Skip to main content

Full text of "Zandvoortse kranten - De Zandvoortsche Courant 1937"

See other formats


37e JAARGANG No. 28 ZATERDAG 9 JANUARI 1937 ZANDVOORTSCHE 
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIEELE BADCOURANX MET BADGASTENLIJST 

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD". Abonnementsprijs bü vooruitbetaling te voldoen 

voor Zandvoort per jaar ƒ 3. — 

Bulten Zandvoort, per jaar , 3.60 

Afzonderlijke nummers , O.lü 

GIRO No. 9446 

Uitgave (jertenbachs Drukkerij Zandvoort 
ADVERTENTIEN: 

van 1 — 9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20 

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief. 
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ O.öO Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135 GEEN ABONNENTENBLAD MEER. 

De korte mededeling, j.1. Dinsdag rondgezons 
•den, heeft U reeds in kennis gesteld van het feit, 
dat de poging om van de Zandvoortsche Courant 
te maken een abonnentenblad door ons opgegeven 
moest worden. 

Voor de bij die poging ondervonden steun van 
do abonné's en ook voor de medewerking zeggen 
■we gaarne hartelijk dank! Evenwel nog te velen 
onthielden ons hun steun, zelfs vele uitgesproken 
democraten toonden niet eens behoefte ons demo* 
cratisch geredigeerd blad te steunen door het nes 
men van een abonnement. Dit heeft ons tenzcer» 
sta teleurgesteld en is tenslotte oorzaak gewor» 
den, dat wij besloten de poging op te geven. Dat 
onze VWtW»schrijver, die zich speciaal de vers 
dediging der democratie tot taak had gesteld, 
door deze te geringe belangstelling van democra» 
tische zijde de lust is ontnomen om nog voort te 
gaan met het schrijven van zijn wekelijks artikel, 
"betreuren we, doch achten het begrijpelijk. 

We hopen dit echter door een evenzeer lezens» 
■waardig artikel te kunnen vervangen. 

Wat overigens de inhoud van ons blad betreft, 
kunnen we U meedelen, dat we zullen trachten, 
die te handhaven op het bereikte peil en dat we 
hebben besloten, tot behoud o-a. van puzzlesrus 
briek, bridgesrubriek en sportnieuws. 

Wij handhaven dus onze krant als oudste, 
grootste en meestgelezen plaatselijk blad. 

*** 

Nog een enkel woord aan de abonné's. Voor 
de abonné's, die de krant per post ontvangen, 
verandert er niets, d.w.z. zij kunnen abonné blij» 
ven tegen betaling van 90 ets per kwartaal. Wie 
aan het eind van deze maand z'n abonnementss 
geld nog niet overgemaakt heeft, schrijven we af 
als abonné. 

De abonné's te Zandvoort, die reeds over één 
of meer maanden van 1937 hebben betaald, kun» 
»en persoonlijk over het teveel betaalde beschik» 
ken aan ons bureau Achterweg 1. 

En nu — weer verder! 

DE UITGEVER. DE FEESTELIJKHEDEN TE ZANDVOORT. 

Woensdag. 

Bij het aanbreken van de dag merkte men reeds 
dat het weer geen medewerking zou verlenen aan 
de feestelijkheden, daar.de regen bij stromen neer 
"daalde. Dit duurde tot ongeveer twaalf uur, zodat 
toen reeds de helft van het programma was afge» 
werkt of beter gezegd afgewerkt had moeten zijn. 

Na het luiden der klokken om acht uur zou een 
optocht der schoolgaande jeugd plaats hebben, 
doch om kwart voor negenen regende het nog aan 
een stuk. Ook de samenkomst op het Tramplein, 
■waar de burgemeester een rede zou uitspreken, 
gevolgd door het zingen van vier vaderlandse lies 
deren door de schooljeugd, kon geen voortgang 
vinden. Dus bleef er niets anders over dan" dat 
de kinderen de voorstellingen in iMonopole en 
'HollandiasBioscoop gingen volgen. Om tien uur 
kwamen dan ook in Monopole bijeen de leerlingen 
der vier laagste klassen van de scholen: Wilhels 
minaschool, Christelijke school en de R.K. School; 
de toneelvereniging „De Schakel" verleende haar 
belangeloze medewerking en voerde op „Pas op de 
Draad", een toneelstukje, dat bij de jeugd zeer 
in-de smaak viel. Voorts werden enkele komische 
films vertoond, waarna tot slot aan elk kind een 
Oranje»zakje bruidsuikers werd overhandigd. 

Tegelijkertijd had in de Hollandia Bioscoop de 
vertoning plaats van de Oranjesfilm voor de leer» 
lingen van de ULO en voor de leerlingen van de 
5e, 6e en 7e klassen van de Wilhelminaschool, 
Christelijke school en R.K. school. De Oranjefilm 
liet de gebeurtenissen zien van de afgelopen 
maanden. 

Om half twaalf had in Monopole en de Hollans 
dia Bioscoop een herhaling plaats, in Monopole 
voor de leerlingen der vier laagste klassen van 
de scholen B, C en D en in de Hollandia Bioscoop 
voor de leerlingen van de 5e, 6e en 7eklassen van 
de openbare scholen B. C en D. 

Des avonds. 

Woensdagavond vond op het Tramplein een 
concert plaats door de Zandvoortse Muziekkapel, 
terwijl de mondaccordeonvereniging „Excelsior" 
een tocht door het dorp maakte. Voorop gingen 2 
vlaggen, een geheel Oranje en 'n roodswitsblauwe 
terwijl enige lampions de stoet opvrolijkten. Er 
bestond voor beide muziekkorpsen flinke belangs 
stelling. 

In gebouw Monopole was de gehele avond ges 
legenheid tot dansen, waaraan door velen gevolg 
werd gegeven, terwijl in de Hollandia Bioscoop 
een drietal voorstellingen werden georganiseerd. 
In elke voorstelling, die een uur duurde, werd de 
Oranjefilm vertoond. 

Donderdag. 

Een stralende ochtendzon verwelkomde Donders 
dagmorgen ons land aan de zee. Vele bewoners 
maakten zich reeds in dé vroegte gereed om op 
te trekken naar de Residentie om de huwelijkss 
plechtigheid bü te wonen. _De badplaats leek tes 
gen elf uur wel uitgestorven, daar men bijna nies 
mand op straat tegenkwam. De radiouitzending 
vroeg natuurlijk alle aandacht en we kunnen ge» 
rust aannemen dat 80 pet van de bevolking, groot 
en klein, de by/.onderhedcn van het vorstelijk hus 
weiijk via de radio heeft vernomen. 

Do Zandvoortse Radio Centrale had op het 
Tramplein voor een geluidsinstallatie gezorgd, 
doch de belangstelling was niet bepaald groot, 
daar een ieder, die zelf een radiotoestel bezat 
thuis bleef bij de warme kachel. 

De muziekkapel „Zandvoort" gaf des avonds op 
het Tramplein een concert, dat veel mensen op de 
been bracht. 

Burgemeester H. van Alphen recipieerde ten 
raadhuize, waar een ieder de gelegenheid kreeg 
een felicitatiesrcgister to tekenen. Naar ons werd 
medegedeeld voldeden hieraan ongeveer 500 a 600 
personen. Het bleef nog lange lijd gezellig druk 
in de hoofdstraten van ons dorp, hoewel het in 
Den Haag „enigszins" drukker was. We vertoefs 
den des avonds in de Residentie, doch we werden 
als haringen in een ton gepakt. Het enthousiasme 
van de Hagenaars was op de bruiloftsdag enorm. Voetbaloverzicht* 

Wanneer de weersomstandigheden de zaak niet 
in de war sturen, zal ons overzicht deze keer ta» 
meiijk uitgebreid worden, -want het programma 
voor de komende dagen is tamelijk groot. 

Terwijl wij deze regelen op papier zetten, op 
de avond van Nieuwjaarsdag, valt reeds te memos 
reren, dat op een trieste, regenachtige dag, een 
slechte inzet van 1937, een oefenwedstrijd is ges 
speeld tussen twee Zandvoortse elftallen, waars 
uit, zoals bekend, de elf spelers zullen worden ges 
kozen, die op 6 Januari 1937 tegen een Haarlems 
elftal zullen uitkomen. Daar, wanneer deze krant 
ve'rschijnt, die wedstrijd reeds achter de 'rug is, 
heeft het geen nut, van deze oefenwedstrijd veel 
te zeggen. Wanneer de commissie alleen op de 
prestaties van dezo dag zou afgaan, zullen we 
slechts weinig Zeemeeuwensspelers in het elftal 
zien. Maar vergeten we niet, dat de oranjeshems 
den het hoofdzakelijk van hun enthousiasme moes 
ten hebben, en in zo'n oefenwedstrijd, waar het 
kalmpjes toegaat, maken zij daardoor niet die 
goede indruk als in competitieswedstrijden. Dte 
Zandvoortsspelers daarentegen zijn het best in 
die wedstrijden, waar ze niet al te zeer op hun 
huid worden gezeten. Wellicht zal ook de coms 
missie met die ongelijke omstandigheden rekening 
houden. 

Het blauwe heeft van het in rode shirts gestoe 
ken elftal met 5 — 2 gewonnen. Van die vijf doel» 
punten nam W. Terol, de goalgetter van de Zees 
meeuwen, er liefst vier voor zijn rekening, en alle 
van prima kwaliteit. Een middenvoor van zijn 
capaciteiten zou een Zandvoortvoorhoede met 
v.d. Bos — J. de Muinck en Schuiten — A. Weber 
tot een der beste in de 3e klasse stempelen. 

Jammer, dat in een elftal maar één Iinkss 
buiten kan spelen, want al geven wij de voorkeur 
aan de vleugel v.d. Bos — J. de Muinck, Jac. Franss 
sen heeft het weinige, dat men hem te doen gaf, 
uitstekend verricht en elke bal van zijn voet was 
goed geplaatst. Van Duijn heeft als rechtsbuiten 
ook wel voldaan en de Zeemeeuwen zullen goeü 
doen, hem op die plaats in hun eerste elftal op 
te nemen. Met Terol als middenvoor en Broerie 
als links (niet op rechts!) lijkt ons haar voor» 
hoede ook sterker dan tot dusver. 

Tenslotte nog een opmerking: indien men voor» 
taan op reclamesbiljetten of elders de samenstel» 
ling der elftallen publiceert, dient zulks met meer 
kennis van zaken te geschieden. Anders heefi het 
geen nut. 

DE ZEEMEEUWEN 2— R.CH. 3- 

Daar de ontmoeting Zandvoort 2 — Droste 1 uits 
gesteld was, konden wij Zondgamorgen al onze 
aandacht aan bovenvermelde wedstrijd wijden. 
We troffen het daarbij niet, dat de Haarlemmers 
met slechts 9 spelers verschenen, waardoor de 
verdediging der Meeuwen de gehele tijd bijna 
werkloos bleef, zodat wij uiteraard geen voldoen» 
de indruk van de verdediging konden opdoen. De 
uitslag, 12 — 1, spreekt voor zich zelf. Na de rust 
kwamen er slechts S R.C.'H.sers in het veld, zos 
dat wij in de kleedkamer een onderzoek moesten 
doen instellen, of de negende man wellicht door 
wanhoop geslagen was, hetgeen toch niet het ges 
val bleek te zijn. 

De voorhoede der oranjehemden heeft het zeer 
druk gehad, want zij werd steeds door haar eigen 
halflinie opgestuwd en trof bij R.C.iH. (althans 
voor de pauze) een complete halflinie en backs 
en een prima doelverdediger; de bezoekers speels 
den n.1. met 3 voorhoedespelers. De oranjehem» 
den waren echter de R.C.H.»ers de baas en zous 
den dit ook geweest zijn, als de Haarlemmers vol» 
ledig waren geweest. 

Evenals bij het Ie elftal, is ook bij het 2c de 
linkervleugel beter dan de rechter. Linksbinnen 
Drayer is zelfs een uitstekend speler en het vers 
wonderde ons dus niet, te vernemen, dat deze 
prima verbindingsspeler, die ook over een goed 
schot beschikt, binnenkort in het Ie elftal een 
kans krijgt. Middenvoor Keesman heeft een groot' 
aantal doelpunten voor zijn rekening genomen, 
maar hij doet het menigmaal te kalmpjes»aan. 
Men zou wensen, dat hij een motortje aan zijn 
benen kreeg, waardoor hij een ideale speler zou 
kunnen zijn. De beide buitenspelers hebben de 
fout van vele vleugelspelers, dat zij eerst de cors 
nervlag opzoeken, voordat zij de bal voorzetten. 
Met veel meer kans op succes dienen zij het les 
der over de hoofden der aanvallende halfspelers en back direct door te spelen, Do Wid maakte 
ook thans geen bijzondere indruk. 

Halflinio en verdediging hopen wij bij een vols 
gende gelegenheid te bespreken, wanneer zij tegen 
een voltallige voorhoede kunnen laten zien, waar» 
toe ze in staat zijn. 

ZANDVOORT— V.V.A. 

Dwalen is menselijk, maar een dwaling niet ers 
kennen is te veroordelen. De elftalcommissic van 
Zandvoort heeft thans blijkbaar ingezien, mede 
na zijn volkomen falen op Nieuwjaarsdag, dat H. 
Bloemendal nog niet de geschikte middenvoor 
voor haar eerste elftal is. Wanneer men hem nu 
maar in de eerste paar jaar tegen niet al te forse 
tegenstanders zet, kan Zandvoort nog eens plc» 
zire van dezen speler hebben. 

Daar v.d. Bos wegens ziekto afwezig was, be» 
stond de voorhoede, waarmee Zandvoort tegen de 
oude club van secretaris '.Huyer uitkwam, iiit (van 
links naar rechts): Flip Bloemendal, J. de Muinck, 
Schuiten, A. Weber en Luiting. 

Dank zij het bewegelijke spel van Schuiten 
heeft de voorhoede een vrij goede indruk gemaakt 
en men kreeg geen moment het gevoel van vroe» 
gere wedstrijden, waarbij men zich steeds afs 
vroeg: zou Zandvoort in staat zijn, een doelpunt 
te maken? Flip heeft voor de rust vrij aardig ge» 
speeld, na de hervatting stond hij echter slechts 
bij momenten op z'n piaats. Op de andere vleu» 
gel heeft Luiting het er iets beter afgebracht, doch 
hij speelt de bal nog altijd te veel voor zich uit. 
De kracht school dan ook in het binnentrio, waar» 
van A. Weber iets beneden z'n gewone vorm 
bleef. Schuiten en J. do Muinck hebben zich ech» 
ter de volle 90 minuten geheel gegeven. 

De wedstrijd was er een tussen twee gelijkwaar» 
dïge tegenstanders. Een vlot spelende roodzwarte 
voorhoede, met de linksbuiten en middenvoor ais 
uitblinkers. En daarachter een linkshalf, die het 
halve veld beheerste. Geen wonder, dat de Zand» 
voortshalflinie zwaar werk haden Molenaar zijn 
vorm van Vrijdag niet kon bereiken. Jan Weber 
en Schweinsbergen hebben uitstekend staan spe» 
len en met genoegen zagen we ze thans meer van 
het doel, afstaan, waardoor de V.V.A.»voorhoede 
menigmaal in de buitenspelsval liep. Het lijkt ons 
niet onmogelijk, dat het weder meespelen van Jan 
Visser de backs het vertrouwen gaf om meer naar 
voren te gaan. Visser heeft uitstekend gespeeld, 
veel moeilijke schoten gehouden en meermalen 
een applausje in ontvangst moeten nemen. 

In de eerste helft van de wedstrijd zag geen der 
partijen kans, een doelpunt te schoren. Wel kreeg 
V.V.A een vrije schop te nemen even buiten het 
strafschopgebied, toen J. Weber, geheel onnodig, 
daar de bal reeds door Visser was weggewerkt, 
een toelopende V.V.A.=er tegen de vlakte werkte. 
Maar de vrije schop leverde niets op. En aan de 
andere kant was het, menen wij, Schuiten, die 
kans zag den Amsterdamsen doelverdediger tè 
passeren, doch de linkshalf hield de bal vóór de 
doellijn er met zijn handen uit. De toegestane 
strafschop schoot J. do Muinck, die op dat mo» 
ment een te nerveuze indruk maakte, er keihard 
naast. 

Na de hervatting, die met spanning werd tege» 
moet gezien, beheersten de beide Zandvoortsbacks 
hun tegenstanders volkomen en de halflinic waags 
de zich steeds meer achter de voorhoede. Dit was 
ook de oorzaak, dat de aanval in de gelegenheid 
werd gesteld, de score te openen uit een feitelijk 
mislukt schot van J. de Muinck, waarbij de gladde 
bal den roodzwarten keeper verraste. Dezelfde 
speler bracht Zandvoort in veiligheid, toen Schui» 
ten door het afhouden van den achterspelr hem 
in staat stelde, van dichtbij de stand op 2 — te 
brengen. 

Met genoegen zagen we, toen de stand een 
kwartier voor het einde nog 1 — was, dat A. 
Weber met D. de Muinck van plaats ging verwiss 
selen. Dat was een van de fouten in de wedstrijd 
tegen de Volewijckers, waarop wij, zoals de lezer 
zich misschien nog wel herinnert, toen de aan» 
dacht vestigden. In diezelfde periode maakte 
Schweinsbergen • zich aan dezelfde overtreding 
schuldig als z'n collega Weber vóór de rust, en 
het was maar gelukkig, dat dit thans wederom 
buiten het gevaarlijke strafschopgebied plaats 
vond. Er zijn meer Zandvoortsspelers, dje zich 
schuldig maken aan duwen, vasthouden of beentje 
lichten van een tegenstander, als de bal is weg» 
gewerkt en men denkt, dat de scheidsrechter dit 
toch niet ziet. De scheidsrechter in deze wedstrijd 
zag het echter wel, en hij strafte er ook voor, DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 PAGINA'S evengoed, als wanneer dit door een V.V.A.sspcler 
werd begaan. Wanneer daarop voortaan wat meer 
zou worden gelet, zou die onsportieve grappens 
makerij gauw uit zijn. Maar misschien behoeft dit 
niet meer en zien de spelers zelf in, dat een goeiï 
sportman dergelijke trucjes achterwege moet la» 
ten. 

Door afkeuren van het T.O.G.=terrein had Zees 
meeuwen 1 een vrije dag. Daar Halfweg van DEC 
verloor, staan de papieren der oranjeshemden iets 
gunstiger. Het lijkt er wel op, dat de strijd om 
aan de laatste plaats to ontkomen, hoofdzakelijk 
tussen Zeemeeuwen en Halfweg zal gaan. De ans 
dero elftallen verzamelen voortdurend een of 
meer punten. 

Wat komen gaat. 

Zandvoort gaat Zondag bij Watergraafsmeer op 
bezoek. Dat kan een spannende ontmoeting wors 
den. Do Amsterdammers sukkelen met hun voor» 
hoede, die er, na de eerste wedstrijd op het Zand» 
voort»tcrrcin, niet sterker op is geworden. Als de 
blauwgele voorhoede nu maar voor een voldoend 
aantal goals zorgt 1 

De Zeemeeuwen krijgen bezoek van D.J.K., de 
ploeg die, na geruime tijd in degradatiesgevaar te 
hebben verkeerd, zich de laatste weken door enige 
ferme overwinningen uit de gevaarlijke zone heeft 
gewerkt. Toch achten wij de kans groot, dat de 
oranjehemden Zondag hun eerste overwinning op 
eigen veld gaan boeken. J.S. 

Op Nieuwjaarsdag had op het „Zandvoort"» 
terrein een oefenwedstrijd plaats gehad tussen 2 
elftallen van Zandvoort en De Zeemeeuwen. Hoes 
wel het weer geen medewerking verleende werd 
een aardig partijtje gegeven. Het doel van deze 
wedstrijd was een gecombineerd elftal te kiezen, 
dat op 6 Januari ter gelegenheid van het vorstes 
lijk huwelijk tegen een 'Haarlems elftal zou moe» 
ten spelen. In eerste instantie werden acht 
Zandvoort» en 3 Zeemeeuwenspelcrs door een on» 
partijdige commissie gekozen, doch Woensdag 
bleek, dat verschillende spelers ziek of verhinderd 
waren. Het Zandvoortse elftal bestond toen uit 
6 Zandvoort» en. 5 Zeemeeuwenspelers en was als 
volgt opgesteld: 

Kemp 

A. Drommel N. Schweinsbergen 

D. de Muynck A. Molenaar Joh. Franssen 

W. Keur C. Drayer J. de Muynck 

H. Luitink Jac. Franss 2a 

Het leek er eerst niet op, dat er 's middags ge» 
voetbald zou worden, daar het grote terrein van 
„Zandvoort" vol met plassen stond. Er werd ech» 
ter besloten op het kleinere bijterrein te spelen 
en dit bleek zeer goed te gaan, hoewel de spelers 
wel last van de gladdigheid hadden. Er bestond 
flinke belangstelling voor deze ontmoeting tegen 
het Haarlemse elftal; zo merkten we o.a. op 
Burgemeester H. van Alphen en de wethouders 
Corn. Slegers en A. J. van der Moolen. Het weer 
was wel niet ideaal, doch de hoofdzaak was, dat 
het niet regende. 

Om twee uur stelden beide partijen zich tegen» 
over elkaar op en Zandvoort speelt de eerste 45 
minuten met wind mee. In het begin wegen beide 
elftallen tegen elkaar op; Zandvoort speelt niet 
samen, doch heeft het voordeel van de wind, ter» 
wijl het Haarlemse elftal technisch beter speelde, 
doch te kort spel te zien gaf. Na ongeveer 25 mi» 
nuten spelen verkrijgt Zandvoort een voorsprong 
door Jb. de Muinck, die even later door Jac. Frans 
sen wordt vergroot. De doelverdediger van het 
Haarlemse elftal bleek niet „safe" te zijn, daar 
verschillende gemakkelijke ballen door hem niet 
gestopt werden. De rust ging ten slotte in met een 
3 — voorsprong voor het Zandvoortse elftal. Dè 
thee liet zich goed smaken, waarna de rollen wer» 
den omgedraaid en het 'Haarlemse elftal de wind 
in de rug kreeg. Dit betekende niet, dat het Zand» 
voortsa elftal niets meer had in te brengen, want 
verscheidene goede aanvallen zagen we onderne» 
men, doch het geluk was gekeerd. Het Haarlem» 
se elftal maakte uit een scrimage het eerste tegen» 
puntje, terwijl kort daarna de doelverdediger 
Kemp een gemakkelijke bal het doel liet inrollen. 
Zandvoort legde zich onmiddellijk op de vefdedi» 
ging toe en wat Oomstee soms presteerde leek op 
het wonderbaarlijke. Op welke wijze het iHaarlerci- 
so elftal het ook probeerde, er kwam geen doel» 
punt meer, zodat het einde aanbrak met een 3 — 2 
overwinning voor het Zandvoortse elftal. FEESTCONCERT. 

Dinsdagavond werd ter gelegenheid van het hu» 
wclijk van HKH Prinses Juliana en Prins Bern» 
hard in de Gereformeerde Kerk aan de Julianaweg 
een feestconcert gegeven. Door een lichte onges 
steïdheid van ds. N. A. Waaning hield de heer 
Van der''>Mije in zijn plaats een inleidend woord. 
Namens alle aanwezigen dankte hij reeds aan het 
begin van de avond de uitvoerenden voor hun 
medewerking. 

Onze plaatsgenote mevrouw Annie Bonset — 
Horst zong enkele mooie liederen, o.a. „Wilt hes 
den nu treden" van A. Valerius en „Er weidet 
seino 'Herdc" van G. F. Handel. Het programma 
werd geopend met declamatie door Mevrouw Riek 
Bonset — Horst, die ten gehore bracht „Aan Ncers 
lanrs Bruidspaar", een gedicht van onzo plaatss 
genote Mevr. R. Draak — Groenveld. Verder wers 
den nog gedeclameerd „Rei van Burghsaten" van 
J. v.d. Vondel en „Hymne" van P. van Rensscn. 

De heer J. W. Gosen opende zijn gedeelte van 
het programma met het indrukwekkende „Praelu» 
dium B. kl. terts" van J. S. Bach, om vervolgens 
ten gehore to brengen een Parafrase over het 
Oudo Wilhelmus" van Jac. Bonset en „Cantilene 
Pastorale" van F. A. Guilmant. 

Het concert werd beëindigd met het zingen 
door allen van twee coupletten van ons volkslied, 
het Wilhelmus. 

Een concert, als waaraan Zandvooi - t behoefte 
heeft! 

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN» 
VERKEER. 

In de afgelopen week zijn aan alle leden van de 
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer gezonden 
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, die 
de Koninklijke goedkeuring hebben ontvangen. ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB. 

Een zeer lijvig nummer is het eerste nummer 
van de 4e jaargang van het orgaan, waarmee deze 
nu bijna zeven jaar bestaande plaatselijke verenis 
ging bij de aanvang van 1937 verschijnt: niet mins 
der dan 12 foliosvellen. 

Verreweg het grootste deel wordt ingenomen 
door verslagen en nog es verslagen, o-m. een vers 
slagje van de jaarvergadering in October, waars 
van ons blad bereids mededeling deed, evenals 
van enkele der gespeelde wedstrijden. Veel nieuws 
bracht dit nummer ons dan ook niet meer, al zal 
het voor do schaakliefhebbers zijn bekoring wel 
hebben, niet het minst door de opgenomen par» 
tijen uit de wedstrijd A.S.C. 2— Z.S.C. 1. 

De schaakliefhebbers onder onze lezers, die nog 
geen lid zijn van de Z-S.C. bewijzen we misschien 
een dienst met de vermelding van het adres tier 
vereniging. Welnu, dat is: Haarlemmerstraat 40. 

BALLERO. 
De Middenstandsverenigingen de Zandvoortse 
Handelsvereniging en do Hanze zullen als slot 
van haar gehouden wintercampagne 12 Januari 
in Monopole de laatste gooi«avond houden. Maak 
dus van deze gelegenheid gebruik om nog 'n kans 
te wagen. Zie de advertentie in dit nummer en de 
prijzen in de etalage, Kerkplein 8. 
Wij gaan steeds door met HET BESTE te geven 
wat er op de wereldmarkt gefabriceerd wordt! 

. .WERKLOOSHEID. 
Deze week stonden bij de gemeentelijke arbeidss 
bemiddeling ingeschreven in totaal 634 werklozen 
waarvan 435 hoofd van een gezin, 16 kostwinner, 
26 kostganger en 157 inwonend gezinslid. TWEE MASSALE UITVOERINGEN. 

Afwijkend van vorige jaren zal O.S.S. dit iaar 
twee massale uitvoeringen geven in gebouw Mo» 
nopole en wel op Zaterdag 16 Januari en Woens» 
dag 20 Januari. 

Echter Zaterdags alleen toegang voor donateurs 
en leden en voor zover er plaats is, plaatsen tegen 
30 et per persoon. 

Na afloop is er beide avonden bal onder leiding 
van den heer Frans du Méc. 

Plaatsbespreking op de dagen der uitvoeringen 
in Monopole van 2 — 4 uur terwijl voor\cikoop 
\an kaarten is in Slijterij Brink, Gr. Krocht. HOOG EN LAAG WATER. Zaterdag 9 Jan. . . 
Zondag 10 Jan. . . 
Maandag 11 Jan. . . 
Dinsdag 12 Jan. . . 
Woensdag 13 Jan. 
Donderdag 14 Jan. 
Vrijdag 15 Jan. . . 
Zaterdag 16 Jan. 
Zondag 17 Jan. Hoogwater 
v.m. n.m. 

12.36 1.04 Laagwater 
v.m. n.m 1.32 
2.20 
2.45 
3-36 
4.16 
4.52 
5.25 
6.03 1.50 
2.33 
3.06 
3.45 
4.24 
5.00 
5.36 
6.12 S.32 

9.2S 

10.16 

10.42 

11.33 

12.21 

12.58 

1.33 9.00 

9.48 

10.30- 

11.03 

11.43 

12.12 

12.48 

1.21 

1.5S BURGERLIJKE STAND. 

Geboren: Simon, zoon van S. Kalf en M. A. 
Vredenburg, Zandvoortsclaan 31; Jacob, zoon van 
J. Paap en J. Koning, Noorderstraat 39. 

Ondertrouwd: E. E. Koper en A. J. Ligtenburg, 
Helmcrstraat 13; B. M. C. Mantz en Chr. J. van 
der Voorden, Zeestraat 54. 

Gehuwd: S. J. Bravenboer en G. Koper, Had* 
leystraat 13, Umuiden. Vrijdenkers-Vereniging „De Dageraad" 

Afdeling 'Haarlem, 

Cursusvergadering op Zondag 10 Januari 
's morgens half elf in gebouw „Caecilia" 
Jansstraat 50, Haarlem. 
Spreekster: Mw. Chr.A.de Ruijtende Zeeuw 
Onderwerp: „De Godsdienst als vijand van 
Vrijheid en Vooruitgang". 

Na afloop gelegenheid tot gedachtenwisse» 
ling. Entree voor nieUleden 20 cent. 

Werklozen 5 cent op vertoon van bewijs- 
Men wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn! Voorlopige Agenda 

Zaterdag 9 Jan. — S uur. Fuif Cocktail=club in 
Ons Huis. 

Zaterdagavond 9 Jan. — 8 uur in gebouw Brug» 
straat 15 spreekt voor de Jongerenkring de heer 
A. Elffers Az. 

Zondag 10 Jan. Concert Vara»dansorkest o.l.v. 
Theo Uden Masman in Monopole. 
Spreker: A. Pleyzier. 

Maandag 11 Jan. — Tussen 2 en 4.30 zal JVlw. 
Riek Bontet — Horst voor de AVRO microfoon 
verzen van moderne dichters voordragen. 

Woensdag 13 Jan. — Jaarvergadering Dieren» 
hulp in Ons Huis. 

Woensdag 13 Jan. — Populaire voorstelling 
door de toneelver. „Fhoenix" in gebouw Mono» 
pole van „De Spaanse Vlieg". 

Woensdag 13 Jan. — Z.S.C. 2 — Heemstede 2 in 
lunchroom Carels aan de Grote Krocht. 

Zaterdag 16 Tan- — Massale uitvoering van 
de gymnastiekvereniging „Oefening Staalt Spie» 
ren" in Monopole. 

Woensdag 20 Jan. — Massale Uitvoering van 
O.S.S. in Monopole. 

Zaterdag 23 Jan. — Uitvoering van het kinder» 
koor „Jong Zandvoort" in Monopole. 

Woensdag 27 Jan. — Z.S.C. 4 — Zwa»ha 2 in 
lunchroom Carels aan de Grote Krocht. 

26, 27 en 28 Jan. — Tentoonstelling van bijbel» 
uitgaven in „Ons Huis". 

Donderdag 28 Jan. — Openb. verg. PI. Plan» 
Comm. in Monopole. Spreker: de heer E.Vermeei 

Zaterdag 30 Jan. — Phoenix»uitvoering in Mo» 
nopole. Opgevoerd wordt „Lachende Contanten". 

Woensdag 3 Febr. — Gecombineerde propa» 
ganda»bijeenkomst in Monopole van de JCGOB 
en NCGOV en de Ned. Ver. tot Afschaffing van 
Alcoholhoudende Dranken. 

Woensdag 3 Febr. — Z.S.C 3 — Haarl. Schaak» 
club om acht uur in lunchroom Carels aan de 
Grote Krocht. 

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen 
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen! OPRUIMING - KLEDINGMAGAZIJN , - GRQQTE KROCHT 23 - TELEFOON 274 

Overjassen ƒ 5; Jekkers ƒ 5; Jongensjassen ƒ 5; Jongenspakje ƒ 5.50; Plusfour ƒ 2.10. 

Losse Vesten ƒ 1.25; Jacquet en Vest ƒ 10; ' - '. ' Ook tegen crisissbonnenl t ♦ Een goed begin voor hen die nog niet zijn cliënt, 

kopen hun vlees bij 

„DE CONCURRENT" 

Al ons Vlees en Fijne Vleeswaren 20 tot 30 cent per kilo afgeslagen. 
Wij geven alleen ZATERDAG als EXTRA RECLAME bl] aankoop van minstens 
50 cent vlees 1 ONS ROOKVLEES VAN HET MUISJE voor slechts 10 CENT 
HUISMOEDERS DOET NU UW VOORDEEL I Prima Geld. Rookworst, p.p. 
Bloedworst . . . . p.p. 

Ham, per ons 

Prima Geld. Gek. worst, p.p. 

Prima Leverworst, p.p 

Rookvlees van muisje, per ons 
PRIMA LAMSVLEES 

Carbonade 

Lappen 

Bout 

PRIMA KALFSVLEES 

Lappen 

Fricandeau 

Poulet 40 et 
35 et 

14 et 
40 et 
40 et 

15 et 

25 et 
35 et 
40 et 

40 et 
.50 et 

40 et Osselappen 

Prima Lappen 

Riblappen 

Rosbief 

Lende 

Biefstuk 

Haas . . 30 et 

. . 35 et 
40 — 45 et 

.. 45 et 

. . 50 et 

. . 55 et 

.. 60 et VARKENSVLEES 
Carbonade schouder 
Carbonade rib 
Carbonade haas 
Magere lappen 
Fricandeau 40 et 
45 et 
50 et 
50 et 
50 et ♦ HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 494 CORRESPONDENTIE. 

Plaatsgebrek noopt ons de voor dit nummer be= 
loofde bridge»les tot volgende week uit te stel» 

len. Om dezelfde reden moesten we het kin» 

derverhaal ook een keer over laten staan. Grote Balans Opruiming in 

DE WOLBAAL - Schoolplein 4 hoek Willemstraat 

PROFITEERT VAN ONZE KOOPJES: Prima flanellen Nachthemden van 98 nu 69 
Dames Handschoenen van 68 . . nu 39 et 
Flanellen Lakens, 2 pers. van 1.35 nu 98 et 
Pracht zijden kousen, iets verkleurd nu 25ct 
Prima heren Flanellen van 68 . . nu 49 et 

Priimi Sajet Sokken 29 et 

Wollen fantasie Sokken 38 et 

Dames Pullovers, vanaf 98 et 

Wollen Sjaals, van 68 nu 48 et 

Pracht wollen Babypakjes, iets verkleurd, 
vana 265 nu 98 et 

Bovendien geven wij nog 10°/o Korting. Faitasie Sehortjes, grote sortering 49 et 

Pracht wollen Mutsen 24 et 

Bonte Handdoeken van 18 . . . . nu 14 et 

Prima Theedoeken nu 12 et 

Badhanddoeken nu 12 et 

Witte Blokhanddoeken van 24 . . nu 18 et 
Graslinnen Lakens van 110 . . nu 89 et 

met bijpassende Slopen 29 et 

Flanellen dames Pyama's . . . . 98 et 

Prima Congolinnen lakens . . . . nu 78 et 

Grootste Manufacturenmag. van Zandvoort VOOR KWALITEIT EN GOEDE WAAR bij 
Slagerij Molenaar* Schoolstraat 3, TeL 534 Van Deursens 

Aardappelhandel m Het adres voor 
Huisvrouw* elke S Kerkplein 8 - Telef- 74 mOLLANDIA-BiOSCOOP" 

Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein 

Vanaf ZATERDAG 9 tot en met MAANDAG 
11 JAN. — Aanvang 8 uur — Drie opvoeringen 
van het grootste filmwerk van dit seizoen 

Muiterij op de Bounty 

met CHARLES LAUGHTON, CLARK GABLE, 
FRANOHOT TONE. 

Een grote staf;; grote scènes prachtige rol» 

len veel te gemeten een van de films van 

het jaar. Telegraaf. — Een film die ook in ons 
land brede massa's van bioscoopbezoekers zal 

boeien een der grootste scheppingen. Volk. — 

Als film 'n juweel. . 'n sieraad voor de cinemato» 
grafie. Handelsblad. — Mentage, die grote stuk» 
ken film in dreunend rythme aaneenrijgt als een 

ballade een filmepos in zijn machtige en felle 

waardigheid volksfilm in de ware betekenis. 

N.R.C. — MUITERIJ OP DE BOUNTY is de 
film welke 8 achtereenvolgende weken met enorm 
succes in Amsterdam werd vertoond. Als extra actualiteit opvoering van de fllmreportage 
HET HUWELIJK VAN H.K.H. PRINSES JULIANA 
MET Z.D.H. PRINS BERNHARD ATTENTIE1 Wegens de enorme lengte van deze film, 

vertonen wij geen tweede hoofdfilm. Toegang boven 18 jaar. 

ENTREE: 40»60»80»100 cent; alles inbegrepen. 

ZONDAGMIDDAG 2.30 FAMILIE»MATINEE 

Ais Hoofdnummer: Het verliefde reisbureau 

Als extra actualiteit opvoering van de f ilmtepor tage 
Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana m. Z.D.H. Prins Bernhard 
ENTREE 20—30—40 CEN T, alles inb egrepen. 

Donderdag 14 Januari, 8 uur - Populaire Voorstelling 

Als Ie hoofdnummer opvoering van de schitte» 
rende Ufa»film: 

ÉÉN TEVEEL AAN BOORD 

Groot boeiend en machtig filmwerk. Een film met 
actie, spanning en tempo. 

Aia 2e Hoofdfilm: Het verliefde reisbureau 

Een oergeestig filmwerk, waarbij U zich koste» 
lijk zult amuseren. 
Entree 30 en 55 cent, alles inbegrepen. 

Verwacht Jeannette MacDonald, Nelson Eddy in „Rosé Marie" 
Metro»Goldwyn»Mayers wonderbare Operettefilm 
vervaardigd onder regie van W. S. van Dijke. TE HUUR GEVR.: 
tegen 1 Maart 

Huisje met Tuin 

op het Zuiden gelegen. 
Huur van ƒ4. — tot ƒ5.50 

per week. 
Br. t>ur, Zandv. Courant 
onder no. 2801. VOOR DIRECT GEVR: 

2 Gestoft. Kamers 

waarvan één met kachel, 
Kookgelegenheid. Brieven 
met prijsopgave, licht in» 
begrepen Sur. Zandv. Ct. 
onder no. 2802. GEVRAAGD: 

M El S JE 

beneden de 18 jaar, van 
9 — 4 uur. 
Buitenverblijf 12. GEVRAAGD: 
Een flinke 
Loopjongen 

ong. 16 jaar. Loon ƒ 6 

per week. Zich te melden 
in de Coiip. Gr.Krochtl5 CONVERSATIELES ge» 
vraagd van Engelse dame 
of heer. 

Br. bur. Zandv. Courant 
Gertenbachs Drukkerij 
met prijsopg. ond. 2803- Het meest gesorteerd, dus voor elk iets, is DE VIERSPRONG . »* 

o.a. Heerlijke Modjo's 3 cent 

Rook- en Pruimtabak per J^ ons vanaf 5 cent 

GROOTE KROCHT 25 Waarom duur Betalen ! ! 

als U het bij ons zo goedkoop kunt krijgen. 
Slechts een kleine greep: 

RIJPE TOMATEN, per pond 25 ct 

PRACHT DIK LOF, Ie soort, 3 pond .. 25 ct 

HAGELWITTE BLOEMKOOL, 2 voor .. 25 ct 

BOERENKOOL, per pond 5 ct 

GROTE ZOETE JAFFA, 10 voor . . . . 55 ct 

ANJOE PEREN, per pond 25 ct 

SPRUITEN, per pond Marktprijs 

GROTE SAVOYE KOOL, per stuk . . . . 8 ct 

Geen vuile handen meer, Rode Kool gesneden 
per pond 5 cent. 

JONGE TUINWORTELTJES, per pond 5 ct 

ALS RECLAME: Verse Andijvie: per pond 10 ct 

Ook bezorgen in Bentveld en Aerdenhout zonder 
prijsverhoging. 

P- van den Berg 

Hal test raat 20 - Telefoon 307 jiii" ■llllu H A L FJ. OPRUIMING 

bij HL M- NIEUWENHUIZEN 

(De Katoenbaai) - Haltestraat 52 

Profiteert van onze tijdelijk ver- 
laagde Prijzen en Restanten!!! 

flV ZBET DE ETALAGE ~^| 

^■■■■■■■■^■■■■■■■«■■■■iif 
GARAGE „DE TOL" G. J. KROES 99' TELEFOON 532 GODSDIENSTOEFENINGEN 
Ned. Hervormde Kerk. 

Zondag 10 uur Ds. D. Tromp, 
nam. 6.30 uur: Ds. G. Garger. Heemstede. 
Jeugddienst. 

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband 

Brederodestraat 31. 
Zondag 10 Jan. 10 en 5 uur Ds. P. v.d. Vloed. 
Openb. Belijdenis en Doopsbed. 

Gereformeerde Kerk 
Julianaweg hoek Emmaweg. 

Zondag 10 Jan. 10 uur: Ds. N. A. Waaning. 
Bevestiging Ambtsdragers. 
5 uur: Dezelfde. Cat. Zondag 27. 

Nederlandse Protestanten Bond 
(Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15. 

Zondag 10 Januari 10-30 uuhr: Ds. J. Kalma. 
Geen Zondagsschool. 

Rooms Katholieke Kerk. 

Zondag, heden Feest van de H. Familie; Alge» 
mene iH. Communie voor de heren en St. Jozef» 
gezellen onder de H. Mis van 8.30; collecte voor 
de Afrikaanse Missies; de H.H. Missen om 7 uur, 
8.30 en 10 uur de Hoogmis; geen voorbereiding 
voor de plechtige Geloofsbelijdenis; om 7 uur 
Marialof met rozenhoedje. 

Maandag en Dinsdag slechts éne iH. Mis om 7.45 

Dinsdag om 7 uur Lof ter ere van den H. Anto» 
met rozenhoedje; geen congregatie v. de meisjes. 

Woensdag 8 uur congregatie voor de jongens. 

Donderdag 7.30 gezongen Rouwmis voor de Ie» 
den van de zielenlijsten; om 7 uur Lof ter ere van 
het Allerh. Sacrament met rozenhoedje: om 8 uur 
congregatie voor de dames. 
Vrijdag 8 uur congregatie v.d. heren. 

Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biech» 
ten. 

Zondag Algemene H. Communie voor de dames 
congregatie. 

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat. 

Vrijdag 15 Jan. Begin v.d. Sahbat 4 uur. 
Zaterdag 16 Jan. Emde v.d. Sabbat 5.08 uur. Loop niet verder! 

Zuivere Amerikaanse Petroleum Texaco 

afgehaald 6 cent per Liter 

a contant: Oosterparkstraat no. 8, S. Zwemmer. JCGOB AFD ZANDVOORT. 

Zaterdag 16 Jan. houdt de Jongelieden Chris* 
ten Geheelonthouders Bond de trekking van haar 
verloting. Er zijn nog enkele loten over. Zij, die 
nog geen lootjes hebben, kunnen ze nog ver» 
krijgen a 10 'cent per lot, bij Eef Molenaar, Ko» 
ningstraat 85. 

Het is heus de moeite waard om een lootje te 
kopen. We hebben een schitterende hoofdprijs. 
Een pracht van een schemerlanp. Zie de etalage 
van Slootweg, Oranjestraat. Komt spoedig de lo=> 
ten halen. Gij steunt ons er mee, en U maakt zelf 
een goede kans op onze mooie hoofdprijs en nog 
vele andere prijzen. 

— Het lid van de Gemeenteraad, de heer E. 
Paap heeft zich met de volgende vragen tot het 
het College van B. en W. gewend. 

Is Uw College bereid mededeling te doen of het 
in Uw voornemen ligt om aan alle gesteunen door 
Burgerlijk Armbestuur een extra uitkering te ver» 
strekken in verband met het Vorstelijk Huwelijk? 

Zo ja, op welke datum, en hoe groot zal deze 
uitkering zijn? 

UITSLAG ATTRACTIE»SCHUILENBURG. 

De attractie van den heer H. Schuilenburg, Gr. 
Krocht 5, is een groot succes geworden; er wer» 
den honderden uitslagen ingezonden. 

Dat allen een prijs konden bemachtigen is on» 
mogelijk, zodoende heeft het lot moeten beslis* 
sen en zijn onderstaande inzenders de gelukkige 
winnaars. 

Mevr. Menting, Haarl.str. 45, Ie pr. leeslamp; 
P. Versteege, Dorpsplein 3, 2e pr. electr. strijk» 
bout; K. Slagveld, Koninginneweg 26, 3e pr. Dy» 
namo; K. v. Rietschoten, troostprijs, 1 paar hand» 
warmers. 

De oplossing luidt: Schuilenburg is goedkooper. 
Prijzen kunnen vanaf heden in ontvangst geno» 
men worden. 
Medicinale 

levertraan Zet 't Nieuwe 
jaar beter in 
door gebruik 
van 

Levertraan 

L. Blaauboer 

Gedlplom. Drogist 
HALTESTRAAT 46 
TELEFOON No. 192 
llllllll R O 

JANUARI 

ALS 

gooiavond in „Monopole" 

's avonds 8.15 uur 
ZIET DE PRIJZEN KERKPLEIN 8 SLOT SENSATIE SENSATIE 8 Dagen originele Amsterdamse 

bij HENK SCHUILENBURG UITVERK 
vanaf MAANDAG a.s. 10 uur 

Ziet vanaf Zondag onze Etalage SENSATIE 
Groote Krocht 5 SENSATIE 
Za bi cl w© o s»i Wenst gij geheel voldaan per Auto 
te reizen dan is uw adres 

SHELL-GAR AGE 

GEER. PIERS - Telefoon 216 

•Dag en nacht bereikbaar, v. Speijkstr. 21-22 Waarom koopt ieder bij ons ! 

O mdat alles is, 

L ekker, 

B illijk en steeds toch 

E erste kwaliteit. 

E n daarom 

K omt naar 

ïroenten, Aardappelen, en Fruithande 

I Swaluëstraat 2 - Telef. 449 I 
Dit is nog eens Reclame 

RAUWE ROOKWORST, per pond vanaf 39 et 

EXTRA AANBIEDING, alleen Zaterdag. 
Heerlijke Schouderham, per ons 16 et, 2 ons 29 et 

Fijne gekookte Worst, per ons 8 et 

Smeerworst, per ons 12 et 

Leverworst, per ons 8 et 

Paarden Rookvlees 

Plockworst 

Lever 

Bacon 

Grove snijworst. 

Osserookvlees 

Pekelvlees van fa Cohen 

HEERLIJKE HAPJES: Vlees=salade, Zalmsalade, 
Groente»salade, Garnalen^salade, — 

Pakjes KAASKOEKJES, 30 et 

EXTRA AANBIEDING Theelichten, p.p. 10 et 

Ons succes Suikerruitjes, vervangen 4V:> p. suiker 
Beschuit, per rol 6 et 

Iets fijns van de Hagfabrieken: 

Salano Koffie met Moccasreep, p. half pond 28 et 

iPotje Haring, inhoud 4 stuks 15 et 

Hors d'oeuvreworstjes, per blik, inhoud 10 stuks 
per blik 30 et. 

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage ! 

I. J. Knotter, Haltestraat 36 Leverworst 

Bloedworst 

Kalfsboterhamworst 

Haagse Leverworst 

Berliner 

Leverkaas 

Corndbeef Telefoon 391 Telefoon 391 Schilderswerk is Vertrouwenswerk 

Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij : 
Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162 
Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort Attentie! 

Puzzle van deze week 

Winterdagen worden kort 
Als er maar gepuzzled wordt Oplossing van puzzle I: Het spreekwoord is: 
Hoe meer haast, hoe minder spoed. De plaatsnas 
men zijn: 'Hakodate, Offenbach, Edam, Mytilini, 
Epinal, Eisden, Ravenna, Haarlem, Abessinië, 
Aleppo, Saloniki, Tarente, Harderwijk. 

•PUZZLE II, Januari=serie: 

Voor deze serie geldt dezelfde regel als voor 
<ie vorige : In elke serie worden 4 of 5 puzzles ge» 
geven. Eén daarvan is de prijspuzzle, en wel dié, 
■waarop de meeste inzendingen binnenkomen. Zijn " 
voor die puzzle bij twee of meer inzenders de 
punten gelijk, dan tellen ook de andere puzzles 
mee. Dus, wie geregeld inzendt, heeft de meeste 
kans op 'n prijs! 

Puzzlaars, doet allen meel! 

De prijzen, die we voor deze serie beschikbaar 
stellen, zijn: Een doos bonbons, 'n jongens» oj 
meisjesboek, 'n zakmesje, 'n doosje, 'n doosje zak» 
doeken en 'n poederdoos. 

Inzendingen tót Donderdag! 

WOORDVORMING. 

De woorden: aas — band — de — ei — en — 
er — kop — lier — me — met — mol — naar — 
ode — pel — speld — tol — ton — ze, kunnen 
met behulp van een verbindingsletter twee aan 
twee samengekoppeld worden tot 9 woorden. De 
punten geven aan uit hoeveel letters de woorden 
bestaan. 

De gebruikte verbindingsletters vormen de 
naam van een groot componist. 

> > > ~ " » » » 

> 9 9 9 9 -~" 9 9 f 

> > > J ~"~ I I 9 9 

9 9 ~~ 9 9 

> > I > 9 9 

> > > "" ~" 9 9 9 
9 9 "~" I 9 

9 > » "" " I 9 9 9 

9 9 """ ■ • 

Zonder onderstaande bon is de inzending ongeldig 

Bon no. 2 Naam: 
Straat: ' .. 
Woonplaats: EERDAAGS WEDER HEROPEN! 

van het Sigarenmagazijn 

DE ROOKE8MDE MOO E. voorheen „DE VIERSPRONG" onder 
de zelfde firma als voorheen. 

FRITS VIEIJRA Auto-Service aanbieding van tm 

Garage v.d. Geer 1 

BREDERODESTRAAT 8-10 ^ 

- TELEFOON 88 - ^ 

Voorschrift nieuwe motorwet m 

Gratis controleren uwer DimlichtenJJ fH 

Door aankoop enier Dimlamptestcr (zoals in ge» ! 

bruik bij de Rijks Politie) bieden wij alle auto» . 

bezitters van Zandvoort gratis aan de koplampen ■ ■ 

te controleren of zij voldoen aan de nieuwe voor» jj|§§ 

schriften. ^=§ Reclame-Service gedurende maand Januari 

Wij smeren Uw auto geheel door met de 
TEXACO»MARFAK luchtdruksmering voor 

slechts ƒ 1 Wij vernieuwen Uw remvoeringen met nieuwe 
voeringen en het opnieuw zuiver afstellen 
uwer remmen vanaf ƒ 10 — 

Ook voor Uw TAXI (7 persoons nieuwe wagens) 
GARAGE VAN DE GEER Brederodestraat 8—10 Telefoon 88 
B. P. OUDKERK 

Belasting-Consulent 
Zandvoortselaan 295 — Telefoonnummer 70 WIJZIGING SPREEKUREN: de gehele dag en des avonds van 7 tot 10 uur. 
Denk om Uw Personele Belasting (ingaande 15 Januari). Vraagt inlichtingen! I PASVEER RUIMT OP 

Lade Kasten f 2.98 

IV! eikbekers f 0.04 

Melkkannen f 0.12 

gjQT* Losse delen van Thee-, Eet- en Ontbijtserviezen Ziet de Etalage!! 

Fa. Th. 

HALTESTRAAT 37 Ziet de Etalage!! 

Pas TELEFOON 311 Zaterdagochtend 10 uur aanvang 

Geweldige Balans Opruimin BIJ 

KOOPJES IN ALLE AFDELINGEN. 

Zijden dameskousen, voor 9 Cent 

Zijden gemoltonneerde dames directoires voor 29 Cent 

Restanten in Overhemden van ƒ 2.50 voor .... 98 C6nt 
JONGENS BLOUSES VOOR SPOTPRIJZEN! !! 

Interlock Dames Camisoles met weeffouten van nn + 

65 cent voor «*» C6nt 

enz. enz. ., 

Hoe vlugger U er bij bent, hoe meer kans U hebt 
ervan te profiteren. 

Bovendien bij f 20. — bonnen f 1... aan goederen terug 

Manuf acturenmagazijn „De Waag 9 " 

HALTESTRAAT 40- 40a 
Eens klant ... I blijft klant 

mmmÊmmmmÊmËmmimmÊmwmmmmmmmmmÊËmÊmmimÊBÊmiÊmÊÊÊiaÊÊmmmmmm 
| in SCHOEN EN MAGAZIJN 

Alph. Sprengers 

GROOTE KROCHT 8 

(tegenover het Gemeentehuis) 

Prijzen goedkoper als reparatie 

Z I ET DE ETA LAGE ! ! Met het ingaan van het nieuwe jaar is en blijft 
ons parool 

Grote omzet en kleine winst 

U vindt het nergens beter en goedkoper dan in de 

Beverwij kse Aardappelen 
Groenten en Fruit centrale 

Daar -w ï j deze producten rechtstreeks van Neer» 
lands grootste markt betrekken, is dat bij ons mo» 
fielijk. 

Paradijsweg 1a - Telefoon 39 - v.d. Zwaan «@oe»—i •«••<»•«€ 90900M9 BALANS- 
OPRUIMING 

Doet Uw voordeel 

Het Koopjeshuis 

KERKSTRAAT 32—34 
ZIET DE ETALAGES! Zoals in 1936 hoop ik ook van U hetzelfde ven» 
trouwen te hebben in 19^7. Fn •»« 1-unt U voor 
de eerstvolgende veiling nu reeds weer goederen 
opgeven.- 

Als steeds belasten wij ons met Taxatie en 
Complete Inboedelveilingen. 

Veilinggeb. De Witte Zwaan GR. KROCHT 20 TELEF. 464 Steeds te koop gevraagd: Hele of gedeeltelijke in» 
boedels. Overal te ontbieden. Nederlandse Olie- en Benzine Import 

N. O. B. I. 

AMSTERDAM 
Vertegenwoordiger voor Zandvoort : 

G. Ch. v.d. Vorst Jr, - Zeestraat 65 Betrekt Uw 

Zuivere Amerikaanse Petroleum 

thuisbezorgd a 7 cent per liter 
afgehaald a 6 cent per liter 
bij 

. Kraayenoord - Noorderstr. 51 

Tevens verkrijgbaar alle soorten 

Schoon maak- artikel en MAKELAAR 
W. PAAP 

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465 
TE HUUR: 

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S 
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN 

Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog 
te bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond, 

Hypotheek aanwezig. 
Tevens belasten wij ons met het huur-innen 

Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën 
op elk gebied. Inlichtingen kosteloos. Nu kunt U nog profiteren 
van onze 

Opheffings Uitverkoop 

Gemiddeld 30 pCt. verlaging 

Dus haast U naar 

Parfumerie „Modern" 

KERKSTRAAT 35 NIEUWJAARSBAL PHOENIX. 

Zaterdagavond gaf de toneelvereniging Phoenix 
in gebouw Monopole een Nièuwjaarébal onder leis 
ding van den heer F. du Mee. 

Het welkomstwoord werd uitgesproken door 
den voorzitter, den heer H. L. Dhooge, die zijn 
leedwezen uitsprak over het feit, dat door de 
heersende griepepidemie vele getrouwe bezoekers 
op dit jaarlijks bal niet aanwezig konden zijn. 
Voorts wekte spreker een ieder op de tombola te 
steunen, die georganiseerd wordt om een bedrag 
Tan f 35 te krijgen, dat zoals bekend den penning» 
meester op 12 December j.1. ontstolen is. Ten 
slotte deelde de heer Dhooge mede, dat op Wocns 
dag IC' Januari in Monopole opgevoerd zal wor» 
den het acht jaar geleden reeds door Phoenix ten 
tonele gebiachte successtuk „De Spaanse Vlieg". 

Tijdens het gezellige bal werden in de loop dei- 
avond twee aardige een»aeters opgevoerd, geti» 
teld „De Gil" en „Het Lot". 

Vol spanning werd echter afgewacht de Nieuw» 
jaarswens, uit te spreken door Thomasvacr en 
Pieternel. Do heer .1. H. L. Hendriks, tegelijk de auteur, en Mevr. A. Bleesing — Sevenstern kweten 
zieh uitstekend van hun taak en vele malen werd 
de wens met applaus onderbroken." - ;' - - — - - 
Het is ons door plaatsgebrek onmogelijk de ge» 
hele Nieuwjaarswens over te nemen, doch enkele 
gedeelten willen we niet onvermeld laten. 

Thomasvaer: 

Onze tweede wens is daarom heden 
Volkeren Iaat dat dwaas krakeel 
Gij moet elkaar begrijpen 
Oh, dat helpt zoveel, zoveel. 
Bevaar de zee met koopvaardijboten 
Bcploeg het land en oogst het graan 
Beter kunnen wij niet wensen 
Alles voor het volksbestaan. ■ 
Vrede moet er overal klinken 
Op deez' wereld vol van leed. 
Mensen wees "dan toch verstandig 
Weet toch wat een oorlog deed! 

In de Wens wordt voorts gesproken over de 
zware storm, die begin December ons dorp teister» de, over de verrichtingen van Phoenix op toneel» 
gebied.jverder natuurlijk over het vorstelijk huwe» 
'lijk, over "velèrlersportgebeureri en 'over de" belas» 

ting in onze badplaats 

•De Nieuwjaarswens werd als volgt besloten: 
Pieternel: 

Wij wensen alle mensen 

Besparing van veel leed 

Van zielktc en van rampen 

Moge het jaar '37 brengen 

'Hetgeen U ervan denkt 

Ik geef U graag mijn zegen 
• Dat '37 veel schenkt. 
Thomasvaev. 

Ons volk de zoete vrede 

Ons Vorstenhuis de roem 

De Phoenix veel meer' leden 

Die kan dan alles doen. 
Samen. 

Gegroet, gij lieve mensen 

Gegroet, gij groot en klein 

Onze taak is nu beëindigd 

Laat heil Uw deel weer zijn! BURGERLIJKE STAND. 

Geboren: Conrad Arnold Nicolaas, zoon vaa 
N. C. H.' Frese en IH. R. Lelie, Kostverlorenstr.24- 
Jeannette, dochter van J. Molenaar en H. E, Rein*- 
hardt, Badhuisweg 3; Evelina Bernardina -Maria, 
dochter van A. van den Berg en M. A. Th. Jans* 
sen, Helmersst'raat 8. ' •- 

Gehuwd:- W. Kemp en Chr.. J. Molenaar, Preto*< 
ria, Zuid»Afrika. 

Overleden: C. Verhoef, oud 57 jaren; ,T. H. Ba*- 
rens, oud 65 jaren. 

Gevestigde personen: 
W. Chr. van Otterloo v. A'dam Nassauplein 21 1 .. 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN 

•Het Ie elftal heeft een thuiswedstrijd en speelt- 
om 2 uur tegen DJK. Het 2e heeft een vrije Zon«- 
dag. Het 3e speelt thuis om 10 uur tegen RCH 12„ 
Het 4e speelt uit tegen Spaarnevogels 3. Vertreïc. 
per fiets 8.30 van het Tramplein. Junioren spelen-. 
thuis tegen Haarlem b. Adspiranten hebben nog: 
vacantic, 
K HUWELIJK 

jIi->Lou:-clïe (11141'nhlikLcn ir de ïii mui.: i e 
— Dui/.unden Ncuci-lan<icr.s zjjii Donderdag 
i.nir de ITnisLid {jeUn^cn om yeluigo to 
zijn van het huwelijk \an ir. K. II. Pr.n- 
.-c."ï Juhana en 'A. D. H. Pi ma Bernh.ii J. 
Drze diuzo'idui "nuvooriecptcn hebbtn de 
•umck:ndc pracht, en praal :ian.schou\\d 
vvilkc de Vorstelijke Bruiloft omhjötte. 
Ontioerende tooneolen .sp. eldon zich at: 
. n/.L' Pnnsis, vanaf Ilai.r geboorte op de 
Kinden uedra^on, heeft cpiiicuw jubel ïu 
oo lianen .ïllcr Xcdi ïlamliis .riebiaclu.. — 
Link.i. liet groolscuo uoyenblik, w\aiop 
Dj. Wcltrr hut huwelijk i!ize_iont. — 
Hecht i: hot Vorstelijk Binmlspjat temidden 
iji Famili'' ("il Ga^Un in de Giooto Kelk. 
Dctailopnr.:.:o van het Bruidspaar 
In de Groote Kerk. Het sprookje v~n 7 Januari. -■ ren teeëneke aanblik bood £e Gouden Koets met het Prin- 
selijk Bruidspaar. Voor hen, die het aanschouwden, onvergetelijk. $ :> 4 A 

i-J** • " ?■* *Fl& 

VU >< ¥• .' W 
*Jft.*4 'U nfti 
Door de menigte toegejuicht trok de stoet door de straten 
der Residentie. Schouder aan schouder stonden langs den 
geheelen weg de manschappen van het militair escorte. ' — 
Op den voorgrond de Gouden Koets, waarin het. Bruidspaar 
is gezeten; op den achtergrond de Glazen Koets,, waarin 
H. M. de Koningin. SF-V33& -e . . 
H. M. de Koningin stijgt in de Glasen Koets, na de voltrek- 
king van het Burgerlijk Huwelijk. 37e JAARGANG No. 29 ZATERDAG 16 JANUARI 1937 ZANDYOORTSCHE 
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIEELE BAD COURANT MET BADGASTENLIJST 

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD". Abonnementsprijs btf vooruitbetaling te voldoen 

voor Zandvoort per jaar ƒ 3. — 

Buiten Zandvoort, per jaar „ 3.60 

Afzonderlijke nummers „0.10 

GIRO No. 9446 

Uitgave ixertenbachs Drukkerij Zandvoort 
ADVERTENTIEN: 

van 1 — 9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20 

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief. 
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60 Bureau: Achterweg 1 rv Telefoon 135 1 JAARVERGADERING MUZIEKKAPEL. 
Do- Muziekkapel „Zandvoort" hield Zaterdag» 
avond een slecht bezochte jaarvergadering. De 
bestuursleden Verstcege, De Vries, Kerkman en 
Weber werden met algemene stemmen herkozen. 
Besloten- werd nog ter gelegenheid van het twin» 
tigjarig bestaan op 22 februari a.s een feestuit» 
voering te organiseren. 

EEN FRAAI GESCHENK. 
Ter gelegenheid van hét vorstelijk huwelijk 
heeft het gemeentebestuur van- Zandvoort aan 
alle schoolkinderen een fraai herinneringslepeltje 
uitgereikt met de beeltenis van de Prinses en den 
Prins. " ' 

AANGEHOUDEN. 

Door de Zaridvoortse politie is te Haarlem aan» 
gehouden en naar hier overgebracht een 31»jarige 
Haarlemmer, verdacht van diefstal van een grote 
hoeveelheid ijzeren onderleg»platen ten nadele van 
de ,NZHTM. De dader.die bekende het feit te heb 
ben gepleegd, is na verhoor voorlopig vrij gelaten. 

. GOEDGEKEURD. 
. Bij het gemeentebestuur is bericht ontvangen, 
dat de .gemeentebegroting 1936 is goedgekeurd. 
Onderwijl leven we in 'Januari 1937 

VER.' „HET HOOGELAND" 
Bovengenoemde Chr. Ver. tot Stichting en in* 
standhouding ' van arbeïdsköloniën, geeft op 
Woensdag 20 Jan. a.s. een propaganda»filmavond 
in de grote zaal van „Ons Huis". 

- Naast de zeer belangrijk' film van 't werk der 
vereniging „Door de branding" worden nog zeer 
actuele ge/uidsfilms vertoond ' van belangrijke 
gebeurtenissen in 'ons land, o.a.: verloving van 
H.K'.H.' Prinses Juliana met Z.K-'H. Prins Bern» 
hard; opening Staten»Generaal; 'brand v.d. kaai* 
senfa'briek. te Gouda, enz. enz.' ■ 

Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar bij: de 
dames Si Zwemmer, Oosterparkstraat 8; D. 
Zecpvat," Dr.' Joh. Metzgerstraat 126; T. Nijland, 
Brugstraat 22; N. de Vries, Haltestraat 55. 

- . " ' ." DE MEEUW. 

In dank ontvingen we nq. 7 van dit clubofgaan 
van „'De' ' Zeemeeuwen", waarin naast de stand 
der verschillende ..elftallen' dezer -voetbalvererd»' 
ging wel ,dè>h"dof;dscKotel v isIKet,tverslag^van.-d'é.; 
clubavond op" 7 "December :j.I." met -de huldiging' 
van de bestuursleden v. Rouendal. en Water, een 
genoegelijk • samenzijn van wel tachtig leden en 
begunstigers. 

Ook vele dames hadden blijk gegeven van haar 
belangstelling. 

NED. ISR. GEMEENTE. 

De Kerkeraad dezer Gemeente komt a.s. Maan» 

dag IS Jan. des avonds te 8.30 uur in openbare 

vergadering in Pension Soester, Zeestraat 62 bij» 

een, ter behandeling van de navolgende agenda: 

I. Opening; 2, Notulen; 3. Ingekomen stukken en 
mededelingen; "4. Voorstel van het Kerkbestuur 
tot verlenging voor een jaar van de overeen» 
komst met de gemeente Haailem, inzake de be» 
graaf plaats aldaar; 5. Benoeming van een Com» 

missie tot het nazien der boeken over 1936; 
6.' Vaststelling der Begroting over 1937 en voor» 
stel K.B. tot verhoging van het belastingcijfer 
voor 1937 van lVaVo op 1V 2 %; 7. Verkiezing we» 
gens periodieke aftreding van 5 leden van het 
Armbestuur. (Met de aftredende leden, de heren 
M. Spijer, A. Korpes, N. Streep, S. Rafalowitch 
en S. A. Neefer, wordt door het K.B. in elke va» 
cature gesteld de heer L. S. Xevy); 8. Verkiezing 
van 3 leden en één plaatsvervangend lid van de 
Schoolcommissie. De aftredenden zijn terstond 
herkiesbaar; 9. Verkiezing van een Voorzitter van 
de Kerkeraad; 10. Idem van een Vice»Voorzitter; 

II. Idem van een Penningmeester; 12. Rond» 
Traag' en sluiting; 13. Geheime zitting. 

• ' LIEFDADIGHEIDSPOSTZEGELS. 

■Mevrouw van Alphen deelt ons het volgende, 
mede'; 

De verkoop van postzegels en briefkaarten ten 
•bate van het misdeelde kind is weer ten einde. 

De postzegels brachten op ƒ 140.78 en ƒ 170.80 
verleden jaar, de briefkaarten f 55.02 tegen 
ƒ 53.90 verleden jaar. Vooral de briefkaarten ge» 
tekend door Pieck vielen zeer in de smaak. 

Dank wordt gebracht aan ide heren Bakels. 
Lorenz, . v. Petegem, Verloop, Jansen en Wolff, 
die zo ijverig hielpen aan deze verkoop. 

„KERK EN VREDE" Afd. ZANDVOORT. 

Vrijdag 22 Januari 8 uur zal Dr. M. v-d. Voet, 
JHerv.' pred. te Haarlem in de Geref. Kerk (H.V.) 
aan de Brederodestraat spreken over het onder» 
werp: Luchtoorlog, 'Luchtverdediging, Luchtbe» 
scherming. . 

Eén .onderwerp, dat in deze tijd zeker iedei-s 
belangscelü'14 heeft. Ook vele nictsleden zullen 
Dr. -v.d. Vlet over dit actuele onderw^ip_ wil» 
len horen' spreken'. Alle belangstellenden weikóm. 
Toegang vrij. 

' ' BURGERLIJKE STAND. 

Geboren: Jacob, zoon van P. Oud en M. Kerk» 
man, 'Kanaalweg ' 23; Gerhatdus Jacobus, zoon 
van 'G. Voogd en Th. M. van 'den Hogen, Ooster 
parkstraat '43. " ' 

■Gehuwd: E. E. Koper en A. J. Ligtenbarg, C. 
Huygenstraat 8. 

Overleden: J. H.Barens, oud 65 jaren. 

Gevestigde personen: . 
G. Voogd, v. A'dam Brederodestraat 10. 
C. A. M. Dames, v. Haarlem, C. HuygenstraatlS 
(H. J Vierdag v. A'dam Helmerstraat 29. 

GEMEENTE-BADHUIS. 

In de week van -4 tot en ,met 9 Januari 1937' 
werden 26'-Kuip».'eh'208 'Douchcbadcn genomen. 

* - JONGERENKRING. 
Zaterdagavond- spreekt Mevr. -Kalma .voor de-- 
Jongerenkring' 'over: "„Ernst"'.'- Aanvang " 8 "uur in 
gebouw Brugstraat 15. Ook belangstellenden zijn 
welkom. Voetbaloverzicht* De Zeemeeuwen zijn er in geslaagd,' een krani» 
ge 2— -0 overwinning op • D.J.K. te behalen,- de 
eerste en lang»verbeide overwinning op eigen veld 

Terol en W. Keur zorgden voor de doelpunten 
en eensdeels door goed. verdedigen, anderzijds 
•door gebrek aan schot in de voorhoede der be» 
zoekers, konden de oranjehemden de score blank 
houden. 

Doordat Halfweg van J.H.Kwartier verloor, is 
de positie onzer plaatsgenoten weer iets beter 
geworden. 'Er is in hun afdeling volop spanning, 
speciaal ' voor de bovenste plaats; iedere week 
wijzigt de stand, thans v/eer verloor D.W.V., en 
de diverse uitslagen bewijzen, dat het verschil 
tussen de diverse elftallen niet groot is. 

Zandvoort, door ziekte van enige spelers ge» 
handicapt, ging met een versterkt 2e elftal of, 
zo men dat liever wil, met een zeer verzwakt Ie 
elftal op bezoek bij Watergraafsmeer, dat ook 
vier invallers telde. Het Zandvoort»elftal zag er 
als volgt uit: Visser; J. Weber en Schuiten; J. 
•Dorsman, Molenaar en Schweinsbergen; Luiting, 
A. Weber, Schuiten, F. Bloemendal en Kraaijen» 
oord. 

Zoals men ziet, was de verdediging zo sterk 
mogelijk samengesteld, doch de voorhoede was 
om onder een hoedje te vangen. Er ging niet de 
minste kracht van uit. 

Nu is het Wa'tergraafsmeer»terreirt ook al niet 
geschikt om behoorlijk voetbal te vertonen. Het 
heeft aan een der. zijkanten een flinke glooiing, 
zodat de buitenspelers daar een étage lager spe» 
len dan in het middenterrcin. De vorst had het 
vol bulten zijnde veld ook al niet geschikter ge» 
maakt en menigmaal stelde het de spelers voor 
do vreemdste verrassingen. . , . 

Molenaar heeft er wel het meeste ongemak van 
ondervonden. Vóór de rust zag hij geen moment 
kans om in z'n spel te komen en als we niet be» 
ter wisten, zouden we gedacht hebben, dat hij het 
wel geloofde. Hetzelfde kan van- Schuiten gezegd 
worden. .... ' • 

De spelers- van • W'meer, beter aan het terrein 
gewend, hebben ■ met • veei vuur gewerkt en de 
Zandvoort»verdediging en halflinie hebben voor 
de rust zeker 40 minuten moeten verdedigen. 
Slechts. .Andries. Weber slaagde er zo, nu. en dan 
in; dé.'.ial, in',d6.;buürt .van -het 'doel', der ..tegen», 
'paf tij "te" brengen enBloem'ehdal löstte 'zelfs enige 
schoten, ïtie een b.eter. lot .verdiend hadden. Dank 
zij het uitmuntende werk van J. Weber c.s. en 
de hulp, van 'de 'listig opengezette buitenspel»val 
zou de rust met blanke stand 'zijn ingegaan, wan» 
neer Molenaar- de bal- uit een corner op het Zand» 
voorfe=doel niet verkeerd op .z'n schoen had ge» 
kregen. Zo werd Visser kansloos gepasseerd. 1»0. 

•Ook in de tweede helft zag men geen moment 
zelfs -maar een poging' tot samenspel in de Zand» 
voort»voorhoede. Het bleef bij enkele' individu» 
ele pogingen, en het werd natuurlijk niet beter, 
toen de heien op eigen gelegenheid onophoude». 
lijk van Iplaats gingen verwisselen. A. Weber 
was nog da minst zwakke, doch legde een duide» 
lijke angst voor de vijandelijke backs aan de dag. 
Luiting had nu een beter terrein»gedeelte tot zijn 
beschikking, maar kreeg geen bal toegespeeld, 
niet van Dorsman, die te veel moest verdedigen, 
noch van Schuiten of BloemendaL Kraaijenoord, 
de enige, die op z'n oorspronkelijke plaats was 
blijven spelen, bracht somwijlen de bal aardtg 
op, maar gevaar voor Watergraafsmeer was er 
niet . 

Halflinie en verdediging streden intussen een 
moedige strijd tegen de steeds feller aanvallende 
Meerbewoners, die, toen hun rechtervleugel kans 
zag Schweinsbergen en Schroeder voorbij te ko» 
men, van verre afstand dikwijls prachtige scho» 
ten op Visser afzonden, waarmee ze echter bli 
den Z.»doelman geen succes hadden. Molenaar 
wijdde nu meer en meer zijn aandacht aan de 
voorhoede en liet het verdedigen aan de beide 
backs over. Zijn systeem was heel goed, doch het lukte niet, veel gang in de aanval te brengen. Die 
kwam eerst, toen Schweinsbergen, die natuurlijk 
als halfspeler meer had staan backen dan vefbin» 
ding onderhouden, als zesde man achter en met 
•do voorhoede mee optrok. Molenaar's spel was 
trouwens te doorzichtig, daar hij zijn Jichaam 
steeds draaide in de richting, waarin hij de bal 
plaatsen wilde. 

Toen de W'meer»keeper te lang met de bal in 
z'n handen liep kende de scheidsrechter Zand» 
voort een vrije schop toe. Kraaijenoord gaf de 
bal een rollertje, A. Weber schoot vlug keihard 
in, de bal kwam van do lat terug, waarna Lui» 
ting de gelijkmaker scoorde. 1 — 1. 

'Hoewel zeer verdiend, zou de Amsterdammers 
de overwinning nog ontgaan zijn, wanneer een 
misverstand tussen Schroeder en Visser hun ciet 
de kans had geboden op een fraai doelpunt (2»1) 
waarmee het einde kwam, dat A. Weber nog 
even op de rechtervleugel met iets meer succes 
aan het werk deed zien. 

Tot slot een opmerking, die we reeds vroeger 
maakten: denkt do aanvoerder, dat met tosstn 
zijn taak op het veld is geëindigd? Wanneer men 
Flip Bloemendal op een plaats zet, waar hij nooit 
heeft gestaan, zodat hij net zo goed had kunnen 
gaan wandelen, is het dan niet tijd, dat de aan» 
voerder zijn maatregelen neemt? Of is deze zó 
door het spel 5n beslag genomen, dat hij daarvan 
niets bemerkt? Zo ja, dan deugt hij niet voor 
zijn taak. 

Toen we zo langs die Amsterdamse velden lie» 
pen, moesten we er even aan denken, dat Zand» 
voort met haar fraaie terrein toch wel boven 
haar stand leeft. Want het bereikte resultaat in 
de huidige competitie: 5 gewonnen wedstrijden; 
is toch niet om enthousiast over te .zijn. 

Wat komen gaat. 

De Zeemeeuwen krijgen bezoek- van De Me» 
t'eoor, een sterke ploeg, waartegen in Amsterdam 
met 4 — 1' verloren werd. En Zandvoort gaat weer 
naar de hoofdstad, thans om T.I.W. te bekam» 
pen. De blauwgelen dienen er wel aan te denken, 
dat de lager geplaatste elftallen alle geregeld een 
of meer- punten verzamelen. Terwijl de beide on» 
dèrste ploegen elk 14 verliespimten hebben, heeft 
Zandvoort reeds 11 punten, verspeeld. Heel vei» 
lig zijn Weber c.s. dus nog niet. 

Zandvoort 2 speelt om 12 uur uit tegen Kin» 
heim- 2, en de Zeemeeuwen»reserves gaan bij 
'Stormvögels' op "Bezoek. 'Dat. zijri. wedstrijden, die 
gewonnen' 'kunnen worden," 'althans op "papier. 
Ook -naar de uitslag van .Edo 5 — -Schoten 2 zal 
de belangstelling der oranje»reserves uitgaan. 

J.o. 

Het leiden van wedstrijden. 
is niet gemakkelijk, dat zal ieder ons moeten toe» 
geven. En zo goed als de spelers fouten maken, 
kan ook een scheidsrechter falen. Wij bezondigen 
ons dan ook nooit aan kritiek op heren scheids» 
rechters, al is er meermalen reden toe. 

De wedstrijd Watergraafsmeer — Zandvoort is 
Zondag in de beste verstandhouding gespeeld, 
ondanks de wedstrijdleiding, die niet alleen vele 
fouten maakte, doch door te veel fluiten de geest 
een -beetje bedierf. Een fout, die voor de Am» 
sterdammers nadelige gevolgen kon hebben, was, 
dat hij hun een zuiver doelpunt onthield, toen 
een hunner spelers na de rust Visser met bal en 
al in het doel liep. Visser deed zeer verbolgen 
en -de scheidsrechter gaf Zandvoort een vrije 
schop tenemen, doch o.i. zeer ten onrechte. Het 
is verboden, wanneer de doelverdediger in het 
bezit van de bal is, naar de bal te trappen, doch 
nergens staat voorgeschreven, dat men den kee» 
per, als deze de bal vasthoudt, niet in het doel 
mag tracht'qp te lopen of duwen. 

Bij een wedstrijd van een der lagere elftallen 
van Zandvoort floot de scheidsrechter af, toen 
de bal van de lat langs de doellijn van de tegen» 
partij rolde. Het spel was „dood" en niemand 
deed een poging, de bal alsnog over de lijn te 
werken. De scheidsrechter, die voor een doelpunt 
had gefloten, zag z'n vergissing in en liet „de DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 PAGINA'S JAARVERGADERING „DIERENHULP" 

De vereniging „Dierenhulp" kwam Woensdag» 
avond onder voorzitterschap van |den heer P. 
W. over den Linden in jaarvergadering bijeen. 
Het ledental liep het afgelopen jaar terug van 392 
op 298; de inkomsten bedroegen ƒ 861,69, de uit» 
gaven ƒ 701,06, zoda' het saldo bedraagt ƒ 154,63. 
Be begroting 1937 werd vastgesteld op ƒ 755. De 
bestuursleden, mevr. Van Kerk Oerle en de heer 
G. Stel bedankten, evenals dr. Kas als arts van 
do vereniging. Er ontspon zich tussen den voor» 
zitter en mevr. Rijnders een heftig dispuut, waar» 
door de vergadering een rumoerig verloop kreeg. 
Wegens het vergevorderde uur werd besloten 
het tweede gedccltovan de agenda der jaarver» 
gadering op 13 Februari a.s. te behandelen. 

WIE* WAS DE GETUIGE? 
De Commissaris van politic verzoekt dengene, 
die op Dinsdag 12 Januari 1937 des namiddags, 
omstreeks half negen, vermoedelijk op de Zee» 
weg binnen deze gemeente, getuige is geweest' 
van een mishandeling en daarbij het nummer van 
een auto heeft genoteerd, zich aan zijn bureau te 
vervoegen. 

VREEMDELINGENVERKEER. 

Aan de leden van do Vereniging voor Vrecm» 
delingenverkeer is bericht gezonden; dat de hev' 
'H. A. Klein Sr. zich niet meer herkiesbaar za2 
stellen als bestuurslid. Candidaten kunnen wor» 
den opgegeven tot 18 Januari a.s. 

De algemene vergadering zal .vermoedelijk in 
het begin van Februari worden gehouden. 

NOG JUIST VOORKOMEN. . 
Door de politie werd. een man gearresteerd, 
die als bezoeker van een café in de Kerkstraat 
gepoogd -had een la[do te lichten, hetgeen echter 
'door de schoondochter -van den caféhouder, werd 
voorkomen'. Do man zich. ontdekt-..ziende, deed 
liet ongeloofwaardige verhaal,' dat hij een -gulden 
op het buffet zag liggen, en die in de lade wilde 
doen. De politie maakte proces»verbaal op. JEUGD EN EEN OPSTANDIGE VADER. 
Door de politie werd een 14»jarige scholier ge» 
grepen, juist nadat hij de ballon stuk wierp van 
de grote lantaarn op het Tramplein. Toen de jon» 
gen later door een rechercheur naar de ouder» 
lijke woning werd overgebracht, was de vader 
over dit thuisbrengen allerminst te spreken en in 
zijn woede deelde hij o.a. mede, dat hij er niet 
over dacht, de schade, door zijn zoon aangericht, 
te vergoeden. De zaak zal echter nog w:l eon 
staartje hebben. .. . 

VREUGDEVUUR. 

Door het stormachtige en gure weer op Don» 
derdag 7 Januari j.I. moest des avonds een pro» 
grammadeel van de feestelijke herdenking van 
het vorstelijk huwelijk vervallen. Er zou namelijk 
op zee door leden van do Zandvoortse -Rcddings» 
•brigade een vreugdevuur worden ontstoken. Be» 
sloten werd echter het vuur zo .spoedig, mogelijk 
bij goed, weer op het strand te ontsteken. Zo» 
trokken dan Zaterdagavond honderden belang» 
stellenden in de richting van de Strandweg. Op 
het" strand 'hadden de leden van de Zandvoortse 
•Reddingsbrigade een berg van takkenbossen, kis» 
ten, oude 'stoelen en „kerstbomen" gemaakt van 
'ongeveer',, drie meter hoogte. Alles werd over», 
goten' met petroleum en aan drie kanten aange» 
stoken. De. nieuwsgierigen, en vooral de jeugd, 
stonden rondom de berg, doch langzamerhand 
zag men allen naar achteren schuiven, daar de 
hitte van do vuurzee op het laatst niet meer uit 
te houden was. Politieagenten waren aanwezig, 
doch behoefden niet op te treden! Do hitte trad 
wel als ordebewaker op;; 

Binnen enkele minuten tekende zich een helle 
gloed tegen de sterrenhemel af, terwijl de von» 
ken zeewaarts woeien. Vanaf de Strandweg was 
liet een machtig gezicht de vurige tongen naar 
boven te zienikronkclen. Ongeveer, een half uur 
genoot een' ieder van het schitterende schouw» 
spel, doch 'langzamerhand minderden de Mammen 
en ongeveer half tien was van de hoge berg niets 
meer dan- een smeulend vuurtje over. Onder do 
velo belangstellenden merkten wo o-a. Burge» 
meester H. van Alphen en enkele raadsleden op. bal vallen", die nu. werd weggewerkt. Zo ont» 
ging dat Zandvoort»clftal do kans op een geldig 
doelpunt. 

Do scheidsrechter maakte meerdere fouten, 
waardoor do aanvoerder zich helaas liet verlei» 
den tot een opmerking omtrent z'n leiding, met 
gevolg, dat hij het veld werd uitgestuurd. Een 
wel wat zware bestraffing, naar net ons lijkt. 
Daar de speler in kwestie blijk gaf, spijt te heb» 
ben van z'n ondoordachte handeling, hopen wij, 
dat het feit geen verdere nadelige gevolgen voor 
hem zal hebben. J.S. 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN 

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Tel. 25S 
Ons 1c heeft een thuiswedstrijd en speelt om 
2 uur tegen „De Meteoor". Het 2e gaat naar 
Stormvogels 4, vertrek per touringcar»Rinko om 
10.45. Het 3e en 4e spelen beide bm 10 uur resp, 
tegen DIO 3 en Spaarncvogcls 3. Het 5e speelt 
uit om 12 uur tegen HSV 2. Vertrek per fiets 
om 10-45 van het Tramplein. De Junioren hebben 
een vrije Zondag. Adspiranten a spelen om 3.30 
uur thuis tegen Êloemendaal a en adsp. b om 2.30 
uur tegen EHS a. Adsp. c gaan naar Haarlem e, 
vertrek per touringcar»Rinko om 1.45 uur. 

Als nieuwe leden worden voorgesteld de heren 
W. Koning, .T. Molenaar, C. Terol, N. v. Eeden 
en J. Floor. ZWEMCLUB „ZANDVOORT" (Z.C .C) 
Aan H.H. leden en adspiranten. Dinsdag 19 Jan 
zwemavond in het Sportfondsenbad Haarlem. 

"Wij maken U nogmaals attent op de vastge= 
stelde uren: 

Voor adspiranten van 8 tot 9 uur. 
voor leden van 9 tot 10 uur 
alsmede een cxtrashalfuur voor de trai» 
ning der Polospelers. 
Diploma's 1937 beschikbaar en aftehalen bij, 
den secretaris: Brederodestraat 9. 

iHet eerste Polo»zevcntal van Z.CZ. speelde 
een beslissingswedstrijd telgen V.Z.V. en -wist 
door deze te winnen met 5 — 1 beslag te leggen- 
op hst kampioenschap der 3e klasse kring Haai» 
lem. Voorwaar een keurige, prestatie van een zo 
jonge vereniging. 

Rest mij. nog namens het bestuur het' zevental 
van Z.CZ. van. harte geluk te wensen met dit be» 
haalde resultaat. De Secr. ' O.S. 

'HOCKEY. - ; 

Het eerste elftal van de Zandvoortse Hockey 
Club won Zondagmiddag op eigen terrein van 
Clubhuis Te Werve met 3 — en stevent nu re» 
gelrecht op het kampioenschap aan. Uit drie 
wedstrijden moeten nog drie punten worden be» 
haald. Ook het tweede elftal speelde een goede- 

wedstrijd tegen Amsterdam 7 en wist met 2 1 

te winnen. 

Het dames»elft'al bracht het er slechter af en 
verloor met 2 — van H.D.M 2, terwijl het derde 
herenelftal een 2 — 1 nederlaag te slikken kreeg 
van H.B.S. 4. 

GOLF. 

Op de banen van de Kennemer Golf» en Country» 
Club werd Zondag de maandelijkse wedstrijd ge» 
speeld, 18 holes handicap medalplay. 

Eerste werd C. Dekker, handicap 12, 74 en twee» 
de H. A. Healy, handicap 9, 78. 

SCHAKEN. 
Het tweede tiental van de Zandvoortse Schaak» 
club speelde Woensdagavond in het clublokaal 
aan de Grote Krocht tegen het bezoekende Heem 
stede 2. De gasten wonnen voorlopig met 5 — 4, 
daar één partij werd afgebroken, bestaat nog de 
kans, dat Z.S.C. 2 een gelijk spel behaalt. HOOG EN LAAG WATER. 

Hoogwater Laagwater 
v.m. n.m. v.m. n.m. Zaterdag 16 Jan. . . 


. . 5.25 


5.36 


12.5S 


1.2T 


Zondag 17 Jan 


. . 6.03 


6.12 


1.33 


1.58 


Maandag 18 Jan. 


. . 6.36 


6.56 


2.09 


2.33 


Dinsdag 19 Jan 


. . 7.27 


7.45- 


2.52 


3.24 


Woensdag 20 Jan. . . 


. . S.1S 


8.40 


3.41 


4.15 


Donderdag 21 Jan. 


. . 9.15 


9.51 


4.36 


5.11 


Vrijdag 22 Jan. 


. . 10.36 


11.22 


5.4S 


6.33 


Zaterdag 23 Jan. . . 
Zondag 24 Jan. 


11 56 
7 IS 


7.52 


... 12.42 


1.05 


8.37 


9.01 MOND»ACCORPi-O.VVK!-\ „EXCEL^'OR" 
Op de vergadering a.s. Maandagavond in Zo» 
mcrlust is aller opkomst dringend gewenst in ver» 
band met de bespreking der concoursplanncn. 

JONG ZANDVOORT. 
• Het kindcr» en operettekoor „Jong Zandvoort" 
geeft op Zaterdag 23 Januari een uitvoering in 
gebouw Monopole. Opgevoerd zullen worden „De 
Varkenshoeder", een sprookje in twee bedrijven 
en „De Tooverbal", een spel van twist en verzoe» 
ning in één bedrijf en Geertruida van Vladerac» 
ken. Na afloop volgt een gezellig bal. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij het bestuur en de leden van 
het koor. , 

LAATSTE BALLERO»AVOND. 

J.I. Dinsdagavond had men voor do laatste 
maal gelegenheid de ballero»bonncn te vergooien 
in gebouw Monopole. Do belangstelling was 
enorm, zodat reeds spoedig begonnen werd met 
volgnummers uit te geven. Indien men nagaat, 
dat • ongeveer 600- volgnummers . zijn • uitgegeven 
kan men .begrijpen,, dat de. drukte' overstelpend 
was. Toch werd er snel afgewerkt, •hoewel, tien» 
tallen -personen .hun beurt hebben, laten verlopen 
wegens het vergevorderde uur. 

Geconstateerd kan worden, dat de actie-van ,de 
Zandvoortse Handelsvereniging en 3e R.K.Mid» 
denstandsvereniging „De Hanzo" uitstekend ge» 
slaagd is. 99 Sigarenmagazijn 

DE VBERSPRONG" 

Is een adres waar voor elk 
een keuze Is, zowel door prijs 
als kwaliteit. 

ALLEEN GEVESTIGD : 

|f GROOTE KROCHT 25 

G. J, BAKKER 

Voorlopige Agenda 

Zaterdag 16 Jan- — Massale uitvoering van 
de gymnastiekvereniging „Oefening Staalt Spie» 
ren" in Monopole. 

Zaterdag 16 Jan. — 8 uur gebouw I3rugstraatl5 
Jongerenkring. 

Dinsdag 19 Jan. — Opvoering „De Spaanse 
Vlieg" door toneelver. „Phoenix" in Monopole. 

Woensdag 20 Jan. — Massale Uitvoering van 
O.S.S. in Monopole. 

Woensdag 20 Jan. — in Ons Huis filmavond 
v.d. Ver. „Het 'Hoogeland". 

