Skip to main content

Full text of "Wecko-Skrift for Låkare och Naturforskare"

See other formats


••• m 
■ SB#" wm 
/ 
^^^7^^^^ cS^z^C. S #w a \xon. LÄKAREN 

OCH .' 

NATURFORSKAREN, 

Xlhte BANDET. STOCKHOLM, 

Tkyckt uti Kongl* Ordens -T&VCKfiBIEt^ 

Åt I797« LÄKAREN 

Och 

NATURFORSKAREN. 

Tolfte Bandet* 

Ödmjuka/le Embets-Mcmorial! 

Enligt 7:de §. af Kongl. CoIIegii Medici 
för mig utfärdade Inftruftion, at årligen 
afgifva beråttelfer om mina göromål, får jag 
ödmjukaft afiåmna i korthet följande: 

Den 3 Junii anftållde jag Examen uti 
Prov. Medici Doftor Unges, Stads- Phyfici 
Doftor Feucks och några Paftorers närvaro 
med följande 6 ftyck. Barnroorfke-Lärlingar, 
nämligen: 

i) Timmermans Gefållen Bernströms 
Huftru, Elna Änder sdotter, kallad til Folie 
Förfamling i Oxie Hårad. 

2) Husmannen Lars Nilssons Huftru, 
Johanna Torkelsdotter, kallad til Skabes- 
ljö Förfamling i Bara Hårad, 

3) Ryttaren Modigs Huftru , CarnA 
Fransdotter, kallad til Tygelfjö Förfamling 
i Oxie Hårad. 

XU.B.lhoL A 4) 2 # ) O ( % 

4) Pigan Kirstina Andersdotter , kal- 
lad til Norra Svalat Förfaraling i Rönnebergs 
Hårad* 

<>) Arl» Sjömannen Frimohigs Huflru, 
CarnaPÅrsdotter, kallad til Spiutftorps För- 
famling i ingelftad Hårad. 

6) Afl. Bonden Jöns Knutsons Huftru, 
Kirstina Svensdotter, kallad til Tyngby-^ 
bolms Gods ochSmedftorps Socken i famma 
Hårad. 

Sedan defTa vid Examen aflagt tilråcke- 
]iga bevis på deras inhämtade infigter och 
kundlkaper i Jordekonften, blefvo de appro- 
b<-rade, hvarpa de arlade den vanliga Barn- 
rrjorlke-Fden, 

Det år högft bedröfveligt, at Allmogen i 
deffa Un har få ganlka litet förtroende til 
undervifta BarnmoriTkor, få at få Föriamlingar 
kunna fonrås, at fånda Lärlingar til under- 
visning. De anfe den för aldeles onödig af 
den fördömmeliga öfvertygelfe, at mennilkans 
lif och död beror på et oundvikeligt öde. 
De gamla clårda Jordgummor iöka åfven at 
ftyrka den enfaldiga uti denna tanka, farnt 
fvärta och förtala den examinerade på alt 
fått, på det de ej /kola gå miite om deras 
förtjenlt. Med alfvarfamhct och befallningar 
kan vift icke nägot hå] vid uträttas, men fä 
hoppas jag, at, genom lämpa och tålamod, 
fa in t" med tiden, då nyttan blir fynbarlig, en 
fä nyttig iniättning ined examinerade Jord- 

guaw # ) o ( # 3 

gummors anlkarTande på en få folkrik ort, 
dock fluteligen (kali vinna bifall och förtro* 
ende* 

På et års tid, f fynnerhet fednare hålf* 
len dåraf, har jag nåftan haft flere fvåra Ac* 
eouchemens-håndelfer, ån jag obferverat på 
alla de 7 åren jag innehaft min fylla. 

Hos en Lånsmans Huftru, fom i g dygn 
varit i barnsnöd, måfte jag, emedan Foftrets 
hufvud var fnedt neddrifvit och ftarkt encia* 
verat, och Forceps ej kunde med fördel ap* 
pliceras , förråtta förlosfningen med. Perfora* 
torium och Crochetten* 

PåLieutenanf/kan v* NL på Landet nårå 
vid Lund, primipara och til åren, fom i nå* 
gra dagar varit i barnsnöd, och hade dar*. 
jåmte en Febris Biliofa , blef jag nödfakad , 
fora dä var periculum in mora, i Prof. Bak* 
fots närvaro, at fönåtta förlovningen med 
Forceps. 

Hos en Köpmans Fru B* hår i Staden 
fatt Placenta fram för OrifTcium och förord* 
lakade häftiga blodftöitningar ; hår måfte för- 
Jofsningen påfkyndas genom vändning. 

En GrefvinnaG. primipara och til åren, 
fick i I2:te veckan mifsfall v och kom fltre 
gånger i dödfens käftar genom häftiga blod* 
ftörtningar, fom altjåmnt å nyo infunno lig* 
Alla de vanliga och brukeliga medel uträtta- 
de ingen ting, förrån jag nyttjade Ligatur på 
lår och armar. Et lår och en arm förbants i 
A 2 fen« 4 # ) o ( # 

Tender och ömfades därmed hvar 6:te timma. 
Et par hårda Tumeurer, flora fom de flor* 
fta Höns-ägg, hvaraf den ena marktes re- 
dan i början af GrofTeffen ooh den andra ej 
förr ån vid mifsfallet, tittande djupt i under* 
Jifvet nåra vid Ljumfkarne, gjorde mycket be* 
fcymmer, men de förfvunqo efterhand, i 
fynnerhet efter de fifla ftörtningar, 

I början af detta år blef jag kallad til 
en Arbets-karls Huftru fom hade flere ftarka 
blodftörtningar och plågades af häftiga och 
confinuerliga pin-vårkar öfver magen. Vid 
underfökningen befants Modermunnen ganfka 
litet öppen men relacherad och tycktes Mo- 
derkakan tydeligen futa framför Orificium, 
men Barn-hufvudet kunde ej kännas. Jag 
ord. Opiata m. m» och lofvade komma igen* 
Ändra dagen fick hon åter ftörtning, dånin- 
gar inftållde fig och pulfen var grufvelig klen. 
Ehuru Mfcdermunnen ej mer ån af en ilants 
ftorlek var öppen, infördes dock handen med 
lätthet; det fom troddes vara efterhörd var 
endriil biod-lefrar; hinnorne bräcktes fedan, 
då en flor myckenhet vatten bortflöt och 
vändning förrättades med ftörfta Jätthet til 
Modrens och Foftrets räddning. 

En Gördelmakare Huftru har jag nu haft 
en 6 veckors tid om händer. Hon har på 
12 års tid ej fådt Barn, men åfikilliga mifs- 
fall med rlarka blodftörtningar och en gång 
iåkerljgen en liten Moia. Öfver Qffa Fobis 

klo* # ) o ( # i 

kändes ett framftående hårdhet, flor fom et 
litet Barn-hufvud, och plågades hon af de 
håftigafte pin-vårkar med grufvelig oro och 
ångeft. Vid Michaelis tiden marktes hård- 
heten ffirft, fom fedan fmåningom tiltagit, 
och har åfven (koftals blod gådt bort, men 
inga ftörtningar. Vid underfåfeningen tyck- 
tes Modermunnen, fom var garcika tjock, 
något öpna (ig. Åderlåtningar, Opiater^ La- 
vernenter och Formenfationer voro de medel 
lom nyttjades. Nåftan dageligen måfle 
3:ne Sedativ- Pulfver nyttjas för at frilla de 
återkommande grufveiigen pinfamma vårkar. 
Linimentum Saponaceum med T:a Thebaica 
fmord på hårdheten, tycktes åfven göra myc- 
ken men kort lifa. Efter ungefår g dagars 
fårlopp började Modermunnen vårkeligen öp- 
na (ig, och kändes vid underfökningen en 
kått-aktig Maffa imåningom framfkjuta, men 
kom ej tjockare fram, då den hängde utom 
fodfleo och blef torr, ån en tjock nafvel- 
fträng, hvilken då afkliptes. En fvår flank 
indicerade nu röta 5 Injeflioner af Krusmyn- 
ta-infu(ion gjordes til en början och årnade 
jag fedan nyttja A er Fixus. De pinfamma 
vårkarne continueradeånnu, men blefvo något 
kryftande, .Modermunnen utvidgade fig alt 
mer och mer, få at fluteligen handen kunde 
inforas. Nu förföktes at losfa och uttaga 
Maffan, men den fatt in Fundo Uteri få faft 
at åat ej kunde /ke utan våld, hviiket Hu- 
A 3 flrun ftrun för plågor ej kunde tillåta; det öfver- 
fia af Maffan kändes helt faft och fri/kr, men 
det nederfta var mycket löft och i full rota. 
Jag låt fåledes Barnmorikan borttaga och 
med fTngrarne afrifva få mycket fom med 
lätthet kunde fås utan at plåga Huftrun, hviU 
ket utgjorde ungefår et par händer fulla» 
Härefter förfvan den rö'acktiga flanken. Hård-* 
heten öfver Offa Pubis hade val något blifvit 
jförmin/kad , men få kändes den ännu tam- 
meligen ftor, 14 dagars tid härefter ccn* 
tirjuerade dageligen, och det ofta många tim- 
mar i fender , häftiga och pinfamma värkar, 
förenade med kryflningar, men det fom borN 
gick var gan/ka obetydeligt och ej (varande 
mot Tumeurens volume , fom dageligen tyck- 
tes alt mer och mer aftagaj en enda gång 
bortgick et litet köttaktigt ftycke, ftort fom 
en Valnöt, fom var fall och näftan torrt. Be- 
lynnerligr. at under hela tiden ingen droppa 
blod bortgådt, endaft någon obetydelig våt* 
/ka och utan luckt. Nu år den omnämnde 
knuten aldeles förfvunnen och kåns ej det 
ringafte öfver Offa Pubis, men vid underfök*- 
ningen märktes ännu för 6 dagar fedan 
någon upfvälning och hårdhet i CorpusUteri. 
Märkeligt at den fifla veckan Huftrun hade 
värkarne, infunno de fig precift hvar annan 
dag och fifta gången var 3 dagar emellan; 
vårkame höllo då uti i flere timmar och kun- 
de ej på något (ätt ftillas, Uoder de bäfu« 

ga* * ) o ( # 7 

gafie plågor befv:'rades Huftrun endaft af myc- 
ken matthet, fkoftals infant (ig en obetyrielig 
Feber. Nu mår hon aldeles va! och kan 
vara hela dagen ur Sången. I början anfåg 
jag håndelfen endaft hårröra af en Mola , fe- 
dermera ordfaken vara en Po'ypusUteri , men 
finner iluteligen at en intumefcenria parietum 
imprimis fundi uteri varit det hufvudfakeliga- 
fte. Jag undrar högeligen om Huftrun, fom 
annars fer fri/k ut, /kall flippa med detta, 
och kan undvjka recidiver? 

Utom defle håndelfer har jag blifvit kal- 
lad til flere fvåra förlofsningar, fom genom 
mina vanliga medel, i fynnerhet Snåpparen, 
Opium och tålamod fat en lyckefig utgång* 
Jag vil ej trötta Kongl* Coilegium med om- 
ftåncjeliga beråttelfer om alla deffa cafus, men 
/kall dock meddela Kongl. Coilegium en hån- 
delfe, fom jag omftåndeligen antecknat för 
dels mårkeiighet /kull. 

Auguft I3:de blef jag anmodad at re- 
fa til Lund, hvareft Profeffor/kan T. om- 
kring 30 år gammal varit i barnsnöd på 3:dje 
dygnet. Herr Prof Barfoth , fom förut va- 
rit tilkallad, fant vårkarne vara fal/ka, men 
ganfka plågfamma, ordonnerade dårföre Å- 
derlåtning, Lavémenter och lindriga Opiater, 
hvaraf de 2:ne fednare medel förfökfes, men 
det hufvudfakeligaite, nämligen Åderlåtning, 
ville Patienten eller rättare dels Svårmor ej 
tillåta, ehuru under hela Groffeflen ingen blif- 
A 4 vit 8 # ) o ( # 

vit författad, af ordfak at hon fom Flicka 
hade grufvelig räddhåga dårfåre och mådt ii* 
la dåraf. Vid min ankomft: om eftermidda- 
gen befants Patienten hafva ftarka och pin» 
Jamma vårkar, fom ftodo öfver länderna, men 
måft 6fver Os Sacrum och liknade mycket 
Dolores veri. I det famma brufto hinnarne 
och tåmmeligen mycket Vatten gick bort. 
Jag förrättade då ftraxt underfökning och be- 
fant Orificium få mycket öppen fom en flanf, 
och tåmmeligen tunn, foftret hafva en full- 
komlig naturlig flåJlning och Bäckenet vara 
rymligt, men de fvåra vårkar ej göra ringa- 
de nyrta och förändring. Efter hällen råd- 
plägning med ProfefTor Barfoth, af hvars 
biträde jag vid denna Cafus begagnade mig , 
blef ådern genaft öpnad och togs 2 goda 
The-koppar blod, hvarefter gafs 2 Ser. Pulv. 
Sedativus hvar annan timma. Patienten tyck- 
tes ftraxt få någon lindring dåraf, men mot 
aftonen voro plågorne lika våldfamma, utan 
at göra ringade nytta. Som pulfen ännu var 
ganflka full och häftig, öpnades ådern å ryo, 
och togs åter något mer ån 2:ne Thekop- 
par blod* Vanliga lenande Lavementer ap- 
plicerades och gafs 15 qtr. T:a Thebaica. 
Som vårkarne mot natten continuerade och 
voro i fynnerhet ganfka pinfamma inOfleSa- 
cro, applicerades et Lavement af Hafre-foppa 
och 50 qtt. T:a Thebaica. Härefter blefvo 

pUU # ) o ( # 9 

plågorne något drågeljgare, men förhindrade 
dock all fomn. 

Aug. 14* Mot morgonen, beråttade Barn- 
mor/kan, at hon tyckte Modermunnen börja- 
de frnåningom öpna (ig och vårkarne fyntes 
nu vårkeligen likna Veri , i fynnerhet fom 
mellan vårkarne ej kändes ringafte plåga el- 
ler fveda och Patienten var muntrare famt 
Jiacle miftat den fvåra ångften. Då efte&en 
dock ei ville fvara til vårkarnes flyrcka, or- 
donnerades 3:ne Pulfver med Sal Acid. Bo- 
racis, men utan ringafte nytta^ Om efter- 
middagen, fedan Barnmorlkan Händigt tyckt 
at vårkarne gjorde oyfta, men ingen ting ut- 
rättades, underfökte jag å nyo fjelf och be- 
fan t med ftörfta förundran, at de efter alt 
utfeende dråpeliga vårkar, fom varit i mån- 
ga timmar, ej uträttat mer ån en enda god 
värk bordt göra. Orificium var gan/ka litet 
mer utvidgat ån* aftonen förut, men Foflrets 
hufvud något mer ned/kjutit i öfra Aperturen 
afBeckenet, fom dar klämde Lifmodem. Pa- 
tienten började nu åter at blifva orolig, puJ- 
fen flög emellan 120 och 30 /lag i minuten, 
häftiga fpasmodi/ka plågor yttrade fig nu i 
Lår och Ben, fom fpridde (ig fedan öfver 
Magen och Isbenet, famt fikfom fammanfnörp- 
te Genitalia Externa 5 men den grufveligafte 
våndan var dock Öfver Os Sacrurn ned vid 
Solgången. Då berättades at Patienten fom 
ogift haft fler© fpasmodifka krämpor, fom 
A^5 med io # ) o ( # 

med grufvelig våldfamliet dels angripit kor- 
Jet, dels hufvudet. Nu gafs några gångor 
Pulv. Alexirerius och fmordes korfet med Li- 
nimentum volat. Camphorat$ och fom åter 
igen tydelig indication befants til Åderlåtning, 
förrättades åsn orn aftonen för 3:dje gången. 
Kort efter tycktes allt det onda fammanftöta 
in Inteftino re&o, de aldrahåfrigafte och pin- 
fammafte plågor, kommande fom Barnvårkar, 
infunno fig dår, utpråffade vSphin&er ani och 
formerade likfom haemorrboidal-knutar. Un- 
derfökning kunde aldeles icke för plågor och 
fveda tillåtas och tålas. Äter gafs en god 
Dofts T:a Thebaica och applicerades varma 
Grötar på ftållet , fucktade med famma drop- 
par. Rådvill hvad man fkulle göra uti en få 
befynnerlig håndelfe, då föriofsningen var 
nödvändig , men tilgången för plågor och 
fnörpning omöjelig, blef fråga om Operatio 
Caefarea, i fall fara (kulle uplfcmma af drogs- 
målet , ehuru hufvudets ftållning var fullkom- 
lig ricktig och Beckenet val/kapat och rymligt. 
Om natten blefvo dock plågorne något lin- 
drigare, men ånnu tåmmehgen våldfamma, 
få at Patienten ej heller den 5:te natten kun- 
de få ringafte fömn. 

D. l<? Aug. Om morgonen, då ånnu in- 
gen betydeiig förändring vifat (ig, refolvera- 
des at gjfva Patienten et Laxative, emedan 
vaders bortgång lindrade plågorne och defs- 
utom Lavemeoter med ftörfta möda kunde 

ap- # ) o ( #' n 

appliceras och gjorde föga nytta. Vi ordon- 
rserade Aqva Laxafiva Pb. Dan. och gafs 
2me matfkedblad hvar annan tirr.a. Om ef- 
termiddagen började det ftarkt operera och i 
detfamma förfvunno i en haft alla fpasmer 
och faiika vårkar, underfökning kunde tillå- 
tas, Orificium Uteri var dragit tilbaka öfver 
hufvudet, Dolores conqvaslantes infunno fig 
och fick Patienten en af de låttafte förlofs- 
ningar famt en lefvande Dotter. Forlofs- 
nings-vårkarne, fade Patienten, voro et intet 
emot de förutgående plågor. Hon fick ftraxt 
efter en långvarig vederqvickande fömn, hvar- 
efter hon mådde fullkorrdigen val. Af den- 
na i min tanka mårkvårdiga håndelfe, fom 
fåg få åfventyrlig ut, och aflop få lyckelig, 
kan vigtiga Lårdomar hämtas, hvaraf jag en- 
daft vii anföra fölijande: 

i) Primipara; plethoricae fom åro något 
ti! åren, hora aldrig förfumma mot flutet af 
Groffeffen åderlåtningar famt lindriga arTörin- 
gar om lifvet år trögt, i fynnerhet få fnart 
fpasmodiika tilfållen börja infinna (ig, emedan 
fuliblodighet och förftoppning åro de förnam- 
fta hufvudordfaker dårtil. Dröjes för långe 
därmed, fom i denna håndelfe, förflå ej van- 
liga medel , fvåra och farliga tilfållen kunna 
likväl ock infinna fig. 

2) ?? # ) o ( # 

2) Skillnaden at falfka vårkar fitta öfver 
magen och pina ftåndigt utan hvila, men de 
rätta yårkar agera öfver kortet och komma 
per wtervalla , år ej pålitelig. Uoderfökning 
och effeflen åro de endafte fåkra criteria, 
Flere gånger har jag haft tilfålle at obfervera 
detta, men aldrig få mårkeligt fotn i denna 
Cafu. 

3) Då man ej förfammar tilråckeliga Å« 
derlåtningar, Antiphlogjftica, Evacuantia och 
Opiater under fvåra förlofsningar, kan en 
Barnaföder/ka utftå fafeliga och långvariga 
plågor utan at lida mycket dåraf och utan at 
Foftret kan taga (kåda. Hade man i denna 
liåndelfe, fom hos allmänheten brukeligt år, 
förfummat de förutnämnde medel och gifvit 
hetfiga och drifvande faker i ftållet , eller 
förhållit fig fom Hofrådet Hagen i Berlin, 
(Starcks Archiv ftir die Geburthshulfe &c» 
P* 5o8, ^o, 776.) år jag öfvertygad at ut- 
gången blifvit åfvenfyrlig och döden tör hån. 
da varit oundvikelig. Malmö den 15 Mar» 

M 1795- 

C# Trendelenburg. m # ) o C # U 

Utdrag af B ref frän Lazarets-Chirur* 
gus Laut. Hollberg i Boras til G<?- 
neral-Direåteuren och Riddaren af 
Acrel. 

V.Jla Cafus. 

Pigan Maria Andersdotter från Sordås, 
Bollebygds 'Socken och Hårad, 2 J år gammal, 
gulaktig, utmärglad och Cachochymilk i 
hög grad, hade et gammalt vidlyftigt och 
illa artat Rötfår på högra benet, (om vid 
pafs på et half quarters långd aldeles blotta- 
de benpipan, hvarutur flera carierade (tycken 
voro lofsnade, fom lämnade fria öppningar 
anda in i Ben-cylindern, emottogs den II 
fiftledne Augufti på Lazarettet, fedan hon för- 
klarat (ig nögd at låta genom Amput. af/Kil- 
ja denna annars oboteliga lem, fom redan 
Jång tid gjort henne odrågeliga plågor. Ope« 
ration (kedde efter en 8 :ta dagars föregän* 
gen praeparation i Hr. Do<5h och Prov. Med. 
Flodins öfvervaro, då de affkurne Arterernas 
öppningar förft tiltåpptes med en liten bit 
Ekefvamp, hvarefter gradueradeTampons, 
gjorde i Conilk form af fintLin/kaf och tack- 
lade med Spirit. vini reclrfmi, lades direfle 
öfver hvarje puls-åders öppning och under- 
stöddes på (idorna af fint Linftaf; ået öfriga 
förbandet (kedtfe efter vanligheten, hvaröf- 

VCf 14 # ) o ( # 

ver den af Hr. General-Dire3euren uppgifna 
Compreflions-Machine gaf Förbandet tillbör- 
lig tryckning och ftadga, Tournequetten los- 
iades ftrax och förblef qvarfittande i fall 
någon blödning Jkulle fordrat hans fnara til- 
vridning. Förbandet blef qvarliggande tils 
på 3:dje dygnet då en god Suppuration re- 
dao vifade (ig, Arterernas Puifering fyntes 
tydeligen då förbandet var borta, hvaröfver 
åter lades af de förut nämnde tamponer, tils 
9 dygn voro förbi; Sårets vidare fuppuration 
befordrades rr.ed Ungv. Raliiic. och jfiuteliga 
läkning med Ungv. Exficc* Hon utgick 8 
veckor efter Operationen, fri/k, låkt och 
nögd med (it Trå-ben , då hon däremot 
fluppit få många utftåndna plågor. 

2\dra Cafus, 

Bonden Erik Pehrson från Yttre Nås, 
Seglora Socken och Marks Hårad, 52 år gam- 
mal, blodfull och af en ftark complexion, 
hade i flera år haft vårk i högra fotleden, 
Tom lluteligen gick til bulning, carierade när- 
liggande ben och formerade et Rötfår, forn 
til en god del aflöft foten, famt bortfrätt 
närliggande Ligamenta och Tendines, detta 
lamraanlagdt med alla håraf förordfakade och 
hårflutna plågor, gjorde at hans högtfa ön* 
fkan var, kunna genom benets aftagning biif* 
va hulpen. 

Emot- # ) o ( # ' I* 

Emotfogs på Lazarettet d. 3 nåftledne 
Sept. och efter 4 dagars vanlig praeparätiori 
(kedde Operationen, farnma förbindnings me- 
thod föriökres fom vid förfta Cafus, bvilket 
med 2:ne Arterer lyckades, men Arf.Tibial. 
poft. kunde intet med flera itererade förlök 
ftillas, genom Tampocers anläggande, af 
den ordfak at tryckningen af Tamponen ej 
kunde vinna reTiftance emot något faft eller 
fladigt, då Arteren låg helt lös, utan ftyrfel 
bland de af/kurne och fläka Mufclarna, och 
hvilken tillika med några Mufclar, (om förut 
beftåndigt Sammandragit och hållit knåvecket 
krokigt, vid circumcifion mycket drog (ig 
filbaka; detta hade nåra bringat mig at an- 
Jågga Sufur, men då et flört (tycke Linne 
med utftrukrt Håft-plåfter var tilhands, klipp- 
tes dåraf en tvår hands bred rimfa fom i 
2:ne (lag hårdt tildrogs omkring ftumpen, 
hvarefter det fulikommeligen utan vidare un* 
derbindning, fedan ftadga genom denna ftar- 
ka haft vunnits at emotftåTamponens tryck- 
ning, öfriga förbandet (kedde på lika lått 
fom i förra håndelfen, och Compreflions-Ma- 
chin gjorde mig fluteiigen fåker för all blöd- 
ning vid detta förband, och utom hvars til- 
hjelp denna methoden omöjeligen lårer lyc- 
kas. PåArt^Tibialis Antica vifade fig en li- 
ten thromb, då förfta förbandet öppnades, 
hvilken med en fkarp Sax bortkliptes. Ar- 
terens mynning upiöktös och med granla- 
gen- i6 # ) o ( # 

genhet anlades en annan Tampon, hvarefter 
inga obehageliga anftöfer hindrade en fnar 
Jåkning j då han efter 6 veckors fårlopp ut- 
gick med tilhjelp af Trå-ben i det nårma- 
fte låkt. 

Skulle Hr. General-Direcleuren gilla mit 
förfarande vid defTa håndelfer, vore det min 
hågfta önfkan. • - • * Utdrag af Bref från Lazarets-Chirur- 
gus Wingemark i Sodertelje til 
General-Direäeuren och Riddaren af 
Acreu 

- - - Jag har uti Uleera Siphilit. Confecutiva 
ochExoftofer funnit Kodynga bereda et godt 
Pus. Den dynga jag nyttjat, har ej varit 
fårfk utan hopbrunnen, tjockt pålagd och 
6mfad alt efter fom den torkadt til. Kao/ke 
at Decoftum Mezerei, fom jag vid tilfålle af 
Exoftofer altid ömnigt nyttjat, åfven bidragit 
få mycket fom dyngan til deras förbättring. 
De Patienter får hvilka denna method blifvit 
följd, hafva aldeles intet fmort (ig , utan en- 

daft # ) ö ( # 17 

tlaft nyttjat Mercur interne på det fått, at 12 
gr. Hydr. c. a. uplöftes uti et unsT» Ant 4 hvaraf 
gifvits 12 til 20 qtt« bis de die. Ödmjuka fl e Bmbets* Memorial* 

Inga Farfoter hafvä grasferat förledit år, 
fom varit fåtdeies dödande, I Fjårås och 
Weddige Församlingar gick val Rödfoten i 
Julii och Augufti månader nog allmänt, men 
emot det flora antal, fom dåraf voro angrep- 
ne, var döds-liftan ganlka obetydelig. Sv af- 
lets goda värkan i denna fjukdom rönte jag 
med ftörfta ti I fri dsftå lid fe. Det agerade forn 
Laxans, gjorde redan inom förfta dygnet öp» 
ningame ftörre och mindre tåta, foulagerade 
fnart Hitningarna och flillade biod-afgången. 

Intermittenta Febrar grafterade i O&ober 
och November månader, och fjuke rådfrå-» 
gade mig, fom haft Frfiftan i flera månader* 
Jag nyttjade fnart fagt for dem alla, likaforn 
jag ftåndigt under min fleråriga pra&ique hår- 
ilades gjort, Tin&ura Colocynthidis med en 
förundransvård framgång* Om någre ioo 
cafas, lättare och fvårare, kunna fladga et 
Låkmedels fåkra värkan, få har Coloquinten, 
3LU* B. Nio 2* B favad *8 # ) o ( % 

livad jag rönt ut, et högt beröra f infer- 
minerande Febrar. Jag har därmed botat 
perfoner, fom efter långvariga Fråffor, labo- 
rerade med andetåppa och fvulna ben. Det- 
ta medel förf je nar at förtöka, få i Vår- fom 
Höft-Fråffor och jag vågar päftå, at forföken 
/kola flå ut til Coloqiuntens ökade varde» 
Jag har aldrig nyttjadt den utan i Tintfur, 
börjat med 10 droppar tre gångor om da- 
gen, den feberfria dagen och ftigit anda til 
60 pro dofi. Hos de flåfte år Laxeringen 
icke fårdeles ftark, men då rrjedlet verkar 
med någon kraft på ftolgången, har Fråffan 
fnarare botats. De fjuke taga detta medel 
hål dre ån Kina. 

Kopporna hafva förledit år grafTerat öf- 
ver hela Landet, och varit på (ine ftållen 
nog dödande. Jag har ympat 44. Barn med 
god framgång, och har därvid rönt, fom för- 
ut vid Kopp-ympningar, at ju yngre Barnet 
år, ju flera Koppor får det. Jag har ympat 
både med farlk Materia och med Tråd, och 
funnit methoderna föga i varde differera ifrån 
hvarandra. 

Jag har haft et nog märkvärdigt exem- 
pel på troiigheten dåraf, at Dispofitio Variolo- 
fa för en tid kan faknas i Men nifko krop- 
pen 5 en mening, faftån, nog allmänt ibland 
Läkare rådande, jag anfedt fåfom hörande 
til de obevifte Hypotheferne. Jag ympade 
tvånne Barn, hvars Moder fade lig icke va- 
ra # ) o f # ig 

ra fullkomligt vifs uppå om hon haft Kop- 
porna , likväl framvifade hon årr i anliktet 
och på armarne, fom fullkomligt liknade Kopp- 
ärr. Hon hade haft eh Utflags-Feber i lin 
barndom, fom gifvit defTe årr, men defs För- 
åldrar hade altid lefvat i ovifshet om hori 
haft Kopporna. Då hon var på I2:te året 
fingo två deh Syfkon Koppor, af hvilka den 
ena år ftarkt arradt 5 hon (kötte då ftne Sy- 
ikon utan at få Kopporna. Denna Fru har 
ledan tid efter annan viftats i I£opp-hus och 
åndteligen for 6 år rilbakars ftåndigt varit hos 
en fin väns Barn ifrån Koppornas förfta ut- 
brott och under hela deras lopp, och fom 
dog i dem. Då detta Fruntimmer få ofta 
viftats ibland Fvopp-fjuke utan at taga fmitta, 
anfåg jag defs Ut/lags fjukdom i barndomen 
hafva varit verkeliga Koppor, och ympade 
Barnen, utan at föreflå Modren, at undergå, 
ympning. På 2o:de dygnet efter Barnens 
ympning fick Modren en häftig Feber, därpå 
confluerande Koppor , är nu betäkt med 
Kopp-årr, fom likväl icke förftäller henne. 
Detta exempel vifar nödvändigheten af Lä- 
karens ytterfta förfiktighet , då minfta tvifvels- 
mål är i fråga. 

Jag har varit vitne til en håndelfe, fom 
Icke år mindre värd at anmärkas än nyfs 
anförde. En ung Chirurg ympar, utan tvif- 
Vel för förfta gången, et Barn med Tråd, 
hviJken varit tagttaf et Barn ; fom jag åfven 
B 2 fåg 20 # ) O ( # 

låg, för at dåraf kunna taga får/ktVar, men 
fann defs Ut/lag icke vara vårkeliga Koppor* 
Det ympade Barnet får Feber, et Utflag vi- 
lar fig, fom liknar Koppor, och åfven goda 
Koppor, alting går effer önfkan, och Ympa- 
ren och Föråldrarne glädjas åt den lyckligt 
ufflagne ympningen. Men fedan de förmen* 
te Kopporna voro öfverftändne , inftåJIer fig 
å nyo Feber, och dårpå et confluerande 
Kopp-ufllag, och Barnet var i fara at do. 
Denna håndelfe uplyfer tilråckeligen Faran af 
roifsfag om ricktigt Kopp-ämne til ympning. 
Halmftad den 10 April 1795. 

J. L. Westbeäg. • - • Under det, förflutna året 1794, åro in- 
om det allmänna Barobörds-Hufet emottagne 
och förlöfte: 361 Qvinnor, af deffe åro 20 
med döden afgångne, 8 öfverblefae til detta 
år, men 333 til bålfan återftålde, frilfce ut- 
gådt. 

Födde åro 369 Barn, Goffar 193, Flic- 
kor 1765 af hvilka likväl 22 hafva varit 
dödfödde och 16 Tvillingar 347 åter hafva 
blifvit döpte. 

Svårare Förlofsningar hafva inom Inrätt- 
ningen detta år varit mera fållfynta ån van» * ) O ( # 21 

ligt, men. Puerperal-Febren började ! fynner* 
het i Otfober månad vifa Hg, och blef för 
åtikillige dödande anda til ärats /lut - - •. Lazarets-Chirurgus A. Norlins Obfer- 
vationer i Maria fiads Lagaret infån~ 
de tilGeneral-Direäeurenoch Riddaren 
af Acrel* 

I Junii månad 1794, intogs i Lazareftet 
Goffen Nils Larsson, 13 år gammal. Han 
hade kört en Bondevagn, då i cht famma 
Håftarne biifvit /kråmde och (fcent eller fprun- 
git af vågen; mot en Timmerhög forn mött, 
hade Vagnen ftjelpt, då benet af den fläc- 
kars Goffen, kommit melian Hjul-ekarne, och 
han med hufvudet fallit mot en Timmer- 
flock. Dagen efter fördes han til Lazaret- 
tet. 

Han var utan fansning, och låg i en 
llindigt flumrande dvala. På vånftra fidan af 
Os Frontis, en tum öfver Orbita, var et Sår 
tre tum långt, en och en half tvårfTngers 
bredtj defs dire&ion var obliqve ned ifrån 
upp, inifrån utåt. Pericranium var blottad, 
men ingen Fraåur kunde märkas. 

B 3 Hö- 22 # ) O ( # 

Högra Benet, var på et olyckeligt fåft 
jnafacrerat. Mufclar, Tendines och Blodrör 
afilitne, Tibia och Fibuia i ftycken k roffade, 
Perioftium på Facies Anferior af Tibia up- 
flängd til en tvär hands längd, och hela Så- 
jet, fom i anfeende til det häftiga våldet var 
mycket lacererat, intog två tredjedelar af Be» 
nets längd. 

Sedan den Sjuke blifvit lagd och Ädren 
fipnad, rakades förd hela Hufvudet, och 
alla möjeliga utvägar vidtogs, til utrönande 
om ej någon Fraftur på något ftålle kunde 
vara cacherad, men ingen underfökning kun- 
de uptåcka den , och af deras beråttelfer 
fom förft fedt den Sjuka, kunde ingen up- 
lysning vinnas. 

Jag til/kref fåledes Patientens kånflolöfa 
tilftånd , antingen en lindrig Commotio 
cerebri, eller ock någon tryckning på Hjer» 
nan per Extravafationem, och beflöt at vid- 
taga Remedia Univerfaliora, tis jag genom 
Symptomemes utvickling finge et Jåkrare ftöd 
för min gifsning och med det famma kunde 
dömma om Trepan borde fattas eller ej. 

Såret renades från /kåre och annat , 
hvarmed Adftantes, i föifta bråflun fökt at 
ftilla Haemorhagien famt förentes fedan med 
Sutura Sicca, Hufvudet täcktes med Corn- 
prtffer, fugtades i Oxycrat, kalla ombyttte 
fom oftaft. 

Se» # ) o C # 23 

Sedan detta ikedt, /kyndade jag at un- 
derföka och förbinda det afbrutna Benet» 

Mangen fonv fedt denne fkada, (kulle 
fåkert och med mycken anledning, dömt 
åer\ t:l Amputationj jag var fjeif af famona 
tanke, men be/löt, i anfeende ti! (ha Sjukas 
ungdom och goda kropps be/kaffenhet, för- 
[öka det ytterfta at fauvera honom. Såret 
renades få mycket jag kunde, Blodlefrar, 
ftycken af Linne-lappar och löfa Benfldrfvor 
utrogs, afflitne Mufclar och Senar bort/kars, 
afbrutne Benåndarne förentes på b*$g fått, 
litet fint Charpie lades öfver Såret och öf- 
ver Beriet, fom ftadgades med adertonböfda 
Bindan, och lades på fidan å en hård Ma- 
drafs. Compreffer fugtade i Aqva Calcis 
med uplöft Sal Ammoniac. Hvartii blandades 
Acet: Satur. Pulfen var ånnu hård och full, 
Adren öpnades dårföre på nytt efter et par 
timmar, och den Sjuka lämnades til 2:dra 
dagen. Hans tilftånd var nåftan det famma , 
flumringen fortfor, han öpnade ej Ögonen 
och klagade ej det minfta. 

Et Laxans gafs af Salt, Compreflerne 
ömfades flitigt. På Benet applicerades 10 
ftycken Blod-iglar^ i brädden af Såret, om 
aftonen öpnades Adren å nyo och et Cata- 
plafme af Rifve-bröd och Mjölk lades öfver 
/kådan at påfkynda fuppuration. 3:dje da- 
gen var den fjuke få vida båttre, at han 
kände (ina plågor famt började at beklaga 
B 4 tig- 24 # ) o ( # 

fig. Blef fedan dag från dag båttre» På 
g:de dygnet hade han full fansning och in- 
nom 14 dagar var Såret på Hufvudet aldeles 
tilfåckt. 4:de dygnet började fkadan på Be- 
net fuppurera, hvilket mer och mer tiltog 
med et godt och fri&t Pus. 

Men at nu följa denna fltada under alla 
defs Progresfioner, eller defaiilera alla de om- 
ftåndigheter därvid förefallit, vore at trötta 
Hr. General- Direfteurens tålamod, det jag 
fruktar min yidlöftighet redan torde gjort. 
Jag vil då endaft nåmna at efter fex måna- 
ders viftande i Lasarettet, fedan tid efter an- 
nan rlere Mycken af Tibia, til minft två tum 
af defs Jångd, genom Exfoliation lofsnat , 
Patienten, fedan nytt Ben tormerat tig och 
ftadgats, i Hatet af året intet eller obetydeligt 
halt hemreite. 

Denne handelfe fom vift ej har något 
nytt och uplyfande , tjenar kanike dock at 
upmuntra dem fom i dylika fall, kunde vara 
villrådige om hvad utvåg de borde vidtaga. 

Ingen lår fkrida til Amputation utan yt- 
terfta nödvändighet, rnen få gifvas åfven nån* 
delfer, då de aldrafvårafte (kådor, lämnade 
fig fjelfve, utan annan åtgärd ån Naturens, 
utan annat biftånd ån Qvackfalfvarens, emot 
alias förmodan blifvit hjefpte, och juli detta 
borde i hvar öm och ChrifteJig Läkares Bjer- 
ta, predika emot Knifven. 

Dea # ) o ( # 25 

Den 7 Nov. 1794 inkom Huftru Ma- 
ria Johansdotter från Ekefkog. Hon hade 
för 2 år til baka haft en fvår Tandvärk i en 
af de vånftra Dentes Molares i öfra Råften , 
denne hade ouphörligf plågat henne uti 2:ne 
månader 5 då den uphorr, hade efter hennes 
beråttelfe, en röd "(trimma vifat (ig, på fam- 
ma lida af öfre Lappen* Denne fom ftråkt 
fig frän den angripne Tanden, up til Nå* 
fan , hade i lån?, tid icke medfört annan o- 
lågenhet, ån Hickningar famt då och då en 
lindrig vårk. En tid därefter, kånde hon erf 
ovanlig torrhet iNås-caviteten , ingen Mucus 
affilades mer, bukten minukades och fluteii- 
gen förfvann helt odi hållit. Nu började 
Nafan falla in, och då hon en dag med en 
Knappnål, [kulle fondera den ! , lofsnade Os 
Vomer , hvarefter Offa Spongiofa, åfven fnart 
urföllo. Härefter var hon långe fri från värk, 
men häftigt, efter en refa, då hon varit 
blottftåld för en ftark köld, hade Öfra Låp* 
pen börjat fvulna med vårk och ftickningar. 
Et Sår hade da fnart vifat (ig på (idan af 
Ala Nafi. Detta frätte mer och mer ikring 
fig, utgöt en tunn flkarp Sanies och med 
fnabba fteg intog fnart ftörre delen af öfra 
Lappen. 

Vid defs ankomft til Lazaretfet, var öf- 
ra Lappen updrifven til fyra dubbel ftorlek, 
fvartblå til (årgen och fullkomligt Scirrheus, 
ojämna öpningar voro hår och dar, hvilka 
B 5 flun- s 26 # ) o ( # 

frundom penetrerade hela Lappens fubftancé, 
ftundom kröpo under defs yta, och utfipra- 
åes en fkarp ftinkande Saoieus våtfka. Den 
Ijizka var för ofrigt fri/k, circa 40 år gam» 
mal och mindes tig ej förr haft någon fjufc- 
dom. 

Jag befl<5t hår förföka, det i Vecko- 
skriften för Läkare och Nafurfor/kare D. 5, 
p. 354 upgifne medel mot Locala Kraft/kå- 
dor. 

Efter någon beredning, beftröddes -Så- 
ret och Scirrhen d. 11 ömnigt med Pulfret. 
D. 12 hade varken varit fvår, Partes om- 
kring, något fvullna, Lappen fvart dar och 
livar, fugtades med Vatnet, befiföddes åfer 
nied Pulfret lamt taktes med det anvifta 
PJåftret. 

13) Inflammation i feanterne af Såret 
fynbar, undra (idan af Lappen uplupen i 
Blåfa, yttre fidan dåraf en fvart Crufta 5 Par- 
tes omkring mycket fvullna, varken hade va- 
rit olidelig , fugtades med Vatnet och be- 
ftröddes åter med Pulfret, 

14) Varken hade ej tillåtit någon fömn, 
tilflåndet för öfrigt lika, en del af Efchara 
bortkliptes, fugtades med Vatnet, men i dag 
ej något af Pulfret* 

15) Varken mindre, Crufta ftörre och 
djupare, fuppurerade i kanterne. Pulfret 
firöddes nu åter i Såret. 16) # ) o ( # 27 

16) Scirrhen började lofsna vid kanter- 
na, affkers til en del, förbandet fom förr. 

17) Scirrhen fep3rerades mer, Pulfret 
ufe/lörs i dag för den fvåra värkens /kull och 
fugtades endaft med vatnet. 

Ig) Ströddes åter Puifver i SåreU 
19) 20, 21, På [amma fått, hårunder 
feparerades Scirrhen dageligen mer och mer. 

22) Bortfkars ftöjre delen af Lappen* 

23) 24, 25, Pulfret (troddes på det 
öfriga indurerade. 

26) 27, Skildes det återftående af Scirr- 
hen mer och n er från det friika. 

30) Afföl! den aldeles, lämnade et fiiflkt 
men ojämnt Sår efter fig. 

Nu förbants hon endaft rned Plåftret, 
Såret fkickade lig dag från dag båttre , famt 
läktes fluteligen med Exficcans, då hon den 
2 Dec. lämnade Lazarettet. 

Invårtes nyttjades Extr,ac"L Conii med Ca- 
lomel f. pillul. famt då och då lindriga La* 

xantia, 

>' ■ 1 »i n ■ 1 n i 

I September månad 1794 hån de i Ma- 
riåftad , at en Torpare, under timring på 
en Byggning, föll af ftillningen ned i mar- 
ken från en högd af 8 e ^ e ^ 9 alnar. Defs 
Kamrater, fyflelfatte med iitt arbete, markte 
icke hur han föll,' men Ikyndade likväl ftrax 
til hans biftånd. Han låg då utftråkt pa 
marken, hade full fansning, men kunde ic* 
i k© 28 # ) o ( # 

fce ftiga på Benen» Han f<5rdes ftrax f qvar* 
teret, dar jag inom en liten iland åfven in- 
lant mig* 

Hufvudet fanfs aldeles ofkadat, men på 
Halfen hade han öfver de nedre Vertebrae 
Colli fått en fvår contufion, Huden var där 
något fkrubbad, åfven fonr. på flere Milen 
af Lår och Ben, F6r åfngt marktes ingen 
utvårtes åkomma. Den Sjuke fom ej klaga- 
de mycket, kunde hvarken röra Arm eller 
Ben. m 

Ådren blef genafl öpnad, och ordinera* 
des at ur en The-panna hålla kalt Vatten, 
ifrån Halfen hela Ryggraden nedåt. 

Dagen därpå tililåndet lika 5 et Laxans 
gafs af Salt och fortfors med Vatten* 3:dje 
dygnet, fattes et flört och fkarpt Veficatori- 
um bakpå Halfen, Armar och Ben frotte- 
rades med Camphert Spintus, om aftonen 
började Buken fvålla,* Saltet hade ej gjort vår- 
kan, et Lavement ordinerades til natten* 

4:de dygnet ingen fömn om natten. 

Någon Feber, Adren opnades på nyff, 
Alternis Horis gafs Mixt. Sal. och däremel- 
lan Pulv.Nifr* Den fom förliden aftons apli- 
cerade Lavementet, berättade at på den fju- 
ke fyntes några blånader éfver Nates, pä 
detta gafs ej någon agtning. 

<f:te dygnet, Febern lindrigare, tilftån- 
det för åfrigt det famma, et Laxans gafs å 
uyo, vårkade obetydeligt, eftermiddagen up- 

fvåfc # ) o ( # 29 

fvålde Buken enorme, detta afhjelptes genom 
Lavement, blånaden öfver Såtet hade vid» 
gat fig. 

6:te dygnet, Patienten paralytifk i undra 
delarne. Excrementerne och Urin började 
gå involuntairt, Blånaden öfver Nates hård 
och fvartblå. Nu fugtades Comprefier i Aqva 
Calcis, hvari Salmiac var uplöft, deffe ömfa- 
des fom oftaft. 

7:de och 8 : ^e dygnet fvartnade angrip, 
ne Hållet mer och mer, 

Io:de , dygnet var Huden förvandlad i 
en hård kånflolös /kårpa, det mortificerade 
fcarificerades och Varm Camphert Spintus 
håldes i Incifionerne, Såren taktes fedan med 
et Cataplalma emoliienSj blandadt medChina, 
fom hvar tredje timme varmt pålades. Här- 
efter kändes fnart en djup rlucluation. Hela 
Mufculus Gluteus måfte disfiqveras innan man 
hänt var fami ingen fom beftog af et tjockt 
brunagtigt, ftinkande pus* Som vidden af 
det motificerade ftållet var anfenlig och om- 
kretfen (om botten af en ftörre Tallrik, må- 
fte hår och dar göras djupa inci(ioner 4 Mu- 
fcel-fibrerne voro under den fvartnade Huden 
af en blekröd färg , aldeles fom på et Ca- 
davre och på intet fått uplöfte. Biftouriens 
hela långd kunde på fiere Hållen icke råka 
det friflta* 

Vin 3o # ) o ( # 

Vin och China nytjades nu copfeuft och 
om aftnarne Opiater, det oaktat aftog kraf- 
terne, Buken f valde mer och mer, Puifea 
blef Jåg*oc!v Excremenferne gingo iovolon* 
tairt. På 3:dje veckan efter fallet afled den 
Sjuke. 

Vid Obduäion fom jag i Hr. Profcflfor 
Jeffgotts närvaro förrättade, befants Blåfan 
och Inteftinum rtftum dår och hvar gangre* 
nerade, Tarmarne i fynnerhet Coion mycket 
upfpånde af vader, Partes ikring Anus fpha* 
celerade, för ofrigt intet fjukligt. 

Biåfan innehöll minft et^ftop Urin, fom 
den Sjuke (ifte dagarne hade en total reten* 
tion. SjuhforJJag frän Ukåborgs Låne*Laza- 
rett, 1794. 

Den Öfveralt epidemi/ke Rodforen, har 
gjordt mycken oordning i fjuk/kåtfelen, i 
fynnerhet under loppet af September månad* 
Dock har ej mer ån en dödt dåraf. Infus. 
Ledi har på fomlige ilagit an, på andre å* 
ter ej vifat fårdeles kraft, förmodeligen dår- 
af at de förut nyttjat den fom vanlig Anti- 

fiphi* # ) o ( # 31 

fiphilifiik dryck. Således har jag nödgats 
tillita andra vanliga medel, af Ipecac 4 Scopo 
emet* Rheum, Pulv. Ipecac. Theb. Cafcar. 
&c. Nu är Epidemien lyckligen afftannad 
å Lazarettet, åfven fom hon minikar fin kraft 
i Landsorten, dar hon varit mycket dö- 
dande. 

Ibiand anmärkningsvärde i detta Quar- 
tal åro: 

N:o 84* Bonden Joh. Oravisiervi ifrå» 
Pyhåjoki , intogs d. 10 JuJii 5 har et Råforms 
Uf/lag öfver Aniigtet, Armar, Lår och Ben, 
lamt omkring Nafveln; på lina ftållen röd- 
fnafigt brännande, annorftådes åter mera hvitt- 
fjåJligt med torr och ftråf Hud mellan Ut- 
Ilagsftållen. En brännande hetta tiltog vanli- 
gen mot midnatten med någon Feber. Sjuk- 
domen började för 5 år fedan, med en ky- 
lig krypande vårk i Lederne, ovanlig tyngd 
til fömn, dårpå en tfark kläda, fvett och 
fluteligen UtHagets utbrott; fedan det utbrutit, 
har han ej haft någon dolor Olleocopus. Den- 
ne Jjukdom kunde til åfventyrs kallas en 
Herpes phlogijlicus Siphilitico-Scorhuticus , i 
det nårmafte Gutta rofca Sauwagefii. Förfta 
veckan nyttjades fom Digeftiv 4 unsEngel/kt 
Salt uplöiY i 4 /jkålp. kallt Vatten. Sedermera 
Åntifcorbuiica, rörelfe, hyarannan dag, bad i 
Getporslag. Honom tillåts endaft 7 timmars 
hvila i dygnet, hvaröfver han nog klagade, 
i anfeende til fin ftarka benagenhet til fömn. 

Utom 32 # ) o ( # t 

Utom Antifcorb. fick han nu j£th.Antim, med 
flores Sulph. mot nätterna $ Dec.Ledi och StrU 
cad. De ftörfta Klaforne på Låren bragtes 
til rl^ItTTng med Ungv. e canth., andra fug- 
tades med Klutar doppade i Kallk-watteri 
och Merc. d.hvilketej fyntes uträtta något fyn- 
nerligit, hvarföre på fårfök , högra Armen 
förbants med rafpad Håftfyre-rot (Rafur. rad* 
rec. Ruroic acut.) och fedan detta vifade 
den båfta efTeft, fortfors hårrned öfveraft , u- 
föm de (Milen fom höllos flytande med* 
Span/fcflug-falfvan. Alt liknade (ig vål och 
jag Jåfvade mig med fdgnad denna Uflings 
fullkomlige reftiturion, ehuru fjukdomen fyn- 
tes fordra et half års tid , men oagtat all 
förfigtighet inbröt fig ä Lazarettet den epide- 
mi/ke Rödfoten d. ii Septbr, och brådftör* 
tade alt mit glada hopp. Kräkmedel, Dige- 
ftiver af Rheum med Ipecäc. Cafcar* Opium, 
Pulvis Ipec. Tbeb. med rödt Vin för at hin- 
dra Utilagets reforbfion, alt var frugtlöfl: $ 
krafterne uthärdade ej Sjukdomens våldfam* 
het, dock mildrade den fig fluteligen i en 
Lientene dår hvarken China eller Mercur ut- 
rättade något, han dog d* 24 Sept. til min 
flora affakoad, i fynnerhet för den fördel 
jag väntade mig af Håftfyre- rotens utvårtes 
bruk i hans envifa Sjukdom. 

N:o 87* Varjerings-karlen Ropa, hade 
förleden vintras en Maiigne-Feber, hvilkeri 
flöts med Matenens fcaftning åt Benen ; ifyn- 

nef # ) o ( # 33 

rserhet mer! en pinfam vårk omkring fot* 
vriiten. I ftållet för at Ikaffa honom någon 
hjelp , förfåndes han af det menfkjo-ömman* 
de Clereciet i Kalajoki up åt ödemarken af 
Silvi Kapell, därifrån han nedhämtades hit 
d. 24 Augufti, fedan hela Tarfus och Meta* 
tarfus genom en 5 månads pinlig fuppuration 
hade aldeles afföndrat (ig, Amputation prof* 
vades onådig, ockfå fkulle Patientens ca* 
chochymie och medtagne krafter gjort Sup- 
purations-Febern vådlig. Mufclerne tvungos 
upåt, Benliumparne affågades och förbundos 
med Digeftiv af ftyrax, T:a Euphorb. och EU 
foet. invårtes nytjar han Antifcorb. Suppura* 
tion går val» 

N:o g^. Caisa HöstarIj Bonde-huflrit 
ifrån Ruhmo Kapell af Paldamo, 45 år gam- 
mal , med en frifk och ftark kroppsbygnad | 
hade på högra fidan af halfeo en körtel* 
aktig Köttvåxt af 5 och en half tums längd 
ocih 3 en fjerdedels tums ilörfta diameter, i 
form af et Gås-agg , hVars ftörre anda hvi* 
Jade på nedra hålften af Nyckelbenet, fufte 
fig ftarkaft på Sternomaftoideus , och kröp 
efter Hals-muiclerne upåt öfra och yttra An- 
gulus af nedra Kåftbenet* Växten var hårdj 
oöm körtel-aktig, Hudens, fårg naturlig, kun« 
de kallas et Sarcoma Glandulofomembrana* 
ceum. För jg år fedan har den tagit ila 
början med hårdhet i Gland Submax. Dextr. 
X//.fl.N:o3. C , Stark 34 # ) o ( $- 

Stark Hufvudvårk fom fedan (kofrals fortfa- 
rit, och har den federmera fmåningom til- 
våxt fårmedelft någon ftockning i Gland- 
lefnes afföndrings-rör. Hon intogs d, 13 Ju- 
lii och yrkade enfidigt på defs borttagning. 
Efter en veckas förberedelfe med Laxantia, 
V, S. och Anfifcorb. företogs Operation. At 
anfen utfkala eller aldeles exftirpera den ge» 
naft hel och hållen, fyntes äfventyrligt , i 
anfeende til defs ftarka fåfte och grenarne af 
Carot. Ext. och Ven. jugul. Ligaturen var få- 
ledes å&t enda fom återftod , men var både 
åfventyrlig och fvår, emedan Växten tryckte 
(ig få nåra til Hais-mufclerne, famt var få 
vid och ftadig i roten, at Underbandet dar 
ej kunde få täfte. For at vinna detta, gjor- 
des en fldrning långs efter. Växten genom 
yttre Huden , och någre underliggaode Väx- 
ten involverande Membraner, hvarigenom den 
något omlKalade Växten Val ej kunde tvin- 
gas utåt, ehuru detta förfoktes med ftarkt r 
Hank-fn6re, dock vants fåfte för Ligaturen, 
därigenom , at den f6r hårdt fpända Huden 
fkrynklade fig något tilbaka. Den 21 Julii 
fkedde fftrfta underbindningen, med en va» 
xad Silkes*trå af en' åttondedels tums tjock' 
lek , hvilken 2:ne (lag om/logs få at yttre 
Huden äfven därunder innebegreps. AftefTor 
Dahlgren var tilftådes, men Prov. Med. 
Cakgek afftyrkte ak och blef borta. Nat- 
ten # ) o ( # M 

ten effer förfta underbindningen fick hon 
Spafmer med rysningar af Ligafurens tryck» 
ning på Plexus Nervor. cervic. och Blodens 
hindrade omlopp , hvarföre hon åfven klaga- 
de öfver en ovanlig tyngd pådefTe delar* 
V. S. Fotbad och Tina. Theb. lindrade det- 
ta. Ligaturen loffades ej , ty jag väntade 
lindring få fnart hon hunnit åta fig in. Det 
hånde åfven, för hvar gång Ligaturen tilfnör- 
des, (om ikedde ibland hvar, ibland hvaran- 
nan dag, återkommo Spafmerne med rys- 
ningar, emot dem gafs Fotbad och Pulvis 
Theb. ifrån | dr. til 2 dr. i dygnet , hon 
fick fåledes på fomlige dygn gr. 2 o\nu 
På andra dagen d. 22 vifte» fig redan blå- 
knottriga flackar. I början fkk hon invårtes 
Decoft. Kink. Semivinof* med Syr. Antifept. 
federmera T:a Kink. ochSpir.cochl. medT:a 
Arom. Vitriol. På det den gangrsenerande 
Våxten icke ikulle anfråta fit frifka granfkap, 
fördes Lin/kaf, doppad i Kina Decoft och 
Bly-åticka , ftraxt efter Ligaturen til en grans 
dem emellan. Vaxfen af/kars fedan fmånin- 
gom, alt efter fom fcon anfråttes i kanterna. 
Den 7 Auguft affkars det lifta, och tants I 
Bafen en ihålighet af en tums diameter. Föf 
at utan brand afföndra det återftående af de 
djupare rötterna, betåckres alt med Mos af 
Kina och Vin-åticka , federmera Dige&. med 
födt Pr?ecipit. Patienten befinner fig vål^ har 
C 2 mi- 36 # ) o ( # 

miflat fin 1 8-åriga Hufvudvårk med fvånghc- 
fen at fvåjjä och har hopp om fullkomlig 
reftitution, ehuru jag befarat Fiftelgångar ef- 
ter Rortlarne. Uieäborg d. 10 Oät. 1794. 

J. LindebÅck. Fraifura & deprejjto Cranii abfque tre* 
panationé fartata, af Lazareis - Chi- 
rurgus L. Hollberg i Borås, ge* 
nom Bref tilGencral-Directeuren och 
Riddaren af Acrel. 

Pigan Brita Andersdotter, 23 år gam- 
mal, från Komlöfa i Friflads Soken och 
Wedens Härad, blef den 6:te fiflledne Maji , 
intagen på Lazarettet, (edan hon på 7:de 
dygnet föiut blifvit genom en Goffes ovar- 
tfamma handterande af en Böffa, laddad med 
Hagel, * trårTad i Pannan, på en diflance af 
6 a 7 fteg. Vid intagandet på Lazarettet, 
Var Pulfen fpånd och långfam , hon kunde 
ej tala , utan endaft hviflu fram några half- 
brutna ord, lom likväl tilkånnagofvo fulf- 
kommélig fansning ,. kunde ej uplyfta Hufvu- 
det, utan at kanna fvimningai och hade 

för- ■#. ) o ( & 37 

förlorat förmågan at flå på Benen. Flera 
fmå hol efter Haglen , voro likvål ej tilråck- 
Jige, at lämna et änder varande blod-aktigt 
Var (titt aflopp, och Haglen kändes på mån- 
ga (Milen utanpå, men ånnu flera under fon- 
deringen, hvarvid åfven en fpricka och en 
tryckning marktes uti Pann-benef , två och 
en half tvär finger öfver Nåfan, Ögonen vo- 
ro bagge af fvulnaden tilflutne och det hö- 
gra af et Hagel träffat i en fned direftion, 
få at Haglet genombårat Arcus Superciliaris 
och åndteligen ftannat mellan Expanfio Apo- 
neurotica Mufc. Crothophitidis och Benet. 

Efter föregången pneparation och. Åder- 
låtning, kunde ej Dilatationens nödvändighet 
fattas i fråga, Ikedde dårföre förft tvårs of. 
ver Pannan tre tvår finger ofvanföre Nåfan, 
få långt fom kunde fkje, utan at /kåda Ar- 
teriae Temporales; den andra incifion fked- 
de ifrån den redan gjorde öppningen , ned 
til Sutura Transverfalis, under defla flikars 
upplyftande, uttogos med Korntång 28 %ck. 
Hagel, fpridde på åtfkilliga ftållen i Pannan 
och under Hårfåftet , hvilka alla voro platta- 
de emot Hufvudfoålens refiftance, öppningen 
blottade åfven Fra&uren i fjelfva Cranium 
öfver Sinum Frontalem, nära fyra tvår tinget 
lång, gående i en fned direclion, ifrån Ar- 
cus Superciliaris af högra, upp^ til Protube- 
rantia Frontalis öfver vånftra Ögat, öfra kan- 
ten af Fraåuren var nedtryckt, men den undre 
C 3 hvafc ?8 #.)©(■* 

hvafs och utftående, hvarföre de hvaffafte 
kanterna afknepos med Bentång och förfök- 
tes med Elevatorium at uplyfra den ned- 
tryckte kanten, fom til någon del, men ej 
fullkommeligen lyckades^ fprickan och bot- 
ten af Såret fylldes med torrt Linfkaf och 
kanterna förbundos med Ungu. Bafiliconis på 
Linfkaf , tillika med ftarka Håfter , fom för- 
enade Sårets bräddar och öfver detta För- 
band ömfades varma Compreffer, fuktade 
med Acet. Aromatic utfpådd med Vatten, 
efter få dagar hade fvutnaden lagdt fig, få, 
at vandra ögat kunde öppnas och då detta 
åfven fkedde med cht högra , utflöt Humo- 
res och Cryftallen , fom låmnade ögat hop- 
fallet hvilket federmera förbants med Balf. 
Mecca hoparbetad med Albumen Ovorum, 
På tredje veckan började hon fitfa uppe li- 
tet i fender , men kunde ånnu ej ftå på be- 
nen , efter en månad lofsnade en af undra 
kanten uphögd Benlkårfva , hviiken borttogs 
och defs ftålle fyldes fnart med godt Kött. 

På fjunde veckan utgick hon aldeles 
fri (k från Lazarettet, och Såret med et ila- 
digt årr i det nårmafte låkt , åndteligen efter 
någon längre tid, lofsnade en mindre Ben- 
lkårfva , hvarpå Sårets fullkommeliga läkning 
följde. Hon mådde under hela tiden val, 
alt fedan hon utgick från Lazarettet, och 
gjorde utan fvårighet alla fina vanliga fyflor. 

Ut- # ) o ( # 39 

Utdrag äj Prov. Medlet Doétor StJhls 
Embets-Berättelfer. 

Inf5r Välborne Herr Archiatem , Pråfeg 
och Riddaren famt Höglofl. Kongl. Collegi- 
umMedicum, far jag hårmed den åran i öd- 
mjukhet framlämna min Embets - Beråttelfe 
både for år 1793, och år 1794. 

År 1793- 

I Maji månad refte jag på Höglofl. 
Landshöfdinge Embetets befallning til Jorrois 
Förfamling, 10 och trefjerdedels mil härifrån, 
för at underföka om Venerifka fmittans här- 
jande, och at fedan taga nödige mått och 
fteg.til defs botande. Vifitation förrättade» 
af mig på alle mifstånkte perfoner, och dår- 
igenom uptåcktes 28 mer eller mindre fmit- 
tade. Ortens arlågfenhet , hårvarande Laza- 
rettets ringa utrymme , och mine öfrige gö- 
romål nekade mig vid denna Sjukdomens 
botande lågga någon hand. Höglofl Lands- 
höfdinge Embetet undferftåltes dårföre , om 
de fjuke uti et provilionelt Lazaret på ftållet 
med Socknens egen koftnad kunde få botas, 
hvilket bifölls. Och Vice-Regements- Fålt- 
ikåren J. E. WÅnerberg antogs, at därvid 
vara Läkare. Utgången håraf torde hög- 
C 4 gun- 40 # ) o ( # 

gunftigaft infe? af bilagde defs Journal fub 
N:o I. 

Den 18 Junii öpnades Gregorii Håifo« 
Brunn, fom nytjades af 36 bland Herrikaper 
och Ståndsperfoner , famt 27 af Allmogen, 
tilfammans 63 perfoner* Brunnsvatnets van- 
liga goda värkan förfpordes fom förra året. 

I Augufti månad började Rödfoten gräs- 
fera i Jorrote Förfamling , hvarföre jag åfven 
fick befallning dit affånda nödige Medica- 
menter, fom åfven /kedde, med den på- 
följd, fom af Vice-Regemeots- Fåft/kåren J. 
E. WÅnerbergs Raport, til hvilken de blef- 
vo adrefferade , fub N:o 2. kan inhämtas. 

Samma månad inkom beråttelfe , at 
Rödfoten vifat (ig på nägre ftåilen i Iden- 
fall mi Sockn , hvarföre jag åfven ditrefte på 
HöglofU Landshöfdinge Embetets befallning , 
förfedd med tjenlige Medicamenter, hvilka 
til Hr, Prof. Lagus utlämnades med fullftån- 
dig Regime om deras råtta bruk. Tillika 
låt jag Kungörelfe å Predikftolen publiceras 
om hvad fom bordtf iagttagas til Sjukdomens 
förekommande. Som fmittan ej långt fprid- 
de fig , uphörde den åfven fnart. 

En Obdutfion blef af mig i år förrättad 
på Inhyfes Qvinnan Ujlrica Sjöbloms hår i 
Staden i enflighet framfödde Barn, fom Jbe- 
fants varit dödfödd 

År # ) o ( # 41 

2r 1 794» 

Den 28 Jonii öpnades Gregorii Brunn. 
24 perfoner ibland Herr/kap och Ståndsper- 
foner farot 21 af Allmogen, tilfammans 4? 
perfoner, nytjade i år med mycken förmån 
Håjfovatner. 

Den 29 Julii (kedde ObducFrion på Sa- 
delmakaren Sufvers Huftrus döda kropp, 
/om famma dag bief kort för förrättningen 
ur grafven uptagen. Om henne berättades, 
at hon natten emellan den 23 och 24 Julii , 
efter at om eftermiddagen hafva åtit Blåbår 
och om aftonen Filbunka och falt Kött, 
fjuknade mot.morgonftunden med ftark Fras- 
fa, fvår vårk och brännande öfver magen och 
våldfam upkaftning af den gårdagen förtärda 
maten och Blåbåren; hvartil fedan frampa 
dagen den 24 kom Diarrbée. Däremot hon 
tog Hjernes Teftamente blandat i en The* 
kopp Brånvin k), 6 eftermiddagen, och där- 
efter Badftugugång om aftonen. Efter Bad- 
ftugugången fkulle Huftrun fått någon lifa un- 
der Bröftet 5 men Symptomerne tilfogo mot 
natten, och kU half 8 den 2<f Julii på för- 
middagen arled hon under fnarkning och 
Diarrbée. Som detta hånde varmafte Som- 
martiden, var Liket vid Obduktionen i hög- 
fta putrefaftion , få at förrättningen för den 
fafeiiga flanken var nåftan omöjelig. Abdo- 
C 5 mefl 42 # ) o ( # 

men var ftarkt updrifven och Anfigfet fvart 
och upfvållt* Då Buk-caviteten opnades , e- 
vacuerades mycket vader. Inteftina voro 
rodnade, mycket tomma och upblåfte. Ven* 
triculus, fpånd af vader , innehål! någre 
Matfkedar af en rutnad fvartaktig Våtfka , 
hvilken , fom intet fpår fants til någre Arfe- 
nic-gryn, infpiflerades i en Jårn-panna öfver 
Jindrig Kol-eld til fubftance af Pulver, fom 
jcke på eld gaf minfta Lök.luckt, utan en- 
daft animaliik lukt af bråndt Korn, och fom, 
uplöft i Vatten, genom tiiflagen Solutio He- 
patis Sulphuris, ej heller utvifade något Gift. 
Ikring Pylorus var Magen inuti tydeJigeo 
färgad med Galla , och inre Maghinnan dår- 
flådes uplyftad i fmå Blåfor på et par ftåf- 
len. Superficies pofterior Ventriculi var röd- 
blå. Gall-blåfan vidgad och fpånd af rutnad 
Galla, hvilken ti\ utfeende aideles liknade 
det fluidum, fom fants i Ventriclen. I an- 
ledning håraf hade jag ingen fkålig ordfak, 
at tilfkrifva hennes död något undfångitGifr, 
utan defto mera anledning , at tro henne 
dödt af en vårkelig Cholera, i hvilken Sjuk- 
dom Gallan blir få ömnog och häftigt på* 
drifven , at han inpråflas i Magen , irriterar 
den fom et Gift och förordfakar därigenom , 
en Inflammation, hvilket blir tilråckelig döds 
ordfak, hålft då dårtil kommer, at Huftrun 
infqg Hjernes Teftamente , fom beftår af 
hettande och Inflammation ökande kryddor, 

uti # ) o ( # 43 

uti lika heffigt vehiculum. Til flyrka för 
denna min tanka anmärkte jag , at nämnde 
Cholera i) ftundom år dådande på andra 
dygnet, 2) at den merendels altid infaller pa 
den varmafte årstiden, 3) at (innesrörelfer , i 
Jynnerhet Vrede, uppenbar eller hemlig , forn 
billigt borde hos Huftrun mifstånkas varit 
rådande, då hennes Man, efter rygtet, illa 
'Jefvat ihop med henne 5 famt hård och fvår- 
fmåit mat , hvartil den kort får Sjukdomens 
anfall förtårda bianningen af FiJbunka , falta 
Kattet och Blåbåren torde få raknäs, af Me» 
dici befunnits vara lågenhets ordfaker til den- 
na fvåra Sjukdom, fom utom förnuftige bo- 
temedel år för iifvet få åfventyrlig. 

• 
I Julii månad började Måsflingen myc- 
ket graffera hår i Staden, både ibland Barn 
och åldre. Vid ordentelig ffcjåtfel med tidi- 
ge Emetica, och fedan Diapnoica , hvari- 
bland få vål Salmiac, fom Tartarus Antimo* 
nialis in refracta dofi med Flåder-The vifade 
fig kraftigaft, famt defsutom Demulcentia för 
Hoftan, var utgången altid lycklig. Ibland 
alla nyttjade Demulcentia , dillade intet få 
promt den befvårliga Hoftan ^ fom följande 
Mixtur: Rp. 01. Amygd, d. 2 uns, Gum. 
Arab. 1 dr. Syr. Balfam. Ph. Lond. et half 
uns, Diu tritis adde Decoér 4 Hord* MDS. 
«o The-Taffe i iånder efter behag. 

Kop- 44 # ) c ( # 

Koppor började famma tid fmåöingom 
fprida (ig ifrån Landet hit til Staden $ men 
voro aldeles icke få god»arfade, fom Mäf- 
Jingen. T vårtorn voro de i högfta grad 
elaka , och dödade ganfka många Barn. I 
Jynnerhet blef Maligniteten fordubblad genom 
gemena folkets heta Regime, fmå Kojor och 
aoneftångda luft. Genom häftige Metaftafer 
til Hufvud eller Bröft blefvo de mäfte döde. 
Hvad fom eljeft ha!p i denna Epidemie, vo- 
ro tidige Evacuationer genom Emetica och 
Laxantia, Cremor Tartari , Acidum Vitrioli 
och Chinan. Som denne få för Patienterna 
fom Läkaren pfågfamma Farfot dageligen til- 
*og, blef jag omtånkt på ået fåkrafte fättet, 
at förekomma förödelfen, och be/löt dårföre, 
at oaktadt både den med Kopporna omväx* 
lande Mäsflingen , och fjelfva Smitt-koppor- 
jnas elaka art, likväl ympa på de Barn, fora 
åt min vård af Föråidrarne anförtroddes. 
Skulle jag varit nogräknad med valet på 
Subjefterne, hade fäkert ingen 3 åtminftoné 
ringa Kopp-ympning blifvit vårkftåld. Men 
fom fmittan var öfver Hufvudet, och andre 
Läkare med god framgång ympat pä nog u- 
Ha Subje&er , få förrättades Ympningen, om 
livars utgång min bifogade Kopp-ympnings- 
Journal underlättar. Antalet af de ympade 
var väl för ringa , at dåraf kunna göras nå- 
gre ilutfatfer. Jag vore likväl benägen göra 

föls * ) o ( # 4? 

följande: At ympa med Tråd af fvåra och 
elak-artade Koppor, manqverar mera fållan, 
ån då man tager* Matiere af goda Koppor 5 
At Koppor, fom produceras af fvåra Kop- 
por, medföra åfven fvårare Symptomer och 
tvärtom: och fluteligen, at ordfaken til Ymp- 
ningens manqverande ofta enfamt ligger dår- 
uti, at^Subjeftet ej år benågit eroottaga fmit- 
tan, Åtminftone har jag annars fvårt vid at 
förklara, hvarfoVe en och famma Kopproatie- 
re, fom tagit på en, ej tar på en annan, 
och hvarföre variation med rlere forter Kopp* 
matiere åndå år frugtlos til Sjukdomens fort- 
plantande; då likväl Incifionen /kedde med 
all granlagenhet, och Tråden, vid förbandets 
borttagande, rigtigt legat i den lilla ritfan. 
Besynnerligt år hvad Stads -Chimrgen Herr 
THODeN i denna håndelfe på et talrikt antal 
Barn årfor I7g7 i Ofterbotnj hvarom berät- 
tas i Låfc. och Naturfor/k. T* g. p3g. 99. 
Cuopio d. 31 Decbr. 1 794. BerätteJ/e om den Ja kallade Under* 

BRUNNEN. 

Enligt Håglofl. Kongl» Collegii Medici 
begårao ; får jag härmed årao ödrnjukaft af- 

iåm- 46 * ) o ( # 

låmna de underråttelfer, fom jag, under för» 
leden. Sommar, angående de, uti Almby By, 
Gillberga Socken , Vefterrekarne Hårad och 
Södermanlands Lån belågne Hålfo.kållor , 
hunnit famla. 

Anledningen til ået förfta fortroende, 
fom detta ftåile af Allmogen vunnit, var, få 
mycket jag kunoat inhämta, en för 19 år 
fedan häftigt, genom blott drickande af Vatt- 
net ur den ftörfta Kåiian, curerad fvår Tand* 
värk hos en Huftru, fom, jämte fle*e då 
närvarande hafva intygadt får migfannfårdig- 
heten dåraf, Denna hånddfe blef fnart för 
en iåttrogen Allmoge et undervårk, ftället 
började at befökas, öfveralt hår på orten 
träffades folk, fom tillägnade Källan fin hålfa, 
vidfkepelfen gaf henne et nytt värde, och 
tfatte henne om ej i rang med den få myc- 
ket kånda Svingarns-kålla, dock gaf henne 
Un viffa natt, nämligen den, mot Trefaldig- 
hets Söndagen, då hon /kulle vifa fina un- 
der 5 hvaiföre hon åhen då de förflutna åren 
måft varit befökt. Ehuru et fårdeles tillopp 
af folk årligen denna natt där varit, få har 
denna Brunnscur fåkert varit för kort, för 
at vinna något för hålfan och för at kunna 
gifva något förtroende til de Curer, fom 
henne tillägnats 5 hälft då alla underråtttelfer 
flculle fås af en okunnig Allmoge, fom håll- 
te offrar alt, til och med öfvertygeJfen åt 

vid» # ) o ( # 47 

vidfkepelfen, ån lånar örat för en moment 
åt Läkarens före/krifter. Det år förft i år 
{om hon håndelfevis fått et mera allmänt til- 
lopp, brukats mer ordentligt, på längre ti- 
der, med obferverad diåt, blifvit befokt af 
folk, hvilkas upgifter man ej kunnat tvifla 
på, och har detta år, få mycket man ånnu é 
kan Huta, förtjenat verkeligeo de fjukas för- 
troende och de återftåitas årkånfla* 

Deffa Kållor, en och trefjerdedefs mil 
från Elkilsfuna belågne, nåra gråntfen emel- 
lan Gillberga och Råby Socknar, hvarföre 
de långe orått fått (it namn af Råby, upvål-. 
Ja vid fidan af fiörre Stenar, fom Huta foten 
af en liten framftrykande Bergsrygg, fom år 
öfveralt tjockt bevåxt med grof Gran- och 
Björk-ikog. Lika bevåxt år trakten nedan- 
före, fom år fumpig, har en tunn yta af 
vanlig Kårrjord, under hvilken den Lera vid- 
tar, (om närmare framdeles /kall beikrifvas, 
och /lutar (ig fnart i et ånnu fumpigare Kårr, 
fom inemot på tre fickrr omgifver den fam- 
ma. Detta ftåHe, ehuru rikt på gölar, hvil- 
kas antal en låttrogen arbetfamhet denna 
Sommar mycket ökat genom gråfvande hår 
och dår, och uti hvarje hål funnit en ny 
Kalla, har dock, få mycket jag hunnit utrö« 
na, ej mer ån 2:ne verkeliga Kåll-ådror, e- 
huru ryktet upråknar 5 til 6 ftycken. ♦ 

Den 48 # ) o ( # 

DtnVirjla^ N:o i, möter en förft vid 
ditkomften, år ilörft, långd brukad, gifver 
på timen 10 a 12 kannor vatten, upvåller 
genom flere fmårre ådror ur en botten, fom 
blott beftår af Lera, med inblandade fmårre 
Stenar, har ingen Jårn-ocbra deponerad om* 
. kring fig, fåilan klart Vatten, utan år hvit- 
aktigt af Leran , drickes vanligen få befkaf- 
fadt, har ingen fårdeles imak, då det träffas 
klart, har obetydlig köld, luktar litet hepa- 
tilkt, och fkakadt ger få blåddror. 

Den Andras N:o 2, några fteg därifrån 
och vid fjelfva Bergsfoten belägen, år myc- 
ket mindre, ger med mindre häftighet fit 
Vatten, har famma botten, år förft bfukad i 
år, fedan jag efter fkedd underföfening kunde 
förfåkra om defs preference före N:o 1 , har 
altid gul-aktig färg, fmakar Jitet ftråft och 
bleck-aktigt, har ej eller någon ochra, luktar 
mera hepati/kt, år ej mycket kallt, ger få 
blåddror. 

Ibland de öfrige få kallade Kållorne, 
lom träffas i vifTa (må hålor mellan Stenarne, 
med dt altid ftillaftående Kärrvatten, år åen 
fä kallade Ögon-källan, fom jag fruktar, år 
blott hedrad med detta namnet utan någon 
vidare förtjenft; åtminftone har jag hvarken 
utur de fjukas intygander eller ur mina fö-r- 
lök med Vattnet kunnat framleta något ver- 
keligt tii hennes föimon. 

Hvad Hvad ReaGions-profven angå , få hafva 
de, anltålte få val på ftället, fom hemma, för- 
enat (ig i följande phenomener, fom med 
den fårjla Källans Vaitm voro: 

l:o, LacMus-Papper, val fugtadt och fe- 
dan torkadt, rådnade litet, Papper med Gurk- 
meja fårgadr, förändrades ej. 

