Skip to main content

Full text of "Zandvoortse kranten - De Zandvoortsche Courant 1932"

See other formats


Zaterdag 2S Januari 1932 32ste Jaziréemg, 
■Jhf feN&'.^o Officieel Orgaan BAD-COURANT der Gemeent MET OFFICIEELE BADG ASTEWUJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOÖRTSCHE COURANT" en „STRAND-REVÜE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

Gedurende, het gcheele jaar ƒ 3-50 

„ „ Badseizoeii „ 2. — 

„ „ Winterseizoen -■ — 

Afzonderlijke nummers , 0.10 Directeur-Redacteur: 0. VAN OER MIJE 
Trekt Unietaen wat yeder scclit, 
Maer doet, dat biüyk is en recht. Dit blad is verkrijgbaar bij : A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W.J.LORENZ, 
Boekhandel, Hallestiaat II; V. J. VAN PIITEGEM, Boekhandel, Bury. 
Engelbertsslranl 1 1 ; S. VERLOOP, Kantooi boekhandel, Haltestiaal 3Üa; 
E. J. KOELMAN, Boekhandel, Groote Krocht 34. Advertentiën van 1—6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. BisB*ecBiu : Bi*&sggste 1, aiat S Telef. 27 

ET ES i B£T£iE «SC 
TELEFOON 287 

OFFICIEELE KENNISGEVINGEN 

Inschrijving voor 
den Dienstplicht. ^^ Burgemeester van Zand- 
.vlPft maakt bekend, dat in 
JANUARI a.s. voor den dienst- 
plicht moeten worden ingeschre- 
ven personen, die geboren zijn 
in 1913. 

Voor de aangifte ter inschrij- 
ving zal in het bijzonder gelegen- 
heid worden gegeven ter ge- 
meentesecretarie op 6, 7 en 8 
Januari 1932. 
' Omtrent deze inschrijving en 

.^mtron* Af in<=<'hr'<"in<T_ (ii<* in 

sommige gevallen binnen een 
anderen termijn moet plaats heb- 
ben, geiden de volgende bepa- 
lingen van de Dienstplichtwet en 
van het Dienstplichtbesluit. 

Wie wel en wie niet ingeschreven 
moeten worden. 

Art. 6 der wet. 1. Behoudens 
de bepaling van het tweede lid 
wordt voor den dienstplicht in- 
geschreven : 

a. de Nederlander, die op 1 
Januari van het jaar, waarin bij 
19 jaar oud wordt, woonplaats 
heeft in Nederland of in een plaats 
in het buitenland, welke niet meer 
dan 15 KM. van de Nederland- 
sche grens is gelegen, of wiens 
wettige vertegenwoordiger op 
genoemd tijdstip aldaar woon- 
plaats heeft; 

b. de niet-Nederlander,die op 
genoemd tijdstip ingezetene is. 

2. Voorden dienstplicht wordt 
niet ingeschreven de ingezetene, 
niet-Nederlander, die : 

a. is geboren in Nederlandsch- 
Indië, Suriname of Curacao; 

b. blijkt te behooren tot een 
Staat, waar de Nederlanders niet 
aan verplichten krijgsdienst zijn 
onderworpen of waar ten aanzien 
van den dienstplicht hetbeginsel 
van wederkeerigheid is aange- 
nomen. 

In welke gemeente de inschrijving 
moet geschieden. 

Aft. 8 van het besluit. 1. De 
inschrijving voor den dienstplicht 
geschiedt : 

a. indien de wettige vertegen- 
woordiger in NedeJland woon- 
plaats heeft, in de gemeente, 
waarin deze woonplaats is gele- 
gen, tenzij hij een wettigen ver- 
tegenwoordiger heeft, die in een 
andere gemeente in Nederland 
woonplaats heeft ; 

c. indien noch de in te schrij- 
ven persoon, noch zijn wettige 
vertegenwoordiger in Nederland 
woonplaats heeft ; 

te Amsterdam, als de in te 
schrijven persoon of zijn wettige 
vertegenwoordiger woonplaats 
heeft in Duitschland ; ie Rotterdam, als de in te 
schrijven persoon of zijn weiüge 
vertegenwoordiger woonplaats 
heeft in België ; 

een en ander, indien de woon- 
plaats is, gelegen in een piaals, 
welke niet meer dan 15 K.M. 
van de Nederlaudsche grens is 
gelegen. 

2. Indien de in te schrijven 
persoon en zijn wettige vertegen- 
woordiger beiden woonplaats 
hebben binnen het onder c be- 
doelde gebied, doch een van hen 
in Duitschland en de andei in 
België, geschiedt de inschiijving 
te Amsterdam of te Rotteidam, 
naar gelang de in te schiijven 
persoon in Duitschland of in 
B?!gië'.woonplaats heeft. 

'o. "V'uoi ue luepasbfïig vms ü'u 
artikel wordt in aanmerking ge- 
nomen de woonplaats op 1 Janu- 
ari van het jaar, waarin de in te 
schrijven persoon 19 jaar oud 
wordt, of, geldt het inschrijving 
op grond van art. 7 der wet, de 
woonplaats op den dag, waarop 
het in dat aitikel bepaalde op 
den in te schrijven persoon van 
toepassing is geworden. 

Aangifte ter inschrijving. 

Art. 8 der wet. 1. Behoudens 
de hieronder vermelde uitzonde- 
ringen geschiedt de inschrijving 
voor den dienstplicht op aangifte 
bij den burgemeester der hiei- 
boven vermelde gemeente. 

2. De aangifte geschiedt door 
den in te schrijven persoon zelf 
of bij verhindering door zijn 
wettigen vertegenwoordiger; zij 
kan geschieden door tusschen- 
komst van een daartoe schrifte- 
lijk gemachtigde. 

3. De aangifte geschiedt: 

a. voor zooveel betreft de in- 
gevolge art. 6 der wet in te 
schiijven personen, in de maand 
Januari van het jaar, waarin zij 
19 jaar oud worden ; 

b. voor zooveel betreft de in- 
gevolge art. 7 der wet in te 
schrijven personen (zie hierna), 
binnen dertig dagen na den dag, 
waarop het in dat artikel bepaalde 
op hen van toepassing is ge- 
worden. 

Art. 10 van' liet besluit. 1. Zon- 
der aangifte wordt voor den 
dienstplicht ingeschreven : 

a. hij, die is opgenomen in 
een krankzinnigen-, idioten-, 
doofstommen- of blindengesticht, 
een rijksopvoedingsgesticht, een 
tuchtschool, een gevangenis of 
een rijkswerkinrichting ; 

b. hij, dia ingevolge art. 39 
van het Wetboek van Strafrecht 
ter beschikking van de Regeeiing 
is gesteld eu niet in een rijks- 
opvoedingsgesticht is opgeno- 
men ; 

c. hij, die als vrijwilliger be- 
hoort lot de landmacht — uit- 
gezonderd den viijwilligen land- 
storm — , tot de zeemacht of tot 
-£=3 

tol &s de overzeesche weeimacht; 

d. hij, wiens inschrijving wordt 
vervroegd krachtens een toestem- 
ming, als hierna bedoeld. 

Inschrijving voor den gewcnen tijd. 

Art. 15 van hel besluit. 1. Hij, 
die eerder wenscht te worden 
ingeschreven dan naar zijn leef- 
tijd zou moeten geschieden, 
vraagt daanoe met opgaaf van 
redenen toestemming bij een 
verzoekschrift, dat hij aan den 
Minister van Defensie zendt vóór 
1 Mei van het jaar, waarin hij 
17 jaar oud wordt. Hij legt daarbij 
over een bewijs van instemming 
van zijn wettigen vertegenwoor- 
diger. Indien de minister in de 
opgegeven redenen aanleiding 
zou vinden het verzoek toe te 
slaan, stelt hij den belangheb- 
bende in de gelegenheid een 
onderzoek te ondergaan ter zake 
van lichamelijke geschiktheid 
voor zoover niet bij hetverzoek- 
schiift vei klaringen zijn overge- 
legd, waaruit de geschiktheid 
voldoende blijkt. 

Inschrijving na den gewonen tijd. 

Art. 7 der wet. 1. Voor den 
dienstplicht wordt ook of wordt 
opnieuw ingeschreven — voor 
zoover hij niet reeds ingevolge 
art. 6 der wet is ingeschreven : 

a. de Nederlander, die na 1 
Januari van het jaar, waarin hij 
19 jaar oud woidt, en vóór 1 
Januari van het jaar, waai in hij 
25 jaar oud woidt, zijn woon- 
plaats in Nederland of in een 
plaats ia het buitenland, welke 
niet meer dan 15 K.M. van de 
Nederlaudsche giens is gelegen, 
heeft gevestigd of wiens wettige 
veitegenwooidigcr in dat lijdvak 
zijn woonplaats aldaar heeft ge- 
vestigd ; 

b. hij, die in bedoeld tijdvak 
Nederlander of opnieuw Neder- 
lander is geworden, indien hij 
of zijn wettige vertegenwoordi- 
ger in Nedeiland of in een plaats, 
als onder a bedoeld, woonplaats 
heeft; 
„RiNKO" Garage'- Teïei 224 KLEERMAKERIJ H. L JEROE 

ZANDVOORT 
Groote Krocht 37 - Telefoon 355 c. de niet-Nederlander, die in 

K P -} r> a 1 -1 lï-Jt-oIr i n O o v O ' «n .^ C\ f 

1 J * ~ - 

opnieuw ingezetene is geworden ; 

d. de ingezetene, niet Neder- 
lander, die in bedoeld tijdvak 
ophoudt te behooren tot een 
Staat, als bedoeld in art. 6 tweede 
lid, onder b, der wet (zie hier- 
vóór). 

2. Met betrekking tot het be- 
paalde onder c geldt art. (3, 
tweede lid, der wet (zie hiervóór). 

(Zie omlreni de aangifte art. 8 
der wet, derde lid, b, (hiervóór.) 

Strafbepalingen. 

Art. 48 der wet. I. Met hech- 
tenis van ten hoogste veertien 
dagen of geldboete van ten hoog- 
ste hondeid vijftig gulden woidt 
gestraft : 

a. hij, die niet voldoet aan een 
ingevolge art. S, tweede lid, der 
wet op hem rustende verplich- 
ting ; 

b. degene, die in verband met 
deze wet van hem gevraagde 
opgaven niet of niet- naar waar- 
heid verstrekt ; 

c. diegene der bestuuiders 
van krankzinnigen-, idioten-, 
doofstommen- of blindengestich- 
ten, ï ijksopvoedingsgestichten, 
tuchtscholen, gevangenissen of 
rijksweikinrichtingen, die niet 
voldoet aan een ingevolge art. 8, 
(weede lid, der wet op de be- 
stuurdets lustende veiplichting 
of die niet overeenkomstig bij 
Koninklijk besluit gegeven voor- 
schriften opgaven verstrekt tei 
inschiijving voor den dienstplicht 
van in die gestichten opgenomen 
personen. 

2. Met gevangenisstraf van ten 
hoogste (wee maanden of geld- 
boete van ien hoogste zeshon^ 
derd gulden woidt gestraft hij, 
die opzettelijk een der in het 
eerste lid bedoelde feiten pleegt. 

Vrijstelling van den Dienstplicht. 

Hij, die vrijstelling wenscht 
wegens broederdienst of wegens 
het bckleeden van eengeestelijk 
of een godsdiensiig-menschlie- 
vend ambt of opleiding tot zoo- 
danig ambt, behoort daaitoe, 
voot zoover mogelijk, aanvinag 
te doen bij de aangifte ter in- schiijving. Bij de aangifte bestaat 

to;r<iT-)c i^.il orri»i l*» f • H /-i •■»■* ï e ^ • ■» «i_ 

de in fe schrijven persoon ver- 
moedelijk een andere reden van 
vrijstelling zal kunnen doen gel- 
den, ook hiervan opgaaf te doen. 

Beteekenis van de uitdrukking 
„wettige vertegenwoordigers". 

Waar in de Dienstplichtwet 
of in het Dienstplichtbesluit 
wordt gebezigd de uitdrukking 
„wettige vertegenwoordiger", 
woidt daaronder verstaan degecn, 
die de ouderlijke macht, de 
voogdij of de curateele uitoefent. 

Zandvoort, 22 Dec. 1931. 
De Burgemeester voornoemd, 
VAN ALPHEN. 

ÖRA1VK.WET 

Biugemeester en Wethouders 
van Zandvoort brengen ter open- 
bare kennis, dat op Ï5 December 
1931 bij hen is ingekomen een 
verzoekschrift van Jacob Roemer, 
van beroep Caféhouder, wonende 
te Zandvooit, om vergunning 
voor' den verkoop van steiken 
drank in het klein in de navol- 
gende localitcit: beneden locali- 
teit van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Zandvoort, 
sectie B, no. 5S4G, plaatselijk 
gemeikt 3, en gelegen aan de 
Zeestraat. 

Binnen twee weken na de 
dagteekening dezer bekendma- 
king kan ieder tegen het veileenen 
van deze vergunning schiiftelijk 
bezwaren bij Burgemeester en 
Wethouders inbrengen. 

Zandvooit, 22 Dec. 1931. 

Burgemeester en Wethoudeis 

voornoemd, 
De Butgemeesier, 

C 'SLEGERS, l.-B. 
De Secretaris, 

J. DE BRUIN, l.-s. Zenuw-Tabletten 75ct. 
Laxeer-Tabletten .. 60et. 
Hoofdpijn-Tabletten 60ct. 

Bij Apoth. en Drogisten Illllllllllllül IllllllllllllllllllllllUlUlIlllllllllllllllllllllllllllllllll.lllllllllllllllIIIIU $r4wt%4 
CH SPREKEN, LEZEN en 
SCHRIJVEN in zes 
maanden. Correcte en 
beschaafde uitspraak. 
Geen School-Engelsch. Steller dezer heeft 16 jaar onafge- 
broken onder Engelsche vlag gewoond. 

BILLIJKE CONDITIES 
Aangename Methode 

J. M E IJ S T E R 

ZEESTRAAT 44 DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort brengen ter open- 
bare kennis, dat op 24 December 
1931 bij hen is ingekomen een 
verzoekschrift van Max Noacli, 
van beroep restauranthouder, 
wonende te Zandvoort, om verlof 
voor den verkoop van alcohol- 
houdenden drank anderen dan 
sterken drank, in de navolgende 
localiteit : benedenvoorlocaliteit 
van het perceel, kadastraal be- 
kend gemeente Zandvoort, sectie 
C, no. 516, plaatselijk gemerkt 
27, en gelegen aan de Kerkstraat. 
. Binnen twee weken na de 
dagteekening dezer bekendma- 
king kan ieder tegen het verleenen 
van dit verlof schriftelijk bezwa- 
ren bij Burgemeester en Wet- 
houders inbrengen. 

Zandvoort, 28 Dec. 1931. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

J. DE BRUIN, I.-s. 
Bij Ruwe 

Gesprongen 

Handen 

PUROL Feiten en cijfers 

~over schooi en 

onderwijs. 

VIII 

Deze maatstaf is niet te streng, 
want de meeste leerlingen komen 
op ongeveer 6-jarigen leeftijd 
op school. Wij vragen nu, welk 
gedeelte van de leerlingen in 
elke klasse een hoogere leeftijd 
heeft bereikt. De statistiek geeft 
de volgende percentages achter- 
blijvende leerlingen: rjaar 


Procent 


1 


5,1 


2 


9,4 3 13,3 

4 18,3 

5 24,ö 

6 20,9 

Wij merken op, dat het aantal 
achterblijvende leerlingen tot het 
5de leerjaar toe stijgt en daarna 
afneemt. De ergste achterblijvers 
halen de 6de klasse niet meer. 
Opmerkelijk is, dat, gelijk uit 
uitvoeriger cijfermateriaal blijkt, 
hetaantalachterblijvende jongens 
dat der achterblijvende meisjes 
steeds overtreft. 

Wij komen nog even terug op 
de cijfers betreffende het verloop 
der leerlingen. Ook bij de U.L.O.- 
scholen trekken de verschillen 
in de bezetting der achtereen- 
volgende leerjaren de aandacht. 
Hier zijn zij, zoo mogelijk, nog 
belangwekkender dan bij het 
gewoon lager onderwijs. Stellen 
wij de eerste klasse der U.L.O.- 
school op honderd leerlingen, 
dan krijgen wij: 

Leerjaar 1 100 

„2 61,7 

3 40,7 

, Opvallend is vooral het sterke 
verloop na de eerste klasse voor 
veel leerlingen, die nimmer van 
plan zijn geweest de geheele 
school te doorloopen, in de plaats 
treedt van het zevende leerjaar 
der school 'voor gewoon lager 
onderwijs. Maar ook na de 
tweede klasse verdwijnt er een 
groot procent der leerlingen. 
, Wij stellen ons voor de vol- 
gende week deze reeks te be- 
sluiten met eenige gegevens over 
oudercommissies en ouderavon- 
den,' over het ' geneeskundig' 
schooltoezicht en de naleving 
der Leerplichtwet. 

Bewerkt door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. 

Wanneer wij nagaan op .welke 
wijze de bevolking der scholen 
voor gewoon lager onderwijs 
over de achtereenvolgende leer- 
jaren is verdeeld komt ons het 
beeld van de (afgeknotte) pyrami- 
de voor den geest. Na de eerste 
klasse, die wij ons als de basis 
denken, neemt het getal leer- 
lingen in elke volgende klasse af. 
Stellen wij het getal leerlingen in 
het eerste leerjaar op honderd, 
dan daalt de klassebezetting als 
volgt: 
0t?O BJÊRUCH NSTa^&lgJ II 
Nederlan&sche Maatschappij, opgericht 1887 iiiiiiiEiiiiiEiiniiüiiitniiinnnNi KEES PRUIS, WILLY DERBY 
en LOU BANDY 

vullen Uw avonden met eerste klas Humor. 

Maar U kunt Uw tafel aanvullen met HOOGSTE 

kwaliteit vleesch voor LAAGSTE prijs! 

PROBEERDE U AL? DOE HET NU! ■ VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) VET KALFSVLEESCH (Blank) 

Poulet en Oeliakt per pond f 0.75 

Karbonaden, Lappen en Borst „ „ f 0.80 
Fricandeau en Nierstuk'. . . „ «f 0.90 
Biefstuk en Oesters „ „ f 1.10 

Ie kwaliteit RUNDVLEESCH 

pond Lappen (flink doorregen) ... f 1.00 

pond Rollade „ f 1.00 

pond Gehakt (half om half) .... f 1.00 

pond Lappen (mager) f 1.35 

pond Riblappen f 1.50 

3 pond Rosbief f 1.50 

3 pond Lende f 1.65 

3 pond Haas f 2.25 

3 pond Biefstuk . . ". f 2.25 3 pond Karbonaden (Schouder) ... f 0.90 

3 pond Karbonaden (Rib) f 1.25 

3 pond Karbonaden (Haas) f 1.35 

3 pond Fricandeau • .'. f 1.50 

3 pond Rollade f 1.30 

3 pond Lappen (mager) f 1.25 

5 pond Hamschijf f 1.00 

Als reclame 5 pond dik Reuzel ... f 0,90 

5 pond Gedraaid Vet f 1.00 

Vet, per pond f 0.40 

Reuzel, per pond f 0.25 

5 pond Kop met oor f 0.60 

Grove en Fijne Geldersche Rookworst: f 0.50 r». pond ■ IETS FIJNS IETS FIJNS IETS FIJNS Aanbevelend, H. VAN E LD IK 

Dr. Joh. Metzgerstraat 6 - Telefoon 416 i Leerjaar 1 
• .. 2 . . 100 

. . 93,4 

3 . . . 92,6 

„ • 4 . : . 90,5 

5 . . . 80,7 

6 . . . 70,6 

7 . . . 41,8 

Op grond ^van deze cijfers 
mogen wij wellicht zeggen, dat 
van de leerlingen, die in de eerste 
klas worden toegelaten 20 a 30 
pet. de zesde klasse niet haalt. Er 
blijft op dit gebied nog veel te 
onderzoeken. In de Statistiek van 
het Gewoon en Uitgebreid Lager 
Onderwijs 1929 _wordt er op ge- 
wezen hoe gecompliceerd het 
schijnbaar eenvoudige vei schijn- 
sel,, dat wij in J j£t bov enstaande 
s faal je "fi'ë DBéTTuny ed fü k~ï "wéf k e : 
lijkheid is. Er zijn op dit .punt 
nog verschillende, vragen op te 
lossen. Hiertoe behoort ook deze, 
hoe het komt, dat de leerjaien2 
t/m 6 insde grootere gemeenten 
in verhouding tot het getal leer- 
lingen in de eerste klasse sterker 
bezet zijn dan in de kleinere 
plattelands-gemeenten. 

• Wat ook in dit verband- nog te 
onderzoeken blijve, vaststaat, dat 
er een groot aantal leerlingen is, 
dat dezen gang van het onderwijs 
niet kan bijhouden en achter 
raakt. Dit valt aanstonds in het 
oog, wanneer wij letten op de 
leeftijden der leerlingen in ver- 
band met de klasse, waarin zij 
zijn geplaatst. Dienaangaande 
brengt de onderwijsstatistiek 
hoogstbelangwekkende gegevens. 
Nemen wij met het Centraal 
Bureau voor de Statistiek aan, 
dat een leerling, die op 31 
December 7 jaar oud is, in het 
eerste leerjaar nog als normaal 
geplaatstkan worden aangemerkt, 
dan geldt als uiterste leeftijd 
voor het tweede leeijaar de 
leeftijd van 8 jaar, voor het 
derde leerjaar die van 9 jaar enz. : PLAATSELIJK NIEUWS : 

• • 

Gemeentelijken dienst voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon. 

Namens bovenstaand bestuur 
breng ik onzen oprechten dank 
aan den heer' Hofman, Vleesch- 
houwer en Spekslager, Da Cosla- 
plein alhier, voor zijn giool 
Kerstgeschenk, n.1. 200 pond 
gehakt en 100 pond vet, ons ter 
beschikking gesteld voor de ge- 
zinnen der werkloozen en be- 
hoef tigen. 

Ook namens hun allen die dit 
dankbaar in ontvangst hebben 
genomen, oprechten dank. 

Voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon : 
/ T. Molenaar, Voorzitter. Nieuwjaarsgroeten DIRECTIE en REDACTIE 
ZANDVOORTSCHE COURANT 

Pj. 

N.V. ANTH. BAKELS 

Kerkstraat 31 p. f. 

M. BLITZ, Zeestraat 19 

Telefoon 331 p. f. 

P. VAN DEN BERG, Haltestr. 20 
Groeten en Fruit p. f. 

H. BOS, Rijwielhandel 

- Groote Krocht 27 " p f. 

G.- B-AKKENHOVEN/ Groenlen en 
Fruit, Bakkerstraat 3 p. f. 

L. BLAAUBOER, Haltestraat 

Drogist p. f. 

S. BOHEMEN, Fotograaf 

Kerkstraat 3 p. f. 

E. H. BROKMEIER, Haltestraat 50 
Telefoon 2 p. f. 

H. BRINK, Wijnhandel 
Groote Krocht 28 p. f. 

H. B L U IJ S, Café-Restaurant, 
Zeestraat 46, wenscht zijne geachte 
clienteele en vrienden een Geluk- 
kig Nieuwjaar.- 

C. BEEKHUIS, Brandstoffen- 
handelaar, Pakveldstraat 14, wenscht 
zijne geachte clienteele een Geluk- 
kig Nieuwjaar. P. BAKKENHOVEN 

Diaconiehuisstr. 21 

P . f. § E. BOS § 

f en Echtgenoote f 

i wenscht alle klanten, f 
* vrienden en kennissen een I 
|. voorspoedig 1932. ¥ 

O#<>»®O0^>»Of>0<xg»O^00($X>0^>CX«^O0^00<g>O0^o 

L. B. DIEMER en 
T. DIEMER- VAN DOORNMALEN 
P^E. 

J. VAN DUIVENBODEN 

Haltestraat 45 p. f. 

Hotel „DRIEHUIZEN" 
Pj_f- 

J. VAN DUIJN, Schoenmaker 

Zeestraat 69 p. f. 

De Goedkoope Winkel 

Kerkstraat 23 

\ p. f- Bloemenmagazijn „ERICA" 
C. G. W. CASSÉE, 

Haltestaat 1 p. f. 

N.V. „DE ECONOOM" 

Swaluëstraat 20 — Zandvoort 
Rochussenslraat 1 en 

Van Beuningenplein 32, Amsterdam 
Combinatie H. E. K. 

wenscht hare geachte clienteele en 

vrienden een Gelukkig Nieuwjaar. 

H. VAN ELDIK 

Vleeschhouwer 

Dr. Joh. Metzgerstraat 6, Tel. 416 
wenscht zijne geachte clienteele en 
vrienden "een Gelukkig Nieuwjaar. 

P. M.' GRAVÈNSTËijN,'"Loodg[eter 
Zeestraat 45 " p. f. 

K. GROOT, Broodbakker, 
Stationstraat 4, wenscht zijne ge- 
achte clienteele en vrienden een 
Gelukkig Tvlieuwjaar. 

J. M. GANSNER, Haltestraat 6l' 
en Piet Heinstraat, wenscht zijne 
geachte clienteele en vrienden 'een 
Gelukkig Nieuwjaar. 

F. L. GRUITROOIJ, Sigaren- 
magazijn „Het Raadhuis", Halte- 
straat 9, wenscht zijne geachte 
clienteele en Vrienden een Geluk- 
kig Nieuwjaar. 

GARAGE 

Gebr.C.BiiH.v.d.Geer 

Groote Krocht 20 

. p- f- ■ 

ALBERT HEIJN, Kerkstraat 30 
P-J- 

P. A. HOUTMAN, Luxe Brood- 
bakkerij, Kerkstraat 15 p. f. 

M. HOLLENBERG, Brandstoffen- 
handelaar, Diaconiehuisstr. 1 p. f. 

HAARLEMSCHE GROENTEN- en 
FRUITHAL, Haltestraat 40 p. f. 

"HARRY HART, Sigarenwinkel, 
Kerkstraat 20, wenscht zijne ge- 
achte clienteele en vrienden een 
Gelukkig Nieuwjaar. 

E. JONGSMA, Garage „Rinko", 
wenscht zijne geachte clienteele 
een Gelukkig Nieuwjaar- 

Wed. W. G. DE J00DE 

Melkinrichting „PLAACIUS" 

Stationsstraat 2 p. f. 
Bij de wisseling des jaars 

Voorspoedig 19 3 2 

H. L. JER0E, Kleedermakerij 
Groote Krocht\ 37 - Tel. 355 
A f J DANKT UW 'OUDE SCHOENEN" NIET AF, MAAR LAAT ZE 

RADIEEREN 

(Opnieuw kleuren) 

Wij geven Uw schoenen elke gewen se h te modekleur met 
GARANTIE-BEWIJS dat de verf niet afbladdert, afspringt of breekt. 

Prijs f 1.25 per paar. 

Binnen den kortst mogelijken tijd ontvangt U de schoenen als 
NIEUW terug. Geradiëerde en andere schoenen onderhoudt U 
met Vloeibaar Radiëer-extract of Radiëer-crême. Het poetst Uw 
schoenen a LA MINUTE! — HOOFDAGENTSCHAP van de 
VER. NEDERL. LEDERVERVERIJEN te VOORBURG, voor 
ZANDVOORT: Fa. ALPH. SPRENGERS, GROOTE 
KROCHT 8, ZANDVOORT. 
ik zeg 
en ik roep het 

hier luid: -.^^ 
*2J% ' Het lekkerste is .£3?- 
Jraw " toch ■» ^> 

iLLE'S 

BESCHUIT 

ïn elite rol heoindt zich een spaarkaartje oan I cenl, 

leüens intohiclbaar legen bOBketl üoor eiken leeftijd. 

Op aanvraag zenden t»ij U gcschenkenlijst toe. 

Bcbchuitfabriek HILLE, Zaandam. >>T 'ia Boek- en Kunstdrukkerij 

C. VAN DER MIJE 

BRUGSTRAAT 1 — TELEFOON 27 

LEVERT NET EN BILLIJK 

alle soorten DRUKWERK 

" - zooals i . . 

Kwitantie'», Nota's, Briefpapier, 
Briefkaarten, Circulaires, Biljet- 
ten, Rouwcirculaires, Rouwkaar- 
ten, Visitekaartjes, enz. enz. 

Vraagt Prijsopgaaf SPOOR'S-MOSTERD ^ J. J. KNOTTER, Haltestraat 36 
p. f. 

J. H. VAN KEULEN, 
Diaconiehuisstraat 24 p. f. 

G.' KUIPER, Kerkstraat 14 
__ P-_f- 

M. KEUR, Broodbakker 
Diaconiehuisstraat 36 p. f. 

P. KOPER, Melkinrichting 

Swaluëstraat p. f. 

C. H. KOP, Smid, Schelpenplein 6 
P-j- 

E. KONING, Huis- en Letterschilder 
Pakveldstraat 23 p. f. 

A. KEUR, Vrachtrijder 
Van Ostadestraat 20 p. f. 

C. KEUR, Aannemer, Zeestraat 51 
_ ' P- f- 

A. KEESMAN, Mr. ^Schoenmaker 
Smedestraat' 21 p. f. 

J. KERKMAN, Schilder 
van Speijkstraat 8 - p. f. 

A. J. M. KOOT, Vleeschhouwerij, 
naltestraat 54, wenscht zijne ge- 
achte clienteele en vrienden een 
Gelukkig Nieuwjaar. 

H> KEESMAN, Mr. Sctiilder, Jan 
steenstraat 1, wenscht zijne ge- 
achte clienteele en vrienden een 
Gelukkig Nieuwjaar. M. KEMP 

Kerkstraat 28 

p- f- 

JbTkOPER 

Stucadoor 

Haarlemmersstraat 90a p. f. 

JOH. KOK 

Sigarenmagazijn en Wijnhandel 
„DE VIERSPRONG" 

Groote' Krocht 2Q p. f. 

H. L. C. LANSDORP, Horloger 
Kerkstraat 33 p. f. 

H. M. LIEUWMA, Schoenmaker 
Parallelweg 45 p. f. 

C. LUTTIK v.h. Wed. VAN 
INGEN, Haltestraat .15, wenscht 
zijne geachte clienteele en vrienden 
een Gelukkig Nieuwjaar. 

W. J. LORENZ, Boekhandel, 
Haltestraat 15, wenscht zijne ge- 
achte clienteele en vrienden een 
Gelukkig Nieuwjaar. 

J. LOOS, Achterweg, Petroleum- 
handel, wenscht zijne geachte 
clienteele en vrienden een Geluk- 
kig Nieuwjaar. .LOOS 

BAAN 20 p. f. 

Wagenmakerij en Verhuurden] 

E. MOLENAAR, Café, Spoorstr. 51 
P_f. 

Melkerij „MARIÊNBOSCH" 

Hoogeweg 29 p. f. 

W. MULDER, Haltestraat 3 
P- f. 

Firma H. MEIJER, Kerkstraat 5 
P-f, 

T. MOLENAAR, Vischwinkel 

Haltestraat 51 p. f. 

Maison „DE NOUVÉATE" 

Kerkplein 3 p. f. 

H. C. VAN NIEUWENHUIZEN 
Rijwielhandel, Pakveldstr. 4 p. f. 

A. PAAP; Winkelier 
Schelpenplein 11 p. f. 

P. PAAP, Vischhandel 
Jan Steenstraat lb p. f. 

De Heer PAAP en Echtgenoote 

Sigarenmagazijn „Het Raadhuis" 

.Haltestraat 9 p. f. 

K. VAN POORTEN,. Drogisterij 
Spoorstraat 22 p. f. 

J. PETROVITCH, Strandweg 
P^f. 

A. PAAP, Melkhandel, Van 
Ostadestraat 3, wenscht zijne ge- 
achte clienteele en vrienden een 
Gelukkig Nieuwjaar. 

C. F. G. ROEST, Haltestraat 12 
P- f.' 

L. J. RINKEL, firma CARELS 

Groote Krocht 4 p. f. 

S.- RADITCH, Strandweg 2 
P- f- 

M. RAADSVELD, Kerkstraat 18 
P-f. ' 

A. A. SERNÉ, Vleeschhouwerij 
Haltestraat 53 p. f. 

C. SLAGVELD, fa. BAGGERMAN 
Haltestraaf 10 p. f. 

J. SMIT, Burg. Engelbertstraat 5 
Foto-Artikelen p. f. 

H. SCHUT, Kerkstraat 23 

Vischhandel p. f. ALPH. SPRENGERS, Gr. Krocht 8 
P-f- 

A. A. SLOOTWEG, Oranjestraat 
P-J- 

E. SPOELDER, Kapper ƒ 
Haltestraat 14 p. f. 

J. VAN DER SCHINKEL 

Spoorstraat 15 p. f. 

W. D. SPIERS, Slager 
Jan Snijerplein 11 p. f, 

J. J. SCHELVIS, Bierbottelarij 

Haltestraat 26 p. f. 

J. SCHAAP, Huishoudelijke 
Artikelen, Swaluëstraat 9, wenscht 
zijne geachte clienteele en vrienden 
een Gelukigkig Nieuwjaar. 

Haarl. Melkinr. „DE SIERKAN", 
Kerkplein, Zandvoort, wenscht 
zijne geachte clienteele en vrienden 
een Gelukkig Nieuwjaar. 

Wed. A. VAN SLUISDAM, 
Sigarenmagazijn, Jan Steenstraat 11, 
wenscht zijne geachte clienteele en 
vrienden een Gelukkig Nieuwjaar. 

H. SMIT, Lompen en Metalen, 
wenscht zijne geachte clienteele en 
vrienden een Gelukkig Nieuwjaar. 

KARL STEIN 

Café „ZOMERLUST" 

p_f. 

D. SCHUT 

RIJWIEL» en SPORTHANDEL 

Stationsstraat 10, wenscht zijne 
geachte vrienden en begunstigers 
een Gelukkig Nieuwjaar. 

TH. THOMAS, Banketbakker 

Haltestraat 13 p. f. 

Jb. TEROL, Agent „HET VOLK" 
Van Lennepstraat 13 p. f. 

Gebrs. VERSTEEGE, Smederij 
Dorpsplein 3 p. f. 

JAC. VERSTEEGE, Motor- en 
Rijwielhandel,' Pakveldstraat 34 
- P_f- 

D. VISSER, Poelier, Haltestraat 34 
P_f- 

J. VISSER, Stoomwasscherij 
Van Ostadestraat 5 p. f. 

C.' DE VRIES, Haltestraat 55 
p. f. Stillen de hoest 

MIJNHARDT'S 

SALMIAK-TABLETTEN 

Dooien 20 en 30 et. Bij Apoth en Drogisten 

Maken los~ D. VADER, Bloemenmagazijn 
„DE LELIE", Kerkstraat 30, wenscht 
zijne geachte clienteele en vrienden 
een Gelukkig Nieuwjaar. 

A. VEDDER, Broodbakker, Zee- 
straat 48, wenscht zijne geachte 
clienteele en vrienden een Geluk- 
kig Nieuwjaar. 

VERSTEEGE's IJzerhandel, Pak- 
veldstraat 19, wenscht zijne ge- 
achte clienteele en vrienden een 
Gelukkig Nieuwjaar. 

Filiaal W1JNBERGH en Co. 

Groote Krocht 6 p. f. 

J. H. G. WEENJNK 
Haarlemmerstraat 2 p. f. 

C. A. WOLFF, Sigarenmagazijn 
„CORONA", Zeestraat 17, wenscht 
zijne geachte clienteele en vrienden 
een Gelukkig Nieuwjaar. 

W. WEBER, Mr. Loodgieter, 
Diaconiehuisstraat 34, wenscht zijne 
geachte clienteele en vrienden een 
Gelukkig Nieuwjaar. 

J. H. TER WOLBEEK, Groenten- 
en Fruilhandel, Swaluëstraat 2, 
wenscht zijne geachte clienteele en 
vrienden een Gelukkig Nieuwjaar. 

D. van der Werff 

Van Ostadestraat 22 

Melkinrichting en 

p. f. Comestibleszaak 

Zandv. Consumptie-Ijsfabriek 

C. KERKMAN 

Prinsenhofstraat 7 

wenscht zijne geachte clienteele, 
vrienden en vijanden een Gelukkig 
Nieuwjaar. m, Mmma/umjuumtnaimiiaUat 
Hel symbool 

van goede 

rijwielconstructie Het fraaie, welverzorgde uiterlijk van 
het Fongersrijwiel is de weerspiegeling 
van de innerlijke waarde, en hierin 
schuilt ook de oorzaak, dat zulk een 
groot percentage der gevraagde Fon- 
gersrijwielen Damesrijwielen zijn. Juist 
voor den meer ontwikkelden smaak 
der dames heeft de sierlijkheid van 
het Fongersrijwiel dubbele beteekenis. 
Niet alleen is het aangenaam om de 
harmonische lijnen en fraaie afwerking 
door Uw kennissen bewonderd te zien, 
en zelf zoo'n rijwiel te bezitten, maar 
bovendien stemt het tot groote vol- 
doening, dat dit sierlijke uiterlijk 
tevens tot U spreekt over de onuit- 
puttelijke gebruikswaarde, welke 
steeds meer naar voren, treedt naar 
gelang van het aantal jaren, dat gij 
Uw Fongers berijdt. 
VEILIG EN SIERLBv 


Apartem enten 

voor de verhuur, kunnen met een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluistering leiden tot 
extra inkomsten. 

Voor verdere inlichtingen brieven onder 
lett. G. 896 bureau van dit blad. Ik wil Sanatogen gebruiken 

totdat mijn Zenuwen 

beter zijn 

Als het werk meer inspanning kost dan vroe- 
ger, als ge spoediger vermoeid zijt en kleine 
tegenslagen U prikkelbaar maken, neem dan 
het vaste besluit Uw lichaam» • en zenuw- 
krachten te sterken met' Sanatogen. 

Sanatogen voert juist die stoffen toe — phos- 
phor en albumine — die noodig zijn om de 
cellen van bloed en zenuwen te voeden, 
waardoor ge Uw vroegere weerstandsver- 
mogen in korten tijd terugkrijgt. 
De bekende Berlijnsche Prof . Dr. Eulenburg 
schreef dan ook: 

1 „Ik schrijf Sanatogen meer en meer voor, om- 
■>_ dat het zonder uitzondering op den langen 
r duur goed verdragen wordt en snel en deug- 
delijk tot de toeneming der krachten en 
algemeene beterschap bijdraagt". 

Koop nog heden een bus Sanatogen en ge 
zult U weldra sterker en gezonder voelen. 

SANATOGEN T% Verkrijgbaar in alle Apotheken en Drogisterijen 
x vanaf ƒ I ,— per bui. ' TARWEDOPPEN 

IN DE KIPPENREN 

Uit voorraad leverbaar. 

Aanbevelend, 

P. L. VAN ANDEL 

41 Ged. Voldersgracht 41 
HAARLEM 
Telef. 10 716 

Sigaren- en Wijnmagazijn 

„De Viersprong" 

29 GROOTE KROCHT 29 

Uitsluitend Ie soort 
Sigaren, Tabak 
en Sigaretten 

Depot: WIJNHANDEL 
HOOGENDIJK, VLAARDINGEN 

FOTO-PHOJECTIE-artikelen 

> J. SMIT 

Burgem. Engelbertsstraat 5 

Verhuren van PROJECTIE APPARATEN 

ONTWIKKELEN en AFDRUKKEN van 
PLATEN en FILMS. 

Piet Heinstr. 12 Haltestr.55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draaiwerk ADVERTEEREN 

GEEFT 

SUCCES! Dinsdag 5 Januari feategfii Als wij 

gaan 

Opruimen dit jaar, dan zetten wij er flink het mes in ! 

Er zijn op het oogenblik heel wat menschen 
die zuinig moeten zijn en zich steeds graag 
voor niet te veel geld iets aanschaffen. 

Daarmee houden wij rekening. 

Dus niet: „van f3.— voor f 2.98" maar : j» van f 3. — voor f 2. -", alzoo 

ruim 30 pet. Wij gaan nog verder en verkoopen 
verschillende artikelen voor de helft) alzoo 
met 50 pet. 

Dinsdag aanstaande, dus 5 JANUARI, 
beginnen wij met de opruiming. 

Een oogenblik attentie dus voor de 
opruiming van Maison de Nouv 

Kerkplein 3 
>'*! HET ADRES voor Uw 
Comestibles, Fijne 
Vleesch waren en 
Kruidenierswaren is J. G. NIJHUIS 

GROOTE KROCHT 32 - Tel. 370 E. KONING 

Swaluëstr. lO Pakveldstr. 23 

HUIS-, LETTERSCHILDER 
en GL AZEIV/V1 AKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS ====== ENDETAIL Herwens en overspannen Onrustig en Siapefisms 

Gebruik hiertegen de Zenuw/stillende en Zenuwsterkende (f m,- jfr 

MIJNHARDTS Z E N1IWTAB LETTEN 
Glazen Buisje 75 et. 
Bt) Apoth en Drogisten 
HET OFFICIEELE ADRESBOEK 

VAN ZANDVOORT 

(Nieuwe Uitgave 1931) 
is vanaf heden a f 1.00 verkrijgbaar bij 

DRUKKERIJ C. VAN DER MIJE 

Brugstraat 1 - Telefoon 27 Lunchroom „CARELS" LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezorging aan huis - L. J. RINKEL v.h. H. J, CARELS - Tel. 22 Zaterdag 9 Januari 1932 32ste"Jaargatig No. 31 ZANDV 

Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemeente 


MET OFFICiEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COÜEANT" en „STEAND-REVÜE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

Gedurende het geheele jaar . . . v ƒ 3.50 

„ „ Badseizoeu „ 2. — 

„ ,, Winterseizoen 2. — 

Afzonderlijke nummers „ 0.10 Directeur-Redacteur: C. VAN DER MIJE 
Trekt Uniet acn watyederseclit, 
Maer doet, dat billyk is en recht- Dit blad is verkiijgbaar bij: A. BAKELS, Kerkstiaat31 ; W.J. LORENZ, 
Boekhandel, Haltestraat 11; V. J. VAN PETEOEM, Boekhandel, Burg. 
Engelbertssttaal 11; S. VERLOOP, Kantooi boekhandel, Haltestiaat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Qroote Krocht 34. Advertentiën van 1-6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau : Brugstraat I Teleff. 27 
Sioomwasseheri 51 i £g Zaiirïwoopf HET ADRES VOOR ! 
J. H G. WEENIRlfiC E BETERE WASCH 
- TELEFOON 287 

anaf heden is onze Garage BREDERODE- con' _ _ __, 
zoriTRAAT 10 geheel CENTRAAL verwarmd. 

VORST en VOCHT zijn 

de grootste vijanden 

van Uw Auto ! 

RUIME STALLING VOOR 40 WAGENS 
ONDERHOUD en REPARATIES aan 
Uw wagen onder deskundige leiding 

Gebf. G. en H. v. d. G BUICK OFFICIAL DEALER 

CHEVROJUET 
OFFICIEELE KENNISGEVINGEN BEKENDMAKING Burgemeester en Weihouders 
van Zandvoort doen te welen, 
dat door Gedeputeerde Stalen 
der Provincie Noordholland in 
hunne vergadering van 23 Dec. 
1931 is vastgesteld de volgende 
Veiordening: 

Voorschriften, betreffende 
het beroep, bedoeld in de 
artikelen 7 en 9 der Wo- 
ningwet. 

Artikel 1. 
Van de besluiten van Burge- 
meester en Wethouders tot het 
verleenen van eene voorwaarde- 
lijke vergunning, tot weigering 
van eene vergunning of tot aan- 
houding van de beslissing, een 
en ander als bedoeld in hel 
zesde lid van artikel 6 der Wo- 
ningwet, is beroep toegelaten op 
den Gemeenteraad binnen dertig 
dagen na de verzending der 
"kennisgeving van het desbetref- 
fende besluit van Burgemeester 
en Wethoudejs aan den belang- 
hebbenJe. 

Aitikel 2. 

Gelijke voorziening, als in het 
'Voorgaande artikel bedoeld, is 
' toeselaten, indien Burgemeester 
en Wethouders niet binnen den 
termijn, bij de plaatselijke Bouw- 
en ' Woniugvero'-deiiing, voor de 
beslissing op eene aanvrage om 
veigunning gesteld, daarop eene 
beslissing hebben genomen. 

Voorzoover een termijn, als 
bedoeld in de vorige alinea, niet in de plaatselijke Bouw- en 
Woningverordening mocht zijn 
gesteld, kan door den aanvrager 
van eene vergunning beroep op 
den Gemeenteraad worden inge- 
steld, indien op eene aanvrage 
om vergunning door Burgemees- 
ter en Wethouders met binnen 
eene maand, nadat de aanviage 
is ingediend, eene beslissing is 
genomen en aan den belangheb- 
bende medegedeeld. 

De termijn van dertig dagen, 
in artikel 1 genoemd, begint in 
het geval, in dit artikel bedoeld, 
te loopen onderscheidenlijk op 
den derden dag na dien, waarop 
de termijn, voor de beslissing 
van Burgemeester en Wethou- 
ders gesteld, is verloopen en op 
den derden dag na afloop van 
den termijn van eene maand, in 
het tweede lid van dit artikel 
genoemd. 

Artikel 3. 
Van de besluiten van Burge- 
meester en Wethouders tot het 
vaststellen van nadere eischen, 
als bedoeld in het eerste lid 
onder a van artikel 9 der Wo- 
"ningwet, is beroep toegelaten op 
den Gemeenteraad binnen dertig 
dagen na de verzending der 
kennisgeving van het desbetref' 
fend besluit van Burgemeester 
en Wethouders aan den belang- 
hebbende. 

Artikel 4. 
Het beroep, in de voorgaande 
artikelen bedoeld, wordt ingesteld 
bij een aan den Gemeenteraad 
Ie lichten verzoekschnff. 

Artikel 5. 
De Gemeenteraad neemt. bin- 
nen dertig dagen na den datum STADSSCHOUWBURG 

HAARLEM 

Zaterdag 9 januai i, 8 uur 
GEZELSCHAP VERKADE : 

Nacht Repetitie 

Blijspel van h'ranz Molnar. 

Zondag 10 Januari, 
des middags 2 uui, HERMAS' 

OUD HOLLANDSCH Laat Uw wagen door 
vakm en sch en repareer en 

bij de 

„RINKO" Garage = Telef. 224 KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

25AIVDVOORT 
Groote Krocht 37 - Telefoon 355 
Karntnerst f '«at 

Blijspel in 3 bedrijven door Fodor. 

Maandag 11 Januari, 8 uur 
Abonnementsvooi stelling 1ste Serie 

Onze beste Vrienden 

Blijspel van Victorien Sardou. 

Dinsdag 12 Januari, 8 uur 
Gemeente Volksvoorstelling door 
de Kon Ver. HetNederl Toonecl: 

DE DESPOOT 

Tooneelspel in 3 bedi. door Henri 

Clerc, met LOUIS DE VRIES in 

de hoofdrol. 

Verwacht Zaterdag 16 Januari 

COR R U Y S voor het eerst in 

Haarlem na zijn Indische Tournee 

met het geestige blijspel : 

M'nZoonEtienne van indiening van het verzoek- 
schiifteene beslissing. Vergadeit 
de Gemeenteraad niet binnen 
deze deitig dagen, dan neemt 
hij eene beslissing in de eeist 
volgende vergadering. Het nemen 
van de beslissing kan eenmaal 
voor ten hoogste dertig dagen 
worden verdaagd. 

Artikel 6. 
Deze veiordening wordt ge- 
acht te zijn in wei king getreden 
Adressen "voor ZkwW'üo??: : 

Jb. VAN DUIVENBODEN ** M. HOLLENBERG . 

Haltestraat 45 - Tel. 327 S\ Diaconiehuisstr. 1 - Tel. 157 
Voor BENTVELD en AERDENHOUT: 

H. VAN DER MEIJ v.h. Wed. J. KAPTEIJN 

Zandvoortschelaan 319 - Telef. 26099 - HAARLEM 

Steeds voorradig prima Rrecli cokes Ruwe Huid 
[Schrale Lippen wmmom.. Doos 30 60. Tube 80 cl. Bij Apoth cd Drogiittr. op 20 November 1931. Zij blijft 
van klacht zoolang in het daarbij 
geregelde niet is voorzien door 
het in werking treden van eene 
door den Gemeenteraad onder 
goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten vastgestelde verordening, 
houdende voorschriften als be- 
doeld in artikel 1 der Woning- 
wet. 

En is hiervan afkondiging ge- 
schied, waar het behoort, den 
6en Januari 1932. 

Burgemeestei en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

BEKENDMAKING 

Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort maken bekend, 
dat in verband met de uitvoering 
van rioleerings- en bestratings- 
werken met ingang van heden 
5 Januari 1932 tot nadeie be- 
kendmaking een gedeelte van de 
Zandvoortschelaan t.w. het ge- 
deelte, waarin de werkzaamhe- 
den, verbonden aan het leggen 
van het riool, woiden uitgevoerd, 
gedurende den tijd, dat die werk- 
zaamheden worden venicht, ge- sloten zal zijn voor alle verkeer 
met vier- en meerwielige motor- 
rijtuigen en voertuigen. 

Voor den overigen tijd blijft 
de gepubliceerde regeling van 5 
December 1931 onveranderd van 
kracht. 

Zandvoort, 5 Januari 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd. 

De Burgemeester, 

C. SLEGERS, l.-B. 

De Secretaris, 

F. JELLEMA. j PLAATSELIJK NIEUWS : Tooneelvereen. „Phoenix". 

16 Januari a.s. heeft in „Cen- 
traal" een Cabaietavond plaats 
waarvoor een afwisselend pro- 
gramma is vastgesteld. 

In de eerste plaats zal de 
Nieuwjaarswensen welke aan- 
vankelijk 2 Januaii zou worden 
uitgespioken, thans den avond 
openen, dan volgt de vermake- 
lijke een-acter „Arme Rijken", 
vetvolgens dansjes uitgevoerd 
door de Jongedames Felleman 
en voordat het programma zal 
zijn afgewerkt volgt een verras- m N.V. DE ECONOOM 1 

SWALUËSTRAAT 20 - ZANDVOORT jj 

ROCHUSSENSTR. 1 en v. BEUNINGENPL. 32, Tel. 84355, A'dam jj 

Combinatie H. E. K. 11 

Eerste Amsterdamsche Verkoop Organisatie., jijj 

Deze week geven wij bij aankoop van minstens f 1.50 |{jj 

aan gein. kruidenierswaren (zonderroomboterensuiker) si 

3 UUBB. STUKKEN HUISHOUDZEEP CADEAU. jj 

Zie onderstaande bon. jiË 

HOOREN EN BEZORGEN ZONDER PR1JSVERHOOGING jj 

Ons Succes-Reclame uit Amsterdam |j 

4 pond BRUINE BOONEN 25 cent H 

3 pond WITTE BOONEN 25 „ JU 

3 pond GROENE ERWTEN 25 „ H 

3 pond BRUINE BOONEN (extra kwaliteit) . . 25 „ H 

2'/ 2 pond prima GROVE RIJST 25 „ ■ 

2>/ 2 pond HAVERMOUT 25 „ ■ 

3 busjes TOMATEN-PUREE 25 „ JU 

3 pakjes ZEEPPOEDER 25 „ s 

3 pond GELE ZEEP 25 „ M 

4 pak LUCIFERS 25 „ §§ 

4 rollen CLOSETPAPIER 25 „ ü 

4 rollen BOTERHAMPAPIER 25 „ 11 

4 ons WITTE HAGELSLAG 25 „ WÊ 

4 ons ZWARTE BALLEN 25 „ H 

4 ons DRUPS 25 „ ü 

3 stukken TOILETZEEP 25 „ JU 

3 dubb. stukken HUISHOUDZEEP, 25 „ |j 

1 pond KOFFIE en 1 pond SUIKER^O cent j| 

1 pondspak GUSTARD POEDER 25 „ j| 

3 pakken MAIZENA 25 „ WÊ 

3 ons POPPENSCHUIM 25 „ ff 

Roomboter per pond 52 cent j|| 

1 ons SCHOUDERHAM 16 „ ■ 

1 ons BLAASHAM 20 „ (I 

1 ons ROOKVLEESCH (extra mooi) 16 „ WÊ 

1 ons GEKOOKTE WORST. (ons succes) ... 14 „ f| 

PRLHA G ELD. ROOKWORST 42 cent per pond jj 

] / 2 pond AMANDEL SPECULAAS, prima ... 25 „ ■ 

l lt pond HAARLEMSCHE SPRITS 25 „ Ü 

Va pond ALLERHANDE 25 „ ■ 

2 ons GEMENGDE BISCUITS 25 „ jjj 

1 pond PRIMA SPECULAAS 25 cent || 

Heeft U onze prima Econooms Koffie en Thee met jj- 

cadeaux al geprobeerd ? jj| 

KOFFIE per pond 34, 50, 70, 85, 100 en 115 j( 

THEE per ons 20, 25, 30 en 35 cent ■II ■lil fti^RD H Geldig tot en met Zaterdag 9 Januari 1932 k^JFP 1 ^ 


linillMliï .■ sing, waarvan dus niets wordt 
medegedeeld. 

Voor uitstekende dansmuziek 
wordt gezorgd. Bad Ems. Door de Directie 
van Bad-Ems worden weder 
kleine zakalmanakjes verspreid, 
ter aanbeveling van hare bekende 
producten als Emser-Water, 
Emser-Pastilles en Emser-Zou(. Van deze gelegenheid maken wij 
gebruik, nog eens de aandacht 
te vestigen op deze, hier te lande 
zoo gunsiig bekend staande mid- 
delen tegen hoest, verkoudheid 
en alle aandoeningen der slijm- 
vliezen. 

De bronnen te Bad-Ems, waar- 
uit de hierboven genoemde arti- 
kelen afkomstig zijn, waren reeds 
in den Romeinschen lijd bekend 
om hunne geneeskrachtige eigen- Malaise ! 
Slechte tijd! Malaise ! 
Slechte tijd! DAMES Bülaakt U geen zorgen 200 U 
minder huishoudgeld ontvangt. 
Ziet deze prijzen en de verhou- 
ding is voor U zelfs gunstiger. VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) 

1 pond Karbonadc (Schouder) .... f 0.35 

I pond Karbonade (Haas of-Rib) . . f 0.50 

1 pond "Fricandeau • . . f 0.60 

1 pond Rollade f 0.50 

1 pond Lappen (mager) f 0.50 

1 pond Reuzel f 0.25 

5 pond Reuzel f 1.00 

5 pond Kop . . . . f 0.60 

5 pond Vet (gedraaid) . . '. f 1.00 

1 pond Dik Vet f 0.40 

1 pond Fijne Geldersche Worst ... f 0.50 

Aanbevelend, HL 

Dr. Joh. Metzgerstraat VET KALFSVLEESCH (Blank) {jj 

Poulel en Gehakt ...... pe.- pond f 0.75 j§| 

Karbonaden, Lappen en Borst „ „ f 0.80- §|j 

Fricandeau en Nierstuk . . . „ „ f 0.90 jjT 

Biefstuk en Oesters „ „ f 1.10 H§ 

Ie kwaliteit RUNDVLEESCH ■ 

3 pond Lappen (doorregen) f 1.00 m 

3 pond Rollade" ' „ . . . f 1.00 H 

3 pond Gehakt f 1.00 |§| 

3 pond Lappen (mager) f 1.35 §|| 

3 pond Riblappen f 1.50 m 

3 pond Lende f 1.65 jj| ' 

3 pond Haas f 2.25 f|j 

3 pond Biefstuk ƒ 2.25 jg| 

VAN ELDIK f 

6 - Telefoon 416 ■ 
Nederlandsche Maatschappij, opgericht 1887 Schuttingpalen 

Naar de Zandvoorfsche Houthandel om scheeringpaien 

Antenne Masten 

Naar de Zandvoortsclie Houthandel om vSout" 

Kraalhout 

Draadnagels 
j| g[l] A^Pjia'tn^gels^ 
Asphaltpapièr 

~J&&*S8M& £^™ PARKSTRAflT M- Hoogeweg schappen. Dat door al de eeuwen 
heen heden ten dage nog steeds* 
de goede kwaliteiten door de" 
medische faculteit erkend wor- 
den, pleit zeker voorde gunstige 
reputatie van bovengenoemde 
producten. Rijkspostspaarbank. Aan het 
postkantoor Zandvoort en de 
daaionder ressorteerende hulp- 
postkantoren werd gedurende de 
maand December -1931 ingelegd 
f 22262.66, terugbet. f 27665.50. 

Het laatste door dat kantoor 
uitgegeven boekje draagt het 
nummer 6421. - LIJST van onbestelbare brieven 
en briefkaarten, terug ontvangen 
in de 2e helft December 1931. 
Binnenland. 
Brieven : 
Redactie Blad „de Bom", den 
Haag. 

Briefkaait zonder adres. 

Buitenland. 
Briefkaait : 
Beveisdoif, Frans, Wesifalen. 
Hoppe, A., Hamburg. Feiten en cijfers 

over school en 

onderwijs. 

IX (Slot) 

v De Lagcronderwijswet 1920 
schiijfi voor, dat ei vooi elkecpeh- 
bare school of voor twee scholen 
derzelfde gemeen legezamelijk een 
ouderconitnissie moet worden in- 
gesteld. Deze ouderconitnissie is " „SMPEX" Rijwielen i 

SEIZOEN 1932 j 

NIEUWE f»RKJZEIV ! 1 

VERLAAGDE Ï»RIJZEÏV! | 

[ MODEL „HOLLAND" j 

= Een nieuw type SIMPLEX Rijwiel toegevoegd aan de s 

's bekende serie. Thans een SIMPLEX Rijwiel vanaf f 53. — - J 

? SïrraïïJex Licht M.o£o>r-Rijwïel ( 

P De beste Hulpmotor voor bergachtige streken en voor ff 

's tegenwind, met 2 versnellingen. § 

l Simplex Chroóm-Cadmium ï 

\ NIEUW PRODUCÉ, hetwelk practisch ROESTVRIJ % 

f -- te noemen is - 1 

P Vraagt verdere inlichtingen, en prijscourant zonder % 

I verplichting." n I 

I RIJWIEL-, MOTOR- EN SPORTHANDEL | 

D, SCHUT Jr. | 

Stationsstraat 10 - TeSefoon 138 1 ENöELSCH SPREKEN, LEZEN en 
SCHRIJVEN in zes 
maanden. Correcte en 
beschaafde uitspraak. 
Geen School-Engelsch. Steller dezer heeft 16 jaar onafge- 
broken onder Engelsche vlag gewoond. 

BILLIJKE CONDITIES 
Aangename Methode 

J, M E IJ S T E R 

ZEESTRAAT. 44 bjJoela als een scliakel (ussclien 
ouders en onderwijzers, gemeen- 
tebestuur en schooltoezicht. Zij 
dient de- goede verhouding en 
, samenwerking van school en huis 
te bevorderen. Tweemaal per jaar 
behoort de commissie een ouder- 
avond te organiseeren. 

Er ligt echter wel een groote 
afstand tusschen wel en, praktijk ! 
Aan 1/5 gedeelte der openbare 
scholen en 1/4 gedeelte der open- 
bare u. 1. o. -scholen ontbreekt de 
ouJercommissie ten eenenmale ! 
DeoverigescHolen hebben com- 
missies. Maar zijn al deze com- 
missies wel actief? 

De vrees is gerechtvaardigd, dat 
daaraan nogal iels ontbreekt. Im- 
mers aan 38 p c t . der openbaie 
scholen voor g. I. o. en aan 45 p c t. 
der openbare u. 1. o. - scholen 
werd in 1929 geen ouderavond 
gehouden. 

' Voorde bijzondere scholen gel- 
den geen wettelijke voorschriften 
waf betreft het contact tusschen 
de school en de ouders. In 65 p c t 
derProtestantsch-Cristel. scholen 
voor g. I.o. werden in 1929 een 
of meer ouderavonden gehouden 
en in de helft van de u.1. o. -scho- 
len van deze richting. Uiterst ge- 
ring is daartegenover het aantal 
ouderavonden in Roomsch Katho- 
lieke scholen. Slechts in 3 p c t . 
der Roomsch-Katholieke scholen 
voor g. I. o. en in '5 p c U der 
Roomscti-Kathoifeke u. I. o. scho- 
len werden in 1929 ouderavonden 
gehouden. 

Het geneeskundig schooltoe- 
zicht is in ons land meer verbreid 
dan velen bekend is. Bijna de helft 
'-der leerlingen van lagere scholen 
is thansaan medisch toezicht on- 
derworpen. Mendeuke daarbij niet 
aan de geregelde geneeskundige 
conti óle, welkein degrootesteden 
zoo voortreffelijk isgeorgauiseeid, 
In vele dorpen komt de schoolats 
slechts indien zijn hulp worden 
ingeroepen, Het geneeskundig 
schooltoezicht is niet" gelijkelijk 
over de scholen der verschillende 
richtingen verdeeld. Van de leer- 
lingen der openbare scholenstaat 
65 pet. vari die der Roomsch-Ka- 
tholieke 39 pet en van die der 
ProfesfantschCristelijke 30 pet. 
onder toedicht: 

De Statistiek' van het Gewoon 
en Uitgebreid Lager Onderwijs, 
waaraan wij deze gegevens ont- 
leenen, versterkt ook gegevens 
omtrent de naleving der Leer- 
plichtwet. Ons (eft in het bijzonder 
de' opvoedende werking van deze Geld beschikbaar 

Ie Hypotheek rente vanaf 4 'M/o 
2e Hypotheek rente . . . 6 »/„ 

Credieten rente 6°/ 

Brieven onder no. 243 bureau 
van dit blad. wet. Zij heeft hefgeregeld school- 
gaan der kinderen ongetwijfeld 
bevorderd. Zoo verminderde het 
aantal ongeoorloofde schoolver- 
zuimen per 10.000 schooltijden 
van 133 in 1902 tot 24 in 1929 
Begrijpelijk is het, dat ook het 
analphabetisme in ons land sterk 
afnam. In 1900 konden van de 100 
ingelijfde bij de land- en zeemacht 
er 2 3 lezen noch schrijven. In 
1929 was dit aantal uiterst gering, 
n.l. 0,2 De 41 dienstplichtigen,' 
die in 1929 konden lezen noch 
schrijven, zullen, naar wij wel 
mogen aannemen, zijn voortge- 
komen uit de gezinnen van schip- 
pers en krameis. die een vasten 
woonplaats missen en dientenge- 
volge niet doordeLee/pliclifwef 
worden bereikt. 

Onze bespreking van de statis- 
tiek van het Gewoon en Uitge- 
breidLagerOnderwijs is hiermede 
ten einde. Het zal den lezer wel 
gebleken zijn, dat in dit werk een 
schat van gegevens over ons on- 
derwijs is verzameld. 

Het- moet, naar onze meening, 
een plaats vinden in de boeken- 
kast van ieder, die zich voor ons 
onderwijs interesseert. GEMEENiERflflDSVERG.AflER?NK 

van Dinsdag 5 Janiiaii. 

Voorzitter Burgemeester Van 
Alphen. 

Na eene langdurige ongesteld- 
heid was de heer F. Jellema 
weer aanwezig als secretarfs. 

Tegenwoordig waren alle leden.- 

De Voorzitter opende de ver- 
gadering met het uilspreken van 
een Nieuwjaarswensch, waai in 
hij de bevolking al wat goed is 
toewenschle in 1932. 

Het oudste Ifd in jaren van den 
Raad, de heer Rijnberk, dankte 
namens den Raad voor deze 
vriendelijke woorden en wenschle 
de Burgemeester en zijn gezin 
hetzelfde toe. 

Als belangrijkste punt op de 
agenda was het vooislel der 
Zandvoorfsche Bestuurdersbond iu zake vaststelling van andere 
normen voor een steunverle- 
ning, over welk voorstel reeds 
in de vergadering van 30 Dec. 
1931 uitvoerig was gedeputeerd 
maar werd aangehouden, daar 
de Burgemeester niet aanwezig 
was, temeer daar deze voorzitter 
is van het Crisis-Comité en som- 
mige leden de veranderde steun- 
regeling meenden te kunnen 
vastkoppelen aan dal Comité. 

De heer Elffers meende, gezien 
de groote bedragen die weke- 
lijks aan steun en weik 'erschaf- 
fing worden uitgekeerd het ge- 
wenscht is te ondeizoeken of 
niet de Rijksregeling knn worden 
toegebracht. Het mindeie bedrag 
wat dan door de aibeiders zou 
worden ontvangen zou kunnen 
worden aaugevuli met een bedrag 
uit het te voimen fonds van het 
Zandvoorfsche Crisis-Comité, 
daar dit Comité, volgens haar 
huldigen opzet, wel niet over de 
noodige middelen zou kunnen 
beschikken — aldus de heer 
Elffers — - zou dit kunnen worden 
gevonden indien elke inwoner 
welke meer als f 1600.- inko- 
men per jaar heeft 1 pet. zou 
afdragen aan het Crisis Comité 
Uit de verdere besprekingen 
kwam orginieel vast te staan dat 
de voorzitter, als de grootste 
meeiderheid der Raad, het denk- 
beeld Elffers niet konden aan- 
vaarden, daar dan, naar hunne 
meening, het Ciisis-Comilé zou 
worden gebmikt als een aanvul- 
ling der steunverleening en werk- 
verschaffing, welke een gemeen- 
tezaak is, en dat het Crisis- 
Comité geheel er los van moet 
worden g*!'quden'.' 

Na uitvoerig/.: re- en dupliek 
over dit voorstel, welke tenslotte 
als een kaars uitging, kwam het 
verzoek van de Z.B.B, aan de 
orde. Alleen de leden Van der 
Mooien en Rijnberk pleiten voor 
aanneming, terwijl op voorstel 
van den heer Groen, gesteund 
door alle andere fracties, werd 
besloten meerdere vrijheid te 
geven aan de Commissie van 
Steunverleening, t.w. de eerste 
5 gulden gezinsinkomsten 'niet 
te jioen medereken totdat aan 
',de'~;grootste*gezinnen kan wor- 
den gegaan tot een maximum 
van f 19 50, toch elke aanvrage 
afzondei lijk Ie beoordeelen. 
Hierfoe-besloot de vergadering. Zaterdag 10 uur beginnen 
wij met onze jaarlijksche 
Alles gaat weg voor SENSATIE-PRIJZEN ! ! 
Onze prijzen nog lager!!! 

° p alïe courante artikelen 

10 pet. KORTING 

ftU KBJIVT U BEZUJMGEIV 
H Profiteert van de éelegenneïcl M 

® ZIET DE ETALAGE ! ZIET DE ETAGE! ® 

Geen beter en goedkooper adres dan 

D. G. W. 

De Goedkoope Winkel 

^^^ 33 KERKSTRAAT 23 
Boek- en Kunstdrukker?; 

C. VAN DEjR'MIÏE- 

BRUGSTRAAT 1 - TELEPOON27 

LEVERT NET EN BILLIJK 

alle soorten DRUKWERK 

zooals : 
Kwitanties, Nota's, Briefpapier, 
Briefkaarten, Circulaires, Biljet- 
ten, Rouwcirculaires, Rouwkaar- 
ten, Visitekaartjes, enz. en 55. I Vraagt Prijsopgaaf 

®w®®®ww^m®mmm^w^ww®m® 

Alle goederen worden tegen concurreerende prijs in ons 
modern hygiënisch bedrijf door bekwaam personeel bewerkt 

Stoomwasscherij 

J. H. O. WEENINK - P AK V E L D STR A AT - Teltföoöl»? 


/ / 

/ 
/ 
Apartementen 

voor de verhuur, kunnen met een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluistering leiden tot 
extra inkomsten. 

Voor verdere inlichtingen brieven onder 
lett. G. 896 bureau van dit blad. Ik wil Sanatogen gebruiken 

totdat mijn Zenuwen 

beter zijn 

Als het werk me« 5n«spanning kost dan vroe- 
ger, als ge spoedige 'vMermoeid zijt en kleine 
tegenslagen U prikkelbaar makèn'.'nëem a£H 
het vaste besluit Uw hchaams- en zenuw- 
krachten te sterken met Sanatogen. 

Sanatogen voert juist die stoffen toe — phos- 
phor en albumine — die noodig zijn om de 
cellen van bloed en zenuwen te voeden, 
waardoor ge Uw vroegere weerstandsver- 
mogen in korten tijd terugkrijgt. 

De bekende Berlijnsche Prof. Dr. Eulenburg 

schreef dan ook: 

„ik schrijf Sanatogen meer en meer voor, om- 
dat het zonder uitzondering op den langen 
duur goed verdragen wordt en snel en deug- 
delijk tot de toeneming der krachten en 
algemeene beterschap bijdraagt". 

Koop nog heden een bus Sanatogen en ge 
zult U weldra sterker en gezonder voelen. 

SANATOGEN 

^^ Het Zenuwaterkend Voedsel * 

Verkrijgbaar ïn alle Apotheken en Drogisterijen 
vanaf ƒ 1,— ■ per bu*. TARWEDOPPEN 

IN DE KIPPENREN 

Uit voorraad leverbaar. 

Aanbevelend, 

P. L. VAN ANDEL 

41 Ged. Voldersgracht 41 
HAARLEM 
Telef. 10 716 

Sigaren- en Wijn-magazijn 

„De Viersprong" 

29 GROOTE KROCHT 29 

Uitsluitend Ie soort 
Sigaren, Tabak 
en Sigaretten 

Depot: WIJNHANDEL 
HOOGENDUK, VLAARDINGEN 

FOIO-PHCTIE-llrlÉleii 

J. SMIT 

Burgem. Engelbertsstraat 5 

Verhuren van PROJECTIE APPARATEN PLATEN en FILMS. Piet Heinstr. 12 Haltestr.55 

GANSNER & Co. 
Elecir. Smederij 

Telefoon 215 

Levering 1 , Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draaiwerk Dinsdag 5 Januari ZIJN WIJ MET 

OPRUIMEN BEGONNEN 

en gaan op den ingeslagen 
weg verder. 

Wij zullen U 

Enfin, komt U zelf maar eens 
zien. Opsommen in advertenties 
geeft niets. ZIEN moet U het ! 
ZIEN voor welke prijzen U 
M bij 
ADVERTEEREN 

GEEFT 

SUCCES! Maison 

Kerkplein 3 

de U bekende kwaliteiten koopt HET ADRES voor Uw 
Comestibles, Fijne 
Vleeschwaren en 
Kruidenierswaren is J. G. NIJHUIS 

GROOTE KROCHT 32 - Tel. 370 E. KONING 

Swaluëstr. lO Pakveldstr. 33 

HUIS-, LETTERSCHILDER 
en GLAZENMAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en "Behangselpapieren 

ENGROS ===== ENDETA1L fSerweass en Owes*spann@n 
Onrustig en Sïapei©© 

Gebruik hiertegen de Zeniwstillende en Zenuwsterkende 

MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN 
Glazen Buisje 75 et 
Bi) Apoth en Drogisten 

HET OFFICIEELE ADRESBOEK 

VANZANDVOORT 

(Nieuwe Uitgave 1931) 
is vanaf heden a f 1.00 verkrijgbaar bij 

DRUKKERIJ C. VAN DER MIJE 

Brugstraat 1 - Telefoon 27 


Lunchroom „CARELS jj LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezorging aan huis - L. J. RINKEL w.h. H. J- CARELS - Tel. 22 Zaterdag 16 Januari 1932! 32ste Jaargang No. 32B 
Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemeente MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

Gedurende, liet geheele jaar ƒ 3.50 

„ „ Badseizoen „ 2. — 

„ „ Winterseizoen , 2. — 

Afzonderlijke nummers „ 0.10 Directeur-Redacteur: C. VAN DER MIJE 
Trekt Unietaen watycdcrseclit, 
Maer doet, dat btllyk is en recht. Dit blad is verki ijgbaar bij: A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W.J.LORENZ, 
Boekhandel, Haltestiaat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Buig. 
En$elbertsstiaal 11; S. VERLOOP, Kantooi boekhandel, Haltestiaat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Gioote Krocht 34. Advertentiën van 1 — 6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. B^rean s Brugstraat I Teflef. 27 
E BETËREWASC 
BOS, Haltestr. 28 

TELEF. 112 

is ruim voorzien van alle soorten 
versclie Groenten, Fruit, Aardap- 
pelen, Busgroenten, Gezouten 
Groenten en prima blanke Mainzer 
Zuuikool. Versche Spinazie, Andij- 
vie,Woiteltjes,Bloemkool,Sla,Radijs. 
TOMATEN 25 cent per pond, de 
eerste nieuwe Perziken, Pruimen, 
Peeren, Diuiven, Appelen," Mande- 
reinen Sinaasappelen, Paranoten, 
Walnoten, Hazelnoten, Amandelen, 
Kastanjes, nieuwe Dadels 20 cent 
per pond. — Voor fijnproevers 
hebben wij extra fijne Dopei wtjes, 
spotgoedkoop. 

Alles v/erdt aan huis bezorgd en 
er wordt ook aan huis gehoord. 

E. BOS, Haltestr, 23 

TELEF. «12 OFFICIEELE KENNISGEVINGEN 

Afkondiging 
Strafverordening. 

Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort doen Ie welen, 
dat door den Raad diei Gemeente 
in zijne vergadering van 2 Dec. 
1931 is vastgesteld de volgende 
verordening : 

„Verordening tot aanwij- 
zing der geldende veror- 
deningen tegen wier over- 
treding straf is bedreigd '. 

Krachtens artikel 208 der 
Gemeentewet wordt verklaard 
dat de onderstaande strafveror- 
deningen nog gelden : 

a. de Bouwverordening tot 
uitvoering der Woningwei voor 
de gemeente Zandvoorl vastge- 
steld 21 Juli 1905 en gewijzigd 
bij raadsbesluiten van 5Septem- 
ber 1905, 24 Juli 1907, 3 Maart 
1908, 16 Mei 1911, 17 December 
1913, 17 Februari 1914, 21 De- 
cember 1917, 17 October 1923 
en 12 November 1931; 

b. de Verordening tot voor- 
koming van het blindmaken van 
vogels en hel houden van blind- 
gemaakte vogels in de gemeente 
Zandvoort, vaslgesfeld 11 Sep- 
tember 1919; 

c. de Veroidening tot aan- 
wijzing van een plaats, door 
woonwageus bij verblijf binnen 
de gemeente Zandvoort in Ie 
nemen, vastgesteld 1 Juni 1922; 

d. de Veiordening op den 
kemingsdienst van vee en vleesch 
der gemeente Zandvoort, vast- 
gesteld 6 November 1922; CHREVOLET Qebr. C & H. VAN DE GEER 

BHEDEDERODESTRAAT 3© 

Stalling - Reparatiën 

Garage gelieel centraal verwarmd 

TELEFOON 1© TELEFOON SS STADSSCHOUWBURG 

HAARLERfi 

Zaterdag io Januari, S uui 

Het Nedeilandsch-lndisch Tooneel 

(Directeur Cor Ruys) 

M'n Zoon Etienne 

Comedie in 3 bediijven door 
Jaques Deval. 

Zondag 17 Januari, 8 uur 
Het Moskauer Kunstler Theater 

SCHULD EN BOET 

van Dostojefsky. e. de Verordening tot wijzi- 
ging van de Verordening op den 
keuringsdienst van vee en vleesch 
der gemeente Zandvoorl, vastge- 
steld 27 Juni 1924; 

f. de Algemeene Politiever- 
ordening voor de gemeente 
Zandvoort, vastgesteld 13 Augus- 
tus 1925; 

g. de Verordening houdende 
Ie wijziging der Algemeene 
Politieveroidening voor de ge- 
meente Zandvooif, vastgesteld 
30 Maart 1926; 

h. de Verordening tot 2e 
wijziging der Algemeene Politie- 
verordening voor de gemeente 
Zandvoort, vastgesteld den Sslen 
Juni 1926; 

i. de Verordening tot 3e 
wijziging der Algemeene Politie- 
verordening voor de gemeente 
Zandvoort, vastgesteld 30 Decem- 
ber 1926; 

j. de Verordening tot 4e 
wijziging der Algemeene Politie- 
verordening vooi de gemeente 
Zandvooit, vastgesteld 5 Mei 
1927; 

k. de Verordening tot 5e 
wijziging dei Algemeene Politie- 
verordening voor de gemeente 
Zandvoort, vastgesteld 14 Juli 
1927; 1. de Verordening lot 6e 
wijziging der Algemeene Politie- 
verordening voor de gemeente 
Zandvooit, vastgesteld 25 Janu- 
ari 1928; 

ff. de Vetorrf •"!'*"» tot 7e 
wijziging dei Algemeene Politie- 
vel ordening voor de gemeente 
Zandvoort, vastgesteld 22 Maait 
1928; 

n. de Verordening tot 8e 
wijziging der Algemeene Politie- 
verordening voor de gemeente 
Zandvoort, vastgesteld 5 Apiil 
1928; 

o. de Verordening tot 9e 
wijz'ging der Algemeene Politie- 
veroidening voor de gemeente 
Zandvoort, vastgesteld 5 Apiil 
1928; 

p. de Veiordening lot 10e 
wijziging der Algemeene Politie- 
veioidening voor de gemeente 
Zandvooit, vastgesteld 3 Mei 
1928; 

q. de Veiordening tol 11e 
wijziging dei Algemeene Politie- 
veroidening voor de gemeente 
Zandvoort, vastgesteld 28 Juni 
192S; 

r. de Verordening tot 12e 
wijziging der Algemeene Politie- 
verordening voor de gemeente 
Zandvoorl, vastgesteld 26 Juli 
1928; 

s. de Verordening tot 13e 
wijziging der Algemeene Politie- 
verordening voor de gemeente 
Zandvoort, vastgesteld 30 Mei 
1929; 

f. de Veiordening tot 14e 
wijziging der Algemeene Politie- 
verordening voor de gemeente 
Zandvoort, vastgesteld 8 Mei 
1930; 

u. de 15e veroidening tol 
wijziging der Algemeene Politie- 
veroidening voor de gemeente 
Zandvoort, vastgesteld 19 Mei 
1931 ; 

v. de Verordening tot bepa- 
ling van Maximum Snelheid in 
de gemeente Zandvooit, vastge- 
steld 27 October 1927; 

w. de Verordening op de 
keuring van waien in de ge- 
meente Zandvoort, vastgesteld 
8 Februari 1929; Laat Uw wagen door 
vakmenschen repareeren 

bij de 

„RINKCT Garage - Telef. 224 KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

2BA1VDVOORT 

Groote Krocht 37 - Telefoon 355 ZANDVOORTSCHEJRAf STOFFENHANDEL 

Adressen voor ZANDVOORT: 

Jb. VAN DUIVENBODEN <* M. H0LLENBER6 

Haltestraat 45 - Tel. 327 /\ Diaconiehuisstr. 1 - Tel. 157 
Voor BENTVELD en AERDENHOUT : 

, VAN DER MEIJ v.h, Wed. J. KAPTEIJN 

Zandvoortschelaan 319 - Telef. 26099 - HAARLEM 

teeds voorradig prima Breciicokes 

fönthraciet \Vi voor kacheis niet 
kleine roosters. 
x. .de Verordening op de 
Winkelsluiting in de gemeente 
Zandvoort, vastgesteld 6 Febru- 
ari 1930; 

y. de Verordening op de 
heffing en invordeiing van de 
belasting op de honden in de 
gemeente Zandvooit, vastgesteld 
7 Augustus 1924. 

Zijnde deze Veioidening aan 
de Gedepuleeide Staten van 
Nooidholland volgens hun be- 
richt van den 6en Januari 1932, 
no. 2 in afschrift medegedeeld. 

En is hiervan afkondiging ge- 
schied waar het behooit den 
9en Januaii 1932. 

Burgemeester en Wethoudeis 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN 
De Sectelaiis, 

F. JELLEMA. : PLAATSELIJK NIEUWS ; 

Zandvoortsche Jongeren 
Kring. Hedenavond spreekt in 
het gebouw in de Biugsfraat de 
heei H. Pfundt over „De Vrij- 
zinnig Democratie. 

Zandvoortsche Kring. Maan- 
dag 18 Januari geeft de Zand- 
voortsche Kring Godsdienstig 
Leven, in de Biugstraat een 
Vrouwenavond, terwijl Donder- 
dag 21 Januari een algemeene 
vergadering gehouden wordt. 

Huisvrouwen Vereeniging. 

Maandag 18 Januari wordt 
onder auspiciën van de Huis- 
vrouwenvereniging een, dans 

Uw Zenuwen Sè^lt' 

woiden daarbij tovens gesterkt dooi 
liet gebruik van 

Mijn hard I's Zenuwtabletten 

Glazen Buisje 75 et Bij Apoth. en Drog : : _ ,:. .;: : ,; üir :; -; r;:':.-. ^: : : '" ! : ü --i 1 '!!! ',; ' . ' ., . 'ii.i,i,:\ . ;.':i h._-: 
ZANDVOORT Wij vestigen de aandacht van de ingezetenen op 
de vele voordeden, die het- gebruik van gas oplevert, 
in het bijzonder voor verwarming. (Warmwatervoorzie- 
ning, koken, enz.). 

De voordeelen van het gebruik van gas bestaan o.a. 
hierin, dat de afnemer niet zooals bij eleclriciteit, ge- 
bonden is aan bepaalde uren, waarop een goedkoop 
tarief veikrijgbaar is. 

V&r<ï&r 25a! onzerzijds binnen- 
kort &&n billijk vastrechitarief 
worden voorgesteld. 

Het is voornamelijk in veiband met de reclame 
voor het verbruik van electricileit als vei warmingsdoel- 
einde, dat wij onzerzijds de aandacht op het veibiuik 
van gas vestigen. 

Wij merken op, dat hel P. E. N. voor de ingezetenen 
meer in 't bijzonder gedurende de nachtelijke uren 
goedkoope tarieven voor electrische stroom vaststelt, 
tarieven, die aanmerkelijk lager zijn dan die welke de 
ingezetenen voor verlichting betalen en dan die naar 
welke de gemeente (dus ook de ingezetenen) de stiaat- 
verlichting wordt beiekend. 

Het wil ons voorkomen, dat door of namens het 
P.E.N, met die lage aanbieding van stroom een con- 
currentie met het gas beoogd kan worden. 

Wij willen niet nalaten om den ingezetenen te 
verzoeken alvorens over te gaan tot het aanschaffen van 
electrische verwarmings-artikelen eeist onzen dienst van 
de Bedrijven offerte te vragen bed effende de leveiing 
van gasapparaten ; bij aanschaffing van die toestellen 
en het betrekken van gas dient U behalve Uw eigen- 
ook een gemeentebelang. 

DE DIRECTIE. 
ZANDVOORT, 14 Januari 1932. avond (Volksdansen) gehouden 
in Zomerlust, onder leiding van 
den heer v. d. Wateren. 

Kunstavond Muluru. Dinsdag 
19 Januari wordt in Muluru een 
kunstavond gehouden, waar de 
heer Pierre Verdonck een piano 
recital geeft. 

Mïjnhardt's 
Laxeertabletten 

regelen zonder Kramp of Pijn. 

Doos 60 et. Bij Apoth. en Drogisten. 

Lichtpunt. Besloten is aan den 
Julianaweg tegenover de Gerefor- 
meerde Kerk een lichtpunt aan te 
brengen. Verloting. Aan het Be- 
stuur van de St. Eiisabefhvereeni- 
ging is toegestaan eene verloting 
te houden in Januari of Februari. 

Bioscoopcommissie. Herbe- 
noemd zijn als leden der plaat- 
selijke bioscoopcommissie de 
Heeren A.L.D.Damen en A. Bakels 
Sr. 

Doodenschouw. Voor het jaar 
1932 isopnieuw als geneeskundi- 
ge, belast met de doodschouw aan- 
gewezen C-A.H.Gerke, arts en als 
plaatsvervanger: CA. v. Fraassen, 
arts, alhier. 

Verloting. Aande voetbalver- 
eeniging "Zandvooif,, is vergun- 
ning verleend tot het houden eener 
verloting in Januari 1932. Wij zijn begonnen met onze 
jaarlijksche 

BALANS Uitv Alles gaat weg voor SENSATIE-PRIJZEN ! ! 
Onze prijzen nog lager!!! 

Ojp alle courante artikelen 

10 pet. KORTING 

IVU KUIVT V BBZUINIGEIV 
Profiteert van de gelegenheid 

® ZIET DE ETALAGL ! ZIET DE ETAGE! ® 

Geen lbeter en goedkooper adres dan 

D. G. W. 

De Goedkoope Winkel 

23 KERKSTRAAT 23 
m Wat zegt U wan het weêi*? 

Ik vind het wees* voor SNERT! IS DIT WAT VOOR 

1 pond Rookworst 
35 cent. 5 pond VARKENSPOOTJES 30 cent 

5 pond KOP 50 cent 

5 pond HAMSCHIJF GO cent 

1 pond PEKELSPEK (mager) 25 cent 

1 pond ROOKSPEK (mager) 30 cent 5 POND WET ROOKSPEK 75 CENT VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) 

Per Pond 
Karbonacle (Schouder) f 0.35 3 
(R'b) (Haas) 
Fricandeau ... 
Lappen (mager) . f 0.45 
f 0.50 
f 0Ö0 
f 50 Rollade f 0.50 = Sausijsjes f 0.45 pond f 1 00 
pond f 1.30 pond f 1.40 

pond f 1.65 

pond f 1.35 

pond f 1.40 

pond f 1.20 

GELDERSCHE Tevens extra aanbieding 
ROOKWORST met lood, reclameprijs 
35 cent per pond. VET KALFSVLEESCH (Blank) 

Poulet en Gehakt per pond f 0.75 

Karbonaden, Lappen en Borst „ „ f 0.80 
Fricandeau en Nierstuk . . . „ „ f 0.90 
Biefstuk en Oesters „ „ f 1.10 3 pond Lappen (doorregen) f 1.00 

3 pond Rollade „ ... f 1.00 

3 pond Lappen (mager) f 1.35 

3 pond Riblappen , . . . f 1.50 

3 pond Lende f 1.65 

3 pond Rollade (lende) f 1.65 

3 pond Rollade (mager) f 1.35 

Roastbeef f 1.50 Dik Hollandsch Rundvet Ibïj vleesch 30 cent 

Dik Bladreuzel Ibïj vleesch 20 cent 

S pond gedraaid vet lOO cent 

Aanbevelend, H. VAN E LD IK 

Dr. Joh. Metzgerstraat 6 - Telefoon 416 Naar de Zandvoortsche Houtiiandel om Naar de Zandvoortsche Houthande! om ïï? 
Naar de Zandvoortsche Houthan Grenenhout 
GEPROFILEERD RAAMHQUT n CarhoBeum 

Etepwit 
Koolteer 1 

Reclame aanbieding TRIPLEXPLATEN, 40-60, ook voor de figuurzaag, f 0.15 

ALLE HIATEN - BILLIJKE PRIJZEN 
Gevestigd WESTEStPftR&ST&J&AT bij de SJoogeweg 
Verloting. Aan de Vereeni- 
ging „Dierenhulp,, alhier is vei- 
gunning verleend tot het houden 
eener verloting in Januari 1Q32. 

Gunning Straatverlichting. 

Bij inschrijving is het onderhoud 
dar straatverlichting opgndragen 
aan den laagslen inschrijver Z.J. 
Leen, alhier. 
D<*>» 30-60. Tubo 80 «- Bil Apoth. en DroQislen Geleidster zwakzinnige kin- 
deren. Tot geleidsler van de 
uit deze gemeenle afkomslige 
zwakzinnige kinderen naar de 
school voor buitengewoon laser 
onderwijs te Haarlem is lijdelijk 
benoemd Mej.C. Schuiten. Metro-Goldwyn- Mayer- nieuws. JOAN'S VRIJE DAQ 

Wat doet een filmarlisle als 
zij een viijen dag heeft? Is haar viije dag evenals die 
van een typiste werkelijk een 
vacantiedag? 

Ik had een idee dat hef inte- 
ressant zou zijn zoo'n dag mee 
te maken en belde Joan Craw- 
ford, de charmante Metro Gold- 
wyn Meyer artiste op, die ik 
uitgezocht had als het slacht- 
offer voor deze proef. Het was 
moeilijk haar te bereiken maar 
eindelijk gelukte het mij haar 
zelf aan de telefoon Ie kiijgen 
gedurende het lunchuur. 

„Wanneer heb je een viijen 
dag'" vroeg ik. 

„Een viijen dag, daar heb ik 
meer van gehoord ! Maar waarom 
wil je het weten ?" 

„ledeieen heeft gelezen over 
de vele uren, die je voor de 
camere doorbrengt" antwoordde 
ik, „en er zijn reeds vele ver- 
halen geschreven over je werk 
in de studio. Maar ik wilde graag 
een vrijdag met je doorbrengen 
om te zien, hoe je dan den tijd 
passeert". 

„O, goed", antwoordde Joan 
een beetje sarcastisch, „kom 
Viijdagmoigen bij mij thuis, dien 
dag werk ik niet en dan zal ik 
je laten zien, hoe 'n rustigen 
tijd ik dan heb, heelemaal voor 
mezelf alleen". 

Op den afgespioken tijd be- 
groette Joan mij in haar gezel- 
lige woning. Zij had juist ont- 
beten en een van haar gelief- koosde platen speelde op de 
gramafoon. 

„Zullen wij op de veianda 
gaan zitten", inviteeide zij en 
ging mij voor naar buiten. 

„Het is heerlijk" merkte ik op, 
terwijl ik genoot van de rust om 
ons heen. „Hier zullen wij niet 
gestooid worden en eens kalm 
kunnen praten". 

Joan antwoirdde niet, maar 
keek mij aan op een manier, 
waaruil ik kon opmaken, dat zij 
dit reeds vroeger gepiobeeid 
had en wist wal er gebeuren zou. 

Piecies achttien minuten, vol- 
gens mijn horloge, weiden wij 
niet gestoord. Joan scheen niet 
verwonderd, ik geloof zelfs dat 
zij het veiwaclilte. _ 

„Nu krijg je een idee hoe een 
acltice haar vrijen dag door- 
brengt" zeide zij, toen haar sec- 
retaresse haar mededeelde, dat 
van de studio's was opgebeld, 
met het verzoek even een nieuwe 
japon te komen passen. „Hel zal 
niet lang duren", verontschul- 
digde zij zich, toen wij in haar 
auto plaats namen. 

Adrian, de modeonlwerpei van 
de Metro Goldwyn Mayei wachtte 
ons in zijn atelier. 

„Ik zal mij haasten", riep Joan 
mij toe, toen zij naar binnen 
ging ora Ie passen. Doch inplaats 
van één japon bleken er drie op 
haar te wachten, bovendien 
moest zij ontwerpen voor nog 
T 
Hef sedert eeuwen bekende en onovertroffen middel tegen HOEST, VERKOUDHEID, 

INFLUENZA en alle aandoeningen der slijmvliezen. 
Prijs per kruik of flesch 65 cent. Restitutie voor ledige flesch 5 cent. 
8S£ Openbare 
Verkooping 

Notaris W. H. VAN ARKEL 
zal op WOENSDAG 20 
JANUARI 1932, des namid- 
dags oin 2 uur in het Café- 
Restaurant „ZOMERLUST" 
aan de Kosterstraat te 
Zandvoort 

PUBLIEK VERKO0PEN: 

Het HUIS met Schuur en 
erf aan de Noorderstr. 21 
te Zandvoort, kad. Sectie 
C, no. 267, groot 1.54 Are. 

Te aanvaarden bij de beta- 
ling der koopsom vóór of op 
2 Maart 1932. 

Bezichtiging Dinsdags en 
Donderdags van 2 — 4 uur. 

Des morgens om 11 uur zal 
in gemeld perceel a contant 
worden verkocht de zich 
daarin bevindende 

INBOEDEL. 

Te bezichtigen één uur voor 
de veiling. 

Nadere inlichtingen ten kan- 
tore van den Notaris, Jans- 
weg 52 te Haarlem. 

In de maand JUNI gezocht 

gemeubileerd Huisje of 
kamers met keuken 

voor echtpaar, kind en dienst- 
meisje. Op goeden stand en 
dicht aan zee. Br. aan L. 
KOERTS, Zuider-Amstellaan 
186, Amsterdam-Z. 

BIEDT ZICH AAN 

BAND (6 pers.) 

voor het a.s. Badseizoen, Za- 
terdagavond, Zondagmiddag 
en -avond. Br. lett. O. U.E. 
Nijgh & v. Ditmar's Adv. 
Bureau, Amsterdam. 

twee andere goedkeuren, stoj 
hiervoor uitzoeken en waren er 
ook enkele hoeden gereed om 
gepast te worden. Een schoen- 
maker wachtte om een paar 
speciale schoenen aan te melen 
en het duurde zeer lang voordat 
wij weer konden vertrekken. 

„Laten we even naar mijn 
kleedkamer gaan", inviteerde 
Joan. Op weg hierheen kwam 
een kantoorbediende ons ach- 
terop. 

„Miss Crawford, in de montage- 
ateliers wacht men op U om de 
opnamen van gisteren door te 
draaien". „Vergeet niet, dal dit mijn vrije 
dag is" merkte joan op, toen wij 
ons in de richting van liet atelier 
begaven. Hier werden velschil- 
lende scènes besproken en coupu- 
res aangebracht. 

lnlusschen was het ongeveer 
twaalf uur geworden. „Tijdvoor 
de lunch", zeide Joan toen wij 
het sludio-restaurant binnengin- 
gen. Maar nauwelijks had zij haar 
lunch besteld, of iemand van de 
publicity-afdeelingkwamhaarzeg- 
gen, dat een correspodent van een 
dagblad, die slechlsenkele urenin 
Hollywood was, haar wenschte Ie 
interviewen. 

„Veel rust laten zij mij niet" zei- 
de Joan en het volgend uur ver- 
telde zij over haar loopbaan, haar 
jeugd, haar toekomst en haarhuwe- 
lijksleven. 

Na het interview zagen wij kans 
ongestoord haarkleedkamerle be- 
reiken in de hoop een oogenblik 
rustig te kunnen praten, maar nau- 
welijks zaten wij in de gemakke- 
lijke stoelen, of de telefoon ging en 
Clarence Browu, haar regisseur, 
verzocht Joan naar studio 3 te 
komen om de opnamen voorden 
volgenden dag te bespreken. 

„Je vergeet toch niet, dal dit mijn 
viijen dag is" vroeg Joan. 

In het studio werden verschil- 
lende dingen over de opnamen 
besproken. Mr. Brown vroeg Joan 
Crawford hoe zij een bepaalde 
scène wilde spelen. Een gedeelte 
van den dialoog werd doorgeno- 
men om het effect te beoordeelen. 
Toen wij het geluidsstudio ver- 
lieten, vonden wij de studio-fo- 
tograaf buiten wachten. Hij had 
enkele niewe opnamen gemaakt 
en wij volgden hem naar zijn ate- 
lier, waar gedurende het volgende 
uur een honderd-tal foto's werd 
bekeken, goed- of afgekeurd. 

Het was bijna avond, toen wij 
injoan's kleedkamer terugkwa- 
men. Zij belde haar huis op om 
orders voor. den avond te geven 
en zeide haarkameniereen avond- 
toilet klaar te leggen, daar zij naar 
de opera wilden gaan. 

De zon gingonder toen wij het 
studio-terrein verlieten op weg 
naar haar woning. 
„Goeden avond Miss Crawford" 
zeide de portier. „Mr. Mayer heeft 
de boodschap achtergelaten, dat 
hij U morgenochtend spreken 
wil". 

Op weg naar haar huis spraken 
wij niet. Joan Crawford was moe 
van haar „vrijen dag". Toen wij 
haar woning binnengingen over- handigde haar secretaresse haar 
een briefje met de boodschap, 
dat zoojuisteennieuwe beweiking 
van den dialoog bezorgd was, 
waai in enkele verandeiingen wa- 
ren aangebracht, en die den volgen- 
den ochtend bij de opnamen ge- 
biuikt moest worden. 

Zoo warenal haar plannen voor 
den avond in de war gestuurd. 
Aan de opeia kon zij niet meer 
denken. 

Toen ik afscheid van haar nam 
was ik overtuigd, dat hel eenige 
verschil tusschen een filmster en 
een noimaal burger, die zijn vrijen 
dag beeft is, dat de sier doorgaat 
met werken. Ml! ENGELSCH SPREKEN, LEZEN en 
SCHRIJVEN in zes 
maanden. Correcte en 
■» beschaafde uitspraak. 

Geen School-Engelsch. Steller dezer heeft 16 jaar onafge- 
broken onder Engelsche vlag gewoond. 

BILLIJKE CONDITIES 
Aangename Methode 

J. M E IJ S T E R 

ZEESTRAAT 44 ssraEU! i^St^asxiSBWiss^satsaississa'JKiiBiEBSssggsaBSKaxiB 
'&&3sl't? i " 


Hel symbool 

van goede 

rijwielconstructie ^tERLIJKl*^ 

Het fraaie, welverzorgde uiterlijk van 
het Fongersrijwiel is de weerspiegeling 
van de innerlijke waarde, en hierin 
schuilt ook de oorzaak, dat zulk een 
groot percentage der gevraagde Fon- 
gersrijwielen Damesrijwielen zijn. Juist 
voor den meer ontwikkelden smaak 
der dames heeft de sierlijkheid van 
het Fongersrijwiel dubbele beteekenis. 
Niet alleen is het aangenaam om de 
harmonische lijnen en fraaie afwerking 
door Uw kennissen bewonderd te zien, 
en zelf zoo'n rijwiel te bezitten, maar 
bovendien stemt het tot groote vol- 
doening, dat dit sierlijke uiterlijk 
tevens tot U spreekt over de onuit- 
puttelijke gebruikswaarde, welke 
steeds meer naar voren, treedt naar 
gelang van het aantal jaren, dat gij 
Uw Fongers berijdt. 
VEILIG EN SIERLUSC saüsasssjssssssBesJBs &.TS°aaxKsii2L r nz^nmamn!m*r*m:<v*rex 
S»^$^$^^^^^^^^^$^S«®ï 
Alle goederen worden tegen concurreerende prijs in ons 
modern hygiënisch bedrijf door bekwaam personeel bewerkt. 
BR sscnenj 

J. H. G. WEENÏNK PAKVELDSTRAAT Telefoon 287 Wii leveren Uw Waschgoed helder en keurig netjes naar verkiezing: droog toegeslagen 

gemangeld, persopmaak, geheel opgemaakt. 

Wïi wasschen met zuiver duinwater onder scheikundige controle. 

Alle wasschen worden afgehaald en thuis bezorgd zonder eenige verhooging van orijs. nmKföföföföfófö^MMMMMMföföfó^föMMföföM^m Apartementen 

voor de verhuur, kunnen met een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluistering leiden tot 
extra inkomsten.- 

Voor verdere inlichtingen brieven onder 
lett. O. 896 bureau van dit blad. 
Ik wil Sanatogen gebruiken 

totdat mijn Zenuwen 

beter zijn 

Als het werk meer inspanning kost dan vroe- 
ger, als ge spoediger vermoeid zijt en kleine 
tegenslagen U prikkelbaar maken, neem dan 
het vaste besluit Uw lichaams- en zenuw- 
krachten te sterken met Sanatogen. 

Sanatogen voert juist die stoffen toe — phos- 
phor en albumine — die noodig zijn om de 
cellen van bloed en zenuwen te voeden, 
waardoor >ge Uw vroegere weerstandsver- 
mogen in korten tijd terugkrijgt. 

De bekende Berlijnsche Prof. Dr. Eulenburg 
schreef dan ook: 

„Ik schrijf Sanatogen meer en meer voor, om- 
. dat het zonder uitzondering op den langen 
' duur goed verdragen wordt en sntl en deug- 
delijk tot de toeneming der krachten en 
algemeene beterschap bijdraagt". 

Koop nog heden een bus Sanatogen en ge 
zult U weldra sterker en gezonder voelen. 

SANATOGEN 

^^, Het Zenuwsterkend Voedsel * 

Verkrijgbaar ,m alle Apotheken en Drogisterijen 
' vanaf ƒ 1,— per bus. TARWEDOPPEN 

IN DE KIPPENREN 

Uit voorraad leverbaar. 

Aanbevelend, 

P, L VAN ANDEL 

'41 Ged, Voldersgracht 41 
HAARLEM 
Telef. 10 716 

Sigaren- en Wijnmagazijn 

„De Viersprong" 

29 GROOTE KROCHT 29 

Uitsluitend Ie soort 
Sigaren, Talbak 
en Sigaretten 

Depot: WIJNHANDEL 
HOOGEMDIJK, VLAARDINGEN 

FOTO-PROJECTIE-Artibelen 

J. SMIT 
Burgem. Engelfaertsstraat 5 

Verliuren van PROJECTiE APPARATEN 

ONTWIKKELEN en AFDRUKKEN van 

PLATEN en FILMS. 

Piet Heinstr. 12 Halteslr.55 

GANSHER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draaiwerk ADVERTEEREN 

GEEFT 

SUCCES! Dinsdag 5 Januari V3fttt&V3ttfCH9fêll ZIJN WIJ MET 
BEGONNEN 

en gaan op den ingeslagen 
weg verder. 

Wij zullen U 

Enfin, komt U zelf maar eens 
zien. Opsommen in advertenties 
geeft niets. ZBEM moet U het! 
ZIEM voor welke prijzen U 
Wö bij Kerkplein 3 

de U bekende kwaliteiten koopt HET ADRES voor Uw 
Comestibles, Fijne 
lfleeschwaren en 
Kruidenier > swai*en is J. G. NIJHUIS 

GROOTE KROCHT 32 - Tel. 370 IBI E. KONING 

Swaluëstr. ÏO Pakveldstr. 23 

. HUIS-, LETTERSCHILDER 
en GLAZENMAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verf waren en Behangselpapieren 

ENGROS - ENDETAIL 

wmmmaammBmsiBÊÊmwmHmmmn Nerveus ere 

Onrustig en Sla|iei@©s 

Gebruik hiertegen de Zenuwstlllende en Zenuwsterkende (n i|, g i 

MIJNHARDTS ZEN UWTAB LETTEN C 
Glazen Buisje 75 et 
Bi| Apoth en Drogisten 
HET OFFICIEELE ADRESBOEK 

VANZANDVOORT 

(Nieuwe Uitgave 1931) 
is vanaf heden a i 1.00 verkrijgbaar bij DRUKKERIJ C. VAN DER MIJE Brugstraat 1 

Telefoon 27 Lunchroom „CARELS" LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezorging aan huis - L. J. RINKEL v.h. HL J, CARELS - Tel. 22 Zaterdag 23 Januari 1932 32ste Jaargang No. 33 ZAND 


Officieel Orgaan BAD=COURANT 

MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST der Gemeente Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

Gediuende het geheele jaar ƒ 3.50 

„ „ Badscizoeu » 2. — 

„ „ Winterseizoen „ 2. — 

Afzonderlijke nummers - „0.10 Directeur-Redacteur: C. VAN DER MIJE 
Trekt Uniet aen watyedersecht, 
Maer doet, dat btilyk is en recht. Dit blad is verkrijgbaar bij: A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W.J.LORENZ, 
Boekhandel, Haltestraat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Buig. 
Engelbertsstraat 11 ; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Haltestraat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Groote Krocht 34. Advertentiën van 1-6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau : Brugstraat I Teleff. 27 I Sfoomwasschepij ^HOLLAÜEÏÏA*' Zandiroorf 

HET ADRES VOOR DE BETEREWASCH J. H G. WEEN1ÜIC » TELEFOON 287 
E. BOS, Haltestr. 28 

TELEF. 1(2 

is ruim voorzien van alle soorten 
versche Groenten, Fruit, Aardap- 
pelen, Busgroenten, Gezouten. 
Groenten en prima blanke Mainzer 
Zuurkool. — Versche SPINAZIE, 
ANDIJVIE, WORTELTJES, Bloem- 
kool, Sla, Radijs. TOMATEN, de 
eerste nieuwe Perziken, Pruimen, 
Peeren, Druiven, Appelen, Mande- 
reinen Sinaasappelen, Paranoten, 
Walnoten, Hazelnoten, Amandelen, 
Kastanjes, nieuwe Dadels 20 cent 
per pond. — Voor -fijnproevers 
hebben wij extra- fijne Doperwtjes, 
t -- spotgoedkoop. — •- -. 

Alles wordt aaiV huis^bezorgd en 
erx wo'rdt ook aan huis gehoord. 

E. BOS, Haltestr. 28 

TELEF. 112 - OFFICIEELE KENNISGEVINGEN 

DIENSTPLICHT 
Inspectie 

Behoudens onvoorziene om- 
standigheden zal in Juni a.s. het 
jaarlijksch onderzoek plaats heb- 
ben voor de gewone dienstplich- 
tigen der landmacht van de 
lichtingen 1920 en 1923. 

Plaats en tijd van hel onder- 
zoek zullen nader worden bekend 
gemaakt. 

Zandvoort, 19 Januari 1932. 
De Burgemeester voornoemd, 
VAN ALPHEN. BUÏCK CHREVOLET Gebr. C. & HL VAN DE GEER 

BRBDEDERODBSTRAAT ÏO 

Stalling - Reparatiën 

Garage geheel centraal veniyarmd 

TELEFOON IS TELEFOON S® Comité van Actie 

tegen 

Wetsontwerp Terpstra. i 

Waarom zoo krachtig 
mogelijk. 

Waarom z:o krachtig mogelijk 
het verzet legen het Wetsontweip 
Terpsira? 

Omdat het alree in z'n oorsprong 
twee principiëele fouten heeft, en 
het alleen al, van daaruit bezien, 
als Wet in het Staatsblad nooit 
e,en plaats mag vinden. 

De schrikbaarlijke duurte van 
ons lager onderwijs met daarnaast 
ook de onvrede, die de toepassing 
van de financiëele gelijkstelling 
van de Lageronderwijswet '20 in 
stad en land wekte, deed op aan- 
drang van de Kamer de Regeering 
in 1926 besluiten een Slaatscom- 
missie in 't leven te roepen met 
de opdracht, 

„na te - gaan, of aan de 
„financiëele gelijkstelling 
„tusschen openbaar en 
„bijzonder onderwijs een 
„minder kostbare toepassing 
„z'ou kunnen worden gege- 
„ven". Welnu, deze Staalscommissie- 
Rutgers, zooals ze naar haar voor- 
zitter genoemd woidt, en die sa- 
mengesteld was ml in meerder- 
heid voorstanders, van het bijzon- 
der onderwijs, ne'efi ais' resultaat 
van haar lange jaren arbeid het 
tegendoel geleverd van een min- 
der- kostbare toepassing — ze 
heeft bepalingen voorgesteld, die 
nog meer geld-verslindend zijn 
dan die der huidege wet. En in 
het Welsontwerp-Terpstra wor- 
den aan de Volksvertegenwoordi- 
gers deze zelfde bepalingen ter 
beoordeeling voorgelegd. 

Dit is de eene principiëele fout. 

En de andeie is deze, dat dit 
Wetsontwerp in deze tijd van wor- 
steling om behoud, zoo eenigszins 
mogelijk vei hooging van het in 
komende tijden zeo broodnoodi- 
ge peil van volksontwikkeling — 
om daardoor weer tot volkswel- 
vaait te kunnen komen — bepa- 
lingen in het leven trachlteroepen, 
die onont koombaar oorzaak zul- 
len zijn van verlaging van dat peil. 
En dit nog wel, lei wijl de opdracht 
aan bovengenoemden Staatscom- 
missie inhield, dat „geen vitale 
belangen van het onderwijs moch- 
ten worden geschaad". 

Als er iets is, in staat om het 
onjuiste, én het achterlijke ,van Laat Uw wagen door 
vakmenschen repareeren 

bij de 

„RINKO" Garage - Telef. 224 KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZANDVOORT 
Groote Krocht 37 - Telefoon 335 deze voorgestelde wetgeving te 
doen inzien, dan zijn het wel deze 
beide, dit Wetsontwerp onaanne- 
melijk makende principiëele pun- 
ten. 

Daarom dan ook, dat het meest 
kiachtige verzet tegen de aan- 
neming van dit Wetsontwerp aan 
alle voorstanders van goed lager 
onderwijs — dit, hetzij alseind- 
ondeiwijs (voor meer dan 80 pet. 
van onze bevolking) hetzij als 
voorbereiding van voortgezet on- 
derwijs in de richting van vak-, 
ambachts- en landbouwondeiwijs 
of voor verdere studie — onaf- 
wijsbaar als dure plicht is 
opgelegd. PLAATSELIJK NIEUWS : Voor Uw handen 'J^§$ 

(PUROL) 
Doos30-60.Tube80ct.6ijApoth en Drogisten. Zandvoortsche Houthandel. 

Zooals U reeds uit de adverten- 
tiën hebt kunnen lezen heeft 
zich alhier aan de Westerpark- 
straat bh de Hoogeweg de Zand- 
voortsche Houthandel gevestigd. 
Wij hebben den ondernemer, de 
heer Cancrinus, een bezoek ge- 
bracht en hem verzocht om het 
één" en ander eens van zijn 
nieuwe ondernemingte vertellen. 
De heer Cancrinus, die ons 
hierop uitnoodigde een kijkje te 
gaan nemen in zijn opslagplaats, 
vertelde ons o.a. dat het doel 
zijner onderneming was, het de 
inwoners van Zandvoort, wat 
betreft het eventueel benoodigde 
op houlgebied, zoo gemakkelijk 
mogelijk te maken. Niet alleen 
voor h. h. uitvoerders, doch ook 
voor lieden, die zoo thuis het 
een en ander voor eikander wil- 
len knutselen, is tot in het on- 
geloófelijke voor gezorgd. 

De diverse houtsoorten, die 
wij zagen, is te uitgebreid om 
hier te vermelden. Greenen, 
Vuren, Triplex enz., geschaafd Nieuwjaarswensch 

opges*eld door den Heer H C. POLDER en uitgesproken 
door THOMASVAER en PIETERNEL (de Heer en Mevr. 
H. C. POLDER) op de Cabaretavond van de Tooneel- 
vereeniging „Phoenix", Zaterdag 16 Januari 1932, in het 
Gebouw „Centraal", Stationsplein. Een jaar is weder heengegleden 
Een en dertig behoort weer tot 't -verleden. 
En Pieternel en ik doen U weder -'t verhaal " 
-■Van wat er gebeurd is allemaal 
In 't ons zoo dierbaar oord, 
Ons aller woonplaats Zandvoort. 

Helaas zijn 't niet allemaal zonnige tafereelen 
Waarmede we d'ooren van 't publiek kunnen streelen, 
Want 't zonnetje, 't valt niet weg te praten, 
Heeft ons letterlijk en figuurlijk in den steek gelaten! 

Tegen de dreiging der economische wetten 
Zal ook Zandvoort zich niet kunnen verzetten 
En in aanpassing aan het verlaagde peil, 
Zal men ook hier moeten zoeken zijn heil. P. Dat echter gedurende de korte periode, 

Dat ons dorp zich moet dekken tegen de wintersche 

nooden 
In 't algemeen de zon ons zoo jammerlijk verliet 
Dezen zomer, — Dat gaf verdiiet. 

T. Want de Zomer moet voor Zandvoort 't nu eenmaal doen, 
De welvaart hangt voor 90 ü / af van 't seizoen, 
's Zomers moet Zondag ook „Zonnedag" zijn, 
Dan wordt het een vreugdevol strandfestijn, 
Dan wemelt het strand van gelukkige kinderen, 
Die vrij kunnen spelen zonder anderen te hinderen. 

P. En vergeet nu maarniet de grooten, 
Ook door -hen wordt dan genoten, 
Van 't strand, van 't duin, van de lucht, van de zee, 
Als de zon er maar is, dan valt alles mée ! 

T. Veel belangrijks in in 1931 geschied 
In ons dorp op politiek gebied : 
In de eerste plaats zij het feil genoemd, 
- Dat de Burgemeester werd herbenoemd 
Om opnieuw zes jaren Zandvoort te leiden, 
Een zware taak in deze tijden ! 

P. Wij bieden zijn 'Edelachtbare, die reeds zooveel 

heeft gedaan, 
Voor Zandvoort onze gelukwenschen N aan. T. Om van d'afgeloopen periode de hoogtepunten te 

noemen, 
Van 't vele, dat er valt te roemen 
Noemen we allereerst de verbreeding der N.-boulevai d, 
Die ons aanzien verhoogt nu al twee jaar 
En in de tweede plaats de reorganisatie 
Van de strand-exploitatie. 

P. De bevolking heeft voorts gekozen een nieuwen raad, 
Laten we hopen, dat 't mannen zijn van de daad. 

T. Die niet den tijd met partij-theorieën vermorsen, 
Maar bewust van de verantwoordelijkheid, die zij 

gezamenlijk torsen, 
Zich boven partij-belang weten te vei heffen 
Om die maatregelen en besluiten te treffen 
Waarmede 't waarachtig Gemeentebelang woidt 

gediend . 

P. Intiisschen hebben een woord van dank verdiend 
Zij, die heengingen, voor de moeite en tijd, 
Door hen aan Zandvoort's belangen gewijd. 

T. Met vreugde hebben wij geconstateerd, 

Dat weder een zangconcours werd georganiseeid. 
De vroolijke ambitieuze zangersscharen 
Kwamen weer, evenals voor eenige jaren 
Elkander de uitgeloofde prijzen betwisten <o**swtaftnwsïSsii ■ ■lil GEMEENTE- 
ZANDVOORT s= Wij vestigen de aandacht van de ingezetenen op 

b de vele voordeden, die het gebruik van gas -oplevert, 

{= in het bijzonder voor verwarming. (Warmwatervoorzie- 

1=1 ning, koken, enz,). 

g=5 - De voordeden van het gebruik van gas bestaan o.a. 

§H hierin, dat de afnemer niet zooals bij electriciteit, ge- 

IH bonden is aan bepaalde uren, waarop een goedkoop 

U tarief verkrijgbaar is. 

fff Verder acal onzerzijds» binnen- 

ü kort een billijk vastrechttarief 

1= worden voorgesteld. 

§jj Het is voornamelijk in verband met de reclame 

jjf voor het verbruik van electriciteit als verwarmingsdoel- 

= einde, dat wij onzerzijds de aandacht op het verbruik 

§§| van gas vestigen, 

JU Wij merken op, dat hel P. E. N. voor de ingezetenen 

m meer in 't bijzonder gedurende de nachtelijke uren 

lil goedkoope tarieven voor eleclrische stroom vaststelt, 

Hf tarieven, die aanmerkelijk lager zijn dan die welke de 

1= ingezetenen voor verlichting betalen en dan die naar 

U welke de gemeente (dus ook de ingezetenen) de straat- 

B verlichting wordt berekend. 

§H Het wil ons voorkomen, daWdoor of namens het 

e P.E.N, met die lage aanbieding . n stroom een con- 

U currentie met het gas beoogd kan worden. 

§j| Wij willen niet nalaten om den ingezetenen te 

m verzoeken alvorens over te gaan tot het aanschaffen van 

IH electrische verwarmings-artikelen eerst onzen dienst van 

S de Bedu'jven offerte te vragen betreffende de levering 

= van gasapparaten ; bij aanschaffing van die toestellen 

UI en het betrekken van gas dient U behalve Uw eigen- 

=ü ook een gemeentebelang. 

|j ' J)E DIRECTIE, 

■j ZANDVOORT, 14 Januari 1932. en ongeschaafd, lengte en breedte 
op elke gewenschte maat, is hier 
voorradig. Zoo ook entenne- en 
schuttingpalen. Kortom alles op 
houtgebied is te verkrijgen tot 
zelfs complete ronde en vier- 
kante tafelpooten, carboleum, 
leersoorten, spijkers en alles wat 
bij het verwerken van houtsoor- 
ten noodig is is aanwezig. Voor- 
waar voor Zandvoort een pracht 
onderneming. *• 

De exploitatie is op een basis 
gegrondvest, die elke concurren- 
tie, vanwaar ook, in het groot 
zoowel als klein, het hoofd kan 
bieden. 

Wij wenschen de heer Carinus 
dan ook zeer veel succes toe en 
verwijzen onze lezers naar de 
weder voorkomende advertentie 
in dit blad. 

Verloting. Aan de Zangver- 
eeniging „De Stem des Volks" 
is vergunning verleend tot het 
houden van eene verloting op 
Zaterdag 13 Februari a.s. 

Aan de afdeeling Zandvoort van de Nederlandsche Vereeni- 
ging tot Bescherming van Dieren 
is vargunning verleend tot het 
houden van eene verloting op 
Zaterdag 30 Januari a.s. 

Aan de Chr. Zangvereeniging 
„Immanuel" is vergunning ver- 
leend tot het houden van eene 
verloting oij Woensdag 27 Janu- 
ari a.s. 

Aan de Jeugdkerk (Afdeeling 
van den Zandvoortschen Kring 
„Godsdienstig Leven") is ver- 
gunning verleend tot het houden 
van eene verloting op Zaterdag 
20 Februari a.s. 

Voor het misdeelde kind: 

De verkoop van weldadigheids- 
postzegels en briefkaarten bracht 
voor Zandvoort minder op dan 
zulks verleden jaar 't geval was. 

Aan ' postzegels werd voor 
f 74.14 verkocht, .terwijl de op- 
brengst der briefkaarten f 28.70 
was. Verleden jaar waren deze 
bedragen respectievelijk f 126.86 
en f 29.75. 

Dank wordt gebracht aan de 
P 

mix " tM&.ïMi^ïftfatf,. OBERtAHNSTEÏN 'tt~^<m,,Mt-'*,?uï'&i'™-*^^%2i3è£g&&$£^^ 
■I Üll Zandvoorts Vleeschconcurrent 1 pond Rookworst 
35 cent. noteert desse week : 

5 pond VARKENSPOOTJES 
5 pond KOP . . . . \. . . 
5 pond HAMSCHIJF .... 
1 pond PEKELSPEK (mager) 
1 pond ROOKSPEK (mager) 30 cent 
50 cent 
90 cent 
25 cent 
30 cent 5 POND VET ROOKSPEK 75 CENT VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) 

. Per Pond 
Karbonade (Schouder) f 0.35 3 
(Rib) f 0.45 
f 0.50 
f 0.G0 
f 50 
f 0.50 
f 0.45 (Haas) 
Fricandeau . . . , 
Lappen (mager) . , 
Rollade ...... 

Sausijsjes 

Tevens extra aanbieding GELDERSCHE 

ROOKWORST met lood, reclameprijs 

35 cent per pond. pond f 1.00 
pond f 1.30 
pond f 1.40 
pond f 1.65 
pond f 1.35 
pond f 1.40 
pond f 1.20 VET KALFSVLEESCH (Blank) ~ | 

Poulel en Gehakt per pond f 0.75 ë= 

Karbonaden, Lappen en Borst „ „ f 0.80 m 

Fricandeau en Nierstuk . . . „ .„ f 0.90 jj[| 

Biefstuk en Oesters „ „ f 1.10 §g 

Ie kwaliteit RUNDVLEESCH || 

3 pond Lappen (doorregen) f 1.00 fm 

3 pond Rollade „ -. . . f 1.00 II 

3 pond Lappen (mager) f 1.35 JI 

3 pond Riblappen ' . , . f 1.50 §§§ 

3 pond Lende "... f 1. f35 |= 

3 pond Rollade (lende) f 1.65 §■ 

3 pond Rollade (mager) f 1.35 m 

Roastbeef f 1.50 s Dik Hollandsch Rundvet Ibïj vleesch 30 cent 

Dik Bladreuzel Ibïj vleesch 20 cent 

5 pond gedraaid vet ÏOO cent 

Aanbevelend, H. VAN E LD IK 

Dr. Joh. Metzgerstraat 6 - Telefoon 416 iiiiiiiiiii Waarheen? I 

voor m 

Kruideniers=, j 

Fijne Vleeschwaren j 

en Comestibles ? j 

Natuurlijk- naar - jj| 

N.V. DE ECONOOM I 

Swaluëstraat 20 =| 

COMBINATIE H. E. K, jj 

Deze week bij aankoop van f 1.50 twee |j 

pakjes PUDDING CADEAU. | 

Zondags geopend van 4 tot 7 uur j 

Bunder Rookvleesch . . 18 et: per ons j| 

G-ekookte Worst .... 14 „ „ „ j| 

Gorned Beaf 10 c „ „ „ f 

Leverworst . . 8 „ „ „ |j 

Ontbijtspek ........ 12 . „ „ , „ ■ 

Scnouderham 16 „ „ „ || 

Rauwe Ham 18 „ „ „ ( 

Blaasliam 20 „ „ „ ■ "■ STADSSCHOUWBURG 

HAARLEM 

, Zaterdag 23 Januari, 8 uur 
Ver. Rotterdamsch-Hofstad Tooneel 
(Dir. Cor van der Lugt Melsert) 

De Diefstal in de 
Karntitlerstraat 

' Zondag 24 Januari, 8 uur 
HET SCHOUWTOONEEL 

ELIAS WEET HET 
BETER dvrr^ET c/^h spreken ' lez ? n en 

JL <1 ^1 VJJLJL/a3wA 1 maanden. Correcte en 

beschaafde' uitspraak. 
Geen School-Engelsch. Steller dezer heeft 16 jaar onafge- 
broken onder Engelsche vlag gewoond.* 

BILLIJKE CONDITIES 
Aangename iVlelhode J. M E IJ S T E R 

ZEESTRAAT 44 Nederlandsche Maatschappij, opgericht 1887 heeren Bakels, Koelman, Loienz, 
Van Retegem, Verloop en Wolif 
die den verkoop zno ijverig be- 
voidenden. 

Gemeentelijke Badinrichting. 
I ii de week van 11 Januari lol 
en met 16 Jauuari 1932 zijn 
26 Kuipbaden en 354, Douche- baden genomen in de Gemeen- 
telijke Badinrichting, gebouw' 
Gemeentebedrijven. [Dinsdag 26 Januari, 8 uur 
Gemeente VolksvjDorstelling 

Gezelschap COR RUYS 

M'n Zoon Efienne itro-GolÉrtiier-Éüws. ADOLPHE MENJOU 

Adolphe Menjou woont met zijn 
knappe, blonde vrouw,die vroeger 
ook onder haar meisjesnaam 
Kalheiine Carver in films optrad, 
niet, zooals de meeste slais in 
Beverly Hills, maar in Los Folis 
Hills op een heuvel recht tegen- 
over dien, waarop de schitterende 
villa van Cecil B. De Mille ge- 
bouwd is. - 

Men bereikl het huis van Menjou 
langs een kronkelenden weg, die 
tegen een heuvel opslingert. Een 
steenen muur met een zware brui- 
ne deur omringt hel terrein. Eerst 
binnen deze deur kiijgt men een 
goeden indruk van het huis, dat 
vanaf den weg zeer klein lijkt om- 
dat men dan slechts hel bovensle 
gedeelle ziet van de woning, die 
tegen de helling van den heuvel 
gebouwd is. 

Binnentredend komt men diiect 
in Menjou's eigen werkkamer, 
waaivan de ramen 's avonds een 
schitterend uitzicht bieden over 
de lichten van Los Angelos en 
.Hollywood. Hier is Menjou's 
schrijftafel, zijn collectie eeiste 
uitgaven, waai bij ook een exem- 
plaar van MiIton's„ParadiseLosr 
een benoeming tot kapitein gelee- 
kend door Napoleon en andeie 
,',museum" stukken. 

Menjou's bibliotheek is uniek, 
want deze bevat eersle uitgaven 
in vijf lalen, Engelsch, Fransen, 
Duitsch, Spaansch en Ilaliaansch, 
welke talen hij allen vloeiend- 
spreekt. Ilaliaansch uitgezonderd. ■m TIMMEREN ? 

dan is Uw 
adres : 
Zandvoort 
WESTERPARKSTRAAT bij de Hoogeweg Kwaliteit hout 
Groote sorteering 
Billijke Prijzen Voor wie het schoonst te zingen wisten. 

De jury bestond uit Fred. Roeslce en andere bekwamen, 

Die ieder voor zich en allen tezamen 

Die koren met fraaie prijzen beloonden, 

Die zich de meesterzangers toonden. 

P. Men fluistert dit jaar wordt 't concours internationaal. 
Wat een tijd, moeite en werk vordert dit allemaal. 
Hier past dan ook een warm huidewoord 
Voor dit flinke werk in 't belang van Zandvoort. 

T. Op 't strand een groote verandering dit jaar 
Niet meer alles schots en scheef door elkaar, 
Overal orde en regelmaat bewaard : 
De tentjes op één lijn tegen de duinen geschaard. 

P. De badkoetsjes, keurig aaneengerijt „en carré" 
Blijven staan, worden niet meer gereden in zee. 
De paarden verdwenen als offer voor 't goede" doel. 

T. Dat gaf toch wel even een weemeedig gevoel, 
't Was voor Zandvoort altijd zoo karakteristiek 
En ook wel een attractie voor 't publiek 
Dat 't koetsje, terwijl men zich was aan 't ontkleeden 
Door een paard in zee werd gereden, 
Over de knersende schelpen op het zand, 
Van 't land naar 't water en weer van 't water naar land, 
Met 'een schok aan 't begin en een schok aan 't eind. 

P. Ja TJiomasvaer, er is nu eenmaal veel, dat verdwijnt 
En plaats moet maken voor nieuwe methoden, 
En voor een badplaats is 't zeker geboden 
Bijtijds de bakens te verzetten, 
En op de eischeh des tijds te* letten. 

T. Die zijn : verlaging der badtarieven 
En voorts om het' publiek te gerieven" 
Een goede gelegenheid tot zonnebaden, 
Waar men zich in 't zonnetje kan laten braden. 
Die gelegenheid wordt nu volop gegeven 
Als nieuwe aantrekkelijkheid van ons strandleven, 
Want de zucht om zich koperbruin te laten branden 
Manifesteert zich meer en meer onder alle standen. 
En 'k moet zeggen: Sommigen staat 't wel 
Zoo 'n zonverbrand zigeunervel. 

P. Op 't vrije of stille strand, zoo men wil 

Tusschen haakjes, 't is er heelemaal niet stil, 
Wordt door' gepaste maatregels d'orde bewaard, 
Zbodat de vrijheid niet, in onwelvoeglijkheid ontaard. 

T.- Wat nieuws verscheen er om de Noord, 
. Aan_d'uiterste grens van Zandvoort. 
Daar verrees dit jaar liet Noorderbad, 
Die inrichting'biedt-eeiivieder wat: 
Een zeebad,'' een zonbad, een zitje, een dansje, 
Een leventje van den bekenden en vroolijken Fransje. 
P~ "Voorts is er een hoogst vermakelijk geval 
- In den vorm van een enormen strandbal. 

T. Een staaltje van Hinken ondernemingsgeest, 

Een verbetering, die ook een verfraaiing is geweest, 
Is de- verbouwing van het bekende café 
Van Mustert van Zandvoort aan Zee. En Dick Oroeneveld, die reuze vent, 

Met zijn onvermoeibare „music-band" 

Door de radio reeds alom bekend 

Heeft daar heel den zomer het publiek verwend. 

En gezelligheid gebracht en stemming en sfeer ! 

Met „lass' mich, lass' mich" en zooveel meer ! 

P. Ja, ja, jij staat nu maar te praten 

Over wat ze veranderd hebben en zoo gelaten, 
Maar niets heb je eigenlijk nog beweerd, 
Over dat, waarop ten slotte alles is gebaseerd 
Over 't zand en de zee langs de westelijken rand 
Van ons dierbaar Vaderland, 
Die hier zoo'n lieflijke twee-eenheid vormen — 
Al kan 't hier ook wel eens duchtig stormen — 
Dat onze badplaats als vanzelf is ontstaan, 
Laat daar je rijmelarij nu eens over gaan ! 

T. Wie kent dan nog niet dat schoone strand aan 

Neerlandsch lage kust, 
Waar altijd vreugde heerscht en blijde levenslust, 
Waar 's zomers U wacht een verkwikkend bad, 
In 't golvende, schuimende, zilte nat. 
Waar de vermoeide stadsche Dames en Heeren 
Zich volledig kunnen recréëeren, ■ 
Waar een ieder geniet van den zonnegloed, 
Dien verwekker van nieuwen levensmoed, 
Waar 't wondere golvenspel altijd blijft boeien, 
Zonder ooit te vervelen of te vermoeien, 
Waar je opgaat, meeleeft in de felle vreugd' 
Van de^volop hun vacantie genietende jeugd, 
En dan weer een wijle in stilte geniet 
Van de grillige luchten in 't verre verschiet ; 
Dat mooie, lieflijke schoone strand, 
Het fraaiste van het geheele land, 
Dat jong; en oud, man en vrouw bekoort, 
Dat is hèt strand, ons strand van Zandvoort ! 

P. Eu moet je nu ook niet met een woordje gewagen 
Van de aardige toiletjes, die 1 werden gedragen 
Want al wil je dat nu niet laten blijken, 
Ik geloof, dat je daar wel eens graag naar mag kijken. 

T. Welzeker, m'n beste, brave Pieternel, 

•v Zoo'n modeshow, dat mag ik wel, 

Al houden wij 't maar bij onze oud-Hollandsche dracht, 
Daarom behoeven wij niet blind te zijn voor moderne 

modepracht. 
Met wat al fraaie en modieuse kleeren, 
Zag men de Dames over de boulevard flaneeren, 
- En wat zag men een alleraardigste snoetjes, 
Onder die kleine, vlotte, pittige hoedjes, 
Hoe zwierig werden de badmantels omgeslagen, 
Met welk een élégance -en -gratie werden ze gedragen. 
De strandpyama's, het nieuwste van het seizoen, 
Beginnen ook hier 't meer en meer té doen. 

P. En om nu eens over te springen 

Naar een der vele andere dingen, 
' Die wij, geachte Dames en Heeren, 
Nog zouden willen releveeren, 
Willen we een oogenblik den lof bezingen 
Van de dappere redders der drenkelingen, Want onvoorzichtigen zijn er ieder jaar, 

En steeds vond men de Reddingsbrigade klaar 

Om met kennis van zaken hulp te bieden. 

E. Twaalf reddingen werden verricht door deze lieden, 
O.a. mocht het vriend Kraayenoord gelukken 
Hel leven van een dame aan de zee te ontrukken. 
Ook hoorde ik van de redding van een jongetje uil zee, 
De redder is onbekend gebleven ; zijn initialen zijn E. B. 

P. De Feestcommissie en de V.V.V. 

Die beide lichamen hebben alle twee 
Hun bekwaamheid getoond in 't organiseeren 
Van attracties om de badgasten te amuseeren. 
Met vuurwerken, strandfeesten, fotowedstrijden 
Wist men onze gasten veel vreugd te bereiden, 
De Heeren hebben allen, zonder onderscheid, 
Recht op onze dankbaarheid. 

T. Zeer juist en wat betreft de V.V.V. 

Noem ik ook nog de concerten van H.O.V. 
En de avond van Clinge Doorenbos, de rijmkunste- 

naar zonder weerga 
En die van hel Joodsche koor en de llaliaansche opera. 

P. Dan is er nog het bekende Flora-comité, 

Dat bloemenzorg kweekt in ons dorp der zee. . 
De bak bij de tram, dit jaar onthuld, 
Werd ook steeds door dit Comité met bloemen gevuld. 
Aan de Dames van 't Bestuur ons compliment. 
Ze hebben kinderliefde, bloemenliefde en 

organisatietalent. 

T. Gedenken we ook de Zandvoortsche zonen, 
Die de wijde, wijde zee bewonen, 
D. w. z. ik bedoel niet, dat deze Heeren 
Met zeemeerminnen converseeren, 
Maar die ruige stoere knapen 
Uil 't dorp der Koper's, Keur's en Papen, 
Der Molenaar's, Zwemmer's en Terollen, 
Der Schapen, van der Meijes en der Bollen. 

T. Die 't zeemansberoep hebben uitverkoren 
En tot de flinksten onder ons behooren, 
Zij allen dragen het hunne bij 
Tot de glorie van Neerlands koopvaardij. 

P. En waren de Forensen dit jaar nogal tevree 
Over de verbinding van Amsterdam met zee ? 

T. Nog steeds zijn er in den treinenloop groote hiaten, 
De vele pogingen tot verbetering mochten niet baten. 
Wat men ook verzoekt en probeert, 
't Schijnt boter aan de galg gesmeerd ; 
't Is werkelijk jammer, maar misschien 
Brengt de oplossing nog de' „Micheline". 

P. Wat is dat nou voor een vreemdsoortig woord ? . 
Daarvan heb ik nog nooit gehoord ! 

T. Wel, dal zijn motorspoorwagens op luchtbanden, 
Die reeds met groot succes in vreemde landen 
Met name Frankrijk aanwending vinden 
Om korte afstanden per spoor te verbinden. 

(Slot in 't volgend nummer). mWWWWWWWWWWW^WW®WWWWWWWWWWWWWWWtë 

Alle goederen worden tegen concurreerende prijs in ons 
modern hygiënisch bedrijf door bekwaam personeel bewerkt. Stoomwasscherij 

J.H. G. WEENINK 5) 
LLAN 

PAKVELDSTRAAT Telefoon 287 Wij leveren Uw Waschgoed helder en keurig netjes naar verkiezing; : droog toegeslagen 

gemangeld, persopmaak, geheel opgemaakt, 

Wij wasschen met zuiver duinwater onder scheikundige controle. 

Alle wasschen worden afgehaald en thuis bezorgd zonder eenïge verhooging van prijs. S$$$$$^$^$$^$^2«&^$$^$?K^ ■ ***Mmm*C3t5!Hb f 
Apartem enten 

voor de verhuur, kunnen met een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluistering leiden -tot 
extra inkomsten. 

Voor verdere inlichtingen brieven onder 
lett. O. 896 bureau van dit blad. 
Ik wil Sanatogen gebruiken 

totdat mijn Zenuwen 

beter zijn 

Als het werk meer inspanning kost dan vroe- 
ger, als ge spoediger vermoeid zijt en kleine 
tegenslagen U prikkelbaar maken, neem dan 
het vaste besluit Uw lichaams- en zenuw- 
krachten te sterken met Sanatogen. 

Sanatogen voert juist die stoffen toe — phos- 
phor en albumine — die noodig zijn om de 
cellen van bloed en zenuwen te voeden, 
waardoor ge Uw vroegere weerstandsver- 
mogen in korten tijd terugkrijgt. 

De bekende Berlijnsche Prof. Dr. Eulenburg 

schreef dan ook: 

„Ik schrijf Sanatogen meer en meer voor, om- 
dat het zonder uitzondering op den langen 
duur goed verdragen wordt en snel en deug- 
delijk tot de toeneming der krachten en 
algemeene beterschap bijdraagt". 

Koop nog heden een bus Sanatogen en ge 
zult U weldra sterker en gezonder voelen. 

SANATOGEN 

^^ Het Zenuwsterkend Voedsel * 

Verkitigbaai in alle Apotheken en Drogisterijen 
vanaf ƒ I , — per bu*. r 

i • ■ i \ TARWEDOPPEN 

IN DE KIPPENREN 

Uit voorraad leverbaar. 

Aanbevelend, 

P. L. VAN ANDEL 

41 Ged. Voldersgracht 41 
HAARLEM 
Telef. 10 716 

Sigaren- en Wijnmagazijn 

„De Viersprong" 

29 GROOTE KROCHT 29 

Uitsluitend Ie soort 
Sigaren, Tabak 
en Sigaretten 
Depot: WIJNHANDEL 
HOOGENDIJK, VLAARDINGEN 

Piet Heinstr. 12 Haltestr.55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering-, Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draai werk TE KOOP 

een GROOT PERCEEL, 
geschikt voor LUNCH- 
ROOM en PENSION, als- 
mede een VILLA in de 
Zeestraat. Te bevragen bij 
L. TEN BROEKE, Zeestr. 
37, Telefoon 128. 

GEVRAAGD gemeubil. of 
ongemeubileerd 

groot Huis 

vele kamers, geschikt voor 
PENSION Br. met volledige 
inl en prijs aan J. W. Brou- 
wei straat 6, Amsterdam. 

HUIS TE KOOP OF TE 
HUUR GEVRAAGD. 

Br. mei uitvoerige inlichtin- 
gen K. L. 110, RICARDO's 
Adv.-Bureau, Amsleidam. 

FOÏO-PHCïMrieleii 

J. SMIT 

Burgem. Engelbertsstraat 5 

Verhuren van PROJECTIE APPARATEN en 
PLAÏEN en FILMS 
Verbijsterend goed 
wat 'n Ritsema doet! 'n Stofzuiger, gebouwd volgens 
geheel nieuw principe . . . vee- 
lend anker . . . zuigmond aan 
uiteinden extra verbreed ... 
zier soepele schuier! 
TYPE \E Geïllustreerde Prijscourant op aanvrage. 

===== FABKIEK TE HILVERSUM , , >, » Verkrijgbaar bij : 

J. H. VAN KEULEN, Diaconiehuisstr. 24, Zandvoort 
C. FRAY, Groote Krocht 17, Zandvoort 
A. SLOOTWEG, Oranjestraat 9, Zandvoort 

HET ADRES voor Uw 
Comestibles, Fijne 
Vleeschwaren en 
Kruicienier'swai'en is 

J. G. NIJHUIS 

GROGTE KROCHT 32 - Tel. 370 N. C. TEN BROEKE ARCHITECT 

ZANDVOORT IJ M ü I D E N 

Dr. Smitstraat 1 Wijk aan Zeëerweg 154 

Telef. 468 

Belast zich met het maken van PLANNEN ,en 
BESTEKKEN voor alle voorkomende Bouwwerken. te Zandvoort : K Dinsdag | derdas: I n.m. 7-Q.30 u. E. KONING 

Swaluëstr. ÏO Palevelctstr. 23 
HUïS-, LETTERSCHILDER 
en GLAZENMAKER - 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS = ENDETAIL Adverteert in dit blad 
IPPIl HET OFFICIEELE ADRESBOEK 

VAN ZANDVOORT 

(Nieuwe Uitgave 1931) 
is vanaf heden a f 1.00 verkrijgbaar bij 
RUKKERIJ 

Brugstraat 1 
VAN DER M IJ E 

Telefoon 21 
Lunchroom „CARELS" LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezorging aan huis - L. J. RINKEL v.h. H. JL CARELS - Tel. 22 Waterdag 30 Januari 1932 32ste Jaargang No. 34 ZAND 

HE 
Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemeente MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 

' iedercn ZATERDAG. - 

^ 

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

Geduietule liel golmolo jafir .... . ƒ -5.50 

„ " „ UculHcixnoii ... . i, 2 — 

, f „ WintcrHi'i'/.npii . . ... . , 2. — 

, .Afzoudttiltika nummert! . . . - ... ... 0.10 Directeur-Redacteur: G. VAN DER MIJE 
Trekt Unietaen watyederseclit, 
Maer doet, dat billyk is en recht. Dit blad is verki ijgbaai bij: A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W.J. LORENZ, 
Boekhandel, Haltestiaat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burg. 
Engelbeitsstraat 1 1 ; S. VERLOOP, Kanlooi boekhandel, Haltestiaat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Oioote Krocht 34. Advertentiën van 1-6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau : Brugstraat f Telef. 27 
Stoomwasscherij 9 ,H@LL.AilDi!l fii Zanchrociri: 

HET ADRES VOOR DE BETEREWASCH 
H J. H G. WEE^B^iK - TELEFOON 287 
. BOS, Haltestr. 28 TELEF. 112 

Dik Bi usselsch lof 8 cent per pond. 

Groote Bloemkool 35 cent. 

Kroppen Sla 15 cent 

Harde Spi uitjes 3 pond 25 cent. 

Nieuwe vèrsche Spinazie 25 cent. 

Nieuwe Andijvie 15 cent per pond. 

Bossen Worteltjes 22 ! / 2 cent, 

gratis schoongemaakt. 

Prima -Zandaardappelen 8 en 10 et. 

per kilo, bij 10 kilo 70 et. 
Snijboonen en Spercieboonen 25 et. 

(eigen inmaak). 
De echte "MAINZER ZUURKOOL 

met PEPERT) ES 10 et. 
-Ruim" gesorteerd in PERZIKEN, 
PEEREN, DRUIVEN, APPELEJS, 
MNAASAL-FtLEN.'PRUliMENciir 

sterk concurreerend.. - 
TOMATEN 25* cent per pond. 

E. BOS, Haltestr. 28 

TELEF. 112 OFFICIEELE KENNISGEVINGEN 

LIJST 

van 

eigenaars en houders van 

paarden. 

i 

De Burgemeester van Zand- 
vooit maakt bekend, .lat gedu 
;ende de maand FEBRUARI voor 
ieil-ür ter secretaiie dezer ge- 
meente ter- inzage is gelegd de 
alphabetische lijst van de 
namen van eigenaars en hou- 
ders van paarden, we ke lijst 
is opgemaakt ingevolge "artikel 
17 van het inkwartieringsbesluit. 

Zandvóort, 26 Januaii 1932 
"" De Buigemeester, 

VAN ALPHEN. 

DRANKWET 

Burgemeester 'en Wjelhoudeis 
van Zandvóort brengen ter open- 
bare kennis, dat op-26 Januari 
1932 bij hen is ingekomen een 
verzoekschrift van Willem Diie- 
luiizen van beioep caféhouder, 
wonende te Zandvóort, om ver- 
gunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klem voor 
gebruik ter plaatse van verkoop 
in de navolgende localiteit : de 
zaal ' van het nieuw te bouwen 
Paviljoen „Driebuizen" van het 
perceel,- kadastraal bekend ge- 
meente Zandvooit, sectie A, no. 
3537, plaatselijk gcmeikt, en ge- 
legen aan den Boulevard Paulus 
Loot aldaar. 

Binnen twee weken na de dag- 
BU1CK Qebr. C. & H. VAN DE GEER 

BRBDEDBRODESTRAAT êO Stalling Reparatiën .Garage gelieel centraal verwarmd 

TELEFOON 18 TELEFOON 88 STADSSCHOUWBURG 

HAARLEM 

Zatei dag 30 Januai i, 8 uur " - 
HET SCHOUWT O ONEEL 

Tropenadël 

Indisch Blijspel in 3 bedr. door 

Hem i van Weameskerker met Esthei 

de Boei van Rijk als Juffrouw 

van der Kooy. 

Zondag 31 Januari, 8 uur 
HET SCHOUWTOONEEL 

DE VREK 

Blijspel van Molièie. 
Optreden van JAN MUSCH. teekening dezer bekendmaking 
kan iedei tegen het verleenen 
van deze veigunning schriftelijk 
bezwaren bij Burgemeester en 
Welhoudeis inbrengen. 

Zandvóort, 26 Januari 1932. 

Burgemeester en Wethoudeis 
~~ voornoemd, 
De Burgemeester, 

* VAN ALPHEN 
De Secielaris, 

F. JELLEMA. Comité van Actie 

tegen 

Wetsontwerp Terpstra. ii 

Het leerlingen aantal in het 
Wetsontwerp -Terpstra. 

Een "dei ernstigste bezwaien 
tegen het Weisontwerp-Teipslia 
is wel dit, dat het per 45 leerlingen 
slechts één leerkracht beschikbaar 
steil. 

Ouders, die er -prijs opstellen 

— en welke zouden dit niet 1 

— dat hun kinderen goed, deug- 
delijk onderwijs ontvangen, onder- 
wijs, dat in zijn opvoedkundige beteekenisin verband met denaard 
en de aanlig van hu'n kindeien 

— allen va.' clkaai velschillend, 
ook' in bevalielijkheid — allen 
steun geefi in hun ontwikkeling' 
kunnen niet meegaan met_de_ge- 
dacl te, dat daar 45 kinderen tege- 
lijk behoorlijk zouden kunnen wor- 
den onderwezen en opgevoed. 

Dat woidt waj men noemt Dres 
s uu i , massa opvoeding, zondei 
gelegenheid tot eenig voldoend 
rekening hoii'len met ieders eigen- 
aardigheden en speciale behoef- 
ten. v 

En de praktijk heeft geleerd.dat 
een bepaa'd aantal leerlingen per 
onderwijzeres.) in de Wel aange- 
geven, op alle scholen zonder on- 
derscheid door zilteii-blijven en 
tussclientijds opnemen bij ver- 
huizing, in de klassen vaak een 
veel grooter aantal leerlingen 
biengf dan dat wettelijke aantal. 

Zoo was het b.v. voor eenige 
jaien, toen we ook als tijdelijke 
maatregel een vastgesteld aantal 
kinderen per leerkracht inde Wet 
hadden — het waien ér toen 48, 
dus slechts 3 meer — en daar- 
doorinééu Inspectie hadden (vol- 
gens officiële opgave) : 

19 klassen met 49 — 50 leerlingen. 
44 klassen met 51— 55 leeilingen. 
18 klassen met 56-60 leerlingen. 

en nog enkele met nóg hoogere 
getallen. 

Zoo zullen we kiijgen met de 
schaal van 45 leeilingen.overheel 
het land (57 Inspecti* s) taliijke 
klassen met een gemiddelde van 
wel 55 leerlingen. 

Dit is toch waai lijk niet te aan- 
vaaiden. 

Tal van gemeentebesturen zul- 
len dan ook uit eigen middelen 
zoogenaamde boventallige onder- 
wijzers aanstellen en een deel der 
ongeveer 2600 leerkiachlen, die 
door het Rijk bij aanneming van 
de Wet tot werkloosheid woiden 
gedoemd; voor eigen rekening 

— zeer ten nadeele var. de gemeen- 
te-financiën — weer in de school 
moet brengen. 

Het is dan ook geen wonder, 
dat ook het bestuur der Vereeni- 
ging ven NederlandscheOemeen- 
ten zich niet alle kracht tegen de 
aanneming van dit deel van hel 
Wetsontwerp verzet. 

En als de gemeentebesturen uit Laat Uw wagen door 
vakmenschen repareeren 

bij de 

„RINKO" Garage - Telef. 224 KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZAND VOORT 
Oroote Krocht 37 - Telefoon 355 Adressen voor 'ZANDVÓORT: 

Jb. VAN DUIVENBODEN <* M. HOLLENBERG 

Haltestraat 45 - Tel. 327 /\ Diaconiehuisstr. 1 - Tel. 157 
Voor BENTVELD en AERDENHOUT : 

H. VAN DER MEIJ v.h, Wed. J. KAPTEIJN 

Zandvoortschelaan 319 - Telef. 26099 - HAARLEM 

Steeds voorradig prima B re ch cokes 

Anfhracïet IV voor kachels met 
kleine roosters. ■mmmmmm hoofde van de slechte staat hun- 
ner geldmiddelen tot die aanstel- 
lingvan boventallige leerkrachten 
niet kunnen overgaan, dan zullen 
er in verband met de grootte der 
schoollokalen, die op die buiten- 
gewone aantallen leerlingen niet 
berekend zijn, verbouwingen en 
schikkingen moeten plaats vinden, 
die veel geld kosten en allerlei 
moeilijkheden voor het onderwijs 
brengen. 

En nu geld dit bovenstaande nog 
maar voor de groote scholen, die 
door deze 45 schaal waarlijk nog 
niet het ergst worden getroffen. 

Arme scholen, arme kinderen, 
atmeondeiwijzers(essen) tenplat- 
telande. 

De moeilijkheden, waarmee 
kleine scholen — en er zijn er 
zoo talrijke van in ons land — te 
worstelen hebben, zijn toch al zoo 
giool. 

Het behooilijk onderwijs geven 
aan een klasse kinderen, gevormd 
door meerdere leeijaren — kin- 
deren dus van zeer onderscheiden leeftijd en ontwikkeling — moet 
zijn steun noodzakelijk ontleenen 
aan een kleiner aantal leerlingen. 
En het wetsontwerp gaat juist in 
een heel andere richting : het ver- 
meeidert daar het aantal moeilijk- 
heden op niet te aanvaarden wijze. 

Daarin stemt heel de schoolwe- 
leld, zoowel die van het bijzonder 
als van het openbaai onderwijs 
oveieen. 

We zagen ineen Roomsen Ka- 
tholiek onderwijzers-orgaan b.v. 
de opgave, dat van de Roomsche 
scholen 

29-2 maiisclioleii lol éènniansscliolen werden 

243-3 „ „ twee „ 

I89-4 „ „ tliie 

278-5 „ „ viet 

enz. Bij hel overige bijzonder, als 
bij het openbaar onderwijs, is dit 
nóg erger. 

2600 leeikrachten, becijfert de 
Minister, worden in komendejaren 
dan ontslagen, en dat spaart 2600 
salarissen. 

Als we nu bedenken, dat die üllll! HALLO HIERHEEN 

HENRIETTE D AVI DS met haar FIKKIE 

KOMT KL,UIVEIV HALEN BIJ 

H. VAN ELDIK 1 Dr. Joh. Metzgerstraat 6 Telefoon 416 Deze week een pracht voor- 
raad eerste kwaliteit RUND-, 
KALFS en VARKENSVLEESCH 5 pond VARKENSPOOTJES 30 cent 

5 pond KOP 50 cent 

5 pond HAMSCHIJF 50 cent 

1 pond PEKELSPEK (mager) 25 cent 

1 pond ROOKSPEK (mager) 30 cent VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) 

Per Pond VET KALFSVLEESCH (Blank) 

Poulet en Gehakt per pond 

Karbonaden, Lappen en Borst „ „ 
Fricandeau en Nierstuk . . . „ „ 
Biefstuk en Oesters „ „ f 0.75 

f 0.80 

f 0.90 

f 1.10 11 Kaï bonade (Schouder) f 0.35 3 pond f 1 00 
jl „ (Rib) f 45 3 pond f 1.30 

|J „ (Haas) f 0.50 3 pond f 1.40 

U Fiicandeau f 60 3 pond f 1.65 

|H Lappen (mager) ... f 50 3 pond f 1.35 

U Rollade f 0.50 3 pond f 1.40 

jl Sausijsjes . f 0.45 3 pond f 1.20 

H Tevens extra aanbieding GELDERSCHE 

j| ROOKWORST met lood, reclameprijs 
Hf 35 cent per pond. 

■ Dik HoIIandsch Hundvet Ibij vleesch 35 cent §j 

m Dilc Bladreuzel Ibij vleesch 20 cent = 

jl 5 pond gedraaid vet ÏOO cent j= 

: ■; " : :'M ;:.m; : ,■; 'i... : : ! ; ■! i ! , :: : " ■ ,: i. .;,- : :. : ;- : / ,,.,:: ; i r.:: i r:. : :" i; 1 .. : ;:: . :.. .:..:!■: ... .:;: ,i: i::m : :ï :: ? , Ie kwaliteit RUNDVLEESCH 

3 pond Lappen (doorregen) 

3 pond Rollade „ .... 

3 pond Lappen (mager) 

3 pond Riblappen 

3 pond Lende 

3 pond Rollade (lende) 

3 pond Rollade (mager) 

Roastbeef f 1.00 

f 1.00 

f 1.35 

f 1.50 

f 1.65 

f 1.65 

f 1.35 

f 1.50 I» ENGELSCH SPREKEN, LEZEN en 
SCHRIJVEN in zes 
maanden. Correcte en 
beschaafde uitspraak. 
Geen School-Engelsch. Steller dezer heeft 16 jaar onafge- 
broken onder Engelsche vlag gewoond. 

BILLIJKE CONDITIES 
Aangename Methode 

J. M E IJ S T E R 

ZEESTRAAT 44 
2600 tot werkloozen gemaakten -- r ^ tó ^fÜok^i1-'hVt%^^ttëlfev^ 
bezuiniging wel toelaatbaar is. 
Wij zeggen, neen, en nogmails 
neen. Dit mag ons onderwijs dit 
mag onze kinderen, onze onder 
wijzers(essen), onze gemeentebe- 
sturen niet worden aangedaan. 

Het. Comité van Actie 

tegen het Wetsontwerp 

Terpstra. 

Consultatiebureau voor 
Zuigelingen te Zandvoort. 

In aansluiting aan de adver- 
tentie, voorkomende in dit blad, 
zou ik gaarne met een enkel 
woord "doel en werkwijze van 
bovengenoemd bureau nadei uit 
eenzeiten. Het consultatiebureau 
voor zuigelingen is bestemd, om 
aan de moeders raad en voor- 
lichting te geven wat aangaat de 
voeding en de verzorging van 
hunne kleinen. Menige moeder 
weet nog niet precies, welke 
eischen hieraan worden gesteld, 
en toch, het is zoo buitengewoon 
nuttig, dat zij hiervan geheel op 
de hoogte zijn. Want een goede 
voeding en veizorgiim hebben 
voor vele kinderen de gezond 
heid behouden, en de ziekten 
geweerd, niet alleen in de eerste Elzen jg 3—16 m.NI. Spiraal 
Berken 3 vanaf Pareu 

Eiken h= 15 cont Paternoster jaren, maar ook het heele verdere 

?bföaf* is wat het bureau , < wil :J 
*^p^>orkörnen van ziekten. En 
gMjffpeders, die z <ch met hunne 
lenfrfe'ren op de zittingsuren aan- 
melden, kunnen alle raad'ont- 
vangen, die zij noodig hebben. 
Uit het bovenstaande blijkt dus 
ook, dat het bureau niet is be- 
doeld om zieke kinderen Ie be- 
handelen : een ziek kind hoort 
op het bureau niet thuis, maar 
moet op de gewone wijze onder 
behandeling van den huisarts 
worden gesteld. 

Overigens zijn alle kinderen 
welkom, liefst zoo spoedig mo- 
gelijk na de gebooite, dus zon- 
dei eenig bezwaai na een paar 
weken. Hoe vroeger een kind 
komt, hoe betei ! Dan immeis 
kunnen beslaande fouten worden 
verbeterd, zonder dat het kind 
nog al te veel onder deze fouten 
geleden heeft. Van de moedeis 
wordt verder veiwacht, dat zij 
regelmatig terugkon'en, om het 
kind te laten controleeren. Tot 
den leeftijd van anderhalf jaar 
blijft een kind aan hel bureau 
ingeschieven, en dus kunnen alle 
kindei en beneden dezen leeftijd 
het bureau bezoeken. Gelijk de 
advertentie vei meldt, is de toe- 
gang kosteloos. 

In ons land zijn reeds honderd- 
tallen consultatiebiireaux voor 
Zuigelingen weikzaam Het be- 
zoek neemt voortdurend toe, tot 
heil van de kindeien, waarvan 
ziekte en steifte voortdurend 
afnemen. En dit leidt ten slotte 
tot een algemeene verbetering 
van de Volksgezondheid. -Mogen 
-de moeders .te Zandvooit inliet 
belang van hunne kindeten, ook 
hun steentje bijdragen lot deze 
verbeteiing,' en het consultatie- 
bureau voor Zuigelingen zich 
blijvend in' een"d'ruk-biezoek~ver-' 
heugen ! 

A ten Biuggencate, 
Provinciale Kinderaits van de 
N. H.V. „Het Wilie Kmis". 

Bergen (N.H.), Januari 1932. | PLAATSELIJK NIEUWS j 

Tooneelavond ten bate van 
het Crisis-Comité te geven 
door Tooneelver. „Phoenix". 

Leest men 111 alle bladen op'het 
oogenblik de ui , drukking„saam- 
hoorigheidsgevoel" dan wil ook 
onze vereeniging daaiaan denken 
en berichten dat -Bestuur en 
Werkende Leden eenparig be- 
sloten een specialen avond te 
geven ten bate van hel Piaaiselijk 
Ciisis-Comilé, waaivan onzen 
Burgemeester Vooizitter is. 

13 Februari wordt in Gebouw 
„Centraal" opgevoeid het Too- 
neelsluk getiteld : „De Spaak in 
't Wiel (in drie bedrijven) door 
Mevr. Jo van Am mers— Kuiler. 

Dit vroolijk stuk zal den be- 
zoekers eenige uren alleraange- 
naamst bezighouden, teiwijl men 
daarna stijf van zitten op den 
dansvloer de beenspieren in be- 
weging kan brengen. 

Bij verschillende adressen zijn 
kaarten veikrijgbaar ad f 0.75 +* 5-35 ets. Antenne 
& Per 
— Meter = 8-20 RTI. 
Schutting JJ 2.75 ffl. 
Scheering §. 2.00 M. Zandvoortsche Houthandel Westerparkstraat bij de Hoogeweg GEMEENTEBEDRIJVEN ZANDVOORT Wij vestigen de aandacht van de ingezetenen op 
de vele voordeelen, die het gebruik van gas oplevert, 
in het bijzonder voor vei warming. (Warmwatervoorzie- 
ning, koken, enz.). 

De voordeelen van hel gebruik van gas bestaan o.a. 
hieiin, dal de afnemer niet zooals bij electriciteit, ge- 
bonden is aan bepaalde uren, waarop een goedkoop 
tarief verkiijgbaai is. 

Verder 25a! onzerzijds binnen- 
kort een Ibillijlc vastrechttarief 
worden voorgesteld. 

Het is voornamelijk in verband met de reclame 
voor het verbiuik van electiiciteit als verwarminssdoel 
einde, dat wij onzeizijds de aandacht op hel veibiuik 
van gas vestigen. 

Wij meiken op, dat het P. E. N. vooi de ingezetenen 
meer in 't bijzonder gedurende de nachtelijke uren 
goedkoope tarieven voor eleclrische stroom vaststelt, 
tarieven, die aanmerkelijk lager zijn dan die welke de 
ingezetenen voor vei lichting betalen en dan die naar 
welke de gemeente (dus ook de ingezetenen) de stiaat- 
veilichting-wordt beiekend. 

Het wil ons vom komen, dat door of namens het 
P.E.N, met die lage aanbieding vin stroom een con- 
cunentie met het gas beoogd kan woiden. 

Wij willen niet nalaten om" den ingezetenen te 
verzoeken alvorens over te gaan tot het aanschaffen -yajij 
electi ische verwaiinings-arlikelen eerst'onzen dienst^ 
de Bediijven offeitc te viagen betreffende de levert^' 
van gasapparaten ; bij aanschaffing van die loesleirV 
en het betrekken van gas dient LI behalve Uw eigé* 
ook een gemeentebelang. j 

' . DE DIRECTIE. 

ZANDVOORT, 14 Januari 1932. 
■ Waarheen ? 

voor 

Kruideniers=, ; 
Fijne Vleeschwaren 
en Comestibles? 

Natuurlijk naar* 

N.V. DE ECONOOM 

Swaluëstraat 20 
COMBINATIE H. E. K. 

Deze week bij aankoop van f 1.50 (zonder Room- 
boter en Suiker) 1 pond PINDAS Cadeau. 

Van 1 Februari tot en met 7 Februari bij aankoop 

van f 1.50 (zonder Roomboter en Suiker) 

1 ONTBIJTKOEK Cadeau. 

Zondags geopend van 4 tot 7 uur 

Half pond Schouderham .... 28 cent 

Half pond Leverworst 18- cent 

1 ons Blaasham. ........ 18 cent 

1 ons Röokvleesch (Rund er) . 18 cent 

1 ons Rauwe Hanf 18 cent 

1 ons Gekookte Worst .... 10 cent 

1 ons Comed Beaf 10 cent 

1 óns Ontbijtspek 18 cent 

1 ons Bacon. . . ." "18 cent 
EMSER-PASTILLES 

Het afdoende middel tegen HOEST, VERKOUDHEID en alle 

aandoeningen der slijmvliezen. 

Prijs per aluminium kokertje 6o cent. 
p ir- stuk. Het nello-bedrag wordt 
ui ( geheel aan het Comité af- 
^e Iragen. 

Neerlandsch Jongste Jazz 
b md „The "Little Serenaders". 

L)j leider v.in bovengenoemde 
band, Wim Hildering, erzoekt 
ons bekend te willen maken, dat 
ten. behoeve van Soiree's, Caba- 
retavouden en Liefdadigheids- 
voorstellingen zij hunne belang- 
looze medewerking willen ver- 
leenen, 

Wij maken er onze lezers op- 
attent dat deze band een zilveren 
medaille verwierf op het j.1. in 
„Bellevue" te Amsteidam geljnu 
denAmaleuis-|nzzbaiid-Concnuis, 
ni'geschieven door hel Weekblad 
„Hel Leven". 

Tevens woidl bekend gemaakt 
dat voor dansmuziek geen mede- 
werking verleend wordt. 

Verzoeken kunnen geiichl wor- 
den tot het Secretaiiaat Ilooge- 
weg 38, Zandvoorf. 

Stillen de hoest. 

MIJN HAR DT'S 
SALMIAK-TABLETTEN 

Doo2en 20 en 30 et Bij Apoth en Drogisten 

Maken los 

Ned. Israël. Gemeente. De 

eikeiaad de- ei Gemeente komt C'*$y|3|^Zöhda'..'. 31 Januari, 's avonds 
'^^®^.ur-in v dc Secieiarie der 
'*£WS$i0$te) Kosteistiaai 73 bijeen, 
'^flpl^rlenandeling van de volgende 
agentia : 

1. Notulen. 

2. Oueko neu stukken. 

3. Installatie van de nieuw- 
gekozen keikeiaadsleden. 

4 Afscheid van den Heer 
Z. L. B ok' als 1 d van den 
K'rkeiaad. 

5. Jaarveislag" van den Sec- 
letaris. - 6. Idem van den" Penningm. 

7. Verkiezing van een lid van 
het Keikbesluur, wegens peiic- 
diek af ti eden van den ,Heci M 
Noacli. 

8 Benoeming van een Com- 
missie van veuficaüe over het 
boekjaar 1931. 

9. Behandeling der Concept- 
begrooling. 

10. Voorstelling van hel Kerk- 
bestuur tot pensionneeiing van 
den ambtenaar- 

11. Benoeming eener Com- 
missie tot voorbereiding eener 
re^lemenlheiziening. 

12. Rondviaag, daarna ge- 
heime vergadering. Mcok^mmé Huid 

I Alle ruwheid en roodheid, pukkeltjes 
en uitslag, worden weggenomen door f en Doos 30 60 Tube 60 et. 
'■\i\ Apolh tn Drofllsun I Metro-Goldwyn-Mayer- nieuws. 

De spannendste momenten uit 
hun filmloopbaan, 

De nueste filmslars hebben in 
hun loopbaan enkele spannende 
momenten meegemaakt. 

Buslei Kealon verlell : In "SPI- 
TE MARRIAGE" (EEN HUWE- 
LIJK UIT WRAAK) moest ik een 
mast schildeien eu er was afge- 
sproken, dal het touw waaraan ik 
opj;elieschen weid, U sgelaten zou 
worden om een b jtei lacheffecht Ie 
kiijgen. Ik maakte een zwaai van 
zes of zeven meier buiten beoid 
en desnelheid,üieikopden terug- 
wee had was angstwt kkend Ik 
wrong mij in alle bochten om nie 
met den mast in aanraking te ko' men en builen gevecht gesteld Ie 
worden. De bemanning haalde het 
touw op en ti ok mij naar boven, 
zoodal door hel inkorten van de 
lijn ik niet ver ler uitzwaaien kon. 
EdgarSedgwick de regisseur, was 
zoo bleek als eed doek toen ik 
beneden kwam en pas toen ikza"g 
hoc geschrokken hij was begreep 
ik goed aan welk gevaar ik ont- 
snapt was. „ 

N irma Shearer veilelt, dal het 
spannendste moment uit haar loop- 
baan haar van angst heeft doen ril- 
len. 