Vrijdag 22 Jan. — 8 uur „Kerk en Vrede" afd- 
Zandvoort. Spr. Dr. M. v.d. Voet; onderwerp: 
Luchtoorlog, Luchtverdediging, Luchtbescherming 

Zaterdag 23 Jan. — Uitvoering van het kinder» 
koor „Jong Zandvoort" in Monopole. 

Woensdag 27 Jan. — Z.S.C. 4 — Zwa»ha 2 in 
lunchroom Carels aan de Grote Krocht. 

26, 27 en 28 Jan. — Tentoonstelling van bijbels 
uitgaven in „Ons Huis". 

Donderdag 28 Jan. — Openb. verg. PI. Plan» 
Comm. in Monopole. Spreker: -de heer E.Vermeer 

Vrijdag 29 Jan. — 8 uur openbare vergadering 
Nat. Chr. Werkmansband. Spr. de heer Strating. 
Onderwerp: 'Hart tot Hart". 

Zaterdag 30 Jan. — Phoenixsuitvoering in Mo» 
nopole. Opgevoerd wordt „Lachende Contanten". 

Woensdag 3 Febr. — Gecombineerde propa» 
ganda»bijeenkomst in Monopole van de JCGOB 
en NCGOV en de Ned. Ver. tot Afschaffing van 
Alcoholhoudende Dranken. 

Woensdag 3 Febr. — Z.S.C 3 — Haarl. Schaak» 
club om acht uur in lunchroom Carels aan de 
Grote Krocht. 

Zaterdag 13 Febr. — Voortzetting jaarverga» 
dering Ver. „Dierenhulp". 

Maandag 22 Febr. — Feestuitvoering wegens 
twintigjarig bestaan muziekkapel „Zandvoort". 

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen 
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen! BALANS-OPRUIMING 

JAPONNEN » BLOUSES » PULLOVERS 
extra lage prijzen!! 

WINTERMANTELS m. 30— 50% korting! 

In Dameshoeden en Mutsen koopjes! 

MODE- & SPORTHUIS ZEESTRAAT 18 ZEESTRAAT 18 GESLAAGD VARA»FEEST. 
Ruim zeshonderd personen waren Zondagavond 
in de grote zaal van Monopole aanwezig op de 
VARAsavond. De heer A. Molenaar sprak een 
welkomstwoord en deelde mede, zeer verheugd 
te zijn, dat men in zo grote getale was opgeko» 
men om het VARA»dansorkest „The Ramblers" 
te zien en horen spelen. Onder leiding van Theo 
Uden Masman werd door het orkest, bestaande 
uit negen man, een aantal nummers gegeven, dat 
een geweldig enthousiasme teweegbracht. Ver» 
schillende schlagers werden ten gehore gebracht 
op meer dan verdienstelijke wijze. De bekende 
radiozanger Albert de Booy kweet zich eveneens 
uitstekend van zijn taak en bracht tallozen aan 
het lachen met zijn vrolijke liedjes.Voor de pau» 
ze sprak de secretaris van de VARA, de heer A. 
Pleyzier, die op duidelijke wijze uiteen zette, hoe 
de propaganda door de leden moet worden ge» 
voerd. De VARA ondervindt veel bestrijding, 
doch langzamerhand waardeert men, ook van de 
andere kant, de met zorg uitgekozen program» 
ma's. Zijn rede weid meermalen door applaus 
onderbroken. Ook na de pauze bracht het orkest 
een aantal nummers ten gehore, terwijl Albert de 
Booy wederom liedjes zong. Veel te snel kwam 
het einde, doch het orkest kon niet eerder ver» 
dwijnen dan na een toegift. Na afloop bleven on» 
geveer tweehonderd personen gezellig bijeen zit» 
ten, terwijl de danslustigen een dansje waagden 
op de muziek van Engel Paap en zijn band. Zuivere Amerikaanse Petroleum Texaco 

afgehaald 6 cent per Liter 

a contant: Oosterparkstraat no. 8, S. Zwemmer. GODSDIENSTOEFENINGEN 
Ned. Hervormde Kerk. 

Zondag 10 uur Ds. D. Tromp. 

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband 

Brederodestraat 31. 

Zondag 17 Jan. 10 en 5 uuur: de heer W. Hern» 
green, Theol. Student. 

Gereformeerde Kerk 
Julianaweg hoek Emmaweg. 

Zondag 10 en 5 uur: Ds. N. A. Waaning. 
Cat. Zondag 28. 

Nederlandse Protestanten Bond 
(Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15 

Zondag 17 Jan. 10.30 Ds. J. Kalma. 
Zondagsschool van 12 — 1 uur. 

Rooms Katholieke Kerk. 

Geen opgaaf ontvangen. 

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat. 

Vrijdag 22 Jan. Begin v-d. Sabbat 4.15 uur. 
Zaterdag 23 Jan. Einde v.d. Sabbat 5.19 uur. 
Iedere Zaterdag: Ochtenddienst 8.30 uur; Leer» 
oefening to kwart voor één; Middaggebed te 1.30. 

Secretariaat der Gemeente is gevestigd: Kost» 
verlorenstraat 28. 

Aanvragen voor het Armbestuur moeten schrif» 
tclijk worden ingediend bij den voorzitter, den 
heer M. Spyer, Kostverlorenstraat 4. 

Het Godsdienstonderwijs wordt verstrekt in 
school C. Zondag van 9 — 1 uur, Maandag 4.15 — 
5.15, Dinsdag 4.15 — 6.30, Woensdag 2 — 5, Donder* 
dag 4.15—5.15. 

Auto-Service aanbieding van 

Garage v.d. Geer 

BREDERODESTRAAT 8-10 
- TEILEFOOJM 88 - 

Voorschrift nieuwe motorwet 
Gratis controleren uwer Dimlichtenl! 

Door aankoop ener Dimlamptester (zoals in ge» 
bruik bij de Rijks Politie) bieden wij alle auto» 
bezitters van Zandvoort gratis aan de koplampen 
te controleren of zij voldoen aan de nieuwe voor» 

schriften. Reclame-Service gedurende maand Januari 

Wij smeren Uw auto geheel door met de * 
TEXACO»MARFAK luchtdruksmering voor 

slechts ƒ 1 Wij vernieuwen Uw remvoeringen met nieuwe 
voeringen en het opnieuw zuiver afstellen 
uwer remmen vanaf ƒ 10 — 

Ook voor Uw TAXI (7 persoons nieuwe wagens) 
GARAGE VAN DE GEER Brederodestraat 8—10 Telefoon 88 

8 

5 TELEF. 510 

• BELANGRIJKE MEDEDELING f 

: 

m Originele ï 

BALANS-OPRUIMING S 

Extra koopjes 

ZIET DE ETALAGES! 

Het Koopjeshuis 

KERKSTRAAT 32-34 Boven onze beneden alle concurrentie staande prijzen geven wij vanaf 18 Januari 
op f 10.- contante kassabons nog 2°/o vaste korting (uitgezonderd boter, suiker, olie) 

Mooie blanke Zuurkool . 6 et per pond 

Prima Gelderse Worst 45 et per pond 

TEGEN GRIEP EN VERKOUDHEID: NU IS 'T WEER voor PEULVRUCHTEN iHoesttabletten, per ons 10 et 

Knoopjesdrop, per ons 10 et 

Katjesdrop, per ons 10 et 

Eucamenthol, per ons 10 et 

Hakalypthus, per doos 12 et 

Hakarine, per buisje 18 et 

Anijsblokjes, p. pak (12 stuks) .. 10 et Bruine Bonen, per pond 9 et 

Witte bonen (Walch.) 14 et 

Capucijriers, per pond 13 et 

Groene erwten, per pond . . . . 8 et 

Spliterwten, per pond 12 et 

Grauwe erwten, per pond . . . . 19 et 

Kogelbonen, per pond 14 et Kent U reeds ons prima Zelfwerkend Wasmiddel Haka Terrox, per pak 15 et 

Haka ,Tfiso (onthardingsmiddel) p.pak 8 et 
Haka Selso (watervrije soda) p.pak 7 et 
'Hakaline (vlokkenzeep per pak) . . 10 et 

Zeeppoeder per pak 5 et 

Bleekpoeder, per pak 6 et 

Bleekwater, per liter 14 et 

Schuurpoeder, per pak 6 et 

Vivol schuurmiddel, per bus . . 13 — 19 et 
Huishoudzeep, extra, per staaf . . 9 et 
Huishoudzeep speciaal, 3 stukken 14 et lette Bij aankoop van BUS GROENTEN 
men op kwaliteit en vulling: 

Spinazie 

Andijvie . . ' 

Sperciebonen 

Snijbonen 

Doperwtjes 

Tuinbonen 25 et 

Worteltjes, gem 19 et 18 et 

18 et 

19 et 

20 et 

21 et i 

m 
m 
m 
m 

i 

m 

i VOLVETTE GOUDSE KAAS, per pond 27 et 

LEIDSE KAAS, per pond 18 et 

EEN HELE EDAMMER, ong. 3 pond . . 72 et PASVEER RUIMT OP 

Goudüjn Borden f 0. 12 

Laden Kasten. f 1.98 

IMesten Schalen f 49 

gj^F* Losse delen van Thee-, Eet- én Ontbijtsérviezeh 
Ziet de Etalage!! Ziet de Etalage!! 

Fa. Th. Pasveer HALTESTRAAT 37 TELEFOON 311 I Geef ieder het zijne 


♦ 


♦ 


Dat krijgt U door kwaliteit en prijs bij 

„DE CONCURRENT" 

Al ons Vlees en Fijne Vleeswaren 20 tot 30 cent per kilo afgeslagen. 
Wij geven alleen ZATERDAG als EXTRA RECLAME bij aankoop van minstens ^ 
50 cent vlees 1 ONS ROOKVLEES VAN HET MUISJE voor slechts 10 CENT + l 

♦ HUISMOEDERS DOET NU UW VOORDEEL I Prima Geld. Rookworst, p.p. 40 et 
Bloedworst . . . . p.p. 35 et 

Ham, per ons 14 et 

Prima Geld. Gek. worst, p.p. 40 et 

Prima Leverworst, p.p 40 et 

Rookvlees van muisje, per ons 15 et 
PRIMA LAMSVLEES 

Carbonade 25 et 

Lappen 35 et 

Bout 40 et 

PRIMA KALFSVLEES 

Lappen 40 et 

Fricandeau 50 et 

Poulet 40 et Osselappen 

Prima Lappen 

Riblappen 

Rosbief 

Lende 

Biefstuk 

Haas 40—' VARKENSVLEES 
Carbonade schouder 
Carbonade rib 
Carbonade haas 
Magere lappen 
Fricandeau 30 et 

35 et 

45 et 

45 et 

50 et 

55 et 

60 et 40 et 
45 et 
50 et 
50 et 
50 et HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 494 ! 
§ 

♦ Belasting-Hoekje* 

PERSONELE BELASTING. 

Wederom heeft de uitreiking van de aangiftes 
biljetten voor de Personele belasting een aan» 
vang genomen. Het verdient aanbeveling, deze 
volledig en juist in te -vullen. Hierop te wüzen 
is nodig, omdat^ in de praktijk meermalen is ge» 
bleken, dat daaraan weinig aandacht wordt ge» 
schonken, wat voor betrokkenen financieel na* 
delige gevolgen kan hebben. 

Wie een aangiftebiljet is uitgereikt, moet de 
daarin gestelde vragen duidelijk, stellig en zonder 
voorbehoud naar waarheid beantwoorden (art.41) 
en binnen 20 dagen inleveren. 

Deze aangiftebiljetten worden alléén uitgereikt 
aan hen, die op 15 Januari belastingplichtig zijn 
naar de volgende grondslagen, t.w.: voor het hou» 
den van: dienstboden, paarden (niet voor beroep) 
motorrijtuigen, motorrijwielen, pleiziervaartuigen 
en biljarten. 

Indien men naar een of meer dezer grondsla» 
gen meent belastingplichtig te zijn en nog geen, 
aangiftebiljet heeft ontvangen, is men niettemin 
verplicht bij de ambtenaren der Rijksbelastingen 
hier ter plaatse zo'n exemplaar aan te vragen. Bij 
verzuim loopt men kans op dubbele aanslag. Ook 
bij het ontstaan v. belastingplichtigheid naar een 
van bovengenoemde grondslagen, in de loop van 
het jaar, moet aangifte geschieden binnen 14 da» 
gen. 

Aan hen, die naar genoemde grondslagen niet 
belastingplichtig zijn, wordt geen aangiftebiljet 
uitgereikt, doch zij worden door genoemde amb» 
tenaren persoonlijk bezocht, om voor de Perso» 
nele belasting 1937 gegevens te verzamelen vol» 
gens de toestand, zoals die op 15 Januari is. 

Het is in Uw belang deze ambtenaren dan vol» 
ledig in te lichten omtrent wonen, huurprijsver* 
laging sinds vorig jaar .en aantal kinderen benes 
den 20 jaar. 

Aan de ambtenaren wordt dus opgegeven: 
Huurprijs, van het door U bewoonde perceel, zo» 
als die was op 1 Januari 1937, indien U op 15 
Januari 1937 nog in ditzelfde perceel woont. 
Aantal kinderen, op 15 Januari nog bij U inwo» 
nende, die op 1 Januari 1937 de volle ouderdom 
van 20 jaar nog niet hadden bereikt. 

Indien het door U bewoonde perceel geen huur 
perceel is, doch Uw eigendom geeft U op „Eigen 
perceel". 

Van het gedeelte van het perceel, dat niet door 
U wordt bewoond, doch alleen dient voor ver» 
huring tijdens het seizoen, geve men op, dat dit 
deel doorgaans alszo danig gemeubeld wordt ver» 
huurd aan badgasten. 

Is men bovendien belastingplichtig naar andere 
grondslagen zoals dienstboden, paarden, motor» 
rijtuigen, motorrijwielen, pleiziervaartuigen of bil» 
jarten, dan moet alles in een aangiftebiljet vvor» 
den omschreven. Raadpleeg zonodig een deskun» 
dige op dit gebied, doch verzuim in geen geval 
het aangiftebiljet uiterlijk binnen 20 dagen onder» 
tekend in te zenden. Blijkt later de aanslag te 
hoog door verzuim Uwerzijds, dan wordt het 
moeilijk deze fout te herstellen en de aanslag ver» 
laagd te krijgen. Wenst gij geheel voldaan per Auto 
tè réizen dan is uw adres 

SHELL-GARAGE 

GEBR. PIERS - Telefoon 216 

Dag en nacht bereikbaar, v. Speijkstr. 21-22 STICHTING ,DE NEDERLANDSE SOLDAAT* 

Voor notaris Mr. J. F. de Jong Posthumus te 
Drachten is heden verleden de stichtingsacte van 
de aldaar opgerichte en gevestigde Stichting „De 
Nederlandse Soldaat". 

Doel van deze Stichting is: 

a. te streven naar een billijker wetgeving, 
waarbij alle risico's inzake het ontstaan, bevor» 
deren of verergeren van ziekten of gebreken tij» 
dens dé vervulling van de militaire dienst — mits 
niet het gevolg van eigen moedwillige handelin» 
gen of ongeregeld gedrag — bij door de Militaire 
Geneeskundige Dienst eenmaal goedgekeurde en 
dus voor de militaire dienst geschikt bevonden 
militairen, alsmede de bewijslast inzake het ont» 
staan, bevorderen of verergeren van die ziekten 
of -gebreken, komen te rusten op de Overheid. , 

b. de propagering van een scherpe selectie" bij 
het militair geneeskundig onderzoek van toe» 
komstige dienstplichtigen, o-a. door toepassing 
van een röntgenologisch onderzoek, waardoor 
's lands weerkracht zal worden bevorderd, 

c. het exploiteren van een nationaal adviezen» 
bureau voor rechtskundige» en medische bijstand 
aan toekomstige», dienende» en gewezen militai» 
ren en hun nabestaanden. 

De oprichting van deze Stichting is mede een 
gevolg van het arrest van de Hoge Raad d.d. 13 
November 1936 inzake de bekende procedure van 
den heer P. de Boer, voorzitter van de Bond van 
Mobilisatie»Invaliden en van hun Nabestaanden, 
tegen de Staat der Nederlanden en waarbij de 
Hoge Raad overwoog, dat den burgerlijken rech» 
ter in deze zaak geen oordeel toekwam. 

'Het ligt in de bedoeling te bevorderen, dat in 
verschillende plaatsen van het land voor toe» 
komstige dienstplichtigen de gelegenheid wordt 
geopend zich aan een serieus röntgenologisch 
vooronderzoek te onderwerpen. Zulks naar aan» 
leiding van het feit, dat thans vaak personen als 
gevolg van een te oppervlakkige keuring voor 
de militaire dienst worden goedgekeurd, die zo» 
als achteraf herhaaldelijk is gebleken beter niet' 
in dienst hadden kunnen worden geroepen. 

Als directeur van de Stichting zal fungeren de 
heer P. de Boer. De gemakkelijkste piizzle 

waarvan U direct de oplossing vindt is; koopt uw 

Groenten, Fruit en Aardappelen 

bij het beste en goedkoopste adres v. Zandvoort 

Jb. TÉR WOLBÊÈR SWIALUESTRAAT 3 TELEFOON 449' Nóg slechts 8 dagen voortzetting van de originele JPjBT* 
bij HENK SCHUILEN BURG RU Gröote Krocht 5 
Zan dvoort Heden overleed, na' 
een langdurig lij» 
den, onze innig ge» 
liefde 'Echtgenoot 
en Vader, de Heer 

Karel Willem 
Ehbrècht, 

in do ouderdom 
van ruim 49 jaar. 

Uit aller naam, 
Mevr. de Wed. 
E. Ehbrecht»Weber. 
Georg. 
Beppie. 

's»Gravenhago, 
Stationsweg 41. 
14 Januari 1937. Etage Te Huur 

gelegen a.d. Boulevard 
de Favauge 22, bestaan» 
de uit 1 Zitkamer, 1 gr. 
slaapkamer met inlopen» 
de gemetselde badkamer 
en 2 slaapkamers. , 
Aan soliede huurders 
wordt wijziging der in» 
deling toegestaan. 
Te bevr. JBoulevard de 
Favauge 22. 

GEVRAAGD: 

Volledig Pension 

voor 3 personen, 3 ka» 
mers, permanent. 
Br. m. uitv. inlichtingen 
onder no. 2902. 

bur. Zandv. Courant 

TE KOOP: 

Salamander Kachel 

(nieuw) met pijp enz. ƒ6 
Verl. Haltestraat 68, van 
10 — 12 v.m. Oproeping 

Ieder, die iets te vorde» 
ren heeft van» verschul» 
digd is aan» of papieren 
onder zijn berusting 
heeft van wijlen den 
Heer M. P. P. HERB» 
SCHLEB, overleden te 
Zandvoort, Brederode» 
straat 49, op 4 Decem» 
ber j.1. wordt verzocht 
daarvan ten spoedigete 
opgaaf te doen ten kan» 
tore van notaris H. 
Groenier te Amsterdam, 
Keizersgracht 696. 
' H. GROENIER, 
Notaris. Spotkoopjes 

Meisjesrijwiel ƒ 4 

Half transport herenrij» 
wiel, als nieuw ƒ 12. — 
Prima licht motorrijwiel, 
zeer snel, gebruikt 1 L. 
op 40 km., lage belasting 

ƒ 45 

Tevens zware Motoren 
vanaf ƒ 40. — Een paar 
motorwielen met nieuwe 
banden, geschikt -voor 

strandkarretje ƒ 4 

STATIONSPLEIN 29. 

TE HUUR: 

Ongèm» Huis 

bev. 4 kamers en keuken 
en Zomerhuis. 
Br. bur. Zandvoortse Crt 
onder no. 2903. 
Gertenbachs Drukkerij. EEN GESLAAGDE FUIFAVOND. 
, Leerlingen van de derde klasse u.l.o. hebben op 
21 September 1935 een club opgericht, die de 
enigszins raadselachtige naam van Cocktailclub 
kreeg. Het doel van deze club was en is naast 
do inspanning tijdens en na cU schooluren c'én 
avond van de week voor ontspanning ie zorgen. 
Elk lid kan wel iets presteren en zo had elke Vrij» 
dagavond een bijeenkomst plaats. Ten slotte 
werd besloten een fuif te organiseren voor de 
club en r ook voor de ouders. 

"De grote zaal van „Ons Huis" was tut de laat» 
ste plaats bezet, waar om half negen (een half 
uur te laat!) de heer Jacques Levy de fuif met 
een hartelijk en geestig welkomstwoord opende, 
waarna alle leden gezamenlijk het club» of beter 
gezegd het Cocktaillied zongen. 

Het derde programmanummer wees een aantal 
vraagtekens aan, doch de conferencier Jacques 
Levy deelde spoedig mede, dat te Zandvoort ge» 
arriveerd was een van de bekendste filmsterren, 
namelijk Shirley Temple. Het bestuur had de 
toezegging ontvangen, dat Shirley een van haar 
bekende liedjes zou zingen met begeleiding van 
gramofoonmuziek. De clou was echter, dat Shir» 
ley een jongen bleek te zijn, die het liedje met 
zijn lippen meezong, doch geen geluid uitbracht, 
want dat deed de gramofoonplaat wel! De zaal 
met de ongeveer tweehonderd aanwezigen amu» 
seerde zich kostelijk en aan het gelach kwam bij» 
na geen eind. 

De heer Levy ontpopte zich als liedjeszanger 
en zong begeleid op de piano door mej. Topsy 
Terwee een drietal liedjes, o.a. „De Olieman" en 
„Ik ben Vader Nëptunus". 

Voor de pauze traden op Hans Krïeks, piano en 
Simon Krieks, cello. De laatste had een weinig 
last van plankenkoorts, doch het merendeel van 
het publiek nam dit natuurlijk welwillend op. 
Zijn eigen kameraden hadden echter wel een wei» 

nig beleefder mogen optreden Op verdienste» 

lijke wijze bracht dit duet ten gehore o.a. Wiege» 
liedje van Schubert en Menuet van Mozart. Na 
de pauze voerden de meisjes van de Cocktailclub 
enkele boerendansen uit, terwijl de jongens de 
klucht „Tobias weet het beter" opvoerden. Ook 
het verdere gedeelte van het programma viel 
zeer in de smaak, zodat geconstateerd kan wor» 
den, dat de eerste fuifavond van de Cocktailclub 
uitstekend geslaagd is. 

* INGEZONDEN. Mijnheer de Redacteur, Beleefd vraag ik U 
voor het onderstaande enige plaatsruimte in Uw 
veelgelezen blad, waarvoor bij voorbaat mijn 
hartelijke dank. 

Hoewel het nog pas begin Januari is, begint 
het solliciteren al weer van verschillende mensen, 
die hier in het zomerseizoen willen werken. Voor» 
al ook van buiten Zandvoort sturen ze brieven, 
of komen zelf naar Zandvoort, om bij de seizoen» 
zaken hun diensten aan te bieden. En 't is op» 
merkelijk, M. de R., hoeveel gdbruïk daarvan 
wordt gemaakt. In Z. zelf komen er echter elk 
jaar meer werklozen bij, en worden de kosten 
voor de zakenmensen steeds groter. Zou het nu 
niet mogelijk zijn, dat de lonen, die hier 's zo» 
mers te verdienen zijn, in Zandvoort blijven? 
Hoe minder werklozen, hoe minder toch ook 
weer de belastingdruk voor de zakenmensen (ho» 
tels, restaurants, pensions, enz. enz-) en hoe min» 
der de druk op de Gemeentekas. 

Zouden B. en W. en de Raad deze zakenlieden, 
strandpachters, lunchrooms, bakkers, slagers, 
kruideniers, enz. niet kunnen adviseren meer 
werkkrachten uit Zandvoort zelf te betrekken, 
voorzover voorradig? 

En zouden ook de inwoners, die iets aan hun 
huizen laten doen (schilderen, timmeren, behan» 
gen, stofferen) niet wat meer aan het getal van 
500 werklozen kunnen denken? Zandvoort is 
geen industrieplaats, we zijn hier veel op elkaar 
aangewezen, maar laten ^ve dat dan ook doen! 

Laat ook Uw levensmiddelen niet uit andere 
plaatsen komen, bedenk, dat men ook op Zand» 
voort graag wat wil verdienen. 

Ik hoop, Mijnheer de Redacteur, dat dit alles 
de aandacht mag hebben, die het verdient, en 
dat mede daardoor het aantal werklozen snel 
mag verminderen. 

Dat Zandvoort een goed seizoen moge hebben 
met veel Zandvoortse werkkrachten! 

U nogmaals beleefd dankend voor de verleen» 
de plaatsruimte. Uw dw. D. TE KOOP GEVRAAGD: Ruim Winkelpèrceel 

liefst op een hoek gelegen, en 'wel op eerste win» 
keistand. Geen tussenpers. Uitvoerige aanbied 
onder no. 2901 Bur. v.d. Blad. S Van Deursens § 

© Aardappelhandel g 1 Hét adres voor elke 5 

Huisvrouw* - © 

Kerkplein 8 - Telef* 74 m 

6 

houdt VOORTZETTING der balans 

OPRUIMING 

Uit hoeken en gaatjes komen de 

restanten. 

Jongensbroekjes en Blouses voor 

Mr- SPOTPRIJZEN 

Dames Pullovers beneden Inkoopsprijs. 

Partij Dameskousen, 1ste keus . van 65 voor 49 cent 

Voordelige aanbieding In Ondergoederen, 
Herenflanellen en 

OVERHEMDEN 
Doet Uw voordeel *^BJ 

Bovendien bij f 20. — bonnen f 1. — aan goederen terug 

Manufacturenmagazijn „De Waag" 

Haltestraat 40— 40a 
Eens klant . . . blijft klant HUP HOLLAND 

ZONDAG 31 JANUARI per Luxe Touringcar 
naar de VOETBALMATCH 

DUITSLAND - HOLLAND 

te Dusseldorf. RETOUR ƒ 5 

Wegens een beperkt aantal kaarten, gelieve men 
zich zo spoedig mogelijk op te geven. 

Geen pas nodig. Vraagt inlichtingen btf: 5 

Piet Kerkman's Touringcarbedrijf: X 

.HALTESTRAAT 63 TELEFOON 14 • 'HOLLANDIA-BBOSCOOP 1 

Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein 

Vanaf ZATERDAG 16 tot en met MAANDAG 
18 Jan. iederen avond aanvang 8 uur. 3 DAGEN 
opvoering van de mooiste film ooit vervaardigd. 

Opnieuw zullen de schitterende melodiën fasci» 
neren in de grootste triomf van het witte doek- 
OSCAR HAMMERSTEIN's wereldvermaarde 
operette, RUDOLF TRIML en HUBERT STOT» 
HART's pakkende melodieën, o.a. Rosé Marie, 
Love You, Indian Love»CalI, Fotem Tom»Tom, 
Song of the Mounties. 

JEANETTE MAC. DONALD en NELSON 
EDDY in 

ROSÉ MARIE 

Metro Goldwyn Mayer's wonderbare Operette» 
film. Vervaardigd onder regie van W. S. v. Dijke 

Wegens enorme lengte dezer film, vertonen wij 
geen tweede hoöfdnummer. 

ROSÉ MARIE is de mooiste film ooit vervaar» 
■digd. Toegang voor elke leeftijd. 

ENTREE: 40=60»80»100 cent; alles inbegrepen. 
ZONDAGMIDDAG 2.30 FAMILIE»MATINEE 

met opvoering van ROSÉ Iwl A Rf £ 

Entree onder 14 jaar 20 — 30 — 40 cent — Boven 
14 jaar 30 — 40 — 60 cent. Donderdag 21 Januari, 8 uur 
Populaire Voorstelling opvoering van een schitterend programma, welk 
nog niet in Zandvoort is vertoond. 

Als Jste hoofdfilm: 

G Ë R H F O R ü K SC E N 

De duivelse practijken der onderwereld, in een 
pakkende, alarmerende film. Een filmwerk vol 
vaart en afwisseling. In de hoofdrol CARRY 
GRANT. Als 2e hoofdfilm: 

Het weggeBoopen Bb*uh e Een heerlijk amusant -filmwerk, waarbij U zich 
kostelijk zult amuseren. — Toegang boven 14 jr. 

Entree 30 en 55 cent, alles inbegrepen. NED. BIJBELGENOOTSCHAP Afd.Zandvoort. 

Het zal dit jaar 3 eeuwen geleden zijn, dat de 
bekende „Statenvertaling" van de Bijbel werd 
uitgegeven. Reeds in 1618 was tot deze uitgave 
.besloten, maar allerlei moeilijkheden en omstan» 
digheden bij de voorbereiding maakten, dat de 
verschijning eerst in 1637 plaats vond. 

Wie er eens op let, wat al uitdrukkingen aan 
-deze vertaling van de bijbel ontleend, in onze da» 

telijkse omgangstaal voorkomen, zal eningszins 
unnen beseffen, welke invloed van deze bijbel 
•op heel ons volksleven is uitgegaan. 

Nu heeft de afdeling Zandvoort van het Ne» 
derlandse bijbelgenootschap deze gelegenheid 
Aangegrepen om een tentoonstelling te organise» 
jen, waarop niet alleen de bijbeluitgaven van dit genootschap zullen worden getoond, maar tevens 
allerlei wat op de bijbel en zijn vertaling betrek» 
king heeft. 

Om te beginnen zullen er niet minder dan een 
twaalftal exemplaren van de genoemde Staten» 
vertaling aanwezig zijn. Het oudste exemplaar is 
van 1641. Ook zal getracht worden op het gebied 
van de bijbelillustratie één en ander te tonen. 

Kortom: wie van de bijbel in het algemeen en 
van het werk van het bijbelgenootschap in het 
bijzonder meer wil weten ook door aanschou» 
wing, zal goed doen deze tentoonstelling te be» 
zoeken. ' 

Voor plaats en tijd van deze tentoonstelling 
verwijzen wij naar een advertentie in het num» 
mor van de volgende week. W. GEVONDEN VOORWERPEN. 
Heren handschoenen, gebreide sjaal, wollen 
handschoen, grijs»zwarto sjaal, hond (reu), glacé 
handschoen, spaarbankboekje, rozenkrans, ring 
met sleutels, portemonnaic, riem, nappa hand» 
schoen, muts, hond (fox), schildersbrandlnmp, 
bruine nappa handschoen, kosteloos rijwielbelas» 
tingmerk en astrakan handschoen. 

Bezem zonder steel, kosteloos rijwielbelasting» 
merk, zakdoek met enig geld, ceintuur, rijwiel» 
pomp, alpinomuts, sleutel merk „Damm", bruine 
nappa handschoen, lederen regenpijp, portemon» 
naie met enig geld, rijwielbelastingmerk, grijze 
handschoen, ring met sleutels, heren polshorloge 
en wollen handschoen. Rijdt met deze Wagen 
GABAGE ,.OE TOL' ?9' Ex eerste- Chauffeur 

Kasteel de Wiersse Niets beter tegen de Griep dan 

■AFLUKIN g 

| FiCKS 1 

■ A S P I R I IM g 

■ n 

m Alle soorten Drops, Siropen enz. enz. 9 

[Drogisterij L. BLAAUBOER | 

g HALTESTRAAT 46 -^ TELEFOON 192 g 

■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■BBB ■■■■■■■■ RIJKSPOSTSPAARBANK. 

Aan het postkantoor Zandvoort werd gcduren» 
de de maand December ingelegd ƒ 16.717,14 en 
terugbetaald ƒ 28.333,38. 

NUTS»SPAARBANK TE HAARLEM. 
Vergelijkend overzicht over December 1936 — 1935 
Aantal behandelde posten 14911, v.j. 12709. 
Aantal inlagen 9388, v.j. 7607. 
Aantal terugbetalingen 5523, v.j. 5102. 
Ingelegd ƒ 428.385,52, v.j. ƒ 364.579.71. 
Terugbetaald ƒ 422.983,56, v.j. ƒ 421.948,75. 
Meer ingelegd ƒ 5.401,96, v.j. minder ƒ 57.369,04. 
Aantal nieuwe boekjes: 198, v.j. 159. 
Aantal afbetaalde boekjes: 157, v.j. 167. 
Spaarbusjes op 31 Dec. 1936 in omloop: 3370. 
Geledigd in Dec. 1936: 183 busjes met totaal in» 

houd van ƒ 3-027,45. 
Aantal verhuurde kluisloketten op 31 Dec: 577. 

WIE WON HET HARMONIUM OP 187. 

Nog steeds is de hoofdprijs, bestaande uit een 
Harmonium, niet afgehaald. 

Het bestuur van Credo»Canto verzoekt u be» 
leefd uw lootjes nog eens goed na te zien, daar 
we de prijs tot uiterlijk 20 Jan. beschikbaar stel» 
len. Indien hij dan niet afgehaald is, zal het nog 
eens worden verloot. Het bestuur. 

NAT. CHR. WERKMANSBOND. 

Door bovengenoemde Werkmansbond zal op 
Vrijdag 29 Januari in Ons Huis, aanvang 8 uur 
een openbare vergadering worden gehouden. 

De heer Strating propagandist van de bond zal 
spreken over het onderwerp „Hart tot Hart". 

Ds. Tromp zal het slotwoord spreken. Dit is nog eens Reclame 

RAUWE ROOKWORST, per pond vanaf 39 et 

EXTRA AANBIEDING, alleen Zaterdag. 
Heerlijke Schouderham, per ons 16 et, 2 ons 29 et 

Fijne gekookte Worst, per ons 8 et 

Smeerworst, per ons 12 et 

Leverworst, per ons 8 et 

Leverworst Paarden Rookvlees 

Bloedworst Plockworst 

Kalfsboterhamworst Lever 

Haagse Leverworst Bacon 

Berliner Grove snijworst. 

Leverkaas Osserookvlees 

Corndbeef Pekelvlees van fa Cohen 

HEERLIJKE HAPJES: Vlees»salade, Zalmsalade, 
Groente=salade, Garnalen»salade, — 

Pakjes KAASKOEKJES 30 et 

EXTRA AANBIEDING Theelichten, p.p. 10 et 

Ons succes Suikerruitjes, vervangen 4Vs p. suiker 
Beschuit, per rol 6 et 

Iets fijns van de Hagfab rieken: 

Salano Koffie met Mocca»reep, p. half pond 28 et 

Potje Haring, inhoud 4 stuks 15 et 

Hors d'oeuvreworstjes, per blik, inhoud 10 stuks 
per blik 30 et. 

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage ! 

!. J, Knotter, Haltestraat 3G 

Telefoon 391 Telefoon 391 Maar dat is goedkoop! 

Slechts een kleine greep: 

RIJPE TOMATEN, per pond 25 et 

PRACHT DIK LOF, Ie soort, 3 pond . . 25 et 

HAGELWITTE BLOEMKOOL, 2 voor . . 25 et 

BOERENKOOL, per pond 5 et 

GROTE ZOETE JAFFA, 10 voor . . . . 55 et 

ANJOE PEREN, per pond 25 et 

SPRUITEN, per pond Marktprijs 

GROTE SAVOYE KOOL, per stuk . . . . 8 et 

Geen vuilo handen meer, Rode Kool gesneden 
per pond 5 cent. 

JONGE TUINWORTELTJES, per pond 5 et 

ALS RECLAME: Verse Andijvie: per pond 10 et 

Ook bezorgen in Bentveld en Aerdenhout zonder 
prijsverhoging. 

P. van dew Berg 

H altestraat 20 - Telefoon 307 IMu kunt- U nog profiteren 
van onze 

Opheffings Uitverkoop 

Gemiddeld 30 pCt. verlaging 

Dus haast U naar 

Parfumerie „Modern" 

KERKSTRAAT 35 Contract-Bridge. 

door" N. D. SANTIFORT. 
ALGEMEEN. LES 1.. . 

Publicatie, in welke vorm ook, evenals ver» 
spreiden, verboden. Auteursrechten voor» 
behouden. 

HOE HET SPEL GESPEELD WORDT. 

Contract»Bridge wordt gespeeld met 2 spellen 
kaarten, elk van 52 stuks, welke spellen aan de 
achterzijde verschillend gekleurd moeten zijn; de 
2 spellen worden om beurten gebruikt. 

Elk spel bevat de vier kleuren: Schoppen, Har» 
ten, Ruiten en Klaveren, die in de gegeven volg» 
orde elkander in rang opvolgen, dus Schoppen hos 
ger'dan Harten, Harten hoger dan Ruiten en Ruis 
ten hoger dan Klaveren. 

Elke kl^ur bevat 13 kaarten, waarvan het aas de 
hoogste is, daarna de heer, vrouw, boer,, 10, 9, 8, 
7, 6, 5, 4, 3 en de 2, die de laagste kaart is. 

'Het spel wordt door vier personen gespeeld, die 
2 aan 2 partners zijn. Zowel de voor* als nadelige 
belangen zijn gemeenschappelijk, zij zijn eveneens 
voor elkander verantwoordelijk. 

Voordat de 4 personen beginnen te spelen moet, 
tenzij vooraf is afgesproken, wie als partners te» 
zamen tegen de beide anderen zullen spelen, wor» 
den getrokken wie partners zullen zijn. Hiertoe 
wordt door elk der spelers uit één der spellen 
een kaart getrokken. De beide hoogste en de bei» 
do laagste getrokken kaarten spelen als partners 
tezamen. Worden twee of meer kaarten van ge» 
lijke hoogte getrokken, dan beslist de rangvolgor» 
• de van de kleuren; zouden dus bv. toevalligerwijs 
ze door de vier spelers de vier boeren worden ge» 
trokken, dan spelen de trekkers van Schoppen 
en Hartcnboer tezamen tegen de trekkers van 
Ruiten en Klaverenboer. 

De speler, die de hoogste kaart heeft getrokken, 
moet het eerst geven, doch heeft ook de keuze 
van zitplaats en van het spel, waarmede hij wil be» 
ginnen. 

Nadat de spelers aan tafel hebben plaats geno» 
men, waarbij de partners tegenover elkander zijn 
gaan zitten, wordt het gekozen spel door den spe» 
Ier, links van den eersten gever (hij die de hoog» 
ste kaart heeft getrokken) geschud, waarna de 
speler, rechts van den gever moet afnemen, alvo» 
rens tot geven kan worden overgegaan- 

Tijdens het geven door een speler, wordt door 
den partner van den gever het andere spel ge» 
schud (gewassen), waarna hij dit spel aan zijn 
rechterhand neerlegt, zodat het aan de linkerzijde 
van den volgenden gever ligt. Vóór elke gift moet 
worden afgenomen (gecoupeerd) door den speler 
rechts van den gever. Het afgenomen deel mag 
niet minder dan 4 en niet meer dan 48 kaarten 
bevatten en wordt, naar den gever toe, naast de 
overblijvende kaarten gelegd- 'De gever maakt van 
het spel weer één geheel, door de overgebleven 
kaarten op de afgenomen kaarten te plaatsen, 
waarna met geven kan worden begonnen. 

Het geven gaat links om, dus zoals de wijzers 
van de klok en één voor één, de speler links van 
den gever krijgt de eerste kaart en zo verder, zo» 
dat de gever de laatste kaart zelf krijgt en elke 
speler dan 13 kaarten heeft. De spelers mogen de 
kaarten niet opnemen of inzien, voordat het ge» 
ven beëindigd is. 

Het doel van Contract»Bridge is het winnen van 

' punten, de punten worden gewonnen met de ge» 

maakte en vooruit gecontracteerde slagen, in een 

bepaalde kleur als troef, of in een spel „zonder 

troef" (Sans»Atout, meestal afgekort tot „Sans"). 

100 (of meer) gewonnen punten geven een 
manche, de partij die het eerst 2 manches gewon» 
nen heeft, wint de robber. Deze beide manches 
behoeven niet achter elkaar gewonnen te worden, 
zodat een robber uit 2 of 3 manches kan bestaan. 
Als een robber afgelopen is, wordt aan een vol» 
gende robber begonnen. 

Er wordt alleen gecontracteerd voor winnende 
slagen, d.w.z. van de 13 slagen die elk spel bevat 
is de zevende de eerste winnende slag of trek. 
Elke winnenden trek, dus boven de 6, telt m. Sch 
of Harten als troef 30 pt, m. Ruiten of Klaveren^ 
als troef, 20 punten, terwijl zonder troef de eerste 
winnende slag voor 40, alle volgende winnende 
slagen voor 30 punten tellen. Om derhalve een 
manche in één spel te bereiken, moet in Schoppen 
of Harten 4, in Ruiten en Klaveren 5 en in Sans» 
Atout 3 winnende slagen worden gecontracteerd, 
dus in totaal respectievelijk 10, 11 en 9 slagen. 

Wint één der partijen de manche met meer dan 
100 punten, dan tellen deze meerdere punten niet 
mede voor een volgende manche,; evenmin tellen 
de behaalde punten van een gedeeltelijke manche 
als de tegenpartij de manche wint, mede voor de 
volgende manche; een gewonnen manche kan ook 
nooit voor een volgende robber meetellen. 

Extra punten worden verkregen voor overslagen 
dat zijn de méér gemaakte dan gecontracteerde 
of geboden slagen, en voor honneurs, dat zijn de 
5 hoogste kaarten van een troef gemaakte kleur 
(aas, heer, vrouw, boer en tien), als die Meur ook 
gespeeld wordt. Wordt zonder kleur, dus Sans» 
Atout gespeeld,dan zijn de vier azen de honneurs. 
Verder wordt een extra beloning gegeven voor ge» 
boden en gemaakt klein=slam, d.w.z. 6 winnende 
slagen, dus in totaal 12 winnende slagen, en voor 
geboden en gemaakt groot=slam, d-w.z. 7 winnen» 
de slagen, dus in totaal alle 13 slagen. 

Indien een speler het door hem en zijn partner 
geboden aantal slagen niet maakt, zodat aan het 
contract niet wordt voldaan, krijgen de tegenspe» 
Iers punten vergoed voor elke te weinig gemaakte 
slag; deze punten worden verschillend berekend, 
het verschil is afhankelijk van de positie van den 
speler en zijn partner op de manche of robber: 
hebben deze reeds een manche gewonnen, zodat 
zij op het punt staan de robber te winnen, dan 
tellen down»slagen (te weinig gemaakte slagen) 
veel zwaarder dan in de eerste manche. De partij, 
die reeds een manche gewonnen heeft is dan ook 
„kwetsbaar", hetgeen dus ook met beide partijen 
het geval kan zijn- 

Het volledig tarief van Contract»Bndge volgt te 

zijner tijd. 

Do extra punten tellen nooit mede voor het ma» 
ken van een manche of robber, zodat het noteren Culbertson National Studios » New York 
City U.S-A. N. D. SAMTIFOST 

Leraar Contract Bridge — Diploma 1935 
# Club» en Privé»lessen 

2 Schriftelijke en Mondelinge Cursussen 
£ Proefles v. Schrift. Cursus gratis op aanvr. 
5 ZANDVOORT KOSTVERLORENSTR. 9 OPRUIMING - KLEDINGMAGAZIJN - GROOTE KROCHT 23 - TELEFOON 274 Overjassen ƒ 5; Jekkers ƒ 5; Jongensjassen ƒ 5; 
Losse Vesten ƒ 1.25; Jacquet en Vest ƒ 10; Jongenspakje ƒ 5.50; Plusfour ƒ 2.10. 

Bedrijfskleding Ook tegen crisisbonnen! Grote Balans Opruiming in 

DE WOLBAAL - Schoolplein 4 hoek Willemstraat 

PROFITEERT VAN ONZE KOOPJES: Prima flanellen Nachthemden van 98 nu 69 
Dames Handschoenen van 68 . . nu 39 et 
Flanellen Lakens, 2 pers. van 1.35 nu 98 et 
Pracht zijden kousen, iets verkleurd nu 25ct 
Prima, heren Flanellen van 68 . . nu 49 et 

Prima Sajet Sokken 29 et 

Wollen fantasie Sokken 38 et 

Dames Pullovers, vanaf 98 et 

Wollen Sjaals, van 68 nu 48 et 

Pracht wollen Babypakjes, iets verkleurd, 

vana 265 nu 98 et 
Faitasie Schortjes, grot'o sortering 49 et 
Bovendien geven wij nog 10% Korting. Prima Overhemden 98 et 

Pracht wollen Mutsen 24 et 

Bonte Handdoeken van 18 . . . . nu 14 et 

Prima Theedoeken nu 12 et 

Badhanddoeken nu 12 et 

Badhanddoeken 6 et 

Witte Blokhanddoeken van 24 . . nu 18 et 
Graslinnen Lakens van 110 . . nu 89 et 

met bijpassende Slopen 29 et 

Flanellen dames Pyama's . . . . 98 et 

Prima Congolinnen lakens . . . . nu 78 et 

Wij blijven de goedkoopste zaak van Zandvoort MAKELAAR 
W. PAAP 

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465 
TE HUUR: 

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S 
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN 

Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog 
te bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond 

Hypotheek aanwezig. 
Tevens belasten wij ons met het huur-innen 

Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën 
op elk gebied. Inlichtingen kosteloos Nederlandse Olie- en Benzine Import 
N. O. B. I. 

AMSTERDAM 
Vertegenwoordiger voor Zandvoort : 

G. Ch. v.d. Vorst Jr, - Zeestraat 65 Betrekt Uw 

Zuivere Amerikaanse Petroleum 

thuisbezorgd a 7 cent per liter 
afgehaald a 6 cent per liter 
bij 

A. Kraayenoord - Noorderstr. 51 

Tevens verkrijgbaar alle soorten 

Schoonmaak- artikelen Schilderswerk is Vertrouwenswerk 

Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij : 
Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162 
Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoorf BELASTINGZAKEN 
en BOEKHOUDING 

J. DE MAAR 

Oud Belastingambtenaar 

Verzorger v.h. Belastinghoekje. 

Geassocieerd met gedipl. Boekhouder. 

Kostverlorenstraat 75 

Laat Uw aanslagen controleren, kosten 25 cent VOOR UW 

Nieuwbouw, Verbouwingen 
en Timmerwerk 

P. KEEZER 

TIMMERMAN en AANNEMER 
VAN OSTADESTRAAT 5 EERDAAGS WEDER i HEROPENING 

van het Sigarenmagazijn 

DE ROCKENDE MOOR 

voorheen „DE VIERSPRONG" onder 
de zelfde firma als voorheen. 
■ FRITS VIEIJRA der gemaakte punten in twee delen moet worden 
gedaan, meestal door de punten, die voor de man» 
che en/of robber tellen, onder de streep, de extra 
punten boven de streep te plaatsen. 

HET BIEDEN. 

Nadat de gever het spel van 52 kaarten op de 
hiervoor omschreven wijze heeft verdeeld, moeten 
de spelers om de beurt, eveneens linksom, te be» 
ginnen bij den gever, een bod doen of passen. 

Alléén winnende slagen worden geboden, dus 
boven de 6. Een bod van één betekent dus, dat de 
bieder aanneemt om met zijn partner tezamen 7 
slagen te maken. De bieder noemt tevens de kleur, 
die hij troef wil maken of geeft te kennen, dat hij 
zonder troef wil spelen. ' 

Het bieden is eerst geëindigd nadat 3 achtereen» 
volgende spelers op 't laatste bod hebben gepast. 
Elke speler mag, na één of meermalen te hebben 
gepast, indien hij weder aan de beurt komt, toch 
weer aan het bieden deelnemen. 

Indien geen der spelers na het geven een bod 
doet, zodat zij dus alle 4 passen, dan is het spel 
rondgepast en wordt door den volgenden speler 
het volgende spel gegeven. Opent één der spelers de bieding, dan moet het 
volgende bod, dat dus door één der tegenstanders 
of door zijn partner wordt gedaan, hoger zijn -dan 
het laatste bod, er moeten dus méér -winnende 
slagen worden geboden 'óf hetzelfde aantal slagen 
in een kleur, die hoger in rang staat. Na 1 Klave» 
ren kan dus door één der andere spelers indien 
deze niet willen passen, 1 in Ruiten, Harten, Scho» 
pen of Sans worden geboden, na 1 Sans kan een 
volgend bod dus niet minder dan 2 in kleur zijn. 

Elke speler heeft het recht, als het zijn beurt 
is om te bieden, het laatste bod, indien één der 
tegenspelers dit heeft gedaan, te doubleren. Een 
gedoubleerd bod kan door den partner van den 
bieder of door den bieder zelf, weder aan de beurt 
gekomen en geen ander bod intussen door één der 
spelers gedaan zijnde, geredoubleerd worden- 

Doubleren en redoubleren veranderen het aan» 
tal geboden slagen niet, doch brengen alleen wijzi» 
ging in de puntentoekenning, zowel bij voldoen 
als nietsvoldoen aan het contract. Een doublé of 
redouble geldt als een bod. 

Een aan de beurt zijnde speler moet, indien hij 
niet verlangt te bieden, doubleren of. redoubleren, 
dit te kennen te geven door te passen. ' BBAMMETJË FLAPOOR EN Z'S VEÏENDEN door G. Th. Rotman. Nadruk verboden. 

37. Terwijl de achtervolgers verbouwereerd hun 
gezicht stonden af te vegen, ging Bram er weer 
vandoor. Spoedig haalde hij Tom in, maar nu ont» 
dekten ze meteen, dat de achtervolging nog niet 
opgegeven werd en de steeds aangroeiende menig» 
te hen alweer op de hielen zat. Tom klom in z n 
angst over 'n schutting; Bram nam een kloek be» 
sluit en sprong er overheen. 38. Nu, ze hadden, eerlijk gezegd, geen van bei» 
den verwacht, dat ze achter die schutting opeens 
zo'n goeie Hulp zoudon krijgen. Want let maar 
eens op, wat er ging gebeurenl Achter" de schut» 
ting lag een grote tuin, en daar stonden, op een 
plank, net jes* naast elkaar drie bijenkorven Het adres voor een goede Auto 

IS EN BLIJFT NOG STEEDS 

Emmaweg 1 - Telefoon 260 

Dag en Nacht. , Binnen- en Buitenland. 

Indien na een bod 3 opeenvolgende spelers pas» 
sen, is het laatste bod het aangegane contract, 
hetzij in een kleur of in een Sans=Atout; hij die 't 
eerst de in het eindcontract bepaalde kleur of 
Sans heeft geboden, moet 't spel spelen en wordt 
de Leider, zijn partner wordt verder in dat spel 
de Blinde of Dummy genoemd. 

'HET AFSPELEN. 

Als het bieden gesloten is, moet de tegenspeler 
links van den Leider de eerste kaart spelen, dus 
uitkomen. Zodra deze Ie kaart gespeeld is, moet 
de partner van den Leider, de Blinde of Dummy,: 
zijn kaarten open op tafel leggen op zodanige wij» 
ze, dat zowel L'eider als tegenspelers hiervan een 
goed overzicht hebben. De Blinde mag zelf zijn 
kaarten niet uitspelen of bijspelen, dit wordt door 
den Leider gedaan tenzij de Leider den Blinde ver • 
zoekt deze of gene, met name te noemen kaart te 
spelen. 

Na de eerst gespeelde of uitgekomen kaart" wordt 
van elke hand, in volgorde links»om, een kaart 
bijgespeeld en de vier aldus gespeelde kaarten 
vormen een slag of een trek. 

Hij die uitkomen moet, is aan geen voorschrif» 
ten gebonden en mag dus elke kaart spelen, die 
hij wil. De volgende spelers moeten echter, indien 
zulks mogelijk is, dezelfde kleur bijspelen; is het 
bijspelen van dezelfde kleur niet mogelijk, dan 
mag worden bijgespeeld zo men "wil, dus in een 
troefspel mag eerst dan worden getroefd, indien 
de gevraagde kleur niet meer voorhanden is. 

Zijn er in een slag troeven uit» of bijgespeeld, 
dan wint de hoogst gespeelde troefkaart die slag. 
Zijn er in een slag geen troeven gespeeld, dan 
wint do hoogste kaart van de uitgespeelde kleur 
de slag. 

Hij, die een slag wint, moet uitkomen voor de 
volgende slag. Heeft de Leider een slag gewonnen, 
doordat de hoogste kaart of troef van de tafel 
werd gespeeld, dan moet de Leider de volgende 
slag ook weer met een kaart van de tafel begin* 
nen. 

'De gewonnen slagen worden door één van de 
twee partners verzameld en zodanig neergelegd, 
dat onmiddellijk is na te gaan, hoeveel slagen. elK 
der partijen reeds heeft gemaakt. 

Het voorgaande is slechts een overzicht v. het 
spel, zoals dit gespeeld moet worden; er zijn offi» 
ciële regels voor vastgesteld, die ook de strafbe* 
palingen bevatten voor gemaakte fouten tijdens 
het geven, bieden en afspelen; hieraan kan echter 
door beginnelingen moeilijk de hand worden ge» 
houden, zodat deze eerst later zullen worden be» 
kend gemaakt. 

De beloning voor het maken van een robber in 
2 manches bedraagt 700, voor een robber in 3* 
manches 500 punten, terwijl voor klein»slam, in» 
dien geboden en gemaakt, niet kwetsbaar 500, 
kwetsbaar 750 punten extra worden gegeven- Voor 
grootsslam, geboden en gemaakt bedragen de pun 
ten niet kwetsbaar 1000, kwetsbaar 1500 punten. 

'Door deze ruime beloningen is 't dus van groot 
belang het bieden zo hoog mogelijk op te voeren, 
hetgeen echter moeilijk kan gebeuren, indien 2 
partners elkander niet of slechts gedeeltelijk be» 
grijpen. 

Deze noodzaak heeft in de loop der jaren ge» 
leid tot het opbouwen van meerdere bied»syste» 
men, waarvan het Culbertsonssysteem het meest 
verspreid en gebruikt is. De biedingen in dit sys» - 
teem zijn zowel aan minima als maxima gebond» 
den, zodat de partner reeds dadelijk kan vaststel» 
len, dat een zeker bod minstens een bepaalde 
hoeveelheid kracht en/of lengte in de hand van 
den bieder aangeeft, doch dat hetzelfde bod te» 
vens een grens voor het maximum stelt. 

Ook bij het afspelen moeten bepaalde regels 
in acht worden genomen, waardoor de partner zo» 
veel mogelijk wordt ingelicht. 

De volgende lessen hebben tot doel, U zowel 
het bieden als afspelen volgens systeem=Culbert» 
son te leren en wordt daarin van de volgende af» 
kortingen gebruik gemaakt: 

De kleuren worden aangegeven door de begin» 
letter als hoofdletter Schopen — S., Harten — H., 
Ruiten — R. en Klaveren — K. "Voor Sans Atout 
wordt de afkorting S.A. gebruikt. 

De namen van de kaarten worden met de kleine 
beginletter aangegeven, dus: aas — a., heer — h., 
vrouw — v-, boer — b., terwijl de overige naar 
hun waarde worden vermeld: 10., 9., 8., enz. 

Minder belangrijke kaarten, lager dan de 10, 
worden, indien de waarde niet vermeld behoeft te 
worden, aangegeven door „x". 

Attentie! 

Puzzle vaa deze week 

Winterdagen worden kort 
Als er maar gepuzzled wordt 

Oplossing Puzzle II. De componist is: Beet» 
hoven. De woorden zijn: tolbaas, speldekop, 
bandelier, meter, methode, peloton, zeven, mole» ' 
naar, einde. 
PUZZLE UI. JANUARLSERIE. 

Voor deze serie geldt dezelfde regel als voor 
de vorige : In elke serie worden 4 of 5 puzzles ge» 
geven. Eén daarvan is de prijspuzzle, en wel dié, 
waarop de meeste inzendingen binnenkomen. Zijn 
voor die puzzle bij twee of meer inzenders de 
punten gelijk, dan tellen ook de andere puzzles 
mee. Dus, wie geregeld inzendt, heeft de meeste 
kans op 'n prijs! 

Puzzfaars, doef allen meel! 

Inzendingen tót Donderdag! 

KOPPELRAADSEL. 

Door omzetting der letters kan men van elke 
twee naast elkaar geplaatste woorden één woord 
vormen. De beginletters der nieuwe woorden vor» 
men van boven naar beneden een spreekwoord. 

arena — geld 

bont — grein 

pint — droes 

lied — ring 

tang — leed - 

gram — brein 

kas — elite 

kracht — ben 

enorm — hotel 

made — krab 

vel — riant 

grond — edda 

strand — emotie 

keer — deken 

tien — ego Bon no. 3 

Naam: 

5tr»at: 

Woonplaats:, 37e JAARGANG No. 30 ZATERDAG 23 JANUARI 1937 ZANDVOORTSCHE 
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIEELE BAD COURANT MET BADGASTENLIJST 

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD". Abonnementsprijs by vooruitbetaling te voldoen 

voor Zandvoort per jaar ƒ 3. — 

guiten Zandvoort, per jaar „ 3.60 

Afzonderlijke nummers .. 0.10 

GIRO No. 9446 

Uitgave Oertenbachs Drukkerij Zandvoort 
ADVERTENTIEN: 

van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20 

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief. 
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60 Bureau: Achterweg 1 Telefoon 185 VREEMDELINGENVERKEER. 
De Vereniging voor Vreemdelingverkeer houdt 
haar algemene vergadering op Vrijdag 5 Feb. des 
avonds om half negen in Bodega Mustert aan de 
Strandweg. Do agenda vermeldt o.a.: jaarverslag 
gen van secretaris en penningmeester, benoeming 
kascommissie en verkiezing twee bestuursleden, 
terwijl in de vacature»H. A. Klein Sr. is voorzien 
door de enige candidaatstelling van den heer H. 
A. Klein Jr. 

INBRAAK MET WEINIG RESULTAAT. 
Door insluiping heeft men zich toegang vers 
schaft tot een tijdelijk onbewoond perceel, aan da 
Kostverlorcnstr. gelegen. Vermist werden slechts 
een doosje met sigaretten en een spaarpot met 
een gering bedrag. De politie heeft een onderzoek 
ingesteld. 

EEN ERNSTIGE WAARSCHUWING. 
Maandag werd door den Kantonrechter te Haar» 
lem een Zandvoortse vrachtrijder, die een paard 
met een huidwond een schulpenkar had laten 
trekken, veroordeeld tot een boete van ƒ 10 gul» 
den. De vrachtrijder kreeg voorts te horen, dat 
een volgende maal hechtenis zou worden geëist. 
In 1936 werden eveneens enkele malen inwoners 
dezer gemeente wegens soortgelijke feiten tot 
boete en zelfs tot hechtenis veroordeeld. De poli» 
tie te Zandvoort zal in de toekomst streng tegen 
dierenmishandeling optreden. Men is dus gewaar» 
schuwd! 

FILMAVOND. 
Woensdagavond werd in Ons Huis 'n filmavond 
van de Chr. Ver. tot stichting en instandhouding 
van arbeidskoloniën „Het Hoogeland" gehouden. 
De zaal was flink bezet toen de heer J. Datema 
de bijeenkomst opende met een hartelijk wel» 
komstwoord. Na een kort propagandistisch 
woord werd de film „Door de Branding" ver» 
toond en na de film werden voorts gedraaid 
actuele geluidsfilms over het vorstelijk paar. De 
zeer geslaagde bijeenkomst werd ten slotte op' 
de gebruikelijke wijze gesloten. 

„JONG ZANDVOORT". 
We brengen nog even onder uw aandacht, dat 
hedenavond door het kinder» en operettekoor 
„Jong Zandvoort" in Monopole wordt opgevoerd 
een tweetal sprookjes, namelijk „De Varkens» 
hoeder" en „De Toverbal". Na afloop bal tot 
drie uur. 

BRANDJE. 
Dinsdagavond ontstond brand in een houten 
schuurtje, staande achter perceel Kostverloren» 
straat 41. De brand was ontstaan door 'n petro» 
leumvergasser, waardoor enkele kledingstukken 
vlam vatten. De bewoner A.P. wist het vuur met 
emmers water te blussen. De brandweer behoef» 
de niet op te treden. 

GEVONDEN VOORWERPEN. 
Handwarmers, diverse handschoenen, rijwiel» 
belastingmcrk, alpinomuts, rozenkrans, zaklan» 
taarn, belastingmcrk, blauwe ceintuur, portemon» 
naie met inhoud en rijwielbelastingmerk. 

J.C.G.O.B. 

De door ziekte uitgestelde jaarvergadering der 
Jongel. Chr. Geh. Onth. Bond, wordt heden, Za» 
terdag 23 Jan. gehouden in „Ons Huis". 

Na afloop van 't huish. gedeelte, vieren we ons 
jaarfeest. Belangstellenden zijn als steeds harte» 
lijk welkom. Vooral jongeren van 14 — 24 jaar! 

GEHEELONTHOUDERSVERGADERING. 

Donderdag hield de afd. Zandvoort van de 
Ned. Ver. tot afsch. v. Alc. Dranken onder voor» 
zitterschap van den heer A. Hofstra een leden» 
vergadering, die vrij goed bezocht was. Hoofd» 
zaak was wel, 't regelen van de 3 Febr. te hou» 
den propaganda»toneelavond, waar „Ons Toneel" 
zal opvoeren 't spel van de zee: „De Zee Reinigt" 
voorafgegaan door een korte propagandasspeech 
van Ds. G. Venema van Loosduinen. 

De heer Hensen van Uningen hield vervolgens 
een inleiding over „Levensrichting", welk punt 
nog al aanleiding gaf tot gedachtenwisseling. 

't Geheel was een goede avond. 

BLAUW COMITÉ. 

Op Woensdag 3 Febr. a.s. geeft bovengenoemd 
comité, bestaande uit de plaatselijke afdelingen 
der Nat. Chr. Geh. Onth. Ver.; de Ned. Ver. 
t.a.v. alc.h. dr. en de J.C-G.O.B. een grote propa» 
gandastoneelavond in „Monopole", aanvang 8 uur, 

Het is goed, in een tijd van verdeeldheid als 
de tegenwoordige, de samenwerking der blauwe 
organisaties alhier te zien. 

Door eendracht sterk! De avond belooft dan 
ook een zéér goede te worden. Spreker is: Ds. 
Venema van Loosduinen, met als onderwerp: „De 
leeuw van Thimnath". 

De bekende toneelclub „Ons Toneel" voert op 
„De Zee Reinigt", een stuk in 5 acten. 

's Middags geeft 't comité nog een kinder» 
filmmiddag. Als hoofdfilm draait: „Jessica's eer» 
sto Gebed'. Verder natuur» en tekenfilms. Deze 
middag wordt ook in „Monopole" gegeven en 
vangt aan om half 3. 

Programma's en kaarten zijn vanaf heden ver», 
krijgbaar bij: G. Oskam, Poststraat 4a; S. Attcma 
Buitenverblijf 1; mej. J. Schoppen, Hogeweg 55 
rood; mej. L. do Vries, Haltestraat 55; mej. S. 
Zwemmer, Oosterparkstraat 8 en den heer P. 
Koning, Pakveldstraat 22. 

HOOG EN LAAG WATER. 

Hoogwater Laagwatei 
v.m. n.m. v.m. n.rn 

Zaterdag 23 Jan 11.56 7.18 7.52 

Zondag 24 Jan 12.42 1.05 8.37 9.01 

Maandag 25 Jan 1.42 2.02 9.37 9.58 

Dinsdag 26 Jan 2.36 2.52 10.32 10.48 

Woensdag 27 Jan 3.27 3.40 11.24 11-37 

Donderdag 28 Jan 4.15 . 4.28 • 12.11 

Vrijdag 29 Jan 4.56 5.05 12.24 12.52 

Zaterdag 30 Jan 5.30 5.38 1.01 1.27 

Zondag 31 Jan 6.06 6.12 1-36 2.02 „OEFENING STAALT SPIEREN" 
Zaterdagavond gaf do gymnastiekvereniging 
„Oefening Staalt Spieren" in geb. Monopole een 
uitvoering voor de ouders der leden en genodig» 
den. Onder de vele aanwezigen bemerkten we 
o.a. wethouder O Slegers en echtgenote. De uit» 
voering werd geopend door den voorzitter, den 
heer G. Stel. 

De adspiranten traden dit keer tezamen op met 
de dames en heren, in tegenstelling met vorige 
uitvoeringen. De kleinste meisjes voerden enkele 
oefeningen aan het wandrek uit, terwijl alle ad» 
spiranten, ongeveer een zestigtal, verder lieten 
zien hoe zij bij O-S.S. turnen. Dit nummer, be» 
staande uit aardig samengestelde oefeningen 
viel zeer in de smaak. Voorts zagen we benen» 
digheidsoefeningen door de jongens, vrije oefe» 
ningen door de meisjes en evenwichtsoefeningen 
door de dames. De meisjes en heren volbrachten 
verschillende moeilijke oefeningen aan de brug, 
paard en hoogrek, terwijl als slot van het eerste 
gedeelte de meisjes een rythmisebe dans lieten 
zien. Na de pauze werkten de dames op een bij» 
zonder fraaie manier aan de ringen en de brug, 
terwijl de jongens en heren vrije oefeningen de» 
monstreerden. Ten slotte werd de avond beslo» 
ten met een dans door de dame3. Na afloop volg» 
de een bal onder leiding van den heer F. du Mee. 
Woensdagavond werd een zelfde uitvoering 
door O.S.S. in Monopole gegeven, wederom onder 
uitstekende leiding van mevr. en den heer Van 
Pagée. De belangstelling was wederom zeer groot 
terwijl de oefeningen op hoog peil stonden. Het 
waren twee goede avonden van O.S.S. 

„DE SPAANSE VLIEG" 
Dinsdagavond was do grote zaal van gebouw 
Monopole goed gevuld, toen de toneelvereniging 
„Phoenix" de reeds luitgestelde uitvoering gaf. 
De spelers waren door de griep de vorige week 
niet tot spelen in staat en hoewel enkele mede» 
werkenden nog niet geheel hersteld waren, had 
de uitvoering hiervan niets te lijden. Opgevoerd 
werd het successtuk „De Spaanse Vlieg", een 
blijspel in drie bedrijven. De aanwezigen zullen 
zeker geen spijt gehad hebben, want er is heer» 
lijk gelachen om de dol»komïsche situaties, die 
zich in elk bedrijf voordeden. Het was een vro» 
lijke avond, doch het spel in zijn geheel was niet 
bepaald „sterk" te noemen, enkele spelers uitge» 
zonderd. 

HET RODE KRUIS. 

Vrijdagavond hield de afdeling Zandvoort van 
het Ned. Rode Kruis in Monopole een propagan» 
dasbijeenkomst. Tegen de verwachting in waren 
velen gekomen om naar de reisvertelling v. Dr.A. 
C. Colaco Belmonte, lid der expeditie, die uitop» 
zonden werd naar Abessinië. te luisteren. Hei 
openingswoord werd uitgesproken door den heer 
H. A. Klein Sr., die een ieder opwekte lid te wor» 
den van de afdeling Zandvoort van het Rode 
Kruis. 

Op eenvoudige wijze vertelde Dr. Belmonte 
vervolgens gedurende ruim anderhalf uur de bij» 
zonderheden van de tocht naar het land van den 
Negus. Op een bijzondere manier kregen de toe» 
hoorders alles te horen en velen met ons vonden 
het jammer, dat de avond zo snel voorbij vloog. 
Een donderend applaus beloonde Dr. Belmonte 
voor zijn interessante inleiding. Na de pauze 
werden verschillende lantaarnplaatjes vertoond, 
waarbij de inleider de nadere inlichtingen ver» 
strekte. Met een woord van hartelijke dank sloot 
de voorzitter ten slotte de geanimeerde en leer» 
rijke bijeenkomst. 

„EXCELSIOR". 
Maandagavond kwam de mondaccordeonver» 
eniging bijeen. Besloten werd elke Zaterdagavond 
clubavond te houden. Bij de bestuursverkiezing 
werd in de plaats van den heer S. Terol gekozen 
de heer J. Koper. Definitief werd besloten over 
to gaan tot oprichting van een damesafdeling. 
Tenslotte werd aangenomen deel te nemen aan 
een concours, dat op Hemelvaartsdag te Zuilen 
wordt georganiseerd. 

DE VROUWEN TEGEN ELKE OORLOG! 

Men schrijft ons: 

Er zal ongetwijfeld bij onze Zandv. Vrouwen 
en Moeders buitengewone belangstelling bestaan 
voor het plan der Int. Nat. Vrouwenbond voot 
Vrede en Vrijheid om ook te Zandvoort een af» 
deling te stichten. Een der meest bekende spreek» 
sters uit de Vredesbeweging heeft zich bereid ver» 
klaard begin Febr. op een nader te bepalen niid» 
dag alhier een lezing te houden. 

Gezien de opkomst bij de Vrouwenvrcdesg-jng 
is het bestuur overtuigd, dat zeer velen zullen 
toetreden tot de nieuw op te richten afdeling 
Daar het oorlogsgevaar met al zijn verschrikking 
gen y/i\i. de hedendaagse krijg met de dag drei» 
gender wordt, is het meer dan tijd, dat de millioc» 
nen vrouwen gaan beseffen, dat zij de maoht in 
handen hebbon dit duivelse gevaar tegen te gaan, 
mits deze internationale beweging zo krachtig is, 
dat de diplomatie er rekening mede hoeft te hou» 
den, wanneer wij vrouwen getuigen door woord 
en daad, wij willen onze mannen, zonen en oroe» 
clers niet afstaan A-oor deze waan, onder welke 
vorm dan ook gepropageerd. 

Sluit U allen aan, maakt de Internationale 
Bond tot een grote macht door onze eendracht. 

Instemmingsbetuigingen worden nu reeds g;uir» 
ne ingewacht bij mevr. Does „De Golfslag" Mar» 
nixstraat 6 en mevr. Margadant, Zandvoortselaan 
11, alhier. 

BURGERLIJKE STAND. 

Geboren: Evert Willem, zoon van iH. Keur en 
M. Visser, Nieuwst'raat 7; Willemina Marie, doch» 
ter van W. v. Soolingen en A. Koper, Spoorbuurt 
straat; Frederik Jan, zoon van W. Koper en W. 
Halderman, Koningstraat 60. 

Gehuwd: B. M. C. Mantz en Ch. .1. van der 
Voorden, Zeestraat 54. 

Overleden: O. H. Dabroek, oud 61 jaren; W. 
Kluyskens, oud 62 jaren, wonende te Haarlem. 

Gevestigde personen: 
B. v-d. Mije, v. Beverwijk, Hobbemastraat 5. 
P. G. J. Bronchel v._ A'dam Zuiderstraat 10. 
A. Leimer v. Haarlem. Zandvoortselaan 31'. 
H. Scholte, v, A'dam Duinweg 14. Voetbaloverzicht* 

Eerst nu.terwijl het einde van het voetbalsei» 
zoen in zicht komt, valt voor de eerste maal te 
memoreren een overwinning van Zandvoort en 
van de Zeemeeuwen op dezelfde dag. 

De geelblauwen, die met de beste voornemens 
bezield, naar Amsterdam togen om daar T.I.W. 
te bekampen, behaalden een zwaar bevochten 
3 — 2 overwinning op een door invallers verzwakte 
tegenpartij. Zandvoort had v.d. Bas en J. de 
Muinck weer in de gelederen en de 3 doelpunten 
van de voorhoede geven in elk geval reden tot te» 
vredenheid. Weber c.s. kunnen nu met wat meer 
gerustheid de volgende wedstrijden tegemoet zien 

De Zeemeeuwen lieten vriend en vija.nd ver» 
steld staan door een 3 — 1 overwinning op het 
veel sterker geacht elftal van De Meteoor. Deze 
nieuwe zege danken de oranjehemden hoofdzake» 
lijk aan het prima spel hunner voorhoede in de 
tweede helft van de wedstrijd; wat het quintet 
FransensW. Keur»Terol»Loos en Drayer toen liet 
zien, was het beste aanvalsspel, dat wij tot dus» 
ver in Zandvoort van een plaatselijke ploeg kre» 
gen te genieten. 

In de eerste helft was het spel van beide ploe» 
gen goed, zonder meer. De Amsterdammers wa« 
ren het meest in de aanval, doch troffen de ver» 
dediging der thuisclub in goede vorm; de bczoe» 
kers schoten veel, doch maar weinig schoten wa= 
ren goed gericht en wat tussen do palen dreigde 
terecht te komen, was een veilige prooi voor Zee» 
meeuwens doelverdediger, denzelfdcn speler, dien 
we nog kort geleden tegen R.C-H.3 met het twee» 
de elftal aan het werk zagen. Hij is beslist beter 
en werkt ook veel soepeler dan zijn voorganger. 

De weinige aanvallen van de Zeemeeuwcn»voor» 
hoede werden meest geleid of opgezet door links» 
binnen Keur, die Franssen op de vleugel van afge» 
meten passen voorzag. Deze laatste was zeer snel 
en bracht de bal meermalen zeer goed voor het 
vijandelijke doel, maar succes leverde dit niet op. 
Terol stond steeds op een vooruitgeschoven post 
op goede ballen te wachten, doch de halflinie had 
het te druk met verdedigen, om hem veel werk 
te kunnen geven. De rechtervleugel was zwak en 
Loos zag maar zelden kans, aan het spel daadwer» 
keiijk deel te nemen. 

Toch namen de gastheren de leiding, toen Dra» 
yer een niet te harde voorzet gaf, die op rustige 
wijze door W. Keur in een doelpunt werd omge» 
zet. 1 — 0. 

De voorsprong, na ongeveer 30 minuten spelen 
verkregen, was slechts van korte duur, want uit 
een hoekschop kopte de rechtsbinnen van De 
Meteoor de gelijkmaker in het net. 1 — 1. Met 
deze stand brak de rust aan. 

Zoals reeds gezegd, toonde de voorhoede van 
de Meeuwen zich na de hervatting van een ge» 
heel andere zijde. De vleugel Drayer»Loos was 
eensklaps zeer actief en terwijl Loos zijn buur» 
man onophoudelijk aan het werk zette, snelde 
Drayer langs de lijn alsof er geen tegenstanders 
bestonden. De bezoekers, die zich na een kwar» 
tier bewust werden, dat ze dreigden overspeeld 
te worden, vervielen in de fout, geregeld van 
plaats te laten verwisselen. Aanvoerder de Bruy» 
ne wilde zelf ook veel te veel doen, hij nam hoek» 
schoppen op links en vrije schoppen op rechts, 
zwierf steeds over het veld, maar hoe nerveuser 
het spel van de Amsterdammers werd, hoe rus» 
tiger Drommel c.s. de zaak in handen namen. De 
half linie steunde voortreffelijk en het was een 
lust, de oranjehemden aan het werk te zien. 

Doelpunten konden dan ook niet uitblijven, en 
dat het nog een minuut of 25 duurde, voordat de 
thuisclub de leiding hernam, danken de bezoekers 
aan hun jeugdigen doelman Volger, die de moei» 
lijkste en onverwachtst ingezonden schoten wist 
te stoppen. 

Nadat de paal hem tot 2 maaltoe had gehol» 
pen, werd hij tenslotte gepasseerd, toen de bal 
via Drayer en Loos bij Terol was gekomen, die 
hem van dichtbij geen kans gaf. 2 — 1. 

'Het was een staaltje van goed aanvoerderschap, 
dat de thuisclub toen niet 'tot verdedigen van de 
voorsprong overging, maar verder op winst bleef 
spelen. De backs van de gasten raakten door het 
enthousiast op de bal zitten van de Zeemeeuwen» 
spelers er meer en meer uit en zagen geen kans, 
de snelle rennen van Franssen en Drayer te stui» 
ten. DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 PAGINA'S Er was nog een minuut of 10 to spelen, toen 
slechts W. Keur iets meer achter bleef, om zo 
nodig do halflinie to helpen. In diezelfde periode 
was een nieuwe snelle uitval van reehi.s de be» 
zoekers noodlottig. Terol kreeg de bal toege» 
speeld en met een kanjer verhoogde hij via de 
binnenkant van de paal de score tot 3 — 1. De toe» 
lopende Franssen behoefde er niets meer aan te 
doen. 

De Meteoor trachtte door potiger spel in de 
resterende minuten het spel nog even te forceren, 
doch had daarmee bij scheidsrechter Aandagt 
geen kans. De al te hinderlijk appelerende rechts» 
half werd nog even tot de orde geroepen, en met 
de thuisclub in de aanval, kwam het einde van 
deze vooral na de rust fraaie wedstrijd. 

Scheidsrechter Aandagt heeft de wedstrijd zeer 
goed geleid; bij de thuisclub speelde C. Keur als 
linkshalf weer mee, en, behalve vóór de rust, toen 
hij dreigde te vervallen in z'n oude fout van been 
uitsteken, doch toen onmiddellijk door den 
scheidsrechter tot do orde werd geroepen, heeft 
zijn spel geen reden tot klachten gegeven. Men 
vergere echter niet, dat hij hier stond tegenover 
een leider, die de touwtjes strak aantrok en van 
geen enkelen speler ook maar het minste ver» 
grijp dulde. Het is de kunst, om ook bij een min» 
der goede leiding fair te blijven spelen. 

Intussen hopen wij dezen scheidsrechter nog 
dikwijls te Zandvoort aan het werk te wogen 
zien. Het moet voor de spelers een genoegen zijn, 
onder zo'n leiding te spelen. 

Van de reserve^elf lallen. 
deed Zeemeeuwen 2, wat van haar verwacht werd 
en klopte Stormvogels 4 op overtuigende wijze 
met 5 — 2. Daar EDO 5 er in slaagde, Schoten 2 
te slaan, wordt het duidelijk, dat de Edo»vetera= 
nen voorlopig de gevaarlijkste mededingers voor 
onze plaatsgenoten zijn. Zandvoort 2 heeft weet 
eens teleurgesteld door tegen Kinheim 2 het niet' 
verder te kunnen brengen dan' tot een gelijk s-pel. 
Daar VVB won, zijn de blauw»gelen weer 1 punt 
achter gekomen. Terwijl diverse -Zeemeeuwen»elf= 
tallen alle een overwinning wisten te behalen, 
stelden de lagere elftallen van Zandvoort teleur. 

Wat komen gaat. 

Zandvoort 1 is Zondag vrij, doch de Zeemeeu» 
wen gaan bij WMS op bezoek, van welke club 
door het zwakke der verdediging verloren werd. 
Daar het spel der oranje»zwarten zich in stijgen» 
de lijn bevindt en de verdediging veel sterker is 
dan destijds, durven wij hun voor Zondag een 
overwinning te voorspellen. Mocht dit het geval 
zijn, dan schuiven de Zeemeeuwen weder een 
plaatsje omhoog op de competitie»ladder. 

Zandvoort 2 krijgt om 2 uur bezoek van 
Spaarnestad. Zeemeeuwen 2 is vrij. J.S. 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN 

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Tel. 258 

Wedstrijden voor a.s. Zondag. 

Het Ie elftal speelt uit tegen WMS. Vertrek 
per touringcar»Kerkman om 12.30 uur. Het 2e 
is vrij. Het 3e en 4e spelen beide om 10 uur uit, 
resp. tegen Spaarndam 2 en Halfweg 3. Het 4e 
vertrekt per touringcar»Rinko om 8.45. Het 5e 
heeft een vrije Zondag. De Junioren spelen om 10 
uur thuis tegen VSV b jun. Onze adspiranten elf» 
tallen spelen alle thuis: A om 3 uur tegen RCH a; 
B tegen RCH d om 2.30 en C tegen RCH f om 
2 uur. 

Aangenomen als lid: J. M. Floor en voorgesteld 
A. Bos. 

Voor de wedstrijd Nederland — Zwitserland, 
welke gespeeld wordt op Zondag 7 Maart a.s. 
kunnen nu reeds plaatskaarten besteld worden 
bij den secretaris. 

HO CKEY=0 VERZICHT. 

Het tweede elftal van de Zandvoortse Hockey 
Club zag Zondag j.I. kans met 1 — van HBS 3 
te winnen, een goede prestatie. Het derde be» 
zocht Alkmaar 3, doch verloor met 3— 4- Het 
dames»elftal zag zowaar kans een mooie over» 
winning op HBS 2 te behalen. Er werd zelfs ge» 
wonnen met 7 — 1 ! DE BIJBELTENTOONSTELLING 

Dinsdag 26 Jan. en volgende dagen in Ons 'Huis- 

Verstaan wij de Bijbel nog? 

Do vraag, die hierboven gesteld wordt, is niet 
van belang ontbloot. Immers bij het lezen van 
de bijbel stuiten we op verschillende moeilijkhc» 
den. In de eerste plaats de afstanden in tijd en 
plaats, die ons scheiden van de oorspronkelijke 
schrijvers. Dan ook het verschillend milieu, waar» 
in de bijbelse gebeurtenissen zich afspelen. Toch 
zijn deze moeilijkheden veelszins te overwinnen 
door een goede vertaling van de bijbel. De thans 
gangbare vertaling (de Statenvertaling uit 1637) 
brengt echter voor den 20sten eeuwsen mens niet 
voldoende oplossing dier moeilijkheden, waarbij 
als nog groter bezwaar komt, dat meerdere zaken 
onverstaanbaar geworden zijn, doordat ook de 
ontwikkeling van onze .Hollandse taal in de drie 
eeuwen van 1637 — 1937 niet heeft stil gestaan- 

Nu moet voor overdrijving worden opgepast. 
Want voorop moet staan, dat de Statenvertalers 
knappe koppen waren, met veel kennis van zaken 
en ten volle bekwaam voor hun -taak. De Staten» 
vertaling is in één woord een pracht=\verk. 

Een voorbeeld zal echter de bezwaren duidelijk 
kunnen maken: In 2 Samuël 18 : 33 lees ik: „Toen 
werd de koning zeer beroerd en ging naar de op» 
pcrzaal der poort." Nu is de betekenis van het 
woord: beroerd in de loop der eeuwen gewijzigd. 
Het betekent in de Statenvertaling: ontroerd- 
Bovendien wat is die oppcrzaal? Ik noem nog het 
woord: „slecht", wat vroeger: eenvoudig beteken» 
de. Wij hebben nog de uitdrukking: „recht en 
slecht". En zo is er meer. En door dergelijke din» 
gen wordt do bijbel voor den 20sten ecuwsen 
mens al meer onverstaanbaar. En alle mooiheid 
en vroomheid en statighcid ervan maakt het niet 
goed, dat de boodschap van de bijbel al minder 
wordt verstaan. Nu is het Nederlands Bijbelgenootschap al tal 
van jaren bezig aan een nieuwe vertaling van de 
bijbel. Het Nieuwe Testament is gereed gekomen, 
enkele boeken er van zijn al verschenen on men 
hoopt dit jaar tot volledige uitgave ervan te ko« 
men. Ook de vertaling van het Oude Testament 
vordert. 

Zal deze opzet echter slagen, dan is er zeker 
ook nodig belangstelling van het publiek. Zowel 
het bijbelle/end 'als het niet»bijbcllezend publiek 
overtuige zich toch eens van het werk van ge» 
noemd genootschap. Een tentoonstelling der uit» 
gaven zal gehouden worden op Dinsdag, Woens» 
dag, Donderdag 26, 27 en 28 Januari in Ons Huis. 
Ook zal er een bijbel uit 1579 aanwezig zijn en 
één uit 1598. dus nog voor de Statenvertaling. 
En.... nog veel meer. 

De toegang is vrij. Catalogus verkrijgbaar ad 
15 cent. Leest U even de uren van openstelling 
in de advertentie in dit nummer. En komt en 
helpt ook zo mee do bijbel voor U zelf en andc» 
ren meer verstaanbaar te maken. W. 

GEMEENTE-BADHUIS. 

In de week van 11 tot en met 16 Jan. werden 
24 Kuip» en 312 Douchcbaden genomen. 

VERLOTING VAN DE J.C.G.O.B. 

Op do hieronder volgende nummers zijn de 
prijzen der grote verloting gevallen. 
37, 78, 80, 92, 113, 159, 173, 174, 204, 242, 259, 
301, 303, 321, 337, 373, 381, 390,409, 416, 417, 452, 
464, 500, 535, 545, 546. 576, 5S6, 601, 622, 624, 626, 
627, 651, 673, 684, 693, 702, 717, 725, 736, 742. 

De prijzen kunnen afgehaald worden bij Lies 
de Vries, Haltestraat 55 ('s avonds na 6 uur). 

Prijzen na 6 weken niet afgehaald, vervallen 
aan do afdeling. GLAS- EN VERFHANDEL 

STATIONSSTRAAT 7 

Uitsluitend Ie klas Materialen Alle Schilder- en Behangwerken 

tegen scherp concurrerende prijzen! 

Inzetten van Ruiten 

Vraagt Prijsopgaaf! G* de Leeuw 

HUIS en LETTERSCHILDER Voorlopige Agenda 

Zaterdag 23 Jan. — Uitvoering van het kinder» 
koor „Jong Zandvoort" in Monopole. 

Zaterdag 23 Jan. — Vergadering Jongeren» 
Kring Brugstraat 15. Spr. de heer G. Pfundt. On» 
derwerp: De betekenis van het Vorstenhuis in 
deze tijd. Aanvang: 8.15 uur. 

Woensdag 27 Jan. — Z.S.C. 4 — Zwa»ha 2 in 
lunchroom Carels aan de Grote Krocht. 

26, 27 en 28 Jan. — Tentoonstelling van bijbel» 
uitgaven in „Ons Huis". 

Donderdag 28 Jan. — Openb. verg. PI. Plan» 
Comm. in Monopole. Spreker: de heer E. Vermeer 

Vrijdag 29 Jan. — 8 uur openbare vergadering 
Nat. Chr. Werkmansband. Spr. de heer Strating. 
Onderwerp: Hart tot Hart". 

Vrijdag 29 Jan. — Filmvoorstelling van Maggi» 
Producten „Vruchtbare bodem en nijvere handen" 

Zaterdag 30 Jan. — Phoenix»uitvoering in Mo» 
nopole. Opgevoerd wordt „Lachende Contanten". 

Woensdag 3 Febr. — Gecombineerde propa» 
gandasbijeenkomst in Monopole van de JCGOB 
en NCGOV en de Ned. Ver. tot Afschaffing van 
Alcoholhoudende Dranken. 

,\Voensdag 3 Febr. — Z.S.C 3— Haarl. Schaak» 
club om acht uur in lunchroom Carels aan de 
Grote Krocht. 

Vrijdag 5 Febr. — Jaarvergadering V-V.V. in 
Bodega Mustert. Aanvang 8.30 uur. 

Vrijdag 12 Febr. — ' Openb. Verg. „Hulp aan 
Spanje" in Monopole. Sprekers: Dr. W. v. Raven» 
stein, Mr. N. A. Stempels en Ds. N. Padt, Aan» 
vang 8 uur. 

Vrijdag 12 Febr. — (i.p.v. Zaterdag 13 Febr.) 
Voortgezette vergadering van „Dierenhulp". 

Maandag 22 Febr. — Feestuitvoering wegens 
twintigjarig bestaan muziekkapel „Zandvoort". 

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen 
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen! UW TAXI 

TELEFOON 

88 

GARAGE VAN DE GEER 

BREDERODESTRAAT 8—10 ZANDVOORTSE HANDELSVERENIGING 
Donderdagavond hield de Zandvoortse Handels 
-vereniging in Bodega Mustert aan de Strandweg 
■een vrij goed bezochte algemene vergadering. De 
bijeenkomst .werd gepresideerd door den heer 
Alph. Sprerïgers wegens ziekte van den voorzit» 
ter, den heer L. J. Rinkel. 

In zijn openingswoord wenste de vice»voorzit» 
ter alle leden in 1937 een goed seizoen toe. 1936 
is voor alle zaken slecht verlopen, doch de toe» 
komst kan een weinig beter worden tegemoet 
gegaan, daar de economische toestand zich aan 
het herstellen is. Verschillende fabrieken zijn in 
bedrijf gesteld of werken weer op volle kracht, 
de scheepsbouwbedrijven hebben weer veel or» 
ders, waardoor de werkloosheid langzaam maar 
zeker daalt. 

Tenslotte hoopte spreker, dat' de voorzitter, de 
heer Rinkel, weer spoedig geheel hersteld zal 
zijn van zijn ziekte. (Applaus.) 

Naar aanleiding van een ingekomen stuk werd 
besloten gedurende twee maanden reclame te ma» 
ken op een projectiedoek, zich bevindende aan de 
woning van den heer Spoelder. 

Bij de .bespreking van de afgelopen winter» 
campagne, georganiseerd in samenwerking met de 
R.K. Middenstandsvereniging „De Hanze" hoopte 
de voorzitter, dat de leden in de toekomst meer 
hun medewerking aan de besturen zullen verle» 
nen. Bij de laatste reclame»actïe mankeerde hier 
zeer veel aan. 

In de kascommissie voor de ballerosafrekening 
werden gekozen de heren Van Houten, Gansner 
en Bluys; in de kascommissie voor het nazien van 
het jaarverslag van den penningmeester de heren 
A. de Roode, G. Kuiper en W. v.d. Werff. 

Vervolgens had een bestuursverkiezing plaats 
door het aftreden als voorzitter van den heer L. 
J. Rinkel. Met meerderheid van stemmen werd 
gekozen de heer G. H. Vallo. Laatstgenoemde 
deelde mede, dat het moeilijk zal zijn de plaats 
van den heer Rinkel in te nemen, doch dat hij 
zijn best 70u doen een zo goed mogelijk plaats» 
vervanger te worden. 

Tijdens de rondvraag stelde de heer Pool voor, 
■bij het gemeentebestuur aan te dringen op een 
betere straatverlichting in do hoofdstraten, zoals 
in de Kerk» en Haltcstraat, alsmede de Grote 
Krocht. Het bestuur zegde toe, deze zaak aan» 
hangig te zullen maken. Te ruim tien uur werd 
de vergadering gesloten. 

nHBSBHHBBaSHBHMSBIIBBBHBHaBHt&BSI&l 

IVOOR DE BOTERHAM! 