2:0, Blodlut förändrade Vattnet aldele* 
intet, ej til och med efter längre tid. 

3:o, Tia Gallarum i Spir. Vini ån dra dö 
Vattnet ej fnart , men efter några dagar blef 
det litet brunt. 

4:0, Terra Ponderofa Nitrofa gjorde ingen 
förändring. 

5:0, LunaNitrata gjorde genaft ljusblåa 
moln, fom fedan mera mörknade och åndte* 
Jigen fvartnade, då et fvart Pulfver beklädde 
botten och tidorne af Glafet. 

6:0, Acidurn Sacchari gjorde förft efter 
någon tid liten hvit fällning. 

7:0, Mercurius Nitratus gjorde genaft 
en ljus fällning , och en blå hinna på Vat- 
tenytan. 

g:o, Alkali jixum cauftiGum gjorde ingen 
åndring. 

9:0, Aqva Calcte deponerade litet hvk 
prscipitat omkring Glafet. 

10:0, Saccharum Saturni verkade efter 
några dagar en liten crufta vid Glafet* 
XlJtB.NiQ^ Jö Dm S° # ) o ( # 

Den andra Källans Vatten -föländringar 
voro: 

~ i:o, Lacmus*Papperet todnade litet. Det 
med Gurkmeja aldeles intet* 

2:0, Alkali jixumAeratum gjorde ingen 
förändring eller fällning; men uti et Glas, 
hvaruti til/logs något mera Alkali, hade da- 
gen efter grummel fatt ilg til botten, och 
Vattnets färg blifvit klarare. 

3:0, Acidum Vitrioli några droppar, gjor- 
de at Vaftaet (kar fig til dagen efter, bJef 
klarare och hade et grå-gult fediment. 

4:0, Acidum Sacchari gjorde efter några 
timmar en hvit crufta invid Glafet. 

5:0, Med Terra Ponderofa Nitrata fyn- 
tes dagen efter et grått fediment. 

6:0, Mercurius Niiratus vifade ftrax fäll- 
ning med gul-grå moln, fom åfven fedan 
mörknade. 

7:0, Luna Nitrata gjorde genaft ingen 
förändring, men efter några timmar blef 
blandningen rödlätt och deponerade därefter 
en gredlinfärgad fällning. 

g;o, Tia Gallarum gjorde färgen Jitet 
mörk, Samma hände med Pulvit Gallarum 

9:0, Med Blodiut /kedde ingen föran-, 
dring* 

10:0, Med Aqva Calcis följ et grummel 
til botten och Vattnet vifade fig klarare. 

11:0, Tvdl-vattcn /kar fig intet. 

Vid , # ) o ( # 5t 

Vid Evaporation befans efter en kanna 
af /oV/?rf Källans Vatten, förut ofiltreradt, 
jefiduum, blott vara litet Lera, fom med en 
tunn crufta beklådde kärlets botten. Då det 
filtrerades förut, var knapt något refiduum 
roarkeligt. Inga Salt-chryftaller eller andra 
phenoraener vifade (ig hvarken under eller 
efter Evaporation. 

Refiduum efter en lika qvantite ofiltre* 
radt och evaporeradt Vatten från den andra 
Källan, varafven en crufta af Lera, fom för- 
fvann utornkring på kärlets vaggar uti en 
mera fvartaktig hinna, fom luktade balfa- 
mifk, dock olika våra öfriga Balfamer, kän- 
des fet och faponeus mellan fingren. Filtre- 
rades Vattnet förut, ficks litet eller intet Re- 
fiduum. 

ht famla och underföka deffa Vattnens 
flygtiga åmnen, hafva hittils tid och andra 
omftåndigheter nekat mig. Hoppas dock 
framdeles kunna få val håruti, fom uti fam- 
landet af deras fixa åmnen, då mig gifves 
tilfålle at få et ftörre qvantum Vatten evapo- 
reradt, vara mera fullftandig. 

Under namn af gyttja, har den Lera, 
fom finnes omkring defta Källor, blifvit bru- 
kad och kand, ehuru den ej hyfer något 
annat inblandadt ån litet Jårn-ochra, och det 
ej öfveralt, utan blott omkring den andra 
Källan. Denne fort Lera har med noggran- 
het af de fjuke blifvit efterfökt, och med 
D 2 det S2 % ) o C # 

ået urval, at all annan ren Lera på det no« 
gafte blifvit frånfkil it. Huruvida detta urval 
tjenat til något, hå!ft hon ej hyfer något he- 
patilkt eller Saponeuft, kan jag ännu ej de- 
terminera; men Experiencen talar redan til 
defs fordel. Deo har bukats olika, antin- 
gen péfmörgd på fiållet och genaft afrvåtfad 
eller lagd til någorlunda tjocklek omkring 
delen, utan at röras på ftere timmar eller 
öfver natten, i hvilket fednare fall den måft 
varit brukad, och tykts göra måfta nytta. 
Vattnet har åfven brukats utvårtes , få val 
på fvullnader, fom i öpna Sår famt för O- 
gon-fjukdomar m. m.; men Leran har då 
vifat (ig mera verkfam» Det har druckits 
olika, anda til 4 kannor om dagen af en 
oförftåndig Allmoge utan all diåt, och det 
utan några fårdeles fvåra följder. Et mera 
ordentligt bruk , et afpaffadt qvanfum Vat- 
ten, och all öfrig obferverad Brunns-diåt har 
dock altid åtföljt de mårkeligare bår gjorde 
curer* 

Hvad nu de fjukdomar angår, emot 
hvilka Vattnet vifat (ig vårkfattrt, få förtjena 
alla de fåkert forfta rummet, fom hafva en 
Rheuman/k eller Arthriti/k ordfak, hvarpå 
några Cafus, #om nedanföre /kola anföras, 
kunna tjena tij^ bevis. Defs nytta för Lung- 
lot, ehuru utropad, har ej ånnu blifvit con- 
firmerad, om ej få vida den kan vara up- 
kommen af de förr nämnde ordfakerne. Jag 

har # ) o ( # fl 

har dock ej funnit Hectici må illa af detta 
Vattnet , ehuru oförfigtigt det ofta blifviC 
druckit. Defs vårkfamhet i Ögon fjukdomar 
förtjenar vifferligen mera upmårkfamhet, ty 
flera med förfvagad fyn hafva aideles åter- 
vunnit denfamma* Tvånne med Grå-ftarr 
och en med fullkomlig Amaurofis har jag fett 
forgåfves brukat henne, hva^vid den fednare 
plågades af en mycket fvår Hufvudvårk un- 
der bruket af Vattnet , ehuru nödig diåt ob- 
ferverades. Mot Hyfterie och Hypochondrie 
har jag hos rlere fett defs ovärkfamher. 

Ibland de mårkeligare håndeifer, fom 
jag fjelf fett, och kunnat fä fåkra upgifter om, 
åro följande ; 

En PrdJl~Fru, 30 år gammal, fom a!- 
tid fade Hg haft Gikt, hkkom utan matluft, 
gulhet i anf\%tet f med ganfka mycket fvulina 
Ben och Fötter, få at hon knapt med riU 
bjelp af Kryckor kunde komma på ftåilet, 
drack af Källan N:o 2, badade Benen med 
den med Jårnochra inblandade Leran och 
var på tredje dagen aideles friflc, da jag träf- 
fade henne* 

En Major von Post frånOftergyllen har 
tvånne år haft en fvår Podagre i b.igge Be- 
nen med fvullnad i de famma, fvaghet i 
knåen m. rn. få at han långe rnåft bruka 
Kryckor. Hade defsutom en mycket fvag 
fyn. Drack af N:o 2 och brukte den van- 
liga gyttjan. Gick utan Kryckor efter 8 da- 
D 3 gar U # ) • c # 

gar roed låtthet och ftadighet och ftrax efter 
lin hemkomft til Öftergyllen gick på en dag 
tre fjerdingsvåg. Återfick fin fyn , få at han 
åfven kunde låfa finare ftyJ. 

i En afjkedad Soldat hade haft Slag, hvar- 
på fölgde en Haemiplegie, återvann på 8 ^ Zm 
gar rörelfe och ftyrka i Armen och Benet. 

En Flicka om 8 år hade från fin fpå- 
dafte ålder varit befvårad af en fullkomlig 
Paralyfie och Afrophie uti vånftra Armen , 
fom altid var kalt och orörlig. Efter förfta 
dagens bruk af vattnet och gyttjan kändes 
en lindrig vårk i Armen. Vid Carpus kän- 
des puls/lagen , . hvilket man förgäfves fökt 
at kanna. Andra dagen kunde hon litet rö- 
ra Handen, då jag fåg henne. Efter berät- 
telfe har hon blifvit mycket förbättrad; men 
defs fattigdom hindrade henne från at längre 
qvarbhfva» 

Flere mer och mindre betydande Cafus, 
afhjeipfe eller åtminftone förbåttrade Para- 
Jyfier, gås förbi, få vida förbållandet därvid 
varit enahanda. I allmänhet hafva de flåfte, 
befvårade med Rheumatilk eller Giktvårk , 
Chroni/ka Opbtalmier, Tandvärk, Svindel, 
Susningar i Öronen m. m., blifvit förbåttrade. 

En Cornett N. N. fom för 2 år fedan 
efter en fvår Contufion frampå ena Benet, 
fick en ftåndigt befvå rande vårk med någon 
fvullnad i detfamma, bief på 3 dagar fri/k# 

En # ) o ( # 5? 

En Piga, fom flere år haft Coovulfio- 
ner med flere attaquer dageligen, och af 
hvilka jag hade tilfålle af fe en då hon år- 
nade fig til Kållan. Hon fade fig långe haf« 
va varit på Lazarettet i Sflderteije förgåfves. 
Jag förefkref henne nödig diåt , och efter 4 
dagar hade hennes Convulfioner aldeles up- 
hört o h mådde för öfrigt vål. 

Deffe upråknade Cafus vågar jag upgif- 
va fåfom fåkra , och, få mycket jag kunnat 
finna, har ej deras lyckliga utgång kunnat til- 
agnas några andre ordfaker ån detta Vattnets 
och gyttjans bruk. Sjukdomarnes fvårhet, 
deras korta botningstid, fvårigheten at ge- 
nom de ån kånda Vattnets beftåndsdelar med 
fåkerhet förklara deffe Phenomener, förtjena 
i fin förening all möjeiig beundran, öppna 
et nytt falt för den tilkommancie granfknin- 
gen, och fkulle kanfke med i början förtje- 
na mer at blott underkaftas tvifvelsmålj men 
fedan man afdragit alt hvad lått-trogenheten 
och inbildningen vanligen tillägger i fådane 
fall, få tala experiencen och de fa&a man 
redan fått, fnart med fåkerhet om detta Vatt. 
nets nytta. 

En elak våg, och brift på alla beqvärn- 
lighetcr hafva detta år ej annat kunnat ån 
försvåra viftandet på et ftålle, fom förft na 
börjat at befökas. Jag har dock hos Herr 
Affeftbr Hallgren, fom år ågare af detta 
ftålle, vunnit hans löfte, at förfe det famma 
, D 4 med 56 # ) o ( # 

nted ej allenaft Brunnshus utan åfven nödi- 
ga Boningsrum. Ännu en bygnad af en an- 
nan privat hoppas jag dar åfven blir nåfta år 
upförd^ Hoppas fåledes, at de i år öfverkia- 
gade fvårigheterna, få mycket fora man lon 
hinna med, fkola blifva hulpne. E/kilstuna 
den if Öflober 1794. 

Olof Galleen. 

Med* Doft. & Prov. Medicus. Utdrag af Kongl. Collegii Mcdici Pro* 
tocoll , hållit uti Stockholm den 2$ 
Maj i J795. 

S. D. Sedan, uppå Herr AfTeflbr Clas 
Jacob Hallgrens fkrifteliga anhållan, Kongl. 
Coilegium låtit underföka några , af bemålte 
Herr AfJeflbr infkickade prof på Vattnet i 
flere Källor, belågne å Almby ågor i Gill- 
berga Socken, hvilket Vatten defsutom, en- 
ligt dårom ingifven beråtfelfe, år af ortens 
provincial-Medicus Doåor Galleen gran/katj 
få har därigenom utrönt blifvit, at detta 
Källe-vatten icke innehåller några för bålfan 
(kadelige ämnen, utan finnes vara rej>t, famt' 

fritt fritt ifrån vanliga Jord- och Salt-arter; och 
kan fål^des Vattnets nyttjande, jåmte tjenlig 
Regime, blifva för hålfan gagneligt. Öfver 
hvilket alt bevis genom utdrag af Protocollet 
[kulle utfårdas. År och dag , fom förr fkrif- 
vit ftår. Efter befallning 

And. Birger Kiellman» 

Denna nya Hålfo-brunn har på två år 
gjort mycken upmårkfamhet och ditfamlat en 
flor hop fjukiingar 5 men frugtansvårdt år, at 
det ftora hopp man gjort fig om defs kraft, 
icke lårer upfyllas, hvartil ganfka många an- 
ledningar vifa (ig, hålft Källan både /kall ut* 
torka i heta Somrar och aldeles tilfryfa i kal- 
la Vintrar. Emedlertid har Herr Riksvårdien 
Hielm under händer en utförlig gran/kning 
af Vattnets beffånds delar, fom lårer blifva 
införd i K, Vet. Academiens Handlingar. 

J. L* O. Embets-Beråttelfe. 

Til följe af Kongl. Majtts nådiga la- 

firuaion, får jag i ödmjukhet til Höglofl. Kgl- 

Collegii Medici aflåmna beråttelfe, om den 

D 5 uti « "# ) o ( # 

uti mit Låkare-DiftricT: Roflagen, änder flutet 
af förledne Höft fig yppade gångbara Epide- 
mie, famt en och annan färfkilt Cafus til fit 
förhållande och botningsfått anföra. 

Hela Höften har aflupit utan färdeles 
Epidemiike Sjukdomar, utom det, at en 
envis Feber, ledan början af Augufti månad, 
yppat fig uti Såtra By och Edsbro Socken , 
där den likfom fporadifltt graflerat til början 
af de tvånne fifta månaderne af året, dåden 
börjat mera utbreda fig uti Förfamlingen, 
famt fedan mera allmänt i hela orten. Jag 
ågde om denna Sjukdom ej någon kundfoap 
förrån d. 2o fiftl. December, då jag , fedan 
Hr» Kyfkoherden Wallnersson hos H. Hr. 
Landshövdingen och Commendeuren anmält 
at en fmittofam Sjukdom i nämnde By, yp- 
pat fig uppå Högbemåite Hr. Landshöfdin- 
ges anmodan, at mig om denna Sjukdom 
underrättad göra, famt til defs hämmande taga 
tjenhga mått och fteg, på fagde ftålle mig 
infann. , 

Jag fann at denna Feber angripit de 
flåfta i Byn, fom då lågo fjuke af denfamma, 
och hade den dödat någre på 5 å 8 dygnet 
och någon uthärdat til 30 dygnet* 

Febren var en Synochus Catarrhalis, 
blandad med mer och mindre Signa Inflam- 
mationis. Sedan tjenliga Medicamenter, läm- 
pade efter conftitutio Epidemica, bhfvit til 

Hr. # ) o ( # <9 

Hr« Kyrkoherden Walinersson utfånde och 
af honom utdelade, berättar han uti et Bref 
til mig, at en del därefter aldeles tiifrifknat 
och at en del vore på båttringsvågen, famt 
tillägger, at ingen federmera dödt dårftådes, 
utom en enda, om hvilken jag dår på ftåilet 
Jåmnade en fatal Prognofis. 

Hiftoria atq. decurfus hujus morbf var 
följande: Den yppade fig fom åfven för* 
malt år uti Augufti månad med omväxlande 
beta och köld hos fomlige fåfom Prodromi , 
andre åter blefvo häftigare angrepne af en 
fårdeles matthet famt af en utvårtes brännan- 
de hetta (Calor urens cut.) få medtagne af 
krafterne på någre dagar förfvunno. 

Alvus var måft flipata , dock underftun- 
dom Soluta* Dolor Capitis acutus, lingva 
muco albefcente obduéta vomitusfpontaneus, 
fusfurrus aurium, ftundom difficultas deglu- 
tiendi , Pulfen plenus & durus, m. m. Mer 
och mindre andra figna catarrh. vifade iig 
åfven fåfom Tuflicula, oculi fqvalidi &c. Of- v 
ta var denna Feber complicerad med Pleu- 
refie, hvilken merendels efter en anftåld Å- 
derlåtning förfvann. 

Denna Influenza, har varit hår få all- 
män, at knapt en enda, hvarken ung eller 
gammal, har undvikit at i mer eller mindre 
grad blifva håraf angrepne. Ingen af de 
Patienter jag hait tilfölle at iköta, har 

kär- 60 # ) o ( # 

jbåraf dödtj den Cur-method jag nyttjade var 
följande: 

Ibland Evacuantia har conftitutio Epide* 
mica måft fordrat Åderlåtning, hvarefter E« 
metica, då Indication dåt til varit, blifvit an- 
vände 5 men i fynnerhet flere gånger repete- 
rade Laxantia, dår en faburra, verfus In- 
feriora och tubi Inteftinaiis protrufio var närva- 
rande , hvilken gaf fig tiikånna genom pon- 
dus & dolor vagus artuum inferioruum, cum 
teniione regionis hypogaftricae & aivo irregu* 
)atu 

Efter föregående Evacuantia före/krefs 
en Regimen Diaphoreticum af flitigt nyttjade 
Potus Calidi famt mot qvållarne Roob Iunip. 
& Sambuci och Pediluvia. 

Under decurfus morbi nyttjades Solven» 
tia och ibland deffe {tundom Refrigerantia, 
flundorn incidentia efter Sjukdomens olika 
förhållande. 

Koppor (Vario!.) har ock varit gångba* 
re håra orten, jag har ej haft tilfålle at (ko- 
ta någon Kopp-patient, men håndelfevis tråf- 
iade jag uti et Hus tvånne Barn, angripne 
af det Xlaget man kallar Segregatae, dock /ko- 
l-a flere af Allmogens Barn i denna fjukdom 
blifvit döde. 

En Stånds-perfon af 70 ars ålder, fora 
i många år varit befvårad af Stenpasfion , och 
tid efter annan framfödt fmå Stenar til ftor- 
lek af Knappnåls-hufvuden och Rusfin-kjer- 

aar. # ) o ( # 61 

nar, famt ofta förmårkt Sfengrus oti Urinen, 
blef under Jul-hålgen gan/ka häftigt antaftad 
af en Colique, famt en Subita retentioUrina?. 
En häftig vårk infann fig uti Regio Lumba» 
ris, (hackande fig öfver vånflra fidan af Ma- 
gen dårUretheres framtåga, åt Blåfan, häfti- 
ga kråkningar följde hårpå, famt en ftåndig 
Conatus mingendi. Bud afgick då på afto- 
nen at kalla mig, och vid min ankomft fann 
jag Patienten i den måft beklagansvärda om«» 
ftåndighet. 

Så val af PraegrefTa, at Patienten ofta 
haft Colique känningar, varit befvårad af gickt, 
en fvag Mage med åtföljande flafus & ru- 
#us, fom af de närvarande fvåra Sympto- 
roerne, kunde jag fluta, at detta var en Ne- 
phritis Symptomatica. 

Vid hvar och en påkommande Paroxy* 
fme, hvars öfvergång ej lämnade lång remis- 
fion,måfte den fjuke antaga flere vredne ftålN 
ningar, öfver Sången, förenade med jfkrik 
och convulfioner famt Feber-aktig Puls. Jag 
anftåide ftrax vid min ankomft en Vene- 
leclion, kJ. 5 om morgonen, ocb låt en (lund 
därefter den fjuke fattas uti Karbad, fom för- 
skaffade den fjuke obefkrifvelig lifa, hvaref- 
ter Olje-dukar öfver Regio Oflis Pubis och 
Hypogaftrica , famt öfver Os Coxygis applice- 
rades. DelTe ömfades med Fomentationer af 
Garnhårfvor kokte uti Mjölk och Vatten. 
FJere repeterade Lavementer beftående af, 

De- 62 # ) o ( # 

Decocl. Rad. Alth. hvaruti Terebinth* Vener, 
med Äggula blandade, /kaffade den fjuke be- 
tydelig lindring. Hårunder låt jag den fjuke 
nyttja lindriga Diuretica famt Infulion af Fol. 
Malva?, för at om möjeligt var befordra Ste- 
nens bortgång, famt \id de fvårafte anfallen, 
Opiater, hviiket alt hade den goda värkan 
at jag framemot middagen kunde kanna Ste- 
nen i Medieteten af Urethraj jag förfökte at 
med handgrep underhjelpa Stenens fonkomlt, 
men då detta ej lyckades mig, i anfeende ti! 
Stenens ftorlek, nyttjade jag et Inftrument af 
Stål, hvarpå Hotrådet Doft. Hbister gifver 
anvisning *). Då jag med detta Inftrument 
hänt komma emellan Canalens vågg och fjelf- 
vaStenen, fick den dårinnanföre ftockade Uri- 
nen luft at framtrånga, hvilken åfven i ftor 
myckenhet framrann, af et grummel-aktigt 
och tjockt utfeende* Jag måfte hår använda 
få til fågandes all min ftyrka, innan jag kun- 
de fä denna Sten bort från Urethra, forn til 
florlek och fkapnad liknade en ftörre Mandel 
vid Bafis mera trubbig och utvidgad och defs 
Apex ipitfig med en liten protuberence på 
ena fidan. Sedan Stenen var borttagen kän- 
de den fjuke en obe/krifveiig lifa och lätthet 
i hela kroppen. 

F6I- *) Vid. Doft. Heisterj Chirurg» Tryckt i Hamburg 
J747, PUnch, I, h, R» # ) o ( # 63 

Följande morgonen klagade Patienten 
öfver ömhet uti Canalen, famt öfver en in* 
vuluntaria Urinse amiflio, fom mycket oroade 
honom, men några Tonica fom efter hand 
nyttjades, förtog fnart denna olågenhet. Pa- 
tienten befinner fig nu aldeles val. 

Vid detta riifålle får jag den åran at 
något nämna om den under min tilfyn va- 
rande Curhus-Inråttningen uti Norrtelje* 

Den har tagit fin början under min fö- 
reträdares afl. Doft. Lundahls tid d. i Julii 
,1791, och har denna menfkligheten hedran- 
de Inrättning , at til/krifva H. Hr. LarxJshöf- 
dingen och Commeodeuren (in uprinnelfe, fom 
både genom egne och andre ömfinte och 
hederlige Medborgares famman/kotter, för- 
fedt denna Inrättning med et årligt under- 
hål] , få at elofva Veneri/ke kunna på en 
gång åga fritt underhåll och (kötfel* 

Huru välgörande denna Inrättning både 
varit och år för orten, intygar nogfamt den 
få väl af afl. Doft. Lundahl, fom af mig 
förda Journal och förtekning på antalet af de 
perfoner, hvilka behäftade med de gruffarn- 
mafte utbrott af Veneri/k imitta i alla grader, 
hafva ftörfta delen, några få incurable un- 
dantagne, lyckeligen och väl curerade utgått. 
Utom denna Journal Iker årligen et ut- 
drag på de perfoner, fom inkommit och ut- 
gått, jämte beråttelfe om deras fjukdom, fom 
infände* til H. Herr Landshöfdingen och 

Com- 64 # ) o ( # 

Commendeuren, hvilken federmera 6fverlam« 
nas til Seraphiner-Capitlet, fom lårer fkånka 
en årlig Summa af 300 R:daler åt detta 
Cur-hus t Norrtelje d. 8 J u '^ *79?« 

Svante Björklund, 
M. D. & Prov. Med, Utdrag af Rref til framl. Kongh Colh 
Medici Pråfes 9 Arch. och Riddaren 
Back, frän H. C. Gersonjus; dat. 
Tunis d. j Martii 17 95* 

- - - vSå framt Férfynen unnar mig Jefva, 
tanker jag at vidare fortfåtta min refa til 
Aiexandria, Smirna, Conftantinopel och ge- 
nom Ryfsland til mit kåra Fädernesland | 
men emedlertid hoppas jag kunna vara, me- 
delft ofpard möda och trågen upmårkfamhet 
den Lärda verlden til någon nytta, åtminfto* 
nen här å orten, dår jag årnar tilbringa min 
roåfta tid. 

I tvånne års tid har jag frequenrerat 
Span/ka Hofpitaiet hårftådes under 2:neMåns 
handledning, den ena uti Chirurgien och den 

an- # ) o ( # 6? 

andra uti Medicinen, båda åro Italienare af 
gan/ka god reputation. 

Jag år nu regerande Beyens Svårfaders 
Läkare på Stat, åfven för Dan/ka och Sven* 
jka Hufen, och oagtadt »Staden år förledd 
med fkickelige Läkare af åtfkillige Chriftne 
Nationer, Judar och Araber, få har jag ån- 
dock genom et flitigt bemödande hunnit e- 
tablera mig med et egit Stenhus inråttadt ef* 
ter Europeifk fmak, åfven ock et ganfka 
vackert Apotbek 5 fom år det förfta hår i 
Landet. Men jag förfåkrar, at hår vil ej 
alleoaft tid, utan ock en éfverflödig fÖrfigtig- 
het fåfom Chriften at låra kanna folket, och 
vinna deras förtroende, emedan denna Mo* 
lifka Nationen drifves af en ftor illiftigbet» 
Och fom jag åfven finner at defla Mahome* 
taner åro gan/ka egenkära, få underlåter jag 
icke, at ftattera dem och admirera alt hvad 
jag kommer öfver ibland derrn Jag har vår* 
keligen varit den förfta, at genom mycken 
förfigtighet få befe 2:ne deras förnåmfta Kyr- 
kor, och varit i de dödes Grafvar, dårom 
torde Herr Skeps-Chirurgen Sjöborg vitna 
fom var med Hr. Capt. Silfversvard, ho- 
nom hjelpte jag til at få komma ner i 
Beyens Grafvar, åfven ock där Prinfefforne 
ligga, fom åro feparerade i anfeende til kö- 
net; för öfrigt beledfagade jag honom til de 
måft förnäma ibland Nobleffen, och hade 
nsed honom 2 å 3 Confultajioner, til och 
X/A B. N;o 5. B mei 66 # ) o C # 

med hos en utaf Prinfefforne. Jag vil nu 
komma til mit ändamål, för at vifa hvarmed 
jag kan upoflfra min tjenftvillighet, min Fo- 
fterjord til förttrade, 

Peften har nu varit gångbar i et och 
et half åt, faktadt af, men nu mera dageii- 
gen tiitager å nyo. 

Min ilågtinge Hr, General-Conful Carl 
Tullin fom bidragit til min upkomft, årböd 
mig fritt Bord, om jag viile gå in uti Qua- 
rantain, men fom jag nyfs förut fatt mit egit 
hushåll, fant jag mig ej dåruti, hufvudfakeli- 
gen för at utforfka om det ej år möjeligt at 
kunna göra någon Decouvert i denna fjuk. 
dom. Jag har fåledes ej underlåtit upmårk- 
famhet, ibland 6 å 700 fom varit under min 
Praftique anförtrodde, hvaribland 150 med 
Bölder, fom ej ftodo at Refolvera, utan få- 
krafte vågen ar Operation, då de hunnit til 
någorlunda mognad, och i början då de vi- 
fade fig , gjorde jag med mycken förmån 
Scarifkationer 5 dröjde jag härmed for långe 
hade jag andra dagen efter utbrottet Gan- 
grén och döden at vånta. Chinan uträttar 
ingen ting, oagtadt defs antcputrida kraft. 
Jag nyttjade den i början författ med Ser- 
pentaria Virginiana, ilundom med Rad.Rhei, 
åfven ock med Elixir Vitrioli Mynfichti, men 
fant til min flora förundran, at den fjuka 
ogonftjeniigen förvärrades och ofta fortfkyn- 

da» # ) o ( # 6? 

dades^ döden, Emetica *) och Laxantia, 
lamt Åderlåtning, betog genaft krafterne, få 
öt det näftan aldrig ilog felt at den ljuke ef* 
ter 2:ne dygn fatte lifvet til. Men uti De- 
cotfen af Flores Arnicae har jag funnit et 
vållignadt Medicament, och fortfar ånnu med 
den famma, fåfom et Arcanum til Publi* 
quens tjenft, och nu nyligen, begynt at för* 
fatta den med Extradum Thebaicum ifrån 
16 gran til och rned 40 Pro Dofi ibland de 
infödde, men i, 2 ä 3 gran endaft for dem 
fom ej åro deftomer vane vid Climatet* 
Och genom detta medel har jag ådragit mig 
mångas förundran, dock uträttar det ingen 
ting då Gangren vifar flg. Prefervativerna 
åro hår fom annorftådes i Europa, Campho- 
ra cum Mufco-, Acetum AromatiCum &c. 

En Turkifk Läkare, behagade e.fter ert 
Operation låta famla alt .Vahret i en trafa 
och af Jaloufie behändigt praclifera den uti 
min Råckficka, fom jag förde på min kropp 
i 3 dygn, oc£ af en händelfe då jag fökte 
et Inftrument fick jag handen dåruti,* med 
häpenhet, utan at tänka vidare om påföljden* 
flängde jag detta bort uti Gården, hvaräft 
min Hund, fom jag för fmittans /kull låtit 
E 2 ra* •> Torde vara för häftigt dömt om Emetica. Trovär- 
dige Au&orer hafva af dem rönt mycken nytta I 
feft* under fifta Xurkiika knget. R», 68 # ) o ( # 

raka, gick och iucktade dårpå, och blef ge. 
naii (mutad och fjak inom 4 å 5 timmars 
förlopp» Men utan at vånta et ögnabJick , 
låt jag frottera honom helt och hållit med 
Olja; icke defs mindre efter 2:ne dygn vifa* 
de (ig Bölder, fom gick ti] mognad, och 
öpnades få at han ånnu lefver. 

Jag har gådt fä långt med mina Obfer- 
vaticner på Peften, at jag tråfifat 2:ne tecken, 
nå?bn fåkra fom tiden mera får utvifa, det 
ena år ifrån förfta dagen då Perlen utbryter, 
om han flår at rådda eller ej, ochfkjer med 
et Koppglas, och ått andra år at fe på hviN 
ögat, hos en fri (k Mennilkja om den har 
difspoiition til fmittan, och om den famma 
kan gå val igenom, 

Peften år en grufvelig Sjukdom , ftun* 
dom fer jag folk fiupa på Gatorne, (tundom 
dö de i min famn under det jag förer Skje- 
den til Munnen med Medicamenfet. Ja til 
och med Hundar, Kattor, Höns och Dufvpr 
dö dåraf, fom jag fedt med egna Ögon, och 
Svenfka Confulen med flere, intyga at under 
den Peften fom gick hår för 10 år fedan, 
fåg man fmå Sparfvar falla ned til marken. 

Jag har emedlertid gjort et fammandrag, 
rivarmed ånnu continueras, öfver alt det jag 
kan göra mig begrepp om, beträffande Pe« 
fler», om orfaken, Smittans fortplantande, 
undvikande, och öfver de måft tjenliga me- 
del- fa lör invärtes fom utvårteg bruk. Min 

ny* ' # ) o ( # ' 69 

nyfikenhet har ledt mig anda til Turkilka 
Baderne under Peft-tiden$ utom defs har jag 
åfven gjort mina Experimenter med Bfoden, 
Urinen, m. m efter dem fom legat i Pe- 
ften, men med Materien fom efter Suppara- 
fion, flipper utur Böldsrne, har jag ånnu ej 
vågat göra något förfök, i fruktan at vinna 
fyra Bråder til belöning, dock har jag tagit 
dåraf på en Käpp och ftrukit på fyra Kattor 
onder Nofen, den ena fick dagen dårpå en 
yrfel och lopp rundt omkring til defs han 
flupade med ufftråckta Ben 5 och hos de an- 
dra tre marktes ingen ting, men jag blef 
arefterad i 4 timmar innan jag hänt förklara 
mig, fedan det blef anmält hos Beyen, ty 
Morerna trodde at jag fökte därmed kring- 
föra Smittan, men fom hvarken de fjeifve, 
ej eller Kattorne hålla Quarantain, få llapp 
jag Arreften, och iofvade jag inom mig fjelf, 
2t ej gå för Publiqt med mina förfök. En- 
gellka Confulen ligger mycket efter mig at 
lämna i hans händer mina anmärkningar, men 
Jörn hederlig Svenfk bör mit Fädernesland 
vara mit föremål, fåledes hoppas jag fram- 
deles kunna vara i ftånd at presentera inför 
KongU Collegium en hop andra anmärknin- 
gar, i Synnerhet om VeneriJka fjukdomar, 
fom ofta botas val och helt enfaldigt utom 
minfta Mercur. Jag roar mig åfven med 
Zoologien och Botaniquen, och at u pr åt t a 
mig en Materia Medica öfver alt det fom 
E 3 me- ?o # ) o ( # 

meriterar ifrån defTa orfer. Framdeles /kall 
jag åfven iåmna en be/krifning om 2:ne var* 
ma Bad härdades, det ena innehåller Aluo f 
och det andra löper på Gips. - - - Uti KongU Lazarettet i Stockholm 


haf. 


va 6^9 Perfoner blifvit vårdade, under 


fiftU 


ar ^794, för nedanlkrefne Sjukdomar: 
Venerifke af alla grader * 


233* 


Febrar af flera Håg : Frofs-, Remi- 
terande-, Catarrhal- och Hetlige 
Febrar • - * 


99- 


UtHags-Febrar • 


2, 


Tårande Febrar, och Lungfot «• 


13. 


Diarrhéer * - * 


IC> 


Vattufot m 


63- 


Våderfot 4 «■ j « * 


2. 


SkSrbjugg * 


16* 


Kikhofta - 


!• 


Chroniika Sjukdomar, fåfom: Lam- 
het, Gickt, Torrvårk, Ledftyf- 
nad, Sinnesfvaghet, Convuliio- 
rier , Moderpasfion och andra 
Nerv-fjukdomar , Mafkplågor och 
(vag mage -. - * 


3r. 


Bråck • « « 


?• Tranfp. 439. # ) o ( # 71 

Tranfp. 439. 

Utftag: Skabb, Rfforrmr och ond- 

l artade Sår på hufvudet - - 40. 

Inflamrnalorifke Var- och Mjölk- 
fvuifter, flere Hågs Rötfår och 
Kallbrand .... 46. 

Vatfukråftan ----- 2. 

Blodfår och fvåra Contufioner - 9* 

Arm-, Lår- och Ben-brott - 32. 

Ledvriduingar ----- 3. 

Åkommor forn fordrat Chirurgifka 
Operationer: Vattubråck, Har- 
rnynt, Scirrher, Hölfe-fvuWer, 
Var-famling i Brödet, Hufvud- 
ikåls-brott, fom fordrat trepane- 
rande, och obotlige lemmar fom 
blifvit amputerade - 22. 

Ogonfjukdomar, af hvilka 5 ftyk. 

blifvit opererade för grå Starrn II. Summa 


659- 


Af detta Sjuk*antal hafva varit be~ 
hållne ifrån år 1793 


64» 


Intagne år 1794 - - 


595- 


S:ma 


659- 


Daraf åro: 
Utgångne frifke eller förbåttrade - . 


516. 


Döde, af Mankön - - 37, 
- Qvinkön - - 42. 


79. 


.Bshåline til år 179? - 


64- E 4 S:ma 659* 7* # ) o ( # 

Sjuke i Provi/ice-Lazaretterne 

Söderfelje 

Vexiö 

Halmftad 

Mariåftad 

Upfala 

Uleåborg 

Visby 

Nyköping 

Calmar 

$a)gr t i Götheborg 

Örebro 

Gefie 

Vafn 

Linköping 

Chriftianftad 

Vennersborg 

Vederås 

HernöJand 

Tavaftehus 

Jönköping 

Lund 

Borås 

Fablun 

Umeå 

Åbo är 1793; S;ma 1590. 
Af # ) o ( # 

Af defle åro frifke utgångne 

Förbättrade 

Öbotelige - - / 

Döde - 

Qvarliggande vid årets flut 75 

U39- 
130. 

6r. 

69. 
191. S;aia 1590, Veneriflce båribland voro 878< I Lunds Lazaret hafva år 1793 , 70 Per* 
foner varit vårdade, af hvilka 18 haft Vene- 
rifke åkommor, 2^ hvarjehanda andra invår- 
tes Sjukdomar, Froflbr, Vattufot, och 20 
allehanda utvårtes, Benfår, Ros, m. m. Af 
deffe åro 43 utgångne frifke , 9 förbåttrade, 
Ii öbotelige och ? qvarblefne vid 1794 ar* 
början. 

Dito får är 1794» Södertelje > 
IOI. 


Vexiö 
172. 


Vennersborg 
63. 


Vefterås 
77. 


Hernöfand 
44. 


Cuopio • 
18. 


Nyköping 
* 40. 


Chriftianftad [« 
4<« 


Mariåftad 
' 4^ 
Tranfp. 605. 
E < 


Trän* 74 * ) o ( # Tranfp. 60^; 


Fafohin 


m 


■M 


56. 


Umeå 


.m 
39* 


Tavaftehus 


m 


27* 


Linköping 


m 


I06. 


Salgr. i Gåtheborg 


IS3. 


Borås 


- 


IOO^ 


Upfala 


m 


46. 


Vafa 

■ 


m 


36. 


Abo 


m 


II?* 


Jönköping 


- 


102. 


Halmftad 


■ 


37* 


Örebro 


M 


32. 


Gefle 


- 


fo. 


Uleäborg 


- 


39- 


Visby 


W 
48- 


-, 


S:ma 1591. 


Af defle åro 


frifke 


utgångne 


H49. 


Förbåttrade 


m 


• 


U8- 


O bo tel i ge 


• 


■< 


47. 


Döde 


m 


MM 


73* 


Vid årets Hut 


qvarliggaade 


214. 
S:ma 1591* 


Med Veneri/k i mittå behäftade 


891- } il Uti # ) o ( # Jf$ 

Uti 5ahlgrenfl<a Sjukhufet hafva förledne 
året J793, blifvit vårdade 176 perfoner, i 
hvarjehanda fjukdomar. 

Af defla åro: 

Fri/ka utgångne - - - 12^ 

Förbättrade 13. 

Obotelige g* 6. 

Döde ... 13, 

Qvarliggande til år 1794 - 19* 

1 1 m 

S:ma 176- 

■ 

Utaf defla hafva 52 betalt 4, 6 eller 8 9ttt 
för dygnet fom de dår blifvit (kötte, famt 
124 blifvit fritt vårdade på Inrättningens be- 
koftnad, Utaf 63 Barnaföder/kor voro 
tvånne^qtfar frän år 1792 och på fammi 
år förlöftaj 3 ft. utaf de til ingångna året 
qvarblcfna voro vid 1793 års Ilat oförloffa- 
de, och af de öfrige <;8 åro födda 29 Gos- 
far och 24 Flickor Jefvande, famt 5 död- 
födda Goffe- och 1 Flickebarn, tilfammans 
59 Barn, hvarutom 2:ne Goffar och 1 Flicka , 
kort efter födelfen aflidit. De fjukas för- 
plågoingsdagar hafva utgjort 7171 dageliga 
Portioner, hvilka fördelade på omkoftnaderna 
för (öda, Läkemedel, Kläder, Ved, Ljus och 
uppafsning, utgöra 9 Sk. <? Rft. Specie, fom 
hvarje perfons dageliga fkötfél kortat Inrått- 
»ingen* Pehr Dubb. Uti 76 # ) o ( # Uti Barnfångsbufet Pro Patria åro 1794, 
128 Barnaföderlkor emottagne, förlöfte och 
Iköfte, af hvilka 22 haft egne rum. Fri/ka 
ufgångoe 124 och 4 döde. Barnen voro 
130 och 2:ne födde Tvillingar 5 GofTar voro 
68 och Flickor 62, bland dem 4 dödfödde. Extraä af Sjuk-jfoumalen i Uleåborgs 
Stad 1793, inlämnad til Kongh CoU 
legitim Medicum af Stads -Phyjicus 
Aff € Jforen Doä. Joh. Adolf Dahl- 
gr6n. Röt- och Flufg-Febrar 

Skarlakans Febrar, iom måft graffera- 


62. 
de i April och Maji • • 


ioo. 


Lungfot . • 


1* 


Gikt ock Rheumatisme 


39* 


Skjörbugg, med och utan Ernad 


IM 


Ma(kar - - 


16- 


Veneri/kt ondt, i flera grader 


8* 


Colik , Cardialgie och Hyfterie • 


12. 


Svår FIufs-Hofta - 


12. 


Hals-Fluflar - ~ . - 


3o. 


v T*anfp. 


294. 


V ' 


Ne. # ) o ( % 


7? 


Tranfp* 294. 


Nephralgie, eller Njurn-grus paflion - 


4- 


Smitr-Koppor flere arter 


60. 


Coiik, eller Ref af Syra hos Barn - 


8* 


Ref-orm, Skabb och Utflag 


I7# 


Pieurefie, flere flag 


8* 


Rofcn, med och utan fårnad «« 


II, 


Cholera och biliöfa Diarrhoeer • 


22» 


Apoftemer, Bölder och uppfvåida 
Kjortlar 


27. 


Miisfall och Barnfångs följder 


9- 


Rötfår 


2, 


Gyllenåders-Kråmpor - ■ 


2. 


Får/ka Sår - - 


20. 


Luxationer, Cootufioner 


14. 


Fulflag 


4* 


Trånfjuka och Hecfiflc Feber > 


2. 


Otalgie eller Oron-Var-Flöd 


2» 


Ofverrlödig månads rening * 


2. 


Lymphatifk fvulft vid Knået 


I. 


Svär Tand-fjuka - 


7* 


Gul fot 


2. 


Andtåppa och Vattufot 


7« 


Månads-Skalf 


I. 


Blodfpottning • 


2. 


Slag 


5* 


Lifmoder-Blodftöd 


1. 


Drunknad • - 


1. Jranfp, 535, Kik- 78 # ) o ( § 
Tranfp, 


&% 


Kikhofta, hårfkade i Julius, Au 


gu- 


ftus och # September 


42. 


Qvåfte af Åfkeilag 


3* 


Toriken hos Barn i Munnen 


Ti 


Cocyta eller Troilikott 


2* 


Qgon-fjukdomar 


6. 


Benbrott 


Ii 


Tarm-Inflammation - 


I* 


Scrophler - * 


I. 


Bråck 


I. 
S:ma 


593. 


Af defle blefvo frifke 
— 


555. 


Ännu fjuke vid årets flut 
m 


32. 


Döde 
- 


54. S:ma 64I- 

Bland de d5de voro, af Skarlakans-Fe- 
Iber en gammal och 8 un g e > Smittkoppor if 
unge, Ympade med Koppor 43, Drunknade 
3 ftycken. Utdrag # ) o ( # 79 

Utdrag af Prov. Mediet i Upfala Län 
Dt flor Jonjs P. Hjlénii Embets* 
Relation for år 1793. 

Väderleken» 

Högfta Kölden i Januarii månad fo gra- 
der j en enda dag 19 grader, i Februari! 
och i Martij 9 grader. Nattfroft den i och 
21 Junii. Å/ka i Julius den 7, 17, 19, 21 
och 30 ovanligt ftark; Vårmen flöts den 22 
Augufti, då Nattfroften åter marktes 5 i början 
af December, anda til den i6> köld til if 
och 22 grader. I Rasbo Socken hår/kade vid årets bör* 
jan en Farfot* Ingen af dem jag fåg yrade, 
faft det fades, at månge åfven haft häftig 
yrfel. Ej håller markte jag hos någon Sub- 
fultus Tendinum. Men Diarrhé fades varit 
allmän, nåftan hela Sjukdomen igenom. Huf- 
vudvårken ganfka häftig. Conatus Vomendi 
och Kräkningar, åtminftone då de förft bör- 
ja at fjukna, fades de mäfla hafva, åfven 
ondt i Halfen med fvårighet at fvåija, fom 
dock efter några dagar fades uphöra- Mett 

jag 8P . # ) o ( # 

|ag hade ej tilfålle, at hos någon fe Sjukcfö 
ir»en i fin början. Hos dem jag fåg var 
Tungan mycket litet oren, juft icke håller 
torr. Dä tecken til bättring börja märkas, 
Jörn ej fkjef förr, ån efter 3 å 4 veckor, 
få de, efter beråtteife, antingen ondt i Ögo- 
nen, eller ock mifta de hörilen, lom dock 
fedan fmåningom förgår. Månge hafva varit 
angrepne af denna Feber och flere af dern 
blifvit döde, i fynnerhet innan de fTngo Me- 
dicamenter at nytja, hvilka federmera gjordt 
god och önfkad verkan hos dem, fom i tid 
och rätteligen nytjat de famma. Cur-methoden 
hafver varit den vanlige i fådaoe Febrar, 
hvarvid jag dock tillika haft afteende på der* 
liar fä allmänna Diarrhén , åfven på fvårighe- 
ten i Halfen. Merendels hafva flere fjuknadt 
i et cch famma Hus, och i fomlige hela 
hushållet, den ena efter den andra. I bör- 
jan af Maji månad hade denna Farfot i det 
måfta afftadnat. 

Uti Bålings Socken, i en enda ftor By, 
liar åfven i början af Våren en dylik Fe- 
ber näflan mangrant i alla Gårdar grafferat, 
af hvilken åfven 5 å 6 Perfoner i fin båfta 
ålder blifvit döde» 

Mås/lingen, fom förledne Höft började 
hår i Staden blifva gångfe^ har federmera 
continuerat nog allmänt, hela Vintren och 
yåren igenom, och börjat blifva något fvå- 

ra* # ) o ( # 81 

rafe Vårtiden, ån förut, få at hos en och 
annan en Peripneumonie tililagif. Dock haf* 
va ganfka få Barn dödt i denna Epidemie. 
Vårtiden hafver denna Farfot åfven fpridt (ig 
ut ti! Socknarna hår omkring Uufala» 

Midt i Julii månad yppade (ig en fvår 
Feber vid en Sätesgård uti Tibble och Ä- 
lands Socken , hvaruti, inom 3 dagar, ro 
Perfoner infjuknade. Och då deffe efter 3 
å 4 veckors Sjukdom började vifa tecken til 
bättring, utom 2:ne, hvilkas Sjukdom varade 
i be!a 7 veckor, fjuknade åter i famma Hus 
4 Perfoner in, och ibland dem Herren fjelf 
i Hufet, utom det at Sjukdomen nu åivsn 
började fprida (ig ut til kringliggande Tor« 
pen. 

Af den mig lämnade ganfka noga be* 
fkrifning på Sjukdomens förhållande, kunde 
jag ej annat /luta, ån at det vore en Febris 
Bilibfo Nervofa* De gingo alle några dagar 
förut hångfjuke, af Hufvudvårk, Magfveda 
med koipningar öfver Naflen, fom kommo 
och gingo, och en ftundtals öfverkommande 
trötthet och mattighet. Men omfider måfte 
de med alfvare intaga Sången, då någre ha- 
de conatus vomendi, åfven fmå obetydeJiga 
Kråkningar, fom med ljumt Vattens dric- 
kande ej kunde vidare befordras. Måft alle 
fingo då tillika någon Näsblod, fom dock 
fftart afftadnade* I början var mycken bena- 
X//.£.N:o6. F 6^ 82 # ) o ( # 

genhet til fömn , men federmera lågo de 
roåft i en ftåndig Stupor, ock klagade, un- 
der det de något rörde (ig, endaft öfver 
Hufvudvårken» Febren fyntes vara mycket 
Iinarig., nåftan ulan all febriliik puls och åf- 
ven utan törft. . Små kalla rysningar'' kände 
de ibland, hvarefter tyktes följa liten ftarka- 
re hetta och Feber. Tungan var mycket o- 
ren och tjock af en hvifakrig flem och fma- 
ken altid mycket bå(k på alt hvad dem gafs. 
I början af Sjukdomen låto 4 af deffe Sjuke 
öpna Adren på fig, af eget bevåg. Men hos 
deffe blef matrheten fedan ftarkare och Sjuk- 
domen åfven långvarigare j ån hos de andre. 
Eljeft nytjades i början Laxer-piller, och fe- 
dermera fyrlig drick, M\jgo med litet Vin 
blandad. Då ic å 12 dygn voro framledne 
föriöktes at gifva dem- Deco# af Tritol. 
Aqvat. Detta hade hos en 30 årig Karl dt^n 
verkan, a' genaft en ftor Lumbricus igenom 
kråkning bortgick, och fcdan igenom nåfta 
ftoigång flere riylike, men efter beråttelfe, 
lönderflitne. Och hos en annan 50 årig 
Man uppkommo igenom Halfen, utan kråk- 
ning, 2:ne flora Lumbrici, med verkelig fa- 
ra for den Sjuke at dåraf blifva qvåfd, om 
de ej af en annan med handkraft blifvit ut- 
dragne* 

Trenne Befiktningar hafver jag förråt- 
tadt, nämligen: 

Den * ) o ( # 83 

Den ii Januarii på en Karl, forn nät- 
fen emellan den 29 och 30 December, efter 
et kort viftande i Hållftugan på Tible Gtä- 
gifvaregård uti Ryd och Nås Socken, dar 
häftigt dödt, utan at man dårtil kunnat veta 
nlgon orfak* Vid Obduclioneri och Befikt- 
ningen kunde ej håller någon egentelig orfalc 
tii få häftig död igenfinnas. 

Den <f Maji på en i Ultuna ån, hår i 
Bondkyrko Socken, funnen död GofTe, lig- 
gande på Vatnet uppfluten. Med hvilken 
dock ingen ting mera kunde företagas, i an- 
feende til redan ofverhand tagen röta, ån at, 
få mycket möjeligt var, efterfe, om någon 
utvårtes våldfamhet varit Kroppen å fogad, 
innan han kommit i Vatnet och drunknat. 

Den 5 Augufti på et å Jönn lagt nyfödt 
Barn, igenfunnit i en Ängsbacke i Rasbo 
Socken, hvilket, efter Modrens egen beråt- 
telfe, /kall blifvit framfödt och ditlagt i bör- 
jan af Junii månad. Uti den mig til/kickade 
ganfka val förfeglade A/ken befaot jag ej an- 
nat, ån feparerade Benen håraf och en mångd 
af krypande Infefter, alt invecklat uti ohyg- 
geligt fmutfiga trafor. F 2 Vi. Väderlek och gångbara Sjukdomar i Stock* 
holrriy månade frie Julius , Augujlus 9 
September y Oclobcr, November och 
December 17^3. 

Julius. 

Barom. hogft 2^,77* & 10. II., %ft 25,31* 
d 2. — Tberm. hogft 28 g'- d. II. 
15. 21. middagstiden. — Vinden måft 
V. med mSfta dragning åt N. — Rågn 
den 1. 3- 5.- .6. 7- 8* 12. 18« 20. 22. 
2J. 30. ~ Åfoa d. 6. 7« 12. 18- 3o. 

Augruftus. 

Barom. hogfl 2^,8^- d- 3-, Jagft 2?,08*' d « 
17. — Thr hogft 26 gr. d. 1. 2. — 
Vinden mycket S. med '6m le fvång- 
ning. — Rågn d. 6. 9. 12. 13. 14. l6. 
18- 22. 24- o 27* 29. 30. 3I« — Hflgel 
d» 13. — A/ka d, 2. f* m. 

September* 

Barom. högft 26,05* d. 22 « » ^gft 25,10. 
d. 4. — Tber. hogft 20 gr. d. 28. — 
Vinden ombytlig, S. V. N. O. — Rågn 
d. 1. 3. 4. 5. 8- 9- 12. 13. 16. 17- 18- 
25. 30. — Hagei d, 25. 

0&- * ) o ( # «? 

O&ober* 

Barom. högft 2<?,84- <*♦ *3- 3 lagft 24,84. 
d. 8- — Therm. högft 1^ gr* d. I. 2. 
lågft I gr. k. d. 22. — . Vinden maft 
SV. med ombyte åt N. — Rågn d. 4, 
7. 10. 25. 26. 28» — Snöflafk d. 21. 

November. 

Barom: högft 2^,96. d. 19^ lågft 24,0^. d. 
18. om- morgonen 24 ? o3* om midd. — - 
Therm, högft 8 gr. <*• *4-i iagft 4 gr* 
k. d. 4» — Vinden måft V, med drag- 
ning måft N. — Rågn d. t. u. 12. 
14. 18- 28- 3o. — Snöllalk d. 5. 6* 
7. 8- 9« 2 S- 

December. 

Barom. högft 2^,83* d. 27* 5 lagft 24,76. d. 
II. — Therm- högft 4 gr. v. d. 17. 
18* 19* 20. lågft 16 gr» k* om morg. 
d. 9 tji — Vinden N. med dragning 
til V. och flutéligen O. — Rågn d. 17. 
19» 23. — Snö d« I« 2. 10. 13. 16. 
28- 31- — Hagel d. 20/ 

Sommarmänaderne började Mas/lingen 

miri/Uas, alt fom de flafte Barn nu jgenom- 

F 3 gådt 86 # ) o ( # 

gådt honom 5 Intermittente Febrar och fpar- 
faait Rödfot marktes. 

Hoftmånaderne marktes Infermittente- och 
Catharrale Febrar, HafsfMfar och Pleu<e(ier, 
Sporadice, fåfom följder af väderlekens tåta 
ombyten 5 hela tiden ingen Epidemis och i 
allmänhet mera fri/kt ån vanligen* Bcjkrifning om Uleäborgs Hälfo-vattens 
halt och Brunnens ofriga läge , m. 
W, af Bruns-Intendenten J. A. Dahl* 

gren* 

f 
Uleåborgs Hålfobronn, år belägen några 
famnar_ inom Tul'porten, tätt vid Landsvå- 
gen fom går åt Staden, på en lågftrand, dar 
Elfven formerar den få kallade Brunsviken, 
Denne Brunn år, efter hvad jag af de åldfta 
Invånare kunnat utfråga, forft uptagen af en 
Falt/kår Buling, omkring år 1730; fedan 
Jämnad, tils den åfer af Fält/kår vSalander 
176- upptogs och fattes i ftårid, och fe* 
dan tils nu varit i bruk. Landshofdingen JÅ- 
gerhorn tilfatte Dotfor Carger fom Bruns- 
intendent, til defs jag hitkom, då Lands- 

böf. # ) o ( # 87 

höfdinge-Embetet och Magiftracen tviftade 
om båttre rått, at tilfåtta Bruns-Intendent, 
och år I7g6 den 29 Julii, vid 50 Rrdalers 
vite, nekade rriig ali befattning med B^unneit. 
Därpå föll, vår evigt faknade GUSTAFS, 
allerhögfta Dom 1787» fom förenade Phyfica- 
tet evirddigen med Intendentfkapet, til hvil- 
ken dubbla fyfla Staden åger rått vålja en 
af Kongl. CoMegio årkind habil Dotlor, (om 
undfår Konungens fullmagt därpå. 

Söder om, denna Brunn år Staden , hvi« 
lande på en fluttande Hafsftrand, af hvit fin 
Sand? våfter och norrut år Elfven, och nå- 
gra låga Vattufjuka Holmar, dels med Plan- 
tager på, de\é bevuxne med Vide-buikar. 
Oiterut möter en Skogsbacke, några fmå 
åkrar och Ångshagar-* Norrvåft om» Brun- 
nen har Herr Julin, vår fnålle och belåfna 
Apothekare, en vacker Kryddgård til en 
vidd ■ af et Geometrifkt Tunneland; hvars 
tacka gröna gångar, famt Gråsbevuxne Sofa , 
med Håggtråd kringfkanfad, af honom be- 
någet, åro upplåtne til fpatfer och umgånges- 
flåjle för Brunsgåfterne; få mycket befkedli- 
gare af honom, fom inga Fotvandrings- 
negder eljeft vore at tilgå* I denna Planta- 
ge, har han utom de flåfta Köks krydder, 
åfven flera LAkedoms-örter , fom hår icke 
våxa vildt, fom Malört, Chamomilla, Men- 
tha, Meliffa, Libbefticka, Conium, Rofa Ca- 
F 4 ni- 88 # )'o ( '# 

nina, Syringa ofT. och dubbla Rofor, med 
flera* Genom en Vattenkonft-rånna lam an- 
da från Elfs-riveret håmtar Vatten, bar han 
med* <J2 Rrdaltrs koftnad, ock i en rund, 
med fkrank bt varad Bafiin, lockat Vattnet 
at fpruta hela famnen högt, få til nöje, fom 
nytra. Hans myckna hår nedlagda koOnad, 
har nu genom fednare af Elfs-is och Jord- 
ras gjord åverkan, förokats. 

Jordmon omkring Brunnen, år en röd 
Lerblandad flolågrig Sandbädd, fom i några 
hundrade famnar ftiger i dagen, med bar 
och dar iftrödde flörre och mindre Stenar, 
beftående af en fvartgrå Granit, genomfart 
af tränga qvartsgångar, enligt Herr Jitlins 
utftfr/kning. På Backarna finnas få kallad 
Sjelffvätften, h varom han ock få ingifvit å an- 
nor ort fin underfökningj men inga Jordfa- 
fie Stenar eller Berg finnas. Kring och in- 
om Brunsnejderna våxa åtflullige örter* Bott- 
nen, af den mellan Staden och Brunshufet 
varande vik, beftår af Sand och gyttja efter 
förmultn.ade Sjöväxter. Bruns-bottnen hål!er 
jamma åmne, med ftark Jårn-ochra, fom 
aflcppet, i Bruns-rånnan nog ömnigt utvifar. 
Opningen inom Bruns-karet år af lo tums 
fvårlinia, och defs djup 28 tum. Vattenli- 
njen ligger 9 tum öfver Bruns-viken vid me- 
-delhögd, och Vattnet inledes genom tvånne 
Sdror^ fom norr-oft ifrån ftryka genom en 

nå- # ) o ( # 89 

något Lerblahdad Sandmark 5 och Källan af- 
förer omtrent 25 å 30 kannor Vatten i tim- 
man. 

Vattnets bejkajf enhet* 
• 
På min begäran, af Herr Julins nog- 
granhet, på defs koftnad utrönd, ocli af ho- 
nom, fom fåker Chemicus, uppfatt åt mig, 
kan fkjönjas, af hvad hår nu följer, i förfök- 
vågen : 

1:0, Ej mårkelig föränderlig af väder- 
leks-om flkif ten. / 

2:0, Nyfs upphämtacfr, år klart, omärk- 
ligt Hotande på blakr. 

3:0, I tåpt Glas fqvalpat, uppftiga Luft- 
pärlor och hepati/k lukt märkes. 

4:0, Smaken fvagt blåck-agtig, litet pi« 
quant. 

5:0, Hvarje Vinter, fylles Brunnen med 
Flödvatten från Brunsviken, och fryfer til is» 

6:0 , Tolf timmar efter uphämtningen 
i öppet Glas, märkes inga luftblåfor* 

7:0 ,♦ Fem dygn efter uphämtningen , då 
kårilet varit löft takt med Papper , flög Vatt- 
net an i gult, och öfvertåktes med en tunn 
glänfande hinna, fom var gul. 

g:o, SpecifTqua tyngden kunde ej i brifl 
af vågbajk med noggranhet utrönas 5 men ea 
kanna vägde 193 lod. 9° #)©(.* 

g:o , Vattnet* temperatur den 29 Augu- 
flus 1789 var P* Brunsbbttnen 3 , och vid 
ytan 4 gr. v^rmt; vårman uti B?unshufet 
15 gr, på Sven/ka Therm. och Barometern* 

med^lhögd för dagen 2?,74 D cimal tum. 

• 

Med Praecipiterande och Reagerande 
medel fanfs: 

10:0 j Af acido vitrioli concentrato 

— nitri diluto 

— Salis communis 

— Tartari OyftaN 

— acetofellas och 

— vini Rhenani aldeles oförän- 
drat; fåledes intet /pår til Alkali, Kalk eller 
Magnefia. 

Ii:o, Af Lixivio Tartari, oförändrat. 

12:0, Tort Alkali vegetab. uppftego fina 
Juftpårlor. 

13:0, Oxblodslut fälldes om några tim- 
mar, litet blågrönt neder/lag, fom efter feand 
drog fig til bottnen. 

14:0, Alk. ammon. 1 uns blandat med 20 
uns Brunsvatten, förblef i början oförän- 
drat, men efter 36 timmars tid, fålde några 
gula molntappar vid fidorna af Glafet. 

15:0, Lacmustinclurn , utfpådd medElfs- 
vatten til full himmelsblå, blef fined tilflagit 
Brunsvatten violett. 

16:0, # ) o ( # 91 

16:0, RÖdduk eller Bezetta rubra, lagt 
i et Glas Brunsvatten, gaf om en ftund, en 
j violett dragande blekröd tlnétur. 

17:0, Gall-aple Puffver, gnidit i et tort 
Glas, gaf Vattnet ftraxt en hög gris de lin 
färg, fom efter en ftund mera mörknade. 

18-°j Några droppar T:a Spiritu ofa Gal- 
larom, gjorde med Vattnet famma effec"h 

19:0, Varm The-infufion , gjord med 
Elfsvatfen och med lika mycket kalt Bruns* 
vatten blandad, verkade en Caffebrun fårg» 

20:0, Braiifietråds-infafion , med lika 
mycket kalt Brunsvatten, gaf en ftark fvart- 
blä färg åt Vattnet. 

2i:Q rf Några Blyfalts-Cryftiller, nedfålde 
i et Glas Vatten, lämnade i fallet hvira trå- 
dar efter (ig; och i famma mon fom Sal Sa- 
turni under omrörandet med et Glasrör löftes, 
bekom Vattnet black färg, och klarnade då 
deftillerad Ättika til/logs» 

22:0, Några CryftaMer af Hydr. Corrof. 
Alb. Ph. fv. förändrade aldeles icke färgen 
eller klarheten af Vattnet. 

23:0, Koppar-vitriolen, gaf blå fårg åt 
Vattnet. 

24:0, Et qvarter Brunsvatten, med lika 
mycket Kalkvatten, bleknade ftraxt och Kal- 
ken fåldes på 3:dje dygnet* 

25:0, Af Vitrio! martis Alun och Borax, 
blef Vattnet ofårgadt. 

2&», 92 # ) o C # 

26:0, Brunsv tten if kannor defilera- 
de i Glaskäril, til -$- , blef brunt 5 i Glas- 
fkål lämnadt at ftd itiila, fäldes 'ochra. När- 
mare afdunftadt i Glas, och filadt genom 
grått Papper, fatte inga Cryftaiier. Blandat 
med- den .på filtrum ftadnade ochran, och 
fil torrhet afrökt, vog refiduum 3 Scrufjéj. 
Mot flutet af kokningen, kändes en Unnös 
lukt uppftiga* 

27:0, Torra Pulfret digererades med Sp* 
Vini Rectifits folution blef brun, fmakade 
bitter och bå(k. Spiritus afdeftilleradeg 
och ur lämningen fom varet fåp-agtigt Exrraft, 
drogs med deftilJeradt Vatten 15 gran Alk. 
Veget* Salitum fom tydeiigen röjdes, då 
uti folution med deihlleradt Vatren, dröps 
en folution af rent Acid. Tärt. Praecipitation 
fkedde genaft, och Alk. Veget. Tartatif. föll 
til botten. 

28JO, Hvad nu af Spiritus V. lämnades 
oupplöft, digererades /med en iiber deltilleradt 
Vatten$ folution blef mörk, och [makade 
bä/k. Af utlakningen ficks genom afdunft- 
ning , Kokfalt $6 g ran > f° m genkåndes af 
Cubi/ka Cryftaiier, och fpraikande på KoL 

29:0, Lämningen kokades med en kan- 
na deftilleradt Vatten, hvaraf 12 gran Gips 
fants, fom kändes af fina Seleniti/ka Cryftal- 
Jer, olöilige vid ny kokning, och ån mer 
då underfökning fkedde med Alk t Veget.^ 
då et rigtig Alkali Vitriol uppkom. 

3o:o, # ) o ( # 93 

30:0, Sifta kokningens Reliduum tor- 
kadt,'digerera'des med deliill Ättika, hvar- 
efter låmmngtn fom var Jun ochra, /köljd 
och torkad, vog 75 gran. Når Ättikan på- 
/logs marktes ingen fråsning ; ej håller tinge- 
rades hon, efter et dygns digeftion, på varm 
Kakelugn , eller Solvår ma. Solurion äfdun- 
flad fatté inga Cryftaller; inkokt til torrhet, 
och i deftillerat Vatten upiöft, fålde et 
grått Pulfver, med Alk. Veget. fom calcine- 
radt fråfte med Acido Vitr. och var Kalk får- 
enad med Luftfyra, fom då vog 2g gran. 

31:0, Ofvannåmnde 7^ gran Jårn-ochra 
digererades, vidare med 2 uns ren Saltfy- 
ra, 2:ne gånger; lämningen affköljd och tor- 
kad vog 2S granj blandningen brufade nå- 
got med Saltfyran, och bief brun, dragande 
i grönt. Klara uplösningen mattades med 
Alk. Volatile, ik långe något Jårn nedföll, 
hvarefter tillades rent Alk» Vegetabile, och 
altfammans lämnades at ftå 2 dygn, då en 
beriinerbiå fatte (ig, fom affköljd och torkad, 
vog 18 gran. 

32:0, Hvad Saltfyran lämnat olöft, fkölj- 
<les våi; en del dåraf kokades och uplöftes 
med Canftique-lur. Denne foiution famman- 
lopp, med Acid.Vitr. til en lim-agtig mafla, 
fom icke löftes. Den andre delen, blandar! 
med tort Lutfalt, utftåltes för Blåsrörets låga 
på Kol , då fluteligen bekoms en liten gul- 94 # ) o ( #r 

agtig Glaspärla. Således var denne fifte up- 
lösning intet annat ån Kifel-jord. 

Uleåborgs Mineral-vatten, befinnesx 

Klart, Exper. i & 2, hallande bepa* 
ti/k luft , Exper. 3. Jdrn-dgande , Exper. 
4, 13, 14, 17, 18, J 9, 20 5 30, 31. Gips % 
Exper* 29. Ktf/& förenad med Luft-fyra, 
Exper. 30. PW Luft fyra, Exper* 12, I<J. 
Alkali Minerale, Exper. 21 = och 16, 2<f* 
.^/£. Vegetabile Salitum, Exper. 2?. Kok/alt, 
Exper. 28- Flyg* ig* animahjkt Lut falt, Exp. 
26. Ki fel-jord, Exper. 32. 

Efter et medium af 15 kannor, blir hal- 
ten på hvarje kanna: 

Digeftif-falt 1,0. Järn 1,2. Kokfalt 
5,7. Ki]eljord*i,7. Gips 0$. Kalk för- 
enad med Luft fy ra 1,9 eller I2 T 3 ^ gr. 

Hårtil kommer los Luftfyra 12 Cub. 
tum, och hepatifk luft, antages til 10 Cub. 
tum på kannan. Luftfyran famlades efter det 
fått Riddaren Bergman upgifvit i defs Af- 
handling om Vatten, 1776 i Upfala utgifven. 
Hepatifka luften /kiljdes ifrån Luftfyran med 
Kalkvatten. Vd. # ) o ( # 9? 

Väderleken och gängbara Sjukdomar i 
Stockholm år J7$4S i Jammandrag. 

Januarius. 

Var Barometern tåmligen jåmn; högft d. 3* 
25,88* iägft den JJ4. 24,44. — Therm, 
i morgonftunden lågft under O. 6 gr. 
d. 25. hogft öfver O. <?. gr. d, 23. — 
Himmelen roåft mulen , til och med 
rågn d« 4, 9, 15, 17, 23, 26. — Snö 
den 2, 4, 21, 24, 26, 2y* — Vinden 
måft V. 

Februarius* 

Barom. något högre 26,09* d. 4, 5. lagd 
d* 12. 24,60. — Therm, lågft d. 20. 
26, 12 och 14 gr. kalt, högft d. 2, 3 # 
4 gr. v. i morgonftunden. — Himme- 
Jen måft mulen, ragn d. 1, 12, 24. — 
Snö d. 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 23, 25. —7 Vinden raåft S. och til 
/lut N. 

Martius. 

Barom. lika hög 5 26,16. d. 9* lågft d. 19. 
25,18. — • Therm. lågft d. I, 10. 3 
gr. k. högft d. 22. 5 gr* v. i morgon- 

ftun- 96 # ) o ( # 

Bunden. — Himmeien mycket mulen, 
rågn d. 4, 6, 14, 17, IQ- — Snö d. 
15, 31. — Vinden S. och V. — Vin- 
lren var låledes blid; medio Martii bör- 
jade is-iofsningen och Hutades med må- 
naden. 

Sjukdomar: Halsflufler, Hofta, Snufva 
famt Intermittente Febrar 5 Koppor endaft 
fporadice. 

Jprih 

Barom. mycket jårnn 5 en enda dag låg den 
29. 24,77- högft d. J8, t9* 25,98- — 
Tnerm. lågft den 1,3*6 och 5 gr. k. 
men de flåfte hög anda til 12 gr. varma 
d. 25. i morgonftunden, midd. fteg den 
til ig och 19 gr* d. 18, 20, 2j , 22, 
25, 26. — Himmel. rnåft mulen 5 rågn 
<V6, 8, 15, 28, 29, 30 — Vinden 
måft S. med ombyten åt alla våderftrek# 

Mafu 

Barom. lika jåmnj trenne gångor låg den 2 i 
6, 7- 24,84* 24,88 och 24,54. högft d. 
IS- 25,87- — Therm. ingen gång un- 
der 5 gr 4 v* d. 22. högft d. 13. 17 gr* 
v. morgonen* — Himmeien mycket mu- 
len # ) o ( # 97 

len med rågn, fnö/laflc 13 dagar, åfka 
d. II. 12. hagel d. 4. 17. Rökig luft 
d. 14. — Vinden mycket ombytlig. 

Junius* 

Barom. ånnu mycket jåmn, högft d. 29. 

2^,98- ^8 ft * 3o* 2^03* — Therm. 
morg. hogft d. l<>, 20 och en baif gr* 
V. midd. 27 gr. V. d. 15 och 30. <■— 
Himmeln mera klar, rågn d. 3. 5. 9. 
jo. 26. 27* Åfka d. 13. 2%i 26. Froft 
d. 6* 8* me d 9 och 14 gr» V. om mor- 
gonen. — Vinden i förfta hälften måft 
N. fedan S. och V. 

Våren var fåledes frugtfara/ 

Sjukdomar voro : Envifä Intermittente 
Febrar, något koppor, utfpridde efter ymp* 
ning, några Plevritides och anginae fpurisj i 
allmänhet mindre fjukligt* 

Juliuu 

Barorm icke mycket ojlmn , hégft d. 1. 2?,87* 
låg d. 28» 24,94* d. 9 om afton vid 
N. ftorm var B. 2f*5?, och T. fåll 
från 19 och en haif gr» V. til 12 gr. V. 
— Therm. morg. altid öfver 12 gr. V# 
3CII B. N:o 7. G atom 93 # ) o ( # 

utom d. 3t, 10 gr. V. midd. hågft d. i. 
17* 21/ 27 gr* V. — Himmeln klar til 
emot flutet, rågn d. 12, 13. 23. 28» 29. 
30. Åflka cl 4. 11. 15. 22. 27. 28. 29. 

— R6!cig laft de*n 21. 22. 24* — Vin- 
den ombytlig emellan N. och S. 

Auguftus. 

Barom. foga ombytlig, .hågft 25,70 d. 23.-— 
Jågft 25,06, d. ii» 30, — Therm. hågft 
inorg. 16 gr. V* d. 3. 4* 20. 21 mid; 
24 gr- V. d. 3* — Himmeln ombytlig 
med klart och mulit, rågn d. 3. 4. 5. 
7. 16. I?' 22. 23*. 3o. 31. åfka d. 20* 
28* — Vinden måft N* med något O. 

September* 

Barom. lika befkaffad, högft 25,85; 25,87 5 
d. 9. 30. lågft 25,15. d, 13. 26. 27. 

— Therm. morg. högft 14 gr. V. d 4 24. 
25. 26. Midd. 20 gr. V. d. ig. 19. — 
Himmeln mera mulen, rågn d. 2. 3* 5. 
6. 7* 24. 25. 26. 27- 28- 29. 30. utom 
fiere rågnftånk. — Vinden måft N. och 
några få dagar S. # 

Sommaren var fåledes jåmn och drifyande 
varma* 

Sjuk- # ) o ( % 99 

Sjukdomar voro: Remitterande och Ma- 
ligne , men måft Intermittente Febrar, jåmte 
Halsflufler och Rhevmatismer;. mera fparfarot 
Koppor, Ros och Rödfot» 

Qdobåri 

Barom. blef nu mera ojåmn , hSgft 26,00* 
26,12. d. 16. 17» lägft 24,88* 24,92. 
d. 9, 28» — Therm. morg. hcgft 12 gr. 
V. d. 3. lågft 2 gr. V. d. 26. Midd. 
högft 14. 13. gr. V. d. 2. 3. 5. 7. 8. 
9. 12* — Himmeln mulen , med rågn 
d. 6. 7. 8- 9- i°- t* 19- 21. 28* ^9. 
30. — Vinden måft S* 

November» ; 

B^rom* mera jåmn, högft 2<f,86* d. 23. lågft 
24,74 d. 12. — Therm. högft morg. 
II gr. V. d. 6. Midd. 12 gr/ V. d. 6. 
lågft morg. 8 gr, K. d. 26. midd. 3 gr* 
K. f. d. — Himmeln måft mulen , rågn 
d. 2. ?. 6. 7. 12. 14. 28* Snöfla/k d. 
17* 19* 20. 21. 22. — Vinden måft 
N. med O. 

December* 

Barom. ovanligt hög $ högft 26,t8 cl- 21. 

men flere dagar öfver 26,00* lågft 2?,io 

G 2 d. 30. d. 30. — Therm. högft g gr. V. morg # 
och midd. d. 4, lågft 16 gr. K. morg. 

d. 31. 13 gr. K. f. d. midd Himlen 

måft mulen rågn d. 1. 3. 6. 9. 11. fnö- 
fla& d. i o. II. 13* 14- MJ» 17* 23. 24. 
25. Urväder d. 30. Norr/ken d. 29. 
— Vinden måft S. och O. flutligen N. 

Häften var fåledes blid, men vintrens bör* 
jan alfvarfarn. 

Sjukdomar började nu ökas. Koppor 
kringfpriddes och dödade flere fuilvåxte, kik- 
hofta hos barn , hos åidre en Catharral hofla 
med feber mycket allmän- Scarlatina och 
Angina var ej heller fållfynt 5 troligen en följd 
af det långfamaia rågnet med bläft» Läkare Nyheter* 

Den % Juni i 1794 år tjenftbyte beviljat 
emellan Pr* Med i Calmar Aflefforen Dod. 
J. G. Wahlbom och Demonftrafor Botanices 
Dr. Zackr. Colliandek. 

Samma dag har KongU Majrt i nåder 
tillagt Aflefforen Wahlbom namn, hede* 
och värdighet af fÖrfte Lif-Medicus. 

Med. Adjunclen vid Kgl* Carol* Acad. 
i Lund, Dr. Läks Aäetin död d. 20 Junii 

uti * ) o ( # XOI 

titi 7V.dc aret gammal. W en Man af fyn- 
nerh^e* infall, icke uran bcllfenhet; fom o- 
gift nödgades han på ålderdomen bo hosan* 
dre och dog i Tygelfjö Pdftegärd. 

M^d. Dr. Svante Björklund år den 7 
Auguftus förordnad at vara Prov. Medicus i 
Norrtelje diftnft. 

Med. Dr. Hr. Anders Nic. Fornander 
afled d. 7 Oclober 1794 i 8o:de året gam- 
mal , af tårande Feber. Han hade ftuderat 
och blifvit promoverad i Upfala I7f8» En 
mång-årig pratfique j Stockholm dels fom 
Medicus Pauperum, dels fom Brun s-Inten- 
dent vid Sabbatsbergs Brunn, hade förvårf- 
vat honom, genom defs flit och oförtrutenhet, 
mycket förtroende* Efterlämnar en Dotter 
gift med Caffeuren Sauer. 

Den 16 Oflober blef Pr. Medicus Dr. 
J. F. Wallenius i nåder transporterad til 
famma beftallning i HeKingfors famt kort ef- 
ter hedrad med Afleffors namn och värdig- 
het. 

Den 1^ November btef Med. Doft. 
Eberhard Zach. Munck befordrad til Medi- 
cinse Adjunftus orejinarius vid Kongl. Acad. 
i Lund» 

AffefToren och Med. Dr. Gabriel Lund 

afled I Stockholm d. 12 Febr* 1795 i defs 

7o:de år ? af en långfam Tvinfot. Han hade 

G 3 flu- 102 # ) O ( $r 

fluderat vid Kong!. Academierne i Lund och 
Greifsvald ; kom til Stockholm omkring 
3760, blcf förft Medicus Paupefum på Sö- 
dermalm, och därefter Pratlicus i famma 
Förftad. Var en belåft och tankande Läka- 
re, nog fallen för hypochondre , och vant 
fiort fortroende. På denne Journal var han, 
bvad 3:dje Delen angår, en kort tid med- 
arbetare, f 

Med, Dr, Olof GALéisi år den 5 Febr. 
i nåder förordnad at vara Prov. Medicus i 
Lifgedinget af Södermanland famt at hafva fin 
ftation j Eflulstuna. 