„Wij maakten opnamen voor 
D LUCRETIA LOMBARD". 
In een van de scéne's moesten 
Irene Rich en ik door ee i brandend 
bosch rennen. Daai hel onmoge- 
lijk was om vooi een enkele film- 
opname een willekeuiig bosch in 
brand lesteken hadden ze op het 
studio-lei rein een woud van imita- 
tie boomen gebouwd. Deze waren 
geddrenkt met een of andere 
brandbare slof en weiden voor de 
opnamen aangestoken. liene en ik 
renden over een afstand van on- 
geveer hon leid meter langs de 
vlammenzee. De eersle opnamen 
mislukten en door toev.illigeom- 
standigliede ook de tweede. Daar 
door weid het noodzakelijk een 
dei de maal den tocht door het 
vuur te maken, doch nu was het 
decor tot een wilde vuurzee ge- 
woiden. Biandende takked vielen 
omlaag, maar wij moesten het doen 
om te vooi komen, dat het geheel 
opnieuw opgebouwd moest wor- 
den. Di afstand leek ons wel 100 
K.M en ik dacht, dat wij er nooit 
veilig uit zouden komen. 
Maar wij kwamen dr zondereen 
sclnam. Twee seconden la'erviel 
het geheele „,bosch„in elkaar. 
R>bnt Monfgomeiy vertelt over 
„THE1R OWN DESIRE „(DE 
VERBODEN VRUCHT). 

„Geen stonn op zee kan verge 
leken worden „met de miniatuu' Bij Ruwe Handen Purol wolbreuk, die ik hierbij meege- 
maakt heb. Wij namen een storm- 
seëne, waarin Norrna Shearer en 
ik in een kano op liet meer waren, 
op. Het meer was een groote tank 
op het studio-terrein. De sloim- 
wind en de woeste golven wer- 
den veroorzaakt door machines 
builen het opnameveld van de 
camera. Boven alles was een ande- 
tank geplaatst, waarin honderden 
liters water, die op het juiste mo- 
nieut omlaag ie storten om nog 
grootere en weestere golven te 
krijgen. Alles ging goed tot het 
touw, dat ouze kano met den rand 
van het miniatuur-meer verbond, 
brak. Wij dreven lenig naar het 
midden van de tank, precies op de 
plaais waai den inhoud van de 
andere tank moest neeikomenen 
op dat moment kwam de stort- 
vloed, ontketend door den onge- 
zienen helper, die gehoorzaamde 
aan een afgesproken teeken. Wij 
gingen omlaag mei kano en al on- 
der den duik van honderden liters 
water en het is even moeilijk de 
oppervlakte te bereiken ineen imi- 
tatie meer, als in den Oceaan. Het 
moment, dat het water omlaag 
kwam en ons naarde dieple sleep- 
te, zal altijd het spannendste 
oogenblik van mijn loopbaan zijn." Ziek + door gevatte koude, zwaar gevoel in 
hoofd en ledematen, Influenza, Griep, 
Rheumatische pijnen alsook vastzit- 
tende Hoest : in al deze gevallen zullen 

Mijnhardt's Poeders, 

U spoedig helpen. — Doos 45 et. 
Bij Uw Drogist. InternattonaleVrouwenbond voor 

Vrede en Vrijheid. 

In aansluiting aan hel in de 
bladen gepubliceeide bericht om- 
trent het succes behaald door de 
Engelsche Afdeeling van den Inter- 
nationalen Vrouwenbond voor 
Vrede en Viijheid die ruim (mee 
millioen handteekeningen voor 
Wereld-Ontwapening verzameld e- 
deelen wij U mededatouze Nedei- 
landsche Afdeeling wiei (aak uit 
den aard der zaak bemoeilijkt 
weid doordeActievan de Neiter- 
landsche Pers, die op zoo lofwaar- 
dige wijze de Vredeswil van het 
Nederlandsche volk tot uiling 
bracht, benevens door de apaite 
acties van andeie organisaties en 
politieke pai tijen, die in Engeland 
vereenigd met onzen Bond welk- 
ten, 1 12 000 handteekeningen ver- 
zamelde voor Algeheele Inter- 
nationale Ontwapening. Deze 
handteekeningen weiden dezer 
dagen in 5 groote pakketten naar 
ons hoofdbureau te Gené.'e ver- 
zonden. Vischhandel 
T. MOLENAAR 

Haltestraat 45 
Xel- 353 

Versche Visch 

tegen marktprijzen. 
Wordt ook gebakken. NieuwjaarswensCh 

opges*eld door den Heer H C POLDER en uitgesproken 
door THOMASVAER en PIETERNEL (de Heer en Mevr. 
H. C. POLDER) op de Cabaretavond van de Tooileel- 
vereëniging „Phoenix", Zaterdag 16 Januari 1932, in het 
Gebouw „Centraal"; Stationsplein^-- - — P. T. T. P. (Veivolg en Slot) 

Stel je voor, dat met Hollandsche voortvarendheid, 
Het spoor ons eens verrast met die nieewigheid : 
Een „Micheline" aansluitend op elke electrische 

van Amsterdam. 

Mensen als dat eens tot stand kwam 
Amsterdam — Zandvoort in eu öm het half uur, 
Laten we cUfarvoor strijden met heilig vuur ! 

Wat zou dat onze plaats ten- goede komen 
En een nieuwe forensen doen toestroomen 
„Zandvoort zomer- en winter-forensenoord" ! 
Dat kon dan worden een gevleugeld woord. 

Want staat niet bij het spoor op horden te lezen, 

Hoe voordeelig het is in Zandvoort te wezen 

„Lage belasting, gezond wonen !" 

Dat zijn toch dingen die de moeite loouen 

En als men zoo 'n plaats vaak en vlug kan bereiken 

, Van de stad, waar men zijn salaris pleegt op te strijken 
Dan trekken daar toch zeker velen heen ! 
Neen Pieternel, zeg nu niet neen, 
Denk je soms, dat men zich -'s winters zal vervelen? 
Dan kan men toch „Phoenix" tooneel zien spelen, 
De films van Tuschinski ziet men allemaal 

v Op 't witte doek hier in „Centraal" 
En de omgeving biedt een voortreffelijk terrein, 
Voor winter-wandelingen groot en klein. 

Het wandelpark „Kostverloren" ! 

Was dezen zomei als herboren, 

De aanleg verfraaid, de dierschaar vergroot, 

Geen wonder, dat elk kind er genoot, _ 

Het is er een klein kinderparadijs, 

En het drukke bezoek is wel het bewijs, 

Dat zij, die belangeloos dit park hebben gesticht, 

Daarmede een goed werk hebben verricht. 

Met waardeering zij nog gememoreerd, 

Dat de tram dit jaar heeft gejubileerd, 

In de vijftig jaar van haar bestaan 

Is 't dit lichaam niet immer voor den wind gegaan, 

Maar de Directie heeft steeds alle bezwaren overwonnen 

En een weg uit de moeilijkheden verzonnen. 

Wij wenschen de sympathieke N. Z. H. 

Gestage vooruitgang, nog jaren hierna ! 

P. „Kunst na Arbeid" vierde haar zilveren feest, 

-10 December is voor haar een schoonen dag geweest! 

T. Eindelijk hebben we voorts een autobus-verbinding 

gekregen 
Wij hebben er een ritje mee gemaakt en 't viel heusch 

niet legen 
Wij hopen maar, dat de exploitatie de moeite loont 
En de pogingen van den ondernemer met succes 

worden bekroond. 

P. Wat "ook de aandacht trok was de zwemwedstrijd in zee 
Je zoudt zoo zeggen : „dat valt lang niet mee" 
Maar de zwemmers hebben het reusachtig getroffen, 
Dat was nu werkelijk wat je noemt boffen, T- De zee was als een spiegel zoo glad, 

De zwemmers zwommen als in een binnenbad. 

T. We hopen dit jaar weer op zoo'n zee-zwemmersgevecht, 
Misschien wordt dan 't pleit tusschen bruisende 

golven beslecht. 

P. „Onderling Hulpbetoon" de vereeniging, die je 

_ — terecht — zoo vaak hoort roemen, 
In ons dorp; moest-een-nieuweivVoorzitter benoemeu-- 
Ter vervanging van den scheidenden Heer Zwaan, 
Die zooveel voor O.H. en voor Zandvoort heeft gedaan. 
Dat het hun sympathieken oud-leider zij gegeven 
Nog jaren terug te zien op zijn welbesteed leven. 

T. Een vermeldenswaard feit, dat ook in 1931 plaats vond 
Is 't Congres der K. V. Nederl. Middenstandsbond. 
Zandvoort's Handelsvereeniging trad als gastvrouw op, 
En 't was in orde ;• alles tip-top. 
De voorbereider, de ziel van heel dit welgeslaagde feest, 
Is de Voorzitter der Handelsvereeniging, de Heer 

Brokmeier geweest. 
Terecht werd hem dan ook voor zijn leiding en 

werkkracht 
Aan 't slot van 't Congres warme hulde gebracht. 

P. Thans rest ons nog de dure plicht, 
Maar een die ons na aan 't harte ligt, 
Om Uw herinnering op te frisschen 
Der Phoenix-tooneelgebeurtenissen, 

T. Maar allereerst zij een paar woorden van oprechte 

dankbaarheid 
Aan de Heeren van het Bestuur gewijd, 
Die het heele jaar met hart eii ziel 
Regelden wat er te regelen viel. 
Eu al -zijn sommige leden wel eens wat ontevreden, 
't Is een kwaal bij alle vereeniging en ondei alle leden. 
Wij begonnen dit jaar met de Kilometervieter 
Nou vraag ik waarom niet de Kilometer-eter 
In een beschaafde vereeniging beschaafde taal. 

/ P. Thomas_yaer, ga vooit met je verhaal. 

T. Daarop volgde „In Uniform" 
Rouckens Jr. was daarin enorm. 
Die speler stapte 't afgeloopen jaar in de huwelijksboot, 
De werkende kring werd met 't jeugdig Mevrouwtje 

vergroot. 
We behoeven „Doortje" en „Jo" niet nog eens te 

vertellen, 
Dat Phoenix beste wenschen hen op 't huwelijkspad 

vergezellen. 

P. En ter herdenking van ons tienjarig bestaan 
Is toen in April „Freuleken" gegaan. 
De avond is een zeer welgeslaagde geweest. 
Met trots zien wij terug op ons tienjarig feest. 

T. En daarna hebben werkende leden en bestuur een 

fuifje gehad 
Reuzeleuk ! Wat je noemt je dat. 

P. Waarop de zomer Phoenix op den achtergrond bracht 
Om in October te herleven met vernieuwde kracht. 

T. Het openingsstuk heette „Baby, Mijnheer en Pukje", 
Onder ons gezegd : een beetje onbenullig stukje. 

P. En als laatste stuk volgde „Een Spaak in 't Wiel" 
Ik geloof wel, dat dit stuk 't publiek beviel. 

T. Ook was liet-ons een groot genoegen 

Voor andere vereenigingen te spelen, dieerom vroegen. 
Zoo gaven we ,,'u Partijtje Poker" voor Volksonderwijs. 
Blijkens het applaus stelde men ons spel op hoogen prijs. P. De Geestverschijning en de Gil vulden het 

programma aan 
Op 't feest van „Kunst na Arbeid's" 25-jarig bestaan. 

T. En thans mijn beste goede menschen 

Volgen nog slechts onze traditioneele wenschen. 
Mochten wij iemand of iets hebben vergelen. 
Vergeef het ons. Wij hebben 't niet geweten. 

P. Wij wenschen dan allereerst alle" Zandvoorters ,met 
.- ~~. - - - elkaar 

Twee Zon-zonnedagen dit 'jaar in 't paar. 

T. B. en W. voldoening bij hun onvermoeid streven 
Zandvoort de best-mogelijke leiding te geven. 
Dat zij, als 't kan, de belasting laag mogen houden 
Want daar moet Zandvoort zijn toekomst opbouwen. 

p. De leden der Raad van welke richting of kleur 

De kracht tot vruchtbaar werk. Stelt ons niet te leor. 

T. „Phoenix" Bestuursleden veel vreugde en genoegen 

in hun gezin 
Dat geeft ten slotte ook Phoenix gewin. 
De Phoenix-spelers elk een hoofdrol als voor hen 

geschreven 
Waarmede zij 't publiek kunnen doen huilen, lachen, 

rillen of beven 
Als uitwerking van hun temperament 
Op der toehoorders sentiment. 

P. De Critici onder dankzegging voor de moeite en tijd 
Zoo welwillend aan de opvoeringen van Phoenix gewijd 
Een extra wense'h voor vreugde en gezondheid dit jaar 
Want wie vroolijk en gezond is, die tilt niet zoo zwaar. 

T. De Forensen, dat de „voor- en nabeurs'' in tram of trein 
Dit jaar wat opgewekter van toon mag zijn ! 

P. De Hotel- en Pensionhouders, de strandexploitanten, 
De Café-houders, de zomerar'.isten en hun trawanten 
Hun allen wenschen wij, dat het seizoen 
Ondanks de ongunst der tijden, het toch zal doen. 

T. De neringdoenden niet alleen vele, maar ook vele 

betalende cliënten, 
Want het gaat ten slotte toch maar om de centen. 

P. De Zandvoortsche koren en O. S. S. 
Op alle wedstrijden veel succes. 

T. Dat de voetballers — die dit jaar wel wat veel 

beenen biaken, 
Dikwerf het zoet der overwinning mogen smaken. 

P. Heel onze vrienden- en kennissenschaar 
Veel heil en zegen in 't nieuwe jaar. 

T. En al heeft ieder jaar, als ieder huis 
Naast zijn vreugden ook zijn kruis. 
Zoo moge het kruis voor U dit jaar zijn 
Haast onmerkbaar, uiterst klein. 

Zandvoort-Bad, 26 December 1931. 
5 

| al Appartementen 

voor de verhuur, kunnen met een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluistering leiden tot 
extra inkomsten.- 

Voor verdere inlichtingen brieven onder 
lett. G. 896 bureau van dit blad. 
Ik wil Sanatogen gebruiken 

totdat mijn Zenuwen 

beter zijn 

Als het werk meer inspanning kost dan vroe- 
ger, als ge spoediger vermoeid zijt en kleine 
tegenslagen U prikkelbaar maken, neem dan 
het vaste besluit Uw hchaams- en zenuw- 
krachten te sterken met Sanatogen. 

Sanatogen voert juist die stoften toe — phos- 
phor en albumine — die noodig zijn om de 
cellen van bloed en zenuwen te voeden, 
waardoor ge Uw vroegere weerstandsver- 
mogen in korten tijd terugkrijgt. 
De bekende Berlijnsche Prof. Dr. Eulenburg 
schreef dan ook: 

„Ik schrijf Sanatogen meeren meer voor, om- 
dat het zonder uitzondering op den langen 
duur goed verdragen wordt en snel en deug- 
delijk tot de toeneming der krachten en 
algemeene beterschap bijdraagt". 

Koop nog heden .een bus Sanatogen en ge 
zult U weldra sterker en gezonder voelen. 

SANATOGEN 

^^^ Het Zenuwsterkend Voedsel * 

Verkrijgbaar in alle Apotheken en Drogisterijen 
van»! ƒ1, — per bus. . TARWEDÜPPEN 

IN DE KIPPENREN 

Uit voorraad leverbaar. 

Aanbevelend,- 

P, L. VAN ANDEL 

41 Ged. Voldersgracht. 41 
HAARLEM 
Telef. 10 7 16 

Sigaren- en Wijnmagazijn 

„De Viersprong" 

29 üROOTE KROCHT 29 

Uitsluitend Ie soort 
Sigaren, Tatoal* 
en Sigaretten 

Depot: WIJNHANDEL 
HOOGENOIJK, VLAAROINGEN Te huur gevraagd 

gemeubil. of ongemeubileerd 

groot Huis 

vele kamers, geschikt voor 
PENSION Br. met volledige 
inl en prijs aan J. W. Biou- 
wei straat 6, 'Amsterdam. 

FOTO-PROJECTIE-Artïkelen 

J. SMIT 

Burgem. Engelbertsstraat 5 

Verhurenvan PROJECTIE APPARATEN PLAÏEN en FILMS. Piet Heinstr. 12 Haltesti.55 

GANSNER & Co. 
Elecfr. Smederij 

Telefoon 215 

Levei ing, Plaatsen en Repa- 

reei en van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draaiwerk Verbijsterend goed 
wat 'n Ritsema doet! 'a Stofzuiger, gebouwd volgens 

geheel nieuw principe . . . vee- 

rend ankei . . . zujgroond aan 

uiteinden extra verbreed... 

zééi soepele schuier! 
'F 
.E Geïllustreerde Prijscourant op aanvrage. 

FABE1EK TE HILVERSUM. . ■ i ,r Verkrijgbaar bij : 

J. H. VAN KEULEN, Diaconiehuisstr. 24, Zandvoort 
C. FRAV, Groole Krocht 17, Zandvooit 
A. SLOOTWEG, Oranjestraat 9, Zandvoort E. KONING 

Swaluëstr. lO Pakveldstr. 223 

HUIS-, LETTERSCHILDER 
en GL/AZEtVMLAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS - EN.ïETAlL 

■■■■■■■■■■■■BBB 

Adverteert in dit blad CONSULTATIEBUREAU 
voor ZUIGELINGENje Zandvoort. 

ZITTING eiken DINSDAG van half elf tot 
half twaalf, aan het nieuwe Bureau 
in de Poststraat. 

Aanvang Dinsdag 2 Februari a.s. 

Toegang kosteloos voor alle kinderen 
jonger dan anderhalf jaar. HET ADRES voor Uw 
Comestibles, Fijne 
Vleeschwaren en 
E€iuiidesiier > swaren is J. Q. NIJHUIS 

GHOOTE KROCHT 32 - Tel. 370 

N. C. TEN BROEKE ARCHITECT ZANDVOORT 

Dr. Smitstraat 1 IJ M U I D E N 
Wijk aan Zeëerweg 154 
Telef. 468 Belast zich met het maken van PLANNEN en 
BESTEKKEN voor alle voorkomende Bouwwerken 1 . 

D? n S d d e a Sa«} n - ra - 7 - 9 ^to8 

HET OFFICIEELE ADRESBOEK 

VAN ZANDVOORT 

(Nieuwe Uitgave 1931) 
is vanaf heden a f 1.00 verkrijgbaar bij 


DRUKKERIJ C. VA 

Brugstraat 1 DER MIJE 

Telefoon 27 

Lunchroom „CARELS 99 LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezoraina aan huis - L. J. RINKEL v.h. H. J, CARELS - Tel. 22 Zaterdag 6 Februari 19325 32ste Jaargang No. 35 ZANDVOO RTSCHE 

Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemeente 

*■-* het nrciricrri c o a r»/s actcmi ■ ict 
MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. , Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

Gedurende het goheele jaar f 3.5U 

„ - „ Badseizoon 2. — 

„ „ Wintersi'iKonii . „ 2. — 

Afzonderlijke riumtnerB , ,i 0.10 Directeur-Redacteur: G. VAN DER MIJE 
Trekt Unietaen xvatyedersecht, 
Maer doel, dat billyk <•? en recht- uit blad is verkrijgbaar bij: A. BAKELS, Kerkstiaai 31 ; W.J. LORENZ, 
Boekhandel, Haltestraat 11; V. J. VAN PETEOEM, Boekhandel, Burg. 
Engelberlsstraat 11; S. VERLOOP, Kantooi boekhandel, Halleslraat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Gioote Krocht 34. Advertentiën van 1 — 6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau : Brugstraat I Teflef- 27 
Sfoomwrassoherij „HOLLANDIA" Zandwooi*! 

HET ADRES VOOR DE BETEREWASCH 
J. H G. WEENINSC - TELEFOON 287 
Comité van Actie 
tegen 
: Wetsontwerp Terpstra. 

? ' "UT 

Geen bestaanszekerheid .voor 
de Openbare School. 

, 'Bij de beoordeeling van hel 
Wetsontwerp Terpsira iot 'wijzi- 
ging van de Lager Onderwijswel 
1920 trekt in de eerste plaalswel 
de aandacht : de verhooging van 
de leéilingenschaal.Begiijpelijk is 
du ; die wijziginglast zóó ernstig 
de-vitale- belatigeiKvan hetondei-, 
wijs aan, "dat ^hiertegen van alle" 
zijden,-zooweI door de voorstan- 
'-ders^vaoHiel openbaar. als -dopr_ 
~die Varfliet bijzöndeFonctêrwijs.r 
mefklèm opgekomen wordt. , 

- Deze wijziging is .echter niet 
de eenige,"die het Wetsontwerp 
onaannemelijk maakt; vooral niet 
voor de vooistanders van deopen 
bare school, t< rwijl ook devooi- 
sianders van hel bijzonder onder- 
wijs zoo lang zij nog prijs stellen 
op het behoud der Pacificatie, aan 
hun zijde moeten slaan. 

In de Memorie van Toelichting 
toch, behoorènde bij het adres van 
het Comité van Actie tegen het 
Wetsontwerp Terpstra. tot de 
Staten-Gen. gericht, wordt gecon- 
stateerd, dat bij deze voorgestelde 
welsjyijzigingen — en dit na de 
aanvaardingder financië'eie gelijk- 
stelling voor de eerste maal en 
nog wel van de zijde van de Regee- 
ring'zelf — voorstellen worden 

gedaan, die in strijd zijn met 
liet denkbeeld der Pacificatie zelf. 

Het uit de Lager Ondeiwijswet 
wegnemen van-de v zekerheid, dat 
bij een genoegzaam aantal leer- 
lingen in elke gemeente minstens 
èèn^openbare school beslaat, kan 
immers niet anders dan als zoo- 
danig worden aangeduid. 

In Art. 19 van de L. O. Wet is 
bepaald, dat in elke "gemeente 
gelegenheid moet bestaan tot het 
ontvangen van openbaar ondei- 
wijs in een genoegzaam aantal 
scholen en dat in een gemeente 
eenopenbareschool moet beslaan, 
indien door de ouders(verzorgers) 
van 12 .leerplichtige kinderen 
openbaar onderwijs woidt be- 
geerd of zoo lang er nog 8 leer- 
plichtige kinderen op een school 
zijn. Afwijking van die verplich- 
ting wordt alleen toegestaan, en 
dit niet langer dan voor een ter- 
mijn van vijf jaren, als de Kioon, 
den Onderwijsraad gehoord, daar- 
toe toestemming verleent. 

Deze bepaling, deeenigeinde 
LVnger Onderwijswet, die aan het 
openbaar ondei wijs in een genoeg- 
zaam aantal scholen in elke ge- 
meente bestaanszekerheid geeft, 
wordt in hetvoorgeslelde nieuwe 
artikel 14 weggenomen. CHREVOLET BUICK _____ 

Qebr. C. & H. VAN DE QEER 

BREDEDERODËSTRAAT lO 

Stalling - Reparatiën 

Garage geheel centraal verwarmd 

TELEFOON 18 TELEFOON S® Voorgesteld woidt, dat een ge- 
meente aan de veiplichting om te 
zorgen vooi de gelegenheid tot 
het ontvangen van openbaar on- 
deiwijs, -voldoet, als zij slechts 
een overeehkomst.aangdat met een- 

'liaüurigè g'èiilceïïitrcn de kiiidciCIï 
dus gezonden wolden naar de 
openbare school in dieaangien- 
zende gemeente. 

Is de afstand- meer dan 4 K.M. 

— geen nood : er rijden allicht 
auto-bussen ! En de jonge kinderen 

— van b.v. 5V2 J aar ~~ " gaan jn 
den winter bij donker, de deur uit 
en komen terug, als de lamp al- 
weer brandt ! 

Bijzonderegoedkeuring doorde. 
Kroon om geen enkele openbaie 
school in de gemeente te hebben 
is niet meei noodig.De Gemeente- 
raad krijgt de beslissing en Gede- 
puteeide slaten moeten 't besluit 
goedkeuren. Belanghebbenden 
kunnen- dan nog in beroep komen 
bij de Kroon — wonder genoeg, 
dat dit beroep' nog toegestaan 
woidt, want bij de oprichting van 
ongewenschte bijzondere scholen 
wordt het thans bestaande recht 
van beroep voor ingezetenen af 
geschaft. 

Wat voor een paar jaar geleden 
bij het gedwongen opheffen van 
de eenige openbaie school in de 
gemeente 'Peursum, tegen de 
wensen van den Gemeenteraad, 
in breede kringen als onrecht 
werd gevoeld, zal nu door mi- 
nister^ Terpsira, daarin ook al 
weer volgende de meerderheid 
van de Staatscommissie Rutgers, 
tot welteiijk recht worden gemaakt. 

Dat daaimedeafbreukwordtge- 
daan aan hel pacificatiebeginsel, 
belichaamd in Art. 195 van de 
Grondwet, schijn! de meer'deiheid 
der Staatscommissie en den Mi- 
nister niet te deren. 

Moge de Volksvertegenwoordi- 
ging beseffen, dat op die wijze 
geen waarachtige pacificatie, geen 
duurzame schoolvrede te verkrij- 
gen is. 

Het Comilé van Actie 

tegen het Wetsontwei p 

Terpstra. : PLAATSELIJK NIEUWS j 

• ■ 

Raadsvergadering. Op Don- 
'derdag 11 FebruaïT 1931, des 
avonds 7*30 uur, \& de Raad der 
gemeente Zandvoört ter open- 

De^agenda , luidt: 

1. Ingekomen stukken. 

2. Verzoek van een wacht- 
gelder om een tegemoetkoming 
voor betaling premiebijdrage. 

3 Verzoek om ontheffing van 
het bepaalde in ait. 3 der ver- 
oidening, ex artikel 35, 2e der 
drankwet. 
~ 4. Verzoek om te mogen 
huren de anistatiecellen gelegen 
naast perc. Parallelweg 30. 

5. Voorstel tot het aanvaarden 
van een schenking. _ 

6. Vooistel om niet tol ver- 
haal van -pensioenbijdrage over 
te gaan. 

7. Vooistel betreffende rege- 
len bedoeld in arL 252 der ge- 
meentewet. 

8 Wijziging der verordening 
op de heffing van schoolgeld 
voor het voorbeieidend L. O. 

9. Verzoek van een tegemoet- 
koming in de kosten van onder- 
wijs. 

10. Veizoek om 6000 halve 
sleenen te mogen koopen. 

11. Veizoek om vergunning 
tot het verbouwen van een woon- 
huis. 

12. Verzoek om een venlver- 
gunning op het stiand. 

13. Voorstel iot wijziging der 
veiordening regelende het beheer 
van het gemeentelijk woning- 
bedrijf. 

14. Voorstel lot wijziging der 
verordening betreffende gemeen- 
telijke geneeskundige dienst. 

15. Voorstel tot vaststelling 
eener suppletoire begrooting, 
dienst 1931. 

16. Vooslel tot verleening van 
voorschotten bedoeld in art. 101 
der lager onderwijswet 1921 voor 
hef jaar 1932. 

17. Voorstel om hel giond- 
bedrijf, in plaats van 1 Jan. 1931 
met ingang van 1 Januari 1932 
op te heffen. 

18 Voorstel nadere voorloo- 
pige vaststelling der regeling 
1928-1929. 

19. Voorstel om een contract 
af te sluiten met een Zandvoort's Laat Uw wagen door 
vakmenschen repareeren 

bij de 

„RINKO" Garage = Telef. 224 KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZAIVDVOORT 
Oroote Krocht 37 - Telefoon 355 
blad betreffen^ 
der RaadsnotirVö 

20. Vci£oek7^E 
lid van de schoö^nrMl'^ 

21. BelastingrecPameV. 
22 Veikoop gemeentegrond. 

Hierop letten! 

Poeders en tabletten zijn alléén 
echt, als de verpakking voorzien is 
van den naam Mijnhardt. Let bij het 
koopen daar speciaal op, want dit 
alleen garandeert U de echtheid. Zandvoortsche Reddings- 
Brigade. Maandag 8 Februari 
a.s. des avonds 8 uur, zal door 
den heer A. J. Heyerink, Voor- 
zitter van de Pers- en Propa- 
ganda-Commissie van de Ned. 
Bond tot het Redden van Drenke- 
lingen, in „Ons Huis", Dorps- 
plein een Lezing woiden ge- 
houden, afgewisseld door films 
en lantaarnplaaljes. 

Openbare Vergadering. Het 
Comilé van Actie tegen 'l Wets- 
onlwerp-Terpsla, Ie Zandvoört, 
houdt Woensdag 10 Februari a.s. 
des avonds 8 uur in „Monopole" 
een openbare vergadering. 

De heer Th. de Vries, uit 
Amsterdam zal een rede houden, 
met als onderwerp „'t Wetsont- 
werp-Terpsira". 

Als nummer twee slaat op het 
programma „Motie tegen genoemd 
Wetsontwerp". Verder zal de 
bekende > Tooneelveieeniging 
„Jacob' van Lennep" uil Haarlem 
haar medeweiking verleenen, 
mei de opvoeiing van„DeJong- 
gezellenbond of Boezemvrienden" 
blijspel in vier bedrijven, door 
Ludwig Tulda. 

Bijeenkomst. Dooi deS.D.AP. 
en de S D.-Vrouwenclub afd. 
Zandvoört, is een bijeenkomst 
uitgeschreven op Dondeidag 11 
Februari a.s. in de zaal van 
„De Leeuw" Stationsstraat, al- 
waar Mevr. Miedema-Zondervan, 
lid der Piov. Staten van Nooid- 
Holland zal spreken over: 
„De Arbeid in de Provinciale Maandag S Februari, 8 uui 
HET SCHOUWTOONEEL 

Rijk.,,, en geen geld 

Dinsdag 9 Februari, S uur 

VOLKSVOORSTELLING dooi 

GEZELSCHAP VERKADE 

DE DUIVEL 

van FRANZ MOLNAR. Bedrijven en de gunstige resul- 
taten hiermede bereikt". 

Feestavond Z.V.V. „Zand- 
voört". Hedenavond heeft de 
feestavond van Z V.V. „Zand- 
voört" plaats in „Centraal". Het 
groote aantal prijzen, die geëta- 
leerd zijn, voor een der ramen 
van „Huize Vennik", zegt reeds, 
dat dit feest, hoewel nog niet 
begonnen, een waar succes voor 
de Commissie is, en het een 
stampvolle zaal zal trekken. 
Volgende week komen wij hier 
nader op terug. 

Openbare Vergadering S D. 

A.P. Dooi de Sociaal Democra- 
tische Arbeiders Pailij, is een 
openbare vergadering belegd op 
Maandag 22 Februari a s. in Hotel 
„Zomerlusl" 

Spreker van deze avond is het 
Tweede Kameilid Mr. J. E. W. 
Duys, met als onderweip: „Het 
Gioote Faillissement". Entree 
10 cent, Werkloozen vrije toegang. 

Gemeentelijke Badinrichting. 

In de week van 25 Januari lot 
en met 30 Jauuari 1932 zijn 
25 Kuipbaden en 317 Douche- 
baden genomen in de Gemeen- 
telijke Badiniichting, gebouw 
Gemeentebedrijven. GEMEENTE-BEDRIJVEN ZANDVOORT KUS Wij vestigen de aandacht van de ingezetenen op 
de vele voordeden, die het nebiuik van gas opleven, 
in het bijzoiuler voor veiwarming. (Warmwatervoorzie- 
ning, koken, enz.). • 

De voordeden van het gebiuik van gas bestaan o.a. 
hierin, dal de afnemer niet zooals bij eleciriciteit, ge- 
bonden is aan bepaalde uien, waarop een goedkoop 
lanef veikiijgbaai is. 

Verder saai onzerzijds binnen- 
kort een billijk vastrechttarief 
worden voorgesteld. 

Het is voornamelijk in veiband niet de reclame 
voor het verbruik van eleciriciteit als verwarmingsdoel- 
einde, dat wij onzerzijds de aandacht op het veibinik 
van gas vestigen. 

Wij meiken op, dal het P. E. N. voor de ingezetenen 
meer in 't bijzonder gedurende de nachtelijke uren 
goedkoope tarieven voor elecliische stroom vaststelt, 
tarieven, die aanmerkelijk lager zijn dan die welke de 
ingezetenen voor verlichting betalen en dan die naar 
welke de gemeente (dus ook de ingezetenen) de stiaat- 
verlichling wordt berekend. 

Het wil ons voorkomen, dat door of namens het 
P.E.N, met die lage aanbieding van stroom een con- 
currentie met het gas beoogd kan woiden. 

Wij willen niet nalaten om den ingezetenen te 
verzoeken alvorens over te gaan tot het aanschaffen van 
electrische verwaimings-artikelen eeist onzen dienst van 
de Bedrijven offerte te vragen betreffende de leveiing 
van gasapparalen ; bij aanschaffing van die toestellen 
en het betrekken van gas dient U behalve Uw eigen- 
ook een gemeentebelang. 

DE DIRECTIE. 
ZANDVOORT, 14 Januari 1932. ■lil 
Consultatiebureau voor 
Zuigelingen te Zandvoort. 

Dinsdag j.1. is liet consultalie- 
bureau in gebruik genomen. 

Bij de opening waren Bur- 
gemeester en Wethoudeis aan- 
wezig. .^ . , , , „. ,. 

'■& iïfrf?^'' INGEZONDEN. 

Buiten verantwoordelijkheid 
der Redactie. 

Consultatiebureau 

voor 

Zuigelingen. 

Met alle waardeering voor de 
bedoelingen van de stichters van 
een Zuigelingen-Bureau in een plaats als Zandvoort, ben ik zoo 
viij daarnaast mijn meening te 
veikondigen, die luidt, dat een 
kundige gezinsdokier, die tijd en 
lust genoeg daarvoor heeft, nog 
beterde leiding over voedingen 
opvoeding van de zuigelingen 
kan geven, dan een bureau-arts, 
die maar ,eens.,,per» week zitting 

W^S? ld . uur ' n S 

|'g|ffl^fiÉ^^FAmndelen krijgt. 

"-'^-ÖaTiHF'heT lócir'de gezins-arts 

die de zieke kleine-behandelt. 

Waarom de gezonde kleine niet ? 

Het is het eenvoudigste en ook' 
bovendien het mooiste werk in 
de praktijk. 

In de grootere steden zijn er 
voor zufk een bureau speciale 
redenen, soms ook ten planten- 
lande als de medicus heel veel 
van z'n tijd noodig heeft voor 
het afleggen van groote afstanden. 

In een „beknopte" plaats als 
de onze is zulks geheel anders. 
De moedeis kunnen zélfs 2 maal 
iederen dag terecht bij hun 
'- ''-a^ip Nederlandsche Maatschappij, opgericht 1887 itg ONDER SUGGESTIE 


is U als U luistert naar Uw leveranciers die U vertelt 
dat U voor die pe-Sjizen geen eerste kwaliteit vleesch 
leunt koopen. — Al wat iR U te koop biedt is eerste 
kwaliteit. - Alleen hij mij betaalt U geen LUXE MAAR 

HETjVLEESCH. 

Het fijnste Hollandschc Kalfs= en Varkensvleesch kost U gratis thuis bezorgd : 

VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) Per Pond 
Karbonade (Schouder) f 0.35 3 pond f 1.00 
3 pond f 1.30 
3 pond f 1.40 
3 pond f 1.65 
3 pond f 1.35 
3 pond f 1.40 
3 pond f 1.20 

5 pond VARKENSPOOTJES .... 30 cent 

5 pond KOP 50 cent 

5 pond HAMSCHIJF 90 cent 

1 pond PEKELSPEK (mager) ... 25 cent 

1 pond ROOKSPEK (mager) .... 30 cent - (Rib) 
„ (Haas) 

Fricandeau . . . , 
Lappen (mager) - . , 

Rol lade 

Sa u sijsjes f 0.45 
f 0.50 
f 0.Ö0 
f 50 
f 0.50 
f 0.45 VET KALFSVLEESCH (Blank) 

Poulet en Gehakt per pond f 0.75 

Karbonaden, Lappen en Borst „ „ f 0.80 

Fricandeau en Nierstuk . . . " „ „ f 0.90 

' Biefstuk en Oesters „ „ f 1.10 Ie kwaliteit RUNDVLEESCH 3 pond Lappen (doorregen) . . ." . 
3 pond Rollade „ . , 

3 pond Lappen (mager) 

3 pond"RibIappen 

3 pond Lende '. ... f 1.65 jüj 

3 pond Rollade (lende) ^ f 1.65 . §j| 

3 pond. Rollade (mager) f 1.35 gg 

Roastbeef f 1.50 s f 1.00 

f 1.00 

f 1.35 

f 1.50 Dik Hollandsen Rundvet hij vleesch 35 cent 

Dik Bladreuzet Ibij vleesch 20 cent 

5 pond gedraaid vet ÏOO cent 

Aanbevelend, H. VAN ELDIK 

Dr. Joh. Metzgerstraat 6 - Telefoon 416 iiiiiil medicus of hem vragen aan huis 
te komen. 

(Dit geschrevene passé men 
niet toe op het t.b.c.consultalie- 
bureau , me't o.a. z'n geldelijke 
hu'pmiddelen, X-photo's, Sana- 
torium-uitzendingen enz. 

C. J. TICHELAAR. GEKNIPT 

Het was bijna sluitingstijd en 
Smit, de kapper, maakte juist 
aanstalten om- zijn zaakje te gaan 
sluiten toen. _een goed gekleed 
heer, van vrij'gevordenden leef- 
tijd en 'met lange grijze lokken, 
binnenkwam. Smit verwelkomde 
den Iaafkomer B 'nïet al te haïlelijk. 
Hij had, een langen dag. van 
haar-vci wijderen achter den rug 
en hij voelde zich moe en uit 
zijn humeur. 

„Ik 1 óóp dat ik niet te laat ben 
om nog geholpen te kunnen 
worden" sprak de klant op ietwat 
verontschuldigden toon. „Ik moet 
over een goed uur een lezing 
houden en ik ben zoo dom ge- 
weest om al deze laatste weken 
uit vergeetachtigheid mijn haar 
niet te laten knippen." 

„Het is wel laat" zei Smit. 
„Ik was juist bezig om de zaak 
te sluiten en naar huis te gaan. 
Maar enfin ..." 

Hij hing een handdoek over 
zijn tarievenlijsl, vast besloten 
dat deze late klant betalen zou 
voor zijn laalheid. De oude heer 
nam plaats. 

„Eén momeni" zei hij, toen 
Smii op het punt stond hem het 
laken om te doen. Hij bracht uit 
zijn vestzakje een klein zilver 
doosje te vooischijn, waai uit hij 
een ïond wil | illeije in de palm 
van zijn hand wiple. 

„Absoluut onschuldig" verze- 
keide hij den kapper. „Temson's 
Opwekkende Tabletten. Ze zijn 
me een constante hulp". 

Hij slikte een pilletje en zei: 
„Nu kunt u uw gang gaan." 

Smit wikkelde licn'i in hel 
t.ff rkleed. 

„Er is maai één ding wal ik 
u vragen wou voor u begint," 
sprak de oude heer, „als ik mijn 
hand ophoud, wilt u dan even 
mei kn'ppen wachlen tol ik ti 
zeg dat u weer door kunt gaan?" 

„Zek"r, mijnhëei" beloofde 
Smit, in gedachten het laiief van 
dezen klant nog weei met een 
kwartje vei hoogend. 

Ongeveer twee minuten lang 
knipte Smit zijn weg door de 
grijze lokken. Toen ging de hand 
van den ouden heer omhoog. 

„Het spijl me," zei hij, „maar 
een van „Temson's Tabletten zal 
me zeker wel weer helpen."" 

Hij slikte nog zoo'n tablet uit 
het doosje. Een 
VERSTANDIGE 

Huisvrouw 

H doet haar inkoopen hij 

J N.V. DE ECONOOM 

= Swaluëstraat 20 

Jj COMBINATIE H. E- K, - 

| LAAGSTE in prijs! 

| HOOGSTE in kwaliteit! 

f Zondags geopend van 4 tot 7 uur n iiiiiiiii' ENGELSCH SPREKEN, LEZEN en 
SCHRIJVEN in zes 
maanden. Correcte en 
beschaafde" uitspraak. 
Geen School-Engelsch. Steller dezer heeft 16 jaar onafge- 
broken onder Engelsche vlag gewoond. 

BILLIJKE CONDITIES 
Aangename iVlethöde 

J: M E IJ S T E R 

ZEESTRAAT 44 „Ik vind ze on ov ei treffelijk," 
verklaarde hij. „Ze zijn het aller- 
eenigste middel waai ik baat bij 
vind. Ja, dacht ik het niet?! Ik 
ben alweer beter-. Gaat u maar 
door, alstublieft.. - 

Smit hernam zijn weik. 

„Waai neemt u die tabletten 
voor in ?" vioeg hij, al knippende. 
'„Een eigenaaidige sooit van 
flauwte waar ik veel last van 
heb,"- was het antwoord. „Mijn 
dokter zegt dat ik het .eenige 
geval ben dal hij ooit bij de hand 
heeft gehad. Het is het knippen 
van mijn haar dat zoo'n wonder- 
lijke uilweiking op me heeft, 
iedeien keer als ik dat laat doen, 
krijg ik van die aanvallen' van 
flauwte en alleen Temson's Ta- 
bletten kunnen me dan helpen". 

„U hadt me jnoeten waar- 
schuwen voor ik begon," zei Smit. 

„Ik begrijp heel goed dat ik u 
veel extra moeite geef," ant- 
woordde de ander, „maar u kunt 
ervan verzekerd zijn dal ik u ook 
extra daaivoor zal betalen." 

Smit knikte. Dat was matirien- 
taal, vond N hij. Hij hervatte zijn 
knippen weer, maar nog geen 
minuut was voorbijgegaan of de oude heer stak zijn hand weei op. - 

„Het . . . het spijt me werke- 
lijk ontzettend," mompelde hij 
flauwtjes. „Ik herinner me niet 
er ooit zóó'n last van gehad .Ie 
hebben. Maar een Temson " 
Tablet . . ." 

Hij nam er weer een in eiv. 
beduidde even - later dat Smit 
we r door kon gaan. 

„Misschien is het wel mijn 
lezing, die me een beetje zenuw- 
achtig maakt," zei hij. „Of mis- 
schien heb ik vandaag iels gepe- 
ten dal me niet goed bekc men 
is. Maar ik vind hel ellendig dat 
ik u zoo lelknis moet onder- 
breken. Ik zal pi obeei en me goed 
te houden." 

Smit ging voort met knippen. 

„Gooo .... ooo," steunde' de 
oude heer even later, alweer 
zoo'n duizeling." 

Hij leunde achterover in zijn 
stoel met gesloten ooj: en. Daarna 
slikte hij weer een tablet in. i 

'„Misschien „had ik mijn haar 
niet zoo Iant; moeten laten ' 
groeien," zei hij weifelend, „maar 
dank zij Temson's Tajplelten en 
hun krachtdadige werking ben 
ik nu-toch weer heeleniaal sterk. ~ "Gaat u> maar door." 
• Eenig'szins wantrouwend keek 
Smit hem dan. 

„U bent toch soms bij geval 
uu-t Temson zelf ?"~vroeg hij. 

„ VVelneen !" 

„Of reist u soms voor hem?.... 
Of kiijgt u een commissie op zijn 
tabletten ?" 

„In het miast niet", veiklaaide 
de oude heer op waardigen toon. 
-„Nou, „ik moet zeggen dat u er 
erg werk van maakt om ze aan 
Ie bevelen. Iedereen zou'denkeu 
dat u ervoor betaald wordt". 

„Ze doen me zóó/eel goed," 
sprak de ander met nadruk. „Het 
is uit pure dankbaaiheid dat ik 
zoo vaak hun naam noem." 

„Zoo, zoo," zei Smit, maar 
heelemaal overtuigd klonk zijn 
stem toch nog niet. 

Hij -hervatte zijn werk. Bijna 
was Hij ermee klaar toen de oude 
heer hem nogmaals onderbrak. 

Zóó erg heb ik er nog nooit 
onder geleden", steunde hij. „En 
dat met mijn lezing dadelijk! Wat 
moet daarvan terechtkomen?!" 

Hij haalde het doosje weer 
voor den dag en opende het. 

_,-,Leegl" riep hij uit. „Geen 
enkel tabletje meer over! Wat 
moet ik nu beginnen?!" 

Blijkbaar gaf hij zichzelf ant- 
.. woord. Hij zeeg tenminste achter- 
over in zijn stoel, zijn gesloten 
oogleden trilden even, zijn adem- 
haling werd lichter en lichter. 
- „Hé daar!" riep Smit uit. „U 
kunt hier maar niet zoo flauw 
vallen!!"; 

-Maar de oude heer toonde 
hem dat hij dat wel degelijk kon. 
Smit bracht een glas water aan 
zijn lippen. Maar die bleven stijf 
opeengeklemd. Hij hield hem wat 
reukzout onder den neus, maar 
ook dat hielp rrets. 

In zijn nood dacht Smit aan 
zijn vriend den apotheker, die 
even om den hoek wo-inde. 

„Nou, als die Temson's Tablet- 
ten dan zoo -miraculeus, z ! jn " 

mompelde hij. 

Hij rende naar de apotheek. 

Zijn vriend bezat geen Tem- 
son's Tabletten in voorraad. Had 
er_ ook nooit van gehoord. 

"Samen holden ze weer terug 
om. .te zien -wat er voor den 
patiënt gedaaiukon, worden. 

Dewelke -blijkbaar -weer her- 
sleld^was zonder de hulp van 
Temson's Tabletten. 

Hij was er vandoor. Zoo ook 
de inhoud van de geldlade. „Florapark 19 3 2" 
1 te Noord wijle., 

Vollegrondsbloembollen - 
tentoonstelling. 

Dit jaar is het 50jaar geleden, 
dat de afdeeling Noordwijk van 
de Algemeene Vereenigiug voor. 
Bloembollen cultuur werd opge- 
richt. Zij dateert van 4 Januari 
1882. 

In het gedenkboek, dat deAl-' 
gemeene Vereenigingvoor Bloem- 
böüencultuur in 1910- uitgaf bij 
gelegenheid van het 50-jarig be- 
staan, wordt van de afdeeling 
Noordwijk gezegd, dat zij zich 
naar buiten een welverdienden 
naam heeft verworven door haar 
beide „ vol legronds-bloem en ten- 
toonstelling" in 1887 en in 1896. 
Inderdaad werd in 1887 de eerste 
buitententoonstelling in perken 

gehouden onder den 
naam : „Noordwijk's Florapark", 
waarvan de eer, van het initiatief 
toekwam aan wijlen 'dèn heer 
C. J. L van der Meer, den vader 
vanden huidige. i afdeelings Voor- 
zitter, J.C. "van der Meer. 

Deze -historische herinneringen 
vormden den grondslag der be- 
sprekingen in de afdeelingsver- 
gadering van 24 Dec 1930, waar- 
in werd besloten, om hel gouden 
bestaansfeest derafdeeling in 1932 
Ie vieren door het houden van een 
„Florapark 1932 Noordwijk", het 
derde, dat door de afdeeling in 
de 50 jaren van haar bestaan 
werd georganiseerd. 
Het moet voor den afdeelings- 
Voomtter, die tijd nog moeite 
schroomt, waar 't betreft het voor- 
bereiden van „Florapark 1932", 
een weldoende gedachte zijn, dat 
hij de voetsporen van zijn vader 
drukt, van .wien de ouden van 
dagen zich" nog levendig herinner- en, dat hij zeer veel tijd en werk 
besteed heeft aan het eerste Flora- 
park iu 1887, nu 45 jaar geleden. 

Het afdeelingsbestuur, bijge- 
staan door eenrge leden, die al 
geruimeu tijd een permanente ten- 
toonstellings commissie uitmaak- 
ten, vormde een „Tenloonstel- 
lings-Comité, bestaande uit een 
aantal personen, die op aangena- 
me wijze samenwerken. Deze 
Commissie vond den hr. Leopold 
Graaf van LimburgStirum, Ambts- 
heer van Noordwijk, spontaan be- 
reid, om een terrein van onge- 
veer 3 H.A. af te staan, gelegen 
indebosschen van Huize „offetn" 
en langs „Het Sclue". Daarmee 
was de hand gelegd op een schit- 
terend terrein, geheel besci, ut door 
boomen en heesteis van het paik, 
dat het landgoed „Offem" vormt. 
Een ideaal plaatsje, waai van men 
nu al zegt, dal liet eraangenaam is, 
teiwijl er toch nog geen bloempje 
te zien is. 

Van half Januari 1931 af tot op 
deil dag van heden is er onafge- 
broken gearbeid, om 't terrein 
klaar te maken en te beplanten. 
De hoofdleiding berust bij den 
heer Copiju van de. Firma H. Co- 
pijn & Zn. te Gioénekan, terwijl 
de dagelijksche leiding in handen 
is van den heer Overvelde, bloe- 
mist te Noordwijk, en lid der 
Commissie. 

Iu tal van bijeenkomsten, zoo- 
wel in vergadering als op het ter- 
rein van hel Florapark, heeft de 
Comm. zich heengeworsteld door 
een berg Van moeilijkheden e~n 
bezwaren, die ovei wonnen en uit 
den weggeruimd moesten worden, 

maar de tentoonslellingligt 

klaar, kant en klaar ! 

't Wachten is op het levenwek- 
kend voorjaar met' zijn mildere 
dagen, om het derde Florapark iu 
kleur en geur te zetten. 

Daaruit kan ook de outsider 
concludeeren, dat de bloei van 
Noordwijk samenvalt met den 
bloei der velden tusschen Haai lem 
en Leiden, die van jaar tot jaar 
meer duizenden trekken uit bin- 
nen- en buitenland, de „Bollen- 
Zondagen" zijn beroemd' gewor- 
den, ook bij onze naaste buren, 
die. telkejare in grooter aantal 
naar de bollenvelden komen, om 
te zien, hoede schitterende kleur- 
en opjubélen onder de voorjaars- 
zon. 

Al die „Bollengasten" komen 
dit jaar ook op 't Florapark te 
Noordwijk, de bloemen „van na- 
bij" bekijken. Ze komen „langs de 
bollen"," loopen verre van het ru- 
moer der groote wegen, om te 
constateeren, wat een heerlijk ef- 
fect men kan bereiken met een 
bollenbeplanting -in perk en park 
en temidden der bosschen. 

Dat juist is het doel der ten- 
toonstelling : popularisatie — 
ook in eigen land — van de 
bloembollen voor perk- en park- 
beplanting. Juist in dezen tijd 
van algemeene malaise, waarin 
de bloembollencultuur een crisis 
doormaakt als wellicht nimmer 
tevoren, moet de beplanting van 
boscli'en park met bloembollen 
de bijzondere aandacht trekken. 
Dat is een stieekbelang, waarvan 
het wel en wee van duizenden 
afhangt. De clou van de tentoon- 
stelling zal zijn een kleurrijk 
middengedeelte, waarop een zeer 
groot aantal bloembollen in een 
rijk sortiment is geplant. Daar- 
omheen heeft men de-zooge- 
naamde „inzendingen". 

De Hyacinthen zijn vertegen- 
woordigd in meer dan 30 soorten, 
de beste, die voor perkbeplanting 
kunnen worden aanbevolen. Een 
rijk 'sortiment Narcissen, waar- 
onder ook de nieuwe verschei- 
denheden, is ingezonden, terwijl 
men in het bosch, dat het Flora- 
park omgeeft, een „wildbeplan- 
ting" van Narcissen heeft aan- 
gebracht in tientallen soorten, 
die onder het bottende houteen 
schitterend * effect beloven te 
maken. 

De enkele en dubbele vroege 
tulpen zijn ook . rijk verlegen- Een Meisjesgezicht 

verliest ook bij guur en schraal weer 
nimmer de frissche teint en soepele 
gaafheid, wanneer men zich tot ge- 
woonte maakt het 'savonds met een 
weinig ,,Zij"-Crême in te wrijven. voor FIGUURZAGEN 
m HOUTSNIJWERK en KNUTSELAARS is de Zandvoortsche Jloutiiandel Westerparkstraat lul, Hoogeweg HET ADRES woordigd, en men hield efvooral 
rekening mee, dat de aandacht 
diende gevestigd . op goede 
„perktulpen"-. 

De schitterende' laugslelige 
Darwinlulpen, waar iedere bloc- 
menliefhebber op gecharmeerd 
is, kan men bewonderen in meer 
dan 50 verscheidenheden. Onge- 
veer 35 variëteiten Breeder-Tul 
pen en 60 soorten Cottage-Tulpen 
in de meest ongewone kleuren 
zullen haar prachtige bloemen 
op de sieiiijk lange stelen, die 
daar in de beschutting- der bos- 
schen geen hinder zullen hebben 
van den whd. 

Verder zijn er nog leliebloem ige 
en Parkiettulpen, en ook nog wai 
vroegbloeiend „bijgoed". 

De Afdeeling Noordwijk van 
de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw 
en Plantkunde, waarmede de 
jubileeiende afdeeling allijd pret- 
tig samenwerkt, heeft een rots- 
paitij aangelegd, die zeer mooi 
belooft te worden. 

De bezoekers zullen een „pro- 
grammaboek" kunnen koopen, 
waarin nu eens — bij uitzonde- 
ring? — iets meer zal staan dan 
namen en advertenties. Van de 
hand van den bekenden heer Dix, 
den Redacteur van Floralia, zal 
er een populair gesteld artikel 
in verschijnen over het verzorgen 
van bloembollen iu tuin en huis. 

Dat kan een handeling worden, 
die in Sepi. en Ocl.a.s. waarde- 
volle inlichtingen verschaft, als 
men de bloembollen, die men op 
het Florapark zoo mooi^vond.in 
eigen tüirt of park wil uitzetten, 
of als men in den komenden 
winter wat van die schitterende 
bloembollen in de kamer in bloei 
wil hebben, wat heusch z'oo'n 
heksenwerk niet is, als men maar 
weet, hoe te handelen. Een eenvoudige informatie zal 
den liefhebber overtuigen, dat 
men juist door malaise nu ook 
eens die soorten kan bekomen, 
die in voorafgaande jaren wel 
wat duur waren: men wil wel- 
eens wat bijzonders hebben, iets, 
dat niet iedei een heeft. Die soorten 
kan men op het Florapark alle 
in bloei zien. 

De werkzaamheden aan hel 
groote parkeerteriein voor auto's, 
aan den afzonderlijken ingang, 
en aan het sierlijke restaurant, 
dat op het Florapark zelve komt Ie' staan, voimen het slot van 
meer dan een jaar voorbereideu- 
den arbeid. 

De jubileerende afdeeling ver- 
trouwt op een druk bezoek, als 
stiaks de poorten zullen open- 
gaan van het derde Noordwijk- 
sche Florapaik. 

Noordwijk, 26 Jan. 1932. 

N.B. Bereids is van H.M. de 
Koningin bericht ontvan- 
gen, dat Zij een gouden 
medaille beschikbaar stelt 
voor „Florapark 1932". Binnengekomen gelden bij het Plaatselijk Crisis-Comité 
tot 1 Februari 1932. 

Vereen. Huivrouwen (Kommer Kleynavond) f 13.87 

Gezellige Avond „Kunst na Arbeid" ,11.69 

Kegelclub „Richten en Rollen" „ 5. — 

Onderwijzers L. O. en U. L. 39. — 

Mariaschool „ 20. — 

Wilhelmineschool 14.20 

Collecte „Zeemeeuwen" „21.50 

„Zandvoort — D.E.C." „ 10.90 

„Zandvoort— Baarn" 6.71 

Kerkconcerl „Immanuël" „ 64.90 

Vergadering Dierenhulp 10. — 

Uitvoering „O. S. S." „ 27.12 

Feestavond Dames Vereen. Ned. Israël. Gemeente . . „ 7. — 

Filmavond Zandv. Handels-Vereeniging „ 19.62 

Collecte Ned. Verg. tot Bescherming van Dieren . . . „ 15.50 

Ambtenaren der Gemeente „ 103.25 

Buscollecte 556.55 

Giflen : 1 van f 100— „ 100 — 

1 van f 50.— * ,. 50.— 

5 van f 10.— „ 50.— 

1 van f 5.— , • ■'--: ' '■ ■ -„ 5 — 

2 van L, ,-2.50,^., -....„I^^X :/';^/.\X .V-'. S" .. 5.- 
' 1 van f , '0.27 ' • -..-'-* •■-:-• -. V.' _ -' - .„ 0-27 

''''-- " ""- - " " ' f 1.157.08 

Toezegging ingezetenen: 500 btooden. 

7 mud kolen. 
Hel symbool 

van goede 

rijwielconstructie FON Het fraaie, welverzorgde uiterlijk van 
het Fongersrijwiel is de weerspiegeling 
van de innerlijke waarde, en hierin 
schuilt ook de oorzaak, dat zulk een 
groot percentage der gevraagde Fon- 
gersrijwielen Damesrijwielen zijn. Juist 
voor den meer ontwikkelden smaak 
der dames heeft de sierlijkheid van 
het Fongersrijwiel dubbele beteekenis. 
Niet alleen is het aangenaam om de 
harmonische lijnen en fraaie afwerking 
door Uw kennissen bewonderd te zien, 
en zelf zoo'n rijwiel te bezitten, maar 
bovendien stemt het tot groote vol- 
doening, dat dit sierlijke uiterlijk 
tevens tot U spreekt over de onuit- 
puttelijke gebruikswaarde, welke 
steeds meer naar voren, treedt naar 
gelang van het aantal jaren, dat gij 
Uw Fongers berijdt. ' 
VEILBG EN S 3> ff 
Appartementen 

voor de verhuur, kunnen met een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluistering leiden tot 
extra inkomsten. 

Voor verdere inlichtingen brieven onder 
lett. G. 896 bureau van dit blad. 

Ik wil Sanatogen gebruiken 

totdat mijn Zenuwen 

beter zijn 

Als het werk meer inspanning kost dan vroe- 
ger, als ge spoediger vermoeid zijt en kleine 
tegenslagen U prikkelbaar maken, neem dan 
het vaste besluit Uw Iichaams* en zenuw- 
krachten te sterken met Sanatogen. 
Sanatogen voert juist die stoffen toe — phos- 
phor en albumine — die noodig zijn om de 
cellen van bloed en zenuwen te voeden, 
waardoor ge Uw vroegere weerstandsver- 
mogen in korten tijd terugkrijgt. 

De bekende Berlijnsche Prof. Dr. Eulenburg 

schreef dan ook: 

„Ik schrijf Sanatogen meer en meer voor, om- 
dat hel zonder uitzoridering op den langen 
duur goed verdragen wordt en snel en deug- 
ehjk tot de toeneming der krachten en 
algemeene béterschap bijdraagt". 

Koop nog heden een bus Sanatogen en ge 
zult U weldra sterker en gezonder voelen. 

SANATOGEN 

^^ Het Zenuwsterkend .Voedsel • 

Verkrijgbwi in alle Apotheken 'en Drogisterijen 
vanif ƒ I , — per bu». - 

- * Sigaren- en Wijnmapzijn 

„De Viersprong" 

29 üROOTE KROCHT 29 

Uitsluitend Ie soort 
Sigaren, Taoalt 
en Sigaretten 

Depot: WIJNHANDEL 
HOOGENDIJK, VLAARDINGEN 

Zandvoort 

TE HUUR enkele vrije boven- 
en benedenhuizen (ged. van 
villa) en geheel apart staande 
villa met grooten tuin vanaf 
f 30.— p. mud. Zandvooit- 
schelaan 52— 60 enz. bij Halte 
Tol E.S.M. Te bevr. N V. de 
Exploitatie-Maatschappij, van 
Tuyll van Serooskerkerweg 
18huis,Tei 91888, Amsterdam. TARWEDOPPEN 

IN DE KIPPENREN 

Uit voorraad leverbaar. 

Aanbevelend, 

P. L. VAN ANDEL 

41 Ged. Voldersgracht 41 
HAARLEM 
Teïef. 10 716 

Piet Heinsir. 12 Hallestr.55 

GANSNEB? & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Leveiing, Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- eii Draaiwerk Verbijsterend goed 
wat 'n Ritsema doet! 'a Stofzuiger, gebouwd volgens 

geheel nieuw principe . . . vee- 

rend anker . . . zulgmond aan 

uiteinden extra verbreed . . . 

zéér soepele schuier! 
TYPE< r F Geïllustreerde Prijscourant op aanvrage. 

■ . ;,'■ FABRIEK TE HILVERSUM -n' , ■■ ■- . Verkrijgbaar bij : 

J. H. VAN KEULEN, Diaconiehuisstr. 24, Zandvoort 
C. FRAY, Groote Krocht 17, Zandvoort 
A. SLOOTWEG, Oranjestraat 9, Zandvoort E. KONING 

Swaluëstr. lO ■ Pakveldstr. 33 

HUIS-, LETTERSCHILDER 
en GLAZEIVV1AKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS seehh= ENDETA1L CONSULTATIEBUREAU 
voor ZUIGELINGEN te Zandvoort, 

2JITTIIVG eiken DINSDAG van half elf tot 
half twaalf, aan het nieuwe Bureau 
in de Poststraat. 

Aanvang Dinsdag 2 Februari a.s. 

Toegang kosteloos voor alle kinderen : ' 

jonger dan anderhalf jaar. 

» 

N. C. TEN BROEKE 

ARCHITECT 

ZANDVOORT IJMUIDEN ' 

Dr. Sm itst raat 1 ( Wijk aan Zeëerweg 154 

Telef. 468 

Belast zich met het maken van PLANNEN en 
BESTEKKEN voor alle voorkomende Bouwwerken. Zitdaoen te Zandvoort : S dag — ^» iderdag j in. 7-9.30 u. AFSLAG 1 
HUISHOUDJAM Per Poi 1 pond 30 et. 

SS „ 

80 „ »? J Is 1JHUIS Groote Krocht 32 - Telef. 370 1 Het Westlandsche 
Groenten- en Fruithüis 

van L WENNIK 

Groote Krocht 22 - Telef. 433 

geeft deze week 

3 pond BLANK LOF . . .-...-. 10 cent" 
6 „ BOERENKOOL . . . ... . ~25 „- 

6 „ KLEINE. HARDE SPRUITJES-. --., 25 „-" 
BLANKE" ZUURKOOL met- Pepertjes p. p. _6 -„; 
'4;pond ZOETE. TUINWO^TELTJES . " *-.', 25 „• , 
Doet Uw voordeel ên 'fccooiitV 

alléén Jbii TL. WEIVIVIK 
Groote Krocht 33 - Telef. 433 
£W* Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging Onrustig @n Sla 
Gebruik hiertegen de Zenuwstlllende en Zenuwsterkende 

MIJNHARDTS ZEN UWTAB LETTEN Glazen Buisje 75 et 
Brj Apoth en Drogisrcn \ - 
HET OFFICIEELE ADRESBOEK 

VAN ZANDVOORT 

(Nieuwe Uitgave 1931) 
is vanaf heden a f 1.00 verkrijgbaar bij 

DRUKKERIJ C. VAN DERMIJE 

Brugstraat 1 = Telefoon 21 


in 


un chroom „CARELS J9 LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezorging aan huis - L. J. RINKEL w.h. H. J* CARELS . - Tel. 22 -;ü- Waterdag 13 Februari 1932 32ste Jaargang No. 36 
Officieel Orgaan BAD= COURANT der Gemeente MET OFFiCiEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG.' Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

GtHluitMid<> hot geheel e )an.r .... / 3.50 

„ „ Bmlseizoeu • „ 2. — 

„ „ Winterseizofii ... . „ 2. — 

Atssouilni lijkt* ïiummci-H . - . . „ ü.10 Directeur-Redacteur: 0. VAN DER MIJE 
Trekt U niet oen u at yecter secht, 
Maer doet, dat bi/iyk is en recht. Dit blad is verkrijgbaar bij: A. BAKELS, Kerkstraat 31 , W.J. LORENZ, 
Boekhandel, Haltestraat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burg. 
Engelbertsstiaat 11 ; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Haltestraat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Groote Krocht 34. Advertentiën van 1-6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau : Brugstraat I Teief. 27 
Stoomwasscherij " Zandwoorf HET ADRES 

i-a g. E BETEREWASCH 
- TELEFOON 287 
■ ff 
■ i .. INW0NERS m ZANDVOOBT i ! | 

|| HEDENAVOND IN | 

Il GEBOUW „CENTRAAL" | 

! OM 8 UUR: ! 

■ E 

| Tooneelvereeniging „PHOENSX" | 
Tooneelstuk in drie bedrijven door Mevrouw 
JO VAN AMMERS-KULLER. 

Opgevoerd ten bate van het 
Plaatselijk Crisis-Comité. 

Dansen na afloop? H; 


Toegangsprijs 


f 0.75 per pers. [ 11 


■IIH VERTROUWD.' OFFICIEEL GEWAARBORGD. MUTUAL SWEEPSTAKE SLECHTS F 3.- Na ontvangst van Postwissel franco toezending van 
TICKET NIÉT RECU 

Trekking op de Lincoinshire Handicap, 16 Maart a.s. 
Zeer hooge prijzen - Trekkingslijst gratis en franco 
OVA (Afd. 1724) Vijzelstraat 3 5, AMSTERDAM 

Actieve agenten gevraagd op zeer gunstige voorwaarden Comité van Actie 

tegen 

Wetsontwerp Terpstra. 

iv 

De Ouderverklaring 
afgeschaft. 

In de bestaande Lagei Onder- 
wijswet moet bij de aanvrage 
vuor de stichting van een bij- 
zondere school o.m. worden 
overgelegd een ouderverklaring 
— in de praktijk genoemd „de 
lijsi" — waaruit blijken moet, 
ddt.de school bezocht zal wor- 
den door een zek°r aantal kin- 
tieren, v Dit aantal hangt af van 
de 'grootte der gemeente: 40, 60, 80, 100 voor een school voor 
gewoon lager onderwijs. 

En vooils o.a. een verklaring 
van het schoolbesluur, waaruit 
'blijkt, dat dit besluur bereid is 
een waarborgsom te storten lei- 
grootte van 15 °/o van de bouw- 
en inrichtingskosten. 

Die „lijst" heeft tot heel wat 
ellende aanleiding gegeven. 

Herhaaldelijk kwam het voor, 
dat de volwaardigheid van de 
op die lijst voorkomende a.s. 
leerlingen bestreden werd ; even 
herhaaldelijk kwam het voor, dat, 
nadat de aanvrage, metdebijbe- 
hoorende lijst", bij het gemeente- 
bestuur was ingediend, ouders 
hun geplaatste liandteekeningen 
wilden terugnemen. Zulk terug- 
nemen van handteekeningen op STADSSCHOUWBURG Zondag 14 Februari, 8 uur 
HET SCHOUW TOONEEL 

Rijk.,., en geen geld 

Blijspel in 5 bedrijven door 
Phillips Oppenheim. 

Maandag 15 Februari, 8 uur 

Kon. Ver. Het Nederl. Tooneel 

Wegens groot succes 2e Opvoering 

van 

SüSS DE JOOD 

Dqnderdag 18 Februaii, 8 uur 
Abonnementsvoorstelling 1ste Serie 

DE KLOP OP 
DE DEUR 

Vrijdag 19 Februari, 8 mu piecies 
1TAL1AANSCHE OPERA 

I Pescatóri di Perle 

(De Parelvisschei s) 
Opera in 3 bedrijven van G. Bizet. dat tijdstip is echte. , volgens de 
vaststaande jurispiudenlie, niet 
geoorloofd. 

Talrijke K. B noemen dit: 
„achteraf komende omstandig- 
heden, waai mede geen rekening 
gehouden kan worden". 

Grooteaanleidingtotde ellende 
met de „lijst" is ongetwijfeld te 
vinden in de beteekenis, die aan 
't woordje „blijkt" in het desbe- 
treffende wetsarlikel gegeven is. 

Uil de overgelegde veiklaring 
moet blijken, dat 't wettelijk ge- 
eischte aantal kindei en de nieuwe 
school zal bezoeken. 

Aan wte moet dat blijken? 

Wie voor het eerst met dit 
wetsartikel kennis „maakt, zal 
zeggen : natuurlijk aan dat coliege, 
dat medewerking moet verleenen, 
dus aan den Gemeenteraad. 

Zóó behoorde het te wezen - 
logisch zou het zijn, als de Ge- 
meenteraad kon naeaan of <ie 
handteekeningen inderdaad vol- 
waardig zijn en of de ouders 
dus werkelijk het voornemen 
koesteren hun kinderen naar de 
nieuwe school te zenden. 

Zoo is het echlei niet — de 
interpretatie van „blijken" is: 
het moet blijken aan het school- 
bestuur. 

Als hel schoolbestuur op den 
dag van de indiening van de lijst 
geacht kan woiden redelijke! wijze 
overtuigd te zijn, dat de op de Laat Uw wagen door 
vakmenschen repareeren 

bij de 

„RINKO" Garage - Telef. 224 KLEERMAKERIJ H. LJEROE 

ZAÏVDVOORT 

Groote Krocht 37 - Telefoon 355 fWMiiffl©^ ouderverklaring voorkomende 
kinderen de school zullen bezoe- 
ken, is de zaak in orde. 

Op welke wijze de handteeke- 
ning op de lijst gekomen is, doet 
al heel weinig terzake. Kiasse 
staalijes zijn in de loop der jaren 
daarover gepubliceerd. 

Ellende geven die lijsten, maar 
toch althans eenige zekerheid. 
Ja, meer dan eenige zekerheid. 
In het K. B. van 14 Mei 1928 
No. 42 wordt de ouderverklaring 
genoemd: „de voornaamste, zoo 
niet eenige waarborg" voor de 
juistheid van de in de aanvrage 
gedane «mededeelingen. 

Was het mogelijk zonder de 
lijst goede waai borgen te schep- 
pen, de afschaffing behoefde niet 
betreurd te worden. Maar die 
betere waarborgen worden niet 
gegeven door de voorgestelde 
verhooging van de te storten 
waarborgsom van 15 tot 30 °/o 
en die verhooging dan nog alleen 
voor scholen met minder dan 
150 leerlingen. 

En toch wist de meerderheid 
der Staatscommissie Rulgers - 
en Minister Terpstra volgt ook 
hier weer gedwee — geen andeie 
oplossing te vinden. 

De ouderverklaring afschaffen, 
want — zoo is de redeneering — 
„Uit de over te leggen ver- 
klaring moet een toekomstig 
„feit blijken. Het is dikwijls „ïeeds moeilijk feiten, die 
„in het verleden plaais gre- 
„pen, te doen blijken ; toe- 
komstige feiten te bewijzen 
„mag metterdaad onmogelijk 
„worden geacht". 
Die redeneering over het be- 
wijzen van toekomstige feiten is 
ei dan toch glad naast. Een toe- 
komstig feit kan nooit „bewezen" 
worden. Door het' plaatsen van 
de handteekening op de ouder- 
verklaring wordt alleen een 
schriftelijk verbintenis aangegaan, 
maar in elk geval toch een ver- 
bintenis. 

Meer wordt door een hand- 
teekening op een ouderverklaring 
niet „bewezen", maar minder 
mag die handteekening ook niet 
beteekenen. 

De meerderheid der Staats- 
commissie en Minister Terpstra 
hebben met gezocht naar betere 
waarborgen, naar een wijze 
waardoor meer vastheid te ver- 
krijgen is, maar schaffen de 
ouderverklaring eenvoudig af. 

En betere waarboigen zijn 
waarlijk wel te vinden ; de min- 
derheid der Staatscommissie 
heeft daarop gewezen; er zijn 
ook nog andeie aan te geven, 
jriaar Ministei Terpstra wenscht 
het stichten van bijzondere scho- 
len blijkbaai nog gemakkelijker 
te maken. Wel wijzen in het 
jongst verschenen „Onderwijs- BUICK CHREVOLET Gebr. C. & H. VAN DE GEER 

BREDEDERODESTRAAT ÏO 

Stalling - Reparatiën 

Garage geheel centraal verwarmd 

TELEFOON 1® TELEFOON SS 

aÊammmÊmmwmÊmmÊmaamiÊmmmmmmÊmÊÊÊBimmasmmmÊÊmaam ff 
.i 

r 
i lil!' ZOEKT EN GIJ 
ZULT VINDE 

het goedkoopste adres voor eerste 
klas Groenten, Fruit en Aardapp. 

Zeldzaam mooi blank LOF per pond .... 7'/2 cent 

KLEINE HARDE SPRUITJES 4 pond .... 25 „ 

VERSCHE BOERENKOOL 4 pond 25 „ 

GOUD-üELE ANDIJVIE per pond IS „ 

ZOETE TUINWORTELTJES 4 pond ... 25 „ 

BLANKE FR1ESCHE KOOLRAPEN 4 pond . 10 „ 

W1NTERWORTELEN 4 pond 10 „ 

HAGELWITTE BLOEMKOOL per stuk ... 15 „ 

BLANKE ZUURKOOL met pepertjes per pond 6 „ 

QROOTE ROODE en SAVOYE KOOL p. st. 8 „ 
Puikbeste ZANDAARDAPPELEN, 

geen Veenaardappelen, per K.O. 6 „ 

RIJPE TOMATEN per pond 20 „ 

4 groote ZOETE SINAASAPPELEN 10 „ 

Verder nog- verkrijgbaar: ZOETE MANDERIJNEN, 

ZOETE PRUIMEN, RJJPE PEREN, DRUIVEN en de 

echte AMERIKAANSCHE WIJNAPPELEN. 

Voor Reclame Holl. Busgroenten : 

1 bus 2 pond SPERC1EBOONEN 35 cent 

1 bus 2 pond DOPERWTEN 38 „ 

1 bus 2 pond ANDI|VIE 29 „ 

1 bus 2 pond SPINAZIE 29 „ 

Geen water en prima vulling. 

Koopt ALLEEN in het WELBEKENDE 

Westlandsche Groenten- en Fruithuis 

L. S. WEMNEK 

Groote Krocht 22 - Telef. 423 

Hoaren en bezorgen zonder prijsverhooging! |1 ENOELSCH SPREKEN, LEZEN en 
SCHRIJVEN in zes 
maanden. Correcte en 
beschaafde uitspraak. 
Geen School-Engelsch. Steller dezer heeft 16 jaar onafge- 
broken onder Engelsche vlag gewoond. 

BILLIJKE CONDITIES 
Aangename- Methode 

J. M E IJ S T E R 

. ...... ZEESTRAAT 44 verslag 1929 1930", zoowel de 
Inspecteur en de Inspectie Brielle, 
als die in de Inspectie Middel- 
burg — beide heeren zijn voort- 
gekomen uit het bijzonder onder- 
wijs — erop, dal de schoolsplit 
sing al veel te ver gaat en dat 
vele gemeenten zich die luxe 
nietkunnen veroorlooven, maar . . 
het Wetsontwerp Terpsiia gaat 
in een richting, die voert lot zoo 
goed als ongebreidelde voortgang 
van de st'chling van bijzondere 
scholen en schooltjes. 

Het Comité van Actie 

tegen h°t Wetsontwerp 

Terpsira. V0LKSH00 GESCH00LWERK 
IN BARCHEM. 

Het lijkt misschien wel een 
waagstuk in dezen tijd jonge 
menseden uit te uoodigen voor 
een vierwe Q ksche cursus voot 
algemeene ontwikkeling? Wij 
meenen het juist nu te moeten 
doen, daar we uit ervaring weten, 
dat er veel jongeren zijn, bij 
wie groote behoefte bestaat voor 
hun ontwikkeling in velschillen- 
de vakken eenerzijds. voor hun 
algemeene mensch vorming antlei-. 
zijds, te doen wat zij kunnen. 

De cursus staat open voor 
vrouwen en meisjes die den 
leeftijd van 18 jaai hebben be- 
reikt, di\; gewoon la^er onderwijs 
geh.td hehben en de volle vier 
weken kunnen blijven. Ze wordt 
gehouden van 29 Februari — 27 
Maart, omvat lessen als: hygiëne, 
economie, bouwkunst, tuinaan- leg, boekbespreking enz.; hier- 
naast wordt ook tijd besteed aan 
gymnastiek, muziek, handenar- 
beid, spel en sport. 

De cursus gaat uit van de 
vereeniging Woodbrookeis in 
Holland, die op religieus stand- 
punt staat; de kosten bedragen 
f 40.—, welk bedrag ineens of 
in deelen betaald kan worden. 
Er zijn ook enkele heele en halve 
viijplaalsen. 

Aanmelding kan geschieden bij 
de directrice: Mej.C.C.Wilbren- 
ninck, de Carpentierslraat 82, 
Den Haag, die op aanvraag pro- 
gramma's zendt en inlichtingen 
geeft. 

Mijnhardt's 
Laxeertabletten 

regelen zonder Kramp of Pijn. 
Doos 60 et Bij Apoth. en Drogisten. : PLAATSELIJK NIEUWS : 
• : 

Schoonheidscommissie. De 

commissie voor plaaiseliike be- 
langen waarbij aangesloten zijn 
de Zaudv Handelsvereen , de 
Hoiel- en Pensionhoudersvereen., 
deKoffiehuislH)utJeisveieen.„Ons 
Belang", de Vereen, voor Vreem- 
delingenveikeer en de Forensen- 
vereen. hcefi lot den gemeente- 
raad het veizoek geiicht de 
Schoonheidscommissie Ie willen 
aanvuren niet twee leden, waar- 
van één niet bouwkundige, door 
den Raad aan Ie wijzen en een 
bouwkundige door de Zandv. 
Aannemers. HALLO! HALLO! Hier is de Zandvoortsche omroeper met een lengte van 1 Meter negentig. 

Voor wij met het programma verder gaan eenige mededeelingen : 

Dat ik U uitsluitend eerste kwaliteit HOLLANDSCH Rundvleesch aanbied, 
geslacht en gekeurd onder leiding Directie- abottoir te Haarlem. Ook het 
Kalfs- en Varkensvleesch is zuiver eerste kwaliteit HOLLANDSCH vleesch. 

W0ir~ Dit is niet alleen per pond maar ook bij 3 en 5 pond. H VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) 

JU Per Pond 

s Karbonadc (Schoudei) f 0.30 3 pond f 85 

^ „ (Rib) f 40 3 pond f 1.10 

M „ "' (Haas) f J 0.40 3 pond f 1.10 

s= Fricandeau f 0.45 3 pond f 1.25 

H Lappen (mager) ... f 0.45 3 pond f 1.20 

jH Rollade f 0.40 3 pond f 1.15 

H Reuzel f 0.20 3 pond f 0.55 

I VET KALFSVLEESCH (Blank) 

= Karbonade per pond f 0.65 Lappen 

Borst 

Poulet en Gehakt 
Oesters .... 
Biefstuk .... 
Fricandeau . . . f 0.70 
f 0.70 
f 0.65 
f 1.— 
f 1.— 
f 0.90 HEERLIJKE GELDERSCHE ROOKWORST 
met lood, reclameprijs 35 et. per pond. GROOTE RECLAME 
MAGER SPEK pond PEKELSPEK (mager) ... 60 cent 

pond ROOKSPEK (mager) .... 75 cent 

pond VARKENSPOOTJES .... 30 cent 

pond KOP MET OOR 40 cent 

pond HAMSCHIJF 80 cent 

pond BLADREUZEL (dik) .... 90 cent DIK NIERVET per pond 35 cent jjj 

Ie kwaliteit RUNDVLEESCH jj| 

1 pond 

Lappen (doorregen) .... 40 cent 

Gehakt . . . ' 40 cent 

Lappen (mager) 50 cenl 

Riblappen 55 cent 

Rollade (mager) 50 cent 

Rosbief 60 cent 

Lende of Punt 70 cent 

Biefstuk S0 cent 

Ossenhaas 80 cent 3 pond 


f 1.10 


f 1.00 


f 1.35 


f 1.50 


f 1.40 


f 1.65 


f 1.95 


f 2.25 


f 2.25 Aanbevelend, H. VAN ELDIK 

Dr. Joh. Metzgerstraat 6 - Telefoon 416 m m De commissie wijst ei op, dat 
heihaaldelijk nauwkeurig bestu- 
deerde plannen -worden terug- 
gewezen, waaronder die van 
aichitecien van naam. Bijna geen 
enkel plan kan in eersteinslantie 
de goedkeuring van de Schoon- 
heidscommissie wegdragen, zelfs 
onbeduidende plannetjes worden 
gewijzigd of afgckeuid. In het 
belang van onlwei pers. die door 
viees voor wijzigingen, hun volle 
energie niet aan het werk kun- 
nen geven, komt de commissie 
voo' plaatselijke belangen met 
dit verzoek. ' ' 

Onderling Hulpbetoon. Inde 
eetstvolgendejaarvergadeiingvan 
„Onderling Hulpbetoon" zal een 
stemming gehouden worden 
wegens periodieke aftreding van 
de bestuursleden J. Zwemmer, 
penningm. en A. Keesman en A. 
Paap, commissarissen. De aftre- 
denden zijn heikiesbaar. 

Reddingmaatschappij. Het 

besluur van de Nooru- en Zuid- 
Hollandsche Redding-Mij. deelt 
aan de inwoneis mede, dat de 
eeiste berichten over een in nood 
veikeerend of gestrand vaartuig 
voorlaan beloond zullen worden 
met een bedrag van f 2.50 of 
f 5.— te beoordeelen door de 
plaatselijke commissie. Schrifte- 
lijke of mondelinge berichten 
aan de heeren H van Alphen, 
Bredeiodestiaai77, Van Deurzen, 
Noorderbad, Driebuizen Boule- 
vaid Paulus Looi, of J. v. d. Werf, 
Kerkstiaat (Strandvondei). Overwerkte Zenuwen 

kalmeeren en worden gesterkt door 
de Zenuwstillende en Zenuwsterkende 

Mijnhardt's Zenuwtabletten 

Glazen Buisje 75 et. BijApoth. en Drog. Uitslag veiling. Woensdag 
werden m café „Zomerlust" ge- 
veild: het woonhuis meteifaan 
den Hoogenweg 48 en een wo- 
ning met zomerhuis aan de Van 
Osiadestiaat 13, ie Zaudvoort. 

Het eeisle perceel werd ge- 
kocht door den heer J. j. Bam- 
hoorn yoor f 3055 en het tweede 
door den lieei C. v. d. Werff (qq.) 
voor f 3400. 
rlemsche Groenten-en Fruithal 

HALTES TRA AT 40 

blijft doorgaan met 1ste KLAS KWALITEIT GROENTEN ' 
en FRUIT en noteert als volgt : ' 

SPRUITJES als kogels 6 pond 25 cent 

BOERENKOOL S pond 25 cent 

KOOLRAPEN 3 pond 10 cent 

ROODE KOOL '5 pond 10 cent 

UIEN p. pond 4 cent 

ZUURKOOL Ie klas . . . .. -. p. pond 5 cent 

ANDIJVIE (eigen inmaak) beslist goudgeel . p. pond 10 cent 

GROOTE SAVOYE KOLEN ....... 3 stuks 10 cent 

LOF per pond 3 cent 4 pond 10 cent 

AMERIK. WIJNSAP per pond 15 cent, 2 pond 25 cent 

Ie soort FIJFJES BANANEN per pond 15 cent 

Ie soort HOLL. BELLAFLEURS p. pond 15, per K.G. 25 cent 

PRIMA GROOTE MANDERIJNEN 2 cent, 6 stuks 10 cent 

SINAASAPPELEN, groot en honingzoet . . 10 stuks 25 cent 

UITVERKOCHT is buitengesloten, want wij hebben voor 

HEEL ZANDVOORT ingekocht!! 
HOOREN en BEZORGEN ZONDER Prijsverhooging 

Zegt het voort! Zegt het voort! Feestavond Z.V.V. „Zand- 
voort". Zaterdag j I. hield Z.V.V. 
een feeslavond, in gebouw „Cen- 
Iraal" ter versterking van de 
kas. 

De - Voorziitei, de heei P. 
Schaap, hield de openingsiede, 
en wekte in het bijzonder de- 
spelers van het eeiste elftal op, 
den moed niet ie laten zakken 
Aan deii secretaris van de voet- 
balvereenigmgBloemendaal weid 
het zilveren schild overhandigd, 
door haai gewonnen in de 
nederlaagwedstiijden. 

De vertegenwoordiger van 
Bloemendaal meikle op, dal zijn 
veieeniging gaarne metZandvoort 
in het strijdpeik trad. 

De feestelijkheden namen 
daarna een aanvang. De humo- 
rist kon ons niet erg bekoren," 
maar de kleine Jazz zorgde voor 
de noodige afwisseling. 

Voor de commissie is het feest 
een groot succes geworden, en 
de penningmeester van Zand- 
voort zal met het overschotje 
best tevreden zijn. Zandvoortsche Reddings- 
brigade. - De Zandvoortsche 
Reddmgsbiigade hield Maandag- 
avond in „Ons Huis" een bijeen- 
komst, waar de heer A.J.Meye- 
rink van Haarlem een lezing hield 
over de organisatie van den 
Bond van Reddingsbrigades. 

Nadat de voorzitter van de 
Zandvoortsche Reddingsbrigade, 
de heer P. van der Mije, den 
voorzitter en secretaresse van 
den bond van Reddingsbrigades, 
den heer Bierlee en mej. Klaus 
verwelkomd had, las de heer 
Meyerink allereerst een hoog- 
gestemd sluk proza voor van de 
80 jarige Geertiuida Carelse, een 
stuk tintelend van genot in het 
leven zelf, een sluk, dat de 
spreker in dezen tijd van malaise, 
somberheid zwartgalligheid hier 
wel op zijn plaats achtte. 

In kort bestek gaf de heer 
Meyerink dan de geschiedenis 
van al wat met reddingen samen- 
hangt. 

Thans zijn er een 50 - tal - 
reddingsbrigades, waarvan allen, is alleen verkrijgbaar in VIERKANTE GLAZEN FLACONS. 

Prijs per flacon f 1.20. 
die te Wijk aan Zee niet, aan- 
gesloten is bij den bond. Het 
ideaal, dat het bestuur voor 
oogen staat, is een net van bri- 
gades door alle 11 provincies. 

Van de vele commissies, die 
de bond in het leven geroepen 
heeft, wees spreker ■ vooral op 
de technische, die o.a. ijvert, dat 
belangstellenden de diploma's 
A en B en daarna het diploma 
voor de kustwacht behalen. 

Te Zandvoort zijn goede zwem- 
mers", maar jammer is het, dal 
ze niet behoorlijk opgeleid zijn. 

Een groote serie lichtbeelden 
gaf kijkjes in verschillende mooie 
zweminrichtingen o.a. te Weenen, 
waarna nog een mooie film volgde. 
De Voorzitter overhandigde den 
heer Meyerink als dank voor de 
goede samenwerking een klein 
geschenk, een klokje. 

Collecte. Aan het Leper des 
Heils is vergunning verleend tot 
het houden eener collecte in de 
maand Maart. Ruwe huid met diepe voren? 
Winterhanden, winterooren ? 
Wintervoeten, winterteenen ? 
Stukke armen, stukke beenei;? 
Weer in orde na 't gebruik 
Van Purol. Purol is puik! Zuigelingenzorg. Met ingang 
van de volgende week zal het 
censullatiebureau voor Zuige- 
lingenzorg alhier iederenDonder- 
dag (dus ingaande 18 Februari 
1932) van half 11 tot half 12 
des vooimid'iags geopend zijn. 
. Toegang kosteloos voor alle 
kinderen, jonger dan anderhalf 
jaar. 

Gemeentelijke Badinrichting. 

In de week van 1 Februari tot 
en met 6 Februari 1932 zijn 
34^Kuipbaden en 299 Douche- 
baden genomen in de Gemeen- 
telijke Badinrichting, gebouw 
Gemeentebedrijven. 

Voor het Crisis-Comité. De 

Tooneelvereeniging „Phoenix" 
geeft hedenavond in gebouw 
„Centraal" een tooneelavond. 
Opgevoerd zal worden „Een 
spaak in het wiel", tooneelspel 
in drie bedrijven, door Jo van 
"Ammers — Ku'ler. 

Wij wekken onze' lezers op 
deze avond, met haar mooie 
doel, bij te wonen. De „Phoe- 
nix" zal u" zeer zeker een genot- 
volle avond bezorgen, want wat 
„Phoenix" ook doet, 't is altijd 
goed! HET WONINGBUREAU 

P. L. DE VRIES, Burg. Engel- 
bertsstraat2 te ZANDVOORT, 

belast zich met het VERHUREN van 

gemeubileerde en ongemeubileerde huizen. 

Dnuelijks Kunnen huizen ter verli uring worden ingeschreven Immanuel. De Christelijke 
Zangvereenigiiiglmmanuel vierde 
tot dusver haar jaarfeest in Ons 
Huis. Daar ze evenwel met haar 
tijd wenscht mee te gaan werd 
Woensdag het 36e jaarfeest ge- 
geven in gebouw Centraal. 

De voorzitter der Vereeniging, 
de heer W. Bol, kon bij de 
opening zijn vreugde te kennen 
geven over de stampvolle zaal. 

Daarna zong Immanuel ^een 
drietal liederen, daarop volgden 
'eenige soli's op de piano, van 
den heer Kerkhoven en vervol- 
gens het met spanning ver- 
wachte tooneelsluk: ""t Lied van 
Moedei", een oorspronkelijk 
tooneelspel in drie bedrijven, 
dat niettegenstaande zijn lengte, 
en op enkele punten te langwij- 
lig betoog de zaal gespannen 
hield. 

Nu 12 uur moest de verloting 
nog volgen, maar Immanuel kan 
over de proef meer dan tevreden 
zijn. VROUWEN OP DEN BALKAN. 

uit een artikel van ALICE Muller- 

NeudoRF in „Westermanns Monats- 

hefte", Berlijn, Juni 19J1. 

Van alle volkeren op den 
Balkan heet! de Grieksche vrouw 
haar ras het zuiverst bewaard, 
al is er ook een lichte Byzan- 
tijnsche en Slavische inslag waar 
te nemen. Alleen uitei lijk al is 
zij nog de trotsche, voorname 
verschijning — slechts in de 
gelaatstrekken niet zoo volkomen 
zuiver meer — zooals die ons 
van " de Grieksche vrouwen der 
oudheid voor oogen staatf "Zij 
schrijdt "nog even rustig en ge- 
vleugeld door Athene's straten, 
als zij het eens in den bloeitijd 
der Grieksche cultuur moet 
hebben gedaan. En iets van het 
bewustzijn der vroegere geeste- 
lijke grootheid is ook thans nog in haar over, zij voelt zich iets 
bijzonders en menigmaal komt 
men in de verleiding haar hoog- 
moedig te noemen. Ook de 
eerlijdsche zin voor aisthetiek 
en vormenschoonlieitl heeft zij 
behouden, wat vooral in haar 
kleeding tot uiting komt. Daarom 
heeft zij ook geen lust in nederi- 
gen arbeid en houdt zij er meer 
van zich bezig te houden met 
dingen van vernuft en schoonheid. 
Huisvrouw in den zin als wij 
dat opvatten is zij geenszins, 
evenmin trouwens als alle andere 
vrouwen op den Balkan. 

De Grieksche betoont zich 
over het algemeen nog wat terug- 
houdend ten opzichte van het 
openbare leven. Vóór den oorlog 
bestonden ei weliswaar reeds 
twee groote vrouwenbonden, 
waarvan de eene echter tegen 
het kiesrecht was. Intusschen is 
de toestand wat veranderd, maar 
over het geheel genomen ricnt 
liet streven van de Grieksche 
vrouw zich meer op de vei vul- 
ling van het eigen leven, dan 
op het algemeene. Niettemin 
heeft zij het passieve kiesrecht 
gekregen en kan zij dus lid 
worden van den gemeenteraad. 
Op den voorgrond tredende 
vrouwen zijn de schrijfsters 
Landraki en Negreponti en de 
leidsters van l vrouwenbonden 
Georganda en Theodoropoulo. 

Ook de Turksche vrouw kan 
men tot de Balkanvrouwen reke- 
nen. Aan haar zien wij thans 
wat de resultaten zijn als een 
tot dusver geïsoleerd vrouwen- 
geslacht plotseling cullureele en 
geestelijke waarde krijgt, waar- 
voor het niet in moeizame eeuwen- 
lange ontwikkeling heeft moeten 
vechten, maar die hetvan buiten 
af klaar worden voorgezet. En we 
zien hoe verrassend snel de vrouw 
het met die nieuwe aanwinsten 
klaar speelt, ze bijna als van zelf 
sprekend gaat beschouwen. Hoe 
gemakkelijk heeft de Turksche vrouw de oude zeden uitgeban- 
nen, haar geheele leven veran- 
derd, hoe snel is er uit een be- 
schut, bewaakt, onmondig schep- 
sel een vrij menscli gegroeid, zon- 
der dat de reactie gekomen is, 
die men van het begin af voor- 
spelde. Met snellen stap, kortge- 
rokt gaat zij door de straten, stu- 
deert, flaneeit, koketteeit, flirt als 
in één adem, in een bedwelmend 
levensverlangen, dat met de plot- 
selinge vrijheid over haar is ge- 
komen, maar tevens m;t een ge- 
mak en .een gratie alsof zij nooit 
anders had gedaan. Wie denkt 
er nog aan, dat diezelfde vrou- 
wen, die thans zoo onbekommerd 
lachen, zich in haar non-achtige 
kleeling moesten verbergen, en 
feitelijk een kloosterleven leid- 
den, want zelfs bij feesten bleven 
zij in haar eigen vrouwenvertrek 
ken. Oo het land hadden zij een 
hard, slovend leven om ten slotte 
toch nog als minderwaardig en 
onrein te worden beschouwd. 
Geen wonder dus, dat de vrouwen 
zich zoo onstuimig hebben ge- 
worpen op de vernieuwingen en 
den ghazi Kemal Pasja eeuwige 
dankbaarheid hebben beloofd. 

De Turksche vrouw 'is in staat 
voor den man een hulp en vrien- 
din te zijn in den levensstrijd. Men 
bedenke hoe koelbloedig en pa- 
triottisch zij op haar rug de mu- 
nitie naar de slagvelden torste en 
ook overigeusaclief aan het front 
medehielp, en dat alles nog vóór 
de sluier was gevallen. Zóó is zij 
ook vertegenwoordigd in het 
g>oote gedenkteeken voor Kemal 
Pasja te Angora. 

De vrouwen-emancipatie zelf 
heeft natuurlijk nog weinig in- 
gang gevonden uitgezonderd in 
de groote steden, waar men zich 
v op de hoogte houdt van interna- 
tionale vrouwenkwesties. Daar is 
de vrouw dan ook reeds toege- 
laten tot alle beroepen ; men her- 
innert zich nog het eerste plei 
dooi van een vrouwelijk advo- 
caat te Constantinopel. Zij is ook 
reeds gemeenteraadslid. 

In het buitenland is bekend de 
Turksche schrijfster Halide Edib 
Hanum, de eerste Turksche 
vrouw, die een Amerikaansch 
college bezocht. Zoo is ook de 
Turksche vrouw modern en voor 
uitstrevend geworden en de on- 
derdrukking en onvoorwaardelij- 
ke gehoorzaamheid, die eeuwen- 
lang haar lot zijn geweest, be- 
speurt men nog slechts uit de 
zachtheid harer oogen en de 
weekheid van haar gelaatstrek- ken. 

Het gemakkelijkst en hetvroo- 
lijkst, het meest verzot op de ge- 
nietingen des levens is de Roe 
meensche vrouw. Dochjfook hier 
moet men scherp onderscheiden 
tusschen de toestandon op het 
platteland en in de sleden, voor- 
al in Boekarest. Niet voor niets 
noemt men Boekarest Klem-Parijs 
of het Parijs van het Oosten. Het 
is niet alleen de verrassende ele- 
gance dezer vrouwen, haar ziu- 
nenpiikkelend wezen, dat niet 
aangeleerd en gewild maar aan- 
geboten is, het is niet eens het 
leven daar, dat zoozeer op het 
zinnelijk-verlokkende is cericht, 
neen, het is de haimonie, waar- 
mee dit alles ineenvloeit, de een- 
heid van barnenden zonnegloed, 
levensvreugde en natuurlijk be- 
geeren, die deze vrouwen zoo 
bedwelmend en betooverend 
maakt. En schoon zij overigens 
niet veel verstand van kunst heb- 
ben, toch hebben zij van de siia- 
lende natuur van haar land de 
kunst afgekeken zich te kleeden 
in lichtende en warmgelinfe kleu- 
ren, doch streng volgens de mode. 
Zij leveren het bewijs, dat het 
niet noodig is aan de eisenen dei- 
vrouwelijke lijn te voldoen om 
toch nog verleidelijk te zijn. 
Duidelijk toonen zij nog haar 
Romeinsche afstamming, of- 
schoon verweekelijkt en Slavisch 
veimengd. 

Volgens haar geheele levens- 
opvatting is het slechts natuur- 
lijk, dat zij zich in het algemeen 
niet met politiek bemoeien, al 
houden zich thans Iwee groote 
zrouwenvereenigingen druk be- 
zig met voorlichting op dat ge- 
bied. Op het land zijn de vrou- 
wen in elk geval nog geheel viij 
gebleven van moderne invloe- 
den ; zij houden zich hier nog 
uitsluitend bezig met haar eigen 
huiselijken arbeid. Prachtig is 
haar borduurwerk, even lichtend 
en bont als de kleeding der stads- 
vrouw en de rijkgezegende aarde 
in hel rond. Doch zooals oveial 
op den Balkan sterft ook hier 
het bordren uit. 

Piet Heinstr. 12 Haltestr.55 

GA NS BS ER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draaivverk S3&&&&&&%^&&&^%&^&n^&&&&&^^i 

Alle goederen worden tegen concurreerende prijs in ons 
modern hygiënisch bedrijf door bekwaam personeel bewerkt. Stoomwasscherij „HOLLAND 

J. H. G. WEENÏNK PAKVELDSTRAAT Telefoon 287 Wij leveren Uw Waschgoed helder en keurig netjes naar verkiezing : droog toegeslagen 

gemangeld, persopmaak, geheel opgemaakt, 

Wij wasschen m&t zuiver duinwater onder scheikundige controle. 

Alle wasschen worden afgehaald en thuis bezorgd zonder eenige verhooging van prijs. &fófófófö®fó®®föföfö®föfö®fóföMföfö®föföfóM®®m®®$è 
Appartementen 

voor de verhuur, kunnen met een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluistering leiden tot 
extra inkomsten. 

Voor verdere inlichtingen brieven onder 
lett. O. 896 bureau van dit blad. 
Ik wil Sanatogen gebruiken 

totdat mijn Zenuwen 

beter zijn 

Als het werk meer inspanning kost dan vroe- 
ger, als ge spoediger vermoeid zijt en kleine 
tegenslagen U prikkelbaar maken, neem dan 
hel vaste besluit Uw lichaams- en zenuw- 
krachten te sterken met Sanatogen. 

Sanatogen voert juist die stoffen toe — phos- 
phor en albumine — die noodig zijn om de 
cellen van bloed en zenuwen te voeden, 
waardoor ge Uw vroegere weerstandsver- 
mogen in korten tijd terugkrijgt. 

De bekende Berlijnsche Prof. Dr. Eulenburg 

schreef dan ook: 

„Ik schrijf Sanatogen meer en meer voor, om- 
dat het zonder uitzondering op den langen 
duur goed verdragen wordt en sn'tl en deug- 
delijk tot de toeneming der krachten en 
algemeene beterschap bijdraagt". 

Koop nog heden een bus Sanatogen en ge 
zult U weldra sterker en gezonder voelen. 

SANATOG 

^"^ Het Zenuwsterkend Voedsel 

Verkrijgbaar in alle Apotheken en Drogisterijen 
vanaf ƒ I, — per bu». 
Sigaren- en Wijnmagazijn 

„De Viersprong" 

29 GROOTE KROCHT 29 

Uitsluitend Ie soort 
Sigaren, Talbafe: 
en Sigaretten 

Depot: WIJNHANDEL 
HOOGEMDIJK, VLAAROINGEN 

TARWEDOPPEN 

IN DE KIPPENREN 

Uit voorraad leverbaar. 

Aanbevelend, 

P. L. VAN ANÖEL 

41 Ged. Voldersgracht 41 
HAARLEM 
Telef. 10 7 16 

VIOOL 

Prima VIOOL TE KOOP 
mei slok en kist. Te bevra- 
gen Koslvei lorenstraat 45. Buitengewone Vergadering 

van AANDEELHOUDERS 

der 

lï. „ONDERLING BELANG" 

te Zandvoort, op DINSDAG 
1 MAART a.s., des avonds 
8 uur in de kleine zaal van 
Hotel „ZOMERLUST". 

Punten van Behandeling: 

Voorstel van liet Be- 
stuur om over te gaan 
tot liquidatie. 

Te huur gevraagd 

te Zandvoort VRIJ KLEIN 
HUIS met Zomerhuisje. 

Aanvaarding 15 Mei a.s. Brie- 
ven niet beschr., lissfiiij; en 
huurprijs onder no. 322 Bur. 
van dit blad. 

2 Kamermeisjes 
en Keukenmeisje 

met prima getuigen bieden 
zich aan voor het seizoen in 
Hotel of Pension. Brieven 
ücd. Oude Giaeht 32rood, 
Haarlem. Verbijsterend goed 
wat 'n Ritsema doet! *n Stofzuiger, gebouwd volgens 
geheel nieuw principe . . . vee- 
lend anker . . . zuigmond aan 
uiteinden extxa verbreed... 
zeer soepele schuier! 
TYPE Geïllustreerde Prijscourant op aanvrage. 

i FABBIEK TE HILVERSUM === Wes HET ADRES 

VAN DE 

ORTSOHE HOUTHANDEL 

is 

terparkstraat 

HET DEVIES 

Prima Kwaliteit, Groote Sorteering.. Billijke Prijzen 

TRIPLEX ALLE SOORTEN 

LET OP HET JUISTE ADRES Per Pot 1 pond 30 cl. 2 
3 SS 
80 9» 
»» Groote gedocht 32 - Teief. 370 ^ *&!?»*»& ! Si*a *&& Verkrijgbaar bij : 

J. H. VAN KEULEN, Diaconiehuisslr. 24, Zandvoort 
C. FRAV, Groote Krocht 17, Zandvoort 
A. SLOOTWEG, Oranjestraat 9, Zandvoort Swaluëstr. i€> F» .alk: veldsla-. 23 

HUIS-, L,ETXERSC:IHIÏUB3E;R 
era CÏLAZEIVWIAKIEES 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfvvaren en Behangselpapieren 

ENGROS .. ENDETAIL f/. V In elk gezin als eerste hulp 

Bij brand- en snijwonden, 

alsmede bij ontvellingen en 

ruwe, roode of gesmette huid. 

Dit verzacht en geneest. 

In doezen van 30-60 en 90 et. Tube 80 et. Btj Apoth. co Drogisten 
HET OFFICIE 
(Nieuwe Uitgave 1931) is vanaf heden a i 1 
Brugstraat l 
f A O ET C LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
^vAlVCLvO Bezorging aan huis - L. i. RINKEL v.h. H. J* CARELS - Tel. 22 
Zaterdag 20 Februari \<^2& JL 32ste Jaargang No. 37 ZAND 


Officieel Orgaan BAD -COURANT der Gemeente MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetulina te voldoen 

Gedurende liet gche.elu janr .... f 3.f>0 

„ „ Badhcizoeu „ 2. — 

„ ,, Winterseizoen „ 2. — 

Afzonderlijke iniminerH , 0.J0 Directeur-Redacteur: ü. VAN DER MIJE 
Trekt Unietaen watyederseclil, 
Miwr doet, dat billyk is en recht. Dit blad is vcrki tjgbaar bij: A. 13AKELS, Kerkstraat 31 ; W.J.LORENZ, 
Boekhandel, Haltestraat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burg. 
Engelbeitsstraat 1 1 ; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Haltestraat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Qroote Krocht 34. Advertentiën van 1 6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. iureau \v TeEef. 27 Stooinwassdierii HET ADSIES 
J. H G. ft D£ EETE IE WÜSC 

M 287 
OFFICIEELE KENNISGEVINGEN 

DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort brengen ter open- 
bare kennis, dat op 10 Februari 
1932 bij hen is ingekomen een 
verzoek«chrift van Hero Onno 
Hassebroek, van beroep Hotel- 
houder, wonende te Ro'terdam, 
Ie deze wordt woonplaa's geko- 
zen Dr. Joh. Metzgerstraat 81 te 
Zandvoort, om verlof voor den 
verkoop van alcoholhoudenden 
drank anderen dan sterken drank 
in de navolgende localileiten : 
het benedenlokaal en de eetzaal 
Ie etage van het perceel, kada- 
straal bekend gemeente Zand- 
vooit, spetie B, no. 4633, plaat- 
selijk gemerkt no. 81 en gelegen 
aan Dr. Joh. Metzgerstraat aldaar. 

Binnen twee weken na de 
tlagleekening dezer bekendma- 
king kan ieder tegen het verlee- 
nen van dit verlof schriftelijk 
bezwaren bij Burgemeester en 
Wethouders inbrengen. 

Zandvoort, 10 Februari 1932. 

Biugemeester en Wethouders 
voornoemd, 
*De Burgemeester, 

VAN ALPHEN 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoorl biengen ter open- 
bare kennis, dat op 16 Februari 
1932 bij hen is ingekomen een 
verzoekschrift van N. Streep, van 
beroep pensionhouder, wonende 
te Zandvoort, om verlof voor den 
verkoop van alcoholhoudenden 
drank anderen dan sterken drank 
in de navolgende localiteit: de 
beneden-zaal van het perceel, 
kadastraal bekend gemeente 
Zandvoort, sectie C, no. 123 , 
plaatselijk gemerkt no. 62, en 
gelegen aan de Zeestraat aldaar. 

Binnen twee weken na de 
dagtekening dezer bekendma- 
king kan ieder tegen hel verlee- 
nen van dit verlof schriftelijk 
bezwaren bij Burgemeester en 
Wethouders inbrengen. 

Zandvoort, 16 Februari 1932. 

Burgemeester en Weihouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, ■ 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris. 

F. JELLEMA. Crisis Comité. 

Het Dagelijksch Bestuur van 
het Plaatselijk Crisis Comité 
wijst op de mogelijkheid, dat 
verschillende ingezetenen, die BUICK 

Qebr. C. & H. VAN DE GEER 

BREDEDERODESTHAAT lO 

Stalling - Reparatiën 

Garage geheel centraal verwarmd 

TELEFOON IS TELEFOON SS 

mnmBBHHBBBI bereid zijn om bij te dragen, 
door toevallige omstandigheden, 
als afwezigheid op de dagen 
toen de leden van het Comi'é 
de biljetten hebben opgehaald, 
tdie bereidwilligheid nog niet 
hebben kunnen too.nen. 

Mocht zulks inderdaad het 
geval zijn, dan wordt beleefd 
verzocht de ciiculaiies aan het 
adres van den Penningmeester, 
Twentsche Bank alhier te doen 
toekomen. 

Na het ophalen der biljetten 
bleek, dat verschillende ciiculai- 
res, oningevuld keuiig en wel 
in de eveneens toegezonden 
enveloppen aan de Heeren collec- 
tanten, allen leden vanhelComilé, 
zijn ter hand geteld. 

Hoewel over deze wijze van 
doen het Bestuur geen criliek 
wenscht te uiten meent het toch 
hun, die misschien oningevulde 
c rcnlaires aan bovengenoemd 
adres zouden willen doen toe 
komen, in ovei weging te mogen 
geven zich die moeite te be- 
sparen, de hulpbehoevenden 
worden daarmede niet gebaat. 

Het Comité is zeer erkentelijk 
voor de reeds thans ontvangen 
bedragen en gedane toezeggingen 
en zal te zijnet tijd hierop tei ug- 
komen. 

Duidelijk is gebleken, dat ver- 
schillendepersonen om finantieele 
redenen helaas niet kunnen bij- 
dragen; duidelijk is ook gebleken, 
dat niettegenstaande een tegen- 
werking die voorwaar niel alleen 
op principieele overwegingen 
berust, ook in deze gemeente 
verschillenden wonen, die be- 
seffen, dal Zandvoort geen eiland 
is in de zee, die men „wereld- 
crisis" zou kunnen noemen. : PLAATSELIJK NIEUWS : 

Mr. Duys en Het Groote 
Faillissement. Groote bekend!' 
sprekeis krijgt men in Zandvoorl 
weinig te hooren, omdat de 
gtoote plaatsen voortdurend be- 
slag op leggen. 

Het zal dan ook velen aange- 
naam zijn te vernemen dat het 
Tweede Kamerlid Mr. Duys be- 
reid is üevonden een spreekbeurt 
te vervullen voor de S. D. A. P. 
afd. Zandvoort. 

Mr. Duys zal spreker over : S1ADSSCH0UWBUR0 Zaterdag - 20 Februari, S uur 
Ver. Rotterdainsch-Hofstad Tooneel 
(Dir. Cor van der Lugt— Melsert) 

Twee Menschen 

(Robert et Marianne) 
van Paul Oéraldy. 

Zondag 21 Februari, S uur 
FR1TZ H1RSCH OPERETTE: 

An der Donau Hab' 

Ich Mein Madef 

Geküsst. 

Dinsdag 23 Februari, S uur 
FRITS BOUWMEESTER Ensemble 

De Herbergierster 

Blijspel van Ooldoni in 3 bedrijven. 
Vrijdag 26 Februari, S uur 

JUBILEUM EDUARD VERKADE 
HIJ (Lui 

van Alfred Savoir. „Het Groote Faillissement". 

De economische toestanden 
waaronder wij leven, doen inder- 
daad aan een groot faillissement 
denken. Een heel groot deel van 
de menschheid voelt aan den 
lijve de gevolgen van de wan- 
otde van het kapitalistisch stel- 
sel, waarondet de wereld gebukt 
gaat. 

Het zal belangwekkend zijn te 
vernemen wat Mr. Duys hierover 
te vettellen heeft. Belangwek- 
kend niet alleen om zijn oordeel 
maat ook om den weg dien hij 
aanwijst om van „Het Groole 
Faillissement" te komen tol een 
geordende samenleving, waaiin 
vrede en geluk voor de mensch- 
heid bereikbaar is. 

De belangrijkheid van liet 
betoog van Mr. Duys moize al 
een reden zijn de vergadering 
van Maandagavond a.s. te bezoe- 
ken, maar ook de boeiende en Uw wagen 
vakmenschen repareeren 

bij de 

„RINKO" Garage - Telef. 224 KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZANDVOORT 
Groote Krocht 3T - Telefoon 355 

iinivleesch VarkensvEeesch 

per pond per pond 

LAPPEN (doorregen) 45 et. KARBONADE, Schouder 35 et. 

„ (mager] . . 50 „ » Rib ■ • 45 „ 

RIBLAPPEN 60 „ 50 „ 
55 „ Kaas . 

nnomrr rc , n FRICANDEAU . . „ 

ROSBIEF ... 65 en 70 „ REUZEL 25 „ 

BIEFSTUK 90 „ SGHOUDERHAM £, n h d a " 30 „ 

Werkolnn7on • 3 pond Karb. schouder . 90 
WBlKBIÖOZBn > 3 „ Doorregen Lappen 100 

5 iKuat 

TELEFOON 520 fiissche v)ordiacht van den 
spreker, zullen velen doen ver- 
langen de vergadeiing in „Zo- 
merlust" bij te wonen. 

In verband met het ie ver- 
wachten diukke bezoek, raden 
wij een ieder aan tijdig in de 
zaal aanwezig te zijn. 

De aanvang der vergadeiing 
is gesteld op 8 uur. 

Er is gelegenheid tol debat. 

De toegangsprijs bedraagt 
10 cis. 

Na de Wasch 

heeft men vaak last van schrijnende 
handen. Dit sclnijnen houdt dadelijk 
op door Purol. 

Wetsontwerp Terpstra. Het 

comité van actie legen hei wets- 
ontweip Tetpsba, bestaande uit 
afgevaardigden van den Viijheids- 
bond, Gemeentebelang. S.D.A.P., 
Centrale Oudercomniissie, Be 
sluuidersbond en Bond van Ned. 
Onderwijzers, hield Woensdag- avond, 10 Februari j 1., in „Mo- 
nopole" een avond waar het 
wootd gevoerd werd door den 
heer T. de Vries van Amsterdam. 

De voorzitter van het comité, 
de heer Hofstra, voorzitter tevens 
van de plaatselijke afdeelii g van 
Volksondetwijs, die" het initiatief 
tot de actie genomen had, vestig- 
de er in zijn openingswoord de 
aandacht op, dat deze actie niets 
te maken heeft met de komende 
salatisverlaging. 

De heer De Vties gaf aller- 
eerst een kort historisch over- 
zicht van den schoolstiijd. 

In 1926 is de commissie-Rut- 
geis in het leven geroepen, die 
de opdracht had maatregelen te 
beramen, die met eetbiedi^ing 
van hel principe der financieele 
gelijkstelling en met vermijding 
van aantasting van de vitale be- 
langen van het onderwijs, belang- 
n'jke bezuiniging konden brengen. 

De voorstellen van de com- 
missie-Rutgers, vtijwel door 
minister TVrpsttn ovprpppnrpp" 


Appartementen 

voor de verhuur, kunnen met een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluistering leiden tot 
extra inkomsten. 

Voor verdere inlichtingen brieven onder 
lett. O. 896 bureau van dit blad. 
Ik wil Sanatogen gebruiken 

totdat mijn Zenuwen 

beter zijn 

Als het werk meer inspanning kost dan vroe- 
gei, als ge spoediger vermoeid ztjt en kleine 
tegenslagen U prikkelbaar maken, neem dan, 
het vaste besluit Uw lichaams- en zenuw- 
krachten te sterken met Sanatogen. 

Sanatogen voert juist die stoffen toe — phos- 
phor en albumine — die noodig zijn om de 
cellen van bloed en zenuwen te voeden, 
waardoor ge Uw vroegere weerstandsver- 
mogen in korten tijd terugkrijgt. 

De bekende Berlijnsche Prof. Dr. Eulenburg 

schreef dan ook: 

„Ik schrijf Sanatogen meer en meer voor, om- 
dal het zonder uitzondering op den langen 
duur goed verdragen wordt en snel en deug- 
delijk tot de toeneming der krachten en 
algemeene beterschap bijdraagt". 

Koop nog heden een bus Sanatogen en ge 
zult U weldra sterker en gezonder voelen. 

SANATOGEN 

^^ Het Zenuwsterkend Voedsel * 

Verkrijgbaar in »Ilo Apotheken en Drogisterijen 
v«n»l ƒ I ,— per bu«. Sigaren- en Wijnmagazijn 

„De Viersprong!' 

29 GROOTE KROCHT 29 

Uitsluitend Ie soort 
Sigaren, Tabak 
era Sigaretten 

Depot: WIJNHANDEL 
HOOGEMDIJK, VLAARDINGEN 

TARWEDOPPEN 

IN DE KIPPENREN 

Uit voorraad leverbaar. 

Aanbevelend, 

P. L. VAN ANDEL 

41 Ged. Voldersgracht 41 
HAARLEM 
Telef. 10 716 

VIOOL 

Prima VIOOL TE KOOI-" 
met stok en kist. Te bevra- 
gen Koslverlorenstiaat 45. Buitengewone Vergadering 

van AANDEELHOUDERS 

der 

O. „ONDERLING BELANG" 

te Zandvoort, op DINSDAG 
1 MAART a.s., des avonds 
8 uur in de kleine zaal van 
Hotel „ZOMERLUST". 

Punten van Behandeling : 

Voorstel van het Be- 
stuur om over te gaan 
tot liquidatie. 

Te huur gevraagd 

te Zandvoort VRIJ KLEIN 
HUIS , met Zomerhuisje. 
Aanvaarding; 15 Mei a.s. Brie- 
ven met beschr., ligging en 
huurprijs onder no. 322 Bur. 
van dit blad. 

2 Kamermeisjes 
en Keukenmeisje 

met prima getuigen bieden 
zich aan voor het seizoen in 
Hotel of Pension. Brieven 
Ged. Oude Gracht 32iood, 
Haailem. Verbijsterend goed 
wat 'n Ritsema doet! 'n Stofzuiger, gebouwd volgens 

geheel nieuw principe. . . vee- 

rend anker . . . zuigmond aaa 

uiteinden extra verbreed... 

zier aoep-cle schuier! Geïllustreerde Prijscourant op aanvrage. 

i FABRIEK TE HILVERSUM ===== HET ADRES 

VAN DE 

ZANOVOORTSGHE HflUTHANDEL 

is. 

Westerparkstraat 

HET DEVIES 

Prima Kwaliteit, Groote Sorteering, Billijke Prijzen 

TRIPLEX ALLE SOORTEN 

LET OP HET JUISTE ADRES 

AFSLAG 1 
HUISHOUDJ AM 

F»ei* F»ot I pond 30 et. 

»» 5» 25 9» SS „ 

3 »5 99 80 UiS 

Groote Krocht 32 - Telef. 370 H •^S 1— - I, \^ </>&& Verkrijgbaar bij : 

J. H. VAN KEULEN, Diaconiehuisstrr24, Zandvoort 
C. FRAV, Groote' Krocht,- 17, Zandvoort ' , 

A. SLOOTWEG, Oranjestraat 9, Zandvoort -- E. KONING 

Swaluëstr. ÏO "" Pakveldstr. 23 

HUIS-, LETTERSCHILDER 

. era GLrAZEIViVlAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS " K EN DETAIL f7. v ^- J In elk gezin als eerste hulp 

Bij brand- en snijwonden, 

alsmede bij ontvellingen en 

ruwe, roode of gesmette huid. 

Dit verzacht en geneest. 

In doozea van 30*60 en 90 et. Tube 80 et Bij Apoth. en Drogisten 
HET OFFICIEELE ADRESBOEK 

VAN ZANDVOORT 

(Nieuwe Uitgave 1931) 
is vanaf heden a f 1.00 verkrijgbaar bij RUKKERIJ 

Brugstraat 1 C. VAN DER MIJE 

Telefoon 27 ■üi 

unchroom „CARELS M LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 

77 • » •, -, . • > 

Bezaraina aan huis - L. J. RINKEL v.h. H. JL CARELS - Tel. 22 Zaterdag 20 Februari l££2K£ J' *- 32ste Jaargang No. 37 ZAND VOORT 

Officieel Orgaan BAD = COURANT der Gemeente MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT' en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs by vooruitbetaling te voldoen 

Gedurende, het gnhoelo janr . . . ƒ 3.50 

„ „ BaUhcizoen „ 2. — 

„ ,, Wintersoizneii . „ 2. — 

Afüoiidarlijke miminnrw ... ... , 0.10 Directeur-Redacteur: ü. VAN DER MIJE 
Trekt U nietaen watyedcrsec/it, 
Maer doet, dat bülyk is en recht. Dit blad is verkrijgbaar bij: A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W.J.LORENZ, 
Boekhandel, Haltestraat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burg. 
Engelbertsstraat 1 1 ; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Haltestraat 30a ; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Groote Krocht 34. Advertentiën van 1-6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Sureau : Brugstraat fl TeEef. 27 I Stoomwasscherij 35 ** Zaiïdw©@pt HET ADRES VOOR DE BETEREWASCH 

J. H G. WEENiflK ~ TELEFOON 287 ^^MWÊl 
OFFICIEELE KENNISGEVINGEN 

DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort brengen ter open- 
bare kennis, dat op 10 Februari 
1932 bij hen is ingekomen een 
verzoek«chrift van Hero Onno 
Hassebioek, van beroep Hotel- 
houder, wonende te Ro'terdam, 
ie deze wordt woonplaa's geko- 
zen Dr. Joru Metzgerstraat 81 ie 
Zandvoort, om verlof voor den 
verkoop van alcoholhoudenden 
drank anderen dan sterken drank 
in de navolgende localileiten : 
het benedenlokaal en de eetzaal 
Ie etage van het pejxeel^ kadia; 
stfaaT-bekéiïd^gémeentè Zand- 
vooit,- spctie B, no.-4633, plaat- 
selijk gemerkt no. 81 en gelegen 
aan Dr. Joh. Metzgerslraat aldaar. 

Binnen Iwee , weken na de 
dagleekening dezer bekendma- 
king kan ieder tegen het verlee- 
neu van dit verlof schriftelijk 
bezwaren bij Burgemeester ,en 
Wethouders inbrengen. 

Zandvoort, 10 Februari 1932. 

Buigemeester en Wethouders 
voornoemd, 

-De Burgemeester, 

VAN ALPHEN 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. DHANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort biengen ter open- 
bare kennis, dat op 16 Februari 
1932 bij hen is ingekomen een 
verzoekschrift van N. Streep, van 
beroep pensionhouder, wonende 
te Zandvoort, om verlof voor den 
verkoop van alcoholhoudenden 
drank anderen dan sterken drank 
in de navolgende localiteil: de 
beneden-zaal van het perceel, 
kadastraal bekend gemeente 
Zandvoort, sectie C, no. 123 7 , 
plaatselijk gemerkt no. 62, en 
gelegen aan de Zeestraat aldaar. 

Binnen twee weken na de 
dagtpekening dezer bekendma- 
king kan ieder tegen hel verlee- 
nen van dit verlof schriftelijk 
bezwaren bij Burgemeester en 
Wethouders inbrengen. 

Zandvoort^ 16 Februari 1932. 

.Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester,- 

VAN ALPHEN. 
De Secietaris. - 

F. JELLEMA. Crisis Comité. 

Het Dagelijksch Bestuur van 
het Plaatselijk Ciisis Comité 
wijst op de mogelijkheid, dat 
verschillende ingezetenen, die BUICK CHREVOLET Qebr. C. & H. VAN DE GEER 

BRBDEDERODESTRAAT ÏO 

Stalling - Reparatiën 

Garage geheel centraal verwarmd 

TELEFOON IS TELEFOON SS Bi bereid zijn om bij te dragen, 
door toevallige omstandigheden, 
als afwezigheid op de dagen 
toen de leden van het Comilé 
de biljetten hebben opgehaald, 
vd_ie_- „bereidwilligheid nog .niet 
hebben kunnen loonen. 

Mocht zulks v inderdaad het 
geval zijn, dan wordt beleefd 
verzocht de circulaiies aan liet 
adres van den Penningmeester, 
Twentsche Bank alhie'r te doen 
toekomen. 

Na het ophalen der biljetten 
bleek, dat verschillende circulai- 
res, oningevuld keurig "en wel 
in de eveneens toegezonden 
enveloppen aan de Heeren collec- 
tanten, allen leden vanhelComilé, 
zijn ter hand gesteld. 

Hoewel over deze wijze van 
doen het Besluur geen criliek 
wenscht fe uiten meent het toch 
hun, die .misschien oningevulde 
c rcnlaires aan bovengenoemd 
adres zouden willen doen toe 
komen, in ovei weging te mogen 
geven zich die moeite te be- 
sparen, de hulpbehoevenden 
worden daarmede niet gebaat. 

Het Comité is zeer erkentelijk 
voor de reeds thans ontvangen 
bedragen en gedane toezeggingen 
en zal te zijnei tijd hierop lei ug- 
komen. 

Duidelijk is gebleken, dal ver- 
schillendepersonen om finantieele 
reSenen helaas niet kunnen bij- 
dragen; duidelijk is ook gebleken, 
dat niettegenstaande een tegen- 
werking die voorwaar niet alleen 
op principieele overwegingen 
berust, ook in deze gemeente 
verschillenden wonen, die be- 
seffen, dat Zandvoort geen eiland 
is in de zee, die men „wereld- 
crisis" zou kunnen noemen. : PLAATSELIJK NIEUWS j 

Mr. Duys en Het Groote 
Faillissement. Groote bekende 
sprekers krijgt men in Zandvoort 
weinig te hooren, omdat de 
gioote plaatsen voortdurend be- 
slag op leggen. 

Het zal dan ook velen aange- 
naam zijn te vernemen dat het 
Tweede^ Kamerlid Mr. Duys be- 
reid is bevonden een spreekbeurt 
te vervullen voor de S. D. A. P. 
afd. Zandvoort. 

Mr. 'Duys zal spreker over: STADSSCHOUWBURG 

HAAftLEK! Zaterdag 20 Februari, 8 uur 
Ver. Rotterdamsch-Hofstad Tooneel 
(Dir. Cor van der Lugt— Melseit) 

Twee Menschen 

(Robert et Mariaiine) 
van Paul Géraldy. 

Zondag 21 Februari, 8 uur 
FR1TZ HIRSCH OPERETTE: 

An der Dönau Hab' 

Ich Mein Madef 

Gekiisst. 

Dinsdag 23 Februari, 8 uur ^ 
FRITS BOUWMEESTER Ensemble 

De Herbergierster 

Blijspel van Goldoni in 3 bedrijven. 
Vrijdag 26 Februari, 8 uur 

JUBILEUM EDUARD VERKADE 
HIJ (Lui) 

van Alfrecl Savoir. „Het Groote Faillissement". 

De economische, toestanden 
waaronder wij leven, doen inder- 
daad aan een groot faillissement 
denken. Een heel groot deel van 
de menschheid voelt aan den 
lijve de gevolgen van de wan- 
orde van het kapitalistisch stel- 
sel, waaronder de wereld gebukl 
gaat. 

Het zal belangwekkend zijn te 
vernemen wat Mr. Duys hierover 
te vertellen heeft. Belangwek- 
kend niet alleen om zijn ooi deel 
maai ook om den weg dien hij 
aanwijst om van „Het Groole 
Faillissement" te komen lot een 
geordende samenleving, waarin 
vrede en geluk voor de mensch- 
heid bereikbaar is. 

De belangrijkheid van het 
betoog van Mr. Duys moge al 
een reden zijn de vergadering 
van Maandagavond a.s. te bezoe- 
ken, maar ook de boeiende en Laat Uw wagen door 
vakmenschen repareeren 

bij de 

„RINKO" Garage = Telef. 224 KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZAIMDVOORT 

Groote Krocht 37 - Telefoon 355 
Groote Af s Rundvieesch Varkensvleesch 

per pond per pond ' 

LAPPEN (doorregen) 45 et. KARBONADE, Schouder 35 et. 

„ (mager) . . 50 „ 

RIBLAPPEN 60 „ 

ROSBIEF ... 65 en 70 „ 

BIEFSTUK 90 „ SCHOUDERHAM £,„ h d a,f 30 „ 

Voor öe Werkeloozen : iT^^USenioo „ Rib . 


■ 45 „ 


,! H33S ■ 


. 50 „ 


FRICANDEAU . . . 


. üö „ 


REUZEL 


. 25 „ 
frissche voordracht van den 
spreker, zullen velen doen ver- 
langen de vergadering in „Zo- 
merlusl" bij te wonen. 

In verband met het te vei- 
wachten diukke bezoek, raden 
wij een ieder aan tijdig in de 
zaal aanwezig te zijn. 

De aanvang der vergadeiing 
is gesteld op 8 uur. 

Er is gelegenheid lol debat. 

De toegangsprijs bedraagt 
10 cis.. Na de Wasch 

heeft men vaak last van schrijnende 
handen. Dit schrijnen houdt dadelijk 
op doov Purol. 

Wetsontwerp Terpstra. Het 

comilé van actie tegen het wets- 
ontwerp Teipstia, beslaande uit 
afgevaardigden van den Vrijheids- 
bond, Gemeentebelang. S.D.A.P., 
Centrale Oudercommissie, Be 
sluuidersbond en Bond van Ned. 
Onderwijzers, hield Woensdag- avond, 10 Februari j 1., in „Mo- 
nopole" een avond waar het 
wooid gevoerd werd door den 
heer T. de Vries van Amsterdam. 

De voorzitter van het comilé, 
de heer Hofstra, voorzitter tevens 
van de plaatselijke afdeelii g van 
Volksondeiwijs, die" het initiatief 
tot de actie genomen had, vestig- 
de' er in zijn openingswoord de 
aandacht op, dal deze actie niels 
te maken heeft met de komende 
salaiisverlaging. 

De lieer De Vries gaf aller- 
eerst een kort historisch over- 
zicht van den schoolstiijd. 

In 1926 is de commissie Rul- 
geis in hel leven geroepen, die 
de opdracht had maatregelen te 
beramen, die met eerbiediging 
van het principe der fmancieele 
gelijkstelling en met vermijding 
van aantasling van de vitale be- 
langen van het onderwijs, belang- 
lijke bezuiniging konden brengen. 

De voorstellen van de com- 
missie-Rufgers, viijwel door 
minister T>rpstra ovpi-ppnorrp", 


imsmmÊÊÊ^mmmimmmuÊ^mmiÊmmÊÊÊmmmiÊËÊmmm 

ZOEKT EN GIJ 
ZULT VIMDE 

het goedkoopste adres voor eerste 
klas Groenten, Fruit en Aardapp. 

Zeldzaam mooi blank LOF 3 pond 10 cent 

KLEINE HARDE SPRUITJES 6 pond .... 25 „ 

VERSCHE BOERENKOOL 6 pond 25 „ 

GOUD-GELE ANDIJVIE per pond 20 „ 

ZOETE TUINWORTELTJES 4 pond ... 25 „ 

BLANKE FRIESCHE KOOLRAPEN 4 pond . 10 „ 

W1NTFRWORTELEN 4 pond 10 „ 

HAGELWITTE BLOEMKOOL per stuk ... 20 „ 

BLANKE ZUURKOOL mei pepertjes per pond 6 „ 

GROOTE ROODE en SAVOYE KOOL p. st. 8 „ 
Puikbeste ZANDAARDAPPELEN, 

geen Veenaardappelen, per K.G. 6 „ 

RIJPE TOMATEN per pond 20 „ 

4 groote ZOETE SINAASAPPELEN 10 „ 

GROOTE KROPPEN FRANSCHE SLA per stuk 15 „ 
VELDSLA en VERSCHE SPINAZIE. 

Verder nog verkrijgbaar: ZOETE MANDERIJNEN, 

ZOETE PRUIMEN, RJJPE PEREN, DRUIVEN en de 

echte AMERIKAANSCHE W1JNAPPELEN. 

Voor Reclame Holl. Busgroenten : 

1 bus 2 pond SPERCIEBOONEN 35 cent 

1 bus 2 pond DOPERWTEN 38 „ 

1 bus 2 pond AND1IV1E 29 „ 

1 bus 2 pond SPINAZIE 29 „ 

Geen water en prima vulling. 

Koopt ALLEEN in het WELBEKENDE 

Westlandsche Groenten- en Fruithuis 

L. S. WENNEK 

Groote Krocht 22 - Telef. 423 

Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging ! komen nee.- op schending van 
de pacificitie, tasten de vitale 
belangen van het onderwijs aan 
en zullen tengevolge hebben, «tal 
nog grooter kosten door de ver- 
snippering ontstaan. 

Hef wetsontwerp-TeipsIra 

maakt het mogelijk, kan zelfs 
aan de gemeentebesturen de ver- 
plichting opleggen, om in een 
gemeente geen openbare school 
te houden door met andere ge- 
meenten overeenkomsten aan te 
gaan tot het couceutreereu van 
leerlingen. De^e verplichüng rust 
niet op de bijz uut e re scholen. 

Wat de schoolgeldleening be- 
treft, worden de bijzondere 
scholen vrijgelaten, zoodat daar 
standenscholen weer v.ijilijk 
kunnen ontslaan. 

De opleiding van den ondel- 
wijzer wordt niet-verbeterd, ter- 
wijl, de versnippeiiiu, het duur- 
der worden in de hand werkt. 

H t allerergste in de voors'el- 
len is het opvoeren van hel 
maximum aantal leerlingen per 
klas tot 45, wilpractisch hierop 
neerkomt, dat in de lagere klas- 
sen er 50 en meer leerlingen 
moeten plaats nemen om het gemiddelde aantal te kunnen 
halen voor de scholen, waardoor 
de gemeente het recht krijgt een 
leerkracht per klas op rijks- 
kosten te laien werken. Spreker 
'wil het niet hebben over de ver- 
zwaring van het werk van het 
.onderwijzend personeel al zal 
het percentage vroegtijdig onge- 
schikte of overwerkten weer toe- 
nemen. - Maar de methode van 
werken, wordt weer anders, de 
'discipline vraagt' de grootste 
aandacht, het vertrouwelijke 
groeien van een klas lot een 
ee.iheid verdwijnt, het Pruisisch 
systeem komt wee'r in eere. En 
vergelijkt men de jonge recruten 
dan met die in het leger, waar 
voor elke 10 of 12 een instruc- 
teur aanwezig is, dan wordt de 
tegenstelling wel heel schril. 

Spreker wekt de tot zijn vreugde 
goed bezette zaal op de bezwa- 
ren tegen het wetsontwerp in 
wijden kring bekei d te maken 
en beëiri'ligt dan zijl luid toe- 
gejuichte rede. 

De tooneelvereeniging „Jacob 
van Lennep" van Haarlem boeide 
daarna de aanwezigen met de 
vertolking van den „Jong-jezel- 
Nederlandsche Maatschappij, opgericht 1887 iiiiiEiiniiiiiiniiiii IIS DAMES! De advertenties mijner collega's bewijzen U, dat 
eerste kwaliteit HOLLANDSCH RUND-, KALFS- en 
VARKENSVLEESCH, geslacht en gekeurd onder lei- 
ding der Directie van 't ablbattoir te Haarlem, te 
leveren is tegen onderstaande prijzen : 

Groote versche Ossentongen per stuk. f 2.00 

Dik Vet per pond f 0.30 

Contant afgehaald. VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) 

Per Pond 

Kaïbonade (Schouder) f 0.25 3 pond f 75 

(Rib) f 35 3 pond f 1.00 

(Haas) f 0.35 3 pond f 1.00 

Fricandeau ..... f 0.45 3 pond f 1.25 

Lappen (mager) ... f 40 3 pond f 1.15 

Rollade ....'... f 0.40 3 pond f 1.15 

Reuzel f 0.20 3 pond f 0.50 

VET KALFSVLEESCH (Blank) 

Karbonade per pond 

Lappen „ 

Borst . . . . ." „ 

Poulet en Gehakt „ „ 

Oesters „ „ 

Biefstuk ■>, ' „ 

Fricandeau „ „ f 0.65 

f 0.70 

f 0.70' 

f 0.65 

f 1.— 

f I.— 

f 0.90 GROOTE RECLAME 
MAGER SPEK ai HEERLIJKE GELDERSCHE ROOKWORST 
met lood, reclameprijs 35 et. per pond. 

Aanbevelend, H. 

Dr. Joh. Metzgerstraat 

Ulllllllllllllllll 3 pond PEKELSPEK (mager) . . 
3 pond ROOKSPEK (mager) . . 
5 pond VARKENSPOOTJES . . 
5 pond KOP MET OOR -. . . 

5 pond HAMSCHIJF 

6 pond BLADREUZEL (dik) . . 
DIK N1ERVET per pond . , . 

Ie kwaliteit RUNDVLEESCH 

1 pond 

Rol (doorregen) "40 cent 

Lappen (doorregen) .... 35 cent 

Gehakt 40 cent 

Lappen (mager) , - 50 een! 

Riblappen 55 cent 

Rollade (mager) 50 cent 

Rosbief s . 60 cent 

Lende of Punt c 70 cent 

Biefstuk, Ossenhaas . . . '-80 cent 

VAN ELDIK 60 cent 


70 cent 


25 cent 


25 cent 


80 cent 


100 'cent 


30 cent 


1 

3 pond 


f 1.00 


f 1.00 


f 1.00 


f 1.35 


f 1.50 


f 1.40 


f 1.65 


f 1.95 


f 2.25 6 Telefoon 416 IE lenbond", een blijspol in vier 
bedrijven, dat eveneens luiden 
bijval verwierf. 

Dansavond. Zalerdagavnnd, 
27 dezer, wordt door de Tooneel- 
vereeniging „Plio.-irix" weder 
een Dansavond gegeven iu ge- 
bouw „Centraal", aanvang half 
negen, uitsluitend voor leden en 
hunne introducé's. 

De toegangsprijs voor leden is 
vastgesteld op f P. 25, voor intro- 
ducé's op f 50 'per persoon. 

GemeentelijkeBadinrichting. 

In" ~de*"'wee"k~~ * va^njVTèbrüaTf-loï 
en met 13 Februari 1932 zijn 
24 Kuipbaden eu 243 Douche- 
baden genomen in de Gemeen- 
telijke Badinrichting, gebouw 
Gemeentei edrijven. 

Collecte. Aan het Besfuur 
van het Tehuis voor dooi Armoede 
verzwakie kinderen „Jeruël" te 
Leiden is vergunning verleend 
tot het houden van een lijstcol- 
Iecte in de week van 18 tol 23 
Mei 1932. 

Verloting. Aan de Z.V.V. „De 
Zeemeeuwen" alhier is vergun- 
ning verleend tot het houden 
ee'ner verloling op den feest- 
avond op 12 Maart 1932. 

Verlof. Aan M. Noach alhier 
is verlof verleend voor den ver- 
koop van alcoholhoudenden an- 
deren dan sterken drank -in de 
benedenlocaliteit van het perceel 
Kerkstraat 27. 

Jeugdkerk.DeafdeelingZand- 
voort van den Protestantenbond, 
Godsdienstig leven,heeft een 5-tal 
jaren geleden dè jeugdkerk inge- 
steld, die zich in'een druk bezoek 
vei heugen mag. Ter herdenking 
van dtt feit wordt Zaterdag 20 
Februari iu Zomerlust een bijeen- 
komst georganiseeid, waar voor 
een goed programma gezoigd is. 

Dierenbescherming. In de 

j larvergadeiing van deafd.Zand- 
voorl van den Néd. Bond tot Die- 
tenbescherming werd medege- 
deeld, dal 'l aantal leden tot 160 
«esiei:en is. Hel' baligsaldo over 
1931 bedraagt niet minder dan 
f338 de opbrengst van propa- 
gaiuia-avond was f71 50. 

Bij de % besluursverkiezingen 
werd Mevr. dejager — Veen her- Bij Griep + 

en hiflupnza, Rheumatisclie pijnen, 
gevalte Koude, Hoofdpijn. Kiespijn, 
Aangezichtspijnen vastzittende Hoest, 
zullen 

Mijnhardt's Poeders 

U spoedig helpen. Doos 45 et. 

Bij Uw Drogist. 
„DE ECONOOM" 

SWALUËSTRAAT 20 
Telef. 364 
I Bij aankoop van f 1.50 ■ 

Jj^4? on der^J*oomb,oter , en Suiker). j| 

I één pond prima Pruimen jj 

| gr cadeau ^g J 

1 Zondags geopend yan 4 tot 7 uur | im ENOELSGH SPREKEN, LEZEN en 
SCHRIJVEN in zes 
maanden. 'Correcte en 
, beschaafde uitspraak. 
Geen School-Engelsch. Steller dezer heeft 16 jaar onafge- 
broken onder Engelsche vlag gewoond. 

HJLLKIKE CONDITIES 
Aangename Methode 

J. MEIJSTER 

ZEESTRAAT 44 kozen, tei wijl voorden heer Kahl- 
maii, die wegens drukke bezig- 
heden bedankihad, benoemd werd 
de heer van Muiden, een der in- 
specleuis. Deze gaf een overzicht 
van- diMi doordeafdeelingin 1931 
verrichten ai beid. 

Naar aanleiding van een motie 
van wantrouwen werd een com- 
missie v.'in onderzin k benoemd, 
beslaande uit de hèeren v. R.ialle. 
Qeuzeiulam en Brink.-, 25-jarig Jubileum 
Eduard Verkade. Den 26slen Februaii 1932 vieVt 
Eduaid Verkade'zijn 25 jan'g ju- 
bileum met een vo^istelling van 
„HIJ" (Lui) van Aifred Savoir, in 
den Siadsschouwbuig Ie Haarlem. 

Behoeven wij het den Neder- 
landschentooneel-minnaar te zeg- gen, dat- het hier een der meik- 
waardigste tooneelfeeslen betreft," 
welke wij sedert de laatste jaren 
mochten vieren? Immers: hel 
geldt hier den kunstenaar Ie hul- 
digen, die in de evolutie van de 
Nederlandsche Tooneelkunsl, 
naast wijlen Dr. Willem Royaai ds, 
zij het in andere richting, de be- 
langiijksle rol heeft gespeeld. 
Tegenover- den opbouwenden 
tooneelarbeid van Eduard Ver- 
kade in de afgeloopen 25 jaar 
verricht, is iedere jubileum-frazè' 
misplaajst. leder Nederlander 
weet ho door dezen kunstenaar 
groot werk werd gedaan in het 
belang der Nederlandsche cu Huur. 
Wij memoreeien uit de imposant 
te Jijst der door Verkade ten 
tooneele gebrachte werken, naast- 
een belangiijk aantal Holland- 
sche stukken, een serie van 7der 
schoonste Shakespeare-spelen, 1 1 
werken van Q. B. Shaw en 7 van 
Schnilzler. Aan Eduard Verkade 
ATTENTIE!! De Eerste Zandvoortsche Dro wordt met ingang van MAANDAG 
22 FEBRUARI a.s. verplaatst naar 
ZEESTRAAT 34 (ho 

Telefoonnummer blijft 197 dankt ons volk de kennis en de 
genieting dezer dichteis. Wij km.\ 
nen niet andersdanonzendiépen 
eerbied be'uigen voordezeinde.- 
daad enorme prestatie. 

Wij kennen de liefde, de ovei- 
gave en energie, die den arbe id 
van Verkadekenmerken. Wij ken 
nen hem als een onzer slerksie 
en fijnste regisseurs en welen hoe 
hij door deze begaafdheid ecu 
belangrijke leidende figuur is a.ui 
ons Vadeflandscli tooneel. Wij 
kennen hem als een begaafd 
.speler, die ons zoo menige on 
"vergefelijke creatie schonk. 

Wij kennen zijn onvermoeid 
streven door de jaren heen : door 
een zuiver afgestemde ensembk- 
kunst liefde te wekken bij ons 
volk voor de kunst van het too- 
neel, door het brengen van een 
bijna onafzienbare lij uitmunten 
de tooneelvoorstellingen. 

Wij zijn er daarom van ovei- 
tuigd, dat onze oproep, om dit 
feest vóór Verkade tot een ge- 
slaagd en luisterrijk gebeuien ie 
maken, weerklank zal v nden bij 
alten, die -het-loonèel een waim- 
harl toedragen. Juist thans, nu Je 
omstandigheden waaronder het 
tooneel gebukt gaat, zoo uiterst 
zwaar en moeilijk zijn, vertrou- 
wen wij dat allen geestdriftig zul- 
len medewerken tot de huldiging 
van een der allerbeste en sterk 
ste kunstenaaars, waaraan ons 
tooneel voor een groot deel zijn 
beteekenis dankt. 

Moge op Vrijdag 26 Februari, 
een volle Schouwburg den jubi- 
laris ervan overtuigen welk" een 
schoone plaats hij i meemt in de 
waardeering van het Nederland- 
sche volk. I Alléén bij 

de Haarlemsche Groenten- en Fruithal 

HALTESTRAAT 40 

Voor deze week als reclame : Am. Wijnsap 10 et. p. pond 

SPRUITJES als kogels- \6 pond 25 cent 

BOERENKOOL 8 pond 25 cent 

KOOLRAPEN 3 pond 10 cent 

ROODE KOOL '5 pond 10 cent 

UIEN p. pond 4 cent 

ZUURKOOL Ie klas p. pond 5 cent 

ANDIJVIE (eigen inmaak) beslist goudgeel . p. pond 10 cent 

GROOTE SAVOYE KOLEN ''3 stuks 10 cent 

LOF per pond 6 cent 2 pond 10 cent 

Ie soort F1JFJES BANANEN . : per pond 15 cent 

4e soort HOLL. BELLAFLEURS p. pond 15, per K.G. 25 cent 
PRIMA GROOTE MANDERIJNEn 2 cent, l 6 stuks 10 cent 
SINAASAPPELEN, groot én honingzoet . . • 10 stuks 25 cent 

Probeert onze Kleiaardappelen (prima) 
8 cent per K.G. ' 

HOOREN en BEZORGEN ZONDER prijsverhooging 

Zegt het voort! Zegt het voort! Het uitvoerend Comié is ten 
zeerste overtuigd, dal velen deze 
gelegenheid te baat zullen nemen 
"door hunne bijdiagemedete wer- 
ken, om den jubilatisinlasibaren 
zin te huldigen, door eene ver- 
stel king van hel Garantiefonds, 
tot inslanding van het „-Gezel- 
schap Verkade". 

De Heeren J. M. C. Hoog, 
Koninginneweg 86, Giro -76543 
en Dr.TJEBBO FRANKEN, Groo- 
te .Houtstraat 145, Giio 31266 zulhn g.iaine bijdragen voor rii 
boel in ontvangst nemen, bijvoe- 
gen Jubileum Verkade. 

HET UITVOEREND COMITÉ Metro-Goldwyn-Mayernieuws. LAWRENGE TIBBETT : 

Hij is de zoon van een ruwen 
sheriff uit het Westen, die stierf bij de gevangenneming van een 
beruchten bandiet. Hij heeft de 
wereld veroverd door z ij n stem 
en is een van de beroemdste 
opeiazangers. Zijn bekendste 
operaiollen zijn in Tosca, Rigo- 
letlo, La Foizo del Destino en 
in La Bohème. Zijn meest gelief- 
koo-de ontspanning is zwemmen 
en motorrijden, ook houdt hij veel 
van houden en tochijes per vlieg- 
tuig. . Nagekomen Advertenties. 

ZANDVOORT 

Gevr. door 4 heeren voor Juni 
en Juli 1 Zit- en 4 Slaapkamers 
met ontbijt. Br. met prijsopgave 
onder no. 45959 Bolrek A'dam. 

TE HUUR ~ 

ged. gemeub. HUIS, bevattende 
9 kamers en keuken, staande 
in de Dr. Joh. Metzgerstraat. 
Te bevr. bij L. TEN BROEKE, 
.Zeestraat 37, Telef. 128. INGEZOXDEN. 

Buiten verantwoordelijkheid 
der Redactie. 

Electrische Warmwatervoor- 
ziening. voor huishoudelijk- en 
badgebruik. 

Al eenige malen komt in „de 
Zandvoorter" een advertentie voor 
van de firma Salenlijn & Co. te 
Amsterdam, waarin deze firma 
doet voorkomen alsof zij alléén gerechtigd zou zijn de Electrische 
Waschwatei-Inslallalie te mogen 
verkoopen en verhuren en zulks 
in opdracht van het P.E.N. 

De ingezetenen van Zandvoort 
worden er echter op attent ge- 
maakt, dat elke installateur welke 
door het P.E.N, erkent is als 
installateur geiechtigd is, evenals 
de firma Salenlijn & Co. en op 
dezelfde voorwaarden als in de 
advertentie omschreven, de be- 
doelde electrische warmwater- 
voorzieningen te leveren, plaatsen 
en monteeren. 

Aangezien er nu 6 (zegge zes) 
erkende installateurs te Zand- 
voort gevestigd zijn, te weten de 
Electrische Bureau's : Z.J.Leen, 
Burg. Engelb.str. 9, P. de Lugt 
& Co., Haltestraat 57, J. H. van 
Keulen, Diaconiehuisstr. 26, C. 
Fray, Gr. Krocht 17, A. A. Sloot- 
weg, Oianjestraat 9, C. H. E. 
Brauckman, Haltestr. 61, welke 
allen gerechtigd zijn de waim ' 
watervoorzieningen te leveren en' 
te plaatsen. Wanneer de ingeze- 
tenen van Zandvoort deze plaat- 
selijke- firma's met hun respec- 
tievelijke opdrachten "zouden 6ë- 
voordeden, zulks ter beslrijding' 
der werkloosheid en de econo- 
mische crisis, waarvan ook zij te' 
lijden hebben, tot kleinere pro- 
specties terug te brengen. 

Een briefkaart, boodschap of 
telefoonbericht is voldoende om 
U zonder verhooging van kosten, 
vrijblijvend, alle gewenschte in- 
lichtingen te bezorgen. 

Namens de Plaatselijke 
Elecirotechnisch Bureau's. Zwerftochten door de Natuur. Vooijaar! 21 Maart. Lente! Ja, dal zegt ons die 
doode kalender aan den wand, als we ruslig thuis 
bij de kachel zitten. Maar, we weten beier, dat we al 
een flink eind op weg zijn. 

Er 'waren wel eerst eenige nachtvoisten, maai de 
zonnige dag dwong de merel reeds in 't begin Fe- 
bruari zijn heerlijk lied te laten hooien. De reigers 
vliegen reeds af .en aan naar de broedplaatsen. De 
roeken zijn weer duik bezig met het oude nest weer 
in orde te maken. 

In mijn tuin staat het klein hoefblad reeds in vollen 
bloei! Sneeuwklokjes en Crocus komen reeds flink 
te voorschijn. Het voorjaar, — het nieuwe leven — , 
is al zoo ijverig aan den gang. 

De korte strenge vorst heeft echter weel wat roet 
in het elen gegooid, en mijn merel zag ik weer dood- 
stil ineengedoken" zitten. De hongerige kokmeeuw 
begon reeds zijn voorjaars- en zomerjas aan te tak- 
ken, "maar blijft nogk wat boven de stadsgrachten 
vliegen. Doch vorst of zachter weer, wie nu eenmaal 
oog heeft voor de mooie Natuur,, wacht niet tot Mei 
om hiervan te kunnen .genieten. Van Januari lot 
December kunt ge er gralis van profiteeren en de 
geheimen der natuur bewonderen. 

Wat .loopen er toch velen langs strand, door het 
duin, in bosch en veld, terwijl zij dubbel geno kon- 
den Hebben, wanneer zij een open oog hadden ook 
voorde schoone gaven der natuur. 

Maar, — goed piano te spelen, duurt wel een 
poosje, en — veel oefenen. De natuur goed te leeren 
zien, eischt dan ook oefening, maar — met de oogen. 
Begint met de eenvoudige zaken en weldra zult ge 
zelf ondervinden,, welk een bron van genot U gratis 
geboden wórdt. _ Miakt eens over een poosje een strandwandeling. 
Wat een afwhseling geeft ons zoo'n tochtje, mits we 
eens nauwkeuriger uitkijken. Dan niet enkel zand' en 
walei. Hier zien we weldra onze kameraad van het 
strand „Bonte Piet". Deze vogel, de Scholekster, 
kunnen we lustig gadeslaan, wanneer ze haar kosije 
opscharrelt in de schelpen. Kijk eens wal een kleu- 
renpracht, dat helder wil en scbeip zwart, de oranje 
snavel en rosé posten. Komt ge Ie dicht in de buurt, 
dan vindt ze het maar veiliger om met lunchen te 
staken en met een kreet van „te piet— te piet" gaat 
ze een paar honderd meter verder vervolgen met den 
maaltijd. 

Doch, waf zie ik daar ginds weer? Een legertje 
van kleine trip, elaars volgt regelmatig den rand der 
aan- en afrollende golven. Zij volgen neljes op een 
rijtje, de waterlijn. Dat zijn .onze „Strandplevierljes". 
Wee, het wormpje of slakje, dat door de golven werd 
bloot gespoeld. Pik! — en het verdwijnt in een der 
hongerige magen. Wat ee,n aardig gezicht, om dat 
•weik met een kijker eens,een poosje gade te slaan. 
Maar, — we wnndelen wal verder. Volgt eens de 
vloedlijn. Wat vinden we hier veel voor onze gading. 
Een geheele verzameling .aardiue schelpen : wulken, 
kokkels, nonnetjes, mesheflen, strandgaper, alikiuiken, 
zeeappels, mooie rosé teere, plalschelp, sepia ruggen, 
rol- en schuifsleenen. Bekijk ze eens met meer aan- 
dacht. Wat een kleuren, teekeningen en vormen. Ziet 
eens hier zoo'n aardig wendeltrapje. Kom. neem eens 
zoo'n groepje mee naar huis. Leg er een kleine ver- 
zameling van aan. Maak eens wat teekeningen van 
het gevondene. Thuis gekomen, hebt ge dan een aar- 
dig werkje; wat orde in de voorwerpen, een kaartje 
er bij met naam, dalum en vindplaats en 's winters 
in de warme huiskamer, hebt ge dan nog een schat 
van herinneringen' aan de heerlijke zomerwandelingen. 

Hebt ge nu eenmaal het natuurgenot tot een eigen 
bezit gemaakt, dan geniet ge ook Uw leven er' van. 
Zelfs in den forensentrein kan je het geheele jaar met kennersbiik naar buiten luren. Zoo bespeur ik 
het heele jaar steeds wat anders en de reis langs den 
Haarlemmerweg is dan heusch niet eentonig. 

Kom, lezer(s)(essen), al die naluurbekoiing is wer- 
kelijk niet alleen weggelegd voor de wetenschappe- 
lijke menschen. Neen, dat is nu eens een bezit voor 
ieder. Juist zij, die nog nooit voor dit alles een open 
oog hadden, de beginneling, die moeten we juist er 
toe brengen, om met ons mede te genieten in de 
vrije natuur. 

Hoe weinige personen kennen onze mooie duinen 
met wat daar groeit en leeft. Wat een bron van genot 
wo.rdl ons overal geboden. Neemt eens een kijkje" in. 
het mooie reservaat te Bloemendaal, n.1. Thijsse's 
Hof. Ook het bosch, de heide, het polderland, koiloiri-", 
alles heeft zijn bekoring. Ge moet maar eens een •. 
excursie meemaken naar het Naardermeer, dan zult", 
ge eens verwonderd kijken, wat een wereldje het/- 
moeras ons laat zien. Een nafuurmonumeut van plant-'*, 
en dier, waarvan onze beroemde voorstrijder, de ; ; 
Weled. Heer Jac. P. Thijsse, indertijd een geheele*. 
album deed verschijnen, n.1. Verkade Uitgave. 

Kom! Natuurvrienden. Zij, en ook vooial de leeketf 
die deze wandelingen, reisjes en avonden willen mee- 
maken van ne. Natuur Historische Vereeniging; stuurt- 
ons Uw naam en adres voor inlichtingen. De afdee- 
ling Zandvoort moet grooter worden. Hier in Zand- . 
voort, midden in de natuur, hebben wij ook onder de 
forensen natuurvrienden genoeg. Het vooijaar wacht 
ons en roept ons- en we moeten de tijd dus niet 
ongebru'kt voorbij lalen gaan. 

Het lidmaatschap is al zoo laag mogelijk gesteld, 
(slechts enkele centen per week); zendt dus zoo 
sooedig mogelijk Uw naam en adres. 

A. TEUNE, 
Groote Krocht 25. Il il 
I 
Appartementen 

voor de verhuur, kunnen mét een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluistering leiden tot 
extra inkomsten. 

Voor verdere inlichtingen brieven onder 
lett. Q. 896 bureau van dit blad. 
Ik wij Sanatogen gebruiken 

totdat mijn Zenuwen 

beter zijn 

Als het werk meer inspanning kost dan vroe- 
ger, als ge spoediger vermoeid zijt en kleine 
tegenslagen U prikkelbaar maken, neem dan 
het vaste besluit Uw hchaams- en zenuw- 
krachten te sterken met Sanatogen. 

Sanatogen voert juist die stoften toe — phos- 
phor en albumine — die nopdig zijn om de 
cellen van bloed en zenuwen te voeden, 
waardoor ge Uw vroegere weerstandsver- 
mogen in korten tijd terugkrijgt. 

De bekende Berlijnsche Prof. Dr. Eulenburg 
schreef dan ook:'. 

„Ik. schrijf Sanatogen meer en.meer voor, om- 
' dat het zonder uitzondering op den langen 
duur goed verdragen wordt én snel en deug- 
delijk tot de toeneming der krachten en 
algemeene beterschap bijdraagt". 

Koop nog heden een bus Sanatogen en ge 
zult U weldra sterker en gezonder voelen. 
Verkrrjgba in alfa Apotheken en Drogisterijen 
*«n»f_ ƒ I ,— per bu*. . Sigaren en Wljnmagaiijn 

„De Viersprong* 

29 ÜROOTE KROCHT 29 

Uitsluitend Ie soort?.!! 

Sigaren, Tabalt 

en Sigaretten 

Dépöt: WIJNHANDEL 
HOOGENDIJK, VLAARDINGEN 

Piet Heinstr. 12 Haltestr.55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 2(5 

Levering, Plaaisen en' Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draaiwerk ZAND VOORT. Te huur 
gevr. per 1 Mei a.s, (voor 
minstens 5 mnd ) ongein, kl. 
vrije étage of gedeelte van 
villa. Goede stand. Br. met 
inlichtingen en uiterste prijs- 
opg. ond. no. 296 bur. v. d. bl. 

TARWEDOPPEN 

IN DE KIPPENREN 

Uit voorraad leverbaar. 

Aanbevelend, 

P. L. VAN ANDEL 

41 Ged. Voldersgracht 41 
HAARLEM 
. Telef. 10716 _ M-' 

Verbijsterend goed 
wat 'n Ritèema doet! 'a Stofzuiger, gebouwd volgens 

geheel nieuw principe . . . vee- 

eend anker . . . zulgmond aan 

uiteinden extra veibreed... 

zeer aoepcle schuier! . 
TYPE' .E Geïllustreerde Prijscourant op aanvrage. 

- it ,■■'-. FABUIEK TE HILVERSUM i , Verkrijgbaar bij : i' 

J. H. VAN KEULEN, Diacbniehuisstr. 24, Zandvoort 
C. FRAY, Croote Krocht 17, Zandvoort 
A. SLOOTWEG, Oranjestraat 9, Zandvoort E. KONING 

Swaluëstr. lO Pakvsldstr. 23 

HUIS-, LETTÉRSCHILDÈR 
en GLAZENIV1AKER 

Scherp concurreeren'de prijzen 

Handel in Glas, Verfwrarén ën Behangselpapieren 

ENGROS=== EN DETAIL 3CH00MAAKTIJD! E1SCHT RenD behang 

plakmeel 

plafoncarton KASTPAPIER - KASTRANDEN 

METERPANDEN - PUNAISES 

enz. enz. 

PRIMA GEPERFOREERD CLOSETPAPIER 
3 ROL 20 CTS. 

HUURBILJETTEN - HUURCONTRACTEN 

Verkrijgbaar in de 

| Eerste Zandv. Papierhandel 

I Swaluëstraat 4 

N. G. TEN BROEKE 
ARCHITECT ZANDVOORT 

Dr. Smitstraat 1- IJM UIDEN '■-!■. 
Wijk aan Zeëerweg 154 
..'Telef. 468 »■)'■■- 

Belast zich met het maken van PLANNEN jen 
BESTEKKEN voor alle voorkomende Bouwwerken. Zitdagen te Zandvoort Dinsdag } 
Donderdag] nm ; 7-9.30 u. HET ADRES voor Uw 
C omestibl es, Fijne 
Vleeschwaren en 
Kruidenierswaren is J. G. NIJHUIS 

G ft OOTE KROCHT 32 -Tel. 370 Adverteert in dit blad ïi®rveias en ;u.ve.s*sp'a'rtneii: 

Onrust i@ en Sfepei®©; 

Gebruik hiertegen de Zenuwstillende en Zenuwsterkendé 

MIJNHARDT'S ZEN UWTAB LETTEN 


(Nieuwe Uitgave 1931) 
is vanaf heden a f 1.00 verkrijgbaar bij RUKKER IJ C. 

raat 1 
D 


lunchroom „CAREkS 99 LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezoraina aan huis - L. J- RINKEL, v.h. H> J, CAREL.S - Tel. 22 ZaterdaÖ 27 Februari 102f3 ' J.*-. 32ste Jaargang No. 3S ZAND VOO RT SC HE 

Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemee 
f'' MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT' en „STRAND.REVUE" Verschijnt gedurende het geheele 'jaar en wel 
iederen ZATERDAG. J- '."■■ Abonnementsprijs bij . vooruitbetaling te voldoen 

Gedurende het g-è.heele jaar .... 

„ , „ Uadweizoen . . .. 

■'.',„•.■ .„. Wiuierseiüoc.ii . . . . .; 

Atunndarlijke riiirani«r« „ 0.J0 ƒ 3.&0 

., 2.- 
o Directeur-Redacteur : ü. VAN DER MIJE 
Trekt Unietaen watyedersecht, 
Maer doet, dat billykis en recht. Dit blad is verkrijgbaar bij: A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W.J. LORENZ, 
Boekhandel, Haltestraat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burg. 
Engelbertsstraat 1 1 ; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Haltestraat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Groote Krocht 34. Advertentiën van 1 -6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reducrie- Bureau : Brugstraat I Teief, 27 te Stöomwasscherij „ HOLLi 

HET ADRES VOOR DE BETERE WASCH 
J. H G. WEENINK - TELEFOON 287 
OFFICIEELE KENNISGEVINGEN 

DHANKWET 

Burgemeester; en Wethoudeis' 
van Zand voort brengen ter open-! 
bare kennis, dal op 23 Februari 
1932 bij Heri' is ingekomen een 
veizoekschrift van L. Streep, van 
beroep Pensionhouder, wonende 
te Zandvoort, om verlof voor 
den verkoop van alcoholhouden- 
dè'n drank, anderen dan sterken 
drank in de navolgende localiteit : 
benedenzaal van het ;■• perceel, 
kadastraal bekend gemeenteZand: 
voort, sectie. C, no. 2412, plaat- 
selijk gemerkt 60, en gelegen aan 
de'Zeestraat^ aldaar. ^ ■ . . _, ....; 
■': ;TBlnnèn. " t wee : - Twëken' ■ na "de": 
.dagtëekëning dezer bekendma- 
king kan ieder tegen het verlee- 
neii van dit verlof schriftelijk 
bezwaren bij . Burgemeester en 
Wethouders inbrengen. 

Zandvoort, 23 Februari 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
■ , voornoemd, 
De Burgemeester, 

; . van Alphen. 

De Secretaris, 

".." F. JELLEMA. Verkeerslessen van 
den A.N,W;B. Het aantal verkeersongevallen, 
als gevolg vari de snelle uitbrei- 
ding van .het verkeer, neemt 
ieder jaar . nog steeds schrikba- 
rend toe. De statistieken wijzen 
uit, dat percentsgewjjs de jeugd 
het ergst aan de gevaren van het, 
verkeer is .blootgesteld en ook, 
dat veel meer dan de helft van 
het aantal . verkeersongevallen 
veroorzaakt. wordt door het niet 
kennen én net niet opvolgen van 
de verkeersregels. • 

Hét is daarom-dringend noo- 
dig, de jeugd te b\es.chermen 
tegen de gevaren van het verkeer. 
DooWérkéersondèrwijsop school 
en door voorlichting ih het gezin 
kan. het kind- de verkeersgevaren 
'en de, regels.van den weg leeren. 
Maak het kind niet bang voor 
het gevaar,, maar leer.de kinderen 
het; gevaar kennen 'en leer ze 
hoe ze het gevaar kunnen ont- 
wijken. Gèwen ; ze aan het gevaar, 
dan wordt het ontwijken ervan 
een tweede natuurden onbewust 
zullen zij'.', dan op ■ een critiek 
moment de t noodige bewegingen 
maken om het gevaar te ontgaan, 
sneller en doelmatiger, dan wan- 
neer ze/er eerst over moesten 
gaan" denken. -Wanneer iemand 
in'- zulke ^gevallen zou .moeten 
gaan „denken, dan was hij al 
: overreden, vóórdat hij uitgedacht 
-\vas. v ~-.'; : - ; -..ï.... . "."■ .-; 

Ten * einde "de verkeersregels 
meer algemeen bekend te maken, BÜICK CHREVOLET Qebr.C.& H. VAN DE QEER 

BREDEDERODESTRAAT ÏO 

Stalling - Reparatiën 

Garage geheel centraal verwarmd 

TELEFOON 18 TELEFOON 88 heeft de A.N.W.B. Toeristenbond 
voor Nederland, die zich al sinds 
jaren met het verkeersvraagsluk 
in zijn vollen omgang bezig houdt 
en nuttig weik gedaan heeft op 
het,gebied der, verkeersveiligheid, 
thans kosteloos een nieuw leef 
middel beschikbaar gesteld, ten 
dienste van het verkeersonder- 
"wijs'in de hoogste klasse van 
alle lagere scholen. Dit leermid- 
del is een stel van 18 gekleurde 
zegels, die in den trant van de 
bekende schoolplaten van den 
A.N.W B., naast elkander afbeel- 
den een verkeersfout en hoe 't 
wèl moet. Alle afbeeldingen heb- 
ben bélrekking op verkeersfouten 
van kinderen. 