§j HAM, per ons 12 et ■ 

■ BLAASHAM, per ons 16 et S 

g LEVERWORST, per ons 7 et 5 

I BOTERHAM WORST, per ons . . 8 et ■ 

B ONTBIJTSPEK, per ons 10 et & 

■ SNUWORST, per ons 12 et ■ 

f BLOEDWORST, per ons 6 et ■ 

S LEIDSE KAAS, per ons vanaf .. 4 et S 

g GOUDSE KAAS, per ons vanaf . . 5 et ™ 

g PINDAKAAS, per pot 13 et H 

B JAM, per pot vanaf 22 et B 

g APPELSIROOP, per bus 22 et 3 

I HONING, per pot 26 et ■ 

ER LEVERPASTEI, per blikje .. .. I2»ct " 

gj PROBEERT U ONZE KOFFIE EENS!!!! g 
H, per pond 35 en 45 cent. ■ 

flj Wat een geur/ Wat een smaak! ES 

IA. vaarwerk! 

B™ Zeestraat 44 - Telefoon 521 g 
SS 
HBBBBBBBBBBBBBBBSSBBBBBBiBBBBEBBIB NOG EEN WEEK BALANS pruiming 

3 3 

Haltestraat 40 -40a 

Extra koopjes. Doet Uw voordeel wwwww Is Uw Wintervoorraad op ? Grove blauwe drielingen 4 ei 35 et ƒ 1.90 

Grove bonten Drielingen 4 et 35 et ƒ 1.90 

Bevelanders, puik 4 et 35 et ƒ2.20 

Zeeuwse Bevelanders 4 et 37 5 ct' ƒ 2.40 

Spuise Bravo's 5 et 45 et ƒ 2.80 

Zeeuwse Eigenheimers 5 et 45 et ƒ 2.70 

Friese Borgers 6 et 50 et ƒ 3.00 Zeeuwse Blauwen 


6 et 


50 et 


ƒ3.20 


Zeeuwse Bonten 


6 et 


50 et 


ƒ3.20 


■Ronde Blauwen 


6 ei: 


55 et 


ƒ3.50 


Blauwpitten 


6 et 


55 et 


ƒ3.50 


Duinzand Drielingen 


5 et 


40 et 


ƒ2.50 


Zandvoortse Duin 


7 et 


65 et 


ƒ3.75 


Duinkralen 


8'ct 


70 et 


ƒ4.50 Thuisbezorgen zonder prijsverhoging in papieren zakken van 10 kg. 

Op verlangen eens per week horen in Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout enz. 

VAN DEURSENS 

Aardappel handel Kerkplein 8 Telefoon 74 Zandvoort Ged. Oudegracht 107 » Tel. 14245 Haarlem Paul Krugerstr. 14 Tel. 15879' Haarlem N. 

Gevestigd sedert 1851 *—9l PASVEER RUIMT OP 

Goudlijn Borden f 0.12 

Laden Kasten f 1.98 

Nesten Schalen f 49 

Kop en Schotels f 0.10 

Cactuspotjes f 0.05 

Puddingvormen ..*..,. f 0.24 

SstF" Losse delen van Thee-, Eet- en Ontbijtserviezen 
Ziet de Etalage!! Ziet de Etalage!! 

Fa. Th. Pasveer 

HALTESTRAAT 37 — TELEFOON 311 'EERDAAGS WEDER 

HEROPENING 

van het Sigarenmagazijn 

DE ROOKENDE MOOR 

voorheen „DE VIERSPRONG" onder 
de zelfde firma als voorheen. 

FRITS VIEIJRA 
I ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ Een goed begin is 't halve werk, * 

^ doch heel werk is, Uw vlees kopen bij ▼ 

f „DE CONCURRENT" | 

•^ Al ons Vlees en Fijne Vleeswaren 20 tot 30 cent per kilo afgeslagen. ^ 

^ Wij geven alleen ZATERDAG als EXTRA REC LAME bij aankoo p van minstens ^ 

I 

♦ 50 cent vlees 1 ONS ROOKVLEES VAN HET MUISJE voor slechts 10 CENT Slechts nog 1 week 3 pond Vet Spek voor 

HUISMOEDERS DOET NU UW VOORDEEL I 95 cent Prima Geld. Rookworst, p.p. 40 et 
Bloedworst . . . . p.p. 35 et 

Ham, per ons 14 et 

Prima Geld. Gek. worst, p.p. 40 et 

Prima Leverworst, p.p 40 et 

Rookvlees van muisje, per ons 15 et 
PRIMA LAMSVLEES 

Carbonade 25 et 

Lappen 35 et 

Bout 40 et 

PRIMA KALFSVLEES 
Lappen, per pond . . . . 45 — 50 et 
Frieandeau, per pond . . 55 — 60 et 
Poulet 40 et 

H A LTESTRA AT 5 — Osselappen 

Prima Lappen 

Riblappen 

Rosbief 

Lende 

Biefstuk 30 et 

35 et 

. . . . 40—45 et 

45 et 

50 et 

55 et 

Haas ÖO et ^^^«^^♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦» ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦ VARKENSVLEES 
Carbonade schouder 
Carbonade rib 
Carbonade haas 
Magere lappen 
Frieandeau . .. 40 et 

. .. 45 et 

. . . 50 et 

. .. 50 et 

. .. 50 et 

TELEFOON 494 Rijdt met deze Wagen 
GARAGE „DJE TOL ff 9f TELEFOON 532 G. J. KROES — 

Ex eerste- Chauffeur 

Kasteel de Wiersse COMITÉ „HULP AAN SEANJE". 

Vrijdag 12 Febr. des avonds 8- uur gebouw Mo» 
nopole openbare vergadering van bovenstaand 
comité. Sprekers: Dr. W. v. Ravenstein, mede* 
werker Arbeiderspers, Rotterdams Mr. N. A. 
Stempels, lid hoofdbestuur Vrijheidsb., Utrecht; 
Ds. N. Padt, predikant te Zutfen. 

Mr. Stempels en ds.. Padt zijn enige tijd in Ma» 
drid geweest en zullen dan ook spreken over wat 
zij met eigen ogen", gezien' hebben. 

Nadere bijzonderheden volgen. 

Namens het bestuur „Hulp aan Spanje" afde» 
ling Haarlem, Secr. Nijsen. 

HOCKEYCLUB. 
Voor de Zandyoortse Hockey Club' zal' heden» 
avond in .Muluru aan de Strandweg spreken de 
heer mr. H. E. A. Molhuysen over het hockey* 
spel, 

IN HET -DRIJFZAND. 

Donderdagmorgen verkeerde de 25»jarige A. P. 
in ernstig levensgevaar. Ter hoogte van de ge» 
meentelijke zee» en zonnebadinrichting „Zuiders 
bad" was de man met een net aan het garnalen» 
kruien in een z.g. zwin, het water gelegen - tussen 
een zandbank en het strand. Bij het passeren van 
een mui kwam hij in een draaikolk terecht en 
voelde zich door het drijfzand naar beneden zui» 
gen. Het water kwam in zijn zware laarzen te» 
recht, waardoor hij nog sneller naar beneden ge» 
trokken werd. Door zijn hulpgeroep opmerkzaam 
gemaakt, zag een andere garnalenvisser, Jb. M. 
genaamd, in welk- gevaar zijn makker verkeerde 
en haastte zich hulp te bieden. Het slachtotfer 
kon zich nog met moeite overeind houden, hoe» 
wel het water hem bijna tot aan de bals reikte. 
Zijn redding is geweest, dat toevallig zfjir collega 
op die plaats op het verlaten strand aanwezig 
was, daar hij anders zonder dat ook iemand maar 
iets had bemerkt, verdronken zou zijn. 

Hoewel hij danig door de schrik bevangen was, 
ging hij des middags alsof er niets gebeurd was, 
wederom garaalenkruien om aan de kost te ko» 
men! Tj. AUKEMA DAMESKAPPER — 

- Medisch Geëxam. Pedicure 

Nog eenige modellen voor gratis knippen 
meisjes. ' TRAMSTRAAT 11 DE BETEKENIS VAN HET VORSTENHUIS 
IN DEZE TIJD. 
Over bovenstaand onderwerp hoopt de heer 
G. Pfundt op Zaterdag 23 Jan. een inleiding te 
houden voor de Jongeren Kring in gebouw Brug» 
straat 15. Aanvang 8.15 uur.; , EEN MOOIE AVOND: 

Zondagavond werd in het Patronaa.tsgehouw 
aan de Groote Krocht een avond georganiseerd, 
welke gehouden werd ter gelegenheid van de ver» 
jaardag van Pastoor P. Diepen. 

Bijna alle organisaties werkten mede aan het 
uit 15 nummers bestaande programma, zoals o.a- 
de jeugdorganisatïes, de leerlingen van de lagere 
school en de kleuterschool. Allereerst werd door 
leerlingen van de kleuterschool een lied gezongen, 
waarna enkele toneelstukjes werden opgevoerd 
door vier» en zesjarige kleuters. De leerlingen der 
hoogste klasse hadden voor den pastooor .op 
fraaie wijze tafellinnen geborduurd, dat op geesti» 
ge wijze aan hem werd overhandigd'. 

Voorts bestond het programma uit zang, spel, 
declamatie en dans. Zo bracht o.a. de Kruisvaart 
onder muzikale begeleiding van Mej. N. van den 
Berg een Mariahulde, de Graal voerde op „De 
Toverfluit", terwijl .ook de jonge R.K. Voetbal» 
club T.Z.B, zich niet onbetuigd liet. 

De apotheose van de avond' werd gevormd door 
een uitvoering van de Graal, waarbij de ideale 
priester in woord, klank en gebaar werd vertolkt 
op een wijze, waardoor tevens het karakteristiek© 
van een, graaluitvoering zich kenmerkt: treffend, 
eenvoudig en betekenisvol. 

Pastoor Van Diepen dankte aan het einde van 
de avond ontroerd allen voor de trouw en aan» 
hankelijkheid, door de parochianen getoond aan 
den priester. 

FILMAVOND. 

De fabriek van Maggi's Voedingsmiddelen ver» 
toont op Vrijdag 29 Jan. in Zandvoort een zeer 
interessante, welverzorgde tweedelige film van 
ons bedrijf, getiteld „Vruchtbare bodem en nijve» 
re handen", die de wordingsgeschiedenis van de 
bekende Maggi»Producten vanaf de Hollandse 
groentevelden tot in' de fabrieken aan de Haar» 
lemmerweg te Amsterdam laat zien. 

Deze films zijn gesynchroniseerd en nu reeds 
staat vast', dat er iets tot stand is gekomen, dat 
op dit gebied tot het beste in ons land mag wor» 
den gerekend. 

Bovendien zal in een causerie het nut van Mag» 
gi's producten voor de voeding worden verklaard. 
Voorts zullen bijfilms worden vertoond, zodat 
een gezellige en , eenf wetenswaardige voorstelling 
te wachten staat'. Geen jaren in, de schuld 

Wij hebben voor U een prima 

Stofzuiger 

met 12 maanden garantie voor 

slechts £ 26.50 

Bij de GOEDKOPE AMSTERDAMMER 

Henk Schuilenburg 

Groote Krocht 5 

1ste KLAS REPARATIE-INRICHTING (OPRUIMING -KLEDINGMAGAZIJN - GROOTE KROCHT 23 - TELEFOON 274 - SPOTKOOPJES - KINDERJEKKERS Ondertrouwd: 

(HARM HARMS 
en ' 
JACOMIJNTJE PAAP.- Zandvoort, 21 Jan. 
Zuiderstraat 17a. ' 
v. Ostadestraat 16. ■1937 T Heden overleed tot 
onze diepe •droefheid 
na een kortstondige 
ziekte in het zieken» 
huis „Joannes -de 
Deo" te Haarlem, 
onze lieve Man, Va» 
der, Behuwd» en 
Grootvader 

Her manus Giskes 

in de ouderdom van 
75 jaar. 

Uit aller naam: 
Wed. D. Giskes» 

Krab. 

Zandvoort, 19 Jan.37 
Kerkpad 4 Gevraagd : 
Vakkundige 

Mangelsters 
en Strijksters 

Onvakkundige zich niet 
aanmelden. Electrische 
WASSERIJ J. VISSER, 
Van Ostadestraat. BILLIJK TE KOOP: 

Enig Meubilair 

w.o. kast, klein dressoir, 
ledikant met toebehoren, 
enz. Marnixstraat 5. TE KOOP: 

4 Stoelen 

zo goed als nieuw, met 
beige ribfluw'eel bekleed. 
Prijs ƒ 10. Adres: Mevr. 
Draak, Emmaweg 2. Wegens verandering van 
woonplaats beveelt Heer 
zijn uitstekend 

PENSION 

prettig tehuis, ten zeer» 
ste aan, geeft gaarne in* 
lichtingen. Prijs p.m. ƒ45 
winter en zomer, met in» 
begrip van vuur en licht. 
Adres v.d. Vlier, Brede» 
rodestraat 36. 11! TE HUUR: mooi zonnig 

Bovenhuis 

Schoolplein 3 — 4, bev. 
3 kamers, keuken en bal» 
con. Lage huur. 
Te bevr. bij makelaar 
W. Paap en De Wólbaal. Hoofdstembureau 

VERKIEZING KAMER 
VAN KOOPHANDEL 
EN FABRIEKEN VOOR 
HAARLEM EN OM» 
STREKEN. 

De Voorzitter van het 
Hoofdstembureau maakt, 
ingevolge art. 17 van het 
Reglement voor de Ka» 
meis van Koophandel 
(1920.S.712) bekend, dat 
de 

Verkiezing 

van een lid voor de Af» 
deling Grootbedrijf van 
de Kamer van Koophan» 
del en Fabrieken voor 
Haarlem en Omstreken 
zal plaats lebben op 

Maandag 15 Febr, '37 

Uittreksel uit art. 22 
van het Reglement: 

Op de dag, voor de 
verkiezing bepaald, kun» 
nen bij den Secretaris 
der Kamer van des voor» 
middags 9 tot des na» 
middags 4 uur candida» 
ten worden opgegeven 
door indiening van een 
verklaring, ondertekend 
door tenminste 15 kies 
zers, die bevoegd zijn 
deel te nemen aan de 
verkiezing, waarvoor de 
candidaatstelling ge» 

schiedt, en vergezeld van 
een schriftelijke mede» 
deling van den candi» 
daat, dat deze bereid is 
■een candidatuur te aan» 
vaarden. 

Formulieren van ver» 
klaringen zijn kosteloos 
voor kiezers verkrijgbaar 
op de secretarieën der 
gemeenten, welke het 
district -der Kamer om» 
vat en bij de secretarie 
der Kamer. 
De Voorzitter voorn. 
J. J. SWENS. GEVR. een flink net 

Dagmeisje 

v.g.g.v. Aanmelden: 
Mode» & Sporthuis, Zee» 
straat 18. 

TE HUUR: 

Groot Winkel huis 

met FLINKE WONING 
gelegen in de Haltestraat 
Prijs billijk. 

MAKELAAR W. PAAP 
Zeestraat 14 Telef. 465 Nc^erL Bijbelgenootschap 

afdeling ZANDVOORT 

Tentoonstelling van Bijbeluitgaven 

op DINSDAG 26 JANUARI en volgende 
dagen in „ONS HUIS" - Dorpsplein 

Opening Dinsdag 26 Januari 4 uur Ds. D. Tromp 
Sluiting Donderdag 28 Januari 9.30 uur Ds. N. A. Waaning 
Woensdag 27 Januari 8.30 uur lezing met lichtbeelden 
over De Bijbel in België door den heer A. W. Verhorst 
van Heemstede. 

De tentoonstelling Is geopend: des middags van 3 — 5.30 uur 
en des avonds van 7—10 uur. Bovendien Woensdag- 
morgen van 10—12 uur. GROTE OPENBARE VERGADERING 

DONDERDAG 28 JAN. 1937 
in de zaal van „MonopoJe". 

Spreker t E- VERMEER over 

VRIJHEID of FASCISTISCH GEWELD Aanvang 8 uur. Entreeprijs 5 cent 
P. P. C. HUP HOLLAND 

ZONDAG 31 JANUARI per Luxe Touringcar 
naar de VOETBALMATCH 

DUITSLAND - HOLLAND 

te Dusseldorf. RETOUR ƒ 5 

Wegens een beperkt aantal kaarten, gelieve men 
zich zo spoedig mogelijk op te geven. 

Geen pas nodig. Vraagt inlichtingen bijt 

Piet Kerkman's Touringcar bedrijf 

HALTESTRAAT 63 TELEFOON 14 GOED ZOO 

belastingplichtige laat Uw 
aanslagbiljetten 
onderzoeken voor dat het 
te laat is, 

maar als het te laat is, doe het dan N O U B. P. Oudkerk 

Belasting-Consulent 
Zandvoortschelaan 295 - Telefoon 70 Doet Uw voordeel ! 

Slechts een kleine greep: 

SPERCIEBONEN, uitgew. uit de bus, p.p. 10 et 

RIJPE TOMATEN, per pond 25 et 

PRACHT DIK LOF, lc soort, per pond . . 6 et 
HAGELWITTE BLOEMKOOL, 2 voor . . 25 et 

BOERENKOOL, per pond 5 et 

GROTE ZOETE JAFFA, 10 voor .. .. 55 et 

ANJOE PEREN, per pond ' . . 25 et 

SPRUITEN, per pond Marktprijs 

GROTE SAVOYE KOOL, per stuk . . . . 8 et 

Geen vuile handen meer, Rode Kool gesneden 
per pond 5 cent. 

JONGE TUINWORTELTJES, per pond 5 et 

ALS RECLAME: Verse Andijvie: per pond 10 et 

Ook bezorgen in Bentveld en Aerdenhout zonder 
prijsverhoging. 

P. van den Berg 

Haltestraat 20 - Telefoon 307 -HOLLAND! A-BEOSCOOP 1 

Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein 

Vanaf ZATERDAG 23 tot en met MAANDAG 
25 JAN. 3 DAGEN! lederen avond aanvang 8 u. 
opvoering van Metro»Goldwyn»Mayers meest bes 
langrijke avonturenfilm van dit seizoen 
WARNER BAXTER in zijn grootste creatie 

De Robin Hood van El Dorado 

De meest romantische figuur herleeft voor Uw 
ogen op het witte doek, in al zijn glorieuse ro» 
mantiek en sensationele avonturen. Meer dan een 
jaar werd aan deze film gewerkt. Duizenden per» 
sonen. werken er aan mee. Een film met adem» 
benemende spanning. Deze film werd in drie 

theaters gelijktijdig te Amsterdam vertoond I 

Als 2e hoofdnummer: 

SPRONG IN HET GELUK 

Groot amusant filmwerk waarbij U zich kostelijk 
zal amuseren. In de hoofdrollen FRITZ SOHULZ, 
OLLY .GEBAUER, FELIX BRESSART. 

Toegang boven 18 jaar. 

ENTREE: 40»60»80»100 cent; alles inbegrepen. 

ZONDAGMIDDAG 2.30 FAMILIE»MATINEE 
met opvoering van 

SPRONG IN HET GELUK 

'n Amusant filmwerk vol geestige verwikkelingen. 
ENTREE 20 — 30 en 40 CENT, alles inbegrepen. 

Donderdag 28 Januari, 8 uur - Populaire Voorstelling 

met opvoering van twee schitterende hoofdnum» 
mers. — Als eerste optreden van CLARKE 
GABLE en CONSTANCE BENNETT in 

SCHANDAAL VAN DE DAG 

Een spannend verhaal uit de NewsYorkse Nacht» 
clubs vol intrige, avonturen en actie. 

Als 2e hoofdfilm Reprise van do succesfilm: 

DE DUIVEL VAN DE U 69 

Een machtig filmwerk zich afspelend op een on» 
derzeeboot. In de hoofdrol Amerika's grootste 
karakterspeler CHARLES LAUGHTON. 

Entree 30 en 55 cent, alles inbegrepen. 

GEEN TOEGANG ONDER ACHTTIEN JAAR OPEN BRIEFJE aan den V.W-t.W.»overzicht» 
schrijver van de Zandvoortschc Courant- 
Geachte kroniekschrijver. Het was voor mij een 
grote teleurstelling, uit het nummer van 9 Jan. 1.1. 
te moeten vernemen, dat U besloten hebt, Uw 
wekelijks artikel voortaan in de pen te houden. 
Ik had U reeds direct willen vragen, op Uw be» 
sluit terug te komen, doch heb nog even gewacht 
op het nummer van de löc, omdat ik verwachtte, 
<Iat anderen dit wel zouden doen. U zelf hebt dit 
wellicht ook vermoed, zodat het achterwege blij» 
ven van elk blijk van waardering van de zijde dor 
lezers een nieuwe deceptie voor U zou moeten 
zijn. 

Maar, geachte overzichtschrijver, U hebt in Uw 
graag gelezen kronieken toch voldoende blijk ge» 
geven, een ruime mate van mensenkennis te be» 
zitten. En dus moet het U oekend zijn, dat wij 
Hollanders slechts naar de pen grijpen ais we 
onze „eer" voelen aangetast; dan ..plegen" wc 
een ingezonden stuk, hetwelk meermalen valt on» 
der te brengen in de rubriek „Ongezonde(n) stuk» 
ken". En wat de reden betreft, die U bracht tot 
Uw hopelijk niet onherroepbare beslissing: U 
weet toch ook wel, 'dat de mensen niet gauw over 
hun portemonnaie gaan voor een goede zaak, 
maar zich door kwakzalvers en oplichters des te 
gemakkelijker het geld uit de zak laten kloppen. 
En wat Zandvoort betreft, komt daar nog bij, 
dat vele mensen 't niet hebben. 

Ik hoop, dat de uitgever van de Z.Crt. het mij 
niet kwalijk zal nemen, als ik zeg, .dat ik zijn po» 
ging om van de krant een abonnentenblad te ma» 
ken, niet verstandig vond. In Amsterdam ver» 
schijnt Wiering's Weekblad in een oplaag van 
200.000 exemplaren, maar het aantal lezers is nog 
enige malen groter. De redactionele artikelen, in 
de geest van de Uwe, worden gretig gelezen. 
Maar als de mensen voor deze buurtbladen zou» 
den moeten betalen, denkt U, dat er dan meer 
dan 5000 abonné's zouden zijn? 

Daarom, geachte kroniekschrijver, kom terug 
op uw besluit, en laat ons weder genieten van uw 
hoogstaande artikelen en overzichten; ook ten» 
einde de Z.Crt te houden op het peil, waarop zij 
tot heden stond. En niet het minst voor het grote 
doel: de strijd tegen het fascisme. 
In hoopvolle afwachting J. STUIVER. 

ONDERSCHRIFT: 

Geachte Heer Stuiver, Heel gaarne heb ik er 
het mijne toe bijgedragen om te pogen in Zand» 
voort — met z'n maar even drie gratis adverten» 
tiebladen — één daarvan te doen uitgroeien tot 
een behoorlijk plaatselijk blad, dat vrijheid en 
humanisme tot richtsnoer had en dat' daardoor 
ook steunpunt en spreekbuis had kunnqn zijn van 
de democratische» en de vredesgedachte. (Ü ziet, 
de vergelijking met Wierings weekbladen gaat 
met op.) 

Voor onze abonné's schreef ik dan ook met ge» 
noegen, want ik mocht aannemen, dat velen o»i» 
der hen waardering hadden voor bovengenoemd 
streven en dus ook voor mijn artikelen, die mede 
aan dat streven uitdrukking trachtten te geven- 
Dat voor 'n schrijver m.i. noodzaKelijke gevoel 
is helaas weg, nu de lezersschaar is uitgebreid 
met al degenen, die te zamen oorzaak zijn j;t» 
weest van de mislukking van ons pogen: Daar is 
nu eenmaal niets aan te doen. Erg is dat echter 
helemaal niet, want een gratis en algemeen ver» 
spreid advertentieblad handhaaft zich misschien 
nog het best, wanneer het vrijwel kleurloos is, al» 
thans niet al te kritisch en onafhankelijk. En wat 
het peil betreft, heel gemakkelijk zal het den 
Uitgever van de Zandvoortsche Courant vallen, 
zijn blad te handhaven als het beste. 

't Spijt me voor U, geachte Heer S., maar van 
mijn overtuiging, dat ik nu mijn tijd op andere 
wijze nuttiger en dus met meer voldoening kan 
besteden, heeft Uw vriendelijk schrijven wij dan 

ook niet af kunnen brengen. 

Schr. CORRESPONDENTIE. 

Tot onze spijt moeten -s\ij ook deze week de 
tweedo bridgc»les achterwege laten. Wc raden 
echter belangstellenden aan do nummers, waarin 
de lessen verschijnen, zorgvuldig te bewaren. 

Den heer B. — Uw ingezonden is ongeschikt 
voor opname. HfflfflBBBBHEaHaffiaHBHBBHaaaBHHBMBHBB 

HET ADRES van vertrouwen 

is en blijft de 

Beverwijkse Aardappelen 
Groenten en Fruitcentrale 

Nergens goedkoper. — Zoute vat»Snijbonen ge» 
garandeerd in 20 minuten gaar, per pond 10 et 

2 ponds blik prima Doppers 19 et 

Paradijsweg 1a - Telefoon 39 - v.d. Zwaan 

BBBHBflHBBBHBaBiaflBBBBBBBflflBBBOBB 
Kinderen en grote 

mensen 
Kunnen niets 

lekkerders wensen 

Hoogeweg 27 
Telefoon No. 489 Nu kunt U nog profiteren 
van onze 

Opheffings Uitverkoop 

Gemiddeld 30 pCt. verlaging 

Dus haast U naar 

Parfumerie „Modern" 

KERKSTRAAT 35 MAKELAAR 
W. PAAP 

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465 
TE HUUR: 

OIMGEM. en GEWIEUB. VILLA'S 
BENEDEN- EIM BOVENHUIZEN 

Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog 
te bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond. 

Hypotheek aanwezig. 
Tevens belasten wij ons met het huur-innen 

Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën 
op elk gebied. Inlichtingen kosteloos. «BBBflBSIBQBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBHB 

■ Voor slecht weer*! § 

B Rheumatlek verbanden g 

g Warme zolen § 

H Verkoudheids artikelen enz. Q 

| Drogisterij J. G. A. Stijnis | 

■ Oranjestraat 7 - Telef. 247 g 

BBBBBBBBBBBBBBBBHBflBBBBBBflflBBBBU HEEFT U IETS TE VERSPREIDEN ? Wendt U 
zich dan tot 

Koningstraat 7 of Helmerstraat 17 

Correcte bezorging. Prijzen billijk. VRIJHEID OF FASCISTISCH GEWELD? 
Over bovengenoemd onderwerp zal op Donder» 
dag 28 Jan. in gebouw Monopole spreken de heer 
Evert Vermeer voor de Plaatselijke Plan Comm. 
Men wordt beleefd verzocht zich zo spoedig mo» 
gelijk van plaatskaarten te voorzien, daar er reeds 
grote vraag naar is, 

NED. ISRAËL. -GEMEENTE. 

Maandag a.s. 25 Jan. zal de Kerkeraad dezer 
Gemeente wederom in Pension Soester bijeen 
komen ter behandeling van do j.1. Maandag aan» 
gehouden begroting over 1°37. 

De vergadering vangt aan te 8.30 uur en is voor 
alle leden der Gemeente toegankelijk. Sigarenmagazijn 

„DE VIERSPRONG" 

is een adres waar voor elk 
een keuze is, zowel door prijs 
als kwaliteit. 

ALLEEN GEVESTIGD : • 

GROOTE KROCHT 25 

G. J. BAKKER HOLLANDIA NIEUWS. 

Voor het nieuwe \\ eekprogramma brengt de 
'Hollandia Bioscoop twee extra nummers, die wel 
de aandacht zullen wekken. 

De Robin 'Hood van El Dorada is een spannend 
lint, waarbij het gegeven ontleend is aan de his» 
torische figuur uit het goudland van Calnifornië. 
Het laat zien, hoe door verkeerd begrijpen en 
vooral door onverdiende onmenselijkheid van de 
zijde der Americano's het edelste in een waar» 
achtig mens verstikt wordt en de zachtmoedig» , 
heid verandert in bloeddorstige haat. 

Het tweedo hoofdnummer brengt Clark Gable 
als speurder in: Het schandaal van de dag. Hier» 
in is hij Jim Branch, de speurende krantenman. 
Op spannende wijze weet hij een geheimzinnige 
moord, gepleegd in de hoge kringen van het mo» 
derno Amerika tot de ware oplossing te brengen. 

Beide hoofdnummers met het journaal en 't bij» 
programma geven een bioscoopavond in het Hol» 
landia Theater, die meer dan volledig is. TELEFOON GARAGE VAN DE GEER 

BREDERODESTRAAT 8—10 Nederlandse Olie- en Benzine Import 

S\i. O. B. I. 

AMSTERDAM 
Vertegenwoordiger voor Zandvoort : 

G. Ch. v.d. Vorst Jr, - Zeestraat 65 Betrekt Uw 

Zuivere Amerikaanse Petroleum 

bij 

A. Kraayenoord - Noorderstr. 51 

Tevens verkrijgbaar alle soorten 

Schoonmaak- artikel en 
GRIEP 

werende middelen. 

Verplegings- 

artikelen 
Elastieken kousen 
Buik- en 

Breukbanden 

In grote verscheiden- 
heid verkrijgbaar bij 

Lf Blaauboer 

Gediplom. Drogist 
HALTESTRAAT 46 
TELEFOON No. 192 Belasting-Hoekje* 

PERSONELE BELASTING. 
Grondslagen. 
HUURWAARDE.' 

Wat is huurwaarde? De jaarlijkse huurprijs, 
die op 1 Januari 1937 bestond volgens overeen» 
komst, is de huurwaarde, waarvoor men over het 
jaar 1937 in de Personele belasting zal worden 

aangeslagen. Is het perceel dus b.v. voor ƒ 450 

per jaar gehuurd, dan volgt een aanslag naar dit 
bedrag. 

De huurwaarde van een niet gehuurd perceel, 
hetzij als eigendom of als vrije woning in gebruik, 
wordt geschat in vergelijking met soortgelijke 
percelen, dio gehuurd zijn. Bij deze vergelijking 
■wordt dan tevens gelet op stand en ligging. 

MOBILAIR. 

De waarde van het mobilair is gelijk aan de 
koopwaardc ter plaatse, dus niet de verkoop* 
■waarde bij een geforceerde verkoop, doch gedaan 
bij een vrijwillige verkoop, zonder daaraan te zijn 
gebonden. 

Onder mobilair worden begrepen alle roerende 
goederen, die zich in het perceel bevinden en die 
dienen tot gebruik of versiering van de vertrek» 
ken in het perceel, onverschillig wiens eigendom 
deze goederen zijn, hieronder niet begrpen goede» 
ren, die niet zichtbaar zijn, terwijl met olieverf 
geschilderde schilderijen niet onder het mobilair 
•worden gerekend, 

DIENSTBODEN. 

Onder „dienstboden" wordt verstaan ieder 
persoon (mannelijk of vrouwelijk), die huiselijke 
of persoonlijke diensten verricht. Hieronder be» 
grepen dagdienstboden, ook al zijn deze geen vol» 
Ie da£ als zodanig in dienst. 

Buiten de belasting vallen de navolgende dienst» 
boden, waarvoor dus geen aangifte behoeft te 
■worden gedaan; 

Vrouwelijke dienstboden, die op 1 Januari 1937 
nog geen 18 jaar zijn. Personen, die doorgaans 
niet meer dan drie dagen 's weeks in dienst zijn 
en niet inwonend zijn; 

Dienstboden, bij meerdere personen als zoda» 
nig werkzaam (z.g. werksters) zijnde; 
De enige vrouwelijke dienstbode van een weduwe 
naar of iemand, wiens echtgenote wegens ziekte 
elders verpleegd wordt; 

Personen in dienst zijnde, waar bloedverwant» 
schap bestaat in de eerste, tweede of derde graad 
en van zwagerschap; 

Vrouwelijke dienstboden, die de leeftijd van 65 
jaar bereikt hebben. 

In de volgende belastinghoekjes de andere 
grondslagen. Schilderwerk is Vertrouwenswerk 

Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij : 
Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162 
Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort 

Attentie! 

Puzzle van deze week 

Winterdagen worden kort 
Als er maar gepuzzled wordt Voor deze serie geldt dezelfde regel als voor 
de vorige : In elke serie worden 4 of 5 puzzles ge» 
geven. Eén daarvan is de prijspuzzle, en wel dié, 
waarop de meeste inzendingen binnenkomen. Zijn 
▼oor die puzzle bij twee of meer inzenders de 
punten gelijk, dan tellen ook de andere puzzles 
mee. Dus, wie geregeld inzendt, heeft de meeste 
kans op 'n prijs! 

Puzzlaars, doet allen mee!! 

Inzendingen tót Donderdagl 

Oplossing van Puzzle III. Het spreekwoord is: 
Nood leert bidden. De woorden zijn: Nederlaag, 
ontbering, onderspit, drieling, lentedag, erbar» 
ming, elastiek, rechtbank, troonhemel, badkamer, 
interval, Donderdag, demonstratie, eendekker, 
negotie. 

PUZZLE IV. Vierde puzzle van de Jan-»serie: 
DIAGONAALRAADSEL. X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X Plaats de namen: Bclluno, Darling, Hamburg, 
Holwerd, Kcrbela, Nicbcrt, Terborg zo in dit 
vierkant, dat op de diagonalen de namen van 
tweo plaatsen in Nederland ontstaan. 

Corr. Mevr. S — K. Dank voor Uw vriendelijk 
schrijven! Ja, 't laatste raadsel was inderdaad wel 
wat moeilijk. 

Zonder onderstaande bon is do inzending on» 
geldig! Naam: 
Straat: 
Woonplaats; SPO T KOOPJES F F 

haalt U deze maand nog In 

„DE WOLBAAL" 

SCHOOLPLEIN 4, hoek WILLEMSTRAAT 

Profiteert van onze 
aanbiedingen in : 

Wol, Kousen, Sokken en Flanellen Goederen 

Wij blijven als steeds het GOEDKOOPSTE 
Manufacturenmagazijn van Zandvoort I ! I I H.H. Rookers! Probeer U eens Rentmeester Sigaren 

PETITOS 3 cent in cartons 10 stuks 30 cent 
PENALEN . . 6 en 8 Kloekmodel Sumatra 

Te Zandvoort verkrijgbaar bij : 

Sigarenmag* „Brederode" 

Paradijsweg hoek Brederodestraat — Telefoon 421 

en 

Sigarenmag* Jan Hagenaar Groote Krocht 26 Telefoon 379 
Gasbedrijf - Zandvoort De Directie 
DONDERDAG 4 
3de en laatste van het Gasbedrijf deelt mede dat op 
FEBRUARI a.s. des middags 2 uur de Kook- en Bakcursus 

van het seizoen zal worden gehouden. 

Na afloop der cursus een bakwedstrijd waaraan ook 
de dames der vorige cursussen kunnen deelnemen. 

De uitnodigingen voor deze cursus kunt U vanaf 
heden, dagelijks van 9 tot 12 uur v.m. bekomen in de 
Toonzaal van het Gasbedrijf 
W- PAAP BEëEDIQD MAKELAAR & TAXATEUR 

ALLE ASSURANTIËN Financieren van Nieuwe en 
2e Hands Automobielen 

Speciale tarieven voor Auto en Persoon- 
lijke Ongevallenverzekeringen. — 

VRAAGT CONDITIES! 

Zeestraat 14 - Telefoon 465 COMITÉ VROU WENHULP. 

'Hoewel wat laat, willen we hierbij allen, die ons 
boodschappen bezorgden voor de Kerstpaketten, 
nog eens hartelijk dank zeggen. Door het ont» 
vangen van de vele boodschappen heeft onze kas 
met Kerstmis niet al te veel te lijden gehad; Uw 
hulp kwam èn de Kerstcadeaux èn het gehele 
Vrouwenhulp»\verk ten goede. Nog eens onze 
dank daarvoor. 

Steunt U ons werk ook al door maandelijkse 
bonnetjes te nemen? Indien niet: even een be» 
richtje en een van onze bonnenloopsters komt U 
maandelijks be/oeken. Ook de kleinste bijdra» 
gen zijn welkom. We houden ons tevens als 
steeds aanbevolen voor kleren; ook wat oud is 
en zó niet meer gedragen kan worden, kunnen 
wij gebruiken. Vrouwenhulp heeft een eïfJen n«o^ 
club, die van oud nieuw weet te maKen. Z.yn er 
nog handige naaisters, die zich daarbij aan wil» 
len sluiten? 

Er zijn veel manieren, waarop U Vrouwenhulp 
kunt steunen. Daar is ook nog het koken. Voor 
elke kraamvrouw, die dat nodig heeft, wordt ge» 
durende tien dagen gekookt. Het eten wordt in 
een etensbus op de door U bepaalde tijd gehaald. 
Het komt wel eens voor, dat er voor drie of meer 
kraamvrouwen tegelijk gekookt moet worden; 
dan is het moeilijk, daarvoor steeds kooksters 
te vinden, want de staf is niet heel groot. Helpt 
U ons die staf groter maken? Uitbreiding is drin» 
gend nodig. 

Het gehele Vrouwenhulp»werk is dringend no» 
dig. Er wordt ons wel eens gevraagd, of alles wel 
op prijs wordt gesteld, dat koken bijvoorbeeld.. 
Kan U zich voorstellen, dat er één mens is, die 
het niet op prijs stelt, als hij merkt, dat zijn zor» 
gen meegevoeld en gedeeld worden? Er is nieuw 
leven geboren, wij allen zijn daar verantwoorde» Roosevelt heeft z'n eed 
van trouw weer afgelegd 

Doch alle Huisvrouwen van Zand- 
voort hebben de eed afgelegd 
steeds hun 

Groenten, Fruit en Aardappelen 

in te kopen bij 

WOLBEEK 

daar de smaak prima en de prijzen 
't laagst zijn. Alleen : 

Swaluëstraat 3 - Telefoon 449 Voor de eerstvolgende 

VEILING 

die vermoedelijk 4 Februari, gehouden zal worden, 
kunnen nu nog goederen worden ingebracht. 

Veilinggel). De Witte Zwaan 

GR. KROCHT 20 . TELEF. 464 

Als steeds belasten wij ons met Taxatie en 
Complete Inboedelveilingen. 

Steeds te koop gevraagd: 'Hele of gedeeltelijke in» 
boedels. Overal te ontbieden. lijk voor, het mag ons niet onverschillig laten, of 
daar wel middelen zijn om te voeden, op te kwe» 
ken. Een jonge moeder, die alleen moet tobben, 
niet krijgen kan wat nodig is, moet zich wel erg 
eenzaam voelen, losgeslagen van het geheel. Zo 
weinig eerbied is er in de wereld voor het won» 

der, dat ieder nieuw leven telkens weer is 

Maar het geeft warmte van binnen, als die eer» 
bied er wèl is, als anderen mee willen helpen dra» 
gen. Dan groeit het saamhorigheidsgevoel. En is 
dat niet een hoge prijs, die op Uw werk gesteld 
wordt? Meer saamhorigheidsgevoel, een beetje 
meer warmte. 

In deze tijd van nood is er zoveel verbittering, 
zoveel eenzaamheid ook. De mensen worden 
steeds meer tegen elkaar opgezet; er wordt hun 
wijs gemaakt, dat ze. alleen maar iets zullen kun» 
nen verkrijgen door elkaar in bloedige oorlogen 
te bestrijden. -Het elkaar vernielen is meer aan 
de orde dan het samen opbouwen. Toch zal dat 
laatste weer aan de orde moeten komen, willen 
mensheid en cultuur niet ten ondergaan. 

Iets daarvan doen blijken, iets daarvan ande» 

ren laten voelen We kunnen het slechts po» 

gen. Maar zeker heeft het waarde, dit pogen om 
door het meedragen van elkanders lasten het ver» 
trouwen te versterken, de eerbied voor den 'mens 
naar voren te schuiven. Wie de nood van de we» 
reld mee wil dragen, draagt ook iets van die 
nood weg. 

Hieronder geven we nog eens de adressen •v an 
de bestuursleden: 

M. van Dijk — Meyer, Brederodestraat 17. 
Ë. M. Meyer — Otten, Kostverlorenstraat 82- 
L. v. Oostendorp — de Ruiter, W. Parkstr. 17 
M. v. Sluisdam — v.d. Mije, Brederodestraat89 

Telefoon 261. 
Bep Otten, Kostverlorenstraat 90a. Dit is nog eens Reclame 

RAUWE ROOKWORST, per pond vanaf 39 et 

EXTRA AANBIEDING, alleen Zaterdag. 
Heerlijke Schouderham, per ons 16 et, 2 ons 29 et 

Fijne gekookte Worst, per ons 8 et 

Smeerworst, per ons 12 et 

Leverworst, per ons 8 et 

Leverworst Paarden Rookvlees 

Bloedworst Plockworst 

Kalfsboterhamworst Lever 

Haagse Leverworst Bacon 

Berliner Grove snijworst. 

Leverkaas Osserookvlees 

Corndbeef Pekelvlees van fa Cohen 

HEERLIJKE HAPJES: Vlees»salade, Zalmsalade, 
Groente»salade, Garnalen»salade, — 

Pakjes KAASKOEKJES 30 et 

EXTRA AANBIEDING Theelichten, p.p. 10 et 
Ons succes Suikerruitjes, vervangen 4V2 p- suiker 

Beschuit, per rol : . ■ • 6 et 

Iets fijns van de Hagfabrieken: 

Salano Koffie met Mocca»reep, p. half pond 28 et 

Potje Haring, inhoud 4 stuks 15 et 

Hors d'oeuvreworstjes, per blik, inhoud 10 stuks 
per blik 30 et. 

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage I 

I. J, Knotter, Haltestraat 36 

Telefoon 391 Telefoon 391 BRAMMETJE FLAPOOR JfiN Z'N VRIENDEN 

door G. Th. Rotman. Nadruk verboden 

39. Boeml Met zijn volle zwaarte kwam Bram pre» 
cics op het vrije eind van de plank terecht, die 
op twee schragen lag. De plank wipte met het 
andere eind omhoog, en wel met zo'n kracht, dtit 
de lichte, bijenkorven met geweld de hoogte_ in 
werden geslingerd. Wentelend en draaiend zwier» 
den ze over de schutting.... 40. Jongejonge, wat een ontsteltenis, toen Brams 
achtervolgers, die juist bij de schutting aangeko» 
men waren, daar opeens drie bijenkorven, boorde» 
vol bijen en vergezeld van dichte zwermen van 
het wriemelige ongedierte uit de lucht zagen val» 
len! Ze struikelden over eikaars voeten van de 
schrikt Goed en Goedkoop 

Doorregen Varkenslappen p.p. 35 cent 

DIRK BOON 

Van Ostadestraat 1 - Telefoon 539' Wenst gij geheel voldaan per Auto 
te reizen dan is uw adres % 

SHELL-GARAGE 

GEBR. PIERS - Telefoon 216 

Dag en nacht bereikbaar, v. Speijkstr. 21-22 RECTIFICATIE. 
Yorit'0 week maakten we er melding van, dat 
Dr. Kas bedankt had als dierenarts voor de Ver» 
eniging „Dierenhulp". Dit berustte op een onjuist» 
heid, daar de vergadering juist met volle instem» 
ming vernam, dat dr. Kas als arts aan „D." ver* 
bonden blijft. 

GODSDIENSTOEFENINGEN 
Ned. Hervormde Kerk. 

Zondag a.s. v-m. 10 uur 

Dr. J. Eijkman. dir. A.M.V.J., Amsterdam. 

n,m. 6-30 uur Ds. D. Tromp 

Jeugddienst. Onderwerp: „Wat is bidden?" 
AERDENHOUT. 

v-m. 10-30 uur. Ir. C. D. Grijns. Jeugddienst, 

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband 

Brederodestraat 31. 

Zondag 24 Jan. 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed. 

Gereformeerde Kerk 

Julianaweg hoek Emmaweg. 

Zondag 10 en 5 uur: Ds. N. A. Waaning. 

Nederlandse Protestanten Bond 

(Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15. 

Zondag 24 Jan. 's avonds 7 uur Ds. J. Kalma. 
Maandag 25 Jan. 's avonds 8 uur „Vrouwenavond 
Belangstellenden zijn welkom. 

EVANGELISATIE. 
Dinsdagavond: geen samenkomst, in verband 
met de tentoonstelling van het Ned. Bijbelge* 
nootschap. 

Rooms Katholieke Kerk. 

Zondag. Heden de HJH. Missen om 7 uur. 8.30 en 
10 uur de Hoogmis; collecte voor onze arme 
parochiekerk; om 12 uur voorbereiding voor de- 
plechtige geloofsbelijdenis; om 7 uur Marialof 
en rozenhoedje. 

Maandag om 7 uur gezongen H. mis tot sluiting 
van de internationale hidweek. 

Dinsdag om 7 uur Lof ter ere van den H. Anto» 
nius met rozenhoedje; om 8 uur congregatie 
voor de meisjes. 

Woensdag om 8 uur congregatie voor de jongens. 
Donderdag om 7 uur Lof ter ere van 't AÜerh. 
Sacrement met rozenhoedje; om 8 uur congre»- 
gatie voor de dames. 

Vrijdag om 8 uur congregatie voor de heren. 

Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biech» 
ten. 
Het afdragen van de gelden van het Kruimel» 

tjesfonds wordt bij dezen vastgesteld op den een 

sten Dinsdag van de maand des avonds na de 

congregatie in het patronaatsgebouw, dus 2 Feb. 

a.s. De Zelatricen worden dan verzocht met de 

ontvangen gelden ook de adreskaarten mede te 

nemen. 

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraai. 

Vrijdag 29 Jan. Begin v.d. Sabbat 4.15 uur. 
Zaterdag 30 Jan. Einde v.d. Sabbat 5.33 uur. BELASTINGZAKEN 
en BOEKHOUDING 

J. DE MAAR 

Oud Belastingambtenaar 

Verzorger v.h. Belastinghoekje. 

Geassocieerd met gedipl. Boekhouder. 

Kostverlorenstraat 75 

Laat Uw aanslagen controleren, kosten 25 cent 37e JAARGANG No. 31 ZATERDAG 30 JANUARI 1937 

ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFPICIEELE BADCOXJRANX MET BADGASTENLIJST 

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD". Abonnementsprijs bU vooruitbetaling te voldoen 

voor Zandvoort per jaar ., . . .. f 3. — 

Soiten Zandvoort, per jaar '. .. .. „ 3.60 

Afzonderlijke nummers „ 0.10 

GIRO No. 9446 

Uitgave Gertenbachs Drukkerij Zandvoort ADVERTENTIEN: 

van 1 — 9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20. 

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief. 
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60 
Bureau: Achterweg 1 m Telefoon 135 RAADS - VERGADERING 

Woensdagavond om half acht vergaderde de 
Raad van onze Gemeente onder leiding van Bur» 
gemeester Van Alphen ten Raadhuize,- 

Afwezig met kennisgeving was de heer Van 
Toombergen. 

Opening. 

Na de opening hield onze Burgemeester eerst 
de Nieuwjaarsrede. 

De heer Van Rijnberk als oudste van de raads» 
leden, dankte den Voorzitter namens alle leden 
en wenste wederkerig den Burgemeester en de 
zijnen alle goeds in 1937- 

Ingekomen stukken. 

Goedgekeurd door Ged. Staten werd de Ge» 
meentebegroting voor 1936. 

De beslissing over de Gemeentebegroting 1937 
was verdaagd. 

De pachtverlaging van 10°/o was door Ged. 
Staten goedgekeurd. 

Goedgekeurd was ook de pachtverlaging, die 
zou strekken als schadevergoeding aan het Noor» 
derbad. 

De heer J. Molenaar had ,een verzoek ingediend 
om een strandstrook van de Gemeente te mogen 
pachten. B. en W. adviseerden afwijzend. 

De heer Paap pleitte voor het wel toestaan, 
vooral omdat hij een ander verzoek B. en W. wel 
bereid waren. - \ 

■ De Voorzitter deelde mede, dat als aan de voor 
waarden, bij die toestemming gesteld, Ook de 
heer Molenaar voldeed, het verzoek in behande» 
Iing genomen zou kunnen worden. 

De heer Suerink had bezwaar tegen een ver» 
leende bouwvergunning voor een bergplaats aan 
de Van Oldenbarneveldstraat. 

Wethouder Slegers wees op de gunstige advie» 
zen van de Dienst van P. W. en den heer Zwiers. 
Voor weigeren was dus geen aanleiding 

De heer Suerink betwijfelde of voidaan wao aan 
de eis van: welstandsgrens en vroeg, de aesthe» 
tische adviezen voortaan maar niet eon amore 
aan te nemen. 

De heer Molenaar had bezwaar tegen de vent* 
vergunningen. De handel van buiten werd niet 
geweerd. Van het aantal van 71, dat nu reeds be» 
reikt was, , waren 41 geen Zandvoorters. Met het 
seizoen zou het nog wel erger worden. Bovendien 
liepen nu tientallen venters zonder vergunning. 
'Hij stelde voor het ventverbod op te heffen. 

Wethouder Slegers wees er op, dat de bedoe» 
ling van de ventvergunning niet- -was het venten 
te verhinderen, maar om dat te beperken. Bij de 
politie wordt eerst een goed onderzoek ingesteld. 

De -heer Paap vroeg nauwkeuriger toezicht op 
jeugdige venters. 

De heer Molenaar bepleitte het instellen van 
een vakraad, zoals b-v. te Amsterdam was ge» 
schicd. 

De Voorzitter vroeg de namen van de gevallen, 
die bekend waren, anders miste dit betoog zijn 
kracht. 
' De heer Paap pleitte verder voor een steun» 
trekkende, die geschorst was, omdat hij voor 
stroperij bekeurd was. Er was geen konijntje ge» 
stroopt, dat konijn kon gevonden zijn. 

Gevonden voorwerpen behoren op het politie 
bureau merkte de Voorzitter op. 

Toch vond de heer Molenaar, dat niet te spoe» 
dig door den koddebeier een briefje bij den di» 
recteur van M.H. afgegeven moest worden. 

Wethouder Slegers meende, dat de duinopzich» 
ters voldoende op de hoogte waren. Bovendien 
werd gehoorzaamd aan een wenk van hogerhand, 
om erger te voorkomen. 

Conversie Geldlening- 
Op 28 Aug. 1930 heeft de Gemeente een geld» 

lening van ƒ 100-000 gesloten. Rentevergoeding 

bedroeg 4V»°/o. 

Hiervan rest 1 April 1937 nog ƒ 30.000. Van de 

4 1 /»°/o obligatielening, oorspronkelijk groot één 

millioen gulden staat momenteel nog uit een be» 

drag van ƒ 776.000. In 1937 wordt afgelost 28 

duizend gulden, zodat pro resto nog verschuldigd 

zal zijn ƒ 748-000. 

Voor het eerste kan de Gemeente thans geld 

krijgen tegen 3°/o, voor het tweede tegen 4 pro» 

cent. 

Waar door deze conversie e onbelangrijke be» 

sparing verkregen wordt, stellen B. en W. de 

Raad voor, daartoe over te gaan. 

De heer Molenaar vond het een onaangename 

herinnering. Hij vroeg niet te gauw te zijn met 

het oog op de dalende koersen. 

Wethouder Van der Moolen merkte op, dat de 

koers ook wel weer hoger kon worden, men 

moest er geen gokje van maken. 

Met de stem van den heer Molenaar tegen 

werd het voorstel van B. en W. aangenomen. 

Maatschappelijk Hulpbetoon. 

In de ontwerp»verordening, aanbrengende wij» 
zigingen in de organisatie van_ Maatschappelijk 
Hulpbetoon, hebben B. en W. nog enkele wij*i= 
gingen voorgesteld. 

De voornaamsten hiervan zijn, dat inplaats van 
bockhouder»kassier in het vervolg alleen -de aan» 
duiding kassier gebruikt zal worden. 

Omtrent iedere aanvrage besluit het bestuur. 
Van deze beslissing wordt een door of namens 
den voorzitter ondertekende verklaring aan den 
aanvrager uitgereikt. 

'Wanneer het verstrekken van ondersteuning 
niet zonder gevaar voor het leven of de gezond» 
heid van den arme kan worden uitgesteld, totdat 
het' Bestuur een beslissing heeft genomen, kan 
do voorzitter, zo mogelijk in overleg met den 
secretaris of de secretaris, zo mogelijk in over» 
leg' met den voorzitter een voorlopige ondersteu» 
ning geven, om in de dringendste behoeften te 
voorzien. 

Er kwamen- zoveel wijzigingen bij de door B. 
en W. ingediende wijzigingen, dat op voorstel 
van den Voorzitter besloten werd, deze zaak aan 
te houden. 

Stembureau. 

Doordat de heer J. Druyff uit deze gemeente 
is vertrokken, is er een vacature ontstaan in het 
stembureau van District ,IV, School D. 

B. en W. stellen de Raad voor in deze vaca» ture te benoemden den heer J. C. Suerink, lid 
van de Raad. 

Gekozen werd de heer Suerink met zeven stem» 
men en vijf op den heer Paap. 

Zsnda/gravi'ng. 

De firma M. A. Jansen en Zoon te Heemstede 
heeft verzocht 800 m 3 zand te mogen afgraven 
van het stort langs het Van der Vliet Kanaal in 
het duinterrein van de Amsterdamse Waterlei» 
ding. 

Waar tegen dezo afgraving geen aesthetische 
bezwaren bestaan, stellen B. en W. de Raad voor, 
de gevraagde vergunning te verlenen. 

Wordt met algemene stemmen aangenomen, 
nadat B. en W. op verzoek van den heer Van 
Rijnberk verklaard hadden, toezicht te zullen uit» 
oefenen. 

Schuldbrieven. 

Op 1 April 1922 verviel de coupon van de 7% 
obligatielening, groot ƒ 645.000. Door de Ge» 
meente werd ingevolge de leningsvoorwaarden 
een bedrag van ƒ 22.575 gestort bij de firma Ar» 
nold Gillissen & Co te Amsterdam. 

In het begin van die maand vroeg deze firma 
surséance van betaling aan. 

Dit had voor de Gemeente het onaangename 
gevolg, dat de firma de couponbetaling staakte 
en de gemeente genoodzaakt was.daarmee door te 
gaan. De firma had uitbetaald ƒ 7403, zodat de 
Gemeente een uitgaaf te doen had van ƒ 15172. 

Voor dit laatste bedrag trad de Gemeente op 
als concurrent crediteur van de firma. 

Volgens een door Ged. Staten goedgekeurd 
accoord ontving de Gemeente ƒ 7572 in contan» 
ten, ƒ 3800 in 5°/o deposito obligaties ƒ 3800 aan 
bewijzen van voorwaardelijke schuld. 

De depositobewijzen zijn in 1924 geheel afge» 
lost. De andere bewijzen zijn thans betaalbaar 
gesteld met! 28.65 '/o ten titel van finale kwijting. 

Het komt B. en W. gewenst voor deze voor» 
waarden te aanvaarden, derhalve voor ƒ 1085,28 
te verzilveren. 

Nadat de Voorzitter op een vraag van den 
heer Molaar had verklaard, dat dit het uiterste 
was, dat bereikt kon worden, werd het voorstel 
van B. en W. met algemene stemmen aangeno» 
men. 

Toeslag Pensioen. 

De heer W. Koper, gewezen badman bij de ge» 
meentelijke zee» en zonnebad»inrichting Zuider» 
bad heeft aan de Raad het verzoek gelicht hem 
in het genot te stellen van een bijslag op zijn 
pensioen. Adressant is thans in het bezit van 
ƒ 149 ouderdomspensioen. Voor drie maanden 
dienst per jaar vinden B. en W. dit pensioen niet 
dermate laag, dat het noodzakelijk moet worden 
geacht, daarop in de huidige omstandigheden een 
toeslag te verlenen. 

B. en W. stellen de Raad voor, afwijzend op 
het verzoek te beslissen. 

De heer Molenaar meende, dat hier wel gehol» 
pen kon worden. Er is méér op zo'n wijze kuip 
verleend, soms met duizenden guldens. Een ver» 
goeding van ƒ 10 per maand voor vijf jaar is 
heus niet onbillijk. 

Wethouder Van der Moolen zou hulp een goede 
daad vinden. Dat vier maanden gewerkt werd 
kon niet anders, omdat het seizoen niet langer 
drurdc. 

De ƒ 10 toeslag werd aangenomen, nadat Wet» 
houder Slegers de verzekering had ontvangen, 
dat de Gemeente controle over de geplakte ze» 
gels zou houden. 

Strandpacht. 

V. Schaap heeft aan B. en W. verzocht, om 
van de Gemeente 25 m. strand te mogen pachten 
bij de De Witstraat, ten Noorden van het aan L. 
Drommel verpachte strandgedeelte. 

B. en W. hebben tegen dit verzoek geen be» 
zwaar, mits adressant voor 1 Mei 1937. dus voor 
het tekenen van het contract, een nog bestaande 
achterstand voldoet. 

Het voorstel van B. en W. wordt met algemene 
stemmen aangenomen. 

Politiepersoneel. 

Bij de geldende verordening, regel/nde het aan» 
tal, de rangen enz. van het politiepersoneel is 
bepaald, dat voor de berekening van de jaar» 
wedden, dienstjaren, elders doorgebracht, zullen 
meetellen. De Minister achtte het wenselijk, dat 
van 'bovenstaande regeling zullen worden uitge» 
sloten capitulanten, die tot agent van politie zijn 
benoemd. 

B. en W. stellen do Raad voor, de verordening 
in die zin aan te vullen. 

Wordt aangenomen. 

Verwarming Raadhuis. 

De ketel van de centrale verwarming in liet 
Raadhuis is vrijwel versleten. Door provisorisatie 
maatregelen .functioneert de verwarming nog, al 
is er reeds stagnatie geweest. 

B. en W. stellen de Raad voor, tot vernieuwing 
over te gaan en dan tevens de cokes»stookinrich» 
ting te vervangen door een olie»stookinrichting. 

De kosten worden geraamd op ƒ 2000. 

Wordt aangenomen. 

Plakken. 

Do naderende verkiezingen kondigen zich aan 
door een stijging van de plaklust. 

Do Commissaris van Politie heeft daarop in z'n 
rapport aan den Burgemeester reeds de aandacht 
gevestigd. 

Nu is alleen de bepaling, die het „plakken 
strafbaar stelt niet voldoende, omdat do plakker, 
om voor een vervolging in aanmerking te komen, 
op heterdaad betrapt moet worden. 

Een wijziging is dan ook noodzakelijk, zal de 
Gemeente in de zomertijd niet een bonte aan» 
blik geven. 

B. en W. stellen de Raad voor, in de Verorde» 
ning op te nemen, dat. het vervoeren van plakka» 
ten, kleur of verfstof of enig ander plakgereed» 
schap verboden zal zijn tussen des namiddags 
zeven uur en des voormiddags zeven uur. 

Dit artikel zal niet van toepassing zijn, als 
aangetoond kan worden, dat deze artikelen niet Voetbaloverzicht* 

Onzo verwachting, dat Zeemeeuwen het tegen 
W.M.S. ditmaal tot een overwinning zou brengen 
is niet bewaarheid, doch de 3 — 2 nederlaag tegen 
deze sterke tegenstander heeft in ieder geval 
aangetoond, dat ons optimisme gegrond was- 
Zeemeeuwen heeft zich in deze wedstrijd weer 
eens van haar beste zijde laten kennen; zij nam 
zelfs een 2 — voorsprong door Terol en Drayer, 
doch toen vonden de Amsterdammers het juiste 
tegenspel en wisten nog voor de rust gelijk te 
maken. 9 

Na de rust werd door beide elftallen met veel 
enthousiasme om de leiding gestreden en eerst 
kort voor het einde werd de wedstrijd in het 
voordeel van W.M-S. beslist. 

Hoewel de oranjezwarten op de voorlaatste 
plaats blijven staan, is de voorsprong op de hek» 
kesluiter Halfweg toch wel een zodanige, dat, 
bij de vorm waarin zij op het ogenblik spelen, 
geen vrees voor de onderste plaats behoeft te 
bestaan. 

In Zandvoort waren we Zondag aangewezen 
op de wedsrijd Zandvoort 2 — Spaarnestad 1 en 
een groot aantal bezoekers was getuige van een 
van de kant der geel»blauwcn slechte wedstrijd. 

In de volgende samenstelling werd afgetrapt: 
v.l.n.r. Kemp — Schroeder en Koningsbruggen — 
Hollenberg E. de Muinck en Koper — Kraayen» 
oord F. Bloemendal v.d. Mije H. Bloemendal en 
J. Keur. 

In' de eerste helft heeft Zandvoort, hoewel 
tegen de wind spelende, nog het minst slecht ge» 
speeld De verdediging weerde zich tegen de zeer 
goed samenspelende bezoekers vrij goed en De 
Muinck en Hollenberg gaven zelfs reden tot te» 
vredenheid Maar met de voorhoede was het hui» 
len Nu is dat geen wonder, als men weet, met 
hoe grote moeilijkheden de elftalcommissie te 
kampen heeft, om een geschikte voorhoede voor 
het eerste elftal samen te stellen. Maar van een 
elftal, dat les krijgt van een trainer, mag men 
toch wat meer verwachten dan een doelloos 
heen en weer getrap. 

Een kwartier voor de rust (de stand was toen 
nog — 0) raakte Kraayenoord geblesseerd en 
werd vervangen door Jb. Kcesman. Diens eerste 
optreden deed het besto verwachten, maar na de 
hervatting, toen wij hem zo beneden ons zagen 
spelen, bleek o.a-, dat hij de bal slechts kan voor» 
zetten, wanneer deze stil ligt, doch niet tijdens 
eèn ren langs de lijn. 

Kort voor de rust nam Spaarnestad de leiding; 
bij een aanval van rechts schoot de middenvoor 
tegen de lat en de terugkomende bal werd door 
den toelopenden linksbuiten ingeschoten. De 
middenvoor, die zich op dat moment op de doel» 
lijn vlak naast Kemp bevond, stond o.i. buiten» 
spel, doch de scheidsrechter wees een dusdanig 
appèl van Zandvoort's aanvoerder af. — 1. 

Zoals gezegd, was het spel van de blauw»gele 
voorhoede na rust van nog minder gehalte; in de 
middenlinie bleef Koper toch altijd meer verde» 
digend dan aanvallend spelen, ver onder de mid» 
delmaat en zakte De Muinck nu wat af, doch 
Hollenberg bleef de beste speler uit het elftal, 
van wien, gezien zijn jeugdige leeftijd, nog wel 
wat te verwachten is. Schroeder, _ wien het ge» 
pruts in de voorhoede verveelde, ging enkele ma» 
len mee naar voren, doch daarmede nam hij, ge» 
zien het agressieve spel der bezoekers, toch wel 
te veel risico. Het was dan ook sleclits aan het 
slechte schieten der gasten en het kepen van 
Kemp te danken, dat in het laatste kwartier van 
de wedstrijd de score niet tot — 3 werd ver» DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 PAGINA'S hoogd. Zandvoort bracht 't nog tot 2 vrije schop» 
pen, uit de laatste waarvan, 3 minuten voor het 
einde, do gelijkmaker ontstond, die door een det 
Spaarnestadspelers zelf werd gemaakt, waarmee 
de onmacht der blauwgelen aanvallers wel vol» 
doende is aangetoond. 

Wij zouden een gehele pagina van dit blad kun» 
non vullen met de fouten van de voorhoedespe» 
Iers op to sommen, doch dit list niet on onze weg, 
Trouwens, al hebben wij het met onze bezoeken 
aan het 2o elftal nog nooit getroffen, de plaats, 
welke de reserves op de competitieladdcr inne» 
men, doet toch vermoeden dat zij beter kunnen 
spelen. De buitenspelers echter (ook v.d. Mije 
toen hij op het laatst rechtsbuiten ging spelen) 
zijn blijkbaar niet doordrongen van het simpele 
feit, dat men gemakkelijker vooruit dan achter» 
uit kan lopen. Bij een vrije schop op de vleugel, 
staan alle voorhoedcspelers vlak bij het doel, zo» 
dat, wanneer de bal iets te hard is en over de 
hoofden der spelers gaat, de buitenspelers zich 
eerst moeten omdraaien om de bal achterna te 
gaan. 

Het was Zondag mogelijk, daar beiden op de 
binnenplaats speelden, een vergelijking te maken 
tussen het spel van Flip en iflarry Bloemendal. 
Ons inziens valt die vergelijking in het voordeel 
van den eerste uit. 'Hij schiet sneller en beter 
dan zijn broer en is ook minder bang. Deze 
laatste verzuimt, gebruik te maken van zijn leng» 
te door een bal te koppen. Slechts goed vonden 
wij de wijze, waarop hij zo nu en dan met lorse 
trappen de bal naar de vleugels plaatst. 

De spelers schijnen (geheel verkeerd trouwens) 
te menen, dat de bal precies op hun voet ge» 
plaatst moet worden en blijven staan, ais het 
leer een meter verder neer komt. 

Het is onbegrijpelijk, met hoe weinig vuur deze 
roch nog jonge knapen voetballen. Is het luiheid? 
Of onverschilligheid? 

Bepaald irriterend is het, als een speler blijft 
staan, wanneer de bal hem door een tegenstan» 
der wordt ontnomen. 

Wanneer diezelfde tegenstander hem z'n horloge 
zou ontnemen, zou hij hem niet spoedig achterna 
gaan? 

Zowel Zeemeeuwen 2 als Zandvoort 2 mag 
niet ontevreden zijn over de prestaties van enige 
R.C-H»elftallen op de jongste Zondag. R.C.H. 4 
klopte E.D.O. 5 maar liefst met 3 — en R-C.H. 5 
bleef mat 2 — 1 de meerdere van V.V.B. Ook R. 
C.'H. 3 weerde zich best tegen Schoten 2. doch 
moest beide punten aan haar tegenstander laten. 
De Meeuwen hebben thans 2 punten voorsprong 
op Schoten en 3 op E.D.O. (aangenomen althans, 
dat deze de in te halen wedstrijd wint). 

In de andere afdeling staan V.V.B, en Zand* 
voort 2 thans wederom in punten gelijk. Er is 
dus spanning genoeg. 

Het programma van a-s. Zondag 
is met het oog op do wedstrijd Duitsland — Hol» 
land, maar zeer mager. Zandvoort 2 gaat op be» 
zoek bij Vliegende Vogels en dient zich thans 
wel te rehabiliteren. Als de vleugelspelers maar 
wat sneller Ieren starten en zich niet eerst in be» 
weging zetten, als de bal gespeeld is. En alle spe» 
Iers behoren zeker een tempo sneller te zijn. 
Denken en handelen moet één beweging zijn. 
Wanneer men (O! Harry Bloemendal) eerst moet 
zien, naar wien men de bal zal spelen, als men- 
het leder in zijn bezit heeft gekregen, is men 
precies een tempo te laat. 

J.S. gebezigd worden of bestemd zijn voor de hande» 
lingen, nu reeds bij Verordening verboden. 

Wordt aangenomen. 

Nadat Belastingkohieren en Belastingre» 
clames zijn aangenomen wordt de vergadering ge» 
sloten. WERKLOOSHEID. 
Bij de arbeidsbeurs stonden deze week inge» 
schreven 573 werklozen, zodat het aantal de 
laatste weken enigszins gedaald is. Het aantal 
werklozen, hoofden van een gezin, bleef echter 
nagenoeg gelijk. 

VERLOTING J.C.G.O.B. 

De prijzen, gevallen op onderstaande nummers, 
kunnen nog afgehaald worden bij Lies de Vries, 
Haltestraat 55, 's avonds na 6 uur. 
37, 7S, 80, 159, 173, 204, 242, 259, 303, 321. 373, 
390, 452, 464, 500, 535, 576, 622. 651, 673. 684, 693, 
703. 

BRANDJES. 
Donderdagmorgen brak een brandje uit in de 
kelder van een perceel aan de Kostverloronstraat 
en enige uren later bij een bewoner van de Zui» 
derstraat. Do brandweer behoefde geen diensr te 
doen, daar het vuur spoedig geblust was. 

O. H. MANNENKOOR. 
Op 14 Febr. geeft O-H.M.K. een concert in 
do Ned. Herv. Kerk, ten bate van de Kerk en de 
Diaconie. 

Ds.Tromp zal op dezo avond het openings» 
woord spreken. 

Het M.K. zal een zestal liederen zingen, terwijl 
verder belangeloos medewerken mevr. A. Bonset» 
Horst, zang, mevr. R. Bonset»Horst, declamatie 
en den heer Jac. Bonset, orgel. 

JONGERENKRING. 

Zaterdag 30 Jan. hoopt J. Korting voor ons te 
spreken. Alle belangstellenden zijn van harte 
welkom. 

Zondag 31 Jan. wordt in een dienst, waar Ds. 
J. Kalma hoopt voor to gaan, de Jeugddag ge» 
vierd. 

Do bedoeling is, dat zowel ouderen als jonge» 
ren in deze .dienst aanwezig zijn. Wij hopen, dat 
allo leden van do Jongerenkring aanwezig zullen 
zijn. De dienst vangt aan om 10.30 uur. ONTSTEMMING. 

Enigszins verbaasd lazen wij Dinsdag in de 
dagbladen, dat in de gemeente Haarlem de ge» 
meentereiniging reeds Maandagnacht om een uur 
de straten aan het schoonmaken was van de 
sneeuw, terwijl Dinsdagochtend 250 werklieden 
in dienst werden genomen, zodat spoedig de 
sneeuw voor het grootste deel uit de binnenstad 
was verdwenen. 

In de gemeente Zandvoort was het echter an» 
ders 

Dinsdagmiddag tegen twaalf uur hield de 
sneeuwval op, doch eerst om vier uur werd op 
het Tramplein en een stukje Haltestraat door 
de gemeenterciniging zand gestrooid. Verder ge» 
beurdo letterlijk niets, hoewel do straten en we» 
tfen spiegelslad waren. Tiet was Dinsdagavond 
levensgevaarlijk zich op de fiets of per auto op 
straat te begeven, zodat de taxi's o.a. geen ritten 
naar Haarlem of Amsterdam aannamen. 

Eerst Woensdagmorgen werd door de gemeen» 
te met een speciale zandmachine een aantal stra» 
ten bewerkt, doch vele wegen waren des avonds 
nog onberijdbaar, vooral in de omgeving van de 
Koninginneweg. Begrijpelijk is dan ook, dat velen 
op de gemeentereiniging mopperden, vooral de 
leveranciers. Sarcastisch vroeg men zich af of te 
Zandvoort misschien geen zand te vinden was.. 

Door de gladheid der wegen maakten velen 
kennis met de grond, doch ernstige ongevallen 
hadden — voor zover wij weten — niet plaats. 
Het zou echter te wensen zijn, dat de leiding van 
de Semeentereiniging in de toekomst eerder op» 
dracht gaf, de straten — vooral de aflopende, 
zoals Zeestraat, Baan. Piet Heinstraat enz. — 
met zand te bestrooien, opdat ongevallen en on» 
gemakken worden voorkomen. 

Over de werkwijze van de afgelopen week is 
letterlijk niemand to snreken! 

LAATSTE KOOK» EN BAKCURSUS. 
Donderdag 4 Febr. zal de laatste Kook» en Bok» 
cursus van dit seizoen gehouden worden. Onder 
do bekwame leiding van den heer P. Terol, de» 
monstrateur der Bedrijven, zal ook deze cursus 
grote belangstelling trekken. Aanvang 2 uur. 

MATERIELE SCHADE. 

Maandagavond tegen half zes reed een kolen» 

wagen in do Pakveldstruat achteruit, hoogst» 

waarschijnlijk door het losschieten van de rem. 

Do wagen kwam tegen de deur van een ijzerwin» 

kei terecht, welke grotendeels vernield werd. 

Verzekering dekt de schade. I Vrijdenkers- Vereniging „De Dageraad" 

<"" Afdeling Haarlem. 

Cursusvergadering op Zondag 31 Januari 
's morgens half elf in gebouw „Caecilia" 
|i Jansstraat 50, Haarlem. 

Spreker: N. J. C. SCHERMERHORN 
Onderwerp: „ONZE MORAAL". 

Na afloop gelegenheid tot gcdachten-wissc 
ling. Entree voor nieUleden 20 cent. 

Werklozen 5 cent op vertoon van bewijs. 

Men wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn! Voorlopige Agenda 

Zaterdag 30 Jan. — Phoenixsuitvoering in Mo» 
nopolc. Opgevoerd wordt „Lachende Contanten". 

Dinsdag 2 Februari. — Jaarvergadering 
Mondacc. Ver. „Excelsior" in gebouw „Zomer* 
lust". 

Woensdag 3 Febr. — Gecombineerde propas 
ganda=bijecnkomst in Monopole van de JCGOB 
en NCGOV en de Ned. Ver. tot Afschaffing van 
Alcoholhoudende Dranken. 

Woensdag 3 Febr. — Z.S.C 3— Haarl. Schaak* 
club om acht uur in lunchroom Carels aan de 
Groto Krocht. 

Vrijdag 5 Febr. — Jaarvergadering V-V.V. in 
Bodega Mustert. Aanvang 8.30 uur. 

Vrijdag 12 Febr. — Opcnb. Verg. „Hulp aan 
Spanje" m Monopole. Sprekers: Dr. W. v. Raven* 
stein, Mr. N. A. Stempels en Ds. N. Padt, Aan» 
vang 8 uur. 

Vrijdag 12 Febr. — (i.p.v. Zaterdag 13 Febr.) 
Voortgezctto vergadering van „Dierenhulp". 

Zondag 14 Febr. — Concert O.H.M.K. in de 
Ned. Herv. Kerk, met medewerking van het trio 
Bonset. 

Maandag 22 Febr. — Feestuitvoering wegens 
twintigjarig bestaan muziekkapel „Zandvoort". 

Zaterdag 13 Maart. — Propagandasfeestavond 
Mondacc. Ver. „Excelsior" in gebouw Monopole. 

ATTENTIE. Koor correcties en aanvullingen 
dezer Agenda houaen we ons gaarne aanbevolen! Woensdag 27 Jan. 1937 

SHEEUW* 

De bomen staan in witte morgen 
De takken zijn krom, als moe van zorgen. 
De straat blinkt van d' witte vracht 
De gracht is donker, als de nacht. 

Verborgen is de zond' der wereld 
Onder 't reine winterkleed. 
Weg is even 't werktuiglijk denken 
Aan 't dagelijkse leed. 

Even lijkt het alles mooier 
Is er plots meer licht, 
Even is er weer wat frisheid 
Op een ieders aangezicht- 

Even is de sleur verbroken, 

Is 't het feestgewaad, dat d'aandacht vraagt. 

Even is er veel meer kalmte, 

Is 't alleen de sneeuw, die jaagt. 

Sneeuw! je bent 'lijk een mensenkind: 
Als je komt, ben je smetten vrij, 
Maar als je weer gaat, 
Ben je slechts een zwarte brij. 

PIET DEKKER 
Veilinggebouw De Witte Zwaan 

DONDERDAG 4 FEBRUARI 's morgens 10 uur 

VEILING 

van diverse MEUBILAIRE GOEDEREN. 

KIJKDAG: Woensdag 3 Februari van 2 — 8 uur. 

Goederen voor deze veiling kunnen nog worden 
ingebracht, desgewenst gehaald. 

GROOTE KROCHT 20 - . TELEFOON 464 VRIJHEID OF FASCISTISCH GEWELD? 

Donderdagavond hield de Plaatselijke Plan* 
Commissie een openbare vergadering in gebouw 
Monopole. Na een welkomstwoord van den Voor 
zitter, den heer A. J. van der Moolen, trad als 
spreker op Evert Vermeer uit Amsterdam met 
als onderwerp: „Vrijheid of fascistisch geweld?" 

De spreker schetste allereerst de zorgelijke tij* 
den, waarin wij leven. Een economische crisis als 
nooit tevoren teistert de gehele wereld en de ar* 
beidersklasse wordt prijsgegeven aan nood en 
ellende. Te midden van dit alles dringen zich pro* 
blemen aan ons op, die wij zo maar zonder meer 
niet van ons af kunnen schudden, ook al zijn wij 
er langzaam aan gewend, dat de dagbladen iedere 
dag berichten brengen over intern, politieke span» 
ningen. Als voorbeelden van die spanningen 
noemde spreker o.a. de burgeroorlog in Spanje. 
En betreurenswaardig is, dat wij na de ellende 
van een wereldoorlog niet kunnen spreken van 
een rustige opbouw der internationale verhoudin» 
gen. Dit is een gevolg van het ontstaan van een 
beweging in het hart van Europa, die macht bo* 
ven recfit stelt. 

Sinds 1922 kent men in Italië het fascisme en 
men heeft de grote misleiding der arbeidersklasse 
gezien. De grondslag van het fascisme moet een 
bedreiging vormen voor alle landen in Europa. 
Op duidelijke wijze gaf spreker een beeld van de 
arbeidersvertegenwoordiging in het corporatieve 
systeem, dat volgens spr. niets anders is dan een 
knechting der arbeidersklasse. 

In 1933 ontstond in Duitsland een nieuw ge* 
vaar. Ook daar kreeg het fascisme de overhand 
en dat was mogelijk, doordat men speculeerde op 
do haat ,welko" voortsproot uit de oorlog 1914 — 
1918 en in zeker niet geringe mate uit het Ver» 
drag van Versailles. Men kent de bloedgeschiede» 
nis van het Duitse nationaaksocialisme. Men 
kent ook do concentratiekampen en de rassen» 
haat. Dat is nu het systeem, dat het midden van 
Europa beheerst en dat een sterke bewapening 
tengevolgo heeft. En dan is er in Nederland de 
N.S.B.. Deze doet zich voor als een bij uitstek 
nationale beweging, doch de verbinding met het 
Duitse fascisme is overduidelijk. Ook hier pro» 
pageert men de leuze, dat do strijd zal_ gaan tus* 
sen fascisme en communisme, doch wil men de 
zaken in het juiste licht zien, dan zal de strijd 
gaan tussen dictatuur en democratie. Het' com* 
munismo wil zich steeds opdringen en het ligt 
bij de S.D.A.P. voor de deur met het eenheids» 
front. Doch elk samengaan zal door de S-D.A.P. 
van do hand worden gewezen, zeide spreker, die 
zijn gloedvol betoog sloot met allen op te wek* 
ken eensgezind de verkiezingsstrijd in te gaan 
tot heil van het socialisme. Neem geen Risico 

maar stal Uw auto in een 

centraal verwarmde 
garage. Uw adres hiervoor is 

Garage van de Geer I Stalling Brederodestraat8-10 CJC3| 
TELEFOON öD 
— Reparatie Taxi ■■■■■BH) «aHinU BBHIIIIBBHIIII 

■Voor de Koudes 

g vindt U bij ons een ruime sortering in a 

| Wollen Boven- j 

| en Onderkleding 3 

■ zowel voor Dames, Heren en KindeTen. ■ 

■ SPOTPRIJZEN ZIET ONZE ETALAGE ■ 

IIIET KOOPJESHUISf 

S KERKSTRAAT 32-34 B 

■ * 

B&BKSBBBBaBBHflBBBflBBaflBBBBflBBflBBB Deze week speciale aanbieding; 

Onze heerlijke Schouderham 2 ons . . . . 26 et 

Fijne gekookte worst, per pond 39 et 

Smeerworst, per ons 12 et 

Leverworst, per ons 8 et 

Leverworst Paarden Rookvlees 

Bloedworst Plockworst 

Kalfsboterhamworst Lever 

Haagse Leverworst Bacon 

Berliner Grove snijworst. 

Leverkaas Osserookvlees 

Corndbeef Pekelvlees van fa Cohen 

Theelichten, per pak 10 et 

Kanarie*zaad, p.p 12 et 

Potje 'Haring, inhoud 4 stuks 15 et 

Een ieder roept over de fijne kwaliteit: 
Solano Koffie, met reep, p. half pond . . 28 et 

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage ! 

I. J, Knotter, Haltestraat 36 

Telefoon 391 Telefoon 391 SchilcJerswerk is Vertrouwenswerk 

Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij :. 
Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162 
Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort BEZOEKT DE 

Propaganda Toneelavond 

van het Blauwe Comité 

op WOENSDAG 3 FEBRUARI a.s. 
in gebouw „MONOPOLE" 

Spreker: Ds. VENEMA vant. Loosduinen. 

Onder w.-.DE LEEUW VAN T Hl MN AT H 

Opvoering van: „DE ZEE REINIGT" 

door „ONS TONEEL". 

Toegang 30 cent. Aanvang 8 uur. Kinderfilm middag 

Aanvang half drie. 
Toegang 10 cent Geleiders 15 cent Gebruikt uitsluitend onze prima Gasgevulde 

Splendor lampen voor Etalage en Kamer 

100 pCt licht - Minimum stroomverbruik 

50 75 100 200 kaars 85 98 105 124 cent Er zijn wel duurdere maar geen betere met volle 
garantie: Dus allen naar „De Goedkope Amsten 
dammer" 

Henk Schuilenburg 

GROOTE KROCHT 5 
In: Rijwielen, Banden, Onderdelen, Batterijen, 
Electrasartikelen en Lampen- 

" 1ste klas Reparaitesinrichting. ■BBBBEBBBBBBBBBB BflflBflHBBaBBBflBBB 

5 Voor slecht weer! 9 

B Rheumatiek verbanden 8 

JJ Warme zolen J 

J Verkoudheids artikelen enz. J 

I Drogisterij J. G. A. Stijnis i Oranjestraat 7 - Telef. 247 g BHBBBI Of het Vriest 
of dat 't dooit met 1ste Kwaliteit Groenten, Fruit en Aardappelen 

tobt U nooit, maar dan 

moet het van 

WOLBEEK 

zijn. Het laagst in prijs 

Swaluëstraat 3 - Telefoon 449 OORWARMERS 20 cent 

Rijwiel- en' Sporthandel 

H. C. van Nieuwenhuizen 
Stationsstraat 6 Rijdt met deze Wagen ir- -isssüpg 
GAUM&E „DE TOL" 

G. J. KROES — TELEFOON 532 

Ex eerste- Chauffeur 

Kasteel de Wiersse LEEST UIT: 

GERTENBACHS LEESBIBLIOTHEEK GELRIA 

Geen inleggeld! 8 et per deel, ook nieuwe boeken & Aan alle Ingezetenen van Zandvoort! * 

& .Voor enige weken terug hebben wij al onze Vlees» en Fijne Vleeswaren met 20 en ^ 

30 et p. k.g. afgeslagen en zijn van plan dit zo lang mogelijk te handhaven, indien ^k 

GIJ ons daarbij wilt helpen, door steeds te kopen bij DE CONCURRENT. Want JT 

hij is de man, die U wil helpen en ook helpen KAN. ♦ 

Het Vleespaleis is en blijft het laagst in prijs ♦ 

Alleen HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 494 J 

%J$ §^§ ^£> %Jp gfj §pf[ §3> trm I <£ 

j~ Wi) geven alleen ZATERDAG als EXTRA RECLAME bij'aankoop van minstens ♦ 50 cent vlees 1 ONS ROOKVLEES VAN HET MUISJE voor slechts 10 CENT 

Slechts; nog 1 week 3 pond Vet Spek voor . . 95 cent 

HUISMOEDERS'DOET NU UW VOORDEEL I 


Osselappen 

Prima Lappen 

Riblappen 

Rosbief 

Lende 

Biefstuk .. 30 et 
. . 35 et 
40—45 et 
. . 45 et 
. . 50 et 
55 et ♦ 

t Prima Geld. Rookworst, p.p. 40 et 
Bloedworst . . . . p.p. 35 et 

Ham, per ons 14 et 

Prima Geld. Gek. worst, p.p. 40 et 

Prima Leverworst, p.p 40 et 

Rookvlees van muisje, per ons 15 et 

PRIMA LAMSVLEES 

Carbonade 30 et 

Lappen 40 et 

Bout 45 et 

PRIMA KALFSVLEES 
Lappen, per pond . . . . 45 — 50 et 
Fricandeau, per pond . . 55 — 60 et 
Poulet 40 et Haas 60 et VARKENSVLEES 
Carbonade schouder 
Carbonade rib 
Carbonade haas 
Magere lappen 
Fricandeau 40 et 
45 et 
50 et 
50 et 
50 et GLAS- EN VERFHANDEL 

STATIONSSTRAAT 7 

Uitsluitend Ie klas Materialen Alle Schilder- en Behangwerken 

tegen scherp concurrerende prijzen I 

Inzetten van Ruiten 
■BJ" Vraagt Prijsopgaafl '**Q I 

G* de Leeuw 

HUIS en LETTERSCHILDER KENT GE UW WOONPLAATS WEL? 

Dat vroegen we gisteravond onwillekeurig, toen 
we de Zandvoortfilm van den heer Bakels be* 
wonderden. 

Na . afloop van de raadsvergadering ' demon» 
streerde de heer Bakels zijn Zandvoortfilm voor 
B. en W., de raadsleden en genodigden. 

Dé heer Bakels heeft wel oog voor 't mooie 
van ons baddorp. Onder zijn opnamen kwamen 
vooral Avondgezichten voor. Het strand in volle 
zomertijd, het strand in de stille herfsttijd. Bij 
storm en bruisende golven en onder het wonde» 
re avondlicht. • 

Dan wat het strand bieden kan. Het spelend 
stoeien met de golven, het luieren in het warme 
zand, het plakken op het terras in de ligstoelen. 

Vooral de strandgezichten van de hoge punten 
lieten zien, hoe mooi ons strand en ons dorp toch 
wel zijn. 

Dan had de heer Bakels ook nog oog gehad 
voor wat jong en oud .aan amusement geboden 
werd. We zagen strandfeesten en wedstrijden op 
't filmdoek, terwijl ook feestelijke optochten voor 
bij trokken. 

Van onze mooie omgeving bracht het lint de 
geheimen van het nog bij velen zo onbekende 
Kostverloren, de terreinen bij de Golfclub en het 
wondermooie langs de wegen en kanalen van de 
Amsterdamse Waterleiding. 

Zeker zal de heer Bakels deze Zandvoortsserie 
nog aanvullen met interessante beeldreeksen uit 
de schilderachtige straatjes van ons baddorp. 
De voorraad foto's, vroeger eens door ons bewon» 
derd, geven de waarborgen, dat zo'n aanvulling 
bijzonder interessant zal zijn. 

In de thans vertoonde opnamen zagen we on» 
zen dorpsgenoot als een filmoperateur met bij» 
zondere lensvaardigheid. 

't Bleek, dat ook de autoriteiten dit vereeuwi» 
gen van Zandvoort met belangstelling volgden. 

Geduldig wachtte men op een extra. Dit lint 
bracht de Z.R.B, en dé Reddingboot en daarna 
volgde als slot een opname van de stoet, bij het 
huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard. = 

De heer Bakels had een hijzonder goed plaats» 
je, want we zagen op dit lint de gouden koets 
en de lachende bruid beter en duidelijker, dan op 
menige officiële film. 

Burgemeester Van Alphen dankte den heer 
Bakels voor zijn bereidwilligheid. 

De heer Kammeyer dankte namens de pers den 
Burgemeester voor zijn uitnodiging, waardoor de 
mensen van de krant ook in de gelegenheid wa» 
ren geweest, met dit werk van den beer Bakels 
bekend te worden. 

Wanneer dit lint een reis door de bioscopen in 
ons land zou maken, dan zou dat ongetwijfeld 
een goede reclame voor Zandvoort geven. 9» — bcb B>B«eac«< 

Doet Uw voordeel ! 

Slechts een kleine greep: 

SPERCIEBONEN, uitgew. uit de bus, p.p. 10 et 

RIJPE TOMATEN, per pond 25 et 

PRACHT DIK LOF, Ie soort, per pond . . 6 et 
HAGELWITTE BLOEMKOOL, 2 voor . . 25 et 

BOERENKOOL, per pond 5 et 

GROTE ZOETE JAFFA, 10 voor .. .. 55 et 

ANJOE PEREN, per pond 25 et 

SPRUITEN, per pond Marktprijs 

GROTE SAVOYE KOOL, per stuk . . . . 8 et 

Geen vuile handen meer, Rode Kool gesneden 
per pond 5 cent. 

JONGE TUINWORTELTJES, per pond 5 et 

ALS RECLAME: Verse Andijvie: per pond 10 et 

Ook bezorgen in Bentveld en Aerdenhout zonder 
prijsverhoging. 

P. van den Berg 

Haltestraat 20 - Telefoon 307 
LEEST UIT: Gertenbachs Leesbibliotheek 
Gesn Inleggeld. 

8 cent per deel (ook nieuwe boeken) 

333 .(4yres Ruby, Pam's Droomen. 
2231 ^4yer Barnes, Edna. 
488 Christie Agatha. De moord op het 

golfterrein. 
2212 Fabricius, Johan. Flipje. 
487 Frankin. D. Roosevelt. President Roose» 

velt's detective»roman. 
1421 Földes Jolan. De straat van de visschen» 

de kat. 

2207 Gulbransen, Trygve. En eeuwig zingen de 

bosschen. 

