae 
yapragi sonradan yazilim$. Sure baslar, duraklar ve cetveller ki-rmizi. 
Miklepli ve semseli kahve rengi deri cilt. 

1061 K 195 

Ayni 

Aharli kafcit. 175"""" boy ve 127 mn - eninde 496 yaprak. Sahifede 
hartkeli £ rap nesihle 60 n " n ' uzunl. 11 satir. Tahminen XI. asif. Ilk iki 
sahifesi rnuzehhep, sure baslari duraklar ve cetveller yaldiz. Sondan 
iki yaprafri Osmanh neshi ile tamamlanmigtir. Miklep ve semseli kahve 
ren#i deri cilt. 

1062 K. 196 

Ayni 
Aharli ka£it. 160""" hoy ve 105— ■ eninde 353 yaprak. Sahifede Mushaflar 277 harekcli Osmanli neshiyle 70 m,B - uzunl. 13 salir. Tahminen XI. asirda. 
kopya odilmistir. Sondan 5 yapra&i bilahire yazilmisUr. Ilk iki sahifcsi 
muzehhcp, sure baslari* duraklar ve cetvcllcr yaldiz. Miklepli kahvc 
rcnjji dcri cilt. 1063 K. 198 

Ayni 

Altai h ka£it. 185 u,m - boy vc 125"— eninde 342 yaprak. Sahifedc 
harekcli adi nesihle 90 m,n - uzunl. 13 satir. Tahminen XI. asirda kopya 
edilmi$fir. Miklep ve semseli kahvc rcngi deri cilt. 1064 K. 212 

Ayni 

Aliarh kagit. 245— boy ve leS"""- eninde 229 yaprak. Sahifedc 
harekeli adi nesihle 120 ra,n - uzunl. 15 satir. Tahminen XI. (XVII) asirda 
kopya cdilmistir. Sure baslari ve duraklar kirmizi. Miklep ve sem- 
seli visneciiriigu deri cilt. 

1065 K. 213 

Ayni 

Aliarh kahnca kafrit. 225 m!,, • boy ve 155*™' eninde 304 yaprak. Sa- 
hifed harekeli nesihle 95»»- uzunl. 15 satir. XI (XVII) asirda kopya 
edilmistir. Sure baslari ve duraklar kirmizi. Miklepli kahve rengi deri 
cilt. 1066 K. 214 

Ayni 

Aharh kafcit. 220 ,,,,,I • boy ve 155 n,m ' eninde 285 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 110"""' uzunl. 13 satir. Tahminen XI. (XNII) 'asir- 
da yazilmistir. Sure baslari ve duraklar kirmizi. Miklepli cilt. 278 Arapca Yazmiilar 1067 k. 2i5 

Ayni 

Aharh knfcit. 230" boy ve 160"'- cninde 265 yaprak. Sahifcdc 

ikii ncsihlc vc muhtelif illcrle yaxilmi? 110™"" nzunl. 15 safir. Sure 
haglan veduraklar kirimzi. Miklepli vi?neoiiru£ii deri cilt, kurt yenik- 
ii ve kopuktur. 

1068 K. 216 

Ayni 

Aharh kafrit. 230-"' boy vc 165 ,nm " cninde 376 yaprak. Sahifcdc 
harekeli vasat derccedc ncsihlc ]05"" n lizunl. 13 sahr. Tahminen XI. 
asirda kopy-a cdilmi$tir. Sure bajlan, <';irak vc ctlvellcr kirmizi. Mik- 
1- pli kahvc renjfi deri cilt. 

1069 K. 2iy 

Ayni 

Aharh ka£it. 200" 1 "" boy vc 153"""- enindc 310 yaprak. Sahifcde 
harekeli ad! ncsihle 105"""' uzunl. 15 sahr. Tahminen XI. (XVII) da 
yazilmigtir. Sure ba$lan vc duraklar kirmm. Miklep ve §emseli visne- 
eurutfu tamir gormii? deri cilt. 

1070 K. 226 

Ayni 

Aharh ka&it. 285* nn> - boy ve 194'"'»- cninde 372 yaprak. Sahifcdc 
harekeli nesihle 140 mm - uzunl. 15 sahr. Tahminen X. (XVI) asirda kop- 
ya cdilmi§tir. Sure baglan, duraklar kinmzi. Miklep vc $cmscli kah- 
vc rengi deri cilt. 

1071 K. 1225 

Ayni 
Aharh kafcit. 290'»"" boy ve 197"" 1 " eninde 507 yaprak. Sahifcdc Mushaflar 279 iri ve harckcli nesihle 108 mm * uzunl. 11 satir. Ilk iki sahifcsi; durak vc 
sure banian yaldiz. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

1172 K - 224 

Aym 

Aharh ka£it.'280 B,D - boy ve 180 ,,, " , • enindc 376 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 115 n>ll> ' uzunl. 13 satir. Son tarafi sonradan yazilmts. 
Sure ba$lan, durak ve cetveller kirmizi. Miklep ve semseli kahve 
renjji dcri cilt. 

1 173 K. 2?3 

Aym 

Aharli kalin kafrit. 2^5""*' boy ve 2\ mm - eninde 386 yaprak. Sahi- 
fede harekeli iri nesihle lOS 1 ""* uzunl. 13 satir. Tahminen XI (XVII) 
asirda kopya edilmistir. Sure baslan duraklar kirmizi. Miklep ve sem- 
seli kahve reng-i deri cilt. 

1174 K. 222 

Aym 

Aharh kafrit. 280 m, »- boy ve ^D"""- eninde 288 yaprak. Sahifede 
Sahifede harekeli nesihle 110— uzunl. 15 satir. Tahminen XI (XVII) 
asirda kopya edilmistir. Sure baslan, duraklar kifmizi. Miklep ve sem- 
seli siyah dcri cilt, kurt yeniklidir. 

1175 K. 228 

Aym 

Aharh kahn kafrit. 280 n " n - boy ve 175 B " a '- eninde 244 yaprak. Sa- 
hifede harekeli adi nesihle 118 mm - uzunl. 15 satir. Sure baslan ve du- 
raklar kirmizi. Cetveller siyah Miklepli siyah deri cilt. 

1176 K. 229 

Aym 

Aharh kafrit. 185 by y ve 122" 1 — eninde 329 yaprak. Sahifede 28Q Af.a p^n Yazmalar harokcli adi ncsihlo H3 v uzunl. 13 .satir. Sure baglari duraklar vc 

eelveller kirnuzi. Miklcpli vc ?emsuli kahvc rcngfi dcri cilt, kurt yenik- 
Hdir. 

1077 K. 230 

Aym 

Aharli kagit. 180"'"" hoy vc 125""'" cninde '269 yaprak. Sahifedc 
l.arekcli ncsilile 75""'" uy.unl. 13 salir. Tahminen XI. (XV11) asirda 
kopya edihnistir. Son yaprngi sonradan yazilmishr. Sure ba$lan, du- 
raklar vc cotvcller kirnu/.i. Miklcpli vi§nccurugu deri cilt. 

1078 k. n\ 

Aym 

Aharh katfil. l«5"" n hoy ve II-:'- cninde S5Z yaprak. Sahifedc 
harekclidir nesihlc »()"•»'• uzunl. 13 salir. I3a§fan 34, sondan bir yapra- 
jfi sonradan yaziJini^tu . Sure banian, durak ve cclvcller'kifnuzi. Mik- 
Icp vc scmseli siyah dcii cilt. 

1079 K- 232 

Aym 

Aharli kafrit. 190'"''" boy ve 142 ' eninde 330 yaprak. Sahifedc 

harekcli ntsihle 98"" n - uzunl. 13 satir. Sondan 321. yapraktan sonrasi 
bilnlure yazilmi§tir. Sure ba§lan, duraklar ve cctveller kirnuzi. Mik- 
Ie(> ve s^inseli vi$necuru£u deri cilt. 

1080 K. 233 

Aym 

Aharh kajit. 185« nn - boy vc 130"""' eninde 370 yaprak. Sahifedc 
icna ncsihle 105""- uzunl. 13 satir. Duraklar kirnrni. Kahvc rcngi de- 
ri cilt. Kurtludur. 

1081 K ^34 

Aym 
Aharh ka&it. 215-" •»• boy ve 145'"' ' eninde 317 yaprak. Sahifede Mushaflar 281 harekeli ncsitilc 93""'" uzunl. 13 satir. Bastan 7, sondan 10 yapragi bi- 
lahirc 1'27 1 fc yazil'iii§tir. Sure baslari, duraklar kirmizi. Miklepli ye- 
sil deri all. 

1082 K 235 

Ayni 

Aharh kiig^it. \S5 mm ' boy vc 132" ,n, enindc 375 yaprak. Sahifede 
harekeli adf nesihle gS"""' uzun' 13 satir. Sure baslari durak vc cet- 
veller kirmizi. Miklcp ve scmscli kahve rcngi deri cilt. 

1083 K. 236 

Ayni 

Aharii kafcit. 182 mn< boy ve 125"""- eninde 317 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 70 m " ,, uzunl. 15 satir. Sure baslari duraklar ve cet- 
vellcr kirmizi. Miklepli kahve rengi deri cilt. 

1084 K. 243 

Ayni 

Aharii ka&it. 170™* boy ve H7 mni * eninde 488 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 75 n "' uzunl. II satir. Yaridmr faziaa sonradan yazil- 
mistir. Sure baslari, duraklar kirmizi. Miklep ve s«m»eli visneciirtigu 
deri cilt. 

1085 K. 244 

Ayni 

Aharii kajfrit. 140 ,aBI * boy ve 93 ,,,,n • eninde 376 yaprak. Sahifede 
harekeli ad? nesihle 68" m * uzunl. 15 satir. Durak ve cetveller kirmizi. 
kirmizi. Miklepli kahve reng-i deri cilt. 

1086 K. 252 

Ayni 

Aharii kalin kfi£it. 300 ,,,,,, • boy ve 200 ,,,m • eninde 615 yaprak. Sahifede 
harekeli iri nesihle 130""" uzunl. 7 satir. Aralannda Turkce manalan 282 Arapca V a/.tnalnr y.'iZHl. Tahnuncn XI (XVII) .i.sir. Situ- ha^l.in ' duraklai kinin/i. Miklcp, 
sontae vc ko.'jrlikli kaiivr rcn^i dcri- rill. 

1087 k. «7 

Aym 

Aharli kajjit. 2V0"""- boy vc. 200 eninde 51 « yaprak. Sahifede 

harckeli iri nesihle 125 u/.iinl. II salir. Talimincn XI (XVIII) asir. 

Ilk iki sahifcsi inii/.ehhep. .sure hn$lnn, durak vc cetvcller kirim/.i. Mik- 
lep vc $cmscli kahvc rcnjfi dcri cill. 

1088 K. 256 

Aym 

Aharli ka£it. 270"""- boy vc 185'""" cnindo 318 yaprak. Sahifede 
harckeli nesihle 125""- uv.tinl. 12 sain. Tahminec XI. (XVII) asir. Ilk 
iki sahifcsi kaba te/hipli. Sure baslan yc§il, durak vc cCTvcllcr y;d- 
diz. MikJepli kalwc rcn^i deii rill. 

1089 K 280 

Aym 

Aharli kajit, 170 ,o »" boy ve 130"""' eninde 411 yaprak. Sahifede 
harckeli nesihle 95 m,r - u/.unl. 11 satir. Tahminen XI (XVII) asirda kopya 
cdilmujtir. Sure ba§lan, duraklar vc cctvellcr kirmizi. §cmscli vc mik- 
lcpli siyah dcri daginik cilt, 

1090 K. 281 

Ayiu 

Aharli kafrit. 290""- bov ve 200"" n - eninde 242 yaprak. Sahifede 
pek adl nesihle 145 ,om ' uzunl. 15 satir. Sure ba§i ve duraklar kirmizi. 
Kahve rengi daginik cildin bir kapagi yoktur. 

1091 K - 282 

Aym 
Aharh kayit. 240 m "" boy ve 163'""" eninde 283 yaprak. Sahifede Mushaflar 283 harckeli ad» uesihle 120""'" uzunl. 13 satir. Sure banian, duraklar kir- 
mizi. Siyah fieri miklepli dagimk cilt. 

1092 K. 285 

Aym 

Aharh kujjit. 270 um ' boy ve I75 m " 1 ' eninde 341 yaprak. Sahifede 
harekeli iricc nesihle 120 ,,,,I, • uzunl. 13 satir. Tahminen XI. (XVII) asir- 
da kopya edilmistir. Sure basjari, duraklar kirmizi cetveller mavi. Mik- 
lepli deri cilt. 

1093 K 288 

Aym 

Aharli kiigit. 238 ram - boy ve 190 mm - eninde 210 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 130'"°" uzunl. 15 satir. Tahminen XI (XVII) asir. Sure 
ba§lan ve duraklar kirmtzi. Miklepli kirmizi deri cilt 

1094 K - 289 

Aym 

Aharh kagit. 285-»" boy ve 180 n,,, v eninde 318 yaprak. Sahifede 
harekeli irice nesihle 125 a,a> ' uzunl. 13 satir. XI (XVII) asir. Sure basiari 
ve duraklar kirmizi. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

1095 K. 290 

Aym 

Aharli kagit. 300 ,,,,,,, boy ve 195 mm - eninde 338 yaprak. Sahifede 
irice harekeli nesihle ^S^' uzunl. 15 satir. Tahminen XI (XVII) asir. 
Sure baglan, durak ve celveller kirmizi. Miklepli visne rengi deri cilt. 

1096 K. 921 

Aym 

Aharh kagit. 280 mn " boy ve 180 n " n * eninde 337 yaprak. Sahifede 
harekeli iri nesihle 120' nm " uzunl. 13 satir. Tahminen XI (XVIII) asir. 284 Arapca \ a/malar Sure ba$lari, durak vc n-lveller kuniizi. Miklep ve scniscli kahvi: ren- 
X'i dm fill . 1097 k. ■«* 

Aym 

Aharh kagit. 290"' »•• hoy ve 185"""' cninde 380 yaprak. Saliifcdc 

harekeli irice nesihie 120 ■• u/unl. II .satir. Tahmincn XI (XVII) asir. 

Ilk iki sahifesi kaba tezhipli, sure buskin duraklar vc cetveller kirmin. 
Miklepli vc semseli kahvc rengi dcri cilt. 1098 K- ^04 

Aytu 

Aharh kahn kagit. 223"'- boy ve 138"""- cninde 342 yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihie 80'""" uzun). 13 satir. Ilk sahifesi kaba tezhipli, sure 
baslari, durak ve cetveller yaldiz. Miklepli visne rengi dcri sade cilt. 

1099 K 3 °9 

Ayni 

Aharh kagit. 245"'- boy ve 153'"- eninde 288 yaprak. Sahifcdc 
harekeli nesihie 115™- u/.unl. 13 satir. Tahminen XI. (XVII) as.rda kop- 
ya edilmistir. Sure baslari, duraklar ve cetveller kinnizi. Miklep ve 
semseli kahve rengi deri cilt. 1100 K. 311 

Ayni 

Aharh k&git. 180'— boy ve 120 m - eninde 301 yaprak. Sahifede 
harekeli adf nesihie 70'— uzunl. 15 satir Tahminen XI (XVII) as ir so- 
nu. Ilk iki sahifesi kaba tezhipli. Sure baslari kirmizi, durak ve cetveller 
yaldi*. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. Mushnfiar 285 1101 K. 317 

Ayni 

Aharh ka£it. 265"" n • boy ve 165 mm - eninde 276 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 116 ram- uzunl. 15 satir. Tahminen XL (XVII) asir bas- 
lannda kopya edilmistir. Sure baslan, durak ve cetveller kirmizi. 
Miklep ve scniseli kahve rengi deri cil't. 

1102 K. 326 

Ayni 

Aharh kagrit. 270 m,D - boy ve 190 mm - eninde 327 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 13 nn " uzunl. 13 satir. Tahmin XI (XVII) asirda kopya 
edilmistir. Sure baslan, durak ve cetveller kirmizi. Miklepli visneciiriigu 
deri cilt. Kurthi. 

1103 K. 328 

Ayni 

Aharh ka^it. 255 in,n - boy ve leS"""* eninde 293 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle HO"""' uzunl. 13 satir. Tahminen XI (XVII) asirda 
yazilmistir. Sure baslan, dudaklar kirmizi. Miklep ve semseli siyah de- 
ri cilt. 

1104 K. 331 

Ayni 

Aharh ince kag-it. 265-" boy ve'170 ,B — eninde 478 yaprak. Sahi- 
fede irice nesihle 100 mm ' uzunl. 11 satir. Tahminen XI. (XVII) asirda 
yazilmistir. Ilk iki sahife muzehhep, sure baslan duraklar kirmizi, cet- 
veller yaldiz. Miklepli deri cilt. 

1105 K. 333 

Aym 
Aharh kahnca ka£it. 235" ,,n ' boy ve 155 mm ' eninde 308 yaprak. Sa- 286 Arapca yuzmalar hifede irice 120 mm - uzunl. 15 satir. Tahminen XI (XVII) asirda kopya 
edilmi§tir. Sure baslari, duraklar kirmizi. Miklep ve §emseli visne cii- 
riijii deri cilt. 

1106 K. 334 

Ayni 

Aharh kafrit. 275 ,n^, • boy ve 172 ra "" eninde 289 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 115""" 1 uzunl. 15 satir. Tahminen XI. (XVII) asirda 
istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi kaba tezhipli. Sure baslari, ve cet- 
veller kirmizi, duraklar yaldiz. Miklep ve semseli siyah deri cilt. 

1107 K. 338 

Ayni 

Aharli kafcil. 210"""' boy vc HS""'" eninde 296 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle HO"""- nz-uaJ. 13 sain. Tahminen XI (XVII) asirda is- 
tinsah edilmi§tir. Sure baslari, duraklar kirmizi. §emscli vi.sm- ciin'i£u 
deri cilt. 

1108 K .3 10 
Ayni 

Aharh ka£it. 227"""- boy ve 163"""' eninde 536 yaprak. Sahifede 
harekeli iri nesihle 95 m,n - uzunl. 11 satir. Tahminen XI. asirda kopya 
edilmi§tir. Sure baslan, duraklar kirmizi. Miklepli, visnecuriifru deri cilt. 

1109 K. 341 

Ayni 

Aharli kajrit. 220"""- boy ve 1 50' eninde 287 yaprak. Sahifede 

harekeli nesihle 95— uzunl. 13 satir. Tahminen XI (XVII) asir. Sure 
bashn, duraklar kirmizi. kirmizi. Kurtlar tarafmda tahrip edilmis. Kah- 
ve rengfi deri da&inik cilt. 

1110 K. 342 

Ayni 
Aharh kag-it. 248-" • boy ve 160'""*- eninde 540 yaprak. Sahifede Mushaflar 287 iri harekeli adi nesihie 11 satir. Tahminen XI. (XVII) asirda istinsah 
edilmistir. Sure baslari, duraklar kirmizi. Miklep ve semseli visnecu- 
rii£ii deri cilt. Kurtludur. 

1111 K. 343 

Ayni 

Aharl ince ka&it. 235 010 - boy ve \65 m,n ' eninde 286 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihie 104 ra,u ' uzunl. 15 satir. Tahminen XI (XVII) asirda kop- 
ya edilmistir. Sure ba§lan, durak ve cetveller kirmizi. Miklepli ve 
§emseli kahve rengi deri cilt. Kurtlu. 

1112 K 356 

Ayni 

Aharh kagit. 362 mm * boy ve 260 ro "" eninde 341 yaprak. Sahifede 
irice harekeli nesihie 190 ,,,,n • uzunl. 11 satir. Tahminen XI. (XVI) asir- 
da istinsah edilmistir. Ilk sahifesi eksik ve ikinci sahifesi kaba tez- 
hipli ve yntiktir, sure ba§lar ve duraklar kirmizi, cetveller yaldiz. 
Miklep ve semseli kahve rengfi deri kohne cilt. 

1113 K. 360 

Ayni 

Aharh kalinca kafcit. 120 ,n, »- boy ve 265 m - eninde 337 yaprak. Sa- 
iri ve harekeli nesihie leS-- uzunl. 13 satir. Tahminen XI (XVII) 
asirda kapya edilmisHr. Ilk sahifesi yaldizla siislu, surebaslan, durak 
ve cetveller kirmizi. Semseli kahve renyi deri cilt. 

1114 K. 362 

Ayni 

Aharh krein ren?i ka£it. 315' c » boy ve 210""" eninde 435 yaprak. 
Sahifede harekeli irice nesihie 107 mm ' uzunl. 11 satir. Tahminen XI 
(XVII) asirda kopya edilmisUr. Ilk sahifesi muzehhep, durak ve cetvel- 
ler yaldizli. Miklep vc semseli kahve renjri deri cilt. 288 Arapcalar Ya/.malar 1115 K. :m 

Aym 
Aharh ince ka£it. 265"""- boy ve 165""" eninde M5 yaprak. Sahi- 
fede harekeli irice nesihle 105"""- uzunl. 13 salir. Tahminen XI XVII) 
asirda kopya edilmistir. Dnrak ve eel vdler kirmm. Miklepli kahve ren- 
gri deri kahvc cilt. 

1116 K. -m 

Aym 

Aharli kahnca ka£it. 285""" ■ hoy ve 182" ,n " cnindc 262 yaprak. 

Sahifede harekeli nesihle 125 m "" uzunl. 15 satir. Tahminen XI. (XVII) 

asirda kopya edilmistir. Sure banian, duraklar ve celveller kirmizi. 
Miklepli kirmizi deri ve ehrii rill. 

1117 K. :*7o 

A yii i 
Aharh incc kafcit. 330"'- boy v.- 2J0"""- eninde 263 yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 100'" 1 - uzunl. 13 sat jr. Tahminen XI (XVII) asir- 
da kopya edilmistir. Ilk iki sahifesi kirmizi ve mavi ile miizchhep, su- 
re baslan ve duraklar kirnmi, eetveller yaldiz. Miklep, sem.se ve kose- 
likli vi§necuru£u deri cilt. 

1118 K. 372 

Aym 

Aharh kaiin ka£it. 350-- boy ve 235"'™. eninde 389 yaprak. Sa- 
hifede harekeli irice nesihle 125-- uzunl. 13 satir. Tnhminen XI. (XVII) 
asirda kopya edilmistir. Ilk iki sahifesi muzehhep, sure baslan, du- 
raklar ve cetveller yaldiz. Miklep ve semseli siyah deri cilt. 

1119 K. 373 

Aym 

Aharli kafi-it. 190 n "»- boy ve 140 ,n "\ eninde 397 yaprak. Sahifede 
nuihtclif derecede harekeli nesih yazilarla de£isik sayida salir adedi. 
Bu mushafin muhtelif mushaf parcalannin bir araya jjetirilmesiyle 
vucuda jfeldifci anlajihyor. Miklepli kahve rengi deri cilt. Mushaflar 289 1120 K. 376 

Ayni 

Aharh kagil. 195 mB " boy ve 140" ,m ' enindc 448 yaprak. Sahifede 
harekeli ncsihle 88 mm - uzunl. 13 watir. Tahminen XI. (XVII.) asir, sure 
baslari, durak ve cetveller kirmizi. Miklep ve semseli kahve rengi 
deri ciit. 

1121 K. 377 

Ayni 

Aharh kagit. 280""'" boy ve ISO""" - eninde 226 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle il5""" uzunl. 15 satir. Halil b. c Ali eliyle tahminen 
XI. (XVII.) asirda kopya edilini§tir. Sure haslari, durak ve ciiz, secde 
ve hizipler kirmizi ile. Miklep ve scmseli kahve rengi deri cilt. 

1 122 K- 379 

Ayni 

Aharh kagit. 250 ,mn - boy ve 155 mm " eninde 380 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 125 mm ' uzunl. 11 saUr. Tahminen XI. (XVII) asirda 
kopya edilmistir. Sure baslari, durak ve cetveller kirmizi. Son yap- 
raklar yirhk ve cilt daginik. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

H23 K- 381 

Ayni 

Aharh kagit. 175* 1 "- boy ve 105 ,B, "• eninde 257 yaprak. Sahifede 
harekeli adf nesihle 90^* uzunl. 15 satir. Tahminen XI. (XVII) asirda 
kopya edilmistir. Sure baslari, durak ve cetveller kirmizi. Miklep ve 
semseli kahve rengi deri cilt. 

1124 K. 387 

Ayni 
Abarh kagit. 180"""* boy ve 125 ,Dn " eninde 239 yaprak. Sondan 
T.S A.Y.K.. f- * 9 290 Arapca Ya/.malar hir. iki yaprak eksiktir. Sahifede harekeli nesihle 70""". uzunl. 15 salir. 
Tahmincr. XI. (XVII.) asir. ilk iki sahifesi kaha lezhiph, sine baslari 
cJuraklar ve cetveller kirmizi. kahve n-njri deri cildin !>ir kapagi 
yoklur. 

1125 k. aw 

Ayui 

Aharh fcalin khgil. 575 : ■ hoy ve 31>G"""- eninde 31 yaprak. Sahi- 
fede harekeli Arap neshiyle ve satir liu^Ianna elil harfleri jfelirilmck 
surctiylc 250"— u/unl. 43 snlir. Medinede tfirbi-i nebeviyede miicavir 
Muhammad b. 'Abd Allah eliyle Cahiiiincu XI. (XVII.) asirda kopya 
edilmi§tir. Cetveller yaldiz ve mikli. Miklc p ve $c:mseli visueciiriigu 
detri cilt. 

1126 k. :m 

Aym 
Aharh kaftil. 205»»»- boy ve 1 kS"'«" eniudc 127 yaprak. Sal.ifede 
harekeli nesihle 85-»- eninde 1 1 .satir. Tahminen XI. (XVI.) asirda 
yazilimg. Sure ba$lan, durak vc cetvcller kirmizi. Miklepli kahve ren- 
tfi deri cilt. 

Bu cilt Yasin (36) surcsinden Kur'an'in sonuna kadardir. 

1127 k. 391 

Aym 

Aharh kSgit. 264""'" boy vc 1 ;5»- eninde 290 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle .100"- uzunl. 13 satir. Tahminen XJ. (XVII.) asirda 
yazihms. Y. 247 dm sonrasi bilahare yazdmishr. Basi eksiktir. Sure 
baslari, duraklar kirmizi). Miklepli visneciirugii deri eill. 

Bu mushaf Bakara (2) suresinin 230. ayetinin ortasindan baslar. 

1128 K. 396 

Ayni 

Ahail. kafrit. 200 «• boy ve 150«>"" eninde 291 yaprak. Sahifede 

harekeli nesihle 11 sat.r. Takribcn XI. (XVI) asir. Sure baslari ve 
duraklar kirmizi. Miklepli kahve rengi deri cildin bir kapa£i yoktur. Mushaflar 291 Bu uiushaf Nisa (4) su resin in 116. aycliyle baslar vc Rur'anm ni- 
liayetinc kadar devam eder. 

1229 K. 395 

Ayni 

Aharli kafcir. 165» ,m - boy vc 120 ,nm - cninde 338 yaprak. Saltifcdc 
harekeli adi nesihle 90"™- uzunl. 13 satir. Tahminen XI. (XVII.) asir. 
Sure ba.sl«n ve duraklar kirmr/i. $cmseli visneciiriigii deri eill. 

Bu inu.shaf Muddasir (74) in '21. ayetinin ortalanna kadar. 

1230 K. 393 

Aharli ka£it. 150"- boy ve 100" l,n ' eninde 531 yaprak. Saliifcdc 
harekeli adi nesihle 60 mu " uzunl. 11 satir. 1076 (1665-66) da isMnsah 
edilmi§tir. BasUn eksiktir. Sure baslan, durak ve cetveller kirmr/i. 
Bir kapa&i eksik kahve rengi deri cilt. 

Bu mushaf Bakara ('2) suresinin 54. ayetinin son kelimesiyle 
basjar. 

1231 K. 397 

Ayiu 

Aharh kafrit. 190'»" , • boy ve 140""»- cninde 370 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 105"'"* uzunl. 11 satir. Tahminen XI. (XVII.) asir. 
Sure baslan ve duraklar kirmixi. Bir kapafci kopuk miklepli kahve 
renffi deri eill. 

Bu imtsliaf Bakara (2) suresinin 22. ayetinin ortasimlan haslar 
Kiyama (75) .suresinin 5. ayetiyle biter. 

1232. K. 398 

Ayni 

Aharli kajit. 200"»»- boy ve 130 n,n '- cninde 362 yaprak. Sahifede 
harekeli fena nesihle 95 m »" uzunl. 13 satir. Tahinineii XI. (XVII.) asir. 
Sure baslan kirinm. Miklepli kahve renjri deri cildi daginik vc 
kurtludur. 

Biikara (2) suresinin 26. ayetinin ortalanndau baslar. 292 Arapca Yazmalar H33 K. 401 

Ayin 

Aharh kalin kafcit. 285« u,n - boy vc 180 ,uw - cninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli adi nesihlc 145 m,B * uzunl. 15 satir. Tahminen XI. 
(XVII.) asir. Sure bastari ve duraklar kirmizi. 

Bu mushaf Hicr (15) suresinin ha§mdan Su ara' ('26) suresinin 39. 
ayetinin sonuna kadardir. 

1134 K. 402 

Aym 

Aharh kagit. 280" ,m - boy vc 2U0" I ' ,, • cninde rakamsiz yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihlc 135 mm ' uzunl. 15 satir. Tahminen XI. (XVII.) 
asir. Sure baslan vc duraklar kirmizi. Miklepli kahve rengi deri 
kohne cildin bir kapagi yoktur. 

Bu mushaf Nisa' (4) suresinin 156. a>ctinin sonundan haslar ve 
Alak (%) suresinin 2. ayctine kadardir. 

H35 K. 406 

Ayiu 

Aharh kfijfit. 160 , " m • boy vc 120"""* eninde rakamsiz yaprak. Sahi- 
hifede adt nesihle 70 o,,n - uzunl. 14 satir. §araf ad Din b. Muhammad 
eliyle XI. (XVII.) asirda kopya edilmiStir. Sure baslan, duraklar ve 
cetveller ktrmizi. 

Basmdan eksiktir; Bakara (2) suresinin '27. ayetiyle basjar. 

1136 K. 407 

Aym 

Aharh kafcit. 170 m "" hoy ve 105"""' eninde 418 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 68 m, »- uzunl. 13 satir. Tahminen XL (XVII.) asirda 
kopya edilmisUr. Sure haflari, durak ve cetveller kirmizi. Sonu son- 
radan yazilmistir. Miklepli kahve rengi deri kohne cilt kurtludur. 

1137 K. -108 

Aym 
Aharh ka$u. 270 ,n " , • boy ve 155 mu " eninde 311 yaprak. Sahifede Mushaflar 293 harekeli ncsihle 117™"'- uzunl. 13 satir. Korkud b. c Abd Allah cliyle 
tahminen XI. (XVII.) asirda kopya cdilmistir. Ilk iki sahifesi mfizeh- 
hep, sure ha^lan, duraklar ve cetveller yaldr/.. Kahve renjri- deri cil- 
din bir kapafti yoktur. 1138 K. 409 

Ayni 

Aharh ka&it. 285""" boy ve 205 mn " eninde 111 yaprak. Sahifede 
harekeli ncsihle 138-- uzunl. 17 satir. Tahminen XI. (XVII.) asir. 
Sure banian, durak ve cetveller kiriiuzi. Miklep ve semseh koyii 
kahve renjri dcri kohne cilt. Y. 99 dan sonrasi bilahiare ya/.ilmishr. 

1139 K. 410 

Ayni 

Aharh ka.yit. 210""'" boy ve 150 • minde 196 yaprak. Sihifcde 

harekeli adi msihle 100-»" uzunl. 15 sahr. Tahminen XI. (XVII.) asir. 
Sure baslart, durak ve cetveller kirmi/.i. Miklepli kahve rcnjji den 
kohne cilt. ' 

1140 K. 411 

Ayni 

Aharh kajit. 180™ m - boy ve 120»'»" eninde 514 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihli 70"»»- uzunl. 13 satir. Tahminen XI. (XVII.) asir. Sure 
baslan, durak ve cetveller kirmizi. Miklep ve semseli acik kahve 
renjfi deri kohne cilt. 1141 K. 413 

Ayni 

Aharh knfrit. 220' n - boy ve 150»'»" eninde 292 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 115""- uzunl. 13 satir. Tahminen XI. (XVII.) asir. 
Sure basi duraklar kirmizi. Kahve rengi deri 90k kohne cilt. 294 Arapca Yazmalar 1142 K. 115 

Aym 

Aharli kaj^tt. 230 n Iioy ve In0 m "" i:nindc 245 ynprak. Sahifede 

han.kch adi nesiiilc MO'""" u/.unl. 15 salir. Tahminen XI. XVII.) asir. 
Sure Lallan, duraklar kiimi/i. Miklepli koyii kahvc rcngi deri kohnc 

Ita$i ve sonu cksik olan Ihi mushaf Bakara ('.I) suruMiun 14.*. 
ayi-liyle ha$hyor vc Htima/.a (105) surcsiyle bitiyor. 

1143 K. -118 
Aym 
Ahaiii kaftit. 145" ,n " boy ve 105— enindc 391 yaprak. Sahifede 
h.irekoli nesihlu lOO""- n/unl. 13 salir. Tahminen XI. (XVII.) asir. 
Sun- bavlan vc duraklar kirmi/.i. Miklcp vc $emslai siyah dcri cilt. 

H44 K. 423 

Aym 

Aharh kafcit. 203™'"- boy vc 145""'" cninde 267 yaprak. Sahifede 
ii.in-kcli adi nesilile 85" m - uzunl. llsatir. Tahminen XI. (XVII.) asirda 
kopya edilmistir. Miklepli kahvc renjfi dcri cilt. 

Bu mushaf Kahf (18) suresinin sonuna kadardtr. 

1145 K. 425 

Aym 

Aharli kafcit. , 225 n,M " hojf vc 145 m "" cninde 295 yaprak. Sahifede 
hanktli adi nesihle 95" ,m " uzunl. 15 satir. Tahminen XI. (XVII.) asir- 
da kopya edilmistir. Ilk sahifesi tezhiplidir. 2. sahifesi eksiktir. Sure 
haslari, durak ve cctvellcr kirmizi. Miklepli kahve rtngi deri cilt. 

1146 K. 413 

Ayni 

Aharh kafcit. 180 rom ' boy ve US"""* eninde 270 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle S0 mm ' uzunl. 11 satir. Tahminen XI. (XVII.) asir. Mushaflar 295 Sonuuda 11 yaprag-i bilahiare yazilmi$hr. Sure baslan vr. duraklar 
kirmizi. Mikli'pli kirmizi deri sade cill. 

Maryain (19) suresinin sonuna kadardir. 

1147 K- 441 

Ayni 

Aharh kalinca ka£it. 285 ,,,, "■ l>oy ve 200 ,nm - -eninde 195 yjiprak. 
Sahifedo haivkcli ir.i ve Ad; nesihle 135 mm " uzunl. 15 sahiv MaJ.m.ud l>. 
Ibrahim cliyle 1041 (1631-32) de istinsali edilmiglir. Sure bn*l,.n vr 
duraklar kirmizi. Miklep ve seinseii kahve rengi deri cilt. 

Bu cill baslan Kahf (18) suresinin sonuna kadardir. 

1 148 K. 450 

Aym 

Aharh kagit. 230 mm * boy ve 160"""- eninde rakamsiz yaprak. Sahi- 
fede harckeli nesihle lOS"""- uzunl. 15 satir. Tahminen XI. (XVII.) asirda 
yazilmis,. Muhtelif mushaflann bir araya getirilmesiyle husule jjeimis, 
ve noksandir. Sure banian ve duraklar kirmizi. 

1149 K. 456 

Ciizler 

Aharh kafcit. 290 mm - boy ve 195 mn " eninde rakamsiz yaprak. Sahi- 
fede harckeli nesihle 100 mm - uzunl. 9 satir. Tahminen XI. (XVII.) asirda 
yazilmistir. Serlevhalar miizehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep ve 
semseli visneciirujii deri cilt. 

Bu ciizlerin ekserisi yukardaki evsafta ise de aralanna rainamla- 
mak icin baska yazi ve evsafta ciizler kanstirdmistir. Mecmuu 28 ciiz 
olup iciiide 3, 5, 10, 16, 26, 27. ciizler eksik ve 7, 17. 18, 21, 28. 
ciizler de niitkerrerdir. 

1150 K: 457 

Ciizler 
Aharh kafcit. 285 ram - boy ve 195""'" eninde rakamsiz yaprak. Sa- 2% Arapca Yazmalar hifcde harckcli ncsihle vc de£i$ik ellerden ciknus. 120 mn " uzunl. 13 
satir. Tahmincn XL (XVII.) asir. Miklepli deri cilllcr. 

Bu ciizlcriit yazilan, chad vc evsafi ckseriyet iizere yukardaki g\- 
bi isc dc aralannda ba$ka cvsafla ciizler de vardir. ■ Mecmuu 22. 
olup, ieindc 2, 3, 4, 6, 15, 16, 17," 19, 20, 21, 22, '»4. ciizler cksik 
vc 26, 28, 30. ciizler de iniikcrrcrdir. 

1151 .K. 458 

26. Ciiz 

Aliarh kalin Icag-il. 318'""" boy vc 223 ,nm ' eninde 226 yaprak. Sa- 
hifcde harckeli iri nesihle \31 am ' uzunl. 13 salir. Tahminen XI. (XVII.) 
asirda yazilmi$tir. Sure ba$i, durak vc cctveller kirmizi. Miklep ve 
$cm.scli vi§nccuriigu' dcri r.ilt. 

Kur'anm 26. ciizu olup Casiya (45) surcsinin 33. ayctiylc baylar 
vc Kaf (50) surcsinin 14. ayctiylc biter. 

1152 k. m 

Ciizlcr 

Aliarh ka&it. 240"""' boy vc 160 ,nr ". enindc rakamsiz yaprak. Sa- 
hifede harckcli nesihlc 115 n,n " uzunl. 19 satir. Tahmincn XI. (XVII.) 
asir. Scrlcvha imizehhep, durak ve cetvellcr yaldiz. Miklcpli karton cilt. 

Bu 9 cilt icindc Kur'anin 1-18, ciizlcri vardir. 

H53 K. 460 

Ayni 

Aharli kfigit. 255 m " , • boy ve 170"""- enindc rakamsiz yaprak. Sahifc- 

de hirekeli nesihlc 110" uzunl. 11 satir. Tahminen XI. (XVII.) asirda 

yazilnifttir. Sure ba$lart, duraklar ve celveller kirmizi. Mikleph kar- 
tell QJIt. 

Bu takimda 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 13, 15, 16, 19, 20, 21, 
".'3, 25. ciizlr vardir. 2, 11, ve 20. ciizlcr mukcrrerdir. 

1154 K. 461 

Ayni 
Aharli kalin kagit. 275 mm * boy vc 195 ,nm " eninde rakamsiz yaprak. Mushaflar 297 Sahifcdc harckeli guzel ve iri nesihle 9 satir. Tahminen XI. (XVII.) 

asirda kopya ediimistir. Sure baslan, duraklar kirmiz., cetveller yal- 

diz. Miklep ve semseli kahvc redgi deri cilt. 

Cuz 2-10, 13-19, 21-24, 26. nievcuttur. 9, 14, 17, 18, 24. n.ii- 
kerrcrdir. 

1155 K. 464 

Mushaf 

Aharli knfiril. 185-""- boy ve 120— eninde J 35 yaprak. Sahifcdc 
hardsell ... nesihle 80«- u/.unl. 11 satir. Tahminen XI (XVII) as.rda 
yazilmi^tir. Sure baslan durak ve cetveller kinnizi. Miklep vc 5 emseli 
kahve renjfi deri cilt. 

Bu cilt I e Yasin (36) surcsindeu Kur'anm nibayetinc kadardir. 

1156 K. 168 

Cii/lcr 

Aharb kahnca kaftit. 280— boy ve I80«- enindc rakamsu yap- 
rak. Sahif.de harckeli iri nesihle 105'"'"' uzunl. 11 .satir. Tahminen XI 
(XVII) as... Defcisik cllerden cikmis. eiizlcr. Serlevha miizehhep, sure 
baslan durak ve cetveller kinnizi. Miklepli ve semseli muhlelif renktc 
deri ciltler. 

Bu takimda 2, 4, 6, 10, 12, 22, 24, 28, 29, 30. cuzler eksiktir ve 5, 8, 
9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27. cuzler mukerrerdir. 

1157K. 471 

Ayni 

Aha. 1. kafrit. 210— boy ve 153— eninde de*isik saydia yaprak. 
Sahtfede harekeli nesihle 85™- uzunl. 11 satir. XI. (XV11) asirda kop- 
ya edtlnustir. Miklep ve semseli zeytuni deri, cilt. 

Bu takimda: Ciiz 1, 4, 7-9, 11, 13, 16,-20.' 22, 23. vardir. 

1158 K. 474 

Ayni 
Aharl, kajit. 164— boy ve 125— eninde defrisik say.da yaprak. 298 Arapca y a/malar Sahifede harekeli adi nesihle 73 '* ii/.nnl. 7 satu. Tahminen XI. (XVII) 

asir. Sure baslan, dmak vr retveller kirnu/i. Miklep ve. .v«'tn.s<tli kah- 
vc renjf i dcri e.ill 

Mil lakimtia I. 2. I, \ V. '», 13. H, l\ lf», IK, !■#. >(),\>\,M,'t\. 
cii/loi vardir. I, 2, '), I.J, Hi. rii/.ler miikerrrrdir. 

1159 K. I7<> 
Ayni 

Aliarh kagit. 175 ,ftm * boy ve r25" ,n " eninde dc&isik sayida yaprak. 
Sahifede harekeli adi nesihle 70'» m * u/.uiil. 7 sal jr. Tahtninen XI (XVII) 
asir. Diirak ve celveller kirun/.i. Miklep ve semseli zeyJuni dcri cilt. 

Ru lakimda 3,6,8, 10, II, 17, ve 23. eii/.ler vardir. 

1160 K. 18! 

Aym 

Aharh kafcit. 285"""- boy ve 2()0 mn " eninde dtgigik sayida yaprak. 
Sahifede degisik cller-den eikmis lOO!""* uzunl. harckeli iri nesihle 9. 
sahr. Tahminen XI. (XVII) asir. Cetveller ve duraklar ba/.an yaldiz. 
Miklep ve semseli siyah ve bazen kirmizi deri cilt. 

Bu takimda; 2-5, 7, 9-22, 14-16, 19, 21-24, 29. ciizler vardir, 7, 
11, 9, 22, 24. ciizler miikcrrerdir. 

1161 K. 179 

Aym 

Aharli kafrit. 160 mm ' boy ve 110 m,n/ eninde deg*i?ik sayida yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle SS^"" uzunl. 13 satir. Tahminen XI (XVII) 
asir. Ciiz baslan kirmizi. Miklep ve semseli .siyah deri cilt. 

12 ve 14 ciizler vardir. 

1162 K. 178 

1. Ciiz 

Aharh kagit. 205mm* boy ve 135"" u * eninde 24 yaprak. Sahifede 
harekeli guzel nesihle 75 n,m " uzunl. 9 satir. Tahminen XI. (XVII) asir. Mushaflar 299 Unvanlar mii/.chhep, durak vc cclvellcr yaldiz. Miklep v^ $emscli vis- 
ncgiiriig'ii deri cill. 
Kuranin 1. ciizii 

1163 K - m 

Curler 

Aharli kaftlt. 250 , "»" l«jy vc 170"'"" rnindr dt-fcisik sayida yaprak. 
Sahifede harekeli jriizel nesihli- 9(r'"- uziiiiI. 7. satir. Tahminen XI. 
(XVII) asir. Cii7.ba.-ji, durak cclvdler kirimzi. Miklep ve ;emseli vi?nc- 
curiigii di*ri cill. 

Bu lakuuda: n, 7, 9, 15, IK. 21. riizlor vardir. 

1164 k. -i9i 

Ciiv.lcr 

Aharli kafcit 338" 1 '"- boy vc '25'""* cnindc de£i$ik sayida yaprak. 
Sahifede ivi ve tfiizel harekeli nesihle 1*20"— uzunl. 7 sahr. Tahminen 
XI. (XVII) asirda istinsah cdilmistir. Serlevhalar, guller nefis miizehhep. 
durak ve rotveller yakhzli. Miklep ve §61118.111 visne rcnjji deri cill. 
1-29 cux. 

1165 K. 495 

Ciizler 

Aharli kafcit. 290 n,m - boy ve 200 ,n,n - cninde defiri^ik sayida yaprak. 
Sahifede iri ve harekeli nesihle 127""- uzunl. 9 satir. Tahminen XI. (XVII) 
asir. Cii7. baslan, durak ve cetveller kirmizi. Miklep ve semseli siyah 
deri cilt. 

Bu lakimda 1, 6, 8, 10, 12, 17, ciizler vardir. 

1166 K. 197 

Cii/.ler 

Aharli klfcit. 250 m '"- boy ve [67""^ cnindc degi$ik sayida yaprak. 

Sahifede harekeli nesihle IK uzunl. 9 satir. Tahminen XI. (XVII) 

asir. Serlevhalar muzehhep, durak ve cetveller yaJdiz. Miklep ve $ern- 
seli visneruriigu deri cilt. 300 Arapca Yazmalar Bu takimda 16, 21, 22, 23, 24, 26. 27, 28 ve 30. ciizler vardir. 26. 
ciiz miikerrerdir. 

1167 k. 502 

Cuzlcr 

Aharh kagit. 245™"' boy ve nO"""' eninde degi$ik sayida yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 95 mm - uzunl. 9 satir. Tahminen XI. (XVII) asir 
Duraklar kirmizi, cetveller yaldiz. Miklep ve §emseli visnecuriigii deri 
cilt. 

1-30 ciiz. 6,7,8, 16, 17, 19. ciizh-r miikcrrer 15 ciiz den 3 adet 
mcvcut. 

1168 K. 504 

Cuzlcr 

4harli kalin kagit. 250 mm ' boy ve 170 mi »- eninde degisik sayida 
yapr«k. Sahifede harekeli iri nesihle 107"""' uzunl. 9 .satir._Tahminen 
XI. (KVII) csirda kopya edilmisjir. Ciiz baslari kirmizi, durak ve cet- 
veller yaid*. Miklepli siyah deri cilt. 

Bu takimda 1-3, 5-13, 15-17, 19-20, 22-23, 25-28. ciizler verdir. ve 
1, 8, 11, 13, 20, 23. ciizler miikerrerdir. 

1169 K. 511 

Mulk (67) .surest 

Aharh krem rengi kagit. 2SS nm ' boy ve 190"""- eninde 5 yaprak. 
Sahifede harekeli iri nesihle 105 n,m - uzunl. 7 satir. Tahminen XI. (XVH) 
asir. Sure baglan kirmizi, durak ve cetveller yaldiz. Miklepli ve sem- 
seli nefti deri cilt. 

1170K. 515 

Fath (48) suresi 

Aharh kahn kagit. 280 mm * boy ve 185"""' eninde 8 yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 95""°' 9 satir. Tahminen XL (XVI) asir Serlev- 
ha miizehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep ve semseli vi?ne rengi 
deri cilt. 

Silahtar Halil aganin vakfi olan bu sureler sekiz adettir. Mushaflar 301 1171 K. 517 ve 519 

Ayni 

Ayni i^vsafi liaiz olan bit Fath sureleri Halil a^amn vakfidir. 
517 Iki adettir. 

519 Dorr adettir. 

1172 K .511 

Fath (48) surest 

Aharli krem rengi kagit. 285 u " r '- boy ve 180 mm ' eninde 8 yaprak. 
Sahifede harekeli iri nesihle 110 , " ,D * uzunl. 7 satir. Tahminen XI. (XVII) 
asirda yazilmis,tir. Serlevhalar miizehhep, durak ve cetveiler yaldizh. 
Miklep ve semseli vhjne rengi deri cilt. 

Fath stiresinden 16 adet vardir. 

1173 K. 512 

Miilk (67)suresi 

Aharli kagit, 204 n " n - boy ve 145"""' eninde 4 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 82 mn " uzunl. 9 satir, Tahminen XL (XVII) asjrda kop- 
ya edilmi$tir. Duraklar ve cetveiler kirmizi. Kahve rengi deri cilt. 

Bu sureler 6 adettir. 

1174 K- 521 ve 522 

Miilk (67) suresi 

Aharli kahn hagit. 283 n,n " boy ve 190 n "" - eninde 5 yaprak. Sahifede 
harekeli iri nesihle 105 11 ""- uzunl. 7 satir. Tahminen XI. (XVII) asir. 
Sure ba§lan kirmizi, durak ve cetveiler yaldiz. Miklepli nefti deri cilt. 

2 adettir. 

1175 K. 523 

Mulk (67) suresi 
Aharli kagit. 2QQ mm ' boy ve 144 mm * eninde 4 yaprak. Sahifede 302 Arapea Yazmalar harekeli nesihle 80""»- uzunl. 9 salir. Tahminen XI. (XVII) asir. Durak 
ve cetvelier kirmizi. Siyah fieri cilt. 

1176 K. 524 

Miilk surest. Yukarkilerle-nyni evsaflaclir. 

1177 H - S - M> 

Mushaf 

Aharh krcm mijji kajjil. 280' 1 "- boy ve 181 ■ eninde rakam.su yup- 

rak. Sahifcde liarokeli jfiizeJ m-.sihlc W- uzunl. 12 salir. Ilk iki sahifesi 
sure ba$lan, lialimc mrdalyonlari nefis niiizehhep, eelvel ve duraklar 
yaidiz. 1066 (1655-56) senesi Cumadelnlasinin 9 jriinii vefat eden KapQ 
afrasi Ahmed icin yazdnns olm bu mushaf tahti serif odasina vakfedil- 
mi$ . Mikli-p ve yazma yaJdi/ semseli tnor deri cili. 

1178 H. S.3S7 

Aym 

Aharlf ince kafcit. 260" 1 "" boy ve 170»"»- eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli adt nesihle 125 u,lU * uzunl. 15 satir. Sure banian, du- 
raklar ve cetvelier kirmizi. Miklep ve semseli kahve renjfi deri" eilt. 

Sondan bir kac yapra&i sonradan yazilmishr. 

1179 K. 1« 

Aym 

Aharh kfifcit. 280— • boy ve nO'"""- eninde 330 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 110" m - uzunl. 15 sahr. Tahminen XI. asirda. yazilnu*. 
Bilal afa nin Teberdaran-i hassa kofcusuna vakfidir. Sure ba§lan durak- 
lar ve cetvelier kirmizi ile. Miklepli diiz kirmizi cilt. Dip tarafini kurt 
yemi$tir. 

1180 K. 145 

Aym 

Aharh kahn ka£il. 405 1U "" boy ve 275'»»- eninde 399 yaprak. Sahi- 
fede harekeli iyi nesihle \7&""- uzunl. 11 salir. Tahminen XI. asirda Mushaflar 303 istinsah i-ihlmisjir. Sure baslan, duraklar ve cetveller kirmizi. Mik- 
lepli ve .'jcuiscli kahve reng-i den* cilt. 

1181 K. M2 

Ayni 

Ahhih kafcil. 150-"l>oy ve 95 eninde 376 yaprak. Saliifede 

luirekeJi ;i.li nesihlc 85 uzunl. 13 sail r. Bazi yapraklan sonradan 

yazilmistn. Duraklar kirmizi ile. Miklepli kirmizi deri ciJt. 

1182 K. 140 

Ayni 

Ahuili incc kagil. 155"""- boy ve 100 '■ eninde 302 yaprak. Salii- 
fede- harekeii nesihle 60 n ""- uzunl. 15 satir. tahniinen XI. asirda istin- 
sah edilmi?lir. Ilk iki sahifesi kaba tezhipli, sure baslan durak ve 
cetveller yaldizli. Miklep ve semseli kahve renjfi deri fersude cilt. 

1183 K. 139 

Ayru 

Aharh kalinca kafirit. 244"""- boy ve 175""" eninde 251 yaprak. 
Sahifede harekeii nesihle 115 mm . uzunl. 15 .satir. Tahmincn XI. asirda 
istinsah edilmis ve Kilari hassaya vakfediimistir. Ilk iki sahifesi 
yaldizla xiislii, sure baslan, duraklar ve cetveller kirmizi ile. Miklep, 
semse ve koselikli kahve renjfi deri cilt. 

1184 K. 137 

Ayni 

Aharh kalin ka*it. 302" ,m - boy ve 21 4""- eninde 300 yaprak. Sa- 
fede 135'""" uzunl. harekeii orla derccede nesihle 15 sahr. Ilk iki sa- 
hifesi miizehhep, sure baslan ve duraklar yaidiz. Miklepli visne renjfi 
deri cilt . 

1185 K. 135 

Ayni 
Aharh kajfit. 240— • boy ve 155— eninde 582 yaprak. Saliifede 304 Arapca Yazmalar adi bir neesilile 100"'"'* uzmiL 13 .s.ilir. Saray kclhiidasi Mehmed aga 
eliylc: yazilnu?lir. Suiv l>a$lan ve durakiar kirmizi. Visne ren^i mik- 
It'plidcri cill. 

1186 k. i-jy. . 

Ay ii i 

Ahatl. kajfil. 273 hoy ve 1H5 eninde 418 yaprak. Sahifede 

'harekeli nesihle IK)"""- u/.unl. II sain. Tahminen XI. asirda istinsah 
cdihnislir. ilk iki sahifcsi liv.hipli, sure haslnri, (iurakl.tr ve cctvcller 
kiiiiii/i. Miklep, ve semsi-li kahve ronjfi deri cill. 1187 k. iw 

Aym 

Aharh hire kafcit. '250 boy ve 170"" M - eninde 2H5 yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle JO.T'"- u/.unl. 15 salir. Tahminen XI. asirda ya- 
zdnustir. Bastan 11 yapra&i .sonradan ya/dnnstir. Sure baslari ve du- 
rakiar kirmm, cetveller inavi. Miklep ve semseli kahve rcnjfi deri cilt. 

1188 K m 

Aym 

Aharh kafcd. 265" ,m - boy ve 1 75 m "" eninde 266 yapruk. Sahifede 
harekeli nesihle 115 m "- uzunl. 15 satir. Tahmineu XI. asirda kopya 
edilmi§tir. Sure baslari ve durakiar kirmizi. Miklep ve semseli kahve 
renyi deri cilt. 

1189 K. 113 

Aym 

Aharh ka£it. 315 m, »- boy ve 220 B, "• eninde 410 yaprak. Sahifede 
harekeli iri nesihle Ha"""' uzunl. 11 sahr. Tahniinen XI.. asirda istin- 
sah ediimistir. Ilk iki sahifesi yaldizh, sure basjan ve cetveller kir- 
mizi. Miklep ve semseli kahve renjji deri cilt. Mushaf Jar 305 1190 K HI 

Ayni 

Aharh kagit. 395— boy ve 200°»»- eninde 213 yaprak. Sahifede 
harekeli adf nesihle 130 mm - uzunl. 15 satir. Ahmad b. Nabi b. Barri el- 
iyle istinsah edilmistir. Sure baslari, durak ve cetveller kirmizi. Mik- 
Jep ve semseli visnecuriifcu deri cilt. 

1191 k. 110 

Ayni 

Aharh kafcit. 283 Mn " boy ve 195""" eninde 447 yaprak. Sahifede 
harekeli in nesihle 135"""- uzunl. 11 satir. Sa'atl 'Osman hallfe eliyle 
istinsah edilmistir. Sure baslari, duraklar ve cetveller kirmizi ile. 
Miklep ve semseli kahve rengfi deri cilt. 

1192 K. 10V 

Ayni 

Aharh ka£it. 214-»- boy ve 150""- eninde 278 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 110 m "" uzunl. 15 satir. MolJa hiuseyn eliyle tahminen 
XI. asirda kopya edilmistir. Surebaslan ve duraklar kirmizi. Miklepli 
ve semseli kirmizi deri cilt. 

1193 K. 107 

Ayni 

Aharh kafrit. 290»»- boy ve 200»"»- eninde 374 yaprak. Sahifede 
harekeli adf nesihle 115 ,nm - uzunl. 13 satir. Dervis 'All eliyle istinsah 
edilmistir. Sure baslari, duraklar ve cetveller kirmizi ile. Miklep ve 
semseli kirmizi deri cilt. 

1194 k. loi 

Ayni 

Aharh kafcU. 255*"" boy ve 172"""* eninde 358 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 11 Q mm ' uzunl. 12 satir. Ahmed b. 'All eliyle tahminen 
TAA.Y.K. p 20 306 Arapca Yazmalar XI% 4 asirda kopya edilmi§tir. Ilk iki sahifesi kabaca tezhipii, sure 
bajf4n, durak ve cetvellcr kirmizi. Miklepli ve scmscli kahve rengi 
deri cilt. 

1195 K. 98 

Ayni 

Aharh kajit. 260 a>R " boy ve 165™ m * eninde 328 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 90 mm * uzunl, 15 satir. Nihayetteu 318. yapraktan son- 
rasi Muhammad Riisd? eliyle tamamlanmistir. §emseli kahve rengi de- 
ri cilt kurlludur. 

1196 E. H.385 

An^am-i ^erif 

Aharh krem rengi kagit, vassalcJi 190 fLn " boy ve 130 m "" eninde 64 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle. 53 m ' n ' uzunJ. 9 satir. Hamd Allah tbn 
as-§ayh eli ile ynzilnu$lir. Ayni cilllc Y 30" dan itibarcif Mustafa b. 
Maumud eli ile XI. asirda Yasin, Falh v.s. suieler yazilmnk sureti ile 
ikmal edilmiglir. Serlevha, sure haslan; durak ve cetveller yaldizli. 
Miklcp ve semseli kahve rengi deri cilt. 

1197 E. H. 467 
Saneak mushafi 

Aharh kagit. 70 u " u * capuida sekizgen biciminde rukamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli ince nesihle 45"""* uzunl. 13 satir. Muhammad b. 
Mustafa al-VOdihavi eliyle 1000 (1592) senesi ramazaninda yazilmistir. 
Durak ve cetveller yaldizh. Kahve rengi deri cildin bazi kisnuni kurt 
yemistir. 

1198 E. H. 329 

Kahf ve Fath sureleri 

Aharh krem rengi kagit. 205 mm ' boy ve 124"""' eninde 17 yap- 
rak. Sahifede harekeli giizel nesihle 51 mm ' uzunl. 11 satir. Hafi? *0|- 
man eliyle 1091 (1680) de kopya edilmistir. Serlevha ve sure baslan 
miizehhep, sahife kenarlan halkari. Duraklar ve cetveller yaldizli. Mushaflar 307 Miklep ve semseli kahve reugi deri cilt. 

1199 E- H - 386 
An c fim-i serif 

Aharli ince kfigit. 194" m ' boy ve 133 mm ' eninde 116 yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 78"""' uzunl. 9 satir. Dervis Ahmed (61. 1027/16- 
18) eliyle tahminen XI. asirda yazilmistir. Serlevha miizehhep, durak 
sure basjari ve cetveller yaldizh. Miklep, semse,.k6selikli kahve rengi 
deri cilt. 

Bk. Ha bib, Ayni es. s. 96 

1200 E- W. 382 

Ayivi 

Ahurli krem rengi kagit, sahife kenarlar penbe. 188"""' boy ve 
122""; niiitde 31 yaprak. Sahifede harekeli nesihle 53 mm - uzunl. 14 sa- 
tir. Tahminen XI. asuda kopya edilmistir. Serlevha, sure baslari pul- 
ler muzi'hlicp, cetvel ve duraklar yaldizla. Miklep, semse ve koselikli 
sivama yaldizh kahve rengi deri cilt. 

1201 E. H. 381 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 180 lnm ' boy ve 120 n " n ' eninde 58 yaprak. 
Sahifede harekeli guzel nesihle 62"""' uzunl. 10 satir. rjSfiz Mustafa b. 
Mahmud eli ile tahminen XI. asirda kopya edilmistir. Serlevha ve sure 
basjari iniizehhep, durak ve cetveller yaldizla. Miklep, semse ve kose- 
likli kirimzi deri cilt. 

1202 E. H. 369 

Ayni 

Ahaiit krem rengi kagit. I70 m '- boy ve 114"""' eninde 19 yaprak. 
Sahifede harekeli guzel nesihle 62°""' uzunl. 11 satir. SuyolcQ zide 
Mustafa b. Omer AyyGb! (61. 1079) nin hatti olduguna dair sonuncu 308 

____ Arapca YazmaJar it^e^rtut ifs d " ri,k vc ce,vel1 " '•***■ Mikl ">' 

Bk. Tuhfa, s. 536. 

1203 E. H. 56 
Mushaf 

S.hi^ r V n T r^ ^ lt - 2l5mm ' b ° y Ve 130mm - e »"^e 451 yaprak 

Sahifcde harekel, nes.hle 60 uzunl. 14 saUr. Mekkede Mu'in SSln 

Kirman, e iy le J„ sultan Melimed i?in (I00 3/1595-10]2/I603) isti Isah edU^ 
mi 5 tir. Y. 1- da dayire § eklinde bir yahrive- Y 2>> vl q. ii » uu 
iki serlevha- Y 499i» i>i. ^ ....,'*" r - 2 ve 3- da muzehhep, 

!i i m?V ' J da ,kl ,evha ' 8,,re Mian ve celvelier val 

dizli. M.klep, ve jemseli nuhudi deri cilt livelier yal- 

Bu mushafin kenarlannda ba» tefsirlerden alinnna Arapca hasive 
2\«* JKT dah "° t,ar W " — '**^ ^ 

1204 R. 74 

Ayni 

ha^ek A e ^tsih1^56i 82W, "' TV^T "^ U "**' Sahifede 
heT ce veUer vfld- M-u ,r ' ScfIevha V ° SUre ba?,ar ' mQzeh - 

Bu cm e- Doha /il\ P VC 5 , emSdi nUhudi yumu§ak deri *"■ 
Bu ciltte: Duhan (44) sures i il e Cum'a (62) suresi vardir. 

1205 E. H. 69 
Ayni 

yaortk'^T, ^ ,l nCC . 4 k ** lL 180 """ bov ve »°- enindc 302 
yaprafc. ^aftifede harekeli nes hie 65 nm - uzunl 15 sahr rw»,!. m u 

m-d b Mu^fa ewehlr bi Ketanl^dTdlyte tL^lnXl^T 

d ;rv d ^^d u mus r h f h ™ a ^^-s^sst 

2 l,H,r% \ , ? muze ''hep, levha icinde Fatiha ve Eliflam ya - 

kite 2; ^r ciI f in azeHne beyazia ' «^ *■** -*M £ 

1206 R. 59 

Anyi 
Aharh krem rtngi kAftit. 375 boy ve 255'"- eninde 287 yaprak. Mushaflar 309 Sahifede siiliisle ve yaldizla l35 mm - uzunl. tic ve 95°"** uzunl. hare- 
keli nesihle 12 satir. Sonunda sonradan baska bir kalemde yazilmisa 
benzeyen Scyyid Muhammed adi yazilidir. Bu zatin hatig-i asirda ya- 
§adi£i bulunamami§tir. Yazisi itibariyle XI. asir Osmanh eseri oltnasi 
muhtemeklir. Y. l b , 2" Osmanh iislubunda ve koyu lacivert iizerine 
zengin Uv.hiplidir. Sure baglan, hizip ve secde giilleri ayni iislupta 
miizehhoplir. Son sahifesi altinda halkari bir levha vardir. Cetveller 
mavi, kinni/.i ve yaldizladir. Miklepli ve semseli Iran isi siyah deri cilt. 

1207 E. H. 87 

Ayni 

Aharlt ince kfifrit. 195""»- boy ve 145 mra - eninde 383 yaprak. Sahi- 
fede harc.koli nesihle 84 mra - uzunl. 12 satir. Bagmdan ve ortadan eksik 
olan kisinilan sonradan ikmal edilmistir. Ashnin tahminen XI. asra 
ait olmast niuhtemeldir. Sure ba§!an duraklar ve cetveller kirmizjdir. 
Miklepli kahve rengi duz deri cilt. 

1208 E. H. 314 

An'am suresi 

Aharli kfigit. ^S^" 4 * boy ve 130 m - eninde 23 yaprak. Sahifede 
harekeli jjtizel nesihle eS™"' uzunl. 10 satir. Dervhj 'All aliyle XI. 
asirda kopya edilmistir. Serlevha ve guller mttzehhep, dufak ve cet- 
veller yaldizh. Miklepli ebru kaph visnecurugu deri cilt. 

1209 E- H. 315 

Ayni 

Aharh kagit. 166"- boy ve 11 5 m «- eninde 24 yaprak. Sahifede 
harekeli gtizel nesihle 63* du uzunl. 10 satir. Dervh) *Al! eli ile 10S4 
(1673-74) te istinsah edilmistir. Serlevha mflzehhep, cetveller yaldizla. 
Miklepli ve yazma semseli kahve rengi deri cilt. 

1210 E. H. 323 

Ayni 
Aharh kagit. 177"«- boy ve 117"""- eninde 23 yaprak. Sahifede 3 *° Arapva Ynzmalar harekeh gixzel nesihle 63"- n/.ml. 10 M |ir. Hafix Osman I,. Ali (ol 
1110 1698-99) eii i|e XI. asm/a kopya cdilmi 9 lir. Scrlcvlia miizehlicp, 
durak ve cctveller yaldizli. Mikk-p vc femsHi vi*iic V iirfifru rlori r.ill 1211 K. H. :ws 

Aym 

Alwrli krcm rcngi kajf.J. |«7«- boy ve 125"- cnindc 23 yaprak 

balnfede harekeh ff uzol nesihle 65 u/.unl. 10 sahr. Hafiz Osman 

61 1110/1693.99) eliyle 1 ,05 (, 09,-9 1 Lc kopya ccliluH,',ir. SericX 
hatimc, duraklar muzchhep, eelvellor yaldizli. Miklcp ve 5 emscli koyn 
kahve renjri Hcri oill. J 

1212 K. H. 3i>6 
Aym 

. t h J. r « l, J k 7 m rCn8 ' i kA «' P - ,70n,n " b °y ve 110in "" "»»C«c.55'yap. 
rak.Sah.fedeharekeli jjiizel ncsihlc hi u«unl. 9 sahr. Hafiz Osman 

(ol, 1110) eliyle kopya edilmishr. Scrlevha ve sure bn$lar<; jj-'iillcr du- 
raklar muzehhep, cetveller yaldixh. Miklep, , ? emse, koselik vc kifabeJi 
visnecuru£u deri cilt. 

Vtw" M m |L ( m * Ure f;? den ba * ka Kabf - Yasln, Duhan Fall,, Rahman 
Vak. a Mulk, Naba. Ihlas, Falak ve Nas sureleri vard.r. 

1213 E. H. 327 

An c am suresi 

, I, A S a [!« ^T ? n?i km ' 170m "" boy ve I15mm - e ™de 48 yap- 
rak. S ^i/ede harekeli fruzei nesihle 63— uzunl. 10 sahr. Hafii <Os- 

d^tU l 11 ^ 698 "") «M» kopya edilmi 5 tir Serlevha, sure baslar, 

l ^r d t ciir ve,,er ya,d,z ve k,rm,2u Mik,ep ' ve 5emseH *- 

1214 E- H. 404 
Kahf suresi 
Aharli ve vassaleli krem rengi kfifcit. 165— boy ve 110— eninde Mushaflar 311 15 yaprak. Sahifede harekeli giizel nesihlc 60 mm uzuul. 9 satir. Ser- 
Jevha miizehhep, durak ve cetveller yaldizh. Miklepli ve sivama yal- 
di7.li kirmr/.i fieri cilt. 

Fatiha vi* Kalif surelerini havidir. 

1215 E. H. 401 

Arram 

Aharli kiem rengi kagit. 280 n,m - boy ve ISO"""" eninde 113 yap- 
rak. Sahifede harekeli giizel ve iri nesihle 100 mu " uzunl. 9 satir. Hoca- 
zadc Muhammad (61. 1106/1694-95) eliyle XI. asirda istinsah edilmisrtr. 
Serlevha. Mire hasjan, duraklar miizehhep, cetveller yaldiz ve kirmizi 
ile. Miklrp, •jemse, koselik ve zencirekli koyu vl§ne rengi d^ri cilt. 

Bk. Vu life, s. 479. 

1216 E. H. 400 

Ayni 

Aharli ka^it. 255 ,n "• boy ve leS"""- eninde 85 yaprak. Sahifede 
harekeli giizel nesihlc 85 mm * uzunl. 8 satir. Tahminen XI. asirda istin- 
sah edilmistir. Serlevhalar miizehhep, durak ve cetveller yaldizh. Mik- 
lep ve semseli visnecuriigu deri cilt. 

An'Sm suresinden baska haftamn evradi ile sair dualar vardir. 

1217 E. H - 3 98 
Ayni 

Aharh kagit. 200 nm ' boy ve 128 a * n> eninde 243 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 70 mm ' uzunl.. 11 satir. Tahminen XI. asirda ve degi§ik. 
hattatlar tarafmdan yazilmistir. Serlevha miizehhep, durak ve cetveller 
kirmizi. Miklep, semse ve koselikli siyah deri cilt. 

Bunun icinde An'am'dan baska dualar ve Muhammad b. Sfiley- 
man al-Cuzuli'nin Del&'il al'hayrat-i vardir. 

1218 E. H. 445 

Sancak mushafi 
Aharli ince kagit. 40 Bua * capmda sekizgen seklinde yaprak. Sahife- 312 Arapca yazmalar de harekeli ince nesihle 40" m - nzunl. 13 sntir. Karahisan sarkidc Ali 
b. Rizvan elLyie 1080 (1669-70) do istin.sah edilmistir. Duraklar kirmiw 
eelvcller mavi. Kahve renffi deri kabaitmah cill. 

1219 K. Fl. JOS 

kahf Mircsi 

Aharli kreni renjrj kajjit. 173 hoy v.: I20-- . mud: .1 yaprak. 

Sahifcde harekeli gi yM >] nesihle o5' uzunl. 10 sain. Taliminen XI. 

asirda kopya edilmisHr. Sorlevha imi/.chhcp, durak vc ulvellcr yaldtz. 
kahvc rcnjji deri cilf. 

Kahf suresinin 2J. ayelinin yansina kadardn. 

1220 K. "■ -no 

Sureler 

Aharh kafcit. 200™' boy ve 138 •• eninde 20 yaprak. Sahifede 

harekeli giizel nesihle 68"*- uzunl. 9 safif. Hocazadc Muhammad eliyle 
(61. 1106/1694-95) XI astr sonlannda yazilmistir. Serlevha miizehhep, 
durak ve cetveller yaldizli. Miklepli visnecuriifcu deri cilt 

Yasin (36), Fath (48) Mulk (67), Naba' (78) sureleri vardir. 

1221 E, H. 414 

Ayni 

Aharh ince kafrit. 165«'»- boy ve 115" 1 "" eninde 63 yaprak. Sahi- 
fede harekele nesihle 60 m - uaunl. 13 sahr. Akbaba imami Muhammad 
tarafmdan 1099 (1687-88) de yazilm>$, Seyhullkurra Seyyid Mustafa 
Efendi tarafittdftn 1157 (1744) 23 sabamnda mukabele edilmistir. 

Yasin surest ile Hizbi A'zam ve hatim duaJan vardir. 

1222 E. H. 422 

Anam 
Aharli katfit. 140— boy ve 90*- eninde 122 yaprak. Sahifcde 
harekeli nesihle 50 mm - uaunl. 9 satir. Dervis Mustafa al-Mavlavi eliyle 
1068 (165/-58) de istinsah edilmistir. Sure baslari miizehhep, durak ve 
cetveller yaJdnh. MiWep ve semseti koyu mor deri cilt. Mushafiar 313 1223 E- H. 423 
Ayni 

Aiiarli ka£it. 145"""- boy ve 100" 1 "" eninde 39 yaprak. Sahifede 
harekeli ncsihle 57"""' uzunl. 13 satir. Dervis. ^Ali'nin tilmizlerinden 
Hiisayn eJ-Hamidi eliyle 1097 (1685-86) de yazilmishr. Serlevha ve gul- 
let muzehhep, ve duraklar yaldiz. Miklep, ?emse ve koselikli kirmm 
deri ciJt. 1224 E H - 425 

Ayni 

Aharh kagit. 150 B,ro ' boy ve 95 m,n - eninde 65 yaprak. Sahifede ha- 
rekeli adi nesihle 95 ,om ' uzunl. 9 satir. Tahminen XI. asirda kopya 
edilmigtir. Serlevha basit tezhipli, cetveller kirmizi. Miklepli ve mavi 
ka£it kirmizi deri cilt. 

1225 E. H. 430 

Ayni 

Aharh krem renjri kafrit. 157 om - boy ve 105 ram " eninde 52 yaprak. 
Sahifede cok yiizel ince ve harekeli nesihle 60' ,,,,, • nzunl. 9 satir. Tah- 
minen XI. asirda kopya edilmi§tir. Bast a ve sonda nefia muzehhep 4 
zahriye: Serlevha, sure baslan, jjuller ve duraklar tezhipli, cetveller 
yaldizh. Miklep ve yeksahli semse, koselik ve kitabeli kirmizi ve li- 
mon kufii deri cilt. 

1226 E. H. 265 

Tabaraka ciizii 

Aharh ka£it. 240" 01 - boy ve 150 n,n " eninde 24 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 85 m,n • uzunl. 9 satir. Tahminen XI. asirda yazilmistir. 
Serlevha muzehhep, sure baslan kirmtzi ile, durak ve cetveller yaldiz- 
la. Samseli visneciiriigu deri cilt. 

Bu ciiz Mulk (67) suresi ile baslar ve Mursalat <77) suresi ile bi- 
ter _ 4 Arapca Yazmalar 1227 E - H - 264 

r Amma ciizii 

Aharh kaj.t. 230— boy ve 165— cninde 24 yaprak. Sahifede 

harekeh guzel nesihle 92- uzunl. 9 sahr. Saray, amire sir katibi 

Omar ehyle Tahminen XI. as.rda yazilmishr. Serlevha ve guller mii- 

zehhep, sure baslar. duraklar ve celveUer yald.zla. MikJcpli visnecii- 

rugu den alt. v 

1228E- H. 23! 

An'am suresi 

Aharh kag,t 290— boy ve ?00— rninde 58 yaprak. Sahifede 
harekeh guzel nes.hle 120- uzunl. 11 sahr. Tahmimn XI. sa.rda Sul- 
tan Ahmed I, cin kopya ediliiiisUr. Serlevha nmzchhep, duraklar ve 
cetveller yaldiz. Miklep, semse kdselikli visneciirugii deri tilt. 

1229 F- H. 217 

Mushaf 

Aharh krem rengi kag.t. 120— boy ve 75— eninde 185 yaprak 
Sahifede harekeh ince nesihle 38- uzunl. 17 sahr. Tahminen XI as,r- 
da kopya ed.Im.shr. Y. 1" ve 2- da muzehhep iki levhada Fatiha su- 
resi lie Bakara suresinin bas. yazihdir. Sure baslari, guller, durak ve 
cetveller tezhipli. Miklep ve semseli visne rengi deri exit 

Bu mushaf, Maryam (19) suresinin sonuna kadardir. 

1230 E H. 50 
Ayni 

* k ^ ari, - kr f m r f n?i kS * lL 22 ° mn " b °y ve 15 ° ma ' eni "de 62 yaprak 
Sah.fede gu«,l ve harekeli nesihle 102- uzunl. 39 sahr. Birinci sahr-" 
dan mada her sahrin basina <i, harfi getirilmek iizere yazilmishr. Y 
1» ' ve2- batfin jahife buyukliigiinde nefis miizehheptir, Cfiz, hizio 
gulten, sure baslan guzel muzehhep, cetveller yaldizhdir. Miklepli ve 
semseli koyu kahve rengi deri Osmanh cildi Mushaflar 315 1231 E - H - 242 

Kur'an'in 1. ciizii 

Aharh krem renjji kagit. 260 mm " boy ve 185"™' eninde 15 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 113 mm ' uzunl, 10 satir. Dervis. C AU eliyile XI. 
asirda yazilmigtir. Sure baglari altinla yazili, durak ve cetveller yaldiz. 
Miklep ve $emseli visnecurii&u deri cilt. 

Fatiha (1) suresi ile Bakara (2) suresinin ilk kismim havidir. 

Bk. Tuhfc-i hatfatih, s. 336. 

1232 E. H. 36? 
An c am suresi 

Aharli ve vassaleli ka£it. 165 mm - boy ve 1 20 oim * eninde 35 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 65"""' uzunl. 7 satir. Muhammad b. Celal ad- 
Din eliyle ist'msah cdilmijtir. Serlevha miizehhep, durak ve cetveller 
yaldiz. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

1233&H. 356 

Aym 

Aharh kagit. Penbe ve mavi kagida vassaleli 178""' boy ve 120— • 
eoinde 29 yaprak. Sahifede 55""' uzunl, harekeli nesihle 9 satir. Day 
h*t el-kuttab ve Tazkira-i hatfatln mQellifi Mus(affi Naclb'in dedesi Su 
yojeu-zfide Mustafa b. Oner Ayyubi eliyle (61. 1097/1685) tahminen 
XI. asirda kopya edilmistir. Serlevha, guller muzehhep, durak ve cet- 
veller yaldizh. Miklep ve semseli nuhudi deri cilt. 

1234 Y. 4695 

Mushaf 

Aharli ince ka£it. 173 m,n - boy ve 107 ,,,m • eninde 271 yaprak. Sahi- 
fede harekeli ince nesihle 60 mm ' uzunl. 17 satir. Mustafa b. 'Omar al- 
Ayyflbi eliyile tahminen XI. (XVII) asirda istinsah edilmistir. Ilk iki 
sahifesi, sure basjari, guller miizehhep, durak ve cetveller yaidizlidir. 
Miklep, kabartma yaldizh semse, koselik ve kitabeli visnecfirugu deri 
cildin kapak igleri yeksah tezhipli semseleri havidir. 3*6 Arapca Yazmalar 1235 E. H. 358 

An c am. 

Aharh ka£it. 167'""" boy vc 115»"- enindc '21 yaprak. Sahifedc 

harekeli jfuzel nesihle 58 '• uzunl. 10 satir. SQyoleu-z.ide Mustafa b. 

Omar al-Ayyubi (61. 1007/1 (>85) diylc islinsah edilmislir. Serlevha gi\\ 
ve duraklar muzehhcp, ivlwller yaldizla. Miklep vc semscli nuhudi 
deri cilt. 

1236 E. H. 357 

Ayni 

Aharh kafcit. 168"- boy ve 1 10'-- rnindc -18 yaprak. Sahifedc 

harekeli giizel nesihle 5'l uzunl. 11 .satir. Suyhlcu-zad< ; Mustafa b 

Omer al-Ayyflbi eliyle (,il. 1097/1658) istinsah idihnistr. Serlevha 
ve sure basiari muzehhep, cetveller vc duraklar yaldiz. Miklep ve sem- 
seli koyu visnecuriigii deri rill. 

1237 h. 7 

Tabaraka ciizii 

Aharh krem kafi-it. •200 ,B,n - boy vc 140"""' eninde 29 yaprak. Sahi- 
fede harekeli guzel nesihle 74 mm - uzunl. 9 salir. Dervi$ ^Ali (61. 1084/ 
1673-74) eliyle yazilmistir. Serlevha, sure ba§lan, guller ve duraklar 
muzehhep, cetveller yaldiz ve kirmizi. Miklep, yeksahh semse ve zen- 
cirekli krrmizi deri cilt. 

Bk. Tuhfe, s. 336. 

1238 R 66 

Mushaf 

Aharh krem kifrit. 230— boy vc 155""- eninde 746 yaprak. 0c 
aide ayrilmif olan bu mushafm sahifesinde gtizel ve harekeli nesihle 
100— uzunl. 7 satir vardir. Tahminen XI. (XVI) as.r Osmanh eserle- 
nndendir. Bashk, durak ve cetveller kirmizi ile, sure isimleri yazilma- 
mis.hr. Miklcpli mor deri ve kafcit cilt. Mushaflar 317 Qc cilt halinde olan bu mushafm birinci cildi Fatiha (1) suresinden 
Yflnus (10) suresinin 89, ayetinin o^'Vj kelimesine; 2. cildi ayni su- 
rinin 89. ayetinin J*~ kelimesinden Ahzab (33) suresinin 36 ayetin- 
de 1j-jj kelimesine; 3. cildi ayni surenin 36 ayetinin ^« V5U -^ jA 
cumlesinden Nas (114) suresinin sonuna kadardir. 

1239 m. s 

Ayni 

Aharli ince kagit. 170— boy ve 110»"»' eninde 316 yaprak. Sahi- 
fede harekeJi nesihle 55 ,n,u - uzunl. 15 satir. Sonradan yapistinlditfi va- 
zih bir surette gorulen ketebede Mustafa Dede b. rjamd Allah tara- 
ftndan yazildigi soyleniyorsa da yazi bunun aksini isbat ediyor. Tah- 
minen XI. (XVJ1) asirdir. Ilk iki sahifesi, sure baslari, puller, rnuzeh- 
hep f durak ve cetveller yaldizli. Miklep, semse ve koselikli visnecurii- 
fi"" de « cildin kapak i9leri de ince oyma semselidir. Bu mushaf har- 
biye nazin Enver Pasa tarafindan 1334 (1916) yih rebiulahinnda Mes- 
cid Nebeviye vakfedilmistir 

1240 M 67 

Ayni 

Aharli kalin kafcit. 285-»»- boy ve 195"- eninde 473 yaprak. Sa- 
hifede harekeli griizel nesihle 103 mn - uzunl. 11 satir. Muhammad c Ali 
eliyle tahminen XI. (XVII) asirda istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, 
sure baslari, giiller miizehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklepli kir- 
mizi deri sade cilt. 

1241 M. 88 

Ayni 

Aharli k&git. 300"- boy ve 190— ■ eninde 532 yaprak. Sahifede 
harekeli iri nesihle 105— uzunl. 11 satir. Tahminen XI. (XVII) asirda 
yazilmistir. Ilk iki sahifesi ve giiller miizehhep, sure baslan, duraklar 
ve cetveller yaldiz. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 318 Arapga Yn/.malar 1242 K- H. 509 

Sancak niushafi 

Aliarh krem rengi kagii. 73"" n • boy ve 47" ,:^ • eninde rakam.su yap- 
rak. Sahifede harekeli irice nesihle 23""" * uzunl. 15 .satir. Ilk sahifesi 
eksiktir. Sure baslan kirmi/.i. cctvcllcr yaidizh. Miklepii kumizi deri 
cilt. 

1243 y. ii 

Mushaf 

lnce tahta levhalar. 185'""" boy ve 100"""- eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 70'""" uzunl. 27 salir, aralan yaldiz cetvelli. 
Tahminen XI. (XVI) asuda kopya cdihni$tir. Ilk iki sahifesi soluk 
renklerle kabaca susliidur, sure basjan, durak ve cetvelier yaidizh. 

1244 Y. 960 

16. ciiz 

Aharh ka£it. 240""»- boy ve 170 n,u " eninde 27 yaprak. Sahifede 
harekeli jriizel Osmanli neshiyle 83 nwn " uzunl. 8 satir. Sure bastan, durak 
ve cetvelier yaldizli. 

Ahkaf (46), Muhammad (47), Fath (48), Hucurat (49), ve Kaf (50), 
Zp«-iyat (51), suresinin sonuna kadardir. 

1245 Y. 886 

Kur'anin 3. cuzii 

Aharh kafcit. 275"""- boy ve 195"""- eninde 25 yaprak. Sahifede 
harekeli guzel nesihle 110 ,nm - uzunl. 9 satir. Hafiz 'Osman eliyle istin- 
sah edilmistir. Durak ve cetvelleer yaidizh. Miklepii visneciiriigQ sade 
cilt. 

Bakara (2) suresinin 253 ayatinden Al c lmrSn suresinin 91. ayetine 
sonuna kadadir. 

1246 Y. 2538 
Ciizler 
Aharh kagit. 240 w,n - boy ve 170 mn " eninde rakamsiz yaprak. Sahi- Mushafiar 319 fede harekeli adl nesihle lOO™"- uzunl. 9 satir. Muhtelif kimseler tara- 
findan yazilmig olan bu cuzlerin kismi azami Osmanh eseri olmasi muh- 
temeldir. Cuz ba§i miizehhep, cetveller bazen kirimzi, bazen mavi. Si- 
yah deri fersude ciltler. 

4, 7. 8, 13, 17, 25. ve 27. cuzleri havidir. 

1247 Y. 2560 
Ayni 

Aharh kafcit. '225 mm - boy ve 155 mm - eninde rakamsiz yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 85 ram - uzunl. 7 satir. Tahminen XI. (XVI) asirda 
kopya edilmistir. Ciiz baslari vc duraklar kirmizi. Miklep ve semseli 
kahve renjfi deri cilt. 

2. 3. ve 14. ciizler vardir. 

1248 Y. 2564 
Ayiu 

Aharh kafcit. 'iSO"""' boy ve 170"" L - eninde rakamsiz yaprak. Sa- 
hifede harekeli irice suliisle 90 mm - uzunl. 7 satir. Tahminen XI. (XVII) 
asirda kopya edilmistir. Duraklar kirimzi. Miklep ve semseli kahve 
renjfi deri ciltler. 

6. 9. 12. 13. ciizler. 6. ciiziin arasindan bir kac sahife eksiktir. 

1249 K. 239 

Mushaf 

Abarli kafrit. 185 m »- boy ve 140 m "" eninde 438 yaprak. Sahifede 
muhtelif elden yazilmis harekeli ad* nesihle dejisik uzunl. ve degisik 
sayida satir. Ilk iki sahifesi kabasuslu. Miklepli kahve ren^i deri cilt. 

1250 Y. 2580 

1. cuz 
Aharh sanmtrak kafcit. 250 ,n,u - boy ve 160°"»- eninde rakamsiz yap- 
rak. Sahifede harekeli Osmanh neshiyle 75 ,n, "• uzunl. 15 satir. Tahmi- 
nen XI. (XVII) asirda kopya edilmistir. Sure baslan kirmizi ile, Mik- 
lep ve semseli aiyah deri cilt. 320 Arapca Yazmaiar 1251 Y. 6081 

Mushaf 

Aharh ka&it. 250""'" boy ve 170'»'»- eninde 302 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle lOO" 1 "" uzunl. 15 sahr. Tahininen XI. (XVII.) asuda 
istinsah edilmi§tir. Ilk iki sahife kaba tezhipli, sure baslan ve puller 
yaldili. Semse ve koselikli vi^ne<;uru^u deri cilt. Sahife kenarlunni 
kurt yt-mi^tir. 

1252 K. 480 

Ciizler 

Aharh kafcit. 285"" , '• boy ve J 90' ,,m - eninde de£i§ik sayida yaprak. 
Saliifedeki yazi einsi dejjisik ellerden ciknus harekeli nesih Tahmiiicn 
XI. XII asiilar. Miklep ve sem.seli de£i$ik renkte cilllir. 

Mu takimda 1, 3, 4, o, 10, 12, 14, 16, 18. 22-26. cii/.L-r vardir 1 
3, 10, 12, 1 I, 16, 23, 24, cii/lcr miikenerdir. 

1253 Y. 4785 
Ayni 

Mmrttkahn ka&it. 305 u »»- boy ve 210"""* eninde 372 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 120 mn " uzunl. 11 satir. Mir { Omar b. NasQh Pasa eliy. 
le tahminen XI. (XVII) asirda istinsah edilmislir. Ha^at 1068 (1657-58) 
de vefat etmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslari, puller miizehhep, durak 
ve cetveller yaldizh. Miklep, kabartma yaldiz semse, koselik ve kita- 
beli koyu visneciirugu deri cilt. 

Bu mushaf in satir aralannda kirmizi nuuekkepie Kuran elfazinin 
tecvid bakinundan mahiyetleri yazilidir. 

1254 Y. 4878 

Ayni 
Aharh kalinca kfigit. 377""'" boy ve 260'""" eninde 327 yaprak. 
Sahifede IS?™ 1 "- uzunl. 3 satin harekeli sulusle ve 100 n " u - uzunl. 12 
satin harekeli nesihle ceman 15 satir. Tahininen XI. (XVII) asirda 
istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi kaba tezhipli, durak vr. cetveller 
mavi. Miklep, semse ve koselikli visneciirugii deri cilt. Mushaflar 321 1255 *• 64 m5 """" 

Ayni 

Aharh kagit. 270»- boy ve 152— eninde 63 yaprak. Sahifede 
kismen harekeli ve kismen noktasiz nesihle 105""- uzunl. 39 satir. Tah- 
minen XVII-XVIII asir eseri. Serlevha ve ilk iki sahife miizehhep, cet- 
veller yaldizh. Miklepli semse ve koselikli nuhudi deri ciJt. 

Bu mushafin her cuzfi dorr sahifeye sigdinlmis ve her sahifenin 
birinci satirdan madasina satir baslanna elif ile basliyan kelimeler getir- 
ilmistir. Altmci yapraktan sonrasi harekesiz ve 8/yapraktan sonrasi da 
hem hareketsiz hem noktasiz olarak yazilmishr. 

1256 E- H. 278 

1. Ciiz 

Aharli' kagjt. 274' u »" boy ve 185"*"" eninde 18 yaprak. Sahifede 
harekeli iyi bir nesihle 120 mn '- uzuni. 11 satir. Durak ve cetveller kir- 
mizi. Kahve rengi deri cilt. 

Bu cilt Bakara (2) suresinin 177. ayetinin j»\ * jti jG, ciinilesi 
ile baslar ve ayni surenin 217 ayetinin r \J-\ jr £i\ J* vit>_ : ibarcsi 
ne kadar devani eder ise de Y. 7" da ayni sureinin 72. ayetine rucu ile yi- 
ne ayni surenin 168. ayetinin *V5U J=^\ j U- l^ibaresine kadar devam 
eder. 

1257 E. H. 276 

Kur'an ciizleri 

Aharh katin kagit. 175™"" boy ve 125"T eninde 33 yaprakiik 
30 ciiz. Sahifede harekeli nesihle 65 n,m - uzunl. 7 satir. Tahminen XI- 
XII. asirda yazilnustir. Duraklar ve sure baalari kirmizi ile. Miklepli 
ve semseli kirmizi deri cilt. 