Van deze zegels heeft de 
A.N.W.B. een serie cliché's met 
bijschriften ter beschikking ge- 
steld van de redactie van dit 
blad. In een aantal opeenvol- 
gende nummers zal zoo'n plaatje 
worden afgedrukt met een korte, 
eenvoudige toelichting, die voor 
kinderen bestemd is, als korte, 
gemakkelijk te onthouden ver- 
keersles. 

Met behulp van deze „ver- 
keerslessen" kunnen ook in het 
gezin de kinderen vertrouwd 
worden gemaakt met de- regels 
van het verkeer. - 

Als die verkeersregels er goed 
inzitten, zal menig ongeluk kun- 
nen worden, voorkomen, zullen 
vele kinderlevens worden ge- 
spaard en zullen rouw en Jeed, 
de schaduwzijden van het. mo- 
derne verkeer, minder huisge- 
zinnen bezoeken. 

Wij bevelen dus deze „Ver- 
keerslessen van den A.N.W.B", 
welke 18 achtereenvolgende 
kèereri in ons blad zullen ver- 
schijnen, ten zeerste aan in de 
aandacht onzer lezers en speciaal 
in de aandacht van hen, dié 
kinderen hebben ! Internationale Vrouwenbond 
voor Vrede en Vrijheid. 

De i' wet op de „vervangende ' 
dienstplicht. 

Het komt het Bestuur van de 
Ned. Afd. van de Internationale 
Vrouwenbond voor Vrede en 
Vrijheid voor, dat het de plicht 
heeft — en het .roept daarom de 
hulp in vari" de pers in Neder- STADSSCHOUWBURG 

HAARLEM 

Zondag 28 Februari, 8 uur 
HET SCHOUWTOONEEL 

EVABONHEUR 

van Herman Heijermans. 

EVA BONHEUR' 

ESTHERDEBÓER VAN RIJK 

Maandag 29 Februari, 8 uur 

CONCERT ANNIE WOUD 

Dinsdag 1 Maart, 8 uur 
VOLKSVOORSTELLING 

SüSS DE JOOD 

Vrijdag 4 Maart, 8 uur 
Abonnementsvoorstëlling 2de Serie 

Onze beste Vrienden 

Blijspel^van Victorien Sardou. land, land dat het Kellogg-pakt 
onderteekende — om de inter- 
pellatie van Mr. B. Bakker-Nort 
over. bovengenoemde wet meer 
bekendheid te geven. 

Deze wet van 13 Juli 1923, 
aansluitend bij art. 183 der 
Grondwet van 1922, waarin de 
vervanging van militairen dienst 
door andere (en dan langduriger) 
diensten aan den Staat wordt 
geregeld voor hen die gewetens- 
bezwaren hebben tegen den 
militairen dienst, is volgens Mr. 
Bakker-Nort niet geworden, wat 
het grondwetsartikel beloofde. 
Art.- 1 van die wet toch erkent 
de gewetensbezwaren van hem 
„die op grond van zijn overtui 
ging, dat hij den evenmensen 
niet mag dooden, ook wanneer 
dit ingevolge overheidsbevel ge- 
schiedt", en dit wordt gewoonlijk 
zoo uitgelegd, dat slechts gods- 
dienstige bezwaren als geldig 
erkend worden met miskenning 
van andere even eerbiedwaardige, 
even ernstige gewetensbezwaren 
op humanitaire en ander, gron- 
den. 

Dat de woorden van de wet 
in genoemd art. 1 het recht geeft Laat Uw wagen door 
vakmenschen repareeren 

bij de 

„RINKO" Garage = Telef. 224 KLEERMAKERIJ H. LJEROE 

ZAIVDVOORX 
Groote Krocht &7 - Telefoon 355 
Groote Af sl Uitsluitend Iste klas kwaliteit HOLLARSDSCB3 
RUND-, KALFS- en VARKEKSyLEESCd 

Riindvleescii Varkensvleesch 

per pond per pond 

LAPPEN (doorregen) 45 et. KARBONADE, Schouder 35 et. 
„ (mager) . . 50 „ Rrb . . 45 „ 

RIBLAPPEN ..... 60 „ " J a " ™ 

ROSBIEF. . .65 en 70 „ „,«.:}„,:.,. m ' ' ïï " 
BIEFSTUK 90 „ FRIGANDEAU .... 55 „ 

Geladeerde Lever per ons 15 „ REUZEL 25 „ 

Rundvet bij vleesch p r p. 30 „ SCHOUDERHAM Só* d a,f 30 „ 
lal - , 3 pond Karb. schouder . 90 

VOOr de WerkelOOZen : 3. „ Doorregen Lappen 100 

3 „ Gehakt .... 100 A. SERNE, Haltestr. 
TELEFOON 120 alle andere dan godsdienstige 
bezwaren af te wijzen betwijfelt 
Mr. Bakker Nort en zij meent, 
dat reeds veel gewonnen zou 
zijn als de Minister wilde be- 
werken dat een dergelijke beperkte 
uitlegging van art. 1 zou ophou- 
den te bestaan, waardoor de wet 
meer in overeenstemming zou 
komen mefhet pakt van Kellogg 
dat ook in oorlogvoeren een 
misdaad ziet, die niet van karak- 
ter verandert als die bedreven 
wordt op bevel van de Overheid. 
Voorls wees Mevr. Bakker-Nort 
den Minister op het feit, dat 
regeering en burgers te weinig 
mei ken van de gevallen die zich 
voordoen naar aanleiding van 
deze wet en de wijze waarop 
die gevallen worden behandeld, 
goedgekeurd of afgewezen, in Het oudste en 
vertrouwdste adres 

voor Uw 

GROENTEN,FRUIT 
en AARDAPPELEN 

IS en BLIJFT 

E. BOS, Haltu-.. 

TELEF. 112 

Hooren en bezorgen zonder 
prijsverhooging. Itff-V' 

I T' W wejk-laafsle geval Mr. Bakker- 
Nört""dén wënsch uitte, dat dienst- 
p I i cïi ! i ge n", " w i ë f ge w ëlëïfs b ez w a-" 
ren niet- konden worden aange- 
nomen', niet 'z'ou';wordé'n gestraft 
als gewone misdadigers, maar: 
naar'bijzoiider.jvoor lie'n bestemde, 
inrichtingen 'verwezen \ zoudënl 
worden'. '"'"' "''" ™ ;: "''' 

Ook -laakte zij;..h.el,„da(_op^d.e_- 
oproepingskaarlen, en andere 
papieren die den dienstplichtigen 
worden toegezonden :dbdr- : de 
Oveiheid, : deze wet op ..denver-;, 
vangende dienstplicht niet even; 
goed genoemd wordt als-de wet- 
telijke bepalingen, omtrent vrij- 
stelling van de militairen dienst 
wegens brqederdiensl,; geestelijk' 
beroep èn kostwijinerschap.'Dezé. 
aanvulling op" de kaart'ën : e. cl.. is. 
de Minister den staatsburgers* 
schuldig, daar de dienstplichtige', 
eerst dan vóllëdigf-'iiïgelicli'* kan- 
worden geacht omtrent' -alleSj"; 
wat met de wet op den-militairen; 
dienstplicht samenhangt. Dringt 
het "geweten van den' dienst- 
plichtige hem den vervangende 
dienst "aan Ie vragen (niet: dienst 
te weigeren, zooals dat door- 
gaans, verkeerdelijk wordt ge- 
noemd) dan weet hij ook, welken 
weg. hij heeft iii te' slaan om" den' 
dienst; aair'clen 'staat te-vervullén 
op de wijze, die zijn geweten 
hem . .als goed en menschelijk 
doet. erkennen, al. ; _.za.l.-,hij. : .daarr.. 
dbor^.'odkrJangeri.aaiil.eigeii'i.per.T. 

soon 1 ij ke... belangen onttrokken. 

blijven. I: PLAATSELIJK NIEUWS 1 

Rede van Mr. Duijs. MatiiS- 
dag hield de afd. Zand voort 'van' 
de S.-D-.A-I3. een openbare ver- 
gadering int'^Zpmerlust":,-; waarQ 
Mr.-j-.'^'E. 'WY J Diiijs'-het vvoö'rdB 
voerde -over-:- .yHet-Groote-Fail 

jj Tjoenj dë| xoó'czitlerV dè^lieérn 
Ai. v. d. Moolen, de r .-vergade.ring 
o:p.eu,d.e,__ was .. de ; .. z.aal, 'sïairïp vol. 

'\ J3ëJ; : lrëejjD'ujj^^ 
egTPle" zetten*" voor "^TklT^cTte- 
gQrie.^zija .. woord en. ; gel,d_en n ji.l. ; 
vflö'ri^evsïrhë'nsc Ke rivS; cl lé£s teècfsi 
g*êzeg"d"li¥b'BënTlïerFó1:ialisns'cir' 
streven .geeft., geen ajg e pastei n*dr| 
d p e 1 . ' ! Da t is 1 1? e t f, j ii is't^Hé ij's ö ciig? 
' a I i s me:-- geef t - d e-ri cIi-Hij n è'ri a'ah^ 
n)aar''-is;:'-geen---afgepast"-st-elsel» 
naa^lshet kapilalistisc|ie.-_.We:zij.ii. s 
geen tië t.vvë.^ 

de toestand- van dë'maafschappij- 
vaiivlieden is reeds jareii' geleden 
geschertst; iisj ■ipën \; rëëds'; "y'bor- 
zien/Dë 'krachten, die tot' 1 dezen 
toestand drijven;; zijn;; herhaalde- 
lijk aangewezen. e,n de, strijd.. van ; 
het: spe i al i s rh 's i"ga a t "j j ui stidlaarvi 
tegenzin. In alles, is verandering, 
leven;' groei. Van'jden wilde, die 
mét een steenzeen dier doodt, 
den wilde, die den steen aan een 
knots-. -bevestigt en ; bewijs ;geefh 
vn.u> " ervaring, =denkeiiy -raii^düze- 
twee ;:lot de ingew kkeldejfma^ 
chi.nes - van --heden m's eeh ; lnnge : - 
. weg ya.n groei, . vakontwikkeling? 
Ut' 'dit groei"pr'ócé's r -is u voort-' 
gekotiien- de; klasscjiislrijik; Dezen 
l ' r e d i k e n ; - w ij " - 1 i ie t ; ' -niaa'r u lrij lis , 
eeiHb^staarrd;lféj(i.V;;i;;y vl .?]*.*" 

,»0e ' gröófe' si'rijd.j is? gekomen* 
naï'de oniwikkeliiïg^vah de lira- 
chjnes. . . ' ., j., „, 

vjïezër^ dagenji,be|eyen|wë. iJ h.etó 
uLtjeiii.de* van dë jhtiidigè; jkfpiisi-if 
lisiisc;iie^ontwHckëliï)g^lp| fëgtl-l 
loosheid va'ü t'd'è huidige vdort- : 
bieng.ingjiiiiBak.tjihel^pwerzieN van. 
wa l ; n o öy ï gïïsy'ïo f f ëeïï o n n'i o ge - 
lij'kliëid^^aff-^d^'ï^'tS'S; 

-Is -de- productie- in-eeirbepaald" 
aantal .; ija.ren..: in eJrSO-^^tpeg.er.Or? 
"m'eiv;-'- , 'Jé- : '%"ëvol.ki'iig''''mèF v ÏÖ'' /^,-''' 
dan moest -. dato .een-zegen -feijn,-- 
omdat, ieder meer • zdü'kuhnen" 
krijgen. Maar 'de' ..verkeerde jeg~eV 
ling brengt de wantoestanden, 
getuige de overproductie van 
koffie, suiker enz. --r , ■.--•• •'", t : ":.;-j : 
Het •organisatievermogen- heeft' 
geen: gelijken tred ; 'gehoude'ii nyeb 
de 'ontwikkeling "der' technische" krachten. 

Na èen beschouwing over 
'sta kers ''"si aki 'ngs rëcliT"ê"n " KI asse- 
jusjitie kwanr, spr.,«to| de tenden^. 
zen.ïcjie naar|oorlpg*|drijven. ! 
rSpëciaaU dé moeders moetengr 
zich ; ':dwirigen; den vredeswil tél 
doèn-rtoenëm^n. AtsjBij BemmelJ 
viè'r v k!ndeï'ën ten "oiider gaan* 
..rilt--lialf=N.ederlandïc evenals^ bij 
't zinken van de M 2 van" de/ 
Ëiigelscli'ërM%ine. Maar vergeten' 
-wordt,-dat 'dë laatste bezig^vyas 
-zich--te..:Oefenen.-.-o.m in sta'at--te w 
zijn veel;' erger moordenvte;, y:er-r 
oorzakëiirMel nadruk- 1 herhaalde 
•sprekeiv-dat-'Sociaal'democraten- 
als mensch r .iriet,,.beter f zijii ,d.an 
. "a htl é r'e iï ; m a'a r, ' l" m'ë d el e v e n , i j i ' cTe ; .. 
grbote ; . dingen, 'pliët; zich^rekerir/f 
s_chap;j gêven.;;yaui ó.orZ'afceiir^.en.'( 
gevolgen in het groote gebeuren, 
, geven, ,i ii houd aan, hun Jeyerj;.,.,.^ 
■" Méi'&ëif gëësidrif)igë'pëVörali'ë' ; 
ëi'ndigdë ; '¥pr;-°zïjfi- i luid toege- 
juichte rede!» : "3 'J£ 

Jeugd këïkT" Z a't ë rd a ga vond jX " 
jvierde- de /Jeugd kerk ..yan^denv 
'.'Zan'dvónflschëïi "Kring"""" „"öods-"* 
„diens t i g J „ Leve.ii.".. . h aa rl. vijf-j ar.i g ._ 
beslaan in „Zomerlusl". De voor- 
zitter, de; -heerSCpr-^ï; d;>Wêffi; 
"".gaf 'een pyerzichi vaiV;hët^ërkeirJ 
: 'va'ii' :, '"dè'"J'e"'ügdkerk/' ï ''Hfênia"'''was" ;: ' 
hel woordoaaiKds. N s Padt. Deze; 
uitte zijtl groote •vrëiigdë-ovèr dë' 
sjampypjle zaali-.ywalirvoori heniv 
ieëh :;.:.'i'e'e'k'en- --was^elaP itnën iriéi 4 ' 
-het -werk- van-de- jeugdkerk-sym-- 
pathiseert. Het initiatief voor. 
odezen avond tvyas ge)ieel uitgeS 
'gaan vaiifd'e jeugd 'zélfvCïdfèbeli 
feit ,.van het vijf-jarig beslaan 
•Pjelangrij k^g.euo]eg;;vpnd K pnijhetJ' 
• opü igr-oWsché^vwijzë- ït6"ï*viër'eri\ 
Had, spreker er eerst eenigszins 
pessjniislisch tegenover geslaan, 
liet feit dat de groote zaal van 
„Zpm.erl.usf' '"'w.eï^Jiaas^te klein 
}!bjeek"£g"af,nem eèngrppte vreiigfle^ 
-^'^S^LL s peefde de he er GuuV 
-J.onlc er.~"ëenïge^n uni in e rs-op-d e*,, 
:cello!, welkefzeerynrdens smffak? 
'viel-eli/- ^ ; - Ni ' : - - "^ "*- '"**■ " - I 
v 'Qp yl'euke Smanïer werd door* 
e ii fcej e s. jeu grj kerkl e dm- 4ee:n.'é.éji- 1 
^aGter.lje-„opgevoeid-:» ¥ dë'beroem-- 
-d e-d et eel i e ve~ : ^ toond : „de Paden op". ^.... w 

HiernalShadsjeejii'geaniinëéTdB 

verl"ojtjjigjvpla3it#i"|- j| """ fg|§":JSf 

Hë^ jetfgdkerk'bèjslüjjr^ I?an_niet 

'"geTioëg'en' : 'öp"dëlfè'F'avolH 


O.S.S. Op" dëj'aarvêrgadejjng 
van Kd.e ^gymna'sUekvereeniging 
„Oefeningj- |$i"aaitf Spije>ën'|| in 
„Muiiirü" geJiPuden,kon de voor- 
zitter, de liëë'r ;C W. ï -'Nort, wijzen 
op.. d?n srootei.i. r> blp;ëi de'fi"4v;èr-j 
eeriiging. Dë^^aïste'^openbavë 3 
uitvoeringen, ppxïyyëeï avonden 
slaagden uifsteketiyT'p-^^i'êgirj 

Bijvd'e bestuursverkië'zTirg'''weï'^ 
den dej'aftreélftide Jedeiil^lierkp^ 
zen : tJë.li'ëër H? > Jaiiss v eii,.2fi"y.qb""rz'.j' 
Mej. yië Vries, ; secretaïêss"e1^1ii 
Mèj. .€:. v Raap J r : p.einringm..esse^ 3 ;:ï 
• Voör^ de -kascrinimi'Ssre^wërde'iif 

en ' A. v.' 'Moppes, als ; vaandel-" 

dragers Mej. .\V. Knper en de 

t Jreen ;.F. iZwqjivnër, LniHcle-jtecli?? 

|Ói>^i;es?q4nitifissT(| ; dë5ickin|es|Af 

"Loos," ts:"'v.' 'cf. *'Mijë"ë'n A"\' 

Schweinbergen en de hoeren J. 

gBriiik^MY^ajii:i>;ii^eivfE). Waais. 

j| De .i,ü;bf] eë re ir'd e^Ja mjes j Paa|i 

Spil C. i ^eWvVrjf5 ^nt/ijjgen e|i| 

itniooi ..bö'eKenk-ïislje.S %Ë ^&P§ 
U flSeren;^re^esractieöi"W;peiiS;i 

Jdagnvondi we"rd\ ? in : ;„ZomerJus!*( 
;de ; ;ConceKlavpnd ,-gehpuden-j ten, 
;ba!.e;.van;'.e,e..,kas van, de jongeren; 
^vredes-actie ■afd.eeling Z;anc.i;ypo.rt; : 
i ; D e 1 1 e e r ; ; .p.i e r.r i =y.e rd o nek m o es (• 
jin, , zijnippeningswoonV med.edee-i 
*len, da^-,deKzangniimmersïtQfzijn; 
I s p ij t 1 1 ie I : kon de n 3 r yyp rd e n , ;u i t ge ? ; 
ivperd ,;dopr v zi;ek;le : '.Yan;>eenv$de.r; 
ïl eden y.an.vhej„.- : qiiart.et. :-! Hierna "Dllc^Vtet iiejr portel . . *"; . T . . ... . . *TXS?S'& 

; i" Contant afM0lna^lcl;! ' ijbnsiubs-g injirbaisV s-i^ï-j^^ütTJC^w^^ 

.1 \^|N|pte:H (iong en Blank) 

' : ^^SS^^S^^^^ Per' Rond 
KarK^atlèMsSïöïjigr) f 0.f>5 3 jjond f 0.75 1 " 1 ' 
-~'§^£ï( ; Rii8'llffi f '0 33""«.3 >oncl. f -1.00 . 
Wë^0&^m- f 035 --3 .pond- f -1.00 ■ 

r.^r-.--.-,~~^^=. - f q5, 5 — ,g d . f ., 25 Hl. L^)fë^m%mm0. f Ö SÖ °' '3 'pond; f 1.15 
Mi Roüaë'rr^r.r". . f 0.M_3_ppaidJLJ,.L5..-. 
^S ^euzej... ,.,„„;.,. .. m .-,... w fn0/20 3 pond f 0.50 

Ijj -w^^-VET^KA^LFSVbEESCH (Blank) ^^ 

^L_^K ar .bollade-~-.»-^— ;-»t— ï—.~- 
=1 Lappen 

';Hna B or^t . 1? ,;m.sg. ^ . . 

•|||§;.5ïPoüïet eïi .vöèiiaKt^ï ■ ^ ,.^ 
g • ö '(S¥gtëi : ¥ i: "" '^ -.■'*'. * t ^ 
,^.-., JJ.ief.stuk,,,,,. „-. 
tÊËSi ..Ericandeau ö -pep-pen d-M)v65—* 
„ „ f 0.70 


W. z'9 ■M'i- 9.«y .f 1- 

„. ... tó' MlÈRl!lJRE ^ÉBrBRSéirF ROOKWORST met lood, reclameprijs 35 et. per pond. GROOTE RECLAME 

■ n ■ ■ .- ^. — .,^ «^ • ,• 1KJi i ^trt-Jii'iTi l.'nl .il'.ii.->-ri iteij 

3 pond. PEKELS.PEK. (magéc).i-i':).^l . . 60 cejit i-1 
.3 pond. ROOKSPEK (inagep)v!>j«lV/' ..,70 cent 
•5 poiid 'tfARKENSPOOTJES^xH^'iï 'i-25'cént-^ i 
5 pond KOP MET OOR . . . . -. 25 cent I 

"-5-ptyiTïrn'A'MS'cmjr " 
^-^pojidijBLADREU^E^^dikl,.,^,,;,..^ 100 cent-': M) 
Kidltó;Nn:RVEÏ ®êlqmM> n&msm 30 cent -: B { 

-le-kw^Hteit-RüfSWLEEStï»-- ~ 
as f 1.00^ 

f l.35|' Oehaki 

!'LappeÜ5 (mager) 
"RilJlap'rïen ". . 

' ' ""■"■&» 

Lende-of—Runt— — . — -. — r — v— : — TO-eenH- — f-hOS-^-""""""! 
Biefstuk, Ossenhaas . . . 80. cent . f 2.25 • . . . 40 -cent 
. . . .. 50 cenl 

• ■ •-'. ■ .55 cent f 1.50 ^, 
cKRolla.de:*(raageiJs?^^s^a^-,ras5ft^^^ feffim^élena, 


i^S;-ÏT.vrüi^tAJti'J»rts-^iii.4.3 ■iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiM^ '' """' """ ~ "' ; ] ' :,öq ° 13! ' ! " s " :o l,opvui " > ^ v 
SP l^rzKE^imEïSBNSfer 
wsïïmïetrr~Cmwcte~ r en 

'.. ' '■•'.;, '.. il ^an"ig.enatm.ë«tiWeito ? Ö'ii"ë 9 > ,: -^'-b-a 

-s' f T ^ p . .^. .^ rv ( , ï? ^ i -« b -2JEEiSTiR A^T^iï^ 
ïiraiiiiifiiilifiiiilfiiiDiiiiiiiiliiiiiliiiinlniliiii . 

.ajTerfnanari nannsM nsv 


wHitl-ISÏ I'ïK Oe iili'.iclst -t'i- -'iüDJlSSiv' üi .sib ..eIs^-ü's 
3-2Ss.n,..'S W Ï1A ".Ui! 

.i ,l s 'Ar:M prleiHH 

HALTESTRAAT 40 ~naw& R HJ.-.sjsv 

""-~ - '' ■ - -'""-55Qp- ïHSilÈÜ ' " ' '- 
per pon 

=|^^g©Np^SEm^ËN 3! i2^^ l^nSRÖGTFÉ 'GltRÖTÈN EN 

! -' 
] -" ■ w s . ^ .. ^jj , i-i tl! !ï\ SPOOR'S-MOSTERD 


li^Siitiv spe.eJid.ed.e-J.i^rjiMerd.pnckji.BJackv 
s ni.i Ul.TT7^r.i;a l.pii.e n. ; y'a ti'Gfcf c Ha n L 
de I ,ow'a a.pia ;h è i>lj lp , b e.sj a a-n.d-.eiU i.t< 
nie ; y.r: » 'B.oj;Q, 1 te ii.^Ad m.i r-aa l a ;e 7 nj s d% 
heerensJN^J- WW^raen JeiS^Jtl 
leiivi tenygeh.oo.re.jbnacht,-! waarbij: 
de^aan-iV/ezigen 'g^noten/ivajilheti 
tvj o;pi f, sam eiispelïïai:s\vaf!öij3 )sr! 

l iVenvolgens jspeelde de:heëf V.er;A 
dp.ncksop d.eriieTOseigejhvJrtupsej 
wijz.e.ïde só na ie^ f- mol] pp^-37 va;n; ; 
LjaY^BeethpVeus-b j.ivi . ;stl ,aiïis 

-.. ;I n ; .d.evvpauze .wa.s.lie ; twpp.rd aan.i i -»y?jy» .i9nnifïs' ,-J3s>nsv smsb 
Ds. Tromp. Dezez^jrJejLlgchisfign^ 
!kojt? v wpor^:te^zaillëii]*pj-gkej^j^ 
j i nl.ei cfjri g^ v^a n-, $1 én , ^b rócji : u_r£ jy ej-^ 
1 1 <:Q. .PjsM§. n fidg^ip,ngeren? j Hij' üi ggc),- 
IdifepviëW^I gneis ^pgl genp'gg.fjij 
jorndat 'iJshem'^ejheugt d.al^qpkg 
! '^iP.as.c^ofP^en^groè.Ryj^ 
is.^jli^i'acliefsvwillejijge^ujgénjvaai 
leen werken ypqr;ihunfideaal,ideri)j 
vrede. Velen ■ beweren, dat "de 
vredesconferentie-te-Gëneve~w-el- 
w..e,er t ;zal. T ui UpPDen^iop^eerii,», miSr§ 
lukkijig. ,M3ar, zegt a Ds,., T.rpmp, iir.'i \a-iS3i2: .d.pzy 4 i1iïrio^>i3üi-iöv 
%yi\m 1? zelf.,en, i a]&-de-h'eej,en; dLe,, 

a -'fe Z1 i!ietzy r , ywder^uijne^" spreker v^-hpfefvlvëiik^ër: 
JP5n^?AQ!]^e7ianwez.ige r pu.déj.e,n;V: 

^ p.e,;brpcliure|.yerkoop lyp, vlug, 

,. N d \P3yp^e? ! ?iJe a é4^ ? 

Verdonck de elude^as dur van Cho- 
pfiïjöwaaïiia-'liij iïog.'fWëë-^ëxVra 
iuinrrng^s ;t ga'f. ; !S •jssass.fhï^Vüü 
Buitengewoon, jammer dat üiiet 

mee ^J, a i" w ^%'S| e l"i d -?^ z ^ n mbo' 6 " 
a vAiin ciïejb SêffN rjiige'wno n d .. . 

DierenbéscHefmiffg. Tot tijde- 
lijk jV vóórz"^lefïyan de afdeêlihg 
Z andv oort van Die rei'besc her- 
ifïingfs,Tïj3ënslietbnaerzoek~aooF 
e e h.cp.rn m ïssi e, ^.'jg dfODezwajierüe n 

griëvt ff- vkwm*ï&ti?ftêêmt. 

'R e "-" hc ll!®^i de ïïSfp'"ziller 
zal nagaan, b enoe md . de beer 
N.. H.vaA MiiïDen. - : - 

. f per^enlehjkeBadinrichJing.: 

1 3 LJfrr ipbadejigseaf 2,9,4 Döuclier, 

l^f^^l^biö. -si ufitav- 

! f:SV ':!^Sfï,3S)"aSb: tSöKI i39«'.. ïcb UnsvagHQBHSSHlsy,., ï£iS!S;2i ■ wn KinderhersteJIings» env sb 

"' " b§us[-:.a'ïj.v,g(b ■nsmtarta^S s» v. ©t§ feuz 'e s gffJH ëb iM«d v m ag iï i er* 
otid en- èdje. :ecis is vlijij e'nft i i's ai thans? 
dporaJletsGeritteaaJivQénjBotsiJhaipsJ 
begrepjiiKd tslrs * bnbï . 5Sd ^Si?.M 

itDebsêH ilté'r ; eti.öesv.ooru:itgairg ïrö 
lflShasï im:l932n£vptör'tgezetS D£i 
nraand'.ejaniranpgeefl jwèdet^ een'. - 
suKpIws; op!}asntiarirk931 i&an;to"rjyi.' 
vajfd w'zendïi'véiipléegiiageniv «sb . 

^Alssden hegrijpen. iï worden'» uits 
vétsthJHende iyan sdëJ 435 afdëew 
'OlïXlIr. TIMMERT O AM ZELF EN «*. 

:ifdoi*T 2 iii e D''E S££5E2 OÏ - -■^^ ^^^^^^^•^^^^ ^^i^?^^^ 
;&> "«5", ï 3 ? «5 'i ■-> v* v 1 ^ 5 sssOvJii^StSsiaxTSü e -a ruf&.i pc «^2^^.— &- ^ |p ^ EX |i25 X I^Mëtëp 75 en RECË^ME4 - ALCE -SOORTEN WES^ERRARKSXRAAT 

X^I^Metèp : 75 l 'en! 60 tcent, 1 60 X 

PRIMA KWALITEIT Geschaafd hout in alle maten 
Schutting- en Scheeringpalen f 1-, f 0.50 
Antennemasten, div. lengten, f 0.35 40 c.M. 15 cent 

; BILLIJKE PRIJZEN RECLAME! I ■/-■ii'VVi lingen sombere klanken gehoord. 

Het '^ ra *" '-■ ■ --• 
zwakke kjiid nu meejr&da^pïjg 
sleun belraeft;^ r^"uf|^t0ia^,- 
Het Centrajl Ge^oots^|i^g^ls|fieï 
li e e I . b gsèlpjla iispièz 0nt$(i 0?0p 
k i n d e nge^öjj,d h ei d n^od|oiligéïgeg5 zijn ^.èdV^)vo j rdie^iog^vlrl53nS' 
in;; nfëiXr^^er^d.fn/fj^ p\p"pli'gaji- 
da' awüirSMiji tê/vyij/ii^de^^aTtcl^ 
Apri||8 a" t'Ó-^v^ndeii,bescKfH;b%a;r^ 
ziju.||Deze film is Tèenj^tijTjeeTjé:;! 
, propjtgaiida voor hft^éenïr.aal;' 1 
Qen^bisplia p°, m,«Uijji>l CUspoedi ië 
welltchttl Ü, müSie^gïbpl.e? ko.lö'1 
nHwÜzen: énstev.ens?eeir^DrQQa-nt 

in h© alserr^èn|tdiè%»bÉ&e"-'zus-lï. 
terv^eerrrgrjvgïn t^rrgoedrkoTnl o ï\i 


._ rNTERyiEW:; MEf%RJBEJRJgg^0JiG^M ( E^ 

door-Ar-Hvu^r— Kempner-^ 

O n'd a^jHziJrj xgeftej (jjfg s i|cc ejg 
en plotselTiige'pop.üj i an.t.ei.{,is ! .l?oj:, 
bert Monlgomery nref'vera"n%efdV ; 
Den niéesfëfl'rnahnejh zou hel suc- 
céSïn^airvvhetJ ji&Oitdb'gesitjègëii zijn, 
maar RöBêrUMbiirgomery val hel 

k ^V?fiMH*Jf! 'mift nsïürn -'"ts 
. =To£n ,,ik, Rflbert ,. iyï.ontgornery,. 

ontmoette was. nij een beginne- 

liygQinpde-.slucti^'s/no i g.fiuet i z%ker;;' 

of hij'ïn Holiywobai ; zöü^blijven,» 

sueces -was-nGg-te-ver-v^wij4eFd - 

om er zelfs overitejsflrsiteiiïïLGllES 

langs ontmoette i^lvêïn ^vopr-de 

tweede maal. Hij %aHiii^r? ? va1i ; 

geluidsstudio's gBrë'ëifê "ïïm|Shi£lï gel saai' xs- *&■■*. x; de opnamen te beginnen, "pileci'esl 
li*opals. ik hem ongeveêfi^.efrjÉ'ars 
f'gli^gen gezien had, -jscligriseiicle^ 
itiietMijir medespelers, ïfeJlW/PSiH 
^tóiifelglTrnilach op ziin gezicht. , 
'., „N.ee;u4ik. kan niet zeggan.-'dat 
,yk mij^anders voel„i merkle,ihij;i 
,£p/„H()pgttj?Ö,s voelj ik< mij|Wets 
Iriiè'er zbrgzalfm, en ve!rai|lwop>-d|Ë 
^lijk e ; o|j!nijs^cp|én zelfs"é : e"n 'b^élje 
i||ii ed^'gier^jlÉjëtiwb egïnSi el i ngl v ïnd;^ 
tziciïzeifjjïiijê'éïaï'; zeen belangfijkï 
^•Ik N be|te.n^:.dai^het me ( l mij ookzpq , 

beJnjf1ben|M"iöf meerci.k- ( j,bes J efi 
dal|,iriiiii a¥ftd||l in j het. f rn aken;: 
van Mi|m.s^zï'ep onbelangrijk., [s.^' 
IkTlSe'jrijijn^bÈst om; é'èn" "gö'eüe^ 
rolverlolking tiÉgeve|n, dat, is'aP 
"I-les, maar er zpjUi nog ifpïi.derH'en:; 
| ! ajndere belangrjjke dingen'j'Jw.aar', 
^"ik geen invloediop riéb^Gésch[é- 
fdenjs, dlalopglSregiej rJëlfchting"" 
Ifotograïiel laboratoria werk, . de- 
g.cqrs.1 enzr;jgf || | -t^ij^x-i 
|j !i|ËJ{ffi;e^gee^ idee hoe belatigi" 
frijk^hei" vjeïh'aatjen de;dialoog zijn, 
'~aTsf'ze s leem zijn krijgt de «star 
..meestal j;de^scriigrpe c|ritiekenzijn 
"zé goeti; ; d'aïi klnijgt liij al dej?lpf^. 
) fï £lk ihetjt iels|pigenaardigs ont'- ; 
i dfiki^etrèffenfè' de dialoog door 
^dJLcfittéic'.yan fmijn films - telezen"" 
^ëlflün^ieirVn i|an beyvonderaars. 
"WêWe ï wbbrdë)i ook door den ', 
•sclirijver- mij ijg|den mond gelegd 
Szij.ÏÏ^l.'zijSw;b]rdëj? jbeshhouwd a l s 
_m.iin_eigelnLAryoo.rd.e.n. Als men zich 
aan een bepaalden zjn ergert ge- 
|ven t zijl mij |,cfé schuld, vinden zij 
^iels'wal ik "in de film zeg, bij 
'z'ónder verstandig of|-geestig,dan 
is ':jié:l <eenvsltct.es. 'ycro.r mij. 

ï, Ejejj si^ritezij n.blijlct een grooie : 
veranlwoordelijkheid; men geeft 
, zich zelf ( -,gehe.el |gn jal aan het 
'.aan.Jnet; ^puÖJLeic en" lij ei succèsyan 
biize films" bè"slist"ov]ér onze toe- 
qko'instr Zóoiang^Ziy'goed zijn blij- 
i Vën :S ' i wij pópWairTffiaar één slechte .i 
~film-k ; in ons zeer-veel kwaad kwaad- 
sd.o.ens:Ijii£e£n«kleJne rol kan men 
^.uitbiinkei.i^zeljsga.ls; de film mid- 
dejmatrg is. ,...._ i 

& RÖb^rtvMon'ilgÖ'rrifrïy.'sjeusd was •££ é s 


ïyrij ^/anf zorgen:, •maar^dë' tioöd' ( 
|yaii tzïj'n; ^va'd é r inoodzaaklè h'em ; 
^zelf zijn" : brbód jte;yërdienën', ; Zijn 
-feèrstej jbjelrekking' ' was. ' aain'èeiV 
.yfachlgpederenSiatioiï, later ^werd. 
'liij 4 rriatröos^aari boord ' yan Veen. 
-'olielaiikboot, maar, iia êéii , réis ; . 
'eindigde jzijii-«zëenians loopbaan.. 
\p : tTp : en begon li ij de tlieateragent- 
"scïïa'bpeiï af ïej ló'open.'.eh.' kreeg'. j 
szijnVéerslé'röl'of beiexgezegdzijn. 
êersle ftolle/i, vvanijhij begoh;.inet 
; lieLuitbeelden van zeve.u verschil-:.- 
_ien.d.ê"p.ers.orieiij in' één slukenveri- 
i.dien.de 7 hie.r.mede 20 Shillings •• 
"3?^Jï- •^y^'jfe R? r ' rol: Vervolgens 
~w a s 'jR[o bert. 'M d n 1 go hl e r'y e e n i ge h ' 
'tijd 'yëfboiideh jaan reizende tob ; 
' n eejgëzelsc lia p pe n waar \h ij: . yan ' 
j 'aj les . speelde, 'van I o ö pj on ge ii' fö t " 
: :ge6aardé7biidé jheer^ .De. 'rputïne' 
verworven bij dèze.'gezerschappe.n' 
steTdé hem" ""in d.'e gelegenheid ; ee'ii , 
rol te krijgen aan .een.Broadwayi 

^heater._>\ j -.-'- ■'.-■-—..- 

" "Mbritgbmery j is ^eenjyrpqlijke 

jonge man, zijn j3ogénjün)eieni;v.an^ 

I ^fevens'ust. Terwijl i-ik" " mét ^hem '" 

sprak, viel liet !mij:iop,-.da"t ; hij.'ge-^ 

i kleed was in eenjvroolijk hel gi oen,; 

- das, overhemd -sokken én kamer- ; 

japon alles van dezelfde : kleur. • 

"Dit- is- mijn smaak nïef-„- lachte 

^hijr^iiet'behoort-bij mijn rol; Als, 

^JU denkt-dgl jie^-h.eel.-.'.elegantyis? 

s hoeflÜ i niij^ige'en"cQ7rnpnmëni.'yoo^ 

mijn góéden smaak "fè gèvëir. v "Ik| 

hq'öp allden, dat U mij dan niet| ; 

naar Iiuis_z4^gaajn c metmijn : puden!; 

_ géign puÏÏrb ver.en.virsrelen.broek.j. 

$££?/• fe ~',~ "'" J ' ' •'-"-—"' ;' 

fRÜAON iffiföj^&tSt? \ 

\ !§<Zijïi wa re n n aam i s, Sam a n i e gos .ji 
I.RexJngram nöémde hem islova/ro,- 
^d^kr|hij den >andérën2ha'am uit-!; 
Iiou i s^raveüf^r^ ii j|risp" êVltvj^l^ppl; 
e'rT p i a ^rr p^èh™ ïKeef t iv ieiïïp jït.rïo 'ïjirij 
huis. • Wijïïn:eie fjl ;Jz.ij'.ri ,e i geiïj 'lilfeaif eif^ 
waa ri vTsSSzU plaat se.rijzij r^eijcdat; 
^gêrieel cbmpie'efsi^-mei^oèilichlf 
gordijnen en brkéstruimte, naast 
zijn:'.huis;daten ; bouwen.: .^i-iiv.j • POELY MORAN. 

-Zij is zeer geestig en ontvangt 
Vdé meeste invitaties voor partijen 
^yan ;heei Hoüywopd; Zij beweert,' 
'dat 'het geluid; yan 'al 'de valien, 
'diè^zij heeft moeten maken, om het 

publiek Ie laten lachen, tezamen 
• een uitbarsting vanden Vesuvius 
. zou .oyerslemmén. Zij houdt dol' 
'..yeër'vari slapen én kan overal" én- 

aiiijd ; eén ! dutje'üoeii. J 

S-fcïllèn clë hoesi 

" '" ' 'MIJN HARDT ,'S . 
"SAHMIAK-TA-BLETTEN • 
..' Dóozen 20 én 30 cl. Bij Ap'óth.'en, Drogisten Mi los, JOAN CRAWFQRD: ? 

..', Zij;,w;érd gedoopt BillieGassln. 
Toen'.'jZij aan hét tooneel , kwam. 
Jn'arh'. zij'jden naam van Lucille Le 
.Suéuraani Het publiek koos voor 

haar-» den' filmnaam ... ,van...J'oan 
■öraw.ï'ord : door 'middel van ' een prijsvraag uilgeschreven door een 
magazijn. Haar stokpaardje is het 
verzamelen van poppen. In een 
speciale kamer heeft zij honder- 
den' van elke nationaliteit.- Zij 
komt nooit te laat op een af- 
spraak. Zij maakt nooit plannen 
vdor. den. toekomst, omdat zij 
bang is voor ontgoocheling. Zij 
houdt veel yan tennissen. Zij 
ontvangt duizenden brieven van 
bewonderaars. Poseert voor dui- 
'zenden foto'si die zij meeslal af- 
keurd. Zij houdt veel van hand- 
schoenen en is verlegen ais zij 
herkend wordt. 
Boek- en Ktnistdrükkerij 
BRUGSTRAAT 1,.^,,TEL(EF001V' 27 m 

\ LEVERTiNET. EN BILLIJK ,:,'■..-., ■:,.:., ( 

alle jsoÖrtèh DRUKWERK | 

Kwitantie'S, ; Nöta'sZ-Brièfpapiièri = 

Briefkaarten, Circulaires, ; Biljet- | 

ten, Rouwcirculaires, Rouwkaar- ■ 

ten, \| ï s^t^lc a s a,t*'t '1 e' s^etisB."- eiiac. ■ 

Vraagt M -| 
Ajlié'iMjederenvwórdien^ .tegen 

£ f, ii ,i ^~™ r"> \$ !>\ "■-'':.(? i| \ £ ,'.'V \l y ^- C7 ! i j' .'"'7; 

moderh^ hygiëniscli Bedrijf döör r eoiicurreerende prijs in ons 
bekwaam personeel bewerkt. ■ -■>.-: t SC, V.ti>* J 

' ■" *• s ju - 


^-ÏMMm E W tt tt - f P^KWEL^STlR AlTf -'ï Telefoon^? 

V^^eireren Uw^WMchgoed helder en keurig netjes naar verkiezing:droog toegeslagen 

■ ,\V ^Hv : ' f^'|'ls| r -|*|'' it:i l|' £;; ken-iangelci, persopmaak, geheel opgemaakt. f> '.'.: '" ■ . j- 

Wij wasschen met zuiver duinwater onder scheikundige controle. 
^;'|ille ; wasschen'- worden afgehaald en thuisbezorgd zonder eenige verhooging van prijs. 
t n 
• I voor de verhuur, kunnen met een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan - deze opluistering leiden tot 
extra inkomsten. 

Voor verdere inlichtingen brieven onder 
lett. O. 896 bureau van dit blad. 

ïk wil Sanatogen gebruiken 

totdat mijn Zenuwen 

beter zijn 

Als het werk meer inspanning kost dan vroe- 
ger, als ge spoediger vermoeid zijt en kleine 
tegenslagen U prikkelbaar maken, neem dan 
het vaste besluit Uw hchaams- en zenuw- 
krachten te sterken met Sanatogen. 
Sanatogen voert juist die stoffen toe — phos- 
phor en albumine — die noodig zijn om de 
cellen van bloed en zenuwen te voeden, 
waardoor ge Uw vroegere weerstandsver- 
mogen in korten tijd terugkrijgt. 
De bekende Berlijnsche Prof . Dr. Eulenburg 
schreef dan ook: 

„Ik schrijf Sanatogen meer en meer voor, om- 
dat het zonder uitzondering oivden langen 
duur goed verdragen wordt errsnfcl en deug- 
delijk tot de toeneming der krachten en 
algemeene beterschap bijdraagt". 

Koop nog heden een bus Sanatogen en ge 
zult U weldra sterker en gezonder voelen. 

Het Zenuwsterkend Voedsel Verkrijgbaar in alle Apotheken en Drogisterijen 
vanaf ƒ 1 , — per bus, ZANDVOORT 

OPENBARE . VRIJWILLIGE 
VERKOOPING 

wegens sterfgeval. 

Mr. J. A. DE LA HAYZE, 
Notaris te Heemstede, zal 
op Woensdag 9 Maart 
1932, n.m. 2'/ 2 uur, in Hotel 
„ZOMERLUST",a. cl. Koster- 
straat te Zandvoort, publiek 
veikoopen : 

Het WOONHUIS, met 

aangebouwd Zomerhuis, 
houten schuin en ei f, 
a. cl. Spoorstraat no. 10 
te Zandvoort, groot zb 
1.11 Are, bevalt. 2 kamers, 
keuken en zolder. Voor- 
zien van gas, water en 
electriciteit 

Betaling : vóór of op 20 Api il 
1932. Aanvaard.: in eigen 
genot na betaling. Bezichf. 
Dinsd en Oond 2 — 4 uur. 
Nad. Inlicht, ten kantore 
van gen. notaris, Raadhuispl 
13, Heemstede. 

GEVRAAGD gedtiiende de 
maand Juli a s. 

vrij gemeubil. Huisje 

met 3 sl.k., keuken en zitk , 
dicht bij stiand en Iram. In- 
dien geen vrij huis onn. te 
reflect. Br ond. lelt. Z boekh 
Dijksüa te Halfweg (N H) ïapifergunniüg 

te koop gevraagd te Zand- 
voort Vennootschap of pei- 
soonlijk. Br. no 9170 MAX 
R NUNES, Amsterdam. Sigaren- en Wijnmagazijn 

„De Viersprong" 

29 GROOTE KROCHT 29 

Uitsluitend Ie soort 
Sigaren, Tabak 
en Sigaretten 

Depot: WIJNHANDEL 
HOOGENDIJK, VLAARDINGEN 

TARWEDOPPEN 

IN DE KIPPENREN 

Uit voorraad leverbaar. 

Aanbevelend, 

P. L VAN ANOEL 

41 Ged. Voldersgracht 41 
HAARLEM 
Telef. 10 716 

Piet Heinstr. 12 Haltesti.55 

GAHSNER & Co. 
Elecfr. Smederij 

Telefoon 215 

Levei ing, Plaatsen en Repa- 

reei en van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draaiwei k Adverteert 

in 
dit blad ! Verbijsterend goed 
wat 'n Ritsema doet! 'a Stofzuiger, gebouwd volgens 

geheel nieuw principe . . . vee- 

rend anker . . . zuigmond aan 

uiteinden extra verbreed... 

2eer aoepele schuier! 
TYPE< .E Geïllustreerde Prijscourant op aanvrage. 

, i FABRIEK TE HILVERSUM i -~ ■ Verkrijgbaar bij : 

J. li. VAN KEULEN, Diaconiehuisstr. 24, Zandvoort 
C. FRAY, Groote Krocht 17, Zandvoort 
A. SLOOTWEG, Oranjestraat 9, Zandvoort E. KONING 

Swaluëstr. ÏO Pakveldstr. 23 

HUIS', LETTERSCHILDËR 
en GLAZEIViViAKER 

Scherp concurreerende prijzen - ; 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangseipapieren 

ENGROS_ ■ ENDETAIL ,** v: / ^ x elk gezin 

PUROL 

als eerste hulp 

Bij brand- en snij won den, 

alsmede bij , ontvellingen en 

ruwe, roode of gesmette huid. 

Dit verzacht en geneest. 

Ia doozen van 30-60 en 90 et. Tubt 80 et Bij Apoth. en Drogisten N. C. TEN BROEKE ; 

ARCHITECT 1 

ZANDVOORT IJ M U I D E^N 

Wijk aan Zeëerweg 154' 
Telef. 468 j 

het maken van PLANNEN en' 
voor alle voorkomende Bouwwerken. Dr. Smitstraat 1 

Belast zich 'met 
BESTEKKEN vo 

ZitÈjeii te Zandvoort : Dinsdag \ 
Donderdag | n.m. 7-9.30 u.' HET ADRES voor Uw 
Comestibles, Fijne 

Vleeschwaren en 
Kruidenierswaren is J. G. NIJHUIS 

GROOTE KROCHT 32 ■ Tel.,370 .! |. lil! FFICIEELE ADRESBOEK 
(Nieuwe Uitgave 1931) 
is vanaf heden a f 1.00 verkrijgbaar bij C. VAN DER MIJE straat 1 Telefoon 27 Lunchroom „CARELS 95 LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezorging aan huis . - Ir- -I- RiMKEL v.h. H. J. CARELS - Tel, 22 Zaterdag, S JVlaart M*23/f 5*2- 32ste Jaargang rVo. 39 Z A N D V R T 

Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemeente MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAMD-REVUE" Verschijnt gedurende hei geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

G«<lur«ii(l« liet geheele |a»ir . '. . . ƒ 3.fi0 

~„ „ Bailsei'/.oaii ..'... , 2. — 

„ „ Wititortieizucii „ 2. — 

Afzonderlijke) numnierH , 0.10 Directeur-Redacteur: 0. VAN DER MIJE 
Trekt Unietaen wat yeder secht, 
Maer doet, dat billyk is en recht. Dit blad is verkrijgbaar bij: A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W.J.LORENZ, 
Boekhandel, Haltestraat 11 ; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burg. 
Engel bertsst raat 11; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Hallest] aal 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Oioote Krocht 34. Advertentiën van 1-6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau : Brugsiraaf I TeBef B 27 Stoom wasscherij „HOLLi v~.v~. i HET ADRES VOOR DE BETEREWASCH 
J. H G. WEENINK - TELEFOOÜ 287 


OFFICIEELE KENNISGEVINGEN 

DRANKWET 

Burgemeester en Wethoudeis 
vau Zandvoort brengen ter open- 
bare kennis, dat op 29 Februari' 
1932 bij hen is ingekomen een 
verzoekschrift van de Comman- 
dilaire' Vennootschap op aan- 
deden Mordhorst & Co., van, 
beioep Caféhoudsler, te Zand- 
voort, om verlof voor den ver- 
koop van alcoholhoudenden 
drank, anderen dan sterken drank, 
in de -navolgende localiteit : be- 
neden localiteit van het perceel, 
kadastraal . bekend gemeente 
Zajulvpori, .^Utatselijk,. gemerkt 
17, en gelegen aan 'hel Stations- 
plein aldaar. 

Binnen twee weken na de 
dagleekening dezer bekendma: 
king kan ieder tegen het verlee- 
nen van dit verlof schnflelijk 
bezwaren bij Burgemeester en 
Wethouders inbrengen. 

Zandvoorl, 1 Maart 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN 
De Secietaris, 

F. JELLEMA. Telefoonkantoor Zandvoort 

Nieuwe aansluitingen. 

363 Amerongen.'H. v., Zeestr. 21. 
296 Balledux Z., Koningstr. 41. 
201 Best, A. D. de, Brederode- 

straat 32. 
421 Boogaard Jr., J., Zandv.laan 

128 en 126. 
418 Gemeentebedrijven afdeeling 

Publieke Werken, Grond- en 

Woningbedrijf. 
283 Herbschleb, M., Brederode- 

straat 49. 
446 -Jong, H. W. de, Brederode- 

straat 165. 
-441 Kurneman, E. J. H. Z , 

Zandv.laan 14. 
25 Nagel, Joh.'H., Brederode- 

slraat 85. 

447 Rouffaer, C, Haarl.straat 31. 
395 Steenken,J.E.,Gr.Krocht36. 
399 Streep, Z., Zeestraat 60. 

76 Streep, N., Zeestraat 62. 
450 Winkler, J., Westerpark- 

slraat 11. 
449 Wolbeek, J. H. ter, Swaluë- 

slraat 2. 

448 Wolf, H., Brederodestr. 40. 

' Verhuizingen. 

371 Boer Pzn., R. de, Zandv. 
laan 11. 

411 Drayer, C, Jan Steenstr. 2. 

197 lngen, Wed. D. H. v., Zee- 
straat 34. 
32 Veen, H. G. v., Kostverlo- 
renslraal 52. BUICK CHREVOLET Gebr. C. & H. VAN DE QEER 

BREDEDERODESTRAAT ÏO 

Stalling - Reparatiën 

Garage geheel centraal verwarmd 

TELEFOON IS TELEFOON SS 

a BB ■a : PLAATSELIJK NIEUWS : 

■ • 

Flora. Het Comité Flora zal 
dezer dagen weer gelegenheid 
geven voor hel bestellen van 
planijesT Dit "jaar ziilieu veikiijg- 
baar zijn de navolgende soorten: 
begonia,- coleus, fuchsia gera- 
nium en sedum. De prijs is ook 
nu f0 15 per stuk. Gelijk aliijd 
kan men van verschillende soor- 
ten plantjes bestellen, doch nooit 
meer" dan twee van één soort. 

De kinderen van de lagere- 
en bewaaischolen kunnen zich 
alleen op school opgeven. Voor 
andeien wordt nader bekend 
gemaakt, wanneer daarvoor zit- 
ting wordt gehouden. Het Comilé 
hoopt, dat er veel deelnemers 
zullen zijn. 

leder, die één of meer plantjes 
bestelt, ontvangt een bon, waarop 
zij voor f 0.10 toegang kiijgen 
tot een binnen enkele weken te* 
geven kindt imalinée, waarbij de- 
toegangsprijs voor anderen f 20 
bedraagt. 

Het Comilé spreekt nu reeds 
de verwachting uit, dat degenen, 
die plantjes bestellen, daarvoor- 
later ook goed zullen zorg dragen 
en in September a.s. hun planijes 
ep de dan te houden tentoon- 
stelling zullen inzenden. Behalve 
de prijzen voor de mooiste inzen- 
dingen zal nog een veirassing 
voor iederen inzender beschik- 
baar worden gesteld, waarom- 
trent later bijzonderheden zullen 
worden medegedeeld. 

127 2 -jarig jubilé eerw. zusters 
van Huize „Sterre der Zee". 

Naar ons wordt medegedeeld, 
vieren de~ eerw. zusters van 
Huize „Slene der Zee", Hooge 
weg 82 alhier, Zondag 6 Maart 
a.s. het -12^-jarig jubilé harer 
vestiging in onze Gemeente. 
Zonder twijfel zal het haar eerw. 
op dien dag niet aan belangstel- 
ling ontbreken, gezien den ijver 
waarmede zij op verschillend 
gebied, voornamelijk wel ten 
opzichte der jeugd, werkzaam 
zijn. 

Een huldigings-comi'é uit 
Zandvoortsch Katholieken heett STADSSCHOUWBURG 

HAARLEM 

- -— Zon Jdg'tPivlaai f, 8- uur ->-< - 
„De Vereenigde Schouwspelers" 
(Dir. Pierre Mols) 

De Man zonder 
Manieren 

Comedie in 3 bedr. (4 tafr.) van 
John C. Thombuch. 

Woensdag 9 Maait, 8 -uur 
Abonnementsvoo! stelling 1ste Seiie 
Ver. Rotterdamsch-Hofstact Tooneel 

Een Vrouw van 
geen beteekenis 

Spel in 4 bedr. van Oscar Wilde. zich dan ook gevormd teneinde 
namens de geheele Parochie haai 
eeiw. een blijvend aandenken 
aan dezen dag aan te bieden. 

Na de Hoogmis, welke 'lei 
harer intensie door den Zeer 
Eerw. Heer Wijnker, Pastoor dei 
Parochie, zai worden opgedragen, 
zal er in het Patronaatsgebouw, 
Groole Krociit 41, vanaf onge- 
veer half 12 tot half 1 gelegen- 
heid zijn het jubileerende convent 
te complimenteeren, zoomedeook 
des namiddags van half 5 tot 
half 6 aan huize „Slerre der Zee". 

Benoeming Raadslid. De 

Vooizilter van het Centiaal Stem- 
bureau heeft in de vacature- 
Rauch benoemd veiklaard lot lid 
van den Raad Jac. van der Werff 
Wzn , die de benoeming bereids 
heeft aangenomen. 

Gemeentelijke Badinrichting. 

In de week van 22 Februari tot 
en met 29 Februari 1932 zijn 
25 Kuipbaden en 321 Douche- 
baden genomen, in de Gemeen- 
telijke Badinrichting, gebouw 
Gemeente! edrijven. Bij Ruwe Handen Purol Laat Uw wagen door bij de 

„RINKO" Garage - Teiei 2 KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZANDVOORT 
Groote Krocht 37 - Telefoon 355 

Uitsluitend Iste klas kwaEifteït ^GOLLARSOSCH 
RUKD-, KALFS- en VARKEHSVLEESCH 

Rundvïeesch Varkensvieesch 

per pond per pond 

LAPPEN (doorregen) 45 et, KAR80NADE, Schouder 35 et. 

Rib . . 45 „ (mager) . . 50 

RIBLAPPEN 60 

ROSBIEF ... 65 en 70 

BIEFSTUK 90 

Geladeerde Lever per ons 15 
Rundvet bij vleesch p r p. 30 „ Haas , . 50 
FRICANDEAU .... 55 

REUZEL 25 

SCHOUDERHAM £;„ h d a(f 30 3 pond Karb. schouder . 90 

Voor do Werkeloozen : 3 - ooormn Lappen 100 

3 „ Gehakt .... 100 
Jubileum bij de Post. Dinsdag 
1 Maart herdacht de heei A. Loos 
den dag, waaiop hij 25 jaai ge- 
leden als besteller in diens! trad 
bij de poster'jen, kantoor Zand- 
voort. Ook deze dienst is in den 
loop dei jaien sterk uitgebreid. 
De jubilaris heeft de drukke dien- 
sten des zomersgekeud mei weinig 
peisoneel, maai zijn bescheiden 
oplreden en plichtsgetrouwe weik 
hebben het hem gemakkelijk ge- 
maakt en een bieeden kling van 
vrienden doen verwei ven, wat 
bleek door de groote belangstel- 
ling aan zijn woningaaude Kost- 
verloienstraat. 

jubileum bij het Onderwijs. 

Dinsdag herdacht de heer L. 01- 
ree, onderwijzer aan school D den dag waarop hen 25 jaar ge- 
leden in Zandvoorlschen gemeen- 
(edi'enst kwam. Dé heei Olree was 
loen weikzaam aan school A aan 
den Hoogeweg, en kwam na de 
omzeiling van deze in een Mulo- 
school aan school D. Degeheele 
ontwikkeling in steik opgaande 
lijn van het Zandvoortsche onder- 
wijs heeft de jubilaiis dus mee- 
ge maakt. Het peisoneel van de 
diie openbaie scholen heeft de 
'n dag voor den heei Olieedoen 
worden tot een mooi moment in 
zijn loopbaan. 

S. D. A. P. De afdeelinh Zandvoort 
van de S D. A.P. nam met groole 
uieerdeiheid de dooi het partijbe- 
stuur gestelde resolutie aan, die 
leiddraad wil zijn om tot beslech- !|'"ï f ] 
i; 1 
;i i 
!.i 
•JJ. ! 


Il ting van de parlijgeschillen -Ie 
komen. 

Vereeniging „Dierenhulp". De 

Vereeniging „Dierenhulp" zal 
Woensdagmiddag 16 Maart een 
propaganda-bioscoop voorstelling 
voorkinderen geven in „Centraal,,, 
waarbij vijf dierenfilms worden 
vertoon I en Woensdagavond een 
voor ouderen, waar twee hoofd- 
numuiers gegeven- worden nl. het 
beroemde meesterwerk „De vier 
Jaargetijden" en Rex, het Duivels- 
paard". Toepasselijke muziek bij 
de. films wordt gegeven met de 
nieuwste uitvinding, de „Melodie- 
foon". 

Vacantie- en Gezondsheidsko- 
lonies. De door de afd. Zandvoort 
van hel Centraal Genootschap uit- 
gezonden kinderen naar Heelsum, 
kwamen Woensdag te Zandvoort 
terug met zeer goede resultaten 
van hun verblijf aldaar. Vooreen 
5 (al werd door den geneesheer 
der kolonie een verlengd verblijf 
noodzakelijk geacht om betere 
resultaten te verkrijgen. 

Plaatselijke Raad. Tot voorzit- 
ter van den Plaatselijken Raad, 
bestaande uit vertegenwoordigers 
van het Ne lerl. Vakverbond en 
de S. D.A.P. ts gekozen de heer 
P. Toeset en tot secretaris de 
heer A. J. v. d. Moolen. ÉtrololÉyn-Mflifer-Éuws. 

BEN-HUR 

Naar den roman van Lew Wallace 
Regie : Fred. Niblo. 

De geschiedenis begint met 
het verschijnen van de sier van 
Bethlehem en den tocht van Jozef 
en Marie naarde grot van David, 
als voor hen geen plaats meer 
in de herberg is ... . 

Twintig jaar later in Jeruzalem 
aanschouwt Ben-Hur den intocht 
van den nieuwen landvoogd 
Gratus en laat, geheel zonder 
opzet, een .steen op diens hoofd 
vallen. Messala, een jeugdvriend 
van Ben Uur, beschuldigt hem 
den steen geworpen te hebben 
en neemt hem en zijn moeder 
en zuster gevangen. Ben-Hur 
wordt tot de galeien veroordeeld 
en zijn moeder en zijn zuster 
worden in een onderaardschen 
kerker opgesloten. 

Quinlus Arrius, de opperbevel- 
hebber-van de Romeinsche vloot, 
wordt getroffen door Ben-Hur's 
edel karakter en beveelt, dat hij 
niet, zooals de„ andere slaven, 
vaslgeketend moet worden als 
de zeeslag begint. Tijdens het 
gevecht redt Ben-Hur zijn be- 
VICTORIA WATE 

f > ÖBÊRLAHNSTEtNl ... 

4> 
Nederlandsche Maatschappij, opgericht 1887 
DAME S ! NOC BLKEWEEK STIJGT JUKIrV OMZET. 

WAAROM dit groot succes? 

OMDAT wat ik U lever laagin prijs en hoog 
ïn kwaliteit is. U zegt hoe en waf U wilt 
hebben en ïk acal het U geven als geen ander. Oïk Vet per pond ...,..-. 
Contant afgehaald. 8 0.35 ■ VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) • bs ' Per Pond 

m Karbonade '(Schouder) f 0.25 3 

■ ,-, (Rib) .. f 35 3 

|§ „ (Haas) f 0.35 3 

Üi rricandeau ...... f 0.45 3 

Üg Lappen (mager) . . . f 40 - 3 

H Rollade ....... f 0.40 3 

m. Reuzel f. 0.20 3 pond f 0.75 
pond f 1.00 
pond f 1.00 
pond f 1.25 
pond f 1.15 
pond f 1.15 
pond f 0.50 jj VET KALFSVLEESCH (Blank) 

]j| Karbonade . . . ... . . . . per pond f 0.65 Lappen 

Borst 

Pöulet en Gehakt 
Oesters . . . . 
Biefstuk . . . . 
Fiicaiideau . . . f 0.70 
f 0.70 
f.,0.65 
f 1.~ 
f 1.— 
f 0.90 GROOTE RECLAME 
MAGEü SPEK HEERLIJKE GELÜERSCHE ROOKWORST 
met lood, reclameprijs 35 et. per pond. 

Aanbevelend, H 

Dr. Joh. Metzgerstraat 

llllllllllllllllllll! 3 pond PEKE'LSPEK (mager) ... 60 cent 
3 pond ROOKSPEK (mager) .... 70 cent 
5 pond VARKENSPOOTJES .... 25 cent 
5 pond KOP- MET OOR 25 cent 

5 pond HAMSCHIJF ....... 80 cent 

6 pond BLADREUZEL (dik) . . ... 100 'cent 
DIK NIERVET per pond .30 cent 

Ie kwaliteit RUNDVLEESCH 

1. pond 3 pond. 

"Rol (doorregen) 40 cent f 1.00 

Lappen (doorregen) . ". . ;• '35 cent f 1.00 

Gehakt . . .'. . , 40 cent. f 1.00 

• Lappen (mager) 50 cenl -f 1 .35- 

Riblappen 55 cent -.' f 1.50 

Rollade (mager) ..... 50 cent f 1.40 

Rosbief . . . . . . . . 60 cent f 1.65 

Lende of Punt . . .■': . . 70 cent . f 1.95 

Biefstuk, -Ossenhaas-. . . .. 80 cent f 2.25 

VAN E LD IK 

6 - Telefoon 416 schermer liet leven en.de Romein 
neemt den. Joodschen slaaf als 
zoon' aan. 

Een nieuw leven begint voor 
Ben-Hur, maar hij is niet geluk- 
kig,, omdat het hem niet lukt 
nadere berichten over zijn moe- 
der en zuster Ie krijgen.. Als hij 
verneemt, dat een rijk koopman 
in Ant ochië, Simónidi s genaamd, 
hem misschien over haar zou 
kunnen inlichten,- trekt hij naar 
deze stad. 

Simonides, een slaaf van het 
huis Hur, erkent zijn meesier en., 
gee.fj hem ?ijii^b.e j zj]ii_rigejn, lêuig,:, 
doch hij kan hein niet zeggen 
wat 'van zijn moeder en. zuster 
geworden- is. . 

Door Simonides leeit hij den 
Slieik- Uderiin kennen, die hem 
verzoekt zijn Arabische paaiden 
bij de groote- wedrennen te men- 
nen. Als Ben-Hur verneemt, dat 
de Romein Messala zijn tegen- 
stander zal zijn, neemt hij dit 
aanbod aan. Hij behaalt de over- 
winning en Massala verongelukt. 

Esther, de dochter van Simo- ENGELSCH SPREKEN," LEZEN 'en 
SCHRIJVEN in zes 
maanden. Correcte • 'en 
- - ~. ' __ ' beschaafde uitspraak. 

Geen School-Engelsch. Steller -dezer heeft 16 jaar onafge- 
broken onder Engelsche vlag 'gewoond. 

BSlwUÏJHLE CONDITIES '_..*'. 

Aangename Methode 

J. MEIJSTER 

•:'■■-■ ZEESTRAAT 44 nides, vindt BetiHur's moeder 
en zusier terug. Zij zijn dooreen., 
nieuwen landvoogd in viijheidge" 
.steld, maar uil de stad, daar zij 
aangetastzijt]_doormelaalschhei.d. 
Intusschen heeft Ben-Hur twee 
legioenen aangeworven om den 
beloofden Koning op den troon 
van Israël te plaatsen. Als hij in 
Jeruzalem aankomt, hoort hij een 
stem, die .hem zegt zijn zwaard 
in de scheede te steken, daar het Koninklijk van den. Koning iiièt. 
van déze aarde is. - • 

Op den Kruisweg voert Ëslher 
de" beide melaatsclien naar den 
Verlosser, die haar geneest. Ben- 
Hur ziet het wendgr gebeuren en 
kan de drie vrouwen in zijn ar- 
men sluiten. MALLE VRAGEN. Op bet kan- 
toor van de groote filmonderne-, 
mingen worden zoowel monde.-' Zwerftochten door de Natuur. LENTEBODEN 

Daar zouden we met elkaar een poosje over kun- 
nen twisten, wie. bij ons' het eerste de Leute aankon- 
digt. Den vorigen keer hebben we den kalender al 
uitgeschakeld ; die houdt zich maar elk jaar vast aan 
21 Maart. Maar wij welen inmiddels beier, aangezien 
de natuur ook nog een woordje meespreekt, en niet 
naar kalenderdatum kijkt. 

De stedeling gaat voor het eerst eens op een zon 
nigeii zoelen dag naar buiten en treil op zijn wande- 
ling de zilveren katjes van den wilg aan. Ha! „'t Wordt 
weer vooijaar" : denkt hij; maar hij heef! over hef 
hoofd gezien, dat de Hazelaar al mei zijn vooijaars- 
werk gereed is, en de Els ook reeds druk bezig is. 
Doch deze laatste twee vielen hem niet zoo op En. 
• toch is het inderdaad de moeite waard bij deze kaïjes 
even stil te staan om een kijkje te nemen in hel 
mooie leven der Natuur. Je kunt dit naluurleven niet 
beter vergelijken dan met het uuiweik van de klok; 
alle raderen moeten juist in elkander passen, t n 
einde het uurwerk goed Ie «laten loopen. 

Let maar eens op dat drietal : Hazelaar, Els en 
Wilg. Den heelen winter hingen aan de takken van 
den Hazelaar stijve rolleijes, maar in Januari reeds 
hebben ze genoeg van dien winterslaap. Ze rekken 
zich eens uit en binrren eenige dagen zien we de 
zwavelgele katjes in grooten getale hangen en bun- 
gelen aan de twijgen. Als nu de Hazelaar zijn laak 
ongeveer volbracht heeft, komt al spoedig een andere 
.Lenlebode, die we veel aan.de waterkanten opmeiken, 
n.l. de Els. Deze voelt er nu ook niet veel meer voor 
otn -zijn winlerrust (e houden, maar gaat denzelfden 
weg op. Daarop volgen meer Lenteverschijnselen en 
zoo zien we o. a. den Wilg met zijn /ilverkaljes, 
waarvan onze stedeling dacht, dat die't bewijsleverde 
van de herleving der Natuur. 

H.'l is werkelijk heel aardi- 1 , dal bediijf eens inde 
huiskamer tus'ig gade Ie slaan. Als pe dan van enkele soorten een takje in een vaasje houdt, helpt de 
kamerwarmte een stukje mee om dit vlugger te kun- 
nejr waarnemen. Bekijken we dan het Hazelaartakje 
nauwkeuriger, dan bespeuren we nog meer. knopjes 
en enkelen . dragen dan zoo'n heel klein purperrood 
pluimpje. Dit zijn de stamper kaljes. Laten we het 
maar de vrouwtjes noemen. De lange zwavelgele 
katjes zijn de mannelijke exemplaren. Als we nu even 
aan zoo'n lang katje schudden of tikken, stuift er een 
wolk van goudgeel fijn poeder in de lucht. Daar 
wacht dat roode pluimpje juist up; Komt er iels van 
dat poeder (stuifmeel) tegen het pluimpje, dan kleeft 
het daarop vast, en het slampertje wordt beviucht. 
Nu gaat in.de Natuur het werk regelmatig vooit, 
zoodat we in het najaar ruimschools kunnen profi- 
teeien van de hierdoor ontstane hazelnoten. Die wor- 
den beter gekend, dan de boomen waaraan ze groeiden. 

Wat een wonderlevenlje toch in die Natuur. Er is 
ontzaglijk veel, waar we steeds bij stilstaan. Allijd 
komen weer in dat geweldiae natuurwerk met' de 
groote vraag: „Waarom!" Juist dit „waarom" moet 
ge leeren zien. 

Zoo zien we b.v. de kaljes van Hazelaar en Els 
hangen en bungelen; terwijl die van den wilg stevig 
rechtop' slaan. Waarom? Dit moet, zooals alles inde 
Natuur, toch een doel hebben, en dat is ook inder- 
daad het geval; want wat speelt zich zoo indat 
wereldje af. 

Kijk, die Hazelaar en Els zijn reeds zoo vroeg aan 
het werk met stuifmeel maken en de «tainpers te 
bevruchten. De Wilg doet het veel later. Nu gaat het 
raderwerk der Natuur zoo mooi zijn gang. Vele bloe- 
men hebben een weinig honing. (Denk maar aan de 
witte Doovenetel, die we als kind zoo heerlijk kon- 
den uitzuigen). De houinggeur lokt het insect, deze 
gaal er van snoepen, sleepf daardoor tevens wat 
sluifmeel aan zijn lichaam mee, gaat weer naar een - 
andere bloem honig halen, strijkt onbewust langs 
stempel en eenige korrels stuifmeel blijven er hangen. 
De insecten hebben hun werk verricht en de bloem 
is tevreden. Wat zien we nu weer in die mooiê- 
geheimvolle Naluur? Hazelaar en Els kunnen in. 
Januari of Februari geen bezoek van hommel of bij. verwachlen, want 't is nog te koud om rond te vlie- 
gen. Ziezoo, denken ze, dan maar zelf doen. Ze laten; 
de bloemen (dit zijn de katjes) los hangen en gaan. 
nu met elk windst'iotje slingeren, zoodat de wolken 
stuifmeel overal heenvliegen. Nu begrijpt ee,. dat er 
op zoo'n wijze veel verloren gaal, maar licht vinden 
er enkele korrels van.de millioenerï wel hun doel. ~ ' 

De Wilg komt wat later, 't Weer wordt-zachter. 
Een hommel vliegt eens rond en nu houdt de wilg- 
zijn tak met de inmiddels geel geworden katjes als - 
een vlag stijf- naar boven, om de hommel maar -te- 
lokken. Eu dit lukt, hier ook, want we zien de hommels 
dan ook van tak tot tak vliegen. We bemerken, dus,: 
Hazelaar en Els, aangewezen 'op wind, lieten de kat- 
jes hangen. De Wilg, bloeiend in den tijd der insecten, 
liet. zijn kaljes rechtop staan. -V 

Jammer, dat hét nu le : laat is, om dat 'alles thuis 
te zien. Daarvoor moet ge reeds in December wat. 
takjes geplukt hebben. Nu is dit werk al druk aan. 
den gang in de vrije Natuur. Als. ge in de tram naar>. 
Haarlem rijdt, moet ge maar eens.; opletten, dat sliri- . 
geren en bungelen der kaljes. in de Eisen die aan de 
overzijde van de Leidschevaart staan. 

Om nog even op den Hazelaar terug te komen. 
Die heester, waarvan liet voornaamste werk reeds 
midden in deii Winter wordt verricht, stond reeds bij . 
onze eerste bewoners in groot aanzien. Het dateert 
dan ook uit dié oude tijden, dat aan de takken van' 
den Hazelaar, een wonderkracht . wordt toegekend. 
Volgens het Middeleeuwsch . bijgeloof kon men met 
de takjes water in den grond opsporen. De wichel- 
roede, was een gaffelvorinig takje van Hazelaar, dat 
gesneden moest worden in den nacht, van St. Jan, 
tusschen 11 en 12. uur, onder het uilspreken van een 
bepaald formulier. Indien mennu het takje vóór zich 
uitdroeg en het boog op éen bepaalde plaats naar 
beneden (deze buiging heet de „slag") dan wees dit 
uit, dat zich aldaar water in den grond, bevindt, 

Hetzij bijgeloof of niet, doch ook in deze tijden 
wordt nog van de wichelroede gebruik gemaakt. . '. 

A. TEUNE. MIJNHARDT's 

Zenuw-Tabletten 75ct. 
Laxeer-Tabletten .. 60ct. 
Hoofdpijn-Tabletten 60ct. 

Bij Apoth. en Drogisten 

ling, schriftelijk, ols telefonisch 
- de . malste vragen gesteld door 
mens'chén, die, van het filmbedrijf 
weinig- verstand hébben. Hieron- 
der laten wij enkele voorbeelden 
volgen, ., die in het tijdsverloop 
van een week pp hel kantoor der 
. Metro. Gold wy ii Mayer genoteerd 
werden : - 

„Dragen alle regisseurs golf- 
pakken?" 

„Wat is-dat voorkleyeriggoed- 
je, dat de octeurs op hun gezicïit 
hebben?" 

„Weet.de actrice werkelijk voor- 
ui^- wat zij in een sprekende film 
móét zeggen?" 

„Waar laat Marioj) Davies heur 
haar onduleeren ?" - 
„Zijn Greta Garbo's wenkbrauwen 
echt?" ' ■ . ■ 

„Houdt joan CrawfoJd van spi- 
nazie ?" , 

„Maar koopt Adolphe Menjou zijn 
kléeren ?" 

„Wilt U Anita Page opbellen en 
vragen of zij mij haar japon. wil 
geven, die zij in „OUR BLUS- 
HING BRIDES" droeg?" 
„Welke leefregel volgtjoan Craw- 
. ford om slank te blijven ?" v 
„Lacht Busfer Keaton' wel eens ?" 
„Kunt U William Haines vragen 
om een paar moppen voor mij op 
te schrijven om in een goed ge- 
zelschap te vertellen ?" , LEWIS STONE: 

Hij speelde in zooveel films,' 
dat hij den tel is kwijtgeraakt. Hij 
heefteen speciale manier omzijn 
handen samen te vouwen, terwijl 
hij spreekt. Let U maar eens op 
in de volgende films, waarin U 
hem ziet spelen! Hij is een harte-, 
lijk gastheer zoolang niemand aan ( 
de radio konat. Hij bezoekt nooit : 
officieële. partijen, premières enz. 
in:.Hollywood. Hij heeft een klei-, 
nen uitgelezen kring vrienden. Hij 
reed met een van de eerste auto's" 
in Hollywood in den tijd, dat de" 
maximum snelheid binnen de stad 
óp 15 K.M. per uur was vastge- 
steld. Zijn vrijen tijd brengt hij 
meestal door op zee. 
Boek- en Kunstdrukkerij 

C. VAN DER MIJ E 

BRUGSTRAAT I - TELEFOON 27 

LEVERT NET EN BILLIJK 

alle soorten DRUKWERK 

zooals : 
Kwitantie's, Nota's, Briefpapier, 
Briefkaarten, 'Circulaires, Biljet- 
ten, Rouwcirculaires, Rouwkaar- 
ten, Visitekaartjes, enz. enz. 

Vraagt Prijsopgaaf lspoor's-möIISö 
GEEN ABUIS 

J. H. VAN KEULEN 

Diaconiehuisstraat 24 

is door «Je Firma „PHILIPS" 
officieel aangesteld als 

REPARATEUR 

van „PHILIPS" RADIO-APPARATEN enz. 

Het is nu niet meer noodig 
DEFECTE APPARATEN naar 
de fabriek op te zenden, daar 
ze op ON25E WERKPLAATS: 

9 DIACONIEHUISSTRAAT 9 

Telefoon 173 Telefoon 173 

GEREPAREERD WORDEN. Reeds weder ontvangen een groote partij 

ZIJDE-, PITRIET- en GLAS-Ornamenten. 

Bovendien EIKEN SCHEMERLAMPEN 

met Sluierdoeken enz. enz. 

Koopt nu alleen „PHILIPS" LAiVIPEN bij 

bovengenoemde Firma, dan pas heeft 

U Uw • voordeel gevonden 

in de HUISHOUDING. Belangrij kCrisisbericht 

Om de PLUIMVEETEELT te 
steunen zijn bij mij disponibel: 

Bertel's Crisis-Kunstkorrels No. 1 
voor f 4.50 de 50 K.G, a contant. 

"."'"" ' ' '~ "'AANBEVELEND, ~" --. 

P. L. VAN ANDEL 

GRAANHANDEL 
HAARLEM. 

Appartementen 

voor de verhuur, kunnen met een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluistering leiden tot 
extra inkomsten. 

Voor verdere inlichtingen brieven onder 
lett. G. 896 bureau van dit blad. 

Ik wij Sanatogen gebruiken 

totdat mijn Zenuwen 

beter zijn 

Als het werk meer inspanning kost dan vroe- 
ger, als ge spoediger vermoeid zijt en kleine 
tegenslagen U prikkelbaar maken, neem dan 
het vaste besluit Uw lichaams- en zenuw- 
krachten te sterken met Sanatogen. 

Sanatogen voert juist die stoften toe — phos- 
phor en albumine — die noodig zijn om de 
cellen van bloed en zenuwen te voeden, 
waardoor ge Uw vroegere weerstandsver- 
mogen in korten tijd terugkrijgt. 
De bekende Berlijnsche Prof. Dr. Eulenburg 
schreef dan ook: 

„Ik schrijf Sanatogen meer en meer voor, om- 
dat het zonder uitzondering op den langen 
duur goed verdragen wordt en snel en deug- 
delijk tot de toeneming der krachten en 
algemeene beterschap bijdraagt". 

Koop nog heden een bus Sanatogen en ge 
zult U weldra sterker en gezonder voelen. ZANDVOORT 

OPENBARE VRIJWILLIGE 
VERKOOPING 

wegens steifgeval. 

Mr. J. A. DE LA HAYZE, 
Notai is te Heemstede, zal 
op Woensdag 9 Maart 
1932, run. 2'/i uur, in Hotel 
„ZOMERLUST",a d. Koster- 
straat te Zandvooit, publiek 
veikoopen : 

Het WOONHUIS, met 

aangebouwd Zomerhuis, 
houten schuur en erf, 
a. cl. Spoorstraat no. 10 
te Zandvoort," groot ± 
1.11 Are, bevatt. 2 kamers, 
keuken en zolder. Voor- 
zien van a as , watci en 
electriciteit. 

Betaling : vóór of op 20 Api il 
1932. Aanvaard.: in eigen 
genot na betaling. Bezfchf. 
Dinsd. en Dond. 2 — 4" uur. 
Nad. Inlicht, ten kantore 
van gen. notaris, Raaclluiispi. 
13, Heemstede. JOHAN KOK 

29 OROOTE KROCHT 29 

Sigaren van 4 tol 15 ets. p. stuk 
'Sigaretten „10 „ f 1.30 p. doosje 

TABAK: LIEFT1NK, VAN 

NELLE, D.E., van ROSSUM, 

DOBBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE STER. 

Depot: Hoopij's WIIIHMD EL 

Piet Heinstr. 12 Haltestr.55 

GANSMER & Go. 
Elecir. San ede rij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- en Diaaiwerk 

Adverteert 

in 
dit blad! 

DEZE WEEK' 

Recordprijzen ! 

Wegens de thans zoo lage Pondenkoers zijn' 
wij in staat U onze artikelen aan te bieden! 
tegen MP"" x on gekende 1 a g e .p r ij z e n.' 

Bijvoorbeeld : 

10 Scheermesjes Kingsford .... 23 cent' 

Eng. Lavendelzeep 19 „ 

Zakkam 4 „ 

Flesch Brillantine '. 17 „ 

Diverse Tandpasta's vanaf 9 -„ 

Pond's Crème, 2 tubes - 6 „ ' 

Star Scheerapparaat . ., 9 „ I 

Doet Uw voordeel ! 

Dit zijn werkelijk Recordprijzen. 

D. G. W. 

|| KERKSTRAAT 23 || In de behang 
piakmeel KASTPAPIER - KASTRANDEN i 

j METERPANDEN - PMSES . j 

g enz, enz. \ 

\ PRIMA GEPERFOREERD CLOSETPAPIER f 

J 3 ROL 20 CTS. J 

j HUURBILJETTEN - HUURCONTRACTEN | 

I Verkrijgbaar in de I 

j Eerste ZAÜDVOORTSCBE f 

| PüPiOtilJIRlDEL . ! 

I Swaluëstraat 4 5 ZANOVOORTSCHE HGUTHANDEL 

is 
Ruwhout in alle maten 
Geschaafd Hout in alle soorten 

Divan- en Tafelpoofen vanaf 25 cent 
Sierlijstjes per meter vanaf 3'/2 cell t 
Satijnnoten Hout alle maten 

Eilcen Triplex, één-- en tweezijdig . 
Reclame Triplex, 125 bij 1 M., 60 - 75 cent' 
Carbolineum 16 cent per liter , 

Eternit, giijs en rood ' - 

Weei voorradig Triplex, 60 bij 40 c.M., 15 cent per plaat. 

ONS DEVIES 

PRIMA KWALITEIT — BILLIJKE PRIJZEN 
LET OP HET JUISTE ADRES 

Westerparkstraat HET ADRES vooi* Uw E. KONING 

Swaluëstr. ÏO Pakveldstr. 23 

HUIS-, LETTERSCHILDER . 
er» GLAZEMMAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapïeren 

ENGROS — ENOETAÏL N. C. TEN BROEKE 
Zaterdag 12 Maart f^S3 /jjv 32ste Jaargang IWo. 40 ZAND VOO RTS CHE 

Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemeente 

*-* maar f-icci/ticc-i c n a r\r» a ctcai ■ ■ ict 
MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT' en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij voormtbetalwu te voldoen 

Gedurende liet gi*huole iaai ƒ 3.60 

„ „ BiiÜHeizoiMi 11 2. — 

' „ „ WintuiHci/.oi'ii „ 2. — 

AfnotiiWlijke (iiimniciM ... Ö.lö Directeur-Redacteur: ü. VAN DER MIJE 
Trekt Umetaen watyedersecht, 
Maer doet, dat blllyk is en recht. Dit blad is verkrijgbaar bij: A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W.J.LORENZ, 
Boekhandel, Haltestraat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burg. 
Engelbertsstraat 11 ; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Haltestraat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Oroote Krocht 34. Advertentiën van 1-6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Sureau : Ü3*ugsfff a aat I TeBef. 27 Stoomwasscherij ^HÖLLMIIl HET ADRES VOOR DE BETEREWASCI 
J. H G. WEEN9NK ~ TELEFOON 287 Wmmi 
STADSSCHOUWBURG 

HAARLEM 

Zaterdag 12 Maart, 8 uur 
HET SCHOUWTOONEEL 

Een Man van Geld 

Blijspel in 3 bedrijven door 
Beda en KIe mens. 

Dinsdag 15 Maart, 8 uur 
Gemeente-Volksvoorstelling 

door de 
K. V. Het Nederlandsen Tooneel 

De klop op de öéur. j PLAATSELIJK NIEUWS j 

Ker,k enj/rede. Donderdag- 
avond 17 Maart a.s , des avonds 
8.15 uur, houdt „Kerken Vrede" 
in het Kerkgebouw, Brederode- 
straat, een openbare vergadering. 
Spreker is A. K. "Kuiper uit Am- 
sterdam met het ondeiwerp: 
„Onze verantwoordelijkheid te- 
genover het oorlogsvraagstuk". 

Tooneelvereen. „Phoenix". 

Als '4e -_n voorlaaiste voorstel- 
ling in dit seizoen geeft de 
Tooneel vereenia ing „Phoenix" 
Zaterdagavond 19 M larl a.s. in 
Gebouw „Centraal" een Tooneel- 
stuk in di ie bedrijven n.1. „Een 
Moedei" door Cor Hermus. 

Als gewoonlijk hebben de 
Leden recht tot introductie. 

(Introducé's belalen per pers. 
f 1.50, plus belasting) en zal er 
na afloop " gelegenheid voor 
Dansen zijn. 

Gemeentelijke Badinrichting. 

In de week van 29 Februari tot 
en met 5 Maart 1932 zijn 40 
Kuipbaden en 302 Douchebaden 
genomen in Gemeentelijke Bad 
inrichting, gebouw Gemeente- 
bedrijven. 

127j,-jarïg-jubilé eerw. zusters 
van Huize „Sterre der Zee". 

Den' 6en Maart 1932 vierde- de 
R. K. Parochie het 12^-jarig feest 
van de'komst der Zusters. Zon- 
dagmorgen kou men ai aan het 
luiden der klokken bemerken dal 
er iels "bijzonders gaande was. 
De H. Mis van 10 uur werd op- 
gedragen tot intentie der Eerw. 
Zusters die door bruidjes voor- 
afgegaan de Kerk binnenkwamen. 
Het /.angkoor voerde hierbij uit 
een 2 stemmige Veni Crealor van 
Böhlmer- en de 3-stemmige Mis 
van" Elberl Fransen, terwijl de 
4-stemmige Tantum Ergo van 
Gaspers het geheel besloot. Onder BÏÏÏC K C HRËWLET 

Qebr. C. & H. VAN DE QEER 

BREDEDERODBSTRAAT ÏO 

Stalling - Reparatiën 

Garage geheel centraal verwarmd 

XELEFX>OISI IS / TELEFOON 88 lllllll ■II! Gemeente GasUtsüiijf ZANDVOORT „SUNHOT" Warmwateiljoiier 

(voor meerdere tapplaatsen) Prijs 


.12 mnd. 


Prijs 


24 mnd 


* 


Prijs 


termijnen 


termijnen 


180 


Liter 


f 


200.— 


f 


16.67 


f 


8.34 


135 


is 


u 


180.— 


» 


15.— 


Jl 


7.50 


90 


jj 


tj 


150.- 


» 


12.50 


ï» 


6.25 


55 


ïj 


)t 


135. — 


>t 


11.25 


>> 


5.63 Warmwaterdrukautomaat 

Prof. JU N KERS (voor meerdere tapplaatsen) 

Prijs 12 mnd. Prijs 24 mnd. 
Prijs termijnen termijnen 

f 150.— f 12.50 f 6.25 | „HERALD" Electr. Waschmachines | 

m verwarmd door GAS, compleet met WRINGER m Prijs- 

f 210.— Prijs 12 mnd. 
termijnen 

f 17.50 Prijs 24 mnd. 
termijnen 

f 8.75 m Inlichtingen Groote Krocht 10 m f ■■lil lllllll de H. Mis complimenteerde de 
Zeer Eerw. Heer Pastoor C. 
Wijnker na zTjn piedikalie de 
Eerw. Zusters, terwijl de Zeer 
Eerw. Heer Rector door aanwe- 
zig te zijn van zijn belangstelling 
blijk gaf. 

Na de Ho >gmis werd in de 
mooi "versierde zaal van het patro- 
naat aan de vereenisringen en 
verder belangstellenden gelegen- 
heid aangeboden om ook- hun 
belangstelling te toonen. Hier werden zij verwelkomt 
door een meisjeskoor die in een 
toepasselijk lied te toewijding der 
Zusters bezongen, waarna de 
jongejuffr. Visser in een keurig 
gedicht de Zusters toesprak. 

Als eerste spreker trad de Zeer 
Eeiw. Heer Pastoor weer naar 
voren en gaf in een kort overzicht 
het weik van de Zuster weer, 
o a. werd het onderwij ■< en zieken- 
verpleging als voornaamste onder- 
deelen genoemd. Laat Uw wagen 
vakmenschen repareeren 

bij de 

„RINKO" Garage - Telei 224 KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

25AIVDVOORT 
Groote Krocht 37 - Telefoon 355 
Uitsluitend Iste klas kwaliteit frfOLLANDSCH 
RUND-, KALFS- en VARKENSVLEESCH 

Runrïvleesch Varkensvleesch 

per pond per pond 

LAPPEN {doorregen) 45 et. KARBQNADE, Schouder 35 et, 

„ (mager) . . 50 „ riö , , 45 

RIBLAPPEN 60 ,; HaaQ , n " 

R0SB1EF ... 65 en 70 „ m JL n]] HaaS ' ' D " " 

BIEFSTUK 90 „ FRIGANDEAU 55 „ 

Geladeerde Lever per ons 15 „ REUZEL 25 „ 

Rundvetbïjvleeschp, p. 30 „ SCHOUDERHAM Sö^ a,f 30 „ 

3 pond Karb. schouder , 90 
VOOr de WerkBlOOZen ! 3 „ Doorregen Lappen 100 

3 „ Gehakt .... 100 

LAMSVLEESCH (doorregen) 4 pond ff f.00 

Karbonade per pond 30-35 et. 

Bout „ „ 50 „ A. SERNE, 
TELEFOON 120 Ook het Gemeentebestuui was 
aanwezig en de Edelachlb. Heer 
Buigemeesler sprak namens het 
Bestuur eenige hartelijke wooi- 
den, vooial legde hij den nadruk 
op het bevorderen van de lucht 
bij het ondeiwijs en de onbe- 
perkte arbeidstijd der Zieken- 
zusters met liefde gegeven. 

Hierna spiak de heer L M.N. 
Geers namens de Feestcommissie 
die voor deze gelegenheid was 
samengesteld. In een gloedvolle 
jede schetste spreker de arbeid 
van de Zusters en bood tenslotte 
het model van het H. Hartbeeld 
aan de Zusters aan, waarvan het oiigineel als levensgroot beeld 
in den tuin van het Zusterverbiijf 
„Sterre der Zee" zal woiden 
opgelicht. 

De heer Polman, als ceremo- 
niaiis, kondigde de volgende 
spreker aan. 

Namens de R.K. Middenstan- 
ders wenschte de heer Slegers 
en de Parochie en de Zusters 
geluk met het 12^-jarig feest. 
Ook deze spieker schetste in het 
kort de krachtige arbeid der 
Zusters en vertolkte de dank- 
baarheid van de vaders en moe- 
deis vooi de toewijding aan de 
kinderen betoond. Ook de Zieken- Ij 

lü l'lil ENGELSCH SPREKEN, LEZEN en 
SCHRIJVEN in zes 
maanden. Correcte en 
beschaafde uitspraak. 
Geen Sehool-Engelsch. Steller dezer heeft 16 jaar onafge- 
broken onder Engelsche vlag gewoond. 

BïtwLiaKE CONDITIES 
Aangename TVletSiode 

J. M E IJ S T E R 

ZEESTRAAT 44 zustei kiceg haar deel. 

Vervolgens spiak de heei 
Slegeis namens het R.K. Zang- 
koor. In eenige geestige woor- 
den schetste hij de samenwei- 
kiug in den zang bij de kerkelijke 
plechtigheden en besloot 7ijn 
gelukwensen met de bede, dal 
dat samenwerken tenslotte in den 
Hemel mocht woiden voortgezet. 

De heei Molenaai, als voo*- 
ziltei van Maatschappelijk Hulp 
betoon, gaf in een kernachtige 
lede van zijn aanwezigheid blijk. 

Hierna weiden de aanwezigen 
toegelaten om de Ecrw. Mo?iler 
en de Zusters tecomplimenteeren, 
waarvan een ruim gebruik weid 
gem.'akt. 

Het Gasbedrijf. Als curiosi- 
teit deelen wij onze lezeis mede, 
dat vanaf de oprichting van het 
Gasbedujf 1922 tol heden dooi 
het bediijf 987 gaslo'stellen 
werden veikocht 

Het 1000ste gastoestel zal één 
dezer dagen wel verkocht worden. 

De gemiddelde verko pswaai- 
de der verkochte toestellen be- 
draagt ongeveer f50 — pet stuk. 

In totaal is dus dooi de Zand- 
voortsche ingezetenen voor + 
f 50.000. — aan gasappaiaten in 
gebruik. 

In 1931 werd alléén reeds 
voor f 10 000 — veikocht! 

Het „Alles Eleclrisch" is dus 
heel mooi „Als Gas er niet was". 

Spreekuur. De Wethouder van 
Onderwijs en Sociale Zaken houdt spteekuur op. Woensdag 
a.s , des avonds 8 uui in hel 
Gemeentehuis. 

De weg Plan Noord. Zandv 
Holel- en Teirein Maatschappij 
heeft aan de gemeente beiicht, 
dat de maatschappij haar gedane 
toezegging wat betreft toegang 
van haar teneinen vooi een weg, 
intrekt en geen grond zal afge- 
ven, zoolang zij m de bouwiei- 
reinbelasting blijft aangeslagen. 
De Maatschappij zal thans over- 
wegen, of liet voor haar zin heeft 
vooit te gaan om den' dooij;ang 
ovei haie teneinen voor bewo- 
neis van Plan Nooidveider kos- 
teloos open te houden en zal waar- 
schijnlijk tot afsluiting overgaan. 
Deze lei reinen zijn voor het pu- 
bliek als wandelpark opengesteld 
tegen een zeer luttel bedrag, waai- 
van de totaalopbi engst geheel en 
uitsluitend vooi duinbeplanting 
en onderhoud woidf gebezigd. 

Naar aanleiding van di; schrij- 
ve i meenen B en W., dat het 
aanbeveling verdient de u (voe- 
ring van weikzaamheden, betref- 
fende het aanleggen van een Plan 
Noord, op de genoemde gronden 
op te schorten. _ SpPOeteil komen vroeg in 
het voorjaar, koop tijdig een pot 
Sprutol. Bij alle Drogisten. 
Pol 90 et. Tube 50 et., Zeep 60 et 
DAMES! 
BSSSSSm^gSffig Verkeerslessen van den A.N.W.B. 

Ie Les 

Steek den rijweg loodrecht over! ' 

De eerste les behan- 
delt hel aversteken van 
een drukke straat. 

„Steek den .n'jweg 
loodrecht ovei" is het 
onderschnft van dit zegel 
en de afbeelding vertoont, 
hoe onbezonnen Pietje 
het veikecrd en hoe 
slimme Jantje het goed 
doet. 

Bij deze eerste les kan 
het Uiud eraan worden heiinuerd, dat de rijweg bestemd is voor 
auto's en fietsen (tenzij er voor de fietsers een afzondei lijk rijwiel- 
pad is, want dan hooien ze daar thuis) Het tiottoir is voor de 
voetgangers. Daar loopen ze veilig en dreigt geen gevaar. Toch 
moet de wandelaar ook wel eens op den rijweg komen als hij de 
slraat moet oveisteken en nu is hel de kunst om dat goed en 
veilig te doen. 

Moeilijk is dat niet, maar je moet goed opletten. 

Op het rechter plaatje doet Jan hel goed. Hij steekt recht over, 
dat is de kortste weg. Het is ook de veiligste weg, want Jan kan 
nu naar links en rechts uitkijken, of er ook een auto, of een kaï, 
of een fiets aankomt. Hij heeft al uitgekeken vóórdat hij oveistak. 
Eeisl heeft hij naar links gekeken, omdat van dien kant het eeisl 
gevaar dreigt. Weet ue waaiom? Het is gemakkelijk te onthouden : 
omdat alle veikeei de rechtei zijde van den weg houdl. Dat is de 
grondwet van hel veikeei. Die giondwel moeien allen-gord kennen 
en dat is gemakkelijk genoeg want ze besta'it maai uil 2 wooi- 
den : „Houd rechts". Daarom moet ge eerst naar links kijken en 
tijdens het oveisteken naai rechts, vvanl dan ziet ge het veikeei, 
dat van den andeien kanl komt. 

Piel op het linkerplaalje doet dat niet die blijft maai naar links 
kijken en ziet den auto niet, die op hem af komt. Pet maakt dus 
twee fouten. Zijn eeisle fout is, dal hij schuin oveisleekt en dus 
den weg naar den overkant noodeloos ver engt en zijn tweede 
fout is dat hij niet tij lig naar rechts kijkt en daaidooi gro tte 
kans loopt overreden te wolden. 

Steek dus den rijweg loodrecht over en kijk, vóó dal je over- 
steekt, eerit naar links, of de weg vi ij is en dan naar iechl> of 
er tijdens hel oveisteken geen gevaar nadert. En als dat onvei 
wacht uadeit, vlieg dan niet terug, maar blijf liever kalm slaan 
lol het gevaa> vont hij is en ca dan rnslia vprrier NOG ELKE WEEK STIJGT VI IJ IX OMZET. 

WAAROM, dit gróót succes? 

OMDAT wat il* U lever IaȎ in prijs en hoog 
in kwaïïteit ïs. U zegt hoe en wat U wilt 
hebben en »R xal het U geven als geen ander. 

Diïc Vet r»er pond f 0.35 

Contant afgehaald. H VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) Per Pond 

Kaï bonade (Schoudei ) f 0.25 3 pond f 75 

(Rib) f 35 3 pond f 1 00 

, (Haas) f 0.35 3 pond f 1.00 

Fi icandenu f 45 3 pond f 1 .25 

Lappen (magei) ... f 40 3 pond f 1.15 

Rollade f 0.40 3 pond f 1.15 

Reuzel f 0.20 3 pond f 50 VET K\LFSVLEESCli (Blank) 

Kaï bonade pe.- pond 

Lappen „ „ 

Boisi , ,, 

Poulel en Gehakt „ „ 

Oesteis ,, ,. 

Biefstuk „ ,, 

Fi icandenu '. . . „ ""„ f 0.65 
f ,0.70 
f 0.70 
f 0.65 
f i.— 
f 1.— 
f 0.90 HEERLIJKE GELDERSCHE ROOKWORST 
met lood, reclameprijs 35 et. per pond. GROGTE RECLAME 
MAGER SPEK 
1 Dr. Joh. Metzgerstraat 6 3 pond PEKELSPEK (mager) ... 60 cent H 

3 pond ROOKSPEK (mager) .... 70 cent H 

5 pond VARKENSPOOTJES .... 25 cent H 

5 pond KOP MET OOR 25 cent m 

5 pond HAMSCHIJF 80 cent ü 

6 pond BLADREUZEL (dik) .... 100 cent ' H 
DIK. N1ERVET per pond 30 "cent - j| 

Ie kwaliteit RUNDVLEESCH . §§ 

1 ,pond 3 pond Ij 

Rol (doonegen) 40 cent f 1.00 j§j 

Lappen (doonegen) .... 35 cent t 1 00 1=1 

Gehakt 40 cent f 1.00 m 

Lappen (mager) 50 cenl f 1.35 §jj 

Riblappen 55 cent f 1.50 §1 

Rollade (mager) ...... 50 cent f 1.40 H 

Rosbief 60 cent f 1.65 H 

Lende of Punt 70 cent f 1 95 H 

Biefstuk, Ossenhaas . . .80 cent 1 2.25 jj| 

VAN ELDIK I 

Telefoon 416 ■ 
Bescherming Van Het Duin. 

De arbeidsgemeenschap der 
Woodbrookers heeft Ie Bentveld 
gebouwen, dienende lot huisves- 
ting van hen, die de cursussen 
en weekeinden der Atbetdsge 
meenschap bezoeken, teiwijl de 
teireineu gelege'nheid bieden van 
van het mooie Hollandsche düin- 
landschap te genieten. 

De Aibeidsgemeenschap wendt 
zich nu tot den laad niet het ver- 
doek maatregelen te nemen om 
aan deafgravingen in het duin en 
deschendingvan het natuui schoon 
paal en perk te stellen. 

Zandvoortsche Bestuurde s- 

Bond. De Zandvoortsche Bestuur- , 
deisbond bericht aan dengemeen- 
leiaad, dat hij tot zijn vei wonde- 
ring nog niet heeft bemerkt, dat 
de' steunuilkeeiiugen voor de 
weikloozen zijn verhoogd, wat 
toch besloten was in de Raads- 
zitting van 5 januari, waar het 
adres van den Bestuurdeisbond 
"dienaangaande na uilvoeiige be- 
besprekmg ui iprincipe en naar 
de hoofdzaken werd aangenomen. 
Adressant verzoekt alsnog de vci- 
hoogde uftkeeringen te strekken. 

De Forensentreinen. In de 

memorie van Antwoord aan de 
Eerste Kamer betreffende de Wa- 
terstaatsbegrooting lezen wij : 

Het forensenverkeei van de 
badplaatsen Zandvoort, Noord- 
wijk, Katwijk en Scheveningen 
met Utrecht is van geringe betee- 
enis ; in veiband met den gioo- 
ten afstand kan worden verwacht, 
dat dit forensenverkeer niet groot 
genoeg zal kunnen woiden om 
daarvoor speciale treinen in te 
leggen. 

Indien trein 2304 (Zandvoort V. 
7 23, Amsteidam CS. A. 7.59) zou 
moeten gaan aansluiten op trein 
303 (V. 7.56), zou eetstegenoem- 
Irein 1 1 minuten vervi oegd moeten 
woiden; dat is cchlei niet moge- 
lijk wegens de ligging van trein 
1014 (AmsteidamCS A. 7 44), 
die niet gewijzigd kan worden. 
Bovendien zou het 11 minuten 
vei vroegen van lrein 2304 in sliijd 
zijn met de belangenvan de vele 
naai Amsleidam loco reizende 
forensen. 

De treinverbindingen tusschen 
^Zandvooit en Haarlem zijn zoo- 
wel 's zomers als 's winters vooi 
het vcikeei voldoe 'de gebleken. „J. C. G." De afdeeling Zand- 
vooit van de Jongelieden Chris- 
len Geheel O jithoudersbond Jioopl 
op 10 Maart een propaganda a 
vond te houden. in „Zomeilust". 
Ds. Punselie uit Leiden zal spre- 
cen Opgevoerd wordt het too- 
n2elstukje„HeieivanColumbus u . 
Verdei vei meldt het programma 
nog zang, muziek en declamatie. 

Openbare Vergadering. Woens- 
dag 16 Maait spreekt voor de 
S.DA.P. in zomeilusl de heei J 
Matlhijsen over : Socialisme, Com- 
munist!^ en Fascisme,,.^ _ „ , 
"De Zangvereenigihg de"Slem] 
des Volks verleenthaar'niedewer- 
kmg. - 

Scholenbouw. Naar aanleiding 
van, het veizoek van Bloenuu- 
daal's gemeentebestuur aan het 
Zandvoortsche om adhaesie te be- 
tuigen aan een adres aan de re- 
geeiing, waarbij aangedrongen 
wordt maatregelen te nemen om 
tot beperking van scholenbouw te 
komen, rteelen B. en W. van 
Zandvoort mede, dat zij geen mede- 
dewerking wenschen te verleenen 
bij deze meer en meer inzwang 
komende gewoonte adhaciebe- 
luigingen te verzoeken bij een of 
andei adres. 

Binnengekomen gelden voor 

het Plaatselijk CrHs-Comité- 

tot 1 Maart.. Tooneelavond „Phoeuix" 


f 55.18 


Amblenaren Gemeente 


18 75 


Feestavond Zaudvoort- 
Voelbalvcieeniging . 


9.66 


Ondeiwijzers Minasch. 


10.- 


„ Wilhelmiiiasch. 


10 — 


Veilolinir Zandv. Han- 
delsvereniging . . 


115.30 


Wèkelijksche Giften. r . 


-17.75 


Maindelijksche .Giflen . 


161.50 


Giften in eens . . . 


890.63 


Saldo vonge* opgave 


1 1 57.09 


f 


2445.86 

Hel Iwecde album in de serie 
.Zweiftociiten dooi ons land" 
— Ulrcchl — uilgegeven door de NV. Koek en Beschuiifabriek 
v/n G. Hille & Zoon, Zaandam, 
verscheen ui November van het 
vorige jaai. Was het eersle album 
„Geldeiland" mistekend geslaagd 
Ie noemen, „Uiiechl" wint hef 
nog in vele opzichten. 

De schrijvers, Jan Feith en 
Ch. Gl. Behrens, de schilder, 
Bernard van Vlijmen, zij allen 
hebben hun beste krachten ge- 
geven, gestaald door tie,groole 
waardeering, die zij" voor hun 
eerste werk hebben gevonden. 
■ „Na Geldeiland, alleieerst het 
Slicht*- een , begiijpelijke, keuzee 
zoo zegt JJlrecht's Burgemeester 
Dr. J. P. Fockema Andieae in 
zijn woord vooraf En hij gaat 
voort: 

„De provincie Utrecht biedt - 
waarlijk ook aan natuurschoon 
zeei veel, en wat haar zoo aan- 
trekkelijk maakt is, dat zij vol 
afwisseling is: de Zuiderzee in 
het Noorden, bouwlanden en 
heidevelden in het Noofd-Oosten, 
bosschen in het Oosten, de Vecht 
met de Loosdrechlsche plassen 
in het Noord-Westen, weilanden 
in het Westen, de Lek met haar 
dijken in het Zuiden. Niet ten 
onrechte diaagt een deel der 
provincie den naam van de 
Stichfsche lustwarande en de 
vele, len deele zeer oude, schil- 
derachtig gelegen kasteelen, 
laten niet na, indiuk op den 
toerist te maken". 

Op weikelijk boeiende wijze 
verhalen de schiijvers van hun 
omzwervingen, die bij den lezer 
het verlangen opwekken om te 
doen als zij, om te trekkenj'n de 
natuur. 

De schilder zwieif met even 
groot enthousiasme rond en legde 
de mooiste plekjes op zoo'n 
wijze vast,' dat elk plaatje een 
lust voor hel oog is geworden. 
Waarlijk, de uitvoering, laat niets 
te wenschen over, waartoe de Ik heb ondervonden dat hel goed is 
om een of twee maal per week des 
avonds het gelaat een paar minuten 
met Purol te masseeren, waarna ik de 
gewoonte heb de niet in de huid ge- 
drongen Purol met een zacht doekjo 
af te vegen. Deze eenvoudige behan- 
deling geeft op den duur aan de huid 
een bijzonder' zachte en mooie teint. 


STILLES 

Het afdoende middel tegen HOEST, VERKOUDHEID en alle 

aandoeningen der slijmvliezen. 

Prijs per aluminium kokertje 60 cent. 
di likkers Joh. Enschede & Zn. 
hetjiunne bijdioegen. 

Behalve wandel- en fietstoch- 
ten, werden thans ook water en 
autotochten opgenomen, terwijl 
het achterin liet album aange- 
brachte register het naslaan nog 
meer vergemakkelijkt. 

Geïnspireerd door de uitgave 
„Gelderland", hebben vele deze 
provincie als doel van hun zwerf- 
tochten gekozen, waarbij hel 
album, de kaart en de aangege- 
ven tochten hun goede diensten 
hebben bewezen. Dilwoidtvooi 
„Utrecht" nog practischer, daar 
de kaart met de gedetailleeide 
tochten thans apart verkiijgbaar 
is, in een handig opvouwbaar 
formaat. 

Het lijdt geen twijfel of ,.Ut-' 
recht" zal evenals zijn. voorga u-* 
ger een eervolle plaais gaan in- 
nemen in tallooze boekenkasten ! OE SCHATTEN DER AARDE. 

Tweede^ Afdeeling. 
Ertsen en Metalen. 

Als vervolg op de reeks der 
bekende plaatjes-albums, die ver- 
krijgbaar zijn tegen inzending der 
bonnen van Niemeijers Tabak is 
thans het vervolg verschenen op 
he eerste deelije van „Schatten 
der Aarde", waarin steenkolen en 
zout behandeld werden. 

In deze leerrijke uitgave is de 
tekst op orgineele wijze door Frits 
van Rjalte verzorgd, die dwergen 
en kabouters in zijn verhaal laat 
optreden, welke het bestaan en 
de eigenschappen van deze schat- 
ten aan de meuschen bekend 
maken. Het lijkt ons de moeite 
waard bonnen op te sparen om 
dit album met 120 plaaijes in be- 
zit te krijgen. Metro-Goldwyn-Mayer-nieuws. VAN ROMAN TOT 
GELUIDSFILM. 

„Ben Hur" de film naar het 
bekende .boek van Lewis Walla- 
ce, waarvan milloeunen exem- 
plaren over de geheele wereld 
verkocht zijn wordt thans uitge- 
bracht in geluidseditie. Wij ge- 
ven lezer hierbij een interessante 
vergelijking van een zelfde scène 
zooals de schrijver het in zijn 
boek beschreef en zooals deze -in het draaiboek verwerkt werd. 
De aanhaling uit het boek is over- 
genomen uit de Nederlandsche 
vertaling, uitgegeven door de N. V. 
Uitgeverij P.D. Bolle te Rotterdam. 

HET BOEK : 

.... verstond hij hen nief, 
of kon hij niet sneller rijden ? 
Reeds naderden zij den iweeden 
paal en nog was hij in de ach- 
terhoede. 

Om den laatsten draai te ma- 
ken begon Messala de teugels 
van de link-sche paarden aan te 
halen, heldeen natuurlijk hun 
vaart een weinig verminderde. 
Hij was vól moed. "Aan meer dan 
een altaar had hij geloften ge- 
daan. Rome zou ook nu zege- 
vieren. Slechts zeshonderd voet 
tusschen hem en roem, i ijkdom, 
bevordering, bevrediging _van 
wraakgevoel ! 

' Op dat oogenblik zag Malluch 
van de galerij hoe Ben Hur zich 
voorover boog en de teugels 
vieide. Hij klapte met zijn lange 
zweep, en klapte nogmaals en 
nogmaals. Hoewel hij de ver- 
schrikte dieren niet raakte, was 
in dat geluid toch iets, d'it ze 
vooruit deed springen en voorl- 
vliegen als een pijl uit den boog. 
Met een sprong waren zij den 
Romein op zijde. 

Messala, juist genaderd aan 
het gevaarlijke punt, hoorde iets 
verdachts, maar durfde het hoofd 
niet omdraa-en om te zien wat 
Ben Hur in den zin had. Het 
roepen en schreeuwen van het 
volk maakte hem niet wijzer. 
Boven alles uit hoorde hij eene 
stem vlak naast zich, en dat was 
de stem van Ben Hur. In hel 
Arameensch, de taal van den 
Sheik, riep hij zijn Arabieien toe: 
Voorwaarts Rigel 1 Vooiuit Atair ! 
Hoe nu,Antares! Blijf je achtei ? 
Oho, Aldebaren ! Vlugste van 
allen! Ik hoor het gezang in de 
tenten ! Ik hoor de kinderen zin- 
gen van Rigel, Atair en Antares, 
van Aldebaren en van de victo- 
rie! 'en het jubelen heeft geen 
eind. Goed zoo! Morgen huis- 
waarts ..... naar de zwarte 
tent . . . ons thuis! Voort Anta- 
res! de-meester wacht je ! . . . 
Het is geschied ! Haha ! Haha ! 
De trotschaard is gevallen. Hij, 
die ons griefde, ligt in 't stof! 
Ons de glorie ! Ons de roem ! 
Gedaan het werk - soho! slaat! 
rust ! 

Snel en eenvoudig was alles 
ia zijn werk gegaan. Messala 
had bijna den draai om den eindpaal volbracht, toen Ben Hur 
met zeldzame vaardigheid zijn 
kunststuk volbracht. 

Om den Romein voorbij te 
komen, moest hij de baan ovei- 
steken en wel in de kortst moge- 
lijke lijn. Het publiek begreep 
zijn voornemen. Zij zagen hem 
het teeken geven, en waren ge- 
tuigen van het gevolg: de vier 
vlak naast Messala's buitenste 
wiel . . . Ben Hur's binnenwiel, 
d e het pakte . . . een luid ge- 
kraak, zoo luid dat allen in den 
circus het hoorden en er van 
ontstelden ... en de wagen van 
den Romein lag omver, geheel 
vernield Messale, in de teugels 
veiward, lag er onder. 

Het akelig tooneel werd nog 
ontzetlender, doordat deSidoniër 
zijn paarden niet op eens kon 
inhouden. In volle vaait reden 
zij over den rampzaligen Messala 
en zijn wagen heen, op en over 
het vierspan dol van angsten. 
Alsof er niets gebeuld was zelte 
Beu Hur in razende vaart zijn 
tocht voort, gevolgd door den 
Connnthiëi en den Byzantijner. 

Alles stond op, sprong op de 
banken, en schreeuwde en juichte. 
Inlusschen lag Messala nog steeds 
onder de hoeven der spartelende 
paarden, onder den gebroken 
wagen. Hij lag zoo stil, dat men 
hem voor dood hield. Slechts 
enkelen wijdden hem een blik. 

De meesten volgden Ben Hur 
op zijn zegetocht. Zij hadden niet 
gezien, hoe hij de paarden een 
weinig naai links stuurde en Mes- 
sala's wiel met de punt van zijn 
ijzeren as pakte, zoodat het te 
gruizel sprong. Maar de plotse- 
linge verandeiing van zijn ge- 
heele persoonlijkheid was hun 
niet ontgaan, den gloed en de 
bezieling, die van hem uitgingen, 
hadden zij gevoeld ; begrepen de 
alles beheerschende toovermacht, 
waaimee hij op eens doorwoord 
en gebaar zijn edele rossen be- 
zielde. Wat een rennen! Visohhandel 
T. MOLENAAR 

Haltestraat 45 
Tel. 353 

Versche Visch 

tegen marktprijzen. 
Wordt ook gebakken. RHEUMATIEK ? 

Neemt U een Electrïsch 
Kussentje om de pijn 
te verzachten. 

Verkrijgbaar in : 

Drogisterij J. C. A. STIJN IS Oranjestraat 7 Zandvoort 
Boek- en Kunstdrukkerij 

c. VAN DER HJ BRUGSTRAAT 1 — TELEFOON 27 

■ LEVERT NET EN BILLIJK 

| alle soorten DRUKWERK 

H zooals : 

fjj KLwitantie's, Nota's, Brielpapier, 

JU Briefkaarten, Circulaires, Biljet- 

fH t&n, Rouwcirculaires, Rouwkaar- 

H t&n, Visitekaartjes, enz. enz. 

| Vraagt Prijsopgaaf 
Ofuish. 

V. ROSS EMS 
%&mwMW&WMMWMwwwMïvwwmMmmtm'mmm'M: U 

Strijkgoed t Alle goederen worden tegen concurreer ende prijs in ons 
modern hygiënisch bedrijf door bekwaam personeel bewerkt. Stoomwasscherij „HOLLAND 

J. H. G. W E E N I N K PAKVELDSTRAAT Telefoon 287 Wij leveren Uw Waschgoed helder en keurig netjes naar verkiezing: droog toegeslagen 

gemangeld, nersopmaak, geheel opgemaakt. 

Wij wasschen met zuiver duinwater onder scheikundige controle. 

Alle wasschen worden afgehaald en thuis bezorgd zonder eenige verhooging van prijs. »$%%$%&%&&^%%&&%^^^^^^^^ Met deze geven wij 
kennis van 't verlies van 
ons in 

tertje 

RIKIE 

in den leeftijd van 6V2 
jaar 

J. M. ÜANSNER 
S C. ÜANSNER— 
VAN DEN BOS 
en Kind. 

Znndvoort, 12 Maart '32. K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 

Weder WITKALK 

verkrijgbaar. 

Gevraagd VRIJ HUIS, ge- 

meub., ongem. of gestoffeerd, 
dicht bij strand en tram, voor 
ongeveer '/-^ ji". Br. met naaste 
prijsopgave onder letter Z., 
Kiosk Westennarkt, A'dain. Frisschê Slaapk., liefst met 
stroomend water gevr. voor 
de maanden Mei, Juni, Juli, ■ 
Augustus. Br. met prijsopg. 
onder lett. W. Boekhandel j. 
B. R e ij n cl o r p, Martelaars- 
gracht 16, Amsterdam. 

JOHAN KOK 

29 OROOTE KROCHT 29 

Sigaren van 4 tot 15 cis. p. stuk 
Sigaretten „ 10" „ f 1.30 p. doosje 

TABAK: L1EFT1NK, VAN 

NELLE, D.E.; van ROSSUM, 

DOBBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE STER. 

DepOl; Hoooenüük's WIJNH&NDEL 

Piet Heinstr. 12 Haltestr. 55 
GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering", Plaatsen én Repa- 

reeren van Haarden en Kacliels 

Lasch- en Draaiwerk 

w |:!Ï! 

J'.Ii 

II F, Th. Pasveer 

IS GOEDKOOPER 

Prima Zeemleer 38-89-154 
Zinken Emmers . . 49 et. 
Emaille Emmers. . 74- et. 
Groote ronde Teilen 69 et. 
Kastpapier per rol 20 et. 
Koperen Roaden 

per nieter 24 et. 
Kastzeil per el ■ ■ 16 et.. 
Tafelzeil per el . • 80 et. 
Ragebol met stok .77 et. 

U koopt goedkooper bij 

FaTh. Pasveer 

HALTESTR. 37 - TEF. 311 Appartementen 

voor de verhuur; kunnen 1 met een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluistering leiden tot 
extra inkomsten. > "■ 

Voor verdere - inlichtingen brieven onder 
lett. O. 896 bureau van dit blad. 
Ik wil Sanatogen gebruiken 

totdat mijn Zenuwen 

beter zijn 

Als het werk meer inspanning kost dari vroe- 
ger, als ge spoediger vermoeid zijt en kleine 
tegenslagen U prikkelbaar maken, neem dan 
het vaste besluit Uw hchaams- en zenuw- 
krachten te sterken met Sanatogen. 

Sanatogen voert juist die stoffen toe — phos- 
phor en albumine -j- die no'odig zijn om de 
cellen van bloed en zenuwen te voeden; 
waardoor ge Uw vroegere weerstandsver- 
mogen in korten tijd terugkrijgt. 

De bekende Berlijn'sche Prof. Dr. Eulehburg 
schreef dan ook:. * 

„Ik schrijf Sanatogen meer en meer voor, om- 
dat het. zonder uitzondering op den langen 
~ duur goed verdragen wordt en sntl en deug- 
delijk tot de "toeneming der krachten en 
\ algemeene beterschap bijdraagt".' 

Koop ribg heden een bus Sanatogen en ge 
zult U weldra sterker en gezonder voelen. 
behang 

plakmeel 

plafoncartoh 

KASTPAPIER - KASTRANDEN 
-METERRANDEN - PUNAISES 
I enz. enz. 

\ PRIMA GEPERFOREERD CLOSETPAPIER 
j 3 ROL 20 CTS. 

| HUURBILJETTEN - HUURCONTRACTEN 

S Verkrijgbaar in de . I 

f Eerste ZANDtfOORTSCHE 
\ PüPPERHANDEL \ 

r Swa lues tra at 4 j Verbijsterend goed 
wat 'ö Ritsema doet! 'n Stofzuiger, gebouwd volgens 
geheel nieuw principe . . . vee- 
lend anker . . . zuigutond aan 
uiteinden extra verbreed... 
zécr soepele schuier! 
Geïllustreerde Prijscourant op aanvrage., 

" FABRIEK TE HILVERSUM ' Verkrijgbaar bij : ; " 

J. H. VAN KEULEN; Diaconiehuisstr. 24, Zandvoort 
C. FRAY, Groote Krocht 17, Zandvoort 
A. SLOOTWEG, Oranjestraat 9, Zandvoort 

e. : ;konïng 

Swaluëstr. SO Pakveldstr: 23 

MUIS-, LETTEftSCHïLDER 

en.GLAZEfVMAKER. 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel. in^GIas, Verf waren en .Behangselpapieren 

ENGROS ' ENDETAJL 11' V''. m 
1 lunchroom ,,CARBL$ 99 LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit Bezoraing aan huis - L. J. RINKEL v.h. H. J, CARELS Tel. 22 Zaterdag 19 Maart 192&t /ƒ■* *- 32ste Jaargaiié No. 41 ZANMD 

Off iciëel Orgaan BtV D = C U R A N T der Gemeente 

■ ■/■■■■ *-' mji c-r • Acrimeci c » «n^ actchii i ict 


MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin, opgenomen ,«DE. NIEUWE ZANDVOORTSGHE COURANT'- en „STRAND-REVUE" 


Verschijnt gedurende- hét geheele jaar en wel 
iederen. ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te.- voldoen Geiliu bikIc liet gclii'i-li', Jnar 
„ „ RitdHiti/.nuii 

„ ,, Wiiitcr.siM/.ne.ii 

Al'/iiiidcilijlti' ninniiH-ih ƒ a.60 
„ 2.— 

2. ' 

'.'. U.'IO' -Directeur-Redacteur : CiVAN DER^MIJE 
Trekt U niet den watyedersecht, 
Maer doet, dat billyk is en recht. Dit blad is verkrijgbaar bij: A. BAKELS, Kerksiraat31 ; W.J.LORENZ, 
Boekhandel, Haltestraat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burg. 
Engelbertsstraat 1 1 ; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Haltestraat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Groote Krocht 34. Advertentiën van 1-6 regels f 1.85 - Elke regel tneer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau : Brugstraat 8 Teïef. 27 

HET A DR ES V O O R DE B ET E 

J. H G; WEENStëK '* TELEFOON E iHSCH 
287 
» STADSSCHOUWBURG 

HAARLEM 

Zaterdag 19 Maart, 8 uur 

NEDERL. INDISCH TOONEEL 

(Dir. Cor Ruys) 

Apotheek 
„DE OOIEVAAR^ 

Zondag 20 Maait, S uur . 
N.V. HET SCHOUWTOONEEL 

Rijk..., en geen Geld 

naar. den Roman. van P.h.i.1 lip/jS 
O p p e n h e i m.' >' 

(Verminderde^ prijzen.) 

Donderdag 24 Maart, 8 uur- 
Het beroemde : 
„V1NCKE-SCHULCHOR" 
Castiop-Raux 
-(Dir. Dr. Wilhelm Kölsche) ; 

Das Lied vonder 
Glocke" : 

van Von Schiller voor Koor, Soli, 
Duetten en Terzetten door Av.Brede. 
Na de pauze Volksliederen, Volks- 
dansen," Rythmische spelen. OFFICIEELE KENNISGEVINGEN O RANK WET- r 

Burgemeester en Wethoudeis 
van Zandvoort 'brengen tér open,- 
bare kennis, dat op 10 Maart 
1932 bij hen is ingekomen een 
verzoekschiifl van Hendricus 
Johannus Leising van : beroep 
koopman, wonende te Zandvoort, 
om verlof voor den verkoop var) ' 
alcoholhoudenden drank anderen 
dan sterken drank in de 'navoli 
ogende localileit r beneden 'locali- 
leil van het peicêel, ka'dasiiaa) 
• bekend gemeente Zandvooit, 
sectie C, No. ' 1461, plaatselijk 
gemerkt 7, en gelegen aan: dé 
Burgeni. Étigelberlslraat ajdaarl 

Binnen Iwee weken na de 
dagleekening dezer bekendmat 
king kan ieder tegen hél verlee- 
nen van dit veilof schriftelijk 
bezwaren bij Burgemeesler en 
Wethouders inbrengen. 

Zandvoort, 10 Maart. 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
-De Burgemeesler, 

' VAN ALPHEN 
De Secretaris, 

F. JELXEMA. Qëbr. C. & H. VAN E>E QEER 

BREDEDERODESTRAAT lO 
, .". S tal line .':-.'. Reparatiën 
..Garage geheel centraal verwarmd 
TELEFOON18 TÉIL/EF'OON 88 
onze sorteering in s Overhemden 
Dassen 
Hoeden 
Petten 
Sokken enz. reeds-gezien en 


voor 


we 1 k e p:r ij zen? 


E e n k ij k.j e i h-:'d e 


ETALAGES 


van 
llllllllllllllllllllllllllil KERKPLEIN 3 

ZEGT U ALLES! DRANKWET 

"Burgemeesler eti Wethouders 
.van. Zandvoort maken bekend, 
dat op 12, Maait 1932 bij hen is 
ingekomen een afschrift van een 
aan' Gedeputeerde Stalen dezer 
provincie gericht verzoekschrift 
van Herb Onno Hasselbroek. 
wonerfde Ie; Rotterdam om ver-, 
■gunning, voor den verkoop van 
sterken 'drank'in hel klein alleen 
•aan logeergasten in de eetzaal, 
resfauiatiezaal en veianda van hel perceel, kaastiaal .bekend 
gemeente Zandvoort, sectie B, 
no. 4633, plaatselijk gemerkt 81, 
en gelegen aan Dr. Joh. Metzger- 
slraat aldaar. 

Binnen. Iwee weken na de dag- 
leekening dezer bekendmaking 
kan ieder tegen het verleenen 
van deze vergunning schriftelijk 

Mijnhardt's 
Laxeertabletten 

regelen zonder Kramp of Pijn. 

Doos 60 et. Bi] Apoth. en Drogisten Laat Uw wagen 
vakmenschen repareeren 

bij de 

„RiNKO" Garage - Telef. 224 KLEERMAKERIJ 


H 


. L. 


JE ROE 
ZAND V O 


o 


R T 
Groote 


Króctit 37 
Telefoon 355 Groofi 
Uitsluitend Iste klas kwaiiteit HOLLAKDSCH 
RUND-, KALFS- en VARKE89SVLEESCH 

Rundvleesch Varkensyleescli 

per pond per pond 

LAPPEN (doorregen) .45 et, KARBONADE, Schouder 35 et. 

„ (mager) .viO , 

RIBLAPPEN . . ... 60 , 

ROSBIEF ... 65 en 70 , 

BIEFSTUK ..... 90 , 

Geladeerde Lever per ons 15 , 

Rundvet bij vleesch pp. 30 , 

; ^ X 3 pond Karb. SGhouder . 90 

Voor de Werkeloozen : -3 ,, Doorregen Lappnjoo 

3 „ Gehakt . . . „ R!b . 


. 40 „ 


- „ Haas . 


■ 50 „ 


FRICANDEAU . . . 


■ 33 ii 


REUZEL 


.25,, rSCHOUDERHAM P ó^ ,f 30 „ LAMSVLEESCH (doorregen) 4 pond f f. OO 
Karbonade per pond 30-35 cf. 

Bout 't' „ m v,.;;'. . 50 „ 
bezwaren bij Burgemeester en 
Wethouders inbrengen. 

.Zandvoort, 15 Maart 1932. 

'Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA, 

DRANK WET 

-Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort biengen <pr open- 
bare kennis, dal op 16 Maart 1932 bij hen is ingekomen een 
verzoekschiifl van Lucas Simon 
. Krabshuis; van beroep Lunch- 
roomhouder,- wonende Ie Zand- 
voort, om éëne vergunning tot 
verkoop van sterken drank in het 
klein voor gebruik ter plaalse' 
van verkoop, in de 'navolgende 
localiteife'n : Iwee voorlocaliteiten 
van het porceel, kadastraal be- 
kend gemeente -Zandvoort, sectie 
C. No. 3939, plaatselijk gemerkt 
20b, en selegen aan de Groote 
Krocht aldaar. 

Binnen twee weken na de dag- 
'tcclccning dezer bekendmaking 
kan ieder tegen het verleenen Ito? I van deze vergunning schrif.elijk 
bezwaren bij Burgemeester en 
Wetliniriers inbrengen. 

Zandvooil, 16 Maart 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
van Zand voort brengen Ier open- 
bare kennis, dat op 16 Maart 
1932 bij hen is ingekomen een 
verzoeksclnift van de Comman- 
riitahe Vennootschap Van der 
Mije & Co. gevestigd te Zand- 
voort Kerkstraat 7, om verlof 
voor den verkoop van alcohol- 
houdenden drank anderen dan 
sterken drank in de navolgende 
localiteil: het benedenlocaal van 
het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Zandvoorf, plaatselijk 
gemeikl 7, en gelegen aan de 
Kerkstraat aldaar. 

Binnen twee weken na de dag- 
teekening dezer bekendmaking 
kan ieder tegen het verleenen 
van dit veilof schriftelijk bezwa- 
ren bij Burgemeester en Wet- 
houders inbrengen. 

Zandvooil, 16 Maart 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd. 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 

De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

DHANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort brengen ter open- 
bare kennis, dat op 16 Maart 
1932 bij hen is ingekomen een 
verzoekschrift van de Comman- 
ditaire Vennootschap Max Noach 
en Co. gevestigd te Zandvoort 
Kerkstraat 27, om verlof voor 
den verkoop van alcoholhoudeu- 
den drank anderen dan sterkeu 
drank in de navolgende localiteit : 
beneeen lokaal van hel perceel, 
kadastraal bekend gemeente 
Zandvoort, plaaiselijk gemerkt 27, 
en gelegen aan de Kerkstraat 
aldaar. 

Binnen twee weken na de 
dagleekening dezer bekend- 
making kan ieder legen hel ver- 
leenen van dit verlof schriftelijk 
bezwaren bij Burgemeester en 
Wethouders inbrengen. 

Zandvoort, 16 Maart 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voQrnoemd, 

De Burgemeester. 

VAN ALPHEN. 

Do S et Hm is, 

F JELLEMA DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort brengen Ier open- 
bare kennis, dat op 16 Maart 
1932 bij hen is ingekomen een 
verzoekschrift van de Comman- 
ditaire Vennootschap Seders& Co. 
gevestigd te Zandvooil, Zand- 
•vooitschelaan 363, om verlof 
voor den verkoop van alcohol- 
houdende» drank anderen dan 
sterken drank in de navolgende 
localiteit : beneden lokaal van 
perceel, kadastraal bekend ge- 
meente Zandvoort, plaatselijk 
gemerkt 363, en gelegen aan de 
Zandvoortscheiaan aldaar. 

Binnen twee weken na de dag- 
leekening dezer bekendmaking 
kan ieder tegen het verleenen 
van rlit veilof schriftelijk be- 
zwaren bij Burgemeester en Wet- 
houders inbrengen. 

Zandvoort, 16 Maart 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
( voornoemd, 

De Burgemeester. 

VAN ALPHEN. 

De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort brengen ter open- 
bare kennis, dal op 16 Maart 
1932 bij hen is ingekomen een 
verzoekschrift van de Comman- 
ditaire Vennootschap Vami&Co. 
gevestigd te Zandvoort, Strand- 
weg 6, om verlof voor den ver- 
koop van alcoholhoudenden 
drank anderpn dan sterken drank 
in localiteiten : ter grootte van 
135 en 152 M 2 . van het perceel, 
kadastaaai bekend gemeente 
Zandvoort, plaatselijk gemerkt 
6, en gelegen aan de Strandweg 
aldaar. 

Binnen twee weken na de 
dagleekening dezer bekendma- 
king kan ieder tegen het ver- 
leenen van dit verlof schriftelijk 
bezwaren bij Burgemeester en 
Wethouders inbrengen. 

Zandvoort, 16 Maart 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 

De Secretaris, 

F. JELLEMA. DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort brengen ter open- 
bare kennis, dat op 16 Maart 
1932 bij hen is ingekomen een 
verzoekschrifl van de Comman- 
ditaire Vennootschap „Ons Huis", 
gevesiigd te Zandvoort Dorps- 
plein 5 6, om veilof v. or den 
s verkoop van alcuholhou 'enden r ïÉSIltt 


Nederlandsche Maatschappij, opgericht 1887 
De t r-e kking der Sweepstake-Rennen is voorbij. K 
U ooit geen paard ? H IK OOK NIET. Wel heb ilc het fijnste Hollandsche Rund- Kalfs- en 

Varkensvleesch. JW&"~ Deze week een enorme voor- 
raad, zoodat niemand tevergeefs komt. lp 

T~ VARKENSYLEESCH (Jong en Blank) 

Per Pond 
Karbonacle (Schouder) f 0.25 

(Rib) f 0.35 

(Haas) f 0.35 

Fricandeau f 0.45 

Lappen f 35 

Rollade f 0.40 

Reuzel f 0.20 3 pond f 75 

3 pond f 1.00 

pond f 1.00 

pond f 1.25 

pond f 1.00 

pond f 1.15 

pond f 0.50 jj VET KALFSVLEESCH (Blank) 

1H Karbonacle per pond f 0.05 Lappen 

Borst 

Poulet en Gehakt 
Oesters .... 
Biefstuk .... 
Fricandeau . . . f 0.70 

f 0.70 

f 0.65 

f 1.— 

f 1.— 

f 0.90 GROOTE RECLAME 
MAGER SPEK HEERLIJKE GELDERSCHE ROOKWORST 
mei lood, reclameprijs 35 et. per pond. 

Aanbevelend, H. 

Dr. Joh. Metzgerstraat 3 pond PEKELSPEK (mager) . 

3 pond ROOKSPEK (mager) . . 

5 pond VARKENSPOOTJES . . 

5 pond KOP MET OOR . . . 

5 pond HAMSCHIJF 

6 pond BL^DREUZEL (dik) . . 
DIK NIËRVET per pond . . . 

Ie kwaliteit RUNDVLEESCH 

1 pond 

Rol (doorregen) 40 cent 

Lappen (doorregen) .... 35 cent 

Gehakt 40 cent 

Lappen (mager) 50 cenl 

Riblappen '55 cent 

Rollade (mager) 50 cent 

Rosbief ........ 60 cent 

Lende of Plint 70 cent 

Biefstuk, Ossenhaas .... 80 cent 

VAN ELDIK 60 cent 


70 cent 


25 cent 


25 cerrt 


80 cent 


100 cent 


30 cent 


1 

3 pond 


f 1.00 


f 1.00 


f 1.00 


f 1.35 


f 1.50 


f 1.40 


f 1.65 


f 1.95 


f 2.25 6 Telefoon 416 ■ drank anderen dan sterken drank, 
in localiteiten: (er groolle van 
51 -52-1 13 van het perceel, kada- 
straal bekend gemeente Zand- 
voorf, plaaiselijk gemerkt 5-6, en 
gelegc n aan het Dorpsplein aldaar. 
Binnen twee weken na de 
dagleekening dezer bekendma- 
king kan ieder tegen hetverleenen 
van dit verlof schriftelijk bezwa 
ren ,bij Burgemeester en Wet- 
houders inbrengen. 

Zandvoort, 16 Maart 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
y voornoemd, 

De Burgemeester, 
i VAN ALPHEN. 
', - De. Secretaris, 

F. JELLEMA. 

DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort brengen ter open- 
bare kennis, dat op 16 Maart 
1932 bij hen is ingekomen een 
verzoekschrift van de Comman- 
ditaire Vennootschap Pieler Ven 
nik en Co., gevestigd te Zand- 
voort, Kerkstraat 2-4, om verlof 
voor den verkoop van alcohol 
houdenden drank anderen dan 
sterken drank in localiteiten: ter 
grootte van 65-63 M 2 . van het 
perceel, kadastraal bekend ge- 
meente Zandvoort, plaatselijk 
gemetkt 2 4, en gelegen aan de 
Kerkstraat aldaar. 

Binnen twee weken na de dag: 
teekening dezer bekendmaking 
kan ieder tegen het verleenen 
van dit verlof schriftelijk bezwa 
ren bij Burgemeester en Wet- 
houders inbrengen'. . 

Zandvooil, 16 Maarl 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

DRANKWET 

Burgemeester èn Wethouders 
van Zandvoort brengen ter open- 
baie kennis, dal op 16 Maart 
1932 bij hen is ingekomen een 
verzoekschrift van de Comman- 
ditaire Vennootschap H. Mok en 
Co., gevestigd Ie Zandvoort, 
Kerkstraat 8, om verlof voor den 
verkoop van alcoholhoudenden 
drank andeien dan sierken drank 
in de localiteit: ter groolle van 
39 37 M 2 . van het perceel, kada- 
stiaal bekend gemeente Zand- 
voort, plaatselijk gemerkt 8, en 
gelegen aan de Kerksliaat aldaar. 

Binnen twee weken na de dag- 
leekening dezer bekendmaking 
kan ieder tegen het verleenen 
van dit verlof schriftelijk bezwa- ren bij Burgemeester en Wet- 
houders inbrengen. 

Zandvoorf, 16 Maart 1032. 
Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester', 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort brengen Ier open- 
bare kennis, dat op 16 Maarl 
1932, bij hen is ingekomen een 
verzoekschrifl van de Comnia' - 
ditaire Vennootschap Landman 
en 'Co.',' gevestigd te Zandvoorf, 
Strandweg 8, om verlof voor den 
verkoop van alcoholhoudenden 
drank anderen dan sterken drank 
in de navolgende localiteil : Ter- 
ras van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Zandvooil, 
plaaiselijk gemerkt 8, en gelegen 
aan den Strandweg aldaar. 

Binnen twee weken na de dag- 
teekening dezer bekendmaking 
kan ieder -legen het- verleenen 
van dit verlof schriftelijk bezwa- 
ren bij Burgemeester en Wet- 
houders inbrengen. 

Zandvoort, 16 Maart 1932. 
Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

HINDERWET 

Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort, brengen ter open- 
bare l<eirnis, dat Ier gemeente- 
secretarie ter inlage ligt een ver-" 
zoek met bijlagen van V.J. van 
Petegem te Zandvoort, om ver- 
gunning tot het uitbreiden van 
zijn drukkerij in liet perceel 
Burgemeester Engelbertslfaal- 
No. 11 alhier, kadastraal bekend 
in sectie C, no. 3991. 

Op Woensdag 30 Maart.a.s., 
des voormiddags 11 uur, zal (en 
geineentelniize gelegenheid be- 
slaan om bezwaren tegen de 
inwilliging van dit veizoek in (e 
brengerf en deze mondeling en 
schiiftelijk toe te lichlen.' 

Zoowel de" verzoeker, als zij, 
die bezwaren hebben, kunnen 
gedurende drie dagen vóór het 
bovengemelde tijdstip. Ier serre- 
tarie de"? gemeente kennis nemen 
van de ter zake ingekomen 
schrifturen. 

Zandvoort, 16 Maait 1932. 

Buigemeesler en Wethi.uders 
. voornoemd, > 
De Burgemeester, - 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

-F. JELLEMA. j PLAATSELIJK NIEUWS 

Zandvoortsche Handels- Donderdag j.1. hield de Zand- 
voortsche Handelsvereniging 
een algemeene vergadering in.de 
Bodega van den- heer Mustért. 
- De Voorzitter, de heer E. 'H. 
Brokmeier, opende de vergade- 
ring mei een woord van welkom. 

De Notulen werden 'zonder op 
of aanmerkingen goedgekeurd. 

Bij de Ingekomen slukken 
kwamen twee, be'dankjes binnen 
van ondersteunende'leden, ver- 
der eenige .dankbetuigingen van 
plaatselijke liefdadigheids-insiel- - 
lingen voor de sympathieke daad, 
door de gehouden verloting aan 
hen bewezen. 

Punt '4. van de agenda, was 
de bespreking der Electiiciteits- 
larieven. De Voorzitter, verzocht 
de heer Z. J. Leen, hierover de 
veigadering nader toe fe lichten. 

De heer Leen, hield hierna 
aarr de hand van verschillende 
gegevens een uilvoerig betoog, 
met als overtuigend bewijs, dat 
men te Zandvoort 4 cent per 
K.W. meer belaald als'in diverse 
andeié gemeenten. 

Over dit punt werd door ver- 
schillende uitvoerig ingegaan, 
niel wat direct de 4 cent per K.W. 
meer betrof, maar in hoofdzaak 
om hef vasfslellen van het vast- 
rechl-tarief, bij zakpn van onge-. 
veer dezelfde oppervlakten. Na 
verschillende discusies werd be- 
stolen, dat een en ander nader 
zou worden onderzocht. 

Punt 5, bespreking plaatselijke 
bladen, hier kwam sterk naar 
voren, dal een plaats als Zand- 
voort geen behoefte heeft aan 
zooveel periodieken, wel zou het 
wensdhelijk zijn ' één goed 
geoutilleerd blae fe hebbeu. De 
Zandyooifsche Courant stelde 
daarna gaarne z'n kolommen be- 
schikbaar, voor alle medede ling- 
en die in het belang van den 
Handeldrijvenden Middenstand 
zijn. i 

Bij het verslag van de verloting, 
in de maand December gehou- 
den, werd aan velschillende 
plaateelijke liefdadigheids-instel- 
lingen uitgekeerd een bedrag van 
f1915 30 Hiertian ontving St. 
Elisabethver. f 500.—., Vrouwen- 
hulp f500.—., Maatschappelijk 
"Hulpbetoon f500—., 'joodsch 
Amibesluurf 300.— en het Crisis 
Cotnité f 115.30. De onkosten 
van deze verloting bedroeg 
f 1084.70. 

De Voorzitter bracht "dank aan 
allen, die Jol het slagen van deze 
verloting hebben medegewerkt, 
in het bijzonder bracht hij een 
woord van oprechten dank aan' 
Verkeerslessen van den A.NAV.B. 

2e Les 
Op een kruispunt. 

Op weg naar school 
moet Jan een kruispunt 
oveisteken en dan moet 
hij terdege opletten, want 
op zoo'n kruispunt komt 
het verkeer van vier 
kanten. De pijl op het 
rechter plaatje wijst, hoe 
het nioel. We hebben in 
de vorige les geleerd, 
dal bij het oversteken 
/ van een .straat de 
kortste weg de veiligste is. -Maar bij een kruispunt is dat 
niet het geval. Hier is de kortste weg gevaarlijk, dal toont het 
linkerplaatje, waar Piet schuin oversteekt en gevaar loopt van 
twee kanten. Jan doet het beter, .die gaat eerst de eeue straal over, 
nadat hij goed heeft uitgekeken of de weg vrij was en daarna gaat 
hij naar het trottoir aan den overkant van de tweede straat. Zijn 
weg is nu wet wat langer, maar hel is beter twee stralen over te 
'steken op de goede manier, dan éénmaal naar den overkant Ie 
gaan op "de verkeerde wijze. 

Op het- linkerplaalje gaat Piet van' het eene trottoir naar hei 
andere schuin over het kruispunt, en dat is verkeerd, want kijk 
maar hoe hem gevaar dreigt eersl van de auto en dan van het 
rijtuig dat van den anderen kant nadert. Schuin oversteken isaliijd 
verkeerd, omdat je dan niet zoo goed naar links en rechts kunt 
uitkijken. 

' Opgepast dus op een kruispunt. Volg het voorbeeld van Jan, 
het is de veiligste manier, en toch heusch zoo moeilijk niet. Maar 
je moet er even bij denken en jezelf er aan wennen om het goed 
Ie doen. - den heer Peper, die geheel be- 
langeloos zulk een weikzaam 
aandeel voor zijn rekening had 
genomen. 

Van de Rondvraag werd een 
druk gebruik gemaakt. 

Van de Slagersvereeniging was 
een i verzoek gekomen om te 
trachten a.s. Miandagmiddag 
hun winkels geopend te mogen - 
houden. 

De Voorzitter zou een en ander 
met de Arbeids Inspectie be- 
spreken. 

-Op voorstel van den heer 
Brokmeier werd met algemeene 
stemmen besloten dit jaar f 100.— 
te geven aan de Ver. voor Vreem- 
delingenverkeer, voor het drukken 
'van de folder, die dit jaar in 
25000 exemplaren door ons land 
wordt verspreid. Op deze folder 
zullen nu 'geen advertenties het 
geheel ontsieren. 

Tenslotte werd besloten a.«. 
-Woensdag naar de Jaarbeurs te 
gaan. De leden die niet op de 
vergadering aanwezig waren, 
kunnen zich opgeven bij den 
heer J. J. Dijkstra. De prijs be- 
draagt f2.25, hierbij is d2 toe 
gangskaart niet inbegrepen. 

Met- een opwekkend woord 
voor de Iaa ste vergadering in 
April a.s. te houden, slo ït de 
Voorzitter de vergadering. LezingZ.B B.-S.D.A.P.Woens- 
dag j i. hield de heer C. de Dood, 
een lezing over Socialisme, Com- 
munisme en Fascisme in „Zomer- 
lust". De voorzitter van den Be- 
sluurdersbond, de heer Touset, 
deelde in zijn openingswoord 
mede, dat de eigenlijke spieker 
van dezen avond, de heerMatlhijs 
sen, verhinderd was te komen, 
en de heer de Dood hem zou 
vervangen. De heer de Dood be- 
lichtte het bovengenoemde onder- 
werpvan de psychologische zijde. 
De zeer belangwekkende rede 
werd aandachtig gevolgd en aan 
het slot werd van de gelegenheid 
tol vragen stellengebruikgemaakt 
door een aanwezigen communist. Matro-Goldwyn-Maver- nieuws. FLIP 

Kent U Flip nog niel ?! ! ! 

Flip is de jongste acleur van 
Metro-Goldwyn-Mayer, hij heeft 
een buitengewoon expressief ge- 
zicht, grootere oogen dan Joan 
Crawford, is kleiner en jonger 
dan Jackie Cooper en heelt meer 
temperament dan alle andere ar- 
listen tezamen. Hij is ongehoord 
begaafd, zingt, danst zwemt als 
een visch, volvoert adembene- 
mende gymnaslische toeren, heeft 
steeds nieuwe, origineele inval- SLAPELOOS 

Onrustig en Overspannen Gebruik 
hiertegen de Zen uwstil lende en 
Zenuwsterkende 

Mijnhardt's Zenuwtabletten 

Glazen Buisje 75 cl. Bij Apoth.en Drog. len. . . . kortom hij is een ideaal 
filmspeler. 

Flips's vader, regisseur en di- 
recteur is Ub. Iwerks, die zeer 
trotsch op zijn begaafden zoon is. 
Vaders zijn trouwens in het al- 
gemeen zeer trotsch op hun kin- 
deren, maar met Ub is geen a'n- 
dere te vergelijken. 

Onlangs zocht ik Ub Iwerks 
op in zijn studio om hem Ie in- 
terviewen en iels van liet privé 
leven van den jongen acteur te 
welen te komen. Ik had liet bij- 
na opgegeven, want in zijn atelier 
moest ik door en over hooi, rol- 
len papier, draad en Icisfen klau- 
leien, slootle me aan een piano 
struikelde over slagwerk, viel 
tegen . een projectie- apparaat, 
maar slaagde er eindelijk in mijn 
ledematen Ie verzamelen bij de 
werklafel van Ub, waar deze- zich 
tusschen stapels papier begra en 
•had. - 

„Hallo, Ub,„ riep ik hem toe, 
„hoe &aat het, ouwe jongen, en 
hoe gaat het met Flip?" 

Sinds langen tijd zijn we goe- 
de vrienden, want eigenlijk heb- 
ben we Flip samen ontdekt. Ub 
praat er niet graag over, maar, in 
veTlrouwen gezegd, Flip is zijn 
aangenomen kind, wij kennen 
zijn familie niet en zij hebben 
nooit aanspraken op hem doen 
gelden, waarschijnlijk zijn zij 
oveileden. 

Wij vonden Flip op een dag 
toen wij in stroomenden regen 
van een wandeling terugkwamen. 
Op den weg huppelende een een- 
zaam verlaten wezentje. Ub, die 
zeer goedhartig is, nam de kleine 
mee, noemde hem Flip en voed- 
de den jongen op. Sinds dien 
dag zijn we goede viienden. 

Ub zag op van zijn werk en 
gaf zijn blijdschap te kennen, dat 
ik kans gezien had tot zijn atelier 
door te dringen. Hij verleide mij, 
dat Flip juist begonnen was met 
opnamen voor een nieuwe film. 

„Mag ik kijken ?" vroeg ik 
nieuwsgierig. 

„Ja, natuurlijk, we zijn er druk 
aan bezig ?" 

En daar zag; ik Flip, met zijn 
lange beenen, groole handen, een 
klein hoedje op hel hoofd en een 
schoon wil broekje aan, op het 
papier staan. Hij kwaakte een 

Schoonmaak 

geeft menige huisvrouw en dienstbode 
ruwe en roode werkhanden. Deze 
worden wederom spoedig gaaf, zacht 
en blank door Pu rol. Als een rozeblaadje 

zoo frisch en zach't wordt Uw teint 
door het dagelijksch gebruik van 
,,Zij"-Cr£me. 

vroolijk „goeden morgen". 

Ah zoo, U wist het nog niet? 
Flip is een kikker, een echte, 
sympathieke kikker, dien wij op 
een regenachtigen dag gevonden 
hebben en die Ub Iwerks op 
het schitterende idee bracht, 
Flip den Kikker lot den hoofd- persoon van zijn leekenfilmpjes 
te maken. 

Sinds dien regenachtigen dag 
huppelt Flip over alle bioscoop- 
doeken ter wereld als den vroo- 
lijksten en veelzijdigslen film- 
acteur. 

CGEJV1AAKT EIV NAAR MAAT) 

Reparatie- en Pers-lnrichting 

A. H. M. VAN DER VEN 
Haltestraat 42 Zoo juist ontvangen collectie VOORJAARS- 
COSTUUMS tegen uiterst billijke prijzen. 

Gostuum naar Maat vanaf f 32.50 

Modem FANTASIE-PANTALONS, 
nieuwste dessins, worden op verlangen 
extra wijd gemaakt. — PLUS-FLOWER 
(orrigineel Eng. fabrikaat) vanaf f 4.25. 

Tevens hel aangewezen adres voor 
WERKPANTALONT NAAR MAAT en 
alle voorkomende REPARATIES, ook aan 
Werkbroeken, tegen zeer billijke prijzen. 

COSTUUM OPPERSEN F1— mienétiw 
al 
m VAN OSTADESTRAAT 4 ■l 


Zwerftochten door de Natuur. DE WILGEN. I. 

Ik weet niet, als~ ge een open oog hebt voor de 
natuur, hoe het U zal gaan, maar mij heeft zoo vaak 
een plekje gelrokken waar Wilgen groeiden. Die 
wandelingen worden ruimschoots beloond, want inder- 
daad is daar • een ■ terrein, waar ge een uitgebreid 
natuurleven in den loop van het jaar kunt waarnemen. 

Zoo was het op een Januaridag, dal ik een wande- 
ling maakte buiten Amsterdam. Ik trof het bijzonder, 
want langs den weg bij Diemen werden juist een 
groep wilgen weggehakl. Het was wel noodzakelijk, 
want het hout van de-se wilgen was geheel onbruik- 
baar. Elk stuk hout toch, wat ik in de hand nam, 
was doorboord met alle 'mogelijke gangen en kanalen. 
Hier was een leelijke vijand van den wilg aan den 
gang geweest, n.l. de Cossus (Wilgenhoutbooider). 
Maar niet alleen die doorboorde gangen wezen er op, 
doch ook de lucht du dde wel aan, dat de Cossus 
hier aanwezig was. De Wilgenhouiboorder verspreidt 
n.l. een eigenaardige zure lucht. Zijn er vele boorders 
aanwezig, dan is hét zelfs aan den boom te ruiken. 
Zoo'n Cossus heeft wel, wat we zouden kunnen noe- 
men, een „houterig"' beslaan. Reeds als rups brengt - 
deze zijn jeugd door onder den bast van den boom. 
Het is een vleeschkleurig rupsje, dat, naarmate hel 
ouder wordt, donkerder kleur aanneemt. Zoo kunnen 
vwe in zoo'n aangetast, sluk wilgenhout volwassen 
rupsen aantreffen, ongeveer 1 d.1vl. lang en'iy 2 c.M. 
dik, de onderzijde licht, de rugzijde donkerrood tol 
zwart; Doordat ze steeds omgeven is door het hout, 
heeft de huid weinig bescherming noodig, en is deze, 
ten opzichte van de grootte der rups, dan ook betrek- 
kelijk zacht. Daarentegen is de zwarte kop stevig met 
zeer harde kaken voorzien, wat wel noodig N is in ver- band met het maken der wandelgangen door het hout. 

Wie dus zoo'n sluk hout met Wilgenhoutboorders 
naar huis meeneemt, ten einde dit leven rustig te 
kunnen waarnemen, moet dit vooral niet bewaren in 
een k-sije. Daar weet de Cossus wel raad mee. Het 
beste is een groole flesch. Ik heb dat indertijd heel 
mooi kunnen volgen in een ledige drupsflesch. 

Tegenden lijd, dat de rups gaat veipoppen, maakt 
ze een dwarsgang, die uitloopt aan de bastzijde. Met 
spinsel en fijne vezeltjes hout sluit ze de opening af 
om achter dit deurtje te gaan verpoppen. Na een 
poosje zien w% dan een ovalen cocon, eveneens uit 
die hcHitvezelljes opgebouwd. 

In de zomermaanden Juni of Juli werkt de pop zich 
naar buiten, om zijn leven te vervolgen - Dit naar 
buiten werken geschiedt op een aardige wijze met 
hulp van de achterlijfsringen, die van landjes zijn 
voorzien. 

De groole dikke vlinder heeft een bruin-giijze kleur 
met afwisselende lichte plekjes en zwarte streepjes, 
zoodat het werkelijk moeilijk is de vlinder te vinden, 
als deze zich op een wilgenstam plaalst. 

Hel wijfje heeft een legbuis, waarmede zij de eieren 
in de groeven van de schors legt. De rupsjes, die' 
hieruit komen, knagen en zoeken spoedig een weg 
in het hout, zoodat hel leven weer opnieuw kan be- 
ginnen. Daar echter in het hout weinig voedingstoffen 
voorkomen, groeit de rups langzaam en duurt het wel 
2 jaar voor ze volwassen is. Ge begrijpt dus wel, 
dat in dien tijd- heel wat schade wordl aangericht. 
Bovendien is ze goed verborgen en heeft dus weinig 
vijanden. De eenige groole vijand voor hen is wel 
de timmerman onder de vogels, n.l. de Specht. Deze 
hakt groole gaten in de boomen en weet ze wel te 
vinden. Ik heb eens gelezen, dat de Specht wel zoo'n 
groot aantal Cossus rupsen verslindt, dat de vogel 
er zelfs naar riekt. Zóó sterk, dat de opgezette huid 
van de Specht, nog lang die zure lucht kan verspreiden. 

Hoewel de Wilgenhouiboorder voor vele menschen een onbekende is, kunt ge wel voorstellen, dat met 
deze geducht rekening gehouden moet worden. Zijn 
naam, Wilgenboorder, duidt wel aan, dat hij gewoon- 
lijk in de Wilgen zit, doch ook andere boomen tast 
hij aan. Zoo komt hij voor in populieien, vrucht- 
boomen, vooral appelboomen. Voor jonge dennen 
voelt hij niet veel, daar deze bij vei wonding hars 
afscheiden, hetgeen de gangen zou vei sloppen. Slim 
van zoo'n vlinder, vindt «e niet, om hierop geen 
eieren te leggen. Evenzoo komt de cossus zelden 
voor in abrikoos-, kersen- en pruimenboomen, daar 
deze weer bij verwonding gom vormen en dit even- 
eens hinderlijk is op den levensweg van de Cossus. 

Indien ge nu toch een voorjaarswandeling maaki 
en ge staat eens een poosje stil bij de Wilgen, kijk 
dan eens op den bodem, b.v. van zoo'n ouden uit- 
geholden Wilg. Als ge den grond met een stokje 
omwoelt, kunt ge het dikwijls treffen, dat ge een 
bruin geringd rolletje vindt,- ongeveer 4 a 5 c.M. lang. 
Diuk dan eens zacht aan de punt. Niet schrikken 1 
Het beweegt, maakt een min of meer slangachtige 
beweging. Neemt dit rolletje (cocon) mee naar huis 
met een weinig lossen aarde of molm. Thuis maken 
we in een flesch een bodemlaag, hierop het rolletje 
gelegd en met een dun laagje bedekt. Ziezoo, nu 
maar geduldig afwachten. Na een poosje ziet ge 
plotseling in Uw flesch een biuin-grijze vlindei\ met 
op de ondervleugels 2 roodbruine plekken. Dit is de 
Populierenpijlstaart, waarvan ge de verpopte rups 
(cocon) in den grond had gevonden. 

Zoo bemerkt U, Hat ge op zoo'n vroege voorjaars- 
wandeling nooit kunt zeggen, dat de natuur dood is, 
want met eenige lust en oog voor'dat natuurwerk, 
neemt ge inderdaad een groot leven waar. 

A. TEUNE. JOHAN KOK 

29 : ÜROOTE KROCHT 29 

Sigaren van 4 tot 15 cis. p. stuk 
Sigarellen „10 „ f 1.30 \i doosje 

TABAK: LIEETINK, VAN 

NELLE, D.E.,van KOSSUM, 

DOtfBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE STER. 

s WUMUIDEL 
Woning gezocht 

voor klein gezin, tegen 1 Mei. 
Br. 111. opg. v. prijs, No. 559 
C. O., Adv.-Kant. J. H. DE 
BUSSY, Amsterdam-C. Bij 

K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 

Weder WITKALK 

verkrijgbaar. Piel Heinstr. 12 Halfeslr.55 

GANSNEft & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering-, Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lascli- en Draaiwerk 
IS GOEDKOOPER 

Prima Zeemleer 38-89-154 
Zinken Emmers , .49 et. 
Emaille Emmers . . 74 et. 
Groote ronde TeiSen ;69cft.ï 
Kastpapïer per rol 20 ei. 
Koperen Roeden 

per meter 24 ctil; 
Kastzeil per el . . 16 et. 
Tafelzeil. per el . . 80 et. 
Ragebol met stok . 77 et. | 

U koopt goedkooper bij 

f ï l HALTESTR. 37 TEF. 311 

I 
A.s. Maandag, 21 Maart, 
begint de Ned. Staatsloterij 

J.J. DIJKSTRA 

Schelpenplein 19 - -Tel. 279 
„Wel zielig voor hen ! Ze zaten zoo mooi in hun 
meubeltjes en alles - en nu is de heele boel ver- 
brand. Alles weg-!" 

„Ja - maar er is toch één groot geluk bij dit onge- 
luk ... en dat'is, dat ze overal Balatum hadden liggen, 
üusize waren volledig verzekerd!" 
„Houzoo dat!" 

,, Wist' je dat niet? - Wel, iedere kamer, gang, keuken 
of wat dan ook, die met Polis Balatum is belegd, is - 
met al wat er in is - voor drie- volle jaren gratis ver- 
zekerd zoowel tegen brand als diefstal." 
„Goed dat ik 't weet I We moeten zelf in twee kamers een 
nieuwe vloerbedekking hebben; ik was al half van plan 
dat mooie Balatum te nemen, maar nu doe ik 't zeker!". 
- Bij iederen aankoop van Polis Balatum krijgt U van oni 
eun schriftelijke garantie met Igratis verzekeringsrecu. 
Fabrieken te Huizen N.-Holland • Balatum 20Ü<eM. biecd 
f 0.97 per el • KooplJJw Balatum uit de groote sórteerinjj vjii' 

VOOR ZANDVOORT: \ 

GRON ING ER BAZAR GROOTE KROCHT 30 — TELEFOON 265 GEVESTIGD van A. VISSER 

SCHOOLSTRAAT 3 Levering van alle soorten 
lste kwaliteit ZEEVISCH. 
ZALM, SARDINES in blik. 
ROLMOPS, ZURE HARING enz. E KONING Swaluëstr. IQ F*a*cvelclsir. 23 HUIS-, LETTERSCHILDER 

en GLAZENMAKER • 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en- Behangselpapieren 

ENGROS ENDETAIL 
behang 

plakmeel 

plafoncarton 

KASTPAPÏER -KASTRANDEN 
METERRANDEN - PUNAISES 
enz. enz. - 

1 PRIMA GEPERFOREERD CLOSETPAPIER 
| 3 ROL 20 CTS. 

* HUURBILJETTEN - HUURGONTRACTEN ) 

|| " Verkrijgbaar in de. 

§ Eerste ZANDVOORTSCHE f! 
j| PAPIERHANDEL , J 

* Sw a I u ë s t r a a t 4 | ft 

Timmeren W? 

TRIPLEX -ELZEN- BERKEN -EIKEN, een- en tweezijdig 

Voor Klankborden, 16 m.M'. dik, voor sjoëlbak Org. Pine 

A"l 1 e maf en — , .Alle soorten 

Prima kwaliteit — Billijke prijz-en VUREN. LATTEN 

GRENEN LIJSTEN 

-EIKENHOUT PALEN 

Let op HET ADRES -. ., VELLING , 
-SPONNING .'■-'■. - 

; -KRAALHOUT : 
■■. ETERNIT-- rood, 

. .'-,■. grijs en gegolfd. Zandvoortsclie Houthahdél 

WESTERPARKSTRAAT NEEMT PROEF 

Slagrooni-Toïtipouces a 10 ets. 
Banketbakkerij „De Krocht" 

GROOTE KROCHT 36 — TELEF. .395 RHEUMATIEK? 

Neemt U een Electrisch 
K u s se n t j e om dé pijn 
. te verzachten. ■/::"">/ 

1 Verkrijgbaar in t 

Drogisterij j. G; A STIJN IS Oranjestraai ¥■: Zandvoort 

is vmiéi heden a f L0O ^èrkrii RUKK 

raat 1 

VAt.D 
{ttr%nV\f£\f\t~*% C ADPI C" LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ -Uitsluitend eerste kwaliteit 
^ünCnrOCMTI .^vAKcL^ Bezomina aan huis 1 - L. J. RINKEL «.h. H. J, CARELS - Tel. 22 Zaterdag 26 Maart 1923 / ƒ 3 2- 32ste Jaargang No. 42 ZAND 

CH E 
Officieel Orgaan B A D= C U R A N T der Gemeente MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT- en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het.geheele jaar en wel 
lederen ZATERDAG". Abonnementsprijs b(j vooruitbetaling te voldoen 

Clertui uiiflf het gclu'ole.JHar •'.•'■.. "...-. • • 

--,. „ 15:ulH(ii-/.oi'.ii ...... • ..'■'". ... . 

„ ,, VV111UtrHf.i7.0Ki1 . . . . 

Al'y.<mil<»rlijlc<' niimimti-n . . . - • • • . . . . / H.fiO 
. „ 2 — 

o. 

' " Ö.IO Directeur-Redacteur: G. VAN DER MIJE 
Trekt U niet aen wat yedersecht', 
Maer doet, dat bïllyk Is en recht. Dit blad is verkrijgbaar bij : A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W. J. LORENZ, 
Boekhandel, Haltestraat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burg. 
Engelbertsstraat 11; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Haltestraat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Qroote Krocht 34. Advertentiën van 1 - 6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Sureau : Brugstraat I Telef. 27 I St oomwasscheHj 33 

HET ADRES VO O R BE BETE RE WAS CH 
J. H G. WEEÜI9flK> TELEFOON 287 
OFFICIEELE KENNISGEVINGEN 

Gemeenteraadsvergadering, 

De Butgemeester van Zand voort 
maakt bekend', dat eene. OPEN- 
BARE VERGADERING van den 
Raad is belegd tegen Dinsdag 
29 Maart 1931, des n.m.7.30 uur. 

Zand voor/, 24 Maart 1931: . 

' De Burgemeester, ..: 
VAN ALPHEN. • •••••••••■••*•*• •••■•■■••••■*••■■••••••■•■■••■• 

! PLAATSELIJK NIEUWS | 

Pr opaganda- Avond V-A.R;A. : 

. Dinsdag j.l.- hield de;-Afdeéling 

—Zandvoort . van-de" VJA;R^*;eên' f 
propaganda-avönd in?: gebouw 
„Monopole". ' ;■".'•"■ 

De Voorzitter der > afdeéling 
Zandvoort de heei Van Dijk hield 
de openingsrede; hij heette de 
aanwezigen hartelijk welkom ; 
dat liet publiek in zulk een 
groote getale aanwezig was, de 
zaal was 'tjokvol, bewees wel 
dat de V.A.R.A. zich, .ook ïe 
Zandvoort, in een groote belang- 
stelling mocht verheugen. Hel 
ledental onzer afdeelidg, zoo 
vervolgde- de Voorzitter is. de 
350 reeds gepasseerd, maar niet- 
tegenstaande 7 dat .zijn .er nog 
velen, die nog niet als lid van 
de. V.A.R.A^ zijn geboekt. Met 
een opwekkend woord, om de; 
""afdeeliilg Zandvoort zoo groot 
-mogelijk te doen worden, en na 
dank gebracht" te hebben aan 

' den heer .".De -Vries, Van "Capellé, : 
de . Vara-Tobnëelkerii, Haarlem s 
Trio enH.de Stem des Volks, 

..opende spreker dezen avond. 