2208 Winden waaien om de rotsen. 

2225 De weg tot elkander. 

2154 Jong, de A. M. 'De grote zomer. 

2220 De goede dood. 

970 Oven van R. iHendrickje Stoffels. 

595 Sanders, C. W. Moord in de Far West. 

594 De man van Michigan. 

501 Seltzer. Voor eer en geweten. 

2198 Soenarno v.d. Kaaden. Nonna dokter. 

2182 Székely Lulofs. De Hongertocht. 

2215 Stjernstedt Marika. Juffrouw Liwin. 

486 Weston Garnett. Moord in haast. De Schaatse 

De grootste sortering in alle 
prijzen en diverse merken* 

Kort's 

HALTESTRAAT II 


Bij eventuele goedkeuring van B. & W* 
Zondag de gehele dag Geopend* TELEFOON 335 ■WARME KLEDING KLEDINGMAGAZIJN Gr. Krocht 23 Tel. 274 
Dit is ook voor U een 

betrouwbaar adres voor 
alle Bontwerken; Repa» 
•raties en moderniseren. VOOR DIRECT GEVR: 

gezond flink Meisje 

•van 8 — 5 uur zelfst.kunn 
werken, ƒ 4 a '5 p-w. 
Hoogeweg 74. TE HUUR: 

H u*i s j e 

ƒ 2.75 per week- Duin» 
-weg 2. Te bevr. A. v.d. 
"Mije, Kerkdwarspad 1. Haard 

•compleet, Cap. 150 m s ; 
wegens overcompleet. 
ƒ 12.50. 
-v. Ostadestr. 5 boven. GEVRAAGD: 

Meisje 

"voor hele dagen. 
Br. bur. Zandvoortse Ort 
Gertenbachs Drukkerij, 
onder no. 3101. TE HUUR: mooi zonnig 

Bo venhuis 

Schoolplein 3 — 4, bev. 
ï kamers, keuken en bal» 
•con. Lage huur. 
Te bevr. bij makelaar 
W. Paap en De Wolbaai. GODSDIENSTOEFENINGEN 

Ned. Hervormde Kerk. 

Zondag 10 uur Ds. D. Tromp. 
Bediening H. Avondmaal. 

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband 

Brederodestraat 31. 

Zondag 31 Jan. 10 uur Ds. P. van der Vloed, 
Voorber. H. Avondmaal, 
nam. 5 uur: Dezelfde. Heilig Avondmaal. 

Gereformeerde Kerk 

Julianawee hoek Emmaweg. 

Zondag 31 Jan. 10 en 5 uur Candidaat J. Grafe 
van Halfweg. 

Nederlandse Protestanten Bond 
'Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15 

Zondag 31 Jan. 10.30 Ds. J. Kalma. 
Jeugddag voor jongeren en ouderen. 
Zondagsschool van 12 — 1 uur. 

Donderdag 4 Febr. 's avonds 8.15 precies: leden 
vergadering. 

EVANGELISATIE. 
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in Ons Huis. 
Spr. de heer G. Oversteegen over: „Van Moskou 
naar Golgotha". 

Rooms Katholieke Kerk. 

Zondag de H.H. Missen om 7 uur — 8.30 en om 
10 uur de Hoogmis; collecte voor onze arme pa* 
rochiekerk; om 12 uur voorbereiding voor de 
plechtige geloofsbelijdenis; om 7 uur Mariaslof 
met rozenhoedje. 

Dinsdag, Feest van MariasLichtmis; om 7-30 
gezongen H. Mis; vóór de H.Mis de wijding en 
uitdeling der kaarsen; om 7 uur Maria»lof met 
rozenhoedje; om 8 uur congregatie voor de meis» 
jes. Dinsdag begint de Novene tot Maria, welke 
gehouden wordt bij gelegenheid van de Bisschop» 
bij gelegenheid vaD)(uur.emer tegenij u een 
wijding van Onzen Bisschop. lederen dag tot en 
met 11 Februari zal na de H. Mis van 7.45 een 
tientje van de rozenkrans worden gebeden voor 
Onzen Bisschop om zegen over Hem en zijn Bis» 
dom. 

Woensdag, Feest van den H. Blasius, Patroon 
tegen de keelziekte. De Blasiuszegen zal gegeven 
worden na de H. Mis en 's middags om 12 uur; 
om 8 uur congregatie voor de-jongens. 
" Donderdag van 6 — 8 uur gelegenheid om te 
biechten; om 7 uur Lof ter ere van het Allerh. 
Sacrament met rozenhoedje. 

Vrijdag, Feest van St. Agatha, Patrones van 
deze parochie, tevens Ie Vrijdag van de maand; 
om 7.30 gezongen H.Mis met acte van toewijding; 
Algemene H. Communie van de kinderen: om 7 
uur Lof ter ere van de H. Agatha met litanie ter 
ere van het H. Hart en acte van Eerherstel. 

Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te 
biechten. 

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat 

Vrijdag 5 Febr. Begin v.d. Sabath 4.30 uur. 
Zaterdag 6 Febr. Einde v.d. Sabath 5-45 uur. BESTEL NU UW AARDAPPELEN 

voor zij door de vorst duurder worden. — 

Van Deursen's Aardappelhandel KERKPLEIN 8 TELEFOON 74 ZANDVOOR.T H.H. Rookers! Probeer U eens Rentmeester Sigaren 

PETITOS 3 cent in cartons 10 stuks 30 cent 
PENALEN . . 6 en 8 Kloekmodel Sumatra. 

Te Zandvoort verkrijgbaar bij : 

Sigarenmag* „Brederode" 

Paradijsweg hoek Brederodestraat — Telefoon 421 

en 

Sigarenmag* jan Hagenaar Groote Krocht 26 Telefoon 379 
DAMES I Probeert u eens 

Argentina Corsetten 
en Bustehouders 

GOEDKOOP en PRACTISCH 

Alle modellen voorradig ook 
voor zware figuren. 

Corsetten vanaf . . , . 98 et 

Bustehouders vanaf . . . 26 et 

Jarretelgordels vanaf . . 34 et 

Prima Jarretels . . . . 16 et 

De Speciale zaak voor alle 
' soorten Wol en Handwerken. 

Deze week nog koopjes 
in alle wollen goederen 

„DE WOLBAAL" 

SCHOOLPLEIN 4 h. Willemstraat W. PAAP 

BEëEDIGD MAKELAAR & TAXATEUR 

ALLE ASSURANTIËN Financieren van Nieuwe en 
2e Hands Automobielen 

Speciale tarieven voor Auto en Persoon- 
lijke Ongevallenverzekeringen. — Zeestraat 14 VRAAGT CONDITIES! 

Telefoon 465 "HOLLANDIA-BEOSCOOP" 

Telefoon 458, Pb. Gebr. Koper, Stationsplein 

Vanaf Zaterdag 30 Jan, t-m. Maandag 1 Febr. 
Aanvang 8 uur. 3 dagen! Opvoering van .een 
groot succes programma. 
Als eerste hoofdfilm: De grote Superfilm der Paramount 

Incognito getrouwd 

Een daverende filmcomedie vol tomeloze vaart, 

met MARGARET SULLIVAN. 

Een pittige comedie vol frisse humor, die U opge» 

wekt naar huis doet gaan, met nieuwe levens» 

vreugde voor een hele week. 

Incognito getrouwd ïs de film welke voor enige 

weken met overweldigend succes in theater 

„Tuschinski" te Amsterdam werd vertoond. 

Als tweede hoofdfilm: CaSSÏdv'S laatste SChot 

Een schitterende film, spelend in het Mexicaanse 
grensgebied. Sensatie! Romantiek! Natuurschoon! 
Toegang boven 14 jaar. 
ENTREE: 40*00=80=100 cent; alles inbegrepen. 

ZONDAGMIDDAG 2.30 FAMILIE»MATINEE 

met opvoering van het buitengewone filmwerk: 

DE AVONTUREN VAN TOM SAVkYER 

met JACKIE COOGAN en MITSY GREEN. 
Een avontuurlijk brok jongensleven. Een frisse 
film om nooit te vergeten. Om ieder kind in de 
gelegenheid te stellen deze film te zien, deze 

week Goedkope Entreeprijzen 10 en 20 Ct pi LIS bel. 

Donderdag 4 Februari, 8 uur - Populaire Voorstelling 

Opvoering van een film, welke nog niet in Zand? 
voort is geweest: 

Ê9 Bi JMf B9 A met GEORGE RAFT en 
JTE *J BWB K» 3*. CAROLE LOMBARD. 

Opwindende muziek. Schitterende dansen. Boe* 
end spel van beroemde sterren! RUMBA! Op» 
zwepend Cubaans rythme, dat de harten sneller 
doet kloppen.. van een koele blonde schone., 
van haar donkere partner... Als 2e hoofdfilm: 

HET BOOZE OOG 

Een pakkend filmwerk met adembenemende spanning. 

GEEN TOEGANG ONDER ACHTTIEN JAAR 
Entree 30 en 55 cent, alles inbegrepen. 
Voo rziet U met 
deze strenge koude 
van een goede 

Warm waterzak of 
Elec verwar mings 
kussen. L, VOOR VERPLEGING Gediplom. Drogist 
HALTESTRAAT 46 
TELEFOON No. 192 VOOR UW Nieuwbouw, Verbouwingen 
en Timmerwerk TIMMERMAN en AANNEMER 
VAM OSTAOESTRAAT 5 Belasting-Hoekje. 

PERSONELE BELASTING. 
(Vervolg grondslagen). 

Tot aangifte is verplicht het hoofd van het ge» 
zin, indien door hem of door de leden van het 
gezin, die met hem in gezinsverband samen wo» 
nen, dus ook in het gezin opgenomen kostgan» 
gers, worden gehouden: 

PAARDEN, welke niet uitsluitend worden ges 
bezigd voor de uitoefening van een beroep of 
bedrijf; 

PAARDEN, die worden gebezigd in het bedrijf 
van verhuurder van rijpaarden of manegehouder; 

PAARDEN, waarover men van een ander de 
beschikking heeft gedurende een tijdvak van 21 
dagen of langer, daar men dan geacht wordt deze 
paarden te houden. 

MOTORRIJTUIGEN, (auto's en motorrijwielen) 
uitgezonderd motorrijtuigen die kennelijk inge- 
richt zijn voor het vervoer van zieken; voor goe» 
derenvervoer en vervoer van werktuigen en 
uitsluitend daarvoor gebezigd worden; motorrijs 
tuigen, welke deel uitmaken van de handelsvoor» 
raad van een handelaar in motorrijtuigen en voor 
geen ander doel worden gebezigd; motorrijtuigen 
welke volledig uitgerust, niet meer dan 60 kg we» 
gen; motorrijtuigen, waarover men 21 dagen of 
langer van een ander de beschikking heeft, waar» 
door men dan daarvoor belastingschuldig wordt. 
PLEZIERVAARTUIGEN, met uitzondering van 
vaartuigen, welke met handkracht worden voort* 
bewogen en zei'/vaartuigen met een zeiVoppervlak 
van niet meer dan 16 m = . 

BILJARTEN, uitgezonderd biljarten, welke in de 
regel worden verplaatst om te worden gebruikt 
als tafelbiljart. 

In deze grondslagen 'niet genoemde gevallen 
kan men bij iederen deskundige te weten komen- 
ATTENTIE. 

Langs deze weg wordt er aan herinnerd, dat' 
de aangiftebiljetten, die zijn uitgereikt reeds 
moeten zijn ingeleverd. Wie dit nog niet heeft 
gedaan wordt aangeraden dit alsnog spoedig te 
doen, want een dubbele aanslag is onherroepelijk 
het gevolg. 

Antwoord aan S. te Aerdenhout. 

Zuiver inkomen ƒ 1187 

aftrek 3 kinderen ƒ 300 ƒ 887 — 

. ƒ 1.20 
. ƒ 1.08 'Hoofdsom inkomstenbelasting 
90 opcenten inkomstenbelasting 
Hoofdsom gemeentcfondsbelasting 
100 opcenten gemecntefondsbelasting 

Totaal van de aanslag ƒ 16.28 
Vraag gerust, wij antwoorden ! TELEFOON GARAGE VAN DE GEER 

BREDERODESTRAAT 8-10 BIJBELTENTOONSTELLING. 
Dinsdagmiddag is in Ons 'Huis door de afde» 
ling Zandvoort van het Nederlands Bijbelgenoot» 
schap een Bijbeltentoonstelling geopend. Onder 
£rote belangstelling nam 'Ds. D. Tromp, voorzit» 
ter van de afdeling, om vier uur het woord en 
besprak de veelomvattende taak van het Bijbel» 

■ genootschap, terwijl hij voorts uitlegde wat voor 
een bezit een Bijbel is voor den mens. 

Het Bijbelgenootschap heeft verschillende soor» 
ten Bijbels uitgegeven, o.a. de Mediaan», dessen» 
diaan», galjard» en nonparelbijbel, alsmede Oude 
■en nieuwe testamenten. Voorts afzonderlijke Bij» 
belboeken en bijzondere uitgaven, zoals b.v. het 

- Nieuwe Testament in het Friesch, een. Bijbels 
Platenboek en Bijbelse landkaarten. Verder heeft 
het Bijbelgenootschap reeds in 32 Indische talen 
bijbels en bijbelse leesboeken uitgegeven., Deze 
ruim 150 uitgaven vormen een .belangrijk deel 
van het werk van het Genootschap en~zrjn voor 
het zendingswerk onmisbaar. 

De mooiste afdeling ,in de tentoonstelling werd 
gevonden de inzendingen particulieren 1 en de 
Grote Kerk te Dordrecht. Allereerst vond men een rubriek Statenbijbels. In 1626 is de Bijbel 
„Door last van de Hoogsmogcnde Heren Staten» 
Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens 
het besluit van de synode»nationaal, gehouden te 
Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXXIX 
uit do oorspronkelijke talen in onze Nederlandse 
getrouwelijk overgezet. Beroemd zijn van deze 
vertaling de z.g. kanttekeningen: verklarende op» 
merkingen, die aan de voet en de buitenzijde van 
<te bladzijde zijn geplaatst. 

Van de particulieren waren verschillende Bij» 
bels tentoongesteld, o.a. uit do jaren 1641 (ge» 
drukt bij Stam, Cloppenburgh en Smient), 1643, 
1653, 1657, enz. tot aan 1915 toe. 

Interessant waren de geïllustreerde bijbels en 
waaronder de bekende Julianabijbel met 100 gro» 
te platen, een Roomse Bijbel versiert met veel 
Schone figuren, gesneden door Christoffel van 
Sichem; tevens valt in 'L oog de Roomse Bijbel uit 
van de geschiedenis van het Oude en het Nieu» 
we Testament" door Jan Luyken. Tevens zijn on» 
dergebracht verschillende foto's van handschrif» 
t'en van het Nieuwe Testament o.a. Codex Alex» 
andrius uit de 5e eeuw en „Rembrandt en het Ie» sven van Jezus", en de Chinese BijbeL 

Zeer mooi was Biblia Sacra, dat is volgens de 
catalogus „de gehele heyligho Schrifture int out 
en nieuw Testament, oversien en verbetert na 
den besten Roomsen text, Vercicrt met veel 
schono figueren, gesneden door Christoffel van 
Sichem; tevens valt het oog op de Roomse Bijbel 
uit 1732. Deze laatste Bijbel werd op verzoek van 
den toenmaligcn aartsbisschop van Utrecht, Jo» 
hannes Baptista van Neercassel, vertaald en uit» 
gevoerd door den pastoor te Culemborg, Andre» 
as van der Schuur. Vertaald werd de Vulgata, 
echter werd toen tevens gebruik gemaakt van 
den grondtekst van Oud» en Nieuw Testament. 

Van hout waren voort uitgebeeld een Syna» 
goge, een graf, een korenmolen en een type wo» 
ning. Tenslotte viel nog op een Bijbel in Brail» 
leschrift. 

De tentoonstelling bleef Woensdag en Donder» 
dag geopend en trok flink belangstelling. De 4e, 
5e en 6e klassen van de Wilhelminaschool brach» 
ten Woensdagmorgen een bezoek aan deze inte» 
ressanto tentoonstelling. Woensdagavond om 
kwart over negen sprak de heer A. W. Verhorst uit Heemstede over het onderwerp „De bijbel in 
België". Zijn rcdo werd verduidelijkt door licht» 
beelden. 

De tentoonstelling is dan ook een groot succes 
geworden en de afdeling Zandvoort van het Bij» 
belgenootschap kan trots zijn, dat men het aan» 
gedurfd heeft de organisatie op zich te nemen. 
En tenslotte: we wisten niet, dat in onze gemeen» 
te zoveel oude zeldzame Bijbels bewaard en ge» 
lezen worden. 

HOOG EN LAAG WATER. 

Hoogwater Laagwater 

v.m. n.m. v.m. n.m 

Zaterdag 30 Jan 5.30 5.38 1.01 1.27 

Zondag 31 Jan 6.06 6.12 1.36 2.02 

Maandag 1 Febr 6.36 6.48 2.08 2.33 

Dinsdag 2 Febr 7.12 7.28 2.44 3.09 

Woensdag 3 Febr 7.52 8.12 3.25 3.48 

Donderdag 4 Febr. .. 9-39 9.12 4.08 5.35 

Vrijdag 5 Febr 9.42 10.32 5.09 5.37 

Zaterdag 6 Febr 11.10 6.28 7.05 

Zondag 7 Febr. 12.01 12.30 7.57 8.26 I DE ECHTE TSEN Alle maten thans 98 cent pen paar 

NIKKELEN SCHAATSEN — FRIESE DOORLOPERS 

Fa. Th. PASVEER - Haltestraat 37 - Telefoon 3Ü Deze week beslist LAATSTE 


WEEK van onze 


Ophellings Uitverkoop 


Gemiddeld 30 pCt. verlaging 


Dus haast U naar 


Parfumerie „Modern" 


KERKSTRAAT 35 SCHAKEL»NIEUWS. 

Het bestuur van de Toneelvereniging „De 
Schakel" bericht ons, dat haar werkende leden, 
weer hersteld van de griep, ijverig de studie ter» 
hand hebben genomen van het blijspel „Polly 
Perkins" in 3 bedrijven. 

De opvoering zal plaats vinden Woensdag 10 
Februari a.s. in Monopole. 

Tevens is het bestuur voornemens om eind 
Februari of begin Maart een voorstelling te ge* 
ven voor de Ouden van dagen van Zandvoort 
en — voor zover de ruimte toelaat — voor de 
werklozen. 

Nadere gegevens omtrent juiste datum en op 
te voeren stuk, wordt nog bekend gemaakt in dit 
blad. 

BLAUW»COMITE. 

Na ons bericht van de vorige week herinneren 
wij nog even aan de grote Propaganda»Toneel» 
avond, die het Blauwe Comité alhier op Woens» 
dag 3 Febr. a.s. geeft in gebouw „Monopole". 

Spreker is Ds. Venema van Loosduinen; „Ons 
Toneel" voert op „De zee reinigt" een stuk in 5 
acten. Aanvang 8 uur. 

's Middags organiseert 't Comité nog een Kin» 
dcrfilmmiddag, ook in gebouw „Monopole", 
aanvang half drie- 

Als hoofdfilm draait: „Jessica's eerste gebed", 
'verder natuur» en tekenfilms. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij: S. Attema, Bui» 
tenverbhjf 1; G. Oskam, Poststraat 4a; P. Koning 
Pakveldstraat 22; Mej. J.Schoppen, Hogeweg 55r; 
Mej. S. Zwemmer; Oosterparkstraat 8; Mej. L. 
de Vries, Haltestraat 55. Wenst gij geheel voldaan per Auto 
te reizen dan is uw adres 

SHÊLL-GARJIGÉ 

GEBR. PIER3 - Telefoon 216 

Dag en nacht bereikbaar, v. Speijkstr. 21-22 BURGERLIJKE STAND. 

Geboren: Leonie, dochter van A- E. P. Sauve» 
planne en E. G. M. Vis, Burg. Engelbertsstr. 32; 
Hendrica Petronella, dochter van B. J. E. van 

Noort en P. C. van Os, Wilhelminaweg 23; 
Petronella Annette 'Engelina, dochter van W. H. 
Driessen en E. van den Berg, Smedestraat 15. 

Ondertrouwd: H. Harms en J. Paap, van Osta» 
destraat 16; J. Koning en S- Molenaar, Noorder» 
straat 5. 

Overleden: K. Paap, oud 47 jaren; L. Sauveplanne 
oud 3 dagen. 

Gevestigde personen: 
•H. J. Grollers, v. Soerabaja Zandv.laan 337. 
H. J. Herrebrugh, v. Beverwijk, Zandv.laan 4. Puzzle van deze week 

Winterdagen worden kort 
Als er maar gepuzzled wordt Voor deze serie geldt dezelfde regel als voor 
de vorige : In elke serie worden 4 of 5 puzzles ge» 
geven. Eén daarvan is de prijspuzzle, en wel diê, 
waarop de meeste inzendingen binnenkomen. Zijn 
voor die puzzle bij twee of meer inzenders de 
punten gelijk, dan tellen ook de andere puzzles 
mee. Dus, wie geregeld inzendt, heeft de meeste 
kans op 'n prijs! 

Puzzlaars, doet allen mee!! 

Inzendingen tót Donderdag! 

, Oplossing van Puzzle rV: De twee plaatsnamen 
zijn: Tilburg en Domburg. 

PUZZLE V. Laatste puzzle van de Januari»serie! 
VISITEKAARTJES: 

I. WARENS 

Echt. 


We 


[ko betrekking bekleedt deze heer? 
O. F. STEEN 

Tiel. 


Wc 


Iko betrekking bekleedt deze dame? 
A. UIT 

Roermond. Wat is het beroep van deze heer? 

Zonder onderstaande bon is do inzending on» 
geldig! Naam: 
Straat: 
Woonplaats: Contract-Bridge. 

door N. D. SANTIFORT. 

Publicatie, in welke vorm ook, evenals ver» 
spreiden, verboden. Auteursrechten voor» 
behouden. 

BIEDEN, LES 2. 

VASTE SLAGEN. (Honor»tricks) 

De kaarten, of combinaties van kaarten, waaruit 

de vaste slagen worden berekend, zijn die kaarten 

mede, in normale omstandigheden, ten allen tijde 

slagen worden gemaakt, ongeacht of de houder 

van die kaarten, zijn partner of de tegenpartij 

speelt. 

De berekening van vaste slagen is de voornaam» 

ste grondslag voor alle biedingen en is benodigd 

voor de waardering van elke hand van 13 kaar» 

ten, zodat dezo berekening zolang bestudeerd 

moet worden, totdat men op het eerste gezicht 

kan bepalen, hoeveel vasto slagen een hand be» 

vat. 

TABEL VAN VASTE SLAGEN. 

2+ vaste slagen 1+ vasto slagen Vs vaste slag 

a.h.v. in 1 kleur, a.b.x. in 1 kleur. h.b. ofh.10. of 

a-h.b.inlkleur. h-x. in 1 kleur. 

v.b.10. of v.b.x. 
2 vaste slagen. 1 vaste slag. in 1 kleur, 

a.h. in 1 kleur. a. v.x. en v.x. in 

h.v. in 1 kleur. twee kleuren.' 

IV» + vaste slag h.b.10. in 1 kleur + vas te slag. 
a.v.b. in Ikleur. h.x. cnv.x. h.alleen (sec) 

m 2 kleuren. v . x _ in j_ k [ eur _ 

1 Va vasto slagen b.x. en b-x. in 

a.v. in 1 kleur. V»+ vaste slag twee kleuren, 
h.v-b. in 1 kleur, h.b-x. in 1 kleur. b.lO.x. in 1 kleur 

„X" stelt een kleine kaart voor, lager dan de 10. 

Twee halve vaste slagen vormen tezamen één 
vaste slag, twee pluswaarden vormen tezamen 
een halve vaste slag. 

De vaste slagen stellen de kracht van een kleur 
vast. Of deze slechts 2 of zelfs 7 kaarten lang is, 
de berekening van de vaste slagen is hetzelfde. 
Het enige nodige voor h„ v. of b. is, dat zij meest 
al gedekt moeten zijn, d.w-z. dat er 1 of meer 
kleine kaarten, in de tabel van Vaste Slagen aan» 
gegeven door x , van dezelfde kleur bij moeten 
zijn. 

REGEL VAN ACHT. 

Van de 13 slagen, die in elk spel gemaakt moe» 
ten worden, zullen 4 slagen worden gewonnen 
door de azen, 4 slagen worden gewonnen door de 
andere honneurs, terwijl de overige 5 slagen wor» 
den gewonnen door introeven of door vrijgespeel» 
de lange kleuren. 

De slagen, gewonnen met honneur»kaarten, en 
op andere wijze gewonnen slagen, staan tot el» 
kaar in dezelfde verhouding als 8 : 5 (mogelijk 
8V» : 4Va). 

Indien uit het bieden van den partner kan wor» 
den opgemaakt, hoeveel vaste slagen z'n hand be» 
vat en men deze, vermeerderd met het aantal in 
eigen hand, van 8 of 8V» aftrekt, bepaalt het ver» 
schil het aantal totaal vaste slagen in handen van 
de tegenpartij. 

Ook kan men uit de biedingen van de tegen» 
partij hun totaal aan vaste slagen vaststellen en 
dit, vermeerderd met het aantal in eigen hand, 
van 8 of 8V» aftrekken, waarna het verschil het 
aantal vaste slagen in de hand van den partner 
bepaalt. 

MAATSTAF VOOR MOGELIJKE SLAGEN. 

Niet minder belangrijk is de Regel van Acht bij 
het bepalen van het mogelijke aantal te maken 
slagen door een speler en zijn partner, vooral bij 
SanssAtout, door het gebruiken van de verhou» 
dingscijfers 8 : 5 (8V= : 4V~). 

Met b-v. 4 vaste slagen in de samenspelende 
handen bestaat de mogelijkheid van het maken 
van 2 1 /», dus 2 of 3 slagen met de overige kaar» 
ten bij" Sans»Atout. Bij een kleurenspel, als de 
partners het eens zijn geworden over . de kleur, 
en deze dus de nodige kracht en/of lengte bezit, 
kan door introeven, met hetzelfde aantal vaste 
slagen, op één slag meer te winnen worden gere» 
kend. . _. Culbertson National Studios » 'New York 
City U.S-A. IM. D. SANTIFORT 

Leraar Contract Bridge — Diploma 1935 

Club» en Privé»lessen 

Schriftelijke en Mondelinge Cursussen 

Proefles v. Schrift. Cursus gratis op aanvr. 

ZANDVOORT KOSTVERLORENSTR. 9 De Regel van Acht leert ons dus de volgende 
mogelijkheden: 

4 vaste slagen: 1 S.A. kan net worden gemaakt, 
of 1 down gaan; 1 — 2 in een troefkleur wordt 
gemaakt. 

4Va vaste slagen: 1 S-A. of 2 in een kleur wor» 
den gemaakt. 

5 — 5V» vaste slagen: 2 S.A. of 3 in een kleur 
worden gemaakt; 4 (manche) in een hoge kleur 
is mogelijk met een extra lange en sterke troef» 
kleur. 

5V» vaste slagen: 3 S.A-, indien in totaal 10 
honneur»kaarten of minstens één lange kleur, 
zonder onderbreking af te spelen, aanwezig, heeft 
een goede kans. 

6 vaste slagen: 3 S.A. of 4 in een hoge kleur 
(manche) worden gemaakt. 

6V» vasto slagen: 5 in een kleur worden ge» 
maakt. 

7 — 8 vaste slagen: Er zijn slamsmogelijkheden. 

Voorbeelden van het berekenen der vaste sla» 

gen: 

1. S. a.b.6. -1+ 2. S. a.h.b.3. 2+ 

H. h.b.10.7.5 .1 H. h.b.7. ) + 

R. h.b. V. R. v.6. )1 

K. a.v.b. IV- + K. v.6.4.2. + totaal 
3. 4V,. totaal 3V S + S. a.h.v.b.6. 
H. v.6. 
R. v.2. 
K. h.v.b.7. -2+ 

h 

-1V S totaal 4+1 

In voorbeeld 1 werd elke kleur afzonderlijk ge» 
noteerd, in het totaal werden de 2 pluswaarden 
voor een halve slag tezamengeteld. 

In voorbeeld 2 werden de H.h. en de R.v. te» 
zamen voor één slag berekend, terwijl dan de 
H.b. als plus resteert. De 3 pluswaarden werden 
in het totaal voor V«+ vaste slag tezamengeteld. 

In voorbeeld 3 werden de 'H.v.x. en R.v-x. te» 
zamen voor een halve vaste slag berekend, S.v. 
werd als plus berekend, omdat zij vergezeld is 
van a. en h... doch de boer heeft dan geen waarde 
meer voor de vaste slagen berekening. Voorbeelden 
1. eigen hand: 
S. 10-8.6.3 
'H. a.7. 
R. v-b.4. 
K. h.v.b.4. 


van toepa 


l 

v» 

IV» 


ssing maatsta 
partner: 
S. b.9.7. 
H. b.5 3.2 
R. h.8. 
K. a.b.5.3. 

to 


f: 

) + 

1 


Mogelijk: 
2 in K. 
1 in S.A. 


3 


1V.+ 
taal 4V-4- 


2. eigen hand: 
S. a.b.8. 
H. 8.7.3. 
R. a.v.b.5.4. 
K. 9.6. 


- 14- 

- -0 

1V»+ 

- .0 


partner: 
S. h.v.7. 
H. a.9.6.5. 
R. h.3. 
K. v.8.4.2. 


1 
1 


~~3 

Mogelijk: 

manche, in S.A., niet 
hoge kl. niet aansluiten. 


3~ 
totaal 6 

in een kleur, omdat de 


3. eigen hand 
S. 8.4. 
'H. h.7.2. 
'R. h.5.4.3. 
K. 10.9-6.2. 


.0 

• V» 
V 2 partner: 
S. a.v.10.5 
H. a.6.3. 
R. v.9.2 
K. v.8.3. 

to 
ien worden g 


IV- 
.1 
) V 2 

)- 


1 

Mogelijk: 

1 in S.A. kan missch 
1 down. 


3 
taal 4 

emaakt of BELASTINGZAKEN 
en BOEKHOUDING 

J. DE MAAR 

Oud Belastingambtenaar 

Verzorger v.h. Belastinghoekje. 

Geassocieerd met gedipl. Boekhouder. 

Kostverlorenstraat 75 

Laaf Uw aanslagen controleren, kosten 25 cent BKAMMETJE FLAPOOR &N Z'ff VRIENDEN door G Th. Rotman Nadruk verboden. ffl T T T 

41. Luid schreeuwend en wild om zich heenslaand 
holden de achtervolgers, die nu achtervolgden ge» 
worden waren, door de straten, waar het gelukkig 
in dat vroege morgenuur 'nog niet druk was. Maar 
er kwam spoedig enige verademing voor de stak» 
kers in do vorm van een Nanketbakkersjongen, 
die met de lekkernijen in zijn manden de bijen 
naar zich toe lokte en nu een beurt kreeg! 42. Tingeling! Vijf minuten later ging de bel bij 
dokter Slikmaar. Jongens, jongens, zoveel patiën» 
ten had hij nog nooit tegelijk gehad! '(Het waren 
namelijk Brams achtervolgers, die binnenkwa» 
men, allemaal met jOpgezwollen neuzen, wangen 
en gezichten, vanwe'ge de bijensteken! Schaatsen Slijpen 

25 cent 

Rijwiel- en Sporthandel Jan Pool Haltestraat 58 GEMEENTE BADHUIS. 
In de week van 18 tot en met 23 Jan. werden- 
32 Kuip» en 298 Douchebaden genomen. 

MOND»AGCORDEONVER. „EXCELSIOR" 
_ Op Dinsdag 2 Februari a.s. houdt deze vereni»- 
ging haar jaarvergadering in gebouw „Zomerlust"" 
Ook voor daarna staat er al weer heel wat op 
het program. 

Zo geeft ze op 13 Maart een populaire avond 
in gebouw „Monopole", gaat met de Paasdagen 
naar het concours in Den Haag en wel met een 
dubbelkwartet mondaccordeons, terwijl ook reeds 
vaststaat deelname aan het concours te Zuilen 
op 6 Mei. 

In verband met dit alles is aller opkomst op de 
vergadering van a.s. Dinsdag zeer gewenst, ter» 
wijl het bestuur ook nog eens herinnert aan de, 
clubavonden op Zaterdag in het repetitie»lokaal. 

Op de oprichtingsvergadering ener damesafde» 
ling bleef de opkomst beneden de verwachting, 
waarom de dames alsnog worden aangespoord, 
zich op te geven bij het bestuur. 

UITVOERING JONG ZANDVOpRT. 
Het Kinder» en Opefettekoor Jong Zandvoort 
gaf Zaterdagavond onder leiding van den direc» 
teur, den heer J. Post te Haarlem, een uitvoering 
in gebouw Monopole, die zeer druk was bezocht. 
iHet openingswoord werd uitgesproken door den 
heer Post, waarna allereerst werd opgevoerd „De 
Varkenshoeder", een sprookje in twee bedrijven. 
Dit alleraardigste toneelstukje werd vlot ge» 
speeld, doch de zang van enkele spelers viel 
enigszins tegen. Vooral het spel en de stem van 
mej. Steenken was echter schitterend te noemen. 
Een ieder kende uitstekend zijn rol, zodat het 
geheel een goede opvoering was. Na de pauze 
werd ten tonele gebracht „De Toverbal", een spel 
van twist en verzoening in één bedrijf van Geer» 
truida van Valderacken. De Directeur gaf, voor» 
dat het stuk een aanvang nam, een verklaring 
van de inhoud, waardoor het tijdens de opvoe» 
ring beter werd begrepen. Het gehele koor werk» 
te aan dit aardige spel mede, en na afloop was 
een ieder vol bewondering over wat gepresteerd 
was. Een daverend applaus steeg dan ook op bïj 
het einde. De avond werd besloten met ■ een 
bal, dat tot drie uur duurde. L/fc* I OP ! Sigarenmagazijr» 

DE VEERSPRONG" 

is een adres waar voor elk 
een keuze is, zowel door prijs IJ als kwaliteit. 
ALLEEN GEVESTIGD : 

GROOTE KROCHT 25 

G. J, BAKKER VAN MOSKOU NAAR GOLGOTHA. 
Men schrijft ons: 

Uitgenodigd door de Evangeliesatie, zal de heer 
George Oversteegen Dinsdagavond 8 uur in Ons 
Huis spreken over dit onderwerp. De heer Over» 
steegen is gedurende jaren een op de voorgrond 
tredende figuur in revolutionnaire kringen ge» 
weest, was destijds vertegenwoordiger van de 
rapaille»partij in de 'Haarlemse gemeenteraad, 
sloot zich later aan bij de Communistische partij, 
kreeg opleiding aan de Lenin»school te Moskou, 
vanwaar hij echter als een teleurgestelde terug» 
keerde. Door de aanraking met het Evangelie on» 
derging zijn leven en zijn levensvisie een grote 
verandering. 

Er is gelegenheid tot het stellen van schrifte» 
lijke vragen. 

„JONG ZANDVOORT" 
De op deze nummers gevallen prijzen kunnen 
nog tot 6 Febr. worden afgehaald bij JL. Schuiten, 
Koningstraat 50: 
457, 424, 485, 655, 531, 606, 877, 666, 656, 582. 

BOKSWEDSTRIJD — HAARLEM. 

Dat er te Zandvoort liefhebbers zijn om een 
boksmatch bij te wonen, is .laatst wel bewezen 
in 't Noorderbad. 

Daarom maken wij melding van het 2»jarig 
bestaan van „de Ring", die ter gelegenheid daar» 
van grote bokswedstrijden heeft georganiseerd, 
welke gehouden worden op Woensdag 3 Febr. in 
gebouw St. Bavo te Haarlem, Smedestraat. 

De aanvang is bepaald op 8 uur, terwijl kaar- 
ten zijn verkrijgbaar in voorverkoop bij den heer 
J. de Neyts, Ten Katestraat 10, alhier. 

Do hoofdpartijen 'bestaan uit 5x2 min. en er 
zal gebokst worden een stedenwedstrijd Haarlem» 
Amsterdam om het Zilveren Kieferbeeld. 

Een 14»tal partijen met bekende boksers staan 
op het programma. Voorziet U dus spoedig van 
plaatskaarten! MAKELAAR 

W. PA A P 

REESTRAAT 14 - TELEFOON 465 
TE HUUR» 

OIMGEM. en QEMEUB. VILLA'S 
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN 

Te "Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog 
te bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond. 

Hypotheek aanwezig. • 
Tevens belasten wij ons met het huur-innen 

Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën 
op élk gebied. Inlichtingen kosteloos. 37e JAARGANG No. 32 ZATERDAG 6 FEBRUARI 1937 ZANDVOORTSCH 

ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIEELE BADCOURANT MET BADGASTENLIJST 

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD". Abonnementsprijs b|j vooruitbetaling te voldoen 

TOor Zandvoort per jaar ƒ 3. — 

Buiten Zandvoort, per jaar , 3.60 

Afzonderlijke nummers „ 0.10 

GIRO No. 9446 

Uitgave (jertenbachs Drukkerij Zandvoort 
ADVERTENTIEN: 

van 1 — 9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20 

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief. 
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60 Bureau: Achterweg 1 rv Mefoon 135 DE IJSSPRET WAS SNEL VOORBIJ. 

Het is ons opgevallen, dat, wanneer de IJsclub 
„Zandvoort" haar poorten voor de ijsliefhebbers 
opent, de dooi spoedig zijn intrede doet. Zo ook 
Zaterdagmiddag toen voor <ic eerste — en te» 
vens laatste — maal de ijsbaan van „Zandvoort" 
geopend "werd. Er stond nog een strakke en 
koude oostenwind, zodat het aantal liefhebbers 
niet zo groot was. Het ijs verkeerde voorts in een 
vrij slechte conditie, doch dit was te begrijpen, 
daar de wind het water steeds omhoog stuwde. 
Het plan was echter het ijs te bewerken, maar 
het bleek niet nodig te zijn, daar dezelfde middag 
al regen viel. De dooi zette des avonds snel in, 
zodat de ijspret weer spoedig voorbij was. 

Het bestuur van de voetbalvereniging „De Zee» 
meeuwen" had Vrijdagavond het kleine bijster* 
rein langs de Potgieterstraat onder water laten 
spuiten om zodoende tot een ijsbaan te komen. 
Het spel ging niet door, want de dooi maakte 
van het veld een modderpoel. 

Grote belangstelling trok vooral j.1. Zaterdags 
middag de „baan" aan de Strandweg. Tientallen 
jongens en meisjes heten zich op een platte slee 
naar beneden glijden en kwamen op het strand 
terecht. Gevaarlijk vonden wij het, dat toegestaan 
werd, dat men op een bobslee naar beneden kon 
gaan. Kan dit in de toekomst niet verboden wors 
den; deze lichte sleetjes maken nogal dikwijls ons 
gelukken. De toeschouwers amuseerden zich koss 
telijk, daar verschillende komische botsingen 
plaats hadden, vooral ter hoogte van de verhoging 
in de baan. Ongelukken van ernstige aard hadden 
gelukkig niet plaats, hoewel de bestuurders der 
sleeën terdege moesten uitkijken. 

„MARYKE" 
Zaterdagavond voerde de toneelvereniging 
„Phoenix" in Monopole op „Maryke", een vrolijk 
spel van woningruil in drie bedrijven naar de ros 
man van Cissy van Marxveldt en bewerkt door 
Dom de Gruyter. 

De belangstelling was ditmaal niet zo groot, 
doch waarschijnlijk was dit te wijten aan de glads 
heid der straten en wegen, die vele mensen thuis 
hieid. 

Eerlijk gezegd, de opvoering van het genoemde 
toneelstuk viel tegen. Waaraan het eigenlijk lag 
was moeilijk to bepalen, doch een ieder voelde, 
dat het succes niet bepaald goed te noemen was. 
Er werden tamelijk veel fouten gemaakt, terwijl 
het spel van verschillende spelers flauw en vers 
vervelend was. Om een enkele fout to noemen. 
In het eerste tafereel worden de ramen gelapt 
— van binnen en buiten — , doch men vergeet de 
ran.en weer dicht te doen. Een van de speelsters 
komt dan thuis en maakt de opmerking, dat men 
de kachel veel_ te hard stookt, daar het snikheet 
in de kamer is. Terwijl de ramen wijd open 
staan. ... In het tweede tafereel had men schijns 
baar gemerkt, dat de ramen gesloten moesten 
zijn. 

Na afloop volgde een gezellig bal onder leiding 
van den heer F. du Mée. 

AANRIJDING. 
Dinsdagavond had omstreeks elf uur een aan» 
Tijding plaats tussen een auto en een groentewas 
gen. De laatstgenoemde wilde vanaf de Kostvers 
lorenstraat komende de Haarlemmerstraat inrijs 
den, terwijl de auto, uit de richting Haarlem ko* 
mende, eveneens genoemde straat wilde inslaan. 
Door onoplettendheid van den autobestuurder K. 
uit Haarlem was een botsing onvermijdelijk, hoes 
wel hij nog flink remde. Het paard, dat voor de 
wagen was gespannen en eigendom was van een 
zekere CS. uit 'Haarlem, werd ernstig gewond en 
brak o-a. een voorpoot. Politie was spoedig ter 
plaatse, die het abattoir te Haarlem waarschuw* 
de. Het paard werd na verloop van een halfuur 
afgemaakt en vervoerd naar het abattoir. Tegen 
K. werd processverbaal opgemaakt. 

PROPAGANDA=TONEELAVOND. 

Woensdagavond hielden de drie plaatselijke ges 
heelonthoudersverenigingen, te weten de JCGOB, 
de NCGOV. en de Ned. Ver. t. afsch. v. aleh. 
dranken, in gebouw Monopole een goed bezochte 
propagandastoneelavond. Het openingswoord werd 
uitgesproken door den heer G. Oskam, voorzitter 
van de NCGOV, die iedereen nog eens nadruks 
keiijk opwekte mee te strijden tegen het alcohols 
gebruik. 

Vervolgens kreeg ds. G. Venema uit Loosduis 
nen het woord, die sprak over het onderwerp 
„De Leeuw van Thimnath". 

Spreker vergeleek de leeuw met de alcohol, die 
nergens bang voor is., De drank trekt zich niets 
aan van armen of rijken, van sterken of zwakken, 
van mannen of vrouwen, doch is te vergelijken 
met een verscheurend dier. Het is een kwaad, dat 
koninklijk bestreden moet worden. Lange tijd 
heeft do leeuw (alcohol) onbestreden rondgelos 
pen, doch de laatste jaren trekt men ten strijde 
om de leeuw achter de tralies te krijgen. Gezins 
nen worden nog steeds met ondergang bedreigd, 
zodat gezegd kan worden, dat de alcohol het 
teerste het eerst verwoest. 

De beste vaders of moeders worden tirannen 
voor hun kinderen, wanneer de alcohol een gezin 
binnentreedt. Op duidelijke wijze gaf spreker 
sprekende voorbeelden, die met groto aandacht 
werden aangehoord. 

De toneelclub „Ons Toneel" voerde hierna op 
„De zee reinigt", een toneelspel in vijf bedrijven 
van M. van Leeuwen. Het toneelstuk werd goed 
vertolkt wat aan 't eind van elk bedrijf met een 
luid applaus "werd beloond en wat zeker elke 
spcler(ster) ten volle verdiende door hun spel 
en niet te vergeten de heer Scherf, die de regie 
van dit stuk had. 

Tevens bleek het toneelstuk een grote propas 
gandistische waarde te bezitten. Het was een goes 
do avond voor de geheelonthouders. 

Woensdagmiddag werd door de drie gehcelonts 
houdersverenigingen in Monopole een kindersfilm 
voorstelling^ gegeven, die zeer druk was bezocht. 
Het programma werd geopend met een natuur* 
en een tekenfilm, die zeer in- de smaak vielen. Als 
hoofdfilm werd gedraaid „Jessica's eerste Gebed", 
waarbij voor' de kleinsten een verklaring werd 
gegeven van de tekst. Over het geheel genomen 
was het een aardige, interessante filmmiddag voor 
de kleintjes. MAGGI'S 'FILMVERTONING. 
De groto zaal van Ons Huis was Vrijdagavond 
bijna te klein om de vele dames te herbergen, die 
door de Maggi's Fabriek waren uitgenodigd tot 
bijwoning van een filmvertoning. Allereerst de* 
monstreerde de heer Van den Bos de producten 
van de bekendo fabriek, waarna het eerste gedeel» 
to van do film „Vruchtbare Bodem en Nijvere 
Handen" werd vertoond; met veel belangstelling 
werd het landbouwgcdcclte gevolgd. Een kopje 
Maggi's bouillon liet zich heerlijk smaken, even* 
als later een kopje Windsorsoep. 'Het tweede ges 
deelte van de film, dat de fabriek aan de Haars 
lemmerwcg in volle actie liet zien werd eveneens 
met grote aandacht door do dames gevolgd. De 
films waren gesynchroniseerd en we erkennen, 
dat er iets te stand is gekomen, dat op dit gebied 
tot het beste in ons land mag worden gerekend. 
Tot slot van de avond werd een aardig tekenfilm 
vertoond. Het was een goede en nuttige avond! 

VERNIETIGING VAN EEN RAADSBESLUIT? 
We vernemen, dat het raadslid Joustra een 
schrijven aan Gedeputeerde Staten van Noordhols 
'land heeft gestuurd met het verzoek te vernietis 
gen het raadsbesluit, waarbij werd bepaald, dat 
do pacht van het restaurant van het Zuiderbad 
met vier jaren en wel tot 1944 zal worden vers 
lengd. 

EEN SCHADEPOST. 
Begin December brak een hevige storm over 
ons land uit en ook de badplaats werd flink ges 
teisterd. De ijzeren damwand van de gemeentes 
lijke zee* en zonnebadsinrichting „Zuiderbad" 
werd ernstig beschadigd;- daar de golven huizens 
hoog de wand bekampten. De verzekeringsmaat- 
schappij werd gewaarschuwd, doch het gemeentes 
bestuur kreeg ten antwoord, dat de schade — ons 
gevcer een bedrag van ƒ 2300 — niet uitbetaald 
werd; de wand was niet door de storm beschadigd 
doch door het water! Op eigen kosten zal de ges 
meente dus de schade moeten hers teilen. .. . 

EEN CONGRES TE ZANDVOORT. 

In de maand Juni zal te Zandvoort een vier* 

daags congres van de Algemene Nederlandse 

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer worden 

gehouden. Met de voorbereiding is de V.V.V. 

Zandvoort reeds begonnen. 

- WIE HELPT, 
mij aan een- jas voor eentamelijk lange man 
en een bovenrok voor een vrouw, die maat 52 — 
54 heeft? En een costuum, gewone maat. Bij voors 
baat hartelijk dank. Alles wordt gaarne afgehaald. 

Mevr. v. Zeijl, Wilhelminaweg 17. 

COMITÉ VROUWENHULP 
vraagt om een kinderwagen en een box. Gaarne 
even een bericht aan Mevr. L. van Oostendorp — 
de Ruiter, Westerparkstraat 17. 

NEDERLANDSE MEISJESCLUBS 
(Driehoekswerk) 
Woensdag 27 Jan. had de verloting plaats ten 
bate van liet driehoekswerk. De meeste gelukkige 
prijswinnaars kregen hun prijs reeds thuisbezorgd. 
Nog negen prijzen kunnen worden afgehaald bij 
mej. A. 'Hollenberg, Diaconiehuisstraat. Deze prijs 
zen zijn gevallen op de volgende nummers 192, 
361, 388, 400, 436, 444, 484, 498, 497. 

DE SCHAKEL. 
De uitvoering van ' „Polly Perkins", vastgesteld 
op Woensdag 10 dezer wordt verdaagd tot Zon» 
dag 14 dezer, wegens andere rolverdeling, aanges 
zien plotseling operatief ingrijpen bij een der 
speelsters, dit noodzakelijk maakte. 

NED. ISRAËL. ARMBESTUUR. 

Ook in dit winterseizoen zal door het Arms 
bestuur der Israël. Gemeente alhier ten bate zijs 
ner-instelling een CabaretsAvond met groot nacht 
feest worden georganiseerd en wel op Zaterdag* 
avond 13 Febr. in gebouw Monopole. 

Heeft tot nu toe de met uiterste zorg gekozen 
amusementsfactor tot volle zalen en daaraan ge* 
evenredigde financiële resultaten mogen leiden, 
voor het feest op 13 Febr. en de daarop volgens 
de kindermatinéc op Zondag de 14e is men er in 
geslaagd, een keur van artisten te engageren, wier 
namen reeds de waarborgen bieden voor een uits 
verkochte zaal. Wij noemen slechts de gevierde 
voordrachtskunstenares Beppy Murray, de beken* 
de revue* en filmacteur Sylvain Poons en de zan* 
gers van het vrolijke lied Koos en «Polly Speenhof 
Jr. Op de kindermiddag treden op de wcreldbe* 
roemde goochelaar en buikspreker Wil van Hous 
ten en René van Duinen met zijn zeer gezocht 
marionettentheater. 

Wanneer men daarbij bedenkt, dat de entree* 
prijzen zeer laag gesteld zijn, dan is het optimiss 
me van het Comité, dat ook thans weder op een 
dichtbezetto zaal rekent, zeker wel gewettigd. 

Aanplakbiljetten geven verder aan deze voors 
stellingen de nodige bekendheid en meerdere bij* 
zonderheden, waaraan wij nog wensen toe te voc* 
gen, dat een zo gunstige combinatie van artisten 
als thans verkregen, inderdaad tot de zeldzaam* 
heden behoort. Waarvan dus een ieder profiterc. 

EEN ZELDZAAM JUBILEUM. 
Op 10 Februari 1937 zal het 191 jaar geleden 
zijn, dat te Zandvoort de bakkerij van de familie 
Van der Werff bestaat. Aan belangstelling zal het 
zeer zeker niet ontbreken! 

BENOEMD. 

Bij Koninklijk Besluit is met ingang van 1 Febr. 
1937 benoemd 'bij het wapen der infanterie tot re* 
servesmajoor, de reserveskapitein van het Ie regi* 
ment infanterie, de heer G. Stel. 

De heer Stel is te Zandvoort woonachtig en 
momenteel vooizittcr van de Vereniging voor 
Vreemdelingenverkeer en voorzitter van de gym* 
nastickvereniging „Oefening Staalt Spieren": 

AANBESTEDING. 
In de loop der volgende week zal te Den Haag 
de aanbesteding piaats hebben voor de bouw van 
een automatische telefooncentrale te Zandvoort SPORT. DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 PAGINA'S VOETBAL. Zitplaatsen in de wind 
Do Z.V.V. „Zandvoort" heeft niet alleen de bc* 
schikking over twee prachtige speelvelden, zij be* 
zit ook een tribune. Jammer is 't echter, dat het 
daar aan de zijkant van het grote speelveld zo on* 
herbergzaam is, dat men er slechts bij uitgelezen 
mooi weer toeven kan. En d.iar voetbal gespeeld 
wordt van Scpt. tot Mei, komt het er op neer, dat 
de zitplaatsen maar ten dele aan hun doel bcants 
woorden. 

Voor het publiek zou het heel wat aangenamer 
zijn geweest, wanneer het veld in andere richting 
was aangelegd; dan zou de tribune hebben gestaan 
waar nu het kleedlokaal annex clubhuis staat en 
voor welks gebouwtje de supporters thans de bes 
schutting tegen de koude wind zoeken; voor de 
spelers zou het weinig verschil hebben gemaakt: 
inplaats van met de wind van doel tot doel. zous 
den zij dan met de wind dwars over het veld heb* 
ben te kampen gehad. 

Er zal nu wel niet veel meer te doen zijn, om 
dit euvel te verhelpen. Maar misschien weet wet* 
houder Slcgers, die op Nieuwjaarsdag manmoedig 
regen en wind op de tribune dorst te trotseren, 
raad. Haast is er nog niet bij, maar als „Zand* 
voort" er nog eens in mocht slagen, 't 2e klassor* 
schap te veroveren, moet voor dit ongemak een 
een oplossing gevonden worden. 

Een Paastouvnooi? 
De voetballiefhebbers hier in Zandvoort zijn dit 
seizoen niet erg verwend. Door de overmacht van 
„De Volewijckers" is er in de afdeling der geel* 
blauwen totaal geen spanning geweest, terwijl de 
„Zeemeeuwen" er evenmin in mochten slagen, een 
belangrijke rol in deze competitie te speien. De 
laatste tijd is de belangstelling voor voetbal hier 
en daar dan ook danig aan het verflauwen. Het 
komt ons voor, dat de besturen der beide clubs 
verstandig zouden doen op de Paasdagen een 
tournooi te organiseren tussen een 4*tal clubs, 
waarbij wij, behalve aan Zandvoort en Zeemeeus 
wen, denken aan een sterke Haarlemse 2e klasser 
en een dito Amsterdamse, of de Kennemers, de 
gevreesde tegenstander van het vorigo seizoen. 
Dit tournooi, mits goed opgezet, kan een vergoe* 
ding voor de supporters worden voor het mislukte 
seizoen, en een batig saldo opleveren voor de 
clubkassen. 

Geest en geestdrift. 
En nu begeven we ons op glad ijs, maar de weers* 
omstandigheden (dit tussen haakjes) zijn er dan 
ook naar. Want wij menen te hebben opgemerkt, 
dat er iets ontbreekt aan de goede geest in de ver* 
enigmg „Zandvoort" en dat gemis aan geestdrift 
van een aantal elftallen daaraan is te wijten. Wij 
staan te veel buiten de verenigingen om precies te 
weten, wat zich daar intern afspeelt, doch het be* 
vreemdt ons bijvoorbeeld, dat de controle bij de 
wedstrijden van „Zandvoort", die altijd door een 
aantal clubleden met genoegen werd verlicht, 
thans nog maar alleen door den penningmeester 
wordt uitgeoefend. 

Natuurlijk hopen wij, dat we ons vergissen en 
dat noch het lusteloze spel van een aantal elftal* 
len, noch het gewijzigde systeem bij de controle 
tekenen zijn van een interne crisis. Maar wij mis* 
sen bij de blauwgelen toch de hand van een krach* 
tig bestuur, bijvoorbeeld tegenover sommige leden 
die bij een wedstrijd trachten zich met de leiding 
te bemoeien, van -het veld af verwensingen en 
dreigementen naar de spelers der tegenpartij sim» 
geren en oorzaak zijn (wedstrijd Zandvoort 2 — 
Spaarnestad 2) dat de scheidsrechter de wedstrijd 
enige ogenblikken moet onderbreken om enkele 
spelers der tegenpartij, die van repliek willen die* 
nen, tot kalmte te brengen. Dat de eigen spelers 
slecht en een enkele maal zelfs wel wat te fors 
spelen, zien deze fanatieke clubmensen niet in. 

Denk er om, Zandvoort*bestuur, de spreuk der 
gymnasten: „Mens sana in corpore sano" (een ge* 
zonde ziel in een gezond lichaam) geldt ook voor Uw vereniging. Zorg dat „het lichaam" gezond is 
of wordt, en blijft. 

Zondag weer voetbal? 

Wanneer de voortekenen zich niet bedriegen, 
/al a.s. Zondag do voetbal weer overal rollen. 
„Zandvoort" moet naar Bussum om Allen Weers 
baar te bekampen en daar de Bussummers de pun* 
ten hard nodig hebben om van de onderste plaats 
at te komen, kunnen de gcel*blau\ven op een war* 
me ontvangst rekenen. 

Zeemeeuwen speelt thuis tegen liet geheel ver* 
jongde D-E.C. en dat kan een mooie wedstrijd 
worden. Do roodbaadjes hebben in hun wedstrij» 
en tegen D.W.V. en T.O-G. 3 punten op elk dier 
legenstandcis weten to veroveren, zodat wij kun* 
nen aannemen, dat dc/o Amsterdammers niet 
voor de poes zijn. 

Zandvoort 2 en Zeemeeuwen 2 spelen beide om 
10 uur thuis, do eerste tegen Droste, de laatste 
tegen R.CIT. 4. Daar hebben on/e plaatsgenoten 
hun handen vol aan. 

Laten wij eindigen met de hoop uit te spreken, 
dat ons volgend overzicht veel ovei winningen zal 
moeten vermelden. ,T S. ATHLETIEK. 

Behoudens goedkeuring van het K.N.A-U.sBes 
stuur en de N.T.C, zullen door het district Noord 
Holland op Zondag 21 Februari 1937 op de terreis 
nen der Zandv. Terrein Mij. te Zandvoort Natio» 
nalc duinlopcn worden georganiseerd, waarvoor 't 
programma als volgt luidt: 

1. Asklasse ...'. 3V. km 

2. B.sklassc 3'/> km 

3. C-sklasse 2 Va km 

4. Juniores 1 km 

slechts open voor K-N.A.U.slcden 

5. D.sklassc 2V= km 

open voor ieder sportbeoefenaar in Nederland, 
welke geen lid is of was van de K-N.A.U. 

Het parcours zal geheel in de duinen -worden 
uitgezet en dus op spikes te belopen zijn. De start 
zal o.o.v. circa 1 uur plaats hebben, bij het z.g. 
Noorderbad. 

Inschrijvingen te richten aan het secretariaat 
van het district Noord*HolIand, welke slechts ge» 
accepteerd zullen worden, indien zij uiterlijk 14 
Februari 1937 aan dit secretariaat zijn binnenge* 
komen, onder bijvoeging van het verschuldigd in* 
schrij f geld. 

Het inschrijfgeld bedraagt voor de nummers: 
. 1—3 ƒ 0.35 

4 ƒ 0.25 

5 'f 0.50 

Inschrijvingen welke later dan 14 Februari 1937 

binnenkomen, of waarvan 't schrijfgcld vóór ge* 
noemden datum niet is voldaan, worden absoluut 
zonder meer terzijde gelegd- 

Hieraan zal streng de hand worden gehouden. 

Alle inlichtingen worden gaarne verstrekt door 
B. van Hees, Zandvoortselaan 13, Zandvoort, 
waar tevens inschrijvingen aan kunnen worden 
gericht. 

Wij wekken onze jeugdige lezers op, in zo groot 
mogelijke getale aan de/e duinlopen deel te ne* 
men. Natuurlijk moet men lichamelijk in staat ' 
zijn, een flink tempo door het mulle zand te los 
pen en degenen onder hen, die nog nooit aan een 
veldloop deelnamen, doen dan ook verstandig, 
zich in de komende weken in onze duinen te oefe* 
nen voor de grote strijd. 

Zondag 24 Januari j.1. vond in Beverwijk een 
zeer geslaagde veldloop plaats, waarbij onder de 
prijswinnaars in de A.sklasse (dus die der z.g. 
cracks) aantroffen de naam A. Paap van de Haarl. 
Athletiek *Vereen. „Haarlem". Dat is een bekende 
naam in onze badplaats en vermoedelijk heeft zijn 
wieg ook in ons dorp gestaan. Wellicht dat de a.s. 
duinlopen aantonen, dat wij nog meer athletiekers 
in de dop tellen. BURGERLIJKE STAND. 

Geboren: Dina, dochter \an G. W. Driebuizen 
en J. Koper, Diaconichuisstraat 3a; Helen.), doch* 
ter van \V. H Schraal en S. Bol, Diaconiehuis» 
straat 16. 

Overleden: H. de Winter, oud 78 laren. 

Gevestigde personen: 
L. Roetman v. A'dam BI. de F.wauge 16. 
H. C. van Cornewal v. A'dam Br. Engelb str.jSrd. 
H. M. Bolland v. Haarlem, Zeestraat 59. 

T ARIEFS VERL A GING TELEFO O N. 
De datum van ingang van do tariefsverlaging 
voor de gesprekken in do eerste en tweede zone 
(van resp. 6 en 12 cent op 4 en 10 cent per drie 
minuten) is bepaald op 27 Februari a.s. 

VAN MOSKOU TOT GOLGOTHA. 

Dinsdagavond sprak voor do Evangelisatie in 
Ons 'Huis voor een flink bezette zaal de heer 
George Oversteegen over het onderwerp „Van 
Moskou naar Golgotha". De heer J. W. van Zeyl 
sprak een kort inleidend woord, waarna spreker 
over zijn leven vertelde. Eerst had spreker de 
strijd aangebonden tegen alcoholisme om later 
atheïst to worden, daar hij tijdens de oorlog vaak 
gelezen en gehoord had, dat geestelijken de was 
pens zegenden. Spreker heeft veel in het buiten* 
land rondgezworven en keerde later terug naar 
Haarlem, waar hij in de gemeenteraad werd ge* 
kozen. Na enige tijd sloot hij zich bij de com* 
munistische partij aan en kreeg hierna 'n uitnodis 
ging van de Sovjets om in Rusland te komen stu* 
deren aan een der hogescholen. 

■Rusland bleek in het geheel geen heilstaat te 
zijn en het bolsjewisme schetste spreker ais een 
satanische macht. Spreker besloot met te zeggen, 
dat zijn verleden was weggevaagd door het bloed 
van Jezus Christus. Zijn leven heeft hij in Gods 
hand gelegd. 

» In de pauze bestond gelegenheid tot het stel* 
len van schriftelijko vragen, die allo naar genoe* 
gen werden beantwoord. GEEN LANDENWEDSTRIJD. 
Op de banen van de Kenncmer Golf en Couns 
try Club zou in het a-s. seizoen een landenwed* 
strijd dames worden gehouden, doch op verzoek 
van Frankrijk is de ontmoeting verplaatst naar 
Parijs, waar de wereldtentoonstelling dit jaar ge» 
houden zal worden. Nederland komt dan hoogst* 
waarschijnlijk het volgend jaar aan de beurt. 

HOOG EN LAAG WATER. 

Hoogwater Laagwater 

v.m. n.m. v.m. n.m, 

Zatcidag 6 Febr .... 11.10 12 — 6.2S 7.07, 

Zondag '7 Febr 12,30 7.56 S 25 

Maandag S Febr 1.10 1.30 9 06 9.2S 

Dinsdag 9 Febr 2 00 2.15 9.56 10.12 

Woensdag 10 Febr 2 44 2.50 10.40 10 4S 

Donderdag 11 Febr 3.22 3.36 11.18 11.33 

Vrijdag 12 Febr 3-55 4.04 11.52 12.00 

Zaterdag 13 Febr 4.30 4.38 12.30 

Zondag 14 Febr 5.04 5.12 12.36 1.00 

MONDACCORDEONVER. „EXCELSIOR" 
Het bestuur deelt mee, dat er plannen bestaan, 
die al vergevorderd zijn, om een voetbalwedstrijd 
tegen het O.H. Mannenkoor to organiseren op 
een nader vast te stellen voetbalterrein. Nadere 
mededelingen volgen. Wij hopen dat deze wed» 
strijd zich in een grote belangstelling mag verheu» 
gen. Vermoedelijk zal deze wedstrijd plaats vin* 
den direct na de competitie. De entreeprijs zal 
zo laag mogelijk gesteld worden, zodat een ieder 
in de gelegenheid zal zijn deze wedstrijd te gaan 
zien. 

COMITÉ „HULP AAN SPANJE" 
Voor bovengenoemd comité zullen Vrijdag 12 

Febr. in Monopole in een openbare vergadering 

spreken Dr. van Ravensteyn, mr. N. A. Stempels 

en Ds. N. Padt. 
Mr. Stempels en Ds. N. Padt' vertoefden enige 

tijd in Madrid en zullen een ooggetuige verslag 

uitbrengen. I Toneelvereniging „De Schakel" I 
houdt op ZONDAG 14 FEBRUARI een | 

Buitengewone Toneel-voorstelling 

in „Monopole" 8.15 uur Opvoering van : 

POLLY PERKINS 

Blijspel in drie bedrijven 
KAARTEN a 40 et plus belasting 
BAL NA 

Plaatsbespreking op de dag der voor- 
stelling van 2 — 4 uur In Monopole. 
Kaarten verkrijgbaar bij W. Hildering 
Kerkstraat 23. Voorlopige Agenda 

Zaterdag 6 Fcbr. — Jongerenkring in gebouw 
Brugstraat 15. Pierre Vcrdonck spreekt ovcr„Mo» 
■derne muziek. 

Zaterdag 6 Febr. — Ledenvergadering van de 
JCGOB in Ons Huis. 

Zaterdag 6 Febr. — In Monopole wordt de re» 
vue „De Grote Polonaise" vertoond. 

Zondag 7 Febr. — In het Patronaatsgebouw 
geeft de R.K. Toneelvereniging „Utile Dulci" een 
toneelavond. 

Maandag 8 Febr Voor de genodigden zal de 

Zandvoortse Handelsvereniging in Monopole cci 
feestelijke samenkomst organiseren. 

Maandag 8 Febr. — In Ons Huis wordt de jaar» 
vergadering van de VARA gehouden. 

Donderdag 11 Febr. — De N.S.B, houdt in ge» 
bouw Monopole een openbare vergadering. 

Vrijdag 12 Febr. — Openb. Verg. „Hulp aan 
Spanje" in Monopole. Sprekers: Dr. W. v. Raven» 
stein, Mr. N. A. Stempels en Ds. N. Padt, Aan» 
vang S uur. , 

Vrijdag 12 Fcbr. — (i.p.v. Zaterdag 13 Febr.) 
Voortgezette vergadering van „Dierenhulp". 

Zaterdag 13 Febr. — Smit's Ensemble voert in 
Monopole des middags op „Roodkapje en |de 
Wolf". 

Zaterdag 13 Febr. — Het Joodse Armbestuur 
organiseert in Monopole een feestavond. 

Zondag 14 Febr. — Het Joodse Armbestuur 
organiseert een kindervoorstelling in Monopole. 

Zondag 14 Febr. — De Toneelver. „De Scha» 
kei" geeft in Monopole een uitvoering. 

Zondag 14 Febr. — Concert O.H.M.K. in- de 
Ned. Herv. Kerk, met medewerking van het trio 
Bonset. 

Maandag 15 Febr. — Gemecnteraadsvergade» 
ring om 7.30 uur ten raadhuize. 

Woensdag 17 Febr. — Ledenvergadering van 
NCGOV in Ons Huis. 

Zaterdag 20 Febr. — Feestuitvoering wegens 
twintigjarig bestaan muziekkapel „Zandvoort". 

Zaterdag 6 Maart. — De Haarlemse wielrenver. 
„De Kampioen" geeft in Monopole een feestavond 

Zaterdag 13 Maart. — Propaganda»feestavond 
Mondacc. Ver. „Excelsior" in gebouw Monopole. 

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen 
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen! Wenst gij geheel voldaan per Auto 
te reizen dan is uw adres 

SHELL-GARAGE 

GEER. P1ERS - Telefoon 216 

Dag en nacht bereikbaar, v. Speijkstr. 21-22 GODSDIENSTOEFENINGEN 

Ned. Hervormde Kerk. 

Zondag 10 uur Ds. D. Tromp, 
n.m. 7 uur Jeugddienst 

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband 

Brederodestraat 31. 

Geen opgaaf ontvangen. 

Gereformeerde Kerk 
Julianaweg hoek Emmaweg. 

Zondag 7 Febr. 10 en 5 uur: Ds. N. A. Waaning. 
Ie Lijdenszondag; Cat. Zondag 30. 

Nederlandse Protestanten Bond 
(Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15 

Zondag 7 Febr. 10.30 uur: Mevr. F. Kalma — Koops 
Zondagsschool van 12 — 1 uur. 

EVANGELISATIE. 

Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de 
Oude Bewaarschool. Duinweg. 

Rooms Katholieke Kerk. 

Heden de plechtige viering Tan ons Patronaats» 
feest, H. Agatha, tevens sluitingsdag van het In» 
tcrnationaal Eucharistisch Congres te Manilla; 
Algemene 'H. Communie van de Meisjes=Congre» 
gatie onder de H. Mis van S.30; ook de overige 
gelovigen worden dringend uitgenodigd de H. 
Communie te ontvangen; na de plechtige Hoog» 
mis „Te Deum" bij gelegenheid van de verjaar» 
dag van de Paus=kroning; om 12 uur voorberei» 
ding voor do plechtige geloofsbelijdenis; om 3 
uur Vespers met uitstelling van het Allerh. Sa» 
crament; daarna blijft het Allerheiligste uitge» 
iteld ter aanbidding tot en met het Lof; om 7 
uur Plechtig Lof ter ere van de ;H. Agatha met 
Feestpredicatie en acte van Eerherstel. 

Dinsdag om 7 uur Lof ter ere van den H. Anto 
nius met Rozenhoedje. 

Woensdag, Aswoensdag, begin van de veertien» 
daagse vasten, geboden te vasten en zich van 

vleesspijzcn te onthouden; vóór de H. Mis van 
7.45 uur wijding en uitdeling der H. As; om 8 
uur congregatie voor de jongens. 

Donderdag om 7 uur Lof ter ere van het Allerh. 
Sacrament met rozenhoedje; om S uur congre» 

gatic voor de dames. 

Vrijdag om 8 uur congregatie voor de heren. 

Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biech» 
ten. 

Zondag, Algemene H. Communie voor de congre» 
gatie van de heren. 

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat. 

Vrijdag 12 Febr. Begin van de Sabbat 4.45 uur- 
Zaterdag 13 Fcbr. Einde van de Sabbat 5.54 uur. Bijzonder Voordelige Aanbieding De BIJ I 
Prachtige sortering OIUTBIJTLAKENS, 

voor 79, 89, 98, 129 en 159 enz. 
TAFEL LAKENS 59, 89, 98, 119 en 139 enz. 

THEEK LEDEN, THEEDOEKEN, 
— LAKEN, SLOPEN — 

Interlock Dames Dlrectoirs zeer mooie kwaliteit 

. alle maten 49 cent 

Ruime keuze in : Dames Kousen en Heren 
Sokken, Jongens Sportkousen. 

In Heren Overhemden geweldige sortering 

tegen, extra lage prijzen. 
Wij dragen zorg 

voor kwaliteit en afwerking 

Bovendien bij f 20 bonnen f 1. — aan goederen terug 

Bij inlevering van Uw crisisbon ontvangt U tegelijk Uw 
waardebon. 

Manufacturenmapzijn „De Waag" 

HaSfestraat 40 -40a Eens klant blijft klant 
LAS U REEDS 

„En eeuwig zingen de bosschen", 
„Winden waaien om de rotsen" 

en 
„De weg tot elkander" 

De schitterende trilogie van 
TRYGVE GULBRANSEN? 

VOORRADIG IN: 

Gertenbach's Bibliotheek „Gelria" 

ACHTERWEG 1 — TELEFOON 135 Gebouw Monopole 

Zandvoort - Dir. G. Kiefer - Zandvoort 

• Buitengewone 

• Cabaret-Avond 

4£ ten bate van het Israëlietisch Armbestuur, Zand* 

w voort 

J Zaterdagavond 13 Februari 

^fe met welwillende medewerking van: 

2 Beppy Murray 

^P Neorland's grootste voordrachts»kunstcnares- ^^ 

• Sylvian Poons g 

^& de bekende Revue»ster. ^ 

• Koos en Polly 

• Speenhoff Jr. met geheel nieuw repertoire. 

DE BEKENDE BAND t BAL tot 4 uur met Attracties S 

• ENTREE f 0.60 alle rechten inbegrepen 5 

^J Zaal open 7 uur. — Aanvang 8 uur. JS 

qP Kaarten aan de zaal verkrijgbaar. ^f 

{ Buitengewone Kinder-Voorstelling • 

4» van 2 tot 5 uur • A 

Z op ; ZONDAG 14 FEBRUARI Z 

S DE WERELDBEROEMDE- HOF»KUNSTENAAR X 

2 WIL VAN HOUTEN • GOOCHELAAR EN BUIKSPREKER S RENE VAN DUINEN 

9 MET ZIJN SCHITTEREND 

# MARIONETTEN-THEATER 

J Buitengewone Filmen 

f§ ENTREE f 0.25 

9 Plaatsbespreking Zondag 14 Februari van 10 — 12. Contract-Bridge. 

door N. D. SANTIFORT. 
BIEDEN. LES 2. 

De in Les 1 gegeven maatstaf voor Mogelijke 
Slagen, die bij Sans»Atourspelen wordt toegepast, 
is voor de berekening van het aantal te maken 
slagen in een troeispel niet zuiver genoeg en is 
daarvoor een" speelslagenberekening samengesteld. 

Honneurs op volle speelwaarde. 

De tabel van Vaste Slagen (Les 1), geeft het 
aantal met honneurkaarten te maken slagen aan, 
óók indien de tegenpartij speelt, dus verdedigende 
waarde. 

Moet men echter zelf, of de partner een spel 
spelen, of indien uit het bieden blijkt, dat er een 
mogelijkheid is zelf te spelen, of de partner, dan 
mogen de combinaties van en met honneurkaar» 
ten op de volle speelwaarde worden berekend en 
wel volgens onderstaande tabel: 
a.h.v. 2 + 3 h.v.b. lVs 2 

a.h.b. 2 + 2V» h.v.10. 1 IV» 

a.v.b. IV» + 2+ h.v.x. 1 1 + 

a.v.10. IV» lVs+ h.b.10 1 1 + 

a.b-10. 1 + IV» h.b-x. V»+ 1 

a.b. 1 1 + v.b.10 V» +1 

h.b. V» V»+ v.b.x. V» V» + 

Tabel van Speelslagen der Honneurs: 
Combi* Vaste Speel» Combi Vaste Speel* 
natie slagen slagen natie slagen slagen 

Indien de combinaties van drie honneurkaarten 
worden gevolgd door een opvolgende lagere kaart, 
die geen honneur behoeft te zijn, dan verhoogt 
deze opvolgende kaart de speelslagen met één; 
b.v.: 

a.h.v. is 3 speelslagen, a.h.v.b. is 4 speelslagen; 
a.b.10. is IV» speelsl., a.b.10.9. is 2V» speelsl.; 
v.b.10. is 1 speelslag, v,b,10.9. is 2 speelslagen, enz. 
SPEELSLAGEN UIT LANGE KLEUREN. 

Indien de 13 kaarten van een kleur zo gelijk 
mogelijk tussen vier spelers worden verdeeld, dan 
krijgen drie van de vier elk 3 kaarten, terwijl de 
vierde speler er 4 van die kleur krijgt. Zodra één 
der spelers dus van een kleur méér dan 3 kaarten 
in do hand heeft, is deze kleur „lang", en heeft 
hij kans hiermede één of meer, naar gelang van 
de lengte, extra»speelslagen te maken. 

Is of wordt men de Leider van een spel, waarbij 
men dus zelf de troef heeft bepaald, dan heeft 
men allereerst de troefkleur als „lange kleur", ter» 
wijl verder nog andere kleuren (bijkleuren) lang 
kunnen zijn. 

Heeft Uw partner deze troefkleur gesteund, het» 
geen hij niet mag doen, zonder hiervan een be» 
paald aantal in handen te hebben, dan is voor 
deze gesteunde troefkleur een andere berekening 
te volgen, dan voor do bijkleuren, omdat uit de 
steun van den partner blijkt, dat de tegenspelers 
minder kaarten van die kleur hebben; is de troef» 
kleur niet gesteund, dan geldt dezelfde bereke» 
ning als voor de bijkleuren. De partner kan, hoe» 
wel dit natuurlijk minder 'voorkomt, eveneens 
lengte in de troefkleur hebben, voor hem geldt 
echter, zowel voor de troefkleur (partners kleur) 
als voor de bijkleuren, dezelfde berekening. 

De speelslagen uit lange kleuren worden extra 
berekend, dus boven de speelwaarde van de hon» 
neurkaarten van die kleur. 

Wordt echter de speelwaarde van een combinatie 
van 4 kaarten berekend, dan mag voor de lengte 
niets extra's meer worden berekend; dezelfde 
kaart zou dan tweemaal worden geteld. Bij lan» 
, ! vrc kleuren wordt de vierjo in do combinatie Zand voorts Verkooplokaal 

J. WATERMAN, Taxateur - Burg. Engelb.str. 7 Dagelijks gelegenheid tot inbren- 
gen van goederen voor de eerst- 
komende veiling. berekende kaart afgetrokken, waarna de te bere» 
kenen lengte overblijft. 
Tabel van speelslagen uit Lange Kleuren: 
Aant. kaarten Tel in eigen troef» Tel in partners 
van 1 kleur: kleur, gesteund: kleur of in de 
(alleen als Leider) bijkleuren: 

4 kaarten 1 speelslag V» speelslag 

5 kaarten 2 speelslagen 1 speelslag 

6 kaarren 3 speelslagen 2 speelslagen 

7 kaarten _ 4 speelslagen 4 speelslagen 
Zowel Leider als partner mogen geen speelsla» 

gen berekenen uit lange bijkleuren, als de hoogste 
kaart van die lange bijkleur lager is dan de boer, 
terwijl de cxtra»speelslagen ook vervallen voor 
die bijkleuren, welke door de tegenspelers als 
speelbare kleur werden geboden. 

Als partner hebben de honneurkaarten van de 
door den Leider geboden troefkleur een hogere 
waarde dan de speelwaarde van de honneurs; zo 
mag de partner voor de heer en voor vrouwsboer 
van de troefkleur een hele inplaats van een halve 
slag worden berekend, voor de vrouw een halve 
slag in plaats van de pluswaarde. 

Om echter te voorkomen dat de speelwaarde 
van de troefkleur dubbel wordt geteld, (duplica» 
tie van waarde), mag de partner nooit méér dan 
IV» vaste slag in de troefkleur berekenen. Heeft 
men dus als partner van de door den Leider ge» 
boden troefkleur in handen: a.h.x.x., dan mag 
hiervoor niet 2, doch slechts IV» speelslag van 
de honneurs en een halve speelslag van de lengte 
worden berekend, in totaal dus 2 slagen. 

Verder mag de partner, indien de Leider 2 of 
meer speelbare kleuren heeft geboden, géén extra» 
speelslagen uit de lengte van de niet door den Lei» 
der geboden kleuren berekenen, omdat in de 
meeste gevallen deze speelslagen niet tot hun 
recht kunnen komen en moeten worden bijge» 
speeld op de lange kleuren van den Leider. 
Speelslagen uit Korte Kleuren: (Af troef slagen) 

Tegenover het minder of in 't geheel niet bere» 
kenen door den partner van speelslagen uit lan» 
ge kleuren, staat een andere berekening van extra» 
speelslagen, die dan ook alléén door den partner 
mag worden toegepast. 

Heeft de partner van een bijkleur minder dan 
3 kaarten, dan is deze bijkleur, in tegenstelling 
van de lange kleuren ..kort". Het voordeel van 
zo'n korte kleur is, dat de Leider zijn te verlie» 
zen slagen in die kleur, zodra de «kaarten van die 
korte kleur 'bij den partner zijn weggespeeld, kan 
aftroeven en hiervoor de troeven van den part» 
ner dus extra kan benutten. 

(Het ligt voor de hand, da't het aantal troeven 
dat de partner bezit van belang is voor de bere» 
kening van deze extra»speelslagen; met minder 
dan 3 troeven worden geen introefslagen bere» 
kend. 

Tabel van Aftroefslagen: (alleen als partner te 

berekenen!) 
Aantal kaarten met 3 troeven met 4 of meer 
in de korte bijki.; als steun: troeven als steun 
2 krt (een doubleton) V» speelslag 1 speelslag 
1 krt (een singleton) 1 speelslag 2 speelslagen 
krt (Renonce) 2 speelslagen 3 speelslagen 

De aftroefslagen voor een korte kleur worden 
ook weer extra, dus boven de vaste slagen of 
speelwaarde van de honneurs berekend, terwijl 
do partner, indien hij twee of meer korte bijkleu» 
ren heeft, alleen de kortste in aanmerking mag 
nemen. x - KIJK UIT ! Sigarenmagazijn 

„DE VIERSPRONG" 

Het adres voor een fijne Sigaar, 
Sigaret of lekkere Pijptabak. 

ALLEEN GEVESTIGD : 

GROOTE KROCHT 25 

J. G ( . BAKKER UW TAXI TELEFOON 

88 

GARAGE VAN DE GEER BREDERODESTRAAT 8-10 RI JKSP OSTSP A ARB ANK. 
Aan het postkantooor te Zandvooort werd ge» 
rende de maand Januari ingelegd ƒ 17.170.26; te» 
rugbetaald ƒ 23-556.73 

NUTS»SPAARBANK TE HAARLEM. 
Vergelijkend overzicht over Januari 1937=1936. 
Aantal behandelde posten 17387, v.j. 16917 
„ inlagen 11075», v.j. 10244 
„ terugbetalingen 6308, v.j. 6673 
Ingelegd ƒ 553.660.87, v.j. 541-525.86 
Terugbetaald 492.371.27,v-j. 579.523.56 
Meer ingelegd ƒ 61.289.60, v.j. minder ƒ 37.997.70 
Aantal nieuwe boekjes 291, v.j. 287 
Aantal afbetaalde boekjes 169, v.j. 259 
Spaarbusjes op 31 Januari 1937 in omloop 3388 
Geledigd in Januari 1937: 242 busjes met totaal 

inhoud van ƒ 3.450.27 
Aantal verhuurde kluislokett'en op 31 Januari 

1937: 580 Verplaatst 

van Haarlemmerstraat 1 naar 

Haltestraat 65 

Het Goedkope Bloemenhuis 

Alle soorten SNIJBLOEMEN en PLANTEN 
tegen billijke prijzen. 

Bij aankoop van minstens 40 et 'n plantje cadeau! •ai 

Als ge bij ons koopt 

houdt U meer geld in de portemonai. 

Slechts een kleine greep: 

SPERCIEBONEN, uitgew. uit de bus, p.p. 10 et 
PRACHT DIK LOF, Ie soort, per pond . . 6 et 
HAGELWITTE BLOEMKOOL, 2 voor . . 25 et 

BOERENKOOL, per pond 5 et 

GROTE ZOETE JAFFA, 10 voor .. .. 55 et 

ANJOE PEREN, per pond 25 et 

SPRUITEN, per pond Marktprijs 

GROTE SAVOYE KOOL, per stuk . . . . 8 et 

Geen vuile handen meer, Rode Kool gesneden 
per pond 5 cent. 

JONGE TUINWORTELTJES, per pond 6 et 

ALS RECLAME: Verse Andijvie: per pond 10 et 

Ook bezorgen in Bentveld en Aerdenhout zonder 
prijsverhoging. 

P. van den Berg 

Haltestraat 20 - Telefoon 307 BIEDT ZICH AAN: 
Net Keuken- 

Werkmeieje 

•oud 34 jaar, g.k. koken, 
'(voor dag en nacht), van 
prima getuigen voorzien. 
Voor noodhulp of vast. 
Br. bur. Zandv. Courant 
Gertenbachs Drukkerij 
onder no. 3202. TE HUUR: 

VRIJ BOVENHUIS 

Kostverlorenstraat, ƒ 20 

per maand. 

Br. bur. Zandv. Courant 

Gertenbaohs Drukkerij. 

onder no. 3203. TE KOOP-. 

zo goed als nieuw 

DAMES-RIJWIEL 

•9 mnd bereden ƒ 12.50. 
Motoren te koop gevr. 
Defect geen bezwaar. 
Stationsplein 29, Zandv. TE HUUR: mooi zonnig 

Bo venhuis 

Schoolplein 3 bevattende 
? kamers, keuken en bak 
con! L.age huur. 
Te bevr. bij makelaar 
W. Paap en De Wolbaal. Echtpaar z.k. 

Gemeub. of gest. 
Kamers 

m. keuken. April — Aug. 
Br. met prijsopgave aan 
v.d. Molen, Marathon» 
-weg 50=, Amsterdam. TE HUUR GEVR.: 

Huisjeof ged. van 
Huis 

■eenvoudig gemeubileeerd 
of gestoffeerd, voor de 
maanden 15 April tot 15 
October. Br. met prijs» 
opgave onder letter M. 
tureau v.d. blad. 

GEVRAAGD: 

Flink Meisje 

-voor de morgenuren. 

Aanmelden ond. no. 3201 
Gertenbachs Drukkerij 
Br. bur. Zandv. Courant 

GEVRAAGD: 

Gediplomeerd 

WOLLERAAR(es) 

Piet Heinstraat 5. " ' " ZANDVOORT. Openbare Vrijwillige 
Verkoping 

"Notaris H. M. van Weel 
-te Bloemendaal, zal op 
Woensdag 24 Februari'37 
aamiddags 2 uur, in Café 
"Welgelegen v.d. Heer 
Diemer a.h. Kerkplein te 
Zandvoort, 

publiek verkopen: 
Tiet WOONHUIS, pi. ge» 
merkt 8, met' Zomerhuis 
en erf, a.d. Heemskerk» 
straat, te Zandvoort, 
groot 1.12 are. 

Verhuurd bij de week, 
voor ƒ 7.50 p. wk; voor» 
zien van electra, gas en 
waterleiding. 

Aanvaarding, in genot v. 
huur.bij de betaling.uiter* 
lijk 7 April 1937. Lasten 
vanaf 1 April 1937. 

Bezichtiging: Dinsdags 
en Donderdags 2 — 4 uur 
aamiddags. 

Nadere inlichtingen ver* 
strekt gen. Notaris Van 
Weel, kantoor Overveen, 
Bloemend.weg 198. 

Inmiddels uit de 
hand te .koop. ZANDVOORT. Openbare 
Verkoping 

Notaris G. Wolzak Hzn. 
te (Haarlem zal wegens 
sterfgeval op Wotnsdag 
17 Februari 1937 's mid» 
dags te 2 uur in het Res» 
taurant van den heer C. 
H. Diemer, Kerkplein te 
Zandvoort in het 
openbaar verkopen: 

1. het HUIS en ERF te 
Zandvoort aan de Ko» 
tiingstraat no. 9, groot 

77 centiaren. 

2. hef HUIS en ERF te 
Zandvoort aan de Ko» 
ningstraat no. 11, groot 

78 centiaren. 

Beide percelen zijn in 
eigen gebruik en te aan» 
vaarden bij betaling vóór 
of op 7 April 1937. 
Bezichtiging Dinsdag en 
Donderdag van 2 — 4 uur. 
Inlichtingen ten kantore 
van den Notaris, Van 
Eedenstraat 20. 
DAMES I Probeert u eens 

Argentina Corsetten 
en Bustehouders 

GOEDKOOP en PRACTISCH 
Alle modellen voorradig ook 
voor zware figuren. 

Corsetten vanaf .... 98 et 

Bustehouders vanaf . . . 26 et 

Jarretelgordels vanaf . . 34 et 

Prima Jarretels . . . . 16 et 

De Speciale zaak voor alle 
soorten Wol en Handwerken. 

Deze week nog koopjes 
in alle wollen goederen 

„DE WOLBAAL" 

SCHOOLPLEIN 4 h. Willemstraat PALTHE 
KORTING op alle prijzen van 
chemisch reinigen I en verven N 


og 


korte 


tijd 


k 


un t 


U hiervan 


P 


r o f 


i ter e n 


! 1 T 

■ • ■ Depot te Zandvoort: 

MODE- en SPORTHUIS ZEESTRAAT 18 VAN DEURSEN'S AARDAPPELHANDEL 

Het beste en goed* 
- koopste adres» - KERKPLEIN 8 TELEFOON 74 ZANDVOORT i W. PAAP 

BEëEDIGD MAKELAAR & TAXATEUR 

ALLE ASSURANTIËN Financieren van Nieuwe en 
2e Hands Automobielen 

Speciale tarieven voor Auto en Persoon- 
lijke Ongevallenverzekeringen. — Zeestraat 14 VRAAGT CONDITIES! 

Telefoon 465 'HOLLANDS A-BIOSCOOP" 

Telefoon 458, Pi-. Gebr. Koper, Stationsplein. 

Vanaf ZATERDAG 6 tot en met MAANDAG 
8 FEBR., aanvang 8 uur — 3 DAGEN opvoering 
van een groot superprogramma! 
2 Grote Filmschlagers! 2 Krakers! 

Als eerste hoofdfilm een 20th Century Fox Film 
DRIE STERREN IN EEN FILM van adembene* 
mende romantiek: WALLACE BEERY, BAR* 
BARA STANWYCK, JOHN BOLES 

MET VERZEGELDE ORDERS 

(EEN BOODSCHAP AAN GARCIA) 
Een groot en machtig filmwerk met ongelooflijke 
spanning, actie en handeling. Deze film werd in 
drie theaters gelijktijdig te Amsterdam vertoond. 

Als 2de hoofdnummer een niet minder grote film*schlager: 

MEISJESLYCEUM 

m. HERBERT MARSHALL en SIMONE SIMON 
Meisjeslyceum is bewerkt naar het bekende toneel 
stuk. — Meisjeslyceum is de film welke voor 
enige weken terug twee achtereenvolgende weken 
met enorm succes is vertoond. — Iedere voor» 
stelling uitverkocht! 
2 GROTE FILMSCHLAGERS IN EEN PROGRAMMA! 
Toegang boven 18 jaar. 
ENTREE: 40=60*80*100 cent; alles inbegrepen. 

ZONDAGMIDDAG 2.30 FAMILIE*MATINEE 
Als hoofdnummer: PRINSES VOOR 30 DAGEN 

VERDER EEN GROOT KOMISCH BDPROGRAMMA! 
POPULAIRE ENTREEPRIJZEN 10 en 20 et (plus belasting) 

Donderdag 11 Februari, 8 uur - Populaire Voorstelling 
Als eerste hoofdfilm: FREDRIG MARCH, ALS DE DOOD II- 

3 DAGEN BIJ DE LEVENDEN 

Drie dagen sterft niemand branden, schip* 

breuken, auto*ongelukken en oorlogen zonder 

doden! — . Een hoogstaand filmwerk, waarin een 
prachtig, origineel gegeven op suggestieve wijze 
werd verwerkt 

Ais tweede hoofdfilm: Prinses voop 30 dagen 

met STLVIA 3IDNEY. — 'Een pittige comcdie 
met buitengewoon grappige verwikkelingen. v 

Toegang boven 18 jaar. 

Entree 30 en 55 cent, alles inbegrepen. 'Regenjassen ƒ 4,50 — 7.50 — 11-75 — 16.50; Fantasie Pantalons, prima kwaliteiten, alle maten v.a. ƒ3.25 

KLEDINGMAGAZIJN - GROOTE KROCHT 23 - TELEF. 274 

Voor Uw Maatkleding — betrouwbaar adres!!!!! ZANG 

ONDERRICHT 

Adcmtechniek, declamatie', voordracht. 

Lien Ekkelenkamp 

Verhuisd van Kostverlorenstraat 15 naar 

VerL Haltestraat 76 

Spreekuur: 8 — 9, Maandags en Dinsdagav. HOLLANDIA NIEUWS. 

In Meisjeslyceum brengt de Hollandia Bioscoop 
deze week een extra verrassing, die wel de belang» 
stelling van do bioscopers extra naar Hollandia 
zal trekken. , 

De hoofdrol wordt vervuld door Simone Simon. 