1258 E H - 63 mSkke " r 

Mushaf 

Aharh ince kagit. 290'""" boy ve 180 u,,n - eninde 30 yaprak. Sahi- 
fede harekeli irice nesihle 120 mm ' uzunl. 58 satir. Ilk iki sahifesi ye§il, 
T.S A.Y.K. p_ oj 322 Arapya yaz malar 

eflatun penbc ve firuze rengi ile tezhipii. Hizip, sccde ve ciiz guU 
leri aitinla ve cetvelier yaldizli. Miklep, semse, koselik ve kenar kitabeli 
koyu kahve rengi deri cilt. Bir cok yerini kurt yemigtir. 

Bu musliaf ?ctifin her ciizu iki sahifeye sigdinlnus ve her sahife- 
nin birinci sahrindan madasinda satir bajlaruia elif ile basjayan ke- 
limeler getirilmistir. 

1259 K - 345 

Aym 

Ahurh kahu kafcit. 205" boy ve 150" ,,u - eninde 373 yaprak. Sa- 

hifede harekcli adf nesihle y5" ,m - uzunl. 13 satir. Muhtelif cllerden ya- 
zilniis. parcalardan murrkkeptir. Tahmincn XI-XII (XVH-XVIII) asir. 
Kahve rengi deri cilt. 

1260 E- h. m 

Aym 

Aliarli kalinca kagil. 33V boy ve 225' eninde 31 yaprak. Sa- 

hifede iri ve harekeli nesihle 12/ mm - uzunl. 9 satir. Tahminen XI-XII. 
asirda yazilhus.tir. Serlevlta, sure baslari, giiller mii/ehhep, cetvelier 
ve duraklar yaldizli. Miklepli ve sivaina yaldizli irankart kahve rengi 
dcri cilt. 

1261 K. M. :«3 

An" am 

Aharh krem rengi ince kagil. 185"""' boy ve 125""'" eninde 56 yap- 
tak. Sahifede harekeli nesihle 53 n,m - uzunl. 9 satir. c Abd al-Vahhab 
eliyle 1100 (1688-89) de kopya edilmisjir. Serlevha ve sure ba§lan 
inuzehhcp, sahife kenailan nefis halkari, durak ve cetvelier yaldiz. 
Miklep, $emse ve ko$elikli siyah deri cilt. 

1262 m. ik 

Musliaf 

Aliarli .ince kagit. IVO" 4 "" boy ve 110 eninde 333 yaprak. Sahi- 
fede harekeli ince nesihle 55 mni - uzunl. 15 satir. Ahmad eliyle 1103 Musha/lar 323 (1788-89) do istinsah cdilmistir. ilk iki sahifesi, sure basjari vc jfiiller 
miizehhep, (Jurak ve cetvellcr yaldiz. Miklep ve semseli visneciiriigu 
deri cilt. 

1263 Y. 6884 

Aym 

Aharh ince kafclt. 160 mu " boy vc 100""" eninde 368 yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 54"""' uzunl. 23sa!ir. Isma'il b. 'All larafindan 
1103 (1691-92) te istinsah cdilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslari, 
jriiller miizehhep, durak ve cetvellcr yaldizh. Mikltpli ve yeksah tez- 
hipii visni-ciirugu dcri cilt. 

1264 li- H. 235 

Annua ciizii 

Aharh krem rengi kag-it. l88" ,,n, boy ve..l25"" n ' eninde 27 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 65"""' uzunl. 10 satir. Hafiz Osman eliyle 
1103 (1691-92) te yazilmistir. Serlevha miizehhep, sure baslari altinla, 
durak ve cetvellcr yaldiz. Miklcpli ve semseli kahvc rengi deri cilt. 

Naba' (78) suresinden Nas (114) suresinin sonuna kadardir. 

1265 H. S. 168 

Kur'an ciizleri 

Aharh ince kajfrit. 140 ra "" boy ve 94 ,B,n • eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede karekeli nesihle 46 mm ' uzunl. 9 satir. Kirim hanlanndan Haci 
Sallnv&ray b. Bahadir-GirSy icin All b. MahmOd eliyle 1105 (1596-97) 
de istinsah edilmistir. Her cuzun ilk iki sahifesi ile sure baslari miizeh- 
hep, durak ve cetveller yaldizh. Miklepli ve yazma semseli mor deri 
cilt. 

1266 H. S. 361 

Mushaf 

Aharh krem rcnjfi kafcit. 255"' ,, '• boy ve 155 n,m " eninde rakamsiz 
yaprak. Sahifede harekeli guzel nesihle 85 mm - uzunl. 13 satir. Qlnici- 
zade c Abd ai-Rahman (61. 1137/1724-25) eliyle 1107 (1695-96) de istinsah 324 Arnpca Ya/malar edilmislir. Mk iki sahifesi, sure baslari, jjuller miizehliep, cetveller ve 
durnklar yaldiz. Miklep, scmse, koselik vc kilabeli visnectiriifcii deri 
cilt. 

Itk. Tnhfal-i lia|jatin, :>.Vl 

1267 k- h. i io 

Ay in 

Aharli ve zcrcfsan ince kajjit. I y5 m "" boy vc 1 10 '• eninde !89 

yaprak. Sahifede harekeli yii/.i-l nesihle 75 ,n '°' ir/.unl. 11 sahr. Hahz 
Osman'm tilmizleriuden Hafr/ Muhammad b. Ibrahim eliyle 1110 (1698- 
99) da istiusah edilmis vc Dervis Muhammad larahndau tezhip cdil- 
miflir. Y. I 1 ' ve. 2 a da nefis miizehhep iki Icvhada Fatiha stiresi ile 
Eliflam yazih; Y. -I89 b dcki miizchhcp Itvhanm alhnda miizehhibin 
ismi yazihdir. Sure basjan, ciiz, hizip, asir, ve secde giilleri ayni 
tarzda Iczhiplidir. Duraklar vc cetveller yaldizh. Miklep, jemsc, kose- 
lik ve kilabeli visnecuri'igii clcri cilt. 

1268 Y mi 

Ayni 

Aharh krcm rengi ince kagit. ise" 1 '"" boy ve 105 m "" eninde 374 yap- 
rak. Sahifede harekeli ince nesihle 57 ,n,n • uzunl. 13 sahr. Qinici-zade 
Abd ar-Rahman (61. 1131/1718-19) tarafmdan 1110 (1698-99) da istin- 
sah edihnistir. Ilk iki sahifesi, sure baslari, giiller miizehhep, durak 
ve cctveller yaldizh. Miklep, semse, koselik ve zencirekii visneciiriigii 
deri cilt. 

1269 m. 19 

Ayni 

Aharh kagit. 31 2"""' boy ve 212"""- eninde 393 yaprak. Sahifede 
harekeli giizel nesihle H5"" 1 " uzunl. 11 sahr. Hafiz -'Osman in Tilmiz- 
leiinden Sayyid "Abd Allah b. Sayyid Hasan eliyle 1111 (1699-700) de 
kopya edihnistir. Ilk iki sahifesi, sure baslari, giiller miizehhep, durak 
ve cetveller yaldiz. Biilun sahife kenarlan tamir gormiistiir. Miklepli 
deri cilt. Mushaflar 325 1270 K. 76 

Aym 

Alinrh krcm rcnjji kagit 220""- boy vc I50""»- eninde :>KI yaprtfk. 
Sahifede harekeli nesihle 100""- uzunl. 15 s.itir. 1111 (1699 17O0) do 
istinsah rdilmislir. Ilk iki saliifc miizehliep, sure baslari, dmak ve 
cetveller kiruuzi. Miklcp ve semseli visneciirti£ii dm cilf. 

1271 Y. 5343 
Aym 

Aharh krcm rengi incc kagit. 160 '• hoy ve I05 m,M - eninde 381 yap- 

Sahifede harckcli nesihle 60 ,,,m - uzunl. 13 satir. Al Jiacc Abd Allah ai- 
tfusayni b. Darvls Himmat cliyle 1111 (1699-1700) dc istinsah edilmis- 
tir. Ilk iki sahifesi ve giiller muzehhep, sure baslari yaldiz iizerine 
beyazla, durak ve cetveller yaldizh. Miklep, semse, koselik ve zenci- 
rekli visneciirugii deri cilt. 

1272 E. H. 164 
Aym 

Aharh krem rengi kagit. 240"™- boy ve 155""- eninde 349 yaprak. 
Sahifede giizel harekeli nesihJe 80 mra - uzunl. 14 satir. Muderris Ahmad 
b. c Ali al-Kutahi eliyle 1114 (1709-10) te istinsah edilmistir. Y. l b ve 
2" da guzel tezhipli iki levha icinde Fatiha ile Bakara suresinin basi 
yazih. Sure baslari ve giiller muzehhep, duraklar ve cetveller yaldiz ve 
kirmizi ile. Miklep ve semseli visnecurugii deri cilt. 

1273 E. H. 367 

An'am 

Aharh ve vassaleli krem rengi kagit. 190 mn - boy ve 114 mn " eninde 
20 yaprak. Sahifede harekeli ince nesihle 50 rara - uzunl. 19 satir. Hafiz 
Halil al-Halabi (61. 1115/1703-04) eliyle XII. asirda kopya edilmistir.'Ser- 
levha, guller, ve sure baslari muzehhep, sahife kenarlan ebru. Miklep- 
li ve semseli yazma nuhudf deri cilt. 

Bk. Tuhfe, s. 197, Haft ve liattatln, s. ,110. 326 Arapca Yazrnalar 1274 K. 77 

Mushaf 

Ahaili krcm ronyi ka£il. I 10""" • buy ve 9l)"""- eninde d00 yaprak. 
.Sahifedc harekeli nesihle h0"""- uzunl. 10 . satir. 'All h. Abd al-C:mi 
aJ-Kirinu -diylr 1115 (I7(>:l) yih sabaninda yazilmishr. Sure haglari, 
duraklar ve cetvellei kirmr/.i. Miklep vc scm.scli vi^iu^iir ligii di:ri cilf. 

1275 F.. II. r>i 

Ayni 

Aharh kiifit. 305™"" boy ve 20,' mm ' eninde 136 yaprak. Sahifedc ha- 
harckeli tfiizel nesihle 102'""" uzunl. 11 satir. Hanoi liassa hattatlann- 
dan ve III. Ahmed henricffaniiidaii Halil eliyle 1116 (1704-05) da kop- 
ya edilmistir. Y. l h vc 2" da imizehhep levha ieinde Fatiha ve Eliflam- 
yazihdir. Sure bashm ve duraklar imizehhep, cetveller yaldiz. Mik- 
lep, $emse, koselik ve kilabeli vi$necuriigu deri cilt. 

Hallal is'in Bk. Tuhfe-i Ualtntin, s. 198. 

1276 Y. 6185 
Sureler 

Aharh kfigit. 215 mm - boy ve 140™- eninde 10 yaprak. Sahifedc 
harekeli nesihle 100 m,B - uzunl. 11 satir. Haffaf-zade Seyyid Hu.sayn eliy- 
le 11 18 (1706-07) de istinsah edilmisMr. Serlevha ve sure baslari miizch- 
hep, durak ve cetveller yaldizh. Yesil bez yeni cilt. 

Ahkaf (46) Muhammad (47), Fath (48), Hucurat (49), Kaf (50) su- 
relctini havidir. 1277 H. S. 362 
Ayni 

Aharli incc kafcit. 185 mm - boy ve 120 mn " eninde rakamsiz yaprak. Sa- 
hifede harekeli gtizel nesihle 65 mni - uzunl. 13 satir. 'Osman b. Ismail 
eliyle 1120 (1708 09) de istinsah edilmigtir. ilk iki sahifesi, sure bas- 
lari, giiller muzehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep, semse ve 
kdsslikli vignecurujil deri cilt. Mu.shaflar 327 1278 K. 78 

Aym 

Aharh krem rengi kagit. 220 m,n - boy ve 146 n,m - cninde 252 yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihle 85—- uzunl. 17 satir. Hasan l>. r Abd 
ar-Rahman h. 'Abdulla^f eliyle 1123(1711) yih sabanmin 8. giinu istin- 
sah edilmistir. tik iki sahifede serlevhalar muzehhep, sure baslan kir- 
mizi. Mikiep, semse, ve koselikli kahve rengi deri cilt. 

1279 M. 20 

Ayni 

Aharh krem rengi ince kagit. 177" ,n " boy ve 1 15 m "'* cninde 165 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle 72"""- uzunl. 21 satir. Muhammad b. 
AbiBekr eliyle 1123 (1711-12) te istinsah ve Abd Allah b. Mustafa 
tarafindan tezhip edilmistir. ilk iki sahifesi, sure baslan giiiler inuzeh- 
hepj durak ve cetveler yaldiz. Mikiep ve yazma semseli kahve rengi 
deri cilt 

1280 Y - 4999 

Aym 

Aharh krem rengi kfifrit. 190 m ™' boy ve 125 m,n - eninde 304 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 63™- uzunl. 15 satir. Hafiz Mustafa al-Konavi 
eliyle eliyle 1123 (1723) sevvalinde istinsah edilmistir. Ilk iki sahife- 
si mflzehhep, durak ve oetveller yaldiz, sure baslan kirmizi ile. Mik- 
iep kdgelik ve semseli visnectirii&u deri fersude cilt. 

1281 Y. 6885 

Ayni 

Aharh krem rengii nee kfifcit. leO"""' boy ve 105 n " n ' eninde 329 yap- 
rak. Sahifede harekeli ince nesihle 54 mn " uzunl. 15. satir. Qinici-zade 
c Abd ar-Rahman eliyle 1124 (1712-13) te istinsah edilmistir. Ilk iki sa- 
hifesi sure baslan, guller ve hatime muzehhep, durak ve cetveller yal- 
dizli. Mikiep, semse, kdselik ve kitabeleri kabartma ve yaldizh visne- 
curtigii deri cilt. 328 Arapca Yazmalar 1282 Y. '1744 

Kur'an 

Aharli krcm rengri ince ka£it. 175 ,nm - boy vc 115 n " n - eninde 394 yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihle 65 m '"- uzunl. 13 satir. Ahmad eliyle sahifesi, 
1125 (1713) rebiulevvelinde istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure bas- 
lan, guller miizehhep, durak ve cetvdler yaldizh. Miklep ve yeksahh 
tezip ve zencirekli visneciiriigii deri cilt. 

1283 Y. 4784 

Ayni 

\harh krem rengi kafcil. 290 n,m " boy ve 180 mm - eninde 360 yap- 
rafc Cahifede harekeli iri nesihle 115 mm ' uzunl. 13 satir. Tophanc mes- 
cidi imami Hah? Mustafa eliyle 1126 (1714) §evvalinde istinsah edil- 
mistir. Ilk iki sahifesi adi tezhipli, sure baslari, cuzler kirmizi, durak 
ve oetvellu yaldizh. Miklep, kabartma semse, koselik ve zencirekli vis- 
necfuuifcu deri cilt. 

] 284 E. H. 51 

Ayni 

Aharh ka$»t. 220 ran " boy ve 160' nm - eninde 61 yaprak. Sahifede 
harekeli giizel nesihle HO 1 "- uzunl. 29 satir. Halfl b. Mustafa eliyle 
1130 (1718) da istinsah edilmistir. Bashk miizehhep, sure ba§Ian kir- 
raizi murekkeple. Ciiz g-ulleri ayni tarzda tezhiplidir. Miklepli ve sem- 
seli nuhudi deri cilt. 

Hattat icin Bk. Tuhfe-i haftatin, s. 197. 

1285 H. S. 377 

Kur'an 

Aharh ka£it. 135""- boy ve 90'"'"' eninde rakamsiz yaprak. Sahife- 
de harekeli nesihle SS"" 0, uzunl. 15 satir. Sayyid c Abd Allah'in tilmizle- 
rinden Imam-zade Muhammad eliyle Istanbulda 1132 (1719-20) de is- 
tinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslari, giiller miizehhep, durak 
ve cetveller yaldiz. I. Abdullhamid tarafindan vakfedilmistir. Miklep 
ve semseli visneciiriigu deri cilt. Mushaflar 329 1286 H- s. :w>o 

Ay mi 

AharJi kr.-m vvngi ince kafcit. 150""" hoy vc 95»- eninde rakamsiz 

yaprak. Saliilodc harekeli nesihle 55 mn " ii/.unl. 15 satir. Cinici-zadc 

Abel ar-Kaliman eliyle 1132 (171 9) dc istinsah cdilmi^tir. ilk iki sa- 

hifcsi, surer Imparl, fifullcr muzehhep, durak ve cetvellcr yaldiz. Mik- 

Jep, semsc, vi« kcisdikli visnecuriigu deri cilt. 

1287 K. H. 368 
An'am suresi 

Aharl. vi! vassaieli kfifrit. 195— -boy ye 125 mm - eninde 26 yaprak. 
Sahifede hnn-krli nesihle 197 m,M - uzunl. 9 satir. c Abd Allah Vcfa'i (61 
1141/1728-OT) Hi 2134 (1721-22) te kopya edilmi 5 tir. Serlevha muzeh- 
hep, durak vr cetveller yaldixli. Miklep ve semseli koyu kahve renjri 
deri cilt. B 

Bk. Tiihfi:, s. 291 

1288 Y. 6080 

Mushaf 
Aharli krem. rengi ka£it. 170 mm - boy ve 110™- eninde 299 yap- 
rak. Sahifede harekeli guzel nesihle 70 mm> uzunl. 3 5 satir. Sayyid Mu- 
hammad eliyle 1134 (1721-22) te istinsah edilmistir. Ilk iki sahifc ve 
gutler miizehhep, sure baslari, durak ve cetveller yald.zli. Miklepli 
nefti bez yeni cilt. Ikinci yapragin alti ucu yirtiktir. 

1289 e. a 95 

Ayni 

AharJi ince ka*it. 210 mn - boy ve 135 mm - eninde 75 yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle 84 mm - uzunl. 31 satir. Muhammad b. Abi Bakr 
eliyle 1135 (1722-23) te istinsah edilmistir. Y. l b ve 2- zengin bir su- 
rette sure baslari, cuz, hizip guMeri ve hatime miizehhep. Cetveller 
yaldizh. Miklep, semse koselikli visneciiriigii deri cilt. 

Hattat icin Bk. Tuhfe, s. 395. 330 Arapca Ynzmalar 1290 '• ii- i-" 

Aym 

Aharli kafril. 175" hoy vv 110 '• eninde 13(1 yaprak. Sahifrdr 

harrkcli nesihle 5 ■{«»»• uzunl. 13 s:iiir. $am kadisi Ahmad l>. Ali a.s- 
Saiwi'i al-Kufahi eliylc 1133 (172\!-23) U islinsah ediimislir. Y. l b v.- 
2" da iiuizehhep iki lev ha icituje Fatiha surcsi ilc Baknra surcsinin ba- 
si yazih. Sure baslari, ciiz vc hizip giillcri tftizel fczhipli. Durak vc 
cclvcller yaldizli. Miklep, $emsc ve ko$eliklcri yck$ahli vi$neciirii£ii 
dcti cilt. 

1291 k- v> 

Aym 

Aharli kafcil. It3 m '"- boy ve 90 m "" eninde 303 yaprak. Sahifedc 
harekeli adi nesihlc 53""" - uzunl. 15 salir. Molla Ibrahim b. Husayn 
eliyle 1135 (1722-23) !e istinsah cdilmi$tir. Ilk iki sahife miizehhep, 
sure ba§lan, ve duraklar ve eetveller kirnuzi. Miklep ve $emseli kah- 
ve reng-i deri cilt. 

1292 E- H. 118 

Aym 

Aharli ince ka£it. 275" ,n " boy vc 185 n "- eninde 32 yaprak. Sahi- 
fedc harekeli nesihle 142™"" uzunl. 46 satir. al-hacc Ahmad b. 
el-hacc Abi'l-Muslim al-Kaysarl eliyle 1136 (1724) yih $a l bamnin 15. 
jjiinii yazilmi§tir. Y. l h ve 2" da miizehhep levhaiar icinde Fatiha ve 
Eliflam yazih. Sure ba§lan yaldiz iizerine beyazla yazih ve miizehhep. 
Ciiz, hizip v.s. giilleri de aym tarzda -miizeyyen. Durak ve cetveller 
yaldizli. Miklep, semse, ko§elik ve kitabeli iinnabi deri cilt. 

1293 E- H. 53 

Aym 

Aharh kagit. 214"""- boy ve 155 m,, »- eninde 494 yaprak. Sahifede 
barekeli nesihle 100 n,m * uzunl. 9 satir, aralarinda daha ince nesihle 
Turkce mandalan yazih Muhammad Hululusi ad-Dimaski b. as-Sayyid Mushnflar 331 Aii diylc 1l:i<> (1723-24) da istinsah ediimistir. Y. 1'\ 2' miizehhcp, 
bashk vc v<i «<-vo, sure haslan kiinn/.i ile; cetvellcr yuldizli. Scmunda 
hatim duasi y.i/.ilidir. Miklep stmse ve koselikli siyah deri cill. 
Satir ai.il.uinda liirkee terciimesi ya/.didir. 

1294 E- H. 166 
Ayni 

Aharh kiv.m rengi kagit. 393" : " boy ve 265" - eninde 241 yaprak. 
Sahifede g\\/x-\ harekeli nesihle MO-"' uzunl. 15 satir. Sam kadisi Ah- 
mad b. c Ali as-Sanai al-Kutahi eliyle 1138 (1725-26) yihnda Istanbul- 
da istinsah ediimistir. Y. I b ve 2- da nnizehhep iki levha icinde Fatiha 
ve Eliflam ya/.ih ; sure baslari, giillcr muzehhep, durak ve cetveller 
yaldizla. Sonimcla hatim duasi vardir. Miklep semse. ve koselikli siva- 
ma yaldi/li Irankfirf kahve rengi deri cilt. Kapak icleri de oymalarla 
miizeyyen. 

1295 E. H - 394 

An am 

Aharh ince kagit. m™' boy ve 117— eninde 132 yaprak. Sa- 
hifede harekeli giizel nesihle 50 mm> uzunl. 11 satir. Mu^afa Mir (61. 
1175/1761) eliyle I. Sultan MahrnQd emri ile 1144 (1731-32) te yazilmis- 
tir. Serlevhalar, sure ve dua baslari muzehhep, durak ve cetveller yal- 
dizh. Ahmed AltunI eliyle teclid ediimistir. Miklep, semse, koselik ve 
kenar suyunu havi kirnuzi deri cilt. 

An'am surosi ile mutad surelerden baska evrad ve ediye de vardir. 

Bk. Tuhfc, s. 541. 

1296 Y - 6886 

Ayni 

Aharh krem rcngi ince kagit, 150 m "'- boy ve 95 m "" eninde 366 yap- 
rak. Sahifede harekeli irice nesihle 52 mm ' uzunl. 14 satir. Muhammad 
Rasim eliyle 1144 (1731) muharreminde, istinsah ediimistir. Ilk iki sa- 
hifesi, sureba^ian, hatime, guller muzehhep, durak ve cetveller yaldizh. 
Miklepli ve yeksah tezhip ve zencirekli vi§necuriifcu deri cilt. 332 Arap^a Yazmalar 

1297 F - H. 260 

Am ma cii7.ii 

Aharli ince kafcil. I'M'""- lioy vc i:!5 n,r '- cniiulc 35 yaprak. Sahifcde 
harckeli nesihle 75"*"- ti/wnl. 8 salir. Ha lib Sayyid Hasan eliyle 1146 
(1733-34) da ya/.ilmi$ln . Serlevha, sine Italian tc/.hipli, rlurak vc eet- 
veller yaldizh. Miklep vc semsrli vi?m-ciirugii deri cill. 

12 ( )8 K. H. 39S 

An am 

Aharli vc vassalcli zerefsan pen be ka£it. J80"" ,, • boy vc riO 1 """ 
eninde 97 yaprak. Sahifcde harr kcli ffiizcl nesihle 53 ,nm - uzunl. 9 satir. 
Muhammad Kasim eliyle 1146(1733-34) da kopya cdilmig ve Ahmed el- 
iyle teznip cdilmi§Mr. Serlevhalar've sure ba§lan giizel tezhipli, durak 
vc cetveller yaldi/.h. Miklep, seinsc, ko$tlik ve kenar suyuuu havi niihudi 
deri cilt. 

1299 k. ho 

Ayni 

Aharli kfifrit. 310""" boy ve 200""- eninde 410 yaprak. Sahifede 
harckeli iri ve adi nesihle 130 u,m - uzunl. 13 satir. Molla Abd ar-Rahim 
b. Muhammad eliyle 1149 (1737) zilhiccesinde yazilmi§tir. lik iki sa- 
hife sure basjan, durak' ve celveller kirmizi ile. Miklep ve semseli 
kahve renjji deri cilt. Cilt kurtludir. 

1300 E- H. 433 

Sureler vc dualai 

Aharli kagr»t. 182"""- boy vc 124"""- eninde 41 yaprak. Sahifede 
harekeli guzet nesihle 56"'"" uzunl. 8 satir. Sayyid 'Osman Kirfml el- 
iyle 1151 (1739)de istinsah edilmhjtir. Serlevha ve sure basjari giizel 
lezhipli, sahife kenarh penbe lezyinarli. Miklop ve semseli koyu kah- 
ve rengi deri cilt. 

Ahkaf (46), Vaki a (56), Mulk (67), sureleri ile dualan havidir. Mushaflar 333 1301 E - H - 350 
An'am 

Aharh kagit. leO" 1 "* boy ve 106 ,,,IM# eninde 75 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 60 mm " uzunl. 9 satir. Muhammad Amin Raca'i 1153 
(1740-40) yd. cemaziyelevvelinde kopya edilmi§tir. Serlevha ve sure 
baslan mu7.ehhep, cetvel ve duraklar yaldiz. Miklep ve §emseli kahvc 
deri cilt. 

1302 Y. 982 

Mushaf 

Aharli kngfit. 150" ,,,, • boy vc 90'""" eninde 379 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 50""" • uzunl. 15 satir. Muhammad Rasiin eliyle istan- 
bulda 1156 (1743) ceinaziyelevveiindc istinsah edilmi§tir. Ilk iki sahi- 
fe, sure baglari, puller miizehhep, durak ve cetveller yaldizli. Miklep 
ve yek§ahh yazma semse ve zencirekli visneciirtigii deri cilt. 

1303 K. 82 

Ayni 

Aharli kagit. 320'" ,n, boy ve 210 mm ' eninde 281 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle lSS"""' uzunl. 15 satir. Sarif el-hacc Husayn eliyle 1157 
(1744) de istinsah edilmistir. Sure baslan, durak ve cetveller kirmizi 
ile. Miklep, semse ve kdselikli kahve rengi deri cilt. 

1304 E- H. 376 

An c am 

Aharh krem rengi ince kagit. 170 ,nm ' boy ve 1 l0 mBI * eninde 42 
yaprak. Sahifede harekeli giizel nesihle 57 ram * uzunl. 9 satir. Hazine 
kahyasi c Ali aganin bendegfintndan SuleymSn eliyle 1158 (1745) de is- 
tinsah edilmi§tir. Serlevha, sure basjari ve giiller miizehhep, cetveller 
ve duraklar yaldizla. Miklep ve semse] i koyu kirmizi deri cilt. 

1305 E. H. 52 

Mushaf 
Aharh ince kagit. 220 M,m " boy vc HO"""' eninde 306 yaprk. Sahifede 334 Arapea Yazmalur liarekcli nesihle 55" ,H " ' itziiiii. 15 snluv Ahd al-H.iliin'm .sakirllarinden 
Hafi? Hiiseyn eliyle Lift:* (17-19 50) !e kopya crJtlmiglir. Y. V' ve 2" 
da niuzehhep, iki sahife. Sure hasjan ve rlnraklar yaldr/hdir. Kenar- 
lannda ince nesihle nuihU-lif Arapea lefsii lerden aliumi$ parcalar yazili- 
dir. Miklep, 5en1.se kosclik ve kenar kitaheli visnceiiiii&u dcri eill. 1306 F.. II. 397 Ail am 

Aharli kagil. 190 '■ hoy ve 125 eninde 210 ' yaprak. Salufrde 

liarekeli nesilik- OH" uzunl. 9 salir. Mir Abdil*. "AH pa*a (ill. 1153/17- 

41) eliyle 1163 (1 7-19-50) U- yazdnustir. Sure banian niiizehl.ep, basm- 
da ka'henin res mi vardir. Durak ve celveller yaldizh. Miklep seinse ve 
koselikli taliini deri cilt. 

Surelerden baska dua ve evrad vardir. 

Bk-. Tuhfe, s, :>77 

1307 Y. 4780 

Mushaf 

Aharli krem rengi ince kagit. 154 ,nm " boy ve 10)"""' eninde 150 yap- 
rak. Sahifede harekeli guzel ncsihJe 54 , " m • uzunl. 14 satir. As-Sayyid 
( 0sjmanat-T6kadi eliyle 1163 (1749- 50) te istinsah edilmistir. Kenar- 
farlnda bazi ayetlerin Arapea lefsiri ile kirata dair notlar vardir. ilk 
iki sahifesi miizehhep, sure baslari yaidiz iizerine beyazla durak ve 
ctfveller yaldizh. Miklep, semse koselik ve zeneirekli visnecuriigu de- 
ri cilt. 

1308 m *m 

Ciizler 

Aharli ve vassaleli ka£it. 310"""' boy ve 190'""" eninde ve defrisik 
sayida yaprak. Sahifede harekeli giizel n.esihle 82 """• uzunl. 9 satir. 
Rahtvan-zade c Ali al-Ba&dadi eliyle 1166 (1752-53) da istinsah edilmi^- 
tir. Ilk iki sahifesi levha halinde, ve her eiiziin serlevhalan, eiizbaslan, 
jjiilleri miizehhep, celveller yaldizh. Amir Ibrahim Kethuda tarafindan 
Ravzai mutahharaya vakfedilmistir. Miklep, semse ve koselikli kcyu 
kahve rengi deri cilt. Mushaflar 335 1309 fc. "■ J 56 

Mushaf 

Aharh krem rengi kagit. 255 ,n "" boy ve 175 mm - eninde 341 yap- 
rak. Sahifede harekeli guzel nesihlc 94"""' uzunl. 13 satir. Ha/iz AbO 
Bakr b. al-Hace Muhammad eliyle 1167 (1753-54) de istinsah edilmistir. 
Y. l b ve 2-' da gtizel lezhipli iki levha icinde Fattha ve Eliflam yazili. 
Sure basjan secde, ciiz, hizip giiileri aym tarzda muzehhep, duraklar 
ve cetveller yaldizli. Miklep, §emse ko$eiik ve kenar suyunu havi fes- 
rengi deri cill ; kapaklarin icinde yek§ahli §emseler vardir. 

1310 M. 105 

Ciizler 

Aharh krem rengi kagit. 3\0 mm - boy ve 180"""' eninde degi&ik sayida 
yaprak. Sahifede harekeli guzel nesihle 75 n " n - uzunl. 7 satir. Sahife 
kenarlannda Kail Bayzavi tefsiri ince nesihle yazihdir. Kuran metni 
Rahtvan-zadc 'All al- Bagdad! eliyle ve kenardaki tefsir ise §ayh. Ah- 
mad abiVIzz eliyle 1168 (1754-55) de yazilmifhr. Bu ciizler Amir ai- 
hacc Kazdagh 'Abd ar-Rahman Kettjuda tarafindan Ravzai nebeviye- 
ye vakf edilmistir. Serlevha, sure basjari, ko§e ve koltuklan zengin 
bir surette tezhip edilmistir. Durak ve cetveller yaldizlidir. Miklep, 
semse ve ko$elikli kahve rengi deri cilt. 

Otuz ciiz tamamdir. Sonunda Hatim duasi, Falname ve kiraata 
dair risaleler vardir. 

1311 Y. 6z()0 

Mushaf 

Aharh krem rengi kagit. 200 ,, " n • boy ve U0r m - eninde 330 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 68"™- uzunl. 15 salir. Ketani-zade Ahmad b. 
tfasan al-'Attar eliyle 1169 (1755-56) da istinsah edilmistir. Ilk iki sa- 
hife, sure ba$lan, giiller giizel muzehhep, durak ve cetveller yaldiz 
ve renkli. Miklep, semse, kosdik ve zencirekli vi$nevuriigii deri cilt. 

1312 Y. 5689 

Aym 
Aliarli krem rengi kagit. 150"""- boy ve 98"" u eninde 415 yaprak. 336 ArapcaJar Yazmalar Sahifede harekeli nesihle Se"""' uzunl. 13 salir. Di/.dar zade Sayyid 
Abd Allah al-Kankiravi eliyle 1169 (1755-56) da istinsah edilmistir. 
Ilk iki sahifesi, sure banian, guller miizehhep, durak ve cctveller yal- 
dizh. Miklepli ve zilbahar tezhipli visneciiriigii deri cill. 

1313 K. 83 

Aym 

Aharh krem rengi inoe kagil. ■235" , " , • boy ve I50"'"" eninde 320 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle 92"""' nzunl. 15 salir. Muhammad' 
Rasim'in sakirllerinden Sun ( Allah Lam i eliyle 1 170 (1756-57) de is- 
tinsah edilmistir. Ilk iki sahifcsi, halimesi, sure ba§lan ve gullcri niii- 
zehhep, durak ve eelvelhr yaldixli. Miklepli kahve rengi deri zilbahar 
eilt. 

1314 Y.2513 

Aym 

Aharh krem rengi inee kagit. 183 ,um ' boy ve 98 u ' ,,, • eninde rakamsiz 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle 60" ,m - uzunl. 11 salir. As-Sayyid 
Darvis Husayn eliyle 1171 (1763-64) de istinsah edilmistir. Ilk iki sa- 
hifesi kaba tezhipli; sure basjan kirmizi, durak ve eetveller yaldizii. 
Miklep ve semseli kahve rengi deri kohne cilt. 

1315 M. 108 

Ahkaf surcsi 

AharJi kalm kagit. 265 ,nm - boy ve 185"""" eninde 5 yaprak. Sa- 
hifedede harekeli nesihle llO"™' uzunl. Hafii Mustafa eliyle 1171 (1758) 
de istinsah edilmistir. Scrlevha miizehhep, durak ve cetvelltr yaldiz. 
Miklep ve semseli kirmizi deri cilt. 

Bu surelerden aym evsafta 10 adet meveullur. 

1316 E. H. 141 

Mushaf 
Aharh krem rengi kagii. 'ieO"""- boy ve 133 m "- eninde 444 yaprak. Mushaflar 337 Sahifede tfii/.< 1 haickeli ncsihle 67"""* uzunl. 14 satir. Hafiz Yiunf eliy- 
le 1171 (1757-58) dii istinsali edilmi$lir. Y. l b vc 2" dc nefi.s miizehhep 
iki levha i^iiide Fatiba sure si ile Bakara surcsinin ba§i yazili. Sure 
baslan, ba.fhklar secde v.s. giillcri, muzchhep, eetvi-ll.-r -ve duraklar 
yaldiz. Y. I \'\ u dc reukli bir eicek demefi vardir. Sominda sannyi lair" 
aniye ve kiraala dair Arapca risalt Icr vardir. Miklep, kitabeli ve ka- 
bartma gcmscli vi$necuru£ii deri cilt. 
Bk. Tuhfr, s. 755. 

1317 «i- H. 378 

/Wain 

Aharli kn-in rcnjfi ka£it. IKI)"""- Loy ve 113" eninde •!■! yaprak. 

Sahifede li.nekeli giizil nesihle <>0""" - uzunl. 11 salir. Kenkinli Dizdar- 
zade v A!ul Allah Rida'i eliyle 1171 (1757) fc kopya cdilini$tir. Sericv- 
ha, sure hasl.in miizehhep, durak ve celvellcr y.ildi/.li. Sahilc kena.'- 
lari zeref$in. Miklepli vc ziucirckli kahve rcnjji deri cilt. 

1318 Y. 12 

Mushaf 

Aharh kiem rengi ince kagit. '238 mm boy ve I25 mm - eninde 225 yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihle TS^^ uzunl. 21 salir. Mustafa b. Hasan 
min telamizi Muhammad Rasim eliyle 1172 (1758-59) te islinsah edil- 
mis.tir. Serlevha, ha time ve giiller miizehhep, sure baslan, duraklar ve 
cetveller yaldtzh. Miklep, yazma §emse ve koselikli koyu kahve ien- 
g-i deri cilt. 

1319 K. 84 

Ayni 

Aharh ince kagtt. 155 ,um - boy ve 100" 1 "" eninde 375 yaprak. Si- 
hifede harekeli nesihle 64 mm ' uzunl. 15 satir. Sa'irl-zada Siileyman 
Efendinin tiluii/.lerindea Hiei Salaymau Hihnl eliyle- 1 176 (1762-53) da 
istiusah ediluii^tir. Ilk iki sahifesi miizehhep, sure l>a$lari, cetvclL-r ve 
duraklar yaldizli. Mikl pli visnecuriigii deri sade cilt. 338 Arapea Yazmalar 1320 k. 85 

Ay m 

Aharh kagit. 310"-' boy v.-. l«,<i""- eninde :W I yaprak. Sahifede 
harckeli adf nesihle 13 satin [176 (I7b'i-63)da ishnsal. eddmistir. Su 
re ba$lan, durak ve cetveller kirnu/i ile. Siyah di-ri cilt. 

1321 K. -255 
Aym 

Aharh kalin kafcit. 370" boy ve 255 emiide !07 yapiak. Sa 

I 'ode hankeli ve jjiiztrl iri nesihle 138"""- u/.uul. 11 .salir. Siilcyinan'm 
Iclftmizindcn Haci 'Osuuiu tarafindan 1176 (1762-63) da i.stinsah ediJ- 
(lltftir. Ilk iki sahifesi miizehhep, sure ba$Iart, duiaklar vc cetveller 
kflimzi. Miklepli kahvc rengi yanni deri ciil. 

1322 m. 2i 

Aym 

Aharh kafcit. )65"""- boy ve 106»""• eninde 1*51 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 60"""' uy.mil. 15 salir. Mustafa Rukim'm Mlmi/Lrinden 
'OmarCdii eliyle 1177 (1763-64) da islinsuh edilmi$tir. Ilk iki sahife- 
si, sure bajlan, ffiiller miizehhep, durak ve cetveller yaldiz, Miklep, 
?emse ve k6§elikli vignecurtigu deri cilt. 

1323 K 86 

Kur'aitin 3. ciizii 

Aharh kagit. 302' hoy ve 195""- eninde 272 yaprak. Sahifede 

harekeli nesihle 130 n " n> uzunl. 15 salir. Si-yyid Ahmed Efcndinin tela- 
mizinden Anadolu Kavakh Hoca l Abd al-Karim eliyle 1177 (1763-64) 
de kopya edilnii$tir. Ilk iki sahifesi miizehhep, sure banian durak ve 
cetveller yaldtzli. Miklepli kahve rengfi deri oildi kurllar tahrip ctmig- tir. 1324 E. H. 388 

A-n'im 
Siyah vassaleli kagit. 154""' boy ve 102 B- * eninde 60 yaprak. Sa- Mushaflar 339 hifede harckeli nesih yazi ile ve altinla 54" m * uzunl. 13 sahr. Hirka-i 
sa ( adet hadcmelerinden biri tarafindan 1177 (1763-64) de yazilmijtir, 
Serlevha miizehhep, cetveller yaldizii. Mikiepli ve semseli mor deri cilt. 

1325 Y. 2145 

Ayni 

Aharh krem rcngi kagil. 720"" 11 ' boy ve MS"""' eninde 538 yaprak. 
Sahifede harckeli irice ncsihle 87 mm * uzunl. 11 satir. Divani humayun 
katiplerinden Hafiz SQlayman eliyle 1178 (1764-65) de istinsah edil- 
migtir. tlk iki sahife, sure basjan, giiller miizehhep, durak vc celvcller 
yaldizii. H.ltime sahifesinde g-iil resimleri vardir. Mikiepli kabartma ve 
yaldizii $emse ve koselik, iki sira kitabeli nefis vi§neciirugu deri cilt. 

1326 M. 22 

Mushaf 

Aharh krem rengi kagit. 160 fn,n • boy ve lOS 1 ""' eninde 332 yaprak. 
Sahifede hare keli ince nesihle 50 mn " uzunl. 15 astir. Muhammad Sa. c Id 
Efendinin telamizinden Muhammad Amin Fs'ik: eliyle 1178 (1764-65) de 
kopya edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baflan, guller muzehhep, cat- 
vetler ve duraklar yaldtz. Miklep, semse kdgelik ve kitabeli visnecu- 
rQfrfi deri cilt. 

1327 K. 87 

Ayni 

Aharh ince kagit. 180 ma>> boy ve U4 Bm< eninde 156 yaprak. Sah- 
fede harekeli ince nesihle 67 m *' uzunl. 21 satir. Karahisirl Ca c far el- 
iyle 1179 (1765-66) da istinsah edilmistir. Ilk iki sahife, hatime, gul- 
ler ve sure basjari miizehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep, $em- 
se ve ko§elikli vi$necurugu deri cilt. 

1328 Y. 5344 

Ayni 
Aharh krem rengr kagit. I75 mm " boy ve 100 m, "• eninde 359 yaprak. 340 Arapca Ya/malar Sahilcde harekeli nesihle r^'""" u/.iml. 15 satir. Malimud Kasif eliyle 

1181 (1768) ramazaninda islinsah edihni$lir. Ilk iki sahilesi sine ban- 
ian, jfiillci ve liatimc mti/.chlicp, dtirak vc: culvellcr yaltlixli. Miklp, sem- 
se, ko^clik ve zencirekli visncviii figii deri rill. 

1329 m. m 

Aym 

Aharh penbemsi kii£il. 195" ,,B - hoy ve 115"""* euindc <>5H yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle b2"" n - uzun). 17 saiir. Mustafa Ziihcli cliyJe 

1182 (1768) rebiiilevveliiule islinsah L<Jilnii$tir. Ilk iki sahifesi, sure 
ba§lan, jr tiller iniizehhep, dtuuk ve cclvcljcr yakhz. Miklep, sernse vc 
kosclikli kahvc renjji deri cill. 

1330 h. 2 

Ayrn 

Aharh ince kagit. 205 u " u • boy ve 128" ,,u - eninde 644 yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle 28 ms - uzunl. 10 satir, aralarmda kirmizi ile kell- 
melerin Turkee manalan yazih. Kenarlannda da Turkcc bir lefsir 
vardir. Mutfafl eliyle 1182 (1768-69) de istinsah edilmistir. Serlevhp 
ile Fat i ha ve Eliflam-i havi olan sahifelerin kenarlan ve sure baglari mii- 
zehhep. Duraklar ve cetveller yaldizh. Miklep, semse, koselik ve zen- 
cirekli kahye renjri deri cill. 

1331 M. 25 

Ayn» 

Aharh kagit. 195" 4 "'- boy ve 120 m, °- eninde 310 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 70 w - uzunl. 15 satir. Hafiz Mustafa Tavflki eliyle 11- 
85 (1771-72) te istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure basktrt, guller 
miizehhep, durak ve cetveller yakhz. Miklep, semse ve koselikli visne- 
gtlrug-ii deri cilt. 

1332 Y. 5341 

Ayn» 
Aharh krem rengi kafcit. I72 mro - boy ve 108 mm - eninde 331 yaprak. Mushaflar 341 Sahifede harekeli nesihle S?"""" lizunl. 15 satir. Hafiz Miih-uninad b, 
Ibrahim al-M.avlavi eliyle 1186 (1772-73) da istinsah edilnu.stii Ilk iki 
sahifcsi, .sure baslari, gpuller ve hatinu: miizehhep, durak ve Lctveller 
yaldizli. Miklepli ve zilbahar tezhipli visncciiriigii deri cilt. 

1333 Y. 3481 

Ayni 

Aharli kalin kagit. 465 mn " boy ve 315 m "" eninde 379 yaprak. Sa- 
hifede harekeli iri nesihle 180 m,n • uzunl. 13 satir. Hacagan-i Divan-i 
Humayundnn Mul,iammad Amir eliyle 1188 (1774) cemaziyelevvelinde 
istinsah ediJmi^tir. Ilk 2 sahifesi, sure baslari, gulleri kaba tezhipli, 
durak vc oetvcller yaldizli. Miklep, v<: semseli mor deri cilt. 

1334 Y. 6077 
Ayni 

Aharli krem rengi ka£it. 195 mm " boy ve 123""' eninde 297 yaprak. 
Sahifede harekeli guiel nesihle 70 ,,,m - uzunl. 15 satir. S.ilih Hifiz el- 
iyh: 1189 (1775-76) da istinsah edilmistir. Ilk iki sahife, sure' baglan' 
ve hatitne miizehhep, durak ve cetveller yaldizli. Miklep, semse, ko- 
selik, kitabe ve zencirekli visneciiriigii deri cilt. 

1335 M. 26 

Ayni. 

Aharh krem renyi ince ka£it. 155 mm ' boy ve lOO™"" eninde 360 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle Abu Bakr b. Muhammad eliyle 1190 
(1776) da kopya edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslari, jriiller miizeh- 
hep, durak ve cetveller yaldiz. Miklepli kahve rengi deri sade cilt. 

1336 E. H. 374 

An'am 

Aharh sanmtrak kag-it. 165 mra - boy ve 117°""' eninde 64 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 62 ram ' uzunl. 9 satir. Sayyid 'Osman Kirlmi 
b. tfalil (61. 1193/1779) eliyle XII. asirda istinsah edilmistir. Serlevha 
miizehhep, durak ve cetveller yaldizli. Miklep ve semseli visneciiru^u 
deri cilt. 

Bk. Tuhfe, s. 299 342 Arapca yazmalar 1337 Y. 3950 

Mushaf 

Aharh krem rengi kagit. 170 mm - boy ve 105™"" cnindc 362 yap- 
rak. Sahtf, de harekeli nesilile 52 mw - uzuul. 15 satir. c Osman §akir 
eliylt) 119$ (1780-81) le islinsah edilmistir. Ilk iki sahifcsi, sure ba?- 
lan, puller vc son sahifesi muzehhep, durak ve cetvelier yaldizli 
Mikli-pH visnecurujfii deri ve <,-iQekli lak cilt. 

1338 Y. 3480 
Aym 

Abarh kalin kagit. 475"" n - boy ve 340""" eninde 362 yaprak. Sahifede 
harekeli iri nesihle 177 m,n - uzuul. 13 satir. Al-rjacc Muhammad Izzat 
b. c Abd Allah eliyle Istanbulda 1195 (1780-81)'de istinsuh edilmi§tir. 
Ilk 2 sahife, sure ba§lan, giiller muzehhep, durak ve cctveller yaldizh. 
Miklep, semse ve kdselikli kahvc rerigi deri eilf. 

1339 E. H 62 

Ayni 

Aharb kalin kagit. 345™ m - boy ve 230 m,D - eninde 473 yaprak. Sa- 
hifede harekeli giizel nesihle 140 mm - uzunl. 9 satir, aralarinda kirmizi 
miirekkeple Turkce tefsiri yazih. Cezairli Kapudan Hasan Pasa icin 
1195 (1780-81) de Berber-zade Ibrahim b. Muhammad eliyle istinsah 
edilmistir. Y. l h ve 2* da kirmizi zemin iizerine altinla yazjli beyzi 
iki zahriyej Y. 2 b ve 3- da muzehhep iki serlevha. Sure baslari da 
ayni tarada tezhipli, cetveller kalin yaldiz, mavi ve kirmizi ile. Mik- 
lep, sem$e, kSselikli ve kenar suyunu havi kirmizi deri cilt. §emse 
kenanna yesil canfes yapi$tinlmi§tir. 

Bu kur'anin satir aralanna Abfl'l-Layg tefsirinin Tiirkcc terciimesi 
yazilidir. 

1340 E H. 55 

Ayni 
Aharh «eref§an kagit. 205"""- boy ve 133""»- eninde 155 yaprak Mushaflar 343 Sahifede harekeli nesihle 85■ m • uzunl. 21 satir. As-Sayyid Husayn 
Himid eliyle 1199 (1784-85) da istinsah edilmistir. Y. 2« da altmla 
bir gul resmi, Y. 2 b ve 3" da nefis muzehhep levhalar icinde Fatiha 
ve Eliflam yazili. Sure baslan, ciiz ve hi/ip giilleri muzehhep; du- 
raklar ve cetvdler yaldtzla. Miklep, senise, ko^elik ve kUabtli visne- 
curiig-ii deri Hit. 

1341 Y. 3478 

Ayni 

Aharh kagrit. 315 mm - boy ve. 200 n,m - eninde 397 yaprak. Sahifede 
harekeli iri ne.silile 117 mm ' uzunl. 11 salir. c Omar al-Aiz OmI eliyle is- 
tinsah edilmistir. Ilk 2 sahife muzehhep, sure basjan durak ve ccfvel- 
ler yaldizli. Miklrp, semse ve koselikli kahve rengi deri cilt. 

1342 V. 3484 

23. Ciiz 

Aharh ka£it. 245 mm • boy ve \65 am - eninde 18 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 122 mm - uzunl. 9 satir. Tahminen XII. (XVII) asirda 
istinsah edilmistir ^ Ciiz ve sure baskri kirmizi ile, durak ve cctveller 
yaldizli. Miklep ve semseli siyah deri cilt. 

1343 Y. 5342 

Mushaf 

Aharh ince kagit. 88"™' boy ve 66 BB " eninde 387 yaprak. Sahifede 
harekeli ince nesihle 35 mB ' uzunl. 11 satir. Muhammad b. Ahmad b. 
§ayfo Hasan tarafindan tahminen XII. (XVII) asirda istinsah edilmistir. 
tlk iki sahifesi, sure baslan, guller ve hatime muzehhep, durak ve cet- 
veller yaldizli. Miklepli ve ztlbahar tezhipli visnecurugii deri cilt. 

1344 Y. 5692 

30. Ciiz 

Aharh krem rengi ince kagit. 235" m- boy ve 160 ,,,m • eninde 22 yap- 
rak. Sahifede harekeli guzel nesihle 82 mm> uzunl. 11 satir. Ibrahim Rus- 344 Arapea Ya/malar di fliylo lalumiuMi XII. (XVIII) asmla isi insult cdiliui^hr. Scr'lcvha mfi- 
zehhep, durnk ve c<-( vcllri y.ildizb. Miklcpli fi-s k n«ji dcri cill. 

1345 K. 2M 

- !V f usi af 

Aharh kagtl. l l .»5 boy vc W^'""" mind.: X/(> yaprak. Sahifede 

vt- «lcj,»i.-jik elliud''ii atli haivkeli ncsihlc 'JO'"'"- ir/uul. 13 salir. Suit 
ba-dari, duraklar kiimi/.i. Miklopli kirmizi dt-ii cill. 

1346 k. ?»7 

Ayni 

Aharli ka£it. ISM" 1 - boy ve 13) mm - tniudc 337 yaprak. Sahifede 
nuihlclif ellcrdcu ya/.ilini* iank.h ve adi ncsihl.: H'l'i"""- uzunl. 13 sa- 
ht\ Sure haslari, duraklii kinui/i. Miklcpli kirtm/i <l. ri cill. 

1347 V *» 

Ayni 

Aharh kfifcit. 275'""" boy ve 190"'"" eninde 432 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle HO-™- uzunl. 11 salir. Tahminen XII. (XVIII) asir. Ilk 
sahife tezhipli, sure ba§lan, durak ve celveller kirinm. Miklep ve §em- 
seli kahve roagfi dcri cilt. 

1348 K. 303 

Ayni 

Aharh kftfcit. 207"» n " boy ve 140'-"" eninde 458 yaprak. Sahifede 
harckeli nesihle 85 ,B^, • uzunl. 11 satir. Tahminen XII. (XVIII) as|r. 
Ilk iki sahife$i kaba tezhipli, sure baijlan, durak ve cetveller yaldiz. 
Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

1349 K. 312 

Ayni 
Altaih ioee kiifcit. 155""- boy ve 105 u '- eninde 411 yaprak. Sahifede Mushaflar 345 liarekeli in..- nesihle 50 ram - uzunl. 13 satir. Talimincn XII. (XVHI) asir- 
da kopya i.Jii.uisfir. Ilk iki sahi/csi kaba le/liipli, sure bashiri, guller, 
duraklar vt> c Uvll.-r yald17.l1. Miklep ve §emseli kahve rcngi deri cilt. 1350 k. "i3 

Ayni 

Aharh kag-tl. 160— boy vc 105""- eninde 392 yaprak. Sahifedc 
pek adi bir nesihle 65 mm - uzunl. 15 satir. Ilk iki sahifesi kaba te/.hipli. 
Duraklar yaldiz, cetveller kirmizi. Miklep ve $emseli visneciiriiffu de- 
ri cilt. 1351 K. 335 

Ayni 

Aharh Ufrt. 150»»»- boy vc 100-"" eninde 301 yaprak. Sahifede 
adi harekeli nesihle 65""" 1 uzunl. 15 sahr. Talimineii XII. (XVUI) asir. Ilk 
iki sahifc adi boyali. Durak ve cetveller bakir yaldiz. Miklcpli deri 
cilt. 

1352 k. 374 Ayni 

Aharh kagit. 195"" 1 " boy ve 140"— eninde 425 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 80 ran " uzunl. 13 satir. Tahminen XII. (XVHI) asir. 
Sure baslari, duraklar, cetveller kirmizi. Miklepli kahve rengi deri 
kohne cilt. 

1353 k. 375 

Ayni 

Aharh kagit. 165""- boy ve 108"" n - eninde 339 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 7(T m - uzunl. 13 satir. Ilk iki sahifesi gayet kaba 
siisiu. Cetveller ktrmizi, duraklar yaldiz. Tahminen XII. (XVIU) asir. 
Miklep ve seroseli kahve rengi deri cilt. 346 Arapcalar Yazmalar 1354 K. 382 

Ayni 

Aharh kagit. 155"""' l>oy ve I07 ,nn " eninde. 4?8 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 72 mmi uziinl. 11 satir. Tahminen XII. (XVIII) asir- 
da yazilniis,tir. tlk iki sahifcsi kaba siislu, sure hasjari vc cetveller 
kirmizi, duraklar yaldiz. Mikh'pli kirmizi deri sadrc c; i 1 1 . 

1355 k. 2u 

Ayni 

Aharh kagit. 245°""- hoy ve 167 mm - eniride 303 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 11 8 ,nm - uzunl. 13 satir. Tahmiiii'ii XII. (XVIII) asir- 
da kopya edilmi$tir Ilk iki sahifcsi mavi ile siislu. sure basj.in, durak- 
lar ve cetveller kirmizi. Miklepli mihudi deri cilt. 

1356 K. 391 
Ayni 

Aharh kafcit. 183 mm " hoy ve 125 mm - eninde 348 yaprak. Sahifede 
muhtelif ellerden cikmis adi ve fena harekeli nesihle llO"""' uzunl. 
degisjk sayida satir. Cildi dagimk ve sonn eksik bir nushadir. 

Bayyina (98) suresinin 4. ayetin ortasina kadardir. 

1357 K. 412 
Ayni 

Aharh kalin kSg^it. 283 mm " boy ve 193 n,m ' eninde 344 yaprak. Sa- 
hifede harekeli adi nesjfcie m mm ' uzunl. 13 satir. Tahminen XII. (XVIII) 
asirda kopya edilmi§tir. Ifk yapragi yoktiir. Sure ba§lan, duraklar ve 
cetveller kirmizi. Miklt-p ve semseli kahve rengi deri kohne cilt. 

1358 K. 414 

Ayni 

Aharh kafrit, 290-"" boy ve 190"*' eninde 280 yaprak. Sahifede 
haiflteli adi nesihle 130 m ' n - uzunl. 15 satir. Tahminen XII. (XVIII) asir, Mushaflar 347 Sure basjari, durak ve cetveller kirmizi. Basta Fatiha (1) suresi 
yoktur. 

1359 K. 451 

Ayni 

Aharh kahnca kafrit. 230 nB boy ve 160""*- eninde 119 yaprak. Sa- 
hifede harekeli iricc ve adt nesihle 100 ,,,,,, • uzunl. 11 satir. Tahminen 
XII. (XVIII) asirda kopya edilmistir. Sure baslari ve duraklar kirmizi. 
Milclepli kirmizi deri sade cilt. 

Bu cilt Yasin (36) sureaiyle baslar ve Kur'amn nihayetine kadar 
devatn eder. 

1360 K. 467 
Cuzler 

Aharh sanmtrak kagit. 270 m,n * boy ve t70 ^,,B • eninde rakamsiz 
yaprak. Sahifede harekeli iri ncsihlu 107 mm - uzunl. 11 satir. Tahminen 
XII. (XVIII) astrda istinsah edilmi$tir. Serlevha muzehhep, durak ve 
cetveller yaldiz. Miklepli yesil deri citt. 

1-30. ciizdiir. 

1361 K 473 

Ayni 

Aharh kfifcit. 180 m »- boy ve 130""»' eninde de£i§ik sayida yaprak. 
Ebad ve evsafi birbirinden farkli bu iic cuz harekeli nesihle yazilmis 
olup kirmizi ve siyah deri ciltlidir. 

Mevcut cuzlert 3, 14 ve 15 dir. 

1362 K 475 

Ayn 

Aharh krem rengi kafcit. 275' cm - boy ve 190 mB - eninde defcisik sa- 
yida yaprak. Sahifede harekeli irice nesihle 1 1 5 mm - uzunl. 13 satir. 
Tahminen XII. (XVIII) asir. Serlevha ve duraklar yaldiz, cetveller kir- 
mizi. Miklepli darcini deri cilt. 

2-6, 15- 17, 20-28. cttzler vardir. 348 Arapca Yazmalar 1363 K. 177 

Ayni 

Aharh krem rengi kaftit. 2:">0' ,,m ■ boy ye 180""" eninde dcgisik sayi- 
da yaprak. Sahifede harekeli adi nesihle 100""- iizmiiI. 9 satir. Tahmi- 
nen XII. (XVIII) asir. Durak ve cetveller yaldi/h. Miklep ve scmseli 
kirmizi deri cilt. 

2, 4-10, 15, 20. ciizler vardir. 2 vc 8. ciizler mfikcrrerdir. 

1364 K. 482 

Ayni 

Aharh ka£it. 275 m,n * boy vc 180 u,n '- eninde ricgfi§ik sayida yap- 
rak. Sahifede harekeli irice nesihle 103 m " , • uzunl. 11 satir. Tahminen 
XII. (XVIII) asir. Ctiz h.islan, durak vc cetveller kirmizi. Miklep ve 
$emseli ^cylunl deri cill. 

2, 13, 15. ciizler vardir. 

1365 K. 484 

Ayni 

Aharh klgit. 290"" n - boy ve 203 mm - eninde defcisik sayida yaprak. 
Sahifede harekeli iri nesihle 125 mm " uzunl. 9 sal ir. Tahminen XII. (XVII) 
asir. Ciiz baslan, duraklar vc cetveller kirimzi. Miklep ve scmseli si- 
yah deri cilt. 

Bu rakimda 3, 4,,8, 19 vc 24. ciizler vardir. 1366 K. 183 Ayni 

Aharh kagit. 260 ,, ""• boy ve I65 u,m ' eninde rlc£i§ik sayida yaprak. 
Sahifede harekeli iri nesihle 94 , " m - uzunl. 10 satir. Tahminen XII. 
(XVIII) asir. Durak ve cetveller yaldizli. Miklep vc scmseli kirmizi 
ve kahve rengi ciltler. 

Bu taknnda: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12-18, 20-22. ciizler vardir. 1, 4, 17, 
18, 22. ciizlerden ikiser ve 14, 21. ciizlerden iicer tane vardir. MushaMar 349 1367 K. 485 
Ayni 

Aharh kafcit. 270""*- boy ve 200 ,n " , • eninde dc^i^ik sayida yaprak. 
Sahifede harekeli ffuzel nesihle HO"""- uzunl. 10 satir. Tahminen XII. 
(XVIII) asir. Cetvcller yaldiz, duraklar kirmizi. Miklep ve semseli ki- 
remidi deri cilt. 

Bu takimda: 1-7, 9-14, 16-15, 25, 27. cuzler vardir. 

1368 K «7 

Ayni 

Aharh krem renjji kafril. 250""'- boy ve llS mm ' eninde degisjk 
gayida yaprak. Sahifede harekeli nesihle 103 B,m- uzunl. 9 satu\ Tah- 
minen XII. (XVIII) asir. Ctiz ba§lan kimuzi, durak ve cetveller yaldiz. 
Miklep ve semseli kiremidi deri cilt. 

Bu takimda: 1-3, 5, 7, 11-13, 16-20, 22-24, 26. cuzler vardir. 

1369 K. 489 

Ayni 

Aharli kagit. ^yO 101 ** boy ve 200"" u ' eninde detfisik sayida yaprak. 
Sahifede giizel harekeli nesihle HO™ 1 uzunl. 10 satir. Hazinei huma- 
yun katiplerinden Mehmed'in eliyle tahminen XII. (XVIII) asirda kop- 
ya edilmistir. Serlevhalar miizehhep, cetvel ve duraklar yaldiz. Miklep 
ve semseli kiremidi deri cifc. 

18, 2J, 24. cuzler vardir. 1370 K. 490 

Ayni 

Aharh. kafcit. 270' , " ,, • boy ve 190""" - eninde degisjk sayida yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 98 n " n< uzunl. 9 satir. Tahminen XII. (XVIII) 
asir. Cuz baslari ve duraklar kirmizi, cetveller yaldiz. Miklepli ve 
gemse'li kiremidi deri cilt. 

2 ve 6, cuzler vardir. 350 Arapca yazmalar 1371 K. 492 

6. Ciiz 

Aharli kagit. 215°""' boy ve 153 m "" eninde 15 yaprak. Sahifede ha- 
rekeli nesihle 85 ,n ' n uzunl. 11 satir. Tahminen XII. (XVIII) asir. Sure 
baslari ve cetveller yaldiz, duraklar kirnuzi Miklep ve semseli zeytuni 
deri cilt. 

1372 K. 493 

8. Ciiz 

Aharh' kafcit. 270' boy vc 2UU"""- eninde 16 yaprak. Sahifede 

harekeli nesihle 113 m "'- uzunl. 10 satir. Tahminen XII. (XVIII) asir. 
Ciiz basi ve duraklar kirmm, cetveller yaldiz. Miklep ve semseli ki- 
remidi deri cilt. 

1373 K. 494 

15. Cuz 

Aharh kajit. 270 ,, " ,, • boy ve 200 m — eninde 16 yaprak. Sahifede hare- 
keli nesihle 113""* uzunl. 10 satir. Tahminen XII. asir. Cuz bast ve 
duraklar kirnuzi, cetveller yaldiz. Miklep ve semseli kiremidi deri cilt. 

1374 K. 506-507 

Yasin suresi 

Aharh ka£it. 165 mra - boy ve ]15 mm ' eninde 8 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 70■ o,n • uzunl. 9 satir. Tahminen XII (XVIII) asir. Karton. 

1375 K. 505 

Yasin suresi v. s. 

Aharh ince kafrit. 140 mo " boy ve 90■ nm ■ eninde 105 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 50*- uzunl. 11 satir. Tahminen XII. (XVIII) asir. Mik- 
lepli deri ve kafrit cilt. Kurtlann tahribatina ufcramis olan bu ciltte Ya- 
sln den sonra bir cok kuciik sureler, Hizb-i A'zani v. s. dualar vardir. Mushaflar 351 1376 K. 508 
Yasin surcsi 

Aliarli kagit. 210"""- boy ve 140"" M1 cniude 27 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihlc degisik sayida satir. Tahminen XII. (XVIII) asirda 
kopya edilinistir. Ourak ve cetveller kirnuzi. MikJepli darcini deri 
cilt. 

Bu iic cildin 2 si Yasin ve biri Fath suresidir. 

1377 K. 509 

Yasin, Fath ve Miilk sureleri 

Aharh kagit, 195'""" boy ve 140 eninde 22 yaprak. Sahifede 

de£i§ik ellerden yazihnis, harekeli nesihlc de£i$ik sayida satir. Durak 
ve cetveller kirnuzi. Miklepli vis,necurugij deri cilt. 

1378 K. 510/1 
^Anima (30) ciizii 

Aharh kagit. 245 D,m - boy ve 180 m,n - eninde 5 yaprak. Sahifede 
harekeli iri nesihle 100» m - uzunl. 7 satir. Tahminen XII. (XVIII) asir. 
Sure ba§lan, duraklar ve cetveller kirmizi. Miklepli visne rengi dep 
cilt. 

1379 K. 516 

Fath surest 

Aharh ince kafrit. 120 nm - boy ve 85 m "' eninde 10 yaprak. Sahifede 
harekeli adl nesihle 48 n,ni - uzunl. 7 satir. Durak ve cetveller kirmizi. 
Mikiep ve semseli vi§ne rengi deri cilt. 

10 adettir. 1380 K. 520 Ayni cvsafi haizdir. 
Bir adet 352 Arap^a Ya/.malai 1381 k. su/i 

Yasin (.Ui) suresi 

Aharh ka£it. 210r"- boy vi; I 10 ciiindu l > yaprak. Saliifetle 

harekeli nesihle 75"""- uzunl. 9 safir. Taliminen XII. (XVIII) asir. Dii- 
rak. ve oftvrllur kirmizi. Mikkp ve snn.seli deri fill. 

Yasin suresi 22 ndcllir. 

1382 K. 512/2 
I'alli (IS) suresi 

Aharh kajjil. 1*00 ■ hoy vi: II:')"""- eninde 7 yaprak. Saliifede 

harekeli nesihle 85"""- u/.unl. 8 sahr. Diuaklar kirmizi. Tahminen XII. 
(XVIII) asir. Miklcpli vism curiitfu dn i cilt. 

Onbctf adettir, 

1383 K. 513 

Yasin surcsi 

Aharh kahn kafcit. 2i:r ,n - hoy ve 137 mm ' eiiindc 8 yaprak. Sahife- 
de h»tekeli nesihle 75 mw - uzunl. 8 satir. Tahminen XII. (XVIII) asir. 
Durak ve cetveller kirmizi. Miklcpli darcmi deri cilt. 

1384 K. 525 

Naba' suresi 

Aharh kafcit. 240 n " u - hoy ve 180 m "" eninde 5 yaprak. Sahifede 
harekeli iri nesihle 100""- uzunl. 7 satir. Sure basjari, durak ve eel- 
veller kirmizi. Miklep ve semseli darcini deri cilt. 

8 adettir. 

1385 K. 526 

Ayni cvsafi haiz 1 add Naba suresi. 

1386 K. 527 

Ayni evsafi haiz 25 adet Naba suresi. Mushaflar 353 1387 K. 238 

Ayni 

Aharh ka£it. 118 mm " boy ve 123 mm * eninde 324 yaprak. Sahifede 
harekeli ad? nesihle 85 mm ' uzunl. 13 satir. Cetveller kinrnzi. Kahve 
rengi deri cllt. 

1388 K. 240 

Ayni 

Aharh ka^it. 165 ro "" boy ve 105"""- eninde 332 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle eS"""* uzunl. 15 satir. Sure baslan, durak ve cetveller 
kirmizt. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

1389 k. 241 

Ayni 

Aharh sanmtrak kafcit. 183 rom * boy ve US""' eninde 302 yaprak. 
Sahifede harekeli adi nesihle 66 ra,,> ' uzunl. 15 satir. Ilk iki sahifesi tez- 
hipli sure baslan, durak ve cetveller yaldiz. Miklep ve sentaeli visne- 
cttrfi&u deri cilt. 

1390 K. 242 

Ayni 

Aharh kfifcit. 160 B,, »* boy ve lOS " 8 ' eninde 320 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 55 Bm> uzunl. )3 satir. Sure'baslan, durak ve cet- 
veller kirmizi. Ilk iki sahifesi kaba tezhipli. Miklep ve semseli visne- 
curugii deri cilt. 

1391 K. 250 

Ayni 

Aharh kagit. 205 ron " boy ve 130 mm ' eninde 240 yaprak. Sahifede 
harekeli adt nesihle 82 min * uzunl. 15 satir. Tahminen XII. (XVIII) asir. 
Cetvel ve duraklar kirmizi. Miklepli vigneciirugu deri cilt. 
T.S.A.Y.K. F. 28 354 Anipca Yazmalar 1392 i< m 

Aym 

Aliarli kajfil. 293 ,n "" hoy v.- 195'""" rninde 29/ yaprak. Sahifede 

harekeli adi nesihle Ili5 iiv.ur.l. 15 sahr. XII. (XVIII) asn. Sun: 

ha$lari, durak vc cclvelliT kirmi/i. Miklep Ve $emxi li kahve icnifi 
deri tri It - 

1393 k. -iti 

Aym 

Aharh kagit. 270— • boy ve 170"""- cnindc 379 yaprak. Sahifede 
harekeli iyi nesihlc 95" ,m ' uxunl. 13 sattr. M9. yaprajja kadar baska 
ve mi'ttebakisi baska birer haltal tarafmdan yazilnustir. Tahminen XII. 
(XVIII) asir. Miklep ve semseli koyu kahve renyi deri cilt. 

1394 K. 276 

Aym 

Aharh kajit. 190 m '»* boy ve OO"""- eninde 357 yaprak. Sahifede 
harekeli pck &di bir nesihlc 100"""' iizuiiL 13 satir. Tahminen XII. 
(XVIII) asirda kopya edilmistir. Sure bnskin, duraklar knmizi. Miklep 
ve semseli siyah deri cilt. 

1395 K. 275 

Aym 

Aharh kagit. SOO"""- boy ve 20G mm - eninde 285 yaprak. Sahifede 
harekeli kabaca nesihle 135 m,n - iizunl. 15 salir. Tahminen XII. (XVIII) 
asirda kopya edilmistir. Sure baslan, duraklar ve cetveller kirmizi. 
Miklepli siyah deri cilt. I. Sultan Mahmud'un vakfidir. 

1396 K. 283 

Aym 
Aharh kagit. 165 ,rt, »- boy ve 110 mn " eninde 355 yaprak. Sahifede MushafJar 355 harekeli ad? nesihle 60 mm * uzunl. 15 satir. Sure ba§lan, durak ve cet- 
veller kirmizi. Miklep ve semseli vi§necurii£ii deri cilt. 

1397 K, 284 

Ayni 

Aharh ka£it. 270 o " B * boy ye 180 m,,u eninde 253 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle M5 nm - uzunl. 17 satir. Tahminen XII. (XVIII) 
asirda kopya edilmistir. Sure baslari, durakiar ve cetvcller kirmizi. 
Miklep ve semseli kahve reng-i deri cilt. 

1398 K. 237 

Ayni 

Aharh kagit. l45 n « n • boy ve 105 ,nn> * eninde 339 yaprak. Sahifede 
fena nesihle 7'2 mm * uzunl. 15 satir. Cetveller kirmizi. Miklep ve semseli 
deri cilt. 

1399 K. 218 

Ayni 

Aharh kafcit. 303 m,n - boy ve 185 mn " eninde 268 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle H0 mm> uzunl. 15 satir. Tahminen XII- (XVHJ) asirda 
kopya edilmistir. Ilk iki sahifesi kaba tezhipli, sure baslan ve cetvel- 
ler kirmizi, durakiar yaldiz. Miklep ve semseli visnecurugu deri cilt. 

1400 K. 141 

Ayni 

Aharh kfifrit. 165 m - boy ve lOS™"" eninde 328 yaprak. Sahifede 
harekeli ad! nesihle 60° m- uzunl. 15 satir. ljk iki sahifesi kaba tezhip- 
li, sure baslari, durakiar ve cetveller yaldizh. Miklepli ve yazma yal- 
dizh visnecuriigii deri cilt. 

1401 E- H. 396 

An'am 
Aharh ince ka£it. 187" m - boy ve 110 mm * eninde 90 yaprak. Sahi- 356 Arapca Yazmalar fede harekeli adf nesihle 66 n,m ' uzunl. 9 satir. Tahminen XII. asirda 
kopya edilini$tir. Serlevha ve sure basjari miizehhep, cetveller yal- 
dizli. Miklep ve yazma semseli kahve reng-i deri cilt. 

1402 E. H. 432 

An c am ve ediye 

Aharli krem rengi ka£it. 163 m,n * boy ve 105 mro * eninde 97 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 70 B " n - uzunl. 7 satir. 1155 (1742-43) de istin- 
sah edilmigtir. Sure basktri kirmizi, cetvel ve duraklar yaldiz. Mik- 
lepli mor deri ve kfigit cilt. 

Yasin, An'am, Fath v.s. surelerle ediye vardir. 

1403 E- H. 426 
Ayni 

Aharli ka£it. 148 ram ' boy ve 90 mm - eninde 92 yaprak. Sahifede ha- 
harekeli nesihle 50 ,,,,n • uzunl. 9 satir. Serlevha ve sure ba?lan niiizeh- 
hep, cetvel ler ve duraklar yaldiz. Miklep, semse ve yeksahh kenar 
suyunu havi vi$necurugii deri cilt. 

1404 E. H. 424 
Ayni 

Aharli kafrit. 145 - - boy ve 97 ron " eninde 64 yaprak. Sahifede ha- 
rekeli nesihle 50" m ' uzunl. 9 satir. Seferli ko&usundan Muhammad 
eliyle 1160 (1747) da istinsah edilmistir. Serlevha ve sure baslan mii- 
zehhep, durak ve cetveller yaldiz, sahife kenarlar penbe. Miklep, yek- 
sahh semse ve koselikli tahini deri cilt. 

1045 E. H. 420 

Kahf suresi ve Hizb-i a c zam 

Atarh krem renyi kfigit. 155 mro - boy ve lOS"""' eninde 202 yaprak. 
Sahifede harekeli guzel nesihle 57"""* uzunl. 9 satir. Hafiz Ahmad eliy- 
ile yaoftftiis. ve 1109 (1697-98) de Suleyman tarafindan mukabele edilmis- 
tir. Serlevha ve sure baslan miizehhep, cetveller ve duraklar yaldiz. 
Miklep, semae ve kdfelikli visnecuriigu deri cilt. Mushaflar 357 1406 E H - 419 

An c am-i serif 

Aharh vc kenarlan renkli ve zerefsan ka£»t. nS"""- boy ve l02 n,n " 
eninde 208 yaprak. Sahifede harekeli g-iizel nesihle $0""°' uzunl. 9 sa- 
tir. Hane-i hassadan c Ali Pasa-zade Muhammad Mir eliyle 1160 (1747) 
da istinsah edilmistir. Serlevha, sure baslari ve jjiiller tezhipli. Durak 
ve cetveller yaldizh. Miklep, yeksah tezhipli semse, koselik ve kenar 
suyunu havi koyu kirmizi deri cilt. 

1407 E- H - 418 

An c am ve mecmQ c a 

Aharli ka£it. 163 m, »- boy ve 110 mra - eninde 246 yaprak. Sahifede 
degisik uzunl. ve degisik ellerden harekeli nesihle muhtelif sayida sa- 
tir. Serlevha miizehhep, cetveller yaldizh. An c am Hafiz Halil eliyle 
1124 (1712) te, Banat su c ad ve sair kasideler Mustafa Rakim eliyle, hlil- 
ya-i Hakani Katib Qelebi diye maruf Sayyid eliyle 1189 (1775-76) da 
yazilmistir. Miklep ve yazma yaldiz tezyinath kahve rengi deri cilt 

Bu mecmuada: Y. l b de An c am-i serif; Y. 10 b de Asma'i hiisna; 
Hilyai nebevi ve asma'i nebevi; Y. 15 b de tsma'il Ankaravi'nin man- 
zum kasidei Munfarica serhi; Y. 35 b Ka c b b. Zuhayr'in Banat Su'id 
kasidesinin c Abd! tarafindan Ttirkce serhi ; Y. 60 b de du c a ve Esma'i hus- 
na; Y. 79 b Busirl'nin kasida-i Burdesimn Mufti Ahmad b. Kamal ta- 
rafindan manzum terciimesi; Y. 103 b Arabca iki kaside ; Y. 1 12 b Arap- 
ca di£er bir kaside ; Y. 133 b Kaslde-i Hirz al-aksam ; Y. 156 b Maninl 
Ahmad b. 'Ali'nin Utinzal an-nasr bi't-tevassul bi ahl al-Badr mesne- 
visi ; Y. 127 b Hakani Mehmed efendinin Hilya'si ile du'alar vardir. 

1408 E H - 415 

Kahf suresi ve Hizb el-a c zam 

Aharh ka£it. \95 an - boy ve 120 m,B - eninde 80 yaprak. Sahifede 
gfizel ve harekeli nesihle 62"""' uzunl. ll.satir. Seferli kogusundan 
Mir Mustafa eliyle 1130 (1717-18) da istinsah edilmistir. Serlevha, su- 
re ba§lan, guller tezhipli, durak ve cetveller yaldizh. Miklep, semse 
ve koselikli koyu nefti deri cilt. 358 Arapca Yazmalar 1409 Y. 6079 

Mushaf 

Aharli krem rengi incc kagit. 145 m,n - boy ve 95"""- eninde 423 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle 45"" n - uzunl. 13 sahr. Yasari-zade 
Isma'il eliyle 1159 (1/46) da isrinsah edilmiftir. Ilk iki sahifesi sure 
ba?lan ve giiller muzehhep, durak ve cetvdler yaldi/.li. Semse, ko§e- 
Hk ve zencirekli visneciirugii deri ci!t. 

1410 EAl.412 

Naba' surest 

Aharh kagit. 188 mm - boy vo 120 mm - eninde 3 yaprak. Sahifede 
harekeli ncsihlc 63 mm - uzunl. 10 satir, aralan altinla. Ahmed Husam 
ad-Din'e Galata Saray hocalanndan Muhammad Nuri Efendi tarafin- 
dan 1164 (1750-51) te verilmis olan ketebe vaz'i icazetnamesi vardir. Ser- 
levha muzehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep ve semseli kirmizi 
deri cilt. 

1411 E- H. 411 

Bakara suresinden bir kism 

Aharh katfit. 210" B - boy ve ISO"""- eninde 5 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle aS"™- uzunl. 11 satir. Muhammad b. c Omer Efendi 
tarafindan (1144/1731-32) te ketebe icazeti verilmistir ; icazet alanan 
ismi belli deyildir. Cetvel ve duraklar yaldizladir. Ebru kap. 

Bu Bakara (2) suresinin 5. ayetinden ayn surenin 51. ayetinin 
J-.JI (r' jrfl ^ ciimlesine kadardir. 

1412 E- H. 403 

Kahf surest 

Aharh krem rengi kagit. l'25 mm - boy ve 85 mm - eninde 12 yaprak. 
Sahifede ince harekeli nesihle 38 n " n - uzunl. 15 satir. Hafiz Halil (61 1115/- 
1703-04) eli ile istinsah edilmi§tir, Serlevha muzehhep, cetvel ve du- 
raklar yaldiz. Miklepli ve semseli nuhudi deri cilt. 

Bk. Tuhfa, s. 197 Mushaflar 359 1413 E- H. 399 

An'am suresi 

Aharh ince kagit. 215 ram ' boy ve 140 ,nn " eninde 44 yaprak. Sahi- 
fede harekeli giizel nesihle TO""* 1 - uzunl. 9 satir. Sarayi humayun katip- 
Jerinden Muhammad b. 'Omer eliyle 1128 (1715-16) de yazilmistir. 
Serlcvha, sure baslari ve giiller muzehhep, durak ve cetveller yal- 
dizh. Miklep, senise, koselik ve zincirckli kahve rengi deri cilt. 

1414 h. 10 

Ayni 

Aharh k&frit.' 190*"' boy ve 129" ,,n - eninde 23 yaprak. Sahifede 
harekeli giizel nesihle 64 nm ' uznnl. 10 satir. Isma'il b. 'Ali'nin tilmiz- 
lerindeu Darvis c Ali eliyile 1112 (1700-01) de istinsah edilmistir. Ser- 
levha miizehhep, duraklar ve yaldiz. Miklep ve semseli siyah deri cilt. 

1415 H. 9 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 180 m, »- boy ve 115"" 1 eninde 23 yaprak. 
Sahifede harekeli guzel nesihle 54""* uzunl. 11 satir. Hafiz Ahmad 
eliyle istinsah edilmistir. Serhvha muzehhep, durak ve cetveller yal- 
diz. Miklep ve semseli siyah deri cilt. 1416 H. 8 

c Amma ciiz'u 

Aharh krem rengi kagit. US"- boy 113 m,n - eninde 29 yaprak. 
Sahifede harekeli giizel nesihle 63 n " n " uzunl. 9 satir. Darvi§ c AlI'nin 
talebesinden Ismail c Ali (61. 1118/1706-07) eliyle yazilmistir. Serlevha 
muzehhep, sure baslari, duraklar ve cetveller yaldiz. Miklep ve semseli 
visneciiriigii deri cilt. 

Bk. Tuhfe, s. 123. 360 Arapca Yazmalar 1417 H. 4 

Mushaf 

Aharh ince kagit. I7 mm - boy ve llO"""- eninde 419 yaprak. Sahi- 
fede harekeli giizel nesihle 6Q nm ' uzunl. 13 satir. Ketcbc sahifesi ko- 
panlmistir. Tahminen XII. asirda yaziltnistir. Ilk iki sahifesi, sure 
baglan, gfuller ve duraklar muzehhep, cetveller yaldi7.Ii. Miklepli vi§- 
necuriigii ve alafranga istampa yaldizli cilt. 

1418 E - H - 553 

§ifa ayetieri 

Aharh kafcit. 3 m , 030 uzunlufcunda 1 I0 mm - eninde tomar. Adi hare- 
keli nesihle yazilmi§. Kur'an kerimde §ifa ayetlerini havidir. Gumiis. 
mahfaza icindedir. 

1419 E - H - 4 34 

Ayni 

Ab^rh kahnca kagrit. 190 mm - boy ve 130 mm - eninde 101 yaprak. Sa- 
hifede nirekeli nesihle 66 m - uzunl. 11 satir. Ilk iki sahifesi muzehhep 
serlevfaah, sure baslari, puller tezhipli, durak ve cetveller yaldizladir. 
Tahmknn XII. astrda yazilmishr. Miklep, §emse ve koselikti kahve 
renyi dtri cilt. 

1420 E- «• 387 

An'lm 
Aharh kafit. 145"»»- boy ve 93—»- eninde 127 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 47- n - uzunl. 11 satir. Tahminen XII. asirda kopya edil- 
misttr. Serlevha sure basjan muzehhep, cetvel ve duraklar yaldiz. Mik- 
kp, semse, koselik ve zencirekli kahve rengi deri cilt. 

1421 E. H. 384 

Ayni 
Aharh krem rengi kalin kagrit. 188 mm ' boy ve 123""' eninde 59 Mushaflar 361 yaprak. Sahifede harekeli nesihle 65 B,n " uzunl. 10 satir. Seker-zade 
As-Sayyid al-hncc Muhammad eliyle XII. asirda kopya edilmistir. Ser- 
levha ve sure ba$lan muzehhep, cetvel ve duraklar yaldiz. Miklep, 
semse koselik ve zencirekli koyu kahve rengi deri cilt. 
Bk. Habib, ayni eser, s. 139. 

1422 E. H- 392 

Ayni 

Aharli elvan kagit. 170 ,nm • boy ve 110 mm - eninde -29 yaprak. Sahi- 
fede talik ile 53 ,nm - uzunl. 13 satir. Husayn Pasa-zade Husayn b. Mus- 
tafa eliyle 1131 (1718-19) de kopya edilmistir. Serlevha ve sure baslari 
muzehhep, durak ve cctveller yaldiz. Miklep, scmse ve zencirekli kah- 
ve rengi ve mavi deri cilt. 

1423 E. H. 391 

Ayni 

Aharli kagil. 155 mm ' boy ve 105""'" eninde 75 yaprak. Sahifcde 
harekeli adi nesihle 58— uzunl. 9 satir. Ahmed b. c Abd ar-Rahman 
eliyle 1121 (1709-10) de kopya edilmistir. Serlevha muzehhep, durak 
ve cetveller yaldiz. Miklep ve semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

1424 E. H. 390 

Ayni 

Aharh kagit. 156""»- boy ve HO™"" eninde 65 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 58 m - uzunl. 11 satir. c Ali Siikrl eliyle tahminen XII. 
asirda kopya edilmistir. Serlevha muzehhep, cetveller kirmizi Miklep, 
ve zencirekli kahve rengi deri cilt. 

1425 E. H. 389 

Ayni 

Aharh kagit. 150 mra - boy ve 100 mm - eninde 60 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 56""- uzunl. 11 satir. Berber es-Seyyid Mustafa eliyle 
kopya edilmistir. Serlevha muzehhep, cetveller kirmizi. Miklepli ve 
semseli kahve rengi deri cilt. 362 Arapca Yazmalar 1426 E- H. 377 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 175""" boy vell5 mro ' eninde 52 yaprak. 
Sahifede harekeli pes i hie 63 m,n - nzunl. 11 satir. Ibrahim Fahml eliyile 
XII. asirda kopya edilmistir. Serlevha, sure baslari ve ha time miizeh- 
hep, durak ve cetvcller yaldizla. Miklep, ycksahh semse vc /.cncirekli 
zeytuni deri cilt. 1427 E- H. 379 

Ayni 

Aharh kagit. 182 ,nm - boy ve 118 m,n - eninde 68 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihlc 62" ,n " uzunl. 1 1 satir. Incili ko$k hademclet inden Mu- 
hammad Bostani eliyle tahmiiuu XII. asirda kopya edihnislir. Miklep, 
semse ve koselikli kirmzi deri cilt. 1428 E- H. 380 

Ayni 

Aharli krem rengi kagit. 175 mn " boy ve 115 m,n eninde 56 yaprak. Sa- 
hifede harekeli giizelnesihle 64"""' uzunl. 10 satir. Darvis c Abdi (61. 1172/ 
1759) eliyle Xll. asirda kopya edilmistir. Serlevha, sure baslari ve du- 
rak lar miizehhep. Cetveller yaldiz, Miklep ve scmscli zeytuni deri cilt. 

Bk. Habib, ay. es. s. 121, Dervis. c Abdullah. 1429 E- H. 375 

Ayni 

Aharh krem rengi ve vassaleli kag-it. 175"""" l)oy ve 11»""- eninde 61 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle"55 mn " uzunl. 11 satir. Hafiz 'Ogman' 
in tilmizlerinden Haffaf-zade Hafiz Ahmad eliyle 1107 (1695-96) de 
kopya edilmistir. Serlevha sure baslari, giiller ve duraklar miizehhep, 
cetveller yaldizh. Miklep, semse ve zincirekli nuhudi deri cilt. Mushafiar 363 1430 E. H. 372 

Ayni 

AharJi krem rengi ince kagit. leO 1 """ boy ve 105 mn " eninde 191 yap- 
rak. Sahifedc harekeli nesihle 56 ,,,^, • uzunl. 11 satir. Saray katiplerinden 
Hafiz Yusuf eliyle 1102- (2778) de istinsah edilmistir. Serlevha, sure 
baslari, duraklar iniizehhep, eetveller yaldiz. Miklep, yeksahli seinse 
kdselik ve kcuar suyunu havi siyah ve kirmizi deri cilt. 

1431 E. H. 330 

Ayni 

Aharli ince kagit. ISO"""* boy ve 115 m,n * eninde 57 yaprak. Sahi- 
fede harekeli gfizel nesihle 65 mm ' uzunl. 10 satir. Hafiz c Osman eliyle 
1103 (1691-92) larihinde yazilnustir. Serlevha ve sure baslari iniizeh- 
hep, durak ve eetveller yaldiz. Miklep ve semseli limon kufu renkli 
deri cilt. 

Bk. Tuhfe, s. 436. 

Hatime sahifesinde bulunan Hilye-i serif c Arab-zade Mehmed'in 
1127 1715) kaleinidir; Y. 52 b den sonraki kisimlann da Flafiz 'Osman'i 
takliden c Arabzade Mchmed tarafindan istinsah edilmi§ olmasi pek 
muhtemeldir. 

1432 E- H. 339 

An'am 

Aharli kalinca ka£it. 215 mm - boy ve I50 mm * eninde 24 yaprak. Sa- 
hifedc harekeli nesihle SO™*"' uzunl. 9 satir. Yedikuli as-Sayyid 4 Abd 
Allah eliyle (61. 1144/1731-32) de Hamd Allah b. as-Sayhden nakil 
edilmistir. Serlevha miizehhep, durak ve eetveller yaldizli. Miklep, 
seinse ve zcncirekli koyu kahve rengi deri cilt, 

Bk. Tuhfe, s. 288 v. d. 

1433 E. H 351 

Ayni 
Aharli krem rengi ince kagit. 160 n,n " boy ve 105 mra ' eninde 70 yap- 364 Arapca Yazmalar rak. Sahifedc harekeli nesihle 55— uzunl. 9 satir. Tahmincn XII. asir- 
da kopya edilmistir. Serlevha, guller, sure ba§lan muzehhep, durak 
ve cetveler yaldiz. Miklcpli ve yek§ahh semseli kirimzi deri ve yesjl 
kumas cilt. 

1434 E. H. 393 

Ayni 

Aharh ince ve vassaleli kagit. 168 mm - boy ve 113 m,n - eninde 52 
yaprak. Sahifede harekeli giizel nesihle 50 mn " uzunl. 11 satir. tfafiz 
Halil al-Halabi eliyile XH. asirda istinsah edilmistir. Serlevha, sure bas- 
lari, duraklar muzehhep, cetveller yaldiz. Miklcp, semsc ve kosdikli 
visnecuriigu deri cilt. 

1435 E H. 348 

Ayni 

Aharh kafctt. 160 m '»- boy ve I00'»' n - eninde 190 yaprak. Sahifede 
«arekeli nesihle 57 mm - uzunl. 13 satir. Katib-zadc Dawis, Muhammed 
yallm eliyle tahtninen XII. asirda kopya edilmistir. Serlevha ve sure 
bnslari muzehhep, durak ve cetveller yaldizh. Miklep, semse ve kose- 
likli kahve renyi deri cilt. 

Att^am ve difcer surelerle beraber her surenin ayri ayn dualari ve 
Y. 83 k de tCitab tiijn hasln adli Muhammed b. Muhammed al-Cazarl' 
nin eserl vardir. 

1436 E- H. 349 
Ayni 

Aharh kafcit. 150""»- boy ve 106-"" eninde 58 yaprak. Sahifede 
harekeli yuzelce nesihle 55 ""' uzunl. 11 satir. Tahminen XII. asirda 
kopya edilmistir. Serlevha ve cetveller ve duraklar yaldiz. Miklepli 
siyah deri cilt. 

An c am suresinden baska sureler ilc birliktc havassi kur'aniyeden 
bir cok dualar vardir. 