.Nummer 1 van het programma 
was „Strijdfanlasie" door „de 

. Stënr des'Volks" met' begeleiding 
van „Haarlemsch Trio" : het was 
eien mooi stuk werk voor zulk 
eert klejti; koortje, de zuivere 
stemming en'de fijne iiuahceering, 

' bewijst dat de „Stem" onder de 
bekwame -leiding van den heer 
Post, groote, zelfs heel groote 
vorderingen op het gebied van 

. muzikaliteit maakt; wat mooi 
klonk /tiet slot „Morgenrood". 
Een woord van hulde voor dit 
kranige "wérk. 

Daarna -trad de Vara Tooneel- 
kern op met het blijspel in één 
bedrijf „Afrekening". De heeren 
Adolf Bouwmeester en Kees 
Bakker, Wisten deze één acter 
tot een ...groot succes te maken, 
en de aanwezigen door hun mooi 
natuurlijk spel te boeien. 

Hierna volgde de toespraak 
'door den heer -A. der Vries. 

~ Spreker meenderiiaar aanleiding 
van een feeïfóvóndScy^ . hier ge- 
houden wasf.doör5<iê A-V. R. Of- 
en waarin; de -hêe/ Vogt een rede" 
hadt gehouden over" het „Zender- 
vraagstuk" 'dit 'zelfde onderwerp 
te moeten behandelen. In een 
'gloedvolle rede behandelde spre- Qebr.C.& H. VAN DB QEER 

bredederodestraat: ÏO 

Stalling -- ■ Reparatiën 
Garage gehee! centraal verwarmd ; 
TELEFOOM8 •'-,■'■'.. TELEIFpOlM 88 

■■«■■■■■«■■■Mia«i«MiN*i*Miiais«R ■«■■««»■*■■> «■■■■■■•■iiw«*aiiM«att«aiia«a«« a »«Maa7>u»t) !■■■■■■• ■■«■««■■ 

xsëxasxxxxsBifiKafisgsgssaeaiaiKsisiafisisëü 
Overhemden 
Dassen 
Hoeden 
Petten 
Sokken enz. reeds gezien en voor 
welk é p r ijz en ? 

Een kijkje in de 
ETALAGES van 
rat KERKPLEIN 3 

ZEGT U ALLES! ■UHi ker het „Zendervraagstuk" "waar- 
bij . hij sterk naar voren liet 
komen, dat door tegenwerking 
der A.V.R.O. met de andere hier 
te lande werkende om roep vereeni-. 
gingen, niets. kon worden-bereikt 
en een geldvcrmorsing béleeken- 
d> op, groote schaal. Aan het 
ein,de 'iyan zijn : rede, l ,deelde de 
heer Öê 1 " Vfies mede, dat de 
V.A.R.A. thans 1 35000 leden.telt; 
deze cijfers zijn voor elk serieus 
onderzoek' beschikbaar. Mei een 
daverend applaus, werd deze toespraak beantwoord. 

Als laatste nummer voor de 
Pauze kwamen een viertal voor- 
drachten, door Janny van Oogen, 
getiteld: Bij de Onbekende Sol- 
daat, Moblisatie, Bede en Optocht, 
de allen met een warm applaus 
werden, beloond. "..'■'. 
.'■ir Na ,de. Pauze was , hel Janny 
van Oógén, die met. „TMidden- 
staniJs.drama" de lachspieren der, 
aanwezigen op uitbunnjge wijze 
in beweging wi-<l te biengen; 
een rasechte voordrachtkunstena- Laat Uw wagen door 
vakmenschen repareeren 

bij de 

JRINKO" Garage - Telef. 224 KLEERMAKERIJ H-L. JE ROE 

•■.".': 25 ..a;iv. ; p. vo.o rt 

Groote Kroont .37 - Telefoon 355 

f sla 
Uitsluitend Isie klas kwaliteit HOLLANDSCH 
D-, KALFS- en VARKENSVLEESCH undvl eesch 

per pond 

LAPPEN (doorregen) 45 et. 

„ (mager) . . 50 „ 

RIBLAPPEN . . . . . 60 „ 

ROSBIEF . . . 65 en 70 „ 

BIEFSTUK . . . . .90 „ 

Geladeerde Lever per ons 15 „ 

Rundvet bij vleesch p, p. 30 ..„ Varkensvleesch 

per pond 

KARBONAOE, Schouder 35 cL 

Rib :..', . 45 „ 

„ Haas , . 50 „ 

FRICANDEAU . . .. 55 , r 

REUZEL ..... .25 „ 

SCHOUDERHAM £, n h d a,f 30 „ , . , ' ■ 3 pond Karb. schouder . 90 

Voor de Werkeloozen : 3 .. ^m Lappen 100 

3 „Gehakt . . . .100 

Men bestelt toch voor de Paasch- 

dagen z'n Roljade pf anderzins bij 


3 *iMI*VVMl. 
TELEFOON 120 'BST ZIET ONZE ETALAGE! res is Janny van Oogen. 

Als laatste nummer kwam 
weder de Vara-looneelkern, met 
„De weg naar 't Succes", even- 
eens een één-acler, waarvan het 
publiek in ruime mate heeft ge- 
noten; 't spel was in alle.opz.icli- 
ten af. • ; 

Met een woord van dank en 
een spoedig weerziens sloot de 
heer Van Dijk deze propa»anda- 
avond, die in alle opzichten voor 
de V.A.R.A. een groot' succes is* 
geworden. 

Even wil ik nog vermelden, 
dat het Haarlemsch Trio,, door' uitstekende accordeon muziek de 
aanwezigen in .- de rustpoozen 
menigmaal tot zingen wist te 
brengen, en op aangename wijze 
den tijd kortte. Schoonheidsleer 

Gave, zachte; fraaie handen bij 
dagelijksch werk zijn alleen moge- 
lijk, wanneer U zich tot gewoonte 
maakt Uw handen van tijd tot tijd 
met een weinig Purol in te wrijven. 
I" Kledingmagazijn (GEMAAKT E INI MAAR MAAT) 

Reparatie- en Pers Inrichting 

A. H. M. VAN DER VEN 
Haltestraat 42 
Zoó juist ontvangen collecfie VOORJAARS- 
COSTUUMS tege"n uiterst billijke prijzen. 

Costuum naar Maat vanaf f 32.50 

Modem FANTASIE-PANTALONS, 
nieuwste dessins, vvoiden op vei langen 
extia wijd gemaakt. — PLUS-FLOWER 
(oirig'jneel Eng. fabrikaat) vanal f 4.25. 

Tevens het aangewezen adres voor 
WERKPANTALONS NAAR MAAT en 
alle vooi komende REPARATIES, ook aan 
Werkbroeken, tegen zeer billijke prijzen. 

COSTUUM OPPERSEN F1— Kostelooze beUellingskring. 

De kostelooze bestellingskring 
van liet Post-, Telegraaf- en 
Telefoonkanloor alhier is, voor 
zooveel de Zandvoorlschelaan 
betreft, uitgebreid tot het eind- 
punt dezer bestelling, dus tot 
het perceel nr. 315 dier laan. 

Het heffen van bodekosten 
voor telegrammen en expresse 
stukken vervalt hiermede. 

Het Post-, Telegraaf- en 
Telefoonkantoor alhier zal op 
lsten Paaschdag geopend zijn 
als op gewone Zondagen. 

Op 2en Paaschdag eveneens, 
met uitbreiding van de 1ste 
(morgen)bestelling. 'Het afhalen 
van stukken van 9— 9'/ 2 uur 
vervalt daardoor voor dezen dag. 

Gemeentelijke Badinrichting. 

In de week van 14 Maart tot 
eruxmet J 19 J rJvlaart : _1932_ziin 27 
KuTp6adên ''en 3"40 T Do'üélïèbaderf 
genomen in Gemeentelijke Bad- 
inrichting, t;eiiouw _ Gemeente 
bedrijven. 

Sproeten komen. vroeg in 

het voorjaar, koop tijdig een pot 
Sprtltol. Bij.alle Drogisten. 
Pot 90 et., Tube 50 et., Zeep 60 et. 

Aanrijding. Dinsdagmiddag 
j.1. hrid het zoontje van den heer 
S. uit de Stationsstraat het onge- 
luk, om met de vischauto van 
den heer T. Z. ' in aanraking te 
komen. 

Het ongeluk is naar men ons 
mede deelde tamelijk goed voor 
de kleine afgeloopen. 

De bestuurder der auto kon 
het ongeluk niet voorkomen, 
zoodat hem in deze geen schuld 
treft. 

Openbare vergadering van 
den Raad der Gemeente 
Zandvoort op . Dinsdag 
29 Maart 1932, des na- 
middags te 7.30 uur, ten 
Raadhuize. 

Agenda: 

1. Ingekomen Stukken. 

2. Benoeming van een lid 
dei Commissie van bijstand in 
het beheer der gemeenlefinanciën 

'6 Voorstel om geen. stand- 
plaatsen aan te wijzen voor 
haringkarren. 

4. Voorstel tol wijziging van 
vergunning betreffende het venten 
op het strand. 

5 Voorstel om afwijzend te 
beschikken op een verzoek om 
een z e. werplent op het strand 
te plnatspn. ü. Voorstellen om ontheffing 
te verleenen van artikel 2 der 
verordening ex artikel 35,2° der 
Drankwet: 

7. Voorstel tot vaststelling 
eener verordening tol verkoop 
van sterken drank of zwak- 
alcoholischen drank in het klein 
op den openbaren weg. 

8. Voorstel tot wijziging der 
veroidening betreffende desamen- 
stelling en den werkkring der 
Schoonheidscommissie. 

9. Voorstel tot wijziging der 
iaiieven vooi gasverbruik. 

10. Voorstel ,lot verhooging 
van het ciediet voor verbouwing 
der voormalige bewaarschool. 
, 11. Voorstel 'lot wijziging der 
precarioveroidening. 

12. Nader!'vo ustel inzake ge- 
bruik van gerrieenlegrond. 

13. Behandeling van het--vei- 
zoekschrif!;van de schoollandarls 
betreffende de nog niet uitbetaalde 

-'wedde ovef?de""-maaiiden "AugTTs- 5 
tus en September 4931 

14. Voorstel' tot verhuur van 
een gedeelte duinreep. 

15. Behandeling van belasting- 
reclames. ' 

Propaganda-avond Forensen - 
Vereeniging. Op Zaterdag 2 
April a.s. zal door de Forensen- 
Vereenigiug alhier", een propa- 
ganda-avond worden gehouden 
in Gebouw „Monopole" op het 
S;alionsplein. Vanwege- hej 
Hoofdbestuur van d en Algerneenen 
Bond van Fotensen, waarbij onze 
Forensen-Vereeniging aingeslo 
ten is, zal een Fnleiding worden 
gehouden, terwijl de Tooneel- 
vereeniging „Phoenix" hare 
medewerking zal verleenen door 
de opvoering van „Dr. Bavino", 
Tooncelspel in drie bedrijven 
van Henk Bakker. Kaarten zijn 
teeds verkrijgbaar bij de be- 
stuursleden. 

S F» O R T. 

De Promotie- en Degradatie- 
wedstrijden van Z.V.V. 

Maandag a.s (2e Paaschdag) 
speelt Zandvooit haar eerste 
Degradali e-wedstrijd tegen 
Alphen. 

Volgens de radio omroep be- 
staat er voor deze wedstrijd van 
de zijde van Alphen groote be- 
langstelling, er zullen tenminste 
extra treinen naar ons dorp 
loopen. 

Wij zijn er van overluigd, dat 
ons sportlieveud Zandvoort, voor 
deze wedsirijd in groote getale 
naar de Zandvoorlschelaan zullen 
trekken, en hun rivalen zullen 
aanmoedigen voor hel behoud 
der 2e klasse. ■ Werkelijk Mevrouw!! De kwaliteit van mijn Rund-, Kalïs- en Varkens* 
vleesch doet voor geen mijner collega's ONDER» 
terwijl mijn groote omvset U altijd versch en 
frisch vleesch garandeerd. H VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) 

K Pei Pond 

H Karbonade (Schouder) 1 0.25 3 pond f 75 

H „ (Rib) f 35 3 pond f 1.00 

JH „ (Haas) f 0.35 3 pond f 1.00 

H Fi icandeai! f 45 3 pond f 1 .25 

H Lappen .' . f 35 3 pond f 1 00 

m Rollade f 0.40 3 pond I 1.15 

jj Reuzel . i ï 0.20 3 pond f 0.50 

J VET KALFSVLEESCH (Blank) 

Kaï bonade - . . . pe.- pond f 0.05 

„ f 0.70 

„ f 0.70 

„ f 0.65 

„ f 1.- 

„ f 1.- 

„ f 0.90 Lappen 

Borst 

Poulet en üehakt 
Oesters .... 
Biefstuk . . . ." 
Fricandeau . . . HEERLIJKE GELDERSCHE ROOKWORST 
mei lood, reclameprijs 35 et. per pond. 

Aanbevelend, H 

Dr. Joh. Metzger straat GROOTE RECLAME 
MAGER SPEK 3 pond PEKELSPEK (magei) ... 60 cent 

3 pond ROOKSPEK (maget) . . .' . 70 cent 

5 pond VARKENSPOOTJES .... 25 cent 

5 pond KOP MET OOR 25 cent 

" pond HAMSCHIJF 80 cent 

pond BLADREUZEL (dik) .... 100 cent DIK N1ERVET per pond 30 cent m 

Ie kwaliteit RUNDVLEESCH j| 

1 pond 3 pond d 

Rot (doorregen) 40 cent t 1.00 §=f 

Lappen (doone<jen) .... 35 cent f 1 00 ül 

üehakt . . . 4Ü cent f 1.00 j| 

Lappen (mager) ..'... 50 cenl f 1.35 jji 

Riblappen 55 cent f 1.50 j§§ 

Rollade (mager) ...''.. 50 cent f 1 40 ,= 

Rosbief 60 cent "f 1.65 W= 

Lende of Punt 70 cent f 1 95 H 

Biefstuk, Ossenhaas . . ., S0 cent f2.25 m 

VAN ELDIK | 

6 - Telefoon 416 I 
Laat ons hopen op een spor- 
tieve strijd, en mocht het blijken 
dat de tegenpailij sterker is, wij 
zullen toonen een sportieve 
nederlaag spot lief te dragen. Officieele Mededeelingen van 

de Koninklijke Nederlaridsche 

Middenstandsbond. 

-t 

Tegen Neven (Werkzaamheden 
. van Overheidspersoneel - 

Adres van de Middenstands- 
bonden aan. den.JVlinisterraad. 

De Commissie van Overleg uit 
de drie Nedeilandsche Middei - 
slaudsbonden heeft zich dezer 
dagen Ipt den Ministerraad ge- 
wend inzake het verrichten van 
neven-wei kzaamheden door over- 
heidspeisoneel. 

Hel is bekend, aldus adressan- 
ten, dat de hperscliende weik- 
loosheid en hef'daarmede gepaard 
gaande aanbod van arbeidskrach- 
ten ook haar dioeve gevolgen in 
den middenstand doet gevoelen. 

Velen woideu door omstandig- 
heden gedwongen zich zonder 
kennis of zakenei varing te wei- 
pen op een tak van handel of 
bedrijf en veizwaren daardooi 
den besfaansstrijd voor den ge 
vestigden ondernemer. De aldus 
zich verscherpende concunenlie 
onlwi icht gaandeweg meerde nor- 
malehandelsverhoudingen en vei- 
lei'U helaas velen lot ongewensch- 
te handelspiaklijken. 

Hetzich in normale tijden reeds 
voordoende euvel, dat personen 
in overheidsdienst en dus in het 
genot van een vasl inkomen zich 
builen hun dienstiijd de viijheid 
veioorlovenz g nevenwerkzaam- 
heden Ie verrichten of een be- 
drijf uil te oefenen, beinvloedt 
thans in hoogste mate dezen toe 
stand in ougiinstigen zin. 

Het is moeilijk een juist beeld 
te verkrijgen van den omvang 
van het hier bedoelde verschijn- 
sel, onder meer omdat algemeen 
de neiging beslaat, de inkomsten 
uit nevenbeliekkingen Ie verhei- 
melijken. 

Nochtans mag woiden aange- 
nomen, dal- dom eventueele be- 
perking van den arbeid in zulke 
nevenbetrekkingen een miiu of 
meer belangiijk aantal arbeids- 
plaatsen voor volle nibeidsktach ten zoude vrijkomen en vooi Is, 
dat me te andere hierboven ge- 
signaleerdegevolgen vande werk- 
loosheid ook voo/ handel en in- 
dustrie zouden worden verzacht. 

De besturen van de drie Neder- 
landsche Middenstandsbonden 
hebben gemeend voor deze aan- 
gelegenheid de aandacht van den 
JVtinisteuaad te viagen. Zij zijn 
in liet algemeen van ooideel, dal 
bed r ij f sconcurrenl ie van personen, " 
die uit anderen hoofde vaste en 
behoorlijke inkomsten genieten, 
.aangedaan aan hen, die uits'ui- 
tend in eenig bedrijf (en soms 
met moeiiejeen bestaativeroveien, 
onveidedlgbaar is op'dezegron 
jlen, dat een sociaal nuttige gioep 
^op voet van ongelijke conciuren- 
tie wordt aangetast, terwijl mis- 
bruik van de ambtelijke positie 
niet is uilgeslolen. Deze concur- 
rentie aangedaan door personen 
in overheidsdienst, vordeit ten 
allen- tijde ingiijpen van de ovei- 
lieiJ. 

Anderzijds lellend op de on- 
gunstige tijdsomstandigheden van 
zulk een langdurigen aard, mee 
nen zü,, dat geen middel onbe- 
proefd mag worden gelaten, om, 
waar zulks mogelijk is, lenigend 
op te treden. 

Bij het geven van veigunnin- 
gen aan personeel in overheids- 
dienst wordt slechts beoordeeld, 
of het verrichlen van neven-werk- 
zaarnheden of hel houden van een handel of nering schadelijk is 
Ie achten voor de dienstbelangen. 

De best.uren zijn van oordeel, 
dat er in liet algemeen," en in 
hel bijzonder in de huidige om- 
standigheden, alle aanleiding bc- 
staal om bij de beoordeeling van 
deze aangelegenheid eveneens 
rekening te houden met het al- 
gemeen belang. 

Ondei verwijzing naai liet bo- 
venstaande, dringen zij bij den 
Ministenaad er mei ernst op aan 
in de betrokken reglemenien een 
verbod op te nemen, liefst zon- 
der mogelijkheid van dispensatie, 
waaidoor het aan peisoneel in 
overheidsdienst niel loegelalen is, - 
neven betrekkingen te aavaarde'n 
of een handel of nering Ie drijven. 

Een Landelijke Etalage- 
Wedstrijd. 

„De Etalage-Revue", maand- 
blad vnor veikoopen recame te 
Haarlem, heeft het initiatief ge- 
nomen tot een landelijker) etala- 
lage wedstiijd, welke in de week 
van 18 tot 25 April a.s. zal wor- 
den gehouden .en waaraan iedeie 
Nederlandsche winkelier kan deel- 
nemen, onverschillig welke arti- 
kelen hij voert. 

In dejuiy, die de etalages naar 
photo's zal beoordeelen, hebben 
deheeren J K.W F. van Bommel, 
voorzitter van de 's Qravenhaag- 
sche Winkeliersveieeniging en 
penningmeester van den Konink- Boek- en Kunstdrukkerij jj 

C. VAN DER MIJE I 

BRUGSTRAAT 1 - TELEFOON 257 jj 

LEVERT NET EN BILLIJK - jj 

alle soorten DRUKWERK § 

zooals : K 

Kwitantie's, Nota's, Briefpapier, |jj 

Briefkaarten, Circulaires, Biljet- |§j 

ten, Rouwcirculaires, Rouwkaar- ■' 

ten, Visitekaartjes; enz. enas. §J 

Vraagt Prijsopgaaf | 

T NATUURLIJK EMSER-ZOUT fffil is alleen verkrijgbaar in VIERKANTE GLAZEN FLACONS. 

Prijs per flacon f 1.20. Verkeerslessen van den A.N.W.B. 

3e Les 
Let op ! Gevaar ! 

Er zijn vouiziclitige en 
onvoorzichtige kindeien. 
De onvooizichtige zijn 
nu eens niet ^p het lin- 
ker plaatje afgebeeld ,zoo- 
als op de beide von'ge 
zegels, maar op de tee- 
rechls. Dat is 
gedaan, om. de 
oplossing niet 
rechts te laten 
kening 

expres 

goede 

altijd 

zoeken Heel onvoorzichtig komen Piel en zijn zusje Aunemie achter de 
tram om, zonder eerst goed uit te kijken, of de weg, dien ze willen 
oversteken, wel vrij is. Zie maar eens hoe gevaarlijk dat is. De 
chauffeur, die juist de (ram passeert, kan natuurlijk niet zien, dat 
daa'r een paar domme, onoplettende kinderen aankomen en hij 
moet ineens verschrikkelijk.haastis: uitwijken, om ze niet te over- 
rijden. En door dat plotseling uitwijken loopt hij nog de kans ook, 
om een botsing met een andeie auto te veroorzaken. Annemielaat 
van schrik haar schooltasch vallen en als Piet niet héél vlug ach- 
teruit gaat, raakt hij onder de wielen en dat is heusch zoo prettig 
niet en heel ongezond ! 

Op het linker plaaje doen Jan en zijn zusje Eulalia het beter. 
Die- letten goed op het gevaar en wachten, als ze achter de stil- 
staande tram langs komen, vei ig op den vluchtheuvel, tot de auto 
op -den drukken rijweg voorbij en de weg vrij is. Dan gaan ze 
veilig naar den overkant en Eulalia behoeft haar schooltasch niet 
van schrik te verliezen. Wafhoudt ze die stevig onder haar arm 
vast! 

Ieder begrijpt natuuilijk wel, dat het niet alleen gevaailijk is 
achter een tram over te steken zonder uit te kijken, maai dal je 
even sroed moet opletten', als je achter een auto, of vrachtkar 
passeert. 

Kijk dus vóór het oversteken a \J ij d goed uit, of de weg vrij is. 
Dan breng je jezelf en je schooltasch netjes en veilig thuis. lijken Nederlandschc Midden- 
standsbond, Em. de la Fuente, 
reclame-deskundige, IJ. Heyen- 
brock, kunstschilder, E, Priedig- 
keit, etalage-expert en J. van 
Rooyen, binnenhuisarchitect zit- 
ting genomen. 

Naar wij vernemen zal aan 
dezen wedstrijd een speciale af- 
deeling Nederlandsche fabrikaat 
worden verbonden. De insein ij- 
viiu zal zeer binnenkoit worden 
geopend. 

29e Nationaal 
Middenstandscongres. 

Dezer dagen heeft het Alge- 
meen Bestuur van den Kon. Ned. 
Middenslandsbond te 's-Graven- 
hage vergaderd en o. m. bespre- 
kingen gewijd aan het 29 e Na- 
tionaal Middenstandscongres, dat 
dit jaar te Arnhem gehouden zal 
worden. 

In verband met ingekome > be 
zwar'en werd besloten de dala 
alsnog een week later te doen 
vallen dan aanvankelijk in het 
voornemen lag en dezedefinitief 
te bepalen op 19, 20 en 21 Juli 
a. s' in „Musis Sacfum" . 

De titel van het prae- advies, 
dat door Mr. A.N. Molenaar, al- 
gemeen secretaris van het Ver- 
bond van Nederl. Werkgevers zal 
woiden uitgebracht (en dat reeds 
dezer dagen ter peise gaat) werd 
alsnog gewijzigd in „De natio- 
nale koopkracht, in verband met 
het loonvraagsluk". 
- Het prea-advies over „De over 
heid en den middenstander-werk- 
gever", waarin o. m. het aanbe- 
atediu^svraagstuk zal worden be- 
handeld, zal worden uitgebracht 
door Mr. B. Bouman, secretaris 
van den Patroonsb md voor de 
Bjuwbedrijven in Nederland, Ie 
Haarlem. "" 

Levering v in natura vanwege 
het Nationaal Crisis-Comité. 

De Koninklijke Nederlandsche 
Middenslandsbond heef! z ch de 
zer dagen met een schiijven tot 
liet Nationaal Crisis-Comité ge- 
wend, waarin wordt opgemerkt, 
dat- het Bondsbestuur van ver- 
schillende zijden ernstige klach- 
ten hebben bereikt omlrent de 
distributie van kunstmeststof- 
fen aan kleine boeren, welke voor 
rekening van het Comité geschiedt 
door middel van het Kon. Ned. 
Landbouwcom té en een viertal 
coöperaties. 

De bezwaren richten zich tejien 
het feit, dat hierdoor de -vrije 
handel zondef noodzaak wordt 
uitgeschakeld, terwijl de coöpe- 
raties in aanraking worden ge- 
bracht met diens vaste atnemeis, 
welke hij dreigt te verliezen. Bo- vendien wordt gewezen op de 
omstandigheid, dat hier veelal de 
kleine boeren behooren tot de 
clientèle van de handelaren in 
kunstmeststoffen en zij ten ge- 
voke van den slechten toestand 
in de agrarische bedrijven niet 
zelden reeds aanzienlijk bij die 
haudelaien in het krijt staan. Het 
gevolg van den genomen maat- 
regel is nu, dat niet alleen klan- 
tenverlies dreigt, doch bovendien 
het geregeld binnenkomen der 
achterstallige vorderingen wordt 
belemmerd. 

Ook voor den handelaar in 
kunstmeststoffen heeft de crisis 
uiteraard nadeelige gevolgen, en 
"het zou dan ook van beteekenis 
zijn geweest, indien het N.C.C, 
bij de distributie van zwavelzu- 
ren ammoniak gebruik had ge- 
maakt van de lusschenkomst van 
den viijen handel, welke onge- 
twijfeld bereid zoti zijn gevonden 
om eveneens voor dit doel bil- 
lijke condities te stellen. Het 
Bondsbestuur heeft inmiddels ken- 
nis genomen van het verweer, 
dat vanwege het N.C.C, tegen 
de ingebrachte bezwaren is ge- 
voerd, doch dit heeft niet kun- 
nen bevredigen. Men had het 
juister gevonden, indien het Co- 
mité, vooidat maatregelen tol uit- 
voering werden gebracht, over- 
leg had "gepleegd met de orga- 
nisatie der betrokken handelaren. 
Het Bondsbestuur heeft de over- 
tuiging, dat er alsdan wel een 
geschikt systeem zou zijn ont- 
worpen, waarbij de handelaar 
niet werd uitgeschakeld. 

Thans staal men voor een vol- 
dongen feit, waaraan « einig meer 
te veranderen valt,- hetgeen te 
meer te betreuren is, wa'ar juist 
onder den middenstand veel 
steun verleend wordt aan de 
Crisis-Comité's. 

Ook in middenstandskringen ge- 
niet het moeilijk werk van ,t 
N.C.C, volle sympathie en laat 
men niet na, het steunen daar- 
van bij elke mogelijke gelegen- 
heid aan te bevelen. Daartegen- 
over zou men het op hoogen 
prijs stellen, indien het Comité 
in algemeenen zin het standpunt 
zou willen innemen, dat bij leve- 
ranties voor vers'rekingen m na- 
tura steeds ook gebruik zal wor 
den gemaakt van de lussclien 
komst van den vrijen handel, die 
daardoor indirect ookeenige ver 
lichting verkrijgt van de laslen, 
welke de crisis hem oplegt. 

Wiiar aan hel Bondsbestuur is Het beste adres voor 
BETERE Rivaliteit fruit 

M. KEMP 

Kerkstraat 28 Tel. 152 

'Oroote soiteeiing van alle soorten buiten- 
landsche Vruchten, Druiven, Peren, Perziken. 
Pruimen, veische Annanas en Tomaten, 
De laagste pi ijzen. — De beste kwaliteit 

Heeilijke zoete Sinaasappelen vanaf 3 cent. 
10 gioote Sinaasappelen, meik Avim, 40 cent. 
Ainerik. Appelen, zeer fijn, per pond 15 cent. 

Nog op te ruimen een grootepaitij Holland- 
sche Busgroenten, goede vulling, geen watei. 
Snij- en Spercieboonen, 2 ponds blik 35 cent. 
Spinazie en Andijvie, 2 ponds blik 25 cent. 

Koopt Ibïj^KE/VlF» en éi] 

zult tevreden zijn! 

ALLES WORDT AAN HUIS BEZORGD N. C. TEN BROEKE 

ARCHITECT ZANDVOORT 
Dr. Smitstraat 1 IJ M U I D E N 
Wijk aan Zeëerweg 154 
Telef. 468 

Belast zich met liet maken van PLANNEN en 
BESTEKKEN voor alle voorkomende Bouwwerken. Zitdagen te ZaïAoort : pil,sdag Donderdag n.m. 7-9.30 u. 

In elk gezin als eerste hulp 

Bij brand- en snij won den, 

alsmede bij ontvellingen en 

ruwe, roode of gesmette huid. 

üit verzacht en geneest* 

In .(uuieu van 30 60 en 00 lI 1 ube 80 et Bi) Apoth en DiuuliKu Wilt ge in Zandvoort wonen? 

verzuimt dan niet te bezichtigen de moderne nieuw geschilderde 
ongemeubileerde woningen (villabouw) aan de Zandvoortschelaan 
bij halte Toli der E.S.M. Huurprijzen vanaf f 30.— per maand. 
Inlichtingen te Zandvoort Zandvoortschelaan 62 huis (ook beide 
Paaschdagen) en Amsterdam Tel. 91888. medegedeeld, dat er ten aanzien 
van laast-genoemde werkwijze 
bij verschillende plaatselijke cri- 
siscomi é's nog misstanden be- 
slaan, daar verzoekt het Bonds- 
bestuur, in een rondschrijven 
aan deze comilé's het volgen 
van een andere gedragslijn te 
willen aanbevelen. Adverteert 

in 
dit blad! In antwooid op dit schrijven 
is van het N. C C. bericht inge- 
komen, dat men gaarne bereid 
is bij een volgende distributie 
ten behoeve van landbouwers 
vooraf overleg te plegen, in 
hoeverre het mogelijk is van den 
vrijen handel gebruik te maken, 
zonder dat daarbij de belangen 
van de personen, aan wie de 
distributie ten goede moet komen, 
geschaad worden. , 

Voorts weid toegezegd, in een 
bijeenkomst van afgevaardigden 
van plaatselijke crisis-comité's 
mt de groote gemeenten de 
kwestie van het geven van op- 
drachten voor levering in natura 
aan de orde te zullen stellen. 
s tabletten genezen U Middenstand 
en Contingenteering. 

Het bestuur van den Kon. Ned. 
Middenstandsbond heeft besloten 
toe Ie treden iol het onlangs op- 
gelichte Nationaal Comité inzake 
de Contingenteeringswet. Als 
vertegenwoordiger in genoemd 
Comité zal opdeden de heer H. 
J Peletier te Leeuwarden. 

Behartiging 
van Afbetalingsbelangen.. . 

De drie Nederlandsche Mid- 
denstandsbonden hebben ge- 
meend bijzondere aandacht te 
moeten schenken aan de^ belan- 
gen van de middenslandeis, die 
den afbelalingshandel uitoejenen. 
Te dien einde is opgericht het 
Federatief Comité ter behartiging 
van de belangen van* midden- 
slandeis, verkoopend op afbeta- 
ling, dat als jvolgt is samenge- 
steld ; 

Voor den Kon. Ned. Midden- 
standsbond : W. H. Beverloo te 
Rotterdam (Muziekinstrumenten), 
D. Swagerman te 'sQiavenhage 
(Piano- en Orgelhandelaren) en 
A. F. Vester te Amsterdam (Rij- 
wiel- en Motorhandel). 

Voor den Ned. R.K. Midden- 
standsbond : C. F. J. Verbeek te 
H lversum (Haarden en Kachels), 
Jos. H. F. van Lokven te Venlo 
(Piano- en Orgelhandel) en H. 
C. van Leeuwen te 's-Gravenhage 
(Radio, Electrolechnische artike- 
len). 

Voor de Vereenigiug van den 
Christ. Handeldrijvenden en In- 
dustrieelen Middenstand in Neder- 
land : A. Bos te Rotterdam, Mr. 
J. C. Kok Ie Schiedam en J. 
Burger te Dordrecht (Meubelen 
en Huish artikelen). 

Dezer dat-en is het Comité, 
waarin ook vertegenwoordigeis 
'Ier Bondsbureaux zitting hebben, 
'lonr den voorzitter der Com- 
missie van Overleg geïnstalleerd. 
Tot voorzitter werd benoemd 
Mr. J. H. C. Kok. Visehhandel 
T. MOLENAAR 

Haltestraat 45 
Tel. 353 

VerscheVisch 

tegen marktprijzen. 

Wordt ook gebakken Kamer van Koophandel en Fabrieken 

voor Haarlem en Omstreken. Invoerformulieren. Hierbij 
deelen wij.U mede, dat de in- 
voer van porselein, aardeweik 
en rijwielbanden ingevolge de 
Crisiswet-invoer beperkt zal wor- 
den. 

Bij hel secretariaat der Kamer 
van Koophandel zijn aanvraag- 
formulieren tot verkrijging van 
een vergunning tot invoer van 
bovengenoemde goederen te be- 
komen. Eveneenszijn inlichtingen 
omtrent deze invoerbeperking bij 
het secretariaat der Kamer ver- 
krijgbaar. 

De Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Haarlem, en Om- 
streken deelt mede, dat bij ver- 
schillende besluiten van 17 Maart 
de invoer in Frankrijk is-gecon- 
tingenteerd o.a voor de navol- 
gende artikelen : 

Bladgoud ; 

Artikelen voor veilichtinus- 
dneleinden, ande r e dan lampen 
en lusters ; 

Bindgaren en geglansd garen 
(gils polis) enkel of getwijnd; 

Artikelen van fdïence en por- 
selein (zonder metaal) voor elec- 
tiische doeleinden ; 

Accu's en onderdeden ; 

Plaalijzet (glacé) voor auto- 
mobielen. 

Een overzicht van de grootte 
der toegewezen conlingenien ligt 
bij de Kamer vn. ter inzage. JOHAN KOK 

29 GROOTE KROCHT 29 

Sigaren van 4 tot 15 ds. p. stuk 

Sigaretten „ 10 „i 1.30 p. doosje 

TABAK: LIEFTINK, VAN 

NELLE, D E , van ROSSUM, 

DOHBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE STER. 

Depot: Hoogendijk's' WIJNHANDEL 

Adverteert in dit blad ! Bij 

K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 

Weder WITKALK 

verkrijgbaar. 

Piet Heinstr. 12 Halteslr.55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 
reei en van Haai den en Kachels 
' Lasch- en Diaaiweik 

FaTh. Pasveer 

IS GOEDKOOPER 

Prima Zeemleer 38-89-154 
Zinken Emmers . . 49 et. 
Emaille Emmers . • 74 et. 
Groote ronde Teilen 69 et. 
Kastpapier per rol 20 et. 
Koperen Roeden 

per meter 24 et. 
Kastzeil per el . . 18 et. 
Tafelzeil per el . - 80 et. 
Ragebol met stok . 77 et. 

U koopt goedkooper bij 

FaTh. Pasveer 

HALTESTR. 37 TEF. 311 

Appartementen 

voor de verhuui, kunnen met een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluisteiing leiden tot 
extra inkomsten. 

Voor verdere inlichtingen brieven onder 
lett. O. 896 bureau van dit blad. Zandvoor tsch Zi ekenfonds , 

LEDENVERGADERING- waartoe alle mannelijke 
en vrouwelijke leden vanaf 18 jaar worden uitge- 
noodigd in „ZOMERLUST" op DONDERDAG 31 
MAART 1932, des avonds 7.30 uur. 

Het Bestuur : 

C. J TICHELAAR 
C. SLEOERS 
C. A VAN FRAASSEN 
L N VAN DEN BOS 
C. KALT 

_ ■■ nt 
Uu uu i tui hui 

Daar krijgt U waar voor Uw geld ! 

Puik beste ZEEUWSCHE BONTJES, 10 K.G . 65 et. 

BANANEN pei pond 15 et. 

OEMAR1N1EERDE HARING, per pot 4 stuks . . 14 et. 

Veische SPINAZIE per pond 15 et. 

Mooie KROPSLA pei stuk 5 et. 

GROOTE WITTE BLOEMKOOL vanaf ... 20 et 

DIK LOF, HARDE SPRUITJES, GOUD-GELË ANDIJVIE, 

RABARBER en JONGE RADIJS. 

LET OP HET ADRES, DIT IS 

Haltestraat 20, hoek Willemstraat 

Telefoon 307 

HOOREN en BEZORGEN zonder piijsveihoogmft ' Timmeren ?? 

TRIPLEX in Elzen, Berken, Eiken (één- en tweezijdig) 
Voor KLANKBORDEN, 16 m M. dik, voor Sjoelbak Org Pine 
Alle maten - Alle soorten 
Prima kwaliteit - Billijke prijzen 
VUREN LATTEN VELLING 

GRENEN LIJSTEN SPONNING 

EIKENHOUT PALEN KRAALHOUT 

ETERNIT - rood, 
grijs en gegoFd. 

Zandvoortsche Houthandel 

WESTERPARKSTRAAT 

N.B. Lichtloopende HANDKAR of ONDERSTEL te loop gevraagd. b a I a t u m 

groninger bazar 

groote krocht 30 - telef. 26S Eeri 

VERSTANDIGE 

Huisvrouw D doet haar boodschappen hij 

N.V. De Econoom 

Swiluëstraat 20 - lelel. 364 

GEOPEND: 

Ie Paaschdag van 4-7 uur 

2e „ „ 8-12 en 4-7 uur WEETUÜ 

dat BURGERS E.N.R. RIJWIELEN 

vanaf f 60. - te verkrijgen zijn met 
Torpedonaaf, Kettingkast, Pomp, Bel, 
Tasch en Bagagedragei en weet U 
dat BURGERS een "ieputatie heef! 
van ruim 60 jaar! Ook levering op 
condities, f 1.50 per week of f 6 50 
per maand. 

Burgers E.N.R. Lamp met liehtdeinper 
op 't stuur f 10.50. - Nordlichtlampen 
f 10 50. - Buitenbanden vanaf f 1.95 

Rijwielhandel en Reparatieinrichting 

. H. BOS - Gr. Krocht 27 

Agent Burger-s E. ÏV. R. RHEUMATIEK ? 

Neemt U een Electrïsch 
Kussentje om de pijn 
te verzachten. 

Verkrijgbaar ' n - 

Drogisterij J. C. A. «TUNIS 

Oranjestraat 7 - Zandvoort E. KONING 

Swaluëstr. lO Pakveldstr. 23 

HUIS-, LETTERSCH1LDER 
en GLAZENMAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS ENOETA1L 
HET OFFIGIEELE ADRESBOEK 

VAN ZANDVOORT 

(Nieuwe Uitgave -1931) 
zijn nog slechts enkele exemplaresi k f 1.00 verkrijgbaar bij 

DRUKKERIJ C. VAN DER MIJE 

Brugstraat 1 - Telefoon 27 

Wilt U iets fijos, bestelt dan Uw Paaschbrood bij >yx Zaterdag 2 Aprl^l9^3 /f J 2 32ste Jaargang IVo. 43 


HE COURANT Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemeente MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT' en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Ahonrtenieiitiprij<; bij vooruilhelalin/; te voldoen Gediiioiicle het gi'hfi'le |hhi 
„ „ Biidsei/ix'ii 

„ „ WmliTMi-i'/ncii 

Af/Miulpili|li.(" imiiiiiiiMH . / J50 

, 2 — 
o _ 

I) 10 Directeur-Redacteur: G. VAN OER MIJE. 
rrehl U met aen watyeciersecht, 
Maer doet, dal billyk is en recht Dit blad is verlci ijgbaar bij: A. BAKELS, Kerkstiaat31 , W.J LORENZ, 
Boekhandel, Haltestraat II; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burg. 
Engelberfssttaat 1 1 ; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Haltestiaat 30a, 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, üioote Krocht 34. Advertentiën van 1-6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau : Brugstraat I Telef. 27 Stoomwasscherij LANDIA" Zandvoorf HET ADRES VOOR DE BETEREWASCH 
J. H G. WEEÜIÜK - TELEFOON 287 
OFFICIEELE KENNISGEVINGEN 

BEKENDMAKING 

Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvooit doen 
te welen, dat door den Raad dier 
gemeente in ziine vergadering 
van 29 Maart 1932 is vastgesteld 
de volgende verordening : 

Verordening tot liet toestaan 
van de verstrekking van 
sterken drank of zwak-alco- 
holischen drank in het klein 
op den openbaren weg door 
of vanwege een vergunning- 
houder of een _ houder van 
een verlof A en tot regeling 
van de „vooiwaarden. 

Zijnde deze verordening aan 
de Gedeputeerde Stalen van 
Noordholland in afschrift mede- 
gedeeld. 

En is hiervan krachtens ïaads- 
besluit van 29 Maart 1932 on- 
middellijk afkondiging geschied, 
waar het behooit, den 30ïn 
Maart 1932. 

ZandvooTt, 30 Maart 1932. 

Burgemeestei en Wethoudeis 
voornoemd, 
De Burgemeestei, 

VAN ALPHEN. 
De Secrelaiis, 

F. JELLEMA. 

BEKENDMAKING 

Buigemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvooit doen 
te weten, dat door den Raad 
dier gemeente in zijne openbare 
veigadenng van 2 December 1931 
is vastgesteld de volgende ver- 
ordening: 

Verordening lof wijziging 
van de „Verordening op de 
heffing van leges ter Secre- 
tarie en aan de gemeente- 
lijke archiefbewaai plaats en 
van rechten, wegens verrich- 
tingen van de ambtenaren 
van den Burgerlijken Stand 
in de gemeente Zandvooit. 

Zijnde het voormeld besluit 
goedgekeind bij Koninklijk be- 
sluit van 20 Februari 1932 no 28 

En is hiervan afkondiging ge 
schied den 30en Maart 1932. 

- Zandvooit, 30 Maart 1932. 

Burgemeester, en Wethouders 
voornoerhd, 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 

De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

KIEZERSLIJST 

Burgemeester en Wethoudeis 
van Zandvoort maken bekend, 
dat de op 22 Februari j.1. vast- Maison „BETSY" 

DAMES-KAPS A L, O N 

Van Ostadestraat la - Telef. 251 
ZANDVOORT Schoonmaakreclame ! DAMES, in de schoonmaaktijd vei langt Uw 

kapsel een extra behandeling. Wij stellen 

daarom een gelegenheid vooi U open. 

Wasschen, Knippen, Onduleeren, Watei- 

golven en Permanenten vooi halve prijzen. Laat LJ deze week 

beliajidelen, hel beteekent geld spaien 

Voor een volmaakte Permanent viaagt Uw haar een zekeie 
machine, welke voor het eene sooi t haar zeei geschiktus, werkt 
op een andere sooii haai juist verkeeid Daaiom hebben wrj een 
2de machine aangeschaft, welke weet geheel anders wei kt, dus 
mislukken is thans bij ons geheel uitgesloten. Een ïedei wordt nu 
behandeld met de machine welke op dat haar het mooiste werkt. 
Ook mislukte Permanenten maken wij weer volmaakt Wendt U 
dus tot ons Wij werken niet systeem „Gallia" en systeem „Wella", 
de twee beste machines. 

TARIEF (als gewoon) 
f 35 | Kindei en Knippen 

f 35 i f 1 — (jongens en meisjes f 0.30 Wasschen . 
Knippen . . 
Onduleeien f 0.50 ' Wateigolf f 1 

Peunanent f 5. — 

De halve prijzen gelden vanaf MAANDAG 4 APRIL tot 
en met VRIJDAG 8 APRIL. 

Hiermede maken wij bekend dat 1 Mei de HEROPENING 
zal plaats hebben op de GROOTE KROCHT 16. gestelde kiezerslijst zooalsdeze 
thans luidt, tot 1 April van het 

volgende jaar van kiacht blijfi, 
behoudens de wijzigingen daarin 
ten gevolge van rechleilijke uit- 
spraken, welk? wijziging dei lijst 
bevelen, te brengen. 

De kiezerslijst blijft voor een 
ieder op de secretarie der ge- 
meenle ter inzage nedergelegd 
en in afschrift, tegen betaling 
der kosten, verkiijgbaar. 

Zandvoort, 1 April 1932. 

Buigeineeslei en Wethouders 
voornoemd, 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN 

De Secrelaiis, 

F. JELLEMA. 

Koninklijke Nederlandsciie 
Middenstandsbond. 

Handleiding voor- 
de Drankwet. 

Op 1 Api il is de nieuwe Drankwet 
in werking getreden en zullen 
vele niiddenstandeis bij de uit- 
oefening van hun bediijf met al- 
lerlei bepalingen rekening moeten 
houden. Niet alleen hoteliers, café- 
houders en slijters, doch ook 
kt uideniers, groenté-en fruithan- 
delaren en andere winkeliers zul- 
len met de bepalingen dezer wet 
rekening hebhen te houden, aan- 
gezien ook de verkoop van wijn, 
bier en andere zwak-alcoholische STADSSCHOUWBURG 

HAARLEM 

Zaterdag 2, Zondag 3 
Maandag 4 April, 8 uur, REVUE 

LACHPILLEN 

Dinsdag 5 April, 8 trui 

Gemeente Volksvoorstelling 

SUSS DE JOOD 

Woensdag 6 April, 8.15 uur 
Vei . Rotterdanisch-Hofstad Tooneel 
(Dir. Cor van dei Lugt Melsert) 

Het Verstoorde 
Jubileum 

Blijspel in 3 hedr van Paul Levm. dianken daaronder valt. 

D.it deze wet ingewikkeld en 
voor oningewijde" moeilijk lees- 
baar is, mag algemeen bekend 
worden. De kans is dus gioot, 
dal vooral degenen, die lot heden 
mei deze bepalingen nog niette 
maken hadden, door onbekend- 
heid daarmede meet dan eens in 
overtreding zullen zijn. Bekeuid 
worden en boete krijgen is reeds 
onaangenaam, doch veel erger is 
de mogelijkheid van intrekking Laat Uw wagen door 
vakmenschen repareeren 

bij de 

„RINK0" Garage = Telef. 224 KLEERMAKERIJ H. L. JE ROE 

25ANDVOORT 
Groote Krocht 37 - Telefoon 355 van veigunning of verlof, welke 
bij herhaalde-oveUrading. dreigU 

Daarom is het dringend nood- 
zakelijk, dat allen, die aan de be- 
palingen van de nieuwe Drank- 
wet onderworpen zullen zijn, zich 
goed op de hoogte stellen Nu 
bestaan er reeds lal van boek- 
weiken op dit gebied, doch over 
het algemeen zijn deze vooi dage- 
lijksch gebruik van den eenvou- 
digen zakenman te uitvoerig en 
daardoor minder handig. 

Vandaai, dat wij ten zeerste 
aanbevelen de zoo juist versche- 
nen handleiding "Wat ieder van 
de Drankwet moet weten", ge- 
schreven door den heerj C van 
der Weele, Inspecteur van Politie, 
Chef van het bureau Drankwet 
en Vermakelijkheden teRotferdam, 
een bij uitstek deskundige op 
dit gebied Het boekje, dat in 
20 pagina's de stof samen vat, 
is tegen 25 cent verkrijgbaar bij 
het bureau van den Kon. Ned. 
Middenstandsbond, Noordeinde 
35, 's-Gravenhage, dat het heeft 
uitgegeven. | PLAATSELIJK NIEUWS 5 

• • 

Sluiting Teekencursus. Woens- 
dag j.1. had in het gebouw aan 
de Groote Krocht de sluiting van 
de Teekencursus plaats De heer 
Slegers, als Wethouder van Pu- 
blieke Werken, voerde het woord; 
Hij moest direct zijn spijt uitdruk- 
ken, dat aan deze teekencursus 
dooi zoo weinig jongelui was 
deelgenomen ; waren het de voor- 
gaande jaren pi m. een 40-tal 
leerlingen, dit jaar waren het 
slechts 14. 

Spi. hoopte, dat de jongelui, 
die zich in de bouwvakken wil- 
den bekwamen, niet alleen hun 
vrijen tijd zouden besteden voor 
sport en andere vermakelijkheden, 
maai ook heel veel van dezen 
tijd zouden geven voor de nul- 
lige ontwikkelingvan hun beroep. 

Het is Spreker volgens deuit- 
gebi.ichle rapporlen gebleken.dat 
de jongelui het teekenen n iel erg 
serieus namen, en dachten, als het 
papier maar vol is; dit was volgens 
den Wethouder niet de manier; beter was het weinig werk af te 
-leveren- -wat-goed -was.-Qelukkig 
waren er uitzonderingen en in 
de eerste plaats prees hij het 
buitengewoon gunstigrapport van 
D. Berkhout, die nu reeds voor 
de 4de maal de eerste prijs heeft 
weten te behalen. 

Met een toepasselijk woord 
werd hem een boekwerk over- 
han ligd over Rioleenngswerken. 
Tweede Prijs P. van Honschoten, 
B. Visser en J. van der Wolde, 
en een 3de prijs voorN.v Sluis- 
dam, ook aan deze jongelui wer- 
den met een toepasselijk woord, 
prijzen uitgereikt. 

Ten slotte sprak de Wethouder 
nog een woord aan de jongens 
die geen prijs hadden gewonnen ;- 
hij hoopte dat het voor hen een 
aanmoediging zou zijn om een 
tfolgend jaar beter hun best te 
doen Met een woord van dank 
aan den heer L Slagveld voor 
diens leiding, eindigde spreker, 
en werden de aanwezigen ver- 
zocht het gemaakte teekenwerk 
te gaan bezichtigen, waar druk 
gebruik van v/erd gemaakt. 

Zandvoortsche Handelsver- 
eeniging L)e Z.H.V. zal trachten 
bij het Gemeentebestuur te be- 
werkstellen dat de verordening 
op de winkelsluiting welke 15 
April as afloopt te doen dooi- 
gaan tot 1 Mei a.s., aangezien dan 
de rijkswet op de winkelsluiting 
in werking treedt. 

Propaganda-avond. De Foren- 
sen vei eeniging, .Zand voort" geeft 
op Zaterdagavond a.s. een pro- 
paganda avond in Gebouw „Mo- 
nopole" aan het Stationsplein al- 
hier. Van de zijde van het Hoofd- 
bestuur van den Algemeenen 
Bond van Forensen zal een in- 
leiding worden gehouden ; de 
Tooneelvereeniging „Phoenix" 
geeft hare medewerking door de 
opvoering van „Dr Bavmo",Too- 
neelspel in drie bedrijven van 
Henk Bakker, terwijl de avond 
besloten wordt met een groot bal 
niet diverse altracties en prijzen. 
Dit bal is onder leiding vanden 
Heer J. Slol Jr. en er is vergun- 
ning aangevraagd tot drie uur. Propaganda-avond. Donder- 
dag 7 April, om 8 uur, houdt de 
afdeeling Zandvoort derNeder- 
landsche Vereeniging (ot afschaf- 
fing van alcoholh. dranken een 
propaganda avond in „Zomerlust" 
De Heer J. Hardens van Amster- 
dam vertoont een film met ex- 
plicatie, terwijl de Onthouders- 
Tooneelvereeniging zal opvoeren 
't blijspel „Een knap' stel". Toe- 
gang slechts 25 cent. 

Gemeentelijke Badinrichting. 

In de week van 21 Maart tot 
en met 26 Maart 1932 zijn 27 
Kuipbaden en 299 Douchebaden 
genomen in Gemeentelijke Bad- 
inrichting, gebouw Gemeente- 
bedrijven. 

SPORT. 

De Eerste Wedstrijd in de 
Promotie- en Degradatiewed- 
strijden is door „Zandvoort" 
met een oneven goal gewonnen. 

Zondag j.l. had de eerste ont- 
moeting plaats in bovengenoemde 
wedstrijden ; het was „Zandvoort" 
die den strijd moest aanbinden 
tegen Alphen, kampioen der 3de 
klasse van de K.N. V.B. 

Dat er voor dezen wedstrijd 
groote belangstelling bestond 
was al vroeg langs de Haarlem- 
merstraat en Zandvoortschelaan 
merkbaar. Autobussen, vracht- 
auto's van elk soort brachten de 
voetbal enthousiasten naar de 
badplaats, zelfs groote groepen 
fietsers, kwamen, allen voorzien 
van hun clubvlaggetjes, naar de 
plaats waar hun club een ernstige 
poging zou doen, een overwin- 
ning op Zandvoort te behalen. 
Ook een extra trein uit Alphen 
bracht in het dorp zelfs drukte, 
op dezen somberen 2ePaagschdag- 
morgen. 

Het Bestuur yan Zandvoort had 
het goed gezien voorverkoop van 
plaatskaarten te houden, zoodat 
^alles heel. best van stapel liep, 
en geen opstoppingen voor de 
loketten plaats vonden. 

Even voor tweeën zijn eenige 
duizenden menschen - op het 
Zandvoort-Ierrein; wat een fleu- 
rig gezicht, als de heerlijke voor- 
jaarszon inlusschen de donkere 
wolken heeft verjaagd, die den 
geheelen morgen als een drei- 
gende spelbreker boven ons bad- 
dorp hingen. 

Ruim twee uur Waast scheids- 
rechter Jannes de elftallen bijeen, 
voordat echter de wedstrijd een 
aanvang neemt wordt het elftal 
van Alphen met het behaalde 
kampioenschap geluk gewenscht 
door den heer P. Schaap, als 
Voorzitter van Zandvoort en den 
ainvoerder van A'phen bloemen 
aangeboden. Met een driewerf 
hoera van beide „zijden werden 
deze woorden bezegeld. 

Zandvoort wint de toss en 
verkiest eerst met den wind en de zon in de rug te spelen, zoo- 
dat Alphen de bal aan 'trollen 
brengt. 'Dat bij dergelijke wed- 
strijden de zenuwen de spelers 
parten spelen is een voldongen 
feit; wie zich hiervan het eerst 
weet vrij te maken heeft al gauw 
het beste spel. Mijn inziens was 
dit Alphen; hun spel was in alle 
opzichten beter dan dat van 
Zandvoort, alhoewel de rechter- 
vleugel der bezoekers, waar heel 
veel op gespeeld werd, naar z'n 
vorm bleef zoeken. 

De aanvallen die Zandvoort 
ondernam waren lang niet van 
gevaar ontbloot en gaven de 
achterhoede der gasten handen 

vol werk; vooral Koper 
wist het spel goed te verplaatsen, 
En was de Zandvoort rechter- 
wing in deze periode wat actie- 
ver geweest, zouden er zekei 
doelpunten zijn gekomen. Het 
spel bleef thans met wisselende 
kansen; de achterhoede der 
beide vereenigingen, en in de 
laatste instantie de keepeis, ble- 
ven de situatie meester. Na 20 
minuten spelen ondernam Zand- 
voort een snelle aanval, de rechts- 
buiten was met de bal naai 
binnen geloopen, doch in hel 
bewuste gebied werd hij op een 
beetje onbehooilijke manier voor 
de grond geworpen, wat Alphen 
een penalty kostte. Onder dood- 
sche stilte plaatst Koper zicli 
achter den bal, en of het nu juist 
deze doodsche stilte was die hem 
beinfluenceerde, in ieder geva! 
schoot hij in keepers armen, tol 
groote teleurstelling voor allen 
die Zandvoort zoo gaarne zien 
winnen. 

Het was merkbaar dat hel 
missen van deze mooie kans 
Koper zelf ook geen goed had 
gedaan, hij zocht tenminste ge- 
ruimen tijd naar z'n vorm. Alphen 
zit intusschen ook niet stil, en 
onderneemt -eenige fanatieke aan- 
vallen; het opstellen van hun 
middenvoor was uitstekend! van 
dezen speler dreigde gevaar, en 
de achterhoede van Zandvoort 
had het goed gezien hem 'geen 
vrij spel te laten. 
- Even voor rust belandt de bal 
bij de Zandvoort linkervleugel, 
die met een mooi boogschot het 
doel van Alpen in gevaar bracht, 
op meesterlijke wijze wist de 
keeper deze bal corner te werken. 
Voor velen was dit wederom een 
teleurstelling, daar men de mee- 
ning was toegedaan dat de bal 
de doellijn gepasseerd was ; de 
scheidsrechter besliste, en zeer 
terecht: „corner". 
Zoo verstreek de eerste helft 
zonder doelpunten. 

De tweede helft werd meteen 
bezwaard hart van de zijde van 
het Zandvoort publiek aange- 
vangen, maar niet van de spelers; 
ze wierpen zich enthousiast in 
den strijd, met meer/ zelfvertrou- 
wen als voor de rust, en de half- 
linie der thuisclub speelde nu 

Werkelijk Mevrouw!! De kwaliteit v-ar» mijn Rund-, Kalis- en Varkens- 
vleesch doet voor* geen mijner collega's ONDER, 
terwijl mijn groote omzet U altijd versch en 
frisch vleesch garandeerd. jj VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) 

K Per Pond 

Hl Karbonade (Schouder) f 0.25 3 pond f 75 

H „ (Rib) f 35 3 pond f 1.00 

K „ (Haas) f 0.35 3 pond f 1.00 

= Fricandeau f 45 3 pond f 1.25 

JU Lappen f 35 3 pond f 1.00 

■ Rollade f 0.40 3 pond f 1.15 

H| Reuzel f 0.20 3 pond f 0.50 

f VET KALFSVLEESCH (Blank) 

Hf Karbonade per pond f 0.65 Lappen 

Borst 

Poulet en Gehakt 
Oesters .... 
Biefstuk .... 
Fricandeau . . . t 0.70 
f 0.70 
f 0.65 
f 1.— 
f 1.— 
f 0.90 GROOTE RECLAME 
MAGER SPEK HEERLIJKE GELDERSCHE ROOKWORST 
met lood, reclameprijs 35 et. per pond. 

Aanbevelend, H 

Dr. Joh. Metzgerstraat 3 pond PEKELSPEK (mager) : . . 60 cent m 

3 pond ROOKSPEK (mager) .... 70 cent m 

5 pond HAMSCHIJF 80 cent H 

6 pond BLADREUZEL (dik) .... 100 cent m 
DIK NIERVET per pond 35 cent jl 

Ie kwaliteit RUNDVLEESCH j| 

__ 1 pond 3 pond W= 

Rol (doorregen) 40 'cent f 1.00 ==§ 

Lappen (doorregen) .... 35 cent f 1.00 j§§ 

Gehakt 40 cent - f 1.00 Ij" 

Lappen (mager) . . 7 .,. 50 cenl f 1.35 |j| 

Riblappen 55 cent f 1.50 m 

Rollade (mager) 50 cent f 1.40 m 

Rosbief 60 cent f 1.65 WÈ 

Lende of Punt 70 cent f 1.95 Wê 

Biefstuk, Ossenhaas .... 80 cent f 2.25 s 

VAN ELDIK | 

6 - Telefoon* 416 ■ g a _mA# m -n- ■= ra i 

NederlandscHe Maatschappij, opgericht 1887 voor wat ze waard was, goed 
steunde zij de voorhoede en 
hielp de verdediging indien zulks 
noodig was. Zienderwijs won 
Zandvoort terrein, en het tempo 
waarin gespeeld werd, beloofde 
alles. Het resultaat bleef niet uit, 
want als er ongeveer twintig 
minulen gespeeld zijn krijgt 
Koper de bal toegespeeld; hij 
passeert in een sneltreinvaarlje 
eenige spelers, om dan in een 
moeilijke posilie een hard schuin 
schot op het doel te geven, wat 
Zandvoort de leiding bezorgt. 
Een prachtig" staalije voetbal. 
Er wordt nu 'aan beide zijden 
hard gewerkt,: voor de gelijk- 
maker, en voor het behoud van 
de voorsprong. Alphen kan het 
tempo niet volhouden, maar 
Zandvoort weet van deze in- 
zinking niet Ie profiteeren. 

Onder groote spanning komt 
het einde van dezen in alle op-, 
zichten sportief gespeelden wed- 
strijd. Zandvoort mag met deze 
uitslag best tevreden zijn, indien 
het een gelijk spel was geweest 
ook. 

De heer Jannes leidde dezen 
niet al te zwaren wedstrijd, bij- 
gestaan door twee neutrale grens- 
rechters, tot een ieders tevreden- 
heid. 

Zondag a.s. speelt Zandvoort 
legen Watergraafsmeer, in Am- 
sterdam. 

Een voorspelling is moeilijk 
te maken, een feit is het, dat 
Watergraafsmeer op eigen terrein 
nog ongeslagen is, slechts één 
wedstrijd speelde ze gelijk. 

Dus Zandvoort, oppassen is de 
boodschap. Met hetzelfde tempo 
als 1.1. Zondag kan er heel wat 
gebeuren. 

Laat ons weer hopen op een 
sporlieven strijd, en een goede 
leiding. 

'Een Sportvriend. VEREENIGING 
VOOR VOLKENBOND EN VREDE 

Jeugd-Onderwijs-Commissie 

PRIJSVRAAG 

Evenals voiige jaren door de 
„Veieenigiug, voor Volkenbcnd 
en Viede", in overeenstemming 
mei andere _ landelijke * Volken- 
bondsvereenigingeii, op initiatief 
van de „Union internationale des 
Assooiaiinns poui la Socié'édes 
Nalions", wedir een prijsvraag- 
wedstrijd worden uitgeschreven. 

Op voorstel van de Jeugd-Com- 
missie onzer Vereeniging werd 
besloten, ook nu weder twee prijs- 
vragen uil te schifjven en wek 

a. een bedoeld voor kweeke. 
lingen en jonge leerkrach- 
ten L.O.; b. een ,voor a.s. leerkrachten 
van het voortgezet onder- 
wijs, eventueel studeerende 
aan een onzer Universiteiten 
in aardrijkskunde, geschie- 
denis of de staatsweten- 
schappen. 

Het Hoofdbestuur van de „Ver- 
eeniging voor Volkenbond en 
Vrede" stelt dit jaar 3 prijzen 
van elk f 150.— beschikbaar voor 
de besl geoordeelde opstellen, 
welke bedragen zullen moeten 
worden aangewend 'om, ingaan- 
de ongeveer 20 Augustus, de be- 
kroonden in staat te stellen een 
reis naar Genéve te maken, daar 
10 a 12 dagen te verblijven, on- 
der deskundige leiding alles te 
bezichtigen en verschillende be- 
langrijke conférences bij te wonen, 
georganiseerd door het Bureau 
international d'Education aldaar 
en de Union bovengenoemd. Voor 
geleide naar en van Genéve zal 
worden gezorgd, terwijl zij ver- 
moedelijk daar de deelnemeis uit 
andere landen zullen ontmoeten. 
' Het is niet onmogelijk dat, 
evenals wel te voren geschiedde, 
ook nu weer met een of meer Af- 
deelingen nog overleg worden ge- 
pleegd. 

Als onderwerp voor de leer- 
krachten L.O.- werd de volgende 
opgave gekozen : 

Schets het aandeel der 
Nederlanders in het Volken- 
bondswerk. 

Voor beantwoording komen in 
aanmerking kweekelingen van het 
3de of4Je studiejaar eener Kweek- 
school en jonge onderwijzers 
(essen tot, en met den leeftijd vair 
25 jaar. 

Als onderwerp voor a.s. leer- 
krachten voortgezet onderwijs 
werd gekozen : 

. De vredesgedachte in het 
Romeinsche wereldrijk, mits in 
verbandgebrach'tmetdeheden- 
daagsche toestanden (Volken 
bond) en vredesidéalen. 

De antwoorden moeten uiter- 
lijk 15 Juli a.s. zijn ingezonden 
bij den Voorzitter van dejeugd- 
Onderwijs Commissie van de 
„Vereeniging voor Volkenbond en 
Vrede", den Heer J. Basliaans, 
Zonnelann 18 te Hilversum. Zij 
mogen 'en hoogste bedragen 3000 
wooid'en (dus ongeveer zooveel 
als 5 bladzijden folio getypt). 

Het doel is, voor zooverre de 
piijsvraag sub a aangaat, uiter- 
aard niet liet aankweeken van 
valsch chauvinisme maarweleen 
antwoord, waaruil duidelijk kan 
blijken, dat ook een klein land 
op dit gebied zeer veel ten goede 
kan doen, zeer zeker, om de in- 
ternationale gedachte van den 
Volkenbond en wat daarmede 
samenhangt, te bevorderen. Voor 
zooverre die. sub b betreft, licht voorai op de beteekenis dei Yul- 
kenbondsgedachte voor het heden 
te doen vallen. 

De bekroonde opstellen blijven 
eigendom der Vereeniging. 

Het Hoofdbestuur van de „Ver- 
eeniging -voor Volkenbond en 
Vrede" zal, in overleg met de 
Jeu r d-Onderwijs Commissie, die 
het Hoofdbestuui bij alle onder- 
wijs- en opvoedingsaangelegen- 
heden ter zijde staat, e.n Juiy 
benoemen. 

De bekroonden zullen tijdig 
het bedrag ontvangen waarvan 
zij de kosten voor de reis naar 
Genéve moeten bestrijden, en 
tevens alle inlichtingen, opdat de 
reis goed en aargenaam dobr 
hen kan worden volbracht. De 
prijsw.hnaars van de vorige jaren 
bewaren aan hun reis buitenge- 
woon prettige herinneringen. Van 
dezijdedeiJeugd-OndeiwijE-Com- 
missie wordt, zooveel mogelijk in 
aansluiting met- de bekroonde 
winnaars van naburige landen, 
•gezorgd voordeieisnaar,Genéve 
en worden ook de uoodige 
maatregelen getroffen voor het 
verblijl aldaar. Juist teneinde 
daarvoor den noodigen tijd 
beschikbaar te hebben, is inzen- 
ding van de opstellen uiterlijk 
15 Juni noodig en gewenscht, op- 
dat aan de bekroonden ook tijdig 
hel resultaat kan worden mede- 
gedeeld. 

Hoewel de keuze van het stu- 
die materiaal uileraard vrij wordt 
gelalen. geven Hoofdbestuur en 
Jeugd-Onderwijs-Com missie gaa 1 - 
ne aan eventueele deelnemers ge- 
legenheid, kennis te nemen van 
een literatuurlijst, die mogelijk 
bij de beantwoording van dienst 
kan zijn. Een Briefwisseling 
Wagner-Brahms 

(Uit een artikel van W. Weismann 
in „Der Tiirmer", Berlijn, Mei 1931) De hier medegedeelde eenige 
briefwisseling lusschen Wagner 
en Brahm's heeft een eigenaar- 
dige voorgeschiedenis. Peter Cor- 
nelus, die in de zestiger jaren 
van Wagner opdracht kreeg te 
zorgen voor een afschrift van de 
Parijsche bewerking van Tanu- 
haüscr, had het zwaar ge- 
havende origineele manuscript 
van de tweede scène in zijn be- 
z l gehouden. Hij gaf het later 
aan zijn vriend, den pianist 
Tausig, die het op zijn beurt aan 
den met hem bevrienden Brahnis 
schonk. Brahms voegde het hand- 
schrifl bij zijn geliefde verzame- 
ling van manuscripten van groo(e 
musici' zoodat Wagner, die iii- 
tusschen bok de copie van de betrokken scéne had weggegeven, 
in het geheel nle!s meer had. Hij 
schreef deswege terstond aan Cor- 
nelius en deze in groole verlegen- 
heid weer aan Tausig en Brahms. 
Brahms, die ook in verscheiden 
brieven van Frau von Biilow (de 
latere tweede vrouw van Wagner 
onder telkens nieuwe voorwend 
sels werd aangemaand lot terug- 
gave van hef manuscript, bei iep 
zich tegenover Cornelitis op het 
feit, dat Tausig hem het docu- 
ment onvoorwaardelijk had ge- 
schonken. Hij deed dit temeer, 
omdat de brieven van Frau von 
Biilow het onaangename gevoel 
bij hem wekten, dal men liet ma- 
nuscript alleen maar niet in zijn 
bedt wild 1 ; laten. Hij verzocht 
hem het stuk in vrede te laten 
behouden, daar de meeste nio 
tieven, -die men voor lerruggave 
opperde, niet steekhoudend wa- 
ren. Daarbij bleef het voorloopig. 
Bijna tien jaar later echter, toen 
Wagner de scéne dringend noodig 
had voor de uitgave van de nieu- 
we Tannhaüser-partiluur. was hij 
wel gedwongen zich zelf tot zijn 
vermeenden tegenstander te wen- 
den, daar Tausig en Cornelius 
intusschen waren gestorven. Deze 
brief luidt : 

Zeer geëerde heer Brahms! 

Ik verzoek U mij hel manus- 
cript van^de door mijoingewerk- 
' te tweede scéne van Tannhaüser, 
dat ik noodig heb vo.or de uit- 
gave eerier nieuwe bewerking der 
partituur, toe te zenden. Welis- 
waar is mij medegedeeld, dal U, 
krachtens een schenking van Peter 
Cornelius aan U, eigendomsrech- 
ten op dit maruisciipt meent te 
hebben, doch ik geloof aan die 
mededeeling geen beleekems te 
ni'jgen toekennen, daar Corneli- 
us wieu ik dit majuiscripi slechts 
tijdelijk had afgeslaan, doch 
gee.iszius geschonken, dit onmo- 
gelijk aan een d<;rde heeft kun- 
nen schenken ; hij heeft mij dan 
ook tan stelligste verzekerd dit 
nooit te hebben gedaan. 

Verm ledelijk is hel mijnerzijds 
geheel overbodig Uann deze om- 
standigheid Ie herinneren en zal 
er geen verdere verklaring 'noo 
dtg .zijn .0111 U er toe te bewegen 
dit manuscript, dat voor U alleen 
als cur.ositeil waarde kan heb- 
ben, terwijl liet voor mijn zoon 
een geliefd aandenken zou kun- 
nen blijven, gaarne 'en vriende- 
lijk aan mij terug te geven. Met 
de meeste hoogachting;. 

Uw dw. 

RICHARD WAGNER Bayreuht, 
6 Juni 1875. 

De koude beslistheid waarmede 
Wagner, z ch beroepend op zijn 
voor Brahms niet steekhoudend 
rechl, dezen het manuscript uit 
handen wil "spelen — „gaarneen 
vriendelijk", d.w.z. „und bist du 
nicht willig, so brauch ich Ge- 
walt" — doet eigenaardig aan. 
Brahms antwnoidde nu : Hooggeëerde Heer! 
. Ofschoon ik U terstond zeg, 
dat jk U het bedoelde manuscript 
„gaarne en vriendelijk "lei ugzend, 
moet ik mij loch veroorloven daai 
eenige woorden aan toe te voegen. 

Uw vrouw verzocht mij reeds 
jaren geleden dat manuscript te- 
rug te geve ; er werden toen 
echler zooveel argumunlen geop- 
perd, dal ik ten slotte slechts dit 
ééne kon voelen, dat juisl mij het 
bezit van Uw handschrift niet ge- 
gund werd. Helaas moet ik de 
beieckenis van Uw biief wel ge- 
weld aandoen, als ik er iets an- 
ders uit wil lezen, en toen even- 
als nu zou ik in elk geval liever 
gevolg hebben gegeven aan een 
eenvoudigen wensch Uwerzijds. 

Gezien den grooten omvang 
van Uw werk kan het bezit van 
scène toch voor Uw zoon niet 
van zooveel waarde zijn als voor 
mij, die zonder eigenlijk verza- 
melaar te zijn, toch gaarne hand- 
schriften, die mij lief zijn, bewaar. 
„Curiositeiten" verzamel ik niet. 

De discussies over onze ge- 
storven vrienden en deeigendoms- 
rechten, die ik aan /hen meen te 
danken te hebben, wil ik niet 
voortzetten. Het zou hun wel lie- 
ver en gemakkelijkergeweestzijn, 
als zij mij eenvoudig hadden kun- 
nen bekennen, evenlueel overijld 
gehandeld te hebbeu. 

Ik meen bijna, tegenover mij- 
zelf verplicht te zijn, dieper in te 
gaan op Uw schrijven en achter- 
af op dat van Uw vrouw, doch 
ik moet wel vreezen in geen ge- 
val misverstand te kunen vermij- 
den, want — houd ten goede — 
het spreekwoord va i het kersen- 
eten is wel niet beter van toe 
passing dan bij iemand als ik 
tegenover U. Mogelijk is het U 
nu heel aangenaam, als- ik niet 
meer mag meenen U iets geschon- 
ken Ie hebben. Voor dat geval 
zeg ik, dat nu U aan mijn hand- 
schriftenverzameling een schat 
ontneemt, het mij zeer zou ver- 
heuge i als mijn' bibliotheek met 
nog een Uwer werken, b.v de 
Meistersiuger, werd verrijkt. 

Dat U van meening verandert 
mag ik niet hopen en daarom 
schrijf ik heden nog naar Weenen 
om mij de portefeuille, die Uw 
manuscript bevat, toe Ie zenden. 
Ik verzoek U dringend mij (e zij- 
ner tijd de ontvangst wel met 
enkele woorden te willen beves- 
tigen. M:l de meeste hoogach- 
ling en vereering. 

' Uw dw. 

JOH. BRAHMS. 
Ziegelhausen bij Heidelberg. 

Brahms' brief doel zeer sympa 
thiek aan, is echter zoo omslach- 
tig geschreven, dat men hem wel 
mei alle opmerkzaamheid moet 
lezen om hem goed te begrijpen. 
Dat was nu niet iets voor Wan- 
ner, die in zijn ongeduld en voor- 
oordcel legen Brahms slechls zoo- 
veel begreep, dat Brahms een tegen-prestatie wilde hebben voor 
de terugzending van het manus- 
cript. De dirigent Levi, die bij 
Wagner was toen deze den brief 
van Brahms ontving, zegt, dat 
Wagner een formeelen aanval 
van woede kreeg en uiti iep : „Als 
een advocaat- mij zooiets schreef 

— enfin, maar een kunstenaar?" 
(Had Wagner dan geschreven als 
kunstenaar ?) Deze verkeerde op- 
vatting van Brahms brief komt 
ook uit in Glasenapps Wagner- 
biogiafie. Wat blijkt echter uit den 
brief V In de eerste plaats, dat 
voor Brahms reeds jaren geleden 
en ook Ihaus nog een simpele 
wensch van Wagner voldoende 
was geweest om hem te bewegen 
tot het afstaan van het manus- 
cript. In de tweedeplaals, dat hij 
den indruk blijft behouden, dat 
men hem het manuscript, waar- 
van hij het belang voor Wagner 
niet kan inzien, niet f>unt. En 
daarom, concludeert de fijnge- 
voelige Brahms, zal het voor 
Wagner wellicht geen aangena- 
me gedachte zijn van hem — den 
vermeenden tegenstander — een 
gunst te aanvaarden en juist voor 
dat geval stelt Brahms hem een 
ruil voor. Alleen dus om Wagner 
een pijnlijke gewaarwording te 
besparen ! Wagner ging intus- 
schen op den „ruilhandel" in en 
zond Brahms de Rheingold-par- 
tiluur met het volgende schrijven: 

Zeer geëerde heer B-iahms ! 

Ik dank U zeer voor het teiug- 
ontvangen manuscript, dat welis- 
waar — daar het destijds bij de 
Paiijsche copie zeer is toegeta- 
keld — niet uitmunt door uiter- 
lijke schoonheid, doch voor mij 

— afgezien van alle gevoels-ie- 
deneu — van waarde is, omdat 
het vollediger is dan het destijds 
door Cornelius van een groole 
streep voorziene afschrift. 

Het spijt mij U in plaats van 
de gevraagde Meistersinger-par- 
tituur (die, na herhaalde naleve- 
lina; door Schott, toch vveei ge- 
heel is uitgeput) niets beters te 
kunnen aanbieden dan een exem- 
plaar van de Reingold-partiluur. 
Zonder Uw toestemming af te 
wachten zend ik U deze lieden 
toe, omdat zij zich daardooron- 
derscheidl, dat het een pracht-ex- 
emplaar is, dat Schott destijds op 
de Weensche wereldtentoonstel- 
ling liet pronken. Men heeft mij 
vaak laten zeggen, dat mijn mu- 
zieken thealer-decoraties zijn : de 
Rheingold zal sterk onder dat 
verwijt te lijden hebben. Intus- 
schen zal het wellicht niet onin- 
teressant zijn in het vervolg van 
de verdere partituren van den 
Ring der Nibelungen waar te ne- 
men, dat ik op de hier geplante 
theater-coulissen allerlei muzi- 
kaal-thematische gegevens heb 
weten te b uwen. In dezen zin 
zal wellicht juist de Rheingold 
Uw vriendelijke opmerkzaamheid 
vinden. 
WILD-öCV»AD . Verkeerslessen van den A.NLW.B. 

4e Les 
Hol niet roekeloos uit school off huis! "A.N.WB, toeristenbond voon Nederland. De school gaat uit en 
dan willen de kinderen, 
die den heelen ochtend 
op de schoolbanken heb- 
ben gezeten, wel eens 
de straat op hollen. Dit 
kan heel gevaarlijk zijn, 
wanneer dat wild en 
'onordelijk gebeurt. 

Op het linker plaatje 
gaan de kinderen naar 
huis, langs het veilige 
trottoir en de onderwijzer voor de schooldeur waaischuwt ze nog 
eens om voorzichtig te zijn. 

De anderen, op het rechter plaatje, hollen niet alleen onordelijk 
zoo maar pardoes de straat op, zonder uit te kijken, maar zelfs 
zeer gevaarlijk, want ze loopen alle kans, om onder een wagen 
of onder een motorfiets te komen. 

Waarom hollen die kinderen zoo weg? Omdat hun niet geleerd 
is, hoe gevaarlijk dat is. 

En waarom wandelen de anderen, op de linkerteekening, zoo 
rustig naar huis? 

Omdat ze op school geleerd hebben, wat de regels van het 
verkeer zijn en de onderwijzer hun pas nog gezegd heeft: „Blijf 
op het voetpad, want daar mag het rijverkeer niet komen en het 
kan je dus geen kwaad doen". Wie niet op het trottoir kan blijven, 
omdat hij naar den overkant van de straat moet om naar huis te 
gaan, moei dat voorzichtig doen en goed uitkijken of de weg vrij is. 
Doe dat niet alleen op weg van school naar huis, maar doe het 
altijd, want op den rijweg dreigt steeds gevaar. Wie zich gewent, 
om daarop bedacht te zijn en steeds goed op te letten, zal niet 
licht een ongeluk op straat krijgen. Leer de verkeersregels en 
bedenk wel : 

„Wie die regels niet betracht, 
Wordt in 'stukjes thuis gebracht!" Met hoogachting groet U Uw 
dienstwillige en zeer verplichte 
RICHARD WAGDER. 
Bayreuth, 26 Juni 1875. 

Het pracht-exemplaar der toe- 
gezonden partituur dioeg de vol- 
gende dracht: „Den heerjohan 
nes Brahms als goed-gecondi- 
tioneerde vervanging van een 
leelijk manuscript." 

Volgens Levi had de spoedig 
gekalmeerde 'Wagner zelfs het 
plan een bladzijde der partituur 
over te schrijven, opdat Brahms 
zou zien, dat hij ook thans nog 
een heel goed handschrift had. 
Daar is het echter, niet toe ge- 
komen. 

Ondanks den kleinen steek, dien 
Wagner met zijn opmerking: 
„men heeft mij vaak laten zeg- 
gen, dat mijn muzieken theater- 
decoraties zijn" toebracht aan de 
aanhangers van Brahms, die in 
dezen zin over Wagners muziek 
oordeelden, heeft Brahms zich 
zeer verheugd over het geschenk 
en het beleefde schrijven van 
Wagner. Hij antwoordde hem nog 
in dezelfde maand Juni met woor- 
den van groole dankbaarheid voor 
het geschenk en van eerbied voor 
Wagners kunst. Nagekomen Advertenties 
Biedt zich aan 

tegen 1 Mei of eerder 20-jarig 
MEISJE, P.O., goed kunnende wer- 
ken en eenvoudig koken, als meisje 
alleen. Brieven onder letter R., 
Boekhandel ROSKAM, Ie Helmers- 
straat 83a, Amsterdam. 

RECTIFICATIE 

Parallelwegl5 

keurig vrij Bovenhuis, 
vlak bij zee, 3 kamers, 
keuken en waranda 
f 25. — p. m. Dagelijksch 
bezichtigen. Sleutel 
Kostverlorenstraat 37. 

Vischhandel 
T. MOLENAAR 

Haltestraat 45 
Xel. 353 

Versche Visch 

tegen marktprijzen. 

Wordt ook gebakken. Zwerftochten door de Natuur. DE WILGEN. II. 

We hebben den vorigen keer op onze voorjaais- 
wandeling bij ds Wilgen een poosje stilgestaan en 
inmiddels kennis gemaakt met den Wilgenhoutboorder. 
Maar, zooals ik-reeds raadde, loont het zeer zeker de 
moeite- naar zoo'n plekje Wilgen meeidere malen onze 
schreden te richten. 

In Maart — April, geven de Wilgen weei meer stof 
voor dierkundige waarnemingen." Daar is in de eerste 
plaals één onzer bekende kleurrijke vlinders: Kleine 
Vos". Als de wind niet zoo scherp koud blijft als de 
vorige weken, maar de lentezon weer een zoelen 
dag foovert, dan wordt de Kleine Vos uit zijn schuil- 
plaats gelokt en vindt de tafel gedekt, want de wil- 
genkatjes geven ruimschoots honing om te snoepen. 
Blijft nu eens even rustig staan, ze klapt wel eenige 
keeren met de vleugels, maar meermalen spreidt ze 
de vleugels uit en juist lang genoeg om ons duidelijk 
hare mooie kleuren te toonen, vosrood ; met 3 duide- 
lijke zwarte vlekken aan den bovenrand der boven- 
vleugels, de zijranden der boven- en ondervleugels 
keurig afgewerkt met een blauw randje. Dat pronk- 
spelletje duurt echter niet lang, want spoedig klapt 
ze de vleugels naar boven toe en we zien a. h. w. 
een zwart-grauw blaadje. Ziezoo, denkt ze misschien, 
op deze wijze vindt niemand me, en in lerdaad is het 
een zoo schitterende -beschuttende kleur, want geen 
vijandkan haar in dien ruststand uit de grauwe om- 
geving terugvinden. Dit zelfde trucje passen alle 
dagvlinders toe, die zicir'aan het oog van vijanden 
willen onttrekken. 

Nu weten we, dat de volgorde bij de vlinder is t uit de eieren komen de rupsen; deze verpoppen zich 
en uit de verpople rupsen komen de vlinders, die 
wederom beginnen eieren te leggen. 

Deze levensloop noemen we „gedaanteverwisseling" 
en nu heeft dit bij deze Kleine Vos nog niet plaats 
gehad-in het vroege voorjaar. De Kleine Vos is juist 
een van de weinige vlinders, waarvan het wijfje als 
volkomen insect overwintert. De ontwaakte vlinder, 
zoekt nu spoedig speciaal de uitloopende brandnetels 
op, ten einde hierop hare eieren te deponeeren. Als 
ge nu een poosje later eens op de brandnetels let, 
zult ge zoo'n rupsenkolonie ontdekken en weet ge 
wie ze daar heeft gebracht en hoe die donkere rupsen 
er later weer als kleurige vlinders zullen terugkomen. 

Aangezien deze rupsen uitsluitend op brandnetels 
leven, worden er dus aardig wat van die plantjes 
opgegeten en kunnen wij de Kleine Vos dan ook 
niet tot de schadelijke insecten rekenen. 

Minder bekend is het Roeslje. Deze roestkleurige 
vlinder overwintert eveneens als volkomen insect en 
legt in het voorjaar op wilgen en populieren hare 
eieren. 

Komen we in den zomer nog eens bij de Wilgen 
terug en .speuren we wat nauwkeuriger rond, dan 
ontmoeten we een keversoort : „boktorren". Waarom 
deze boktorren worden genoemd, behoeft ge niet te 
vragen, daar ons duidelijk de lange sprieten opvallen, 
die zich als een paar lange horens op den kop bevin- 
den. Treft ge er dan een aan, die een aangename 
lucht verspreidt, dan hebt ge stellig te doen met de 
grootste boktar, n.1. de Muskus of Rozenbok. Toen 
ik eens zoo'n boktor in een doosje mee naar huis 
nam, had het ledige doosje nog lang een parfumlucht. 

Een paar andere boktorren, die behalve op de 
Wilgen, meer op de Populieren le'ven, zijn wel de 
Qroote en Kleine JPopulierenbok. 

Inmiddels zijn we in den zomer ook in den rup- sentijd gekomen, en ook hier op de Wilgen is ons 
terrein weer voor onderzoek. De aandachtige toe- 
schouwer vindt dan ook wel op de bladeren, natuur- 
lijk bij een kaal gevreten plek, zoo'n dikke groote 
rups, die ons wederom zijn naam goed laat zien. 
Deze draagt n.1. achteraan een kort pijltje op den rug. 
Dit is of een Populierenpijlstaart óf een Wilgenpijl- 
staart, doch de eerste zult ge wel het meest aantref- 
fen. Dit was immers ook dezelfde rups, die we als 
cocon in den grond hebben aangetroffen. 

Nu .we toch nog bij de Wilgen toeven, moet ik U 
ook op een klein kevertje wijzen, n.1. Elzen-snuitkever. 
Dat is een grappenmaker. Vangt er eens een ! Mis ! 
Hij laat zich vallen. Ziezoo, dat grapje is hier gelukt, 
want ge vindt hem toch niet meer terug in het gras. 
Nu voorzichtig een tweede op de hand gevangen. 
Wat is dat? Ge gooit hem weg — en veegt Uw 
hand af? Het tweede grapje is ook gelukt. Het leek 
wei een hoopje vogeldrek in Uw hand. Maar, komaan, 
vang nog eens no. 3. Weer zoo'n hoopje in Uw hand. 
Nu stil houden, kop, snuitje en pooten zijn in elkaar 
getrokken, maar even geduld en spoedig zien we 
beweging in het hoopje. Pootjes, kop en snuitje komen 
nu langzaam voor den dag. Listig toch, nietwaar, 
maar ook ontzaglijk wonderlijk in dat natuurleven om 
zulke beschermmiddelen te nebben en daardoor den 
vijand te ontsnappen.' 

We zijn inmiddels bij de Wilsen nog lang niet uit- 
geput, maar dat laat ik voorloopig aan den lezer zelf 
over. We hebben nu eenmaal kunnen waarnemen, 
dat een groep Wilgen zeer terecht een mooi terrein 
is, om de natuur te leeren waarnemen. Hier vooral 
is hetgeen dierentuin op zichzelf en dus — op weg ( 
in 't voorjaar — , in den zomer, — naar de Wilgen' 

A. teune! JOHAN KOK 

29 üROOTE KROCHT 29 

Sigarfii van 4 lot 15 cis. p. slul 
Sigaretten „10 „ f 1.30 p. doosje 

TABAK: LlhFTINK, VAN 

NELLE, D E., van ROSSUM, 

DOBBELMAN, ÜLDENKOT 

en ROODE STER. 

Depot: Hooflenüiik's WIJHHflHDEL 

ParaitelweglB 

keurig vrij Bovenhuis, 
vlak bij zee, 3 kamers, 
keuken en waranda 
f 25 — Dagelijksch be- 
zichtigen. Sleutel Kost- 
verlorensttaaf 37. K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 

Weder WITKALK 

verkrijgbaar- Piet Hetnsti. 12 Haltestr.55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Leveiing, Plaalsen en Repa- 

reei en van Haarden en Kachels 

Lasch- en Diaaiweik Qevi dooi 2 viienden gein. 
of ongein. Zit-Slaapkainer, 

mnd. Juli of Aug Bi met 
mtv. ml. R N. 996, Alg. Adv. 
Bui. A. DE LA MAR Azn., 
Amstei dam-C. Verbijsterend goed 
•wat 'n Ritseina doet! 'a Stobulgex, gebouwd vulgeas 

itml anVet . zuigmond aan 

iüuitulco e*tra vetbretd .. 

zéér soepele dctiuUil TYPE 
GeiMuStteerde Prijscourant op aanvrage. 

1'ABliIKK IE lIILVERbUM ===== JIIHI miit GRATIS WEEFCURSUS 

De N.V. „ARTS1LK" stelt het handwerkend 
publiek, zoowel Dames als Heeren, in de gele- 
genheid aan een cursus van 3 lessen in het 
handweven, deel te nemen en wel op 

Donderdag 7-14-21 April 

telkens van 8-10 uur in 

HOTEL „ZOMERLUST" 

te ZANDVOORT. 

Het ondei richt is geheel GRATIS, terwijl iedere 
cursist gedurende de cursus een „ARTSILK- 
Weefapparaat" GRATIS in bruikleen ontvangt. 

Uitsluitend schriftelijke aanmeldingen bij de 
Leidster der cuisus: Mej. N. VISSER, Brede- 
rodestr. 2, Haarlem, vóór 5 April a s. 

Aanmeldingen na dien datum woiden zoo 
noodig genoteeid vooi volgende cursussen. Schuonmaaktijd! 

J KASTPAPIER - KASTRANDEN 

| METERRANDEN - PUNAISES 

• enz. enz. ^iini mr Het goedkoopste adres 

voor VERSCHE GROENTEN, 
FRUIT en AARDAPPELEN is bij 

J. H. TER WOLBEEK 

2 SWALUËSTÜ&&T 2 Malta Aardappelen 14 ei. per kilo 
Zeeuwsche Blauwtjes 10 kilo 70 et. 

THUISBEZORGING ZONDER 
PR1JSVERHOOOING Tel. 449 Tel. 449 Verkrijgbaar bij : 

J. H. VAN KEULEN, Diaconiehuisstr. 24, Zandvoort 

C. FRAY, Groole Krocht 17, Zandvoort 

A. SLOOTWEG, Oranjestraat 9, Zandvoort Appartementen 

voor de verhuur, kunnen met, een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluistering leiden tot 
extra inkomsten. 

Voor veidere inlichtingen brieven onder 
lett. Q. 896 bureau van dit blad. Adverteert in dit blad chinamat 
f 1.63 groninger bazar 

groole krocht 30 - leSeï. 265 

zandvoort E. KONING 

Swaluëstr. ÏO Pakveldstr. 23 

HUIS-, LETTERSCHÏLDER 
en GLAZENMAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS - EN DETAIL 
behang 
plakmeei 

PLAtONDCARTON BEHANG in voorraad 
vanaf 10 cent per rol. 

Ook wordt door ons vakkundig behangen. 

Verkrijgbaar in de 

Eerste ZA&IDVOORTSCHE 
PAPIERHANDEL 

Swaluëstraat 4 Schoonmaak! 

DAMES, weet U dat er weer een 
groole "keuze T1P-TOP en andere 
verven voorradig zijn om Uw huis 
gezellig te maken, oolc moderne 
tinten KASTPAPIER enz. 

Drogisterij Oranjestraat 7 

Telefoon 247 1 I dat BURGERS E.N.R. RIJWIELEN 

II vanaf f 60.- te verkiijgen zijn met 

I " Torpedonaaf, Kettihgkast, Pomp, Bel, 

Tasch en Bagagediager en weet U 
dat BURGERS een reputatie heejft 
van ruim 60 jaar! Ook leveiing op; 
condities, f 1.50 per week of f 6.50 
pei maand. 

Burgers E.N.R; Lamp met lichtdemper 
op 't stuur f 10.50. - Nordlichtlampen 
"f 10.50. - Buitenbanden vanaf f 1.95 

Rijwielhandel en Reparatieinrichting 

H. BOS - Gr. Krocht 27 

Agent Burgers E. N. R. 

HET OFFICIEELE ADRESBOEK 

VAN ZANDVOORT 

(Nieuwe Uitgave 1931) 
zijn nog slechts enkele exemplaren a f 1.00 verkrijgbaar bij 

DRUKKERIJ G. VAN DER MIJE 

Brugstraat 1 = Telefoon 27 
Lunchroom XARELS 99 LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit Bezoraina aan hruïs L. J. RINKEL v.h. H. J, CARELS - Tel. 22 Zaterdag ^ April 1932 32ste Jaargang No. 44 ZANDVOO RTSCHE COURANT 

Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemeente MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bil vonruitbètalins te vnlctnrn Getliiiendd liet gplicele jam 
„ „ Badseizocn 

„ „ Winlersemien 

AIV.oik1pi1i|Uo mimmmi ƒ 3.50 

,, 2.- 
o. Directeur-Redacteur: C. VAN DER MIJE 
l'rekt Unietaen watyertersecht, 
Maer-doet, dat bitlyk is en teclif. Dit blad is verkrijgbaai bij: A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W.J.LORENZ, 
Boekhandel, Haltestraat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burg. 
Engelbertsstiaat 1 1 ; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Haltestiaat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Qioote Kiocht 34. Advertentiën van 1-6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau : Brugstraat I Telef. 27 
Sfoomwasseherij „HOLLANDIA" Zandifoort 

HET ADRES VOOR DE BETEREWASCH 
J. H G. WEEN1ÜK ~ TELEFOON 287 
OFFICIEELE KENNISGEVINGEN 

BEKENDMAKING 

De Burgemeester der Gemeente 
Zandvoort maakt bekend, dat 
door hem van den Bewaaiderder 
Hypotheken en van het Kadaster 
te Haarlem zijn ontvangen 15 
metingstaten der gemeente Zand- 
voort over het dienstjaar 1932 en 
2 schailingstaten en dat deze 
stukken gedurende 1 maand ter 
secretarie ter inzage gelegd. 

Zandvoort 1 April 1932. 

De Burgemeester voornoemd, 
VAN ALPHEN. . DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort maken 
bekend, dat op 5 April 1932 bij 
hen is ingekomen een afschrift 
van een aan Gedeputeerde Staten 
dezer provincie gericht verzoek- 
schrift van Leendert ten Broeke 
wonende te Zandvoort om ver- 
gunning voor den veikoop van 
sterken drank in het klein voor 
gebruik ter plaatse uitsluitend 
aan logeergasten-in de beneden- 
zaal, drie beneden-kamers en 18 
slaapkamers van het perceel ka- 
dastraal bekend Gemeente Zand- 
- voort Sectie, C, no 2126 plaatse- 
lijk gemerkt 20 en 22 en gelegen 
aan de Zeestraat aldaai. 

Minnen twee weken na de dag- 
teekening dezer bekendmaking 
~kan ieder tegen het verleenen 
van deze vergunning schriftelijk 
bezwaren bij Buigemeester en 
Wethouders inbrengen. 

Zandvooit, 5 April 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

De Burgemeestei, 

VAN ALPHEN. 
De Secietaris, 

F. JELLEMA DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort brengen 
ter openbare kennis, dat op 4 
April 1932 bij hen is ingekomen 
een verzoekschrift van Floris 
Molenaar, van beroep pension- 
houder, wonende te Zandvoort, 
om een verlof B uitsluitend in 
de volgende lokaliteiten: seire, 
kamer en suite van het perceel 
kadastraal- bekend Gemeente 
Zandvoort, Sectie C, no. 29*18, 
plaatselijk gemerkt 12, en gele- 
gen aan de Zeestraat aldaar. 

Binnen 2 weken na de dag 
teekening dezer bekendmaking 
kan ieder tegen het veileenen van 
dit verlof schriftelijk bezwaren Maison „BETSY" 

DAMES-KAPSALON 

Van Ostadestraat la - Telef. 251 
ZANDVOORT 
Schoonmaakreciam 

wegens de vele telem gestelden nog een 
week veilengd. 

DAMES, in de schoonmaaktijd vei langt Uw 

kapsel een extra behandeling. Wrj stellen 

daaiom een gelegenheid voor U open. Wasschen, Knippen, 

Onduleeien, Watergolven en Pei nianenten voor halve prijzen. 

Laat U deze week^ehandelen, het beteekent geld spaien. 

Vooi een volmaakte Permanent viaagt Uw haar r een zekere 

machine, welke voor het eene soort haar zeer geschikt is, werkt _ 
_pp een andeje isprt v haau juist veikeeid. Daarom hebben wij een I 
; 2de machine aangeschaft, welke weei geheel anders wei kt', dus M 

mislukken is thans bij ons geheel uitgesloten. Een iedei wordt nu 

behandeld niet de machine welke op dat haar het mooiste werkt. 

Ook mislukte Permanenten maken wij weer volmaakt. Wendt' U 

dus tot ons Wij werken met systeem „Qallia" en systeem „Wella", 

de twee beste machines. Wasschen . 
Knippen . . 
Onduleeren TARIEF (als gewoon) 
f^0 35 | Kindei en Knippen 

f 35 i f 1. — (jongens en meisjes f 0.30 

f 0.50 I Watergolf f 1 — 

Permanent f 5. — 

De halve prijzen gelden vanaf MAANDAG 11 APRIL tot 
en met VRIJDAG 15 APRIL. 

Onze HEROPENING zal niet plaats hebben 1 Mei doch 
WOENSDAG 27 APRIL. bij Burgemeester en Weihouders 
inbrengen. 

Zandvoort, 6 Apnl 1932. 

Burgemeester en Wethoudeis 
voornoemd, 
De Buigemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
dei GetneenteZandvooit brengen 
ter openbarekennisdat öp I April 
1932 bij hen is ingekomen een 
verzoekschrift van Wilhelm Jo- 
hannes Oostervehl, van beroep 
musicus, wonende te Zandvoort, 
om een verlof A in de volgende 
localilet: de beneden-localiteit 
van het perceel, kadastraal be- 
kend gemeente Zandvoort, Sectie 
C, no 4042 ged. en 2312 plaa'- 
selijk gemerkt no. la en 3 en ge 
legen aan den Stiandweg aldaar. 

Binnen twee weken na de dag- 
teekening dezer bekendmaking 
kan iedei tegen het verleenen 
van dit verlof schriftelijk bezwaï en 
bij Burgemeester en Wethouders 
inbieng«n. 

Zandvooit, 6 April 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 
P. Saaf 

Zandvoort 

Haltestraat 21 

Telef. 452 Van heden at is de zaak in 

Chemicaliën. Verband-, Toilet-, 

Schoonmaak- en 

Verplegingsartikelen 

GEOPEND : PLAATSELIJK NIEUWS : 

Forensen-Vereeniging. Waar 
de propoganda-avond van j.l. 
Zaterdagavond derForensen-Ver- Laat Uw wagen door 
vakmenschen repareeren 

bij de 

„RINKO" Garage - Telef. 224 KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZANDVOORT 
Groote Krocht 37 - Telefoon 355 HEROPENING 

Heden geopend het goedkoopste 
WESTLANDSCHE GROENTEN- 
en FRUITHUIS van 

M. L. WENNIK 

Dr. Johan Metzgerstraat 8 

ZIET DE PRIJZEN ! Telefoon 188 

Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging 
mffimmm; eeniging, in gebouw Monopole, 
zoo een groot succes is gewor- 
den, heeft de Vereeniging ge- 
meend, in den geest van het pu- 
bliek te handelen, door opnieuw 
zulk een feestavond op touw te 
zeltcn, en wel op Zaterdagavond 
23 April a.s , eveneens in Ge- 
bouw „Monopole". 

Uitvoeriger zal het programma 
nog in de plaatselijke bladen 
worden vermeld ; kunnen echter 
thans reeds mededeelen, dat be- 
kende altisten hun medewerking 
hebben toegezegd, terwijl het ook 
aan de noodige verrassingen niet 
zal ontbreken. Ledenvergadering Zand- 
voortsch Ziekenfonds. Op Don- 
derdag 31 Maart j 1. had in 
„Zomerlust" de ledenvergadering 
van bovengenoemd Ziekenfonds 
plaats. 

De voorziltei deelde mede dat 
het aantal leden steeds toeneemt 
en dat het thans 3611 leden be- 
diaagt, verder dat de kas een 
voordeelig saldo laat zien van Hh 
f 2500.—, hetwelk dus ter be- 
schikking is van de leden. Voorloopig werd besloten dit 
geld te beleggen in een Ned. 
Staatsobligatie en de rest op de 
Postspaarbank. 

De bestuursleden van het 
Zandvoortsch Ziekenfonds ge- 
nieten geen toelage of voordeel- 
tjes, ze nemen hun taak belange- 
loos waar ten bate van allen. 

Ze worden gekozen uit de 
leden en de geneeskundigen. 

Deze laatsten hebben bij alle 
Ziekenfondsen hetzelfde salaris 
per lid, hebben dezelfde ver- 
plichtingen, hebben bij hun 
medebestuurdersschap dus gee- 
nerlei voordeel, maar hebben 
vnoinamelijk zitting uit een oog- 
punt van deskundige voorlich- 
ting. Tevens verkleint het de 
mogelijkheid van partijvorming, 
ook de mogelijkheid dat baantjes 
met voordeeltjes worden ge- 
schapen. Binnen de vereeniging 
worden natuurlijk de vereeni- 
gingsbesluiten genomen bij meer- 
derheid van stemmen door de 
ledenvergadering. 
j Aangaande het Ziekenfonds- 
Ziekenhuis-vraagsluk deelde de 
voorzitter mede, dat het bestuur 
reeds in Ocfober ten raadhuize ■V- ■ j & -" 

1 

i op verzoek van B. en W. was 
komen vergaderen, dal maanden 
later nog steeds bal noch teeken 
van die zijde werd vernomen, ja 
dat op een beleefde schriftelijke 
vraag van den voorzitter aan B. 
en W. of h 't Z'ekenhuis-vraag- 
stuk nog aanlnugig of van de 
baan was, zooals geruchten luid- 
den, niet eens antwoord, terug- 
kwam ! ! 

Een tenslotte schriftelijk tot 
den Burgemeester alleen gerichte 
vraag kreeg een welwillende be- 
antwoording, behelzende dat.bin- 
nenkoit Zie ken huis Ziek en fonds- 
voorstellen zouden 'worden ge- 
daan. 

Van begin Oclober tot April 
overigens nog niets wat op 
resultaat gelijkt. 

Een voorstel om alle leden 
zonder contributie-verhooging te 
verzekeren voor het gebruik van 
verplegingsartikelen uit de hier 
beslaande magazijnen, werd door 
de vergadering aangenomen. 

De bestuursverkiezing werd 
tot de volgende vergadering uit- 
gesteld. 

Den h. h. Van Minden, De 
Joode en Van den Bos werd 
dank gebracht voor hunne con- 
ti 61e van de inkomsten en uit-' 
gaven en administratie, die uit- 
stekend in orde was. 

Over enkele punten krees het 
bestuur opdracht zich met den 
fonds tandarts in verbinding te 
stellen. 

Voor de ledenvergadeiingen 
zullen de punten van de agenda 
en de reglementen van het Zand- 
voortsch Ziekenfonds ter inzage 
liggen bij de doktoren en de 
fondsboden. 

Hierna rondvraag die leidde 
tot geanimeerde besprekingen. 

Met een woord van dank aan 
de flinke opkomst van vrouwe- 
lijke- en mannelijke leden en een 
woord van dank uit de vergade- 
ring aan het bestuur, werd de 
vergadering gesloten. 

br KUb I tN komen vroeg in'l 
. voor/aar. Koop tijdig 

SPRUTOL 

Pot 90ct TuPe 50ct Zeep6Qct Bij alle drogisten Propaganda-Avond van den 
Ned. Ver. van Geheelonthou-" 
ders. In „Zomerlust" hield 
bovengenoemde vereeniging, afd. 
Zandvoort, Donderdag j.l. een 
propaganda-avond. De zaal bleek 
te klein om alle aanwezigen .Ie 
kunnen bevallen. De heer Hofstra, 
voorzitter der -Afd. Zandvoort, 
opende den avond, en bracht 
dank aan de talrijke aanwezigen 
voor hun opkomst, terwijl ook de 
belangelooze medeweiking van 
den pianist en den regisseui van 
het tooneelgezelschap, den heer 
la Hayze, zeer op prijs gesteld 
werd. Spreker zeide, dat de 
Tooneelvereeniging, die voor het 
eerst zou optreden, geen geheel- onlhoiulingsstuk zou spelen, daar 
ze zouden beginnen met een 
één-acter, terwijl de bestaande 
geheelonlhoudersstukken meer- 
dere acten bevatten. 

De heer Hardeis, propagandist 
van hel Reizend Drankweer- 
Museum, kreeg daarna hel woord. 
Spreker vertelde dat de onkunde 
omtrent het alcoholvraagstuk nog 
zoo groot was, dat er nog steeds 
onderscheia werd gemaakt tus 
schen jenever en biei of wijn 
b.v.. terwijl het verschil alleen 
maar bestond in het percentage 
alcohol. Daarna vertoonde de 
heer Harders een film, getiteld : 
„Je geld en je leven". Deze film 
speelde zich af in het hoogge- 
bergte van Zwitserland. Drie 
jongemannen maken een berg- 
tocht. De leider neemt alcohol 
mee, want je kon nooit weten 
wat er in de bergen gebeurde. 
De alcohol werd echter juist zijn 
noodlot. Toen er een sneeuw- 
storm kwam, werd hij spoedig 
zoo uitgeput, dat zijn kameraden 
hem moesten dragen, en toen 
een hunner hulp wilde halen in 
de Alpenhut en kwam te vallen, 
waardoor ze den geheelen nacht 
buiten moesten overnachten, 
bleek hij den volgenden dag, 
toen er hulp kwam, reeds Ie zijn 
overleden. In zijn leven had de 
alcohol hem geld gekost, zoodal 
hij zich niet eens goeie berg- 
schoenen, een foto^rafietoestel 
en een goed touw kon aanschaf- 
fen. En de dood biacht de alco- 
hol hem, doordat hij bij tegen- 
spoed, hier een sneeuwstorm, 
geen voldoende krachten en weer- 
stand meer had. De prachtige 
natuurtafereelen en de spannende 
toedracht zullen de film voor 
velen onvergetelijk maken. 

De heer Harders sprak ten 
slotte nog over de jeugdvereni- 
gingen, die zooveel prachtig en 
nuttig werk doen en velen be- 
hoeden voor hel alcoholgevaar. 
Jammer maar, dat er hier op 
Zandvoort van jeugdverenigin- 
gen zoo weinig te merken is. 

Daarna voerde de. tooneelver- 
eeniging op de één-acter: „Een 
knap stel". Hel vlotte spel en 
hél vennakelijke stuk viel zeer 
in den smaak. 

De afdeeling Zandvoort van 
de Ned. Ver. van Geheelonthou- 
ders kan op een succesvollen 
propaganda-avond terugzien. Propaganda-avond Ancient 
Order of Foresters. Dinsdag- 
avond j.l. hield bovengenoemde 
Ordei een propaganda-avond in 
holel „Zomerlust". 

Het doel van dezen propa- 
ganda-avond was, om te trachten 
binnen afzienbaren tijd een af- 
deeling, of zooals de Foresters 
dit noemen, een „Couit" te 
stichten met de naam „Court 
Kennemerland". 

De heer Sjouwerman heette 

<= v '■va®.. «>/?■* 
WÊÊÊ 111 111 Hotel-, Pension- en Restauranthouders Laat niet Uw aandacht voorbij gaan dat H. VAN ELDIK U in 
staat stelt ook" in Uw bedrijf de prijzen belangrijk te verlagen. 
Het beste uit het beste van eigen slachting voor deze prijzen. 
Niemand die er tegen op kan. 

Attentie voor mijn Reclameverkoop ! g VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) 

H Per Pond 

m Karboiiade (Schouder) f 0.25 3 pond f 75 

JH „ (Rib) f 35 3 pond f 1.00 

|H „ (Haas) f 0.35 3 pond f 1.00 

Il Fricaiideau f 0.45 3 pond f l".25 

H Lappen f 35 3 pond f 1.00 

■ Rollade f 0.40 3 pond f 1.15 

§ï Reuzel - f 0.20 3 pond f 0.50 

U VET KALFSVLEESCH (Blank) 

{§§ Karbonade ......... per pond f 0.65 Lappen 

Borst 

Poulet en Gehakt 
Oesters .... 
Biefstuk .... 
Fricandeau . . . f 0.70 

f 0.70 

f 0.Ö5 

f l.-- 

f k— 

f 0.90 GROOTE RECLAME 
MAGER SPEK 3 pond PEKELSPEK (mager) ... 50 cent 
3 pond ROOKSPEK (mager) . . .'- . 50 cent 

5 pond HAMSCHIJF 80 cent 

6 pond BLADREUZEL (dik) .... 100 cent 
DIK NIERVET per pond ■ 35 cent Ie kwaliteit RUNDVLEESCH 

1 pond 

Rol (doorregen) 40 cent 

Lappen (doorregen) .... 35 cent 

üehakt 40 cent 

Lappen (mager) 50 cenl 

Riblappen ^ . 55 cent Rollade (mager) 
Rosbief .... 
Lende of Punt , . 
Biefstuk, Ossenhaas 50 cent 
60 cent 
70 cent 
80 cent 3 pond 
f 1.00 
f 1 00 
f 1.00 
f 1.35" 
f 1.50 
f 1.40 
f 1.65 
f 1.95 
f 2.25 HEERLIJKE GELDERSCHE ROOKWORST 
met lood, reclameprijs 35 et. per pond. 

Deze prijzen ia contant afgehaald. 

Aanbevelend, H. VAN ELDIK 

Dr. Joh. Metzgerstraat 6 - Telefoon 416 de aanwezigen hartelijk welkom; 
hij biacht allen dank dat zij ge- 
hoor hadden gegeven aan de 
introductie, waarna hij het woord 
gaf aan den heer Start, de vooi- 
ziller van -de propaganda-com- 
missie voor de Court Kennemer- 
land. 

Spreker heette ook alle aan- 
wezigen hartelijk welkom voor 
hun opkomst, in het bijzonder 
,-bracht hij dank aan Br. Suzan, 
die dezen avond het woord zal 
voeren, en de niet ingewijden 
nader zal toelichten wal de Order 
of Foreslers zich ten doel slell 
en hoe zij werkf; met vreugde 
kon spreker consialeeren dat het 
aanlal leden voor de Court 
Kennemerland bijna was bereikt, 
en sprak den wensch uit, dat 
deze propaganda-avond het zijne 
er toe bij zou diagen de oprich- 
ting te kunnen bespoedigen. 
Hierna veizocht sprekei Br.Suzan 
het woord Ie willen voeien. 

De heer Suzan veitelde dal de 
A O.F. oorspronkelijk van Engel- 
schen oorsprong is, zooals de 
naam reeds aanduidt Het is een 
broederschap omslreeks 1790 ge- 
vormd, die hunne bijeenkomsten 
in de bosschen hielden. Het vei- 
eenigingsleven kon zich toenlei- 
lijd niet zoo vrij uiten ais thans. 
Doel was, het saamhoorjgheids- 
gevoel der mens'chen, levende 
onder dezelfde omstandigheden, 
te bevorderen, omelkandertegen 
de stormen desJevens te bescher- 
men. Het devies der A.0 F. is : 
Eenheid, Welwillendheid en Een- 
diacht. Geloof, noch politieke 
richting worden voorgeschreven ; 
zelfs is lief verboden in de bij- 
eenkomsten erover te spieken, 
daar dit tnt vetwijjen'ng aanlei 
ding kan sneven. In de praktijk 
heeft de broederschap vnnrhare 
leden een Verzekeringsfoiuls.'een 
Ziekenfonds, een fonds voor 65 
jarigen, waarop .de leden hun 
rechten kunnen doen gelden, in- 
dien denmslandiahedcndil noodig 
maken Verder is ernoer een Hulp- 
en O idersleuningsfonds waaruit 
hulp en bijs'and wordt verleend 
aan hen, die zulks behoeven. Uit 
de Weduwen- en Weezen-fond- 
sen worden de achterblijvende 
weduwen gesteund wannee r dit 
noodig mocht blijken, en vooinl 
de kin 'eren der overleden broe- 
ders worden niet uit hetoogver- 
loren. 

Na hel einde der rede was er 
gelegenheid tot het stellen van vragen, welke door den heei Su- 
zan beantwoord werden. Uitvoering „J.J.Cremer". Ten 

bate van het Plaatselijk Crisis 
Comité zal op Maandaa 18 April 
a.s. des namiddags Ie 8.15 uur 
in de zaal van Monopole, daartoe 
gratis afgestaan, eene uitvoering 
van „Haar laatste wil" plaats vin- 
den Entree f.0.60 plaatsbespreking 
in Monopole .op den dag der uit- 
voering van 2 4 uur namiddags.- 
Voorverkoop van Maandag^ 1 1 
April af bij de firma's •. Bakels, 
Kerkstraat, Brokriieier, Hallestraat, 
Loienz. Hallestraat en Van Pete- 
re m, . Burgemee-ter Engelbeit- 
straat. . 
Na afloop bal. 

„Zij" Crème 

werkt zacht en weldadig als een 

Mei-regen. Uw huid ontwaakt tot 

nieuwe schoonheid onder haar 

aanraking. 

In Prijzen van 20—30- 45 en 75 cent. 

Een nieuwe zaak. De heer 
P. Saaf heeft in het perceel Hal- 
testraat 27 een zaak geopend in 
chemicaliën, velband-, toilet-, 
schoonmaak-, en verplegingsar- 
tikelen. 

De heer Saaf, is hier leZand- 
voort geen onbekende, en wij zijn 
er van overtuigd, dat de cliënten 
punctueel zullen woiden bediend. 

Wij weuschen den heer Saaf 
met z'n nieuwe zaak veel succes. Ernstig geval van vervuiling. 

Deze week is een oud.e vrouw die 
verblijf hield in een Zomerhuisje 
aan de Zuiderslraat, naar, de 
Maiia-Slichling Ie Haarlem ver- 
voeid, om eens goed gereinigd 
te woiden. Het is aan de acti- 
viteit van den heer Molenaar, de 
Voorzitlei van M latscbappelijk 
Hulpbetoon Ie danken, dal aan 
dit erge geval van vervuiling, toen 
hij dil veinam, een spoedig einde 
is gemaakt. Propaganda-avond der Fo- 
rensen-Vereeniging „Zand- 
voort". Zaterdag 2 April j.l. 
hield de Forenseiivveieeniging 
„Zandvoort" een propaganda 
avond in „Monopole". 

Hoewel het uur van de aan- 
vang was vaslgesteld op 8 uur, was de lijd lang overschreden 
toen de heer Poolman, als voor- 
zitter, de aanwezigen, die niet 
in al te gioole getale waren op- 
gekomen, welkom heel Ie. Met een 
kort overzicht wal deZandvoort- 
sche Forensenvereeniging in de 
jaren van haar bestaan heeft ge- 
daan, en dê wensch uitsprekende 
dat alle te Zandvoort wonende 
Forens-n, zich als lid zouden 
opgeven, om een sterke .organi- ' 
satie te krijgen opende' spieker 
dezen avond, en gaf het woord 
aan een lid van hel hoofdbesluur 
van den Alg. Bond van Forensen. 
■ De spreker van dezen avond, 
gaf een breede voorstelling van' 
het weik der Ak'. Bond van 
Forensen in Nedeiland; hij wees 
op de groote succe-sen door hen 
behaald, zooals het vervallen der 
Forensen belasting, goedkoopere 
en betere treinverbindingen enz. 
In een zeer duidelijke rede be- 
weesspreker de levensvatbaarheid 
der organisalie, hij hoopte 'dan 
ook dat de Zatidvootlsche Fo- 
rensen. vereeniging, die een der 
oudsten is in ons land, zou groeien 
en bloeien, tot in Jengte van 
dagen. 

Door een sponlaan applaus, 
werden deze woorden onder- 
schreven/terwijl de heer Poolman 
namens de Zandvoortsche Fo- 
rensenvereeniging spreker dank 
bracht voor z'n mooie en duide- 
lijke rede. 

Hierna was het woord aan de 
Tooneelvereeniging „Phoenix", 
die dezen avond „Dr. Bravino", 
van Henk Bakker, speelde. 

Wij zullen over dit tooneelspel 
niet uitwijden, daar dit al reeds 
eerder in ons blad is besproken. 
Toch kunnen we niet nalaten een 
woord van hulde te brengen aan 
de kranige medespelers in het 
algemeen, en den heeren Dhooge 
en Polder in 't bijzonder, op wie 
het stuk rustte, voor de uit- 
stekende veitolking. Het warme 
app'aus, na ieder bedrijf, was 
dan ook zeer zeker verdiend. 

Wederom ( bracht de heer Pool- 
man, dank aan de Tooneelver- 
eeniging „Phoenix" voor haar 
mooie spel, en overhandigde 
Mevrouw Kornmann, en Mejuffr. 
Roukens bloemen. 

Een amateurs band zoigde 
voor de muziek in de pauze's. 
Deze jongelui maakten echter geen 
al te sroole muzikale indruk, en 
zijn volgens mij nog lang niet 
geschikt om op zulke avonden Nederlandsche Maatschappij, opgericht 1887 PUROL rijk aan geneeskracht Verkeerslessen van den A.N.W.B. 

5e Les 
Speel or> een veilige plaats ! A N.W B. ToeoisTeNBQNP voan .Nepbot and ^£^ tfiC <K fe*» fK ^s 
MC3 VOOD SPEL eCN VEI1.I6B-PLAATS ■! Heel vroegei, loen de 
vadeis van tegenwoordig 
zelf nog kleine jouwens 
waren, was het spelen 
op den rijweg niet zoo 
gevaarlijk als" nu. Toen 
was er nog geen snel- 
vcikeer op den weg, 
waren er geen auto's en 
moloifieisen, ' die zóó^ 
snel naderen, dal ze bij" 
je zijn voor je het weet. 
Daarom is het spelen op sliaat zoo gevaarlijk' geworden.. 
Speel dus, als dat eenigszins mogelijk is, op een speellenein, 
of in een park of rustig planlsoen, maar nooit op den rijweg, ook 
niet in stille stralen op den rijweg, want ook in een stille straat 
komt soms onverwacht een auto en die zal daar allicht snel rijden, 
juist omdat het een stille straat is. 

Weet je wel waarom spelen op straat nog gevaailijker is dan 
loopen ? 

Omdat onder hel spelen de kinderen alleen maar denken aan 
hun spel en nergens anders op. letten. Kijk maar eens naar hel 
linker plaatje, waar de jongens hel zóó druk hebben met hun 
voetbal, dat ze niet letten op de auto die aan komt en zelfs niet 
eens merken", dat de chauffeur, die zoo ineens voor hen moest 
uitwijken, tegen een paal langs den weg botst, met zoo'n geweld, 
dat de paal in tweeën bieekl en de auto waaischijnlijk eig be- 
schadigd wordt. 

Kies dus om te spelen een veilige plaats zooals de jongens op 
het andere plaatje, die van den rijweg afblijven. 

Gevaarlijke „spelletjes" zijn: op auto's, wagens of Iranis sprin- 
gen om een eindje mee te tijden, want hoe licht kom je dan te 
vallen en hoe groot is de kans om overreden te worden als je er 
af springt, en er net op dat oogenblik een ander voering passeert. 
Hou je ook nooit aan een wagen of auto vast, als je op een fiels 
of vliegenden hollander zii. Dat is óók een gevaarlijk spelletje, 
evenals krijgertje spelen om een ïeclamezuil of een kiosk op een 
trottoir dicht bij den rijweg. Hol ook nooit ineens een bal of tol 
na als die op den rijweg rolt ; men komt daardoor zelf in s>evaar, 
of je brengt een ander in gevaar. 
op te treden. 

Het bal, onder leiding van den 
heer J. Stol Jr , zal de danslusli- 
gen wel eenige gezellige uurtjes 
bezorgd hebben. 

S F» O R T. 

Sp ekende overwinning van de 
2e Promotie en Degradatie- 
wedstrijd voor „Zandvoort"- 
op Watergraafsmeer. 

Zondag trok „Zandvoort" naar 
Amsterdam,- om haar tweede 
wedstrijd in bovengenoemde 
competitie te spelen legen „Water- 
graafsmeer", eveneens kampioen 
3-le klasse. 

Alhoewel het weer er niet erg 
aanlokkelijk uitzag, <laar h.t 
's nachts flink had geregend, en 
lelkens nog stevige buien neer- 
vielen, was dit voor de honderden 
Zandvoorlers geen reden om niet- 
naar A'dam te gaan; zij wilde 
immers getuige zijn van de wed- 
strijd, ook ikzelf was in de be- 
voorrechte positie den wedstrijd 
bij te wonen. 

Ondanks dat alle wedstiijden 
van de A.V.B, waren afgelast, dit 
is in de regel de voorbode, om 
de wedstrijden van de K.N.V.B. 
vooral in rieW'meer af te lasschen, 
ging de ontmoeting Watergraafs- 
meer — Zandvooit door; het was~ 
echter voor ons dorpelingen al 
een heele kunst om zonder vallen 
het terrein te bereiken; het was 
een gewone glijparlij, en de 
meesten van ons zullen wel ge- 
dacht hebben dat ons elftal het 
op zoo'n terrein niet ver zou 
brengen. 

Als scheidsrechter Weslerbeek 
liet sein voor de aanvang geeft, 
is her wederom de Voorzitter van 
Zandvoort, die de kampioenen 
der 3a klasse mei eenige woorden 
en bloemen huldigt. 

Zandvoort wint de loss, en 
speelt tegen den wind, die recht 
over het veld staal. Als W'meer 
heeft afgetra- 1, is liet eerst terrein 
verkennen, het duurt maar heel 
kort, want zelfs het gladde veld 
schijnt de Z'voort spelers geen 
huitengewone moeilijkheden op 
te leveren, en we zien van de 
zijde van Zandvoort eenige goed 
opgezette aanvallen, welke de 
achterhoede der thuisclub de 

Gesterkt en gekalmeerd 

Worden Uw vermoeide en overprik- 
kelde zenuwen door het gebruik van 

Mij n ha ril t's Zenuwtabletten 

| Glazen Buisje 75 et. BijAp^th. en Drog- grootsle moeilijkheden bezorgen ; 
Reeds na zeven minuten belandt 
de bal bij Koper, die met een 
hard schot de bovenlat bewerkt, 
de bal springt terug, en het is 
Weber die met een geweldige 
knal de bal in het doel laat ver- 
dwijnen. De arbiter had een over- 
treding geconstateerd wat is ni' 1 
nos; niet duidelijk, in iedei ge- 
val werd het doelpunt niel toe- 
gekend en W'meer kreeg een 
vrije schop. • " Het bleek 

echter uitstel van executie, want 
even hierna belandt de bal bij 
Koper, die met een goed schot 
de doelverdediger wist te pas- 
seeren. Dit vonden de kampioe- 
nen wel wat al Ie erg en ze 
gingen een geweldig enthousiast 
spel spelen; ze vonden echter in 
de Zandvoortsche verdediging 
zulke stoere werkers; dat het 
bijna hopeloos werd; de geduchte 
middenvoor der gastheeien kreeg 
ook maar geen schijn van kans; 
toch hielden ze vol, en als. er 
ongeveer twintig minuten ge- 
speeld is, wordt Keesman- opzij 
geduwd, en weet de rechlsbinnen 
de partijen op gelijke voet te 
brengen. 

Zandvoort speelt rustig verder, 
technisch beter spelend en met 
de overtuiging te winnen; Koper 
weet het spel weef schitterend 
te verdeelen, van kort hou 'en is 
bij hem geen sprake, zoodat de 
vleugelspeleis, menige mooie 
kansen weten Ie scheppen, bij 
een van die mooie kansen be- 
landt de bal bij Weber, die, 
schijnbaar nog uit z'n humeur 
over het geannuleerde doelpunt 
met een fenomiuabe! schot de 
de keeper hel nakijken geeft 

Zandvoort is over alle linies 
sterker, en speelt zeer zeker een 
klas hooger dan W'meer. Bijeen 
goed opgezette aanval ontvangt 
onze middenvoor de bal, passeert 
handig de backs, en de doelman 
te passeeien is dan nog maat- 
een klein kunstje, zoodat de ruit 
met een 3 — 1 voorsprong voor 
Zandvoort ingaat. Begrijpelijker- 
wijs heersene er i> het Zand- 
voort kamp een groote vieugde 
over het resultaat, en het spel 
van onze ploeg. - 

De rust bezorgt de loeschou- 
wers inplaals van een kopje thee 
een heerlijk regenbuilje, maa' de 
gemoedelijke stemming onderde 
bezoekers kon Pluvius niet weg- 
nemen. 

' Als Koper de hal voor de 2de 
helft aan 'trollen brengt, is" het 
weer Zandvooit, die hel c pel in 
handen neeml, en steeds het doel Aan onze Lezers ! 
Binnenkort zullen onze abonné's het offlcieële 
Raadsverslag der Gemeente als bijlage van de 
„Zandvoortsche Courant" ontvangen. Deze ïtaads- 
notulen ontvangt U vanaf Januari 1932. Wij 
willen degenen die geen ahonné zijn op de 
„Zandvoortsche Courant"- ook in de gelegenheid 
stellen deze Raadsno tulen te ontvangen. Voor 
den buitengewonen geringen prijs van f 2.50 
per jaar (bij vooruitbetaling) kunt U zich op 
de Raadsnotulen abonneeren. 
Wij verzoeken U onderstaand formulier zoo 
spoedig mogelijk in te vullen en aan ons 
adres, Brugstraat 1, te zenden. Ik ondergeteekende 
wenscht zich te abonneeren op het officieële raadsverslag der 
gemeenïe Zandvoort voor den prijs van f 2.50 per jaar. bestookt, het spel is dan ook 
nog jong, als Koper een mooi 
laag schot op het W'meer doel 
plaatst hetwelk de keeper, die, 
wel de lengte, maar n'et de vlug- 
heid heeft, het nakijken geeft. 
Zandvoort speelt nu een ge- 
wonnen wedstrijd, en de voor- 
hoede wil het uu te mooi gaan 
doen; dit soort spel was wel 
aantrekkelijk, maar lang zoo pro- 
ductief niet. W meer daarentegen 
werkt hard om de achterstand 
wat in te halen, hetgeen ze echter 
niet gelukt, tegen een verdedi- 
ging als Keesman Keur en in de 
laatste instantie Scheffer, was hun 
voorhoede lang niet opgewassen. 
Het mooie weik van onze halflinie 
waarin Molenaar weer een buiten- 
gewonen wedstrijd speelde, gaf 
de thuisclub geen schijn van kans. 

Als Kopet na een half uur 
spelen, de bal kiijgt, geeft hij 
het .leder ineens door naarde 
rechtsbuiten, die snel naar binnen 
loopt, en met een scherp schot 
het vijfde doelpunt scoort., 

Dit schijnt de gemoederen der 
thuisclub wat erg te prikkelen, 
de linkerwing begint een onspor- 
tieve houding aan te nemen, 
wa.uop de Zandvoort back Keur 
reageert. Het was maai goed dat 
scheidsrechter Westerheek paal 
en perk wist te stellen; beide 
aanvoerders moesten de ge- 
moedeien van hun speleis wal 
kalmeeren. 

Als er nog tien minuten te 
spelen zijn, ziet W'meer haar 
harde werken beloond door een 
mooi doelpunt. Ook de laatste 
minuten zijn voor de thuisclub, 
maar met het gevaar wisten on- 
ze verdedigers wel raad ; en toen 
de scheidsi ecMer, vooi het laatst 
floot had hel sterkste elftal ge- 
wonnen. ** 

Een woord varr hulde aan het 
kranige Zandvoort-elflal is hier 
zeker op z'n plaats. Met dit sp^l en 
zelfvertrouwen kunnen noch Al- 
phen noch Watergraafsmeer jullie 
liet 2de klasseschap ontnemen 

Een sportvriend. Nieuwe Telefoonaansluitingen 
Maart 1932 

116 Berg, J. J. v. d., Koninginne- 
weg 34. 

299 Bruinsma,. W., Bredeiode- 
stiaat 123. 

195 Buig, A., Regenfesseweg 11. 

153 Hessels, R. H., Zeestr. 43. 

453 Keuning, J., Prinsenhofstr. 3. 

451 Kol, E„ Boul. Paulus Loot. 

452 Saaf, P., Haltestr. 27. 
242 Stibbe, D., Zeestr. 50. 

76 Stuur, N., Zeestr. 62. 
248 Velzen, A. v., Kerkpl. 8. 
220 Vieeming, G. R., Boulevard 

Paulus Loot 22. 
251 Vos.J. W. de, Gr. Krocht 16. Binnengekomen gelden bij het 
Plaatselijk Crisis- Comité. 

Gemeente Ambtenaren f 103.27 
Personeel Gemeente 

Bedrijven 18.85 

Onderwijzers Wilhelmina- 

school 10.— 

P.E.N 8.— 

Collecte R K. Kerk . . 50.— 

N.N 50.— 

Opbrengst bussen . . 43 89 

Maandelijksche giften . 175. — 

Wekelijksche giften . . 25.25 

Giften in eens ... 61. — 
Vorige opgave .... 2445 86 f 2991.12 
In elk gezin als eerste hulp 

Bij brand- en snij won den, 

alsmede bij ontvellingen en 

ruwe, roode of gesmette huid. 

Oit verzacht en geneest. 

In dooito v*d 30-60 en 90 cl. Tube 80 cc Bil Apoth. en Drogisten \\ I JOHAN KOK 

29 GROOTE KROCHT 29 

Sigaren van 4 lol 15 ets. p. stuk 
Sigarelien „ 10 „11.30 p. doosje 

TABAK: LIEFTINK, VAN 

NELLE, D E., van ROSSUM, 

DOBBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE STER. 

IL niiiiKs Piet Heinstr. 12 Haltestr. 55 

GANSNER & Co. 
Elecir. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reei en van Haai den en Kachels 

Lasch- en Draaiwerk Ondertrouwd : 

DICK SCHUT 

en 

LIES RUIS 

Santpooil 

Bloemend. weg 28 6 Apiil 
1932 Velsen 
Tumdeistiaat 122 

Toekomstig adres : 
Zandvoort, Stationsstiaat 10. Bij 

K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 

Weder Wil KALK 

verkrijgbaar. Verbijsterend goed 
wat 'a Ritsema doet! "n Stofzuiger* gebouwd volgens 

4}<ht:t:] uieuW ptiüdpe... vetf- 

rend otiker . . . zulgmoaii «mn 

uivciadca extra veibt eed . . . 

ziit *o*ptle schuit t f 
TYPE' 'F £ 125. 
.E f 105. Geïllustreerde Prijscourant op aanvrage. 

:■■-■ ■■- ■ ■ : VABIlieX. 'IK IllLVfKbUM — ■ ■ . Verkrijgbaar bij : 

J. H. VAN KEULEN, Diaconiehuisstr. 24, Zandvoort 

C. FRAY, Groote Krocht 17, Zandvoort 

A. SLOOTWEG, Oranjestraat 9, Zandvoort Appartementen 

voor de verhuur, kunnen met een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluistering leiden tot 
extra inkomsten. 

Voor verdere' inlichtingen brieven onder 
lett. O. 896 bureau van dit blad. Adverteert in dit blad Speciale aanbieding!! 

HERO KWETSEN, 2 ponds blik . . . 38 cent 
Holl. Snij- en Spercieboonen, 2 ponds blik 35 cent 

lederen dag versche AARDBEIEN en TOMATEN 
RIJPE BANANEN per pond 15 cent 

M, KEMP, Kerkstraat 28, Tel. 152 

Alles wordt aan huis bezorgd. 
Ik wU Sanatogen gebruiken 

totdat mijn Zenuwen 

beter zijn 

Als het werk meer inspanning kost dan vroe- 
ger, als ge spoediger vermoeid zijt en kleine 
tegenslagen U prikkelbaar maken, neem dan 
het vaste besluit Uw lichaams- en zenuw- 
krachten te sterken met Sanatogen. 
Sanatogen voert juist die stoffen toe — phos- 
phor en albumine — die noodig zijn om de 
cellen van bloed en zenuwen te voeden, 
waardoor ge Uw vroegere weerstandsver- 
mogen in korten tijd terugkrijgt. 

De bekende Berlijnsche Prof. Dr. Eulenburg 

schreef dan ook: 

„Ik schrijf Sanatogen meer en meer voor, om- 
dat het zonder uitzondering op den langen 
duur goed verdragen wordt en snel en deug 
delijk tol de toeneming der krachten en 
algemeene beterschap bijdraagt". 

Koop nog heden een bus Sanatogen en ge 
zult U weldra sterker en gezonder voelen. 

SANATOG 

^*^ Het Zenuwsterkend Voedsel 

Verkrilgb&at in allo Apotheken en Drogisterijen 
vanaf /J,— per buo, 
EET Uü 

dat BURGERS E.N. R. RIJWIELEN 

vanaf f GO.— te verkrijgen zijn met 
Torpedonaaf, Keüingkasl, Pomp, Bel, 
Tasch en Bagagedrager en weet U 
dat BURGERS een reputatie heef! 
van ruim 60 jaar! Ook levering op 
condities, f 1.50 per week of f 6.50 
pei maand. 

Burgers E.N.R. Lamp met lichtdemper 
op 't stuur f 10.50. - Nordlichtlampen 
f 10.50. - Buitenbanden vanaf f 1.95 

Rijwielhandel en Reparatieinrichting 

H. BOS - Gr, Krocht 27 

Agent Burgers E. IV. R. N. C. TEN BROEKE 

ARCHITECT 

I J M ü 1 D E N 
Wijk aan Zeëerweg 154 
Telef. 468 

Belast zich met het maken van PLANNEN en 
BESTEKKEN voor alle voorkomende Bouwwerken. ZANDVOORT 

Dr. Srrtitstraat 1 te rl: Dinsdag ] 
Dondeidag n.m. 7-9.30 u. E. KONING 

Swaluëstr. IO Pakveldstr. 33 

HUIS-, LETTERSCH1LDER 
ers GLrAZSEIMiViAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS ENOETA1L IJLfE 'S beschuit 

I i - I i - » m 

HET OFFICIEELE ADRESBOEK 

VAN ZANDVOORT 

(Nieuwe Uitgave 1931) 
zijn nog slechts enkele exemplaren a f 1.00 verkrijgbaar bij 

DRUKKERIJ C. VAN DER MIJE 

Brugstraat 1 - Telefoon 21 Lunchroom „CARELS 95 LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezoraina aan huie - L. J- RIWKEL v .h. H. J. CARELS - Tel. SS2 Zaterdag 16 Af»rII 1932 32ste Jaargang No. 45 ZANDVOO RTSCHE COURANT 

Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemeente MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt" gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

Gediirewln het geheele jaar ƒ 3.50 

„ „ Uadaeizoen _• " 2. — 

„ „ WiuterBoizoeu ~. ,, 2. — 

Afzonderlijke numinei-H •■ 0.10 Directeur-Redacteur: C. VAN DER MIJE 
Trekt U niet aen watyedersecht, 
Maer doet, dat billyk is en recht. Dit blad is verki ijgbaar bij: A. BAKELS, Keiks(raat31 ; W.J.LORENZ, 
Boekhandel, Haiteslraat II; V. J. VAN PETEOEM, Boekhandel, Burg. 
Engelberisstraai 11 ; S. VERLOOP, Kantooi boekhandel, Haltestraat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Groote Krocht 34. Advertentiën van 1-6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau : Brugstraat I Telef. 27 Stoomwasscherij „HOLLIiliDilt" Zandi?ooi*f 

HET ADRES VOOR DE BETEREWASCH 
J. H G. WEENINK - TELEFOON 287 
E. BOS, Haltestr. 28 

TELEF. 112 

HEDEN RUIM VOORZIEN 
VAN ALLE SOORTEN 

GROENTEN,FRÜIT 
en AARDAPPELEN 

tegen seeer sterk 

concurreerende 

prijzen. 

Bestellingen worden met 
spoed bezorgd. OFFICIEELE KENNISGEVINGEN 

DRANK WET 

Burgemeestei en Wethouders 
der Gemeente Zandvoorl bfëngen 
ter openbare kennis, dat op 9 
April 1932 bij hen is ingekomen 
een verzoekschrift van Wilhel- 
mina Koper, Weduwe Willem 
Gerardus de Joode, wonende te 
Zandvooit, om een verlof B uit- 
sluitend in de volgende lokali- 
teit: winkel van het perceel 
kadastiaal bekend . Gemeente 
Zandvoort, Sectie C 2020. plaat- 
selijk gemerkt 2 en gelegen aan 
de Stationsstraat. 

Binnen -twee weken na de 
dagteekening dezer bekendma- 
king kan ieder tegen het ver- 
leenen van dit verlof schriftelijk 
bezwaren bij Burgemeester en 
Wethouders inbrengen. 

Zandvoort, 11 April 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 

De Secretatis, 

F. JELLEMA. BEKENDMAKING Zomertijd. 

Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort maken 
bekend, dat in 1932 de vervroe- 
ging met één uur van den wette- 
lijken tijd bedoeld in art. 1" der 
wet van 23 Juli 1908 (Stbl. no. 
236) zal aanvangen den 22en Mei 
a.s en zal eindigen 2 October 
d.a.v. 

De overgang geschiedt in dier 
voege, dat wanneer de middel- 
bare zonnetijd van Amsterdam 
op 22 Mei a.s. 2 uur aanwijst 
in den voormiddag, ■ het wordt 
geacht te_zijn 3 uui op dien 
voormiddag. Op den dag, waar- 
op de vervroeging eindigt wordt 
de tijdsregeling naar den m'id- Maison „BETSY" 

DAMES-KAPSALON 

Van Ostadestraat la - Telef. 251 
ZANDVOORT 

DE HALVE PRIJS 

der Permanent Wave zal nog 1 week voort- 
duren, daar wij zeer vele dames moesten 
teleurstellen, die gaarne van deze voordee- 
lige aanbieding gebruik wenschten te maken 
Dus nog slechts 6 dagen, van Maandag 
18 tot Zaterdag 23 April kunf U zich bij ons laten Permanenten 
voor f 2.50, alles inbegrepen eii 6 maanden gegarandeerd. Wij 
werken met 1ste klas machines en daarom worden wij steeds 
gerecommandeerd. Een Permanent met oliebehandeling van Maison 
„BETSY" is af ! Bespreek vroegtijdig om teleurstelling te voorkomen. 

-Jongens -en - Ondulecren -f~©r5G-j- - ~ Watergolven f 1. — 
Meisjes knippen Knippen . . f 0.35 I f 1. — Knippen en 

30 cent Wasschen . f 0.35 > Watei golven f 1.25 

De Opening van onze nieuwe zaak, GROOTE KROCHT 16, 

zal plaats hebben op WOENSDAG 27 APRIL a.s., des 

namiddags om 3 uur. 
delbaren zonnetijd van Amster- 
dam wedeiom ingesteld. 

Zandvoort, 13 April 1932. 

Buigemeester en Wethouders 
voornoemd, 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN 

De Secretaris, 

F. JELLEMA. s PLAATSELIJK NIEUWS : 

* • 

Muziekkapel „Zandvoort". 

Woensdag 20 April a.s. geeft de 
.Zandvoortsche Muziekkapel» een 
Concert voor haar Donaleuis en 
Kunstlievende leden, in gebouw 
„Centraal". Medewerking vei- 
leend den heer Kees Pruis. Sluiting Bewaarschool. Burge- 
meester en Wethoudeis hebben 
aan de ouders der schoolgaande 
kinderen bericht gezonden, dat 
met het oog op de heden veel- 
vuldige voorkomende ziekte, het 
noodig was geoordeeld de be- 
waarschool voor 14 dagen te 
sluiten. 

Crisis-Comité. Ten bale van 
het Crisis Comité heeft de afd. 
Zandvoort van de Ned. Ver. v. 
Huisvrouwen j 1. Zaterdag een 
avond geoigamseerd. 

Het tooneelstuk „Mésall ance" 
van J. B. Schuil, onder regie van 
den heer Rach, had veeL bijval. 
De volle zaal heeft in ruime 
mate van het gebodene genoten. 

Met een gezellig bal weid 
deze avond besloten. Diaconale Arbeid. Maandag- 
avond hield de heer J. Koning 
P. Saaf 

Haiteslraat 27 

ïefeUüZ 

Babif-Weeosclialen 
Ie hum 

Veibandsloifen in het gymnastieklokaal van de 
Wilhelminaschool een lezingover 
„Diaconale Aibeid". Voor deze 
lezing bestond gioote belang- 
stelling. 

Na een breede uiteenzetting 
van de Diaconale Arbeid, liet 
Mej. Bakels de aanwezigen ge- 
nieten van een serie lantaarn- 
plaatjes van Zandvoort in vroe- 
gere dagen. 

Tooneelvereen. ,,Phoenix". 

Als laatste uitvoeiing van het 
speelseizoen geeft de Tooneel- 
vereeniging „Phoenix" 30 Apiil 
a.s. in „Centraal" een blijspel in 
drie bedrijven van Jean Stapel- 
veld, getiteld „Mascotte". 

Na afloop van de uitvoering 
zal er worden gedanst, waarvoor 
verlof tot 3 uui wordt aange- 
vraagd. Vooi de noodige attrac- 
ties zal worden gezoigd. Feestavond Forensen-Ver- 
eeniging, afd. Zandvoort, op Laat Uw wagen door 
vakmenschen repareeren 

bij de 

„RINKO" Garage = Telef. 224 KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

25AIVDVOORT 
Groote Krocht 37 - Xelefoon 355 .Zaterdagavond, 23 Apiil as., in 
gebouw „Monopole". 

In vervolg op het voorloopig 
beiicht in ons blad van Zaterdag 
j L, kunnen wij thans mededee- 
len, dat bovengenoemde feest- 
avond iets bijzonders belooft te 
worden. i 

Op de eerste plaats het optre- 
den van den beroemden gooche- Q^Woofd- en Kiespijn 
MIJNHARDT'S POEDERS Doo&A-Sct Ptr^tuk Öct 
Bij Uw drogist DERSJ laar prof Ben-Ali-Bibi ; onge- 
twijfeld een succes. 

Dan verschillende wedstrijden : 
zangwedstrijd, auto-wedstrijd, 
solodansen, enz enz., alles om 
fraaie prijzen. 

Verder „De Groote Venas- 
sing". Waarin die bestaat mogen 
wij nog niet verklappen. - 

En last not least de speciaal 
voor dezen avond geëngageerden, 
uitstekend getrainden Band „The 
Melody Makeis". Het geheel 
onder leiding van de heeren J. 
Stol Jr. en Jack. Gay; de laatste 
in zijn repertoire uit Sidney en 
Batavia. 

Is het eigenlijk, na boven- 
staande mededeeling, nog wel 
noodig het publiek op te wekken 
in grooten getale naar „Mono- 
pole" te komen ? Het programma 
spreekt immers vooi zich zelfl 

Kaarten veikrijgbaar bij vel- 
schillende winkeliers, 's avonds 
na 7 uur aan de zaal, en verder 
Dr. Metzgerstr. 24, tel. 205. Bedankt voor het Beroep. 

De heer E. C B Kok te Idskens- 
huizen (Fr.) heeft bedankt voor 
het beroep bij de Geref. Kerk in 
Hersteld Verband te Zandvoort. Openbare verkooping. Ten 

overstaan van notaiis N.J.Hoef- 
lake te Haarlem is Dinsdagmid- 
dag in hotel „Zomerlust" open- 
baar veikocht een woonhuis met 
afz, opgaande bovenwoning, pak- 
huis en schuurtje aan de Kost- verlorenslraat 28 te Zandvooit. 
Kooper was de heer G H. 
Bakker q q. te Amsterdam voor 
6350 gulden. 

Onderling Hulpbetoon Zater- 
dag 16 April houdt de Vrouwen- 
vereeniging van „Onderling Hulp- 
betoon" haar jaarvergadering in 
„Ons Huis". Aftredend zijn de 
dames Pdap, de Wid, Behrens- 
Koster. De laatste stelt zich niet 
herkiesbaar. 

Zandvoortsche Kring. De 

Zandvooitsche Kring Godsdien- 
stig Leven houdt haar jaarver- 
gadering op Maandag 18 Apiil 
in 't gebouw in de Brugstraat. 
Bij de bestuursvei kiezing zijn 
herkiesbaar de heeren P. Ottei, 
H. C Bouman en mevr. Poots — 
van Popta. 

Volksdans. Maandagavond 
werd in „Monopole" de laatste 
avond gehouden van den onder 
leiding van den heer J. van de 
Wateien van Haarlem gehouden 
cursus in Volksdansen. DEUREN 

in diverse uitvoeringen. 

ETERNIT 

grijs, rood en gegolfd. 

HOUT 

alle soorten — alle maten. 

ONS DEVIES 

prima kwaliteit - billijke prijzen. 

RECLAME 

Triplex 1 M.— 1.25 M. 75-90 et 

HET ADRES 

Zandvoortsche 
Houthandel 

Westerparkstraat 

DIK ZEILEN te koop gevraagd. .' Naar Holland-België 

per LUXE TOURING-CAR 
f 1.25 per persoon. 

Vertrekt: 12.45 uur vanaf 

Rinko-Garage = Tel. 224 De belangstelling voor deze, 
dikwijls ouderwetsche dansen, 
was zeer grool. Medewerking 
werd nog verleend door mej. 
Toessi Keezer uit Amsterdam. 

Met de vuistjes dicht 

ongestoord en uren lang slaapt Uw 
kindje, als gij de gewonde, gesmette 
of ontstoken plekjes van zijn huidje 
verzacht en geneest door ze in te 
wrijven met Mijnhardt's Kinderzalf. 
Doos25,Tube40ct.Bij Apoth enDrog. 

SPORT. 

Het Trainingfonds van Z.V.V. 
„ZANDVOORT". 

Wij willen de sportvrienden 
eens een nadere toelichting geven 
omtrent het trainingfonds van 
Z.V.V. „Zandvoort". 

Het geldt hier het groote 
vraagstuk: „hoe kunnen wij van 
onze voetbalspelende jonaeltü, 
goede voetballers maken", het 
antwoord hierop is heel een- 
voudig, natuurlijk door een 
serieuse training. 

Reeds lang was dit bij het 
bestuur een punt van bespreking, 
maar telkens kwam men weer 
voor het feit dat de middelen, 
en die zijn niet te onderschatten, 
niet toelaatbaar waren een 
serieuse training aan te vangen. 

Nu kwam men voor het feit 
te staan degradatie-wedstrijden 
te moeten spelen, dus een kans 
te loopen naar de 3e klasse te 
verhuizen. Alles werd in het 
werk gesteld, om te trachten de 
2e klasse te behouden; degelden 
die door genoemde wedstrijden 
binnenkomen zooveel mogelijk 
te besteden voor de training. 
Het bestuur is er in geslaagd 
een uitstekende trainer te vinden, 
die ook alles in 't werk stelt om 
in deze korte periode, de spelers 
zooveel mogelijk bij te brengen, 
dat, wat zij in de praktijk zoo 
noodig hebben. 

En nu, nu er eenmaal wordt 
getraind, voelt men, sterker nog 
dan anders, wat het zou beteeke- 
nen als men met de training zou 
moeten staken. 

Daarom heeft het bestuur ge- üll llililIilllllllllllllllllEIllIilülllllllIIIIIIiil |B Hotel-, Pension- en Restauranthouders meend een trainingfonds te moe- 
ten oprichten, om op deze weg 
te kunnen voortgaan, en over- 
tuigd van het feit, dat alles wat 
spoitvriend is, de vereeniging 
„Zandvoort" een goed hart toe- 
draagt, en gaarne het zijne er 
toe wil bijdragen, het voetbalspel 
der Zandvoorters op een hooger 
peil te biengen. Immers een 
vereeniging met zooveel jeugdige 
speleis belooft in de toekomst 
voor Zandvoort nog heel wat. 

Het trainingfonds is haar werk 
reeds begonnen, door in vele 
zaken „trainertjes" verku'jgbaar 
te stellen, voor de prijs van 10 
cent per stuk. 

De koopers van deze trainertjes 
willen wij nog mededeelen, dat 
de zegeltjes waarde hebben, en 
het in de bedoeling ligt van het 
trainingfonds, voor een zeker 
aantal trainertjes prijzen beschik- 
baar te stellen. 

Nu Sportvrienden is het woord 
aan u, koopt allen „trainertjes" 
en toont door bijdragen, uw sym- 
pathie voor het Training-fonds 
van Z.V.V. „Zandvoort". Schadevergoeding 
bij Aanrijding. Indien iemand tengevolge van 
moedwil of grove nalatigheid van 
een ander om het leven is ge- 
komen, zoo hebben zoowel de 
overblijvende echtgenoot als de 
kinderen, en eventueel ook de 
ouders van het slachtoffer, zoo 
zij door zijn arbeid onderhouden 
werden, een rechtsvordering tot 
schadevergoeding. 

De schadevergoeding, zoo luidt 
de wet, moet vastgesteld worden 
naar gelang van den stand en 
de fortuin der betrokken per- 
sonen, en naar de omstandig- 
heden. 

Het Iaat zich begrijpen, dat dè 
vaststelling dezer tchadever- 
goeding, en de beantwoording 
van de vraag, wat onder „de 
fortuin" der betrokkenen, en wat 
onder „de omstandigheden is te 
verstaan, in de praktijk dikwijls 
Laat niet Uw aandacht voorbij gaan dat H. VAN ELDIK U in 
staat stelt ook in Uw bedrijf de prijzen belangrijk te verlagen. 
Het beste uit het beste van eigen slachting voor deze prijzen. 
Niemand die er tegen op kan. 

Attentie voor mijn Reclameverkoop ï | VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) 

Hl Per Pond 

m Karbonade (Schouder) f 0.25 3 pond f 0.75 
m „ (Rib) f 0.35 3 pond f 1.00 

m „ (Haas) f 0.35 3 pond f 1.00 

Hl Fricandeau f 0.45 3 pond f 1.25 

BI Lappen f 0.35 3 pond f 1.00 

Hl Rollade.'. ...... f 0.40 3 pond f 1.15 

§|§ Reuzel f 0.20 3 pond f 0.50 

U VET KALFSVLEESCH (Blank) 

H Karbonade per pond f 0.65 

H Lappen „ „ f 0.70 

m Borst f 0.70 

gj Poulet en Gehakt , „f 0.65 

Hf Oesters f 1. — 

m Biefstuk , „ f 1.— 

m Fricandeau , „ f. 0.90 GROOTE RECLAME 
MAGER SPEK 3 pond PEKELSPEK (mager) ... 50 cent 
3 pond ROOKSPEK (mager) .... 50 cent 

5 pond HAMSCHIJF 80 cent 

6 pond BLADREUZEL (dik) .... 100 cent 
DIK NIERVET per pond 35 cent Ie kwaliteit RUNDVLEESCH 

1 pond 

Rol (doorregen) 40 cent 

Lappen (doorregen) .... 35 cent 

Gehakt 40 cent 

Lappen (mager) 50 cenl 

Riblappen 55 cent 

Rollade (mager) 50 cent 

Rosbief 60 cent 

Lende of Punt 70 cent 

Biefstuk, Ossenhaas . . . . S0 cent 3 pond §s 1.00 
1.00 
1.00 
1.35 
1.50 
1.40 
1.65 
f 1.95 
f 2.25 HEERLIJKE GELDERSCHE ROOKWORST 
met lood, reclameprijs 35 et. per pondr 

Deze prijzen h contant afgehaald. 

Aanbevelend, H. VAN ELDIK 

Dr. Joh. Metzgerstraat 6 - Telefoon 416 Nederlandsche Maatschappij, opgericht 1887 tot gioote meeningsverschillen 
aanleiding heeft gegeven. 

Een voorbeeld danrvan kan 
men vinden in onlangs door het 
Gerechtshof te Amsterdam, met 
vernietiging van het in eeiste 
inslantie door de Rechtbank al- 
daar gewezen vonnis, gegeven 
beslissing in een zaak welker 
bizondereomstandigheden waren 
als volgt : 

Tegen een automobiel- eige- 
naar, alhier, wiens zoon bij het 
besturen daarvan een ander had 
aangereden tengevolge waarvan 
deze was oveüedbn, waai na de. 
bedoelde zoon ter zake dier aan- 
rijding bij vonnis veroordeeld- 
was, werd door de weduwe van 
het slachtoffer, zoo voor zich 
zelve, als in hoedanigheid van 
voogdes over haar minderjarigen 
zoon, bij de Rechtbank een eisch 
tot schadevergoeding ingesteld, 
zulks in verband met het be- 
.bepaalde art. 25 der Motor- en 
Rijwiel wet, waarbij de eigenaar 
van het rnotonijtuigin gevalvan 
een met dat rijtuig plaatsgehad 
hebbende aanrijding aansprake- 
lijk gesteld wordt voor de schade 
toegebracht aan, niet door dat 
motorrijtuig vervoerde, personen 
en goederen, tenzij aannemelijk 
mocht zijn, dat de schade is te 
wijten aan overmacht, daaronder 
begrepen schuld van iemand, 
voor wien de eigenaar van het 
motorrijtuig; nietaansprakelijkis. 

Nu uil de voorafgegane ver- 
oordeeling van den zoon bleek 
dat aan dez^n als bestuurder de 
aanrijdirg en de dood van het 
slachtoffer te wijten was stond 
alzoo de aansprakelijkheid van 
den vader als eigenaar van het 
motorrijtuig voor de vergoeding 
der schade a priori vast, en bleef 
slechts de bepaling .van de hoe 
grootheid der op te leggen ver- 
goeding over. 

In zijn verwering was door den 
eigenaar van de auto terterecht- 
zitting betoogd, dat de door de 
weduwe gevorderde vergoeding 
niet was in overeenstemming met 
het inkomen en den stand van 
den overledene, en dat de weduwe 
in slaat was om, althans ten 
deele. zelve in haar ondeihoud 
te voorzien. 

Hieromtrent gaf de Rechtbank 
evenwel te kennen, dat, indien 
het inkomen van den overledene 
in derdaad, zooals door de wed uwe 
was verklaard, f 5000. — 'sjaars 
bedroeg, -alsdan op gron<l van 
haarmaalschappelijken stand van 
haar niet gevorderd kon woiden, 
dat zij zelve in haar ondeihoud 
zou gaan voorzien, behalve in- 
dien dit noodzakelijkmocht wor- 
den door gedaagde's financieele 
omstandigheden. De weduwe zou Naar de Bloembollenvelden 

per Luxe Wagen of Touring-Car 

Rinko=Garage - Tel. 224 dus nader het bewijs van de hoe- 
grootheid van dat inkomen heb- 
ben te leveren alvorens dit punt 
kon worden beslist. 

Tegenover hetgeen door den 
gedaagde verder was aangevoerd, 
n.1. dat het van hem gevorderde 
niet in overeenstemming was met 
zijn stand en fortuin, werd door 
de eischeres een beroep gedaan 
op het feit, dat de gedaagde tegen 
deonderhavige aansprakelijkheid 
was verzekerd, hetgeen door den 
gedaagde werd erkend. 

De eischeres bedoelde alzoo, 
dat zij de vordering, die de ge- 
daagde uit dezen hoofde op zijn 
verzekeraar kon doen gelden, be- 
schouwd wilde zien als een deel 
van zijn fortuin, dat bij de be-' 
rekening der te betalen schade- 
vergoeding in rekening kon wor- 
den gebracht. Maar de gedaagde 
betwistte de juistheid dier be- 
scho'uwing, met te zeggen, dat 
het feit, dat hij verzekerd was, 
in het proces geen gewicht in 
de schaal kon leggen omdat de 
de hoegrootheid van de vergoe- 
ding, waartoe hij veroordeeld zou 
kunnen worden niet afhankelijk 
kon zijn van de vraag, of hij al 
dan niet verzekerd was. ' 

De Rechtbank bleek deze ziens- 
wijze van den gedaagde niel te 
deelen, omdat, gelijk boven ver- 
meld werd, de wet den omvang 
van den vergoedingsplicht in ge- 
vallen als dit mede afhankelijk 
stelt, niet alleen van „de fortuin" 
der betrokkenen, maar ook van 
„omstandigheden,,. . 

Wel gaf de Rechtbank loe, dat 
het feit van het verzekerd zijn 
hier niet als een bestanddeel van 
gedaagde's fortuin was aan te 
merken, doch anderzijds bleek 
zij wel geneigd om aan te nemen, 
dat dit feit — het verzekerd zijn 
tegen wettelijke aansprakelijkheid 
— eene „omstandigheid", als 
in de wet genoemd, .oplevert, 
waarnaar het bedrag derschade- 
vergoeding medeis te waardeeren. 
En uit de eigen opgaven van den 
gedaagde, te weten, dat van hem niet meer gevergd zou kunnen 
dan jaarlijks f 800.- voor de we- 
duwe, en f 300.- voor haai zoon ' 
zoolang die mindei jarig zou zijn' 
leidde de Rechtbank af, dat hij 
z ch tot uitkeering dier bedragen 
in sfa^t achtte, hetgeen echter 
niet mogelijk, en van hem niet' 
te vergen zou zijn, indien de ver- . 
plichting tot die uitkeeringen al- 
leen -gegrond zou zijn op hel 
door hem opgegeven inkomen 
van hoogstens f 3800.- 's jaars, 
zoodat hij kennelijk zelf het vei- 
zekerd zijn beschouwd had als 
een factor ter berekeningder ver- 
goeding, terwijl gedaagde ook 
niet betwist had, dat hij bijzijn 
verzekeraar volledig verhaal zou 
kunnen vinden, zoodat aange- 
nomen mocht worden, dat dit 
inderdaad hetgeval was. Derhalve 
meende de Rechtbank de schade- 
vergoeding vast te moeten stel- 
len naar verhouding van gedaag- 
de's draagkracht, na "rekening 
gehouden te hebben met zijn, 
en anderzijds met de behoeften 
van de weduwe en haar kind, 
ontstaan door het wegvallen van 
het inkomen van den kostwinner. 
Nu evenwel omtrent de grootte 
van dat inkomen tusschen , de 
partijen verschil bestond, werd 
beslist, dat," alvorens einduit- 
spraak zou worden gedaan, de 
eischeres bewijs zou hebben te 
leveren, -dat het inkomen van 
haren echtgenoot bij zijn leven 
f 5000.- 'sjaars was geweest.' 
Nu omtrent het voornaamste 

Een koninklijke kunst 

oud als onze beschaving zelve en 
reeds beoefend door de vorstinnen van 
Egypte, is de gelaatsm'assage. Zij her- 
geeft het gelaat de soepelheid en 
elasticiteit, die "de charme van het ge- 
zicht van meisje en jonge vrouw uit- 
maken. 

Volg dezen koninklijken weg en 
masseer van tijd tot tijd Uw gelaat 
met Purol. dat alle vetten bevat, wel- 
ke Uw huid voor haar gezondheid en 
schoonheid behoeft. Eerste Kwaliteit Fruit 

is NIETS duurder dan 

de mindere soorten. 

KOOPT EBI.J 

M. KEMP 

KERKSTRAAT 28 - TELEF. 152 
en gij zult tevreden zijn. 

HERO Kwetsen, 2 ponds blik .... 38 et. 
Holl. Snij- en Spercieboonen, 2 ponds blik 35 et. 
lederen dag versche AARDBEIEN en TOMATEN 
RECLAME: I blik Ananas 15 et., 2 blikjes 25 et. 

Alles wordt aan huis bezorgd. 

KKSwaëaëxsëasaë aësësë ais as aësësësësë aë punt in geschil, den invloed van 
het verzekerd zijn tegen aan- 
sprakelijkheid, de gedaagde bij 
de gegeven beslissing, (hoe ook 
het resultaat der opgelegde be- 
wijslevering tenslotte mocht zijn), 
reeds bij voorbaat in het onge- 
lijk was gesteld, ging hij in hooger 
beroep bij het Hof. En het Hof 
bleek omtrent de vraag of het 
verzekerd zijn invloed kon heb- 
ben op het bedrag dat als schade- 
vergoeding moest betaald worden, 
het gevoelen van de Rechtbank 
niet te deelen. 

Onder de „omstandigheden,,, 
die hier blijkens de wet van 
invloed mogen zijn op het te ver- 
goeden schadebedrag, is een ver- 
zekerd zijn tegen wettelijke .aan- 
sprakelijkheid, zoo zeide het Hof, 
niet begrepen. 

. Het bestaan toch van een aan- 
spraak vandengeen.wien schade- 
vergoeding wordt opgelegd, op 
zijn verzekeraar, is immers van 
de verplichting tot betaling van 
schadevergoeding een gevolg, en 
wordt door die verplichting be- 
paald. 

Terecht was dan ook door den 
appellant opgemerkt, dat van de 
door de Rechtbank gehuldigde 
opvatting de consequentie deze 
zou' zijn, dat degeen, die zich 
tegen wettelijke aansprakelijkheid 
heeft verzekerd,-* een grootere 
aansprakelijkheid zou moeien 
dragen, dan degeen, die dit 'na- 
liet, een gevolgtiekking, die ten 
eenenmale onaannemelijk is. 
Evenmin is die verzekering te 
beschouwen als een deel van „de 
fortuin" van den verzekerde, het- 
welk bij de bepaling der ver- 
goeding in aanmerking zou moe- 
ten komen, waar toch die ver- 
zekering zijn draagkracht in het 
algemeen geenszins-verhoogt, en alleenlijk strekt om te vooizien 
in een behoefte, ontstaan uit een 
speciale verplichting, die op den 
verzekerde in bepaalde gevallen 
kan komen te rusten. En wannneer 
— met behulp van de verzeke- 
ring voor den verzekerde niets 
over. Hiermee was dus het vooi- 
naamste geschilpunt beslist. Ove- 
rigens oordeel de het Hof, met het 
oog op wat reeds bij de behande- 
ling der zaak was gebleken, het 
opleggen van een nadere bewijs- 
levering aan de weduwe on nood ig, 
zoodal zonder verder verwijl eind- 
uitspraak kon worden gedaan. 
Het Hof nu achtte het wenschelijk, 
de aan de weduwe en haren zoon 
uit te keeren schadevergoeding 
uit te drukken in twee kapitaals- 
bedragen, (tegen welken vorm 
van vergoeding de verzekerde 
geen bezwaar had gemaakl), wel- 
ke kapitaalsbedragen behoorden 
te worden bepaald naar verhou- 
ding van de genoemde cijfers van 
f800.- — 'sjaats voorde weduwe 
en f 300.- 'sjaars voor den min- 
derjarigen zoon, en wel in dier 
voege, dat, die kapitaalsbedragen 
gelegenheid zouden geven, bij 
een soliede Nederlandsche levens- 
verzekering-maatschappij een lijf 
rente te koopen, voor de weduwe 
zelve ad f 800. - 's jaars gedu- 
rende 'haar leven, en vooi haren 
zoon f 300.- 's jaars gedurende 
zijne minderjarigheid. En gelet. 
op den leeftijd van de weduwe 
en van haren'zoon, zoowel als 
op de tarieven van soliede Neder- 
landsche levensverzekering- en 
lijfrente maatschappijen, werden 
alsnu de uit te keeren kapitalen 
gesteld f 16,832.- voor de moe- 
der, en f 3642. — voor den min- 
derjarige. Had het Hof het ge- 
voelen der Rechtbank omtrent 
het belang, dat het verzekerd zijn 
Binnenkort zullen onze abonnes liet offleieële 
Raadsverslag der Gemeente als bijlage van de 
„Zandvoortsclie Courant" ontvangen. Deze Eaads- 
notulen ontvangt U vanaf Januari 1932. Wij 
willen degenen die geen abonné zijn op de 
„Zandvoortsclie Courant" ook in de gelegenheid 
stellen deze Raadsnotulen te ontvangen. Voor 
den buiten gewonen geringen prijs van f 2.50 
per jaar (bij vooruitbetaling) kunt U zicli op 
de Raadsnotulen abonneeren. 
Wij verzoeken U onderstaand formulier zoo 
spoedig mogelijk in te vullen en aan ons 
adres, Brugstraat 1, te zenden. Ik ondergeteekende 
...straat(weg), No. wenscht zich te abonneeren op het officieële raadsverslag dei- 
gemeente Zandvoort voor den prijs van f 2.50 per jaar. 