Wie is dat Simone Simon? 

Dat is een filmgeheim, dat nog niet ontsluierd 
is. 

Haar levensdoel was: beeldhouwster. 

In Meisjeslyceum speelt zij op aangrijpende wij* 
ze do hoofdrol. De wonde in het jonge rode hart. 
Arme Simone, kind van zon en levenslust. 

Als haar medespelers noemen we Herbert Mar* 
schall, Ruth Chatterton en vooral Baby Peggy, de 
jonge filmster, die als de voorloopster van Shirlcy 
Templc beschouwd kan worden. 

Met Verzegelde Orders is het tweede Hollandia 
hoofdnummer met John Boles, Barbara Stonwyck 
en Wallace Beery in de hoofdrollen. 

Het verhaal zelf behandelt do Amerikaanse 
strijd op Cuba in 1898. 

Luitenant Rowan is de enige persoon, die voor 
deze meesterlijke taak geschikt is. 

Waarom was deze Rowan de enige geschikte? 

Alleen daarom, omdat hij eenvoudig in staat 
was te doen, wat men van hem verlangde. 

Flier is het wel film, maar dan uitbeelding, die 
aan het historisch werkelijke is ontleend. Dat mag 
vooral niet vergeten worden. 
UW TAXI 

TELEFOON 

88 

GARAGE VAN DE GEER 

BREDERODESTRAAT 8—10 PARAMOUNT*AVOND. 

De Populaire Filmavond van de Hollandia Bios* 
coop op Donderdagavond is een echte Paramount* 
avond. Twee hoofdnummers. 

Prinses voor Dertig Dagen en Drie Dagen bij de 
Levenden. 

In: Prinses voor Dertig Dagen vervult Sylvia 
Sidney de hoofdrol. 

Sylvia Sidney kennen we vooral uit Madame 
Butterfly en Vrouwen achter de tralies. 

Gary Gant, die Poster uitbeeldt was tegenpar* 
tij in Madame Butterfly, maar speelde ook met 
Mae West in: Ik ben geen engel en met Mariene 
Dietrich in: Blonde Venus. 

Ook: Drie dagen bij de Levenden is als Para* 
mount een waarborg voor een spannende film* 
avond. 

Het gegeven is: Iets moet er in het Leven zijn 
dat het waard maakt geleefd te worden. Ik wil 
weten wat het is. Gedreven door deze begeerte 
wordt de oplossing gezocht. 

En Gracia is het, die hem door de liefde een 
leven schenkt, dat groter is dan de illusie en 
machtiger dan de Dood. 

Frederic March, Evelyn Venable, Sir Guy Stan* 
ding, Katherina Alcxander en andere Paramount 
sterren vervullen de rollen. 

JONGERENKRING. 
Zaterdag 6 Febr. hoopt de heer P. Verdonck 
voor ons te spreken over „Moderne muziek". Alle 
belangstellenden zijn van harte welkom. Aanvang 
8.15 uur. Hierbij deelt ondergetekende mede, zich vanaf 
heden te belasten met het verzorgen van 

Begrafenissen en Crematie's 

zowel plaatselijk als daarbuiten. 

Ook Standaard tarief f 105«- 

Alle inlichtingen worden gaarne verstrekt. 

Jb. KOPER 

KRUISSTRAAT 16 - TEL. 276 Zekerheid 
Veiligheid 
JL evredenheid 

Aanbevelend, 

H. van den BOS 

Grote Krocht 18 
18 Telefoon 18 'n 4000 JAAR OUDE HIEROGLYPENVTAFEL 
ONTDEKT. 

Uit Cairo wordt gemeld: 

Geheimzinnig, raadselachtig en ondoorgronde* 
lijk staat de Egyptische sphinx bij de grote pyra* 
mido van Gizeh. Duizenden jaren troont deze 
door sagen omhulde figuur, die 73 meter lang en 
20 meter hoog is, in het zand der woestijn — een 
onvergankelijk uit steen gehouwen stuk geschie* 
denis. En steeds weer openbaart dit mensenhoofd 
op de leeuwenromp nieuwe geheimen, zodat zelfs 
do moderne geschiedvorsers er nog door worden 
verrast. 

Wel hebben de zandstormen in de loop der 
eeuwen getracht do sphinx te vernietigen en ge» 
tracht haar in hoge bergen te verstoppen. Doch 
steeds werd zij door mensenhanden weer vrijge* 
legd. En op het ogenblik "zijn weer eens 500 ar* 
beiders uit Bovcn*Ëgypte aan het werk, om de 
zandheuvel, welke zich oostelijk van het fabelach* 
tigo wezen heeft gevormd, weg te graven. 

De leider van deze arbeid, de archeoloog Prof. 
Sclim Bcy Ilassan, heeft bij die gelegenheid een 
belangrijke ontdekking gedaan. Deze ontdekking 
baardde in de wetenschappelijke, maar vooral in 
de archeologische kringen, groot opzien. De ge* 
leerde ontrukte aan de sphinx een geheim, dat zij 
jarenlang had bewaard: een witte kalkstenen 
schrijftafel, welke hier door Amcnhotp (of Amen* 
ophis), den tweeden koning der 18c Egyptische 
dynastie, van wien do geschiedschrijvers tot nu 
toe weinig wisten, was neergelegd. De schrijftafel 
is 13 voet hoog en 7 voet breed. Zij bevat 27 
hieroglyphen, waarvan de teksL reeds kon wor* 
den ontcijferd. De tafel liet Amenophis II, die 
zoals uit de vondst blijkt, bij zijn troonbestijging 
op 18=jarige leeftijd, een pelgrimstocht naar de 
Pyramide maakte, graveren, ter herinnering aan 
deze tocht, -welke hem van Memphis naar het 
N ijldal voerde. 

Zo vernemen geleerden van de 20e eeuw door 
een toeval, wat eenmaal een onbekende Egyp* 
tische vorst liet neerschrijven. De hieroglyphen 
vertellen, dat Amenophis II een man van buiten» 
gewone lichaamskracht was. Niemand in Egypte 
kon de boog spannen, welke hij pleegde te ge» 
bruiken. Verder werd verhaald, dat de vorst bij* 
zonder ridderlijk en dapper was en dat hij een 
nieuw soort gevederde pijl had uitgevonden, wel* 
ke voordien in het land der Pharao's volkomen 
onbekend was. 

Dies verkondigt de witte stenen plaat de roem 
van den „koninklijken uitvinder" nog na duizen* 
een jaren; de sphinx van Gizeh heeft de herinne» 
ringstafel alle eeuwen door weten te bewaren; de 
tafel is nog geheel ongeschonden. 

Rondom de schrijftafel lagen, toen de geleerde 
haar vond, kleine, sphinxsHguren. Het gelukte 
prof. Hassan ook deze aan het zand te ontrukken. 
Zij zijn gewijd aan den zonnegod. Door de ont» 
dekking valt een duidelijker licht op de bede* 
vaarten der oude Egyptische Pharao's naar het 
heiligdom van hun land. 

'Reeds bij de laatste werkzaamheden in het jaar 
1926 vond men onder de handen der sphinx een 
schrijftafel, welke nog van Koning Tutmosis IV 
stamt en de droom beschrijft, welke de Pharao 
hier bij de Pyramiden had. In deze droom was 
hem de zonnegod verschenen, die den vorst beval 
het zand van de heilige Sphinx te verwijderen. 
Dit geschiedde; Tutmosis IV heeft de sphinx in* 
dertijd eveneens van de dreigende zandheuvelen 
bevrijd. 

VERPLAATST. 
Het goedkope Bloemenmagazijn, voorheen Haar» 
lemmerstraat 1 heeft zich thans gevestigd in per» 
ceel Haltestraat 65, wat een grote sprong is in 
de goede richting, daar de zaak nu meer de be» 
langstelling zal trekken dan voorheen. 

Een grote sortering bloemen en planten is voor* 
radig terwijl de prijzen niet duur zijn. 

De heer A. v-d. Mey heeft de zaak verder keu» 
rig ingericht en deze zal dan ook zijn weg wel 
vinden. Sccr. OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN 

G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Tel. 25S Het Ie elftal heeft een thuiswedstrijd en speelt 
tegen DEC om 2 uur. Het 2e speelt eveneens 
thuis om 10 uur tegen RCH 4. 

Het 3e en 4c spelen uit resp. tegen Hillegom 3 
en DSK 2. Het 3e vertrekt om 10.45 per Rinko» 
touringcar, het 4e per fiets om S.45. De wedstrijd 
van het 5e is uitgesteld. De Junioren spelen om 
10 uur uit tegen RCH b. Vertrek per fiets om S.45 

A adspiranten zijn vrij terwijl B een uitwed* 
strijd moet spelen tegen Haarlem C. Vertrek per 
Rinko*touringcar om 1.30. Adspiranten C spelen 
om 2.30 thuis tegen THB. 

GEMEENTERAAD. 
De gemeenteraad komt in openbare vergadering 
bijeen op Maandag 15 Februari a-s. ten raadhuize. Als de nood het hoogst is 

dan .... is 

WOLBEEK 

met zijn eerste klas 

Groenten, Fruit en Aardappelen 

als redding nabij. U ontvangt steeds 
verse waar tegen ongekend lage 
prijzen. Onthoud dus het adres 

Swaluëstraat 3 - Telefoon 449 
msmsmssm 

LEEST UIT: 

Gertenbachs LeesbibHoth 
Geen Inleggeld. 

8 cent per deel (ook nieuwe boeken) 

333 Ayres Ruby, Pam's Droomen. 
2231 Ayer Barnes, Edna. 

488 Christie Agatha. De moord op het 

golfterrein. 
2212 Fabricius, Johan. Flipje. 

4S7 Frankm. D. Roosevelt. President Roose* 

velt's detectiveroman. 
1421 Fóldes Jolen. De straat van de visschen* 

do kat- 
2207 Gulbransen, Trygve. En eeuwig zingen de 

bosschen. 

220S Winden waaien om de rotsen, 

2225 De weg tot elkander. 

2154 Jong, de A. M. De grote zomer. 
2220 De goede dood. 

970 Oven van R. Hendrickjc Stoffels. 

595 Sanders, C. W. .Moord in de Far West. 

594 De man van Michigan. 

501 Selizer. Voor eer en geweten. 
219S Soenarno v.d. Kaaden. Nonna dokter. 
2182 Székely Lulofs. De Hongertocht. 
2215 Stjernstedt Marika. Juffrouw Liwin. 

486 Wesion Garnett. Moord in haast. 
Rijdt met deze Wagen 
GE „DE TOL" 5* TELEFOON 532 G. J. KROES — 

Ex eerste- Chauffeur 

Kasteel de Wiersse Belasting-Hoekje* 

PERSONELE BELASTING. 

In het vorige belastinghoekjo hebben wij ge» 
noemd de grondslagen waarvoor belasting wordt 
geheven, n.1. Huurwaarde, Mobilair, Dienstboden, 
Paarden, Motorrijtuigen, Pleziervaartuigen, Bil* 
jartcn. 

We zullen thans do belasting in hoofdsom daar» 
van behandelen: 

HUURWAARDE: 

Percelen, die geheel of gedeeltelijk gemeubeld 
zijn vallen voor de huurwaarde in de Personele 
belasting tenzij do huurprijs ƒ125, — en minder 
bedraagt per jaar in welk geval geen belasting ver» 
schuldigd is. 

Alvoiens de belasting wordt bepaald, wordt de 
hum waarde van ieder perceel vermindeid met 

ƒ 120 en van dit restant 10 pet voor Je hoofd: 

som berekend. 
MOBILAIR: 

De belasting op het mobilair wordt geheven, 
wanneer de huurwaarde van het perceel meer bc» 
draagt dan ƒ 155 

Do hoofdsom bedraagt jaarlijks bij een waarde 
van: 

ƒ 200 tot en met f 299 ƒ 1.50 

ƒ 300 tot en met ƒ 399 ƒ 3.00 

f 400 tot en met ƒ 499 f 4.50 

f 500 tot en met ƒ 599 ƒ 6.00 

ƒ 600 tot en met ƒ 699 ƒ 7.50 

ƒ 700 tot en met ƒ 799 ƒ 9.00 

ƒ S00 tot en met ƒ 999 ƒ 10-50 

ƒ 1000 tot en met ƒ 1199 ƒ13.50 

ƒ 1200 tot en met ƒ 1399 ƒ 16.50 

ƒ 1400 tot en met ƒ 1699 ƒ19.50 

ƒ 1700 tot en met ƒ 1999 ƒ 24.00 

f 2000 tot en met ƒ 2299 f 2S.50 

f 2300 tot en met ƒ 2699 ƒ 33.00 

ƒ 2700 tot en met f 3099 ƒ 39.00 

ƒ 3100 tot en met ƒ 3499 ƒ 45.00 

ƒ 3500 tot en met ƒ 3999 ƒ 51.00 

ƒ 4000 tot en met ƒ 4499 ƒ 58-50 

ƒ 4500 tot en met ƒ 4999 ƒ 66 00 

ƒ 5000 tot en met ƒ 5999 ƒ 73.50 

Bedraagt do waarde van het mobilair minder 
dan ƒ 200 — , dan is daarvoor dus geen belasting 
verschuldigd. 

In volgende belastinghoekjes zullen wij in volg» 
orde met bovengenoemde grondslagen verder gaan 

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij den 
Uitgever van dit blad en ter plaatse genoemd in 
advertentie bij belastingadviseur. 

Schilderswerk is Vertrouwenswerk 

Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij : 
Fa. J, VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162 
Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort Puzzle van deze week 

Winterdagen worden kort 
Als er maar gepuzzled wordt Voor deze serie geldt dezelfde regel als voor 
de vorige : In elke serie worden 4 of 5 pu2zles ge» 
geven. Eén daarvan is de prijspuzzle, en wel dié, 
waarop de meeste inzendingen binnenkomen. Zijn 
voor die puzzle bij twee of meer inzenders de 
punten gelijk, dan tellen ook de andere puzzles 
mee. Dus, wie geregeld inzendt, heeft de meeste 
kans op 'n prijs! 

Puzzlaars, doei alten mee!! 

Oplossing van Puzzle V. De drie beroepen zijn: 
Seinwachter, Telefoniste en Radiomonteur. 

De prijswinnaars van deze Jan.tserie zijn: 
de heer N. v.d. Bos, Noorderstraat 37, Ie prijs; 
mevr. X Slicker — Koppeschaar, Dr. Gerkestr. 44, 
2e prijs; mevr. Vallo, Gr. Krocht 19, 3e prijs; de 
heer K. van Rietschote, Dr. Gerkestraat 57, 4e pr. 
en Willy Jonkman, Dr. Gerkestraat 46rd, 5e prijs. 

Vanaf Maandag a.s. kunnen de prijzen afge» 
haald worden aan Gertenbachs Drukkerij, Achter» 
weg 1. 

PUZZLE I. Eerste puzzle van de FebruarUserie! 
De prijzen, die we voor deze serie beschikbaar 
stellen zijn: 

1 doos bonbons, 1 meisjes of jongensboek en een 
■vulpotlood. 

S.v.p. op de enveloppe vermelden Puzzles 
Rubriek. Inzendingen tot Donderdag. 

WO ORD VER AND ERIN G. 
Wanneer men van de links onderstaande woor» 
den de middelste drie letters door andere ver» 
vangt, zodat rechts nieuwe woorden ontstaan, 
krijgt men op de middelste verticale streepjeslij 
een werktuig. agens 


a . 


— 


. s 


facet 


f. 


— 


. t 


kluif 


k. 


— 


.f 


klein 


k. 


— 


.n 


baton 


b. 


— 


.n 


ivoor 


i . 


— 


. r 


tanig 


t. 


— 


• g 


punm 


P- 


— 


.m 


woest 


w. 


— 


. t 


stoel 


s . 


— 


.1 


regen 


r . 


— 


.n Zonder onderstaande bon is do inzending ons 
geldig! 
Eerste legerbericht van de Zandv. Slagers oorlog 

De eerste stellingen zijn reeds ingenomen en VERWACHT WORDT dat 
alle omliggende dorpen Zaterdagmorgen vroeg bestookt zullen worden met het 
grootste kaliber bommen gevuld met afslag van Kalfsvlees 10 et per K.G. 
Dus allen scharen zich evenals vorige week achter de legers van 

„DE CONCURRENT" want dan eerst zult gij veilig zijn niet door te hoge 
prijzen, Uw vlees in huis te krijgen. 

HUISMOEDERS DOET NU UW VOORDEEL I 

Prima Geld. Rookworst, p.p. 40 et 

Bloedworst . . . . p.p. 35 et 

Ham, per ons 14 et 

Prima Geld. Gek. worst, p.p. 40 et 

Prima Leverworst, p.p 40 et 

Rookvlees van muisje, per ons 15 et 
PRIMA LAMSVLEES 

30 et 

40 et 

45 et ♦ Carbonade 

Lappen 

Bout 

PRIMA KALFSVLEES 

Lappen 

Fricandeau 

Poulet 40 et 
50 et 
35 et Osselappen 35 et 

Prima Lappen 35 — 40 

Riblappen 45 et 

Rosbief 50 et 

Lendo 55 et 

Biefstuk 55 — 60 et 'Haas .65 et X 

♦ 
♦ 

I 

♦ 

: 

^♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦* ♦♦♦*♦♦♦♦ VARKENSVLEES 
Carbonade schouder 
Carbonade rib 
Carbonade haas 
Magere lappen 
Fricandeau . . - Alleen HALTESTRAAT 5 , .. 40 et 

. .. 45 et 

. .. 50 et 

. . . 50 et 

. .. 50 et 

TELEFOON 494 MAKELAAR 
W. PAAP 

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 46B 
TE HUUR. 

ONGEM. en GEIVSEÜB. VILLA'S 
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN 

Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog 
te bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond. 

Hypotheek aanwezig. 
Tevens belasten wij ons met het huur-innen 

Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën 
op elk gebied. Inlichtingen kosteloos 
LASTBNGZAKEN 

en BOEKHOUDING J. DE MAAR 

Oud Belastingambtenaar 

Verzorger v.h. Belastinghoekje. 

Geassocieerd met gedipl. Boekhouder. 

Kostverlorenstraat 75 

Laat Uw aanslagen controleren, kosten 25 cent VOOR UW 

Nieuwbouw, Verbouwingen 
en Timmerwerk 

P. KEIZER 

TIMMERMAN en AANNEMER 
VAN OSTADESTRAAT 5 Deze week speciale aanbieding 

Onze heerlijke Schouderham 2 ons . . . . 26 et 

Fijne gekookte worst, per pond 39 et 

Smeerworst, per ons 12 et 

Leverworst, per ons 8 et 

Leverworst Paarden Rookvlees 

Bloedworst Plockworst 

Kalfsboterhamworst Lever 

Haagse Leverworst Bacon 

Berliner Grove snijworst. 

Leverkaas Osserookvlees 

Corndbeef Pekelvlees van fa Cohen 

Theelichten, per pak 10 et 

Kanarieszaad, p.p 12 et 

Potje Haring, inhoud 4 stuks 15 et 

Een ieder roept over de fijne kwaliteit: 
Solano Koffie, met reep, p. half pond . . 28 et 

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage ! 

I, J. Knotter, Haltestraat 36 

Telefoon 391 - Telefoon 391 ■■■■■■■i siiiiiH mmniniiuiEi 

- H 

Voor een goed figuur | 

vindt U bij ons een 
uitgebreide keuze in _ 

BUSTEHOUDERS 5 
JARRETELGORDELS 3 
EN CORSETTENS 

OOK VOOR CORPULENTE PERSONEN m 
Ziet onze etalages. Vakkundige bediening n 
Bij ons worden crïsisbonnen aangenomen § 

Het Koopjesfouïs f 

KERKSTRAAT 32—34 | 

KiBBBHBMBHMBa»UHaBBnBIHMBni GLAS- EN VERFHANDEL 

STATIONSSTRAAT 7 

Uitsluitend Ie klas Materialen 
GLOEILAMP 

en LAEtflPE&APPEN 

tegen Amsterdamse prijzen bij de 
GOEDKOPE AMSTERDAMMER 

Henk Schuilenburg 

GROOTE KROCHT 5 

lste klas Reparatiesinrichting. 

Prima Glansverf per K.G. bus . . 59 cent 

Prima Grondverf „ „ ,, . . 48 cent Culbertson National Studios = New York 
City U.S-A. IM. D. SANTIFORT 

Leraar Contract Bridge — Diploma 1935 

Club» en Privéslessen 

Schriftelijke en Mondelinge Cursussen 

Proefles v. Schrift. Cursus gratis op aanvr. 

ZANDVOORT KOSTVERLORENSTR. 9 
Elastieken Kousen 
Buik- en 

Breukbanden 
Steunzolen 

Rechthouders 
Verplegings-art. 
Chemicaliën 
en Toiletartikelen 

L, Blaauboer 

Gediplom. Drogist 
HALTESTRAAT 46 
TELEFOON No. 192 Zandvoor tse 
Begrafenisvereniging 

Dir. : J. J. Dijkstra 
Schelpenplein 19 - Telefoon 279 Alle Schilder- en Behangwerken 

tegen scherp concurrerende prijzen I' 

Inzetten van Ruiten 

Vraagt Prijsopgaaf! I 

G* de Leeuw 

HUIS en LETTERSCHILDER INGEZONDEN. DEMOCRATIE. 

Democratie: Volksregering; de volksklassen, die 
naar invloed op de regering streven; 

Democratisch: wat in dat streven past; 

Democraat: voorstander van de volksregering; 
volksvriend. 

Dat lees ik in mijn beknopt woordenboek en ik 
vraag me af, waarom in de laatste tijd de demo» 
cratie zo in het middelpunt staat van de politie» 
ke strijd; waarom massale groepen dat democra» 
tisch streven zo warm verdedigen tegen betrekke» 
lijk weinigen, die zich tegen deze volks=medezeg» 
gingschap kanten en in stede daarvan willen vestï» 
gen de heerschappij van een enkeling over allen. 

De strijd voor het behoud der democratie is 
zelden zo op de voorgrond getreden als in de 
laatste vier jaren, n-l. sedert Duitsland onder die» 
tatoriale macht kwam en de volks«medezegging» 
schap in dit land vermoedelijk voor lange tijd had 
afgedaan. 

Onnatuurlijk is deze strijd en onwaar. En hij 
kan zijn ontstaan slechts t te danken hebben aan 
demagogie. De ware democratie immers is de 
levensader van de samenleving. Snijdt men deze 
af, dan sterft onherroepelijk die menselijke sas 
menleving en., is de wereld verdeeld in vijandelijke 
kampen. 

Democratie is niet alleen een beginsel en even= 
min slechts een staatkundig begrip. Het is ook 
een menselijke eigenschap en nog wel een alge» 
mene, voortgesproten uit een gelukkige begeerte 
om voor, door en met elkander te leven. Demos 
cratie is naastenliefde — en die kan men bestrijs- 
den noch verdedigen. ' 

Zij, die willen interpreteren, gevoelen aanstonds * 
het verband tussen de democratiesinsdespolitiek 
en de door mij bedoelde naastenliefde. Dat is het 
ontstaan, de wording. Dat is vooral de drijfveei 1 ,. 
die geleid heeft tot dat ontstaan. De zuiver hu» 
mane gedachte, welke de medezeggingschap in het 
besturen van de staat heeft gewenst, tot heil der 
ganse mensheid. 

Democratie waarborgt geestelijke vrijheid, de 
vrijheid der gedachte en derhalve zelfs het recht 
van oppositie binnen de grenzen der wet. 

En met deze gegevens voorhanden, kan ik me 
nauwelijks voorstellen, dat men de democratie 
bestrijdt met de bedoeling daarvoor in de plaats 
te stellen een één hoofdige heerschappij over al» 
len en alles, gebaseerd op bruut geweld en machts 
misbruik. Waar het medegevoel voor de even» 
mens niet meer objectief tot uiting komt en na» 
genoeg teloor is gegaan. Waar ras en kleur wor» 
den uitgebuit terwille van eigen machtsversterking 
en.... waar met idealen en levensbeschouwingen, 
wordt gemanipuleerd. Uw adres voor 

Kruidenierswaren 

Tevens zuivere Amerikaansche 

Petroleum ?*£££ " 6% et 
Jb* Zwemmer, Oosterp*str« 8 BRAMMETJE FLAPOOR EN Z'N VRIENDEN door G. Th. Rotman. Nadruk verboden. 

43. Do dokter behandelde de gezwollen plaatsen 
met ammoniak en een zalfje, deed er een doek 
om, en zo gingen de mannen, enigszins opgelucht, 
weer heen, na betaald te hebben natuurlijk. Stra» 
lend van genoegen keek de dokter naar al het 
geld, dat hij zo opeens verdiend had; nu kon hij 
eindelijk een nieuwe luidspreker kopen! 44.0nderwijl zaten Bram en Tom nog steeds in 
de tuin; ze durfden er niet uit. „Onze honger is 
gestild", zei Bram," maar o wee, wat heb ik 'n 
dorst!" -Om het huis heensluipende, kwamen ze 
nu aan het keukenraam. Het stond half open, en 
het keukenmeisje zette juist een grote kan melk 
neer, die ze zoeven gehaald had. Is het gebrek aan nadenken? Ontevredenheid 
over eigen lot? Tekortkomingen der democratie?' 
Onbillijkheden? 

Die zijn er — en ik zal de laatste zijn, die be» 
weert, dat het onder democratisch beheer zelfs 
op verre na volmaakt is. Dat zegt echter ten op» 
zichte van de democratie als zodanig niets. Ver» 
kondigt het met luider stemme, dat de econo»- 
mische toestand — in weeiwil van het democra»- 
tisch bewind — slecht en zelfs onhoudbaar is; 
dat aan de werkloosheid een einde moet worden 
gemaakt; dat de schrille tegenstellingen moeten 
verdwijnen en dat de mens een menswaardig be» 
staan moet hebben. Gij bezit daartoe het recht en. 
de vrijheid. 

Maar tast niet aan de democratie zelf, ten be» 
hoeve van een regime, waaronder dat recht ten 
enenmale is ontzegd, waar rechtmatige grieven 
niet kenbaar mogen worden gemaakt en waar de 
mens in weerwil van veel lijden, het zwijgen 
wordt opgelegd. 

Dat is geestelijke zelfmoord. 

Niemand zal beweren, dat de huidige toestand- 
goed is. Die deugt allerminst. Maar dat ligt niet 
aan de leer, doch aan de belijders. De krachten, 
zo dringend nodig voor de opbouwing van de 
maatschappij, de verbetering van de maat» 
schappelijke toestanden, worden versnipperd door 
hen, die de democratie belagen en haar willen 
vernietigen. Niet door de onderlinge strijd der 
democraten, niet door de strijd, welke de demo» 
cratie als het ware voorschrijft als een noodzake» 
lijke critiek, een wrijving van gedachten, een uit» 
wisseling van meningen en gevoelens, welke leia- 
den naar klaarheid en waarheid. Deze onderlinge 
strijd der meningen past geheel in het kader der 
democratische gedachte. Het is de strijd tegen wil» 
lekeur en machtsmisbruik. 

Te strijden voor lotsverbetering is mensenplicht 
en derhalve prijzenswaard. Dat te doen ten koste 
der democratie is dom en verwerpelijk. 

Men kapt niet af de hand, die pijn doet, maar 
tracht haar te genezen. Laat men dan ook de de» 
mocratie, waaronder — niet waardoor — onnoe» 
meiijk velen pijn lijden, niet afkappen, doch haar 
verbeteren, haar opvoeren tot haar noodzakelijke 
hoogtepunt. Niet alleen in het staatsbewind, maar 
ook en vooral in de samenleving, — nationaal en 
internationaal. 

I.B. HEEFT U ONS 

BOERENBRUINBROOD 

AL EENS GEPROBEERD 
Overheerlijk van smaak 
en Voedzaam 

M. J. BALK 

Hoogeweg 27 
Telefoon No. 489 37e JAARGANG No. 33 ZATERDAG 13 FEBRUARI 1937 ZANDVOORTSCHE 
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIEELE BADCOURANT MET BADGASTENLIJST 

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD". Abonnementsprijs by vooruitbetaling te voldoen 

voor Zandvoort per jaar ƒ 3. — 

Buiten Zandvoort, per jaar „ 3.60 

Afzonderlijke nummers „ 0.10 

GIRO No. 9446 

Uitgave (xertenbachs Drukkerij Zandvoort 
ADVERTENTIEN: 

van 1 — 9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20 

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief. 
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60 Bureau: Achterweg' 1 rv Telefoon 135 Of geen 
weet! mens je namen Zandvoort en de zee, ze behoren onafscheide» 
lijk bij elkaar. 

Wij denken daarbij niet aan het Zandvoort aan 
de Zee, -waarbij meer de gedachten de richting 
uit gaan van zomerse genoegens of exploitatie 
mogelijkheden, die het leven van de particuliere 
Zandvoorter ook in andere tijden van het jaar 
dan de zomertijd mogelijk maken. 

Om duidelijker te zijn: Zandvoort en de Zee 
behoren bij elkaar. 

Wel is Zandvoort door de achteruitgang van de 
visserij niet meer de vissersplaats van vroeger, 
wel heeft de verminderde visvaart te IJmuiden 
de trek naar de zee zeer sterk doen verminderen, 
maar nog altijd lokt de grote geheimzinnigheid 
van het zilte vlak, om aan te tonen, hoe door 
tochten naar de vislanden in vroegere jaren de 
oudere bevolking van Zandvoort in het kleine 
vissershulkje ronddobberend over de zilte baren 
een groot deel van hun leven heeft gesleten. 

Op de Werf of bij het Schuitengat kan men ze 
altijd vinden. Zij, die verhalen van tochten en 
vaarten, van stormen en vangst. Die herinnerin» 
gen ophalen uit een tijd, die in het snelle leven 
van de moderne tijd reeds een ver verleden is. 

Daar kan men 't horen, wat Zandvort aan de 
Zee bindt. 

Te zien is het? aan het groot aantal van hen, 
die zich geroepen voelen te strijden en te vech» 
ten met diezelfde zee, ais woeste kracht of ver» 
radclijke glimlach het mensenleven als prooi be 
stormt of besluipt. * 

We kennen ze, die wakkeren van de Z.R-B., 
•die dapperen van de Noord»Zuid»HolIandse. 

Ja, vooral de mannen van de laatste, die roem 
hebben behaald in de eenvoudige vervulling -van 
hun plicht, die ze als roeping voelden in hun zee» 
manshart. 

Men moet eens horen, hoe de zaal in beroering 
komt, als de heer Bakels zijn plaatjes van Oud 
Zandvoort op het doek brengt en daarbij dan 
oude foto's van de Reddingboot en haar beman» 
ning projecteert. Dan klinken de namen van die 
dappere kerels nog in enthousiaste eerbied op. 
Dan wordt geraden en gezocht om toch maar 
vooral de juiste naam van zo'n lid van de oude 
bemanning te kunnen vinden. 

Het uitvaren van de Reddingboot is dan ook 
steeds een gebeurtenis in het leven van ons zee» 
dorp, ook al is het maar een proeftocht. 

"Vaak is het bij kalme zee een rondvaart. We 
hebben wel eens van ,de Boulevardkant af sma» 
lend door een onwetende toever horen vragen: 
Is dat nu een proefvaart van een reddingboot? 

Wij, die meermalen een proeftocht hadden ges 
zien bij stormachtige zee, we wisten, dat het heel 
anders kon zijn. 

Wij, die een paar uitvaarten meegemaakt had» 
den, toen hij storm op onze kust schepelingen in 
nood waren, wij wisten anders. 

Maar bovendien, bij -die proefvaarten zagen we 
altijd wat anders. We zagen als achtergrond de 
'bereidheid eigen leven voor dat -van anderen, als 
•de woeste zee het gestrande vaartuig besprong 
en de bemanning als offer dreigde te eisen, We 
zagen achter dat alles -de onversaagdheid van de 
eenvoudigen, die zich met inzet' van eigen leven 
bereid verklaard hadden. 

Dat ook de proefvaart gevaarlijk kan zijn, heeft 
, de treurige Woensdagmiddag van deze week he» 
laas maar al te duidelijk bewezen. 

Nauwelijks in zee werd de boot door twee el» 
kaar snel opvolgende rollers verrast. De zware 
boot, als een veertje gelicht, kapseisde en de be» 
manning spartelde in het element, dat zij zo moe» 
dig hadden willen trotseren. 

Op het strand heerste onder het groot aantal 
toeschouwers een ontzettende verwarring. 

Burgemeester Van Alphen, die altijd de oefenin» 
gen meemaakt, was ook nu aanwezig, zodat dade» 
lijk maatregelen getroffen konden worden. 

Ook dr. Van Fraassen en dr. Tichelaar waren 
i 'bij deze oefening tegenwoordig en konden direct 
hulp verlenen, zo ook later dr. Gerke. 

Direct begaven zich een groot aantal mannen 
en ook vrouwen, die elkaar de hand reikten, in 
zee om de spartelende redders nu zelf te redden. 

Toch heeft dit ongeval twee slachtoffers geëist. 
Onder de redders van de boot zal in 't vervolg 
de schipper Jan Molenaar ontbreken en ook Engel 
Schuiten. 

Laten we niet gissen en raden naar oorzaken. 
De onverbiddelijke zee heeft twee offers geëist. 

Zandvoort is weer door de zee in rouw gedom» 
peld. 

Over het dorp is een droeve en ernstige stem» 
rr.ing gedaald, in 't gehele land heeft dit treurig 
ongeluk, een diepe ontroering gebracht 

Aan het gebouw van de Noord»Zuid«HolIandse 
hangt de vlag half stok. 

Maar stoei en strak en onverwr.kbaar :n hur 
liefde voor hun medemens op zee staat de be» 
manning van de boot, die zich man voor man be» 
reid hebben verklaard met hun dode makkers 
naast zich, met de omgeslagen boot voor ogen, 
op hun post te willen blijven. 

Ze zijn, als altijd, gereed en bereid. 

Straks zal het leven voor ons allen de gewone 
l:iup veer nemen*vol van a'ic- kleinheid van 't ge» 
wone leven. Dan zullen we weer alledaags yijn 
te midden van bet alledaagse, waaraan we ons 
niet altijd en zo moeilijk kunnen ontworstelen. 

Dan zal ons levenshulkje ook kapseizen, gegre» 
pen door de onverbiddelijke Dood. 

Moge dan, al is het maar voor een enkel mo» 
ment in het leven, ook voor ons gelden als voor 
die dapperen, die in het door hen bestreden en 
bekampte clement strijdend ten onder gingen: 

Of geen mens hun namen weet, , 

'k Weet dat God ze niet vergeet. 

GEMEENTERAAD. 
Do gemeenteraad is zoals wc , verleden week 
reeds meldden voor een openbare vergadering bij» 
een geroepen op Maandag 15 Febr. a.s. des avonds 
half acht ten raadhuize. Doe een goede daad 

en blijf het voor dit mooie doel 
steeds doen. 

Zeer velen onder onze plaatsgenoten, begaan 
met het lot der nabestaanden van de slachtoffers 
der Noord»Zuid»Hollandsche Reddings»Mij, zou» 
den gaarne een gift willen afstaan tot hulp aan 
de vaderloze gezinnen. 

Met dit weten traden wij in overleg met onze 
Burgemeester, !H. van Alphen, en vernamen, dat 
de nabestaanden niets te kort zouden komen, daar 
de N.Z.H.R. Mij, hen een wekelijkse uitkering ga» 
randeert. 

U begrijpt echter, dat dit niet het enige is, wat 
de maatschappij heeft te bekostigen. Alleen het 
onderhoud van het dagelijks materiaal vraagt een 
enorm bedrag. 

Wilt ge nu het algemeen humane werk der 
maatschappij, en dus indirect ook de getroffenen 
bij de laatste ramp, steunen 

geef dan Uw gift aan de 
Noord-Zuid-Hollandsche 
Reddings-Maatschappij 

en ge doet een goede daad. 

Adres: Noord» Zuid»Holl. Redding Mij, Kantoor 
Oost, Mauritskade 63, Amsterdam, Giro 26363. SPORT. VOETBAL. 

De eerste plaatselijke kampioene is bekend: 
Zeemeeuwen 3 behaalde Zondag het kampioen» 
schap van de 3e klasse E van de Haarl. Voetbal» 
bond, met welk resultaat wij de spelers van dat 
elftal bij deze geluk wensen. En veel succes in 
de promotie»wedstrijden. 

Ook Zeemeeuwen 2 kwam een stapje nader tot 
het beoogde doel, niet alleen door zelf in een 
spannende wedstrijd met 2 — 1 van het sterke 
RCH 4 te winnen, doch mede door de onverwach» 
te hulp van Stormvogels 4 en Kinheim 3, die'Zee» 
meeuwens beide mededingers naar de ereplaats, 
Schoten 2 en EDO 5, op overtuigende wijze wis» 
ten te kloppen. De oranjezwarten hebben thans 
een voorsprong van 4 punten op hun ergste con» 
current, en, met nog maar 3 wedstrijden voor de 
boeg, kan het kampioenschap hun practisch ge» 
sproken niet meer ontgaan. 

Zandvoort 2 heeft ook al geen reden tot klagen 
over medewerking, want Stormvogels 3 haalde 
het kunststukje uit, VVB in Beverwijk met 2 — 1 
te slaan. Door zelf van Droste met 4 — 1 te win» 
nen, gaan de blauwzwarten nu aan het hoofd in 
bun afdeling met 2 punten voorsprong op de Be» 
verwijkers. Daar zij echter nog bij VVB op be» 
zoek moeten, is hier nog van alles mogelijk. 

De eerste helft van de wedstrijd Zeemeeuwen 
2 — RCH 4 hebben wij bijgewoond en kunnen con» 
stateren, dat Schaap het doel daar beter verdedigt 
dan dat hij dat voorheen in het Ie elftal deed, 
dat de oranjezwarten een stel backs hebben waar 
zij trots op kunnen zijn, en een middenlinie, die 
wij gerust kunnen betitelen als de ruggegraat van 
het elftal. Wat ons van de backs nog speciaal op 
viel was het feit, dat zij beiden de bal zowel 
rechts als links kunnen trappen. 

De voorhoede speelde in de samenstelling: 
(v.r.n.1.) 'Hendrikse, Loos, Kecsman, de Wid en 
Druyf. De rechtervleugel is goed, al kan de rechts 
binnen nog wel wat meer vuur in zijn spel leg» 
gen; de capaciteiten van Keesman hebben wij 
reeds vroeger bezongen en Druyf toonde zich een 
handig en snel speler. De Wid werkte hard, maar 
kon meer genoegen van zijn werken hebben, wan» 
neer hij de bal wat beter zou plaatsen. Zijn op» 
vatting van de achter de voorhoede»aan»spelende 
linksbinnen is foutief; hij verzuimt, wanneer zijn 
aanwezigheid daar nodig is, meer naar voren te 
komen en bevindt zich zelfs dikwijls achter zijn 
eigen halfspeler. 

De doelpunten werden alle vóór de rast ge» 
scoord. 

Zee» nieuwsgierig naar de aangekondigde ont» 
dekkingen van Zandvoort 2, (al begrepenwe niet 
goed, waar de elftalcommissie die plotseling van» 
daan moest halen) hebben we in de rust van eerst 
besproken wedstrijd het Zandvoort»terrein opge» 
zocht, waar op dat moment de blauwgele reserves 
met 3 — 1 de leiding hadden. De verbeteringen in 
de voorhoede bleken te bestaan in J. de Muinck 
en Schuiten, die er echter evenmin in zijn ge» 
sïaagd, van het 5»tal spelers één voorhoede te 
vormen. 

,Men vertelde ons, dat het spel de eerste helft 
van goede kwaliteit was geweest, en dat namen 
wij gaarne aan. Maar wat wij in de tweede helft 
te zien kregen, was van hetzelfde gehalte als 
voorheen; individuele pogingen van voorhoede» 
spelers, om de bal naar het doel der tegenpartij 
te brengen. De halflinie bleef, met een 3 — 1 voor» 
sprong n.b., op haar eigen helft opereren. Hollen» 
berg, in wien wij een speler met aanleg meenden 
te hebben ontdekt, had zich (begrijpelijk, hoewel 
o.i. te betreuren) de opmerking in de Off. Mede» 
delingen zijner club ter harte genomen en bleef 
angstvallig in de buurt zijner backs. Er was «sf eetf<! 
een grote gaping tussen voorhoede en haifiinic en 
zelfs bij corners op het doel van Droste bleef de 
middcnlinio op haar eigen speelhelft. Misschien 
heeft E. de Muinck des middags in de wedstrijd 
Zeemeeuwen — DEC opgelet, welke veel juistere 
opvattingen van zijn taak in die gevallen spil Keur 
heeft.) 

Bij hoekschoppen kwam de bal alleen dan goed 
voor het doel, wanneer deze op rechts door v.d. 
Mije en op links door J. de Muinck werden geno» 
men. Het lijkt ons trouwens nog zo gek niet, daar 
Jo Keur toch geregeld naar binnen komt en blijk» 
baar de lijn niet houden kan, om v.d. Mlje eens 
op de vleugel te proberen. MUZIKALE RONDGANG. 

Teneinde de restante loten van Zandvoort's Mu» 
ziekkapel te verkopen zou genoemde kapel heden» 
middag een muzikale rondgang door het dorp 
maken. 

Echter uit piëteit tegenover de slachtoffers der 
-N.Z.H.R. Mij, zal behoudens toestemming van de 
Burgemeester, de rondgang Woensdagavond 
plaats vinden. 

Steunt allen de populaire kapel, die bij geen 
enkele feestgelegenheid ontbreekt, door het ko» 
pen van een of meerdere loten. 

De hoofdprijzen bestaan uit Ectservics, 2Vs mud 
Anthraciet, Dames» of Herenschoenen en verder 
een 50»tal andere prijzen. 

De trekking heeft 20 Febr. in Monopole plaats 
alwaar een Feestavond wordt gegeven ter gele» 
genheid van het 20»jarig bestaan van de Zandv» 
Muziekkapel. 

De uitslag zal worden bekend gemaakt in dit 
blad. 

JAARVERGADERING V.A.R.A. 

Onder voorzitterschap van den heer P. Oud 
werd Maandagavond in „Ons Gebouw" aan de 
Stationsstraat de jaarvergadering van de V.A.R.A. 
afdeling gehouden. De jaarverslagen werden goed» 
gekeurd. 

In het bestuur werden gekozen de heren H. 
Laurier en .H. Citroen, terwijl met acclamatie 
werd herkozen de heer A. Molenaar. In de kas» 
commissie werden benoemd de heren Bronkhorst, 
H. van Duyn en J. de Maar. Voor zover wij het konden beoordelen, werd in 
de wedstrijd Zeemeeuwen 2 — RCH 4 beter voet» 
bal gespeeld dan op het Zandvoortsterrein. 

Zandvoort 1 is er in geslaagd, vermoedelijk met 
een niet al te sterk elftal, in Bussum een gelijk 
spel uit het vuur te slepen. Het gelijkmakende 
doelpunt werd door Arie Molenaar eerst kort 
voor het einde gescoord. 

Zeemeeuwen — D.E.C. 

De Amsterdammers bleken een aantal invallers 
te hebben, ook voor spelers die voor deze gele» 
genheid het 2e elftal — dat als Zandvoort 2, een 
goede kans op het kampioenschap heeft — moes» 
ten versterken. Ook van enkele andere clubs is 
ons dat bekend; blijkbaar zit hier de wil voor, 
om dat reserve»elftal naar een hogere klasse of 
bond te doen promoveren en is het eerst van la» 
ter zorg, of de spelers aanwezig zijn om met suc» 
ces in die hogere afdeling te kunnen uitkomen. 

Het pleit wel voor do reserves van DEC, dat 
men niet kon bemerken, wie die invallers waren. 
De roodhemden bezitten een ploeg van bijna uit» 
sluitend nog jonge spelers en hebben vóór de 
rust een hoogstaand spel te zien gegeven. 

Niettemin nam Zeemeeuwen na een kwartier 
de leiding uit een strafschop wegens hands, die 
door C. Keur benut werd. Maar reeds na een 
kwartier had DEC door 2 doelpunten de balans 
in haar voordeel doen overslaan. Het viel ons op, 
dat keeper Molenaar weinig moeite deed om die 
punten te voorkomen; men vertelde ons, dat hij 
het niet prettig vindt, na bijna het gehele seizoen 
in het 2o elftal te hebben gespeeld, nu dit bijna 
afdelingskampioen is, in het Ie te moeten spelen. 

Deze opvatting is voor ons niet nieuw; wij heb» 
ben meermalen spelers, die wij die mening hoor» 
den verkondigen, op het onjuiste van hun stand» 
punt gewezen. Het" moet voor een voetballer toch 
een erezaak zijn, om eenmaal in het ]e elftal van 
zijn club te mogen spelen. En wat het geval Mo» 
lenaar betreft (aannemende althans, dat onze 
zegsman de waarheid sprak) het is voor de oranje 
hemden toch van minstens zoveel belang dat het 
Ie elftal niet degradeert als dat het 2e kampioen 
wordt. En als men dan de hulp -van Molenaar in» 
roept om te trachten het Ie elftal in de 3e klasse 
te doen handhaven, moet dat voor hem als goed 
clubman een zaak zijn waarin slechts één Houding 
mogelijk is. 

Niettemin, als het 2e kampioen wordt, komt 
keeper Molenaar mede op de kiek. 

Na deze afdwaling terugkomende op de wed» 
strijd zelf, moesten we vóór de rust zien, dat de 
bal door de spelers der thuisclub te hoog werd 
gespeeld en te veel naar Co Franssen, die steeds 
gedekt stond en weinig kon uitrichten. 

Loos en Draayer bewaren, zoals bekend, hun 
beste spel steeds tot na de rust. Twee minuten na 
de hervatting had Zeemeeuwen al gelijk gemaakt 
toen Co Franssen een harde voorzet van Draayer 
keihard onder de vallende DEC»keeper in het net 
schoot. 2 — 2. Terol kunnen we gevoegelijk als een 
motor beschouwen, die eerst in actie komt als ze 
warm is gelopen. Het duurde zeker tot een kwar» 
tier na de rust, maar toen was Zeemecuwen's 
middenvoor er dan ook zó goed in, dat zijn spel 
een voortdurende bedreiging voor de roodbaadjes 
vormde. De wijze waarop hij op de grond liggen» 
de, de bal naar Loos konte. was niet te verbeteren 
Opgestuwd door de halflinie, waarin nu Joh. 
Franssen uitblonk, werd de bal met forse, doch 
afgemeten trappen steeds weer naar de beide 
vleugelspelers gezonden. Een aantal conrners op 
het DEC»doel, waarbij de halflinie zich goed op» 
stelt, leveren ettelijke gevaarlijke momenten voor 
het doel der tegenpartij op. Een prachtige kopbal 
van W. Keur scheert do lat; Men voelt, dat de 
Amsterdammers het niet houden kunnen. Na 20 
minuten neemt Zeemeeuwen de leiding, dank zij 
het onvermoeid en stug doorzetten van W. Keur, 
waarvoor allo hulde. Dat zouden hem maar wei» 
nig spelers hebben nagedaan. 

De thuisclub tracht nu, door cen 4e doelpunt, 
de strijd to beslissen, maar heeft het geluk niet 
mee. Eenmaal is de keeper reeds gepasseerd, doch 
de linksback kan de bal uit de doelmond koppen. 

In de laatste 20 minuten weet DEC zich te her» 
stellen. Haar rechtervleugel is uiterst gevaarlijk, 
mede doordat C. Keur teveel op winst speelt en 
niet terugloopt als hij gepasseerd wrdt. Van een 
aarzeling in Zccmeeuwcn's verdediging weet de 
zeer actieve middenvoor van DEC gebruik te ma» 
ken om de partijen -weer op gelijke voet te bren» 
gen. 3 — 3. Draayer verwisselt met Loos van plaats DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 PAGINA'S BONTE AVOND. 

Dinsdagavond werd in het Patronaatsgebouw 
aan de Grote Krocht een bonte avond door de 
Feestcommissie georganiseerd. De R-K. Zang» 
vereniging „Arti et Rcligiom" trad voor de' eerste 
maal op onder leiding van den heer Jan Nibbe» 
ring. Dit optreden was uitstekend en verschillen» 
de zangnummers werden op fraaie wijze vertolkt. 
O.a. werd gezongen „Gelukkig Vaderland" uit Va» 
lcrius' Gedenckklank, „'Het liedje van den Berge» 
naar" en „Zomcrmorgen" van Is. Olman. 

De dansleiding was in handen van den heer J 
Stol, terwijl de dansmuziek verzorgd werd door 
,The green Band". De avond werd verder afge» 
wisseld door spel en dans. 

CABARET»AVOND. 

Hedenavond zal door het Armbestuur der Isr. 
Gemeente in Monopolo een cabaret»avond wor» 
den gehouden. Medewerkenden zijn o.a. de voor» 
drachtskunstenares Beppy Murray, de revue» en 
filmacteur Sylvain Poons en voorts het bekende 
duo Koos en Polly Speenhoff. 

Zondagmiddag wordt eveneens in Monopole een 
kindermiddag georganiseerd. De goochelaar en 
buikspreker Wil van Houten zal de kinderen een 
aangename middag bezorgen, terwijl René van 
Duinen een opvoering geeft met zijn marionetten» 
theater. 

Laat niemand verzuimen zich vroegtijdig van 
kaarten te voorzien. Het is ten bate van de kas. maar zonder succes. Zelfs krijgt Loos nog even 
cen kansje, die Draayer misschien had kunnen be» 
nutten. Onder grote spanning kondigt scheids» 
rechter Bosma, die uitstekend leidde, het einde 
aan. 

Aanstaande Zondag 
gaat Zeemeeuwen op bezoek bij TOG. Dat is, nu 
het uitgemaakt is, dat Halfweg degradatiewedstrij» 
den moet spelen, voor onze plaatsgenoten een on» 
belangrijke wedstrijd geworden, maar voor de 
Amsterdammers is hij van des te meer belang. 
De spanning voor de eerste plaats is in deze af» 
delmg ten top gestegen, wijl de pretendenten naar 
de ereplaats elkaar nog bestrijden moeten. Doch 
om op Schinkelhaven en DWV slechts 1 punt 
achter te blijven, zullen de blauwwitte Amster» 
dammers moeten beginnen om Zeemeeuwen te 

slaan. 'En daar zijn wij nog zo zeker niet van. 

Mochten de oranjezwarten er in slagen, beide 
punten te veroveren, dan bestaat er nog kans om 
het tot de zesde plaats te brengen. 

Zandvoort gaat eveneens naar Amsterdam, om 
Ahrends te bekampen. Een zwakke broeder, als 
Allen Weerbaar, en eveneens in groot gevaar ver» 
kerend. Volewijckcrs overwon ze Zondag met 
4 — 0. Welk resultaat zullen de blauwgelen be» 
halen? 

Zeemeeuwen 2 is vrij, Zandvoort 2 speelt om 
10 uur uit tegen V. Vogels. 

J.S. 

GOLF. 

Op de banen van de Kennemer Golf en Coun» 
try Club werd Zondag de Maandelijkse wedstrijd . 
gespeeld, 18 holes handicap tegen bogcy. 

Als eersten eindigden F. Elhorst (18) en E. Le» 
febvre (12) met 1 down. 

HOCKEY. 

Het eerste elftal van de Zandvoortse Hockey 
Club speelde Zondag een vriendschappelijke wed» 
strijd op het terrein aan de Zandvoorselaan tegen 
Strawberries 2. De Zandvoorters waren veel ster» 
ker dan hun gasten, want de aardbeiensmensen 
werden met dubbele cijfers, 10 — 0, verslagen. 

liet tweede elftal deed wat verwacht werd en 
versloeg aan de Zandvoortsolaan Hurley 2 met 
4 — 0. Z-H-C. 3 trok naar Wormerveer voor een 
ontmoeting tegen Kraaien 2. Door een 6 — 2 over» 
winning stelde het Zandvoortse elftal zich in vei» 
lighcid, zodat het degradatiegevaar geweken is. 

De a.s-. DUINLOPEN le Z<md-- 
voori. 

Geen zorgen of moeite zal worden gespaard, 
om de Duiniopen, welke op Zondag 21 Febr. in 
on/o gemeente zullen worden gehouden, /o goed 
mogelijk te doen slagen. 

De Edelachtbare J-leer II. \an Alphen, Burgc» 
meester van Zandvoort /al het eerste startschot 
lossen. 

De Directie van de K.L.M, stelde spontaan een 
prijs beschikbaar, in de vorm van een gratis rond» 
vluchtbcwijs, — zou dit prijsje niet iets zijn voor 
een onzer inwoners? 

Het parcours wordt schitterend. Wellicht wel 
zwaar, doch men kan er van overtuigd /ijn, dat 
een pracht strijd ons in de duinen wacht. 

De heer Van Deurzcn, directeur van het „Noor» 
derbad", sportman en vooral sportliefhebber als 
hij is, is reeds nu bezig, alles in het werk te stel» 
len, opdat de deelnemers cen zo goed mogelijke 
ontvangst wordt bereid. 

Toezeggingen werden reeds gedaan voor deel» 
name van „AAC", „De Trekvogels", „AVAC", 
„Lycurgus", Zaanland" en ook „Haarlem. Zou 
ook hier A. Paap zegevieren. Hij is het aan zijn 
Zandvoortso naam stellig verplicht. 

Reeds nu doen geruchten do ronde, dat er be» 
sprekingen gevoerd zijn, om te komen tot de op» 
richting ener specifieke Zandvoortse Athlctiek» 
vereniging. Plaatsgenoten, die hiervoor iets gevoe» 
len, kunnen zich hieromtrent niet den heer B. 
van Hees. Zandvoortselaan 13, Zandvoort, ver» 
staan, welke, in direct contact met het KNAU» 
bestuur staande, alle inlichtingen zal kunnen ver» 
schaffen. 

Ook betreffende de duiniopen, is genoemde heer 
gaarne bereid, nadere gegevens te verschaffen. 

Inschrijvingen tot 13 Februari aan genoemd 
adres, of uiterlijk 14 dezer aan Jan de Vries, 
Crijnssenstraat 46, Amsterdam. 

Schrijft in, of kom kijken en na afloop dansen 
aan do boulevaid op Zondag 21 Febr. 1937. Het 
Districtsbestuur van NoordsHqlland verwacht U. \3 GARAGE en TAX l-BED RUF VAN DE GEER - TELEFOON 83 REPARATIE — STALLING ONDERHOUD BREDE R.O'D E8TRAA T. 8—10 Voorlopige Agenda 

Zaterdag 13 Febr, — Smit's Ensemble voert in 
iMonopole des middags op „Roodkapje en ide 
Wolf". 

Zaterdag 13 Febr. — Het Joodse Armbestuur 
organiseert in Monopole een feestavond. 

Zondag 14 Febr. — Het Joodse Armbestuur 
organiseert een kindervoorstelling in Monopole. 

. Zondag 14 Febr. — De Toneelver. „De Scha» 
kei" geeft in Monopole een uitvoering. 

Zondag 14 Febr. — Concert O.H.M.K. in de 
Ned. Herv. Kerk, met medewerking van het trio 
Bonset. 

Maandag 15 Febr. — Gemecnteraadsvergade» 
ring om 7.30 uur ten raadhuize. 

Woensdag 17 Febr. — Ledenvergadering van 
NCGOV in Ons Huis. 

'Donderdag 18 Febr. — 8.15 uur spreekt Dr. W. 
G. Harrenstein van Santpoort in de kerk aan de 
Julianaweg. Onderwerp: 12 jaar achterbuur't«predis 
kant. 

Zaterdag 20 Febr. — Feestuitvoering wegens 
twintigjarig bestaan muziekkapel „Zandvoort". 

Zaterdag 6 Maart. — De Haarlemse wielrenver. 
„De Kampioen" geeft in Monopole een feestavond 

Zaterdag 13 Maart. — Propaganda»feestavond 
Mondacc. Ver. „Excelsior" in gebouw Monopole. 

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen 
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen! GOUDEN HUWELIJKSFEEST. 

Dinsdag j.1. was het vijftig jaren geleden, dat 
het echtpaar Hoogendijk — Verbaan, momenteel 
■woonachtig aan de Princesseweg, in de echt' werd 
verbonden. 

De belangstelling voor dit huwelijksfeest van 
buren, familie en kennissen was buitengewoon 
groot; Burgemeester H. van Alphen bracht Maan» 
dagmiddag eveneens een bezoek aan het krasse 
bruidspaar. Bloemen, brieven en telegrammen 
wisselden Dinsdag elkaar af, zodat te begrijpen 
valt, dat deze dag voor het echtpaar onvergete» 
lijk geworden is. 

AANBESTEDING TELEFOONGEBOUW. 
De Rijksgebouwendienst heeft Dinsdag aanbe» 
sfeed het bouwen van een telefoongebouw te 
Zandvoort. Laagste inschrijver was A. Slokker & 
Zn., te Huizen voor ƒ 16.125. DE ftlUISTELSTAD 

vraagt voor Zandvoort en Omstreken 

Actieve Agenten 

HOGE PROVISIE. Briefjes van 1, 2, 5, 10 en 20 

van een nummer. 

Hoofdvertegenw. voor Zandvoort en Omstreken: 

H, C. J. M. VEftKAAFF 

Kostverlorenscraat 29 — Zandvoort Onze oudsplaatsgenoot A. Paap, te Haarlem, die 
Zondag j.1. de eerste prijs won in de sintelloop te 
Rotterdam, zal op 21 Februari a.s. te Zandvoort 
deelnemen aan de Nationale Duinlopen in de A» 
klasse. 

UITBREIDING. 

Firma Pasveer is verhuisd en wel naar perceel 
Haltestraat 27. 

Deze verplaatsing betekent een grote uitbrei» 
ding, daar de oppervlakte zeker met enige vier» 
kante meters is vergroot, terwijl aan de voorgevel 
twee etalages prijken, die alles in ruime mate ten» 
toonstellen, wat de firma Pasveer verkoopt. 

Het inwendige van de zaak is ook smaakvol 
ingericht, wat de kooplust van iedere huismoeder 
zal opwekken. 

Wij wensen den heer Pasveer het allerbeste toe. 

„ER WAS EEN" STEENHOUWER" 
Zondagavond voerde de R.K. Gem. Toneelver» 
niging „Utilc Dulci" in het Patronaat'sgebouw 
voor een volle zaal op „Er was een Steenhouwer", 
een blijspel in drie bedrijven van J. W. v.d. Hei» 
den en H. Bakker. Het toneelstuk werd uitste» 
kend vertolkt en vlot gespeeld. In het bijzonder! 
vielen op de heer P. van Kleeff en de dames M. 
Geesing en. T. Vork. Het geheel stond onder lei* 
ding van den heer ,H. L. Dhooge. 

R.K. VOLKSBOND. 
Donderdagavond belegde de afdeling Zandvoort 
van de R.K. Volksbond in het Patronaatsgebouw 
aan de Grote Krocht een propaganda»avond, die 
zeer druk was bezocht en werd geopend door den 
heer A. M. J. F. B. K. Aleven. De heer G. van 
Slingerland sprak over het onderwerp „Ons offen» 
sief in deze tijd" en bestreed in hoofdzaak het 
Communisme. 

VOORBEREIDING VOETBALMATCH. 

Naar wij vernemen is het bestuur van de ZVV 
„Zandvoort" bereid gevonden het voetbaltcrrcin 
af te staan voor de voetbalwedstrijd „Excelsior"» 
O.H. Mannenkoor. 

Deze wedstrijd zal echter gehouden worden na 
afloop der competitie en als doel hebben het stij» 
ven van de kassen der beide verenigingen. 

Nadere berichten worden nog bekend gemaakt. Deze week speciale aanbïedfn 

Onze heerlijke Schouderham 2 ons . . . . 26 et 

Fijne gekookte worst, per pond 39 et 

Smeerworst, per ons 12 et 

Leverworst, per ons 8 et 

Leverworst Paarden Rookvlees 

Bloedworst Plockworst 

Kalfsboterhamworst Lever 

Haagse Leverworst Bacon 

Berliner Grove snijworst. 

Leverkaas Osserookvlees 

Corndbeef Pekelvlees van fa Cohen 

Theelichtcn, per pak 10 et 

Kanarie»zaad, p.p 12 et 

Potje Haring, inhoud 4 stuks 15 et 

Een ieder roept over de fijne kwaliteit: 
Solano Koffie, met reep, p. half pond . . 28 et 

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage ! 

I. J. Knotter, Haltestraat 36 

Telefoon 391 Telefoon 391 
DAMES ! Probeert u eens 

Argentina Corsetten 
en Bustehouders 

GOEDKOOP en PRACTISCH 

Allé modellen voorradig ook 
voor zware figuren. 

Corsetten vanaf .... 98 et 

Bustehouders vanaf . . . . 26 et 

Jarretelgordels vanaf . . . 34 et 

Prima Jarretels . . . . 16 et 

De Speciale zaak voor alle 
soorten Wol en Handwerken. 

Deze week nog koopjes 
in alle wollen goederen 

„DE WOLBAAL" 

SCHOOLPLEIN 4 h. Willemstraat 
LIJK ONGELUK 

Z.Ex. de MINISTER van WATERSTAAT 

schreef 14 November 1936 aan alle Electriciteitsbedrijven 
o.a. : dat Z.Ex. een wet in voorbereiding heeft om door 

scherpere keuring op Electr. Toestellen 

een einde. te maken aan het voortdurende ernstige lévens- 
gevaar waaraan gebruiksters(ers) van oude en ook van 
de door LAGE prijzen aantrekkelijke, doch' als ONDEUG- 
DELIJK te beschouwen goedkope toestellen bloot staan. 
Bezint U dus goed, voor ge een Electrisch toestel of 
machine koopt, om niet alleen LEVENSGEVAAR te ris- 
keren doch ook Uw goede geld. . 

De inieuwe „Electrolux" Stofzuiger 

is voorzien van het officiële KEMA-keur, dus goedgekeurd op 

Veil igheid en Betrouwbaarheid 

door het Keuringsbureau voor Electrische Materialen 
Arnhem en wordt U GRATIS, zonder VERPLICHTING 
gedemonstreerd door ' 

F. J. SCHERF 

van Ostadestraat 14a — Telefoon 146 
Zandvoort. W. PAAP 

BEëEDIGD MAKELAAR & TAXATEUR 

ALLE ASSURANTIËN 

Financieren van Nieuwe en 
2e Hands Automobielen 

Speciale tarieven voor Auto en Persoon- 
lijke Ongevallenverzekeringen. — 

VRAAGT CONDITIES! 

Zeestraat 14 - Telefoon 465 
n ZATERDAG weder 
HEROPENING van 
het bekende (van ouds) 
Sigarenmagazijn — DE ROOKENDE MOOR 

GROOTE KROCHT 29 hoek Heerenstraat 

FRITS VIEYRA Gebouw Monopole 

A Zandvoort - Dir. G. Kiefer - Zandvoort Q 

I Buitengewone f 
S Gabaret-Avond % 

A ten bate van het ïsraëlietisch Armbestuur, Zand» (A 

X voort 2T 

ras ^^ gfr 

j| Zaterdagavond 13 Februari 9 

Q met welwillende medewerking van: A 

i Beppy Murray • 

jg Neerlahd's grootste voordrachts»kunstenares. ^Ê 

l Sylviarï Poons § 

£| ' de bekende Revue»st'er. 3L 

• Koos en Polfly • 

f Speenhoff Jr. i 

a met geheel nieuw repertoire. 

DE BEKENDE BAND S BAL tot 4 uur met Attracties 
S ENTREE f 0.60 alle rechten inbegrepen 

Zaal open 7 uur. — ' Aanvang 8 uur. 

Kaarten aan de zaal verkrijgbaar. • Buitengewone Kinder-Voorstelling 

4& van 2 tot 5 uur 

Q op ZONDAG 14 FEBRUARI 

2 DE WERELDBEROEMDE HOF»KUNSTENAAR 

3 WIL VAN HOUTEN 

• GOOCHELAAR EN BUIKSPREKER 

I RENÉ VAN DUINEN 

€) MET ZIJN SCHITTEREND 

® MARIONETTEN-THEATER 

H Buitengewone Filmen 

® ENTREE f 0.25 

® Plaatsbespreking Zondag 14 Februari van 10—12. A 

6^®H MWtt^ftieWHff EEN GESLAAGDE FEESTAVOND. 

Vele leden van de Zandvoortse Handelsvereni» 
ging en de R.K. Middenstandsvereniging „De 
■Hanze" verenigden zich Maandagavond in gebouw 
Monopole voor een feestelijke samenkomst. De 
stemming was reeds spoedig goed te noemen, 
waaraan de muzikale medewerking van de Mono» 
pole»band niet vreemd was. Een licht programma 
was samengesteld, terwijl tussen de nummers ge» 
danst kon worden. 

Allereerst traden op enige leden van de Mond» 
accordeonvereniging „Excelsior" onder leidingvan 
den heer J. A. Paap, dat enkele goede en bekende 
muziekwerkjes ten beste gaf. De heer A. Bakels 
Jr. vertoonde voorts enige films, zoals b.v. een 
Kijkje bij de Hoogovens; de feestelijke viering 
van het vorstelijk huwelijk te Zandvoort en in de 
Residentie, terwijl als laatste lint gedraaid werd 
de V.V.V.sfilm „De Parel der Noordzeebadplaats 
sen". Drie leden van de gymnastiekvereniging 
„Oefening Staalt Spieren", namelijk de heren J. 
H. Brink, M. Castien en O. Brink, lieten vervol» 
gens verschillende oefeningen aan het hoogrek 
zien, die met een hartelijk applaus beloond wer» 
den. Op vrolijke wijze werd de feestavond der 
Middenstandsverenigingen besloten met een zeer 
gezellig bal, afgewisseld door een aantal gezel» 
schapsspelen om fraaie prijzen. 

HOOG EN LAAG WATER. 

Hoogwater Laagwater 
n.m 

12.24 
1.01 
1.36 
2.16 
2.59 
3.48 
4-50 
6.16 
7.58 v.m. n.m. v.m. 

Zaterdag 13 Febr 4.2S 4.38 12.00 

Zondag 14 Febr 5.05 5.12 12.33 

Maandag 15 Febr 5.40 5-50 1.08 

Dinsdag 16 Febr 6.1S 6.35 1.48 

Woensdag 17 Febr 7.02 7.21 2.32 

Donderdag 18 Febr. .. 7.52 8.24 3.18 

Vrijdag 19 Febr 8.54 9.41 4.20 

Zaterdag 20 Febr 10.20 11.22 5-38 

Zondag 21 Febr 12.02 7.18 VERLOTING J.C.G.O.B. 
De prijzen, gevallen op onderstaande nummers, 
kunnen alsnog afgehaald worden bij L. de Vries, 
Haltcstraat 55 (na 6 uur 's avonds) 

37, 78,. 80, 159, 204, 242, 303, 321, 373, 390, 452, 
464, 500, 576, 622, 651, (593, 702. 

WERKLOOSHEID. 
Deze week stonden bij do Gemeentelijke Ar» 
boidsbcmiddeling ingeschreven 595 werklozen; 
432 waren hoofd van een gezin. N.S.B.»VERGADERING. 

Donderdagavond spraken voor de N.S-B. in ge» 
bouw Monopole de heren Berlage en De Jong. 

Deze openbare vergadering was vrij goed be» 
zocht toen de heer Beeckman de avond opende. In 
het kort' herinnerde de voorzitter aan de noodlot» 
tige ramp, die Zandvoort j.1. Woensdagmiddag 
heeft getroffen en verzocht enige ogenblikken stils 
te te betrachten ter nagedachtenis van de twee 
slachtoffers. 

De heer Berlage zeide, dat velen nog niets we» 
ten van de Nat. Soc-sBeweging, zodat de propa» 
gandisten moeten zorgen, dat iedereen de N.S.B, 
leert kennen en waarderen. Tot zijn 53e jaar is 
spreker „maagdelijk" gebleven op politiek terrein, 
totdat de N-S.B. werd opgericht. De klassestrijd 
heeft spreker altijd verworpen, want do verwor» 
ding der dingen zag men en ziet men nog alle da» 
gen. 

Een vijftal jaren geleden werd geen Oranje ge» 
vierd.doch nu kan men op de Rozengracht te Am» 
sterdam een ieder met een oraniestrikie tegenko» 
men. Volgens spreker heeft de nat.»soc. beweging 
hiervoor zorggedragen, evenals voor het verbieden 
van de „goddelozen"«uitzendingen. 'Het interes» 
seerdo spreker niet hoeveel leden in de Tweede 
Kamer zullen worden gekozen, omdat kwaliteit 
boven kwantiteit gaat. Spreker hoopte ten slotte,, 
dat een ieder zijn plicht zou weten te doen in de 
a.s. verkiezingsstrijd. Na de pauze sprak de heer 
De Jong, hoofd ener christelijke school, speciaal 
tot hen die niet tot de 'Nat. Soc. Beweging be» 
hoorden en gaf een uiteenzetting van leidend be» 
ginsel der beweging en afwerking van het pro» 
gram. 

In de pauze werd gelegenheid gegeven tot het 
stellen van schriftelijke vragen, N waarvan echter 
geen gebruik werd gemaakt. 

Met het zingen van het Wilhelmus werd deze 
avond besloten. 

J.C.G.O.B. 
Heden, Zaterdag 13 Febr. Ledenvergadering in 
„Ons Huis". Huish. agenda, zang, declamatie, in» 
leiding „Jong in J.C.G.O.B." door L. de Vries. 
Aanvang 8 uur. Belangstellende jongeren zijn har» 
telijk welkom. 

DE SCHAKEL. 
Morgen, Zondagavond geeft de Schakel met' de 
volledige bezetting het bekende toneelstuk Polly 
Perkins. Dit geestige blijspel zal zeker bij ieder 
inslaan, daar staat de vereniging u borg voor. Loop niet ver-den 

want nergens zo goedkoop 

Slechts een kleine greep: 

SPERCIEBONEN, uitgew. uit de bus, p.p. 10 et 

PRACHT DIK LOF, Ie soort, per pond -f 6 et 

BOERENKOOL, per pond . . .... . . 5 et 

GROTE ZOETE JAFFA, 10 voor . . . . 55 et 

ANJOE PEREN, per pond 25 et 

SPRUITEN, per pond Marktprijs 

GROTE SAVOYE KOOL, per stuk . . . . 8 et 

•HANDAPPELEN, per pond 1'5 et 

Geen vuile handen meer, Rode Kool gesneden 
per pond 5 cent. 

JONGE TUIN WORTELTJES, per pond 6 et 
ALS RECLAME: Verse Andijvie: per pond 10 et 

Ook bezorgen in Bentveld en Aerdenhout zonder 
prijsverhoging. 

P. van den Berg 

Haltestraat 20 - Telefoon 307 e*M««ece««e«0ea GLOEILAMPEN 

en LAMPEKAPPEN 

tegen Arnst^damse prijzen bij de 
GOEDKOPE AMSTERDAMMER 

Henk Schuilenburg 

GROOTE KROCHT 5 

1ste klas Reparatieeinrichting. 

Prima Glansverf per K.G. bus . . 59 cent 

Prima Grondverf „ , 48 cent GEMEENTE-BADHUIS. 

In de week van 1 Febr. tot en met' 6 Febr. wcr» 
den 31 Kuip» en 333 Douohebaden genomen. 


Dankbetuiging 

Do',' 'ondergetekende be* 
betuigt bij deze zijn har* 
t'elijke dank aan den -wel» 
"edelen heer L. Citroen, 
Makelaar en Taxateur, 
Zeestraat 37, alhier, voor 
do 'zeer correcte en cou? 
lanto manier, waarop hij 
de brandschade in het 
pérc. Kostvcrlorenstr. 47 
heeft geregeld en uitbel 
taald. 

A. H. KUIJPER, 
Kostverlorenstrat 47, 
Zandvoort. Ondertrouwd: 
HENDRIK POOTS Jr. 

en 

WILLEMINA H, VAN.' 

VOORTHUIZEN. 

Huwelijksinzegening 

25 Febr. 11.30 uur in de 

Jeruzalerrikerk. 

Amsterdam, 9 Febr. 1937 

Heerengracht 265. 

Adm. de Ruyterweg 232 2 Ondertrouwd bij voU 
macht: 

G. M. A. VOLHAND 

en 
A. G. C. E. DE BOER.. 
Huwelijksvoltrekking op 
nader te bepalen datum. 
Pretoria, Pretoriastr. 383 

Postbus 700 
Zandvoort, 

Zandvoortselaan 11. 
13' Februari 1937. . 

Koor Zandvoort enige 
kennisgeving. 

GEVRAAGD: door heer 

-Eenvoudige 
Z i t- Slaapkamer 

bij dame alleen of klein 
gezin, met of zonder 
pension. — Br. met prijs» 
opgave onder no. 3302 
Br. bur. Zandvoortse Crt 
Gertenbachs Drukkerij. 

Meisje, leeftijd 19 jaar, 
zoekt 

Leuke Vriendin 

liefst ons. dezelfde leef* 
tijd. — Br. onder motto 
„vriendin" bureau Zands 
voortsche Courant. 

TE HUUR: 

Mooi Ben e den huis 

5 kamers en tuin; druk» 
ste punt. Zandvoort, bil» 
lijke prijs. 

Br. bur. Zandvoortse Crt 
Gertenbachs Drukkerij 
onder no. 3303. 

BIEDT "ZIOH" AAN : 

Net Meisje 

oud 15 jaar, voor halve 

dagen. 

Gertenbachs Drukkerij 
Br. bur. Zandv. Courant 

onder no. 3301'. Waarom zo uitdrukkelijk K 
MAGör producten v r<*gen£Ê Met MAGG1 S Producten bent U verzekerd het 
beste te hebben, dat op dit gebied verkrijg- 
baar is. Het is dus in Uw eigen belang, wan- 
neer U let op de geel-rode etiketten en de fa- 
brieksmerken) de naam MAGGI en de Kruisstèr 
HEEFT U? 

iets te verkopen, hetzij gehele of gat 
dceltelijke inboedels. Dan is uw adres 

De Witte Zwaan 

Tevens "belasten wij ons met het 
houden van inboeledvcilingen. 

Groote Krocht 20 

Telefoon 464 Te Koop: 

1 Lits jumeau m. spiraal» 
aak; 1 twee»persoons en 
1 één»pers. Ledikant met 
bekl. ■' springbak, samen 

ƒ 10 ; '4 keukentafels 

f 0.50. p.st.; 1 wast. mar» 

merbl. ƒ 1 ; 1 wasbak 

compl. ƒ 3 ; 1 divan ƒ1 

1 grote gesl. spiegel ƒ 2. 
Enimaweg "2. ZANDVOORT. Openbare 
Verkoping 

Notaris G. Wolzak Hzn. 
te Haarlem zal wegens 
sterfgeval op Woensdag 
17 Februari 1937 's mid» 
dags te 2 uur in het Res» 
taurant van den heer C. 
H. Diemer, Kerkplein te 
Zandvoort in het 

openbaar verkopen: 
1. het HUIS en ERF te 
Zandvoort aan de Ko= 
ningstraat nb. 9, groot 

77 centiaren. 

2. 'het HUIS en ERF te 
Zandvoort aan de Ko» 
ningstraat no. 11, groot 

78 centiaren. 

Beide percelen zijn in 
eigen gebruik en te aan» 
vaarden bij betaling vóór 
of op 7 April 1937. 
Bezichtiging Dinsdag en 
Donderdag van 2 — 4 uur. 
Inlichtingen ten kantore 
van den Notaris, Van 
Eedenstraat 20. GEVRAAGD: 

Leerling 
Electricien 

Grote Krocht 5. GERTENBACHS 

D R U K K E R IJ ■■■■■Mnn miHiniiiiiim bbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbi 
~ ■ 

Vóór een goed figuur 5 

vindt L) bij' ons een uitgebreide ■ 
keuze In g 

Bustehouders, Jarretel- g 
gordels en Corsetten. B 

MP OOK VOOR CORPULENTE PERSONEN jj 
Ziet onze etalages. Vakkundige bediening ■ 
Bij ons worden crisisbonnen aangenomen o 

Koopjeshuisf 

KERKSTRAAT 32—34 ■ 

iuiiiiiimiiihiiikiiiduiihidb" 20 KORTENG 

op alle prijzen van 
chemisch reinigen 
en verven — 
PALTHE M 


og 


kor 


te 


tijd 


k 


un t 


U 


h 


iervan 


P 


r of 


it 


eren 


j j j Depot te Zandvoort: 

MODE- en SPORTHUIS 

ZEESTRAAT 18 'HOLLANDI A-BIOSCOOP" 1 ! 

Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein 

Vanaf ZATERDAG 13 tot en met MAANDAG 
15 FEBR., aanvang 8 uur — 3 Dagen! 3 Opvoe» 
ringen van een groot .superprogramma! 
Als Ie hoofdfilm de grote Amusementsfilm der Universal 

LIEFDESFANFARE 

Een heerlijke amusementsfilm waarbij U zich 
zult amuseren van de eerste tot de laatste acte. 
Met FERDINAND GRAVEY en BETTY STOK» 
FELD in de hoofdrollen. 

Ais tweede hoofdfilm: Cassidy's razende rit 

(BAR 20 RIDES AGAIN) 
Een nieuw hoogtepunt in de Cassidy»serie. Öp» 
nieuw kunnen wij U BILL CASSIDY presenteren 
in een avontuur, dat in spanning en sensatie al 
zijn vorige overtreft! Ziet hoe hij zich waagt in 
het hol van de veedieven. — Actie en tempo . . 
spanning en mysterie! Toegang boven 14 jaar. 
ENTREE: 40»60»80»100 cent; alles inbegrepen. 

ZONDAGMIDDAG 2.30 FAMII.IE»MATINEE 

opvoering van een groot Feestprogramma tegen 
POPULAIRE PRIJZEN! — Optreden van 's we» 
relds grootste schattekind SHIRLEY TEMPLE in 

DE KLEINE KOLONEL 

De mooiste film ooit door haar vervaardigd. 
Verder een groot bijprogramma o.a. POPEYE 
DE ZEEMAN _ BETTY BOOP en het schattige 
hondje Cnimpie — SPORTFILMS, enz. enz. enz. 

ENTREE: 10, 20 CENT, PLUS BELASTING 

Donderdag 18 Februari, 8 uur - Populaire Voorstelling 
Als eerste hoofdfilm de grootste superfilm der Paramount': 

EEN AFSCHEID VOOR IMMER 

met CARY COOPER en HELEN HAYES. 
HET VOLK schrijft: Deze film is van de eerste 
tot de laatste meter ontstellend gaaf, zij is meer 
dan een film, een kunstwerk van de hoogste orde. 

Ais 2de 'Hoofdfilm: Als ik een millioen had... 

met CHARLES LAPGHTON, CHARLEY RUG» 
GLES, W. C. FIELDS, GEORGE RAWT e.a. 
John Glidden, de staalkoning, laat aan 8, hem 
totaal onbekende personen een millioen na. Wat' 
t gaan zij er mee doen? .Toegang boven 18 jaar. 
Entree 30 en 55 cent, alles inbegrepen. VERLOREN 

14 Dagen geleden 
Gouden OORKNOPJE. 
Tegen beloning terug te 
bezorgen aan bur. Zand» 
voortsche Courant, Ach» 
terweg 1. 

VERLOREN 

GOUDEN BEL v. Zand» 
voortse muts. 
Br. bur. Zandvoortse Crt 
Gertenbachs Drukkerij 
onder no. 3304 Zeer billijk TE KOOP: 
een in goede staat ver» 
kerende 

Bad-en Keukengeyser 

Brederodestraat 133. DE ROKENDE MOOR. 
Na enige verbouwingen is perceel Grote Krocht 
29 weer in een nieuw kleed gestoken en opent de 
heer Vieyra heden een sigarenmagazijn onder bo» 
vengenoemde naam. Het aanzien van de Krocht 
wordt er weer door verrijkt en is dat een beter 
gezicht dan leegstaande percelen. LEEST UIT: 

Gertenbachs Leesbibliotheek Gelria 8 cent per deel. 
Ö14* Bientjes, J. A. Geen inleggeld Hans Sterk, de olifanten» 
jager. 
615 Casey, Eddy. De liefde van een cowboy. 
612 Doolaard, A. den. De groote verwildering. 

617 De druivenplukkers. 

2212 Fabricius, Johan. Flipje. JAARVERGADERING ■ 
VREEMDELINGENVERKEER. 

Vrijdagavond werd onder vice»voorzitterschap 
van den heer P.L. de Vries in bodega Mustert aan 
do Strandweg, de jaarvergadering van de V.V.V. 
gehouden. Do heer G. Stel was n.1. door ziekte 
verhinderd te presideren. De heer De Vries heette 
allen hartelijk welkom en herinnerde nog even aan 
de slechte resultaten van het afgelopen zomersci» 
zoen. Verschillende factoren hebben gezorgd dat 
Zandvoort een slecht jaar had. 'De wcergcsteld» 
hcid, de aantrekkingskracht van het buitenland en 
de weinige amusementen te Zandvoort hebben ge» 
maakt, dat de inwoners een weinig wanhopig wcr» 
den. Spreker hoopte echter, dat de devaluatie de 
Hollanders in hun eigen landje zou houden, waar» 
door ook Zandvoort zijn deel zou krijgen. 

Na enkele opmerkingen van den heer Corn. 
Keur over reclame in een radiogids, werden de no» 
tulen der vorige algemene vergadering goedges 
keurd. Uit het uitvoerige, doch goed verzorgde 
jaarverslag van den secretaris vernamen we, dat 
het ledental stabiel gebleven is, terwijl door het 
Informatiebureau in 1936 werden behandeld ruim 
1600 mondelinge en schriftelijke aanvragen voor 
kamers of pension, 't Aantal aanvragen uit Duits» 
land bedroeg nog 76, doch verwacht wordt', dat 
dit aantal nog' zal dalen. Het jaarverslag werd ver» 
volgens onder dankzegging goedgekeurd. De pen» 
ningmeester bracht eveneens een uitvoerig jaar» 
verslag' uit, waarna enige discussie ontstond. De 
begroting voor het jaar 1937 werd vastgesteld op 
ongeveer ƒ 4000 

De heer L. J. Rinkel werd bij enkele candidaat» 
stelling' herkozen en de heer H. A. Klein 'Jr. werd 
bij enkele candidaatstelling gekozen in de vacatu» 
re van den heer H. A. Klein Sr. Tot afgevaardigde 
voor de e-k. algemene jaarvergadering van het 
A.N.V.V werd met algemene stemmen gekozen 
de heer J. van Raalte. 

Besloten werd voorts het informatiebureau ge» 
opend te houden van 1 Maart — 15 September, in» 
plaats van 1 Maart' — 1 September. Tijdens de 
rondvraag werden nog verschillende punten be» 
handeld, waarna voor de leden de V.V.V.sfilm: 
„Parel der Noordzeebadplaatsen" — door den 
heer Bakels vervaardigd — vertoond. Te ruim 
kwart voor enen werd de vergadering gesloten. 

Naar men ons meedeelt, hoopt op Donderdag 
18 Febr. a.s. om 8 uur 15 des avonds in de kerk 
aan do Julianaweg te spreken Dr. W. G. Harren» 
stcin van Santpoort met als onderwerp: 12 jaar 
achterbuurt»predikant. Toegang vrij. 

BEGRAFENIS DER SLACHTOFFERS. 
• Het stoffelijk overschot van Jan Molenaar zal 
hedenmiddag om één uur op de algemene be» 
graafplaats ter aarde worden besteld, terwijl om 
twee uur Engel Schuiten naar zijn laatste rusf» 
plaats zal worden gebracht. Hun makkers zullen 
de overledenen op de droeve tocht begeleiden. En toch is de 

Beverwijkse Aardappelen-, 
Groenten- en Fruitcentrale 

het hoogst in kwaliteit en het laagst in prijs. 
. Een greep uit onze prijzen: 

3 pond KRUL»BOEREKOOL 10 et 

ZOUTE VAT»SNIJBONEN, gegarandeerd in 20 

minuten gaar, per pond 10 et' 

2 ponds blik prima DOPPERS 19 et' 

Paradijsweg 1a - v d. Zwaan - Telefoon 39 
KOMT, ZIET en OVERTUIGTUH! GLAS- EN VERFHANDEL 

STATIONSSTRAAT 7 

Uitsluitend Ie klas Materialen Alle Schilder- en Behangwerken 

tegen scherp concurrerende prijzen I 

Inzetten van Ruiten 

Vraagt Prijsopgaaf! mm 

G. de Leeuw 

HUIS en LETTERSCHILDER BURGERLIJKE STAND. 

Geboren: Jannetje Willy Josefina, dochter van 
M. Keur en M. Molenaar, Diaconichuisstraat 36; 
Cornclis, zoon van F. Kerkman en M. Draycr, van 
Ostadcstraat 15. 

Overleden: P. A. Arens, oud 67 jaren; F. W. 
Stalie, oud 74 jaren, wed. E. F. S. Robin. 

Gehuwd: H. Harms en J. Paap, Zuiderstraat 17a 
J. Koning en S. Molenaar, Potgictcrstraat 46. 

Gevestigde personen: 
F. Chr. A. Wiescnhaan v. A'dam, v. Olcnbarne» 

veldstraat 10; 
Ui Kruimer, v. A'dam, Haarlcmmerstr. 56. 
A. Montanhes, v. A'dam, Kostverlorenst/. 35. 
H. Ncter, v. A'dam, Kostverlorenstraat 85. 
I. Nabarro, v. A'dam, Haltestraat 60. 

UITVOERING. 
Hoogstwaarschijnlijk zal de R.K. Zangvereniging 
op Tweede Paasdag in het Patronaatsgebouw een 
eerste uitvoering geven onder leiding van den heer 
Jan Nibbcring. 

CORRESPONDENTIE. 

Den heer L. — Bij nader inzien bleek het ons 
toch beter te wachten met opname van uw' stukje 
tot na de vergadering. ■BBBBBBBBBBBfiBBBBHBaBBBflaBBBBBBB 

H g 

| Wegens verandering g 
g in de ZAAK zal g 

BI "" 

■ Dinsdag a.s. de g 

| DAMESSALON Ê 

| GESLOTEN zijn ■ 

§ SPOELOERS KAPPERSHUIS § 

S Haltsstraat14 - Telefoon 262 g 

flBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBB : I Toneelvereniging „De Schaker 1 
houdt op ZONDAG 14 FEBRUARI een | 

Buitengewone Toneel-voorstelling 

in „Monopole" 8.15 uur 
Opvoering van : 

POLLY PERKINS 

Blijspel in drie bedrijven 
KAARTEN a 40 et plus belasting 

BAL NA 

Stemmingsband : ENGEL PAAP 
Plaatsbespreking op de dag der voor- 
stelling van 2 — 4 uur in Monopole. 
Kaarten verkrijgbaar bij W. Hildering 
Kerkstraat 23. Juist ook UW KLEDING koopt U bij een VAKMAN. Van onze ervaring aan eerste zaken pro f is 
teert U door bij ons te kopen. — Met de meeste zorg adviseren wij, bij de verkoop. Het' is ook 
daarom prettig kopen in Vraagt zichtzending en stalen. 

KLEDINGMAGAZIJN - GROOTE KROCHT 23 - TELEF. 274 l][l[llll[il[i][lil}!l]li]l]llll][lli]Ilil@@[iilll[l@[Ml!l![« m 

SS 

m 
m ® 
m 
m 
m 

m 
® 
m 
m 
m 
m 
m 


per 10 kg. 

KLEINE ZAND ' 30 et 

BONTEN DRIELINGEN . . 35 et 

BLAUWEN DRIELINGEN . . 35 et 

DUIN DRIELINGEN . . . . 40 et 

ZEEUWSE EIGENHEIMERS 45 et 
BEVELANDERS (IJ=polder) 37V 2 et 

ZEEUWSE BEVELANDERS 40 et 

DUINZAND, Puik 50 et 

ZEEUWSE BONTEN . . . . 50 et 

ZEEUWSE BLAUWEN . . . . 50 et 

BLAUWPITTEN 55 et 

ZANDVOORTSE DUIN . . 65 et 

DUINKRALEN 70 et Horen en Bezorgen zonder prijsverhoging in 
Zandvoort en Omstreken vanaf 10 K + G* 
per hl. 

ƒ 1.60 

ƒ 1.95 

ƒ 2.10 

ƒ 2.50 

ƒ 2.80 

ƒ 2.40 

ƒ 2.50 ƒ 3.20 
ƒ 3.20 
ƒ 3.50 
ƒ 3.75 
ƒ 4Ö0 
Telefoon 74 Zandvoort [5] Kerkplein 8 

® 11 

(SlffilIlffllSlïISIilIliSISaMlISISIg!^ 
Verhuisd van Haltestraat 37 naar No 

Speciale Openi 

ZIET DE ETALAGES!! 27 - Telefoon blijft 311. 

gspr ijzen 

ZIET DE ETALAGE!!: Wenst gij geheel voldaan per Auto 
te reizen dan is uw adres 

SHELL-GARAGE 

GEBR. PIERS - Telefoon 216 

Dag en nacht bereikbaar, v. Speijkstr. 21-22 GODSDIENSTOEFENINGEN 

Ned. Hervormde Kerk. 

Zondag 14 Febr. 10 uur: Ds. Voors, 

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband 

Brederodestraat 31. 
Zondag 14 Febr. 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed. 

Op Donderdag 18 Febr. S.15 uur zal Ds. C. L. 
Smelik van Hilversum spreken over: Wezen en 
taak van do Ger. Kerken in H-V. Vrije toegang 
voor belangstellenden. 

Gereformeerde Kerk 
Julianaweg hoek Emmaweg. 