Affefforen i KongU Collegium Med. och 
Stads-Phyficus i Stockholm Dr. Isac Svenson, 
afled den 4 Martii i defs 6Q:de år, af en 
peripevmonia notha feu biliofa. Han var 
född 1726 i Oftergöthland; ftuderade vid 
Upfala Academiej Promotus Dotfor 17635 
pracliferade i Stockholm och efterträdde 1771 
framle^ne Arcb. Bökman i Stads-Phyficatet$ 
<AfTeffor i Kongl. Coll, Med. f. å. — Efter, 
lämnar Enka , en Son och en Dotter, 

' Kongl, Coil. Med. Praefes, Kongl. Ar- 
chiatern och Ridd. af KongL Nordft, Orden 
m, m, Dot"h Abraham Back, affomnade d. 
l^ Martii af famma Hågs Sjukdom och pi 
6:fe dygnet. Han var född i Söderhamn 
1713 , rrudtuti Qäober, och fåledes Si är 

och # ) o ( % 103 

och 4 månader* Hade fluderat i Upfala och 
var en af de förfte fom dar Promoverades 
I739 5 r^fts ledan utomlands 5 blef antagen 
vid Kongl* Hofvet, Hof- och Lifmedicus, 
1745 AffefTor i Collegium, 17^3 Archiater 
och Praefes efter framl. Arch* Evald Ribe. 
Var en arbetfam och mycket belåft Läkare; 
til Caratferen ömfint och vänfaft, uti tillämp- 
ningen af Veten/kapen nog förfigtig och 
frugtfam; fökte Vetenskapens förkåfran och 
hade under fin långa Embetstid den glådjs 
at Collegium blef mera reglerat, at Provin- 
cial-Medici öfveralt tilfaftes och fingo någon 
förbättring på (ina fvaga löner, famt at hvarje- 
hända nyttiga Läro anftalter i Hufvudftadtn 
dels inrättades, dels förbättrades. Til det 
förra hörer Anatomilke och Hiftoriae Natura- 
lis ProfeiTtonerne, med fina Adjun#er, Kg!. 
Lazarettets början 1752 fom nu vuxit til et 
dageligt antal af 70 Sängar, tvänne Barn- 
bordshus, et privat upiättat af Samhället Pro 
Patria 1774 oc h det Allmänna under Collegii 
infeende börjat 177^ genom Prof. och Ridd* 
v. Schulzenheim, utom fiere fmärre Sjukhus; 
til det fednare hörer Informations-värket för 
Barnmorfkor, där nu är en Profeffor och 
Adjuncfc i Stockholm, en Profeffor i Skåne 
och Prov. Medici äga defsutom at undervifa 
dåruti, hvar i fin orf. Hit hörer ock de 
1774 utkomne förbättrade Medicinal-författ- 
G 4 nin- 104 - # ) o ( # 

ningarnej få at under hans 5o:årige Låkare-in- 
feende Vetenfkapen i Fäderneslandet vunnit et 
Jjka få nyttigt fom upmuntrande underftöd. 
On/keligt at famma lyckliga utfigt må fortfara ! ! I 
Til Stads-Phyficus i Stockholm med iå- 
te och flamma i Kgl. Coll. Med. år Profes- 
foren och Profe#oren vid Theatrurin Anato* 
micum hårftådes Du Nils Almrot d. 8 Maj* 
i nåder befordrad. 

Kgl. Coll. Med. AfleiT, Dr. Joh. Berg- 
stkahl afled d. ii Apr. g2 år gammal, af 
famma fjukdom fom AfTeff. Svensson och 
Arch. Back. Han hade fiuderat i Upfala, 
varit Amir. Medicas i Stockholm til 1763 , 
och på de fenafte åren föga befattat iig med 
Practiken. Var en redlig och driftig Man, 
famt upriktig Van. Efterlämnar en Dotter, 
Lovifa, gift med Kongl. Secret. Fjellman. 

Prov. Med. i Chriftianftad Doft. Carl 
Sauer har den 2% April undfådt nådigt Af- 
fked, och efter honom ar Med. Dr. Ludvig 
B. Tielke i nåder utnåmd. 

Kg!. LiMvledicus och KgL Coll. Med* 
Vice-Pntfes Doå. Ernst v. Heydenstam åt 
den - - - i nåder befordrad til Kgl. Coll. 
Med. Prsfef? och Archiafer. 

F.D. Prov. Med. i Vadftena Diftrift Dr* 
Eric Rydbeck afled dårftådes d. 14 Januarii 
1795 på 63:dje året gammal. Hade ftuderat i 
Upfala, var mycket ar betfam och flitig Praåicus. 

Se- # ) O ( # IO? 

Sedan KgK Maj:t i December 1794 be- 
fant at en ny Prov. Med. fysfla [ji Vingåker 
oc ) några nårgrånfande Socknar af Söder- 
manland/kulle inråttas, b!ef Med. Doft. Jac 
Sunpius den (6 Apr. dårtil i nåder utnåmd. 

Leftoren och Prov> Med. i Cronobergs 
Lin Dr. Johu Georg Coixi änder härd. 22 Maji 
und ådt nådigt affked, och efter honom år Med* 
Dr, Lars Svante Petersson i nåder utnåmd. 

Dzn namnkunnige Låkarn och Anatomi- 
cus H< Vicq d'AziR dog i Paris d. 10 Ma* 
til 17)5, * 4Ö:te året gammal af en Bröft. 
Feber. Han var Ledamot af de tre Franfy- 
[k: Academierne, beftåndig Secreter af Me- 
dicinika Societeten, Ledamot af Ghirurgiika 
A ca o^-mien och Lif-Medicus hos fifta Drott- 
rrogen af Frankrike, efter den berömde 
Pf.tit, ifrån defs 2^:te år. Af hans flora 
Anatomi/ka Verk åro ^ Delar utkomne och 
til ånnu fiere åro både Kopparfticken färdige 
och Belkrifningarne i Manufcript , fom åro 
inköpte af Arfvingarne, til Nationen, fom låter 
utgifva dem. Han var en af de Parifiike 
Lärde fom gjorde* fig bekant med utrikes 
Lärdes "arbeten , fom eljcft ibland dem år fa 
{ållfynt. Mycket vål /krifne Eloger öfver fle- 
re fine Colleger, få vål i Academie deg 
Sciences fom Med. Societeten, har man åf- 
ven af honom. En lid företog han fig, Buf- 
roN til behag, at criticera LinnÅus , men (kall 
mot flutet af fin lefnad fådt annan öfvertygelfe. 
G 5 Om io6 # ) o ( # 

Om et nytt kraftigt flag af Kinabarken, 
från Brafilien, hafve vi underråtteife genom 
en i Padua 1794 tryckt Afhandling, kallad: 
Offerva^ioni fulle proprieta della China del 
Brafili, di Andrea Comparetti, 72 p. &o. 
Denna Bark kom 1793 från Portugal. Defs 
kraft har bevift fig mycket vårkiamare emot 
gamla envifa Intermittente Febrar ån den Pe- 
juvian/ke. Af 2 drachmer genom Vaftenut- 
lakning har man fådt 20 gran CafTebrunt Ex- 
fraér, med fina Salfcriftaller beftrödt. Med 
Spiritus Vini blir et Ijufare extraft, af i uns 
2| Scrupel, fom likaledes vifer Saltcriftaller* 
Under pråparation med Vatten märkes myc- 
ken luft lottas* > ' 

Mot /lutet af Julii 1795 blef Under- 
Chirurgu.s vid Kgl. Lazarettet i Stockholm, 
H. H. O. Caspersson befordrad til Ofver- 
Chirurg vid Lazarettet i Jönköping, och i 
hans ftålle antogs Med.Cand. H.Nils Berg- 
STéN til Underchirurg* 

Med. Licent. Nils Lönnroth år den 2<f 
Junii i nåder utnämnd til Prov. Med. i Ta- 
vaftehus. 

Med. Licent. Gabriel Stark år likale- 
des den 16 Julii nådigft förordnad til Prov. 
Med* i Heinola. 

Prov. Med* i Vafa Dr. Rudolf Hast 
bar den 30 julii i nåder blifvit hugnad med 

As* # ) o ( # Jo? 

Afleffbrs namn, heder och värdighet lika 
med Afkfforer i KgL Coll. Med. 

Under den 2* September 179^ har 
Prov. Med. j Mariåftad Proféflbren Dr. Jeff- 
cott uodfädt nåui^t af&ed, och effer ho- 
nom år Mt?d. Do^. Eric Joh. OiandeR til 
famma fysfla 1 nåder utnåmd. Prov. Medlet i Jönköpings Län, As* 
Jejforen D*r And. M. IFJulins 
Émbets -berättelfe , upläft i Kongh 
Colleg. Med. den 1 O&ober. 1795. 

Hos Kongh CoIIegium får jag anmäla, 
huruledes nu varande Apothekaren i Jönkö- 
ping, Herr Daniel Berzeuus, til upfyliande 
af Kongl, Majtts Nådiga befallning, och 
Kongl. Coilegii yrkade åftundan, anlagt gan- 
Ika betydliga plantager af Medicinal - växter , 
hviikas utvidgande och ånnu båttre bedrif- 
vande han viflerligen beförgde, om icke den 
olyckliga ftåliningen mötte , at Stadens pri- 
vilegier på jorden bibehöllo alla jordbitar un- 
der Borgerfkapets u/la handtering, uteilutandc 
alla andra ån Borgersnun at dårmed göra 
nytta. Det utmattade tilftånd fom åter en 
til Staden bunden Ståndsperfon i yära nu va- 

rao* fog # ) O ( $r 

rande Conjunflurer måtte befinna (Ig uti, fil- 
låter icke Herr Berzelius, ånikcnt til Rikets 
båfta gagn, at inköpa landtågoV. 

Hvad jag nu egcnteligen hos Kong ? . Col* 
legium vill hafva äran at hcnfiula, år rö- 
jande Herr Berzelii Rhabarber-pLr läge. 

Han har redan deffa år upragit nägot 
til prof, och jag har förlökt den både på 
mig fjelf och andra, med all fördel. 

Herr Berzelius vill nu ho's Kongl. Col- 
legium inlämna medföljande prof, jåmte lin 
£gen relation 5 likvål tårker han nåfta är a* 
jned mera grannlagenhet, efter de lenare ut- 
komne befkrifn ingår, fom han icke förr 
kåndt, gå til våga med torkningen. 

Val öfvertygad, at denna år den ågta 
och råtta Sibenfka Rhabarbern, och at långt 
flere i Riket vinlågga fig om dels cultive- 
rande, anfer jag gan/ka nyttigt for Samhållet, 
om en få dyr drogue fnart blefve onödig 
at utifrån förfkrifva , kunnandes i hvarje 
Lån fiere hundrade /kålpund hemma förlkaf- 
fas.. Når det ock blilver en Nationell vinfl, 
och defs koiinad ftadnar inom Riket, anfer 
jag nödigt, at til upmuntran för dem fom 
på fådane planrager använda koftnad och 
möda, denna Rhabarber icke heller nedfål- 
]es til vanpris, kvarmed all upmuntran /kul- 
le förfvinna. 

Föl # ) o ( # rof 

För det närvarande utbeder jag ödraja- 
kaft, ii Kongl. Collegium täckes utlåta iig 
om defs godhet, och huruvida den icke alle- 
nafl: vid detta Apothek kan begagnas och förfål» 
jas, utan ock til andra Apothekare i lika af- 
feende föryttras* Det upfånda profvet var aldeles af lika 
godhet med framiedne Profeffbren Doclor 
Bergii Rhabarber, och med den iom Herr 
Generalen Baron Ehrensvard cultiverar i 
Södermanland, få at ingen tviFvel år med 
mindre Herr Berzelii Rhabarber både år full- 
komligen god och kan af fjuke med nytta 
brukas. 

J. L. Odheuus. Apolftekaren Berzelii Berättelfc. 

Å 1787 fak jag uti Stockholms Dag- 
ligt Allehanda fe Herr Profeffoms och Plan- 
tage-Direftörns Pehr Adrian Gadds intima- 
tion om Ryfka Rhabarberns odlande, åfvea 
famma Herres Patriotitoa nit med fröns til» 
gång. Jag var då i Condition hos nu mera 
afledne Apothekaren Herr Grapengiessek, 
han tillåt mig nyttja ea liten {ang i fin trä- 
gård, no # ) o ( # 

gård, hvarföre jag från Apotheket Markattan 
i Stockholm förfkref mig genart i lod af 
Herr Profeffor Gadds dar inlämnade Rhabar* 
ber-frön, och få ide dem om höften efter 
defs gifna be&rifning 5 1759 -blommade e n 
del af deffa plantor, men en mångd af fröet 
gick förloradt, hålft jag enfammen hade hela 
tyngden af Apothekets rörelfe; och dårige* 
nam hindrad at efterfe fröet, fom, öppet för 
vader, var måft bortflagit 5 1790 om våhren 
afled min Patron,, trägården blef det året 
utan all Ikötfel, och jag herr enfammen fick 
icke tid at plantera mera 5 foflnma år accor- 
derade jag med Arfvingarne, och blef ågare 
af Apotheket. Höften hyrde jag mig en lyc- 
ka med faft grund -, och fådde dar de frön- 
jag hade qvarj dtik kommo nu frodigt up 
påföljande våhr; 1792 om våhren utfattes 
plantorna* I år, få fnart nya blader började 
vifa (Ig, uptog jag trenne fångar, och de 
ftörfta rötter vägde 5 /kälp. med fina fibrer. 
Jag tog en af defle och torkade fårfkildt, 
för at finna huru mycket af torkningen ut- 
dunftat, och fant vigten min(kad til i fkålp» 
2 lod. För at få rötterne compatte föigde 
jag Herr General -Majoren och Riddaren Ba- 
ron EhrensvÅrds upgifna råd i Stockholms 
Dagligt Allehanda, at af/kåra frö-ftjelkarne 
då de börja vifa fig ; men detta • har icke 
lyckats för mig 5 Rötterne blefvo mer och 

min* # ) o ( # III 

mindre ihålige. Rengörningen /kedde fålun- 
da: at jag förft tvättade rötterne, fiyckade 
dem, och utlkar alt hvad ruttit var$ fedaa 
Jade jag dem på en vind, hvaråft icke fanns 
något drag , til torkning, och vandes om 
hvarannan dag 5 då jag fåledes fant at de 
icke ville nog fort torka, uptrådde jag dem 
på ftarka fnören , med et qvarters fkillnad 
emellan hvardera^ eller mindre, alt efter de- 
ras ftorlek, därefter hartgdes de under et te- 
geltak utan drag, dar de torkade val. Men 
för at få det råtta utfeendet på Rhabarbern, 
var jag bekymrad, ty ju mer han torkade, 
ju mer blef utfeendet brunt, oaktadt jag ftraxt 
efter tvättningen aftog den förfta hinnan; 
åndteligen fedan han var genomtorr, /kalades 
åter eller rafpades, at han fick det utfeendet 
lom denna , hvilken jag har den åran öfver- 
Ikicka til prof. 

Jag har ännu <; fångar af 8 alnars långd 
och 6 qvarters bredd orörde af 1790 års få* 
ning. I höft årnar jag åter utfå i a 2 /kålp. 
mer ön/kade jag kunna vårkftålla, men fålom 
medellös fattas mig jord, och Staden tillå- 
ter inga andra ån Borgare, defle få åndå icke 
hafva den längre ån 10 år, då den åter /kall 
på Auclion uthyras til den måftbjudande, 
hvarföre om jag ock genom många omvågar 
kunde få af denna jord , vore det en bety- 
dande förluft at efter den tiden lämna hen- 
ne- 


«a # ) o ( # 

ne, fedan däraf biifvit plantage-jord. Jön* 
köping den 24 Augufti 1795. 

Daniel Berzelius* Utdrag af Kongl. Collegii Medlet Pro* 
tocolly hållit uti Stockholm den 14 
November 1795, 

S. D. - - Och emedan det infån- 
de prof på förenåmde pulver, hvilket Apo* 
thekaren Bergius medelft färfkildt på/krift år* 
kåndt vara af honom på defs i Uddevalla 
Stad ägande Apotbek tilredt, efter hvad tvån* 
ne Kongl* Collegii Herrar Ledamöter inty* 
gat, befunnits vid de dårmed anftålde prof) 
innehålla inblandning af koppar, hvarigenom 
händt, oaktadt lamma pulver, med de dar. 
uti förefkrifne Ingredientier , varit jämlikt 
konftens reglor af Kg!. Håf- och Provincial- 
Medicus Docror LévEN ordineradt, at det haft 
emot ändamålet en aldeles ftridig värkan i 
hvilket kunnat, om icke tjänlige medel biif- 
vit genaft nyttjade, förordfaka ikadeliga på« 
'fölgder ; hvartil kommer , at Apothekaren 
Bergius, fedan han om mifstaget af Do&or 
Leven biifvit underrättad, emot Medicinal- 

Ord- # ) o ( # II| 

Qrdnmgarnes före/krift, jämväl klandrat den 
Ordination, fom af Läkaren blifvit gjord; 
finner Kongi. Collegium Apothekaren Ber- 
gius uti defle delar bafva et uppenbart fel- 
fteg begådt, hvarföre, och då fådant förfta 
pången emot honom blifvit anmält, famt de 
däraf upkomne fkadeliga påfölgder genaft 
blifvit förekomne , Landshöfdinge - Embetet 
uti Götheborg fkulle anmodas, at låta ho- 
nom undfå alfvarfam föreftällning , at vid 
Medicamenternes beredning bruka och nyt- 
tja all varfamhet, och påminnelfe at icke 
klandra Lakarnes förelkrifter, fåfom et åmne 
utåfver Apothekataes inftgt och rättighet, få 
kart Bergius vara kunde, at en annan gång 
för dylike förfeelfer undgå det Laga anfvar 
fom Medicinal- Ordningarne därföre utfåtta. 

I öfrigt och fom anledning torde vara 5 
at de til oftanåmnde Pulver nyttjade Ingfe- 
dientier kunde innehålla någon Koppar, eller 
och at de til Pulvrets tilredande brukade 
Mortlar dels varit af Metall, dels ock icke 
tilråckeligen rengjorde 5 få (kulle Håf- och 
Provincial-Medicus Doftor Lcven updragas, 
at uti tilkallade ojåfaktige Perfoners närva- 
ro, jämte någon där på Orten varande Me- 
dicus, på Bérgii Apothek vifitarion, färdeles 
beträffande de uti Pulvret ingredierande Dro» 
guer, underfökning anftälla, och om förloppet 
dermed til Kgl» Collegium med beriftelfe 
XII. B. N;o 8. H in- H4 # ) o ( # 

inkomma. Ar och dag , fom förr ikrif- 
vit ftår.j 

Efter Befallning 

A. Birger Kjeixman. Som Lif moderns omftjelpning år en i 
praftiquen mindre ofta forekommande hån- 
delie, torde benäget tillåtas meddela en dy- 
lik cafus, /om jag under mitt viftande vid 
Penningeby Sätesgård i Roslagen, haft tilfäl- 
Je fe, och utan nägon olägenhet for hvarken 
Modren eller Foftrets tilvåxt, lyckligen af- 
hjelpa. 

Torpare-Huftrun N. N. 36 år gam- 
mal, af ftark kropps -conftitution och någor* 
lunda god hålfa, utom en ofta påkommande 
prolapfus uteri, hvilken olägenhet hon fått 
vidkännas alt fedan fifta barnfången för 5 år 
fedan, och fom, efter hennes egen upgift, 
hon fått igenom forvänd medfart, få väl 
under torlofsningen , fom medelft efterbör- 
dens våldfamma frånrifvande, infjuknade den 
7 Maj f. m. efter en föregående alteration, 
med häftiga qval och tryckning under bro- 
ttet, jämte fpånningar åt föd/len. Som hon 
trodde detta vara moder-plågor , intog hon 
fin vanliga panacée af Campher»Bränvin och 
Kummin, fom ännu mer ökade plågorna. En häf- 
tig # ) o ( # II? 

tig trångning på urin-gången tiltog, under 
hvilket bemödande hon kånde lika fom en 
hvalfning i underlifvet, beJt olik den hon 
förr kant vid prolapfus uteri, hvarpå följde 
en total Supprefio urinae* — Ofullftåndigt 
förut underrättad af et bud , tog jag Sjuk- 
domen för en Colique, och ditfånde en Gum- 
ma för at applicera et Lavementj men hvil- 
ken återkom med oförråttadt årende , fedan 
hon förgåfves fökf införa Lavements-pipan i 
rectum. Denna fade mig då förhållandet li- 
tet mer omftåndligt, och trodde at et mif$- 
fall var å fårde* Straxt efter middagen gick 
Jag fjelf til den Sjuka , tillika med en hår 
varande förfaren Barnmor/ka , fämt fann den 
Sjuka, efter egen upgift, i 4:de månaden af 
groffeffen, med hög och häftig puls, ftarlc 
törft, (koftals påkommande tråogningar, like 
Barn-vårkar, hvarunder några droppar flem- 
migt vatten bortgick, famt uphöjdt och ömt 
underlif. Man mifstånkte ånnu et mifsfall, 
men då Bammorfkan åter /kulle applicera 
Lavement, ingick ej pipan, och vid under- 
sökningen af uteri tilftånd, funnos partierne 
fådane, at hon rent ut fade fig ej igenkänna 
dem, då knappaft Orificium räcktes, up mot 
Sympbyiis pubis, och bakåt kunde hon ej 
långt komma för en växt eller hårdhet, fom 
kändes i korsgropen. Jag underfökte och 
fann det famma, hvilket, jåmte tiden af 
groffeffen, fuppreflio urinae &alvi, gåivo mig 
H 2 full Hö- # ) o ( # 

full anledning til en Retroverfio uferi, hvsi* 
på några Ca lus i Läkaren och Naturf or/ket' 
ren, (3:dje och 8:de Banden) meddelas. — 
Jag Öpnade ådren , och en half timme der- 
efter gafs 30 droppar Tindura Thebaica, 
fom något lindrade plågorna och gjorde mel- 
lan/kofven af trångningarne längre* I brift 
af Catheter förlökte jag, at med tilbaka tryk- 
ning af Uterus gjora urin-gången ledigj men 
ånnu utan någon verkan, endaft under det 
den fjuka iåg på högra fidan , framkommo 
några droppar brännande urin, under hvar 
fvårare trångning. Mot qvålien utfpåndes 
blåfan up emot naflen. Garnhårfvor doppa- 
de i varmt Vatten och Olja applicerades 
öfver underiifvet , och åter gjordes förfök 
med Lavement med Spruta, fom nu med 
krökt pipa kunde införas efter korsbenets 
krökning, hvilket lindrade den fjuka, fedan 
mycket vader bortgåit. — Hela natten var 
oroliga dock lindrades plågorne något ge- 
nom itererade emollierande Lavementer och 
omflagen, hvilka åfven gjorde få mycket, at 
litet urin, til et ikedblad i fånder bortgick 
under hvar trångning. — D« S:de Maji om 
mo gonen , gick litet Urin i filtande ftåjlning 
för förfta gången. Jag förfökte då ReporTtion 
i den fiallning, och efter den i Läkaren och 
JSlat ur for/kar en befkrifne methode; men faft- 
ån Moderbotten kändes litet rörlig, kunde den 
ändå ej verkfUlias för en fmirtfam tryck- 
ning # ) o ( # 117 

ning fom Patienten kånde öfvar isbenet vid 
hvarje förfök; men vants dock därmed la 
mycket, at Orifrciurn började kannas litet 
lydeiigare, och fedan, medelft uferi tiibaka- 
tryckning afgick ymnogare Urin vid hyar 
trångning, med hvilken aftappnfng jag con- 
tinuerade flere gånger i timen , hela dagen, 
til befydelig lindring for Patienten- — En- 
gel/kt Salt gafs i fmå dofes, hvarefter mot 
afton följde en liten öpning. Nu fick Pa- 
tienten mer Jifa och fkoftals fömn , hvaremel- 
Jan aftappningarne af urin fortfattes heta nat- 
ten, men de blefvo mot morgonen mindre 
trägna , fedan en anfenlig mångd urin på he- 
la dygnet bortgått, och underlifvets uphöj- 
ning därigenom mycket minfkafs. — Den 
g:de om morgonen företogs åter Repofmon, 
med förft *t, fedan fvåone fingrars införan- 
de i Reclurn , men knappad kunde et finger 
införas i Vagina, hvilket jag fann få myc- 
ket mindre nyttigt , fom det mer ökade 
trångfeln och hindrade Operationen. — Med 
varfam tryckning mot Moderbotten upåt och 
framåt kunde nu Lifmodren faftån med mycken 
fvårighet Reponéras, och kånde jag tydligt, 
få vål fom Patienten fjelf, då Moderbotten 
halkade öfver korsknölen. — Så fnart detta 
var gjordt , och Patienten ångu var i famma 
ftållning på knå och armbogar, bortgick med 
full forfs ungefår et hälft ftop urin* Patien- 
ten lades på rygg, Lifmodren hade nu få 
H 3 ned- ug # ) o C # 

nedfallit, at OrifTcium fyntes utom de yttre 
födilodelarne. Lifrnodren upfördes variamt 
och litet bakåt* Jåmte tjånlig regime ,; tår- 
manades den Sjuka at några dagar hålla fig 
ftilla i fången, hvarefter hon fedan ej kant 
någon olågenhet , utan fortfarit i grodeflen 
och vid min bortrefa från Penningeby tyck- 
tes förlofsningen vara nåra föreftående* Pen- 
ningeby den 27 Oäober 1795» 

Jonas Nicot. AhI* 
Med. Doftor. Afjkrift ut af KongJ. GoJlegii Mediet 
underdåninga fkrifvelfe til Konungen , 
daterad den %G . November 1*795* 

Till underdånig åtlydnad af hvad Eder 
Kongl. Maj:t i Nådig Remifc under d« 9.*de 
innevarande månad CoIIegium anbefallt, at 
med fkyndfamt utlåtande inkomma , huruvi- 
da det Thomas Nirain tilfogade Sår, i och 
for fig fjelft varit enfamt dödande, eller om, 
och i hvad mån Nirains, efter det han blif- 
vit fårad, företagne rörelfe, utan at förut lå- 
ta iåret förbindas, må kunna anfes hafva bi- 
dra # ) o ( # 119 

dragit til den genaft därefter påföljande ' dö- 
den, har Collegium detta mål i nogafte fkår- 
ikådande tagit* Och emedan intet Hågs La- 
kare-betyg öfver den Nirain tilfogade fkada 
blifvit ranfakningen bilagt 5 få gifves inga an- 
dre uplysningar, ån de fom af ranfakningen 
kunna hämtas, af hvilka ej med vifshet kan 
dömmas , om fåret i och för fig f jelft varit 
dödande* I en få tvåtydig be/kafTenhet, fom 
denne olycksbåndelfe fig framftåller, fynes 
den lindrigare meningen böra följas, fåfom 
med de fig hårvid företeende omftåndighe- 
ter måft öfverensftåmmande. I anfeende 
hvartrll och fom Nirain icke njutit den rin- 
gafte hjelp, utan gådt ut, och i 2:ne tim- 
mars tid legat på gården, dar de ifrån jor- 
den upftigande ångor, och luften med (in 
kyla omedelbarligen fått tiltålie verka på de 
utfallne tarmar, därigenom tilftåndet anfen- 
ligen förvärrats,, men genom en genaft til- 
kallad Fåltfkår kunnat förekommas, förme- 
delft defammas fnara införande, och fårets 
behörige vårdande effer konftens regler, hvar- 
til kommer, at efter flere vittnens intygan- 
de, tarmarne troligen ej blifvit fårade, utan 
våldet blott fkedt på underlifvets yttre be- 
täckningar, hålft om de inom kroppen dju- 
pare belågne ftörre Blodkåril af knifven blif- 
vit träffade, döden i fådant fall ånnu fnarare 
bordt påfölja 3 få år Collegii underdåniga tan- 
ka, at denna ikada år at anfe fåfom tilfål- 
H 4 ligt- 120 # ) ( # 

Jigt-vis dödande, af brift på förnuftig flqöt- 
fell och nådigt Låkare-bifråde. 

Collegium Medicum framhärdar med dju- 
pafie nit och troher, &c, &c. &c. 

At föregående affkrift år lika lydande med 
det ibland KongL Collegii Medici Hand- 
lingar förvarade Concept, berygar 

A. BlRGER KlELLMAN. På KongL Collegii Medici förordnande, 
nar jag undertecknad vifirerat Apotheket uti 
Uddevalla, och befunnit det i fådant til- 
ftånd , fom nu hår nedanföre vifas. 

Sedan Herr Apothekaren Sven Bergius 
om morgonen den 26 nåftledne November 
liade blifvit underrättad dåröm, at defs A- 
pothek fkulle famma dag vifiteras , och at 
timman dårtil vore utfått til kl. 10 på för- 
middagen, infant jag mig vid famma tid 
på Apotheket, och förefog vififafionen, fom 
federmera fortfattes ait infil middagen, och 
dårefter et godt flycke på eftermiddagen , 
under all möjehg och ovanlig noggranhet, i 
närvaro af Herr Hof-Medicus Do&or LévEN, 
Herrar Rådmannen P. Lindbom och J. B. 
Hellberg, lamt Herr Handelsmannen B. 
Bark. 

Det # ) o ( # m 

Det förfta göromål fom då företogs, 
var at be(6ka och befe Laboratorium Che- 
micum, hvilket befants vara i god ordning 
och tilrlckeligen förfedt med alla årforder- 
liga Inftrumenta och Vafa, hvilka ockfå 
voro af den befkarTenhet, at vid dem 
Var ingen ting at årindra. I Laboratorio var 
då under arbete eller' Laboration Spirit. A« 
romat. och Magnefia Alba. 

Härefter befågos Material - Kamrarne , 
Gråsvinden och Pack boden, hvilka alla voro 
fylda med Medicinalier af alla flag, fom fyn- 
tes god.) och upriktiga, undantagandes, at 
några Rötter af Rad. Taraxaci öfverkom- 
mos, fom af ålder hade förlorat fin ftyrc- 
ka, dock fants dnraf et annat förråd i fjelf- 
va Apotheket, fom var godt och aldeies o- 
ftraffligt. 

Sedan nu alla förenåmde flållen blifvit 
befökta och efter behof genomledde, vardt 
fluteligen Apotheket viliterat, hvilket befants 
vackert, fnygt och ftådat, famt val fourne- 
lat med goda och påliteliga Medicamenter. 

Af Simplicia funnos alla och flere* ån 
Materia-Medica förelkrifver , utfökta , goda 
och til och med de dyrbarafte i ovanlig 
flor Qvantité, få at dåraf ej allenaft år til- 
fackligt förråd för Staden och Landsorten, 
utan åfven tilråckligt at "afUmna til kringlig- 
gande Apothek. 

H ? Com* *22 # ) O ( # 

Compofita och Pråparata Chemica befå- 
gos och underföktes, och alla befunnos myc- 
ket goda. På Material-Kammaren farits åf- 
ven forråder af fådane. 

Apothekaren Beägius anmålte, at defs 
förråder af Sven/ka Vegetabilier för närva- 
rande ej voro få fynnerliga, emedan han juf} 
nu hade fin Höft-reqvifition under vågen med 
et Fartyg från Malmö , dock var ingen brift 
|)å vegetabilier för det närvarande. 

För at vinna uplysning om det i fråga 
varande pulver, lått Herr Apothekaren fram- 
vifa 3:ne får/kilra (lag Sulphur pråcipitatum , 
bvilka han fade vara pråcipiterade med oli- 
ka fyror. Desfa 3:ne forter Sulphur pråci- 
pitatum differerade något i anfeende til mer 
#ller mindre hvit Colleur, men voro dock 
alla riktiga och vål tillagade. Herr Apothe- 
karen lått framvifa det ftåndglafet i Apothe- 
ket, utur hvilket detfamma Sulphur pråcipi- 
tatum blifvit tagit, fom gjordt den oväntade 
Effecten. 

Följande förfök anftåldes: i) Suiphet 
pråcipitatum blandades med Vatten, och til— 
(logs Lixivium Tärtari. Blef oförändrat 2) 
Sulph. pricipit. blandades med Vatten och 
tilllogs Alc. volat. aqvofum. BUf oförändrat 
3) til Sulph. praecipir. lades några gran viri- 
de seris och blandades med Vatten, famt til- 
flogs Alc. volat. aqvofum. Wifade Color 
Saphirin* 4) Sulphur praecipit. Solverades i 

A* # ) o ( # 123 

Aceto vini och tilflogs Alc. volat. aqvofum. 
Blef oförändrat* 

Håraf fynes at Sulphur präcipiråfum var 
aldeles riktigt, och at den oväntade Effecten 
Jårer hårrört af någon främmande tiibland- 
ning. 

Betjeningen vid Apotheket fyntes vara 
/kickeiig och väl hållen* Den Geiållen fom 
utlämnat det i fråga varande pulver, ådaga- 
lade vid vilitationen all färdighet och Jkick- 
Jighet. 

Herr Apothekaren Pergius erböd fig , 
at i vår närvaro anftäila Examen med Gefäl- 
Jen om defs Pharmaceutifka kun/kaper, men 
fom tiden led , upfköts det til et annat til- 
fåile. Wennersborg den f November 179 1 )' 

David Hultman, 

Asfesfor och Provincial-Medi- 

cus i Elfsborgs Län. *. 

Såfom närvarande vid denna fårrättning. 

Bengt Barck. Pehr Linbbohm 
J. B. Hellberg. Embets-berättelfe of Carl Gust. P/- 
lo 9 Prov. Med. Adjunå i Jemlland. 

Jag 124 #' ) o ( # 

Jag får nu i ödmjukhet til Kg!. CoIIe- 
gium Medicum, afiåmna Raport om tiiftän- 
det hår å orten , i affeende på Venerifka 
Smitfan , den jag tror enligit alt hvad jag 
liunnat utforfka, i det nårmaöe /kall vara ut- 
rotad, jag har fedan jag hade åran infånda 
min fifta Relation, haft nio Perfoner under 
Cur, hos alla har fjukdomen vant i fin bör- 
jan , och endaft ungt folk hafva därmed va- 
rit behäftade, hvartil deras få kallade Jek- 
flugor mycket bidragit, hvareft ungdomen 
Ikåckar fig tilhopa och med darifande och 
fupande fårdrifver hela nätterna , och efter 
Hutat nöje och under full Tranfpiration, läg- 
ger fig Drängar och Pigor om hvaran ju fle- 
re ju båttre, detta kan ej annat ån fortplan- 
ta en få fmittfam fjukdom i fall någon i et 
fådant Bachi gåftabud , . hvareft åfven Fröja 
dyrkas , /kulle vara angripen. 

För at hindra detta ondas utbredande, 
tog jag ået be/lut at i famråd med Forfam- 
lingens Paftor, och de måft anfedde af $ok- 
Kemännen, på allmän Sockneftämma göra 
föreftällning , och påyrka desfa fammankom- 
fters inftållande, åtminftone til defs Veneri- 
fka fmittan hunnit blifva dämpad, hvilket ha- 
de den värkan, at folket fedan varit mera 
aktfamme, och få fnart någon kant den min- 
fta krämpa, genaft hos mig förfrågat fig och 
då tröt at det vore fom de här kalla , den 
fiyggfj u ^ an » J 3 g n 3 r ^Jgt beftåndigt Jamma 

Cur- * ) O ( # 12? 

Cur-method, fom jag {tån början antagit, 
undantagandes obetydliga ändringar, dem 
omftåndigheterna föranlåtit mig at göra. — 
Dem iom ej kunnat föredraga mixtura mine* 
ral: bar jag låtit bruka mercuren i piller, 
jämte falfvan, en del har jag låtit bruka De- 
coct af Lignum Guajac: och rafpade Enröf. 
ter* — R:ra Tebaica, har hos en del gjordfc 
god värkan , då de haft fömnlöfa nätter meå 
värk i lederna — få at utan det våifignade 
opium , vore mången gång ej godt at vara 
Läkare; jag härefter H;r Bergs-Rådet Dahl- 
bergs upgift förfokt, at låta en Drång nyttja 
efter et öfverrlödigt bruk af mercuren, Tin#. 
Colocynthidis til 60 droppar i fänder, 3:ne 
gånger om dagen, et par veckor, hvarefter 
lian fant fig val ; famma Karl hade fedt en 
flor flalka, hvar jag hade förråd af mixtu- 
ren , och funnit tilfälle at för.fe fig med en 
apart Flafka däraf, emedan han tyckte def 
jag hushållade för mycket med honom. Jemt- 
lånningen tror , at om han ej får förtåra fa 
mycket medicamenter han orkar, och myc- 
ket på en gång, kunna Läkemedlen intet ut- 
rätta , det händer ej fållan, at de kunna på 
en gång intaga et medicament, fombordtta- 
ges i 8 a *o Dofis , och mena (ig därige- 
nom i en haft dämpa det onda. — Och i 
fanning behöfves det nåftan mer ån dubbelt, 
för at göra någon värkan hos en NorrJånnig, 
emot i fodra Provincerna. — Jag har nu 

en- 126 # ) o C # 

endaft en drång fom fnart fulländat fin Cur. 
Fiere fmittade vet jag för närvarande ej utaf, 
och ön/kar at faken därmed vore afgjord, e- 
roedan den i flera affeenden varit nog be- 
fvårfjg*. — Och /kall det vara min ftörfta til- 
fredsftållelfe at hafva efter min ringa kunfkap 
upfyit de fkyldjgheter Kongl. Collegium mig 
ålagt, lindrat medmänniskors plågor, och fö. 
rekommit et allmänt ondr. Selsved den 28 
November I79f. Carl Gustaf Pilo. Sjuklighetens förhållande vid Kgl. Ur- 
logs- Flottan , under Krigs- åren, ef- 
ter Flottans hetnkomfl ifrån Finland 
J788 9 til årets Jlut 1790; inlämnat 
til Kongl. Wettenfk. Academien. 

Sedan en lycklig Fred, genom visdom 
och tapperhet blifvit tilvunnen, och Hutat de 
håndelier, fom plåga Krig åtfölja, år det 
gagnande både för framtid och efterkom- 
mande, at närmare kanna de omftåndigheter 
fom oftaft åftadkomma ftörre Mennifko-förö- 
delfe, ån Fiendens Vapen, och emedan den 
under Kriget inträffande (jukligbeten vid Ör- 
logs-Flottan, kan räknas ibland des fe , fin- 
ner jag mig Ikyldig, at fåfom den dar fölgt 
fjukdomen ifrån defs början, til flut, dårom 
hos Kgl. Academien afgifva beråttelfe. Man 

har # C o >) # 127 

har fållan fett något in- eller utlånd/kt Krig, 
dar icke dylike Farfoter .inträffat, bvilket le- 
der fin uprinnelfe ifrån den mångd af Men- 
nilfkor, de dår nödvändigt, måiie intaga et 
trångt rum , hvaråft Kropparnas exhalationer, 
communiceras med hvarandra, hvareft luften 
af flike utdunftningar fördårfvas, och up- 
vecker den få kallade Fålt-Febern, eller för- 
vårrar och med röta upfyller de fjukdomar, 
fom (Ig dårjåmte förete* # 

Når Arméer åro nödfakade lagra fig pä 
fumpiga ftållen, händer fådant få mycket förr, 
lom luften förut dårftådes år med ofurtcfa , 
fuktiga och til liffödan otjänliga åmnen up- 
fyld, hvilken af nyfsnåmde ordfaker ån me- 
ra förvårras* e 

På et Örlogs-Skepp, år förhållandet å- 
ler, i den delen af få mycket ftörre fölg- 
der, fom Manskapet ån mera uti et trångt 
Rum inpackas; men dårföre får icke den 
Hypothefen antagas, fom afgjord , at dylika 
Jåger hvarken til Sjös eller Lands, altid vär- 
ka fmittofamma fjukdomar, utan tvärtom up- 
ftår dåraf det fåkrafte bevis , at (like Epide- 
mier icke leda fin uprinnelfe ifrån Manska- 
pets alt för trånga legen och den dåraf al- 
tid förordfakade corumperade luften, ty dä 
/kulle de vid alla flike tilfållen vara oundvi- 
kelige; men fom man fer förhållandet helt 
annorlunda , ty måfte nödvändigt deflfe Epi- 
demier tilföras genom f mittå ? åfven fom at 

cM 128 # ) o ( # 

de vanlige fjukdomar, fom viffa års-tider in* 
fråffa, blifva af den åfvannåmde för/kåmda 
Juften, ån mera elake, fmittofamme och do- 
delige. 

Man tror ftundom at hushållningen, el- 
ler den omtanka , fom vid flike tilfållen bör 
vårkftållås, blifvit förfommad, hvarigenom dy- 
Jike fjukdomars utbredande, i tid icke blif- 
vit hämmad : men om man med urikillning 
och kännedom, går tiJ grunden håraf, up- 
dagas fnart *de många vedennålen, tam gif- 
va vid handen, at båfta anitajter och måtta 
forgfålfighet, både at vara beredd, på emot- 
tagande af ilike olycksbånddfer, fom ock at 
hindra deras fortgång och häftiga utbredan- 
de blifva otilråckeliga, emedan mängden af 
fjuka ofta öfverftiger det antal man förmodat 
och fjukdomens befkaffenhet ofta år fådan, 
at den icke låter fig hämma, förr ån de ord- 
saker uphöra, hyaraf åen underhålles* 

Den vid Örlogs-Flottan gångfe fmitto- 
famma fjukdom, var af fådan be/kafTenhef, 
hvars egenfkap innefattade en fortplantande 
fmitta man ifrån man, och utbredde (ig ic- 
ke genom förfummade anftalter, icke genom 
Sjukhus eller Skeps-luftens ofunOhet, utan 
genom den fmitta fom fjukdomen medförde, 
hviiken åtfölgde de fjuka, eller nyfs tilfri/k- 
nade, hvars kroppars exhalationer af dé fri- 
/ka emottogs, och hos dem 1 upvåckte ena- 
banda ljukdom; men fick likväl et lyckligt 

til- # ) b ( # 129 

tillagg, af den ovanligt tidiga och firårtga vin- 
tren, forn vid 1788 års flut inträffade, hvil- 
ken ej allena bidrog ti! denna fjukdoms för- 
virrande, utan i fynnerhet åftadkom defs ha- 
lliga utbredande, och datfamma at hindra ^ 
var ofelbart öfver mennifko hÖfva, 

Alt intil den ärorika Sjöac*tionen under 
Högland d 17 Julii 1783, emellan Svenika 
och Rylka Flottorna, och hvarefter den förft- 
nåmde inlopp til Sveaborg i Finland, var 
Manlkapet håifofamt, få at man ej hade an- 
ledning frukta någon Epidemie, men ftraxC 
efter ankomften til nåmde ftation, begynte 
mera fjuklighet vifa fig på det åröfrade Ry- 
flca Skeppet Uladiflav, HVilket med Sven/k 
Befattning var bemannat, åfveft märktes ibland 
de ifrån detta Skepp bleflerade Ryfka Fån- 
gar, fom voro förlagde i Sjukhufen på Svea- 
borg, at den dårftädes gängfe Feber, vaf 
mera malign* 

Sjukdomen fpridde fig fedan ibland de 
öfrige Skeppen i Flottan , hvars fjuka trans- 
porterades til nåmde Sjukhus, dock voro en- 
daft vanliga Höft-Febrar, fom fporadice fig 
företedde: men blefvo efter ankomfterj til 
Sjukhufen mera illa artade. 

Sedan det lyckliga Tåget med Flottans 
hemförande uti få fen årstid företogs, hvars 
minne i Tideböcker altid med prisvärd för- 
undran blir anfett, inträffade tillika en gan- 
Jka hård väderlek med ftorm, fråft och fnå< 
XII B. N;o 9, I by- 130 # ) o ( # 

byar, fom gjorde Flottans hemrefa högft be- 
fvårlig, dock ehuru denfamma efter § dagars 
fegling den 28 November S. å. ankrade på 
Strömmen vid Carlscron3, kunde fjuk antalet 
i anfeende til Manskapets utltåndne fatigve 
och andra brifter, anda icke råkna* ovanligt, 
utom på Skeppet Uladi/lav , bvilket hade 
dubbelt flera fjuka, ån något annat Skepp i 
Flottan, åfven fom man vid de fjukas an- 
komft til Sjukhufet hårftådes, genaft fick år- 
fara , at deras fjukdom var af högft elakt 
flåckte. 

Det år tiiförene få in- fom utrikes an- 
märkt, af åtikilJige Skepp hafva hos fig lik- 
fom något egit, hvilket går, at Manfkapet 
dårflådes åro mera fjukiige, ån på andra 
Skeppen, ftundom händer detta under en el- 
ler annan Expedition , ftundom beftåndigt. 
Sådant hårleder fig merendels därifrån, at 
en ftinkande och o(und luft upftår af ftilla- 
ftående och rutit vatten, fom famkas vid 
Köl-fvinet och Pumpfotet, hvilket at fuli- 
komligen bortfkaffa ftundom är nog fvårt, 
pä de Skepp, fom med Kran icke åro för- 
ledde. 

Man fer ofta hnru fuktighet vifar fig u- 
fi det ena Skeppet framfar det andra, och 
man har ofta nog fvårt , at utleta råtta ord- 
laken» 

Hvad åter Skeppet Uladiffav angår, ha- 
de ej renlighet darftådes varit hufvud-yjket, 

dä # ) o ( * I5| 

då det föll uti Sven/ka händer; men fedan 
fådant blef iagttagit, har Skepps-Befattningen 
på detta Skepp , under de fenare års Expe- 
ditioner, förhållit fig lika med de öfriga 
Skeppen i Flottart. 

Den nåmde infallande vintren, fom fort- 
for under hela aftåcknings-tiden, vårkade ån 
mera på Skepps-Befattningens hålfa , och få 
Ökade fjukligheten ofver alt i Flottan, at 6o 5 
70 a 80 Man ankomnio dageligen til Sjuk* 
hufet, och når detta var upfylt, intogo dö 
fjuka fin3 qvarter f Staden. 

Sedan hela Flottan , under den fvåra 
Väderleken, hunnit inlaggas på Skepps-Varf* 
vet, Ikulle flörre delen af Manfkapet hem* 
förlåfvas til Landsorterne, emedan de til 
Flottans behof ej öfver vintren voro nödige $ 
men den högft ftrånga vintren, fom under 
Manlkapets hem-mafcher vid Jul-tiden in- 
föll, var fil få mycket flörre olycka, fom fle« 
fe af de i Qvarteren varande fjuka, famt til* 
hörde de hemgående Compagnier, fmögö 
fig med, då luften at få komma hem, til* 
delte dem mera ftyrka ån de vårkeligen äg- 
de, hvaraf hånde, at kölden bidrog til mån- 
gas undergång» 

Af det qvarblefne manfkapet, faknades 
dageligen flere vid Parads upropen om mor- 
narne> och defle uptråden voro få mycket ef* 
tertånkligare, fom man hvarken kunde få 
veta de fjuka$ anta! eller viftande^ emedan 
I 2 Com- 132 # ) o ( $r 

Compagniens RoN och Qvarter-Måftare, forn 
nårmaft fådant kände, nåftan dageligen må- 
fte tilfåttas, emedan de förre beftåndigt in- 
fjuknade. 

Man nödgades dårföre den 20 Martii 
och följande dagar, anftålla vifiration hus i- 
från hus i hela Staden, hvarigenom man när- 
mare fick årfara , at de fjukas antal i Qvar- 
teren räknades til 1380 Man, och hvareffer 
alla möjeliga anftalter vidtogs, få til deras 
ikötfe! fom förplägning. 

Af Veckobladen var redan bekant, hu- 
ru fjukdomen åfven ibland Stadens Invånare 
fig inrotat, få at af chfia hvarje vecka namn- 
gafs 70, 80 a 90 Perfoner fom aflidir. 

Den aldradriftigafte omforg, at afhief- 
pa en fä betydelig olycka , blef dårföre icke 
älidofatt: men det allmänna hinder, fom var 
ordfaken til fjukdomens häftighet, låg åfven 
i vågen vid alt företagande, nemligen den 
ftarka vintren , hvilken åfven äftadkom, af 
den provifionella Sjukhus -Byggnaden, gick 
ganflka långfamt, och at man landsvägen nöd- 
gades låta hitföra de betydeliga förlager, 
{om fodras til en fådan mängd fjuk3. 

Dock efter all använd forgfållighet, blef 
åndteligen den 11 och 15 Apiil Staden e- 
vacuerad ifrån Kronans fjuka Mandråp, då 
1486 fjuka uti de nya Sjukhufen inlades* 

Tiden til Flottans armerande och be- 
mannande begynte nalkas, hvarföre nytt man- 

fltap # ) o ( # 133 

/kap dageligen ankom, men fjukdomen in- 
ritade (ig fnart ibland åefte och ftundeligen 
få tiltog, at når et Sjukbus blef inredt och 
med fjuka upfylt, voro redan fjuke i fårråd, 
Jom /kulle intaga det följande. 

Flottan affeglade den 7 Julii, fedan al- 
la de fjuka voro iånde i land och fom Sjuk- 
hufen voro otilråckelige, inrättades åfven 
Tålt til de fjukas inrymrne : men ehuru fjuk- 
fumman anfenligen minskades, under den ti- 
den Flottan var i Sjön , tiltog den få myc- 
ket mera, då Skeppen efter Aclionen under 
Öland, nödgades för Manfkapets tiltagande 
fjuklighet åter föka Hamn. 

Antalet af Flottans fjuka öfverfleg vida 
det utrymme, fom i Land var at tilgå, hvar- 
före Sjuktålt af Skeppens Segel inrättades på 
Kyrkö, en half mil Sjövägen ifrån Carlscro- 
na, åfven på det all Comniunication emellan 
Flottan och Sjukhufen fkulle afftångas, för- 
lags Kyrkö fjuka med alla nödige behofver 
ifrån Skeppen. 

Sjuk-antalet på Kyrkö fteg ftundom til 
5000 Man om dagen, och då man tillägger 
Jika ftort antal och dåröfver, af de fjuka i 
Stadens Sjukhus, få utgjorde fumman ofta 
10000 fjuka dageligen, hvilka fodrade vård 
och Jkötfel. 

På det de tilfrifknade icke fkulle åter 

infjukna, inreddes 3:ne gamla Skepp ifrån 

Skeps-Varfvec , [om utlades och emottogo al- 

I 3 la 134 # ) o ( # 

la de af Flottans fjuka på Kyr!«5 ankomman* 
de Convalescenter och rilinfknat Manlkap , 
famt fedan de med mera närande föda biif* 
vit underhållne och återhämtat krafter, åter* 
ländes til tjänftgöring på Flottan. 

EHuru man i Land redan inrättat åtfkil* 
Jiga Tålt til lika behof , ågde fådant likväl 
icke beftånd, ty de fjokas tiltagande , af 
nytt ankommit manfltap förordfakade at man, 
åfven i nåmde Tålt, nödgades inlägga de 
nyfs tilfjuknade , efter i Sjukhufen inga rum 
voro at tilgå, dock blef fedan et dylikt Con- 
vallescent-hus inrecit i Lyckeby 3-4:dels mil 
ifrån Staden , och ehuru fynbar nytta dåral 
förfpordes, var wSjukdomens härjande egen» 
(kap, oaktad all omforg af lika otyglad be« 
fkaftenhet, ty det til Skepps-Befattningar da* 
geligen intågaode Manlkap , okade de fjokas 
antal, då oftaft hände, at Karlen icke 6 da- 
ggar var i Staden eller på Flottan, förrän han 
intog Sjukhufer* 

Men likväl fedan man hunnit famla nytt 
Man (kap ifrån Landsorterne och ännu fyntes 
frifka, famt utmunflrat fä många fom kunde 
ifrån Convalescent-Skeppen och Hufen, at 
Flottan något när kunde få fina Befattningar, 
/kulle de å nyo affegla, hvarföre defs fjuka 
på Kyrko blefvo ariförda til Sjukhufen, dl 
ifrån d. 19 Sept. til d. 3 Oftob. 55 II man 
blefvo infände. 

Flöt- # ( o ) # 13? 

Flottans Segel, fom längre tid varit nyt- 
jade til de fjukas Boningar, Hängmattor, Klä- 
den och Kok-kåril med mera, fordrade, an. 
fenlig reparation, innnn, i fynnerher de förft- 
närrule, kunde af föriigrige Sjömän, uti en 
ii ganfka fen årstid nyttjas fil Sjöfs: men 
driftig omfanka och värkftållighet, va/kade 
likväl, at fedan vinden fogat Tig, Flottan på 
I lite dygnet, fedan de fjuka blifvit afiarona- 
de, den 14 Oflober gick til Sjös, dock för- 
ut sffändes 1 193 fjuka, fom under nåmde 
utredning-dagar infjuknaf. 

Dagen efter Flottans affegling, fteg fjuk- 
antalet til <?883 fjuka i Land. Men fom 
Flottan, få i anfeende til (ena års-tiden, fom 
Jjuklighetens tilfagande efter g dagars kryfs^ 
ning återkom, begynte Skeppen aftakfas, 
hvarföre ifrån den 26 Odober til den 30 
November 3359 fjuka, efter handen fånd^s 
til Sjukhufen. 

Det frifka Man&apet, fom gjort tjånll 
på Flottan, fingo en <fel genaft hemgå , och 
utom dem fom öfver Vintren til Vårfs-arbe- 
te_behöfdes, afgingo den öfriga delen, fe- 
dan Skeppen voro inlagde til Brobåncken. 

At fkiljas ifrån en ort^ där ljukdom och 
elände l&fom tagit (it ftamhåll, där döden 
tycktes vara målad på hvar y.te Sjukfång, 
fyntes lika få menfkeligit, fom det var hug- 
nande för de fjuka, at de, as tjånft på Flot- 
tan efter erhållen hålfa , ej mera behöfdes , 
I 4 u- 136 # ) o ( # 

utan i ftållet få afgå til fine hemvifter, hvar- 
före ock defTe dag från dag förbättrades och 
,5juk-fumman aftog. 

Då genom det afgångne Manfkapet , 
fjukdomen ej fant några Subjefter, at med 
lin fmitta anfalla , dä genom hoppet at få 
komma hem , den hos Gemenfkapen vanliga 
hemfjuka botades, då en blidare väderlek, 
ej allena under aftaklings-tiden , utan åfvsn 
federmera vårkade, at fjukdomen lämnade 
fin malignite och antog en helt annan ikap- 
nad, då kunde man förut fpå, at naturens 
okånftlade vårkningar, fnart /kulle qvåfva de€ 
onda, och at all annan åtgärd var föga vår- 
dande» 

Redan vid /lutet af Höften, begynts 
fjukdomen förändra fine fymptomer, och alt 
fom det led åt årets fiut, fåg man mera hu- 
ru den förändrades, utom det at då vid O- 
#ober månads flut Sjuk-fumman var 4770 
man 3 /lutades året med 1606 fjuka, 

1790 års Vinter hade ringa köld, en 
omftåndighet , fom framför alt bidrog til 
Jjuklighefens minfkande, och ehuru ganfika 
mycket Man/kap ftraxf efter Nyåret, kom 
antågande til Flottans tjånft , hvarmed och 
den följande tiden fortfors , få at man haft 
anledning förmoda, af en få gan/ka ftor folk- 
mängd , at Sjuk-fumman mera /kulle tiltaga , 
räknades dock då Flottan den 30 April af- 
feglade, ej mera än 1368 fjuka i Sjukhufen, 

hvar* # ) o ( # X37 

hvaraf ingen enda var af förra årets fjukdom 
befvårad, utan af vanliga Vår- och Intermit- 
tente-Febrar» 

Det felar icke, at ju vakfam hushåll- 
nirxg och god förplågning under Manfkapets 
hit*marche och under Skeppens utredning , 
bidrog til deras confervationj en omftåndig- 
het , fom til de ftyrandes minne icke bör 
förgåtas , en vid flika tilfållen högft nödvän- 
dig och nyttig omtanka, ty detta lägger of- 
ta grunden til Manskapets mer eller mindre 
hålfa, den påföljande Expedition och var nu 
få mycket angelägnare, fom få gan/ka myc- 
ket ny-Vårft folk /kulle gå om bord på Flot- 
tan, hvilka aldeles icke voro vant* vid Sj5- 
Diceten. Under det Flottan var til Sjöfs, 
aftog dageligen Sjuk-antalet , få at den 30 
Sept, voro ej mera ån 277 fjuka af hvarje- 
lianda. fjukdomar , och ehuru Sjuk-antalet ef- 
ter Flottans hemkomft, dels af invårtes dels 
af bleflerade fjuka den 13 Oftober räknades 
til 747 Man, aftog den fedan dageligen, få 
at vid 1790 års /lut, hela Sjuk-fumman en- 
daft fteg til 141 fjuka, hvaribland ftor del 
voro af de bleflerade, fom fordrade långre 
läkning. 

At få mycket närmare kunna utröna fjuk- 

lighetens förhållande under deffa år ? år uti 

följande Tabell utfört, förhållandet i hvarje 

månad af ankomne fjuka , fri/ka och döda , 

I S famt 138 # ) o ( # 

lamt jåmförelfe emellan de fjukas anta! och 
döde. 

Tabell;, fom vi/ar Sjuklig het ens förhål- 
lande vid KongL Örlogs -Fiott an ? i- 
från December månads början 17889 
ill urets Jlut 1790. 

År 178S December. Qvare i Sjukhu- 
fen fedan förre månaden ic2* Inkomne fju- 
ka i hvar månad 1509. Summan af fjuka i 
hvar månad i6ll* Fri/ka uti hvar månad 
478. Afikedade, hemlåfvade och rymde 
2l6. Döde i nvårjfe månad 121. Qvare i 
Sjukhufet til nåfla månad 796. Summan af 
fjuka i hvarje månad 1611. Dödlighetens 
förhållande i jåmförelfe med de fjuka i hvar- 
je månad 13 |, — Ar 1789 Januarif. Qva- 
re i Sjukhufen 5 fedan förre månaden 796. 
Inkomne fjuka i hvar månad 476. Summan 
af fjuka i hvar månad 1,272. Frifka i hvar 
månad for. Af/kedade, hemlåfvade och 
rymde 6^* Öode i hvarje måoad 182. Qvar 
i Sjukhufet til nåfta månad 524. Summan 
af fjuke i hvarje månad 1272. Dödliglighe- 
tens förhållande i jåmförelfe med de fjuka i 
hvarje månad 7tV — Februarii. Qvare uti 
Sjukhufen, fedan förre månaden 524* In- 
komne fjuka i hvar månad 363» Summan 
.af fjuka i hvar månad 892. Frifka uti hvar 
månad 101» Afikedade, hemlåfvade och 

ryrn« # C o ) # 139 

rymde 19* Döde i hvarje månad 109. Qvare 
j Sjukhufet ti! nåda månad 663. Sumrnan 
af fjuka i hvarje månad 892. Dödlighetens 
förhållande i jemförelfe med de fjuka i hvar- 
je manad g i. — Mars 3 qvare i Sjukhufen 
fedin förre månaden 663» Inkomne fjuka i 
hvar månad 4^0. Summan af fjuka i hvac 
manad 1203. Frlfka uti hvar månad 32<f. 
Af/kedade, hemlåfvade cch rymde. Döde 1 
hvarje månad 126» Qvare i Sjukhufet til nå- 
fta månad 7^2. Summan af fjuka i hvarje 
månad 1203. Dödlighetens förhållande i 
jåmförelfe med de fjuka i hvarje månad 9 §w 
*— April, Qvare i Sjukhufen fedan förre må- 
naden 7^2. Inkomne fjuka i hvar månad 
1^38» Summan af fjuka i hvar månad 22QO. 
Frifka uti hvar månad 538. Af/kedade, hem- 
Jåfvade och rymde. Döde i hvarje månad 
IS v Qv3r i Sjukhufet til nåfta månad l<?g7« 
Summan af fjuka i hvarje månad 2290. Dö- 
delighetens förhållande i jåmförelfe med de 
fjuka i hvarje månad 14 1. — Maji, Qvare i 
Sjuhhufen fedan förre månaden 1 597. In» 
komne fjuka i hvar månad 14^8. Summan af 
fjuka i hvar månad 30^5. Fri/ka i hvar månad 
1159. Aflkedade, hemiafvade oeh rymde. 
Döde i hvarje månad 284» Qvare i Sjukhu- 
fet til nåfta månad 1612. Summan af fjuka 
i hvarje månad 30^* Dödlighetens förhål- 
lande i jåmförelfe med de fjuka i hvarje må- 
nad 7 |t — Juoii , Qvare i Sjukhufen fedan 

för- Ho # ) o ( % 

förre månaden 1612. Inkom ne fjuka i hvar 
månad 2096. Summan af fjuka i hvar må- 
nad 3703. Fri/ka uti hvar manad 120. Af- 
Jkedade, hemlåfvade och rymde 31. Döde 
i hvarje månad 265. Qvare i Sjukhufet til 
nåfta månad 2211. Summan af fjuka för hvar- 
je månad 3708» Dödlighetens förhållande i 
jåmförelfe med de fjuka i hvarje månad 14, 
! — Julii , Qvare i Sjukhufen ledan förre må- 
naden 221 r« Inkomne fjuka i hvar månad 
2735. Summan af fjuka i hvar månad 4947. 
Frifka uti hvarje månad 1613. Afukedade , 
hemlåfvade och rymde 16. Döde i hvarje 
månad 437. Qvare i Sjukhufet til nåfta må- 
nad 2880* Summan af fjuka i hvarje må- 
nad 4947« Dödlighetens förhållande i jåm- 
förelfe med de fjuka i hvarje månad 9 ^\, 
- — Augufti, Qvare i Sjukhufen fedan förre må- 
naden 288o. Inkomne fjuka i hvar månad 
95 1 ♦ Summan af fjuka i hvarje månad 3^31. 
Friika uti hvarje månad 763. Affkedade, 
hemlåfvade och rymde. Döde i hvarje må- 
nad 406. Qvare i Sjukhufet til nåfta månad 
2662. Summan af fjuka uti hvarje månad 
3831. Dödlighetens förhållande i jåmförelfe 
med de fjuka i hvarje månad 9 |. — Sep- 
tember, Qvare fedan förre månaden 2662. 
Inkomne fjuka 4911. Summan af fjuka 7573- 
Frifka 1884* Affkedade, hemlåfvade och 
jrymde 4. Döde 400* Qvare til nåfta månad 
5285» Summan af fjuka 7573. Dödlighe- 
tens '# ) o ( # 141 

tens förhållande i jåmförelfe emot fjuka 19* 
— Otfober, Qvare ledan förre månaden $28?« 
Inkomne ijuka 3884» Summan af fjuke 8369. 
Fri(ka 1679, Affkedade , hemlåfvade och 
rymde 1309» Döde 6u. Qvar til nåfta 
månad 4770. Summan af fjuka 8369. Död- 
lighetens förhållande emot fjuka 13 f. — 
November, Qvare fedan förra månaden 477o» 
Inkomne fjuka I3lv Summan af fjuka 6o85» 
Frifka I809. Aflkedade, hemlåfvade och 
rymde» Döde 752. Qvar til nåfta månad 
3^24. Summan af fjuka 6985» Dödlighe- 
tens förhållande emot fjuka 8 tt* — & Qm 
cember, Qvare fedan förre månaden 3524. In- 
komne fjuka 548« Summan af fjuka 4072^ 
Fri/ka 1447. Affkedade, hemlåfvade och 
rymde. Döde 536. Qvare til nåfta månad 
2089» Summan af fjuka 4072. Dödlighe- 
tens förhållande emot fjuka 7§. — 1790 i 
Januariij qvar fedan förre månaden 2089. 
Inkomne fjuka 932. Summan af fjuka 3021. 
Frifka 842. Affkedade, hemlåfvade och rym- 
de 28« Döde 231. Qvar til nåfta månad 
I87o. Summan af fjuka 3021. Dödlighe- 
tens förhållande emot fjuka 10 1. — Febru- 
arii. Qvare fedan förre månaden ig7o- In- 
komne fjuka 403. Summan af fjuka 2272. 
Frifka 105 ?♦. Af/kedade, hemlåfvade och 
rymde 22. Döde 128» Qvar til nåfta må- 
nad 1067. Summan af fjuka 2272. Död- 
lighetens förhållande emot fjuka 17- 1. — 

Mars 142 * ( o ) # 

Mars* Qvare fedan förre månaden 1067* In* 
komne fjuka 529* ■ Summan af fjuka 1593* 
Frifika 523. Af/kedade^. hemJåfvade och 
rymde 26* Döde 93. Qvare til nåfta må- 
nad 9?l. Summan af fjuka 1^93. Död- 
lighetens förhållande emot fjuka 17 1 # — 
April, Qvare fedan förre månaden 951. In- 
komne fjuka 1025» Summan af fjuka 1976* 
Fri/ka 558. AfTkedade, hémlåfvade och rym- 
de 34. Döde 65. Qvare til nåfta månad 
1319» Summan af fjuka 1976» Dödlighe- 
tens förhållande emot tjuka 31 -i. — Maji. 
Qvar fedan förre månaden 1 3 19. Inkomne 
fjuka 474» Summan af fjuka 1793* Fri/ka 
8gö. AfYkedade , hémlåfvade och rymde 
37. Döde 50. Qvare til nåda månad 7764 
Samman af fjuka 1793* Dödlighetens för. 
hållande emot fjuka 3$ |) — Junii. Qvar fe- 
dan förre månaden 770. inkomne fjuka 1 20* 
Summan af fjuka 89g. Frifka 361. Affke- 
dade, hémlåfvade och rymde %2. Döde 26* 
Qvar til nåfta månad 459. Summan af fju- 
ka 898» Dödlighetens förhållande emot fju- 
ka 33 §. — Julii. Qvar fedan förre månaden 
4<J9- Inkomne fjuka 240. Summan af fju- 
ka 699. Frifka 2^9* Aflkedade^ hémlåfva- 
de och rymde 48« Döde 14. Qvare til nå- 
fta månad 378* Summan af fjuka 699. Död- 
lighetens förhållande emot fjuka 50. — Au- 
gufti. Qvare fedan förre månaden 378. In* 
komne fjuka 233. Summan af fjuka 6-ti* 

Fri* # ) o ) # 143 

t 

Fri/ka 128* Aflkedade, hemlåfvade och rym- 
de 1 8- Döde ii. Qvare til nåfta månad 
4<J4. Summan af fjuka 6l I. Dödlighetens 
förhållande emot fjuka 54 -J. — September, 
qvar fedan förrP månaden 4^4. Inkomne 
fjuka 718* Friflka 481. Af/kedade, hem- 
låfvade och rymde &♦ Döde 62. Qvare til 
nåfta mfmad 623* Summan af fjuka 1172. 
Dödlighetens förhållande emot fjuka 19. — j 
Otfober. Qvare fedan förre månaden 623. 
Inkomne fjuka 61 8* Summan af fjuka 1241* 
Fri/ka 713. Af/kedade, hemlåfvade och 
rymde 2. Döde 100. Qvar til nåfta må- 
nad 416. Summan af fjuka 1241. Dödlig- 
hetens förhållande emot fjuka 11 |. — » No- 
vember. Qvare fedan förre månaden 416. In- 
komne fjuka 245. Summan af fjuka 66 f. 
Frilka 399. Af/kedade , hemlåfvade och 
rymde. Döde 4$. Qvare til nåfta månad 
217. Summan af fjuka 661* Dödlighetens 
förhållande emot fjuka 14 •§-. — December* 
Qvare fedan förre månaden 217. Inkomne 
fjuka 83- Summan af fjuka 300. Fri/ka 
128» Af/kedade, hemlåfvade och rymde 
4. Döde 27- " Qvar til nåfta mnad 141. 
Summan af fjuka 300. Dödlighetens förhål- 
lande emot fjuka 11 \. 

Summarijkt fammandrag får hvart år. 

Inkomne fjuka för året 1788 ? l6ll* 
Håraf åro fri/ka utgångne 478. Af/kedade, 

hem* 144 # ) o (■ # 

hemlåfvade och rymde 216. Döda t2X« 
Qvare i Sjukhufet den 31 December 7960 
Summa lön- — Sjuka ifrån förra året 1788* 
796. Inkomne fjuka 20020. Summa 2o8i6# 
Håraf åro frifka utgångna, flfo20. Aflkeda* 
de,' hemlåfvade och rymde, 1444. Döde 
4263. Qvare i Sjukhufet den 31 December!, 
2039. Summa 20816. Sjuka ifrån förra å* 
ret 1790, 2089» Inkomne fjuka, 4618- Sum- 
ma 6707* Håraf åro frilka utgångne, 5337* 
Afikedade, hemlåfvade och rymde, 327» 
Döde 902* Qvare i Sjukhufet den 31 De- 
cember, 141, Sdmma 6707. 

Sumarijkt fammandrag Jor alla tre aren. 

Frifka utgångna, I883?« Affkedade , 
hemlåfvade och rymde, 1987- Döde, 5286* 
Qvare den 31 December 1790, 141, Sura* 
ma 26249» 

Af denna Tabell, kan nårmaft utrönas 
Farfotens til och aftagande , hvarvid anmår- 
kes, at Flottans fjuka, fom på Kyrkö varit 
förlagde, icke hår åro uptagne, utan endafl 
dem fom varit i Sjukhufen intagne, hvarjåm* 
le inhämtas, at år 1789 , hafva 20020 fjuka 
inkommit, men 1 790 endaft 461 8< 

En få vårkelig fkilnad emellan defTa år, 
gifver nogfamt vid handen, det förftnåmde 
årets Sjukdoms härjande egénfkap, och af! 
Tabellen intages, huru häftigt den Hg tit* 

bred- * ) o ( # i 4 f 

de, famt de månader då nytt Manfltap 
anlände, huru Sjukfumman då var fom ftÖrft, 
häremot åter var Folkkyrkan 1 790 i anfeen* 
de til flere Skepp, långt ftörre: men i jem- 
förelfe med förra året, et ringa antal fjuka, 
hviiket nog bevifar, at Epidemien detta år 
uphort; men til mera bevis harpa år det, at 
ifrån December månad 1789) nar ^ Sjuk- 
Jigheten, fom dödligheten hvarje månad min* 
fkars, få at ofta flere utgått f rjfka , ån fom 
fjuka inkommit, och om hela året beräknas, 
hafva 719 Man mera blifvit frifk-fkrifne , ån 
fom detta år åro i Sjukhufen intagne. 

Det år vidare frågan, hvad fom egen- 
teligen forordfakat denne härjande Farfot, 
hvad denfamma underhållit och ånteligen 
hvad fom forordfakat defs upförande } 

Af lika håndelfer. Hutar man garna til 
lika ordfaker, och iom flika Farfoter, få un- 
der Sjö fom Landt-Krig oftaft förekomma, 
får man af de anmårkningär , dåröfver blif- 
vit fattade, fluta til det, fom fedan före- 
kommer. 

1741 års Krig, vitnar nqgfamt om den 
då på Flottan ödande Fåltfjuka, nar denfam* 
ma under Afpö, Hanö o-h Carscrona, råk- 
ftade detta och följande året 25000 döde* 
På en Expedition år 1756 med 6 Skepp och 
2 Fregatter, förlorades 2000 Man, fom af 
dylik fjukdom begrofvos i Götheborg, med 
oräkneliga flera exempel, fom gifva vid han- 
XII B, N;o 10. K den, 146 # ) o ( # 

den, dels de tilfålligheter, hvilka upvåckt 
Sjukdomar, dels meddela ojåfaktiga bevis 
därpå, at de kringfyntafte anftaifer omöjeli- 
gen åro formögne at qvåfva fmittan, fä lån- 
ge den finner ämnen at anfalla* 

Smitta, Tom communiceras Man ifrån 
Man, år otvifvelaktigt ordfaken til al!a dyli- 
ka farfoter, bvarvid icke bör råknas de fjuk- 
domar, fom af ombytelig väderlek leda (in 
uprinnelfe (åfom Flufshofta, Bröft-Inflamatio- 
ner, Diarrheér med mera, hvilka väl kunna 
anfåtta flere perfoner på en gång, men dår- 
före icke kunna få namn af fmiifoiamma fjuk- 
domar, och låra få Epidemier varit gångfe , 
fom icke åro blanda(]e med rota, åfvenfom 
få Fält-Sjukdomar , hvijka icke upkomma af 
förut imittade fjuka , underhållas af fmitta 
man emellan, och förvårras af tilfålliglieter, 
fåfom fuktig och corrumperad luft, hvilken 
finnes dels på futnpiga ftållen , dar Arméer 
åro nödfakade ila Lager, och hände 1773 
med Preusfiftu Armeen , vid defs inmarch i 
Bömen, då den Jikvål effer vanligheten var 
förfedd med alla til Fålt-Lazaretter varande 
nödige behofver : men dock i anfeende til 
den tig häftigt utbredande Sjukdomen otilråc- 
keligs ; dels uti Belägringar, fom tildrog fig 
1703, då Svenfka Armeen belägrade Thorn 
och några tufende Invånare dödde af fmit- 
tofam Sjukdom 5 dels och uti mycken trång* 
fel om Skeppsbord , hvilket år 1780 /ked- 

de de med Franlka Floffan i Veftindien, uti en 
lika Feber, med den håiftådes gångfe," fom 
helt och hållit hindrade famma Flottas til- 
åmnade Expedition, eller at de fom nyfs va- 
rit i Fångelfe, komma tiihimmans med frifkt 
Man/kap om bord på et Skepp , och fmitta 
famma Man/kap med den få kallade Fånge!* 
fe-Febern, fom tildrog (ig I746 med några 
Engelfka Fångar , hvilka tillika med Rege* 
mentet Houghton , (kulle ofverföras til Scot- 
Jand , och fom de förftnämnde nyfs blifvit 
tagne ifrån Fångelfet, fmittade de famma 
Regemente med den rötaktiga Fångelfe-Fe- 
bern* och Soldaterne vid ankomften nåftart 
mangrant måfte intaga Sjukhufetj eller då 
fnfkt Man/kap p$ ena Skeppet , har någon 
befattning med Manikapet på et annat Skepp, 
hvareft någon fjukdom (ig inritat , fom hån* 
de I ?6<), når Danika Flottan Ikulle g6ra Ex- 
peditionen åt Algier och på Köpenhams redd 
tilfordes fårfkt vatten , genom biträde af ét 
Dan/kt Skepp: men hvars Man/kap fmittades 
af en på Rylka Skeppen gångfe Sjukdom, 
hvaraf Danika Skeppet måfte vidkännas en 
härjande Farfot; eller om någon med fmit- 
tofam ijukdom, kommer om Bord på et 
Skepp, kan dåräf lika fvår Epidemie upftå, 
fom (kedde? 1778 på Engelfka Skeppet Cou- 
rageux , då en med Rötfeber anfatt Matros 
kom om Bord, och ehuru fådant genaft märk- 
tes , famt alla anftalter vidtogos, til defs af- 
K 2 bö- 148 # ) o ( # 

böjande, blef likväl ftörfta delen af Befått. 
ningen* fjuka. 

Deffe och oråknelige flera dylike ve- 
derrnåien gifva nogfamt tilkånna, at fmitto- 
famma fjukdomar få til Sjöfs fom Lands, få 
fin förfta uprinnelfe af [mittå ? och genom 
fmitta fortplantas 5 hvilka icke få lått låta Cig 
liåmma och aldraminft, dä fådane håndelfer 
intrårTa , fom dem öka och forvårra. 

Det år otvifvelaktigt at Ryfka Fångarne 
ifrån Skeppet Uladi/lav, aidraförft marktes af 
Maligne-Feber vara anfatte, och at Svenfka 
Befattningen ifrån famma Skepp, ökat deras 
antal. 

Det år lika fåkert , at de tilfri/fcnade 
fjuka ifrån Sveaborgs Sjukhus, fom fedan 
kommo om Bord , medförde ijukdomen til 
Skeppen, dock år ovederfågehgit, at den 
förvärrades af den ftrånga kölden. 

Flottan hemfeglade och förde [mittan 
med fig, h vilket år få mycket vidare, fom 
de fjuka, hvilka vid Flottans hemkomft ge- 
naft fåndes til Sjukhufel, funnos då redan 
belagde med fjukdomens vårfta Symtorner, 
hvilket likväl bör tihkrifvas den då redan 
begynte [våra Vmtren. Detta ftyrkes ån när- 
mare dåraf, at de fom tilfjuknade, fedan Sjuk- 
hufen voro upfylde, både ifrån Flottan och 
Varfvet, famt blefvo inlagde uti Staden, an- 
fattes af famma fjukdom til alia delar lika 
utbrått, hvarföre med all vifshet har blifvit 

ut- *' D 'o ( # 149 

utrönt, at Farfoten aldeles icke upftådt af 
Sjukhus-luffen, få vida deffe fjuka icke dår- 
ftådes varit inlagde, utan vidlådade Manfkä- 
pefs Kroppar, och transporterades genom 
Xmitta ifrån den ena til den andra. Denna 
anmärkning hämtar dåraf ån mera ftyrka, at 
få fnart Kronans Man/kap, fom lågo fjuka i 
qvarteren, blefvo mangrant förde til Sjukhu- 
sen, uphårde genaft all fmifta i Staden, och 
var fedan under hela farfoten icke mera fyn- 
Jig, ånfkönt den få grufveligeo härjade på 
Flottan och i Sjukhufen. 

Drottningens Lif- Regemente utgjorde 
hela Sommaren Garnizon, och voro inqvar- 
terade i Staden, hvareft de beftåndigt hade 
god hålfa, åfvenfom de ankomne Regemen- 
ler , hvilka /kul e gå om Bord på Flottan, 
men intii defs lågo inqvarterade i byar om- 
kring Staden, voro välmående: men få fnart 
defTe förre och fednare kommo om Bord , 
blef deras öde lika med de öfrige. 

Det kan vål aldrig gifvas något Sjukhus 
i Falt, få rymmeiigit, at den funda luften, 
kan vara fvarande emot det behof, fom de 
fjuka behöfva til (In liflöda, och hvilket Skepp 
år få tilråckeligit , at Manfkapet kan få an- 
das ren luft, då ofraft händer, at medelft 
itorm och ovåder Styck-portar och Luckor 
hela 3 vechor kunna vara tilHutne? 

I båda fallen måfte luften blifva blan. 

dad med röta och högft ofund, och om den- 

K 3 ne T?o # ) o ( # 

ne därigenom upvåkte fmittofamma fjukdo* 
mar, /kulle det fåkert alt för ofta inträffa, 
och fom ån mera öfvertygar, at dylika fjuk-» 
domar af Kroppsfmitta har fin ordfak. 