(Handteekening) 
van den gedaagde voor dé be 
paling van het schadebedrag kon i 
hebben, gedeeld„zoo zouden deze 
bedragen uit den aard dei zaak 
hooger hebben kunnen zijn. Nu 
dit niet het geval was, diende de 
op te leggen vergoeding tot ge- 
noemde bedragen beperkt te blij- 
ven. SCHOONMAAK! 

DAMES, weet U dat er weer een 
groote keuze TIP-TOP en andere 
verven voorradig zijn om Uw huis 
gezellig te maken, ook moderne 
tinten KASTPAPIER enz. 

Drogisterij Oranjestraat 7 

Telefoon 247 Zwerftochten door de Natuur. Een beschrijving van het voorjaar, of een begin 
van een plantkundeboek, bevat in de meeste gevallen 
den levensloop van het Speenkiuid. Ik zou dus niet 
•gaarne in hetzelfde euvel willen vervallen, als alle 
-wandelaars dit plantje maar kenden, doch velen onder 
de lezers zullen wel natuurvrienden zijn, maar leeken 
QP het gebied van onze Nederlandsche flora. Ik mag 
dan ook niet veizuimen even te wijzen oponzevooi- 
jaarsbloeiers, die we steeds langs de wegen aantref- 
fen en die we in den regel den naam geven, die bij 
deze bloemen juist mis zijn. Dit" geldt v.n.1. twee 
onzer nieuwelingen langs den weg: Speenkruid en 
Klein Hoefblad. 

De regendagen hielden ons wel opgesloten in 
huis, maar zoodra even het weer omdraait, de zon 
weer helder schijnt, dan "worden we uit ons 'huis 
gedrongen. Niet alleen bij ons, maar ook in de-ge-' 
heele natuur is hierop het wachten. Alles staat op 
spanning, mensch en dier, bloem en plant, want 
slechts' enkele mooie zoele-dagen, of plotseling vliegt 
alles naar buiten. De stedeling gaat natuurlijk zijn 
„Bollendag" houden. De echte natuurliefhebber kijkt 
ook eens verder naar datgene wat hem gralis geboden 
wordt. Ik zou in dit laatste geval dan ook zeggen, 
niet „naar de. bloembollen" maar naar de „Bloem- 
knollen". Wat het verschil nu is tusschen bloembol 
en -knol, zullen we het later. wel eens over hebben, 
maar hier maken we inderdaad kennis met een 
bloemknol. Op één dezer wandelingen zult ge N langs 
den weg op een groen plekje van ronde blaadjes een 
gele bloem aantreffen en de leek zal direct zeggen : 
„De eerste Boterbloem". Maar kijkt eens nauwkeuri- 
ger, dan leert ge zelf vinden, dat het mis geraden is. 
.De gele bloem staat v hier op een kort sleellje, 8 a 10 
c'.M. lang. We zien dat deze bestaat uit 8 a 12 kleine 
gele blaadjes (bloemkroonblaadjes) en' midden in de 
bloem een %roote hoeveelheid gele meeldraadjes en 
stampers, die a. h. w. een kluwlje vormen. Dit zou 
U direct van de wijs brengen en deze dan ook voor 
boterbloem aanzien! Gaan we wat verder de zaak 
bezien en graven we zoo'n plantje uit de aarde, "dan vinden we aan de wortels eenige knolleljes, waarvan 
er eenige bruin, zacht en verschrompeld zijn en 
eenige hard en wit. Deze peervormige knolleijes 
hebben den vorm van een kinder fopspeen, zoodat 
het plantje dus dien naam heeft gekregen. 

Nu zien we weer dat de natuur prachtig voor hare 
kinderen heeft gezorhd, die in hel vroege koude jaar- 
getij Ie moeten bloeien. Komt ge nu eenigen tijd later, 
dan ziet ge langs den weg en zelfs heele velden geel 
gekleurd met Boterbloemen, maar dan zult ge ook 
duidelijk het verschil waarnemen. Het Speenkruid 
betrekkelijk laag bij den grond, de Boterbloem flink 
hoog opgegroeid met geheel andere spitse bladen. 
Bij de Boterbloem zult ge die Speen-knolletjes niet 
vinden, en daar hebben we weer zoo'n geheimpje 
van de natuur. Immers, dat Speenkiuid moest er vlug 
bij zijn, om alles gereed te maken voor het volgend 
geslacht en zoodra het weer warm wordt, en alles 
naar boven schiet, zou het gras en andere planten 
boven haar hoofd groeien en kon. het zonlicht niet 
meer bij haar komen. Het Speenkiuid moet dus wel 
profiteereu van den voorlijd, zoodat ze alleen alle 
rechten houdt op licht en lucht, waardoor ze al aar- 
dig gereed is, als de andere planten beginnen. 

De bloem heeft intusschen vergeefsche moeite ge- 
daan, om met hare heldere gele kleur de insecten te 
lokken, maar die bleven in de gure dagen maar stil 
weg. Het is dan ook hoogst zeldzaam dat het Speen- 
kruid zaad voortbrengt. Ge zoudt dus zeggen, dat 
hierdoor het plantje moet uitsterven. Maar daar heeft 
ze zelf goed voor gezorgd, want wat is het geval. 
Terwijl het plantje groeide heeft ze aan de wortels 
nieuwe knolleljes gevormd. Als het plantje nu afsterft 
blijven de harde knolleljes vol reservevoedsel in den 
bodem achter. Iu het vooijaar wordt dat voedsel ge- 
bruikt om een nieuw Speenkruid-plantje te doen ont- 
staan en dit ook de reden waardoor we bij de knol- 
leljes één of meer verschrompelde speentjes aantroffen 
waaruit ons plantje is gegroeid. 

Een tweede vroegeling, — ik had haar 'eigenlijk 
vóór het Speenkruid moeten aanwijzen, daar ze nog 
eerder present is dan Speenkruid — , is het Klein 
Hoefblad. Het zal U geen moeite kosten deze te ont- 
moeten, daar de leek zich ook meestal hier vergist 
en op het eerste gericht zal denken: De Paarden- bloem. De bloem zelf zal U wel weer van de wijs 
brengen, want zoowel bij Paardenbloem als Klein 
Hoefblad, bestaat ze uit een groot aantal smalle gele 
lintjes. Maar kijkt weer eens naar den steel. Herinnert 
ge U nog, hoe ge als kind de Paardenbloem plukte, 
de uiteinden van den hollen steel in elkaar slopte en 
zoo vervolgens een langen ketting vlocht ? Dat wai en 
gladde steeltjes, maar ziet ge nu den steel bedekt 
met schubben, dan hebt ge stellig te doen met Klein 
Hoefblad. Wilt ge nog zekerder zijn van Uw naak, 
graaft het plantje dan eens uit. Het zit tamelijk vast 
in den bodem. Uit den stevigen wortel komen meer 
steeltjes met bloemknoppen te vooischijn. Dit is 
inmiddels een duidelijk voorbeeld van „woitelsfok", 
dat jaar in, jaar uit doorgroeit. Het nieuwe gedeelte 
groeit aan, vormt nieuwe planten, het oude gedeelte 
sterft af. Ge begrijpt wel, dal het op deze wijze een 
lastig onkruid woidt. Toch trotseer ik het zelf maai- 
en laat in mijn tuin in den grasiand het Klein Hoef- 
blad groeien, omdat ik dan met genoegen al zeer 
vroeg het eerste Ienteleven zie komen. Dit jaar bloeide 
het reeds eind Januari en bloeit nu nog. Om dezelfde 
reden heb ik ook het Speenkruid een groeiplaats in 
het gras gegund. Hoe we nu aan den naam Klein 
Hoefblad komen ? Kijk daarvoor eens naar de bladen. 
Maar — waai zijn ze? Ge ziet er geen. Dit is juist 
het bijzondere bij deze plant. Komt eens over eenigen 
tijd op dezelfde plaats. Verdwenen zijn de bloemen 
en alles is begroeid met hoefvoimige bladen, groen 
van boven en wit-viltig aan de ondeizijde. De plant 
heeft zijn naam dus te danken aan zijn hoefvoimige 
bladen. 

Ziezoo, als ge nu op Uw wandeling Uw planten- 
kennis hebt vermeerderd met deze eerste bloemen, 
kunt ge thuis nog geruimen tijd genieten van Uw 
Speenkruidplantje, dat ge een plaatsje geeft in tuin 
of een bloempot. Een en ander zal U aansporen om 
eens -meer kennis te maken met het rijke leven der 
natuur en U ook dubbel genot verschaffen op Uwe 
wandelingen. Bovendien ge behoeft niet bij elk planlje 
stil te staan, maar een dagje de frissche buitenlucht 
in en Uw oogen goed gebruiken is mim voldoende. 

A. TEUNE. JOHAN KOK 

29 GROOTE KROCHT 29 

Sigaren van 4 tot 15 ds. p. stuk 
Sigaretten „ 10 „11.30 p. doosje 

TABAK: LIEFTINK, VAN 

NELLE, D E , van ROSSUM, 

DOBBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE &TER t: S Piel Hemstr. 12 Haltestr 55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levenng, Plaatsen en Repa- 

reei en van Haai den en Kachels 

Lasch- en Diaaiwerk 

K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 

Weder WiïKALK 

verkrijgbaar. 

BIEDT ZICH AAN tegen 
1 Mei of eeider een 20-jang Meisje P G., als meisje alleen, goed 
kunnende wei ken en koken 
Brieven letter W Boekhandel 
ROSKAM, Ie Helmerssti 83a, 
Amsterdam PER EL 88 CENT 
mei scinmjelyke 
,Gcn*anKe. <? > 

fn de nicuwüle cle&ins 
vri'Liujcjboa» a bij: 

GRONINGER BAZAR 

Gr. Krocht 30, Te]. 265 Voor UW BELANG 
naar de E.Z.P. Pracht collectie imm 
vanaf 9 cent per rol 

Swaluëstraat 4 Appartementen 

voor de verhuur, kunnen met een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluistering leiden tot 
extra inkomsten. 

Voor verdei e inlichtingen brieven onder 
lett. G. 896 bureau van dit blad. Voor onze [nieuwe zaak, GROOTE KROCHT 16, 
worden nog eenige «• 

1ste klas krachten gevraagd, 

goed kunnende Onduleeren, Knippen en Water- 
golven. Bekendheid met de Gallia- en Wella-Per- 
manentinachines strekt tot aanbeveling. 

MAISON „BETSY" 
Dames Kapsalon 

vanaf f 60. — te verkrijgen zijn met 
Torpedonaaf, Keitingkast, Pomp, Bel, 
Tascli en Bagagedragei en weet U 
dat BURGERS een ïeputatie heeft 
van ruim 60 jaai ! Ook levenng op 
condities, f 1 50 pei week of f 6 50 
per maand. Burgers E.N.R. Lamp met lichtdemper 
op 't stuur f 10.50. - Nordlichtlampen 
f 10 50. - Buitenbanden vanaf f 1.95 Rijwielhandel en Reparatieinrichting Agent Burgers E. rM„ R. E. KONING 

Swaluëstr. lO Pakveldstr. 23 

HUIS-, LETTERSCHILDER 
en GLAZENMAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS - ENDETAIL N. C. TEN BROEKE 

ARCHITECT IJ M U I D E N 
Wijk aan Zeëerweg 154 
Telef. 468 

Belast zich met het maken van PLANNEN en 
BESTEKKEN voor alle voorkomende Bouwwerken. 

Dinsdag \ 7 _Q3 u 

DondeidagJ n ' m ' ' y,JU '' ZANDVOORT 
Dr. Smitstraat 1 Zildayen Ie Zandvoort : 
Ik wij Sanatogen gebruiken 

totdat mijn Zenuwen 

beter zijn 

Als het werk meer inspanning kost dan vroe- 
ger, als ge spoediger vermoeid zijt en kleine 
tegenslagen U prikkelbaar maken, neem dan 
het vaste besluit Uw hchaams- en zenuw- 
krachten te sterken met Sanatogen. 
Sanatogen voert juist die stoffen toe — phos- 
phor en albumine — die noodig zijn om de 
cellen van bloed en zenuwen te voeden, 
waardoor ge Uw vroegere weerstandsver- 
mogen in korten tijd terugkrijgt. 
De bekende Berlijnsche Prof. Dr. Eulenburg 
schreef dan ook: 

„Ik schrijf Sanatogen meer en meer voor, om- 
dat het zonder uitzondering op den langen 
duur goed verdragen wordt en snel en deug- 
delijk tot de toeneming der krachten en 
algemeene beterschap bijdraagt". 

Koop nog heden een bus Sanatogen en ge 
zult U weldra sterker ,en gezonder voelen. 
Het Zenuwsterkend Voedsel Verlcrligbaar in alle Apotheken en Drogisterijen 
vanaf ƒ I,— pei bus. 
HET OFFICIEELE ADRESBOEK 

VAN ZANDVOORT 

(Nieuwe Uitgave 1931) 

9 

zijn nog slechts enkele exemplaren! a f 1.00 verkrijgbaar bij 

DRUKKERIJ 

Brugstraat 1 


MIJE 

Telefoon 21 Adverteert in dit blad 

Lunchroom „CARELS 99 LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezorging aan huis - L. J. RINKEl. w .„. H. J, CARELS . Tel. 22' Zaterdag 33 April 1932 32ste Jaargang No. 46 ZANDVOORTSCHE COURANT Officieel Orgaan BAD=COURANT 

MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST der Gemeente Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

Qeduiende liet geheele iaai .... ƒ 3.50 

„ „ Badseizoen 2. — 

„ ,, Winterseizoen „2 — 

Afzondeilijke nummers . w „ 0.10 Directeur-Redacteur: 0. VAN DER MIJE 
Trekt Unietaenwatyedersecht, 
Maer doet, dat bülyk is en recht. Dit blad is verkrijgbaar bij : A. BAKELS, Kerkstraat 31 , W.J.LORENZ, 
Boekhandel, Haltestraat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burg. 
Engelbertsstraat 11; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Haltestiaat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Qroote Krocht 34. Advertentiën van 1-6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau : Brugstraat I Telef. 27 Sfoomwassoherij „HOLLANDIA" Zandvoort 

HET ADRES VOOR DE BETEREWASCH 
J. H G. WEENINK - TELEFOON 287 OFFICIEELE KENNISGEVINGEN 

BEKENDMAKING 

Buigemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort maken 
bekend, dat zoodra de vooi ma- 
ilde bewaarschool aan den Duin- 
weg alhier verbouwd is ei ge- 
legenheid wordt gegeven aan 
vereenigingen om gebruikte maken 
van de lokalen van gemeld ge- 
bouw tegen een nader door den 
Raad te bepalen bediag. 
Gegadigden moeten vooor 15 
Mei as schriftelijk aan den Bur 
gemeester opgeven welke avon- 
den en~uren gevveuscht worden 

- Zandvoort, 23 April 1932.- 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

De Burgemeestei, 

VAN ALPHEN 

De Secietans, 

F. JELLEMA H IN DE R IV E X 

Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort maken bekend, dat 
hel verzoek van de N V Petio- 
leum Maatschappij „The Texas 
Company" (de Texas Maatschap- 
pij) gevestigd te 's Gravenhage 
om op en voor peiceel, kada- 
straal bekend in sectie B no 5447 
een oiidergrondsche benzinebe- 
waarplaats met aflappomp te 
mogen oprichten door hen is toe- 
gestaan. 

Zandvooit, 16 April 1932. 

Buigemeestei en Wethoudeis 
voornoemd, 
De Buigemeestei, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

Trekhondenwet Burgemeestei en Wethoudeis 
dei GemeenteZandvooit brengen 
ter openbare kennis dat een 
keuring en herkeuung van fiek- 
honden zal plaats vinden op 10 
Mei a s. des namiddags Ie 3 uur 
op het terrein dei opslagplaats 
aan de Schoolstraat aldaar. 

Zandvooit, 18 April 1932. 

Buigemeester en Wethouders 
voornoemd, 

De Buigemeestei, 

VAN ALPHEN. 
De Secietaris, 

F JELLEMA 

JACHTWET. 

Burgemeester en Wethoudeis 
der GemeenteZandvooit brengen 
ter openbare kennis, dat de blan »S^S^S£S)SfiSSttSIS2SSISfiSSfiSS^8S2&8Sfi8» GAZELLE nummer éen! jn Wanneer U tot den aankoop van een rijwiel re 

3jj besluit, denkt dan nummer één aan „GAZELLE". g£ 

•9 De prijs is niet hooger dan van een ander rijwiel W 

£3 en de schitterende hoedanigheden zijn moeilijk te f£ 

J5 evenaren. Wij garandeeren U : zeer lichten gang, ■■ 

S<f geringe onderhoudskosten en een langen levensduur, pc 

3 C. VAN DE GEER g 

W Groote Krocht 20 - Zandvoort jS Maison „BETSY" 

DAMBSKAPSALOIV 

Van Ostadestraat la - Telef. 251 
ZANDVOORT 

Hieimecle maken wij bekend dat wij as. 

WOENSDAG 27 APRIL 

's morgens GESLOTEN zullen zijn met 
het oog op de t o e b e r e i d s e 1 e n voor 

de nieuwe zaak 

die GEOPEND zal worden des namiddags om 3 uur. Wij 
noodigen tevens onze geachte cliënten, vrienden en bekenden tot 
een bezoek uit ter bezichtiging onzer zaak, welke geheel gemo- 
derniseerd en zeei gezellig ingericht is Wij Peimanenten met 
velschillende machines, Manucuren enz. 

Hoogtezonbestraling 

speciaal aanbevolen voor rheumatische menschen. 
Maison „BETSY", de Watergolfspecialiste 

Tarief (als voren) 

Permanent met oliebehandeüng 

(alles inbegrepen) 

Bruidjes Kappen met of zonder sluier. 

Moderne Kapsels ! Matige Prijzen ! f5.- f5.' Naar de WEDSTRIJD 

Alphen-Zandvoort 

per LUXE TOURING-CAR 
f 1.75 per persoon. 

Vertrek 11.45 uur vanaf 

Rinko-Garage = Tel. 224 

Om teleurstelling te voorkomen voorziet men zich zoo 
spoedig mogelijk van plaatsen. Laat Uw wagen door 
vakmenschen repareeren 

bij de 

„RINKO" Garage - Telef. 224 KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZANDVOORT 
Groote Krocht 37 - Telefoon 355 i Heéren Rookersü Mij is het alleenverkoop 
voor ZANDVOORT opge= 
dragen van het seriemerk 

„Twentsche Bank" 

SIGAREN 

6, 8 en 10 et. Nieuwe Oogst 

ANTH. WILLEMSE 

Sigarenmagazijn Groote Krocht 26 
Telef. 379 SPOOrS-MOSTERD co aanvragen ter bekoming van 
jacht en vischakten ter Secretarie 
verkrijgbaar zijn gesteld. 

Zandvoort, 19 April 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

DR A]VKWET 

Burgemeester en Wethouders 
der GemeenteZandvoort brengen 
ter openbare kennis, dat op 16 
April 1932 bij hen is ingekomen 
een verzoekschrift van Abraham 
Cohen, van beroep pensionhou- 
der, wonende te Zandvoort om een verlof B uitsluitend in de 
volgende lokaliteiten: beneden 
voorkamer en serre van het per- 
ceel kadastraal bekend gemeente 
Zandvoort Sectie B no. 4538 
plaatselijk gemerkt 50 en gelegen 
aan de Dr. Joh Metzgerstraat al- 
daar. 

Binnen twee weken na de dag- 
teekening van deze jbekendmaking 
kan ieder tegen het verleenen van 
dit verlof schriftelijk bezwaren 
bij Burgemeester en Wethouders 
inbrengen. 

Zandvoort, 19 April 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 1 \f STADSSCHOUWBURG 

HAARLEM 

Zaterdag 23 April, 8 uur 
COR RUYS als de oude Stieglitz in 

DOKTER STIEGLITZ 

Familiespel in 3 bedrijven van 
Friedraann en Herz. 

Maandag 25 April, 8 uur 
Abonnementsvoorstelling 2de Serie 

EEN LIEVELING VAN 
HET PUBLIEK 

Blijspel in 3 bedrijven door 
Bruno Frank. DIEIMSTRIvICHT 

Uitspraken inzake 
vrij steil iné- 

De Burgemeester van Zand- 
voort brengt ter algemeene ken- 
nis, dateenige uitspraken öp aan- 
vragen om vrijstelling van den 
dienstplicht, welke uitspraken zijn 
gedagteekendlö- 18 en 19 April 
1932, ter secretarie van deze ge- 
meente ieder ter inzage zijn ge- 
legd. 

Tegen elke uitspraak kan uiter- 
lijk den tienden dag naden dag 
van deze bekendmaking in be- 
roep worden gekomen : 

a. door den ingeschrevene, 
wien de uitspraak geldt, of 
door diens wettigen ver- 
tegenwoordiger; 

b. door elk der overige voor 
deze gemeente ingeschre- 
ven personen of door diens 
wettigen vertegenwoordi- 
ger. 

Het verzoekschrift, waarbijbe- 
roep wordt ingesteld, moet met 
redenen omkleed zijn. Het be- 

s hoeft niet gezegeld te zijn. Het 
moet worden ingediend bij den 
Burgemeester, 'ter secretarie van 
deze gemeente. De Burgemeester 
zorgt voor de doorzending van 

• het verzoekschrift aan deK'jningin, 

- die öp het beroep beslist, na ad- 
. vies van den Raad van State, af- 

deeling voor de geschillen van 
bestuur. 

- [ . Indien de ingeschrevene, wien 
de uitspraak geldt, in het buiten- 
land woonplaats heeft, kan, voor 
zoover het door dezen in te stel- 
len beroep betreft, met over- 
schrijding van den termijn van 
10 dagen genoegen worden ge- 
nomen. Zoolang omtrent zooda 
nige overschrijding" geen beslis- 
sing is genomen, wordt de uit- 
spraak na het verloop van den 
termijn van 10 dagen als onher- 
roepelijk beschouwd. 

Zandvoort, 20 April 1932. 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. | PLAATSELIJK NIEUWS j 

Georganiseerd Overleg. Dins- 
dagmiddag 2 uur had in de 
Raadzaal onder voorzitterschap 
van den Wethouder van Sociale 
Zaken, den heer Molenaar, eene 
vergadering plaats van het Geor- 
ganiseerd Overleg, ter behande- 
ling van 3°/ pensioenbijdrage, 
toelage Politiekleeding en ver- 
mindering toelage Schoolartsen 
en Gemeente-Geneesheer, her- 
ziening instructie Doodgraver. 

De Voorzitter dankt in zijn 
openingswoord de verschillende 
vertegenwoordigers der vakbon- 
den. Uitvoerig zet spreker uiteen 
het voorsiel der meerderheid van 
het college van B. en W., welke 
lot het indienen van deze voor- 
stellen hebben geleid. 
~ Het verschil tusschen meer- 
derheid en minderheid in het 
college — aldus de voorzitter — 
bestaat in het in voorrang nemen 
van verschillende maatregelen, 
welke door B. en W. zijn be- 
handeld om te komen tot ver- 
mindering der gemeentelijke uit- 
gaven. Spreker eindigde zijn 
openingswoord met het uitspre- 
ken van den wensen, dat deze 
besprekingen van den meest 
vriendschappelijken aard zullen 
zijn en opbouwend zal worden 
verricht in 't belang der gemeente 
en hare inwoners. 

De heer Kooiman, hoofdbe- 
stuurder Nationaal Verband, Ge- 
meente-Ambtenaar, allereerst het 
woord nemend, betieurde het 
voorstel van de meerderheid van 
het college van B. en W., temeer 
daar het \% jaar is geleden dat 
de 3% pensioenbijdrage werd 
ingetrokken. Uitvoerig zette spre- 
ker uiteen dat geen verhaal mag 
worden toegepast, daar het peil 
der salarissen der ambtenaren 
niet hoog kan worden genoemd, 
ja zelfs een hooger salaris is 
toegezegd. 

De heeren Staal, Meijer, Klein, 
Bolle en Mr.Ubbing sloolenzich 
in meer of minder uitvoerig be- 
toog zich aan bij dat van den 
heer Kooiman. 

De vertegenwoordiger, van het 

Gemeentebestuur — één was 
verhinderd -^verklaarde zich 
tegen het voorstel, daar deze 
spreker meende, dat er eerst 
andere bronnen dienden te wor- 
den aangeboord, zooals opcenten 
vermogensbelasting en waarde- 
vermeerderingsbelasting.onlslaan 
door verbetering van Boulevaid 
en straten, welke de gemeenle 
goud heefl gekost. 

Het andere lid, vertegenwoor- 
diger van het Gemeentebestuur, 
deelde mede, dat hij zijn stem 
aan het verhaal van 3% pensi- 
oenbijdrage niet zal onthouden, 
indien hem blijkt dat redelijker- 
wijs geen uilweg is Ie vinden. 
- De voorzitter, de sprekers be- 
antwoordende, zette in breede 
■IHPFSf ■'. ' ' ';£ t^ïï^^'^^^m 
OBjÊRlAHNSTBH ±J:J..^^:;~^*^ZüJ^$k#z&.^ i 4iïêi$&$i Ondanks den slechten tijd 

Stelt men toch prijs op kwaliteit 

De juiste weg is cliënte 

Voor RUNDERVLEESCH naar H. van E. Het Varkensvleesch van H. van E. 
Daar won ik .vele klanten mee 
't Is goed gesneden, prachtig blank 
Probeer het eens, bij voorbaat dank. Verlangt IJ eerste kwaliteit! 
Dat - levert H. van E. altijd. Ü VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) 

Ül Per Pond 

s Karbonade (Schouder) f 0.25 3 pond f 0.75 

■ , (Rib) f 0.35 3 pond f 1.00 

H . „ (Haas) f 0.35 3 pond f 1.00 

S Fricandeau f 0.45 3 pond f 1.25 

S Lappen ....... f 035 3 pond f 1.00 

M Rollade f 0.40 3 pond f 1.15 

jg Reuzel f 0.20 3 pond f 0.50 

| VET KALFSVLEESCH (Blank) Karbonade . . 
Lappen .... 

Borst 

Poulet en Gehakt 

Oesters 

Biefstuk .... 
Fricandeau . . . per pond f 0.65 

„ f 0.70 

„ f 0.70 

„ f 0.65 

„ f !•" 

„ f 1.- 

„ f 0.90 HEERLIJKE GELDERSCHE ROOKWORST 
met lood, reclameprijs 35 et. per pond. GROOTE RECLAME 
MAGER SPEK 3 pond PEKELSPEK (mager) ... 50 cent 

3 pond ROOKSPEK (mager) .... 50 cent 

5 pond HAMSCHIJF 80 cent 

6 pond BLADREUZEL (dik) . . . .100 cent 
DIK NIERVET per pond 35 cent 

Ie kwaliteit RUNDVLEESCH 

1 pond 3 pond 

Rol (doorregen) 40 cent f 1.00 

Lappen (doorregen) . \ . . 35 cent f 1.00 

Gehakt 40 cent f 1 .00 

Lappen (mager) 50 cenl- f 1.35 

Riblappen 55 cent f 1.50 

Rollade (mager) 50 cent f 1.40 

Rosbief 60 cent f 1.65 

Lende of Punt 70 cent f 1,95 

Biefstuk, Ossenhaas 80 cent f 2.25 Nederlandsche Maatschappij, opgericht 1887 Deze prijzen a contant afgehaald. 

Aanbevelend, H. VAN E LD IK 

Dr. Joh. Metzgerstraat 6 - Telefoon 416 nekken uiteen den financieelen 
toestand der gemeentekas en die 
der bevolking ; al hoewel nog 
verre van noodlijdend, diende er 
een einde te worden gemaakt 
met het steeds jaarlijks terug- 
komende groote tekorten op de 
begrooting. Het slechte seizoen 
van het voiige jaai, de groote 
werkloosheid welke nog heerschl, 
de nog steeds slechte toestand 
die op elk terrein bestaat, waai- 
door het belastbaar inkomen 
enorm is gedaald, wat de ge- 
meentekas tienduizenden guldens 
kost, noodzaakt het college vroeg- 
tijdig maatregelen te nemen om 
eiger te doen voorkomen. 

,Met nadruk beoogde de voor- 
zitter dat geen steun kan en mag 
worden gegeven aan voorstellen 
van vermogen- en waardevei- 
meerderingsbelasting, omdat, na 
zijn volle overtuiging, dit zou 
beteekenen het doorsnijden van 
bestaansvezelen van ons dorp. 
Ernstig waaischuwde hij dan ook 
de organisatie's haar oogen niet 
te sluiten voor het groote maat- 
schappelijk gebeuren en met een 
gevoel van gemeenschapszin, 
zich daaraan niet, te onttrekken. 

Na re- en dupliek schorste de 
voorzitter voor 15 minuten de 
vergadering, om de organisatie's 
in de gelegenheid te stellen hun 
standpunt nader te bespreken, 
waarna ook de vooizitter zich 
met de vertegenwoordigeis van 
het Gemeentebestuur tot nadere 
bespreking zich voor dien tijd 
terugtrok. 

Na heropening der vergadering 
deelde allereerst, op verzoek van 
den heei Kooiman, de voorzitter 
mede, dat het Gemeentebestuur 
alleen deze toezegging kon doen, 
dal bij Gedeputeerde Slaten zal 
worden verzocht de 3% verhaal 
ook van toepassing te verklaren 
op het salaris van Burgemeester, 
Secretaris, Ontvanger en zoo 
noodig bij de Kroon voor de 
Commissaiis van Politie. Indien 
dit niet zal geschieden, zoo zal 
hij niet medewerken het toch te 
verhalen op het overige personeel. 

De heer Kooiman deelde mede 
en sprekende ook namens Mr. 
Ubbing, Meijer, Klein en Bolle, 
dat zij na onderling overleg, 
gehooid de uiteenzetting van den 
voorzitter, welke op hunne oiga- 
nisalie grooten indruk had ge- 
maakt, bereidt zijn het voorstel 
van 3 % bijdrage voorloopig tot 
1 Mei 193'} te aanvaarden om 
dan opnieuw in het Georgani- 
seeid Overleg na te gaan of 
voortzetting der aftrek dan nog 
noodig zal zijn. Wenschte verder 
dat het kleedinggeld der politie 
nu niet zal worden verminderd. 
De minderheid der organisatie's, 
aldus ging de heer Kooiman 
voort, kan hieraan niet medewer- 
ken, daar deze organisatie (werk- laai* de 
per Luxe Wagen of Touring-Car 

*=Garage = Tel. 224 liedenorganisalie) ei niet van 
oveituigd is, dat verlaging van 
het loonpeil noodzakelijk is. 

De voorzitter vraagde de heer 
Staal of hij nog zijn minderheid-' 
standpunt nader wenschte toe te 
lichten, daar deze dit niet meer 
noodig vond, dankte de voor- 
zitter de heer Kooiman en de 
samenwerkende organisaties voor 
hun genomen besluit, betreurde 
dat de heer Staal en zijne orga- 
nisatie deze hoogte niel heeft 
kunnen bereiken en hoopte dat 
door de houding van deze orga- 
nisatie geen ernslige dingen 
zouden voortvloeien. 

De overige punlen der agenda 
werd, na bespreking, oplossende 
en overeenstemmende adviezen 
uitgebracht. 

De voorzitter dankle in zijn 
slotwoord de veitegenwooidigers 
der gemeente en organisaties, 
daar hij met genoegen had ge- 
constateerd dat hel geheele debat 
op een hoog en opbouwend peil 
had geslaan en sloot daarna de 
vergadei ing, den wensen uitspre- 
kende, indien dit orgaan weder- 
om zal worden bijeengeroepen 
het onder gunsti'ger omstandig- 
heden zal zijn als heden. 

SpPOeten komen vioeg in 
het voorjaar, koop lijdig een pot 
Sprutol. Bij alle Drogisten. 

Winkelsluiting. Naar aanlei- 
ding van het verzoek van B. en 
W. betreffende de winkelsluiting 
gedurende hel Badseizoen, heeft 
de Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid het volgende ant- 
woord gezonden : 

De door Uwen Raad in zijne 
veif-adering van 1 Oclober 1931 
vastgestelde veroidening, als be 
bedoeld in de aitikelen 6 en 9, 
eerste lid, der Winkelsluitingswet 
1930 (S. 460), geeft mij aanlei- 
ding tot de volgende opmerkin- 
gen. 

Iit principe ben ik bereid om 
aan Uwe gemeente, evenals aan 
de andere badplaatsen, de noo- 
dige faciliteiten - toe te staan; maar de afwijkingen van dewet, 
in Uwe verordening neergelegd, 
gaan m. i; te ver. 

Naar , mijne meening kan in 
deze met het volgende, volstaan 
worden : 

Gedurende hel seizoen mogen 
de winkels, waar uitsluitend of 
in hoofdzaak de volgendearlike- 
len wolden veikocht, voor den 
verkoop van die artikelen op 
Zondag geopend zijn van 
9 v. m. tot 10 uur n. m. terwijl 
alle winkels op weikdagen van 
"5 v. m. tot 10 uur n. m. (Zater- 
dag 11 uur n m.) geopend mo- 
gen zijn. 

De artikelen, welke volgens 
deze regeling des Zondags ver- 
kocht mogen worden, zijn: 

a. kunstvoorwerpen, antiqui- 
teiten, souvenirs ; 

b. fotoarlikelen, prentbrief- 
kaaiten ; 

c. brood, koek, banket, suiker- 
werk en chocolade ; 

d. fruit ; • 

e. kleineConsumptiearfikelen, 
zooals belegde broodjes, 
croquetten, slaatjes e. d. ; 

f. melk en andere alcohol- 
vrije dranken ; 

g. sigaren ; 

h. badailikelen ; 

i speelgoed ; 

Hel venten ware gedurende die 
ure>n eveneens toe te staan. 

Ik kan geen reden vinden om, 
zooals art. 3, onder a, der ver- 
ordening wil, kappers- en bar- 
bierswinkels tijdens het seizoen 
op 2'uidag geopend te laten zijn. 

Ik heb, gezien de toelichting 
geen bezwaar tegen een alge- 
meene^sluiting voor kappers- en 
barbierswinkels op Dinsdagmid- 
dag (art. 3, onder b, der veror- 
dening). 

Echter dunkt het mij nietnoodig, 
om, buiten het seizoen op Dins- 
dagen in de weken, waarin de 
door U genoemde feestdagen val- 
len, deze zaken een sluitingsuur 
om, 9 uur n. m. toe te staan. tm HlJIltti genee&évn v&tffiaaii de -huid Concert Muziekkapel „Zand- 
voort". Woensdag j I. gaf boven- 
genoemde vereeniging een Con- 
cert in gebouw „Centraal". 

Dat er voor de Zandvoortsche 
Muziekkapel altijd groote belang- 
stelling bestaat is reeds lang 
bekend, dat echter een zaal als 
„Centraal" te klein was, had toch 
zéker niemand duiven denken. 
De Voorzitter. r!e heer P. Schaap 
heette de aanwezigen hartelijk 
welkom, en bracht een woord 
van dank voor de gioote op 
komst; dat, door de slechte 
tijdsomstandigheden 17 donateurs 
en kunstlievende leden hadden 
bedankt, vond spieker minder 
prettig. Hij hoopte echter, dat 
erzich dezen avond, weer eenigen 
zouden opgeven; dit z.ou een 
mooi succes zijn van dit concert. 
Verder wenschte spreker de aan- 
wezigan een genoeglijke avond. 

De Muziekkapel opende het 
Concert met een mooie marsen, 
„On The Quarter Deck" van K. 
J. AJfond; No. 2 van het pro- 
gramma Ouverture „Travail et 
Progiès" van L. Canivez, gaf 
een duidelijk beeld, onder welke 
muzikale leiding het gezelschap 
staat, mooi van toon en fijn van 
nuanceering, brachten deze ouver- 
ture tot een gioot succes; even- 
. als de fantasie polka voor 2 
Clarinetten en Picolo; een woord 
van hulde aan de sol sten van 
dit nummer; wat technisch heel 
wat moeilijkheden bezat, welke 
door de ernstige studie van die 
heeren volkomen werd beheerschf 
Als -laatste nummer voor de 
pauze stond op het programma 
„Suite Oriëntale" van Fr. Poppy. 
Wij kunnen niet anders als den 
Directeur en de Muziekkapel 
feliciteeren met deze mnoie ver- 
tolking; Alles was in de finesses 
verzorgd, en de vorige opvoe- 
ringen • van dit nummer, zijn 
hiermee tenietgedaan. Een knap 
stuk werk heeren ! 

Hierna was hel woord aan 
Kees Pruis, het is overbodig hier 
neg iets aan toe te voegen, 
immers Kees Pruis weet wat het 
publiek wil, hij heeft ze dan ook 
in alle opzichten, en in ruime 
mate laten genieten, van alles 
wat men maar wenschte, Annec- 
dotes, Humor, Luim, en zelfs van 
z'n muzikale flu't-aria's; het 
"applaus zoowel voor als na de 
pauze was fenomunaal. Het v*ele 
scheen voor het publiek nog te 
weinig. 

Na de pauze speelde de muziek- 
kapel achtereenvolgens „Marsch 
uit de opera Carmen" van G. 
Bizet, Czardas uit „Der Geist des Wojwoden" van L. Gose- 
mann en Marsch „La Sirene" van 
G. Allier, ook deze^ nummers 
werden muzikaal voorgedragen. 
Het applaus na elk nummer heeft 
wel voldoende bewezen dat het 
publiek ook van het muzikale 
gedeelte in ruime mate heeft 
genoten. Een woord van hulde 
aan ..de Zandvoortsche Muziek- 
kapel en haar eminenlen diiec- 
teur is hier zeker op z'n plaats. 
Het bal dat onder leiding 
stond van den heer Fr. du Mée 
hield de danslusligen nog langen 
tijd bijeen. 

Zandvoortsche Handelsver- 
eeniging. Dondeidag j.l. hield 
de Handelsvereniging een al- 
gemeeue vergadering in de Bo- 
dega van den heer Musteit. 

De voorzitter, de heer E. H. 
Brokmeier opende de vergade- 
ring en heette de aanwezigen 
hartelijk welkom. 

De notulen werden zonder op- 
of aanmerkingen goedgekeurd. 

Bij de Ingekomen stukken was 
een dankbetuiging - binnenge- 
komen van de zangvereeniging 
„Immanuöl" voor de mooie 
lauweikrans, door de Handels- 
vereeniging geschonken voorliet 
a.s. zangconcouis. 

Hierna volgde een bespreking 
om dit jaar wederom een Wel- 
dadigheicls-verloting te houden. 
Na verschillende discussies werd 
in principe besloten dit jaar 
wederom een veiloling te organi- 
seeren; het bestuur zal hef een 
en ander nader regelen. 

Tot afgevaardigde voor het 
Congres der K N.M B. werden 
benoemd de heeren Rrokmeier 
en Rinkel. 

Bespreking overwei k-vergun- 
ningen, over dit punt zouden 
nadere inlichtingen worden in- 
gewonnen. 

Verder werd medegedeeld, dat 
naar aanleiding van een schrij- 
ven van den Minister van Handel 
en Nijverheid, aan het gemeente- 
bestuur, betreffende de winkel- 
sluiting gedurende het seizoen, 
(men leze dit ailikel onder het 
hoofd winkelsluiting), door het 
bestuur een bezoek is gebracht 
aan den veitegenwoordiger van 
den Minister, om alsnog te frach- 
leü zaken, die door dit besluit 
nadeelige gevolgen zouden onder- 
vinden, hiervoor dispensatie te 
verkrijgen. Met een hartelijk 
applaus voor de activiteit van 
het dagelijksch bestuur weiden 
deze woorden onderstreept. 

Na de gebruikelijke rondvraag, 
waarin naar voren werd gebracht, de slechte toestand van de Zee- 
weg vanaf B'J. Barnaarf lot aan 
het Bfoemendaalsche strand, 
een verzoek om een ophaaldienst 
in het leven te roepen, en ver- 
schillende andere punten,' sloot 
de Voorzitter onder dankzegging, 
de vergadering. 

MIJNHARDT'S 
LAXEERTABLETTEN 

regelen vlug • 
r zonder kramp of pijn. 
Ojo56Oct.BijApoth.en Drogisten. 

Zandvoortsche Kring. De 

jaarvergadering v.in den Zand- 
voortche Kring was druk be- 
zocht. De voorzitter, de heer 
Elffers, opende, waarna Mevr. 
Sterrenburg eenige liederen zong. 
Voor de bestuursverkiezing wer- 
den de heeren S. Otten en H. 
Bouman en Mevrouw Pools van 
Popta met groote meerderheid 
heikozen. 

Daarna werd de film : Film en 
Wetenschap vertoond. 1 Mei-Feest. De I Mei-viering 
van de S. D. A. P. en de Z.B B. 
is als volgt vastgesteld : 

Zondagmiddag 1 Mei wordtin 
Zomerlust een kinderfeest gege- 
ven, 's Avonds spreektPiet Voogd, 
de secretaris van het instituut 
voor Volksontwikkeling. Verder 
wordt nog medewerking verleend 
door het mnziektrio van Moppes, 
de Stem des Volks, den Arbeiders- 
sportbond en den zanger-humo- 
rist Pnetskoke. Uitvoering Ci isis-Comité. Maan- 
dag j 1. gaf de Kon Letterlievende 
vei. „J. J. Cremer" uit Haarlem 
een tooneelvooistelling ten bate 
van het Zandvoortsche Crisis- 
Comifé. Opgevoerd werd het blij- 
spel in 3 bedrijven „Haar Laat- 
ste Wil" van J.W. v. d. Heyden 
en H. Bakker. De vermakelijke 
toestanden der familieleden, die 
volgens tante's laatste wilbeschik- 
king 4 dagen gedwongen zijn in 
haar villa te logeeren, deden het 
publiek hartelijk lachen. 

Na hel tweede bedrijf kwam 
de voorzitter van liet Zandvoort- 
sche Ciisis-Comi'é op hel too- 
neelen oveihaudigdededames-ar- 
tisten bloemen, en zegde den ex- 
ploitant van Monopole dank voor 
het gratis afstaan dei zaal. Deze 
zeer geslaagde avond werd door 
een bal besloten. Verkeerslessen van den A.N.W.B. 

6e Les 
Loop of speel niet op liet rijwielpad ! |^lirjH{LKlT»>rH^atiiiPP 
Spelen op den rijweg 
is gevaarlijk. Dat heeft 
de vorige les geleerd. 
Maar ook op een rijwiel- 
pad behoor je niet te 
loopen of te spelen. 

Verscheidene wegen 
hebben naast den rijweg 
een afzonderlijk fietspad, 
dat uitsluitend voor de 
fietsers bestemd is. Au (o's, 
motorrijwielen, wagens 
en karren hooren op den rijweg thuis en de wandelaars op het 
trottoir of voetpad. 

Op het rechter plaatje spelen twee kinderen met hun autoped 
zooals het niet mag en dat zijn natuurlijk Piet en Annemie weer! 
Zij hebben zich gewaagd op het fietspad en dat is verkeerd, want 
nu kunnen de fietsers daar niet rijden. Zie maar hoe de voorste 
fietser wijst, dat ze naar rechts op het voetpad moeten gaan, waar 
de jongen met zijn hoepel al is. Piet en zijn zusje veroorzaken 
dus gevaar, ten eerste voor zich zelf, want ze geraken onder de 
fiets, als die moet uitwijken voor een auto op den weg en ten 
tweede zijn ze een gevaar voor de fietsers, die kans loopen op 
den rijweg door een auto te worden aangereden. 

Speel met je autoped, of met je hoepel niet op den rijweg en 
niet op het fietspad ; kies bij voorkeur voor deze en andere spelen 
een speelterrein, of een gedeelte -waar geen verkeer is en kom 
met de autoped nooit in het drukke verkeer, ook niet op de trot- 
toirs, war.t dan hebben de voetgangers er last van en dan kon de 
politie de autopeds wel eens heelemaal verbieden. 

Als er langs een weg wel een fietspad maar geen voetpad is, 
dan loopt de wandelaar het veiligst op den rijweg, of op het 
fietspad, maar dan moet hij de noodige ruimte laten aan het rijver- 
keer en moet hij van het fietspad afgaan op de tijdige waarschu- 
wing van een wielrijder. 

lliiiilllllli^ 

1 Boek- en Kunstdrukkerij | 

| C. VAN DER MIJE | 

j| BRUGSTRAAT 1 — TELEFOON 27 jj 

jj LEVERT NET EN BILLIJK M 

| alle soorten DRUKWERK j 

JU zooals : fl 

■ Kwitantie'», Nota's, Briefpapier, jjj 

■ Briefkaarten, Circulaires, Biljet- ■ 

■ ten, Rouwcirculaires, Rouwkaar- ■ 
§§ ten, Visitekaartjes, enz. enz. |j 

I Vraagt Prijsopgaaf | JOHAN KOK 

29 GROOTE KROCHT 29 Sigaren van 4 tot 15 cis. p. stuk 
Sigaretten .. 10 ., M.30 p. doosje 

TABAK: L1EFTINK, VAN 

NELLE, D.E., van ROSSUM, 

DOBBELMAN, OLDENKOT 

" en ROODE STER. 

Depot: Hoogend's WIJNHANDEL Te huur gevraagd 

van Mei tot Nov. een huis 
bev. 3 k. en keuk., ook event. 
gestoft., met opgave prijs. 
Brieven onder K 37, Algem. 
Adv.-Bur. ROUMA & Co., 
Amsterdam. 

Drukkerij C. VAN DER MIJE 

levert alles in den kortst 

mogelijken tijd net en 

billijk drukwerk, Voor UW BEHANG 
naar de !_v« /-*•!< Pracht collectie 
vanaf 9 cent per rol 

Swaluëstraat 4 N. C. TEN BROEKE 

ARCHITECT ZANDVOORT 
Dr. Smitstraat 1 IJ M U I D E N 
Wijk aan Zeëerweg 
Telef. 468 154 Belast zich met 
BESTEKKEN voor het maken van PLANNEN en 
alle voorkomende Bouwwerken. 

Miww te Zandvoort : SïnïXagH- 7 ■9.30 u. HET ADRES voor Uw 
ComestibleS} Fijne 
Vleeschwaren en 
Kruidenierswaren is 

J. G. NIJHUIS 

GROOTE KROCHT 32 - Tel. 370 

SCHOONMAAK! 

DAMES, weet U dat er weer een 
groote keuze TIP-TOP en andere 
verven voorradig zijn om Uw huis 
gezellig te maken, ook' moderne 
tinten KASTPAPIER enz. 

Drogisterij Oranjestraat 7 

Telefoon 247 

tafelkleeden 

groninger bazar 

groote krocht 30 - telef. 265» 
EET UÜ 

dat BURGERS E.N.R. RIJWIELEN 

vanaf ï 60. — te verkrijgen zijn met 
Torpedonaaf, Kettingkast, Pomp, Bel, 
Tasch en Bagagedrager en weet U 
dat BURGERS een reputatie heeft 
van ruim 60 jaar ! Ook levering op 
condities, f 1.50 per week of f 6.50 
per maand. 

Burgers E.N.R. Lamp met lichtdemper 
op 't stuur f 10.50. - Nordlichtlampen 
f 10.50. - Buitenbanden vanaf f 1.95 

Rijwielhandel en Reparatieinrichting 

H. BOS - Gr. Krocht 27 

Agent Burgers E. IV. R. Appartementen 

voor de verhuur, kunnen met een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluistering leiden tot 
extra inkomsten. 

Voor verdere inlichtingen brieven onder 
lett. G. 896 bureau van dit blad. 
I I li l!,l Getrouwd : 

DICK SCHUT 

en 

LIES RUIS 

Zaudvooit, 21 April 1932. 
Stationsstraat 10. 

ZANDV00RT 

OPENBARE VRIJWILLIGE 
VERKQOPING 

Notaiis H. M. VAN WEEL 
te B 1 o e m e n d a a I, zal op 
Woensdag 4 Mei 1932, 
BIJ INZET en op Woensdag 
11 Mei 1932 BIJ TOESLAG, 
telkens des namiddags te half 
drie uur, in Hotel „WELGE- 
LEGEN", a/h Kerkplein te 
ZANDVOORT, 

Publiek Verkoopen: 

De DUBBELE VILLA, met 
ERF en TUIN, te ZAND- 
VOORT, a/d Weimarweg2, 
hoek Wilhelminaweg 5, met 
het eeuwigdurend ei fpachts- 
recht van den grond, kad. 
Gemeente Zandvoort, Sectie 
B, nr. 6059, groot 8 a. 90 ca. 

Voorz van gas, electi. licht 
en waterleid. Erfpachtscanon 
f 445. — p. jaar. 

ONVERHUURD en onmid- 
dellijk na betaling te aan- 
vaarden. 

' Betaling en lasten : uiterlijk 
22 Juni 1932. 

Bezichtiging: Dinsdags en 
Donderdags, van 2-4 uur nam. 

Inlichtingen ten kantore van 
gen. Notaris Van Weel, Bloe- 
mend.weg 198, O VER VEEN. 

N.B. Voor solieden kooper 
zeer ruime hypo- 
theek beschikbaar, 

op billijke conditien. 

Kooper heeft het ïecht van 
overname, voor f 600. — , van 
alle, zich in het perceel be- 
vindende meubilaire en andere 
roerende goederen. Verloren 

een 

PLATINA BROCHE 

met veel diamanten, op 15 
April j.1. Omgeving Boulevard 
of strand te Zandvoort. Tegen 
belooning terug te bezor- 
gen bij S. M. SOUGET, As- 
surantiën, Sarphatistraat 41, 
Amsterdam, Tel. 52410. 

Te huur gevr. een gemeub. 
Huisje, z. pension, bev. 4 
kamers en keuken, omstreeks 
Juli. Br. met prijsopg. onder 
lett. R. N. MAX R. NUNES, 
Amsterdam. 
oordeeliost doordat 

O ^t 

^h meer is als U? 

Overtuigt U en zie onze étalage ! 

Onze collega's noteeren .... 10 eieren a 25 et. 4 stuks 10 et. 
Wij noteeren 10 groote versche eieren a 30 et. =: 3 stuks 9 et. 
Dit is ook van toepassing op onze overige attikelen doordat onze 
kwaliteit ver boven alles en anderen staat en geen hoogere prijs. 

lste soort HOLL. ROOMBOTER (Rijkscontióle - ) 58 et. per pond i 
lste soort WESTER WITTE SUIKER . . . . 19 et. per pond PRIMA RIJST 8-10 et. 

Gegarandeerd JAVA RIJST 

13-15-17-20-25 

TARWEBLOEM 8-10-12-15 

HAVERMOUT 8-10-12 

VERMECELLI 15-20 

FRANSCHE GR1ESMEEL . 10-12-15 
SCHIJFJES APPELEN ...... 30 

CALIFORNISCHE PEREN . 28-30-35 

ABRIKOZEN 40-45-50-60 

met pit 32'/ 2 

CAL1F. PRUIMEDANTEN . 25-30-35 
SLAOLIE, goudetiket, per flesch . 65- 

BOTEROLIE pei flesch 50 

Onze vei pakte KOFFIE per pond 

40-50-60-80-100-110 
Onze verpakte THEE per ons 

20-24-30-32-34-38 Fijne vette GOUDSCHE KAAS 

per pond 35 et- 
Extra fijne, jonge, belegen en oude fijne 
EDAMMER KAAS vanaf f 1.05 per stuk 
LEIDSCHE KAAS vanaf 30 cl. pei pond Uitgesneden Vleeschwaren per ons 

GEKOOKTE HAM 22 et. 

BLAASHAM 20 

SCHOUDERHAM 14 

ROOKVLEESCH (muisje) .... 24 

TONGENWORST 20 

PARIJSCHE BOTERHAMWORST 15 

PLOKWORST 14 

SOUCIES d. BOULOGNE . . . 2S 

LEVERKAAS 20 

VLEESCHKAAS 25 

BACON 16 

GEKOOKTE WORST . ... 15 

BERLINER LEVERWORST .... 20 

SAKSISCHE „ ... 15 

HAAGSCHE „ ... 12 C. F. G. ROEST. H 
5 

Telefoon 8 - ZANDVOORT 
Aanbieding gevraagd 

van Kinderpensions, ppijzen 
billijk, waar plaats is voor ± 
20 a 25 kinderen. Brieven met 
voll. inl. lett. B , Columbus- 
straat 292, Den Haag. 

Piet Heinstr. 12 Haltestr.55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- eii Draaiwerk 
_ 

K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 

Weder WIÏKALK 

verkrijgbaar. VISGH- en DELICATESSENHANDEL 

H. SCHOT - Kerkstr, 21 - Tel. 121 

Vanaf heden weder verkrijgbaar 

Fijne Gerookte Elften 
Fijne Schotsche Koelhuisharing 

Speciaal adres voor FIJNE GEROOKTE PALING 

HOLL. GEROOKTE ZALM en VERSCHE GARNALEN 

ALLES WORDT AAN HUIS BEZORGD 

Adverteert in dit blad ! TENNIS.SCHOENEN met crêpe-zool 4 H ÏZ 
vanaf 1 • / *J Fantasie Damesschoentjes prima leder en af- /l CA werking vanaf . 

ALPH. SPRENGERS 

Groote Kirocnt - «S Tel, 6 DRUKWERK? 
St£t£kt altijd voor O klaar E. 

Swalaiëstr. I© Pvalcveldstr. 253 

MUIS-, LETTERSCHILDER 
en GLAZENMAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS , ENDETAIL UW ADRES 

voor Groenten, Fruit 
en Aardappelen is 

J. H. ter Wolbeek 

2 Swaluëstraat 2 Tel. 449 

Roode en Gele Kool wordt met de 
nieuwste electr. machines gesneden. 

üjgg"* Hooren en bezo.rgen zonder piijsverhooging. 

§eüi!n§iüüü^in§§§iüü§g§gü353eag NU OF NOOIT 
naar het van esusis bekende adres vai 

J. SCHAAP v.h: C. 
Wij noteeren voor onze artikelen de volgende ongekende lage prijzen f 6.50 
0.67 
0.60 
0.06 
0.95 
0.11 
3.45 Porseleinen Eetservies, 24 stuks 
Engelsche Theepotten (groot) . 
Porseleinen Koffiepotten , 
Gekleurde losse Koppen 
Nesten Schalen (6-deelig) . 
Borden diep en plat .... 
Compleet Theeservies 

Soepterrines „ 0.75 

Dekschalen „ 0.75 

Sauskommen „0.53 

Gekleurde Koekdoozen „ 0.98 

Waschketels 1.50 

Zinken Emmers „ 0.45 

Emaille Emmers „0.79 Keukenspregels, groote maat 
Pracht Kamerlampen . 
Losse Kommen en Kannen 
Gekleurde Fluitketels (emaille) 0.55 
6.75 
0.70 
1.35 Koperen Roeden per meter 

Broodplanken 

Messenbakken 

Slaapkamerm alten vanaf 

Cocosmatjes 

Bezems 

Ragebollen met steel . f 0.20 

. „ 0.38 

. „ 0.39 

. „ 1.05 

. „ 0.45 

. „ 0.40 

. „ 0.70 

Borstels (platte) „ 0.08 

Waschboenders „ 0.09 

Waschboiden , 0,95 

Trappen, per tree 0.45 

Cocosstoffers (korte) ,0.33 

(lange) „ 0.49 

Linnen Dweilen „ 0.18 

Molton ,. 60 x 60 ... „ 0.25 

Wafeldoekjes 0.12 

Stofdoekjes ,,0.15 

Electrische Lampen , 0.52 Iets voor Strandexploitaiiten ! 

Wij kunnen U een BUITEN- 
' GEWONE LAGE OFFERTE 
aanbieden voor 

LIGSTOELEN 

Vraagt eens prijs, alvorens ze 
elders te bestellen bij 

J. SCHAAP 

v.h. C. SCHAAF» 

Swaluëstraat 9 Als Reclame geven wij gedurende eenige weken onze groote vellen ZEEMLEER voor den spotprijs van f 1.90 i 
Lunchroom „CARELS" LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezorginga aan hwïs - L. J- RIMKEl v.h. H. JL CARELS - Tel. 22, Zaterdag 30 April 1932 32ste Jaargang No. 47 


CHE COURANT Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemeente MET OFFICOEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling Ie voldoen 

Qediuoiulc liet gehoole jaai- / 3.50 

„ „ Badseizoeii „ 2. — 

„ ,, Wmterseistoon , 2. — 

Afzondei U|ke nummers „0.10 Directeur-Redacteur: G. VAN DER MIJE 
Trekt Untetaen watyedersecht, 
Maer doel, dat billy/c is en recht. Dit blad is veikrijgbaar bij : A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W. J. LORENZ, 
Boekhandel, Haltestiaat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burg. 
Engelbertsstiaat 11 ; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Haltestiaat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Groote Krocht 34. Advertentiën van 1-6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau : Brugstraat I Telef. 27 I SfoeniMfasseiierïj ^tfOLLAllDIA" Zandvoort 
ES OR DE BETERE WASCH G„ IftEENINK - TELEFOON 287 OFFlCiEELE KENN1SGEVINCEN 

DIENSTPLICHT 

UitspraBcen ir» «alce 
vrijstelling. 

De liuigemeeslei vanZandvoort 
biengt tei algemeene kennis, dat 
omtrent aanvragen om vnjstelling 
van den diensplichl _ beheffeiide 
de hieronder genoemde peisonen 
de uitspraken zijn geschied, bij 
ieders naam veimeld. 

1. Haneveld, Nicolaas, lichting 
1932, wegens broedeidienst. 

Tegen elke uitspiaak kan bin- 
nen tien dagen na den dag dezei 
bekendmaking in beroep woiden 
geKomen : 

a. door den ingesciuevene, 
wien de uitspraak geldt, of door 
diens wettigen veitegenwoo.- 
diger; 

b. dooi elk der oveiigevoor 
deze gemeente voor dezelfde 
lichting ingeschieven personen of 
door diens wettigen vei lege n wo oi- 
d'ger. 

Het verzoekschrift, daai toe aan 
de Koningin te lichten, moet niet 
redenen zijn omkleed en worden 
ingediend bij don buigemeester, 
tei secretarie dezer gemeente. De 
burgemeestei zorgt voor de dooi - 
zending van het veizoekschnft. 

Voor zooveel beli ef t uilspi aken, 
door Gedeputeerde Sinten gedaan, 
kan bovendien de Commissaiis 
der Koningin binnen denzelfden 
termijn bij de Koningin in bei oep 
komen. 

Zandvoort, 20 Apiil 1932. 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 

DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort brengpn 
ter openbaie kennis, dat op 23 
Apnl 1932 bij hen is ingekomen 
een verzoekschrift van Geiaidus 
Albeilus Sedeis van beioep café- 
houdei, wonende te Zandvoort 
om een tapveigunning uitsluitend 
in de volgende lokaliteit : beneden 
lokaliteit van het peiceel kada- 
straal bekend gemeenleZandvoort 
Sectie B ho. 4762 plaatselijk ge- 
merkt 363 en gelegen aan de 
Zandvoorlschelaan alclaai. 

Binnen twee weken na de dag- 
teekening van deze bekendmaking 
kan ieder tegen het veileenen 
van deze veigunning schnflelijk 
bezwaren bij Buigemeestei en 
Wethouders inbrengen. 

Zandvooit, 25 April 1932. 

Buigemeester en Welhoudeis 
vooinoenid, 
De Burgemeestei , 

VAN ALPHEN. 
De Secretaiis, 

F. JELLEMA. jrt Welk merk? n 

§ „Gazelle" Rijwiel | 

^ natuurlijk! W| 

■S* Eenmaal het besluit genomen ' BJ 

jo Tot het koopen van een fiets ; re 

gg Och, dan hoef je niet te denken j£ 

*3 WELKE zal voldoening schenken ? SS 

5$ De GAZELLE anders niets ! (& 

| C. VAN DE GEER | 

SM Groote Krocht 30 - Zandvoort « jj Maison „BETSY 

DAMES-KAPSALON 

GROOTE KROCHT 16 - Telef. 251 

ZANDVOORT 
GEOPEND! 

Hoogtezonbes traliné 
speciaal aanbevolen. 

Vraagt abonnement ! 

Maison BETSY is DE Watergolfspecialiste! 

Zandvoortsch nieuwste Kap- en Perman en tsal on 
GROOTE KROCHT 16. Wij werken met verschil- 
lende machines en gediplomeerd personeel. 

Moderne Kapsels Billijke Prijzen 
f 5 00! Permanent f 5.00! 

met oliebehandeling en alles inbegrepen. ) z jaar garantie ! 

TARIEF Jongens en 
Meisjes knippen 
30 cent Onduleeien f 0.50 
Knippen . . f 0.35 
Wasschen . f 0.35 Watei golven f 1. — 
f 1. — Knippen en 

Watei golven f 1.25 Bruidjes Kappen met of zonder sluier onze specialiteit. 

Voor kinderen knippen steeds liet nieuwste model. DRANKWET Buigemeester en Welhoudeis 
dei GemeenteZandvooit brengen 
Ier openbare kennis, dat op 22 
Apnl 1932 bij hen is ingekomen 
een veizoekschtift van Nicolaas 
Moidhoisl van beroep caféhouder, 
wonende te Zandvooit om een 
tapveigunning uitsluitend in de 
volgende lokaliteit beneden lo- 
kaliteit van hel peiceel kadasliaal 
bekendgemeente Zand vooi tSect e 
B no. 5816 plaatselijk gemeikl 
17 en gelegen aan het Stations- 
plein aldaai. 

Binnen twee weken na dedag- 
teekening van deze bekendmaking 
kan iedei tegen het vei leenen van 
deze vergunning schriftelijk be- 
CliEMICALI! N 

Hallestat 21 

TeleU52 

Heden SAVON 
CftQUM-ZEEP 

20 et. per 
stuk Laat Uw wagen door 
vakmenschen repareeren 

bij de 

„RINKO" Garage - Telef. 224 KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZAIMDVOORX 
Groote Krocht 37 - Telefoon 355 annonceeren : GROOT FABRIKANTEN 

Nederlandsch Fabrikaat koopen Minder belasting betalen. 

Wij brengen dit in toepassing op ons dorp. 

EN WAAROM NIET? 

Koopt Gij hier duurder, in verhouding van kwaliteit ? 
Vindt Gij elders grooter sorteering ? 

Of hebt Gij het idee, hier niet steeds HET NIEUWSTE 
te zullen koopen. 

De reden waarom, is in hoofdzaak gelegen in de onbe- 
kendheid van niet te weten, wat de ZANDVOORTSCHE 
WINKELIER brengt. 

Neemt b.v. voor HEERENMODE en DAMESHANDWERKEN 

eens een kijkje bij 

Maison de Nouveauté KERKPLEIN 3 Naar de uloembollenveklen 

per Luxe Wagen of Touring-Car 

Rinko=Garage - Tel. 224 IH< I 

I 

I! i zwaren bij Burgemeester en Wet- 
houders inbrengen. 

Zandvooit, 25 Apiil 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

De Burgemeestei, 

VAN ALPHEN. 
De Secielaris, 

F. JELLEMA. 

Winkelsluïting. 

Burgemeestei en Wethouders 
van Zandvooit maken bekend, 
dat de Raad op grond van ar- 
tikel 9, derde lid, der Winkel- 
sluitingswet 1930, Staatsblad 460, 
heeft besloten, dat de in die wet 
voorgeschreven bepalingen om- 
trent het sluitingsuur op 5 Mei 
1932 (Hemelvaartsdag) niet zullen 
gelden. 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

DRANKWET 

Buigemeesler en Welhoudeis 
der Gemeente Zandvooit brengen 
ter openbaie kennis, dat op 26 
Apiil 1932 bij hen is ingekomen 
een verzoeksclnift van H. Schut, 
van beroep vischliandelaar, wo- 
nende te Zandvoort om een vei- 
lof B uitsluitend in de volgende 
localiteii : beueden-voorlocalileit 
van het perceel kadastraal bekend 
gemeente Zandvooit Sectie Cno. 
495-496 plaatselijk gemerkt 21 en 
gelegen aan de Kerkstraat aldaar. 

Binnen twee weken na de dag- 
teekenins* van deze bekendmaking 
kan ieder tegen liet verleenen van 
dit verlof schiiftelijk bezwaren 
bij Burgemeester en Wethouders 
inbrengen. 

Zandvooit, 27 Apiil 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaiis, 

F. JELLEA1A 

f3EKEIMö.\lAKir\!G 

Buigemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort maken 
bekend, dat degenen, dieinaan- 
meiking wenschen te komen voor 
het pachten van het nieuw aan- 
gelegde parkeerterrein gelegen 
ten zuiden van het Noorderbad 
op den Duinreep aan den Zee- 
wegomlrenl de voorwaarden voor 
die verpachting aanstaande Maan- 
dag en Dinsdag van 11 uurv.ni. 
tot 12 uur m. en van 7 tot 9 uur 
n. m. inlichtingen kunnen verkrij- 
gen bij het Commissariaat van 
Politie. 

Inschrijvingen voor Woensdag 
4 Mei a. s. 12 uur des middags, aan Burgemeester en Wethouders 
dezer gemeente. 
Zandvoort, 27 April 1932. 

Burgemeester en Wethouders 

voornoemd, 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 

De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

BEKE1VDJWAKI1VG 

Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort maken 
bekend, dat vorderingen op de 
gemeente, betrekking hebbende 
op hel jaar 1931, ten spoedigste 
moeten worden ingeleveid. 

Zandvooit, 19 April 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester. 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. STADSSCHOUWBURG 

HAARLEM 

Zondag 1 Mei, 8 uur 
VEREEN. SCHOUWSPELERS: 
Laatste Voorstelling- in dit seizoen 

„DE ROZENKRANS" 

Dinsdag 3 Mei, 8 uur 
GEMEENTE-VOORSTELLING 

Annie van der Lugt-Melsert v. Ees 
in BRUSSE's 

„B O E F J E" 

Woensdag' 4 Mei, S uur 

Ver Rolterdamsch-Hofstad Tooneel 

(Dir. Cor v. d. Lugt Melsert) 

Het Huis der Vreezen 

van Edgar Wallace. 

Donderdag 5 Mei (Hemelvaai tsdag) 

S uur, Aiinie "van der Lugt Melsert — 

van Ees in 

De Privé-Secretaresse j PLAATSELIJK NIEUWS j 

Een schitterende aanwinst 
voor Zandvoort. Woensdag, 27 
April, is de Dameskapsalon Mai- 
son „Betsy" geopend op de 
Groote Krocht, onder zeer groote 
belangstelling. 

De zaak was kortom een bloe- 
menzee. Ruim 40 bloemstukken 
waren van velschillende zijden 
toegezonden, wel een bewijs van Ondanks den slechten tijd 

Stelt men toch prijs op kwaliteit 

De juiste weg is cliënte 

Voor RUNDERVLEESCH naar H. van E. Het Varkensvleesch van H. van E. 
Daar won ik vele klanten mee 
't Is goed gesneden, prachtig blank 
Probeer het eens, bij voorbaat dank. '' f ^fK - **» " > : '^k- 
Nedetiandsche Maatschappij, opgericht 1887 Verlangt U eerste kwaliteit! 
Tiett levert H. van E. altijd. VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) 

Per Pond 

Karbonade (Schouder) f 0.25 3 pond f 0.75 

(Rib) f 0.35 3 pond f 1.00 

(Haas) f 0.35 3 pond f 1.00 

Fricandeau f 0.45 3 pond f 1.25 

Lappen f 35 3 pond f 1.00 

Rollade f 0.40 3 pond f 1.15 

Reuzel f 0.20 3 pond f 0.50 

VET KALFSVLEESCH (Blank) 

. . . per pond f 0.65 

. . . „ „ f 0.70 

...» „ f 0.70 

. . . „ „ f 0.65 

. . • „ „ f 1.- 

■ • • „ „f 1.- 

. . . „ „f 0.90 Karbonade , . . 
Lappen .... 

Borst 

Poulet en Gehakt 

Oesters 

Biefstuk .... 
Fricandeau . . . HEERLIJKE GELDERSCHE ROOKWORST 
met lood, reclameprijs 35 et. per pond. GROOTE RECLAME 
MAGER SPEK 3 pond PEKELSPEK (mager) ... 50 cent 
3 pond ROOKSPEK (mager) .... 50 cent 

5 pond HAMSCHIJF • . 80 cent 

6 pond BLADREUZEL (dik) .... 100 cent 
DIK N1ERVET per pond 35 cent Ie kwaliteit RUNDVLEESCH 

1 pond 

Rol (doorregen) 40 cent 

Lappen (doorregen) .... 35- cent 

Gehakt 40 cent 

Lappen (mager) 50 cenl 

Riblappen 55 cent 

Rollade (mager) 50 cent 

Rosbief 60 cent 

Lende of Punt 70 cent 

Biefstuk, Ossenhaas .... 80 cent 3 pond 

f 1.00 

f 1.00 

f 1.00 

f 1.35 

f 1.50 

f 1.40 

f 1.65 

f 1.95 

f 2.25 Deze prijzen a contant afgehaald. Aanbevelend, H. VAN E LD IK 

Dr. Joh. Metzgerstraat 6 - Telefoon 416 

iiiiiiiiiiiiiiitii groote sympathie voor de salon 
Maison „Betsy", welke pas 1 jaar 
op Zandvoort gevestigd was. 

Het geheel van de zaak geeft 
een warme, gezellige indruk. De 
nieuwste machines zijn aanwezig. 
Niets is gespaard om het de 
klanten zoo aangenaam mogelijk 
te maken. 

De tafels zijn van marmer en 
glas. Alles geeft het idee van 
groote zindelijkheid. 

Het wachten, wat door ruim 
personeel zelden voorkomt, is 
geen bezwaar meer. De dames 
zitten in een gezellige erker met 
hét uitzicht op het kerkplein en 
een schitterend radiotoestel ver^ 
hoogt de gezelligheid. Wij kun- 
nen deze salon warm aanbevelen 
en wenschen Maison „Belsy" 
van harte veel succes. 

Zandvoort mag trots zijn op 
zulk een zaak. 

Drankwet Verlof. Aan N. 
Streep, alhier is verlof verleend 
voor den verkoop van alcohol- 
houdende drank anderen dan 
sterken drank in de benedenzaal 
van het perceel Zeestraat 62, al- 
hier. 

Aan H. J. Leising, alhier is ver- 
lof verleend voor den verkoop 
van alcoholhoudenden drank an- 
deren dan sterken drank in de be- 
neden-voorlocaliteit van het pei- 
ceel Burgemeester Engelbertstraat 
7, alhier. 

Aan de Commanditaire Venooi- 
schap Van. der Mije en Co is 
verlof verleend voorden verkoop- 
van alcoholhoudende drank an- 
deren dan sterken drank voor ge- 
bruik ter plaatse van verkoop in 
de beneden-localiteit van het per- 
ceel Kerkstraat 7, alhier. 

Aan H.O. Hassebroek te Rot- 
terdam is verlof verleend voor 
den verkoop van alcoholhouden- 
den drank anderen dan sterken 
drank in de beneden-localiteit van 
het peiceel Dr. Joh. Metzgerstraat 
no. 81 (Hotel de L.Ocean alhier. 

Drankwet Vergunning. 

Aan L.S. Krabshuis, alhier is ver- 
dunning verleend voor den ver- 
koop van merken drank in het 
klein voor gebruik ter plaatse 
van veikoop in de beide beneden- 
voorlocaliteilen van het perceel 
Groote Krocht no. 20 b alhier. 

Vuilnisauto. De levering van 
een vuilnisauto is opgedragen 
aan de Qebr. C. en H. van de Geer. 

Het 1 Mei-Kinderfeest. 

Voor de goede orde wordl be- 
kend gemaakt, dal bovengenoemd 
feest op Zondagmiddag 1 Mei in 
hotel "Zomerlust,, wordt gehou- 
den. Aanvang 2 uur ; zaalopening 
om kwart voor twee. 
Alleen de kinderen, welke door 
dè ouders aan de huisbezoekers 
zijn opgegeven, worden een toe- 
ganskaart ; verstrekt en kunnen 
hiermede worden toegelaten. 

Om de teleurstelling der kin- 
deren dus te voorkome, stuur men 
geen kinderen, welke niet voor- 
zien zijn van een toegangskaart ; 
wegens plaatsgebrek kunnen ze 
helaas niet worden toegelaten. 

De toeganskaarten worden 
thuis bezorgd bij hen, die hier- 
voor zijn opgegeven. Indien men 
Zaterdagavond nog niet in bezit 
is der kaarten terwijl men de 
kinderen (boven 6 jaar) heeft op- 
gegeven, vervoege men zich op 
Bilderdijkstraat 10, Burg. Beeck- 
manplein 8. 

Het feest zal lot 5 uur duren; 
behalve het verstrekken van trac- 
taties, zullen ook kinderfilpjes 
worden vertoond en vertellingen 
worden gedaan. 

De ouders worden wegens het 
plaatsgebrek niet toegelaten ; men 
houdedus bovenstaande rekening! 

Uw Zenuwen JS^nt; 

worden daarbij tevens gesterkt door 
het gebruik van 

Mijnhardt's Zenuwtabletten 

Glazen Buisje 75 et. Bij Apoth. en Drog. SI SPORT ALPHEN-ZANDVOORT. 

Alphen behaalt een groote 

overwinning op Zandvoort, 

door beter voetbal! 

Zondag j.1. ging Zandvoort 
naar Alpgen aan de Rijn, om 
voor de tweede maal tegen de 
club van dezelfde naam de strijd 
te aanvaarden. 

Veel reclame is voor deze 
wedstrijd gemaakt, zoowel door 
het bestuur, als door supporters 
om zooveel mogelijk publiek naar 
de Rijnstreek mede te nemen, 
om getuige te zijn van deze ont- 
moeting, en indien noodig, onze 
speleis aan te moedigen. Deze 
reclame is op zichzelf een succes 
geworden, gingen er met de trein 
eenige honderden menschen, de 
auto's spanden de kroon, en in 
lange rijen kwamen zij, versierd 
met alle mogelijke vlaggetjes, en 
in de meest gepaste vroolijkheid, 
de rust van het industrie-stadje 
verstoren. : 

Alles, was vol goede moed, 
spelers zoowel als supporters, 
want liet succes tegen W'meér 
had immers bewezen, dat Z'voort 
voetballen kon; ik zag echteV 
onder alle optimisten, ook nog 
een pessimist, waren de meèsteh uitgedost met vlaggehes in de 
Zandvoorlsche kleuren, deze eene 
liep diep in de rouw op het 
terrein, hij droeg een hooge hoed 
met rouwband, ik hooide achter 
me zeggen, die mijnheer is de 
IJskoning, ik vroeg of hij mis- 
schien daarom in de rouw was, 
maar het antwoord was, neen, 
hij wil echter altijd iels anders 
dan gewoon, intusschen een echt 
cup-idee. 

Als twee uur de scheidsrechter 
beginnen blaast, stellen beide 
elftallen zich op, de Z'voort 
captain, speelde het liefst tegen 
de vrij sterken wind, die lood- 
recht van doel tnt doel stond, in. 
AI direct na de afirap bleek, dat 
deze keuze van de aanvoeider 
buitengewoon slecht was gezien, 
want direct oneernam Alphen 
oen groot offensief op liet Z'voort 
doel. De eene aanval volgde op 
de andere en het doel ontkwam 
dikwijls op gelukkige wijze, en 
door het stoere verdedigen van 
onze achterhoede aan een door- 
boring. 

De middenlinie der Zand- 
voorters konden geen opluchting 
brengen, en mede door het feit, 
dat de binnenspelers hun laak 
niet begrepen, door een bal te 
gaan ophalen, was onze voor- 
hoedeabsoluut ongevaarlijk. Toch 
leverde .de enkele onbenullige 
aanvallen, een doelpunt op voor 
Zandvoort, zij het dan ook op 
fortuinlijke wijze. Ik had ver 
wacht dat dit wel het sein voor 
onze jongens zou zijn wat flinker 
aan te pakken, maar integendeel 
het zelfde spel met de halflinie 
in verdedigende positie, zoodat 
zij het werk der backs inplaais 
van verlichtte, zwaarder maakten. 
Het duurde -dan ook niet lang, 
als de rechtsbuiten van Alphen 
met een schitterend schot Schef- 
fer passeert. Eenige minuten later 
bestraft descheidsrechtereen aan- 
geschoten hands, op het randje 
van het strafschopgebied, met 
penalty, wel een beetje zwaie 
straf, men ziet echter zulke be- 
slissingen wel meer, deze wordt 
door de middevoor benut, al- 
hoewel Scheffer hem in de eerste 
instantie wist te stoppen. Steeds 
blijft Alphen_dornineeren, en tel- 
kens verkeert' rTêTdöel"van"Zand r 
voort in gevaar. Van een goede 
aanval weet de linksbuiten der 
thuisclub te profiteeren, en liier- 
medede stand op 3- 1 te brengen. 
Het spel woidt er niet zacht- 
zinniger op, doordat de scheids- 
rechter, het spel enorm onder- 
breekt, en buitengewone rare 
beslissingen geeft, dit euvel werd 
nog erger toen Keur, voor een 
zeer onbenullig feit, zonder één 
waarschuwing van dit veld werd 
gezonden. Dit werkte merkbaar 
fnuikend op de Zandv. spelers, 
in ieder geval werd er niet meer 
met animo gespeeld. Met Alphen 
sterk in de meerderheid ging de 
rust in. Na de thee hadden we echter 
verwacht dat Zandvoort nog een 
ernstige poging zou wagen haar 
achterstand in te halen, 't Bleek 
al heel gauw dat Zandvoort zich 
in de versie verte niet inspande, 
maar een absoluut futloos spel 
speelde, met af en toe demon- 
straties, die de tegenpartij ge- 
makkelijk doelpunten bezorgde. 

Nee, Zandvoorters, wij hadden 
liever gezien dat jelui gespeeld 
hadden als tegen „Hercules" met 
8 menschen, weet u nog die 
wedsliijd o, o! Ook toen was 
de scheidsrechter lang niet on- 
feilbaar, maar toen werd er ge- 
werkt met leeuwenmoed; indien 
dit tot het 10-tal was doorge- 
diongen, had er nog wel iels 
kunnen gebeuren. Ook voor de 
groote schare enthousiasten had 
dit een kleine tegemoetkoming 
geweest. Het pleit is echler be- 
slecht en wij hopen dat Zand- voort in' de nog te spelen wed 
strijd tegen Watergraafsmeer en 
misschien nog wel tegen Alphen, 
ons zal bewijzen, dat deze 
wedstrijd op een vergissing be- 
rust. 

Ik eindig dit verslag, mei te 
zeggen, dat Alphen de over- 
winning volkomen heeft verdiend 
door beter spel. 

Een Sportvriend. 

JOHAN KOK 

29 GROOTE KROCHT 29 Sigaren van 4 tol 15 cis. p. stuk 
Sigaretten „ 10 ,; f 1.30 p. doosje 

TABAK: L1EFTINK, VAN 

NELLE, D.E., van ROSSUM, 

DOBBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE STER. 

S Verbijsterend goed 
wat 'n Ritsema doet! 'a Stofzuiger, gebouwd volgens 
geheel nieuw pnacipe . . . vee- 

read aaker zulgmond aan 

uiteinden extra vetbreed... 
zéér soepele schuier! TYPE 
Geïllustreerde Prijscourant op aanvrage. 

===== 1'ABttlBK TE H1LVKRSUM ■ ■ „ ■ Verkrijgbaar bij : 

J. H. VAN KEULEN, Diaconiehuisstr. 24, Zandvoort 

C. FRAY, Groote Krocht 17, Zandvoort 

A. SLOOTWEG, Oranjestraat 9, Zandvoort 

Boek- en Kunstdrukkerij 

C. VAN DER MIJE 

BRUGSTRAAT 1 — TELEFOON 2T 

LEVERT NET EN BILLIJK 

alle soorten DRUKWERK 

zooals : 
Kwitantie's, Nota's, Briefpapier, 
Briefkaarten, Circulaires, Biljet- 
ten, Rouwcirculaires, Rouwkaar- 
ten, Visitekaartjes, enz. enz. 

Vraagt Prijsopgaaf 
Verkeerslessen van den A.N. W.B. 

7e Les 

Spring niet van een rijdende tram! 

Op liet linker plaalje 
is de tram in beweging 
en mei een flink vaarlje 
ook. Zie maar eens hoe 
die onvoorzichtige jongen 
wordl meegesleurd en de 
conducteur, met een pas- 
sagier op hel achterbal- 
con hem nog probeeren 
te helpen. Hij is van de 
tram gesprongen, tet wijl 
die nogin volle vaart was 
en dat is altijd uiterst gevaarlijk Haastige spoed is zelden goed. 
Dal had die jongen moeten bedenken en hij had met afstappen moeten 
wachten, tot de tram aan een halte stilstond. Dat is de groote foul, 
die hij gemaakt heeft. Met de linkerhand houdt hij de handgreep 
vast en dat is goed, maar hij had een beetje meer geduld moeten 
hebben, want als hij loslaat en op straat valt, een eindje voorbij 
zijn schooltasch, die hij al kwijt is. dan loopt hij ook nog groot ge- 
vaar, door een langsrijdende auto te worden gegrepen. 

Wacht dus met uitstappen tot de tram aan een halte stil staat 
en stap dan uit zooals de kinderen op het plaatje rechts dat doen, 
op den vluchtheuvel en met de linkerhand aan de greep. Dat is 
veiliger dan met de linkerhand aan de greep. Dat is veiliger dan 
met de rechterhand, want wie zich met de linkerhand aan de 
greep vasthoudt, zal niet zoo licht achterover vallen, wanneer de 
tram nog niet geheel -stil zou staan, of nog een onveiwachle be- 
weging vooruit zou maken want hij beweegt zich dan met de 
tram mee. 

Voor liet instappen in een (ram altijd wachten bij de halte en 
als er geen vluchtheuvel bij die halte i«, wacht dan niet op den 
rijweg, maar op het trottoir. Dat is het veiligst. 

Spring ook nooit op een rijdende tram, dat is even gevaarlijk 
als het afspringen. TENNISSCHOENEN met crêpe-zool 1 7 K 
vanaf 1 • / O Fantasie Dansschoentjes prima leder en af- A Rf\ 
werking vanaf. . ^**J\J ALPH. SPRENGERS 

Groote Krocht - S Tel. 6 karpetten 

groninger bazar 

groote krocht 30 - telef. 265 Zwerftochten door de Natuur. Zwerftocht kan ik het eigenlijk niet noemen, als je 
in den trein zit. Maar toch kan je achter het coupé- 
ruilje nog zóóvepl waarnemen, als je de oogen maar 
goed den kost geeft. Dit ondervond ik zelf weer, toen 
ik vorige week met den trein tusscheii Haarlem — Leiden 

— Den Haag reed. 

Na de bloembollenvelden gepasseerd Ie hebben, gaat 
de reis door het vlakke land. In den korten tijd lus 
scher. Leiden en Den Haag kon ik intusschen toch 
nog een' zevental verschillende vogels waarnemen, 
o. a. Kapmeeuw — Zilvermeeuw — Kievit — Reiger 

— Grutto — Waterhoen en Meerkoet. 

Boven de grasvelden wiekte en buitelde de Kievit. 
Ik kan dat soort vliegen werkelijk geen anderen naam 
geven, want als ge boven het grasland één of meer 
duidelijk zwart enwitgeteekende vogels ziet, fladderend, 
zwenkend, nu eens hoog, dan plotseling met een bocht 
omlaag en ge bespeurt tevens zijn zwaarte ronde stompe 
vleugels, dan kan het niet missen of ge hebt een Kievit 
voor U. Gaat hij op het land zitten, kunt ge op eenigen 
afstand het kuifje op den kop waarnemen. Bovendien, 
ontmoet ge dezen vogel op de wandeling, dan roept 
hij U uit de lucht wel zijn naam toe. 

Inmiddels passeerde ik verscheidene gedeelten, waar 
onze echte weidevogel trippelde, n.l. de Grutto. 

Indien ge dezen slanken vogel niet kent, moet ge 
inderdaad eens een wandeling maken vanaf Haarlem, 
langs Spaarnc, via den landweg naar Spaarndam — 
Santpoort. De Grutto is daar heusch geen zeldzaamheid 
en als ge over een poosje in den broedtijd daar wandelt, 
moet ge eens dat angstig roepen hooren. Om U maar 
op het dwaalspoor te brengen wil ze bijna tegen Uw 
hoofd vliegen, zulke schijnbewegingen maakt ze. • Immeis, juist doordat ge op 
die schijnbewegingen gaat letten , leidt ze U af van de 
plaats van heinest. Ze volgt U nog eenigen lijd, angstig 
schreeuwend dat U hel nest maar niet zult vinden. 
Eensklaps heeft ze er genoeg van en achl het nest 
veilig genoeg buiten Uw bereik. Als ge het dan treft, 
dat zoo'n Grutto op een hekpaal gaat zitten, kunt ge 
deze wel op eenige meters naderen. Dan moet helU 
wel opvallen, want zoo'n mooi slank beestje op zijn 
hooge zeer fijne pootjes, met, zijn langen dunnen snavel, 
is werkelijk een sieraad op onze grasvelden. 

Een moerasje dat ik voorbijging, werd bewoond 
door een Meerkoel. Ik kon mij niet vergissen, want 
de zwarte vogel die daar zwom vertoonde een hel 
wilte plek op het voorhoofd. Dat jnoest een Meerkoet 
zijn. Bovendien, even later zag ik eentee Waterhoen- 
tjes druk scharrelen. Deze zijn iets kleiner en ver- 
toonen een duidelijken rooden snavel. Die uiterlijke 
kenmerken kunnen dus geen verwarring geven. Het 
Waterhoentje was zeker al druk bezig een goed plekje 
te zoeken voor het nest, want straks moet ze toch een 
veilig plaatsje hiervoor hebben terwille van hare kin- 
deren. Wat een aardig gezicht geeft het dan zoo'n 
groepje jonge waterhoentjes om de oude moeder te 
zien dwarrelen. Als donsballefjes drijven ze over het 
water. Dit schouwspel alleen reeds loont werkelijk 
Uw moeite om in Mei — Juni een bezoek te brengen 
op Thijsse's Hof te Bloemendaal, waar ge elk jaar 
zoo'n familie van Wateihoenljes kunt waarnemen. 

Intusschen ging mijn trein langs de landerijen, waar 
hier en daar nog een Kapmeeuw en Zilvermeeuw vloog. 
De meeste hebben inmiddels hare broedplaatsen op- 
gezocht. De enkele meeuw die hier en daar nog vliegt, 
moet ge nu juist eens goed waarnemen. De Kapmeeuw 
heeft nu haar zomerkleed. Ze heeft nu een geheel 
zwarten kop gekregen. Dit zijn in 't algemeen de 
meeuwen die in groote groepen 's winters boven de stadsgrachten vertoeven. Vanaf Januari beginnen de 
kopveertjes regelmatig zwarter te worden, zoodat ze 
ten slotte een zwart kapje over den kop krijgen. Maar 
dan is het inmiddels tijd geworden voor het vertrek. 

Een grooter soort metgeleneenigzins gebogen snavel, 
is de Zilvermeeuw. In haar jeugd ziet ze er minder 
aardig uit, daar ze dan geheel bekleed is met roest- 
kleurige veertjes. De oudere meeewen hebben eerst 
recht op den naam Zilvermeeuw, gelijk U ziet aan den 
zilvergiijzen mantel en zwarte slagpennen, die U goed 
kunt waarnemen tijdens het vliegen aan het einde der 
vleugels. Het is dus nu nog juist tijd deze twee soor- 
ten te leeren kennen. • 

Zoo bemerken we, dat ook een trein ritje door de 
natuur aantrekkelijk kan worden. Maar ook zonder 
treinreis zien we, dat we inmiddels aardig naar de 
zomersche dagen loopen, Een wandeling in de rich- 
ting Bentveld zal U hiervan wel overtuigen. Langs den 
weg zien we, dat de Duindoorn al flink begint te 
grienen. Overal verschijnt het Pijpkruid als varen- 
plantjes uit den bodem. In Bentveld staan heele plek- 
jes met bloeiend Speenkruid. Hel Viooltje (Driekleurig 
viooltje) kleurt weer hier en daar op den zandgrond. 
Nog eenige warme dagen en alles staat weer in rijken 
vollen bloei. Dan is het niet bij te houden, zoo vlug 
de bloemen elkaar opvolgen. 

Het is dus wel raadzaam vroeg te beginnen, ten 
einde onze flora te leeren kennen en daardoor ook 
te waardeeren. 

A. TEUNE. E 

I ZANDVOORTSCHE 
BEGRAFENIS 
VEREENIGING 

Opgericht 1910 

De ondergeteekende 
beiicht cïat boven- 
genoemde Veieen. 
geheel neutraal is' 
en met geen ander 
in relatie staat. 

Veivoer dooi geheel 

Nederland en 

Crematies. 

Dir.J.J. DIJKSTRA 

SCHELPENPL. 19 
Telefoon 279 Bij 

K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 

Weder WITKALK 

verkrijgbaar. 

Piel Heinstr. 12 Haltestr.55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Leveiing, Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draaiwerk 

Woningruil 

ZANDVOORT-GOOI. Wie 

wil vooi zomermaand ruilen 
met landhuis, 5 kamers, 
Godelindeweg 36, Naaiden. 

Te huur gevraagd 

van 1 Juli-— 15 Aug. te Zand- 
voort gemeubil. Zitkamers, 
1 gioote en 1 kleine slaap- 
kamer, vrije'keuken, beneden- 
huis. Brieven met prijs letter 
Ü426 bureau van dit blad. 

Gemeub. Zitkamer 

met 2 slaapk. en keuken 

voor de maand Augustus. Br. 
no. 4741 5, BOLREK, A,dam-C. HOLL DOPERWTEN 

per literblik 
40-55-70-90 cl. HOLL RDOMBOIER 

onder Rijkscontrole 
60 et. per pond. SARDINES 

11-15 20-25-30 

40-60 cent 

per blik. Chocolade 
Hagelslag 

25 et. pei pond. De Groole Holl. 
Zwitsersclie Reepen 

10 stuks 38 cl. HOLL. SMJBOONEN 

per literblik 
42 et. Edammer Kaas 40-i 

ongeveei 4 pd. 
f 1.00 ZALM 

25 37^-45-60 

85 et. 

per blik. Pracht Bonbons 

pei 2 ons 
25 cent. Korffs Reepen 

10 sluks 

25 cent. Holl.spetcieljooiieii 

per liteiblik 
35 cent. Gouda Kaas 

vanaf 30 cent 
per pond. ONTBIJTKOEK 

wegende 7 ons 
25 cent. ALLERHANDE 

per pond 
25 cl. Pniimedanten 

20-25 cent 
per pond. Holl. SPINAZIE 
en ANDIJVIE 

pei lileiblik 
30 cl. Leidsche Kaas 

vanaf 25 cent 
per pond. LIMONADE 

(alle smaken) 
55 et. p. flesch. THEE SPRITS 

iels fijns, per 
'/ 2 pond 25 et PINDAKAAS 

(Hilversum) 
40 cl. per pol, Holl, Appelmoes 

per literblik 
33 cent. Lunchkaasjes 

(volvel) 
45 cl. per sluk Roode en Witte 

BESSENWIJN 

50 et. p. flesch. Jongetjes 
Biscuits 

p. pond 25 et. JAMS (alle smalen) 

27 et. per pot. 
Voor de pot 
2 cent terug. J. G. NIJHUIS, Groote Krocht 32, Tel. 370 

Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging Te huur gevraagd 

diclil bij stiand, huisje met 
slaapgelegenheid voor 8 pers. 
van 15 Juli t/m 15 Aug., f275.— 
niette bovengaande. Assisten- 
tie vereischt, f7.— per week. 
Ach es: |. H. SPANGENBERG, 
Spinhuissteeg 11, A'dam-C. 

Geviaagd door 2 personen, 
werkzaam op Zandvoort, een- 
voudig gem. of ongemeub. 
Slaapkamer met keuken 

of met gebiuik van keuken, 
voor een geheel jaar. Brieven 
met prijsopg. onder letter L. 
aan bureau van dit blad. 

Te koop 

Een KOKSFORNUIS in 

prima staat. Te bezichtigen 
Hoogeweg 70. 

Gevraagd 

van 15 Juni tot 15 Juli 
4 Slaapkamers, Zitkamer, keu- 
ken. Brieven Vijzelstraat 131, 
Amsterdam. E. KONING Swaluëstr. lO Pakveldstr. 253 HUIS-, LETTERSCHILDER 
en GLAZENVIAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS :eesee=e ENDETAIL SCHOONMAAK! 

DAMES, weet U dat er weer een 
groote keuze T1P-TOP en andere 
verven voorradig zijn om Uw huis 
gezellig te maken, ook moderne 
tinten KASTPAP1ER enz. 

Drogisterij Oranjestraat 7 

Telefoon 2S4'7 Voor eerste Rivaliteit 
Vruchten het beste adres 

M. KEMP 

KERKSTRAAT 28 - TELEF. 152 

GROOTE SORTEERING van ALLE FOORTEN 

Binnen- en Buitenl. VRUCHTEN 

De FIJNSTE KWALITEIT! De LAAGSTE PRIJS! 

HollandscheSnij-en Spercieboonen 2 ponds blik 35 cl. 

Spinazie 2 ponds blik 22 et. 

Perziken, zeer fijn, 2 ponds blik 40 et. 

Ananas, zeer fijn, 2 ponds blik 40 cl. 

Hero Kwetsen, zeer fijn, 2 ponds blik ... 38 cl. 

Goede Weckglazen Kersen 40 cl. 

RECLAME! 1 blikje Ananas 15 et. 2 blikjes 25 cl. 

Alles wordt aan huis bezorgd. 
Versche Aardbeien en Tomaten JOH. DALMAN 

Schoolstraat 1 - Tel. 229 

is Uw aangewezen adres voor mooie GROENTEN, 
prima ZAND» en KLEIAARDAPPELEN en 
LEKKER FRUIT. 

Dagelijks aanvoer van versche Groenten 

zooals ANDIJViE, KROPSLA. SPINAZIE, WORTEL- 
TJES, [BLOEMKOOL, RAAPSTELEN, POSTELEIN, 
gele en groene KOMKOMMERS, RADIJS en TOMA- 
TEN 35 cent oer pond. 

Ontvangen een reuzeparlij 1ste kwaliteit 
Busgroenten die v/ij heel goedkoop verkoopen. 
Een 2 ponds blik Snijboonen . . 35 cent 
Een 2 ponds blik Spercieboonen . 35 cent 
Een 2 ponds blik Dopeiwlen . . 35 cent 
Een 2 ponds blik Woitelljes . . 30 cent 

Ook nog voorradig: 

Zoufe Snijboonljes . . 22 cent per pond 

Zoute Spercieboonljes . 22 cent per pond 

Prima Zuurkool . , . ,8 cent per pond Wilt U met 
Pinksteren genieten?? 

Schaft U dan aan een 

Burgers E.N.R. 

Rijwiel, vanaf f 60.50 

met rem, naaf, pomp, tasch. Ook 
op termijnbetaling, f 1.50 per week. 

H. BOS - Gr. Krocht 27 

27 GROOTE KROCHT 27 
Reparatie-Inrichting Voor UW BEHANG 

naar de g^~ W^~ E.Z.P. Pracht collectie mm 
vanaf 9 cent per rol 

Swaluëstraat 4 NU OF NOOIT 

naai* het van o ucis bekende adres iran 
J. SCHAAP vi C. Schaap, Swaluëstr. 9 

Wij noteeren voor onze artikelen de volgende ongekende lage nrijasen : Iets voor Strandexploïtanten ! Porseleinen Eetservies, 24 stuks 
Engelsche Theepotten (groot) . 
Porseleinen KofKepotten . 
Gekleurde losse Koppen f 6.40 
0.67 
0.60 
0.06 ■ Nesten Schalen (6-deelig) 0.95 

Borden diep en plat , 0.1 1 

Compleet Theeservies „ 3.45 

Soepterrines „ 0.75 

Dekschalen „ 0.75 

Sauskommen „0.53 

Gekleurde Koekdoozen „ 0.98 

Waschketels '„1.50 

Zinken Emmers , 0.45 

Emaille Emmers ,0.79 

Keukenspiegels, groote maat . . „0.55 

Closetpapier 4 rol ,, 0.25 

Losse Kommen en Kannen . . „ 0.70 
Gekleurde Fluitketels (emaille) . „ 1 .35 

Als Reclame geven wij gedurende Zinkenteilen, 20 c.M.- .... f 

Broodplanken , 

Messenbakken ,, 

Slaapkamermatten vanaf 

Cocosmatjes 

Bezems 

Ragebollen met steel „ 

Borstels (platte) 

Waschboenders „ 

Waschborden , 

Trappen, per tree „ 

Cocosstoffers (korte) „ 

(lange) , 

Linnen Dweilen „ 

Molton „ 60 x 60 ... „ 

Wafeldoekjes ,, 

Stofdoekjes , 

Electrische Lampen 1.20 
0.38 
0.39 
1.05 
0.45 
0.40 
0.70 
0.08 
0.09 
0,95 
0.45 
0.33 
0.49 
0.18 
0.25 
0.12 
0.15 
0.52 J. SCHAAP 

v.h. C. SCHAAP 

Swaluëstraat 9 

eenige weken onze groote vellen ZEEMLEER voor den spotprijs van f 1.90! "Hts Wij kunnen U een BUITEN- 
GEWONE LAGE OFFERTE 
aanbieden voor 

LIGSTOELEN 

Vraagt eens prijs, alvorens ze 
elders te bestellen bij 

Lunchroom „CARELS" LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezorging aan huis - L. J. RINKEL v.h. H. Ja CARELS - Tel. 22 Zaterdaé "7 Mei 1932 32ste Jaargang No. 48 ZANDVOO RTSCHE COURANT 

Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemeente MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij' vooruitbetaling te voldoen 

Gedurende het goheele jaai / 3.50 

„ „ BadseiKoon » 2. — 

„ „ Winterseizoen ,. 2. — 

Afzonderlijke nummers ,, 0.10 Directeur-Redacteur: G. VAN DER MIJE 
Trekt U niet aen wat yecler secht, 
Maer doet, dat billyk is en techt. Dit blad is verkiijgbaar bij : A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W.J. LORENZ, 
Boekhandel, Haltestiaat II; V. J. VAN PETEüEM, Boekhandel, Burg. 
Engelbertsstraat 11; S. VERLOOP, Kantooi boekhandel, Haltestraat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, üroote Kiocht 34. Advertentiën van 1— 6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau : Brugstraat I Telef. 27 I Stoomwasscherij „tfOLLANDIA" Zandvoort 

HET ADRES VOOR DE BETEREWASCH 
J. H G. WEENINK - TELEFOON 287 I E. BOS, Haltestr. 28 

TELEF. 112 

Wilt U werkelijk 1ste kwaliieit 

GROENTEN,FRUIT 
en AARDAPPELEN 

koopt dan bij een oud bekend 
adres. Nieuwe Malta Aardappelen, 
mooie Peultjes, versche Snijboonen 
en Spercieboontjes, Hollandsche 
Tomaten, Aardbeien iedeien dag 
versch. Verder- een prachtige partij 
WECKGROENTEN tegen bespot 
telijke pi ijzen, zooals Ttiinboonen, 
Dorperwten, Worteltjes, Snijboonen 
en Spercieboonen enz. enz. OFFICIEELE KENNISGEVINGEN 

DRA1VKWET Burgemeester en Wethouders 
der GemeenteZandvoort brengen 
ter openbare kennis, dat op 29 
April 1932 bij hen is ingekomen 
een verzoekschrift van W. J. 
Oosterveld, van beroep musicus, 
wonende Ie Zandvoort om een 
verlof B uitsluitend in de vol- 
gende localiteit: winkellokalileit 
van het perceel kadastiaal bekend 
gemeente Zandvoort Sectie C, 
no. 3400 plaatselijk gemerkt 20 
en gelegen aan den Paradijsweg 
aldaar. ' 

Binnen twee weken na dedag- 
teekening van deze bekendmaking 
kan ieder tegen het veileenen van 
dit verlof schriftelijk bezwaren 
bij Burgemeesteren Wethoudeis 
inbrengen. 

Zandvoort, 30 Apiil 1932. 

Burgemeester en Wethouders 

voornoemd, 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secrelaris, 

F. JELLEMA. 

HINDERWET 

Burgemeester en Wethoudeis 
van Zandvoort biengen tei open- 
bare kennis, dat ter gemeenle- 
secretarie ter inzage ligt een 
verzoek met bijlagen van de 
N.V. Bataafsche Impoit Maat- 
schappij te 's-Gravenhage, om 
vergunning tot het oprichten van 
een benzine-installatie met een 
ondergrondsch reseivoir en 
bovengiondsche aflapiniichling 
in/op het perceel Boulevard Bar- 
naart no. 5, kadastiaal bekend 
in sectie B, no. 5439. 

Op Woensdag 11 Mei a.s., 
des voormiddags 11 uur, zal ten 
gemeentehuize gelegenheid be- 
staan om bezwaien tegen dein- 
williging van dit bezoek in te jrt Welle merk? p| 

| „Gazelle" Rijwiel | 

^l natuurlijk ! Ej 

H! Eenmaal het besluit genomen SJ 

jn Tot het koopen van een fiets ; ra 

51 Och, dan hoef je niet te denken j£ 

*3 WELKE zal voldoening schenken ? W 

5$ De GAZELLE anders niets ! (£ 

| C. VAN DE GEER | 

JU Groote Krocht 20 - Zandvoort ui brengen en deze mondeling en 
schriftelijk toe te lichten. 

Zoowel de verzoeker, als zij, 
die bezwaren hebben, kunnen 
gedurende diie dagen, vóór het 
bovengemelde tijdstip, ter secie- 
tarie der gemeente kennis nemen 
van de ter zake ingekomen 
schrifluien. 

Zandvoort, 27 April 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

De Buigemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secietaris, 

F. JELLEMA. 

H IINJ DE R W E X 

Burgemeester en Wethouders 
van Zandvooit maken bekend, 
dat het verzoek van V. J. van 
Petegem te Zandvooit om in het 
perceel kadastraal bekend in 
sectie C, no. 3991 zijn drukkerij 
te mogen uilbreiden door hen 
is toegestaan. 

Zandvoort, 26 April 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeestei, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaiis, 

F. JELLEMA. 

BEKENDMAKING 

Verkeersregelingen, Parkeer- 
en Ventverbod. 

Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort maken bekend : 

A. dat het gedurende het ge- 
geheele jaar verboden zal 
zijn te berijden met niotor- 
ïijtuigen, rijwielen, rijtuigen 
en handkairen : 

a. de Kerkstraat in de lich- 
ting West Oost ; 

b. de Baan in de richting 
West-Oost; 

c. den Strandweg, de Kerk- 
sleeg het Poliersslop en 
het Bodeslop in beide richtingen ; 

d. het gedeelte van de Zui- 
deistiaat gelegen tusschen 
den Hoogeweg en hel 
ingangshek van perceel 
Zuideistraat 3, in de rich- 
ting Nooid-Zuid ; 

e. de Diaconiehuisstraal van 
de Diaconiedwarsstraat af 
tot aan de Haltestraat, in 
de richting Oost- West. 

B. Dat hel gedurende de maan- 
den Mei tot en met Sep- 
tember verboden zal zijn te 
berijden met motorrijtuigen, 
rijwielen, rijluigen en hand- 
karren : 

a. de Keikstraat in de rich- 
ting Oost-Wesl ; 

b. de Burgemeester Engel- 
bei Isslraat van den ingang 
van de Concertzaal van 
het Hotel „Gtoot Badhuis" 
af langs de voorzijde van 
Hotel „Driebuizen" tot de 
Noord-Ooslzijde van Hotel 
d Orange in de lichting 
Zuid-Nooid ; 

c. de Tramstraat van School 
B af, tot aan het Tram- 
plein in de richting Oost- 
Wesl ; 

d. de Haarlemmersttaat inde 
richting West Oosl ; 

e. de Willem Diaijerstraal in 
de richting Noord-Zuid; 

f het gedeelle van het Stati- 
onsplein gelegen (usschen 
de kiosk van de Vereeni- 
ging voor Vreemdelingen- 
verkeer en het station der 
Nederlandsche Spoorwe- 
wegen, in de richting 
Noord Zuid ; 

g. het gedeelte van de Zee- 
straat gelegen lusschen 
den Boulevard de Favauge 
en de Buigemeester Engel- 
bertsstiaat in de lichting 
West-Oost; 

h. het gedeelte van den 
Boulevard de Favauge 
vanaf den Nooid Oost- 
hoek van het Hotel d'Oian- 
ge, tot aan de Piet Hein- 
straal in de richting Zuid- 
Noord ; Laat Uw wagen door 
vakmenschen repareeren 

bij de 

„RINKO" Garage = Telef. 224 KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZA1VDVOORT 
Groote Krocht 37 - Telefoon 355 annonceeren koopen GROOT FABRIKANTEN 

Nederlandsch Fabrikaat Minder belasting betalen. 

Wij brengen dit in toepassing op ons dorp. 

EN WAAROM NIET? 

Koopt Gij hier duurder, in verhouding van kwaliteit ? 
Vindt Gij elders grooter sorteering ? 

Of hebt Gij het idee, hier niet steeds HET NIEUWSTE 
te zullen koopen. 

De reden waarom, is in hoofdzaak gelegen in de onbe- 
kendheid van niet te weten, wat de ZANDVOORTSCHE 
WINKELIER brengt. 

Neemt b.v. voor HEERENMODE en DAMESHANDWERKEN eens een kijkje bij Maison de Nouveauté KERKPLEIN 3 Daar wij een zaak hebben GEOPEND in 

peelgoederen 
en Souvenirs 

noodigen wij U tot een bezoek uit. 

Beleefd aanbevelend, 

P, J. PLAT - Haltestraat 31 11' I 

I i 

r I 11 dl 

Tommie Davies wieip hel peukje sigaar achteloos 
op stiaal, de voordeur van het Super Grand Hóiel bij 
ongeluk in liet slot en vervolgens een blik vol van 
louter bewonderingen aanbidding op het buitengewoon 
regelmatige en knappe gezichtje van Tilly Claire, die 
voor de liflkoker stond. 

D.' groote eleclrische klok in de stemmig verlichte 
en eenzame vestibule wees een half uur na midder- 
nacht aan. De nachtportier las een Lord Lisier in zijn 
Loge en la? juist, naar adem snakkend, hoe de groote 
onbekende met één greep van zijn staalharde vingers 
de strot des moordenaars vermoizelde, en buiten regende 
het. Dit laatste heeft met het veivolg van dit koile, 
hoewel naar waarheid opgeteekende verhaal niets te 
maken ! 

Want noch Tilly Claire, noch Tommie Dav'es hadden 
vergeten hun schoenen ie vegen in de vestibule, zoodat 
zij geen mocldei voeten mee naar binnen brachten. 

Om de waaiheid te zeggen was de heer Davies 
onmiddellijk wèg van de mooie Tilly. Er waren drie 
belangrijke feiten die hem dadelijk deden besluiten 
óók .van de lift gebruik te maken. Misschien had hij 
anders de elf trappen geloopen, omdat hij geen zin 
had spoedig naar zijn kamer te komen. 

Ten eerste was hij in smoking, ten tweede was het, 
zooals gezegd, zéér eenzaam in de enorme hall en 
ten slotte had hij den avond doorgebiachl met het 
verzwelgen van filmbeelden in een respectabele kino 
op Broadway, waaruit u, als scherpzinnig opmeiker 
zult concludeeren, dat het Super Grand Hotel zich in 
het onvolprezen nieuwe Yoik bevond, NewYoik. (De 
„1" niet uitspreken). 
Tommie kwam aan haar linkerzijde en wachtte ook. 

De bijzonder charmante en naar Europeesche viooltjes 
riekende Tilly wachtte dus voor de liftkooi, die hol, 
somber en stil was. Tommie kwam aan haar linkeizijde en wachtte ook. Tilly keek natuurlijk niet om, maar 
naar boven, waar de lift ergens zweefde. En Tommie 
probeerde ook naar boven te kijken, doch bewonderde 
het halsje en de fraai gevormde kin van het jonge 
meisje. Toen haalde Tilly diep adem, drukte op de 
belknop en zuchtte dat de lift zoo lang wegbleef. 

„Prachtig weer buiten", merkte de heer Davies op 
met een gezicht, dat bij dergelijke originaliteiten paste. 

„Ik hoor hem zoemen!"; zei het knappe meisje. 

„Ik ook", bevestigde Tommie; „Vreemd dat alle 
liften helzelfde zoemen. Die twee die ik in mijn huis 
heb in Hollywood zoemen net zoo". 

„Woont u óók in Holly" ? 

„Dat is toevallig. Komt u daar ook vandaan ? Maar 
nu valt het mij op, dat ik u al eens meer gezien heb. 
Ik ... . maar u bent al eens aan mij voorgesteld" ! 
riep Tommie enthousiast uit en hij bloosde niet eens 
bij de leugen. 

„Bestaat niet", ontkende de schoone ; „Ik heb u 
nooit eerder gezien. Mijn meisjesjaren.heb ik trouwens 
in Parijs gesleten. Wel aardige stad, vind u niet' ? 

„Dat gaat best", knikte Tommy. „Ik mag Paiijs, 
hoewel ik toch het meest in Monte Cailo en Mentone 
vertoef". 

„Het duurt lang met die lift, ik geloof, dat ik maar 
ga loopen", ! zei de aanbiddelijke, „welke étage heeft 
u uw kamer"? 

„Op de derde, vóór. Wel aardige kameis, maar de 
badkamer is wat bekrompen. De kleur van de Iambii- 
zeering in de zitkamer bevalt mij, om u de waarheid 
te zeggen, óók niet bijstel". 

„Mijn boudoir is van Franscli Noten, dat er mee 
door kan", knikte Tilly. 

„Daar komt die ellendige lift!', merkte Tommie 
ineens op en Tilly kwam tot de ontdekking, dat de 
knappe jongeman in smoking erg dicht naast haar was 
komen staan. Zij bloosde kuisen en scheen even ge- 
pikeerd. Onderwijl stopte de lift, de deuren gingen 
open en een lange man met een barsch voorkomen 
stapte naar buiten. Vlak voor hef knappe tweetal bleef 
hij met een ruk staan, draaide aan zijn peperkleurige 
snor, die was als een haveloize kattenstaait en na 
boven zijn linkeroog te hebben gekrabd, zei hij barsch 
tot Tommie: „Aha, de nieuwe kellner. Fraai, zeer fraai 
om zoo laat aan te zeilen. Je weet voor den drommel 
toch, dat je tot iwaalf uur permissie hebt. Denk er 
aan, dat 't niet meer vooikomt, anders tiap ak je zóó 
op straat. Er heerscht hier orde en regelmaat en jij, 
opgediikte jongedame, je moest je schamen om ook 
al zoo laat terug te komen. Neen, geen smoesjes, daar 
ben ik niet van gediend. Ik duld hel niet, daarmee 
basta. Hel zou een mooi, begin zijn, iederen morgen 
slaperige en geeuwende kamermeisjes aan het werk 
te zien. Allo, naar boven". * * 
* „Adem . . . ", deed Tommie, toen de lift met hun 
drietjes naar boveu zoemde. De liftboy gaapte en 
knipoogde tegen Tilly. 

„Zeg eens . . . ", begon Tommy voorzichlig. Voor Uw VLEESCH- en FRUIT- 

SCHAALTJES, ZAKKEN en 

SERVETTEN naar de 

Swaluëstraat 4 N. C. TEN BROEKE 

ARCHITECT 

ZANDVOORT IJ M U I D E N 

Dr. Smitstraat 1 Wijk aan Zeëerweg 154 

Telef. 468 
Belast zich met het maken van PLANNEN en 
BESTEKKEN voor alle voorkomende Bouwwerken. 

Dinsdag ] 

Donderdag ] Zitdagen te Zandvoort : n.m. 7-Q.30 u. Verbijsterend goed 
wat 'n Ritsema doet! "u Stofzuiger, gebouwd volgens 

geheel nieuw principe . . . vee- 

renü anker. . . ztiigmondaan 

uit tinden extra verbreed... 

zéér soepele schuiexl 
TYPE T f 125- 
.E f 105.- 


Geïllustreerde Prijscourant op aanvrage. 

===== I'AUKIHK IK HILVERSUM 
Swaluëstr. fi© Pakveldstr. 23 

HU2S-, LETTERSCHÏLDER 
en GBLAZEIVMAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS ■ ENDETAIL Adverteert in dit blad ! Verkrijgbaar bij : 

J. H. VAN KEULEN, Diaconieliuisstr. 24, Zandvoort 
C. FRAY, Groote Krocht 17, Zandvoort 
A. SLOOTWEG, Oranjestraat 9, Zandvoort TENNISSCHOENEN met crêpe-zool 
vanaf 1.75 Fantasie Oamesschoentjes prima Ieder en af- A fcfi 
werking vanaf . . t"»«JU ALPH. SPRENGERS 

Groote Krocht - ® Tel. 6 Het knappe meisje wendde haar verlegen en vuur- 
rood gezichtje naar hem toe. 

„Ja"?, 

„Niks", deed Tommy vlug. „Maar morgen wou ik 
je even wat zeggen, als die aap van een jongen er 
niet bij is". 
„Bedienden vertrekken", zei de liftboy tergend. 

„Achttiende veidieping, bedienden vertrekken . . " 
zei de liftboy tergend en zwijgend en schuldbewust 
schoven Tilly en Tommy de smalle, kille gang in. 

HANS DE LA RIVE BOX. Appartementen 

voor de verhuur, kunnen met een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluistering leiden tot 
extra inkomsten . 

Voor verdere inlichtingen brieven onder 
lelt. G. 896 bureau van dit blad. xxxxxxxxxxxx 

Mevrouw ! 

Voor 1ste KWALITEIT 
FRUIT belle men even 

152 op! 
M. KEMP 

KERKSTRAAT 28 

Wordt direct aan huis bezorgd. 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

C. F. Q. ROEST 

noteert voor zijn bekende 1ste 

kwaliteit IVIETS HOOGER dan 

andere zaken. 

Holl. Roomboter onder Rijkscontrole , . 52 cent 

Volvette Goudsche Kaas vanaf 30 cent 

Edammer Kaas per stuk vanaf 95 cent 

Voor uitgesneden Vleeschwaren, Comestibles, 

Koloniale__Waren, Zuidvruchten enz. zijn alle 

prijzen wederom verlaagd, 

C. F. Q. ROEST 

Haltestraat 12 - Zandvoort 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Groninger Bazar 

Gr. Krocht 30 - Tel. 265 i. -het gedeelte van de Spoor- 
straat van de Smedestraat 
af tot aan de Rozenobel- 
in de richting Noord-Zuid ; 

C. Dat het van 1 Mei af tot en 
met 30 September verboden 
is motorrijtuigen, lij- en voer- 
tuigen te plaatsen, geplaatst, 
aanwezig' te hebben of te 
laten op de navolgende 
straten : 

de Dr. Joh. Melzgerstraat ; 

de Zandvoortschelaan voor 
zoover deze b'nnen de be- 
bouwde kom der gemeente 
gelegen is ; 

de Hoogeweg ; 

de Zuiderstraat ; 

de Westerparkstraat ; 

de Oosterparkstraat ; 

de Paradijsweg; 

de Boulevard Paulus Loot ; 

de Boulevard de Favauge; 

de Boulevard Barnaait; 

de Zeeweg; 

de Van Galensfraaf : 

de Dr. Smitstraat ; 

de Zeestraat ; 

de .Haltestraat ; 

de Strandweg; 

het Tramplein ; 

de Trainslraat ; 

de Groote Krocht ; 

de Kleine Kiocht ; 

de Oranjestraat; 

het Kerkplein ; 

de Marisstraat ; 

de Hugo de Groolslraat; 

de Marnixstraat ; 

de Mauritsstraal ; 

de Witlslraat; 

de Frederik Hendrikstraal; 

de Johan van Oldebarneveld- 
straat ; 

de Heinsiusstraat ; 

de Piet Heinstraal ; 

het Badhuisplein ; 

de Haarlemmerstraat ; 

de Biirgem. Engelbeitssfr. 

D. Dal het venten gedurende 
de maanden Juni, Juli en 
en Augustus is vei boden in 
de navolgende straten : 
Haltestraat, Zeestraat, Stali 
onsplein, de Stationsstraat 
gelegen tusschen de Zeestiaat 
en het Stationsplein, Burgem. 
Etigelbei Isslraal, Strandweg, 
Badhuisplein, Kerkslr., Bak-" 
kerslraat, _ Kerkplein, Kleine. 
Krocht, Tramplein, Tramslr., 
Groote Krocnl, Hoogeweg, 
Piet Heinstraat vanaf de 
Burgem. Engelberlsslr. tot aan 
den Boulevard de Favauge, 
den Boulevard, Barnaart,den 
Boulevard de Favauge eu de 
Dr. Smitstraat vanaf het Dr. 
Smitplein tot aan den Boule- 
vard de Favauge. 

Zandvoort, 4 Mei 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. : PLAATSELIJK NIEUWS : 

• • 

Overreden. Op den Boulev. 
de Favauge bij de Zeestraat is 
het 5-jarig zoontje van den heer 
Beikhout, bij het oversteken van 
den Boulevard, door een auto, 
die met groote snelheid kwam 
aanrijden overreden. Met een op 
verschillende plaatsen gebroken 
beentje, weid de kleine, na voor- 
loopig door Dr. Fiaassen ver- 
bonden te zijn, naar de Maria 
Slichting te Haarlem veivoerd, 

Personalia. Bij de te Utiecht 
gehouden examens voor bewaar 
school-ouderwijs slaagde onze 
plaatsgenoote Mej. T. Keuning. 

Nieuwe Telefoonaansluitingen 

over April 1932. 
• 29 ArkJ. E. van Jr.Hoogew.62. 
459 Boomkens H. Breder.str. 38. 
454 Gerlings F. Boni. Barnaart. 
433 KerkumE. P. Koninginnew. 
29. 

457 Koning M. Halteslraat 60. 

458 Koper Gebrs. Stationspi. 15. 

462 Kettner H. Boul. de Fav. 33. 
(tijdelijke aam 1.) 

456 Muysken F. C. Brederode- 

slr. 97. 
333 N.V. Van Vughl's weeg- 

werktuigenfabr. Haltestr. lb. 

463 PerdokT. Kostv.lorenslr 58 
465 Paap W. Kruissteeg 3. 
467 Paap H. Oosterslraat 11. 

O. H. Mannenkoor op ConcOi rs! 

Door O. H. Mannenkoor wordt 
op den eeislen Pinksterdag deel- 
genomen aan het groote inter- 
nationale concours te Amsteidam. 
Waarin dezelfde afdeeling niet 
minder dan 11 vereenigingen deel 
nemen, kunnen wij gevoegelijk 
aannemen, dat deze strijd een der 
zwaarste voor O.H. Mannenkoor 
beteekenen zal. Door de leden 
wordt met den meesten ijver ge- 
studeerd, om te trachten het 
succes zoo groot mogelijk te 
maken. De belangstelling vooi 
dezen wedstrijd is zeer groot ; 
naar men ons mededeelt, zullen 
eenige honderden menschen het 
Mannenkoor naaiAmsterdam ver- 
gezellen. Laat ons hopen, dat het 
Mannenkoor met eere Zandvoorts 
roem zal hoog houden.. CJT^j Hoota-en r\iesp/j^l 
[MIJNHARDT'S poeders] 

kv Doos^Sct Perstuk 8 et r i\t Telegraaf en Postkantoor. 

Met ingang van 7 Mei wordt voor 
de postkantoren ,vereenigde kan- 
toren met volledige dienstuilvoe-' 
ring en de hulpkantoren het slui- 
tingsuur voor den poslloketdienst 
des Zaterdagsmiddags bepaald op 
16 uur. 

Bij wijze. van overgangsmaat- 
regel zal gedurende den norma- 
len openslellingslijd tot uiterlijk 
18 uur gelegenheid bestaan voor Nederlandsche Maatschappij,' opgericht 1887 lü De Winkelsluiting in Zandvoort 

heeft bijna ieders belangstelling, g^" /Haar ieders 
belang is EERSTE KWALITEIT TE KOOPEN voor 

de LAAGSTE PRIJS. 

Weder groote afslag Varkensvleesch ! | VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) 

U Per Pond 

s Karbonade (Schouder) f 0.25 3 
m „ (Rib) f 0.35 3 

m „ (Haas) f 0.35 3 

= Fricandeau f 0.45 3 

m Lappen (Mager). . . f 35 3 

m Rollade f 0.40 3 

m Reuzel f 0.20 3 pond f 0.75 
pond f 1.00 
pond f 1.00 
pond f 1.25 
pond f 1.00 
pond f 1.00 
pond f 0.50 VET KALFSVLEESCH (Blank) Karbonade per 

Lappen 

Borst . . . • 

Poulet en Gehakt 

Oesters 

Biefstuk 

Fricandeau pond f 0.65 

„ f 0.70 

„ f 0.70 

„ f 0.65 

„ f L- 

„ f 1.- 

„ f 0.90 HEERLIJKE GELDERSCHE ROOKWORST 
met lood, reclameprijs 35 et. per pond. GROOTE RECLAME 
MAGER SPEK 3 pond PEKELSPEK (mager) ... 50 cent 
3 pond ROOKSPEK (mager) .... 50 cent 

5 pond HAMSCHIJF 80 cent 

6 pond BLADREUZEL (dik) .... 100 cent 
DIK NIERVET per pond 35 cent Ie kwaliteit RUNDVLEESCH 

1 pond 

Rol (doorregen) 40 cent 

Lappen (doorregen) .... 35 cent 

Gehakt 40 cent 

Lappen (mager) 50 cenl 

Riblappen 55 cent 

Rollade (mager) 50 cent 

Rosbief 60 cent 

Lende of Punt 70 cent 

Biefstuk, Ossenhaas .... 80 cent 3 pond 
f 1.00 
f 1.00 
f 1.00 
f 1.35 
f 1.50 
f 1.40 
f 1.65 
f 1.95 
f 2.25 Deze prijzen a contant afgehaald. Aanbevelend, H. VAN ELDIK 

Dr. Joh. Metzgerstraat 6 - Telefoon 416 
het behandelen van expresse zen- 
dingen, telegrafische postwissels, 
reispostchequés met spoedadvie- 
zen, stortingen met spoedbehan- 
deling en voor het afhalen van 
postrestante stukken. 

Schoonheidsontwaken. 

Zooals de milde stralen der voor- 
jaarszon een bloesem van schoonheid 
aan boom en struik tooveren, wekt het 
dagelijksch gebruik van „Zij"-Crême 

een nieuwe lente in Uw huid. 
In prijzen van 30—30—45 en 75 Cent. 

1 Mei viering. Zondag j.1. heeft 
de S. D. A. P. en Z. B. B. het 1 Mei 
feest^geviei d in Hotel „Zomerlust". 
Evenals het vorige jaar, werd aan 
de feestviering een kinderfeest 
verbonden. Voor de kleintjes, die 
in groote getale aanwezig waren, 
werden verschillendefilmpjes ver- 
toond, terwijl de Heer van Rijn- 
berk de kleintjes op een uitste- 
kende manier wist bezig te houden 
met eenige vertellingen. Zelfs de 
versnaperingen ontbraken niet, en 
vonden bij de kindereneen warme 
ontvangst. 

Des avonds had het eigenlijke 
feest plaats, en de groote zaal 
van „Zomerlust" was tot in alle 
hoeken bezet, als de heer Toeset 
deze feestavond opende. 

Door de „Stem des Volks" 
werden eenige liederen gezongen. 
Verder zorgde de heer Poetskoke 
voor de noodige humor, en het 
groote succes zoowel voor als 
na de pauze, was wel het bewijs 
dat deze humoiist bij de aanwe- 
zigen zeer in de smaak viel. 
Spreker van dezen avond was 
den heer P. Voogd, die een gloed- 
volle rede. uitsprak; waarna de 
Arbeidersspoilbond een demon- 
stratie hield. 

Hierna weid door Mevr. Poots 
het wooid gevoerd voor de „Vrou- 
wenclub" der S.D.A. P. waarna 
de heer v. d. Moolen, dank bracht 
aan allen die hebben medege- 
weikt tot het slagen van deze 
1 Mei vieiing. 

Tooneelvereen. ..Phoenix". 

Zalerdagj. I. hield bovengenoemde 
vereeniging haar laatste uil- 
voeringvan hel seizoen 1931 — '32 
met op liet programma „Mascotte" 
blijspel in diie bedn'jven van 
Jean Siapelveld. 

Het geheel werd goed gespeeld, 
alhoewel hel sluk op zichzelf wel 
wat al te langdradig was. Aan 
het eind werd door den heer G. 
W. van Toonibergen tot alle Spt*Oeten komen vroeg in 
het voorjaar, koop tijdig een pot 
Spi*lltol a Bij alle Drogisten. ANWB. foemsTENBOMö voor Nederland 
Verkeerslessen van den A.N. W.B. 

Se Les 

Klim niet op een auto, «vagen, of tram ! 

Op allebei de teeke- 
ningen van dit plaa:je 
begaan de jongens een 
groote onvoorzichtigheid. 
(Hier kon niet afgebeeld 
worden hoe het goed en 
hoe het verkeerd is, want 
het meerijden achter op 
een auto of op een kar 
is altijd verkeerd). 

Op het plaatje links 
wordt een jongen (het zal 
Piet wel weer wezen) 
door een moterfiets overreden en het is zijn eigen schuld, want hij 
beging de onvoorzichtigheid om achter op de snel rijdende vrach- 
auto te willen klimmen en is daarbij op zijn neus gevallen, vlak 
vóór den motorrijder, die onmogelijk zóó snel kan stoppen, dat hij 
een ongeluk voorkomen kan. 

Op het rechter plaatje zijn twee jongens achter op een langzaam 
rijdende kar geklommen en dat is ook gevaarlijk. Zie maar wat er 
gebeurt. De voerman moet ineens zijn paard inhouden voor een 
auto, die uit een zijstraat komt, en door dat plotseling inhouden 
raakt die eene jongen achter op de kar leelijk in de klem. Zijn 
handen steekt hij van schrik en pijn in de hoogte en zijn beenen 
zie je niet, want die zitten bekneld tusschen de kar en de auto die 
er achter tegenop rijdt. De chauffeur kon die botsing niet voorkomen, 
want die wist niet, dat de voerman zoo plotseling zou moeten stop- 
pen (omdat er van rechts een auto kwam) en verplicht was zijn 
paard in te houden, want het verkeer van rechts gaat voor. 
In de tiende les wordt dat nader behandeld. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

8 DE ZOMER KOMT! I 

36 gg Hier is het sein om UW RIJWIEL 

96 eens grondig te laten nazien. 

X Alvorens hiertoe over te gaan vraagt 

X eens prijs en advies bij 

D. SCHUT 

Stationsstraat 10 - Zandvoort 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X weikende leden een toespraak 
gehouden, waarna hij de dames 
bloemen aanbood. 

Hel bal met attracties stond 
ditmaal onder leiding van den 
heer J. Stol Jr. 

Gemeentelijke Badinrichting. 

In de week van 25 April tot 
en met 30 Maart 1932 zijn 25 
Kuipbaden en 357 Douchebaden 
genomen in Gemeenlelijke Bad- 
inrichting, gebouw Gemeente- 
bedrijven. Vischhandel 
T. MOLENAAR 

Haltestraat 45 
Tel. 353 

Versche Visch 

tegen marktprijzen. 
Wordt ook. gebakken. \ 'J M ê Veiling Zandvoort. 
Bericht van Inzet. Notaiis H. M. VAN WEEL 
Ie Bloemciulnal bericht, dat 
de DUBBELE. VILLA met 
eil en tuin, te Zandvoort 
a/d Weimarweg 2, hoek Wil- 
lielminaweg 5, niet het een- 
wigclui end ei fpachtsreclil van 
den srond, «root S90 c.A., 
bij de — op-I Mei 1932 ge- 
houden — veiliu» bij inzet,- 
IS INGEZET op slechts 
f 13050. — . 

TOESLAG op Woens- 
dag II Mei 1932, te half 
drie uur nam., in Hotel „Wel- 
gelegen", a/li Kerkplein te 
Zandvooit. 

lul. t kant. van gen. Nolaiis 
VAN WEEL, Bloemend. weg 
HJS, Oveiveen. 

Te huur gevraagd 

voor Augustus een Zit- en 2 
Slaapkameis en vrije keuken. 
Omliek Hoogeweg. Br. A.K. 
N7Ó, Alg. Adv.-Bur. A. DE 
LA MAR Azn., Amstei dam-C. 

TE HUUR GEVRAAGD voor 
Juli en Augustus 

genieub. Huis 

(4 kamers en keuken) dicht 
bij strand. Br. ond. letf.A.H. 
1475, Alg. Adv.-Bur. A. DE 
LA MAR Azn , Amsterdam-C. 

Te huur gevraagd half Juli 
tot half Aug. Gem. Huisje, 

dichtbij zee.m.slaapgclegenh. 
v. 4' pers op Ie étage. Br.no. 
4750Ü BOLREK, A'dam-C. 

WORDT GEVRAAGD van 
9—23 Juli 2 KAMERS met 
2 twce-peisoons bedden, met 
gebruik van keuken. Br. niet 
prijsopgaaf lelt. K.M. 2061 
bureau van dit blad. 

Buffetjuffrouw 

BIEDT ZICH AAN voor het 
seizoen, v.g.g.v. Br. Amster- 
damschevaart S, Haailem. 

2 D. M., voorz. van g. g., 
bieden zich aan per 15 Mei 
of 1 Juni voor 

Servierstelle 

aan. Br. onder 110. 92S bureau 
van dit blad. K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 
TEHTLINNEN 

(concun eerend) 

ZEEGRAS, VAREN 
ALPENGRAS HOU. DOPERWTEI 

pei lilerblik 
40-55-70-90 cl. HOLL R00MB0TER 

oiulurKijkscontróIe 
60 et. pei pond. SARDINES 

11-15-20-25-30 

40-00 cent 

per blik. Chocolade 

Hagelslag 

25 cl. per pond. De Groole ffoll. 
Zwitoclie Reep 

10 stuks 38 cl. hou. sniiboonen 

per lilerblik 
42 cl. [(lammer Kaas 40-i 

ongeveer 4 pd. 
f 1.00 ZALM 

25 37^-45-60 

85 et. 

per blik. Pracht Bonbons 

per 2 ons 
2b cenl. Korffs Reepen 

10 stuks 

25 cent. HolLSperciebooneo 

per lifeiblik 
35 cent. Holl. SPINAZIE 
en ANDIJVIE 

per lileiblik 
30 et. Gouda Kaas 

vanaf 30 cent 
per pond. ONTBIJTKOEK 

wegende 7 ons 
25 cent. ALLERHANDE 

per pond 
25 et. Pruimedanten 

20-25 cent 
per pond. Leidsche Kaas 

vanaf 25 cent 
per pond. LIMONADE 

(alle smaken) 
55 et. p. flesch. THEE SPRITS 

iels fijns, per 
'/, pond 25 et PINDAKAAS 

(Hilversum) 
40 cl. pei pol, Holl. Appelmoes 

per liteiblik 
33 cent. Lunchkaasjes 

(volvel) 
45 et. per sluk Roode en Witte 

BESSENWIJN 

50 et. p. flesch. Jongetjes 
Biscuits 

p. pond 25 et. JAMS (afle smaken] 

27 et. per pot. 
Voor de pot 
2 cent temg. J. G. NÏJHUIS, Groote Krocht 32, Tel. 370 

Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging TE KOOP GEVRAAGD een 
Kinderstoel, 

Br. met prijs onder lelt. C. 
bureau van dit blad 

VAGANTIE - WONINGRUIL 

Familie te Bussuni, 6 pers. en 
dienstb. (goed gez.j won. op 
z. g.st.,geh. vrije villa, wenscht 
in contact te komen met nette 
fa m. te Zandvoort voor ev. 
omw. v. woning, van half Juli 
tot eind Aus>. Pr. ref. (ev. 
wederk.). Br. No. 50 Boekh. 
Firma R. LOS, Bussuni. 

Piet Heinstr. 12 Haltestr. 55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draaiwerk 

JOHAN KOK 

29 GROOTE KROCHT 29 Sigaren van 4 lot 15 cis. p. stuk 
Sigaretten „ 10 „ f 1.30 p. doosje 

TABAK: LIEFTINK, VAN 

NELLE, D.E., van ROSSUM, 

DOBBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE STER. 

DepOt: Hoogenol's WIJNHANDEL 
Adverteert in dit blad ! Wilt U met 
Pinksteren genieten?? 

Schaft U dan aan een 

Burgers E.N.R. 

Rijwiel, vanaf f 60.50 

met rem, naaf, pomp, tasch. Ook 
op termijnbetaling, f 1.50 per week 

H, BOS - Gr. Krocht 27 

27 GROOTE KROCHT 27 
Reparatie-Inrichting SCHOONMAAK! 

DAMES, weet U dat er weer een 
groote keuze TIP-TOP en andere 
verven voorradig zijn om Uw huis 
gezellig te maken, ook moderne 
tinten KASTPAPIER enz. 

Drogisterij Oranjestraat 7 

Telefoon 247 HOLLAND IA-BIOSCOOP 

Directie QEBR. KOPER 
STATIONSPLEIN - TELEFOON 458 

Zaterdag 7, Zondag 8 en Maandag 9 Mei; 

aanvang 8 uur. 
3 DAGEN! 3 OPVOERINGEN! 

MARIENE DIETRÏCH 

in haar nieuwste en grootsle creatie 

SHANGHAI 
EXPRESS 

Een JOSEPH VON STERNBERG productie der! 
PARAMOUNT, met ANNA MAY WONG.j 
WARNER OLAND, MARLENE DIETRÏCH. j 

PERS EN PUBLIEK ZIJN ENTHOUSIAST !j 

HET VADERLAND: Een zeer mooie en boeiende| 
film, die tot de grootste successen moet worden' 
gerekend. Een glansrol van MARLENE DIETRÏCH., 

DE TELEGRAAF : Buitengewoon suggestief. ' 

NIEUWE ROTTERD. COURANT: Boven alle lof', 
verheven. t ■ 

TUSCH1NSKI vertoonde deze 
film met ENORM SUCCES. j 

SHANGHAI EXPRESS werd 6 achtereenvolgende | 
weken in Den Haag vertoond. | 

De mooiste film van dit seizoen!; 

Onder de 18 jaar géén toegang. , ATTFNTIF ' Daar tle belangstelling voorj 

" Ljl^t 1 il-( . c | eze fj] m ,- ee g s enorm is ;1 

raden wij U ten zeerste aan, vroegtijdig Uw plaatsen) 
te bespreken. Plaatsbespreken vanaf heden in het! 
sigareiimagazijn G E B R. KOPER, Stationsplein.' 

Prijzen der plaatsen : ! 

f 0.50, f 0.75, f 1.— en f 1.25 plus belasting- j 

1 

Zondagmiddag half 3 Familie- en Kindermatinée] 

ALS HOOFDNUMMER j 

Een Avontuurlijke Reisj 

Groot boeiend en avontuurlijk verhaal in 8 acten.j 
Prijzen 20-30-50 et. plus belasting. I Wilt Gij voordeelig 

Timmeren ? Koopt dan in de 

Zandvoortsche 
Houthandel 

Westerparkstraat 
OF 
naar het van ouds bekende adres van J. SCHAAP v.h. C. Schaap, Swaluëstr. 9 

Wij noteeren 

Porseleinen Eetservies, 24 stuks . 
Engelsche Theepotten (groot) . 
Porseleinen Koffiepotten . 
. Gekleurde losse Koppen 
Nesten Schalen (6-deelig) . 

Borden diep en plat 

Compleet Theeservies -. 

Soepterrines 

Dekschalen 

Sauskommen 

Gekleurde Koekdoozen .... 

Waschketels 

Zinken Emmers 

Emaille Emmers 

Keukenspiegels, groote maat 

Closetpapier 4 rol 

Losse Kommen en Kannen 
Gekleurde Fluitketels (emaille) voor onze artikelen de volgende ongekende lage prijzen f 6.40 
0.67 
0.60 
0.06 
0.95 
0.11 
3.45 
0.75 
0.75 
0.53 
0.98 
1.50 
0.45 
0.79 
0.55 
0.25 
0.70 
1.35 Zinkenteilen, 20 c.M. 
Broodplanken .... 
Messenbakken .... 
Slaapkamermatten vanaf 
Cocosmatjes .... 

Bezems 

Ragebollen met steel . 
Borstels (platte) 
Waschboenders 
Waschborden .... 
Trappen, per tree 
Cocosstoffers (korte) . 

(lange) . . 
Linnen Dweilen 
Molton „ 60 x 60 

Wafeldoekjes .... 

Stofdoekjes 

Electrische Lampen f 1.20 
0.38 
0.39 
1.05 
0.45 
0.40 
0.70 
0.08 
0.09 
0,95 
0.45 
0.33 
0.49 
0.18 
0.25 
0.12 
0.15 
0.52 Iets voor Strandexploitanten ! 

Wij kunnen U een BUITEN- 
GEWONE LAGE OFFERTE 
ibied aanbieden voor LIGSTOELEN 

Vraagt eens prijs, alvorens ze 
elders te bestellen bij 

J. SCHAAP 

v.h. C SCHAAF» 

Swaluëstraat 9 2W" Ais Reclame geven wij gedurende eenige weken onze groote vellen ZEEMLEER voor den spotprijs van f 1.90! Lunchroom XARELS" LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Beznmina aan huis - L. J. RINKEL, v.h. H. JL CARELS - Tel. 22 TW*-». « Zaterdag 14 Mei 1932 32ste Jaargang No. 49 ZANDVOO RTSCHE COURANT 

Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemeente MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

Gedurende het geheele jaar ƒ 3.60 

„ „ Badseizoen , 2. — 

„ ,, Winterseizoen . . ' 2. — 

Afzonderlijke nummers . , . . , „ 0.10 Directeur-Redacteur: C. VAN DER MIJE 
Trekt Unietaen watyedersecht, 
Maer doet, dat billyk is en recht. Dit blad is verkrijgbaar bij : A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W. I. LORENZ, 
Boekhandel, Haltestraat 11; V. J. VAN PETEOEM, Boekhandel, Burg. 
Engelbertsstraat 11; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Haltestraat 30a ; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Groote Krocht 34. Advertentiën van 1-6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau : Brugstraat I Telef. 27 I Stoomwasscherij „HOLLANDIA" Zandvoort 

HET ADRES VOOR DE BETERE WASCH 
J. H G. WEENINK - TELEFOON 287 
OFFICIEELE KENNISGEVINGEN 

DRA1VKWET 

Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort bren- 
gen ter openbare kennis, dat op 
6 Mei 1932 bij hen is ingeko- 
men een verzoekschrift van Arie 
Molenaar, van beroep winkelier, 
wonende te Zandvoort om een 
verlof B uitsluitend in de vol- 
gende localiteit: in het voorge- 
deelte (winkel) vaa het perceel 
kadastraal . bekend gemeente 
Zandvoort, Sectie C, no. 3437, 
plaatselijk gemerkt 7 en gelegen 
aan de' Haltestraat aldaar. 

Binnen ' twee weken na de 
dagteekening van deze bekend- 
making kan ieder tegen het ver- 
leenen van dit verlof schriftelijk 
bezwaren bij Burgemeester en 
Wethouders inbrengen. 

Zandvoort, 9 Mei 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

J. DE BRUIN, l.-s. 

DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort bren- 
gen ter openbare kennis, dat op 
11 Mei 1932 bij hen is ingeko- 
men een verzoekschrift van 
Willem Driehuizen van beroep 
caféhouder, wonende te Zand- 
voort om een tapvergunning uit- 
sluitend voor de volgende loca- 
liteit : de zaal van het perceei 
Paviljoen „Driehuizen", gelegen 
aan den Boulevard Paulus Loot, 
welke localiteit eene oppervlakte 
heeft van 50 M2. 

Binnen twee weken na de 
dagteekening van deze bekend 
making kan ieder legen het ver- 
kenen van deze vergunning 
schriftelijk bezwaren bij Burge- 
meester en Wethoudeis inbrengen. 

Zandvoort, 11 Mei 1932. 

Burgemeester en Wethouders 

voornoemd, 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort bren- 
gen ter openbare kennis, dat op 
10 Mei 1932 bij hen is ingeko- 
men een verzoekschrift van 
Johannes Hendrikus Bluijs, van 
beroep bierbottelaar, wonende 
'e Zandvoort, om een slijtvei- 
gunning uitsluitend in de vol- 
gende localiteit: beneden voor- I „Gazelle" Rijwiel | 

J? ERVARING S 

*J BOVENAL jjg 

§Gij behoeft het in geen boek te lezen, jj 

— De ervaring leert het wel zoo goed, jg 

§Dat, zal Uw fiets de beste wezen, W 

Gij een „Gazelle" nemen moet. £g 

| C. VAN DE GEER | 

JU Groote Krocht 20 - Zandvoort - « 

WEJO'S Lunchroom en IJssalon M.M. 

Hiermede hebben wij de eer U te berichten, dat wij 
ZONDAG a.s. (1ste Pinksterdag) onze eerste LUNCH- 
ROOM en IJSSALON openen aan de 

Brederodestraat, hoek Paradijsweg. 

i i 

Wij vragen Uwe bijzondere aandacht voor onze 

buitengewone Fijne [Jssoorten, 
Warme Croquettes en Salades. 

Bestellingen worden aan huis bezorgd zonder prijs- 
verhooging. 

Voor levering aan Pensions speciale prijzen. 

Levering uitsluitend a contant. 

Aanbevelend, 

W. J. OOSTERVELD & ZONEN 

N.B. Verwacht eerstdaags opening Strandweg la en 3. SPOOR'S-MOSTERD H.H. GASTEN! 

HU UW ADRES voor UW KAPPER is 
Il E. SPOELDER Hl Speciaal HEERENKAPPER 
üil Haltestraat 14 - Zandvoort Laat Uw wagen door 
vakmenschen repareeren 

bij de 

„RINKO" Garage = Telef. 224 KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZANDVOORT ; 
Groote Kroont 37 - Telefoon 355 nHWiMniiiiiiuiin annonceeren koopen GROOT FABRIKANTEN 

Nederlandse!! Fabrikaat Minder belasting betalen. 

Wij brengen dit in toepassing op ons dorp. 

EN WAAROM NIET? 

Koopt Gij hier duurder, in verhouding van kwaliteit? 
Vindt Gij elders grooter sorteering ? 

Of hebt Gij het idee, hier niet steeds HET NIEUWSTE 
te zullen koopen. 

De reden waarom, is in hoofdzaak gelegen in de onbe- 
kendheid van niet te weten, wat de ZANDVOORTSCHE 
WINKELIER brengt. 

Neemt b.v. voor HEERENMODE en DAMESHANDWERKEN eens een kijkje bij Maison de Nouveauté KERKPLEIN 3 Het van ouds bekende FRUITHUIS 

KERKSTRAAT 35 - TELEFOON 167 ■ Vanaf heden verkrijgbaar : 

|H Versche Aardbeien en Tomaten 

H Holl. Perzikera vanaf ... ÏO et. 

jj Honingzoete Slnaasapp. vanaf 4 et. 

~ ÏW*~ Belt U voor 1ste kwaliteit FRUIT 167 
op en U wordt met de meeste spoed bediend. Aanbevelend, I. NOACH 4 Veiling Zandvoort. 

localiteit groot 32.11 M2. van 
liet perceel, plaatselijk gemerkt 
Poelieislop 5 te Zandvoort. 

Binnen twee weken na de 
dagteekeniiig van deze bekend- 
making kan ieder tegen liet ver- 
leenen van deze vergunning 
scluif lelijk bezwaien bij Burge- 
meester enWelliouclers inbrengen. 

Zandvooit, 11 Mei 1932. 

Bui genieester en. Wetliotideis 
voornoemd, 

De Burgemeester,. 

VAN ALPHEN. 
Dé Secietaiis, 

F, JELLEMA. 

DR ANKLWEY 

Burgemeester en Wethoudeis 
der Gemeente Zandvoort bren- 
gen ter openbare kennis, dat op 
9 Mei 1932 bij hen is ingeko- 
men een verzoekschrift van Frans 
Jncob He'niich Kiuith, van beroep 
Pensionhouder, wonende Ie 
Amsterdam, Niasslraat no. 26, 
om een veilof B uitsluitend in 
de volgende localileilen : 4 zit- 
kameis en 4 slaapkamers en het 
terras voor het huis van het 
Rüyterstraaf, plaatselijk gemerkt 
1, alhier. 

Binnen (wee weken na de 
dagleekening van deze bekend- 
making kan ieder tegen het ver- 
cenen van dit veilof schriftelijk 
bezwaien bij Burgemeester en 
Welhoudeis inbrengen. 

Ten deze wordt woonplaats 
gekozen te Zandvoort, Ruyter- 
straat no. 1. 

Zandvoort, 11 Mei 1932. 

Burgemeester en Wethoudeis 
voornoemd, 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secrelaiis, 

F. JELLEMA. Ik heb ondervonden dat het goed is 
om een of twee maal per week des 
avonds het gelaat een paar minuten 
met Pürol te masseeren, waarna ik de 
gewoonte heb de niet in de huid ge- 
drongen Purol met een zacht doekje 
af te vegen. Deze eenvoudige behan- ' 
deling geeft op den duur aan de huid 
een bijzonder zachte en mooie teint. : PLAATSELIJK NIEUWS : 

Werkloozenagitatie. Nada.1 
Zate dag de d;puta:ie van werk- 
loozen ten sfadhuize bij den bur- 
gemeester een onderhoud had 
aangevraagd, dat werd toegestaa ï, 
hield Miandagavond vooi hel ge- 
meentehuis een' spreker van het 
weikloozeu-comité van het N A. 
S een toespraak waai in iiij de 
weikloozen opwekte Woensdag 
half een weer voor het Raadhuis 
te zijn. Dan zal weer een onder houd aangeviaagd worden. 
„We zullen eens zien", aldus 
spreker, „of de burgemeester van 
Zandvoort het zoo aangenaam 
vindt, als op de Pinksterdagen 
een 200 tal werkloozen door de 
gemeente demonstreert". 

De inspecteur van politie maak- 
te aan de toespraak een einde, 
omdat er gezegd was, wat den 
spreker noodzakelijk bleek en bo- 
vendien er toeslemming van de 
politie uoodig is voor een demon- 
sliatie, eventueel een toespraak. 

Ondeiling Hulpbetoon. Maan- 
dag hield de Werkliedenvereeni- 
ging Ondeiling Hulpbetoon haar 
j larvergadeiing in Ons Huis, voor 
het eeist onder leiding van den 
heer P. v.d. Mije. Het ja.aiver- 
slag van den secretaris gaf een 
ledenaantal van 1207 op 31 De- 
cember 1931. 

Veei tien leden kregen zieken- 
huisverpleging tol een totaal van 
308 dagen. 

De luberculoseafdeeling, die de 
vei pleging over de geheele ge- 
meente op zich genomen heeft, 
wcikt goed. Hel "vooistel van hel 
bestuur tot wijziging van het re- 
glement, waarbij het zoogenaam- 
de ziekengeld van f 8 lot f7vei- 
laagd werd met groote meerder- 
heid aangenomen. 

Een andere voorgestelde wijzi- 
ging over 't bezoeken door zie- 
kengeld genietenden van lokalen, 
waar „gelagen woiden gezet", 
in dit blad reeds vernield, werd 
met algemeene stemmen aange- 
nomen, evenals de bepaling: 
„Een lid, dat ondersteuning ge- 
niet en werkzaamheden verricht, 
waai uit voor hem geldelijke voor- 
deden ontstaan, zal gedurende 
èén jaar na het consiateeren der 
overtreding van iedere uitkeering 
worden uitgesloten". 

Bij de rondviaag kwam aan 
de orde een kwestie, die de laat- 
ste twee jaar ontstaan is. Het is 
een'ge malen voorgekomen, dal 
leden van O. H. bij verpleging en 
opeialie voor ïekening van O. H. 
nog een navordeiing van den 
dokterkicgen.wanneei dezedacht, 
dat de patiënt' boven eenzekere 
welslands-rens uilkwam. Een vas- 
te regel is daarvoor niet. maar 
hef bestuur zal ei nog eens-over 
confeieeren. 

Jongeren Vredesactie. In een 

vergadaring van de afd. Zand- 
rooit van dejongeren Viedes Ac- 
tie, in „Ons Huis gehouden sprak 
de heer A v.d. Hum over „Wij 
en het vaderland". Nadruk werd 
gelegd opliet feit, dat liefde voor 
gebooiteplaats, vadeiland heel 
goed kan samengaan met het 
ruimere begüp, verdraagzaam- 
heid ondei alle menschen. 

Naar aanleiding van het be- 
richt, dat de president van de 
Fransche Republiek zeer ernstig 
gewond was door een revolver- 
schot, kwamen uit de vergade- 
ring leekenen van ontevredenheid, OBERLAHNSTEIN ;>-:,: Nederlandsche Maatschappij, opgericht 1887 Neen zeg, in 
zien wat een de Dr. Joh. Metzgerstraat 6 moet U 
prachtig vleesch en zoo billijk. Nog 

goedkooper dan in Amsterdam, 

Prachtige Ossentong f 2.50 j§ VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) 

Hl Per Pond 

Hl Karbonade (Schouder) f 0.25 (Rib) 
(Haas) f 0.35 
f 0.35 Hl Fricandeau f 0.45 

Hl Lappen (Mager) . . . f 35 

Hl Rollade f 0.40 

IH Reuzel ....... f 0.20 pond f 0.75 
pond f 1.00 
pond f 1.00 
pond f 1.25 
pond f 1.00 
pond f 1.00 
pond f 0.50 VET KALFSVLEESCH (Blank) Karbonade , . . 
Lappen .... 

Borst 

Poulet en Gehakt 

Oesters 

Biefstuk .... 
Fricandeau . . . per pond f 0.65 

„ „ f 0.70 

.. „ f 0.70 

» „ f 0.65 

» „ f 1.- 

,. .. f 1.— 

.. » f 0.90 HEERLIJKE GELDERSCHE ROOKWORST 
niet lood, reclameprijs 35 et. per pond. GROOTE RECLAME 
MAGER SPEK 3 pond PEKELSPEK (mager) 
3 pond ROOKSPEK (mager) . 

5 pond HAMSCHIJF ., . . , 

6 pond BLADREUZEL (dik) . 
DIK NIERVET per pond . . 50 cent 
50 cent 
80 cent 
100 cent 
35 cent Ie kwaliteit RUNDVLEESCH 

1 pond 

Rol (doorregen) 40 cent 

Lappen (doorregen) .... 35- cent 

Gehakt 40 cent 

Lappen (mager) 50 cenl 

Riblappen 55 cent 

Rollade (mager) 50 cent 

Rosbief 60 cent 

Lende of Punt 70 cent 

Biefstuk, Ossenhaas .... 80 cent 3 pond 

f 1.00 

f 1.00 

f 1.00 

f 1.35 

f 1.50 

f 1.40 

f 1.65 

f 1.95 

f 2.25 Deze prijzen a contant afgehaald. f Aanbevelend, H. VA N E L D I K 

■ Dr. Joh. Metzgerstraat 6 - Telefoon 416 dal niettegenstaande de leuze: 
„Wij willen niet, dat er bij 't uit- 
breken van een oorlog geen or- 
ganisatie is, die vast omlijnd weet 
wat in zoo'n geval gedaan moet 
worden." 

Nederlandsche vereeniging 
tot bescherming van dieren. 

Dinsdag 10 Mei j.1., des avonds 
8 uur had in Hotel "Suisse" eene 
ledenveigadering plaats van de 
Afd. Zandvoort van de Nederl : 
Veieeniging tot Bescherming van 
Dieren, onder leiding van den 
Vooizitler, den heer G. C. Korn- 
mann. Na opening door den Voor- 
zitter we'rden de notulen der 
vorige veigadeiina: door den sec- 
relaiïsr den=heer-^Bï-P-.-"0udker-k-»=- 
voorgelezen en door de vergade- 
ring na een paar opmei kingen 
goedgekeuid. Een tweelal inge- 
komen stukken werden aange- 
houden lotdiepunten der agenda, 
waarop de stukken belrekking 
hadden. Vervolgens deed de voor- 
zitter verschillende mededeelin- 
gen over hetgeen zich vanaf de 
vorige ledenvergadering 'tot dezen 
avond had voorgedaan, ten einde t Weigert namaak! 

Vraagt de echle Poeders en Tabletten I 

Echt zijn ze alleen, wanneer op de 

verpakking de naam van den fabrikant 

in nevenstaande 

handteekening 

voorkomt de aanwezigen een juisten kijk 
te geveu op de feiten niet alleen, 
maar tevens op de gionden, die 
aan leiding gegeven hadden tot 
veizending der circulaire. Naar 
aanleiding van deze mededeelin- 
gen wordt door verschillende aan- 
wezigen het woord gevoerd en 
wordt ten slotte door den Heer 
Zwaan het plan geopperd het be- 
siuur met 2 leden uit te breiden. 
Waar dit plan ondersteund wordt, 
zal op de agenda der volgende 
ledenveigadering een voorstel tol 
uilbieiding worden geplaatst. Hel 
vooistel van den heer Ganelfs 
om het bestuur uit te noodden 
af te treden om daarna een nieuw 
bestuur te kunnen kiezen, wordt 
na eenige bespiekingin stemming 
gebiacht en vei wor| en met 3slem- 
men blanco en de i est tegen. Het 
vcoislel van de heeien Kunkeler, 
Van Raalle, SpoelsliaenMeviouw 
Spoelsha, strekkende tot rehabi- 
litatie van den Voorzitter, wordt 
in behandeling genomen onder 
leiding van den heer Oudkerk. 
Na toelichting van één dervoor- 
stelleis en bespiekingen van ver- 
schillende aanwezigen, wordt het 
vooistel in stemming gebiacht en 
aangenomen met 2 stemmen blan- 
co en de rest voor. De lieer Koru- 
mann dankt de vergadering voor 
het in liem gestelde vertrouwen 
en neemt de verdere leiding der ONTVLUCHT 

DE STEENEN STAD 
NAAR ZANDVOORT 

„NOORDERBAD" 

ZEE- en ZONNEBAD 
CAFÉ - DANCING 

^GEÖPEND^ 

vanaf Ie PINKSTERDAG wederom 

THE MAD HATTERS 

Onder leiding van DICK VAN AKE. 
2e PINKSTERDAG 

TWEKA-CONCERT 

2 Orkesten W>~ 50 Musici BADPRIJZEN: Enkelbad f 0.35, 10 baden f 3.- 
Seizoen-Abonnement f 13.50 

FAMILIETENT (4 pers. VRIJ BADEN) Seizoen f 50.— 
E. NOACK 

HOFLEVERANCIER 

HALTESTRAAT 3 
(voor de -fijnere Koffietafel) Qevulde Kalfsborst 

Kalfsgehakï 
Golïeleïle - §>pessée 

VPildpaslei 
Q-evookie össenlong 

Kalfspolladê 
'ppeskopf mei Tong 

Cunchwüvsl 

Hongaavsche Salami 

TheewÜFsl 

Tsuüel üebevwürsl 

hevlin 

Wiener Geberwürsl 

'Braünswijkeü 

Qerookle 'Palingwovsl 

Roaslbeef Qevr. totaalprijs voor eenv. 
degelijk Pension voor m., 
vr., 2 k. (5 en 8 j.) van 1 t/m 
15 Aug. Br. aan Lambregts, 
Linnaeusparkweg 181, A'dam. Ilrë 


vergadering weer over. Enkele 
aanwezigen, die gebruik maken 
van de gelegenheid om vragen te 
stellen bij de rondvraag, worden 
door den voorzitter beantwoord, 
waarop laatste de vergadering te 
ruim half 12 sluit onder dank- 
zegging voor de opkomst. 

Openbare vergadering Com- 
munistische Partij. Dinsdag j.I. 
hield de Communistische Partij, 
sectie Zandvoort, een openbare 
vergadering in „Zomerlust". Aan- 
wezig waren ongeveer 60 per- 
sonen. Spreker was Mr. de Leeuw 
uit Amsterdam, met het onder- 
werp: „de politiek der S.D-A P. 
en die der Communistische Partij". 
Volgens spreker had de politiek 
der S. D. A. P. gefaald en was 
de Communistische Internationale 
zeer in kracht toegenomen. Ver- 
der verleenden de Roode Vogels, 
een spreekkoor uit Haarlem, me- 
dewerking. 

Met een opwekking om de Com- 
mun. Parlij in alle dorpen en 
steden te vesrsterken, besloot 
Mr. de Leeuw zijn rede. 

MIJNHARDT's 

Zenuw-Tabletten 75c t. 
Laxeer-Tabletten ,.60ct. 
Hoofdpijn-Tabletten 60ct. 
Bij Apoth. en Drogisten 

Een Nieuwe Zaak. Door den 
heeren W.J. Oosterveld en Zonen 
wordt morgen Ie Pinkslerdag 
een nieuwe zaak geopend, onder 
den naam Wejo's Lunchroom en 
IJssalon, aan de Brederodestraat, 
hoek Paradijsweg. 

Wij hebben even een kijkje 
genomen, en kunnen met genoe- 
gen conslateeren, dal deze Lunch- 
room en IJssalon een aanwinst 
voor onze plaats genoemd kan 
worden; alles ziet er tot in de 
puntjes verzorgd uit, met veel 
smaak is de IJssalon ingericht, 
en de afdeeling waar de con- 
sumphie-arlikelen vervaardigd 
worden, is in alle opzichten 
hygiënisch. 

Wij twijfelen dan ook niet of 
deze Lunchroom zal voor velen 
op hun wandeling, een aangename 
onderbreeking worden. 

Wij wenschen den ondernemers 
veeJ succes. Concert „Noorderbad". Door 
het muziekgezelschap der-„Twe- 
ka" fabrieken te Geldrop, wordt 
op de 2e Pinksterdag een concert 
gegeven. 

Dit orkest bestaat uit een 50-fal 
musici, welke een zeer goede 
reputatie genieten, en op de 
Holland — België voetbalwedstrijd 
te Amsterdam, met veel succes 
musiceerde. 

Bureau Burgelijken Stand. 
Het bureau van den Burgelijken 
Stand is den 2e Pinksterdag ge- 
opend van 10 — 11 uur v.m. 

Bloempjesdag. Aan de Werk- 
liedenvereeniging „Onderling 
Hulpbeioon" is vergunning ver- 
leend tot het houden van een 
bloempjesdag op 2e Pinkslerdag. 

Speelgoederen en Souvenirs. 

Door den heer P. Plat is een 
winkel geopend in speelgoederen 
en souvenirs, in de Haltestraat 
31. De keurige étalage toont de 
groote verscheidenheid op dit 
gebied, en wat men in deze goed 
gesorteerde etalage niet aantreft 
vind men zeker in de winkel. Een kind als een wolk 

wordt ook Uw baby, als hij zijn slaapje 
maar ongestoord kan genieten. En 
slapen doet het, wanneer U de roode, 
gesmette en stukke plekken van zijn 
litiidje verzacht en geneest door ze in 
te wrijven met Mijnhardt's Kinderzalf 
Doos 25, Tube 40ct. Bij Apoth. en Drog' 

Wij raden onze lezers aan eens 
een kijkje te gaan nemen in deze 
nieuwe zaak. 

Mevrouw ! 

Voor 1ste KWALITEIT 
FRUIT belle men even 

152 op! 
M. K E M P 

KERKSTRAAT 2® 

Wordt direct aan huis bezorgd. 
AUTOBUSDIENST 

ZANDVOORT- BLOEMENDAAL, vanaf 
de Halte der Tram tot aan het 
Ronde Huis (Bloemend, strand). 

Half uur dienst, aanvangende 8.25 v.m. 

vanaf beginpunt Tramplein en eindigende 

12 uur middernacht. ROUTE en HALTES: 

TRAMPLEIN, HALTESTRAAT, ZEESTRAAT 
RICHE, KURHAUS, BERNADETTE (Tennis- 
banen), STILLE STRAND, NOORDERBAD 
BLOEMENDAALSCHE STRAND 
RONDE HUIS (eindpunt). RETOURHALTES : 

NOORDERBAD,' STILLE STRAND, BERNA- 
DETTE (Tennisbanen), KURHAUS, RICHE 
BURüEM. ENGELBERTSSTRAAT (Garage) 
STRANDWEG, TRAMPLEIN (eindpunt). 

TARIEF: 

ENKELE REIS .... f 0.15 

RETOUR „ 0.25 

KINDERKAART . . . „ 0.10 

10 R1TTENKAART . . „ 1.25 

Rinko Garage - Telef. 224 No. 2 

Verkeerslessen van den A.N.W.B. 

9e Les 

Hou als fietser zooveel moge! ijk. rechts ! 

De grondregel van het 
veikecr is : „Hou rechts !" 
Dat weid al in de eer- 
ste les geleerd en de 
menschen hebben dat van 
de mieren afgekeken, die 
in een niierennest, ook 
rechts houden. Blijf dus 
zooveel mogelijk aan den 
rechterkant van den weg. 
Wie een ander wil in- 
halen," moet hem links 
voorbij gaan. 

De langzaamste rijder wordt op een weg natuurlijk het meest 
door anderen ingehaald en een auto, die snel rijdt zal dus meer 
menschen moeten inhalen dan een fietser. Daarom moet een 
fietser, die op den rijweg fietst, zooveel mogelijk rechls houden. 
Op het plaatje geeft een stippelijn het midden van den weg aan 
en nu blijkt het duidelijk, dal de fietsers op de rechlsche leekening 
verkeerd rijden. Ze mogen niet zoo op het midden van den weg 
komen, want nu verspenen zij den weg voor de auio die hen ach- 
terop rijdt.» 

De man met de handkar doet het goed; die blijf! zoo dicht mo- 
gelijk bij hel trottoir aan zijn rechterhand. 

Op het plaatje links rijden de fietsers veilig.rechls van den weg, 
dicht langs het voetpad, zoodat de auto hen goed voorbij kan tijden.- 
En bovendien rijden ze behoorlijk achter elkaar, hetgeen op een 
drukken weg veiliger is dan naasl elkaar. 

Maar al te vaak ziet men op een rijweg een rijlje fietsers naast 
elkaar over de volle breedte van den weg. 'Dat is naluuilijk ver- 
keerd, want de auto's kunnen dan niet ongehinderd vooibij tijden. 
Op een breed fietspad mogen fietsers wel twee naast elkaar tijden, 
als ze ze maar zorgen, dat er voldoende ruimte ovei blijft vooreen 
anderen fietser om te passeeren. Als het fietspad smal is, blijf 
dan steeds achler elkaar rijden. 

xxxxxxxxx9ese§&HX9§s§§ë%a§§§§g§g§i3§ü 
X 

11 

g Hier is het sein om UW RIJWIEL 

j£ eens grondig te laten nazien. 