Zondag 14 Febr. 10 en 5 uur Ds. N. A. Waaning 
Cat, Zondag 31, 2e Lijdenszondag. 

Nederlandse Protestanten Bond 

(Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15. 

Zondag 14 Febr. 10.30 uur: Ds, J. Kalma. 
Zondagsschool van 12 — 1 uur. 

EVANGELISATIE. 
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de 
Oude Bewaarschool. Duinweg. 

Rooms Katholieke Kerk. 

Heden, de H.H. Missen om 7 — 8.30 en 10 uur; 
algemene H. Communie voor de heren»congrcgatie 
en de St. Jozefgezellen; om 12 uur voorbereiding 
voor de plechtige Geloofsbelijdenis; om 7 uur 
lof met „Miserere" en Lijdensmeditatie; na het 
Lof zal gezongen lied no. 21 van ons congregatie» 
boekje. 

Dinsdag om 7 uur lof ter ere van den H. Anto» 
nius met rozenhoedje; om 8 uur congregatie voor 
de meisjes. 

Woensdag om 2 uur voorbereiding voor de Ie 
H. Communie; om 8 uur congregatie voor de jon» 
gens. 

Donderdag om 7.30 gezongen Requiem voor de 
leden van de zïelenlijst; om 7 uur lof ter ere van 
het Allerheiligste Sacrament met rozenhoedje. 

Vrijdag om 7 uur oefening van de H. Kruisweg. 

Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biech» 
ten. 

Zondag, Algemene H.Communie voor de dames 

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat. 

Vrijdag 19 Febr. Begin v.d. Sabbat 4.45 uur. 
Zaterdag 20 Febr. Einde v.d. Sabbat 6.03 uur. Attentie! Puzzle van deze week 

- Winterdagen worden kort 
Als er maar gepuzzled wordt Voor deze serie geldt dezelfde regel als voor 
de vorige : In elke serie worden 4 of 5 puzzles ge» 
geven. Eén daarvan is de prijspuzzle, en wel dié, 
waarop de meeste inzendingen binnenkomen. Zijn 
voor die puzzle bij twee of meer inzenders de 
punten gelijk, dan tellen ook de andere puzzles 
mee. Dus, wie geregeld inzendt, heeft de meeste 
kans op 'n prijs! 

Puzzlaars, doet allen meell 

S.v.p-, op de enveloppe vermelden Puzzles 
Rubriek. Inzendingen tot Donderdag. 

Oplossing van Puzzle 1. Het werktuig is: Dom» 
mekracht, De woorden zijn: aldus, front, komaf, 
komijn, brein, imker, terug, psalm, wacht, schil, 
rotan. 

PUZZLE II. Tweede puzzle van de FebruarUserie! 
DUBBELE TOVERTRAP. e 


1 


e 


1 


e 


1 


e 


1 


e 


1 


e 


1 


1 


e 


1 


e 


1 


e 


1 


e 


1 


e 


1 


e 

In beide figureri : komen in verschillende volgorde dezelfde woorden te staan. 
1. bevallig. 1. 

2. voorkomend. 2. 

3. liever. 3- 

4. deel van 'n varken. 4. 

5. plaats in Zeeland. 5. 

6. teugel. 6- 


plaats in Zeeland. 

deel van 'n varken. 

liever. 

voorkomend. 

bevallig. 

teugel. 


Zonder onderstaande bon 
geldig! 


is de inzending on» t Tweede legerbericht van de Zandv. Slagers-oorlog 

Met grote activiteit hebben onze manschappen zich in de vijandelijke linie weten 

door te dringen en zijn er ook nu weer In geslaagd de vijand te verslaan. 

Dus kiest alle voor het te laat is het vlees van 

„DE CONCURRENT" 

Het bespaart U geld en geeft U gelegenheid Uw andere inkopen door deze 
besparing te doen. Dus allen zonder uitzondering, naar het actieve front 
HALTESTRAAT 5, daar eerst zult ge onder veilige hoede zijn 
en kan de vijand doorgaan met opschriften boven hun advertentie te zetten. 
Een schoon bewijs dus dat zij in 't nauw gedreven worden. ' 
Maar wij gaan door met het beste voor de laagste prijs te geven. 

HUISMOEDERS DOET NU UW VOORDEEL! ' Prima Geld. Rookworst, p.p. 40 et 

Bloedworst . . . . p.p. 35 et 

, Ham, per ons 14 et 

Prima Geld. Gek. worst, p.p. 40 et 

Prima Leverworst, p.p 40 et 

Rookvlees van muisje, per ons 15 et 
PRIMA LAMSVLEES 

Carbonade 30 et 

Lappen 40 et 

Bout 45 et 

PRIMA KALFSVLEES 

Lappen 40 et 

Fricandeau 50 et 

Poulet 35 et Osselappen 35 et 

Prima Lappen 35 — 40 

Riblappcn 45 et 

Rosbief 50 et 

Lende 55 et 

Biefstuk 55 — 60 et 

Haas 65 et VARKENSVLEES 
Carbonade schouder 
Carbonade rib 
Carbonade haas 
Magere lappen 
Fricandeau 40 et 
45 et 
50 et 
50 et 
50 et Deze week extra Reclame Vet Spek 1 pond f 0,35 3 pond f 0.95 ♦ 
♦ ♦ 

t 

♦ 
♦ 
♦ VOOR UW 

Nieuwbouw, Verbouwingen 
en Timmerwerk 

P„ KEIZER 

TIMMERMAN en AANNEMER 
VAN OSTADESTRAAT 5 MAKELAAR 
W. PAAP 

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465 
TE HUURt 

OIMGEM. en GEMEUB. VILLA'S 
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN 

Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog 
te bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond. 

Hypotheek aanwezig. 
Tevens belasten wij ons met het huur-innen 

Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën 
op elk gebied. Inlichtingen kosteloos- Culbertson National Studios » New York 
City U.SA. N. D. SANTIFORT 

Leraar Contract Bridge — Diploma 1935 

Club» en Privé»lessen 

Schriftelijke en Mondelinge Cursussen 

Proefles v. Schrift. Cursus gratis op aanvr. 

ZANDVOORT KOSTVERLORENSTR. 9 HET GOEDKOPE BLOEMENHUIS 

DIVERSE SOORTEN 

Snijbloemen en Planten 

Wat U eventueel niet in de 
etalage ziet, kunnen wij U 
direct leveren. 

Haltestraat 65 Zekerheid 
v.T ^^^J Veiligheid 
X evredenheid 

Aanbevelend, 

H. van den BOS 

Grote Krocht 18 
18 Telefoon 18 
Naam: 
Straat: 
Woonplaats: 


Elastieken Kousen 
Buik- en 

Breukbanden 
Steunzolenr^t:^ 

Rechthouders 
Verplegings-art. 
Chemicaliën 
en Toiletartikelen 

L. Blaauboer 

Gediplom. Drogist 
HALTESTRAAT 46 
TELEFOON No. 192 Wij maken geen oorlog 1! 

Maar leveren steeds 1ste kwaliteit 

Groenten, Fruit en Aardappelen 

tegen een prijs, die elke Huismoeder 
- DE weg doet vinden naar - 

Tb. WOLBEEK 

Swaluëstraat 3 - Telefoon 449 BELASTINGZAKEN 
en BOEKHOUDING 

J. DE MAAR 

Oud Belastingambtenaar 

Verzorger v.h. Belastinghoekje. 

Geassocieerd met gedipl. Boekhouder. 

Kostverlorenstraat 75 

Laaf Uw aanslagen controleren, kosten 25 cent BRAMMETJE FLAPOOR EN Z'N VRIENDEN door G. Th. Rotman. Nadruk verboden. 

KIJK UIT ! Sigarenmagazijrt* 

„DE VIERSPRONG" 

Het adres voor een fijne Sigaar, 
Sigaret of lekkere Pijptabak. 

ALLEEN GEVESTIGD : 

GROOTE KROCHT 25 

J. G, BAKKER INGEZONDEN. DEMOCRATIE. 

Zij, die menen, dat materialisme ietwat uit den 
boze is en die daar tegenover stellen de ideolo» 
gische strijd, de strijd der levensbeschouwingen, 
rijden in 'de wedloop des levens niet aan de kop.. 
Althans verreweg de meesten niet. Alleen zij mak- 
ken de cre»ronde, dio welbewust en gewetenloos 
deze ideologische strijd ontketenen en de massa, 
door do meest geraffineerde drogredenen weten 
te suggereren en vast te klemmen. Het lijkt miji 
derhalve meer practisch zolang de gulden een 
hogere productieswaarde heeft dan het dubbeltje, 
een behoorlijke dosis materialisme te bezitten. 

Nu behoeft men' wel niet de leer aan te hangen, 
dat de stof de enige en de eindoorzaak is -van al 
het bestaande, maar dat neemt niet weg, dat eert 
gezond egoïsme hetgeen dan gelijk staat met het 
door mij bedoelde materialisme, in de huidige- - 
samenleving gewenst is. 

Vooral is dat gewenst voor degenen, wien het 
is ingeprent, dat voor do eenling geen levenskan» 
sen meer bestaan en dat alleen nog iets te berei» 
ken valt door groepering, vereniging plus geeste» 
lijke onderwerping, afstand doen van eigen wil, 
van zelf denken, van zelf ondernemen, van eigen 
initiatief. — Gelijkschakeling! 

Dat lijkt mij -de gevaarlijkste aftakeling van de 
menselijke wilskracht, waardoor het kon gebeur 
ren, dat men in voorheen cultureel hoogstaande 
landen, op gezag denkt, op gezag handelt en op 
gezag ademt. 

In die eertijds beschaafde landen heeft het in» 
dividu de waarde van de nul voor het cijfer. Is 
hij waardeloos en physiek nog slechts een domme» 
kracht, welke wordt gebruikt voor meestal niet 
gewenste doeleinden. Dat komt dat men zijn recht- 
ten heeft verkwanseld voor minder dan een bord 
linzensoep, voor beloften, -welke slechts propagan*- 
distische waarde hebben. Dat komt, doordat men 
zich de democratie, de onontbeerlijke medezeg» 
gingschap, afhandig heeft laten maken voor ""een 
onbeperkte hoeveelheid onvervulbare beloften. 
Vrijwillige overgave, Voortgekomen uit gebrek aan 
zelfvertrouwen. Blinde hoop in moeilijke toestan» 
den. 

In landen, waar de democratie wordt begrepen 
en dientengevolge sterk staat, zoals gelukkig in 
ons land, zal het zo'n vaart niet lopen. Daar 
dreigt geen gevaar. Zelfs niet in weerwil van een 
pers (?) waarbij de beruchte Asmodee, Lantaarn 
en Rode Duivel, lieve en zoete kindertjes waren. 
Integendeel, zulk laagstaand krijgsgeschreeuw lo» 
caliseert zich zelf tot een beperkte kring zwakke» 
lingen. Fatsoenlijk denkenden doen niet mee, zelfs 
niet in weerwil van de conjunctuur. En de menta» 
liteit van 't Nederlandse volk garandeert men.dat 
in afzienbare tijd ook dat vuil wel weer van de 
lucht zal zijn -verdwenen. Wij zijn in vorm en in 
wezen te zeer democratisch en met de democratie 
zodanig saamgeweven, dat er geen snippertje van 
zal worden prijsgegeven, zelfs niet! aan de meest»- 
belovenden. Die democratie willen we hoog hou»- 
den en trachten te vervolmaken, ten spijt van het 
weerzinwekkende drijven van haar belagers. 

'En in dit verband -wend ik mij speciaal tot mijn 
plaatsgenoten, met de welgemeende raad: Kiest 
u geen opperhoofd, waarvan gij niet in de gering* 
ste mate heil kunt! verwachten. Ook de democra* 
tie kan u dat niet verschaffen, maar die ontneemt 
u tenminste niet de vrijheid van denken en han» 
delen. Die zet u niet aan tot haat' jegens uw mede 
mensen en die tast niet aan de onderlinge vreed^ 
zame samenleving, welke ons, vooral in moeilijke- 
tijden, het leven althans nog dragelijk maakt. 

Heb vooral zelfvertrouwen en zoek uw heil niet 
te veel in groepering en gezamenlijke actie. Maar 
strijd voor de dag van morgen en overmorgen, 
strijd voor uw eigen belangen en voor die van uw 
ge7in. Dat is het door mij voorgestane materia»: 
Iisme, dat heel wat gezonder is en noodzakelijker 
is dan de ideologie, waarvan gij en ik slechts be* 
grijpen de bedoeling van hen, die deze voor ons 
bestaan luchtige en vluchtige spijze serveren — err 
meer niet. 

En wanneer dan straks de verkiezingen uitbre* 
ken met al haar wel en wee, denk er dan vooral 
aan, ' dat onze woonplaats niet wordt een klein 
Spanje, maar een oase in de pamfletten»woestijn, 
een rustig plekje, waar de verkiezingsorkaan- 
voorbij trekt en waar de badgasten aangenaam 
kunnen verpozen. 

Dat brengt geld in 't laadje. Geen ideologische 
rijksdaalders en geen philosophische, maar rijks» 
daalders van materiële waarde. 

Echte, onvernederde, waarnaar nagenoeg geheet 
Zandvoort min of meer verlangend uitziet'. 

I. B. 

„JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK' r 
Voor deelneming aan het eerstvolgende kamp 
te Bussum, dat 22 Maart a.s. zal beginnen, is de 
gelegenheid tot aangifte opengesteld in de week 
van 15 — 20 Februari bij den heer Sabelis, Regen»- 
tessewcg 3, alhier. 

Zij, die de vorige maal, wegens het grote aantat 
sollicitanten, niet konden worden geplaatst, hebs- 
ben thans de voorkeur. 

Verder brengt het Comité van Actie onder de 
aandacht van gegadigden, jongens van 17 — 25 jaar 
dat in verband met ontvangen mededelingen van 
de Centrale te Utrecht, m£t de datum van aan» 
gifte rekening moet worden gehouden. Voor hen 
die zich na de gestelde termijn opgeven bestaat 
de mogelijkheid tot het volgende kamp te moeten 
wachten. 

WIE HELPT MIJ 
aan een regenjas voor een zieke Chinees, die in 
een sanatorium ligt en nu in 't bos moet wande» 
len. De dokter vraagt mij erom. 

W. J. v. Zeyl — van Êeke, Wilhelminaweg 17 

COMITÉ „VROUWENHULP" 
Comité Vrouwenhulp dankt voor wat ze de 
laatste weken ontvangen mocht. Er bestaat nog 
gebrek aan: kleertjes voor kinderen vanaf één 
jaar, een kinderledikantje, een box en een kinder» 
wagen. Kan iemand helpen? 
Adres: Westerparkstraat 17. 45. Voorzichtig wachte Bram tot het meisje even 
de keuken uitging; toen stak hij vlug z'n slurf in 
de kan: die vlak bij het open raam stond en slurp» 
te de melk in één teug opl Ja, zo'n egoist was hij, 
dat hij niet eens vroeg, of Tom er ook wat van 
wilde hebben!' Dat dit stelen was, bedacht hij al 
evenmin, maar ja, daar was hij ook maar een oli» 
fant voor. 46. Na de lekkere melk uit zijn slurf in z'n mond 
overgeladen te hebben, zette Bram zich onder het 
venster neer, van welke plaats zij al spoedig het 
keukenmeisje konden horen jammeren, waar de 
melk opeens- gebleven was.* Ze riep 't kamermeis» 
je er bij en spoedig ■ hadden deze twee de hoogste 
ruzie: ze' beschuldigden elkaar er van, de melk 
uitgedronken te heben. Schilderswerk is Vertrouwenswerk 

Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij : 
Fa. J, VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162 
Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort ',l . 37e JAARGANG No. 34 ZATERDAG 20 FEBRUARI 1937 ZAMDYOORT 

ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIEELE BADCOURANT MET BADGASTENLIJST 

WAARIN OPGENOMEN „DE. NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD". Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen 

voor Zandvoort per jaar ƒ 3. — 

Buiten Zandvoort, per jaar 3.60 

Afzonderlijke nummers „ 0.10 

GIRO No. 9446 

Uitgave Gertenbachs Drukkerij Zandvoort 
ADVERTENTIEN: 

van 1 — 9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Ö 

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief. 
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60 Bureau: Achterweg' 1 Telefoon 135 ZANDVOORT. 

Daar waar der dagen ijl gedruis 
Overgaat in golfgcbruis, 
'En -der meeuwen loflied klinkt 
Voor al de pracht die hen omringt, 

Daar waar de zee gezondheid baart, 
Waar de mens de vrucht van gaart, 
En der duinen ruige kop 
Uitstaan over 't woelig sop, 

Daar waar der golven heerschappij 
Verdrongen door de duinenrij, 
En het rulle jjand 
Omstuift de boten op 't strand, 

Daar waar d'oneindigheid 

Der zee tot bezinning leidt, 

En de schepen rijk belaan ^ 

Langs de kimme gaan, 

Daar waar de golven in branding slaan 

Tot een schuimend witte baan, 

En d'horizont scherp gelijnd 

't Gebied van lucht en zee omheint, 

Daar ligt de wonderschoon' natuur, 
Met zee en duin en lucht tot buur, 
Zandvoort, vol van kracht, 
Bewust van d'haar omgeven pracht! 

PIET DEKKER. RAADS - VERGADERING 

In de Maandagavond ten Raadhuize gehouden 
vergadering van de Raad onzer Gemeente, was 
de heer Elffers met kennisgeving afwezig, de heer 
Groen door ziekte verhinderd. 

Na de opening nam Burgemeester Van Alphen 
allereerst het woord, om een korte herdenkings» 
rede uit te spreken naar aanleiding van het treu» 
rige ongeval, dat op onze kust heeft plaats gehad. 
(Hij sprak als volgt: 

Mijne Heren, Alvorens de agenda te behandelen 
-moge-Ik. iets. .van deze plaats af zeggen; U zult 
begrijpen, waarom het gaat. 

Hoewel ik er van overtuigd ben, dat het bewas 
ren van een ogenblik stilte indrukwekkender is 
te beschouwen dan woorden door mij gesproken, 
neem ik toch aan, dat U mijn opvatting en mijn 
wens om ook van deze plaats af te spreken, deelt. 

Zandvoort zou Zandvoort niet zijn, wanneer zij 
niet getoond had op de. wijze waarop dat geschied 
is, hoezeer zij medegeleefd heeft met het diep 
tragisch gebeuren. 

Een beschrijving daarvan zou te kort schieten 
en wil ik achterwege laten, de gang van zaken is 
U bekend. 

Als voorzitter van Uw raad moge ik namens U 
verklaren, dat ook Gij diep betreurt, dat twee 
kranige ingezetenen onzer gemeente het leven lie» 
ten en dat Gij verder in hoge mate begaan zïjt 
met de twee treurende gezinnen. 

Nog iets zij hieraan toegevoegd, daarmede aller» 
minst beogende beschouwingen achteraf te hou» 
den, die gevoegelijke als „nakaarten" zouden zijn 
aan te merken. 

■■ Ook van deze plaats af wil ik hulde brengen 
aan de, dappere bemanning der boot, waaronder 
begrepen de Secretaris der Noord» en Zuid»Hol» 
landsche Reddingsmaatschappij, de heer, H. Th. 
de Booij, zijn hulp aan een lid der bemanning ver» 
leend, zullen wij niet vergeten, verder aan de Ie» 
den der Zandvoortse Reddingsbrigade, die met 
volkomen wegcijferen van eigen gevaar geholpen 
hebben, waar te helpen viel. 

Ik denk aan allen, leden of niet leden der Bri» 
gade, die niet geschroomd hebben het ijskoude 
water in to lopen, voor zover de golven dit al» 
thans toelieten. 

Een Uwer behoorde tot de eersten die te water 
gingen, hulde voor dat flinke w r erk. 

Er doen zich nog wel momenten in het Zand» 
voortse leven voor, dat men, zich één gevoelt en 
dienovereenkomstig handelt. 

(Hoe scherp tekent dit vertoonde zich af tegen 
de houding van hen, die thans zo flink zijn met 
hun mond; wij kennen ze wel, het „ik" treedt bij 
bij herhaling op. 

Mijne Heren, wij gaan voort, de agenda wacht, 
het leven is één continubedrijf met een razend 
tempo, in het algemeen gesproken. „Continu" is 
het voor ons mensen op aarde niet, wij zijn daar 
weer sterk aan herinnerd. 

Deze woorden werden door de Raadsleden en 
andere aanwezigen in volkomen stilte aangehoord, 
terwijl allen zich van hun zetels hadden verheven. 

Ingekomen stukken. 

De notulen van de vergaderingen van 8 Dec. '36, 
9 Dec. '36 en 27 Januari 1937 werden ongewijzigd 
goedkeurd. ' 

Goedgekeurd was door Ged. Staten de heffing 
van 38 opcenten op de Vermogens Belasting, even 
als de conversie der geldlening. 

Over het verzoek van de Z.B.B, om verschillend 
werk aan het strand niet als werkverschaffing te 
doen uitvoeren, maar als productief werk, wensen 
B. en W. prae»advies uit te brengen. 

De heeren Suerink en Paap dringen op spoed 
aan, wat door Wethouder Slegers wordt toege» 
zegd. 

Goedgekeurd werd een kohier tot inning van 
ƒ 2600 aan' achterstallige woninghuur. 

De heren Van Rijnberk en Suerink hadden uit» 
voering van grote werken verzocht, om de werk» 
loosheid to bestrijden. 

B. en W. willen prae«advies uitbrengen, maar 
do heer Van Rijnberk meent, dat men door uit» 
stel te Iaat zal komen. 

Men weet wel niet, wat de verkiezingen in Mei 
zullen brengen, maar een verandering mag toch 
wel verwacht worden. Dan moeten de grote plan» 
nen gereed zijn, zal men bij het Werkfonds weer 
niet het laatst aan de beurt komen om geholpen 
te worden. 

Waarom wordt nog altijd gewacht op het uit? 
breidingsplan? Dat plan remt de" uitvoering van 
grote werken. Als grote objecten geeft hij aan: betere fiets» 
paden langs de Zandvoortselaan door wegver» 
breding, wandehveg langs het Visserspad en ver» 
breding van de Nieuwe Zeeboulevard. 

Ook do riolering zou verbeterd kunnen worden, 
do bassins verlegd en de Entos en de Belt ver» 
plaatst. 

Wethouder Slegers meent, dat met de bespre» 
king van deze onderwerpen een gehele avond ge» 
vuld zou kunnen worden. Maar allereerst dient 
gevraagd: yijn dc/.c plannen financieel uitvoer» 
baar? 

Steeds is bij werken gezorgd, dat zoveel moge» 
lijk arbeidsloon verwerkt werd. Bij deze plannen 
zouden de materialen grote kosten vragen. 

Hij noemt als object, dat bijna gereed is, de 
overbrugging voor Plan Noord aan de Van Speyk» 
straat. 

De verbetering aan de Zeeboulevard is ook een 
heel stuk opgeschoten.Niet vergeten moet worden, 
dat bij 't Noorderbad kostbare voorzieningen 
moeten worden getroffen. 

Gunstig advies wordt verwacht bij uitvoering 
van deze verbreding op een aanvrage om subsidie 
van de Provincie. 

' Aan de sporttereinen is nog veel werk te ver» 
richten. 

De aanleg van een wandelweg langs het Vissers» 
pad .heeft veel bezwaar ondervonden door de hoge 
kosten. 

De heer Paap verklaart zich gaarne bereid, om 
ieder voorstel te steunen, waardoor grote werken 
uitgevoerd kunnen worden, 't Is in 't belang van 
werkman en middenstand. 

Hij betreurt het lang uitblijven van het uitbrei» 
dingsplan, omdat daardoor belemmering ontstaat 
en hij hoopt, dat het wachten daarop niet nog 
een paar jaar duurt. 

De heer Molenaar deelt mede, dat hij met den 
heer Van Toombergen een verzoek bij den Minis» 
ter heeft ingediend, om de gereedkoming van het 
uitbreidingsplan to doen bespoedigen. Het aan» 
leggen van een wandelweg langs het Visserspad 
acht hij vooi. het vreemdelingenverkeer van groot 
belang, omdat het verbinding geeft met het mooi» 
ste deel van Bloemendaal. 

De heer Van Rijnberk meent, dat de Wethouder 
to veel het oog houdt op de tegenwoordige toe» 
stand onder de tegenwoordige regering. Hij doelt 
op werk in een nabije toekomst, daar hij in Mei 
verandering ziet. Dan zullen " de '"bezwaren van 
do kosten voor 'de Gemeente vervallen. 

Wethouder Slegers licht toe, dat de vertraging 
van het uitbreidingsplan ook is ontstaan door oor» 
delen van de Provincie. Oordelen, die grote in» 
vloed op het plan hebben uitgeoefend. Hij meent, 
dat men toch niet zo ver vooruit kan lopen als de 
heer Van Rijnberk wil. Zeker zullen B. en W. ern» 
stig voortgaan met het voorbereiden van plannen. 

Conversie Geldlening. 

Met de N-V. Levensverzekerings Maatschappij 
„De Nederlanden" to Amsterdam hebben B. en 
W. onderhandelingen gevoerd om te komen tot 
verlaging van de geldlening van ƒ 350.000 a 4 1 A ! °/o 

Volgens voor de Raad ter inzage gelegd advies, 
hebben deze onderhandelingen tot een aanneme» 
lijk resultaat geleid. 

B. en W. adviseren op de gedane voorstellen 
in te gaan. De Financiële Commissie adviseert 
gunstig. 

Met do stem van den heer Molenaar tegen 
wordt het voorstel van B. en W. aangenomen. 

Maatschappelijk Hulpbetoon. 

De heeren Suerink en Van Rijnberk hadden 
enige amendementen ingediend op de voorstellen, 
die door B. en W. waren ingediend tot reorgani» 
satïe van Maatschappelijk Hulpbetoon. 

B. en W. vinden de voorgestelde wijzigingen 
deeïs overbodig, deels vanzelfsprekend door voor» 
afgaande artikels, zodat ze de Raad voorstellen, 
die wijzigingen niet te aanvaarden. 

Een artikel, dat veel bespreking uitlokt is, dat 
steuntrekkers uitgesloten zullen zijn van een be= 
noeming in de adviescommissie. Dit zou tegen 
de geest van de Wet zijn. In die geest spreken de 
heren Molenaar, Paap en Wethouder SleSers. 

Dat het niet wenselijk is, daar onwillekeurig 
invloed uitgeoefend kan worden, wordt betoogd 
door de heren Bolwidt, Suerink, Van der Moolen 
en Joustra. 

•Het voorstel van B. en W. wordt met zes stem» 
men voor en vijf tegen aangenomen. 

Een ander punt van bespreking was, of de Wet» 
houder, als Voorzitter van de Commissie in nood» 
gevallen voorschotten zou mogen verstrekken. 

De heer Joustra haalt zich een aanmerking van 
den Voorzitter op de hals, als hij zegt, er niet 
veel voor te voelen om de Weth. -voor St»Nico» 
laas te laten spelen. De heer Tjaden moet dat in 
handen houden, daar die boven de partijen staat. 

Deze uitlating ontlokt een protest aan den heer 
Paap, alsof de leden van de raad niet boven de 
partijen zouden kunnen staan. 

De heer Molenaar stelt in dit geval den aange» 
stelden ambtenaar, mr. Tjaden, hoger dan den 
Wethouder. 

Da Voorzitter, ziet ook in den directeur den 
enigen verantwoordelijken persoon. Hij raadt aan 
telefonisch overleg bij aanvrage, dan kan de di= 
recteur handelen. 

Wethouder Slegers geeft enige voorbeelden. 

Doel is alleen een mede kunnen ingrijpen in 
noodgevallen, die op Zaterdag en na kantoortijd 
komen. 

Tenslotte wordt het voorstelt met tien stemmen 
voor en twee tegen aangenomen. 

Verschillende wijzigingen, door den heer Mo(e» 
naar voorgesteld, worden door hem teruggenomen, 
omdat B. en W. gelijke wijzigingen in de ontwerp» 
verordening hebben aangebracht. 

Do som van ƒ 12.50 bij uitkering door gezins» 
vermeerdering zal niet worden afgetrokken. 

Naar aanleiding van do scheiding van do func» 
tie van boekhouder en kassier zal de heer Vinken 
de kassier ziin, de heer Koper de boekhouder. 

Do heer Molenaar heeft nog een protest over 
het niet opnemen van een patiënt na uitreiking 
van het doktersbriefje. 

Wethouder Slegers is zo'n geval niet bekend, 
maar hij zegt onderzoek toe. 

Daarna wordt de Verordening met algemene 
stemmen goedgekeurd. 

Bij het vaststellen van de Instructie voor M.H. SPORT. VOETBAL. 

Onze beide plaatselijke dcrde»klasscrs zijn Zon» 
dag met lege handen uit Amsterdam teruggekeerd 
en verloren met dezelfde cijfers, n.1. 2 — 1; Zand» 
voort moest de meerderheid van de Ahrends V.C. 
erkennen en Zeemeeuwen kon het tegen TOG 
evenmin bolwerken. De gcclblauwcn verloren 
kansloos van het toch niet al te sterke Ahrends 
en het tegenpunt kwam zelfs niet van de voet 
van een Zandvoorter. De onmjczwarlen hadden 
het heel wat moeilijker tegen TOG, dat winnen 
moest om haar kans op de bovenste plaats te 
behouden en dat daarom speelde, voor wat zij 
waard was. De rust ging in met blanke stand, 
hoewel TOG steeds aanvallend was en de Zee» 
meeuwen voortdurend tot verdedigen genood» 
zaakt waren geweest. 

Kort na do hervatting namen de Amsterdam» 
mers op gelukkige wijze de leiding, maar toen 
begon Zeemeeuwcns hairime haar aandacht_aan 
haar eigen voorhoede te wijden, die dan ook meer 
malen op fraaie wijze het doel der tegenstanders 
wist te belagen. Niettemin vergrootten de TOG» 
ers hun voorsprong, maar •" i F missen scoorde 
spoedig een tegenpunt. Hjt laatste kwaitier wa» 
ren onze plaatsgenoten door hun enthousiast spel 
zeer gevaarlijk en TOG was Jan ook blij. dat i'et 
einde met onveranderde stand aanbrak. Zcemeeu» 
wens keeper (Molenaar?) was de held van de dag. 

De spanning in deze afdeling — wat de boven» 
stc plaats betreft — heeft thans bijna haar hoogte 
punt bereikt. Gezien de royale wijze waarop 
DWV haar tegenstanders de laatste tijd weer weet 
te overwinnen zou men geneigd zijn, de Nieuwen» 
dammers de beste kansen te geven. Maar bij voet» 
bal is alles mogelijk. Zondag speelt DWV tegen 
Schinkelhaven en hier valt al een gedeeltelijke 
beenssing. Maar al mocht DWV winnen, haar 
wacht nog een wed-.irijd te^eu TOG. Wij zijn 
nieuwsgierig, hoe deze strijd zal eindigen. 

Schinkelhaven, dat al niet meer gerekend had 
op een zo belangrijke rol in deze competitie, doch 
deze kans heeft gekregen door het falen van de 
beide andere candidaten, heeft de vrije Zondag 
benut door een vriendschappelijke wedstrijd te 
spelen tegen Volewijckers, de kampioen in de 
afdeling van Zandvoort. Na een zeer spannende 
en mooie"kamp wonnen de Volewijckers mct-1 — 
Beide elftallen waren volledig. 

Zandvoort 2 heeft het tegen do VI. Vogels 
lelijk laten liggen; een 2 — nederlaag kregen de 
reserves te incasseren. De vier laatste wedstrij» 
den hebben Zandvoort maar liefst 4 punten ge» 
kost, 2 gelijke spelen (Kinheim en Spaarnestad) 
en nu deze nederlaag. Dat ziet er niet al te best 
uit. Maar misschien helpen de andere clubs wel, 
WB de das om te doen. Anders komen de blauw 

gelen er niet, tenzij Maar we hebben nu een» 

maal weinig hoop op de terugkeer van het goede 
spei van de eerste wedstrijden. 

Aanstaande Zondag 
krijgen we weer een volledig voetbalprogramma, 
maar ook de Nationale Duinlopen, waarbij wij 
een groot aantal belangstellende plaatsgenoten ho» 
pen aan te treffen. U weet het, om 1 uur bij het 
Noorderbad. 

Vóór die tijd, n.1. om 10 uur, treedt Zandvoort 
2 in het strijdperk tegen Stormvogels 3 en om 2 
uur zal SDZ proberen, van Zandvoort 1 de beide 
punten te veroveren, die ze nodig heeft, om uit de 
buurt van de gevaarlijke onderste plaats te ko» 
men. Of het de Amsterdammers lukken zal? 

Zeemeeuwen 1 heeft weer een uitwedstrijd, n-I. 
tegen Jan Hanzenkwartier, een wedstrijd die te 
winnen is, al spelen do Amsterdammers wel een 
stevig spelletje. Zeemeeuwen 2 moet om 10 uur 
in Haarlem in het veld komen tegen EDO 4. 

Winnen de oranjezwartc»reserves, dan kan 
Schoten 2 op z'n best nog in punten met hen ge» 
lijk komen, althans wanneer Schoten Zondag zelf 
van Haarlem 3 weet te winnen. Een gelijk spel DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 PAGINA'S. van Schoten is (als Zeemeeuwen 2 zelf wint) Teeds 
voldoende om de Zeemecuwen»rescrvcs Zondag» 
avond als kampioen te begroeten. En anders duurt 
het nog een paar weken, want 28 Februari wordt 
in deze akleling niet gespeeld. 

Dit nummer lag reeds ter perse, toen ons werd 
medegedeeld, dat de hicrbovcnbcdoekle wedstrijd 
is uitgesteld. 

J.S. 

De DUINLOPEN ie Zandvoort. 

Do inschrijving voor deze duinlopen is geslo» 
ten, en hoewel de inschrijving nu niet bepaald te» 
gcnvalt, hadden wij, voor wat betreft de deelname 
uit Zandvoort zeer zeker meer verwacht. 

Geen enkele inwoner van Zandvoort, uitgezon» 
derd de athlctiekspropagandist in Zandvoort, Ben 
van Hees, schreef in, hetgeen, gezien de grote be» 
langstelling voor sport van den Zandvoortsen 
Burgervader, zeer vreemd te noemen is. 

Tn de Asklasse schreef een 5 tal cracks in en 
zal hier do strijd wel gaan tussen Jaap Meyer en 
onzen oud»plaatsgcnoot A. Paap. Wellicht dat de 
AAC»cr .T. Swcrcs, of de nieuw»bakkcn A»klasser 
.1. Punt van AVAC een woordje meespreken. 

Voor de B»klasse meldden zich. slechts 3 deel» 
nemers, doch zal dit tussen deze drie aankomen» 
do cracks een verwoede strijd geven, daar Sten» 
der, Gaarcnstroom en Bruyn niet veel voor elkaar 
onder doen. 

In de C=klasse komen 3S man aan de start, het» 
geen een aardige aanblik zal geven. Men moet dit 
gezien hebben, zo'n sliert kleurige shirts tegen een 
duinhelling op, en men komt voortaan meer en 
meer naar de athlcthiekwedstrijden kijken. 

In dezo categorie schuilen diverse aankomende 
krachten en wordt halsreikend uitgezien naar de 
verrichtingen van den winnaar van Beverwijk 
D»klasse, den Haarlemmer K. Schulz. Zo hij 
het in deze athletengroep kunnen bolwerken? Wij 
geloven het wel, al zal hem het vuur door een 
Plieger, Poelgeest, Beunder, de Schuitenmakers of 
een Zaal, na aan do schenen gelegd worden. 

Zeven Juniores zullen starten in hun afdeling. 
Ook dezo inschrijving stelt teleur. Vele malen 
wordt geroepen om een dergelijke Junioressloop. 
Nu bood zich de gelegenheid en ziedaar. 

Burgemeester Ii. van Alphen zal het startschot 
om precies 1 uur lossen. 

Het publiek, hetwelk geen toegang heeft t'ot 
het duinencomplex, zal de strijd vanaf de boule» 
vard kunnen volgen. 

Wij raden U dan ook aan te komen kijken. U 
zult er geen spijt "ün hebben. 

Chronologisch overzicht: 
12.15 Rondwandeling voor ' alle deelnemers, ter 
verkenning van het parcours. 
1 uur Start Juniores 1000 m 
1.15 Start A en B klasse 3500 m. 
1.45 uur Start C. klasse 2500 m. 
2.10 uur Start D. klasse 2000 m. 

Kleedgelegenheid in het restaurant Noorderbad 
ca. 20 min.' gaans van het station. Beleefd, doch 
dringend verzoek, het restaurant niet op spikes 
te betreden. De Directie van het Noorderbad is 
ons geheel belangeloos t'er wille, toont hiervoor 
Uw dankbaarheid en werkt in alles mede. 

Start en Finish tegenover Noorderbad. 

Het publiek heeft tot het duinencomplex geen 
toegang, doch is de start, een zeer groot gedeelte 
van het parcours en vooral de finish prachtig te 
overzien vanaf de Boulevard- Niet'»declnemers 
wordt dus verzocht, de wedstrijden vanaf de bon» 
lavard te willen volgen. 

Prijsuitreiking ca. 3 uur in Noorderbad, alwaar 
gelegenheid tot dansen zal worden geboden. 

'Rekenende op uw aller medewerking, namens 
DT.O. District Noord»Holland v.d. KNAU 
JAN DE VRTES. 

CORRESPONDENTIE. 
Verschillende artikelen, berichten en verslagen 
moeten, wegens plaatsgebrek, tot het volgend 
nummer blijven overstaan. maakt de heer Van Rijnberk de opmerking, dat 
de Raad hierbij ook wel wat in het midden zou 
willen brengen. Hij vertrouwt op medewerking 
van B. en W. 

Wil do Raad deze instructie vaststellen, goed, 
zegt de Voorzitter, maar dan in 't vervolg ook 
alle instructies? Daartoe wordt met algemene 
stemmen besloten. 
BesmettelijketZiektemvet. 

De Verordening is volgens de bepalingen van 
de Besmettelijke»Ziektenwet door de Raad behan» 
deld en goedgekeurd bij raadsbesluit van 12 No» 
vcmbcr 1936. 

Onder meer hebben Ged, Staten de opmerking 
gemaakt,' dat nog moet worden geregeld het ver» 
haal van de kosten b-v. vervoer, afzondering en 
onderzoek van de patiënten. 

Hoewel het gemis van een dergelijke regeling 
hier nooit is gevoeld, hebben B. en W. geen be» 
zwaar aan de wens van Ged. Staten te voldoen. 

Een aanvulling van de Verordening is voor de 
Raadsleden als concept ter lezing gelegd. 

Wordt met algemene stemmen aangenomen. 

Pensioen en Wachtgeld. 

tn de raadsvergadering van 9 Dec. heeft de heer 
Elffers het voorstel gedaan, do wachtgeldbepalin» 
gen, regelende de pensionnering van de Wcthou» 
ders, in to trekken. 

Do heer Molenaar diende 21 Dec. het voorstel 
in, dat aan Wethouders, die vrijwillig, anders dan 
ten gevolge van ziekte, ziels» of lichaamsgebreken 
ontslag nemen, geen wachtgeld zal worden toe» 
fekend. 

B. en W. menen, dal het niet nodig is de bestaan» 
do Verordening in te trekken of te wijzigen. Tc 
meer niet, daar de Verordening thans in overeen» 
stemming is met het nieuwe artikel 101 van de 
Gemeentewet. 

Bij do bespreking wijst de heer Bolwidt op de 
tijd, die het ambt vergt. Soms zo. dat eigen za» 
ken er onder hebben te lijden. Een vergoeding 
is wel nodig, om herstel althans na enige tijd mo» 
gelijk te maken, 
spruit voort uit persoonlijke overwegingen. 

Dat do heer Elffers het verzoek heeft gedaan, Een voorstel van den heer Paap tot aanhouding, 
opdat de heer Elffers aanwezig zal kunnen zijn, 
wordt met zes stemmen tegen en vijf voor ver» 
worpen. 

Do Voorzitter wijst er op, dat een verhoging 
van salaris zeker niet onnodig zou zijn, als de fi» 
nanciën het toelieten. Bij andere salarissen en bij 
andere gemeenten staat Zandvoort ver achter. 
Het spijt hem te moeten mededelen, dat verho» 
ging niet is gelukt. 

'Het voorstel van den heer Elffers wordt ver» 
worpen met twee voor en tien tegen. 

Het voorstel van B. en W. wordt aangenomen 
met tien voor en twee tegen. Voorschotten Bijzonder Onderwijs. 

Volgens de rekening 1935 bedragen de kosten 
voor de Openbare Scholen in totaal ƒ 10.855,33 
of per leerling ƒ 16.14. 

Aan do Bijzondere Scholen kan op het te bèta» 
len bedrag een voorschot worden verleend van 
ten hoogste 80Vo of van ƒ 12.91 per leerling. 

Het Vakonderwijs vroeg op do Openbare La» 
gere Scholen een uitgaaf van ƒ 2405,40. Bij een 
aantal lesuren van 416 dus gemiddeld ƒ 1.93. Aan 
de Bijzondere Scholen kan voor Vakonderwijs 
dus voorlopig vergoed worden f 1-54 per lesuur. 

Deze uren zullen worden uitbetaald voor zover 
ze het aantal op de Openbare Lagere Scholen niet 
overtreffen. De betaaldagen zullen gesteld worden 
op 1 Maart, 1 Juni, 1 September en 1 December. 

Wordt met algemene stemmen aangenomen. 
Rett volgende week. BESTRATING. 
Gedurende enkelo weken zijn stratenmakers 
bezig een gedeelte van do Zeestraat en van de 
Boulevard de Favaugo te herstellen. 

„WEZEN EN TAAK DER GER. KERK" 
Donderdagavond sprak in de Ger. Kerk aan de 
Brederodestraat Dr. E. Smelik uit Hilversum over 
het onderwerp „Wezen en taak van de Gerefor* 
meerde Kerken in Hersteld Verband". Zijn inlei* 
ding werd met grote aandacht gevolgd. '1 Garage en Taxi-Bedrijf van de Geer REPARATIE - STALLING - ONDERHOUD BREDERODESTRAAT 8—10 TELEFOON 
KENNERS 

van een prima Sigaar, 
een goede Sigaret 
of Pijptabak 
kopen bij SIGARENMAGAZIJN 

35 OE WIEÜSPRONG" 

Allo eersto klas merken en voor elke beurs 

GROOTE KROCHT 25 

C. J. BAKKER. Voorlopige Agenda 

Zaterdag 20 Febr. — Jongerenkring. Spr. de hr 
A. J. v. Leuscn. Ondcrw. Lafavette. Aanv. 8.15. 
gebouw Brugstraat 15. 

Zaterdag 20 Febr. — Fcestuitvoering wegens 
twintigjarig bestaan muziekkapel „Zandvoort". 

Zondag 21 Febr. — Opvoering van „Pro Domo" 
door do Haarl. Toneelver. in gebouw Monopole. 

Zondag 21 Febr. — Dumloop. 1 u. Starten bij 
het Noorderbad. 

Maandag 22 Febr Toneelavond van De Scha» 

kei voor do ouden van dagen en werklozen in 
Monopole. 

Woensdag 24 Febr. — Filmvoorstelling v.d. 
Witte Kruis=kolome te Salatiga in „Ons Huis" 
om 4 u. voor kinderen, om 8 u. voor volwassenen. 

Maandag 1 Maart Opening Informatiebureau 

V.V.V. op het Stationsplein. Kantooruren: 9 12 

en 1.30 — 5 uur. 

Zaterdag 6 Maart. — De Haarlemse wielrenver. 
„De Kampioen" geeft in Monopole een feestavond 

Zaterdag 13 Maart. — Propagandasfeestavond 
Mondacc. Ver. „Excelsior" in gebouw Monopole. 

Maandag 15 Maart N.S.B.=vergadering in «e* 

bouw Monopole. 

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen 
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen! HOOG EN LAAG WATER. 

Hoogwater Laagwater 
v.m. n.m. v.m. n.m 

Zaterdag 20 Febr 10.20 11.20 ö.39 6.16 

Zondag 21 Febr 12.02 7.16 7.5S 

Maandag 22 Febr 12.52 - 1.19 S.42 9.15 

Dinsdag 23 Febr 1.54 2.12 9.50 10-08 

Woensdag 24 Febr. . . 2.45 2.55 10.42 10.52 

Donderdag 25 Febr. .. 3,24 3.33 11.20 11.28 

Vrijdag 26 Febr 4.00 4.08 11.56 

Zaterdag 27 Febr 4-30 4.38 12.04 12.27 

Zondag 28 Febr 5.02 5.08 12.36 12.58 PUCK CATS 

Gediplomeerd 
Schoonheids - Specialiste PROEFBEHANDELING f 1.— Zandvoortschelaan 46 

HEEMSTEDE - TELEFOON 26130 
DAMES ! Probeert ü eens 

Argentina Corsetten 
en Bustehouders 

GOEDKOOP en PRACTISCH 

Alle modellen voorradig ook 
voor zware figuren. 

Corsetten vanaf .... 98 et 

Bustehouders vanaf . . . 26 et 

Jarretelgordels vanaf . . ^34 et 

Prima Jarretels .... 16 et 

De Speciale zaak voor alTe 
soorten Wol en Handwerken. 

Deze week nog koopjes 
in alle wollen goederen 

„DE WOLBAAL" 

SCHOOLPLEIN 4 h. Willemstraatc SALIB-POETIH-FILM Tongenweek in de Vishal van Piet Paap van 20 tot en met 27 FEBRUARI 

Tongen elk gewicht 50' et per pond 

Tarbot elk gewicht 40; et per pond 

25 tot 30 at per pond 

35 tot 20 et per pond 

25 tot 15) et per pond 

10 tot 155 et per pond Kabeljauw moot of staart 

Schelvis van 

Schol van 

Scharren van 

Bak- en StoofpaUng steeds voorradig. 
Verders alle soorten steeds voorradig. 

Zaterdag vers gerookte Ponen 20 — 25^—30 et p.p. 
Vers gerookte Scharren 25 et en gestoomde makreel 

Het grootste bedrijf. 

Het ruimst gesorteerd. 

Het laagst in prijs. 

R PAAP - Haltestraat 61 - Tel. 141 I HET GOEDKOPE BLOEMENHUIS 

EEN GROTE SORTERING 

Snijbloemen en Planten 

tegen billijke prijzen. 
Wat U eventueel niet In de 
etalage ziet, kunnen wij U 
direct leveren. 

Haltestraat 65 Uw Voeten en Portemonnaie DE RAMP DER REDDINGBOOT. 

Zeer groot was Zaterdagmiddag het aantal be» 
Iangstellenden op de algemene begraafplaats waar 
het stoffelijk overschot van de twee slachtoffers 
van de ramp met de roeireddingboot, schipper Jan 
Molenaar en den roeier Engel Schuiten ter aarde 
werden besteld. Het voltallige bestuur van de 
N. Z. Holl. Redding Mij., burgemeester H. van 
Alphen, wethouders en raadsleden, verschillende 
afgevaardigden van plaatselijke commissies der 
Noordzeekust, schippers en roeiers uit andere 
plaatsen waren aanwezig om de begrafenis bij te 
wonen. 

Het stoffelijk overschot van schipper Molenaar 
werd het eerst ter aarde besteld. Bij de begraaf» 
plaats aangekomen droegen de overgebleven roei» 
ers der boot hun schipper naar de groeve. 

Burgemeester H. van Alphen nam het eerst het 
woord en herdacht den overledene met enkele 
hartelijke woorden. „Jan behoorde tot dat mooie 
ras waaruit kerels worden geboren" aldus spreker. 
„Wanneer het intensieve leven van Zandvoort een 
troost moge zijn" zo richtte spreker zich tot de 
weduwe en kinderen van den overledene" dan 
moogt gij wel zeer sterk zijn om uw leed te dra» 
gen". Zandvoort zal Jan Molenaar nooit verge» 
ten. Hij ruste zacht". 

De heer P. E. Tegelberg, voorz. van de N.Z. 
Holl. Redding Mij, sprak mede namens de coms 
missie van de kust en de reddingsploegen van de 
Mij. De Mij ziet in Molenaar een van de beste 
schippers gaan,7odat zijn nagedachtenis ons steeds 
zal bijblijven. De taak van het reddingwezen is 
nu eenmaal heel gevaarlijk maar ieder land moet 
zijn zonen daarvoor geven en een land dat daar» 
voor zijn zonen niet wil geven, is geen land meer 
met innerlijke kracht. Spreker bracht huldo aan 
het werk van de Zandvoortse Reddingsbrigade, 
dio zo uitstekend werk heeft verricht, toen het 
onaeluk was gebeurd. 

Do heer A. J. Meyerrnk, hoofdconsul van de 
Nedcrlandso Bond tot het redden van drenkelin» 
gen, trad als laatsto spreker naar voren. Spreker 
roemde het werk van de N-Z.'H.R.M., dio over 
een groep redders beschikt, die zulk uitstekend 
werk verricht. Namens de brmd dankte spreker 
in het bijzonder den heer H. T. de Booy, die zich 
onderscheiden hebben bij het reddingswerk, toen 
do ramp was geschied, waardoor de gevolgen nog 
benerk+ konden worden. 

Ds. D. Tromp. Ned. Herv. predikant sprak woor 
den vin troost tot de nabostinnden, waarna de 
heer .T ,T. Dijkstra namens de familie alle bilang» 
stellenden dinkto voor de blijken van medeleven. 

Vi deze begrafenis werd ter aarde besteld het 
stoffelijk overschot vin den roeier Engel Schuia 
ten. Onder enorme belangstelling droegen de +icn 
leden der bemanning van de reddingboot hun 

Schilderswerk is Vertrouwenswerk 

Vraaqt opöaaf voor Schilderwerk bij : 
Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162 
Burgem. Engelbertsstraat 40 — ZandvooH zijn de dupe v.h. dragen van slecht schoeisel 

Solied Schoenwerk 

is wel iets hoger in prijs, doch heeft veel 
langere levensduur. — Ziet onze prijzen in 
de etalage! 

BALPH- SPRENGERS 

GROOTE KROCHT 8 

(tegenover het Gemeentehuls) HEEFT U? 

iets te verkopen, hetzij gehele of ges 
deeltelijke inboedels. Dan is uw adres. 

DE WITTE ZWAAN 

Tevens belasten wij ons met het 
houden van inboedelveilingen. 

Groote Krocht 20 - Telefoon 464 Chr. Sociaal werk onder 
Javaanse maatsch. wrakken op 
de Witte Kruis-Kolonie Midden Java — 

op Woensdag 24 Februari» 8 uur 

in ♦♦.Ons Huis *t TOEGANG 10' ctr- KINDEREN' 5 et te betalen a.dl zaal 

Men zie het 
artikel in 
ditr blad ! ! HET COMITÉ 
VERHUISD Fa. Th. P A 

Haltestraat 27 VEER naar 
Telefoon 31<f s O P E lil il G S PRIJZE 

TafelzeN vanaf. . . 39* et 
Vloerbedekking . . . 41 et 
Sterke Matten kloppers . 
Gang matjes . . >- . . 
Sterke Bezems .... 
3 Vaks Messen bak . . . 
Prima Zsemleer . . . 
Grote doos Was . . . 
Zinkan roeden per- meter- 

DE ETALA per 


el 


per 


el 


25 


et 


38 


et 


25 


et 


24- et 


59 


et 


20 


et 


T0< 


et "SBi S Zl s 

m 
sn f Is ons adres 
Ook Uw adres 

NEEMT EENS PROEF! 

.Varkenscarbonade, per pemd vanaf ' 50' et 
■* Osselappen, per pond 50 et 

Ons wereldberoemd Zandv. Twaalfuurtje: 
1 ons Leverworst "| 

i ons Rookworst }- Samen 23. et - 

1 ons Ham . . J 

1 ons Rookworst 1 
1 ons Pekelvlees >, Samen 25 et 

1 ons Bloedworst ) 

RAUWE ROOKWORST, per pond 45 et 

J. J. SPI ERS 

HALTESTRAAT 30 TELEFOON 144 CADEAU 

kunnen wij het niet, geven, maar, wel' Eerste, kwaï 
liteit voor de allerlaagste prijzen bij het adres 
van vertrouwen: 

Beyerwijkse Aardappelen-,, 
Groenten- en Fruitcentrale 

Paradijsweg 1a. - v d. Zwaan - Telefoon 39 »e&&o< Het adres voor een goede Auto 

IS EN- BLIJFT NOG. STEEDS, 

Emmaweg 1 - Telefoon 260 

Dag> en Nacht. - Binnenr- eni Buitenland; DAMES ! Een adres 
heugen te 
noteren is om in Uw ge- 
houden ©f te Dameskapsalon Voogel 

Een goede Haarverzorglng 
onder volle garantie, door 
onze jarenlange ervaring, 
is U verzekerd. 

Speciaal ingericht voor 
Haarverven en Manicure 

Badhuisplein 3 - Telefoon 106 DE AMSTELSTAD 

vraagt voor Zandvoort en Omstreken 

Actieve Agenten 

HOGE PROVISIE. Briefjes van 1, 2, 5, 10 en 20 
van een nummer. 

Vanaf heden verkrijgbaar 

Hoofdvertegenw. voor Zandvoort en Omstreken: 

H. C. J. M. VERHAAFF 

Kostverlorenstraat 29 — ' ' -'Zandvoort Deze week speciale aanbieding 

Onze heerlijke Schouderham 2 ona . . . . 26 et 

Fijne gekookte worst, pei pond 39 et 

Smeerworst, per ons 12 et 

Leverworst, per ons 8 et 

Leverworst Paarden Rookvlees 

Bloedworst Plockworst 

Kalfsboterhamworst Lever 

Haagse Leverworst Bacon 

Berliner Grove snijworst. 

Leverkaas Osserookvlees 

Corndbeef Pekelvlees van fa Cohen 

Theelichten, per pak 10 et 

Kanarieszaad, p.p 12 et 

Potje Haring, inhoud 4 stuks 15 et 

Een ieder roept over de fijne kwaliteit: 
Solano Koffie, met reep, p. half pond . . 28 et 

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage I 

I. J. Knetter, Haltestraat 36 

Telefoon 391 Telefoon 391 Hierbij deelt ondergetekende mede, zich 
te belasten met het verzorgen van 

Begrafennisseri en Crematie'» 

zowel plaatselijk als daarbuiten. 

Ook Standaard tarief f 105.- 

. Alle inlichtingen worden gaarne verstrekt. 

Jb- KOPER 

Kruisstraat 16 - Telef. 276 makker naar zijn laatste, rustplaats. 

Burgemeester H. van Alphen, begon, met te zeg», 
gen, dat Engel Schuiten een van het goede soort 
was, een man die. steeds, trachtte op, het strand! , 
iets te verdienen voor zijn gezin en wien niets. ' 
ta veel was. Wij, missen Schuiten evenveel als. 
schipper Jan Molenaar en het was dan ook een. 
zware slag te vernemen, dat hij enige uren. na 
zijn voorman, was, gestorven. 

Hierna sprak de burgemeester nog enkele woor» 
•den' tot de familieleden, en besloot met een „Seh.uï* 
ten rust zacht". 

Vervolgens sprak de heer H. Th. de Booy na* 
mens de N.Z.H.R.M., die persoonlijk in de red» 
dingboot het ongeval heeft medegemaakt. „Velen 
kennen de zee en de gevaren van de zee ert het 
Nederlandse volk heeft het beste te danken aan 
de strijd tegen de zee. Schuiten was roeier op de 
reddingboot en was daar zeer terecht trots op. 
Engel Schuiten, je hebt je best gedaan en een 
prachtig voorbeeld gegeven. Wij zijn geslagen, 
doch niet verslagen. Er zijn geen fouten gemaakt 
vorige week Woensdagmiddag, doch het ongeluk 
is uitsluitend te wijten aan een noodlottige samen* 
loop van omstandigheden. Ten slotte sprak Ds. 
D. Tromp troostvolle woorden tot de familie» 
leden, waarna allen ontroerd de begraafplaats ver» 
lieten. 

TOESTAND DER GEREDDEN. 
We vernemen, dat de toestand van de twee Ie» 
den der bemanning van de Zandvoortse redding» 
hoot langzaam vooruit gaat. L. Koper zal spoedig 
het bed mogen verlaten, doch door een kleine in» 
zinking van E. Koper zal het nog wel enige we* 
ken duren, voordat deze weer geheel hersteld is. 
Ons werd nog medesedeeld, dat de stuurman KL 
Visser ziek is geworden en momenteel onder-dok» 
tersbehandeling is. We wensen de drie genoem» 
de leden van harte beterschap toe! 

ROXY. 
Geen bioscoop, doch een schoenreparatiesbedrijf, 
heeft zich onder die naam gevestigd in perceel 
Haltestraat 42. De prijzen zijn van dien aard, dat 
de kleine beurs ook een woordje mee kan ipre» 
ken. Men zie hiervoor de advertentie in dit blad. 

ZWEMCLUB „ZANDVOORT". 

Donderdagavond hield de zwemclub Zandvoort 
onder voorzitterschap van den heer R. J. van 
Deurzen in Ons Huis een goedbezochte jaarver» 
gadering. Uit het jaarverslag bleek, dat het leden» 
tal met een sprong gestegen is en wel in een jaar 
tijds van 30 op 100. Het kassaldo bedroeg op 
1 Jan. j.I ruim ƒ 133. Besloten weid op^ Zaterdag 
10 April a.s. in gebouw Monopole een feestavond 
ta organiseren, waaraan o-a. alle adspiranten zul» 
len medewerken. 

Het bestuur werd gevormd door mevr. Hennïs, 
mej. A. van der Mije, de heren ,T. van Deurzen, 
voorzitter, O. Smaaldcrs, secretaris, Fred Keur, 
H. Paap en J. H. B. Brink. Tof toegevoegde com» 
missarissen werden benoemd de heren H. Voogd 
en Kohier. Bij bespreking plannen zomerseizoen 
werd besloten een groots zwemfeesi en verschil» 
lende andere wedstrijden te organiseren, terwijl 
de organisatie van een internationale wedstrijd 
onder ogen zal worden gezien Overwogen zal 
verder worden de 1 uitgifte van een maandelijks 
cluborgaan. 

ZANDVOORTSE REDDINGS BRIGADE. 

De door Dr. Van Fraassen te geven cursus 
„Eerste hulp < bij ongelukken" zal aanvangen op 
Dinsdag 23 Febr. a.s. des avonds 8 uur .in „Ons 
Huis". 

Do cursus zal wekelijks on Dinsdagavond wor» 
den eenouden en is toegankeliik voor leden der 
brigade en voor leden van de Afd,, Zandvoort v an 
het Ned, Rode Kruis. BIEDT ZICH AAN: 
Net Dagmeisje 

oud 27 jaar, zelfs t. kunn. 
werken, van 8 tot 4 uur. 
Zondags vrij: Voorzien 
van mondel. en schriftel. 
getuigen. 

Br. bur. Zandv. Courant 
Gertenbachs Drukkerij 
onder no. 3401. Deze maand: Motor revi» 
seren voor ƒ 7.50, alle. 
merken, door chef mon» 
teur Autobaan. 
Rijwielkoopjcs: Meisjes» 
fiets, als nieuw ƒ 10. — 
Dames rijw., 9 mnd oud, 

slechts j ' 10 Spot» 

koopjes. Stationsplein 29 Zinkenbad 

voor spotprijs te koop- 
Adres te bevragen bij 
Gertenbachs Drukkerij, 
Achterweg 1. Ter OVERN. AANGEB 
5 witte led. m. gezondh. 
matras, kapok matr. pe= 
luws en kussens. (Zeer 
billijk). 

Stofzuiger ƒ 3.00; Eiken 
tafel ƒ 3.00; Klok ƒ 2.50 
2 Serre stoelen, tafel» 
bloembak (pitriet) ƒ 3.50 
Kostverlorenstraat 5S. 

GEVRAAGD: 

Net Meisje 

ong. 15 jaar, voor de 
morgenuren. Adres te 
vernemen bureau Zandv. 
Cour-, Gertenbachs Dr. TE HUUR: moo. zonnig 

Bovenhuis 

Schoolplein 3, bev. 3 ka» 
mers, keuken en balcon. 
Huur ƒ 4.50 ~per week. 
Te bevr. bij Makelaar 
W. Paap 'en De Wolbaai 

Wegens plaatsgebrek te 
koop: 

een Divan en Staande 
Schemerlamp 

Koninginneweg 25. 
ZANDVOORT. 

Openbare Vrijwillige 
Verkoping! 

Notaris H. -M, van Weel 
te Bloemenda'al, zal op 
Woensdag 24 Februari'37 
aamiddags 2 uur, in Café 
Welgelegen v.d. Heer 
Diemer a.h. Kerkplein te 
Zandvoort, _ 

publiek verkopen: 
het WOONHUIS, pi. ge» 
merkt 8, met Zomerhuis 
en erf, a.d. Heemskerk» 
straat, te - Zandvoort, 
groot 1.12 are. 

Verhuurd bij de week, 
roor ƒ 7.50 p. wk; voor» 
zien van electra, gas en 
waterleiding. 

Aanvaarding, in genot v. 
huur.bij de betaling.uiter» 
lijk 7 April 1937. Lasten 
vanaf 1 April 1937. 
Bezichtiging: Dinsdags 
en Donderdags 2 — 4 uur 
aamiddags. 

Nadere inlichtingen ver» 
strekt gen. Notaris Van 
Weel, kantoor Overveen, 
Bloemend.weg 198. 

Zeer billijk TE KOOP: 
een in goede staat ver» 
kerend 

Bad en Keukengeyser 

Brederodestraat 133. Hotel-j Café-, Restaurant- en Pensionhouders, 
Strandpachters, Winkeliers 
en verdere Zakenlieden ! ! ! 

Het is een eerste vereiste Uw boekhouding in orde te hebben. 
LAAT DAAROM UW BOEKEN BIJHOUDEN DOOR' HET 

BOEKHOUDKUNDIG INSTITUUT „CONSTANTIJN HUYGENS" 

BILLIJKE TARIEVEN 

WILHELMINASTRAAT 66 

TELEFOON 14627 — HAARLEM 

PRIVÉ 26984 OPENING 

ZATERDAG 20 FEBR. van 

HET PARFUMERIEHUIS" 

HALTES TRAAT 69, bij de Zeestraat 

Grote sortering van alle ft' merken, tegen stadsprijzen. BEP CITROEN 2 

»a« w ««oe«— om "■HOLLANDIA-BBOSCOOF* 

Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein 

Vanaf ZATERDAG 20 tot en met MAANDAG 
22 FEBR. 8 uur. — 3 Dagen! 3 Opvoeringen van 
een 100 pet Succesprogramma! 
Een meesterwerk der Metro» GoIdwynsMaycr 

MENSENJACHT 

met JACKIE COOPER — JOSEPH CALLEIA 

en RIN TIN TIN Jr. 

Vervaardigd onder spannende regie v. M. Franklin 

Hun leven was niets waard en daarom voch» 

ten zij er voor. Een wéggelopen jongen met zijn 
hond en een opgejaagde boef. Elke seconde actie, 
drama, ongekende spanning in Metro's meesters 
lijko film: Mensenjacht! 

Als 2de hoofdfilm optreden van De Koningen van 
de lach: STAN LAUREL en OLIVER 'HARDY 
in hun nieuwste filmklucht: 

IN DE PENARIE 

Nieuwe lachsalvo's, in avonturen doller dan ooit, 
'^ zullen U wederom amuseren zoals zij nog nooit 

to voren gedaan hebben. 

ENTREE: 40*60*80*100 cent; alles inbegrepen. 
TOEGANG BOVEN DE VEERTIEN JAAR. 

„ ZONDAGMIDDAG 2.30 FAMILIE»MATINEE 
optreden van STAN LAUREL en OLIVER HAR* 
DY in hun nieuw Lachkanon: IN DE PENARIE 

de dikke en de dunne op hun best. 
• ; ENTREE 20 en 30 cent, alles inbegrepen. 

Donderdag 25 Februari, 8 uur - Populaire Voorstelling 

Opvoering van het machtige filmwerk der UFA 
welk nog niet in Zandvoort is vertoond: 

LIEFDE - DOOD EN DUIVEL 

met KaTHE VAN NAGY en ALBIN SKODA. 
Een magistrale film, zich afspelend in geheim* 
zinnige huizen, op zee en in het denderende ge* 
"> v -- - -woel "van een grote havenstad. ~ » 

Als 2e hoofdfilm GEORGE BANCROFT in 

EEN NACHT IN SEBASTOPOL 

Een sterke film vol actie en spanning. 
Entree 30 en 55 cent, alles inbegrepen Toegang boven 18 jaar. Per 1 Maart GEVR. 

Zelfst. Dienstmeisje 

voor dag en nacht, v.g.g.v 
Adres: Mevr. Henselijn, 
Dr. Gerkestraat 22. Aan* 
melden: 's avonds van 
6 — 8 uur (Zaterdag van 
5 — 7 'uur.) Voor direct GEVR. 

Nette Fietsjongen 

Leeft. 15 a 16 jaar. 

L. Wennek, Gr.Krocht22 Officiële Bekendmaking 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
maken bekend, dat reclames inzake het vastrecht* 
tarief van het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf, 
vóór 27 Februari 1937 bij hun college moet zijn 
ingediend. 

Na dezen datum binnenkomende reclames zul» 
len niet in behandeling genomen worden. 

ZANDVOORT, 19 Februari 1937 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
De Burgemeester, VAN ALPHEN 
De Secretaris, F. JELLEMA Waar iedere zuinige Huis- 
moeder van profiteren moet 

Slechts een kleine greep: 

SPERCIEBONEN, uitgew. uit de bus, p.p. 10 et 
PRACHT DIK LOF, Ie soort, per pond .. 6 et 

BOERENKOOL, per pond 5 et 

GROTE ZOETE JAFFA, 10 voor . . . . 45 et 

ANJOE PEREN, per pond 25 et 

SPRUITEN, per pond Marktprijs 

GROTE SAVOYE KOOL, per stuk . . . . 8 et 

HANDAPPELEN, per pond 15 et 

Geen vuils handen meer, Rode Kool of Savoye 
kool, gesneden per pond 5 cent. 

JONGE TUINWORTELTJES geschrapt, p.p. 5 c 
ALS RECLAME: Verse Andijvie: per pond 10 et 

10 kg. ZEEUWSE BONTJES 35 et 

Ook bezorgen in Bentveld en Aerdenhout zonder 
prijsverhoging. 

P. van den Berg 

Haltestraat 20 - Telefoon 307 JONGERENKRING. 
A.s. Zaterdag hoopt de heer A. J. van Leusen 
te spreken over 't onderwerp: Lafayette. Alle be* 
langstellenden zijn van harte welkom. Aanv. 8-15. R Schoenreparatie - bedrijf 

„ROXY" 
42 HALTES TRAAT 42 

Heren zolen en hakken . . £ 1.25 

„ zolen f 0.95 

,. hakken f 0.50 

Dames zolen en hakken . . f 0.95 

„ zolen f 0.70 

„ hakken f 0.35 

Herenzolen met gummihakken f 1.50 
Dames „ ,, „ „ f 1.15 

Alles hout gepend. Kinderschoenen n. maat. 
Zolen gelijmd of genaaid 25 et extra. 

Afhalen en bezorgen zonder prijsverh. 

Alles prima afwerking. COMITÉ „HULP AAN SPANJE" 

Vrijdagavond hield het comité „Hulp aan Span* 
je" voor een stampvolle zaal in Monopole een 
openbare vergadering. Na het openingswoord van 
den heer Post uit Haarlem verzocht spreker de 
aanwezigen de zware ramp, die Zandvoort enkele 
dagen tevoren had getroffen, met enige 
ogenblikken stilte te, herdenken. Voorts werd 
meegedeeld, dat getracht zal worden een afdeling 
Zandvoort van „'Hulp aan Spanje" op te richten. 

Als eerste spreker sprak de heer Dr. W. van 
Ravenstein, die de oorlog in Spanje als de belang* 
rijkste wereldgebeurtenis schetste. Daar toch 
wordt gestreden om de toekomst van ons wereld* 
deel, het Spaanse volk vergiet haar bloed mede 
voor do andere democratische regeringen. Uit* 
yoerig ging spreker na de totstandkoming van de 
oorlog, die veroorzaakt is door verschillende ge» 
neraals in samenwerking met adel, grondbezitters 
en in sommige streken met de kerk. De verkie* 
zingen in 1936 brachten een links bewind, doch in 
Juli brak een opstand uit in allo grote plaatsen, 
die reeds lang 'de kop zou zijn ingedrukt, indien 
Franco c.s. geen medewerking had verkregen van 
Duitsland en Italië, (z.g. „vrijwilligers", echter in 
troepverband). De strijd in Spanje is een wereld* 
belang geworden. Verliest het volk de oorlog, dan 
staat de wereldoorlog weer een stap dichterbij. 

Nadat Mr. N. A. Stempels een oogfietuige*ver* 
slag uit Madrid had geöeven trad na de pauze op 
onze oud*plaatsgenoot Ds. N. Padt. 

Deze begon met te zeggen, dat „Hulp 
aan Spanje" geen mantelorganisatie van Moskou 
is en het ook nooit zal worden. Spreker noemde 
deze bewering dan ook een aperte leugen van on* 
waardige tegenstanders. 

Een bevolking wordt in Spanje vernield, man* 
nen worden kapot geschoten, vrouwen en kïnde* 
ren lijden honger. Begrijpelijk is dat de bevolking 
haat en nog eens haat tegen de opstandelingen 
krijgt. Spreker zal de oorlog nooit goed praten, 
maar begrijpelijk is het' dat men komt tot dingen, 
waaraan men anders nooit gedacht zou hebben. 
Spreker besloot met: Weest mens. helpt vrouwen 
en kinderen aan brood en medicijnen! 

Na afloop werd een collecte gehouden, waarvan 
de helft aan de nabestaanden van de omgekomen 
redders zal worden gegeven. 

BOMEN BIJ HET VOETBALVELD. 
Donderdagmiddag zijn bii de voetbalvelden van 
de vereniging „Zandvoort" aan de Vondelstraat 
een groot aantal bomen geplant. FIJNPROEVERS 

voor 1ste Kwaliteit 

VLEES 

weten dat het juiste 
adres daarvoor is 

DIRK BOON 

Van Ostadestraat 1 — Telefoon 539 

Mensen die kunnen rekenen 

komen bij 

W 

want zij weten, waar zij HET BESTE en 
IV1 E E S T E krijgen voor WEINIG GELD. 

Huismoeders, verdrijft de zorgen en koopt alle benoodigde 

Manufacturen bij ons. U heett een geweldige keuze, U krijgt 

kwaliteit en U bespaart op Uw huishoudgeld. 

NOG kunt U bij ons vele artikelen kopen voor oude prijzen 

Dameskousen 29 et Ontbijtlakens, flinke maat .. .. 69 et 

Theedoeken 15 et Interl. dames directoires, alle maten 49 et 

Zakdoeken : 7Va '-t Interlock dames Camisoles . . . . 49 et 

Sokken 22 et Dames Directoires 39 et 

Prima Herenflanellen, 100 cm lang ' 69 et Interlock Kinder Directoires v.a. . . 19 et 

'Heren Pantalons 49 et Interl. kinder Camisoles vanaf 19 et 

Heren Overhemden 79 et Kinderkousen, vanaf 17 et 

Jongens Sportkousen -vanaf 17 et Prima flanell. Dames Nachthemden met 

Prima graslinnen Lakens, 150 x 3V« 129 et ingezette mouw, 125 cm. lang . . . . 98 et 

Tafellakens 59 et enz. enz. 

Verder uitgebreide sortering in Heren Overhemden, Dassen, 
Boorden, Bretels, Sokkenhouders, Babygoederen, Bedrijfs- 
kleding, Pullovers, Vesten, Wol en Breikatoen. 

Bovendien bij f 20. — bonnen [f 1. — aan goederen terug. 

Manufacturenmagazijn „De Waag" 

Haltestraat 40 - 40a 

VERTROUWD 

GESORTEERD 

VOORDE LIG 
blijft klant §HET ADRES § 

| VOOR UW f 

| Bustehouders, Jarretel- | 
| gordels en Corsetten | 

iHET KOOPJESHUIS 

! Vakkundige bediening S 

Grote maten voorradig. % 

KERKSTRAAT 32 f 

* e» KERKCONCERT. 
Zondagavond gaf Onderling Hulpbetoon's Man» 
nenkoor in de Ncd. Herv. Kerk een kerkconcert 
met als medewerkenden mevr. R. Bonset — Horst, 
declamatie, mevr. A Bonset — Horst, zang en Jac. 
Bonset, orgel. 

In zijn openingswoord memoreerde Ds. Tromp 
het treurige ongeval met de Zandvoortse redding» 
boot, waarom het programma enige verandering 
onderging. Het koor zong namelijk ter nagedacht 
tenis Bcati Mortui van F. Mendelssohn»Bartholdi 
dat door alle aanwezigen staande werd aange» 
hoord. 

De heer .Tac. Bonset speelde o a. het eerste doel 
van de sonate van Fclix Borowski en „Marche 
Triomphalc" naar eigen compositie. 

Mevr. R. Bonset*! forst declameerde o.a. Hymne 

van P. van Rcnssen, terwijl mevr. A. Bonset 

Horst zong „Bist du bei mir" van Joh. Seb. Bach 
en do aria uit Paulus van F. Mcndelssohn. Het 
koor bracht voorts nog verschillende nummers 
ten gehore. 

Ds. Tromp sloot het concert met dank uit te 
spreken voor de belangeloze medewerking van het 
koor en de medewerkenden. De opbrengst kwam 
ten goede aan de Kerk en de Diaconie. 

O. S S. 

houdt de naam van Zandvoort hoog!! 

Me}. C. v. Koningsbruggen turmkampioene van 

Kennemerland 

Na een spannende strijd is mej. C. van Konings» 

bruggen er Dinsdag j.1. in geslaagd, beslag te leg» 

gen op de kampioenstitel der KTK. Haar clubge» 

noten L. Slagtveld en C. v.d. Mije moesten met 

de 4e en 5e plaats genoegen nemen, maar des» 

ondanks werd de Ie verenigingsprijs veroverd! 

TONEELVERENIGING „DE SCHAKEL" 

Het bestuur deelt ons het volgende mee. 

Maandag 22 Febr. zal bovengenoemde vereni» 
ging een toncelavond organiseren voor dé ouden 
van dagen in gebouw Monopole; opgevoerd zal 
worden het blijspel „Polly Pcrkins". 

Tevens worden ongeveer 300 programma's voor 
de werklozen beschikbaar gesteld, welke program» 
ma's op vertoon van werklozcnkaart a 5 cent, per 
stuk kunnen worden afgehaald aan gebouw Mono» 
pole op Maandag 22 Febr. tussen 2—4 uur. 

Aan deze avond zal de heer Engel Paap met 
zijn band belangeloos medewerken. 

Door de commissie van de jaarlijkse autotocht 
zal aan de ouden van dagen een consumptie wor» 
den aangeboden. 

Na de voorstelling is er gelegenheid nog een 
dansje te maken. O.a. voor de oude luidjes de 
bekende Gort met stroop. 

Men' zorge vroegtijdig aanwezig te zijn en spoe» 
dig de programma's af te halen om niet -teleur» 
gesteld te worden. Voor goed en goedkoop 

WITWERK 

is het adres 
D* Koper - Hulsman stn 14 DE SCHAKEL. 

De toneelvereniging „De Schakel", die Zondag» 
avond in Monopole het komische blijspel „Polly 
Perkins" opvoerde, kan op een goede avond terug 
zien. Dat het spel van De Schakel hoog staat aan» 
geschreven bewijst wel de bijna geheel bezette 
zaal en het applaus, dat de spelers ten deel viel 
na elk bedrijf. Ieder heeft dan ook zijn beste spel 
gespeeld wat niet anders verwacht werd. 

Als waardering mochten do dames naast hun 
succes ook nog bloemen in ontvangst nemen. 

Het bal tot in de nacht, onder leiding van den 
heer Hildering, was het slot van deze mooie 
avond. 

NIEUWE ZAAK. 

Ons dorp is weer een aanwinst groter aeworden 
en wel door „Het Parfumeriehuis", dat heden zal 
geopend worden door mej. Bep Citroen, Halte» 
straat 69 

In een hel verlichte etalage en keurig ingerichte 
winkel staat 'n keur van Eau de Colognes, odeurs, 
parfums, crèmes enz. 

De grote sortering, allo van Ie klas fabrikaten, 
doet in kwaliteit en prijzen niet onder voor die 
uit do stad. 

Het zal mej. Citroen dan ook zeker aan belang» 
stelling niet ontbreken en j-eker velen zal zij on» 
der haar cliënten mogen rekenen. 

ZANDVOORTSE HANDELSVERENIGING. 

Donderdagavond kwam de Zandvoortse Han» 
delsvereniging voor de 29e jaarvergadering in Bo» 
dega Mustert aan do Strandweg bijeen. De voor» 
zitter, de heer G. H. Vallo, hield een uitvoerige 
openingsrede, waarin hij elk lid opwekte de ver» 
enigma niet alleen financieel, doch ook daadwer» 
keiijk en moreel te steunen in haar acties. Toen 
even daarna do heer L. J. Rinkel Sr. de vergade* 
ring binnenstapte, werd hij begroet met een har» 
telijk applausje. Bij de ingekomen stukken was 
een schrijven betreffende credictverlcning aan 
middenstanders en cen verzoek om deel to nr» 
men aan de Jaarbeurs te Utrecht. Uit het iaar» 
verslag van den secretaris bleek, dat de verem» 
ging op 1 Jan. 94 leden, 2 eieledcn, 4 donateurs 
en 4 begunstigers telde. De heer Van der Werff 
zag graag na het uitbrengen van het verslag van 
do kascomuussie, dat do leden in plaats van per 
jaar, per maand hun contributio /ouden betalen. 
De begroting werd vastgesteld op een bedrag van 
ƒ 1025,36 H 

Vervolgens had een bcstuursverkiezing plaats 
wegens periodieke aftreding van de heren J. Schip 
per en Al. Kemp en het bedanken van den heer 
L. J. Rinkel. Alvorens tot stemming over te gaan 
sprak de voorzitter woorden van dank tot de 
heren Rinkel en Schipper voor hun jarenlange 
medewerking, respect, als voorzitter en penning» 
meester der vereniging. Do heer Rinkel dankte 
voor do vriendelijke woorden en hoopte, dat de 
vereniging in de toekomst zal groeien en bloeien. 
De heer M. Kemp werd herkozen, terwijl als nicu» 
wo bestuursleden werden gekozen de heren Van 
Houten en Bohcmen, O. Brink, Jongsma en Va» 
der. 

Na cen korte rondvraag werd de geanimeerde 
vergadering om half elf gesloten. 


IETS FIJNS 

is onze 
Vanille Sprits p. ons 12 et 
Boterallerhande p. „ 16 et 
Amandelkoek p. „ 18 et 
Voor belijdenis: Blauw Kamgaren Costuum naar maat ƒ 37.50. — Wij kochten een prima Engelse 
•wollen Serge voor belijdenis Costuums bij één onzer oude relaties, voor zeer lage prijs en bieden 
U daarvan aan een keurig afgewerkt costuum a-d ƒ 37.50. • 

KLEDINGMAGAZIJN - GROOTE KROCHT 23 - TELEF. 274 Probeert U eens onze 

Vanille Bétons 

M. J. BALK 

Hoogeweg 27 

Telefoon 489 SALIB*POETIHFILM. 
De Witte KruissKotonie bij Salatiga, Java, N.l. 

In het jaar 1901 heerste er grote ellende onder 
do inheemse bevolking van MiddensJava. Miss 
oogst en cholera veroorzaakten veel lijden. Ge» 
dreven door angst en honger verlieten velen hun 
dorpen en vluchtten naar elders. In hun schamele 
kleren zwierven ze in de steden. Een comité werd 
gevormd en het echtpaar Van Emmerik werd bes 
reid gevonden, leiding te geven in deze zaak. De 
deuren van hun woning werden geopend voor de 
armen, en vele hongerigen ontvingen diar voeds 
sel. Hut tJeek evenwel spoedig, dat er een aan» 
tal pcr.onen was, dat te ziek was, r.m het huis 
weer te verlaten. Zo werden deze eersten als blij» 
vende gasten opgenomen. 

In de loop der jaren zijn er ong. SOOO Javanen 
opgenomen. Velen hebben, na guholpjn te zijn, 
een bestaan in de maatschappij gevonden. Eik' 
jaarrapport toont aan, dat het aantal kolonisten 
toeneemt. Begin 1937 waren er 1413 personen, 
waaronder 750 kinderen. Het aantal weesjes, ge» 
brekkigen, ouden van dagen en zwakzinnigen bes 
droeg toen 533. In al die jaren van het bestaan 
zag men nog nooit zo'n grote ellende als de laat» 
sto jaren. Nog steeds komen er mensen in on» 
beschrijfelijko toestand van uitputting en ellende 
aan. 

De kolonie probeert zoveel mogelijk in eigen 
onderhoud te voorzien. Iedereen die kan, moet 
werken. Landbouw, melkerij, weverij ,breierij, 
zeepbereiding, cocosmattenvlechten enz. geven ars 
beid aan velen en brachten in 1936 5 pet van de 
nodige inkomsten op. Men geniet een kleine subs 
sidie van de Regering en het gewest, maar verder 
moet do kolonie door vrijwillige giften gesteund 
worden. 

Nu heeft zich in 1935 te 'Haarlem een comité 
gevormd met het doel, bekendheid aan deze ars 
beid van barmhartigheid te geven. Onlangs heeft 
men uit Indië een zeer goed geslaagde en mooie 
film ontvangen, die een schitterend beeld geeft 
van de werkzaamheden op deze kolonie. 

In „Ons Huis" zal op Woensdag 24 Febr. een 
vertoning van deze film gegeven worden, 's iMids 
dags om 4 uur voor kinderen, en 's avonds om 8 
uur voor volwassenen. Mogen velen kennis maken 
met dit bijzondere werk. 

Kaarten verkrijgbaar bij de heren K. Zwemmer, 
Konmgstr. 85 en Jac. Zwemmers, Oosterparkstr. 8 
en mevr. v. Zeyl, Wilhelminawcg 17. Toegangss 
kaarten voor de kinderen te betalen bij entree. 

COMITÉ „HULP AAN SPANJE" 

Het Comité „Hulp aan Spanje", afd. Zandvoort, 
schrijft ons: 

De zeer goed bezochte vergadering door „Hulp 
aan Spanje" belegd op Vrijdag 12 Febr. j 1. in 
„Monopole" te Zandvoort had de volgende finans 
ciële resultaten: 

Do collecte, die gehouden werd, half om half 
ten bate van de nagelaten gezinnen der op 10 
Febr. j.1. verongelukte mannen van de Zandvoorts 
se reddingsboot en van ons werk voor Spanje, 
bracht op ƒ 33.55. De helft hiervan is verdeeld 
onder beide families en aan de weduwen afges 
dragen. 

De zegelverkoop voor medische hulp aan de 
Spaanse slachtoffers bracht op ƒ 21.50. 

Tevens werd een 60stal brochures verkocht. 

Bereids werd een Comité gevormd door de hes 
ren A. Elffers, D. Vader, Fr. van Waard, A. Hofs 
stra en mevr. Jacobs. 

Velen gaven zich als medewerkers op, terwijl 
nog werkers zich kunnen opgeven bij den heer 
Van Waard, Oosterparkstraat 50, alhier. Attentie ! 

Puzzle van deze week 

.Winterdagen worden kort 
Als er maar gepuzzled wordt Voor deze serie geldt dezelfde regel als voor 
de vorige : In elke serie worden 4 of 5 puzzles ges 
geven. Eén daarvan is de prijspuzzle, en wel dié, 
-waarop de meeste inzendingen binnenkomen. Zijn 
voor die puzzle bij twee of meer inzenders de 
punten gelijk, dan tellen ook de andere puzzles 
mee. Dus, wie geregeld inzendt, heeft de meeste 
kans op 'n prijs! 

Puzzlaars, doei allen meet! 

Oplossing van Puzzle II: De woorden zijn: 
elegant, beleefd, veeleer, cotelet, Borsele, leidsel. 

PUZZLE III. Inzendingen tót Donderdag! 
INVULRAADSEL. 

x zweep. 

X goedertieren. 

x deelgenoot. 

x overeenkomst. 

x hoort 'n acteur te zijn. 

x hoeveelheid. 

X zuiver. 

x 'n munt. 

X legering. 

x gemelijk. 

x hoofdofficier. 

X gevaar. 

x dient tot afsluiting. 

x kleingeld. 

De in te vullen woorden bestaan uit 7 letters, 
waarvan de vierde letter telkens op de plaats van 
het kruisje moet komen. 

Bij juiste invulling ontstaat op de kruisjesrij 
iets, dat het uiterlijk van 'n vertrek gezelliger 
maakt. 

Zonder onderstaande bon is do inzending ons 
geldig! 

.' r r i r' 

Naam: 

Straat: 

Woonplaats: Derde legerbericht van de Zandv. Slagers-oorlog £ Verwacht kan worden dat onze manschappen de vijandelijke linies zullen be- 
stoken met het zwaarste soort kanonnen die geladen zullen zijn met 

Hollands Dik vet Spek 35 cent per pond, 3 pond 95 cent 

en ook nu verwachten wij weer een roemrijke overwinning evenals vorige 
weken. En daarom zult ge U evenals vorige maal schare bij de winnende partij 
en zullen wij ook van onze kant uit Uw bijstaan in deze zware tijd. 
Dus alle zonder uitzondering 'naar 

„DE CONCURRENT" H A LTESTR A AT 5 — TELEFOON 494 Ook thuisbezorgen zonder prijsverhoging HUISMOEDERS DOET NU UW VOORDEEL I Prima Geld. Rookworst, p.p. 
Bloedworst . . . . p.p. 

Ham, per ons * . . 

Prima Geld. Gek. worst, p.p. 

Prima Leverworst, p.p 

Rookvlees van muisje, per ons 
PRIMA LAMSVLEES 

Carbonade 

Lappen 

Bout 

PRIMA KALFSVLEES 

Lappen 

Fricandeau 

.Poulet 40 


et 


35 


et 


14 


et 


40 


et 


40 


et 


15 


et 


30 


et 


40 


et 


45 


et 


40 


et 


50 


et 


35 


et Osselappen 35 et 

Prima Lappen 35—40 

Riblappen 45 et 

Rosbief 50 et 

Lende 55 et 

Biefstuk 60 et 

Haas , 65 et VARKENSVLEES 
Carbonade schouder 
Carbonade rib 
Carbonade haas 
Magere lappen 
Fricandeau . ... 40 et 
45 et 
50 et 
50 et 
50 et ♦ 

t Vrijdenkers- Vereniging „De Dageraad" 

Afdeling Haarlem. 
Cursusvergadering op Zondag 21 Februari 
's morgens half elf in gebouw „Caecilia" 
Jansstraat 50, Haarlem. 

' Spreker: J. HOVING 
Onderwerp: 

„Calvijn de Protestantse Torquemade" 

Na afloop gelegenheid tot gedachtenwisse» 
ling. Entree voor nietAeden 20 cent. 

Werklozen 5 cent' op vertoon van bewijs. 

Men wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn!' 
Zekerheid 
Veiligheid 
JL evredenheid 

Aanbevelend, 

H. van den BOS 

Grote Krocht 18 
18 Telefoon 18 GLAS-JN VERFHANDEL 

STATIONSSTRAAT 7 

Uitsluitend Ie klas Materialen Alle Schilder- en Behangwerken 

tegen scherp concurrerende prijzen I 

Inzetten van Ruiten 
BV* Vraagt Prijsopgaaf! I 

G* de Leeuw 

HUIS en -LETTERSCHILDER 
Elastieken Kousen 
Buik- en 

Breukbanden 
Steunzolen 

Rechthouders 
Vsrplegings-art. 
Chemicaliën 
en Toiletartikelen 

L Blaauboer 

Gediplom. Drogist 
HALTESTRAAT 46 
TELEFOON No. 192 De Groente is duur 

maar toch gaan wij door met al onze „^^____ 

Groenten, Fruit en Aardappelen 

te verkopen tegen prijzen, die voor iedere .huis» 
moeder te betalen zijn. " 

Ook handhaven wij onze kwaliteit 

Dus allen naar het van ouds bekende en goeds 
koopste adres. 

Tb. WOLBEEK 

Swaluëstraat 3 - Telefoon 449 O rit va hg e 

de nieuwste modellen LAMPEKAPPEN, 
SCHEMER» WAND. GANGLAMPEN, 
alles tegen onze bekende lage prijzen bij 

De Goedkoope Amsterdammer 

Henk Schuilenburg 

GROOTE KROCHT 5 
Grootste zaak -ter -> plaatse op i ons gebied!!!!!!!!! 

IM MIIM I MAKELAAR 

t PAA-P 

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465 
TE HUUR. « - 

ONGEM. en GEM E UB. VILLA'S 
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN 

Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog 
te bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond 

Hypotheek aanwezig. 

Tevens belasten" wij -ons met het huur-innen 

Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën 
op elk gebied. Inlichtingen kosteloos SIHB 

m 
m 
m 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m mwi mmmmwwmwmmmwmb m& Dat kunnen wij 

per 10 kg. 

KLEINE ZAND 30 et 

BONTEN DRIELINGEN . . 35 et 

BLAUWEN DRIELINGEN . . 35 et 

DUIN DRIELINGEN . . . . 40 et 

ZEEUWSE EIGENHEIMERS 45 et 
BEVELANDERS (Inpolder) 37V 2 et 

ZEEUWSE BEVELANDERS 40 et 

DUINZAND, Puik 50 et 

ZEEUWSE BONTEN . . . . 50 et 

ZEEUWSE BLAUWEN . . . . 50 et 

BLAUWPITTEN 55 et 

ZANDVOORTSE DUIN . . 65 et 

DUINKRALEN 70 et per hl. 