1437 E. H. 340 

Ayni 
Aharh krem rengi kafrit. 215 ,n "" boy ve 150 n,n " eninde 25 yaprak. _ '^ Mushaflar 365 

Sahifede harekeli giizel uesihle 80 m »' uzunl. 9 satir. Yedikuleli Sayyid 
'Abd Allah (<U 1 144) eliyiJe istinsah edilmisHr. Serlevha, guzel, du- 
raklar nriizehhep, cetveller yaldizla. Miklep, semse ve zencirekli siyah 
deri cilt. 

1438 E. H. 341 

Ayni 

Aharh kmn rengi kagit. 213 mm - boy ve 150 mn »- eninde 24 yap- 
rak. Sahifede harekeli giizel nesihle 80 mm * uzunl. 9 satir. Yedikuleli 
Sayyid 'Abd Allah eliyle XII. asirda istinsah edilmistir. Serlevha mu- 
zehhcp, durak ve cetveller yaldizli. Miklepli, semse ve zencirekli ko- 
yu kahve renjfi deri cilt. 

1439 E- H. 342 

Ayni 

Aharh kmn rengi ince kagit. 140""- boy ve 94""- eninde 61 yap- 
rak. Sahifede harekeli guzel nesihle bQ mm ' uzunl. 9 satir. Yedikuleli 
Sayyid c Abd Allah eliyle XII. asirda kopya edilmisnr. Miklep ve zen- 
cirekli koyu kahve rengi deri cilt. K6§elikler yek§ahli olup sonradan 
yapilmigtir. 

1440 E- H. 343 
Ayni 

Aharli kagit. 180 m *»- boy ve 122 mm - eninde 47 yaprak. Sahifede 
harekeli guzel nesihle 64""" uzunl. 10 satir. Yedikuleli Sayyid c Abd 
Allah eliyle 1143 (1730-31) te yazilmistin Serlevha ve tnr# bailan 
mflzehhep, cetveller ve duraklar yaldix. Miklep ve sentaeh rfyah deri 
cilt. 

1441 E. H. 344 

Ayni 

Aharh krem rengi ince kagit. 150 mn " boy ve 100""»- eninde 33 yap- 
rak. Sahifede harekeli guzel. nesihle 45 m - uzunl. 9 satir. Hafiz Halil 366 Arapca Ya/malar (61. 1115/ 1703-01) cliylc islinsah edilmi'?lir. Sci levha, }> filler vc durak- 
lar muzuhhcp, cclveller ynldr/.h. Miklep, seniM- ko.sdik v<: zencirckli 
milmdf deri ciJt. 

Bk. Tuhfe, s. 197. 

1442 E. H. 3-17 
Ayni 

Aharli ince kafcit. 160"" n - boy ve 98"""- onindc 72 yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle 43 1 "- uzunl. 9 salir. Nerdiibrini-zade c Osman el- 
Bosnavi (ol. 1181/1767) cliyle XH. asirda kopya cdilmi«tir. Serlevha 
miizehhep, durak ve celvcller yaldizh. Miklep ve §emseli kahve ren- 
g\ deri cilt. 

Bk. Tuhfe, s. 308. 

1443 E. H. 279 

Muik ve Naba' sureJeri 

Aharh sari kagrit. 290"'"- boy ve 202 mm - eninde 6 yaprak. Sahi- 
fede harekeli iri nesihle 140""»- uzunl. 10 satir. Besiktash Yazici Mu- 
hammed Qelebi tarafindan rahrninen XII. asirda yazilmishr. Siyah 
karton kap. 

Fiti) (48) suresi ile Naba* (78) ve Ihla? (112) sureleri vardir. 

1444 E. H. 270 
c Amma cuzu 

Aharli kdfrit. 200 mm - boy ve 130 m »>- eninde 23 yaprak. Sahifede 
harekeli guzel nesihle 70 m,n • uzunl. 11 satir. Serlevha, sure baslan du- 
raklar tezhipli, cetveller yaldizh. Miklep ve semseli visneciirugii deri 
cilt. 

1445 E- H. 257 
Kuranin 28. cuzu. 
Aharh kafcit, 180"» n< boy ve 118-"" eninde 25 yaprak. Sahifede ha- Mushaflar 367 harekeli nesil.K- «.s»- uzunl. 9sat.r. Semseli kahve rengi deri cilt. 

Bu ciiz M.iradaia (58) suresindcn Tahrim (66) suresinin sonuna 
kadar olan surcleri ihtiva eder. 

1446 E. H. 259 

Kur'anm ilk 4 ciizii 

■ Aharh incc kafril. 340'"- boy ve 228"'— cninde 41 yaprak. Sahi- 
fede harekeli s^im-l nesihle 125— uzuul. 12 satir. Tahminen XII. asir- 
da yazilnnst.r. Y. I'>ve2°da musschhcp iki Icvha icinde Fatiha ve 
Bakara surelen yazih. Sure baslan, duraklar fezhipli ve cetveller yal- 
diz ve : rcnkli. MiHep, scmse ve kenar kitabesini havi yeksahh visne 
den cilt. ' 

Fatiha (1), liakara (2) surcleriyle Al linran (3) suresinin 144 ave- 
tinin sonuna k.id.trdir. 

1447 E. H. 261 

Kur'anm -altinci ciizii 

Aharh ka£»l. i«r- boy ve 110— eninde 16 yaprak. Sahifede 

harekeli nesihlr. 55 uzunl. 13 satir. Duraklar kirmizi ile. Miklepli 

den ve eflatun bez cilt. 

Bu ciiz Nisa' (4) surnsinin 142. ayetiyin son kelimesi olan M ile 
baslar ve Ma'ida (5) suresinin 84. ayeti ile biter. 

1448 E. H .267 
Ciizler 

Aharh . kafcl. 200— boy ve 140— eninde 97 yaprak. Sahifede ha- 
rekeh nes. hie 87 uz „nl. 9 sat.r. Ciiz haslan, durak ve cetveller k.r- 

mm ile. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

Bu ciltte Zariyat (Si) suresinden Nas (114) suresinin sonuna ka- 
dar vardir. 

1449 E. H. 144 

Mushaf 
Aharh ince kafcit. 180»— boy ve 113'— eninde 303 yaprak. Sahi- 368 Arapca Yazmalar fede harekeli nesihle 60""" - uzunl. 15 satir. As-sayyid 'Abd al-Baki 
eiiyle istinsah edilmistir. Y. l b ve 2" da miizehhep, levhalar icinde 
Fatiha vc Eliflam ya/.ili. Sure ha$[an, kirmizi ile, duraklar ve cetvel- 
ler yaldizia' Miklep vc $emscli kahvc rengi deri cildin iizeri yesil 
canfes kaph. 

Bk. Habib, ay. es. s. 115. 

1450 R. « 

Aym 

Aharh kafriL 177" boy vc 117 eninde 336 yaprak. Sahifede 

siyali zemin iizcrine j^tiiuii.^ yaldizia ve harekeli nesihle 65 , " ,n • uzunl. 
15 s.ihr. Isma'Il b. Muhammad el-Caza'ri eiiyle 1180 (1766-67) do kop- 
ya ediimisHr. Ilk iki sahifesi sure basjari, bi/iplcr v. s. Osmanli us- 
liibunda miizebhep. Miklep vc §eniseli kirmizi deri eilt. 

1451 E. H. 54 

Aym 

Aharh krem ka£it. 225 mm - boy ve 150 m "" eninde 368 yaprak. Sa- 
hifede harekeli guzel nesihle 80"""' 13 satir. Hafiz Halll eiiyle de tez- 
hip edilmlftir. Uk, iki sahife ile son sahifenin alt yarisi, cuz t hizip ve 
secde gtfHeti, sure baglari guzel tezhiplidir. Miklepli ve yazma sem- 
seli koya kahve rengi deri XVIII asir. Osmanli cildi. 

N&ttat icin Bk. Habib, ay. es. s. 110. 

1452 E. H. 122 

Aym 

Aharh krem kafrit. 310 mm - boy ve 195""- eninde 31 yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 135 n " n ' uzunl. 41 sahr. E. H. 118 sayili mus< 
hafla musabeheti fazladir. Serlevha g Ciller nefis miizehhep, sure basla- 
n ve oetveller altinla. Miklep, semse ve koselikli visnecuriigu deri 
Osmanli cildi. 

1453 M 89 

Aym 
Aharli ince kafcit. 145 mm " boy ve 95 ,n^,, eninde 301 yaprak. Sahi- Mushaflar 369 fede harekeii nesihle 58 m - uzunl. 15 salir. Osmanh cseri. tahminen 
XII. (XVIII) asir Ilk iki sahifesi muzehhep, sure baslan, duraklar ve 
cetveller yaldiz. Miklepli ve zilbahar tezhipli kahvc rengi deri cilt, 

1453 M. 107 

Ciizler 

Aharli kagit. 305 m "" boy ve 190"' m - eninde dcgisik sayida yaprak. 
Sahifede harekeii irice ve giizel nesihle 80 ,n ' ,, • uzunl. 9 satir. Rahtvan- 
zada Bagdadli £ AII eliyle XII. (XVIII) asirda islinsah edilmislir. ilk iki 
sahifesi, sine baslan duraklar muzehhep, cetvelltr yaldiz. Miklep sem- 
seli ve ko^oltkli kahve rengi dcri cilt. 

1454 y. l? 

An'am 

Aliarh iuce kagit. 155""" 1 boy ve 96»' n " eninde 52 yaprak. Sahi- 
fede giizel ve harekeii nesihle 60"" n - uzunl. 11 satir. Sekn-zade Mu- 
hammad (61. 1166/1752-53) eliyle yazdmistir. Serlevha ve sure baslan 
muzehhep, durak ve celveller yaldizh. Miklepli siyah deri cilt. 

Bk. Tuhfe. 419. 

1455 M. 109 

mushaf 

Aharli ince kagit. 170-»- boy ve lOS" " eninde 309 yaprak. Sahifede 
harekeii ince nesihle 52" m - uzunl. 15 satir. Mustafa Muhlis eliyle tah- 
minen XII. (XVIII) asirda kopya edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure bas- 
lan ve gruller muzehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep ve yazma 
semseli kahve rengi deri cilt. 

1456 y. 5 

Ayni 

Aharh kagit. 4. 250 mra ' boy ve 123™ eninde bir tomar. SB"""- 
uzunl. harekesiz gubari yazi ile yazilmis ve orta yerleri bos birakila- 
rak besmele ve Fatiba ve Ihlas suresi yazdmistir. Tahminen XII. 
(XVIII). asir. Serlevha adi tezhipli, cetveller yaldiz ve renkli. 

1 <D«A. Y.Kt p* oa 370 Arapca Yazmalar 1457 y. wi 

Ayni 

Aharlt krein icnjji kajjil. \7:i mm - boy ve \'2() mH " cninde 361 yaprak. 
Sahifede harekcli nesihle ft'2""' uzunl. 15 sahr. /Omar h. Nasiil.i Pasa 
eliyle XII. (XVIII) asnda islinxah cdilmisjir. ilk iki sahifcsi, sure 
hajlan, gii|Icr miizchhep, durak ve re-Ivtller yaldr/.li. Miklcp, yazma 
yaldiz $umscli viJgnecurugii deri ciil. 

1458 Y. 3471 

Ayni 

Aharli incc ■ kagit. 155 »• hoy vc 100'""" cninde 301 yaprak. Sa- 

hifedo harekeli adi nesihle 55 mm - uzunl. 15 sahr. Talim incn Xil. (XVIII) 
asiida istinsah edilnii$lir. Ilk 2 sahifisi adi tezhiplidir, durak vc cet- 
veHer adi yaldizh. Miklepli vc semscli kahvc ren^i <l or i cilt. 

1459 Y. 158 15. C uz Aharh kafrit. 205" ,,n - boy ve 140«>»" cninde 22 yaprak. Sahifede ha- 
rekeli nesihle 85 rom ' uzunl. 9 sahr. Tahminen XII. (XVIII) asirda istin- 
sah edilmi§tir. Sure ba§Ian ve diiraklar kirmizi, cctveller niavi. Mik- 
lopli kahve reng-i diri vc kagfit cilt. 

Isra' (17) ve Kahf (18) stirelerini ihtiva edcr. 

1460 Y. 2587 

5. Ciiz 

Aharh kafcit. 205"" n> boy ve I46" ,m - cninde 18 yaprak. Sahifede 
harekcli nesihle 75 mm> uzunl. 11 sahr. Tahminen XII. (XVIII) da istinsah 
edilmistir. Ciizba§i ve duraklar kirmizi. Miklepli ve semseleri visnecii- 
riifrii derl cilt. 

1461 Y. 2t>01 

1. Ciiz 
Aharli kfifcit. 300"»»- boy ve 206 ra,n ' eninde 20 yaprak. Sahifede MushafJar 371 harekeli adi nesihie 145 n,,n - uzunl. 7 satir. Tahminen XII. (XVIII) asir- 
da kopy.i rddmigtir. Miklepli ve semseli visneciiriigu deri cilt. 

1462 Y. 3460 
Ciizler 

Alwirli kagit. 290 m "" boy ve 205" ,m • eninde deg-i§ik sayida yap- 
rak. Sahif((L harekeli adi nesihie 147 mm ' uzunl. 15 satir. Tahminen 
XII. (XVIII) asiida kopya edilmistir. Bashklar ve sure baslari kirmizi, 
durak ve ivlvdler yaldiz. Miklep ve §cmseli kirtnizi deri cilt. 

Her t-ill te 3 er ciiz olmak iizere 10 cilttir. 

1463 Y. 3161 

Ayni 

Ahaili kagit. 270 mm ' boy ve 155 mm ' eninde degisik sayida yaprak. 
Sahifcde harekeli nesihie 120 mn, • uzunl. 15 satir. Tahminen XI. (XVII) 
asLrda islinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi kaba tezhipli, cuz ve sure 
ba§lan citvel ve duraklar kirmizi ile. Miklep, semse ve koselikli vis- 
neciirugu deri cilt. 

Her ciltte 3 er ciiz olarak 10 cilttir. 

1464 Y. 3475 
Ayni 

Aharh ka£it. 225• ,,,u • boy ve 160 ,um - eninde degi$ik sayida yaprak. 
Sahifedc harekeli adi nesihie 110 mm * uzunl. 9 satir. Bashk durak ve 
cetveller kirmizi. §emseli kirmizi deri cilt. 

Yalni/. 28 ve 3. ciizler eksiktir. 

1465 E. H. 271 

c Amma ciizii 

Ah.irh ve zirefsai kag-tt. ^D"""- bay ve 133 mm " eninde 27 yaprak. 
Sahifede harekeli giizel nesihie 74 mn " uzunl. 9 satir. E£rikapih Mehmed 
Rasim eliyle XII. (XVIII) asirda kopya edilmistir. Serlevha, sure baslari, 
giil, durak cetveller ve hatime rokoko tezhipli. Cetveller yaldizli. Mik- 372 Arapca yazmalar lepli visneciiriigu dcri fizeri ya/.m.i yaldizli cilt. 
Bk. Tuhfe, s. 465 vc <Jrv. 1466 ». « 

An .un Aharli ince kagit. 220'»"<- l„»y vc 1 K)"""- eniiidi: 29 yaprak. Sahi- 
fede altinla yazilmis. 70 ,m,u uzunl. .siiliisle 3, ve harckili nesihle 50 m '"- 
uzunl. 6 satir. Mekkede kopya cdilini*lir. Scrlcvha, vc sahife kenarJan 
muzehhep, cetveller yaldizli. Miklcp, scmse, kosclilJi zuyluni deri Os- 
uianli cildi. 

1467 b. 7 

Ayni 

Aharli kagit. 250'» n " hoy ve 173 mm - eninde 52 yaprak. Sahifedo 
103—' uzunl. harekeli siiliisle 3, 60"" n - uzunl. harekeli nrsihle 4 satir. 
Tahmintn XV11. asir Osmauh eseii. Sure ba§i miizthhep," cetveller 
yaldizli. Miklep, semse vc k6$elikli siyah dcri Osimmh cildi. 

Bu An'am (6) suiesinin sonunda haftanin her gunu igin hazirlan- 
nns Arapca dualar vardir. 

1468 M 85 

Mushaf 

Aharli ince ka&it. 177»- boy ve 115» m< eninde 304 yaprak. Sahifede 
harekeli Osm*nli nesihle 60 mm - uzunl. 15 satir. Tahminen XII. (XVIII) 
asirda kopya edilmrstir. Ilk iki sahifesi muzehhep, sure ba§lan, durak- 
Lr ve cetveller yaldiz. Mikhpli kirnuzi deri ve bez cilt. 

1469 Y. 159 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 355"""- boy ve 220»"»- eninde 474 yap- 
rak. Sahifede harekeli iri nesihle 148 mm - uzunl. 11 satir. I. Sultan c Abd al- 
Hamidin Haaine Cavuslarindan Hafr/ Mustafa Nazlf eliyle 1202 (1 787- 
88) de istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi sure bastari, giillei imizehhep, Mushaflar 373 cetveller vo (Sitraklar yaldiz vc rcnkli. Miklep, semse, koselik ve kita- 
beli visnc^iiriigu deri cilt. 

1470 Y. 2165 
Aym 

Aharli kii-iii rengi ince kagit. 178"™- boy vc 115""" eninde 332 yap- 
rak. Sahifedo harekeli giizel nesihle 58 mm * uzunl. 15 satir. Sayyid $a- 
lih al-Oskiidaii eliyle 1202 (1787-88) de istinsah edilmistir. llk'iki sa- 
hifesi ile sun iki sahifesi, sure basjan vc giiller iniizehhep, durak ve 
cetveller y;ildiz. Miklep, semsc, kd§elikli vi§neciiriigu deri cilt ; kapak- 
lann ici oym.i ve yeksahli. 

1471 Y. 2519 

Ayni 

Aharli krem rengi ince kagit. 155"""- boy ve 94° ,m - eninde 306 Sahi- 
fede harekeli nesihle 60 mm - uzunl. Yazici Mustafa al-G6rdesI eliyle 
1202 (1787-88) de istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi kaba tezhipli, su- 
re basjari, durak ve cetveller yaldiz. §emse ve koselikli vi§neciirugu 
deri cilt. 

1472 Y. 3470 
Ayni 

Aharli kalin kagit. 480 n,B ' boy ve 340 mnu eninde 391 yaprak. Sahife- 
de harekeli iri nesihle 184 mnu uzunl. 13 satir. al-Hacc Muhammad b. 
*Abd Allah eliyle 1202 (1787) de istinsah edilmistir. Ilk 2 sahifesi, su- 
re baslari, giiller kabaca tezhipli, durak ve cetveller yaldizli. Miklep, 
§emse ve ko$elikli kahve rengi deri cilt. 

1473 E. H. 253 

Cuzler 

Aharli kagit. 220'""- boy vc 147 m: "- eninde 16 ise 20 yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle a?""-- uzunl. 11 satir. c Abd al-Kadir yamdi'nin 
telamizinden c Abd Allah Tavflk eliyle 1203 (1788-89) de yazilmistir. 374 Arapca Yazmalar Sure baslari, Fatiha ve Aliflam surch i iniii clrafi v c i\c:vt]i, duraklar 
ve cetveller yaldiz. Miklepli koyu kahvc renjf i iln'i rill. 

1474 K. 88 

Aym 

Aharh kafcit. 170 m "" hoy vc 114"""- cnimleSOl yaprak. Saliifede 
harekeli nesihle 55 n,m ' uzunl. 15 satir. Hafrz 'Omar eliyle 1204 (1789- 
90) te istinsah edilmi§tir. Ilk iki sahifesi iniizehhcp, sure baslari du- 
rak ve cetveller yaldizli. Miklepli koyu mor deri cill. 

1475 E. H. 371 

An f am 

Aharh knm rengi kagit. 160 mm - boy ve 100"""' eninde 106 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 55" ,m ' uzunl. 10 sahr. Mustafa Kiilahi'nin le- 
lamizinden Mahmfld RacI eliyle 1205 (1790-91) le istinsah edilmistir. 
Serlevha ve sure baslari miizehhep, durak ve cetvrller yaldizli. Mik- 
lep, semse ve zincirekli visnecurugu deri cilt. 

1476 H. S. 260 

Mushaf 

Aharh ince kafrit. 202 mn " boy ve 125" m ' eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli ffflzel nesihle 70 m,,, • uzunl. 15 sahr. Ahmed Wa'ill 
(61. 1229/1814) eliyle 1205 (1790-91) te istinsah edilmisttr.' Ilk iki sa- 
hifesi, sure baslari, guller ve duraklar miizehhep, cetveller kalin yal- 
diz. Otuz ciix halinde dltlenmistir. Miklepli mor deri cilt. 

Bk. tfabib. Haft ve haftatan, 163. 

1477 H. S. 366 

Aym 

Aharh ince kafrit. 185 mn " boy ve 120™*" eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli ffuzel nesihle 64 m ^ uzunl, 13 satir. Hafi? Sayyid 
Silih eliyle 1205 (1790-91) te istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure 
baslari, yuller mfizehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep ve semseli 
kahve rengfi deri cilt. Mushaflar 375 1478 H - s - 325 

Ayni 

Aharh krnn rengi kafcit. 220"""' boy ve 140' n,n> eninde rakamsiz 
yaprak. Sahifeile guzel harekeii ncsihie 72 ,nm - uzunl. 13 satir. Siiley- 
man HikmHi eliyle 1205 (1790-91) te istinsah edilmi$tir. Ilk iki sahi- 
fesi, sure U islari, guller miizehhep, durak ve cetveller yaldiz. Mikh:p, 
§emsc, k6>:lik ve kitabeli visneyuriigii deri cilt. 

1479 Y. 3165 
Ciizlcr 

Aharh kajjil. 310 m,n - boy vc 225 ,,,m - cnindc dc£i§ik sayida yaprak. 

Sahifede 1 10 uzunl. guzel, harekeii nesihle U sahr. Keresteci-zade 

Muhammad Hiyle 1206 (1791) muharreminde istinsah edilmi.?rir. Ilk 2 
sahifesi, durak ve cetveller yaldiz, cuz ve sure basb.ri kirmizj ile. 
Miklepli yesil deri cilt. 

1-30 cii/.diir. 

1480 H. S. 376 

Ayni 

Aharh incc ka£U. 162 n,m * boy ve 107 n,m - eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeii g-uzel nesihle 60 m,n - uzunl. 15 satir. c Abd Allah Tev- 
ffki eliyle 1207 (1792) de istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi ve guller 
miizehhep, sure ba?lan, duraklar yaldiz. Miklep, semse ve ko$elikli 
vhjnecuriigTi deri cilt. 

1481 Y. 6087 

Mushaf 

Aharh krein rengi ka£it. 183 ,n,r - boy ve 1 I7" ,n> - eninde 153 yaprak. 
Sahifede hankeli ncsihie 75 n " n ' uzunl. 21 satir. Ibrahim Kisbl Sipahl- 
zade eliyle 1208 (1793-94) de istinsah ve Siilayman Hilmi al-Baluml 
eliyle bazi yerleri tashih edilmi§tir. Ilk iki sahifesi sure banian, guller 
miizehhep, durak ve cetveller yaldizh. Miklep, semse ve k6?elikli kah- 
ve rengi deri sade cilt. 376 Arapcalar Yazmalar 

1482 Y- 2509 
Ayni 

Aharh kagit. 320 mm ' boy ve ISO"""- enindc rakamsr/. yaprak. Sahikde 
be§ satin harekeli kalm ve 10 satin nesihle olmak iizerc 125" ,m - uzunl. 
15 satir. Isma'il Zuhdi tilnii/.lerinden r Osman b. al-hacc Mustafa eliyle 
1210 (1796) recebinde istinsah edilmi$tir. Sure ba§Ian, durak vc cet- 
veller kirmizi ile. Basian iki yapragi cksiktir. Mikh pli siyah dcri ha- 
rap cilt. 

1483 M 27 

Ayn 

Aharh krem rengi kagil. 210"""- boy ve 110"""' en inde 477 yaprak. 
Sahifeder harekeli giizel nesihle 68 m,n - uzunl. 13 satir. Hafiz Muham- 
mad Rusdi eliyle 1214 (1799-800) dc istinsah edilmistir. Ilk iki sahife, 
sure basian, giiller miizehhep, durak vc cetveller yaldiz. Miklep, sem- 
se koselikli visneciiriigii deli cilt. 

1484 Y. 2523 
Ciizler 

Aharh kagit. 320 n "»- boy ve 215 mn " eninde rakamsiz yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 125"""* uzunl. 11 satu. Ahmad Rasid eliyle 1217 
(1802-03) de istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi kaba tezhipli, durak 
ve cetveller yaldiz ve renkli. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

Bu takimin beher cildinde 2. ciiz olmak uzere 30 ciiz tamamdir. 

1485 E. H. 268 

c Amma ciizti 

Aharh kfiftt. 185 mn " boy vc 128 mn " eninde 27 yaprak. Sahifede 
harekeli giuel nesihle 67 mi - uzunl. 9 satir. Ibn as-Sayfe Hamd Allah'in 
yasismdan Sarayi sultanl katiplerinden Isma'il Zuhdi eliyle 1218 (1803- 
04) te nakledilmisHr. Serlevha muzehhep, sure ba§lan, duraklar vc 
cetveller yaldiz. Miklep, semse, koselikli kirmizi deri cilt. Mushaflar 377 1486 Y. 918 

Kur'anm 3. ciizii 
Aharli krem rengi ince kagit. 310"""- boy ve 210 n "" - eninde 26 yap- 
rak. Sahifcdc harekeli giizel nesihle 135 mm " uzunl. 1 1 satir. Ismail Zuh- 
di eliyle 1218' (1803i04) de istinsah edilmi§tir. Serlevha muzehhep, du- 
rak ve cclvcller yaldizli. Miklep, semse ve zencirekli vignecurugii de- 
ri cilt. 1487 M. 29 Mushaf Aharli ince kagit 160"""* boy ve 95""* eninde 325 yaprak, Sahi- 
fede harckrli ince nesihle e?"" 1 " uzunl. 15 satir. Sarayi sultani katibi 
tsma'il 'Ziiluli eliyle 1219 (1804-05) da kopya edilmistir. Ilk iki sahifesi, 
sure ba§lnn vc hatimesi miizehhcp, durak ve cetveller yaldiz. Miklep 
ve yeksahli rezhipli cilt. 1488 M. 28 

Ayni 

Aharli kagit. 170 ram * boy ve 105 n,m ' eninde 304 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 60 mm - uzunl. 15 satir. Hafiz f Ubay Allah Zihni tarafm- 
dan 1218 (1803-04) de istinsah edilmi§tir. Ilk iki sahife, sure baslan, 
Sruller miizehhep, durak ve c:stvelbr yaldiz. Miklepli ve zilbahar tez- 
hipli visnecuriigu deri cilt. 

1489 Y - 2147 

Ayni 

Aharli krem rengi ince kagit. 133 mm - boy ve 82 ,n<n • eninde 306 
yaprak. Sahifede harekeli ince nesihle 48 mm - uzunl. 15 sahr. Mihrimah 
Sultan camii imami c Ubayd Allah Zihni eliyle 1219 (1804) yili muhar- 
reminde istinsah edilmi§tir. Ilk iki sahifesi, sure basjari, giilleri mii- 
zehhep, durak ve cetveller yaldiz ve renkli. Miklep, yeksahli semse 
ve kpselikli visnecurtigii deri cilt. 378 Arapca Yazmalar 1490 Y. 2262 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 170"""- boy vc 105""" euinde 306 yaprak. 
Sahifcde harekeli nesihle 55"""- uzunl. 15 satir. Mustafa Na'ili" b. c Os- 
man eliyle 1220 (1805-06) de islinsah cdilmistir. Ilk iki sahifesi, sure 
basjari, g-uller muzehhep, durak ve cctvellcr yaldiz vc rcnkli. Miklep, 
semse ve kd§elikli vi§ncyuiugu dcri cilt. 

1491 M. 30 

Ayni 

Aharh sarimtrak ka£it. 150"""- boy vc I00 m "" enindc 322 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle Se"""' uzunl. 15 satir. Daivndeli Sayh Hafiz 
Htsan b. Muhammad eliyle 1220 (1805-06) de kopya edilmistir. Ilk 
iki sahife, sure ba§lan miizehhi-p, duraklar kirmizi, cctveller yaldiz. 
Sonunda kiraata dair kavaid ve kurra-i a§ere nin isimleri" vardir. 
Miklep ve §emseli vi^ne^iiriig-ii dcri cilt. 

1492 Y. 4813 

Ayni 
Aharh esmer kajfrit. 175 m,u - boy ve 112 mm - eninde 309 yaprak. Sa- 
hifede harekekeli nesihle 60 ,n,B - uzunl. 15 satir. Husayn Hamdi b. c AlI 
tarafindan 1220 (1805 06) de istinsah edilmi§tir. Ilk iki sahifesi, sure 
baslfi, g-uller ve ketebesi muzehhep, durak ve cetveller yaldizh. Mik- 
lep, spmse ve koselikli vi§nccurii£ii deri cilt. 

1493 Y. 4881 Ayni 

Aharh ince kflfrtt. 295 •• boy ve I95 ,nm ' cninde 369 yaprak. Sahi- 
fede harekeli irl nesihle 112 mm ' uzunl. 13 satir. Mustafa Hifzt tarafin- 
dan 122 1 (1806-07) dc istinsah cdilmis.tir. Ilk iki sahifesi muzehhep, 
sure basjiri kirmizi ve mavi iizerine yaldizla, durak ve cetveller yal- 
dizh. Miklepli yesjl kumas, kaph deri cilt. Mushaflar 379 1494 m. 3i / 

Ayni 

Aharh krcm rengi kafcit. 170 ,T,m - boy ve llO"""- cnintle 303 yap- 
rak. Sahifede harekeli ince nesilile 58" ,,n • n/unl. 15 sahr. Husayn Zaki 
b. Hasan cliylc 1223 (1808-09) te Istanhul.Ja Balntta yassilini^tir. Ilk 
iki sahifesi, sure basjari, giiller miizehhep, durak ve ccivcller yal- 
diz. Miklcpli ve zilbahar tezhipli ktrmizi deri cilt. 

1495 2. H. 126 

Ayni 

Aharh koyu krem rengi kagit. 210 mm * boy va 135""* cnindc 499 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle 70 m,n ' uzunl. 11 satir. Saray Balata- 
cilanndan Hafiz Mehmed Emln Rusdl eliyle 1224 (1809) da istinsih 
edilmi§tir. Y. l b ve 2 B da miizehhep levhalar icinde Fatihi ve Alif- 
lam yazih. Sure basjari altin zemin iizerine bsyazla, giiller miizchhep, 
cetveller yaldiz ve kirmizt. Y. 495" da yuvarlak medatyon icinde <ke- 
tebe> yazili. Sonunda hatim duasi vardir. Miklepli vi§niciiriigii deri 
zilbahar cilt. 

1496 Y. 2146 

Aym 

Aharh krem rengi kagit. 202 mIB * boy ve MO"""' eninde 464 yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihle 77 mm# uzunl. 11 satir. Saray Baltacila- 
nndan el-Hacc Muhammad Amin eliyLe 1225 (1810-11) te istinsah edil- 
migtir. ilk iki sahifesi, sure ba§lari, g-iiller muzehhep, durak ve cet- 
veller yaldiz ve renkli. Miklep ve tezhipli vi§neciiriigu deri cilt. 

1497 K. 89 

Ayni 

Aharh kagit. 173 m,n - boy ve 110 mm - eninde 305 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 62 mra - uzunl. 15 sahr. Oskudarh Hafiz Muhammad Ha- 
llml eliyle 1227 (1812) de istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi ve giilieri 
kaba tezhipli, sure baslari, durak ve cetveller yaldizh. Miklep ve 
semseli koyu kahve rtngi deri cilt. 3B0 Arapea yazmalar 1498 Y. 2510 
Ayni 

Aharh kafcil. 215'"™- li.-y vc MO imindc rakam.siz yaprak. Sa- 
hifede harekeli adi ncsihlc '«5 ,,,,H - iiznnl. 15 salir. l Abd Allah b. Mus- 
tafa al-H mafi eliyle 12*J7 (lti!7) muharremind : i.slin.sah cdi.'miglir. Ilk 
iki sahifesi kaba lezhipli .Im.ik vc c.i'lveller y.ddizh. Mikhp, sciiisc ve 
ko§elikli kahvc rengi deri cilt. 

1499 Y. :mss 

Cii/.ler 

Aliarli kagit. 265 m "" hoy ve 19l)'"' eninde- dcjjisik sayid.t yaprak. 
Sahifcdc harekeli Osmanli ncsliiyli: 105"""- ir/.unl. *) sahr. Hafiz jbra- 
him §avki eliyle 1231 (1816) de istinsah cdilmi^rir. Ilk iki sahifesi, 
ciiz vc sure bnylari iim/.ehhep, d irak ve eetvcller y.ilchzli. Mikhpli 
siyah deri sade cilt. 

i-30 ciizdiir. 

1500 Y. 4 

Mushaf 

Aharh krem rengi kagit. 175 mm * boy ve 115 mm - cninde 306 yaprak. 
Sahifede harekeli ince nesihle 55 mm - 15 satir. Hafiz Ibrahim §avki 1241 
(1825-26) de istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslan, giiller 
miizehhep, durak va cetveller yaldizh. Miklepli ve yeksah tezhipli ko- 
yu vi$ne rengi deri cilt. Sirti kurtludur. 

1501 M 33 

Ayni 

Aharh kagit. 180""»- boy ve 120»' m - cninde 310 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 60 mm - uzunl. 15 s.ilir. Muhammad S ilih Sakir eliyle 
(1815-16) de istinsah edilinisHr. Ilk iki s iliifcst, sue baslan, griilJer 
miizehhep, durak ve cetveller yaldizh.' Miklep, semsa v.j ko§clikli vi§- 
nccfirfl deri cilt. Mushaflar 381 1502 M. 31 

Aym 

Aharli kag-it. 330 ,,,,n " boy vc 223'""" cninde 401 yaprak. Sahifede 
harekeli iii nesihlc 130" ,m " uzunl. 13 salir. 'Omar Vahhi'nin tilmizi 
Musjafa Rif'at eliyle 1232 (1816-17) dc istinsah edilmistir. Ilk iki sahi- 
fesi, sure l;a$lari. gfiiller, durak muzdilup, eclveller yaldiz. Miklep ve 
yazma $einst'li mor deri cilt. 

1503 K- H. 102 

Aym 

Aharli krem rengi ince kagit. 120"""' boy ve SO""" - cninde 306 
yaprak. Sahifede harekeli ince nesihle 4y m - uzunl. 15 satir. Hafiz 
Mu?|afa Sakir eliyle 1233 (1817-18) de isliiisah edilmistir. Y. l k ve 
2" da rokoko iislubunda miizehhep 2 levha icii>de Fatiha ve Aiiflam ya- 
zih. Sine haslan, durak ve gtilier miizt-hkip, cekeller yaldizh. Mik- 
lepli vis.nccuriigu deri cill iizcrindc bir vazo. resmi vardir. 

Hattal i(,:in Bk. Habib, ay, ts. , s. 171. 

1504 y. 10 

Aym 

Aharli ince kajjit. 162 ,nm - boy ve lOS"""' cninde 304 yaprak. Sa- 
hifede harckeli ntsihle 51 mm \ uzunl. 15 satir. Hasan b. Hasan b. c Abd 
Allah KadiiihanI eliyle 1234 (1S18-19) te istinsah edilmistir. Ilk iki sa- 
hifesi, .a ure baslnn, durak ve cetvcllei sade yaldizh, g'uller kaba tezhip 
ve renkli. ijoinse ve ko$elikli kahvc lengi deri cilt. 

1505 H. S. 380 

Aym 

Aharli ka£it. lSd" 10 " boy ve 105 n,n " eninde rakamsiz yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 68 ,nn " uzunl. 15 sat jr. Muhammad 2iya'i Tokadi 
eliyle tezhip edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslari kaba tezhipK, 
durak ve cctveller yaldiz. 1235 (1819-20) te Trabzon valisi Hiisrev 
Mehmed Pasa tarafindan, sonrada 1340 (1924) de §iddlka hanim tara- 
findan vakf edilmistir. Miklepli yesjl deri cilt. >82 Arap^a Ya/malar 1506 k. w 

Ayni 

Ahai'h kajjit. 175" 1 "" boy vc 120 cninde 30S yaprak. Sahifede 

'haickeli ne.sihlc 57"""- n/unl. 13 salir. Seyyid Muhammed lara'ftndan 
1236 (1820-21) da kcfchc vazina i/.in verilniisjir ; katibin isini yoktur. 
Ilk iki sahifesi ve haliimsi muzchhcp, sure baslan duraklar vc cctvel- 
ler yaldiz. Miklepli vc .frmscli kahve rengi deri cilt. 1507 M. 36 

Ayni 

Aliarli krcm rcuffi kag-it. SOO"""* boy ve 190"" n * cninde 480 yap- 
rak. Sahifede harekeli iri nesihle 105 mm * tizunl. 11 satir. Hafiz Muham- 
mad Rusdi eliyle 1238 (1822-23) cle istinsah edilmi§tir. Sam c - r zar isimli 
bir hat tin taiafindan 1263 le vakf cdilmi§tir. Ilk iki ve son sahifclcri 
miizchhep, sure ba?lan, puller, duraklar ve eetveller yaldiz. Miklep 
ve ycksahli setnscli mor dcri cilt. 

1508 M. 35 

Ayni 

Aharh kafcit. 162"""- boy ve 110 mm - cninde 304 yaprak. Sahifede 
harekrli nesihle 58 mm - uzunl. 15 satir. Bayramicli c Ali Sana'i eliyle 
1238 (1822-23) de istinsah cdilmi$lir. Ilk iki sahife, guller miizehhep, 
sure basjan, dtiraklar ve eclvellcr yaldiz. Miklepli k'irinizi d^ri cilt. Sirt 
larafini kurtlar yemi^tir. 1509 Y. 3472 

Ayni 

Aharh prnbensi kag-it. 154 n " n - boy ve 100 mm * eninde 387 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 50 m,n ' uzunl. 15 satir. MahmQd Raci eliyle 
1239 (1823-24) da istinsah edihni§tir. Ilk iki sahifesi, sure baglart, 
jjiiller vc hatime tezhipli, durak vc cetvelltr yaldizh. Miklep ve gem- 
seli vi§necurii£u deri cilt. Mushaflar 383 1510 H. 3 

Ayni 

Aharli krem rengi ince kagit. 182 mm - boy ve 1 15"* m * eninde 303 
yaprak. Saliifede harekeli giize! nesihle 63""' uzunl. 15 sahr. As-Say- 
yid Muhammad Nur ad-Din cliyle 1241 (1825-26) de istinsah edilmi§- 
tir. Ilk iki sahifesi gulleri ve son sahifesi miizehhep, durak ve cetvel- 
ler yaldr/.. Miklepli ve zencirekli limon kiifi deri cilt. 

1511 M. 37 

Ayni 

Aharli kagit. 163 ram - boy ve 105""- eninde 307 yaprak. Sahifede 
harekeli ince nesihle 55 mm - uzunl. 15 sahr. Muhammad b. Isma'il eli 
iie 1242 (1826-27) de isHnsah edilmistir. Ilk iki sahife, puller miizeh- 
hep, durak ve celveller yaldiz. Miklep, scmse ve koselikli visnecuru- 
gii deri oil I. 

1512 E. H. 133 

Ayni 

Aharli krem rengi kagit. 165 mm - boy ve 105 m - eninde 308 yap- 
rak. Sahifede harekeli giizel nesihle .52" m - uzunl. 15 sahr. Hiisayn Vah- 
bi §umnuvi'mn telamizinden Sayyid Muhammed NOri eJiyle 1242(1826- 

27) kopya edi!mi§tir. Y. l k ve 2 a da miizehhep levha icinde Fatiha ve 
Eliflam yazili. Sure baslari yaldula, secde, hizip guller miizehhep, du- 
raklar ve cetveller yaldiz. Miklepli visnecuriigii deri cildin uzeri yek- 
sahli yaldiz. 

1513 Y. 4425 
Ayni 

Aharli ince kagit. 175""' boy ve 115 m "- eninde 303 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 65 m!n uzunl. 15 satir. Ahmad Hamdi eliyle 1243 (1827- 

28) te istinsah edilmisHr. Ilk 2 sahifesi, sure baslari, guller miizehhep, 
durak ve cclveller yaldizh ve renkli. Miklepli ve yeksah tezhipli §em- 
seli kahve rengi deri cilt. 384 Arapca Yazmalar 1514 M. 39 

Aym 

Aharh krem rcngi ka£it. 145"" ,u boy ve 95"" n - cninde 246 yaprak. 
Sahi.'ede harekeli ince ncsihle 45 ,n " , • uzunl. 17 satir. Kiitahyah Ibrahim 
Riisdi eliyle 1246 (1830-31) da istinsah edilmistir. Ilk iki ve son bir 
sahifesi, sure ba§lan, miizehhep, cetveller ve duraklar yaldiz. Miklcpli 
ve Rokoko tezhipli visneyurugii dcri cilt, 

1515 Y. 3947 

Aym 

Aharli ka£it. 155"""- boy vc 95 n '"" cninde 304 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 55»™- uzunl. 15 satir. As-Sayyid §ayh Ali eliyle 1246 
(1830-31) da istinsah cdilmhjlir. ilk iki sahifesi, suro baslari, guller 
ve son sahifcsi miizehhep, durak ve cetvellcr yalihzh. Yeksah tezhip- 
li vi$necuriigu deri cilt. 

1516 H. S. 378 

Aym 

Aharh krem rengi ince kagit. 170" ,m ' boy ve 112 ,nm - eninde rakamsiz 
yaprak. Sahifede harekeli ince nesihle 57 mm - uz,unl. 21 satir . Hasan 
Vahbl'nin telftmizinden Muhammad Nuri eliyle 1247 (1831-32) de ya- 
zilmi$tir. Ilk iki sahifesi, sure ba§lan, ketebe ve giilJer miizehhep, du- 
rak ve cetveller yaldiz. Miklep ve tezhipli kirmizi deri cilt. 

1517 V. 4749 

Ayiu 

Aharh kagit. 157"""- boy ve 100'"°" eninde rakamsiz yaprak. Sa- 
hifLde harekeli. ince nesihle SS^"* uzunl. 15 satir. As-Sayyid Muham- 
mad c Ali ?uhdi eliyle 1248 (1832-33) de istinsah edilmistir. Ilk iki 
sahifesi kaba tezhipli, durak, sure bashin ve cetveller yaldiz. Miklep 
ve basit gemseli kahve rengi deri cilt. 

1518 M. 41 

Aym 
Aharh krem ren^i kafci I. t7^"""• boy vc HO"""- eninde 156 yaprak. Mushaflar 385 Sahifede. harekeli ince nesihle 56 mm ' uzunl. 21 satir. Muhammad Nuri 
nin telami/.inden Husayn Vahbi eliyie 1250(1834-35) de istinsah edilmi?- 
tir. Ilk iki ve son iki sahifesi, sure basjan, guller miizehhep durak ve 
cetveller yaldiz. Miklepli ve zilbahar tezhipli visneciiriigii deri cilt. 

1519 M 42 

Ayni 

Aharli krem rengi ka£it. IS?" 1 "" boy ve 122 n " n * eninde 307 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 60 n,,n * uzunl. 15 satir. : AlI Siikrl eliyie 1250 
(1834-35) de istinsah edilmi§tir. Ilk iki sahife rniizehhep, sure baslan, 
durak ve eelveller yaldiz. Miklepli ve zilbahar tezhipli kahve rengi 
deri cill. 

1520 M. 43 

Ayni 

Aharh kagit. 185"" u ' boy ve 114"""- eninde 157 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 64 mm • uzunl. 21 satir. Halil Ibrahim Nasib eliyie 1250 
(1834-35) de kopya edilmi§tir. Ilk iki sahife, sure ba^Ifcn, giiller niii- 
zehhep, durak ve cetveller yaldjzh. Miklep, ve semseli kahve rengi 
deri cilt. 

1521 M. 40 

Ayni 

Aharli ka£it. 140 mm ' boy ve 90 mm ' eninde 305 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 45 B " n * uzunl. 15 satir. As-Sayyid Mustafa as-Sukkari 
eliyie 1250 (1834-35) de istinsah edilmi§tir. Ilk iki sahifesi. sure bas- 
lan ve giiller kaba tezhipli, durak ve cetveller yaldiz, Miklep ve §em- 
seli knmizi deri cilt. 

1522 Y. 2531 
Ciizler 

Aharli ka£it. 345 mn " boy ve 240 mn " eninde rakamsiz yaprak, Sa- 
hifede harekeli suliisle 160 mm ' uzunl. 9 satir. Muhammad Ra§id b. 
Hafiz Hasan Karamani eliyie 1251 (1835-36) de istinsah edilmi§tir. 
Cuz ba§ miizehhep, sure baslan kirmizi, durak ve cetveller yaldiz. 
T.S.A.Y.K. F. 25 366 Arapca yazmalar 

Miklep ve §emseli kahve rengi deri cilt. 
Bu takimda 17 ve 29. ciizler vardir. 

1523 m. 44 

mushaf 

Aharh krem rengi ince kagit. 180 mm " boy ve 1 lO"""' eninde 305 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle 68 ,nm - uzunl. 15 satir. hlafiz c Omar 
Vahbi eliyle 1252 (1846-47) de istinsah edilmistir. Ilk iki 'sahife, sure 
basjan, giiller miizehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep semseli 
vis,necurugii deri cilt. 

1524 M. R. 3 

Ayni 

Aharh ince kagit. 104 n,B " boy ve 72 n " D * eninde 192 yaprak. Sahi- 
fede harekeli ince ve giizel nesihle 40 mm - uzunl. 19 satir. Sayyid 
Amr A'^ah al-Amasi eliyle 1254 (1838) cemaziyelevvelinin 17 sinde 
istinsah idilmistir. Ilk iki sahife ile halime sahifesi miizehhep, cetvel- 
ler kahn yaldizh. Miklep ve yazma yaldiz cicekli vi§neciirugu deri cilt. 

1525 M. 45 

Ayni 

Aharh ince kagit. 175"- boy ve lO?"""* eninde 305 yaprak. Sahi- 
ftde harekeli nesihle 57 ""■• uzunl. 15 satir. Darvi§ Ahmad §ukri eliyle 
1254 (1838-39) te istinsah tdilmistir. Ilk iki sahif-.si, sure baslan, ful- 
ler muzehhi p, cetvel ve duraklar yaldiz. Miklep ve zilbahar tezhipli 
visnecfiriigu deri cilt. 

1526 H. S. 156 

c Amma ctizu 

Aharh krem rengi kagit. 215 mm - boy ve 145""- tninde 4 yaprak. 
Sahifede l.ar kcli nes.hle ,V"-- uzunl. 9 satir. Sultan c Abd al-Madd 
(rJ5^I839-12;t/l86!) hamliyle istinsah edilmistir. ScHevha, hatime ve 
sm.ife kenarlan tokoko iislubunda miizehhep ve halkari, cetveller ve 
duraklar y;.ldiz. Miklep ve yazma yeksahli vi§ne rengi deri cilt. Mushaflar 387 1527 E. H. 143 

Mushaf 

Ahaih kagit. 190 mm * boy ve 120 mn " eninde 304 yaprak. Sahifede 
harekeli jriizel nesihle es^* uzunl, 15 satir. Ahmad Riisdi eliyle 1256 
(1840-41) da istinsah edilmistir Y. l b ve 2" da miizehhep iki levha de- 
rununde Fat i ha suresi ile Bakara suresinin ba§i yazihdir. Son sahifede 
tezhipli levha icin de ketebesi vardir. Sure basjari yaldiz iizerine beyaz- 
la, guller tezhipli, duraklar ve cetveller yaldizli. Miklep semse ve ko- 
§elikli siyah deri cilt. '' 

1528 Y - 1469 

Ayni 

Aharh mavimsi kagil. 165" , " , • boy ve lOO""" eninde 363 yaprak. Sa- 
hifede harekeli jriizel nesihle 55 n,m ' uzunl. 15 satir. Kose Imam diye 
me§hui Kalib-zade Halli Riisdi eliyle 1258 (1842-43) de islinsah edil- 
nii$lir. Ilk iki sahifc, hatime ve sure basjari miizehhep, durak ve cet- 
vi ■ 1 It- 1 yaldiz ve lenkli. Miklepli kahve rengi deri sade cilt. 

1529 M. 47 

Aym 

Aharh ka£it. 175""' boy ve US""'" eninde 305 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 60"""' uzunl. 15 satir. Muhammad HulOsi b. Hasan eliy- 
le 1258 (142-43) de istinsah edilmi§tir. Ilk iki sahifesi ve guller mii- 
zehhep, sure basjari, durak ve cetveller yaldiz. Miklepli siyah deri cilt, 
kurtlu. 

1530 Y. 1483 

Ayni 

Aharh ince ka£it. 170 mn " boy ve 120 mm - eninde 303 yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle 56 mm ' uzunl. 15 satir. Habbaz-zade Muhammad 
Hamdl'nin tilmizlerinden Suleyman Tevflk eliyle 1259 (1843-44) da is- 
tinsah edilmistfr. Ilk iki sahife, sure ba§lan, giiller ve hatime kabaca 
miizehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep, semse koselikli vignecu- 
riifcii deri cilt. 388 Arapca Yazmalar 1531 Y. 6874 

Ayni 

Aharli krem rengi ince kagit. 163 mm - boy ve 100 mn " eninde 305 yap- 
rak. Sahifede harekeli giizeJ nesihle 60 n,m - uzunl. 15 satir. Hafiz Hasan 
Rasmi eliyle 1259 (1843) de istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi'miizeh- 
hep, sure baslari yaldiz iizerine beyazla yaxili, giillcr renklerle, durak 
ve cctveller ve hatime yaldizhdir. Mikiepli ve yazma yaldiz semseli 
Visneciirugu deri cilt. 

1532 m. so 

Ayni 

Aharli kagit. 180 mn " boy ye 115 mm - eninde 313 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 60 m - uzunl. 15 satir. Halil Ibrahim Nasib eliyle 1259 
(1843) da kopya edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslari, giiller, muzeh- 
hep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep ve yazma semseli visnccurugu 
deri cilt. 

1533 E H. 119 

Ayni 

Aharl krem rengi ince kagit. 190— boy ve 12G" M »- eninde 305 yap. 
rak. Sahifede harekeli nesihle 62—- uzunl. 15 satir. Husayn Sukri te- 
lamizinden el-hlcc <Abd Allah b. c Ali Silistrevi eliyie 1266 (1649-50) 
da istinsah edilmistir. Y. l k ve 2- da muz<hhep iki levha icinde Fatiha 
ve EhflEm yawli. Sure baslari, duraklar ve cetveller yaldiz. Sonunda 
hatim duasi vardir. Mikiepli limon kiifu deri cilt, yazma cicek resimli. 

1534 H. S. 319 

Ayni 

Aharli ince kagit. 185-» ra - boy ve 114-- eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 64"""- uzunl. 15 satir. Husayn Sabrl tarafin- 
dan ketebe vazina 1260 (1844) senesinde miisaade edilmistir. Ilk iki 
ve son bir sahifesi, sur< baslari kabaca tezhipli, durak ve cetveller 
yaldizli. Miklep ve zilbahar tezhipli mor deri cilt. Mushaflar 389 1535 Y. 4937 

Aym 

Aharh ve kenarlan penbe ince kagit. 145 n " n ' boy ve 95 mm - eninde 
316 yaprak. Sahifede harekeli ince nesihle 45 mm ' uzunl. 15 satir. Ha- 
fiz c Osman Kiisdi b. Halll tarafindan 1261 (1845) de istinsah edilmis- 
tir. Ilk iki sahifesi, sure baslan, giiller ve ketebi muzehhep, durak ve 
cetveller yaldizh. Miklepli ve yeksah tezhipli visneciiriigu deri cilt. 

1536 M. 48 

Ayni 

Aharh ince ka£it. 160""»- boy ve 103"""' eninde 308 yaprak. Sahi- 
fede 60 mB " uzunl. 15 satir. DSvfld tfakikl b. Sulayman eliyle 1262 
(1845-46) de istinsah edilmhjtir. Ilk iki sahifesi, guller muzehhep, sure 
baslan, durak ve cetveller yaldiz. Miklep ve semseli visnecuriigii deri 
cilt. 

1537 M. 49 

Ayni 

Aharh ince ka£it. 190 mn »' boy ve 122 m,n - eninde 303 yaprak. Sahi- 
fed3 harekeli nesihle 68 mm * uzunl. 15 satir. c Abd Allah b. 'All eliyle 
Mekkede yazilmaya basjanmis, ve lstanbulda 1263 (1846-47) de bitirilmig- 
tir. Ilk iki sahifesi ve puller muzehhep, sure baslan ve cetveller kir- 
mizi, duraklar yaldiz. Miklep ve zilbahar tezhipli visneciirug-u deri cilt. 

1538 Y. 2512 

Ayni 

Aharh ince kagit. 170 ""' boy ve 112°""' eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli orta derecede bir nesihle 63 mra- uzunl. 15 satir. 'Abd 
Allah Sidki nin telamizinden As-Sayyid Muhammad Niyazi eliyle 1264 
(1848) de istinsah edilmistir. Ilk iki sahifenin kenarlan sure baslan, 
ve puller kaba tezhipli, durak ve cetveller bakir yaldizh. Miklep, sem- 
se ve koselikli kahve rengi deri cilt. 390 Arapca Yazmalar 1539 m. 51 

Aym 

Aharh inc* kagrit. 180»»- boy ve 110™"- eninde 304 yaprak. Sahi- 
fede harekeli guzel nesikle 60""*" uzunl. 15 satir. Hasan Rasmi eliyle 
1265 (1848-49) te istinsah edilmi^tir. Ilk iki sahife, sure baslari ve gul- 
ler mttzebhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklepli acik kahve renfji de- 
ri cilt. 

1540 M. 52 

Aym 

Aharh ince kafrit. 185 mm - boy ve 120 mn " eninde 306 yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle 5B ma - uzunl. 15 sitir. Muhammad Himid eliyle 
1265 (1848 49) te istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, giilh'r muzehhep, 
sure ba§lan, duraklar ve cetveller yaldiz. Miklepli ve semseli kirmizi 
deri cilt. 1541 M. 53 

Aym 

Aharh ince kafcit, 193— •' boy ve 125"""- eninde 311 yaprak. Sahi. 
fede harekeli nesihle 65 mm * uzunl. 15 satir. Sayyid c Alj 'Avnl eliyle 
1265 (1848-49) de istinsah edilmistir. Ilk iki sahife, sure baslari, jful- 
ler rokoko uslubunda muzehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep ve 
yazma semseli visnecuriiju deri cilt. 

1542 M. 54 

Aym 

Aharh ince kajit. 96»»- boy ve 65— eninde 222 yaprak. Sahi- 
fede ffayet ince ve harekeli nesihle 30™"" uzunl. 21 satir. Tercumani 
esbaki Di villi humayun Muhammad Amln Vahbi eliyle 1266 (1849-50) 
da kopya edilmistir. Ilk iki sahifesi sure baslan, giiller miizehhep, du- 
raklar ve cetveller yaldiz. Ozeri cicekli lake taklidi cilt. Mushaflar 391 1543 K. 93 

Ayni 

Aharli krcm rengi kagit. 175*"" boy ve H0 mm * eninde 304 yap- 
rak. Sahifede harekeli' &df nesihle 58 m — uzunl. 15 satir. Manjikci-zade 
Mustafa Sukri tclamizinden Isma'il Hakki b. Muhammad Hilml eliyle 
1267 (1850 51) de istinsah edilmi$tir. Ilk iki sahifesi adi tezhipli. Sure 
basjari, durak ve cetveller yaldiz. Semse ve miklepli deri cilt, kurtlu- 
dur. 

1544 K. 424 

Ayni 

Aharli krcm kagit 160 mm « boy ve lOe"""* eninde 273 yaprak. Sahi- 
fede harekcli ince nesihle 55 mm ' uzunl. 15 satir. Hafiz el-hacc Muham- 
mad Sukri eliyle 1268 (1851-52) de yazilmishr. Sure baflari, durak 
ve cetveller yaldizli. Miklepli kahve rengi deri cildin list kapagi yok- 
tur. 

Bu mushafi §erif Al -Imran (3) suresinin 92. ayetiyle ba§Iar. 

1545 k. 9i 

Ayni 

Aharli kagit. 178 mm - boy ve 115-- eninde 305 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 57"- uzunl. 13 satir. Hafiz Ahmad Riisdi eliyle 1268 
(1851-52) de istinsah edilmigtir. Ilk iki sahifesi miizehhep, sure ba§la- 
n, duraklar, gQIIer ve cetveller yaldiz ve renkli. Miklek ve §emseli 
vi§necuriigii deri cilt. 

1546 Y. 3473 
Ayni 

Aharli kagit. 205 ulm ' boy ve 130 mra - eninde 303 yaprak. Sahifede 
harekeli adi nesihle 80 m,n • uzunl. 15 satir. Muhammad b. Yflsuf b. Su- 
layman eliyle 1268 (185J-52) de istinsah edilmisttr. Ilk iki sahifesi, su- 
re basjan, durak ve cetveller adf yaldizh. Mildep ve yazma §emseli 
vi§necurugii deri cilt. 392 Arapca Yazinalar 1547 E- H. 131 

Aym 

Aharlikrem rengi ince ka£it. 170 n,m - boy ve ll.V ctiindc 308 

yaprak. Saliifede harekcli msihic 5S mm - uzunl. 15 suhi. I] ussy n Vahbi' 
nin telatnizinden Sayyid Muhammad Nun eliyle 1270 (1853-5 I) de kop- 
ya edilmistir. Y. l b ve 2\ Y. '220 s vc 221", Y. 256 b vc 257", ve Y. 308" 
da sari ve yesil altmla nefis miizehhep levhalar vardir. Sure baslari, 
secde ve hizip giilleri miizehhep, duraklar yaldiz. Miklepli zcytuni fie- 
ri iizerine zilbahar lezhipli cill. 

1548 Y - 2148 

Sureler 

Aharh krem rengfi ince kafcit. 100 ,n,n - boy ve 65 ,,, " , • eninde 90 yap- 
rak.. Sahifede harekeli ins 2 nesihle 32 ,nm • uzunl. 9 satir. Seyyid Mu- 
hainmed Siikri eliyle 1270 (1853-54) yilinda lsrinsah cdilmistrr. Seilev- 
ha miizehhep, sure baslan, durak ve cetveller yaldizli. Miklepli ve zil- 
bahar tezhipli koyu kirmizi ciJt. 

Icindc Yasin, Fath v. s. surelerle salavat ve esamfl ehli Bedr var- 
dir. 

1549 -Y. 4851 
Mushaf 

Aharh kafrit. 420"" D • boy ve 275 n " n - eninde 356 yaprak. Sahifede 
harekeli iri nesihle 160 mm - uzunl. 13 sahr. Yahya Hilmi' tarafindan 
1271 (1854-55) de istinsah edilmisMr. Ilk iki sahifesi, sure baslan, 
giiller ve ketbe miizehhep, durak ve cetveller yaldizli. Al-hacc Muham- 
mad Sarif eliyle tezhip edilmistir. Bu mushaf c Adila sultanin kizi. Hay- 
riye sultan tarafindan babasi Mehmed 'All pasanin tiirbesine 1285 
vakfedilmi§tir. Miklep, yazma §emse ve cetvelli vi$n3curug-ii diri cilt. 

1550 M. 55 

Aym 
Aharh Ince ka^it. 185 n,n - bay ve 112 ,nn " eninde 386 yaprak. Sahife- MushafJar 393 de harekeJi ncsihle 61 mm% uzunl. 13 satir. Ayyub f Arif eliyle 1271 (1854- 
55) de istinsah edilmi§tir. Ilk iki sahife sure basjari, miizehhep, durak 
ve cetveller yaldiz. Miklepli vi§neciirugu deri cilt. 

1551 M - 57 

Ayni 

Aharli \iwv. ka£it. 155 mm - boy ve 98 ,UB " eninde 305 yaprak. Sahi- 
fede harekeli giizel ve ince nesihlc 47 mm ' uzunl. 15 satir. Mustafa 
Nuzheti eliyle 1272 (1855-56) de istinsah cdilmi§tin Ilk ve son iki$er 
sahifesi, sure hasjan, giiller rokoko iisiubunda miizehhep, son sahife- 
de giil resnii, durak ve cetveller yaldiz. Miklepli ve cicek §cmseli 
lak cilt. 

1552 M. 56 

Ayni 

Aharli ince kagit. 194 n "'" boy ve 125 mm - eninde 307 yaprak. Sahifede 
harekeli ncsihle 65" ,,n - uzunl. 15 satir. Hafiz Ibrahim Nasib eliyle 1272 
( 1855-56) de istinsah edilmi$tir. Ilk iki sahife, sure ba§Ian ve guller 
rokoko iisiubunda miizehhep, durak ve cetveller yaldiz. Son sahifesinde 
bir giil resmi vardir. Miklepli ve yek§ah tezhipli mor deri cilt. 

1553 E- H. 105 

Ayni 

Aharli krem renffi ince kajit. 204"""- boy ve 125 n " n * eninde 309 yap- 
rak. Sahifede harekeli giizel nesihle 62 ,,,m, uzunl. 15 satir. Enderunda 
Hirka-i §erif Avadancisi Muhammad As c ade ve Bursali Muhammad 
Tahir tarafindan 1279 (1862-63) da istinsah edilmisttr. Y. l b ve 2- da 
birer cicek, 2 b ve 3 b da rokoko iisiubunda miizehhep iki levha. Sure 
baglan hizip ve saire gulleri ayni tarzda miizehhep, duraklar ve cet- 
veller kalin yaldiz. Miklep, yeksahh yazma semseli vi§neciirugu deri 
cilt. 

1554 E. H. 165 

Ayni 
Aharli ince kagit. 310 ran " boy ve 215 ,nn " eninde 283 yaprak. Sahi- 394 Arapca Yazmalar fede htrekeli sulusle 127 mm * uzunl. 3 ve harekeli nesihle 95 ,nro ' uzunl. 
12 salir. Sa'jyid Mustafa Sidki b. as-Sayyid Muhammad Amln al-Gl- 
resllni eliyl* 1273 (1856-57) te istinsah edilmistir. Y. l b ve 2" da mG- 
zehhep ve kenan haikari levha icinde Fatiha ve Eliflani yazili. Sure 
baslari ve yuller tezhipli. Duraklar yaldiz, cetveller mavi. Miklep, zenci- 
rek ve yeksahli semseyi havi visnecurii£ii deri cilt. 

1555 M - « 

Aym 

Aharh iace kafcit. 197 mm ' boy ve 115 mm - eninde 303 yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle 6l ,nm, uzunl. 15 satir. Hafiz Mustafa Sid'u eliyle 
1284 (1867-68) te istinsah edilmistir. lik iki sahifesi, giilleri miizehhep, 
sure baslari, aitin ustiine bsyazla, durak ve cetveller yaldiz. Miklcpli 
ve semseli siyah deri cilt. 

1556 K. 92 

Ayni 

Aharh krem rengi ka^it. 380. mm - boy ve 210"" n - eninde 301 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 125? 1 "- uzunl. 13 satir. c O.Tier Vasfl at-f r ab- 
zonPnin tilmizlerinden Seyyid «AH SukrI eliyle 1274 (1855-56) te is- 
tinsah edilmistir. Duraklar tezhip edilmistir. Ecza halindedir. 

1557 M. 58 

Ayni 

Aharh ince kAfcit. 325 m,n ' boy ve 200 mn " eninde 303 yaprak. Sahi- 
fede harekeli nesihle 120 mm> uzunl. 15 satir. Ibrahim tfilm! nin telamizin- 
den Muclb Mustafa eliyle 1274 (1857-58) de istinsah edilmistir. Ilk iki sa- 
hifesi, sure baslari guller ve duraklar miizehhep, cetveller yaldiz. Mik- 
lepli fes rengi deri ve kadife cilt. 

1558 Y. 3493 

Ayni 
Aharh krem rengi ka£tt. 475 mm - boy 335 mm - eninde 302 yaprak. Mushaflar 395 Sahifede harekeli iri nesihle no-"- uzunl. 15 satir. Muhammad Bah- 
cat! tarafindan 1275 (1858-59) te istinsah edilmisUr. Ilk 2 sahifesi, su- 
re basjari, puller muzehhep, durak ve cetveller yaldizli ve renkli. 
Miklepli fes rengi deri cilt. 

1559 M. 59 

Aym 

Aharh ince kagit. 184""- boy ve 118 mm * eninde .310 yaprak. Sahi- 
fede harekeli ince nesihle dO™"" uzunl. 15 satir. lsmi c ll Hakki'nin te- 
lamizindin al-Hisan HQsni tarafindan 1276 (1859-60) da istinsah edil- 
mi§tir. Ilk iki sahtfe gfiiller miizehhep, sure ba?lan durak ve cetveller 
yaldiz. Miklep ve zencirekli yesU deri sade cilt. 

1560 Y. 3487 
Ayni 

Aharh krctn rengi kagit. 43(r m - boy ve 230 mm ' eninde 390 yaprak. 
Sahifede harekeli iri nesihle 125 mm> U7unl. 13 satir. Halil §avki eliyle 
1276 (1859-60) da istinsah edilmistir. Ilk 2 sahifesi, sure baslari, pul- 
ler muzehhep, durak ve cetveller yaldiz ve renkli. Miklep ve yazma 
yaldiz gemseli acik kahve rengi deri cilt. 

1561 H - S. 358 

Aym 

Aharh ince kagit. 160 rau " boy ve 115»»' eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 53 mm - uzunl. 15 satir, tfafi? c Ali RamzPnin 
tilmizlerinden Hafi? Isma'il tfakkl eliyle 1277 (1853-61) de istinsah edil- 
mistir. Ahmad b. Husayn tarafindan ayni y<lda Saraya vakfedilmisttr. 
Ilk iki sahifesi He son iki sahifesi, sure ba§1an, guller muzehhep, du- 
rak ve cetveller yaldiz. Miklepli kahve rengi deri cilt. 

1562 Y. 3491 
Ayni 

Aharh krem rengi kalin kagit. 440 mm " boy ve 305 mm - eninde 305 
yaprak. Sahifede harekeli iri nesihle 165 m - uzunl. 15 satir. Muhammad 396 Arapca Yazmalar Zuhdi eliyle 1277 (1860-61) de istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi mii- 
zehhep, sure bajlan, giiller, duraklarve cetveller yaldiz vc renkli. Mik- 
lepli ve zilbahar tezhipli kirmizi deri cilt. 

1563 Y. 3453 

Ayni 

fUiarh krem rengfi kngit. 453 mn '- boy ve 300 n " n ' eninde 305 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 162 m,n * uzunl. 15 satir. Muhammad Zuhdi" an- 
Nafobandi az-Zagfarani eliyle 1279 (1862-63) da istinsah edilmistir. Ilk 
iki sahifejl miizehhep, sure baslan, durak ve cetveller yaldizli. Miklep 
ve zilbahar tezhipli visneciiriigu deri cilt. 

1564 Y- 3490 
Ayni 

Aharli krem rengi kafcit. 500 ,, " n • boy ve 320 mm ' eninde-305 yaprak. 
Sahifede kalin ve harekeli nesihle 175 mro * uzunl. 15 satir. c AIi §ukrl 
b. Mnstafa eliyle 1279 (1863) ramazamnda istinsah edilmistir. Ilk 2 
sahifesi* sure baslan, guller muzehhep, durak ve cetveller yaldiz ve 
renkli. Miklep ve yazma yaldiz semseli yesil deri cilt. 

1565 Y. 3488 

Cuzler 

Aharh ince kafirit. 235-™' boy ve 160 ,nm : eninde de£i?ik sayida 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle 90 mm - uzunl. 11 satir. Muhammad 
Vasfl'nin tilmizi 'All §ukrl tarafindan 1282(1865-66) de istinsah edil- 
mistir. 

1-30. cttz. 

1566 m. 60 

Ayni 

Aharh ince esmer kajit. 130 mm - boy ve 87" 1 "- eninde 305 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 50 mw ' uzunl. 15 satir. Muhammad Nuri eliyle 
1279 (1862-63) da kopya edilmistir. Ilk iki sahife ve guller muzehhep, Mushaflar 397 sure baslan kirmizi, durak ve cetveller yaldiz. Miklepli visnecurufcii 
deri cilt. 

1567 Y- 3492 
Ayni 

Aharh krem rengi kalin kfigit. 460— boy ve 235°""' eninde 362 
yaprak. Sahifede harekeii kahn nesihle 163— uzunl. 15 satir. Mutfa- 
fa Vasfi Cahangiri eliyle 1279 (1862-63) da istinsah edilmistir. ilk iki 
sahifesi, sure baslan, giiller miizehhep, durak Ve cetveller yaldiz ve 
renkli. Miklepli, visneciirugii deri cildin kapaklan yeksahli tezhiplidir, 
ve ortasinda Abdiilmecid'in tugrasi vardir. 

1568 Y. 3464 
Ciizler 

Aharh kag.t. 305— boy ve 230— eninde degisik say.da yaprak. 
Sahifede harekeii iri nesihle 130— uzunl. U satir. Sayyid Mustafa 
Vasfi eliyle 1280 (1863-64) de istinsah edilmistir. ilk iki sahifesi idf 
tezhipli, tuz vesure baylari ve cetveller kirmizi. Miklepli kirmizi deri 
ve yesil bez cilt. 

Bu takimda 1, 2, 3, 13, 14, 26, 27, 28, 29, ve 30. cuzier vardir. 

1569 m. 6i 

Mushaf 

Aharh ince kagit. 210— boy ve 133— eninde 305 yaprak. Sahi- 
fede harekeii nesihle 75— uzunl. 15 satir. Muhammad Vasfi'nin tela- 
rmzinden Yusuf Yasari eliyle 1280 (1863-64) de kopya edilmistir. Ilk 
iki sahifesi sure baslan, giiller miizehhep, durak ve cetveller yaldizh. 
Miklep ve yazma semseli mor deri cilt. 

1570 Y. 2515 
Ayni 

Aharh penbemsi ince kagit. 163 m - boy ve 103— eninde rakam- 
siz yaprak. Sahifede harekeii nesihle 105— uzunl. 15 satir. DflrmQs 398 Arapca Yazmalar tilmizlerinden As-Sayyid 'Osnwin Vahbl eliyle 1280 (1863-64) de 22. 
mushaf olarak yazilmishr, Ilk iki sahifesi kaba tezhipli, sure baslan, 
durak ve cetveller yaldizli. Miklepli kahve rengi deri cilt. 

1571 M. 62 

Ayni 

Aharli krem rengi ince ka£it. ISO"""* boy ve 12G mm ' eninde 330 
yaprak. Sahifede harekeii gtizel nesihle 15 sahr. Mustafa izzet'in til* 
mizlerinden Mustafa f^ilml taraftndan ve 1282 (1865-66) da istinsah 
edilmistir. Miklep ve yazma semseli mor deri cilt. 

1572 H. S. 343 

Ayni 

Aharli ince kagit. 1 68 ,nm * boy ve 108' na " eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeii nisihle 53"""* uzuni. 15 satir. As-Sayyid al-hacc Mu- 
hammad Sa c id b. Ibrahim at-lzmiri farafmdan 1283(4866-67) te yazil- 
mishr. Ilk iki sahifesi, sure baslan guller miizehhep, durak ve cet- 
veller yaldiz. Miklep ve yazma semseli vi§necuriigu deri cilt. 

1573 Y. 1739 

Ayni 

Aharli kagit. 245 mm ' boy ve leS"""" eninde 303 yaprak. Sahifede 
fena bir nesihle 90 n " n - uzunl. 15 satir. Mustafa Favzi eliyle 1283 (1866- 
67) te istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslan, ve giiller kaba 
bir surette ttzhip edilmistir. Yapraklan kismen yanik, dagimk ve yir- 
ttktir. Cildin list kapa&i yoktur. 

1574 Y. 2481 

Ayni 

Aharli krem rengi ince kagit. 172 ra "- boy ve 102 mm - eninde rakam- 
siz yaprak. Sahifede harekeii ince nesihle 60"™* uzunl. 15 satir. Ah- 
mad Kisbl eliyle 1284 (1867-68) te istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi 
kaba teihipli, sure baslan, duraklar ve cetveller yaldizli. Miklepli vis. 
necuruftfi deri sade cilt. Mushaflar 399 1575 Y- 6133 
c Amma (30.) ciiziinden bir kisim 

Aharh krem rengi kagit. 220 ,n^, • boy ve 160 mm - eninde 17 yaprak. 
Sahifede «uzel nesihle 80 rom - uzunl. 9 satir. Yahya yilmi eliyle 1285 
(1868-69) le istinsah edilmistir. Duraklar yaldizh. Ecza halinde. 

Insikak (84) suresinin 3. ayetinden baslar ve Nas (114) suresiyle 
sona eici . 

Ibn ;i I -Em in. Son hattatlar, 459. 

1576 y. 8 

Mushaf 

Aharh krem rengi ince kagit. 142 mm ' boy ve 96 ,, ""• eninde 305 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle 48 mn " uzunl. 15 As-Sayyid Hafiz Mu- 
hammcd i.iilmi eliyle 1285 (1868-69) fe istinsah edilmistir. Ilk iki sa- 
hifesi kaba tezhipli, sure baslan kirmizi, durak ve cetveller ve guller 
yaldiz vi' trnkli. Miklep ve yazma cicek ve zen;irekli visneciiriigii de- 
ri cilt. 

1577 Y. 3452 
Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 325 mnu boy ve 215 mm - eninde 301 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 130 mro - uzunl. 15 satir. As-Sayyid Muhammad 
§arlf al-Cavazi eliyle 1186 (1869-70) da istinsah edilmistir. Ilk iki sa- 
hifenin serlevhasi miizehhtp, sure baslan, durak ve cetveller yaldizh. 
Miklepli kirmizi deri cilt. 

1578 y. 6 

Ayni 

Aharh krem rengi ince kagit. I62 mm - boy ve 110 mm - eninde 305 
yaprak. Sahifede hartkeli nesihle SS"""- uzunl. 15 satir. c Omar Ziihdi 
b. Husayn eliyle Hezargradda 1287 (1870-71) de kopya edilmistir. Ilk 
iki sahifesi, guller miizehhtp, sure baslan, duraklar ve cetveller yal- 
diz ve rtnkli. Miklepli kirmizi deri cilt. 400 Arap^a Yazmalar 1579 H. S. 160 

Ayni 

Aharh krem rengi ka£it. SOO"""- boy ve 215"" n - eninde rakamsiz 
yaprak. Sahifede harekeli siiliisle 122 mm * uzunl. 13 satir. Ahmed Rakim 
tilmizlerinden Muhammed Amln Savkat eliyle 1288 (1871) senesi cu- 
madelulasinda istinsah edilmistir. Ilk iki ve son sahifesi, sure basjari, 
guller miizehhep, satir aralari, cetveller kalin yaldiz. Miklep, semse 
ve koselikli yeksah tezhipli koyu mor ve penbe deri cilt. 

1580 M. 65 

Ayni 

Aharh krem rengi ka^it. 347 ,n,n - boy ve 230 m,n ' eninde 335 yaprak. 
Sahifede harekeli siilusle 122 mm " uzunl. 13 satir. Ahmad Rakim'in til- 
mizlerinden Muhammad Savkat eliyle 1592 (1875) istinsah edilmistir. 
'All Riza tanndan 1300 (1882-83) de ttzhib edilmistir. Ilk iki sahifesi, 
sure baslari, guller, duraklar miizehhep, satir aralari Ve.kenarlan a|. 
tin cetvelli. Miklepli ve yazma semseli mor deri cilt. 

Bu mushafi serif 1302 (1884-85) tarihinde Husayn c Avni Pasanin 
zevcesi HGrlye Zubeyde hanim tarafmdan Ravzai Mutahhare kutiipha- 
nesine vakfedilmistir. 

1581 Y. 4883 

Ayni 

AharU kahn kagitv 385"- boy ve 260 B " n - eninde 305 yaprak. Sa- 
hifede harekeli kahn nesihle 145* n,D ' uzunl. 15 satir. Muhammad Sakir 
eliyl* 1290 (1873-74) da istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi ve gulleri 
muzehhepi sure baslari, durak ve cetveller yaldiz. Miklepli ve zilbahar 
tezhipl) visnecurugu deri cilt. 

1582 Y. 2516 

Ayni 

Aharh krem rengri ince kagit. lSS"""' boy ve 120 mn - eninde rakam- 
siz yaprak. Sahifede harekeli adi nesihle 70-- uzunl. 15 satir, Ibra- Muihaflar 401 him Fehmi eiiyle 1290 (1873-74) da istinsah edilmistir. Sure baaiari 
kirmizi. Mikleplf kahve rengi deri dagimk cilt. 

1583 M. 66 

KuY'an 

Aharli kagit. 185™"" boy ve 120"»- eninde 308 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 60" ,m - uzunl. 17 satir. ( Abd AllSh Hilmi Ankaravi eliy- 
le 1294 (1877) te istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, guller muzehhep, 
sure ba§Ian altin uzerine beyazla, durak ve cetveller yaldizh. Miklep 
ve yazma semseli mor deri cilt. 

1584 R. 12 

Ayni 

Ali.irh krem rengi ince ka£it. l06 o " n • boy 100 mm - eninde 306 yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihle 55 n,m - uzunl. 15 satir. Siileyman Seza'I 
b. Muhammad Kamil ZilevI eiiyle 1271 (1854-55) de yazilmi§tir. Zama- 
nina ail kabaca tezhipli, cuz ve hizip isaretleri ile duraklar ve cet- 
veller yaldizhdir. Miklepli ve yazma semseli kirmizi deri cilt. 

Bu imishafin sultan c Abd uTaziz'in validesi Pertevniyal sultana ait 
olduguii sonundaki kayitten anla§ilmaktadir. 

1585 M - R- 2 

Ayrii 

Aharh krem rengi ince kagit. 195"*' boy v« 120~* eninde 155 
yaprak. Sahifede cite daird seklinde 62 nd " capinda ve 26 ile 28 ara- 
sinda satir. Hafiz Hasan §ukri eiiyle Ankarada 1282 (1865-66) iatht- 
sah edilmistir. Ilk iki sahifesi sure baslari ve guller, cetveller yaMizli. 
Miklepli ye yazma yaldiz semseli nefti deri cilt. 

1586 M. S. 335 

Ayni 

Aharh ince.kagit. 235*** boy ve 155""- eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli ince nesihle 82 m,B - uzunl. 40 satir, 1285 (1868-69) 
T.S.A.Y.K. F.26 402 Arapca Yazmalar c AdiIe- Sl iUan tarafindan Hlrka-i Sa'adete vakfedilmistir. Ilk iki sahifesi 
rnuzehhep, cetveller ve duraklar yaldiz. Miklepli deri cilt. 

1587 M. R. 4 

Aym 

Aharl, krem ren ? i kafr.t. 211— boy ve 135""" eninde 347 yaprak. 

SaWfcde Kftrekeli guzel nesihle 64" uzunl. 15 sat.r. Had HulQsT'nin 

t. .mzlerinden §avki eliylce 1294 (1877) de istinsah ve Husayn Husnl 
eliyle 1295 (1678) te tezhip edilmistir. Ilk iki sahifesi,' sure ba,T.n 
fuller ve hat. me levhas, jruzel iquzehhip, cetveller kalin yaldizli. Mik- 
lepli ye tezhipli yazma semse, koselik ve kenar suyunu havi nefis vis- 
necurufu den cilt. * 

1588 Y. 4008 
Aym 

Aharl, krem rengi kftgit. 215— boy ve 145— eninde 604 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 60- uzunl. 15 sat.r. Haf.z Husayn Hilml b. 
Muhammad Cennet-zfide eliyle tahminen XII. (XIX) as.Vda kopya edit- 
mistir. Tezhipaiz ve ciltsizdir. 

1589 Y - 3467 
Ciizler 

Aharl, kfifrit 205— boy ve 150— eninde defcisik say,da yaprak 
Sahifede Jwekeli nesihle 100-- uzunl. 11 sat,r. Tahminen XIII (Xixj 
asirda „t,n«ah ed.lmisHr, Ilk 2, sahifesi adi tezhipli, cuz ve sure bas 
Ian, durak v© cetveller yaldizi.. 9 

Yesil bet cilt. 

l-30cttzdfir. 

1590 Y. 6171 
Sureler 

v t h t-L k T r ? g J ince k ** lL 165 " W ' toy ve 115— eninde 31 yap- 
rak. S^We harekeli giizel neaihle 58- „*unl. 11 aat.r. Sayyid M«- 
hammad Htfml'nfc telamizinden Mustafa <lzzet eliyle. XHI. (XIX) asird. Musnaflar 403 istinsah edilmistir. Serlevha ve sure basjari muzehhep, durak ve cet- 
veller yaldizli. Miklep ve zilbahar tezhipli yeail deri cilt. 

Bu nushada Yasin (36), Fath (48), Va*i c a (56) Mulk (67) Naba* 
(78), Zuha (93) Insirah (94), Tin (95), c Alafc (96), Kadr (97), Zilzfil (99). 
c Adiyat (100), Kfiri'a (101), Takasur, (102), <Asr (103) Hamaza (104), 
Fil (105), Kurays (106), Mi'On (107), Kavgar (108), KaftrQn (109), Na#r 
(110), Lahnb, Ihlas (112), Falak: (113), Nas (114) ve Fatiha (1) su- 
releri vardn. 

1591 Y. 4879 
Ayni 

Aharli krem ren^i kagrit. 450 mm * boy ve 285"""- eninde 306 yaprak. 
Sahifede liarckeli iri nesihle 165 mm ' uzunl. 15 satir. As-Sayyid Musta- 
fa Vasfi Siuac-z5de b. Sulayman eliyle. Tahminen XIII. (XIX) asirda 
istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi kaba tezhipli, sure basjari ve cet- 
veller kirmizi, duraklar yaldiz. Miklep ve istampa semseli visnecuriigu 
deri cilt, 

1592 Y. 5691 

22. Cuz 

Aharh krem rengri kajit. 320 mm - boy ve 215* nm - eninde 11 yaprak. 
Sahifede hareketi guzel nesihle 125 nm - uzunl. 13 satir. Hafiz Camslr 
diye mesliur olan Muhammad Salih (61. 1236/1820) eliyle XIII. (XVIII) 
de istinsah edilmistir. Duraklar yaldiz, cetveller kirmizi. Miklep ve 
semseH vitncciiriigii deri cilt. 

Bk. Ibmiil Emin. Son hattatlar 352. 

1593 Y. 6184 
Yasin suresi 

Aharh ince ka£it. 165 mn " boy ve 103 m,n - eninde 31 yaprak. Sahife- 
de harekeli nesihle 63 m - uzunl. 13 satir. Tahminen XIII (XIX) asirda 
kopya edilmistir. Serlevha, durak, ve sure, basjari ile cetveller yaldiz- 
li. Miklepli kirmizi deri ve bez cilt. 404 Arapca Yazmalar 1594 Y. 3459 
Ctizler 

Aharli krem rengi kagit. 142 n,m - boy vc 96 n,m * eninde degi§ik sayi- 
da yaprak. Sahifede harekeli nesihle 95 mm - uzunl. 11 satir. Muhammad 
Zuhdl eliyle istinsah edilmistir. Guller ve sure basjari, durak ve cetvel- 
ler kirmizi ile. Miklepli siyah deri cilt. 

1-30 cuzdur. 

1595 Y. 2556 

Ayni 

Aharli krem rengi kagit. 240 ,nm, boy ve 165 n " n - eninde rakamsiz 
yaprak. Sahifede harekeli neshiyle 85"""' uzunl. 9 satir. Tahminen XIII 
(XIX). asirda istinsah ediimiatir. Serlevhalar adi tezhipli; cetvetler yal 
dizlt. Miklepli siyah deri cilt. 

22. 23. 27. 28. 29. ve 30. ciizler vardir. 

1596 Y. 1468 
Kur'an 

Aharli krem rengi kagit. 175 mn " boy ve H5 ro,n - eninde 315 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 60 mm - uzunl. 15 satir. Ibrahim c Afif damadi 
diye meshur Seyyid c O§man tilmizlerinden Hafiz c Ali eliyle 1210 (1895- 
95) da istinsah edilmistir. Ilk iki sahife, surebaglan ve guller miizeh- 
hep durak ve cetveller yaidizh. Miklep ve yeksah tezhipli visnecuriigii 
deri cilt* 

1597 y. 15 

Ayni 

Ahirli krem rengi ince kagit. l95 am - boy ve 125 mm ' eninde rakam- 
siz yaprak. Sahifede harekeli nesihle 67 mm * uzunl. 15 satir. Sonu eksik 
olan bu Klifan kerim XIII. (XIX) asir Osmanh eseridir. Ilk iki sahifesi 
rokoko tezhipli, sure baslari durak ve cetveller yaidizh. Yazma sem- 
seli deri cildin bir kapagi eksiktir. 

Bu mushaf Dahr (76) suresine kadardir. Mushaflar 405 1598 y. 9 

Aym 

Aharli krem rengi kafrit. 178-"" boy ve 118™— eninde 303 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle eO™- uzunl. 15 satir. Terlikci-zade Hafiz 
Sa l idin tilmizlerinden §eyh Muhammad eliyle Tahminen " XIII- (XIX) 
asirda kopya edilmistir. Ilk iki sahifesi ve gulleri kabaca tezhipli, du- 
raklar yaldizli, cetveller kirmizi. Miklep, §emse ve koselikli visnecii- 
rugii deri cilt. 

1599 m. 75 

Aym 

Aharli ince kagit. 155""- boy ve 103™'- eninde 316 yaprak. Sahi- 
fede harckt-li nesihle 52-™- uzunl. Tahminen XIII, (XIX) asirda kopya 
edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslan, giilleri muzehhep, durak ve 
cetveller yaldiz. Miklepli kirmizi deri cilt. 

1600 M. 76 

Aym 

Aharli ince kagit. 290— boy ve 195 mm - eninde 224 yaprak. Sahi- 
fede ad. ve harekeli talik yazi ile 120— uzunl. 15 satir. Tahminen 
XIII. (XIX) asir sonlannda yazilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslan, 
ffiiller kabaca tezhipti, durak ve cetveller yaldiz. Miklepli ve zilbahar 
tezhipli visneciiriig-u deri cilt. 

1601 K. 302 

Aym 

Aharli ince kag-it. 170— boy ve 110— eninde 333 yaprak. Sahi- 
fede harekoli nesihle 55 mm - uzunl. 15 satir. Ilk yapragmda Rusdl lsma c il 
hattiyle oldufcuna dair kayit vardir. Ilk iki sahifesi ve sure baslan, 
guller muzehhep, durak ve cetveller yaldiz. Miklep ve semseli kahve 
rengi deri cilt. 406 Arapca yazmalar 1602 K - 498 

Ciizler 

Aharh krem rcngi kagit. 235 ,nnw boy ve 165 ,Bm * eninde dcgis/ik sa- 
yida yaprak. Sahifede 105"""- uzunl. 11 satir. Yekcesim Muhammad 
Sa'd ad-Din tarafindan 'tahmincn XIII. (XIX). asirda istinsah ve vakf 
edilmigtir. Sure ve cuz basjan, durakiar, cetveller kirmizi. Ncfli bez 
cilt. 

1-30 cuz. 

1603 K. 499 

Kuranin 1. siiliisu 

Aharh krem rengi kagit. 235"" n - boy ve 170""' eniude '279 yaprak. 
Sahifede iri harekeli 105"""' uzunl. 7 satir. Tahmincn XIII. (XIX). asir- 
da istinsah edilmigtir. Serlevha basit muzehhep, cetvel vc durakiar kir- 
mizi. Miklepli visneciirugu deri cilt. 

1604 K. 500 

Kuranin 2. stilus ii 

Aharh krein rengi kagit. 235 mm ' boy ve 170 ram * eninde 289 yaprak. 
Sahifede harekeli iri nesihle 105 mn> ' uzunl. 7 satir. Tahminen XIII. (XIX) 
asir. Serlevha basit tezhipli, cetvel ve durakiar kirmizi. Miklepli vi§- 
necurfi&u deri cilt. 

1605 K. 501 

Kuranin 3. sultisii 

Aharh krem rengi kagit. 235 ,n,n • boy ve 170 m,n • eninde 301 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 105 mm ' uzunl. 7 satir. Tahminen XIII. asir. 
Serlevha basit tezhipli, cetvel ve durakiar kirmizi. Miklepli vijne^uru- 
gu deri cilt. 

1606 K. 514 

Fathsuresi 
Aharh incc kagit. 220 ma " boy ve 160"""" eninde 8 yaprak. Sahi- Mushaflar 407 fede harckcli nesihle 102 am - uzunl. 9 satir. MustafS Hilmi eliyle 1232 
(1816-17) dc istinsah edilmtstir. ilk ve son sahifesi, sure banian durak 
ve cetveller yaldizli. Miklep, scmse ve zencirekli visne r?ngi deri cilt. 
Ayni sureden bes. adettir. 

1607 H. S. 268 

Yasln suresi 

Aharh sanmtirak kajfrit. 230™ ,u - boy ve 155 ,n,, » - eninde 6 yaprak. 
Sahifede hnrekeli nesihle 95 mi - uzunl. 11 satir . Tahininen XIII. (XIX) 
asirda yazihrnstir. Bashk ve cetveller kirmizi. Mor deri cilt. 

Bu Yasrn suresinden ayni yazi ile ve ayni ciltle 41 adet vardir. 

1608 H. S. 269 

Fath suresi 

Aharh kafcit. 230""'" boy ve 160"""- eninde 5 yaprak. Sahifede 
harekeli gu/.cl nesihle 96 mm " uzunl. 11 satir. 1294 (1877-78) te muhtelif 
hattatlar eJiyle yaztlmistir. Serlevha durak vi cetveller yaldizli. Mor 
deri cilt. 

Bu surelerden 41 adet vardir. 

1609 h. 6 

Kur'an 
Bez. 890 mm ' boy ve 890— eninde bir levha. Muhammed eli ile 
1242 (1826-27) de yazilmistir. Yaldizfa yizilmtf hendesi sekiiler icinde 
nesihle ve k a bar t ma kirmizi murekkeple ve sulusle butQn Kuran ya- 
zilmistir. Yaldizli cerceve icindedir. 

1610 H. 12 

Naba ciizfi 

Aharh kafcit. ^O"""- boy ve 135 mm * eninde 20 yapr*Ic. Sahifede 
adi nesihle 95 ram - uzunl. 11 satir. Tahminen Xffl. asir. Karton ebru kap. 