X Alvorens hiertoe over te gaan vraagt 

X eens prijs en advies hij X D. SCHUT X Stationsstraat 10 - Zandvoort 

nl5nilGlini5nnranlinraiSnlBSiiisBBBiils«i KORTS IJzerhandel 

Haltestraat 11 - Telefoon 335 
Simgm Tuinspaden - Schoffels 

Harken 
Tuinstoelen - Strandstoelen VAN NAMEN'S BLOEMZAOEN 

WEDEROM VERKRIJGBAAR 

C. G. A. CASSEE 

HALTESTRAAT 1 naast het Raadhuis - Telef. 200 

matten 

groninger bazar 

groote krocht 30 - telef. 265 KOOPT UW SPEELGOED 
en SOUVENIRS BIJ PLAT - Haltestraat 31 Ruime sorteering! 
LAGB PRIJZEN! Voor Uw VLEESCH- en FRUIT- 

SCHAALTJES, ZAKKEN en 

SERVETTEN naar de •zl/.l • 
Swaltiëstraat 4 Fotografie Fotohandel 

S. BOHEMEN 

KERKSTRAAT 3 

ONTWIKKELEN en AFDRUKKEN 
van PLATEN en FILMS 

Geheel metaal Rolfilm-Toestel 
6 x 9 f 5.00 N. C. TEN BROEKE 

ARCHITECT 

ZANDVOORT IJ M U I D E N 

Dr. Smitstraat 1 Wijk aan Zeëerweg 154 

Telef. 468 

Belast zich met het maken van PLANNEN en 
BESTEKKEN voor alle voorkomende Bouwwerken. teZ t: BSÏÏ&,} --'-"ou. TENNISSGHOENEN met crêpe-zooJ | fjr 
vanaf ..... I • / «J Fantasie Damesschoentjes prima Ieder en af- A CA 
werking vanaf . . ^L'V*'-' ALPH. SPRENGERS 

Groote Krocht - ® Tel. © E. KONING 

Swaluëstr. ÏO Pakveldstr. 23 

HUIS-, LETTERSCHÏLDER 
en GLAZENMAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS ==ss ENDETAIL Vleeschhouwerij 

Mevrouw, 

Als U iets fijns wil eten doe 
dan Uw bestelling bij 

A. A. S E R N É 

Haltestraat 47 = Telef. 12Ö 

Appartementen 

voor de verhuur, kunnen met een luttel bedrag- 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluistering leiden tot 
extra inkomsten. 

Voor verdere inlichtingen brieven onder 
lett. O. 896 bureau van dit blad. ■\\ n Veiling Zandvoort. I JOHAN KOK 

29 GROOTE KROCHT 29 Sigaren van 4 tnt 15 ds. p. stuk 
Sigaretten '„10 „f 1.30 p. doosje 

TABAK: LIEFTINK, VAN 
NELLE, D.E., van ROSSUM, 
DOBBELMAN, OLDENKOT 
en ROODE STER. . 

Depot: Hoogend's WIJNHANDEL 
K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 

TENTLINNEN 

(concurreerend) 

ZEEGRAS, VAREN 
ALPENGRAS 

Piet Heinstr. 12 Haltestr.55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draaiwerk 
per literblik 
40-55-70-90 cl. HOLL R00MB0TER 

onderRijkscontröle 

60 et. per pond. SARDINES 

11-15-20-25-30 

40-60 cent 

per blik. Chocolade 
Hagelslag 

25 cl. per pond. De Groole Holl. 
Zwitsersclie Reenen 

10 sluks 38 cl. per literblik 
42 et. EdammerKaas40 + 

ongeveer 4 pd. 
f 1.00 ZALM 

25 37^-45-60 

85 cl. 

per blik. Pracht Bonbons 

per 2 ons 
25 cent. Korffs Reepen 

10 sluks 

25 cent. HolLSpercieboonen 

per literblik 
35 cent. Holl. SPINAZIE 
en ANDIJVIE 
per literblik 

30 cl. Gouda Kaas 

vanaf 30 cent 
per pond. ONTBIJTKOEK 

wegende 7 ons 
25 cent. ALLERHANDE 

per pond 
25 cl. Pruimedanten 

20-25 cent 
per pond. Leidsche Kaas 

vanaf 25 cent 
per pond. LIMONADE 

(alle smaken) 
55 cl. p. flesch. THEE SPRITS 

iels fijns, per 
'/ 2 pond 25 cl. PINDAKAAS 

(Hilversum) 
40 c(. per pot, Holl. Appelmoes 

per literblik 
33 cent. Lunchkaasjes 

(volvel) 
45 cl. per stuk Roode en Witte 

BESSENWIJN 

50 et. p. flesch. Jongetjes 
Biscuits 

p. pond 25 cl. JAMS (alle smaken] 

27 cl. per pot. 
Voor de pot 
2 cent terug. J. G. NIJHUIS, Groote Krocht 32, Tel. 370 

Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging Wilt U met 
Pinksteren genieten?? 

Schaft U dan aan een 

Burgers E.N.R. 

Rijwiel, vanaf f 60.50 

met rem, naaf, pomp, tasch. Ook 
op termijnbetaling, f 1.50 per week 

H. BOS - Gr. Krocht 27 

27 GROOTE KROCHT 27 
Reparatie-Inrichting 

IIIIIIIIIBBIIBIilllllllllllllilllHIIIIIllilllilllllllllllllllllllllllll 

SCHOONMAAK! 

DAMES, weet U dat er weer een 
groote keuze TIP-TOP en andere 
verven voorradig zijn om Uw huis 
gezellig te maken, ook moderne 
tinten KASTPAPIER enz. 

Drogisterij Oranjestraat 7 

Telefoon 247 9SSBBSSSSBSÊÊSËÊBBBÊÊÜ 

Een goei verzorgd 
Pinkstermenu vindt men in Hotel „Zomerlusf ' 

Kosterstraat bij de Kerkstraat 

TELEFOON 99 GEOPEND: 

KERKPLEIN 8b 

Dames- en Heeren Kleermakerij 

voorheen BREDERODESTRAAT 28 

Tevens Reparatie* en Oppersinrichting 

Aanbevelend, 

J. A. F. ZO RN 
Luxe Brood- en Banketbakkerij 

Prinsenhofstraat 3 
Tel. 453 Tel. 453 Koopt en bestelt Uw GEBAKJES, TAARTEN, 

CROQUETTEN en PASTEITJES voor de 

Pinksterdagen bij ons. 

20 verschillende soorten Koekjes, 
gesorteerd, a 30 cent p. half pnd. 

Beleefd aanbevelend, 

JAC. KEUNING ( Hedenmiddag OPENING ! 

i Daar wij een zaak OPENEN in 

| LUXE ARTIKELEN. 

I zooals: Brusselsch KA NT WERK, 

| KLEEDJES, KIMONO'S, DAMES- 

| , JURKEN enz., noodigen wij U tot 

1 een bezoek uit. 

ff Beleefd aanbevelend, 

| C. H. TEN BROEKE 

1 Zeestraat 53 NU OF NOOIT 

naar het van ouds bekende adres van 
J. SCHAAP v.h. C. Schaap, Swaluëstr. 9 

Wij noteeren voor onx,& artikelen de volgende ongekende lage prijzen : 

Iets voor Strandexploitaoten ! Porseleinen Eetservies, 24 stuks 
Engelsche Theepotten (groot) . 
Porseleinen Koffiepotten . 
Gekleurde losse Koppen 
Nesten Schalen (6-deelig) . 
Borden diep en plat .... 
Compleet Theeservies 

Soepterrines 

Dekschalen 

Sauskommen . . • . 
Gekleurde Koekdoozen . 

Waschketels 

Zinken Emmers 

Emaille Emmers 

Keukenspiegels, groote maat 

Closetpapier 4 rol 

Losse Kommen en Kannen 
Gekleurde Fluitketels (emaille) Zinkenteilen, 20 c.M f 

Broodplanken „ 

Messenbakken „ 

Slaapkamermatten vanaf „ 

Cocosmatjes „ 

Bezems „ 

Ragebollen met steel „ 

Borstels (platte) 

Waschboenders , 

Waschborden , 

Trappen, per tree „ 

Cocosstoffers (korte) „ 

„ " (lange) 

Linnen Dweilen 

Molton „ 60 x 60 ... „ 

Wafeldoekjes 

Stofdoekjes 

Electrische Lampen 1.20 
0.38 
0.39 
1.05 
0.45 
0.40 
0.70 
0.08 
0.09 
0,95 
0.45 
0.33 
0.49 
0.18 
0.25 
0.12 
0.15 
0.52 Wij kunnen U een BUITEN- 
GEWONE LAGE OFFERTE 
aanbieden voor 

LIGSTOELEN 

Vraagt eens prijs, alvorens ze 
elders, te bestellen hi] 

J. SCHAAP 

v.h. C. SCHAAF» 

Swaluëstraat 9 Als Reclame geven wij gedurende eenige weken onze groote vellen ZEEMLEER voor den spotprijs van f 1.90 ! 
Lunchroom „CARELS" LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezorging aan huis - L. J. RINKEL v.h. H. J* CARELS - Tel. 22 


.«V' No. 2 Zaterdag 21 Mei 1932 32ste Jaargang No. SO ZANDVOORTSCH 

Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemeente 
MET OFFIC1EELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSGHE OOUEANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

Gedurende het geheele jaar ƒ 3.50 

„ „ Badseizoen . . . i , 2. — 

„ „ Winterseizoen , 2. — 

Afzonderlijke nummers , 0.10 Directeur-Redacteur : G. VAN DER MIJE 
Trekt Unietaen watyedersec/il, 
Maer doet, dat blllyk is en techt. Dit blad is veiïci ijgbaar bij: A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W.J. LORENZ, 
Boekhandel, Hallestiaat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burg. 
Engel bertsstraat 1 1 ; S. VERLOOP, Kantooi boekhandel, Haltestraat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Groote Krocht 34. Advertentiën van 1-6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau : Brugstraat 1 Telef. 27 I Stoomwasscherij „ HOLLi 

HET ADRES VOOR DE BETEREWASC 
J. H G. WEEHINK - TELEFOON 287 
Vitaminen ! ! 

Deze bestanddeelen, die voor 
de gezondheid onmisbaar zijn, 
vindt men in lste k wal i t ei t 

Groenten en Fruit 

Voor deze soorten moet men 
zijn bij 

E. BOS 

28 HALTESTRAAT 28 
TELEF. 112 

Alles wordt aan huis bezorgd. QFF1C1EELE KENNISGEVINGEN 

Winkelsluiting. 

Burgemeester en Wethouders van 
Zandvoort, doen te weten, dat 
door den raad dier gemeente in 
zijne vergadering van 28 April 
1932, is vastgesteld, de volgende 
veroidening: 

Verordening krachtens de 
artikelen 6 en 9 der Winkel- 
sluitingswet, Staatsblad 1930, 
No. 460. 

Artikel 1. 
Met afwijking van de bepa 
Hogen der Winkelsluitingswet, 
Staatsblad 1930, No. 460, geldt 
het bepaalde in de artikelen 2, 
3 en 4 dezer verordening. 

Artikel 2. 
Het is gedurende het tijdvak 
van 15 Mei tot en met 15 Sep- 
tember van elk jaar geoorloofd : 

a. een winkel in den zin van die 
wet voor hel publiek geopend 
te hebben : 

b. te venten, ie veikotpen of ie 
koop aan te bieden op of aan 
voor het openbaar verkeer 
openslaande land- en water- 
wegen : 

I. op Zaterdag lusschen 10 en 
1 1 uur des uamidda- s. 

II. op de overige werkdagen 
tusschen 8 uur en 10 uur des 
namiddags. 

Artikel 3. 
Het is gedurende de Zondagen, 
vallende in hel lijdvak van 15 
Mei tot en met 15 September 

van elk jaar geoorloofd : 
A. van 9 uur des vooi middags 
tot 10 uur 'des namiddags: 1 „Gazelle" Rijwiel | 

jj? ERVARING S 

g BOVENAL jjg 

jn Gij behoeft het in geen boek te lezen, n> 

gg De ervaring leert het wel zoo goed, jg 

SDat, zal Uw fiets de beste wezen, «g 

Qij een „Gazelle" nemen moet. gg 

| C. VAN DE GEER 1 

J^[ Groote Krocht 20 - Zandvoort ^ 

TENNISBANEN 

75 cent per uur. 
ORANJESTRAAT 2 - TELEF. 224 a. de winkels in den zin van 
die wet, waar uitsluitend of 
iu hoofdzaak de volgende 
arlikelen worden vei kocht, 
voor het publiek geopend 
te hebben, uitsluitend voor 
den veikoop van die ar- 
tikelen ; 

die artikelen Ie veulen, te 
verkoopen of Ie koop aan 
te bieden, op of aan voor 
het openbaar verkeer open- 
slaande land- en waler- 
wegen : 

a. kunslvoot werpen, anti- 
quiteiten, souvenirs ; 

b. fofoarfikelen.prenlbiief- 
kaarten ; 

brood, koek, banket, 
suikerweik en choco- 
lade ; 
f ruil; c. d. 
C/D CM H 

Z 
lü 
O 

m 

CM 

tu 

< 

55 
< 

> ju 
"ö> 

SN 

CS 
CS 

u 
*** 

C/3 ca £ e. kleine consumpliearti- 
kelen, zooals belegde 
broodjes, cioquellen, 
slaa'jes, gerookte en ge- 
bakken vischwaren, e. d ; 

f. melk en andeie alcohol- 
vrije dranken ; 

g. sigaren; 
h. badarlikelen ; 
i. speelgoed. 
B. winkels, die uilsluilend of in 
hoofdzaak worden aangemerkt || STALT Uw wagen || 

Mj in een Garage waar vakkundig |j| 
Ui personeel U ten dienste staat. ||| 

„RINKO" Garage = Telef. 224 Hl Stalling voor ruim 100 Auto's KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZA1VÖVOORX 
Groote Krocht 37 - Telefoon 355 Hiermede berichten wij onze geachte clientèle, dat 
wij onze zaak in 

Groenten en Fruit 

hebben verplaatst van STATIONSSTRAAT 16 naar het 

Jan Snijerplein 9 

Onze groote sorteering CONSERVEN zal U, bij het 
inkoopen, van groot gemak zijn. 

Wij noodigen U uit eens een kijkje in onze nieuwe 
zaak te komen nemen. 

Aanbevelend, * 

C. VAN ROON 
Uitgebreide sorteering STRANOLECTOUR 

Steeds de nieuwste werken 
I_6fifihi lui inf'hfiËfck 

■■■■ ^UP ^& 'jftifl^ S^mf ■ mMv SB H ^•Jp' Ssb ü §8 'SarfP' ^aP eb 1» 

N.V. Richter's Boekhandel 

Zeestraat la bij Boulevard hl r Fotohandel A. J. FEU, Stra 
tegenover „BODEGA WïUSTERT" 

FILftlS - PLATEN - CAMERA'S 
Ontwikkelen en Afdrukken Veiling Zandvoort. ZANDVOORTSCHE 

Consumptie=IJsfabriek 

FIRMA KERKMAIV 
STANDPLAATS TRAMPLEIN 

Levering aan Hol els, Pensions en 
Particulieren. 

Wordt aan Huis bezorgd. 
LUXE Auto-Verhuur-Inrichting 

„RINKO" - Telefoon 224 
Dorpsritten f 0.60 ■H als slijteiijen en bierbottela- 
rijen vnor lief publiek geopend 
fe hebben uitsluitend voor den 
verkoop van de dranken, 
welke in dergelijke winkels 
plegen te worden verkocht of 
afgeleverd, van 9 uur des 
voormiddags tot 8 uur des 
namiddags. 
C. winkels, waar uitsluitend of 
in hoofdzaak vleesch- en 
vleeschwaren worden ver- 
kocht, uitsluitend voor den 
verkoop van die waren ge- 
opend te hebben gedurende 
ten hoogste vier achtereen- 
volgende uren, liggende tus- 
schen 9 uur des voormiddags 
en Guur des namiddags, onder 
voorwaarde, dai van de uren, 
gedurende welke de winkel 
op Zondag voor het publiek 
is geopend, te allen tijde dui- 
delijk is kennisgegeven op een 
geschrift of drukwerk, daf aan 
de toegangsdeur tot den win- 
kel is bevestigd, zoodanig, dat 
daar van van buiten af ge- 
makkelijk kan woiden kennis 
genomen. 

Artikel 4. 
Het is vei boden open of be- 
sloten ruimten, waar gewerkt 
pleegt te worlen in eene barbieis- 
of kappersonderneniing, voor Int 
publiek geopend te hebben : 

des Dinsdags na desnamiddags 
1 uur, met uilzondering van : 

A. de Dinsdagen in het tijdvak 
van 15 Mei tol en met 15 Sep- 
tember van elk jaar ; 

B. de Dinsdagen, welke vallen 
in een week, waaiin een of 
meer ei kende Christelijke 
feestdagen vooi komen; 

C. den Dinsdag, onmiddellijk 
voorafgaande aan Woensdag 
1 November, echter alleen 
voor die» winkels, ten aanzien 
waarvan op 1 November de 
regeling wordt toegepast, welke voor den Zondag is 
; vastgesteld ; in welk geval 
op dien Dinsdag gemelde 
• winkels tot 11 uur des na- 
middags voor het publiek ge- 
opend mogen zijn, doch na 
10 uur, des namiddags uil- 
sluitend voor het verrichten 
van kappers- en baibiersweik- 
zaamheden. 

Artikel 5. 
Deze verordening treedt in 
werking op den dag harer af- 
kondiging. 

Zijnde deze verordening bij 
Koninklijk besluit van 13 
Mei 1932, No 31, goed- 
gekeurd. 

Eu is hiervan afkondiging 
geschied, waar het behoort, 
den 20en Mei 1932. 
Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

BEKErVDiWAKIlVG 

Burgemees'er. en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort roepen 
gegadigden op voor de betrek- 
king van conciërge van het ge- 
bouw der voormalige bewaar- 
school. Inlichtingen zijn te ver- 
kiijgen bij den Dienst van Pu- 
blieke Weiken, gebouw Qroote 
Krocht 10 alhier Schriftelijk aan- 
melding vóór ljuni 1932bijden 
Burgemeester. 

Zandvooil, 19 Mei 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 


. "ft* ' ».> 
Nederlandsche Maatschappij, opgericht 1887 En daarom koop ik nu mijn vleesch 
in Dr. Joh. Metzgerstraat 6 

Reclame! 3 pond magere Osseïappen f 1.20 H VARKENSVLEESCH (Jong en Blank) Per Pond 

Karbonade (Schouder) f 0.25 3 

(Rib) f 35 3 

(Haas)- f 0.35 3 

Fricaiideau f 0.45 3 

Lappen (Mager) ... f 35 3 

Rollade f 0.40 3 

Reuzel f 0.20 3 pond 
pond 
pond 
pond 
pond 
pond f 0.75 f 1.00 

f 1.00 

f 1.25 

f 1.00 

f 1.00 pond f 0.50 VET KALFSVLEESCH (Blank) Karbonade . . 
Lappen .... 

Borst 

Poulet en Gehakt 
Oesters .... 
Biefstuk .... 
Fricandeau . . . per pond f 0.65 

„ „ f 0.70 

„ f 0.70 

„ „ f 0.65 

„ ,. f 1.- 

„ „ f 1 - 

.. .. f 0.90 GROQTE RECLAME 
MAGER SPEK . 3 pond PEKELSPEK (mager) 
3 pond ROOKSPEK (mager) . 

5 pond HAMSCHIJF . . . . 

6 pond BLADREUZEL (dik) . 
DIK NIERVET per pond . . Ie kwaliteit RUNDVLEESCH 

1 pond 

Rol (doorregen) 40 cent 

Lappen (doorregen) .... 35' cent 

Gehakt -40 cent 

Lappen (mager) 50 cenl 

Riblappen 55 cent 

Rollade (mager) 50 cent 

Rosbief 60 cent 

Lende of Punt '. 70 cent 

Biefstuk, Ossenhaas . . .80 cent 50 


cent 


50 


cenl 


80 


cent 


100 


cent 


35 


cent 


i 

3 pond 


f 


1.00 


f 


1 00 


f 


1.00 


f 


1.35 


f 


1.50 


f 


1.40 


f 


1.65 


f 


1.95 


f 


2.25 HEERLIJKE GELDERSCHE ROOKWORST 
met lood, reclameprijs 35 et. per pond. 

Deze prijzen a contant afgehaald. 

Aanbevelend, H. VAN E LD IK 

Dr. Joh. Metzgerstraat 6 - Telefoon 416 m ORArMKWET 

Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort bren- 
gen Ier openbare kennis, dat op 
19 Mei 1932 bij hen is ii geko- 
men een verzoekschrift van 
Hendrikus Alfonsus van Deursen, 
van beroep wijnhandclaar, wonen- 
de te Zandvooit. om eenslijlvei- 
gunning uitsluitend in de volgen- 
de localiteit : beneden voorlocr.- 
liteit groot 13 M2. van het per- 
ceel, plaatselijk gemeikt Spooi- 
straat no. 15zwarl te Zandvooit. 

Binnen twee weken na de 
dagtetkéning van deze bekend 
making kan ieder tegen hel vei- 
leenen van deze vergunning 
schiiflelijk bezwaren bij Burge- 
meesterenWethouders ini reugen. 

Zandvoort,' 20 Mei 1932. 

Burgemeester en Wethouders 

voornoemd, 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. j PLAATSELIJK NIEUWS : 

■ • 

Postdienst Buslichting. Ingaan- 
de Maandag 23 dezer wordt de 
halste lichting der builenbussen 
20.30 en hoofdbus 21 25. 

Dierenbescherming. De in Hotel 
„Suise" gehouden vergadeiing 
van de afd. Zandvoort van Die- 
renbtscherming behandelde het 
resultaat van de commissie van 
ondeizoek naar aanleiding van 
grieven en klachten over de lei- 
ding ingesteld. Op voorstel van 
den heer Zwaan komt op de vol- 
gende agenda een voorstel tot 
uitbreiding van hel bestuur mét 
twee leden. Het voorstel van den 
he'èr Garrefs om het bestuur uit 
te noodigen af te treden om 
daarna een nieuw besluur te 
kunnen kiezen, wordt met alge- 
meene stemmen (diie blanco) 
vei woipen. 

Het vooistel van de heeren 
Kui.kelcr. J v. Raalle en de heer STADSSCHOUWBURG 

HAARLEM Zaterdag 2'1 Mei, 8 uur 
AFSCHEIDS-AVOND van 

NEL STANTS 

in 

„De Gardeluifenant" en mevr. Spoelstia, onder leiding 
van den secietaris, den heei Oud- 
kerk, breedvocri» bespioken tot 
rehabilitatie van den vooizilter, 
den heer G. Kornemann, wordt 
met algemeene stemmen aange- 
nomen (twee blanco) waainade 
heer Koinemann onder dankzeg- 
ging voor het in hem gestelde 
vertrouwen de leiding der verga- 
weer op zich neemt. Bloenipjesdag.De bloempjesdag 
ten bate van heil. b. c.-fonds van 
Ondeiling Hulpbetoon 'op den 
2en Pinksleidag gehouden, bracht 
f358 op. 

Het behaalde succes van O.H. 
betoon"s M. nnenkoor. Zondag 
j.l. was een goede dag voor O. H. 
betooirs Mannenkoor Op een in- 
ternalionaal concours gehouden te 
Verkeerslessen van den A.N. W.B. 

lOe Les 

Verkeer van rechts gaat,voor ! 

-In -de - achtste les heb""- 
ben wc al geleerd, dat 
het verkeer van rechts 
den voorrang heeft. 

Die regel is gemaakt, 
omdat op een kruispunt 
voertuigen of fietsen, die 
van verschillende kanten 
komen, niet tegelijk kun- 
nen passeeren. 

De wielrijder op het 
linker plaatje doet het 
dus goed; hij laat de groenlekar, die van rechts komt, passeeren 
en hij is daarvoor van zijn fiets gestapt. Dat kan niemand anders 
zijn dan slimme Jantje en het meisje, dat op het trottoir slaat te 
wachten tot ze veilig kan oversteken, is natuurlijk weer zijn ver- 
slandige zujse Eulalia 

Op het rechter plaatje doet Piet op zijn fiets het .verkeerd en hij 
komt leelijk in gevaar. Zijn voorwiel heeft al een trap van hel paard 
beet en hel is zijn eigen schuld als hij een ongeluk krijgt, want hij 
had den ander moeten laten voorgaan. 

Soms zijn de straten of wegen bij een kruispunt of hoek zoo smal, 
dat het moeilijk is bijiijds te zien, of ervan den anderen kant ook 
iels aankomt. Daarom zal een vnorzichlige en verstandige" fietser, 
chauffeur of voerman in zoo'n geval zijn vaart minderen en het 
kruispunt langzaam naderen, zoodat hij dadelijk stoppen kan als 
dat noodig is. 

Sommige menschen laten het verkeer van rechts wel voorgaan, 
maar blijven op hun fiets zitten, hoewel ze bijna stilslaan. Dat kan 
gevaar opleveren, want met het voorwiel moeten dan allerlei be- 
wegingen worden "gemaakt om het evenwicht te bewaren en daar- 
door worden dan weer andereu gehinderd. Acrobatiek op de fiets 
is altijd gevaarlijk. Menschen met lange beeuen kunnen- met één 
voel op den grond stilstaan en toch op het zadel blijven zittenen 
kunnen dan dadelijk weer doorrijden als de verkeeisagenl het teeken 
geeft, maar wie niet zulke lange beeuen heeft, doet beter af te stap- 
pen. Je zit er gauw genoeg weer op xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

x X 

Zoekt U een Rijwiel 

GOED en STERK ? ? X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X Dan is „SIMPLEX" 

het aangewezen merk ! ! ! 

Betalingen desgewenscht in overleg. 

D. SCHUT 

Stationsstraat 10 - Zandvoort X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1*Nr». 3» Amslerdam mocht hei in de tier- 
de afdeeling een lsten prijs be 
halen. Mei algemeeue stemmen 
werd deze toegekend. Een woord 
van hulde aan den directeur den 
heer Jacq. Hamel en het wakkere 
koor is hier zeker op zijn plaats,' 
Viijdagavond had de huldiging 
plaats, aan den directeur.waarop 
wij in ons volgende nummer te- 
rugkomen. 

SpPOfitetl komen vroeg in 
het voorjaar, koop tijdig een pot 
Sprutol. Bij alle Drogisten. 

Groentehandel van Roon. Deze 

zaak heeft reeds een goeden klank 
op Zandvoort en heeft zich nu 
gevestigd op het Jan Snijersplein. 
De keurige etalage en de inrich- 
ting der zaak. waaraan ook een 
afdeeling conserven verb.onden is, 
zal, naar wij verwachten, de om- 
zet ten goede komen. Collecten en Bloempjesdagen. 

Besloten is de volgende collecten 
en bloempjesdagen toe te slaan.' 

Comité „Vrouwenhulp" Zon- 
dag 6 Juni 1932. 

St. Elizabelh Vereeniging Zon- 
dag 3 Juli 1932. 

Ned. Israëlitische Gemeente, 
Zondag 7 Augustus 1932.. 

Fonds gewapende dienst op 
een nader vast te stellen datum 
mits niet in Juli en Augustus. 

Eveneens is onder die voor- 
waarde vergunning verleend aan : 
„Blindteluiis" te Wolfhezen en 
„Jeruel" te Leiden. 

In verband met de moeilijke 
tijdsomstandigheden, waarin toch 
al zooveel offers van de burgerij 
worden geviaagd, is beslolen hel 
aanlal bloempjesdagen te beper- 
ken, zoodal. op verschillende 
aanvragen afwijzend is beschikt. 

Wegens plaatsgebrek moeien 
eenige berichten en ingekomen 
stukken tot een volgerd nummer 
blijven lij/gen. NOOR 5) 

ZEE- en Z O 
EBA Dagelijks D 

tot 24 uur, 
REMBRANDT-Theater 

19 Kerkstraat ZANDVOORT Kerkstraat 19 

Dir. JOS. D'OLIVEIRA 

OPENT Zaterdag 21 Mei 

met een grootsch 

FEESTPROGRAMMA 

< Student sein, wenn die 
Veilchen Milieu 

(ZEG J A . . . .) 

met den beroemden Duitschen Tenor FRANZ 

BAUMANN en de lieftallige, bekende filmster 

ANITA DORRIS in de hoofdrollen. 

Deze film laat U de luchtige en vroolijke sfeer 
van het Duitsche Studentenleven zien. 

2. Het sterk dramatisch en sensationeel filmwerk 

NA DEN AMST 

Hoofdrollen : Mary Philbin en Edmund Burns 

Verder prima verzorgd BIJ-PROGRAMMA 

Toegang boven 14 jaar. 

Prijzen der plaatsen : 40, 60 en 80 et., pi. bel. 
Aanvang 8 uur. 

Onze Rotor Sound Movietone geluidsfilm-instal- 
latie is aangekocht op de tentoonstelling 
„Klank en Beeld" te Amsterdam. JE ADRES ■ 
l 
I 
I 
I 

i •IMeül«Hlbi*iM»iill«BH«H 
voor 

FRUIT-, IJS- en 
Vleeschschaaltjes 

Servetten, Kaizers 

Taartranden 

en Cartons 

is de ! Eerste Zandvoortsche 

j fm Papierhandel wm 

• Swaluëstraat 4 
•«•■■•»•■■•« LUXE PAPIERWOL 1 I 

« 

I 
I 
I 
I 

i 
I 
I 
I 

■ 
■ 

! 
i 

• 

! 
i MOORKOPPEN 

met Slagroom gevuld 
a 10 cent pet* stuk* 

J. E. STEENKEN 

GROOTE KROCHT 36 - TEL. 395 Voor 1ste kwaliteit 

goedkoope en versche 

Groenten, Fruit en Aardappelen toch naar 
J. H, TER WOLBEEK 

SWALUËSTRAAT 2 hoek KL Krocht 
Telef. 449 Telef. 449 

Thuisbezorging zonder prijsverhooging. chinamatt groninger bazar 

groote krocht 30 - teleï. 263 Appartementen 

voor de verhuur, kunnen met een luttel bedrag 
opgeluisterd worden tot een zekere voornaam- 
heid. Ook kan deze opluistering leiden tot 
extra inkomsten. 

Voor verdere inlichtingen brieven onder 
lett. G. 896 bureau van dit blad. Zwerftochten door de Natuur, Hel is toch jammer, dat onze omgeving zoo weinig 
villaluinen bezit met sehitterende bloemenpracht Maar 
we hebben nu eenmaal in de badplaatsen aan onze 
kust een geweldige tegenstander, n.l. de zee. 

De zee heeft zeer zeker haar aantrekkingskracht 
voor den bezoeker der badplaatsen, maar eveneens 
heeft ze veel op haar geweten. Wat toch is het geval. 
Het zeewaler bevat zeer vele sloffen. De groote 
rivieren storlen jaar in jaar uit geweldige hoeveel- 
heden dezer stoffen in zee, zoodat we zelfs zilver en 
goud in het zeewater aantreffen. Maar het zeewaler 
bevat loch hoofdzakelijk chloornatrium (d. i. gewoon 
keukenzout) en wel 3 %■ Wij zullen ons nu alleen 
maar bezig houden met het zoutgehalte. 

Hel is ons allen wel bekend, dal, zoodra we een 
poosje langs hel strand hebben gewandeld, de lippen 
een zouten smaak krijgen. Dat kan niemand andeis 
dan de zee op zijn geweien hebben. Immers, het zee- 
water verdampt, de zeewind neemt die zoute dampen 
mee, en op onze lippen vormt zich een dun laagje 
zout. Maar niet alleen op onze lippen, doch op alle 
voorwerpen waar de zeewind langs slrijkl. Zoo kom! 
het, en hier zijn we, waar we wezen moeien, dal ook 
de planten een beuit krijgen. De planten en bloemen 
worden dus regelmatig bedekl met een laagje chloor- 
natrium, hetgeen voor de meeste planten doodelijk is. 
■ Ik zeg juist, voor de meeste planten, want toch zijn 
er ook hier weer een groep, die dat mootddadig 
werk kunnen weerslaan, dat zijn n.l. de liefhebbers 
van zoul, de speciale Zoulminnende planten of met 
een vreemd woord, de llalophylen. Dit is dan ook 
de oorzaak, dal wij aan onze kusl planten aantreffen, 
die we b.v.. op de Veluwe tevergeefs zouden zoeken. 
Enkele bekende planten uit deze groep Halophylen 
zijn b.v. Bieslarwegras, Blauwe Zeedislel, Zeepostelein, 
Zandhaver, Zeerakel (met die. aardige lila bloempjes). 

Maar niet alleen de zee met hare zouthoudende 
winden heeft invloed op den plantengroei. Eveneens 
speelt ook een rol in het plantenleven aan onze kust het groole verschil van dag- en nachttemperatuur. 
Bovendien hebben de duinplanlen rekening te houden 
met droogte, zoowel bodem als sterke winden, en zoo 
komen we vanzelf tol een groep die ook hier weer- 
stand biedt, n.l. de droogleminnende planten of 
Xerophylen. (Denkt aan Helm, Muurpeper). 

De kuststreek is op deze wijze dus niet de aange- 
wezen plek voor mooie tuinen en voor den natuur- 
vriend om als plantenliefhebber een onuitputtelijke 
bron van nieuwtjes te vinden. Toch staat voor velen 
en vooral voor den beginner een aardig terrein open, 
om zijn natuurkennis uit Ie breiden. 

Gaan we evenwel het binneuduin in, dan is er weer 
ruimschoots genoeg waar te nemen. Laat den enkelen 
tnooien dag tut maar niet nutteloos voorbij gaan. Een 
korle wandeling het duin in en oor en oog worden 
direct getroffen. De Leeuwerik zingt nu het hoogste 
lied. Dat gezang is niet van de lucht. De Meezen 
weten niet van ophouden. Let maar eens op dal 
Meesje, dat alle dagen op een der daken van de 
Krocht zit. Deze heeft zijn nest onder één der daken. 
Dat heerschap is zeker een grool sporlsman en vooral 
voetballiefhebber, wani regelmatig hoort ge hem vreug- 
devol uilroepen : „Hij zit - Hij zit - Hij zit". Nog 
enkele dagen en hij zal zijn lijd moeten gebruiken 
voor zijn nest met .kinderen. 

Maar we zouden onze duinwandeling vervolgen. 
Ziet ge dan niet overal die mooie roode plekjes? Hel 
slaat nu overal vol van deze kleine fijne planijes, n.l. 
de Saxifraga (Steenbreek of Kandelaarlje). Die Kande- 
laarljes kunt ge diiect hei kennen, daar ze geheel lood 
gekleurd zijn, alleen de kleine bloempjes zijn wit met 
5 kroonblaadjes. Brengt zoo'n groepje naai Uwen luiu, 
maak een gedeelte 'van Uw tuin tot naluurpaik enge 
hebt nog langen tijd genoegen van deze gratis 
beplanting. 

Qe behoeft niet ver het duin in te wandelen om Uw 
bloemenkennis Ie verrijken. Viola tricolor (Driekleurig 
viooltje) bloeit nu overal, vele plekjes zijn geheel 
paars gekleurd. Op andeie plaatsen ontmoet ge witte 
vlekjes van de kelkjès der Akkerhoornbloemen. Doch 
eensklaps zal Uw zoekend oo< een geheimzinnige 
plant vinden, n.l. een gele tot roodbruine kaars, on- geveer 20 c.M. hoog. De sleel is met schubben bezet 
en aan den top een tros bloempjes. Aan deze Brem- 
raap, zoo heet de plant, moet ge eens meer aandacht 
besteden. Tevergeefs zoekl ge naar groene blaadjes, 
aangezien de Bremraap deze niet bezit. Maar een 
plant kan zonder groene bladen niet leven, want dit 
bladgropii is toch noodzakelijk om de voedingsstoffen 
uil den bodem te verwelken, (o.a. kalium, calcium, 
magnesium) tot verderen opbouw der plant. De plant 
heeft van deze stoffen dus beslanddeelen van haar 
eigen lichaam gemaakt, zij heeft ze dus aan zich 
gelijk gemaakt. We noemen dit „geassimileeid". 
(Assimilatie = aan zich gelijk maken). 

De assimilatie, die door de groene plantendeelen 
geschiedt, zou dus bij de Bremraap niet kunnen plaals 
virden. En inderdaad, dat werkje laat ze aan anderen 
over. Let maar eens op. In de nabijheid zult ge wel 
een gele bloem zien, ongeveer het uiterlijk van een 
Paardebloem, d. i. het Bilterktuid. Graaft nu eens 
voorzichtig het zand weg onder de Bremraap, dan 
zult ge bruine wormvoimige vei lakkingen aantreffen 
en ook dunne langere draden. Volgt nu eens zoo'n 
draad, wal blijkt dan, dat deze vergroeid is met een 
dunnen wortel, die, als ge verder giaafl, dikker woidt 
en ten slotte de wortel blijkt (e zijn van het Billei- 
kiuid. Ziezoo, nu hebt ge zelf het raadsel opgelost. 
Deze Biemraap trekt de stoffen uit het Bitterkruid tot 
zich, die ze uitstekend gebiuiken kan tot vorming van 
bloemen en zaden. Het is dus een echte woekerplant. 
Bovendien is de Bremraap geheimzinnig, daar de 
eene sooil speciaal het Biileikiuid en een andeie 
soort speciaal het Walsdoo moet hebben om zich te 
voeden. 

Zoo ziet ge, dat ge na zoo'n duinwandelingelje 
met veel ervaring naar huis kunt gaan, als ge maar, 
zooals ik meet malen aangaf, vooral Uw oogen goed 
den, kost geeft. 

A. TEUNE. 

N.B. In mijn vorig stukje heb ik een fout over he 
hoofd gezien, n.l. Hel Waterhoentje is nie 1 
kenbaar aan rooden snavel, maar aan duide 
lijke roode voorhoofdsplaat. i ) Veiling Zandvoort. JOHAN KOK 

29 GROOTE KROCHT 29 

Sigaren van 4 lol 15 ets. p. stuit 
Spellen „ 10 , ,11.30 p. doosje 

TABAK: LlEFTiNK, VAN 

NELLE, D.E, van RÖSSUM, 

DOBBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE STER. 

DepOt: Hoopemlijl's WIJNHANDEL 
K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 
TENTLINNEN 

(coticuneeieiid) 

ZEEGRAS, VAREN 
ALPENGRAS ZANDVOORT. Gevraagd 
van 1 of 15 Juli tot en met 
31 Atig. vnj gein. huisje. Bi. 
met opg. tut. pi ijs enz. lett. Z. 
Boekh. Javasti. 48, A'dam (O.) 

Pension gevraagd, man, vr. 
eu 3 KI. kind., ged. 1 mud 
vanaf 11 Juli, van Zateidag 
tot Maandag aïwezig, bij voor- 
keui in Heivoimd gezm. Bi. 
fi letl Z.C. Boekh Kaïsdoip, 
Maai lemmei dijk 38, A'dam-C. 

Piet liemstr. 12 Haltesti.55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draaiwerk KORT'S IJzerhandel Haltestraat 11 Telefoon 335 
w^7.r" r< xicA ^^ft* 
f^BRlbKCN TÉ AMeftbFOOfJ-T Tuinspaden - Schoffels 

Harken 
Tuiostoelen - Strandstoelen | Vertegenwoordiger voor Zandvoort en Omstreken | 

1 Jac. VERSTEEGE I 

| Pakveldstraat 21 Telef. 254 § 

■ Reparaties vlug en billijk ! | 

| Vraagt onze geïllustreerde Prijscourant. | SCHOONMAAK! 

DAMES, weet U dat er weer een 
groote keuze TIP-TOP en andere 
verven voorradig zijn om Uw huis 
gezellig te maken, ook moderne 
tinten K ASTPAPIER enzi 

Drogisterij Oranjestraat 7 

Telefoon 2S4-7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Burgers E.N.R. 
Rijwielen 

Is en blijft je merk. 

Vanaf f60.50, ook op conditie 
f 6.50 p. mnd. of f 1.50 p. week. 

Agent xroov Zandvoort 

H. BOS 

HIJWIELHA1VDEL 
GROOTE KROCHT 2^ 
Reparatie-Inrichting ! ! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx E. KONING 

Swaluëstr. ÏO F»akveldstr. 23 

HUIS-, LETTERSCHILDER 
en GLAZEIVMAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS =—=== ENOETAIL HOLLAND IA-BIOSCOOP 

Directie GEBR. KOPER 
STATIONSPLEIN TELEFOON 458 

Vanaf Zaterdag 21 tot en met Woensdag 25 Mei 

iederen avond aanvang 8.15 uur. 
5 DAGEN ! 5 OPVOERINGEN ! 

^VSÉ HEROPENING «ffifig 

WT Groot Feest-Programma 

Als hoofdfilm 
de WERELD-SUCCES-SCHLAQER der U. F. A. : 

HET CONGRES 
DANST 

De Grootste Anuisementsfilm van dit seizoen 

In de hoofdrollen de gevierde U.F.A.-fiImsterien : 

LIL1AN HARVEY en WILLY FRITSCH 

HET CONGRES DANST werd over de geheele 
weield met enoim succes vertoond. Rembrandt- 
theater te Amsteidam vertoonde deze film 7 achter- 
eenvolgende weken. — lederen avond uitverkocht. 
DE FILM WELKE EEN IEDER MOET ZIEN1 
Verder een buitengewoon bijprogramma \ 

JE MAAKT ME WAANZINNIG 

Hollandsen spi ekende sereen-song met Beppie deVnes 

PARAMOUNT SOUND-JOURNAAL 

Hollaiulsch sprekend. 

UFA-CABARET, iets buitengewoons I 

Toegang voor alle leeftijden. 

ATTENTIE ' Dit buitengewone pi ogramma 
•** * * *-<•»■' *■ lt ~' • za i worden veitoond op onze 
nieuwe geluids installatie. Het volmaakte bereikt in 
SPRAAK, KLANK en BEELD. 

PRIJZEN DER PLAATSEN: Paiket f 0.50, 
Paiteire f 0.75, Sfalles f I.—, Loge f 1.25, pi. bel. 

Daar de belangstelling nu leeds gioot is, raden 

wij U beleefd aan reeds heden Uw plaatsen te 

"bespreken in sigarenmagazijn GEBR. KOPER, 

Stationsplein, Zandvoort. Wilt gij voordeelig 

Timmeren? 

WBÊT dan naar de 

Zandvoortsche 
Houthandel 

Westerparkstraa t 

ALLE MATEN - ALLE SOORTEN 
BILLIJKE PRIJZEN! NU OF NOOIT 

naar het van ouds bekende adres van 
J. SCHAAP vi C. Schaap, Swaluëstr. 9 

Wij noteeren xroof onze artikelen de volgende ongekende lage prijzen : 
Porseleinen Eetservies, 24 stuks 
Engelsche Theepotten (groot) . 
Porseleinen Koffiepotten . 
Geklemde losse Koppen 
Nesten Schalen (6-deelig) 
Bolden diep en plat .... 
Compleet Theeservies 

Soepterrines 

Dekschalen 

Sauskommen 

Geklemde Koekdoozen . 

Waschketels 

Zinken Emmeis 

Emaille Emmers 

Keukenspiegels, gioote maat 

Closetpapier 4 rol 

Losse Kommen en Kannen 
Gekleurde Fluitketels (emaille) f 6.40 
0.67 
0.60 
0.06 
0.95 
0.11 
3.45 
0.75 
0.75 
0.53 
0.98 
1.50 
0.45 
0.79 
0.55 
0.25 
0.70 
1.35 Zinkenteilen, 20 c.M f 

Broodplanken ,*. 

Messenbakken „ 

Slaapkamermatten vanaf . . . „ 

Cocosmatjes , 

Bezems „ 

Ragebollen met steel „ 

Borstels (platte) „ 

Waschboenders .1 , 

Waschborden . .'. , 

Trappen, per tree { „ 

Cocosstoffeis (koite) , 

(lange) „ 

Linnen Dweilen , 

Molton „ 60 x 60 ... „ 

Wafeldoekjes ,, 

Stofdoekjes ,, 

Electrische Lampen „ 1.20 
0.38 
0.39 
1.05 
0.45 
0.40 
0.70 
0.08 
0.09 
0,95 
0.45 
0.33 
0.49 
0.18 
0.25 
0.12 
0.15 
0.52 iets voor Strandexploitanten ! 

Wij kunnen U een BUITEN- 
GEWONE LAGE OFFERTE 
aanbieden voor 

LIGSTOELEN 

..Vraagt eens prijs, alvorens ze 
elders te bestellen bij 

J. SCHAAP 

v.h. C. SCHAAP 

Swaluëstraat 9 ;ÜP~ Als Reclame geven wij gedurende eenige weken onze groote vellen ZEEMLEER voor den spotprijs van f 1.90 ! 
Lunchroom „CARELS" LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Beaeorjiinfl aan huis - L. J. RINKEL, v.h. H. J< GARELS - Tel. 22 I Zaterdag 11 Juni 1933 ZAND / 33ste Jaaréané No. 2 
•rtïr^nlgéven. OfficÖ'^tgaan BAD=COURANT 

MET OFF1CSEELE BADGASTENLIJST der Gemeente ^SHSSSTB NIEUWE ZANDVOOETSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE 

' ~~ "" , I ^=L ! Ditbladisve.knjgbaarbii: ABAKELS JCe. kst> aal 3 Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. 

Abonnement hij vooruitbetaling te voldoen Gedut <>ude het gehoele jaar 
„ Badseizoen 
" „ Winterseizoen 

Afzon'ilerh|Uo nummers . . ƒ 3f)0 

.. 2-- 
2. 

',', 0.10 Directeur-Redacteur ; C. VAN DER MIJE 
I Dit blad is ve. Mgbaar b.J : A BAKELS toksUaal 31 ; W. J- LORCN7, 
■ g£S& Jï 1? jTV^L^P^Sf iel, Hallesl,aat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Gioote Kiocht i4. 

Advertentiën van 1-6 regels . 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Trekt Unietaen watyedersecht, 
Maer doet, dat btilyk is en i echt- Bureau: Brugstraat I <=■ Teleff. 27 Stoom wasscherij VAN HOU 1 tiN nee ™ b f^f 2 

\Z 1 " j. " I 4- « ^r ^ v U TELEF. Z8d/^ 

KwaliteitswerR 

OOK IN DE LAGERE TARIEVEN TELEF. 28372 TELEF. 28372 j 
ORANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
de. Gemeente Zandvoort brengen 
ter openbare kennis, dat op ói 
■ Mei 193 9 bii hen is ingekomen 
?e„ verzoekschrift van WUlem 
Marie van der Mije van beioep 
Kouder, wonende te Zandvoort 

omlenlapVergunn,^ 
voor de volgende localile t . de 
benedenzaal van hel perceel Keik- 

e r ' 7 welke localiteii eene 
s raat nu. «, ««.■-•• C ii/ \\o 

oppervlakte heeft van 62^ M2. 
-Binnen twee weken na ue aan- 
leekening van deze bekend.ra- 
L,ng kan ieder tegen hei veilee- 
5e n n B van deze vergunning schrif- 
ellk bezwaren bij Burgemeester 
en Wethouders inbrengen. 
Zandvoort, 31 Mei 1932. 
Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 99 U3ZÊ11C 
ERVARING 
BOVENAL 

Gij behoeft het in geen boek te lezen. 
De ervaring leert het wel zoo goed, 
Dat zal Uw fiets de beste wezen, 
Gij 'een „Gazelle" nemen moet. SS S C. VAN DE GEER 

%i G-oote Krocht 20-- — z;^^-^^— - g* 

Permanent f 5.00 Permanent f 5.1 

JHaison „BETSY" 

OAMES-KAPSALON 

GROOTE KROCHT 16 - Telef. 251 
ZANDVOORT j STALT Uw wagen I| 

1| in een Garage waar vakkundig |j| 
■f personeel U ten dienste staat. §■ 

„RINKO" Garage - Telei 224 

1| Stalling voor ruim 100 Auto's |a KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZANOVOORX 

i' . . .. . .. . — - ■ ■■ "■■ 
ÏbTnkwët I DAMES Burgemeester en Weihouders 
derGemeente Zandvoort brengen 
ter openbare kennis, dat op 31 
Mei 1932 bij hen is ingekomen 
Ten verzoekschrift van Jozef Jo- 
nannes Schelvisch, van beroep 
Shouder, wonende te Zandvoort 
om een slli vergunning uitsluitend 
vScfde volgende local te.t , .voor- 
i^uaal van het perceel Prinssn 
„° U f raaTno.s/we.ke localltert 
eene oppervlakte heeft van 16 M2. 
Binnen twee weken na de dag 
teekeningvan deze bekendmaking 
SLder tegen het verleenen van 

deze vergunning schr 1 telijk be- 
zwaren H Burgemeester enWel- 
houdeis inbrengen. 
Zandvoort, 31 Mei 1932. 
Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

DRANKWEX De Burgemeester en Wethou- 
ders der Gemeente Zandvoort 
brengen ter openbare kennis, dat 
oo 31 Mei 1932 bij hen is inge- 
komen een verzoekschrift van Ane 
Kemp, van beroep Caféhouder, 
Luxe Reiswagens 

Uw UITSTAPJES maken in Binnen- en Buitenland. 

Ons materiaal en Chauffeurs staan borg voor een 
aangename tocht. Hieimede maken wij bekend, dat 
de prijs van permanenten wegens 
de vele teleurgestelden nog tot 
30 Juni is verlengd. Wacht U dus met tol de laatste 
daaen, want met ingang van 1 juli is de p, ns beslist hoogei . 
TARIEF 99 Wasschen . 
Knippen . 
Onduleeren 
Manucuren f 0.35\ 
f 0.35 
f 50 
f 0.75 Watergolf f 1. I f 1-.- „ Knippen f 1. 

Kinderknippen f 0.30 

Verven vanaf f 1.50 " - TeBef. 224 

Eén der vele referenties: HAARLEM , 12-5 '32 

T-lieibn willen wij niet nalaten 0117e bij/ondeie tevieden- 
he.d te betuigen ove. Uw Chauffeu. die dooi zijn goede 
"o oen en buzondeie kennis de. wegen, e. met weinig toe 
bncTed halen heeft deze dag tot een hoogst aangename Ie 
- X Bij voorkomende- gelegenheid zullen w.) niet nalaten 
van Uwe garage" én personeel'gebiuik te maken. 

>* - r*"^-" "Hoogachtend, . 

., --K- <**-\J. D. LIOTENBERG. * 

\ -£->■*.-. — ^ftSBütr -■■ ' - "stads-Doelen - Haailem Voor een speciale Watergolf moet U bij 
MAISON „BETSY" zijn. 

HOOGTEZONBESTRALINO 

Permanent f 5.00 Permanent f 5.00 
HH. BADGASTEN! 

m u m i HET ADRES voor UW KAPPER.s 

11 E. SPOELDER 

BB BI «bibw Haltestraat 14 aannwNiWt M 
BB 11 Speciaal HËEHENKAPPER 

ZATERDAGS haarsnijden tot 4 uur 

ZONDAGS bediening aan huis ^ 

Adverteert in dit blad ! TE HUUR aangeboden 

Standplaatsen 

op open terrein gelegen besten stand 
bij trein en strand voor Ijs-, Fruit-, 
Visch-, Chocolade artikelen enz. enz. 
op open karren. 

Brieven letter Z> bureau van dit blad. i 1 


HVUifl - j ' 

Fotohandel A. 1. FEU. 

tegenover „BODEGA WIUSTERT» 
FILMS - PLATEN - CAMERA'S 
Ontwikkelen en Afdrukken 

vmwiKBteien en Afdrukken Vailinn 7andun.nr*.. iJPW 


tapvergunning uitsluitend voor de 
volgende localiteiten : devoorlo- 
caliteit, de zit-slaapkamer en de 
keuken van liet perceel Boulevard 
Barnaart no. 40, welke localitei- 
ten eene oppervlakte hebben resp. 
van 44 M2, 12 M2 en 16 M2. 
Binnen twee weken na dedag- 
teekening van deze bekendma- 
king kan ieder tegen het verlee- 
nen van deze vergunning schrif- 
telijk bezwaren bij Burgemeester 
en Wethouders inbrengen. 
Zandvoort, 31 Mei 1932, 
Burgemeester en Wethouders 
voornoem.d, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. _ ^j Hoofd-en Kiespij n 
MUNHARDT'5 POEDERS, 

DoosV5ct Perstuk Bet 
Bij Uw drogist 

DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort brengen 
ter openbare kennis, dat op 31 
Mei 1932 bij hen is ingekomen 
een verzoekschrift van Simon Anne 
van derMije, van beroep marco- 
nist, wonende te Zandvoort om 
een tapvergunning uitsluitend voor 
de volgende localiteit : de bene- 
denzaal van het perceel Kerkstraat 
no. 7, welke localiteit eene opper- 
vlakte heeft van 62^ M2. 

Binnen twee weken na de dag- 
teekening van deze bekendmaking 
kan ieder tegen het verleenen van 
deze vergunning schriftelijk be- 
zwaren bij Burgemeester en Wet 
houders inbrengen. 
Zandvoort, 31 Mei 1932. 

Burgemeester en Wethouders 

voornoemd, 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. XLonnérand i _ 

Deo» 30 60 Tube 80 ei. Bil Apoih en Dropten Stukloopen van Huid 
Stukloopen van Voeten 
Doorzitten bij Wielrijden 

PUftOL DRANKWET 

Burgemeester en Weihouders 
der Gemeente Zandvoort brengen 
ter openbare "kennis, dat op 7 
Juni 1932 bij hen is ingekomen 
een verzoekschrift van Pieter Keur, 
van beroep vischhandelaar, wo- 
nende te Zandvooit om een ver- 
lof B uitsluitend voor de volgen- 
de localiteit : liet voorlokaal (win- 
kel) van het perceel Stationsstraat — P— w i nu 11 I 

vlakte heeft van 20 M2. 

Binnen twee weken na d.e dag- 
teekeningvan deze bekendmaking 
kan ieder legen het verleenen van 
dit verlof schriftelijk bezwaren 
bij Burgemeester en Wethouders 
inbrengen. 
Zandvoort, 7 Juni 1932. 
Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN, 
De Secretaris 

F. JELLEMA. 

t Weigert namaak! 

Vraagt de echle Poeders en Jablettenl 

Echt zijn 2e alleen, wanneer op de 

verpakking de naam van den fabrikant 

in nevenstaande 

handteekening 

voorkomt HINDERWET 

Burgemeesler en Wethouders 
van Zandvooit maken bekend.dat 
het verzoek van de N. V. Ameri 
can Petroleum Compagny geves- 
tigd te 's-Gravenhage om op het 
perceel, kadastraal bekend in sec- 
tie B, no. 5982 een ondergrond- 
sche benzine- bewaarplaats met 
aftapinrichting te mogen oprich- 
ten door hen is toegestaan. 
Zandvoort, 2 Juni 1932. 
Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

DIENSTPLICHT 

Wenschen omtrent inlijving. 

.De ingeschrevenen voor -den 
dienstplicht, die hun wenschen 
met betrekking tot de inlijving 
niet reeds bij de keuring hebben 
opgegeven of die iets anders zou- 
den wenschen dan zij (oen hebben 
medegedeeld, hebben tot 15 Juli 
gelegenheid, hun voorkeur op te 
geven aan den commandant van 
hetindeelingsdistrict. Het verdient 
in het algemeen aanbeveling dit 
schriftelijk te doen. 

Deze voorkeur ka~h betreffen 
zoowel de indeeling bij de zee- 
macht of bij een bepaald korps 
als het garnizoen, den tijd van 
opkomst en de opleiding tot of-' 
ficier of onderofficier. 

Voor sommige gevallen zijn 
bij de keuring bijzondei e aanwij- 
zingen verstrekt omtrent de wijze 
van aanmelding. Voor deze ge- 
vallen moeten die bijzondere aan- 
wijzingen stipt worden opgevolgd, 
ook al wijken zij af van hetgeen 
hierboven is te kennen gegeven. 
De hierbedoelde bijzondere aan- 
wijzingen hebben voornamelijk 
betrekkinglop vervroegde inlijving, 
indeeling; bij den motordiensf en 
opleiding tot reserve-officier-vlie- 
ger of reserve-officier-waarnemer 
bij de luchtvaartafdeeling. ,f>ïr.:rftem 5fV [KftS--^l-ï 'sk-'U as.:' 
Nederlandsche Maatschappij, opgericht 1887 — PWH Eimuueiiu en uenuuien e r 
rekening mede te houden, dat niet 
aan ieders wenschen kan worden 
voldaan. 
Zandvoort 6 Juni 1932. 
De Burgemeester voornoemd, 
VAN ALPHEN. : PLAATSELIJK NIEUWS j 

Intronisatie H. Hartbeeld. 

J.l. Zondagmiddag, half 12, had 
in den tuin van hel Zusterhuis 
„Sterre der Zee" de plechtige In- 
tronisatie plaats van het dooide 
parochianen geschonken H. Hart- 
beeld. 

De bekende Architect Kuipers, 
welke reeds de R. K. Kerk onl- 
wieip, was ook hier wêêr de ont- 
werper van, wat zeker een ge- 
lukkige keuze kan worden 
genoemd daar het beeld stijlvol 
van uitdrukking is en door zijn 
eenvoud tot ieder spreekt. Wel 
juist is hier de liefde en goed- 
heid in ten uitdrukking gebracht 
Naar men mededeelde is hel beeld 
dan ook op het atelier van de 
Heer Kuipers te Roermond ver- 
vaardigd en is de steensoort een 
uit een Fransche groeve verkregen 
Zandsteen. 

Direct na de Hoogmis kwamen 
de kerkbezoekers opiütnoodiging 
van het Comité op de plaats van 
de inwijding bijeen, waar reeds 
een stoet van biuidjes stond op- 
gesteld om een ruimte open te 
kunnen houden waar binnen de 
Eerw. Zusters, de Congregaties, 
dekerkzangers en de Comiléleden 
hadden plaats te nemen, terwijl 
de Zeer Eerw. Heer pastoor met 
de kerkelijke gewaden bekleed de 
plechtigheid opende. 

Voorliet Comité spiak de Heer 
L.M.M.Geers een krachtig woord, I Crêpe Servetten § 

§ (wit en gebloemd) | 

( CellüfanePapierwol § 
| Zandv. Papierhandel | 

1 Swaluëstraat 4 | 

ïllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll 
pillllllllllllillllllllllllllllillllliiiiiiiliiiiilillllliiiilllllllllllllllllillllllllH 

| Winkel zakken | 
| Toonbankrollen | 
| Erzatzpapier | 

( Zandv. Papierhandel | 

1 Swaluëstraat 4 I II ■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig 

| Etalagecarton | en | Cr êpepapier 

■ in alle kleuren 

( Zandv. Papierhandel 

I Swaluëstraat 4 II = Levering van alle soorten g 

I DRUKWERK I 

g Speciaal voor groote j 
I oplagen. g 

I Vraagt prijsopgaaf ff 

I ZANDV. PAPIERHANDEL I 

m Swaluëstraat 4 = 11 lllliil 

Dames ! 

Er is een methode om in dezen tijd 
te slagen in zaken. 

\jDat is: HOOG de kwaliteit! 
\ u mi uJMfcAG de prijzen ! 

Dat wind aanvang 8.15 \fc\z - - - 

H. UAK ËLDiK lste kwaliteit 
RUNDVLEESCH 

per pd. 3 pd. 

Lappen ... f 0.35 f 1.— 

Lappen (mager „ 0.40 „ 1 05 

Riblappen . . „0 55 „1.50 

Ribsttik . . „0.55 „1.50 

Rosbief. . . „0.60 „1.65 

Lende . . . „0.70 „1.95 

Punt . . . „0.70 „1.95 
Haas . . . „0.80 
Biefstuk . . „ 0.8o 
Borst . . . „ 0.40 
Klapstuk . . „0.40 Heerlijke Geld, Rookworst 
reclameprijs 35 et. per pd. 

Moderne lste kwaliteit 
VARKENSVLEESCH 

per pd. 3 pd. 

Fricandeau . f 0.45 f 1.20 

Rol lade . . „0.40 „1.20 

Lappen . . . „ 0.35 „ 1. — 

„ . . . „0.40 „1.15 

Karbonade sch. „ 0.30 „ 0.85 

rib „0.35 „ 1.— 
Karbonade haas 

en fijne rib „0.40 „ 1.10 
Reuzel . . . „0.15 

VET KALFSVLEESCH 

per pond 
Borsistuk .... f 0.70 
Karbonade . . . . „ 0.70 
Oesters en Biefstuk . „ 1. — 
Fricandeau . . . . „ 0.90 

Koeling. Aanbevelend, H. VAN ELD1K 

Dr. Metzgerstr. 6 - Tei. 416 
ONTVLUCHT DE STEENEN STAD 
NAAR ZANDV OORT „N 00R0ERBA0" 

Zondag 12 Juni - 1 uur namiddags 

Groote 
Turndemonstratie 

door ^Kracht en Vlugheid" A'dam 
Dagelijks DANSMUZIEK 

Orkest DICK v. AKE 
Komt U met de RINKO-BUSSEN 

Rondrit of Retour Zandvoort-Joorderbad", inclusief 
Zee- of Zonnebad slechts f 0.50 
Mevrouw ! 

Voor lste KWALITEIT 
FRUIT belle men even 

152 op! 
M. K E M P 

KERKSTRAAT 3® 

Woidt direct aan huis bezorgd. 

Dagelijks versche aanvoer van 
ASPERGES en AARDBEIEN. 


Luxe RINKO Autobusdienst 

Zandvoort (tram) ■ Noorderbad ■ Bloemendaal (strand) 

Enkele reis 15 et. - Retour 25 et. 

Retour tot Noorderbad inclusief Zee- en 
Zonnebad 50 et. 

Vertrek vanaf Tramplein 's morgens 8.25 en vervolgens 
ieder half uur. 

PRACHT RONDRIT 

langs den geheelen Zeeboulevard tot Bloemendaal 
(strand) voor één kwartje. 

Rinko-Garage = Tel. 224 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

x Een Rijwiel koopen jg 

X is een zaak van vertrouwen ! X 

55 Koopt daarom een Rijwiel waarvan U de prijs §| 
S en herkomst kunt controleeren. Si 

X Simplex is een vertrouwd adres ! X 

55 Reeds vanaf f 53.- X 

x D. SCHUT Jr. x 

■1 Stationsstraat ÏO - Teleff. 138 X 

u lste klas Reparatie-Inrichting 55 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0i hij schetste de komst der Zusters, 
herinnerde aan netwerk dat wijlen 
pastoor Bohl had gedaan en aan 
het 12j^ jarig jubileum dat nu met 
dit geschenk, een beeltenis van 
„CrislusKoning", werd bekroond, 
tevens den wensch uitspreekende 
dat dit bewijs van waardeèring 
voor het werk^van'de^Züslérs tot 
in lengte/vari dagen ^daarya n ge-' 
tuigeniS':'i&v. mógen Tgeven. 
% .B'ierna; sprak de-'Heer Slegers 
''J.L'^ ■- ■'*-'{' '<:S pï'- ••&-' i > 

bij deze gelegenheid n'ét'.voor^en» 
leek moeilijk was 'fm' te spreken, 
dat \j\\ er, echter/van»overfuigd. 
was daf;_waar .Vet-; H.. Hartbeeld'' 
• vdb!,'iedér.e'"bezoeker'van de bad- 
. p.lari's' iii'lfefoog moest vallen, 
dit voor 'vdlen een waarschuwing 
kon zijn om de gevaren die de 
plaalselijjce omstandigheden met 
zich brengen te vermijden; hij 

/ ^dankte den ZeerEerw. Heer pas- 
moor voor de goede gedachte om 
op deze plaats in het openbaar 
"zoo'n prachtmoiniment op te rich- 
tten en gaf de verzekering dat de 
R. K. van Zandvoort deze daad 
op hoogen prijs stellen. 

Hierna werd door de aanwe- 
zigen het H. Hartlied gezongen, 
waarvan de tekst bij den ingang 
van den tuin werd rondgedeeld. 
Toen nam de Zeer Eerw. Heer Pastoor het woord en dankte alle 
medewerkers, het Comilé, de pa- 
rochianen en badgasten welke de 
oprichting mogelijk hadden ge- 
maakt, onder eerbiedige stilte, 
veirichtehij de gebruikelijke cere- 
moniën en droeg tenslotte het 
H. Haitbeeld aan de zorgen van 
de Eerwaarde Zusters over. Dal 
dcR. K. van Zand vooit meeleefden 
met deze gebeuitenis mocht blijken 
uil het groote aantal dat de plech- tigheid bijwoonde en aan het 
aantal bloemstukken van alieR, K. 
Vereenigingen dat met een schat 
van bloemen blijk gaf van hunne 
hulde. Na nog het lied „Aan U o 
Koning der Eeuwen" te hebben 
gezongen, was de plechtigheid 
wuêr ten einde, welke onder bui ten- 
ge woon groo Ie belangstelling, ook 
van anders denken den, plaats vond J.^.-l ^y.-!S' ----- •'■ /- J £.~— '-- 
'het : Kd'MÈ& voor 
J. H G. WEE IE BETERE WASCH 
- TELEFOON 287 m^m REMBRANDT-Theater 

19 Kerkstraat ZANDVOORT Kerkstraat 19 

Dir. JOS. D'OLIVEIRA 

Vanaf Vrijdag 10 tot en met Donderdag 16 Juni 

iederen avond aanvang 8.30 uur 
Jeanette MacDonaid en Reginald Denny in 

Alles voor een Man 

(OH, FOH, A MAN) 
Een allergenoegelijkste, amusante film. 

Als extra hoofdnummer 

Drie nobele Bandieten 

Sensatie 

Met Victor Maden, Fan Wray, Lew Cody en 
Eddie Gribbon in de hoofdrollen. 

VERDER GOED VERZORGD BIJ-PROGRAMMA 

Toegang boven 14 jaar. 

Prijzen der plaatsen : 40, 60 en 80 et., pi. bel. 

Verder vertooning van het buitengewone 

FOX-MOVIE-TONE-NIEUWS 

Bij slecht weer Woensdag- en Zaterdagmiddag 
KINDER-MATINEE. Speciaal verlaagde prijzen 

17 Juni vertooning van de Super-Fox-Sound-Productie 

VADERTJE . L A N.GJBEE N, 

met JAN ET QAYNOR in de hoofdrol, welke vorige 
week in Theater Tuschinski vertoond is. TE HUUR 

moderne nieuw gebouwde Boven- en Beneden- 
woningen, gelegen aan de Dr. GERKESTRAAT, 
bev. beneden: 4 kamers, badk., keuken, schuur, 
voor- en achterbalcon ; boven : 4 kamers, keuken, 
badk., groot balcon en groote zolder. Huurprijs 
f 8.50 per week. Te bevragen bij C. MESMAN, 
Zandvoortschelaan" 33, telef. 383. TE HUUR medio Sept. 

moderne nieuw te bouwen vrije Boven- en 
Benedenwoningen aan de Dr, GERKESTRAAT. 
Huurprijs f 8.50 per week. Te bevragen bij 
C. MESMAN, Zandvoortschelaan 33, lelef. 383. ï* I NTD AK A AS 
PER POT 1 POND 

CT. 

J. G. NIJHUIS 

32 GROOTE KROCHT 32 KORTS Uzerhande Haltestraat 11 Telefoon 335 
TUINSTOELEN — LIGSTOELEN 
TUINPARASOLS Het goedkoopst adres voor is Garage 

JAC VERSTEEGE 

Pakveldstr. 21 = Tel. 254 

OLIE - BENZINE - BANDEN 

Reparatie=lnrichtiiig 

Scherp concurreerend ! Vraagt Prijsopgaaf! TE HUUR 

vrije BOVENWONING, gelegen KONINGINNE- 
WEG 3, bev. 4 kamers, badkamer, keuken, 
balcon en zolder. Huurprijs f 8. — per week. 
Te bevragen bij C. MESMAN, Zandvoortsche- 
laan 33, telef. 383. 1 De 1ste Zandvoortsche Drogisterij! 


\ Firma Wed. VAM IR2GEN \ 


| is thans gevestigd ZEESTRAAT 34, Telef. 197 \ 


ï Alles wordt in den korist mogelijken tijd bezorgd. \ Dat valt mee ! 

denkt ieder die in de 

Zandvoortsche Hotithand 

in de WESTERPARKSTRAAT koopt. 

Alle houtsoorten en maten. 

Gok speciaal voor Kano's. 
Triplex - Donnacona - Celotex - Eternit 
Groote Reclamew© 


T '"^f* * i ipa: ^r¥™' j . I '***&* tUk i ! & * - rsi.'Jar.M* Nog slechts eenige Tafelserviezen - : 

24-de"elig (wit) voor . . . . f 6.15 
5 stuks gaspannen in fijn groen, 

blauw en rood „ 4.50 

0.64 
0.67 
0.98 Witte Emaille Emmers .... 
Grijs „ „ , . . . 

Toiletemmers, emaille 

Groenten- en Aardappelenemmers 

met opschrift, in alle kleuren 
Bazarbakken in diverse kleuren . 

Ovale Teiltjes 

Zeepnappen 

Fluitketels, emaille, in div. kleuren 
Zeep-, Soda- en Zandgarnituren 
Broodtrommels, emaille, vanaf 
Lepelrekken, emaille, in div. kleuren 
Blikken Broodtrommels .... 
Keukenklokken 0.98 
0.69 
0.56 
0.50 
0.98 
1.40 
3.10 
2.60 
1.60 
2.— 

-• 3-pnma'Pansponsen ,, .- ... ». : - . r 0.1.1.^ 

5 rol Closetpapier „ 0.25 

Closetplankjes „0.15 

6 Kopjes „ 0.30 

Rekje met 5 stuks houten lepels . „ 0.55 

Nestschalen „ 0.75 

Tasschen (Rieten) in div. kleuren 

f 0.30, f 0.37'/i, f 0.45, „ 0.60 

Rieten Papiermandje . . f 0.50, „ 0.75 

Broodmandjes „ 0.79 

Cocosmatjes f 0.45, „ 0.65 

Deurmaljes f 1 .20, „ 1 .65 

Slaapkamermatten 1 .05 

Keukenspiegels .... f 0.25, „ 0.45 

Stoffers vanaf ,0.19 

Profileert van deze buiteiipine aanbieii ! ,n '' i,.r»Bv 'i£ 

Wij leveren: " ; 

Complete KEUKENUITRUSÏfN 

I9=deelig, voor den spotprijs van 

;U^r Ziel onze prachtcollectie 
WEKKERS met schriftelijke 
garantie. SÜT Vergeet niet een kijkje te nemen in onze étalages. ""^Éü 
-r uniwiKKeien en Afdrukken.. Il Kennismaking 

gezocht door Heer j.1. 1 1 Mei 
gereisd met 2 Dames per 
electr. dam van Zandvooit 
naai Haarlem, aangezien vrij- 
moedigheid tot spreken ont- 
brak. Bi. W.60 GIJSELAAR, 
Boekh. Baltli. Ploiisstiaat 47, 
Amsterdam. 

Te huur gevraagd 1 zit- 

kamei en 2 of 3 slaapk. met 
keuken, gemeub , omti . strand, 
voor Juli of laatste helft Juli. 
Br. met pi ijs onder lett. B., 
v. MEURS' Boekh., Santpqoit. 

Deutscher Werkstudent 

gi osse, schlanke Figui , spricht 
deutsch, engl., franzö's,, ele- 
gante Erscheuuing, sucht Stel- 
lung als Eintanzer absofoit 
od. spatei Weite Zuschiiften 
schnellsteiis ei beten au Futz 
Hoekenbeiger, Leipzig C 1, 
Schlossgasse 2 111. Zandvoort 

Keurig benedenhuis 
vooi net klein gezin, 
f 36.— per mud. Be- 
zichtigen eiken dag, 
ook Zondag. Bevi. 
Kostverlorenstraat 37, 
Zandvoort en telef. 
34465, Amsterdam. JOHAN KOK 

29 OROOTE KROCHT 29 
TELEF. 473 

Sigaren van 4 lol 25 cis. p. stuk 
Sigaretten „ 10 „ f 1.30 p. doosje 

TABAK: L1EFTINK, VAN 

NELLE, D.E, van ROSSUM, 

DOBBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE STER. 

Depot: Hoogend's WIJNHANDEL Zandvoort 

TE KOOPaangebodeneen met Woonhuis, opslagplaats, 
machines, materialen. Ook 
voor andeie doeleinden ge- 
schikt, tei stond te aanvaarden. 
Brieven onder No. 387 aan 
het bui eau van dit blad. 

Vooi 4 of 6 weken degelijk 
PENSION GEVRAAGD 

vooi juffiouvv met 2 jongens 
(8 en 12), liefst aan zee. Br. 
met piijsopgave onder No. 
2695 Adv.-Bui.M.J.Poi liefje, 
Spuistraat 249, A'dam. HAMMÉR1US 
KLEUREN-CREOSOTES 

Beter en voordeeliger dan 
verf of kleurcarbolineums. 
Ongeëvenaard houtbederf- 
werend en standhoudend. 
Kostprijs slechts ca. 10 ets. 
per M ? . geverfd. 
In di v.praclittmten voorradig 

Te Zandvoort bij : 
Fa. LUYENDIJK&BISENBERGER 
v. Ostadestr. 23/26 Tel. 133 HAMMER'S TECRINDUSTRIE 
Meeuwenlaan 29 - Amsterdatn-N K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 
TENTLINNEN 

(concuireeiend) 

ZEEGRAS, VAREN 
ALPENGRAS 

Piet Heinsti. 12 Haltesti.55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reei en van Haai den en Kachels 

Lasch- en Draaiweik SOUND-THEATER 
HO LLAN DIA-BIOSCOOP 

Directie QEBR. KOPER 
STATIONSPLEIN TELEFOON 458 

Vanaf Zaterdag 11 tot en met Donderdag 16 Juni 

iederen avond aanvang 8.15 uur. 
6 DAGEN'. G OPVOERINGEN! 

DE GROOTE WERELD-SCHLAGER DER U.F.A. 

BOMMEN OP 
MONTE CARLO 

Groote Duitsch sprekende film in 13 acten. 

met de populaire filmster 

HANS ALBERTS 

BOMMEN OP MONTE CARLO is de grootste 

amusementsfilm van dit seizoen. 
BOMMEN OP MONTE CARLO is een film vol 

lomantiek en avontuien. 
Een heerlijke film van uitbundige vioolijkheid. 

REMBRANDT-THEATER te Amsfeidam vei loonde 

deze buitengewone film 4 aclitei eenvolgende weken 

met enoi in succes. 

Verder een buiiengew. verzorgd bijprogramnia Toegang voor ALLE leeftijden „K<} s r«>l'*t->S Bezoekt ons naai de eisenen des tijcis ingerichte"" 
theater. M5~ Piima geluidsinstallaties van de, firma'1 
ZEISS IKON. Het volmaakte beieikl in SPRAAK. 
KLANK euftBEELP -. **tf. - ï*&. ; 

PRIJZEN DER PLAATSEN: Parket f O.üo, 

Paiterre f 0.75, Stalles f 1.—, Loge f 1.25^^1.; bel. 

Plaatsbespreking vanaf heden in sigarenmagazijn" 

GEBR. KOPER, Stationsplein. 

Verwacht: BEN HUR 

opgenomen met geluidseffecten. 

25 Juni VROUWENDIPLOMAAT 25 Juni 

De groote amusementsfilm welke heden vooi de 

2de week in Theater TUSCH1NSKI te Amsteidam 

woidt veitoond. 

E LI E'S 

WSVERLAGÏNG MKLOK LU < 


VAN NELLE'S GEBROKEN THEE 

AFTERNOON-TEA van 38 naar 35 
GOLDEN CUP-TEA van 35 naar 32 
MERK PANTER . . van 32 naar 30 
MERK GIRAFFE . . van 30 naar 28 
MERK PRISMA . . van 28 naar 25 
MERK KUBUS . . van 25 naar 22 
MERK DISCUS . ■ van 22 naar 20 in ft** 

f § GOEDE EN GOED- 
KOOPE SOORTEN van 20 naar 1 8 
van 18 naar 1 6 
van 16 naar 14 1 I CENTS PER ONSPAKJE r C WIJ TROFFEN MET UWEN WINKELIER 
EENE REGELING, WAARDOOR HIJ U 
DE THANS IN VOORRAAD ZIJNDE 
THEE TOT BOVENSTAANDE VER- 
LAAGDE PRIJZEN ZAL VERKOOPEN V', xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Buc&eimE^M. ■i IS en jè mëfk. \ Vanaf f 60.50, ook op conditie 
f 6.50 p. mnd. of f 1.50 p. week. 


ligstoelen 

groninger bazar 

groote ltrocnt 30 - telef. 265 Agent voor Zandvoort 

H. BOS 

RIJWIELHANDEL i 
GROOTE KROCHT 27 
Reoaratie-lrerïcntirBéü 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

J. J. SCHELVIS 

Haltestraat 26 - Teleïoon 435 

ELECTR. BIERBOTTELARBJ er» 

MINERAALWATERPABRIEK 
HEIIVEKEIV'S BIEREN 

Voor Badgasten 't beste adres ! 

Hooren en Bezorgen zonder prijsverhooging xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Wie is goedkooper ? 

Natuurlijk de GOEDKDOPE SCHOENWINKEL!! 

Wij houden groote voorraad in alle soorten STRAND-, BAD- 

en TENNISSCHOENEN. 

RUBBER SANDALEN, alle kleuren, vanaf f 0.49. 

Alle soorten Schoenwerk worden onder .Stadsprijzen verkocht. 

Groote voorraad TRAINERSPAKKEN vanaf f 2.49. 

SKI-SOKJES vanaf f 0.29. 

Ook in BADJASSEN, CAPE'S en BADPAKKEN houden wij 

groote voorraad. 

Dit kan alleen die 

Goedkoope Schoenwinkel 

29 Haltestraat 29 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXK9& E. KONING 

Swaluëstr. ÏO Pakveldstr. 23 

HUIS-, LETTERSCHILDER 
en GLAZENMAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS - ENDETAIL lunchroom XARELS" LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezoraina aan huis - L. J. RINKEL. v.h.Ji._JL_CAREL.S - Tal, gg Zaterdag 18 «Juni 1932 z yyw 
33ste Jaargang No. 3 ^^«MBDi.111 < »l» ,' Vltl •; ■ /T > 

»^BÜ®,prgaaiï-.BAD=COURANT der Gemeente — H i' ti .«'i»o. ma^dpg^omfincHjiïffi-NffiUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAND-REVÜE" V^MlV ^i - Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen Qediuencle het geheele jaar 
„ „ Batlaeizoen 

„ „ Winterseizoen 

Afzonderlijke nummers . . ƒ 3.50 

>, 2.- 
» 2— 
„ OJ0 Directeur-Redacteur: G. VAN DER MIJE 
Trekt Unietaen wctyederseclit, 
Maer doet, dat btllj k is en recht. Dit blad is verki ijgbaar bij: A. BAKELS, Kerksti aat 31 , W.J. LORENZ, 
Boekhandel, Hallestiaat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burg. 
Engelbertsstraat 1 1 ; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Hallestiaat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Gioote Kiocht 34. Advertentiën van 1-6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau : Brugstraat fl Teief. 27 SlfllMIII^^ 

| Stoomwasscherij VAN HOUTEN Heemstede 1 \ TELEF. 28372 Kwaliteitswerk 

OOK IN DE LAGERE TARIEVEN TELEF. 28372 J OFFICSEELE KENNISGEVINGEN 

Gemeentelijke 
Zeelbaciinrïcntiné. 

Burgemeester en Wethou- 
ders van Zandvoort maken be- 
kend ; dat de gemeentelijke zee- 
bad inrichting aan hel Zuidei strand 
na de opening voor een ieder 
toegankelijk zal zijn, zoowel voor 
liet nemen van baden van uit 
de tenten, waarvan er twee voor 
mannen en twee voor vrouwen 
zijn ingericht, als voorliet nemen 
van zgn. manteïbaden, in ver- 
band, waarmede gelegenheid voor 
berging der badmantels is aan- 
gebracht. 

Het baden zal voortaan ge- 
schieden binnen een afgezette 
ruimte onder toezicht van be- 
voegd personeel. 

De badinrichting zal geopend 
zijn dagelijks van 8-12 en van 
2-8 uur. 

Het volgende tarief is vast- 
gesteld : 

gewoon bad of mantelbad, al 
of niet met gebruikmaking van 
een tent : 

10 cent per persoon van 16 
jaar of ouder. 

'5 cent per kind beneden den 
leeftijd van 16 jaar. 

Ingezetenen der gemeen te Zand- 
voort, die zelve, wier echtgenoot 
of wier verzorger volgens de 
laatstbekende gegevens in de rijks- 
inkomstenbelasting zijn aange- 
slagen naar een zuiver inkomen 
van f 2000. — of minder, kunnen 
echter zonder betalen van de 
badinrichting gebruik maken. Zij 
kunnen zich ter verkrijging van 
een bewijs voor kosteloos baden 
in de gemeentelijke zeebadinrich- 
ting van heden af eiken werk- 
dag van 9 — 1 uur en van 2 — 5 
uur, des Zateidags echter alleen 
van 9 — 1 uut, ter secretaiie, af- 
deeling Bevolking, melden doch 
dienen daarbij in het bezit te 
zijn van een foto van 4 bij 3,5 
cM. (voornamelijk van hef gelaat). 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris" 

F. [JELLEMA. 

HINDERWET 

Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort maken bekend, dat 
bij het gemeentebestuur van Bloe- 
niendaal is ingekomen entersecie- 
tarie dier gemeente ter inzage ligt | „Gazelle" Rijwiel 1 

H ERVARING S 

£ BOVENAL. £* 

jrt Gij behoeft het in geen boek te lezen, nj 

gj De ervaring leert het wel zoo goed, jg 

J3 Dat, zal Uw fiets de beste wezen, Kg 

£3 Gij een „Gazelle" nemen moet. £jjj 

| C. VAN DE GEER ~ 

JU Gröbté Kro'clïï 20 - ZancJvoort ss \\\G£\£'të^G^*££i£'ïRS\!'ïfó3\£"&&£ @6y. 'm Waar gaan wij vaovond heen? 

iH| Natuurlijk naar Tanz-Palast 
waar WIRTZ en zijn boys voor 
U spelen en onze populaire 
zanger EDDY BéLé de n ieuwst® 
schlagers voor U zingt. $M 


Tevens iederen avond 
ATTRACTIES en SPELEN 


iUS^l ^SQ^S xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x PLAT - 31 Hallcstraat 31 ü X gg Asnichtkaarten 10 voor 12 cent gg 

Strand-Artikelen en || 

Speelgoederen 3§ 

nergens goedkooper |S 

Ansichtkaarten 10 voor 12 cent X 

i PLAT - 31 Haltestraat 31 | 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X if STALT Uw wagen || 

||| in een Garage waar vakkundig M 
lil personeel U ten dienste staat. §■ 

„RINKO" Garage = Telef. 224 

■I Stalling voor ruim 100 Auto's |1 KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZANDVOORT 
Groote Krocht 37 - Telefoon 355 I 

I 

I Gaat met onase 

Luxe Reiswagens 

Uw UITSTAPJES maken in Binnen- en Buitenland. 

Ons materiaal en Chauffeurs staan borg voor een 
aangename tocht. 

GARAGE „RBNKO" - Telef. 224 

Eén der vele referenties : 

HAARLEM, 12-5 '32 
Hieibij willen wij niet nalaten onze bijzondere tevi eclen- 
heid Ie betuigen ovei Uw Chauffeui die door zijn goede 
zoigen en bijzondei e kennis der wegen, er niet weinig toe 
bijgechagen heeft deze dag tot een hoogst aangename te 
maken. Bij voorkomende gelegenheid zullen wij niet nalaten 
van Uwe gaiage en personeel gebiuik te maken. 
Hoogachtend, 

D. LIGTENBERQ. 

Stads-Doelen - Haarlem I ■ — 


Chemicaliën 

Velband-, 

Toikt-, 

Sclwonmaak- 

Verplegings- 

Artikelen 

enz. enz. 

lialtesü: 27 
Telef. 452 


Eau de Cologne 

Haarwater 

Huidcrême 


■ 

Tandborstels 

Tandpasta's 

Toiletzeepen 
Vraagt onze prima 

Limonade -Siroop 

Frambozen, Ananas 
Sinaasappel 

Pei Vi fl. f 0.75, p. Va fl. f 0.45 
Gez 
2 


ond en Bruin 

door 
'.oimébruin 


Licht ! Luc 

Zon en 

Nivea-Crê 


,ht! 
me 
■— 
RU 


1IV1E. ÖUKIECK1 


NU tSAUMUi: 


>fcIN 

r:li Adverteert in dit blad ! Fotohandel A. J. FEU, Strandw 

tegenover „BODEGA MUSTERT" 

FILMS - PLATEN - CAMERA'S 
Ontwikkelen en Afdrukken.. i - Kennismaking [ Zandvoort !'\ r n 1/ 7 fê een verzoek mei bijlagen van P. 
Witkop en K. Paap te Bloemen- 
daal, om .verdunning tot het in- 
werking brengen van een benzi- 
nemotor van 5 P. K. voor liet op- 
pompen van water en voor ver- 
lichtingsdoeleinden op een per- 
ceel aan den Zeeweg kadastraal 
bekend gemeente Bloemendaal, 
sectie A, no. 7586. 
* Op Woensdag, 22 Juni 1932, 
des voormiddags te 10^ uien, zal 
ten Raadhuize te Bloemendaal ge- 
legenheid bestaan om bezwaren 
tegen dit verzoek in te brengen 
en deze mondeling en schriftelijk 
toe te lichten. 

Zoowel de verzoeker,als zij, die 
bezwaren hebben, kunnen geduren 
de drie dagen, vóór hetbovenge- 
melde tijdstip, op genoemde secie- 
farie kennis nemen van de terzake 
ingekomen schrifturen. 
Zandvoort, 10 Juni 1932, 

Burgemeester en Welhoudeis 
Zandvooif, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretatis, 

F. JELLEMA. 

DRAlVKjWET 

Burgemeester en Wethouders der 
Gemeente Zandvoort brengen (er 
openbare kennis, dat op 11 Juni 
1932 bij hen is ingekomen een 
verzoekschrift van Henderika Ma- 
ria Moonen, van beroep winke- 
lieister, wonende te Haarlem, Kor- 
te Dijk no.5, ten deze domiciliie 
kiezende te Zandvoort om een 
verlof B uitsluitend voorde vol- 
gende localiteit: winkel van het 
perceel Stationsplein no.5, welke 
localiteit een oppervlakte heeft van 
dertig M2 

Binnen twee weken na de dag- 
teekening van deze bekendmaking 
kan ieder tegen het verleenen van 
deze vergunning schriftelijk be- 
zwaren bij Burgemeester en Wei- 
houders inbrengen. 

Zandvoort, 11 Juni 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA 

DHA1VKWET 

De Burgemeester en Wethou- 
ders der Gemeente Zandvooit 
brengen ter openbare kennis, dat 
op 14 Juni 1932 bij hen is inge- 
komen een verzoekschrift van En- 
gel Bol, van beroep opzichter 
wandelpark, wonende te Zand- 
voort, om een verlof A, voor de 
navolgende localiteit: tent, ge- 
legen in het wandelpark achter 
de Kostverlorenstraat welke loca- 
liteit een oppervlakte heeft van 
30 M2. 

Binnen twee weken na de dag- 

Stukloopen van Huid 
Stukloopen van Voeten 
Doorzitten bij Wielrijden verzacht en geneest 

l3öuHÏrtl.U~Tiihi BÜLt. Ui| Apuili ti Oru,|i>Mi 

teekening van deze bekendma- 
king kan ieder tegen he! verlee- 
nen van deze vergunning schrif- 
telijk bezwaren bij [Burgemeester 
en Welhoudeis inbrengen. 
Zandvoort, 14 Juni 1932, 
Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

Badgastenlijst Voor verbeteringen gelieve men zich 
tot de Redactie te wenden. 

Vanaf de namen gemerkt met * 
zijn die der nieuw aangekomen 

badgasten. 
Men wordt beleefd verzocht juiste 
namen en voorletters op te geven HOTELS Pension „BEAU SEJOUR" 

L-ewi', M. Beilin 
Kok, lam. A'dam 
Linden, turn. v. d. A'dam 
Buhiiutf, faiii. A'dam 
Smit, fam. A'dam 
Lang', fam. A'dam 
Gioot, fam. de Utrecht 
Evens, fam. Groningen 

Hotel „BELVÉDÈRE" 

Nij.stad, lam. A'dam 
Wolf, fam. A dam 

„CARLTON" Family-Hotel 

Kasmoleu, fam. Bloemendaal 
Overakker," fam. Bloemendaal 
Brussen, Mr. A'dam 
Tas, mej. A'dam 
Harcourt, f;im. Vlissingon 
Jong', fam. Dr. de Bus&mu 
Popp, mevr. A dam 
Jacobsen, fam. A'd-im 
Smit, fam. Califoinië 
Klatte, f«m. A'dam 
Gijsbertse, frau Berlin 
Durand, mevr. Brussel 
Jong', mevr. de A'dam 
Jacobs, mr. Manheim 
Josepli, mr. Msnheim 
Wolf, mr. Manheim 
Boelen, mr. A'dam 
Wardenier, fam. Velp 

Hotel „DRIEHUIZEN" 
Winter, hr. en mevr. A'dam 

Nieven, W. A'dam 

Uepner, K. den Haag' 

Klerk, hr. en mevr. II. Krommenie 

Jeisgel, G. W. A'dam 
t. _ s. - \ - 7 *,-< •'- .$•■ A OBÊRLAHNSTEtN « ,<M. <*£?■ ,\i *J&3S5yp ^: ■ y&5r^ jJ$j£$*x\Jl Nederlandsche Maatschappij, opgericht 1887 Mooie, mej. de Haailem ] 

Koos, notaris A. A'dam 2 

Salon on, fam. A'dam 2 

Jansen, fam. A'dam 2 
Büllingen, baiones von, Slot Wolfs- 

huddon 1 
Lei 1 , barones von, Slot Wolfshuddcn 1 

Wolbers, fam. Amsterdam 4 

Straten, van Oegstgeest - 2 

Bolin, Dr. Aaken 2 

Muller, di. Köln 2 

Lunzer, mej. lCveJij», L' uden 1 

Hotel „d'ORANGE" 

Schoenmaker, mevr. Velzen 1 

Siehl B. II. A'dam 2 

Salm, fam. TI. Hilversum 2 

Begarcl, Utrecht 4 

Hotel „SEINPOST" 

Küteiii, fam, Zurich 2 

Ilubeis, fam. C. Baaru 2 

Kirsch, fam. H. Essen 2 

Pieison, dames R den H»ag 2 

Margadaut, nie\r. L. Ch. A'dam 1 

Proost, mevr. H. L. Adam 1 

Klapbolz, fam. Essen 2 

Bosboom, fam. D. A'dam 3 

Hotel „ZOMERLUST" 
Fransen, A'dam 
Scholberg, P. A'dam 
Ebbing, mr. A'dam Hötel-Peusion „BUCKMANN" 

H oogeweg 42 

Bekkers, fam. A'dam (J 

Uekking, fam. Nijmegen 5 

Vos, fam Mr. Haarlem 3 

Gerritsen, f.im. A'dam 2 

Klein, mej. A'dam 1 

WerJf, fam. v d. A'dam 3 

Keroten, fam. New Yersey 3 

Hotel-Pension „BUITENRUST" 

Schroot, fam. A'dam 2 

Luber, fam. Twello 3 

Hotel-Pension „CHARMA" 

Ginhoven, van A'dam 3 

Vliet, v. d. Zutpfeen - 1 

May, Berlin 1 

^Hotel-Pension Villa „MARINA" 

Bening, dr. Berlin 1 

Riphaagen, fam. Entchede 3 

Hebner, fam. A'dam 7 

Salenieijn, fam. A'dam 2 

Pijnaeker Hordijk, fam. Haarlem 6 

Uesvogel, fam. dr. Haailem 3 

Water, frm. dr, v. d. Amersfooit 4 

Schwerin Gralïu A. von BI. daal 2 

IJeslmyzen, fam. Utrecht 5 

Hotel-Pension „SONNEYYENDE" 

Wiürdi Beekman, dr. A'dam 4 

Haveikorn van Rijswijk, Th. Utr 3 

Fabel, J. Adam 4 

Parser, G. A'dam 4 

Speyor, J. A'dam 3 

Vos', A. A dam 2 

Hotel-Pension „T00MBERGEN" 

Meyer zu Schochteren, fam. A'dain 6 

Muller, fam. Mr. A. A'dam ft 

Anderson, fam. A'dam 2 

Hartogs, fam. A'dam 3 

Büzlnjen, fam. A'dam 2 

Aardweg, fam. v. d. Aerdenhnut 2 

Pension „BORGHSTIJN" 

Laporte, De A'dam 2 

Pension „JOHN BUCKMANN" 

Boulevard de Favauge. 

Petli, mevr. A'dam 1 

Nutkeuntz, mevr. A'dam 2 

Hancr, fam. E C. A'dam 2 

Haner, fam. Bussum 2 

Ti'ohn, mevr. A'dam 1 

Hanser— Saaf, lam L A'dam 3 

Oven, dames v. Haarlem 2 

Pension „DRUIF" 

Boelens, Mr. Bolsward 1 

Bremer, Mr. Adam 2 

Mok, Mr. A'dam 2 

Coliin, II. J. Dordrecht 2 

Pension „DIJKHOFFZ" 

Breij, mej. de Parijs 1 

Breij, moj. de Arnhem 3 

Sluizer fam. Paiijs 2 

Coorengel, fam. IC. A'dam 2 

Wisman, mej. Utrecht 1 

Klieken, mevr van Utrpeht 1 

Riedel, (km. A'dam 3 

Klinkenberg, f.un. A'dam 2 

Pension „FAVAUGE" 

Doof email, fam. A'dam 2 

Polak, Ch. A'dam \ 

Prins, M. A'dam 1 

Boers, mej A'dam 1 

B«lomoiis, fam. A'dam 2 

Winter, fam. de Ztitphen a 

Veder, fam. A'dam 4 

Kissauer, A'dam 2 

Vis, fam A'dam 3 

Leeuwen, mej. v. A'dam 1 Sclfip 

sluimereh^irfWwnu'd-Qe^a'smassage 
met Purol weW ze tot nieuw leven. 
Een handleiding\ v °orrgelaafsmassage 
ontvangt U gratig M koop;.yan Purol 
(doos 30,ct.,'tube^'St:);;^^«;->, s >*. 
Alléén bij 'Apoth". en Drogisten^ ' , 

Pension „HENRIËTTE" • 

Stiissel, Dr. Keulen 4 

polesten, Prof. Bon 2 

Woerdt, v. d. A'dam _ 2 

Fraiiseu J( A,'dain v i - ^ ^-'tv ^ 

Wbutë^s^méj. Haarlem /' ^" 'Vl, 

Toors;?-tnej. Haarlem'.- .,1~'":]. / " : 

Ifi^Pensión" BÓDAMÈR^.tll^ 

W-iiy fam". 'Jr G. J. A'dam 3 

Tjnrk, fam. A'dam 3 

Milt t deSt.Aubin,l'am.C. E. A'dam 4 

Dam, mevr. v. A'dam ] 

Poppen burg 1 Jr., fam, P. F. A'dam 3 

Erimann, A'dam 1 

Pension „C. KEUR" 

Veeter, fam. A'dam 5 

Loogmans, fam. A'dam g 

Bakker, fam. Utrecht 2 

Bredschneyder, fam. A'rt'im 4 

Wcsteihoff, fam. 3 

Pension „PAULA" 

Volmers, dames A'dam 2 

Wijngaarden, P. A. v. A'dam 2 

Brom, fam. Bussum 2 

Sanden, R. v. d. A'dam ] 

Pension „HAPPY DAYS" 

Boers, A. A'dam 2 

Pension „QUISISANA" 

Rasentold, A'dam 9 

Shachcl, Apeldoorn 2 

Pension „VICTORIA" 

Zeestraat 
Seljèe, mevr. A'dam 1 

Vierhout, J R'dam 2 

Pension „WEST-END" Zomei*Spr>Oeten ver- 
dwijnen in korten tijd geheel door 
SpnutoB. Bij alle Drogisten 

[l'l, PLAATSELIJK NIEUWS : ;,\, ")•••••*«•••••«••«•*•»•■< 
Zhbel, II A'dam 1 

Huize „VENNIK" 

Rosé, fam. Londen 3 

Eylders, irej. Arnhem 1 

Ebregt, fam. Adam 2 

Dubourg, fam. Hllvoisum 2 

Nierstein, fam. Berlin 3 

Volgende week worden de 
badgasten geplaatst die in 
huizen" of villa's hun intrek 
hebben genomen. I Crêpe Servetten | 

1 (wit en gebloemd) 1 

| CellofanePapierwol | 
| Zantlv. Papierhandel | 

■ Swaluëstraat 4 1 II | Winkelzakken | 
| Toonbankrollen | 
| Erzatzpapier | 

| Zanclv, Papierhandel | 

I Swaluëstraat 4 I 

iiiiiiiiiiiüiii 

I I 
iiiiiininiiiii 

| Etalagecarton | 

1 en i 

| Crêpepapier | 

1 in alle kleuren | 

| Zandv. Papierhandel ( 

I Swaluëstraat 4 | 

IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiI 
II s Levering van alle soorten i 

I DRUKWERK | 

1 Speciaal voor groote i 
1 oplagen. g 

| Vraagt prijsopgaaf 1 

| ZANDV. PAPIERHANDEL I 

1 Swaluëstraat 4 = ; Tè- HuiSf'voör\ alleenstaande 
blindente-lWólf hefcw»»- ^'aar, wü 
vernemen' zal-de-jaarlijksche Lql^^ ^ 

ling.^Té^Huis yoor^alleenslaa'n^éïv--' 
blindëhyrte :Zandvódrl- èëfslö'aag's^ 
j-plaals^heBbeiCEr ïsdus dezen 
dagen gelegenheid in onze woon- 
plaats om te toonen dat wij licht- 
brengers willen zijn steunt "de 
collecte en werpt een lichtstraal 
in de duisternis. 

Bij Examens 

blijft men kalm. en helder, indien men 

vooraf Mijnhardt's Zenuwtabletlen 

gebruikt. 

Koker 75 et. Bij Apoth. en Drogisten. 

Groot Weldadigheidsfeest 
te Zandvoort. Het Armbestuur 
der Israël. Gemeente alhier is 
.voornemens, ten batev.d. kas 
zijner instelling een groot Wel- 
dadigheidsfeest te organiseeien 
op Maandag 15 Augustus e. k. 
in de zalen van Groot Badhu's 
alhier. 

Dank zij de welwillende mede- 
weikingvan de directie van The- 
ater Tuschinski te Amsterdam, 
zullen verschillende artisten van 
naam, onder wie het bekende 
duo Tholen en van Lier, met zijn 
gevarieerd gezelschap, voor een 
uitnemend programma zorg dra-- 
gen, terwijl eenige orkesten, onder 
leiding van Leo II de la Fuente 
het muzikale gedeelte zullen ver- 
zorgen. 

Een Eere-Comité is voor dien 
avond gevormd, waarvan de Bur- 
gemeester dezer Gemeente, De 

MIJNHARDT's 

Zenuw-Tabletten 75ct. 
Laxeer-Tabletten .. 60ct. 
Hoofdpijn-Tabletten 60ct- 

Bij Apoth. en Drogisten 

E.A. Heer H. van Alphen het 
Eere-Voorzitterschap heeft aan 
vaard, en waarin verder hebbetr 
zitting genomen de Heeren A. 
Asscher, Ed. Gerzon, Wethouder 
Boekman, Dr. Phillips, Notaris 
Am. v. d. Bergh, A. Tuschinski, 
Arn. J. v. Amerongen, JesajaLis- 
sauer, Hugo Prins te Amstetdam, 
Rabbijn S. Ph. de Vries Mzn, 
Haailem.Mr. M.Levie, Groningen, 
en uit Zandvoort Wethouder Mo- 
lenaar, Dr. Tichelaar, Dr. van 
Bueren, Dr. van Fraassen, Dr. 
Gerke, Mevr. Dr. Dijkslra-Volkeis, 
Tandarts No:den, E. H. Brokineier 
en L.J. Rinkel hebben zitting ge- 
nomen. 

Verder bizonderheden omtrent 
dien avond zullen door de affi- 
ches en publicatie's in de peis 
nader worden bekend gemaakt, 
terwijl dezer dagen een aanvang 
zal worden gemaakt met het cii- 
culeeren van lijsfen.- Lijst onbestelbare breven 
en briefkaarten, terugontvan- 
gen in de 2 e helft van mei 1932, 

Binnenland, brieven. 
Dam van H., Sloterdijk. 
Krom, Amsterdam 
Rouma Co, Amsterdam. 
Valenlin J., Haarlem. 
Zwang mevr. Den Haag. 

Briefkaarten. 
Almsut van Hilversum, 
Bishof Marij Amsterdam. 
G r oen Mevr. Amsterdam. 
Penler Beppie Amsterdam. 
Rodenho Juffr. Amsterdam. 

Buitenland. Brieven. 
Comploir Cresendo Buixelles. 
Lunger Evenlin London. 
Leon Leo Dusseldorf. 

Briefkaarten. 
Fehle Lewes Fam. Holte. 
Fischer Dr. Berlin. 
Freund Greta Fr[. Essen. 
Merten Terese. Bochem. 
Paffen Wilh. Ecker. 
Parkuck Willy Bottrop. 
Wilken Heinz. Oldenburg. 


Stoomwasscherij 55 l!OLLII! fig HET ADRES VOOR DE BETEREWASCH 
J. H G. WEENBNK - TELEFOON 287 §l^m 
Verkeerslessen van den A.N.W.B. wMm 
y 


Ï3e Les 

Houd rechts in de bocht ! 

Wal is de grondregel 
van het veikeer? 
„Hou rechts". 
Aan welken kant van 
den weg mag men niet 
rijden ? 

„Aan den linker kant." 
Wanneer het bij het in- 
halen noodig is, mag men 
wel op den linker kant 
van den weg rijden, maar 
niet langer dan noodza- 
kelijk is. 

Vooral is een bocht, die soms moeilijk te overzien is, moet het 
voorgeschreven rechts houden terdege in acht genomen worden en 
in een bocht is inhalen verboden. De wet schrijft dit uitdrukkelijk 
voor: „Niet inhalen in een bocht". En zeker moet men rechts hou- 
den en een ander niet inhalen in bochten, zooals op de teekening 
zijn afgebeeld en waar een dikke boom en stiuikgewas het uitzicht 
benemen. 

De motorrijder rechts kan den jongen, die heel onvoorzichtig aan 
de linkerzijde van den wegrijdt, niet tijdig achter hefboschje zien 
aanzomen en een botsing is onvermijdelijk. 

Zoo'n onoverzichtelijke bocht word) ook wel een „blinde" bocht 
genoemd en daar moet je dus dnbbel opletten en voorz'chtig zijn. 
Maar ook in andere, gemakkelijker bochten en trouwens overal 
op den weg, is het bepaald noodzakelijk steeds lechls te houden. 
Denk maar aan den grondregel van het verkeer. Het is wel eens 
verleidelijk, bij een groote bocht naar links op de linkerhelft van 
den weg te gaan rijden, om de bocht „af te snijden", maar het is 
gevaarlijk en mag absoluut niet. 

De fietser op het linker plaatje rijdt goed rechts, kijk maar naar 
zijn spoor in de bocht en de auto, die hem tegemoet komt, doet 
het ook, zoodat ze elkaar in de bocht veilig passeeren. V. ROSSEM'S 
Luxe Autobusdiensf Zandvoort (tram) - Noorderbad - Bloemendaal (strand) 

Enkele reis 15 et. - Retour 25 et. 

Retour tot Noorderbad inclusief Zee- en 
Zonnebad 50 et. 

Vertrek vanaf Tramplein 's morgens 8.25 en veivolgens 
ieder half uur. PRACHT RONDRIT 

elen Zeeboulevard tot BI( 
hix kwartje. 

Rinko-Garage - Tel. 224 langs den geheelen Zeeboulevard tot Bloemendaal 
(strand) voor één kwartje. ZANDVOORTSCHE 

Coosuoiptie=IJsfabriek 

FIRMA KERKM.A1V 
STANDPLAATS TRAMPLEIN 

Levering etetn Motels, Pensions en 
Particulieren. 

Wordt aan huis bezorgd. BNGEZONDEN 

Buiten verantwoordelijkheid der 
Redactie. 

De HeerR. DeVries.Zandvoort- 
schelaan 255 alhier, heeft het na- 
volgende verzoekschiift aan Bur- 
gemeester en Wethouders van de 
Gemeente Zandvoort gericht: 

Zandvoort, 8 Juni 1932. 

Ondergeteekenden, allen wo- 
nende aan de Zandvoortschelaan in Uwe Gemeente, hebben de eer 
hel navolgende onder de aandacht 
van Uw College te brengen. 

Reeds meerdere malen werddoor 
den eersten ondergeteekendeaan 
Uwen Raad verzocht de wandel- 
weg vooi de woningen en de weg 
naar de tramhalte Watei leiding 
in een behoorlijken toestand te 
willen brengen. 

De rioleeringswerken aan de 
Zandvoortschelaan zijn thans ge- ëindigd. 

Naar de meening van ondeige- 
teekenden mag nu' toch worden 
veiwachl, dat eindelijk ook voor 
de bewoners eens iels woidt ge- 
daan, door er voor te zorgen, drij 
een behooilijk voetpad wordt aan- 
gelegd. 

Het tegendeel is echter waar. 

Vooi zoover ond ei geteeke tulen 
hebben kunnen conslaleeren, is er 
allerlei afval waaronder glas, fles- 
schen etc. etc. op het' voelpacl 
gebrachi. 

De toestand waaiin de wandel- 
weg nu verkeert is dan ook ge- 
woon dieplreurig. Een wandeling 
langs dit pad in hel bijzonder van 
halte BentAeld tot halte Waterlei- 
ding, is bijna niet meer mopelijk. 

Wanneer men zijn weg langs 
dit pad neemt, kan men dit ten- 
minste moeilijk meer een „wan- 
deling" noemen. 

Naar de meening van onder- 
geteekenden is deze toestand 
onhoudbaar. 

Ondeigeteekenden verzoeken 
Uwen Raad dan ook beleefd maar 
met den mcestcn aandrang thans 
eind el ijk eens te willen bevorder en, 
dat ook op dit gedeelte van de 
Zandvooitschelaan een behoorlij. 
ke wandelweg woidt aangelegd 

Dit verzoekschiift is mede on- 
dergeteekend door ongeveer 70 
bewoners van de Zandvoortsche- 
laan. reparatie- en verkoop-inrichting voor ligstoelen 
overloopers voor ligstoelen 

strandwageiis met aardige cretonne bekleed 

strandtasschen van solide kwaliteit 

goed en niet duur in de groninger bazar 
groote krocht 30 telef. 265 zandvoort Slagroom-Moorkoppen 
Slagroom-Tompoucen èk ÏO cent oer stulc "VI 

Alléén Banketbakkerij 

J. E. STEENKEN 

Groote Krocht 36 - Telef. 395 

J. J. SCHELVIS 

Haltestraat 26 - Telefoon 435 

ELECTR. BIERBOTTELARIJ en 

MINERAALWATERFABRIEK 

HEIIMEKEIV'S BIEREIV 

Voor Badgasten 't beste adres ! 

Hooren en Bezorgen zonder prijsverhooging 

TE HUUR 

moderne nieuw gebouwde Boven- en Beneden- 
woningen, gelegen aan de Dr. GERKESTRAAT, 
bev. beneden: 4 kamers, badk., keuken, schuur, 
voor- en achtertuin ; boven : 4 kamers, keuken, 
badk., groot balcon en groote zolder. Huurprijs 
f 8.50 per week. Te bevragen bij C. MESMAN, 
Zandvoortschelaan 33, telef. 383. E. KONING 

Swaluëstr. ÏO Pakveldstr. 23 

HUIS-, LETTERSCHILDER 
en GLAZENMAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS ' ENDETAIL Het goedkoopst adres voor 

Auto-Stalling 

is Garage 

JAC. VERSTEEGE 

Pakveldstr. 21 = Tel. 254 

OLIE - BENZINE - BANDEN 

Reparatie=Inrichting 

Scherp concurreerend ! Vraagt Prijsopgaaf! TE HUUR medio Sept. 

moderne nieuw Ie bouwen vrije Boven- en 
Benedenwoningen aan de Dr. GERKESTRAAT. 
Huurprijs f 8.50 per week. Te bevragen bij 
C. MESMAN, Zandvoortschelaan 33, telef. 383. rogis! 1ste Zandvoort 

! Firma Wed. WAM IESGEÜ 

| is thans gevestigd ZEESTRAAT 34, Telef, 197 

! Alles wordt in den kortst mogelijken tijd bezorgd. JE ADRES — — — — —- *-i 

l i 

8 voor 2 

[ FRUIT-, IJS- en| 

| Vleeschschaaltjes 1 

I Servetten, Caisses § 

S Taartranden ZANDVOORT 

Te koop 
een zaak in Papierwaren 

enz. enz. 

Brieven onder No. 809 Bureau van dit blad. en Cartons 1 is de 1 
i 

9 
I I Eerste Zandvoortsche 
Papierhandel 

• Swaluëstraaf 4 • 

I 1 

««■•«■■•■i LUXE PAPIERWOL- 8 

Ziet de prijzen in de Etalage ! 
In elk gezin 
als eerste hu 

Bij brand- en snijwonden, 

alsmede bij ontvellingen en 

ruwe, roode of gesmette huid. 

Dïf verzacht en geneest» 

In duoien van 30-60 <i> 90 cl. Tube S0 et Bij ApotPi. ca Uroglsleu Kennismaking Wf 


J> 

l/A t Heden overleed tot 
onze diepe clioeflieid, 
tengevolge van het on- 
geval hem op 1 Mei j.1. 
overkomen, ons innig 
geliefd Zoontje en 
Broertje 

JOZEPH MARIA 

in den ouderdom van 
bijna 5 jaai . 

Zand voort, 15 Juni '32 
Uit aller naam : 
P. J. BERKHOUT 

De begrafenis zal plaats 
hebben na de Heilige 
Engelenmis van 8.30 uur 
op Maandag 20Junia.s 
op de R.K. begraafplaats 
te Zandvoort. Zandvoort 

Net heer v. middelb. leeftijd 
zoekt ing. 1 Juli degelijk pen- 
sion in. huiselijk verkeer bij 
bejaarde eenv. menschen. Chr. 
gezin, P.G. Br. met prijsopg. 
BOSHUIZEN, R. Visscherl. 
27, Bussum. 

Te huur gevraagd 

maand . Aug. gem. woning 
(7 bedden) Brederodestraat, 
liefst duinkant of omtrek. Huur 
f 250,— a f 300,—. Br. met 
voll. opgave boekh. K. v. cl. 
SCHOT, Jac. Obrechtstr. 14, 
A'dam, onder No. 23. 

Te huur gevraagd 

gein. Zit-Slaapkamer en keuken 
liefst omtrek „Tol" voor Aug. 
Brieven niet prijsopg. onder 
No. 123, boekh. Da Costa- 
plein 14, Amsterdam. | Zandvoort 

Gevraagd 1ste week Augustus 

groote kamer 

Br. met prijs aan OOSTRUM, 
Huidenstr. 17huis, A'dam. 

Voor Augustus te huur ge- 
vraagd Zitk. en 2 Slaapk. 
in Zandvoort. Br. met opgave 
van prijs onder lett. T. O., 
MAX R. NUNES, A'dam. 

Berging of 

Pakhuis gevraagd 

voor 1 of 2 Vrachtauto's. 
Br. Gasthuisvest27, Haarlem. 

JOHAN KOK 

29 GROOTE KROCHT 29 
TELEF. 473 

Sigaren van 4 tot 25 ds. p. stuk 
Sigaretten „ 10 „ 1 1.30 p. doosje 

TABAK: L1EFTINK, VAN 

NELLE, D.E., van ROSSUM, 

DOBBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE STER. 

Depot: Hoogendijk's WlJNHiOEL 
K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 
TENTLINNEN 

(concurreerend) 

ZEEGRAS, VAREN 
ALPENGRAS 

Piet Heinstr. 12 Haltestr.55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 
reeren van Haarden en Kachels 
Lasch- en Draaiwerk . XXXStXXXX XXXXXXXKitXiSX 

Burgers E.N.R. 
Rijwielen 

Is en blijft je merk. 

Vanaf f 60.50, ook op conditie 
f 6.50 p. mnd. of f 1.50 p. week. 

Agent voor Zandvoort 

H. BOS 

RIJWIELHANDEL 
GROOTE KROCHT 27 
Reparatie -Inrichting • • 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxsesg SOUND-THEATER 
HOLLAND IA-BIOSCOOP 

Directie OEBR. KOPER 
STATIONSPLEIN TELEFOON 458 

Vanaf Zaterdag 18 tot en met Donderdag 23 Juni 

iederen avond aanvang 8.15 uur. 
6 DAGEN ! 6 OPVOERINGEN ! 

de groote Operette-film der U.F.A. superklasse 

RONNY 

Een sprankelend filmwerk, vol HUMOR en 
heerlijke melodieën, met WIUUY 
FRITSCH en KëTHE VON NAGY 

De schitterende montage, de heerlijke melodiense 
muziek van EMER1CH KALMANN, brengen U in 
de aangenaamste stemming. De schattige „RONNY" 
en de charmante W1LLY FRITSCH zullen weer 
heel Zandvoort van zich doen spreken. 

RONNY is de eerste toonfilm-operette waarbij 
de vermaarde EMERICK KALMANN, de com- 
ponist van de Czardas-fürstin, enz. de muziek 
heeft gecomponeerd, waarin tal van schlagers 
voorkomen. 

■pf~\"\T"V]"V werd ter eere van het 12 J />-jarig 
JXWININ X best aan van het REMBRANDT- 
THEATER te Amsterdam, 3 achtereenvolgende 
weken met overweldigend succes vertoond. 

Verder een buitengewoon bij-programma- 

Hollandsen Nieuws, Paramount Journaal, 
Teekenfilm, enz. 

Onder de 18 jaar géén toegang, 
Bezoekt ons theater. Buitengewone geluids-installaüe. 

■ PRIJZEN DER PLAATSEN : Parket f 0.50, 

Parterre f 0.75, Stalles f 1.—, Loge "f 1.25, pi. bel. 

Plaatsbespreking vanaf heden in sigaienmagazijn 

GEBR. KOPER, Stationsplein. 

Verwacht a.s. week : 

DE VROUWENDIPLOMAAT 

De film welke HEDEN met enoim succes voor de 

2de week in theater TUSCH1NSK1 te Amsterdam 

wordt vertoond. Werpt een lichtstraal in de 
duisternis 

StGtint de Collecte 

met toestemming van B. en W. van Zandvoort 

gedurende de maand JUNI 

ten bate van de „NAT. STICHTING WOLFHEZEN" 

Tehuis voor alleenstaande Blinden. 

N. C. TEN BROEKE 

ARCHITECT 

ZANDVOORT IJMUIDEN 

Dr. Smitstraat 1 Wijk aan Zeëerweg 154 

Telef. 468 

Belast zich met het maken van PLANNEN en 
BESTEKKEN voor alle voorkomende Bouwwerken. 

Dinsdag } 

Donderdag j Zifdageii te ZatÉoort n.m. 7-9.30 u. Heden Opening 

van de modern ingerichte 

HEEREN-KAPPERSZAAK 

Tevens verkoop van alle TO I LE T-A R T I K EL E N 

Beleefd aanbevelend, 

D. KAMSTRA 

58 Haltestraat 58 Instituut H, B. S, Zandvoort Wat wilt gij woiden? 

Wat moet Uw kind worden? 

Begin September aanvang- van den cursus. 

Onze cursus geeft geheele opleiding voor Onder- 
wijzeres). Eindexamen H.B.S. 5-jarige cursus. 

Praktijk diploma's e a. examens. 

Dag- en Avondcursus. 

De cursus omvat de volgende vakken : Ned. 
Taal, Fransch, Duitsch, Engelsch, Handels Rek., 
Boekhouden, Rekenkunde, Wiskunde, Geschiedenis, 
Aardrijkskunde, Natuurkunde, Teekenen, Schrijven, 
Muziekleer, Opvoedkunde. 

Men kan ook den cursus volgen van elk vak 
afzonderlijk. 

Vraagt piospectus bij den administrateur 

A. TEUNE 

Groote Krocht 25 
Pakveldstraat 4, voor het leveren 
van een eerste klas merk Rijwiel 
of voor het vakkundig herstellen 
van Uwe Rijwielen ! Fotografie Fotohandel 

S. BOHEMEN 

KERKSTRAAT 3 

ONTWIKKELEN en AFDRUKKEN 
van PLATEN en FILMS 

Geheel metaal Rolfilm-Toestel 
6 x 9 f 5.00 Groote Reclameweek 
bij J. SCHAAP v.h. C. Schaap, Swaluëstr. 9 Nog slechts eenige Tafel serviezen 
24-deelig (wit) voor .... 

5 stuks gaspannen in fijn groen, 
blauw en rood 

Witte Emaille Emmers .... 

Grijs „ „ .... 

Toiletemmers, emaille 

Groenten- 'en Aardappelenemmers 
met opschrift, in alle kleuren 

Bazavbakken in diverse kleuren . 

Ovale Teiltjes 

Zeepnappen 

Fluitketels, emaille, in div. kleuren 

Zeep-, Soda- en Zandgarnituren 

Broodtrommels, emaille, vanaf . 

Lepelrekken, emaille, in div. kleuren 

Blikken Broodtrommels .... 

Keukenklokken f 6.15 

„ 4.50 

,. 0.64 

,. 0.67 

„ 0.98 

„ 0.98 

„ 0.69 

,. 0.56 

,. 0.50 

„ 0.98 

„ 1.40 

„ 3.10 

„ 2.60 

.. 1.60 

„ 2.~ 3 prima Pansponsen f 0. 1 1 

5 rol Closetpapier „0.25 

Closetplankjes „0.15 

6 Kopjes , 0.30 

Rekje met 5 stuks houten lepels . „ 0.55 

Nestschalen „ 0.75 

Tasschen (Rieten) in div. kleuren 

f 0.30, f 0.3772, f 0.45, ., 0.60 

Rieten Papiermandje , . f 0.50, „ 0.75 

Broodmandjes „0.79 

Cocosmatjes f 0.45, „ 0.65 

Deurmatjes f 1.20, „ 1.65 

Slaapkamermatten „1 .05 

Keukenspiegels .... f 0.25, „ 0.45 

Stoffers vanaf „ 0. 1 9 Profileert van deze bui iiiiii Wij leveren: 

Complete KEUKENUITRUSTING 

19=deelig, voor den spotprijs van Üjp"* Ziet onze prachtcollectie 
WEKKERS met schriftelijke 
garantie. D^T Vergeet niet een kijkje te nemen in onze étalages. "^Ql 
Lunchroom „CARELS" LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezorging aan huis - L. J. RINKEL w.h. H. J, CARELS - Tel. 22 Zaterdag 25 Juni 1932 33ste Jaargang IVO. 4 ZANDVO 

Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemeente 

O unct nrci^icci er oaha actckii iict 


MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSOÏÏE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
lederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

Qeduiendp het geheele jaar ƒ 3->>0 

„ „ Badseizoen 2. — 

„ „ Winterseizoen ,. 2. — 

Afzonderlijke nummers „ 0.10 Directeur-Redacteur: C. VAN DER MIJE 
Trekt Unietaen watyedersecht, 
Maer doet, dat biltyk is en recht. Dit blad is veikujgbaar bij: A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W.J.LORENZ, 
Boekhandel, Haltestiaal 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burg. 
Engelbei tsstiaat 1 1 ; S. VERLOOP, Kantooi boekhandel, Haltestraat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Groote Kiocht 34. Advertentiën van 1 — 6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau s Brugstraat I Teflef. 27 t _ _ _____ _____.. *__ 

[ Stoomwasscherij VAN HOUTEN Heemstede; | TELEF. 28372 

lllllllljllllllllllllllljl^ Kwaliteitswerk 

OOK IN DE LAGERE TARIEVEN TELEF. 28372 OFFICIEELE KENNISGEVINGEN 

DR ANK WET Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort brengen 
ter openbare kennis, dat op 20 
Juni 1932 bij hen is ingekomen 
een verzoekschrift van lsaac 
Jacob Druijf, van beioep pension- 
houder, wonende Ie Zandvoort, 
om een verlof A voor de navol- 
gende localiteit: beneden-zaal 
van hel perceel Stationsstraat 
no. 20, welke localiteit een opper- 
vlakte heeft van 30 M 2 . 
Binnen Iwee weken na de dag- 
' leekening van deze bekendmaking 
kan ieder tegen het verleenen 
van dit verlof schriftelijk bezwa- 
ren bij Burgemeester en Welliou- 
deis inbrengen. 

Zandvoort, 20 Juni 1932. 
Burgemeester en Wethoudeis 
voornoemd, 
De Buigemeesler, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA 

DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort brengen 
ter openbare kennis, dat op 20 
Juni 1932 bij hen is ingekomen 
een verzoekschrift van Willem 
Loos, van b2roep Sigarenwinkc- 
lier, wonende te Zandvooif, om 
een slijtvergunning voor de vol- 
gende localiteit: voorlocaliteit 
van het perceel Oosterstraal no. 
7, welke localiteit een opper- 
vlakte heeft van 16 M 2 . 

Binnen twee weken na dedag- 
teekening van deze bekendma- 
king kan ieder tegen het verlee- 
nen van deze vergunning schrif- 
telijk bezwaren bij Burgemeester 
en Wethouders inbrengen. 

Zandvoort, 20 Juni 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

Oproeping 
Verplegenden. 

De Burgemeester der Gemeente 

Zandvoort verzoekt in verband 
met een schrijven van den 
Hoofdinspecteur van de Volks- 
gezondheid de* op 1 Juli 1932 
in deze gemeente buiten kolonie- | „Gazelle" Rijwiel 1 

SERVARIIVG S 

wm BOVENAL jjjjjg 

K Gij behoeft het in geen boek te lezen, « 

Jg De ervaring leert het wel zoo goed, |g 

53 Dat, zal Uw fiets de beste wezen, W 

J^ - Gij een „Gazelle" nemen moet. gg 

1 C. VAN DE GEER | 

W Groote Krocht 20 - Zancsvoort ps, i GEOPEND SMULHUIS _ 

| ZEESTRAAT 1 | 

| Voor Uw KOFFIETAFEL j 

jj steeds verkrijgbaar: m 

■ WARME CROQUETTEN . . 2 voor 25 cent JJ 
M VISCHKOEKJES per stuk 15 cent || 

■ Alle soorten SCHOTELS vanaf ... 40 cent j§ 

■ HORS d'OEUVRE VARIE naar keuze. §| 
| RUSSISCHE EIEREN, heerlijk bereid, 25-30 cent jj 

jj Alle soorten GESTOOFDE VISCH, gebakken jj 

H en a la Meunière. m 

| DINER a f 1.00 j 

m Vleeschbouillon, Visch of Vleesch naar wensch. m 

K Groenten en Aardappelen. |j 

1 DESSERT 1 

I Alles bereid in zuiver boter. 

Keuken uitstekend ! 
Aanbevelend, H. SCHAAPVELD H.H. BADGASTEN! 

Hjl| HET ADRES voor UW KARPER is 

II E. SPOELDER 

j§ | mmmm Haltestraat 1-4- boom 

■ 1 Speciaal HEERENKAPPER 

ZATERDAGS haarsnijden tot 4 uur 
ZONDAGS bediening aan huis || STALT Uw wagen || 

H in een Garage waar vakkundig jjj 
Hl personeel U ten dienste staat. f|| 

„RINKO" Garage = Telef. 224 

Stalling voor ruim 100 Auto's |B KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

SSArVDVOORT 
Groote Krocht 37 - Telefoon 355 v) 
doet in aanzicht en afwerking niet 
onder voor den mooisten linnen; IS HET WONDER OP BOORDENGEBIED, want 

RODÏNG 
RODING 
RODÏNG 
RODING 
RODING is heerlijk in het dragen ; 

is van het duurste kwaliteits-merk 
niet te onderscheiden ; 

is geen gummi of papier; 

is zoo laag in prijs dat men hem na 
een paar dagen weg gooit en een 
schoone omdoet! RODING 

Alleen verkoop 

■ is goedkoop, de 2 stuks kosten een 
kwartje. 
Kerkplein 3 V. KOSSEMS 
Fotohandel A. J. FEU, Strandwe 
tegenover „BODEGA MUSTERT" 

FIUOTS - PLATEN - CAMERA'S 
Ontwikkelen en Afdrukken Kennismaking J Zandvoort f ti f huizen werkzame verplegenden 
(verplegers en verpleegsters, ook 
de religieuze) in het bezit van 
diploma A en/of diploma B zich 
met hun diploma(s) ter gemeente- 
secretarie (Algemeene Zaken) aan 
te melden op 1 of 2 Juli a.s. 
tusschen 9 en 1 uur. 

Zandvoort, 20 Juni 1932. 

De Burgemeester voornoemd, 
VAN ALPHEN. 

BEKENDMAKING 

Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort brengen 
ter algemeene kennis, dat op 
Maandag 27 en Dinsdag 28 
Juni a.s. gelegenheid zal bestaan 
voor het aangeven van kinderen, 
die met ingang van den cursus 
1932-'33 een der scholen B, 
C en D zullen gaan bezoeken. 
De aangifte moet geschieden 
tusschen] Oen 1 uur ter gemeente- 
secretarie (boven). 

Verzocht wordt het trouw- 
boekje mede te brengen. 
Zandvoort, 2L Juni 1932. 
Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaii-s 

F. JELLEMA 

BEKENDMAKING 

Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort brengen 
ter algemeene kennis, dat op 2 
en 6 Juli a.s. gelegenheid zal be- 
staan voor het aangeven van leer- 
lingen, die met ingang van den 
cursus 1932- - 33 de school voor 
uitgebreid lager onderwijs A zul- 
len gaan bezoeken. 

De aangifte moet op genoemde 
dagen tusschen 2 en 3 uur des 
namiddags bij het Hoofd der 
School in School A (Hoogeweg) 
geschieden. 

Verzochtwordl het trouwboekje 
mede te brengen. 
Zandvoort, 24 Juni 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
Zandvoort, 
De Burgemeester, 

. VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. Badgastenlijst Voor verbeteringen gelieve men zich 
tot de Redactie te wenden. 

Vanaf de namen gemerkt met * 
zijn die der nieuw aangekomen 

badgasten. 
Men wordt beleefd verzocht juiste 
namen en voorletters op te geven HOTELS 

Hotel „BELVÉDÈRE" 

Nijstad, fam. A'dum 
Wolf, fam. A'dain „CARLTON" Family-Hotel 

Brassen, Ml - . A'dum 
Harcourt, fam. Vlissingen 
Popp, mevr. A dam 
Jacobsen, fam. A'dam 
Smit, fam. Caüfoiniü 
Klatte, fam. A'dam 
Durand, mevr. Brussel 
Jacobs, mr. Mauheim 
Joscph, mr. Mauheim 
Wolf, mr. Mauheim 

Hotel „DRIEHUIZEN" 

Winter, hr. en mevr. A'dam 2 

Nieven, W. A'dam 2 

Hepner, E. den Haag 5 

Klerk, hr. en mevr.il. Krommenie 2 

'Jersgel, G. W, A'dam 1 
♦Spruit, D. 3. en Mevr N. L. 

Veenendani 2 

Venterman, dames A. Uithuizen 1 

Loots, T. Warfhuizen 1 

„GRAND HOTEL" 
Koos, notaris A. A'dam 2 

Salomon, fam. A'dam 2 
BülUngon, barones von, Slot Wolfs- 
luidden 1 

Lunzer, mej lOvelijn, Londen 1 
*Vicomtedu Mesnted' Aveine, Paiis 1 

Wyeis, mevr., A'd'im 2 

Fröwein, E. A. Arnheim 3 

Eichhorn, Fabr., Ohligs 1 

Hotel „d'ORANGE" 

Schoenmaker, mevr. Velzen 1 

Siehl, B H. A'dam 2 

Salm, fam. H. Hilversum 2 

Begard, Utrecht ' 4 

Hotel „SEINPOST" 

Eubeis, fam. C. Baarn • 2 

Pierson, dames R. den Haag 2 

Margndaut, mevr. L. Ch. A'dam 1 

Proost, mevr. H. L. A'dam 1 

Klapbolz, fam. Essen 2 
Bosboom, fam. D. A'dam • 3 

*Panhuysen, fam. Dr. Borne i 

Veen, fam. Dr. van Borne 4 

Hylkema, Dr Ahvelo 1 

Quack, dames A'dam 2 

Schetser, mevr. A'dam 1 

Hirschmann, Frau Dr. Beilin 1 

Heinrich, mevr. A'dam 1 

Hotel „ZOMERLUST" 
Fransen, A'dam 

Scholberg, P. A'dam 

Ebbing-, mr. A'dam " 

Pension „ANNA" 

♦Veeren, fam. v. Bussum 
Emden, mevr. v. A'dam 
Versteegh, jnfir. A'dam 
Schaai s, d.imes A'dam 
Busch, lam. Adriani Winschnten 

£ ""'^T , , O BERLAH N5TEIN ^X^&X- Nederlandsche Maatschappij, opgericht 1887 Mevrouw! 

Voor Iste KWALITEIT 
FRUIT belle men even 

152 op! 
M. KEMP 

KERKSTRAAT 2® 

Wordt direct aan huis bezorgd. 

Dagelijks versche aanvoer van 
ASPERGES en AARDBEIEN. Hotel-Pension „BüCKMANN" 

Hoogeweg 42 

BtikUeis, fam. A'dam 6 

Hekking, fam. Nijmegen 5 

Vos, fam. Mr. Haarlem 3 

Gerritsen, fam. A'dam 2 

Werll', fam. v. d. A'dam 3 

Hotel-Pension „BUITENRUST" 

Schroot, fam. A'dam 2 

Luber, fain. Twello 3 

Hötel-Pension „CHARMA" 

*Sackcs'., Hilversum 2 

Oldenhof, Apeldoorn 4 

Stevens, A'dam 2 

Pension „INTERLAKEN" 

■•Siebers Sas.se, Mr. M. M. A'dam 2 

Hotel-Pension Villa „MARINA" 

Beuing, dr. Beilin 1 

Hepner, fam. A'dam 7 

Salenieijn, fam. A'dam 2 

Pijnacker Hordijk, fam. Haarlem 6 

Desvogel, fam. dr. Uaailem 3 

Water, l'rm. dr, v. d. Amersfooit 4 

Schweriu Giafin A. von BI. daal 2 

Heshuyzen, fam. Utrecht 5 

*Hiel, lam. W. A. C. A'dam ,'i 

Stroobach, fam. J. A'dam 3 

Asscher, dames A'dam 2 

Maitell i van Wassenaar, fam. 3 

Hepner, juflr. A'dam 2 

He.nich, fam. Walter Aachen 4 

Wichers, mevr. den Haag 1 

Hotel-Pension „SONNEWENDE" 

Wiaidi Beekman, dr. A'dam 4 

Haverkorn vau Eijswijk, Th. Utr. 3 

Parser, Q. A'dam 4 

Speyer, J. A'dam & 

Voss, A. A'dam 2 

«Kapellen, J. A'dam 4 

Hotel-Pension „T00MBERGEN" 

Meyer zu Schochteren, fam. A'dam 6 

Muller, fam. Mr. A. A'dam & 

Anderson, faro. A'dam 2 

Hartogs, fam. A'dam 3 

Aardweg, fam. v. d. Aerdenhout 2 

*Hoos, fam. Haarlem 3 

Bli>m van Assendellt, fam. A'dam 6 

Muller, fam. B, poorthuizen 5 

B urries, fam. des A'dam 3 

Pension „BEAU SEJOUR" 

*Scumidt, M. Duisbuig a. R. 2 

ICok Jr., fain. A'dam 2 

Linden, fam. v. d. A dam 2 

Buning-, fam. A'dam 3 

Lang, fam- A'dam 4 

Schroder, fam. A'dam 2 

Hoodmanu, lam. A'dam 3 

Hoefer, mevr. Utrecht 1 

Wolters, mej. Utrecht 1 

Astrotli, dames A'dam 2 

Kok Sr., fam. A'dam 2 

Bomeis, fam. A'dam 3 

Jansen, nej. A. den Haag 1 

Luky, i! ej. A'dam 1 

Pension BODAMÈR 

Wit, fam. J. G. J. A'dam 3 

Bnrk, fam. A'dam 3 

MiktdeSt.Aubin,fani.C. E. A'dam 4 

Dam, mevr. v. A'dam 1 

Poppen burg Jr., fam. C. F. A'dam 3 

Pension „BORGHSTIJN" 

Laporte, f*m De A'dam 2 

*Zweeklior.-t, fain. A'dam 5 

Seiler, Mr. Arnhem 1 

Pension „JOHN BüCKMANN" 

Boulevard de Favaugc. 

Putti, mevr. A dam 1 

Nutkeuntz, irevr. A'dam 2 

Uaner, fam. Bussum 2 

Ilanser — Saai', fam h A'dam 3 

Oven, dames v. Haarlem 2 

••Gallée, mevr. A'dam 1 

Prater, mevr. Duren 1 

Tromp, H. Assen & 

Bressor, mevr. v. d. A'dam 1 

Stork, C. Adam 1 

Pension „DIJKHOFFZ" 

Breij, mej. de Parijs 1 

Brei.i, moj. de Arnhem 1 

Sluizcr. fam. Paiijs 2 

Cooiengel, fam. K. A'dam 2 

Wisman, mej. Utrecht • 1 

Krieken, mevr. van Utrecht 1 

Riedel, lam. A'dam 4 

Klinkenberg, fam. A'dam 2 

Pension „DRUIF" 

Boelen},, Mr. Bolswaid 1 

Bretner, Mr. A dam 2 

Mok, Mr. A'dam 2 

Colijti, H. J. Doidrecht 2 

Pension „FAVAUGE" 

+ Doosrman, fam. A'dam 2 

Prins, Mr A'aam 1 

Broei s, mej. A'dam l 

Salnmons, fam. A'dam 2 

Veder, fain. Adam 4 

Lissauer, A'dam 1 

Vis, fam. A dam 3 

Leeuwen, mej v. A'dam 1 Dames ! Mijn enorme omzet en lage 
bedrijfskosten stellen mij in 
staat U eerste kwaliteit aan te 
bieden voor ongekende prijzen. Iste kwaliteit 
RÜNDVLEESCH Lappen (doorr.) vanaf 
Lappen (mager) „ 
Lappen, Dikke Rib 
Lappen, Fijne Rib . 

Ribstuk 

Borst 

Braadvleesch . . . 

Klaprib 

Vleeschbeen . . . 
Rollade, Dikke Rib 
Gehakt vanaf . . . 
Poulet vanaf . . . 
Rosbief . . f 0.50- 

Lende 

Haas 

Biefstuk 0.25 
0.25 
0.35 
0.50 
50 
0.35 
0.40 
0.35 
0.15 
0.35 
0.25 
0.25 
0.60 
0.70 
0.80 
0.80 Iste kwaliteit M 

VARKENSVLEESCH ■ 

per pd. 3 pd. jj|| 

Karbonade sch. f 0.30 f 0.90 m 

„ rib „0.40 „1.15 jj| 

Karbonade haas lij 

en fijne rib „0.45 „ 1.30 f|§ 

Fn'candeau . „0.45 „1.30 jfü 

Rollade . . „0.40 „1.20 = 

Reuzel bij vleesch 15 et. pond jj= 

KALFSVLEESCH vet J 

en blank. m 

Lappen f 0.75 sj 

Poulet en gehakt . . „ 0.70 = 

Karbonade haas en m 

rib . . f 0.70—,, 0.75 H 

Rollade „ 0.95 j| 

Fn'candeau . . . . „ 0.90 ng 

Biefstuk en Oesters . „1.10 f=§ Aanbevelend, H. VAN ELDIK 

Dr. Metzgerstr. 6 - Tel. 416 

Noteering dikke en fijne rib, daar er cliënten en 
ook collega's zijn die niet weten dat er twee 
soorten rib in een koe zijn. 

H. VAM ELDIK Luxe RINKO Autobusdienst 

Zandvoort (tram) - Noorderbad - Bloemendaal (strand) 

Enkele reis 15 et. - Retour 25 et. 

Retour, tot . Noorderbfld inclusief Zee- en 
Zonnebad 50 et. 

Vertrek vanaf Tiamplein 's morgens 8.25 en vervolgens 
ieder half uur. 

PRACHT RONDRIT 

langs den geheelen Zeeboulevard tot Bloemendaal 
(strand) voor één kwartje. . 

Rinko-Qarage = fel- 224 Badgasten 

BEZOEKT met UW KINDEREN de 

Speeltuin „BERNADETTE" 

Schitterend gelegen aan 
de Boulevard Barnaart. 

Schommels - Wippen - Glijbaan enz. 
Prima Consumptie ! Billijke Prijzen ! Levering van alle soorten 

DRUKWERK 

Speciaal voor groote 

oplagen. 

Vraagt prijsopgaaf 

ZANOV. PAPIERHANDEL 

Swaluëstraat 4 I Etalagecarton | en | Crêpepapier 

i in alle kleuren 

| Zandv. Papierhandel 

I Swaluëstraat 4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

* Een Rijwiel koopen j 

X is een zaak van vertrouwen ! X 

SS Koopt daarom een Rijwiel waarvan U de prijs BH 
SS en herkomst kunt controleeren. 55 

X Simplex is een vertrouwd adres ! X 

X Reeds vanaf f 53 X 

g D. SCHUT Jr. P 

X Stationsstraat ÏO - Telef. 138 X 

■5 Iste klas Reparatie-Inrichting S 

XXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXX rVfï. (S Stöomwasscherij „HOLLANDIA 

HET ADRES VOOR DE BETEREWASCH 
J. H G. WEENINK - TELEFOON 287 ZasicltfooH: 
Pension „HENRIËTTE" 

Slüasel, Dr. Keulen 
Celesten, Prof. Bon 
Woerdt, v. d. A'dnm 
Fransen, A'dam 
Wouters, mej. Haarlem 
Toors, mej. Haarlem 

Pension „HAPPY DAYS" 

Boers, A. A'dnm 

Pension „C. KEUR" 

Veeter, fam. A'dam 
Loogmans, fam. A'dam 
Bakker, fam. Utrecht 
Bredschneyder, fam. A'dnm 
Westerhoff, fam. 
*Spoormaker, dames B'dam 
Engel, mej. R, v. d. B'dam 
Qütt, fam. J. A'dam 
Willemse, M. J. A'dam 

Pension „PAULA" 
Vnlmers, dames A'dam 
Wijngaarden, P. A. v. A'dam 
Brom, fam. Bussnm 
Snnden, R. v. d. A'dam 
*Staller, fam. A'dam 

Pension „SOESTER" 

♦Buysing, de Brussel 

Pension „QUISISANA 1 * 

Rnseufeld, A'dam 
Sirachel, Apeldoorn 
*Rosenfeld, A'dam 
Miydeues, A dam 

Pension „VICTORIA" 

Zeestraat 
Seljèe, mevr. A'dam 
Vierhout, J. R'dam 
*Carels, W. A'dam 
Speb, P. R'dam 

Pension „WEST-END'" 
Zabef, H. A'dam 
♦Bloemendaal, mevr. Zulpheu 
Wolfers. mevr Zutphen 
Qabe, E. Dortmund 

Huize „VENNIK" 

Rosé, fam. Londen 
Eylders, mej. Arnhem 
Ebregt, fam. A'dam 
Dubourg, fam. Hilversum 
Nierstein, fam. Berlin : PLAATSELIJK NIEUWS | 

* ■ 

Bazar Zandvoortsche Kring 
„Godsdienstig Leven'', afd. v. 
d. Nederl. Prostestantenbond. 

Voor wie hulp verlangen bij liet 
maken van handweiken of lei- 
ding bij het kiezen van een te 
maken stuk werk, hebben zich 
beschikbaar gesteld : 

dames Meijer, Dr. Metzger- 
straat 82 ; 

dames Perdok, Koslverloren- 
slraat 58, „Bennoheim", (Dins- 
dag van 2—4 uur) ; 

mej. v. d. Wel,Zandvoortsche- 
laan 64 (Donderdag 2—4 uur). 

Van alle denkbare soorten 
handwerken zijn deze dames 
volkomen op de hoogte. Ook 
heeft zich onder de leiding van 
de dames Perdok" een weefclub 
van 6 personen gevoimd, voor 
welk doel de heer v. d. Valk 
welwillend de noodige weeftoe- 
stellen in gebruik, geeft. 

Er bestaan plannen om dezen 
weefcursus en evenltieel ook 
andere werkclubs bij voldoende 
deelname ook na den Bazar 
voort te zeden. 

Wat klaar is kan bezorgd wor- 
den bij mevr. v. cl. Poll (firma 
Meijer), Kerkstraat 5 en bij de 
dames Boerstra en Hoekstra. 
Zeestraat 13. 

Vreest geen Examen 

want er is een middel dat IJ kalm 
houdt en waardoor Uw geest helder 
blijft. Mijnhardt's Zenuwlablelten be- 
hoeden U voor zenuwachtigheid. Ze 
zijn verkrijgbaar in kokers van 75 et. 
bij Apolh. en Drogisten. 

Groot Internationaal Zang- 
Concours Mei en Juni 1933. 

Naar wij vernemen heeft het 
Bestuur van „Onderling Hulpbe- 
toon's Mannenkoor" deze week 
defenilief besloten dat ter gele- 
genheid van het a.s. 10-jarig 
beslaan van genoemde Vereeni- 
ging wederom -een Groot Inter- 
nationaal Zan^-Concours gehou- 
den zal worden in de maanden 
Mei en juni 1933. 

Met verschillende builenland- 
sche koren is men leeds in 
onderhandeling en zijn toezeg- 
gingen gedaan, welke op een 
gioote deelname, zoowel van 
builenlandsche- als binneiiland- 
sche koren, wijzen. - 

Moge zoowel in als buiten 
Zandvooit deze plannen finan- 
cieel gesteund worden, zoodat 
het Concours in 1933 voorwaar 
weer een succes beloofd ie 
worden. FILMRONDREIS 
NEDERLANDSCH FABRIKAAT 

Te Zandvoort voorstelling op 
Zaterd. 2 Juli op de Strandweg. 

De filmrondreis, die de vereeni- 
ging "Nederlandsch Fabrikaat" 
nu reeds sedert 18 April doorliet 
land maakt met films over de 
Nederlandsche industrie, mag zich 
overal in een groote belangstel- 
ling verheugen, en de propaganda 
voor het gebruik van Nedeiland- 
sclie goederen, die van deze tocht 
uitgaat, is dan ook zeer doeltief- 
feud te noemen. 

Het is wel zeer noodzakelijk, 
dat in deze tijden vanweikloos- 
heid en verminderde uitvoer de Handleiding gratis. 

Schatten van schoonheid sluimeren in 
Uw huid. Gelaatsmassage niet Purol 
wekt ze tot nieuw leven. Een hand- 
leiding voor gelaatsmassage ontvangt 
U gratis bij koop van Putol (doos 
30 et., tube 80 et.). 

Alleen bij Apoth. en Drogisten. Nedirlandsche industrie haar af- 
zet in het binnenland kan ver- 
grooten.De werkverruiming toch, 
die hierdoor wordt veikiegen, zal 
de wei kloosheid doen afnemen en 
hieimede zal ook hel bedrag van 
150 000.000 gulden, dat jaarlijks 
woid! uiigegeven aan werkloos- 
heidsbestiijding, kunnen vermin- 
deren. Als men bedenkt, dat deze 
som geheel door belastingbeta- 
lers moet worden opgebracht, dan 
zal men inzien, dat het steunen 
van de Nederlandsche industrie 
niet alleen een algemeen belang 
is, maar dat men dit ook al uit 
een welbegrepen eigen belang zou 
moeten doen, daar veimindering 
der werkloosheid belastingvei- 
laging tengevolge kan hebben. 

Op deze rondreis woidt per 
speciaal ingerichte auto een 150- 
lal gemeenten bezocht, waar voor- 
stellingen worden gegeven, terwijl 
vooraf in elke plaats op ruime 
schaal strooibiljetten en plakkaten 
worden veispreid, en de winke- 
liers worden opgewekt toch vooral 
goederen van de Nederlandsche 
industrie uit te stallen. Dikwijls 
ook zijn winkelweken gehouden 
(er gelegenheid van de filmver- 
tooning, waarvoorde vereeniging 
"Nederlandsch Fabrikaat" dan 
weer legpenningen en diploma's 
beschikbaar stelde. 

Door een ingebouwde verster- 
kingsinstallatie wordt van uit de 
filmauto gramofoonmuziek ten ge- 
hoore gebracht door twee luid- sprekers. Ook worden eenige toe- 
spraken tot de loeschouweis ge- 
licht om ze nog eens te wijzen 
op de plicht van iederen Nedei- 
lander de vooikeur te geven aan 
Nederlandsche producten, zoo 
deze gr lijk in prijs en kwaliteit 
zijn als builenlandsche. 

In Zandvooit zal de filmauto 
ook een voorstelling komen ge- 

Oe juichende zomer 

heef t zijn intrede gedaan ; al wat adem 
heeft verzadigt zich aan licht en lucht. 
Steil U zelf in staat zonder gevaar 
van deze feeslgaven der natuur te 
g'enieten door, ter voorkoming van 
zonnebiand, Uw huid met „Zij"-Crême 
in (e wrijven. 
In prijzen van 'JO-30-45 en 75 et. 

ven, en wel op Zaterdag 2 Juli 
a.s. op de Strandweg. Daar de 
Zandvoortsche Middenstands vei- 
eenigingen propagandamateriaal 
zullen ver-preiden, zal de Neder- 
landsch fabrikaat-actie te Zand- 
voort zeer doelmatig gevoerd kun- 
nen worden. Het uur van aan- vang der voorstelling zal zijn te 
kwart vooi tien. Te voien woiden 
muzieknummeis ten beste gege- 
ven. ^VVoofcl-en Kiespij^ 
MIJNHARDT'S POEDERS_ 

Doos*t-5ct Per stuk Set 
Bij Uw drogist 't Smulhuis. In de Zeestiaal 
no. 1 is een nieuwezaak geopend 
genaamd „Smulhuis". Wij hebben 
even een kijkje genomen in deze 
nieuwe zaak, en kunnen met ge- 
noegen zeggen, dat alles er piek- 
fijn uitziet, de consumplie-aitike- 
len worden higiünisch en met 
lsle kwaliteit ingrediënten bereid. 

Wij zijn er van oveiluigd, dat 
't „Smulhuis" zijn naam eer zal 
aandoen. ONTVLUCHT DE STEENEN STAD 
NAAR ZANDVOORT „N00R0ERBAD" Zee- en Zonnebad ■ Caftt-Dancing 

ZONDAG 26 JUNI 

2de Tweka- Concert 

50 Musici - Twee Orkesten 

12 tot 12.30 uur muzikale wandeling ~van Station naar 
Noorderbad - Aanvang concert 2 uur - Geen entree. 
Gaat met onze Luxe Reiswagens 

Uw UITSTAPJES maken in Binnen- en Buitenland. 

Ons materiaal en Chauffeurs staan borg voor een 
aangename tocht. 

GARAGE „RINKO" - Telef. 224 Neemt geen Risico! 
Pakveldstraat 4, voor het leveren 
van eèn eerste klas merk Rijwiel 
of voor het vakkundig herstellen 
van Uwe Rijwielen ! 1 De 1ste Zandvoortsche Drogisterij i 

Firma Wed. VAN INGEN 

! is thans gevestigd ZEESTRAAT 34, Telef, 197 1 

m m 

5 Alles wordt in den kortst mogelijken tijd bezorgd. : 

■ ■■■■■■■■» •■■■«■■■■■■■■■> " 

■ j 

TE HUUR medio Sept. 

moderne nieuw te bouwen vrije Boven- en 
Beneden woningen aan de Dr. GERK.ESTRAAT. 
Huurprijs f 8.50 per week. Te bevragen bij 
C. MESMAN, Zandvoortschelaan 33, telef. 383. E. KONING 
Swaluëstr. ÏO Pakveldstr. 23 HUIS-, LETTERSCHILDER 
en GLAZENMAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS eeeeseeeeï ENDETAIL TE HUUR 

moderne nieuw gebouwde Boven- en Beneden- 
woningen, gelegen aan de Dr. GERKESTRAAT, 
bev. beneden: 4 kamers, badk., keuken, schuur, 
voor- en achtertuin ; boven : 4 kamers, keuken, 
badk., groot balcon en groote zolder. Huurprijs 
f 8.50 per week. Te bevragen bij C. MESMAN, 
Zandvoortschelaan 33, telef. 383. 

zomerdekens = moltondekens 

zomergordijnen = waschechte tafelkleedjes 

rieten serrestoeltjes en tafels 

keukentafels * schoonmaakartikelen 

groninger bazar - gr. krocht 30 - Tel. 265 
zandvoort Het goedkoopst adres voor 

Aiito=Stalling 

is Garage 

JAC. VERSTEEGE 

Pakveldstr. 21 = Tel. 254 

OLIE - BENZINE - BANDEN 

Reparatie=Inrichting 

Scherp concurreerend ! Vraagt Prijsopgaaf ! Fotografie Fotohandel 

S. BOHEMEN 

KERKSTRAAT 3 

ONTWIKKELEN en AFDRUKKEN 
van PLATEN en FILMS 

Geheel metaal Rolfilm-Toestel 
6 x 9 f 5.00 

«BBBBaaBHH o 1 I Adverteert Ir» dit blacl ! HULP gevraagd 

voor de aanschaffing van een 
driewielig wagentje voor 
oude, ai me, hulpbehoevende 
vrouw. 

Giften worden gaarne aan 
ons bureau in ontvangst ge- 
nomen en zullen in ons vol- 
gend nummer wenden ver- 
antwoord. 

Bureau BRUGSTRAAT 1 
of Postgiro no. 184114, onder 
vermelding „Wagentje". 

In net R. K. Burgergezin 
wordt voor een meisje van 
lö jaai 

Pension gezocht 

vooi eenige weleen, liefst daai 
waai meisje van denzelfden 
leeftijd aanwezig is. Ook met 
huiselijk veikeer. Voor Juli of 
Aug. Br. J 62 MACKENZlE's 
Advert.-Bureau, Hilversum. FORNUIZEN ! 

nieuwe en gebiuikte, alle! 

maten en kleuren Een 
! gebiuikte KUPERBUSCH, 
: wit emaille, lang 1 20 M., 
i z.g.a.n., voor f 70. — . Een 
i GODIN, lang 1 .05 M., vooi 
i f 30.—. Verschillende an- 
i dere maten. 

\1 E KI E R « N K 
i Jansstiaat 02 - Haarlem Stellei dezer vraag! voor de 
maand Juli te Zanclvoort een 
eenvoudig, netjes gemeubil. 
huisje ; huisk. en 2 gr. en 2 
kl. slaapk. en keuken. Br. met 
opgave van ligging en pi ijs 
onder J 54 MACKENZlE's 
Adv.-Bur., Hilversum, 

Gevraagd genieub. Woning 

van 15 Juli— 15 Aug., bev. 
Zitk., 2 Slaapk. en keuken. 
Prijs ca. f 150. — . Brieven 
onder no. 417 bureau van 
dit blad. ZANDVOORTSCHE 
BEGRAFENIS 
VEREENIGING 

Opgericht 1910 

De ondergeteekende 
bericht dat boven- 
genoemde Vereen. 
geheel neutraal is 
en met geen ander 
in relatie staat. 

Vervoer door geheel 

Nederland en 

Crematies. 

Dir. J. J- DIJKSTRA 

SCHELPENPL. 19 
Telefoon 279 JOHAN KOK 

29 GROOTE KROCHT 29 
TELEF. 473 

Sigaren van 4 tot 25 ets. p_ stuk 

Sigaretten „ 10 „ 1 1.30 p. doosje 

TABAK: LIEFTINK, VAN 

NELLE, D.E , van ROSSUM, 

DOBBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE STER. 

Depot: Hoogendijk's WIJNHANDEL 
K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 

Markiezenlinnen 

(concurreeiencl) 

ZEEGRAS, VAREN 
ALPENGRAS 

Piet Heinstr. 12 Haltestr. 55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draaiwerk Het goedkoopste adres voor 

Banden en Rijwielonderdeelen is 

„De Magneet" 

Heerenrijwïel met Torpedonaai, 
Kettingkast en Celluloidstuur 

tor f 38.50 met garantie 

Buitenbanden gratis omleggen 
vanaf f 0.9G. Reparaties vlug en billijk 

J. POOL 

Jan Steenstraat 1 HOLLAN DIA-BIOSCOOP 

Directie GEBR.KOPER 
STATIONSPLEIN TELEFOON 458 

Vanaf Vrijdag 24 tot en met Donderdag 30 Juni 

iederen avond aanvang 8.15 uur. 
7 DAGEN! 7 OPVOERINGEN! 

De groote succes-filmoperette der Paramount 

DE VROUWEN- 
DIPLOMAAT 

Een geestig Duitsch sprekende comedie, met 

MARTHA EGGE RTH 
en MAX HANSEN 

De pornilahe MAX HANSEN in een operette die 

klinkt als een klok, een tikje ondeugend, vol gezellige 

muziek en kostelijke grappen. 

MARTHA EGGERTH en Muziek! Die hooren 
bij elkaar ! U kent toch haar vroolijke liedjes 
van radio oï gramofoon ? U moet deze aller- 
liefste jonge ster komen zien en hooren in 
„DE VROUWENDIPLOMAAT" - een dwaze 
geschiedenis van amoureuze perikelen, die U 
'n avond van dolle pret bezorgen zal. 

HOORT DE POPULAIRE SCHLAGERS: Musik 
nuisz sein ! Mir fehlt cin Freund wie du Icli such 
was, icli brauch was. Wenn ich veignügt bin. . . . 

„DE VROUWENDIPLOMAAT" werd tot lieden 2 
achtereenvolgende weken niet enorm succes in 
Theatet „TUSCH1NSK1" te Amsterdam vertoond. 

Reeds heden in ons theater ! _ 

1 Verder een buitengewoon bij-programma! I 

Onder de 18 jaar géén toegang. 

PRIJZEN DER PLAATSEN: Paiket f 0.50, 
Paitene f 0.75, Stalles f 1.—, Loge f 1.25, pi. bel. 

Plaatsbespreking vanaf heden in sigai enmagazijn 
GEBR. KOPER, Stationsplein. J. J. SCHELVIS 

Haltestraat 26 - Telefoon 435 

ELECTR. BIERBOTTELARIJ en 

MINERAALWATERFABRIEK 

HEINEKEIV'S BIEREN 

Voor Badgasten 't beste adres ! 

Hooren en Bezorgen zonder prijsverhooging Huishoudjam 

Per pot van 3 pond 80 et. 
Per pot van 2 pond 55 et. 
Per pot van 1 pond 30 et. 

J. Q. Nijhuis 

Groote Krocht 32 - Tel. 370 [Zie de prijzenT| i 
i 
i 
i 
i 
i 

i • Crêpe Servetten vanaf 30 cent per 100 stuks 

■ Damast Servetten, 60—60 cM., f 2.— per 100 stuks 
<» Rietjes, hygiënisch verpakt, a 8 cent per pakje 

■ Rietjes, perkament, f 1. — per 1000 stuks 

I Papierwol 50, 95 en 150 cent per kilo 
Sigarenzakjes ]5 et. per 100 stuks, 1000 stuks f 1.25 

• Enveloppen, gekleurd, 25 et. per 100, 1000 f 2.— 

■ Boterhampapier, prima vetvrij, 4 rol voor 25 cent 

• Etalagecarton, alle kleuren, 12'/ 2 c e"t per vel 

IZijdevloe f 0.90— f 1.10 per riem 
Punaises vanaf 4 doosjes voor 10 cent 
m Neerlandia Lakbrons 12'/2 cent per doosje 

IClosetpapier, prima geperfoieerd, 3 rol 20 cent 
— Hangetiketten 15 cent per 100 stuks 

I Naaldetiketten 90 cent per 1000 stuks 
m Taartrandcn, Vischranden, Cartons, Caisses, wit en 
! gekleurd. 

Ondeizetviltjes, Manchetten enz. enz. 

| verkrijgbaar in de 

E 1 r °rste Zandv. Papierhandel" j 
Swaluëstraat 4 I 

KXMcacscagaagaHCKKKasMKKaag 

Burgers E.N.R. 
Rijwielen 

Is en blijft je merk. 

Vanaf f 60.50, ook op conditie 
f 6.50 p. mnd, of f 1.50 p. week. 

Agent voor Zandvoort 

H. BOS 

RIJWIELHANDEL 
GROOTE KROCHT 27 
Reparatie - Inrichting ! ! Instituut „H, B. S." Zandvoort Cursus: Boekhouden, Handels-Rekenen, Nederl.Taal, 
Fransch, Duitsch, Engelsen, f 2' — per maand. 

Opleiding voor Onderwijzer, Onderwijzeres. 

„ Toelating Rijkskweekschool voor Vioed- 

vrouwen. 
„ Politiediploma. 

„ 'Kommies bij de belastingen. 
„ Diploma H. B. S. met 5-jarigen cursus. 

Inlichtingen bij den Administrateur 
A. T E U.N E 
Groote krocht 25 Wij stellen de ingezetenen van Zanclvoort in de 
gelegenheid al hun inkoopen bij ons te doen, niet 
alleen door onze enorme sorteering, maar tevens 
door de geweldige lage prijzen ! J. SCHAAP vi C. Schaap, Swaluëstr. 9 

Zie 


and 


Theeserviezen met groote koppen' . „ 


2.78 


Ontbijtserviezen, 1 0-deelig 


1 »i 


2.80 


Eetserviezen, 24-deelig 


• ii 


6.75 


Waschstellen, groote, vanaf . 


■ j» 


2.15 


Losse Kannen, groote (wit) 


• » » 


0.85 


0.85 

Dessertbordjes f 0.10 

Melkkannen, I liter „ 0.68 

Broodschalen, porselein (goudlijn) . ,, 0.80 

Sauskommen (goudlijn) , 0.65 

Zuurschaaltjes ,, 0.30 

5 stuks gaspannen in grijs, groen, 

blauw en rood „4.50 

Witte Emaille Emmers 0.64 

Grijs „ „ , 0.67 
e rs taande noteeringen. 

Toiletemmers, emaille f 

Groenten- en Aardappelenemmers 
met opschrift, in alle kleuren . „ 

Bazarbakken (wit) , 

(gekleurd) . . . . „ 

GVale Teiltjes „ 

Zeepnappen 

Fluitketels, emaille, in div. kleuren „ 

Blikken Broodtrommels 

3 prima Pansponsen , 

5 rol Closetpapier 

Closetplankjes „ 

Rekje met 5 stuks houten lepels . f 

Nestschalen „ 

Tasschen (Rieten) in div. kleuren 

- f 0.30, f 0.377a, f 0.45, „ 0.98 

0.98 
0.69 
0.84 
0.56 
0.30 
0.'98 
1.60 
0.11 
0.25 
0.15 
0.55 
0.75 0.60 Rieten Papiermandje . . f 0.50, „ 0.75 

Broodmandjes •„ 0.79 

Deurmatjes f 1 .20, „ 1 .65 

Keukenspiegels .... f 0.25, „ 0.45 

Stoffers vanaf , 0. 1 9 

Compl. Keukenuitrusting, 1 0-deelig „15.75 Profileert van deze buitengewone aanbieding ! 

ÜÈi" Ziet onze prachtcollectie 
WEKKERS met schriftelijke 
garantie. JUUT Vergeet niet een kijkje te nemen in onze étalages. 
Lunchroom „CARELS" LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezoraina aan huis - L. J. RINKEL v.h. H. JL CARELS - Tel. 22 Zaterdag 2 Juli 1932 33ste Jaargang No. 5 ZANDVO ORTSCHE COURAN T 

Officieel OrgaaiT BAD=COURANT der Gemeente" 

«-» ■wcr ncnricri e bahc acte-mi ■ ict MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

Gedurende het geheele jaar ƒ 3.60 

„ „ Badseizoen , 2. — 

„ ,, Winterseizoen , 2. — 

Afzonderlijke nummers ' , . . „ 0.10 Directeur-Redacteur*: G. VAN DER Ml JE 
Trekt Unietaen wat yeder secht, 
Maer doet, dat btllyk is en recht. Dit blad is verkrijgbaar bij: A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W.J.LORENZ, 
Boekhandel, Haltestraat 11; V. J. VAN PETEQEM, Boekhandel, Burg. 
Engelbertsstraat 11; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Haltestraat 30a ; 
F. J.' KOELMAN, Boekhandel, Oroote Krocht 34. Advertentiën van 1—6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Oroote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau : Brugstraat I Telef. 27 j Stoomwasscherij VAN HOUTEN Heemstede TELEF. 28372 mum Kwaliteitswerk 

OOK IN DE LAGERE TARIEVEN TELEF. 28372 
O FFICIEELE KENNISGEVINGEN 

DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort brengen 
ter openbare kennis, dat op 24 
Juni 1932 bij hen is ingekomen 
,een verzoekschrift van Petrus 
Johannes Joseph van de Berg, 
van beroep handelaar in groenten, 
fruit en comestibles, wonende te 
Zandvoort om een verlof A. uit- 
sluitend voorde volgende locali- 
teit: de winkel van het perceel 
„Haltestraat no. 20, welke locali- 
teit een oppervlakte heeft van 
32 M2. 

Binnen twee weken na de dag- 
teèkening van deze bekendmaking 
kan ieder tegen het verleenen van 
dit verlof schriftelijk be- 
zwaren bij Burgemeester en Wet- 
houders inbrengen. 
Zandvoort, 24 Juni 1932. 

Burgemeester én Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. DRANKWET 

Burgemeester „en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort brengen 
Ier openbare kennis, dat op 24 
Juni 1932 bij hen js ingekomen 
een verzoekschrift van Isidoor 
Noach, van beroep winkelier, 
wonende te Zandvoort om een 
verlof B. uitsluitend voor de vol- 
gende localiteit: het beneden 
voorlokaal van het perceel Kerk- 
straat no. 35, welke localiteit een 
oppervlakte heeft van 21 M2. 

Binnen twee weken na de dag- 
teekening van deze bekendma- 
king kan ieder tegen hei verlee- 
nen van dit verlof {schrif- 
telijk bezwaren bij Burgemeester 
en Wethouders inbrengen. 

Zandvoort, 24;Juni 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN, 
De Secretaris 

-F. JELLEMA „Gazelle" Rijwiel | 

ERVARING K 

B O VE IV AL ï2 

Gij behoeft het in geen boek te lezen, W 

De ervaring leert het wel zoo goed, Jq 

Dat, zal Uw fiets de beste wezen, • W 

Gij een „Gazelle" nemen moet. ££ 

I C. VAN DE GEER I Cróote Krocht 20 ~-~ 'Zandvoort" ZANDVOORTSCHE 

i Consumptie=IJsfabriek 

; FIRMA KERKMAN 

i : STANDPLAATS TRAMPLEIN 

j Levering aan Hotels, Pensions en 
Particulieren. 

i Wordt aan huis bezorgd. BEKENDMAKING 

Burgemeester .en Wethouders 
der Gemeente Zandvoortbrengen 
ter openbare kennis, dat de uit- 
treksels uit de kiezerslijsten voor 
de Kamer van Koophandelen Fa- 
brieken voor Haarlem enOmstre- H.H. BADGASTEN! 

n|j! HET ADRES voor UW KAPPER is 
■I E. SPOELDER 
H | aaaaaai Haltestraat 14 mbmm 
■ 1 Speciaal HEERENKAPPER 
ZATERDAGS haarsnijden tot 4 uur 
ZONDAGS BEDIENING AAN HUIS STALT Uw wagen || 

in een Garage waar vakkundig M 
■ personeel U ten dienste staat. ||| 

„RINK0" Garage = Telef. 224 

B| Stalling voor ruim 100 Auto's |H KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZANDVOORT 
Groole Krocht 37 - - -Telefoon 3t5& Het Boordenwonder RODING doet in aanzicht en afwerking niet 
onder voor den mooisten linnen; Luxe RINKO Autobusdienst 

Zandvoort (tram) - Noorderbad - Bloemendaal (strand] 

Enkele reis 15 et. - Retour 25 et. 