At Sjukhus och Fångelfe-luffen, likväl 
ar bögft fkadelig och uti båda förvårrar de 
fjuka, därom år ingen tvifvel 5 men det år 
likväl mårkeligit, huru vanan åfven i den de*» 
Jen kan göra fig til mattare öfver behofven, 
och huru gamle arreftanter, fom i flere år 
viftats uti den fördårfveliga Fångelfe-luften , 
likväl icke dåraf hafva någon känning. På 
lika fått förhöll det (ig med de gamle Sjuk- 
vaktare, uti härvarande Sjukhulen, hvilka 
hvarken hade olågenhet af Sjukhus-luften el- 
ler Farfotens f mittå, utan höllo fig hela ti- 
den frifta , hvaremot ny Betjäning genaft 
insjuknade. 

Ehuru fåledes år ådagalagt, at den pi> 
triflerade Sjukhus-luften icke upvåkt fjukdo- 
men, dock finnes af nedannåmnde, uti hvad 
mån den måtte bidraga til fjukdomars för- 
värrande, då man år nödfakad inlägga en 
mängd af fjuka uti et Sjukhus» 

Ibland dem fom vid OrlogsFlotfan nyt* 
jades, var et, dåmti 8SO Man på en botten 
och uti et rum voro förlagde, hvilket inne- 
hölt 101 alnar i fyrkant på hvar lida, famt 
4 alnars högd, når nu härifrån afgår det 
Virke och Balkar , fom uppehölt öfra Wå- 
ningen, famt de fjukas kroppar, Sängar, Klå-» 

der # ( o ) # i^r 

der och Kiftor med mera^ ia kan et (ådant 
rum ungefår innehålla 70COO Cub. fot luft. 

Når man nu antager, at en Människa 
behöfver 54 c* f. luft i timmen, eller 1296 
C. f. om dygnet , til andedragtens underhål- 
lande, men måfte vara fådan, at den ej re- 
dan pafferat Lungorna, ty den luft fom ut- 
andas, har tillika förlorat all (in fpånftighet, 
och fkulle vara et dödande gift, om den ä 
nyo inandas. Man anfer ock at et uns o- 
dugeliga ångor eller omkring 2 /kåip. utdun- 
fia om dygnet af vår kropp, faft fädant g an- 
(ka mycket varierar i anfeende til omftåndig- 
heterna, fåledes fodras til gso Man et rum, 
hvars luft coJumn /kulle utgjöra 1076600 C* 
i. luft til andedragtens underhållande, för 
defle månnifkor, fom dock med 1700 fkålp* 
ofunda ångor voro upfylte. 

Då man fåledes jåmförer Luft-columnen 
uti Sjukrummet, med det behcf fom fodras 
til defre fjuka , finnes gan/ka fnart, huru hä- 
ftigt et fådant rum, med putrifierad luft blir 
upfyldt, dåreft det vore aldeles tiltåpt: men 
fom den har få mycken communication med 
den utevarande luften, få blandas denne be* 
ftåndigt med den inre, fom därigenom blir 
mindre fkadelig. 

Men at närmare utreda, at Sjukhus-luf- 
ten icke anderhölt fjukdomen, ilyrkes dåraf, 
at når en feber hos en månni/ka uphör, af- 
fkiljer den benägna naturen, hvilken ahid ar- 
K 4 be- J*2 # > O ( # 

betar pa fit vederfående, dels genom krop« 
pens utdunftningar, dels genom andra fecre^ 
tioner, det onda fom vårkat fjukdomen: men 
detta af/kiljande går efter handen , och un* 
der reftitutions-tiden, intil defs kroppen får 
endtlediga (ig ifrån dvlike onyttigheter. 

Når nu en fom varit fjuk, men til ut- 
feende fynes hafva återhämtat krafter , iaft 
kroppen icke uphört med bortdrilvande af 
de , mnu med fjukdoms-åmnet blandade utfii- 
ningar, kommer om bord på et Skfpp , få 
, fortfar kroppen med defs exhalationer , bvil* 
ka infupas genom andedrågten och kroppens 
fugrör af ået frifka Man&apet, och bhfver 
fölgden, at fådant hos dem upvåcker ena* 
hända fjukdorru 

Det vore at af vik a ifrån alla Theoreti- 
Ika grunder, om man påftodo, at den ofun* 
da Sjukhus-luften , icke förvärrar fjukdomen 
och lade hinder i vågen för de fjukas refti* 
tution : men dåreft den ocldå hade varit af 
få elak cgenfkap, fom man den ville påfö- 
ra , hade val aldrig varit möjeligit, at någoo 
enda fjuk , dårftådes kunnat återfå hålfan , 
och hvilket utgör et våfenteligit bevis dårpå, 
at en vak fa m forgfållighet forordfakade , at 
genom hvarjehanda utvägar, luften i Sjukhus 
fet blef förbättrad, at de fjuke dåruti kunde 
reflitueras. 

Dageliga erfarenheten flyrker , at ju re- 
nare Juft, ju fnarare återhämtas en fjuk, defs 

för* * ) o ( # tft 

förlorade krafter, och detta var ordfak at 
Convalefcent-Hufen och Skeppen bidrog på 
ået högfta til Manfkapets hålfas återfående, 
och utom defle hade vål aldrig Flottan år* 
hållit få tilråckelig befattning, at den å nyo 
kunnat utlöpa. 

Det tjänar åfven til århindran för fram- 
tiden, at uti alla dylike farfoter, vara lika 
få angelägen om Convalefcents - Hus , fom 
Sjukhus inrättning , emedan båda åro lika nöd- 
våndige* 

Man förmodade at det Man(kap , fom 
genomgått Convalefcent-ftåilen , borde va- 
ra frie tör vidare fjukdom. Men de voro 
ty vårr et fynbart wårktyg at draga andre u- 
ti den olycka fom de fjellve nyfs öfverftått, 
hvarföre ock, huru mycken gagnande förfig- 
tighet fom användes, var dock faken icke 
hu!pen, få långe man var nödfakad , at til 
Skepsbefåttningen och änder Låå på et Skepp, 
fammanblanda frifktj Folk med dem fom 
nyfs varit fjuka. 

Det år redan anfört, huru en enda man 
varit Ordfak til en fmittofam fjukdoms utbre- 
dande på et Skepp. Det år anmärkt huru 
frifkt Manfkap biifvit fmiftat, genom fjuka 
på et annat, med liere dylika håndelfer, 
hvaraf fjukdom upftått, hvad /kulle icke då 
Iiånda ? når 30 a 40 Man och dåröfver, fom 
nyfs varit fjuka , hvarje 8'de dag transporte- 
rades om bord, ån på det ena, ån på det 
K 5 ar> IJ4 # ) o ( # 

andra Skeppet i Flottan , eller hvad fkulle 
icke hånda? n5r fjuka genom fri/kt Man/kaps 
åtgår d blefvo förda til Sjukhufen, och Con« 
valefcenter, fom nyfs återfått bålfan, blan- 
dades Koij om Koij med de* frifka Manfka- 
pet på Skeppen, och dårföre år ovåderfåje- 
Jigit at denne circulation emellan Flottan och 
Sjukhufen underhållit fmittan. 

Uti de ämnen fom angå naturens ord- 
ning, kan man ej dömma efter godtycko, u- 
*an efter grunder, och de håndeifer fom fig 
förete, hvilka vågleda fil de uplysningar fom 
faken tydeligen utreda, dåreft icke andra af- 
Jigter dårpå fåtter fådane fårgor, hvilka bort- 
skymma råtta fammanhanget: men detta o- 
aktat, ikafl dock ån nårmare bevifas, at 
hvarken Flottan eller Sjukhufen, ågde någon 
inneboende egenfkap, fom underhölt fjukdo- 
merij ej eller och andra behofver, fom nyt- 
jades åt de fjuk3 , utan at fjuk domen endaft 
och allenaft, härledde 17g ifrån Man/kapets 
Kroppar, de dar med delte hvarandra fmitta, 
och at denna fmitta var en denna farfots e- 
gåqteligen tilhörande egen/kap. 

Under det Flottans fjuka lågo under 
Falt på Kyrkö, rengjordes, ikrapades, rök- 
fes och med tunt Kalkbruk invändigt öfver- 
drogs alla Skeppen, at man borde förmoda 
at all vidlådande fmitta fkulle förfvinna: men 
få fnart Befattningen å nyo kom om Bord, 
fyntes likfom at all omforg varit onyttig, ty 

Mar> # ) o C % IK 

Man/tapet infjuknade nu fom förr, utan den 
aldraminfta ä^rkiln^d. 

Uti Oftober månad , gjorde Fregatten 
Zemire en Expedition åt Sundet vid Elling» 
ör , fedan famena Skepp, pä lika lått blifvit 
renat, famt intog mangrant fri(K Befattning: 
men når famma Fregat etter 6 dagars refa 
återkom, hade den 53 Man fjuka om Bord, 
hvilket på vidare efterfrågan fdnfs hårröra, 
af de tilfri/knade ifrån Convalelcent-Skeppen, 
fom blifvit utmunftrade til tjenftgöring pä 
Fregatten, hvilka otvifvelaktigt fmittat det 
frifka Man/kapet, 

Men at f mittan icke eller åtfölgde de 
fjukas tilhörigheter , blir dåraf en bevifelig 
fannig, at under fjelfva Epidemien blefvo nå- 
gra tufende Madraffer, fom flere månader 
varit nyttjad* åt fjuka, famt ftoppade med 
Halm och HackeJfe, ftortade och tvättade, 
famt federmera några hundrade dyJike fylde 
med Krullhår, tvättade och håret uprepat, 
åfven blefvo några tufende döde Mans faker, 
dels tvättade, dels rökte, uti därtil inråt- 
tat fårfkilt Rökhus, til förekommande at in- 
gen fmitta med defle (kulle föras til Lands* 
orterne: dock under all denna handläggning, 
hvarmed mycket folk var fyflofatt, hände 
icke, at någon enda Man, af dem fom där- 
med hade befattning infjuknade , hvilket be- 
fannar, at farfotens fmitta icke vidlådade dö* 
da ting, utan lefvande kroppar. 

Men 156 # ) o ( # 

Men denna fmitta var defio antåndeli- 
gare, få på Flottan fom i Sjukhufen, och 
de fom vårdade de fjuka, dårfore måft ut- 
fatte. 

Af 2l6 Medici och Chirurgi, voro ej 
roeraånöperfoner fom undgingo fmittan och 
40 af dem dådde. 

Det var mycket fåilfynt, at någon nyfs 
antagen Sjukvaktare uthärdade bag dygn , 
innan hån fjuknade och få undkommo med 
lifvet. Qvinfolk fom uti Sjukrummen gjorde 
tiånft, fyntes vara mera hårdige, dock voro 
flere af dem fom infjuknade* 

Innan Convalefcent-ftållen inrättades, hän- 
de ofta , at en fjuk 6 a 8 gånger å nyo i»- 
fjuknade, i fynnerhet når han under reftitu- 
tions-tiden kom at iigga vid någon , fom ef- 
ter Febren begynte vederfås, och kroppen 
genom ftarkare utdunftning , var i begrep at 
afföndra det onda: men af alla åfvertygan- 
de bevis om denne fjukdoms ordfaker var 
intet tydligare, ån at då Manlkapet efter 
1789 års Expedition afgick til hemorten , 
fant fjukdomen inga flera Subjetfer at anfal- 
la, hvarföre den af Hg fjelf uphörde. 

Det våren menflkelig (kyldighet at vidtaga 
alla uptånkeliga medel och utvägar til defiukas 
underftod, til deras bålfas återfående: meri 
det var öfver all förmåga qvåfva fmittan, få 
fånge en från fjukdom nyls befriad, rtculle 

blan- # ) o ( # if7 

blandas med det (il Flottan ankomne 
Man/kap. 

Rikets tpnfl fordrade Flottans utlöpan- 
de , den (kulle bafva Befattningar: men det 
var ftridande emot all möjelighet kunna hop- 
lamla fä mycket frilkt folk , at den där- 
med helt och hållit (kulle kunna bemannas, 
utan at fylnaden måfte tagas af tilfriiknade , 
och utom öfvernaturlig magt, hade i då va- 
rande ftåilning, når man hade at ftrida med 
en fjukdom , hvilken endaft härrörde af com- 
munication emellan de tiifrifknade och fri- 
/ka, ej annan utvåg kunnat vidtagas, ån den 
fom då genom likfå kringfynt, fom driftig 
åtgärd blef utöfvad. 

Den fom med granfynt öga iakfagit hvar- 
jehanda farfoter, finner hos dem en få mår- 
keiig fkilnad, få uti deras ordfaker , fom e* 
genfkaper och fmitto-åmnen, at man icke al- 
tid år i ftånd fådant utreda. 

En del Epidemier utbryta häftigt, gripa 
vida ikring (ig, med fvårare fymptomer, men 
afftanna lika fort, fom de kommit. 

Andra åro lindrigare i början, men blif- 
va fvårare mot (lutet. 

Äter andra fortfara oafbrutit i (it lopp 
och tiTflut fmåningom uphöra. En del be- 
gynna med häftiga fymptomer och åro mera dö- 
dande: men efter handen ombyta (it lynne 
och antaga en hel annan fjukdom, under 
hvilken de uphöra. Andra ^underhålla (mit- 
tan, tan , •ndaft genom de fjukas kroppars ut* 
dunftningar, och uti en del farforer å?o bå- 
de Kroppar och Kläder lika antåndelige med 
mera. 

Den hår gångfe feber var i anfeende til 
elaka Symptomer fvåraft i början: men i an* 
leende til dödligheten, i jåmförelfe med de 
,l*jukas antal, var Januarii, Majt, December 
måft dödelige, dårnåft Februarii ocb Novem* 
ger, fedan Mars, Julii och Augufti, och där- 
efter April Jonii, September och Oftober , 
hvars ordfaker nedanföre n imnes. 

Denne fjukdom fick anfenligt tillagg, af 
de fjukdomar, fom under en eller annan års- 
tid pläga vara gångbara 5 men begynnte ftraxt 
efter Sommaren antaga mera Catarrhalifk e- 
genfkap, ehuru den åfven under denne varia* 
tion, var nog illa artad, hvilket dock med å- 
rets.flur, alt mer och meraftog. Så långe någon 
dylik Epidemie hårftådes år gångfe, (er man 
nåftan aldrig någon fråffa eller /kiörbiugg, 
men om de nåmde begynna vifa (ig, kan 
man fårutfpå farfatens afitannande. 

Sådant år under 3 me dylike Epidemier 
anmärkt, då efter åren 1 771 och 1772 ert 
gångfe Rötfeber, fråfTan blef ganika allmän > 
och ilutade denne fjukdom. 

Ifrån I780 til 1785 fortfor hårftådes en 
beftåndig Rötfeber, och det utan uppehåll, 
Vinter och Sommar: men hvilke.n på lika 
fått gaf vika, då elak fråffa blef allmän* Tre* 

dje # ) o ( # M9 

dje farfoten, fom framför de båda förftnåm- 
de , var måft härjande, förlorade fig åfven 
hel och hållit, då fråffors tidiga ankomft 
1790 bortdref farfoten, men det år tillika 
anmårknings-vårt, at de båda förftnåmde far- 
foter, voro ib|and Stadens Invånare lika 
gångfe, fom ibland Kronans Folk 5 dock ic- 
ke den (iftnåmnde på annat fatt, ån hvad 
dårom redan år nåmt. 

At Fråffan begynt, då de fåregående 
fjukdomar uphörde, fkulle vå! anfes befyn- 
nerligit: men gåtan år fnart uplöft, då man 
påfer hvad nåmt år, at de alt mer och mer 
antagit Catarrhalifk egenfkap, blefvo inter- 
mittente och ånteligen helt och hållit förvand- 
lades til Fråflor, hvartil ortens belägenhet 
gifver anledning, då ilike Sjukdomar om 
Våren härdades åro mycket gångfe* 

Af hvad fåledes om ordfaken til denna 
fjukdom år anfört, blir det oftridigt, at Far- 
foten transporterades ifrån Finfka Sjukhufen: 
men ockfå at den förvärrades , och antog fit 
elaka utfall , af den ftrånge och långvariga 
Vinter-kölden, underhölts och fortplantades 
genom gemenfkapen emellan de tilfnfknade, 
frifka och fjuka, förändrade fig emot Höften, 
efter handen förlorade fin malignité, famt 
medelft den blida Vintren 1790, aldeles up- 
hörde, då den ej hade några Subjecler at 
anfalla. 

Hvad i6o # ) o ( # 

Hvad åter dödligheten angår, få ar re« 
dan nåmt, hvilka månader (om varit måft 
dödelige: men då man undantager de 2:ne 
förfta af året, har dödligheten, altid varit 
ftörre de tider , dä måtta *Sjuk*transporterne 
fkett ifrån Flottan. Såfom vedermåle hvaraf 
kan ibland annat anföras, at då Manlkapet 
hit i Maji anlände och Skeppen begynte ut- 
läggas, når Flottan förfta gängen afieglade, 
och når den lenare gången hemkom , voro 
altid de dåd I igafce månader. 

Under den åfvananförde tid af i^ da» 
gar, fom Sjuk-transporterne /kedde från Kyrk- 
6, når Flottan andra gången gick til Sjok, 
dödde 241 Man. Den 26 Juiii transportera- 
des 40 fjuka ifrån Fregatten Camilla , hvar- 
af I<> den följande natten afledo , hvilket 
nogfamt ityrcker, huru många af döds-fu ru- 
män, under detta Sjuklighets-år varit fådane, 
fom icke några dagar legat i Sjukhufen , in- 
nan de afiidiu 

Det fynes vara ömande , at icke tilftal- 
la de fjukas affåndande efter deras tilftånd, 
och fjukdomens beskaffenhet : men om Skeps- 
bord nödgas man ofta härifrån afvika , och 
får hvarken hafva affeende på de fjukas be- 
lägenhet eller väderlek, ty antingen et Skepp 
år färdigt at affegla , aftaklas eller får andra 
nödiga förrättningar , måfte de fjuka förft af* 
landas , och vårkftållas den utfatta dagen, 
ty kan dåraf icke annat hånda, ån den fju- 
kas # ) " o ( # . x6r 

bas befydeliga /kåda, om antingen någon 
Feberbrytning tilftundar eller år under utbrott, 
eller under exacerbations tiden , quåfves ha- 
turen i defs funktioner, genom det hinder 
Jutt och väderlek åftadkomma, hiv liket ofta 
år ordfak til de fjukas bane. 

Den fvåra väderlek hvaruti man uti De- 
cember månad 1788 nödgades arTöra de fju- 
l<a ifrärr Flottan, vitnar nogfamt härom, då 
Karlen uti (»len bittra kölden, dels dödde 
under transporten, deJs ftraxt han kom i 
Sjukhufet, och väderlekens åvärkan var få 
mycket meia fynbar, då de icke ens et dygn 
varit fjuka, likväl häftigt arledo» 

Den mängd af olika Corpfer, for» gjor* 
de tjänft på Flottan, voro åfven olika härdi- 
ge at emotftå fjukdomen» 

Örlogs-Flottans tilhötande Manfkap, då 
de nyfs anvärfde undantoges, voro i anfeen- 
de til Folkftyrkan , emot de andre Corpfer, 
mera härdige och hälfofamme, ehuru en ftor 
det åfven af dem, hade gemenfamt ödes 
men framför alla voro de förhyrde och fri- 
villige Drängar, hvilka til Flottans beman- 
nande ankommo, måft underkaftade Farfo- 
tens fmitta. v 

Då Flottans fjul^a efter fenare hemkom* 
fien 1789 e ^ ter handen fördes i Land, voro 
af 3359 Maa 5 *499 dels af % de förhyrde, 
dels af de frivillige och fåiedes ftöjrfta anta* 
let af de/Te Corpfer. 
XII B.ti:o il & Vid 162 "#' ) o ( # i 

Vid omtalande af fjuklighetens forhål- 
lande under ofreds* åren , borde åfven full- 
ftåndig be/krifning afgifvas, om den gångfe 
Sjukdomen, med defs Symptomer och för- 
ändringar, och huru den var fkiljaktig i an- 
Teende til årstider: men fom fådant IkuWe 
blifva vidlyftigare arbete, at til hela fin vidd 
utföra, ån nu år tilfålle, få kommer endaft 
det hufvudfakeligafte at omnämnas. 

Några Höft- och Remitterande Febrar 
vifade lig uti Augufti Månad på Flottan, och 
fom åfven nåmt år, måft på Skeppet Uladis- 
law: dock icke tiifylieft af den malignité, 
fom uti Sveaborgs Sjukhus, ibland de dit 
förlagde Ry/ka Fångar. Denna Feber var 
åndå icke få illa artad, fom den icke ånnu 
mera under Flottarn» hemrefa, och i fynner- 
bet aftackling, genom oftanåmde fvåra väder- 
lek, förvärrades, bvilken tildanade den få- 
dan, fom den fig fedan yttrade. 

Antitfgen denna Feber, under namn af 
Febris Biliofa , Caftrenfis , Typhus, rm rxu 
hår varit gångfe, få år det i det minfta en 
af de fvårafte Fåltfjukdomar, och redan år 
1566, under namn af Febris Hungarica, var 
i Ungern gångbar; år 1655 dödde mycket 
Folk i Dannemark, och har åfven ofta fe- 
dan, få vid Flottor fom Arméer, varit högft 
härjande. 

Sjukdomen begyntes med någoo rys- 
öing, matthet, våik i kroppen, och äckel; 

dåf- # ) o ( # 163 

därefter inftåldte (ig Feber, gallaktiga kråknin- 
gar, torr och fedan oren tunga, båfk fmak J 
hufvudvårk , oro, klämning och vårk i mag- 
gropen , m. m. Febern var fvåraft om nåt- 
terne, och efter någon ringa fvett, eller min- 
dre brånad i huden, kåndes någon liten re- 
mifsion, fom dock icke varade långe. Hvit- 
ögat gulnade hos de flåfte, och den gula 
fårgen fpridde (ig ledan öfver hela kroppen* 
Det var icke fållfynr at fe hela Sångraderne, 
hvaråft de Sjuka lågo , likfom öfverdragna 
med gul fårg , och om denne mörknade, 
var fådant et fåkert dödstecken. 

Hos en del vifade (ig fmå bruna flac- 
kar på bröft, armar och lår, hvilka några 
dagar voro fynlige, utan någon förändring i 
Sjukdomen, och ofelbart utgjorde et iåkert 
bevis om närvarande röta. Et vifst döds- 
tecken var åfven, at den Sjuka, ånfkönt han 
icke yrade, likväl ej var förmögen at racka 
tungan utom tånderne. Pulfen hölt (ig för- 
änderlig, dock allmånnaft klen och fnåll. 
Blodblandade Di3rrhéer och ftinkande fvett 
befvårade många , men voro dårföre icke 
god criiis. Atftillige öpnades efter döden. 
Hos alla fants dutfus - colidochus och Hepa- 
ticus få obftrnerade, at de med en Svinbor- 
fte icke kunde penetreras , och hos en del 
var gallan ovanligt flor, åfven kåndes Mul- 
liga indurationer i Lefren. 

L 2 £©m 


164 # C o ) ■ # 

Om det fupponeras, at luffens ombyte 
Hoftetiden , åftadkommer Gallans fkårpa , 
emedan man då fer de efter fine Sympto- 
mer nåmde Febres BiJiofae, vara mera all- 
männa, få tyckes vara nog mårkeligt, at 
denna Gallans fkårpa , (om . vifade (ig långt 
inpå Sommaren, under vackert vader och 
varm årsfid, medelft hög grad af Gulfot hos 
ganfka många Sftbjeäer, icke ändrade (Ig 5 
dårföre år befynnerligt, at Smitta (kulle kun- 
na aga den egenskapen, at hos friika upvåc- 
ka dylika Sjukdomar, likfom Epidemien ic- 
ké ville ombyt3 (ift en gång an-agna lynne, 
livilkef ftyrker få mycket mera den antagna 
principen , at kropparnes exhalationer under- 
Lålt Smittan. 

Man kan icke tillägga Sjukhus-luften 
denna värkan, under en årstid då fönftret 
och dörren dag, och natt kunde ftå opna, 
och ån mindre hos dem fom lågo under 
Tålt: men dårföre faknades icke ibland dem 
gulfigtiga Sjuka. 

Under den långvariga vintern och våren 
1739, gick Sjukdomen aitför ofta öfver til 
Vattuiot, och fåg man haraf alla möjeliga 
Species. 

Ibland deffe får man fom högfl mårke- 
ligt anfe, at en Båtsman om 20 ars ålder, 
blef angripen af en Hydrocephalus internus. 
en Sjukdom fom endaft hos fpåda Barn år 
fynligf Han hade af den gångbara Febern 

lån- / # ) o ( # x6? 

Jåoge varit fjak ,' begynte fe puffig ut i an- 
figtet, och ögonen mera utftående, famt fa- 
de (ig vara /kumögd, men efter 2:ne dygn 
fick amaurofis .på bagge ögonen» Hufvudet 
begynte blifva tungt, kunde ej hålla det up- 
rått , och fåf beiMndigt. Delta tiltog mer 
och rner 3 och de öpna benfömmar, fom vo- 
xo öfver en half tums afltånd ifrån hvaran- 
dra, kändes ganfka tydeligen» Han fåg mon- 
ftreus ut , dock uthärdade i 3:ne veckor in- 
nan han afted. 

Vid början af Våren fTngo åtfkilliga af 
de Sjuka Tumöres Critici bakom öronen, 
hvarv;d var högft ovanligt, at ån/könt tyde- 
lig fluéluation af vahr uti dem kändes, lik- 
val om de öpnades, dödde den Sjuka inom 
andra dygnet. En af vår tids vittre Låka- 
re, har vid Franfka Armeen, under en dår- 
ftådes gångfe Feber, anmärkt dylik håndelfe, 
och detta gaf anledning at män vidtog fam* 
ma utvåg, då genom flitiga afförningar, följ- 
de vahragtig ftolgång , hvarefter Bölden för- 
[vann, och d?n Sjuka räddades. 

Emot Våren, fåg man åfven Sjukdomen 
blanda ilg med Inflammatorifke Febrar, ehu- 
ru farfotens Symptomer altid hade öfverhan- 
den: men då vanliga Catarfhal-Febrar plåga 
(igintiaila, marktes i fynnerhet emot Hö- 
ften, huru Sjukdomen alt mer och mer hår- 
til bepynte inclinera, blef intermittent, famt 
efter handen, ofelbart af den dårpå följande 
L 3 bli- i66 # ) o ( % 

blida Vintern, gick öfver til Fråflbr, forn 
redan anmält år. 

Ibland de under Sjukdomen forefallande 
Symptomer, voro åfven Magars afgång ej 
fållfynte, men fillan andra ån Lumbrici* Uti 
den hår i <f år gångfe Rötfeber, voro flike 
Maföar mycket allmänna, och man fer ofta 
hända Barn i fvåra Koppor, ftraxt efter fu- 
purations-Febern. Det år troligt, at Mafkar- 
ne icke fördraga Sjuk-ångan , fom kroppen 
affkiljer, och dårföre föka fig urflygt. 

Under Vår- och Sommar-tiden fingo 
många Criti/fct Ufflag , hvilket ftundom var 
nog iångfamt at bota. 

Nio Båtsman blefvo Maniaci under den- 
na farfot. Hos 7 af deffe hårrörde fådant af 
en MetaftahY Materiae Febrilis. De blefvo 
fullkomiigen botade, genom dageliga afTör- 
ningar , hanck i nacken, Camphert til 28 
gran pro doft, Mofchus och Opium, famt 
kalla Baderj 2:ne af detta Galna hade tilfö- 
rene haft famma Sjukdom , återhämtade dock 
för ilandet, och kloka lämnade Sjukhufet. 

Men af ovanliga och tiiSörene af Aufto» 
rer icke uti någon farfot anmårkte befynner- 
Jiga JMetaftafer , och fom var Epidemiens 
egen tilhörighet, voro de långvariga Bröft- 
firtlar', fom befvårade ganlka många af dem 
fom varit fjuka. 

Defle vifade fig under hela Sjukdoms- 
tiden 1789, tils mot Höften, då d® til fitt 

ut- # ) o ( # 167 

utbrott uphörde, faft ganfka många efter den 
tiden ånnu icke voro läkte. Hos fomliga 
ftraxt efter, men hos andra efter I a 2 må- 
nader, fedan den Sjuka begynt lämna Sån- 
gen, började kannas antingen på Sternum 
eiler något af Refbenen, eller på några af 
detta (tallen, likfom en af fjelfva benet for- 
merad hård knöl, hvilken ganflka långfamt 
tiltog, til en ftoc Nöts eller half Valnöts 
ftoriek , dock hvarken ömmade eller vårkte- 

Efter ftundom en , ftundom rlere måna- 
ders förlopp, öpnade (ig defle antingen på 
et elfer några Milen , med gan/ka fina Fiftel- 
gångar, at man hvarken med fonde eller in- 
fprutning kunde uptåcka deras gång, åfven 
gäfvo de ganflca litet vahr. 

Troligaft at deffe Fiftlar tagit (in början 
på infidan af benet, krökt (ig öfver defs 
kant, och få gådt på utfidan; åfven anmärk- 
tes at de fom fatte fig på Sternum , förr öp- 
nades. Deras iångfamma läkning, hvartil åt- 
gick ftundom 4 a <J Månader , blef måft 
lämnad åt Naturens, egen åtgärd, emedan 
Läkarens hand ej kunde något fårdeles uträt- 
ta. Af alla dem fom af defla Fiftlar befvå- 
rades, dödde ingen, utom en ung Chirur- 
gus af Heftifk Feber, hvilken länge förut 
Jegat fjuk af den gängfe Sjukdomen. 

Efter döden fants Fiftel-gången på 7:de 

Refbenet, och där gifvit några krokiga men 

korta grenar, dock hade en krökt fig öfver 

L 4 deft x6$ # ) o ( # 

defs kanf , en dylik gått på infidän långs hé« 
net: men en annan genom Mufculi interco- 
ftales på infidan af 6:te Refbenet, hvilket 
var carierat, och på utlidan af famma ben, 
hade den omnårnde knölen aldraförft kants 
taga fin början. 

Detta alt år en Naturens befynnerliga 
vårkan, då et få ganflta ringa vahr utgjorde 
denna Metaftafis, och at denfamma fkulle 
taga fin vag åt Bröftbenen, utan at medföra 
någon annan olågenhet för Bröftets öfriga 
delar. 

En annan fölgd af Sjukdomen , och af 
olika belkaffenhet med Bröft-ftftiame, var ert 
Apoftomering , fom vifade iig emot Höften 
hos några Sjuka, hviika nyfs öfverftått Sjuk- 
domen, och beftod uti en flags Böld, fom 
latte fig emellan mat-ftrupen och luft-röret , 
famt åftadkom en fåker död- De Sjuka kun- 
de åta och dricka, men hade tillika et nog 
befynnerligt late, hvilket gjorde, at Sjukdo- 
men fnart igenkändes, fedan de förfte blif- 
vit öpnade fom dåraf ,dogo, och hvarvid 
man fick årfara , at de dar befTntelige brulk- 
aktiga ben, voro af materien carierade. At 
detta iqka var annat, ån åfven en Metafta- 
ils Materias Febrilis, år få mycket »låkrare, 
fom ingen dåraf befvårades, om han icke 
förut varit fjuk. 

Hvad åter Curen angår under denna 
Farfot, få lämpades den efter Patientens om- 
fik» # ) o ( # 169 

ftSndighefer , och Sjukdomens befkafifenhet, 
dock var Antimonialia, Vin , Kina och Opium, 
de mail värkande medel, fom med nytta i 
denna Sjukdom användes- Carlskrona den 
23 December 1791» 

A. Faxe. Bref til G. D. af Acrel 9 om Chh\ 
Håndel f er > frän Her$ Olof C as- 
person , Lazaretirs - Chirurgus uti 
Jönköping. 

Flere betydeliga Cafus hafva under min 
praåique förekommit': 2:ne Compiicerade 
Frafturae Cruris, lyckeligen botade, — Luxa- 
tiones humeri, — Antibrachii, — Sår med 
betydelig exfoliation , — Hernia acqvifita och 
Congenita , hulpne genom Bråkbands anlag* 
gande, — Et Hkott-iar, håndelfen var den« 
na: en Smed på Husqvarna Gevårs-Faåorie, 
/kulle den i<; O&ober fmida up en gammal 
afbruren Mufquet-pipa , fom ej var plundrad, 
utan laddad med en ftor Kula 5 han flod 
frammanför Härden och blåfte, Kulan gick 
honom midt igenom lifvet, en tvår hand öf- 
ver, Symphyfls Qffium pubis, [och något pä 
vånftra (idan om Linea Alba, famt gick ut 
genom Incifur. lfchiatica maj. Jag blef håm- 
L 5 tad$ i7o # ) o ( # 

tad j Hsemorrhagien var obetydelig, IntefL 
Ileum och Retfum funnos badade, få vål af 
Laget fom den utflytande Materien. Sufur 
kunde ej påtänkas eller göras. Han förbants 
fåmeligen enkelt. - Såren utvidgades med bi- 
flurien. Inflammation och Feber förhindra- 
des, Oh Ricini nyttjades at hålla lifvet öp- 
pet med 5 oljaktiga Injeclioner per anum* 
På tredje dygnet begynte excrementa gå na- 
turliga vågen , och har federmera få ökats, 
at ganlka litet flyter genom fåren* Det fram- 
re har jag (kött fom et gangrenerat Bråck , 
och öpningen år nu gan/ka liten, få at alle- 
naft något tunn materia och vader utkom- 
mer- Det bakre fåret håller jag ännu öppet 
med velar af Rad, Gentian. Detta gifver 
vål mycket vahr , mön Excrementa har ej 
fynts på flere veckor. Patienten mår vål, 
och tar dg dageligen til hull och krafter. 
Abdomen år mjuk, och litet eller intet öm. 
At fortfara med Compreffion på främre få- 
ret, år jag ftyrkt, få vål af Välborne Herr 
General-Direåeurens fått at /kota gangrene- 
rade Bråck , fom Herr Desaults method , 
fom finnes antecknad i Affeflbr Hedins Ve- 
tenikaps »Handlingar för Låkare, 2:dra Tom. 
I:ftä Haft. Pag. 51, men i fynnerhet af 
defs goda erTe#$ men huru långe jag bör 
hålla bakre fåret öppet, eller om velar bö- 
ra nyttjas, dåröfver vågar jag utbe mig 
Herr General- Direåeurens råd, håift jag 

för- # ) o ( % 171 fSmårkf, at rlytningen |ttit lika ymnig de 
dagar jag lämnat velea* ™ - - - UirKongL Lasarettet hafva 711 Per- 
foner blifvit vårdade, under fårle* 
det är 1 795 9 for nedan (kref ne Sjuk* 
domar; Veneriföe af alla grader - - 

febrar af alla /lag: Frofs- Remitterat! 

de- Catarrhal- och Hetfige 
Ufflags-Feber ... 
Tårande Feber och Lungfot 
Diarrhéer - 
Gulfot - • j - 

Vattufot «... 

Skjörbjugg - - ^ - 
Chronilka Sjukdomar, fåfom: Lamhet 

Gickt, Torrvårk, Ledftyfnad, Sin 

nes-fvaghet , Convulfioner , andra 

Nerv-fjukdomar, Mafkar 
Bråck - 
Utilag: Skabb, Reformar och ondarta 

de Sår på Hufvudet 
Jnflammatorilke Var- och Mj6lk-fvul 

fter, flere Hågs Rötfår och Kall 

brand 
Blodfär och Contufioner 

41 284 

98 

1 

il 

16 

3 

72 
19 53 
3 

29 3* 
13 Transport 64Ö «72 ■'# ) ö ( # 

t Transport 646 

-brott - - - 32 

Ledvridningar 2 

Åkommor* Tom fordrat Chirurgifk Ope* 
ratiori : Vattubråck , Harmynte , 
Scirrher, Hölfe-fvulfter , Var-fam- 

* ' Jing , Hufvudfkåls-brott fom blifvit 
trepanerade, 2, och obotlige lem- 
mar fom biifvit amputerade, 3, - z$ 

Qgon-fjuk domar, af hvilka 6 opererats 

för grå Starr g 

Summa 71 1 

Håraf hafva varit ifråo förra året inne- 
liggande - - 64 
Urgångne frifke eller förbättrade - - 479 
Obotlige ----- 7 
Döde, af Mankön, 47 
af Qvinkön, 47 

— 94 

Qvarliggande til år 1796 - 67 

Summa 711 Af jramledne Affefforen Strandbergs 
Inrättnings och til Kongh Direc- 

> tion däröfvcr, flere Medborgares 
gjorde Sainmanjfcott s hafva 9 frän 

den # ) o ( # J73 

den i November 1794 s til famma 
tid 1795 , 25 fil Civil- och Milt- 
iair- Ständs-Pcrfoner njutit fri Lä- 
kare-vård', Mcdicamenier och något 
underflöd til tjänlig föda under 
Sjukdomen, Af defj a hafva 22 ft. 
blifoit frijka och förbättrade , famt 
3 fl. döde. 

N:o !♦ 45 år gammal Man, med PbtijU PuU 
monal. utmärglad, 2:ne år fångliggande, 
brukade Lich, Island. Kinkina. Dog. 

N:o 2. 30 år gammal Huftru, Cachectica med 
envift Ut/lag , ♦fjåilaktigt , nyttjade Digefti- 
ver. Magnef. al b. Led- Paluft. ext* Fri/k* 

N:o 3. 50 år gammalt Ogift Fruntimmer» 
Hydrops Pdioris gibbo/a , genom et fall 
på ryggen i barn-aren 5 brukade Scilla, 
Iris Flor. Junip, Kermes Antimon. Dog. 

N:o 4. 73 år gammalt Ogift Fruntimmer, 
Athritis contrafi. med ligg-får på flere 
ftållen af kroppen, hvilka gangrenerades, 
brukade Kina utom rlere Diluent» & Mun- 
difica nU Dog. ' 

N:o 5. 23 år gammal Flicka, Objlrucl* Laxe- 
rade. Fri/k. 

N:o 6. 40 år gammalt Ogift Fruntimmer 7 
Hyjteria, T. Opii, Frijk. 

N:o 7. 2:ne Barn, 4 och 5 år gamla, Mag* 
fyra, Rhabarbarina. Frijka» 

N;o g. 
1 174 # ) o ( % 

N:o 8* 60 år gammal Huftru, Febr. Imerm. 
Tertiana, brukade T. Fuliginis, Piinpi- 
nell. T. Abfinth. c. Frijh 

N:o 9. 77 år gammal Man, Febr, Intermitu 
Hojla, fick Digeftiver & Laxantia. Frijk. 

N:d 10. 27 år gammalt Ogift Fruntimmer, 
Diarrhcca, Infuf. Rhei. Fri/k. 

N:o II. 50 år gammal Man, Phtifis Pulmon. 
Kinkina , Digeftiver, Pilul e ftyrace. För- 
bättrad, 

N:o 12. 48 år gammal Huftru, ObflruBlo aU 
Vi i Hyfterica, Pulv. Sennae comp* T. Fce- 
tida. Fri/k. 

N:o 13. 72 år gammal Änka, Arthritis , nyt- 
tjade Extr. Aconit. Vin. Antimon. Tinft. 
Gvajae. Fri/k. 

N:o 14. 25 år gammal Flicka , Cachexia , 
Hyfterica , Löfande Medel, Antifpasmo- 
di ca, Fr//fc* 

K:o I<>» 34 år gammal Man, Peripneumonie , 
nyttjade V. fecl. iterat. Veficat. Kermes 
Min. Frijk. 

N:o 16. ^1 år gammal Man, Phtifis Pulmon, 
nyttjade Kinkina, Cura Laclea. Förbät- 
trad, 

N:o 17. 40 år gammal Huftru, Cachexia 
Leucophlegm. hoftade mycket, ofårdig i 
knå, med krycka,. fick Rob. Junip. 6c 
Extr. Pin. Liqvid. till Mos. Spec. Pec- 
toral, Extr. Trifol. Aqu: T. Fuliginis. 
Förbättrad, 

N:o ig» # ) o ) # 17? 

N:o 1 8- 70 år gammal Anka, Phtifts Pulmc^ 
nql* Syr. Scills. T. Thebaica. Cort. Kin- 
kin. Förbättrad. 

N:o 19» 2<f år gammal Flicka, Hyfleria, Afta 
Fcetid. Bilis Bub. Spifs. T, Abiinth. till 
Piller. Fri/k 4 

N;o 20. 22 år gammal Flicka , Diarrhaa 
béaujea, Tormina, nyttjade Ipecacuanba, 
Rheum. Frijk. 

N:o 21. öl år gammal Anka, Cachexia , 
Veriigo, nyttjade Digeftiver* Mel Salitum. 
Elix. Rhei amar. Fri/k. 

N:o 22. 71 år gammal Huftru, Tertiana , 
Digeftiv. Lax 4 Kinkina. Stomachica. Fri/k. 

N:o 23. 2 och et hälft år gammalt Barn, 
Magfyra, Ref* Rhabafbarina. Fri/k. 

N:o 24. 72 år gammalt Ogift Qvinfolk. Phti- 
fts Pulrft. Diarrhaa, Rhabarbarina, Kin- 
kina. Förbättrad, 

N:o 2<J. 71 år gammalt Ogift Fruntimmer* 
Hyjleria, Ruftus Acidi ur magen. Lixiv. 
Tärt. Frijk. 

Stockholm den 15 Januarii 1796. 

A. M. Wadsberg. Under förledet år 1795 , åro uti de* 
Allmänna Barnsbörds-Hufet emottagne, för- 
lifle och /kötte 309 Barnaföderskor, hvaraf 9 

åro 176 # ) o ( # 

åro med döden afledne, men 300 fri/kö 
tirgådt* 

Af detta antal hafva 236 blifvit på In- 
fattningens bekoftnad förplågade under Barn- 
fångs-tiden, då 23 åter emot betalning åt- 
njutit Koll: i får/kildte Rum. 

Födde Barn åro 3 12 5 Gåflar 1 59, och 
Flickor 153, hvaraf 6 varit Tvillingar. Af 
deffe åter hafva 25 varit dödfödde, men 
287 åro til Dopet befordrade. 

Af fvårare båndeifer i Accöuchements- 
Praftiquen, har val underftundom några fö- 
revarit, men detta år nåftan mera fparfamt 
ån de föregående» Stockholm den 25 Ja- 
puarii 1796. 

J. Alm. Pr. Mediet Dr. Sundii Embets*Rap< 
port den 20 November 1795. 

Sedan jag nu /lutat Curen af de Vene* 
fifke Sjuka jag nyligen för allmän rakning 
haft under min vård, följer at til Kgl. Col* 
Jegium hårom inlämna ödmjuk Rapport. 

Som jag tilförene haft åran nåmna , ha* 
de jag til '4 fårfkildta ftållen, nämligen Byö 
Vennevad uti V, Vingåkers, Götheboda uti 
O. Vingåker, Löfitad i Sköldinge, och La- 
garbo i Öfteråkers Socknar af Oppunda Hä- 
rad, # ) o ( # 17? 

rad, låtit fammandraga dem af fådane Pati- 
enter, fom fjelfve ön/kade at bli botade , 
och hos hvilka Sjukdomen få tagit ofver- 
hand, at de ej låogre kunde Jämnas ohuJp- 
re t Til antalet hafva deffe varit g2, alla 
med ftarka Symptomer af en inveterad f mit- 
tå, en enda undantagen, fom blott hade en 
ftrang Paraphimolis5 74 af defle hafva frifke 
Ja imat fina Sjukhus 5 en blef dåd $ hos 6 
Perfoner liar Sjukdomen, under den tid de 
legat [)å. Cur-hufen, ej velat aldeies fårfvin- 
na, dock hafva de anfenligen fårbåttrade ut- 
gart, ochmedragit rnedicamenter, jämte fo* 
jeikrift och rad om yarfamhet, för at hem- 
ma hos iig fortfåtta Curen* Hos en där* 
emot , fom flere gånger nyttjat Mercure iot 
fin fjukdom, ville denna ej ge vika, utan- 
til eo viis punkt. Berdttelfe om de Sjukdomar ech Emhets* 
forråttringar fom forledet år i Elfsborgs Län 
och Borås Diflriä förefallit 9 har jag åran til 
JHögloflige Kongl. Collegium hårmedelft ai- 
draodmjukaft öfverfånda. 

Uti Januarii månad upkom i Vings 
Socken och Ås Hårad en råtaktig Feber, 
hvaraf flere Hushåll inom ganfka kort tid 
nedfjuknade* Sjukdomen började med mat- 
tighet, hufvudvårk, krafternas häftiga fårluft j 
jämte fvår hofta. Uppå Kyrkoherden Varf- 
XII B, N;o 12. JM mm 178 # ) o ( # 

mers anmodan refle jag til ftållet, och fann 
öfver 40 Perfoner i några Byar nedijuknadej 
en del hade redan i några veckor legit, ai- 
tid i lika (vagt tilftånd; ho» någre tilfrötre 
Diarrhée, då Sjukdomen merendels blef d<5- 
delig. jag lämnade underråttelfe at hålla 
rent och fnyggt i rummen, röka med Enris, 
famt dageligen beftrö rummen med hackad* 
Granris, tillika fiiftåldes tjånJige Medicamen- 
ter åt de S;uke, afförande af Rad. Rhei och 
Crem, Tärt Emetica famt Spir. Vitr. Ten* 
at upblanda i Kornvattert til dryck, för dem 
fom nyligen infjuknadtj de (om långe legat ^ 
fingo Kina, famt Spanfka Flugor på Vådor- 
ne- Såfom praefervafiv för de fri&a nyttja- 
des Acet. Aromat. Elixir Hjerner. Rad. Ca- 
)ami et Angelicar. Jag hade ledan den fåg- 
naden få underråttelfe från Kyrkoherden, at 
endaft 2:ne blifvit döde, och Sjukdomen af- 
ftadnat. 

Kopporne gifigo uti Januarii och Febru- 
ari] Månader, voro godartade, men frampå 
Sommaren blefvo de mera elaka, hvaraf fle- 
ra Barn dogo« Jag ympade endaft lo ftyc- 
ken, fom alla gingo val igenom, ehuru 2:ne 
endaft voro 6 Månader gamla. Catharral- 
Febrar med fvåf hofta voro gångfe hela Vå- 
ren, åfven Gikt-plågor- Sommaren var tåm- 
meligen frifl* , och hördes ingen Farfot af. 
Fråffor, eljeft få rara hår på orten, fingo nå- 
gre uti Augufti Måm.d, de voro Jångfamma 
och fvåra at öfvervinna. Uti % ) ö ( # 179 

\Jti November och December nedfjuk* 
fläde flere Barn af Scharlakans- Febern $ 
(Scharlafina och Purp, Maligna) den var til 
förhållande aldeles lika med den beråttelfö 
Herr Archiatem och Riddaren v. RosénsteiM 
gifver uti fin Bok om Barna-Sjukdomar, p, 
£27 &c M endaft den flullnäd , at flåckarflö 
Voro något uphögde, fom uti Frifel eller 
Måfsling* De Aåfte gingo vål igenom Sjuk- 
domen , få at de på g J de dygnet voro fri* 
/ka. Öti et Hus hår i Staden nedfjuknade 
6 Barn i denna Sjukdom > från i til 8 år 
gamla $ det yngfta dog på <^:te dygnet, då 
fådnaden och flåckarne häftigt flogo in, öch 
förfvunno, uran at på något fått få dem til- 
baka; 3:ne af de andra Barnen > fedan Sjuk- 
domen eftef alt utfeende Var ÖfVer, började 
emellan l6:de och 2o:de dygnet förlora ap- 
pefiteni blifva matta och fe rtedflagna ut, 
finfigtet fvulnade^ och Urinens äfgång ftad- 
nade, ftraxt dårpå, eller dagen efter, börja- 
de Magen blifva ftinrt, andedrågten fvåf f 
flolgången trög , famt kråkningar flefe gån- 
ger om dagen. Urinens äfgårtg var 1 högft 
2 fkedblåd om dagen, [öm Var mörkgrå} 
liånder och fötter fvulnade fiågot, dock ej 
fårdeles mycket > men Magen blef dägeliget* 
mera utfpånd,* på 3:dje och 4ide dygnet in- 
fann fig feber och törft ; Under alt detta gick 
Patienten merendels uppe> och matluften var 
någorlunda god. 

m 2 xa 180 # ) o ( # 

Till at förekomma denna Vattufot, nyt- 
tjades invårtes Scillitica, Crem. Tarf., Thée 
på roftade Enebår , Nitrofa, en Mixtur af 
Dqv. Digeftiv. Syr. Auranf. Vin Mofell., jåm* 
te Laxantia , Pulver af Kerm. Min. i fjerde- 
dels gr. Lap: Cancror 3j , at taga et bvar 
fjerde timma* Utvårres 01. olear. med litet 
ol. menth. hvarmed magen frotterades , Bad 
en gång om dagen, hvarpå togs Pulv Ipe- 
cac. Thebai. då god fvettning följde, jämte 
flere Lavements, detta oaktadt dog den ena 
på 9:de dygnet, fedan fvulnaden började, 
och den andra på n:te. Det 3:dje Barnet, 
fom var i famma belägenhet, gick ånteligen 
väl igenom Sjukdomen 3 på 8:de dygnet af- 
gick ungefår et och et hälft qvarter klar 
Urin, men dagen därpå ftadnade den, at 
endaft et hälft Spetsglas kallades, fom hade 
famma mörka fårg ^ hvilket på detta fåttet 
continuerade 8 a 10 dygn, rnen fvullnaden 
i magen min/kades fmåningom; på 3:dje 
veckan var fvullnaden aldeles borta, och 
Barnet frifkt. Kermes-pulvret tyckte jag va- 
ra det båfla, och nåftan det endafte fom vi- 
fade fig kraftigt drifva på Urinen. 

De Ambulatori/ke Curhus för Veneriflc 
Smitta hafva ej ånnu hår i Diftriftet blifvit 
inrättade 5 jag har til Landshöfdinge Embetef 
inberåttadt, at uti Kinds, Marks och Bolle- 
bygds Härader befinnas många Hushåll be- 
fmittadej ehuru på Lasarettet få många Sja- 

/ ka # C o ) # i 8 r 

ha emottagas, fom rummen tillåta, förflår 
det dock icke til Smittans utödande, då en- 
daft 12 a 14 Sjuke kunna emottagas, och 
ftäcffe vara inne, at cureias för åfvannåmnde 
Sjukdom- 
Förleden Vår ympade jag Kopporne på 
Befallningsmannen Bökmans 2:ne Barn, fom 
gingo val igenom ympningen; den yngre, et 
och et hälft år gammal, fick under praepa- 
rations-tiden många Mafkar (Lurabrici) ifrån 
fig, mådde federmera val til Höften, då han 
klagade öfver plåga i magen, nyttjade Mafk* 
medel, och blef af med 40 a 50 ftycken i 
et knippe, .Camt kräktes up några; plågorne 
filtogo dock, och blef omöjligt at få honom 
intaga några Ma/k-medef på magen lades 
en Kaka af Oxgalla, Hvitlök, Malört, och 
några qvint. OJ. Tanacet* Några Ma/kar up- 
kaftacjes, men Patienten dog. Mig tillåts at 
öpna Barnet, då jag fann 106 Mafkar uti 
fconom , de ftörfta af halftannat qvarters 
längd, af defle hade 6 ftycken genombårar. 
Colon, och lågo emellan tarmarne, 5 ftyc- 
ken voro til hälften utkrupne genom Nåsbå- 
rarne på Liket. Uti Colon funnos 70 a go, • 
den var mycket inflammerad, til et och et 
hälft qvarters längd, på fomliga ftallen fara- 
mangyttrad, mörkblå, famt med flere fup- 
purerande hål. De öfrige Ma/karne voro 
dels i magen, dels i de öfrige tarmårner 

M 3 Apo- W # ) " o ( # 

Apoteken har jag befigtigadt j de ha!-» 
las uti ganfka godt och forfvarligt tilftånd, 
|å val med Simplicia (om Compofita, 

Härjämte har åran ödmjukaft upfånda 
en liten rakning på gjorde för/kotter, Borå» 
den 19 Februarij 1796, 

Carl Ciemens Flodid^ 'Bwbets-Beråttelfe af Provincial-Medicuz 
Profcjfor Lodin. Linköping den 
30 Januarii 1796. 

Både fjuklighet och mångfaldiga göro- 
mål hafva tid efter annan hindradt mig fråa 
den skyldigheten , at upvakta med underraN 
telfer om detta Län* Inga F6lködande Far* 
fotar hafva Gudi låf varit gångbara, men 
hvarje årstid har Jikv'! producerade fina egna 
Sjukdomar, fom varit mer och mindre fvå* 
ra, i mån af ordfakerne fom dem frambrin* 
gadt 5 1794 om Sommaren voro Remittenta 
biiieufa Febrar ganflka allmänna, hvaremot 
Inga förtråffeligare medel för Allmogen kun* 
de uptånkas, ån Emefica, ockfå vunno des-* 
la medel et få allmänt fårtroende, at det 
enfaldiga Folket vill ån i dag nyttja Kråkme* 
del i alla /lags Sjukdomar. Sent [på Höften 
afftadnade deffe Febrar , då Jnteräuttente in* 

logo # ) o ( # i82 

fogo deras ftålle, och hafva Tertianer och 
Qvartaner altfedan varit mycket gångbara. 
Slutet af förlecfoe Sommar var ganfka varm 
och vacker, hvarpå Höften gjorde fitt intra- 
de med en myckenhet Inflammatorilke Sjuk- 
domar, i fynnerhet Pleurefier, Peripneumo- 
nier och Hals-Sjukdomar af alla flag» 

Från Curhufet i Wadftena har jag åter- 
fått fyra Perfoner, fom ditfåndes i början af 
November Månad. De voro nu efter alt ut- 
feende ganlka val curerade , och tackade 
Gud famt en Nådig Ofverhet, fom låtit der* 
ta Lazareft inråttas til få många Uilingar* 
hjelp* — Venen/ko Siuklingar åro ty vårr 
godt om; dock kan jag icke finna , at de 
nu åro flere , ån vid min hitkomft för xo 
år fedan. Hade jag då haft famma lyckli* 
ga tilfålle fom nu, at få fånda fådane uflin- 
gar til Lazarettet, fom ej kunnat hjefpas 
hemma, få hade utan all tvifvel tilftåndet i 
denna del varit mycket förbåttradt. 

Hvad fom vinnes med Ambulatorilke 
Curhus, må tiden utvifa. Vore det hår fom 
j Södermanland 1793, at inom 3 Socknar 
kunde utfkrifvas 347 Patienter, få vore en 
dylik Curhus-Inråttning både möjelig och nyt- 
tig? men hos ofs, dar Sjukdomen år få jämt 
fpridd, at knappaft någon Socken fins, fom 
icke har en eller annan fmittad, och dar* 
emot de Socknar fom åro måft beryktade, 
torde möjeligen kunna framvifa 20, fer jag 
M 4 in* 184 # ) ö ( # 

ingen -möjlighet, huru en myckenhet fkall 
kunna fammanföras på et elfer flefe ftåilen 
få nåra hvarandra, at de kunna hafva filfyn 
af en och famma Läksre, Antingen borde 
dårföre fléflé Läkare forordnas, och nåftan 
en 1 för hvarje Curhus, eller ock blifver hela 
denna anftalt utan åndamåU Jag år vifs på, 
at mångfaldiga fvårigheter /kola yppa fig 
härvid, (om ej ånnu åro påtänkte: 

i;o) År aldöles omöjligt för Provincial- 
Medici at medhinna någon befattning med 
defsa ilags Curhus, fårdelés i det folkrika 
Oftergöthland , ty då ilsulle alla andra nödli- 
dande Sjuklingar fakna tåd och tilfyn, hvil- 
ket tycks vara ftridande emot ändamålet. 

2:0) Lika få fvårt om ej omöjligt tor- 
de ået blifva for Kongl. Collegium Medi- 
cum, at anfkaffa flere pålitlige Läkare, fom 
vilja åfaga lig denna Sjukvården* 

^3:0) År jag förfåkrad at den förmögna- 
re Ollgotha-Bonden ej låter föra fig til Cur- 
lmfet, och aldraminft utom (in Socken, hälft 
han vet lig kunna blifva curerad hemma i 
fitt hus, hvarpå hån åfven kan anföra mång* 
faldiga bevis, både under min och min fa- 
Jig företrädares tjånfletici. 

4:0) Hafva de flefte i Oftergöthland 
vidlyftigare Åkerbruk, än i de öfrige Rikets 
Pr viocer, hvilket gör, at Bonden förr dör 
af Venerifk Sjukdom, ån han lägger fig un-- 
der Cur den för hans bärgning brådaft e ti- 
den den, och andra årstider fln Sommaren kun- 
de ej användas til få befkaffade Curhus, fom 
måft beflå af Stal! och Uthus. Detta och' 
mycket mer, forn kunde tilläggas, fruktar 
jag gör, at Ambulatorifke^ Curhus ej fa nå- 
gon lycklig framgång i Oftergöthland, För 
mm del tycker jag ock, at de nu mera kun- 
de ganflsa vål umbåras; ty fedan Wadftena 
Sjukbus kommer i tilftånd at kunna emotta- 
ga 40 Sjuka i fonder, få vill jag hoppas, 
at Hongl. Collegium gifver mig tilftånd at 
få ditfanda 8 perfoner til hvarje Cur-Ter- 
min, fom på året ikalJ göra en anfenlig 
roin/kning. 

Finge jag åfven tilftånd at årligen famta 
några Patienter til Linköpings Lazärett, fa 
Ville jag anfvara för, at Sjukdomen inom få 
år (kulle blifva fålHynt inom Linköpings Lån. 
Vid valet af Sjuklingars emottagande vid La* 
zaretterne, borde inga andra Recommenda- 
tioner vara gällande, ån de ftörfta bebofven| 
följakteligen böra alla de åga förmons-rått, 
fom fordra dagelig tilfyn och noggrann fkötV 
fel, fom antingen hafva Sjukdomen i högfla 
grad, med fiftlar , benrötor, m. m. eller ock 
Smittan complicerad med hvarjehanda Chro- 
nifka Sjukdomar. Utfattige och Tiggare bö- 
ra åfven, utan affeende på Smittans grader, 
förvifas til Curhufen 5 ty defte kringvandran- 
de Sjuklingar fortplanta Smittan fnaraft, och 
kunna defsutan aldrig bjelpas i fin Hemort, 
M 5 för 186- # ) o ( # 

får brift på tjånlig föda. De äter fooi åra 
förmögne, och hafva Sjukdomen i lindrigare 
grad, kunn3 altför val cureras hemma i fina 
hus, då tjänlige Medicameoter, och före/krift 
om deras råtta bruk lämnas, på -Ett fom bit- 
tils fkedt. 

Apotlieks-Vifitationer förrättades I Norr- 
köping, den l:fta och 2:dra December fi(U 
ledne, hvarvid få val Simplicia fom Compo- 
lita på det nogafte granfkades och nnderfök- 
tes, famt befunnos både i godhet och myc- 
kenhet aldeles fvarande emot deffe Apothe- 
käres årkånde kun/kaper och Ortens behof. 
Den 3:dje December vifiterades Herr Fkeu- 
denthals Apothek i Söderköping , och den 
7:de Afleffor Stuarts i Linköping* Den 
förre äger litet förlag, afpafladt efter affätt- 
ningen$ men medlen voro vål tilredde och 
conferverade: den fednare åter tåflar med de 
båfte Apothekare, både uti varu - lager och 
godhet, hvarföre jag i denna del har all an* 
ledning at vara nögd, och bör hos Kongl* 
Coliegium meddela dem det ftörfta låford. 

Mångfaldiga Cafus i den praåifka delen 
af Läkare- Veten/kapen hafva förefallit, och 
kunde anföras, men dels vore det at uttröt- 
ta och mifsbruka KongK Collegii Medici tå- 
lamod, lårdeles fom de rlefte ej innehålla 
något nytt eller Jårorikt, dels /kulle ock 
min knappa och in/kränkta tid därigenom 
tit mycket medtagas. Jag vill e mediertid 

baf- # ) o ( # 187 

fiafva åran anföra en, få fom mindre allmän* 
I Apri' Månad 1794 kallades jag ti) en gam- 
mal Friherrinna F. , född L., fom i flere år 
varit befvärad af Cardialgie, men under det- 
ta likväl bibehållit ovanligt hull och fetma. 
Nu hade hon en Jiten tid varit plågad af 
upkaftmng ? oordentelig ftolgnng och vader» 
plågor, hvarföre hon begärde mina råd» 
Jag forefkref henne Piller af Bilis Bovina, 
Afla Foetida, Extratfum Rhej, och Alkali 
vegetab. Vitr. DefTe gjorde i bårjan för- 
träffelig värkan, men efter en Månads tid 
tilfog det onda få, at hvarken den olkyldi- 
gatte Mat eller Medicamenter kunde behål- 
las- Torft infant fig nuåfven, hvarföre hen- 
ne tilråddes at nyttja Seltzer-vatten fom dag- 
lig dryck, allenaft et Spetsglas i fonder, men 
Innan kort gick detta medel famma våg^ 
nämligen qpföre, och eländet blef obefkfif- 
ligt. Som det beftåndigt klagades öfver 
ftark vårk i Scrobiculo cordis, få förfökfes 
Blind-Koppor, och utvårtes döfvande Me* 
del, färdeles et plåfter af Emph. Stomach. 
crocus, opium cruduro, Camphor och Balf. 
Peruvianum, fom utbredt på (kinn, lades pä 
ftäller. Detta lindrade val plågorne , me» 
ijpkaftningen var lika fvår, få fnart något 
förtärdes. Af fruktan at min Patient /kulle 
Ivälta til döds, målte jag nu börja med na- 
trierande lavements, dels af Bouillons, dels 
af fät mjölk, ined en eller annan dårutf 

bvis- hvispad ägg-gula, och med defTa medel up- 
pehoits hennes lif i' fyra hela Månader. Hull 
och krafter aftogo dageligen, och prognofis 
var tydelig. Den tåliga Patienten fatt meren- 
dels uppe om dagarne, anda ti! 8 dagar för 
lin dåd, då hon klagade öfver pulfation, 
och en olidelig vårk åfver Os wSacrum, hvil- 
ket gjorde at jag befarade någon Aneurifma , 
liålft Frun påminte (ig får flere år tilbaka 
hafva gjordt et fvårt fall baklånges af en 
fiol. Den hederliga och tankande Frun gaf 
mig fjeJf tilftånd at få öpna defs kropp ef- 
ter döden, med det förord likväl, at ingen 
annan ån jag fluilie vidröra defs fkröpliga 
Lekamen* Den 2Q:de Oäober farorna år 
affomnade hon, och följande dagen förrätta- 
de jag Qbdu<5Hon , i ProfefTor Whitkopfs 
närvaro. Lelvern befants då fammanvåxt 
med magen, utan at den förra fyntes mår- 
keligen /kadad- Två tredjedelar af Magen 
med Pyiorus, famt en del af Duodenum 
och Pancreas formerade tilfammans en Scirrhe 
af två fullkomliga knytnåfvars ftorlek, och 
Gallblåfan, fyld af en enda ften, halfannan 
tum lång, och en tum bred, af ågg-formig 
figur, utgjorde Nucleus i denna Scirrheufa 
Concretion. Icke den aldraminfta Canai 
kunde uptåckas emellan Pyiorus och Duode- 
num. Ingen Aneurifma blef fynlig, men i. 
flållet uptåcktes Hydrops Ovarii , beftående 
af 2:ne Hydatides, fom hvardera innehöll 

vid # ) o *( # ig» 

vid pafs et qvarter vatten. Härifrån torde 
varken öfver Sacrum kunna förklaras. Be«i 
lynnerligt nog, at Gall-ftenar åro en Famille* 
Jjuka i denna Slägren: Friherrinnans Bror, 
General L., iom dog et år förut, hade nå- 
gra oah trettio Gallftenar, hvarafen var ftoc 
fom en mindre Valnöt, och fyra fom ordi- 
naira nötter. Tvänne andra hennes Sylkon, 
Öfverften L., och en gammal Fröken , haf* 
va dödt med alla Symptomer til Gallftenar^ 
m«n de hafva ej varit mina Patienter, ej el* 
ler hafva de blifvit öpnade. Embets-Berättelfe af Prov fack! - Medl- 
ens i Cuopioy Dr. St A hl 3 daterad 
den- i jfanudtii 1796. 

De 3 förda Månaderne af året 179?, 
fortforo Kopporne at hår och där vifa lig , 
men afftadnade likväl ftraxt därefter i Sta- 
den. Ympning anftäldes icke af mig i år på 
rlere ån 4 Barn, nämligen: 

Den 22 Martii på min egen Ii Ur» Son, 
Lars Pehr, på 4:de Månaden gammal. Suh* 
jeäet var |rifltt. Praparationtm efter Dims- 
dale i par prifer. Methoden : Incifioo och 
Tråd af goda Smittkoppor på båda armar- 
ne. Utgängeni fick fä och goda Koppor, 
utan någon elak håndelfe. Den t& # ) o ( # 

Öeft 6 April på Capitainen C* ft* La« 
«erborgs lilla Fröken , Catharina Eli«a* 
Eeth, et hälft år gammal. Subjeäeti frifkt* 
Praparation: efter Dimsdale. Methoden: In- 
cilion och Tråd på bagge ärmarne* Utgåfi» 
gen t ganfka få och lyckliga Koppor, utan 
roinfta tilftötande ledfamheté 

Den 2£ April på en Tjäoftflicka hos 
landtmåterie-Direfteuren HAtt, Cajsa Ha- 
%éu 9 ikrirlg 8 år gamma]. Subjefiet: frifkf. 
Praparationent efter DiMsDAtE. Methoden i 
Jncifton och Tråd. Utgången: någon liten 
feber-r6relfe inftåldte figj och ymp-låref flöt, 
men inga Koppor Vifte dg. Hon blef feder- 
mera omympadj men åndock blefvö inga 
Koppor fynlige. 

Vid famma tid ympades Låne-Bokhålla* 
fen Ekéblöms lilla Dotter, <f Månader gam* 
tnsrl; men ympningen rrtanquerade.Kort dåf* 
på fick hon conflderande Smitt-Koppor^ hvil* 
ka hon likväl lyckligen genomgick* 

Ikring Maji månads början begynts 
Ktfzhoftan vifa lig på några ftållen hår i Sta- 
den* Vinum Antimoniaturn ordinerades, få- 
fom Emeticum, hvar tredje eller fjerde dag, 
efter Symptomernes häftighet $ defsenrtellan in 
fefrafta dofi. Hos de fisfte gjorde detta 
tiJfylleft» Eljeft förefkrefs federmera jofafuai 
Kinkin*j och i de tvifvelaktigafte håndelfer, 
där Hoftan var rtåftan beftändig, och Kraf- 
terna förfvundne 5 för eflogs med utmärkt flyt- 
ta f # ) O ( # l 9t 

ta Veficatorium på Bröftet, och Get-mjölk 
pro poro ordinario. 

Ifrån öfriga delen af Lånet har, under 
hela aret, ingen Requifition blifvit gjord om 
MedicamAsr eller Låkare-fkötfel. 

Obducttoner å*ro af mig på tvånne för- 
rättade, nåml. den 27 April -på et dödt Flic- 
kebarn, fotn blef funnit på Cuopio Sockens 
Begrafnings-plats, odh hvilket var få mycket 
af röra angritto^at ejt med vifshet kunde ut- 
rönas , huru viaa^et varit dödfödt eller ej $ 
och ^fen 16 .TäniFjft Sch#låmåfiaren Samuel 
Kuronéims . döda Wopp i Maninga Capell , 
fom befants ihjålflagen. Både Tinningbenet, 
Sidobenet och Pannbenet voro på vånftra 
fidan af flaget fpruckna, Tinning-Muikeln 
aldeles qvaft, och betydellgä Blod-utådringar 
innom •ranium. Defsutom har min Adjunft, 
Herr Sévatsky, gjordt tvånne Lik-öpningar: 
den ena på en Bonde af pjexemåki Socken, 
fom furments varit död af tilfogad våldfam- 
het, hvartil likväl ej fants något fpårj och 
den andra på et Barn af Kårimåki Sockens 
KongL Svenfka del, fom befants # mördadt< 

Inga fdllfamma håndelfer hafva i år yp« 
pat ftg i min eljeft nog trågnä Praflique. 
Blott bör jag nåmna, at jag i defla dagar 
hade en fattig Huitrn, af ikring 28 ^ts ål- 
der, til Patient i Cholera, (hvilken hon tro. 
Kgaft ådragit fig af öfverflödigt njuten folide 
och kraftig föda, bvaraf hontörut långe va- *9* ■'# ) o C # 

rit i affaknad,) med en betydeJjg krafternei 
förluft, tåta och våldfamma Evacuationer ge- 
nom kråkning och* diarrhée 5 . häftige och 
ipasmodifke Contratfionsr i både nedre och 
öfre extremiteterne, och ofta pfco mmande 
dåningar. För henne ordinerarres Liquor 
Nervinus, Bangii, med den utmärkta förmån, 
Ät Evacuationerne genaft, efter de förita in- 
tagningnme, uphörde, den låga Pälfen itraxt 
höjde (ig, och Patienten efter 2 dygn var 
reftituerad. Herr Profetior* Äng tillägger 
detta medel en n^fian iWlifik värkan i den- 
na vådeliga fjukdom. ^Pnlkeligt, om alla 
andra håndelfer, likfom denna > måtte däraf 
befanna få lycklig effeÄ! /• t 

Émbeis-Eeråiielfe af Provincial-Medicus 
\ i Halland, ' Profejfor jf* L» West* 

BERG. 

I medio januari! Månad fårledet år$ 
började åter Influensa, fom nu i tvånne år 
gådt hår i Landet, infalla (ig. Den yttrads 
fig hos et ftort antal Månnifkor under ilsap- 
naden af en Peripneumonie, likväl icke med 
de tecken, fom utvifade en deciderad In* 
flammatori/k art. Bréftet var ftarkt angripit/ 
blod ujphoftades, håll bef varade de Sjuka, 

men # ) o ) # 193 

men Pulfen var låg , och ägde icke f den 
hårdhet, fåfom uti en Peripneumonia Vera. 
De Sjuke fördrogo fållan mer ån en åderlåt* 
ning, ehuru Crufta Pieuritica aldrig faknades 
på Blodeo, ty Pullen fjénk aitid efter deta 
förrättade åderlåtningen, och den Sjuke rå- 
kade i et mera förfvagadt tilftånd. Spanfka 
Flugor, Mixtura Salina, acuerad med Tårta» 
rus antimonialis, och lindrigt afförande me* 
del, utgjorde den Cur-Method jag vanligen 
vid deffa Bröft. Sjukor följde. Sjukdomen 
räckte offa 3 a 4 veckor , hvartil den Fe- 
bris ftationaria Pituitofa , fom nu i några år 
blandadt fig til alla Acuta och ofta Chroni. 
/ka krämpor, hufvudfakeligen efter min tan- 
ka bidragit. Hos fomlige Sjuka liknade den- 
na Sjukdom mera en Febris lenta nervofa, 
Jag, intermitterande och darrande Puls, ftån- 
dig ftifla yrfel, krafternes ftora förluft, ut- 
brott af Petechiae och Torfk , famt åndteli- 
gen parotidum fvulft änder Sjukdomens 
avancerade tilftånd gåfvo detta tilkånna. Ena- 
handa Cur-Method följdes gemenligen under 
Jyckelig framgång. Gammalt och utlefvadt 
Folk, Tora anföllos af Sjukdomen, dogo ge- 
menligen Jnom fjunde dygnet. I April och 
Maji Månader voro intermitterande Febrar 
nog allmänna, men gåfvo fnart vika för den 
kraftiga Tinétura Colocynthidis. I Julii och 
Augufti Månader gingo, i Norra delen af Hal- 
land, Gallfebrar allmänt 5 Rödfoteo graffera- 
XUB.N:oi3. N " de 194 # ) o ( # 

de åfven under famma tid i Fjårås, Olme- 
valla och Frillesås Paftorater- Hvarken den 
ena eller den andra af detta Sjukdomar voro 
fårdeles dödeJige. Hela förledne Sommar 
hafva Kopporne fporadice kringftrukit Lan- 
det* I November Månad infiålde fig Catha- 
ralifke Halsfjukor och andra Rheumatifka ii- 
delfer nåftan i hvarje Hus. Vid lluter af 
famma Månad och hela December har Sfcar- 
Jatina V3rit en nog allmän S^kdom ibland 
Barn , och åfven anfallit några åldre; men rle- 
re fullvuxna hafva under denna tid angripits 
af en Hals-fjuka , fom haft alla tecken af en 
mildare angina epidemica. Både få val Scar- 
Iatina fom denna Halsfjuka börjades med up- 
kaftning , ftark anhållaode Feber, mycken 
Hufvudvårk , röd och brännande urin, yrfel 
på eftermiddagarne ,* fom fortfor til inpå 
morgonen, torr tunga, famt hos både åldre 
och yngre af Mankönet, med en flåndigt 
befvårande vårk i Telticlarne. Hos dera 
fom fingo Skarlakans-ufilaget , infiålde det 
(ig i ilutet af andra, eller början af tredje 
dygnet, och Sjukdomen bröt fig genom en 
ftark Svett på femte eller fjunde dyg- 
net. Hudens ftarka desqvamation , och 
fvullnad i hånder och fötter, följde van- 
ligen dårpå. De fom anföllos af Hals- 
fjukan, tilifri/knade aldrig föir ån nion- 
de, men oftaft icke förr ån på fjorton- 
de dygnet. En ymnig och allmån 

Svett # ■) o ( # 195 

Sveft kom åfven hos dem Naturen til 
hjelp. Mcdicinal Inquiries and Obfervations 
To w hit Ii is added an Åppendix > 
containing Obfervations on the Du- 
ties of a Vhyftciåiiy and the Mc* 
thoas of improving Medicine* By 
Ben?. Rush, M. D. Prof of Che* 
mitry in the Univerjity of Pennfyl* 
varna. The 2:d Ediu Philad* pr* 
London repr. 1789. Viij &c* 2Gl 
Pag. 8:0. a) 

Förfta AfhandJingen af en Under/ökning 
cm Ldkare -Konftcn hos Indianerne i Norra 
Ameriea, och jämför elfe emellan deras Sjuk- 
domar cch Botemedel, och civiliferade Natio* 
fitrsy Uplåft uti the American Phiiofophicai 
Society, den 4 Februarii 1774. — Hår me- 
nas de Indianer fom bo emellan 30 och 40 
graders Longirud. Alla Nationer kunna de- 
las i Vilda, fom lefva af Jagt och Fifke, 
Barbari/ka, fom idka Bofkaps-ftötfel , och 
Civiliferade, fom bruka jorden; deffe höra 
N 2 fflr- a 1) Denna Recenfion ä* benäget lämnad af nu va- 
rande Stads-Phyficus i Qötheborg , Dottor Car« 
länder* 196 # ) o ( # 

förnåmligaft til förfta Claflen, faftån de lefva 
i Samhällen. De omftåndigheter fom hafva 
inflytande på Indianernes Sjukdomar, åro 
i) Barnafkotfeln: de di vanligen 2 år, ba- 
das dageligen i kallt vattnn, och åta ej kött 
i förtid; Naturen kråfver ej köttmat förr ån 
den gifvit dårril nödiga tänder. 2) Indianer* 
nes Diet år blandad 5 de brukade ej Salt förr 
ån Europeerne lårdt dem 5 de åro mycket 
måne at bibehålla köttets egen raft vid 
tilredningen; de åta når och huru myc- 
ket de kunna eller behöfva, och tugga val. 
3) Qvinfolken få ej fina menfes före I8:de 
året, och giftas fållan före det 2o:de; de 
åro ftarka, och föda lått; Månnernes göro- 
mål år Jagt och Krig 5 de gifta fig fållan fö* 
re 3o:de året 5 de hårda fig fjelfve af kunna 
utftå grymma plågor. 4) Båda Könen bruka 
öfverfhyka kroppen med Björnifter och Le- 
ra, fom hindrar åe(s förfvagande af ymnig 
Svett , farr.t nyttja flitigt kallt Bad; de dric- 
ke aldrig före middagen. Ingen van/kapt 
finnes ibland dem. — Deras vana at fåfva 
under bar himmel, i et variabelt Climat, 
omväxlande hetta och köld, varma Stugor, 
iånga Refor, öfverdrifven rörelfe, omåttligt 
ätande ibiand, och jordens och vattnets ex- 
halationer åro ordfakerne til deras Sjukdo- 
mar. Ockfå åro Febrar de enda , hvartil hö* 
rer Dyfenterie, fom år Sydenhams Febris in- 
troveria* Defsutom åro de likväl utfatte för 

för- # ) o ( # 197 

förgifter af djur och våxter. Koppor och 
Venerifk Smitta hafva de fått af Europeernej 
Skörbjugg finnes icke, ej eller några andra 
våtfkornes Sjukdomar, hvilka ockfå åro Slaf- 
veriets. Podager har Författaren fett hos 2 
eller 3 Indianer, fom lårdt at dricka Rum. 
Starka Rumdrinkare ibland Americanerne få 
ej Podager , utan Obftruflioncs Vifcerum , 
och andra Chroniika Sjukdomar, emedan de 
bli fnart för fvage at få den. — Galenlkap, 
Melancholie, Mafkar, Tandvärk, fvår den- 
tition, åro okande hos Indianernej men Sår, 
Benbrott och ledvridningar icke få. Sålunda 
åro Febrar, ålderdom, olyckshåndelfer och 
Krig deras enda vågar utur detta lifver. In- 
dianernes Naturliga Läkemedel ho : at afhål- 
Ja fig ifrån all ftimulerande föda; dricka 
mycket kallt vatten 5 fvettning i en (lags bad* 
ftuga, hvarefter han fpringer i ftrömmen , 
och fedan i fången , at purgera ock kråkas. 
De Konftige åro: åderlåtning på lidande ftål- 
let, cauftica af ruttet trå vid värk, och ad- 
flringerande våxter vid utforer och blödnin- 
gar; vid utvårtes /kådor käfta de (ig i vatt- 
net, för at håmma blödningen, och fedan 
hjelper Naturen. En hop Specifica i åtikil- 
Jiga Sjukdomar, fom man fager (ig hafva 
lårdt af dem, åro Charlafanerier. 