1611 H U 

Tabaraka cfiz'u 
Aharh kafcit. 218«»- boy ve 160"" n - eninde 19 yaprak. Sahifede 408 Arapca Yazmalar fena bir nesihle lOO""* uzunl. 11 satir. Muhammed Amin eliyle 1240 
(1824-25) de yazilmishr. Serlevha ile durak ve cetveller kaba yaldizli 
Karton kap. 

1612 H. 13 

Ayni 

Aharh k&grit. 190 wm> boy ve 130 ,,,ra - eninde 175 yaprak. Sahiftde 
harekeii nesihle 85"""' uzunl. 9 satir. Serlevha ve cetveller adi siislii. 
Miklepli adi deri cilt. 

Yasin (36) suresinden Nas (114) surcsinin sonuna kadar. 

1613 E. H. 273 

Ciizler 

Aharh krem rengi kagit. 233" m ' boy ve 157 ,B,n - eninde 22 ser yap- 
rak f an i bare t 30 ciiz. Sahifede harekeii nesihle 85 mm ' uzunl. 8 satir. Bu 
cfaferin Secde (32) suresine kadar olan kismi E&rikapilt. diye inaruf 
olfcn hoca Muhammed Rasim (61. 1160/1754-56) tarafindan yazilmis, ve 
111, Selim'in emriyle hattat Mahmud Mavdad tarafindan 1210 (1795-96) 
itmam edilmistir. Ilk 2 yapragi nefis bir surette cerceve seklinde mii- 
zehhep, torlevhalar, sure baslan giiller ayni tarzda miizehhep, durak 
ve cetveller yaldizla. Miklep ve zencirekli kirmizi deri cilt. 

M. Raaim icin Bk. Tuhfe, s. 465. 

1614 E - H - 272 

( Amma cfizii 

Aharli krem rengi kfigit. 220 mn " boy ve 145 n,m - eninde 27 yaprak. 
Sahifede harekeii nesihle 83* a< uzul. 9 satir. Muhammed §afik eii iie 
(51. 1263 (1846*47) de istinsah edilmisjir. Serlevha, sure baslari, du- 
raklar rokoko tezhipli, cetveller yaldiz ve renkli. Miklepli ve yeks,ahli 
seraseli vipweurfigu deri cilt. 

Bk. third! Erain Mahmild Keraal Inal. Son hattatlar, s. 384. 

1615 E. H. 277 

Cuzler 
Aharh krem kagit 300— boy ve 205 mm - eninde 39 yaprak. Sahi- Mushaflar 409 fede harekeli adi nesihle 120*- uzunl. 15 satir. Semseli deri cilt. 

Bu cilttc Kur'amn bajindan Nisa 1 (4) suresinin 66. ayetinin sonu- 
na kadar yazilidir. 

1616 E- H. 142 
Kur'an 

Aharli kagit. 175 mm - boy ve 112— eninde 284 yaprak. Sahifede 
harekeli gtizel nesihle 6r m< uzunl. 15 satir. El-Haco YQsuf b. el-Hacc 
Husayn eli ile istinsah ve tezhip edilmi§tir. Y. l b ve 2» ile Y. 283 b 
ve 284« da muzehhep iki levha icine Fatiha, Bakara, Falak ve Nas su- 
reieri yazilidir. Sure bajlari altin ustuae bsyazla, duraklar ve cetveller 
yaldizladir. Miklep ve $emseli kirmizi deri clldin uzeri ye?il canfes 
kaplidir. 

Bk. Habib. Hatf ve hatfttaii, s. 161. 

161 7 E.W. 147 
Ayni 

Aharh ince kagit. 135"— boy ve 80 mra - eninde 503 yaprak. Sahi- 
fede harekelij nesihle ve ajhnla 48 mm - uzunj. 15 satir. Muhammed !s- 
ma'il eliyle (ahminen XIII. asirda yazilmistir. Y. l b ve 2" da guzel 
tezhipli 2 levhada Fatiha ve EUflam yazili. Sure adlan kirmizi ile. Du- 
rak ve cetveller yaldizla. Miklepli kirmizi deri cilt. 

1618 E. H. 97 
Ayni 

Aharli krem rengi ince kagit. 180 mn " boy ve lOS ""- eninde 315 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle 61 m - uzunl. 15 satir. Tahminen XIII. 
asirda kopya edilmistir. ilk iki sahifesi kabaca tezhipli. Sure baslan, 
duraklar, ve cetveller kirmizi. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

1619 E. H. 345 

An'am suresi 
Aharh krem rengi kagit. 135 B,m " boy ve 92""" • eninde 200 yaprak. 410 Arapca Yazmalar S.ihifede harckeli nesihlc W)"""" uzunl. 9 salir. Serlevha nnizehhcp, cet- 
veller kirnu/.i. Miklepli deri vc kagit cilt. 

An'am suresinden ina:tda bazi s.ireler ile bir cok dua lar, csma-i 
husna, falnamci Kur'an, macun Icrliplcri v.s. vardir. 

1620 E. H. 346 

'Anam surest 

Aharli kagit. 155'""" boy ve 96— cnindc 193 yaprak. Sahifcde. 
harekeli nesihle 53»' n - uzunl. 15 satir. Serlevha wo cetvcllcr yaldizh. 
Miklep ve ?jmscli vi§necuriigii deri cilt. 

An'am suresinden baska Kahf, Yasln v.s. surelerle birlikle bir cok 
dualar, vefklar, Hi/.b al-bahr v.s. vardir. 1621 K- H.'43l 

Ayni 

Aharli kagit. 175"— boy ve 105 »• eninde 184 yaprak. Sahifedc 

adi bir nesihle 60 mra ' uzunl. 11 satir. Durak ve cetveller yaldizh. Mik- 
lep, semse ve zencirekli visne ciiru&u deri cilt. 

Bakara, An c am v.s. surelerden baska bir cok dualar vardir. 

1622 E. H. 413 

Fatiha ve Eli flam 

Maden Czerine kabartma ve oyma 100 mm - boy ve 115""- eninde iki 
levha. Ktrmizi deri ve bronz koselikli cilt. 

1623 Y. 2474 
Kur'an 

• ■ . 

Aharli krem renjji kagit. 375 m ™ - boy ve 245™™ " eninde rakamsiz yap- 
rak. Sahifede harekeli kalin Osmanli nasthiyle 150*"' uzunl. 15 satir. 
Suleymffn §abri b. Flafiz Ahmed eliyle 1307 (1889-60) de istinsah edil- 
mistir. Ilk iki ve son sahifesi kaba tezMpli, sure baslan, duraklar ve 
cetveller yaldizh. Miklepli kahve rengi deri sade cilt. Mushaflar 411 ] 1624 Y. 6887 
Aym 

Aharh krem rengi ince kagit. 215 mhl - boy ve 135 mm - eninde 410 yap- 
rak. Sahifede harekeli nesihle 90 n,D " uzunl. 11 satir. Kayis-zada Hafu 
Borduri c Osman eliyle 1308 (1890-91) de istinsah edilmistir. Ilk iki sa- 
hifesi, sure baslan, hatime sahifesi, guller muzehhep, durak ve cetvel- 
ler yaldizh. Miklep, yazma semse ve zencirekli visneciirugii deri cilt. 

1625 Y. 2144 
Aynt 

Aharh krem rengi iuce kagit. 230 ,a,a - boy ve 150 ,,,,u, eninde 411 yap- 
rak. Sahifede harekeli guzel nesihle 85 ra »' uzunl. 11 satir. Borduri Ka- 
yis-zadc tfafi? 'Osman eliyle 1313 (1895-96) te istinsah edilmistir. 'ilk 
iki sahifesi sure baslan, guller, duraklar muzehhep, cetveller yaldiz. 
Miklepli ve yeksah tezhipli visnecurugir deri cilt. 

1626 h. s 

Aym 

Kagit 355""- boy ve 220"»- eninde 310 yaprak. Sahifede harekeli 
iri nesihle 14S mm - uzunl. 15 satir. SYban b. <Isa Karabflkl ad-Dagis- 
tioi eliyle 1318 (1903-01) de Dagistanda istinsah edilmis ve tfaci Ib- 
rihim b. Muhammed tarafindan II. c Abd ul-hamid'e hediye edilmistir. 
Satir aralan ve sahife kenarlan yaldiz cetvelli. Cumus kabarah Da- 
gutan isi cilt. 

1627 M. R. 5 

Aym 

Aharli krem rengi ince kagit. 430 ^,,,, • boy ve 280 mm - eninde 294 yap- 
rak. Sahifede 183 mm ^ uzunl. 3 satin harekeli stilus ve 10 satin harekeli 
nesihle 13 satir. llyas Necati b. Mir All Kirimi eliyle 1325 (1907-08) 
te istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi, sure baslan, guller tezhipli, cet- 
wller yaldizh. Miklep ve zilbahar tezhipli visnecuriigu deri cilt. 412 Arapca Yazmalar 1628 m r. 6 

Ayni 

Aharh kagit. 215"""' boy ve MS" " eninde 609 sahife. Sahifede 
harckeli jriizel nesihle 70 m ™' uzunl. 15 satir. Safak-zade Hafiz Mustafa 
Tevfik el-lspar(avi eliyle 1330 (1911) da istinsah edilmi§tir. Tezhibi 
ve cetvelleri yaptlmami? ve ciltleninemi§tir. 

1629 Y. 2138 

Ayni 

Aharli krem rengi kagtt. 488 m "" boy ve 300 ^,,,,, eninde 356 yaprak. 
Sfhifada fiarekeli g-iizel ve iri nesihle 165 m,n> uzunl. 13 satir. Muzika i 
sultani taami Flasan Rita eliyle 1330 (1911) muharreminde istinsah 
edilmifttr (61, 1338/1920). Sonunda hatim duasi, secavend harflerinin 
izahi vardir. Bast a ve sonda iki§er zahriye, ilk iki sahife, sure baslari, 
puller ve 2 hatime sahifesi rauzehheptir, durak ve cetvelltir yaldizli. 
Miklep, kabartma ve yaldizli ;ems:, iki sira kitabeli vi§necurugu deri 
cilt. 

Bk. MahmQd Kemal. Son hattatlar, 332. 

1630 Y. 2470 

Ayni 

Aharh inc* kagit. 350 ,nl, " boy ve 230 ,, " u • eninde rakamsiz yaprak. 
Sahifede harekeli Osmanh neshi ile 125 mm ' uzunl. 13 satir. Tahminen 
XIV (XX) asirda istinsah edilmi§tir. Miklepli kahve rengi deri sade cilt. Mushaflar 413 KUR'ANllLlMLER 

KIRAAT VE TECViD 

1631 A. 164 

AharJi krem rengi kafcit. 255 m,n< boy ve 168"""' eninde 186 yap- 
rak. Sahifede Arap neshiyle 120» m - uzunl. 23 satif. Tahminen V. (XI.) 
asirda istinsah edilmi§tir. Miklepli ve etrafi nuhudi.deri ve ebru cilt. 

K. a!-izah fi al-vakf va 5 I-ibtida' 

Abu Bakr Muhammad b. al-Kasjm b. Muhammad b. Ba§§ar a!- An- 
bari (61. 327/938-39) nin vakf ve ibtidaya dair eseri. 

Ba § ,: ••• V"' * >*lj JX.I % JjVl il jj-l 

Bk. K. Z. , 1470; Br. S.I, 182. 

1632 m. 117 

Aharh krcmrengt kfi^it.- 222— boy ve 125™ m - eninde 134 yaprak 
Sahifede nesihJe 7<T m . uzunl. 11 sat.r. Tahminen VIII. (XIII.) yfizyjlda 
Muhammad Sahi kuttab SacSvandf eliyle istinsah edilmi§tir. S6zba?!an 
kirmtzi. Mikliklepli kirmizi deri duz cilt. 

K. al-vakf va'l-ibtida> 
Kiraate dair anonim bir eserdir. 

Ba»> : *>, ... ^-j j* r XJij :,U! a> /y"j ^ j£ b, &J-) 

••• J-*Jb *JtJ\ ^ oly" jjW r Vl Jl i«!* 

1633 A. 165 

Aharh krem ren?i ka£it. 260»»- boy ve 170"- eninde 224 yaprak. 
Sahifede nesihle 115— uzunl. 22 satir. f Abd Allah b. Ibrahim eliyle 414 Arapca Yazmalar 782 (1380) sabamnda islinsah edilmi§tir. Soz ba§lan kirmizi ilc. Etrafi 
nuhudi deri ve ebru cilt. 

K. al-Kat va'l-iYtnaf 

Abu Ca c far Ahmad b. Muhammad b. lsma'il b. Yunus ar-Na/tvi 
an-Nahhas (61. 338/950) nin kiraat limine dair eseri. Miiellifin Maani 
al-Kur'an, Prab al-Kur'dn, Nasih va'l- mansuh fi'l-ffur'an v.s. eser- 
leri vardir. Bu eserden bir nusha Kopriilii 22 No da vardir. 

Basi : ... *l/ J.Jij r l.!l J»V J.,.., *LTuU £=H ^Jl iJ-l 

Muellif icin Bk. Br. S. I f 201 

1634 M. 116 

Aharli krem renjri kagit. 180 ,nm • boy ve 140 IBra • enindc 105 yaprak. 
Sahifede Arap neshi lie 100 m,n - uzunl. 17 satir. Tahmineh (VII. (XIII.) 
asirda : Ali b. Ibrahim b. 'Omar Cabunl eliyle istinsah edilmis tir. Mik- 
lepli kirmizi deri duz cilt. 

ar-Ri c aya fl tacvid al-kira'a 

AbQ Muhammad Makkl b. ab! falib HammQs al-Kays! (61. 437/1045) 
nin tecvide dair eseridir. 

Basi : 4.."VV f- u Aj ^l ••• iSjU u-** 1 ' t- mu J.' *>' $* a/ ») S* 

... 4»"U-*j J Jr. 1 ifJill *,U.- JJuiill 

Bk. Br. S. I. 718. I b 1. 

1635 A. 162 

Aharli kfigit. 205 mm ' boy ve 150 mm - eninde 137 yaprak. Sahifede 
ad i Arap neshi He 75 mm - uzunl. 15 satir. Tahminen VIII (XIV.) asirda 
Misirda ijttinsah edilmistir. Miklepli ve etrafi kahvc rengi yanm deri 
ve kafcit cilt. Mushaflar 415 At-Taysir fi'1-kiraat as-sab c 

Abu c Anu 0§man b. Sa c id b. <Osman al-Mukri ad-Dani (61. 444/ 
1052-53) nin KurWni ilk yedi karie gore okunu§u hakkindaki eseri. 
Bu kitap 131ft .la Haydarabatta, 1328 de Dehltde ve 1930 da Lepzig- 
te Otto Pretzl larafmdan basihm$lir. 

Ba§i: -Jjl\ A > :1 ' ^^'jUla^^jC-jXyJrf^-bi^^Vi^IJi 
Bk. Br, S. I, 719. 

1636 R. 114 

Aym eser 

Aharh kagit. 165-- boy ve 125 mm - eninde 136 yaprak. Sahifede 
Arap neshi ilc 80 m,n - uzunl. 15 satir. Tahminen VIII. (XIV.) asirda is- 
tinsah edihnistir. Sonu eksiktir. Bap ba§lan kirmizi ile. Beyzi semseli 
koyu kahve rengi deri eilt. Kilabi bocekler cok tahrip etmistir. 

1637 m. "4 

Aym eser 

Aharli kagit. 205""- boy ve 145»- eninde 110 yaprak. Sahifede 
aesihle 100 mm - uzunl. 15 satir. Gazi eliyie 1024 (1615) rebiulevvelin- 
de istintinsah cdilmistjr. Miklepli ve etrafj kirmizi deri ve ebru cilt. 

1638 A. 153 

Aharli kalin kagit. 175 m »- boy ve 135'""" eninde 231 yaprak. Sahi- 
febe nesihle 95"> m - uzunl. 19. Tahminen VIII. (XIV.) asirda kopya edil- 
migtir. Sozbaslan kirmizi ile. Miklepli ve yuvarlak semseli kahve ren- 
p deri cilt. j^A\ $arh at-tayslr 

I. Y. l b de Aba c Amr c Osman b. Sa'id b. 'Osman ad-Dani (61 
444/1052-53) nin telif ettigi ai-Taysir fVl- hraat as *ab l adh eserine 416 Arapca Yazmalar AbQ Muhammad ( Abd al- Vahid b. Muhammad al-Bahili (61. 750/1439- 
40) nin yazdi&i serhtir. 

Ba§i : ... i£,*V\ jIjUI j\ J ,> SjM w.JJ-1 >VI oi)l ^Jl Jti 

II. Y. 187 b de Satibi'nin Vakf Hamza va Hi; am C ala*l-Hamza ad- 
it escri vardir ; ba§i : ... 1«« ; » A- t*y <* ^ * J-** L. j-sJl t-A 

Bk. K.Z. 520; Br. G. I, 407, S. I, 719. 

1639 M l12 

Aharh krem rengi k£it. 195 mm ' boy vc 14C mB ' eninde 64 yaprak. 
Sahifede adi nesihle 80 n,D " uzunl. 17 satir. Tahmincn X. (XVI.) asirda 
istinsah istinsah edilmi$tir. Miklepli ve etrafi kirmizi deri ve ortasi 
ebru cilt. 

Kifayat al-kubra fi'l-kira'at al- c asr 

Abfl'l- C lzz Muhammad b. al-Husayn b. Bundar al-Vasifi Kaldnisi 
(61. 521/1127) nin kiraatulasj hakkindaki eseri. 

Bk. Br. S. I, 723. 

1640 A. 148 

Aharh kagit. 265" 1 "- boy ve 185""" eninde 117 yaprak. Sahifede ne- 
sihle 125™"' uzunl. 23 satir. 733 (1333) recebinde istinsah cdilmistir. 
Sozbaslari kirmizi ile. Yuvarlak semseli kahve rengi deri cilt. 

£-.11 J\jl\ J ^ISVI 

al-Ikna' fi'I- kirfi'at as-sab c 

Aba Ca'far Ahmad b. c Al! b. Ahmad b. Haiaf al-Anftfiri b. al- 
Bigat (61. 541/1146) in kiraati seb'aya dair eaeridir. Kur'anJ ilimler 417 Ba§i : ^Ali **L\ ir\ j. j* j Ar | jimry] iaj| j^UH . rfj m jj„i|j|i 
Bk. K. Z. 140; Br. S. I. 723, 7 a . 

1641 H. 36 

Aharli krem rengi kagit. 202 inm - boy ve 132 mD " eninde 148 yaprak. 
Sahifede ncsihle 75 ram " uzuni. 13 satir. Muhammad Va?fi eliyle 1259 
(1843) de islinsah cdilmiftir. Serlevha muzehhep; cetveller kirmizi. 
Miklepli vc zilbahar tezhipii vi§necurfigu deri cilt. 

Sacavand veya Vukuf al- Kur'Sn 
Kur'an okurken durulmasi gereken yerleri g5steren anonim bir 
eserdir. Y. I 17 de eserin Tiirkce izahi vardir, 

1642 a. 150 

Aharli krem rengi kalin kagit. 215 rom - boy ve 160 mm - eninde 230 
yaprak. Sahifede harekeli nesihle 110 mm - uzuni. 15 satir. Muhammad 
b. Halil b. Sulayman eliyJe 826 (14 23) ramazaninda istinsah edilmig- 
tir. S5zba§lan kirmizi. Miklepli ve hendest tezyinatli kahve rengi deri 
cilt. 

Al-HadI fi c ilm al-maka|i c va'1-mabadi 

AbB'l-'Ala' aba c AlI al-tfasan b. Ahmad b. al-Hasan b. Ahmad b. 
Muh. al-'Aftar al- Hamadard (61. 569/1173) nin kiraate dair eseridir. 

Ba§i : ....l-dl J* Jr_Jl f j»_ dllU /\ elU j. ^jKJI V J jl VI f lT J.jJl fJ . dJU 
Bk. Br. S. I. 724. 

1643 K. 537 

Aharli kagit. 270 rom ' boy ve 180 mm ' eninde 34 yaprak. Sahifede 

T.S A.Y.K. p 07 418 Arapca Yazmalar harekeli nesilile 120 mm ' uzunl. 19 satir. 847 (1443) seferinde istinsah 
edilmi$tir. Sozbaglan kirmizi ile. Unvan ve zahriyc muzehhep. Mikkp 
ye etrafi kahve rengi dcri ve ebru cilt. 

dVl *>r> J JLVI js- 
yirz al-amani va vach at-tahani 

Aku c Amr 'Ogman b. Sa c Id at-Dani (61. 444/1053) nin at-Taysir 
adh klraate dair olan eserinin Aba Muhammad al-Kasim b. Firrflh b. 
abi'l-Kasim Halaf b. Ahmad ar-Ru c ayn( af.$atibi (61, 590/1194) tara- 
findan nazmedilmis 00 kafiyeli kasidesi. Buna fdfibiya de denir. Ka- 
hirede 1308 de basilmishr. 

Basi : XVj Vj tlrj AjL' ¥,1 ^\ J Al^ ou 

Bk. Br., S. I. 725. 

1644 A. 170 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 270 n,nu boy ve ISO"" ' eninde 127 yaprak. 
Sahifede harekeli n*;sihle 100"""- uzunJ. ve iki siitun uzere 5 satir, ke- 
narlannda ve aralannda notlar yazih. Sozbas/Ian kirmizi ile. Miklep 
ve yaldiz semseli vigne rengi deri cilt. 

1645 a. 171 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 175 mm - boy ve 120°""- eninde yaprak. Sa- 
hifede harekeli Osmanh neshi ile 73" n - uzunl. 13 satir. 1038 (1628) 
rebiiilevvelinde istinsah edilmistir. Serlevha muzehhep, cetveller yal- 
diz, s6zbaslan kirmizi ile. Miklep ve semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

1646 a. 171 

Ayni 

Aharh ince kagit. 172 m, »- boy ve 112 m,u ' eninde 123 yaprak. Sahi- 
fede harekeli Osmanh neshi ile 68 mm - uzunl. 13 satir. Tahminen XII 
(XVIII) asirda kopya edilmistir. Serlevha muzehhep ve cetvejler yal- 
dizh, Miklepli ve semseli kahve rengi deri cilt. fCur'ant ilimler 419 1647 A. 175 

Aharh krem rengri kafcit. 180 mm ' boy ve 130 mm ' eninde 297 yaprak. 
Sahifede nesihle 90 mnu uzunl. 15 satir. 894 (1489) rebiulevvelinde is- 
tinsah edilmi§tir. Soz ba§Ian kirmizi. Miklepli kahve rengi deri cilt. 

ad-Durar al-muzia [fi] hail rumflz a$-§a(ibiya 
Abu Muhammad al-Kasim b. Firruh b. abiTKasim Halaf b. Ah- 

• • • ** • 

mad ar-Ru c aynI as-Satibi (61. 590/1194) nin (V) kafiyeli kasidesinin 
c Ali b. Nasir al-Hicazi al-Makk! (X. asir basj) nin yazdigt serhtir. 
Basindan bir yaprak kadar eksiktir. Bu eserden ba$ka bir nusha tes- 
pit edilemcdi. 

Miiellif icin Bk. Br. S. II, 220. 

1648 A "7 

Aharh kagit. 183"- boy ve 130°"" eninde 242 yaprak. Sahifede 

nesihle 90 '• uzunl. 21 satir. 879 (1474) 25 seferinde istinsah edilmig- 

tir. S6zba$lan kirmizi. Miklepli ve beyzi semseh kahve rengi deri cilt. 

jUVi ',j» Cr : j j'Ul jf 

Kanz al-ma c ani fi sarh Hirz al-amanl 

Sjtfbi'nin kiraate dair olan kasidesinin Abu c Abd Allah b. Mu- 
hammad b. Ahmad $uHa (61. 656/1*258) tarafindan §erhi. Buna jUll c lil 
jUVI jj~ J dc denir. 

Basj : ..• jlj u^ jLi ^ *-*s*\ *«r- J* 3j& J>' 6& «-*^l 

Bk. Br. S. I. 725. 

1649 A. 178 

Ayni 

Aharh kagit. 270 m »- boy ve 180 nm - eninde 189 yaprak. Sahifede 
nesihle 125""' uzunl. 23 satir. Muhammad b. Flaccac al-Buhayr! al- 
Azhari eliyle 878 (1474) zilkadesinde kopya edilmisUr. Soz baglari 
kirmizi ilc. Miklepli ve semseli kizil kahve rengi deri cilt. 420 Arapca Yazmalar 1650 K. 538 

Aharli kagit. 257 ,nnu boy vc 175 mm ' eninde 217 yaprak. Saliifede 
nesihle 115 rom - uzunl. 23 satir. 971 (1563) muharreminde istinsah edil- 
mistir. Unvan ve zahriye muzehliep, sozba§lari kirmizi ile. Hendesi 
tezyinath kahve rengi deri cilt. 

1651 M. 118 

Aym 

Aharli kagit. 205 ,nm - boy ve 145*-™' eninde 269 yaprak. Saliifide 
*slek nesihle aO"" 1 " uzunl. 19 satir. Tahminen X (XVI) asirda kopya 
edilmistir. ilk sahifesi eksiktir. Miklepli kirmizi deri diiz cilt. 

1652 a. i8i 

Aharli kagit. 185 mm - boy ve 135 ,, " ,, • eninde 223 yaprak. Sahifede 
nesihlt 95 mm * uzunl. 21 satir. Ahmad b. Muhammad b. Muh. b. { Os- 
man al-Hatfb at-Tuhi eliyle 797 (1394) rebiiilahinnda kopya edilmistir. 
Unvan ve zahriye miizehhep. Sozbaslan kirmizi ile. Miklepli ve hen- 
desi tezyinath kahve rengi deri cilt. 

Ibraz al-ma c ani min Hirz al-amani 

§atibl'nin Hirz al-armani va vach at-tahani adh kiraate dair ka- 
sidesinin §ihab ad-Din AbQ'l-Kasim c Abd ar- Rahman b. Isma'il b. Ib- 
rahim b. 'Osman b. abi Bakr Abu $ama (d. 599/1203 61. 665/1268) 
tarafindan s,erhi. Bu nusha Al Imran (3) suresindon baslar. 

Bk. S. I, 550, 725. 

1653 A. 182 

Ayni 

Aharli krem rengi kagit. 270 ,nm * boy ve 180 mn " eninde 331 yaprak. 
Sahifede nesihle 135 mm ' uzunl. 25 satir. Hasan b. Muhammad b. Ah- Kur'ani ilimler 421 mad az-Zahi<li cliyle 847 (1444) ramazamn 24 de istinsah edilmi§lir. 
Soz ba$lan k>rmr/.i. Miklepli ve basit scmseli siyah deri cilL 

1654 A. 179 

Aharh k i mi rcngi ka£it. 278'""" boy vc I90 mm - eninde 274 yaprak. 
Sahifwic ncsihlc U5" ,m - uzunl. 19 salir. So/.baglan kinnizi. Miklepli ve 
etrafi nuhinli dcri ve ebru cilt. 

§arh Hirz al-amanl 

Sajibi (til. 590/1194) nin Hirz al-amami adh kiraate dair kasidesi- 
nin Biirhan ail-Din abuVAbbas Ibrahim b. c Oinar b. Ibrahim b. Ha- 
lil b. as-Sarrac al-Ca c bari ar-Raba f l as-Salafi al-Mukri (d. 640/1242 
61. 732/1333) larafindan yazilan ijerhintn birinci cildi. 

Basi : ... ii)l > ^Jl f)\ ^a1.j ( rVI .ja.ll *»J-| 

Bk. Br. S. I. 725 nt. 9; S. II, 134. 

1655 A. 180 
Ayni eserin 2. cildi 

Aharh kagrit. 270"""- boy ve 180'""" eninde 218 yaprak. Sahifede 
nesihle 140«" uzunl. 25 satir. 797 (1390) de istinsah edilmistir. Soz- 
baslan kirmizi. Miklep ve yuvarlak §emseli koyu kahve rengi deri cilt. 

Ba§i : £*~j sSs^.j Jj» w^i J/ <■"— j jt^-j ^ ^r^} •** V- 1 * •*- i " •■>.>** 

1656 m. ii9 

Ayni 

Aharh ka£it. 2t5'» ra ' boy ve 160 ram - eninde 374 yaprak. Sahifede 
talikle 107 m,n< uzunl. 25 satir. Hafiz Mustafa at-Tamasvari b. al-Hacc 
Muhammad Islamboli eliyle 1142 (1730) recebinde istinsah edilmistir, 422 Arapcalar Yazmalar Serlevha mfizehhep, cetveller yaldiz, sozbasjan kirmizi. Miklep vc yal- 
dizh semseli kizil kahve renjji deri cilt. 

1657 A. 176 

Aharli Icalin kafcit. 235 ,,, " , • boy ve 1 55 mm - eninde 256 yaprak. Sahi- 
fede nesihle 115"""' uzunl. 25 .satir. Tahmincn VII. (XIII.) asirda kop- 
ya edilmistir. Miklepli ve iizcri hendesi tezyinatli kahvc rcngi deri cilt. c Ikd an-nazld fl sarh al-kasid 

AbO Muhammad al-Kasiin b. Firruh b. abi'I Kasim I lalaf b. Ahmed 
ar-Rtfayni a§-§atibl (61. 590/1194) nin (^) kafiyeli kasidcsinin §ams 
ad-Din Abfl c Abd Allah Muhamamad b. Ahmad b. Ahmad b. c Omara 
al-£ass5ni al-AndalusI al-Baci tarafindan -vdl c-r- J a :-* : " - lit - x Ikd an- 
natid fi $arh al-ka$id unvanh serhi. 

Bastt ^1 or. *•"» 0-. ±* *U+ y) ... JalJ-l jj~l\ i^Ul f LV» ^1 Jt» 
Bk. Br. S. I, 726. 25 

1658 R- us 

Ayni 

Aharli krem rengi kagit. 255 m - boy ve 170 mnu cnindo 40 yaprak. 
SahifedeJ nesih ve sulusle 95 mm - uzunl. 25 satir. Tahminen IX (XV) 
asirda kopya edilmistir. §emseli visnecurufrQ deri yumusak deri cilt. 

1659 A. 184 

Aharli krem rengi ka£it. 253 mn " boy ve 165 n,m - cniodc 188 yaprak. 
Sahifede nesihle 110 mm - uzunl. 21 satir. f Ubayd b. c Abd Allah al-Bas- 
kalasti al-MSliki eliyle 796 (1394) recebinde istinsah edilmistir. Sdzbas- 
lan kirmizu Miklepli ve yuvarlak semseli koyu kahve rengi deri* cilt. Kur'anl ilimler 423 Camilat arbab al-mara$id fi sarh c akllat atrab al-kasa'id 

Abu'l-Kisim a$-Satibi'nin Kasida-i Ra'iya'sinin Burhara ad-Din 
abuV Abbas Ibrahim b. c Omar b. Ibrahim b. Halil b. Sarrac al-Ca c bari 
(61. 732/1333) tarafindan yazilan §erhi. 

Ba§i : ... JbU JIm j* Vjj ^11 -±j L^ll ^Jl it ai-| 

Bk. Br. S. II 134. 

1660 K. 539 

Aharli kngit. 175"»«" boy ve 125 m «"- eninde 20 yaprak. Sahifede 
nesihle 65""" ; uzunl. 15 satir. Miiellif eliyle 940 (1533) muharreminde 
yazilmistir. Sozba§lari kirmizi ile. Miklep ve etrafi kahve rengi deri 
ve ebru cilt. 

•/ji\ ju>. _>>-» ui j\jv\ 3 -j\jy\ 

al-Ibraz va'l- ifraz lima anfarada Hafs. al- Bazzaz 

§atibi'nin Hirz al-amani'sine AbQ'l-Mavahib Ahmad b. abi'r-Rilh 
<lsa ar-Rasidi'nin (940/l533)*da yazdi£i hajiyedir. Sonunda ayni zatin 
hocasi o'.zainan Istanbul kadisi olan Sa c d b. l lsa b. Amir Han icin yaz- 
difri kaside vardir. Bu eserden baska btr nusha tespit edfiemedi. 

Baji : ... >.ji Jl jLtl ufl ju. LI ... f l^'j J^-'i V r **' 4*r\ 

1661 A - 183 

Aharh ka£it. SOS™" 1 boy ve 190 mm - eninde 398 yaprak. Sahifede 
nesihle 115"™*- uzunl. 31 satir. Hasan b. Ibrahim eliyle 1013 (160405) 
je kopya cdilmistir. Sozbaslan kirmizi. Miklepli ve basit semseli ki- 
til kahve rengi'deri cilt. 

jUVl 3^ Cr L 

§arb, Hirz al-amani 

Abfl'l-Kasim as-§atibl'nin kiraate dair olan eserine c Ali b. Sultan 
Muhammad al-gari al-Haravl (61 10J4/1605) tarafindan yazilan serhtir. 424 Arapca Yazmalar Ba§i : ...Jl—Vl, A-\j >!l y-CW jUVi j*V &A ^' * ^\ 

Bk. Bk. S. !, 726. as 

1662 A. 166 

Aharh krcm rengi kagit. 255 w -- boy ve 170 mm - eninde 187 yap- 
rak. Sahifede adi Arap neshile 120 m,n - uzunl. 21 satir. Muhammad b. 
Ahmad b. Muhammad b.'Abd ar-Rahlm ad-Damir! eliylc 747(1346) rc- 
ballahirin 15 indc istinsah cdilmijtir. Miklep ve yuvarlak §emscli koyu 
kahve rengi deri cilt. 

al-lf$ah va gayat al-igrah 

c Alam ad-Din 'All b. Muhammad b. c Abd a? Samad al-Hamdam 
as-Sahavl (61. 643/1245) nin yedi kiraat tarzi hakkindaki eseri. 

Ba§i : ••• ^-i»>*M *>. J* «- W\ y \ ... w-A.1-1 distil Vj..- ^ill l>^i 
Bk. K. Z. 132; Br. 1, 727 

1663 m. 120 

Aharh kagit. 267 ,nm> boy ve 167""" eninde 230 yaprak. Sahifede 
Arap neshi He 130 m^, • uzunl. 21 satir. Tahminen IX. (XV.) asirda kop- 
ya edilmistir. Sozbastan kirmizi ile. Miklepli ve zencirekli kirmizi de- 
ri cilt. Ilk yapragin sol kenan kopuk ve tamirlidir. 

al-Kamil al-farid fi't-tacrld va't-tafrid 

Abu MQ$a Ca l far b. Makki b. Ca c far al-MavsU'i (61. 713/1313) nin 
kiraat ve tecvide dair eseri. 

Basi : ••• V^ £& J £ **s*J "' 

Bk. Br. S. II, 210. 

1664 A. 168 
Aharh kahn kagit. 265™"" boy ve 180 rom - eninde 389 yaprak. Sa- Kur'an! ilimler 425 hifede adf Arap neshiyle 130 m,n - uzunl. 25 satir. Ahmad b. Muhammad 
al-Halabi eliyle 877 (1472) muharreminde istinsah edilmistir. S6zba§- 
lan kirmizi ile. Miklep ve heyzi semseli kahve rengi deri cilt. 

K. an-Nasr fi'1-kiraat al- c asr \ 

$am.s ad-Din abO'1-Hayr Muhammad b. Muhammad b. Muhammad 
al-Cazari (61. 833/1429) nin kiraati a§ere hakkindaki buyuk eseridir. 

Ba$i : ... •jiij <»\j JL ,^i J r -j ,j~>j ^XT-ji^ill J/ 1 ,jJi\ ij aJ-i 

Bk. K. Z., 1952; Br. S. II, 274 

1665 m. ii3 

Ayni 
Aharh kahn kafcit. 267 n,m - boy ve 180 mm - eninde ,93 yaprak. Sa- 
hifede Arap neshiyle 130 ,Bm • uzunl. 27 satir. Ahmad b. 'All al-Mukri 
eliyle 892 (1486-87) de istinsah edilmistir. Unvan sahifesi muzehhep, 
sozbaslan kirmizi. Miklepli kirmizi deri duz cilt. 

Basi : ...tfjji-l -^ ^ ** Oi-J'j 4H fcr -A A-\*) *.. f LVl j^Ji JU ...iii 

1666 h. is 

Aharh krem rengi kafcit. 160 mra - boy ve 120 mm * eninde 104 yaprak. 
Sahifede Arap neshiyle 65 m,n - uzunl. 10 satir. c Abd al- c Az!z aJ-Tusi 
eliyle Medinede 882 (1477) recebinde istinsah edilmistir. Miklepli, et- 
rafi kahve rengi deri ve ebru cilt. 

Tayyibat an-nasr fi'I-kira'at al- c asr 

Sams ad-Din abu'l-Hayr Muhammad b. Muhammad b. Muhammad 
al-Cazari (61. 833/1429) nin bin beyitten miirekkep bu kasidesi Kur - 
anin on turlu okunma usulii hakkindadir. Kahirede 1282 de lito ile ve 
1296 da hurufatla basilmistir. 

Basi : ... tfjMj j~\j a*)\ Jillijl .jj^-l j\,* sf- Jl» 

Bk. Br. S. II, 274. 426 Arapca yazmalar 1667 A. 167 

Aharh krem rengi k&git. 260 mm ' boy ve 160*""' eninde 246 yaprak. 
Sahifede ince] ne$ihle 110""°' nzunl. 29 satir. Zahriye ve serlevha 
miizehhep, cetveller yaldiz. Miklep ve gemseli koyu kahve rengi deri 
cilt. 

K. an-Na§r fi'1-kiraat al-'agr 

§ams ad-Din abfl'I Hayr Muhammad b. Muhammad al-Cazari (61. 
833/1429) nin kiraat hakktndaki biiyuk eserinin kendi tarafmdan yapi- 
lan ihtisaridir. 

Bk. Br. G. II. 201, S. II, 274. 

1668 K. 540 

Aharh kaftit. W- boy ve 125 mm * eninde 8 yaprak. Sahifede 
harekeli tafikle 59'*'"' uzunl. 9 satir, aralannda ve kenarlarinda serhi 
yazih. Muhammad b. Ahmad eliyle 989 (1581) de istinsah edilraistir. 
Cetveller kirmou. Kflgit kap. 

Mukaddima iFilm at-taovld 

Muhammad b. Muhammad b. 'All b. Yflmf ad-Dima?ki a;-Ssfi ( i 
Sams adrDin ^ba'I-tfayr a/-Car/iri (51. 833/1429) nin Tecvide dair 116 
beyitli maratumesidir. 

Bk. Br. S* II, 275. 

1669 K. 541 

Aym 
Aharh k&git. 200 ,n,,, • boy ve 145 m "" eninde 10 yaprak. Sahifede Kur'ani ilimler 427 harekeli nesihle 85 mm * uzunl. 7 satir, kenarlarda ha§iyeler var. 1048 
(1638) de istinsah edilmistir. Kagit kap. 

1670 K. 542 

Aharli kafcit. 205 mnu boy ve 147 mm - eninde 16 yaprak. Sahifede 
nesihle 80" >n " uzunl. 8 satir. 1096 (1685) da kopya edilmistir- Ebru kap. 

1671 m. in 

Aharli ka£it. 205 n " n - boy ve 153 mm ' eninde 30 yaprak. Sahifede 
talikle 90• ,,^, • uzunl. 32 satir. Musilli b. Ahmad as-Safi'i' H'aca Ibrahim 
han-zada eliyle 1066 (16S5-56) da istinsah edilmistir. 

Hasjya Jaskopri-zada c ala'I-Cazariya 

Muhammad b. Muhammad b. c AlI b. Yusuf al-Cazarl (61. 833/1429) 
nin Mukaddimo. adli tecvid manzumesine c Isam ad-Din Ahmad b. Mus- 
tafa T a $kdprl-zada (ol 968/1560)3 tarafindan yazilan hasiye. Y. 29 b de 
kiraati sab c a'ya. dair eksik bir risale vardir. 

Basi : ••• •■*».».> • J 4»y J**^' £~*\} • a 7* J 6 «->k-£jl Jj»* •J«f *»' jU..-. 
Bk. Br. S. II, 276. 

1672 a. 173 

Aharh kagit. 195"""* boy ve 120 m,,l • eninde 124 yaprak. Sahifede 
nesihle 57"""' uzunl. 17 sattr. 1083 (1672) rebiulevvelinde istinsah edil- 
mistir. Cetveller kirmizi ile. Miklep ve semseli visnecOrugu dcri cilt 

al-Minah al-fikrlya fi sarh al-Cazarlya 

'All b. Sultan Muhammad al-Kari al-Haravi (61. 1014/1605) nin 
Sams ad-Din Muhammad b. Muhammad al-Cazari (61. 833/1429) nin 
Mukaddimat al-Cazari y a" sine yazdigi serhtir. Kahirede 1308 de basil- 
imshr. 428 Arapca Yazmalar Ba§i : ... jUl ^\ } j w.M/1 J \-ui'l J 1 * 1 ' w>'>r £».>• J-^' *» -^l 

Bk. Br. S. II, 276. 

1673 m. no 

Ayni 

Aharh kagrit. 195 mm - boy ve 140 m,n - eninde 98 yaprak. Sahifede 
evvela talik ve sonra nesihle 95 ,nn " uzunl. 19 satir. Husayn b. Hasan 
eliyle 1076 (1666) ramazaninda istinsah edilmi§tir. Etrafi kahvc rengi 
deri ve ebru cilt. 

1674 A. 174 

Aharh ka£it. 207™"" boy vc 138 mm * eninde 167 yaprak. Sahifede 
nesihle 78»'- uzunl. 2l satir. Tahminen X (XXI) asirda kopya edilmi§- 
tir. Cetveller kirmizi. Miklep ve gemseli kahve rengi deri cilt. 

§arh ad-Durra 

Abu*I-Hayr §ams ad-Din Muhammad b. Muhammad al-CazarVnin 
kiraat hakkmda 239 beytlik kasidesinin Muhammad b. Muhammad al- 
c Akili an-Nuvayri (61. 837/1433) tarafindan serhi. 

Basi ; iSyJrS Jr •»* <jj^~ A-\}\ ...J^Lilj f 5L.Vl ^ Li^i Jli 

. %■ »U~) jjll i jj-l Ji ... jiDl 

Bk. Br. S. II, 275. 

1675 A. 152 

Aharh kafcit. 160 nm ' boy ve 105 mm - eninde 208 yaprak. Sahifede 
nesihle 62 mm - urunl. 17 satir. Muhammad b. Ahmad at-MuIjallak eliyle 
tahminen X. (XVI) asirda istinsah edilmi§lir. Miklep ve $emseli kahve 
rengi deri cilt. 

I. Y. l b de : tt J»t ^A j jL* ja*lj Vjl ^Li Z>\ ju* ou » diye 
bajlayan kiraate dair 54 beyitli bir kaside vardir. II. 2» b de Muham- 
mad b. Halil al-Kabakibl (61. 849/1445) nin Macma c as-surur va mat- Kur'anf ilimler 429 la a$-sams va'l-budur adli esere yazdigi /±aA ar-rumuz va mijtah as. 
suriir adli §erhi vardir; ba§i : • ■• jk-»l <>-*ll •*';* J* (>L-j jO «*>^l 
Bk. Br. S. II, 139. 

1676 A. 156 

Aharli krem rengi ka£it. 177 m,n - boy ve 124"" n - eninde 102 yaprak. 
Sahifede nesihle 66 am ' uzunl. 11 satir. 912 (1507) zilkadesinin basinda 
istinsah edilmistir. Serlevha muzehhep, cetveller yaldizh. Miklep ve 
yaldizh semseli visne rengi deri cilt. 

At-Tibyan fi tacvld al-Kur'an 

Sultan II. Bayazld (886/1481-918/1512) e ithaf edilmis. olan bu eser 
ismini bildirmeyen bir zat tarafindan 4 bap uzere yazilmi$ bir tecvid 
kitabidir. 

Ba§i : ... Jj>l >-.j oUl ^-il J* o\J>\ J>"| jjl! -i J-l 

1677 K - 528-535 

Aharli krem rengi ka£it. 330""- boy ve 230« nm - eninde 92 yaprak. 
Sahifede talikle 153 m,n - uzunl. 27 satir. Bursada Muhammad b. 'All Uf- 
tada eliyle 987 (1579) saferinde istinsah edilmisHr. Ayetler ve cetvel- 
ler kirmizi ile. Miklep ve semseli visnecurugfi deri cilt. 

Mu^nl'1-usul fi cami e al-usul 

Muhammad b. tfusam al-Ayasulugi tarafindan 986 (1578) da II. 
Sultan Murad b. Sellm namma kira'at asareye dair 8 cilt uzere muret- 
tef eserdir. 

Ba§i : tf ill £ J-l ... J£Vl\ f L^ J- f LI -i* JT ^ &JI j&\ Jy, 

...4»ljj!i *bj*A l»\jS\ j Uo* 

1678 A. 169 

Aharh kahn kafrit. 275 n " a - boy ve ISO-™- eninde 76 yaprak. Sahi- 430 Arapca Yazmalar 

fede iri nesihle 110 nun * uzunl. 7 satir. KansQh al-foiri'nin kitapligi icin 
X. (XVI) asir ba§mda istinsah edilmi§tir. Sozba§lan kirmizi, unvan sa- 
hifest miizehhep. Mtklep ve §emseli kahve rengi deri cilt. 

Fail al-Bari flma yahtac ilayhi al-mukri va'I-kari 

Misir Memluk sultanlanndan Kansuh al-Curl'nin emiriahuru Yunus 
b. Tagribardi taralindan sultnnin oglu icin yaz>lmi§ kiraate dair muh- 
tasar bir eserdir. 

Basi : ••• *W J^ *» lUS" LJI J)\j 4..J LJU. i--l jj)| *b uJ-| 

1679 H. 24 

Aharli kagit. 290 mm - boy ve 180 mm - eninde 26 yaprak. Sahifede 
nesihle 88 M ' uzunl. 25 satir. Serlevha miizehhep, cetveller yaldizli. 
Miklep ve yaldiz semseli kahve rengi deri cilt. 

jL*M Ayf-i eJJ\ j^j jU j Jby*)\ ji^-l J 

Lubb asrar al-Furkan 

Muhammad Zahid al-Hindi naminda bir zat tarafmdan telif edilmis. 
kiraat ve tecvide dair bir eserdir. 

Basi : jUIc* jl— Vj JjJL ^\j Aj\ jLUI ^ jJ-l ^ti jj| 4 J-l 

... tfji:^! a*l^i ji/ ... ui^^l juJI jy-i j«> Ul ... 

1680 A. 157 

Aharli krem rengi kagit. 175 n, *• boy ve 130»«- eninde 112 yaprak. 
Sahifede Osmanli nesihiyle 70 am> 11 satir. X (XVI) asirda istinsah 
edilmistir. Serlevha miizehhep. Basit semseli kirmizi deri cilt. 

Kitab at-Tacvid 
Muhammad b. f^yyib ismindeki Yildinm camii hatibi tarafmdan Kur'an! ilimler 431 Kanuni Sultan Suleyman (926/152Q-974/1566) namina telif edilmig bir 
tecvid kitabidir. 

Ba§i : ... (\J~b J>U-1 t >« J>11 *tJC L-U ^l jji Zt aJ-l 1681 M - 115 

Aharli kafcit. 215—- boy ve 140 mra - eninde 120 yapral?. Sahifede 
nesihle 85 mm * uzunl. 19 satir. Yejfren c Ali Pasa etbamdan c Ali b. Husayn 
eliyle 1166 (1752-53) da istinsah edilmigtir. Kahve rengi deri yumu- 
gak cilt. 

at-Tashil va sifa> al- c alil 

Muhammad b. Ahmad al- c Avfi (1050/1640 civan) nin kiraati c asa- 
reye dair eseri. 

Ba§i : >*Jl iS* JjJi ■**■! J -yf 6)\ • J "Ji ••• •■/L^ 1 f'^ iS* *> ■""! 

... »y^:ll S^ull C*l»ly)] J j-^'fi li* J:^l J l y*Ah 

Muellif icin Bk. Br. S. II, 452. 

1682 M. R. 15 

Aharh kafrit. 195 B - boy ve 130 mm - eninde 26 yaprak. Sahifede 
nk c a ile 72 mm * uzunl 17 satir. Tahminen XII. (XVIII.) asirda kopya 
edilmiftir. Basjik yaldiz,cetveller yesjl. Miklepli ve yazma cicek sem- 
seli y6sH deri cilt. 

§an5'i c al-ma?ahif 

S&yh, tfafiz Muhammad al-'Abbasi'nin Kur'anin yazih§, okunug, tec- 
vid, vakf, adedi suver, ayat ve kelimat v.s. si hakkinda malumati havi 
kucuk bir nsaledir. 

Bagi : ... uJI ^ *•>* .. o<^Jlj j m ti J-.*- oLiilj ^1 ^LW & J-» 432 Arapca Yazmalar 1683 h. 19 

Aharh krem rengi kagit. 160"" n - boy ve 108 mm - eninde 27 yaprak. 
Sahifede giizel nesihle 65 mm " uzunl. 10 satir. Etrafi kahve rengi deri 
ebru kap. 

R. fi bay an maratib al-madd 

Yusuf Efendi-zadc f Abd Allah Hilmi b. Muhammad (51. 1167/1753) 
in kiraati a§ere ye gore med yani okurken kelimeleri uzatma kaidelerini 
bildiren tec vide dair eseri. 

Ba§i : «?*- J;*»=' j~>.) "■"„ tiV ij»-)U all ±jJ-\ J«». ji Ij*- 

Bk. Br. S. II. 653. 

1684 A. 159 

Aharli kagit. 180 mD " boy ve 130 mm • eninde 36 yaprak. Sahifede 
nesihle 80 mm ' uzunl. 13 sattr. S6zba§lan kirmizt. Miklepli ve etrafi 
kirmizi deri kfigit cilt. 

Fava?il al-Kur'an 

Ayetlerin fevasihni gosteren anonim bir eserdir. Fava?il a I -ay at 
ismi de verilmektedir. 

Ba§ : • •• £« J* V 1 "*'^ °V' f-r- *^^' •;>— 

1685 A. 155 

Aharh krem rengi kagit. 180 mm ' boy ve 135 mm * eninde 144 yaprak. 
Sahifede nesihle 90 mm * uzunl. 15 satir. rjafiz c AlI b. Sahlmi§ al- Kas- 
[amoni eliyle 861 (1456-57) de istinsah edilmi?ttr. Miklep ve semseli 
acik kahve rengi deri cilt. 

I. Y. l b de Aba Ca c far Muhammad b. 7 a y' Qr as-Sacavandl (61; ICur'anf ilimler 433 560/1165) nin K. Vukuf al'Kur'an adh eserinin Farsca terciimesi ; ba§- 
tan bir yapragi eksiktir. (Bk. Siileymaniye, Haci Mahmud, 384, 391 ; 
Br. S. Ill, 1229, s. 724); II. Y. 69 da Abu Hals 'Omar b. Muhammad 
b. tfamd b. abi'1-Fath al-'Apr (Br. da yoktur) in K. at-Tibyan fi ma c 
rifat tanzil al-Kur'an adli eseri vardir; ba§i : ^; ■»*•*'! J*M. -»»-Vl -ioJ-l 

... jfVl jljill JJJ'-j jju 

1686 A. 158 

Aharli krem rengi kagit. 180 mm - boy ve 135 ,n,,, • eninde 101 yaprak. 
Sahifede nesih ve talikle degigik elden degisjk uzunl. ve sayida satir. 
Birinci risala 769 (1368) zilhiccesinde istinsah edilmistir. Miklepli ve 
etrafi kahve rengi deri kagit cilt. 

Bu mecmuada : 1. Y. l b de §ams ad-Dtn abu'l-Hayr Muhammad 
b. Muh. b. al-Cazan al-KurasI (61. 833/1429) nin at- famhid ft Him at- 
tacvid adli eseri; ba§i ... *"Vl ^ l:i- ^tJl jl_,i!| J-* jj|l ^fi.d-1; H, Y. 44 b 
de AbQ Nasr Muhammad c Abd ar-Rahman al- Ham^dani* (61. 899/1493) 
(Bk. Br. S. II. 583) nin Satfiyyat fi m'ava c iz al-bariyat adli eseri ; ba§i : 
... jU-l silui «J-|. in y. 95 b de Baha' ad-Din Muhammad b. Muh. b. 
al-Buharl an-Naksband (61. 791/1359, Bk. Br. S. II, 282) in Kalimiit 
kudsiytlerinin Muhammad b. al-Hafiz Buhari tarafindan Farsca tercume- 
si vardir. 

Bk. Birinci icin Br. G. H, 202. 

1687 a. i6i 

Aharli kagit. 210 mm ' boy ve 150 mra - eninde 114 yaprak. Sahifede 
degi?ik yazi ile degisjk uzunl. ve sayida satir. Son risale 1074 (1663- 
64 te istinsah edilmi§tir. Miklepli kirmizi deri ve kagit cilt. 

1. Y. l b de Ahmad b. Badr ad-Din Ahmad at-T»bi (61. 979/1571, 
Bk. Br. S. II, 441) nin manzum Mukaddimat at -tacvid adli eseri, ba§i: 
^l *r\ sHU Jl» n. Y. 6 da Zakariya abu Yahya al-Ansari'nin Mukad- 
dimat. uhrS fCt-tacvid adh eseri; III. Y. 19 da Kur'an hifzini tergib 
igin hadis ve kelami kibar; ba?i ; Jlj«H &*■ j *-.? ^ J -»;j ^ ; IV. Y. 
21 b de c Abd ar-Razzak b. Rizk Allah IRas'ani] (Bk. Br. S. 1, 736) nin 
Durrat al-Kari adli eseri ; ba§i : -W fi+ tLi) c&i* . V. Y. 28 b de Abfl 
Yahya Zakariya al-Ansari tarafindan Muhammad b. Muhammad al- 
T.S.A.Y.K. F. 28 434 Arapca Yazmalar Cazari'inin ad-Daka'ik al~muhkama fi farh al-Mukoddima adi ile Abfl 
Bakr Ahmad'in yazdifci has/iyeler; VI. Y. ill b de Muhammad b. Haiti 
al-Kabakibi'nin (61. 849/1445 Bk. Br. S. II, 139) Ut cu zat aMacvid isimli 
manzumeseri vardir; basj: z~? <j> iil-n- ^Jii J o'o. J*Li\\ ^ ... J>i 

ill JU^ 

1688 A. 163 

Aharli kajjit. 217 mm ' boy ve 155 m ™- eninde 82 yaprak. Sahifede 
ncsihle lOO'"'"* uzunl. 17 sahr. Ociincu risale 901 (1495) dc kopya edil 
mi§tir. Miklcplt vc kenarlan nuhudf deri ve ebrn cilt. 

1. Y. l b dc Abii'l-'Izz Muhammad b. al- Husayn b. Bundar al-Va- 
ai(f al-Kalanisi (61. 521/1127) nin lr$ad aUmubtadi ve tazkirat al-mun- 
taft'i adit kiraat usuliine dair eseri; *>. ±* jJI>l^-i)l Jl» ...^Ui^* oi-l 
^5U!I j\x, j ,>_. | L y. 45 b de Tevcide dair Turkce bir risale; III. 
Y. 55» de Kiraati sab c a ihtilafina dair muhtasar bir risale, IV. Y. 67 b 
de Mektub yazmaya dair ve bazi hisap ameJiyelerini anlatan Turkce 
risale? V. Y. 71 k de Mahanci hurufa dair risale ; VI. Y. 73" da Risala-i 
nuzul va c uruc adh tasavvufi eser ile Jsnan-i Icamil, ruh,-kalb t siilQk, 
nefs, vucud-i insan hakkinda misrik tabirleri havl daireler ; Y. 77" da 
eski musiki aletletlerinden o>j-* : - adh sazin resmi vardir. 

1689 K. 536 

Aharli kfi&it. 182 mm - boy ve 140— eninde 143 yaprak. Sahifede 
nesihle 100™"- uzunl. 7 satir. Hayr ad-Din b. c Ali eliyle 860 (1456) 
saferinde istinsah edilmi$tir. Miklepli ve errafi nuhudf deri cilt. 

I. Y. l b de Satibi'nin Hirz al-amanl'sl II. Y. 91 b de Cazari'nin 
(61. 833/1429) nin Mukaddima adii eseri; bagi: g\~ o, y» jrlj J^i 
... wi..i* jl -ujj ... j>\i)\ jjjh j it; in. Y. 100 k de Vukuf yani 
Kur'an okurken durulmasi gercken yerleri gosteren Farsca bir risale; 
IV. Y. 114 b " de Muhtasar sarh at-TacvId; V. Y. 126 b Tecvide dair 
Iv** manzume; ba§i: Jl»r L; a*- jf.* Y lill c :i:.j L J>l ; VI. Y. 133" da 
Vakfa dair bir risale vardir. ^~- « <«-->> *- a j" l ^ c J>f j" o 1 ^ 1 ol£".i* 

1690 H. 20 
Ahtrh kAgit. 203""- boy ve 155— • eninde 57 yaprak. Sahifede Tertibi ziba 435 muhtelif yazi ile degisik uzunluk ve sayida satir. 3. risale 1060 (1650) de 
kopya edilmi$tir. Kahve rengi duz deri cilt. 

Bu mecmuada: I. Y. l k de Mukaddtmat al-Cazar'iya adli tec vide 
dair eserin serhi; bagi: ...,/Ia)i 6j£-\ Ct, ±* f« l - «j y* j:b Jj* ; II. 
Y. 17 b de Abfl'l-hlasan 'All b. Muhammad b> c Abd as-Samad as-Sahavi (61. 
643/1245) nin al-Kasidat umNttidga de denilen l Umdat al-mucid adli ki- 
raate dair kasidesinin al-Mufid f'i ;arh 'Umdat al-mucid adi ile serhi ; 

III. Y. 41 de anonim maharici hurufa dair Zallat ol-Karl adli eser; Bu 
isimde bir kac eser var ise de bu onlarla mutabakat etmemektedir. 

IV. Y. 4G b . Anonim Tacvid risalesi; V. Y. 54".da di£er Tacvid risa- 
lesi vardir. TERTlBl ZlBA 

1691 K. 607 

Aharli krem renjri katfit. 178 mm - boy ve 115 mm * eninde 14 yaprak. 
Sahifede haneler icine nesihle 73" ,m • uzunl. 18 satir. Ebru kap. 

Mutasabihat ayat al-Kur'an 

Cetvel ve haneler halinde yazilmis, birbirine benzeyen ayetler hak- 
kinda anonim eserdir. 

Basi : ... JL«.'l tfyf Jl jLTi .Ulj >^a J..* j^J U 

1692 a 151. 

Aharli ince kafcit. 205 m,n • boy ve 88 m - eninde 82 yaprak. Sahi- 
fede ince taltkle 64' n - | • uzunl. 25 satir. Dervis. riasan al-Gulseni Edirne- 
vi eliyle 1075 (1665) ramazaninda istinsah edilmisttr. Cetveller ve su- 
re isimleri kirmizi ile. Miklepli visne renjri deri cilt. 

Tartib-i ziba veya tartib lygt al-Kur'an 436 Arapea Ya/.malar fclufiz MalimuJ nl-Varriari (dl. 1015/1635-36) nin Kur'an aycllerini 
bufmnk i^in (1054) le tertip rltigi cscrdir. 

Basi : »y-«M *l^lj 4t jej f.'t i>\ t \*L*\ j» a : * j*- *\y- JiV ill .>*-! 

Bk. 0. M. 1, 278. 

1693 H. 26 

Ayn« 

Aharh kagit. 207 mm> boy ve 150 m,n - cnirtde 142 yaprak. Sahifede 
nesihle l:)8 n,in * uzunl. 21 satir. Ahmad b. Ibrahim eliylc 10 (1679) 
cemuziyelahinnda istinsah cdiimislir. Miklep ve sadc §cmseli koyu 
kahve rengi deri cilt. 

1694 M - 187 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 202' n,n, boy ve 130 mm * eninde 183 yap- 
rap. Sahifede fie sutun uzere 95"""' uzunl. 21 satir. Cetveller, sure isim- 
leri ve sdzbaslan kirmizi ile. Miklepli kirmizi deri cilt. 

Basi : ... ^-uJlj ^.JL ^j^JLI jji\ jJiH #J ^ Jl» 1695 H. 35 

Aharh elvan k&git. 195 mm - boy ve 114 mm * eninde 129 yaprak. Sa- 
hifede nesihle cetvel halinde 57' Bm • uzunl. 25 satir. Tahminen XII (XVIII) 
asirda kopya edilmlstir. Cetveller ve remizler kirmizi ile. Miklepli kir- 
mizi deri cilt. 

• * 

Anhar al-cinan 

Ceteci lakabi ile tamnmis { Abd Allah Pasa (dl. 1174/1760-61) nin 
yapmis oldugu Kur'an ayetlerinin hangi surenin kacinci ayeti oldugu- 
nu bildiren Anhir al-cinan adli eseridir. Tefsirler. I-III. asir 437 B;i$i : ... .-Ail j^tj \£l\ e l"ij ^LOl «J : t J* J>"l jji ui J-i 

... tr^. >r-" /.i^ 1 <» '■*:«• ^' -4"" 3>K* 
Bk. S. O., Ill, 382. 

1696 R- 108 

Aym 

Aharli ka£it. 207"™- boy ve 122 mm> eninde 128 yaprak. Sahifede 
nesihle 60 m,n - uzunl. 25 satir. Tahminen XII. (XVJII) asirda kopya edil- 
mistir. Cetveller kirmizi iJe. VisnecQriigu yumusak deri cilt. 

1697 R- 109 

Aym 

Aharli ka£it. 210""- boy ve 122 raw " eninde 125 yaprak. Sahifede 
nesihle 60 ,nm - uzunl. 25 satir. Ahmad b. Muhammad eliyle 1170 (1756) de 
istinsah edilmistir. Serlevha ve cetveller yaldizh. Miklep ve zencirekli 
fes rengi deri cilt. 

1698 R «o 

Aym 

Aharli ka£it. 205°'™' boy ve 117"— eninde 129 yaprak. Sahifede 
nesihle 60 ,n,n - uzunl. 25 satir. XII. (XVI11.) asirda kopya edilmistir. 
Cetveller ktrmizi. Miklep semseli fes rengi deri cilt. 

TEFSlR VE HA$lYELERl 
I - III ASIR 

1699 R. us 

Aharh ince kafrit. 218 m °" boy ve 135 mm ' eninde 352 yaprak. Sahi- 
fede nesihle 70 m,n - uzunl. 23 satir. Tahminen XI. (XVII) asirda kopya 
edilmistir. Serlevha muzehhep, cetveller yaldizh. Miklep, semse ve ko- 
selikli visnecuriigu deri cilt. 438 Arapca Yazmalar Tafsir Ibn 'Abbas 

Peygamberin amcazadcsi c Abd Allah b. al- c Abbas (61. 68-70/687- 
689) a atfoluman bu tefsir, tefsirlerin en eskisi olup Kur'an'in kelime- 
lerini kisaca serh ve izah eder. 

Ba$i : iSij^ o>*'n J; *«l -»?c \ij^\ .u^** -1 J 'j ^ **k- j»- J c *»l J-*j 
Bk. Br. I. 190/331 ; RUler, Ayasofya tcfsirler katalo*u No. 1 

1700 E- H. 589 

Ayni 

Aharli krem rcujji ka£it. 240 mnw boy vj 115"""* eninde 424. yap- 
rak. Sahifede Osmanh neshiyle 67 mn " uzunl. 21 satir. §sker zadenin 
telamizinden Muhammad b. 'Osman cliyle tahminen XII. (X V*III) asirda 
kopya edilmigtir. Serlevha muzehhep, cetveller yaldizli. Miklep, kabart- 
ma yaldiz semse ve kogelikli vignecuriigu deri cilt. 

1701 E. H. 588 

Ayni 

Aharli krem rengi kaf it. 185""- boy ve 105 m - eninde 376 yaprak. 
Sahifede talikle 57 mra - uzunl. 23 satir. Mustafa b. 'Abd al-Kadir eliyle Xll 
(XV11I) asirda kopya edilmistir. Serlevha muzehhep, cetveller kalin 
yaldizli. Miklep ve yeksah tezhipli semse ve bordurlii vi$necurii&u de- 
ri cilt. 

1702 a. 12 

Ayni 

Aharli kafrit. 215""" boy ve 150 mm - eninde 363 yaprak. Sahifede 
nesihle 9S na ' uzunl. 23 satir. Mekkci mukerremede 1107 (1695-96) da 
istinsah edilmistir. Kuran clfazi ktrmizi ile. Basjik muzehhep, cetveller 
kirmizi. Miklep ve semseli kahve renffi deri cilt. Tefsirler. I-1II. asir 439 1703 a. 74/1 

Aharh kalin kagit. 265 n,n - boy ve 185 mm ' eninde 236 yaprak. Sa- 
Jiifedc Arap neshi ile 120"""- uzunl. 25 satir. Muhammad b. Ahmad b. 
c Omar as-SinbHav! eliyle 886 (1482) zilhiccesinin 15 inde Kahi'rede is- 
tinsah edilmisrir. Ayetler kirmizi ile. Miklep ve semseli kahve rengi 
deri cilt. 

Tafsir al-Mukatil b. Sulayman 

AbO'l-tfasan Mukatil b. Sulay.nan b. Bisr al-BiJhi (61. 150/767) 
nin tefsiridir. 

Basi : ... tfjjj^l xj J J.«* J ±f- _,Cj>l .ilili MjiA 

Bk. Br. S. I, 332; K. Z. 439 

1704 a. 74/2 

Ayni 

Aharh kagit. 265"" n - boy ve 185"""- eninde 259 yaprak. Sahifede 
Arap neshiyle 120 mra - uzunl. 25 satir. Miklep ve semseli kahve renzi 
deri cilt. 

Bu ciltte Taha (20) suresinden Kur'anin sonuna kadar vardir. 

1705 E. H. 565 

Ayni 

Aharli krem rengi k&git. 228 mm - boy ve 130 m,n - eninde 411 yap- 
rak. Sahifede Osmanh neshiyle 75 mm * uzunl. 31 satir. Tahminen XI. 
(XVII) asirda kopya edilmistir. Serlevha muzehhep, cetveller yaldizla. 
Miklep, yaldizh semse ve bordurlii kirmizi deri cilt. 

1706 M. 195 

Aharh krem rengi k&git. 165"""- boy ve ISO"" * eninde 157 yaprak. 
Sahifede Arap neshi ile 95—* uzunl. 15 satir. Tahminen VIII. (XIV) 440 Arapca Yazmalar 

asirda kopya edilmi$tir. Miklepli ve beyzi semseli koyu kahve reng-i 
deri cilt. 

j\jH\ (c») jG- (J. A) 

(Ta'vi'l) Mu§kil(at) al-Kur'an 

Abu Muhammad <Abd Allah b. Muslim b. Kutahyba ad-Dinavarl 
ai-Marvazi (61. 276/889) nin Kur'anin gru^Iuklerini tevil zimnindaki eseri. 

Baji : ... JtSj\ jy*. W*».> J^'J.— l;) et <S& ^ ^ 

Bk. Br. G. I, 122, S. I, 186. TEFSlRLER 
IV. ASIR 

1707 a. n 

Aym 

Aharh kftftit 425—' boy ve 280— cninde 1159 yaprak. Sahifedc 
talikle 175*- uzunl. 45 satir. §eyhuUslara FayiQlIah Efendi igin Merzi- 
fon kadtsi Mustafa eliyle Edirnede 1113 (1701-02) cemaziyelahinnda 
istinuh tdilipistir. ^erlevha muzehhep. Yeksahh muzehhep semse ve 
miklepli kahve renyi deri cilt. 

ji^ill ( j*£ ) J, ,1- J jUi ^u 

Cami c al-bayan fl la'vll (tafsir) al-Kur'an 

Bu tefsirin sahibi Iranin Tabaristan ayaletinden Amul §ehrinde do- 
Jan ve 26 §evval 310 (923) da Bafcdadta vefat etmi§ olan Abu Ca'far 
Muhammad b. Carlr af-Taba^i'dir. Tefsirlerin en fazla eski rivayetler 
ihtiva edeni oldu£u i?in en miihiromidir. Eserin bajinda Tabari'nm hal 
tercumesi vardir. Tefsir tamamdir. 

Baji : A>l J* ...*lsjj > c— c- J ^jJu\\ jj*. ^ At jl*. jj j t Jj 

... *i»C -jU vM^' »=-* <s^ Tcfsirler. IV asir 441 Bk. K.Z. 437; Br. g. I. 142. 217; Ritter, Ay. es. No 2, Basma 
nushalan igin Bk. Sarkis, 1229. 

1708 A. 123 

Aharh krem rengi ka£it. 210°" n - boy ve 150 mm - eninde 170yaprak. 
Sahifede nesihle 105""- uzunl. 21 satir. 593 (1196) muharreminde is- 
tinsah edilmi§tir. Miklep ve yuvarlak §emseli kahve rengi deri cilL 

K. Ma c ani al-Kur } an va i'rabih 

Abu Ishak Ibrahim b. as-Sari b. Sahl az-Zaccac (61. 311/623-24) in 
Kur'amn irabi hakkindaki tefsiridir. 

2. cildin Ba§i : ... ^y>\ UVI ji., U^* ^U *u Jij JLr Jy 

A c raf (7) suresinin 65. ayetinden Kahf (18) sonuna kadar. 
Bk. Br. I, 170, 

1709 A - 12 2 

Aym 

Aharh kafrit. 270""" boy ve 180 m "" eninde 83 yaprak. Sahifede 
i§lek nesihle 130 ram - uzunl. 30 satir. Burhan ad-Din b. al-Kavas as-sehir 
bi-Ibn as-Sirim eliyle tahminen VII (XIII) asirda kopya edilmistir. Mik- 
lepli ve yuvarlak semseli kahve rengi deri cilt. 

3. cildin ba§i : ... u *« : /' JLf 4ji 1^1* *^ i is ~ 

Bu cilt Maryam (19) suresinin bajindan Fajir (35) suresinin sonuna 
kadardir. 1710 E- H. 559 

Aharh krem renyi kagit. 215 min - boy ve 140 mm - eninde 170 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 95«°- uzunl. 11 satir. Ahmad b. abi Bakr b. 
abM-Favaris b. Mukad eliyle 663 (1265) zilhiccesinde istinsah edilmistir. 442 Arap^a Yazmalar Tafsir (Sniib al-Kur'an 

Abu Bakr Muhammad b. 'Aziz veya 'Uzayr al- r Uzayri as-Sicistani 
(61. 331/911) nin huru'fu hece sirasi ile telif ettigi garibi kur an lu?ah. 

Ba$i : J* .-*>! Jl^ill »_-> ^.i U» ...J^«.J| yyi\ J A t- jC j\ Jb 

... oljl J. Jft Alii- J4-1.J JjL" y_,L$ r? Jl| <J)j+. 

Bk. K. Z. 1208; Br. S. I, 183. 

1711 M. 132 

Ayni 

Auarh kagit. 20D""»- boy ve 143— eninde 75 yaprak. Sahifede ha- 
rekeli nesihle 90 mn " uzunl. 19 satir. Sozbaslan kirmizi ile. Miklepli kir- 
mizi deri ve kfigrit cilt. 

Bu nushamn sonunda bir kag yapragi eksiktir. 

1712 A. 28.2 

Aharh kahn kagit. 285 mm - boy ve 205 mn " eninde 328 yaprak. Sa- 
hifede Arap neshi ile 155 mm * uzunl. 27 satir. Tahminen VII. (XIII) yuz. 
yilda istinsah edilmijtir. Miklepli ve §emseli kahve rengi deri Arap 
cildi 

Ta'vilat abl Man?Qr al-Maturidi 

Abu MansQr Muhammad b. Muhammad b. Mahmud c Alam al-Huda al- 
Mutakallim al-Maturidi as-Samarkandi keUtmda, A$ c ari ile sunn? mus- 
lumanhgi meydana getiren Maturidi kolunun reisidir. Semerkand'da 
333 (944) te vefat etmistir. Bu eser bir ?ok ciltlerden murekkep ise 
de bu ancak 2, cildidir. Nisa (4) suresinden An c am (6) suresinin sonu- 
na kadardir. 

Bafi : ... ;>X3 „lkJ.l o^U/j r 6j/*\ o-Lli \ r \ I .Ul ;^~ >-iT 
Bk. 1. A. Maturidi maddesine; Br. I. 346; K. Z. 33&. Tefsirler IV. asir 443 1713 A. 28/17-20 

Ayni 

Aharh esmer kalin kagit. 310*" 1 - boy ve 200 n " n - cninde 283 yaprak. 
Sahifede stilus ve nesihle 130 mm - uzunl. 21 satir. Tahminen VIII (XIV) 
yiizyilda kopya edilmistir. Miklep ve semseli koyu kahve rengi deri 
cilt. 

Bu mucellet eserin 17, 18, 19, 20. ciltleri olup Hacc (22) sure- 
sinden Ahzab (33) suresinin 55 ayetine kadar olan kismin tefsirini 
havidir. 

Basi : ... ell viirVl \£* ^X\ l iy . 

1714 M. 180 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 320 n " n - boy ve 205™ m - eninde 815 yaprak. 
Sahifede Osmanh neshi ile 115 rom * uzunl. 41 satir. Trhminen XI- (XVIL) 
asir sonlannda istinsah edilmistir. Serlevha mtizehhep, sure ba§lari 
ve cetveller yaldizh, ilk iki sahife kenarlan halkari. Miklep, yaldizli 
gemse, koselik ve bordurlu nuhudi deri cilt. 

Basi : -r-iJI JJU >* j*j&)j JijlJtOs; J>)l ... iy ±* y\ f LVl gJl JIi 

... .[+til\ JiMj *l— > 

Biitun tefsiri havidir. 1715 R- 182 

Ayni 

Aharh krem rengi ince kfigit. 330 mm - boy ve 210 mn " eninde 532 
yaprak. Sahifede Osmanh neshiyle 124 mm ' uzunl. 45 satir. §eyhulislam 
Muhammad As c ad Efendi icin 1162 (1748) muharreminde kopya edil- 
mistir. Serlevha muzehhep, cetveller yaldizli, hatime halkari. Miklepli, 
yeksah tezihip semseli ve zencirekli koyu kahve rengi deri cilt. 

Tefsir tam olarak bu ciltte mevcuttur 444 Arapca yazmalar 1716 M. 179 

Aym 

Aharh krem rengi incc ka£it. 335"""* boy ve 195 mm ' eninde 1062 
yaprak. Sahifede Osmanli neshi tie 110 mn " uzunl. 43 satir. Usfuraci- 
zadenin telatnizinden rjafiz Muhammad as-§ahri eliyle 1182 (1768) §a- 
baninda istinsah edilmi§tir. Serlevha ve sure basjan miizehhep cetvel- 
ler yaldizli. Miklepli ye yek§ahli yazma tezhipli nefti ve kirmizi deri 
cilt. 

Basi : jaJj*JI j*1 J; a/ J- £»j\ ... f UVl -...tH Jli ... o»JLUl ^ it J-i 
Bu cilt biitun tefsiri ihtiva ediyor. 

1717 A. 130/1 

Aharli krem rengi kagit. 245 ,nm • boy ve 162"» eninde 210 yaprak. 
Sahifede nesihle 125 ram - uzunl. 21 satir. 650 (1252) muharreminde istin- 
sah edilmistir. Miklep ve sade §emseli visnecurugu deri cilt. 

Ahkam al-Kur'an 

Abu Bakr Ahmad b. 'All al-Cassas ar-Razi (dog. 305/917-61. 370/ 
981) in tefsiridir. Kurfandaki ahkami fikhiyeyi izah eden bir tefsirdir. 

Bk. Br. G. 191; S. I, 335. K. Z. 20. Bu eser Ntanbilda 1335 te 
Kilisli c Rif'at tarafindan basttrilmishr. 

Bu cilt Sifri evvelin cuz sanisidir. 

Basi : ..• *«al ^y» J Jio ^ l«i*ll ,J&i-l jTi 1718 A. 130/3 
Aym 
Aharh krem rengi k&git. 265 ^,m, boy ve 178"™ eninde 275 yaprak. Tefsirler. IV. asir 445 Sahifede nesihle 120 ,nro • uzunl. 21 satir, Tahminen VII. (XIII) asirda 
kopya edilmigtir. Miklepli ve yuvarlak semseli visne rengi deri cilt. 

Basj : ... ±j£ J».j of d\j JU it\ Jh -biOi v l 

Bu 3. cilttir. 

1719 A 130/4 

Ayni 

Aharh kagit. 245 m,n - boy ve 165 mm - enindc 204. ,n, - yaprak. Sahife- 
de nesihle 125 rom - uzunl. 21 satir. £ Omar b. 'All b. Abi Bakr al-Mav- 
sili eliyle 650 (1252) cemaziyelahinnda istinsah edilmisHr. Miklep ve 
yuvarlak semseli kahve rengi deri cilt. 

4. cuzii ba§i : ... <1>~.> 3 *«l^>jU O-oli A^ \t\ JW iiljb u»j\^\ j* 

Ma'ida (5) suresinin 36. ayetinden baslar ve Isra (17) suresine ka- 
dar devatn eder. 

1720 A. 129/1-2 

Ayni 

Aharh kahn kagit. 215 mB »- boy ve 16Q mm - eninde 657 yaprak. Sa- 
hifsde harekeli nesihle 115 mw - uzunl. 17 satir. 778 (1376) rebiulevvelin- 
de istinsah edilmistfr. SSibasJan kirmizi. Miklep ve sade semseli vij- 
necfirfigu deri cilt. 

Basi : <*-^ <Jz£M li* j*~ j L.n * ... ^\J\ j* j j^i £ y \ ju 

... u^H j^i ^ 4 4 * f «, V If j»- jTi j* j^ 

1. ve 2. cfizler havi olan bu cilt Kur'an'in basindan Nisa suresinin 
bagina kadardir. 

1721 A. 129/4 
Ayni 

Aharh kahn kagit. 215 mn " boy ve 160™"" eninde 322 yaprak. Sa- 
hifede harekeli guzel nesihle 115— "• uzunl. 17 satir. VII. (XIV) asirda 
kopya edilmisHr. Miklepli ve sade semseli visnecflrugfi deri cilt. 

4. cQzun ba§i : .. lf O-l j (#Tv IT U.4I «^-T>)l j| dU && 446 Arapca Yazmalar 1722 R 117 

Aharli krem rengi kagit. 240"""* boy ve 165 B "" eninde 184 yaprak. 
Sahifede Arap neshi He 125"""' uzunl. 27 satir. 724 (1324) ramazamnda 
istinsah edilmistir. Etrafi kahve rengi deri ve kagit cilt. 

Tafsir abi'I-Lays as-Samarkandi 

AbQ'1-Lays Nasr b. Muhammad b. Ibrahim as-Samarkandi IV. (X) 
asnn iktndi yansinda ya$amis olan bir Haneff fakihi idi; tefsirinden 
baska bir 50k dint eserleri vardir. Olum tarjhi 373, 375, 383 ve 393 
yillan arasmda ihtilafli goriilmektedir. 

Bastan An'am (6) suresinin sonuna kadar. 

Bk. Br. I, 196/347 ; I. A. Abfl'1-Lays maddesinej Ritter, ay. es. No. 4 

1723 K. 596 

Ayni 

AbaiJl klgit. 360"""- boy ve 270* m - eninde 293 yaprak. Sahifede 
Arap ocflhi ile 175— uzunl. 25 satir. 855 (1451) saferinde istinsah 
edilmistir. Serlevha ve unvan sahifesi ve spnda zahriye muzehhep, 
sure ve ayet ba$lan yaldiz, sdzbaslart, kirmizi ile. Miklep ve semseli 
kahve rengi deri cilt. 

AbG'l-lay§ tefsirinin 5. cildi. Maryam (19) suresinin basmdan Nss 
(114) suresinin sonuna kadar. 

1724 a. 34 

Ayni 

Aharli krem rengi k3git. 25(T m - boy ve 170 mn " eninde 562 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 85 mm ' uzunl. 29 satir. C AH b. §ayh Nizam ad- 
Dln b. 'All al- c lbadi eliyle 999 (1591) cemaziyelahinnda istinsah edil- 
misUr. Serlevha muzehhep, cetveller yaldizli. Miklep, semse ve kose- 
likli visneguriigu deri cilt. Tefsirler V. asir 447 TEFSlRLER 
V. ASIR 

1725 E. H. 561 

Aharh krem rengi kfifrit. 215 mm - boy ve 140"""- eninde 263 yaprak. 
Sahifede nesihle 83" m - uzunl. 23 satin Muhammad b. Sa'labi eliyle 
1167 (1/54) recebinde istinsah edilmistir. Serlevfta miizehhep, cetveller 
yaldizli, sozbaslan kirmizi. Miklep ve semseli vi§ne?uriigii deri cilt. 

Haka'ik at-tafslr 

AbQ c Abd ar-Rahman Muhammad b. al-Husayn b. Mflsa as-Sulami 
al-Azdi (61. 412/1021) nin tefsiri. 

Basi : ^Ijl J l^i.- ^lUI f jUl *>*— ^dLI j..'jUj ... t>T, 'Vjl it u>l 
Bk. Br. G. I, 201; S. I. 361. 

1726 A. 75 

Aharh krem rengi kafcit. 245" m - boy ve 170""" eninde 184 yaprak. 
Sahifede harekeli nesihle 125""*" uzunl. 19 satir. Tahminen VII (XIII) 
astrda kopya edilmistir. Miklepli ve kenarlan kahve renyi deri ve pem- 
be kftjit cilt. 

(al-Kasf va J I-bayan c an tafslr al-Kur 3 an) dan surat al c Imran 

Abu Ishak Ahmad b. Muhammad as-Sa c labi an-Nlsaburl as-Safi c i 
(61. 427 veya 437/1035 veya 1045) nin bu tefsiri Ibn al-Cavzi'ye gore 
bazi zaif hadisler havi olmakla beraber, sahid olarak bir cok siirleri 
nakletmektedir. 

Bu ciltte AI 'Imran (3) suresinin tefsiri vardir. 448 Arapca Yazmalar Basi : ... Af J- ji**. j Jfc b* j>- JU i^i j\ Vj^\ 

Bk. Br. G. I. 350, S. 592; Ritter, ay. es. 5; K. Z. 1496 

1727 A. 78 

Ayni 

Aharli kafrit. 215-""- boy ve 160™- eninde 357 yaprak. Sahifcdc 
nesihle 100 mm - uzunl. 18 satir. 964(1556) seferinde istinsah edilmistir. 
Ayetler kirmizi ile. Miklep ve sade semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

Basi : J* J.^1. V U5"U» ^i ^1,1 j ju# Jjr | j^„ y \ ^yi Jl» 

... JlJlj Q^tll O'yJl (j—u f* 

1728 A. 77 
Ayni 

Aharli ince kfi£it. 310 mn - boy ve 205 m »" eninde 806 yaprak. Sahi- 
fede nesihle 120 mm * uzunl. 31 satir. Tahminen X (XVI) asirda istinsah 
edilmistir. Miklep ve basit semseli kirmizi deri cilt. 

Basi : ... < Oft: r Cu » *ljb-n Ul:«j ... 

Ba|i ve sonu ektik olan bu cilt. Bakara (2) suresinin 63. ayetinin 
sonundan Insirir^ (94) suresinin 6. ayetine kadar vardir. 

1729 A. 76/2 
Ayni 

Aharli kajtf. 305 B - boy ve 210 nm - eninde 316 yaprak. Sahifede 
nesihle 125- m> uzunl. 31 satir. 1001 ( 1593) cemaziyellevvelinde istinsah 
edilmistir. Miklep ve sade semseli kirmizi deri cilt. 

Basi : .£M <* f y m <^'>- J ^-j <A* ilj- 41 J^j \*\jj u. .jCUI ij^. 

Bu cilt. Ma*ida (5) suresinin basindan Kahf (18) suresinin sonuna 
kadardir. 

1730 A. 76/3 
Ayni 
Aharli kafcit. 305-""- boy ve 205 mm - eninde 203 yaprak. Sahifede Tefsirler V. asir 449 nesihle 130 mm " uzunl. 31 satir. 1000 (1591-92) sevvalinin 11 inde istin- 
sah edilmi$tir. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt 

Ba§i: "••• 'U' 1 -r-^[ j* *) \> o»*-.f 

Bu ciltle Maryam (19) suresinin basmdan Zumar (39) surcsinin so- 
nuna kadardir. 

1731 A. 76/4 
Ayni 

Aharli kAftit. 300 ln,, '• boy ve 203"""* eninde 246 yaprak. Sahifcde 
nesihle 130 m,n - uzunl. 31 saUr. 1000 (1591-92) sevvalinin 7 sinde kopya 
edilmistir. Miklep ve sade semseli kahve renjji deri cilt. 

ji : ... JjJ-t lT ■»** »>. J* o-^ *} l ^' J'W l Jy Bu ciltte Mu'min (40) suresinin basmdan Kur'anin sonuna kadar 
olan kismimn tefsiri vardir. 

1732 E. H. 604 

Aharli kdtfit. 205""' boy ve 133"""- eninde 22 yaprak. Sahifede 
nesihle 70 nm ' uzunl. 15 satir. Tahminen (XHI./X1X) asir ba?lannda is- 
tinsah edilmisttr. Serlevha miizehhep, cetveller kirmizi. Miklepli koyu 
kahve renjji deri ve kagit cilt. 

Tafsir sQrat al-lhlas 

Ahmad al-Mar'asj ad Dabbagl (XIII/X1X asir) nin Husayn b. Abd 
Allah Aba C AH b. Sina (61. 428/1037) nin lhlas suresi tefsirine yazdigi 
hasjyedir. 

Ba§i : ... ,/JU u'W Jurl »>*' '**' «i' -C 1 ^' «J>f^ -^i ••• ■ k *- JI J *"^ 1 «■ Jk ^ 1 
Br. S. I. 814. 

1733 E- H. 562 

Aharli krem rengi kagit. 213" m * boy ve 146""" eninde 118 yaprak. 
T.S.A.Y.K. F. 29 ^30 Arapca Yazmalar Sahifede nesihle 110 ,,,,n> uzunl. 21 satir. Tahminen VI (XII) asirda is- 
tinsah edilmistir. Miklepli vc elrafi ktrmm deri cilt. 

K. at-Tahsil | li fava'id at taf^ll ] 

AbG'l-'Abbas Ahmad b. 'Ammar sA-Mahdavi at-Tamimi (61. 430/ 

1038 den sonra) nin Tafs'il alcam? U-u'lUm at-tanzil adli Icfsirinin 
muhtasaridir. 

Bu. cilt Tavba (9) surcsinin basindan Isra (17) surcsinin sonuna 
kadar olan kismin tefsirini havidir. 

Ba 5' ! ■•• f>-oj ^»'j- ch. J^" Jy J Jj«M As. ~'J>~ 

Bk. Br. I, 730; K. Z. 459. 

1734 M. 193 

Aharh krem ren?i kagil. 247™- boy ve 165 n,n " cninde 202 yap- 
Sahifede Arap neshi ile 120 m,n - uzunl. 19 yaprak. Tahminen VII. (XIII.) 
asirda kopya edilmistir. Miklepli ve etrafi kirmizi deri ve ebru cilt. 

fl'rSb] Muskil [at] al-Kur 5 an veya i c rab al-Kur 5 an 

Aba Muhammad Makkl b. abl Talib al-Kaysi (61. 437/11045-46) nin 
Kur'anin ffQcIuklerine dair eseri. 

Bk. S. I 719j K. 2, 1695. 

1735 M. 194 

Aharh ince kfifcit. 220"- boy. ve 163"""- cninde 211 yaprak. Sahi- 
fede talikle 90"- uzunl. 21 satir. Tahminen IX. (XV) asirda kopya 
edilmistir. Miklepli etrafi kirmizi deri ve ebru cilt. 

Bu kitabin sonunda AbQ'1-Bisr b. Muhammad abu Himma as-Samar- 
kandi'nm peyyamberlerin ru'yalanna dair sonu eksik bir makalesi vardir. Tefsirler V. asir 451 1736 A. 93 

Aharli krem rengi kS£it. 270 n " n - boy ve lSS"""* eninde 677 yaprak. 
Sahifede nesihle 110 mm - uzunl. 31 satir. 1044 (1634-45) te istinsah edil- 
mi§tir. Sozbaslan kirmr/i. Miklcpli kahvc rengi deri cilt. 

'Tafsir al-Ku§ayri al-Macmif fi't-tafsir va't-la'vil 
Abu Nasr f Abd ar-Rahim b. c Abd al-Kanm b. Havazin al-Ku$ayr~i 
an-Nisaburi (61. 514/1120) nin eseridir. Bu zat Abd al-Kari'm'in oglud'ur. 

Basi : « a - jO £ till ff\ &.*-j ^t\j j.^ yJ ... ^)\ c *)\ ill ^ 

...^■iiM jjlj* J\ {JCMj.* J -*)U.z j& y\ A,*ill ^.-ill l'j*i| ./_-»>■ *L- VI,, ; Ji 

Fat Mia (1) suresinden Nas (114) surcsinin sonuna kadar. 
Bk. Br. S. I., 772 

1737 A. 63 

Aharh kagrit. 325 m, "• boy ve 240" ,m * eninde 393 yaprak. Sahifede 
nesihle 160" ,m - uzunl. 24 satir. 740(1340) zjlkadesinde istinsah edilmis- 
tir. §emseli vi$necuriigu deri cilt. 

Tafsir al-VasIt bayn al-vaciz val'-baslt [al-makbuz] 

Abu'l-Hasan 'AH b. Ahmad b. Muhammad b c AlI b. Mattuya al- 
Vahidi an-Nisaburi, Save tuccarlanndan birinin o£lu idi. Sa'labl'nin 
sakirdi olmustur. 468 (1075) de 61mii§tur. 

Basi : — fjf.W >\ 3 l\ JJ-I JAA\ ^IJI jiWl «» J-.l 

Bk. S. I, 731. 

1738 K. 562 

Ayni 
Aharh krem rengi kagit. 240 m,n - boy ve 160 n " n - eninde 281 yaprak. 452 Arapca Yazmalar Sahifede islek nesihle r25 ttn " 27 satir. Ahmad b. Muhammad a§-§irazl 
eliyle 731 (1234) sabamnda istinsah edilmijtir. Miklepli, siyah deri ve 
eb ciit. 

Ba§i : ... ^tf-l >Ull ^iji jjUJi & aJ-l 

Tefslr al-Vasif'in 1. ve 2. cuziidiir. Bastan Isra (17) suresinin sonu- 
na kadariir. 