Retour tot Noorderbad inclusief Zee- en 
Zonnebad 50 et. 

Vertrek vanaf Tramplein 's morgens 8.25 en vervolgens 
ieder half uur. 

PRACHT RONDRIT 

langs den geheelen Zeeboulevard tot Bloemendaal 
(strand) voor één kwartje. 

Rinko-Qarage = Tel. 224 ADVERTEERT IN DIT BLAD ! IS HET WONDER OP BOORDENGEB1ED, want 

RODING 
RODING 
RODING 
RODING 
RODING is heerlijk in het dragen ; 

is van het duurste kwaliteits-merk 
niet te onderscheiden ; 

is geen gummi of papier; 

is zoo laag in prijs dat men hem na 
een paar dagen weg gooit en een 
schoone omdoet ! RODING 

Alleenverkoop is goedkoop, de 2 stuks kosten een 
kwartje. Kerkplein 3 
Fotohandet A. J. FEU, Strandweg 20 tegenover „BODEGA MUSTERT" 

FILMS - PLATEN - CAMERA'S 
Ontwikkelen en Afdrukken 
Buitengewone verkoop 

BADARTIKELEN 1000 

BADCOSTUMES SERIE I 95 et. SERIE II 
ZUIVER WOL 

2.40 SERIE III 
ZUIVER WOL 

3.50 

500 
BADMANTELS 


SERIE I 


1 SERIE II 


| SERIE III 


3.90 


1 5.90 


| 6.90 GERZON HAARLEM .ïGRAND HOTEL" III ken vanaf 1 Juli 1932 ter gemeente- 
secretarie voor ieder ter inzage 
liggen teneinde bezwaren kenbaar 
te maken. 

Zandvoort, 1 Juli 1932. 
Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. van sluimeren in Uw huid. Gelaatsmassage 
met Purol wekt ze tot nieuw leven. 
Een handleiding voor gelaatsmassage 
ontvangt U gratis bij koop van Purol 
(doos 30 et., tube 80 et.). 

Alléén bij Apoth. en Drogisten. Badgastenlijst Voor verbeteringen gelieve men zich 
tot de Redactie te wenden. 

Vanaf de namen gemerkt met * 

zijn die der nieuw aangekomen 

badgasten. 

Men wordt beleefd verzocht juiste 
namen en voorletters op te geven „CARLT0N" Family-Hotel 

Bmsseu, Mr. A'dam 
Harcourt, f,im. Vlissingen 
Popp, mevr. A dam 
Smit, fan). CfUifomië 
Klatte, fain. A'dam 
Jacobs, mr. Manheiui 
JosPph, mr. Manheini 
Wolf, in r, Mauheim 
'•'Reder, fam. 
Nienhuis, fam, 
Swarz, fam. 
KoOy, v. cl. fain. 
Ewtenman, fam. 
Thia, Dr. 

Broers van Gi oenen, fam. 
Glasinof, lam. 
Scli'rijves, fam. 

Hotel „DRIEHUIZEN" HOTELS 

Hotel „BELVÉDÈRE" 

Nijbtad, fam. A'dam 
Wolf, fam. A'dam 
*Jong, fam. de A'dam Winter, hr. en mevr. A'dam 2 

f Hepner, E. den Haag- 1 

Klerk, hr. en mevr. H. Krommenie 2 
Spruit, D. J. en Mevr N. L. 

Veenendaal 2 
■'■Hermans, hr. Hilversum 
ClirUtinnsen, hr. Maleuö 
Thii'',s, Cornelia Leipzig- 
Korndörffei', flillegonda Soe&tdijk 
Denis, hr. Antwerpen 
Benhema, mevr. Eminen K\\; h i-O BE R h AH N STEI N 
Nederlandsche . Maatschappij, opgericht 1887 
Roos, notaris A. A'dam 2 

Salon.on, fam, A'dam . 2 

♦Duparc, Mevr. den Haag 1 

Steendeeker, C. Paris 1 
Zandt, fam. L t.d. Kamer II Delft 3 

M<ischmeyer, L. A'dam 1 

Manier, W. A'dam 1 

Steylen. v. d. fam. Aordcnhont 4 

Hotel „d'ORANGE" 

Schoenmaker, mevr. Velzen 1 

Siehl, B. H. A'dam 2 

SaJm, Jam. II. Llilversniii' 2 

Begard, Utrecht- 4 

Hotel „SEINPOST" 

Plersou, dames R. den Haag - 2 

Klapbolz, fam. Essen 2 

Bosboom, fam. D. A'dam 3 

Panhuysen, fam. Dr. Borne 4 

Veen, fam. Dr. van Borne 4 

llirscluiiann, Frau Dr. Beilin 1 
*SeventPr fam. J. v. A'dam , 2 
Prins en Prinses Zu Sclnvarlzlmrg 2 

Keuls, fam. A'dam _ 3 

Hotel „Z0MERLUST" 

*Brumer, fam. Utrecht 
Brcll, fain. A'dam Fransen, A'dam 
Scholbeig, P. A'dam 
Ebbing, mr. A'dam 
*Doggers, W. A'dam 
Buhmer, J. Berlin 
MüUejaus, H. A'dam 
Heerens, K. A'dam 
Sweethond, H. I. Beilin 

Hötel-Pension „BüCKMANN" 

Hoogeiveg' 42 
Bekkers, fam. A'dam 
Hekking, fam. Nijmegen 
Vos, fam. Mr. Haarlem 
Gerritsen, fam. A'dam 
Werft', fam.. v. d. A'dam 
*Sponje, Mr. v. Utrecht 
Hekkin g, Mej. Utrecht 
Meijer, fam. A'dam 
Keyser, fam. de A'dam 
Mibeüng, lam. A'dam 
Langhempen, Mej. A'dam 

- Hotel-Pension „BUITENRUST" 

Schroot, fam. A'dam 2 

Luber, fam. Twello 3 

Hötel-Pension „CHARMA" 

Oldenhof, Apeldoorn 4 

Stevens, A'dam 2 

■* Wegenhurze, v. A'dam 2 

Jong, de A'dam 2 

Hotel-Pension MARIE 

Zeestiant 5 
*Kraatz, fam. Köln a.R. 2 

Cafce, Ten A'dam 1 

Anröchte, Mevr. A'dam 1 

• Hotel-Pension Villa „MARINA" 

Ilepner, fam. A'dam 7 

Hiel, fam. VV. A. C. A'dam 3 

Stroobach, fam. J. A'dam 3 

Assclier, dames A'dam 2 

Hepner, juffr. A'dam 2 

Heurich, fam. Walter Aaehen 4 

*Wosterkamp, Mevr. A'dam 1 

Swildens, Mevr. A'dam 2 

Prior, F. C. fam. A'dam 3 

Hotel-Pension „SONNEWENDE" 

Wiardi Beekman, dr. A'dam 4 

Haverkorn van Rijswijk, Th. Utr 3 

Parser, G. A'dam 4 

Speyer, J. A'dam 5 

Voss, A. A'dam 2 

"Kappolie, A'dam ' i 

Sthehans, Doetichem 2 

Graves J A'dam 2 

Kroon, Dr. J. M. Haarlem 3 

Bezem, A, v. A'dam 2 

Hotel-Pension „T00MBERGEN" 

Meyer zu Schoch teren," fam, A'dam 6 

Muller fam. Mr. A. A'dam F) 

Anderson, fam. A'dain 2 

itartogs, fam. A'dam 3 

Aardweg, fam. v. d. Aerdcnhoiit 2 

Hoos, fam. Haarlem 3 

Bliim van Assendel/t fam. A'dam (J 

Muller, fam B. Voirthuizi'ii 5 

des Bouviie=, fam. "A'dam 3 

*Ben,v Lon, Mr en Mevr. 2 

Hotel „WELGELEGEN" 

L. 15. Diemer Hierop letten! 

Poeders en tabletten zijn alléén 
echt, als de verpakking voorzien is 
van den naam Mijnhardt. Let bij het 
koopen daar speciaal op, want dit 
alleen garandeert U de echtheid. WIJ BLIJVEN 

alleen kwaliteit leveren 
en dat is ons succes ! lste kwaliteit 
RUNDVLEESCH per pond Lappen (doorregen) 
Lappen (mager) . . 
Lappen, Dikke Rib . 
Lappen, Fijne Rib . 

Borst 

Braadvleesch . . . 

Ribstuk 

Klaprib 

Vleeschbeenen . , 
Rollade, Dikke Rib 

Gehakt 

Poulet ...... 

Rosbief' . . 
Lende . . . 
Haas .... 

Biefstuk . . f vanaf 
vanaf 
vanaf 
vanaf 
vanaf 
vanaf 
vanaf 
vanaf 
vanaf 

vanaf 
vanaf 
.50 en 0.25 
0.25 
0.35 
0.50 
0.35 
0.40 
0.50 
0.35 
0.15 
0.35 
0.25 
0.25 
0.60 
0.70 
0.80 
0.80 lste kwaliteit 
VARKENSVLEESCH 

per pd. 3 pd. 
Karbonaden (schouder) 

f 0.30 en f 0.35 

Karbonaden (rib) . . „ 0.40 „ 1.20 

Karb.(haasenfijnerib),, 0.45 „ 1.30 

Fricandeau „0.45 „1.30 

Rollade „0.40 „ 1.20 

KALFSVLEESCH vet 
en blank. 

per pond 

Lappen f 0.75 

Poulet en gehakt . . . . „ 0.70 
Karb. (haas en rib) f 0.70 en „ 0.75 

Rollade „ 0.75 

Fricandeau „ 0.90 

Biefstuk en"'Oesters . . . „ 1.10 . VOOR RECLAME: 2 pond heerlijk 
gekruide. SiMJCWZEN voor 50 et. 

H. VAN ËLDIK 

Dr. Johan Metzgerstr. 6 - Tel. 416 Gaat met onze Luxe Reiswagens 

Uw UITSTAPJES maken in Binnen- en Buitenland, 

Ons materiaal en Chauffeurs staan borg voor een 
aangename tocht. 

GARAGE „RINKO" - Telef. 224 Badgasten 

BEZOEKT met UW KINDEREN de 

Speeltuin „BERNADETTE" 

Schitterend gelegen aan 
de Boulevard Barnaart. 

Schommels - Wippen - Olijbaan enz. 
Prima Consumptie ! Billijke Prijzen ! . Pension" „ANNA" 

Veeren, fam. v. Bussum 2 

Emdeu, mevr, v. A'dam 1 

Versteegh, juiir. A'dam 1 

Schaais, dames A'dam 2 

Busch, lam, Adriani Winschoten 2 

Pension „BEAU SEJ0UR" 

Schmidt, M. DuisbuvgjC R. 2 

Kok Jr., fam. A'dam 

Linden, fain. v. d. A'dain 

.Buiiing', lam. A'dam 

Lang-, fam. A'dam 

Astroth, dames A'dam 

Kok Sr., "fam. A'dam 

Jansen, ti ej. A. den Haag 

Luky, 'i ej A'dam 

Pension B0DAMÈR 

Wit, fam. J. G. J. A'dnm 3 

Milt t de Sr. Aubin.fam.C. E. A'dam 4 

Dam, mevr. v. A'dam 1 

*Bouma, fam. A'dam ' 3 

B.ik, Mej den A'dam 1 

Pension „BORGHSTIJN" 

Laporte, fam. De A'dam 2 

Zweekliorst, fain. A'dam 5 

Seiler, Mr. Arnhem 1 

Examen gedaan 
en niet geslaagd 

Kennis voldoende, maar te nerveus 
geweest. Waarom niet lijdigMijnhardt's 
Zenuwtabletten gebruikt? Hierdoor 
blijft men kalm en fielder van geest. 
Ze zijn verkrijgbaar bij Apolli. en 
Drogisten in kokers van 75 cent. 

Pension „JOHN „BüCKMANN" 

. Boulevard do Favauge. 

P»th, mevr. A'dam " • 1 

Nutkeuntz, mevr. A'dam -_ 2 

Hanser— Saaf, fam L A'dam 3 

Oven, dames v. Haarlem - 2 

Gallée, mevr. A'dam " 1 

Praler, mevr. Duren 1 

*Kogg-ink, A'dam 3 Pension „C0HEN" 

Dr-, Metzgerstraat 

*Weinberg, Mej A'dam 1 

Zilbersteiu Mhr. A'dam 1 

Kleerkoper, Mej. A'dam 1 

Pension „DIJKHOFFZ" 

Breij, mej. de Parijs 1 

Breij, inej. de Arnhem _ 1 

Siuizer, fam, Paüjs -" 2 

Coorengel, fam. K. A'dam 2 

Eiedel, lam. A'dam •' 4 
*Boekkeler, fam. Frankfort a. main 2 

Ris, fam. A'dam 4 

Rector, A'dam - 4 

Vreuken, Dames A'dam 2 ^3v£R S PR 0£"^fs, 

t\V^ O verdwijnen spoedig door O* 5^/1 

H SPRUTOL >' 

Pot 90ct TubeSOct ZeepCOct Bij alle drogisten Pension „DRUIF" 

Boelens, Mr. Bolsward 1 

Bremer, Mr. A'dam 2 

Mok, Mr. A'dam 2 

Colijn, IJ. J. Dordrecht - 2 

Pension „FAVAUGE" 

Doosemnn, fam. A'dam 2 

Prins, Mr A'aam - l 

Salomons, fam: A'dam 2 

*Lissauer, A'dam 2 
Geldzahler, Mr.'eu Mevr. Antw. , 2 

Asser, Mej. S. A'dam 1 

Dam, Mej. van Haailem '1 

Gerzon, fam. Tilburg ft 

Furth, Mr. en Mevr. A'dam 2 

Stial, fam. A'dam . ■*. 3 

Salomons, Mr, en Mevr, ~ 2 

Pension .,,FREDERICA" 

*M .nsrna, A'dam, 2 

Mulder, A'dam " 2 

Dumon, A'.dam . 2 

Frank, A'dam 3 

Swart, A'dam 3 

Scheffer, A'dam 2 

k SèWartz,;A3da,m ' ^ 2 öiiii i. . 


PtfO. ö ÊÊ Sloomwasscherij „ HOLLAND! 

HET ADRES VOOR DE BETEREWASCH 

J. H G. WEENflNK - TELEFOON 287 mm$$:>m 
adgasien KÊHK^ Wilt U volop en zonder gevaar van zon 
en lucht genieten, zorgt dan het ontstaan 
van ontvellingen, pijnlijke blaren en zonnebrand 
te voorkomen. 

Wrijft daarom Uw huid in met Purol en verzuimt 
niet tegen den nacht de pijnlijkheid der roodge- 
worden huiddeelen te verzachten met Purolpoeder. 

Purol en Purolpoeder 

Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. 
Purol in Doozen van 30, 60 en 90 ct„ Tube 80 et. 
Purolpoeder in Bussen van 45 en 60 et. en 1 gld. Pension „HENRIËTTE" 

Stüssel, Dr. Keulen 
Celi'Sten, Prof. Bon 
Woerdt, v. d. A'dam 
Fransen, A'dam 
Wouters, mej. Haarlem 
Toovs, mej. Haarlem 
*Reben, fam. A'dam 
Alter, Mevr. A'dam 

Pension „HAPPY DAYS" 

+ Olat, fam. v. A'dam 
Kuiper, fam. A dam 

Pension „INTERLAKEN" 

Siebers Sasse, Mr. M. M. A'Jam 

Pension „C. KEUR" 

Loogmans, fam. A'dam 
Gütt, fam. J. A'dam 
Wülemse, M. J. A'dam 
*Wellinghoff, fam A'dam 
Velde, v. d. ('are. A'dam Pension „PAULA" 
Sanden, H. v. d. A'dam 
Staller, fam. A'dam 
*Ri omver, lam. Adam 
Keus, Dr. fam. Bergen op Zoom 
Hötel-Pension „SPLENDIDE" 
'Goudsmid, den Haag 
Lemmau, A'dam Pension „VAZ DUS" 

*Qnerido, Dames A'dam 
Spoyer, Mej. S. A'dam 
Goudsmit, I, A'dain 
Löveiistein, M. A'dam 
Hond, Mej. de A'dam 
Hes, Mej, de A'dam 
Citroen, Mr. de A'dam 

Pension „SOESTER" 

*Buysing, de Brussel 

Pension „QUISISANA" 

Rosenfekl, A'dam 
Miydenes, A dam 

Pension „VICTORIA" 

Zeestraat 
Seljèe, mevr. A'dam 
Vierhout, J. tt'dnui 

Pension „WEST-END" 
Bloemendiial, mevr. Zutpheu 1 

Wolfers mevr. Zutpheu 1 

••Bezemer, J. fl. Ij. A'dam 3 B -,j Hoofd-en Kiespijn 
MIJNHARDT'5 POEDERS 

Doos4-5ct Per stuk Bet 
6 ij Uw drogist _ j PLAATSELIJK NIEUWS : 

» • 

FILMVOORSTELLING 
NEDERLANDSCH FABRIKAAT 

Hedenavond op de Strandweg. 

De films die de vereeniging 
"Nedetlandsch Fabiikaal" ovetal 
op de rondreis vertoond, geven 
een goede kijk op hel vervaardigen 
van verschillende vooi werpen in 
eettige Nedeilandsche fabiieken. 

Zoo zal men onder anderen zien 
hel vervaardigen van kabels, radio- 
apparaten, koek, zont, tafelzilver, 
rubberschoenen .fietsbanden, mos- 
terd en zeep. Ais afwisseling van 
deze inclustrieeele films worden 
ook eenige humoristische teeken- 
filmpjes vertoond, die de voor- 
deden aangeven van Iieigebiuik 
van sigaren, tabak, thee, koffie en 
koekvan Nederlandsch fabrikaat. 
Door middel van een in de film- 
auto ingebouwde versferkings- 
iuslallatie zal het mogelijk zijnde 
films op te luisteren door bege- 
leidende gramofoonmuziek, die 
door twee groot'e luidsprekers ten gehoore gebracht zal woi den. Ook 
zal hierdoor een toesptaak tolde 
menigte gehouden worden, om nog 
eens de nacliuk te leggen op de 
noodzaak in deze tijden van wei k- 

Moeder en Kind 

lachen beiden van tevredenheid, wan- 
neer de roode, ontstoken of gesmelte 
plekken van baby's huid je zijn inge- 
wreven met 

Mijnhardf s Kinderzalf 

Doos 25, tube 40 et. Bij Uw Drogist 

loosheid en verminderde uitvoei 
hel Nederla ndsch fabrikaat Ie steu- 
nen. 

De vooistelling Ie Zandvoott zal 
worden gehouden op de Strand- 
weg op hedenavond en zal begin- 
nen om ongeveer tien uur. Te 
voren zal muziek gemaakt wor- 
den. 
ROOMUSVERVAARDIGERS ! 

BEKERS en TüTEN 

van „Vicomte" de beste. 

Rijks Depöthoudei- van VRIES-ZOUT 

P. L. VAN ANDEL 

41 Ged. Voldersgracht 41 
HAARLEM - Telef. 10716 

N. G. TEN BROEKE 

ARCHITECT 

ZANDVOORT IJMUIDEN 

Dr. Smltstraat 1 Wijk aan Zeëerweg 154 

Telef. 468 

Belast zich met het maken van PLANNEN en 
BESTEKKEN voor alle voorkomende Bouwwerken. Zïldaoen te Zandvoort : *?'»— -^ Donderdag In. m. 7-0.30 u. SPOE v 

■ Nog slechts te huur DRIE BOVENWONINGEN van 
de 34 door mij gebouwde boven- en beneden- 
woningen gelegen aan de Dr. Gerkestraat, 
bev. 4 kamers, gr. hall, keuken, badkamer, gr. 
balcon en gr. zolder. Huurprijs f 8.50 per week. 
Te bevragen C. MESMAN, Zandvoortschelaan 33, 
Telefoon 383. 

J. J. SCHELVIS 

Haltestraat 26 - Telefoon 435 

ELECTR. BIERBOTTELARIJ en 

MINERAALWATERFABRIEK 

HEITVEKEN'S BIEREN 

Voor Badgasten 't beste adres ! 
Hooren en Bezorgen zonder prijsverhooging Het goedkoopste adres voor 
Heerenrijwiel met Torpedonaaf, 
FCettïnglcast en Celluloidstuur 

IW" f 38.50 met garantie 

Buitenbanden gratis omleggen 
vanaf f 0.96. Reparaties vlug en bïBlijk 

J. POOL 

Jan Steenstraat 1 \i Zwerftochten door de Natuur, 't Is nu juist demooietijd voor' een natuurliefhebber 
om eens het droge duingebied te verlaten en een dagje 
te gebruiken ten einde onze onvolprezen mooie moeras- 
jes teleeren zien en te leeren kennen. Daarvan behoort 
ge beslist eens te profiteeren en zeer zeker kan ikU 
aanbevelen een wandeling door de Ankeveensche of de 
Loosdrechtsche plassen. Ge kunt dit bereiken zoowel 
over Nieuwensluis, of Loenen; eveneens vanuit Abcoude 
of per trein naar Bussum en halte Keverdijk uitstappen. 

Wie hier op een vroegen morgen wandelt en de om- 
geving met kennersblik gadeslaat, zal eerst waardeeren 
wat schoons ook de moerasstreken U bieden. Die af- 
wisseling van aardig gelegen boerderijen tusschen hoog 
en zwaar geboomte, spiegelglad water met rietzoom 
omgeven, de bermen met een geweldigen bloemenschat 
en daarboven een af en aanvliegen van vele soorten 
vogels. Juist die vogelwereld is hier buitengewoon, want 
ge treft het immers dat ge in de onmiddelijke nabij- 
heid loopt van het Naardermeer. Tot dit natuurmonu- 
ment, het Naardermeer, hebt ge wel geen vrijen toegang, 
maar de vogels die hier zetelen, kijken niet precies 
naar grenzen, en zoo zult ge op Uw wandeling vele 
der Naardermeerbewoners kunnen waarnemen. 

Het Vischdiefje.zooals ge reeds ziet, heeft druk werk. 
Dit slanke vogeltje, meeuwlje zouden we zeggen, is 
direct, te onderscheiden van de echte meeuwen, daal- 
de meeuwen veel plomper zijn en het Vischdiefje juist 
opvalt door zijn uiterst slanken bouw. Bespeurt ge nu 
nog zijn rooden snavel, dan kunt ge veilig aannemen, 
dat het een Vischdief is. Zijl ge zoover, let dan eens 
op, hoe buitengewoon en sierlijk dat visschersvak wordt 
beoefend. Dit kunt ge ook tneei malen boven andere 
vaarten en stadsgrachten waarnemen. Al zwevend, hoog 
boven het water, het zwart gekapte kopje in scherpen 
hoek naar beneden gericht, blijft ze plotseling snel 
klapwiekend en staart uitgespreid, in de lucht stilstaan. 
Nu heeft ze vast een visch in 't vizier. Ploft naar be- 
neden, even een duik, een hap, en triomfantelijk vliegt 
ze spoedig uit het water met een vischje in den bek. 

Als men dat sierlijke vogeltje een poosje heeft gade- geslagen en men genoten heeft van dien prachtigen 
lichaamsbouw en kleuren, dan vraagt ge U af hoe stom, 
neen laat ik liever zeggen, hoe stomp van hersenen 
de dames vroeger waren, die verzot waren om die 
vleugels op de hoeden te dragen. Want om de vleugels 
te bezitten, moesten de vogels toch eerst gedood wotden. 

Gelukkig wordt nu zoowel in jeugdorganisaties als 
in de scholen de liefde tot de natuur, zoowel van 
plant als dier, meer en meer aangekweekt. Bovendien 
is ook het gevaar geweken, want in ons land wotden 
deze vogels door de wet beschermd. Een kernachtige 
spreuk van den Heer Dr.J.P. Thijsse is wel: „Beter 
tien vogels in de lucht, dan één in de hand"! 

Maar we kunnen niet alleen blijven stilstaan bij het 
Vischdiefje, want Uw aandacht zal spoedig getrokken 
worden door andere vogels : de Blauwe en Roocle- 
Purperreigers, Lepelaars, zwarte Aalscholvers," zwarte 
Sterntjes, wit gebleste Koeten, en als ge U rustig houdt, 
móet ge die buitelingen eens waarnemen van den 
gekuifden fuut. 

Maar ook het gezang is niet van de lucht ; de Bosch- 
rietzanger weet van geen ophouden. Een bijzonder 
geluid zal U oor treffen, wel een halve of heele minuut 
lang, een aanhoudende gelijkmatige rol, een zeer lange 
R, dat is beslist de Snor. Ééns gehoord, dan wordt 
ge herhaaldelijk op Uw weg er aan heiinnerd. Maar 
die ge maar niet te zien kiijgt en U altijd langs het 
riet vergezelt, is de Katekiet. Het beestje roept U maar 
aanhoudend toe : „One, Orre, One. Karre, Kan e, Kiet, 
Kiet. Ge zoudt bezweren, dat hij vlak voor U zat, maar 
te zien ktijgen — ho, maar. Steeds verscholen in het 
riet. 

Als ge eens tot de gelukkigen behoort een bezoek 
te mogen biengen aan het Naardermeer, dan zal U de 
gids zeer zeker een Karakiet nestje toonen.Maar ook 
langs andere vaarten kunt ge tot de gelukkigen be- 
hooren, zoo'n nesije te vinden, want ze broedt overal. 
Het nest is wel bijzonder kunstig in elkaar gevlochten. 
Als liet riet nog laag slaat, is het ook de beste tijd, 
dat ge de Karakiet, zwevend en zingend aan een ouden 
rietstengel kunt waarnemen. Maar dan is het ook de 
tijd dat de Karakiet 5 a 6 rietstengels gebruikt om 
haar nestje tusschen te vlechten. De rietstengels zitten 
dan door de uestwauden geweven, en we zien dan 
een kogelvormig zakje boven het water hangen. Tegen den tijd dat de vogel gaat broeden is het liet inmid- 
dels gegroeid, en zit het nest inlusscheu hoog genoeg, 
om vrij te blijven van het golvende water. Bijzonder 
kunstig zooals dat werkje door de Karakiet wordt 
verricht. 

Maar vóór de dag voorbij is, zult U meermalen een 
groote vogel zien rondzweven, n.1. de biuine Kieken- 
dief. Een echte roofvogel, die zijn spiedend oog laat 
rondgaan of er een prooi is te vinden. Het is ook al 
weer een onvergetelijk iets, om zoo'n nest van Kieken- 
dief te bewonderen. Als ge zoo'n nest met jongen 
nadert, (het kost U wel een paar natte voeten) staan 
de kleintjes angstig rechtop en ge kunt U niet beter 
voorstellen dan een groepje wollige lichtbruine teddy- 
beertjes. Maar niet te lang blijven slaan, wantdeoude- 
moeder vliegt al angstig hoog boven Uw hoofd, daar 
ze reeds lang bespied heeft, dat er gevaar is voor haar 
kinderen. Dit kunnen we haar niet kwalijk nemen, want 
ze begreep niet, dat we slechts even hel nest met jongen 
wilden zien. 

Doch het moerasland biedt niet alleen veel vogel- 
kennis, ook de bloemenweelde is enoim. Overal op 
het water pi ijken Gele Plomp en Witte Watcilelie, in 
sloot en plas een sneeuwkleed van witte bloempjes, 
Kikkerbeet met 3 en de heerlijk riekende Watenanoukel 
met 5 witte bloemkroonblaadjes. Hier en daar treft ge 
de gele kelken van Watergeutiaan. Pijlkiuid, Zwane- 
bloem, Valeriaan, Witte en Lila Smeerwoitel en vele 
andere soorten pronken langs Slootkant en weg. Maat- 
een drassig plekje grond zal U de wondeischoone Or- 
chidee tooncn en eveneens een echlcn moerasbowouei, 
de Zonnedauw (Drosera). Een klein nietig rood plantje, 
dat zich vo-:dl met insecten, een insectenetende plant 
dus. Alleen dit plantje is waard een poosje ovet te 
babbelen. Neemt er een enkele met een stukje vochtig 
mos. Thuis op een schoteltje, goed nat gehouden en 
nu en dan op èèn der blaadjes met een klein stukje 
eiwit voeden. Een aardig en leerzaam weikje en al 
leen wel een bezoek aan het moei as waard. 

A. TEUNE OPENBARE 
VRIJWILLIGE VERKOOPING 

Notaris W. H. VAN ARKEL 
te Haarlem zal op Woensdag 
13 Juli 1932, des namiddags 
2 uur in Café-Resfaurant 
„Zomerlust" aan de Koster- 
straat te Zandvoort • 

publiek verkoopen: 

Het HEERENHUIS met 

garage en schuur aan de Kost- 
verlorenstraat no. 36 met het 
eeuwigdurend erfpachtsrecht 
van den grond, kad. bekend 
gemeente Zandvoort, sectie C, 
nummers 2155 en 2161, samen 
groot 4.72 aren. 

De jaarlijksche erfpachts- 
canon bedraagt f 66.67. 

Het perceel is verhuurd tot 
1 October 1932 voor f 1050.— 
per jaar. 

Betaling der kooppenningen 
voor of op 24 Augustus 1932. 

Bezichtiging in overleg met 
huui der. 

Nadere inlichtingen ten 
kantore van den notaris te 
Haarlem, Jansweg 52. 

Gezin, man, vrouw en 3 kin- 
deren (14, 6 en 5 j.), zoekt 
voor de vacantie vrije Zit- 
en Slaapkamer, 3 bedden 
en gebruik van keuken. Op- 
gave van prijs met en zonder 
Pension Br. ondei no. 423 
bureau van dit blad. 

K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 

Sponsenknipsel 

(concurreerend) 

ZEEGRAS, VAREN 
ALPENGRAS Te huur gevraagd 

per 1 Aug. klein burgerhuis 
te Zandvoort. Br. no. 524 
boekh. O. H. HELDERMAN, 
Bosboom Touissaintstraat 58, 
Amsterdam. 

Gevraagd 2 genieub. Kamers 

met keuken, laatste 3 weken 
van Juli. Br. onder letter M 
Boekhandel VAN CITTERT, 
Haarlem. 

Te huur gevraagd van half 
Juli tot half Aug., Huiskamer, 
Slaapkamer, Vrije Keuken, 

voor echtpaar en kind. Br. met 
prijsopgave onder no. 1545, 
MAX R. NUNES, A'dam. 

Pension gevraagd 

vanaf 3 Aug. tot en met 15 
a 1 6 Aug. voor Heer, Dame en 
zoon van 14 j., Zitkamer en 
3 Slaapk. Br. aan L. BOT, 
Sophialaan 38, Apeldoorn. 

JOHAN KOK 

29 OROOTE KROCHT 29 
TELEF. 473 

Sigaren van 4 lot 25 ets. p. sluk 
Sigaretten „10 „ f 1.30 p. doosje 

TABAK: L1EFTINK, VAN 

NELLE, D.E., van ROSSUM, 

DOBBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE STER. . 

Depot: tioogendük's WIJNHANDEL 

Piet Heinstr. 12 Haltestr.55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reei en van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draaiwerk Neemt eens EEN PROEF met een blik 

ZUTPHEISTS BROOD 

een HEERLIJKE SPRITS 
per blik, circa 9 ons, 

75 et. 

J. G. NIJHU1S, Gr. Krocht 32 

Telefoon 370 TE HUUR 

Vrije Bovenwoning aan de KONINGIN- 
NEWEG no. 3rd., bev. 4 kamers, badkamer, 
keuken, balcon en zolder. Huurprijs f 8.— per 
week. Te bevragen bij C. MESMAN Gzn., 
Zandvoortschelaan 33, Telefoon 383. de groninger bazar heeft bij eiken meubelstijl 
de juiste chinamat en zeil groninger bazar - gr. krocht 30 - Tel. 265 - Zandvoort Wilt gij voordeelig 

Timmeren ? 

dan naar de 

Zandvoortsche Houthande 

WESTERPARKSTRAAT 

Alle maten Ruw en Geschaafd Hout 

TRIPLEX 

Lage prijzen en prima kwaliteit 
Rood, grijs en gegolfd E t e r n i t 
Alle kleuren Carbolineum gegarandeerd 

x Let op HET ADRES ! HOLLAND IA-BIOSCOOP 

Directie GEBR.KOPER 
STATIONSPLEIN TELEFOON 458 

A.s. Vrijdag I, Zaterdag 2, 
Zondag 3 en Maandag 4 Juli 

iederen avond aanvang 8.15 uur. 

4 DAGEN ! Slechts 4 Opvoeringen 1' 

van het groote Cinematografische Meesterwerk 
opnieuw vervaardigd als GELUIDSFILM 

BEN HUR 

Naar den Roman van LEW WALLACE. 

In de hoofdrol : 
RAJVVON NOVARRO. 

Het meest machtigste filmwerk ooit vervaal digd. 

ATTENTIE! ATTENTIE! 

Dinsdag 5, Woensdag' 6 en Donderdag 7 Juli 

iederen avond 8.15 uur 

opvoering van een geheel nieuw programma! 

de groote succesfilm van 's werelds meest 
beroemden regisseur CECIL B. DE MILLE 

Madame Satan 

Een grootsch opgezette huwelijkscomedie, 

met in de hoofdrollen: REGINALD DENNY 

en KAY JOHNSON 

Als extra attractie : 

HET LEVEN IS GEEN LOLLETJE 

Een oerkomische comedie in 5 acten met de 

gevierde komieken STAN LAUREL en 

OLIVER HARDY. 

Verder uitgebreid programma. 

PRIJZEN DER PLAATSEN: Paiket f 0.50, 
Parterre f 0.75, Stalles f 1.—, Loge f 1.25, pi. bel. 

Plaatsbespreking vanaf heden in sigarenmagazijn 
GEBR. KOPER, Stationsplein. Café H. BLUIJS 

Zeestraat = Telef. 437 
is het GEZELLIGSTE ZITJE 

VERGUNNING - Heineken's Bier 

PRIMA CONSUMPTIE! BILLIJKE PRIJZEN! Neemt pen Risico ! NEEMT H. C. v. Nieuweahnizen 

Pak velds traaf 4, voor het leveren 
van een eerste klas merk Rijwiel 
of voor het vakkundig herstellen 
van Uwe Rijwielen ! C. SLAGVELD Hoofdagent 
Heineken's Bierbrouwerij 

WIJNHAIVDEL 

HALTESTRAAT 10 - tel. 5 . ZANDVOORT LIKEUREN WHISKY WIJNAND FOCK1NK 
HULSTKAMP 

H. BOOTZ The White Fox Sodawater Belangrijke Veiling 

op DONDERDAG 7 JULI 1932, in Café „ZOMER- 
LUST" bij den Heer KARL STEIN, des v.m. 10 uur, van 
een partij prachtige BEDDEN, LEDIKANTEN, AMEU- 
BLEMENTEN, KASTEN, STOELEN.TAFELS, IJS KASTEN, 
WASCHBAKKEN, BADKUIPEN, MARKIEZEN, TUIN- 
MEUBELEN, GLAS- en AARDEWERK enz enz. 

Goederen kunnen ingebracht, desverlangd gehaald 
worden en opgegeven in Café „ZOMERLUST". 

Kijkdag Woensdag 6 Juli van 3 tot 9 uur n.m. 

Deurwaarder ERBRINK |zi 
I 

• 

I 
I 

i 

i 

i 

i 

i 

i Zie de prijzen! Crêpe Servetten vanaf 30 cent per 100 stuks 
Damast Servetten, 60— GO cM., f 2.~ per 100 stuks 
Rietjes, hygiënisch verpakt, a 8 cent per pakje 
Rietjes, perkament, f 1. — per 1000 stuks 
Papierwol 50, 05 en 150 cent per kilo 
Sigarenzakjes 15 et. per 100 stuks, 1000 stuks f 1.25 
Enveloppen, gekleurd, 25 et. per 100, 1000 f 2.-- 
Boterhampapier, prima vetvrij, 4 rol voor 25 cent 
Efalagecarton, alle kleuren, 12 72 cent per vel 
Zijdevloe f 0.90— f 1.10 per riem 
Punaises vanaf 4 doosjes voor 10 cent 
Neeriandia Lakbrons 12V2 ce "f P er doosje 
Closetpapier, prima geperforeerd, 3 rol 20 cent 
Hangetiketten 15 cent per 100 stuks 
Naaldetikelten 90 cent per 1000 stuks 
Taaitiandcn, Viscliianden, Cartons, Caisses, wit en 

geklemd. 
Onderzetviltjes, Manchetten enz. enz. 

veikiijgbaar in de i 
1 
i 
1 
i 

I 
I 
I 
I 

1 „Eerste Zandv. Papierhandel"! 

Swaluëstraat 4 I «KKacKxacaiBggagaHgatatagacxMc 

Burgers E.N.R. 
Rijwielen 

Is en blijft je merk. 

Vanaf f 60.50, ook op conditie 
f 6.50 p. mnd. of f 1.50 p. week. 

Agent voor Zandvoort 

H. BOS 

RIJWIELHANDEL 
GROOTE KROCHT 27 
Reparatie - Inrichting ! ! 

S6XXXX9CXXXXXXXXXXXXXX Instituut „H. B. S." Zandvoort Cursus: Boekhouden, Handels-Rekenen, Nederl. Taal, 
Fransen, Duitsch, Engelsch, f 2' — per maand. 

Opleiding voor Onderwijzer, Onderwijzeres. 

„ Toelating Rijkskweekschool voor Vroed- 
vrouwen. 
„ Politiediploma. 

„ Kommies bij de belastingen. 

„ Diploma H.B. S. niet 5-jarigen cursus. 

Inlichtingen bij den Administrateur 
A. TEUNE 
Groote Krocht 25 i Oe 1ste Zandvoortsche Drogisterij | 

Firma Wed. VAN INGEN 

j is thans gevestigd ZEESTRAAT 34, Telef. 197 1 

J Alles wordt in den koilst mogelijken tijd bezorgd. : E. KONING 

Swaluëstn ÏO Pakveldstr. 23 

HUIS-, LBTTBRSCHILDER 
en CLAZEIVMAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS - ENDETAIL Wegens vergevorderd seizoen 

OPRUIMING 

van COUPONS eneenige 
nestanten OENIPs en 

REGENJASSEN 

Tevens OPPERSEN en REPARATIES 

J. A. F. ZO RN Jr. 

Kerkplein S - Telef. 248 I linrhrnntn C APPï ^" LUXE BR00D " en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
IwUilWlll UUIll M V/YIVCjUO Bezorging aan huis - L. J. RINKEL, v.h. H. J. CAREL.S - Tel. 22 Zaterdag 9 Juli 1932 33ste Jaargang Wo. ö 

Officieel Orgaan 

MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST ANT der Gemeente Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOOKTSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. ~ Abonnemenlspr ijs bij vooruitbetaling ie voldoen 

Gedurende liet g-oliecle jaar ƒ ^.E)0 

„ „ Biiclscizooii „ 2. — 

„ „ Winterseizoen „ 2. — 

Afzonderlijke nummers „ 0.10 Directeur-Redacteur: G, VAN DER MIJE 
Trekt Unietaen waiyedet secht, 
Maer doet, dal billyk is en teclil. Dit blad is verkrijgbaar bij: A. BAKELS, Keikstraat 31 ; W.J. LORENZ, 
Boekhandel, Haltesiiaat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Buig. 
Engelbertsstraat 1 1 ; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Hallestiaat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Groote Krocht 34. Advertentiën van 1 — 6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract . belangrijke reductie. Bureau s brugstraat I Telef. 27 pppiiPiilipi 

[ Stoomwasscherij VAN HOUTEN Heemstede! I TELEF. 28372 lüiiiil Kwaliteitswerk 

OOK IN DE LAGERE TARIEVEN TELEF. 28372 

AftÜiftiliHÜifiAiUMÉIttfflittliJH OFFIGIEELE KENNISGEVINGEN DRA1VKWET Burgemeester en Wethouders 
dei Gemeente Zandvoort brengen 
ter openbare kennis, dat op 1 
Juli 1932 bij hen is ingekomen 
een verzoekschrift van Simon 
Anne van der Mije van beroep 
marconist, wonende ie Zandvoort 
om hem een slijtvergunning te 
verleenen voor de volgendejoca- 
liteit: beneden-vooilocalileit van 
het perceel Westeipaiksliaat no. 
5, welke localileit een oppei vlakte 
heeft van 16 M2. 

Binnen twee weken na de dag- 
teekening van deze bekendma- 
king kan een ieder sclniffelijk 
bezwaien inbrengen bij Burge- 
meesler en Wethouders. 

Zandvooit, 4 Juli 1932. 

Buigemeesfer en Wethoudeis 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN, 
De Sectelaris 

F. JELLEMA 

VISCH AKTEN 
Sierlijk - OlIIiik 
Sterk - SneB 

Eenmaal het besluit genomen ; 
Tot het koopen van een fiets ; 
Och, dan hoef je niet te denken, 
Welke zal voldoening schenken? 
De GAZELLE.... anders niets! 3u Groote Kroctat 2Q. . 25s»n«?,-voort_ BINNENVISSCHERIJ 

HeMioofd van plaatselijke po- 
litie te Zandvooit maakt bekend, 
dat ter gemeentesecretarie en aan 
het politiebureau kosteloos vei- 
krijgbaar zijn foimulicren voor 
de aanvragen tot het bekomen 
van een visch- of liengelakle, 
voor het jaar, aanvangende 1 
Juli aanstaande en eindigende 
30 Juni daaropvolgende. Be- 
langhebbenden worden uitgenoo- 
digd hun aanvragen zooveel mo- 
gelijk vóór 16 Juli e.k. aan hem' 
in te dienen. De aanviaag van 
een minderjarige woidt mede 
onderteekend door zijn vader of 
voogd, die daaibij tevens zijn 
beroep vermeldt. 

De navolgende akten woiden 
uitgereikt : 

Groote Vischakten A tot 
het visschen in de binnen- 
wateien en de rivieien met 
alle geoorloofde vischtuigen, 
tegen betaling van f 7.50; 
Groote Vischakten B tot 
het visschen, uitsluitend in 
de rivieien met alle geooi- 
loofde vischtuigen, tegen be- 
taling van f 2.50 ; 
Kleine Vischakten tot het 
visschen, hetzij met één peur 
hetzij met één hengel geaasd 
met visch of met één sleep- 
hengcl, tegen betaling van 
f l.-J a. 
Maison „BETSY" 

DAMES-KAPSALON 
GROOTE KROCHT 16 - Telef. 251 

Nog korten iïjei ! ! ' ^ 

f 5.00 PERMANENT f 5.1 

Een volmaakte peimanent vooi f5. — maakt 
alleen „MAISON BETSY" (wasschen, 
knippen en watergolven inbegi epen). £ > _*■ ' '■•*&. 

■rsaSön— Voor een modem kapsel «»s& 
33^ is dit uw adtes. '<S* 

Maison „BETSY" is DE Watergolf-Specialiste 

Verven vanai S 1.5© 
Manicuren — Hoogtezonbcstraling 
Kinderen knippen (het nieuwste model) 30 et. 

_. , . r „ , Wasschen en Watergolf . f 1. — 

Onduleeren . . 50 et. •, Wasschen . .....} 

Wasschen . . 35 c . f 1.- Knippen f li25 

Knippen . . . 35 et. I Watergolf J 

VRIJDAG en ZATERDAG alle behandelingen ieis verhoogd 
BespreektUwPermanenïvroegtijdig ie RINKO Autobusdienst 

Zandvoort [tram] - Noorderbad - Bloemendaal (strand) 

Enkele reis 15 et. - Retour 25 et. 

Retour tot Noorderbad inclusief Zee- en 
Zonnebad 50 et. 

Veitiek vanaf •Tiamplein 'smoigens 8.25 en veivolgens 
ieder half uur. 

PRACHT RONDRIT 

langs den geheelen Zeeboulevard tot Bloemendaal 
(strand) voor één kwartje. 

Rinko-Garage = Te!. 224 STALT Uw wagen || 

in een Garage waar vakkundig || 
H| personeel U ten dienste staat. |H 

NKO" Garage = Telef. 224 

Stalling voor ruim 100 Auto's |H 
KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZArVTDVOORT 

Groote Krocht 37 - Telefoon 355 
IS HET WONDER OP BOORDENGEBIED, want 

doet in aanzicht en afwerking niet 
onder voor den mooisten linnen; RODING RODÏNG 
RODING is heerlijk in het dragen ; 

is van het duurste kwaliteits-meik 
niet te onderscheiden ; 

is geen gummi of papier; 

is zoo laag in prijs dat men hem na 
een paar dagen weg gooit en een 
schoone omdoet ! RODING 

Alleen verkoon is goedkoop, de 2 stuks kosten een 
kwartje. 
Kerkplein 3 Banketbakkerij „DE KROCHT" 

MOORKOPPEN 1 met slagroom gevuld 
WAFELS J iO et. per stuk 

SLAGROOM WAAIERS 

(een delicatesse) 12 1 /? cent per stuk 

J. E. STEENKEN, Gr. Krocht 36, Tel. 395 Fotohande 

tegenover „BODEGA MUSTERT" 

FBLRÜS - PLATEN - CAMERA'S 
Ontwikkelen en Afdrukken 

w-.^mRcen en «inrukken ■I Buitengewone verkoop 

BADARTIKELEN 1000 

B A D C O S T U M E S SERIE I 95 et. SERIE II 
ZUIVER WOL 

2.40 SERIE III 
ZUIVER WOL 

3.50 500 

BADMANTELS 

SERIE I | SERIE II | SERIE III 

3.90 I 5.90 | 6.90 GERZON 

HAARLEM m d. Hengelakten tot het vis- 
schen met meer dan één hen- 
gel, tegen betaling van f 0.50. 
Zandvoort, 6 Juli 1932. 
Het hoofd van de plaatselijke 
politie voornoemd, 

VAN ALPHEN. 

Vanzonjuchtenleven 

genieten in bosch en duin, op hei en 
strand zonder gevaar voor zonnebrand 
is slechts mogelijk, als gij gelaat, han- 
den en armen inwrijft met „Zij"-Crême 
of „Zij"-01ie. 

In prijzen van 20-30-45 en 75 et. 

BEKENDMAKING Hei Hoofd van het Gemeente- 
bestuur van Zand/oort brengtin 
verband met het bepaalde in ar- 
tikel 36, vierde lid der Woning- 
wet, ter openbare kennis, dat 
door den Raad" in zijne verga- 
dering van 30 Juni 1932 is be- 
sloten te bepalen, dat de vast- 
stelling van een plan van uit- 
breiding voor een gedeelte der 
gemeente, t.w. voor de boule- 
vards, den Zeeweg en de Zand- 
voortschelaan wordt voorbereid. 
Zandvoort, 1 Juli 1932. 

Het Hoofd van het Gemeente- 
bestuur voornoemd, 

VAN ALPHEN. BEKENDMAKING 

Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort roepen 
opnieuw gegadigden op voor con- 
ciërge van het gebouw der voor- 
malige bewaarschool. Tegenover 
het genot van vrij wonen (echter 
geen vrij vuur, licht en water) en 
het recht in de lokaliteiten voor 
eigen rekening een verlof B uit 
te oefenen, mits met goedkeuring 
van Burgemeester en Wethouders 
"op de tarieven staat de verplich- 
ting he< gebouw schoon te houden. 

Van de huuropbrengst komt 
10% aan den conciërge. 

De vroegere inschrijvingen 
komen door deze nieuwe oproe- 
ping te vervallen. 

Schriftelijke aanmelding vóór 
15 Juli 1932 bij den Burgemeester. 

Zandvoort, den 7 Juli 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

MIJNHARDT's 

Zenuw-Tabletten 75ct. 
Laxeer- Tabletten .. 60ct. 
Hoofdpijn-Tabletten 60ct. 

Bij Apoth. en Drogisten Nederlandsche Maatschappij, opgericht 1887 Badgastenlijst Voor verbeteringen gelieve men zich 
tot de Redactie te wenden. 

Vanaf de namen gemerkt met * 
zijn die der nieuw aangekomen 

badgasten. 
Men wordt beleefd verzocht juiste 
namen en voorletters opte geven HOTELS 

Hotel „BELVÉDÈRE" 

Nijstafl, iam. A'dam 
Wolf, Tam. A'dnm 
Jong', fam. do A'dam 

„CARLTON" Fainily-Hotel 

Swabz Reders, iam. SttUgnrt 
Nuunliuis, Dr. Almelo 
Brosse, Mr. A'dam 
Swarz, iam. A'dam 
Kooy, v. cl. lam. 
Smit, lam. CalifomiG 
Klatte, fam. A'dam 
Lecijfes, lam. A'dam 
Thia, Dr. Utrecht 
Broers van Groenen, tam. 
Envtenman, fam. 
Weichzels de Groot fam. 
Glasinof, 1'nm. 
Haitogs", fam. 
Joseph, mr. Manheim 
Jacobs, mr. Manheim 
Wolf, mr. Manheim 
Tuil, mr. Canada 
Dal es mevr. A'dam 

Hotel „DRIEHUIZEN" »».-■ f, i a «.— r*»*''"'*' tij 31» «■■■— T*»WTB" *«. mvaiÊÊMÊÊm ■» _<a Hepner, E. den Haag • 1 

Klerk, lir. en mevr. H. Krommenie 2 
Spruit, D. J, en Mevr N. L. 

Veen endaal 2 
Hermans, hr. Hilversum 
Clirixtiaiisen, lir. Mnleuft 
Thiés, Cornolia Leipzig' 
Korndörfler. Hillegonda Soestdijk 
Doms, hr. Antwerpen 
Benliema, mevr. Emmen 

„GRAND HOTEL" 
Uoos, notaris A. A'dam 2 

Salon. on, fam. A'dam 7 

Steendecker, C. Paris 3 

Steylen. v. d. fam. Aerdenliout 4 
•'Maasevcen, II. L. M. van Utrecht 2 

Werner, Leni, Loeh 1 

Unler, Dr Kempinski Berlin 2 
Rent rchem, fiim. v, Tand, rts A'dm. 3 

Schrijver, f:.ni. A dun 2 
Waschhiger, mej. A'dam . 1 

Hotel „SEINPOST" 

Bosboom, fam. D. Adam 3 
Pauhnysen, fam. Dr. Borne " 4 

Veen, lam. Dr. van Borne 4 

Seventtr fam. J. v. A'dam 2 
Prins en Piinsea Zu Sclnvartzburg 2 

Keuls, fam. A'dam 3 

"Matthes, Prof. Dr. Dresde.ii 1 

Schreijer, Fraii, E. Berlin 1 

Sinnige Mej. H. Breda 1 

Daniels, Dr. j. Groile 2 

Roes, S. R. Ainhem 1 

Szilard, H. Köln 3 

Schniachtenberg', W. Solingen 4 

Oudenalleu, Mej. Rolterd. 1 

Linhard, fam. A'dam 3 

Hotel „Z0MERLUST" 
Fraiüen, A'dam 


1 


Scholbeig', P. A'dam 


1 


Ebbing, mr. A'dhni 


1 


Doggers, W. A'dam ' 


2 


Uuhnier, J. Berlin 


1 


Müllejnns. H. A'dam 


1 


Heeiens, K.. A'dam 


1 


Swuothond, 11. I. Beilin 


1 


♦Gross, J. v. A dam 


2 


Hirts Joh. Waldern 


1 


BiunoU, Itusauin 


2 


B rg', v. d. A'dam 


2 
ïöcrzsnen 

bij Wiëlrijden 

Zonnebrand, Smetten en Sluk- 
loopen van Huid en Voeten, 
verïachl en geneest men met 

55 NOORDERBAD" Z A N DUO ORT ZONDAG 10 JULI Groote 
Voetbalwedstrijd OP HET STRAND Aanvang 2 uur 's namiddags 
Geen Entree ""98 
DAMES! ^lste kwaliteit 
RUNDVLEESCH Hier staat het wat eerste kwaliteit 
Rund-, Kalfs- en Varkenswleesch 
bij H. VAN ELDIK kost. 

lste kwaliteit 
VARKENSVLEESCH 

per pd. 3 pd. 
Karbon. (schouder) - f 0.30 

Karbonaden (rib) . . „ 0.40 „ 1.20 

Karb.(haasenfijnerib)„0.45 „ 1.30 

Fricandeau „0.45 „1.30 

Rollade „0.40 „ 1.20 

Varkenslappen . . .„0.40 „1.20 

KALFSVLEESCH vet 
en blank. 

per pond 

Lappen f 0.75 

Poulet en gehakt . . . . „ 0.70 
Karb. (haas en rib) f 0.70 en „ 0.75 

Rollade „ 0.75 

Fricandeau „ 0.90 

Biefstuk en Oester . . . „ 1.10 

■2 pond heerlijk per pond 

vanaf f 0.25 
vanaf „ 0.25 
vanaf „ 0.35 
vanaf „ 0.50 
vanaf „ 0.35 
vanaf „ 0,40 
vanaf „ 50 
vanaf „ 0.35 
vanaf „ 0.15 
. . „ 0.35 
vanaf „ 0.25 
vanaf „ 0.25 
.50 en „ 0.60 
. . „ 0.70 
. . „ 0.S0 
. . „ 0.S0 

VOOR RECLAME Lappen (doorregen) 
Lappen (mager) . . 
Lappen, Dikke Rib 
Lappen, Fijne Rib 
Borst ...... 

Braadvleesch . . . 

Ribsiuk 

Klaprib 

Vleeschbeenen . . 
Rollade, Dikke Rib 

Gehakt 

Poulet -. 

Rosbief . . 
Lende .". . 
Haas .... 
Biefstuk . . f 0. gekruide SAUCIJZEN voor SOct. 

H. VAN ELDIK 

Dr. Jofian Metzgerstr . 6 - Tel. 416 Hotel-Pension „BüCKMANN" 

Iloogeiveg 42 

Beldnng', fam. Nijmegen 5 

Wo.rff, fam. v. d. A'dam 3 

*Sponje, Mr. v. Utrecht 1 

Hekking, Mej. Utrecbt 1 

Meijer, lam. A'dam 6 

Koyser, fam. de A'dam 3 

*Heuvclens, fam. Tilburg . 2 

Code, fiim. de Utrecht 3 

Hendriks, f: in. A'dam 3 

Hotel-Pension „BUITENRUST" 

Schroot, fam. A'dam 2 

Lmber, fam. Twello 3 

'Visser, dames Noordwijk 2 

Le\ie, fam. Assen 2 

Vos, fam. Den Haag' 3 

Lieberg', f.im. A'dam i 

Kroonsborg, Mej Zivolle 1 

Hötel-Pension „CHARMA" 

Weg en hui ze, v. A'dam 2 

Jong, de A'dam 2 

♦Gliost, K. Dortunind 1 

ScheUtra, Hengelo 1 

Hotel-Pension MARIE 

Zeestraat 5 

*Limon, Isun. A'dtun ' 4 

Wngiier. H. A'dam 1 

Wijn au d, B' A'dam ' 1 
Fijn van Drnnt, J. A. Groningen 1 

Haan, J. de Groningen 1 

Hotel-Pension Villa „MARINA" 

Hepner, fam. A'dam 7 

Ilie.1, Jam. W. A. C. A'dam 3 

Stroobnch, fan». J A'dam 3 

Asschcr, dames A'dam 2 

Hepner, juffr. A'dam 2 

Henriet], fam. Wal ter Aacheu 4 

*\Vesterkïinip, Mevr A'dam 1 

Swilduns, Mevr. A'dam 2 

Prior, F. C. fam. A'dam 3 

Hotel-Pension „S0NNEWENDE" 

Parser, G. A'dam 4 

Speyer, J. A'dnra 5 

Vors, A. A'dam 2 

Kappi 11e, A'dam 4 

firaves, J. A'dam 2 

Kroon, Dr. J. M. Haarlem 3 

Bezem, A. v. A'dam 2 

Tliehans, Doetichem 2 

*Meijer, fam. A'dam 3 Tlvvfit 
Völl Hotel-Pension „T00MBERGEN" 

Meyer zu Schoehteren, fam. A'dam 6 

Muller, fam. Mr. A. A'dam f> 

Hartogs, fam. A'dam 3 

Aardweg', fam. v. d. Aerdenhout 2 

Blom van Assendel ft, fam. A'dam 6 

Muller, fam. B. Voorlhuizen 5 

des Bouvries, fam. A'dam 3 

Ueny Lon, Mr. en Mevr." 2 

*Kloës, v. d. fam. 2 

Hotel „WELGELEGEN" 

li. B. Diemer " 
Beunier, fam. Utrecht " 3 

Brell, fam. A'dam 4 

Pension „ANNA" 

Voeren, fain. v. Bussum . 2 

Emden, mevr. v, A'dam 1 

Versteegb, juflr. Adam 1 

Schaars, dames A'dam 2 
Busch, lam. Adriani Winschoten 2 

Pension „BEAU SEJ0UR" 

Schmidt, M. Duisburg' a. R. 2 

Kok Jr., fam. A'dam 2 

Linden, fam. v. d. A dam 2 

Lang-, fam A'dam - 4 
Jansen, mej. A. den Haag . 1 

LuUy, mej. A dam 1 

♦Koopmau, fam. • 3 

Iloogterp, Juffr. 1 

Stoutenbeelc, fam. 2 

Guise fam. 2 

Scheuder, fam. 5 

Mallievbe, fam. 3 

Siues, dames 2 

Dbols, Mevr. 1 

Beevcoissen. fam. 2 

Roeper, fam. • 2 

Kroese, fam. . 3 

Daas, fam. 3 

Pension B0DAMÈR 

Wit, fam. J. G. J. A'dam 3 
MilotdeSt. Aubin, fam.C. E. A'dam 4 

Dam, mevr. v. A'dam 1 

Bnuma, fam. A'dam 3 

Bik, Mej. den A'dam 1 

♦Rijkholf, B. fam. A'dam 4 

Pension „BORGHSTIJN" 

Tinporte, fnm. Do A'dnm . 2 

Seiler, Mr. Arnhem 1 
♦Everdingen, Dr. v. fain. Utrecht 4 

Verdenius, Mej. 1 Stooiti¥»asschee*gj mLbi Bui IA" ZaaidwooHt ET ADRES J. H G. DE BETERE WASCH 
- TELEFOOÜ 287 
Wilt U volop en zonder gevaar van zon 
en lucht genieten, 2orgt dan het ontstaan 
van ontvellingen, pijnlijke blaren en zonnebrand 
te voorkomen. 

Wrijft daarom Uw huid in met Purol en verzuimt 
niet tegen den nacht de pijnlijkheid der roodge- 
worden huiddeelen te verzachten met Purolpoeder. 

Paas*©l era Pui*olpoedei* 

Verkrijgbaar bij Apolh. en Drogisten. 

Purol in Doozen van 30, 60 en 90 ct„ Tube 80 et. 

Purolpoeder in Bussen van 45 en 60 ei. en 1 gld. Pension „JOHN BüCKMANN" 

Boulevard tle Favaugc. 
Putli, mevr. A'dain 
Haiiser— Saai', lam L A'dam 
Oven, dames v. Haarlem 
Gallée, mevr. A'dam 
Koggiuk, A'dam 
♦Velduvlin, M. J. Haarlem 

" Pension „COHEN" 
Dr. Metzgersitiaat 
Weinbevg, Mej. A'dam 
Zilbersteiu Mhr. A'dam 
Kleerkoper, Mej. A'dam 

Pension „DIJKHOFFZ" 

Breij, m<\j. de Arnhem 
Sluiiser fam. Parijs 
Coorengel, fam. K. A'dam 
Riedel, fam. A'dam 
Ris, fam. A'dam 
Reelor, A'dam 
V reuken, Dames A'dam 
*lïoth, Mevr. A'dam Pension „DRUIF" 

BoelPns, Mr. Uolsward 
Bremer, Mr. A'dam 
Mok, Mr. A'dam 
Colijn, 11. J. Dordrecht 
♦Pool, M. A'dam 
Hond, Mej. A'dam 
Pool, Mej. A'dam 
Rodrigs, fam. Heerlen 

Pension „FAVAUGE" 

Dooseman, fam. A'dam 
Prins, Mr. A'dam 
Salomons, fam. A'dam 
Lissauer, A'dam 
A.sser, Mej. S. A'dam 
Dam, Moj. van Haarlem 
Gerzon, i'am. Tilburg 
•"Lissauer. Jes fam A'dam 
Lissauer, Em. lam. A'dam 
Mnllem, fam. A'dam 
Franco, Mej. A'dam Gaat met onze Luxe Reïswagens 

Uw UITSTAPJES maken in Binnen- en Buitenland. 

Ons materiaal en Chauffeurs staan borg voor een 
aangename tocht. 

GARAGE „R1NKO" - Telef. 224 Pension „FREDERICA" , 
M'/iisina, A'dam 
Mulder, A'dam 
lJiimoii, A'dam 
Frank, A'dam 
Swarl, A'dam 
Schoffer, A'dam 
Schwart/., A'dam 

Pension „HENRIËTTE" 

Stiissel, Dr. Keulen 
Woei dl., v. (1. A'dam 
Fransen, A'dam 
Reben, fam. A'dam 
Alter, Mevr. A'dam 
•'Tlieisen, lam. Kelwieh 

Pension „HAPPY DAVS" 

Olst, fam. v. A'dam 
Kuiner, f.im. A'dam 

Pension „INTERLAKEN" 

Siebers Sa.sse, Mr, M. M. A'dam 

Pension „C. KEUR" 

Loogmans, fam. A'dam 
Velde, v. d. I'am. A'dam 
"Hassing, dames A'dam 
Okkenburg, A'dam 

Pension „PAULA" 
Randen, R. v. d. A'dam 

Staller, fan.. A'dam 

Bronivfr, lam. A'dam 

Keus, Dr. fam. Bergen op Zoom 

"Doornboscli Mej. Bloen eiidaal 

Hotel-Pension „SPLENDIÜE" 

*Kruski, Berlijn 

Pension „VAZ MAS" 

Goudsiiiit, 1. A'dam 
Rord, Mej. de A'dam 
Hes Mej. de A'dam 

Pension ,;SOESTER" 

Buysing, de Brussel 
♦Cosmaii, A'dam 
Loonstijn, A'dam 
Hondt, De Montc Carlo s Levering van alle soorten §§ 

I DRUKWERK | 

= Speciaal voor groote n 
{§ oplagen. | 

| Vraagt prijsopgaaf j 

I ZANDV. PAPIERHANDEL I 

= Swaluëstraat 4 = Pension „QUISISANA" 

Knsenfeld, A'dam 
♦Loeneii, Van A'dam 
Am la, Maastricht Pension „VICTORIA" 

Koestraat 
Seljèe, mevr. A'dam 
Vierhout, J. R'dam Pension „WEST-END" H *~H L 
Bezemor, J". II. I,. A'dam 
'Hoosjeveen, Mej den Haag 
Voortlmyscn, Mej. den Hr.ag' 
Wal les, Jï. A. Losser Badgasten 

BEZOEKT met UW KINDEREN de 

Speeltuin „BERNADETTE" 

Schitterend gelegen aan 
de Boulevard Barnaart. 

Schommels - Wippen - Olijoaan enz. 
Prima Consumptie! Billijke Ra-ijzen! 
ItlH'B»»"'— 1 " 111 **"" 18 * 988 * 11 

servetten! 

vanai 30 cent per lOO stuks | 

Vleeschschaaltjes vanaf f 2,00 per 1000 stuks | 
Rietjes f 1.00 per 1000 stuks | 
Rietjes (hygiënisch verpakt) a 8 et. per pakje 

Manchetjes voor kip 
Caisses 

TaaHranden 

Onderzetvilftjes 

Roomcartonnetjes 

enz. enz. £ 

Verkrijgbaar in de ■ 

„Eerste Zandv. Papierhandel" i 

Swaluëstraat 4 I iCafé H. BLUIJS! 

| Zeestraat = Telef. 437 j 

| is het GEZELLIGSTE ZITJE j 

j VERGUNNING - Heïneken's Bier j 

I PRIMA CONSUMPTIE ! BILLIJKE PRIJZEN ! \ SPGE Nog slechts te huur DRIE BOVENWONINGEN van 
de 34 door mij gebouwde boven- en beneden- 
woningen gelegen aan de Dr. Gerkestraat, 
bev. 4 kamers, gr. hall, keuken, badkamer, gr. 
balcon en gr. zolder. Huurprijs f 8.50 per week. 
Te bevragen C. MESMAN, Zandvoortschelaan 33, 
Telefoon 383. 
Pakveldslraat 4, voor het leveren 
van een eerste klas merk Rijwiel 
of voor het vakkundig herstellen 
van Uwe Rijwielen ï 

Wegens vergevorderd seizoen van COUPONS en eenige 
restanten DE^I's en 

REGENJASSEN . 

Tevens OPPERSEN en REPARATIES 

J. A. F. Z O R N jr. 

Kerkplein ® - Telef. 248 

R00M1JSVERVAARD1GERS ! 

BEKERS en TüTEN 

van „Vicomte" de beste. 

Rijks Depöthouder van VRIES-ZOUT 

P. L. VAN ANDEL 

41 Ged. Voldersgracht 41 
HAARLEM - Telef. ÏOTIG 

TE HUUR 

Vrije Bovenwoning aan de KONINGIN- 
NEWEG no. 3rd., bev. 4 kamers, badkamer, 
keuken, balcon en zolder. Huurprijs f 8. — per 
week. Te bevragen bij C. MESMAN Gzn., 
Zandvoortschelaan 33, Telefoon 383. Naar het ZONNEBAD 

met een luxïeus en practïsch garnituur 
KUSSEN, PARASOL e n 
G ummizak voor Badpak 

TE VERKRIJGEN IN 

Drogisterij J. C. A. STÏJNIS 

Oranjestraat 7 - Telefoon 247 

J. J. SCHELVIS 

Haltestraat 26 - Telefoon 435 

ELECTR. BIERBOTTELARIJ en 

MINERAALWATERPABRIEK 

HEIIVEKEIV'S BIEREN 

Voor Badgasten 't beste adres ! 

Hooren en Bezorgen zonder prijsverhooging Verbijsterend goed 
-wat 'n Ritsema doet! 'n Stofzuiger, gebouwd volgens 

geheel nieuw principe ... vee- 

rend anker . . . zuigmond aan 

uiteinden extra veibreed... 

zéersoepele schuier! TYPE 
Geïllustreerde Prijscourant op aanvrage. 

. 1'AmmiK. TB II1LVHRSUM .... . Verkrijgbaar bij : 

J. H. VAN KEULEN, Diaconiehuisstr. 24, Zandvoort 

C. FRAY, Groote Krocht 17, Zandvoort 

A. SLOOTWEG, Oranjestraat 9, Zandvoort VRIJ HUISJE GEVRAAGD 

gemeubeld, 3 a 4 slaapkamers, 
6 bedden, van half Juli tot 
half Augustus. Brieven met 
inlichtingen en prijsopgave 
onder no. 892 bur. v. d. blad. 

Qeviaagd te ZAND VOORT 

volledig PENSION 

voor gezin bestaande uit 3 
volwassenen en 2 kindei en 
(10 en 4 jr.) vanaf 16 Juli t/m 
6 Augustus, liefst met aparte 
zitkamer. Br. met prijsaanbie- 
diug onder lett. P., boekh. 
DAS, Bosboom Toussaintstr. 
22, Amsterdam-W. 

Te huur gevraagd 

gemeub. huisje, tijdens zomer- 
vacantie. Br. aan KRAMER, 
Pretoriusstr. 87huis, A'dani. 

Eenv. PENSION gezocht 

te Zandvooit van 6 — 14 Aug. 
door 2 jonge dames, Br. met 
pi ijsopgave onder lett. J LI 4 
MACKENZIE's Adv.-Bureau, 
Hilversum. 

Te huur gevraagd 

te Zandvoort voor de 
maand AUGUSTUS, een 
gemeubileerd huisje, moet 
geheel vrij zijn en dicht bij 
zee, voor klein gezin. Br. 
met opgave van ruimte 
(bedden), prijs enz. onder 
B 7707 Intern. Annonce- 
Bureau, Keizersgracht 576, 
Amsterdam-C, 

Gemeub. HUISJE of 
KAMERS TE HUUR GE- 
VRAAGD voor 3 weken in 
Augustus, bev. 2 fl. slaapka- 
mers, een zitkamer en keuken. 
Br. fr. met opgaaf van prijs 
(geen luxe prijs) lett. B F., 
KRAAL's Filiaal 't Rond, Zeist. 

PENSION gezocht 

voor 2 meisjes 10 en 12 jaar 
v. Aug. Partic. pensionaat, met 
toezicht a/h strand. Br. met 
prijsopg. ond. M74 Alg. Adv. 
Bur. ROUMA & Co., A'dani. 

K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 

Sponsenknipsel 

55 et. per pond 

ZEEGRAS, VAREN 
ALPENGRAS OPENBARE 
VRIJWILLIGE VERK00PIN6 

Notaris \V. H. VAN ARKEL 
ie Haai lem zal op Woensdag 
13 Juli 1932, des namiddags 
2 uiu in Café-Restaurant 
„Zomeilust" aan de Koster- 
straat te Zandvooit 

publiek verkoopen: 

Het HEERENHUIS met 

garage en schuur aan de Kost- 
verlorenstraat no. 36 met het 
eeuwigdurend erfpachtsrechl 
van den grond, kad. bekend 
gemeente Zand vooi t, sectie C, 
nummers 2155 en 2161, samen 
groot 4.72 aren. 

De jaarlijksche erfpachts- 
canon bedraagt f 66.67. 

Het peiceel is verhuuid tot 
1 October 1932 voor f 1050 — 
per jaar. 

Betaling der kooppenningen 
voor of op 24 Augustus 1932. 

Bezichtiging in overleg met 
hutirdei . 

Nadere inlichtingen ten 
kantore van den notaris te 
Haarlem, Jansweg 52. 

Nette Banketbak- 

kersleerling gevr, 

J. E. STEEN KEN 
Groole Kiocht 36 

Jong Meisje, 19 j., P.G., 
b. z. a. als 

Assitente 

in de huishouding of Kin- 
derpension, hoog salaiis 
geen vereischte. Br. onder 
no. 973 bui eau van dit blad. 

JOHAN KOK 

29 GROOTE KROCHT 29 
TELEF. 473 

Sigaren van 4 tot 25 c(s. p. stuk 

Sigaretten .. 10 , f 1.30 p. doosje 

TABAK: LIEFTINK, VAN 

NELLE, D.E., van ROSSUM, 

DOBBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE STER. 

Depot: Hoogend's WIJNHANDEL 

Piet Heinstr. 12 Haltestr.55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draaiwerk Burgers E.N.R. 
Rijwielen 

Is en blijft je merk. 

Vanaf f 60.50, ook op conditie 
f 6.50 p. mnd. of f 1.50 p. week. 

Agent voor Zandvoort 

H. BOS 

RIJWIELHANDEL 
GROOTE KROCHT 27 

Reparatie-Inrichting ! ! 

aeaeaeaexaexaHêMKaeaeaesëaeKMSiaë 

Wilt gij voordeelïcg 

Timmeren ? 

Zandvoortsche Houthandel 

WESTERPARKSTRAAT 

GESCHAAFD HOUT — RUW HOUT — TRIPLEX 

Carbolineum, Bruine Teer, Kooiteer dan naarde [ De 1ste Zandvoortsche Drogisterij [ 

{ Firma Wed. VAN INGEN 

| is thans gevestigd ZEESTRAAT 34, Telef. 197 1 

s s 

: Alles wordt in den koifsf mogelijken lijd bezoigd. E HOLLAND! A-BIOSCOOP 

Directie GEBR.KOPER 
STATIONSPLEIN TELEFOON 458 

Vanaf Vrijdag 8 tot en met Donderdag 14 Juli 

aanvang 8.15 uur 

7 DAGEN: 7 OPVOERINGEN! 

De uiterst CHARMANTE en zeer AMUSANTE 
U. F. A. F1LM-COMEDIE 

NOOIT MEER 
LIEFDE 

„NIE WIEDER LIEFDE" 

Een heet lijk amusant filmwet k, met in de hoofdrollen 
LIIwIAIV HARVEY 
HARRY LIEDTKE en 
FEU IX BRESSART 

REOIE: ANATOL LlTWOK 

De vermakelijke geschiedenis van een merk- 
waardige weddenschap. 

L1L1AN HARVEY: Guitig sportief, onweerstaanbaar! 
HARRY LIEDTKE: Gentleman als altijd! 
FEL1X BRESSART : Onbetaalbaar als de onbeholpen 
bediende, die alles moet opknappen ! 

Deze film behaalde in AMSTERDAM, ROTTERDAM 
en DEN HAAG een DAVEREND SUCCES! 

NOOIT MEER LIEFDE is een film, die ook U 
in 'n uitgelaten stemming zal brengen. 

Verder een Buitengewoon Bij-Programma ! 

Toegang voor alle leeftijden. 

PRIJZEN DER PLAATSEN: Paiket f 0.50, 
Paiterre f 0.75, Stalles f 1.—, Loge f 1.25, pi. bel. 

Plaatsbespreking vanaf heden in sigarenmagazijn 
GEBR. KOPER, Stationsplein. 

ATTRNIXlPf B Ü slecht weer iederen 
t\ 1 1 L,n I IJU . mfdda g half 3 FAMILIE- 
KINDERVOORSTELLING met een speciaal 
daarvoor samengesteld programma. VERWACHT : 

„IK HEB EEN MENSCH j> C. SLAGVELD Hoofdagent 
Heineken's Bierbrouwerij 

WIJNHANDEL 

HALTESTRAAT 10 - Tel. 5 - ZANDVOORT LIKEUREN WHISKY WIJNAND FOCKINK 
HULSTKAMP 

H. BOOTZ The White Fox Sodawater Draag Nederlandsen Fabricaat ! ! 

MONTA - NIMCO - ASTRA 

SCHOENEN 

in alle modellen en prijzen voorlianden 

Schoenen magazijn 

ALPil, SPRENGERS - Gr. Krocht 6 

tegenover het Gemeentehuis 

BADGASTEN 

Verzendt Uwe Goederen naar 
AMSTERDAM en HET GOOI 
met die AUTODIENSTEN van 

J. v. d. Bosch & Zn. 

3 x. daags 

Swaluëstraat 22 - Zandvoort 

milijk Tarief - Teleï. 4225 

VERTREK VAN ZANDVOORT 7.3a, 1 EN 4 UUR E. KONING 

Swaluëstr. lO Pakveldstr. 253 

HUIS-, LETTER8CHILDER 
en GI>A25EIViVIAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS ===== ENDETAIL 

HMHHMHHMaBMaBSNNKH Instituut „H, B. S ," Zandvoort Ctusiis: Boekhouden, Handels-Rekenen, Nederl. Taal, 
Fransen, Duitsch, Engelsch, f 2- — per maand. 

Opleiding voor Onderwijzer, Onderwijzeies. 

„ Toelating Rijkskweekschool voor Vtoed- 

vrouwen. 
„ Politiediploma. 
„ Kommies bij de belastingen. 

„ Diploma H.B.S. niet 5-jarigen cursus. 

Inlichtingen bij den Administrateur 
A. T E U N E 
Groote Krocht 25 Het goedkoopste adres voor 

Banden en Rijwielonderdeelen is 

„De Magneet" 

Heerenriiwiel met Torpedonaai, 
Kettingkast en Celluloidstuur 

SW" f 38.50 met garantie 

Buitenbanden gratis omleggen 
vanaf f 0.96. Reparaties vlug en billijk 

J. POOL 

Jan Steenstraat 1 Fotografie Fotohandel 

S. BOHEMEN 

KERKSTRAAT 3 

ONTWIKKELEN en AFDRUKKEN 
van PLATEN en FILMS 

Geheel metaal Rolfilm-Toestel 
6 x 9 f 5.00 


de gronincger bazar maakt 

uw kamen 

mei mende!* kosten 

aangenamer 

groninget bazar - gr. krocht 30 - tel. 265 - zandvoort Ter KENNISMAKING met onze 

PRIMA KOFFIE 

van f IpOO per pond 

geven wij tijdelijk bij elk pond een ' pracht 

Strandbal Cadeau 

J. G. NIJHUIS, Gr. Krocht 32 

Zandvoort Het goedkoopst adres voor 

Auto-Stalling" 

is Garage 

JAC. VERSTEEGE 

Pakveldstr. 21 - Tel. 254 

OLIE - BENZINE - BANDEN 

Reparatie=Inrichting 

Scherp concurreerend 1 Vraagt Prijsopgaaf! Lunchroom „CARELS" LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezorging aan huis <- L. J. RINKEL v.h. H. J, CARELS - Tel. 22 Zaterdag 16 Juli 1932 33ste Jaargang No. 'S' 

Officieel Orgaan 
MET OFF1CIEELE BADGASTENLIJST der Gemeente Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOOETSOHE COUEANT" en „STRAND-RETUE" Verschijnt gedurende liet geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling Ie voldoen 

Geihuencle liet gelicclo jaar ƒ H.fiO 

„ „ Badseizoen „ 2. — 

„ ,, WiiiUtmmkopti ,i 2. — 

AfzoJi<lei-)i]lv'n nummers „ 0.10 Directeur-Redacteur: C. VAN DER MIJE 
Trekt Unlet acn wat veder scclit, 
Maer doet, dat billyk is en recht. Dit blatl is verki ijgbnar bij: A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W.J. LORENZ, 
Boekhandel, Haltestraat 11; V. J. VAN PETEQEM, Boekhandel, Burg. 
Engclfocifssfiaal 1 1 ; S. VERLOOP, Kantooi boekhandel, Haltesttaat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Oroote Kiocht 34. Advertentiën van 1-6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau : Brugstraat I Telef. 27 i Stoomwasscherïi VAN HOUTEN Heemstede J [ TELEF. 28372 waiiteitswerk 

OOK IN DE LAGERE TARIEVEN TELEF» 28372 

ittiliiiAiliUitJiiliiliilAiUIIAÜiliilAi QFFIGiEELE KENNISGEVINGEN 

DR ANKWET 

Burgemeesfei en Wethouders 
der Gemeente Zandvooi t brengen 
ter opeubaie kennis, daf op 11 
Juli 1932 bij hen is ingekomen 
een verzoekschiifl van Petrus 
Johaunes Jozef vanden Beigvan 
bei oepfniilhandelaar, wonende te 
ZandvQort om hem een verlof B 
te verleenen voor de volgende 
localiteit : winkelhuis gelegen aan 
de HaUestraat no. 41, welke lo 
califeil een oppervlakte heeff van 
28 M2 

— Blnneinwee wekciriwiue ddg- 
teekeningvan deze bekendmaking 
kan een ieder schiif lelijk be- 
zwaren inbrengen bij Buigemees 
ter en Welhoudeis. 

Zandvoort, den 11 Juli 1932. 

Buigemeesler en Welhoudeis 
vooinoemcl, 

De Buigemeesler, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaiis, 

F. JELLEMA ZANDVOORT 
SPOORWEGEN 

Treinen niet voldoende 
capaciteit. Alle maatregelen getroffen. 

„De Telegiaaf" meldt: — Nu 
de zomervacanlieszoo langzamei- 
hand weer beginnen en liet be- 
zoek aan Zandvoort dus binnen- 
kort de jaarlijksche hoogtepunten 
beteikl, zal komende Zondagen 
het uiterste worden gevergd van 
hen, die voor het vervoei dei 
tienduizenden badgasten hebben 
te zorgen. 

Wal de trein /ei binding lus- 
sclien Amsleidam en Zandvoorl 
betreft — die heeft zich de laatste 
jaien niet zoo populair gemaakt. 
Daar waren ledenen voor; men 
klaagde over onvoldoend aantal 
tieinen, of ovet het oude male- 
rieel ; de ligging van het slation 
in Zandvooit was minder gunstig 
dan dat van de tiam. Bovendien 
kon het aantal tieinen eeist na 
1 Juli voldoende wolden ge- 
noemd, zoodal in hel vooiseizoen, 
waai in, zooals dit jaar, taliijke 
mooie en dusdiukkedagen vielen, 
de treinenloop steeds reden tof 
klagen liet. 

— Dat er echfer j.1. Zondag 
nog ontevredenheid heeischle 
Sierlijk: - Billijk 
Sterk - Snel 

Eenmaal het besluit genomen ; 
Tot het koopen van een fiets ; 
Och, dan hoef je niet te denken, 
Welke zal voldoening schenken? 
De GAZELLE.... anders niets! 

C. VAN DE GEE Groote $€.f<c s *?'!k?f~'£!,'0 'SSasm ti v :^ort 


I Maisoe „BETSY" 

DAMES- K- A PSALON 
GROOTE KROCHT 16 - Telef. 251 n fiïo£§ korten fijtü 

■f 5.00 ™- — ENT f 5. 

Een volmaakte peimanent vooi f5. — maakt 
alleen „MAISON B E T S Y" (wasschen, 
knippen en watei golven inbegiepen). 

Voor een modei n kapsel «i^» 
is dit uw adres. ^sSjl 

Maison „BETSY" is DE WatergoIf=Speciaiisie 

Ververs vana! f 1.50 
Manicuren — Koogtezonbestraling 

Watergolf f 1.25 

Kindei en Knippen 

(jongens en meisjes) „ 0.35 

Permanent „ 5. — • 

VRIJDAG en ZATERDAG alle behandelingen iets verhoogd 

Bespreekt 5J w Permanentvroeétijdlg 

Op last der arbeidersinspectie zijn aïle KAPPERSZAKEN 

tusschen 12.30 en 1.30 uur GESLOTEN. 
Wasschen 
Knippen . 
Onduleeren . 40 et. 
. 40 et. 
. 60 et. f 1.25 
STALT Uw wagen J| 

in een Garage waar vakkundig II 
personeel U ten dienste staat. §■ 

99 Garage = Telef. 224 H| Stalling voor ruim 100 Auto's |n KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

55ANDVOORT 
Groote Krocht 37 - Telefoon 355 
Luxe Zandvoort (tram) - Noorderbad - Bloemendaal (strand) 

Enkele reis 15 et. - Retour 25 et. 

Retour tot NoorsSerlbad inclusief Zee- en 
25onneltȣac3 50 et. 

Veiliek vanaf Tiamplcin 's moigens 8.25 en veivolgens 
ieder half hui. 

PRACHT RONDRIT 

langs den geheelen Zeeboulevard tot Bloemendaal 
(strand) voor één kwartje, 

Rinko-Garage = Tel. 224 I IS HET WONDER OP BOORDENGEB1ED, want 

doet in aanzicht en afwerking niet 
onder vooi den mooisten linnen ; 

jROOING is heerlijk in het dragen; 

is van het duurste kwaliteits-meik 
niet te onderscheiden ; 

is geen gummi of papier; 

is zoo laag in prijs dat men hem na 
een paar dagen weg gooit en een 
schoone omdoet ! 

ï?OriïWtf^ï IS g oec ll<oop, cie 2 stuks kosten een 
Alleenverkoop 
Kerkplein 3 HH. BADGASTEN! 

jj§ HET ADRES voor UW KARPER is 

|| E. SPQELDER 

Hl Speciaal HEERENKAPPER 
ZATERDAGS haarsnijden tot 4 uur 
ZONDAGS BEDIENING AAN HUIS 
Fotohande 

tegenover „BODEGA MUSTERT" 

FiLBtfiS - PLATEN - CAMERA'S 
Ontwikkelen en Afdrukken onder de Zandvoorl-gangers, is 
mij onbegrijpelijk", verklaarde 
ons de heer P. G. Philippo, con- 
troleur bij de Nederlandsche 
Spoorwegen. „Er is nu eenmaal 
steeds een categorie menschen, 
die ook bij de beste regeling 
blijven klagen, of door eigen on- 
verstandige houding zichzelf last 
aandoen. Het is Zondag bijvoor- 
beeld voorgekomen, dat er op hel 
emplacement te Zandvoort een 
trein gereedstond voor het ver- 
trek, welke reeds vol menschen 
was. Door een' noodzakelijke ran- 
geermanoevre dachten de bad- 
gasten die reeds in den volgtrein 
plaats hadden genomen, dat ze 
nog wel met den vorigen trein 
mee konden. Het gevolg was een 
heen en weer rennen op het per- 
ron, waar geen andere verklaring 

«Weigert namaak! 

Vraagt de echte Poeders en Tabletten I 
Echt zijn ze alleen, wanneer op de 
verpakking de naam van den fabrikant 
in nevenstaande ^~ ff IJ 

handteekening (J/ynA^-^^-' voor te vinden was, dan dat men 
schijnbaar liever wil slaan, dan 
tien minuten later te moeten ver- 
strekken. Zoolang de reizigers zelf 
niet mee werken, zullen derge- 
lijke tooneelen steeds voorkomen, 

Maar wat zijn tegenover de 
klachten, de feiten ? 

Uit Amsterdam brachten wij 
10.000 reizigers naar Zandvoort 
en er gingen er pl.m. 12.000 na 
vier uur 's middags' weer terug. 

Door het systeem van twee trein- 
stellen hadden wij voortdurend 
de beschikking over 2000 plaatsen. 
Naast iederen trein stond een voor 
of volgtrein gereed, om een teveel 
aan reizigers over te kunnen heve- 
len. Doze instelling voldeed uit- 
stekend en werd naar behoefte 
geregeld door den heer J. Ente, 
inspecteur van het vervoer te 
Amsterdam. 

— Waren dieingelaschte treinen 
óók overbelast? 

— Neen; na den trein van 18.03 
kwam de „extra" 18.18, die ge- 
heel bezet was, doch door aan- 
vullen (derde klasse-reizigers in 
eerste en tweede)konden wij al- 
len een plaats geven, waarbij voor^ 
al met kinderen rekening is ge- 
houden. Trein 19 33 weer alles 
bezet, doch na de ingela'chle 
treinen 20 54, 21.54 en 22.27 was 
aan alle aanviajen op noimale 
wijze voldaan. Te Haarlem slaat 
bovendien steeds een trein klaar, 
die bij dringende gevallen nog Ie 
hulp kan snellen. Zeker, het was 
'een Zondagzonderincidenten wat 
het weerbelreft. De grootste moei- 
lijkheid ondervinden wij steeds 
als door een plotselinge regenbui 
alles per trein terug wil; vooral 
de fietsen veroorzaken dan veel 
oponthoud. Maar tegen een der- 
gelijken aandrang van duizenden extra-reizigers is geen enkel mid- 
del van vervoer geheel en al op- 
gewassen, al blijf ik er bij, dat 
wij ook op zulke eventualiteiten 
steeds voorbereid moeten zijn en 
ook zijn. 

— En de klacht over het mate- 
rieel? 

— Is ongegrond ; errijdtwel eens 
oudmodel trein, maar van min- 
derwaardig materieel kan niet 
worden gesproken. 

Men weikt voor electrificalie, 
maar een dienst zooals die na 1 
Juli is ingesteld, komt dat ideaal 
nabij. 

Men kan er zeker van zijn elk 
half uur tekunnen verlrekken en 
soms is het zelfs zoo, dat men 
vier maal per uur weg kan. De 
beschikbare voor- en volgtreinen 
behoefden Zondag niel eens alle 
te loopen. 

Op èén ding zou ik nog graag 
willen wijzen — aldus de heer 
Phillippo — .- in het spoorboekje 
staan niel alle tieinendie opeen 
drukken zomersenen Zondag lij- 
den. Laat men vertrouwen op de 
„extra's,, en uitkijken op de per- 
rons. Het komt maaral te dikwijls 
voor, dat men tóch in een elec- 
trischen trein srapt,die dan wel 
in Haarlem stopt, doch waardoor 
men allerlij ongemakken van over- 
stappen en missen van aanslui 
tingen krijgt. „Bezint voor gij be- 
gint" is ook op dit terrein van 
toepassing, maar niet in dien zin, 
dat men toch vooral niet per trein 
naar Zandvoort zou moeten gaan ; 
tusschen 1 Juli en einde Augus- 
tus kannien zich gerust aan onze 
zorgen toevertrouwen." 

Badgastenlijst 

Voor verbeteringen gelieve men zich 
tot de Redactie te wenden. 

Vanaf de namen gemerkt met * 
zijn die der nieuw aangekomen 

badgasten. 
Men wordt beleefd verzocht juiste 
namen en voorletters op te geven HOTELS 

HÖtel „BELVÉDÈRE" 

Nijstad, lam. A'dam 

Wolf, faro. A'daui 

*Deyers, Mej. Liea Berlijn (Ufa) 

Boniewijns, Mej. A'dam 

Bontelje, fam. A'dam 

Smit, fam. A'dam 

„CARLT0N" Family-Hotel 

Swabz Reders, inva. Stutgart 
Ni»unhnis, Dr Almelo 

Hötel „DRIEHUIZEN" 
Hepner, E. den Hang 1 

Klerk, hr. en mevr. Ut. Krommenie 2 
Spruit, D. J. en Mevr N. L. 

Veenendaal 2 
■* r- 

Nederlandsche Maatschappij, opgericht 1887 
m 

I ONTVLUCHT DE STEENEN STAD ;_lL____L naar zandvoort 

„NOORDERBAD" 

ZEE- EN ZONNEBAD - CAFE-DANCING 
Pracht Terrassen en direct aan Zee 

Neêrlands Eerste Sportstrand 

ZATERDAG 16 JULI - aanvang half vier 
2e INTERNATIONALE 

ZEEMIJLWEDSTRIJD 

Georganiseerd door Zwem ver. „Haarlem" 
Met medew. der Zandv. Reddings-Brigade 

23 ZWEMVEREENIGINGEN 72 DEELNEMERS 

ISIÏh! NOORDERBAD-Zandvoort 

Prijsuitreiking om 8 uur, daarna 

GROOT AVONDFEEST 
en BAL-CHAMPETRE 

■M TOT 'sNACHTS HALF DRIE 

2 ORKESTEN 

ENTREE MIDDAG en AVOND F 0.50 DICK v. AKE and HIS MAD HATTERS 
DE ZA1VDV. VISSCHERSBAND EXTRA NACHTVERBINDING PJA SLUITING. — Bus en 

Speciale Tramverbinding naar HAARLEM en 

AMSTERDAM om 3 uur 's nachts. Hermaus, hr. Hilvei-sum 
Chiistiansen, hr. Malenö 
Thiés, Cornclia Leipzig . 
Korndörffer, Hillegonda Soestdijk 
Denis, hr. Antwerpen 
Benhema, mevr. Emmeu 

„GRAND HOTEL" 
Koos, notaris A. A'dam 
Salomon, Herman 
Unler, Dr Kempinski Ceilin 
R'iiterghem, A. Tandarts faui. A'din. 
Sein ijver, fam. A'dam 
Waschinger. mej. A'dam 
*Gigh, Mr. L. van A'dam 
Decker, C. Mr. en Mevr. A'dam 
Brusse, A. A'dam 
Rothstein, Dr. fam. A'dam 
Onlotv, A. A'dam 
Dauhij, P. J. A'dam 

Hotel „SEINPOST" 

Panhuysen, fam. Dr. Boine 
Veen, fam. Dr. van Borne 
Seventer fam. J. v. A'dam 
Keuls, i'ain. A'dam 
Oudenallcu, Mpj. Rotterd. 
Lii-haril, fam. A'dam 
*Bouma, J. Den Helder 
Muller, D. IJ A,dam 
Post A A'dam 
Kampinan, A. A'dam 
Essen, J. W. v. A'dam 
Franke, C. Berlin 
Komieke, H. Berlin 
Spier, Fam. Jo. A,dim 
ll.iatr, C. Fam. Hilversum 

Holel „ZOMERIJUST" 
Fransen, A'dam 
Seliolheig, V. A'dam 
F.bbiiig', mr. A'd«m 
Bulimer, J. Berlin 
Müllejans. II. A'dam 
Heeiens, K A'dam 
Swcctlinml, H. 1. Beilin 
Gross, J. v. A dam 
Brunott, Bus.siiin 
Bi-rg, v. d. A'dam 
*Asteii<lnrp, A. 
Haas, G. de ■il Buitengewone verkoop 1 

ADARTIKELEN 1 BADCOSTUMES SERIE I 95 et. SERIE II 
ZUIVER WOL 

2.40 SERIE III 
ZUIVER WOL 

3.50 250 

BADMANTELS 

SERIE I SERIE II | SERIE III 

3.90 5.90 I 6.90 
ZON HAARLEM 'i; : i:':^! : :m: :::;] ! ,. 8^S25S^^göS8ÖS8ÖSSfi)5ÖS2ÖSS2JS82SS8fiS8fiS adgasten BEZOEKT met UW KINDEREN de 

Speeltuin „BERNADETTE" 

Schitterend gelegen aan 
de Boulevard Barnaart. 

Schommels - Wippen - Olijhaan enz;. 
Prima Consumptie! Billijke Prijzen! „Zandvoortsche Courant" - Tweede Blad 

[Zaterdag 16 Juli 1931 
Wilt U volop en zonder gevaar van zon 
en lucht genieten, zorgt dan het ontstaan 
van ontvellingen, pijnlijke blaren en zonnebrand 
te voorkomen. 

Wrijft daarom Uw huid in met Purol en verzuimt 
niet tegen den nacht de pijnlijkheid der roodge- 
worden huiddeelen te verzachten met Purolpoeder. 

Purol en Purolpoeder 

Verkrijgbaar bij Apofh. en Drogisten. 
ƒ Purol in Doozen van 30, 60 en 90 ct„ Tube 80 et. 
Purolpoeder in Bussen van 45 en 60 et, en 1 gld. Pension „BORGHSTIJN" 

Laporte, faro. De A'dam 
♦Bvevdingen, Dr. v. fam, Utrecht 
Verdenius, Mej. 
♦Gupvert, lam. A'dam 

Pension „JOHN BüCKMANN" 
Boulevard de Favauge. 
Poth, mevr. A'dam 
Hanser — Saaf, fam. L. A'dam 
Oven, Mevr. v. Haarlem 
Gallée, mevr. A'dam 
Velduyhn, M. J. Haarlem 
*Nieborg D. E. Dordrecht 
Nesaing A. A'dam 
Aartveld, C. Utrecht 
Ramesdouclc C. J. A'dam 
Gemert v. A'dam 
Polanes F. A'dam 
't Hof, A. A'dam 
Speijer, dames Arnhem 

Pension „COHEN" 

Dr. Metzgei-straat 
Weinberg, Mej. A'dam 
Zilberstein Mhr. A'dam 
Kleerkoper, Mej. A'dam 

Pension „DIJKHOFFZ" 

Breij, mej. de Arnhem 

Sluizer, fam. Parijs 

Riedel, fam. A'dam 

Roth, Mevr. A'dam 

*Smitslaan, mej. Bussum 

Lansberg, fam. A'dam 
IWeissenbruch, fam. A'dam 
F Klinkenberg, fam. A'dam 
' Wester, Mej. A'dam 

Steelink, fam. A'dam 

Pension „DRUIF" 

Boelens, Mr. Bolsvrard 
Breiner, Mr. A'dam 
Mok, Mr. A'dam 
Colijn, H. J. Dordrecht 
Pool, M. A'dam _ 
Hond, Mej. A'dam, 
Pool, Mej.- A'dam 
■Rodrigs, fam. Heerlen 

Pension „FAVAUGE" 

Dooseman, fam. A'dam 

Prins, Mr. A'dam 

Salomons, fam. A'dam 

Lissauer, A'dam 

Asser, Mej. S. A'dam 

Gerzon, fam. Tilburg 

Mullem, fam. A'dam 

Franco, Mej. A'dam 

Asscher mej. C. A'dam 

Wijnschenk, 1/. fam. A.dam 

Wijnschenk J. fam A'dam 

Hekster, mej. A'dan 

Staal S. A'dam 

Bodenheim, Ds. mr. enmevr.Hamb 

Praag, heeren van A'dam 

Weerselr mr. en mevr. Heerlen 

Fortuyn, Mevr. H'sum 

Gelder, Mevr. Deventer 

Bolle, fam . A dam 

Goudeket, mr. en mevr. A'dam Pension „FREDERICA" 

Dumon, A'dam 
Frank, A'dam 
Swart, A'dam 
Scheffer, A'dam 
Schwartz, A'dam 

Pension „HENRIËTTE" 

Stüssel, Dr. Keulen 
Reben, fam. A'dam 
Alter, Mevr. A'dam 
Tlieisen, fam. Kehvich 
«Schild, Dr. A'dam 
Franssen A'dam 

Pension „HAPPY DAYS" 

Olst, fam. v. A'dam 
Kuiper, fam. Adam 
*Hille fam. A'dam 
Berg. juffr. v. d. A'dam 
Broek fam. v. d. A'dam 
Dam, fam. A'dam 
Berdour, lam. A'diim 

Pension „INTERLAKEN" 

Siebers Sasse, Mr. M. M. A'dam 2 

*Breslaar, Münzer 2 

Scheulman, fam. Apeldoorn 5 

Gravestein, fam. A'dam 3 

Pension „C. KEUR" 

Velde, v. d. lam. A'dam 
+ Reedijk, fam. Bussnm 
Ketelaar, fam A'dam 
Stikker fam. A'dam 
Faassen v. fam. Amsteidam 
Millenaar fam. A'dam 

Pension „PAULA" Staller, fam. A'dam 
Brouwer, fam . A'dam 
Doornbosch, Mej. Bloemendaal 
*Peele, fam. Dr. A'dam 

Hotel-Pension „SPLENDIDE" 

Kruski, Berlijn 
♦Rebbein Berlijn 
Jessurum. mej. A'dam 
Bramson Franeker 
Zilversmidt, Mej. Enschede 
Weichsel', Kopenhagen 
Kirfse, Kopenhagen Gaat met onze 

Luxe Reiswagens 

Uw UITSTAPJES maken in Binnen- en Buitenland. 

Ons materiaal en Chauffeurs staan borg voor een 
aangename tocht. 

GARAGE „RINKO" - Telef. 224 
BAD GAS TEN 

Verzendt Uwe Goederen naar 
AMSTERDAM en HET GOOI 
met de AUTODIENSTEN van 

J. v. d. Bosch & Zn. 

3 x daags 

Swaluëstraat 22 - Zandvoort 

Billijk Tarief - Telef. 422 

VERTREK VAN ZANDVOORT 7.30, 1 EN 4 UUR 
Pension „SOESTER" 

Buyaing, de Brussel 
Cosman, A'dam 
Loonstijn, A'dam 
Houdt, Do Monte Carlo 
*Van Celderen Rotterdam 
Swaite de Enschede 
Wijnrnd A'dam ' 

Wolf de Rotterdam 
Pension „QUISISANA" 

Rosenfeld, A'dam 
Loenen, Van A'dam 
Auita, Maastricht 
•Tulder, van A'dam 
Fichnman A'dam 

Pension „VICTORIA" 

Zeestraat 
Seljèe, mevr. A'dam 
Vierhout, J. R'dam 
*Kiesekamp W. Münsler 
Bollongina W. A'dam 
Frisch W. J. A'dam 

Pension „WEST-END" 
Walles, H. A. Losser 
*Giotenhuis, J. D. ten A'dam 
Veldhuizen, Mej. C. A. A'dam 
Delorme, F. A'dam Transpireerende Voeten, 

Handen en Oksels behandele men mei 
Purolpoeder. Dit is het meestafdoende 
middel. In bussen van 45 en 60 et. 
. Alleen bij Apoth. en Drogisten. : PLAATSELIJK NIEUWS : 
* • .............. i 

Beroepen. BijdeGer. Kerk in 
H. V. 'alhier is beroepen Ds. P. 
van der Vloed te Arnhem. 

Personalia. Op hei te Amsterdam 
gehouden Staatsexamen van 14 
Juli j.1. voor Onderwijzeres inde 
NuttigeHandwerken Slaagde onze 
plaaisgenoote Mejuffrouw Ria 
Gielen Haarlemmerstraat Alhier. Telefoon 

Nieuwe aansluitingen Juni 1932. 

480 Bolle W.E J. Haarl.sir. 12. 

478 Expl. My. v.h. J. Rok en Zn. 
Brederodestr.2. (tijd.aansl.) 

469 Kruith F.J.H, de Ruyterstr.1 
(tijd.aansl.) 

479 Keur L. Zandv. Laan 18. 
483 Vila A. de Brederodeslr. 69 

(tijd.aansl.) 

481 WerkhovenJ. W.MarnixsIr. 
5. 

Vervallen aansluiting Juni 1932. 

207 Roza N. V. Bouw.My. Bre- 
derodestr. 88. 

LIJST van onbestelbare stuk- 
ken, terugontvangen in de 
2e helft van Juni 1932. 

Binnenland Brieven. 

Asman A Mej. Amsterdam. 
Berg v.d. Den Haag. 
Brink Lida Mej. Utrecht. 
Haarlem's Dagblad. Haailem. 
Gemeente Elec.weiken A'dam. 
Kaijea Prins Jac. Mr. Azn. Alkmaar. 

Briefkaarten. 

Dam H.C. Fam. Ams/frdani. 
Gerrilse Familie Amsterdam. 
Godesfroij J. 'Mej. Nijmegen. 
Gronau Marga Fil. ? 

Kloet S. Mej. Amsterdam. 
Nieuwenhuizen J.H. Amsteidam. 
Oerlemans II. Mej. Hilversum. 
Seeman Walter. Amsterdam. 
Smit P. Fam. Amslerriam. 
Smilshuis J. Mevr. Zandvooit. 
Stork C. H. Haailem. GROOTE AFSLAG 

Vet Blank KALFSVLEESCH LAPPEN per 

POULET ....... „ 

GEHAKT „ 

KARBONADEN (schouder) ,, 

BRAAOSTUKJES 

ROLLADE 

VETTE KALFSLEVER . . „ pond 

■ i 

■ i lste kwaliteit 
RUNDVLEESCH 

per pond 
Lappen (doorregen) ... f 0.25 

Lappen (mager) „ 0.25 

Lappen, Dikke Rib ... „ 0.35 
Lappen, Fijne Rib ... „ 0.50 

Borst „ 0,35 

Braadvleesch „ 0.40 

Ribstuk „0 50 

Klaprib „ 0.35 

Vleeschbeenen „ 0.15 

Rollacle, Dikke Rib ... „ 0.35 

Gehakt „ 0.25 

Poulet 0.25 

Rosbief .... f 0.50 en „ 0.60 

VOOR RECLAME 50 et. 
50 et. 
50 et. 
50 et. 
60 et. 
«>i ii 55 et. 

, . ,, „ 70 et. 

Lende „ 0.70 

Haas „ 0.80 

Biefstuk 0.80 lste kwaliteit 
VARKENSVLEESCH 

per pd. 
Karbon. (schouder) f 0.30 
Karbonadcn (rib) . . „ 0.40 „ 
Karb. (haas en fijne ribj „ 0.45 „ 

Fricandeau „ 0.45 „ 

Rollade „ 0.40 „ 

Varkenslappen . . .,,0.40 , 
: 2 pond heerlijk: 3 pd. 

„ 1.20 
„ 1.30 
„ 1.30 
„ 1-20 
„ L20 gekruide SAUCIJZEN voor 50 et. 

H. VAN E LD IK 

Dr. Johan Metzgerstr. 6 - Tel. 416 Verkeerslessen van den A.N* W.B. 

14e Les 

Geef op een fietspad ruimte om te pas- 
seeren ! /feN^P^iïP^'5ïMB9a!^Ba%ws^s*^ 
S*WAAttBUim.ll-TOT5PA53eeRBNE* Het is verkeerd, als op 
een drukken weg eenige 
fietsers op een rij naast 
elkaar lijdenen toch ge- 
beurt het nog maar al te 
veel. 

Ge begrijpt wel, waai- 
om datveikeeid is, niet- 
waai ? Het snellere auto- 
veikeer heeft daar hin- 
der van, want die rij fiet- 
seis verspert den wegen 
belemmert het snelverkeer. 

Ook -als de fietsers op een ïijwielpad rijden, moeten ze dat niet 
naast elkaar, maar liever achter elkaar doen en vooral moeten ze 
ruimte laten en achter elkaar gaan wanneer een andere fielser ze 
wil inhalen en dat door bellen te verstaan geeft. Bij dat achter el- 
kaar rijden, gaan degenen, die links van de anderen reden, achter- 
aan rijden. 

Op de rechter teekening is Eulalia achter haar broer Jan gaan 
lijden, zooals het behoort en die andere jongen, die meer haast had, 
kan nu gemakkelijk voorbij. 

Op de linker teekening gaat het niet goed. De drie fietsers zijn 
op een ïij naas.t elkaar blijven rijden, beslaan daardoor de heele 
breedte van het fietspad en de jongen, die voorbij wil, moet nu van 
het pad af en is genoodzaakt op den rijweg (e komen, waarbij hem 
een aanrijding dreigt met de achterop komende auto. 

Laat dus allijd ruimte tot passeeren, dan gebeuren er geen on- 
gelukken ! ZANDVOORTSCHE 

Consümptie=IJsfabriek 

FIRMA KERKMAN 
STANDPLAATS TRAMPLEIN 

Levering aan Hotels, Pensions en 

Particulieren. 

Wordt aan Huis bezorgd. 
^ Boek- en Kunstdrukkerij 

I C. VAN DER MIJE 

jH BRUGSTRAAT 1 — TELEFOON 27 

jj LEVERT NET EN BILLIJK 

| alle soorten DRUKWERK 

ju zooals: 

B| Kwitanties, Nota's, Briefpapier, 

Ij Briefkaarten, Circulaires, Biljet- 

|jj ten, Rouwcirculaires, Rouwkaar- 

j|j ten, Visitekaartjes, enss. enz. 

| Vraagt Prijsopgaaf Het goedkoopste adres voor 

Banden en Rijwielonderdeeien is 
Heerenrijwiel met Torpedonaaï, 
Kettïngkast en Celluloidstuur 

Sü~ f 38.50 met garantie 

Buitenbanden gratis omleggen 
vanaf f 0.96. Reparaties vlug en billijk 

J. POOL 

Jan Steenstraat 1 

HET TELEFOON GESPREK 
Nadat Ir. Gerrils de Technische Hoogeschool achter 
den rug had, zocht hij een belrekking ia het land om 
zijn ouders eenigermate de zorgen, welke zij zich ge- 
troost hadden om hem te laten sludeeien, te veigoe- 
den. Vrienden hadden voor dat hij afgestudeerd was, 
reeds toegazegd hem behulpzaam te zijn. Een halfjaar 
verliep met alleen het vooruitzicht onvermoeid te moeten 
solliciteeren. Daarop las hij in een der dagbladen een 
vacante ingenieursbetreMdng in Indië op een uibbei- 
plantage. Zonder dat zijn ouders er van op de hoogte 
waren dong hij er na. Enkele weken verliepen, zon- 
der dat hij er nog iels van hoorde. Stiekem hoople 
hij een afwijzend antwoord te kiijgen, daar onoprecht- 
heid tegenover zijn oudeis hem ïeeds onmiddelijk tegen- 
stond. Daarna kwam er als een bliksemslag een brief 
waaiin zijn benoeming vermeld stond. Mei een scène 
was hij vertrokken. 

Jaren vertoefde hij in de rimboe. Wat hij van zijn 
salaris overlegde, veisfuui de hij elke maand naar Neder- 
land. De eenzaamheid van de tropen had hem stug en 
weerbarstig gemaakt. Als zijn veilof aanbiak zou hij 
in zijn vaderland trachten een vrouw te vinden. Mis- 
schien droeg men met zijn tweeën het Ind'sche leven 
gelatener. 

Dien lijd zou hij echter 
niet afwachten. 

Op het najaarsbal van de 
Nederlandsche Ambtenaien- 
vereeniging ontmoette hij 
Lydia. Slank, schoon en le- 
venslustig. In haar lied zat 
het lenige van een tijger. 
Terwijl zij in zijn nabijheid 
stond had hij haargefixeeid. 
Ze sloeg haar oogen' neer 
en een ijle glimlach vleugde 
over haar gezicht. Vooi hem 
was het een aanmoediging 
geweest. 

Dien avond veid ween het Op het Najaarsbal ontmoette 
slugge uit zijn karakter hij Lydia 

om plaats te maken voor ongekunstelde lieflalligheid. 
Het leek alsof hij al zijn liefde in de tropen bijeen- 
gegaard had en plotseling een vooi werp vond, waaiop 
hij zich kon richten. Voor het eeisl na zijn vertrek uit 
Nederland flirtle hij mei een meisje. Lydia drukte hem 
na een dans opvallend sterk de hand. Van dit moment 
af speelde hij hoog spel, doch hij won. 

Op de plantage teiuggekomen ontving hij na enkele 
dagen een brief. Hij haastte zich zijn klein landhuisje 
te Weltevreden op orde te brengen. Lydia zou hem 
met haar broer bezoeken. In haar biief had zij hem 
geschreven, dat hij haar moest (elefoneeren -of het al 
of niet gelegen kwam. Luchthartig had hij alle bezwaren 
op zij geschoven. 

Weltevreden — Balavia! Aan de telefoon lachte hij 
als een stoeiende kwajongen. Vanavond kwam zij hem 
met den wagen een bezoek brengen. 

In het huis van een viijgezel komt alles te kort. Zijn 
visite zou hij gastvrij ontvangen. Weer neeml hij den 
hoorn in de hand om enkele bestellingen te doen. 
Naderhand brengt hij hem aan het oor. Beurtelings 
wordt hij bleek en rood. 

Hij kent die stem, waarin zoet gevlei een natuui lijk 
raffinement is. Maar dan hoort hij een andere, kort en 
donker van toon. En schampeie schaterlach doet het 
trilplaatje van den hoorn overslaan. Heel de weteld 
schijnt plotseling weg Ie zinken. Hij staat hulpeloos 
en nuchter. Er is hem iets weggeiukt wat hij met heel 
zijn glanzende liefde had gekoesterd. Dien dag komt 
de stilte van de tropennatuur, huiveiingwekkend door 
zijn mediteerend zwijgen, wederom over zijn gemoed, 
dat koud en hard wordt. 

's Avonds houdt een auto voor Gerrits' landhuis 
stil. Lydia is als een lelie. Haar ciême-kleurig avond- 
toilet maken haar lot een betoovering. Op den divan 
gezeten ziet zij den ingenieur sehnsuchtig aan. Haar 
bioer lijkt een geparfumeerde salonjonker. Sono, de 
inlandsche bloeiendekomlbiunenen serveert champagne. 

Als hij hieimee gereed is, zegt Gerrits, dat hij zich 
ter ruste kan begeven. 

Ze zijn met hun drieën. 

Weer komt hij onder de suggestie van dit frêle fi- 
'guuitje. Niets is er wat dreigend gevaar voorspelt. En 
toch? Zou dit de vrouw kunnen zijn, welke speelt en 
wint met haar gratie? Een hyena in de menschelijke 
"samenleving? Óf zou hij aan hallucinaties lijden ? Een 
droomtoestand, veroorzaakt door 't plotseling wegge- 
rukt zijn uit de indrukwekkende grootschheid van de 
rimboe ; de rimboe, die den mensch suggereert in de 
inneilijke diepten van zijn wezen door te dringen ; de 
rimboe, die droom en werkelijkheid vervaagt. Pijnlijk wordt dé situatie, daar hij zelf niet weet, 

wat waarheid is geweest. En indien hij zich vergist 

zou het geluk voorbijgaan, wat hij nu grijpen kan. 

Lydia opent een kundig beweikt bonbondoosje, dat 

zij uit haar lasch heeft gehaald. 

— Voor mijn maag, zucht ze. Tegen de champagne ! 
Ook een?, stelt zij Gerrits voor. 

Met een Gaiboachtige lieftalligheid brengt zij hef 
naar zijn mond. 

Doch Ir. Gerrits ontrukt 
het haar, terwijl hij op- 
springt. Tegelijkertijd be- 
treedt een recheicheur de 
kamer .... 

Eenigen tijd later stonden 
Lydia en haar „broer", voor 
de Rechtbank terecht we- 
gens poging tot berooving 
na bedwelming door een 
slaapmiddel. 

Ir., Gerrits had op den 
dag van zijn visite het ge- 
sprek van Lydia met haar 
„broer" kunnen volgen. , 
nadat ze hem eerst had op- 
*rj 


sr'ï- Ir. Gerrits '^mhüh^ar. S ebeld - De «elefonisle ver- 
gat de eerste verbinding te verbreken. 

GOTTFRIED VAN GR1ENSVEN. HOOFDAGENT 

HEINEKENS' Bierbrouwerij 
WIJNHANDEL 

HALTESTRAAT 10 - Tel. 5 - ZANDVOORT LIKEUREN WHISKY WIJNAND FOCKINK 
. HULSTKAMP 

H. BOOTZ The White Fox Sodawater TE HUUR 

Vrije Bovenwoning aan de KONINGIN- 
NEWEG no. 3rd., bev. 4 kamers, badkamer, 
keuken, balcon en zolder. Huurprijs f 8. — per 
week. Te bevragen bij C. MESMAN Gzn., 
Zandvoortschelaan 33, Telefoon 383. O E D Nog slechts te huur DRIE BOVENWONINGEN van 
de 34 door mij gebouwde boven- en beneden- 
woningen gelegen aan de Dr. Gerkestraai, 
bev. 4 kamers, gr. hall, keuken, badkamer, gr. 
balcon en gr. zolder. Huurprijs f 8.50 per week. 
Te bevragen C. MESMAN, Zandvoortschelaan 33, 
Telefoon 383. 

GaESHHHHRHHi HEEREN 

Waar heeft U de MODERNE 

Haarverzorging ? 

Gaat tïeitx naar 

D. KAMSTRA 

Speciaal HEERENKAPPEH 
Haltestraat SS 

Beleefd aanbevelend B3^BgE¥gS=ffirBg"fiaBB1 OQMIJSVERVAARBJGERS ! 

BEKERS en TüTEN 

van „Vicomte" de beste. 

Rijks Depdthouder van VRIES-ZOUT 

P. L. VAN AND EL 

41 Ged. Voldersgracht 41 
HAARLEM - Telef. 10T16 

Wegens vergevorderd seizoen 

OPRUIMING 

van COUPONS eneenige 
restanten DE NI I's en 

REGENJASSEN 

Tevens OPPERSEN en REPARATIES 

J. A. F. ZO RN Jr. 

Kerkplein 8 - Telei. 248 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Banketbakkerij „DE KROCHT" 

W0F" Uitsluitend 1ste kwaliteit 

KOEK en GEBAK 

J. E. STEENKEN 

GROOTE KROCHT 36 - TEL. 395 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX E. KONING 

Swaluëstr. ÏO Pakveldstr. ;33 

HUIS-, LETTERSCHILDER 
en GLAZENMAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS = ENDETAIL Bezoekt het Weldadigheidsfeest 

op MAANDAG 15 AUGUSTUS a.s. in de zalen van 
„GROOT BADHUIS", ZANDVOORT 

ten bate van het 

Nederl. Israël, Armbestuuur, Gemeente Zandvoort. 

Voorzitter van het Eere-Comité: De Edelachtbare Heer 
H. A. VAN ALPHEN, Burgemeester van ZANDVOORT. 

Cabaret onder leiding van de Holl. Cabarettiers 
XHOlwEIV en VA1V LIER 

LOU BA1VDY 

Conferencier — Humorist 

3 Orkesten — 3 Orkesten' 

FUENTE'S SERENADES onder leiding van LEO H. 
DE LA FUENTE. 

Belanglooze medewerking van THE SENIORS, onder 
leiding van FEL1X FRIEDMANN Jr. 

Groot Nachtfeest met Attracties 

o.m. optreden van het D1CKSON BALLET. 

Gedurende het Nachtfeest medewerking van het groote 
TUSCH1NSKI ORKEST, onder pers. leiding van MAX TAK. 

Kaarten a f 1.50 verkrijgbaar bij: 

Qcbr. GERZON, Modemagazijnen, Kalverstraat, A'dam, 
Gebr. GERZON, Modemagazijnen, Gr. Houtstraat Haarlem. 
S. COSMAN, - Sigarenmagazijn, Haltestraat, Zandvoort. 
Hotel Pension FAVAUGE, Boulevard Favauge, Zandvoort. 
Firma NOACH, Kerkstr. 27 Zandvoort. Hotel „GROOT 
BADHUIS", (bij den Portier), en Secretariaat, Kost- 
verlorenstraat 73 Zandvoort. 

Nachtverbinding vanaf GROOT BADHUIS naar HAAR- 
LEM en AMSTERDAM met de LUXE R1NKO TOUR1NG 
CARS en AUTO'S tegen speciaal tarief. 

EERE-OOMITÉ voorliet WELDADIGHEIDSFEEST t.b.v. 
het NED. ISR. ARMBESTUUR te Zandvoort: 

H. A. VAN ALPHEN, Burgemeester van Zandvoort, 
Eere- Voorzitter; T. MOLENAAR, Wethouder van Zand- 
voort; C. SLEGERS,- Wethouder van Zandvoort; ■ E. 
BOEKMAN, Wethouder van Amsterdam; A. ASSGHER, 
ED. GERZON, Dr. S. J. PHILIPS, Voorz. v. h. Ned. Isr. 
Armbest. te Amsterdam; Notaris ARN. v. d. BERGH ; 
ARN. J. VAN AMERONGEN; JESAJA L1SSAUER-; 'D. H. 
VAN DAM; HUGO PRINS; M. G. OUDKERK; A. 
TUSCHINSKI, Dir. v. h. Theater Tuschinski, Amsterdam; 
Mr. M. LEVIE, Groningen; Rabbijn S. Ph. DE VRIES, 
Mzrt. Haarlem; Ds. N. PADT; Dr. C. J. TICHELAAR; 
Dr. C. A. H. GERKE; Dr. I. VAN BUEREN; Dr. C.A. 
VAN FRAASSEN; Mevr. Dr. G. DIJKSTRA— VOLKERS 
en A. A. NORDEN, Tandarts te Zandvoort. V erbij s derend goed 
wat 'a Ritsema doet! 'jq Stofzuiger, gebouwd volgens 

geheel nieuw principe... vee- 

rend anker . . . 2ulgmond aan 

uiteinden extra verbreed... 

2éér soepele schuleri TYPE 
Geïllustreerde Prijscourant op aanvrage. 

a— FABBIEK TE ÏIU.VI'.RSUM ■ ■ ; , , Verkrijgbaar bij : 

J. H. VAN KEULEN, Diaconiehuisstr. 24, Zandvoort 

C. FRAY, Groote Krocht 17, Zandvoort 

A. SLOOTWEG, Oranjestraat- 9, Zandvoort Sfooniwassclieri| , 9 HOLLAND! A" Zandvoort 

HET ADRES VOOR DE BETEREWASCH 
J. H G. WEENBNK - TELEFOON 287 Hotel-Pension „BiiCKMANN" 

Tfoogewog 42 

Hekkiii g-, fam. Nijmcgon 5 

Werf f, fam. v. ft. A'dam 3 

Helcking, Mej. Ulvecht 1 

Meijer, fam. A'dam ö 

Heuvolens, fam. Tilburg-' 2 

Cock, fam. il e Utrecht 3 

Hendriks, friv. A'dam 'I 

*L<-oii, v. fam. Tiel 4 

Overste, fam. A.dnm 4 

Rooswinkol, fam. A'dam 3 

Berg, v. cl. fam. A'dam 2 

Bikkers, mr. A'dam 1 
Cate, mr. ten fam. " G 

Hotel-Pension „BUITENRUST" 

Visser, dames Noordwijk 2 

Levie, lam. Assen 2 

Vos, fam. Den Hang' 3 
Lieberg-, fam. A'dam ' 4 

Kroonsberg, Mej Zwolle 1 

♦Venven, V. fam. A,dam 3 

Pieterse, fam. A.dam 4 

Haan, dames Leiden 3 Hötel-Pension „CHARMA" 

Ghosl, K. Dortinniul 
SuhoMrn, Hengelo 
'Koncla, A'dam 
Weijl, A'dam 

._ Hotel-Pension MARIE 

Zeestraat 5 
Li in on, lam. A'dam 
■•Lurrouw, fa.ui.. ver- Zomepsproefen 

dwijnen in korten tijd geheel door 
Sprilfol. Bij alle Drogisten Hotel-Pension Villa „MARINA" 

Ilepner, fam. A'dam 
Stroobach, t'am. J. A'dam 
Assclier, dames A'dam 
liepncv, juffr. A'dam 
Wpstorkam]!, Mevr. A'dam 
Sivildcns, Mevr. U'stedo 
Prior, F. C. fam. A'dam "Buvgcrsdijk, fam. IleemFtede 
IClst, Dr. v. d. fam. Haar'em 
Boi^sevain, M. fam. A'dam 
Tog'genieier, mr. A,(lam 
Ynzonides, fam, Baarn 4 

Hage,Dr. fam, NiewerkerU a.d.Ysel 4 
Peters, Mevrouw A'damjj 
Benning-, Dr. fa»>. A'dam 
Douds-Kerslen, Mevrouw A'dam 
Kersten, Mevrouw Karlsiiiho 
Grenzliaeuser, A. turn. Trier 

Hotel-Pension „TOOMBERGEN" 

Meyer zu Scliocliteren, fam. A'dam G 

Mu'ller, fam. Mr. A. A'dam f) 

Jlartogs, fam. A'dam 3 

Aardweg', fam. v. d. Aerdenhout 2 

Blom van Asscndellt, fam. A'dam 6 

des Bouvries, fam. A'dam 3 

Beriy Lon, Mr en Mevr. 2 

fUoes, v. d. fam. 2 

*Wolfsbergen, fam A'dnm 4 

Kok, Alb. fam. A'dam 5 Hotel „WELGELEGEN" 

L. B. Dieuier 
Benraer, fam. Utrecht 
Brcll, fam. A'dam 
Vries, de A'dam 
Troost, A'dam 
Italie'Le Amerika 

Pension „ANNA" 
Veeren, fam. v. Bussum 
Emden, mevr. v. A'dam 
Vorsteegh, jullr. A'dam 
Schaars, dames A'dam 
Btiscb-, lam. Adriani Winschoten 

Pension „BEAU SEJOUR" 

Schmidt, M. Duisburg a. 11. 
Lang, fam. A'dam 
Jansen, mej. A. den Haag' Luky, mej. A'dam 1 

Koopman, fam. 3 

Htoutenboek, fam. A'dam 2 

Gnise in in. 2 

Mallierbe, fam. 3 

Roeper, fam. 2 

Kroese, fam. 3 

Daas, fam. 3 

♦Scherder, fam. AVam 5 

Bevenleen, fam. Enschede 2 

Pollak, fam. A'dam 2 

Keussen, fam. Haarlem 8 

Eggen, Hilversum 2 

Re in berge n, A'dam 2 

Niihoff, Almelo 2 

Sprenges A'dam 5 

Par os, A'dam 3 

Pension BODAMÈR 

Wit, fam. J. G. J. A'dam 3 
Milet de SI. Aubin, fam. C. K. A'dam 4 

Dam, mevr. v. A'dam J 

Bouma, fam. A'dam 3 

Bak, Mej den A'dam 1 

Rijkhoff, B. fam. A'dam 4 

*Meier, A'dam 3 

Broek v. d. 4 Aanbevelingswaardige adressen in de GROOTE KROCHT groninger bazar 

groote krocht 30 - telef. 265 

karpetten - chinamatten - matting 
cocosmatten en loopers 
strandwagens - ligstoelen - veldbedden 
reperatie van ligstoelen 
spreien - dekens - kussens 
serrestoeltjes en tafels 

„de groninger bazar maakt 

uw kamer 

met minder kosten aangenamer a 
Anth. W 
II GROOTE KROCHT 26 - TEL. 379 ij *• •• 

\\ Alleenverkoop vóór Zandvoori |- SMIT en TEN HOVE 

• • 

■i^BBHaHHHmHinlMH 

• * 

• * 

:: Speciale verpakking voor de 

• ♦ 

Ü Tropen voorradig. «•*•••#••••*•»*••«*•» Radio* en Electro=Technisch Bureau 

C. FRAY 

Groote krocht V7 - Teleï. 3lO Telefunken Service Station 
Agent Philips Radio en Erres Radio 

Verkoop van ALLE SOORTEN 

STOFZUIGERS 

Ook op g e m a k k e 1 ij k e voorwaarden vanaf 
+ 60 cent per week. 

Reparatie-Inrichting 

voor alle soorten Radio- en Eleclr. Huishoudelijke 
Apparaten. IETS EXTRA's 

Gemengde Biscuits 

„DE LINDEBOOM" 

per blik van £ j HP 
13 ons] . . . T 1«^«J Frou-Frou - Tric-Trac 

Ijswafelen (Goudmerk) 

„DE LINDEBOOM" 

per half Q fT ^^^f 
pond.. /&sJ tWlll 

J. G. NIJHUIS, Gr. Krocht 32 

Telefoon 370 LEDIKANTEN MEUBELEN WAAROM ZOUOT GIJ 
LEDIKANTEN EN 
BEDSTELLEN HUREN? 

Bij ons kunt U Ledikanten en Bestellen koopen, 
acelter niet duurder clan in welke' zaak ook, op 
zeer gemakkei ij ke betalingsvoorwaarden. 
Ledikanten, één-persoons .... f 1.— per week 
Ledikanten, twee-persoons . . . f 1.50 per week 
Bedstellen, éen-persoons . . . . f 1.50 per week 
Bedstellen, twee-persoons .... f 2. - per week 
Wollen- en Zomerdekens .... f 0.50 per week 
Verder alle soorten Meubelen, Dressoirs, Theemeubels, 
Divans, Spiegels en Kapstokken, enz. enz. 

Bij betaling a contant 10 % korting. 

Woninginrichting „MODERN E" Groote Krocht 9 Bedstellen Salonlampen nstituut „H. B. S." Zandvoort Cursus: Boekhouden, Handels-Rekenen, Nederl. Taal, 
Frausch, Duitsch, Engclsch, f 2- — per maand. 

Opleiding voor Onderwijzer, Onderwijzeres. 

„ Toelating Rijkskweekschool voor Vroed- 

vrouwen. 
„ Politiediploma. 

„ Kommies bij de belastingen. 

„ Diploma H.13.S. met 5-jarigen cursus. 

Inlichtingen bij den Administrateur 
A. TEÜNE 
Groote Krocht 25 Boekhandel F. J. KOELMAN GROOTE KROCHT 34 Prachtcollectie Foto- en 
Anzichtkaarten-Albums 

Luxe doozen Post - Souvenirs 
Spelen en Strandartikelen 

Leesbibliotheek 

Uw aangewezen adres voor : 

WIJNEN - LIMONADES 

Gedistilleerd en Amstel Bieren 

IS en BLIJFT 

Wijnhandel „BORDEAUX" 

GROOTE KROCHT 28 - ZANDVOORT - TEL. 354 
Aanbevelend, H. BRINK 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Burgers B.N.R, 
Rijwielen 

Is en blijft je merk. 

Vanaf f 60.50, ook op conditie 
f 6,50 p. mnd. of f 1.50 p. week. 

Agent voor Zandvoori 

H. BOS 

RIJWIELHANDEL 
CROOTE KROCHT 257 
Reparatie-Inrichting ! ! 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Mevrouw, weet U dat U bij L. Wennek het goedkoopst 
terecht kunt voor eerste kwaliteit Groenten, Fruit en 
Aardappelen, daar wij onze goederen regelrecht van de 
veiling betrekken, kunnen wij het U tegen stadsprijzen 
leveren. Prijzen als volgt; 

Goud gele Andijvie 4 pond 25 cent 

Jonge Postelein 3 pond 10 cent 

Bruine Capucijners vanaf 1 pond 10 cent 

Groote bosschen Wortelen, Gratis geschrapt, per bos 15 et 
Puik beste Aardappelen, . . . 6, 8 en 10 cent per Kg. 
Groote flesschen Limonade alle smaken 39 et p. hcele flesch 
Groote flesschen Sla Olie ... 35 cent per heele flesch 
Alle merken Busgroenien, desgewenscht onder rabbinaal 
toezicht, scherp concurreerend. 
Speciaal in alle soorten Zuurwaren. 

Groote kwin Olijven 7 stuks 10 cent 

Groote Nieuwe Komkommers . . . per stuk 25 cent 

Komt ziet en overtuigt U. 

Koopt allen in het van ouds bekende Westlandsche 

Groenten en Fruithuis van 

L. WENNEK 

Groote Krocht 23 - XeleS. 423 
Dr. Metasgerstr, S - Xelef. 188 

Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging. Piet Heinstr. 12 Haltestr.55 
GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draaiwerk 

K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 

Sponsenknipsel 

55 et. per pond ' 
ZEEGRAS, VAREN 
ALPENGRAS JOHAN KOK 

29 GROOTE KROCHT 29 
TELEF. 473 

Sigaren van 4 lol 25 cis. p. stuk 
Sigaretten „ 10 „f 1.30 p. doosje 

TABAK: LIEFTINK, VAN 

NELLE, D.E., van ROSSUM, 

DOBBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE STER. 

Depot: Hoogendijk's WIJNHANDEL Strandwagen 

Te Koop aangeboden met 
Cretonnen Kap. 

Te zien Brugstraat 12. [se* rv e t t e n I 

• vanaf 30 cent per lOO stuks • 

| Vleesclisclraaltjes vanaf f 2.00 per 1000 stuks j 
| Rietjes (hygiënisch verpakt) a 8 et. per pakje i 

ÏNIanchetjes voor kin | 

Caisses | 

• Taartranden 2 
j Onderzetviltjes 5 
I Roomcartonnetjes I 
■ enz. enz. f 

I Toonbankrollen, (wit perkament) { 
I f 28.00 per 100 K.G. BEDRUKT | 

X Verkrijgbaar in de , ■ 

i „Eerste Zandv. Papierhandel" \ 

Swaluëstraat 4 I „tei 'J Draag Nederlandsch Fabricaatü 

MONTA - NIMCO - ASTRA 

SCHOENEN 

in alle mo tl e II en en prijzen voorhanden 

Schoenenmagazijn 

ALPH. SPRENGERS - Gr. Krocht 6 

tegenover het Gemeentehuis 

Het goedkoopst adres voor 

Auto=Stalling 

is Garage 

JAC. VERSTEEGE 

Pakveldstr. 21 = Tel. 254 

OLIE - BENZINE - BANDEN 

Reparatie=Inrichting 

Scherp concurreerend ! Vraagt Prijsopgaaf ! N. C. TEN BROEKE 

ARCHITECT 

ZANDVOORT IJ M U I D E N 

Dr. Smitstraat 1 Wijk aan Zeëerweg 154 

Telef. 468 

Belast zich met het maken van PLANNEN en 
BESTEKKEN voor alle voorkomende Bouwwerken. 

.f . Dinsdag } 
Il . Donderdag leZ; n. m. 7-9.30 u. I De 1ste Zandvoortsche Drogisterij I 

Firma Wed. VAN INGEN 

j is thans gevestigd ZEESTRAAT 34, Telef. 197 j 

: Alles wordt in den kortst mogelijken tijd bezorgd. : 

! Verkrijgbaar : „HOLLANDIA" FILMS a f 0.60 ! 

: ' 8 AFDRUKKEN 6x8 j Gevraagd 

voor Ie helft Aug'. gemeubi- 
leerde zitk. en 2 slaapk. met 
gebruik van keuken (zonder 
pension) voor echtpaar met 
2 kinderen. Aanbiedingen met 
prijs onder No. 2696 Adv. bur. 
M.J. PORTlELJE,Spuistr.249, 
Amsterdam. Voor j. van 1 1 jr. wordt inw. 
met toezicht gezocht v. enk. 
wek., liefst waar kind v. cl. z. 
leeft. is. (geen ber.pens.). Zoo 
in. d.b. zee. Br. lt. Z. Lyceum- 
boekh. krusemanstr.5. A'dam GEVRAAGD te ZANDVOORT 

voord. Zilslaapk. m. gebr. v. 
k. voor echt]), m. 2 k., van 
1—18 Aug. Br. P. 11 Adv. Bur. 
Smit en Zn. Hengelo (O). HOUTMAN ALTIJD 

KWALITEIT 

WITTEBROOD (afgehaald aan den Winkel) . . 14 et. 

Heerlijk Gebak - Vanille-IJs - Warme Croquetten Verwerken uitsluitend PW GRONDSTOFFEN en verkropen lot den laagst mogelijken prijs. 

N.V. Electr. Bakkerijen P. A. HOUTMAN KERKSTRAAT IS TELEFOON 53 ZANDVOORT NO0RD-ZUID-H0LLANDSCHE TRAMWEG Mij. N.V. 

B E Z O E IC T 
de INDISCHE TENTOONSTELLING 

te SCHEVENINGEN 

(halte „Belg. Park" 

v met N. Z. H.-Dagabonnement onbeperkt 
geldig op ALLE N. Z. H.-TRAMLIJNEN 
(ook stadslijnen) 

Volwassene ... f 1.50 
Kind (4 t.m. 9 jaar) i LOO 

Alleen op WERKDAGEN bij de conduc- 
teurs verkrijgbaar. 

Kosteloos verkrijgbaar bij de Halte- 
chefs en Conducteurs „Zomeruitstapjes" 
per N. Z. H.-tram. HOLLAND IA-BIOSCOOP 

Directie GEBR.KOPER 
STATIONSPLEIN - TELEFOON 458 

Vanaf Vrijdag 15 tot en met Donderdag 21 Juli 

iederen avond aanvang 8.15 uur 

7 Dagen ! ! 7 Opvoeringen van de 

groote Duitsche amusementsfilm der U. F.A. 

ZWEI HERZEN 
UND E1N SCHLAG 

Een heerlijk sprankelende comedie vol humor 
en levenslust niet in de hoofdrol de gevierde 

Filmdiva LILÏAN HARVEY 

Bijgestaan door een keur van artisten. 

ZWEI HERZEN UND E1N SCHLAG is een 

film waarbij U zich kostelijk zult amuseeren. 

ZWEI HERZEN UND EIN SCHLAG is de 

succesfilm van dit seizoen. 

Verder een buitengewoon bijprogramma, o.a.: 

POLYGOON-NIEUWS ^Tènï 

Journaal. - 2e week opvoering Nederland, direct na 
Theater Tuschinski. 

PARAMOUNT-NILUWS SOROW-TIME Journaal v d. wereld Teekenfilm U. F. A. CABARET 

TOEGANG BOVEN DE 14 JAAR 

Plaatsbespreking vanaf heden in sigarenmagazijn 
GEBR. KOPER, Stationsplein. 

PRIJZEN DER PLAATSEN: Parket f 0.50, 
Parterre f 0.75, Stalles f 1.—, Loge f 1.25, pi. bel. 

Vorwacht vanaf Vrijdag 22 Juli 

IK HEB EEN MENSCH GEDOOD ! Badgasten 

Heden wederom verkrijgbaar de van ouds bekende 

Kalfsvleesch Croquetten 

a 15 et. per stuk. 

Tevens groote sorteering BONBONS, 
CHOCOLATERIE en LUXE DOOZEN 

Chocolaterie „HOLIDAY" 

S STATIONSPLEIN 5 Naar het ZONNEBAD 

met een luxïeus en practisch garnituus* 
KIJSSEW, PARASOL e n 

G ummizak voor* Badpak 

TE VERKRIJGEN IN 

Drogisterij J, C. A. STIJNïS 

Oranjestraat 7 - Telefoon 247 

J. J. SCHELVIS 

flaltestraat 2G - Telefoon 4-35 

ELECTR. BIERBOTTELARIJ en 

MINERAALWATERFABRIEK 

HEINEKEIM'S BIEREN 

Voor Badgasten 't beste adres ! 

Hooren en Bezorgen zonder prijsverhooging 
J. SCHAAP 

** voorheen C. SCHAAP 

Swaluëstraat 9 - ZANDVOORT 

is het aangewezen adres 

voor alle 
Huishoudelijke Artikelen 

Groote sorteering SERVIEZEN 

S^~ "ZA&t onze Etalages! 

Scherp concurreerende prijzen ! ! ! 
De. Haarl. Groenten- en Fruithal 

HALTESTRAAT 40 

geeft een Reclameweek op al hare artikelen 1 1 

Wijker Doperwlen (suikererwtjes) . . . per pond 10 et. 
Spercieboontjes (geen bruine boonen) . per pond 15 et. 
Snijboontjes (als zijde zoo zacht) . . . per "pond 16 et. 

Andijvie (goudgeel) per pond 5 et. 

Tiiinboonen (1ste soort) per pond 4 et. 

Postelein per pond 4 et. 

Bloemkool (1ste soort) per stuk 6 et. 

Beverwijksche Aardbeien per K G. 25 et. 

Aalbessen (dubbele bessen) per K.G. 30 et. 

Kruisbessen per K.G. 35 et. 

Fijfjes Bananen per pond 20 et. 

Westlandsche Kasduiiven per pond 35 et. 

Tomaten per pond 10 et. 

Pruimen (dubbele witten) per pond 25 et. 

Meloenen (extra reclameprijs) .... per stuk 35 et. 

Hollandsche Perziken (prima) per stuk 6 et. 

Probeei onze prima Opperdoezen 

(gratis geschrapt) per K.G. 8 et. 
Hooren en bezorgen zonder Prijsverhooging. 

Onze kwaliteit is niet duurder maar WEL goedkooper. 
Dus ALLEN naar de Haarlemsche Groenten» en 
Fruithal HALTESTRAAT 40. Uw a cis* es voor 
chwaren .. E. NOACK-MULOER 

3 HALTESTRAAT 3 Lunchroom „CARELS" LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezor-ggina aan huis - L. J. RINKEL v.h. H. J, CARELS - Tel. 22 Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemeente WÏET OFFIC3EELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

Gedurende, het geheelo jaar ƒ 3 -^ 

„ „ Badscizoen » 2. — 

„ ,, "WinterRcizoen » — — 

Afzonderlijke, nummers n 0.10 Directeur-Redacteur: G. VAN DER MIJE 
Trekt Unietaen watyedersecht, 
Maer doet, dat blüyk is en recht. Dit blad is verkrijgbaar bij : A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W.J.LORENZ, 
Boekhandel, Haltestraat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burg. 
Em>eJbeifsstraat 11 ; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Haliestiaat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Groote Krocht 34. Advertentiën van 1—6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau s ë£r>u8j5tB*siaf I Telef. 27 i!]IWfW•••tMWfW•lf 

I Stoom wass 

B TELEF. 28372 
OU TEN Kwaliteitswerk 

OOK IN DE LAGERE TARIEVEN Heemstede 

TELEF. 28372 

MAfifiililiyiÜ'llUÉttiiÉUilM Maison „BETSY" 

DAMES-KAPSALON 
GROOTE KROCHT 16 - Telef. 251 n.50p n ..ua 

Een volmaakte permanent voor f 7.50 maakt 
alleen „MAISON BETSY" (wasschen, 
knippen en watergolven inbegrepen). 

Voor een modern kapsel -Ȥ***? 
is dit uw adres. ! ^mM 

Maison „BETSY" is DE Watergolf-Specialiste 

_. Verven vanaE f.l.50 
Manicuren — Hoogtezonbestraling 

Watergolf f 1.25 

Kinderen Knippen 

(jongens en meisjes) „ 0.35 

Permanent „ 7.50 

Bespreekt Uw Permanent vroegtïj dig 

Op last der arbeidersinspectie zijn alle KAPPERSZAKEN 
tussen en 12.30 en 1.30 uur GESLOTEN. 


Wasschen 
Knippen . 
Onduleeren 40 et. 

40 

60 et., 
et. 
et. J f 1.25 QFFIGSEELE KENN1SGEVINCEN 

HINDERWET 

Burgemeester en Wethoudeis 
der Gemeente Zandvoort maken 
bekend, dat liet verzoek van Bur- 
gemeester en Wethouders van 
Amsterdam om op liet perceel, 
kadastraal bekend in Sectie A, 
no. 3316 de inr chting van het 
pompgebouw aan hef Oosfei ka- 
naal te mogen wijzigen en uil- 
breiden door Gedeputeerde Staten 
dezer provincie is toegestaan. 

Zandvooit, 16 Juli 1932. 

Burgemeester en Wethoudeis 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN, 
De Secretaris 

F. JELLEMA. 

DRA NIC WET 

Burgemeester en Wethouders 
der GemeenteZandvooit biengen 
ter openbare kennis, dal op 16 
Juli 1932 bij hen is ingekomen 
een verzoekschtift van Arie Hen- 
drik Schuiten, van beroep tennis- 
baanhouder, wonende te Zand- 
vooit om een verlof B uitsluitend 
voor de volgende localiteit : de 
Consumtietent staande indedui- 
nen bij de tennisbanen, welke tent 
een oppervlakte heeft van 25M2. 

Binnen twee weken na de dag. 
teekening van deze bekendma 
king kan ieder tegen het vei' leenen van deze veigunningschi if- 
lelijk bezwaren bi] Buigeineester 
en Wethoudeis inbiengen. 
Zandvoort, den 16 Juli 1932. 

Burgemeestei en Wethoudeis 
voornoemd, 

De Buigemeesler, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaiis, 

F. JELLEMA 

DRANKWET 

Burgemeester en Wethoudeis 
der Gemeente Zandvooit biengen 
ter openbaie kennis, dat op 18 
Juli 1932 bij hen is ingekomen 
een veizoekschiïft van Johaunes 
Coinelis Toledo, van beioep buf- 
fetchef, wonende te Zandvoort om 
een slijtvergunning uitsluitend 
voor de volgende localiteit: be- 
neden-vooi localiteit van het per- 
ceel Zandvoortsche laan 347, 
welke localiteit een oppeivlakte 
heeft van 45.80 M2. 

Binnen Iwec weken na de dag- 
teekening van deze bekendma- 
king kan ieder legen het verlcenen 
van deze vergunning schiiftelijke 
bezwaien inbrengen bij Burge- 
meester en Wethouders. 

Zandvooit, 18 Juli 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 

De Secretaris, 

F. JELLEMA. il wie Wilt gij, dat een rijwiellochtje 
U ook inderdaad verblijdt? 
Zorg dan steeds, als gij gaat 

fietsen, 
Dat gij een „GAZELL" berijdt. 

E OEËR 

30 Groote Krocht 30 
Zandvoort 

5^gsm?2SS?2g$?2SiKJ2 

HINDERWET 

Buigemeesler en Wethouders 
der Gemeente Zandvooit maken, 
bekend, dat het veizoek van P. 
Witkop en K. Paap te Bloemen- 
daal om op het peiceel, kadastraal 
bekend gemeente Bloemendaal in 
Sectie A, no. 7586 een benzine- 
motor van 5 P. K. voor het op- 
pompen van water en voor ver- 
lichtingsdopleinden te mogen op- 
richten dooi Burgemeester en Wet- 
houders van Bloemendaal is inge- 
willigd. 

Zandvoort den 13 Juli 1932. 

Burgemeester en Wetho iders 
voornoemd, 

De Buigemeesler, 

'VAN ALPHEN. 
De Secielaiis, 

F. JELLEMA. 

DRANKWET 

Buigemeesler en Wethoudeis 
der Gemeente Zandvoort brengen 
ter openbaie kennis, dat op 21 
Juli 1932 bij hen is ingekomen 
een veizoekschiift van Albert 
Visser, van beroep vischhande- 
laar, wonende te Zandvooit, om 
hem een veilof B Ie veileenen 
uitsluitend voor de navolgende 
localiteit : winkelhuis van het per- 
ceel Schoolsliaat no. 3, welke 
localiteit een oppervlakte heeft 
van pl.m. 15 M2. 

Binnen twee weken na de dag- 
teekeningvan deze bekendmaking 
kan een ieder legen het verlee- 
nen van dit verlof schiiftelijkbe- 

STALT Uw wagen || 

in een Garage waar vakkundig ~U 
personeel U ten dienste staat. |H 

r wNKO" Garage = Telei 224 

■! Stalling voor ruim 100 Auto's 
KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZANDVOORT 
Groote Krocht 37 - Telefoon 355 5. ï C. SLAGVELD Ij g Hoofdagent HEINEKEN'S BIERBROUWERIJ HALTESTSIAAT | 10 Limonade- en Mineraalwaterfabriek 

ijnen - Likeuren :=. ■■■■■■■■nut«iiHiiNi»iuiHiiigBiiniBiiiMiiiiiiiriiiii«iiiiH*i»ii«iiiiiiiiiw 

IlCafé H. BLUIJS 

lij Zeestraat = Telef. 437 

Hf is het GEZELLIGSTE ZITJE 

||j VERGUN BI E HG - Heineken's Bier 

II: PRIMA CONSUMPTIE! BILLIJKE PRIJZEN! Lux Autobusdiensf Zandvoort (tram) - Noorderbad - Bloemendaal (strand] 

Enkele reis 15 et. - Retour 25 et. 

Retour tot Noorderbad inclusief Zee- en 
Zonnebad 50 et. 

Vertrek vanaf Tramplein 'smoigens 8.25 en veivolgens 
ieder half uur. 

PRACHT RONDRIT 

langs den geheelen Zeeboulevard tot Bloemendaal 
(strand) voor één kwartje, 

Rinko-Garage = Tel. 224 Fotohandel 


tegenover „BODEGA MUSTERT" 

FBLftlS - PLATEN - CAMERA'S 
Ontwikkelen en Afdrukken Gaat met onze Luxe Reiswagens 

Uw UITSTAPJES maken in Binnen- en Buitenland. 

Ons materiaal en Chauffeurs staan borg voor een 
aangename tocht. 

GARAGE „RBNKO" - Telef. 224 v. Rossen s 
zwaren bij Burgemeester en Wet- 
houders inbrengen. 
Zaïidvoorf, den 21 Juli 1932. 
Burgemeester en Weihouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

DRANKWET 

Buigemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort brengen 
ter openbare kennis, dat op 19 
Juli 1932 bij hen is ingekomen 
een verzoekschrift van Willem 
Loos, van beroep sigarenwinke- 
lier, wonende Ie Zandvoort, om 
hem een slijtvergunning te vei- 
leenen voor den verkoop van 
sterken drank in het klein voor 
de volgende localiteit : voorlocaal 
van het perceel Spoorbuurtstraat 
ongenummerd, welke localiteit 
een oppervlakte heett van 50 M2. 

Binnen twee weken na de dag- 
teekening van deze bekendma- 
king kan ieder tegen het verlee- 
nen van deze vergunning schrif- 
telijk bezwaren bij Burgemeester 
en Wethouders inbrengen. 
Zandvoort, den 19 Juli 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

DHANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
dei Gemeente Zandvoort brengen 
ter openbare kennis, dat op IQ 
Juli 1932 bij hen is ingekomen 
een verzoekschrift van Isaac 
Druyf, van beroep peiisionhouder, 
wonende te Zandvoort, om hem 
een verlof Bteverleenen uitslui- 
tend voor de navolgende locali- 
teit : benedenzaal van hetpeiceel Stationstiaat no.20, welke loca- 
liteit een oppervlakte heeft van 
28 M2-. 

Binnen twee weken na de dag- 
teekcning van deze bekendmaking 
kan ieder tegen het verleenen 
van dit verlof schriftelijk bezwa- 
ren bij Burgemeester en Welhou- 
deis inbrengen. 
Zandvoort, den 19 Juli 1932. 
Buigemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN, 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. 

Badgastenlijst 

Voor verbeteringen gelieve men zich 
tot de Redactie te wenden. 

Vanaf de namen gemerkt met " 

zijn die der nieuw aangekomen 

badgasten. 

Men wordt beleefd verzocht juiste 
namen en voorletters op te geven HOTELS 

Hotel „BELVÉDÈRE" 

■•Ludel, fam. A'dam 
Schaap, lam. A'dam 
Strans, fiim. A'dam 
Kriels, fam. A'dam 
Ms\ag, fam. A'dam 
ZadecU, A'dam 
Kruskiil, A'dam 
Bnersma, A'dam 
Frank, A'dsm 
Hnyer, A'dam 

„CARLTON" Family-Hotel 

*Ludeller, tam. A'dam 
Brotstein, fam. Solingeii 
Wal — Redes, fair. Manheim 
Wachy, Jam. A dam 
Stoeink, fam. Almelo 
Broers v. Groenen, fam. 
ïicnlioven, fam. A'dam 
Philips, fam. 
Huizemans, fam. 
Le Crifes fam. 
Woll', Mr. Maiuiheim 
Jolt-ti, Mr. Manli'im 
Jozel, Mr. Manheim 
Popp, mevr. A'dam 
Rust, fam. A'dam 
Papcroi, f nu. A'dam 
Weber, fam. A'dam 
Lilasc, f «in. Montigny 
Vecriii'iii, fam Adam 
Kaarman, lam. Berlin <i1 ""** ' 
Nederlandsche Maatschappij, opgericht 1887 
Hermans, hr. Hilversum 1 

Christin nsei), hr.Maleuö 1 
••Kuiper, fam. Mr J. II. Groningen 2 

Oly, J. W. A'dam 1 

Melius, B. Utrecht 3 

Ernst, Dr. Dusseldorff 1 

Bro i s, E Paiijs 1 

Wille F., AM.-im 1 

„GRAND HOTEL" 
Saloiiion, fam. I. 

R nlegheni, tandiirls.fam. A. A'dam. 

Sein ijver, 1'nm. A'dam 

Deultur, C. Mr. en Mevr. A'dam 

Brusse, A. A'dam 

'Orlow, A. A'dam 

Fivdeiikse, fam. Deventer 

Wolf, 1'nni.' A A'dam 

Buuren, fam. van A'dam 

Wijl — Prins, lam Enschede 

liademaker, A. A'dam 

Krauz, I K. Be lin 

KraiiK, L. B -rlin 

Westerhovp.n, fam. Joh. Adam 

Hombnch, Air. A'dam 

Hotel „SEINPOST" 

Veen, fam. Dr. van Borne 
Seventer fam. J. v. A'dam 
Keuls, fam. AMain 
Ondenallen, Mej. Rotteid. 
P.ist A. A'dam 
Spii'i-, Fam. Jo. A'dam 
•"ICaufmann, fam. H. A'dam 
Bruynzeel, fam. Zaandam. 
Sweers, fam. A. II A'dam 
Velde, lam. A. van der A'dam 
Frank, fam. A. A'dam 
Öi-ove, il n mes Utrecht 
Wachters, f,im. Groningen ' 
Hansdrecht, fam A dam 
Breghtein, Tam. A'dam 
Tekelenburg, mej. Utrecht 
Stenges, fam. A'dam 

Hötel-Pension „BüCKMANN" 
Hoogeweg 42 
Werfl", fam. v. d. A'dam 
Heuvelens, fair. Tilburg 
Cock, 'fam. de Utrecht 
Hendriks,- fan'. A'dam 
Lron, v. fam. Tiei 
Rooswinltel, fam. 'A'dam 
Cate, mr. ten fam. 
*Boon, f.-.m. A'dam 
He.uvelink, fam. A'dam 
Horder, fam. de A'dam 
Vries, Mr. de Soestdberg 
Beualda, fam. A. A'dam 

Hotel-Pension „BUITENRUST" 

Visser, dames Noordwijk 
Lcvie, fam. Assen 
Vos, fam. Den Tlaflg' 
Liebevg, fam A'dam 
Kroousberg, Mej Zwolle 
Vouren, V.fam, A,dam . 
Pieterse, fam. A.dam 
Haan, dames Leiden 

Hötel-Pension „CHARMA" 

*Monne, J. A'dam 
Dekens, H. Groningen 
Orends, dames A'dam 
Zondag, II A'dam 
Herder, Q. A'dam 
Oudejam, G. J. A'dam 
Schnppen. II. v. A'dam 
Vijldeis, G. A. J.' Overveen 
Esci'liuk, G. A'dam 

Hotel-Pension MARIE 

Zeestiaat 5 
*Simnn, A'dam 
Biuin, mevr. de A dam 
I'eraing, mej A'dam 

Hotel-Pension Villa „MAR1NA" 
Hepner, juffr. A'dam _ 
WrsterUnnip, Mevr. A'dam 
Prior, F. C. ram. A'dam 
Burgeisdijk, fam. Heeirfteilo 
Eist, Dr. v. d. fam. Uaar em 
Boi^sovain, M. fam. A'dam 
Poggemnn, mr. A.dam 
Ynzoniiles, fam, Baarn 
Peters, Mevrouw A'dam 
Drods-Kerstcn, Mevrouw A dam 
Kersten, Mevrouw Karlsiiilio 
♦Schuin 'ulier. A'dam 
Asclier. dames A'dam 
Elias. ii evr. A'dam 
Kruyff. fam II. do. Utrecht 
Haart, fam. Dr. de. Kindhoven 
Hngo'oin, fam. Blocinendaal 
Wijk, fam. va'i A'dam 

Hotel-Pension „TOOMBERGEN" 

Mever 7.u Sclinch teren, fam. A'dam 
Mu'ller. fam. Mr A. A'dam 
Tlnrtojrs, fam A'dam 
Wolfsbergou, f n in A'dam 
Kok Alh. fam. A dan) 
*Bosboom ('ani. A'dam 
Knoei', fam. W. Ned.-Indiö 
Hamburg, fam. Parijs TWEE DAMES vragen groote 
sik. of 2 kl. sl.lc. met Pension, 
f 2. — j>. dag p.p. vanaf Zaterd. 
30 Juli tot 10 Aug. Br', onder 
no. 493 bureau van dit blad. Buitengewone verkoop 

BADARTIKELEN 500 

BADCOSTUMES SERIE I 95 et. SERIE II 
ZUIVER WOL 

2.40 SERIE III 
ZUIVER WOL 

3.50 250 

BADMANTELS SERIE I SERIE II SERIE III 3.90 5.90 6.90 GERZON 

HAARLEM Dr. Metzgerstr. 6 - Tel. 416 Dr, -Metzgerstr. 6 ■ Tel. 416 

GROOTE AFSLAG 

wan Iste kwaliteit Hollandsch blank 
VARKENS- en KALFSVLEESCH VARKENSVLEESCH per pd. 

KARBONADEN (schonder) f 0.30 3 pd. KARBONADEN (rib) 
KARBONADEN (haas en fijne rib) 

FRICANDEAU 

ROLLADE • . . . 

VARKENSLAPPEN Iste kwaliteit 
RUNDVLEESCH 

per-pond 
Lappen (doorregen) ... 

Lappen (mager) 

Lappen, Dikke Rib . . . 
Lappen, Fijne Rib . . . 

Borst . . . 

Braadvleesch 

Ribsüik 

Klaprib 

Vleeschbeenen 

Rollade, Dikke Rib . . . 

Gehakt 

Poulet 

Rosbief .... f 0.50 en 

VOOR RECLAME f 0.25 
„ 0.25 
„ 0.35 
„ 0.50 
„ 0.35 
„ 0.40 
„ 0.50 
„ 0.35 
„ 0.15 
„ 0.35 
„ 0.25 
„ 0.25 
„ 0.60 0.40 

0.45 

0.45. 

„ 0.40 

, 0.40 . 

Lende : . f 0.70 

Haas „ 0.80 

Biefstuk „ 0.80 f 1.20 

„ 1.30 

„ 1.30 

„ 1.20 

„ 1-20 Kalfsvleesch 

per pond 
Lappen f 0.50 Poulet „ 0.50 

Gehakt , 0.50 

Karbonaden (schouder) . . „ 0.50 

Braadstukjes 0.60 

Rollade „ 0.55 

Vette Kalfslever „ 0.70 

3 pond tieerlijK 
gekruide SAUCIJZEN voor 50 cU 

H. VAN ELDIK 

Dr. Johan Metzgerstr. 6 - Tel. 416 ^mSÊÊmuÊÊÊÊÊÊmmÊmBÊÊÊmHÊBU^ 

| „Noorderbad" | 

1 2e T WEK A-CONCERT | 

jj ZONDAG 24 JULI a.s. — Aanvang 1 uur j( 

1 26 INTERN. ZEEMIJLWEDSTRIJD | 

K ZATERDAG 30 JULI a.s., aanvang half 4 en 8 uur g| 

I Groot Nachtf eest j 

jj met Bal-Champêtre j| 

| GROOT KINDERFEEST | 

K aangeboden door MAGAZ. „DE B1JENKORFF", A'DAM jj 

§j DINSDAG 2 AUGUSTUS a.s., aanvang 2 uur jj 

|s Inlichtingen aan de eassa ^ê 

^mÊËÊÊMÊmKmÈÊmmÊWmBÊBÊKUÊf Adverteert in dit blad ! :oomwasscnerBj 99 £.anceifoort 
OR DE BETEREWASCH 
G. WEE^BNBC - TELEFOON 287 

Wilt U volop en zonder gevaar van zon 
en lucht genieten, zorgt dan het ontstaan 
van ontvellingen, pijnlijke blaren en zonnebrand 
te voorkomen. 

Wrijft daarom Uw huid in niet Purol en verzuimt 
niet tegen den nacht de pijnlijkheid der roodge- 
worden huiddeelen te verzachten met Purolpoeder. 

P&arol era P&ag*@ipgg@gi<eB* 

Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogiston. 
Purol in Doozen van 30, 60 en 90 et., Tubo 80 et. 
Purolpoeder in Bussen van 45 en 60 cl. on 1 gld. Hotel „WELGELEGEN" 

L. B. Dieincr 
Beumcr, fam. Utrecht 
Brell, fam. A'riam 
Vries, de A'dam 
Troost, A'dam 
Itnlie'Le Amerika 

Hotel „ZOMERLUST" 
Fransen, A'dam 
Suholberg, P. A'dnm 
Ebbiiig-, mr. A'dam 
Buhmer, J. Berlin 
Müllejaus, H. A'dam 
Heeiens, 1£. A'dam 
Swcetlioud, II. I. Be.iHii 
Gross, J. v. A'dam 
Branott, Bussum 
Berg, v. il. A'dam 
Astendorp, A. 
Haas, G. de 


Pension „ANNA" 

Veeren, fam. v. Bussum 2 

Emdeu, mevr. v. A'dam 1 

Versteegh, juf Ir. A'dam 1 

Schnais, dames A'dam 2 
Busch, lam, Adriani Winschoten 2 

Pension „BEAU SEJOUR" 

Scbmidt, M. Diiisbuig a. R. 2 

Lang, fam. A'dam 4 

Guise fam. „ 2 

Kroese, fam. 3 

Suherder, fam. A'dam 5 

Pollak, fam A'dam 2 
Eggen, Hilversum - 2 

Jleinberget), A'dam 2 

Nijhoft, Almelo 2 

Sprenge A'dam 5 

Meussen, lam. Haarlem 8 

Mutgee-t, fam. Deventer 4 

Kotter, fam. Je A'dam 3 

Beerendsen, fam. Zwolle 2 

Pous, fam. A'dam 4 

Engelbei't, lam. Hilversum 8 

TJderkeus, fam. Utrecht 2 Reinbergeii, fam. Uinchl 
Nrjhuis, fam. Almelo 
Eggen, lam. Utree l)t 
Wier per, fam. 

Pension BODAMÈR 

Dam, mevr. v. A'dam 
Rijk hol f B. fam. A'dnm 
Meier, A'dam 
Broek v. d. A'dam 
••Zaliiigeii, v. A'dam 
Tlion, dames Schiedam 
Pliester, lam. A'dam 

Pension „BORGHSTIJN" 

E verdingen, Dr. v. fam, Utrecht 
VoiMenius, Mej. 
Gnpvort, lam. A'dam 
♦Gastkrmper, fam. Dordrecht 

Pension „JOHN BüCKMANN" 

Boulevard do Favange. 
Pi tb, mevr. A'dam 
Ovoii, Mevr v. Haarlem 
Niebor» D. K. Dordieclit 
Nessins A. A'd nu 
Ramesil nek C J. AM.-iiii 
S|n ijcr, dan es Ainliem 
♦iJnKliof, Enschede 
StrooMiijder, A. A'dam 
Kater, K. K. A'dam 
Hutveld, C. Utiecht 
Biunsink, E. Lomioker 

Pension „COHEN" 

Dr. Mctzgcibtiaat 
•f Glas, v. d. A'dam 
Druin, A'dam 
Susan, A'dam 
Wolf, rtiMi Haag 
Cohen, den Haag 
Siork, A'dam 
Hes, Apeldoorn- - • 
Koopman, A'dam 

Pension „DIJKHOFFZ" 
Smitslaan, mej. Bussum 
Weissenbruch, fam. A'dam 
Klinkenberg, fam. A'dnm 
Wester, Mei. A'dam 
Steelink, fam. A'dam 
■> Poster, fam. A'dam 
Lansberg, fam. Dr. A'dam 
Buwalda, fam. Mr. Groningen 
Brouwer, fam. A'dam 

Pension „DRUIF" 

Brem er, Mr. A dam 
Mok, Mr. A'dam 
Hond, Mej. A'dam 
Pool, Mej. A'dam 
♦Mignon, Utrecht 
Bierman, A'dam 
Iiimostu, A'dam 
IJzerman, A'dam 
Poons, A'dam 

Pension „FAVAUGE" 
Salomons, fam. A'dam 
Lissauer, A'dam 
Mullem, fam. A'dnm ' 
Franco, Mej. A'dam 
Asscher mej C. A'dam 
Wijnschenk, L.fam. A.dam 
Wvjnhchenk J. fam A d.im 
Hekster, mej. A'dan 
Staal S. A'dam 
Boden hei in, Ds mr. en mevr. Ham b. BAD GAS TEN 

Verzendt Uwe Goederen txekSkv 
AMSTERDAM en HET GOOI 
met de AUTODIENSTEN van 

J. v. d. Bosch & Zn. 

3 x. daags 

Swaluëstraat 22 - Zandvoort 

BilBijk Tarief - Teleï. 422 

VERTREK VAN ZANDVOORT 7.30, 1 EN 4 UUR Praag, hoeren van A'dnm 

"■Donrenbns, fam. Zaandam 


3 


Bolle, fam. A.dam 


a 


Meyer, fam. A'dam 


3 


Goudekot, mr. eu mevr. A'dam 


2 


Conrad, fam. A'dam 


4 


'Gobeits, farn. A'dam 


2 


Gin> bei g, dan es A'dam 


f) 


Spetter, lam. R'dam 


4 


Oostendorp Me.J. A'dam 


1 


Staal, mevr. A. Adam 


1 


Kiimii in^a, fam A'dam 


3 


Klein, dames A'dam 

Prinsen, lam. Almelo 


3 


Lagnn», hr. en Mevr. A'dam 
LöneiiMein, fam. A'dnm 


2 
3 


Pension „INTERLAKEN" 
Duker, fam. A'dnm 


3 


Siebers Sasse, Mr. M. M. A'dam 


o 


Pension „FREDERICA" 
Suheultmiii, lam. Apeldoorn 
Grnvestein, fam. A'dam 


5 
3 


Dnmoii, A'dam 


2 


Mauser, aus Breslau 


y 


Frank, A'dam 


3 


"•Steen, fan). A'dam 


i 


Swarl, A'dam 


3 


PI en ga, 


2 


Seheffer, A'dnm 


2 


Tjeeuwen, fam. van A'dam 


4 


Sciiwartz, A'dam 


2 


Saffl, fam. A'dam 


2 


T.ithuis, fam. A'dam 


5 


Cassoc, Mevr. A'dam 


] 


Hansc, A'dam 


2 


Cou\ i', Dr. Berlin 


1 


Pension „C. KEUR" 
Wlach, Dr. Berlin 


1 


Reedijk, fam. Hussum 


5 


Pension „HENRIËTTE" 
Ketelaar, fam A'dam 


8 


■Hl eins. Imn» A'dam 


4 


Stiissel, Dr. Keulen 


<! 