ƒ 1.60 

ƒ 1.95 

ƒ 2.10 

ƒ 2.50 

ƒ 2.80 

ƒ 2.40 

ƒ 2.50 

ƒ 3.25 

ƒ 3.20 

ƒ 3.20 

ƒ 3.50 

ƒ 3.75 

ƒ 4-50 s 
1 
a 
m dl Horen en Bezorgen zonder prijsverhoging in 
§ Zandvoort en Omstreken vanaf 10 K*G» 

m 
m 
m 
m 

ï A'ë rtla ppel handel 

Hj Kerkplein 8 - Telefoon 74 - Zandvoort 
DEURSEN'S INGEZONDEN. 
Buiten verantwoordelijkheid van de redactie Geachto Redactie, Gaarne zou ik het volgende 
zien opgenomen in Uw blad. 

Hoe men ook mag denken over reclamesmaken 
op zichzelf, niemand zal kunnen ontkennen, dat in 
onze op concurrentie opgebouwde wereld voor de 
zakenmensen reclamesmaken een noodzakelijk 
iets is. Ook is het begrijpelijk — en dus voor ons, 
lezers, aanvaardbaar — dat de zakenmensen hun 
advertenties zo suggestief mogelijk maken: ik zelf 
zou het ook doen, als ik zakenman was, hoezeer 
reclamesmaken op zichzelf mij dan ook moge 
tegenstaan.. 

Maar — en nu kom ik bij het punt, waarom het 
me begonnen is — gelijk alles is ook het advers 
teren aan een zekere norm gebonden, die niet 
straffelo'os overschreden kan worden. Dit nu 
wordt de laatste weken door enkele adverteerders 
in de alhier verschijnende weekbladen totaal ver=> 
geten. Sommige advertenties zijn meer dan grof. 
Een paar voorbeelden. 

„Dodelijk ongeluk" boven een advertentie voor 
stofzuigers. 
„Aan de dood ontsnapt" boven een idem, idem- 

Veel en veel erger echter is de slagersadverten* 
tie, die met grote letters verkondigde: 

Eerste legerbericht van de Zandv. Slagersoors 
log, terwijl de volgende week reeds een „tweede 
legerbericht" verscheen, en er zeker nog wel meer» 
dere te wachten zijn. En beide keren werd dit oor* 
logsbericht gevolgd door een tekst met evenzeer 
vcchtlustige termen. 

De stellers van dergelijke advertenties schijnen 
niet te beseffen, dat zulke advertenties vele le= 
zers eerder afstoten dan aantrekken, dat ze uit 
zakelijk oogpunt dus absoluut mis zijn. 

Voorts schijnen zij er zich geen rekenschap van 
te geven, dat een dergelijke grofheid niet alleen 
pleit tegen henzelf, maar op de duur ook een ver= 
ruwende invloed moet hebben op het publiek. Het 
zó ver blijven beneden de norm, waaraan ook ad» 
vertenties moeten voldoen, haalt die norm op be» 
denkelijke wijze omlaag. En wanneer — gelijk 
thans het geval is — sommige adverteerders diït 
niet beseffen, er althans geen rekening mee hou» 
den, dan is het m.i. de plicht van de lezers, dus. 
de klanten, om die zakenmensen te zeggen, dat 
ze over de schreef gaan. Aan dat gevoel is dit 
ingezonden stukje ontsproten. Dat het de ge* 
wenste uitwerking moge hebben! 

Met dank voor de verleende plaatsruimte! 

Sigarenmagazijn . . 


De Rokende Moor 


G roote 


Krocht 29, hoek Heerenstraat 


Ruime 


sortering SIGAREN vanaf 3 cent 
IMPORTiSIGARETTEN. 


Rookt 


mijn geïmporteerde Braziehsigaren 
vanaf 6 — 8 — 10 cent. 
F. VIEYRA. GEMEENTE-BADHUIS. 

In de week van 8 tot en met 13 Febr. werden 
31 Kuip* en 265 Douchebaden genomen. 

BURGERLIJKE STAND. 
Geboren: Maria Catharina, dochter van J. J. 
van Deursen en E. M. Kleeff, Zandvoortselaan 140 
'Elly Elisabeth,' dochter van B. Sietsema en L. 
Bruijning, Helmersstraat 20; Laurens- Gerardus, 
zoon van L. G. Bleecke en J. C.Keur, Zuïdbuurt3; 
Hendrikus Adrianus, zoon van P. L. Warmerdam 
en H. Verdegaal, Hoogeweg 29. 

Ondertrouwd: V. Vink en A. van der Meulen; 
G. M. A. Volhand en A. G. C. E. de Boer; J. Loos 
en C. M. H. van Arkel. 

Overleden: E. Schuiten, oud 41 jaren. 
J. Molenaar, oud 47 jaren; S. van Duijn, echtgen- 
van J. Molenaar, oud 71 jaren. 

Gevestigde personen: , ,, 

M. Aukema, v. Haarlem, Brederodestraat 199. 
S. Lisser, v. -A'dam Kostverlorenstraat 24. 
B. Kool, v. A'dam Hoogeweg 59zw. GODSDIENSTOEFENINGEN 

Ned. Hervormde Kerk. 

Zondag 10 uur: Ds. D. Tromp. 
6.30 uur: Dezelfde. Jeugddienst. 

■,.!>,<»■■, 

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband 

Brederodestraat '31. 
Zondag 21 Febr. 10-. en -5 uur' Ds. P. v.d. Vloed. 

' Gereformeerde Kerk " 

Julianaweg hoek Emmaweg. 

Zondag 21 Febr. 10 en 5 uur: Ds. N. A. Waaning 
3e Lijdenszondag. Cat. Zondag 32. 

Nederlandse Protestanten Bond 
(Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15. 

Zondag 21 Febr. 's avonds 7 uur: Ds. J. Kalma. 
Zondagsschool van 12 — 1 uur." * 
Maandag 22 Febr. 8 uur: „Vrouwenavond". 

EVANGELISATIE. -' 
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de 
Oude Bewaarschool. Duinweg. _ \ 

Rooms Katholieke Kerk. 

Heden de H.H. Missen om 7 uur — 8.30 en 10 u-. 
de Hoogmis; Algemene H. Communie voor de 
DamessCongregatie; collecte voor onze arme pa> 
rochiekerk; om . 12 uur voorbereiding voor de 
plechtige geloofsbelijdenis; om 7 uur Lof met 
„Miserere" en Lijdensmeditatie. ' ' 

Dinsdag om 7 uur lof ter ere van den H. Anto* 
nius met rozenhoedje; om 8 uur congregatie voor 
de meisjes. 

' Woensdag om 2 uur voorbereiding voor de kin« 
deren van de Eerste H. Communie. 

Donderdag om 7 uur Lof ter ere van het Allerh. 
Sacrament met rozenhoedje; om 8 uur congrega» 
tie voor de dames. 

Vrijdag om 7 uur oefening van de H. Kruisweg, 
met verering van de reliquie van het H. Kruis; 
om 8 uur congregatie voor de heren. 

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat. 

Vrijdag 26 Febr. Begin van de Sabbath 5 uur. 
Zaterdag 27 Febr. Einde v.d. Sabbath 6.13 uur. 37e JAARGANG No. 35 ZATERDAG 27 FEBRUARI 1937 ZANDVOO 

ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIEELE BADCOURANT MET BADGASTENLIJST 

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD". Abonnementsprijs by vooruitbetaling te voldoen 

voor Zandvoort per jaar ƒ 3.— 

Buiten Zandvoort, per jaar „ 3.60 

.Afzonderlijke nummers " „ 0.10 

GIRO No. 9446 

Uitgave tiertenbachs Drukkerij Zandvoort 
ADVERTENTIEN: 

van 1 — 9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20 

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief. 
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60 Bureau: Achterweg 1 W Telefoon 135 De moderne oorlog 

De treffer. 

„Eerst gaan we bidden," sprak moeder, 
„En dan gaat Liesje naar bed." 
Een kaars werd aangestoken, 
En voor het Kruisbeeld gezet. 

Ze bogen beiden hun knieën, 
. En baden tot den Heer: 
„Bewaar ons lieve vader, 
„En geef ons vrede weer!" 

■Het dorp was in duister verzonken, 
Geen huis, geen kerk te zien. 
Zij hoorden niet het ronken, 
"Van 's vijands vliegmachien. 

En die twee daar boven — zij loerden, 
En deden hun boze plicht. 
Opeens riep er één: „Ik zie wat! 
„Daar onder, daar brandt een licht!" 

Zijn hand ging naar een hefboom 

Een donderslag! Vlammen! Gebraak! 
De piloot geeft gas en roept lachend: 
,,'k Geloof, kameraad, die was raak!" 

En zoeklichten kruisten door 't donker, 
Maar de vijanden waren te vlug. 
Ze stegen en vlogen veilig, 
Weer achter hun linies terug. 

Zij daalden en brachten vrolijk 
Rapport aan hun commandant. 
Die schreef in het dagboek: Een treffer 
Sloeg in en veroorzaakte brand. 

De vader hield in een loopgraaf, 
Vol koude modder de wacht. 
■Hij troostte zich met de gedachte: 
„Mijn twee 'slaper, veilig yannacht." 

Maar toen de zon ontwaakte, 
En over Gods aardrijk zag, 
Toen was een rokende puinhoop, 
Waar vredig een huisje lag. 

En mannen werkten en zwoegden. 

En legden een kamertje bloot. 

Daar sliepen moeder en Liesje, 

Vóór 't kruisbeeld de slaap van de dood. 

„Van 't front," zo schreven de kranten, 
„Is heden weinig bericht. 
Twee burgers slechts werden getroffen, 
Door een bom, in 't duister gericht." 

iMaar dat er iets -was vernietigd, 
■Wat nooit kon worden hersteld, 
't Geluk van drie arme mensen.... 
Dat werd door geen krant vermeld! 

Den Haag, 29»12»'36. 

Uit: „De School" van Ned-slndië. G. Democratische Brieven 

VAN en voor iedereen. 

Ter inleiding. 

Nadat de Van Week tot Weeksschrijver voor* 
goed had afgezien van het geregeld vullen dezer 
rubriek en we niemand bereid vonden zijn plaats 
in te nemen, moesten we wel zoeken naar een 
andere oplossing. Want dat we daarin op de een 
of andere wijze moesten voorzien, stond bij ons 
vast, wijl we maar al te goed weten, dat juist deze 
rubriek, die zo bijzonder kenmerkend was voor 
ons blad, voor de meeste lezers grote aantrekken 
lijkheid had, nu reeds jarenlang. 

Tenslotte hebben we een oplossing gevonden, 

en het zij in alle bescheidenheid gezegd — we 

menen, dat) het een heel goede oplossing is ook. 

We weten, dat verschillenden onder onze lezers 
wel eens de behoefte voelen, om — gelijk de laats 
ste tijd de heer I. B. — eens -naar hun pen te 
grijpen en een of meer artikeltjes te produceren, 
waarin ze uitmg geven aan hun kijk op de demos 
cratie in het algemeen ot aan een onderdeel daar* 
van, dan wel aan de gevaren, die juist in het huis 
dige tijdvak do democratie van meerdere zijden 
bedreigen. 

Wat ligt dan ook eigenlijk meer voor de hand, 
dan dat wij animeren tot het schrijven van der* 
gelijke artikelen bij al degenen, die over voldoen» 
de penvaardigheid beschikken, en een bepaalde 
ruimte beschikbaar stellen voor. opname van die 
artikelen onzer lezers? 

Welnu, daarmee willen we dan thans aanvans 
gen. En we houden ons overtuigd van het succes! 
Want democratischer kan het al haast niet — zou» 
den we willen zeggen — , dan dat we personen 
van allerlei richting in de gelegenheid stellen tot 
liet uiten van hun kijk op de meer of minder bes 
langrijke dingen van de dag. 

En die zaken zijn er in massa! Dagelijks toch 
gebeuren of worden er nagelaten dingen in onze 
woonplaats, in ons land, in de wereld, die waard 
zijn getoetst te worden aan een zuivere demo» 
cratische opvatting. En. van die zuivere democras 
tisehe opvatting heeft naar onze mening geen 
enkele politieke of godsdienstige richting het mos 
nopolie. Zij kan tot uiting komen door de mond van den partijloze evengoed als door die van den 
partijganger, zij kan het brein verlichten van den 
protestant, katholiek, vrijdenker, vrijmetselaar, 
jood, liberaal, socialist enz. enz. 

Zij allen, vogels dus van diverse pluimage, zijn 
ons dan ook even welko.11 in deze Tubrick. En ook 
is het ons om het even, of men eigen of anderer 
doen en laten en wensen en strevingen toetst aan 
dat zuiver democratische inzicht, beginnen doen 
we althans met de grootst mogelijke vrijheid m 
do keuze der onderwerpen toe te laten. De praks 
tijk zal vanzelf wel uitwijzen, of wij nu en dan 
moeten ingrijpen, dan wel op de duur een of an» 
dere beperking moeten stellen. Ook met het oog 
op de naderende verkiezingen is het o.i. gewenst, 
de grootst mogelijke vrijheid van keu/e ie laten. 

Aan de lezers der artikelen, blijft toch immers 
in alle gevallen overgelaten uit te maken, ot voor 
hen een bepaald artikel al oi niet overtuigende 
waarde heeft. Minder zakelijke artikelen zullen 
daarbij als vanzelf aan het kortste eind trekken, 
terwijl ook de toon van het artikel geen onbelangs 
rijke rol zal spelen, hetzij ten voors hetzij ten nas 
dele van het behandelde onderwerp. 

Maar ieder, die gewend is zich rekenschap te 
geven van wat hij leest, en vooral ieder, die zelf 
wel eens de pen hanteert, weet dat maar al te 
goed. Wij geloven dan ook, dat het ons niet erg 
veel moeite zal kosten, in deze rubriek een zakes 
lijke en waardige toon te handhaven, ondanks het 
grote verschil van opvattingen, dat daarin tot 
uiting zal komen. 

Hiermee, waarde lezers, menen we onze bedoes 
ling voldoende te hebben toegelicht, en wachten 
nu dus Uw geestesproductcn voor deze rubriek 
af. Toont nu Uw belangstelling voor het gecstes 
lijk leven in onze woonplaats! 

Gaarne hadden we als eersteling plaats vers 
leend aan het derde artikel van den heer I.B., wijl 
hij het is geweest, die, door het inzenden van zijn 
vorige twee artikelen over democratie bij ons de 
gedachte heeft versterkt deze rubriek in te stels 
len op de wijze, als we thans doen. Tot onze spijt 
heeft hij zieh in dit derde artikel echter wat al 
te zeer laten gaan, waardoor dat artikel gewors 
den is tot een ontboezeming, die minder geschikt 
is als eerste voor deze rubriek. 

Daar we trouwens toch het voornemen hebben, 
ons ook zelf niet onbetuigd te laten in deze rus 
briek — al geven we als regel gaarne de voors 
keur aan artikelen- van onze- lezers — zullen we 
zo vrij zijn, nu ook maar zelf de rij te openen, en 
wel met een — in verband met de nog resterende 
ruimte — niet al te omvangrijk onderwerp. En 
toch een onderwerp, dat door zijn aard, gevoeges 
lijk kan gelden als inleidend artikel van wat we 
dan meer in 't bijzonder gewend zijn te noemen 
de politieke democratie. Is er in Zandvoort gevaar voor 
ie democratie? 

Gelijk gezegd, beperken we ons tot de politieke 
democratie. 

Als wc de cijfers laten spreken, moeten we hes 
laas zeggen: ja, er bestaat — althans bestond — 
groot gevaar voor de democratie, juist in Zands 
voort. Bestond, want de cijfers, waarover we bes 
schikken zijn van 1935, dus twee jaren oud. 

Bekijken we eerst de cijfers van de in dat jaar 
gehouden verkiezingen voor de Provinciale Staten. 
Dan brengen die heel scherp een groot gevaar 
naar voren, t.w. 't N.S.B.sgevaar. De meesten zuls 
len zich nog wel herinneren, dat de N.S.B, toen 
gemiddeld ong. 10% der geldige stemmen behaals 
de.Dat was niet verontrustend veel.Maar zet daar 
nu eens naast het feit, dat dit aantal in Zandvoort 
niet minder dan 23 °/o bedroeg, dan zal men moes 
ten toestemmen,dat dat wel 'n verontrustend aans 
tal was. Nog dreigender wordt dit cijfer, als men 
bedenkt, dat andere plaatsen, die veel meer villa» 
dorp zijn dan Zandvoort, lang niet aan dat pros 
cent toekwamen. 

In Bloemendaal was het 15, in 'Heemstede 13, in 
Velsen 12 %; in Hilversum 11, in Bussum 12 en 
in Naarden 16 °/o; in Wassenaar 13, in Rijswijk 14 
en in Voorburg 17 %>; in Overschie 15, in Hillis 
gersberg 17 en in Schiebroek 22 %• 

U ziet, Zandvoort spant de kroon. Meer dan in 
andere plaatsen moet toendertijd de N.S.B, alhier 
dus vat gehad hebben op de burgers en misschien 
ook op de arbeidersbevolking. 

En wie zich niet alleen troosten maar ook in 
slaap sussen wil met de gedachte, dat deze N.S.B.s 
bloei in Zandvoort niet anders is geweest dan 'n 
strovuur, doet o.i. zeer onverstandig. Al wat des 
mocraat is in Zandvoort zal zich moeten opmas 
ken, om op de voor hem meest geëigende, maar 
steeds zakelijke en waardige wijze verheldering te 
brengen in de geesten van hen, die in 1935 nog 
niet inzagen en nu misschien nog niet, welk een 
gevaar er in kan schuilen, maar willig achter een 
nieuwe partij aan te lopen, en speciaal achter cen 
partij als de N.S.B., die de werkelijke en vermeen» 
de fouten der democratie met de ellemaat uitmeet 
en erger, doch die er niet bijvertelt, hoe zij zelf 
cen bedreiging vormen voor het vrije denken van 
ons allen. De tot heden nog slechts buiten onze 
grenzen volledig in practijk gebrachte leer van 
't dictatorschap, spreekt daaromtrent maar al te 
duidelijko taal. Komt die zo nodige verheldering 
er niet, willen de mensen liever de slavernij dan 
do vrijheid van geest, dan zal de N.S.B, zegevieren 
ook in ons land; en als de meerderheid achter hen 
staat, hebben ze daartoe ook het recht, 't Ta dus 
zaak te zorgen, dat zij die meerderheid in de vers 
sto verte niet halen, nog beter, dat zij bij de a.s. 
Kamerverkiezingen achteruitgaan in stemmenaans 
tal in plaats van vooruit. Dan is meteen het ge» 
vaar voorgoed voorbij. Maar dat kan alleen hes 
reikt worden — als het te bereiken is — door 
verheldering. En speciaal in Zandvoort is dat nos 
dig. 

•*• 

Naast het N.S.B.sgevaar is er nog cen gevaar. 
Daarop worden we attent gemaakt, als we de cii's 
fers bekijken van de Gemeenteraadsverkiezingen. 
in datzelfde jaar gehouden. Dat gevaar schuilt in 
de democratie zelf en wel in do versplintering, 
waartoo zij zo gemakkelijk aanleiding geeft, ook SPORT. VOETBAL. Het Zandvoortse publiek heeft Zondag voor de 
eerste maal in 1937 gelegenheid gehad, Zandvoort 
1 in een thuiswedstrijd aan het werk te zien en 
wel tegen het zwakke SDZ, waarvan de blauwsges 
len zonder al te veel inspanning met 5sl wonnen. 
Zandvoort speelde niet beter en ook niet slcchs 
ter dan gewoonlijk, doch had het geluk in Arie 
Molenaar een middenvoor te bezitten, die de 
weinige goede kansen wist te benutten. 

Molenaar had in enkele der laatste wedstrijden 
als spil tegen het einde mee naar voren trekken» 
de, een paar doelpunten weten te maken en nu 
Gijs Keur had getoond met frisse moed weer te 
willen spelen.had de elttalcommissie van de nood 
een deugd gemaakt en Arie de lastige middens 
voorplaats toegewezen. Spijt zal zij er niet van 
behoeven te hebben, want Molenaar speelde met 
overlcg.verdeelde het spel naar behoren en maaks 
te 4 doelpunten. 

Nu wij toch aan 't roemen zijn, moeten we te» 
vens het goede spel van Sweinsbergen noemen, 
die trouwens iedere wedstrijd goed speelt en blijk 
baar geen ups en downs kent. En dan keeper Vis» 
ser; hij heeft onze verwachtingen van de eerste 
wedstrijden niet beschaamd en wij mogen gerust 
beweren, dat Jan Visser, mits serieus levende en 
een goede opleiding hebbende, een doelverdcdi» 
ger van prima klasse kan worden. Serieus lijkt 
hij ons wel, maar of Zandvoort hem de geschikte 
leiding kan geven, menen we te moeten betwijs 
felen. 

Jan Weber en de drie halfspelers werkten naar 
behoren; zeer goed waren de pogingen van Gijs 
Keur om, ondanks de wind, de bal zoveel moges 
lijk te spelen naar dien vleugelspeler, van wien 
door het windvoordcel, de beste voorzetten te 
verwachten waren. 

In de voorhoede heeft Luiting heel goed ge» 
speeld en het waren zijn voorzetten, waaruit de 
meeste doelpunten gescoord werden. Ook Flip 
Bloemendal heeft zijn best gedaan en het was 
jammer voor hem, dat bij zijn voorzet na de rust, 
toen de bal slechts voor het intrappen was, geen 
der andere spelers in de buurt was. 

■Het spel van Jan van den Bos heeft ons zeer 
teleurgesteld. Om de 10 minuten stond hij op 'n 
andere plaats, waarbij het toch van weinig prac» 
tisehe kijk getuigde om vóór de rust, toen hij met 
voorzetten wind mee had, niet steeds op de bui» 
tenplaats te blijven spelen. Hij kan, dank zij zijn 
snelheid, een goede linksbuiten zijn, maar als bins 
nenspeler komt hem ten hoogste het praedicaat 
„middelmatig" toe. 

Op de rcchtsbinncnplaats stond Andries We» 
ber opgesteld; van zijn grapjes willen we slechts 
dit zeggen: als het bestuur van „Zandvoort" zijn 
taak begrijpt, laat het dezen onserieuzen sport» 
man. eens een week of vier aan de kant staan. Er 
zijn dan twee mogelijkheden: of A. Weber houdt 
helemaal met voetballen op, en dan is er aan 
vertrek weinig verbeurd; of hij vraagt na enige 
tijd, of hij weer mee mag spelen, en dan zal men 
een geheel andere speler in het veld zien vers 
schijnen, een die bereid is, al zijn krachten aan 
zijn club te geven en niet let op, of lacht om de 
tekortkomingen van zijn medespelers, en eigen 
fouten niet ziet. Heren bestuurders, • laat eens 
Uw tanden zien en toont wat leiding geven is. 

Zandvoort — SDZ was de enige wedstrijd, die 
in deze afdeling gespeeld kon worden. Alle ter» 
reinen der Amsterdamse clubs werden afgekeurd. 
't Veld van Oosterpark zal vóór Juni wel niet be» 
speelbaar zijn, de wedstrijd Oosterpark — Water» 
graafsmeer is zelfs al 6 maal vastgesteld en nog 
steeds is hij niet gespeeld. Het betreurenswaardi» 
ge is, dat een sportieve eindbeslissing hierdoor 
niet meer te verkrijgen is en vermoedelijk wordt 
het Bussumse „Allen Weerbaar" nu het kind van 
de rekening, hoewel deze ploeg zeker niet zwak» 
ker is dan SDZ of Oosterpark. Voor de kansen 
der 4e klas»kampioenen geven wij niet veel, wan» 
neer A-W inderdaad degradatiewedstrijden zal 
moeten spelen. 

Zeemeeuwen I heeft te Amsterdam weer een 
overwinning behaald, met 3 — 1 op Jan Hanzen» 
kwartier, waardoor de oranjeszwartcn tot de 7e 
plaats zijn opgeklommen. Alle 3 doelpunten wers 
den door „Broerie" Keur gescoord. 

Bravo Meeuwen! 

DWV heeft Schinkelhaven als candidaat voor 
de eerste plaats uitgeschakeld, door haar een DIT BLAD BESTAAT UIT ZES PAGINA'S 6 — nederlaag toe te brengen, ó — 0! En dan te 
bedenken, dat de Volewijekers een week eerder 
van hetzelfde elftal met moeite met 1 — wisten 
te winnen. 

Zandvoort 2 sloeg Stormvogels S met 4 — 0. 
Dat was een eigenaardige wedstrijd. Een kwar» 
tier na de rust stonden de blauw»gelc£' reserves 
met 1 — voor en veel krachtsverschil bestond er 
tussen do partijen niet. De IJmuidenarcn kregen 
de kans op de gelijkmaker, toen hun middenvoor 
alleen op Kemp afkwam. Doch hij schoot de bal 
to scherp voorbij Kemp en langs de verkeerde 
kant van de paal. 

Maar toen trokken Schuiten en J. de Muinck 
er samen op uit, de eerste werd in het strafschop» 
gebied ten val gebracht, de doelvcrdediger bleef 
staan, hoewel het de bedoeling van zijn back was 
geweest, hem de bal te laten wegtrappen. En de 
Muinck benutte de kans. 2 — 0. Toen bleek echter 
dat de Stormvogelsskecper en pijnlijke knie had, 
waarmee zijn staan blijven verklaard was. Eerst 
toen hij voor de derde maal gepasseerd was, liet 
hij zich vervangen, doch toen was het te laat. 

Schrocder was de beste, van der Mije de zwak» 
sto speler van het elftal. De halflinie speelde be» 
ter dan gewoonlijk. De voorhoede moest het heb» 
ben van het werk van Schuiten en de Muinck, 
hoewel de eerste wel eens vergeet, dat het voet» 
bal en geen handbal is. Het samenspel der Storm 
vogclssvoórhoede was stukken beter, maar van 
schieten had zij geen kaas gegeten. 

De scheidsrechter in deze wedstrijd zou in de 
KNVB een heel wat beter figuur slaan dan de 
man, die 's middags bij Zandvoort — SDZ zijn 
fluit schor blies. 

Het programma van a.s. Zondag 

vermeldt voor Zeemeeuwen 1 een thuiswedstrijd, 
de laatste in deze competitie, en wel tegen Half» 
weg. Een wedstrijd, die wel weer een overwin» 
ning voor de oranjehemden zal opleveren 

Zandvoort 1 gaat naar Weesp om Rapiditas te 
bekampen en daar het 2e elftal vrij is, kan zij er 
dus met een volledig eerste elftal heengaan. Ook 
deze ontmoeting kan in een overwinning voor de 
blauw»gelen eindigen. 

Zeemeeuwen 2 gaat, natuurlijk vergezeld van 
een grote schare supporters, naar Haarlem om. in 
he Noordersportpark om 10 uur EDO 4 te ont» 
moeten. Wint de ploeg van de gebr. Molenaar, 
dan is ze kampioen en mag het volgende seizoen 
in do KNVB uitkomen. 

J.S. 

NATIONALE DUINLOPEN. 

Zondagmiddag werden door het District Noord 
'Holland van de Kon. Ned. Athletiek Unie bij het 
Noorderbad in de duinen nationale duinlopen 
georganiseerd. 

Aanwezig waren o.a. Burgemeester H. van Al» 
phen, commissaris Reijmga en het raadslid J. 
Koning. De Burgemeester loste om één uur het 
startschot voor de klassesjuniores. 

Onze oudsplaatsgenoot A. Paap wist het in de 
Asklasse tot een fraaie prestatie te brengen, daar 
hij als tweede eindigde in een tijd van 13 min. 
41 seconden over 3 1 /:- km. 

De gedetailleerde uitslagen luiden: 

Junioressklasse, 1 km.: 1. Jb. Aafjes, Lycurgus, 
Krommenie, 3.58.4 min.; 2. A. van Grieken, AAC, 
4.04 min.; 3. J. Koomcn, Lycurgus, 4-8.S min. 

Klasse A, 3 1 /., km.: 1. Jb. Meijer, De Volewijc» 
kers, Amsterdam, 13.38.2 min.; 2. A. Paap, Haar» 
lem, 13.41 min.; 3. J. Sweres, AAC, 13-58.2 min. 

Bsklassc, 3V.. km-: 1. J. Stender, Hilversum, 
14.15 mm.; 2 J. J. Bruijn, AVAC, Amsterdam. 

Goosen van AVAC, Amsterdam en T. M- 
Gaarenstroom van De Volewijekers werden ge» 
diskwalificeérd. 

Csklasse, 2V 2 km. met 38 deelnemers,: 1. H.v.d. 
Does, Zwaluwen, Den Haag, 9.23.7 min.; 2. J. van 
Asch, Amersfoort, 9.29-6 min.; 3. P. Schuitenma» 
ker, Lycurgus, 9.32 min. 

Dsklasse, 2 1 /., km-: 1. W. van Zonderen, Olym» 
pia, Umuiden, 10-S.2 mm.; 2. J. van Swieten, 
Olympia, 10.10 min.; 3. P. Dekker, Olympia, 
10.10.1 min. 

Door het gure weer waren slechts weinig toe» 
schouwers in de duinen of op de Zeeweg aan» 
wezig. In het Noorderbad werden om drie uur 
de prijzen uitgereikt. nog zelfs tegenover een dreigend gevaar als dat 
van de N.S-B- 

Aan die Gemeenteraadsverkiezingen werd te 
Zandvoort deelgenomen door slechts drie der be» 
kende politieke "partijen, t.w. S.D.A.P , R.K. Staats 
partij en Christ. Hist. Unie, die resp. 740, 410 en 
399 stemmen behaalden, dat is te zamen 1549 van 
de in totaal 3795 geldige stemmen. Ongeveer 2250 
stemmen of pl.m. 60 % viel ten deel aan kleine 
groepjes en losse personen. In die 2250 stemmen 
zitten fascistische en democratische stemmen, ze 
werden verdeeld over negen groepen. Van deze 
stemmen gingen 600, d.i. bijna' 16 °/o van het to» 
taal aantal geldige stemmen, verloren, doordat ze 
aan een groep te beurt vielen, die geen enkele /.q= 
tel won. 

Zie, dat is spelen met het stemrecht, en gevolg 
van het onverstand, dat op 'n dergelijke wijze zijn 
democratische vrijheid misbruikt en aldus gemaks 
keiijk overwonnen wordt door 'n streng gcdiscis 
plincerdo partij als de N.S.B. Ditmaal deed de 
N.S.B, nog niet mee aan de Gem. verkiezingen, en 
bij de a.s.Kamcrverkie/.ingen ontbreken vanzelf de 
lijsten met plaatselijke grootheden, maar niette» 
min blijft de vraag klemmen, waar zullen die 2250 
■ ' en van de blijkbaar niet erg politiek geo» 

r orde Zandvoorters terechtkomen ? Zal "het 

in meerderheid zijn bij de democratische partijen 
of bij de NSB? Wij weten het niet. Alleen van de 
groep Gemeentebelangen — de enige o-i. princi» 

pieël volledig geoorloofde locale groep staat 't 

democratische karakter wel vast, menen wc; op de 
andere stemmengroepen lijkt ons echter heel wei» 
nig peil te trekken. Daar ligt voor de democraten in Zandvoort dus 
een heel veld, dat verhelderende artikelen hard 
van node heett, niet alleen met het oog op de a.s. 
Kamerverkiezingen, maar ook voor de volgende 
Gcmecnteraadsverk. Want het moet toch moge» 

lijk zijn, dat al die kleine gioepjes voor /over 

ze tenminste demociatisch denken of gaan den» 
ken — tijdig opgenomen worden in één sterke 
democratische groep, b.v. cvcnbedocldc groep 
Gemeentebelangen, voorzover men zich tenminste 
niet méér aangetrokken voelt tot een der grote 
democratische partijen met afdelingen hier ter 
plaatse. 

Zonder nu bepaald alarm te willen slaan, menen 
we op grond van het bo\enstaande toch wel 
te moeten besluiten met de roep: 
„Democraten van Zandvoort. weest op Uw hoede! 
En wcest actief! Stuuit ons Uw verheldering» 
brengende artikelen, svaarmcde ge alle Zandvoort» 
se ingezetenen bereikt. VERKIEZING SCHIPPER REDDINGBOOT. 

Donderdagavond kwamen in do raadszaal bij" 
cen alle leden van de Zandvoortse reddingboot, 
waaronder do pas herstelde E. Koper en L. Ko= 
per, zomede de leden van de plaatselijke afdeling 
van de N.Z.H.R.M.. Er werden drie candidaten 
gesteld voor schipper van do boot, te weten 
Hoor Koper, Klaas Visser en Rook van Duijn. 

Nadat do plaatselijke commissie een keuze uit 
genoemde candidaten zal hebbon gedaan, zal uit= 
eindelijk het hoofdbestuur van de N.Z.H.R.M. 
een schipper kiezen. arage en Taxi-Bedrijf van de Geer 

REPARATIE - STALLING - ONDERHOUD BREDERODESTRAAT 8—10 TELEFOON 88 1 
Barteis Meubelhandel thans Telefonisch aan- 
gesloten onder No. GROOTE KROCHT 9 Voorlopige Agenda 

Zaterdag 27 Febr. — Bijeenkomst A.J.C, in 
Ons Huis. Spreker: de lieer 'Bockhoven. Onder» 
werp: Worsteling der vrijheid. 

Zaterdag 27 Febr. — Vergadering Jongeren 
Kring. Spreker: Ds. J. Kalma. Onderwerp: Het 
Vredesvraagstuk. 

Maandag 1 Maart. — Gemecnteraadsvergade» 
ring. 

Maandag 1 Alaart. — Opening Informatiebureau 
V.V.V. op het Stationsplein. Kantooruren: 9 — 15 
en 1.30 — 5 uur. 

Maandag 1 Maart. — Ouderavond School C. 
Aanvang: 8.30 uur. 

Vrijdag 5 Maart. — Lezing voor Ver. v. Jonge 
Hervormden m de consistoriekamer door den hr 
F. A. v.d. Waals. Onderwerp: Iets over Afrika. 
Aanvang 8 uur. 

Zaterdag 6 Maart. — De 'Haarlemse wielrenver. 
„De Kampioen" geeft in Monopole een feestavond 

Zondag 14 Maart. — Propaganda»feestavond 
Mondacc. Ver. „Excelsior" in gebouw Monopole. 

Maandag 15 Maart. — N.S.B.svergadering in ge» 
bouw Monopole. 

Vrijdag 19 Maart. — Bijeenkomst A.J.C. De 
beer H. de Ru vertoont schimmenspel. 

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen 
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen! HOOG EN LAAG WATER. 
Hoogwater 


Laagwatei 


v.m 


n.m. 


v.m. 


n.m 


Zaterdag 27 Febr 4.30 


4.38 


12.04 


12.25 


Zondag 28 Febr 5.05 


5.10 


-12-33 


1.01 


Maandag 1 Maart 5.32 


5.40 


1.08 


1.28 


Dinsdag 2 Maart 6.06 


6.1Ó 


1.36 


2.02 


Woensdag 3 Maart . . 6-36 


6.54 


2.12 


2.33 


Donderdag 4 Maart .. 7.12 


7.32 


2.50 


3.08 


Vrijdag 5 Maart 7-54 


8.38 


3.28 


3.50 


Zaterdag 6 Maart 8.54 


9.40 


4.33 


4.50 


Zondag 7 Maart 10.18 


11.16 


5.36 


6.12 ■BMNBHBBBnBBIBaMinMSMUnHn 

Voor Uw Timmerwerk 

Reparatie's - Onderhoud etc. 

W* Dorsman 

Timmerman en Aannemer 

Achterom — Zandvoort 

■BBBBBBB ■BBBBBBBBBBflBflflB SaflBBBBB BURGERLIJKE STAND. 
Opgave van 18 tot 25 Februari 1937. 
Geboren: Frits, zoon van H. H. Bockweg en D. 
Maneveld, Hogeweg 66; Bertus Jacob, zoon van 
R. Reemeijer en E. M. Kerkman, Nieuwstraat 13; 
Rita Wilhelmina, dochter van A. Molenaar en 
M. C. de Jager, Oosterparkstraat 21; Hendrika 
Maria Geertruida, dochter van H. van Staveren 
en J. M. Zantvoort, Helmerstraat 2. 
Overleden: A M. Aldus, echtgenote van G. Ko» 
ning, oud 81 jaren; F. Bockweg, zoon van H. H. 
Bockweg, oud 4 dagen. 

Gevestigde personen: J. N. Kraal v. Amsterdam 
Zandvoortselaan 24. UITSLAG VERLOTING, 
Zandvoortse Muziekkapel der nog niet afgehaal» 


de prijzen: 
8, 60, 74, 106, 109, 111, 127, 


137, 221 


234, 246, 253, 254, 287, 299, 300, 


374, 375 


470, 496, 502, 503, 504, 542, 617, 


625, 631 


662, 680, 686, 695, 706, 711, 725, 


729, 749, 


796, 811, 872, 876, 885, 904, 923, 


926, 935, 


945, 947, 959, 1001, 1028, 1932, 1033, 


1067, 1085, 1093, 1097, 1100, 1102, 1106, 

1111, 1120, 1161, 
1163, 1211, 1212, 1214, 1234, 

1305, 1402, 1403, 1572, 
1582, 1583, 1615, 1633, 1647, 1648, 1661, 1713, 
1716, 1718, 1131, 1756, 1770, 1771. 

Prijzen kunnen afgehaald worden bij J. A. Paap 
Poststraat 6a, Zaterdag, Dinsdag en Woensdag 
van 2—8 uur. 

Na 3 Maart vervallen de prijzen aan de vereni» 
ging. 

ONS TONEEL 

De Zandvoortse Toneelvereniging Ons Toneel 
zal op Zondag 7 Maart a.s. in de zaal van Monos 
pole alhier het toneelwerk opvoeren „Do Zee 
reinigt". 

Het voordelig saldo dezer avond z il worden 
overgemaakt aan de Noord en Zu\d 'Hollandse 
Redding Mij. ten behoeve van de nabestaanden 
der verongelukte leden van de Rcddingboor 

Wij doen een beroep op de ingezetenen van 
Zandvoort deze avond te doen slagen door in 
zo groot mogelijk aantal aanwezig te zijn. 

Het Bestuur. 

EEN PRACHTIGE GIFT. 
De Diaconie en Kerk der Ned. Herv. Gemeente 
werden de7er dagen verrast met een gift van 
ƒ 100 HEEFT U? iets te verkopen, hetzij gehele of ge* 
dceltelijke inboedels. Dan is uw adres DE WITTE Z 
het Tevens belasten wij ons met 
houden van inboedelveilingen. 

Groote Krocht 20 - Telefoon 464 flets voor de Baby nodig??? 

8 dan naar 

I „DE WOLBAAL" . Schoolplein 4 h. Willemslr. 

S HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN ZANDVOORT Baby Hemdjes . . 16 et 
Flanellen . . . . 18 et 

Truitjes 22 et 

Camisoles en Borstrokjes 16 et 
Babykousjes . . . 34 et 
Lakens 59 et Sloopjes 49 et 
Baby Jurkjes vanaf . 59 et 
Pakjes vanaf . . . 49 et Prima Luiers . . . 16 et 
Gummi Broekjes . . 16 et 
Nachthemdjes . . . 36 et 

Pracht Flanel en Katoen 

per el 19 et 

Afgepaste Gordijnen 

per stel 98 et Wij hebben een pracht sortering in Slobpakken, Capes, alle 
soorten wasechte Babywol met gratis patronen en onderricht 

Profiteer van onze goedkope aan- 
bieding in alle soorten Vitrage. 
2 Kapok, Planken-doeken, Kanten-kleedjes, Stofdoeken, Thee- 
• — doeken, Handdoeken en Badhanddoeken. — 
BELANGRIJK NIEUWS! 

Heden ontvingen wij een uit- 
gebreide Collectie der nieuwste 

JAPONNEN 

in alle maten. 

Onze nieuwe Collectie Dames Hoeden be- 
staat uit de Weener en Parijzer modellen. 

Door vroegtijdige inkopen kunnen wij onze 
bekende lage prijzen handhaven. 

Ziet de nieuwe Etalage'sII 

MODE- en SPORTKUIS 

ZEESTRAAT 18 hoek Heemskerkstraat Laat dit niet voorbij gaan 
't is haast voor niets. 

Slechts een kleine greep: 

SPERCIEBONEN, 2 ponds blik . . . . 16 et 
SPERCIEBONEN, uitgew. uit de bus, p.p. 10 et 
PRACHT DIK LOF, Ie soort, per pond . . 6 et 

BOERENKOOL, per pond 5 et 

GROTE ZOETE JAFFA, 10 voor . . . . 45 et 

ANJOE PEREN, per pond 25 et 

SPRUITEN, per pond Marktprijs 

GROTE SAVOYE KOOL, per stuk . . . . 8 et 

HANDAPPELEN, per pond 15 et 

Geen vuile handen meer, Rode Kool of Savoye 
kool, gesneden per pond 5 cent. 

JONGE TUINWORTELTJES geschrapt, p.p. 5 c 
ALS RECLAME: Verse Andijvie: per pond 10 et 

10 kg. ZEEUWSE BONTJES 35 et 

Ook bezorgen in Bentveld en Aerdenhout zonder 
prijsverhoging. 

P. van den Berg 

Haltestraat 20 - Telefoon 307 

■■■■■MM W O» » »»» •(■»»» » «»—0— — 

Pracht Behangselpapier 
vanaf 10 v cent 

PLAKLOON 20 et per rol 

Behanger, Stoffeerder en Beddenmaker 

L< BALLEDUX 

TRAMSTRAAT 9 — TELEFOON 296 "HOLLANDIA-BBOSCOOP" 

Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein 

Vanaf Zaterdag 27 Febr. t.m. Dinsdag 2 Maart, aanvang 8 u. 

4 dagen! Opvoering van een 100 °/o succesprogramma. 

Optreden van 's werelds grootste lieveling in 
haar nieuwste en mooiste film ooit vervaardigd: 

SHIRLEY TEMPLE in SHIP AHOY 

(CAPTAIN JANUARI) 

De nieuwe Shirley Temple»film voert ons naar 
een wereldje waarin 's werelds troetelkind nog 
niet had rondgedarteld, naar de kust, naar de zee 
lieden en de mensen van de havenkant, naar de 
voudig en rondborstig zijn, hartelijk en gul. Daar 
vuurtorenwachters en dergelijke lieden, die een» 
voudig en rondborstig zijn, hartelijk en gul. DaS.r 
is de kleine star het zonnetje van allen, een zee» 
nimfje, een kleine branie met een matrozenpakje, 
waarin zij parmantig rondstapt. De zeelui leren 
haar hun matrozendansen en zij kan tegen den 
besten zanger op, zij is net zo kwiek en glunder 
als zij en zij betekent het levensgeluk van den 
ouden kapitein Januari. Een heerlijke film 

Als 2e hoofdfilm optreden van Warner Oland in 

HET GEHEIM VAN CHARLIE CHAIM 

Een buitengewoon spannend en avontuurlijk films 
werk vol actie en sensationele handelingen. Al» 
leen de naam Charlie Chan garandeert U 'n film 
welke U met spanning zult volgen. 

Een programma dat een ieder MOET zien! 

TOEGANG BOVEN DE VEERTffiN JAAR. 

ENTREE: 40»60»80»100 cent; alles inbegrep en. 

ZONDAGMIDDAG 2.30 FAMILIE»MATINEE 
optreden van 's werelds grootste lieveling Shirley Temple in 
SHIP AHOY!! (Captain Januari) 

De nieuwste film van Shirley welke een ieder 
zien moet, jong en oud. 
ENTREE: 20, 30, 40 cent alles inbegrepen. 

Donderdag 4 Maart 8 uur - Populaire Voorstelling 

opvoering van de grote superfilm der U. F. A-, 
welke nog niet in Zandvoort is vertoond, met 

FRASQU ITA 

Heinz Ruhman, Hans Moser, Jarmila Novotna. 
Bewerkt naar de wereldberoemde operette van 
Franz Lehar. Medewerking van het beroemde 
Wiener Sangerknabenkoor. Een heerlijke operette 
met liederen en walsen, waarbij Franz Lehar zelf 
als orkestleider verschijnt. Als 2e hoofdfilm: 

MAE WEST in: Een Vrouw van de Wereld 

Vrolijkheid en spanning. Mae West op haar best. 
Entree 30 en 55 cent, alles inbegrepen Toegang boven 18 jaar. GLAS- EN VERFHANOEL 

STATIONSSTRAAT 7 

Uitsluitend Ie klas Materialen Een grote voorraad 

Bloemen en PBanten 

Danvin tulpen 10 stuks 25 et 

Aardige opgemaakte mandjes 

SERINGEN, AZALEA.S, ROZEN. 

Potjes Croqussen 15 et 

Verder alles tegen billijke prijzen. 

Bloemenmagazijn „Fresia" 

Zeestraat 25 - S. de Wid - Telefoon 295 BEKENDMAKING 

VERPLAATST 

D. A. DEELEN'S 

Heren- en Kinderconfectie 

vanKERKSTRAAT7 
naar 

KERKPLEIN 8 Alle Schilder- en Behangwerken 

tegen scherp concurrerende prijzen I 

Inzetten van Ruiten 
9V Vraagt Prijsopgaaf! I 

G* de Leeuw 

HUIS en LETTERSCHILDER IConeren Gordijnroeden • 

Bronzen Gordijnroeden & 

Houten Gordijnsfokjes q 

Ringen - Steunen - Knoppen - Gordijnkoord © 

Laat U het allernieuwste „RAILS- ^ 

GARNITUUR" voor leggen, iets op A 

het gebied van Gordijngarnituren. W DE SPECIALIST: 

f$ Haltestraat 11 ANDEL Telefoon 335 m PRO DOMO. 
Zondagavond voerde de Haarlemse Toneelxer» 
eniging „Jacob van Lennep" in Monopole op 
„Pro Domo", een dramatisch toneelstuk in vijf 
bedrijven van Jhr. A. G. van Riemsdijk. Met 
spanning volgden de vele aanwezigen dit goed ge* 
speelde toneelstuk, het succes was dan ook zeer 
groot. Na afloop volgde een gezellig bal. 

DIEFSTAL VAN GAS. 
'Het gasbedrijf heeft een dezer dagen aangifte 
bij de politie gedaan van diefstal van gas door 
middel van centen met inkepingen. De politie 
waarschuwt een ieder, gas uit muntmeters uit» 
sluitend met muntjes te betrekken. 

FEESTAVOND „ZANDVOORT" 
Zaterdagavond werd in Monopole ter gelegens 
heïd van net twintigjarig bestaan van de muziek» 
kapel „Zandvoort" een feestavond georganiseerd. 
Van verschillende verenigingen waren bloemen 
en brieven ontvangen. 
De heer E. Paap, voorzitter der feestcommissie, 
deelde tot zijn leedwezen mede, dat burge» 
meester H. van Alphen en commissaris Mr. Reij» 
inga verhinderd waren aanwezig te zijn. Hij 
bracht dank <ian het gemccutcoesluur voor de 
ondervonden steun en dankte allen, die mede* 
gewerkt hebben, vooral de winkeliers voor het 
beschikbaar stellen van de ruim 130 prijzen- 

De muziekkapel trad vervolgens op onder lei» 
ding van den heer R. van 't Hoff met verschil» 
lende mooie nummers, terwijl de humorist Vrees» 
wijk al spoedig een gezellige stemming in de zaal 
bracht. Het programma was uitstekend verzorgd. 
Tot laat in de nacht werd gedanst. 

VERBETERINGEN. 
De Brederodestraat zal de volgende week tot 
aan de Paradijsweg voorzien worden van bomen, 
terwijl op do Zandvoortselaan eveneens bomen 
zullen worden geplant. 

VERPLAATST 

Heden zal de Heren» Kinderconfectiezaak van 
den heer D. A. Deelen heropend worden. 

Deze zaak heeft een grote uitbreiding onder» 
gaan daar de zaak thans gevestigd is in perceel 
Kerkplein 8. 

Een grote collectie Heren» en Kinderkleding 
togen stadsprijzen is voorradig. 

Het is zeker de moeite waard indien U zich 
wil voorzien van een nieuw costuum om eerst 
even de etalago te bekijken. 

OPENSTELLING VIJVERPARK. 
Hoogstwaarschijnlijk zal op 1 April a.s. het z.g. 
Vijverpark in Plan Noord voor hpt publiek tegen 
betaling van een kleine vergoeding opengesteld 
worden. In de dennebossen zijn enkele wandel» 
paden aangelegd, terwijl eerdaags banken (zon» 
der leuning!) op de mooiste plekjes zullen wor» 
den geplaatst. KLEDINGMAGAZIJN - GROOTE KROCHT 23 - TELEF. 274 

Gediplomeerd Coupeur voor Dames, Livrei en Herenkleding. 
■Ontvangen de nieuwste collecties voor Dames' en Heren Kleding naar Maat. Keurig sortiment. 

Vraagt geheel vrijblijvend zichtzending en prijsopgaaf. Ab en Mien Molenaar 
geven met blijdschap 
kennis van de geboorte 
van hun dochter 
R1TA WILHELMINA 

Zandvoort, 20 Febr. '37 
Oosterparkstraat 21 

Geboren: 

JOHANNUS BER» 
NARDUS ANTONIUS, 

Zoon van 

'G. J. Vaarwerk. 

A. Vaarwerk — Stroband 

Zandvoort, 24 Febr. '37. 
Zeestraat 44. Dankbetuiging 

Niet in staat zijnde al» 
len persoonlijk te dan» 
ken, komen ondergete» 
kende allen nog eens 
hartelijk danken voor de 
vele bewijzen van deel» 
neming, ondervonden bij 
.het zo plotseling over* 
lijden van onzen lieven 
Man en Vader. 

Engel Schuiten 

In het bijzonder nog een 
woord van hartelijken 
dank aan Burgemeester 
van Alphen voor zijn 
steun en medeleven.Aan 
DsTromp eveneens voor 
de troost en het mede» 
leven, die wij van hem 
mochten ontvangen.Aan 
het Bestuur der N. en Z. 
H.R-M., zijn mederoeiers 
van de reddingsboot, 
Bestuur en leden van de 
Zandv. Reddingsbrigade, 
Heren Doctoren, Zus» 
ters der Stichting Zee» 
duin, en verder aan al» 
len nog, die blijk hebben 
gegeven van hun mede» 
leven. 

Wed. A. Schuiten — 
Raaphorst. 

Jobje, 

Zandvoort, Febr. 1937. 

GEVRAAGD te Zand» 
voort tegen Juni, 2 a 3 
gestoffeerde of gemeubi» 
leerde 

Kamers m. Keuken 

Br. bur. Zandvoortse Crt 
Gertenbachs Drukkerij 
■ onder no. 3503. 

Woningruilen. Spoed 

Welke fam. in Zand» 
voort wil woning ruilen 
met fam. uit Bilthoven 
van 24 Juli tot 21 Aug.? 
Brieven aan A. G. van 
Voorthuisen Ju., Over» 
boschlaan 41, tel. 2835, 
'Bilthoven. 

TE HUUR GEVR.: 

Benedenhuisje 

met 4 kamers, keuken 
en tuin. Nette stand, 
dicht bij 't station.Huur» 
3>rijs ong. ƒ 25. per mnd 
Br. bur. Zandv. Courant 
Gertenbachs Drukkerij 
onder no. 3501. 

Plaats voor Heer op ka» 
■uiers of 

Nette Commensaal 

Prettige omgeving. 
t f 40 — 60 per mnd, alles 
inbegrepen. Adres te be» 
vragen bur. v. dit blad. 

TE KOOP: 

2 Dragende Geiten 

Zandvoortselaan 243. HEROPEH8MG 

ZATERDAGMIDDAG 27 FEBRUARI VAN 

„KONINGS BAKKERIJ" 

Brood- en Banketbakkerij - KERKSTRAAT 22 - Telefoon 126 

Ondergetekende maakt bekend, dat hij de banket 
bakkerij van den heer M. Keur heeft overgeno» 
men en deze zal voortzetten in de vanouds bc» 
kende zaak KONING'S BAKKERIJ. 

Kerkstraat 22 - Aflhier 

Voor levering van Ie kwaliteit, vervaardigd uit 

I— prima grondstoffen wordt ingestaan. _ 

Telef. 126 Hoogachtend B BOSMAN I ******** **************** 

Men zegt, kwaliteit wint altijd! ^ 

En dat is ook zo. ^ 

Ons vlees wint het, * 

niet alleen door kwaliteit, doch ook * 

door de prijs, die lager is dan bij Uw Jk 

gewonen slager. 1T 

Ui* QUISX, Mr. Vleeshouwer * 

ANTHONIESTRAAT 81 - TEL. 15795 - HAARLEM * 

Bestelhuis te Zandvoort: ^ 

IM. L. PAAP — KONINGSTRAAT 72 T 
♦ 
* Eenige bijzondere 
Wee 

aanbiedingen 
Heren Regenjassen, in Marine en Beige f2.98 TE HUUR: 

Ong. Bovenhuis 

drie kamers en keuken, 

Huurprijs ƒ 4 p. week 

Stationsstraat 7a. 

BIEDT ZICH AAN: 

Werkster 

a ƒ 1.50 per dag. 
Br. bur. Zandvoortse Crt 
Gertenbachs Drukkerij 
onder no. 3504. GERTENBACHS 
DRUKKER IJ 
De zaak voor 

al Uwr 
Drukwerken 

SPECIAAL voor 
GROTE 
OP LAG E N Reuze sortering in Glasgordijnen 

vanaf f 0.34 

In Kleedjes, rond en vierkant ■■ 
een ongekende keuze ïn diverse 
— maten. — 

Een schitterende collectie in 

Overhemden en Dassen 

Voor de Dames en Heren iets apartsü 

Bovendien bij f 20. — bonnen f 1. — aan goederen terug 

Manufacturenmapzijn De Waag 

Haltestraat 40— 40a 
Eens klant . . ♦ . blijft klant 
inboedei 

Donderdag A. Maart a.s. 

dös voormiddags ten 10 uur zal Deurwaarder 
Erbrink ten verzoeke van zijn principaal verko» 
pen de 

ALGEHELE INBOEDEL 

zich bevindende in perceel 

Parallelweg Slhuis 

Deze inboedel .omvat fraaie huiskamer, stoelen, 
tafel en buffet, slaapkamer met ledikant en toe» 
behoren, opklapbaar lits jumeau met bedden, 
vloerbedekking, Deventer en andere kleden, kris» 
tal, glas, aardewerk, gordijnen en wat verder tot 
de inboedel behoort. Alles nog zo goed als nieuw. 

Te bezichtigen op Woensdag 3 Maart van 
10—6 uur 

Taxateurs : 

De Witte Zwaan en 

Zandv* Verkooplokaal (Waterman) GOED renderend Garagebedrijf 
eventueel Verhuurinrichting te 
koop gevr. Uitsluitend a contant 

Brieven onder No. 3502 aan bur. Zandvoortse 
Courant, Gertenbachs Drukkerij. 

AVOND VOOR OUDEN VAN DAGEN 

De toneelvereniging „De Schakel" heeft Maan* 
dagavond do Ouden van Dagen en vele werklos 
zen een genoeglijke avond bezorgd in Monopole. 

Toen de heer Kiefer de avond opende met een 
woord van welkom, was er geen plaatsje onbe» 
zet. 

Do Schakel kwam met dezelfde bezetting van 
het blijspel „Polly Perkins" als op Zondag 14 
Februari. 

Nu is dikwijls het spontane applaus geen maat» 
staf, dat er subliem spel te zien gegeven is, doch 
uitgezonderd enkele kleine foutjes, was het spel 
evenals decor af. 

Engel Paap, die zich met zijn band weerde, had 
ook groot succes, vooral toen na afloop de tradi» 
tionele „Gort met Stroop" werd gedanst met 
„Kees Botje" in zijn hemdsmouwen voorop, ter» 
wijl ook nog andere oude dansen als Duitse polka 
en Valeta werden gedaan. 

De oudjes werd in de pauze koffie of thee aan» 
geboden. 

Do heer Van Noort als lid van de commissie 
voor Ouden van Dagen dankte allen, die mede» 
gewerkt hadden om deze avond te doen slagen, 
terwijl de dames van de Schakel elk een bouquet 
bloemen ontvingen. Ook de heer L. .T. Rinkel 
sprak de Schakel enkele woorden van hulde toe. 

Het was een avond, die do oudjes en wcrklo/cn 
nog lang zal heugen. Hulde voor dat idee van het 
bestuur van de Schakel! 

MUNTGASMETERS 

Het College stelt voor in overeenstemming met 
het advies van de commissie van bijstand voor 
de bedrijven, het daarheen te leiden, dat de vol» 
gende wijzigingen in de verordening worden aan» 
gebracht: 

Ie. Do huurwaardesgrens voor percelen, welke 
voor muntgas in aanmerking komen te verhogen 
van ƒ 4. — tot ƒ 5. — . 

2e. in percelen met een hogere huurwaarde 
desgewenst de gewone gasmeter om te bouwen 
tot muntmeter en den verbruiker toe te staan de 
daaruit voortvloeiende kosten, ongeveer ƒ 18, te 

voldoen in termijnen van bijvoorbeeld ƒ 2 per 

jaar. 

VERPLAATSING. 

Slagerij Eldik is verhuisd en wel naar het een» 
trum van 't dorp: Smedestraat 19. 

Het perceel is niet meer te vergelijken met 
wat het vroeger was, alles is keurig in de verf, 
moderne verlichting enz. 

Maar .... daar heeft de huismoeder toch eigen» 
lijk niets aan, het vlees, daar draait de zaak om 
en dat is van de beste kwaliteit terwijl de prijs 
door do lagere kosten zo gemaakt zijn, dat ieder 
er van profiteren kan. 

OUDERAVOND A.J.C. 
Dinsdagavond hield de afdeling Zandvoort van 
de Arbeiders Jeugd Centrale, A.J.C-, in Ons Huis 
een ouderavond. Na het welkomstwoord van den 
heer S. Horeman sprak de heer W. Thomassen, 
secretaris van het hoofdbestuur, over het onder» 
werp „Praktijk en opvoedkundige betekenis van 
het A.J.C-»werk". Na zijn inleiding werden nog 
enkele vragen gesteld. 

„EENDRACHT MAAKT MACHT" 

Maandagavond hield de woningbouwvereniging 
„Eendracht maakt macht" in Ons Huis een jaar» 
vergadering onder voorzitterschap van den heer 
C. de Wid. 

De jaarverslagen van secretaris en penning» 
meester werden, evenals het verslag van de com» 
missie „Hulp in Nood", goedgekeurd. Door de 
laatste commissie werden uitgekeerd 52 weken 
van ong. ƒ 2.50. 

De bestuursleden A. Hesselink, F. Valenkamp 
en C. Vork werden met algemene stemmen her» 
kozen. Wegens bedanken van den heer P. Salm 
werd in diens plaats gekozen de heer J. Drukker. 

Het bestuursvoorstel om de antennes van de 
daken der woningen te verwijderen werd even» 
eens met algemene stemmen goedgekeurd. Beslo» 
ten werd nog een verzoek aan de gemeenteraad 
te richten, om bomen geplant te krijgen in de 
Van Lennepstraat, om het aspect te verhogen. Bekendmaking MMM>1HBIBHg 
■ Gevestigd DUINSTRAAT 8 | Schoonmaken] „Aller Belang 

Om mijn werk bekend te maken. 

geef ik vanaf Maandag 1 tot en met 

6 Maart een Reclame-week : 

Heren Zolen en Hakken . . £ 0.95 

Dames Zolen en Hakken . . f 0.70 

Houtgepend - Genaaid - Gelijmd 

Let wel, 6 y 2 jaar Mil. Schoenmaker 
dus geen nieuweling in het vak. 

Aanbevelend, 

D. Oldenburg - Dutnstraat 8 I' m ■■■■■■■eBBBMHMMBMHBBBBHnBBBBBB VERKOPING 
Woensdagmiddag 17 Febr. werden door Notaris 
W. A. Dolleman te IJmuiden, geveild de percelen 
Konniginnew. 22 en 24. Gecombineerd werden do 
percelen gekocht door J. Bakker q.q te IJmuiden 
voor een bedrag van f 4350. Voorts werden door 
notaris G. Wol/ak II/n. te Haarlem geveild de 
percelen Koningstraat 9 enli, dio gecombineerd 
opbrachten cen bedrag van ƒ 3960. Koper was de 
heer L, Keur te Zandvoort. 

OPENING. 

Heden zal door den Heer Jan Water, welbe» 
kend door de voetbalsport, op het Stationsplein 
een sigarenmagazijn geopend worden. 

Een grote voorraad van bekende fabrieken is 
voorhanden, terwijl de prijzen zijn aangepast aan 
de tijdsomstandigheden. 

Aan belangstelling zal het den heer Water 
stellig niet ontbreken. 

OUDERAVOND. 
Op Maandagavond a.s., zal om 8.30 uur een ver» 
gadcring worden belegd door de Oudercommissie 
van School C, waar o.m. de verkiezing zal plaats 
hebben van een Voorzitter. 

JONGERENKRING. 

A s. Zaterdag spreekt voor ons Ds. J. Kalma 
over het vredesvraagstuk. Zondagavond is er 
Jeugudicnst.waar mevr. Kalma»Koops hoopt voor 
te gaan. Aanv. 7 uur in 't gebouw van de Zand» 
voortse Kring. 

Op een van do laatste avonden werd mejuffr. 
C. Meijer in het bestuur gekozen inplaats van 
mejuffr. Mjeras. 

VOOR DE RADIO. 
Voor de microfoon van de NCRV zal op Zon» 
dag 21 Maart door de Ned. Herv. Kerk te Zand» 
voort een kerkdic ï t worden gehouden, 't Wordt 
een dienst met als onderwerp „Ingang tot de stil» 
Ie week". Voor nieuwe op te richten BEGRAFENIS- 
VERENIGING worden nog enkele 

Personen gezocht 

als drager. Net postuur vereist 

Begrafenis-Ondernemer 

Jb. KOPER 

Kruisstraat 16 - Telef. 276 GELDLENINGEN. 
Het College stelt overeenkomstig het advies 
van de financiële commissie aan do gemeente» 
raad voor: 

a. over te gaan tot vervroegde aflossing van: 
do 4% geldlening, oorspronkelijk groot ƒ 114.000 
pro resto groot ƒ 23900; 

do 4% geldlening, oorspr. groot ƒ 25.000, pro 
resto groot ƒ 5000. 

b. te converteren: 

de 5V 2 %> geldlening, oorspr. groot ƒ 100-000, pro 
resto groot ƒ 72.300 en de 4°/o geldlening, oorspr. 
groot ƒ 1.000-000, pro resto groot ƒ 692.000, in 'n 
geldlening, groot ƒ 698.920; 

e. aan te gaan een geldlening, groot ƒ 58.000. 
HET IS EEN GROOT GENOT 

EEN GOED BOEK TE LEZEN 

maar dan uit 
612 Doolaard, A. den. De groote verwildering. 

617 De druivenplukkers. 

1421 Foldes Jolen. De straat van de visschen» 

de kat. 
2207 Gulbransen, Trygve. En eeuwig zingen de 

bosschen. 

220S Winden waaien om de rotsen. 

2225 De weg tot elkander. 

615 Casey, Eddy. De liefde van cen cowboy. 

614* Bientjes, J. A. Hans Sterk, de olifanten» 

333 Ayres Ruby, Pam's Droomen. 
2231 Ayer Barnes, Edna. 

488 Christie Agatha. De moord op het 

golfterrein. 

4S7 Frankin. D. Roosevelt. President Roose» 
volt's defective»roman. 
2154 Jong, de A. M. De grote zomer. 
2220 De goede dood. 

970 Oven van R. Hendrickje Stoffels. 

595 Sanders, C. W. Mooid in de Far West. 

594 De man van Michigan. 

501 Seltzer. Voor eer en geweten. 
2198 Soenarno v.d. Kaaden. Nonna dokter. 
2215 Sijernstedt Marika. Juffrouw Liwin. 

486 Weston Garnett. Moord in haast. ■ GERTENBACHS DRUKKERIJ HEDEN OPENING 

Sigarenmagazijn 

STATIONSPLEIN 7 

Alle prima merken Sigaren, 
Sigaretten en Tabak voorradig WATER SHIRLEY IN HOLLANDIA BIOSCOOP 

Het is den heer Koper mogen gelukken, om 
voor de illollandia Bioscoop weer een nummer 
op het nieuwe programma te plaatsen, dat aller 
aandacht verdient. 

'Een der nieuwste nummers van, Shlirlcy zal 
deze -week draaien. 

Shirley Temple in: Ship Ahoy! 

Een spannend en interessant stuk, dat tot de 
beste producten van de Ccntury Fox gerekend 
kan worden, en bekend geworden is onder de bij; 
titel: , Captain January. 

Shirley speelt in dit stuk Star en wordt bijge» 
staan door Guy Kibbee als Kapitein January en 
Slim Summervillo als Kapitein Nazro. 

Wie deze week het programma van de Hol» 
landiasBioscoop heeft gevolgd, kon reeds in liet 
tussenprogramma enkele beelden uit dit boeiende 
lint zien. 

Shirley met haar nieuwste songs en stepps zal 
in: Ship Ahoy zich weer in de volle kracht van 
haar talent aan de Hollandia=bezoekers kunnen 
tonen, 't Wordt weer een Hollandia»programma, 
■dat niet spoedig vergeten zal worden. 

Ook al, omdat het tweede hoofdnummer een 
niet minder gewilde filmster brengt. Niemand 
minder dan Warner Oland. 

Warner Oland komt in: Het geheim van Char» 
ley Chan. 

Charlcy Chan wordt door Henriettc (Lowell 
aangenomen, om Allen Colby op te sporen. Als 
len is de zoon en erfgenaam van haar gestorven 
broer. 

Op een spiritistischc séance, waarbij de gehele 
familie tegenwoordig is, vindt men als 't licht 
weer aangaat Miley met een mes in 't hart op 
de grond liggen. Wie is de dader? 

Allen staan onder verdenking. Chan gaat aan 
't sporen. Hij heeft allerlei tegenstand te weer» 
staan, geesten weerstreven hem. Maar 't zijn 
„geesten", waarachter zich de misdadige naturen 
van belanghebbenden trachten te verbergen. 

Trachten te verbergen, want Chan volgt op de 
hem eigen kalme, maar vaste manier het goede 
spoor om den dader te ontmaskeren. 

Hij reconstrueert de seance. Dan verschijnt 
plotseling het gezicht van Henriette Lowell." Een 
mes vliegt door de lucht. Chan draait plotseling 
het licht aan en grijpt den dader. 

Wie is het? Dat zal de Chan»film van de Hol» 
landia»Bioscoop eerst aan het slot van het span» 
nende lint verraden, tenzij de bezoeker Chan 
evenaart en het dus eerder weet. waasfflfflafflïsifflffifflfflfflaaaasBfflBijaaasfflaaai Bestel nu reeds Uw Markiezen of laat deze opnieuw overtrekken Inlichtingen, Begrotingen en 
Stalen kosteloos. 

Vraagt steeds „HEBOX-LINNEN" 

Zandvoortse Markiezenfabriek 

Jac* Franssen 

Oranjestraat 14 - Telefoon 270 POPULAIRE FILMAVOND. 

De populaire filmavond, die Donderdag a.s. in 
de Hollandia Bioscoop wordt gegeven, brengt 
voor biscoopenthousiasten twee extra nummers. 

Een Vrquw van de Wereld 'brengt Mea West 
op bet witte doek. 

Mea West in de rol van Cleo Borden en het 
middelpunt van Wild»West»scènes, spannende 
paardenrennen, mondaine feesten en een stroom 
van geestigheden, die het publiek voortdurend 
zullen doen schaterlachen. 

Als de levenslustige Cleo gaat Mea West een 
huwelijk aan met Buch Gonzales, waarbij de dob» 
belstenen het ja of neen brengen. 

Buck is echter een veedief, al gaat hij door voor 
rijk grondeigenaar. 

Zo komt Cleo in het bezit van veel vee en van 
gronden, die olie bevatten. 

Cleo komt, doordat ze als ongeschoolde in de 
grote wereld gaat verkeren, in tal van conflicten. 
Interessant is de strijd tussen twee vrouwen, 
Cleo en de niet minder rijke mevrouw Brittony, 
om de heerschappij in de uitgaande -wereld. 

Als vrouwenmachten strijden, worden ook 
vrouwenwapens gebruikt en in dit lint ontbreekt 
het dan ook niet aan spanning. 

Tot slot echter zegevieren het Recht en de 
Liefde. 

't Kan ook niet' anders als de ingenieur Bar» 
rington en Lord Hall een en dezelfde persoon 
blijken to zijn. 

Het tweede hoofdnummer brengt Frasquita, 
een filmoperettc naar 't werk van Frans Léhar 
en onder diens leiding ook opgenomen. Een stuk 
dus, dat naast interessante handeling een schit» 
terende muzikale vertolking waarborgt. 

HET BESTUUR VAX O.H AFGETREDEN'. 

Maandagavond hield de vereniging „Onderling 
Hulpbetoon" in Ons Huis een druk bezochte bui» 
tengewone vergadering. 

Het doel van deze bijeenkomst was hoofdzake» 
lijk het bespreken van het ingrijpende bestuurs» 
voorstel om de duur van de uitkering bij ziekte 
van 15 weken terug te brengen tot 10 weken en 
het bedrag der uitkering te verlagen van ƒ 7 — 
op ƒ 6.» per week. 

De heer P. v.d. Mijc deelde in zijn openings» 
woord mede, dat de positie der vereniging finan» 
ciëel sterk achteruit gaat. Wanneer Onderling 
Hulpbetoon een goede financiële basis wil behou» 
den, dan zal een andere weg moeten worden inge» 
slagen. De gevolgde politiek zal tot noodlottige 
gevolden leiden. Do laatste iaren was het niet 
mogelijk reserves te kweken, het was zelfs nodig 
de gevormde reserves aan te spreken. In een kor» 
to tiid werd een bedrag van ƒ 2000 — aan zie» 
kengcld uitgekeerd, een bedrag, dat gelijk is aan 
Vai deel van het in ruim 44 jaar gespaarde reser» 
vekapitaal. 

Na goedkeuring der notulen deelde de voor» 
zitter mede, dat 1936 een nadelig saldo opleverde 
van ƒ 2901. — Door het bestuursvoorstel zal in 

1937 een bedrag van ƒ 2587 bespaard worden 

en wel ƒ 1295 — aan het minder aantal weken en 
ƒ 1292. — door de mindere uitkering. m 
m 
m Op Uw Ontbijttafel onze Melkbrood Rotterdammertjes 

overheerlijk van smaak. 

LUXE BROODBAKKERIJ 

Willem v.d. Werff 

Gasthuisnlein I - Telefoon 129 11 
II 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m _ 

llI[lIl[ï][llIIlllIl}gI@ll[Sll@g]lI@]g]!ll][l[9]lIIll[l[Sll[lI«]gI 
te goedkope trap 

kan U of Uw personeel een ongeluk bezorgen . . . 
te goedkope borstels houden het werk tegen .... 
en zijn spoedig versleten. 

Lorrige emmers zijn spoedig lek en stuk 

emaille teiltjes waar de oren afgebroken zijn, 
staan armoedig. 

Koop Uw schoonmaakartikelen bij Kort's IJzer- 
handel, dan weet U zeker dat U wat goeds koopt. 
Uiterst billijke prijzen. 

Kort's IJzerhandel 

Haltestraat 11 - Telefoon 335 - Zandvoort Huismoeders van Zandvoort!! 

Hiermede maak ik bekend dat mijn zaak verplaatst is naar 

SMEDESTRAAT 19 

— (bij het WONDER VAN ZANDVOORT) — 

worden mijn onkosten met de helft verlaagd. 

En worden de prijzen naar verhouding 
60 et 
60 et 
60 et 
50 et 
50 et 
55 et KALFSVLEES 
Fricandeau, p.p. 
Lappen, p.p. 35- 

Poulet, p.p. 
Gehakt, p.p. VARKENSVLEES 
Fricandeau, p.p. 50 et 50 et 

40 ct 

35 ct Lappen, p.p. 50 et 

in „t Haas Karbonade, p.p. 50 ct 

M ct Rollande, p.p. 50 ct 

Vet gerookt Doorregen Lappen 

Spek, p.p. 33 ct p.p. 35 ct 

Aanbevelend, H. VAN ELDIK Telefoon 416 Een zeer uitvoerige discussie volgde nu, die 
soms heftig verliep. Enkele leden stelden voor, 
do maatregelen een jaar uit te stellen. 

De heer E. Paap bestreed het bestuursvoorstel 
en zag de toekomst niet 20 somber in. Hij wilde 
het voorstel van het bestuur amenderen, omdat 
hij voorzag, dat anders het bestuursvoorstel ver» 
worpen zou worden. Het aantal weken zou dan 
gevoeglijk teruggebracht kunnen worden van 15 
op 10 weken, doch de uitkering moest gehand» 
haafd worden op ƒ 7. — per week. 

De heer T. Molenaar vreesde voor de toekomst 
daar de inkomsten dalen, doch de uitgaven stij» 
gen, vooral door het! ouder worden der leden. 

De heer Zwemmer, penningmeester, vreesde on 
dergang der vereniging, indien geen ingrijpende 
maatregelen werden genomen. 

De heer P. van der Mije liet namens het bes 
stuuur een waarschuwend woord horen en deel» 
de mede, dat het bestuursvoorstel gehandhaafd 
bleef. 

De heer H. Keesman wilde het voorstel aan» 
houden, om eerst een commissie te benoemen, 
die precies zou onderzoeken hoe de steeds terug» 
kerende tekorten ontstaan. 

De heer F. Zwaan hield een uitvoerige, gedocu» 
monteerde rede, waarin hij liet uitkomen, dat de 
laatste zeven jaar het kapitaal ziekenfonds f 8850 

bedroeg, van de arbeiderswoningen ƒ 24.113 , 

voor langere uitkeringen ƒ3237 en "van 't tbc» 

fonds ƒ 59.187 . Weliswaar laat de afdeling zie» 

kenfonds een tekort zien, doch als andere afdelin 
gen baten opleveren, dan is het toch niet ^rg, dat 
de ene afdeling de andere helpt? 

De heer T. Molenaar vond, dat de heer Zwaan 
met cijfers goochelde en dat zijn redenering kant 
noch wal raakt. 

Bij stemming bleek, dat het bestuursvoorstel 
was verworpen met 15 stemmen voor, 68 stem» 
men tegen en 1 blanco. Hierna werd gestemd 
over 't voorstel»Zwaan om de toestand geen ver» 
andering te laten ondergaan. Dit voorstel werd 
aangenomen met 60 stemmen voor, 24 tegen en 3 
blanco. 
Na het bekend worden van de uitslag sloot de 
voorzitter zonder gelegenheid te geven voor de 
rondvraag de vergadering. 

Het bestuur bleef nog navergaderen en besloot 
en bloc af te treden. 

RAADSVERGADERING. 

De gemeenteraad is voor een openbare verga» 
dering bijeen geroepen op Maandag 1 Maart. 

O-a. zullen worden behandeld een voorstel tot 
het verlenen van een crediet voor de verbetering 
van de Strandweg, een voorstel tot conversie van 
geldleningen en een voorstel tot het toekennen 
van een jaarlijkse bijdrage aan liet borgstellings» 
fonds voor Kcnnemerland. EERSTE HULPPOSTEN RODE KRUIS. 

De Afdeling Wegen en Verkeer van de BBN 
schrijft, dat het Rode Kruis thans 338 hulpposten 
langs de hoofdwegen heeft geplaatst. Deze pos» 
ten werden in 1936 elke drie maanden gecontro» 
leerd vanwege de Technische Afdeling van de 
BBN. 

In totaal is door de posten in 1936 1001 maal 
hulp bij ongevallen verleend. Daarbij waren er 
34 met dodelijke afloop; 967 gevallen betroffen 
lichte of zware verwondingen. 

Het blijkt wel, dat de hulpposten van groot 
nut zijn voor bet motorisch verkeer over de weg. 
Bij de meeste ongevallen toch, waarbij een be» 
roep op de hulpposten moest worden gedaan, wa» 
ren motorrijtuigen betrokken. Het Rode Kruis 
zal thans overgaan tot het plaatsen van nog 200 
posten langs de wegen. 

Ieder, die dit menslievend werk wil steunen en 
een bijdrage wil beschikbaar stellen in de on» 
kosten, aan de vestiging van de hulpposten ver» 
bonden, kan dit' doen door lid te worden van de 
Nederlandse Vereniging „Het Rode Kruis". 

VERBETERING STRANDWEG. 

Door de dienst van publieke werken zijn plan» 
nen ontworpen voor de verbetering van de 
Strandweg zowel aan de noord» als aan de zuid» 
zijde. Waar met' de eigenaren van de percelen, 
gelegen aan de zuidzijde van die weg, nog geen 
overeenstemming is bereikt aangaande de over» 
dracht van de voor de verbetering benodigde 
grond, zal voorlopig worden volstaan met de ver» 
betering van de noordzijde van de Strandweg- 
Het college schat de kosten van die verbetering 
op ongeveer ƒ 22.500. Ingevolge raadsbesluit van 
9 Juli 1936 heeft de N.V. Internationale Kunst» 
vereniging te Zandvoort zich echter bereid ver» 
klaard in de gemeentekas te storten de helft van 
do kosten van het maken van terassen voor het 
café Muluru tot een maximum van ƒ 4500. 

Voorts heeft de N.V. Intern. Ver. reeds in de 
gemeentekas een kapitaal gestort van ƒ 10.000 
en de N.V. Amsterdamse Melkinrichtingen een 
bedrag van ƒ 2000, zodat uiteindelijk voor de ge» 
meento met do verbetering van de noordzijde v. 
do Strandweg een uitgave van ƒ 6000 is gemoeid. 
Naar de overtuiging van B. en W. is voor de wcr» 
ken een uitgaaf uit de gemeentekas van ƒ 6000 
volkomen gerechtvaardigd. 

BORGSTELLINGSFONDS. 

Het Collego stelt do raad voor ten behoeve 
van het' Borgstellingsfonds voor Kennemerland te 
'Haarlem beschikbaar te stellen een bijdrage ge» 
durende de tijd van vijf jaar, van ƒ 175 per jaar. Wat is dat voor een drukte? 

Wat is daar aan de hand? 

Wel dat is nog al glad ' 

Ze vechten om de briefjes van 

„Amstelstad" 

Actieve Agenten 

Gevraagd 

HOGE PROVISIE. Briefjes van 1, 2, 5, 10 en 20; 
van een nummer. 

Hoofdvertegenw. voor Zandvoort en Omstreken:, 

H. C. J. M. VERHAAFF 

Kostverlorenstraat 29 — Zandvoort BAZAR CHRISTELIJKE SCHOOL 
BREDERODESTRAAT. 

Zoals uit de advertentie in dit blad te zien is, 
hoopt het bestuur van de school bovengenoemd' 
op Donderdag, Vrijdag, Zaterdag 4. 5, 6 Maart 
een bazar te organiseren. 

Daar het niet de eerste keer is dat zulk een 
bazar wordt gehouden door deze vereniging i be» 
ginnen wij met te herinneren aan de mooie koop» 
gelegenheden enige jaren geleden. Ook nu zijn 
alle krachten ingespannen en is er voor elk wat 
wils en naar beurs te verkrijgen. Bovendien zul» 
len verschillende attracties meehelpen om een 
gezellige bazardrukte te doen heersen. 

De opening zal zijn des Donderdagsmiddags. 
om 3 uur, terwijl sluiting en uren van spelletjes 
en zangstukjes door de kinderen ten beste te 
geven op een programma u zullen worden bekend 
gemaakt. 

Het bestuur hoopt op een druk en welwillend 
bezoek. 
Wij zouden het er wel in willen 

POMPEN 

gaat! toch niet naar de stad voor Uw RIJWIE? 
LEN, RIJWIELONDERDELEN, ELECTRA, 
LAMPEKAPPEN.SCHEMER» en WANDLAMP» 
JES enz. enz. 

Want het billijkste adres is toch 

De GoedKoope Amsterdammer 

Henk Schuilenburg 

GROOTE KROCHT 5 
Grootste zaak ter plaatse op ons gebiedlüüütt GODSDIENSTOEFENINGEN 

Ned. Hervormde Kerk. 

Zondag 10 uur: Ds. D. 'Tromp. 

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband 

Brederodestraat 31. ' 

Zondag 28 Febr. 10 uur: Ds. P. van der Vloed/' 
nam. 5 uur: de heer A. Reuyl. ( 

Gereformeerde Kerk 

Julianaweg hoek Emmaweg. 

Zondag 28 Febr. 10 en 5 uur: de heer H. R. de 

Jong van Amsterdam. 
4e Lijdenszondag. Voorbereiding H.A. 

Nederlandse Protestanten Bond 
'Zandv. Kring „Gödsd. Leven). Brugstr. 15. 

Zondag 28 Febr. 10.30 uur: Ds. J. Kalma. 

's avonds 7 uur Jeugddienst: Mevr. F. Kalma— - 

Koops. 
Zondagsschool van 12 — 1 uur. 
Maandag 1 Maart 's avonds 8.15 uur: Ledenver* 

gadering. . 

' EVANGELISATIE. ' 
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de 
Oude Bewaarschool. Duinweg. Rooms Katholieke Kerk. 

Zondag de H.H. Missen om 7 uur, 8.30 en 10 
uur de Hoogmis; collecte voor onze arme pa» 
rochiekerk; om 12 uur voorbereiding voor de 
plechtige Geloofsbelijdenis; om 7 uur Lof met: 
„Miserere" en Lijdensmeditatie. 

Maandag om 7 uur plechtig Lof termere van 
den :H. Joseph tot opening van de maand Maart- 

Dindag om 8 uur congregatie voor de meisjes. 

Woensdag om 2 uur voorbereiding voor de kin» 
deren v.d. Eerste H. Communie, om 7 uur Lof 
ter ere van den H. Jozeph met rozenhoedje, li» 
tanie en gebed tot St. Jozeph; om 8 uur congres 
gatie voor de jongens. 

Donderdag van 6 — 8 uur gelegenheid om te- 
biechten. 

Vrijdag, 1ste Vrijdag van de maand, toegewijd 
aan de bijzondere verering van het Goddelijk 
Hart; om 7-30 gezongen H. Mis met acte van toeW 
wijding; om 7 uur oefening van de H. Kruisweg'. 

Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te 
biechten. 

Zondag, collecte voor de St. Pieterspenning. 
Gedurende de maand Maart is het' Lof 'savonds 
niet Dinsdag en Donderdag, doch Woensdag en 
Vrijdag. 

Aanstaande Dinsdagavond na de congregatie 
worden de Zelatricen van het Kruimeltjesfonds 
verwacht in het patronaatsgebouw voor het af= 
dragen van de ingezamelde gelden. 

lm Patronaatsgebaude, Groote Krocht 41 ist 
der Verein für die Kath. Deutsche Miidchen. 

Zusammenkomst am Sonntag und Mittwoch, 
8 Uhr. 

Alle Kat. Deutsclien Madchen werden freund» 
lich cingeladen der Verein zu besuc'hen Sontags» 
abend halb neun An'dacht und Predigt in der 
Pfarrkirche. 

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat. 

Vrijdag 5 Maart Begin van de Sabbath 5.15 uur. 
Zaterdag 6 Maart Einde van de Sabbath 6-26 uur MONDACCORDEONVER. „EXCELSIOR" ■ 

Hiermede bericht het bestuur, dat door Burge* 
meester en Wethouders der Gemeente Zandvoort' 
vergunning verleend is tot het houden van een 
collecto bij de ingezetenen dezer gemeente, voor 
bovengenoemde vereniging, waarvan de gelden 
gebruikt zullen worden voor het aankopen van 
nieuwe mondorgels voor het a.s. concours. Deze 
collecte wordt gehouden in de eerste week van 
Maart. Wij hopen, dat u dit goede doel zult steu» 
nen door zoveel mogelijk te tekenen. Verder 
deelt het bestuur nog mede, dat de populaire 
avond gehouden zal worden op Zondag 14 Maart 
in gebouw Monopole. Nadere berichten hierom» 
trent volgen nog. 

De leden wordt verzocht, de repetities trouw 
te bezoeken . Zandvoortsche Courant Tweede Blad Zaterdag 28 Febr. 1937 mmmammmÊÊmmimÊBaamÊtmmmmmmm 

MAANDAG 1 MAART ' 

„LOTISICO" Trekking 

Polissen verkrijgbaar 

ALLÉÉN BIJ 
Sigarei magazijn 

A- VAN DER WERFF 

GROTE KROCHT 3 

£2150 A "- e priJz f" ! n pre £2.50 

v mien op een dag, zo- ______ 

~"~ " — als de — — — — — ~ 

f 100.000.—, f 50.000-, f 30.000.—, 3 x 
f 25.000.—, 2 x 20.000.— enz. enz. enz. 

Kortom alle prijzen en premiën der Ned. 
Staatsloterij. Deelname ƒ 2.50 

Trekkingslijst gratis. Giro 277445 RAABS - VERGADERING 

Slot van de Vergadering" van Maandag 
15 Februari 1937. 

Legesverordening. 

Volgens besluit van de Bevolkingsboekhouding 
is het bedrag voor inlichtingen uit het Bevols 
kingsregister verschuldigd, vastgesteld op ƒ 0.05. 
Bij abonnement reductie. 

B. en W. stellen voor, in de Legesverordening 
deze wijziging aan te brengen: *~ 

Voor iedere inlichting ƒ 0.05 

Voor 100 een bedrag van ƒ 4.50; tot 500 een 
bedrag van ƒ 4.50 plus ƒ0.04 voor elke opgave 
boven de honderd: 

Bij 500 — 1000 een bedrag van ƒ 20.50 vermeer» 
derd met 3 1 /-» cent voor elke inlichting boven de 
500. 

En- zo opklimmend. 

Verder stellen B. en W. voor, om voor een 
Verlof ingevolge de Drankwet ƒ 5 — te heffen, 
wat elders ook geschiedt. 

■Voor bouwvergunningen voor werken onder de 

ƒ 100 achten B. en W. een bedrag van ƒ 1 

billijk. 

'n Gelijk bedrag zouden ze willen heffen van 
de vergunning voor het aanleggen van graftuinen, 
het planten "van bomen, het plaatsen van zerken 
en banken of andere voorwerpen op de Algemene 
Begraafplaats. 

De heer Joustra is tegen leges voor kleine bouw* 
werken. 

De heer Molenaar ziet er meer administratie 
in dan voordeel. Ook is hij tegen de heffing op 
de graftekens. 

De heer Paap vindt ook, dat men b.v. bij een 
blijk van hulde niet dadelijk een gulden moet gaan 
heffen. , 

Wethouder Slegers wijst er op, dat juist die 
kleine verbouwingen zoveel werk van PW. vras 
gen, omdat men dan steeds inlichtingen vraagt, 
om niet met de Bouwverordening in strijd te kos 
men. 

De heer Paap meent, dat dat juist goed is, want 
PAV. is toch een bureau 'voor advies? 

De Voorzitter deelt mede, dat B. en W. hst 
voorgestelde over de grafmonumenten intrekken. 

Het voorstel van B. en W. wordt daarna aanges 
nomen met zeven stemmen voor en vier tegen. 
Sunpletoire Begroting 1936. 

De negende Suppletoire Begroting Dienst 1936, 
wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 
Belastingkohier. 

Wordt, als voorgesteld, goedgekeurd met als 
gemene stemmen. 

Huurverlaging. 

Door M. Kemp, huurder van het perceel Kerk* 
straat 28, was verzocht, de huur van dat perceel 
te verlagen. 

De Commissie van het Woningbedrijf adviseert, 
nie* tot verlaging van de hujr over te gaan, daar 
de huur — ƒ 1000 verminderd met 10%i crisis» 
korting — naar de mening van die Commissie niet 
te hoog is. 

B. en W. verenigen zich met dat advies en stel» 
len voor, afwijzend te beschikken. 

De heer Suerink bepleit verlaging, omdat overal 
de huren gedaald zijn. Hij vraagt, of er overleg is 
gepleegd. 

"Ook de heer Bolwidt vraagt dat. 't Zou anders 
kunnen zijn, dat de kosten groter risico geven. 

Overleg zal alsnog plaatsvinden. 
Personele Belasting. 

Doordat percelen of gedeelten van percelen, 
uitsluitend dienende tot uitoefening van het bes 
drijf van houders van een koffiehuis, restaurant 
of andere inrichting, gelijk gesteld kunnen worden 
met winkels, logementen, "of gemeubileerde ka» 
mers kon de Raad dit bij verordening .-egelen. Als 
grondslag voor de personele belasting .wordt dan 
1 / 3 of 2 / 3 in aanmerking genomen. 

De cafébedrijven zouden worden verlicht, maar 
de Gemeentekas zou volgens becijfering ƒ 2200 
minder ontvangen. 

B. en W. zien de toestand echter ernstig in, zo» 
dat getracht zal worden, enige verlichting aan te 
brengen. Komen „gesloten" café's weer in exploi» 
tatie, dan is de kans groot, dat dit voor de Ge» 
meente weer gunstiger gevolgen heeft. 

B. en W. stellen voor, om twee derde van de 
aanslag ook voor Café's, restaurants enz. van 
toepassing te verklaren. Een vergelijkend over» 
zicht was .voor de Raadsleden ter inzage gelegd. 

Wordt met algemene stemmen aangenomen. Classificatie Personele Belasting. 

Op 12 November 1936 werd tot Ged. Staten het 
verzoek gericht, Zandvoort in de Vierde Belas» 
tingklasse te willen plaatsen. 