1739 K. 553 

Ayni 

Aliarh kftfirit. 275 mm ' boy ve 180"""* enihde 204 yaprak. Sahifede 
Arap neshi ile ile US mn - uzunl. 25 satir. Ibrahim b. <Abd ar-Rahman 
at-TarSbluIs! eliyle §amda 877 (1472) cemaziyelahmnda istinsah edil- 
mi$tir. Sure baslari yaldiz, ayetler kirmizi ile. Miklepli ve semseli kah- 
ve rengi deri cilt. 

Ba$i : -i-» LI ... ja^ljjl xr | J. j 6 ^1 j\ ,^+t. j, j r uVl j^p\ jl» 

... yu j£J j \j± JLj j<J j,|» 
Biitiin Kur'an tefsiri vardir. 

1740 A. 62/1 
Ayni 

Aharh kagit. 305 nm - boy ve 205 ra - eninde 276 yaprak. Sahifede 
nesihle U0 mm - uzunl. 31 satir. c Abd Allah b. lsroa'il b. Ahmad al-Hatfb 
eliyle Aden kadisi Mustafa b. Nasuh b. Sufyan icin 982 (1574-75) 
saferinde Istinsah edilmistir. Ayetler kirmizi ile. Miklepli kahve rengi 
deri cilt. 

Basi : ... jXli jTJi iUVij jJ^i *j f ~)\ j*)\ Al^ 

Bk: fc, I, 412 S. I. 730. 

Bu ciltte ba§tan Kahf (18) suresinin sonuna kadar vardir. 

1741 A. 62/2 
Ayni 
Aharh Ufcit. 305-- boy ve 205— eninde 232 yaprak. Sahifede Tefsirler V. asir 453 nesihle 140— ■ uzunl. 31 satir. c Ad Allah b. Isma'ii b. Ahmad al-Ha- 
tib cliyle Aden kadjsi Mustafa b. Nasuh b. Sufyan igin 982 (1574- 
75) de istinsah edilmistir. Miklep ve semseli kirtnizi deri cilt. 

Ayni eserin ikinci cildi. Maryam (15) suresinin basindan Kur'anin 
sonuna kadardir. 

1742 A. 64 

Aharh ince kafcit. 215-- boy ve 135»»" eninde 326 yaprak. Sahi- 
fede nesihle 80™- uzunl. 23 satir. Serlevha muzehhep. Miklep vc sem- 
seli kahve renjri deri cilt. 

at-Tafsir al-vaciz 

AbflM Hasan c Ali b. Ahmad b. Muhammad b. c Ali al-Mattuya al- 
Vah.di (61. 468/1075) nin muhtasar Kur'an lefsiridir. 

Ba ?" : ' - jaUl *VC)L f fcJ» *"VL (J <M ij|| 

Bk. Br. I, 412/1. 730. 

1743 b. 47 

Ayni 

Aharti kafr.t. 220— boy ve 1 65— eninde 265 yaprak. Sahifede 
nesihle 100— uzunl. 25 satir. Muhammad b. Muhammad al-MarrakusI 

mm-! 1 . 31 (1?I9) recebindo istinsa h edilmistir. Kuran metni kirmizi 
He. Miklep ve semseli acik kahve ren^i deri cilt. 

Bu tefsirin sonunda Y. 249> de §ams ad-Din b. Ahmad al-Ba^dadl*- 
nin 1107 (1695) de yazilmis tefsire ait bir risalesi vardir. 

1744 a. 115 

Aharh krem rengi kafrit. 260— boy ve 175— eninde 121 yaprak. 
Sahifede nesihle 120»°" uzunl. 27 satir. Ahmad eliyle 606 (1209) ce- 
maziyeahinnda istinsah edilmistir. Sozbaslan kirmizi. Miklep ve yu- 
varlak semseli kahve renyi deri cilt. 454 Arapga yazmaiar Nukat al-ma f anl c ala ayat al-masani 

Bu tefsir besinci asir nahviyyunundan Abu'l-Hasan C AH b. Fazzal 
al~Muca$?i (61. 479/1086) nin eseridir. Brockelmann da bu kitabm is- 
mi mevcut olmadigma gore nadir bir eser olsa gerek. 

Ba§. : .- *>» ^i Jl-» Jr J' o-^>} J:^> ^ C-^" J * 

Muellif icin bk: Br. S. I. 157, 200. 

TEFSlR 
VI. ASIR 

1745 a. 106 

Aharh kagit. 255 muu boy ve 185 mn " eninde 125 yaprak*. Sahifede 
nesihle ISO 1 ""' uzunl. 27 satir. Hasan b. c Ali b. c Omar b. Muhammad 
eliyle 702 (1302) sevvalinde istinsah edilmistir. Sozbaslan kirmizi. 
Miklep ye basit semseli kirmizi deri cilt. 

J,j(:ll Jlifj ^:l\ Ji\J> ( j'UJi >j*J\ ) 

Cara'Ib at-tafslr va c aca'ib at-ta'vil 

BurhSn ad-Din Tac al-kurra Mahmud b. Hamza b. Nasr al-Kirmatu 
(61. 500/1106 den bir az sonra)nin garib al-Kur'an tefsirinin 2. cuziidiir. 

2. cuz'un ba§i : ....*.» .-;>li ur" ^ f^-" *J* (y* * J r" 

Bk. Br. S. I, 732. 

1746 M- 135 
Ayni 

Ahafh kAfcit. 302 u,n " boy ve 210 ,,,,,, • eninde 164 yaprak. Sahifede 
nesihle I40""*' uzunl. 31 satir. 1052 (1643) zilkadesinde istinsah edif- 
mistir. S6zbaflan kirmizi deri duz cilt. Tefsirler VI. asir 455 Bu cilt butiin tefsiri havidir. 

Ba§i : ... *VI .U j. Jl jU/ f *-Vl ju~ f LVl ^-Jl Jli 

1747 M - 188 

Aharh krem rengi kafcit. 297 n " n ' boy ve 160 n " n - eninde 325 yaprak. 
Sahifede nesihle 83 m<B - uzunl. 25 satir. Istanbulda 1167 (1754) cemaziyel- 
ahinnda istinsah edilmistir. Serlevha miizehhep, cetveller yaldiz. Mik- 
Jep ve yaldizh §emseli vi§necuriigu deri cilt. 

Mufradat alfaz al-Kur'an 

AbO'I-Kasim al-Husayn b. Muhimtnad b. al-Mufazza! ar-Rdgib al- 
Isfahani (61. 502/1108) nin hurufu heca iizerine tertip etti£i Kur'an 
lugatidir. 

Ba§i : 0-J-1 «~li)lj>l q;^IJ1» i>^rl <l"[j ju* o/ j*. *V-*j jjlUl _o Z* .d-l 

... >~i\)\ J— «H J; «u< J 
Bk. Br. G. I. 289, S. 1, 506; K. Z. 1773. 

1748 A. 85 

Aharh krem reng-i kafcit. 275 D,m - boy ve 170 mn " eninde 163 yaprak. 
Sahifede nesihle 140""»- uzunl. 25 satir. c Omar b. c Omar al-Canabi ve- 
ya Cinani eliyle tahminen VI. asirda kopya edilmistir. Sozbaslan kir- 
mizi ile. Miklep ve yuvarlak hendes? semseli nuhudf deri cilt. 

Durrat at-ta'vil fl mutasabih at-tanzil 

Abfl'I Kasim al-Husayn b. Muhammad b. al-Mufazial ar-Ragib al- 

Isfahanl (51. 502/1108) nin Kur'andaki mutesabih ayetleri beyan eden 
tefsiridir 

Muellif Irak nahviyyunundandir. Mabadi al-luga adfi bir eseri var- 
du. 

Basi : J.UI .-U jL-^VI ^J\ jy Jj^l *t j, jt J ^\ jS Jh 456 Arapca Yazmaiar r i Bk. Br. G. 1, 289, S. I., 506; K. Z, 739. 

1749 R- 183 

Aym 

Aharh ince kagit. 215"""' boy ve 125 m "" enindc 170 yaprak. Sa- 
hifede Osmanli neshiyle 70 ,n "" uzunl. 21 satir. Tahminen XI. (XVH) 
asirda kopya edilmigtir. Serlevha miizehhep, cetveller yaldizh. Miklepli 
ve zencirekli kirmizi deri cilt. 

Bast : ... o^U v liX)l }•- I^JU 

1750 K. 595 

Aharh k&£it. 310 mn - boy ve 2t2 mm ' eninde 248 yaprak. Sahifede 
iri Arap neshiyle 150 m>n ' uzunl. 13 satir. Muhammad b. Husam b. Haf? 
eliyle 767 (1365) rebiiilahinnda istinsah edilmistir. Bashk ve soz ban- 
ian yaldiz, ayetler kirmizi ile. Miklepli nuhudi deri duz cilt. 

CavShir al-Kur'Sn 

Aba yimid Muhammad b. Muhammad al-Gazzsll (61. 505/1111) 
rtin flc kisim dan ibaret bir ciltlik tefsiri. 

Bast : J»>" ^ jr t ±* Jr. ±* ^l* j) ^UVl ^ii\ v b50iJL» ~il., tf >l 

... f UI <3s Jc <Jj j .jju SjS\ ^\ yr ,^ 

Bk. K. Z. 615; Br. G. I, 421, S. I, 746, i 

1751 A. 70 

Aharh krem rengi kafcit. 260» B - boy ve 155 mn " eninde 646 yaprak. 
Sahifede nesihle 88° ,n - uzunl. 27 satir. 1024 (1615) zilhiccesinin 25 in- 
de 'Osmin A$« b. DavQd icin istinsah edilmistir. Ayetler ve cetvel- 
ler kirmizi ile. Miklep ve semseli kirmizi deri cilt. Tefsirler VI. asir 457 Ma'alim at-tanzil 

Rukn ad-Din Muhyi's-sunna Abu Muhammad al-Husayn b. Mas c ud 
aJ-Farra' al- Bagavi Merverudta 510 veya 519 da vefatetmi§tir. Masabih 
as-sunna adli meshur hadis kitabi vardir. 

Ba§i : ... o^U J9 i), V.f\ ^4)1 <* d-l 

Bk: Br G. I, 363-64 S. 620-22; K. Z. 1726; Ritter, H. ay. es. 7. 
Bk. ciltte Kalif (18) suresinin sonuna kadar vardir. 

1752 K. 599 

Ayni 

Aharh krem rengi ka£it. 260 mm ' boy ve 175 ram< eninde 439 yaprak. 
Sahifede Arap neshiyle 105 mn " uzunl. 27 satir. Tahminen XI. (XVII) 
asirda kopya edilmistir. Sozbaslari kirmizi. Miklep ve semseli koyu 
kahve rehgfi deri cilt. 

Bu ciltte Fatiha (1) suresindsn Kahf (18) suresinin 109. ayetine 
kadar. 

1753 K. 600 
Ayni 

Aharh kafrit. 305""- boy ve 205"— eninde 360 yaprak. Sahifede 
nesihle HS™"- uzunl. 21 satir. 1005 (1597) zilhiccesinde kopya edilmis- 
tir. Mikiepli ve basit semseli siyah deri cilt. 

Yasin (36) suresinden Nas (114) suresinin sonuna kadar. 

1754 A. 71 
Ayni 
Aharh krem rengi ince ka£it. 275 mm - boy ve 150 mm - eninde 634 
yaprak. Sahifede nesihle 93 n ""' 31 satir. Darvis b. c Osman as-§arlf 
eliyle 1095 (1684) sevvalinin ortalannda istinsah edilmistir. Serlevha 
muzehhep, cetveller yaldizh. Miklep, ve yaldizh semseli visnecurufcu 
deri cilt. 458 Arapca Yazmalar Basi : o: **-*! ±* *} J&cfj -i-^ <r-K •*.-" t>r vi f UVl C"^' J * 

... •tylt >^^> 
Fatiha dan Nas suresinin sonuna kadardir. 

1755 A. 72 

Aym 

Aharli krem ren^i ince ka£it. 260 m,n • boy ve 150 n ' m " eninde 729 
yaprak. Sahifede nesihle 85 mn " uzunl. 31 satir. Haci Mustafa eliyle 
1104 (1692) saferinin 24 unde istinsah edilmlgtir. Serlevha miizehhep, 
cetvelter yaldiz, ayetler kirmizi ile. Miklep, semje ve koselikli koyu 
kahve rengi deri cilt. 

Basil ... J r Vl r UVI ^.Jljta 

Bu ciltte biitiin tefsir mccuttur. 

1756 E. H. 564 

Aharli kagrit. 295 m,n ' boy ve 168 mm ' eninde 905 yaprak. Sahifede 
ince Osmanh taliki ile 92 ram ' uzunl. 35 satir. Tahminen XI. (XVII) asirda 
istinsah edilmi§tir. Serlevha muz.ihh.ep, sozbajlan kirmizi, cetveller 
yaldiz. Miklep, semse ve ko§elikli kahve rengi deri cilt. 

at-TaysIr fi c ilm at-tafsir 

Nacm ad-Din Abu tfifs c Omar b. Muhammad b. Isma'il b. Muham- 
mad b. LokmSn an-Nasafi al-Maturldl (61. 457/1074 61.537/1142) nin 
523 rebiiilevvelinde bitirdigi tefsiridir. 

Bagi : . •• <~*j )*.•»» **a »l*A J'>ll J>l tfJH *» jJ~I 

Br. G. I, -487, S. I, 762; Ritter, H. ay. es. 8. 

1757 R- 125 

Aharli kahn kafcit. 260 mm - boy ve 180 mm - eninde 261 yaprak. Sahi- 
fede Arap neshi ile 130 mm ' uzunl. 23 satir. 738 (1337) de istinsah edil- 
mi$tir. Kenarlarda ha§iyeler vardir. Miklep ve semseli acik kahve ren- 
jji deri cilt. Tcfsirler VI. asir 459 Juki jta- Cf c -J 1 -^' 1 

Al-Kassaf c an hakS'ik at-ta'vil 

Car Allah Abu'l-Kasim b. c Omar az-Zamah?ar'i H v arazm civann- 
da Zamahsar de 467 (1075) recebinin 27 sinde dojfrmus lugat, nahiv 
ve edebiyata dair miihim eserlerle tefsir yazmistir. Curcanda 538(1144) 
zilhiccesinde olmijstur. 

Bu, Kassaf tefsirinin 2. cildidir. An c am (6) suresinden baslar Kahf 
(18) suresinin sonuna kadardir. 

Bk. Br. G. 1. 289/S. I. 507-08; R.tter, H. ey. fes., 9; K. Z. 1475-1484. 

1758 R- 126 

Ayni 

Aharh kalin ka£it. 260""- boy ve 180 m,n - eninde 318 yaprak. Sahi- 
fede Arap neshile 130 mm - uzunl. 23 satir. 738 (1338) zilkadesinde is- 
tinsah edilmistir. Kenarlarda notlar vardir. Miklep ve semsdi acik kah- 
ve renjri deri cilt. 

3. cilt. Maryam (19) suresinden Nas (114) suresinin sonuna kadar- 
dir. 

1759 A. 66 

Ayni 

Aharh kalin ka£it. 330 n,D< - boy ve 240 n,m - eninde 447 yaprak. Sa- 
hifede nesihle 155» n ' uzunl. 35 satir. c AIi b. al-tfasan b. £ Ali eliyle 
Tibrizde 741 (1340) yih rebiulahin sonunda istinsah edilmistir. Bazi 
sahifelerin kenarlannda hasiyeler vardir. Miklepli ve sivama kabartma 
yaldizh ve kenarlan kitabeli Tebriz isi visneciirujfru deri cilt. 

Bafi : ... Ut^ ia> t.^*r j*>Il J>'l jJI « J-i 

1760 R 122 

Ayni eser, 1. c. 

Aharh krem rengi kajit. 315 mm - boy ve LW" eninde 190 yaprak. 
Sahifede talikle 145 mm - uzunl. 37 satir. Muhammad b. c Ali b. Muslih 
as-Sam'ani eliyle 791 (1389) cemazielevvelinde istinsah edilmistir. Ayet- 
ler kirmizi ile. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 460 Arapcalar Yazmalar Bagtan Isra (17) suresinin sonuna kadar. Bu nushamn Qarpardi'nin 
tertibi oldugu yazilir. 

1761 R. 123 

Ayni eser, 2. c. 

Aharh krem rengi kagit. 315 n,m ' boy ve 220 wm ' eninde 237 yaprak. 
Sahifede talikle l4S mDk ' uzunl. 37 satir. Muhammad b. 'All b. Muslih 
b. as-Sam'an! eliyle 791 (1389) ccmazielevvelinde istinsah edilmi§tir. 
Ayetler kirmizi ile. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

Kahf (18) suresinden Kur c anm sonuna kadar. 

1762 a. 67/i 

Ayni escr 1. c. 

Aharh krem rengi kagit. 235 n,,u - boy ve 80 mn ' eninde 218 yaprak. 
Sahifede nesihle 40™"' uzunl. 43 satir. Tahminen VIII (XIV) asirda 
kopya edilmistir. Zahriye muzehhep, cetveller yaldizli. Miklepli koyu 
kahve rengi deri cilt. 

Bu ciltte Mfi'ida (5) suresinin 122. ayetinin sonuna kadar mevciittur. 

1763 A. 67/2 
Ayni eser 2. c. 

Aharh krem rengi kfigit. 235 ,,,,,, • boy ve 80«» m - eninde 240 yaprak. 
Sahifede nesihle 40* ma uzunl. 43 satir. Zahriye muzehhep, cetveller 
yakhzh. Miklepli koyu kahve rengi deri cilt. 

Bu ciltte An c 3m (6) suresinin ba§indan Kahf (18) suresinin sonu- 
na khdar vardir. 

1764 A. 67/3 

Ayni eser 3. c. 

Ayin evsaf. 222 yaprak. 

Bu mucellette Maryam (19) den Fa{ir (35) suresinin sonuna kadar 
Vardir. Tefsirler VI. asir 461 1765 A. 67/4 

Ayni eser. 4. c. 
Ayni evsaf. 271 yaprak. 

Bu mucellelte Yasin (36) suresinden Kur c an»n sonuna kadardir. 

1766 k. 554 

Ayni 

Aharh krem rentf k%t. 275— boy ve 180— eninde 428 yaprak. 
Sahifede nesihle 120-- uzunl. 36 sat.r. 'All b. Muhammad b. Ibrahim 
/i'*4tS al -K anani . chv,e D^a 9 kta musannif hatti nushadan 836 
(1433) zilkadesinde istmsah edilmi 5 tir. Ayetler kirmiz,. Miklep ve sem- 
seh kahve rtngi deri cilt. * 

1767 E. H. 585 

Ayni 
Aharh kAfit. 305— boy ve 195— eninde 499 yaprak. Sahifede 

tmsah edilmiftir. Serlevha tezhipli, ayetJer ve cetveller kirmiz. ile. 
Miklep ve ?emseh kahve rengi deri cilt. 

1768 R no 

Ayni 
Aharh ince ka*ir. 295- boy ve 195- eninde 680 yaprak. Sahi- 

$L? ^ nC ^t 125 T U2UnL 35 satir ' YQsuf a, - 6ara ^» eliyle 1046 
(1636) cemaziye ahmnda istinsah edilmi 5 tir. Serlevha muzehhep, cet- 
veller k.rmizi. Miklep ve §emseli vi 5 necuru$u deri cilt. 

1769 R 125 

Ayni 

Aharh ince kafrit. 300- boy ve 155— eninde 628 yaprak. Sahi- 
fede nestle 80— uzunl. 43 satir. 6§nim al-tfaf.z al-Azhari eliyle 1156 462 Arapca Yazmalar (1743) recebinde istinsah edilmistir. SerJevha muzehhep, cetveller yal- 
diz, ayetler kirmizi. Miklep, yaldizh semse ve zencirekli visneciirugii 
deri cilt. 

Biitun tefsiri havidir vc Qarpardi'nin tertibidir. 

1770 M. 174 

Ayni 

Aharh kfifrit. SSS"""- boy ve 208" ,,n - eninde 532 yaprak. Sahifede 
nesihle 122 mm ' uzunl. 35 satir. MQsa b. Hasan b. Zayd b. c Ali b. c Abd 
Allah al-Ahsa'I eliyle 1088 (1677) muharreminde istinsah edilmistir. 
Serlevha muzehhep, sure ba§lan kirmizi, cetveller yaldiz. Miklep, sem- 
se ve koselikli a?ik kahve rengi deri cilt. 

Bu cilt biitun Kur'anin tefsirini ihtiva etmektedir. 

1771 A. 65 

Ayni 
Aharh ince kagit. 307""" 1 boy ve 180"' m - eninde 722 yaprak. Sahifede 
nesihle 98 ,n " , • uzunl. 35 salir. Tahminen XI (XVII.) asirda kopya edil- 
mi$tir. Serlevha muzehhep, cetveller yaldiz, ayetler kirmizi ile. Miklep 
ve semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

1772 M. 175 

Ayni 

Aharh krem rengi vassalcli ince kagit. 425 mm ' boy ve 255 n,,n - enin- 
de 605 yaprak. Sahifede nesihle 130 ,,,m - uzvnl. 58 satir. Tahminen XII. 
(XVII!) asirda istinsah edilmistir. Sahife kenarlannda muhtelif sekil- 
lerde ve ince talikle yazilmig ha§iyeler vardir. Ilk iki sahifesi kirmizi 
zemin uzerine beyazla yazilmi§, serlevha ve sahife kenarlan ve hatime 
zengin bir surette muzehheptir. Miklepli, yazma yaldiz tezyinatli visne- 
curiigu Osmanli cildi. 

Bu ciltte biitun Kur'an tefsiri vardir. 

1773 K. 557 
Aharh kahn ka$it. 265 mm ' boy ve 180 ra,n - eninde 306 yaprak. Sa- Tefsirler VI. asir 463 hifede nesihle 120 mm - uzunl. 25 satir. Tahminen VIII (XIV) asirda kop- 
ya edilmistir. Miklcp ve semscli kahve rcngi deri cilt. 

- _ al-Infisaf iiiin ai-Ka$$af 

B.tjji ve soiiii cksik olnn lui kilnhin alt kcsitimk-ki kayda v/m- 
Ahmad b. Muhammad b. al-Mumiyyir ul-Iskumlari (<U ()K3/H'H4) nin 
Ka$?af tcfsirini teiikit cden csmdir. 

Ba§« : ...Ul ^1^.-1 l r p K:ll ^Vl , I _,.:_, tf 3 fr J MlJ ^u.JT.11 j*| ... 

Bk. Br. G. I, 291, 416, S. I, 509 ortada. 

1774 A. 231/1 

Aharh incc kagit. 300»"" boy ve 205 mm - eninde 556 yaprak. Sa- 
hifede nesihle 123' nB " uzunl. 31 salir. Tahminen X. (XVI) asirda kopya 
edilmi§tir. Cetveller kuroizi. Miklcp, vc yaldizh §emse!i acik kahve 
rengi deri cilt. 

al-Kafil bima c ani at-tanzil 

lskenderiye kadisi Abfl'l-tfusayn b. abi Bakr <lmad ad-Din al-Kindl 
an-Nahvi (61. 720/1320) nin Ka ff af tefsirine yazdigi buyuk hasiyenin 
1. cildi. 

Ba$i : ij>- £-j *ue 4\ j*j xf I'jl- J* ^1 j rfJ Jyl. ^.y j, J.\ 

Bk. K. Z., 1502; Br. II, 135 (olumunii 741 gosteriyor). 

1775 A. 237/2 
Ayni eserin 2. cildi 

Aharh |ince kfigit. 300"»»- boy ve 205"""- eninde 272 yaprak. Sa- 
nifede nesihle 123™- uzunl. 31 satir. Tahminen X (XVI) asirda kopya 
edilmistir. Cetveller kirmizi. Miklep ve yaldiz $emseli acik kahve 
rengi deri cilt. 464 Arapca Yazmalar 1776 A. 237/2 

Aym eserin 3. cildi 

Aharh ince kagit. 300 mm " boy ve 205 n " n - eninde 566 yaprak. Sa- 
hifede 123 mn " uzunl. 31 satir. X (XVI) asir. Cetveller kirmizi. Miklep- 
li ve semseli a$ik kahve rengi deri cilt. 

1777 A 237/4 
Ayni eser 4. c. 

Aharh ince kafcit. 300'*""- boy ve 205 mm, eninde 573 yaprak. Sa- 
hifede nesihle 123 mn " uzunl. 31 satir. Cetveller kirmizi. Miklep ve §em- 
sel : acik kahve rengi deri cilt. 

1778 A. 61/2 
Ayni eser ?. c. 

Aharfi kAgit. 305 am ' boy ve 205 B - eninde 754 yaprak. Sahifede 
nesihle t20 mm ' uzunl. 33 satir. Ayetler kirmizi ile. Miklep ve semseli 
nuhudi deri cilt. 

1779 A. 61/3 

Ayni eser 3. c. 

Aharh kagtt. 305 nn ' boy ve 200""' eninde 715 yaprak. Sahifede 
nesihle 103 mia ' uzunl. 33 satir. Ayetler kirmizi ile. §emseli nuhudi deri 
cilt. 

Bu ciiltte Had (11) suresinin 41. ayetinden Kur'anm sonuna kadar 
vardir. 

1780 A. 230 

Aharii kagit. 525 B,n - boy ve SSO"""- eninde 592 yaprak. Sahifede 
nesihle 233"»* uzunl. 53 satir. Tahminen XI (XVII) asirda kopyaedil- 
mistir. Serlevha mutehhep, cetveller yaldiz, sozbaslan kirmizi. Miklep- 
li acik kahve rengi deri cilt. TefsirJer VI. asir 465 FutQh al-£ayb fi'l-ka§f c an kma c ar-rayb 
Abu c Abd Allah §araf ad-Din al-Husayn b. 'Abd Allah b. Muham- 
mad at-T»bi (61. 743/1342-43) nin Ka§§af tefsirende bulunan ehli su'nnet 
mezhebine mufcayir akvali redd icin yazdigi hagiyedir. 

Bagi : jl» a- U ... L,« 4 JJfi fj v bX3l .jl* j* J/t j J| « .J-| 

Bk. G. II, 64, S. I, 290/508 No 2; Ritter, H, ay. es. 11. 

1781 R. 128 

Ayni 

Aharh krem rengi kafcit. 277""- boy ve 190"""- eninde 118 yap- 
rak. Sahifede Arap neshi ile 145 mnu uzunl. 27 sahr. Tahmin IX. (XV.) 
asnda kopya edilmistir. Miklep ve semseli visne fengi deri cilt. 

Bu cilt Fatiha (1) dan Bakara j(2) suresinin 144. ayetine kadardir. 

1782 R. 129 

Ayni 

Aharh kSfcit 265 na - boy ve 185 mm - eninde 301 yaprak. Sahifede 
Arap neshi ile 125 mm - muni- 25 satir. Ahmad b. Muhammad b. Muhammad 
al-Hatfb al-TuhJ eliyle tahminen X. (XVI) asirda kopya edilmigtir. 
Unvan ve zahriye muzehhep, sozbaslan kirmizi. Miklep, beyzi semse 
ve bordfirlu deri cilt. 

Tibi'nin Kagsaf hagiyesinin 3. c. dir. Had (11) suresinden basjar 
Mu'minQn (23) suresinin sonunda biter. 

1783 R- 127 

Ayni 

Aharh kafrt. 267»»- boy ve 183 mn " eninde 457 yaprak. Sahifede 
Arap neshiyle 110 mm - uzunl. 35 satir. Tahminen X. (XVI) asirda kop- 
ya edilmigtir, S6zbag)an ve cetveller kirmizi. Miklep ve gemseli vi§- 
necflrufcu deri cilt. 

Bu cilt Fatiha (1) suresinden A f raf (7) suresinin sonuna kadardir. 466 Arapca Yazmalar 1784 L H - 587 

Aym 

Aharh kagit. 235" > »- boy ve 160— enindc 187 yaprak. Sahifede 
islek nesihle 125— uzunl. 27 satir. 735 (1335) sabanmin 27 sinde istin- 
aah edilmistir. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. Bu nushanin 
Birgivi Mehmed Efendinin mutalaa ve tashih ettigi nusha oldugu uze- 
rinde mukayyettir. 

al-cild as-gani min hasiya al-KagsSf li'(-Jib! 

Jlbi'nin Kassaf hasiyesinin bu 2. cildi An'am (6) suresinden Ibrahim 
(14) suresioe kadardir. 

1785 m. 131 

Aym 

Aharh kagit. 265""" boy ve 175— eninde 413 yaprak. Sahifede 
Arap neahiyle 120— uzunl. 29 satir. Tahminen X. (XVI). asirda istin- 
sah edilmistir. S6zbaslan kirmizi ile. Miklep, semse ve koselikli kah- 
ve rengi deri cilt. 

Tlbi'nin Fatnh al-dayb adh Kaffaf hasjyesinin birinci cildi, Fa- 
tiha (1) dan An'fim (6) suresinin sonuna kadardir. 

1786 A - 226 

Aharh kagit. 255— boy ve 175— eninde 498 yaprak. Sahifede 
nesihle 100**' uzunl. 25 satir. Muhammad b. Muhammad b. Ahmad 
al-yayri 698 (1492) saferinde istinsah edilmistir. Serlevha muzehhep, 
cetVeller yafdizli. Miklep, yaldizh semse ve kfiselikli koyu kahve ren- 
gi deri cilt. 

Al-Kasf £ an muskilat a|-Kassfif 

Sine ad-Din <Omar b. c Abd ar-Rahman b. al-Flrisi al-Bihbihani 
(61. 745/1344) ain Kassfif tefsirinin gGcluJclerini acmak icin yazdigi 
esoratr. Tefstrler. VI asir 467 Ba§i : j- y ... *'U- Jl^ ULu-j J>; .yi j^ jl.Vl jtl jJl £ a.i-1 
Bk. Br. G. I, 290, S. I. 508. 

1787 R. 131 

Ayni 

Aharli krem rengfi ka£it. 305 mm - boy ve 183 mTn * eninde 267 yaprak. 
Sahifede Arap neshiyle 130"""* uzunl. 29 satir. 749 (1348) rebiiilevve- 
linde istinsah edilmistir. Sozbaslan kirmizi. Miklep ve §emseli siyah 
deri cilt. 

Bu cilt bastan Nahl (16) suresinin nihayetine kadardir. 

1788 k. 555 

Ayni eserin 2. cildi 

Aharli kagit. 265""- boy ve 175" m - eninde 271 yaprak. Sahifede 
Arap neshiyle 115 mm - uzunl. 29 satir. Muhammad al-HicazI b. Mahmud 
b. Mahmud b. Ahmad b. Muhammad b. Sams ad-Din eliyle 990 (1582) 
rccebinde istinsah edilmistir. Sure ve sozbaslan kirmizi ile. Serlevha 
ve zahriye hafif muzehhep. Miklep ve sade semseli vi|necuru£u deri 
cilt. 

Bu cilt IsrS (17) suresinden Kur'an'mn sonuna kadardir. 

1789 R- 130 

Ayni 

Aharli ka£it. 295— boy ve 195 mm - eninde 450 yaprak. Sahifede 
Arap neshi ile 130>* niunl. 33 satir. 1012 (1603-04) de istinsah edil- 
migtir. Unvan, zahriffc muzehhep, sure ve sozbajlan ve cetveller kir- 
mizi. Miklep ve semseli visne rengi deri cilt. 

Bu cilt biitiin tefsirin hasjyesini havidir. 

1790 M. 196 

Ayni 
Aharli kafctt. 300-- boy ve lSS™"" enihde 492 yaprak. Sahifede 468 Arapca yazmalar neaihle 115" m * uzunl. 29 satir. 1056 (1644) da istinsah edilmistir. Sure 
ve aozbaslari kirmizi ile. Miklep, yaldizh §emseli ve kd$elikli acik 
kahve rengi deri cilt. 

1791 M. 137 

Aym 

Aharli kagit. 297"""' boy ve 205 mm ' eninde 245 yaprak. Sahifede 
nesihle 125— uzunl. 33 satir. Tahminen XI. (XVII.) asirda kopya edil- 
mistir. §emseli visnecurugu deri cilt. 

1792 .A 235 

Aharh kagit. 280""- boy ve 185 BBU eninde 452 yaprak. Sahifede 
nesihle 120""* uzunl. 39 satir. Aba Bakr. b. l Abd ar-Rahman al-Cavzi 
eliyk 977 (1569) cemaziyelevvelinde istinsah edilmistir. Sozbasjan kir- 
nn. Miklep ve yaldtz semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

Durar al-asdif 

ZunSfestrfaJa Kassfff tefsirine Ya'kub b. al-Kasim al- c Al5vI al- 
Yamani "lmBd ad-Din (61. 750/1348) tarafinhan yazilan ha§iyedir. 

Basi t >U» J\Ci' Y Ju\ y fm j3\ +ij, f Li\ *v J>i jili a J-l 

Bk. Br. S. I, 508. 

1793 R. 132 

AWh ktfli. 965--' boy ve 178**' eninde 281 yaprak. Sahifede 
Amp neshi tie 135*-- imnl. 27 satir. C AK b. Muhammad al-KasSni 
eliylt moellUm anahasindnn 743 (1342) saferinde istinsah edilmistir. 
Miklepli ve etmh kahve rengi deri cilt. 

alKassl! 'aK'MCasalf li-Sirlc ad-Din al-Bulklnl 
Kosflf tefsirtoe §ayh al-lsllm Sirlc ad-Din c Omar b. Raslan al- Tefsirler. VI asir 469 Bulk'ini aI- ( AskaIani (Islam ansiklopedisi, II, 835 de Slum tarihi 805/ 
1403 olararak gosteriliyor.) Yazdigi hasiyenin ikinci yansidir. Bani 
lsra'll (17) suresniden baglar ve Nas (114) suresinin sonuna kadardir. 

Bagi : ...<»MU j. ^ ID I jt-j-Jfl 1» o^- ^j* •j&J JjL\ *J ••• **V" ! 
Miiellif icin Bk. Br. S. I, 508 ortada, oliim tarihi yanhgtir. S. II, 210. 

1794 A. 220 

Aharli ka£it. 178 n,n - boy ve 105 mm> eninde 224 yaprak. Sahifede 
nesihle 56 m ™- uzunl. 19 satir. Ahmad b. Haci Husayn b. 'All §ihsb 
ad-Din al-Bircandi eliyle 847 (1443) cemaziyelevvelinde istinsah edil- 
mistir. Cetveller mavi He. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

Hasiya 'ala'I-Kassaf Ii's-Sayyid §arif 

Abu'l-Kasim Mahmud b. 'Omar az-Zamahsari (61. 538/1144) nin al- 
Kaffilf'an haka'ik at-tanzil vcfuyun ol-akdvil fi vucuh at-ta 3 vil adii 
tefsirine c Ali b. Muhammad as-Sayyid as-Sarif al-Curcani (61. 816/1413) 
tarafindan yazilan ha§iyedir. 

Basi : ... Lk* toT^t J>l jji it J-\ ... i^UI il^U Jli 

Bk. Br. S. I, 508.9. K. Z. 1479. 

1795 A. 227 

Ayni 

Aharli kfifirit. 273 m - boy ve 180 mm - eninde 141 yaprak. Sahifede 
iri nesihle 115"-" uzunl. 27 satir. Tahminen IX. (XV) asirda kopya 
edilmistir. Miklepli ve beyzi semseli vigne renjri deri cilt. 

1796 E- H. 586 

Ayni 

Aharli ka£it. 213 m - boy ve 155 n °" eninde 143 yaprak. Sahifede 
adi nesihle 1 lO*** uzunl. 21 satir. 978 (1570) recebi ortasinda istinsah 
edilmistir. Miklepli ve etrafi visnecuriigu deri ve ortasi ebru fc&gitli ciit. 470 Arapca Yazmalar 1797 A - 219 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 163 mm - boy ve 100" m - eninde 216 yaprak. 
Sahifede nesihie ve talikle SS"""' uzunl. 21 satir. Miklep ve s,emseli 
visnecuru£u deri cilt. 

1798 A. 221 

Ayni 

Aharh krem renyi ince ka£it. 180 mm - boy ve ■ 132 mm * eninde 157 
yaprak. Sahifede talikle 75 ,n^, • uzunl. 19 satir. Miklep vc sade §emseli 
afik kahve rengt deri cilt. 

1799 K - 556 

Aharh krem rengi kagit.- 250 ,^ " ,, • boy ve 170 m, "• eninde 312 yaprak. 
Sahifede i?lek Arap neshi ile 125 ram ' uzunl. 23 satir. Tahminen X. (XVI) 
asirda kopya edilmigtir. §emseli vi§ne£urugu deri cilt. 

at-Tahzib al-Ka§§if [ c alfi' sabil al-in$af } 

MahmQd az-Zamabsari'nin Kaf§af tefsirine ihtisar en itizali mudafaa 
igin yazilmis olan bu hasiyenin muellifi tcinde zikredilmiyor. c Alam 
ad-Din <Abd aWCanm b. 'All al-lrak! (51. 704/304) nin olmasi muhte- 
meldir. 

Basil ... .^ j» jk>H J> tfJl i J-t 

Bk. K. Z. II, 1477 ; Br. S. I, 509 ortadan sonra. Kitabin ismi al- 
tnfttf min al~Ka§ftlf suretinde yazihdir. 

1800 A. 222 

Aharh kftfrit. 183 m - boy ve 135 nn " eninde 148 yaprak. Sahifede 
neshi ile 85""' usual. 17 satir. Ahmad b. *Abd ar-Razzak b. Sulayman 
eliyle ittinSah tsdilmislir. Miklepli ve hendesi tezyinatli kahve renjfi 
deri cilt. Tefsirler. VI. asir 471 Ha§iya C ala'l-Ka§§af li'i-Kirmanl 

Muhammad b. YQiuf b. C AII b. Sa c Id al-Kirmanl'nin 763 (1362) 
sevvalinde yazdigj muhtasar Kassaf tefsiri hasiyesidir. Muellif 786 
(1384) da olmiistiir. 

Ba§i : j&.j <»-5 jlj> ta*- i.J-1 S^ Jc c.? \ ^ z;>\ «iljj> \l-T ^*».l V 
Muellif icin Bk. Br. S. 11, 211; Es c ad, 242. • 

1801 R 134 

Aharh krem rengi kagit. 278 m,n - boy ve lO^"* eninde 101 yaprak. 
Sahifede Arap neshi ile 145 mm - uzunl. 31 satir. Tahminen VIII. (XIV.) 
asirda kopya edilmistir. Miklepli ve etrafi kahve rengi deri ve ebru cilt. 

Ha§iya [Sarh, Br.] C ala'l-Ka§§af li-Ku(b ad-Din ar-Razi 

Kutb ad-Din Muhammad b. Muhammad ar-Razi at- Tahtard (61. 
766/1364-65) nin KaffSf tefsirine hasiyesidir. 

Ba?tan, an-Nisa' (4) suresinin 136. ayetine kadardir ve sonu eksiktir. 
Basi : ... jJ-l O-.jj JA|I l» J>-j J-jl i>L.»Vl jfc- ^dl i« jJJ -i jJ-I 
Bk. Br. G. II, 209.8, S. I 508.5, Ritter, ay. es. H. No 13. 

1802 M. 149 

Aym 

Aharh krem rengi kagit. 217 B,n> - boy ve 145" - * eninde 440 yaprak. 
Sahifede adi Arap neshi ile 95 ,n,,, • uzunl. 21 satir. Racab b. Hasan 
eliyle 806 (1404) recebinde islinsah edilmistir. Miklepli ve etrafi visne- 
ciiriigu deri ve ebru cilt. 

1803 A. 236 

Aharh kagit. 285 mm - boy ve 175 mm ' eninde 258 yaprak. Sahifede 472 Arapca Yazmalar talikle 95"""' uzunl. 29 satir. Tahminen X. (XVI) asirda kopya edilmis- 
tir. Miklep ve semseli visneciirugu deri cilt. 

FJasiya C ala'l-Kassaf li Akmal ad-Din 

ZamahsarPnin Kaffaf tefsirine Muhammad b. Mahmfld al-Babartl 
Akmal ad-Din (61. 786/1384) tarafmdan yazilan hasiyedir. 

Basi: olir.V. a.. Ul ... v> Jljl:- VJj Ol <j\tT ^ } ji\ r X» i J-i 

... ^LtOl J* .LUl ./jl/ <«_,* 
, Bk. Br. S. I. , 508, i 

1084 A. 228 

Aharh kfigit. 273 mm - boy ve 180 mm - eninde 275 yaprak. Sahifede 
talikle 120"""' uzunl. 27 satir. Tahminen X (XVI). asirda istinsah edil- 
mistir. Miklep ve semseli kirmizi deri cilt. 

JljlttJI s jisS3\ j* ;__tu 

tfSsiya Wl-Kagsaf li't-Taftazani 

Sa'd ad-Din Mas'Qd b. 'Omar at-Taftfizani (61. 722/1322 61. 792/ 
1322) nin Kassfif tefsirine hasiyesi. 

Basi : ... oUXJI J&S jfc .juj ... v LOi #J u» j* jy\ jjj a d-1 

Bk. Br. G. II, 215, S. I, 508,8, S. II, 304,12? Ritter, H. ay. es, 14. 

1805 A. 231 

Aharh ince kagit. 203 m - boy ve 148 m " eninde 81 yaprak. Sahife- 
de talikle 80— uzunl. 21 satir. Tahminen IX (XV) asirda kopya edil- 
mistlr. Miklepli visne rengi deri yumusak cilt. 

Ba c i havasi'ala'l-Kassaf li't-Taftazani 

Taft5zfinl*nin Kasgaf hajiyesinden Sad (38) suresinden Fath (48) 
suresine kadar olan kismidir. Tcfsirler VI. asir 473 1806 A. 68 

Aharh krem rengi ka$^t. < 285" ,ra, boy ve 21 5 mm ' eninde 227 yap- 
rak. Sahifede adi arap neshi ile 140 mm ' uzuni. 31 aatir. 874 (1469) 
rebiullevvelinde istinsah edilmijtir. Ayetler kirmizi ile. Miklep ve sa- 
de semseli kirmizi deri cilt. 

obi) ,»* ,jl.dOt J> ,t 

Tacrid al-Ka§?af ma f a ziadat 

Zamah^ari'nin aX-Kafgaf adh tefsirine Carnal ad-Din c Ali b. Muham- 
mad b. abi'I-Kasim b. Muhammad b. al-Hadi ila'l-Hikk tarafindan 

• • • • a 

795 (1393) te §an'a da yaziimis olan ha§iyenin birinci nisfidir. 

Ba§i : ... jleVI *,\,\jjkj **•&, Idiij j\ji)\ t:J* ^il J Jill i> A\ 

Bk. Br. .S. I. 509 nr. 7. 

1807 A. 94 

Aharh krem rengi kagit. 285" ,,n ' boy ve 200• n, "• eninde 333 yaprak. 
Sahifede adf nesih ile 150 mm - uzunl. 30 satir. Son sahifesi eksiktir. 
Tahminen VIII (XIV) asir. Ayetler kirmizi ile. Mikiep ve basit semseli 
kirmizi deri cilt. 

vjliX.ll ^UL^ i»:aU! jUi.ll ^1 ^ ( jtti^Jl) 

al-Cavhar as, -saffaf ... 

Zamahjarl'nin KatfSf tefsirine c Abi Allah b. al-Hffdi b. Yahya 
b. Hamza b. RasUl Allah (61. 810/1408 civan) tarafindan yazilmis hajiye- 
dir. 

Baji : ... ,j£.JI ill •L.. JJ ij**-^ 

Bk. Br. S. I. 509. e, S. II, 983. 2 

Bu 2. ciltte Maryam (19) suresinin ba§mdan en-Nas (114) suresinin 
ba$ina kadar vardir. 

1808 A. 229 
Aharh ka£it. 275 mm * boy ve 180 ,n "" eninde 496 yaprak. Sahifede 474 Arapca Yaxmalar tteiihk 125— uzunt. 23 satir. IX (XV) aurda kopya edilmistir. Mik- 
bp ve femseli visnec&rugu deri ciit. 

Hasiya [Br. Muhakamat] ^la'I- KassSf li 'Abd al-Karim 

Kassaf tefsirine c Abd al-Karim b. ( Abd al-Cabbar tarafindan 825 
(1422) de Kutb ad-Din ar-Razi tefsiriodeki bazi noktalara Aksarayi'nin 
itirazlanna karsi yazilmis. olan miidafaadir 

Bakara (2) suresinden Al 'lmran (3) suresesine kadar. 

Basj : jm»H -^-M J>M m Ul ... jG\ cXMi jUTjldl * -Ul ^11 Z> J- 1 

Bk. Br. G. 1, 291, S. I, 508 

1809 A. 234 

Aharh kfijit. 265 mu " boy ve 185 mm - eninde 68 yaprak. -Sahifede 
taliklo 120—" uzunl. 27 satir. Husayn Hus&ra ad-Din b. RasQl eliyte 
913 (1507-08) de istinsah edilmistir. Miklepli ve etrafi visneciirugii 
deri ve kftfit cilt. 

JUCM jt .J; r: ki. Law 

H*siya Halibzada C ali'l-Ka|#if 

Kasaif tefftirine as-Sayyid aj-Sarlf'in hasiyoil (tacrine Muhyi'd-Din 
Mutwmmad HajJb-zada (61. 901/1495) nin yazdifti hasiye. 

Best i ... 1.& W *'» J* l^'j JttOl ^ly- J ^Aiil JiWl Jl 

Bk. K. Z. 1479; Br. G. II, 2>9. 7 S. I. 508 nr. 9;. O. M. I. 294. 

1810 M. 148 

Ayni 

Aharh kafcit. 175 m,B * boy ve 130 mni - eninde 130 yaprak. Sahifede 
taliklo 8D D * uzunl. 21 satir. Mustafa b. C A1S eliyle 915 (1509) rebiul- 
evvelinde istinsah edilmigtir. Sozbasjan kirmizi. Miklep ve sade sem- 
seli vi?necurugu deri cilt. Tefsirler. VI. asir 475 1811 A. 224 

Aym 

Aharli krem rengi kafcit. 260 mrai boy ve 175 m - eninde 188yaprak. 
Sahifede nesihle 95 ,,,^,, uzunl. 17 satir. Tahminen IX. (XV) asirda kop- 
ya edilmistir. Serlevha muzehhep. Miklep ve yuvarlak semseli kirmizi 
deri cilt. 

1812 A. 225 

Aym 

Aharh kagit. 255 m "- boy ve 175 m "*- eninde 167 yaprak. Sahifede 
nesihle 100 n,m " uzunl. 17 satir. 898 (1492-93) de istinsah edilmistir, 
Serlevha miizehhep, cetveller yaldizli. Miklep ve yuvarlajc §emseli ko- 
yu kahvc rengi deri cilt. 

1813 a. 223 

Aharli kagit. 215 li,n " boy ve HO"""' eninde 134 yaprak. Sahifede 
nesihle 70 n " n - uzunl. 13 satir. c Ubayd AHah'Omar b. Ahmad b. Muhammad 
Hallfa b. Turk! al-tfalabi as-Safi c I eliyle 934 (1528) savvalinde Kinuni 
SulJSn Sulayman icin istinsah edilmisttr. Cetveller yaldizli. Miklep, 
semse ve kogelikli vignecurugG deri cilt. 

Fjasjya C al8'l-Kafsaf li-Muhammad b. Bilal 

Zama^ari'nin Kaffaf tefsirine Muhammad b. Muhammad b. 
Muhammad b. Bilal al'HanafVnin 934 (1528) gevvalinde yazdigi ha§iye. 

Bagi : . . • yUVI JjY f ^Vl j* <JU cf.j v LC)I .j.. J* J>! ^ Jl « J-\ 
Bu zatin Br. S. II. 993 No 37 de zikredilen miiellif olmasi muhtemeldir. 

1814 A. 233 

Aharli krem rengi kagit. 235 mm - boy ve 140 mm " eninde 739 yaprak. 
Sahifede ince talikle 75 mm - uzunl. 33 satir. tahminen XI (XVII ) asir- 476 Arapca Yazmalar da istinsah editmigtir. Serlevha miizehhep, cetveller yaldiz ve sozba§- 
lan kirmizi. Miklepli ve kabartma sivama yaldizli ve bordiirlir kirmi- 
zi deri cilt. 

HSjiya f ala'l-Kaj§af li-Bahlavan Naki§ 
Zamab$a?ari*nin Kaggaf tefsirine c Ala*ad-Dln c Ali tA-Bahlav&n Na- 
#/in yazdigi hasiye. Bu zatin ya§adi£i zaman tesbit edilememistir. 

Br. K. Z-. 1482; Br. S. 1, 508.7 '" f ^ U * 

1815 A. 218 

Ayni 

Aharh katfit. ^S""- boy ve \35 am - eninde 601 yaprak. Sahifede 
nesihle 72 mn " uzunl. 23 satir. Tahminen X. (XVI) asir. Cetveller kir- 
mizi. Miklep ve sade semseli vi$ns$uru&ii deri cilt. 

Bu kitabin tnaktainda Rdzaruni c ala Kazi diye bir yazi *var ise 
de iwtninden bir KajfGf tefsiri oldugu anlajihyor. Muhaj^inin ismi 
icindr mezkflr degildir. 

1816 K. 558 

Ahirli kaftit 270*** boy ve 170 M - eninde 323 yaprak. Sahifede 
evvela oeaih ve apnra talik ile ve deffisik kimieler tarafindan yazil- 
nu| defalk uxuntuk ve aayida aatir. SSzbaslan kirmizi ile. Miklep ve 
aemaeli koyu kahve rengt deri cilt. 

tfasiya C ala 3 l-Ka§saf 

MattmQd Zamah^ari'nin Ka?$af tefsirine kirn tarafindan yazildigt 
bilinmiyen bir hasiye. 

... Ut*j oU>- wAJVl 

1817 A. 238 

Aharh ince kafit. 315 mm " boy ve 205 ,,,, »• eninde 749 yaprak. Sa- Tefsirler VI. asir 477 hifede nesihle 120 mra> 25 satir. 1003 (1594-95) te istinsah cdilmisUr. Iki 
zahriye ve bir serlevha muzehhep, cetveller yaldizfi. Miklep, semse ve 
koselikli kahve rengi deri cilt. 

K. al-ls f af bi-§arh abyat al-Kazi" va'l-Kas^af 
Kaz! Bayzavi'nin Mctalim at-tanzlVi ile ZahnahsarPnin Ka§saf inda 
vesahid oJarak gecen beyitlerin §a>h Hiir b. <AtV Allah al-Mavsili 
(61. 1007/1598) tarafmdan §erhidir. Basmda bir fihrist vardir. 

Ba$i: ... r y.ll ->*l^ u"j-~! f lk J^" ^ l «i uJliTli fr JI 

Bk. Br. S. I, 730.39. 

1818 R 133 

Ayni 
Aharh ince ka£it. 305 ,n "" boy ve 200 ro «" eninde 654 yaprak. Sa- 
hifede Arap neshi ile 133 mm - uzunl. 35 satir. 1003 (1594-95) te istinsah 
edilmisHr. Miklep ve semseli visoecurugii deri cilt. 

1819 A. 82 

Aharli krem rengi kfigit. 245"""- boy ve 165 mB - eninde 307 yaprak. 
Sahifede nesihle 125 mm ' uuunl. 25 satir. Medinede 720 (1320) rebiul- 
ahinnda istinsah edilmistir. Sozbasjan kirmizi. Miklep ve semseli kah- 
ve remji deri Arap cildi. 

Fara'id at-tafsir 
Abfl'l-Mahamid Faslh ad-Din Muhammad b. 'Omar al-MsbarnfibSji' 
nin KaffSf tefsirinden ihtisar ederek ve nahvl ve kelaml bahisler Na- 
si ile yazdigi tefirdir. 

Ba§i : ... -J4\j <lll.> jil £.-• ... f lVI s*\r .UU f 5Ul jU_Vl f LVl IV,. Jb Bk. K. Z. 1242. 1820 A. 130/1 Aharh kfigit. 265 n " n * boy ve 190"- eninde 273 yaprak. Sahifede 
nesihle 140 mD " uzunl. 19 satir. 'All b. abi Bekr b. c Ali eliyle 753(1352) 478 Arapca Yazmalar cemaziyeahannda istinsah edilmigtir. MiklepJi etrafi nuhudi deri ve 
kagit cilt. 

Ahkam al-Kur'an 

Kail AbQ Bakr Muhammad b. c Abd Allah b. al- c ArabI al-Ma c afiri 
al-M&liki al-Isbili (61. 543/1148) nin ahkam al-kur'an eserinin sifri ev- 
velinin 3. kismidir. 

Ba§i : y J* f JJU J1J Al/s j, jj| A(jL« j if- j£j\ ^Ul f U Jli 

... Jl» \S'i v»\ 
Bk. Br. S. 1, 732,io. 

1821 A. 57/1 

Aharh kfigit. 270 n " n " boy ve 180 ra,n - eninde 270 yaprak. Sahifede 
nesihle 145 mm " uzunl. 23 satir. 744 (1343) muharreminin 19 da is- 
tinsah edilmi§tir. Ayet ba§lari kirmizi ile. Miklepli ve §emseli kahve 
rengi deri Arap cildi. 

K, Cami* al-muharrar as-sahih al-vaciz fi tafsir al-Kur'an al- c azlz 

Bu tefslrin muellifi c Abd al-Hakk b. abi Bakr Gfilib b. <Abd al- 
mallk al-Muhfiribl aMjirnati b. 'Afiya 481 (1088) dogmus Almeria ka- 
diai olmus ve 546 (1151) de Lorka'da dlmfi|t0r. Tefsiri 4 cilt uzere 
tertip edilznistir. 

Bast s ... jr-Jdi £>t jdi «>kij jr-ili b <*J' *»l ^-1 

Bk. K. Z. 1613} Br. G. I. 412, S. I. 732. 

Bu ctltte fttiha (i) dan AtfmrSn (3) suresinin 199. ayetinin so- 
nuna kldar vardir. 

1822 A. 57/3 

Aharli kahn kfigit. 270 m - boy ve 180— eninde 287 yaprak. Sa- 
nesihle 150 mm> uzunl. 23 satir. 744 (1343) cemazielevvelinde istinsah 
edilmistir. Semseli kahve rengi deri cilt. 

Bu mucellette Anffil (8) suresinin basmdan, Nahl (16) suresinin so- 
nuna kadar vardir. Tefsirler VI. asir 479 1823 A. 57/4 

Aharh kalin kagit. 265 mn - boy ve 190 mn " eninde 310 yaprak. Sa- 
hifede nesihle U5 m ^ uzunl. 23 satir. 744 (1343) seferinin 3 unde is- 
tinsah edilmistir. Miklepli ve semseli kahve rengi deri cilt. 

Bu miicellette Ahzab (33) suresinin 23. ayetinin ikinci yansindan 
Kur'anin sonuna kadar olan kismtmn tefsiri vardir 1824 A. 57/4- 

Ayni 

Aharh kalin kagit. 295 mm - boy ve 215""— eninde 387 yaprak. Sahi- 
fede magribf yazi ile MO"""- uzunl. 31 satir. Miklep ve semseli kahve 
rengi Arap cildi. 

Bu miicellette Ibrahim (14) suresinin basindan Saba 3 (34) suresinin 
sonuna kadar olan kisnun tefsiri vardir. 

1825 K. 581 

Ayni 

Aharh kagit. 280 mm - boy ve 210"""- eninde 412 yaprak. Sahifede 
magribi yazi ile 130 mm - uzunl. 31 satir. Sazbaslan kirmizi ile. Miklepli 
ve yuvarlak semseli kahve rengi deri cilt. 

lbn e AtIya tefsirinin birinci cildi. Kur'an'in basindan Ma'ida (5) 
suresinin 29. ayetine kadar. 

1826 K. 582 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 250" ,n " boy ve 170 m - eninde 219 yaprak. 
Sahifede Arap neshi ile 120 Bm - uzunl. 21 satir. Miklepli ve yuvarlak 
^emseli kahve rengi deri cilt. 

Lokman (31) suresinin basindan Sacda (32) suresinin 51. ayetine 
kadar. 460 Arapca Yazmalar 1827 K. 583 

Ayni 

Aharh krem renyi kagit. 243 m,n - boy ve 170 ram - eninde 195 yap- 
rak. Sahifede Arap ncshi ile ^O™"" uzunl. 21 satir. Miklepli ve gem- 
aeli nuhudi deri cilt. 

Bu ciltte al-Hajr (59) dan al-Karfa (101) suresine kadar. 

1828 A. 84 

Aharh krem renji kfigit. 255°"»- boy ve 182«"»- eninde 213 yaprak. 
Sahifede nesihle 130""- uzunl. 25 satir. 696 (1297) sevvalinde istinsah 
edilmistir. Miklepli nuhudf deri ve mavi k&git cilt. 

* i 

Tafsir al-Gaznavi 

AbQ'1-Fath c Abd as$amad b. MahroQd b. Yflnus b. Muhammad 
al&aznavl (VI-V1I) nin tefsirinin 3. cildidir. 

8»l» J ... (jf ji-i tr; j»> J*j ^ If 

Bk. Br. & II. 967. 87 

Bu 3. cilt A'rlf (7) auresinin 171. ayetinden ibrlhim (14) suresinin 
27. ayetmin sonuna kadardir. 

1829 K. 552 

, Aharh klftit. 265»»' boy ve 175— eninde 240 yaprak. Sahifede 
i»Hk Arap neahi ile 125— uzunl. 26 satir. Hasan b. 'All b. Muhammad 
b. abl Bekr aHianafi eliyle 759 (1358) da iitinaah edilmijtir. Serlevha 
?« tafcriye mflxehhep. Sdzbaslan kirmizi lie. Miklep ve yuvarlak {am- 
salt kahvt ranyi deri cilt. 

al. cild ag-fan! nin Zid al-maalr 
AtO'l-Faia'il Carnal ad-Din abU'l-Farac ( Abd ar-Rahmfin b. abl'l- Tefsirler VII. asir 481 Hasan c Ali b. Muhammad b. c Omar b. al-Cavzi (61. 597/1200) nin Kur'an 
tefsiri. Bu cilt An'am (6) suresinin basindan I$ra (17) suresinin sonu- 
na kadar olan kisim lhtiva eder. 

Basi : ... <Xt Jy\e f LiVI o' w^ a' J •**'£ tSjj 

Bk. Br. S. I. 918 No as TEFSlR 

Vfl. ASIR 

1830 K. 576 

Aharli krem rengi kagit. 310 mm - boy ve 230 mm - eninde 313 yaprak. 
Sahifede nesihle 175 mn - uzunl. 27 satir. Tahminen VII. (XIII) asirda 
kopya edilmistir. Sozbaslari kirmm Lie. Miklepli ve semseli vi$neciirii- 
fu deri cilt. 

Bu ciltte Nisa (4) suresinden A'raf (7) suresinin sonuna kadardir. 

Mafatlh al-gayb 

Fah,rad-Dln Aba c Abd Allah Muhammad b. c Omar b. al-Husayn 
b. al-Hatfb ar-RazI 534 (1148-49) de Ray.de do£mu§ ve 606 (1209-10) 
61mu§tur. Cok mufassal olan tefsirini (8) Anfal suresine kadar 601 
(1204-05) de bitirmis, mfitebakisi sakirdi §ams ad-Din Ahmad b. Muham- 
mad al-Kamali (61. 727/1326-27) tarafindan ikmal edilmistir. 

Basi: ... ^t^ii j^il .IjV U*j jJi & J-i 

Bk. Br. G. I, 506, 5. 1, 922; K. Z. 447, Ritter, H. ay. es. 16. 

1831 R 138 

Ayni 

Aharh krem rengi kafrit. J80 mm - boy ve 275 mBU eninde 319 yaprak. 
Sahifede Arap neshi ile 180"- uzunl. 35 satir. Hasan b. Muhammad 
T.S.A.Y.K. p_ 3j 482 Arapca Yazmalar b. Abd Allah at-Turkmani tarafindan 715(1315) rebiiilevvelinde istinsah 
edi{mi§tir. Unvan sahifesi miizehhep zahriyeli. Miklep ve semseli siyah 
derl ciit. 

Bu ciltte Saffgt (37) dan Nas (114) suresinin sonuna kadardir. 

1832 A. 38 

Aym 

Aharli krem rengi ince kfigit. 305""" boy vc 220 nm - eninde 1124 
yaprak, Sahifede ncsihle 145"™* uzunl. 37 satir. Tahminen VIII (XIVI) 
asirda istinsah edilmistir. Ilk iki sahifesi miizehhep, ayetler kirmizi 
ile, cetveller yaldizh. Miklepli, si v a ma kabartma tezyinat, bordur ve 
zencirekli ki7.il kahve rengi deri ciit; miklep sirti yazilidir. 

Bu mucellette tefsir-i kebir'in tamami vardir. 

1833 K. 574 

Aym eserin 1. cuzu 

Aharli kalin kfigit. 265 mm ' boy ve 187 mm - eninde 23/ yaprak. Sa- 
hifede ad! Arap neshi ile 130 mm - uzunl. 29 satir. 913 (1507-08) de is- 
tinsah edilmistir. Sozbaslan kirmizi ile. Basit semseli kahve rengi de- 
rri ciit. Ilk sahifesi eksiktir. • 

1834 K. 575 

Aym eserin 2. cuzu 

Aharh kalin kfigit. 265""°- boy ve 178»- eninde 288 yaprak. Sa- 
hifede adi Arap neshi ile 130 mm - uzunl. 29 satir. Muhammad b. c Abd 
Allah b. Muhammad b. Halll b. Baktut eliyle 913 (1507)cemazilahinn- 
da kopya edilmistir. Sade semseli koyu kahve rengi deri ciit. 

Basi : ... \jU£ jl j^-kil JU 4j 

1835 K. 577 
Aym eserin 3. cuzu 

Aharh kalin kfigit. 270"- boy ve 185— eninde 296 yaprak. Sa- Tefsirler VII. asir 483 hifede adi Arap neshi ile 135""- uzunl. 29 satir. Muhammad b. *Abd 
Allah b. Muhammad b. Halll J>. Baktflt eliyle 914 (1508) muharreminde 
istinsah edilmi§tir. S6zba§Ian kirmizi. Miklep ve basit semseli koyu 
kahvve rengi deri cilt. 

Bakara (2) suresinin 253. ayetinden Nisa (4) suresinin 57. ayeti- 
ne kadardir. 

1836 K. 578 

Ayni eserin 4. cildi 

Aharh kahn kagit. 270 ,M,n - boy ve 185 mm - eninde 287 yaprak. Sa- 
hifede adi Arap neshi ile 135*""'- uzunl. 29 salir. Muhammad b. c Abd 
Allah b. Halll b. Baktut eliyle 914 (1508) cemaziyelahinnda kopya 
edilmislir. -Sozbasjan kirmizi. Miklepli ve basit semseli kahve rengi 
deri cilt. 

Bu cilt te. Nisa (4) surrsini 58. ayetinde Fatir (35) in 39. ayetine 
kaderdir. 

1837 K. 579 

Ayni eserin 10. cildi 

Aharh kahn kagit. 270 mm> boy ve 185 ,, " ,, • eninde 319 yaprak. Sa- 
hifede adi Arap neshi ile 135 mra - 29 satir. Muhammad b. c Abd Allah 
b. Muhammad b. Halll b. Baktut eliyle 918 (1512) sevvalinde kopya 
edilmi§tir. Sozbasjan kirmizi. Miklepli ve sade semseli koyu kahve 
rengi deri cilt. 

Bu ciltte Hasr (59) suresinin basindan Kur'an sonuna kadar vardir. 1838 A 37 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 325"" n ' boy ve 210 mn " eninde 875—463—506 
yaprak. Sahifede nesihle 143 B " n - uzunl, 37 satir. Mekkede 954 (1548) 
senesi 28 zilhiccesinde istinsah edilmisHr. Serlevhalar muzehhep, cet- 
veller ve soxbaslan kirmizi ile. Miklep, §emse ve koselikli siyah deri 
cilt. 484 Arapca Yazmalar Uc ciltten ibaret olan bu nushamn 1. cildi Fatiha suresinden Tav- 
ba (9) suresinin sonuna; 2. cildi YQnus (10) suresinden Rum (30) su- 
resinin basina; 3. cildi Rum suresinin 5. ayetinden Kur'amn sonuna 
kadar kisimlan ihtiva cder. 

1839 M. 157 

Ayni 
Aharh krem rengi kagit. 330 m,n ' boy ve 223 n,,n - eninde 554 yaprak. 
Sahifede ince nesihle 134 mm " uzunl. 49 satir. Muhammad b. c Abd ar- 
Rahman as-Samman eliyle 997 (1589) sevvelinde istinsah edilmistir. 
Un-an sahifesi ve serlevha ile hatime miizehhep, cetveller yaldiz. Mik- 
ltpjl kirmizi diiz deri cilt. 

Bu ciltte Kur'amn basindan HQd (11) suresiein sonuna kadar vardir. 

1840 M. 158 

Ayni 
Aharh krem rengi kafcit. 33G""- boy ve 223""" eninde 484 yaprak. 
Sahifede 134 mm ' uzunl. 49 satir. Muhammad b. c Abd ar-Rahman b. Samman 
eliyle 998 (1590) sevvalinin 20 sinde istinsah edilmistir. Unvan ve zah- 
riye sahifesi kopmus. ve sonradan yazilmisttr. Serlevha ve hatime m0- 
zehhep, ayetler kirmizi ile, cetveller yaldiz. Miklepli kirmizi duz deri 
cilt. 

Bu cilt YOsuf (12) suresinden NSs (115) suresinin sonuna kadardir. 

1841 R. 137 

Ayni 

Aharh kafcit. 302 mm> boy ve 200»«°- eninde 341 yaprak. Sahifede 
Arap neshi ile laa"""' uzunl. 35 satir. 1019 (1610) zilhiccesinde muka- 
bele edilmisHr. Ayetler kirmizi ile. §emseli visne rengi deri cilt. 

Mafatih al-gayb\n 2. ciiziidur. Bakara (2) suresinin 203. ayetinden 
Nisa (4) suresinin sonuna kadar. 

1842 R- 135 

Ayni 
Aharh krem rengi kfifcit. 362 m - boy ve 220■ ,B • eninde 722 yaprak. Tefsirler VII. asir 485 Sahifede guzel Osmanli neshi ile 128 mm - uzunl. 41 satir. c Abd Allah 
b. Muhammad aj-Jahri eliyle 1145 (1732-33) de istinsah edilmistir. 
Serlevha ve sure baglan muzehhep, cetveller yaldizli. Miklep, kabartma 
yaldiz semse, koselik ve zencirekli acik kahve rengri deri cilt. 

1. c. bastan A c raf (7) suresinin sonuna kadar. 

1843 R- 136 

Ayni 

Aharh krem rcngi kagrit. 362 m,,u boy ve 220 ,nn " eninde 972 yaprak. 
Sahifede giizel Osmanli neshi ile 128 ,nm - uzunl. 41 satir. 'Abd Allah 
b. Muhammad a§-§ahri eliyle 1145 (1732-33) te istinsah edilmislir. Ser- 
levha, sure baslan muzehhep, cetveller yaldiz, sdzbaslan kirmizi. Mik- 
lep, kabartma yaldiz semse, koselik ve zencirekli 891k kahve reng-i 
deri cilt. 

2. c. Anfal (8) suresinden Nils (114) suresinin sonuna kadar 

1844 M. 168 

Ayni 

Aharu krem renyi ince kafcit. 333""- boy ve 225""' eninde 688 
yaprak. Sahifede Osmanli neshi ile 135— uzunl. 45 satir. Tahminen 
XII. (XVIII.) asirda istinsah edilmistir. Serlevha muzehhsp, sdzbaslan 
kirmizi, cetveller yaldizli. Miklepli ve nuhudt renk zemin uzerine sem- 
seli lak cilt. 

Birinci cilt Fatiha (1) dan YUnus (10) suresinin sonuna kadar. 

1845 M - 169 
Ayni 

Aharli krem rengi ince kagit. 333 mn " boy ve 225 ,D^, • eninde 707 
yaprak. Sahifede nesihle 135°"°' uzunl. 45 satir. Tahminen XII. (XVIII.) 
asirda kopya edilmistir. Serlevha muzehhep, sdzbaslan kirmizi, cetveller 
yaldizh. Miklepli darcini renk zemin uzerine semseli lak cilt. 

2. cilt. Had (11) suresinden Nas (114) suresinin sonuna kadardir. 486 Arapca Yazmalar 1846 A. 36 

Aym 
Aharh ince ka£it. 305 mm - boy ve 195 ra,n - eninde 11434-800 yaprak. 
Sahifede nesihle 110 mm ' uzunl. 41 satir. Mustafa b. el-hacc c Abd al- 
Mu'min Cerrah-zade eliyle 1216 (1801) recebinde istinsah edilmistir. 
Serlevhalar muzehhep, sozbaslan kirmizi ile, cetveller yaldizh. Miklep, 
semse ve koselikli vi5necuru£ii deri Osmanh cildi. 

Birinci cildi Fatihadan Kahf (18) suresinin sonuna; ikinci cildi 
Maryam (19) suresinin ba$indan Kur'anin sonuna kadardir. 

Basi : ••• ±^\ J«^l •'*¥ Ui »J 6$ A ^' 

1847 'K. 580 

Aym eser. 21. c. 

Aharh kagit. 265 mn,> boy ve 183""»' eninde 381 yaprak. Sahifede 
iri Arap neshi ile 130* m ' uzunl. 23 satir. Sozbaslan kirmizi ile. Miklepli 
ve etrafi nuhud! deri ve ebru cilt. 

1848 K. 587 

Aharh krem rengfi kajifc. 260 rom - boy ve 175* m * eninde 273 yaprak. 
Sahifede islek Arap neshi ile ^S^"" uzunl. 23 satir. Tahminen VHI. 
(XIV). asirda kopya edilmisHr. Sozbaslan kirmtzi ile. Miklepli nuhudi 
deri cilt. Qok kurt yeniklidir. 

JiA jV'j Jy0« j\j~\ 

Asrar at-tanzil va anvar at-ta'vil 

Imam Fah,r ad-Din Abfl 'Abd Allah Muhammad b. c Omar ar-Razi 
(61 606/1209-10) nin dort kisim iizerine teiif etmek istedigri tesfir olup 
1. usul, 2. furu, 3 ahlak 4. miinacat ve duaiara dair tertip edilmis ise 
de'l- kismin sonlanna dogru miiellif vefat ettiginden eksik kalmistir. 

Bk. K. Z. 83; Br. G. I, 507.10, S. I, 922. to. 

Bu Qitt Fatb (48) suresinin tefsirini ihtiva odiyor. 

Bast i ...-.Jv U:>.*i*Udil;i . . <J4\ c^ 1 '*»" Tefsirler VII. asir 487 1849 A. 87 

Ayni 

Aharli krem rengi kagit. 250 mm ' boy ve 185"""- eninde 179 yaprak. 
Sahifede nesihle 125* nm ' uzunl. 27 satir. 1008 (1599) saferinin 17 sinde 
istinsah edilmistir. Unvan sahifesi miizehhep, sozbaglan ve cetveller 
kirmizi ile. Miklep ve semseli kirmizi deri cilt. 

Basi : ... iljfj 4%., *'UJU >"T j* _*]>! ^ jl it M 

1850 A. 145 

Aharh kalin elvan kagit. 220""'" boy ve 155""°' eninde 136 yaprak. 
Sahifede nesihle 115» ra - uzunl. 19 satir. Y. 117 den sonrasi 771 (1369) 
cemaziyelahinnda istinsah edilmistfr. Sozbasjan kirmizi. Miklepli ve 
yuvarlak hendesi semseli kahve rengi deri cilt 

al-Lavami c al-bayyinat ff tafslr al-asma va's-sifat 

Fafer ad-Din aba c Abd Allah Muhammad b. c Omar b al-rjusayn 
b. al-Hatfb ar-Rszi (61. 606/1209) nin Cenabi Hakkin ismin ve sifat- 
lanmn shrh ve tefsiri hakkindaki eseri olup 3 kisim iizere tertip edil- 
mistir, 

Ba§i : ... wJJ.1 j jLf AIjl* y\ CtA\j* j-j VI f UVI ^1 Jb 

Bk. Br. G. I, 507, S. I, 922.12. 

1851 R- 169 

Ayni 

Aharli krem rengi kagit. 265 m,n ' boy ve 172 mm - eninde 607 yaprak. 
Sahifede Arap neshi ile \\5 mm ' uzunl. 23 satir. Muhammad b. c Omar 
b. 'All al-Bayzavi eliyle 860 (1456) cemaziyelahinnda istinsah edil- 
mistir. Ayetler kirmizi ile. Miklep ve semseli koyu kahve rengi deri 
cilt. 

'Anrfi'is al-bayan fi haka'ik al-Kur'Sn 
Bu tefsir Sadr ad-Din AbH Muhammad RQzbihSn b. abi'n-Nasr al- 
Fasavl as-SirSzI aUKazarUrd (51. 606/1209) ntndtr. 488 Arapcalar Yazmalar Basi : ... *"U- jy..r*lj, *>y-* m b >r> * Ji;Vl Jjl J JIT ^41 A J-l 
Bk. Br. S. 1, 735. 

1852 K. 588 

Ayni 

Aharli krem rengi kagit. 265 ,1,,n • boy ve 175 ,n,D * eninde 500 yaprak. 
Sahifede nesihle 108 mm - uzunl. 21 satir. Muhammad b. Mustafa eliyle 
972 (1565) recebinde istinsah edilmistir. Cetveller kirmizi. Miklep ve 
sade semseli siyah deri cilt. 

1853 a. ii9 

Aharh kafcit. 260"" n - boy ve 180 ram - eninde 250 yaprak. Sahifede 
nesihle HO"" ' uzunl. 21 satir. Muhammad b. c Abd Allah b. Muhammad 
al-Kirsihrl eliyle 671 (1272) rebiiitevvelinde istinsah edilmistir. Sozbas- 
lan kirmizi. Miklepli koyu kahve rengi deri cilt. 

at-Tibyln fl i'rab al-Klur'Sn 

Muhjbb ad-Din abU'l-BafcS c Abd Allfih b. aMJusayn al-'Okbarl al- 
Hanball (Ql 616/1219) nin Kuranin ir'aW hakkindaki eseridir. 

Bafi : v^Vl i*j yj Jl oU $/\ ji. r 5t-Vl >* fUl f UVl ^Jl jto 

Bk. Br, G. I. 282, S. I. 496. i 

1854 K. 606 

Ayni 

Aharli k&git. 260*™- boy ve 180»«" eninde 216 yaprak. Sahifede 
Arap neshi ile 120«»- uzunl. 21 satir. Tahminen VII. (XIII.) asirda 
Muhammad b. Yahya b. £ Abd Allah ar-Rahdal eliyle istinsah edilmis- 
tir. Miklep ve hendesi semseli siyah deri cilt. 

Bu eserin bjrinci cildidir, bagtan An c 2m (6) suresinin sonuna kadardir. 

gBSi : ...J^Ol AU.* J- Oj-ll J. iito-* .UJlyl j^Vi <->UI f UVl ^ii\ J& Tef airier VII- asir 489 1855 R- 186 

Ayni 

Aharh krem rengi kfigit. 200 ^,,,l • boy ve 175 ram * eninde 164 yaprak. 
Sahifede Arap neshi ile 125 mn " uzunl. 21 satir. Tahminen VII. (XIII.) 
asirda kopya edilmistir. Miklepli ve semseli fes rengi deri cilt. 

Bu eserin 2. cildidir. A c raf (7) suresinden Nas (114) suresine ka- 
dardir. 

1856 M. 186 

Aharh krem rengi ka£it. 245 n "»' boy ve 168' nB >- eninde 231 yaprak. 
Sahifede Arap neshi ile 12<r m - uzunl. 23 satir. Muhammad b. Ahmad 
b. abi'l- Fath b. MahmGd as-Sabbani eliyle 722 (1322) muharreminde 
§amda istinsah edilmisHr. Miklep ve basit semseli visnecurii£fi deri cilt. 

Ba§i : <JJ)I *> J-l rf>Ol &-L\ J. AIjl» UJl^l JrJIw* f UVl ^1 JU 

1857 a. i2o 

Ayni 

Aharh kafrit. 260""»- boy ve 180 mm - eninde 196 yaprak. Sahifede 
nesihle 130"™- uzunl. 25 satir. Tahminen VIII. (XIV.) asirda kopya 
edilmistir. Miklep ve sade semseli visnecfiri&Q deri cilt. 

Bagi : ... *trjML Ijjj jjl « aJ-l UJij»l J m Ji r * ... j.ii ^..ji J to 

1858 a. 121 

Ayni 

Aharh kafrit. 350— boy ve 250*- eninde 281 yaprak. Sahifede 
nesihle 145°"»- uzunl. 21 satir. Ahmad b. c Abd Allah al-tficazi eliyle 
867 (1462-63) rebiulevvelinde istinsah edilmistir. Sozbaslan yaldizla. 
Miklepli ve kucuk yuvarlak semseli vijnecuriifru deri cilt. 

1859 a. 92 

Aharh krem renyi kafrit. 255— boy ve ISO""" eninde 429 yaprak. 490 Arapga yazmalar Sahifede nesihle U0 mm ' uzunl. r20 , " ra ' uzunl. 25 satir. $afar b. Fakih 
Ahmad eliyle S34 (1527) sciicsi safcrinda istinsah edilmi$tir. Serlev- 
ha basit tezhtpli. Miklep §emse vc ko§e!ikli koyu kahve rcng'i deri 
cilt. 

f Ayn al-hayat 

Bu tefsirin muellifi Nacm ad-Din abfl'l-Camal abu'l-Cannab Ahmad 
b. 'Omar b. Muhammad al-Kubra al-Hivaki 540 (1145) da Hiva de. 
dogmu§, Hamadan ve Iskenderiye de tahsil etmigtir. Mogollarm istila- 
sinda 618 (1221) H v arizm'de §ehiden vefat etmi§tir. 

Ba§j : <*WM c-— c*: dl Jl * *'f^ jT -> ** J 6 ~°^> o4U« ^ A ji-l 

Bu ciltte Fat'iha dan Ha§r (59) suresinin sonuna kadar vardir. 
Bk. Br. S. I, 787. 

I860 a. 117/1 

Aharh krem ren?i kafrit. 260 mm - boy ve 190 m,B • eninde 290 yaprak. 
Sahifede nesihle 135* m - uzunl. 25 satir. Tahminen VII. asirda kopya 
edilmistir, Miklepli ve hendest motifli kahve renyi deri cilt. 

al-Farld f f i c rab al-Kur'an 

AMJuntafcab (veya Muntacab) b. ablVIzz b. Rasld b. abl Yflsuf 
al-Hamaddnl (61. 643/1245) nin Kur'an'in i'raplanna dair eseridir. 

Ba?i: .-• J-.- *V^j j.« %l.yj **■ ^ J-& *• J- 1 

Bu I. ciltte Fatihadan Mai'da (5) suresinin sonuna kadardir. 
Bk, Br. G. I, 414, S. I, 736. 

1861 A. 117/2 

Aym 
AharJt krem rengi kfi£it. 260 mm « boy ve 190 mB " eninde 300 yaprak. Tefsirler VII. asir 491 Sahifede nesihle 135 ,nm - uzunl. 25 satir. Tahminen VII. asirda istihsah 
edihni§tir. Miklepli ve hendesi tezyinatii kahve rengi deri cill. 

Basi : ... jUj\ j jll u 4 !i OJj ^ JM j j^ii fJl i ui 

Bu II. ciltte An ( am (5) suresinin bajindan Hicac (22) surcsiuin 2. 
ayetine kadardir. 

1862 A. 69 

Aharh kalin kagit. 203-"" ■ boy ve 133 mm ' eninde 176 yaprak. Sa- 
hifede nesihle 85 m,n ' uzunl. 15 satir. 714 (1314) de istinsah edilmi$tir. 
Miklep ve basit semseli kirmizi deri cilt. 

al-Burhan al-ka§if c an i c caz al-Kur'an 
Kamal ad-Din abu'l-Makarim abu'l-Mu'alla c Abd al-Vaid b. <Abd 
al-_Karim b..Halaf az-Zamulakani (61. 551/1253) K. Z. a gore 727 de 61- 
miistur. Bu zat Baalbekte miiderrislik etmis ve Samda vefat elmi$tir. 

Ba§i: ...JjVlj^iyi f4 ji s. ^-i UJ 

Bk. Br. S. I, I, 736: K. Z. 241. 

1863 M. 170 

Aharh krem rengi kagit. 245 mm - boy ve 185 m,n - eninde 97 yaprak. 
Sahifede Arap neshi lie 145 mm - uzunl. 25 satir. <Abd al-Gani b. al- 
Husayn b. al-Hasani al-Cazarl al-^Omari al-Kura$i eliyle Samda 695 
(1296) cemaziyelevvehnde istinsah edimisrtr. Miklep ve sade s^rnscli 
kahve rengi deri cilt. 

Badr al-Kur'an 

c Abd al- c A ? im b. c Abd al-Vahid b. Zafir b. abi'l-hba' al 'Advani 
al-Misri (61. 654/1354) nin tefsiridir. 

Basi : jy-C ^« LI ^jT, *l:.r ; l^.| ;-,^. ^ «, ll , L j* £ J- 1 

... *IU JJik 
Bk. G. I, S. I, 439. 492 Arapca Yaztnalar 1864 B. 39 

Ayni 

Aharh kalm kafcit. 425 ra,n - boy ve 315 ram - eninde 323 yaprak. Sa- 
htfede iri ve harekeli nesihle 270 ,nm ' uzunl. 11 satir. Tahminen VIII 
(XIV) asirda istinsah edilmistir. Hendesi tezyinatli muzehhep unvan 
sahifesi, cetveller ve duraklar yaldizli. Miklepli ve yazma tezhipli 
kahve rengT deri cilt. 

1865 K. 603 

Aharh kahn kagit. 370 ml,, • boy ve 270 m " > - eninde 276 yaprak. Sahi- 
fede nesihle 200 ,u,u • uzunl. 31 satir. 691 (1292) recebinin 5 inde istin- 
sah edilmistir. Ayetler kirmizi ile. Miklepli ve $emseli kahve rengi de- 
ri arap cildi. 

jU-Vt dUj j\ r ^\ ~^S ja JWI £*A\ 

2, c. min Kasf al-asrar va hatk al-astar 

Carnal ad-Din YQsuf b. Hilal as Safadi (683/1284 te sag) nin tef- 
siridir. Kilabm Y. 265 b inde usuli tefsire ve elgazt hurufa dair miihim 
bir risalesi vardir. Eser §amda 665 (1266) te telif edilmistir. 

Tefsirin basi : • • r *Ju : >* (S l Jy 

Makalenin basi : ... :0y»l ^S J&\ U. ^ -u.il I JVT U *l ^1 
Bu clltte Maryam (19) den Nas (114) suresinin sonuna kadardir. 
Bk. Br. S. I, 738. 

1866 *• ™ 

Ayni 

AharUk/em rengi kafrit. 275 ,, " n • boy ve 205— eninde 222 yaprak. 
Sahifedo iri nesihle 155"- uzunl. 19 satir. 19 satir. Tahminen VII. (XIII.) 
asirda tapya edilmistir. Ayetler kirmtzi ile. Miklepli ve etrafi kahve 
rengi deri ve kagit cilt. Kenarlanni kurtlar cok harap etmistir. 

Bu clltte Maryam (19) suresinden Zumar (39) suresinin sonuna ka- 
dar vardir. Tefsirler VII. asir 493 1867 R 178 

Ayni 

Aharh kagit. 345»- boy ve 225™- eninde 269 yaprak. Sahifede 
nesihle 140™- uzunl. 31 satir. 1181 (1767-68) de istinsah edilmistir. 
Ayetler kirmizi ile. Miklepli ve etrafi *ahve rengi deri ve ebru cilt. 

Buciltte Fatiha(l)suresindenKahf(18)suresinin sonuna kadardir. 

1868 A. 135 

Aharh krem rengi kagit. 235 ,nn " boy ve 155""- eninde 104 yaprak. 
Sahifede nesihle 115"*™- uzunl. 21 satir. 827 (1424) zilhiccesinde istin-= 
sah tdilmistir. Miklep ve yuvariak §emseli kahve rengi deri cilt. 

K. at-Tazkar fi afzal al-azkar 

t Abu <Abd Allah Muhammad b. Ahmad b. Farah al-Ansari aJ Hazra- 
ci al Kurtubi Ibn TaUa c (61. 668/1270 Br. a gore 61. 671) nin 40 bap 
uzere telif ettigi Kur'an ve tefsir ilmi hakkindaki eseridir. 

Basi • ... ^iJl L j^ f, j\ j jr\ j j/ i,i^ y \ ... oi)| £„.)) ^ 

Bk. K. Z. 383, Br. S. I, 731. No 6. 

1869 K. 604 

Aharh kagit. 263»- boy ve 185-- eninde 286 yaprak. Sahifede 

£?«? n \ ! ! i C 135D,n " U2Unl> 25 sat,n Muhammad b. ar-Rahman as- 
SSfi 1 ehyle 739 (1338) cemaziyelevvelinde istinsah edilmistir. Kahve 
reng, den cilt. Sahifelerin alt kismim kurtlar ? ok tahrip ctmistir. Cil- 
dinin bir kapagi yoktur. 

Cami c ahkam al-Kur'an... 
Bir cok ciltten murekkep olan bu tefsirin muellifi Sayh Imam Sams 
ad-D.n Abu c Abd Allah Muhammad b. Ahmad b. abl Bakr b. Farah 
al-Ansari Ibn Talla' al-Kurtubidir. Ibn Talla c (61. 671/1273). 494 Arapca Yazmalar Bu cill Bakara (2) suresinin 177. ayetinden ayni surenin sonuna 
kadardir. 

Basi : ... *>1'j J^ 11 J. J ^*y:> ,J * ^ ^ ^ ^ J -> J 

Bk. K. Z. I, 534; Br. G. I, 415, S. I, 737. 

1870 M. 126 
Ayni eser 1. c. 

Aharh krem rengi kagit. 305 ra,n - boy ve 205 mB " eninde 310 yaprak. 
Sahifede Arap neshi ile 160 ,nn " uzunl. 35 satir. Tahminen XI. (XVII.) 
asirda kopya edilmistir. Ayetler kirmizi ile. Miklepli duz kirmizi deri 
cilt. 

Ba§« : A>uyi c > af> j\ & juH J- ±* *>•-»:' *\ ^ \ Ul ^ C^ 1 ' Jb 
Bu ciltte Kur'amn basindan Bakara (2) suresinin 279. ayetinin so- 
nuna kadar. 

1871 M. 127 

Ayni eser 2. c. 

Aharh krem rengi kagit. 305 mm - boy ve 205 n,n " eninde 330 yaprak. 
Sahifede nesihle 160 mm • uzunl. 35 satir. Miklepli kirmizi deri duz cilt. 

Bu ciltte Bakara (2) suresinin 280. ayetinden An c am (6) snresinin 
144 . ayetinin sonuna kadarlir. 

1872 M. 128 

Ayni eser 3. c. 

Aharh kfifcit. 305" , ' n, boy ve 205 ,,m • eninde 504 yaprak. Sahifede 
Arap neahi ile 160* B * uzunl. 35 satir. Ayetler kirmizi ile. Miklepli 
kirmizi deri duz cilt. 

Bu dltte An c fim (6) suresinin 142. ayetinden Kahf (18) suresinin 
sonuna kfrdar. 

1873 M 129 

Ayni eser, 4. c. 
Aharh kajit. ^)5 mm - boy ve 205 n " n - eninde 355 yaprak. Sahifede Tefsirler V. asir 495 Arap neshi ile 160""" uzunl. 35 satir. Ahmad b. Muhammad al-Taruci 
eliyle 1079 (1668) Muharreminde istinsah edilmistir. Ayetler kirmr/.i 
ile. Miklepli kinmzi deri diiz cilt. 

Maryam (19) suresinin basindan As-Saffat (37) suresinin 171. aye- 
tine kadar. 

1874 M. 130 

Aym escr, 5. c. 

Aharh kafcit. 305 ,nm - boy ve 205 mn " eninde 423 yaprak. Sahifede 
Arap neshi ile 160" ,m - uzunl. 35 satir. Ahmad b. Muhammad at-TaiOci 
eliyle 1080 (1669) safcrindc istinsah edilmistir. Ayetler kirmizi ile. Mik- 
lepli kirmizi dcri diiz cilt. 

Bu ciltte as-Saffat (37) suresinin 172. ayetinden Nas (114) suresi- 
nin sonuna kadar vardir. 

1875 A. 58/3 

Aym 

Aharh kr< m rengi kahnca kagit. 245"" n - hoy ve 180 n,m - eninde 285 
yaprak. Sahifede nesihle 135""" 1 uzunl. 21 satir. Sozbaslan kirmm ile. 
Miklep ve semseli acik kahve rengi Arab cildi. 

1876 A. 58/4 

Aym 
Aharh krem reng-i kalin kagit. 260 mm - boy ve 170 mm * eninde 237 
yaprak. Sahifede nesihle 115"""' uzunl. 25 satir. 809 (1407) zilhiccesi* 
nin 4 unde Muhammad c Ali eliyle istinsah edilmistir. Miklep ve sem- 
seli kirmizi deri Osmanh cildi. 

Bu dordiincu ciltte. Nisa (4) suresinin 11. ayetinden Ma'ida (5) su- 
resinin 26. ayetine kadardir. 

1877 A. 58/5 

Aym 
Aharh kalin kafrit. 260 mn - boy ve 175"-- eninde 213 yaprak. Sa- 496 Arapca Yazmalar hifedc Arap ncslri ile 125 n " n * uzunl. 25 satir. Son yapraklan sonradan 
y 7-ilmistir. Miklepti vc scmseli ve semseli koyu kahve rengi deri cilt. 
Bu bcsinci ciltte Ma'ida (5) suresinin 27. ayetinden Fa(ir (39) su- 
fcfinin 39. ayetinin sonuna kadar olan kismi vardir. 

1878 A. 58/6 
Ayni 

Aharh kahn kagit. 275 mm ' boy ve 185=— eninde 312 yaprak. Sa- 
hifede nesihle 140 n,,n, uzunl. 31 satir. 827 (1424) cemazilahinnda istin- 
sah edilmistir. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

Bu 6. cilt A'raf (7) suresinin basindan Isra (17) suresinin nihaye- 
tine kadar olan kismin tefsirini havidir. 