Hos Civiliferade Nationer åter (England 

tages hår til exempel) år alt tvårtom ', barna- 

upfoftran, vanor och lefnadsfått, både mo- 

N 3 ra- 198 # ) o ( # 

ralifka och phyfi/ka, bidraga alt til naturens 
och generationens förfvagande. Efter Cul- 
lens Nosologie fliga våra Sjukdomar ti) et 
antal af 1387> hvaribland åro 612 Nerv-fjuk- 
domar. Naturens vårkningar vid civiiiferade 
Sjukdomars botande åro antingen for fvage 
eller oordentlige. Läkemedlen åro'för mån- 
ga och förkonftlade. 

Jdmforelje emellan Indlanernes och Civf* 
liferade Nationers Sjukdomar och Botemedel i 
Febrarne, fom åro dar naturliga Sjukdomar, 
hafva i England aftagit på too:de år, ifiån 
(va tredjedelar til en tiondedel, och de fom 
åro qvar, åro complicerade med andra fjuk- 
domar$ pleurefier och peripneumonier åro 
förbytte i Snufvor och Flufs-febrar , hvars 
följd år Lungfot (Confumption)$ Gikten ikall 
fnart f6r!ora iig i hypocondrie, hyfterie och 
gail-fjukdomar. — Indianemes Prognofis år 
iaker: iå långe den Sjuke kan åta, år han 
utan fara ; ockfå döda de Läkaren , för en 
falflk fpådom$ hos ofs duger intetdera, och 
den Vife låter bli at fpå. — Hår gör Doå» 
R. en artig Apologie för oftadigheten af Lå- 
kare-konftens theorier och utöfning : Theo- 
rien är grundad på Lagarne för Oeconomia 
animalis, och ds(k finnas icke på en gång, 
utan bringas fmåningom i ljufet af phenome- 
nerne vid Sjukdomar. Näturens framgång at 
bota de enkla Sjukdomarne i Saxen, Jade 
grunden til Dr. Stahls Amma Medica* BoU 
\ lands # ) o ( # tgo 

lands Endemifke Sjukdomar föranläro Do&or 
Boerhave at (öka alla Sjukdomars ordfaker 
ifluidti) Nerv-fjukdomarnes allmänhet i Eng- 
land gaf DocFlor Cullen anledning at uptåc- 
ka deras lårfkildta Lagar, och at på dem 
grunda et Syftem ; detta har förmadeligen 
beftånd, til defs några nya Sjukdomar up- 
komma , for» uptacka andra Lagar i Oeco- 
nomia animalis. Härutaf kommer ockfå, at 
gamla och nya Läkare åro få olika i tankar 
och pr3&ik$ och igenom upmårkfamhet på 
den beftändiga ändringen i Civiliferade Na- 
tioners vanor, hafva de Llkare blifvit ftörft, 
fom lämpat lin prafiik efter dem, och fna- 
raft ilitit fig 15fa ifrån Scholornes tyrannie.' 
Sydenham botade Febrar med ftarka åder- 
låtningar, laxativer och fvagdricfca, fom nu 
fordra Kina, Vin och Cardiaca. — Uti lin 
vidare jåmförelfe vifar Författaren fattigdo- 
men af våra kunfkaper, och kinkigheten hos 
våra Patienter. Indianerne, utan fruktan för 
döden, komma fnarare til Jifs 5 men ibland 
de Civiliferade Folk/lagen har inflytandet af 
en falik Religion hos goda Månniikor, och 
af en fann Religion hos jllaka, gjordt fjelf- 
va fruktan för döden til en Sjukdom. — 
Sådane Inrättningar fom vare F3ttig-Medica- 
ter, (private dispenfaries) häller Dr» R. före 
vara mycket båttre ån Hofpitaler. — tfiute- 
ligen vifar han, at Civiiifation icke nödvän- 
digt medförer alla defTa ölägenheter, och för 
N 4 at 20O * ) O ( # 

at förekomma dem, förmanar han fina Lands- 
mån at upföda fina Barn enligt Naturen, at 
undvika fpiritueufa drycker, och med mera 
upmårkfamhet välja Jefnadsfått, hvar och en 
etter fin Conftitution. 

Andra Afdelningen år om Climatet i 
Pennfylvania 9 och deft inflytande pd Mdnni* 
fkokroppcn. Det år högft oftadigt, och fam- 
manfatt af de flefteClimater i verlden ; ock- 
få fins dår alla Veridsdelars Sjukdomar. 

III. Berdttelfe om den remittente GalU 
Febern, fom gick i Philadelphia om Somma* 
ren och Höjlen 1780. Pen utbröt i fynner- 
bet midt i Augufti , då en fåmmelig köld 
följde på ftark hetta.— Be/krifningen år nog 
lång, och tål ej Utdrag. — Curen var föl- 
jande: Om Tattarns Emet. gafs under det 
Febern höll på at laga fig til, lå blef han 
aldrig färdig • gafs den förda dagen efter 
defs utbrott, få /kedde Crifis på 3:dje eller 
4;de dagen 5 om naufea var qvar, gafs vo- 
mitiv för andra gången, med mycken fram- 
gång. Om defle icke tillika laxerade, gafg 
lindriga dofes af Neutral-Saiter med Cremor 
Tartari, fom gör fakerne behageligare; eller 6 
Drachm. Glauber- eller Epfom-Salt, 3 Unca 
Pann-Såcker , och Saften af en Citron i g Unce 
kokande vatten, fom gör en behagelig mixtur. 
Därefter nyttjades fmå dofes af Tärt. emef. 
med Glaubers-Salr« Fortfor Febern öfver 
4sde dagen utan intermiffion, fattes Vefica- 

to« # ) O ( # 201 

torier i nacken och bakom öronen, fom al- 
tiJ gjorda ln f ermifTion dagen dårpå, och då 
gafs China. Opium nyttjades altid, får af. 
Indra vlrken, dnfva fvett och göra remis- 
fnn. Til dryck gafs fvag Pounche, Lemo- 
nad, Vin-vafsla, Tamarind- och Åple-vatten 5 
detta fifta blir båft, då man flår rntt vatten 
på /kifvor af rå Åplen. Altid var det rå^fli* 
gaft at ftraxt gå til fångs , ty det fnarafte och 
vukfammafte medel at öfvervinna en Feber , 
år i de flefta fall at tidigt underkafta fig den. 
M^gen frukt, Oftron och Potter, famt måt- 
felig rörelfe, voro de båfta medlen at åter- 
flålla krafterne. 

IV. Ber ätt elfe om ScarJatina Anginofa^ 
fom den vifade fig i Philadelphia 1783 och 
1784* l J u 'ri ocn Augufti Månader var en 
flark omväxling af hetta och köld, och mot 
flutet af den fenare börjande denna Sjukdo- 
men vifa fig i fynnerhet hos Barn, famt an- 
grep alla Månnifkor i September, fom var 
kall och torr; ju kallare det blef i October 
och November, ju mindre farlig och mer 
inflammatori/k blef Sjukdomen. Den börja- 
des med kyla och äckel , eller gallaktig kråk- 
ning, hvi!ken var et alleftådes närvarande 
(Ignum pathognomicum; fvullnaden i halfen 
var ibland grym , fåren på tonlillerna djupa , 
med fvarta eller hvita rufvor ; mucus flöt ifrån 
oåfan ifrån början, eller oftare från 5:te da- 
gen, då Sjukdomen aftog. Kådoaden i hu- 
N 5 den 202 # C O ) ^r 

den var mer och mindre ftark , och kom i- 
bland före, ibland efter halsfjukan, och i 
2:ne fall ufan den famma, af hvilka den ena 
dog. Inteftina voro ordentelige; Febern var 
for ået måfta Cullens Typhus levior 5 Sjuk- 
domen (lutades ofta med fvullnad i händer 
och fötter. Många variationer vifade fig 
dock, och (mittan var få allman, at alla an- 
dra Sjukdomar complicerades därmed, och 
alla frifka hade mer och mindre onclt i hal- 
len* — Curen börjades med 1 eller 2 Vo- 
mitiv af Tärt. Emet. .eller Ipecac* och Ca- 
lomel $ i alla perioder af Sjukdomen gafs fe- 
dan Calomel i fmå dofes, med Opium om 
den laxerade, och med iaxantia om det be- 
hofdes ; Gargarismata detergentia bruktes, 
och ibland med några gran Calomel i dem, 
eller ånga af vatten och åtticka; fmå dofes 
Antimoniaiia , och dryck mei Vin underhöl- 
lo perfpiration. Om Febern ej aftog på tre- 
dje dagen, lades et Veficatorium bakom 
hvart öra, eller et i nacken 5 Kina behöfdes 
ej vanligen. Så fnart denna method antogs, 
blef Sjukdomen mindre dödande 5 en Laka* 
re nyttjade åfven Mercurial-Salfva. 

V. Tilläggningar til jåregdende. Alt fe- 
dan har famma Sjukdom gått i landet; 1787 
under form af fvullnad i iåpparneoch ögon- 
Jåcken, och 1738 åfven i kinbenen, men 
aitid med åcket eller kråkning* — Campher 
• en påfa kring halfen, förekommer den e'y, 

fna« # ) o C # 203 

fnarare at tvätta händer och anfigfe med 
Vinåtticka dageiigen , och munnen med åt- 
ticka och vatten. FörenSmde Kräkmedel håf- 
ver Sjukdomen i fin förfta början. Svullna* 
den efteråt vek a«tid för purgantia af Calo* 
mel och Jalappa. 

VI. Under jokning om Cholera Infantum, 
ddfs ardfakcr och botnings-fdtt* Den herrikar 
mlft i ftora SrJder, och altid om Somma- 
ren, ifrån midt i Junii til midt i September; 
den angriper Barn ifrån förfta eller andra 
veckan, til två års ålder 5 defs gångbarhet 
och fara åro altid i proportion af hettan. 
Den börjas med Diarrhé ibland, men oftare 
ftraxt med Cholera och ftark Feber, fom år 
fydeligen remittent, hufvudvårken år ftark, 
ftolgångarne ymniga, ftinkande, ofta med 
Ma/kar ; den dödar inom få dar , ibland lång- 
famt, efter 6 a 8 Veckor, med emaciation» 
— Ordjakernc åro icke Dentition, faftån den 
gör Sjukdomer? farligare, icke Ma/kar och 
icke Sommar-frukter; utan de famma fom 
göra Cholera och Rémittent-feber hos åldre 
Folk. — Curen fker med vomitoria och 
laxantia, hvartil Rheum ej duger, opiater i 
alla ftadia, demulcerande dryck, kliftirer af 
Infus. femin: Lini, eller af lamm-foppa, eller 
Stårkelfe med Laudanum, Theriac, eller arom3- 
ti/ka infufioner, eller Madera-Vin på magen, 
och iluteligen Tonica fåfom Kina-Deco# , 
med Mufcott, rödt Via &c. Varmt bad 

lin« 204 # ) o ( # 

lindrar ofta plågorne, kallt år ånnu bit» 
tre; Jåkrafte botemedlet år Landtluften. — . 
Sjukdomen forekommes medelft kallt bad da- 
geligen, klådfel efter vädrets ikiften , måtte- 
ligt falt Kött om Sommaren, och godt Vin, 
ifrån en théfked til et hälft glas dageligen, 
mycken renlighet, och utflyttning på Landet 
före varma tiden, i fynnerhet få långe Den- 
tition varar. • 

VIL Obfervationer å/ver Cynanche Tra* 
chealis* Författaren årkånner nu 2:ne Spe- 
cies, nåml. Spasmodica och Humida, det 
lian 1770 nekade. Den Jorra igenkånnes at 
den kommer häftigt, måft om Natten, har 
Intermifsiöner utan fpottning, och ger vika 
för Antifpasmodica, i fynnerhet varmt bad* 
Den fednare kommer fmåningom, år utan 
femifsion flere dagar, med fpottning, och 
botas ej med antifpasmodica, famt bar med 
fig en Membran i trachea ; hoftan därvid 
liknar (kållandet af en Valp, fom år fignum 
pathogn; ofta vifa fig råda flackar i huden, 
med lindring. Spasmodica angriper ibland 
gammalt Folk, och båda Species åro ibland 
utan feber, och oftaft utan Inflammation. — • 
Spasmodica botas med 1) åderlåtning, om 
Symtomata pneumonica finnas, 2) Vomitiver, 
3) Jaxantia, och 4) antifpasmodica, opium, 
afia foet* varmt bad , och Spanflkä Flugor ; 
humida med de 3 föregående, och Calomel, 
en ftark dofts i början, och fedan mindre 

da« # )- O ( # 20? 

dageligen, få långe några Symtomer vifa (ig. 
Kin3 år knapt fåkrare medel för froflor, ån 
Calomel, på detta fåttet gifven, i detta Spe- 
cies af Cynanche. 

VIII. Om nyttan af Veftcatorier , och 
åderlåtning i envifa Frojfor. i alla Höft- 
froflbr af hvad Typus fom hälft, då Kina 
(log felt efter 3 a 4 dagars förfök , gjorde 
den fin värkan efter veficatorierpå handlofvar- 
ne. Men då detta föifummades, och froffan 
varade inpå Vintern, botades den med en 
eller två .måtteliga åderlåtningar, hvarefter 
Kina fållan behöfdes at förekomma recidiv. 
Den år altid ovårkfam, då åderlåtning be- 
höfs. 

IX. Om en Sjukdom af kallt vattens 
drickande i varmt väder , nämligen då kröp- 
pen ockfå år mycket varm, och Farenheits 
Thermometer öfver g 5* Det år en häftig 
Jpasm i bröftet och magen , forn ibland gör 
Syncope och Asphyxia, ibland dödar inom 
<j minuter. Åfven andra drycker göra det- 
famma. — Enda fåkra botemedlet år Laudan. 
Liq. ifrån en théfted til inemot en roatfked; 
vid Asphyxie brukas famma med!), fom för 
drunknade. 

X. Kokfalt botar Blodfpottningi Ifrån en 
thé/ked til en mat(ked eller mer rent och 
fint falt intages få friart blodfpottningen bör-, 
jar, hvilken dåraf mereodeis fradnar, men 
Saltet repeteras 3 a 4 dagar, at förekomma 

defi 2o6 < # ) Ö C # 

defs återkomft; ftadnar den ej, fortfaresmed 
alt ftörre dofe*, tils det gör fin vårkan. Det- 
ta lyckas hos unga och gamla, antingen hae- 
morrhagien år aäiv eller paffiv; men kom- 
mer den fåfom et fymtom af Lungfot, år 
det blott et palliativ och ingen Cur, I alla 
fall bår ej åderlåtning förfummas, då det 
behöfs, och /kicktlig diet föras* — Dr* R- 
har gifvit Salt en gång med förmån i blod- 
kråkning; andre ha funnit nytta dåraf i näs- 
blod och haemorrh, uteri. — Låt icke det 
för/kråcka Er, at en Kåring Jårdt ofs detta 1 
XI. Fria Tankar å/ver Lutigjotens or fa* 
ker och botnings-f&tt- Orfakerne åro omått- 
lighet och ftiilafittande; botemedlet år rårel- 
fe och arbete , fom ger kroppen fin primiti- 
va ftyrka* Alla Cur-Methoder åro antingen 
Subftituter för arbete, eller palliativer, forn 
lätta Patienten i iland at röra lig; fådane 
åro: Refor til lands och fjöfs, ombyte zi 
land, åckei- och kräkmedel, åderlåtning, 
Vegetabilia amara och Gummata ftimulan- 
tia, Flanelis-fkjorfa, Veiicatoria ^Sefacea och 
Fonticuli, Simmande. Dårpä ges åtfkiilige: 
exempel af Lungfigtige, fom blifvit radicalt 
borade af arbete och mödor (hardfhips). Dr é 
R. tror med Sydenham, at ridande botar 
Lungfot åfven få takert, fom Kina FrolTan } 
och at Patientens ofkicklighet at tåla det, 
bevifar endaft defs nödvändighet och förmå- 
ner. Bond-arbete och Bond-lefnad har dert 

bå« # ) o ( # 20? 

båfla verkan i denna Sjukdom. Sådane gö- 
romål, fom fordra arbete och rörelfe i fria 
Juften i alla vader, borde valjas för ungt 
folk , fom åro fallna för Lungfot, och Sitt* 
fyfslor för dem fom åro ftarka. (Detta år 
emot allmänna Praxis, men mycket klokare. 
Dr. SmollAt recommenderar kallt bad, men 
fom bör förenas med arbete; en diathefis in- 
flammatoria, af indireft fvaghet, kan göra 
detta medel, åfven fom ridande, oanvånde- 
ligt. — Dieten bör råttas efter Pulfen: den 
bör vara vegetabilifk vid nämnde diathefis, 
och animali/k då den år förbi; i båda fall, 
blott af et Hågs föda* I förra fallet duger 
icke Kina, men val i det fednare. — Pbilo- 
fophens: Quodpetis in te ejl^ kan icke med 
mera /kål appliceras på lyckan, ån på radi- 
cal Cur för Lungfot. — Om något Läkeme- 
del ges, fom kan vara Succedaneum för ar- 
bete, få år det troligen ibland Tonica 5 men 
defs fiyrka och dofis noåfte vida öfvergå alt 
hvad vi nu kanna. — Får/ka bulningar i 
Lungan höra icke hit; de kunna vara utan 
lungfot, (Consumptlve diathefis) och botas 
ofta af Natureri, eller ganfka enkla Lake* 
medel. 

XII. Gbfcrvationcr of ver Majkar i In* 
tefiina, och MafkmedeU Förmodeligen åro 
Ma/kar nödvändiga hos alla unga djur, för 
at förtåra den öfverflödiga födan, hvarmed 
de lig oftaft belaftaj emedan de finnas ofta- 
re 20g # ) o ( # 

Te bos flarka Ram ån hos fvaga, kanfke ået 
år dettas Sjukdom at vara utan mafkar. För- 
modeligen upvåcka Ma/kar Sjukdomar, bår 
förftås altid Lumbrici, då de åro i får flor 
myckenhet, eller af error loci, likafom Blo- 
det. Idiopati/k Mafk*feber gifves icke, iaiU 
ån de kunna vara tilfammans med alla Febrtr, 
likfom hyfterifka fymtomer; utan de Sjukdo- 
mar de åftadkomma åro Neurofes, och fåda- 
ne kunna de göra af alla möjeliga flag, 
bvarföre ockfå alla chroni/ka och nerveufa 
Sjukdomar hos Barn kunna utan fkada til» 
fkrifvas Mafkar. Sedan Hydrocephalus inter- 
nus blef uptåckt och befluifven, hörer man 
mycket mindre Malk*febrar omtalas. Teckn 
til får/kilda (lags Ma/kar har man inga; icke 
en gång til Mafkar i allmånhet, förr ån man 
fer dem. En lång Tabell ger Författaren 
öfver 67 medels värkan på Ma/kar utom 
kroppen , hvarpå han pra&i/kt omtalar An* 
thelmintica. Defle vårka I) Mechanhc, in- 
direete, fåfom emetica, purganria, amara ad- 
ftringentia, eller åire&e , fåfom Dolicbos 
pruriens och Tenn 5 2) Chernice, fåfom Kok- 
falt, hvaraf Dr. R. gifvit med förmån många 
Ikålp., färgade med Coccioneil til et haiftUnce 
på fattande mage, Saccharina i ftor quanti- 
tetj, Terpentin-olja , faft af röd- och hvitlök, 
Krut, en Théfked på faftande Mage, Syru- 
pus af Cortex Geoffeae år kraftig, utan at be- 
höfva göra någon evacuation, Spigeiia Ma* 

ry. l 

ryiandica år fåkert Mafkdrifvande, men får 
häftig ,* 3) bdde Mecbanijkt och Chcmijkt , fä* 
JTom Calomel, Jalappa och Järnpulver. Det- 
ta lifta år fåkrait, i form af filfpån eller råft, 
ifrån 5 til 30 gran hvar morgon, för barn 
från 1 til 10 år 5 lård af en gammal Sjö- 
Capten, fom därigenom blef bofad för Taenia, 
har Dr* R* gifvit det från 2 Drachm. til 1 
hälft Unce 3 eller 4 morgnar, med mycken 
nytta. — I febrar med Mafö-fymomer bör 
man ej gå ifiån indicationerne för Febern , 
men val kanfte blanda Läkemedlen med 
Anthelmintica. 

XIII. Berdttdfe om Arfenikens tttvdrtes 
bruk i Kr J/t an. En Dr. Martin brukade 
et pulfver, fom han utgaf för.Vegetabili&t, 
men hvilket Dr. R. fedan fann vara Arfemk, 
blandadt med pulfret af någon rot. Detta 
duger ej, ntan i öpna kråftfår, fom ej åro 
fchrophulöfa, och innan Syftema Lymphati- 
cum år angripit; åfven gagnar det i alla Haga 
ulcera fungofa och calJofa» 

XIV. Anmärkningar om Tttanus y famt 
defs orfak och Cur> Opium har aldrig velat 
lyckas för Dr. R., hvarken i Krig eller Fredj 
men fen han föll på den tankan, at Teta- 
nus kom af relaxation, en följd af hetta el* 
ler fatigue, har han varit lycklig med flyr* 
kände och fetande medel. Så botade han 
en Ofverfte på 3:dje dagen, fom var bleffe- 
*ad i foten, och nyttjadt Opium förgåfves, 

XII B, N;o 14. O med aio # ) a ( # 

med 2 a 3 Uns Kina, och en Bouteille til 
3 pint vin om dagen, famt Veficat: emellan 
axlarne, och 2 a 3 uns Mercurial-Salfva på 
hallen. En Piga, utan bleflure, botades på 
famma fått, och med Oleum ambra?, då 
Kina och Vin ej ville ftimulera mer; en 
Snickare, fom fått en fpik i foten, hjeiptes 
medelft fårets utvidgande, och Terpentin- 
Spiritus dåruti, fom gjorde ftark Inflamma- 
tion, och behöfde ingen ting invdrres. — 
Hår år icke nog med liten flimulus, utan 
man måfte hår åftadkomma en Diathefis in« 
fiammatoria , hvarföre Mercuren bor brukas 
anda til falivation, och inflammation upvåc- 
kes i (året, fom aldrig fins i detta fall, och 
det mer genom Terpentio-Spirifus, och ftar- 
ka Incifioner. Derfore boras Tetanus med 
ftarka dofes af Senap, med kallt bad, am« 
pufatiön, falt och talg på fåret, — Hit hö- 
rer Trismus Injantum 9 fom forekommes me- 
delft meconii tidiga afförande. Item botas 
Tetanus hos Häftar med caufticum på hal- 
fen, och kallt vatten. 

XV- Tilldggningar om Tetanus och Hy- 
drophobia* Sedan har Dr. R. fått flere be* 
kråftelfer på föregående Cur-Methods duge» 
lighet, i fynnerhet vin, kallt bad och Mer- 
cure 3 åfven på ået fom fåges om Trismus 
infantum. — Vid närmare öfvervågande fin- 
ner han en fullkomlig likhet emellan Teta- 
nus och Hydrophobie, hvilka dårföre bota* 

P* # ) O ( # 211 

på famma fatt. En galen hund botades vår. 
keligen af ec ormbett i halfen, hvaraf huf- 
vudet fvullnade ftarkt. 

XVI. Re fult at af Obfervationer S/ver 
Sjukdomarne pä de Förenta Staternes Fdlt- 
Laz,aretter under ftfta Kriget, ht aldeles 
cletfamma, iom hvar och en Sven/k Falt Me- 
dicus fkulle håmtat från Finland, — De för- 
nåmfta Sjukdomar voro Cullens Typhus gra- 
vior och mitior , fom rafade vårft om Vin- 
tern, och botades med Tarf« antim. Kina , 
Vin, och Sa^ia Volatilia i ftora dofes. — 
Ofnygghet och brift på difcipiin och efter- 
feende i qvarteren, gjorde de rlefte Sjuke» 
— Skabb botas fnart och utan elak lukr, 
med några friclioner torr Svafveiblomma. — 
Lazaretter fördömas med fkål för hetfiga fjuk- 
domar; de beböfvas blott för Galna, Vene- 
riflka och Chirurgtika Operationer. 

XVII, Berdttelfe om Militairijka och Po* 
litijka hdndelfers inflytande pä Mdnnifko* 
kroppen , vid Americanfka Revolutionen* År 
ganika artig, och förtjånte at aldeles affkrif- 
vas. Förft omtalas värkan af de Miiitairifka , 
och fedan af Pohtiika håndelferne, och huru 
defle fednare värkade olika på Revolutionens 
Vänner och Motftåndare. — Törft år en 
vanlig fenfation i början af en Bataille$ och 
ftraxt efter den tål man mycket båttre en 
Operation, ån någon tid efteråt. — Sfegrar 
ge ftyrka och håifa ; väntan på anfall före- 

O 2 om- 212 # )' -O ( # 

kommer hem-fjuka. — Oro och ovifshet öf- 
ver et ftort åmne, åftadkommer Slag. (cfr 
Baguv: i append.) — Många af Revolutio- 
nens Vänner, fora voro fvaga och fjukiiga, 
vunno fullkomlig hålfa, i fynnerhet hyfleri- 
/ka Fruntimmer. Di antingen kårlek, fvart- 
fjuka, forg eller devotion helt och hållet in- 
taga en Qvinnc-SjåJ, Har det fållan felt at 
de bota , eller för en tlå afhålla hyfterifka 
plågor. — Kriget ökade fruktfamheten, och 
Freden ånnu mer; många ågtenfknp blefvo 
då vålfignade , fom många år varit barnlöfe. 
— CongrefTens gamle Dorrvakfare dog hä- 
ftigt af politilk glädje, då han fTck höra at 
Lord Cornwallis's Armee var tagen. — 
Utfvåfvande Handels - Speculationer &c, af 
öfverrlöd på pengar, förcr Dr. R. under ge- 
nus Inlania ; defs Symtomer voro vingelakti- 
ga manerer, och et vifst (Tags extempore 
upföraade, famt kånflolöshet för köld, hun- 
ger och faror; det botades genom Freden, 
och Pappers-myntets fållande. — Värkan pä 
Revolutionens Fiender var helt annan: Hy- 
pocondriafis förbyttes i vårkelig Melancholia, 
(Infania, Partialis fine dyspepfia , Cullen,) 
hvifken Dr- R* kallar RevoJutiana, och foiu 
ibland var dödelig, ibland gjorde fylleri, — 
En ck\ fora hade fvurit England trohet, för 
at få Proteftion för fina Egendomar, dogo- 
haftigt vid Engehka Armeens aftågande; den- 
na Sjukdom kalladss Proteftions-Feber. — 

Et * ) o ( # 213 

Et nytt Species af Infama upkom efter Fre- 
den, genom Frihetens nyhet och ovana, 
fom han kallar Anarchica. 

XVIII» UnderfSkning om förhållandet 
emellan Smaken och Maten , jämt detta for* 
hällandes inflytelfe på hdlfa och nåjc. Om 
detta åmne fager Dr* R. forn Bonden, hvil- 
fcen förgåfves budit til at fpela Violin, och 
leaftade den ifrån (ig; "Dar år Mufik i den, 
faft jag icke kan få ut honom." Primitiva får- 
gor och primitiva Noter i Mufiken åro lika 
många, och deras blandning år icke indiffe- 
rent for öga och öra; få år det med bland- 
ningen af olika mar* — Tungan och Ma- 
gen, iikafom inftind och förnaft åro efter 
Naturen enftåmmigaj den mat de båda gil- 
la , måfte vara god. Men båda bli få får- 
vånda från barndomen, och det år felet. 
Olika vårkar ockfå maten, kokt, utfpådd, 
blandad, i rörelfe &c. — Slutfatferne pä 
bålfan åro hufvudfakeligaft: at i) en /lags 
mat i myckenhet år båttre ån ffore /lags i 
mindre; 2) Kött och Vegetabilia ha en god 
relation til hvarandra; 3) Curer fom tiifkrif- 
vas vifs diet, böra til/krifvas mer defs nyt- 
tjande enfam, ån defs Medicin/ka egen/kap,* 
hit föras Quack-Curer af långt bruk af en 
Medicin; 4) det måfte finnas någon fimpel 
föda, altid lika behagelig för magen, fom 
ljusblått och grönt för ögat; 5) en affinirets- 
labell på mat måtte kunna upiåttas, lika fom 
O 3 i «4 # ) ° ( # 

i Cheraien , och då kan Kocken göra under- 
vårk; 6) för at göra Bordsnöjet fullkomligt, 
böra alla Sinnen , utom Smaken , vara i full- 
komlig hvila. — Det år (könt? En Kung 
har ingen förmån framför en Tiggare, då 
de åta båda famma /lags Mat 

Slppendix , innehållande Anmärkningar 
of ver en Läkares JkyMigheter , och fättet at 
fårkofra Läkare-konflen, lämpade efter För- 
cnte Staternes nu varande ftålfning och Se- 
der, och uplåfte vid flutet af en Leftions- 
Curs på Univerfitetet i Pennfylvania 1789- 

Denna Afhandling år få god, at den 
borde låfas utantil af hvar ung Läkare* 
I. Ges de probablafte medel at bli en god 
Pratficus: Sått Er ned på en Landtgård få 
fnart möjeligt år, få år Ni independent, och 
kan hjelpa Landet på mer ån et fått ; — 
undvik befynnerligheter i kläder och upfö- 
rande; <— var god Chriften ; — delt3g i 
Fäderneslandets InterelTe, fåforo mer uplyft 
ån inånga andra; . — haf intet brott om, ej 
heller prata tok hos edra Sjuka; — anfe in- 
gen Sjukdom for obetydlig; — fått Er icke 
onödigt vis emot Patienternes egna före/krif- 
ter; — håll altid contenance, och gif få 
mycket hopp Ni årligen kan, ty inbillningen 
och viljan hafva mera inflytande på kroppen , 
ån vi veta, det har Mesmer bevift; — lam- 
pa Er efter Aflociatio Idearum hos de Sju- 
ka; biif aldrig (lött öfver hvad de fåga eller 

gö- # ) O ( # 21? 

göra; — öfvergif aldrig en Feber-fuk , vi 
veta ej dar hvar lifvet flutar ö:h dörlen bör- 
jar; — tag icke emot hvar Sup fom bju- 
des; — Var få måttelig i betalningen fom 
möjcligt , (NB. Läkaren ger dar rakning åf. 
ven fom i England och annorftådes) at ma- 
ta den efter Scrupel, Drachma eller Unca 
år dumt, utan efter tiden, Sjukdomens fa- 
ra, och den Sjukes rang i Famillen eller 
Samhället; — Ni har åfven rått at låta be- 
tala Er åfven för er oro, och fåledes mer 
för Herrn i Hufet, ån för Drängen; — Gif 
Er räkning få fnart Patienten blifvit frifk; 
— de fattige åro de balte Patienter, ty Gud 
betalar för dem, fade Boerhavb. 

IL Om Vetenfaapens förkofran : öpna 
få många döda Ni kan 3 — håll ftåndig 
Journal öfver vader och Patienter; — (tu de- 
ra fiitigt Själens Anatomie hos Buttlek , 
Locke, Hartly, Reid, Beattie ocb Natu- 
ren 5 — Medicin har fina Pharifeer, Jika få 
väl fom Religion; var icke utaf dem, utan 
raifonnera med Qvackfalfvare, Käringar och 
hvem fom hälft, fom fett Sjuka, eller varit 
det, och håll Er en Qvackbok; — var fim- 
pel i präparationer, åfven i Galeni/ka; — 
offra icke för mycket åt Patientens fmak, 
hade icke alla Läkemedel varit ofmakelige, 
de hade långefedan flyttat i Köket, och va- 
rit förlorade för Apotheket; — nyttja fållan 
Tintfurer af Brånvin; — cultivera och nyt- 
O 4 tja «6 # ) o C 

tja få många infiemfka medel fom m5jeiigt$ 
hvem vet huru många ånnu kunna uptiflnas? Verhandeling över den waaren aart der 
Kindtr-Pokjes 9 en derzelver gemak* 
kelyke en zeekere Geneezing. Na- 
gelaaten door wylen Iman Jacob 
van den Boscn, \n deszelvs hven 
Medicine Doffor in *s Hage, Lid 
van de Keyferlyke Acadcmic der 
Natuur Onderzoekeren 9 van het 
Keurvorstlyk Injlitut te Göttingen* 
van de Keurmentzifche Åcademie 
der Jraaye Wetenfchappen te Er* 
furt, van de Hollandfche Maatfchap* 
py der Wetenfchappen te Haar/em 9 
en van het Provinciaale Utrechtfche 
Genootfchap van Konflen en IVe* 
tenjchappen ; Correfpondent van de 
Geneeskundige Åcademie the Parys 9 
en van het Genotfchap te Batavia$ 
* mit sg åders Direaeur en Secretaris 
van de Natuur- en Gences-kundige 
CorrejpondentieSocieteit te 's Hage* 
— Te Rotterdam 1791. X & 224 
Sid, gr. 8:0. 

Fö- # ) o ( # 217 

Företalet berättar [Hiftorfon om Dr. B's 
upfinning, huru den fårft meddeltes verlden 
17705 uti en Skrift kallad: Proeve över de 
voorbehoeding der Kindcmiektc , och bura 
denna Verhandeling <5tc. efter Auftors t]öd 9 
i Maji 1788? blifvft hopfamlad ur hans pap- 
per, och ntgifven til 11 82 Subfcribenter. 

Sjelfva afhandlingen ur författad i Apho- 
rismer, och beftår af 2:ne delar 5 den förfta 
Afdelningeo om möjeligheten at fÖrfvaga na-* 
turlig Koppfmitta , och göra den kraftlås , 
har 57 Aphorismer eller Paragrapher. Dår- 
uti bevifas denna möjelighet, efter en korrt 
Inledning om åmnets vigt, 1:0 af forntidens 
fatt at jköta Koppor , i hvars förfta tidehvarf, 
ifrån Bhazes til Sydenham, det gick» -ut på 
at genom ftillhet och hetta befordra Smittans 
gdsning i kroppen; Sydenham åter började 
2 dra Tidehvarfvet, och at genom et kylan-» 
de förhållande tilbakahålla denna fermenta* 
tion. Men utaf 3:d)e Tidehvarfvet, eller 
Chemifternes, hafva vi dragit måfta fördelen, 
fom vifade at bezoardka frigida, i fynner- 
het Mercurialia och Anfimoni3lia voro de* 
medel fom kunde tåmja Koppgiftet, likafom 
andra utvårtes fårnader. Måfta ftyrkan för 
fin fats, om möjeligheten &c, får FörfaN 
faren af Boerhaves Cur-Method och yttrao- 
de uti Aphor. 13S9: "Stimulus videtur au- 
^ferri pofie correcrione per Specifica ita difta, 
f^veJ methodo univerfali åntiphlogiftica. 1391* 
O 5 »Qua ? 218 # ) o C # 

"QuaJe fpecificum inveniri pofte, compari- 
"tio hiftoria? antidotorum et indoles bujus 
"mali faciunt fperare$ et ad indagandum im- 
"pellit fumma hinc futura humano generi ufi- 
*'ljtas, I3Q2. Ib ftibio ef Mercurio ad mag- 
"nam penetrabilitatem arte deduftis, nec ta* 
w men acrimonia nimium corrofivis, fed bene 
*>unitis , ut quaerernus, incitat horum aljquan- 
"do succeflus." Van Swieten uti fina Com- 
roent. öfver detta ftålle, och de Haen, Rat. 
Medendi T. I. p. 85 > 86, beftyrka (am- 
ma låra 5 hvarefter upråknas et fiort antal 
Låkare, fom nyttjat (amma medel, men be- 
klageligen har Låran om Fermentation, och 
defte medels vårkan at emotftå denfamwa, 
kommit i förgåtenhejr. — Såfom Antifeptica 
vel antifermentativa har man åfven med för- 
del nyttjadt Syrupus Aiyandaci Alsaharavii, 
Campber, Myrrha, Cort. Peruv. Flor* Aqui- 
legiae, Succus betulae, Lign 4 Juniperi et Gua- 
jaci, och tjårvatten; famt vidare Abforben- 
tia eller Remedia fixa, hvartil höra regulus 
»ntimonii medicinalis, Flores et Sulphur fixa- 
tum Antimonii, Cinnabaris, Mercurius dia- 
phoret, Hellmontii, hvilka alla förmå at häm- 
ma ebullitio fanguinis, tygla febern, och ftil- 
la irritabiliteten eller Hellmonts Archaeus, det 
åf: bota Kopporne Specjfice. — Således fin- 
nas dylika Specifika.' Q. E. D* Och ytterliga- 
re bevis hårpå ger berednings-fåttet för ymp- 
ningen, hvilken iråraf har Jiela fin förmån, 

och # ) o ( # 219 

och fålunda kunde umbäras, med pråpara- 
tionens bibehållande. Beftyrkes ofvannämn- 
de möjelighet af Författarens egna Obferva- 
tioner fedan 176g. Den ftrid fom upkom 
om Koppympningen, och ryktet om Sutto- 
nianernes framgång, gaf honom anledning, 
at med alfvare tänka på denna faken, och 
föka efter et SpecifTcum enligt anförde grun- 
der och Autforer. Han började med Cam- 
pher och Mercurius dulcis, fedan gaf han 
Calomel och Regulus antim. Medicinalis, 
och /lureligan utelämnade han Mercurialia, 
och fatte fin Ht til Reg. Ant. Med.; i alla 
fall förekoms Febris Secundarja, och Sjuk- 
domen Höts val på elfte dygnet. Uti en 
Epidemie, fom var allmän 1773, kom med- 
let til fin fullkomlighet 5 han brukade då Re. 
Reg. Antim. Med. I Drachm. Sulph. Antim* 
1 Scrupel, Bals. peruv. q. s. ut f. pill. 4 gr# 
af hvillka gafs en pill. hvar tredje timma, 
med kallt vatten til dryck. Alla hans Cafus 
vore för vidlyftigt at anföra , men flutfatfen 
år den: at variolae confluentes förvandlades 
altid til Difcretae, morbus univerfalis inflam- 
matorius et fuppuratorius förbyttes i en mor- 
bus particularis, cum levamine omnium fym- 
iomatum , Salivation upkom aldrig, Febril 
Secundaria var omårkelig, den Sjuke åt, fåf, 
och roade fig val, kopporne torkade nåflan 
utan Suppuration, och aldeles utan elak lukt* 
Om icke Barnet ville eller kunde nyttja La- 
ke- 220 # ) © ( # 

kemedlen, togs det af Amman med lika 
framgång och nytta. Inga årr blefvo nånfin 
qvar. — Sluteligen fann lian at famma me- 
del icke eller Hogo felt i Variolae gangra?- 
tiofas, bvilka förr hellos för ohjelpelige; 
härvid nyttjades Re. Cinnab. nat. g gr. Reg* 
Anr» Medic. Schulzii, 4. gr. Camph. 2 gr. 
Sulph, fixar* Antim. F. Hoffm. i gr. M. f. 
pulv., fom togs af en fullvåxt hvar tredje 
tima* — Sålunda har Författarens medel trapp- 
vis upftigit tij den fullkomligheten, at Boer- 
HAves ön&an år upfyld; hos et Barn bragte 
Jban det få Jångt, genom dylik forberedning, 
at Kopporne utkommo utan ut/lags-feber. 

Andra Afdelningen kallas : Hemligheten 
uppenbarad, eller jåttet , at på el beqvdm- 
ligt vis Jköta naturliga och kpnftiga Koppor, 
yppadt. Den beftår af 2 1 $ §. och innefat- 
tar Författarens Cur-Method uti Sjukdomens 
åtfkillige ftadier, och et förfvar för denfam- 
ma, hvilket Iran underftöder med et itycke 
af F* Hotfman, om förtråffeligheten af Pra- 
xis Chymice-M^dicaj famt några flere up- 
fatfer* 

lljla Stadium* Sållan , och blott då 
Pulfen år öfvermåtran hård, eller blodet 
drifs åt hufvudet 3 öpnas ådren; Veficaforia 
undvikas få mycket möjeligt år; vid naufe3 
och ftark hufvudvåfk ges Pulv* cort. rad. 
Jpecac. rec contus, 3, 6, 9 gr. med Såcker 
hyad |;dels tima; år tungan oren, ges dys- 

ma # ) o C # zn 

ma eller och lindrigt laxans. Sedan drickes 
ymnigt kallt vatten, fora år et ftort antifer- 
mentativum, och ges hvar tima, ibland vid 
fvåra Symtomer hvar fjerdedels tima et ftör-. 
re eller mindre fkedblad af Re* Andra. Dia- 
phor abl. i Drachm, Spir, minderaeri, 2 Unce. 
Syr. 5 rad. aper. i Unce Aqua; Samb, 4 
Unce. Sp. Nitri dulc. recl. I \ Drachm. M. 
eller Re. Antim. diaph. abl. 2 Scrupel. Syr* 
<> rad- aper. i Unce. Aq. Samb. 6 Unce, Sp, 
Minder. 2 Unce. Nitri, 2 Drachm, Sal. 
Glaub. i och I hälft Unce M. — Den Sjuke 
hålles vid lången, och fotvatten duger ej. — 
Jrlår år indication at moderera gasningen 3 
hindra fmittan at med orenJigheter gå i bio* 
den, och at öpna hudens porer. Om Sym- 
tomerne åro häftiga, och Naturen fvag, gif- 
ves Rhenfkt Vin* 

2:dra Stadium. Med Mixturen fortfares 
tils Kopporne åro urflagne, då gifves af Re. 
Regul, Antimon. Medicin, probe elutr. & 
tenuifs, triti, Antim. diaph- abl. aa I Drachm. 
pulv: e chel. cancr. cömp. 2 Drachm. Cam* 
phorae, 12 gr, Sulph. purifs. Antimon. 17 gr. 
M. f. pulv, N:o 12, et pulver hva-r tredja 
eller fjerde tima , alt efter febern och fym- 
tomerne. Detta modererar den fura gåsnin- 
gen, fom i detta Stadium graderar i Lym- 
pha, och minfoar vahråmnet. Efter några 
dofes kunna de Sjuke åta med appetit, fof- 
va och gä wppe, men åro fallne för förft öpp- 
ning, 222 # ) O ( # 

ning, fom bör förekommas. Man bör no- 
ga gifva akt på Pulfen; om den år ftark, 
gifves et Pulver hvar 3*.dje tima$ om den år 
fvag , gifves mindre ofta , och fåttes til 
hvart Pulver ånnu et gran Campher, och et 
hälft gran Sulph. Anfim. eller god Kermes 
Miner, famt nyttjas, om det behöfs, et /ked- 
blad hvar tima af Mixturen. Om nu icke 
de öfverblefna oförtvinade Kopporne höja (ig 
med Corallröd kant, utan denne år dunkel , 
måfte man förekomma gangraen med det dår- 
emot ofvanföre förefiagna medel. — Under 
denna tiden drickes kallt vatten, eller hvad 
fom hålft, och åt&s hvad fom behagas, dock 
icke fura faker, eller mjölkmat ftraxt efter 
intagningen. Öm icke röta fordrar dem, 
undvikes Acida Mineralia, emedan de öka 
fura gåsningar i Lympha, fom Wott medelft 
abforbentia kan ftyras, hvilket den gudomli- 
ga godheten i våra dagar har velat låta gö- 
ra bekant. — Vid ympade Koppor förhåJIes 
yå famma fått, i fynnerhet i Rofalia , fom 
Dimsdale fruktade få mycket, och fom kom- 
met af famma gåsning, måft hos gallaktiga 
eonftitutioner. 

I y.dje Stadium , då Kopporne åro i 
full fuppuration, och fen arTalla, har man 
ingen ting at göra, utan fortfares med /am- 
ma medel, och defsemellan Jaxeras. — /\.:de 
Stadium, eller Febris fecundaria förekommer 
aldrig, fom annars fläktar måft* 

Får- # ( o ) # 223 

FSrfvar får min CuvMcthod: Schuster 
har förut brukat Reg. Ar\U Med. med Ab- 
forbentia , för at förbättra Lympha och refor- 
bera Materia puruleota i Koppor, men icke 
med den noghet, fom Dr. v* d. B* , få at 
medlen åro i fullkomlig jåmnvigt med Natu- 
ren och Sjukdomen, och uti alt för fmå do- 
fes. — • Sedan berättas åter fuccefliva fram- 
gången af Författarens uptåckt, hvilka åt- 
skilliga praeparationer af Reg. Ant. han bru- 
kat, och hvilka Combinationer han därmed 
gjordt. 

AntimoninUMedlens tilredning. Antimo- 
niumet (kall vara rent, fådant fom ger godt 
Ant. Diaphoreticum. — Regulus Medicinalis 
göres af S delar Antirru crud. , 4 delar Sa?. 
conru och en del Sal tartari. — Sulph* An- 
timon. fix. be^edes^ af Reg. Ant. och Sal 
tärt. aa 4 Unce, fom fint pulveriferas, och 
kokas 4 timmar med 8 Skalp. Kalkvatten, 
filtreras hett, och praecipiteras af lig fjelft, 
utan fyra. — Deffe medel rifvas eller blan- 
das med Abforb. i Porphyr- eller Marmor- 
Mortel långe och val. 

Sedan Författaren utredt vårkningsfåttet 
af det medel mot Variolac Vefieulofe och 
Gangraenofae, fom finnes i anhanget under 
N:o 4, Hutar han denna afdelningen med 
några Corollaria, fom vifa at Boerhaves 
gifsning och önfkan i de anförde Aphoris- 
merna, I3S9> 9 2 > ärupfyld, och lämpar pä 

fa på fm Cur-Method famme ftore Mans tanke- 
fpråk i Simplex Sigillum Veri\ , 

Uti Anhanget gifves före(krifter på För- 
fattarens 6 hufvudmedel , jämte några vidare 
anmärkningar. 

N:o i år det fom anföres vid andra Sta- 
dium. 
N:o 2. Re. Sulph. fixat. Antim. i Drachrm 
Camph. 2 Drachm. Reg. Antimon, 
Medic. Antim. Diaph. abi* pulv. e 
chel. cancr. compos. aa 4 Drachm* 
Sacch. alb. fl placet 1 Unce M. f. 
N:o LX brukas i Hållet för N:o I i 
fcvar 3:dje timma , eller et hälft för Barn 
emellan 6 och 12 år 5 men år icke få gqdt 
fom N:o I i Var. confluentes, och mycket 
mindre kraftigt ån 

N:o 3. A* Re. Sulph. fixat. Antim. 1 Unce. 
Campb. 2 Drachm. Reg> Ant. Med. 
Cinnab. nat* Myrrhae El. aa 4 Drachm. 
Sacch. alb. 12 Drachm* M. f. pulv. 
N:o LX, hvartdera af 27 gr. — eller 
N.o 3. B. Re. Sulph. f. A. x Drachm. 
Camph. 2 Drachm. Reg. A. M. Gin» 
nab. Antim. ter fublim» Myrrhafc el aa 
4 Drachm. Sacch. a. 12 Drachm. M* 
i ut antea. 

Detta nyttjas anda ifrån början uti con* 
Äuentes med fullkomlig tilförfigt*, åfven uti 
V# copiosa^ 

N;o 4 # ) O ( # 22$ 

N:o 4. Re. Solpb. f. A. I Drachm. Caroph. 
2 Drachm. Reg. A. Med 3 Drachm. 
Myrrh, el. 4 Drachm* Cinn3b. nat. 
I Unce. — Säcch. ii plac. 12 Drachm. 
M. f. pulv. LX, — et hvar tredje 
timma* 
Uti Var* gangraenofae, eller annars elaka 
Epidemier, "i fynnerhet då man blir fent kal- 
lad, och den Sjuke förut år van/kött, gripes 
til detta 5 krakes (tet up, ges et lindrigt Vo- 
mitiv, och efter 2:ne timar fortfares med 
Puhffet. — Uti gangraenolse måfte Regulus 
min.k-js, och Cinabaris 6kas, medan den 
förre hämmar Kopporne, men ej gangraen, 
hvi/kef den fenare gör med Myrrhä. — Och 
om puifen och kralterne åro mycket fvagä, 
med livida ftåckyr eller hsmorrhagier, gifves 
Re. Extr. Corf. Peruv. el. rubri 2 Drachm. 
Thtriaca? Androm, i Drachm. Syr* 
Balf. {. Betonic£ rub: 6 Drachm. Aq» 
Arbor. vit» 6 Unce , Elix. vifr. 2 
Scrupel. (S. Liq. C* C Succ* 2 Scru- 
pel. S. Tincfr. croci, et hälft Unce.) 
M. — et /kedbiad hvar timå. 
Åfven kan man vid Biodfpotfning med 
hytta bruka Lobbs Balf Adjlr ingen i : Re* 
Ol. Thereb. 2 Drachm. :n vafe vitr. adde 
guttatira. et fenhm. OK vitr. <> Drachm. agi- 
ta Spat lignea addendö lenfiuscule Spir. Vi- 
ni retfif: ut f. Balf. dofts, 30 a 40 droppar 
i kallt vatrn. — - Når Blodet år uplöft, da- 
Ä//B.N;oi5. t ger nt> # ) o ( # 

ger ej Cinabaris, men val uti gangram; då*r- 
iöre ges i förra fallet: Re. Sulph. f. A- I 
Drachm. Camph. 4 Drachm. Myrrhae. g 
Drachm. M. dofis 13 gran; och i fenare: 
Re. Sulph. f. A. I Drachm. Camph. 2 Drachm. 
Myrrhae, 1 halfr Unce, Cinab. nat. 1 Unce, 
M. dofis, 15 gran hvar Jjdje timma. 

Uli Var. Veficulosa? och Siliquofae, fom 
vanligen åro dödaode, åfven fom då Rop- 
porne flå in, åro de(Te medel icke tilråcke* 
Jige , men val Underpulvret, 

N:o 5. Re. Sulph* f. A. 3 gr. Camph. 6 
gr. Reg. A. Med. 9 gr. Myrrh. el. 18 gr* 
Cinab. nat. 4g gr. Sacch. alb. 2 gr* M* — 
Dofis Media. 20 gr. 

För Barn fom ej kunna tåla de förras 
lukt och fmak, brukas 

>J:o 6. Re. Sulph. fix. AnU 6 gr. Reg. A- 

Med. Cinnab. ant. ter »Sublim, aa I 

half Drachm. Sacch* alb. 2 Drachm. 

M. f. Pulv. N:o g, et hvar 3:dje ti- 

ma, eller kl. 7, 11, 4, 7, lo, och 

I om natten, med vatten eller fvagt 

chocolade. — Samma Barnpulver ges 

och åt Mödrar eller Ammor på fam- 

ma fått, hviiket år båttre, ån om 

Barnen fjelfve taga det. 

Efter Koppornes affallande ges hvaran- 

nan dag et lindrigt laxatifaf Manna, CafTia,<&c 

Anmärkningar ne uprepa en hpp af det 

fom redan år lagdt. — Febris heäica, fom 

ibland # ) C C # 22? 

ibland följer på Koppor, botas med Under- 
pulvret N:o 5 , då Mixturen af Extracl. Cort. 
Peruv. &c. och andra medel ej ville flå an. — 
Så mycket Såcker lågges til pulvren , för at 
corrigera vis draftica antimonialium ♦, och för 
det at Rhazrs med få mycken nytta brukte 
firt Tchirbachia. 

TheoremataPraftica: Prafervativet (pr«- 
paration i denna Sjukdom kan bringas högt, 
om det purgativa i Rosensteins PiMer min- 
fkas. — - I början af Sjukdomen bör ej fmit- 
tan qvåfvas af Antimonialia* — » I 2:dra fta* 
dium af V* coniiuentes minikas tydeligeo 
Koppornes anta! af Reg. Ant. Med. — Och 
i allmänhet förmå Antimonialia mer under 
gåsningen, ån efter denfamma é — Uti Var* 
Gangrasnofa? tåles minlt Regulus, men i dem 
Och i Veficulofa; , Cryftailinae och Siliquofa* 
gör Cinnabaris båfta vårkan, icke ailenaft i 
andra och tredje, utan af ven i fjerde fta- 
diumj ti! at upvåcka Natufskfafterna^ öka 
gåsningen och utdrifva Koppgiftet* 

Bilagorne intaga nåftan åfven få mycket 
rum fom fjelfva Afhandlingen , nämligen 92 
Sidor, och den fednare 93. *» De beftå af 
I) en Afhandling om Gåsningen, låfom en 
hufvudfak i Koppor 5 2) Dr. van Royens 
tackfågelfe för et Exemplar af Författarens 
Proeve över de Vorbehouding , &C. 3) Ob- 
fervationer vid confluenta Koppors fkötiel , 
emot Dr. Rouppe, (hvarsafhandJing tioner i 
P 2 San- Sandiforts Geneeskund Biblioth. IV Deel,} 
och Bar. Dimsdale, angående för häftigt til» 
fri/knande 3 4) Brefvåxiing emellan Dr. ds 
Man och Författaren, om dennes förbättrin- 
gar vid Koppors ikötfelj 5) Beråtteffe om 
Kopp-Epidemien i s'Hage, 1784 och 85 9 
6) Brcf ifrån åt/kiJIige Läkare om en elak 
Epidemie i Delft 1776. 

Recenfioner af D:r Carlander. 

Bihliotheca fjica d' Europa, offia Racottt 
di OffervaXtiani fopra la Jif.ca, maiematka , 
chirnica, Jioria naturale , medicina ed artu 
Di. L. Bkugnatelli. Tom, VII — XX ed uU 
timo, pavia 1739 — 9 2 ? c * rca 160 S. 8«o 
hvar Tom. Innehåller mycket vackra läker; 
förmodeligen dtt måfta utur Böcker, ehuru 
en del tyckas vara originala afhandlingar. — 
Carminati befkrifver en Sur Säpo af 1 /kålp* 
Bomolja, hvartil ganlka fmåningom blandas 
I hälft flkålp. Vifiriol-olja i Glasmortel , få 
at blandningen hvar gång får kaflna, innan 
ny portion af den fenare tilflås; talgaktiga 
maffan filtreras , och reften af fyra af/kiljes 
genom uplösning i hett - vatten r efter hvars 
afkylning tvålen flyter ofvanpå. Denne, gif- 
ven til 1 Drachm. 3a4 gåuger om dagen, 
år et kraftigt Diureticum uti vatten-fvullna- 
der hälft då den tillika (kall kyla. — Per- 
EivAt lårer, at lika mycket Campher och 

Myrrha # ) o C # 229 

Myrrna fammanrifne, utgöra en blandning 
fom aldeles åplöfes i vatten, — Malacarnbs 
brefvåxling med Bonnet bekräftar at ju fle- 
re de foliola åro til antalet, fom betacka ce- 
rebellum, och ingå i defs Subftans, ju mera 
minne, Ikaipfinnighet och liflighet hade Mån» 
ni/kan, och tvårtom* Några hade 78o, an- 
dra 700, andra 600; en fåne hade 324, 
och ingen fmak i munnen en gång* 

A Differtation on the Procefs of Natur* 
4n the Filling up caveties, healing of wounds, 
and rcfioring parts which have heen destroged 
in the human body. by Jam v Moore , London 
•1789* 7° S# 4:0* Förfta afdelningen under- 
föker huru caviteter fyllas, fom upkommit 
af får, balning, eller jrjjrj fom 'hälft. Och 
det åftadkommer Naturen medelft en feber, 
och dårpå följande inflammation i cavitetens 
hela inre yta; genom båda deffe tilflyfer mer 
blod, väsa utvidgas, och vattenaktiga delar 
utfvetra i nåftgrånfande tela cellularis, hvilks 
åter abforberas, och befordra cavitetens fyl- 
lande. Han åt/kiljer 2:ne flags inflammatio- 
ner , fom uträtta detta på olika lått, nåmli* 
gen den adhafiva och fuppurerande, I den 
förra förenas parietes af en gulbrun fubflans, 
fom måft år Lympha, och blir fnart organifk 
genom de väsa fom dåruti fram/kjuta; lefrad 
blod i fåret mera bidrager til, ån hindrar 
denna Operation 5 men åfven til denna cura- 
P 3 tio 230 I ) h l( • 

tio ex prima inrentione fordras behörig in- 
flammation, och år den får fvag, få upkom* 
mer bulning. Denna andra (lags inflamma- 
tion fker då de utdunftade våtfkorne och lef-» 
rade blodet ej bli organifka, utan ruttna, — • 
Andra afdelningen vifar den nya hudens bil- 
dande, och den tredje, huru förftörda delar 
återftällas. Då en cavitet exifterar, fylles 
den, och delen regenereras, annars ej 3 Mu- 
Jfclar ock Körtlar kunna ej regenereras, men 
vål tendines iigamenter, fmå nerver, mem* 
branae mucofae och ben, faftån de nya delar* 
ne bli något pordemlige» 

A Treatife on tke Diceafe commonly caU 
led Angina Pt flor is, by W. Butter, M. D. 
London 179F, 62 p. 8- Hår fkall bevifas 
at denna Sjukdom år en Gickt, lom har fitt 
fäte i Diaphragma, (Arthritis frregularis Dia- 
phramatiea), Curen beftår egenteligen i laxe- 
rande: Re- Aloes focotr. Sapon* duri aa 2 
Drachm, Mell. q. f. ut f. Pill, N;o 43 5 2 
Piller eller flere tagas hvar afton, at det gör 
2 a 3 fedes dageligen, tils deffe bli naturli- 
ga. Dieten /hall beftå af kött- och gryn- 
foppor, platt ingen folid föda, ej en gång 
bröd; dricka förbjudes. — Båfta lättnaden 
under anfallet fås af et glas kallt vatten. 
Fontaneller åro blott paliiativ-medel , då Pa* 
tienten ej vill Underkafta fig diaeten» — Dår* 
under brukas occafions»vis Tina, Guajaci, Kina, 

Aro- # ) o ( # 231 

Aromata, Cicuta, och i fynnerhet Pulvis An- 
tilyfTus af förra difpenfatorierne, 2 Scrupel 
eller i Drachm. 2 gånger om dagen. 

The Defcriptions & charafiers of the 
different Dijeafes of the Human Boody} to 
which is added an Arrangement of the Me- 
dicines & preparations in the London Phar* 
macopea, according to their refpeåive Vir- 
tues: being the firft Volume of the Frankli* 
nian Improvement of Medicine; or, an At- 
tempt, according to Dr* Frankuns predic* 
tions , to eftabiish the Means of rendering 
Sicknefs &• Disease lefs injurious, dangerous 
& fatal to Health, & thus of caufing Old 
Age to be again natural to Man. By Ge. 
Edwards, Esq. M. D. Author of the Ag« 
grandizemenr of Great Britain, the National 
Perfeclion of Finance , the Royal Regene- 
ration of Great Britain, & the Discovery of 
the ig:te Century. 4:0. (10 3, 6. d. boards). 
Med Franklin/ka fullkomnandet af Medicin 
menar Dr* E. at den bör göras få populair 
at alla kunna begagna dg af defs låror, hvil- 
ket /kulle fke medelft enkom dårtil afpaffade 
och på allmån bekoftnad författade och ut« 
delte Af handlingar, hvarvid han tilbjuder (ig 
at hafva infeendet. Härigenom (kulle fpridas 
mer uplysning ån genom Academier och 
Gymnafier* V ti fin Adrefs til Parlamentet, 
hvaruti han begår underftöd för denna Pian, 
P4 8- 232 * ) O ( # 

fager han: >*De tre allmänna vålg&ande Ve» 
tenfkaperne , Åkerbruket, Förbandets hyfs- 
ning (mental civilization) och Medicin, bor. 
de på allmän bekoftnad upbrukas och full- 
komnas , få mycket och vldftråckt iom m6- 
jelig* ; och deras kännedom och de fårfaiidta 
nyttor och förmåner, fom de medföra, bor- 
de gö/äs allmänna, och utfpridas öfver slt i 
Samhållet, til allas båtnad. Defc $ro de 
tre måft välgörande Vetenlkaper för Manni- 
fkoflägtet; ty dtffe iorfkaffa efs födan, ini* 
dervifa och ftyra förftåndet, bevara hälfan 
och bota fjukdomar; och de göra iclce alle* 
naft iådane roagtpåliggande tjånffef ät en och* 
ann3n i Samhället, utan ät alla och hvar och 
en färfkiidt. Dårföre kallas de alfmänne, 
och hafva det företräde framfor andra nytti- 
ga och pracfri/ka Vefen/kaper, at de åo af 
et nödvändigt och våfendteligt behof i San> 
liåilet för hvar och en Medborgares nytta. 
Vi kunne bärga ois utom en god Regering, 
åtminftone år en god Regering en af |de 
fållfyntafte våjfignelfer fom Samhällen njutit* 
Om vi altid fkulle behöfva de Lagklokes bi- 
ftånd, fkulle vi vara eländige varelfer* Vi 
behöfva icke altid Politiquens konOlande 
med andra Nationers InterefFen, fom Mini- 
fteren i allmänhet tyckes frukta. Financerne 
behöfva icke altid et konftmåfligt förvaltan- 
de$ ty vi åro öfvertygade, at uti en väl in- 
rättad Stat, och under en årlig Regering be- 

höfs # ) o ( # 233 

Iiöfs icke en oåndelig fkuld för at fflra krig; 
och åfven våge vi förbinda ofs fjelfve, at 
helt ocb hållet ftålla til råtta Nationens nu 
varande omåteliga Ikuld. Vt behöfve icke 
låta Samhällets hela vålfård bero på Handeln, 
ehuru den viffer ligen år gande a nyttig til dels 
upråtfhåilande. Men helt annorlunda år Mån- 
ni/kans förhållande til de tre ofvannåmnde 
allmänna välgörande Vetenfkaperne." 

Sjukdomarnes be/krifning, det hufvud- 
fakeligafte af boken, år på Latin, och be- 
römligt utarbetade 

Effays Medicinal) Philofophical and Ex* 
pcrimentah By Tho. Pekcivai, M. D* F. 
R* S. 6c A. S. &c* &c. 4:te Edit* revised 
& eniarged , 2 VoL 507 & 442 p. g. Lon- 
don 1790. (12 S. boards). De fiefte tilfågg- 
ningar åro föruttryckte i Societetens Träns- 
a<fl'oner och andra periodifka Skrifter. Et 
Bref ifrån en onämnd Läkare i anledning al 
er> Cafus ( Pfoifis Pulmonalis , fom Dr. P. in- 
förd* i Medicinal Memoires, Vol. II:d, in- 
nehåller fterc goda anmårkningar: Svaghet 
år icke zhid cäufa proxima til denna Sjuk- 
dom, faft den merendels åtföljer honom, få 
at methodus antiphlogiflica år ofta farlig ; 
men vid. (tyng och fvår dyspnoea mafte, man 
öpna ådren, för at återftålla jåmnvigten emel- 
lan blodet och de fvage väsa; i allnrånhet 
/ker detta likväl båttre medejfi de minft re- 
P 5 tao* 234 # ) o ( # 

lande tonica, men de mera retande göra 
hjertats contra&ioner häftigare i ftallet för 
flarkare. Svettningen i Lungfot förekommer 
ockfå våtfkornas öfverflöd, åfven fom di- 
arrhé, men den fenare år Ikadlig, och den 
förre bör fnarare modereras ån hindra»; det- 
ta /ker medelft en fkorpa, doppad i yin, 
et glas Porter eller en dofis af folufio myrrbae 
vid fvettningens början, och medelft dennas 
vederbörliga afvaktande. At recommendera 
Vin i Lungfot, torde fkråma mången Läka- 
re, men det år det verkfammafte Antiphio- 
gifticum i den brånnande Febern vid Angi- 
na Maligna; de fleftes magar hafva vandt (ig 
dårvid, och förfaren heten har beftyrkt defs 
nytta. Man bör noga obfervera defs värkan 
på Pulfen, och endaft nyttja det \iiå den 
Langoor fom följer på Pyrexia pneumonica. 
Rödt Port- Vin, eller Rhenfkt med SeJtzer- 
Vatten, år då en god, kylande och tonilk 
dryck. Mixtura Saiina gifves med mycken 
förmån under effervescencen i lungfigtiga 
Feber-paroxysmer; dårmed kan Myrrha för- 
enas, fom Författaren anfer för det båfta me- 
del fom nyare Pradikeo uptagit i denna 
Sjukdom* FJores Zinci åro hår et kraftigt 
tonicum, utan at hetta eller öka Pulfens hä- 
ftighet. Buxton-vatten år nog hettande, men 
gagnar I fynnerhet i Lungfot af fylleri ^ dar 
Lefren och Magen tillika åro /kadade. — 
Hyärophobic anfer Dr, P. för en nervös fjuk- 

dom, # ) o ( # 23? 

dom, i likhet med Tetanus, hårrörande af 
retning på en vifs nerv 5 han vill bota den 
med Opium, för at göra et ftilleftånd, och 
fedan med Digitalis purpurea, för at göra 
en annan häftig imprefTion. — En Dyfuria 
Chronica, fom ofta plågar gamla arthritifka 
och fcorbuti/ka perfoner, och ofta mifstage* 
för Sten, men kan lått fkiljas därifrån, bo- 
tas med Ungu. Coeruleum fortius , 1 , 2 a 3 
Scrupel hvar afton ingnidet på låren, til lin- 
drig fpottning, och i mindre fvåra fall med 
Calomel, i hälft gran, joch James's pulver, 
2 gran, 2 gånger om dagen utan fpottning; 
men dirföre bör man icke tro at denna Dy- 
furie år Veneriik. Man bör i fådant fall 
hålla Urin Ja långe fom möjeligt, at Blåfan 
någorlunda får fyllas i annars har den ingen 
kraft at fammandraga Hg fulikomligen« 

Mcdical Botany containing Syftematic & 
general descriptions with Plates of all the 
Medicinal Plants. — Comprehended in the 
Catalogues of the Materia Medica, as pub- 
lished by the Royal Colleges of Phyilcians 
of London & Edinburg: Accompanied with 
a circumftantial detail of their Medicinal Ef- 
fe#s, & of the Diseases in which they have 
been most fuccesfully employed. By W:m« 
Woodwille, M. D* &c. in three Voll. 
Vol. I. 184 P» 4 : o with 6<> plates, London 
1790» Be/krifniogarne åro accurate, efter 

Lin* 236 * ) o ( # 

LinnÅi Gen. & Spec» Planf. med fynonyma 
Autlorum, och fedan utförligare pa Enger. 
Ika; Kopparsticken åro vackra och vål träf- 
fade af Sowerbyj underråttelferne om Läke- 
medlens famlande och nytta åro vidlyftiga, 
och vifa myckea beläfenhet; åtminftone år 
den hit til prof anförde Artikeln om Fraxi» 
nus Ornus af defla egen/kaper, famt utdra- 
gen af värkan om Ärum Macutetum , och 
Digitalis Purpurea* — Manna år faften af 
Fraxinus Ornus, rotundifolia och Excellior, 
fom medelft inlldrningar genom barken fam- 
las i Julii, Auguiii och September 5 vid rågn- 
våder fås litet och elak; M. Graffa år den 
vanliga, M. in canoli år finare och renare 5 
den år lindrigt purgans, men ger vader hos 
fomliga, och bör författas med Aromara el- 
ler ftarkare purgativer ' 7 med Cadia Fiftularis 
år den v båft vårkfarn» — Rad* Art duger ej 
utan fårfk eller nyfs torkad, af den fenare 
gifyes en Scrupel eller mer 2 gånger om da- 
gen uti Cachexie, chiorofis &c. hos phleg- 
mati&a och tröga Conftiturioner, men i fyn- 
nerhet för fvag Mage af för mycken mucus 
vifcidus; den ifårlka gagnar i fynnerhet i 
Rheumatism, gifven til 1 half eller 1 Scru- 
pel i emuifion med Gummi Arafc och Sper- 
ma uti 3 eller 4 gånger om dagen, då den 
drifver på perfpiration. Hårvid citeras Bek- 
gius mycket. I Frankrike fåljes pulvi* Ari 
dyrt, under namn af Cyprefse poudre, få/bnt 

e! # ) o ( # 237 

et godt Cosmeticum; ockfå kan man tvätta 
Jinne därmed, i ftållet för fåpa. — Bladen 
af Digitalis Purpurea hafva långe nyttjats 
ufvårtes med förmån på får och fcrophulöfa 
jfvullnader; defs vis diuretica har Dr. Wi- 
thering förft uptåckt, det år et godt medel 
då det brukas riktigt efter denne Låkares 
upgift , ockfå beklagar han fig uti et Bref 
til Dr. Lettsom, at man oftaft förfummar 
lians reglor, och kan då ej vänta annat ån 
fkada. 

Beytrdge z>ur Erlduterung der Rniflt* 
huvgs-urfachen und der Heilarten des Glied* 
Schvamms, nach eigenen Ehrfarungen , von 
J. G, Jågpr, W. A. Frankf* a. M. 1789, 
72 S 4 g» Et vidare utförande af Författa- 
rens Afhandling om famma Sjukdom i defs 
Chirurgifche Cautehn* Ordfaken ikall vara 
en utvidgning af Ledbanden efter utvårtes 
Skador, och en famling af Ledvåtika; men 
fom defTe ordfaker icke altid hafva famma 
följder, måtte den fnarare vara en lindrig 
inflammation med ftockning i Circulation , 
oftaft af invårtes ordfaker. — Curen fker 
med Refolventia (Gummi Amon. kokt med 
åtticka til en Gröt) och lindrig tryckning 
genom binda; då excoriation fkedde, och en 
vårilta utiipprade, gick Curen fortare, (åf- 
ven af Fontanell på Vaden för Recenfen- 
ten). At öpna den duger platt icke, ånfkönt 
ufltfuaiion (Kulle kannas. 1} Aui* 23S # ) o ( # 

i) Ausfuhrliche und genaue Befchrtibmg 
%,veicr håchjl merkvur diger und jchverer Ge* 
burts-fdllc, in einem Sendfchreiben an Hrrt 
Dr. J. C. Stark, — von J. Pa. Hagen, 
KgL Preus* Hofr* &c. Berlin 1791, 8:0. 2) 
An Hrn Hofr* Haqen, uber deffen Vendfchrei- 
ben an Hrn Stark zu Jena, von J é Fr* 
Bock, Aflf. Chirurgiae b, d. Kgl* Ober Coll. 
Med. u. Geburtshelfer zu Berlin, 1791 , g é 
3) Berichtigung des Sendfchreibens def Hrn 
Hofr. Hagen, zur erforfchung der vahrheit, 
von Chr. Ludv. Mursinna, 3:r General- 
Chirurgus, &c. g* 4) J. Ph, Hagens erfte 
und leiT^te antwort auf die des Hrn Mt/RsiN* 
ka und Bock vieder ihn herausgegebenen 
Schriften 8« i) En Grefvinna i Berlin /kulle 
föda för 4:de gången, och då Hr H. kom til 
henneföffta gången, var moder-munnen ejånnU 
fulikomligen öppen, ochBarnhufvudet (lod öf- 
ver isbenetj hon var hångbukad och hade ftort 
Nafvel-bråck , men huru långe hon varit fjuk, 
namnes ej; icke eller i det följande, huru 
långe hela arbetet påftod. Herr H* gick då til 
en annan Dame, den han lyckeligen fårlöfte 
med tång. Vid hans återkomft tycktes hui> 
vudet vilja intrånga i öfra öpningen, och 
vattnet gick fmåningom; hufvudet fixerade 
fig, men ljönk ej mera på en timma. Nu 
ville Herr H. applicera tången , men den 
var lämnad på andra ftållet, och åter en ti* 
ma förflöt innan den ankom; nu var hela 

flåli. # ) o ( # 239 

ftållningen ändrad, hufvudet låg rörligt i 
Öffa bäckenet, och vred fig undan tången i 
alla direftioner; bagge händerna och nafvel» 
fträngen föl lo fram. Herr H. /ade då den 
Sjuka på knå och armbogar, och arbetade 
en god half timma förgåfves at göra vänd- 
ning. Nu ankommo 3 andre Accoucheurer, 
Bock, Muksinna och Ribeke; Herr B. la- 
de den Sjuka på ryggen, och arbetade utan 
uppehåll och framgång tils han tröttnade; 
med mod och nya krafter tog då Herr M» 
in kampplatfen, och efter en god half tim- 
ma framdrog et ftort dödt Barn, hvarvid 
perinaeum ftarkt braft. — Frun mådde i bör- 
jan braf, men dog af Febris puerperalis, 
och metaftafis laftea, fom Herr M. fagt H«, 
på Q:de dagen. Vid Obduktion fanns uterui 
inflammerad , och perinaeum gangreneradr. 
Om hon Ikolat dö af Accoucheurens traite- 
ment, vill Herr H. at det (kolat fke på tre» 
dje dagen och ej fednare. 

2) Herr B. är mycket hät/k emot Herr 
H., den han kallar fin vän , och perfonalu 
ferar ftarkt. Hans förnämfta afvikningar från 
föregående beråttelfe är: at Herr H. appiice- 
radt tången 3 gånger, och därvid fönder- 
flitit perinaeum, at Frun förloradt få mycken 
blod, at Herr H. fjelf fruktade hon (kulle 
dö under hans händer $ at hon efter förlofs- 
ningen aldrig mått väl, utan fymtomerne och 
inflammation jämt tiltagitj at Herr H. blifvif. 

bort- 240 * ) ( # 

bortvift ifrån defs fkötfel , öcc* och alt detta 
vill han, Hrr Sellb, Mursinna och Ribeke 
med ed bekräfta* — Nägra oriktigheter för- 
bigås* 

3) Herr M. bekräftar i åct måfta Herr 
Bocks beråttelfe, men fkrifver grundeligare 
och båttre; flutet blir, at ingen Barnfångs- 
feber och mjolkkaftning ägt rum, utan at 
Frun d£dt af inflammation , gangren och 
biodförluft. — Herr H. blir åfven hår illa 
handterad. 

4) Herr H. åberopar fig fin af förra 
(krifter kånda fkicklighet och årlighet at åf- 
ven tilftå fina fel, och föraktar fine motftån- 
dares nedriga bemödande at fvårta honom. 
— Likväl måfte man medgifva, at i hans 
fått at förfara, och i hans beråttelfe åro fel och 
orimligheter nog, fom hvar och en kan finna. 

Medkal Hiftories and Reflexions , by 
John Ferriar, M. D. Phys. to the Manche» 
fler infirmary & lunatic Hospital. Warring- 
ton 17925 248 $. 8* E^ ter e n inledning 
om fåttet at obfervera, meddelas många rått 
goda pra&ifka Obfervationer. En befynner- 
lig Cafus ger anledning at förmoda, det Ve* 
(icatorier /kola gagna vid Aura EpileBica. — 
En Kramp hos en med Råformar betåckfc 
Flicka, fom altid ilufade med trismus, emor- 
ftod fmå dofes af Opium, men botades af 
10 gr. Opium, 20 gr. Mofchus, och 20 gr. 