Rooy, fam. de A'dam 


2 


Ri'ben, fam. A'dam 
Alter, Mevr. A'dam 


4 


Geevers, dan es A'dam 


o 


1 


Ha'-sing, dames Adam 


o 


Theisen, lam Kehvich 
Schild, Dr A'dam 


SS 
4 


Weddepohl, fam. A'dam 
Mans, fam. v. d. A dam 


4 
3 


Fr.uisscn A'dnm 


3 


Schael'er, fam. A'foort 


4 


♦Waterberg, A'dnm 


3 


Prins. Mej. Utrecht 


1 


Jotig., de A.'dam 


4 


Egmond, fam. van A'dam 


4 


Hunnik Smit, A'ilam 


6 


Pension „HAPPY DAYS" 
Hötel-Pension „SPLENDIDE" 
Olst, fam. v. A'dam 


4 


Zilversmidt, Mej. ICn'chede 


3 


Kuiper, firn. Adam 

"Vries, fam. de A'dam 


4 


Broek fam v. d. A'dam 


2 


Koster, dames A'dam 


y 


Dam, fam. A'dam 


3 


Stiien, fam. van A'dam 


y 


Berdou, fnm. A'dam 


3 


Plas, fam. A'dam 


y 
ANTH, BAKELS n.v. 

Opgericht 1874 - KERKSTRAAT 31 
Oudste adres ter plaatse E. KONING 10 Pakveldstr. 23 Swaluëstr, 

HUIS-, LETTERSCHILDER 
en GLAZEIViVlAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS ■ ENDETAÏL Pension „PAULA" 
Staller, fam. A'dam 
Brouwer, lam. A'dam 
Doornboscl), Mej. Bloemendaal 
*Pt'ele, lam. Dr, A'dam 

Pension „WEST-END" 
Walles, II. A. Losser 
Delorme, F. A'dam 
••Geyn, van Arnhem 
Odinet, Mej. S. A'dam Concert „0. H. Mannenkoor" 

Het O. H. Mannenkoor zal Zon- 
dag 31 Juli a.s., des avonds van 
7,30. tot 9,30 uur een conceit 
geven op het terras van „Zomers 
Buiten,,. Onder leiding van den 
Heer Hamel zullen op verzoek 
van liet Bestuur van gen. Vereeni- 
ging o.a. ook uitgevoerd worden 
liet verplichte werk van het Con- 
cours in Amsterdam n. I. : „De 
Vlaggen" van 01. Koop en „Het 
Gebed voordenTempel" v. Roes- 
ke. Daar beide stukken een goede 
bezetting eisenen, wekken wij 
nogmaals al de leden op de nog 
resteerende repetitie's aanwezig 
te zijn, zoodat de eerste uitvoe- 
ring in Zandvoort ook een suc- 
ces beloofd te worden. 

Collecte verongelukte Vis- 
schers. De Burgemeester van 
Zandvoort verzoekt ons mededee- 
ling te doen van 't volgende. 

De geldinzameling, die ten be- 
hoeve van de nagelaten betrek- 
kingen van de verongelukte vis- 
schers gehouden is, heeft in totaal 
f. 3629,86 opgebracht. Van dit be- 
drag is door de te Zandvoort wo- 
nende en verblijvenden f. 2773,75 
bijgedragen, terwijl een bedrag 
van f. 856,11 is ingekomen van 
buiten de gemeente, waaronder 
een belangrijke gift van H.M. de 
KoninginMoeder. 

Men vraagt zich wel eens af 
of in den tegenwoordigen voor 
velen zoo moeilijken tijd de 
wensen, of de mogelijkheid om te 
steunen niet sterk verminderd is ? 
De uitslag van deze inzameling 
heeft bewezen, dat die vraag ont- 
kennend beantwoord dient te wor- 
den. Heel veel dank wordt ge- 
bracht jvoor de getoonde bewijzen 
van medeleven. IETS EXTRA's 

Gemengde Biscuits 

„DE LINDEBOOM" 

f L25 per blik van 
13 ons . . . Frou-Frou - Tric-Trac 

IJSWafeleil (Goudmerk) 1 

„DE LINDEBOOM" 1 

per half Q fT ^p^f ■ 
pond.. £mt\J tvlll 

J. G. NIJHÜIS, Gr. Krocht 32 

Telefoon 370 

Tevens het adres voor GOMESTIBLES, 
KRUIDENIERS- en FIJNE VLEESGHWAREN Badgasten 

Laat UW GOEDEREN vervoeren door 

P. KERKMAN 
Auto-Dienst 

3 x daags HAARLEM- AMSTERDAM 

Haltestraat 63 = ïelef. 14 

HET GOEDKOOPSTE ADRES! Fotografie Fotohandel 

S. BOHEMEN 

KERKSTRAAT 3 - 

ONTWIKKELEN en AFDRUKKEN 
van PLATEN en FILMS 

Geheel metaal Rolfilm-Toestel 
6 x 9 f 5.00 SPOED! 

Nog slechts te huur DRIE BOVENWONINGEN van 
de 34 door mij gebouwde boven- en beneden- 
woningen gelegen aan de Dr. CSerkestraat, 
bev. 4 kamers, gr. hall, keuken, badkamer, gr. 
balcon en gr. zolder. Huurprijs f 8.50 per week. 
Te bevragen C. MESMAN, Zandvoortschelaan 33, 
Telefoon 383. 

pf* Gelakskantoor -wi 

A.s. Maandag 25 Juli begint de 
Nederl. Staatsloterij. 

Heele en halve briefjes worden 5e klas gesplitst. 

J. J. DIJKSTRA 

Schelpenplein 19 - Teler. 279 

TE HUUR 

Vrije Bovenwoning aan de KONINGIN- 
NEWEG no. 3rd., bev. 4 kamers, badkamer, 
keuken, balcon en zolder. Huurprijs f 8. — per 
week. Te bevragen bij C. MESMAN Gzn., 
Zandvoortschelaan 33, Telefoon 383. Heden overleed plot- 
seling tot onze diepe 
droefheid onze lieve 
Man, Vader, Zoon, Be- 
huwckoon, Broeder en 
Behuwdbroeder, 

de Heer ANTONIE 
MARTINUS HOEK 

in den ouderdom van 
47 jaren. 

Zandvoort, 21 Juli 1932. 
Burg. Engelb'.str. 13. 
Hotel „d'Orange" 

Uit aller naam : 

Mevr. H.J. HOEK— 
DANNIS 
MIEN 
TON 
BEB 

De lei aardebestelling 
zal plaats hebben a.s. 
Zaterdag 23 Juli, des 
n. m. 2 uur op de Alge- 
ineene Begraafplaats te 
Zandvoort. 


aangeb. mooi gemeub. land- 
huis gelegen aan bosch en 
heide bij voorkeur met kort 
aan Zee wonende. Br, fr.no. 
449 PETERS' Boekhandel, 
Apeldoorn. 


Te huur gevraagd 

van 6 tot 20 Aug. a s. een 
vrij huisje of gemeubileerde 
kamers (minstens 1 Zit-, 2 
Slaapkameis (elk voor drie 
personen) en keuken) in de 
nabijheid van het strand. Br. 
met opgave van prijs onder 
no. 258 bureau van dit blad. 


Zandvoort. 

Gevraagd voor de maand 
Augustus eenvoudig beneden- 
huis of kamers met vrije keu- 
ken, voor 9 pers. waai van 5 
k. 13r. met uiteiste prijs O. 
MEESTER, Javastraat 74, 
Amsterdam (0). 
Piet Heinstr. 12 Haltestr.55 


Gevraagd 

voor gezin van 3 personen 
gemeubil. Huisje of gedeelte 
Villa voor Augustus, aan- of 
vlak bij zee. Bi . met opgave 
indeeling en pi ijs onder no. 
S66 bui eau van dit blad. 


GANSMER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- en Diaaiwerk Uw adres voor fijne Vleeschwaren 

,. E. NOAGK-MULOER 

3 HALTESTRAAT 3 ligstoelen groninger bazar - gr. krocht 30 - teief. 265 Burgers E.N.R. 
Rijwielen 

Is en blijft je merk. 

Vanaf f 60.50, ook op conditie 
f 6.50 p. mnd. of f 1.50 p. week. 

Agent voor Zandvoort 

H. BOS 

RIJWIELHANDEL 
GROOTE KROCHT 27 

Reparatie-Inrichting ! ! 

XK«3fix«agsgge»afiagae«geae8eaea6« 

Boekhandel F. J. KOELMAN 

GROOTE KROCHT 34 

Prachtcollectie Foto- en 
Anzichtkaarten-Albums 

Luxe doozen Post - Souvenirs 
Spelen en Strandartikelen 

Leesbibliotheek 

J.J. SCHELVIS 

Haltestraat 26 - Telefoon -4-35 

ELECTR. BIERBOTTELARIJ en 

MINERAALWATERFABRIEK 

HEINEKEN'S BIEREN 

Voor Badgasten 't beste adres ! 

Hooren en Bezorgen zonder prijsverhooging 29 GROOTE KROCHT 29 
TELEF. 473 

Sigaren van 4 tot 25 cis. p. sluk 

Sigaretten „ 10 „1 1.30 p. doosje 

TABAK: LIEFTINK, VAN 

NELLE, D.E., van ROSSUM, 

DOBBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE STER. 

'S K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 

Sponsenknipsel 

55 et. per pond 

ZEEGRAS, VAREN 

ALPENGRAS HOUTMAN ALTIJD 

KWALITEIT 

WITTEBROOD (afgehaald aan den Winkel) . . 14 et. 

Heerlijk Gebak - Vanille-IJs - Warme Croquetten 

Verwerken uitsluitend PRIMA GRONDSTOFFEN en verkoopen tot den laagst mogelijken prijs. Overtuigt U !! 
N.V. Electr. Bakkerijen P.A. HOUTMAN 

KERKSTRAAT IS TELEFOON 53 ZANDVOORT SOUND-THEATER 
HOLLAN DIA-BIOSCOOP 

Directie GEBR.KOPER 
STATIONSPLEIN - TELEFOON 458 

Vanaf Vrijdag 22 tot en met Donderdag 28 Juli 

iederen avond aanvang 8.15 uur 

7 Dagen! 7 Opvoeiingen van de aangiijpendsle 
film in jaien veiloond ! 

een Meesterwerk zooals slechts zeer zelden 
geboden wordt, is de 

ERNST LUBITSCH-prodwctie 

IK HEB EEN 
MENSCH GEDOOD 

Naar het stuk van MAURICE ROSTAND, 
met in de hoofdrollen 

NANCY CARROLL LIONEL BARRVMORE 
PHILIPS HOLMES 

IK HEB EEN MENSCH GEDOOD is een haits- 
tochtelijke kreet om wereldvrede en internationale 
toenadeiing. Een felle en onvergetelijke aanklacht 
tegen het schandelijke oorlogsbedrijf. Een vlammende 
uiting van het wereldgeweten, dat in de geheele 
wereld steeds luider begint te spreken. 

Een film waaraan de reus LUBITSCH al zijn 
kunnen gegeven heeft. 

IK HEB EEN MENSCH GEDOOD " is een zéér 

spannende aangrijpende en een hoogstaande film 

van meesterlijke ensceneering. 

Pers en publiek zijn unaniem vol lof. 

Verder een buitengewoon verzorgd bijpro- 
gramma. Toegang voor personen boven 14 jr. 

ATTENTIE! Iederen middag half 3 

K I N D E R-M A T I N E E «£ e «! "5 

opvoering van een speciaal KINDERPROGRAMMA. 

PRIJZEN DER PLAATSEN : Parket f 0.50, 
Paiterre f 0.75, Stalles f 1.— , Loge f 1.25, pi. 'bel. 

Plaatsbespieking vanaf heden in sigarenmagazijn 
GEBR. KOPER, Stationsplein. 

Bezoekt ons naar de- eischen des tijds inge= 

richt theater. Zuivere weergave van het 

gesproken woord, beeld en muziek. "" ï§! 

Het volmaakte bereikt. De 1ste Zandvoortsche Drogisterij 

Firma Wed. VAN INGEN 

is thans gevestigd ZEESTRAAT 34, Telef. 197 

Alles wordt in den kortst mogelijken tijd bezorgd. 

Verkrijgbaar : „HOLLANDIA" FILMS a f 0.60 

8 AFDRUKKEN 6x9 Draag Nederlandsch Fabricaat ! ! 

MONTA - NIMCO - ASTRA 

SCHOENEN 

in alle inod ellen en prijzen voorhanden 

Schoenenmagazijn 

ALPH, SPRENGERS - Gr. Krocht 6 

tegenover het Gemeentehuis De. Haarl. Groenten- en Fruithal 

HALTESTRAAT 40 

Uitsluitend ZATERDAG voor extra Reclame prima 
Zandaardappelen van 12 et. per K.G., 10 K.G. 
voor 60 et. Voor kwaliteit wordt ingestaan. 

W ijker Doperwten (suikererwtjes) . . . per pond 10 et. 
Speicieboontjes (geen buiine boonen) . per pond 10 et. 
Snijboontjcs (als zijde zoo zacht) . . . per pond 12 et. 

Andijvie (goudgeel) per, pond 5 et. 

Tuinboonen (1ste soort) per pond 4 et. 

Postelein per pond 4 et. 

Bloemkool (1ste soort) per stuk 10 et. 

Bcvei wijksclie Aaidbcien per KG. 25 et. 

Aalbessen (dubbele bessen) per K.G. 25 et. 

Kruisbessen per K.G. 20 et. 

Fijffes Bananen per pond 20 et. 

Westlandsche Kasdruiven per pond 35 et. 

Tomaten per pond 10 et. 

Pruimen (dubbele witten) per pond 25 et. 

Meloenen (extra i eclameprijs) .... pei stuk 25 et. 
Hollaudsche Perziken (prima) p. stuk 5 et., 10 stuks 40 et. 
Probeer onze prima Opperdoezen 

(gratis geschrapt) per K.G. S et 
Hooren en bezorgen zonder Prijsverhooging. 

Onze kwaliteit is WEL beter maar NIET duurder ! 
Dus ALLEN naar de Haarlemsche Groenten» en 
Fruithal HALTESTRAAT 40. 

P.S. Ter voorkoming van verontreinigen door 
honden etc. wordt onze groenten niet op 
straat uitgestald. 

Naar het ZONNEBAD 

met een luxïeus en practisch garnituur 
KUSSEN, PARASOL e n 
G ummizak voor Badpak 

TE VERKRIJGEN IN 

Drogisterij J, C. A. STÏJNIS 

Oranjestraat 7 - Telefoon 247 Het goedkoopst adres voor 

Auto=Stalling 

is Garage 

JAC. VERSTEEGE 

Pakveldstr. 21 = Tel. 254 

OLIE - BENZINE - BANDEN 

Reparatie-Inrichting 

Scherp concurreerend ! Vraagt Prijsopgaaf ! Instituut „H. B, S." Zandvoort Cursus: Boekhouden, Handels-Rekenen, Nederl. Taal, 
Fransch, Duitsch, Engelsch, f 2- — per maand. 

Opleiding voor Ondei wijzer, Ondeiwijzeres. 

„ Toelating Rijkskweekschool voor Vroed- 
vrouwen. 
„ Politiediploma. 

„ Kommies bij de belastingen. * 

„ Diploma H.B.S. met 5-jatigen cursus. 

Inlichtingen bij den Administrateur 
A. T E U N E 
Groote Krocht 25 Lunchroom „CARELS" LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ 
Bezorging aan huis - L. Uitsluitend eerste kwaliteit 
RINKEL v.h. H. 1, CARELS - Tel. 22 Zaterdag 30 Juli 1932 33&te «Jaargang No. 9 
Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemeente MET OFFICtEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAND-KEVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

Gedmenrlo het golieele jaar ƒ !i.- r >0 

„ „ JJadaoizoon .... 2. — 

„ „ WintoisoiKoo.il 2. — 

Afzonderlijke nummers > 0.10 Directeur-Redacteur: C. VAN DER MIJE 
Trekt IJ niet oen watycderscc/tt, 
I Maei doet, dijt biüyk is en ïecht- Dit blad is verki ijgbaar bij: A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W.J.LORENZ, 
Boekhandel, Hallestraat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burg. 
Engel bei tsstraat 11 ; S. VERLOOP, Kantoorboekhandel, Maltesüaat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Groote Krocht 34. Advertentiën van 1—6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bosr>Gau : B r* is y straat 8 Telef. 27 \ Stoom wasscherij VA N HOUTEN l TELEF. 28372 

j^l§gjlHg||^iHg^|l§jiy|l§li iüiiMaüajiiii waiiteitswerk 

OOK IN DE LAGERE TARIEVEN lUAAill! IWfflfWfWPIWlWIWWl 

Heemstede j 

TELEF- 28372 j * 
Maison „BETSY" DAMES-KAPSALON 
GROOTE KROCHT 16 - Telef. 251 l»MI» Een volmaakte permanent voor f 7.50 maakt 
alleen „MAISON B ETS Y" (wasschen, 
knippen en watergolven inbegrepen). 

Voor een modern kapsel — s^f? 
is dit uw adres. s §8*Js 

Maison „BETSY" is DE Watergolf=Specialiste 

Verven vanai ïJ.50 

Manicuren — Hoogtezonbestraling 

Watergolf f 1.25 

f . „,. Kindei en Knippen 
Wasschen 
Knippen . 
Onduleeren . 40 et. 
. 40 et. 
. 60 et. (jongens en meisjes) „ 0.35 

Permanent „ 7.50 

BespreektUwPermanentvroegtijdig 
Op last der arbeidersinspectie zijn alle KAPPERSZAKEN 
tusschen 12.30 en 1.30 uur en des n.m. te 8.30 uur 

GESLOTEN. xMxiXEXMXixixixMXBxaMixixMSBMigiix 

Koopt UITSLUITEND bij de N.V. Vereeni 
Vleeschhouwerije 

Haltestraat 5 - Telefoon 

<21 FILIALEN) 

DOOR GROOTE OMZET LAGE PRIJZEN © 9 Wilt gij, dat een rijwieltochtje 
U ook inderdaad verblijdt ? 
Zorg dan steeds, als gij gaat 

fietsen, 
Dat gij een „GAZELL" berijdt. 

C. VAN DE GEER 

30 Groote Krocht 30 

Zandvoort STADSSCHOUWBURG 95 STALT Uw wagen j| 

in een Garage waar vakkundig H 
personeel U ten dienste staat. || öarage = Telef. 224 

Stalling voor ruim 100 Auto's |B KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZANDVOORT 
Groote Krocht 37 - Telefoon 355 TEL. 

5 8SHHBI TEL. 

5 ZONDAG 31 JULI tot en met 

ZONDAG 7 AUGUSTUS, iederen 

avond S.15 uur 

Variété Bouwmeester 

Wereldstad-Specialiteiten 
Programma ! 

WOENSDAG 3, ZATERDAG G en 

ZONDAG 7 AUGUSTUS, des 

middags 2.15 uur 

Groote Kinder- en 
Familie =Voorstelling. C. SLAGVELD 

§ Hoofdagent HEINEKEN'S BIERBROUWERIJ 10 HALTESTRAAT 

Limonade- en Mineraalwaterfabriek 

ijnen - Likeuren RUNDVLEESCH 4 pond LAPPEN . . 
ROASTBEEF . . . 
BEEFSTUK en HAAS 
SOEPVLEESCH . . 
GEHAKT .... 
DIK N1ERVET . . per pond 
f 1.— 
„ 0.50 
„ 0.80 
„ 0.30 
„ 30 
„ 0.25 VET en BLANK KAliSVLEESCH 

per pond 

POULET f 0.40 

KARBONADEN 0.50 

LAPPEN „ 0.60 

FRICANDEAU. . . . „ 0.80 
B1EFST. en SCHNITZEL „ 0.90 VARKENSVLEESGH 

per pond 

LAPPEN f 45 

FRICANDEAU. . . . „ 0.55 
KARBONADEN vanaf . „ 0.40 
REUZEL „ 0.20 

Prima GEKOOKTE WORST 25 et. per pond 
SCHOUDERHAM . . 82 et. per obus LAMSVLEESGH 

per pond 

BOUT f 0.50 

LAPPEN „ 0.40 

KARBONADEN . . . „ 0.30 xixixixixixixixExixixixixinixExix P"* Leest voor verdere bijzon- 
derheden de groote biljetten. SERVETTEN 
MANCHETJES 
TAARTRANDEN jCafé H. BLUIJS! 

|j Zeestraat = Telef. 437 j 

|| is het GEZELLIGSTE ZITJE | 

|j VERGUNNING - Heineken's Bier j 

II PRIMA CONSUMPTIE! BILLIJKE PRIJZEN! [ EERSTEZANDV. 
PAPIERHANDEL 

SWALUËSTRAAT <l H.H. BADGASTEN! 

Hl HET ADRES voor UW KAPPER is 

- E ' SPQELPER 

■ I Speciaal HEERENKAPPER 
ZATERDAGS haarsnijden tot 4 uur 
ZONDAGS BEDIENUNC; AAN HUIS 

** Fotohande tegenover „BODEGA MUSTERT" 

FflLNIS - PLATEN - CAMERA'S 
Ontwikkelen en Afdrukken 
% 2e INTERNATIONALE ZEEMIJLWEDSTRIJD I 

met Groot Nachtfeest i 

en Bal-Champêtre | 

ZATERDAG 30 JULI a.s., aanvang half 4 en 8 uur jj 

GROOT KINDERFEEST | 

aangeboden door MAQAZ. „DE BIJENKORFF", A'DAM j|| 

DINSDAG 2 AUGUSTUS a.s., aanvang 2 uur |jj 

Inlichtingen aan de cassa ^Ë „GRAND HOTEL" llllfllllllllüllllllilllllillllil LM II! # OFFICIEELE KENNISGEVINGEN 

DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvoort brengen 
ter openbare kennis, dat op 26 
Juli 1932 bij hen is ingekomen 
..een verzoekschrift van Johan Kok, 
"van beroep winkelier, wonende 
te Zandvoort, om hem een verlof 
B te verleenen voor de volgende 
localiteit: clubhuisje met terras 
gelegen aan de Duindoornlaan 
te Bentveld, welke localiteit een 
oppervlakte heeft van 21 M2. 

Binnen twee weken na de dag- 
teekening van deze bekendmaking 
kan ieder tegen het verleenen 
van dit verlof schriftelijk bezwa- 
ren bij Burgemeester en Wethou- 
ders, inbrengen. 
Zandvoort, den 26 Juli 1932. 
Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

J. DE BRUIN, l.-S. 

Badgastenlijst 

Voor verbeteringen gelieve men zich 
tot de Redactie te wenden. 

Vanaf de namen gemerkt met * 
zijn die der nieuw aangekomen 

badgasten. 
Men wordt beleefd verzocht juiste 
namen en voorletters op te geven Loete, iam. A'dam 5 

Kroon, fam. A'ilauj 2 

Kau, fam. A'dain 4 

Polak, A'dam 1 

Stork, fnin. A dam 4 

Loopuit, A'tlam 1 

Esso, I. lam. R'dam 4 

Dresden, fam. A'dam 4 

Ahher, fam. A'dam 4 

„CARLTON" Family-Hotel 

Ludeller, fam. A'dam 6 

Brotste.in, fam. Solingen 4 

Wal — Redes, fam. Manheim 4 

Wachy, fam. A dam 6 

Stoeink, fam. Almelo 4 

Broeis v. Groeneu, fam. 2 

TieuhovPD, fam. A'dam 4 

Philips, fam. 5 

Huizemana, fam. 6 

Le OrifeB, fam. 2 

Wolf, Mr. Mannheim 1 

Jolsti, Mr. Manheim 1 

Jozel, Mr. Manheim 1 

Popp, mevr. A'dam 1 

Rust, fam. Adam 2 

Paperoi, tam. Vdam 2 

Weber, fam. A'dam E> 

Lilast, fam. Montigny 3 

Veerman, fam. A'dam 3 

Kaafmau, fam. Berlin 3 j •oAvonds.navolbrachlenorbeid I 

I Gaal een ander naar de club. I 

| Ik blijf van rrmpijp genieten: I 

^ Want ik rook. ■ 

TABAK LUB J 

H5tel „DRIEHUIZEN" HOTELS 
Hotel „BELVÉDÈRE" 
*Huyer, fam. A'dam 


2 


Koers, fam. A'dam 


2 


Zadel, fam. A'dam 


2 


Sch.iap, fam. A'dam 


3 


Maas, fam . A'dam 


4 


Boersma, Wageningen 


1 


Straus, fam. A'dam 


4 


Frank, fam. A'dam 


3 ; ; W«siii»^ ^s^HSSKS^ Kuiper, fam. Mr. J. H. Groningen 

Oly, J. W. A'dam 

Meinis, B. Utrecht 

Ernst, Dr. Dusseldorff 

Bro'i s, E Parijs 

Wille F , A'dam 
f- 

Nederlandsche Maatschappij, opgericht 1887 
Salon; on, fam. I. 7 

Renterghem, Tandarts, fam. A'dam. 4 

Decker, C. Mr. en Mevr. A'dam 2 

Orlow, A. A'dam 

Buuren, fam. vau A'di<m 

Kranz, I. K. Beilin 

Kranz, L. Berlin 

♦Schnur, A'. en F. Berlin 

Helenbart, fam. A'Jam 

Weringa, fam. K. den Hang 

Jacobs, fam. Groningen 

Levy, H. Groningen 

Diepenhorst, fam. Zeist 

Nijkerk, P. A'dam 

Jansen, fam. A'dam 

Hotel „SEINPOST" 

Seventer fam. J. v. A'dam 
Post, A. A'dam 
Spier, Pam. Jo. A'dam 
Kaufmann, fam. H. A'dam 
Bruynzeel, fam. Zaandam 
Velde, fam. A. van der A'dam 
Frank, fam. A. A'dam 
Grove, dames Utrecht 
Wachters, fam. Groningen 
Hansdrpcht, f;.m. Adam 
Bregstein, fam. A'dam 
Tekelenburg, mej. Utrecht 
Stengev, fam. A'dam 
*Zanten, fam. v. A'dam 
Gótze, fam. J. A'dam 
Beusekom, G. W. v. H'stede 
Sanders fam. Adam 
Wachters, fam, J, Groningen 

Hotel „WELGELEGEN" 

Li. B. Diemer 
Beumer, fam. Utrecht 
Brell, fam. A'dam 
Vries, de A'dam 
Troost, A'dam 
Italie'Le Amerika 

Hotel „ZOMERLUST" 
Fransen, A'dam 
Scholberg, P. A'dam 
Ebbing, mr. A'dam 
Buhmer, J. Berlin 
Müllejaus, H. A'dam 
Heeiens, K. A'dam . 
Sweethond, H..I. Beilin 
Gross, J. v. A'dam 
Brunott, Bussmu 
Berg', v. d. A'dam 
Asteudorp, A. 
Haas, G. de 

Hotel-Pension „BüCKMANN" 
Hoogeweg 42 
Werff, fam". v. d: A'dam 
Hendriks, fani, A'dam 
Lcon, v. fam. Tiel 
Rooswlnkel, fam. A'dam 
Cate, mr. ten fam. 
Boon, fam. A'dum 
Heuveliuk, fam. A'dam 
Herder, fam. de A'dam 
Vri.'s, Mr. de Soesterberg 
Benalda, fam. A. A'dam 
*Schapink, fam. Almelo 
Schievhik, fam. A'dam 
Hinnen, fam. A'dïim 
Horenberg, fam. Ziitphen 
Jans, fam Notaris 
Commigs, fam. A'dam 
Beuue . au, fam. A'dam 

Hotel-Pension „BUITENRUST" 

Vos, fam. Den Haxg 
Vouren, V. fam. A,dam 
Pieterse, fam. A.dam 
Haan, dames Leiden 
"Kladde, A'dam 
Hemstadt, A'dam 
Lascur, A'dam 
Poliadolf, Dr A'dam . 
Ploeg, v. d Groningen 
Meijer, Heveadorp 

Hötel-Pension „CHARMA" 
Moniie, J. A'dam 
Dekens, II. Groningen 
llirder, G A'dam 
Ondejaii, G. J. A'dam 
Vijlders, G, A J. Overveen 
*Vrielink, G. A'dam 
Wallor, O. A dam' 
Vleving, G. Dnivendrecht 
Lceuwp, G. A'dam 
Sehiesormii, L A'dam 
Smelt, Mevr. A'dam 
Ruhr, G. Q. A. Arnhem 

Hotel-Pension MARIE 

Zeestiant 5 
Sim-n, A'dam 
Biuin, mevr. de Adam 
I'erning, mej A'dam ünnl .i;- 1 ! ■;i i ! ;:i:r;i;; ^' ■ .r,;;' ; ! , ü:]!;:! 1 ;!!^ ■ i[n ;k 

Dr. Metzgerstr. 6 - Tel. 416 Dr. Metzgerstr. 6 - Tel. 416 

GROOTE AFSLAG 

van Iste kwaliteit Hollandsen blank 
VARKENS- en KALFSVLEESCH 

VARKENSVLEESCH per pd. 3 pd. 

KARBONADEN (schouder) . . f 0.30 

KARBONADEN (rib) , 0.40 f 1.20 

KARBONADEN (haas en fijne rib) , 0.45 „ 1.35 

FR1CANDEAU f 0.45, „ 0.50 „ 1.40 

ROLLADE • , 0.45 „ 1.30 

VARKENSLAPPEN „ 0.45 „ 1.30 

Lende f 0.70 

Haas „ 0.80 

Biefstuk „ 0.80 1ste kwaliteit 
RUNDVLEESCH Lappen (doorregen) 
Lappen (mager) . . 
Lappen, Dikke Rib 
Lappen, Fijne Rib 

Borst 

Braadvleesch . . . 

Ribstuk 

Klaprib 

Vleeschbeenen . . 
Rollade, Dikke Rib 

Gehakt 

Poulet 

Rosbief . . per pond f f 0.50 en 0.25 
0.25 
0.35 
0.50 
0.35 
0.40 
0.50 
0.35 
0.15 
0.35 
0.25 
0.25 
0.60 Kalfsvleesch per pond Lappen .■ 

Poulet . '. 

Gehakt ' . . . 

Karbonaden (schouder) . . 

Braadstukjes 

Rollade 

Vette Kalfslever 

Prachtige Kalfstongen p. stuk 
Kalfszwezerikken per stel 0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.60 
0.55 
0.70 
1.— 
0.75 VOOR RECLAME: 2 pond heerlijk: , 
gekruide SA.UCI32SEÏV voor 50 et. 

H. VAN ELDIK 

Dr. Johan Metzgerstr. 6 - Tel. 416 Luxe RINKO Autobusdienst 

Zandvoort (tram) - Noorderbad - Bloemendaal (strand) 

Enkele reis 15 et. - Retour 25 et. 

Retour tot Noorderbad inclusief Zee- en 
Zonnebad 50 et. 

Vertrek vanaf Tramplein 's morgens 8.25 en vervolgens 
ieder half uur. 

PRACHT RONDRIT 

langs den geheelen Zeeboulevard tot Bloemendaal 
(strand) voor êën kwartje. 

Rinko-Garage = Tel. 224 ZANDVOORTSCHE 

Consumptie=IJsfabriek 

FIRiVlA KERKiVVAN 

STANDPLAATS TRAMPLEIN 

Levering aan Hotels, Pensions en 
Particulieren. 

Wordt aan huis bezorgd. PROGRAMMA 

van het BIJENKORF- 

Kin der-Strandfeest aan het NOORDERBAD 

OP DINSDAG 2 AUGUSTUS 1932 
ONDER LEIDING VAN PROF. BEN-ALI-L1BI 

2—2 15 uur : Optocht met muziek over het feestterrein 
2.15—3 uur: Goochelen 

3 uur: Begin van den Wedstrijd 

5 uur: Prijsuitreiking INDEELINGDERWEDSTRIJDEN 

voor jongens en meisjes van 
5—7 jaar Balloopeu en Pushball 
8—9 jaar Zeilwedstrijd en Ballonblazen 
10—12 jaar Zakloopen, Fleschvullen 
13 — 14 jaar Touwtrekken, Zeilwedstrijden Wijziging van 't programma voorbehouden 

Voor kinderen onzer gasten Deelnemerskaarten gratis 
verkrijgbaar aan onze cassa 

Bij ongunstige weergesteldheid wordt het 
feest tot nader te bepalen datum uitgesteld Adverteert in dit blad ! I SfoomwasscheHj j.HOLLANDIA" Zandvoort 

HET ADRES VOOR DE BETEREWASCH 
Si@ J. H G. WEEHBUK - TELEFOON 287 
Wilt U volop en zonder gevaar van zon 
en lucht genieten, zorgt dan het ontstaan 
van ontvellingen, pijnlijke blaren en zonnebrand 
te voorkomen. 

Wrijft daarom Uw huid in niet Purol en verzuimt 
niet tegen den nacht de pijnlijkheid der roodge- 
worden huiddeelen te verzachten met Purolpoeder. 

Pair- ol en PaiPöipöedleB» 

Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. 
Purol in Doozen van 30, 60 en 90 et., Tube 80 et. 
Purolpoeder in Bussen van 45 en 60 et. en 1 gld. Hotel-Pension Villa „MARINA" 

Westerkainp, Mevr. A'ilam 1 

Burgei'sclijk, tam. XleerrfteMR 2 

Boi^sevain, M. fam. A'dam 6 

Doods-Kersten, Mevrouw A dam 1 

Kersten, Mevrouw Kaïlsrülif 1 

Schumneher, A'dam 2 

Aseher, dames A'dam 2 

Elias, mevr. A'dam 2 

Kruyff, fam. H. de Utrecht 5 

llaad, fam. Dr. de Eindhoven 6 

Hagedorn, fam. Utoempiidaal 2 

Wijlt, lam. van A'dam 3 

*Steer.dijk, fam. A. J. A'dam 5 

Branderliout, fam. A'dam 2 

Hotel-Pension „SPLEND1DE" 

Zilversmidt, Mej. Enschede 3 

Vries, fam. de A'dam 4 

Koster, dames A'dam 2 

. "-Polak, fam. J. A'dam . 4 

PlotzUe, fam. A'dam 4 

Hotel-Pension „SONNEWENDE" 

♦Sandberg van Boelens, Jhr. Mr. 

E. Noorschoten 6 

Kroon, Dr. J. M. U'leui 3 

Chity, mej A'dam 1 

Gravel, J A'dam 2 

Menao, Dr. A.. A'dam 3 

Keens, J. A'dam 4 

Bokke Knoop, A. A'dam 4 

Kuinders, J. A'dara 3 

Staal, A. Genève 3 

Nijkerk, J. A'dam 3 

Sluys; J. v cl. Adam 3 

Beyst, \V. L. A'dam 4 

Brelvoorde, J. H. A'dam 4 

Hotel-Pension „TOOMBERGEN" 

"Meyer zu Schochteren, fam. A''d.int'6 

Muller, fam. Mr. A. A'dam f> 

Hartogs, fam A'dam 3 

Wolfsbergen, fam A'dam 4 

Kok, Alb. fam. A'dam 5 
*Bosl)oom, fam. A'dam " ' 3 

Hamburg, fam. Parijs 3 

Koper, lam. W. Ned-Indie 3 

Pension „ANNA" 

Veeren, fam. v. Bussum 2 

Emdeu, mevr. v. A'dam 1 

Versteegh, julfr. A'dam 1 

Schaars, dames A'dam 2 

Busch, lam. Adriani Winschoten 2 

Pension „BEAU SEJOUR" 

Lang, fam. A'datu 4 

Guise JVim. 2 

Seherder, fam. A'dam 5 

Pollak, fam. A'dam 2 

Reinbergen, A'dam 2 

Nijhoff, Almelo 2 

Spren ge A'dam 5 

Meussen, lam. Haarlem 8 

Engelbert, fam. Hilversum 8 

Reinbergen, fam. Utrecht 3 

*Pons, lam. 3 

.Wierper, fam. 3 

Tollenaar, fam. 8 

Saunes, fam. 4 Alphen, .v. 
Dames, fam. 
Jong', fam. de 
Mol & Klawer, dames 
Nijhnfl', fara Pension BODAMER 

Dam, mevr. v. A'dam 1 

Meier, A'dam 3 

Broek v. tl. A'dam 4 

Thon, dames Schiedam 2 

Pliester, fam. A'dam 2 

••Oseilr lluszar, fiim. Boedapest 2 

Gerritse, fam. A'dam 3 

Bonzot, fam. A'dam 3 

Broek, fam. v. d. A'dam 2 

Casseres. mej. A'dam 1 
Luir Roll-Hio Grande do Seel, Dr. 

BrazSl 1 

Pension „BORGHSTIJN" 

Venlenius, Mej. 1 

Gastkemper, fam. Dordrecht 3 

^ Wapeningen, fam v. Zeist 3 

Jurgens, fam. A'dam 3 

Horstman, mej. A dam 1 

America, mej. A'dam 1 

Langerijs, fam. A'dam 3 

Pension „JOHN BüCKMANN" 

Boulevard de Favnuge. 

Puth, mevr. A'dam 1 

Nioborg D. E. Dordiecht 2 

Nessing A. A'dam 2 

Speijer, dames Arnhem 2 

Hulshof, Enschede 5 

Stroosnijder, A. A'dam 3 

Kater, K. F. A'dam 3 

Ilirtveld, C. Utrecht 2 

Brunsiiili, E. Lonueker 2 
-*H«ssink, dames Enschede — 3 

Kramer, fam F. A'dam 4 

Verbeek, fam. A'dam 5 

Robeis fam. Enschede 9 

HuKhof, fam. Ei schede 5 

Koenders, fam A'dam 3 

Wisseman, dames A'dam 2 

Pensioii „COHEN" 

Dr. Metzgerstiaat 

Sus.m, A'dam 1 

Stork, A'dam 3 

Hes, Apeldoorn 3 

*Waagenaar, A'dam 3 

Polak, A'dam 1 

Kots de Viies, R'dam - 2 

Peusion „DIJKHOFFZ" 

Smitslaan, n?ej. Bussum • l 

Weissenbrucli, fam. A'dam 3 

Klinkenberg, fam. A'dam 3 

Wester, Mej. A'dam 1 

Steelink, fam. A'dam 3 

Poster, fam. A'dam 2 

Lans-berg', fam. Dr. A'dam 4 

Buwalda, fam. Mr. Groningen i 

Brouwer, fam. A'dam 3 

Pension „DRUIF" 

Brem er, Mr. Adam 2 

Mok, Mr. A'dam 2 

Hond, Mej. A'dam 1 


Gaat met onze 

Luxe Reiswagens 

Uw UITSTAPJES maken in Binnen- en Buitenland. 

Ons materiaal en Chauffeurs staan borg voor een 
aangename tocht. 

GARAGE „RINKO" - Telef. 224 Pool, Mej. A'dam 
Mignon, Utrecht 
Bierman, A'dam 
Limostu, A'dam 
IJzerman, A'dam • 
Poons, A'dam ■( 
Mioaz, S. A'dam j 
Koster, A'dam l! 

Pension i'FAVAUGE" 

Salomons, fam. Ajdain 
Lissauer, A'dam »; 
Asscher mej. C. A'dam 
Wijnschenk, L. fam. A.tlam 
Wijnschenk J. fam A dam 
Bolle, fam. A dam 
Spetter, fnm. R'dam 
Staal, mevr. A. A'dam 
Klein, dames A'dam 
Lag'una, hr. en Mevr. A'dam 
Löneustein, fam. A'dam 
"Leeuw, mej. de . 
Aster, nipj. 
Lissauer, lam. J. . 
,'acobs, mej. 
Veerman, fam. - , 
Haas, fam. Breda f 

Warkein,-iam„A-;)iaiiu ^ 

Davidson, fam. A'tlaui 

Pension „FREDERICA" 

Frank, A'dam 
Schwartz, A'dam 
*Pathuis, fam. A'dam 
*Bijlsma, fam. A'dam 
Foi tuin, fam . Bussum 
Klijn, fam. A. A'dam 
Koster, Dr. S. A'dam 

Pension „HENRIËTTE" 

Reben, fam. A'dam 
Alter, Mevr. A'dam 
Theisen, fam Kefwich 
Schild, Dr. A'dam 
Franssen A'dam 
Waterberg-, A'dam 
Jong, de A'dam 
Hunnik Smit, A'dam 
♦Jongh, de A'dam 
Haaymaker, A'dam 
Laine, Parijs 
Tadema, N.-Amstel 

Pension „HAPPY DAYS" 

Olst, fam. v. A'dam 
Kuiper, fam. Adam 
Dooreubos, fam. Zaïndam 
Conrad, fam. A'dam 
Gimberg, dames A'dam Staller, fam. A'dam 
Brouwer, lam. A'dam 
Doornbosch, Mej. Bloemendaal 
Peele, fam. Dr. A'dam 
^Moser, Coblenz 
Kronert, A'dam 

Pension „SOESTER" 

Buysing, tle Brussel 
Cosman, A'dam BAD GAS TEN 

Verzendt Uwe Goederen naar 
AMSTERDAM en HET GOOI 
met cle AUTODIENSTEN Van 

J. v. d. Bosch & Zn. 

3 x daags 

Swalüëstraat 22 - Zandvoort 

Billijk Tarief - Telef- 422 

VERTREK VAN ZANDVOORT 7.30, 1 EN 4 UUR Oostendorp. Mevr. A'dam 1 

Kannniuga, fam. A'dam 3 

Pi insen, fam. Almelo ' 3 

"■Watjes, Groningen 2 

Leur, de hr. Groningen 1 

Buitendijk, fam. Adam 4 

llouffelaar, fam. A'dam 2 

Jansen, mevr. A'dam 1 

Vries, de Helder 2 

Pension „INTERLAKEN" 

Scheulman, fam. Apeldoorn 5 

Gravestein, fam. A'dam 3 

Steen, fam. A'dam " 3 

Leeuwen, fam. van A'dam 4 

*Feliiiga, A'dam 2 

Remburg, A'dam 2 

Scheffer, A'dam 3 

IJemsiug, A'dam 2 

Se ven ter, A'dam 2 

Pension „C. KEUR" 

Reedijk, fam. Bussum 5 

Ketelaar, fam A'dam 8 

Rooy, fam. de A'dam 2 

Weddepohl, fam. A'dam 4 

Maas, fam. v. d. A'dam 3 

Schaei'er, fain^AJioort z. 4 

Prins. Mej. Utrecht 1 

Egmond, fam. van A'dam 4 
*Amerougen, fam. v. Enschedé 8 

Lettink. dames A'dam 2 

Loon, dames v. Groningen 3 

Pension „PAULA" 
Loonstijn, A'dam 
Houdt, De Monte Cailo 
Van Celderen ltotterdam 
Swaite de Enschede 
Wijnruit A'dam 

Pension „QUISISANA" 

Fulder, van A'dam 
TieFenmann, A'dam 
■^Waarde, van A'dam 
Clements, I. Soest 
Koog, van der A'dam 
Diyk, van 

Pension „VICTORIA" 

Zeestraat 
Seljöe, mevr. A'dam 
Vierhout, J. R'dam 
Galen, H. van A'dam 
"■Es, P. van A'dam 

Pension „WEST-END" 
Delorme, F. A'dam 
'Odinet, Mej. S. A'dam 
Geyn, van Arnhem 
"Maaré, Willy de Utrecht 
Boer, mej. de A'dam 
Jong, Mej de Zaandijk 

Pension „IJSENBOUT" 

•KStrankuweit, fam. F. A'dam 
Kempen, D. J. J. van A'tlam 
Smit, G. A'dam 
Rhenen, van A'dam 
Yser, L. van A'dam 
Braey, Wed. A. de A'dam 
Braey, dames de A'dam 
Leemink, H. J. A'dam 
Neesen-Bosch, G. A'dam 
Vries, dames J. 'M. de A'dam 
Dubbels, fam. J. Zaandam 2 
2 
3 
4 
1 
1 

3 
2 
3 
2 
2 
1 
2 

3 
6 
2 

4 Gevelwedstrijd. De Vereeni- 
ging voor Vreemdelingenverkeer 
alhier organiseert van 6 tot en 
met 14 AugusJus a.s. in één der 
lokalen van de voormalige be- 
waarschool een gevelwedshijd. 
Een groot aanlal foto's zal worden 
tentoongesteld en elke bezoeker 
kan op de tentoonstelling een 
formulier krijgen waarop hij kan 
invullen wat de foto's voorstellen. 
Inzendingen moeien uiterlijk 30 
Aug. ontvangen zijn bij het Secre- 
tariaat van V.V.V. Aan dezen 
wedstrijd zullen diverse prijzen 
verbonden zijn. Iedereen, die de 
tentoonstelling bezoekt, zal aan 
dien wedstrijd kunnen deelnemen 
en de toegang tot de tentoon- 
stelling, welke geopend zal wezen 
dagelijks van 9 — 12, van 2— 5 en 
van 7—9 is gesteld op 15 cent 
per persoon, zoodat dit geen be- 
zwaar zal wezen om de tentoon- 
stelling te bezoeken. Nadere 
bijzonderheden zullen nog wor- 
den bekend gemaakt. 

De begrooting van Zandvoort. 

Naar wij vernemen, hebben 
Ged. Slalen degemeentebegroo- 
ting van Zandvoort goedgekeuid. SPOED! 

Nog slechts te huur DRIE BOVENWONINGEN van 
de 34 door mij gebouwde boven- en beneden- 
woningen gelegen aan de Dr. Gerkestraat, 
bev. 4 kamers, gr. hall, keuken, badkamer, gr. 
balcon en gr. zolder. Huurprijs f 8.50 per week. 
Te bevragen C. KIESMAN, Zandvoortschelaan 33, 
Telefoon 383. 

J. J. SCHELVIS 

Haltestraat 26 - Telefoon 433 

ELECTR. BIERBOTTELARIJ en 

MINERAALWATERFABRIEK 

HEIrVEKEIV'S BIEREN 

Voor Badgasten 't beste adres ! 

Hooren en Bezorgen zonder prijsverhoogïng 

TE HUUR 

Vrije Bovenwoning aan de KONINGIN- 
NEWEG no. 3rd bev. 4 kamers, badkamer, 
keuken, balcon- en zolder. Huurprijs f 8. — per 
week. Te bevragen bij C. MESMAN Gzn., 
Zandvoortschelaan 33, Telefoon 383. Naar het ZONNEBAD 

met een luxïeus en practisch garnituur 
KUSSEN, PARASOL en 

G ummizak voor Badpak 
TE VERKRIJGEN IN 

Drogisterij J, C. A. STIJNIS 

Oranjestraat 7 - Telefoon 247 

Dames- en Heerenkleermakerij 

KERKPLEIN 3 - TELEFOON 243 

Mg- HET BESTE ADRES VOOR 

KLEEDING NAAR MAAT 

RECLAME AANBIEDING! 

Smoking=Costuum naar maat f 55.00 

Tevens Reparaties en Oppersen 
Efcg^"~ Stalen op aanvraag ~^$g, 

Aanbevelend, J. A. F. ZORN Jl\ 

Strand- en Café-Exploitanten 

Sluit Uw Regenverzekering 

bij L. TEN BROEKE, Zeestraat 20-22 
Telef. 14-8 Zeer lage premie ! Het Hoefijzer Kantoor 

Stationsstraat 1 

heeft deze week weer de hoogste premie uitbetaalt. 

Op No. 12731 f 850,00 (2 maal] 

Nog enkele briefjes verkrijgbaar. E. KONING 

Swaluëstr. ÏO Pakveldstr. 23 

HUIS-, LETTERSCHILDER 
en GLAZEMMAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel ïn Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS - — ENDETAIL Bezoekt Heerenkapper 

CHR. VAN DRUNEN 

Van Ostadestraat 9 

Stadsprijzen Fransche Coupe ZANDVOORT 
OPENBARE VERKOOPING 

Mr. J. A. DE LA HAYZE, 
notaris te Heemstede, zal op 
Woensdag 10 Augustus 
1932, n.m. 2 uur i. h. Hotel 
„ZOMERLUST" a. cl. Koster- 
straat te Zandvoort, 

publiek verkoopen: 

A. DE VILLA „DE SWA- 
LUW", met erf en grond, 
a. d. van Oldenbarneveldstr. 8 
te Zandvoort, gr. 2.42 Are, 
bev. 6 kamers, keuken, badlc, 
zolder met zolderkamer. 

B. TWEEWOONHUIZEN 

met erven a. d. Brederodestr. 
139 en 141 te Zandvoort, gr. 
resp. 87 en 73 centiaren, bev. 
elk 5 kamers, keuken en zolder. 

Aanvaarding : Perc. sub A 
en Brederodestr. 141 in eigen 
gebiuik; Bredeiodestr. 139 
verhuuid tot 1 Mei 1933. 

Betaling: vóór of op 21 
Sept. 1932. Bezichtiging: 
Dinsdags en Donderdags van 
2 — 4 u Nadere inlichtingen 
ten kant. van Not. Mr. J. A. 
DE LA HAYZE, Raadhuispl. 
13, Heemstede. JOHAN KOK 

29 GROOTE KROCHT 29 
TELEF. 473 

Sigaren van 4 tol 25 ets. p. stuk 

Sigaretten „ 10 „ 1 1.30 p. doosje 

TABAK: LIEFTINK, VAN 

NELLE, D.E., van ROSSUM, 

DOBBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE STER. 

Depot: Hoopffs WDEL 
K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 

Sponsenknipsel 

55 et. per pond 

ZEEGRAS, VAREN 

ALPENGRAS 

Piet Heinstr. 12 Haltestr.55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon '2 15 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reei en van Haarden en Kachels 

Lascli- en Draaiweik Draag Nederlandsen Fabricaatü 

MONTA - NIMCO - ASTRA 

SCHOENEN 

in alle modellen en prijzen voorhanden 

Schoenenmagazijn 

ALPH. SPRENGERS - Gr. Krocht 6 

tegenover het Gemeentehuis 

Uw adres voor 

fijne Vleeschwaren 

.. E. HOACK-MULDER 

3 HALTESTRAAT 3 balatum - vloerzeil - viltpapier 
chinamatten en cocosloopers groninger bazar - gr. krocht 30 - telef. 265 Wilt gij voordeelig 

Timmeren ? dan naar de Zandvoortsche Houthandel 

WESTERPARKSTRAAT ALLE MATEN RUW EN GESCHAAFD HOUT 
TRIPLEX — STOCHOLNIER TEER 

KLEUR-CARBOLINEUM Het goedkoopst adres voor 

Auto=Stalling 

is Garage 

JAC. VERSTEEGE 

Pakveldstr. 21 = Tel. 254 

OLIE - BENZINE - BANDEN 

Reparatie=Inrichting 

Scherp concurreerend ! Vraagt Prijsopgaaf ! HOLLAN DIA-BIOSCOOP 

Directie GEBR.KOPER 
STATIONSPLEIN - TELEFOON 458 

Vanaf Vrijdag 29 Juli tot en met 
Donderdag 4 Augustus 

iederen avond kwart over acht 
7 DAGEN 7 OPVOERINGEN 

van de charmante Film - Operette : 

Hare Hoogheid 
Beveelt 

'n Supertoonfilm der U.F.A. 
Regie: HANS SCHWARZ 

In de Hoofdrollen : WILLY FRITSCH KaTHE VON NAGY en Reinhold Schünzel 

Bij deze zeldzaam schitterende film, komt oog en 
oor in extase. De nielodieuse en pakkende muziek, 
't fiissche temperamentvolle spel, de prachtige in- 
terieurs, maken dit meesterwei k tot een film die U 
nooit meer veigeet. 

DE LACHSALVO'S ZULLEN DOOR DE ZAAL 
DAVEREN en ZINGEND verlaat U ons theater. 
Rembrandl-Thealer, Amsterdam ; Luxor Pallast, Rot- 
terdam ; Asta-Theater, den Haag vertoonde deze film 

3 achtereenvolgende weken met enorm succes. 
EEN KEURIQ VERZORGD BIJ PROGRAMMA. 

Toegang alle leeftijden Bij slecht weer iederen middag half drie 

Familie= en Kinder=Matinée -wt 

met vertooning van een speciaal daatvoor geschikt 
programma. Eiken middag nieuw programma. 

Plaatsbespreken in sigarenmagazijn GEBR. KOPER, 
Stationsplein. 

Prijzen AVONDVOORSTELLING: Paiket f 0.50, 
Parterre f 0.75, Stalles f 1.—, Loge f 1.25 pi. bel. SOUND THEATER SOUND THEATER NUTS-SPAARBANK te Haarlem 

OPGERICHT 17 DECEMBER 1817 
DE OUDSTE IN NEDERLAND 
ZANDVOORTERS! VOOR U IS HET 

BADSEIZOEN 
SPAARSEIZOEN 

Het bijkantoor Zandvoort aan de Tramstraat 5 is 

geopend: Dagelijks (behalve Zaterdag) van 2 — 5 uur, 

benevens Woensdag- en Zaterdagav. van 6'/ 2 - 7'/ 2 uur. 

RENTE 3 % PER DAG BEREKEND. IETS APARTS 

Ter introductie van onze met veel zorg 
samengestelde 

Koffie- en Theemelanges 

bieden wij aan 

Zomerpakket 

inhoud: EEN PAK' KOFFIE 
EEN PAK THEE 
EEN MODERNE THEEPOT 
van Origineel Cachet en be- 
schermd door Auteursrecht. 

Waarde f 1.70 Tijdelijk voor f 1.25 

J. G. NIJHUIS, Gr. Krocht 32 

Telefoon 370 Boekhandel F. J. KOELMAN 

GROOTE KROCHT 34 Prachtcollectie Foto- en 
Anzichtkaarten-Albums 

Luxe doozen Post - Souvenirs 
Spelen en Strand artikelen 

GOEDKOOPE JONGENSBOEKEN slechts 35 cent 

Leesbibliotheek aeaeaeaeaeaeaeaeaeaeacaeaeaeaeaeaeaeaeae 

Burgers E.N.R. 
Rijwielen 

Is en blijft je merk. 

Vanaf f 60.50, ook op conditie 
f 6.50 p. mnd. of f 1.50 p. week. 

Agent voor Zandvoort 

H. BOS 

RIJWIELHANDEL 
GROOTE KROCHT 37 

Reparatie - Inrichting ! ! 

N. C. TEN BROEKE 

ARCHITECT 

ZANDVOORT IJ M U I D E N 

Dr. Smitstraat 1 Wijk aan Zeëerweg 154 Telef. 468 

Belast zich met het maken van PLANNEN en 
BESTEKKEN voor alle voorkomende Bouwwerken. Zitdagen ie Zandvoort : Dinsdag \ 
Donderdag J n.m. 7-9.30 u. (De 1ste Zandvoortsche Drogisterij! 

Firma Wed. VAM INGEN 

; is thans gevestigd ZEESTRAAT 34, Telef. 197 1 

5 Alles wordt in den kortst mogelijken tijd bezorgd. : 

1 Verkrijgbaar : „HOLLANDIA" FILMS a f 0.60 ! 

: 8 AFDRUKKEN 6x9 ! Banketbakkerij „DE KROCHT" 

Luxe Allerhande 25 et. per 0I1S 
Boter Allerhande 20 et. per OIIS 

Diverse Slagroomgebakjes 

lO en 12 '/ 2 et. per stuk:-"^jg 

J. E. STEENKEN, Gr. Krocht 36, Tel. 3S5 

De Haarl, Groenten- en Fruitlial 

HALTESTRAAT 40 

Uitsluitend ZATERDAG voor extra Reclame prima 
Zandaardappelen van 12 et. per K.G., 10 K.G. 
voor 60 et. Voor kwaliteit wordt ingestaan. 

Wijker Doperwten (suikererwtjes) . . . per pond 10 et. 
Speicieboontjes (geen bruine boonen) . per pond 10 et. 
Snijboontjes (als zijde zoo zacht) . . . per pond 12 et. 

Andijvie (goudgeel) per pond 5 et. 

Tuinboonen (1ste soort) per pond 4 et. 

Postelein . . .' per pond - 4 et. 

Bloemkool (1ste soort) per stuk 10 et. 

Beverwijksche Aardbeien per K G. 25 et. 

Aalbessen (dubbele bessen) per K.G. 25 et. 

Kruisbessen per K.G. 20 et. 

Fijffes Bananen per pond 20 et. 

Westlandsche Kasdruiven per pond 35 et. 

Tomaten per pond 10 et. 

Pruimen (dubbele witten) per pond 25 et. 

Meloenen (extra leclameprijs) .... per stuk 25 et. 
Hollandsche Perziken (prima) p. stuk 5 et., 10 stuks 40 et. 
Probeer onze piima Oppei doezen 

(gratis geschrapt) per K-G. 8 et 
Hooren en bezorgen zonder Prijsverhooging. 

Onze kwaliteit is WEL beter maar NIET duurder ! 
Dus ALLEN naar de Haarlemsche Groenten* en 
Frnithal HALTESTRAAT 40. 

P.S. Ter voorkoming van verontreinigen door 
honden etc. wordt onze groenten niet op 
straat uitgestald. Instituut „H. 6. S," Zandvoort Cursus: Boekhouden, Handels-Rekenen, Nedeil. Taal, 
Fransch, Duitsch, Engelsch, f 2- — per maand. 

Opleiding voor Ondei wijzer, Onderwijze! es. 

„ Toelating Rijkskweekschool voor Vroed- 

vrouwen. 
„ Politiediploma. 

„ Kommies bij de belastingen. 

,, Diploma H.B. S. met 5-jarigen cursus. 

Inlichtingen bij den Administrateur 
A. T E U N E 
Groote Krocht 25 Lunchroom „CARELS" LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezorging aan huis - L. J. RINKEL v.h. H. J. CARELS - Tel. 22 Zaterdag 6 Augustus 1932 33ste Jaargang IVo- iO ZANDVOO RT 

Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemeente 

MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOOftTSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

Gedurende het geheele jaar ƒ 3.50 

„ „ Badseizoen n 2. — 

„ ,, Winterseizoen > 2- — 

Afzonderlijke nummers ................... 0.30 Directeur-Redacteur : C, VAN DER MUF. 
Trekt Unietaen watyedei secht, 
Maer doet, dat biilyk is en recht Dit blad is verki ijgbaar bij: A. BAKELS, Keikstraat 31 ; W.J. LORENZ, 
Boekhandel, Haltcstraal 11; V. J. VAN PETEOEM, Boekhandel, Bui». 
Engelberlsstiaat 11; S. VERLOOP, Kantooi boekhandel, Haltesliaat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Groole Krocht 34. Advertentiën van 1—6 regels f 1.85 - Elke regel rneer f 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. 0.30 Telef. 21 j Stoomwasscherij VAN HOUTEN Heemstede 1 f TELEF. 28372 

Ililliilli iilyilllillli iilllilB Kwaliteitswerk 

OOK IN DE LAGERE TARIEVEN TELEF- 28372 OFFICIEELE KENNISGEVINGEN 

DRANKWET 

Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Zandvooit brengen 
ter openbare kennis, dat op 28 
Juli 1932 bij hen is ingekomen 
een verzoekschriftvanjacob Mole- 
naar, wonende te Zandvoort, van 
beroep conciërge, om hem een 
verlot B te verleenen voor de na- 
volgende localiteiten : de twee be- 
neden zalen van het gebouw Oude 
Bewaarschool. 

Binnen twee weken na de dag- 
teekening van deze bekendmaking 
kan ieder tegen het verleenen 
van dit verlof schriftelijk bezwa- 
ren bij Burgemeester en Wethou- 
ders inbrengen. 

Zandvoort, den 28 Juli 1932. 

Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

F. JELLEMA. Badgastenlijst Voor verbeteringen gelieve inen zich 
tot de Redactie te wenden. 

Vanaf de namen gemerkt met * 

zijn die der nieuw aangekomen 

badgasten. 

Men wordt beleefd verzocht juiste 
namen en voorletters op te geven HOTELS Hotel „BELVÉDÈRE" 

Schaap, tam. A'dam 
Straus, fani. A'dam 
Frank, fatn. A'dam 
Loete, tam. A'dam 
Kan, fam. A'dam 
Stork, fam. A'dam 
Esso, I. fam. R'dam 
Dresden, fam. A'dam 
Ahher, fam. A'dam 
*Heeneman, fam. de Koog 
Pinkhoff, fam. A'dam 
Davids, fam. A'dam 
Pieterseu, fam. A'dam 

„CARLT0N" Family-Hotel 

Ludol, lam. A'dam 
Web er, fam. A'dam 
Veerman, fam. A'dam 
*Veen, fam. ter 
Stuit Wiegman, fam. 
Steegs Wiegman, fam. 
Theeme, fam. 
Tieuhoven, fam. v. 
Philips, fam.JJ 
Huismaens, lam. 
Le C ij fes, fam. 
Wolf, Mr. Mannheim 
Jozeps, Mr. Manheim 
.lacobi, Mr. 
Kaufmau, lam. Berlin 
Ti iel, fam. 
Jacobson, fam. 
La G flard e, fam. Hotel „DRIEHUIZEN" 
Kuiper, fam. Mr. J. H. GiooingMi 2 

Oly, J. W. A'dam 

Melius, B. Utrecht 

Ernst, Dr. Dusseldorff 

Bvoins, E Paiijs 

Wille F , A'dam 

♦Legmans, R'dam 

c chonemaii, A'dam 

Blol-, J. Zw«l!e 

Raalte, A'dam 

Amoij, A'dam 

liooren, A'dam 

Leeuwenstijn, A'dam 

Meignon, Utrecht 

Meijgnon, H. Utrecht 

Simomis, A. Utrecht 

„GRAND HOTEL" 
2ÖSBÖS2ö88£S8£Sgö3 
Oi'low, A. A'dam 
Diepenhorst, fam. Zeist 
Wei inga, fam. K. den Hang 
Ilegenbaih, fam. A'dam 
Caviek, fam. Laren 
Jacobs-Harh, fam. Groningen 
R-n terg hem, fam. Dr. van A'dam 
Rsntergliem, fam. tandarts A'dam 
Schmir, A. en F. Beilin 
Levy, A. Groningen 
Togalberg, fam. W. Banm 
Saloiron, fam. I. A'dam 
N ij kerk, Dr. F. A'dam 
Jansen, fam. A'dam 
Studieuwal Schöpfer, Renthngen 
Febuiiaim, 
Harrow, fam. 
Gauss, A. le A'dam 
Willing, fam. R'dam 
Riuck, fam. den Haag 

Hotel „SEINPOST" 
Seventer fam. J. v. A'dam 
Post. A. A'dam 
Kaufiïiami, fam. H. A'dam 
Bruynzeel, fam. Zaandam 
Velde, <am. A. van dei A'dam 
Frank, fam. A. A'dam 
llansdrccht, fam. A'dam 
Bregstein, fam. A'dam 
Tekelenburg, niej. Utn>cht 
Stenger, fam. A'dam 
Zanten, fam. v. A'dam 
Sandeis, fam. A dam 
♦Angeren Dames v. Utrecht 
Bosch, fam. A.dam 
Laan, fam. H.snm 
Vollenhoven, fam. J. ll'sum 
Borman, fam. H. W. tl'sum 
Ende, fam. van ,t A'dam 
Coenen, fam. Naarden ij w i e 1 

VAC ANTIE ! 

Geniet Sn Uwe 
vancantie ! 

Maakt Uw uitstapjes op *n 
„GAZELLE". Ge behoeft dan 
tenminste over Uw vervoermid- 
del geen zorgen te hebben. 

Onder alle omstandigheden kunt 
ge op 'n „GAZELLE" vertrou- 
wen, zoodat ge steeds Uw 
dagelijksch doel op een prettige 
wijze zult bereiken. 

C, VAN DE GEER 

30 Groote Krocht 30 
Zandvoort Hotel „WELGELEGEN" 
L. B. Diemer in een Garage waar vakkundig 
personeel U ten dienste staat. 99' ïe = HÏ Stalling voor ruim Telei 

Auto's KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZANDVOORT 
Groote Krocht 37 - Telefoon 355 
C. SLAGVELD 

I Hoofdagent HEINEKEN'S BIERBROUWÉRÜ 
1ALTESTRAA1 

*Slraten Mevr. v. R'dam 
Poll, fam. v. d. A dam 
Weijerf, de Lieiiden 
Franken, Lienden 
Redduing, fam. 
Raaiten, van 

Hotel „Z0SIERLUST" 
Limonade- en Mineraalwaterfabriek 

§^ Wijnen - Likeuren g 
ZEE- 
SPORTSTRAND - CAFÉ ZONDAG 7 AUGUSTUS - HALF TWEE 

Handbal-Demoiistratii 

door 

„RAPIDITAS" (Haarlem) 


Fransen, A'dam 
Scholboig, P. A'dam 
Ebbing, mr. A'dam 
Biihmer, J. Beilin 
Muilejans, II. A'dam 
Heeiens, K. A'dam 
Sweethond, H. 1. Beilin 
■"Nelles, Zeist 
Jnspor.s, A'dam 
Duiten, v. Wageningen 
Baitz, A'dam 
Koning, A'dam en 
„LIJNDEN" (Haarlemmermeer V. ROSSETTS^ 
^tfi^^^BÖ*^ 


DE beste Var in as Fotohandel A. J. FEU, Stra 
tegenover „BODEG& HJÏÜSTERT" 

FILETS « PL&TEiS « CAMERA'S 
Ontwikkelen en Afdrukken 
gasten Wilt U volop en zonder gevaar van zon 
en lucht genieten, zorgt dan het ontstaan 
van ontvellingen, pijnlijke blaren en zonnebrand 
te voorkomen. 

Wrijft daarom Uw huid in met Purol en verzuimt 
niet tegen den nacht de pijnlijkheid der roodge- 
wordeh huiddeelen te verzachten met Purolpoeder. 

Purol en Purolpoeder 

Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. 

Purol in Doozen van 30, 60 en 90 et., Tube 80 et. 

Purolpoeder in Bussen van 45 en 60 et. en 1 gld. Hotel-Pension „BiiCKMANN" 

Hoogeweg- 42 

Werff, fam. v. d. A'dam 
Heudrilcs, fam. A'dam 
Lrou, v. fam. Tiel 
Rooswlnkel, fam. A'dam 
Cate, mr. ten fam. 
Boon, fam. A'dam 
Heuveliuk, fam. A'dani 
Herder, fam. de A'dam 
Vries, Mr. de Soesteiberg 
Benalda, fam. A. A'dam 
*Scbapitik, fam. Almelo 
Schievmk, fam. A'dam 
Hinnen, fam. A'dam 
Horenberg, fam. Zutphen 
Jans, fam. Notaris 
Commigs, fam. A'dam 
Bemiema", fam. A'dam 

Hotel-Pension „BUITENRUST" 

Vos, fam. Den Haag' 
Veuren, V. fam. A,dam 
Pieteise, fam. A,dam 
Haan, dames LeidPii 
■ Kladde, A'dam 
Hemstadt, A'dam 
Laseur, A'dam 
Poliadoff, Dr. A'dani 
Ploeg, v. d. Groningen 
Meijer, Heveadorp 
*Mathijssen, Assen 
Tap, Utrecht 
Hammei, H'stede 

Hötel-Pension „CHARMA" 

Dekens, II. Groningen 
Hirder, G. A'dam 
Oudejan, G. J. A'dam 
Vijldevs, G. A. J. Overveen 
Vrielink, G. A'dam 
Leeuwe, G. A'dam 
*Seheurmans L. Adam 
Leeuw, J. A'dam 
Praag R. v. A'dam 
Byl, G.J. A'dam 
Het eren van A.dam 
Hoorn, B.v. A'dam 
Overbeek C. v. 
Leeuw, G. 
Grootveld H'sum 

Hotel-Pension MARIE 

Zeestraat 5 

' Simon, A'dam 
Bruin, mevr. de A'dam 
Beming, mej. A'dam 

Hotel-Pension Villa „MAR1NA" 

Boissevaiu, M. fam. A'dani 
Sehumacher, A'dam 
Elias, mevr. A'dara 
Kruyff, fam. H. de Utrocnt 
Raad, fam. Dr. de Eindhoven 
Hagedoru, fam. Bloemendaal 
Wijk, fam. van A'dam 
Steetidijk, fam. A. J. A'dam 
*Yzerman fam. J. G. A'dam 
Vermeer, mevr. A'dam 
Eugelkens, fam. Groningen 
Selle fam. P.B. A,dam 
Hekkiug fam. H. A. M. Nijmegen 

Hotel-Pension „SPLENDIDE" 

"Polak, fam. J. A'dam 
Plotzke, fam. A'dam 
'Jacobs, A'dam 
Coopman, A'dam 
Konijn, A'dam 
Swaalef, A'dam 
Soesan, A'dam 
Dresden, A'dam 
Schai f, F. Landsberg 
Maik, M. Müneheu 

Hotel-Pension „SONNEWENDE" 

Sandberg van Boelens, Jhr. Mr. 

R. Noorschoten 6 

Kroon, Dr J. M. H'leni 3 

Chity, mej A'dam 1 

Menco, Dr. A. A'dam 3 

Reens, J. A'dam 4 

Botte Knoop, A. A'dam 4 

Kuindeis, J. A'dam 3 

Staal, A. Genève 3 Nijkerk, J. A'dam 8 

Sluys, J. v. d. A'dam • 3 

Beyst, VV. L. A'dani, 4 

Bresvoord, J. H. A'dam 4 

Hotel-Pension „TOOMBERGEN" 

Wolfbbergen, fam A'dam 4 

Bosboom, lam. A'dam 3 

Hamburg, fam. Parijs 3 

Koper, lam. W. Ned.-Indië 3 

*Vrooin, fam. J. Zwolle 9 

Collot d'Escury, fam. baron A'dam ö 
Essen, fam. IXermann van, 

Veenendaal 4 
Gruijter, fam. Dr. G. de 

's Hertogeubosch 7 

Schletmann, fam. Dordrecht 7 

Pension „ANNA" 

Veeren, fam v. Bussum 2 

Eniden, mevr. v. A'dam 1 

Versteegh, jullr. A'dam 1 

Schaais, dames A'dam 2 

Busch, lam. Adriani Winschoten 2 

Pension „BEAU SEJOUR" 

Lang, fam. A'dam 4 

Guise fam. 2 

Scherder, fam. A'rlam 5 

Pollak, fam. A'dam 2 

Reiubeigen, A'dam 2 

Sprenge A'dam 5 

Meussen, lam. Haarlem 8 

Reinbergen, fam. Utrecht 3 

Pons, lam. 3 

Wierper, lam. 3 

Tollenaar, fam. 8 

*Piereu, fam. Dordrecht 7 

Schuimann, fam. A'dam 3 

Spritzema, fam. A'dam 4 

Slot, fam. A'dam 8 

Blanken, lam. Bussum 3 

Boriui's, lam. A'dam 5 

Waltjes, fam. Greningen 3 

Mink, fam. Leeuwarden 4 

Roeterdink, fam. Apeldoorn . 3 

Lauwweiink, fam. Enschede 3 

Cribus, dames Bussum 3 

Baas, fam. Winschoten 2 

Busten, fam. A'dam 5 

Pension BODAMÈR 

Meier, A'dam 3 

Pliester, fam. A'dam U 

Gerritse, fam. A'dam 3 

Bonzet, fam. A'dam 3 

Casseres, mej. A'dam 1 

*Luiz Roll, Brazilië 1 

KIn ver dames A'dam 2 

Ignea v. fam. A'dam 3 

Linden v. d fam A'dam 5 

Troost fam. Nijmegen 2 

Bonzet, fam. A.dam 3 

Wijk v. fam Zwolle 5 

Broek v.d. A.dam 1 

Kruijt, fam A'dam 3 

Smit, fam A.dam 5 

Bengeling fam. Gonchem 4 

Pension „BORGHSTIJN" 

Wapeningen, fam. v. Zeist 3 

Jurgens, fam. A'dam 3 

Langerijs, fam. A'dani 3 

* Welvaars; fam. A'dam 3 
Zegger, fam. A'dam 3 
Raat, mevr. de A'dam 1 
Zhenpfenning, fam. Dordrecht 4 

Pension „JOHN BiiCKMANN" 

Boulevard de Favauge. 

Poth, mevr. A'dani 1 

Nessing A. A'dam 2 

Hartveld, C. Utiecht 2 

Hassink, dan es Enschede 3 

Kramer, fam. F. A'dam 4 

Veibeek, fam A'dam 5 

Robers fam. Enschede 9 

Hul.shof, fam. Enschede & 

Koenders, fam. A'dam 3 

Wis.seman, dames A'dam 2 

* Korf f, mej. A'dam 1 
Dijkland, dames Arnhem 2 
Nol, P. C. A'dam 2 
Kooijstia, J. Groningen 4 
Assum, F. J. van A'dam 2 
Hendrii, S. A'dam . 1 
Westor, A. Aerdenhout 4 
Eilers, A. A'dam 6 Luxe RINKO Autobusdienst | 

Zandvoort [tram) - Noorderbad - Bloemendaal (strand) 

Enkele reis 15 et. - Retour 25 et. 

Retour tot Noorderbad inclusief Zee- en 
Zonnebad 50 et. 

Vertrek vanaf Tramplein 'smoigens 8.25 en vervolgens 
ieder half uur. 

PRACHT RONDRIT 

langs den geheèlen Zeeboulevard tot Bloemendaal 
(strand) voor één kwartje, 

Rinko-Garage - Tel. 224 Pension „COHEN" 

Dr. Merzgerstraal 
Susan, A'dam 
Stork, A'dam 
Waagonaar' A'dam 
Polak, A'dam 
*Datsch, Enschede 
Cohen, Groningen 

Pension „DIJKHOFFZ" 

Klinkenbei'g, fam. A'dam 
Wester, Me]. A'dam 
Steelink, fam. A'dam 
Lansberg', fam. Dr. A'dam 
Buwalda, fam. Mr. Groningen 
"Bergen, fam. v. d. Hilversum 
Ameriugen, fam. van Bussum 
Ueimans, dames A'dam 

Pension „DRUIF" 

Limostu, A'dam 
IJzerman, A'dani 
Poons, A'dam 
Boaz, S. A'dam 
Koster, A'dam 
*Straten, v. A'dam 
Ginkel, v. A'dam 
Qemperti, A'dam 
Polak, A'dam 
Schaap, A'dani 
Vries, de A'dam 

Pension „FAVAUGE" 

Salomons, fam. A'dam 

Lissauer, A'dam 

Asscher mej. C. A'dam 

Wijnschenk, L. fam. A.dam 

Wijnschenk J. fam A'dani 

Bolle, fam. A.dam 

Spetter, fam. R'dani 

Laguna, hr. en Mevr. A'dam 

Löneustein, fam. A'dam 

Lissauer, lam. J. 

Jacobs, mej. 

Veerman, fam. 

* Vries, Mevr. de A'dam 

Ameringen Mej. v. A dam 

Dr. Natlnius Heer en _Mevr. Gro 

Dam. v. fam A'dam 

Roer, mevr.v. d. Amersfoort 

Dam, mevr.v. Leiden 

Pension „FREDERICA" 

Frank, A'dam 
Schwartz, A'dam 
Pathuis, fam. A'dam 
Bijlsma, fam. A'dam 
Foituin, fam. Bussum 
Klijn, fam. A. A'dani 
Koster, Dr. S. A'dam 

Pension „HENRIËTTE" 

Reben, fam. A'dam 
'Alter, Mevr. A'dam 
Theisen, fam Kelwich 
Schild, Dr. A'dam 
Franssen A'dam 
Waterberg', A'dam 
Jong-, de A'dam 
Hunuik Smit, A'dam 
Jongh, de A'dam 
Raaymaker, A'dam 
Laine, Parijs 
Tadema, N.-Amstel 
♦Tailleur, A'dam 
Maij, A'dam 

Pension „HAPPY DAYS" 

Olst, fam. v. A'dam 
Kuiper, fam. A dam 
*Wohjes, Groningen 
Lents, Groningen 
Houffélaar, A'dam 
Nijman, A'dam 
Sehut, Bussum 
Huisman, A'dam 
Penters, A'dam 
Frolet, A'dam 
Oostendorp Mevr. A'dam 
Kamminga, fam. A'dam 
Prinsen, fam. Almelo 
*Watjes, Groningen 
Leur, de hr. Groningen 
Buitendijk, fam. A dam 
Houffélaar, fam. A'dam 
Jansen, mevr. A'dam 
Vries, de Helder 

Pension „INTERLAKEN" 

Scheulman, fam. Apeldoorn 
Qravestein, fam. A'dam 
Steen, fam. A'dam 
Leeuwen, fam. van A'dam 
Felinga, A'dam 
Remburg, A'dam 
Scheffer, A'dam 
Herasing, A'dam 
Seventer A'dam 
*Lamink, Enschedé 

Pension „C. KEUR" 

Reedijk, lam. Bussum 
Rooy, fam. de A'dam 
Weddepohl, fam. A'dam 
Egmond, fam. van A'dam 
Amerongen, fain. v. Enschedé 
Lettink, dan es A'dam 
Loon, dames v. Groningen 
•"■Gorter, fam. de A'dani 
Smit dames Zwolle 
Tulp, fam. A'dam 
Ommen, fam. v. Enschedé 
Hartman, Dames A'dam 
Haeften, fam. v. A,d«m 
Ligteuberg, Jfam. H'lem 

Pension „PAULA" Doornbosch, Mej. Bloemendaal 
Peele, fam. Dr. A'dam 
♦Berentze, fam. Arnhem 
Bosch. fam. Dr. Arnhem 
Hiischfeld, fam. Bussum 
Olie, lam C. A'dani 
Sanden, R.v. d. A.dam 1 

3 
3 
1 
5 
3 

3 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
2 

3 

1 
3 
4 
3 
5 
2 
7 
3 
2 
3 

o 
2 
1 
5 
2 
3 
4 
2 

3 
6 
1 

o 

1 
1 

2 
4 
1 
1 

3 
2 
5 
7 
4 
2 
3 

4 
1 
5 
4 
3 
3 
4 
6 
5 
2 
2 
2 
4 
4 
illlllflFIIIIIIillllllillllllllillH^^^^ 

Weer een hooge vleeschrekening deze 
week Anna ! 

Ja Mevrouw ! U moet ook Uw vleesch 
koopen in Dr. Metzgerstraat 6. Die 
slager heeft beslist eerste kwaliteit en 
concurreert het sterkst hier in 't dorp. 

VARKENSVLEESCH per pd. 3 pd. 

KARBONADEN (schouder) f 0.30 

KARBONADEN (rib) . . „ 0.40 f 1.20 

KARBONADEN (haas en fijne rib) . . . . „ 0.45 „ 1.35 

FRICANDEAU f 0.45, „ 0.50 „ 1.40 

ROLLADE o 45 1 30 

VARKENSLAPPEN . . . v „ 0.45 ," 1.30 

Iste kwaliteit 

RUNDVLEESCH 

per pond Lappen (doorregen) 
Lappen (mager) . . 
Lappen, Dikke Rib 
Lappen, Fijne Rib 

Borst 

Braadvleesch . . . 

Ribstuk 

Klaprib 

Vleeschbeenen . . 
Rollade, Dikke Rib 

Gehakt 

Poulet 

Rosbief . . f f 0.50 en 0.25 
0.25 
0.35 
0.50 
0.35 
0.40 
0.50 
0.35 
0.15 
0.35 
0.25 
0.25 
0.60 Lende f 0.70 

Haas „ 0.80 

Biefstuk „ 0.80 Kal f s vleesch Lappen 

Poulet . • 

Gehakt 

Karbonaden (schouder) . . 

Braadstukjes 

Rollade 

Vette Kalfslever 

Prachtige Kalfstongen p. stuk 
Kalfszwezerikken per stel per pond 0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.60 
0.55 
0.70 
1.— 
0.75 Groote Reclame! 

2 pond FIJNE OSSENROLLADE en 1 pond REUZEL f 1.— 

3 pond GEHAKT, half om half, en 1 pond REUZEL . „ 1.— 
3 pond SCHOUDERKARBON. en 1 pond REUZEL . „ 1.05 
2 pond FIJN GEKRUIDE SAUCIJZEN ' „ 0.50 

H. VAN E LD IK 

Dr. Johan Metzgerstr. 6 - Tel. 416 Gaat met onze Luxe Reiswagens 

Uw UITSTAPJES maken in Binnen- en Buitenland, 

Ons materiaal en Chauffeurs staan borg voor een 
aangename tocht. 

GARAGE „RINKO" - Telef. 224 BAD GAS TEN 

Verzendt Uwe Goederen naar 
AMSTERDAM en HET GOOI 
met de AUTODIENSTEN van 

J. v. d. Bosch & Zn. 

3 x daags 

Swaluëstraat 22 - Zandvoort 

Billijk Tarief - Telef. 422 

VERTREK VAN ZANDVOORT 7.30, 1 EN 4 UUR Pension „S0ESTER" 

Buysiug, de -Brussel 
Cosman, A'dam 
Loonstijn, A'dam 
Hondt, De Monte Carlo 
Van Celderen Rotterdam 
Swaite de Enschede 
Wijnriul A'dam 

Pension „QUISISANA" 

Fulder, van A'dam 
Tiefenmann, A'dam 
Waaide van A'dam 
Clements, I. Soest 
Koog-, van der A'dam 
Diyk, van 
♦Reinhoudt, fam. 
Schrijver, dames 
Spilher, mevr. 
Kralingen, fam. 
Galen fam. 
Bitter, mej. 
Vries, fam. de 
Laskousky mej. 
Haring, fam. 
Savenye dames 
Visscber dames 
Goedhart, mej. 
Querido dames 
Slager, mhr. 
VVolter fam. 

Pension „Thoni" 

*Seymenbergen, B. 

Heer, C. de 

Knispel, L. Berlin 

Slopper, O. 

Netkous, Freulin Anna 

Dyknian, S. Zeist 

Appels, I. 

Stopper, Mevr. Lina Hanover 

Roozeveld, Dr. Aruhem 

Erlich, Leo Utrecht 

Pension „VICTORIA" 

Zeestraat 
Vierhout, J. R'dam 
Galen, H. van A'dam 
Spaan-Pronk Mevr. A'dam 
Klumpers J. C. fam Enschede 
Michels, fam. H. A'dam 
Eindhoven , fam. H. Almelo Pension „WEST-END" 
Qeyn, mej. van Arnhem 
Boer, mej. de A'dam 
Jong, Mej. de Zaandijk 
*Craaf, Dr. C. de Utrecht 

Pension „IJSENBOUT" 

Stranlnvweit, fam. F. A'dam 
Kempen, D. J. J. van A'dam 
Smit, G. A'dam 
Rheneu, van A'dam 
Tser, L. van A'dam 
Braey, Wed. A. de A'dam 
Braey, dames de A'dam 
Leemink, H. J. A'dam 
Neesen-Bosch, G. A'dam 
Vries, dames J. M. de A'dam 
Dubbels, fam. J. Zaandam 3 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
6 
2 
4 Bosch, D. A.v. d. Nassauplein 5 
Broekhuysen Stationsstiaat 7 

Kamp, A. v.d. A'dam Groote Krocht 5 
Krul, B. J Overveen Boul.de Fav. 5 
Veenendaal J. Jr. Groote Kjocht 4 
Schrikker, M.-Q. Azn. Boul. Paulus 

Loot 6 Stoomwasscherij „HOLLAIIDÏfl** Zansiwoopt 

HET ADRES VOOR DE BETEREWASCH 
J. H G. WEEIIINK - TELEFOON 287 mMÊH 

STADSSCHOUWBURG 

HAARLEM 

ZATERDAG 6 en ZONDAü 7 
AUGUSTUS, des avonds 8.15 uur 
en ZATERDAG 6 en ZONDAG 7 
AUGUSTUS, des middags 2.15 uur 

Variété Bouwmeester 

Groot succes! 
Leest de groote Biljetten. : PLAATSELIJK NIEUWS | 

* •• .•...•••••••••••••••■•••••••••••••••! 

Rijkspostspaarbank. Aan hel 
postkantoor Zandvoorten dedaar- 
onderressorteerendehulppostkan- 
toren werd gedurende de maand 
Juli 1932 ingelegd f 54988.42. 
Terugbetaald f 15559.06 

Het laatste door dat kantoor 
uitgegeven boekje draagt het num- 
mer 6544. " * ~ 

Gemeentelijke Badinrichting. 

In de week van 25 Juli toten 
met 30 Juli 1932 zijn 65 Kuip- 
baden en 616 Douchebaden ge- 
nomen in de Gemeentelijke Bad- 
inrichting, gebouw Gemeentebe- 
drijven. 

Onvoorzichtig. De meisjesaf- 
deeling van „Oefening Staalt Spie- 
ren" zou Maandagavond oefenen 
aan brug en ringen op het voet- 
balveld van Zeemeeuwen. De 
ijzeren stellage voor de ringen 
was nog niet goed gesteld, toen 
een der meisjes reeds ging slin- 
geren, zoodat het gevaarte naar 
beneden kwam. Ali Koper kreeg een ijzeren slang op het hoofd 
en been. Zij kreeg een bloeduit- 
stoiling. Dr. Van Buren veileende 
de eerste hulp. 

Jubileum wedstrijden van 
„Zeemeeuwen". In Seplember 
geeft „Zeemeeuwen" ter gelegen- 
heid van het 12j^-jarig bestaan 
der vereeniging een feestavond. 
Op 14 Augustus wordt begonnen 
met j'ubijeumwedstrijden op het 
veld der vereeniging. 

Ned. Israël. Armbestuur. Op 

Zondag a.s. zal door bovenge- 
noemd Armbestuur een bloemp- 
jesdag worden gehouden, welke 
in den weldadigheidszin van een 
ieder dringend wordt aanbevolen. 
Dank zij de geheel belanglooze 
tusschenkomst van de Gemeen- 
telijke Arbeidsbeuis te Haarlem, 
kon van daar een aantal collec- 
tanten worden verkregen. Even- 
wel niet voldoende om een be- 
hoorlijke opbrengst te mogen ver- 
wachten. Het Armbestuur zal het 
derhalve van harte toejuichen, in- 
dien ook uit Zandvoort zich col-, 
lectanten willen beschikbaar stel- len, en zich willen aanmelden op 
Zondag a.s. te 9 uur in „Zomer- 
lusl", ingang Baan. 
Voor het doordit Armbestuur ge- 
organiseerde en op Maandag 15 
dezet te houden Nachlfecst bestaat 
enorme belangstelling, waartoe 
ongetwijfeld het meeste bijdraagt 
het van de namen der beste Hol- 
landscheaitisten en verdeie mede- 
wei kers voorziene programma, 
hetwelk men eldeis in dit blad 
afgedrukt ziet. 

Een zoo grootsche opzet en be- 
schaafdeconceptie van een Kuiist- 
weldadigheidsfeest als dit, dat 
bovendien uit alledeelen van het 
land-blijkens ontvangen kostbare 
cadeaux en surprises met warme 
sympathie werd begroet, kan niet 
anders dan tot vooi treffelijke suc- 
cessen leiden. 

Men verzuime niet zich tijdig, 
D.nsdagavond in Groot-Badhuis, 
van kaai ten te voorzien.- 

Verkeerslessen van den A. 

15e Les 
Zorg ctert. net f ielslicnt ra iet veroïSncflt ! 

Een fietslantaam heeft 
tweeërlei doel. Vooieerst 
dient die om den weg 
voor den fietser te ver- 
lichten, maar ook, om 
in donker een anderen 
fietser, of een automobi- 
list, die van den audeien 
kant komt, te laten zien, 
dat een fiets hen tege- 
moet lijdt. 

Daarom eischt de wel 
een helder brandende lantaarn, want een lichtje als een gloeiende 
spijker verlicht den weg niet voldoende en wordt bovendien niet 
tijdig genoeg opgemerkt door een tegemoet tijdenden fietser, of 
chauffeur. Vooial op donkere buitenwegen is hel noodig dat de 
lantaarn den weg goed verlicht ; daartoe moet de lichtbundel natuur- 
goed op den weg vallen en moet het licht van de fietslantaam een 
weinig naar beneden worden gericht; andeis worden de personen, 
die men tegenkomt, verblind, want ook een fietslichl kan veiblinden. 
Dat kan heel gevaarlijk zijn, want de fietser, of autorijder, die door 
het schelle licht verblind wordt, kan niets meei zien en loopt ge- 
vaar zijn stuur kwijt te taken en ongelukken te maken. Telkens 
vermelden de couranten ernstige ongelukken, verooizaakt tengevol- 
ge van verblindende veilichting. 

Op het linkerplaatje is de fietslantaam goed gesteld ; de fietser 

ziet den weg vóór hem goed veilicht en zijn lantaarn hindert niemand. 

Op de teekening i echts verblindt het fielslicht den chauffeur, die 

leelijk met een boom langs den weg in botsing komt. 

Denk dus vooral aan de juiste plaatsing van de fietslantaam , Vereeniging voor Vreemde- 
lingenverkeer. De Vereeniging 
voor Vreemdelingenveikeer geeft, 
op a.s. Woensdag 10 Augustus 
eencabarefavond in „Riche'Woor 
een gezellig programma wordt 
gezorgd, afgewisseld doordansen. 
Voor dezen avond zijn de con- 
sumptieprijzen verlaagd. Toe- 
gangsprijs per persoon 50 ets Op Vrijdag 12 Augustus orga- 
niseertde Vereeniging vooi Vieem- 
delingenveikeer een Kindei bal 
onder leiding van de bekende 
dansleeiaren de Heeren Gebr. 
Martin uil Haailem en Amster- 
dam. Optiedenvan Prof. Antonini. 
Aan de kinderen zullen bijzon- 
dere cotillons woiden uitgereikt. 
Aanvang 7.30, einde 10 uur. Na 
afloop bal voor volwassenen. 
Toegangspiijs voor kinderen en 
volwassenen 75 cent, belasting 
inbegrepen. Voorveikoop bij de 
gewone bekende firma's. 

Wij vestigen nog even de aan- 
dacht op de fototentoonstelling 
met daaraan verbonden gevel- 
wedstrijd, geoiganiseerd door 
V. V. V. welke op Zaterdag 6 
Augustus, des middags om half 3 
zal worden geopend in de voor- 
malige bewaarschool aan den 
Duinweg. 

Zandvoort. Ds. P. v. d. Vloed te 
Arnhem, die beroepen is bij de 
Ger. Keik in Heisteld Verband te 
Zandvooit heeft dit beroep aan- 
genomen. 

Ds. v. d. Vloed is geboren in 
1900. In 1930 werd hij candidaat 
en 29 Juni 1930 predikant te Arn- 
hem. Kano omgeslagen. Maandag- 
middag istegenovei Hotel „Noord- 
zee" een kano, waai in twee jon- 
gens zalen, tusschen de eersteen 
tweede bank omgeslagen. De jon- 
gens, die zwemmen konden en 
die met moeite op het omgeslagen 
bootje waien geklommen, werden 
door peisoneel van het Volksbad 
en een lid van de Zandvoortsche 
Reddingsbrigade per bool naar 
het strand gebracht. Hoewel er 
een haide landwind woei en de 
zee ïuw was, bestond er geen 
levensgevaar. Later werd de kano 
opgepikt. 

Geslaagd. Onze plaatsgenoote 
mej. Annie Otter slaagde bij de 
te Amsteidam gehouden examens 
boekhouden ((Viercurius-diploma). 1 Levering van alle soorten i 1 Speciaal voor groote 1 
1 oplagen. § 

1 Vraagt prijsopgaaf jj 

I ZANDV. PAPIERHANDEL I 

= Swaluëstraat 4 = Verbijsterend goed 
wat 'n Ritsema doet! 'a Stofzuiger, gebouwd volgens 
geheel nieuw principe... vee- 
lend anker . . . zuigmond aan 
uiteinden extra verbreed . . . 
zièe soepele schuier) TYPE 
Geïllustreerde Prijscourant op aanvrage. 

, FABRIEK TE HILVERSUM : : Verkrijgbaar bij : 

J. H. VAN KEULEN, Diaconiehuisstr. 24, Zandvoort 

C. FRAY, Groote Krocht 17, Zandvoort 

A. SLOOTWEG, Oranjestr aat 9, Zandvoort 

TE HUUR 

Vrije Bovenwoning aan de KONINGIN- 
NEWEG no. 3rd., bev. 4 kamers, badkamer, 
keuken, balcon en zolder. Huurprijs f 8. — per 
week. Te bevragen bij C. MESMAN Gzn., 
Zandvoortschelaan 33, Telefoon 383. [ Oe 1ste Zandvoortsche Drogisterij I 

Firma Wed. VAN IKGEN 

( is thans gevestigd ZEESTRAAT 34, Teief. 197 j 

£ Alles wordt in den kortst mogelijken tijd bezorgd. : 

! Verkrijgbaar : „HOLLANDIA" FILMS a f 0.60 1 

S 8 AFDRUKKEN G x 9 • Instituut „H, B. S," Zandvoort Cursus: Boekhouden, Handels-Rekenen, Nederl. Taal, 
Fransen, Duitsch, Engelsch, f 2' — per maand. 

Opleiding voor Onderwijzer, Onderwijzeres. 

„ Toelating Rijkskweekschool voor Vroed- 

vrouwen. 
„ Poliliediploma. 

„ Kommies bij de belastingen. 

„ Diploma H.B.S. met 5-jarigen cursus. 

Inlichtingen bij den Administrateur 
A.TEUNE 
Groote Krocht 25 Adverteert in dit blad. J.J. SCHELVIS 

Haltestraat 36 - Teieïoon 435 

ELECTR. BIERBOTTELARIJ en 

MINERAALWATERFABRIEK 

HËINEKEN'S BIEREN 

Voor Badgasten 't beste adres ! 

Hooren en Bezorgen zonder pn'jsverhooging 

Fotografie Fotohandel 

S. BO HEMEN KERKSTRAAT 3 

ONTWIKKELEN en AFDRUKKEN 
van PLATEN en FILMS 

Geheel metaal Rolfilm-Toestel 
6 x 9 f 5.00 

HL» 

Swaluëstr. 1© F»aRveldlstr. 23 

HUIS-, LETTERSCHILDER 
en GLAZElViVlAKER 

Scherp concurreerende prijzen 

Handel in Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 

ENGROS = ENDETAIL ZANOVOORT 
OPENBARE VERKOOPING 

Mr. J. A. DE LA HAVZE, 
notaris te Heemstede, zal op 
Woensdag 10 Augustus 
1932, n.ni. 2 uur i. h. Hotel 
„ZOMERLUST" a. d. Koster- 
straat te Zandvoort, 

publiek verkoopen: 

A. DE VILLA „DE SWA- 
LUW", met erf en giond, 
a. d. van Oldenbarneveldstr. 8 
te Zandvoort, gr. 2.42 Are, 
bev. 6 kamers, keuken, badk., 
zolder met zolderkamer. 

B. TWEEWOONHUIZEN 

met erven a. d'. [Brederodestr. 
139 en 141 te Zandvoort, gr. 
resp. 87 en 73 centiaren, bev. 
elk 5 kamers, keuken en zolder. 

Aanvaarding : Perc. sub A 
en Brederodestr. 141 in eigen 
gebruik; Brederodestr. 139 
verhuurd tot 1 Mei 1933. 

Betaling: vóór of op 21 
Sept. 1932. Bezichtiging: 
Dinsdags en Donderdags van 
2—4 u. Nadere inlichtingen 
ten kant. van Not. Mr. J. A. 
DE LA HAYZE, Raadhnispl. 
13, Heemstede. 

Voor solide koopers is 
hypotheek beschikbaar. ZANDVOORT 

Notaris G. WOLZAK Hzn. 

te Haarlem zal op Woens- 
dag 10 Augustus 1932, des 
namiddags 2 uur, in „Zomer- 
lust", Kosterstraat, Zandvoort, 

in het openbaar verkoopen : 

EEN HUIS 

en schuurtje te Zandvoort, 
Nieuwstraat 5, met liet erf- 
pachtsrechl tot 31 October 
2000 van den grond groot 
SI c.A., in eigen gebruik. 

Erfpachtscanon f 8.25 per 
jaar. 

Bezichtiging Dinsdag en 
Donderdag en op den ver- 
koopdag van 2 — 4 uur. 

Aanvaarding bij betaling 
vóór of op 21 September 1932. 

Inlichtingen ten kantore van 
de Notaris, Van Eedenstr. 20. JOHAN KOK 

29 GROOTE KROCHT 29 
TELEF. 473 

Sigaren van 4 tot 25 ets. p. stuk 
Sigaretten „ 10 „ f 1.30 p. doosje 

TABAK: LIEFTINK, VAN 

NELLE, D.E., van ROSSUM, 

DOBBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE STER. 

Depot: Hoogendijk's WIJNHANDEL ZANDVOORT 
PENSION geur. 

2de helft Aug. 3 personen 
(2 kamers). Br.' boekh. VAN 
SCHAIK, Bussum. 

Piet Heinstr. 12 Haltestr. 55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reei en van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draaiwerk Badgasten 

Laat UW GOEDEREN vervoeren door 

P. KERKMAN 
Auto-Dienst 

3 x daags HA ARLEM - AMSTERDAM 

Haltestraat 63 = Telef. 14 

HET GOEDKOOPSTE ADRES! 

Uur adres voor 

fijne Vleeschwaren 

,. E. MAM-MULDER 

3 HALTESTRAAT 3 voor chïnamatten en cocoslooper 
is de groninger bazar toch goedkooper gr. krocht 30 - telef. 265 KUTS-SPMRBANK te Haarlem 

OPGERICHT 17 DECEMBER 1817 
DE OUDSTE IN NEDERLAND 
ZANDVOORTERS! VOOR U IS HET 

BADSEIZOEN 
SPAARSE9Z0EN 

Het bijkantoor Zandvoort aan de Tramstraat 5 is 

geopend: Dagelijks (behalve Zaterdag) van 2 — 5 uur, 

benevens Woensdag- en Zaterdagav. van 6'/ a - ? V2 lllir - 

RENTE 3 % PER DAG BEREKEND. 

Dames- en Heerenkleermakerij 

KERKPLEIN 3 - TELEFOON 248 

Bfê- HET BESTE ADRES VOOR 

KLEEDING NAAR MAAT 

RECLAME AANBIEDING! 

Smokiiig=Costuum naar maat 1 55.00 

Tevens Reparaties en Oppersen 
Stalen op aanvraag Aanbevelend, J. A. F. ZORN Jr. K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 

Sponsenknipsel 

55 et. per pond 

ZEEGRAS, VAREN 

ALPENGRAS HOUTMAN ALTIJD 

KWALITEIT 

WITTEBROOD (afgehaald aan den Winkel) . . 14 et. 

Heerlijk Gebak - Vaniile-IJs - Warme Croquêtten 

Verwerden uitsluitend PRIMA GRONDSTOFFEN en verkoopen tot den laagst mogelijken prijs. Overtuigt U !! 
NV. Electr. Bakkerijen P. A. HOUTMAN 

KERKSTRAAT IS TELEPOOIV 53 ZANDVOORT HOLLAN DIA-BIOSCOOP 

Directie GEBR.KOPER 
STATIONSPLEIN - TELEFOON 458 

Vanaf Vrijdag 5 tot en met Donderdag 11 Aug. 

iederen avond aanvang kwart over acht 

WF* 7 Dagen! 7 Opvoeringen! ""^Hi 

8J^"* van het opzienwekkende filmwerk: 
de meest besproken film van het seizoen 

MEISJES 
IN UNIFORM 

De meest zeldzame film die ooit 
op het witte doek werd vertoond! 

PERS EN PUBLIEK ZIJN ENTHOUSIAST! 

DE TELEGRAAF . . . Een der beste en schoonste 

films van dezen tijd. 
ALGEM. HANDELSBLAD . . . schoon en treffend. 
DE MAASBODE .... een der sterkste films ooit 

verschenen. 
ROTTERD. NIEUWSBLAD een prachtfilm. 

ROSEY THEATER te Amsterdam vertoonde 

deze film 7 achtereenvolgende weken. 
Toegang boven de 14 jaar 
Verder een BUITENGEWOON bijprogramma. 

ATTENTIE ! ! ATTENTIE ! ! 

Bij slecht weer iederen middag half drie 

KINDER = MATINÉE ~WI 

steeds met opvoering van een nieuw programma 

Plaatsbespreken in sigarenmagazijn GEBR. KOPER, 

Stationsplein. 
Prijzen AVONDVOORSTELLING : Parket f 0.50, 
Parterre f 0.75, Stalles f 1.— , Loge f 1.25 pi. bel. Banketbakkerij „DE KROCHT" 

Luxe Allerhande 

35 cent per ons 

Diverse Slagroomgebakjes 

lO cent oei* stuk 

J.E.STEENKEN, Gr. Krocht 36, Tel. 395 

De Haarl, Groenten- en Fruithal 

HALTESTRAAT 40 

Uitsluitend ZATERDAG voor extra Reclame prima 
Zandaardappelen va n 12 et. per K.G., 10 K.G. 
voor 60 et. Voor kwaliteit wordt ingestaan. 

Wijker Doperwten (suikererwijes) . . . per pond 10 et 

Spercieboontjes (geen bruine boonen) . per pond 10 et' 

Snijboontjes (als zijde zoo zacht) . . . per pond 12 et 

Andijvie (goudgeel) per pond 5 et 

Tuinboonen (1ste soort) per pond 4 et 

Postelein per pond 4 et' 

Bloemkool (1ste soort) per stuk 10 et 

Aalbessen (dubbele bessen) per K.G. 25 et 

" ' ' " 20 et . K.G. 

Kruisbessen per K.G. 

Fijffes Bananen per pond 20 et' 

Westlandsche Kasdruiven per pond 35 et per pond 10 et 
25 et 
25 et Tomaten 

Pruimen (dubbele witten) per pond 

Meloenen (extra reclameprijs) .... per stuk 
Hollandsche Perziken (prima) p. stuk S et., 10 stuks 60 et' 
Hooren cn*bezorgen zonder Prijsverhooging. 

Onze kwaliteit is WEL beter maar NIET duurder ! 
Dus ALLEN naar de Haarlemsche Groenten- en 
Fruithal HALTESTRAAT 40. 

P.S. Ter voorkoming van verontreinigen door 
honden etc. wordt onze groenten niet op 
straat uitgestald. XXKKXXXKXXKXXXXSCXXXX 

Burgers E.N.R. 
Rijwielen 

Is en blijft je merk. 

Vanaf f 60.50, ook op conditie 
f 6.50 p. mnd. of f 1.50 p. week. 

Agent voor Zandvoort 

H. BOS 

RIJWIELHANDEL 
GROOTE KROCHT 27 
Reparatie * Inrichting ! ! 

»8fi««««XggXK«gfi8e«gfi8fi8fiXafi« 

PROGRAMMA 

van het 

NACHTFEEST 

op MAANDAG 15 AUGUSTUS in de zalen vau 
„GROOT BADHUIS" 

ten bate van het Ned. Israël. Armbestuur, gem. Zandvoort. 

Voorzitter van het Eere-Comité de Edelachtbare Heer 
H. VAN ALPHEN, Burgemeester van Zandvoort. DRIE ORKESTEN M TUSCHINSKI"-0RKEST 

onder persoonlijke leiding 
van MAX TAK „FUENTE's SERENADERS" 

onder leiding van 
LEOH. DE LA FENTE „THE SENIORS" 

onder leiding van FELIX FRIEDMANN Jr. . 

CABARET gearrangeerd door THOLEN & VAN LIER 

LOU BANDY STELLA FONTAINE 

Conferencier Liedjes — Imitatie's 

BEUKER en DENIJS 

met 2 Vleugel-Piano's 

THE FRANKLY'S GOLDEN ELI D AVI Dl 

Melody five Illusionist 

EDDY RAY 

Moderne dansen 

Optreden van het DICKSON BALLET 

HENRIETTE DAVIDS en ISID0RE ZWAAF 

met Scènes en Schlagers uit Rido's nieuwe Revue: 
„ALLES WORDT WEER GOED" 

DANCING 

onder leiding van HARTOG J. POLAK. 

KAARTVERKOOP a F 1.50 Dinsdagavond van 8V2— 10 uur 
in de hal van Bodega „GROOT BADHUIS". 

ROOMIJSVERVAARDIGERS ! 

BEKERS en TüTEN 

van „Vicomte" de beste. 

Rijks Oepöthoudep van VRIES-ZOUT 

P. L. VAN AND EL 

41 Ged. Voldersgracht 41 
HA4RLBM - Telef. ÏOTIÖ 

SPOED! 

Nog slechts te huur DRIE BOVENWONINGEN van 
de 34 door mij gebouwde boven- en beneden- 
woningen gelegen aan de Dr. Gerkestraat, 
bev. 4 kamers, gr. hall, keuken, badkamer, gr. 
balcon en gr. zolder. Huurprijs f 8.50 per week. 
Te bevragen C. MESMAN, Zandvoortschelaan 33, 
Telefoon 383. Lunchroom „CARELS" LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezorging aan huis - L. J. RINKEL v.h. H. JL CARELS - Tel. 22 Zaterdag 13 Augustus 1932 33ste Jaargang rvö. n ZANDVO ORT 

Officieel Orgaan BAD=COURANT derG 

O MCT tf-kCCI/tlCCl e- D»nr> mc-i-i-b.ii > ipt 

MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

Qedureude het geheele jaar ƒ 3.50 

„ „ Badseizoen , 2. — 

„ „ Winterseizoen , 2. — 

Afzonderlijke nummers ,0.10 Directeur-Redacteur: G, VAN DER MIJE 
Trekt Unietaen watyedcrsecht, 
Maer doet, dat bitlyk is en ïecht. Dit blad is vei krijgbaar bij: A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W.J. LORENZ, 
Boekhandel, Haltcstiaat 11; V. J. VAN PETEüEM, Boekhandel, Burg. 
Engelbeitsstraal 1 1 ; S. VERLOOP, Kanioorbockhandel, Halteslraat 30a; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Groote Krocht 34. Advertentiën van 1—6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letfers naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Bureau s Braigst r»aai I jVlllllll^^ 

t Stoomwasscherij VA N HOUTEN Heemstede 3 l TELEF. 28372 Kwaliteitswerk 

OOK IN DE LAGERE TARIEVEN TELEF. 28372 Onder de Keizerskroon Het aquarium van Amsterdam 

„Zandvoort — Zandvoort !" 

De mop is oud. 

In de jaren, toen wij nog niet 
als Jan-en-Alleman uittrokken 
naar binnenlandsche vacantie- 
oorden, naar buitenlandsche 
bergen, meren bosschen en 
kusten, werd een zomerreis naar 
Badend-Baden aangemerkt als uit- 
sluitend beschoren den financieel 
uitverkorenen. 

De oorlog bracht, zoo men 
wil, de klad ! 

De par-venu, sinds— Ji^xdoapf. 
in O.W.'er, wenschte voor zich 
en zijn gezin niet minder dan 
Baden-Baden en dergelijke luxe- 
verblijven. Het prachtige Fried- 
richsbad .lokte. Ook kende men 
park, Kurhaus, Casino enandeie 
attracties reeds van Ansichten ; 
men wenschte thans zelf prent- 
kaarten te sturen naar de, nog 
niet O.W. gekroonde, vrienden 
en magen. 

Baden-Baden! Dat klonk! 
Vooral de herhaling in den naam, 
waarvan menige tourist de be- 
teekenis niet snapte, had iels 
imponeerends. 

„Dat kunnen wij ook", zeiden 
spotters in eigen land en als des 
Zondagsmoigens, heel in de 
vroegte, een belaste en bepakte 
schare de Centraalstalion loketten 
bestormde om daarna in een 
ommezien den langen trein te 
bezeilen, die westwaarts voerde 
naar de Noordzeekust, dan hoor- 
de men aan allen kant het.grapje, 
dat „Zandvoort-Zandvoorl" óók 
zoo kwaad nog niet was. 

Die gouden tijden, toen een 
menigte van duizend een vollen 
trein met spijtigen blik na-oogde 
en herhaaldelijk een extra moest 
worden ingelegd; die vette jaren 
kent de spoorwegdirectie niet 
meer. Wel is nog altijd een kern, 
die per trein naar Zandvoort 
spoort, maar van den geweldigen 
stroom, die wil het 's Zondags 
zomeren, het aquarium van Am- 
sterdam belegert, gaat het ovei- 
groote deel per tram of auto en, vooial, op de fiets. Zoo goed als 
duizenden wegw ieleren naarden 
Qooikant, zoo rijden er ander- 
maals duizenden op hun karrelje 
naar den wijden plas, die onze 
kust bespoelt en -een machtig 
strand vormde, dat zijn weeiga 
aan Europa's weslzijde hier en 
daar moge vinden, maar zijnen 
meester nooit. 

Van de zee moet men houden. 
Wie er de wisselende schoon- 
heid niet van waardeeren kan, 
blijve weg. Wie melankoliek 
wordt door die eeuwig rollende 
golven en hoofdpijnachiig, omdat 
het zand zoo blikkert (het strand 

hiodi {lJJ_op_am;i-pl_ — ?nn wilHp 

hel moeder natuur — noch scha- 
duwrijke boompartijen, noch 
donzig giastapijf, noch vriende- 
lijk akkermaalshout), hij toeve in 
de koelte der wouden. Voor wie 
uren kan staren over het wijde 
water, waarin zonneplekjes zich 
koesteren of wilde, jagende 
wolken een kleur van lood gieten ; 
wie houdt van dat klare blauw, 
dat plotseling, als de hemel don- 
kert, verschiet naar dreigend 
donkergroen ; wie de wollen trui 
aantrekt en de ruige muts over 
de ooren haalt om bij stormweer 
langs den waterkant op Ie tornen 
tegen windvlagen, die vlokkig 
schuim uiteen rafelen ; wie niet 
enkel den majestueuzen, rozig- 
purperen zonsondergang kan 
waardeeren, maar ook den giauw- 
zwarten einder, als naargeestige, 
aanhoudende regenbuien het 
watervlak bespalten, die ga naar 
Zandvoort en blijve er een zomer 
lang om dag aan dag het schoone 
te zien van .een wisselenden 
waterspiegel onder wisselende 
luchten. 

De dagjesmensen komt voor 
de zon in Zandvooit. Weg legen, 
weg dreizende wolk, groot, giijs 
plakaat van vuile watten. Zon 
en waimte .moeten er zijn. Het 
badpakkie z>t zóó onder de jurk 
van zussie en onder de wollen 
trui van Pietje ; voor moe werd 
de tasch van zeildoek gevuld 
met proviand, voor vader is er 
so wie so afleiding genoeg. Als-ie HH. BADGASTEN! 

H§HI HET ADRES voor UW KARPER is 
11 E. SPOELDER 
■! ■mmbm Halteslraat 14 llll Speciaal H13ERI2INJKARPRR 
ZATERDAGS haarsnijden tot 4 uur 
ZONDAGS BEDIENING AAN HUIS „Gazelle" 
R i j w i e 1 

VAC ANTIE ! 

Geniet in Uwe 

vacantie ! 

Maakt „Uw uitstapjes op "n 
„GAZELLE'^Ge. behoeft dan 

del geen zorgen te hebben. 

Onder alle omstandigheden kunt 
ge op 'n „GAZELLE" vertrou- 
wen, zoodat ge steeds Uw 
dagelijksch doel op een prettige 
wijze zult bereiken. 

C. VAN DE GEER 

30 Groote Krocht 30 
Zandvoort maar kijken kan, meer begeert 
ie niet. 

Zoodra de tiain haar vroege 
vracht van dapjesmenschen heeft 
losgelaten, tippelen ze de Keik- 
straat door. Die is op zichzelf 
een langzame wandeling waard. 
Moe kriebelen de spieën in d'r 
zak. Et is ook zoo van alleilei 
en aanstonds heeft zij den wel- 
voorzienen vischwinkel „in de 
smiezen". 

„Effeljes aanlegge, pa, hier, 
rechtsaf", Ze leggen aan en pa, 
die de Iractatie zeer wel kent 
van het haringmannelje op de 
brug bij den hoek van de ka in 
Amsterdam, fuift een t oudje „om 
door den bek te sloeiiën". Ieder 
op z'n beurt, neemt een haiing 
bij den slaait. Hoofd achterovei,- 
mond open, daar gaat ie. Graat 
plus staaltje worden op een 
bordje gedeponeeid en Pietje 
meent met smakkende lippen dat 
er niets gaat boven „sloeiieën". 

„Nou nog een bossie veters" 
drenst zus. 

„Nee", zegt moe, „je hep slrak- 
kies al dorst zat van dehaiing". 

„Een zure bom dan." 

Maar de familie slaat al op 
stiaat en van teruggaan is geen 
sprake. 

Pietje, gehaaid jog, dat Zand- 
voort kent als d.e weg naar 
school, doet een voorstel. || STALT Uw wagen 

rt in een Garage waar vakkundig 
■I personeel U ten dienste staat. 

„RINKO" Garage = Telef. 2 

a| Stalling voor ruim 100 Auto's KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZANDVOORT 
Groote Krocht 37 - Telefoon 355 iCafé H. BLUIJS 

! Zeestraat = Telef. 437 

! is het GEZELLIGSTE ZITJE 

| VERGUNNING » Heineken's Bier 

: PRIMA CONSUMPTIE ! BILLIJKE PRIJZEN ! ■ aaaiaaaliaiBlBlaiiHiiBKiiaaiiiii ■■■«••■«■■■■■ai üülllül C. SLAGVELD " T °" 

lïoöfdagent HEÏNEKEN'S BIERBROUWERIJ 
LTEST 
10 Limonade- en Mineraalwaterfabriek 

Wijnen - Likeuren g Luxe Zandvoort (tram) - Noorderbad - Bloemendaal (strand 

Enkele reis 15 et. - Retour 25 et. 

Retour tot Noorderbad inclusief Zee- en 
Zonnebad 50 et. 

Veitiek vanaf Tramplein 'smoigens 8.25 en vetvolgens 
ieder half uur. PRACHT RONDRIT 

;len Zeeboulevard tot Bk 
;n kwartje. 

Rinko-Garage = Tel. 224 langs den geheelen Zeeboulevard tot Bloemendaal 
(strand) voor één kwartje- Fotohandel A. J. FEU, Strandwe 
tegenover „BODEGA ItffUSTEUT" 
FILftHS - PLATEN --CAMERA'S ZEE- EN ZONNEBAD 
CAFÉ-DANCING 

DAGELIJKS DANSMUZIEK TOT 24 UUR | NEERLANDS EERSTE SPORTSTRAND j 

B ZONDAG 21 AUGUSTUS, NAM. 3 UUR j| 

| DAMESHANDBALWEDSTRIJD | 

H KONINGINNEDAG 31 AUGUSTUS j| 

| Speciale Sportdag | 

| voor onze VASTE GASTEN | 

| PUSHBAL-, SGHWiNGBAL-, TURNWEDSTRIJDEN enz, | 

W Inlichtingen bij de Directie jj 

1 VOOR DE KINDEREN: GOOCHELEN, CLOWNERIE | 

| 's Avonds BAL=CHAMPETRE | 

■ ILLUMINATIE MET 1000 LAMPIONS H en % GROOT BRILLANT 
VUURWERK 

BESTAANDE UIT 55 NUMMERS £ „Verderop is een koozere win- 
kel, moe. Met allerlei hartige, 
fijne smurrie." 

„Weet ik veel jonge, wat 
koozer is ! !" 

Ze zijn er al voor. In de uil- 
stalling van den properen winkel, 
die staat onder rabbinaal toezicht, 
liggen zware hoeveelheden gepe- 
kelde runderborst en cervelaat- 
ken drijven foute" aüg"ürUênT"èh 
komkommers op azijn. De winke- 
lier, expert in „uitjes, die zoet 
zijn", verkoopt warme croquetten 
en belegde broodjes. Pietje drenst, 
maar moe is standvastig.- De dag 
is nog lang; als je in de Kerk- 
straat, met al haar verlokkingen, 
in eiken winkel gaat snoeien, sta 
je zóó aan het hoofd van een 
leege portemonnaie. 

De gezinshoofden blijven on- 
vermurwbaar; de familie^slentert 
verder en een kwartier laterheeft 
het troepje zich genesteld in het 
duinzand, dicht onder den watei- 
toren. 

„'t Mooiste plekkie van heel 
Zandvoort", zegt vader voldaan. 
„Alles komt er langs. Dat heb 
je, als je vroeg bent. Lekker!! 
En wijl hij een trouw kranten- 
lezer is, voegt hij er aan toe : 
„As je niet te ver weg loopt, 
Pietje, hè je kans, den keizer te 
zien. Die logeert op dat boven- 
huis." Hij strekt den vinger. 

Den jongen schijnt deze mede- 
deeling koud te laten. Reeds 
liggen schoenen en kousen naast 
moeder. Zijn trui, zijn broekje 
vliegen uit; in een wit-rood ge- 
streept trico'lje nestelt hij zicli 
in het warme zand. 'lis net als 
moeder zegl : de dag is nog lang. 
Wat zal-ie fijn baaien, slraks, als 
het water warm is en hel strand 
zoo vol, dat je elkaar in den 
weg loopt. 

Nu wordt het druk. De bad- 
gasten, die weken lang hier ver- 
blijf houden, in pension, hotel 
of eigen optiek, nemen van den 
Zondag alleen den moigen om 
aan zee te toeven. Daar komen 
ze al, de kleuleis, met vliegers 
en gummi-beesten, met schep en 
emmei, onder de hoede van hun 
ouders, een juf, een groole zus 
of broer. Zij zoeken hun eigen 
hoekje, hun stoelen, hun tentje; 
de kindeten sluiten vriendschap 
met andere kinderen, de badnian 
heeft klandizie. Zijn neiinkje gaat 
goed vandaag; hij zeult bad- 
stoelen aan, schenkt limonade en 
koffie in zijn tent; ook zal hij de jongelui, die een zeiltochtje pre- 
fereeren door de branding dragen 
en aan boord^hijschen. 

Langs den Noord-boulevard 
komt van den kant van Overveen 
een file auto's aantuffen. Het is 
een vriendelijk binnenrijden langs 
dezen breeden, thans goed ge- 
plaveidén, verkeersweg. Straks 
eerst zal men ervaren, dat deze 

UUupiuUtO VVCIl Ulll £.g*-!ll!U4!g ~ — 

om niet te zeggen slordig — van 
bouw is. Men zoekt er vaak 
tevergeefs een rooilijn; een ge- 
regelde straat. Kris kras staan de 
huizen ; naast en om de oude, 
smalle, slingerende straatjes 
lijken de nieuwe complexen ge- 
heel willekeurig neergesmakt. 

Mooi is Zandvooit niet aan den 
dorpskant, maar het strand is er 
van de eerste orde. Wat wil een 
badplaats meer? 

Een badplaats wil „uitver- 
kocht" zijn. Hetgeen, jammer, 
dit jaar hier niet het geval is. 
Veel elementen werkten tegen. 
Er was een vrij ongunstige voor- 
zomer ; een „algemeene toestand", 
die weliswaar het „vacantie in 
eigen land" deed piopageeren, 
doch welk parool weinig of geen 
extra vaste zomergasten bezorgde. 
Daar was het steik overdreven 
verhaal van de strandslangeljes, 
die bleken een „zeeslang" te zijn, 
zooals deze in vroege jaren en 
dan speciaal in de hondsdagen, 
kwam opduiken. 

Toch bezit Zandvooit alle 
voorwaarden om te kunnen 
bloeien. Zijn er niet de mondaine 
dancings en de uitstekende bad- 
gelegenheden ? Is er niet het 
vrije stiand, en kampeeil men er 
niet heeilijk ouder het koele, 
waterdichte tenlendek? Waar 
tieren vacanlie- en rusfoordkni- 
deiljes beter? Waar wandelen 
de slanke nymfen in opzichtiger 
pyama's, training-broeken en 
andere on-vrouwelijke vrouwen- 
kleedij ? Waar loopen ze meer 
kans, gezien te woiden door 
vrienden, vriendinnen en benijd- 
steis dan aan het Zandvoortsche 
strand? Waar boldert de Weslei- 
biies speelscher om je oorenen 
waar licht de zee fantastischer 
dan hier? Waar ken je elkaar 
en elkaais antecedenten zóó als 
in de Bredercdesttaat en op 
Koslveiloren ? 

In Zandvoort komen jaar aan 
jaar de getrouwen terug, veel in 
dezelfde woning. Zij verheugen 
zich over iedere verbetering in het plaveisel; over eiken nieuw- 
bouw, iedere uitbreiding; zij 
zien met instemming de duizen- 
den dagjesmenschen die ontspan- 
ning komen zoeken en geld in- 
brengen. 

En de rasechte Amsterdammer, 
die ook andere badplaatsen be- 
zocht, in andere landen, aan 
andere zeeën, betoogt, terugge- 
keerd naar eigen omgeving: 

„Biarritz? Dinard? Arcachon? 
Saint Raphael? Juan les Pins? 
Waarvoor al dat tijdverlies, die 
lange reis, dat ongerief? 

„Waarom zoo ver te zoeken, 
wat men zoo dichtbij kan vinden ? 
Geef mij Zandvoort maar." 

CLARISSE. 

Met toestemming overgenomen 
uil het Algemeen Handelsblad 
van 7 Augustus j.1. • PLAATSELIJK NIEUWS : 
; # « 

Het Weldadigheidsfeest van 
het Isr. Armbestuur op Maan- 
dag 15 Aug. a.s. in Hotel „Groot 
Badhuis". Het uitvoerend Comilé 
van het Weldadigheidsfeest ver- 
zoekt ons, te willen berichten, 
dat met het oog op de groofe be- 
langstelling, en goede regeling, 
de zaal van Hotel „Groot Badhuis" 
geopend zal worden 7.30 uur. 

Het progiamma vangt aan 8.15 
uur. Geduiende de opening van 
het doek blijven de deuren ge- 
sloten. 

Verloting „Jong Zandvoort". 

Op de door „Jong Zandvoort" 
gehouden verloting is de fiets 
gevallen op no. 1334. Badgastenlijst Voor verbeteringen gelieve men zich 
tot de Redactie te wenden. 

Vanaf de namen gemeflit met * 
zijn die der nieuw aangekomen 

badgasten. 
Men wordt beleefd verzocht juiste 
namen en voorletters op te geven ■ * K* A l. a^~o Hotel „BELVÉDÈRE" 

Suh.iap, faui. A'daui 
Stiaus, fam. A'dain 
Frank, faui. A'dam 
Stork, fam. A'darn 
Esso, I. fam. R'daui 
Ahlier, faui. A'dam 
Heeuen au, fam. de Koog 
*Luckeradt, fam. A'dam 
Kutzemtein, Keulen 
Mimdt, fam. Berlin 
Levitus, fain. Nijmegen 
Cremei'8, fam. Nijmegen 
Jansen, fam. Nijiregen 

„CARLTON" Family-Hotel 

Ludel, iam. A'dam 
Weber, fam. A'dam 
Veerman, fam. A'dam 
Veen, fam. ter 
Sluit Wiegman, fam. 
Steegs Wiegman, fam. 
Theeme, fam. 
Tienhoven, fam. v. 
Philips, fam. 
Uuismaens, fam. 
Le O ij fes, fam. 
Wolf, Mr. Mannheim 
Jozeps, Mr. Manheim 
.Jacobi, Mr. 
Kiiufmau, lam. Berlin 
Ti iel, fam. 
Jaeobsou, fam. 
Lu Gttarde, fam. 

„Hotel DRIEHUIZEN" 
Kuiper, fam. Mr J. II. Giouingen 2 

Broms, E. Paiijs 1 
Blok, J. A'dam ' 4 

Booien, A'dam 2 

Simonus, A. Utrecht 1 

*Sehönemark, A'dam 1 

Loweiibtein, A'dam 2 

Mignot), Utiecht 1 

Bulder, H. Gr. Gronirgvn 3 

Stuurop, hr. en nievr A'dam 2 

Pol, S. v. d. Utrecht 1 

Beer, M de Adam 2 

Gioot, de A'dnm 3 

Jelier, J. W. A'dam 2 

Bons, C. A'dam 1 

Thie, H. Qioniiigen 2 

ltexwiukel. Mevr. Aalten 1 

Noort, Mej. v. Utrecht 1 

Engelhart, W. Assen 1 II 

Weer een hooge vleeschrekening deze 
week Anna ! 

Ja Mevrouw ! U moet ook Uw vleesch 
koopen in Dr. Metzgerstraat 6. Die 
slager heeft beslist eerste kwaliteiten 
concurreert het sterkst hier in 't dorp. 

VARKENS VLEESCH. per pd. 3 pd. 

KARBONADEN (schouder) . '. f 0.30 

KARBONADEN (rib) 

KARBONADEN (haas en fijne rib) . 

FRICANDEAU 

ROLLADE • . . . . 

VARKENSLAPPEN f 0.45, 0.40 


f 


1.20 


0.45 
1.35 


0.50 
1.40 


0.45 
1.30 


0.45 
1.30 1ste kwaliteit 
RUNDVLEESCH 

per pond 
Lappen (doorregen) ... f 0.25 

Lappen (mager) „ 0.25 

Lappen, Dikke Rib ... „ 0.35 
Lappen, Fijne Rib . . . „ 0.50 

Borst „ 0.35 

Braadvleesch „ 0.40 

Ribstuk „ 0.50 

Klaprib „ 0.35 

Vleeschbeenen „ 0.15 

Rollade, Dikke Rib ...» 0.35 

Gehakt „ 0.25 

Poulet „ 0.25 

Rosbief .... f 0.50 en „ 60 Lende f 0.70 

Haas „ 0.80 

Biefstuk „ 0.80 Kalfsvleesch 

per pond 

Lappen . . .' f 0.50 

Poulet „ 0.50 

Gehakt „ 0.50 

Karbonaden (schouder) . . „ 0.50 

Braadstukjes „ 0.60 

Rollade , 0.55 

Vette Kalfslever „ 0.70 

Prachtige Kalfstongen p stuk „ 1. — 
Kalfszwezerikken per stel „ 0.75 Croote Reclame ! 

2 pond FIJNE OSSENROLLADE en 1 pond REUZEL f 1.— 

3 pond GEHAKT, half om half, en 1 pond REUZEL . „ 1.— 
3 pond SCHOUDERKARBON. en 1 pond REUZEL . „ 1.05 

. 2 pond FIJN GEKRUIDE SAUCIJZEN , 0.50 

H. VAN ELDIK 

Dr. Johan Metzgerstr. 6 - Tel. 416 

■lil Verkeersiessen van den A.N.W.B. 

16e Les 

Zorg voor een goeden reflector 

op de fiets. 13 .^i®i^^MS^PÖ.(*^P 1 ?!! , '?!|p? B '?^^ l> ' 
De wet schrijft niet al- 
leen voor, dat- een fiets 
voorzien moet zijn van 
een helder brandende lan- 
taarn, maar ook van een 
rooden reflector op het 
achterspatbord. Datis een 
-veiligheidsmaatregel. 

Wanneer' immeis" een 
auto ,s avonds op een 
donkeren weg een fietser 
inhaalt, zou hij dezen niet 
tijdig genoeg opmerken, als hij niet gewaarschuwd werd door dat 
ïoode schijfje vóór hem op den weg, dat ineens begint te gloeien, 
wanneer het licht van de auto-lampen op den reflector valt. Deze 
geeft zelf geen licht, maar kan wel het licht van de auto-lantaarns 
terugkaafsen. Dat kan echter alleen goed gebeuren, wanneer de 
reflector in den juisten stand geplaatst is. Staat deze te laag, dan 
gaan de teruggekaatste stralen naar den grond en staat de reflector 
te hoog, dan gaan ze de lucht in naar de toppen van deboomen, 
maar in geen van beide gevallen zal de automobilist het waar- 
schuwende roode schijfje zien. 

Op de linker teekening is aangegeven hoe de stralen worden 
teruggekaatst, als de reflector te hnog en niet recht naar achter is 
gesteld en op het' rechter plaatje is te zien, hoe de goede stand is, 
zóó, dat het rood-teruggekaalste licht door den chauffeur wordt 
gezien. 

Een goede reflector is dus voor den fietser een beste vriend, 
want die beschermt hem legen aanrijding door een achteropkomende 
auto. 

In plaats van een reflector, kan een voorzichtige fietser ook een 
rood Iantaarnlje achter aan zijn fiets aanbrengen. Dat is in donker 
zeker ook een heel goeje bescherming tegen aanrijdingen. 
Boek- en Kunstdrukkerij 

C. VAN DER MIJE 

BRUGSTRAAT 1 — TELEFOON 27 

LEVERT NET EN BILLIJK 

alle soorten DRUKWERK 

zooals : 
Kwüantie's, Nota's, Briefpapier, 
Briefkaarten, Circulaires, Biljet- 
ten, Rouwcirculaires, Rouwkaar- 
ten, Visitekaartjes, enz. enz. Vraagt Prijsopgaaf 
Stoomwasscherij „HOLLANDIA" Zandvoorf 

HET ADRES VOOR DE BETERE WASCH 
J. H G. WEENINK - TELEFOON 287 
Wilt U volop en zonder gevaar van zon 
en lucht genieten, zorgt dan het ontstaan 
van ontvellingen, pijnlijke blaren en zonnebrand 
te voorkomen. 

Wrijft daarom Uw huid in met Purol en verzuimt 
niet tegen den nacht de pijnlijkheid der roodge- 
worden huiddeelen te verzachten met Purolpoeder. 

Purol en Purolpoeder 

• - Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. 

Purol in Doozsn van 30, 60 en 90 ct„ Tube 80 et. 
Pu rolpoed er in Bussen van 45 en 60 et, en 1 gld. fcy „GRAND HOTEL" 
Orlow, A. A'dnm 1 

Diepenhorst, fain. Zeist 4 

Wei inga, fam. K. den Hang 3 

Heg e ti bar h, fam. A'dam 4 

Caviek, fam. Laren 4 

Jacobs-Harh, fam. Groningen 5 

R-nterghem, fam. Dr. van A'dam 2 

Reuterghetn, fa ra. tandarts A'dam 4 

Schuur, A. eu F. Beilin 2 

Levie, A. Groningen 2 

Tegelberg-, fam. W. Baarn 7 

Salomon, fa in. 1. A'dam 5 

Nijkerk, Dr. P. A'dam 2 

Jansen, fam. A'tlam 2 

Harrow, fam. 3 

Willing-, fam. K'dam 2 

Rinck, fam. den Haag , 4 
*Hoejack-Meerts de Sandes, 

Rotterdam 1 

Loos, J. A'dam 1 

Tuyle, Freule C. J. van Zeist 1 
Hirschmaun, Fam. Emil Franltiurt 3 
Reg'. Rat. Cahr, Frou eu dochter 

Berliu 2 

Boschert, Heereuveen 2 
Haus Witte, Dr. Berlin - • --2- 

Hotel „SEINPOST" 

Seventer fam. J. v. A'dam 
Post, A. A'dam 
Kaufmann, fam. H. A'dam 
Bruynzeel, fam. Zaandam 
Velde, iam. A. van der A'dam 
Hansdrecht, faui. A'dam 
Bregotein, fam. A'dam 
Tekelenburg, mej. Utrecht 
Stenger, fam. A'dam 
Zanten, fam. v. A'dam 
Sanders, fam. A'dam 
Bosch, lam. A,dam 
Laati", fam. H.sum 
Vollenhoven, fam. J. H'sum 
Borman, fam. H. W. H'sum 
Ende, fam. van ,t A'dam 
Coeuea, fam. Naarden 
*Uff, G. A'dam 
Beekkerk de Haan, Naarden 
RudeUheim, Dr. A'dam 
Lijn, v. d. A'dam 
Stroink, Burg Steenwijk 
Hoogeveen, Mevr. A'dam 

Hotel „WELGELEGEN" 

L. B. Diemer 
Weijert, de Lienden 
Franken, Lienden 
Raalten,* van 
*Alberts, Hengelo 
Grupertz, Hengelo 
Nyland, Moppel 
Jong, de Utrecht 
Destrand, A'dam 
Brouw, Mej. A'dam 
Riet, Ie A'dam 
Ouzelden, A'dam 
Engels, Aaarlem Hotel „ZOMERLUST' 
Fransen, A'dam 
Scholbeig, P. A'dam 
Ebbiug, mr. A'dam 
Buhmer, J. Berliu 
Mflllejaus, H. A'dam 
Heeiens, K, A'dam 
Sweethoud, H. I. Bei Hu 
Duiten, v. Wageni'igen 
Bartz, A'damJ 
ICouiiig-, A'dam 
♦Blesing, T. A'dam 
Opeteel, A. van Deventer 
Friedel, L. A'dnm 

Heitel-Pension „BUCKMANN" 

Hoogeweg 42 > 

Werft", fam. v. d. A'dam 

Hendriks, fam. A'dam 

Lrou, v. fam. Tiel 

Rooswiukel, fam. A'dam 

Cate, mr. teii' fam. 

Boon, fam. A'dam 

Heuveliuk, fam. A'dam 

Herder, famrde A'dam- 

"Trie87"Mrraë^S"oester6erg ' "" 

BenaldaTfam."~A~."A'dam~* " "" 

"Schapinkpfam~Almelo '- — 

Schievink, fa-m. A'dam 

Hinnen, fam. A'dnm 

Horeubei-g, fam. Zutphen 

Jans, fam. Notaris 

Commigs, fam. A'dam 

Beunemau, fam. A'dam 

Hotel-Pension „BUITENRUST" 

Vos, fam. Den Haag 
Veuren, V. fam. A,dam 
Pieterse, fam. A.dam 
Haan, dames Leiden 
Kladde, A'dam 
Hemstadt, A'dam 
Laseur, A'dam 
Poliadoff, Dr. A'dam 
Ploeg, v. d. Groningen 
Meijer, Heveadoip 
Mathijssen, AsSen 
Tap, Utrecht 
Hammei, H'stede 

Hotel-Pension „CHARMA" 

Vijlders, G. A. J. Overveen 
Vrieliuk, G. A'dam 
Leeuwe, G. A'dam 
Leeuw, J. A'dam 
Heteren van A,dam 
Overbeek C. v. 
Leeuw, G. 
♦Blilz, G. G. A'dam 
Overbeek, C. van A'dam 
Fakkel, G. J. Arnhem 
Bonda, P. H. Arnhem 
Reddevena, A'dam 
Teeuiss'e, A'dam 
Hoewijk, G. van A'dam 
Getraerr, H. H. A'dam 
Weeland, J. H'sum 
Kok, A'dam 

Hotel-Pension MARIE 

Zeestraat 5 

Simon, A'dam 

Biuin, mevr. de A'dam 

Berning, mej. A'dam BAD GAS TEN 

Verzendt Uwe Goederen naar 
AMSTERDAM en HET GOOI 

met de AUTODIENSTEN van 

J. v. d. Bosch & Zn. 

3 3t daags 

Swaluëstraat 22 - Zandvoort 

Billijk Tarieï - Telef. 423 

VERTREK VAN ZANDVOORT 7.30, 1 EN 4 UUR Hotel-Pension Villa „MARINA" 

BoUsevain, M. fam. A'dam 6 

Schumacher, A'dam 2 

Elias, mevr. A'dam 2 

Kruyff, lam. H. de Utrecht 5 

Raad, fam. Dr. de Eindhoven 5 

Hagedorn, fam. Bloemendaal 2 

Wijk, fam. van A'dam 3 

Steendijk, fam. A. J. A'dam 5 

Yzerman fam. J. G. A'dam 5 

Vermeer, mevr. A'dam 2 

Engelkens, fam. Groningsen 3 

Selle fam.P.B. A.dain 3 
Hekking lam. H. A. M. Nijmegen 6 

Hotel-Pension „SPLENDIDE" 

Polak, fam. J. A'dam 4 

Plotzke, fam. A'dam 4 

Coopman, A'dam 2 

Konijn, A'dam 1 

Scharf, F. Landsberg 1 

Mark, M. München 1 

*Heweg, A'dam 1 

Rond, de A'dam 1 

Bachran, Keulen 1 

Katz, Keulen 1 

Hotel-Pension „SONNEWENDE" 

.Sandberg van Boelens, Jhr. Mr. 

R Nooischoten 6 

Chitz, n ej A'dam 1 

Menco. Dr. A. A'dam 3 

Botti Knoop, A. A'dam' 4 

Kuindeis, J. A'dam 3 

Staiil, A. Genève 3 

Nijkerk, J. A'dam 3 

Sluys, J v tl. A'dam 3 

Beyst, W. L. A'dam 4 

Breevoord, J. H. A'dam 4 

♦Roer, tam, J. M. A'dam 8 

Hotel-Pension „TOOMBERGEN" 

tlainburg, fani. Parijs 3 

Koper, lam. W. Ned.-Indië 3 

Vroom, fam. J. Zwolle 9 
Collot d Escury, fam. baron A'dam 6 
Grnijter, fam. Dr. G. de 

's Hertogenbosch 7 

Schlatiïiaun, fam. Dordrecht 7 

*Rosemöller, fam. Maastricht 9 

Fransen, fam. A'dam ■> 

Cohen, fam. L. A'dam 6 

Boer, iam. de A'dam * 

Pension „BEAU SEJOUR" 

Lang, fam, A'dam ' 4 

Gitise fam. 2 

Seherder, fam. A'dam , 6 

Pollak, lam. A'dam 2 

Sprenge A'dam 5 

Meussen, fam. Haarlem 8 

Pons, lam. i 3 

Wierper, fiun. 3 

Piereu, fam. Dordrecht- - - - 7 

JSchuimaun, fam. Vdain 3 

Slot, fam. A'dam " 8 

"Wiütjep, fam. Greningen 3 

Mink, fam. Leeuwarden 4 

Roeterdink, fam. Apeldoorn 3 

Lauwwerink, fam. Enschede 3 

Baas, fam. Winschoten 2 

Busten, fam. A'dam 5 

Pension BODAMÈR 

Meier, A'dam 3 

Pliester, fam. A'dam 2 

Casseres mej. A'dam 1 

Ignen v. fam. A'dam 3 

Troost fam. Nijmegen 2 

Broek v.d. A.dam 1 

Kruijt, fam A'dam 3 

Smit, fam. A,dam j> 

Beugeling fam. Goiichem 4 

*Boer, fam de Tilburg o 
Milet-de St. Aubin, fam. A'dam 5 

Apool, fam. D. Deventer 6 

Pension „BORGHSTIJN" 

Jurgens, fam. A'dam 3 

Lang'erijs, fam. A'dam 3 

Welvaars, fam. A'dam 3 

Zhenpfenning, fam. Dordrecht 4 

'Kallenborn, fam. A'dam 2 

Ferwerda, fam. A'dam 3 

Pension „JOHN BüCKMANN" 
Boulevard de Favauge. 

Poth, mevr. A'dam * 

Nessiug A. A'dam 2 

Hartveld, C. Utrecht 2 

Hassink, dames Eu&chede 3 

Koendeis, fam. A'dam 3 

Korf f, mej .-A'dam 1 

Dijkland, dames Arnhem 2 

Kooijhtra, J. Groningen 4 

Hendrii, S. A'dam 1 

Wester, A. Aerdeuhout 4 

Eilers, A. A'dam 6 

*Volkren, H'sum i 4 

Vries. A. de A'dam 3 

Keijl, H. v. d. Luxenburg 3 

Gajeubraau, J, A'dam 2 

Posuia, Qeleen 2 

Pension „COHEN" 

Dr. Metzgerstraat 

*Eitje, A'dam 2 

Nyboon, Koevordeu 3 

Troostwijk, Koevordeu 2 

jong, de Assen 3 

Pension „DRUIF" 

Limostu, A'dam 3 

IJzerman, A'dam 1 

Poons, A'dam 3 

Boaz, S. A'dam 4 

Koster, A'dam 3 

Straten, v. A'dam 5 

Ginkel, v. A'dam 2 

Qemperti, A'dam 7 

Polak, A'dam 3 

Schaap, A'dam 2 

Vries, de A'dam 3 Pension „FAVAUGE" 

Salomons, fam. A'dam 2 

Lissauer, A'dam 2 

Asscher mej. C. A'dam 1 

Wijnschenk, L. fam. A.dam 5 

Wijnschenk J. fam A dam 2 

Bolle, fam. A.dam 3 

Lönensteii), fam. A'dam 3 

Lissauer, tam. J. 6 

Jacobs, mej. 1 

Veerman, fam. 3 

Ameringen Mej. v. A'dam 1 
Dr. Nathaus lieer en Mevr. Qron. 2 

Dam. v. fam A'dam 4 

Roer, mevr. v. d. Amersfoort 1 

♦Assches, J. Parijs 1 

Koetser, fam. A'dam 2 

Koetser, fam Zeist 3 

Fry, dames London 3 

Berg, dames v. d. A'dam 2 

Nijkerk, fam. A'dam 2 

Reis, mej. A'dam 1 

Pension "FREDERICA" 

Frank, A'dam 3 

Sehwaitz, A'dam 2 

Pnthuis, fam. A'dam 5 

Bijlsma, fam. A'dam ' 7 

Foituin, fam. Bussiuii 4 

Khjti, fam. A. A'dam 2 

Koster, Dr. S. A'dam 3 Pension „HENRIËTTE" 

Theisen, fam. Kefwich 5 

Schild, Dr. A'dam 4 

Franssen A'dam 3 

Waterberg', A'dam 3 

Jong, de A'dam 4 

Uunnik Smit, A'dam 6 

Jongh, de A'dam 5 

Raaymaker, A'dam 2 

Laine, Parijs 2 

Tadema, N.-Amstel 2 

Tailleur, A'dam 4 

Maij, A'dam 4 

*Boode, A'dnm 2 

Wasaeituch, Berlin 2 
sAvonda na volbrachten ar bei 
I Goat een ander naar de club, 
I IK bhjl van mnpijp genieten, 

,. Wanl ik rook 

.TABAK LUB •idl 

j ZANDVOORTSCHE 

Consumptie=IJsfabriek 

EIRMLA KERKMAN 

STANDPLAATS TRAMPLEIN 

Levering aan Hotels, Pensions en 
Particulieren. 

Wordt aan huis bezorgd. Gaat met onze 

Luxe Reiswagens 

Uw UITSTAPJES maken in Binnen- en Buitenland. 

Ons materiaal en Chauffeurs staan borg voor een 
aangename tocht. 

GARAGE „RINKO" - Telef. 224 V. ROSSEM'S 
n ^1 


&. als eerste hulp 

Bij brand- en snijwonden, 

alsmede bij ontvellingen en 

ruwe, roode of gesmette huid. 

Dit verzacht en geneest. 

lo drozen van 30*60 ca 90 et Tubt 80 tt Blf Apoth. eo Drogisten Pension „INTERLAKEN" 

van A'ilam Leeuwen, fam 
ICuf, A'dam 
Manger, A'ikm 
Duiven, v. A.ilam 
Drost Utrecht 
Bieren Roln, 
Knol J Aalsmeer 
Kiepol Hengelo Tronsiiireerende Voeten, 

Handen en Oksels beliandele men niet 

Purolpoeder. Dil is het meestafdoende 

middel. In bussen van 45 en 60 et. 

Alleen bij Apoth. en Drogisten. 

Pension „C. KEUR" 

Wedilepohl, fam. A'dam 4 

*Gorter, i'am. de A'tlani 6 

Ilaeften, fam. v. A,(lnni 2 

"Geerling, A'dam 1 

Kijk, de A'dam 5 

Peereboom, Hilversum 3 

Monaseh, Dordrecht 3 

Meenk, Leeuwarden 4 

Wals, Amersfoonvt 2 Pension „PAULA" 
Dnornboseli. Mei. Bloen emlH.il 1 

Pcele, lam. Dr. A'dam G 

Boseli, fam. Dr. Arnhem 6 

Hiiselil'eld, lam. Biissuni 4 

Olie, (ain U. A'dam 6 

Saiuion, R.v. d. A,dam 1 

♦Thiel, IJ. v. A'dam 4 

Pension „SOESTER" 

Buysing, de Brussel ] 

Cosmau, A'dam 2 

Ijoonstijn, A'dam 2 

Houdt, De Moiite Carlo 1 

Van Cekleien Rotterdam 2 

Siraite de firiseliede ~3 

Wijoriid A'dam 2 Pension „QUISISANA" 

Fuldei', van A'dam 
Waaide, van A'dam 
Clements, ]. Soest 
Koof-', van der A'dam 
Heinlioudt, fam. 
K rillingen, fam. 
Galen i'am. 
Laskousky mej. 
Haring, fam. 
Wolter fam. 
♦Coinle, fam. Ie. 
Sclimiiz, mej. 
Jurgors, mr. 
Duvren, fam. 
Dijkstra, dames 
Joosse, Mevr. 

Pension „Tlioni" 

Seymenbeigen, B. 

Heer, C. de 

Slopper, O. 

Dykman, ,S. Zeist 

Stopper, ]\revr. Li na Tianover 

♦Binckman, T. A.dam 

Dijk, J. v.' A'dam 

Aart, Dr. v.il. Haag 

Verkeean mej. G. Utrecht 

Wederdaal, Mej, A. C. Arnhem 

Spormim, L. Boclioni 

Rpiukers, mej. A. Dusseldorf Pension „VICTORIA" 

Zeestraat 

Vierhout, J. R'dam 
Michels, i'am. H. A'dam 
Eynthoven, fam. H. Almelo 
+ 4\Iaus, lam. W. V. A.dam 
Schóubcrg-, T. A'dam 
Uildering', fam. A'dam 

Pension „WEST-END" 
Boer, mej. de A'dam 
Jong, Mej de Zaandijk 
Craaf, Dr. C. de Utrecht 
*Bie.sbroek Hilversum 
Qnerido mej. A'dam Frisch en fraai 

als een dauwdrop in de zon wordt 
Uw teint door het dagelijlcsch gebruik 

van „Zij"-Crême. 
In Prijzen van 20-30-45 en 75 cent. Pension „IJSENBOUT'' 
Uitenen, van A'dam 


2 


Heemink, H. J. A'dam 


3 


Dubbels, fam. J. Zaandam 


4 


♦Schuurman, fam, A'dam 


4 


Drion. fam. A'dam 


2 


Assum, tam. v. A'dam 


2 


Biesenbaar, fam. A'dam 


4 


Uilenberg', fam. A'dam 


5 


Kwikkei, fam. A'dam 


2 


Neosseren-Bos fam. A'dam - 


7 


Hoogtij, Dame 


1 Bosch, D. A. v. d. Nassanplein 5 

Broekhuysen Stationssüaat 7 

Kamp, A. v. d. A'dam Groote Krocht 5 
Krul, B. J. O verveen Boul.de Fav. 5 
Veenendaal J. Jr. Groote K.ioeht 4 
Schrikker, M. G. Azn. Botil. Paulus 

Loot 6 JOHAN KOK 

29 GROOTE KROCHT 29 
TELEF. 473 

Sigaren van 4 tot 25 ets. p. sluk 
Sigaretten „ 10 „ 1 1.30 p. doosje 

TABAK: L1EFTINK, VAN 

NELLE, D.E., van ROSSUM, 

DOBBELMAN, OLDENKOT 

en ROODE STER. 

Depot: lloopdijli's WIJNHANDEL Adverteert in 
dit blad ! K. v. d. POORTEN 

Drogisterij - Spoorstr. 22 

Sponsenknipsel 

55 et. per pond 

ZEEGRAS, VAREN 

ALPENGRAS 

Piet Heinstr. 12 Haltestr.55 

GANSNER & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draaiwerk E. NOACK 

HALTESTRAAT 3 
Heden Gerookte 
Palingworst voor chinamatten en cocoslooper 
is de groninger bazar toch goedkooper gr. krocht 30 - telef. 265 J. J. SCHELVIS 

Haltestraat 26 - Telefoon 435 

ELECTR. BIERBOTTELARIJ en 

MINERAALWATERFABRIEK 

HEINEKENS BIEREN 

Voor Badgasten 't beste adres ! 
Hooren en Bezorgen zonder prijsverhooging 

Dames- en Heerenkleermakerij 

KERKPLEIN 3 - TELEFOON 248 

Bfê- HET BESTE ADRES UOOR 

KLEEDING NAAR MAAT 

RECLAME AANBIEDING! 

Smoking=Costuum naar maat f 55.00 

Tevens Reparaties en Oppersen 
Stalen op aanvraag ~ Aanbevelend, J. A. F. ZORN Jr. SPOED! 

Nog slechts te huur DRIE BOVENWONINGEN van 
de 34 door mij gebouwde boven- en beneden- 
woningen gelegen aan de Dr. Gerkestraat, 
bev. 4 kamers, gr. hall, keuken, badkamer, gr. 
balcon en gr. zolder. Huurprijs f 8.50 per week. 
Te bevragen C. MESMAN, Zandvoortschelaan 33, 
Telefoon 383. HOLLANDÏA-BÏOSCOOP 

Directie GEBR.KOPER 
STATIONSPLEIN - TELEFOON 458 

Vanaf Vrijdag 12 tot .en met Donderdag 18 Aug. 

iederen avond aanvang 8.15 uur 
7 DAGEN ! 7 OPVOERINGEN ! 

van de groote en allernieuwste Dtiitsche Filmschiager 

EINE FREUNDIN 
SO QOLDIG WIE DU 

Een heerlijke amusante film vol blijde levenslust 
niet in de hoofdrollen: 

FELIX BRESSART - SIEGFRIED ARNO 

ANNIE ONDRA en ADELE SANDROCK 

EINE FREUNDIN SO OOLDlü WIE DU is een 
film vol opgewekte vroolijkheid, waarbij U zicli 
uitstekend zult amuseeren. • 

De film die U met sneltreinvaart van de cene dolle 
scène in de andere meest onverwachte situatie voert 

ee doet schateren van den lach ! 
EINE FREUNDIN SO GOLDIO WIE DU, wordt 
tot op heden voor de 3de week met overweldigend 
^ succes in Den Haag vertoond. 

REEDS HEDEN IN ONS THEATER 

Verder een BUITENGEWOON bijprogrammaj 
Géén toegang onder de 14 jaar 

ATTENTIE ! ! ATTENTIE ! ! 

Bij slecht weer iederen middag half drie 

Speciale KINDERVOORSTELLING 

steeds met opvoering van een nieuw programma 

Prijzen AVONDVOORSTELLING : Parket f 0.50, 

Parterre f 0.75, Stalles f 1.—, Loge f 1.25 pl. bel. 

Voorverkoop plaatsen in sigarenmagazijn OEBR. 

KOPER, Stationsplein. BsnHBraamm NUTS-SPAARBANKte Haarlem D E OPGERICHT 17 DECEMBER 1817 
OUDSTE IN NEDERLAND ZANDVOORTERS! VOOR U IS HET 

BADSEIZDEN 
SPAARSEIZOEN 

Het bijkantoor Zandvoort aan de Tramstraat 5 is 

geopend: Dagelijks (behalve Zaterdag) van 2 — 5 uur, 

benevens Woensdag- en Zaterdagav. van ö 1 /, -7'/ 2 uur. 

RENTE 3 % PER DAG BEREKEND. Instituut „H, B. S," Zandvoort Cursus: Boekhouden, Handels-Rekenen, Nederl. Taal, 
Fransch, Duitsch, Engelscli, f 2- — per maand. 

Opleiding voor Onderwijzer, Onderwijzeres. 

„ Toelating Rijkskweekschool voor Vroed- 

vrouwen. 
„ Politiediploma. 

„ Kommies bij de belastingen. 

„ Diploma H.B. S. met 5-jarigen cursus. 

Inlichtingen bij den Administrateur 
A. T E U N E 
Groote Krocht 25 xxxxxxxxxxxxxxaexaexxx 

Burgers E.N.R. 
Rijwielen 

Is en blijft je merk. 

Vanaf f 60.50, ook op conditie 
f 6.50 p. mnd. of f 1.50 p. week. 

Agent voor Zandvoort 

H. BOS 

RIJWIELHANDEL 
GROOTE KROCHT 27 
Reparatie -Inrichting ! ï 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx E. KONING 

Swaluëstr. ÏO Pakveldstr. 23 

HUIS-, LETTERSCHILDER 
en GLAZENMAKER 

Scherp concurreerende prijzen 
Handel ïn Glas, Verfwaren en Behangselpapieren 
. ENGROS ' ENDETAIL j. g. nijhuis - gr. krocht 32 

comestibleshandel — telefoon 370 

heeft ontvangen 

nieuwe meikersen in flesch en bus 
nieuwe aardbeien in bus N. C. TEN BROEKE 

ARCHITECT 

ZANDVOORT IJMUIDEN 

Dr. Smitstraat 1 Wijk aan Zeëerweg 154 

Telef. 468 

Belast zich met liet maken van PLANNEN en 
BESTEKKEN voor alle voorkomende Bouwwerken. te Dinsdag 1 _ „ „„ 

Donderdag f 1 ""- '-0.30 u. De 1ste Zandvoortsche Drogisterij f 

Firma Wed. VAN INGEN 

is thans gevestigd ZEESTRAAT 34, Telef. 197 j 

Alles wordt in den kortst mogelijken tijd bezorgd. : 

Verkrijgbaar : „HOLLANDIA" FILMS a f 0,60 1 

8 AFDRUKKEN 6x9 \ TE HUUR 

Vrije Bovenwoning aan de KONINGIN- 
NEWEG no. 3rd., bev. 4 kamers, badkamer, 
keuken, balcon en zolder. Huurprijs f 8. — per 
week. Te bevragen bij C. MESMAN Gzn., 
Zandvoortschelaan 33, Telefoon 383. Lunchroom „CARELS" LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ - Uitsluitend eerste kwaliteit 
Bezorging aan huis - L. J. RINKEL, v.h. H. J, CARELS - Tel. 22 Zaterdag 20 Augustus 1932 33ste Jaargang Mo. Ï2S ZANDVO 

Officieel Orgaan BAD=COURANT der Gemeente 


MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST Waarin opgenomen „DE NIEUWE ZANDVOORTSCHE COURANT" en „STRAND-REVUE" Verschijnt gedurende het geheele jaar en wel 
iederen ZATERDAG. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling ie voldoen 

Gedurende het geheele jaar ƒ 3.50 

„ „ Badseizoeu » 2. — 

„ „ Winterseizoen » 2. — 

Afzonderlijke nummers » 0-10 Directeur-Redacteur: C. VAN DER MIJE 
Trekt Unietacn watyedersechl, 
Maer doet, dat billyk is en recht. Dit blad is verkrijgbaar bij: A. BAKELS, Kerkstraat 31 ; W.J. LORENZ, 
Boekhandel, Halteslraat 11; V. J. VAN PETEGEM, Boekhandel, Burf. 
Engelbertsstraal 11 ; S. VERLOOP, Kanlooiboekhandel, Haltesliaat 30a ; 
F. J. KOELMAN, Boekhandel, Groolc Krocht 34. Advertentiëii van 1 — 6 regels f 1.85 - Elke regel meer f 0.30 
Groote letters naar plaatsruimte. 
Bij contract belangrijke reductie. Sureau : ESr>u Yelef. 27 j Stoomwasscherij VAN HOUTEN Heemstede j TELEF. 28372 

|||||§||.j|||||§||||||||f||^ Kwaliteitswerk 

OOK IN DE LAGERE TARIEVEN TELEF» 28372 

liiftiMiiliJiilJiittiIliilliillJi! ZANDVOORT 
IN MALAISE-TIJD We weten allen wel wat malaise 
beleekent. Eigenlijk wordt het een 
beetje afgezaagd daar nog iels 
over te zeggen. Het is een begrip 
geworden, waarmede wij even 
verlrouwd zijn als b.v. „ 's winters 
sneeuwt het," wat tusschen twee 
haakjes ook wel eens tegenvalt. 
Goed, we leven dus in malaise- 
tijd, crisis-tijd als U wilt. Merkt 
U er iets van in Zandvoort'? 
Zeker, des winters, en in het voor- 
jaar, beleven, we hier ieder -jaar. 
opnieuw malaise. Maar 's zomers, 
gedurende het seizoen, is er dan 
wel sprake van malaise? Ik heb 
mijn oor eens te luisteren gelegd, 
hier en daar. U zal zeggen : maar 
liet is een tweede natuur van de 
Zandvoorteis geworden om altijd 
te klagen ; dat doet ieder goed 
zakenman. Zelden of nooit zijn 
ze tevreden. Dat schijntnu eenmaal 
te behooren bij den koopmans- 
stand. En ik verzeker U, dat er 
in Zandvoort zakenlui zilten. Maar 
is er iets van waar van die be- 
ruchte malaise gedurende de 
weinige w.'ken, dat er]in Zandvoort 
zaken gedaan worden ? Om te 
beginnen met de hotels : zij klagen 
ach en wee. De auto's zijn de 
schuldigen. In luttel uien bereiken 
ze onze badplaats; voor een 
kleinigheid kunnen ze een heelen 
dag parkeeren en 's avonds trekt 
de familie voldaan huiswaarts, 
om in eigen huis de nacht door 
te brengen. De pensions klagen: 
het gehalte badgasten gaat achter- 
uit ; datkom.tdoorhetvrijestrand; 
de mensclien, die hier vroeger 
kwamen mijden nu ons baddorp. 
Het is te druk, te roezemoezig, 
vooral de Zondagen kan men zich 
niet naar het strand begeven; men 
wordt duizelig van de wemelende 
menschenmassa. De winkelstand 
klaagt ; we verdienen bijna niets ; 
fancyprijzen willen de mensclien 
niet meer belalen (kunt U ze 
ongelijk geven)? Alles brengen 
de dagjesmenschen mee ; er is 
eenvoudig niets meer aan te ver- 
dienen. Bovendien wordt er veel 
minder gekocht; de mensclien 
zijn meer op de penning. Ook de 
cafè's zingen hetzelfde liedje ; het 
is alles koekoek eenzang. De 
mensclien zijn zuinig geworden 
en wij hier op Zandvoort moeten- 
het niet hebben van mensclien, 
die de koorden van de beurs strak 
houden. Ik zal U maar niet ver- 
tellen, wat de kamerverhuurders 
mij gezegd hebben : de Zandvoort- 
sche Courant kan een dergelijke woordenvloed van liefelijkheden 
helaas niet verwerken. Nu rest 
ons nog de strandpachleis. Som- 
migen zeiden mij, dat ze niet eens 
de verschuldigde pacht konden 
opbrengen. Vanmiddag sprak ik 
echter iemand, die zeide tamelijk 
tevreden te zijn ; hij had niet minder 
verdiend dan andere jai en. Ik keek 
den man hoogst verbaasd aan. Ik 
had zelfs moeite de oneerbiedige 
gedachte weg te drukken, na al 
die klaagzangen :zou die man wel 
erg goed snik zijn ? 

ledereen, op één na klaagt over 
dit seizoen en toclï is het weer 
dilmaalgeen spelbreker. De regen 
uitgezonderd, die altijd ïijkelijk 
pleegt 'te~ vloeien in' de" warme 
maanden, hebben wegeen reden 
tot klagen. Als men eens kijkt 
naar de zonverbrande huid van 
jong en oud dan kan men toch 
moeilijk onze aangebeden „zon" 
de schuld geven van het slechte 
seizoen. We zullen tenminste maar 
zeg°en, dat het een slecht seizoen 
is. Iedereen, zegt hef, en U weet 
de groote massa heeft altijd gelijk. 
Alshet dan waar is, datZandvoort 
een slecht jaar beleeft, ligt het 
nietaande zon, niet aan de piijzen 
der hotels, niet aan de winkel- 
sluiling, niet aan de verlichting 
onzer hoofdstraten bij avond, niet 
aan onzen winkelstand, niet aan 
de voorkomendheid onzer inwo- 
ners, niet aan het veelbesproken 
vrije strand, niet aan onze trotsche 
marechaussé's, niet aan de vader- 
lijke zorgen van onze overheid — 
maar aan de malaise. Gelukkig, 
we zijn er - we kunnen iemand de 
schuld geven, er is een zondebok 
- we zijn tevreden. De malaise, de 
crisis dat is de ware schuldige. 
Jammer, dat we die Mevrouw 
Malaise niet eens flink op haar 
nummer kunnen zetten. Het zou 
ons zoo'n gevoel van opluchting, 
voldoening zou ik bijna zeggen, 
geven. Nu kunnen we alleen maar 
klagen, elkander opwarmen, het 
nog een beetje erger maken dan 
het is, en nu ja, we leven nog, 
we drinken nog ons biertje, we 
smullen aan een ijsje, we zien er 
vroolijk en fleurig uit in onze 
straudpyama's en zomeikleedij, 
we wandelen, fietsen, baden, 
lachen, maar praat ons niet over 
de malaise, want dan lijken onze 
gezichten plotseling een paar cen- 
timeters langer, dan praten we 
na, wat iedereen zegt, en dan is 
onze vreugde over den zomer weg, 
finaal weg. Dus lezers we maken 


„Gazelle" 
R i j w i e 1 

VAC ANTIE ! 

Geniet ir» Uwe 
vacantie ! 

Maakt Uw uitstapjes op 'n 
„GAZELLE". _C'e.: .behoeft dan 
tenminste over Uw vervoermid- 
del geen zorgen te hebben. 

Onder alle omstandigheden kunt 
ge op 'n „GAZELLE" vertrou- 
wen, zoodat ge steeds .Uw 
dagelijksch doel op een prettige 
wijze zult bereiken. 

C. VAN DE GEER 

30 Groote Krocht 30 
Zandvoort de volgende afspiaak : ik zie gaar- 
ne U vroolijk; U bent veel knapper, 
als U lacht, dan als U huilt, enfin 
om allerlei redenen zie ik U, en 
ziet U mij liever vroolijk. Dan 
geef ik U een goede raad : ga 
niet met een Zandvoorter praten 
over zaken, want dan roept U 
spoken op en voornamelijk het 
malaise-spook. De winter kan 
nog genoeg misère brengen- laat 
niet het malaise-spook binnen 
en geniet van wat er hier te ge- 
nielen valt. En dat is veel: over- 
vloed van gezondheid voor U en 
de kinderen, waar ze de lange 
wintermaanden weer op kunnen 
teren, zon, een prachtig strand, 
een nooit genoeg te piijzen zee. 
En dat alles krijgt U voor niets 
geld kosten zijn er niet aan ver- 
bonden. De zon schijnt toch, of 
U zich zorgen maakt, hef strand 
en de, zee wachten U. Weg met 
dat malaise-spook ! 

M.-C. Piet Heinstr. 12 Haltestr.55 

GANSNEB & Co. 
Electr. Smederij 

Telefoon 215 

Levering, Plaatsen en Repa- 

reeren van Haarden en Kachels 

Lasch- en Draaiwerk 95 J STALT Uw wagen 

in een Garage waar vakkundig 
personeel U ten dienste staat. 

INKO" Garage = Telef. 2; 

Stalling voor ruim 100 Auto's KLEERMAKERIJ H. L. JEROE 

ZANDVOORT 
Groote Krocht 37 - . Teïeïoon 355 

C. SLAGVELD 

Hoofdagent HEINEKE^S BIERBROUWERIJ f] 
ÏALTESTHAAT Limonade- en Mineraalwaterfabriek 

Wijnen - Likeuren g H.H. BADGASTEN! I HET ADRES voor UW KAPPER is 
= Hafltesta-aat 14 asssssasffissi 

Hl Speciaal HEERENKAPPER 

ZATERDAGS haarsnijden tol 4 uur 

ZONDAGS BEDIENING AAN HUIS Gaat met onze 

Luxe Reïswagens 

Uw UITSTAPJES maken in Binnen- en Buitenland. 

Ons materiaal en Chauffeurs staan borg voor een 
aangename tocht. 

GARAGE „ÜRBa&O" - TeBef. 224 
Fotohandel A. J. FEU. Strandwe 
tegenover „BODEGA SH11BSTERT" 
F1L6OTS - PLATEN --CAMERA'S 
ZEE- EN ZONNEBAD 
CAFÉ DANCING 

DAGELIJKS DANSMUZIEK TOT 24 UUR NEERLANDS EERSTE SPORTSTRAND 

ZONDAG 21 AUGUSTUS, NAM. 3 UUR 

DAMESHANDBALWEDSTRIJD 

Opgel