1879 A. 58/9 

Ayni 
Aharh krem rengi kalm kagit. 255 mn " boy ve 175 mm ' eninde 304 
yaprak. Sahifede nesihle 135 mm * uzunl. 25 satir. Miklepli. kirmtzi deri 
ve ebru cilt. 

Bu 9. cilt. Sacda (41) suresinin 12. ayetinden Kaf (50) suresinin 
40. ayetinin sonuna kadardir. 

1880 a. no 

Aharh krem rengri kagit. 245 mm * boy ve 170 mm - eninde 174 yaprak. 
Sahifede nesihle 110 nm - uzunl. 21 satir. Ibrahim b. §a c ban eliyle 703 
(1303) rebiulevvelinde Ankara'da istinsah edilmistir. Mikleklf ve hen- 
desf tezyinath kahve rengi deri cilt. 

l c clz al-bayan fi kasf ba c l asrar umm al-Kur'an 
Bu eser Konyada 607 (1210) da dogan ve 672 (1273) de vefat eden 
§idr ad-Din aba 3 !- Ma c *ll Muhammad b. Ishfik b. Muhammad al-Konavi' 
nin Kur'an'in bazi esranni tasavvaft bakimdan serheden bir Fat i ha 
tefsiridir. 

Basis ... ,/Vl^ / v i* j ^ j4ll«J-i 

Bk. Br. G, I. 449, S. I. 807) K. Z. 120. Tefsirler. VII asir 497 1881 A. 73/1 

Aharh krem rengi kagit. 270°""* boy ve 190 m,n - eninde 204 yaprak. 
Sahifede adi nesihle 130 mm - uzunl. 27 satir. c Omar b. Muhammad b. 
Malmiudeliyle istinsah edilmistir. Ayetler kirmizi ile. Kahve rengi deri 
ve penbe kagit cilt. 

at-Talhis fft-tafsir. 

Ahmad b. Yflsuf b. al -Hasan al-KavasI al-Mavsili a§-§aybanl 591 
(1195) Kavasa'da dogdu ve Musul'de 680 (1281) de oldu. Bundan baska 
Cam? al-ahkam al-Kur'an adh mufassal bir tefsiri daha vardir. 

Ba§i : ... .j^j ill VI <)l V jl-v-ilj • JJt J- *» •^' 

Bk. Br. G. I, 416/S. I. 737; K. Z. 457; 

Bu ciltte Kur'anm ba§tndan Kahf (18) suresinin sonuna kadar vardir. 

1882 a. 73/2 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 255 m,n - boy ve 160 mm - eninde 155 yaprak. 
Sahifede i§lek Arap neshi ile. 120""- uzunl. 29 satir. Ayetler kirmizi 
He. Miklepli kahve rengi ve pembe kagit cilt, 

Ba§i : ... JLi i>\ r «jl -J ^j ^^f 

Bu ciltte Maryam (19) suresinden Kur'anm sonuna kadar olan kis- 
mi vardir. 

1883 K. 566 

Aharh kagit. 267«»- boy ve 180 n,D " eninde 259 yaprak. Sahifede 
islek Arap neshi ile 130 mn " uzunl. 27 satir. Muhammad b. c Abd ar-Rahman 
b. Ahmad b. 'Abbas ad-Dimy5tI ai-Misrl eliyle 866 (1462) zilhiccesinde 
istinsah edilmistir. Semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

Anvllr at-tanzll va asrar at-ta'vil 

Bu tefsirin sahibi KazI al-Bayzavi diy<; maruf olan Nasir ad- Din 
T.S.A.Y.K. p < 82 43$ Arapca Yazmalar c Abd Al'ah b. Muhammad §irazda kazilkiizal idi. Sonra Tebrize gitmi§ 
ve orada vefat etmistir. Olum tarih 685, 691, 692 vc 719 senrlcri ara- 
sinda ihtilaflidir. 

Bk. Br. G. I. 416-7, S. I. 738; K. Z. 186; Ritter, H. ay. es. 21. 
Ba§i : ... .Jrf J* uM 1 J> rfJl «■ *L\ 

Bu ciltte. Bayzavi tefsirinin basmdan Nahl (16) surcsinin sonuna 
kadar vardlr. 

1884 K. 568 

Ayni 
Aharh krem rengi ince kagit. 255 mm - boy ve 160 m,n - eninde 667 
yaprak. Sahifede nesihle 115 m,n ' uzunl. 25 satir. Abu Bakr b. Mas f ud 
b. Zavvad al-'Azzanl eliyle 878 (1473) §abaninda istinsah edilmi§tir. 
Ayetler kirmizi ile. Miklepli vi§necuriigu deri diiz cilt. 

Biitiin Kur'anin tefsirini havidir. 

1885 A. 47 

Ayni 

Aharh krfm renyi kfigit. 270 mrt - boy ve ISO" ' eninde 537 yap- 
rak. Sahifede nesihle 120"*' uzunl. 27 satir. Ibrahim b. c Al! eliyle 884 
(1479) cemazielevvelinin ilk gunu istinsah edilmigtir. Serlevha muzeh- 
hep ayetler kirmizi. Miklepli darcini deri sade cilt. 

Bu teHsirin ilk ve son sahifeleri ile bazi sahife kenannda muhtelif 
kimseler tarafiudan yazilmis ha§iyeler vardir. 

1886 K. 567 

Ayni 

Aharh kigit. 250"" n ' boy ve 175""' eninde 440 yaprak. Sahifede 
nesihle 120 Ba>> uzunl. 31 satir. MahmOd b. Mas r Qd b. c Ali al-Kaz! al- 
Kazardnl eliyle 922 (1516) cemaziyelahinnda istinsah edilmi§tir. Ayet- 
ler kirmizi, cetvcller mavi. Kahve rengi deri cilt. 

Bu ciltte butun Kur'an'in tefsiri vardir. Tefsirler VII. asir 499 1887 A. 47 

Ayni 

Aliarh krem rengi ince kSgit. 295 mm - boy ve 190" B - eninde 308 
yaprak. Sahifede nesihle 120 mm - uzunl. 29 satir. e Ali b. MahmQd aJ- 
Gurani eliyle Samda 938 (1581) yiti rebiulahinnda istinsah edilmistir. 
Zahriye, ilk 2 sahifenin ktnarlan muzehhep, ayetler kirmizi ile, cet- 
veller yaldiz. Miklepli ve semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

Bazi sahifelerin kenannda hasiyeler vardir. 

1888 R - 140 
Ayni 

Aharh ince kagit. 225 mm ' boy ve 135 mm - eninde 647 yaprak. Sahife- 
de Osmanh nesihi ile 80 ,nm - uzunl. 25 satir. Abu'1-Fazl Mnhammad b. 
c Abd ar-Rahlm al-Buhan eliyle Mekkcde 958 (1551) cemaziyelahinnda 
istinsah edilmistir. Serlevha miizchhep, ayetler kirmizi ile cetveller yal- 
dizh. Miklep, semse, koselik ve zencirekli nuhudi deri cilt. 

1889 A. 45 

Ayni 

Aharh kfigit. 275"— boy ve 180 n,n - eninde 265+316 yaprak. Sa- 
hifede adf talikle 120"""* uzunl. 23 satir. Mahmfld b. Muhammad al- 
Hayyat eliyle ve 2. cildi 972 (1564-65) baska bir el ile yawlmistir. 
Ayet ve cetveller kirmizi. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

Bu tefsirin birinci mucelledi Fatiha (1) dan Kahf (18) suresinin 
sonuna ve 2. mucelledi Maryam (19) suresinin basindan Nas (114) su- 
resinin sonuna kadar olup bazi sahifelerinin kenannda talikat vardir. 

1890 A. 144 
Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 242 n,m - boy ve 133 mn ' eninde 478 yaprak. 
Sahifede talikle 70 m « n - uzunl. 27 satir. Rizvan b. Muhammad b. Ilyas 
eliyle Ergene kasabasinda 973 (1566) sabamnda istinsah edilmistir. 
Ayetler kirmizi ile. Miklep ve semseli visneciirugu deri cilt. 500 Arapca Yazmalar 1891 K. 564 

Ayni 

Aharh krem ren&i kaf it. 300 rara - boy ve 200"""- eninde 521 yap- 
rak. Sahifede islek nesihle 145 mm - uzunl. 25 satir. Ahmad b. §ayh b. 
'Omar Hafcib al- c Abbasi eliyle 986 (1578) ceraaziyelevvelinde istinsah 
edilmistir. Miklep ve yaldizh semseli visnecurugii deri ciit. 
Bu ciltte btttun tefsir vardir. « ' 

1892 A. 44 

Ayni 

Aharh ince ka&it. 280 1 """ boy ve 180 mm * eninde 375 yaprak. Sa- 
hifede talikle 100""- uzunl. 23 satir. 986 (1578-79) da istinsah edilmis- 
mistir. Ayetler ve cetveller kirmizi ile. Miklepli ve semseli kahve ren- 
jri deri cilt. 

Bu mucellet l£azi Baytavi tefsirinin birinci yarist olup Faiiha{\) 
dan Kahf (18) suresinin sonuna kadar ihtiva eder. 

1893 A. 46 

Ayni 
Aharh krem rengi kaf it. 255 B "*- boy ve 150" n - eninde 498 yaprak. 
Sahifede talikle 77" >m - uzunl. 27 satir. Mustafa b. £ Abd al-Halim al- 
BoluvC eliyle tahminen X (XVI) yflzyikfa istinsah edilmistir. Serlevha 
raiizehhep, ayetlerini alti kirmizi ile cizg-ili, cetveller yaldiz, Yaldizh 
kabartma semse, kdselik ve zencirekli visnectiru&u deri cilt. 

1894 A. 42 

Ayni 

Aharh kafcit 213 mn - boy ve 170— eninde 418 yaprak. Sahifede 
nesihle 105 mB " uzunl. 35 satir. Muhammad al-hiafib as-§afi c i eliyle tah- 
minen X. asirda istinsah edilmistir. Serlevha miizehhep, ayetler kir- 
mizi ile, cetveller yaldiz. Miklepli kizil kahve rengi deri cilt. 

1895 K. 565 
Ayni 

Aharh krem renjfi kag-it. 260 mm ' boy ve 175 mm - eninde 342 yaprak. Tefsirkr VII. aair 501 Sahifede talikle 130"*' uzunl. 31 satir. Aye tier kirmizi ile. Miklep ve 
semseli visnecurugu deri cilt. 

Bastan Kahf (18) surasinia sonuna kadardir. 

1896 E.H, 575 

Ayni 

Aharh kagit. 305-- boy ve 210- m - eninde 475 yaprak. Sahifede, 
ortada 120 nm ' uzunl. talikle 25 satir, aralannda ve kenarlanoda muh- 
telif hasiyeler. 1005 (1596-97) te istinsah edilmistir. Miklep ve semseli 
kahve rengi deri cilt. 

Bu Bayzavi tefsirinin satir aralannda ve kenarlarinda ve yaprak 
halinde bir tefsir hasiyelerinden alinmi§ ha vagi vardir. 

1897 R- hi 

Aym 

Aharh ince kagit. 290 m,a - boy ve 170°- eninde 486 yaprak. Sa- 
hifede nesihle 95— uzunl. 29 satir. 1007 (1599) sevvalinde istinsah 
edilmistir. Zahriye ve serlevha muzehhep, ayetler kirnuzi ile, cetveller 
yalduh. Miklep, kabartma yaldizh semse, kdselikli acik kahve rengi 
deri oilt. 

1898 R- i« 

Aym 

Aharh krem rengi kAgit. 210 mm - boy ve 130" m - eninde 603 yaprak. 
Sahifede nesihle 75— uzunl. 29 satir. 1073 (1662) saferinde Samakovda 
istinsah edilmistir. Serlevha mflzehhep, cetveller yaldizli. Miklep ve 
yazma hendesi semseli acik kahve rengi deri cilt. 

1899 a. 40 

Aym 
Aharh ince kagit. 235« ,n1, boy ve 135™-' eninde 390 yaprak. Sa- 
hifede ince talikle 44 ,nm • uzunl. 35 satir. Abu's-Salah Muhammad al- 
KafSrl eliyle lstanbulda 1075 (1664) yih cemaziyelevvelinde istinsah 
edilmistir. Serlevha muzehhep, ayetlerin alti kirmizi cizgili, cetveller 
yaldiz. Miklep ve semseli visnecurugii deri cilt. 502 Arapca Yazmalar 1900 A. 123 
Ayni 

Aharh kafcit. 223 mm ' boy ve 134 mm - eninde 522 yaprak. Sahifede 
talikle 80»"' uzunl. 29 satir. Husayn b. al-hacc Ramaian al-Boyabadi 
cliyle 1089 (1678) saferinde istinsah edilmistir. Serlevha muzehhep, 
cetveller yaldizli. Miklepli ve semseli kahve rengi deri cilt. 

Sahife kenarlan yazdmis. ve bazi sahife aralanna ilave edilmis. 
k&gitlarda hajiycler yazilidir. 

1901 R. 145 

Ayni 

Aharh ince kagit. 240 m "" boy ve 120 ,n,,1 • eninde 669 yaprak. Sa- 
hifede harekeli nesihle 74 m "' uzunl. 23 satir, a r alarm da ve sahife kenar- 
lannda ve ilave edilmis k§£itlarda bir cok ha$iyeler varhir. Ramazan 
Efendi eliyle 1091 (1680) de istinsah edilmistfr. Serlevha muzehhep, 
cetveller kirmizi. Miklep ve semseli kahve ren?i deri cilt.* Kurtlar 90k 
tahrip etmistir. 

Bayzavl tefsirinin 2. cildidir. Maryam (19) suresinden Nas (114) 
suresinin sonuna kadardir. 1902 a. 39 

Ayni 

Aharh krem rengi kafcit. 220 mm * boy ve 125""" eninde 604 yaprak. 
Sahifede Ince talikle 68 mm ' uzunl. 31 satir. Sa c dl b. c Ata Allah b. 
Ya'kQb al-l£aramani eliyle 1096 (1695) rebiulevvelinde istansah edil- 
mistir. Serlevha Ostnanh iislubunda muzehhep, ayetlerin alti kirmizi 
cizffili, cetveller yaldiz. Miklep, kabartma semse ve koselikli visnecii- 
rufcfl deri cilt. 

1903 R 143 

Ayni 
Aharh kafrit,. 275""- boy ve 172 mm ' eninde 654 yaprak. Sahifede Tefsirler VII. asir 503 Arap neshiyle 9S mm ' uzunl. 33 satir. Muhammad b. Hasan b. ( Ali b. 
c Abd Allah al-Azhari eliyle 1098 (1687) cemaziyelahinnda istinsah edil- 
mistir. Serlevha miizehhep, cetveller yaldizli. Miklep, kabartma vc yal- 
dtzli semse ve ko§elikli acjk kahve rengi deri cilt. 

1904 R- 146 

Ayni 

Aharh krcm rengi kagit. 247 ,n,n - boy ve 185 m,n - eninde 279 yaprak. 
Sahifede nesihle I08 mm - uzunl. 23 satir. Tahminen XI. (XVII) asirda 
kopya edilmistir. Ilk iki sahifenin iist ve alti miizehhep, sure ba§lan 
kirmizi ile, cetveller yaldizli. Miklep ve semseli visneciiriigii deri cilt. 

tkinci cilttir. Maryam (19) suresinden Kuranin sonuna kadardir. 

1905 R. 147 

Ayni 

Aharli krem rengi kagit. 258 mm - boy ve ISO""- eninde 169 yaprak. 
Sahifede talikle 80 rara ' uzunl. 25 satir. Tahminen XI. (XVII.) asirda 
kopya edilmistir. Cetveller yaldizli. Miklep ve semseli koyu kahve 
rengi deri cilt. 

I. c. Bastau Ma'ida (5) suresinin sonuna kadar. 

1906 R - " 9 

Aharh kagit. 298-""' boy ve 165 mm - eninde 445 yaprak. Sahifede 
talikle 93 ma " uzunl. 35 satir. lznikomtli Muhammad b. Mustafa eliyle 
tahminen XI. (XVII.) asirda kopya edilmistir. Serlevha muzehhep, cet- 
veller yaldiz ve sozbasjari kirmizi. Miklep ve yaldiz §emseli visne ren- 
gi deri cilt. 

1907 A. 43 

Ayni 

Aharh ince kagit. 205 mm • boy ve 165 mm ' eninde 831 yaprak. Sa- 
hifede nesihle 75 on " uzunl. 23 satir, kenarlarda talikle mailen yazilmis 
hasiyeler vardir. Husayn Nazml-zSda eliyle tahminen XI. (XVII.) asir- 504 Arapca yazmalar da kopya edilmigtir. Ilk iki sahifesi kamiien ve muteakip sahifelerin 
kenarlan ve sure baslari zengin bir suretle muzehheptir. Ayetler kir- 
mizi ile, cetveller yaldizla ve kirmizi ile. Mikiep, semse ve koselikli 
kirmizi deri cilt. 

Bu tefsirin aralannda ve kenarlannda c Abd al-Hakum Siyalkuti 
(61. 1067/1656-57) ve Sihab v.s. nin hajiyeleri vardir. 
Bk. Br. G. I, 417/S. I. 

1908 M. 172 

Ayni 

Aharh ince kafcit. 235 mm - boy ve 188 mm - eninde 417 yaprak. Sa- 
hifede talikle 75 mn> - uzunl. 35 satir. Tahminen XL (XVII) asirda kopya 
edilinis, tir. Serlevha ve sure ba§Ian miizehhep, cetveller yaldiz. Mikiep, 
yaldtzh semse kojelik ve zencirekli kahve rengi deri cilt. 

1909 a. H 

Ayni 

Ahejh ka$it. 265 mm - boy ve 150 m - eninde 479 yaprak. Sahifede 
ince tajfkle 74"™* uzunl. 31 satir. Muhammad al-HaJib bicami' suljanlye 
bi madlhat MagVisa eliyle 1113 (1701-02) de istinsah edilmisfir. tki 
serlevha m&xehhep, ayetlerin alti kirmizi cizgili, cetveller yaldizh. 
Mikiep, semse ve kdselikli vi?ne rengi deri cilt. 

1910 E. H. 574 

Ayni 

Aharli krem rengi kftgit. 245 mm ' boy ve 145" B * eninde 496 yaprak. 
Sahifede ince talikle BO ""' uzunl. 33 satir. Yusuf b. c Abd ar-Rahman 
al-Katlb eliyle 1124 (1712) rebiulevvelinin 10 unda istinsah edilmistir. 
Serlevha muzehhep, cetveller yaldizli. Mikiep ve kabartma yaldtzh 
?emseli visjiecurugu deri cilt. 

1911 M. 124 

Ayni 
Aharli krem rengi kajit. 255 m,n • boy ve lSS"™- eninde 475 yaprak. Tefsirler. VII. asir 505 Sahifede talikle 90 m,n - uzunl. 29 satir. Sulayman b. Isma'l! eliyle lstan- 
bulda 1125(1713) saferinde istinsah edilmistir. Serlevha muzehhep, cet- 
veller yaldizh. Yazma cicek semseli visneciiriigu deri cilt. 

1912 M. 173 

Aym 

Aharh krem renyi ince kagtt. 238 mn - boy ve 130 ram - cninde 660 
yaprak. Sahifede nesihle 66 mn " uzunl. 33 satir. $inkci-zada Muhammad 
b. Hasan at-Tokadi eliyle 1172 (1759) zilhiccesinde istinsah edilmi$tir. 
Serlevha muzehhep, sure baslah cetveller yaldiz. Miklep ve semseli 
kahve rengi deri cilt. 

1913E. H. 576 

Aym 

Aharh ince kagit. 223 mm> boy ve 128 mm - eninde 518 yaprak. Sa- 
hifede giizel Osmanh neshi ile 75' ,f,n • uzunl. Sayyid Halll eliyle 1176 
(1763) zilhiccesinin 21 inde istinsah edilmistir. Serlevha miizzchhep, 
cetveller yaldizh. Miklep ve kabartma tezyinath ve kitabeli visnecii- 
riigii deri cilt. 

1914 £■ H. 569 

Aym 

Aharh ince kagit. 230 mo1 ' boy ve 140 n,,n - eninde 615 yaprak. Sa- 
hifede guzel Osmanh nesi ile 70 m,n * uzunl. 27 satir. Mustafa Nar ad- 
Din b. al-hacc *Abd al-!£adir eliyle 1181 (1767) cemaziyelulasmin 29 
unda istinsah edilmistir. Serlevha, giiller ve sure baslari muzehhep du- 
rak ve cetveller yaldiz. Miklep, yazma semse ve bordurlii, visneciirugu 
lak cilt. 

1915 E. H. 578 

Aym 

Aharli kagit. 228" m * boy ve 125 m - eninde 277 yaprak. Sahifede 
talikle 75 D,B - uzunl. 27 satir. Tahminen XII (XV11). asirda istinsah edil- 
mistir. Cetveller yaldizh. Miklepli kahve rengi deri cilt. 506 Arapcn Yazmalar 1916 R- 570 

Ayni 

Aharh ka£it. 310 mm - boy ve 220" ,,n - eninde 252 yaprak. Sahifede 
orta yerde tefsirin metni nesihle 83 m,n " uzunl. 21 satir, kenarlarda ii? 
sutun halinde hasiyeler 1203-08 (1788-1793) de Hasan Zuhdi al-Misri 
eliyle istinsah edilmistir. Scrlevha miizehhep cetveller yaldiz vc kir- 
mizi. Miklepli ve etrafi visnecuriigii deri ve sari kutnas cilt. 

Bu Bayiavi tefsirinin kenarlannda §ayh-zada, c lsam ad-Din, Za-. 
mabjari, iCa$£ni v.s. gibi hajiyelerden ahnmis parcalarla serh edilmis- 
tir. 1. c. Fatiha (1) dan Al c tmran (3) suresinin sonuna kadardir. 

1917 E-H. 571. 

Ayni 

Aharh k&fcit. 310 mm ' boy ve 220 mm - eninde 294 yaprak. Sahifede 
ortada tefsir metni nesihle 83"""* uzunl. 21 satir, kenarlarda Gc sutun 
halinde hasjyeler. Hasan Zuhdi al-Misri eliyle 1204 (1789-90) te istin- 
sah edilmistir. Serlevha miizehhep, cetveller ve ayetler kirmizi ile. Mik- 
lepH Ve etrafi visnectirugu' deri ve sari kumas. cilt. 

Bu ciltte Nisi (4) suresinden Ydnus (10) suresinin sonuna kadar. 

1918 EH- 572 

Ayni 

Aharh ktfrit. 310 am> boy ve 220 a>n> ' eninde 361 yaprak. Sahifede 
ortada tftfslr metni nesihle 83""° • uzunl. 21 satir, kenarlarda 3 sutun 
halinde hasiyeler Y. 3 kadar yazilmistir. Hasan al-Misri eliyle 1205 
(1790-91) te istinsah edilmistir. Serlevha miizehhep, cetveller ve ayet- 
ler kirmizi. Miklepli ve etrafi visnecurugu deri ve sari kumas cilt. 

Bu ciltte Had (11) suresinden ICasas (28) suresinin sonuna kadar. 

1919 A. 573 

Ayni 
Aharli kajfrit. 3lO mm * boy ve 220 mo " eninde 354 yaprak. Sahifede Bayzavi Tefsiri Ha$tyeleri 507 

ortada tefsir metni nesihle 83 mm - uzunl. 21 satir. Hagiyeler yazilmami?- 
tir. Hasan Zuhdi at-Misai eliyle 1207 (1792-93) de Sakiz adasinda 
Kapudam derya Husayn Pa?a igin istinsah edilmi§tir. Serlevha miizeh- 
hep cetveller yaldizh. Miklepli ve etrafi vi§nejuru£ii deri ve kuma$ 
cilt. 

Bu ciltte c Ankab0t (29) suresinden Kur'anin sonuna kadardir. BAYZAVI TEFSlRLERlNlN HA§lYELERl 

1920 A. 199 

Aharh kahn kagit. 215 mm - boy ve 154™™' eninde 242 yaprak. Sa- 
hifede talikle 90 mn " uzunl. 19 satir. Tahminen X. (XVI.) asirda kopya 
cdilmi$tir. Tefsir metni ve cetveller kirmizi ile. Mtklep ve semseli 
visneciirugii deri cilt. 

Ha$iya C ala'l-Bayzavi 

Muhammad b. Faramurz b. c Ali Osmanla fakihlerinin en ilen ge= 
lenlerioden olup Molla Husrav lakabiyle taninmigtir (61. 865/1640). 
Bu zatin mensei hakkinda muhtelif rivayetler icin Ritter, H. Ayn eser. 
s. 33 e bakiniz. 

Ba$i : ... «J-I c^.t ^w_2lt Jj)j ~Jl jU j4li «i -J-l 

Bk. Br. G, II, 226; Ritter, H. ay. es. 33. 

1921 A. 212 

Aharh kSfcit. 275 m »- boy ve 185 n,m * eninde 327 yaprak. Sahifede 
nesihle 120— uzunl. 35 satir. All b. Abi'i-Fath al-FariskQri eliyle 
860 (1553) rebiulahinnda muellif elyazisi ile olan nushadan kopya 
edilmistir. Miklepli ve semsli visneciirug-Q deri cilt. 

^u^Ji i>_jyi- ^jLi-Ji jc ;.:u 

Ha§iya C ala'l-Bayzavl H-Calal adfn as-Suyuti 
Calal ad-Din c Abd ar-Rahman b. abl Bakr as-Suyu^I (61. 911/1505) 508 Arapga Yazmalar nin Bayzavi tefsirine yazdi£i ha§iyenir. Buna Navahiil al-abkar tm 
favarid al-afkar ismini vermi§tir. 

Basi : ••• ^M^' di^ *S f> J •/**.-*" yk.Ol Jj" » j **j «»l jU^— 

Bk. Br. S. I, 739; K. Z. 188. 

1922 A. 202 

.Aharh kafcit. 305 ,,, " , • boy ve 205" ,m " eninde 350 yaprak. Sahifede 
nesihle 145 m,n • uzunl. 31 satir. Tahminen X (XVI.) asirda kopya edil- 
mijtir. Sozbaslan kirmizi ilc. §emseli koyu kahve rengi deri cilt. 

I. - Y. l b de Calal ad-Din b. Abl Bakr as-SuyQ(i nin Bayzavi tef- 
sirine hasjyesi olup son kismindan bir hayli eksiktir; ba$i: ^oS- 

II. Y. 166 b de Ayni tefsire Zayn ad -Din Aba Yahya Zakariya b. 
Muhammad al-Ansari as-Sumayki a§-§afi c i (51. 926/1520) tarafindan 
Fatk al-calil bi baySn hafi Anvar at-tanzil adh hajiyesi vardir ; basi : 

Bk. Br. G. II, 99, S. N. II, 118. 

1923 A. 203 

Aharh k&git. 300 mu " boy ve 210 mm * eninde 256 yaprak. Sahifede 
ad! nesihle 123*"' uzunl. 33 {satir. Tahminen X (XVI.) asirda kopya 
edilmistir. Met in kirmizi ile. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

Hasiya C ala-1-Bayzav! li-Zakariyyfi al-Ansarl 

Kill Bay$5v!'nin Anvar at-tanzfl adli tefsirine §eyhulislam Zayn 
ad-Din nbtl Yahya Zakariya b. Muhammad al-Ansarl as Sutnayki as- 
Ssfi'I (d. 826/1422 • 61. 926/1520) tarafindan yazilan hasiye. Bu esere 
Fath al-calil bl baySn hafi at-tanzil. isimi verilmi§tir. 

Basi : • ■• Jj^i'Vi L/'j ^jC yl JJIj flU jrj ... \>'Vyj VU : - w 6 

Bk. Br. G. II, 99 S. N. II, 118. Bayzavi Tefsiri Ha§iyeleri 509 1924 M. 125 

Ayni 

Aharli krem rengi kafcit. 200 ,Dni - boy ve HS"""- eninde 300 yaprak. 
Sahifede Arap neshi ile 103""" uzunl. 25 satir. 974 (1566) rebiiilevve- 
linde isMnsah edilmi§tir. S6zba§Ian kirmizi ile. Miklepli ve etrafi kir- 
mizi deri ve ebru cilt. 

Bu Bayzavi tefsiri hajiyesinin ba$tan 2 yapra£i eksiktir. 

1925 A- 146 

Aharli kafcit. 195"""' boy ve HO""" eninde 161 yaprak. Sahifede 
nesihle 80""" uzunl. 11 satir. Tahminen X. (XVI) asir baslannda Yavuz 
Sultan Selim icin istinsah edilmistir. Zahriye ve serlevha miizehhep. 
Miklepli ve basit §emseli nuhudi deri cilt. 

JytM Jy 

Mir'at at-ta'vll 

YavOz Sultan Sallm (918/1512-926/1520) devri alimlerinden Hizr b. 
Mahmttd b. 'Omar al- c AtQfi (61- 948/1541) tarafindan Bayzavi tefsirine 
ihtisar suretiyle yazilmis. bir ha$iyedir. 

Ba?i : <lhi r *-Vl & yF> J.j)Wa t l J* r ^Vt jlkJI^-J j4\ $ J- 1 
Br. , S. I. 739. 15- S. II. 639; Muellif icin Bk. Ritter, Ay. es. No 61. 

1926 A. 215 

Ayni 

Aharh kafcit. 198""- boy ve 14:)*™- eninde 154 yaprak. Sahifede 
nesihle 75 mn " uzunl* 11 satir. Tahminen X (XVI)asirda kopya edilmir- 
tir. Serlevha miizehhep. Miklep ve §emseli kirmizi deri cilt. 

1927 A. 209 

Aharli kafcit. 265» B - boy ve 183™°" eninde 301 yaprak. Sahifede 510 Arapca Yazmalar nesih ve talikle 120»»- uzunl. 31 satir. S5zbaslan kirmizi. Miklep ve 
semseli vi§neciirugu deri cilt. 

I. Y. l b de Nflr ad-DlnHamza b. Mahmud al-Karamam (61. 871/1466) nin 
Bayzfivi'nin Anvar at-tanzll'ine yazdifci ha§iye; ba§i : oU J* f 5L.j ii jj-l 
jk-l JJ\ H. Y. 90 b de As-Sayyid Ahmad b. c Abd Allah al-Kirimi 
(61. 850/1446) nin Kazi Beyzavi tefsirine hasjyesi vardir. 

Baji : ... okjj j-U tfj* v h.Oi .a.* j* J>l ^Ji it .d-i 

Birinci igin Bk. K. Z. 190; ikinci icin Bk. ay. es. 192. 

1928 R- 162 

Aharli kt&it. 310 mm - boy ve 215 mn " eninde 279 yaprak. Sahifede 
nesihle ISO"""' uzunl. 37 satir. 880(1475) rebiulahinnda istinsah edilmis- 
tir. Sozbasbn kirimzi. Mikleh ve semseli visneciiriigii deri cilt. Hasiya C ala'l-Bayzavi li Ibn al-TamcId 

Bu AnvSt atitonKil hasiyesi Mustafa b. tbrlhim b. at-Tamcid (61. 
880/1475 ctvsrmdadir), yahnlz 2. cild. 

Baji : . . ^\\ f .u, oVLUl » J ^ ^ ^i^Vl J^. J ^| «*l 

Bk. Br. G. I, 417; S. I. 738. 

1929 A. 134 

Aharh ka£it. 215 n " n - boy ve 150 mm - eninde 183 yaprak. Sahifede 
nesihle 82" m ' uzunl. 17 satir. IX (XV) in asir sonlannda istinsah edil- 
mistfr. Miklep ve semseli visne rengi deri cilt. 

Ka*f al-bakk al-yakin fi tafsir al-kazl Nasir ad-Din 
Muhammad al-'Abbasi isminde bir zat tarafindan II. sultan Bayazid Bayzavi Tefsiri Hagiyeleri 51 1 (886/1481 - 918/1512) zamamnda yazilmis Kazi Bayzavi tefsirine bir 
hagiyedir. 

Basi : ... v LOl <A - aJ ^ ^&\j ^LCJI »j : * j* J^'i jji <i aJ-i 

1930 m. hi 

Aharh krem rengi kfifcit. 223°""' boy ve 150 m - enindc 543 yaprak, 
Sahifede nesihle 90" 1 " 1 - uzunl. 21 satir. 975 (1568) zilkadesinde istinsah 
edilmistir. Serlevha muzehhep, sozbaglan kirmizk Miklepli vt$necurugu 
deri ve oyma gemseli cilt. 

Ha$iya 'ala'l-Bayzavi li'I-Kazarflni 

AbuM-Fazl Muhammad al-Kurasi as-$iddiki al-Hatfb al-JCazarunl 
(61. 940/1533 civ.) nin Bagtavl tefsiri hagiyesi. 

Ba 5' : ... .a^* J* jb^Jl J> jj| & J-\ 4y 

Bk. Br. G. I, 417, S. I. 739 No. 8. 

1931 A. 189 

Aharh krem ren ? i ka&it. 190"-- boy ve 125 roo " eninde 356 yaprak. 
Sahifede talikle 85 ""- uzunl. 23 satir. Tahminen X. (XVI) asirda miiel- 
if ehyle yazilmistir. Miklep ve yaldiz semseli acik kahve ren^i deri cilt. 

Haslya 'ala'l-Bayzavi li- c Isam ad-Din 

c lsam ad-Dln Ibrahim b. Muhammad b. l Arabsah al-lsfars'ini (61. 
43/1536-37) nin Kail Bayzavl tefsirine yazdifri ve Kanuni Sultan 
luleyman'a takdim ettifci hasiye. 

Basi : . Ijm," ^ UB J^O .a* J* frj&\ J> jJt « ai-i 

Bk. Br. G. II. 411; Ritter, ay. es. s. 35. 512 Arapca Yazmalar 

1932 K. 569 

Ayni 

Aharh ka&it. 250 n ""- boy ve 165 mm - eninde 317 yaprak. Saliifede 
nesihle 100 mm - uzunl. 25 satir. 940 (1534) sevvalinde kopya edilmistir. 
§emseli siyah deri cit. 

1933 a. 190 

Ayni 

Aharh kafcit. 207 ""- boy ve 145 mm - eninde 376 yaprak. Saliifede 
talikle 73 mm ' uzunl. 25 satir. Tahminen XI. (XVII.) asirda kopya edil- 
mistir. Sozbasjan kirmizi, cetveller yaldizla. Miklepli visneciiriigii de- 
ri cilt. 

1934 a. 121 

Ayni 

Aharh ince kafcit. 263 mra - boy ve 147 ^,,,, • eninde 376 yaprak. Sa- 
hifede talikle 73 mm ' uzunl. 29 satir. Tahminen XI. (XVH.) asirda kop- 
ya edilmistir. Cetveller ve sozbasjan kirmizi ile. Miklepli nuhudi deri 
cilt. 

1935 M. 143 

Ayni 
Aharh krem rengi ka£it. 265 mm - boy ve 160 mm - eninde 302 yaprak. 
Sahifede iglek Arap neshi ile 100 mm ' uzunl. 27 satir. Tahminen XI. 
(XVII) asirda kopya edilmistir. Sozbaslan kirmizi. Miklepli nuhudi 
deri cilt. 

1936 A. 192 

Ayni 
Aharh krem renjri ince kS£it. 230""' boy ve 140 mn " eninde 281 
yaprak. Sahftede griizel ince talikle 75 m,,, • uzunl. 33 satir. Tahminen 
XI. (XVJI.) asirda kopya edilmigtir. Serlevha muzehhep cerveller yal- 
dizli. Miklepli, kabartma yaldiz semse, koselik ve zencirekli visnecu- 
r |u deri cilt. Bayzavi Tefsiri Hasiyeleri 513 1937 A. 193 

Ayni 

Aharh ince kafcit. 250 mm • boy ve 142 ma - eninde 282 yaprak. Sa- 
hifede talikle 82 ra "" uzunl. 29 satir. Receb b. Mustafa eliyle 1079 (1669) 
zilhiccesinde istinsah edilmistir. Serlevha muzehhep, cetveller yaldizh. 
Miklep ve semseli kizil kahve rengi deri cilt. 

Bu ciltte yalniz Fatiha (1) dan An'am (6) suresinin sonuna kadar 
vardir. 

1938 E. H. 584 

Aharh kafcit. 210 mm - boy ve 140 mn " eninde 281 yaprak. Sahifede 
nesihle 70 m,n - uzunl. 21 satir. Sayyid Ahmad b. as-Sayyid Mustafa 
eliyle 1173 (1760) sevvalinde istinsah edilmistir. Miklep ve semseli kah- 
ve rengi deri cilt. 

Havas a c ia hasiyat 'Isam ad-Din 

Muhammad b. al-Hasan b. Ahmad b. ab! Yahya al-Kavakibi al- 
tfalabi (d. 1018/1609 61. 1096/1685) nin Bayzavi tefsirine 'Isam ad-Din 
b. c Arabsah ta rafindan yazilan hasiye uzerine hasiyesidir. 

Basi : j.* jl*jJl jji .Ll ^ u^fj jljl *JL ^Vl j}i- j» jUy- 

... oLi-l ll^tl * K3 

Bk. Br. G. II, 315/S.H, 433; Ritter, H. Ay. es. No. 25. 

1939 R i6i 

Aharh kafcit. 205— boy ve 145 mra * eninde 500 yaprak. Sahifede 
talikle W m - 27 satir. Muhammad al-Izmiri eljyle 4. nusha olarak 944 
(1537) cemaziyelevvelinde istinsah edilmistir. Serlevha miizehhep, cet- 
veller kirmizi. Miklep ve sade semseli kahve rengi deri cilt. 

Hasiya 'ala'l Bayzavi li-Sa'dl Qalabi 

Sa l d Allah b. c lsa Sa'di (61. 945/1538) nin Kail Baytavi'nin Anvar 
T.S.A.Y.K. ' F . 33 514 Arapca Yazmalar ml-tanzil adli tcfsirine ha§iyesi. 

Ba$ : ^^TJ lJ ^* *jl:-^M <*!» i^- jl^-l J--JI .iU j* f 5Uj iu.J-l 

... AtjC.\\ 4 _i»-Ull J.ljl J \ t z.& 
Bk. Br. G. I, 417, II, 311, 433, S. II 644; Ritter, H. Ayn. es. 26. 

1940 R- 159 

Ayni 

Aharh ince ka£it. 265""»* boy ve 155"""- eninde 381 yaprak. Sahi- 
fcde talikle 95 m - uzunl. 33 salir. Sayf ad-Din b. <Abd . . . . eliyle 
Tahminen X. (XVI.) asirdn kopya cdilmistir. Sozbasjan kirmizi. Mik- 
lep ve yaldizh semseli kahvu rengi deri cilt. Kifabin alt kismi ktirtlar 
tarafindan 90k tahrtb edilmistir. 

Bu ciltte biitiin tefsirin ha§iye.st vardir. 

1941 A. 205 
Ayni 

Aharh ka£it. 205 mn " boy ve 140— eninde 563 yaprak. Sahifede 
nesihle SO""' uzunl. 31 satir. Mustafa al-Mutafabbib eliyle 1080 (1670) 
ramazamnda istinsah edilmi§tir. Serlevha miizehhep, cetveller yaldizh. 
Miklep ve yazma §emseli vignecuriigu deri cilt. 

1942 E. Hr577 
Ayni 

Aharh kfi£it. 280— boy ve 155— eninde 609 yaprak. Sahifede 
talikle 77— uzunl. 29 satir. <Abd Allah b. Muhammad al-'Abdi eliyle 
1086 (1675) rebiulahinnda istinsah edilmistir. Serlevha miizehhep, cet- 
veller yaldiz. Miklep ve kabartma yaldizh semseli koyu kahve . renjfi 
deri cilt. 

1943 R- 160 

Ayni 
Aharh kfifcit. 255 mn " boy ve 148" m - eninde 456 yaprak. Sahifede Bayzavi Tefsiri Hasiyelerl 515 juzel talikle SO"""- uzunl. 29 satir. 1088 (1677) de jstinsah edilmistir. 
Serlevha miizehhep, sdzbasjan kirmizi, cetveller yaldizli. Miklep ve 
yaldizli semseli visnecfirilfra deri cilt. 

1944 A. 204 

Ayni 

Aharli ka£it. 245" m - boy ve 140""- eninde 418 yaprak. Sahifede 
giizel talikle 78 mm ' uzunl. 29 satir. 1088 (1677) sabamnda kopya edil- 
mistir. Serlevh miizehhep, cetveller yaldizi. Miklep ve semseli kahve 
rengi deri citl. 

1945 M. 140 

Ay in 

Aharli ka^il. 250 mn " boy ve 165 mm - eninde 495 yaprak. Sahifede 
adi nesihle 95" ,m - uzunl. 20 satir. 1089 (1678) zilkadesinde istinsah edil- 
miatir. Sozbaslan kirmizi. Miklcpli nuhudi deri duz cilt. 

Hud (11) suresinden Nas (114) suresinin sonuna kadar. 

1946 A. 206 

Ayni 

Aharh krem rengi ince kafcit. 267 n,m - boy ve 153»»- eninde 422 
yaprak. Sahifede yuzel talikle 85 mm - uzunl. 29 satir. 'Abd Allah b. 
Ibrahim eliyle 1098 (1687) recebinde istinsah edilmistir. Serlevha mu- 
zehhep, cetveller yaldiz, sozbaslan kirmizi. Miklep, semse ve kfisc- 
likli visnecilraga deri cilt. 

Basi : ... \Jf *£* l^» iti^j ^.U jl jt 3 it £\ J^i li* 

1947 M. 142 

Ayni 

Aharli ince kfi£it. 245 mm - boy ve I60 m »- eninde 454 yaprak. Sa- 
hifede nesihle 90 mn " uzunl. 27 satir. Tahminen XI. (XVII.) asirda kop- 
ya edilmistir. Serlevha miizehhep, cetveller yaldizli. Miklep, yaldizli 
semse, koseiik ve bordurlQ visnecurugii deri cilt. 

Tcfsirin hasiyesi. 516 Arapca Yazmalar 1948 M. 138 

Aharh kfifcit. 205 u "«" boy ve 135 n,m * eninde 371 yaprak. Sahifede 
nesihle SO**"- uzunl. 17 satir. Tahmineo XI. (XVII.) asirda kopya edil- 
mistir. Miklep ve semseli visnecurugtt deri cilt. 

l'tirazat c ala hasiya Sa f di li'1-Kavakib! 

Sa'di Efcndi'nin Bayzavi tefsiri hasiyesini tendien Muhammad b, 
Hasan b. Ahmad b. Yahya al Kavakibi al-tfalabi (61. 1096/1685) ta- 
rafindan yazilan talikattir. Biri mufassal ve digeri muhtasar olmak 
uzere bu eser ikidir. Bu mufassal nushaai olup 2 cilt halindedir. 

Bu cilt bastan Fajir (35) suresinin sonuna kadardtr. 

Basi : -m^' J>«J •»•>> ... Ctf^ oUi^ J* j^'Vl J* )*~ j* jW— 

Bk. Rttter, H. ay-Bs. 27; Br. S. II. 433,4, S. I, 739. ortada. 

1949 M. 139 

Ayni eser in 2. cildi 

Aharh k&fcit. 205 m ** boy ve 135 m "- eninde 277 yaprak. Sahifede 
nesihle 80"** uzunl. 17 satir. Tahminen*XI. (XVII.) asirda kopya edil. 
mistif. Miklep ve semseli visnecurugfi deri cilt. 

Bu ciltle Yfisin (36) suresinden Kur'anin sonuna kadardir. 

1950 M. 150 

Aharh krem renyi ka£it. 203 ram - boy ve 140 ram - eninde 150 yaprak. 
Sahifede talikle 70 mm - uzunl. 19 satir. 1075 (1664-65) de istinsah edil- 
Rlistir. SSzbaslan kirmizi ile. Miklepli ve etrafi vi$neciirug;u deri ve 
ebru d'lt. 

iljlkJl jj-i» Je ^JU- jx**. l.l\>. Jft iljufr *jT otti»» 
Ta'likit KQrd c Abd Alllah ( ala hasiyS Sa'di Qelebi ( alS-tafsir al-Bayzavi Bayzavl Tefsiri Hasiyeleri 317 Bayiavl tefsirine Sa'di Qalabl'nin yatdi?i hasiyeye Kurd e Abd 
Allah Efendinin ta'likah. 

Bu cilt Hud (11) suresinden Naba' (78) suresine kadardir. 
Basi : . . . 1 JU l^-j*. 4 j* cJLJ j- JU *Lil «Jy 

Miiellif icin Bk. S. II, 289, 5 d. 

1951 A. 213 

Aharh krem rengi ka£it. 305 mm - boy ve 183 mm - eninde 975 yaprak. 
Sahifede talikle 115— uzunl. h\ satir. Ahmad b. Muhammad eliyle 
1100 (1689) sabanin sonlannda istinsah edilmistir. Serlevha muzehhep 
cetveller yaldizli. Miklepli kahve ren^i deri cilt. 

HSsiya C ala°i-Bayzavi li-Saytj-zada 

Sayh,-zada Muhyi'd-Dln Mahamrnad b. Muslih'd-Din Mustafa al- 
gocavi (61. 951/1544-45) nin Bayiavi'nin AnvSr attanxlV'xnt yazdifri 
hasiye olup ona yazilan hasiyelerin en rneshurudur. 

Basi : c^ljb iiurl *Ulj 4i y 3 x* U : - J* -Cut j+j J4UI VJ it J-l 

... 6jJ\ J* f LVl 

Bk. G. I, 417; S. -J, 739, S. II, 653; Ritter, H. Ay es, nr. 28: 
O. M. I, 334 

1952 R 153 

Ayni 

Aharh kafcit. 214-"- boy ve 150«- eninde 265 yaprak. Sahifede 
talikle 115 ram uzunl. 19 satir. 1023 (1614) saferinde istinsah edilmisHr. 
Sfizbaslan kirmizi. Etrafi kahve renyi deri ve ebru cilt. 

Bu ciltte Fath (48) suresinden Mursalat (77) suresinfo sonuna 
kadardir, 518 Arapca Yazmalar 1453 R. 155 

Aym 

Aharh kafcit. 293 mm - boy ve 197" m - eninde 378 yaprak. Sahifede 
nesihle ISO"""' uzunl 31 sahr. XI. (XVII.) asirda kopya edilmi$tir. Soz- 
haslau kirmizi ile. Mikltp ve semseli visneciitiigii deri cilt. 

Fatiha dan Al 'Imran (3) suresine kadardir. 

1954 R. 156 

Aym 

Aharh krcm rengi kagit. 293 n, " , • boy ve 197 mra - enindc 317 yaprak. 
Sahifede nesihle ISO""- uzunl. 31 satir. { Omar b. Darvis eliyle 1038 
(1629) scvvalindc istinsah edilmistir. Sozbaslan kirmizi ile. Miklep ve 
semseli visnecuru£ii deri cilt. 

Al 'imran (3) suresinden Hud (11) suresinin sonuna kadar. 

1955 R 154 

Aym 

Aharh ka£it. 196"""* boy ve 140 M - eninde 232 yaprak. Sahifede 
adi nesihle 90 n " n - uzunl. 19 satir. Mustafa b. Muhammad eliyle Qorlu 
da KarsS&ut karyesinde kopya edilmistir. Sozbaslan kirmizi. Miklepli 
etrafi kahve renyi deri ve ebru cilt. 

Naba' (78) suresinden Nas (114) suresinin sonuna kadar. 

1956 R. 157 

Aym 

Aharh ka$it. 293 mm - boy ve 197— eninde 317 yaprak. Sahifede 
nesihle 130— • uzunl. 31 satir. XI. (XVII) asirda istinsah edilmistir. 
Sftzbasjan ile. Miklep ve semseli visnecuriigu deri cilt. 

YQsuf (12) suresinden Yasin (36) suresine kadar. Bayzavi Tefsiri Ha$iyelcri 519 1957 R. 158 

Ayni 

Aharh kagit. '255" ,,n ' boy ve 145""'" eninde 594 yaprak. S;ihifede 
ilk kismi nesihle ikincisi talikle 85"" n - uzunl. 29 ve 31 satir. 2 cisi, 
1099 (1687) da islinsah edilmiiylir. iki scrlevha miizehhep, cclveller 
yaldij-.li. Miklepli fes rengi deri sadc cili. 

Birincisi Furkan (25) suresinden Tahrim (66) suresinin sonuna, ikin- 
cisi Mulk suresinden (67) Nas (114) sures'me kadardir. 

1958 R H8 

Ayni 

Aharh ka£it. 200 ,nm - boy ve 143 mp " eninde 4 9 yaprak. Sahifede 
nesihle 110 m »- uzunl. 25 satir. 1112 (1700) sevvali ortasinda istinsah 
edilmistir. SozbasUn kirmizi. Miklep ve etrafi acik kahve rengi deri 
ve ebru cilt. Bastan eksiktir. 

Muhyi'd-Dln Kocavi'nin Bayiavl hasiyenin 2. cildidir. Al-'Imran (3) 
suresinin sonuna kadardir. 

1959 R. 149 

Ayni 

Aharli kafcit. 200 mm - boy ve 143 mm - eninde 487 yaprak. Sahifede 
nesihle AOb" 1 ^ uzunl. 27 satir. 1114 (1702) recebinde kopya edilmistir. 
Miklepli ve etrafi kahve rengi deri ve ebru cilt. £ok kurtludur. 

3. cilttir. Nisa* (4) suresinden Tovba (9) suresinin sonuna kadar- 
dir. 

I960 R i5o 

Ayni 

Aharh kfi&it. 200°"- boy ve 145 mn " eninde 450 yaprak. Sahifede 
nesihle 105 mm - uzunl. 27 satir. 1115 (1703) sabanin basinda kopya edil- 
mistir. Miklepli, etrafi kahve rengri deri ve ebru cilt. 

4. cilt. YQnus (10) suresinden rjicac (22) suresinin sonuna kadar. 520 Arapca Yazmalar 1961 R- »51 

Aym 

Aharli kagit. 200 rara, boy ve 145 ,, " n • eninde 450 yaprak. Sahifede 
nesihle 105 mm - uzunl. 27 satir. Taliminen XII. (XVlII). asirda kopya 
edilmistir. Etrafi kahve rengi deri ve ebru cilt. 

5. cilt. Mu'ininQn (23) surcsinden §ura (42) suresinin sonuna kadar. 

1962 R 152 

Aym 

Aharh kafcit. 200 mnu boy ve U5 mm - eninde 528 yaprak. Sahifede 
nesihle 105"" n - uzunl. 27 satir. c Abd Allah b. Muhammad eliyle 1118 
(1706-07) de istinsah edilmistir. Etrafi kahve rengi deri ve ebru cilt. 

6. cilt Zuhruf (43) suresinin basindan Nas (114) suresinin sonuna 
kadardir. 

1963 E H 583 

Aym 

Aharli ince kafrit. 355 mm - boy ve 200— eninde 568 yaprak. Sahife- 
de ince nesihle ^O"""* uzunl. 57 satir. Mekke kadisi Yahya Efendi icin 
c Abd AUih b. Muhammad eliyle 1178 (1764) recebinin 10 da istinsah 
edilmls nefis bir nushadir. Serlevht muzehhep, cetveller kalin yaldizh. 
Miklep ve kabartma yaldizh semsell ve fie sira zencirekli visnecurGftu 
deri cilt. 

Basi j ■- J:>J« >\*\ -UJI v > v y" ^Ji A J-l 

1964 A. 194 

Aharli k4frit. 250 mm ' boy ve 140""* eninde 480 yaprak. Sahifede 
talikle 80""- uzunl. 29 satir. c Ali al-riusayni al-Kudsi eliyle 1080(1699) 
recebinde kopya edilmistir. Serlevha muzehhep. cetveller yaldizh. Mik- 
lep ve sade semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

Hisiya 'ala'l-Bayzavi li-Sinan Ef. Bayzavi Tefsiri Ha^iyeleri. 521 Sinan ad-Din Yflsuf b. Husam ad-Din Ilyas al-Amasi (d. 893/1488 
61. 986/1578-79) nin Bayzavi tessirinden secilmis surelere yazdigj ve 
Kanuni Sultan Siileyman'a taktim ettigi ha§iyclerdir. 

Ba§i : o Ai J ifj J -i J ••• ol'yi /..L- r >.\^ »UU1 j.la. ,„ii -, L 

. • • i_*l.) «_^> jl , Is 

Bk. Afa'f, £eyl as-§eka'ik, 28 J ; 0. . M. II, -1 ; Rilter, ay. es. s. 43. 
Br. S. I, 739, No 20. 

1965 A. 195 

Aym 

Aharli ince kagit. 267""- boy ve 160""' eninde 368 yaprak. Sa- 
hifede talikle 90"""- urcnl. 31 satir. Mu$tafa b. Davfld eliyle 1082(1671) 
rebiulahirinda istinsah edihni§tir. Serlevha miizehhep, cetveller yaldiz- 
li. Miklep ve kabartma yaldiz jemseli vi§necuru£ii deri cilt. 

Bu ciltte Sinan Efendt hap-yeciiiden An'am (6), A'raf (7), Anfal 
(8), Tovba (9), YQnu.s (10), Hod (11). YQsuf (12, Ra c d (13), Ibrahim 
(14), tficr (15), Nahl (I9), Isra (17), Kahf (18), Mulk (67), Kamar (54), 
Muzzammil (73), Muddaggir (74), 2uhi (93), ln§irah (94), Tin (95), <AIak 
(96), Kadr (97), Bayyina (98), Zilzal (99), <Adiyat (100) sureleri var- 
dir. 

1966 A. 196 

Ayrii 

Aharli kafrit. 260»- boy ve 145 mm - eninde 469 yaprak. Sahifede 
talikle 83 m - uzunl. 469 yaprak. Tahminen XII. (XVIII.) asirda istinsah 
edilmi§tir. Serlevha muzehhep, cetveller yaldizli. Miklep ve yaldiz ?em- 
seli vigneciirufcu deri cilt. 

1967 A. 197 

Aym 

Aharh krem rtngi kafcit. 190 mm - boy ve 123 m,n - eninde 497 yap- 
rak. Sahifede nesihle 76 raB " uzunl. 27 satir. Tahminen XI. (XVII.) asir- 522 Arapca yazmalar da kopya edilmistir. Serlevha miizehhep, cetveller yaldizh. Miklep, 
kabartma yaldiz semse, kosclik ve bordurlu visne^urugii dcri nefis 
cilt. 

1968 M. 144 

Aharh kafcit. 200 m ">- boy ve 133 ,,,m * eninde 287 yaprak. Sahifede 
talikle 70 mm " uzunl. 23 sahr. Tahmitien XI. (XVII) asirda istinaah edil- 
mistir. Sozbaslan kirrmzi. Miklep ve zencirekli kirmizi deri cilt. 

Hasiya <ala'l-Bayzavi li'l-Halhall 

As-Sayyid tfusayn b. al-Husayn al-Halfeall (61. 1014/1605-06) nin 
Bayzav! tefsirine 1002 (1593-94) de §amahi de yazdi£i hasiye. BGtun 
lefsiri bavidir. 

Ba§i : or »>-»» ... J^-i Ul ... *'i:> »\yT J *U^Jl <ly j4ll Zt J-l 

... JUJi-t0;-il' 
Miiellif icin Bk. Br. G. II, 413, S. II, 591. Escr icin-Ritter, H ; 
No 33. 

1969 E- H. 581 

Aharli krem rengi ince kajfrit. 290 ,,,,,, • boy ve 150 mm * eninde 200 yap- 
rak. Sahifede Osmanh talikli ile 90 n,n " uzunl. 27 satir. Muhassinin ojlu 
Rail Allah b. Muhemmad Amin Sadr ad-Din eliyle XI (XVII) asirda 
istinsah edilmistir. Cetveller yaldizh. Miklepli kahve rengi deri cilt. 

Hasiya C ala'l-Bayzavi li-Muhammad a§-§irvani 

Muhammad Amin b. Sadr ad-Din as-§irvani (61. 1036/1626) nin 
Kail Baytavi tefsirine talikidir. Ritter bu zatin eserini 1063 de bitir- 
digfini sdyluyor. 

Basi : Jy»^ J «i> ••• i«B Ja>V j* j±» ^»j y>V j- ja-» ^y- ^Jl *» -""I 
Bk. Ritter. 35, Br. S. II, 673. 5 j K. Z. 192, O. M. II, 23, Bayzavi Tefsirl Hagiyeleri 523 1970 M - 145 vc 146 

Ayni 

Aharh ka£it. 240 m,n - boy ve 133 mm - eninde 524+548 yaprak. Sahi- 
fedc aesihle 90"— uzunl. 25 satir. Tahminen XI. (XVII) asirda kopya 
edilmistir. Miklepli ve zencirekli kirmizi deri cilt. 

lki cilt halinde olan bu hagiye tamamdir 

1971 H. 211 

Ayni 

Aharh ka£it. 245 mm - boy ve H8 m,n - eninde 224 yaprak. Sahifede 
nesihle 84 mi - uzunl. 29 satir. Tahminen XII. (XVIII) asirda kopya edil- 
mistir. Cetveller kirmizi. Miklep ve yazma semseli visneciirugii deri ciit. 

1972 H. 147 

Ayni 

Aharh ka£it. 160"-- boy ve 95 m - eninde 68 yaprak. Sahifede 
talikle SO—' uzunl. 21 satir. Mas'ud b. Ibrahim b. Amr Allah eliyle 
1051 (1641) de istinsah edilmistir. Serlevha yaldiz, cetveller kirmizi. 
Kirmizi deri cilt. 

1973 A. 217 

Ayni 
Aharh kfifrit. 240— boy ve U0 mm ' eninde 201 yaprak. Sahifede 
talikle 70 Bm - uzunl. 29 satir. Muhammad b. Mustafa eliyle XII. (XVIII) 
asirda kopya edilmistir. Serlevha miizehhep, cetveller yaldizli. Miklepli 
ve semseli visne renjfi deri cilt. 

Basi : ... * J- 1 j«. jL .</. : -j jfc>»i J> j4i 4 J- 1 

Bu nushanin basinda mukaddime yoktur. 

1974 A. 210 

Aharh ince ka£it. 240 ra »- boy ve 145 ma> eninde 527 yaprak. Sahi- 524 Arapca Yazmalar fede talikle 83 nm ' uzunl. 29 satir. Tahminen XI. (XVII) asirda istinsah 
edilmistir. Serlcvha miizehhep, cetveller yaldizli. Miklep, semse ve 
kosclikli visnecuriigii deri cilt. 

Hasiya 'ala'l-Bayiavi li-Ganl-zada 
Muhammad Nadiri b. c Abd al-Gani (61. 1036/1626-27) nin Bayiivl 
tefsirine natamam hasjyesi. 

Basi : J^»J- oEJlWli jUl <-l* OUYi J^ OV 11 ^ J J| .«■ ^ 

. . . J^» 'j 

Bk. O. M. II, 349; Br. G. I* 417. 26 

1975 A. 188 

Aharh ince kafcit. 212 mm ' boy ve 135 mm * eninde 325 yrprak. Sahi- 
fede nesihle 70"- v uzuul. 29 satir. Muhammad b. Mustafa b. Musa al- 
BrusI eliyle 1102 (1690) rcbiulahinnda istinsah edilmistir. Cetveller 
yaldizli. Miklepli kahve rengi deri cilt. 

Hfislya c alaM-Bayiavi Ii- c Abd al-Hakim 

l Abd al-Hakim b. §ams ad-Din as-Siyalkflti, §fih-Cah5n (1037/1627- 
1069/1658-59) zamamnda yasamis ve vefat tarihi 1060 ile 1097 arasinda 
ihtilafltdtr. 

Bk. Br. G. II. 417; Ritter, Ay. es. 34. 

1976 EH. 582 

Ayni 

Aharli kafrit. 295 m "' boy ve 155"""- eninde 295 yaprak. Sahifede 
nesihle SS" - ' uiunl. 29 satir. Hafi? Husayn Hamdib. as-Sayyid Hasan 
Alfisehr! eliyle 1208 (1793) muharreminde istinsah edilmistir. Miklep Bayzavi Tefsiri Hasiyeleri 525 ve yaldizh semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

Ba§i : ... .>T Ji .j.* j* o*J\ J> ti-<Jl i jJ-1 JL>" 4y 

1977 A. 207 

Aharli k&fcit. 280 mro * boy ve 160 mm ' eninde 118 yaprak. Sahifede 
talikle 100 mm ' uzunl. 23 satir. S6zba§lan kirmizi ile. Miklepli ve etrafi 
kirmizi deri cilt. 

^J,UI J^.V tfjUJl JU JJ«J 
Ta'lik 'ala'l-Bayzavi Ji-lsma c il an-Nabulusi 

lsma'il b. Abd al-6anl an-Nabulusi al-tfanafi (1043/1633 de safe) 
tarafindan BayzSvi tefsirine yapilan talikattir. 

Ba§i : ••. %U\* ^.jaIi oW j* •&*>'.) Wli- j«*^A j» JU*- 

Muellif icin, Bk. Br. S. II, 476; As c ad ef. 231 de bir nusha vardir. 

1978 A. 198 

Aharli kafrit. 255 mB " boy ve 144 m " eninde 163 yaprak. Sahifede 
nesihle 78 mm * uzunl. 21 satir. Tahminen XI. (XVII) asirda kopya edil- 
mistir. Serlevha muzehhep, cetveller yaldizh. Miklep ve semseli acjk 
kahve rengt deri cilt. 

Ha§iya C ala'l-Bayiavl Ii- c AlIamak 

Bosnali kadi Muhammad b. Mflsa c AiIamak (61. 1046/1626-37) nin 
Bayzavi tefsirine yazdigi ha$iye. 

Ba§i : ... j^-UI j>* jl^iH J>'l ^411 «u jJ-I 

Bk. O. M. I, 360; Br. G. I, 417, S. I, 740.28 

1979 A. 232 
Ayni 
Aharli kafeit. 200 mm - boy ve HO ""' eninde 247 yaprak. Sahifede 526 Arapca Yazmalar tallkle 60 mn - uzunl. 19 satir. Tahminen XII. (XVHI) asirda kopya edil- 
mifltr. Sozbaslan kirmizi. Miklepli vi§ne rengi deri cilt. 

1980 A. 214 

Aharli ince kagit. 295"""- boy ve 200 m,u - eninde 917 yaprak. Sa- 
hifede nesihle 130 m,n - uzunl. 35 satir. Sayh Hasan Fayii eliyle 1095 
(1684) cemaziyclahinnda istinsah edilmisKr. Serlevha muzehqep, cet- 
veller yaldizh. Miklep ve scmseli kahve rengi deri cilt. 

^g^j\ \^»-'_J i^-»^«" "*'J^ 

'Inayal al-Kazi va kifayat ar-raii" - 

Sihab ad-Din Ahmad b. Muhammad b. c Omar al-Hafaci al-Misrl 
(61. 1069/1658-59) nin Bayzavi tefsirine hagiyesidir. Bunun Divani, 
Makamat ar-rumiye, Nasim ar-nyaz v. s. eserleri vardir. 

Ba§i : .... oUJl olVl Js*j olfjOi Jaj* l 

Bk. Br. S. II, 396, i« 5 ; Ritter, H. Ay. es. 36. 

1981 R- 163 

Ayni 

Aharh ince kagit. 325 mm - boy ve 210 m "" eninde 679 yaprak. Sa- 
hifede Arap neshi ile 135 m,n - uzunl. 45 satir. 1163 (1750) zilhiccesinde 
istinsah edilmisrtr. Serlevha muzehhep, cetveller kirmizi. Miklep ve 
yaldizh semseJi kahve rengi deri cilt. Hasjyenin 1. cildidir. 1982 M. 147 Ayni 

Aharli k&git. 325»- boy ve 165"- eninde 1030 yaprak. Sahifede, 
ince nesihle 123 m - uzunl. 49 satir. c Abd al-6ani b. Ahmad eliyle 
1168 (1755) recebinde istinsah edilmistir. Serlevha muzehhep, sure bas- 
lan ve cetveller yaldizh, sozbaslan kirmizi. Miklep, kabartma semse 
ve kdselikll kahve rengi deri deri cilt. 

Butun lefsirin hasiyesidir. Bayzavi Tefsiri Ha§iyeJeri 527 1983 A. 216 

Aharh kagit. 247"""- boy ve 145 mm - eninde 87 yaprak. Sahifede 
talikle 80 mm - uzunl. 23 salir. Sayyid c Ali eliyle 1097 (1686) rebiulahin 
sonunda istinsah edilmi§tir. Rodosi-zada Muhammad b. Muhammad 
tarafmdan 1107 de mukabele ve tahsjye edilmijtir. Miklepli ve etrafi 
kirmizi deri ve ebru cilt. 

trJlj-J tfjUJI j* .L;ll i iy . j<y u Jc UU 

Hasiyat c alaM-BayzavI li-Sari ad-Din 

Muhammad Sari ad-Din al-Misri'nin Anvar ai-tanzil tefsirinin 
Nisa' (4) suresine yazdifci ha§iye ilc Rodosi-zada Muhammad'm ona 
(alikatidir. Bu eseri Sultan Ibrnlum'in iradesi ile yazdigini soyluyor 
(1049/1 640-1058/1648). 

Ba§i : il-^Ji 1L; J* ^j .liil jUVl l Jy ~ £-UVI j- U»l jail it J-l 

. . . >L.*>j \jcS VLj 

1984 E- H. 579 

Aharli kagit. 225°"°' boy ve 170 mm * eninde 682 yaprak. Sahifede 
i§lek Arap neshi ile 100 mm - uzunl. 27 satir. Muellif eliyle §amda ve 
Ma£nisada 1118 (1706-07) de yazilimstir. Sozbaslan kirmizi. Miklep ve 
sade semscli kirmizi deri cilt. 

Ka§if Anvar at-tanzil 

Bayzavl'nin Anvar at-tanzil tafslr'ine c Omar b. Halll b. c Ali b. 
Mustafa' (61. X1I/XV1II. asir) nin 1118 (1706-07) de yazdigi ha§iyenin 
birinci cildi. 

Baji : ... jl^I jfiL l>»*i,» xi» Jl^l Jy'\ jjjl it j,L\ 

1985 £■ H. 580 

Aym eserin 2. cildi 
Aharli kfigit. 230«"» : ~boy ve 140— eninde 677 yaprak. Sahifede 528 Arapca Yazmalar islek Arap neshi ile 10C mn " uzunl. 27 satir. Son yapragi eksiktir. Ilk 
kismi muellif eliyle yazilmi§lir. Miklep sade semseli kirmizi deri cilt. 

Ikinci cildin ba§i : ... 5tJ .j-j j.p-1 ^JljU»- J^^l cr. !jj— 

1986 E- H. 602 

Aharh krem rtng'i k^gfit. 260 mm - boy ve 150 m,n - eninde 392 yaprak^ 
Sahifede talikle 74 n,m> uzunl. 27 satir. Muhammad b. Halil al-YlzIci 
eliyle 1176 (1762) cemazielevvclinde istinsah edilmistir. Serlevha mii- 
zehhep, cetveller yaldizh, sozbaglan kirmuu Miklep, semse ve koselik- 
li visneciirugu deri cilt. 

^IH) >VI .jJl jj£ J* cr i 
§erh c aia tafslr al-cuz al-ahjr li'1-Kazi 

laml ( U tfakkl ot-Calvati al-Brusavl (61. 1137/1724) tarafindan 
Bayzav! tefsirinin son cuzuniin serhidir. Bu terhe §amda basjami? ve 
1137 yth sabam ortasinda Bursada bitirmistir. 

Ba§i : c-i'l S»M V J) L > ••'•!■» ••• ^'j -A* 1 ^ ^ **•>' u 1 ' SjJt 

... J>-jJl j* J;*W 

Bk. Br. S. I. 741, 62- 

1987 A. 187 

Aharh krem rengi kafrit. 207— boy ve 145— eninde 327 yaprak 
Sahifede talik ile 88""- uzunl. 23 satir. Cetveller kirmizi. Miklep ve 
semseii kahve renjji deri cilt. 

Haglya ( ala'l-Bayzavi li-Gurab zade 

Rayilvl'nin Anvar at-tanzil adh tefsirine c Abd ar-Rahim b. 
MuiUflimad GurSb-zade tarafindan yazilan hagiye. Bu zat hakkinda bir 
mafUmat elde edilememisUr. 

Basi j ±* J f*-) x *+ ••• J^ k Mj ••• Jt^l ->•> \ M 1 >* £ ^ 
Bk. Rttter, 38. Bayzavi Tefairi Hasiyderi 529 

1988 A - »• 

Aharh elvan kagit. 265""' boy ve 150""' eninde 252 yaprak. Sa- 
hifede guzel talikle 85""* uzunl. 29 satir. Tahminen XII. (XVIII.) asir- 
da istinsah edilmistfr. Sozbaslan kirmizi, cetveller yaldiz. Miklep ve 
yeksah tezhipli semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

tfj'j^' cMljA-l tfjU-M > i-AU 

Hasiya 'ala'l -Bayzavi li-§adr ad-Din as-§irazl 

Bu Bayzavi hagiyesini yazan zat Mir §adr Muhammad b. MansQr 
al-tfusayni as-§irazi (51. 903/1497) dir. 

Basi : •■*•>,» vM^ 1 J*^ «*■**■» W *•*» *Jz&\ »J^ J* J>l iS^ *"-^"l 

... jjUiJI ji-^' jJ^ >r^' -m^I J>* 
Miiellif icin Bk. Br. S. I. 926. 8, satir. 

1989 a. 200 

Aharh kagit. 245""' boy ve 160""' eninde 96 yaprak. Sahifede 
talikle 75 B "' uzunl. 15 satir. 969 (1561/62) cemaziyelulasinda istinsah 
edilmistir. Miklepli ve etrafi siyah deri penbe kagit cilt. 

Bayzivi'nin Anvttr aManzit adh tefsirinden An'am (6) suresine 
anonim bir hasiyedir. Bas. tarafinda Y. l k -2* de Isra surestnln bazi 
ayetlerin hasjyesi vardir. 

Basis ... dUI j 4^ 4jC f j I Jj -ir. } ^Jl AIju/ j 

1990 B. 40 

Aharh kagit 215""' boy ve 160""* eninde 395 yaprak. Sahifede 
adf talikle 110""' uzunl. 23 satir. Bas taraft eksiktir. Etrafi kahve 
rengi deri ve ebru fersude cilt. 

Bas tarafi eksik bir Bayzavi tefsiri hasjyesi oldugu tahmin edilen 
bu kitap Kahf (18) suresinin sonuna kadardir. 

Basi ; ...<2|j j' JU *JhJ»^' u*j-*»- ^) i ••• 

T^A.Y.K. F. 84 530 Arapca Yazmalar 1991 a. 201 

Aharh kafrit. 168"- boy ve 125"*' eninde 49 yaprak. Sahifedc 
nesihle 65""* uzunl. 13 satir. Tahminen X. (XVI) asirda kopya edil- 
mtstir. Miklep ve semseli siyah deri cilt. 

Ha$iya ( ala tafsir al-Baylavi 

Kali Baylavl tefsirinin bazi yerlerini halletmek icin ICanuni Sultan 
Sulayman (926/1520-974/1566) devri alimlerinden biri tarafindan ona 
ithafen yazrimts. fevaidi havi bir ha§iyedir. 

Ba§i : i .J>^ f 'j + >~-A\ ijl — fi • ,J: 4* oT^*' 1 l ^* •J>' «i-^ «* a ^' 

1992 h. 31 

Aharli krem renjji ince kagit. 190"""- boy ve H5 mm * eninde 62 yep 
rak. Sahifede jjiizel nesih ve talikle 50 mm - uzunl. 21 satir. Hafiz 
Muhammad Amin b. Ahmad eliyle 1172 (1758-59) de istinsah ediimis- 
tir. Serlevha miizehhep, cetvellcr yaldiz Miklepli visnecurugu deri cilt. 

Hasjya c ali tafsir al-Fstiba 

Ahmad b. Muhammad Kazabadf (61. 1163/1750-51) nin Baylavi'nin 
Fat i ha tefstrine yazdifri hasiye. 

Basi : Jti^' Jj-\ »^Ul VJ U .*.j J,^JJ j\j\ 4HJ1 ^ 9i ^*T jj» a jJ-l 
Br. S, I; 741,72 O. M. I, 404. 

1993 E. H. 600 

Aharh kifrit. 212— boy ve 153— eninde 138 yaprak. Sahifede 
nesihle lOO"* uzunl. 25 satir. Muellif eliyle 1203 (1788-89) de tebyiz 
edilmistir. Miklep ve semseli vi$necurugu deri cilt. 

» , 

V ~*}y ■*-" ( J* oUJL»» ) 
(Ta c likfit <als) Tafsir surat Naba' 
c AlI b. Muhammad al-Hairann al-Amidi* al-HarOf'un 1200 (1786) Tefsirler VIII. asir 531 rainazaninda Diyarbekirde NafQhiye medresesinde BaylSvi tefsirine ta- 
jik sureti ile tedris ettifti Naba' suresidir. 

Ba§» : . .)LOl r U*l <±f H^ J >* j- I 

Mileilif icin Bk. Br. G. I, 288. 

1994 M- 134 

Aharh iiice ka£»t. 335 mm - boy ve 233™- eninde 498 yaprak. Sa- 
hifede nesihle 138 mm - uzunl ve 4 siitun halinde 49 satir. <Abd al-Calal 
b. Mu$tafa b. Isma'il b. Abd aJ-6ani an-Nabulusi eJiyle 1237 (1822) 
recebinde istinsah edilmi^tir. Serlevha muzehhep, cetveller mav? ve 
kirmizi. Miklep ve basit §emseli kirmizi deri cilt. 

at-Taysir fi 'Ilm at-tafsir 

f lzz ad-Din abu Muhammad c Abd aI- c Az!z b. Ahmad b. Sa c Id ad- 
Dirini ad-Damiri (61. 697/1297) nin racaz bahrinde ve mesnevi rarzin- 
da manzum tefsiridir. 

Basi : ... \i\t\ m fjljj ... i\jM jail «i J-l 

Bk. Br. S. I, 810. No. 5. 

TEFSlR 
VIII. asir 

1995 A. 97/1 

Aharh kalin ka£it. 260— • boy ve 175 m — eninde 170 yaprak. Sa- 
hifedenesihle l^O"""- uzunl. 25 satir. Ahmad b. Muhammad b. Muh. 
al-Hatib at-Tflhi eliyle 767(1366) cemaziyelevvelindei stinsah edilmi§tir. 
SSzbaslan kirmizi ile. Miklep ve hendesi semseli kahve renyi deri cilt. 

jt j> j jij^vi j* J/J* $\ ^i u -jj\ 

at-Tamyiz lima avda'a az-Zamah§ari min al-i'tizal fi tafsir 
Bu tefslr, Zamah§ari'nin Ka$$af refsirinde rtizale dair olan kisim- 532 Arapca Yazmaiar lar hakkinda AbQ 'All 'Omar b. Muhammad b. al-Halll as-Sukunl (61 
707/1307) nin yazdigi eserdir. 

Basi : 0- t>'- *>. J, »V J *+ '* ,J * ^ J '' u •" °^ UI *■» * *^ 

Fatiha (1) dan An'am (6) suresinin sonuna kadardir. 
Bk. Br. G. I, 291, S. I. 509. 

1996 A. 97/2 
Aym 

Aharli kahn kagrit. 260 ,,,,,, • boy ve 175 m "»- eninde 379 yaprak. Sa- 
hifcde nesihle 120 Wm ' uzunl. 25 satir. Ahmad b. Muhammad b. Muh. 
al-Ha(Ib aJ-TGhj eliyle birinci ile aym yilda kopya edilmi§tir. Miklep 
ve hendest semseli kahve renjji deri cilt. 

2. cildin basi : ■ ... JJOt aiJWj O Js*'* jM J* dJI J>i JW 4>l 
Bu cilt A'raf (7) suresinin basmdan Kur'amn sonuna kadardir. 

1997 A. 98/1 

Aym 

Aharh krem renffi kafrit. 250 m »* boy ve 170""* eninde 206 yap- 
rak. Sahifede nesihle ISO""* uzunl. 25 satir. Muhammad b. Ahmad 
Sulayman al-Malikl eliyie 749 (1348) de istinsah edilmistir. Miklepli 
kahve ren;i deri cilt. 

FStiha (1) dan An'am (6) suresinin sonuna kadardir, 

1998 A. 98/2 

Aym 

Aharli krem renyi kafrit. 255""- boy ve 175"— eninde 206 yaprak. 
Sahifede nesihle US""** uzunl. 25 satir* rjamza b. c Ali al-Husayni at- 
Maliki eliyle 749 (1348) zilkadeslnda Istinsah edilmistir. Miklep, ve 
hendest Semseli kahve renjji deri cilt. 

A*raf (7) suresinin basmdan Kur'intn sonuna kadardir. Tefsirier VIII. asir 533 1999 K. 563 

Aharli kafrit. 280 nro ' boy ve 180 mn " eninde 258 yaprak. Sahifede 
nesihle 140 ram - uzunl. 31 satir. Muhammad b. IsmaMl eliyle 841 (1437) 
rebiiilahinnda istinsah edilmistir. Ayetler kirmizi ile. Miklep ve yu- 
varlak semseli visnecuriigii deri cilt. 

Madarik at-tanzil va haka'ik at-taVil 

Bu tefsir hlafiz ad-Din Abu'l Barakat c Abd Allah b. Ahmad b. 
MahinQd an-Nasafi'nin eseridir. Bu zat Kirman'da Medresei sultaniyede 
miiderris idi. 710 (1310-11) da Bagdad'da vefat etmi§tir. 

Madarik at-tamil tefsirinin bu 2. cildtnde Maryam (19) suresinden 
Nis (114) suresinln son una kadar vardir. 

Bagi : ... f t»Vi *ut r -l } * jjll Ja ^^ 

Bk. Br. G. II, 196. 7. S. II, 26l X; Ritter, ay. es. No 39. 

2000 A. 89 

Aharh kfigit. 285 mm - boy ve 180 mm - eninde 376 yaprak. Sahifede 
nesihle \WT m - uzunl/35 satir. Aba Jilib Ibn Husrav al-lsfahanl eliyle 
1006 (1597) rebiulahinnda istinsah edilmistir. Serlevha muzehhep, 
cetveller yaldizh, ayetler kirmizi ile. Miklep, semse ve kogelikli kirmizi 
deri cilt. 

Ba*t : ...fliMj J>iJt &»\ j. «ni-} ^-.uil f UjV» Sj u.i j* *->i .jd» « J-i 

2001 M. 136 

Aharli kAgit. 325■■• boy ve 220 ma> ' eninde 156 yaprak. Sahifede 
ince nesihle 150"""' uzunl. 54 satir. )151 (1738) cemaziyelahinnda is- 
tinsah edilmistir. Miklepli ve etrafi kahve rengi deri cilt. 

jrUill fdl JijlT J, f ^Vi ^T^-« j JjXi}\j cijjll 

Ar-Ravia va'1-ftadir fl tafalr ay al-ahkfim min tanzll al-haklm al-kadlr 
c \n ad-Din Muhammad 6. al-tfadi b. TSc ad-Din (dof. 651/1253, 
dl. 720/1320) nip tefslridlr. 534 Arapca Yazmalar ... jiy-Vi ~>iyi 

Bk. Br. G. II, 250, S. II, 241, No 1 c. 

2002 A. 95 

Aharli kagit. 230 mm - boy ve 160""" eninde 189 yaprak. Sahifede 
nesihle 103 raB - uzunl. 17 satir. 978 (1570) sabanimn 10 unda istinsah 
edilmistir. Sozbaslan ve cetveller kirmizi. Miklep ve §emseli kahve 
renyi deri cilt. 

Tafsir mugkilat al-Kur'an veya acvibatiha 

Zayn ad-Din Muhammad b. abi Bakr b. 'Abd al-Kadir ar-Razi 
(Bu adamm vefatini K. Z. 660 ffosterdigi halde baska kaynaklar 760 ve- 
ya 767 arasinda gdstermektedir). nin Kur'anin guc meseleleri hakkinda 
sual ve cevap seklinde yazilmis bir tefsirdir. 

Baft : v>. ** jA* *H Jij j Ji>^' JiM J JlJ-i" f LVi e-aJl J* 

... lij'jh .pWu* Jr. X j I 
Bk. Br. S. 1, 659 ortada. 

2003 A. 109 

Aym 

Aharli kAfrit. 235"""' boy ve 165 nm ' eninde 148 yaprak. Sahifede 
nesihle 120 B ~* uzunl. 25 satir. Ydsuf al-Halabl eliyle tahminen VIII. 
asirda istinsah edilmistir. Sozbaslari kirmizi. Miklep ve sade semseli 
kirmizi deri cilt. 

2004 a. los 

A>ni 

Aharli kafrit. 230"" boy ve 150"""" eninde 212 yaprak. Sahifede 
ne *le 120"" uzunl. 21 satir. 21 satin Ca c far b. Ibrahim b. Ca'far 
b. $ dayman al-£urasf eliyle 774 (1480) zilkadesinde istinsah edilmistir. 
Sflzktaslari kirmizi ile. Miklep ve semseli etrafi kahve renyi deri cilt. Tefsirler V1H. asir 535 2005 a. a 

Aharh kalia kAfcit. 350— boy ve 355 mB * eninde 967 yaprak. Sahi- 
fede Kur'an metni 165""' uzunl. iri nesih ve aralannda Farsca mana- 
lan talikle ve tefsir kismi nesihle 35 satir. Yezd §ehrinde 894 (1489) 
§abaninm 21. giinu istinsah edi!mi§tir. Serlevha miizehhep, sozbaslan 
kirmizi, cetveUer yaldizli. Miklep sirti kitabeli, semseli siyah deri cilt. 

&J\ r rw^ j\j\ j\j> 

(jara'ib al-Kur'an va Raga'ib al Furkan 

Nizam ad-Din Hasan b. Muhammad b. Husayn al-Kummi an-Nisa- 
bari Nizam aI-A c rac (61. 728/1327-28) in Razi'nin Mi'ftah al-gayb ve 
Zamajjjari'nin Ka?saf tefsirini esas tutarak ve kiraate dair malfimat 
ilave ederek yazdifci tefsirdir. Kitabin ismi hakkinda H. Ritter'in Asa- 
sofya kutuphaneside tefsire dair Arapca yazmalanna bakiniz. Bu ciltte 
butun tefsir tamamdir. 

Ba$i : . ^Jl 4-i.j olj$\ «--l> £UI ^ wijl |f jC-l iiJleUWi. r t*j j=j v j 

Bk. K. Z., 1195; Br. S. II, 273; Ritter, H. ay. es. No 44. 

2006 a; 9 

Aym 

Aharli kahn kajit. 380— boy ve 210"- eninde 724 yaprak. Sahi- 
fede 127*— uzunl. nesihle 43 satir. Bafrdadta Yttsuf b. Muhammad b. 
Kamil ad-DIn DizfflH eliyle 1005 (1597) zilhiccesinin 8 inde istinsah 
edilmistir. Serlevha mQzehhep, cetveller yaldizli. Kur'an metni kirmizi 
murekkeple. Miklep ve yaldizli semse ve koselikli visne rengi deri eilt. 

Bu ciltte biitQn Kur'amn tefsiri mevcuttur basmda sonradan ya- 
pilmis bir fihrist vardir. 

2007 a. 7 

Aym 

Aharli kfi&it. 355— boy ve 210 m - eninde 673 yaprak. Sahifede 
nesihle 123""* uzunl. 37 satir, Serlevha muzehhep, cetveller yaldiz ve 536 Arapca Yazmalar renkli. Tahminen X. (XVI) yiizyildu kopya edilmi$tir. Miklep vc §cm- 
seli kahve rcnjfi deri cilt. 

Bu ciltte Fatiha (1) dan Kahf (18) suresinin sonuna kadardir. 

2008 a. 6 

Aym. 

Aharlt krem ve mavimsi kafrit. 305 ram ' boy ve 200 mn " eninde 717 
yuprak. Sahifede Kur'an metni harekeli nesihle U8 m - uzunl. harekeli 
nesihle ve aralannda kirmizi miirekkep ve kalik yazi ile. Fars9a mana- 
lari yazili; tefsir kisnn 120""- uzunl. talikle 33 satir. Tahminen X. (XVI) 
yfliyilda kopya edilmistir. Serlevha muzehhep, cetvelier yaldiz ve 
renkli. Yaldizh senwe, koselik ve miklepli visnecuru&ii deri cilt. 

Bu cilt Nisabun'nin 6ara*ib al-Kur'an adli tefsirinin di&er cildidir. 
Ydnus (10) suresinin basindan Nas (114) suresinin sonuna kadardir. 

2009 A. 27 

Aharh ki&it. 300"- boy ve 185"""- eninde 239 yaprak. Sahifede 
nesihle 105" m * uzunl. 23 satir. Miklep, yaldizli semse ve kdselik kir- 
mizi deri cilt. 

Ta'vilat al-Kur'an 

• if 

Bu tefsir Kamal (Carnal) ad-Din c Abd ar-Razzak b. Faia'il b. abPl- 
Fasi'il Ahmad Carnal ad-Din aLKlafnl (61. 730-36/1335) in eseridir. 
Tefsir, routasavvifaM olup Fttiha'dan VakYa (56) suresinin sonlanna 
kadardir. 

Bk. K. Z, 336; Br. II. S., II. 280. 

2010 A. 147 

Aym 

Aharh krem renf i kafcit. 735T m ' boy ve 160"- eninde 266 yaprak. 
Sahlfatfe talikle 90 mm " uzunl. 26 aatir. c Ali b. Muhammad b. Manaur Tcfsirler. VIII. asir 537 

b. Ismail eliyle 889 (1484) rebiulahmnda istinsah edilmistir. Ilk sahi- 
fesi muzehhep, cetveller yaldizli. Miklepli duz siyah deri ciit. 

Ba§i : *U- j.^. ^Ifa* *.*' ( bk» j»^ jJ8l *» jJ-\ ^.-.y j~> } ^" VJ 

2011 A. 113/1 

Aharli krem rengi kagit. 265 ,B,,, • boy ve lSS"""' eninde 280 yaprak. 
Sahifede stilus ve nesihle HO"" 1 ' uzunl. 21 satw. Miklep ve hendesi 
semseli kahve rengi deri cilt. 

K. al-Bustun fl c ulflm al-Kur'an 

§araf ad-Din Hibat Allah b. c Abd ar-Rahim b. Ibrahim b. al-Barizi 
al-Hamavi (p\. 738/1337) nin Kur'ant ilimlere dalr yazdigi eser olup 8 
kisima aynlmistir. 

Basi : ... ol>l f > J JUI Jkf\X+ -u» Ul ... j* VI 4lV tfjll 4 J-l 

Mfiellif i9in Bk. Br. S. II. 101 ; ZIrikli, al-Farisi maddesinde. 

2012 A. 113/2 

Aym 

Aharli k&git. 265— boy ve 185— eninde 314 yaprak. Sahifede 
sului ve nesihle 140" - ' uzunl. 21 satir. Muhammad b. c lvai b. MansQr 
al-Lahmi eliyle 705 (1306) ramazamnda istinsah edilmistir. Miklepli ve 
etrafi kahve rengi deri ve kagit cilt. 

2. cildin Basis • »• *^»- ±j!f *fll »U»»j r <-» • \j a trfif *iy- 

2013 K. 559 

Aharli krem rengi kagit. 310 1 "- boy ve 210« nm * eninde 274 yaprak. 
Sahifede Arap neshi ile 145"" D • uzunl. 31 satir. 872 (1424) sabamnda 
istinsah edilmistir. Sozbaslan kirmizi ile. Miklep ve basit semseli kah- 
ve rengi deri cilt. 538 Arapca Yazmalar Lubab at-taVII fi ma'ani at-tanzil 

c Ala° ad-Din 'AH b. Muhammad b. c Omar b. Halii a§-§ihi as-§Qf! 
al-BaJda/ii tfBzin al-Kutub (d. 678/1279-80 61. 741/1340-41) un eseri 
olau bu lefsir Ba&avt'nin Ma'&lim at-tanzU'nin kisaltilmisidir. 

Bu caltte Kur'an'in ba§mdan Nisa" (4) suresinin nihayetine kadar 
vardir. 

Basi : . . I j >" Ujja -LtVl jt j4\ 4 -»i-l 

Bk. Br. S. II, 135; K. Z. 1540; Ritter, No 41. 

Basmalan: Kahire, 1287; Bulak, 1298; Kahire 1300, 1304, 1309, 
1321, 1328, 1331, 1338; Sarkis, 809. 

2014 a. n 

Aym 

Aharh kahn kafcit. 310"- boy ve 205 - "* eninde 313 yaprak. Sahi- 
fede Arap neshi ile 145 - "* uzunl. 31 satir. Tahminen IX (XV) asirda 
kopya edilmistir. Ayetler kirmizi ile. Miklepli kahve renyi deri ve eb- 
ru cilt. 

Ibn Hizin tefsirinin bu cildinde Ms'ida (5) suresinin basjndan Ra c d 
(13) suresinin 33. ayetine kadar olan kismi vardir. 

Basi : ... wk\\ «i.U- J f *Ji <Ju js saIli ; J> - >-*" 

2015 a is 

Aym 

Aharli krem rengi kafrit. 300" Ba boy ve 200""* eninde 414 yaprak. 
Sahifode barekeli nesihle 114""' uzunl. 31 satir. Sozbaslari, ayetler ve 
cetveller kirmizi. Miklep ve semseli kahve renyi deri cilt. 

Ba ciltte YOsuf (12) suresinin basindan Nas (114) suresinin soau- 
ea kadar vardir. Tefsirler VIII. asir 539 2016 A. 124/1 

Aharh kafrit. 277«- boy ve 185 mn " eninde 196 yaprak. Sahifede 
nesihle 140»- uzunl. 31 satir. Tahminen VIII. (XIV.) asirda kopya 
edilmisttr. Sozbaslari kirmizt ile. Unvan ve zahriye muzehhep. Miklep- 
li ve yuvarlak hendesf tezyinatli semseli kahve rengi deri cilt. 

al-Mucid fi i c rab al-Kur'an al*macid 

Ibrahim b. Muhammad b. Ibrahim as-Safakosi (pi. 742/1342) nin 
Kur'anin I'rabmi bildiren tefsiridir, iki ciltten ibarettir. 
Bk. Br. S. II, 350. 

1. cildin ba§i : ... <u_,L:. f4 i) Li* }J t,\S kit L»^; jjll i> .d-t 
Kur'anin ba§mdan A'raf (7) suresinin sonuna kadar. 