Garn- # ( oO r # *4* 

Campher, fom gafs före paroxysmen , och 
därmed forfvunno ock RSformarne. — Bo- 
temedlen för Vattufot afhandias omflWieli- 
gen. Digitalis botade 8 af 24., och några, 
lindrades; ju mer äckel den gör, ja mindre 
drifver den urin; och om den (kall hjelpa^ 
Jkail den vårka fnart, och i liten dofis. Cre- 
mor T art. 1 och 1 hälft Unce om dagen , 
uplöft i vatten, blir altid et af de bafla med- 
len, och botade enfamt 6 ibland 10* Ba- 
cheks tonifca piller åro ej at förkalla; de 
drefvo ftarkt urin, och botade några; men 
de förfvaga den Sjuka genom {lärka evacua- 
tioner: Dovveks Pulver botade Anasarca ge* 
nom fvettning. Gummi gutta med Crem» 
Tärt. gjorde intet i et fall; men 6 gr. Ca-» 
lomel med I gr. Gummi gutfa botade et an- 
nat. Cälomd med Scilla, gifven til Saliva- 
tion, minfkade fvullnaden, men den kom 
åter, och Patienten dog. Nicotiana gjorde 
lUen nytta. Paracentefis företogs endaft då 
qvafning hotade, men redan efter et dygn 
famlades V3ttnet igen. Chirurgen Simmons 
råder, at göra den ratt under n 1 Men , efter 
de gamles och Arabernes f&tu Fruntimmer 
tyckas vara mer underkaftade Vattufot ån 
Karlar. ■«• Uva ur/t , 5 gn, med litet Opium 
några gånger om dagen, var förträfflig för 
nephiitifka Sjuka; varken uphörde, återkom 
ej, och 12 botades af 16. — Én Diabete^ 
botades af Vitriol-fyra och Kina» — Goda 
Xll B. N;o 16. Q var- 242 # ) O ( # 

värkan af Barytes Muriata i fcrophler, tror 
Författaren komma af defs Öfverflod på falt- 
fyra, (hvaruti Tyfka Rec. motfåger honom)* 
•— Medel emot Galenjkap: Tärt* Amim^ 
fåfom åckelkur, /kaffade lindring i et fall af 
6, hos en rafande Qvinna. Campher, Opium 
enfamt, Digitalis, gjorde aldrig nytta. Me» 
thodus Amiphlog. (kaffade bättring, då ord» 
laken var fylleri. Kina med Opium gagnade 
utomordenreligen, då grunden låg i solido» 
rum flapphet, eller raferiet liknade den ftilla 
yrfeln af i nervfebrar. Bader äro gan/ka 
nyttiga, nämligen kalla i Melancholie, och 
varma i Manie. Konjliga Sar 9 i fynnerhet 
hank i nacken, voro förträffdige, då häm- 
made utilag vållat Sjukdomen. Allmänna och 
locala Åderlåtningar lindra, men man måfte 
akta at de ej forfvaga för mycket* — Rygg m 
och Ldnd-vdrk hjelptes ofta med en Salva 
af Camph. 2 Drachm. Ungu. Bafil. i Unce, 
Sap» nigri, r hälft Unce. — Hamoptyjis bo- 
tades i fyra fall af infos. Digitalis, efter ve- 
derbörliga åderlåtningar. Man bragtcs på 
deffa förfök af Digitalis egenlkap at anfenli- 
gen retardera Pulfen, och flöt at den borde 
gagna i haemorrhagier rned häfrig aclio vafo- 
rurrs . — Efter en Hydrophobte fom upkom 3 
Månader efter et obetydligt bett, och döda- 
de på 6:fe cfagen, fanns all ting frilkt, utom 
några fvartbruna ftällen på nedra delen af 
Mgtftrupen och i Magen, dår Epidermis var 

lik- # ) o ( # 243 

liktom afikrapad. — Öfver Smittofamma och 
nya Sjukdomars upkomfl^ åren (kön Afhand- 
Jing. Det år icke få mycket luftens beskaf- 
fenhet och yttre ordfaker, icke en gång ut- 
dunttningen af döda kroppar, fom förorfaka 
Peftiientialilka fmittor, utan fattigdomen, el- 
Jer lefvinde Månni/kors nöd och elände; 
dar igenfinner man britt på fri/k luft, ufel 
eller ingen föda, fmuts och britt på ombyte 
al kläder, bekymmer och nedflagenhet, fom 
aila åro hufvud ordfaker til dylika fmittor, 
I dtt man fåledes afhjelper fattigdomen och 
eländet, upfylles icke allenaft den vackratte 
moraliika fkyldighet, utan dragés ocldå en 
nödig förforg för den allmänna Sundbeten,* 
ty Smittan, fom upkommit i de fattigas fmut- 
figa natten , ikonar fedan icke heller de ri- 
kas Palatfer. På detta fåttet upkom en all- 
mån fariot i Manchetter från en enda fattig 
Famille, fom tillika för fönfter-taxans Ikull 
hade igenmurat nåftan alla fönfter, hvange- 
nom luften ån mera förgiftades. 

Johan Christ Peil, M. D. Prof. &c 

Commentatio de lafa rejpirationis et degluti* 
tionis ajfctlibus , morbo variolojo propriis* 
1791 gick en fvår Kopp-Epidemie i Halie; 
utaf 20 eller 21,000 Invånare angrepos 21^1 
Barn, och 1054 för/kontes; 1434 blefvo fri- 
/ka, 430 dogo, och 287 ^ n go derefter fvå- 
ra och til en del dödelige Sjukdomar. Det 
Q 2 fom 244 * ) o ( # 

fom gagnade var Quickfilfver, Opium, Kina 
och Veficatorier. Hår omtalas egenteligen 
den fvårighet at andas, fom kommer af in- 
flammation i Larynx, luftffrupen, Bronchiae 
och fjeifva Lungan, hvilken hfmörer, icke 
af någon depofitio materiae, utan af Nerv- 
Syftemets ftörda vårkningar, och hudens con« 
fenfus med deGfe organet Hvarkert kylande 
eller värmande medel gjorde härvid rjågon 
ting 5 Serpentaria , Arnia , Campher , Vin , Spir. 
Minder. Scilia, Emetica och Veficatoria ars 
vändes fåfängt 5 Quickfilfver med Opium , an- 
da til falivafion, gagnade endaft. Ådren öp- 
nades, underlifvet rånfades, och dårpå gafs 
Mercur. dulcis, eller Merc. folub* Hafinem. 
eller nyttjades Ungu. mercur, få, at faliva- 
tion upkom inom 2 eller 3 dagar; en xo 
års Gode fick 2 til 6 gr. Merc. dulc. och 2 
til 4 gr. Merc. /oiub. m^d r och 1 hälft 
gn Opium om dagen; därunder dracks myc- 
ket muciiaginofa, och lifvet hölls öppet me- 
de!ft khflirer 5 eftes et dygn följde merendels 
Jindring 5 ibland upkom recidiv , och då öp- 
nades ådern, famt gafs qvickfilfver å nyo , 
men la fnart falivation infinner fig, uphöres 
därmed. Denna Cur-Method hitiade han ej 
på förr, ån mpt flutet af Epidemien, få at 
han ej fick använda den få ofta han önfkat. 
Sluteligen bevifa några obduclioner, at of- 
vannåmnde delar värkeijgen voro inflamme* 
rade* 

An # ) o ( # 24? 

An Ejfay on the Scurvy: shewlng effec* -' 
tual Ö* pra&icable Mcans for its prevention 
tit Sca. With forne Obfervafions on Fevers, 
& propofals for the mpre effe<5luaf preferva- 
tion of the Health of Seamen. By Fred. 
Thomson, e Surg. in the Roy* Navy. 206 
p. $:o London 1790» (4 S. boards). Fran- 
Ika Flottan provianferas mycket hållofammare 
ån den Engel/ka, med Vegetabilier och Vm, 
Ris, Malt, tilråckeligen Conferva acerofas 
(forrel) til Soppor och Panade, fom år o båt- 
tre för de Sjuka på Sjön ån Kötr; vidare 
Morötter, Lök, Senap, Vin-åtucka, Thé, 
Såcker, rob. citri. &c* Convaiefcenterne få 
Vin och jåfit Bröd; renligheten iakttages no- 
gare , jåmte rökning och vattnets filtrerande» 
— Medlen at förekomma Skörbjugg på Sjön 
åro förnåmiigaftf i) at förbättra eller afbåja 
Juktigheten mellan däck; 2) at bättre rfdela 
Folkets tid til arbete och hvila, nämligen på 
3 vakter, eller få, at de åtminftone på 2 
vakter fick fåfva 7 a 8 timmar i fonder, 
hvaranr.an natt. (Hvarföre icke altid g ti- 
mars vakt, fom Cqok brukade på flutet?) 
Hit hörer en förmaning til OrTicerarne , . a$ 
mån/kligen handtera Folket, utan onödig 
barnflig och kittfiig ftrånghet; 3) at vidtaga 
tt häl jo (ammar e provianterings- fatt , hvartit 
före/lås brunt Såcker eller Melafse, i ftillet 
för Smör och Oft, Hvete (omalet) eller Ris 
i ftåliet för Ärter och Hafremjöi, Svagdrio 
Q 3 ka, 246 * ) o ( # 

ka, eller ingredientier dårtil, eller Humle* 
dricka, af 10 fkålp. Humla til 288 gallons 
vatten, fom kokas en timma, och dä det 
fvalnadt, tililås ioo fkålp. Melaffe , tunnas 
fedan, och tillågges jåft för jäsning. FåV/kr 
jåfet Bröd påftås ockfä kunna hafvas dage- 
ligen för hela Befattningen, om därmed rått 
tilftålles, hälft mjöl för 3 månaders Bröd tar 
ej mera rum ån fkorpor för en Månad. — 
Prof af Skorbjuggens förftörande magt åro 
ej nöjfamma at uprépa. — Cur-Methoden 
innehåller ingen ting okändt. Bmbets-Berättelfe /Sr år 1795, af Pr. 
Med. AJfeJoren Dr. Eric Nord- 
blad. 

Hos Kongl. Collegium får jag hårme- 
delft den åran tilkännagifva, at förJedne är 
hår i Provincen, endait i Arfunda Socken, 
varit en Rötfeber-farfof gångfe, af hvilken 
några och fextio perfoner voro angrepne, 
men af hvilka endaft 4 med döden afgingo. 
Men (ty vårr!) börjar Venerifk vSjukdom blif- 
va hår i Provincen, få fom på andra Orter i 
Riket, mer än förr fynbar, och befants, vid 
anftåld nogare underfökning och befigtning 
förleden Sommar »hafva, [dymedelft at den 
blitvit förtegad ooh dold, | fart tid och ut. 

rym* # ) o ( * 247 

rymme at fprida ilg ikring til flere Hushåll 
uti flere Byar i Ofvanfjö och Torsåkers 
Socknar 5 och til hvilke Sjukas fkåtfel och 
botande jag, enar til et få flört antals inrym- 
mande på en gång ej gafs lågenhet i Lånets 
Lazarett, ej hade annan utväg an hemma i 
deras egna Hus och Gårdar, til defs efter 
Jiand, får de vårft anfatte kunde blifva öp- 
nmg och ledighet i Lazarettet. 

En ny anledning gafs mig vid detta til- 
fålle, at hos Kongf. Collegium förnya min, 
en och annan gång tilfårene f6rda klagan, 
at ifrån HögvederbörJig ort inga anftalter vid* 
tagas, til afhållande af de få kallade Skojare 
från Landsorterne och Socknarne, hvilka, 
ffirfedde dels med Magiftraternes i de fmår- 
fte Stader i Riket förpafsningar fåfom Borga- 
re, at til affalu fora Glas och Jårnperfedlar, 
m. m. dels med Herrar Officerares vid de 
vMvade Regeraenterne permiffioner , ftryka 
Jandet omkring med Huftrur och Barn, på 
hvilka fynas tydeliga tecken til Vanenlk 
Sjukdom, och hvilka, dels genom denna 
fjukdoms kringfpridande, dels genom vid- 
(keppelfer, bedrägerier och exempel af en 
hednifk lefnad fårdårfva Allmogens hålfa och 
(eder; och fruktar jag, at om ej fnar och 
kraftig anftalt håremot fogas, ^lla andra mått 
och anftalter til den Veneri/ka Smittans utro- 
tande i Landsorterne blifver få mycket mer 
förgåfves och fiuktlöfe, fora jag under min 
Q 4 tjån- 24S # ) o ( # 

tjånflefid funnit Venerifka Smittan, efomo f - 
taft yppad bland Allmagen, a tid haft denna 
uprinnelfe. 

Koppympningen, hvilken, få vidt hos 
mig ftådt, jag altid I5kt at til fina fördelar 
göra hos Allmogen kand och antagen, an- 
ftälde jag, biträdd af min Son, Medicin! 
och Chirurgiå Studiofus Carl Nordblad, 
förledne Sommar, på 200:de och några Barn 
i Ofvanfjö Socken, hvilka, på et enda når, 
fom under feberdygnen lämnades af Modren 
Jiandlöft i andras händer* Alla genomgingo 
Sjukdomen iyckeligen och lindrigt. De ym- 
pades alle efter Baron Dimsdales rrethod, 
och fingo de i nära beiägne Byar, inom en 
lialf mil, viftas hemma hos deras Föräldrar, 
men de mera aflagfne ifrån mig, flyttades 
jämte fina Mödrar, då feber-dygnen inföllo, 
fram til mig i nära belågne Byar, tii defs 
eruptionen var med fäkerhet förbi, och an- 
talet af Kopporne, och i följe dåraf, faran 
vid Sjukdomen gifven* 

Vid denna Koppympning hade jag, få- 
f om ofta tilförene, tiifälle at finna, at ehuru 
Allmogen anförer efomoftaft allehanda fkäi 
emot Koppympningen, år ej mera ån et 
fannfärdigt, hvilket de dock gemenligen för- 
tiga, fom afhålier dem därifrån, och det år 
fruktan för koftnad, ty få ofta dem årbjudes 
at begagna (ig af detta våifignade medel utan 

all* # ) o ( # 249 

allfköns penningeutgift, emottaga de delta 
anbud utan betänkande* Berättelfe om Farfoter, fom Sr 17.95* 
uti Björneborgs^ Län förekommit , 
jämte hafde Ambet s-förrätt ning ar 
under famma tid ; til HSgloflige 
Kongl. Collegium Medicum injåndt 
af & BiSknlund , Prov. Medie. 

Januarius. 

Ifrån årets början och til defs Hut, vo- 
ro Koppor i Lånet gångbara, hviika voro 
mer och mindre dödande. Uti och omkring 
Björneborg voro deflé nog conrluentes, tal- 
rike och dödande , men ( mindre mån på 
andra (tallen ; dock, at de hos' fomfige voro 
maligne och fa mrnanfly rande* A Björneborgs- 
orten afftadnade de/le aldeles vid början af 
Sommaren, och på andra itållen förr eller 
fednare, alt fåfom de förr eller fednare yp- 
pat dg å någon ort , hvarefter defle om Hö- 
Ilen på några ftåilen allenaft fo'fpordes. Uti 
Björneborgs Stad meddeltes Kopporne ge- 
nom ympning af mig, åt några Barn, fom 
defle lyckeligen genomgingo. Höftetiden 
förut, något innan Kopporne ankommo til 
Q * Björ-; 2fO # ) O ( # 

pjörneborgs Stad, förrättades ympning af mig 
å 77 Barn, hvaraf en och annan var under 
åref, och* af några Månader. Uti denna 
månad företogs reia til Weffilax Socken , 14 
mil härifrån, for underfökning om Venerifk 
Smitta, fom under min varelfe i Socknen, i 
D cember Månad förledet år, hos et Hus- 
håll uptåcktes, vid tilfåile af et annat ären- 
de i Socken. Säfom denna uptåckt förekom 
oförmodad, gafs löfte af Proften och Kyr- 
koherden i Socknen, at efterfpana om några 
vidare i Socknen kunde mifstånkas för dylik 
Smitta, då hos Landshöfdinge-Åmbetet an- 
fökning /kulle fke om min ankomft til Sock- 
nen, för noga befigfning i den delen, och i 
flere Byar om få behöfdes, på det Socknen 
måtte befrias ifrån en få ohyggelig fmitta. 
Efter några hundrade Perfoners befigfning i 
flere ftörre Byar, förekomma allenaft 7 här- 
med befvärade, fom til Lazarettet ledan af- 
gingo, hvarefter man ej förfpordt vidare 
mifstanka hårom därifrån orten, 

Februarius* 

Utan Fiuflar och Catharrer började In- 
fluenza mer och mer at förfpörjas, fom an- 
tingen för lig fjelf, eller under larv af an* 
dra Sjukdomar igenkändes, och en tid vara- 
de. Denna var hos flere lindrig , och öfver- 
gick utan fårdeles medicinik åtgärd där/dre, 

m^n # ) O ( # 2?t 

men hos fomiige defto fvårare, hvarförr 
åderlåtning, Spanfk Fluga, Laxer- medel, 
m. m* måfte användas* För tilftött håll och 
ftyng därjämte , fordrades åderlåtning 2 a 3 
gånger, hvarvid bloden fatte crufta Jnriamma- 
tona* Liten åderlåtning verkade ej förbät- 
tring af Sjukdomen 5 fåfom ock fåret efter 
SpanPKa Flugan måtte hållas öppet tils ftyn- 
get öfvergådt* Laxer-medel voro gerna nö- 
dige. En och annan fräJftes på detta fåttet 
få godt fom ifrån döden, af dem fom jag 
hade at fköta. Influenza var annars i myc- 
ket olik den förra gången varande, och gick 
åfven längre ut på tiden. 

Martiut* 

Uti denna Månad anträddes re fa til 
Ongjoki By i Loimioki Socken, efter Hög- 
vällofl. Landshöfdinge-Embetet* fkrifvejfe och 
förordnande, för underfökning om Venerifk 
Smitta , fom hos några dårftädes befants. 
Et och et hälft år förut hade ifrån et Ruft- 
håll, Hallo vid namn, en och annan, utom 
några andra, til Lazarettet för denna Sjuk- 
dom afgådt, dock fåfom däribland en Bond- 
huftru, med Barn rådd eller hafvande, b\\U 
vit afvift tils barnfången vore förbi, men då 
ej återkommit, hände, atutom hennes Man, 
en och annan blefvo igenom henne fmitta- 
de, fom nu, fåfori) med Smittan befundne, 

til 2*2 , # ) O C # 

til Lazareffet fingo anvisning. Hos några an» 
dra ordinerades åfven denna tiden , i färfkildt 
Pradique, Cur lör Vencnfk Smitra, En ur- 
finnig och rafande Karl, om hvilken måfte 
hållas vakt, beföktes i Norrmarks Capell, 
trenne mil härifrån, i Ulfsby Socken, efter 
Förfamlingens i Capellet åftundan, for at år- 
fara, om igenom Läkemedels bruk dels ur- 
fioniga tilftänd kunde förbättras, fom i 3 år 
varat, i annnt fall ville Förfamlingen anhålla 
om defs intagande i Dårhus-Hofpitalet, hälft 
defs vakthåilande blef Förfamfingen mer och 
mer til tunga, Hvarken med lockande el- 
ler våld kunde ej flott Medicamenter hos 
denne användas, for defs oofvervrnnerliga 
envishet härvid. Såfom gf morali/k ordfak 
defs raferie anfågs hafva åkommit , trodde 
man, at tiien til åfventyrs håruti ännu kun* 
de göra ändring, ehuru han ändock, fåfom 
lös och ledig , vore ofåker i fammanlefna- 
den, hålft defs finnelag, fom var häftigt, 
fnart gick ut på våldiamnet, fåfom han ock 
under fin urfinnighet begådt mord å en om 
honom vakthållande. Frampå Sommaren har 
han, efter genombrytning at defs (lärka vård 
och fängelfe, kommit på flygten, och van- 
dradt i ifcogarne, famt åndfeligen årtappad, 
funnits då ftilia och tämeligen redig, hvadan 
han, fom nu fyffelfätter fig med någodt ar- 
bete, altfedan blifvit lämnad lös och ledig, 
tils vidare, dock med någon vård och akt- # ) O ( # 2fJ 

gifvande om honom» En Steafoma å han- 
den hos en Borgare-Dotter här i Staden, 
opererades af mig, forn val utfkalades och 
fedan (köttes. Et mördadt Flickebarn ifrån 
Pungalaitio Sockeu, fom blifvit hitfördt, vi- 
fiterades hår i Staden, fom befants fullgån- 
get, och med lif framkommii , famt hafva 
behörigen refpirerat. 

April 

FrofTor förfpordes bår och dår närmare 
åt Skåren, famt åfven i ■ Weffilax Socken, 
Jångre up i Länet beiågen, hvaråft i tre år 
å rad Sommartiden den varit utbredd, men 
ej i andra Socknar, uppe i Lånet. Up åt 
*TavaftlandS'fidan pläga deffe åfven fållan fö- 
rekomma , ehuru detta land år nog med 
Sjöar genomfkuri'* Deffe Froflör uphöxde 
frampå Sommaren. 

Junhis. 

Til Hvitfis Socken förefogs Refa, efter 
Landshöfdinge-Åmbeters förordnande, för be- 
figtning af en vid landsvägen uti et dike, 
dock utan vatten, funnen död liggande Bon- 
de dårifrån Socknen, om hvilken mifstanka 
varit, at han antingen af fylleri eller af våld- 
samhet omkommit. Til döden #fyntes en 
åkommcn Sereufe Apoplexie varit vållande, 

få. 2*4 # ) o ( # 

fåfom trenne Hjernkamrar öfverftådade af 
vatten, åfven fåfom nog vatten fants vid 
Medullae oblongatae utgång ur Hufvud/kålen. 
Tecken til utvårtes tilfogad väldfamhet 
marktes ej. I farorna Månad anftåkies Refa 
til en fårad Torpare i Vambula Capell och 
Hvittis Socken, $ mil härifrån, hvilken blif- 
vit af en annan fårad med yxa i bröftet. 
Denna refa /kedde på Våldsvårkarens, en 
Bondes anmodan och bekoftnad, at tilfes 
måtte, om den Sårade kunde råddas och 
botas. Ankorrlten /kedde på tredje dagen 
efter tilfogad /kåda. Yxen, fom varit i mor- 
åilkt upfåf at döda, ftyrd, hade ingått emel- 
Jan den fårfta och andra coft* fpuria upifrån 
å vånftra fidan, hade kan/ke medelft påhafde 
kläder, af et lifftycke och tvånne fkjortor, 
famt någon trångfel emellan coftae, ej kom- 
mit at gå djupare, ån til en tum et (tycke, 
och fedan mindre. Sårets längd efter yx- 
bettet , var 2 tum. Mycket blod hade af- 
runnit, och fvåra plågor tillika med Bukens 
fvullnad fig därpå inftåldf. Efter tjänlige får- 
delande medel för inflammation och fvullna- 
den, jämte fårets fkötfel igenom medhafde 
Medicamenfer, hvilken /kötfel åfven blifvit 
efter min afrefa, jåmte Regime fortfatt, har 
Såret efter trenne veckor blifvit vål låkt, at 
han fedan ej haft vidare känning dåraf, ån 
någon ftrsrmning omkring Såret vid kroppens 
lörelfe och vändning. Den Sårade var en 

af- # ) O ( # 2?f 

afrtcedad Soldat, omkiing <>o år, därjämte 
plågad af ljumfkebråk, och tidtals känningar 
af Epileptifka anftöter, (öm för några år fe- 
dan varit ftarkare, men nu (vagare, igenom 
medels bruk dårföre* 

Den 10 Junii öpnades Lill-Raumo Sur- 
brunn, en fjerdedels mil ifrån Staden belä- 
gen, hvarvid infunno (ig 38 perfoner. Ige- 
nom Pulv. Rad. Filicis med oågra gran Se- 
men Sabadillae författ, och Engelfkt Salt til 
2 a 3 Lod, tagande et par timar dårpå, af- 
drefs Tsnia til flere alnar, och med fina än- 
dan, hos 6 vid Brunnen, och fåledes hos 
måfta delen af dem, fom voro härmed be- 
fvårade. Finnar hos en blefvo håraf mycket 
förbättrade», hos hvilken de utgjorde lik- 
fom en Gutta Rofacea, fom långe varat i 
anfigtet. De öfrige Sjukdomar hafva blifvit 
mycket förbåttrade, och någre aldeles af- 
hulpne igenom Brunns-Curen. 

Julius. 

Uti denne månad biträddes en Fru, 
Primipara, en och en half mil härifrån, vid 
en fvår barnsbörd, hos hvilken Förtret låg i 
en vidöppen ftållning, med anfigtet åt Offa 
Pubis , tillika med et fnedt uteri Jige, jämte 
ringa vårkar, hvarvid Barnmorskan ej kunde 
något uträtta. För mig blef ej heller möje- 
ligt, at igenom vändning, med fötternes lö- 

kan- fc*6 * ) o ( # 

kände, för rummets trångfel af vårkftålfa 
förlovningen 5 hvarföre , igenom Forcipis, 
Smeliii Tångs användande, famma urdrogs. 
Ehuru klent dock lefvande, frambragte det 
Stim i 4 veckor ånnu, då det dödde. Ef- 
ter förlofsningen befants Modjen ha et Barn 
til, och Tvillingar, fom bordt ftraxt dårpå 
förlöfas; men fåfom Modren af mycken 
blodrlytning blifvit afmattad, åfven fom inga 
vårkar voro får band til Foftrets neddrifvan- 
de, beilöts, at dröja ril eftermiddagen, fe- 
dan det förra förmiddagen blifvit föriöft, då 
e] förr ån aftonen några infunno fig , men 
fom ftraxt afftadnade, och ej förr ån andra 
morgonen årerkommo, då rummets trångfel 
emedlertid tiltagit. Deffe vårkar, ehuru fmå, 
nedbragte Foftret et ftycke , hvarefter deffe 
uphörde, utan at återkomma 3 eburu igenom 
et och annat medel man förfokte at deffe 
upvåcka. Såfom ej rned vändning eller på 
annat fått detta feunde förloflas, förrummets 
trångfel, blef på Modrens begäran, fom tyckt 
at den förra förlofsningen gådt häftigt och 
lått för fig, vidtagit, at åfven härvid nyttja 
Tången, hvarmed Barnet, fom var dödt, 
förlöftes. Ej ftor blodrlytning yppades där- 
efter, fåfom ock det)^ efter förfta Barnet, 
hade i god tid afftadnaf. Detta fifta, hvarå 
huden hår och där var lofsnad, hade någon 
tid varit dödt. Deffe Tvillingar vorb Gos» 
far, af hvilka den fednare var ftor och frö- # ) o ( # 2?? 

dig, och den förra dåremot klen. Bagge 
hade de hvar fin får/kildta Moderkaka. 
Modren var derjåmte plågad af blind GyU 
lenåder. Hon, fom gaf fitt förra Barn di, 
återfick efter 2 a 3 veckor fina krafter, och 
har fedan varit friflc, utan någon åkomma» 

Auguflus. 

En fvår Gulfot förekom hos en Fni 
hår i Staden, fom nyfs afvandt titt Barn, 
hviiket hon fjelf gifvit di, med Feber några 
dagar i början, åckel , kråkning, cardialgie^ 
förlorad matluftj och den högra fidans fvulU 
nad, med plåga dåri, at fruktan var för 
Hepatifis. Den gula fårgen, fom intog hu- 
den å hela kroppen, varade långe, jämte 
trögt lif , m. m. Efter löfande medel af Sa* 
ponacea, Rhabarber, Alkali Vegetabilis Tar* 
tarifati , Liquor Terr. foliat. Tärt. med ama- 
tis dageliga bruk , Cliftirer, afförande me* 
del, Vegetabili/k diaet, m. m» bröt lig faller 
Sjukdomen med tjock och grumlig urin, 
fom flere dagar fortfor, dock ville guiheteti 
ej gifva Rg^ fom i haft fedan förfvann, ef- 
ter nyttjadt Bad et par gånger. Tåta hafde 
alterationer förlängde Sjukdomen åfven en tid» 

September* 

t början af Månaden förrättades, efter 

behörig requifition därom, befigtning å en 

X//^N:oi7. R död 2*8 # ) o ( % 

död Kropp i Kika Capell och Tyrvis Soc- 
ken, 9 mil härifrån, hvilken , å en Flotta 
öfver en Stram , blifvit Hagen af en annan 
med et Trå i hufvudet, hvaraf han föll i 
Strömmen, och där omkom. Såfom fent 
anmodan ikedt om denna befigtning , hade 
kroppen blifvit mycket förvandlad, dels af 
defs långe liggande i vattnet under Sommar- 
vårman, hvarifrån han fent blef uptagen och 
igenfunnen, dels al defs långe hållande öf« 
ver jord, efter uptagningen ur vattnet. Huf- 
vudikålen, fom var bar, utan hår på hufvu- 
det, hade fkildt fig ifrån halfen, och Phaian- 
ges å fingrarne ifrån hånderne, med några 
andra af rötan Ikilde lemmar, fåfom ock 
Kroppen var hälft förmultnad, at ej någon 
invårtes beiigtning hade rum- Härvid fanns 
dock ej något brott och råmning å Hufvud- 
(kåien , eller å Bröttbenen någon åkomma, 
til tecken at något våld dårå fkedt t 

December» 

Tvånne mördade Barn befigtigades hår 
i Staden, ifrån Landet hitförde , det ena 
ifrån Tattara By, tvånne mil härifrån, och 
det andra ifrån Eura Aminne Socken, 5 mil 
härifrån. Det förfta, et GålTebarn, tilhörde 
en Piga, döf och dumbe varande, och öat 
andra , fom var et Flickebarn , åfvet) en Pi- 
ga , fom var et Tjånftehjon. Bägge Barnen 

voro # ) o ( # 2?g 

voro fullgångne, frodige, våJ /kapade, och 
med lif framkomne, famt hade behörigen 
refpirerat, hviiket åfven Junge-profven gåfvo 
tilkånna. Ånlkönt nafvelftrången var afrif- 
ven, och Placenta borta, hade dock ej blod* 
förluft ur den förra tilikyndadt döden , fåfom 
blodkårilen anfågos nog fulla, och ej tömde 
af blod. Det förfta Barnet var grymt handte- 
radt, i anfeende til Hufvudfkålen, fom hade 
råmningar och fÖndring på åtfkillige ftållen, 
af våldfam Contufion, lamt å det vånftra Os 
Paretale, en ftor föndring, med en del af 
hjernans utflytande. Huden var dock utanpå 
hel, hvaråft en ftor fvulft, lik en Blod-påle^ 
hade upkommit, vid hvars öpning tjock 
fvart blod, med en del af hjernan utflöté 
Ehuru Modren, den döf och dumbe varan- 
de Pigan, igenom tecken gifvit tilkånna, at 
hon vidkåndes detta Barn, och at det var 
af henne framfödt, blef hon dock af migj 
på Håradshöfdingens i orten requifition, be- 
figtigad, för at årfara vifsheten hårotrij och 
at hon det nyligen framfödt , forn af vanliga 
tecken gaf fig nog tilkånna. Det andra Bar* 
net var af Modren qvåfdt ftraxt efter föd- 
ilen, medelft defs ftoppande i en dynghögj 
hvarifrån et Svin detiarnma framdrog ftraxt 
dårpå. Det blef dock o/kadt, och Svinet 
fråntagit, af Folk fom råkade at bli det varfe. B 2 Öd* 2ÖO # ) O ( % 

Ödmjiikafte Embets- Rapport. 

Den tid af förledet år jag varit Pro- 
vincial-Medici Medhjefpare i Norra delen af 
Bohus Lån, hafva följande Sjukdomar varit 
de, ibm maft fåftat min upmårfcfamhet. Vid 
xrÅn ankomft til Strömftad, i början af Junii 
Månad, blef jag genaft öfverhopad med gö- 
romål. Min tid delades emellan en mycken- 
het Sjuklingar, hvilka tvånne då i fynnerbet 
gångbara Sjukdomar nediagdtj den ena var 
en mycket dödande Kopp-Smitta, och den 
andra en nåftan fpöradi/k Peripneumorue. 

Kopp-Smittan hade redan tidigt om Vå- 
ren börjat vifa iig i Norra delen af Lånet, 
men lämnade då lindrigare fpår efter defs 
framfart, och hade til Maji Månads Hut i 
Strömftad ej bortryckt öfver 15 Barn. Se- 
dan luftens varma under följande Månaderne 
mer 'och mer tiltog, blef åfven Smittan mer 
och mer våidfam, och medtog i Strömftad 
inemot 40 Barn, innan den i Augufti och 
September Månader afftadnade. Jag fmickra- 
de mig under mitt förfta viftande på orten 
kunna genom ympning någorlunda fått3 grans 
för Smittans våldfamhet. Med får/k Kopp- 
Materia på Lancett-udden anftåldte jag ock 
ympning i Staden de förfta dagarne i Junii 
Månad, på 12 båttre Folks Barn, och åf- 
ven federmera på Landet, få fort tiden med- 
gaf, pä 4 Barn 5 dels för at vinna tiden, 

dels * ) o ( # 261 

dels ock ät alla Barnen Voro annars frifka, 
nyttjades ingen praeparation härvid, vidare 
ån at förfta vågarne genom Emetico laxantia, 
dagarne innan Eruptions- Febern väntades, 
blefvo väl renade, och at Diaeten med ofri- 
ga förhållandet lämpades efter den Smittans 
belkaffenhet man väntade, Oaktadt ympnio- 
gen hos aJJa hade den lyckligafte utgång, 
hade detta aldeles intet inflytande på den 
iåmre ClafTen Månni(kor$ defle , hvars Barn 
i fyanerhet voro åmnet för Kopp-Smittans 
våldfamhet, ledde af fördomar, afilogo icke 
allenaft ympningen, den de anfågo för fyn- 
dig, utan högft fållan rådfrågade Läkaren, 
och då ej förrån döden var oundvikelig. 
Okallad infant jag mig fje!f ofta hos Sjuka, 
och hade alt för ofta den ringa tilfredsttål- 
lelfen, at fe mina råd helt och hållit lämnas* 
Smitt-Kopporne voro altid conftue^ade, ftun- 
dom uplyftades i huden i ftora torna blad- 
dror, och ftundom omårkeligen litet, då Ma- 
teria variolofa ej var annat ån et blodblan- 
dadt Serum» Emuffåon af nitrum och cam- 
phora, jåmte nyttjandet af Opium, och Emul- 
fio cort. Kinkinae, (denna fednare jag oftaft 
använde i form af Clysma) voro de medel 
hvaraf jag likvål hade den lyckan fe flere 
återbringas, fom af elaka Smitt-Koppor voro 
angripne. Då man jämför folkmängden i 
Strömftad med den i Tanums Paftorat, fom 
på förra Hållet år 1100, och på fednare, 
K 3 3900, <&Z '# ) O '( # 

3900, famt tillika har fig bekant, at uti he- 
la Tanums Paftorat, under hela året, ej mer 
ån 47 Barn af Koppor aflidit, finnes, at mor- 
taliteten i proportion varit mycket ftörre i 
Staden ån på Landet, hvilket jag trodt hår- 
röra af den olikhet i diasten fåmre folket i 
Staden fåra, mot den Landtfolket obfervera; 
de förras beftår nåftan helt och hållet af 
fårfk och falt fi/k, hvaraf Kropparne mera 
disponeras til rota, då de fednare hafva til- 
fåiie at variera med mjölk och grönfaker, 
Peripneumonien jag under Junii och 
Julii Månader hade tilfålle obfervera, var 
gångfe både i Staden och på Landet, mea 
de måfta Sjuklingar beföktes dock i Staden. 
Jag trodde mig hafva /kål kalla denna Sjuk- 
dom en Peripneumonia biliofa , hälft den 
förhöll (ig lika med den Stoll fåledes nåmt. 
Symtomerne voro, utom de vid annan Pe- 
ripneumonie vanlige, (vår hufvudvårk, balk 
och rutten fmak i munnen, oren tunga, 
Naufea, och hos fomliga fvårt Diarrhé; Pul- 
fen var altid låg. Curen Ikedde medelft nyt- 
tjande af Mixft: fallna acuerad. med 2 gr. 
Tärt. Emet. på libren, ftora Veficatoria öf- 
ver lidande ftållet; mot Diarrhéen före/krefs 
Ipecacuanha in refra&a Qofi, med Gummi 
Arab. och Rheum, då til nåtterne nyttjades 
Opium, och mot hoftan vanliga expeéloran- 
tia. Cort. Kinkinae var oftaft nödig at refti* 
tuera kropps-krafterne och Magens Tonus, # ) o ( # 263 

Innan jag fulleligen hunnit underrätta mig 
om denna Sjukdoms egenteliga befaaffenhet, 
anftålde jag venaefetfion på en patient, fom 
varit ljuk endaft på fjerde dygnet , och var 
af et plethori/kt temperament, men fann lik- 
väl alla fymromerne til den grad förvårras, 
at föga hopp varom defs lifs räddning 5 han 
återvann likväl omfider hålfan; af 12 til 14 
i Strömftad af denna Sjukdom angripne, har 
ingen aflidit. 

För öfrigt åro hår de vanligafte? Sjukdo- 
mar, Catarrhal-Febrar och B röft- In fl a no ma tio- 
ner; Intermittenta Febrar förekomma fållan. 
Fyra Hydropici hafva varit under vård, af 
hvilka den förfla befvårades af en den fvårafte 
Buk-Vatrufot, för hvilken intet annat medel 
kunde förfökas, ån punclion, den jag ock i 
närvaro af hår då varande Stads-Chirurgert 
Westergren, och Apothekaren Falk anftål- 
de ; efter förfta punétionen utflöt vid pafs 2 
och en half kanna vatten, andra dagen, ge- 
nom famma öpning, halfannan kanna, och 
efter 2 dagars förlopp , åter inemot 2:ne 
kannor. Den Sjuka fant jag efter operatio- 
nen oåndeligen lindrad, men afled likväl På 
IO:de dagen efter fifta tappningen. Af de 
3:ne andra Hydropici, öfvergaf den ena, en 
Huftru från Landet, den henne före/krifna 
Regime helt och hållit, och har fö?modelr- 
gen blifvit et offer för den henne befvåran» 
de Buk-Vattufoten , med fvullna fötter, hälft 
R 4 hoo 264 * ) o ( # 

hon ej IStH höra af (ig fedan Augufti Ma» 
nfrd. Den tredje plågades af en (vår cede- 
ma pedum. fom ftråcktes upåt Låren, af ven 
var Magen något af vatten utvidgad, och 
var <5fre delen af kroppen befvårad af et 
vattenaktigt utflag. Patienten var en om- 
kring 40 år gammal Huftru, af annars tåme- 
Jigen goda kropps krafter 5 denna låt jag bra- 
ka det af Cuuen i defs Materia Medica 
berömda Diureticum, beftåeode af Mercure 
och Pulv» Scillae i följande proportion: Scil- 
la Pulv. I hälft gr. Merc. Dulc. Camph. Pul- 
verat. 1 gr 4 Pulv-x af flaved* cort. auranf. 
I half Scrupel , denna portion togs 3:ne gån- 
ger om dagen, då åfven til aftonen togs 
Crem* Tärt, Solub. Drachm. fem:, på detta 
fåttet var den Sjuka efter en Månads förlopp 
aldeles befriad både från fvullnad och ut- 
flag; jag hade all anledning tro detta vara 
det kraftigare Diureticum jag förfökt, hålft 
jag med lika framgång förfökt famma me- 
del under förleden Sommar på en Patient af 
lika beskaffenhet fom föregående , faft hon 
Scke aldeles til den grad var af Sjukdomen 
bafvårad, och utan utflag på kroppen. Ström- 
fiad den 13 Januarii 1 796. 

Fredric Marin» Em* * ) o ( # *6? 

Enhets-Relation får 1795* 

Uti Januarii och Febraarii Månader con- 
linuerade den vid flutet af förra året gångfe 
iarfot, af Catarrh ochHofta, ganlka allmänt, 
både hår i Staden och på Landet, och var 
nu få mycket befvårligare, fom hos många 
mer och mindre fvåra Hafs-Sjukor med Fe- 
ber tiiflogo. Svåra Rheumatifta Febrar, me- 
rendels med* någon Angina tillika; åfven 
PJeurefier och Bröft-Febrar voro defsutom 
denna tiden mycket gångfe , i fynnerhet uti 
Enköpings Stad och däromkring, hvaråft åf« 
ven flere uti denna Feber, fom dar häftigt 
grafferadt, blifvit dåde. Denna uti Enkö- 
ping gångfe farfot blef (kött af Herr Dotfor 
HoiMéR, fom dar år boende, och Herr 
Apothekaren Mannercrantz, få at ingen 
Rapport hårom ankom, hvarken til Herr 
Landshöfdingen eller mig. 

Kopporne, fom förledet år voro hår all- 
månt gångfe, continuerade åfven ånnu hår i 
Staden i bårjan af året, — Scarlatioa och 
Kikhofta hafva och på några få (tallen vifat 
fig hos Barn , dock juö icke fvåre» — F rås- 
for, Qvotidianer och Tertianer, hafva Vår- 
liden varit nog gångfe, både hår i Staden 
och på Landet. Hos en del hafva de vål 
kunnat med goda Digeftiver och andra van- 
liga Fråfs-medel öfvervinnas, men hos fom- 
lige, och i fynnerhet hos dem fom för för- 
R f fta 266 # ( o ) # 

fla gången fingo FråfTen, och aldrig haft den 
förut, ville fådane medel icke hjelpa, utan 
då måöe Cbina tilgripas, och hålft den rö- 
da, då omftåndigheterne få medgåfvo, hvil- 
ken ock befants göra fåkrafte värkan. Fras- 
forne continuerade långt inpå Sommaren, 
blefvo alt fvårare, och ftadnade hos en och 
annan, efter flere veckors förlopp, uti Vat- 
tufot, då de blefvo vanfkötte, och ej i tid 
ordenteligen curerade, fom garna händer hos 
fattigt Folk, fom ej hafva råd at köpa dy- 
rare Medicamenter. Det i Aviforne upgifne 
och berömde Fråfs-medlet af Sal C* C. &c. 
lades vål hulpit åtflullige, förmodeligen Vår- 
tiden, då Fråfsorne ånnu voro lindrigare 5 
men hos en och annan fom jag i början af 
Sommaren nyttjade ået , gjorde det ej en 
gång någon den minfta lindring uti Paroxys- 
merna. — Scarlatina blef federmera fvårare i 
början af Sommaren } angrep då af ven en 
och annan fullvåxt perfon, och var jåmvål 
åtfölgd hos fomliga af den juft icke få van- 
liga Febris Secundaria Scarlatinae. Et 7 a 8 
år gammalt Barn dog hlr på 3:dje dygnet i 
Scarlatina, af en häftigt tilftötande Infultus 
Apopledicus, 

Efter undfångne och i afikrift hårhos 
medföljande Ordres ifrån Landshöfdinge-Em- 
betet, af den 23 Junii , refie jag genaft til 
Nyborg uti Håtuna Socken, dår Febren an- 
gafs vara rnåft grafferande. Vid ditkomften 

blef # ) o ( # 267 

blef jag af Herr Ofverften och Riddaren 
Drufva underrättad, at dar vid fjelfva Så- 
tesgården och därunder Jydande Torp, nå- 
gra och 20 Perforier varit och ännu voro 
uti denna Feber-Sjuka, af hvilka 3 blifvit 
döda, nåmL vid fjelfva Gården, Fogden och 
Hushållerskan , och i Torpen en gammal 
Huftru* De andre voro nu alla på bättrings- 
vågen, utom en ung Torpare-Son, hos hvrl- 
l<en då, på I3:de dygnet, Febren ännu var 
i fin högd, dock utan några ånnu mårkeliga 
farliga tecken. En Ladugårds-Huftru vid 
Gården, fom ganfka häftigt och häftigt in- 
Ijuknadt dagen för min ditkomft , hade på 
förmiddagen fått in et Kräkmedel af Smör, 
fmålt i jjumt vatten, i brift af annat Kräk- 
pulver, hvarefter hon och väl fått kråkas, 
och tyckte iig dåraf finna någon lindring, 
fom dock ej påftod längre, ån til mot afto- 
nen, då hon klagade öf ver hetta, någon huf- 
vudvärk, en värk eller et håll emellan axlar- 
ne, oro med värk i lår och ben, mycken 
matthet, tyngd öfver bröftet, och var Pulfen 
Jå liten oeh klen, at den med ftörfta möda 
kunde kannas, och tillika långfam, ehuru 
refpiration var tåmeligen tåt. Dagen därpå 
gaf jag henne et Laxer-medel, emedan hon 
på par dagar ej haft öpning, faft tungan ej 
var oren, hvarefter hon hade 2 öpningar, 
men fvimnade under vågen, då hon, alde- 
les emot min tilfågelfe, gick ut på aftrådet, 

at 268 '# ) o ( # 

at fötråtfa Titt ärende. Om aftonen gaf jag 
henne federmera Mixt. Diatr. Hållet emel- 
lan axlarne flyttade fig fedan ned i vånftra 
Hypocondrio, förgick dock aldeles efter par 
dagar, men varken i lår och ben tilrog. 
Pulfen var altid lika klen, och roattigheten 
ftark, få al hon en afton åfven fvimnade, då 
de Ikulle hafva henne up ur fången, för at 
bådda. På 5:te dygnet, eftermiddagen, fick 
hon attaque af en få fvår oppreffion på brö- 
ftet, med fvimning hela långa Hunden, at de 
ulrvarande trodde henne hålla på at lida af. 
Då detta blef mig fagt, låt jag ftraxt gifva 
henne Vin med Mixr 4 Diatr* och litet Liq.. 
Miner., hvarefter hon fmåningom åter kom 
fig före. Vid min afrefa dagen dårpå, bad 
|ag låta gifva henne Vin uti fin drick, utom 
hvad jag farit henne nyttigt af de medel jag 
hade fördt ut med mig. Af den bt/krifning 
jag kunde århålla om denna Febrens beskaf- 
fenhet, kunde jag ej annat finna, ån at den 
var en Synochus Petechizans 5 ty alla hade 
haft flark Feber, med vanliga Feber-Symto- 
mer, hetta, torft, hufvudvårk, vårk i kröp* 
pen , i fynnerhet 1år och ben, tyngd öfver 
brottet, m. m. De fiefte hade ftarkt yrat, 
och månge haft Petechias, fom vilat fig på 
6:te, 7:de a 8:de dygnet» Förrån 14 a 17 
dygn voro föriedne, marktes ingen bättring; 
men om då någon egenteiig Crifis fkedt, 
dårom kunde jag ej få underråttelfe. De 

fom # ) o ( # 269 

fom vid min ditkomft nyligen börjadt litet 
tilfrifkna, hade alla varit öfver 3 veckor fju- 
ke, och voro ånnu få matte, at de knapfc 
iiundfals förmådde lämna Sången* Innan af- 
refan därifrån , for jag til Vice Paftorn i 
Socknen, at efterfråga om famma Feber i 
någon annan trakt af Socknen åfven var 
gångfe; då han fade (ig hafva hördt, at en 
eller annan /kulle ligga fjuk i en dylik Fe- 
ber , utom dem vid Nyborg. Jag lämnade 
dårföre en fkriftelig Regime om Sjukdomens 
fk^ffel, tillika med de Medicamenter jag ha- 
de ut med mig, til namde Vice Paftor, in- 
nan min afrefa, och bad honom då om Sön- 
dagen tillaga därom ifrån Prådikftolen. Här- 
med måtte väl Farfoten fedan aldeles afftad- 
nadt, emedan jag ej haft någon vidare un- 
derråttelfe därifrån, mera, ån at jag tilfål- 
Jigt vis fått håra, at den ofvannåmnde fjuka 
Ladugårds-Hufirun åfven bfifvit frid?. 

Sedermera har ej hår hördts af någon 
egentelig Farfot, faft de ifrån flere ftållen i 
Landet hos mig begårdt hjelp och läkeme- 
del , få väl emot en(kildta Febrar, fom åt- 
/ki!lige Chroniike Sjukdomar* I fynnerhet 
.hafva Hals-fjukor varit detta år mycket gång- 
fe, utom i förledne Vårtid, åfven nu Höfte- 
tiden, uti hvilka i tid brukade Epifpaftica och 
tjänliga Gargarismata hafva altidgjordt god nyt- 
ta. — Koppor fkola åfven , fom jag federmera 
fått Lora ; uti en och annan Förfamling på 

Lan- 270 # ) o C # 

Landet varit gångfe förledne Sommar, om 
hvilkas beikaftenhef och förhållande jag dock 
ej kan aflåmna någon beråttelfe, af ordfak 
at jag dårom ej fått ringafte kunfkap, eller 
därom ifrån något ftålie blifvit rådfrågad. 

Koppor och Scarlatina hafva åfven nu 
mot ilutet af året å nyo börjadt vifa (ig på 
några ftållen hår i Staden , dock Scarlatina 
jindrigare ån den varit förut, men Koppor- 
na tåmeligen fvåra, och med ömnigt utilag , 
Variolae Contiguas. 

Trenne Attefter har jag på Herr Lands- 
höfdingens befallning i detta år utgifvit, 
nämligen : 

Den 6 Maj öfver et oåkta , nyfödt och 
å lönn lagdt Barn , fom til ftöne delen var 
af Svin Kreatur få fördårfvadf, dels fönder- 
flitit, dels ock upåtit, at dåraf, efter begå- 
rart, ej utrönas kunde om det varit lefvande 
eller dodt framfödt. 

Den 28 Julii öfver en Arreftant, huru 
vida han, utan Ikada för lif och hålfa, /kul- 
le kunna uthärda det honom ådömde Spö- 
ftraffet. 

Den 22 September öfver en Arbets- 
karl, huru vida han kunnat blifva aldeles 
rörd til fina finnen, och tokig därigenom, at 
handklåfvor blifvit honom oikyldigt och alt- 
för hårdt påfkrufvade. 

Åfven har Profe#om, Herr Dr. Åker* 
MAn, den 4 November förrättad! Obdutfiort 

och # ) o ( # 271 

och befigtning ati Tuna och Stabby Socken, 
på en karl Tom blifvit få illa Hagen å en 
Krog , at han några dagar därefter blifvit 
död, och det i mitt ftålle, af ordfak, at 
jag för rrrin (vaga fyn /kull ej mera år i 
ftånd at fjelf, utan påliteligt biträde, förråt- 
ta någon Obduftion och befigtning* Upfala 
den 2 Februarii 1796* 

Jonas Halenius. Embets-Berättelfe for år 17J)5 , af Pr. 
Medicus Dr. Math. Åkerberg. 

Det enda jag har at ödmjukaft inberåt- 
ta, rörande min Låkare-vård hår i Lånet för- 
ledet år, år, at ingen farfot har vifat iig 9 
utom Rödfoten i Hio Socken, hvilken dock 
fnart afftadnade, fedan Herr Probften Ursim 
dårftådes bekom botemedel för Sockenboer- 
ne, på Landshöfdinge - Embetets anmodan 
til mig. 

Den bedröfliga Veneri/ka Smittan bör- 
jar åfven hår i Lånet blifva mycket allmän 
ibland Allmogen. Jag har haft flere under 
min fpeciela vård, hvilka alla, befvårade af 
denna Sjukdom i mer och mfndre grad, 
hafva blifvit återftåldte til hålfan, förutan den 

Hora S72 # ) ö ( # 

flora uflingen Maja Arvedsdotter, hvilken 
oakfadt all möda och använd koftnad, jag 
nödgats, genom fkrifvelfe til Högvålborne 
Herr Landshöfdingen och Riddaren Lode, 
affåga mig, fåfom obotelig. Hindren iom 
möta deffa olyckligas fkötfel, åro många och 
flora, och de ftefte få på egen hand, få vål 
de vilja och förmå, employera de dem fö* 
refkrefne Medicamenter 9 och efteriefva gifne 
regior. 

Den Koppympning på Herr Capita inen 
och Riddaren Giupenbekgs Barn, til hvilken 
Kongl. Collegiara höggunftigt behagade fån* 
da mig ymptråd förleden Höft, arlopp lyc- 
keligen och vål. De två åldre Barnen be- 
kommo många, men diflintle Koppors dg 
tre yngre hade lindriga fymtomer och få 
Koppor; dock tilråckelige för at öfvertyga 
om Smittans vårkelighef. Herr Capitan vow 
Hansons två-åriga Dotter , fom ympapes vid 
famma tiJfålle, bekom efter nog fvår Utflags* 
Feber, få Koppor, efter andra gången an* 
ftåld ympniog på ena armen med Veficato* 
rium , ledan ympningen förut med liten rifta 
pä bagge armarne, ej gaf fmitta; ympfåret 
flöt långe efter Koppornes borttorkande. 

Den Frun, om hvars fvåra anftöter ge* 
nom litet Hydrargyri dulcis bruk under 
Brunsdrickning, jag hade åran Confulera 
Kongl, Collegium , blef åndteligen fulikom- 
ligen återftåld til hallan, och har Jfedermera 

•i * ) o ( # 273 

«J haft den minfta känning af fina fvåra Con- 
vuliioner. Embets-Berättelfc for är 1795 9 af Pr* 
Med. Atfeff. Dt, Hultman. 

Af de flere anmärkningar fora af mig 
blifvit gjorde för nåftledne året, och hvilka 
hos Höglofl. Kongl. Collegium Medicum jag 
nu härmed har den åran at i ödmjukhet fram- 
lägga, åro inga andra värdige at nämna, år* 
delTe få efterföljande. 

Hvad altfå Farfoter och gångbara Sjuk* 
domar beträffar, få hafva hår i orten juft ic- 
ke mänga af ået /laget förekommit^ och når 
åst håndt at de någon gång vifat lig, hafva 
de icke långe i fender förblifvif på et och 
famma ftålle, utan fnart flyttadt fig därifrån 
til et annat, och mycket fållan behöft at med 
några botemedel motas och afhjeJpas, eme* 
dan de merendels varit lindrige, och icke af 
någon fvår befkaffen.het. DelTe Farfoter haf- 
va, få vida jag kunnat förfpörja, inga an- 
dra varit, ån några Fråfs-Febrar hår och 
där fpridde^ famt Koppor och Skarlakans- 
Febrar ^ hvilka bagge iiftnåmnde icke alle- 
naft angripit fmårre och ftörre Barn, utan 
ock få äldre och fullvuxne Perfoner, men af 
hvilka Sjukdomar likväl iDga Sjuke, åtmin- 
<X//&N;oi8* S fio- 274 * ) o { # 

ftone hår i Staden, det jag vet, blifvit dö- 
de, eller efter öfverftånden Sjukdom fått nå- 
gon lerifam och befvårlig krämpa at dra« 
gas med. 

Utom defle Farfoter hafva inga mig 
veiterlige plågor denna Ort mera befvårat, 
ån den vanliga och hår mycket inrotade Sjuk- 
domen, Venerifka Smittan. Jag har vål bu- 
dit til, få mycket jag kunnat, at rånfa Or- 
ten från detta farliga ogrå* , men oaktadt alt 
mitt bemödande dermed, har jag åndå icke 
utan oro fått förnimma, huru det famma fna- 
rare våxer til och förökas, ån minfaas och 
aftager. Hjelpemedlet häremot fer jag för- 
denlkull intet pålitligare kunna blifva, ån det, 
at hvart och et med Smittan behåftadt Hus- 
håll på en och farnma gång cureras; ty på 
annat fart, då man endaft botar en eller två 
Perfoner i Hushållet, lårer det blifva nåftan 
©möjligt, at denna ohyggeliga Sjukdom med 
något beftånd kunna utrota» En fådan ut- 
väg til Smitt ns afhjelpande, har hat til dags 
för mindre rymlighet (kull i Lazarettet , icke 
kunnat vidtagas 5 men då de hår i Lånet til— 
årnade Cur-hus en gång komma at anläggas, 
och blifva i fullkomligt ftånd fatte, få vill 
jag hoppas , at nåmde utväg både antages, 
och åfven blifver prafticabel. Därefter , men 
knapt förr torde man kunna förmoda, det 
detta förtärande gift, fom nu i flere år hår 
å Orten vant at tinna, och därunder gjordt 

• mån- ' # ) o ( # 27? 

tnangä Männifkor olycklige, famt tildanat en 
hop vanikapade och med tiggareftafven nu 
kringvandrande uflingar, (kall omfider blifva 
fullkomligen dödadt, och från Orten aldeles 
affluldt* Utdrag ur Sjuk-Journalett, förd fSt 
året I7$5 i Uleäborg , af J. A. 
Dahlgrem, M. D. AJfeJfor och 
Stads*Phyficus* 

I motftående Sjukdomar åro döde def> 
ta år, fom hår finnes: nåml* Rötaktiga och 
Flufs-Feb^ar^ 725 Skfobjugg, med och utan 
fårnad, 255 Gickt och Rheumatismer, 51$ 
Jvtåfsling, 2; Naturliga Koppor, i; Moder- 
pafTion, Colik och Cardialgier, 18$ Mifsfall, 
f<5r tidig Börd, och Barnfångs-fviter^ 4; Ko- 
lik af Syra hos Barn, 12$ Utllag och (vår 
Skabb, I<J, 4 Drunknade i forfsen, 15 Ma- 
fkar, flere Håg, med och utan Feber, 21 $ 
Lunglot, Trårtfjuka och Hetfifk Feber, io ; 
Vattufot, s; Svåra Flufshoftor, 12; Veneri- 
Ika plågor af flere grader, 33; Slag, Lam- 
het och Stickfkfs, 7; Pleurefier, hetfiga och 
1 6tartade , dg ; Svåra Hals - Flufsar , fler© 
flägj 18^5 Oron- och Ogon-Sjukdomar, Et 
Staphyloma, xo J Annandags Frofsa , 2} 
S 2 Mjelt- 2?6 '# ) o ( # 

Mjeltfjuka i hög grad , r ; Rofen , med ocR 
utan Sårnad , 65 Lifmoder - Blodflod, rått 
fvår, 15 Cholera och gallaktig Utfot, 2?; 
Rödfoten, 11 ; Gulfoten, fvår, 1 ; Svår Tand- 
Jjuka hos Barn, 2 ; Gylienäders-plågor, fler® 
flag, 6; Hvita flöden, r$ Månads rening, 
öfverflödig , 3 5 Månads-rening, förftoppad, 2; 
Utfallen Lifmoder och Åndetarm, 2; Svåra 
Blodfpottningar , 4; Njureftens-plågor, fvå- 
ra, 7; Ympade Koppor, 7; Lymphatiflc 
Svulft vid armbogen, i; Brånn-Koppor, 3; 
Bölder , Apoftemer och fvullna Körtlar , 24; 
Fulflag, 14; Reform och Herpes, 25 Bräck, 
flere /lag, et Blod-åder-Bråck, 4; Gamla 
Råtfår, 71 Förfrusne Kroppsdelar, 4; Hy- 
droceie af et våldiamt Rag, 1; Steafoma på 
fram-armen , 1 ; Luxationer och £ontufio- 
ner, 18; Fri/ka Sår, buggne, ftuckne, /kur- 
ne och brände, ig. Summa, 549. 

Hårutaf åro blefne döde: Gamla, 22 5 
Barn, 6. Summa, 28. Botade, 493. Qvar- 
Jåmnade til 1 796, 28» Summa, 549. dfjkrift af Köngl CoJlegii Mediet 
Skrifve/fe til KongL Maj:ts och 
Rikets Svea Hof- Rått, datetad 
den 20 Ju 12 ii 1796* 

S, T. 
Tit. har til Kongl. CoJIegiarn Medkum # ) o ( # 2?7 

SfverUmnat Våftra Rekarnes Tings -Rätts 
förre och fednare Ranfakning öfver Pigan 
Brita Larsdotter Söderqvist, fom för be- 
gångit Mord på eget Fofter, af Härads Råt* 
ten til döden dömd blifvit, med begäran, at 
då åt/kiilige omftåndigheter i berörde Ranfak- 
ning , tillika med Provincial-Medici Doftor 
GAuiws ufgifne Befigtnings-Atteft, föranleda 
til tvifvelsmål, huru vida famma Foder varit 
fullgångit, med lif til verlden kommit, och 
af Brita upfåteligen af daga tagit, feåröfver 
undfå CoIJegii betänkande. 

Til fullgörande håraf, har Kong!. Col- 
legium , efter det Handlingarne blifvit uplå* 
fte, tagit Målet j noggrant fkårfkådande, och 
fom Kongl» Collegium af nårnde betyg in- 
håmtadt ,. at Foftret icke upnått den tid Na<» 
turen utftakadt, utan blifvit framfödt i fjun- 
dej eller emellan fjunde och åttonde Måna- 
den, och årfarenheten intygar, at oaktadt 
den aldra noggrannafte fkötfel , fom hår al- 
deles faknades, fådane Barn oftaft anda arli- 
da, få, och då hårtil kommer Modrens up- 
råtta ftållning , förlofsningens befkafTenhtt, 
fom fkedde få häftigt, at Barnet nedföll 
emot gålfvet, åro deffa omftåndigheter fam- 
manlagde, om ock Foftret lefvat til och un- 
der förlofsnings-ögnablicket, och därunder 
torde hända en enda gång dragit andan, 
tilråckeliga anledningar at Huta, det Barnet 
ej kunnat komma til Jif, h vilket ock af Lun- 
S 3 gans 278 # ) o ( # 

gans fjunkande i vatten, enligt atfeften yf« 
ferligare ftyrkes. I betraktande hvaraf Colle* 
gium icke har anledning anfe denna olycks* 
liåndelle annorlunda, ån tilfålligt vis dodan* 
de, få mycket mer, (om möfs-bandet om« 
kring halfen icke eller befants tilknutit, 

Kongl. Collegium Medicum förblifver, 
&c» &c* 

Med det inneliggande Conceptet lika 
Jydande, betygar 

AWI). BlBGER KjEUMAN» TU Kongl. Maj:ts och Rikets Com« 
werce-CoIhgium) af den 27 jfunii 

' 8. T, 

Som Tit. funnit nödigt, i anfeende ti! 
Deftillatoren vid Kongl* Hofvet, J« A. Marck* 
Uns gjorde anhållan om tilftånds-bref, at få 
tilvårka och förfålja Alcohol, eller Spiritus 
Vini Reäificatiffimus, inhåmta Kongl. Colle- 
gii Medici utlåtande, huru vida denna Spiri- 
tus vore af tilbörlig godhet och ftyrka, til 
utrönande hvaraf, prof blifvit Kongl. Colle* 
gium tiliåndt, bör Collegium tilkånna gifva, 

af # > • ( # 279 

tat de förfök härmed blifvit anftålde , utvifa , 
det nämnde Spiritus icke år vattenfri, hvar- 
sf följer, at den vål til Medicamenters be- 
redande kan nyttja6, men icke til fernifsas 
förfärdigande, innan ban aldeles blir befriad 
från alt vatten: I hvilken del den af Marck- 
un lått torde kunna förbättras ; och pä lå- 
dan grund kan Kongl. Collegium ej annat, 
ån flyrka til bifall på hans anfökning, hvil- 
ken harhos återlämnas, få vida Marckun 
förbindes , at lika fullt fålja Kannan för 
I Rd. 32 ik. Til Landshofdinge - Embetet i falmar, 
df den 30 Jurtii 1796. , 

S. T. 

Sedan Tif. på Kongl, Collegii Medici 
anmodan behagat föranftalta om en ny be* 
figtnings anftallande, genom Provincial-Medi- 
cus Coljander, å Nåmdemannens i Binner- 
båck på Öland, Peter Classqns döda Dot- 
ter Catharina, ti! utrönande, huru vida 
Hufvudfkålen , i mer eller mindre mätto va- 
rit /kadad, med det mera, fom til uplys- 
ning tjåna kunde; och få val Doétor Col- 
ianders betyg, fom af/krift af Chjrurgi Grö- 
$ers Aftelt, tillika med Peter Classuns 
*mot Gröser hos Kongl. Collegium anförde 
S 4 be- 28o # ) o ( # 

befvår blifvie infånde, har Kongl. Collegfutn 
tagit detta mål i noggrant öfvervågande; och 
fora af de århållne underråtteifer uplyft biif- 
vit, at bufvudfkåleo til hela lin vidd befun* 
nits afdeles o/kadd, därigenom åfveo befan- 
nas hvad Gröser anfordt, hvilken utom defs 
icke eller anmärkt något fel på de i bröftet 
eller underlifvet innellutne delar 5 få år icke 
troligt, at eo Flicka af 1 2 år, om ock de 
på kroppen fynliga blånader , dem Provincial- 
IVfedicus Doåor Coljander, for rötans 6f« 
verhand tagande, icke mera kunnat uptåc-* 
ka, varit bevis af hårdare aga, dåraf kunnat 
dödt, Jjålft ingen invärtes fkada fölgdt, hvar- 
förutan dylika åkommor fom oftaft plåga äg 
inflålia hos dem fom häftigt aflida. KongL 
Collegium finner fåledes icke något, at vid 
Grösers Attcft århindra, och anhåller i <5f- 
rigt, det Tit. täcktes af detta Kongh Colle- 
gii utlåtande lämna Vederbörande benågea 
fal* Kongl, Collegium Medicura fårblifver öcc* Til KoMgl. Majct underdånig ft > af den 
3o;de Junii I72&* 

Genom Nådig Remifs af den 29:d« 
fiftledne April , har Eder Kongl. Maj:t anbe« 
faldt Collegium Medicum med underdånigt 

Uti» '# ) o ( # 28* 

utlåtande inkomma öfver Pigan Margaretha 
Nilsdotter ifrån Byen Harke i Fröfsö Soc- 
ken, fom af Urtima Tings-Råtten uti Sunne 
Tingslag, för begånget Mord å fitt Folier, 
år vorden til dödsftraff fåld, fårdeles i an- 
feende til lwad uti det uti detta Mål afgifno 
Iikare-Pevis förekommit , och får KongL 
Coilegiuro til underdånigt följe håraf anmäla, 
at Foltret, enligt Låkare-Bevifet och Ranfak* 
ningen, varit fullgångit, och fåledes med lif 
framfödt, emedan ingen betydelig åkomma 
fyntes på Barnets Kropp, och Atteften utvi- 
far, at Lungorne flöto på vatten, hvaruti r6* 
lan, fom efter det Foftret blifvit uptagit ur 
Sjön, och en ftuud Jegat i varma Rummet, 
förft förmårktes, ej kunde hafva någon del, 
då utrönt år, at en Lunga fom aldrig an- 
dats, faftån hon ock af röta ifculle vara an- 
gripen , och i förftone flyta , Jikvål genaft 
fjunker, enar den af rötan upkomne luftan 
uttryckes, hvilken grad af röta detta Barnets 
Lunga icke ens hade. Men fom Modren, 
dels af den hos Allmogen vanliga vidfkepe- 
lighet intagen, dels högeligen bedröfvad ge- 
nom Lågersmannens ovilja til ågten/kap, dels 
förvillad af båttre Folks obetånkfamma af- 
rådande från bekånnelfe, med hvad mera 
Ranfakningen härom förmåler, tydeligen var 
i en oredig finnes-författning, år ock henne» 
beråttelfe få mycket fannolikare, at hon vid 
Barnets framfödande, i den bråd/Ka hon ha- 
S 5 cfe 282 # ) o ( # 

de at fkynda (Ig hem, icke kunde fjelf m£r« 
ka om det hade lif eller ej; i betraktande 
hvaraf hon , i en Jådan (innes.be/kafferihet 
flådd, efter Collegii underdåniga tanka, fy* 
nes förtjäna all raöjelig förfkoning, Colle- 
gium Medicum framhärdar &c, &c. 

At föregående trenne Aflknfter åro med 
Jine i Kongl. Collegio Medico förvarade Con« 
eepter lika lydande, betygar 

And. Birger Kjellman, Emhets-Bcrättelfe får 17 95 * af Prov. 
Medicum Dr. E. Aquarius. 

Då bland Allmogen uti detta Diflriel af 
Öftergöthland defle fift forflutne åren ingen 
få (vår .Epidemilk Sjukdom (den Venerilke 
undantagen) fig yppa* , iom fordrat antingen 
min Refa til något ftåile, eller betydelig åt- 
gärd til förekommande af defs vidare utbre* 
vdande, icke eller någon fådan håndelfe vid 
min Syfsla inträffat, fom fordrat får/kild re- 
dogörelfe, har jag för famma tid icke bordt 
eller kunnat med Beråttelfer af mindre vär- 
de KongL Collegium befvåra. Mine under 
famma tid efomoftaft aflemnade Memoriaier, 
förande Cur-hus • Inrättningens iftåndjåttande 

tår- # ) o ( # 283 

Jiärftådes, med alt hvad dårtil höra kunnat, 
hafva nog åndå ökat Kongl. Collegii betyd- 
liga omforger får denna Orten; och lårer 
ingen, lom känner behofvet af denna för- 
träffliga anftalt, underlåta at högeligen prifa 
ö^t nit, hvarmed Rongl. Collegium befräm- 
jat och bedrifvit vårkftålligheten daraf. 

Kopporne hafva väl de(Ta åren hår och 
dår infunnit lig , men icke varit fvåre. Jag 
har ock ympat dem på många med lycklig 
utgång. På et och annat ftålle började Röd- 
foten mot Höften förledet år vifa fig; men 
fom Medicamenter ftrax blefvo härifrån med* 
delade, uphörde litet därefter Sjukdomen al- 
deles. Förleden Vår, fåfom lång och om- 
byflig med kall och fugtig Väderlek, var 
ganfka befvåriig för mångas bålfa, Froffao, 
lom hlrikring år en mindre allmän Sjukdom, 
ang f ep då många både af Allmoge och Srånds- 
perfoner. Kina, efter de måft berömde me- 
thoder nyttjad, var fållan i ftånd at hafva 
Paroxysmema , och då ået lyckades, kunde 
man fillan förekomma Recidiver. Det jag i 
detta f 3II fant göra båfta nyttan, var Tinåu- 
ra Colocynthidis. Svåra Peripneumonier be- 
fvårade många, i fynnerhet biand båttre Frun- 
timmer. Andre Febrar af Catarrhali/k och 
Inflammatorisk art, voro icke eller fållfynta, 
men altid med någon likhet af Frofla, an- 
tingen i början eller vid /lutet. Sjelfva Frofs- 
Febraroe kunde hos fomliga mera aafes för 

Re- Remitterande ån Intermittenta, och i allmän- 
het förekom fållan någon Feber-Sjukdom, 
fom icke var complicerad. Mot Midfom- 
marstiden blef åter nåflan öfveralt tilftåndef 
håifofamt, och har fålunda fortfarit til når- 
varande; nen få har jag dock nyligen fått 
höra, at i några Byar fvåra och nog dödan- 
de Roppor anda in i denna Månad, ehuru 
Vintern, mot vanligheten, altfedan Oclober 
Månad hår vifat fig tkt alfvarfam, varit 
gångfe. De flkola efter upgift vifa (ig fom 
Biodkoppor. 

Uppå flere ifererade anfökningar från 
Herrar Paftores uti åtfkillige Socknar, befyn- 
nerligen uti Horn, Hycklinge, Eneby och 
Kifa, famt Vårdsnås, oaktadt jag med Her- 
rar Probftar i bemålre Förfamiingar förut bå* 
de mycket brefväxladt, famt dirfåndt Medi- 
camenter, utan at Veneri/ka Smittans häm- 
mande därmed fynnerligen kunnat befordras, 
borde jag ej längre upfkjuta, at efter föran-» 
ledande af bosgående, jämte flere andra, 
Landshöfdinge-Embetets tid efter annan til 
enig afiåtné Ordres och Remifser, infinna mig 
på nyfsnåmnde ftåiien, hvijka, fåfom ick© 
långt ifrån bvarannan belågne, med befpa* 
ring för Medicinal- Fonden, på en och fam- 
ma Refa kunde befokas, för at om möjligt 
vore, med biträde af Ortens Pråfterlkap, fö- 
fca vidtaga fådane anftaiter, fom til ända- 
målets fåkrare vinnande kunde ånnas paffan- de. Sedan alla mifstånkte Perfoner blifvi* 
vifiterade, fant jag at Sjuk-Nummern uti da 
(ötft nämnde Socknar anfenligen aftagit fe- 
dan min förra Refa dir, och genom fednara 
underråttelfer har jag mig bekant, at ftorre 
delen af dem jag på fifta Refan fant fmitta- 
de,' blifvit aldeles frifke eller förbättrade, få 
at totaliteten af Sjuke uti Horn och Eneby 
f6r det närvarande icke torde öfverikrida 20 
ell«r 30» JDetta antal år dock tilråckeligt at 
på få folkrika ftållen bidraga til många an- 
dras olycka. Uti Vårdsnås, hvaråft jag förft 
i år kommit i årfarenhet af at Venerifka 
Smittan vore inkommen, var eländet flört* 
Öfver 60 Perfoner fant jag dårfiådes nog 
fvårt angrepne* Någon Cur-anftalt kund© 
hår för flere ordfaker jfkull icke nu vidtagas, 
för at på en gång få en fådan mångd Mån- 
nifkor iiulpne, utom det at årstiden åfven 
däremot verkade hinder. Läkemedel och 
noggranna före/krifter at dem rått använda, 
bafva de fått 5 mea ånnu vet jag icke med 
hvad framgång de blifvit nyttjade. Rakning 
på min fordran för denna långa och befvår* 
liga Refa får jag nu. åran öfverfånda, med 
ödmjuk anhållan, at genom Kongl. Collegii 
omforg få denfamma betald. 

I affeende på det fom rörer Medicin» 
Jfka angeiågenheterne vid Kongl. Cur-hus-In* 
rättningen, får jag gifva tiikånna: at fedan 
flutet af Oclober Månad, då Inrlttnirfgen 

tog 286 # ) o ( # 

tog (In början, til detta årets flut, hafva $f 
Perfoner blifvit emottagne och (kötte, hvar- 
af 8 tatova frifke redan åro ut/krefné« Sjuk- 
Nummern har icke kunnat blifva ftörre for 
denna tid, emedan återftående hälften af 
Cur-hufets Inventarii-perfedlar, enligt Vilkoren 
vid Éntrepenads-Autfion, ej blef aflemnad 
lörr ån i December Månads början, och 
roåft hälften af Sångarne bordt ftå ledige for 
cåftgrånfande Provincers rakning. Åf de 
qvarblifvande för nåfta år, hafva flere med 
Ikål bordt anfes obotlige 5 men någre af des* 
fe börja nu vifa tecken til förbättring. Vid 
början af nåftkommande år kunna ånnu 6 el- 
ler 8 andre åfven fri/ke ut/krifvas* Sjuk- 
Nummern efter Journalen för åfvannåmnde 
tid , har dock endaft varit 26 , emedan f 
fmå Barn, fom medföljdt fine Föråldrar, ic- 
ke under fårfkild Nummer där åro uptagne^ 
emedan de icke behöft njuta får/kild Koft, 
eller intaga egna Sängar. Omkring fju tion- 
dedelar af de Sjuke hafva haft /kådor af den 
fvårafte be/kaffe nh et ^ fom denna Sjukdom i 
lifta graderne företer, och ingen har haft 
primitiva Symptomer dåraf t jag br\r icke un- 
dantaga några af Barnen, fäfom lindrigare 
angrepne med Veneriikt ut/lag, eller Chan* 
krer 1 munn. Utom en enda från Småland^ 
fom förut legat på Lasarettet i Linköping i 
3 Månader, och pa Lazarettet i Jönköping ? 
Månader , har Öfbrgöthiand hittils förfede 

Cöf* Cur-hufet med Sjuke, hvaraf 4 ifrån Heijf 
profeffor Lodins L^ftrifl* Etnbets-MemoriaJ af denjamme. 

Genom följande Utdrag af Journalerna 
vid det för VeneriJke Sjuke uti Wadftena 
inrättade KoogL Curhus, får jag härmed til 
KongL Collegii underråttelfe aflemna de fpe. 
cielle uplysningar, fom röra famma Inrätt- 
nings tilftånd, i affeende på den Medicinlka 
detaillen for förfta hälften af innevarande år. 

Ifrån den I Januarii fil Junii Månads 
Hut hafva blifvit emottagne och vårdade ixj 
Perfoner, nämligen: 

Ifrån förra året qvarblefne 23 

Ytterligare intagne - - 88 

Summa ill 

Håraf åro utlkrefne: 
Aldeles friske - - * . - 53 

Från töne Venerifke åkommor befriade 
men med andra merendels obotli- 
ga krämpor befvärade • - * f 
Möjfigt vis förbättrade och fådane, 
fom i et eller annat affeende kun- 
oa anfes obotlige , och behöfva 

Transp. 6? «SS # ) o ( # 

Transp. 6? 
ihugkomrnas då rum*blifvit bevil- 
jade, och underhåll faftftåldt til de- 
ras beftåndiga hyfande - - <j 
Döde - . x - s - i 
Behållne til nåfta Qvartal - • - 40 

Summa 111 

Bland defse hafva varit: 

Ifrån ÖflergöthJand 109. — Wåftergöth- 
iand I* — Småland 1. — Mankon 33. 
— Hvaraf Gifte 16. — Ogifte 17. — 
Qvinkön 78* — Däribland Gifte 31, — 
Ogifte 47. 

Sjukdomens förhållande har hos alla 
gifvk tilidnna en Lues univerfalis, och efter 
alt livad flkonjas kunnat, har ingen fkålig an. 
ledning yppats, at hos någon mifstånka en 
Lues acquilita* 

Syanpromerne hafva hos de flefte varit 
af fvårafte befkaffenhet, hvilka jag, för "aC 
lårona en- mera beftåmd underråttelfe om 
Sjukdomens art och förhållande hår i Orter- 
ne, viJl något nårmare fpecificera. 

. Sålunda hafva flora och djupa Sår fö- 
tekommit vid låpparne, i anligtet och kring 
t valget, famt på nåftan alla ftållen af krop- 
pen och extremiteferne, (undantagande Ge- 
iu:älia 9 forn eodaft hos eri eller annan va- 
rit * ) o ( # 289 

rit ddraf gan/ka lindrigt angrepne) , hos 92. 

— Exoftoier, 27. — Dolores Qfteocopi 5 5.1. 

— Cephaisea fiphilitica , 9. Cophofis Vene 
rasa, 10. — Ophtalmiae Venerea*, 15. — Tu- 
mor teftium, 1. — Glandulae tumefaclas dk 
indurate, 16. — Scoliofis tibiac, .3. — Con- 
dylomata, Rhagades & Tubercula varia, 10. 
i — Bulningar på åt/kiiliga ftållen af extremi- 
teterne och på Bröftet, foro blifvit åpnade 
hos .8* 

Men hvad fom oftaft gör Curen lång* 
f3m och befvåriig, hårrör af de betydliga 
Complicationer denoa Sjukdom bland Allmo- 
gen år underkaftad. Sålunda har man hos 
defla 11 1 Perfoner åfven måft göra affeende 
på , och få mycket möjligt varit afhjelpa föl- 
jande bi-fjukdomar: 

Febrar , intermitterande och andre, 
hos 9. — Scorbutus, 27. — Ery(Ipelas 5 . 8» 

— Cachexia & Leucophlegmatia, 11. — Hy* 
dröps particularig & univerfalis, 3. — Afth- 
ma & varii morbi Peftoris, 5. — Pafsio Hy- 
fterioa, 7. — Debilitas ventriculi & diar- 
rhceae, 14, ~ Tinea capitis, 4. — Infultus 
Epileptici, 2. — Incontinentia urin<e, 1. — 
Dyfuria, 1. — Lithiafis, l« — Procidenria 
ani, 2. — Tumöres cyftici, 3. «•*- Gangrae- 
11a , 2. — Caries, 13, med fvårare exfoiia- 
fioner hos ^ — Psedartrocace , l 4 — Spina 
ventofa, 2. — Norna & ulcera carcinomato* 
fa, <f. — Conftrictio maxillae inferioris, i* — ■ 

XW A 1*019. S An- 29° * ) o ( # 

Anchylofis & contratfurae , f # -*- Haemorrha* 
giae, 3. — Poiypus nafi, 1. — Utom andre 
med alla Cur-rnethoder af Venerifka Sjukans 
botande vanligen tilftötande, och tpThdre be» 
tydande håndeiier , fom vore öfverflödigt up« 
repa. 