2017 A. 124/2 

Aym 

Aharh kafrit. 277— boy ve 185»— eninde 185 yaprak. Sozbaslari 
kirmizi. Unvan ve zahriye muzehhep. Miklep ve yuvarfak hendesf sem- 
seli kahve rengi deri cilt. 

2. c. basi: ... Jli'VI j,. dljfe-t JU"V» ;^- Ji^\ 

2018 a. 125 

Aym 

Aharh ka£it. 305— boy ve 190 mB - eninde 606 yaprak. Sahifede 
nesihle 115— • uzunl. 29 satir. Tahminen X. (XVI) asirda kopya edil- 
mistir. Serlevha muzehhep, cetveller yaldiz, sozbaslari kirmizi ile. Mik- 
lep, kabartma ve yaldiz semse ve kdselikli koyu kahve rengi deri cilt. 

Basi : ... *IU. f>4 i.j <i>ku ^ \p, *\d W. li^s ^4H St -i*f 

Bu cilt tamamdir. 

2019 K. 560 

Aharh kAgit. 270—- boy Ve 185—' eninde 362"- yaprak. Sahifede 540 Arapca Yazmalar isjek Arap neshi ile ISO"" 1 " uzunl. 25 satir. Tahminen VIII. (XIV) asir. 
Miklep ve yuvarlak semseli kahve rengi deri cilt. 

±f*X\j~S\ f +± - Vl^'il j~* 
Tafsir an-nahr al-madd 

Asir ad -Din Aba Hayyan Muhammad b. Yusuf b. ( AIi b. Yflsuf 
b. Hayyan al-Cirnafi al-Cayyani an NafizI (d. 654/1256-57 61. 745/1344- 
45) nin Bahr al-muhif adli biiyiik tefsirinin kendi tarafindan yazilan 
muhtasandir. 

Basi : .-• J* v>. ^-Jj, ■** J J 1 **. 1 o^)\ **4- J^V. J. 1 l»%i\ r LVI £..4! I Jli 

Bn al-Bahr al-muhif veya Nahr al-madd tefsirinin 6. cildi olup 
Hacc (22) suresinin bajindan 3 a ^^t (37) suresinin 83. ayetine kadardir. 

Bk. K. Z. 225; Br. S. 136; Ritter, Ay.es. 42 de muellifin mufassal 
biyografisi vardir. 

2020 A. 24 

Ayni 

Aharh krem rengi ince kagit. 300""* boy ve 190 mn " eninde 508 
yaprak. Sahieede nesihie 102 mB " uzunl. 33 satir. Muhammad c Abd al- 
C A1 b. §arif as-Sarsakosi eliyle 1012 (1603) cemazielahinnda iitinsah edil- 
mistir. Zahriye ve ssrlevha miizehhep, mufessir isimleri kirmtzi, cct- 
veller yaldizh. Miklep ve semseli siyah deri cilt. 

Basi : »-*->. i> ^ J^- >.' jU^I 4.^ Ji»tf-I *.>L)I f UVl £-Jl J* 

jk.\J\ J^f* c»i+ U j'U ju» y ... ^*y—\ Jjy-J £ai-l *«fll i)-*-^. • • • J« *> 

2021 A. 25 

Aharh ince esmer kagit. 395■ ,, » , • boy ve 235*"* eninde 778 yaprak. 
Sahifede Arap neshi ile 205*" uzunl. 51 sattr. Ismi'il b. Turki eliyle 
(16054)6) te istinsah edilmistir. Serlevha muzehhep, ayetler kirmizi, 
cetveller yaldiz. Miklep, semse ve kogelikli vigne reng-i deri cilt, 

al-Bahr al-muhlt 
Aftr ad-Din aba Hayyan Muhammad b. Yusuf b. 'All b. YOsuf Tefsirler VIII. asir 541 b. FJayyan al-Girnatl al-Cayyani'in (61. 745/1344-45) in mufassal tef- 
siridir. 

Bk. K. Z., 225, Br. II 109-10/135-66 ; Ritter, 41 

2022 M. 164 

Aym 

Aharh ince ka£it. 320 mra - boy ve 2lO mm - eninde 729 yaprak. Sahi- 
fede Arap neshi ile 145 n " n< uzunl. 49 satir. 'All" al-BasyQfi eliyle 1171 
(7758) cemaziyelevvelinde istinsah edilmistir. Serlevha muzehhep. 
Ayetler vc cetveller kirmizi. Miklep ve yaldizh semseli nuhudi deri cilt. 

1. cilt Fatiha (!) dan Tovba (9) suresinin sonuna kadar. 

2023 M. 165 

Avm 

Aharh ince ka£it. 320 mn " boy ve 210 mm - eninde 642 yaprak. Sa- 
hifede neslhle 145 mm - uzunl. 49 satir. c Ali al-Basyflfi eliyle 1171 (1758) 
cemaziyelevvelinde istinsah edilmistir. Serlevha miizehhep, ayetler ve 
cetveller kirmizi. Miklep ve yaldizli semseli nuhudi deri cilt. 

2. cilt YQnus (10) suresinden Kur'an'in sonuna kadar. 

2024 a. 30 

Aharli kalin k&git. 280 m - boy ve 203""- eninde 295 yaprak. Sa- 
hifede nesihle 155«" n - uzunl. 25 satir. Tahminen VII. (XIV.) yuzyilda 
istinsah edilmistir. Ayetler kirmizi ile. Miklep ve yuvariak semseli kah- 
ve rengi deri cilt. 

C. I. min Anvar al-haka'ik ar-rabbanlya 

Sams ad-Din abi's-Sana Mahmud b. ar-Rahman al-Isfaham'nin tef- 
sirinin birinci cildidir. Muellif Isfahanda 649 (1295) de do£mus ve Kahi- 
rede 749 (1348) de olmustur. 

Bast : ... (rt.ll $JX ^_iJl j** U Wluui U ... r UI jA lill 4 J-l 

Bk. Br. S. II, 137. 542 Arapca Yazmalar 2025 A. 29 

Ayni 

Aharli ince kafcit. 285»— boy ve 190« ,,B - eninde 590f651 yaprak. 
Sahifede hartkeli nesihle lOS"""- uzunl. 33 satir. §alih b. c Abd as-Sa- 
lam eliyle 1091 (1680) de istinsah edilmistir. Ba?hk yaldizh, cetveller 
kirmiu. Miklepli kahve rengi ve kinnizi deri cilt. 

Bu 2. ciltte butiin Kur'an'ih tefsiri vardir. 

1. c. ba?i : %» ^ U ... j'U + h f L«M jl], J\,)\ >Ul r UVI jtjtto J» 

... ^1 jTyJI jjwill 

2. cildin ba?i: ... «J >t« j».Ij 2U j>j ,.5LJU : 1* *-i-^ ;,>>- 
Bk. Br., S. II, 137. 

2026 A. 127/1 

Aharli kalin kafrit. 275 m,u - boy ve 182" m - eninde 297 yaprak. Sa- 
hifede neaihJe 125*- uzunl. 31 satir. Muhammad b. tfalil af*§alihi 
eliyle 876 (1472) sabaninda istinsah edilmiftir. Sfisbasian kirmiw ile. 
Miklep ve aenselt acik kahve rengi deri cilt. 

ad-Durr ai-ma«0a fl ulQm al-kitfib aJ-maknOn 

§ahib ad-Din abu'l 'Abbfa Ahmad b. Yttouf 'Abd ad-Da'im b. 
Muhammad b. Maa'Qd b. Ibrahim b. as-Samln (61. 756/1355) nin tefsiri. 

Bap t ... ykOl *ju» y J>'l j J! £ ai»l 

Birinci cilt. Fatifca (1) Al «Irnran (3) sureainin 91. ayetinin aonuna 
kadardir. 

Bk. Br. $. II, 138. 

2027 A. 127/2 

Ayni 
Aharli kalin k&frit. 275— boy ve 182""' eninde 361 yaprak. Sa- • Tefsirler VIII. asir 543 hifede nesihle 115— uiunl. 31 satir. Muhammad b. Halfl as Silihi eliy- 
le 876 (1472) da istinsah edilmistir. Miklcp ve basit"seraseli acik kah- 
ve rengi deri cilt. 

B^' » 4lj*l JJI ... ji\ IjlL- J JU Jy 

NisS Al 'Irorfin (3) suresinin 92. ayetinin Isra (17) suresinin sonuna 
kadar. 

2028 A. 126 

Aharh krem rengi kSgit. 320 mm - boy ve 210— eninde 665 yaprak. 
Sahifede islek nesihle 130 n ""- uzuml. 41 satir. NBr ad-Din 'All b. Ra- 
maian al-Mbadi al-Azhari cliyle 976 (1568)rebiulahinnda istinsah edil- 
mistir. Miklep ve sade sernseli kahve rengi deri cilt. 

Basi : ... ylkil j^ij uC.ll Ui-V ^iCll .j-* J* J>» jj! Z> J-\ 

2029 E. H. 563 

Ayru 

Aharh kagit 270 mm ' boy ve 185 mn " eninde 320 yaprak. Sahifede 
nesihle 130-" uzunl. 33 satir. Tahmincn IX. (XV.) asirda edilmistir. 
Sozbaslan kirmizi ile. Miklepli mor deri cilt. 

Basi j ... ju'Vi ^ el'^-, ^;i jr)\ aifH .,. ju'Vi .„- 

Bu ciltte Anfal (8) suresinin basindan Ka 9 as (28) suresinin nihaye- 
tine kadar vardir. 

2030 A. 127/3 

Ayni 

Aharh kahn kagit. 275 mm - boy ve 182""»- eninde 476 yaprak. Sahi- 
fede nesihle 115»»- 31 satir. S6zba§Ian kirmizi ile. Miklep ve basit 
eemseli darcini deri cilt. 

Ba 9» : ... *^i atruu J ... j^_ \j JU 4j 

Bu ciltte Kahf (18) suresinden Kur'an'in sonuna kadar. 544 Amms Ymnlar 

'«' ' i ——— ■> i I i i i ■■ m i l l in i in ..i».. 

2031 a. it 

Aharh krem rca* i kAfrit. 330" ra - boy ve 195 m ' eninde 767 yaprak. 
Sahifede talikle 100*- uzunl. 33 satir. Tahminen X!. (XVII) aurda 
kopya adtlmisHr. Serlevha mfizehhep, aye tier kirmizi ile. Miklep ve 
yeksahh femseli vianecfiruftii deri ciJt. 

Tahkty at-tafsir fi taksir at-tanvir 

Bu tefsirin muellifi VIII. (XIV) asir Islam mutefekirierinden c Azud 
ad-Duj ( Abd ar-Rahmin b. Ahmad al-lci (51, 756/1355) dir. Bir ciltte 
butun Kur'an'm tefsirini icine almaktadir. 

Basi : ... v^ u*> J <J,^\ pr i.j yliXJi Sj» i A-\ 

MGellif icin Bk. Br. S. II. 287, K. Z, 264 j eser icin Nuri Osmaniye, 
370. 

2032 R. iso 

Aharh krem renyi ka^it. 310 mm - boy ve lSS"""- eninde 690 yaprak. 
Sahifede Osmanli taliki ile 108""' uzunl. 33 satir. 1167 (1753-54) de 
istinaah edilmigtir. Serlevha muzehhep, cetveller yaidiz. Miklepli ve 
yaldiz aemse ve koselikli kahve rengi deri cilt. 

Bu qilt butfin Kur*an tefairi ihtiva eder. 

2033 A. 96 

Aynj 

Aharh kagit. 270 mn - boy ve 185 mB - eninde 129 yaprak. Sahifede 
nesihle 120*"' uzunl. 25 satir. Muhammad AbQ'1-Fath b. Ahmad b. 
Muhammad al- Hatfb at-Tuhj tliyle 824 (1421) cemaziyelahmmn 25 inde 
TQmSn BayMn kfltuphanesi icin istinsah edilmistir. 

r y*s\ oh'^ ( J f ^» o ti. ) ^ J r u:i» jj1> 

Ad-Durr an-na?Im fi manafi 1 (faza'il) al-Kur'an al- c azlm 

Bu kitabin muellifi unvan sahifesindeki kayda nazaran, c Afif ad-Din 
c Abd Allfih b. As<ad b. C A1I al-Yafi'i (61. 768/1367) dir. 

Basi : ••• .»)l qUjI cl> >>Jl «Lf Jbl ^* *U.i jjli «i jJ-I 

Bk. Br. S. II. 228.18 Tesirler VIII. asir 545 2034 A. 56/1 

Aharh k&git. 265— boy ve 185 mn " eninde 352 yaprak. Sahifede 
nesihle 125'""" uzunl. 31 satir. c Abd Allah al-Maliki al-Buhayrl eliyJe 
861 (1457) §evvalinde istinsah edilmi§tir. Miklepli kahve rengi deri ve 
penbe karton cilt. 

Tafsir fbn Kasir • 
c lmad ad-Din Abu'J-Fida lsma f il b. f Omar b. Ca'far b. Kasir al- 
Kura$i al-Bosravi, 701 (1301-02) de dogmv§ ve 774 (1372-73) de §amda 
6lmii§tur. En tamnmis. eseri al- Biddy a van-nihaya adti tarihidir. 

Bk. Br. S. II. 49; I. A. Ijbn Kasir maddesi; RUter, A. T. 43. 
K. Z. 439. 

Ba§i : ... ui-l « L5" £.::»1 jjlt *» _»i-l 

Bu miiceJlct Ibn K*sir tefsirinin ba§i olup Nisa (4) suresinin 117. 
ayetinin sonuna kadardir. 

2035 A. 56/2 

Aym 

Aharli kahn klgit. 260 mm< boy ve 185-— eninde 313 yaprak. Sa- 
hifede Arap neshi ile 135 mn> ' uzunl. 24 satir. Muhammad b. Bans' ad- 
Din c Abd Allah a§-§uca c I eliyle §amda 767 (1365) yili rebiulevvelinde 
istinsah edilmistir. Miklep ve semseli kirmizi deri cilt. 

Bu mucellette al-Mu'minun (23) suresinin basindan al-Ahzab (33) 
suresinin sonuna kadardir. 

2036 A. 56/3 

Aym 

Aharh krem rengi ince kagit. 250 m ' ,, • boy ve 160 mnu eninde 343 
yaprak. Sahifede nesihle 120 mn " uzunl. 29 satir. Tahminen IX. (XV) 
asirda kopya edilmistir. Miklepli kahve rengi deri ve pembe karton 
cilt. 

Bu mucellette, Yasln (36) suresinin 29. ay etinden Kur 'an'm sonuna 
kadar olan kismin tefsiri vardir. 
T.S.A.Y.K. F. 85 546 Arapca yazmalar 2037 A. 56/4 

Ayni 

Aharh kaiin kafcit. 270"- boy ve 180— eninde 255 yaprak. Sahife- 
de islek Arap neshi ile 135~ m * uzunl. 27 sal it. 896 (1491) recebinin 17 
sinde istinsah edilmisUr. Miklepli ve beyzi semseli kahve rengi deri 
cilt. 

Bu mficellette Ar-Rahmln (55) suresinin basmdan Kur'an'in sonu- 
na kadar olan kiamin tefsiri vardir. 

2038 K. 591 

Ayni 

Aharh kahn kafrit. 270"""- boy ve 175"- eninde 319 yaprak. Sahi- 
hifede Arap neshi ile 135 mm ' uzunl. 27 satir. Tahminen IX. (XV) asirda 
kopya edilmisHr. Ayetler kirmizi ile. Miklep ve semseli kahve rengi cilt. 

Birinci cilt Fatiha (I) suresinden Al-lmran (3) suresirtin sonuna 
kadardir. 

2039 K. 592 

Ayni 

Aharh kagit. 280"-- boy ve 200— eninde 563 yaprak. Sahifede 
neslhle 1J5-*- uzunl. 27 satir. Tahminen IX. (XV) asirda kopya edil- 
misHr, Ayetler kirmizi ile. Yuvarlak semaeli kahve rengt deri cilt. 

Bu clltte Ahftm (6) suresinin 123. ayetinden Yasin (36) suresinin 
26. ayetihin sonuna kadar. 

2040 K. 593 

Ayni 

Aharh kalm kAfrit. 270"- boy. ve 175-- eninde 266 yaprak. Sa- 
hifede natihle 120-"' uzunl. 31 satir. Sdzbaslan kirmizi ile. Miklepli ve 
semseli kahve rtngi deri cilt. 

Bu ciltta Tavba (9) suresinin 61. ayetinden Kahf (18) suresinin 
sonuna kadar. Tcfsirlcr IX. asir 547 2041 K. 594 

Ayni 

Aharh kalin kafcit. 260 mm - boy- ve 175 mm ' eninde 431 yaprak. Sa- 
hifede Arap neshi ile 130' n,n ■ uzunl. 35 sahr. Abroad b. Hasan al-Faz- 
zani eliyle 878 (1474) sevvalinde istinsah edilmistir. Miklep ve sade 
semseli kahve rengj deri cilt J 

Bu ciltle Saba* (34) suresinin basmdan Nas (114) suresinin sonu- 
na kadar. 

2042 m. no 

Aharh kafcit. 270» m - boy ve 180""- eninde 322 yaprak. Sahifede 
Arap neshi ile 130 ,nm - uzunl. 31 satir. 879 (1474) sabaninda istinsah 
edilmistir. Sozba§lan kirmizi ile. Mifctep ve semseli kahve rengfi deri cilt. 

al-Burhan fi c ulum al-Kur'an 

Badr ad-Din aba c Abd Allah Muhammad b. Bahadur b. *Abd 
Allfih at-Turki ax-Zarkafi (61 794/1392) nin yazdigi ve tefslre ait 47 
ilimden bahls bireserdir. Basinda bunlan gosteren bir fihrist vardir. 

Basi : ^y)\ ±t i>v •> ** *> Jlj* i'v f) ••• f ui r UVl c:.^ 1 J* 

... ^ u .l! 
Bk. Br. S. II, 108; K. Z. 240. 

TEFSlR 
IX. asir 

2043 a. 10 

Aharh kalin kafcit. 383 an ' boy ve 245"»- eninde 769+753 yaprak. 
Sahifede nesihle lSS"""' uzunl. 39 satir. 'All b. Ahmad b. c Abd al-Muhsin 
as^a'ravi eliyle 999 (1591) senesi zilhiccesinin* 29 unda kopya edilmhj- 
tir. Miklep, semse ve kdselikli visnesurufcu deri cilt. S 4 ** Arapca Yazmalar al-Lubab fl c ulflm al-kitab 
Mdellifi eser Sirac ad Din abu Hafs'Omar b. 'All b. C i4c/<7 a!- Han- 
ball ad-Dimaski IX. (XVI.) asir ulemasindandir. Her ayetten sonra 
sebebi nuzuiunii, neshini bildiriyor. 

Birinci cilt Fatiha (1) dan Hfld (11) suresinin sonuna; ikinci cilt 
YQsuf (12) suresinden Nas (114) suresinin sonuna kadardir. 

Birinci cildin bagi: J^-S" »j. 4 t -u» , ... o^J y <: : -:-.ij .j»^'j Z> J-i 

Ikinci cildin basi : . .. <<f * r t* s-^-h *!• i/j r MJl*Jt 4^»-> Sj^ 
Bk. K. Z. 1543; Br. S. II, 140; Ritter, Ay. es. No 50. 

2044 M. 176 

Aym 

Aharh krem rengi ka£it. 280 mm - boy ve 185 mm ' eninde 724 yaprak. 
Sfchifede Arap neshi ile 106"""- uzunl. 39 satir. 987 (1579) zilkadesinde 
Mtinsaf, edilmistir. Bastan iki ve 8, 9. 10. yapraklan eksiktir. Fasil 
baslari kirmizi He. Miklepli kirmizi deri cilt. 

1. ciltte. Fatiha (1) dan Ma'ida (5) suresinin 26. ayetinin sonuna 
kadardir, 

2045 m. 177 

Ayni 

Ahifii krem rentf k&fit. 280"-" boy ve 185"- eninde 764 yaprak. 
Sahitede Arap neshi ile 106-"" uzunl. 39 satir. 988 (1580) sevvali or- 
tasroda istinsah edilmistir, Serlevha mfizehhep, sozbaslan kirmizi 
Miklepli ktrmizi deri cilt. 

2. ciltte Ma'ida (5) suresinin 27. ayetinden J&hk (20) suresinin so- 
nuna kadar. 

2046 M. 178 
Ayni 
Aharh krem rengi kfifit. 280— boy ve 185— eninde 698 yaprak. Tefsirler IX. asir 549 Sahifede Arap neshi ile 106 m,n - uzunl. 39 satir. Yahya b. Muhammad 
al-Hanafi eliyle 988 (1580) cemaziyelevvelinde istinsah ediimijtir. Ser- 
levha muzehhep, sozbaslan kirmizi ile. Miklepli kirmizi deri cilt. 

3. cilttc Anbiya (21) suresinden Nas (114) suresinin sonuna ka- 
dardir. 2047 M. 159 

Aharli ka£it. 320 mm> boy ve 225 m '"- eninde 267 yaprak. Sahifede 
nesihle 130 mm - uzunl. 33 satir. Ayetler kirmizi ile. Miklep, semse, ko- 
selik ve bordiirlii kahve reng-i deri cilt. 

Kasf at-tanzll fl tahkik at-ta 5 vi! 
Fahr ad-Din Abu Bakr b. 'All b. Muhammad al- c Abba& al-Misri 
(61. 800/1397) nin tefsiridir. Kitabm iciede bu isim gosterilmemisHr, 
yalniz. K. Z. s. 1488 da vardir. Bu ciltte Fatiha dan An'am (6) sure- 
sinin sonuna kadar vardir. 

Basi : ... ij^il jyl Ha* tfJDl it j>\ 

Bk. Br. G. II, 289, S. II, 250; K. Z. II. 1488; Ritter, H. Ay. es. 47. 

2048 m. i6o 

Ayni 

Aharh kfigit. 300"""* boy ve 205 roB,< eninde 169 yaprak. Sahifede 
nesihle I55 mm ' uzunl. 31 satir. Son iki yapra£i 1123 (1711-12) desonra- 
dan yazilmis. ise de as;l tefsiiin daha eskt oldugu g-oruluyor. Ayetler 
ve cctveller kirmizi ile. Miklep, semse ve kdselikli kirmizi deri cilt. 

Ikkinci cilt. A c raf (7) suresinden Kahf (18) suresinin sonuna ka- 
dardir. 

Bagi : ... ^U J\ Jh ... ^ii^Vl ljj~ 

2049 m. i6i 

Ayni 
Aharh kfifrit. 320""" boy ve 220"""' eninde 293 yaprak. Sahifede 350 Arapca Yazmalar adi nesihle 135 mm ' uzunl. 31 satir. Sozbaslan kirmizi ile. Miklep ve sa- 
de semselerle sGslu Icirimzi deri cilt. 

Bu ctltte Kahf (18) surestntn Kur'amn sonuna kadar tefsiri vardtr. 

2050 R 184 

Aharh krem rengi kagtt. 305 mm * boy ve 210 n " n - eninde 350 yaprak 
Sahifede Arap neshi ile 155""™ - uzunl, 29 satir. Muhammad b. al-Hasan 
eliyle 850 (1446) cemaziyelevvelindc istinsah edilmi§tir. Ayetler kir- 
mizi ile. Miklep ve semseli darcini deri cilt. 

_ jr— U:VV jy* 

c Uyiln at-tafasir 

§ihab ad-Din Ahmad b. Muhammad veya Mahmud as-Sivasi al- 
Ayasulagi (Br. ve K. Z. gore 61. 803/1400-01) nin tefsiridir. Jahir Bey 
bu zatin 860 da oldtigunu sSyluyor ise de bu nushanin 850 de kopya 
edildif ine ve mfiellifin o zaman olmus, oldugu hatimesindeki <Muaannif 
§ay|j 0thSb ad-din rahamahu' Allah ta c ala> kaydindan anlasiliyor. 

Bagi : , ttJLi * 4** r ^V tf totr^i J>i j4ll * juH 

Bu cilt bOtfin tefsiri ihtiva ediyor. 

Bk. Br. G. II, 228. S. II, 319; O, M. I, 90; Bankipore, XV1U 2. 1415 ; 
Rittar, H. Ay. as , 48. 

2051 R- 156 

Aharii klfit. 330 BM> boy ve 220* m ' eninde 124 yaprak. Sahifede 
adi MaJhfa 155"** uzunl. 35 satir. Ibrahim b. al-Huaayn b. C A1I al-Hadl 
eliyle 1163 va 1165 (1750 ve 1752) cemaziyelahinnda istinsah edilmistir. 
Miklep ve aade aemselt acik nuhudi deri cilt. Iki cuz bir yerdedir. 

j\J\ r iSiv JjUl a-aT 

Tayslr al-bayfin li-ahkam al-Kur'&n 
Carnal ad-Dln Muhammad b. 'All b. c Abd Allah b. Net ad-Dln'm Tefsirler IX. asir 551 eseri olan bir tefsir 808 (1405-06) yihnda telif edilmistir. Kur'an'in 
ahkami seriyeye ait ayetlerinin tefsirinden ibarettir. 

Ba$i: ,r»lyl J il^ j J* J ±* J-JIJlr <OUl jh»_>VI J r VI ajH\ Jfc 
*»♦'».» oly" Uj jL-iVl jL» jjl ii jj-i ... ^^j J-Jljy' J- l ^ij^J» ~J.il 

... o^i)l r &-V jtJl jf-* c^, ... jLIVI 
Bk. K. Z. Zeyli. s. 343. Br. S. II. 241. 

2052 a. 91 

Aharh krem rengi kafcit. 270™ m - boy ve 157 M " eninde 159 yaprak. 
Sahifede nesihle 100 mm - uzunl. 26 satir. Husayn b. Muhammad b. H v aca 
Ball eliyle 993 (1585) te istinsah edilmistir. SerJevha muzehhep, cetveller 
ve sozbaslan kirmizi. Miklep ve sade semseli visne rengi deri cilt. 

Tafslr al-Fatiha 

Anadoluda yeti§en Osmanli alimlerinin bfiyfiklerinden Sams ad-Din 
Muhammad b. Hamza al-Fanari (61. 834/1430) nin Fatiha suresi tefsiri- 
dir. 

Basj: ... w)lLII j*t~ I^JUk jui U ... J,-)l UTIj J>*» U U tj 

Bk. O. M., I, 390, G. II, 233, S. II, 328. 

2053 m. 191 

Ayni 

Aharh kafcit. 205 m - boy ve 135— eninde 234 yaprak. Sahifede 
talikle HO"- uzunl. 19 satir. Tahminen X. (XVI) asirda kopya edil- 
mistir. Cetveller kirmizi. Miklepli, etrafi kirmizi deri ve ebru cilt. 

2054 a. so 

Aharh krem renyi kafcit. 235 B,n - boy ve 160 mB - eninde 420 yaprak. 
Sahifede nesihle 95 nm - uzunl. 27 satir. Muhammad b. Ahmad al-Hayrl 
al-Ansan eliyle 902 (1497) zilkadesinde istinsah edilmistir. Zahriye, 
serlevha muzehhep* sure baslari ve cetveller yaldizh. Miklep, yaldizh 
senwe ve koselikli visne rengi deri cilt. 552 Arapca Yazmalar Tabsir ar-Rahman va taysir al-Mannan 
'Aii' (Zayn) ad-Din c Ali b. Ahmad tA-MahsHmi al-Hindi (61. 835/ 
1432) ittn tefairidir. Tafsir ar-Rahmani diye me$hur olan bu kisa 
tefsirta alegurik bir tefair oldugunu Brokelmamn soyluyor. Katib Qelebi 
mQeilifin 710 da 6!dugunu soyluyor. 

Basi : ... v l :' Vl ^>' ^ ** >K T W ^ Jl «■ ^' 

Bk. Br. G. 113, 221, S. II. 310; K. Z. 339. 

2055 a. is 

Aym 

Aharh kafcit. 345 ,nm - boy ve 250— " eninde 349 yaprak. Sahifede 
nesihlc 155""*** uzunl. 27 satir. Tahminen X (XVI) asirda kopya edil- 
misHr. Serlevha ve zahriye muzehhep, ayetler kirmizi ile, cetveller 
yaldiz. Miklepli ve semseli siyah deri cilt, 

2056 R 181 

Ayni 

Aharh krem renyi kajit. 245 n " n - boy ve ""ISO- eninde 493 yaprak. 
Sahifede Arap neshi ile 100" m ' uzunl. 27 satir. Tahminen X. (XVI.) 
aairda kopya edttmis ve 977 (1560-70) de Muharrem b. Piri Muhammad 
b. Masld tarafiadan vakfedilmistir. Serlevha ve zahriye muzehhep, cet- 
veller valdnU. Miklepli ve yaldiz semaeli a$ik kahve rengi cilt. 

2057 A. 31 

Aharh kfltfii. 275«- boy ve 185— eninde 279 + 805 yaprak, 
Sahifatfa naaDde 120*- uzonl. 27 satir. Kamfil b. Hall! al-Karamani 
eliyh) 997fl588-89) da istinsah edilmi§ ve tekmile kismi Istanbiilda 1130 
(1717*18) tevvallnin 8inde Ahmad b. YOsuf b. §ayh, Husayn al-Hamidi 
eliyle latiaaah ediimistir. Ayetler kirmm ile. Miklep ve §emseli koyu 
kirmn* d«i cilt 

Bahr al- ( ulQm 
Bu tefairiti mudHfi Larende de 860 (1456) da vefat eden 'Ala'ad- Tefsirler IX. asir 553 Din 'AH b. Yahya as-Samarkandi al-Karamani'dir. Eserin 4 ciltten 
ibaret olup Fatiha (1) dan Mucadale (58) suresine kadar oldufrunu K. 
Z. yaziyor. Bu cilt ise. Mucadala suresinden sonrasi olup c Abd al-Vahhab 
b. Muhammad b. Kamal ad-Din tarafindan ikmal edilerek Nas suresi- 
nin sonuna kadar yazildigi cildin ilk sahifesindeki serhten anlasiliyor. 

Bast : (J** 1 .* j 111 vi^l J.H jl» ^ ui ... «UCJi J>'l ^Jl it J-l 

... A-illj jyJCll 
Bk. K. Z. 225, Br. G. II 303. S/M, 278. 

2058 K. 605 

Aharh kafcit. 345 '■ boy ve 240 n ""- eninde 682 yaprak. Sahifede 

Arap neshi ile 150-"- uzunl. 15 satir. Ahmad al-Fayuml eliyle 898 
(1493) rama/.amnda istinsah edilmi^lir. Ilk iki sahife, sure bajlan son- 
daki kelcbe ve duraklar muzchhep, cetveller-yaldiz vc renkli. Miklep 
ve scmscli kahve reng-i deri cill. 

Tcfsir tamamdir. 

Tafsir al-Calalayn 

Calalayn diye adlandinlan bu tefsirin telifine Calal ad-Din Muham- 
mad b. Ahmad b. Muhammad al-Mahalll ba§lami§ ve 864 (1459-60) da 
vuku bulanvefati Cizerine onun sakirdi olan Calal ad-Din as-Suyuti de- 
vam ve 871 senesi saferinde bitirmistir. 

Ba§i : ... t^ljJl <j.L * J I ouiil Ll U* ... t xJL U£. *..:) Lilj-L*- i)-J-l 

Br. G. II, 114, 1. 140 ve II. 145/179 No 6. 
-v Ahlwardt I. No. 885; India Office, Arabic manuscripts (Storey) 
1147; Bankipore, XVIII 2. No 1419; Ritter, Ay. es 49. 

Basmalar icin Bk. Br. 145/179 No 6; Sarkis, 1623. 

2059 a. is 

Ayni 
Aharh krem rengi ince ka£it. 185 mm boy ve 115 m - eninde 313 yap- 554 Arapca Yazmalar rak. Sahifede Anp neshi ile 67 mm - uzunl. 23 satir. Ibrahim b. Ahmad 
al-J.4 l i eliylc 977 (1570) sevvalinin 15 inde istinsah edilmi§tir. Serlev- 
ha mlzehhep, cetveller yaldizli, ayetler kirmizi ile yazihdir. Miklep ve 
semsfli koyu kahve rengi deri cilt. 2060 a. 14 

Aym 

Aharh kafrit. 175""' boy ve 315-- cninde 75 yaprak. Sahifede 
nesihle 75-"- uzunl. 21 satir. Tahminen XI. (XVII) asirda kopya edil- 
mistir. Serlevha mSzehhep, cetveller yaldizli, ayetler kirmizi ile. Mik- 
lep, serase ve kdselikli kirmizt deri cilt. 

2061 R- 167 

Aym 

Aharh kafcit. 260 mm - boy ve 175 mn " eninde 195 yaprak. Sahifede 
talikle 125 ram - uzunl. 23 satir. Tahminen XI. (XVII) asirda kopya* edil- 
mistfr. Cetveller yaldizli. Miklep ve yaldtz semseli visnecurii£u deri cilt. 

2062 R 168 

Aym 

Aharh kafrit. 200 n,Bl boy ve 130 nm - eninde 154 yaprak. Sahifede 
ince nesihle 76■ ,n, uzunl. 35 satir. Samda Sayyid tfasan b. Sayyid 
Abd al-Karim b. as-Sayyid Muhammad Efendinin kitaphanesi icin 
1125 (1713) rebiulahinnda Ahmad b. Muhammad eliyle istinsah edil- 
mlstir. Serlevha dfit yaldiz, ayetler ve cetveller kirmizi. Miklepli ve 
yazma semseli vlsnecurOfcu deri cilt. 

2063 m. i8i 

Aharh kifrit. 220—* boy ve 155 ram * eninde 457 yaprak. Sahifede 
adf Amp neahl ile 95 B "»- uzunl. 23 satir. XII. (XVIII) asirda istinsah 
edilmisrfr. SOzbaftan kirmizi. Miklep ve femseli nuhudi deri cilt. Tefsirier IX. asir 555 «>)*j-i .tun > j o-^ji t >r/j\ ucf 

K. al-Kavkabayn an-nayyirayn fi hall al-alfaz al-Calalayn 

Calal ad-Din as-Suyuti ile Calal ad-Din al-Mahalll nin eseri olan 
tefsire 'Atfya b. 'Afiya al-Uchurl (61. 1190/1776) tarafindan 1180 se- 
neside yazilan hasiyedir. 

1. cildin basi : ... v »i»i-l J-ij <XU \ilV ^IjOi »a t » J* J>l &M it J- 1 

Bu 1. ciltte Fatihadan Al Mmran (3) suresinin 92 ayetinin kadar. 
Bk. Br. S. II, 180. 

2064 M. 182 

Ayni 

Aharli kafcit. 220 mm ' boy ve 165 ra,n - eninde 443 yaprak. Sahifede 
adi Arap neshi ile 95°"»' uzunl. 23 satir. Haci Ahmad al-Ba£dadi al- 
Alusi a§-§afi c i eliyle 1182 (1768-69) de istinsah edilmistir. Sozbaslan 
kirmizi. Miklepli ve semseli nuhudl deri cilt. 

2. cilt. Al 'Imran (3) suresinin 93. ayetinden A c raf (7) suresinin 
sonuna kadardir. 

Basi : ... \JJ U l r "*-L. '*- jffUJl Jf4? 

2065 M. 183 

Ayni 

Aharli ka£it. 220 n "»' -boy ve 155 mm - eninde 503 yaprak. Sahifede 
adl Arap neshi ite 95 ram - uzunl. 23 satir. tfacl Ahmad al-Ba^dadi al- 
AlusI eliyle 1183 (1769-70) da istinsah edilmistir. Sozbaslan kirmizi. 
Miklepli ve semseli nuhudi deri cilt. 

3. cilt. Anfal (8) suresinden Fafir (35) suresinin sonuna kadar. 
Basi : ... al* ,«.! \ji^ jli'Vl i )y . 

2066 M. 184 
Ayni 
Aharli Mfrit. 220"- boy ve 155— eninde 243 yaprak. Sahifede 556 Arapca Yaxmalar adi Arap neahi 95 m "' uzunl. 23 satir. fclaci Ahmad b. as-Sayyid Mu- 
hammad «i-Alusi eliyle Azhar camiinde 1183 (1769) cemaziyelevve- 
linde istinsah edilmistir. Sozbaslan kirmizi. Miktep ve semseli nuhudf 
deri clit. 

4. cilt Yasln (36) suresinin basindan Nfis (114) suresinin sonuaa 
kadar. 

2067 A. 35 

Aharh kahn kafrit. 275-- boy ve 185—* eninde 262+255+278-1-255 
yaprak. Sahifede nesihle 130 mm - uzunl. 25 satir. Tahminen IX. (XV.) 
asirda istinsah ediimistir. Ayetler kirmizi He. Miklepli kahve rengi arap 
cildi. 

Fath ar-Rahman fl tafslr al-Kur'an 

Nfiair ad-Din Muhammad b. c Abd Allah b. Korkmas al-Aktemuri 
(61. 802/1477) mn tefsiridir. K. Z. a yore bu tefsir muellifin bfiyuk 
eseri olup ^^| ^ j. jlJLijl; adh bir de muhtasan vardir. 

Bk. K. Z., 1233; Muellif icin Br. G. II, 139/S. II, 172; Zirikli, Ibn 
Korfcmaz maddesine. 

Ddrt mucelletten ibaret olan Fath ar-Rahman tefsirinin kutupha- 
nede ntevoit olanlan sunlardir. Bakara (2) suresinin 186. aye linden 
Al-'imrfit (3) suresinin 160. ayetinin sonuna; dlfcer mficellet Nisi (4) 
suresinin 127. ayetinden An'im (6) suresinin sonuna; 3. cfisfi Isrl (17) 
suresinin TO. ayetinden Furkin (25) suresinin sonuna; son mficelkt 
Ssd (38) suresinin basindan JOr (52) suresinin nihayetine kadardir. 

Baai : •-• p^ J* ^' f l r->» * J fi *H 

2C68 A. 79 

Aharh kafrit. 215— boy ve 145 ,,,ln • eninde 289 yaprak. Sahifede 
nesihle 105* 01, uzunl. 27 satir. 871 cemaziyelahinnda istinsah ediimis- 
tir. ZahHye mizeahep. Miklepli kahve rengi deri ve ebru kaplt cHU Tefsirler IX. asir 557 Nazm ad-durar fi tanasub al-ay va's-suvar 

Burhan ad-Din AbO'I-Hasan Ibrahim b. 'Omar b. Hasan al-Hirbavi 
al-Bik-i'i 809(1406) da dogmus Kahire, Kudfls ve Samda ya§amis ve 
885 (1480) de Samda dlmustiir. Bu esere bazan CavShir va'ddurar 
fi tanasub ilah . . . denildigi gibi al-Munasabat dahi denihnektedir. Bu 
tefslrinden baska al-Fath al-kudsi adli Ayet tl-KursI tefsiri vardir. 

Ba§i : J» J-. ±\}\ J;-- J jf j r j>\j) jJU-1 jU Jl J»>^l >l Jk 

...^/UJljCj.l*/. 

Bu I. cilt olup Fatiha (1) suresinden A! c lmran (3) suresinin so- 
nuna kadardir. 

Bk. Br. G. II, 142/S. II. 178; Ritter, H. Ay.es. 51; K. Z. 1961; 
Karatay, F. IslanbuJ. Oniversitesi. Kutiiphanesi. Arapca yazmalan, 
No 563. 2069 K. 589 

Ayni 

Aharh kagit. 210»»- boy ve 140 mm ' eninde 290 yaprak. Sahifede 
ad! Arap neshi ile 110-"- uzunl. 27 satir. 872 (1467) de istinsah cdil- 
mistir. Etrafi nuhudf deri ve kagit cilt. 

Nairn ad-durar' in bu 3. cildinde Yflnus (10) suresinin basmdan 
Anbiyfi (21) suresinin 28. ayetine kadar vardir. 

2070 M. 152 

Ayni 

Aharh kagtt. 260" B ' boy ve ISO""- eninde 247 yaprak. Sahifede 
nesihle 130»- uzunJ 33 satir. Salim b. c lzz ad-Din as-Sanhuri eliyle 
970 (1563) sevvalinde istinsah edilmistir. Miklepli ve etrafi kirmizi 
deri ebru cilt. 

Bu ciltte Fatiha (I) dan Nisa (4) suresinin sonuna kadar vardir. 556 Arapca Yazmalar 2071 m. 151 

Aym 

Aharh kagit. 265"- boy ve 180— eninde 247 yaprak. Sahi/ede 
nesikJe 130"»' usual. 33 satir. Ayetler kirmm He. Miklepli ve etrafi 
kirmtn deri cilt. 

Bu cilt A'raf (7) suresinden Kahf (18) suresinin sonuna kadar. 

2072 M. 153 

Aym 

Aharh krem rengi kagit. 265 rom - boy ve 183 mra * eninde 288 yaprak. 
Sahifede nesihlc ISO""'- uzunl. 33 satir. Salun as-Sanhuri eliyle 971 
(1563) saferinde istinsah edilmisHr. Sozbasjan kirmizi. Miklep ve ba- 
sit semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

Nazm ad-durar'in 3. cuz'iidur Yusuf (12) suresinden Naml (27) 
suresinin sonuna kadar. 

2073 M. 154 

Aym 

Aharh krem rengi kagit. 265""" boy ve 183 n>n> ' eninde 309 yaprak. 
Sahifede feetihla ISO— uzunl. 33 satir. Salira as-SanhQr! al-Maliki 
eliyle 971 (1963) muharreminde istinsah edilmistir. Miklep ve basit 
sematli koyu Kahve rengi deri cilt. 

Aynl ettrin 4. cflzfi. Ka?as (28) suresinden an-Nacm (53) suresi- 
ne kadaf. 

2074 M - 155 

Aym 

Aharh krem rengi kagit. 265 m,n - boy ve 173 n "»- eninde 251 yaprak. 
Sahifed0 neslhle ISO"- uzunl. 33 satir. Salim b. f Izz ad-Din as-SanhUri 
al-Milikf eliyle 971 (1564) ramazamnda istinsah edilmistir. Ayetler 
kirmiti tie. Miklepli ve sade semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

Aym eserin 4. cfizu. Nacm (53) suresinin basindan Nas (114). su- 
resinin sonuna kadar. Tefsirler IX. asir 559 2075 E. H. 605 

Aharh ka£ir. 210"""- boy ve 125 mn " eninde 76 yaprak. Sahifede 
talikle 63» m - uzunl. 23 satir. c Ali b. Halll az-Z$faranboJl eliyle 1179 
(1765-66) de istinsah edilmi§tir. Serlevha muzehhep, cetveller yaldiz. 
Miklep ve yaldiz $emseli visnecuriigu deii cilt. 

Tafsir surat al-Fatiha 

c Abd ar-Rahman b. Ahmad al-Cami (898/1482) nin Fatiha suresi 
He Bakara (2) suresinin 40. ayetine kadar fefsiri. 

Basi : .. ui./Vl Jr>Vl, OjljVl ^.uiYl -^ 4IUI «; Z> xJ-i 

Br. S. II, 285. 

2076 a. 90 

Aharh kajit. 275 ,nm - boy ve 185"™' eninde 291 yaprak. Sahifede 
islek nesihle ve muellif eliyle 130 n,n " uzunJ. 29 satir. 880 (i475) cema- 
ziyelahinnda yazilmistir. Sozbaslan kirmizi ile. Miklep ve hendesl 
semseli acik kahve rengi deri cilt. 

Tafsir Kazaruni 

Ahmad b. Mohammad b. Hiir al-'Omari as-SafH al-KazarQnl Nor 
ad-Din (61. IX/XV den evvel) nin SirSf ahmustakim fi tabyln al-Kur'dn 
al-karim veyaTavali : al-anvar ismi verilen tefsiridir. 

Mu'min (40) suresinden Mucadala (58) suresinin sonuna kadar. 
Basi » .. .*T jlV., ^i- ^ j\i i )} ^ 3 j^yi i )ym % ^ M j i ^ ^\ ^ 

Bk. Br. S. II, 984. 14; K. Z. 1077. 560 Arapca Yazmalar TEFSlR 
X. asir 

2077 A. 128 

Aharh krem rengi kagit. 260"""- boy ve 180 mn " eninde 405 yaprak. 
Sahifede nesihle 125-» m - uzunl. 21 satir. Muellif eliyle 901 (1495-96) de 
istinsah edilmigtir. Miklepli kahve rengi deri cilt. 

: iU £UUj A^\)l\ £\y\\ 

al-Favatih al-ilahiya va'1-mafatih al-gaybiya 

Bayazid II. (1481-1512) devri alimlerinden Baba Ni'mat Allah b. 
MahmOd an-Nahcivam al-'Alavi al-Ak§ehrr*nin 901 (1495-95) de eliyV; 
yazdigi mutasavvifane tefsirin 2. cildidir. 

Bu eserin tarn takimi 1st. On. Kiit. Arapca Yazmalar katalogu 
565-570 No da vardir. 

Baji : ... *^yi :■»► y % .-i-Csl j. J* jpy f 5Lll i,J» ^y l),- 

Bk. Br. S. II. 321. 

2078 R- i9i 

Aharh incc kag»t. 257 mm> boy ve 170 rom - eninde 34 yaprak. Sahi- 
fede nesihle zigzagh 7 satir halinde yaldiz, kirmizi ve siyahla yazilmig 
E»er Klinsuh al-Gorl namma telif edilmigtir. Serlevha miizehhep, cetvel- 
ler yaldiz ve. renkli. Miklepli, §emse ve koselikli kahve rengi deri cilt. 

al-Faza'il al-cami'a fi asrar al-Fatiha 

Ffitiha, fiyat al-KursI, ve surei ihla$ v.s. tefsiri ve bunlann faza'ili 
hakkinda Misir MemlQklarmdan £an?uh al-Curl (906/1501-922/1516) 
namma yaiilrai? bir eserdir. 

Basi : •U-M w*U. ^ *A\i\ j^Z Ll *L <-*- Jt&\ U* x-li- » t f. 

... J^mJI f/**-* V*J* J 5 * 1 * <-".>'' ^.J ^*-*" J Tefsirler X. asir 561 2079 M 122 

Aharh kag-it. 226 ,Dm • boy ve 170" ,n " eninde 136 yaprak. Sahifede 
Arap neshi ile lOO"""' uzunl. 25-satir. All b. Ahmad b. Sulayman al- 
Huvaysi al-'Abbasi eliyle 1134 (1722) zilkadesinde istinsah edilmi§tir. 
S6zbu§lan kirnuzi. Miklepli vi<?ncfurugii deri cilt. 

al-lklil fi istinbat at-tanzi! 

I. Y. l b de AbQ'l-Fall c Abd ar-Rahman b. Abi Bakr Kamal ad Din 
b. Muhammad b. Abi Bakr Calal ad-Din as-Sayu(l (61. 911/1505) nin 

tefsiri; ba§i: ••• Vr 1 J*" { ' [ * ^'^ -*:' J* J >' *"** ** ^ ] 

II. Y. 129- da Muhammad b. 'All b. 'AllSm a$-$iddiki 'nin tutiiii 
hakkinda, Y. 133" da c Abd as-Salam b. <Abd al-Malik b. Yahya'mn 
beyitleri, Y. 134- da Kahve hakkmda bazi beyitler; Y. I34 b de gat 
denilen ve Yemenlilerin cignedikleri mukeyyif nebat hakkinda Nur ad- 
Dln c Ali b. Omar al-Kura§I'nin kitabindan menkul sozler vardir. 

Bk. K. Z. 144; Br. G. II, 149, S. II, 180, a i". 

208G a. inn 

Aym 

Aharh kahn kafit. 27S nn ' boy ve 1*3*"°' eninde 266 yaprak. Sa- 
hifede nesihle 130? ^m, uzunl. 17 satir. Zahriye ve unvan gahifesi Mam- 
luk usIQbunda muzehhep. Miklepli ve sade semseli koyu kahve ren?i 
deri cilt. 

ad-Durr al-mansOr fi't-tafslr al-ma'sQr 

AbQ'i-Fail <Abd ar-RahmSn b. abi Bakr b. Muhammad Calal ad-Din 
as-SuyQt'i. Misirda Usyutta 84S (1445) recebinde dogdu ve 911 (1505) 
cemaziyelevvelinde vefat etli. Be§yuzden fazla ir.ilLuf.akh eseri vardir^ 

Bu eser. Suyflti'nin. bundan ewel yazdigi Tarcuman dl-JCuf'Urt ad- 
it tefsirin kjsaltilmi§idir vo hadislerden ibarettir. Eser 898 (1492) de 
itmam edilmistir. 
T.S.A.Y.K. F. 86 562 Arapca Yazmalar Fatihadan (1) Bakara (2) suresinin 184. ayctine kadar. 
Bk. Br. G. II, 145.2 179. 2 ; Ritter, H. Ay. cs. No 54. 

2081 A. 114/2 
Ayni 

Aharh kalin kfijit. 275-"" boy ve 183—- eninde 250 yaprak. Sa- 
hiWte ncsihle 130— uzunl. 17 satir. Zahriye ve unvan sahifesi mflzeh- 
h<^. Miklepli ve sade semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

Bu <S* Bakara (2) suresinin 185. ayetinden ayni surenin 254. aye- 
tine kadv/. 

2082 A. 114/3 
Ayni 

Aharit kahn kagit. 275— boy ve 183 m " eninde 287 yaprak. Sa- 
hifede 130-" uzunl. 17 satir. Zahriye ve unvan sahifesi muzehhep. 
Miklepli ve baait semseli kahve rengi deri cilt. 

Basi : ... jiVil J j^J.j «i.f j ^UJlj ^fUl J .. . £ >i 

Bakara (2) suresinin 254. ayetinden Nisfi (4) suresinin 113. ayeti- 
ne kadar. 

2083 A. 114/4 

Ayni 

Aharh kahn kaftit. 275-' boy ve 183— eninde 3U yaprak. Sa- 
hifede neSlhle 130— uznnl. 17 satir. Unvan sahifesi ve zahriye mfi. 
zehhep, Miklep ve sade semseli kahve renjri deri cilt. 

Nisa (4) suresinin 114. ayetinden A'raf (7) Suresinin 96. ayetine 
kadar. Tefsirler X. asir 563 2084 A. 114/5 

Aym 

Aharli kahn kagit. 275 m - boy ve 183 m '" eninde 30) yaprk. Sa- 
hiftde nesihle 13C" ,m - uzunl. 17 satir. Unvan saliifcsi ve zahriye mu- 
zehhep, sozbaslan kirmizi. Miklep ve sade semseli koyu kahve rengi 
deri cilt. 

A'raf (7) suresinin 100. ayetindcn Tavba (9) suresinin sonuna kadar, 

2085 A. 114/6 
Aym 

Aharh kahn kagit. 275""°* boy ve 183"""" eninde 334 yaprak. Sa- 
hifede nesihle 130 m,B> uzunl. 17 satir. Ibrahim al-Matak eJiyle 991 (1554) 
de istinsah edilmistir. Unvan ve zahriye muzehhep. Miklepli ve sade 
semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

Ba$i : ...lt*: 6 i/.-.u^ \%*^- Cxh ^.p\y\ ^ ^-UJI ^ >l ^.i^ i Jt _ 
Yunus (10) suresinin basindan Isrii (17) suresinin sonuna kadar. 

2086 A. 114/7 

Aym 

Aharh kahn kagit. 275«" boy ve 183 mn " eninde 392 yaprak. Sa- 
hifede nesihle 130 mn " uzunl. 17 satir. Unvan ve zahriye muzehhep, 
sozbaslan kirmizi. Miklep ve sade semseli koyu kahve rengi deri cilt. Kahf (18) suresinin basindan Furkan (25) suresinin sonuna kadar. 

2087 A. 114/8 

Aym 

Aharli kahn kagit. 275"- boy ve 183 mB - eninde 352 yaprak. Sa- 
hifede nesihle 130 m "* uzunl. 17 satir. Unvan ve zahriye muzehhep, 
sozbaslan kirmizi. Miklepli ve basit semseli koyn kahve rengi deri cilt. 564 Arap^a Yazmalar Basi : • • • * i*^ j)j J-ir^ J) XL'* ' ''^* J| lJ >~ 

§u c ara (26) suresinin basmdan Saba' (34) suresinin sonuna kadar. 

2088 A. 114/9 
Aym 

Aharh kalin kagit. 275 mm - boy ve 183 mm - eninde 369 yaprak. Sa- 
hifede 130""" uzunl. 17 satir. Unvan ve zahriye muzehhep, sozbaslan 
kirmizi. Miklep ve basit semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

Baji : • •• **■»•• *J)j s.sr <j) £>' ^j 51 •-»- 

Zumar (35) suresinin basindan tfasr (59) suresine kadar. 

2089 A. 114/10 

Aym 

Aharh kalin kflgir. 275 mm ' boy ve 183-- eninde 374 yaprak. Sa- 
*jfede nesihle 130 mn - uzunl. 17 aatir. Unvan ve zahriye muzehhep. 
Miklepli, basit semseli koyu kahve rengi deri cilt. 

Ban : . . c\y^\ J U «• g- JU J^ jjd.\ :,,- 

rjtjr (59) surtsinden Kur'anin sonuna kadardir. 

2090 *. 572 

Aym 

Aharh kagit. 21 5-*' l>oy ve 150--' eninde 227 yaprak. Sahifcde 
adt Arttp nohi ile 1(0""' uzunl. 23 sahr. 929 (1522-23) da istinsah 
edilmijrjr. MikhpH ve etrafi nuhudi deri ye thru cilt. 

Dti'* al-manfUr'un birinci nisfidir, bastan IsrB (7) suresinin sona- 
na kadflrdjr. 

2091 K. 571 

Aym 
Aharh kagit. 215""*- boy ve 150—' eninde 346 yaprak. Sahifede Tefsirler X. asir 565 adi Arap neshi ile 100""- uzunl. 21 satir. Miklepli ve etrafi nuhudi 
deri ve ebru cilt. 

Durr al-mansur'tin ikinci nisfidir. Kahf (18) suresinden Tahrlm (66) 
snresinin nihayetine kadardir. 

2092 E. H. 590 

Ayni eserin 1. ciidi 

Aharli kagit. 3l5 m - bay ve 215"""' eninde 497 yaprak. Sahifede 
adi nesihie 125 mm - uzuul. 35 satir. Tahminen XII. (XV1I1.) asir sonla- 
nnda kopya edilmistir. Serlevha adi miizehhep, cetveller kirmizi ve 
yaldizh semseli kahve rengi deri rilt. 

Bu 1. ciltte Fatiha (1) suresinden Nisa (4) suresinin 99. ayetine 
kadar. 

2093 E. H. 591 

Ayni eserin 2. cildi 

Aharh k&git. 315"""' boy ve 215 ma " eninde 503 yaprak. Sahifede 
adi nesihie ^S"" * uzunl. 35 satir. Serlevha muzehhep, cetveller kirmizi 
ve mavi. Miklep ve yaldiz semseli kahve rengi deri cilt. 

Ikinci ciltte Nisa (4) suresinin 99. ayetinden An c am (6) suresinin 
73. ayetine kadar vardir. 

2094 E. H. 592 
Ayni 

Aharh k&g>it. 315"*' boy ve 22(T m * eninde 477 yaprak. Sahifede 
adi neuhle 140""' uzunl. 43 satir. 1176 (1763) sevvalinde kopya edil- 
raigtir. Serlevha muzehhep, sdzbaslan kirmizi, cetveller mavi ve kirmizi. 
Miklep ve §emseli kahve rengi deri cilt. 

Bu ciltte Tavbe (9) den Saba' (34) suresinin sonuna kadar. 

2095 E. H. 593 

Ayni 
Aharh kagit. 315 m - boy ve 220' , " ,, ' eninde 349 yaprak. Sahifede 566 Arapca Yazmalar adt nesihle 140*- uzunl. 43 salir. Serlevha tezhipli, sozbaslan kirmizi, 
cetveller mavi ve kirmizi. 1177 (1764) rcbiulevvelinde kopya edilmigtir. 
Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

Bu son cillte Fapr (35) suresinden Kas(114) surcsinin sonuna ka- 
dardtr. 

2096 E H. 594 
Ayni 

Aharh kagit. 315 mm ' boy ve 2l5 m - eninde 511 yaprak. Sahifede 
adf nesihle 125— uzunl. 35 satir. Tahminen XII. (XVIII.) asirda kop- 
ya edilmistir. Serlevha miizehhep, cetveller mavi ve kirmizi. Miklep ve 
yaldiz semseli kahve rengi deri cilt. 

Bu ciltte 'Adiyat (100) suresinin 12. ayetinden Rum (30) suresinin 
20. ayetine kadardir. 

2097 E. H. 595 
Aym 

Aharh kajit. 315— boy ve 215— eninde 498 yaprak. Sahifede adf aeaikto 135—' uzunl' 35 satir. 1173 (1760) recebinde istinsah edil- 
nsftstir, Serlevha muz hhep, sdzbaslari kirmisi, cetveller mavi ve kir- 
aa«. Uikftap ve yaldiz semseli kahve rengi deri cilt. 

Bi ctttfa Fifir (35) suresinin 11. ayetinden Mas suresinin sonuua 
kadar vafrftr. 

2098 *• ™ 

Aym 

Ah»ru krcm rengi k&£it. 320— boy ve 210»»- eninde 430 yaprak. 
Sahifede bice nesihle 155— uzunl. 51 satir. Ahmad b. Mu-Ji al-Haiill 
eliyle 118» (1775) zilkadesinde istinsah edjlmistir. Serlevha miizehhep, 
sozbatjan kirmizi, cetveller yaldiz. Miklep, semse, kdselik ve zencirek- 
Ii kahve rengi deri cilt. 

Bu ciltte bulun tefsir vardir. Tefsirler X. asir 567 2099 K. 570 

Ayni 

Aharh kahn kagit. 270 m » l boy ve 185-— eninde 326 yaprak. Sa- 
hifede nesihle 130 o, «- uzunl. 25 satir. Muhammad b. Muhammad al- 
c Iraki al-Bakali iliyle istinsah edilmistir. Sozbaslan kirmizi. §emseli 
koyu kahve rengi deri cilt. 

Bu ciltte Al- c Imran (3) susesinin sonuna kadar vardir. 

2100 K. 573 
Ayni eserin 2. cildi 

Aharh kahn kagit. 270-- boy ve lS5 nm - eninde 307 yaprak. Sa- 
hifede nesihle 13G»- uzunl. 25 satir. Sozbaslan kirmizi. Semseli koyu 
kahve rengi deri cilt. 

Bu ciltte Nisa (4) suresinin basindan Anfal (8) suresinin 74. aye- 
tine kadardir. 

2101 A. 112 

Aharh kAgit. 27CT- boy ve 175— eninde 222 yaprak. Sahifede 
nesihle 13G"'- uzunl. 31 satir. e Al! Nor ad-Dfn b. Badr nd-Din b. Ca«l 
ad-Din eliyle 989 (1581) rebiulahmnda istinsah edilmistir. Sozbasfen 
kirmizi ile. Miklep ve sade semseli koyu kahve rengi deri ciHt. 

K. al-ItkSn fi 'ulflin aJ-l£ur'an 

Abflil Fail l Abd ar-Ranmfin b. abl Bakr Kamal ad-Din b. Muham- 
mad b. abl Bakr Calgl ad-Din as-Suyufi- (61. 911/1505) nin tefsir ve 
kiraete dair eseridir. 

Ba§i : ^>l J-.J<J5L ... jiil <*1<«W ^\ ^3Ul ^Ul f UVl f^\ JH Bk. Br. S. II, 179, j K. Z., $. ... wUl J|V '; 568 Arapca Yazmalar 2102 a. in 

Aym 

Aharh krem rengi kagit. 258 mm - boy ve 160 mn " cninde 288 yaprak. 
Sahifede nesihle 95 ,, " ,, • uzunl. 29 satir. Fahr ad-Din al-Vasiti" eliyle 
1015 (1606) muharreminde istinsah edilmistir. Serlevha muzehhcp, 
cetveller yaldizli. §emseli vi?ne rengi deri cilt. 

2103 A. 164 

Aym 
Aharh krem rengi kagit. 3lO mm - boy ve 165 m ° # eninde 474 yaprak. 
Sahifede Arap nesi ile 90""" uzunl. 23 satir. Ibrahim b. Muhammad 
b. Suiayman al-BicQri eliyie 1010 (1601) cemaziyelevvelinde istinsah 
edilmistir. Sozbaslan kirmizi. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 
Ost kenarini kurtlar cok harap etmistir. 2104 R- 1« 

Aym 

Aharh krem rengi kagit. 300™"- boy ve 205""- eninde 205 yaprak. 
Sahifede Arap neshi ile 132 a> " > ' uzunl. 33 satir. Hasan b. c Abd All*h 
eliyle 1089 (1678) muharreminde istinsah edilmistir. Sozbaslari ve cet- 
veller kirmizu Miklep ve semseli darcini deri cilt. 

2105 E- H - 5 *° 

Aharh kagit. 200 m "' boy ve ISO™"' eninde 232 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 60"*' uzunl. 15 satir. 1116 (1705) sevvalinde istinsah 
edilmistir. Serlevha mfizehhep, cetveller ve sdzbaslan kirmizi ile. Mik- 
lep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

at-Tahblr fi c ulQm at-tafslr 
Abtt'l Fail ( Abd ar-Rabman b. Bakr KamSl ad-Din b. Muhammad 
b. abl-Bakr a«<i>uyQt! (61. 911/1505) nin tefsire muteailik esexi. 

Bafi : •« 1*jj* >5\>lj ,.^LU ol» j«; LI ... -»* j^U *.«! j- J:-**- o> J* •»*■' *•' 
Bk. Br. G. II, 145, S. 11, 180. 7; K. Z., 354. Tefsirler X. asir 569 2106 H. 25 

Ayni 

Aharli krem rengi kagit. 205 mm * boy ve HS""" - eninde 208 yap- 
rak. Sahifede nesihle 90 mm - uzunl. 29 satir. 1002 (1594) zilhiccesinde 
istinsah edilmi§tir. S6/.ba?lan kirmizi. Miklepli kahve rengi deri cilt. 

Bu ciltte Culal ad-Din as-Suyuti'nin Tahbir adli tefsirinden ba§ka 
II. Y. /8 b de aym miielhfin al-Lubdb fi tak ir al-anidb adli eseri var- 
dir. Bu eser alfabe sirasma gore tcrtip edilmi? nisbetleri gostermsk- 

tedir; basi: ••• yUVlj el r- Vl a 6 ••^ :il ** ^ 

2107 A. 59 

Aharli krem rengi kagit. 260 mm ' boy ve 180 mm * eninde 32 yaprak. 
Sahifede nesihle sanath bir surette 7azilmi$. 130 m,,,, uzunl. 13 satir. 
911 (1505-06) de istinsah edilmi§lir. Mavi, kirmizi ve yaldizla yazilmi?- 
tir. Miklepli ve sade §emseli nuhudi deri Osmanli cildi. 

Ar-Ravla al-fa'iha fi tafsir al-Fstiha 

Husayn b. Maya al-Magrib! al-Maliki isminde biri tarafindan 11. 
Sultan Bayazid icjn 911 (1505-06) de sanath bir surette teKf ve tahrir 
edilmis. bir Ffitiha suresi tefsiridir. Muelltfin II. Bayezid kutuphansinde 
memur oldugu anlasjbyor. 

2108 M. 185 

Aharli krem rengi k&git. 212 m *' boy ve \45 mm ' eninde 205 yaprak. 
Sahifede degifik yazi ile ve dagisjk uzunl. ve sayida satir. Ocuncti 
risale 1132 (1719)"de kopya edilmis. Miklepli ve tahini renkli diiz 
deri cilt. 

Path ar-RahmSn bikajf ma yalbas (yaltabis) fi'1-Kur'an 570 Arapca Yazmalar 

I. Y. 4 b de Zayn ad-Din aba Yahya Zakariya b. Muhammad al- 
Ansari as-Sumayki as-Sfifi'i (51. 916/1511) nin yukardaki unvanli muh- 
tasar tefsiri; basi: -...A>UVl 1/3^^1 jrjlj.j ...Ij~Ja vJlJU .Ub Ji 
... fWt *fcX ^jUi y yi jy tfJii 4 J-i Bk. Br. G. II, 99, S. II, 118; II. Y. 
Y. 125 b AbaVSu'ad al-'lmadi'nin Kahf (18) suresi tefsiri; III. Y. 162 b 
de C AII Muhammad b. Sul(an al-Kari'nin hadise dair bir risalesi;IV. 
Y. 191 b de Kelamdan Aksam-t iman'a dair bir risaie ve risaienia bag ve 
sonunda bir takim fevaidi havi notlar ve $ukka tabir ohman kagitlar 
vardir. 

2109 a. si 

Aharli krem renyi kafcit. 220 m,n - boy ve 135 Inm • eninde 432 yap- 
rak. Sahifede talikle 75-"" uzunl. 29 satir. Ahmad b. Mahmud al-Var- 
dari eliyle Edirnede 1000 (1502) senesi cemaziyelahinnda istinsah edil- 
inistir. Serlevha muzehhep, ayetler kirmizi, cetveller yaldizla. Miklep, 
yaldiz semse, koselik ve zencirekli koyu kahve rengi deri cilt. 

Tafsir al-Kur'an 

§ams ad-Din Ahmad b. Sulaymao b. Katnal Pasa Osmanli alirnle- 
rinin en meshurlarindandir. Bir 50k risaie ve eserleri ve bir de Tavarihn 
Al-4 Osm9n-i vardir. 932 (1526) sabaninda seyhulislam olraus. ve 940 
(1534) sevvalinde vefat etmisttr. 

Basi i ... jijdi j» *iTlL & :,L* i Jy J\ . y UJCll «/l» \ iy . 

Bu tefsir Fltiha (I) dan as-Saffa"l (37) suresinin sonuna kadardir. 

Bk. Br. G. II, 449, S. II 668; K. Z., 439; Ritter, H. Ay. es. No 62. 

2110 M 166 

Aharh kafrit. 280 Bm - boy ve 205— eninde 213 yaprak. Sahifede 
nesihle 130-°' uzunl. 31 satir. 1085 (1674) ramazamnda istinsah edil- 
mistir. Ayetler kirmtzi lie. Miklepli kirmizi deri duz cilt. 

\J" nil c^'i '"^ 

Tashil as-sabtl 
Abfft-Makarim abfl'l -Hasan Sams ad-Din Muhammad b. : Abd ar- Tefsirler X. asir 571 Rahman al-Bakri as-Siddiki a§-Safi f i al-As'ari (Muhtelif eserlerde bu 
zatin oliim tarihi 9^2f 994 ve 952 (1545) olarak gosteriliyor). nin tcf- 
strin birinci cildi. 

Ba§i : .<. *ti"«u»>l«« js. U-m!1 j£\ ^Ji it -i-i 

Bk. Br. G. II, 344..-, S. II, 462; K. Z. Zeyli, 287. 

2111 H. 30 

Aharh kagit. lSS* "" boy ve 125 m "' eninde 24 yaprakr Sahifede 
jjiizel nesihle 63 mm ' uzunl. 11 sahr. Cetyj^ler yaldiz. Tahminen X. asir- 
da kopya edilmietir. Miklep ve semseli kahve rengi deri cilt. 

Risaia fi*t-tafsir 

Muhyi'd-Din Muhammad b. Ilyas Qlvl-zade (61. 954/1547) tarafi.i- 
dan Kanuni Sultan Sulayman natnina yazilmi? tefsire ait bir risaledir 

a Basi : ... o^UI <->j i jw-| )*y ^UXjl jf- <£\ ,_,l:.Ol \*-\i.\ jC>- 

MQellif igin Bk. Br. S. II. 642; O. M. I, 268. 

2112 E. H. 598 

Aharh kfigit. 200 m,n ' boy ve 130 roB " eninde 213 yaprak. Sahifede 
nesihle lb mm ' uzunl. 15 sahr. Muhammad b. Da\ud eliylc tahminen 
XI. (XVII) asirda kopya edilmigtir. Cetveller kismen kirmizi. Miklep 
ve semseli siyah deri cilt. 

Tafsir sOrat YOsuf 

Muslih ad-Din Mutfafa b. Syban as-Svuri (61. 969/1561) nin 95 
(1547) recebinde yazdigi sure-i Yflsuf tefsiri. 

Ba?i : ...ifjjy- j^uJi ■*-)! ±b ju» u .. ^-di j-»-i 4-iA Ui jyi j^i it J-i 
Bk. Br. G. II, 463, S. II, 707. 

2113 A. 88 
Aharli krem renjri kagit. 260 ,D,B * boy ve ISO""" eninde 427 yaprak. 1 572 Arapca Yazmalar Sahiffae nesrhle H0- m ' uzunl. 21 satir. 899 (1494) cemaziyelevvelinde 
istinrth edihnisHr. Serlevha muzehhep. Mikiep ve sade semseli siyah 
deri cilt. 

Macami' at-tanzil va't-ta'vll 

Bu tefsir, Bant Hursld'den III. §ah Rustam (949/1542-984/1576) za- 
maninda 955 (1548) senesinde ismini vermeytn biri tarafindan telif 
edilmistir. Miiellif, Bayiavi, Sa'labi, Kajsaf v. s. tefsirlerden alalurak 
bu eseri vucude ge'irdigin soyliiyor. 

Basi : ... \— *j *VU1 jUl «ul* ,jt->Vl jU j'^' J* j*)\ 

2114 EH. 556 

Aharh ka£it. 225 mm * boy ve 150 ron " enind^ 127 yaprak. Sahifede 
talikle 70 mm - uzunL 21 satir. Tahminen XL (XVII) asirda kopya edil- 
mistir. Serlevh muzehhep, cctveller yaldiz. Kahve rengi deri cilt. 

al-Mukaddima at-tafslrlya 

Muhammad b. Plr e Ali al-Birgivl (61. 981/1573) nin tefsir ilmi hak- 
kinda yazdi&i mukaddime dir. 

Bast j jr trf *»jUU l-i* j-» j ,;.«*l Jtj ** o; j ft s^LJlj jjlUl *?) *» -*^-t 

2115 K- 602 

Aharh HreW r«nyi ince kfijit. 300 mB - boy ve \W"*' eninde 861 yap- 
rak. Sahifede toes i hie 120""" muni. 33 satir. 991 (1593) cemaziyelev- 
velinde iatimaji edilmistir. Serlevha ve zahriye mflzehhep, sure basjari 
yaldiz, cotvellor kirmizi He. Kabartma semse ve koselikli kahve renjri 
deri cilt. 

tJ3\ v t.Ci \t\y Ji r LH jls\ Mj\ 

IrsBd al-'a^l as-salim ila rnazSya" al-kitab al-karlm 
AbtTa-Su'Qd Muhammad b. Mustafa al- ( tm$di 896 (1470) veya 898 Tefsirler X. asir 573 (1492) de Istanbul civannda dogmus. Badettahsi! muderris olmus ve 
Osmanhlann en biiyuk alimleri mertebesine ulasmi?, 952 (1545) de 
Seyhiilislam olmus ve 982 (1573) de vefat etmistir. Tefsirin 973 tc bi- 
tirmistir. Tefsirinin bashca ma'hazlan Zamahsari ve Bayzavl tefsirleridir. 
Bu ciltte biitiin Kur'an tefsiri vaidir. 

Ba§i : ... ji-l J a j^li 4^ j-jl j. jU.- 

Bk. Br. S., II, 651; K. Z. 65; Ritter, A. T. 67; O. M. I, 225. 

2116 A. 53 

Ayni 

Aharh krem rengi ince kagit. 280 mm> boy ve 170 mn " eninde 983 
yaprak. Sahifede nesihle 95""»- uzunl. 31 satir. l Alf b. Ball al-Karafar- 
yavi eliyle 995 (1587) safcrinde istinsah edilmistir. Serlevha mu'zehhep, 
ayetkrin iistu ve cetveller yaldiz cizgili. Kabarlma yaldiz semse ve 
koselikli kahve rengi deri cilt. 

2117 A. 52 

Ayni 
Aharh krem rengi ince ka£»t. 230- - - boy ve HO"- eninde 482 
yaprak. Sahifede nesihle SS-"" uzunl. 30 satir. Tahminen X. (XVI) 
asirda kopya edilmistir. Serlevha muzehhep, ayetler kirmizi cizgili, 
celveller yaldizli. Miklep ve semseli kahve rengi deri exit. 

Bu Abu's-Su'Qd tefsirinin 2. miicelledi olup, Ra c d (13) suresinden 
Nas (114) surtsinin sonuna kadardir. 

2118 E.H. 568 

Ayni 

Aharh kafrit. 265 n,m - boy ve leS"""- eninde 754 yaprak. Sahifede 
ince talikle 100 mra - uzunl. 33 satir. Tahminen X. (XVI) asirda kopya 
edilroistir. Serlevha muzehhep, cetveller yaldiz. Miklep, semse ve ko- 
selikli kahve rengi deri cilt. 

2119 A. 54 

Ayni 
Aharli krem rengi kagit. 295*- boy ve 175— eninde 786 yaprak. 574 Arapca Yazmalar Sahifede ince talik ile lOO"""' uzunl. 33 satir. 1004 (1596) recebinin 
24 finde istinsah edilmi§tir. Serlevha muzehhep, ayetlerin fizcri kirmizi 
cizgili, cetveller yaldizh. Miklep ve kabartma yaldiz semse ve kSselikli 
koyu kahve rengi deri cilt, 

2120 A. 49 
Ayni 

Aharh krcm rengi kafcit. 315"""' boy ve 185 Bm - eninde 709 yaprak. 
Sahifede nrsihle 110— uzunl. 35 satir. Muhammad b. Hidayat Allah 
al-Kasan! eliyle Utanbulda 1006 (1598) yili recebinde istinsah edilmis- 
tir. Serlevha muzihhep, ayetlerin ustii kirmizi cizgili, cetveller yaldiz- 
h. Miklep ve koselikli koyu kahve rengi deri cilt. 

2121 R- 175 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 325"™' boy ve 205"""- eninde 726 yaprak. 
Sahifede nesihle 130 wo> - uzunl. 41 satir. Muhammad b. Mahfuz b. Muh- 
yi'd-Din ad-Dimaskl eliyle 1019(1610) cemaziyelahinnda istinsah edil- 
mistir. S«rlevha muzehhep, ayetler kirmizi, cetveller yaldtzh. Miklep 
ve Bemselt katavti rengi deri cilt. 

Bu ciltte biitfln tafslr tam olarak mevcuttur. 

2122 A. 55 

Ayni 

Aharh krem rengi kagit. 290 mn " boy ve 180 n »' eninde 730 yap- 
rak. Sahifede nesihle 102"""' uzunl. 39 satir. Muhammad b. Muhammad 
Ibn al- c lbari eliyle §amda 1019 (1610) sabamnda kopya edilmistir. 
Ayetlerin ustfi kirmizi cizgili, cetvrller yaldizh. Miklep ve semseli 
visneciirtigu deri cilt. 

2123 R ™ 

Ayni 
Aharh kagit 280 ,n^, • boy ve 175 mm ' eninde 505 yaprak. Sahifede Tefsirler X. asir 575 guzel nesihle 120 mm - uzunl. 29 ve 32 satir. Muhammad b. Hasan at- 
farabzoni eliyle 1019 (1516) cemaziyelevvetinde kopya edilmistir. Ser- 
Ii vha ve zahriye muzehhep, ayetler kirmizt. §emseli kahve reng-i de- 
ri cilt. Ost kosesinini kurtlar harap etmistir. 

Bu ciltte Bakara (2) suresinden Anfal (8) suresinin sonnna kadardir. 

2124 R i7i 

Aym 

Aharh kSgit. 282 B »« boy ve 168 m,,, • eninde 310 yaprak. Sahifede 
talikle 98 mR " uzunl. 25 satir. Had Mustafa eliyle 1063 (1652) muharre- 
minde istinsah edilmistir. Serlevha muzehhep, cetveller yaldiz, sfizbaj- 
lari kirmtzi ile. Miklep ve semseli fes rengi deri cilt. 

Bu cilt Bakara (2) suresinden Nisa (4) suresinin son una kadardir. 

2125 R- 173 

Aypi 

Aharh kagit. 282 mn " boy ve 165 mm ' eninde 338 yaprak. Sahifede 
talikle 98*""- uzunl. 25 satir. Mustafa 'Ilmi b. Durak eliyle 1065 (1654) 
cemaziyeltvvelinde istinsah edilmistir. Serlevha muzehhep, cetveller 
yaldizli. Miklep ve semseli fes reng-i deri cilt. 

Bu ciltte Ra c d (13) suresinden NamI (27) suresinin sonuna kadar 
vardir. 

2126 R 172 

Aym 

Aharli krem rengi kagit. 270 mm - boy ve 151 ■"• eninde 560 yaprak. 
Sahifede nesihle 95 n "- uzunl. 31 satir. Tahminen XI (XVII) asirda kop- 
ya edilmi§tir. Serlevha muzehhep, cetveller yaldizli. Miklep ve semse- 
li kahve rengi deri cilt. Alt kosesmi kurtlar tahrip etmistir. 

Bu 2. cilt Ra c d (13) suresinden Nas (114) suresinin sonuna kadardir. 

2127 k. 6oi 

Aym 
Aharli krem rengi k&git. 303 mm ' boy ve ^GO"""' eninde 520 yap- 576 Arapca Yazmalar rak. Sahifede talikle 110 mn " uzunl. 27 satir, kenarlarda yazilar vardir. 
Tahmincn XI. (XVII) asirda kopya edilmistir. Serlevha ve zahriye 
mflzehhep, cetveller yaldiz. Miklep, kabartma yaldizli semse ve kose- 
likli siyah deri cilt. 

Ffitiha (1) dan yusuf (12) suresinin sonuna kadar. Kenarlarda Bay- 
zavi tefslri vardir. 

2128 a. 48 

Aym 

Aharh kAfirit. 290 mm « boy ve lOO"""' eninde 210 yaprak. Sahifede 
talikle 108 mm - uzunl. 31 satir. Tahminen XI (XVII) ssirda kopya edil- 
mistir. Serlevha muzehhep, ayetler kirmizi cetveller yaldiz ve kirmizi 
ile. Miklepli ve kabartma yaldiz semseli koyu kirmizi deri cilt. 

Bu cilt Kur'anin basindan yalmz. An c am (6) suresinin 26. ayeti- 
nin sonuna kadar olan kisnnn tefsiri havidir. 

2129 a. so 

Aym 

Aharh ince ka&it. 315-"»* boy ve 205 Bn - eninde 798 yaprak. Sa- 
hifeda talikle 118 01 - uzunl. 29 satir. Tahminen XI. (XVII.) asirda 
kopya edilmistir. Serlevha mflzehhep, ayetlerin uzeri yaldizla cizilmis, 
cetveUV ve duraklar yaldiz. Miklep, kabartma yaldizli, semse, kose- 
lik ve bordurlii kirmizi deri cilt. 

Bu nusha Kur'anin basmdan §5d (38) suresinin sanuna kadardir. 

2130 a. 51 

Aym 

Aharh katfit, 30S mm ' boy ve 205 n "- eninde 333 yaprak. Sahifede 
talikle 115 k - uzunl. 27 satir Tahminen XII. (XVIII) asirda istinsah 
edilmistir. Serlevha kaba tezhipli, ayetlerin ustu kirmizi cizgili, cetvel- 
ler yaldizli. Miklep, kabartma ve yaldizli semse, koselik ve zencirekli 
kirmizi deri cilt. 

Bu mQcellet Anfal (8) suresinin iptidasindan Mu'minun (23) sure- 
sinin sonuna kadardir. * 576 Arapca Yazmalar ; f rak. Sahifede talikle llG mra - uzunL 27 satir, kenarlarda yazilar vardir. 
TahraiRea XL {XVII) asirda kopya edilrai§tir. Serlevha ve zahriye 
muzehhep, cestveller yaldiz. Mikiep, kabartma yaldizli semse ve ko§e- 
likll siyah deri cilt. 

Ffitiha (i) daa yusuf (12) suresinin sonuna kadar. Kenarlarda Bag- 

zam tefsiri vardir. 

2128 ^ 48 

Ayru 

Aharh kajit. 290 mm - boy ve 19Q mm ' eninde 210 yaprak. Sahifede 
talikle 108"™- uzunl. 31 satir. Tahminen XI (XVII) ssirda kopya edil- 
rni§tir. Serlevha muzehhep, ayetler kirmizi cetveller yaldiz ve kinnizi 
ile. Miklepli ve kabartma yaldiz §emse!i koyu kirmizi deri cilt. 

Bu cilt Kur'anin basjndan yalniz. An c am (6) suresinin 26. ayeti- 
nin sonuna kadar olan kismm tefsiri havidir. 

2129 a. so , 

;./Aym 

Aharh bee kafifc. 315«- boy ve 205» m - eninde. 798 yaprak. Sa- 
hifedt UJikl* il8 m «* uzunl. 29 satir, Tahminen' XI. (XVII.) asirda 
kopya edilmiijtir. Serlevha muzehhep, ayetlerin uzeri yaldizla cizilmig, 
cetveller ve duraklar yaldiz. Mikiep, kabartma yaldizli, semse, ko§e- 
lik ve bordiirlit kirmizi deri cilt 

Bu innhn-Kur'anin bagindan S§d (38) suresinin sanuna kadardir. 

2130 A. 51 ; 
...-. ' Ayns 

Aharh k&f it. 305 mra - boy ve 205 ras - eninde 333 yaprak. Sahifede 
talikle fl5*— ' uzunl. 27 satir Tahminen XII. (XVIII) assrda istinsah 

edilmi|lir. Serlevha kaba tezhipli, ayetlerin fistu kirmizi eizgili, cetvel- 
ler yaldizli. Mikiep, kabartma ve yaldizli §emse s koseSik ve zencirekli 
kirmizi deri cilt. 

^ Bit mucellet Anfal (8) suresinin iptidast.ndan Mu'minun (23) sure- 
sinin sonuna kadardir. I Tefsirlor X. asir 577 2131 A. 185- mnlcerrer 

Aharh kagit. ISO"""- boy ve 125 ,r,m - eninde 217 yaprak. Sahifede 
nesihle 65 1 "'"' uzunl. 13 satir. Tahminen XI, (XVII.) asirda istinsah 
edilmi§tir. Miklepli nuhudi deri cilt. 

Hasiya c ala tafsir al-Fatihat al-kitab 

H'aica Qdebi diye i§tihar eden AbiPs-Su'ud Muhammad b. Mus|afa 
al- c lmadi (61. 982/1574) nin Fatiha tefsiri hasjyesidir, 

Bas.1 : «*->*- 1 J^ cJJ t^ 1 y <•. y~*i ) •> O'.'i <- ,Wl * of-i eW**\ 

2132 m. 190 

Aharh kag-it. 260 mm ' boy ve 175 mm - eninde 54 mm - yaprak. Sahifede 
nesihle 105""" 1 uzunl. 29 satir. 954 (1547) muharreminde istinsah edil- 
mis,tir.S6zbasJan kirmizi. Miklepli nuhudi deri cilt. 

-Li VI l}j^ j„.J& Ift <.i(e- 

Hasiya c ala tafsir surat ai-An c am 

Bu hasjye Sinan ad-Din Yusuf b. Husam ad-Din al-Amasi (61. 
986/1481) nindir. Kanuni Sultan Suleyman'a ithaf edilmi§tir. Eserde 
muellifin ismi mezkur degildir. 

Basi : .-. fXA-l f^s olfSfl «. t U*> wjJj^ «LUi j-iUu. r »il u 4 

Bk. O. M. II, 54. 

2133 E- H. 566 ■ 

Aharh kag-it. 240 m "- boy ve 140"""" eninde 445 yaprak. Sahifede 
uesihle 83 mm - uzunl. 23 satir. 989 (1581-82) de miiellif eliyle yazilmi§- 

tir. "Serlevha muzehhep cetveller yaldiz, ayetler kirmizi. Mikiep ve ka- 
bartma yaldiz gemseli koyu kahve rengi deri cilt. 
T.S.A.Y.K. . F. 87 578 Arapca Yazmaiar Tefsirler XL asir 579 Ji^l S.J 
NazII at-tanzll Muhyi'd-Din Muhammad b. Badr ad-Din aUMun§i nl-AkhifSrl 
(61. 1001/1592-93) nin 989 (1581-82) sencsinde bitirdigi tefsirdir, buna 
Taiuil at-tanzil de denmektedir. 

Bap ; • ■ ° s-.ls.3CM jlc J«. J>l jolt ii a.i-1 

Bk. K. Z. 1950 ; Br. G. II, 439 e S. II, 652; Rltter, H. Ay. es. No 
7i; O. M. I!, 20. 

' 2134 A. 186 

Aharli krem rengi kagit. 210 E " B ■ boy ve 120 mm - eninde 34 yaprak. 
Sahifede talikle 55 mm - UEunl. 19 satir. Muellif Vahyl-zade c Abd Allah 
b. Mu§|afa eliyle Istanbulda istinsah edilmitjtir. Serlevha miizehhep 8 
cetveller yaldizli. Miklep ve basit §emseSI kirrmzi deri cilt. <e.\.J\ £aIj£\ J'.' JV Ha§iye Vahyi-zada c ala tafsir <fktarabat as-sa c a» 

III Sultan Murad (987/1574-1003/1595) devri filemasindan miiderris Vah- 
yl-zSde e Abd Allah b. Mu^afa (61. 1108/1696) tarafmdan muhtelif mu- 
fessirierin yazdigf "sflrat ai-Kamar (54) 'in 1. ayetinin tefsirine yaziian 

ha§iy.edir. . r . - 

Ba§s s •■• <&-.&* ^5t- <y uLj'VI jli. ^ o\**r 

MMlii iqin Bk. O. M. I, 182, 

2135 H. 27 

Ahar% : ;ka|it. 205— boy ve i27 SE " eninde 117 yaprak. Sahifede 
n»fale JS mm '~ iizunL 19 satir. c Omar b. Husayn b. abi Bakr az-Zilav! 
eliyte 1147 (1743) saferiade istinsah edilraifHr. Sozba§lari kirmizs. Mik- 
li ve vifsegfirufii deri ve ebru cilt. 

ar-Ravi ar*rayyan fi as'ilat ai-Kur'aa 
tlusaya b. Sufaymla b. Rcggdn al-SHasaynl (tahminen X. asir} nig muhtelif tefsir kitaplanndan topladigi Kur'ani meselelerin cevaplanni 
havi eserdir. 

... >-lfc)l ^ i, Jr lj l^a- jlylll ^_l «.Ls, fr 6 ill lie jLj J. j^L. J- i>_ll 

Muellif icin Bk. Br. S. II, 909. TEFSlR 

XI. asir 

2136 R- 170 

Aharli krem rengi ince kagit. 225 ma " boy ve 135°"°' eninde 390 
yaprak. Sahifede nesihle 78 ram - uzunl. 29 satir. Tahminen XI. (XVII.) 
asirda kopya edilmi§tir. Serlevha miizehhep, cetveller yaldiz, ayetler 
kirmizi ile. Miklep, §emse ve koselikli vi$neeiiriigii deri cilt. 

f l r )Vl ^.. 

Savati c al-ilham 

Fayzl ve FayyazI mahlasi ile Farsca giirler yazr.ii? olan Hintlt 
AbO'I-Fail Fay£ Allah b. Mubarak al-Hindi (61. 1004/1595) nin nokta- 
sit harflerle telif ettigi tefsirdir. 

Ba§J? ...,*kOl u-U ^^ (.g'Vl^Ll^ f4 Lj Ul^iy ju^... >a Vi Jl V il 
Bk. Br. G. II, 417, S. II, 610; Ritter, H. Ay. es. 74. 

2137 R. 177 

Aharli kalin kfigit. 30Q rara ' boy ve 200 n<a - eninde 452 yaprak. Sahi- 
fede Arap neshi ile HH mm ' uzunl". 33 satir. 1138 (1725) de istinsah edil- 
migtir. Unvan, zahrjye ve serlevha miizehhep, cetveller kirtmra ve ma- 
vi. Miklep ve- yaldizh ?eraseli kahve rengi deri cilt. 

jM 1 j^j 0'> jW 

Anvar al-Kur'an va asrlr al-Furkao 578 Arapca Yazmaiar Tefsirler XL asir 579 Ji^l S.J 
NazII at-tanzll Muhyi'd-Din Muhammad b. Badr ad-Din aUMun§i nl-AkhifSrl 
(61. 1001/1592-93) nin 989 (1581-82) sencsinde bitirdigi tefsirdir, buna 
Taiuil at-tanzil de denmektedir. 

Bap ; • ■ ° s-.ls.3CM jlc J«. J>l jolt ii a.i-1 

Bk. K. Z. 1950 ; Br. G. II, 439 e S. II, 652; Rltter, H. Ay. es. No 
7i; O. M. I!, 20. 

' 2134 A. 186 

Aharli krem rengi kagit. 210 E " B ■ boy ve 120 mm - eninde 34 yaprak. 
Sahifede talikle 55 mm - UEunl. 19 satir. Muellif Vahyl-zade c Abd Allah 
b. Mu§|afa eliyle Istanbulda istinsah edilmitjtir. Serlevha miizehhep 8 
cetveller yaldizli. Miklep ve basit §emseSI kirrmzi deri cilt. <e.\.J\ £aIj£\ J'.' JV Ha§iye Vahyi-zada c ala tafsir <fktarabat as-sa c a» 

III Sultan Murad (987/1574-1003/1595) devri filemasindan miiderris Vah- 
yl-zSde e Abd Allah b. Mu^afa (61. 1108/1696) tarafmdan muhtelif mu- 
fessirierin yazdigf "sflrat ai-Kamar (54) 'in 1. ayetinin tefsirine yaziian 

ha§iy.edir. . r . - 

Ba§s s •■• <&-.&* ^5t- <y uLj'VI jli. ^ o\**r 

MMlii iqin Bk. O. M. I, 182, 

2135 H. 27 

Ahar% : ;ka|it. 205— boy ve i27 SE " eninde 117 yaprak. Sahifede 
n»fale JS mm '~ iizunL 19 satir. c Omar b. Husayn b. abi Bakr az-Zilav! 
eliyte 1147 (1743) saferiade istinsah edilraifHr. Sozba§lari kirmizs. Mik- 
li ve vifsegfirufii deri ve ebru cilt. 

ar-Ravi ar*rayyan fi as'ilat ai-Kur'aa 
tlusaya b. Sufaymla b. Rcggdn al-SHasaynl (tahminen X. asir} nig muhtelif tefsir kitaplanndan topladigi Kur'ani meselelerin cevaplanni 
havi eserdir. 

... >-lfc)l ^ i, Jr lj l^a- jlylll ^_l «.Ls, fr 6 ill lie jLj J. j^L. J- i>_ll 

Muellif icin Bk. Br. S. II, 909. TEFSlR 

XI. asir 

2136 R- 170 

Aharli krem rengi ince kagit. 225 ma " boy ve 135°"°' eninde 390 
yaprak. Sahifede nesihle 78 ram - uzunl. 29 satir. Tahminen XI. (XVII.) 
asirda kopya edilmi§tir. Serlevha miizehhep, cetveller yaldiz, ayetler 
kirmizi ile. Miklep, §emse ve koselikli vi$neeiiriigii deri cilt. 

f l r )Vl ^.. 

Savati c al-ilham 

Fayzl ve FayyazI mahlasi ile Farsca giirler yazr.ii? olan Hintlt 
AbO'I-Fail Fay£ Allah b. Mubarak al-Hindi (61. 1004/1595) nin nokta- 
sit harflerle telif ettigi tefsirdir. 

Ba§J? ...,*kOl u-U ^^ (.g'Vl^Ll^ f4 Lj Ul^iy ju^... >a Vi Jl V il 
Bk. Br. G. II, 417, S. II, 610; Ritter, H. Ay. es. 74. 

2137 R. 177 

Aharli kalin kfigit. 30Q rara ' boy ve 200 n<a - eninde 452 yaprak. Sahi- 
fede Arap neshi ile HH mm ' uzunl". 33 satir. 1138 (1725) de istinsah edil- 
migtir. Unvan, zahrjye ve serlevha miizehhep, cetveller kirtmra ve ma- 
vi. Miklep ve- yaldizh ?eraseli kahve rengi deri cilt. 

jM 1 j^j 0'> jW 

Anvar al-Kur'an va asrlr al-Furkao Tefsirler XII. asir 581 Muhammad b. Bisjam b. Sayyld Rusfam aI-Ha§§abi Van! Efendi 
Vankuli (61. 1096/1685) nin telif ettigi tefsirdir. 

Ba§i : J-yJi j* oUfcCll if A jA> j.'i ^*Ji,, ^Vi j* ^ji <i J-i 
Br. G. II. 439, S. II. 652. 2140 A. 60 

Aharh krem rengrt ka£it. 230 mm - boy ve 140 m ' m - eninde 119 yaprak. 
Sahifede nesihle 67 mm - uzunl. I5satir. Tahminen XI. (XVII) asirda istin- 
sah edilmi§tir. Serlevha muzehhep, cetveller yaldiz, ayefler kirmizi ile. 
Miklep, kabartma yaldiz §emse, ko§elik ve bordiirlu acik kahve rengi 
deri cilt. 

Tafir sural al-Kahf 

Surefadan Muhammad Abtfs-Surur b. Ahmad b. 'Abbas as-Siddlki 
tarafindan Sultan IV. Murad (1032/1622-1050/1640) icin yazilmis surei 
Kahf (18) tefsiridir. 

Ba§i : ... jUJl -JL. JWl v : e Jia ol*iVl o't ..• fi -'* ur l JI 

Bk. Br. G. II, 326. TEFSlR 

XII. asir 

2141 M. 162 ve 163 

Aharh ince ka£it. 390-»°" boy ve 225 mn " eninde her iki cilt 869 
yaprak. Sahifede ince talikle 137 mm - uzunl. 55 satir. Tahminen XII. 
(XVIII) asirda kopya edilmistir. Serlevha guzel muzehhep, cetveller 
yaldizh, Miklep, yeksahli yazma semse, koselik ve bordiirlu nuhudi 
deri cilt. 582 Arapca Yazmalar Ruh al-t>ayan 

Bu tefsir 1137 (1723) te vefat eden Bursali Isma'il Hikki'nm ese- 
ridir. 1109 (1697-98) telif edilmistir. 

Istanbulda 1264, 1285 ve 1306 da basilmistir. 

Basi : ••• f^*Vi, Jti^Ji J-yi <-»uCll olji jiliJ-l <i-J j* _, 4 Ul jJl A aJ-I 
Bk. O. M.» I, 28. 

Birinci cilt Fatilia dan 'Ankabut (29) suresinin sonuna Ikinci cilt 
Riiro (30) suresinden Nas (114) suresinin sonuna kadar. 

2142 R iss 

Ayni 

Aharli ince k§£it. 350 m,B - boy ve 215"" n - eninde 713 yaprak. Sahi- 
fede talikle 120"- uzunl. 37 satir. Tahminen XII. (XVIII) yiizyrfda is- 
tinsah edilmistir. Ayetler kirmizi ile. Etrafi kahve rengi deri ve ebru cilt. 

Bu ciltte Fatiha (1) dan Ibrahim (14) suresinin 20. ayetine kadar 
vardir. 

2143 R. 189 

Aharh kdfirit. 260 m " u boy ve 155 n - eninde 26 yaprak. Sahifede 
talikle 80 mm ' uiunl. 17 satir. 1141 (1728-29) de istinsah edilmistir. Ser- 
levha muzehhep, cetveller yaldizh. Miklep ve yaldizli semseli nuhudi 
deri cilt. 

<^liU Ijy- j*-J» 

Taflr sQrat a!-Fati$ia 

Ozerinde Molla §ams ad-Din FanSri'nin oldugu yazih ise de diger 
nushalan il* karsila$tinldi£inda ismini vermeyen bagka birine ait ol- 
dufcu sfdrulmQstur. 

Bas.i : <: s JO J*~* j^~\ i>'^j Ijj-* *JLL\ ^^-*\ <U4 ^»j jull *» -»^l 
Bast : • • • wl>Jl J,f- Ji i^LUi Tefsirler XII. asir 583 2144 £• H. 603 

Aharh krem ren?i ka£it. 215 m,n - boy ve , 155 ,n,,,, eninde 156 yaprak. 
Sahifede taltkle 90 am ' uzunl 25 satirr. Muhammad b. Mustafa al-Ak- 
karmani eliyle 1157 (1744) ramazaninda istinsah edilmistir. Serlevha 
muzehhep, cetveller yaldizh. Miklep ve yeksahh yazma semseli nuhudl 
deri cilt. 

»U~M &yK~t y-—*l\ 

Tafsir sQrat an-Naba' 

Muhammad b. Mustafa al-Akkarmani (61. 1174/761) 1157/1744) de 
Izmir kadisi idi. Bayzav! tefsirinden Naba' suresine hasjyeler yazmigtir. 

Ba§i ; ... j.Jj-1 j^\ > y U:iU j* £j~* 

Muellif icin Bk. Br. S. II. 660; O. M. I. 214. 

2145 E. H. 601 

Aharli ka£it. 217""»- boy ve \5S mm ' eninde 123 yaprak. Sahifede 
nesihle 60"""' uzunl. 17 satir. 1176 (1862) cemaziyelevvelinde yazilnus- 
tjr. Kenarlarda ha§iyeler vardir. Cetveller kirmizi. Miklepli koyu kah- 
ve rengi deri cilt. 

Tafsir sflrat an-Naba' 

Bu c Amma ctizu tefsiri muhtelif tefsir hasiyelerinden iktibas sure- 
tiyle SulaymSn b. SulaymSn isminde biri tarafmdan 1176 (1762-63) da 
yazilmijtir. 

Basi : ... ujJVI .J-Ui L £* iUl jy»l-i > 

2146 A. 83/1 

Aharli ince ka£it. 263" " boy ve 175 mm - eninde 89 yaprak. Sahi- 
fede nesihle lOS"- uzunl. 35 satir. 1275 (1854-55) de istinsah edilmis- 
tir, ve Sultan <Abd al-Mecid'e takdim edilmistir. Serlevha ve cetvel- 
ler yaldiz, ayetler kirmizi ile. Miklep, yaldizh serose ve koselikli vi§- 
necurugu deri cilt. 584 Arapca Yazmalar Durr al-asrar 

Miiderrisinden vc §am vilaycti meclisi azasindan Mahmud Efendi' 
(61. 1305/1887) nin 127-1 (1853-54) te noktasiz olarak yazdigi muhtasar 
tefsirin birinci cildidir 

Basi : ... rj Ci\ A*yr,C f £.y T^L. I,a-. ^f^ «|j-> j-^. it J-l 

Biridci c. Fatiha(l) dan Maryam (19) suresinin sonuna kadardir. 
Br. S. II, 775. 

2147 A - «/ 2 

Ayni 

Aharh ince krem rengi kagit. 260"™' boy ve 177 fl " n ' eninde 87 
yaprak. Sahifede nesihle 180 ,nra ' uzunl. 33 satir. 1275 (1854-55) de is- 
tinsah edilmi?tir. Serlevhi ve cetveller yaldiz. ayetler kirmizi ile. Mik- 
lep ve yaldiz semseli ye§il deri cilt. 

Ikinci cilt Jaha. (20) suresinden Kur'anin sonuna kadardir. 2148 E-H- 613 

Aharh ince kagit 210 mm - boy ve i35 m - eninde 657 yaprak. Sa- 
hifede nisihls 7S ma - i«unl. 13 satif. Muellif <Abd ar-Rahm5n b. §ay|j 
Sadr ad-Din b. Badr ad-Din eliyle 1054 (1644) ceraaziyelahinnda is- 
tinsah edilmi§tir. Cetveller kirmizi. Miklep ve sade semseli kahve rengi 
deri ciH. 

Tafsir Cami c ai-vacizayn 

*Abd ar-Rahman b. a?-§ayb Sidr ad-Din b. a§-§ayl) Badr ad-Din 
ad-Daklk al-rjamidi al-hiacc Bayrinnl al-Horasani Calal ad-Din SuyGtf 
(51. 911/1505) ve Mahalli'nin tefsirini esas ittihaz ederek yazdigi vejiz 
tefsirdir. 

Ba|i : ... r l^Vl <>* » «&U j* rfJl it jj>\ Tefsirler XII. asir 585 2149 M, 133 

Aharh krem rengi kijit. 265"- boy vc 112—- eninde 398 yaprak. 
Sahifede talikle 100"-- uzunl. 21 satir. Muhammad Murad Uahi eliyle 
1096 (1685) saferinde istinsah edilmistir. Serlevha muzehhep, cetveller 
mavi ve kirmizi. Miklepli kirmizi deri duz cilt. 

Carni* albayan fi tafsir al-Kur'an 

Mu f in ad-Din Muhammad b. Safi (61. 902/1496) nin Ibn Kajir, 
Kassaf ve serhi J'tbl, Taftazani, Bayiivi v. s. tefsirleri mehaz ittihaz 
ederek yazdi&i tefsirdir. 

Basi : ... JT JrJIj. .>_J jU j*, ^t J^.j j_,i ^i)| ^ J.| 

Bk. Sulaymaniye de Sehid f Ali pasa, 103;Haci Mahmud, 213; Br. 
S. HI, 1267, ortada. 

2150 A. 101 

Aharli kagit, 210— • boy ve 147—' eninde 76 yaprak. Sahi/ede 
nesihle 68»- uzunl. 17 satir. Ayetler kirmizi ile. Miklepli kirmizi deri 
cilt. 

*> *■ . •" 

Tafsir cuz' c Amma 

Kur'anin Naba' (78) suresinden Tank (86) suresinin sonuna kadar 
anomm bir tefsirdir. c Ogroan Pasa isminde bir zata ithaf edilmistir. 
Basi : ...bl^ x^ j& jljj jjUl jjll *lkL. j^i vUjr jJ-l *Lt jJl i> J-\ 

2151 H. 33 

Aharli k&fcit. 160-- boy ve 75""»' eninde 10 yaprak. Sahifede 
nesihle 63-« uzunh 17 satir. Muellif eliyle istinsah edilmistir. Cetvel- 
ler kirmizi. K&£it kap. 

j4iJI ljy~> s*~*> 

Tafsir sQrat al-Kadr 596 Arapca Yazmalar As-Sayyid yifi? c Abd ar-Rahraanal-Amidlnin tefsir hagiyelerinden 
topladif i l£adr (97) suresinin ha§iyesidir. 

Basi : jy **l*j ol-JVl jUj *> Aji $jt\ r '» jji j r )\ it J-« 

... 5UiTj 'VW TEFSlR MECMUAIARI 2152 a. ioo 

Aharli ve renkli kafrit. 180""' boy ve 130-"" eninde 93 yaprak. 
Sahtftde nesihle 65" m ' uzunl. 13 ve talikle 7S aa " uzunl. 9satir. Tahmi- 
nen & (XV ) asirda kopya edilmistir. Sozbaglan kirmizi ile. Miklepli 
ve etrafi vsfne rtng'i deri ka&it cilt. 

Bu mecmuada : 1. Y. 2 V de £azi Bayiavl tefsirinden alinmis 'Amma 
cOz'unttn iefairi | II. Y. 72 k Burhin ad-Din alCa'barl (61. 732/1333) nin 
ah£a f l4at aMHba fi tacbid al-Fdtlffa sintn fcrhi; 111. Y. 87* de Ate- 
da 'Alt gam mafkar at-'acSgth in havassi hakkiada farsca risaleai vardir. 

2153 a. km 

Aharii krem rengi kajit. 240""" boy ve 160 mm> eninde 239 yaprak. 
Sahlfede nesihle 177"*' uzunl. 21 aatir. Ibrahim b. Mustafa b. 'Alisir 
eliyle 736 (1335) muharreminde rauellifin tashih ettigi nushadan istin- 
sah edilmistir. SSzbajlan ve cetveller kirmizi ile. Miklep ve yaldizli 
aemseli vifne renyi deri cilt. 

Bu ciltte : I. Y. 3 b de Zayn ad-Din Muhammad b. abl Bakr ar-Razi 
(VII. asir aonu) ^1»J1 Jl^lM yi^* Jf-"" Tafs'ir gadb al-Jjyur'an adli eseri; 
II. Y. 221* de Abfl'1-Yumn 'Abd Allah'in huruf heca uzerine tcrtip 
ettigfi; IjjUI cAilll a l~lugat an-nHdira adli risale vardir. 

Birincinin basi :. ••• <-i £* J 6 •J* 1 * £*? ** - 1 *** 

Bk. K. Z. 1208} Br. S. I. 658. . Tefsir mecmualan 587 

2154 a. 107 

Aharh kAfrit. 180""- boy ve 135-- eninde 135 yaprak. Sahifede 
nesihle 95—- uzunl. 17 satir. Aba Bakr b. Muhammad b. Ahmad b. 
al-tfasan as-Suyuti eliyle 824 (1421) recebinde istinsah edilmi§tir. S5z- 
baslari kirmizi ile. Miklep ve hendest tezyinatli kahve rsmji deri cilt. 

Bu ciltte: I. Y. l b de Aba Bakr Muhammad b. 'Omar b. Ahmad 
b. 'Uzayr as-Sicistani (61. 330/941) nin alfabe sirasina yore telif cdil- 
mis tefsir garib al-Kur'an adh eseri ; II. Y. 76 k de AbQl-Kasim c Abd 
ar -Rahman b. c Abd Allah aI-Hag c ami as-Suliayl! (61. 581/1285) nin 
^Vl ^ 41 v bT J U ^Vj _i^t zt-Tcfrifva'l-ilhSmlimafikitab Allah 
nun al-ibham adli tefsiri muhtasan vardir. 

1. cinin Baft : . .. -»* J if)^ Cr. ** *'•*?* t} V*' >Wl f UVl ^Jl I'j^f 
Bk. Br. G. I. 413, S. I. 734. 

2155 A. 116 

Aharh krem rengi kafit. 260-- boy ve 175°"»' eninde 232 yaprak. 
Sahifede adf nesihle 130«»»- uzunl. 25 satir. <Abd Allah eliyle 706 (1306) 
rebiulevvelinde istinsah edilmigtir. Miklep ve yuvarlak semseli kahve 
rengfi deri cilt. 

Bu miicellette: I, Y. 1«- de Burhan ad-DinTac al-kurra' MahmQd 
b, Hamza b. Nasr al-Kirmani (61. 500/1106 civ.) nin al-Burhan fi 
{tavcih) mutasabih al-£ur'an adh eseri; Br. S. I. 732; U. Y. 109 b de 
Zayn ad-Din Muhammad b. abi Bakr b. c Abd al-Muhsin b. c Abd al 
Kadir ar-RazVrdn As Hat al Kur'an va acvibatha adli yukarda gecen 
eseri vardir. 

Birinci eserin basi : ... A f j c ji^i J>| ^Ji a J.| 

2156 a. us 

Aharh krem ren?i ka&U. 235— boy ve 165'" m - eninde 288 yaprak 
Sahifede nesihle 115- m - uzunl. 23 satir. Sulayman b. ldrls eliyle 690 
(1291) cemaziyelahinnda istinsah ediJmi§tir. Etrafj kahve renri deri ve 
kSg-it cilt. 

Bu miicellette : I. Y. 1* de Muhibb ad-Din abQ'l Baka c Abd AllSh 588 Arapca Yazmalar b. al-Husayn al'Okbar'i al-Hanbali (61. 616/1219) nin at-Tibyan fi f'ab 
al-Kur'an adh eseri ; Bk. Br. G. I. 262, S. I. 49 » ; II. Y. 208 b de §idr 
ad-Oin Muhammad b. Islialj: al Konavi'nin Ibn Sina'nin kisa tercumei 
hah t III. Y. 121 b de Ahmad b.' abi Ishak MahmOi b. abil-Fail Mu- 
hammad Naslm'in Llsan aHanzil adli Farsca kisa bir tefsir vardir. 
Bu son tefsirden bir nusha Istanbul. Oaiversitesi kutGphanesi. F. 1027 
No. da vardir. 

2157 A. 132 

Abarh krcm rengi kagit. 175 mm - boy ve 120"- eninde 175 yaprak. 
Sahifede talikle 80"" # uzunl. 15 satir. Muhammad b. Muhammad Abi 
Talib eliyle 740 (1339-40) zilkadesinde istinsah edilmistir. MikLp ve 
yu rlak semseli kahve rengi deri cilt. 

L Y. l fc de MuhmOd al-Cfimi nin a\-Mu c *ffarat fi tafsir al-ayat ad- 
li Cteri; basi: JLCll ^Ujl gr ^-^J Jl Lr \l Y. 131 b de Amir Had 
Balad isminde birinin Ritalat al-Ma c ani va'l-bayarii; III. Y. 174 b de al-ls- 
farfi'nin trab'* dair bir makalesi vardir. 

2158 H- 37 

Aharh kagit. 20Q Ha " boy ve 130""' eninde 183 yaprak. Sahifede 
nesih- ve talikle 68 Ha * uzunl. ve degisik sayida satir. Tahminen XII. 
(XVIII.) astltia kopya edilmi|tir. Koyu kahve rengi deri yumusak cilt. 

r Bu mefttuada. 1. Y. 3 fc de Muhammad Amin b. §adr ad-Din §ir- 
vani (31. 1036/1626-27) nin Bayiavi tefeirinin bir cok parcalanna y«tz- 
digi hasiyeler; II. Y. 55* de c Abd ar-Rahim b. Muhammad a$-§irvani 
(61 1024/1615) nin. tefsire muteallik risalesi; III. Y. 76 b de Mirzi 
Can §Irflzi diye maruf Hablb Allah'in tefsire dair risalesi ; IV. Y. 79 b 
de $adr ad-Din §irvanl'nin Kazi BayzSvi tefsirinden Fath suresinin tef- 
sirine htfiyesi, V. Y. 85 b de tbn Muhammad Cin Yfljuf al-KIarabSgl al- 
Muhammadsihi'nin Fath suresi tefsirine hasiye; VI. Y. 94 b de Kul in- 
naml yufefi... ayetinin tefsirine hasiye; VII. Y. 97 b de Minkari-zada 
ntn tefsire dair bir makalesi; VIII. Y. I00 b de Ibn Kamal Pasa b. Sulay- 
man'in (tavarih al-m'ulaggaza) lugazli tSnffler hakkinda risalesi; IX- Y. 
106 fc de Rirth fi tahkik ma S hab af-fUfiya; X. Y. 12Q b RisSla fi Kasf 
mezhab ai-sllflya; XI. Y. 150 b de 'Abd ar-Razzak al-KasI'nin RisSlat 
fi Istilahat af-fOflya'si vardir. 

Birinci icin Bk. O. M. II, 23; Ikinci icin, O. M. I. 359. < _^ EsbabunOz ql 589 

ESBABONNOZUL 

2159 A. 99 

Aharh krem rtngi ka£it. 305" m - boy ve '215 mm - eninde 169yaprak. 
Sahifede ncsihle 145""»- uzunl. 17 satir. Tahmincn VIII. (XIV) asirda 
kopya edilmtstir. Sondan bir kac yaprak eksik. S6zba§Ian kirmizi ile. 
Miklcpli ve kenarlan kahve rengi deri ve ebru cilt. 

JjjJl cjUI Jcf 
K. Asbab an-niuzfll 

Bu escrin miiellifi Afcu'I-Hasan c Ali b. Ahmad b. Muhummad b 
c Ali b. Matlflya al-Vdhidi (61. 468/1075) SaveJi bir tiiccann ofcludur. 
Nizam al-Miilk'iiri teveccuhunii celbetmistir. 

Basi : ... ylj^l r jU wUyi (j<}\ «i ajJ-t iLJLj ^ t vi 

Bk. Br. G. I, 411 S. I. 730. 

2160 m 121 _ 

, r Aym 

Aharh krem ren ? i kafrit. 21 0""" boy ve 150"- eninde 1$1 yaprak. 
Sahifede Arap neshi tie 10Q na - uzunl. 20 satir. 720 (1320) recebinde 
istinsah edilmistir. Miklepli kahve rengi deri duz cilt. 

Basi : f UVl ^J| Jfc ... y |_,vi ^ j ijyYI f > v Uyi r jTjl « all 

2161 H- 23 

Aym 

Aharh kafrit. 315-* boy ve 212— eninde 47 yaprak. Sahifede 
nesihle 130»- uzjmU 35 satir. isma'il b. Muhammad b. abPl-Fath eliyle 
967 (1559) rebiulcvvelinde istinsah edilmistir. Miklepli ve etrafi' kahve 
rcngi deri ve ebru cilt. 

GARAlB 0L-KURAN 

2162 a. 102 

Aharh ka$it. 180-"- boy ve 140 m - eninde 192 yaprak. Sahifede 590 Arapca yazmalar nesihle 95""* uzunl. 17 satir. Tahminen VII. (XIV) asirda kopya edil- 
raistir. Sozbaslari kirmm iie. Miklep ve stmseli kahve rcngi diri cilt. 

Nuzhat al-kulHb 

Al Bakr Muhammad b. c Omar b. Ahmad b. c Uzayr al-Uzay i as- 
SicistSni (61. 330/941) nin garlb al-Kur'an tefsiri. 

Baft: J, •»' Jr o*") u f «^. ■** ^l-V ?} V*" i* ilJl f^' rV"* 1 ^'-H 
Bk. Br. S. I. 183. 

2163 a. 103 

Aym 

4. 

Aharh ve renkli kagit. 250 mm - boy ve lSS-"" eninde, 118 yaprak. 
Sahifede nesihle. 110 wn " uzunl. 15 satir. Tahminen VIII. (XIV) asirda 
iatftsah edilmisjir. S6zba$lan kirmizi iie. Miklepli vc etrafi kahve 
reofi deri ve ebru cilt. 

Basi; -j> *S l-i* ... JjlUH ._,; it jJ-I jb-*.Jl J; ±* X>.' J* 

2164 A. 133 

Aym 

Aharh Jctjtit. 205-"- boy ve 150""*' eninde 89 yaprak. Sahifede 
harekeli nesihle 100" ,m - uzunl 15 satir. 929 (1522-23) de istinsah edil- 
ttistir. Sdibaslan kirmizi Etrafi kahve rengi deri k&git cilt. 

Bu. ayita ©serin ihtisar edilmis. bir nushasidtr. 

2165 m. 105 

Aharh kafit. 265"" 1 ' boy ve 170 m,D - eninde 263 yaprak. Sahifede 
nesihle 130—' uzunl. 32 satir. Hasan b. 'All b. c Abd Allah eliyle 549 
(1154) oemaziyelevvelinde istinsah edilmi$tir. Miklep ve daire §eklinde 
semseli kahve rengi deri cilt. Nasih ve mensuh 591 K. al-Caribayn fi'1-Kur'an va'1-hadig 

Aba c Ubayd Ahmad b. Muhammad al-Haravi al-Bafani (61. 401/1010) 
nin Kur'an ve Hadisteki g-arib lugatlan izah eden bu eserinin isim 
garibay al-Kur'an va'lhadis veya gai'iboyn fi lugat kalam Allah 
va't-hadis Rasulih ve daha baska sekillerde gorulmektedir. 

... JU <Jl ,j-*Hj y*J 4"/»IL y»- 

Bk. Br. G. I, 131/S. I. 200. 

2166 M. 189 

Aym 

Aharu ve penbe kSg-it. 240 mm - boy ve ISO"""* eninde 218 yaprak 
Sahifede Arap neshi ile US""" 1 uzunl. 25 satir. 655 (1257) cemaziyel- 
ahinnda istinsah edilmistir. Miklepli ve kabartmali nuhudl deri cilt. 

Bu 1. cilt Sin harfinin sonuna kadardir. 

Basi : J J 0" oUj- ... jj,j)I a# j. jU- JrJl^f J..VI <-«ill j>.| 

NASlH VE MENSUH 

2167 A. 143 

Aharh krem renyi kafcit. 198» B • boy ve 135«"»- eninde 209 yaprak. 
Sahifede nesihie 90» B - uzunl. 16 sahr. AbO'ltfasan c Abd al-Baki b. Faris 
b. Ahmad al-tfomsi eliyle 392 (1001-02) de istinsah edilmistir. Soz- 
baslan kirmizi. Etrafi kahve ren^i deri ve kafcit cilt. 

K. an-Nasih va'l-mansah. 

Aba 'Ubayd a!-Kasim b. Sallam al-Haravi (61. 223 veya 224/537 
ya 838) nin nasih ve mensuha dair eseridir. 592 Arap?a Yazmalar Ba§i: ..• -**U J- a*- J.^ *»\-*f j 1 £)—)• ^-iJl J» ^lj» 

Bk. Br. G. I. 107, S. I. 160. 

2168 A - i« 

Aharh acik penbe kagit. 185 ,nm - boy ve 130°""' eninde 275 yaprak. 
Sahifede nesihle 90"""' uzunl. 15 satir. §amda 735 (1334) muharremin- 
de istinsah edilmi^tir. Duraklar kumizi ile. Miklepli ve etrafi kahve 
renjji deri ka£it cilt. 

K. an-Nasih va'1-mansul) 

AbO Ca'far Ahnu.d b. Muhammad b. lsma'il an-Nahhas veya as- 
Saffar (61. 338/950) in eseridir. 

Basi : J* tfi-M j>l •».— S; f .*\j) J J* o-J- 1 *} J. J, M c ^l 1>M 
Bk. K. Z. 1920; Br. S. I, 201. 

2169 M. 192 

Aharh kifcit. 180 n,m - boy ve J35"— eninde 171 yaprak. Sahifede 
Arap oeahl lie 100"- uzunl. 15 saUr. Tanrainen VIII. (XIV) asirda 
kopya edilmiftir. Ilk sahifesi sonradan kopya edilmis, ve Y. 3, 4, ve 
sonunu ekstktfr. Sozbasjan kirmizi. Siyah deri cilt. 

Navasih al-Kur'fin 

AbuM-Faia'il Carnal ad-Din abQ'l-Farac <Abd ar-Rahman b. abl'l- 
Hasan c li b. Muhammad b. Kasim b. al-Cavzi (61. 597/1200) nin Kur*- 
anin nasihlerini bildiren eseridir. 

Bast : UJJ *>*~£r <£')£* ** if, > if. J*-)W xjfity t: jl ^ 

... jT^dl ^ j 

Bk. Br. S. I, 918. 84 Nasih ve mensuh 2170 R - 194 

Aharli kagit. 210 m,n - boy ve I50 mm ' eninde 59 yapra 
nesihle 90""' uzunl. 21 satir. Kirmizi deri cilt. 

Tafsir surat Yusuf 

Muhammad l>. abi'l- c Abbas ibn al-Mukri'nin .Yusuf (1 
tefsiri. 

Ba§i : J :"'l J* ••• t>»*-\ <-*. : -* «llj sf- 1"j_~ Jc i J-»j inlUU, 

Bk. Br. S. II, 940, Br. da ibn f Abbas yazilidir. 

2171 R. 97 

Aharli ka£it. 220 mn " boy ve 170» :m - eninde 70 yapral 
nesihle 63 n,m * uzunl. 19 satir, kenarlarda hasjyeler ve a 
yapistinhnis. notlar vardir. Sulayman b. Muhammad eliyle 114 
ramazaninda istinsah edilmi§tir. Sozbasjari kirnuzi, cetvel! 
Miklep, semse ve kdselikli kahve rengi deri cilt. 

Tafsir cuV ai-Miilk va'n-Naba' 

Tabaraka ve c Amma cuzlerinin tefsir ve hajiyelerin 
eserdir; muellifi yazili de$ildir. 

Basi : ... j* *J>y > j*j W*" J^Vl j j^-:il * jol ciJ. «£tll ., T.S.A.Y.K. BlRlNCl ClLDlN KlTAP ADLARf 

1652, 1653 JUVi 3^ j* jm 31^1 

1660 ji>Jl ^ >ji\ U jl>Vij j^Vl 

2101-2104 jl>)l fJ u j oU'Vl 

1717-1721 jl^li p £*| 

1820 o»>l r ^J 

1687. vi xyd\ lj^.j\ 
2115-2130 (TjOl wlJOl 11^ Jl ^l j*j| iltji 

1688. 1 ^1 :/* a, ^ji=jli iUj| 

2159-2161 J^ll _l_i 

2002-2004, 1155. 11 t^l, jl^ili yi_i 

1848.1849 ^1 jiyij j.^Ji ,l^t 

1817-1818 jl^Cij a >Ul oLI c<r A. »jL-Vl 

2158. xi U,-)l oL*k*Vl 

1948.1S49 ^l^J ^u... i^L j. oi>i>l 

1880 j\J\ r i ^ ^ ^T j jLil 31*1 

1734, 1735 jT>ll [±\]j£> [ v i^i J 

1662 C .._H oTijdl J c l,i^l, c UiVl 

1640 £_j| oTl^l j ^L»i 

2079, 2080 j,^Ji j.Ljli J j.rVi 

1773 ji^Gi ^ ^L^-VI 

666, 1883-1919 ji/lJl jl^lj j,^j| ^i^i 

2024, 2025 aJ\,)\ JmI\ j\ f \ 

2137 jh^iM j|^.i_, ji^n ^'1 

1695-1698 jLll ^j 

1631 .Ijc-VIj ^JiJ\ J c UhVI 596 Arapfa Yazmalar 2057 t^A 

2021-2023 u1>i jp-i" J i-Ji yJI 

1863, 1864 jjljill f i* 

2042 j\ji)\ fJ l 6 J jUjJI 

2155.1 jijtfUl&ll JjUjfll 

1862 ji>l )lfi w e wL&tCll jl*jJi 

2011, 2012 tfjlt fJ U j JU-JI 

1797 jT^iJi o^Ti- ( J.JV ) 

1712-1716 jjv/ttl ^-:- jl o%.jV 

2009, 2010 o^BI w.M :J l- 

2054-2056 jUl ^j j^Ji ^ 

1853-1853,2156 1. Cfljft *J^\ j SL4\ 

1676 jl>!l a,/ J _ 

1685. ii Jlydi j.>? «J M j _ 
1806 oW; ^ ^iUCli j, jf 
2105, 2106 ^iJl ri U j,wdl 
1868 j\T>Vi JJ.H J jtfoJI 
1692-1694 Jl^ll otT ^7 lj L j ^/ 
2156.11 • U- Jr.) JL *r/ 

1686. ii) (F.) jo^ill J-JI-V. V-* a " cUKMcr/ 

£110 JjuJl j^J 

1681 JJJ| .Uij j^l 
*15 *. ii ^V-Vl j- 41 ^UT j ll f X*Vl., ^ ly Jl 
1^77 ^J,Ul J^Ip-V tf>UJl jrw* > jJU» 

1993 U i 3y - j^jZ j* olrl-i 
1950 tfjLf-H J5-*" J« or 1 *: ^ J — • S-^ J* *» ,Jk ^ *jf c.UJ.7 

1699-1702 ^U j,l ^ 

2034-2041 jjeTj-t _ 

1722-rt724 lnj, _ Birinci cildin kitap adlari 597 

2148 ±*?)\ £L >i 

2150, 2152. i f> y^ — 

2058-2066 u*)^' — 

2054-2056 jV;i j^Jl 

2075 **"»* I '•»- *-* 
2052, 2053 2143, «Adl i iyr — 
2151 >^l ojy — 
2140 -m&I o>- — 
2171 -U»i «iim ;j>- _ 
2144, 2145 -Ul ^j- — 
2112, 2170 ^»-X :j>- — 
2138 J>x Jl JM U :' — 
1710, 1711 olyil -:> — 
2154. : ( Jt-*-l ) oO !| ^> — 
2153. i ,^ J| J '>' ri> — 
1828 ^/>" — 
2109 <J l >' — 
1736 tf^ 1 — 

2076 Sa'X — 
2002-2004 OMI o<-^ _ 
1703-1705 »MA- Jr J^U — 
2020, 2021 * w jt — 
1742, 1743 >r/ >-*»! 

1737-1741 [u*^ 11 J K-f 1 ' J J»j-j"«3k -l-:-^ 1 >-*" 

1881, 1882 ■Jt-* 31 J u*-^ 1 

6186. i J i>T :il (*• J "^" Jl 
1995-1998 >-*" J J 1 ^ 1 »>* tf-r** J 1 ' £\>l u V* 11 

2133 J^ 1 &'*' 

2133 J*--*" Ji> 596 Arapga Yazmalar 2158. vm 

1799 

2051 

1756 

1994 

1635-1637 

1869-1879 

1707 

2149 

1821-1827 

1659 

654^ 664 
1750 

1807 

1928 x 

1989, 1990, 1991 
1968 

1923, 1924 

1939-1947 

1964-1967 

1921 

1951.1963 

1988 

1975, 1976 

1980-1982 

1931-1937 

1978, 1979 

1987 

1974 
1992 [ j»UVl J-w J* j»_X)l ._,_-" ] 

jl> J\j v-Jl j. >-» U Jj-Uj jl>l f £*l g-U 
>>!l jT^li ^" j j^yi j^*- " jj^H jJ» 

_ih5_j| &U&. . _«_ll .J--JI ^»^Li 

JUU8 _____ 

dtjUVI l/li) — — — 

^ rf a_J _ __ — 

tfxH J.LJ _ — 

J-*-« - - - 

olj^-J — — — 

iJiLe-Jt (jril>uJ — — — - 

j^OUl pClaJl - _ — 

jpUIi jAV-J - - - 

j.Jl r L_i _ _ _ 

d.%1 — _ — 

.*ljwl> — — — 

UO>V .jlj J- 1 — — — Birinci cildin kitap adlarf 599 

1930 j-;_, 3 <j _..' "-. 

1969-1973 J)j^\ aj - - - 

1929 ^.Ui ^ — 

1920, 1922. 1 j^~ 5U — — — 

1927. 1 jU>i JrJl^J - — — 

^ f LVl : ;> - - • - 

lu- J- V ^-^Vl ;^- — — 

2131 ^LOi «A - - 

2158. v c :i)l ^ — — 

1983 JiJ'^yJ jjLiJl ,> .uii ;j^ — - 

1671 .jlj ^ ^^CilU i^I j, JLtL. 

1815, 1816 -^liCli ^ j* 4~iL 

1804 Jm!ijS"V ~ - - 

1814 j&- ji^J — — _ 

1805 2132 
1732 1809-1912 olj w-JJ. 1794-1798 1800 2134 jljbkl — — 


1774-1785 ^Jj 

1808 fj^^ ^j\s&\ J» I o£> J L^L. 

1801-1802 jji;i j-.dl.Jji ^l^tOi j, i.^u jUXi - - 1813 J*. J- J- — •Ul &JAI >—i J* #jlj ^/j * :t il»» 

1689. 1 juvi j^ 

1643-1746 jpl <*, j jUVI j^ 

1725 ^Ul jta- 

1938 ^l/J r L». \£u. j* ^1^ 

2158. 1 (^jljfiJl v/JjJ^ Jj^'I -5-* J* ^y 

2i5i. m y\ ja ^iy. 600 ArapQa Yazmalar 2146, 2147 


Ar-VI „ 


2026-2030 


jy..Cll v U0l f > J j^-il jM 


2060-2100 


jjfill jwirll J j*A\ - 


2033 


r U\ oi>i ( jruitj ) c »l. J f >dl - 


7148, 1749 


J,^d| *LM. J Jj^l i„ 


1687. iv 


vjjUU iji 


1792 


vJljU»VI Jj* 


1647 


•U.UI j>*jH > J "<^ll ^>4' 


1687. v 


■^j^i c /j "<xii j?»ji 


2158. ui 


^V-* 5 v i^*Vl J 41-j 


1683 


jil i^il^* (3L< J — 


2158. ii, 2158. ii 2158. vu j^' J — 


2111 


Jfi-tilj- - 


2158. x 


VJjJH t^Ajdl ^J^" J — 


1688. in 


"^JIWI/JJ _ 


2158. x 


'*J^Jl c^a-M wlsS' J — 


1688. v 


JjjUgjfcJ - 


1688. vi 


2,j^j Ji> J — 


1689. vi 


wiljllj — 


1689. ui 


1 (f.) ^»yi j — 


2157. u 


^UljjUl - 


1634 


C\J\ xyf J \Wj» 


2141, 2142 


JVJ» CJLI 


2135 


jijii-*:-i j jv;iu>*;« 


2107 


<*"ui\ jj-i," j tfun i^jjii 


2001 


jradi r O-l j,* ^ P 6*Vl jT jjcj; J j-jJi, Ujji 


1829 


^-iji j jj-ii *ij 


1690. m 


tfjUl -4j 


1681. M 


CiljJI J*»l>» J £*L*~< 


16*1 


^l ^ tj jwjU- Birinci cildin kitap adlan 601 

2136 r U»Vl ^1,- 

1638 ^1 c ^i 

1654-1656, 1661 j'l-Vl j^. — 

1674 oJI — 

1986 jiUl j^Vl .ji-l ^j," [ <^L ] _ 

1682 wJU-LJ.1 ^L- 

1666, 1667 yjull oll^i j ^oill U. 

1851, 1852 i>t>ll jJlfc. j JUI ^V 
2139 jLi-l ^.^j J4>ll ^rflij jl>l ^V 

1657-1658 ju-ill ^ J o-iJl as* 

1690. ii iJyM Jju-iII Ij aJl ;a> 

1980-1982 j.\}\ iUT, ^Uh *> 

1859 oUl «>» 

2050 jj—Usil jj* 

1745, 1746 jjjljl ^'tej jj-tll ,_JI> 

2005^2008 jtiyll ^jj ji^dl jl> 

2165, 2166 ^J-l., jl^iJI J^-/J« (wkO 

1922.ii Jt^» j»y» Jt ,>U, JJJ-! g* 
2108 jl>M j ( ^cl, ) ^.U ^iiC j*-)\ £* 

2067 jlyll jj-i J ^j)l c a 

1780-1783 ^Jl ^Li j» wii5Cll J v jJI ^ 

1819 >-iJl m\j 

I860, 1861 JI>H y t»l J Jbjill 

2078 ^ v/UII jly-l J <..lU JfLii^ 
1678 iSj\d\j jji\ Ol ^bt UJ jjUI Ji» 

2077 <oJI £"Ullj Aj/Vt £lj4l 

1684 jTyJI J^lji 

1-1630 Jjl.j>-i j>- ' i)'l> 

2152. u </Ul *>* J '«K*iyi '•^-i» 

1633 ^tt-'YI,^! 602 Arapca Yazmalar 1984 J:>'-JI jlf\ UilT 

1663 *>Hj *yJI J J.>ll J.<J1 

1680 JbyJl y^T 

1733 J.-MJlyb.rAi^i j^^-Jl^U.r 

1664, 1665 ^l oH^i J >dl wtT 

1757-1772 J./W1 J 5 ^- 0» -» li ^ 

1726-1731 jlyll jf-i 0» ^W'J -^ u 

1865-1867 jb-Vl .aU., ^i^-Vl wiiT 

2047-2049 Jii^l J : * J J.^1 - 
1929 urJl^-l' ^UM *-** j cjiJi jll - 
1786-1791 .„- ^iliOi o!*3- j* ^ii-CJl 

1639 ^»l wTlyll j tf jkll -^UT 

1774-1779 ciliOl J* Ji^'l jU JJiCi 

1648-1651 j'UVl jy- c ^t J j*Ut ^T 
1679 jf>l *>*".> r^' ^ § ' * l - J ^M 1 Js~* t* 

2013-2015 Jt*^l -M 

2043-2046 v tXII fJ U J vMI 

2156 m <F) Ji»iJU 

2153. i| VUl cUtl 

1691 *> T >» *^ T ^V; 1 ^ 

2113 Jti^iJi^l^ 

1675. n »*)h u^« ^ J ^- rJl C? 

1736 JtM^IJ^ 1 

2016-2018 -^' #J\ yU' J ^ 

1689. iv ■*>" c^ *** 

1999-2000 JtA>l J^-> Jt>Jl &J* 

1925, 1926 JtA" *V 

1-1630 )»j>~s rjr • Btrinci cildin kitap adlari . 

1751-1755 

1708, 1709 * 

2157. i ~rvi 

1677 Jj-Vl c 

1830-1847 

1747 J 

1687. n jjUVI \j 

1687. i jr. 

1668-1670 

2114 

1689. ii, 1690. i 

1672, 1673 Vuji-l L y 

1689. v 

2167, 2168 

2162-2164 

2069-2074 jy-*b rf'Vl . 

1744 JbU ol 

2169 

1632 

1685. i ( 1642 SAH1S lSiMLERl ENDEKSl 

c Abd Allah b. 'All (1263/1847) 1537 

b. c Ali Silistrevi (1266/1850 de sag) 1533 

Argflh 194 

(AI-Hacc) c Abd Allah al-Husayni b. Dervl§ Hik-met (1111/1699-700 de 

s*&) 1271 

c Abd Allah b. Uyas (930/1523-24 de sag) 810 

b. Muhammad al-Hafiz a§-§irazl (978/1570-71 de sag) 445 

— — b. abl'l Kasim b. l Abd Allah at-Tivi ar-Rudravari (715/1315-16 

da sag) 137 

— Allah b. Muhammad al-Kflsani (965/1557-58 de sag) 430 
(Haci) c Abd Allah b. Muhammad as-Selanki, (954/1548 de sag) 818 

b. Mustafa (Muzehhib) , 1279 

b. Mustafa al-Hanafl (1227/1817 W sag) 1498 

(Sayyid) 'Abd Allah b. Sayyld Hasan, (1111/1699-700 de sag) 1269 
c Abd Allah Rida'i, Dizdar-zade (1171/1757 de sag) 1312, 1317 

— — $ayrafi b. MahmOd (707/1307 de sag) 140-142 

Tevfik (1207/1792 de sag) 1473, 1480 

VefaT (1134/1721 de sag) 1278 

(Sayyid) c Abd Alllh (Yedikuleli) (61. 1144/1731-32) 1432-1440 

(Sayyid) : Abd al-Baki, 1449 

l Abd al-Baki Dahani al-Haravi 360 

c Abd al-Baki b, Abl'1-Layg (61. 988/1580) 255 

— aMjaffir b. Husayn (1070/1660 da sag) 1006 

— al-HHik b. Hablb Allah al-Haravi (971/1564 de sag) 436 

— al-Halim Ankaravi 1294/1877 de sag) 1583 

— al-Hamid b. <Abd al-Vahhab 'Osman (992/1 584-85 de sag) 256 

— al-Kadir al-Husayni 469 f 509 
c Abd al-Karim (MOstafa aUAyyubl talebesi) (1013/1604 de sag) 966 
(Hoca) c Abd al-Karim (Anadolu Kavakli) (1177/1763-64 de sag) 1323 

— al-Latlf b. <Abd al-Kadir b. Gaybi (849/1445-46 da sag) 722 606 Arapca Yazmalar 

(Sultan) c Abd al-Madd (1255/1839-1278/1861) 1526 

«Abd an-Nabi b. Muhammad (988/1580-81 de sag) 466 

— an -Nab! b. Muhammad aba A c Ja 553 

— ar-Rshim b. Ahmad (983/1575) 254 

— ar-Rahim b. §ams at-Tibrizi (852/1448 de sag) 713 

— ar-Rahman, Qinicizade (1132/1719 da sag;) 1266, 1268, 1281, 1286 

— ar-Rahman as-Salihl b. Muhammad al-Cavhari ad-Dima$ki 

(901/1495-96 da sag) 250 

(Molla) c Abd ar-Rahman b. Muhammad (1149/1737 de sag) 1299 

e Abd ar-Rahman b. Mustafa (1016/1607 de sag) 968 

— al-Vahhab (1100/1688-89 da sag) 1261 

(1099|1687-88 de sag) 1041 

b. Muhammad b. MQsa al-tfusayni (843/1439 da sag) 199 

(Dervis) 'Abdl (61. 1172/1759) 1428 
(Mir) 'Abdl b. 'All Pasa (1163/1749-50 de sag) 1306 
Aba 'Abbas Ahmad b. §ayh, al-Fakih as-Salih Abi c Abd Alfah Muham- 
mad Abi tfamid al-Avs! (820/1417 de sag) 316 

Aba 'All al-Hasan (b.) Muhammad b... al-Kasiro at-Tirmigl (463/1070- 

71 * «**) 681 

— c Anr c O»min b. Sa'id b. c O|mSn ad-Danl (61 444/1053) 205 

— Ba|cr c Abd al-Malik... b. Muhammad... (94/1004 de sag) 69 
Anmad b- c Abd Allah al-Caznavi (573/1177 de sag) 685 

— — b. Muhammad (1190/1876 da sag) 1335 
(l^afiz) AbO Baler b. al-hacc Muhammad (1167/1753-54 de sag) 1309 
AbO'1-Fath Ahmad b. AbiM-$asjm b. ( Ali a 3 -§a c ari (462/1070 de sag) 680 
AbO Hanlfa an-Nu c man b. §abit 87 
AbO'I-Klsim c A]i b. c Abd-Allah b. al-tfusayn al-Bagdadi (412/1021-22 

de sag 679 

AbO'l-Makarim b. c AlI al-Mur§idi (875/1470 de sag) 368 

(Dervis) Ahmed (61. 1027/1618) 1199 

Ahmad (1103/1788-89 da sag) 1262 

Ahmad (1125/1713 de sag) 1282 

(r^afiz) Ahmad 1415 

(tfSfiz) Ahmad (1109/1697-98 de sag) 1405 $ahis isimleri Endeksi 607 Ahmad b. <Abd Allah (984/1576-77 de sag) 453, 454 

— b. <Abd ar-Rahman (1121/1709-10 da sag) 1423 

(al-hacc) Ahmad b. al-hacc Abi'l-Muslim al-Kaysari (1136/1724 de sag) 

1292 
Ahmed b. 'All 1194 

— b. 'All ibn al-Hayyan (826-841/1422-1438) 222 

— b. 'All al-KQtahi (1114/1708-10 da sag) 1272 

— b. c Ali Muhammad Calal as-Samarkandi 349 

— b. al-Hacc a§-§ayh 'All b. Muhammad b. Ahmad... Duhna (879/ 

1474-75 de sag) 203 

— b. 'All as-$ana J i al-Kutahi (1138/1726 de sag) 1290, 1294 
(Hafiz) Ahmad, Haffaf-zade (1107/1695-96 da sag) 1429 
Ahmad al-Halili at-Tibrizi (987/1579 da sag) 459 

— Hamdi (1243/1827-28 de sag) 1513 

— b. Hasan al-'A^ar, Ketanizade (1169/1755-56 da sag) 1311 

— b. Hasan b. al-Husayn al-Ma£ribi al-Varrak (509/1115 de sag) 302 

— b. HucS at-TarablQsi (950/1504 de sag) 252 

— b. Ibrahim b. Muhammad as-§afi'i al-Kura^I ad-Dimiski (741/1341 
de sag) 138 

(§ayh) Ahmad abi'I <Izz (1168/1754-55 de sag) 1310 

Ahmad Karahisari, (961/1553 te sag) 823, 951 

— Kisbl (1284/1868 de sag) '1574 

— b. Mahmfld b. 'AH Pasa (1034|1625 de sag) 976 

— b. Mahmud b. Muhammad al-Hallak (895/1490 de sag) 375,376 

(Al-hacc) Ahmad b. Muhammad al-Kalib al-Marfigi (865/1461 de sag) 

365 

Ahmad b. Nabi b. Barn 1X90 

— Na'ill (61. 1229/1814) 1476 

— b. Pir Muhammad b. §ukr Allah (980/1572 de sag) 833 

— b. Ra§id 175 

— b. Ra§id (720/ 1320 de sag) 167 
— . Rusdi (1217/1802-03 de sag) 1484 
(Hafiz) Ahmad Rusdi (1268/1852 de sag) 1257 1545 
Ahmed b. as-Siihravardi, 166 169 b08 Arapga Yazmalar Ahmed b. §ayh, Sulayman (1060/1650 de sag-) 280 

(El-tfacc) Ahmad al-Oskudarl (1080/1669 da sag) 1021 

c Afcaba b. c Amir (52/672 de sag) 294 
'Ala'ad-Din Muhammad b. §ams ad-Din Muhammad b. Amir c Al! al- 

Hasanl (951/1525 de sag) 490 

( Ala'ad-Din Tibrizi (985/1577-78 de sag) 455 

(Dervis) <Ati (1084/1674 te sag) 1002-4, 1008, 1012-1015, 1193, 1208, 

1209, 1231, 1237 

(Dervis) 'All (1058/1648 de sag) 995 

(Dervis) c AlI (1112/1700-01 de sag) 1414 

(Sayyid) (§ayh) c Ali (1246/1830-31 de sag) 1515 

'AH b. c Abd al-Cani al-Ktrimi (1115/1703 de sag) 1274 

c Ali b. ( Abd Allah (988/1580 de sag) 837 

Amin Ahmed b. Carnal ad- Din ai-Hafiz 850 

• • • 

(Sayyid) c Ali c Avni (1265/1849 da sag) 1541 

C A1I al-Bagdadl, Rahtvan-zade 1308, 1310, 1308, 1310, 1453 

— b. Dervis (1032/1623 de sag) 975 

— Fatfh b, lskender b. 'Abd Allah (950/1543 de sag) 816 

— al-6ubarl 554 

— b. MabmOd (1105/1596-97 de sag) 12(5 
(Sayyid) C AH b. (Sayyid) Mehmed b. Pir Mehmed Pasa 732 
'All b. SultSn Muhammad al-Kfirl al-Haravi (51. 1015/7605) 273, 463 

— b. Muhammad b. Zayd b. Muhammad (706/1306-07 de sag) 134 

— b. Mustiffi al-Hasimi (1099/1687-88 de sag) 1042 
~ Riia at-Tibrhl (989/1578 de sag) 457 

— Pitt (MQzehhip 1300/1883 te sag) 1580 

— h. Riavan (1080/1669-70 da sag) 1218 

— »0>»rfinl Asad AUih SayhS samnani (987/1570-80 de sag) 460 
(Hsfisg All, Sayyid 'Osman sakirdi 1596 
'All San'th Bayramicli (1238/1822-23 de sag) 1508 

— Sanclnt (1287/1870-71 de sag) 674 

— SAkrl 142^ 
(SayyW) <AlF SukrI (1274/1856 da sag) 1536 §ahis isimleri endeksi 609 c AIi §ukn b. Mustafa (1279/1863 te sag) 1564, 1565 

— b. Abi TaHb, 4. Halife 5, 8, 25, 29, 49, 51, 57, 63, 65, 84 

— Pa$a-zade Muhammad Mir, yane-i hassadan (1160/1747 de sag) 1406 

— aga b. Yusuf (998/1584 de sag) " 838 

— b. YQsuf al-Yenicevi (927/1520 de sag) 809 
Aman al-Hakk b. Muhammad (977/1569 da sag) 442 
(as-Sayyid) Ainr Allah al-Amasi (1254/1838 de sag) 1524 
c Arab-zade Bk. Muhammad Arab-zade 

Argun b. c Abdullah Kamil (730/13J0 dn sag) 135, 136 

(Sayyid) Asad Allah (878/1473-74 de sag) 369 

Ayyub c Arif (127 Ij 1855 de sag) 1550 
c Aziz b. Muhammad b. Husayn el-Hafiz el-Kasani (943/1536 da sag) 421 

Bahram b. c Abd Allah (944/1537-38 de sag) 814 

(Imam) Bahs (1229/1813-14 de sag), 669 

Bahtiyar b. Amir c Abd Allah b. 'Ali b. 'All b. Ahmad b. Muhammad 

(573/1352 de sag) 686 

Barkuk, Misir sultani 168 

Bayazld b. Sadik as-Sufl al-Kirmani (853/1450 de sag) 109 

(imam) Ca'fer b. Muhammad b. Zayn al-'Abldin b. Husayn b. c Ali b. 

ebi Tahb 295 

Ca c far Karahisarf (1179/1765-66 da sag) 1327 

Galal ad-Din c Abd al-'Aziz 434 

(Hafiz) Calal ad-Din b. Fath Allah (777/1375 de sag) 354 

(Hafiz) Calal ad-Din b. Fath-Allah Fayzabadi (977/1569-70) 470 

(Hafiz) Cam§ir Muhammad $alih (61. 1236/1820) 1592 

(Hafiz) Can Ahmad b. Hafiz (947/1540 da sag) 424 
Cennet-zade Bk. (Hafj?) Husayn Hilmi b. Muhammad 

Cavfls-zade Baki'nin damadi (1070/1660 da sag) 1005 
Cinicizade Bk. 'Abd ar-Rahman, 

Davud Hakikl b. Sulayman (1262/1846 da sag) 1536 

Davud b. Muhammad b. ( Abd Allah (844/1449 da sag) 200 
Dizdar-zade Bk. c Abd Allah Rida c i 
Dizdar-zade 'Bk. (Sayyid) c Abd Allah al-Kankiravi. 
Fafcr ad-Din "All b. Hidayat Allah al-Husayni al-Kajani (978/1571 de 

sag) 444 610 Arapca Yazmalar Faklh c AlI b. Ahmad 686 

Fail Allah, Nakkas, Ibn al- c Arab (912/1506-07 de sag) 806, 807 

Cuban b. c Abd al-Karim as-Sabzvarl 552 

Hablb Allah al-Maragi 533 

Habib Muhammad b. Ahmad (997/1589 da sag) 941 
Haffaf-zade Bak. (Hafi?) Ahmad 
Haffaf-zade Bk. (Seyyid) Husayn 

(Hafiz) Halll (oh 1115/1803-04) 1412, 1441 

Halll, III. Ahmet bendeganindan (1116/1704-05 de sag) 1275 

(Hfifiz) Halil (1124/1712 da sag) 1407 

(Hafiz) Halll, muzehhip 1451 

Halil b. <Abd Allah b. Hasan 1048 

— b. c Abd ar-Rahman b. Muhammad (1091/1680 de sag) 1030 

— b - fAl1 1121 
(Hafiz) Halil al-Halabl (61. 1115/1703-04) 1273, 1434 
Halll Ibrahim Neslb (1272/1856 de sag) 1520, 1532, 1552, 1272 

— b. MahmQd (980/1572-73 de sag) 832 

— MescidI (1078/1667 de sag) Ids 

— b. Musjafl (1130/1718 de sag) 1284 
Halil Rusd! Kltib-zade Bk. Kose imam. 

— Sevki (1276/1860 da sag) 1560 
Hamd Allah ibn as-Sayb, (61. 926/1519) 766-788, 792-800, 944 959, 

1012, 1196 

(Sayyid) Hamd Allah b. Yusuf as-Safadl (1052/1642 de sag) 989 

Hamdi b. Ak Sams ad-Din qqj 

Hamid b. Mahmfld al-Harazmi (786/1384-85 de sag) 355 

— b. Muhammad el-Brusavi (1075/1664 de sag) 1011 
Hamza a§-SarafI (909/1503-04) 265 
(Hatlb Sayyid) Hasan (1146/1733-34 de sag) 1297 
Hasan b. c Abd Allah (975/1568 de sag) 830 

— b. c Abd Allah (1039/1629 da sag) 979 

— b. 'Abd Allah, Muzehhip 800 

— b. c Abd al-Utif (1082/1672 de sag) 1025 

— » c Abd ar-Rahman b. 'Abd al-La^if (1123/1711 de sag) 1278 §ahts isitnleri endcksi 611 

Hasan b. 'All b. Ahmad 608 

(El-Hacc) Hasan b. C A1I b. Muhammad (843/1439-40 da sag:) 312 

Hasan b. c AIi b. ab! *Ja'»b 75 

- Basri (110/128-29 da sag) 74, 689 

- b. Had Husayn (1053/1643 de sag) 990 

- b. Hasan b. c Abd Allah Kadinljani (1234/1818 de sag) 1504 

- b. al-Husayn b. al-Hasan b. c Ali as-Samnani (770/1369 da sag:) 148 

- Husni (1176/1870 sag) 1559 

(§ayh Hafiz) Hasan b. Muhammad, Darendeli (1220/1805-06 da sag) 

1491 

Hasan b. Muhammad al-HSsimi (944/1537-38 de sag) 422 

(Hafiz) Hasan Rasmi (1259/ft43 te sag) 

Hasan Rasmi (1265/1849 da sag) 1539 

- Riia, Muzikai humayun imami, (1338/1290de sag) 1629 
(Hafiz) Hasan §ukri (1282/1866 da sag) 1585 
Hasan b. Vail (1072/1661-62 de sag) 1009 
Himmat b. 'Omar b. Turban Faklh (963/1556 da sag) 827 
Hocazade, Muhammad (1094/1668 de sag) 928. 1020, 1024, 1034, 1215, 

1220 

Hudayc b. Mu'avlya b. Maslama al-Ansarl (48/667 de sag) 291 

Husayn (1053/1643-44 de sag) 991 

(Molla) Husayn 1192 

(Hafiz) Husayn (1163/1749-50 de sag) 1305 

(Sayyid Darvis) Husayn (1171/1763-64 da sag) 1314 

Husayn b. c Ali 86 

- b. e Ali al-Va'iz al-Kasifi 654 

- b. Ca'far (958/1551 de sag) 822 

- b. haci Mustafa (1054/1644-45 de sag) 993 

- b. H v aca C AII (767/1365 de sag) 145 
(Sayyid) Hdsayn Haffaf-zade (1118/2706-07 de sag) 1276 
Husayn Hamdi b. c Ali (1220/1805-06 de sag) 1497 
(As-Sayyid) Husayn Hlmid (1199/1784-85 de sag) 1340 
Hasayn al-Hamidi (1097/1685-85. de sag) 1223 
(Hafiz) Husayn Hilmi b. Muhammad Cennet-zade (XHi/XIX) 1588 612 Arapca Yazmalar 

Husayn §ah Husam ad-Din b. c Abd Allah (965/1557 dc sag) 829 

— b. Ibrahim Sabzvari (966/1558-59 da sag) 432 

— b. Katib Bahram (985/1577-78 de sag) 835 

— Pasl-*5de Husayn b. Mussfafa (1131/1718-19 da sag) 1422 

— Sabri 1534 

— §Irazi (1096/1684-85 de sag) 600 

— Vahbi (1250/.1834 te sag) 1518 

— Zaki b. Hasan (1223/1808-09- da sag) 1494 
ibn Ahmad b. §ayh. c A!i Muhammad as-§arif al-Muvaffaki as-§arafi 

(972/1565 de sag) 437 

— al-<Arab Nakka§ Fail Allah (912/1506 da sag) 806 

— *3aha ad-Din 'All Nar ad-Din Ahmad (954/1547 da sag) 425 
-« Mahdi b. Muhammad f Askar al-Hasani (977/1569 da sag) 443 

— Muhammad Hadi Aka Akbar (1172/1758-59 da sag) 661 

— Muhammad b. Ibrahim at-Tibrizi (1088/1677 de sag) 598 

— al-Haix Kasim Muhammad Tahir (981/1574 de sag) 449 

— §5h MahmQd §ams ad-Din al-Kirmanf (981/1573 de sag) 448 

— as-§ayh Hamd Allah Bak. Hamd Allah Ibn a§-§ayh 

(Sultin) Ibrahim (§ahruh/un oglu) (826/1423 de sag) 358 

Ibrihim b. c Abd Allah (1024/1562 de sag) 973 

~ Fabmi !425 

— Fahmi (1293/1874 te sag) 1382 
(Molla) Ibrahim b. Husayn (1135/1722-23 de sag) 1291 
Ibrahim b. Sayyid abi Ibrahim (635/1238 de sag) 306 

— KisbJ SipahlzSde (1208/1793-94 da sag) 1481 

— b. Mihr b. MansOr (1037/1627-28) 641 

— b. Muhammad. Berber-zadi (1195/1780-81 de sag) 1339 

— Rodosi (1200 de sag) 954 
-*■ Rusdl 1344 

-* Rusdl, Kutahyah (1246/1830-31 de sag) 1514 

(Hsf>?) Ibrahim §avkl (1241/1826 da sag) 1499, 1500 

HySs Nacati b. Mir C AII Krimi (1325/1908 te sag) ' 1627 

hnad ad-Din b. Hasan b. Ibrahim (1004| 1595-96 da sag) 592 

'Imran Asad-AIIah §eyh as-Saranani (1000/1591-92 de sag) 590 

(Hf cl) Isma'il (1094/1682-83 de sag) 1037 §ahis isimleri cndeksi 613 

c Isa b. Sayyidi Fakih b. Hamza (937/1530-31 de sag) 811 

Ismail c Ali (61. 1118/1706-07) 1416 

— b. c Alf (1103/1691-92 de sag 1263 

— b. 'All, Agakapula (1094/1683-84 de sag) 1036 
(Hafii) IsmaMl Hakkl (1277/1861 de sag) 1561 
IsmaMl Hakkl b. Muhammad Hilmi (1267/1851) 1543 

— b. Muhammad el-CazaTri (1180/1766-67 de sag) 1450 
— , Nefes-zade (1077/1666 de sag) 1017 
-, Yasari-zade (1159/1746 da sag) 1409 

— Zuhdl (1218/1803 de sa£) 1485, I486, 1487 
Kara Mehmet Qeleb:, Muzehhib (962/1554 de sag) 141 
Kasim b. l Abd Allah 956, 957 

— c AIi' al-Haravi (931/1324 de sag) 418 

— Ayyubi (1047/1638 de sag) 984 
(Seyyid) Katib Celebi (1189/1775-76 da sag) 1407 
Katib-zade Bak. Halil Rusdi 

Kayis-zade Bk. 'Osman Bordurl 

Kama! b. c Abd al-Hakk al-Balht (939/1532-33 de sa£) 420 

Karlm b. Ibrahim (975/1567 de sag) 441 

Ketani-zade Bak. Ahmad b. Hasan al c Attar, Ketani-zade 

Korkad b. <Abd Allah * 1137 

(Kose Imam) Halil Rusdi, Katib-zade (1258/1843 de sag) 1528 

Kutb ad-Din Kismirl 658 

Lujf Allah (882/1478-79 da sag) 370 

-r- — b. 'All b. 'Abd Allah c Abd ar-Rahim al-Cirhi a»-§iddlki an- 

NQrbahjf (883/1478-79 da sag) .371 

— — b. Usta Ovays b. al-Mu'min b. al-Hacc Mahmud (904/1498 
de sag) 803 
Mahdl Had! (1126/1714 de sag) 655 
MahmOd b. c Abd al-VadQd (^93/1 585) de sag) 925, 953 

— b. Hasan (986/1578 de sag) 836 

— b. Ibrahim (1041/1631-32 de sag) 1147 

— Kisif (1181/1768 de sag) 1328 

— Ma vdQd (1210/1 796 de sag) 1613 

— b. Muhammad al-HaJib (991/1583 de sag) 462 614 Arapca yazmalar Ibrahim b. Muhammad b. Yflsuf Fahr al-Hamadani (709/1309 de sag) 351 

Mabmud b. Muhammad Riga 688 

(§ayt)) MihmQd b. §ayh. Murad (972/1564 de sag) 438 

MahmQd Rfici (1205/179-9.1 de sag) 1475 

- .— (1239/1824 de sag) 1509 
Mantdr b... b. 'All b. Muhammad (646/1248 de sag) ill 
Memluk Mamay b. Temur bey 251 
MTrza c Ali §irazi (1285/1868-69 da sag) 673 
Mubaraksah as-Suyuti (744/1344 de sag) 144 
MQcib Mustafa (1274/1858 de sag) 1557 
(tffifiz) Muhammad (1041/1632 de sag) 980 

- — . Mtkke imami (1045/1635 de sag) 983 
Muhammad, Kilari-i hassa (1080/1670 de sag) 1023 
(Hafiz) Muhammad (1098/1686 da sag) 1040 
Muhammad, Akbaba imami (1099/1687-88 de sag) 1221 
(Dervis) Muhammad, miizehhip 1267 
(Sayyid) Muhammad (1134/1721-22 de sag) 1288 
Muhammad, seferli kogusundan (1160/1747 de sag) 1404 

- b. c Abd AllSh 1125 
(al-Hacc) Muhammad b. c Abd Allah (1202/1787 de sag) 1472 
Muhammad b. c Abd Allah b. Muhammad b. <Abd Allah b. c Ali b. Yahya 

al-Balansi (863/1459 da sag) 323 

- b. Abl Bakr (1033/1624-24 de sag) 593 

- b. - (1135/1722 de sag) 1289 

- b. - (1123/1711-12 de sag) 1279 

- b. Ahmad (982/1575 de sag) 834 

- b, - b. <AU (532/1137 de sag) 302 

- b. — al-HSlIlt at-Tibrlzf (989/1581 de sag) 461 

- fc — b. §ayh. Hasan 1343 
~ AH 1240 

- b. 'All al-yayyat (727/1326-27 de sag) 160 

- b. C AII b. al-Jflusayn as-$affsdl (388/998 ne sag) 68 

- All KirmSoi (993/1585 de sag) 464 
(Sayyid) Muhammad C AH Zuhd{ (1248/1832-33 de sag) 1517 
Muhammad c Alim (1180/1776 da sag) 654 
— , c Arab-zade (1127/1715 de sag) 1431 

- Asgar b. Muhammad b. Muhammad b. c Ali b. Haydar al-Hafib Sebz- 

vari (965/1557-58 de sag) 43 1 

- b. Aybak, miizehhip (710/1311 de sag) 166, 171 $ahis isimleri endeksi * 615 » Muhammad Behcet! (1275/1759 da sag) 1558 

— Bostani (incili kiisk hademclcrindcn) 1427 

— b. Celal ad-Din 1232 

— Cclebi, miicellid (963/1555 de sag) 141 

— Qclebi, Bcsiktasji 1443 
(al-Hacc) Muhammad Amln, saray baltactlanndan (l"2"25/i 7101 1 de sag) 

1496 
Muhammad Emin Fakik (1178/1764-65 de sag) 1326 

— Emin Raca'i (1153/1740-41 de sag) 1301 
(Hafiz) Muhammad Em in Riisdj, saray ballactlanndan (1224/1809 da 

sag) " 1495 

Muhammad Am in §avkat (1292/1871 de sag) 1579, 1580 

— - Vahbi (1266/1850 de sag) 1542 

— — Hacagan-i Dlvan-i HumayHndan(1188/1774dc' sag) 1333 

— b. As c ad (702/1302-03 de sag) 169 

— As c ad (1279/1863 da sag) 1553 
— ' Hadl at-Tibrizi (1092/1681 de sag) 599 
(Dervis) Muhammad Halim, katjb-zade 1433 
(Hafiz) Muhammad Halimi, Osktidarli (1812 de sag) 1497 
Muhammad Hamid (1265/1849 da sag) 1540 
(Dervis) Muhammad sibt al-lbn as-§ayh Hamd Allah (953/1546-47 de 

sag) ■ ' ' 819 

Muhammad b. Hasan Cam'an al-Ansarl (802/1487-88 de sag) 3/4 

— b. al-hac c Hasan Hakim al-Yazdi al-KiSfi? at-Tarkibi (848/144 de 

sag) 364 

— b. Tac ad-Din Haydar $Irazi\ muzehhip (980-99/1572-1586 arasi) 

434, 509 
(Sayyid Hafiz) Muhammad Hilm! (1285/1869 de sag) 1576 

Muhammad b. Hizr (1074/1664 de sag) 1010 

— Hoca-zade (1094/1683 te sag) 928. 929, 1020, 1024, 1035. 1220 

— Hulusi b. Hasan (1248/1842 de sag) 1529 
iad-Dimaski b. as-Sayyid 'All (1136/1723-24 de sag) 1293 

— b. Husam al-Asvad al-Kastamoni (818/1415 de sag) 711 

— b. Ibrahim (1110| 1698-99 da sag) 1267 
(Hafiz) Muhammad b. Ibrahim al-MavlavI (1186/1772-73 de sag) 1332 
Muhammad Imam-zade (1132/1719-20 de sag) 1285 

— b. Isma'Il (1019/1610 da sag) 970 

— b. Isma c il (124//1826-27 de sag) 1511 

— lsma'Sl (XIII/XIX) 1617 
(al-Hacc) Muhammad 'Izzat b. <Abd Allah (1195/1780-81 de sag) 1338 616 Arapca Yazmalar (Hafiz) Muhammad b. Kasim (1020/1611 de safe) 971 

Muhammad b. Kasim (LO90/1679 da sag) 1029 

— KSzim (1244/1828-29 da sag) 670 

— b. Kamal as-Sayyahi (899/1494 de sag) 377 

— Keresteci-zade (1206/1791 de sag) 1479 

— b. Mahroud b. Muhammad sibt as-Sayyid abi'I-Kasim b.^Yusuf ai- 

Husaynl as-Samarkandi 273, 940 

— b. Mahmfld al-Hafiz at-Tibrizi (885/1481 de sag) 372 
(Mir) Muhammad b. Malak Muhammad 468 
Muhammad b. Hafiz b. Malak BakI al-Fafcrf (1079/1668-69 da sag) 597 

— b. Muhammad b. c Ali b. §u c ayb al-Ansari (587/1191 de sag) 298 

— b. Muhammad AydogdQ al-Bundukdari (743/1434 de sag) 139 
(Sultan) Muhammad b. Muhammad Husayn (983/1575-76 da sag) 452 
Muhammad b. Sams ad-Din Muhammad a I -Karl 467 

— b. Muhyi as Sjrazi (970/1563* da sag) ' 435 

— b. Muslih ad-Din al-MagnisavI (646/1539-40 da sag) 815 
(Dervis) Muhammad b. Mustafa b. Hamd Allah (1065/1655 de sag) 820, 

920, 921, 922, 923, 933, 945, 977, 1001 
(Dervis) Muhammad b. Mustafa Kebanl-zSde 1205 

Muhammad b. Mustafa al-Vodinavi (1000/1592 de sag) 1197 

— b* gufb ad-Din Nahrvall (1000/*590-91 da sag) 269 

— an-Na?«8t (926/1520 de sag) 336, 338, 339, 340, 341 

Nlyto' (1364/1848 te sag) 1538 

(Sayyld) Muhammad Nfirl (1270/1854 te sag) 1547, 1566 

NOrl (1242/1826-27 de sag) 1512, 1516 

Muhammad NOr ad-Din Gulayya 288 

(Sayyid) Muhammad Nur ad-Din (1241/1825-26 da sag) 1510 

— b. 'Omar, sarayi hiimayfln katipierin (1128/1715-16 da sag) 1413 
Muhammad b. 'Osman (1083/167 de sag) 1027 
(as-Sayyid al-hacc) Muhammad Sa c Id b. lbrfihim Izmir! (1283/1867 da 

sag) 1572 

Muhammad Rasim, Egrikapili (61. 1160/1756 da sag) 1465 

. 1613 

(1140/1733-34 de sag) 1298 

(1156/1743 de sag) 1302 

0144/1731 de sag) 1296 

(1172/1758-59 da sag) 1318 

— RMSdi 1195 
(Hahf) Mubammad Rusdi (1238/1822-23 de sag) 1507 
(1214/1799-800 de sag) 1483 4 §ahis adlan endeksi 617 Muhammad Sa'd ad-Din Yekcesim (XIII/XIX. astr) 1602 

— $alih b. Gulam Husayn an-Nisaburl (1097/1685-86 da sag) 601 

— $alih $akir (1815-16 da sag) 1501 

— b. Sultansah al-HaravI (890/1485 de sag) 373 

— §akir (1290/1784 te sag) 1581 

— as-$arisi (599/1203) 299 

— $afik (61. 1263/1847) 1614 

— $eker-zade (61. 1166/1752-53) 1454 
(Sayyid) Muhammad §arif al-Cavazi (1186/1870 te sag) 1577 
Muhammad §arif (962/1554 de sag) 427 

— §arlf (983/1575 de sag) 451 
(tfafiz al-Hacc) Muhammad §ukri" (1270/1854 de sag) 1544, 1547 
Muhammad Jahir, Bursali (1279/1863 te sag) 1553 
(§ayh) Muhammad, Terlikci-zade tilmizi (XIII/XIX astr) 1598 
Muhammad Zaman at-Tibrizi 649 

— b. Yahya b. c Omar al-Karafi (981/1573-74 de sag) 257 

— b. YQsuf (1268/1852 de sag) 1546 

— Ziya'i Tokadi (Muzehhib) 1505 

— Zuhdl an-Naksbandi az-Zagfaram (1279/1863 te sag) 1563 

— Zuhdi (XIII/XIX) 1594 
Muhyi (ad-Din) b. Hasan al-Haravi al-Horasani (870/1466 da sag) 366 

— b. c Abd al-Mannin (915/1509-10 da sag) 253 
Mu c in ad-Din KirmSni 1203 
Mustafa, Bevvab-i Sudani (1070/1659 da sag) 1007 
(tfafiz) Mustafa, Tophane mesctdi imami (1126/1714 de sag) 1283 
(Mir) Mustafa (Seferli kogusundan) (1130/1717-18 de sag) 1400 
(tfafiz) Mustafa (1171/1758 de sag) 1315 
Mustafa (1182/1768-69 da sag) 1330 
(as-Sayyid) Mustafa, Berber 1425 
Muftafa b. £ Abd Allah (909/1504 de sag) 804 

— b. rjoca C AU 942 

— Aga b. b. Ferhad Pasa (966/1559 da sag) 840 

— Fevzi (1283/1867 de sag) 1573 

— al-GordesI, yazici (1202/1787-88 de sag) 1471 

— Dede ibn a$-$ay5 Hamd Allah 813, 9-16, 948, 952, 954, 1239 
-> y.lml (1282/1866 de sag) 1571 
~ tfifzi (1221/1806-07 de sag) 1493 
~* <Izzat (XIII/XIX asir) 1590 
(Hafi?) Mustafa alKonavi (1123/1723 de sag) 1280 
Mustafa b. MahmOd 1196 6*8 Arapca Yazmalar (Fififiz) Mustafa b. Mahtmld 1201 

Mustafa b. MuhmQd Mchter-zade 1016 

(Dervis) Mustafa al-Mavlavi (1068/1657-58 dc sag) 1222 

Mustafa M Ir ( 1 1 44/ 1 73 1 -32 de sa J) 1 295 

— b. Muhammad (1062/1651-52 de sag) 99^ 

(Darvis) Mu?tafa b. Muhammad b. Ahmad al-Konavi (993/1585 de sag) 

839 
Mustafa Muhjis I455 

— Na'iii b. 'Ostium (1220/1805-06 da sag) 1490 
(r^afiz) Mustafa Nazif (I. Sultan Abd al-tfamid'in Hazine cavuslarmdan) 

( >02/1787de sag) 1_ 6 9 

Mustafa Nuzhati (1272/1856 da sag) 1551 

(El-hUcc) Mustafa b. 'Osman 373 

Mus^ta b. 'Omar Ayyubl (61. 1079/1668) 1022, 1202 

— b. t- ■ - SuyoicQ zade (61. 1097/1685) 1233, 1234, 1235,' 1236 
Mustafa Rakim 1407 

— Rif'at (1232/1816-17 de sag) 1502 

(Sayyid) Mustafa Sidki b. Muhammad Amin GiresQni (1273/1857 de 
sa W 1554 f 1555 

(ai-Sayyid) Mustafa as-Sukkari (1250/1835 te sag) ' 1521 

(Hafiz) Mustafa §akir (1233/1817-18 de sag) 1503 

-- -- Tevfik el-lspartavi, §afak-*ade (1333/1911 de sag) 1628 

(tfifiz) MustafS TavfikI (1185/1771-72 de sag) 1331 

(Sayyid) Mustafa VasM (1280/1864 te sag) 1566 

MuWafa Vasfi Cahan^iri (1279/1763 te sag) 1567 

gayyid) Mustafa Vasfi Sarac zade b. Sulayman (XIII/XIX) 1591 

Mu^afa Zuhtf (1182/1768 de sag) 132 J 

Na|r Allah b. Muhammad (964/1556 da sag) 428 

Nasah b. <Abd Allah b. Halll (866/1461 de sag) 723 

Nefes-zfide Bak, Wil Nefes-zade (1077/1666 da sag) 1017 
Nesib Bk. tfalil Ibrahim Nesib. 

(S **?£2 ^ mat AUih b> Mu, -» a "»n)ud al-maVuf bi Nakib-zada (1059/ 
1649 da sag) 997 ' 

Nizam b. c Imad ad-Din Naccar (972/1564-65 de sag) 367 

Omar (sarayi Amire sir katibi) 122 7 

(tfafiz) 'Omar (1204/1789 da sag) * 474 

c Omar b. Abd Allah (1015/1607 de sag) 967 

— al-Arlrumi 

— Cfldi (1177/1763-64 de sag) ,«a 

— al-FarOk, 2. halife **JJ §ahis isimleri Endeksi 619 f Omar b. Mas c ud b. Omar (676 da sag) 691 

— b. Mustafa (1063/1652-53 de sag) 1000 

— Mustafa Aga[ (1091/1680 de sag) 1031 
(Mir) -Omar b' NasQh Rasa (61. 1068/1657-58) 1253, 1457 

— Vahbi (J 252/1 847 de sag) 1523 

— Zuhd'i.b. Husayn (1287/1871 de sag) 1578 
(tfaci) c Osman (1176/1762-63 de sag) 1321 
c O§man b. l Affan, in. halife 6, 24, 50, 60. 62, 64, 85, 235 
(tfafiz) 'Os.nan b. c AlI (1105/4693 te sag) 1017, 1019, 1028, 1032, 1035, 

1198, 1210, 1211, 1212, i213, 1145, 1264, 1431 

'Ognan Bordun, Kayis-zade (13D3/1891 de sag) 1624, 1625 

— al-Bosriavi, Nerdubanizade (61. 1181/1767) 1442 

— halife, Sa c ati 1191 

— b. Isjna'il (11 20/1708-09 de sag) 1277 
(Sayyid) c Osman Kiriml b. Halfl (61. 1193/1779) 1330, 1336 
( Q|man b. al-hacc Mustafa (1210/1796 da sag) 1482 
(tfafiz) f Osman va Nefes-zade Ismail (1077/1666 da sag) 1017 

— Rusdi b. Halil (1261/1845 de sag) 1535 

'Osman §aklr (1195/1780-81 de sag) 1337 

(Sayyid) 'Osman at-Tokadi (1163/1740-50 de sag) 1307 

— — Vehbi (1280/1864 te sag) 1570 

'Ogman b. Yahya b. Muhammad al-Varrafr al-Buharl (600/1204 de sag) 

Pir Ahmad as-Sultaniyavi as-§ufl (799/1396-97 de sag) 356 

Plr b. Hiir (9071/496 da sag) 802 

— Muhammad al-Hafiz al-Hamid at-Tibrlzi (8411437 de sag) 363 
■— Muhammad b. c Isfi (883/1478 de sag) 729 
Rabbin! KamaJ as-Sanf (866/1462 de sag) 202 
Rafctvan-zade Bk. C AH ai-Bagd5di 1310 
Rusdi fsma'Il (Xlil/XIX asir) 1601 
$adr b. Ahmad al-Hanisari' 147 
Sa c id b. al-Carsi b. Muhammad (555/1160 da sag) 297 
(tfafjz Sayyid) §alih (1205/1790 91 de «?ag) 1477 
$allh tfafiz (1189/1775-76 da sag) 1334 

— b. Mahmud (1096/1685 de sag) 1039 
(Sayyid) $alih al-Uskudari (1202/1786-88 de sag) 1470 
Salman Aga (912/1506 desag) 805 

— Farisi 4j 
$ari Hafiz b. Hasan al-Habib Siruzl (951/1544 de sag) 817 
(al-Hacc) Sinan b. Muhammad (962/1554-55 de sag) 826 620 Arapca Yazmalar (Hafiz) Sulayman, Sehzade' cami'i imamt (1029/1620 de sag) 974 
Siiieyman, Hazine kahyasi c Ali .iganin bendeganindan (1158/1745 de 

sa &> 1304 

(Hafiz) Sulayman (1178/1764-65 de sag) 132 5 

Stf'\yman b. <Abd Allah (1048/1638 de sag) 985 

SOliyman Hikmeti (1205/1790-91 de sag) 1478 

tfacl Sulayman hlilm? (1176/1762-63 de sag) 13X9 

Sulayman SabrI b. Hafiz Ahmad (1307/1890 da sag) 1623 

— Saza'J b. Muhammad Kamil Zilevi (1971/1855 te sag) 1584 

— Tavfik (1259/1844 te sag) 1530 
Suhravardi, Ahmad b. 166 j69 
Sun 'Allah Lam'I (1170/1756-57 de sag) 'l313 
SOyolcQ-zade Bak. Mustafa b. 'Omar AyyflbJ 

§a l bau b. c Isa Karabuki ad-Dagistani (1318/1901 de sag) 1626 

— b. Muhammad (1044/1635 de sag) 982 
§afak-zade Bfe. (Hafiz) Mustafa Tavfik 

§ah MahmQd b. Mir Muhammad Zaman al-Husayni (1122/1700-01 da sag) 

652 

— Muhammad §arif al-Haravi (967/1559-60 da sag) 433 
§araf ad-Din b. Muhammad U35 
§avki, Haci Hulusi §akirdi (1295/1878 de sag) 1587 
§arlf al-^acc Husayn (1157/1744 de sag) 1303 
Sayh, Hamd Allah Bak. Hamd Allah ibu as-Sayh, 

Seker-zade Bak. Muhammad; Seker-zade 

§ukr Allah, §ayh, Hamd Allah'in datnadi 918 

Tahir b. abi' al-Makarim az-Zakani (746/1335-36 da sag) 352 

Tahir b. Halll (747/1346-47 de sag) 353 
(Hafiz) c Ubayd Allah Zihni (1218/1803-04 de sag) 1488 1489 
Yahya Hilmi (1285/1889) 1549> ' 1575 
Yakirt aI-Musta c simi, Carnal ad-Din 89-110, 146, 415 
Yasari-zfide Bk. Ismail Yasari-zade 
Yekcesim Bk. Muhammad Sa c d ad-Din 

YOnus b. al-Hacc Muhammad al-Hasayisi (1294/1877 de sag) 347 

(Hafiz) YQsuf, Saray katiplerinden (1102/1778 de sag) 1430 

- Yusuf (1171/1757-58 da sag) 1 316 
YOsuf, Muhammad b. Haci ilyas talebesi (960/1552-53 de sag) 824 

(al-Hacc) YQsuf b. Husayn 1616 

YQsuf YasSrl (1280/i864 de sag) 15 69 

Zayd b. Sabit 3q 

Zerrln-kalam §ah MahmQd NisapQri (945/1533 de sag) 423 

Ziya ad-Din YQsuf b. <Abd Allah (1013/1604 de sag) 965 

Birinci cildin sonu \ij o*AT *ujjJI Jj^ JjW.pJtfl TOPKAPI SARAYI MOZESi YAY1NEAKI 

Topkapi Sarayi Miizesi Kiitiiphj 
ARAPCA YAZMALAR 
KATALOGU Hazirlayan 
Fehmi Edhcm Karafay C;I 
Kur'an, Kur'an ilimieri, Tefsirier 

No. 1 — 2171 Istanbul 
Topkapi Sarayi Miizesi 
1 962 ?0 OnsOz 

Bugiin yayinlama£a muvaffak olunan Topkapi sarayi kiitiiph 
Arap^a yazmalar kalalofcunun birinci cildi bu sarayin miiz< 
g-etirilmesinden once muhtelif ko§k vc odalannda bulunan kit. 
Kur'an ve tefsirc ait 2171 cildi ic/inc almaktadir. Etfinyada e 
nadir tesaduf olunan bu zengin Mushaf koleksiyonu Arap, Iro 
Mag-rip, Selcuk ve Osmanli memleketlerinde ve Hicri II. asirt 
asra kadar me§hur hattatlar tarafmdan kopya ve usta miizii 
miiccllitler eliyle tczhip ve tcclit edilmis 1600 kusur ciltter 
keptir. Bunlann icinde Halife Osinan eliyle yazilmis. 7, Halif 
isnad edilen 9 ve Hasan ve Huseyn'e- atfolunan 2 mushaf oldi 
Turkce tercumeli 21, Farsga tercumiili 39, Uygurca tercun 
£a£atayca tercumeli 2 nusha Kur'an bulunmaktadir. 

Bu cildin digger miihim kismini teskil eden Tefsirler Hicri 1 
XII. asra kadar g-elen me§hur miiellifjerin tefsirleri ile bunlari 
yazilmig olan ha§iye ve talikati havidir. 

Katalogun bu cildini Hadis, Fikih ve Aka'ide dair olan eser 
edecektir. 

Katalo£un yayinlanmasini temin eden Miize miidiiru Sa; 
rullah Ors'e burada minnet ve te§kkurlerlerimi sunmayi bir h 
ve eserin tertip ve basilmasmda vuku'u muhtemel yanlislardai 
culann musamaha ve aflanni dilerim. 

F. E. Karatay YANLI§ DO'GkU CETVELl Yanli§ Dogru Sahifc Satir goriiyorsadu 


jforiiliiyorsa da 


115 


2 


avliyya 


f aliya 


179 


32 


K. 249 


K. 429 


238 


13 


Nefis 


Ncfes 


266 


11 


Isma'iJ 


tsma c ii 


271 


18 


nesiMc 


ncshiylr. 


275 


4 


Muddasir 


Muddassir 


291 


8 


1045 


1405 


356 


24 


(142-43) 


(1842-43) 


387 


21 


XII 


XIII 


402 


16 


3>\> J^ 


3W > 


419 


5 


U*^ 


^• v 


423 


13 
Ayni (Have cdilecck) 


427 


4 


6j&\ 


JjM 


430 


4 


la'vil 


ta'vil 


440 


19 


>.ii«'i 


jf-iJl 


447 


8 


- 


Ayni 


450 


23 


Ji t6\ 


,i „*£.!) 1 


451 


5 


1084 


1804 


472 


10 


RazarQni 


Kazaruni 


476 


15 
Ayni (Have edilecek) 


478 


27 
Ayni (Have edilecek) 


479 


2 
silinecek 


487 


22 


Ayni 


silinecek 


489 


9 


Vaid 


Vahid 


491 


12 


ar-Rahinan 


c Abd ar-Rahman 


493 


20 


ji^a 


tfj* 


496 


24 


tendien 


tenkiden 


516 


7 
Ayni (Have edilecek) 


533 


15 


Matak 


b. al-Malak 


563 


12 Birinci ciltteki konular 

Sahife 
ISLAM DlISl 

Kur'an, Mushaf, ciiz ve sureler 

Arap menseli mushaflar I — III asir 1 

> > » IV > '^0 

» > V — VI ■* 26 

> ■> » VII > 29 

> VIII > 41 

5 * » IX > 59 

* » > X > 71 

» > » XI — XII > 76 

Iran, Maveraiinnchir menseli mushaflar VII — VIII asir. . . 97 

Selc.uk menseli mushaflar 183 

Osmanh devri mushaflan, VIII. asir 193 

> > > IX. > 195 

> » > X. > 214 

> > > XI. > 247 

> » > XII. > 321 

> > > XIII. > 372 

s » » XIV. » 410 

Kur'ani ilimler, Kirrat ve Tecvid 413 

Tertibi ziba 435 

Tefsir ve ha§iyeleri 

Tefsirler I - III. asir 437 

y IV. > 440 

» V. » 447 

> VI. » 454 

> VIII. » 481 

Bayzavl tefsiri hasiyeleri 507 

Tefsirler VIII. asir 531 

IX. » 547 

X. > 560 

XI. > 579 

XII. » 581 

Tefsir mccmualan 586 

Esbabinniizul .•••■■ 589 

Gara'ibiil Kur'an 590 

Nasih ve mensuh 591 

Kitap adlari 595 

§ahis isimleri endeksi 605 TERCOMELl KURAN'LAR Uygurca Icrcumeli Kur'anlar 
387 K. .207 

Qagatayca Icrcumeli Kur'anlar 

401 K. 24 
489 H. S. 327 Tiirkce terciimeli Kur'anlar 

219 Y. 24!)(i 

255 K. 42 
514 K. 270 
717 E. H.isa 

720 E. H. 173 

721 E. H. 172 
723 K. 12 
727 R. oil 
747 Y. 3445 
790 E. H. UH 
802 K. is 

809 Y. 2507 

816 E. H. 140 
825 K. 449 
831 Y. 7 

901 K. 428 

902 K. 429 
932 E. H. 102 
941 R. oi 
1086 K. 2r,2 
1293 E. H. r>3 

Farsca terciimeli Kur'anlar 
194 R. 09 

219 Y. 2406 

349 Y. 2490 
363 K. ii 

370 E.H. or, 

371 E.H.137 Farsca terciimeli 

384 E.H. 21 k 

389 K. UK 

892 K. 100 

393 K. 153 

404 E.H. lwi 

419 R. 04 

424 Y. 2r,14 

• 432 E.H. i:ik 

444 K. 33 

482 H.S. 328 

497 E.H. loo- 

508 E.H. 103 

513 K. 273 

520 K. 204 

542 Y. 3451 

608 M. 07 

610 M. so 

612 Y. 2124 

616 M. 80 

627 R. no 

652 M. 72 

654 M. 23 

655 R. 62 
658 M. 69 
664 M. 90 
666 H. i 

673 M. 70 

674 M. 64 
678 M. R. i 
693 K. 416 
698 Y. 2483 
713 K. 10 
717 E.H. 184 

Arapca tefsirli £ 

202 E. H. 18* 

283 R. 75 

608 M. 97