De 10 nya Qvinfolks-Klådningar , fom 
på min ödmjukafte heroftålfan, af Kongl: Col- 
Jegium för detta blifvit bevjljade, och nu åro 
anfkaffade, liar jag låtit förfärdiga af grå Bul- 
dans-våf, fom både fer väl ut, år mindre 
hofifamt, och jag förmodar flarkare ån Ylle- 
tyget, fom icke eller tålde tvätt* Af 40 
Sjuke har jag får det närvarande ej mer ån 
3:ne Karlar, och at dömma af de fil intag- 
ning anmålte, blifver förhållandet af Qvinkön 
til Mankön hår vid Cur-hufet fåkert fom 10 
til I , hvarföre det torde blifva nödvändigt 
anfkaffa ånnu 10 dylike Klådningar, om an- 
nars tilgången dåraf bör matas efter be- 
h of vet. 

Åfven har jag med Herrar Deputerades 
famtycke låtit förfärdiga 4 ftycken En-Mans 
Sängar, med tilhörande Madrafser, Kuddar,, 
Lakan och Tacken af famma befkaffenhet 
fom de öfrige til Cur-hufet hörande, för Skö- 
terfkorne, Tvåtterfkan och Drängens behof. 

Wadftena Kongl- Cur-hus d. 9 Juiii 1796» Ut- # ) o ■ ( # 091 

Utdrag af Häf-Chir. IVestrells Bref 
til Kongl. ColI.Med. Pråjes 9 Ar- 
chiater v. Hejdenstam, daterade 
Agunnatyd i IFexio Lan, den 5 
dug. 1796. 

- Herr Kongl. Archiatern torde tillåta mig 
nämna följande: Vid ankomften hit til Agun- 
naryd, fom fkedde den I Junii , hade maa 
til Lazaretfs-Rum tedan utfedt den hårftådes 
anlagda Sockenftuge-Byggningen, beflående 5 
fedan et i famma Hus berlnteiigt Socken*Ma- 
gazin blifvit uttömdt, af 3:ne uora Rum och 
et rymligt Kok, ganfka tjänligt både för Bad- 
inrättningen qch den årforderliga Matlagnin- 
gen» Ungefärligen en Vecka åtgick för at 
inreda Rummen med Sängar &c*,- under 
hvilken tid hår varande Förfamlingsboer 
manngrant vifiterades, emedan knapt en en- 
da kunde frivilligt förmås at angifva (ig; jag 
hade i defsa dagar några rått ftarka Fråfs- 
Paroxysmer, få at Provincial-Medicus hårftå- 
des, hvars godhet och vånfkap (ör mig jag 
icke nog kan erkånna , til en ftor del gjor- 
de Vifirationerne, vid hvilka blott uti denna 
FörfamJing inemot 40 Perfoner befunnos 
fmittade, och hafva nu efter hand på Cur- 
hufet blifvit intagne. Den 8 Junii emotto- 
gos de förfte Sjuke, och inom en Veckas 
förlopp var Sjuk-Nummem redan 32; fedan 
T 2 den* 2<}2 # ) O ( # 

denna tid Iiafva de Sjuke mera fparfamt in* 
kommit, ehuru, ifrån förfta intagnings-dato, 
70 Perfoner, med Barn inberåknade, legat 
hår på Sjukhufef. Af detta antal åro ännu 
endaft 10 Perfoner fri/ke utgångne, och et 
fyra-årigt Barn, fom jag på Föråfdrames 
irågna böner hade den oforfigtigheten at fjukt 
emotfaga, dödt i eo Bröft-feber, fom 'flata» 
des med Convulfioner, innan det börjat bra- 
ka någon Mercurial-Cur: åfven fom det i all- 
mänhet icke år fåiifynt, det jag måffe hålla 
up med Mercurens bruk , för mellankom- 
mande Febrar och andra åkommor. At be- 
trakta iues confirmala i alla defs grader, har 
jag hår det båfta tilfålie, då däremot fymp- 
tomata primitiva åro gan/ka fållfynta : urllag, 
chancres, porri, condylomata, benvärk och 
exoftofes förekomma ofta förenade hos en 
och famma Perfon, — fvåra ulcera och her- 
petifka fårnader åro åfven ganfka allmänna, 
— mindre ofta fer man Patienter med ned- 
fallna nålor, caries offium Palati, veneriHsa 
fiftel-fkador , cephalalgier, ophtalmier &c*, 
ehuru åfven fådane hårftådes med fördel nyt- 
tjat Mercuren. Ehuru turen hos många fy- 
nes gå långfamt, i anfeende til de, ofta he- 
la 4 a 6 är gamla Symptomerne , tycker jag 
mig verkeligen hafva funnit den mera fpeci- 
fikt verkfam hår, dar Sjukdomen torde vara 
mindre compiicerad med andra, och Kropps- 
Conftitudonen i allmänhet mera ftark. Ibland 

de de fvårigheter fom kunnat möta Inrättningens 
framgång, år de Sjukes egen, deis biygfe! , 
dels ovilja at upfåcka fina plågor, en ibland 
de betydligafte, och enda ordfaUen hvanföre 
Sjukhufet, fom tåmmeligen beqvåmt (kalle 
kunna rymma omkrjog 90 Perfoner, ånnu ej 
på en gång hyft mera ån något öfver 60- 
För at afhjelpa detta har jag föreflagit Sock. 
ne-Vifitationér , åtminftone öfver Sunnerbo 
Hlrad, hvilka åfven Herr Grefven och Lands- 
fcöfdingen funnit nödvändiga 5 men ånnu. h3f- 
va de af Pråfterikapet åfkade underråftelfer , 
angående de Hållen hvaråft mifstånkte Perfo- 
ner finnas, ej inkommit, få atjag nu erned* 
lertid måft företaga mig, at manngrant vifite- 
ra en och annan naftgrånfande Förfamling, 
hvarigenom jag tror mig erhålla et betydeii- 
gare antal Sjuka. De kraftigafte anftalter å 
Herr Landshöfdingen Grefve Mörneks lida, 
hafva ifrån förfta början varit ofparda , och 
har bemålte Herre beftandigt vifat åfven få 
mycken nit för Inrättningens framgång, fom 
particuliere grace för den, fom på Kongl. 
Coilegii befallning haft den lyckan at befXn* 
da Sjuk-fkötfeln därvid. 
T % Un~ Underdånigt Projeéf, Kongh Maj:ts Nådiga 'Inftru&ion for 
Defs Collegium Medicum, fe. Såfom Vi i Nåder funnit med Vår och 
ikets tjånft enligt, at under den 12 April 
1796 updraga Vårt Collegium Medicum en- 
samt vården och infeendet 6fver hela Medi- 
cinal-Verket i Vårt Rike, få ock på det Col- 
legium måtte kunna fvara emot detta Vårt 
Nådiga förtroende, famt med drift och (kynd- 
famhet verkftåila hvad ti! detta angelägna fö- 
reojjål hörer, hafve Vi i Nåder å nyo ge- 
norofedt Defs Inftruclion , och aktadt nödigt 
dårom fiadga och befalla, fom följer; 

§. I. 

Collegium Medicum [kall beflå af en 
Pråfes, en Vice Pråfes, och Tio Afleflbrer, 
med Lön på Stat, hvilka böra vara promo- 
verade Medicinå Do<5rorer. Fem af deffe Le- 
damöter böra tillika vara ordenteligen exami* 
nerade och godkände Måfter-Fåltfkårer* 

Alla fom för åQt närvarande åro Colle- 
gii Ledamöter, blifva därvid bibehållne , til 
defs vid yppande ledigheter Collegium, efter 
ifvanfkrefne grunder, kan blifva inråttadt. # ) o ( # 29? 

Betjeningen år en Secreterare e !!er Syn- 
dicus, fom altid år Medicinå D ctor, en 
Norarius, en Kammererare, en Acl u arius, en 
Cancellift och tvånne Vaktmåftare. 

5. IL 

Alla i Vårt Rike pra&iferande Medici- 
nå Doftorer och Magiftri Chirurgiae, böra (ig 
i Coliegium anmäla, iåfom dels tillydande 
Medlemmar antecknas , och fin Tro- och 
Huldhets famt Åmbets.Ed aflågga 5 .åliggande 
dem at fitt viftande årligen (il Coliegium in- 
beråtta. 

De i Vårt Refidence inrättade Profefso- 
rer i Anatomie och Chirurgte, Hiftoria Na- 
turalis , Medicin och pharmacien , Baroför- 
lofsnings-konften, defsas Adjunfter, Amirali- 
tets och Fålt-Medici , Provincial-Medici , 
Stads-Phyfici och Chirurgi, RegementsFålt- 
fidrer, famt i Riket pra&iferande Medicinå 
Doftorer och Måfter-Fåltfkårer, lyda, fåfom 
Collegii Medlemmar, änder Defs tilfyn, 
ägande Coliegium, at vid nödiga tilfållen in- 
hämta deras tankar och råd i det fom til 
Vetenfkapen och Rikets tjånft hörer , efter 
fom hvar och ens Syfsla och Inftruftion när- 
mare föranleder* 

Under famma tilfyn, hyad Låkare-Ve- 
tenfkapen angår, höra o:h de i Vårt Refi- 
dence privilegierade Aderton Måft er-Få] tik å, 
T 4 rer, *9ö # ) o ( % ^ 

ter, forn äga uteflutande rättighet at Rak*ftu- 
gor hålla. 

, Och fom Badare-Åmbetef utöfvar en del 
af den mindre Chirurgien, få bor ock det 
af Coliegium forfes med en til detta anda* 
mål tjänlig Ordning, och lyda under Coile- 
gii tilfyn i det fom Likare-konften rörer. 

Apothekarne i Riket höra likaledes un- 
der Collegii Åmbets-tiifyn i alt hvad Pharma- 
ciens Järan:> och Medicamenternes bered- 
ning om beträfibr 5 åfven fom Barnmor/kornes 
undervisning, på fått och vis de utfärdade Rc« 
glementen närmare utftaka, 

§. HL 

Collegii Sammanträden blifva på det an- 
vifta Sefsions-Rummet ordenteligen fyra gån- 
ger hvar Vecka, eller få ofta göromålen de* 
fordra, på det alla årender med (kyndfamhei 
må kunna afgöras. 

$. IV- 

På förflager til Provincial-Medici och 
andra Låkare-Syfslor , upförer Coliegium tren- 
ne de måft förtjänte ock (kickligafte, å(ven 
fom Cheferne vid Regementerne inga andra 
til Regements-Fältikårer må föreflå, än ve- 
derbörligen examinerade och af Coliegium 
godkände Måfter-Fålf/kärer 3 tii hvilken ända 
Coliegium af Chefen underråttas om den Per- 

foa ' # ) o ( # 29? 

lon ,* fom til Ofs i underdånighet upgifves. 
Likaledes böra alla andra Corpfer och Stater 
fom tilfåtta eller föreflå til Medicinfka och 
Chirurgi(ka Syfslor, iörft med Collegium råd- 
göra om Perfonens fkicklighet. 

Samma grunder böra af CoIIegium föl- 
jas i de Läkare*Syfslor fom CoIIegium til- 
fåtter , elier med Cooflitutorialer på vifs tid 
förefer. 

Vid upkommande Örlog och Commen- 
derrngar, både til SjÖfs och Lands, antager 
CoIIegium til Flottans och Landt-Armeens 
behof, få många Medici och Chirurgi fom 
årfordras, föreilår deras arfvoden, före(krif- 
ver deras göromål, famt emottager af dem 
årliga Rapporter om Ämbetets utförande, 
och de dervid inträffande händeJfer. 

Til detta ändamåls vinnande upgifva Re- 
gements-Fältfldrerne årligen til CoIIegium an- 
talet på Regementets med Lön förledde Ba- 
taillons- och Compagnie-Fåhfldrer, med de- 
ras namn och hemvift, beftyrkt genom Che- 
fens påfkrift, famt hvilka Examina hvar och 
en undergådt, och hvad flit ock /kicklighet 
han i Vetenfkapen ådagalägger ; äfven fom 
Medici och Ofver-Chirurgi vid Flottorne, 
Sjukhus och andra Läkare-Inrättningar, ålig- 
ger til CoIIegium på famma fatt, om fine 
underhafvande Läkare ingifva beråttelfe. 

Och på det CoIIegium må fullkomligen 

kanna hela Medicinalverket inom Vårt Ri- 

T 5 ke, 298 - # ( o ) # 

ke, åger Collegiam at af alla, få Medici forn 
Chirurgi , (om med Lön på Stat förledde 
åro, eller ock forn på egen hand Vetenlka- 
pen utöfva, årligen infordra beråttelfe om 
hvad märkvärdigt i Läkare-föremål bos hvar 
och en kan förefalla, 

§. V. 

Til de i Riket upkemmande folködan* 
de Farfoters paftiga hämmande, förekom* 
friande ocfi botande, bör Collegium , med 
underftöd af den di detta ändamål af Rikfens 
Ständer beviljade Medicinal-Fonden, foga aU 
la möjeliga anftalter , at den fattige delen 
af Rikets Invånare, få val i Stader forn på 
Landsbygden, må blifva med Låkare-tilfyn 
och fria Läkemedel förfedde, hvarvid all 
nödig befparing iakttages, på det få många 
fiere må kunna råddas. Under hvilka före- 
mål ock hörer, at efter hand utröna, hvilka 
ånnu okande Sjukdomar må i en Landsort, 
framför den /andra göra måfta (kådan* 

Den Veneriska Smittan, forn tillika un- 
dergräfver Folkökningen, blifver härvid et af 
Collegii ömafte föremål. 

Likaledes tilfer Collegium at Kopp-ymp* 
ningen må vinna Allmänhetens förtroende; 
och bör vid defs anftäliande all förfigfighet 
nyttjas, få at icke, genom okunnige Perfo* 
ner, Smittan må i otid fpridas til andra, ao 
(om därtil förberedde aro. 

För # ) o C # 299 

För de fattige inom Refidencet hafve 
Vi i Nåder förordnat fårfkilde Läkare och 
nödige Läkemedel, hvilka Coliegium, enligt 
deras Inftru&ion, tilfåtter och vårdar. 

Til alla defsa högft angelägna föremå/s 
defto fåkrare vinnande, ant3ger Coliegium 
vid „ trängande behof få många Läkare, fom 
oumgängeligen fordras, betingar med dem 
fkålige arfvoden, och förfer dem med In- 
ftructioner* 

Så långt den i Staten upförde MedhjeN 
pare-Fonden förilår, biifver den hårtil egen- 
teligen använd* 

§. VI, * 

Ordfakerne fom göra vifsa Landsorter, 
Stader eller Byar, Handtverk och Närings- 
fång för Inbyggarne och Idkarne til hålfan 
farlige och fkadelige, bör Coliegium föka at 
utröna; til hviiket ändamåls vinnande, Ta- 
bell-Commifsion årligen bör Coliegium fina 
ärhållne kunfkaper meddela* Skulle ColJe* 
gium, efter moget öfverlåggande fTnna, at Vi 
genom Vår Kongl. Magt och Myndighet, 
[kulle til Vare trogne Underfåtares lifande i 
defse delar kunna bidraga, åligger det Col- 
iegium, at fådant hos Ofs i underdånighet 
?nmåla. 

5. VII. 

Alle i Vårt Rike varande Sjukhus, In- 
fattningar för. Vanfinnige , Koppympning, 

Parq* 300 # ) o ( # 

Barn-förlofsning , eller uti hvad annan Läkare- 
afiigt' fom hälft, höra under Collegii tilfyn, och 
detfas Föreftåndare böra meddela Collegium , 
i)3r dtt få beh^fves, all nödig uplysning om 
Inrättningarna be/kaffenhet , (amt råtta (ig 
efter hvad Collegium i Låkare-föremålen til 
deras bäfta kan bafva at påminna. 

Collegium går ock Vare Befallnings- 
hafvande, Öfver-Ståthållaren och Landshöf- 
dingarne, ColJegier, Confiftorier och Magi* 
firateme med fut råd och biträde tilhanda , 
i alt hvad af Collegium til Rikets tjånft ålfcas 
och begåres, famt med Läkare-föremål kan 
bafva gemen/kap* 

$♦ VflL 

Ars Vererfnaria, fom til en flor del 
grundas på Läkare- Vetenskapen, hörer ock 
under Collegii vård och tilfyn $ bvarföre alle, 
fom med Håftars och Bolk?pens läkande och 
botande Gg befatta, böra af Collegium häm- 
ta undervisning och råd, (amt lyda de be^ 
fällningar Collegium i det ämnet gifver ; 
åliggandes det Collegium, at tjänlige In- 
ftruftioner för defse Läkare upfätta, höran- 
des för/lag af Collegium på godkände Per- 
foner til Ofs i underdånighet upgifvasf och 
när andra Corpfer en fådan rättighet äga uf- 
éfva, bör Collegium öfver Perfonens Ikick- 
iighet förft höras. Med de vid Vare Caval- 
Jeri-Regementer antagne Håft-Låkare bör pi 
{amma fått förfaras» §• lX« # ) o ( # 301 

$• IX. 

De i Riket varande Mineral-KåJIor, hö- 
ra under Collegii tilfyn, hvad Läkare-Veten- 
[kapen angår* Collegium åligger ;at noga ut- 
röna deras art och kraft, gifva Allmänheten t 
därom kunfkap, förfe dem med tjänlige Re» 
glementen, och Brgnns - Intendenterns med 
Inftruftioner, dem Vi, infall få i underdånig- 
het begäres, vele i Nåder ftadfäita. 

På det Allmänhetens förtroende til de 
kraftige Mineral-Källor må vinnas och bibe- 
hållas, böra inga andre än vederbörligen 
godkände Medicinae Doclorer , eller i brift 
däraf , andre Läkare , til Brunns-Intendenter 
förordnas, och förfes, antingen med Vår 
Nådiga FuIJmagt, eller Collegii Conftitutorial. 

Hvad märkvärdigt i Läkare-Veten/kapen 
vid defsa Hälfo - Källor kan förefalla, bör 
Brunnsintendenten efter /lutad Brunns-drick- - 
ning hvarje år til Collegium inberätta. 

Sådane Källor, fom Menige Man med 
förtroende nyttjar, bör Collegium genaft låta 
underföka, och om deras värkeliga beskaf- 
fenhet och kraft låta underrätta Allmänhetent 

$. X. 

Chirurgi/ka Konflens och Vefenfkapens 
lärande, bör Collegium på alt fatt låta fig 
högft angeläget vara, på fatt och vis, i det 
nu af Qis i Nåder gillade Reglemente när- 
ma- 303 . # ) o ( # 

mare utftakat år; och förvånte Vi af Colle- 
gium underdånig beråttelfe om fådane af Va* 
re trogne Underfåtare^ fom i Operationerne 
göra fynnerlige framfteg ^ på det Vi, vid fö- 
refallande befordringar raåge på dem kunna 
göra Nådigt affeende. 

Til hvilken anda Vi ve!e förfe Colle- 
gium med nödige Medel, til anikaffande af 
alla Chirutgifke Inflrumenter ; hörandes cck 
Collegium nafva infeende på dem fom Chi- 
rurgifke Inflrumenter förfärdiga, få at vfd al- 
la nödige Operationer tilgång dårpå innont 
Vårt Rike må finnas. 

Vi vele icke eller tilllådja , ät någre 
^examinerade få kallade Operateurer, de må 
föregifva Äg kunna operera på Ögon, för 
Bråk, Sten, Tänder, eller hvad annat, ml 
i Vårt Rike få lin föregifna Konft utåfva , 
förr ån de hos Collegium fig anmåldt, och 
éår godkände blifvit* 

$. XI. 

Svenfka Pharmacopeen bör Collegium få 
ofta öfverfe och förbättra, fom Vetenfkapens 
"befkaffenhet det kan kråfva. Apothekare- 
Taxan lampas efter fom Varu-prifen det 
fordra , få at Köpare icke öfver ofkåligt pri* 
taå hafva ordfak at klaga, eller Säljaren iak- 
na billig upmuntran och utkomft. 

Sa bör ock Collegium tilfe, at inga få 
kallade Arcana af Qvackfalvars och obehöri- 
ga # ) . o ( # 303 

ge Perfoner må få utbjudas, Allmänheten til 
Ikada och lifsfara, iamt Läkare och Apothe- 
kare til förfång 5 och förfarer Collegium i 
defsa mål efter fom Vi dårom fårikildc för- 
ordnadt* 

§. XIf, 

På det Apotheken må kunna fårfes med 
inhemfke Läkemedel, når de til ändamålet 
tjänlige finnas, bör Collegium upmuntra Ung- 
domen til Nataral-Hiftoriens lårande , och 
Apothekare til tjänlige Ortegårdars anlåggan* 
de, dar lagligt år, famt vid alla tilfållen va- 
ra upmårkfamt på ånnu obekante Läkeme- 
dels, uptåckande* 
( $. XIII, 

Juridilke Läkare-Mål, dem antingen Vi 
fjelfve i Nåder til Collegium remittera, eller 
och af Vare och Rikets Hof-Råtter, Confi- 
ftorier och Domftolar til uplysning hos Col- 
legium anmälas, tilhörer Collegium med yt- 
terfta noggranhet och på Samvete få utreda 
Och förklara, fom det inför den Allvetande 
Guden kan förfvaras; åfven fom når frågor 
i fårfkildte håndelfer och Giftermål hos Col- 
legium göras, om årfteligen fmittande Sjuk- 
domars be/kaffenhet , de med grannlagenhet 
befvaras , få at hvaiken Generationen må 
hindras, eller Landet med obotelige Sjuk- 
lingar befvaras* 

$. XIV. 304 # ) o ( * 

5. xiv. 

Om hela Medicins!- Verkefs befkaffen- 
het, de britter fom därvid kunna låda, och 
de förbättringar fom dervid kunde nyttige och 
nödige blifva, bår Coliegium årligen, ellet 
la ofta anledningar (ig yppa, til Ofs med un- 
derdånig, beråttelfe och hemftåliande inkom- 
ma, då Vi altid åro beredde, at vidtaga fä- 
dane mått och fleg, fom med Fäderneslan- 
dets båfia öfverenskomma. 

$. XV. 

Hvad för öfrigt genom denna Inftruclion 
jclce föråndradt år uti 1688 års och fednarö 
årens Medicinal-Ordningar, Reglementen och 
Vare Nådige Refcripter, fioler (ig Coliegium 
jämväl til nogafte efterlefnad* Veiaodes Vi 
i Nåder vara betänkte på alla Medel, fom 
til Medicinal-Väfenders goda inrättning och 
handhafvande i Vårt Rike, och til upmun- 
trän för likare-Vetenfkapens Idkare kan tja- 
na; til hvilken anda alle fom under Collegii 
tilfyn ftålde åro, Medici, Chirurgi, Apothe- 
kare, Barnmorikor, m, fl. efter föregångne 
varningar, vid 16 f R:drs vite, dem Colie- 
gium ålägger, enligt 1688 års Medicinal- 
Ordningar åro fkyldige at ovilkorligen hör- 
f amma och lyda, hvad Coliegium dem Ve- 
tenlkapen angående befaller; hvilken plikt 
til hälften hemfaller Kel. Lazarettet i Stock- 

feoimj # ( o ) # 305 

ho!m, eller andre Läkare-Inrättningar, och 
andra hälften Collegii Fifcus, famt vid hvar- 
je återfall fördubblas. Börandes Collegium 
om utmatningen däraf, anmäla iig hos Vår 
Ötver-Stäthållare och Landshöfdingarne. Åf- 
ven fom Vi med Nådigt välbehag fkole anle 
alle Vårt Collegii Medici Ledamöter, fom 
tig i defsa angelägna ärenders /kötande ge- 
nom fynnerlig rlit och upmårkfamhet utmärka» 'Underdånigt Projeå. 

KongU Maj:ts Nådiga Reglemente, an* 
gående Chirurgijke Vetenjkapen. 

Sedan Vi uti Nådig Skrifvelfe til Vårt 
Collegium Medicum , af d. 12 April och 9 Junii 
I796, updragit detfamma allmänna vården och 
ftyrelfen, få väl af Chirurgifke, fom Medi- 
cinfke utöfningen af Läkare-Vetenikapen, och 
anbefaldt detfamma til Ofs i underdånighet 
inkomma med förilag, huru Chirurgien må i 
Vårt Rike lättad och fäkraft kunna läras, få 
at Riket, vid förefallande behof af detta bi- 
träde under Krig, må blifva betjänt med 
/kickelige och tilräckeligt antar Chirurger, 
lå väl för Flottorne fom Armeen, och Col- 
legium med underdånigt förilag hårutinnan 
X//jB.N;o2o. U til 306 # ) o ( # 

til Ofs inkommit, hafve Vi i Nåder därom 
velat fladga och befalla fom följer: 

§. I. 

Ynglingar fom halva håg at låra Chirmr- 
gien , anmäla iig i det ärendet uti Stockholm 
eller i Landsorterne hos en Examinerad Mä- 
fter*Pälr/kår, på vifsa år, alt efter fom de 
må vara underbyggde med kännedom i Språk, 
inofvade i goda Seder, och hafva infigt i 
Religionen,* de bara ej vara under 15 år; 
öfver låro-tiden och vilkoren uprättas fkrifte- 
ligt Contraft, fom i Stockholm inom en Må- 
nad inlämnas i bevittnad affkrift til Colle- 
gium 3 och ifrån Landsorterne inom tre Må- 
nader , eller högft fex ifrån Finland och 
Gottland, 

Denne Låromåftare bår infor Collegium 
anfvara , at Ynglingen får undervisning i den 
Allmänna Anatomien, kännedom af Ofteolo- 
gien, Myologien , Splanchnologien, Angiolo- 
gien, famt Neurologien, med livad mera 
Ynglingen kan af Anatomien fatta. I pra#i- 
Ika Chirurgien bör han få låra flå åder, kop- 
pa, /fcöta Spanfka Flugor, Fontaneller, tän- 
ders fånsning, Blod»Ig!ars och' Lavemen*; ap- 
plicerande , kännemärken af Inflammationer, 
Bulningar, Röt- och Blod-Sår, Contufioner, 
Luxationer, Benbrott, och fkötfein därvid, 

1 famt # ) 6 ( # 307 

famt dofes på vanliga Laxer- Kräk- fvettdrif- 
vande och andre verkfamena medel. 

, . §. tit 

Såfom förberedelfe til mera vidftråckt 
inligt, bör Låromåftaren tillåta och tilhålla 
Ynglingen at för/kaffa fig kun/kap i Latin, 
Ty/ka och Franfyflka Språken , famt famna 
honom frihet at bevifta pablique Förelåsnin* 
garne^ om fådane hållas dar han viftas, och 
Chirurgilke Operationer, iå vål når de för- 
råttas af Låromåftaren fjelf, fom af andra , i 
Stockholm på Kongl. Lazarettet, och i Lands* 
orterne vid Sjukhufen och andra tilfållen* 

$. IV. 

Nar låro-tiden år förbi, eller ock förf, 
om Ynglingens flit och Ikicklighet det med* 
gifver, bör Låromåftaren anmäla honom i 
Collegium, til at undergå förhör i förenåmn» 
de Stycken; i Stockholm utnämner Collegium 
vifse Deputerade, fom detta förhör bevifta, 
och i Landsorterne tilkallar Låromåftaren, 
med Collegii minne , därtil Ikickelige Vitt- 
nen, af andre Examinerade Chirurgi eller 
Medici. Examen förråttas af Låromåftaren 
och Deputerade, famt Protocoll föres, fom 
Jnnom en Månad därefter til Collegium in* 
fåndes. 

En få examinerad och godkänd Yngling 

lår då utfkrifnings-bevis , af Examinatom och 

V 2 Dé 308 # ) o ( # 

Deputerade tecknat, (om i CoIIegium upvifes 
och påikrifves , med namn af Chirurgiae Stu- 
diofät* 

Ynglingar, fom på hvad annat lått fom 
bålft kunnat förfkaffa fig äfvannåmnde infig- 
ter, och öming i defse Chirurgiens Stycken, 
och därom trovärdigt betyg hafva at upvifa, 
åga rättighet at anmäla iig hos CoIIegium, 
til denna Examens undergående 5 då CoIIe- 
gium nämner Deputerade at den förråtta, pa 
lått nu förefkrifvit år, 

S* V. 

En Studiofus Chirurgiae bår minft i fyra 
är, få framt icke CoIIegium för hans ut- 
märkta flucklighet förminikar tiden, föka yt- 
terligare förkofran i Konften och Vetenlka- 
pen, antingen hos Examinerade Måfter-Fålt- 
Jkårer i Stader, vid Regementer och Flöt» 
törne, ^Sjukhus i Stockholm och annorftådes, 
eller vid Rikets Academier. Hans fåremå! 
bör då vara, at, jämte vidare färdighet i 
Språken , omflåndeligen och noga lära (ig 
kanna alla finare Anatomiens delar, Phyfiolo- 
gien, Diagnofis et Cura Morborum, få i 
Falt fom *il Sjöfs, Hiftoria Naturalis, Chir- 
urgia Theoretica , Chemia Pharmaceutica, 
Barn-förlofsnings-Veten/kapen, famt (luteligen 
bandlagen vid Bandagers anläggande, och 
alla Chirurgiike ftörre och mindre Operatio» 
ner, förft på döda Kroppar, och åndteligsn 

pä * ) o ( * 309 

på lefvande månrii/kor. Til CoIIegium bör 
ban om fitt viftande och Låkare-göromal en 
gäng om året' infdnda beråttelfe* 

§. vi; 

En Chirurgiae Studiofus, (om vet Cg baf- 
va detta fuNgjordt, äger, få vida han dårom 
kan framte vederbörligt bevis, famt enligt 
Vår förre Nådiga befallning , gjordt tjånft vid 
Lazarettet i Stockholm, beviftat Anatomifke 
Inrättningen och AccouchementsHufet, råt* 
tighet at i CoIIegium anmäla fig til Måfter- 
Fåltikårs-Examen. 

Mafter-Fålt/kårs-Examen beftår i tre får- 
ikildta förhör: 1:0) uti den omftåndeligare 
Apatomien, Nevrologien, Angiologien , m.m. 
Hiftoria Naturalis, och Chemia Pharmaceu- 
tica, få vidt de röra Chirurgien 5 2:0) uti 
Phyfiologien , Diagnofis et Cura Morborum , 
fynnerligen de Sjukdomar fom förekomma i 
Falt, til Sjöfs och Lands, Chirurgia Theore- 
tica, famt Barn -forlofsnings - Vetenfkapenj 
3:0) uti alla Hågs Operationer, tåttet at dem" 
/kota och laka, och alt annat fom därmed 
gemenflkap hafver, fåfom Bandager, m. m. 

En Medicin» Licenciat, eller Medicinae 
Doftor, iom vill föka en Chirurgi/k befor- 
dran , bör uti defse i 3:dje Momentet n;1mn- 
de Stycken, inför CoIIegium bevifa fin /kick- 
Jighet, fedan han företedt betyg, at han uti 
Stockholms Lazarett därvid handen lagt* 

U 3 Defre 3io # ) o C # 

Defse förhör fke vid öpna dörrar, inför 
fittande Collegium, och efter defs närmare 
förefluift, 

$. VII. 

En hårutinnan bepröfvad och godkänd 
ChirurgiaeCandidat, undfår af Collegium ve* 
derbörligt Diplome, fåfom Magifter CHirur- 
giaj, och aflågger Tro- Huldhets- och Prac- 
tici-Ed, hvarefter han åger rättighet at på egen 
band Chirurgien utöfva , och Lärlingar anta- 
ga och undervifa, på fått och vis äfvanfåro 
ftadgadt år; varandes det hans rättighet, at 
til fm biträde åfveo hafva en eller flere Exa- 
minerade Studiofi Chirurgise. 

$♦ VIIL 

Examinerade Studiofi Chirurgia? äga råf- 
tighet at ^)lifva antagne til Bataiilons- och 
Compagnie-Fåltfkarer vid Regementerne, un^ 
der-Chirurger vid Fiottorne och Sjukhufen, 
famt til åtnjutande af de Stipendier, fom Vi 
til Vetenlkapens upmuntran i Nåder vele in- 
lätta. 

Däremot år dem icke tillåtit, at på egen 
hand nedfåtta lig i Stader och på Lands» 
byggden til Konftens idkande , utan bör de* 
ras tid användas endaft til förkofran i Ve- 
tenfkapen , under andras in(eende och under* 
Visning, 

5- Kt # ) o ( # 311 

Vi befalle och bjude ti! delta ändamåls 
vinnande, at alle på Stat upförde Bataillons- 
Compagnie- och Under-Fåltlkårs-Syfslor böra 
ftåndigt med Examinerade Studiofi £hirur£iae 
vara förfedde ; hvarom Regements - och 
Ofver-Chirurgi hvarje hälft år böra roed beråt- 
telfe til Collegium inkomma, beftyrkt genom 
Chefernes och vederbörande Förmåns . på- 
/krjfr. Fulla Lönen efter Stat år hvar och 
en fådan berättigad at njtita, 

5. X. 

Til vidare upmunrran för Studiofi Chi- 
rurgiae, at lig fullkomligen i Vetenfkapen in- 
öfva, och til Rikets tjånft- fkickelige göra, 
vele Vi af Medicinal-Fonden , under Collegii 
redogörelfe , anfiå Två Tufende Riksdaler 
årligen at i Stipendier utdelas til 36 bland 
dem, fom vifa måfta håg och gifva båita hopp 
för framtiden. Vårt Collegium Medicum för- 
delar defse Stipendier på det fåttet, at 20 
af deminft för fig komne medel-iöfe Yng- 
lingar underftödjas med Fyratio Riksdaler 
hvardera, och 16 af de mera til-lårde undfå 
Sjuttio Fem Riksdaler hvardera om året, i 
tre" år å rad, med vilkor, at de uppehålla 
lig til förkofran i Konften och Vetenikapen, 
på de (Milen Collegium för hvardera nytfi- 
gaft pröfvar. Efter fom de i förfta Clafsen 
U 4 vifa in # ) o ( # 

vifa prof af Krokad kun/kap och fkick ! ig« 
het, upflyttas de af Collegium til andra Clas» 
fens högre Stipendium. Emqt defse föi ma- 
ners åtnjutande blir deras Ikyldighet, at til 
Collegium, få ofta ået finner nödigt, irbe- 
råtta fitt viftande , och gifva bevis om fina 
framfteg, famt vid infallande behof, af de- 
ras biträde jfcr Ofs och Riket, under up- 
kommande Örlog och andra tiifåflen , genaft 
fig inftålla, där Collegium dem på Vare vag- 
nar anmodar, emot vanlig /kjuts och dag* 
iraftamenten. 

Utom defse Stipendier, vele Vi ock 
Nådigft årligen anordna Ethundrade Sextio 
Sex f Riksdaler, fåfom hittils på Stat blifvit 
upförde, til RefcStipendium för en fluckelig 
Studiofus Chirurgiae, fom Collegium finner 
nödigt, at til Utlånd/ke Läroftåiien, för vifsa 
Operationers inhämtande, förfända. Denne 
bör då i Collegium undergå en Tentamen i 
de til Magiftri Chirurgiae Examen hårande 
Stycken, och afgifva fin förbindelfe, jämte 
borgen , at han enligt Collegii honom gifne 
Inftruäion , fkall föka föikofran, tamt i Ri« 
ket därefter återkomma. 

§♦ XI. 

Likafom Vi i Nåder med Vårt Kotigl* 
hägn och Nådiga upmärkfamhet altid hafve 
hugnat Läkare-Veten/kapens Idkare, vele Vi 
hårraedelft ytterligare J Nåder förfåkra hvar 

och # ) o ( # 313 

och en af dem, Magiftri och wStudiofi Chi- 
rurgiae, om alla de perfonliga Fri- och Råttig- 
hcter , fom Academilke Conftitutionerne til- 
lägga Vetenfkapernes Idkare i allmänhet, få 
at en examinerad Chirurgus må hafva at hug- 
na (ig af alla vältånkandes hylleft och up- 
muntran, fåfom den dar utöfvar en fri Konft 
och Vetenlkap, hvartil han fin ungdom up- 
offrat , och hvarmed han årnar ijåna fine 
Medborgare och fitt Fädernesland.* At föreflående tvånne Afflcrifter åro , 
med de, under den g:de Augufti 1796, til 
Konungen, ifrån KongL Collegium Medicum, 
expedierade underdånige Projeder, lika ly- 
dande, betygar 

And. Birger Kjeuman. Rapport til KongL Coll. Med. om am~ 
bulante Cur-hufzn til Venciifka 
Smittans ho/vande i OJIergot/i* 
land, 179c. # 

Enligt Landshöfdinge-Åmbetets fårfkildta 
Förordnanden, hafva mina Stationer i detta 
Länet varit; 

U 5 1:0 314 # ) o ( # 

1:0 I GammaLKll, dit jag den 30 Maji 
afrefte, och den g Junii började Curen. Ve* 
neriifce Sjuka voro dar 30 Perfoner. 

2:0 I Horn och Hycklinge, dit jag den 
6 Jul" mig begaf, och den 13 begynte Cu- 
ren. I defsa Férfamiingar funnos 72 [mittå- 
de Perfoner. 

3:0 I Kettiljlad, Tjdrjlad, Häger fl ad och 
Oppeby Socknar, hvaråfr. nu mitt viftande år 
och varrV fedartt den 20 Augufti. Hår har jag 
yaiit nodfakad anlågga 3:ne Cur-hus; et i 
Tjårftad, et i Kettilftad, och et i Oppeby* 
På det forfta åro 49, på det andra åro 40, 
och på det tredje åro 31 Sjuke. 

Pen Cur-Methode jag nyttjar år fimpel 
men verkfam. Laxantia efter omftåndighe- 
terne. Varma Bader fom oftaft, och efter 
behof. Vanlig fri<5tion af Unguentum Hydrar- 
gyri, famt interne Mercurius Corroiiv. Alb. 
elier Mercurius Dulcis. Denna Methodus 
Mixta låter jag forffåtta i den mon figna^ fa- 
livationis och patieoternes öfriga 1 befkaffen- 
het det tillåter. Utvårtes har Decodum Le- 
di pakiftr. med tilblandad Solutio Mercuria- 
|is vift ypperlig verkan. Sällan har jag be- 
höft annat. På vifsa Sårnader har Unguen- 
tum Hydrargyr^Compofit. med förrnon blif- 
vit använd. De ftårre Såren hafva fluteligen 
blifvit låkte, och årren ftadgade med vanli- 
ga Medel» Decoftum Ledi har jag åfven få- 
tit de flefte Sjuke interne nyttja 7 Tamt Jåtit i 

hvai> # ) o C # 31? 

Iwarje Bad åfven lägga något af denna 
Ort, och det med fynbar nytta,,hå|ft fådant 
alleftådes kunnat (ke utan ringafte koftnad ; 
emedan jag låtit Sjukvakterflkorne håmta den # 

Af rama Sjuke hafva alle biifvit reftitu- 
erade, utom vid Sjukhufet i Horn, hvaråft 
et fpådt Rachitifkt Barn, nödfakadl at med- 
följa (in fmittade Moder, dog inom få da- 
gar, famt en Huftru, i hög grad Siphiliti/k, 
fom genom oförfigtighet efter Badet ådrog 
(ig en Infiammafions-Feber, och dog, utan 
at med alla använda Medel kunna råddas. 
Hvad i öfrigt ajigår de Sjuke, Sjukdomar- 
nes beskaffenhet, och detfere Medel jag vid 
vifsa t.Kåilen varit nödfakad använda, fuppii- 
cerar jag få i Journalen vidare be/krifva och 
vifa redo före. 

Denna Ambulatorifka Cur*forfatfning, få 
be/kaffad fom nu, år ibland de högft fvåre 
och mödofamma göromål man kan hafva. 
Då man ijelf, och få godt (om enfam /kall 
vara nödlakad anordna och påyrka 'om alt 
det Oeconomifka, om Sjukhufens placeran- 
de och inredning, om Mat-anftalterne, och 
med et ord, om alt, til och med det min- 
fta, då uttröttas och ledsnar man, i fynner- 
het då man har at göra med Folk, fom, 
fulle af fördomar, åro enfaldige nog at ej 
infe fitt och Allmänhetens val, Håraf kom- 
mer, at jag vid ankomften til et ftålle ej ge- 
naft kunnat företaga Curen. Men då jag 

ånd« 3i6 # ) o ( # 

åndteligen kommit få vida, bar en annan 
Ivårighet mött, den, at få rått på de Sjuke. 
En del hafva vål varit omtånkfamma nog, 
3t efter pålysning på utfått dag och ftålie an- 
måla ftg, men andra däremot hafva med all 
JorgfåJJighet fokt dålja fitt fjukliga tilftänd, 
och har man defse motvillige måft efter hand 
uptäcka och emottaga , hvilket i betydelig 
mon utdragit tiden vid hvarje Cur-hus. 

At bjelpa detta, hafva Horn och Byck- 
linge, och åfven defsa fyra Förfamlingar öf- 
verenskommit, och på allmänna Sockneftåm- 
mor beilutit en alimån vifitering Rotevie, 
emot fri Ikjuts, och en fiten afgift af de 
förmögnare* Förfamlingarne hafva enträget 
anrriodat mig om denna befigtning, och har 
jag fluteligen låtit öfvertala migdärtil, i fyn- 
nerhet fom jag infett nyttan och nödvändig- 
heten dåraf. Och om min belöning vid det- 
ta ej varit fvarande emot det otroliga be- 
fvår jag därvid haft , äger jag dock dårföre 
Förfamlingarnes tackfamhet och förtroende , 
och defsutom den tilfredsftållelfe, at hafva 
uptäckt och cureraft alla Smittade. Jag vå- 
gar åfven påftå, at denna välgörande Cur-In- 
råttning, förenad med en fådan allmän be- 
figtning, blir af mångdubbel och varaktigare 
nytta. Et Exempel må bevifa detta* I Tjår- 
ftad anmålte fig efter pålysningen blott 7 
Perfoner til Curen, då likväl efteråt, vid an- 
flåld allmän befigtning, ficks rått på öfver 

4°* * ) o ( # 317 

40 , och däribland en del ohyggeligen fmit- 
tade* Hvad hade har båtat at curera defse 
7, om den öfriga mängden blifvit ohulpen? 

Vare långt ifrån mig at be/kylla Allmo- 
gen i denna Förfamling for en flik egenfin- 
nighet. Fördom, rådda och blygfel göra val 
något; men mera 2: ne Fuflsare, hvilka hår 
bo, och fom förvifsade at deras olofliga Cre- 
dit (kulle härigenom lida, lökt käfta fkugga 
på Cur-Inråttningeo, och lägga hinder för 
defs utöfning. De rlefte mina Patienter haf- 
va förut fukt defsas hjelp, och naturligt vis 
funnit (ig förfdmrade af Medel, dem egen- 
nyttan fåldt, och dumheten före/krifvit. All- 
månheten finner nu fin villfaretfe, prifar Of- 
verherens Nåd, och gläder fig at blifva hul- 
pen. 

Vid detta tilfålle må jag åfven omtala 
et botnings-fått, hår öfver alt gångfe. Jag 
menar de Gamles rökning med Cinnober» 
Näppeligen finnes någon af mina Sjuke, fora 
ej en eller flere gånger förfökt denna Rök- 
anftalt. Förfigtigt anftåld, hjelper den val 
någon gång, men opålitligheten i längden vi- 
far årfarenheten. Jag har mårkt, at genom 
itererade förfök därmed, förbyter Sjukdomen 
Xluteligen fitt lynne, blir fvår at igenkånna, 
och ånnu fvårare at bota» Defsutom, de 
olårda Gummor fom handhafva denna Curen, 
äga mycken tiltagfenhet, föga ömhet, ingea 
ur/kiljning. Den fvage, den utmärglade pi- 
nas 318 # ) o ( # 

nas afr dem lika många dygn , fom den ftar- 
Jce och bårdige; fölgden blir, at han, blot- 
tad på lifs krafter, aftynar, och ibland döt 
under Curen, ibland någon tid därefter. En 
vanlig Angina, en Exanthemati/k Feber, et, 
Eryfipelateuft eller annat Ut/lag dommes of- 
ta antingen for vinft eller at oförftånd til 
Rök-Cur, 4 och den olycklige /kådas i dub- 
belt affeende, til hålfan, och ril iitt namn 
och rykte. 

Til Cur-hus har jag gemenligen måft an- 
taga Sockenftugor , Fattigftugor , och andra 
pafsande Rum. - Det måfta af Sommaren har 
varit få kall, at jag ej ofta vågat betjåna mig 
af Uthus; hvilket ock, i anfeende til Bad* 
ningen, mått fvårigheter. I Gammalkil nöd- 
gades jag, i brift på anftalter och tjänlige 
Sjuk*ftållen, låta några cureras hemma, hviU 
ka jag, emot det de fjelfve päkoftade /kjut- 
ten y ibland befökte. Sedermera har detta ej 
blifvit någon tillåtit, ty Allmogen, utan jåmn 
tilfyn , förhåller fig i diaet och botnings-fått 
på et förvåndt vis, och tvårt emot hvad de 
böra. De Sjukas Mat hat måft beftått i Mjölk- 
och Gryn-Råtter, ftuadom fårfkt Kött och 
Soppa, fårfk Fiik, och dylikt efter tilgångar. 
De fårmögne hafva fjelfve beftått fig provi* 
antering, de behöfvnnde har Fattig-Cafsoroe 
påkoftat. På hvarje ftålle har jag lagat, at 
en pålitelig Man blifvit utfedd och antagen 
til Entrepreneur, hvilken ivarat för nödige 

kärls # ) o ( # 319 

kärls och födans an/kaffande. Kyrkorne el- 
ler Socken-Magazinerne hafva hårtil lämnat 
honom nödigt Pennirige-förfkott. A t undvi- 
ka mifsbruk i diaeten, har ingen tillåtits at 
fjelf, beftå fig får/kild mathållning, utan har 
alt det tjänliga de förmögnare medhaft och 
kunnat an/kafXa, emottagits, upfkrifvits, och 
fedan förvaltats fom et communé bonum , då 
det Ii kval efteråt räknats dem til godo, få at 
de vid betalningen, efter ftadgadt pris fått 
afråkning darföre, v 

Vid Medicaments-Requifitionerne har jag 
varit noggrann , och få fparfam fom antalet 
och de Sjukas behof det någonlln tillåtit. At 
flippa många koftfamma Refor, har jag und- 
vikit at hafva Sjukhus på långt afftånd från 
hvarandra. Så gjorde jag i Gammalkil, få i 
Horn och Hycklingej, hvaråft, efter omftån* 
digheterne det medgaf , jag fammandrog bag- 
ge Förfamlingarnes Sjuke på et ftålle. I defsa 
4 Socknar åter har detta ej låtit fig göra, 
men få år ock afftåndet mina 3:ne Sjukhus 
emellan längre, an 1 ^ Mil. Defse nödgas 
jag gemenligen 2-ne gånger i Veckan befö- 
ka, ty at mera fållan göra det, Ikulle min- 
fka förtroendet, och våcl<a ledsnad hos de 
Sjuke. Folket i defsa vidlyftiga Skogs- och 
Bergs-trakter, ovane vid alt hvad Läkare och 
Läkemedel heter, behöfva jämnare tilfyn ån 
andre. De förgå figeljeft, falla i Salivation 
och (edan tadla Medlen och den dem före- 
ikrifvit. Det- 3*> # ) o ( # 

Detta år i korthet mitt förhållande och 
mina göromål vid de Ambulatoriike Cur-hu- 
fen. Hos Konungens Bcfallningshafvande 
har jag mer ån en gång anmåit de fvårjghe- 
ler ofs mött vid utöfningen af våra pligter, 
och Kongl. Collegium täcktes högt uplyft fin- 
na, at jag i min lilla krets ej mera kunnat 
åftadkomma. Det hade ej varit ur fin ord- 
ning , at en Krono-Betjånt blifvit utfedd at 
vara ofs följaktig, hvarigenom våra befvår 
mer ån mycket blifvit lättade; Vi hade då 
åfven kunnat hinna at hjelpa de flere Sock- 
nar, fom beklageligt vis rundt häromkring åro 
med otrolig roångd Veneriflke Sjuke upfylde» 
Förfamiingarnes Paftorer hafva nu varit de 
ende, fom (kolat hjelpa ofs bedyra om alt- 
fammans. Dä defse varit driftige, har det 
någorlunda gått, eljeft har hela bördan legat 
på våra fkuldror. Det enda biträde Rrono- 
Betjåningen blifvit ålagd at göra ofs, har va- 
lit, at framfkaffa de motvillige} och denna 
deras åtgärd har fållan behöfts. Det fvårafte 
nar varit af dem uptåckä. 

Omkring den 20 O&ob. hoppas jag at 
få mina nu under Cur hafvande 120 Sjuke 
leilituerade, då med detfamma göromålen för 
i år uphöra. 

Kettilftad den 20 September 1796. 

Lars Medcn. U * ) o( # 321 

Öämjukajle Embets ■ Beråttelfe fSr är 

i 7 94- 

De i forledet år gångbare Sjukdomar, 
Skarlakans-Feber och Hals-fjuka utan Skar- 
Jakans-utflag , fortforo ånnu et par Månader 
pä detta året at hår i Staden vara gångfe, 
hvarefter de flyttade fig til Landet, omkring 
och til Skargården, dar de fedan under Som* 
rnar-Månaderne på flere ftållen vifade fig. 
Det hånde likaledes nu, at fvuJJnad i krop- 
pen efter Sjukdomen* hos en del upkorrn 
Ljumt Kar-Bad, fom af någre nyare Läkare 
härvid tilftyrkes , har jag ej ånnu förfokt, 
utan anvandt urin-drifvande och fvett-drifvan- 
de Medel , Aromatifka rökningar och frotte- 
ringar med varmt ylle, jåmte en beftåndigt 
varm luftens temperatur. 

Fråfsa, en hår å Orten h5gft fåiifynt 
Sjukdom , angrep om Våren en och annari 
Perfon; den håfdes genom evacuerande Me- 
del, digeftiver, hauftus falini, och lindrigt 
Jvettdrifvande Medel* Når Curen påskynda- 
des förmedejft Kinans nyttjande, upkom Re* 
cidiv, fom öfvervanns genom bruket af oftött 
Senap, hvaraf et Matfkedblad gafs vid pa- 
roxysmens början, och repeterades i några 
Feber-dagar efter hvarannan; denna Medicin 
ftyrkte^och muntrade den Sjuke, höit dervid 
Ii f vet öppet. 

XU B. N:o 21. X fa 322 # ) O ( # 

Naturliga Koppor , hvilka hårftades tyc- 
kas efterftråfva en fegeibunden omlopps- 
tid , och bvarje femte år återkomma , 
hitfördes med et fmittadt Barn ifrån Göthe- 
borg; uti början af Julii Månad, hvaraf hår 
alienaft 3 Barn blefvo fmittade, och med 
hvilka Sjukdomen ftraxt afftadnade; men nå- 
gon tid efter anftåld ympning hår i Staden, 
upkomrrio de å nyo, och fedan vidare kiing- 
ipriddes, fom torde hårrördt af de ympades 
och kopp-fjukes villande utom Hufet, af de- 
ras fna umgänge med andre Perioner, hvar- 
til anledning gifves på et ftålie, /om faknar 
fårikiklt Inrättning for dylike Sjuke,- hvaråft 
de likväl, detta oaktadt, /köras efter nya 
Methoden. Under den varma årstiden voro 
de iindrige, men blefvo få fvåra då kyla in- 
tog luften, at flere Barn dödde5 härvid til- 
litades jag icke förr, ån fjelfva Kopp-Sjuk- 
domen uphördt, och vifsa elaka påföljder up- 
kommit, t. e. ögon-fjuka , bulningar och en- 
vifa urflager, 

AM November- Månads början uprefte 
fig en CatärrhaUFeber , och til (itt llag Ga- 
ftrico-inflammatoria. Den vifade ofta får- 
fkildte fymptomer hos fårlkildte Perfoner5 
början ikedde med frysning , hufvudvårk, 
vårk i ryggen och i benen , ondt i halfenj 
•fedan hetta, oren tunga, elak fmak, röd 
urin, förhoppning , haltig puls, fom längre 
fiam i Sjukdomen blef mera full och fpand; 

ho* # ) o ( # 323 

hofta, med ojämn känning af håll eller flyng, 
men mereodels utan denna känning 5 hos nå- 
gra en tidtals påkommande tryckning för brö- 
fret, med fvårighet at andas, hvaraf åter an- 
dre icke befvärades; uphoftningen var hos 
några feg och flemmig, hos andre mera mo- 
gen och var-lik; hofta kom förr eller fedna- 
re under Sjukdomen, en och annan Sjuk ha- 
de dåraf in^en känning; några Sjuke blefvo 
foporofi, likfom bortdomnade, och oför- 
mögne at på minfta fatt röra (ig, med full 
puls, hvilket i fynnerhet inträffade på Lands- 
byggden ; åtfkillige fTngo näsblod, och några 
få hoftade någon gång up litet blod. Den- 
na Feber var långvarig i räckte i 4 til ^ vec- 
kor, hvarvid hände, at den anfenligt förmin- 
Ikades, och tycktes bortgå > men fick oför- 
modadt nya krafter och recidiverade. 

Som Sjukdomen hos, fär/kildte Perfonef 
vifade olikhet i Symptomerne , få företedde 
tig icke eller nå^on vifs och beftämd Crifis, 
utan Naturen utarbetade Sjukdomen på rlere- 
handa fatt, långfamt och efter hand. Når 
åderlåtning förfummades, i de händelfer dår 
den kanlke varit nödig , förvandlades Febern 
til Hetfifk , och lungfot upkom, hvartil an- 
tingen en dold inflammation från Sjukdomens 
början varit vållande, elierock, at Lungorne 
under förloppet af Sjukdomen blifvit angrip- 
ne. I öfrigt fyntes Sjukdomen ej vara fmit- 
tande, ej eller färdeles dödande. Vid Curen 
X 2 kan- 324 # ) o ( % 

kånde jag ingen allmän Method, utan råtta* 
de mig efter Symptomerne. Sedan en Yng- 
ling af ig til 19 år redan i denne Febern 
varit fjuk på 3:dje Veckan , under jivilkeri 
tid den Sjukes urin i flere dagar låmnat an- 
fenligt fediment, och den Sjuke nyttjat Kråk- 
och afTörande Medel, klarnade urin häftigt, 
och uphörde at fålla något, hvarpå en päro- 
ns ftraxt upkom, (om fnart nedfjönk, och i 
ftållet utBöt mycket vahr från örat på famma 
fida; men det lyckades at å nyo få denna 
pärons upfvullen, och til mognad, då han 
öpnades, och vahr-flyrningen utur örat afftad- 
nade, Tamt den Sjuke tilTriYknade. Denne 
Yngling var ej under Sjukdomen befvårad af 
hofb , och jag fruktar , at utgången ej varit 
iå lycklig, om en dylik bulning-upkommit 
inom Bröit-caviteten* 

Vid flutet af . JuliiMå nad tilkånna gaf 
Kyrkoherden Nordenberg, at Rådfoten an- 
gripit flere Perfoner af åt/killig ålder uti 
Torps Socken •, Myckleby Paltorat , och 
Oroufts Hårad, hvaremot Läkemedel ditfån- 
des, med fkrifteLig underråttelfe om förhål- 
landet, fom medförde et fnart Hut på Sjuk- 
domen. 

Venerifk Smitta uptåcktes nu, fom tilfö- 
rene, på fårfkildte och fpridde ftållen af Lå- 
net; för denfamma år och aftid tilfåile at å 
nyo cpkomma , emedan fmittade Perfoner 
obehindradt tillåtas at alleftådss ankomma, 

cch * ) o ( # 325 

och utan föregången underfökning få fam- 
wanlefva med rene och frilke. Uppå Lands- 
liöfdinge-Åmbetets befallning bar jag i år 
förrä;tadt en Refa til Nafverftads Paftorat i 
Bullarens Hårad , at därftådes föranftaita om 
några Venerilke * Sjukes curerande» Defse 
Sjuke årfatte mig Refe-koftnaden , hvarföre 
jjag undgår at därmed belvära Medicinal- 
fonden. 

Detta år har jag anmärkt, at 2 Vaffu- 
figtige Perfoner blifvit til ftor del från fin 
Sjukdom T)efriade genom en ovanlig ftark 
Ptyalisrr.us, af turvnt Vatten, fom hos en af 
dem tycktes underhjelpas af Kråk-medel 5 
med tilhjelp af Radix Onohid- fpinof. för- 
drefs Hy dröps fcroti på en dylik Sjuk , men 
på defs öiriga Vatten-famiiogar uträttade den 
ingen ting 5 och Antimonialia i förening med 
Opium och Brånvins-Bader, åro i Anafarca 
förträffelige Medel. 

Väderleken har jag aldrig ordentligt och 
©afbrutit obferverat, fom altid blir [värt för 
den, fom icke kan beftämma fina timmar 
och fitt viftande 5 den har ock fedan min 
hitkomft varit mycket föränderlig , hvartil 
grannskapet med Hafvet , Ortens ftora Skogs- 
brift, och förråd på Berg torde fam.fåldt bi- 
draga. Efter min-tanka, om jag härvid vå- 
gar yttra mig,' få anfer jag ej Väderleken 
fom herr/kar vid någon ny och betydeiig far- 
fots upkomft, för denna fednares råtta ord- 
X 3 fak, 326 # ) o ( # 

fak, utom i defsa mindre allmänna handel» 
fer: når et gan/ka häftigt och ftaikt omflag i 
Väderleken inträffar, når ftörre lugn och ftill- 
het, förenadt med ftark värma, råder i fle- 
re dagar uri Atmofpheten, och n|r mycket 
rågn med flörre värma fortfara at vara tiU 
famman. Utom den förmögenhet årstiderne 
vanligt aga , at l;öja och efter deras fortgång 
dana Sjukdomar , to*rde fvårare och mera 
härjande Farfoter alftras af en långt tilbaka 
rådande och långe fortfarande Väderlekens 
befkafifenhet; af egna Smittor, fom genom 
vidrörning eller på korrt afftånd utöfva (in 
verkfamhet på Minnifko-kroppen ; af något 
annat , antingen Moralifkt eller Phyfi(kt li- 
dande ; kaofke ofta från fådane förändringar 
i Luftkretfen , fom härröra från olikhet i defs 
Chcrniika fammanfättning , och från (kadeli* 
ga ämnens inblandning, hvilka förändringar 
icke kunna utrönas genom Qvickfiifret i Ba- 
rometer- och Thermometer-Rören, eller ge* 
nom Salpeter*Gazen i Eudiomerern* Vidare 
bör jag ej glömma den förbindelfe fom är 
emellan Månans Syzygier och åtikiilige Sjuk- 
domar, Febrarne icke undantagne, hvarpå 
både äldre och nyare Obfervationer-gifvas ; 
häremot /kulle väl Tbeoretice kunna invän- 
das, at Solens och Månans krafter til ftörre 
delen in/kränkas inom Vänd - Kretfarne; at 
Centrlpetal-kraften tilväxer med grannskapet 
af Polar-Cirkeln; at Ebb och Flod ophördt 

vid # ) o ( # - 327 

vid 6^ graders latitud 5 at den Ebb och Flod 
fom i Europa förmårkes, hårrör af Vattnens 
Communication på Jord-yfah 5 och, i följe 
dåraf * at ingen fådan förbindelfe hos ofs 
torde gifvas. Men härvid år ingalunda fråga 
om den verkning fom utöfv*as på fjelfva Jord- 
Spheroidens krctpp, utan om den verkan Sol 
och Måne hafva på de flytande åmnen (om 
omgifva denfamma, hvilka, i jåmförelfe til 
Vattnen, åro mycket närmare, aga ej den 
cohefion och tröghet fom Vattnen, m> m., 
böra dårföre förft och lättare kunna röras; 
fördenfkull blir det ej underlist, at Herr 
Jackson funnit i America, at Febrarne an- 
fallit och recidiverat 3 til 4 dagar (öre det 
tids-moment, då Månan var i rått Conjunclion 
eller Oppofition. Om i vårt Sol-Syftem med- 
gifves en fluxus och refluxus af fint och fly- 
tande åmne, Verlds-kropparne emellan, hvar- 
igenom kanfke både attraclicn och repulfion 
förordfakas, fom fynes mycket troligt, få 
följer dåraf, at Verldskropparnes olika af- 
ffånd och ftållningar fins emellan håruti ver- 
ka förändring, fom på de Djurilke Jefvande 
Kropparne bör hafva et omedelbart inflytan- 
de, emedan defse Kroppar, framför andra, 
hafv3 ftörre grad af kånfla och ref barhet, 
hvaraf jåmnvigten lått håfves i de fafta de- 
Jarnes krafter, och de flytande delarne ut- 
vidgas i Rören, och deras råtta fördelning 
rubbas. Det bar håndt, at jag långt förut 
X 4 be- /• / 328 # ) o ( % 

befl&mdt 2 Chronifte Patienters dödsrid at 
inträffa vid Dagjåmningarne, och utgången 
befannade Spådomen, hvaröfver flere (ig h&- 
geligen förundrade* Likval vore orimligt, 
at från Månans flållning härleda farfoter, ty 
den kan til det högfta endaft bidraga at be- 
främja en Sjukdoms utbrott , hvartil ordfaken 
förut 3 på et eller annat fått, varit grund- 
lagd $ men min kunnighet ar icke fvarande 
emot ämnets vidd, och dårföre år rädlfgaft 
för mig, at häftigt återvända inom den trån-> 
ga krets fom ar mig förelä refven 5 jag får 
alienaft tillägga , at vjd Obfervationer på Må- 
nans verkning, man åfvenledes bör bafva af- 
leende på andra puntfa Lunaiia, hvilka åro 
perigéer och equinoxer kallade. 

Uddevalla den 31 December 1794, 
Johan Adolf L£veru ÖdmjukaJIe Embets* B er ätt cl fe for år 
1795. 

Vid årets början förekom en Feber , 
fom i anfeende til fin början kunde kallas 
Catarrhalis Rheumatica, och til (in fortgång 
Gajirico-Nervofa; fom i affeende på Status 
Jvlervofus tyckes vara något ovanlig, och ut- 
märka (ig genoat en fårlkild yrfej, hvilkea 

bos # ) o ( # 329 

hos den ena Perfonen liknade et delirium 
melanchoiicum, då den andra bef varades af 
et delirium maniaoum. Denna Feber var 
långvarig, benägen at recidivera, och fam- 
manfogad af olika och förunderliga Sympto* 
mer. 1 anledning af defs upkomft på Tjöms 
land , undfick jag Landshöfdinge - Embetetg 
Ordres at begifva mig til nyfsnåmnde Ort, 
då pg vid ankomfien fant beråttelferne 
rörande Sjukdomen vara mycket öfverdrefne, 
lamt allenaft 5 Perfoner i Stenkyrko Socken 
ang?epne af förenämnde Feber. Oaktadt 
Sjukdomen uti 2 Månader varit gångbar i 
Tjörns folkrika Paftoraf, hade hRvål ej flere- 
ån 6 Peribner dåraf dödf* Härvid vidtog 
jag de anftalfer fom Författningarne påbjuda, 
hvarefcer ingen ting federmera förfpordes af 
Sjukdomen, Refe-koflnaden blef mig geoaft 
erfatt af Ortens bemedlade Inbyggare, hvarföre 
Medicinal-Fonden nu därmed icke befvåras. 
Det bör anmärkas , at i denna Orten 
är gemenligen godt förråd på galna Manni- 
Ykor, men deras antal har i år varit ftörre 
ån vanligt, hvartil det öfverflödiga Brånvins- 
fupandet fom hårutöfvas, torde bidraga. Om 
häftig ftörtning i kallt Vatten ibland gjordt 
en galen åter til klok, få har jag likaledes 
årfarit, at en klok derigenom bhfvit tokig» 
I år har jag botaten Maniacus, fom (kedde 
genom flere Medel , hvariblarrd jag fick råkna 
arbete och fparfara koft, 

x 5 ; yar. 33o # ) o ( # 

Vår-Månaderne infunno fig Pleurefier 
och Pleuroperipneumonier , blandade med 
Syroptomata Gaftrica , hvaraf någre gamle 
Perfoner dogo* Dylike Pneumonier vifade 
fig likaledes under Sommar-Månaderne: 

Midt på Sommaren angrepos ungt Folk, 
i fynnerbet Barn, af Rosaktig Svullnad i an- 
fi& tet 5 »varmed lindrig Feber förenades. Ky- 
lande , afförande och lindrigt fvetrdnfvande 
Medel verkade et fnart Hut på Sjukdomen 5 
Kräkmedel hade kanfke gjordt det fortare; 
en och annan gång användes tillika något 
Topicum af torra Krydder. 

Kopporne fortforo at vifa fig en god del 
af året, få val i*Skårgården fom pä Landsbygg- 
den, och voro enligt ryktet ibland dödandej 
wen uti denna Sjukdomen fökte ingen mina 
råd , kan dårföre ej yttra mig om deras be* 
fkaftenher* 

Höfte-tiden obferverade jag , at några 
Barn fom voro angrepne af en Gaftri/k Fe- 
ber, fingo tillika Petechia af fmårre /laget i 
anfeölJg mångd , efter hvilkas utkomft Sjuk- 
domen mårkeligenförminfkades$ det ena Bar- 
net befvårades af Pleurefie. 

Sjukdomar fom hår kunna anfes för en- 
demi&e,åro.' Rheurnatismer , C åtar rh al- åkom- 
mor , HtBiJk Feber och Lungfot. Denna fed- 
nare Sjukdomen tilhör i fynnerhet Staden 
Uddevalla, och hvaruti icke allenaft repete- 
rade Fiufs-hoftor förbytas, utan hvartil jäm- 
väl # ) o ( # 331 

val fårfkildte Febrar och Chifurgifoe Sjukdom- 
mår van/lågta, fedan de förft, hunnit at an- 
feniigen förfåmra Kropps-Conftifutionen, Om 
et öfverflod af Principium falinum , FVanfo- 
fernes Oxygene, och en beftåndig förluft af 
Kroppens principium combuftibile, Franfo- 
ferpes Hydrogene , underftundom upvåcka och 
befordra He&iquen och Lungfoten, det läm- 
nar jag oafgjordt; men åzt fynes mera ån 
blott troligt, at etöfverftöd af Oxygen inom 
och utom Kroppen , bidrager til genuine in- 
flammatori/ke Sjukdomar, då däremot en brift 
på Oxygene, med öfverlaftning och qvarhåll- 
ning af brännbart ämne, fom alftrar Azote 
och Gas Hepatique Animal inom Kroppen , 
bidrager til röfaktige Sjukdomar, hvartil Skör- 
bjugg torde räknas, jag har utan framgång 
anvåndt i Lungfoten ifå våt den ftåi kände 
fom den antipblogiftiffca Methpden. Efter Hr 
Bångs årfarenhet [ynes det förmånligt, at 
förft göra en Lungllgtig til Scorbutifo, då 
Lungfoten fedan bör blifva botelig- Hans 
ord i defs Prax. Medic. Pag. 536, lyda få* 
lunda: Nulla mihi occurrit exeptio a regula, 
fanabiUrn declarare phtifin y cui jcorbutus fefc 
affociau Sjörtfor torde af denna grund vara 
gagnelige. 

Midfommars-tiden blef jag befvårad af 
en Vifus reticulatus på vånftra ögat, fom öf- 
vervanns genom kallt Vattens applicerande ; 
men ftraxt derefter upkom inflammation i 

hö- 332 # ( o ) # 

högra ögat, med en flack på nedra fegmen- 
fet af Cornea, förmodeJigen af någon ftoo 
kad våt/ka emellan Conjunfliva, eller emel* 
lag fjelfva Corneae Lameller. Omtånkt huru 
de/ina ftockning - borde fordelas, förmårkte 
jag på famma fiålle dar fläcken fatt, at en 
liärd kropp upkommit, fom ftarkt fäftad vid 
Bulbus, icke kunde borttagas utan (mårta, 
och fom tillika aggade och retade, då ögon- 
locken rördes ; men detta hårda åmne af- 
(kiljde fig frivilligt inom par dygns förlopp, 
hvarefter fjelfva fläcken icke mera kunde 
märkas* Håraf var klart, at denna (lockade 
vätfkan fjelf gjordt fig dager genom hinnor* 
nes porer, och fåiuhda utkommen, af luftens 
vidrörning ftraxt tilhårdnadr, 

Uddevalla den 3* December 179^. 

Johan ADOtp LévEjv» Utdrag af Bref til Utgifvaren, frän 
Comminiftern Hr Magift. Mich, 
Forslin 9 dat. Eijärfvi den $:te 
Augujti 1796. / 

Enligt min böjelfe til at lära mig Läka* 
re-Vetenfkapen få grundeligen fom omflån- 
eligheterne det kunnat medgifva, gjorde jag 

der* # ) o ( # 333 

dermed början fåfom Civis Acade/nicus 1764, 
under Sal. Herr Profefsoren och Riddaren 
Haartmans 'handledande, och, bar federme- 
ra anvåndt mina lediga ftunder til famma an- 
damals vinnande, i hvilket affeende den år 
1731 påbörjade Vecko - Skriften för Läkare 
&c* i fednare tider varit mig til ftor nytta, 
utom några Medicin/ka och Chirurgilka Böc- 
ker, dem jag mågtat köpa. Sedan jag år 
1773 antog Sacros Ordines, har det ej va- 
rit brift på tilfållen at uföfva hvad jag iård{ 
mig i Medicinen och Chirurgien. Genom 
oförtruten flit, nåftan dagelig praflique och 
lefture, har jag hunnit få vida, at ofta få 
[e med nöje och tilfredsftållelfe den ena efter 
den andra af mina patienter blifva förhuipne 
til en efterlängtad hålf3. 

FÖrmodeligen hårröra de tåta befök af 
Sjuklingar ifrån flere Socknar, i fyonerhet 
hår up i Landet, dåraf, at andra deras gran-« 
nar återvunnit (in bälfa , eller blifvit förbåttra- 
de , få at jag för min del ej J?ar ordfak at 
klaga öfver Allmogens tröghet at föka Låka- 
re.lijelp,-ehuru en del år nog betryckt under 
fattigdomen* I allmänhet anfes hår qvack- 
falrerie och vid/kepel»ge Curer för det de 
åro , och fördomar aflåggas alt mer och mer, 
fmåningom, falt långfarrt. Koppympningen, 
hvarmed jag några gånger varit fyfselfatt, blir 
hår anfedd för nyttig, och man behöfver ej 
frukta för motflånd, når dop anftålles. Nyt- 
tan 334 # ) o ( # 

tan dåraf år ock påtagelig, emedan ingen af 
de ympade dödt eiler blifvit lytt. 

De Sjukdomar fom hår i negden varit 
Epideroice gångbare , dock ej ofta , åro Måfs- 
Ung, Kikhofta, Rotfeber och Rödfot, dock 
hafva de 2;ne (iftoåmnde i min Förfamiing 
vift fig endaft hos några få, och det under 
och efter fifta Kriget, Smitt Roppor hafva få 
haft, men Variolae Anomalse halva ofta vifat 
fig. Bröft Febrar och Ftofs-Febrar, famt Pleu- 
refier förekomma hår oftare, men Fråfsan, 
Elephantiafis, Lepra och Lues Venerea åro 
Jyckligt vis näftan okande Sjukdomar ;hår up- 
pe i Capeilen, ehuru den fiftnåmnde ej år 
(ållfynt i Jacobftad och vid Moder-Kyrkan. 
Under de 13 år jag varit vid detta Capell, 
har jag endaft fedt en Man hafva Fråfsan, 
men ingen med Siphilis befvårad. Underligt 
at Fråfsan år hår få fållfynt, då likväl Kårr , 
Måfsar och Trålk utgöra flörre delen af det- 
ta Capeilgålds terrain. 

Några Barn, fom haft en /lång af En- 
gellka Sjukan, har jag fedt, hvilken torde 
hårröra af Mäg-fyräj förordfakad af den fu- 
ra Mjölken, fom ock i fynnerhet i torra och 
varma Somrar lägger grunden til fmå Barns 
måfta plågor och dödeliga Diarrbaeer, hvar- 
emot jag ofta anlites om råd och hjelp^ och 
det nåftan altid med nytta, hvilket dåraf kan 
flatas, at i min lilla Förfamiing, fom beftår, 
Nybyggen inberåknade, af några och 20 

Man* 


# ) P ( # 33? 

Mantal, vid pafs ioo Rökar, och 1300 Sjä- 
lar, vunnit under 13 års tid en folkökning 
af 398 Månnilkor; ty 917 hafva under fam- 
rna tid blifvit födde, och 519 döde. 

Ögon-Sjukdomar, fom mycket befvåra 
Allmogen, i fynnerhet högre up i Landet , 
och ofta vifar (ig på vifsa Orter fåfom en 
annan Epidemie, hafva mycket fyfselfatt mig, 
och finnas de fä mångfaldige, at knapt de 
af Auftorer upgifna namn pä dem åro tilråc- 
kelige, dock har jag ånnu ej fedt någon med 
Haemajops. 

Öronplågor förekomma ock ofta af fle- 
re /lag, lika få Hals-Sjuka , Gul- Lung- och 
Vattufot , famt Rofen och hvarjehanda Sår 
och Ben-Sjukdomar. Maniae, Tufses , O- 
phalalgiae, Rheumata , Exanthemata, Afthma- 
ta, Morbique Spasmodici & Nervofi varii 
generis & fpeciei åro ej eller fållfynte, &c* 
Ehuru det ej är min affigt at Ikrifva om nå- 
gra upgifna Botemedels goda verkan i vifsa 
Sjukdomar, dock fåfom jag nu aniites om 
fådant emot Ormbett, fom ej år mindre far- 
Jigt ån bett efter galna Hundar, få får jag 
dåraf anledning at recommendera det af Sal. 
Herr Archi3tern och Riddaren v. Rosensteiim 
i defs Hus- och Refe-Apothek , 2 Edit* an- 
förda Botemedel, fom en Medicus i Wien up- 
gifvjt, eller Syr. Hydrarg. c. Extr. Gentian. 
fåfom et påliteiigt Medel emot Ormbett, åf- 
ven fedan Svullnad och Inflammation tiltagit 

ock 335 # ) .o ( # 

och contiauerat några dagar» Detta Medel 
har jag förfökt fiere gånger, altid med fnaf 
och god verkan. 

Men nu til ikador och lyten, fora, utom 
invärtes Medel, fordrat Chirurgilka Operatio- 
ner. Af fådane hafva ohd\ förekommit Tri- 
Chiafis& Diitichiafis, demåfl hvatjehanda Svul- 
fter eller Växter, e. g. Tumöres Schirroli, 
Cyftici adipofi , Gelatinofi, Glutinofi 6c Gra- 
nofi, dock detfa lifta /laget innehållande nå- 
got f om mera Jiknade gryn ån kantårter. 

Nyligen ut/lsalade jag på en 50 års Hu- 
ltru 2:ne Hölft-fvulfter, den ena, fom tilvåxt 
många år, bak på haifen, dock mera åt vån- 
fler, af 5 tums Diameter, den andra längre 
ned, I tum från ArticuL humeri ffniftri; bag- 
ge innehöllo en blöt men ej tunn Materia , 
med en myckenhet fmå ågglika, dock mera 
aflånga, fammanbångånde »hylfor, med egen 
hinna, af hvilka en del voro likfom inkilade 
emellan Hals-Mufclerne , få at de med möda 
kunde utfås* Sådane har jag ej förr blifvit 
varfe. 

Kråft-knölar och fkador fom varit lo-» 
cale, har jag måft exöirperaf med Knifven, 
och endaft en gång gjordt förfök med Rytt, 
Fröbergs Kraft-Medel > vid en öppen, obo- 
telig och fvampaktig Kråft-fkada på högra 
kindbenet och Idften, fom val förtog flan- 
ken, och til någon del förtärde Kråft-fvam- 
pen, men upvåckte Feber. 

Trec* * ) o ( # 33? 

Trenne fom blifvit födde harmundtej 
naed enkel klyfning på högra lappen, men 
voro nu fullvuxne, har jag hulpit, 2:oe full- 
komligen, men den 3:dje, på hvilken öfra 
Käften vid Näsebåren, och halfva Gomea 
åfven var klufven, ofullkomliges Hon vaf 
ock ung, otålig och envis. På 2:ne med 
Buk-Vattufot och Andtåppa plågade Huftrur 
har jag gjordt öpning och uttappat på den 
ena 7 Kannor Vatten, likt en blandning zi 
Vatten och Mjölk , med hvita klimpar , för* 
modeligen af uplöft Buk-Ifter, ^men af den 
andra något mindre, fotn liknade mörkaktigt 
Blod-vatten. Aftappningen förnyades eftef 
några dagar, 

Den förra, en åldrig utmärglad HuftrrJ 
från Sarijårvi Socken, fom nödgade mig til 
pun&ering, berättas efter hemkomften hafva 
dödt; den fednare , en ung Huftru från Ruo« 
veii Socken, fom under grofleflen med fitÉ 
förfta Barn, fom nu var 2 Månader gam- 
malt, hade känt likfom någon åder bruftit* 
ifrån hvilken tid hon räknade Sjukdomens 
början , emedan Bukens Volume efter Barns- 
börden föga blifvit förminflsad, berättas nä 
vara frifk. Bägge nyttjade långe förut och 
efteråt en blandning af Cremor Tärt. med 
Jitet Pulvis Rhei och Rob, Junip. jåmte Kin- 
kina fåfom Tonicum. 

Med Starr-Operation har jag, i briÖ af 
Inftrumenter, ej befattat mig» 
XII B<N;o 22. Y Föl. 33* # ) o ( # 

Följande håndelfe, hvaraf påföljden blef 
lyckligare ån jag kunde förmoda, får jag åran 
korteligen berätta: 

En befkedelig Bonde af mina Åhörare, 
på 58 tne ^ret gammal, blef flagen med kan- 
ten af en Jårn-Spade, den 3 Junii (iftledne 
år, på hufvudet , åfvanför högra ögat, ge- 
nom hvitket /lag icke allenaft de yttre be- 
tåckningarne blefvo genorofkurne til 4 Deci* 
mal-tums längd, utan ock Pannebenet fpråckt 
til lika långd , böljandes från ögongropen 
upåt. De vanliga vidiådane olyckliga hån* 
deifer påföljande Symptomer och plågor in* 
funno (ig, dock fann jag honom vid mitt 
befok, fom fkedde genaft därefter, något re- 
dig i titt tal, och han kunde en liten ftund 
iitta uppe, men han tyckte at Hufet ville 
falla omkull. Blodet dillades, Såret renades, 
och defs kanter förenades med Suturer, en- 
daft på 2 (tallen. Förbindningen , fkötfeln 
och vården Ikedde, efter de af nyare god- 
kände Audorer förelkrefne Reglor, få val i 
anfeende til diasten, fom in- och utvårtes 
medlen; men fom han efter 10: de dygnet 
klagade öfver en häftig vårk på inra fidan af 
Hjefsebenet, hvatföre jag gjorde anftaJt om 
Trepanering; men når Stads-Chirurgus i Va« 
fa, Herr Ébeling den 1 Julit ankom, vaf 
Patienten få vida reftifuerad, at han farama 
dag oförmodeligen kom med fin Huftru til 
mjg, fail han hade en tredjedels mil at gå* 

Vid # ) o ( # 339 

Vid beflgtningen anfågs trepanenng för det 
närvarande vara mindre nödig, emedan vah- 
ret, efter all anledning, ifrån hjefsan gjordt 
fig våg til den nämnde fprickan, hvarifrån et 
godt och ymnigt vahr utflöt i flere Veckors 
tid* Varken var ock förminfkad. Mannen 
mår nu tåmmeligen val, men har känning af 
hufvudvärk, och ögonlocket år lamt* Slute- 
ligen får jag nämna, at utaf min lilla plante- 
ring af Rheum palmatum, hvarmed jag gjor- 
de början i fmått år 1784, har jag på nå* 
gra år haft den nytta, at jag ej behöft kö- 
pa den dyra Oftindifka Rhabarbern» Enligt 
Sal. Herr Archiatern och Riddaren BÅcks 
mig gifna råd, har jag undvikit at belafta 
Medicinal-Fonden med någon utgift til Me* 
dicamenter för de Fattigas räkning* Utdrag af Regetnents* ock Lazaretts* 
Chirtirgi L. Mollbergs i IVenners» 
borg Skrifvelfe til General - DU 
reéfeuren och Ridd. O. af Acrel> 
daterad Wennersborg den I No* 
vember 1796. 

För innevarande år har antalet af Sjuke 

redan ftigit til 80 ftycken, fom ftörfta delen 

blifvit lyckeiigen bulpna. Hr General-Inteo- 

Y % den- 34* # ) o ( # 

dentéft och Landshöfdingen Liljehorns nitt 
fta åtgärd hafva vi at tacka for de goda 
fötter Inrättningen nu flår på f och för det 
tilruckeliga underhåll för 9 Fri-Sångat, fom 
Lånets Invånare enfamf bidraga til, utom a!i 
den hedrande möda han gör fig för Inrätt- 
ningens befiånd, och då 26 Sängar nu kun- 
na pråfteras å Lazarettet, hvarlb!and x^ fria f 
tror jag Ambuiatorjfka Curhus-Inråttningen år 
öfverfiödig hår i detta Diftriå af Lånet. Af 
gammalt Venenikt hälft upåtna, åro bår de 
mått vanliga 5 vidftråckta (cirreufa fårnader 
och benrötor åro hår hvardags-fråmmande , 
och pråfva neg tålamodet. Vid Ulc, Sinuofa 
och Excrefcenier af Siphilifi/k ordfak, har jag 
med förde! anvåndt Arfenicum Antimoniat, 
Ph 4 Lond. hvarmed jag fått Såret från bott- 
nen (åkert och fnart iåktj detta Caufticum år 
nog häftigt, och fräter djopt. Jag bSef rådd 
förfta gången jag förfökte och iåg defs häf- 
tiga verkan 3 men en god fuppuration inftål- 
Jer fig fnart, afhjelper det anfråtta, och Iåm« 
nar et rent Sår, fom både har fyllts och låkts 
ovaniigen fnart, endaft med BaiiJic- eller Di- 
gefhv-Salva, hvilken, applicerad åfvanpå 
Caufticum, påfkyndar fuppuration. 

Den enda Operation lo ra förefallit fedatl 
min hitkomft, var på en Turkor Adipofus, 
fom intog et nog kinkigt ftåile, det var vid 
Angulus Maxillar. inferior , nedåt hälfert, 
och up bakåt öras fora han hade fin utftråefc- 

ningj # ) o ( # 341 

olng; några fmårre grenar af Carotis externa 
gåfvo nog blod, men det lyckades utan liga» 
tur at t i I tappa dt?rn. L/tkningen gick rör (ig 
på litet öiver en Månad, och utikalade klim* 
pen vägde inemot g lod. En Fiftqla in Ano 
har lyckats mig [åka, genom infprutning af 
med Vatten utfpådd Tinäura Cantharidis , 
eller den få kallade Matthews injeclion. Utdrag af den til Kongl. Co I legitim 
Medicum ingifne Journalen, å/ver 
de i Linköpings Lån, 1796, af 
Lars MedSn botade Venerifke 8jti% 
ke af den arbetande Folk/locken* 

Af 219 Perfoneråro j Huftra qch 1 Di- 
Barn blefne döde, II fårbåttrade, och 206 
fullkoraligen til hålfan återitålde. 

Curen börjades med Laxer-medel af Ja- 
Jappa, Rhabarber och NeuiraJ-Saker, hvaref- 
ter Bad några gånger nyttjades, måftadels i 
ljumt vatten, och någon gång imbad. Ut* 
fpådandc dryck, fom ymnigt förtärdes, var 
Mjölk med fyradubbelt Vatten, Kcrnvatten, 
Maltvatten, tunna Grynföppor, DecocTr af 
Ledum paluftre eller Enfpånor, eller Kard- 
bor rötter} utvårtes nyttjades Unguentum hy- 
drargyri, et hälft eller helt qvintin, h varan* 
nan, tredje eller fjerde dag 5 invårtes Hy dr* 
tor*. a. dels i piller, dels uplöft, famt hos 
Y 3 nå. 342 # ) o ( # 

några få Hydr. dulcis* Lindrig fpottning 
underhölls genom tjänlige gurgel-vatteo , men 
falivation afböjdes. På Såren ftark Decoft 
af Ledum paluftre , med Hydr, porr, a. hvar« 
jåmte Sällan annat behöfts, Fåddc och Döde i Stockholm år 77^ 

Födde: 

Agfa Gofsar, *~ ™ 833, 

— Flickor, — — 890* 

Oågta Gofsar, — — 388« 

«— Flickor, <*■>* — 390» 

25QI, 


DSdt 


Barn under 


lo år : 
Gofsar , 


wii 


*~ 


ii- 


802. 
Flickor, 


-^ 


^ 


**• 


781. 
Ogifte; 
Mankön, 


— * 


^ 


*-» 


?98. 
Qvinköo, 


*4 


mm 


— 


579» 
Gifte: 
Mankön, 


— r 


_ 


— * 


583. 
Qvinkön, 


mm 


*? 


1 


604. 3947. 

3lané # ) o ( # 343 

Bland dcfse döds voro; 

Drunknade, — — — — 34. 

Barnsbörd, • — — — — 4g. 

Sjelfnr.5/dare, — — — — 5, 

t>6de af Os, — — — — 1. 

— — Mord, ~ — — — I. 

IhjSlkörd, _ — ~ — 1, 

Ingen hunnit til ioo:de år, 

Wigåe Par detta år, voro 7$6* 

Anmärkning: 

Under detta anta! af Födde och Döde, 
äro hvarken Ledamöterne af Catholfka ellor 
Reformerta Förfamlingarne, eller Judifka Sam- 
hället uptagne. 

Om man räknar hvar 24 bland de dö- 
de, få upkommer en Summa af 94,7285 ei* 
ler om man antager , at af 3f Månnilkor, 
fälom vanligen i ftora Stader, 1 födes, få 
gifver det et antal af 87?* W kommer man 
tillika ihåg den ftora myckenhet Refande,. 
Sjöfarande, och under Utlåndfke Miniftrar 
hörande, fem i Tabell- Verkets Calculer hvar» 
ken kunna intagas eller antecknas , få blir 
min upgift, uti Talet inför Rongl. Veten. 
ikaps-Academien 178?, beftyrkt , at nämli- 
gen Stockholm baf ver öfver 90,000 Invånare, 
_ J. L. O, 344 # ) M I 

dfjkrifi af Relation y inlSmnad til Kg7, 
Stor- 4miral$-Emhetet , ofver de 
Sjuke pä KgL Örlog s~EJcadern 3 un* 
der innevarande års Sj6~Expcdition, 

Efter lyokeHgen fuftändad Sjö-Expedi- 
tion, får jag hårmedelft aflåmna en i korthet 
fammanfattad Beråttelfe öfver de omftändig- 
lieter, fom mer eller mindre verkat på Sjö- 
folkets förändring i hålfan, famt beflkaffenhe*. 
ten och Cur-methoden af de Sjukdomar, 
livilka under denna tid i fyonerhet varit 
gångfe. 

Af alla de ordfaker fom i allmänhet 
aftadkomma någon betydelig förändring i vårt 
liålfofamma tilftånd , förtjänar vifserligen 
den athmosphaeriika luften vår fynnerliga up« 
mårkfamhet. Rörelfe och bvila, fömn och 
vakande, famt defsa öfriga diaetens hufvud» 
flycken, verka väl genom fitt inflytande på 
Månni/ko-kroppen nog ftora förändringar; 
men vid fråga om de få kallade Epidemi/ke 
Sjukdomar, bidraga de ej annorledes, ån i 
fammanhang med luftens beskaffenhet at ut* 
fprida dem. Den fria atbmosphaerilka luften, 
hvilken Skaparen närmad låtit omgifva vårt 
Klot, och af hvilken varelferne hämta Iifvet, 
år Således den hufvud-kålla, från hvilken, i 
anfeende til Un mer eller, mindre renhet af 
främmande ämnen, vi böre upföka fömåmfl* 

ord* # ) o ( # 34? 

ordfakerne til håjfa och f jukdom. Det år 
farit, at ehuru en Scheele, Fontana, Mac- 
bride och La Voissier, med flere outtrötte- 
lige Naturens For/kare, gifvit ofs ganlka be- 
tydlige uplysningar, Ifven for Låkarekonften , 
få återftår likväl uptåckfen af vifsa (år/kildte 
luftens modificafioner, eller kanfke kännedo- 
men af de fråmrr.ande particlars ånnu för» 
borgade Natur, hvilka med henne (amman* 
blandade, åftadkomma det få kallade fmit- 
tände ämnet, hvilket, i anfeende til (in häf- 
tigare eller lindrigare grad, upvåcker de måft 
beundransvärda verkningar på Månni/ko-krop- 
pen. Men ehuru ofullkomlig denna delen af 
Pathologien ännu år, hafva likväl bland de 
nyare, i fynnerhet Huxham, Wirlhoff och 
Stoll, tydeligen vifat (å val nyttan fom nöd- 
vändigheten af tjänlige obfervationer på vä- 
derlekens olika om/kiften, til at rått känna 
och bota epidemifke Sjukdomar. Föranlåten 
af deras exempel, vill jag fåledes, ehuru gan« 
(ka kort, håröfver förft yttra mig, och fe« 
dan med lika korthet befkrifva de håraf up- 
komne Sjukdomar. 

Junii Månad var til det måfta, några fä 
dagar undantagne, mulen och rågnig» Ha« 
gelbyar vifade (ig en och annan gäng, och 
den rådande Vinden var Sydlig, Syd^Oft eU 
ler Syd- Väft* — Begynnelfen zijuliivat måft 
klar, med Vådlig eller Nord-Väft ; men den 
£friga delen af denne Månad var mulen, 
¥ 5 ferot 346 # ) o C % 

famt förenad med Rågnbyar, och Vinden 
hufvodfakdlgen Sydlig eller Sydvåft. — I 
Augufti herr(kade en mer angenäm och vac- 
ker Våderlek, ån i de 2:ne föregående Må* 
nåder, Såilan vifade fig några Rågnbyar, 
hvarföre luften var merendels klar, och tilli- 
ka mer varm ån förur. 

Af föregående fes fåledes, af från bör* 
jan af Junii, til Augufti Månads begynneife s 
var kyla och fuktighet de måft rådande mo* 
difTcationer af luften* Hvad verkan defse 
bafva på Månnifko-kroppame, har redan Lå* 
karenas enftåmmjga årfarenhet bevifat. Ty 
genom deras förmåga, at icke allensft tiltåp* 
pa den yttre hudens porer, utan ock genom 
andcdrågten , infupen i Lungorne, åfladkom- 
roa fetöfa ftockningar, upvåcka de i fynner- 
het -de få kallade Flufs-Sjukdoroar, fåfom Ho- 
fla, Qgon-flufsar, Catarrhal- och Bröft-febrar, 
in. fl, — Ockfå voro defse Sjukdomar, un- 
der nårnnde Månaders Sjö-Expedition, de fä 
kallade gångbare eller epidemi/ke. 

Den FIufs-Feber fom utgjorde Genus 
Epidemis, vifade lig på följande fått: Pro- 
dromi voro antingen ganska få, eller ock 
nåftan inga, Somlige klagade en eller flere 
dagar förut öfver någon kyla och illamående, 
tned lindrig hufvudvårk, likfom en tyngd öf- 
ver Näsroten osh nedra delen af Pannan, 
med fnufva och hofta: andre åter årforo nå* 
8an intet af defse föregående Symptome.r 5 

utom # ) o ( # 347 

utom en prolig fömn, bvarefter de följande 
morgon fingo ordentlig Feber , fom fedarj 
höll dem vid Sången. Nu befvårades den 
Sjuke af en omväxlande köld och hetta , af 
hvilka den förre fnarare våren horripilation, 
ån frigör eller horror, fom efter en eller an* 
nan timma förmjnfkades, och gick öfver til 
mer eller mindre hetta, med flarkare hufvud- 
vårk, anfjgtet något rödt, til andedrågt fom 
pulfen häftig och ftark, flqndom hård. De 
flefte klagade tillika öfver mer eller mindre 
ftyng i bröftet, alfid förenadt med hofta. 
Defse tvånne Symptomer voro hos fomlige 
få elake, at de liknade ftundom en fullkom- 
lig Pneumonie. Stynget var i början gerna 
fixt, men mot Crifis delade det Rg upåf ax- 
len. Hoftan var måft torr, eller ock med 
et tunnt, fraggigt hvirt Hem, fom mot för« 
båttrings-tiden blef tjockt och gulaktigt. De, 
på hvilka bröftet ej få hårdt antaftades, kla- 
gade i det ftållet öfver en Rheumatiik vårk 
kring lånderne, fom ftråckte dg långt upåt 
ryggraden. Somlige kånde en fusning i öro- 
nen , och befynnerligen de, hvilka tillika vo- 
ro plågade af mer eller mindre Hals-Fiufs. 
Smaken var i allmänhet ej fynnerligen för- 
dårfvad, törften drågelig, och tungan öfver- 
drageo med et hvitt fegt /lem, fom likväl 
bos Augufti Månads Febricitanter vifade (ig 
något gulaktigt. Febren exacerberades mot 
aftnarne, öch varade hela natten, til mot 

kloc* 348 # ) o ( # 

klockan 4 a 5 om morgonen, fcvarefter re- 
mifsion infann fig [Ja förmiddagarne* 

Crifis fkedde på olika tid, efter Sjuk* 
domens olika flyrka ; hos dem fom lindriga» 
re voro antaftade, på 5;te, men de med fvå» 
jrare Bröftets åkommor, ej f6rr ån 7*.de eller 
9*de dygnet. Hos en del inträffade ej Sjuk» 
domens brytning på de nämnde vanliga cri- 
tifka dygnen ; men defse voro merendels få* 
dane, fom blifvit utfatte får någon tilfållig 
oordning , fåfom luft-drag, m. m., hvarige- 
t\om Naturens verkningar blefvo ftörde* Sjuk* 
domens brytning ikedde på olika fått. Hos 
de fiefte genom en allmän fvett, då urin åf* 
ven fatte et rådaktigt fediment. Men utom 
defsa evacuatjoner, upkom, bos dem fom 
varit anfatte af fvårare Brö(i-Symptomer ? 
3 början en lättande uphoftning af tjockt flem ? 
3 början blodftrimmigt, fedan antingen hvitg: 
eller gulaktigt. Hos några få fkedde Crifis 
genom diarrLoe. 

Nårmafte ordfaken (caufsa proxima) til 
denna Jhgs Feber, anfer jag för något fram*. 
roande ämne, fom omedelbart från Atmo- 
Jphaeren blifvit Rropparne genom abforption 
meddeladt, och Jom genom fin oranliga ret- 
aing, antingen på de få kallade Lymphatilke 
glandier i vifsa caviteter, befynnerligen i nä- 
?ari 5 fvalget, fqftftrppen, m. m., åftadkom- 
4 iriit et fkarpt och ovanligt tillopp af feriöfa 
påtikor$ eller ock i fynnerhet^ efter af afbu- 

eJe*& dens porer blifvit qvarbållit, genom fin ret- 
ning opvåckt fpånning, vårk, och öfriga Fe- 
ber-rorelfer. Då man jåmnför Väderleken» 
beskaffenhet med Sjukdomens redan beiluif- 
ne Symptomer, tror jag at denna ordfak (kall 
blifva få mycket mer antaglig, 

Hvad denomination af denna Feber be- 
träffar , tycker jag mig fäkert böra råkna ho- 
nom til det flag, (om Ty/karne, i fynnerhet 
Junker, kallar Febris catarrhalis benigna, 
GdjiTfR, Febris Lymphatica, och Sauvage, 
Ampnimerina Catarrhalis. 

Som Sjukdomen gan/ka fållan vifade nå- 
gre maligne Symptomer, vill jag blott näm- 
na det hufvudfakeligafte af Cur-Methoden, 
l:o) Åderlåtning behöfdes får inga andre, 
ån dem fom voro anfatte af ftyng i bröftet, 
med tryckning och fvår hofta. Merendele 
voro tvånne åderlåtningar tilråckelige, hvar- 
dera af vid pafs tio (a) uns. 2:o) Et eller 
annat kräkmedel utgjorde annars altid början 
af Curen, då nämligen Sjukdomen ej med- 
förde några Symptomata Pneumoniae. Här- 
af fann jag en fynnerlig fördel, hvarföre ock 
detta var juft et hufvud-medel, ej allenaft 

ma- 

(o) FÖr unge Låkare anmårkes, at 3 a 6 uns tati 
de vara rådligaft at på en gäng taga, hos Sjö- 
folk, fom få lått angripas af Skörbjugg. Stör- 
re portion kan hos Folk fom tefva väl , och 
ftändigt viftas i båttre Atmofpher, ofta vara gan* 
Ika nödig och nyttig. &ed. magetv bfef härigenom renad från orenlighe- 
ter, utan äfven fvalget, luft-flrupen och an* 
dra Caviteter til en betydande del befriade 
från det dårftädes flockade fega och fkarpä 
Hemmet 5 men framför alt hudens kåril öp- 
nades, hvarigenom den hämmade transpira- 
tion i fmåningom återftåldes. Detta medel 
repeterades gemenligen tvånne gånger, eller 
efter omftändigbeterne. 3*o) Genom tjänlige 
Diaphoretica , fåfom nitrofa, camphoretica , 
m. m. , befrämjades en lindrig utdunftning, 
hvartij jag hade få mycket mer indication, 
fom Naturen merendels bröt Sjukdomen ge- 
nom en upvåckt fvettning» 4:0) Af de få 
kallade expetforantia , hvilka voro aldeles 
oundviklige för dem fom anföllos af fvårare 
Bröft-Symptomer, fant jag Kermes bäft up- 
fylla ändamålet. Stundom vifade fig vid Sjuk- 
domens brytning hos defse Patienter en häm- 
mad uphoftning, med tryckning öfver brö- 
ftet, tåt andedrågt famt tåt, fvag och ojämn 
puls; i hvilket fall Kermes, tillika med al-* 
lerneradt bruk af camphert, och defsutorn 
Veficatorier , gjorde en förtråffelig och all 
änfkad verkan. 

På detta fåttet fkött, blef denna /lags 
Feber ej fynnerligen dödande. Något öfver 
2oo:de Perfoner blefvo af denfamma angrep* 
ne, och bland defse hafva blott 6 blifvit dö- 
de. Men til åfventyrs hade förluften blifvit 
ftörre a om icke vår Efcaders förfie Befälhaf* 

va- % ) o ( # 35* 

vare, Herr Vice-Ammira!en och Riddaren, 
ro. m. O. H. Nordensköld, (fräckt fin fä 
Synnerliga upmårkfambet, åfven på de om* 
ftåndigheter , fom om Skeppsbord mer eller 
mindre bidraga til Sjukdomars hämmande, 
och vidare fajliga utbredande* Ibland annat 
bara de, af den 12 Julii utgifne Ordres, 
hårom ået tydligafte vittnesbörd. Et Skepp 
kan anfes fom en flytande Republique, lavars 
många Lemmar inom en ganika liten ort f 
Jikfom inneflutne, hafva af nöden nåflan lika 
behof med Landtmannen ; men åfven få myc* 
ket de åro (kilde i möjligbeten och beqvånv 
Jigheten at fådant årnå, å(ven få mycket ftöf* 
re upmårkfambet fordras til deras Conferva- 
tion. Detta infåg denne uplyfte Befålhafva- 
re, bvartÖre de vackrafte anftalter vidtogos til 
bibehållande affrifk luft, renlighet, ordning, 
Man/Gapets rörelfe , m, m< Ockfå år jag al- 
deles vifs, at juft defse anftalter bidrogo ic- 
ke litet til afvåndande af den för Geroenfka* 
pen til Sjöfs få vanliga Fiende, jag menar 
Skörbjugg. Ty denna Sjukdom må hårrö- 
ra, antingen enligt Pringle, af något acre 
muriaticum, eller enligt Rouppe, af hämmad 
utdunftning, eller enligt Thompson, af för- 
fkåmd galla, få blir det åndå fåkert, at tjän- 
lig luft, afpafsad rörelfe, fnygghet och god 
föda, åro de förnåmfta medel til defs afvån« 
dan de. SI* $& # ) o ( # 

, SJureJigen får jag åfven nämna, a* de , 
på hvilkas flit och fkicklighet, Sjukdomens 
lyckliga eller olyckliga utgång flnndom nog 
hufvudfakeligt berodt, jag menar famtelige 
Upbörds-Chirurgi , fom under detta års Sjö- 
Expedition varit på Flottan antagnej hafva i 
allmänhet vifat en få utmärkt kunnighet i ft* 
ne göromål, och få berömvård oförtrutenhet 
i fine plikters upfyllande, at de härigenom 
ädagalagdt de vackrafte prof af Männifko-kår- 
lek 5 ock kånfla för jioa Likars nöd. 

Carlskrona den 5 Otfober 1796. 

N. LÖNNROTH, 
Prov. & Exped, Mc<l> Ödmjukafle Rapport*, 

Vården vid Ambulatorifke Cur-Inråtfnifl» 
garne, til Veneri/ka Smittans hämmande, forri 
i Sommar varit undertecknad anförtrodd, har 
varit förknippad med många hinder och 
otroliga mödor* 

Det blefve ej fvårfat upfylla fina plig- 
ter, om inrotade fördomar hos Allmogen ej 
gjorde denna flags Sjukvård få högft befvår* 
lig , ja nåftan omöjlig. * ) o ( # 3S3 

Hvar och en uptåckt fmitrad artfef fig hö- 
geligen förolåmpad. Han föraktar de råd ho- 
nom gifvas, hatar Låkaren och mifskånner 
affigten med Beskickningen, Detta alt kun- 
de vål någorlunda bjelpas, genom de Sjukag 
hämtning från fina hemvift af Krono-Betjenin- 
gen. Men om en bland hundrade får Re- 
cidive , få anfes hela Curen med förakt $ e- 
huru Nittionio blifvit Radicaliter botade* 

Allmogen anfer åfven Cur-Inråttningarnö 
med mifsoöje dårföre , at deras trägna Som- 
mar-göromåJ blifva efterfatte* Ifrån et fmit- 
tadt Hus kunna omöjligen alla , ehuru be- 
höfvandej hämtas til Sjukhufet. Bonden fat* 
ler (in Landt-Hashållning vida framför Hål- 
fan* Han låter ej eller öfvertala fig til Me- 
dicinerande, utan at vara illa fjuk. De Sju- 
ke fot» anmåla (ig > åro redan få illa fmitta- 
de, at de fållan med förfta Curen kunna Ra- 
dicaliter botas. At bota och uptåcka Smit* 
tnns förfta grader i har varit ået mål hvartil 
man fyftadt, och fom utan tvifvel någorlun- 
da vunnits. 

Vid förfta förrättningen , fom börjades i 
Nykihls Paftorat, 2 och i.4:dels mil från Lin- 
köpings voro Sångrum i Sockneftugan och 
2:ne andra Hus inrättade > hvareft de Sjuke 
efterhand intogos b at få fram dem på en gång 
alla, var omöjeligt* Ännu måfte et Sjukhus 
i Socknen upråttas 1 mil från Pråftgården, 
de Sjuke dårllådes voro 12 (Tolfy och be- 
X//B 4 N;o2j* Z (ök- 3S4 # ) o ( # 

fökteg af underteknad 2:ne gånger i veckan* 
De . ofri ge Sjuke lågo hemma Mina Hus, och 
tiilågo* hvar tredje dag* 

Sommaren var fa kall at Uthus omöjli- 
gen rrecl fordel kunde nyttjas, hvarvid defs- 
utom fvärjgheter vid Badmngarne /kulle yp- 
pats* Alim.og.en i Nykihl var dock ej fynner- 
Jigen fvår at komma öfverens med, emedan 
de voro upiyfte och måne om egit vål {a) m 

Från Nykihl, mäfte, enligt Högveder- 
borligt förordnande, rela til Stora Aby och 
Odeshög, 6 mil frän Nykihl j et ganfka ftort 
och folkrikt Paftorar. Vid ankomften dit, var 
ingen ting i ordning, ej eller var bekant 
bvilka fom voro Sjuke. En allmän viiitatioa 
företogs, fom uptog mer ån en vecka i hvar- 
efter åndteligen Cur-Anftalfen i St. Åby tog 
lin början, Sockneftugan , jåmte 3;ne andre 
Rum i Åby-By utrymdes för de Sjukas råk» 
ning* I Odeshög -fanns iflgen Sockneftuga é 
Af Häradet flcäll* altfå f6iA tilftånd vinnas tii 
3:ne Rum i Tings-Byggfyingen, fom föktes 
och Jluteligen vann$. Trenne Rum i Gatu- 
gården vid Odeshög fTngo åfven- nyttjas. De 
Sjuke viMe ej framkomma, de fäde (Ig hafva 
Rofen r Gicktj Kjortel-brott &c» Men ingalunda 
Veneriflkt. Trenne veckor gingo förbi, in- 
nan Folket började med alfvare nyttja de råd 
och botemedel dem öfverråcktes. 

Se- 

■ ' - ■ ■■ ■ ■' ■ » i 1 1, . » ■■ . —■ ■ " " '■ ■ " »i 

(c) l detta Paftorac botades ioo ft» # ) o ( # 3tf 

Sedan de Sjuke i Aby och Odeshög bör- 
jat bättras, blef vifitation hållen i hela Häradet, 
hvarefter de Sjuke blcfvo af underteknad i 
möjeligafte måtto vårdade och curerade (£)* 

Svårligen torde Venerifka Sjukdomen kun- 
na utrotas genom defse Ambulatorijke Cur* 
Inrättningar» De hinder, fom därvid mota 
åro otrolige. Månne ej ändamålet vunnes ? 
Om det vårdige PräfterJkapet i grund kånde 
Sjukdomen och Cur-Methoden, och Klåcka- 
ren (fom borde vara nycktef och tänkande) 
åfven vore därtil inöfvad i då torde ganlkä 
mycket kunna vinnas. Defse Perfoner, fom 
taga Lön af Socknen , fom äga Allmogens 
förtroende , huru mycket godt /kulle ej de 
kunna uträtta? Klåckaren kunde hvar Som- 
mar hålla vifitation, och vid den för Bbndeö 
inäft lägliga tiden, förordna Botemedlen 

För Invaliderne torde i hvarje Härad be. 
harvas et Hus, på det at defse måtte affkil- 
jas från de frifke, och ej få tilfälle förderf* 
va hela Samhället. 

Vid hvad Method fort hälft, blifva väl 
kraftige mått och fteg til fördomarnes utro- 
tände, af ytterfta vigt och nödvändighet 

2 1 Des* (&) 181 Perfoner blefvo i defse Förfaml ingår bo- 
tade; och i Vufler Tollflad, Heda* Ro% Svan- 
hals och humla j famt Treborna Socknar ft #• 
tilfamman, 33st botade Veneriike af den arbetarn* 
de Folkftockeit, 3S6 # ) o ( ^ 

Defse enfaldige Reflexioner bar under* 
teknad trodt (Ig fkyldig at anföra, anieende 
for ruin högfta belöning och lycka, om mitt 
bemödande denna Sommar kunnat vinna Hög* 
loflige KongL Coliegii Medici Högtuplyfta 
bifall och upmårkfamhet» 

Stocktiolm den 12 Nov. 1796*, 

HÅKAN ReIMAN. Beråttelfe om vijsa Mercurial-Medcls 
bruk 3 och om Lä r-Åmput aftons lyck<* 
liga Förrättande , utan Jlora Lär* 
Pu! sädrens underbindning ; i Bref 
til Herr Gen. Dir. och Ridd* af 
Acrel 9 frän Regements - och La* 
zaretts - Chirurgus i Wennersbofg 
L/iur. Mollberg. 

Tvånne til mig aflåtne fkrjfvelfer har 
fag haft åran inhåndiga och får dårföre af* 
lågga min ödmjukafte tackfågelfe. 

Då Herr Gen*Direct.fjeH ejtunnittilfrids- 
ftåjlanrie nytta af Mer. Solub. Hann., få lårer det 
vara långt mera ffuktlöft för mig» I Borås fick 
jag från Göiheborg et par Drachmer af en 
gul Mercur. under detta namn (likväl ej Tur* 
peu Mineral») iom jag förfökte för en Lues 

In« # ) o ( # M7 

Inveterata hos2:ne fom tillika hade många och 
illa be/kaffade utvertes fårnader, hviika under 
bruket dåraf tycktes anfenligt båftrai», och oag- 
ta dt i Gr. gafs qvåll och morgon medförde det 
logen olägenhet eller fpottning. Tr. Antim.rned 
Merc. Corr. alb* fom jag redan vid några tiU 
fillen förfökt tycks vara et påliteligt medel, 
och medförer inga elaka vä/kningat på Inte* 
(lina, fom Corroflva Mercuren på annat fått 
mycket brukad ger na gör. 

Vid den förut nämnde Amputatio Fe- 
rooris får jag tillägga, at fedan circumcifion 
var gjord en deux temps efter vanligheten, då 
bud och mufclar voro med eo klufven Com- 
prefs ftarkt tilbakadragna, aftogs Lårbenet få 
högt up fom möjeligt var. I anfeendetii An* 
tericc Cruralis betydliga vidd och ftorlek, våga- 
de jag knapt tanka på annat ån Ligatur, fom 
ock var til hands ; men då det flere gånger 
Jyckats för mig vid Arm och Bens aff&fnio- 
gar at ftilla bloden med ute/lutande af Liga- 
turen, ville jag åtminftone förföka åfven vid 
detta tilfålltt, til den andan hade jag Bote, 
Tampons til hands förfärdigade, iConifk form 
genomdragna och fammanfåftade med Tråd, 
något ftörre ån de jag vid andra tilfäljen brq- 
kat. Då nu de tilbaka förde delar nlråckeli- 
gen framdragit» anlades den circulaira breda 
häften ftarkt nå/lan 3:ne gånger omkring (båt- 
tre kan ike vore en rem med fpänne til det» 
la åödamäl, hvilket torde gjöra et fåkrare 
Z 3 oiot^ 3S8 # ) o ( # 

motflånd f<5r tamponerne, och kunde mer 
eller mindre åtfpånnas) fturopen och då jag 
noga blifvit tarfe Pulsådrens mynning lades 
forft en liten PÉumaceaux, dåruppå ftåldes en 
tampon fom underftöddes val med fint Char- 
pie, at han ej fick vika undan åt någon (I- 
ga, utan directe gifva motftånd åt Pulsådrens 
bultoing. pet öfriga förbandet /kedde efter 
vanligheten och Compresfions-Machm var den 
fpm fluteligén gaf hela förbandet en jåmn 
tryckning och ftadga , och gjorde mig få få- 
ker at jag redan om afton förfta dagen hade 
aldeles lofsat Tournequeften. Den tryckning 
fom måfte af Tamponeroa bibehållas Hela lo 
dygnen på ena fidan éfver Ptjlsådren , gjorde at 
ben -andan något litet fköt fram 5 betåcknin- 
garnes fiamqfagning med ftarka håfter hjelp- 
fe val något at återbeklåda benet, men fe- 
dan en benring exfplierat fig af Lårpipan, 
Mverdrogs hon med Kjott och en fullkomlig 
läkning ikedde. Qdmjukajlc Embet$-Rclation, 

Hårmedelft har åran aldraödmjukafl tij 
Högl. Rongl. Coilegium öfverfånda beråtfelfe 
om de Sjukdomar och Embets-Förråttpingaf 

fom 9 # ) o ( # 3/9 

fom, i Elfsborgs Lan och Borås Diflricr, 
detta år , (Ig yppat, 

I de förfta månader voro hofta , fnufva 
och Catharrhal-Febrar nog allmänna, dock 
Jindrige. I Juoii och julii månader infann 
fig Rötfebren, uti några Socknar, omkring 
Staden; de fom fåkte medel i tid gingo al- 
Ja val igenom Sjukdomen j den afftadnade 
i fmåningom utan at blifva rnycket {mittoiam, 

Emot flutet af Sommaren började Kikho- 
ftan blifva allmän få i Staden fom alleitådes 
i Diftri&et , en myckenhet Barn infjuknade, 
fållan föktes bot från Landsbygden, hvadöre 
ock i en öd Socknar flere dogo. Sjukdo- 
men angrep tillika åidre folk ioaa tilBrene 
ej haft denfamma. Hår i Staden dogo gan- 
fka få, endaft några fpada Barn under et års 
ålder, hvilkas krafter voro för iv3ga at rnot- 
ftå en få häftig och fvår Sjukdom, Utom £- 
mefica tyckfes Kina, Rhabarber och Anis til 
Mos med Syr. Sachar. göra båfta nytta. Flor. 
Sulphur. med Sockerfirup vifade ej den nytta 
fom upgafs. Hos åldre var intet mera kraf- 
tigt ån Infufum Qva(Ti$, hvilket innom 8 3 
14 dagar til det måfta håfde Sjukdomen. 

I anfeende til den variabla Väderleken 
infunno (ig håll och ftyng famt Catharral-Fe- 
brar i de fiåfta Hus emot flutet af året* På 
fina ftållen lågo 5 a 6 Perfoner på en gång. 
De fom i början nyttjade Svettmedel, affö- 
tanåe famt åderlåtningar, gingo val igenom 
Z 4 och 36o # ( o ) # 

och voro fri/ke innom åttonde eller tionde 
dygnet* 

Curhufet i Bol/ebygd bar haft bafta nyt* 
ta med lig, fedan det upbörde har ej några 
befmittade Perfoner därifrån af hörts $ för öf- 
rigt år vål Veneri/ka Sjukdomen gångfe i an* 
dra Hårader och Socknar, dock ej i den 
grad at något Curhus för närvarande behöfs. 
De Sjuke blifva få fort möjeligt (ke kan e« 
mottagne på hårvarande tazarett, hvaråft jg 
Sjuke dageligen /kotas. 

Sedan Lazaretts-Cbirurgus HoiXBERGblif» 
vit förleden Våras i Nåder utnämnd til Re- 
gements-Fålt/kår vid Weftgötha Dabis Rege- 
mente, har Seraphimer-Ördens-Gillet i defs 
flåile hitfatt Fåltfkår Norell, fpna nu föreftår 
Lazareitet på Chimrgi/ka fidan. 

Apotheken få våj hår fom i Ulricaehamn 
och Alingsås hållas på båfta fått och åro i 
gan/ka forfvarligt tilftånd. 

Härjämte har åran ödmjukafl öfverfånda 
en liten rakning af mig på gjorde förfkotter til 
refor , åfvenfom Apothekare-Enkan Fru Ro» 
thovh Rakning för Medicamenter til Curhu- 
fet i Bollebygd, famt något för fattige med 
Venerifk Sjukdom befmittade Perfoner, hvil- 
kas ufla och fvaga tilftånd genom Bref från 
Herrar Paftores blifvit tilkånna gifvit. 

Borås ÖQn 20 Februarii i?97« 

Carl Clejviens Fjlodim Väh # ( o ) # 361 

Välborne Herr Archiater och Prcefes, 
fä ock Välborne och HSgädle Her- 
rar Kongl. Lif-Medki och Af ses- 

På ået ej Välborne Herr Archiatern och 
Hoglofl. Kongl. Collegium Medicum måtte 
fakna underråtteife om hvad i Låkare-vågen 
under förledit år 1796 förelupit i detta från 
Rikets Hufvudftad få mycket aflågfna Lån, 
Får jag åran , til upfyllande af denna min 
/kyldjghet, hdrroedelft aflåmna följande öd- 
mjuka beråttelfe, 

Inga Epidemi/ka Sjukdomar, Koppor un- 
dantagne, hafva mig vetterligen detta år bår 
grafserat. Men denna Faribt har ock hela 
året i Lånet med våidfambet rafat, och i fyn- 
nerhet bortryckt mycket Folk, både Barn 
och fullvuxne i Idenfallmi Socken, enligt den 
privaia underråtteife, jag dårom haft, ty in* 
ga Medicamenter åro däremot reqvirerade. 
I flutet af året inkom åfven fmittan hår i Sta- 
den , ocb voro gan/ka elaka Koppor, få at de 
få Barn, fom dåraf angrepos, nåftan alla d<5d- 
de. Til lycka afftadnade likväl Sjukdomen 
ftraxt, ledan Vintren blifvit fullkomligen ftad- 
gad. Jag hade då åfven årnnat på någras be- 
gäran förråtta ympniag hår i Staden, men 
fom jag ej var i flånd, at få dugelig Kopp- 
Maiiere, fiadnade detta blott via proje#et, 362 # ) o ( % 

hvilket jag ock hälft önfkade, emedan de til- 
åmnade Ymp-Paiienterne voro alla dels fp£- 
da och dels i andra af/eender til ympning o- 
tjenlige. På Landet har jag förrättat Kopp- 
ympning på <J Barn j om hvars förhållande 
jag hårhos får åran aflåmna när!agde berättel- 
se, hämtad ifrån min förda Koppympnings- 
Journa!. 

I Junii Månad blef jag af Landshöfdin- 
ge-Embetet anmodad, at på Stockhufet här- 
ftådes underföka om den dårftådes ibland 
Fångarne yppade Sjukdom, hvaraf en Arre- 
ftant redan hade 2flidit. Sjukdomen befants 
vara Skjörbjugg med fine vanlige Symptomer, 
hvilken få vål hos den Döde, fom 2:ne an- 
dre Arreftanter hade fil Vattufot öfvergått. 
Nåftan alla de andre Fångarne voro i rrer el- 
Jer mindre grad af fammi Sjukdom angrip- 
ne. En tjenlig och efter deras ulla belägen- 
het lämpad Regime, famt Infufion på Herb, 
Trifol. Aqvatic. gjorde fnart fullkomligt flut 
på Sjukdomen, få at ingen dåraf mera dödt, 

I September Månad yppades åfven på 
Stockhufet mifstanka om Venerifk Smitta i- 
bland Fångarne 5 til hvilken anda jag blef af 
Landshöfdinge-Embetet anmodad, at å den* 
alla Befigtning förråtta, hvilket ock fkedde, 
då en Arreftant vid namn Nils Kaikojn med 
Veneri/k Sjukdom fants behäftad* Enligt Hög- 
välborne Herr Landshöfdingen och Riddaren 
Ramsays befallning medicinerade denne fe* 

dey« # ) o ( # 363 

derrriera i Fångelfet, få godt på fådant flåf. 
Je ike kunde, emedan på na varande Provi- 
fionella Lazarettet intet tilfålJe var til nödig 
bevakning» 

Brunnsdrickningen 1 vid Gregorii Brunn 
tog i år fin början den 22 Junii. Tjugufem 
Perfoner af Herrfkaper och Ståndsperfoner, 
Il Bönder och 13 Fattige, tilfammans 49 
Brunnsgåfter nyttjade detta Håifovatten. För- 
ledit år 1795 voro vid denna Brunn inalles 
80 Perfoner, hvaribland 18 Fattige åtnjötp 
fria Medicamenter af den vid brunn inrätta- 
de Fattig-Casfan* 

Fyra Liköpningar hafva i år af mig och 
min MedhjeJpare bhfvit förrättade, famt Be- 
vis dåröfver til Landshöfdinge-Embetet in- 
fånde. 

Min hålfa , fom altfedan år 1789, då 
jag föreftod et Sjukhus iCariscrona, och dar 
til flut fjelf faftnade för den dågrasferande (våra 
Rötfebren , varit nog medtagen, har i fyn- 
cerhet detta år blifvit få kinkug, at jag vid 
medlet af fiftledne December Mårtad fåg mig 
nödfakad hos Höglofl» Landshöfdinge-Embe- 
tet anhålla om 14 dagars tjenftfrihet för at 
medicinera, hvilbet jag ock erhöll 5 men fom 
(närt fagt enfam Låkare i hela Lånet , år jag 
af Sjuke ftådfe få öfverlupen, at min egen 
medicinéring ej annat kan ån blifva högfto- 
fuflkomlig. Det år icke utan , at ju både 
d«tta flrånga Ciimatet och de högft befvåriig» 

Re* 364 # ) o ( # 

Reforne, fom på alla årstider förefalla, flun* 
dom fil hela $o Mils.afftånd, til Sjuke i Lå. 
net, anlenligen bidragit tid min (vaga hålfa$ 
förfåmrandej men då enda hoppet och utvä* 
gen, for a,t kunna med min Famille foutene* 
flera, beror på min rörlighet: fkulle jag i min 
nuvarande fjukliga belägenhet hafva nog fann 
anledning til fruktan och bekymmer, om jag 
ej [snickrade mig med den förtröftan, at ge« 
nom et iorgfålligt beftridande af mine trägne 
göromä! dlvinna mig Välborne Herr Archia- 
fern och Håglorl. Kgl. Collegii Medicii Hö. 
ga Ynneft och Bevågenhet: 

Med djupafte vördnad har jag åran framhärda 
Välborne Herr Arciaterns och Prasfidis 
famt 
HögU Kgl- Coilegii Medicii 

ödmjukafte Tjenar© 

A. I. Ståhi,. 

Coupio d, ii Jan. 1797. Summaiijk Forteckning Sfver anmäJte 
och cmottagne Perfoner vid Inrätt- 
ningen til Venerifka Sjukans Bo* 
tände hår i Staden år 17$G. 

izjla Qvar talet* 
Af Mankön - 46I ifrån N:o 4901 til ech 
Qvinkön - äij med 49Ö7* 

Pr. 6? # ) o ( m 36? 

Enligt de vid Inrättningen förde Jour- 
naler och Annotationer , hafva af förenämn- 
de en del fattige Perfooer bekommit fria Me- 
dicamenter och hjelp til underhåid: Pr. 45 
De öfrige hafva fjelfve beftridt - . 

omkoftningarne •----• - — 22 

Pr* 67. 
2:dra Qvartalet. 
hl Mankön - S9l i från N:ö 4968 til och 
Qvinkön - 33j ^ed 5 39- 

Pr. 72. 
Undfådt fria Medicamenterm.m. - P. 38 
beftådt fig fjelfve ------ — 34 

Pr. 72. 
i%;d]c Qvartalet* 
Af Mankön- 26! ifrån 5040 ti! ock med 
Qvinkön - 9J 5°74* 

Pr. 35. 
Undfådt fria Boraedel m. m. • - - Pr, ig 
* Beflridt fjelfva utgifterna - * — 17 

Pr. 35- 

4:de QvartaUt* 
Af Mankön - 22l ifrån N:o 507? til •ch 
Qvinkön - i8j noed 5114. 

Pr. 40. 
Undfådt fria Medicamenter m. na» Pr. 21 

beftådt fig dem fjelfva . - - - — 19 

*- ■- «— » 

Pr. 400 
Så- 366 # ) o ( % 

Således har detta år, fom år det 24:de 
ifrån Inrättningens början, et antal af 214 
Perfoner blifvit antaga 133 af Mankon och 
81 af Qvinnokönet, hvaraf 112 hafva be- 
kommit fria botemedel m. m. och 102 fjelf- 
va beftridt koftnaden, fom alla jåmte några 
och tjugu öfverblefne fedan det förra, året 
fådt den Låkarevård, fom vederbordt. 

Inga ovanliga håndelfer , fom förtjena at 
här anföras, hafva detta år förekommit- De 
flåfta fjuka hafva varit befvårade med primi- 
tiva Venerifka Smittor, fåfom Gonorrhoer, 
Chäncrar, med deras trogna folje/lagare Pou* 
lainger och ej fållan Phimofes och Paraphi- 
mofes, m. nu 

Gonorrhoerne har jag nu tid efter annan 
funnit, i allmänhet mindre elaka fj och envifa 
ån får flera år tilbakars. Ordfaken år tvif- 
velsutan, at det Venerifka giftet, efter händ 
förfvagas, at de fmittade åro nu mindre 
forfynte åtminftone hår i Stockholm ån til- 
iörene, at den fåmre Clasfen af Stadens 
Invånare hafver lått tilgång til hjelp, famt 
at en Curmethode , mera inftåmmande med 
Sjukdomens natur, af kloke och erfarne -Lä- 
kare, för det närvarande, följes* En nog* 
gran Antiphlogiftifk Regime, tiirackelig muci- 
Jagineufe Dryck, Nitrofa förente med Gummi 
Arabicum, Opium i tiirackelig Dofi, Locala 
Fomentationer och Suspenforier, utgöra nåftaa 
det hela af Curen. Mercursn nyttjas hår 

AU fållan, ufnn blott då Virus fpridt (ig och an« 
taftar Ljunifkar, Glans, Förhuden, Svalg och 
6^on m. m. I det förfta Stadium få vål i 
Gonon-hoeer fom i Poulainger har jag af Cau- 
ftica rönt mera förmånlig värkan-, ån af ä- 
deriåtningar och hafva Lavemanger med god 
t* af Opium vifat förtråfjfelig nytta. 

Det b ;håndiga fettet, at ftraxt i början 
af en Gonorrhoe använda Injeclioner, fäda- 
ne nemJigerV, fom åro utropade, för at aga 
den 'förtråffeliga verkan, at ej allenaft prompt 
corrigera, utan åfvert extinguera det infupoe 

fla- giftef, följagteligen mota den partieJa Infla 
matidfl v och en" dårpå följande flvtniosen med et ord, bota i galopp, gillar jag inga- 
ihifåa? ?r Methoden må vara få Engelfk fom 
liålfh Förföken därmed hafva för mig mifs- 
lyckats, altfä undviker jag en få farltg gin- 
våg och följer håldre en fåkrare fäft något 
Jångre omvåg. 

På Chancrar, de må vara få fmå eller 
får/ka fom hälft, applicerar jag aldrig Cau- 
fljcum i början eller Brann- och Snörp-Me- 
tjioden,, fom. efteråt och fedan Chancern tyckts 
aldeles vara förfyunnen, lämnar hvarjehanda 
befvärliga Senfationer på det brända fxåJIet 
lång tid bortåt 5 at ej förtiga, det jag ofta 
fedt, at Poulainger ftraxt därefter infunnit lig. 

Poulainger föker jag altéd at bringa til 
Refolution. Står den ej at erhålla, användas 
til XmäN fmåltande medel och öpnas få förf de kun* 
na, hålft med Bifturi, fållan med Caufticum, 
Sublimatefs anländande uti Veneri- 
fka Sjukdomar af hvarjehanda be/kaffenhet 
öfver fyratio år, har få hunnit ftadga mitt 
förtroende för detta medel, at jag (kartar 
det för det kraftigafte af alla kånda Mercu- 
liaiia at angripa och utrota Virus Siphiliti* 
cum. Vigt at nyttja, minft koftfamt pröfvas 
det tjeniigaft för gemene Man och hålft få* 
dane, fom för publika medel fkola botas* 
Defsutom iårer neppeligen något Mercurial- 
Medel finnas , fom under deis dageliga bruk, 
få vål kan förenas med den ijukas viftande 
i fria luften. Ån låter jag det allena nyttjas, 
ån i förening med fri&ionerne* Dock altid 
jned forgfåJIigt undvikande af dregling fåfom 
onyttig, ofåker,, otåck ©ch ofta farlig. Sa* 
blim3t Solution gifver jag håldre ån Pillerne 
och då den ej kan fördragas hvarken af gohm 
eller maga, låter jag blanda denfamma med lika 
mycket Kalkvatten, fom betager den Metallifka 
ftråfva fmaken, och icke defto mindre vår* 
kar enligt min affigf, Jag vet vål hvad in* 
käft Herrar Chymici göra håremot; men img 
gör tilfylleft» at denna blandning botar. Hy- 
drargyrus Gummofas i Piller, Mixtur och 
Syrup nyttjar jag för Barn och klena Perfo» 
ner» Dock hafva Barn , under et år rart of- 
ta med mycken förmån kunaat begagna fig af 
Sublimatet, 

Efl * 

En långe följd Method, fom jag nu i 
korthet omtalt, och fom jag funnit förmån- 
lig för de Sjuka, fom hittils varit under min 
vård, och tilfredsftållande för mig fjelf, gör 
at jag nu mera ej fynnerligen hugfålies at 
föriöka de. nya Medel och Cur-Methoder uti 
Veneri/ka Sjukdomar, fom defse fednare 
aren blifvit upfundne och utropade fåfom öf- 
vertråffande alt hvad vi hittils vetat i detta 
åmne« A 

Jf. G. Hawman» Embets • Memo iriah 

Under förflutne året hafva inga befycté- 
liga Farfoter uti detta Diftrift fordrat någon 
få (ynnerlig åtgärd från min fida* Vål hafva 
Koppor, Skarlakans-Feber och Kikhofta vifat 
lig ån på et, ån på et annat ftålle, utan at 
Jprida flg vidt omkring, men Kopporne och 
Kikhoftan hafva i fynn«rhet varit lindrig** 
För förftrtåmnde Sjukdom har ingen af All- 
mogen fökt hjelp, och Barnen hafva meren- 
dels kunnat vara uppe, och den fednare har 
låtteligen gifvit vika för repeterade Kråkme- 
del hvar tredje dag, famt uti refrada dofi 
tned infufum Ledi, ^ a 6 gånger på mellan- 
dagarne. Skarlakans-Febern var mera fvår, och 
ffågon gång aldelet maligne* Den var hos en 
XUB.Niofy* A a och 37Q # ) O ( # 

och annan åtfftlgd med verkeligt Frife!-Ut« 
/lag öfver hela Kroppen , och några Barn 
dogo af gangraen i hal fen. Fingo de fora 
genaft håftigt angrepos, och det merendeiö 
altid med våldfamma upkaftningar och diär* 
rhoe på en gång, famt halfens tlltåppning, 
flrax Spanfka Flugor på främre och (ido-de* 
farne af haJfen, undveks altid de fvåra åkom- 
mor fom i halfen yppades på dem , hos hvil - 
ka detta Medel i början ej vidtagits. 

Apotheken bar jag funnit fdrflferligen och 
våi ffafedde. 

lfråo den t Julii til December Månade 
flut, eller under fednare hälften af år 1796, 
hafva vid KongL Curhus-Inrärtningen i Vad- 
ftena blifvit ernottagne och vårdade 152 P«r« 
joner, nämligen: 

Ifrån andra Quartalet qvarblifne, 40. 
Ytterligare intagne , * I12c Håraf åra ut/krifnes 

Aldeles Frifke, - - 90. 

Från Venerifka åkommor befriade, 
men med andra merendels obo- 
feliga krämpor befvärade, - - lj# 

Möjligtvis fårbåttrade, och fådane 
fom i et eller annat affeende 
kunna anfes obotlige, 2* l<y% Transp. 109- # ) o ( # 37* 

Transp, lö^ i 
D6de, 2tneålclre Feltoner och et 

Barn, *--*•• g # 
Behållne ril af 1797 > - • - 40. ■nwi inrt Bland defse halva Varit I $2* Från ÖftergÖthland, 14% — Våflergöth* 
land, 3. — ■ Ncrike, 2* — Mankön, 50, —• 
hvaraf Gifta , 20, — Ogifta, 30. — QviA* 
kön, 102, mb och däribland Gifta, 38* — 
farnt Ogifta, 64. 

Då, fåfqm bekant är, Veneri/ka Sjukan 
här å Orten få fällan vifar fig en kel , otan 
merendels complicerad med Skjörbjugg , Kör- 
tel* och Vattenaktigä Svullnader, famt primi- 
liva Symptottter dåraf nåftan aldrig förekom- 
ma, finner man lått ordfaken, hvarföre dels 
botande måfte gå få långfamt, och at ingen 
Cur kan blifva fåker, utan at de Sjuke njuta 
all den fullkomliga vård, fom i defsa fall 
fordras* 

Håraf öfveftygas man åfven nogfamt öra 
den ringa förmån fom af Ambulatori/ke Cur* 
hufen i Socknarne kan väntas* Utan at be* 
höfva ingå uti någon ömftåndeligare dedu<ftion 
i detta åmne, får jag endaft åberopa mig år* 
larenheten, fom redan iårdt huru otilråckeii* 
ge de i fådane fall måfte vara, och ät enda 
ttöjeliga fättet til Sjukdomen hämmande bör 
A a i fī fökas och firmas på et fådani ftålle fam Mf 9 
bvaråfi en med omftåndigheterne roerg ealfg 
ocb afpafsad /kötfel kan åftadkomrna?* 

De Obfervationer jag härvid under förflöt* 
ne året haft tilfåile am1ålla 5 får jag fpara til 
en annan gång, di ytterligare underfökninga? 
ånnu behöfvas, för at gifva utflagen mera 
fulfkomlighet och vifshet* Jag bör dock an« 
mår ka 3 at förhållandet af Sjukdomen 9 i an« 
leende til Symptomer och Ulfållen, få nårn 
inftåmmer med det jag vid Rapporten för 
förra hälften af förflutna året haft åran til- 
kanna gifva, at en mera fpecifik ujpgifff dåraf 
fynes ofverftédige 

Af de Cur-hufets Handlingar och Råken. 
fkaper, forn för 3:dje och 4:de Qvartalet med 
filhörande Verificationer nu åtfölja ? torde 
KongL Coliegium gunftigaii inhämta, at alla 
påbudne reparationer, och de forn defsutom 
funnits nödige j, blifvit i behörig ordning verk» 
ftåldte, famt at all omforg vid Inveniarii-Per- 
fedlarnes förnyande och botand© icke ålido* 
fatts, Vadflena Kongl, Cur-hus den 18 Fe» 
bruarii 1797/ 

Erik Achabius* ExtraS # ) o ( # 373 

Bxtraä, af Uleåborgs Brunns-Journal, 
for 1755, fSrd och infånd af 
BnmnsJntendenwi J P A. Dahl- 

OKEN» 

Anmärkningar vid Vattnets nytt- 
jande. 

Gikt och Rheumatifmtr 6» 

Af defsa brukades fållan Salt, oran Vatt- 
net i flor iats — Et Fruntimmer drack med 
Mjölk — En brukade eftermiddagen CoIo« 
qvint Tintfur — En måfte Huta pÄ 4:de da- 
gen, ty han hade VenwMk fåroad i halfea 

Hk* m» 

Skårhjugg med och utan Sär 5: 

En hade elaka gamla Rötfår — brukte 
Aceiuns Satur., Mell ? och andra Salfvor <?x» 
terne, men likadan, dock lindring I rårelfe. 
fårmågan. De andre utan fåroad funno lig 
vål, och alla rogo Spir. Cochleariac Fort. Spir. 
Antifcorb. ana 1 Uns- T. Arom. Vit. 2 Du 
50 a 60 Dr. i fender. 

VtJIag och Skabb X. 

BIcf fri/k af bara vattnet. Brukade på 
atflaget morgon och qvåil af pålagdt Rännil* 
Gyttja (om torkade. 

A a 3 i/Wöji« 374 # ) o ( # 

Mafkplågor 6, 

Tvlnne togo Eiix, Jalappee Compof. förf! 
i vattnet til 3 a 4 Df* En Fröken brakade 
Mafk-Elixir, fom beftod af Tanaceti Extr, 
och Olja, méd Aqva Äbfinthii &c. famt Sa- 
jrepta Salt, Tre med bara vattnet och falt, 
roifte mycket af Lumbrjci ACcar* lamt Tjb- 
pia, fc 

Moderpafston I» 

Brukade Anfibyftefica tillika , famt en 
morgon i ftråft vader , och då hon drack 6 
qvarfer innom 3«4dels timme, ficks häftig 
Jaxering, och mycket fmåLumbrici Afcaroid, 
med Afcaride? tit myckenhet boitgingo. Utdrag af Journalen, fSrd vid &1& 
borgs Brunn f Ar 17$$. 

Anmärkningar vid Vattnets bru* 
fcande, 

SkSrbjfdgg med och utan fdrnad % f 

Två togo vanliga dropparna af Spir. Cochk 
& Antifcorb. Drav. mpd T* Aromat Vifiv 
på e. m., 50 a 60 inalles —* En med fvå* # ) o ( # 37? 

ra får, brukfe Gyttjan på dem, men utan 
fynnerlig lindring, hans öpna får continuera, 
at vara elaka 9 med ail flkötfeL 

FSrftappad Månads- Rening 3. 

Den ena, en Enka, hade Menfe» , min» 
dre ån vanligt 5 fick ock kring hufvud, half 
och bröft et kliande utflagj tog oro qvållar* 
na Piller af Aloe, Myrrha, Extr. Gent. och 
$ap. Venet* famt blef, efrer 9 veckor, fri« 
(käre efter (lutad Brunn ■ — Den andra, gift, 
fom i 5 år varit befvårad, blef likadan, li- 
tet lättare kånde hon (ig i kroppen — bra* 
kade jåmnt och anno faponöfa Piller, V. S#, 
Hoppning, &c. Den 3:dje en Bondhuftrtt* 
från Neder-Kimmgj 9 fick den igen , under 
drickningen, men brukade ibland EU Al» 
Sapon. & Tr, Colocynt. JJ 30 Gr* ~— 
ftraxt mot Höften fick hon fvår Gikt med 
knölar ofveralt — har brukat pafsande me* 
del — har lindring, men dock ånnu kråra- 

Pig- 

Gyllcndders-Krdmpor 2t 

Den ene, ehoru hackhoftande, drack 
bara vattnet, och fant tig nog förbittrad. 
Den andre, måile efter 9 dygn, Huta dric- 
ka; Feber påkop, fom höll honom til fångs 
och efter många plågor, gingo 2 knölar, ad 
nates externe Lu*, til bulning, då han var 
.' A a 4 fä 376 * ) ^ ( # 

få lycklig , at de låktes , utan at gi til fiftlar, 
pch blef frift efter 5 veckor. 

Svag Maga 4. 

Tre brukada vattnet enfamt, med Mr« 
del — en tog falt ibland — Et Fnjntim* 
mer, tillika hyfteriik, tog ibland medel dår« 
emot — Men magen reftifaerade$. 

Ros-Sirnad I» 

Brukade vattnet helt allena utan falt, och 
vardt frifl*. 

Wuregrus*Plägor 1. 

» Et 7o*åra Fruntimmer, Enk?, och cor* 
pulent — i drack blott t 2 dygn, då hon mat- 
tades, kan hånda af dmens ombyte — ån* 
nu har hon (koftals anfall, och mycket röd* 
grus går då bort — Lap. SqHlus — Åntispa* 
fmodica, The på Uva Urfi, m, id> brakat, 
efter behof, 

Gikt och Rheumatifmtr 8» 

En tog falt ibland , fgmt fåre. måltiden , 
drepparne af Spir 4 Cochleariae, n% m. De 
andre drucko vattnet i flor fats, innom kor* 
tid, utan falt, och hade mycken nytta» 

Majkplägor af fitre arUr 8< 

Tvånne drucko bara vattnet i h5g fatt 
med nytta. Fem togo tillika dageligen i férw # ) O C # 377 

(fa glafet El- Jalap, Comp. med o). Tana- 
ceti författ, hvaraf en fick ut mycket Dem, 
utan mafkj men de andre mifte både Lum- 
bricos Afc. ocb Afcarides — En förnam Fru 
från Landet, fom mifte dageligen hifkeliga 
kylfor af Tcnia, brukade farmna Elix. JaJap- 
pae — - utan fynnerlig effed — kunde ej ta- 
ga Franlka Bolus med Ormbunk-Pulfret5 ty 
gaf jag af GraUola i Dr. Tärt. Ant. i Gr. 
med OU C- Citri gtt, 6 uti 3 Dofes, hvaraf 
bon tre morgnar, mifle famntals af Ma/ken* 
Ockfå, ehuru ung och fpåd, drack hon utan 
plåga, til 10 qvarter, på morgon, och ha* 
fligt 4 Efter hemkomften har hon brukat tre 
lika Dofes af Grät. Pulv. med Pyrmonter* 
vatten, /luppit Mafk, och mätt väl. 

En ting obf.) fom ffir de många Fatti- 
ga, fom hår finnas, Engeifkt Salt vil falla 
nog dyrt vid deras Brunns-Cur, ty fant iag 
upen Solution af Sal. Comm. I Uns på 1 Skalp, 
vatten, fom filat, ftrök med, och gjorde god 
verkan, hälft Ma/kar år deras allmänna egen- 
dom. Sluteligen togo båttre Folk af d«nna 
Solution, och tålde den val, vid förfta * gla- 
fet nemligen, och fköljde ned med Brunns- 
vatten* Så 1795, * ora 96? «ar jag förfökt 
detta. 

A a f Lä* 378 # ) O t # 

Läkare-Nyheter. 

Prov. Medicu» i Linköpings diftriä D# 
Jon. Gust. Lodin har undfådt Profefsors 
uaran oeh heder d 31 Oct. 179?» 

K. Lif-M. D. Ad. Fr* Wedenberg år 
d. 6 Aug. förordnad til Lif-Medicus hos Hen- 
rtes Majrt Enke-Drottningen. 

Öfver*Di/# m. m. D, Daniel Tnét af- 
led d* 4 Nov. 179^ af en Afthma ConvuU 
fiva-nt; han var född den 12 Febr. 1744. 
Hade ftuderat Chirurgien i Stockholm, hot 
Gen. Dir. af Acrel och fullbordade fin kun- 
Ikap genom refor dels til England, Holland 
oeh Tyfkland, men egenteligen Paris 5 hviU 
ka han ock i fenare år åfven å nyo befökre. 
Hade en lycklig fcicklighef at Operera Blåfe- 
ftenj faknas i det affeendet, och efterlån> 
nar Enka utan Barn* 

Til Prov. Medicus i norra delen af Bo- 
hus Lån och at bo i Strömftad , år Med, 
Doå. Fh. Marin d, 12 Nov. i Nåder utnämnd* 

Medicinaj-Profefsoren vid K. Carolinfke 
Academien Do&or Eberhard Rosenblad af- 
fomnade den 2F Martii 1796, på 82:dra å- 
ret gammal. Han hade fti>derat i Upfala * 
felef Afsefsor i K. Coll. Medicum , därifrån 
$746 Profefsor j Lund, och har i <;o år va- 
7\t dep* rr.åft förtrodde och lycklige Pratfi- 
cus fprovincen; yngre BiOt til vår oförgå> 
telige Arcb* RohnÅm, 

ftl tolc§* * ) o ( # 37£ 

Afsefsoren Apelbaum bar fådt Nådigt 
tilftånd at feyta (in Prov. Med. tjenft i Ny* 
köpings Lån med Prov. Med. i WefterboN 
ten Reg. Fåltfk. Doélot Eklunp, och har 
därefter begårt och undfådt Nådigt affoed. 

Prov. Med. i Malmö D. Peter Unge 
har d, 3 Apr. 1796 undfådt Nådigt Affked 
och efter honom år Med. D« MaGN. Fr* 
Wéylander i Nåder utnämnd. 

Til Prov. Medicus i Blekinge efter af. 
Jedne D. Lindvall, har K. Mai:t f Nåder 
gtnåmnt Med. Do&. A.Siöborg. 

Til Prov. Medicus 1 Nora drftriÄ af Ö*. 
rebro Lån år Kgl. Hof-Medicus Licent. Joh* 
L* Aschan i Nåder utnämnd. 

Poftom Pet. Uimge år af K. M. Nå- 
digft förordnad til Brunns-Intendent vid Räm- 
Jflfcu 

K. Lif-Med. och Asfesforen i K. Colh 
Med. D- Joh. Gust. Halmaim afled den 19 
Martti, på 7i:fta året gammal. Han hadö 
ftuderat i Upfala, reft i Frankrike och Ita* 
lien j lamt efter 1756 varit Practicus i Stock. 
holm. Föreftod egenteligen den Veneriflke 
Cur-anftalt, fom under Öfver-StåthålJarens nv» 
feende år för Stockholms Stad inrättad, famt, 
var på de fednare åren Brunos-Intendent vid 
Djurgår<feHålfo-Brunn. • F6fr 380 '#)*(# 

Förteckning 
Innehållet af XII:te Bandet: 

Pagi 
Profefsor TRENDStBNBU&GS Erabets-Be- 

råtteife, dat* d. 15 Mart. 1795 • 1, 
Bref från Laz. Chir* Holbekg • • - 13» 
Dito från Las. Chir, Wingemabk * • 16. 
Prof. We^tbergs Embets-Beråttelfe • 1 7» 
F6>15fte på Almånna Barnbård»hufet 

1794 - ■*• • • 20» 

OMei vationer vid Laz. i Mariåflad f af 

A. Noklin - - <• • 2X« 
Sjuk-förflag fråp Uleåborgs Lazaret <= 30» 
Huf vud - iflkålens brott, botad af L» 

Hoiberg - - • • 36* 

Pr. Med. Dr. StAhis Embets-Beråtf, • 39,» 
Beråttelfe om den få kallade Under-? 

Brunnen - - » 4?« 

K. CoUIegii Medici Protoc dårom » fét 
Embets-Beråttslfe af Prov* Med Dr» 

Björklunp - - - -57* 
Bref från Tunis til fram!. &rch* och 

Ridd. Bäck - - «• * 64* 
Sjuke på R. Lasarettet i Stockholm, 

år 1794. • <• * f 'i ,.* 79* 
Sjuke i Prov. Lazaretterne år 1793 

och 1794 « _» - - 72. 

Dito i Sajugkenskb Sjukhufet 1793 • 7ft # ) ö ( # 381 

Förlfifte på Barnfängshufet Pro Patria 

1794 - - - * • 76, 
Sjuk-Jöurnal i Uleåborg, fflr 1793, af 

Affeff. Joh.. A. Dahlgren • - 76* 
Embefs-Berättelfe af Prov* Med, Dr. 

Halenius - 7g # 

Väderlek och gångbara Sjukdomar i 

Stockholm, Jul. — Dec, 1793 - 84* 
Belkrifning af Uieåborgs Hålfobrunrt «• gg. 
Väderlek och gångbara Sjukdomar i 

Stockholm år 1794* , ' • • 9f. 

Läkare- Nyheter jJN • • \>'m iqo* 

AflefT. WåhliiCs "tnbefs- Beråttelfe - Ä I07* 
Apoth. Berzelii beråttelfe om fin Rha- 

barber-Plantage - 109* 

K. ColL Med. Protocoll om et Pulver 

från Uddevalla Apothek - - 112» 
Lifmodrens omftjelpning be(kr. - - 114* 
K. Coll. Med. Bref til Kongl, Maj:t 

om et mord - Hg, 

Vifitation på Uddevalla Apothek • - 120. 
Embets- Beråttelfe från Jämtland, af 

C. G. PlLO .... i21. 

Sjukligheten vid K. Örlogs- Flottan, 

Krigsåren 1788 — *790 - - T26* 
Chirurgifke håndelfer af Q.Caspeässon - 169. 
Sjuke på K* Lazarettet i Stockholm, 

år 1795 * 171* 

Dito efter framl. AflefT. Dr. Strand- 
bergs Inrättning • 172* 
Förlööe på Alm; Barnbörds-hufet 1795 - 1??. 

Em* m # ) o ( % 

Embets-BeråtteJfe af Prov. Med. Dr. 

Si/ndius - - - - I?6* 

Dito af Pr. Med. Dr. Flodin - - 177, 

Dito af Prof. Lodin - * * 182. 

Dito af Dr. Ståhl från Cuopio - * 189* 

Dito af Prof» Westjerg - 192* 
Rush Mtdicinal Inquiries and Obfer* 

vallons *— rec. * igf* 
Van den Bosh om Kogpors flsötfel - 3 

rec. * • - - * i\§* 

Recenfioner af Dr. Carl änder - - 22 g« 

Embets*Beråttelfe af AfTefl. Nordblad - 24U* 

Dito* af Afleff. BjörnlUnÄ - 249* 

Dito af Prov. Med. Dr. Marin • - 260* 

Dito af Prov. Med* Dr. Halenius - 265* 

Dito af Prov. Med. Dt. Åkerberg - 271* 

Dito af Afleft. Hultman • ? • 273» 
Sjuk - Journal 1795 i Uleåborg 5 af 

Affeff. Dalgren - * • 27^ # 
K» Coll. Med Bref til K. Svea Hof- 

Rått, om et Barnamord * - 2?6« 
K- Coli. Med. Bref til K. Commerce- 

CoII. om Alcohol Vini - - 278* 
Pito til Landfchöfdingen i Cälma* om 

^en död Flicka - * - 279* 
Difo til RongL Maj:t om et mördat 

Barn - - - - 280» 
£mbers«Beråfte!fe 179^ i af Pr. Med- 

Dr. Acharius * 2%2* 
Dito om Veneri/ke Sjakhufet i Vad- 

ftena « * * . * # ) o ( # 383 

Hof-Chir. Wbstrels Beråttelfe om Ve* 

neriflce Ambul. Curhus • * 291. 

K* CoIIegii Medici underdåniga Projeft 
til KongL Maj:t om en hy In- 
ftrudion • • • • 2Q4« 

Dito til Reglemente angående Chirar- 

gi/ke Vetenlkapen • 30?* 

Rapport til K. Coll. Med. om Amba- 
Jatonlke Cur • hufen 1796 , i 
Oftergöthland , af Lars Mesen - 313. 

Embets- Beråttelfe af K. Hof* och 

Pr. Med. D/LévEN, för 1794 • 321. 

Dito för 1795 • - • • 328» 

Bref til Utgifvareo, från Comminifter 

Forsuim * - • • 332. 

Dito från L. Hoixberg til General-Di- 

reäeuren och Ridd. Ar Acrel • 339. 

Venerifke Sjuke i Linköpings Låfl, 
vårdade i Ambul. Cur-hus 1796, 
af Lars MEcérn • 341. 

Födde och döde i Stockholm år 179^ - 342. 

Sjuke under 1796 års Sjö-Expedition, 

af N. Lönnroth - 344* 

Venerifke Sjuke i Linköpings Lån, vår- 
dade i Ambul. Cur-bus 1796, af 
Håkan Réjman - - - 3 $2. 

Beråttelfe om vifse Mercurial-medel, och 
Lårbenets amputation, m. m. af 
L. Houberg - - • - 356. 

Embets-Beråttelfe af Prov. Medic. Dr* 

FtoDiH - - • • • 3?8* 
'A " * " Dito 334 # ) ö ( # Dito från Cdopiö, af A. J. STÄHt • %6u 

Venerifke Cur-blis-lnråttningen i Stock- 
holm, af J. G^ Hallman - » 364* 

Prov» Med. Du Acharii Embets-Be* 

råttelfe om Wadflena Cur-hus, • 369* 

likare-Nyheter - • - - 37g. 
Re- Re gift er 

S/ver 
Tolfte Bandet 

A. 

Amphimerina Catharr. til Sjöfs, 349* 
Angina peåoris* hvad den år, 230. 
Arfenikens kraft rnot Kräftan, £09. 
Arum, defs Rot duger endaft får/k elle* nyfi 
torkad, 2364 

B< 

Benbrott, dofnpl. 21* 

Benröta (fvår) 25* 

Bens aftagning, 13, 14. 

Blodfpottnings.bot, 205, 242. 

Blodftårtnirig vid trrifsfall, 3, 4» 

Bröft-fiftlar, 166. 

Bölder emellan luftröret och Matftfupeö $ iÖ8* 

C. 

Cerebellurn , örfak til minne och liflig* 

het$ 229. 
Cholera (dödlig) 42, botad, 191, 203^ 
Contufion på haliknotorne (dödlig) 27* 

Diabete*, botad, 241. 
Digitalis purpurea , defs kraft, 23 ?« 
XUB<N;o2<i. B h fat. Regijkn 

F. 

Fattigdomens verkan, 24$. 

Feber (malighe) 53, 79? I2 8> 129, 177* 

246, 266, lindrig, 8* 5 182. 
Feber (Remitt. och gallaktig) 200, 322,328^ 
Foten affaller, 33 
Flor. Arnicae kraft i Pefien, 67. 
Frofs-bot, 17, envifas Fr: bot, 20^, 321. 
Forioisning (fpasmodi/k) 7, fvår, 238 > 25?* 

G. 

Galenskap, botad, 242, 320* 
Gickt, 373, 376- 
GREGORII Brann i Savolax, 363. 
Gulfot, 257. 
Gyilenäder-kråmpor , 375a 

a 

Harmynfe, botade, 337. 

Hufvuri&åien illa fkadad af (kött, 36. 

Hydrocephalus internus, 164* 

Hydrophobie, 2IO, 242. 

Håifefvujft (ftoi) afknuten, 3f f 336, 340» 

Jimfårelfe emellan vilda och cfviliferade Na* 

tioners Sjukdomar, 198. 
Indianemes Sjukdomar, 196» 
Låkemedel, tg?* 
Infuenza, 192, 250- 

Kikc k. 

Kikhofta, 190, 3^9? 369. 

Kina-bark (den Brafili/kej 106. 

Ko-dyngas nytta i Sår, i6« 

Koppor, anm. dåivid, ig, 44 , 60, 178, 
181 5 '89, 2l6. Hufvudmedel dar* 
emot, 224, 243, 248, 249, 260, 
265, 272, 283, 36l* 

Kräftans bot, 209, 336. 

Köks-Salts Uxerande kraft, 377* 

Ledfvamp, del* bot, 237* 
Lifmodrens omftjelpning , beilcr. 114. 
Lungfotens bot, 200, 233, 33o. 
Läkare och Låkarekonften anm* 2(4, 231? 

M. 
Magkråmpor, 376. 
Mania, 166 , 2<J2. 
Manna, hvad den år, 236- 
Maikplågor, igi, 207, 255, 274j 376. 
Matens och Smakens inbördes föx hallan» 

de, 213* 
Minne, orfaken rjartil^ 229* 
Moderpafsion, 374, 
Månadsrening, 375. 
Målsling, 43 , 80. 
Mördads obduäion, 191, 258- 

B b 2 NJwö 
N* 
Jtfjurfteu, 60, 376* 

Pannebenet fpråekf, 338. 
Paracetithefis förrättad, 337* 
Peripneumonie , 262, 33Q» 
Peften i Tunis, anm. 669 
Pieujrefie, 26 f. R. 

Rhabarbef-Plantage j Jönköping, iGg , 109» 

Ros- feber 5 376* 

Ros-fvuIInad, 330, 

Ryggvärk, bot, 242, 373, 37§* 

Råform (fvår) 31, 

R^drpt, 3Q, 40, 334, 

i, 

Scrophlers bo!, 242* 

Sinqes-röreifers verkan i Sjukdomar, 21 I, 

Sjukbqfef i Norrteije , 63. 

Wennersborg, 339, j 
Skabb, 373. 

Skarlakans-feber, 179, ioi , 321, 369* 
Skårbjugg, 373, 374, * föngelfer, 362, til 

fjöfs, 24f. 
Smakens och Matens inbördes förJiålljiQ* 

Spafmers bot, 240* 

ftick* togifitr* 

Stockholms Invånares antal, 343* 
Strypfjukan (Cynanche trachealis), 204^ 
Sur Såpas tilredoing och nytta, 228» 
Sår (/kjutrtl) 169, 

T, 

Tetanus, defs bot, 209, 2IO# 
% in&. coloc. verkan, J7, 193» 

U. 
Upkaftniflg (långfam) dödande, 187; 

~$ 

Vattufot, bot, 228t 2 4 r » 2 ^9 7&h il%l 

yeneriik Smitta, 39, X24, 176, 183 9 246, 

251, 271, 274> 284, 2)1, 324, 

340, 341, 352, 360, 364- 

Venerifke Sjukhufej i Wadftena, 285 2 373* 

«• 

O. 
ögon- och Oron * Sjukdomar, 33f« 


ISH 
MUSEUM 

20 "avtt 29 

natjjral 
his-töry. 

.. pik . - :; ■■ ■ ' . " ■ fil 
-& - ; ■. .. t,#| ■