Op 25 November werd van dat College het be» 
richt ontvangen, dat zij zich met het inzicht van 
den Minister kunnen verenigen, om Zandvoort in 


Elastieken'Kousen 
Buik- en 

Breukbanden 
Steunzolen 

Rechthouders 
Vsrplegings-art. 
Chemicaliën 
en Toiletartikelen 

L Blaauboer 

Gedlplom. Drogist 
HALTESTRAAT 46 
TELEFOON No. 192 | Vierde legerbeiicht van de Zandv. Slagers oorlog | 

t ♦ Het grote offensief is In volle gang Vrijdagavond en Zaterdagmorgen vroeg 
zullen op alle linies bommen van het grootste kaliber worden geworpen met 

afslag van Kalfsvlees 10 et per Kilo 

Dus hopends dat wij deze week wederom op alle fronten een "succes mogen 
boeken waar wij ook vast niet aan twijfelen. En kunt U ook op onze steun 
rekenen dat wij U in veilige haven zullen brengen en voor weinig geld een 
heerlijk stuk vlees In de pan of Braadslee zullen deponeren. Dus dan ook niet 
twijfelen en in grote getallen naar HALTESTRAAT 5 naar II ic ic ii en ui giuic gabanen naai xx x~v xu x ü o x. xv rv .tt. x j naai ^l 

DE CONCURRENT" ♦ i T ELEFOOIM 494 

Ook thuisbezorgen zonder prijsverhoging 

HUISMOEDERS DOET NU UW VOORDEEL I 

Prima Geld. Rookworst, p.p. 40 et 
Bloedworst . . . . p.p. 35 et 
Ham, per ons 14 et X 

♦ Prima Geld. Gek. worst, p.p. 40 et 

Prima Leverworst, p.p 40 et 

Rookvlees van muisje, per ons 15 et 
PRIMA LAMSVLEES 

Carbonade 30 et 

Lappen 40 et 

Bout 45 et 

PRIMA KALFSVLEES 

Lappen 35 et 

Fricandeau 45 et 

Poulet • 30 et Riblappen 45 et 

Prima Lappen 35 — 40 Rosbief 
Lende 
Biefstuk 
Haas VARKENSVLEES 
Carbonade schouder 
Carbonade rib 
Carbonade haas 
Magere lappen 
Fricandeau 
Osselappen 50 


et 


55 et 


60 


et 


65 


et 


40 


et 


45 


et 


50 


et 


50 


et 


50 


et 


35 


et ♦ 
♦ 

t ♦♦♦♦♦♦♦<£ V*^#^*^*##^0*^ ♦♦♦♦♦♦♦♦ HUISMOEDERS ! ! 

HOU KOERS 

want gaat ge zwerven dan 
is U gelijk 

Een schip in de mist 

Dus steeds voor Uw 1e kwal. 

Groenten, Fruit en Aardappelen 

naar het bekende adres 

Tb. WOLBEEK 

Swaluëstraat 3 - Telefoon 449 STERK en GOEDKOOP Zwart leder Schoolmolliers vanaf f 2.25 
Bruin leder Sandalen vanaf . . £ 0.60 
Zwart leder Heren Molliers vanaf f 2.95 
Damesschoentjes vanaf ... f 2.65 
Bruin Meisjes Riemschoen vanaf f 1.75 

ZIET VERDER DE ETALAGE!! 

ALPH- SPRENGERS 

GROOTE KROCHT 8 

(tegenover het Gemeentehuis) PASVEER BEZOCHT - GOEDKOPER GEKOCHT 

Haltestraat 27 - Telefoon 311 

RECLAME PRIJZEN 

Ragebol met Stok . . .' . 59 et 

Sterke Bezems . . . . . „. . 24 et 

Flinke Mattenkloppers .... 59 et 

Cocos Boenders 5 et 

Prima Zeemleer 59 et 

Cocos Handstoffers 19 et 

Wafeldoeken 10 et 

Grote doos Was 20 et 

12 vel Kastpapier 10 et 

Doosjes Theelicht (8 stuks) . . 10 et 

Slaapkamermatten 98 et 

Gangmatjes 38 et 

Tafelzeil per el ....... 45 et 

Ziet de Etalage'sl! Ziet de Etalage'sH de Vijfde Klasse te plaatsen. Een stellen in de 
Vierde Klasse zou door Ged. Staten niet verdes 
digd kunnen .worden. 

B. en W. menen, dat een raadsbesluit daaraan 
weinig zal kunnen veranderen en hoewel gaarne 
een ander voorstel zou zijn gedaan, stellen ze de 
Raad voor, Zandvoort voor het Belastingjaar 1938 
in de Vijfde Klasse te plaatsen. 

Wordt met algemene stemmen aangenomen. Stormschade. 

De heer L. Driehuizen en A. Molenaar hadden 
zich tot de Raad gewend met verzoek om ver» 
goeding van de schade aan hun tent op het strand 
bij de jongste storm. 

B. en W. wijzen er in hun praesadvies op, dat 
strandtenten er niet op berekend zijn, winterstorm 
men te trotseren. 

Uit 'zuinigheid, omdat het bergloon wordt uits 
gespaard, laten enkele strandpachters hun tenten 
staan. Enkele winters ging dit goed. B. en W. 
hadden geen bezwaar, als de Strandpacht betaald 
was. Thans is het echter misgelopen. Maar 't is 
eigen risico. 

Wat 'Driehuizen betreft, reeds waren er door de 
Gemeente maatregelen getroffen, die tent te doen 
verwijderen, daar de pachtverplichtingen over '36 
niet waren nagekomen. De storm bespaarde die 
moeite. 

De Fin. Commissie stelde voor, aan Molenaar 
op de pacht van 36 en van '37 een reductie te ver» 
lenen van 10°/o. 

B. en W. zijn het daar niet mee eens. 

De heer Paap is wel voor tegemoetkoming en 
wel volgens de voorstellen van de Strandpachters 
Vereniging. 

De heer Molenaar verdient zeker tegemoetkom 
ming, want hij is het, die bij de algemene vers 
laging juist verhoogd werd. 

Met tegemoetkoming zijn vooral de kleine 
strandpacht'er zeer geholpen. 

Ook de heer Molenaar pleit voor vergoeding. 

De heer Koning is er voor, alleen dit jaar tèges 
moetkoming to verlenen. Maar dan tevens niet 
meer toe te staan, dat 's winters tenten aan 't 
strand blijven staan. 

Do Voorzitter wijst op de grote moeilijkheden. 
Men zal dan toch zeker een kostenberekening of 
begroting moeten opmaken. En hoc dan te bes rekenen. Het verlenen 'van vergoeding voor geles 
den stormschade wordt verworpen. Voor sterns 
men de heren Paap, Molenaar en Van Toombers 
gen. 

Parkeerterrein. 

Het parkeerterrein bij het Noorderbad heeft 
een grootte van 2000 m-'. Nu de huurtermijn afs 
loopt, kan tevens van de gelegenheid gebruik 
gemaakt worden, om het terrein te vergroten. 

Do Z.T. en H.M. is bereid tot uitbreiding ter 
grootte van 2700 m = . De huur zal ƒ 250 per jaar 
bedragen. 

Met algemene stemmen wordt dit voorstel van 
B. en W. aangenomen. 

Daarna sluit de Voorzitter de vergadering. NIEUWE EIGENAAR. 

.Heden zal „Koning's Bakkerij" Kerkstraat 22, 
van eigenaar veranderen. 

Do heer B. Bosman, geen onbekende ter plaats 
se, voorheen chef van de Banketbakkerij M. 
Keur, zal thans voor eigen rekening de bankets 
bakkerij voortzetten, doch hiernaast ook de 
broodbakkerij ter hand nemen. Zij die voorheen 
cliënt waren, zullen zeker ook nu de weg naar de 
nieuwe zaak weten te vinden, daar de kwaliteit 
der waren bekend is- 

EEN NIEUWE ZAAK. 

Tn perceel Duinstraat S is cen nieuwe schoen: 
makcrij gevestigd onder de naam „Aller Belang". 

Do eigenaar, de heer D. Oldenburg, heeft zijn 
sporen in het vak wel verdiend, daar hij 6 jaar in 
dienst was als Militair Schoenmaker. 

Om bekendheid aan zijn zaak te geven, houdt 
do heer Oldenburg 'n reclameweek, waarvoor we 
verwijzen naar de advertentie in dit nummer van 
ons blad. 

INFORM ATIEBURE AU. 
Het bestuur van de Ver. voor Vreemdelingens 
verkeer verzoekt ons mcdo te delen, dat het ins 
formatiebureau op het Stationsplein op Maandag 
1 Maart geopend zal worden. De kantooruren zijn 
van 9 — 12 uur en van 1-30 — 5 uur. CoBifffiaot-B^gdge. door N. D. SANTIFORT. BIEDEN. LES 3. De in les 2 gegeven speelslagen behoeven in de 
hand niet te worden berekend om als eerste cen 
bod te doen. Moet men de bieding openen, dan 
is het reeds voldoende, wanneer men een bepaald 
aantal Vaste Slagen (les 1) in de hand heeft en 
bovendien een biedbare kleur, omdat, indien 
enigszins mogelijk een openingssbod in cen kleur 
moet worden gedaan en niet in SanssAtout, bes 
houdens met 4 — 3 — 3 — 3 verdeling en extra 
kracht. 

Biedbare kleuren. 

Om biedbaar te zijn. moet een kleur tenminste 

4 kaarten lang zijn en 2 honneurs bevatten, waars 
van als laagste de boer. Een vijfkaart is biedbaar 
als de topkaart, (hoogste kaart), de boer of hoger 
is. 

v.b.x.x. en b.x.x.x.x. zijn dus de uiterste minima; 
dezo 4s of Sskaarten mogen nooit méér dan cen» 
maal worden geboden en mogen door den partner 
bij voorkeur niet 'in een hoger bod dan één wor» 
den gebruikt. 

Herbiedbare kleuren. 

Elke 5skaart met ce twee tophonneurs, a.h.x-x.x. 
of met 3 honneurs (v.b.lO.x.x.), evenals elke 6s 
kaart, zelfs zonder honneurs, (x.x.x.x-x.x.), mag 
worden herboden, zonder dat do partner steun 
heeft aangegeven. Bij voorkeur zal de aangegeven 
kracht en/of lengte aanwezig zijn in een kleur, 
waarin de partner met een bod van twee, de 
opening van één in een andere kleur, moet overs 
nemen. 

Sterk herbiedbare kleuren. 

Bevat een kleur 5 speelslagen (les 2), dan mag 
deze, zonder steun van den partner, drie maal 
worden geboden. Deze kleuren moeten fiskaarten 
of langer zijn, een uitzondering is a-h.v.b.x. 

Om een kleur voor do vierde maal to bieden, 
zonder dat deze door den partner is gesteund, 
moet deze minstens cen óskaart zijn en mag in die 
kleur niet meer dan één slag te verliezen zijn. 

Vereiste troefsleun. 

De partner mag een „biedbare kleur" nooit steus 
nen met minder dan v.x.x. of x.x.x-x.; een „her= 
biedbare kleur" mag worden gesteund met v.x. 
of x.x.x., terwijl voor een „sterk herbiedbare 
kleur" één' troef reeds voldoende is om de gebos 
den kleur te steunen. 

Natuurlijk moet de partner niet alleen op troefs 
steun bijbieden; wat nog meer nodig is, wordt in 
de volgende les gegeven. 

Blijft de bieder, zonder steun van den partner, 
tot 4 maal toe zijn kleur herbicden, dan mag de 
partner verhogen, indien de vereisten hiervoor 
aanwezig zijn, zelfs met renonce in de troefkleur. 

Keuze uit biedbare kleuren. 

In het algemeen moet de opener, die uit meers 
dere biedbare kleuren kan kiezen, rekening hous 
den met de mogelijke antwoorden van den parts 
ner en er zorg voor dragen, dat de tweede kleur, 
waardoor de partner gedwongen wordt zijn voors 
keur voor één der geboden kleuren aan te geven, 
het contract niet onnodig verzwaart. 

Ongelijke lengte. 

Bevat de hand twee biedbare kleuren van onges 
lijke lengte, de kortste echter niet minder dan 

5 kaarten, (6 — 5, 7 — 5), dan wordt de langste 
kleur eersf geboden, ongeacht het mogelijke 
krachtsverschil. . 

Is de verdeling 6 — 4, dan is de zeskaart her= 
biedbaar en moet deze tweemaal worden geboden 
alvorens de vierkaart aan te geven; bij 7 — 4 vers 
deling zal het meestal niet nodig zijn de viers 
kaart aan te geven, omdat de 7skaart meestal 
wel drie maal, dus „sterk herbiedbaar" zal zijn. 

Met een 5 — 4 verdeling, wordt de langste kleur 
het eerste geboden, als deze tevens de hoogste in 
rang is. Is de vierkaart het hoogste in rang, dan 
wordt de 5-=kaart alleen het eerst geboden indien 
de openingshand zeer sterk is en niet minder dan 
4 vaste sla.gen bevat. 

Bevat de openingshand minder dan 4 vaste slas 
gen, en volgt de óskaart in rang op de hogere 4s 
kaart (S. en H., H. en R., R. en K.), dan wordt 
de hogere 4skaart eerst geboden; zijn de kleuren 
niet opvolgend in rang, dan gaat toch de lagere 
Sskaart voor. 

Gelijke lengte. 

Bevat de hand twee biedbare 5skaarten. of lans 
gcr, dan wordt de hoogste in rang het eerst ges 
boden; de ene mogelijke uitzondering is een zeer 
groot krachtsverschil, b-v. van een hoge kleur 
b.x.x.x.x. en a.h.v.x.x van een lage kleur. 

Met twee biedbare 4skaartcn, waarvan de kleus 
ren elkander in rang opvolgen, wordt de hoogste 
in rang het eerst geboden; zijn de kleuren niet 
opvolgend in rang, dan wordt, de laagste in rang 
het eerst geboden. 

Opening met één in een kleur. 

De minimumeisen voor een opening met één 
in een kleur, kwetsbaar of nietskwetsbaar, zijn: 
2 1 /- Vaste Slagen, inclus. een te herbieden kleur, 

of 
3 Vaste Slagen, inclusief een biedbare kleur. 

Van deze minimumeisen mag in de navolgende 
gevallen worden afgeweken: 

a- Een bijna hierbiedbare kleur en 2 1 / L . Vaste 
Slagen, verdeeld over 3 kleuren. 

b. 2+ Vaste Slagen, een biedbare 5skaait en 
een biedbare 4skaart, beide in de hoge kleuren. 

e. 2+ Vasto Slagen en twee biedbare 5skaars 
ten, waarvan minstens één in een hoge kleur. 

d. Als de gever past, mag de tweede hand, of 
als deze ook past, de derde hand openen, indien 
hij, nietskwetsbaar, a.h.v.x.x.x. heeft zonder kracht 
in de bijkleuren. 

Met de minimumseisen voor cen opening mag 
worden gepast: 

a- Indien geen juist antwoord zou kunnen wors 
den gegeven op elk dwangbod van den partner. 

b. In de vierde hand, als niet de vereiste troefs 
steun, in tenminste één der hoge kleuren, voor 
cen eventueel bod van den partner aanwezig is. 

c. In de vierde hand, als de tegenpartij gcdecls 
telijk op de manche staat. (deelscoreV 

Opening met één SanssAtout. 

Een opening met 1 S.A. moet aan de volgende 
eisen voldoen: 

Kracht: 4 — 5 Vasto Slagen, verdeeld over tens 
minsto drie kleuren, en 

Verdeling: deze moet 4 — 3 — 3 — 3 zijn. 

Als uitzondering op do kracht zijn 3V» Vaste 
Slagen voldoende", indien de hand tenminste S 
honncurkaarten bevat. 

Van do 4 — 3 — 3 — 3 verdeling mag slechts in 
zéér bijzondere gevallen worden afgeweken, n.1. 
met een 6 — 3 — 2 — 2 of een 5 — 3 — 3 — 2 verdeling. 

Do 5s of öskaart moet dan echter solide zijn. 
de kracht moet over alle kleuren zijn verdeeld en 
elke doublcton (2*kaart) moet minstens h.x. of 
beter zijn. GHR1ST. SCHOOL 

BREDERODESTRAAT 15 
opl/k, 5 en 6 Maart 

Opening Donderdag a.s. om 
3 uur namiddag. Het Comité SBSBSE^SZBUS Belasting-Hoekje* 

PERSONELE BELASTING. 

Tarief Grondslagen. 

DIENSTBODEN: 

Behoudons de in 't vorig belastinghoekje genoem» 
de vrijstelling, wordt belasting geheven wegens 
het in dienst hebben van personen die voor pers 
soonlijko of huiselijke diensten worden gebezigd 
en waarvan de belasting bedraagt in hoofdsom: 
a voor elko vrouwelijke dienstbode, die op de 
Ie Januari 1937 de -volle ouderdom van 21 jaar 

nog niet had bereikt ƒ 4.00 

b wegens alle overige dienstboden: 

voor één dienstbode ƒ 6.00 

voor twee dienstboden ƒ 17.00 

voor drie dienstboden ƒ 33.00 

voor vier dienstboden ƒ 54.00 

voor vijf dienstboden ƒ 80.00 

Bij meerdere dienstboden progessief hoger, 
c Mannelijke dienstboden, ongeacht de leeftijd, 
behoren b.d.„overige dienstboden" en bedraagt 

de belasting daarenboven ƒ 12.00 

d Voor de dienstboden, die doorgaans of 
hoofdzakelijk werkzaam zijn in het beroep of/ 
bedrijf v. belastingplichtige, bedraagt de bel.\ 

voor iedere dienstbode ƒ 3.00 

e Huisbewaarder ƒ 10.00 

PAARDEN: 

Belasting is verschuldigd wegens het houden van: 

a Paarden, niet uitsluitend gebezigd voor de uit» 

oefening van een beroep of bedrijf, 
b Paarden.gcbezigd voor de uitoefening van vers 
huurder van rijpaarden, manegehouder en 
paardekoper. 
c Paarden in gemengd gebruik. 
De belasting bedraagt jaarlijks: 

voor één paard ƒ 25.00 

voor twee paarden ƒ 60.00 

voor drie paarden ƒ105.00 

benevens ƒ 50 voor ieder paard boven drie. 

Verhuurders van rijpaarden voor elk paard ƒ1000 
Wegens paarden in gemengd gebruik voor ieder 

paard ƒ 6.00 

Onder paarden in gemengd gebruik worden 
verstaan paarden, die doorgaans en hoofdzakelijk 
voor beroep of bedrijf worden gebezigd. 

MOTORRIJWIELEN: 

De belasting bedraagt in hoofdsom jaarlijks: 
Ingericht voor het vervoer van één persoon ƒ 6.00 
Ingericht voor meer dan een persoon door middel 
v. een voorspan, zijspans of aanhangwagen ƒ 8.00 

Antwoord aan B: Ga gerust slapen, U hebt 
correct gehandeld. VERBETERING VAN DE STRANDWEG 

Reeds "t vorig jaar werd er in de Gemeenteraad 
besloten de verbetering en verfraaiing v.d. Strand 
weg ter hand te nemen. De vier winkelhuizen aan 
de rechterkant werden daarvoor allereerst afge» 
sloopt. 

We vernemen nu, dat met de aanleg van een po» 
litiepost, een kinderbewaarplaats, een herengeles 
genhcid en een monumentale trap naar „Muluru" 
spoedig begonnen zal worden. Van de verbetering 
van het Zuidelijke deel van de Strandweg zal dit 
jaar wel niet veel komen, daar het gemeentcbe» 
stuur nog steeds met een eigenaar van grond aan 
het onderhandelen is. De aanbesteding van het 
noordelijk gedeelte zal spoedig plaats hebben. Attentie ! Puzzle van deze week 

Winterdagen worden kort 
Als er maar gepuzzled wordt Voor deze serie geldt dezelfde regel als voor 
de vorige : In elke serie worden 4 of 5 puzzles ges 
geven. Eén daarvan is de prijspuzzle, en wel dié, 
waarop de meeste inzendingen binnenkomen. Zijn 
voor die puzzle bij twee of meer inzenders de 
punten gelijk, dan tellen ook de andere puzzles 
mee. Dus, wie geregeld inzendt, heeft de meeste 
kans op 'n prijs! 

Puzzlaars, doet allen meell 

Oplossing van Puzzle III: 

Het woord is: Wandversiering, De woorden zijn: 
karwats, genadig, vennoot, verdrag, rolvast, dries 
tal, correct, piaster, alliage .kniezig, overste, peris 
kei, grendel, pasgeld. 

PUZZLE IV. Laatste puzzle van Februari=serie! 
Inzendingen tót Donderdag. 

MAGISCH VIERKANT. 
Zekerheid 
Veiligheid 
1 evredenheid 

Aanbevelend, 

H. van den BOS 

Grote Krocht 18 
18 Telefoon 18 Voor goed en goedkoop 

WITWERK 

is het adres 
D* Koper - Hulsmanstr* 14 voor uw 

Nieuwbouw, Verbouwingen 
en Timmerwerk 

P. KEBZER 

TIMMERMAN en AANNEMER 
VAN OSTADESTRAAT 5 e 


e 


e 


1 


b 


i 


e 


r 


g 


r 


i 


1 


b 


r 


e 


m De letters van do in bovenstaande figuur ges 
plaatste woorden zo rangschikken, dat horizons 
taal en verticaal dezelfde woorden ontstaan. 

Zonder onderstaande bon is de inzending on* 
geldig 1 

Bon no. 4 

Naam : 

Straat: 

Woonplaats: Schilderswerk is Vertrouwenswerk 

Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij : 
Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162 
Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort Deze week speciale aanbieding 

Onze heerlijke Schouderham 2 ons . . . . 26 et 

Fijne gekookte worst, per pond 39 et 

Smeerworst, per ons 12 et 

Leverworst, per ons 8 et 

Leverworst Paarden Rookvlees 

Bloedworst Plockworst 

Kalfsboterhamworst Lever 

Haagse Leverworst Bacon 

Berliner Grove snijworst. 

Leverkaas Osserookvlees 

Corndbeef Pekelvlees van fa Cohen 

Theelichten, per pak 10 et 

Kanarieszaad, p.p 12 et 

Potje Haring, inhoud 4 stuks 15 et 

Een ieder roept over de fijne kwaliteit: 
Solano Koffie, met reep, p. half pond . . 28 et 

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage ! 

. J. Knotter, Haltestraat 36 

Telefoon 391 Telefoon 391 CONGRES VAN DE BOND VOOR 
STAATSPENSIONNERING. 

De Perss en PropagandasCommissie van de 
Bond voor Staatspensionnering, verzoekt ons het 
volgende mede te delen: Voor het congres, dat 
op 7 April a.s. — en niet zo als in enige bladen 
is vermeld op 21 April — te Den Haag zal wors 
den gehouden, (de datum moest worden vers 
vroegd) bestaat grote belangstelling, zowel van 
de zijde der leden als van buitenstaanders. 

Reeds werden de zalen van de Dierentuin te 
Den Haag besproken en werden met de Ned. 
Spoorwegen maatregelen getroffen voor het vers 
voer der congressisten uit Friesland, Groningen 
en Drente met extrastreinen, terwijl men in andes 
re provincies druk aan het voorbereiden is. 

Toezeggingen als spreker op te treden, werden 
reeds verkregen van vooraanstaande figuren uit 
landbouws, vakverenigings» en middenstandss 
kringen, die van sociaal en economisch standpunt 
het staatspensioen zullen toelichten. 

De bedoeling, middels dit congres het Neders 
landse volk in brede lagen in te lichten omtrent 
de werkelijke betekenis van een meer afdoende 
verzorging van Nederlandse ouden van dagen, 
dan mogelijk is door de thans vigerende sociale 
wetgeving, zal er zeker toe medewerken, de door 
de Bond voor Staatspensionnering gestelde eis: 
een premievrij staatspensioen in de eerste plaats 
voor hen, die het nodig hebben, in het juiste licht 
te stellen. Schoenreparatie -bedrijf 

R O X Y" 
42 HALTESTRAAT 42 

Heren zolen en hakken . . f 1.25 

„ zolen f 0.95 

„ hakken f 0.50 

Dames zolen en hakken . . f 0.95 

„ zolen f 0.70 

„ hakken f 0.35 

Herenzolen met gummihakken f 1.50 
Dames „ „ „ t „ \ f 1.15 

Alles hout gepend. Kinderschoenen n. maat. 
Zolen gelijmd of genaaid 25 et extra. 

Afhalen en bezorgen zonder prijsverh. 

Alles prima afwerking. 


BELASTINGZAKEN 
en BOEKHOUDING 

J. DE MAAR 

Oud Belastingambtenaar 

Verzorger v.h. Belastinghoekje. 

Geassocieerd met gedipl. Boekhouder. 

Kostverlorenstraat 75 

Laat Uw aanslagen controleren, kosten 25 cent Culbertson National Studios » New York 
City U.S-A. JV. D. SANTIFORT 

Leraar Contract Bridge — Diploma 1935 

Clubs en Privéslessen 

Schriftelijke en Mondelinge Cursussen 

Proefles v. Schrift. Cursus gratis op aanvr. 

ZANDVOORT KOSTVERLORENSTR. 9 MAKELAAR 
W. PAAP 

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 46S 
TE HUUR» 

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S 
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN 

Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog 
te bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond 

Hypotheek aanwezig. 

Tevens belasten wij ons met het huur-innen 

Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiër 
op elk gebied. Inlichtingen kosteloos HULDIGING L. PRINS 

In het clublokaal van de Zandvoortse Schaak» 
club werd Woensdagavond de Schaakmeester L. 
Prins door "bestuur en leden gehuldigd- 
In zijn openingswoord heette de voorzitter, de 
heer C. L. Bolwidt Sr., in het bijzonder den bes 
schermheer, den heer H. van Alphen, welkom. 

Den heer L. Prins werd veel succes in zijn 
schaakloopbaan toegewenst. De heer Bolwidt ging 
in het kort de laatste prestaties van den schaaks 
meester na. In 'Hastings behaalde Prins de eerste 
prijs in het Premier Asreserve tournooi en in het 
internationale meestertournooi deelde hij een Ie 
en 2e prijs. Als spontaan bewijs van waardering 
overhandigde spreker een vulpenhouder. 

Burgemeester H. van Alphij zeide veel gehoord 
te hebben — en ook gelezen — over de prachs 
tige prestaties van den jongen schaakmeester en 
hoopte, dat de voorwerker van de Zandvoortse 
Schaakclub nog vele malen de eer van zijn club 
en van Zandvoort zal hooghouden. 

Met enkele woorden dankte Prins voor het vers 
trouwen in hem gesteld. 

Na het officiële gedeelte speelde de meester 
verschillende partijen uit Hastings en Birmingham LOTERIJ SCHAAKCLUB. 
Men meldt ons, dat de trekking van de loterij 
der Zandvoortse Schaakclub zal plaats hebben in 
de eerste helft van de maand Maart. BRAMMËTJE FLAPOOR EN Z'N VRIENDEN door G. Th. Rotman. Nadruk verboden. 

47. Maar het gekwebbel van „dat vrouwvolk", 
zoals hij dat noemde, verveelde Bram al gauw en 
hij kuierde met Tom de tuin in. „Een schommel!" 
riep hij opeens: „Tom willen we een partijtje?". 
Tom vond het uitstekend en spoedig stonden ze 
neus aan neus, of liever slurf aan neus, op de 
schommel. i 48. Nu, t ging fijn hoor! Maar Brammetje moest 
natuurlijk weer overdrijven; 't ging steeds hoger, 
zodat Tom het weldra benauwd te moede werd. 
En daar was reden voor, want Bram had er hele» 
maal niet aan gedacht, dat de schommel wel op 
mensenkinderen, maar niet op een zware olifant 
berekend wasl v KENNERS van' een, prima Sigaar, 
een goede Sigaret 
of Pijptabak 
kopen bij SIGARENMAGAZIJN 

„DE VflERSPRONG" 

Alle eerste klas merken en voor elke"vbeurs 

W GROOTE KROCHT 25 

C J. BAKKER. VERENIGING „DIERENUULP" 
te Zandvoort. 

Met grote dankbaarheid maken we heden voor 
de eerste maal gebruik 'van ons welwillend bes 
schikbaar gestelde plaatsruimte in het blad: „De 
Zandvoortse Courant" van den Heer Gertcnbach. 
Zoals verleden week door den uitgever van de 
„Zandvoorter" reeds werd vermeld, worden in dat 
blad geen verdere dierenhockjes meer opgenomen. 

En nu verschijnen we in een ander gewaad. De» 
ze beschikbaar gestelde ruimte zal van bestuurs» 
\vege worden benut voor de vermelding van vers 
enigingsnieuws, van tijd tot tijd afgewisseld door 
een artikeltje over de 'dierenbescherming "in het 
algemeen. Ons doel zal zijn door het aankweken 
van naastenliefde en verdraagzaamheid, een" ruis 
merc opvatting to scheppen^ van het begrip „dies 
renbescherming". • '' 

(Het bestuur deelt de leden mede, dat zij allen 
wederom een uitgebreid verslag zullen ontvangen 
van de voortgezette vergadering, welke 12 dezer 
werd gehouden. Wij zullen hieraan- nog iets toes 
voegen n.1. mededelingen en voorstellen, welke op 
de eerstvolgende bestuurss en propagandasvergas 
dering hun beslag hebben gekregen. Ons voor» 
jaarsprogramma zal voor elk wat wils bieden, 
meer mag en kan hier nog niet worden vermeld. 

Alle pogingen om onze geestdrift voor het goes 
de, dankbare werk dat aan „Dierenhulp" ten 
grondslag ligt, te verminderen, zullen falen. 
De kern, Het Bestuur, is eensgezind en sterk 
Een betere behandeling van de dieren kan slechts 
verkregen worden door een beter in» 
zicht in het „waarom" en „hoe". Nog tevéél men» 
sen denken, dat dierenbescherming bestaat uit het 
oppakken en wegbrengen van een zwervend poess 
jo of hondje. Neen, geachte leden en nietsleden, 
dat is slechts een onderdeel van het werk, 't moeio 
lijkste deel is héél wat anders. Voor de directe 
verzorging van het dier is- een organisatie van wel» 
denkenden nodig, die daartoe een daadwerkelijke 
dienst in het leven roept en deze met „vrijwillis 
gers vóór" blijft onderhouden. 

Wij zouden dit de eerste steen kunnen noemen 
van de beweging. Hierop moet echter doorges 
bouwd worden, hoger, steeds hoger en vooral.... 
sterk. 

Alle bouwmaterialen moeten hun eigen plaatsje 
hebben in het grote werk, men kan het zo uitge» 
breid en zo mooi maken als met de beschikbare* 
middelen verkregen kan worden. Men mag nooit 
stilzitten, men moet zich voortdurend concenrre» 
ren op de éne gedachte, iets soeds tot stand re 
brengen, waardoor dierenkwelling, smishandeling, 
«verwaarlozing, sverminking enz. op zodanige wijze 
gestraft kan worden, dat dergelijke uitwassen der 
maatschappelijke toestanden kunnen worden uit» 
gesneden. 

Wij allen moeten samenwerken, wij allen, Ie» 
den van „Dierenhulp" niet alleen, wij allen, ver» 
enigingen op dit gebied, zoals daar reeds zijn: 
Dierenrecht, Vivisectiesbestrijdïng, trekhonden» 
verbod, dressuursverbod, verbetering van het lot 
van de kettinghond, coupeerverbod enz. enz. U 
ziet welk een uitgebreid terrein te bewerken valt, 
indien de middelen daartoe aanwezig zijn. En dan 
spreken wij nog niet eens van kynologen, pluim» 
veehouderij enz. En ook op het gebied ^van pijn» 
loos slachten en afmaken is nog véél te verbete» 
ren en te verbieden Hierover zullen wij 'het nog 
wel eens hebben. 

En nu leden, aan de slag, ieder brenge daartoe 
ennge nieuwe leden in ons midden, hoe eerder 
men zich daartoe aanmeldt, hoe meer voorrech» 
ten in het komende propagandaskwartaal. 

LINDEN. 

VAN DE REDACTIE. 

'Hoewel reeds in het bezit van een dierenhoekje 
van de Ver. t. Bescherming v. Dieren — voor 
welke artikelen niet eens altijd plaats is, als ze 
ons worden toegezonden — meenden we het ver» 
zoek van de „dakloos" geworden vereniging „Dies 
renhulp" toch niet te mogen weigeren. 

Bij voorbaat, echter moeten we aandringen op 
korte, zakelijke artikeltjes — ook in dit eerste 
moesten we reeds een en ander schrappen — en 
op een beperking van het verenigingsnieuws tot 
het allernoodzakelijkste. Wij stellen onze ruimte 
beschikbaar, niet terwille van - de verenigingen, 
doch terwille van het dier. Voorkeur voor een van 
beide verenigingen bestaat bij ons niet; wel is 
het mogelijk, dat voorkeur ontstaat voor de arti» 
keltjes, welke we van elk der twee krijgen toege» 
zonden. We hopen echter op een doorlopende ge» 
lijkwaardigheid en belangrijkheid, ten bate van 
het dierl Dan zullen we ook gaarne voor heide 
plaatsruimte beschikbaar blijven stellen, voor zo» 
ver ons dat mogelijk is. CORRESPONDENTSCHAP V.P.R.O. 

Wij vestigen er de aandacht op, dat 't corres» 
pondentschap voor de VPRO te Zandvoort is ge» 
vestigd bij mej. B. Otten, Kostverlorenstraat 90a. 

Met opgaven, alsmede voor elke gewenste in» 
lichting, kunt U daar terecht. Door lid te worden 
of U te abonneren op de radiogids „Vrije Gelui» 
den" steunt U een vereniging, die de Vrijzinnig» 
Christelijke beginselen wil verder dragen en waar 
van ieder geestverwant de culturele waarde zal 
beseffen, ook al is hij zelf misschien niet in de ge» 
legenheid alle uitzendingen te vqlgen. 

JAARVERGADERING „O.S.S." 

Vrijdag 5 Maart a.s. houdt de gymnastiekver» 
eniging „Oefening Staalt Spieren" haar 33e jaar» 
vergadering in gebouw „Muluru" aan de Strandw. 
Behalve afhandeling van de gebruikelijke jaar» 
verslagen, zullen er enige bestuursleden gekozen 
moeten worden, terwijl ook de medische sport» 
keuring een belangrijk besprekingspunt zal vor» 
men. 

Met een gezellig samenzijn en enige huldigin» 
gen zal deze vergadering besloten worden. 

VER. VAN JONGE HERVORMDLEN. 

Vrijdagavond 5 Maart a.s. hoopt de bij allen be» 
kende heer A. J. v.d. Waals voor bovengenoemde 
vereniging een lezing te houden, met als onder» 
werp: „Iets over Afrika". 

Ook belangstellenden zijn van harte welkom. 

Aanvang 8 uur in de nieuwe consistorie. 

De vereniging van Jonge Hervormden alhier, 
heeft dringend behoefte aan een piano, doch vol» 
doende geldmiddelen om er een aan te schaffen 
ontbreken ten enen male. 

Wie zou de ver. hieraan kunnen helpen, of een 
middel aan de hand kunnen doen om in 't bezit 
van zo'n klavier te komen? 

Het secretariaat Mej. L. de Vries, Haltestraat 
55, wacht in spanning af. 37e JAARGANG No. 36 ZATERDAG 6 MAART 1937 ZANDV00RT5CH 

ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIEELE BADCOURANT MET BADGASTENLIJST 

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD". Abonnementsprijs by vooruitbetaling te voldoen 

▼oor Zandvoort per jaar - ƒ 3. — 

Puiten Zandvoort, per jaar , 3.60 

Afzonderlijke nummers 0.10 

- GIRO No. 9446 

Uitgave Gertenbachs Drukkerij Zandvoort 
ADVERTENTIEN: 

van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q 

Bij contract en in de Badgastenlijsf speciaal tarief. 
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, p. regel ƒ 0.60 Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135 De fouten van anderen zijn gemakkelijk 
te ontdekken, maar die van ons zelf zijn 
moeilijk te doorgronden. De mens doet 
de fouten van zijn buurman als kaf naar 
alle zijden stuiven, maar zijn eigen fouten 
verbergt hij, zoals de oneerlijke speler 
zijn valse dobbelsteen verbergt. 

BOEDDHA. Democratische Brieven 

VAN EN VOOR IEDEREEN. Democratie. 
'Het wordt nu toch wel aan iedereen duidelijk, 
dat de burgeroorlog in Spanje, die zo ernstig in» 
grijpt in de Europese politiek en niet minder in 
het gemoedsleven der gehele wereld, niet is ont» 
ketend door de Spaanse regering, maar door de 
militaire opstandelingen, gesteund door anti» 
democratische staten, waarbij dan het Bolsjewis» 
tische Rusland — dat vooral technische hulp aan 
do regering heeft verleend — als aanstichter 
wordt uitgespeeld. En niet minder duidelijk wordt 
het, dat ook het verwoesten van R.K. kerken en 
het vermoorden der geestelijken niet op rekening 
kan worden gesteld van het wettige Spaanse ge» 
zag. 

'De goed gedocumenteerde lezingen, hier ter 
plaatse gehouden door enquêteurs, waaronder de 
bekende Ds. Padt, die een grondig en onpartijdig 
onderzoek in het thans meer dan ellendige Span» 
je hebben ingesteld en daaromtrent een ontroe» 
rend rapport uitbrachten, hebben ons een vrijwel 
voldoende kijk op de ontzettende Spaanse toe» 
standen gegeven en ons diep aangegrepen. 

En van meer dan onverdachte zijde, namelijk 
van een groep zeer vooraanstaande Katholieke 
Geestelijken, welke eveneens het dramatische 
Spanje ter onderzoek heeft bezocht, is 'n rapport 
verschenen, dat wel een eigen en op overtuiging 
gegronde mening moet hebben bijgebracht aan 
diegenen, die in weerwil van de bekende feiten 
op tweeërlei gedachten zijn blijven hinken en ook 
vooral aan hen, die zich hebben laten besmeuren 
met- de misselijke en verderfelijke leugenpropa» 
ganda van diegenen, die als hoogste levensdoel 
nog slechts kennen de macht en de overheersing. 
Dat rapport vertelt ons dat van een georgani» 
seerde vrijdenkerspropaganda in Spanje niets valt 
te bespeuren en dat de regering en de regerings» 
aanhangers niet de minste schuld hebben aan of 
aansprakelijk zijn voor de betreurenswaardige 
plunderingen van kerken en het vermoorden van 
geestelijken. (Volledigsheidshalvc zij hieraan toe» 
gevoegd, dat een bisschop van Gibraltar nader» 
hand de juistheid van bedoeld rapport heeft be» 
twist. » Red.) 

De geestelijke opstellers van het rapport zijn 
unaniem van gevoelen, dat de thans bestaande 
wettig gekozen democratische regering voor nu 
^en voor die toekomst de volkomen vrijheid van 
godsdienst voorstaat en deze zal handhaven, 
i Ja lezers, dat is voor mij geen nieuws — De de» 
mocratie verwoest geen kerken en vermoordt 
geen geestelijken. Kweekt ook geen onverdraag» 
zaamheid en rassenhaat. Dat doet alleen de partij 
of de beweging, die de democratie bestrijdt en die 
schijnbaar geen andere, geen fatsoenlijker, geen 
eervoller en eerlijker middelen heeft aan te wen» 
den ter bereiking van haar onrustverwekkend en 
onheilaanbrengend doel. Het is de gang van zaken 
die geenszins nieuw is. De van ouds bekende spe» 
culatie op de goedgelovigheid en de onnaden» 
kendheid der ontevredenen, met het — tengevol» 
ge van de inderdaad slechte economische toestan» 
den — licht ontvankelijk gemoed. Mensen zonder 
geestelijke weerstand, die zijn in de greep van den 
demagoog gelijk leem in de hand van den potten» 
bakker. Mensen, die slechts verlangen naar iets 
anders, zonder ook maar in het minst ervan over» 
tuigd te zijn, of dat andere iets beters betekent. 
' En op dezulken kan met succes worden losge» 
laten de laster, welke de vredige samenleving aan» 
tast en die komt uit de mond van den leider ener 
beweging, die de' passie predikt en de brutaliteit 
'heeft zich aan te dienen als toekomstig anti»de» 
mocratisch regeringschef van de democratische 
staat, welke volstrekt niet de minste behoefte 
heeft aan de dictatuur van geweld en willekeur. 

Rassenhaat is nimmer aangewend als doel, maar 
altijd als middel. De gevolgen mogen daardoor 
voor do gedupeerden ernstig zijn, de daad van 't 
aanwenden van een dusdanig verfoeilijk middel is 
er des te gemener en gewetenlozer om. 

Dr. Lueger heeft het erkend op zijn sterfbed, 
door te verklaren, dat hij het anti=semitismo te 
baat heeft genomen om burgemeester van "Wenen 
te worden, maar dat hij zijn beste vrienden telde, 
mede onder de Semieten. 

En wat te zeggen van een land, dat de rassen» 
haat fel propageert en zich beroept op bloed en 
bodem, maar dat niettemin koloniën eist, tenein» 
de een aanzienlijk deel van z'n maagdelijke „bloed 
en bodemers" te doen leven temidden der inboor» 
lingen? 

Gelukkig — ik schreef dit reeds in mijn vorig 

artikel . dictatuur en rassenhaat vinden in ons 

land geen vruchtbare bodem, ook al tracht men 
die te bemesten met de mest van de leugen en de 
volksmisleiding. De bodem neemt die mest niet 
aan en de kwaadaardige planters zijn gedoemd te- 
verdorren en te sterven, in weerwil van alle groot 
spraak en lompe, onbescheiden profetieën. 

In ons land heerst de democratie, de rede, het 
nuchtere verstand. En daarop stuit al, wat onre» 
delijk, onwaar, inhumaan en onchristelijk is, on» 
herroepelijk af. Hier is geen plaats voor boosaar» 
idige splijtzwam, hier zijn dictatoriale aspiraties 
bespottelijk en incourant. Zo leiden tot bittere 
ontgoocheling en tot diepe teleurstelling. Dat 
komt, doordat in Nederland nog volop denkende 
en opbouwende mensen zijn, die zich met hand en 
tand verzetten tegen de afbrekende en de samen» 
leving ondermijnende tactiek van onverantwoor» 
delijke elementen. Die afkerig zijn van oncontro» 
leerbare en tegen de volkswil indruisende één» mans overheersing, tegen ongebreidelde willekeur 
en machtswellust. 

En tegen Spaanse burgeroorlogtoestanden! 

Mensen, die zich door schoonklinkende en 
schoonschijnende sophismen niet van de sokken 

laten praten. En die hartgrondig hopen op een 

lang leven van onze huidige democratische rege» 
ring en onze democratische regeringsvorm. 

I.B. Ï3EÏT5FÜ! T^ - ' Uit God. 

„Het nationaal»socialisme is een geweldige 
stroom, die uit God is.die dus niet te keren is." 
Aldus lezen we in een artikel van de hand des he» 
ren Mussert — „het lieve kind van God" zoals hij 
door een der NSB»sprekers in een openbare ver» 
gadering werd genoemd. — Dit artikel was van 8 
Februari j.1. en werd uit „Volk en Vaderland" 
overgedrukt, om als strooibiljet huis aan huis te 
worden bezorgd. De schnkaanjagende titel luidt: 
„Do Bloedraad ingesteld, tot bevestiging van de 
dictatuur der 'R.K Staatspartij." Alstublieft. Maar 
goed, we weten dus nu, dat de nationaal»socialis» 
tischo beweging uit God is. Hou dit nu vast- lezer, 
dan gaan we met deze wetenschap naar een 'ander 
strooibiljet van de NSB onder de verontrustende 
titel: „Hoe De Standaard intrigeert." 

Hebt U dat ook ontvangen, lezer, doch evenmin 
gelezen? Ja, dat is toch niet verstandigl 't Is in» 
derdaad te veel gevergd, om alles te lezen, wat de 
NSB zich veroorlooft in onze brievenbussen te 
stoppen, maar zo nu en dan moet U er toch eens 
eentje lezen: het is zo buitengewoon leerzaam, 
tenminste voor mensen die hun positieven nog be» 
hoorlijk bij elkaar hebben. 

Ook evenbedoeld pamflet is bijzonder leerzaam. 
En dus geef ik U een bloemlezing — nee pardon! 
een distellez'mg — uit dat geschrift. Bedenk dus 
bij lezing der citaten, dat het uitingen zijn van de 
NSB zélf, dus van de beweging die uit God is. 
En oordeel dan of het niet goddelijk, dus zielsver» 
heffend is. 

Ziehier dan het bouquetje. . . . distels. 

„Is het niet ontzettend, dat Mussert gedwongen 
werd een Dagblad uit te geven, omdat vele 
christelijke ouders zich niet verantwoord achtten 
tegenover hun opgroeiend kroost, als de leugens 
pers, die zich christelijk noemt, dagelijks in de 
huiskamer kwam?" 

„Schimpen, schelden, yerdachtmaken, honen en 
spotten, daarin evenaart.JDe Standaard de meest 
perfide marxistenpers." 

„Zo verzet men zich tegen de opkomende be» 
weging (is: de NSB,), die door Gods ontferming 
aan ons volk geschonken is om „het Beest uit de 
afgrond naar de keel te vliegen." 

maar huichel toch niet langer, of U (is: 

'De Standaard) ons volk heenwijst naar de begin» 
selen van Gods' Woord, onderwijl uw leiders en 
hun politiek deze staat steunen, die neutraal, dat 
is Godloos, is en die ons volk met een Goddeloos 
revolutionnair stelsel afvoert van Gods wet en 
Gods getuigenis" (Ik curs. G.E.) 

Zoals U ziet, waarde lezer, de naam van God 
komt er wel vaak in voor, maar 't is toch meer 
goddeloos geschimp en gescheld dan.... godde» 
lijke taal. 

Mocht iemand der lezers onverhoopt toch nog 
onder de bekoring zijn gekomen van de geuren, 
die uit dit distelbouquet opstijgen, dat hij dan 
maar meteen lezer worde — gelijk het pamflet 
ook aanbeveelt — van „Het Nationale Dagblad", 
dat als telegramadres voert 't woord „Waarheid". 
Want die lezer hoort thuis bij de beweging, die 
z.g. uit God is. Wij besluiten met te constateren'. 
Men staat daar blijkbaar voor niets. 

G.E. RAABS - VERGADERING 

(Verkort verslag.) 

Maandagavond werd ten Raadhuize onder lei» 
ding van Burgemeester Van Alphen een verga» 
dering van de Raad onzer Gemeente gehouden- 
den. 

Na opening deelde de Voorzitter mede, dat de 
heren Van der Moolen, Groen en Van Toomber» 
gen verhinderd waren deze vergadering bij»te 
wonen. 

Ingekomen stukken. 

'ingekomen was het jaarverslag van de Com» 
missie tot wering van schoolverzuim. 

Medegedeeld werd, dat nog geen besluit geno» 
men was omtrent de verlenging van de pacht van 
het strand door de Gemeente. 

Goedgekeurd was de pachtverlenging van het 
restaurant van het Zuiderbad tot 1940, niet goed» 
gekeurd was de pachtverlaging. 

Ingekomen was het Jaarverslag 1935 over de 
toestand van de Gemeente. Een vraag van den 
heer Suerink over loongeschil bij de Werkverschaf 
fing wordt ingetrokken, omdat, nu de aandacht op 
deze kwestie gevallen is, B. en W. voor zover mo> 
gelijk is, een regeling zullen treffen. 

Een levendige bespreking tussen Voorzitter en 
don heer Paap leidt tot een sluiten van de dis» 
cussies door stemming. Acht leden stemmen voor 
sluiten der bespreking. (De heer Molenaar had de 
presentielijst nog niet getekend-) 
De heer Elffers tracht 'n bemiddelende oplossing 
te vinden, maar bereikt geen resultaat. Hij wil een 
motie indienen. 

De heer Paap, die naar de hem gegeven raad 
niet luistert en zich niet houdt aan de richting 
der bespreking, zoals de Voorzitter die aangeeft, 
is aanleiding, dat de Voorzitter do vergadering 
drie minuten schorst 

Na opening worden behandeld: 

Conversie geldlening. 

Wordt volgens voorstel van B. en W. besloten 
een lening aan te gaan van ƒ 58.000, vervroegd af» 
gelost zal worden ƒ 28.900 en geconverteerd zal 
worden ƒ 723.000 en ƒ 629.000. 

Verlaging huur. 

Dit betrof perceel Kerkstraat. Behoefde niet in 
behandeling te komen, daar de huurder reeds een 
ander perceel had gehuurd. 

Gaslevering. 
Voorgesteld was de huurwaarde voor muntgas» SPORT. VOETBAL. Overzicht. 

In ons laatste overzicht lieten we terloops door» 
schemeren, hoo zwak de leiding was in de wed» 
strijd Zandvoort — SDZ. Daarbij dachten we o.a. 
aan de vreemde beslissingen bij het aanvallen van» 
of trappen naar den doelverdediger. Weliswaar 
is do desbetreffendo beslissing van het KNVB» 
bestuur niet al te duidelijk, maar een ding staat 
zo langzamerhand toch wel vast: dat het verbo» 
den is, naar de bal te trappen, wanneer deze in 
het bezit van den doelverdediger is. 

Wat deed echter de bewuste scheidsrechter? 
Hij gaf een vrijo schop tegen Aric Molenaar, 
toen deze op faire wijze probeerde den SDZ» 
keeper over de lijn te duwen, doch stond 2 maal 
ongestraft toe, dat men naar Visser schopte, toen 
deze de bal had opgevangen. 

Van het feit. dat deze scheidsrechter de spel» 
regels en het betreffende bestuursbesluit niet vol» 
doende kent, is Visser de dupe geworden, want 
bij een van die schoppen is zijn kuitbecn dusdanig 
geraakt, dat hij zich thans met behulp van een 
stok moet voortbewegen, zodat van voetballen 
voorlopig wel niet veel zal komen. 

Met den keeper van het 5e elftal tussen de 
palen, speelde Zandvoort 1 Zondag in Wcesp 
tegen Rapiditas en verloor met 2 — 1. Als men 
daarbij bedenkt, dat de meeste spelers Zaterdag» 
avond (en nacht) carnaval hebben gevierd, is de 
prestatio nog niet eens zo slecht te noemen. 

Zeemeeuwen 1 meende op gemoedelijke, niet 
al te inspannende wijze wel te kunnen winnen van 
het tot het spelen van degradatiewedstrijden ver» 
oordeelde .Halfweg. Maar dat is de oranje»zwar» 
ten toch niet meegevallen. Fataal voor Zeemeeu» 
wen was, dat zij reeds binnen 5 minuten met 2 — 
de leiding had; beide doelpunten werden door 
W. Keur gescoord, het eerste uit een keurige, 
afgemeten voorzet van Drayer, het tweede door» 
dat de Halfweg»keeper de bal uit zijn () handen 
liet vallen, welke fout onmiddellijk door Broerie 
werd afgestraft. 

Met die roodhemden spelen wo het wel klaar, 
dachten onze plaatsgenoten. Maar, en daaraan 
behoeft men niet te twijfelen: cen Zeemeeuwen» 
elftal zonder enthousiasme spelende, is geen ploeg 
van groot formaat. Daarvoor bezit zij te veel 
technische tekortkomingen. Do oranjezwarten 
hebben in de afgelopen competitie slechts succes 
behaald door het systeem: vurig op de bal zitten 
en den tegenstander geen moment tijd geven. Bij 
dat enthousiaste spel vielen de technische fouten 
in het niet, die in de Zondag gespeelden wed» 
striid zo duidelijk aan het licht kwamen. 

Na een half uur spelen was de stand al gelijk 
(2 — 2) en na de rust, die met deze stand was 
aangebroken, speelden de oranjezwarten zo mo» 
gelijk nog slapper. Natuurlijk waren er veront» 
schuldigingen: Keesman, die 's morgens al met 
hef 2e had gespeeld en voor den te laat versche» 
nen spil Keur had moeten invallen, raakte ver» 
moeid; Co Franssen, altijd een gangmaker in de 
voorhoede, kon maar niet in zijn spel komen en 
legde het onophoudelijk tegen zijn tegenstanders 
af. Voorts moet men niet vergeten, dat Halfweg 
een keurige partii voetbal ten beste gaf; het' lijkt 
ons niet onmogelijk, dat de roodhemden dit sei» 
zoen nog niet zo'n goede wedstrijd hebben ge» 
speeld. In ieder geval: wanneer zij in de komende 
degradatiewedstrijden dit peil kunnen handhaven, 
zien wij de toekomst voor hen nog niet zo don» 
ker in. 

De wedstrijd eindigde in een 4 — 3 nederlaag 
voor onze plaatsgenoten. Het pleit voor de spor» 
tiviteit van haar aanhangers, dat tegenstanders 
onophoudelijk werden toegejuicht voor hun goede 
spel en vooral de linksbuiten, een razend snelle 
loper, dwong steeds aller bewondering af. Hij 
spurtte soms 50 — 60 m., in een tempo, dat menig 
athletiekbeocfenaar hem zal benijden, voorbij 
rechtshalf en rechtsback van de Zeemeeuwen en 
legde daarbij tevens een verrassende balcontrole 
aan de dag. Natuurlijk zou, bij voldoende overleg 
tussen Joh. Franssen en Drommel, wel een middel 
gevonden zijn om dezen gevaarlijken speler te be» DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 PAGINA'S. dwingen, maar do oranje»zwarto verdediging had 
het met do gehele Halfwegsvoorhoede te druk om 
op het veld zelf een verdedigings»systeem te ont* 
werpen. En do eigen voorhoede, waarvan op het 
laatst ook nog Drayer uitviel, bracht weinig op» 
luchting. 

Laten we eerlijk zijn: de beide punten kwamen 
bij het elftal dat zo verdiende. 

Het belangrijkste hebben we voor het slot be» 
waard: door een 3 — overwinning op EDO 4 
heeft Zeemeeuwen 2 Zondag het kampioenschap 
behaald van de Ie klasse B van de HVB, waar» 
mede wij de oranjezwarte reserves van deze plaats 
van harte gelukwensen. Het elftal, dat dit fraaie 
resultaat behaalde, bestond uit: Joh. Schaap — 
C. Koper en A. van Duvn, — .Th. Molenaar, F. 
Molenaar en Sebregts — Hendrikse, C. van Duyn, 
Jb. Keesman, do Wid en Druyf. Voorts dienen 
we G. Molenaar, Drayer en Loos te noemen, die 
in het begin van het seizoen het hunne tot dit 
succes hebben bijgedragen. 

Het wachten is nu nog op het bekend worden 
van de kampioen van afd. A, tegen wie dan nog 
gespeeld zal worden om het kampioenschap van 
de HVB. Wij in Zandvoort hopen, dat die geluk» 
kige Zandvoort 2 zal zijn. 

Ook in de andere afdelingen van de HVB 
raakt het. seizoen ten einde. Zeker is reeds, dat 
Zandvoort 3 zich '/al handhaven in de 2e klasse 
en hetzelfde is bijna zeker van het 4e elftal der 
blauwgelen. Tn de 3o k!as»E is Zeemeeuwen 3 al 
kampioen en in 3»C is Zeemeeuwen 4 het bijna. 
Slechts 1 punt uit 2 nog resterende wedstrijden 
heeft dit elftal nodig, om voor Haarlem 7 onbe» 
reikbaar te zijn. En als Haarlem 7 slechts 1 punt 
verspeeld, is het kampioenschap van Zeemeeu» 
wen 4 eveneens een feit. 

In 3»G is Zandvoort 5 uitgespeeld en staat zij 
met 22 punten op de Ie plaats. Maar 'Hillegom 4 
en IiFC 5 kunnen hetzelfde aantal punten berci» 
ken, althans één van hen. want deze ploegen 
moeten elkaar nog éénmaal ontmoeten. Een ge» 
liik spel zou voor Zandvoort 5 de beste uitslag 
zijn. Zij had al kampioen kunnen zijn., als op 21 
Februari niet van Hillegom met 4 — 2 was verlo» 
ren. Do overwinning Zondag op Bloemendaal 4 
behaald, was echter in ieder geval cen goede ^pres» 
tatie. 

Zandvoort 7 heeft in de 4e klas=B nog een goe» 
de kans op de bovenste plaats, die zii thans nog 
moet delen met Rippcrda 4, van welk elftal zij 
pas met 4 — 1 won. 

Al met al is er reden tot grote tevredenheid 
voor de prestaties der diverse Zandvoortse elf» 
tallen. 

Zondag a.s. 

staat de competitio voor de meeste elftallen stil, 
in verband met de wedstrijd Holland — Zwitser» 
land. Toch valt er in Zandvoort nog wel iets 
goeds te zien. Voor de tweedo ronde om de 
Stads»Editie»Bcker speelt Zandvoort 2 om 10 uur 
thuis tegen haar grote concurrente voor het kam» 
pioenschap: WB. Dat wordt een wederzijds 
krachtenverkennen. Zeemeeuwen 2 heeft het «e» 
makkelijker, want al is DOA een 3e»klasser met 
kampioenskansen, er bestaat toch nog een groot 
verschil in kracht. Ook deze wedstrijd wordt 
thuis gespeeld, om 10 uur. 

Zandvoort 7 moet van DSK 3 winnen om haar 
kansen niet om zeep te brengen. 

J.S. HOCKEY. 

Het tweede elftal van de Zandvoortse Hockey 
Club wist het j.I. Zondag niet verder te brengen 
dan tot een gelijk spel (1 — 1). Lanae tijd stond 
ZHC II tegen Harlekijn II met 1 — voor, doch 
kort voor het einde zag de Amsterdamse club 
kans de gelijkmaker te scoren. ZHC III verloor 
in een vriendschappelijke wedstrijd met 1 — van 
VW Amsterdam. 

Do te Zandvoort gehouden beslissingswedstrijd 
HBS 2 — BMHC 5 eindigde in een 1—0 overwin» 
ning voor HBS 2. meters van ƒ 5 op ƒ 4 — te brengen. 

Do heer Van Rijnberk vroeg ƒ 6 — . 

Na verzekening van den Voorzitter, dat zo mo» 
gelijk aan dit verzoek later voldaan zal worden, 
keurt do Raad het voorgestelde goed. 

Borgstellingsfonds. 

B. en W. stelden voor, om aan 't Rnrastellings» 
fonds Kennemerland een jaarlijkse bijdrage van 
ƒ 175. — te verleenen, opdat do werkzaamheden 
in het belang van den kleinen middenstander uit» 
gebreid zouden kunnen worden. 
De heer Molenaar ziet er niet veel nut in. De ad» 
ministratie is te veel omvattend. Hij vraagt naar 
behandeldo gevallen. 

Wethouder Slegers weet van een geval. Dat is 
behandeld voor M.H. Of er echter andere geval» 
len zijn, weet hij niet, daar velen zich recht» 
streeks tot het Borgfonds wenden. Gerekend 
moot worden, dat het fonds nog slechts zeven 
maanden werkt. 

De heer Molenaar onthoudt zich van stemming. 
De andere raadsleden zijn voor het voorstel van 
B. en W. 

Strandweg. 

B. en W. vragen voor de verbetering van de 
Strandweg een crediet van ƒ 22.500 aan. De gchc» 
Ie verbetering wordt geraamd op ƒ 24.025. B. en 
W. menen echter, dat met ƒ 22.500 volstaan kan 
worden. 

Voor do terrassen voor Muluru wordt door de 
Internat. Kunstvereniging N.V. de helft vergoed 
of ƒ 4500. Verder is reeds door deze N.V. gestort 
een bedrag van ƒ 10.000 en door de Vami ƒ 2000, 
zodat uit de Gemeentekas slechts een bedrag van 
ƒ 6000. — met deze verbetering gemoeid zal zijn. 

De heer Bohvidt is het met de financiële voor» 
lezing niet' eens. Maar waar de verbetering nood» 
zakelijk is, zal hij voor stemmen. Do heer Suerink heeft het bezwaar, dat do be» 
stekken niet ter inzage hebben gelegen. 

De heer Molenaar had gaarne inzage van de te» 
keningen gehad. 

De heer Paap vraagt de aandacht voor de Zand» 
voortse aannemers. 

De Voorzitter meent, dat deze zaken allemaal 
beter in besloten zitting besproken kunnen wor» 
den. 

Na aanneming van de belastingreclamcs gaat 
do Raad dan ook over in besloten zitting. BURGERLIJKE STAND. 

Geboren: Johannus Bernardus Antonius, zoon 
van G. J. Vaarwerk en A. A. Stroband, Zeestr.44 
Anna Geertruida, dochter van H. Paap en A. G. 
Weber, Trompstraat 5. Jacoba, dochter van A. 
Kcrkman en J. Koper, Potgieterstraat 10 

Ondertrouwd: P. W. van der Putten en A-Loos 
Spoorbuurtstraat 11; 'H. van der Mije en A. 'A- 
Sadzio, Willcmstraat 13. 

Gehuwd: G. M. A. Volhand en A. G. C. E. de 
Boer, Pretoria. 

Overleden: W. A. M. Huybers, Wed. van H„ 
Steeman, oud 70 jaren; A. Zwemmer, Wed. van 
A. van der Mije, oud 74 jaren; A. Schaap, oudi 
79 jaren. 

Gevestigde personen: 
E. R. A. Wiesel v. A'dam, Zeestraat 6. 
J. Lof, v. A'dam, Haltestraat 42. 
H. Huigen, van Haarlem, J.P. Hcyestraat 1. 
J. H. Pieterse, van Haarlem, Marisstraat 45 bv. 
J. W. Worst, van Tilburg, Kostverlorenstraat 3. 

GEMEENTE-BADHUIS. 

In de week van 22 tot en met 27 Febr, werden 
25 kuipbaden en 294 douchebaden genomen. | ! Een maat-Costuum wat tip -top past?? Kledingmag. Grote Krocht 23 (naast Sigarenmag. „De Viersprong") gedipl. coupcur voor dames» en Heren* en Livreikleding. Confectie voor den gentleman, een nette hoed of een moderne das? Wij 
hebben steeds liet nieuwste. Onze prijzen zijn voor U geen aanleiding elders te kopen. Fantasie pantalons en plus*fours, alle maten vanaf ƒ 3 ' Ook voor; Uw Reparaties en Oppersen: 

KLEDINGMAGAZIJN- GROOTE KROCHT 23 - TE LEF. 274 illl Voorlopige Agenda 

Zaterdag 6 Maart. — De Haarlemse wielrenver. 
„De Kampioen" geeft in Monopole een feestavond 

Zaterdag 6 Maart. — Jongerenkring. Brugstr.15 
Spr. de heer T. Lccndcrtsz. Aanvang 8.15 uur. 

Donderdag 11 Maart. — Samenkomst Doops» 
gezinden in Ons Huis. Spr. Ds. J. H. Lcendertz. 
Onderwerp: Onze behoefte naar gemeenschap. 
Aanvang 8 uur. 

Zondag 14 Maart. — Propaganda=fecstavond 
Mondacc. Ver. „Excelsior" in gebouw Monopole. 

Maandag 15 Maart. — N.S.B.svergadering in ge» 
bouw Monopole. 

Maandag 15 Maart. — Buitengewone ledenver» 
gadering Coöperatie „Aller Belang" in Ons 'Huis. 
Aanvang 8 uur. 

Vrijdag 19 Maart. — Bijeenkomst A.J.C- De 
heer H. de Ru vertoont schimmenspel. 
Aanvang 8 uur. 

ATTENTIE. Koor correcties en aanvullingen 
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen! Pracht Behangselpapier 
vanaf 10 cent 

PLAKLOON 20 et per rol 

Behanger, Stoffeerder en Beddenmaker 

£♦ BALLEDUX 

TRAMSTRAAT 9 — TELEFOON 296 HOOG EN LAAG WATER. 

Hoogwater Laagwatei 
v.m. n.m. v.m. n.m 2.56 


3.09 


10.51 


11.06 


3.27 


3.40 


11.24 


11.36 


3.58 


4.10 


11.52 

4.28 


4.40 


12.06 


12.24 


4.56 


5.08 


12.36 


12.52 


5.28 


5.40 


1.03 


1.24 


5.56 


6.15 


1.36 


1.52 


«ï.28 


6.50 


2.12 


2.24 


7.07 


7.32 


2.48 


3 03 Zaterdag 6 Maart . . 
Zondag 7 Maart 
Maandag 8 Maart . . . 
Dinsdag 9 Maart 
Woensdag 10 Maart 
Donderdag 1 1 Maart 
Vrijdag 12 Maart . . 
Zaterdag 13 Maart . . 
Zondag 14 Maart . . VRIJHEIDSBOND. 
Op Donderdag 18 Maart houdt de afd. Zand» 
voort van de Vrijheidsbond een openbare verga» 
ring met als spreker de heer Groenewout. 

SCHAREN. 
• Zo gemakkelijk als het vierde tiental van de 
Zandvoortse Schaakclub j.1. gewonnen heeft ge» 
beurt niet vaak. Op bezoek zou komen het vierde 
tiental van „Kijk Uit" van Velsen, doch er ver» 
scheen niemand, zodat Z.S.C. IV met 10 — won! 

INBRAAK. 
We vernemen, dat er is ingebroken in de 
Hollandia Wasserij aan -de Pakveldstraat. Een ge» 
ring bedrag aan geld zou zijn ontvreemd. Cf' GEHELE of GEDEELTELIJKE 

Inboedels 

of 'Zolder-opruimingen te koop 
gevraagd. 

De Witte Zwaan GROOTE KROCHT 20 TELEFOON 464 OPENING BAZAR CHRISTELIJKE SCHOOL 
BREDERODESTRAAT. 

Donderdag n.m. 3 uur is onder grote belang» 
stelling de Bazar van bovengenoemde school ge» 
op end. 

Het openingswoord -werd gesproken door Ds- 
P. van der Vloed, die in treffende bewoordingen 
alle aanwezigen hartelijk welkom heette, in 't bij» 
zonder den Edelachtb. Heer Burg. Van Alphen. 

Spreker wees er op, dat de Christelijke school 
aan de Brederodestraat, dikwijls voor een speci» 
fiek Gereformeerde school werd aangezien; dit 
moet echter ten stelligste ontkend worden. Ook 
de concentratie van de Wilhelminaschool met de 
Christelijke school, is een voorbarig gerucht, hoe» 
wel spreker niet wilde ontkennen, dat concentra» 
tie geheel van do baan geschoven zou zijn. 
• Nadat van het bestuur der school en de talrijke 
aanwezigen een foto was genomen, verspreidde 
men zich door de school naar de verschillende lo» 
kalen, die in diverse gelegenheden waren omge» 
werkt, en uitstekend geslaagd mogen heten voor 
een bazar als deze. Een net uitgevoerd programma 
met een uitstekend overzicht, maakte het gemak» 
keiijk een keuze te doen in de verschillende loka» 
len voor het kopen van talrijke nuttige artikelen 
en het beoefenen der amusementsspclen, waarvan 
door de aanwezigen een druk gebruikt werd ge» 
maakt. De spelletjes en samenspraken, door de 
leerlingen van de school uitgevoerd, hadden een 
groot succes en een dankbaar gehoor, terwijl des 
avonds van een vers, voorgedragen door Mevr. 
Draak — Groeneveld, de refreinzang met zeer veel 
animo door do bezoekers werd medegezongen. 

De bazar blijft volgens het programma nog Vrij» 
dag en Zaterdag geopend, terwijl Zaterdag om 
7 uur de verkoop bij opbod begint, waarna slui» 
ting volgt. De vraag is dikwijls 

van elke Huismoeder 

Hoe moet ik er komen 

met mijn kleine inkomen 
DAN IS ER MAAR 

Eén antwoordt 

koopt Uw 

Groenten, Fruit en Aardappelen 

bij het Goedkoopste adres 

Ib. WOLBEEK 

Swaluëstraat 3 - Telefoon 449 Het is geen gijn, maar . ♦ ♦ 
waarheid 

dus profiteer er van 

Slechts een kleine greep: 

SPERCIEBONEN, 2 ponds blik . . . . 16 et 
SPERCIEBONEN, uitgew. uit de bus, p.p. 10 et 
PRACHT DIK LOF, Ie soort, per pond .. 6 et 

BOERENKOOL, per pond 5 et 

GROTE ZOETE JAFFA, 10 voor . . . . 45 et 

ANJOE PEREN, per pond 25 et 

SPRUITEN, per pond Marktprijs 

GROTE SAVOYE KOOL, per stuk . . . . 8 et 

HANDAPPELEN, per pond 15 et 

Geen vuile handen meer, Rode Kool of Savoye 
kool, gesneden per pond 5 cent. 

JONGE TUINWORTELTJES geschrapt, p.p. 5 e 
ALS RECLAME: Verse Andijvie: per pond 10 ei 

10 kg. ZEEUWSE BONTJES 35 et 

Ook bezorgen in Bentveld en Aerdenhout zonder 
prijsverhoging. 

P- van den Berg 

Haltestraat 20 - Telefoon 307 BELASTINGZAKEN 
en BOEKHOUDING 

J. DE MAAR 

Oud Belastingambtenaar 

Verzorger v.h. Belastinghoekje. 

Geassocieerd met gedipl. Boekhouder. 

Kostverlorenstraat 75 

Laat Uw aanslagen controleren, kosten 25 cent TE KOOP: 

Litjumeaux, Spiegelgasten, groot vast' kleed 
plm. 50 m 2 , opklapbedden met bedstellen, 
groot kolenfornuis, divans, vliegenkasten, 
tuinmeubelen, partij rieten stoelen, hutkof» 
fers, grote partij stoelen, 2 terrasschotten, 
ijskasten en vele andere goederen. 

De Witte Zwaan GROOTE KROCHT 20 TELEF. 464 


Culbertson National Studios » New York 
City U.S-A. IM. D. SAIMTIFORT 

Leraar Contract Bridge — Diploma 1935 

Club» en Privé»Iessen 

Schriftelijke en Mondelinge Cursussen 

Proefles v. Schrift. Cursus gratis op aanvr. 

ZAND VOORT KOSTVERLORENSTR. 9 
Elastieken Kousen 
Buik- en 

Breukbanden 
Steunzolen 

Rechthouders 
Vsrplegings-art. 
Chemicaliën 
en Toiletartikelen 

L Blaaüboér 

Gediplom. Drogist 
HALTESTRAAT 46 
TELEFOON No. 192 Ik WIJ GAAN MET DE TIJD MEE 

Door het aanschaffen van een der 

Modernste geheel 
Automatische 
Shelpersen 

zijn wij in staat 

meer als voorheen 
Uw Drukwerk 

In de korste tijd, tegen de 
laagste prijs en keurig af te 
leveren. — 
DE zaak ter plaatse zowel voor 
kleine als grote oplagen voor den 
Handel, Verenigingen, Familie-Druk- 
werk, Biljetten, Couranten etc. eet. 
Gertenbachs Drukkerij - 

Drukkerij Zandvoortsche Courant — Telef. 135 

Achterweg f HULDIGING VAN DE KAMPIOENEN. 

Het was druk Maandagavond op de clubavond 
van de Zeemeeuwen, niet minder dan drie elftal» 
len hadden het kampioenschap van hun afdeling 
behaald en zouden op eenvoudige wijze gehuldigd 
worden. Voorzitter, de Heer de Jong, feliciteerde 
zijn jongens met het behaalde Kampioenschap en 
memoreerde, dat dit niet was behaald door bui» 
tengewone capaciteiten, maar door de homogeni» 
teit en onderlinge vriendschap in onze vereniging, 
een feit, dat door het bestuur meer op prijs ge» 
steld wordt, dan het behalen van welk kampioen» 
schap ook. De Voorzitter wenste hun ten slotte 
veel succes in de komende promotiewedstrijden. 

Hierna werd door allen staande een dronk ge» 
wijd op de voorspoed van de vereniging „De Zee» 
meeuwen". 

Een bespreking volgde nu. Besloten werd met 
algemene stemmen, dat het 2e elftal 't volgend 
seizoen in de reserve 3e klasse van de KNVB zal 
uitkomen. Verschillende attracties stonden nog 
op het programma en toen het klokje 1 uur sloeg, 
waren verschillende mooie prijzen van eigenaar 
verwisseld- Het was een echte Zeemeeuwen» 
avond! 

70 JAAR. 
Ds. G. Hulsman, predikant der Ned. Herv. 
Kerk, vierde op 5 Maart zijn zeventigste verjaar» 
dag. Van 1S92 — 1903 was de heer Hulsman predi» 
kant te Zandvoort. 
Kinderen en grote 

mensen 
Kunnen niets 

Iekkerders wensen 

Hpogeweg 27 
Telefoon No. 489 Heeft U 

Stucadoor- 

werk?? 

Witten of Waterverven 

f 1.— per plafon p.k. 
Alle reparatie's van Stucadoorwerken A* Kemp - Noorderstraat 47 HET GOEDE DOEL. 

Wij herinneren onze legers aan de avond, die 
gegeven wordt door de Toneelclub „Ons Toneel" 
Zondagavond 8 uur in Monopole, ten bate van de 
nabestaanden der verongelukte leden van de N. 
en Z. (H. R. M. 

Opgevoerd wordt „Als de zee reinigt". Komt 
allen! 

GEGUND. 

'Het verbouwen van het lege hotel „Paula" aan 
de Boulevard de Favauge is gegund aan de fa. 
v.d. Wal to Zandvoort voor een bedrag van 
ƒ 13.931 . 

GALA»AVOND. 

Zaterdag 13 Maart zal in Monopole een Gala» 
avond worden v gehouden ter ere van den heer 
Reinier van 't Hoff, die als musicus zijn gouden 
jubileum viert. 

Nadere bijzonderheden zullen volgende week 
vermeld worden. Echter kunnen wij reeds mede 
delen, dat Zaterdagavonds Heemsteeds muziek» 
corps „Excelsior", de Leidse Muziekvereniging en 
het Vaandel van de Muziekkapel Zandvoort den 
heer Van 't Hoff van zijn woning te Haarlem met 
muziek zullen begeleiden, waarna te Zandvoort 
gezamenlijk een mars, voorafgegaan door den 
jubilaris in een auto, door het dorp zullen maken. 

Deze optocht zal aanvangen ong. 7.15 en de 
route is als volgt bepaald. 

Vanaf het Tramstation over het Tramplein, 
Oranjestraat, Hogeweg, Badhuisplein, Kerkstraat, 
Kerkplein, Grote Krocht, Tramplein, Haltestraat, 
Zeestraat, Stationsplein naar Monopole. Contract-Bridge. 

door N. D. SANTIFORT. 
Antwoorden van den partner, op een Opening 
van 1 in een kleur. 

Zodra, één der spelers de bieding opent met éé» 
in kleur, weet zijn partner, dat de opener hiervoor 
de minimumeisen (les 3) in handen heeft, en moet 
de partner, indien enigszins mogelijk, den opener 
inlichten omtrent zijn hand, zowel wat kracht als 
verdeling betreft. 

De mogelijkheden voor den partner van de» 
opener zijn begrensd tot de volgende gevallen: 

lste. Passen. 

Indien door den tussenzittenden speler géé» 
bod is gedaan, mag de partner alleen passen, b&» 
houdens enkele uitzonderingen, indien zijn hand 
minder dan 1 vaste slag bevat. Met 1 vaste slag 
mag alleen worden gepast, als deze vaste slag niet 
over méér dan één kleur is .verdeeld. 

2de. Verhogen van de geopende kleur. 
De minimumeisen voor een opening met één in 'm. 
kleur (les 3) zijn zodanig gesteld, dat de opening»» 
hand toch altijd 4 speelslagen zal bevatten, waar» 
uit volgt, dat, om de 7 benodigde slagen te maken 
de partner 3 speelslagen zal moeten hebben, wil 
aan het contract kunnen worden voldaan. 

De partner van den opener mag derhalve de ge» 
opende kleur alleen verhogen, indien hij méér dan 
3 speelslagen heeft, (les 2). 

Het tellen van de speelslagen neemt echter nog 
al wat tijd in beslag, zodat, teneinde het bieden 
te bespoedigen, de hand van den partner slecht» 
aan enkele vastgestelde eisen betreffende troef» 
steun, vaste «slagen en korte kleuren behoeft te 
voldoen, om de eerste maal dezelfde kleur te kun» 
nen bijbieden. Eventuele volgende bijbiedingen 
kunnen echter alleen in verhouding tot het aantal 
speelslagen worden gegeven. 

Verhogen met 1 tot 2 in dezelfde kleur. 

Heeft de tussenzittende tegenspeler geboden, 
dan wordt hiervoor vereist: 

a. normale troefsteun, dus minstens v.x.x. of 
x.x.x.x. (les 3) en 

b. 1 vaste slag, indien de hand een sïngleton be» 

vat (1 kaart van een kleur), 
of IVü vaste slag, indien de hand een doubleto» 

bevat (2 kaarten van een kleur), 
of 2 vaste slagen, indien de hand een 4»3»3»3 ver» 

deling heeft. 

Heeft de tussenzittende tegenspeler gepast, 
waardoor de mogelijkheid van een sterke hand 
van den opener groter is, dan worden de onder b 
vermelde eisen verminderd en wel: kwetsbaar^ 
met Vs vaste slag, niet»kwetsbaar met 1 vaste slag 
per geval; met 4»3»3»3 verdeling en 1 vaste slag 
wordt echter 1 S-A. geboden, tenzij de vaste slag 
in de geboden kleur is. 
Verhogen met 2 tot 3 in dezelfde kleur. 
(Manchesdwangbod). 

Indien het openingsbod door den partner met 
2 tot 3 in dezelfde kleur wordt verhoogd, dan is 
dit een dwangbod en moet de opener weer bie» 
den, zelfs indien hij een minimum — opening heeft, 
tenzij de partner van den opener reeds had ge» 
past. 

Heeft de tussenzittende niet geboden da» 
wordt voor een dergelijke verhoging vereist: 

a. méér dan normale troefsteun, dus minstens 
b.x-x.x. of beter, en 

b. 2 vaste slagen, indien de hand een singleton 
bevat, 

of 2V2 vaste slagen, indien de hand een .doublé» 

ton bevat, 
of 3 vaste slagen, indien de hand een 4 — 3 — 3 — 3 

verdeling heeft. 

Heeft de tussenzittende tegenspeler wel gebo» 
den, dan moet de partner niet»kwetsbaar in elk 
der gevallen een V», kwetsbaar een Va vaste slag 
méér kracht hebben. 

Verhogen met 3 tot 4 in dezelfde kleur. 

Deze verhoging is zwakker dan de verhoging 
met 2 tot 3 en is bedoeld om het verder "bieden 
van de tegenpartij te verhinderen. 

'Hiervoor wordt vereist: 
a tenminste 5 troeven als steun, en 
b 1 vaste slag en een singleton. 

Bevat de hand van den partner IV2 vaste sla» 
of méér, dan mag deze verhoains niet worde» 
gegeven, omdat dan een eventuele slampoging van 
den opener zou worden tegengehouden. 
Verhogen met 4 tot 5 in dezelfde kleur. 

Deze wordt! natuurlijk alleen bij de lage kleu« 
ren toegepast en heeft dezelfde bedoeling als de 
verhoging met 3 tot 4 in dezelfde kleur. 

Vereist wordt: 
a tenminste 5 troeven als steun, en 

'b 1 vaste slag en 2 singletons, (6—5 1 — 1 ver» 

deling), N * 

of 1 vaste slag, een renonce (niet één kaart van 
een kleur) en een doubleton (6 — 5 — 2 — ver» 
deling.) 

3de. Overgaan in een andere kleur, (dwangbod) 
Heeft de partner van den opener vóór de ope» 
ning nog niet gepast, dan is zijn overgaan in een 
andere kleur een dwangbod voor den opener en 
moet deze minstens éénmaal bieden, ook met de 
zwakste opening. 

Overnemen met 1 in een hogere fcfeur.(dwangbod) 
Indien de partner van den opener zelf een 
biedbare kleur heeft, hoger in rang dan de ge» 
opende en/of door den tussenzittenden tegen» 
speler eventueel geboden kleur, zodat hij met' 
één in zijn kleur kan overnemen, dan wordt hier» 
voor vereist: 

een biedbare kleur en minstens 1 vaste slag 

in totaal. 
Heeft de tussenzittende tegenspeler gepast, dan 
mag niet»kwctsbaar reeds een biedbare 5»kaart 
worden geboden met in totaal slechts een Vs 
vaste slag, indien eveneens de eisen voor een ver» 
hoging met 1 tot 2 in de geopende kleur aanwezig 
zijn; is de partner zwak in de geopende kleur, 
dan mag hij met een 6» of 7»kaart en in totaal 
Va vasto slag, zijn kleur bieden. 

Overnemen met 2 in een lagere fcteur.(dwangbod) 
Is de kleur van den partner lager in rang dan 
de geopende of door den tussenzittenden tegen» 
speler eventueel geboden kleur, of hoger in rang 
dan de door dien tegenspeler eventueel geboden 
kleur, zodat hij met 2 in zijn kleur kan ovetne» 
men, dan wordt hiervoor vereist: 

lVs vaste slagen als top van een 5»kaart in 

schoppen of harten, 
of 2 vaste slagen in totaal en een biedbare 5»krt, 
of 2V2 vaste slagen in totaal en een biedbarf kl. 
Heeft de tussenzittende tegenspeler gepast, en 
is de partner zwak in de geopende kleur (renonce 
of singleton), dan mag de partner reeds overne» 
men met een 6»kaart met Va vaste slag als top, 
zonder verdere kracht. 

Doordat de nieuwe lagere telling voor down» 
slagen kwetsbaar door de Internationale Bridge 
League niet werd overgenomen, was het m.i. 
noodzakelijk enkele minder belangrijke wijzigin» 
gen in het officiële Culbertson systeem 1935 aan 
te brengen, teneinde de risico's „kwetsbaar" t» 
beperken. C Garage en Taxi-Bedrijf van de REPARATIE - STALLING - ONDERHOUD BREOERODESTRAAT 8—10 eer 

TELEFOON 
Dankbetuiging 

Hiermedo betuigen wij 
onzo hartelijke dank aan 
alle vrienden en beken* 
den voor de deelneming 
bij de ziekte en het over» 
lijden van onze geliefde 
Moeder en Grootmoeder 
Wed. ALIDA v.d. MUE-. 

ZWEMMER, 
ondervonden. In 't bij» 
zonder aan Dr. Gerke en 
Zr. Dina Bronders, voor 
hun toewijding. 

Fam. v.d. MIJE. 
Zandvoort, Maart' 1937. Dankbetuiging 

Hiermee betuigen we on* 
ze hartelijke dank aan 
allen, die hun deelne* 
ming betoonden bij het 
overlijden van onzen lie* 
ven Man en Vader 

JAN MOLENAAR. 
Inzonderheid aan Burg. 
Van Alphen, Ds. Tromp, 
Bestuur N. en Z.H.R.M., 
Roeiers, Bestuur en Les 
den v.d. Zandv. Redd.* 
Brigade, en Doctoren 
voor de steun en troost, 
in deze dagen van hen 
ondervonden. 

Wed. A- Molenaar — 
Paap. 

en kinderen. 

Zandvoort, Maart 1937. GEVRAAGD: 

Net Meisje 

voor de dag of voor dag 
en nacht, zelfst. kunnen* 
•de werken, v.g.g.v. 
Mevr. Leefsma, Kostver* 
lorenstraat 55. TE KOOP GEVR: 

Alle soorten Boeken 

Hoge prijzen. Aan huis 
te ontbieden. 
Br. bur. Zandv. Courant 
Gertenbachs Drukkerij 
onder no. 3601. Nette Familie zoekt van 
Mei t-m. Augustus 

Zitk. 2 Slaapk. 
keuken. 

en event. kl. si. k., ge» 
meub., ca. ƒ 160 — ƒ 200. 
Br. no. 75568 Bolrek, 
Amsterdam. 

Haarlemmerstraat 31 

ZANDVOORT 

Openbare Vrijwillige 
Verkoping 

Notaris Mr. J. A. DE 
LA HAYZE, te Heem* 
stede, zal op 
Donderdag 18 Maart '37 
n.m. 7 u. 
in 't Notarishuis a.d. 
Bildérdijkstr. te 'Haar» 
lem, publ. verkopen: 
Het WOONHUIS met 
grote schuur 

alsmede het recht v. erf* 
pacht tot 31 Oct. 1999 
■v.d. grond, a.d. Haarlem: 
mersfraat 31 te Zand» 
voort, gr. 2.40 A. Bev. 
ben. 3 kam. gang, W.C., 
keuken, kelder; 'bov. 5 
kamers. Verhuurd voor 

ƒ 40 p.mnd. Erfp. ca* 

non ƒ 42-10 p.j. Grond» 
bel. ƒ 32.—, Str.bel. 
ƒ 11.96. Aanv. in genot 
v. huur na bet. vóór of 
op 29 April a.s. Bez.Dins* 
dag en Donderd. v. 2=4 u. 
Nad. inl. t. kant. v. gen. 
Notaris, v. Merlenl. 19, 
Heemstede, Tel. 28247 

TE HUUR: 

Mooie moderne 
Woning. 

met zeezicht, 5 kamers, 
keuken, kelder, badk-, 
garage, ƒ 46. — p. mnd. 
Mauritsstraat 3. GEVR. tegen half April 
id. echtpaar z.k. 

Net Gemeubil. 

Zit- en Slaapkamer 

m. keuken of gem. wo* 
ning, nette stand, mid* 
delm. prijs. 

Br. fr. m. prijsopg. ond. 
no. 3602 bur. Zandv.Crt. JHII OPVOERING VAN HET TONEELSTU K 

„DE ZEE REINIGT" 

t ' van M. van Leeuwen. 

ZONDAG 7 MAART 

, 's avonds 8 uur in „Monopole" 

door de Toneelclub „ONS TONEEL" 

NA AFLOOP BAL "&& 
Entree 25 en 40 et. Plaatsbespr. Zondag v. 11 — 1 u. a.d. zaal 
Het voordelig saldo zal worden overgemaakt aan de N. en Z.-H. 
Reddings Mij, ten behoeve van de nabestaanden der verongelukte 
— leden van de reddingsboot. — 


OLLANDI A-BIOSCOOP' 

Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein 
3 Dagen! Vanaf Zaterdag 6 t-m. Maandag 8 Maart aanv. 8 uur 
3 opvoeringen van do beste Hollandse volksfilm 
tot op heden vervaardigd: 

ORANJE HEIN 

Naar 't bekende toneelstuk van Herman Bouber. 
Muziek en liedjes van Louis Davids en Margi Morris. 

Muziek*illustraties Max Tak. Opgenomen in de 
Loet C. Barnstijn filmstudio's te Den Haag. In de 
hoofdrollen: Sylvain Poons, Johan Elsenshon, Hen 
man Bouber, Aaf Bouber, Annie Verhulst, Harry 
Boda en anderen. 

Oranje Hein is een 100°/o succesfilm, welke in ons 
land met overweldigend succes vertoond wordt. 
Wilt U zich enige uren kostelijk amuseren, ga 
dan Oranje Hein zien. 

Als 2e hoofdfilm: John Boles en Gladys Swarihout in: 

DE ROOS VAN DE RANCHO 

Zang! Muziek! Dans! Humor! Romantiek! Sensatie! 

Een film waar de vonken van afvliegen, een schit* 
terende film vol actie en spanning. Toegang 14 j. 

ATTENTIE! 

Zondagavond Populaire Voorstelling 

Om ieder in de gelegenheid te stellen dit grote 
succesprogramma te zien, geven wij op Zondags 
avond een voorstelling tegen gereduceerde prijzen 
Zondag op vrijbiljetten geen toegang. 

Parket, Parterre 30,Stalles, Balcon 55. Loge 80 et alles inbegr. 

Zaterdag en Maandag gewone Entreeprijzen. 
Voorziet U vroegtijdig van plaatskaarten daar 
de belangstelling reeds groot is. Plaatskaarten 
reeds heden verkrijgbaar in sigarenmagazijn van 
Water, Stationsplein. 

ZONDAGMIDDAG 2.30 FAMILIE*MATINEE 
met opvoering van de Hollandse film: 

DE KRIBBEBIJTER 

met Louis de Bree en Cor Ruys. 

Populaire entreeprijzen: 10, 20 et plus belasting 

Donderdag 11 Maart 8 uur - Populaire Voorstelling 

Als eerste hoofdfilm brengen wij U de grootste 
en spannende film der UFA: 

DE LAATSTE VIER VAN SANTA CRUZ 

met Herman Speelmans en Irene von Meyendorff, 

Als 2e hoofdfilm: Sylvia Sidney in Familie-Schandaal 

Een film met schitterende inhoud. 
Toegang "boven 18 jaar. Entree 30 en 55 et plus belasting. TE HUUR 

GEM. of ONGEMEUB. 

Vrij Stenen 
ZOMERHU IS 

bev. grote kamer en 2 
slaapkamers. Te bevra* 
gen Kappelhof, v. Kins* 
bergenstraat 12. Te Koop: 

CHEVROLET '31, Sedan 
prima wagentje; 
FORD V 8 1936, 4*deur, 
Sedan, grijs, als nieuw. 
Te bevragen Garage v.h. 
v.d. Geer, Brederode* 
straat 8 — 10, Telef. 88, 
Zandvoort. GEVRAAGD: Net Meisje 

voor dag of dag en nacht 
zelfst. kunnende werken. 
Mevr. Spijer, Kostveilo* 
renstraat 4, Zandvoort. TE KOOP AANGEB.. een nieuw Herenrijwiel 

en een gebruikt 

Jongensrijwiel 

Leeft. 8 jaar. 
Kostverlorenstraat 107- GEVRAAGD: 

Net Dagmeisje 

van 8 — 5 uur of 8 — 8. 
Adres: Rinkel, 

Brederodestraat 60 Prachtig en Goedkoop wonen 

aan de Zandvoortselaan bij Halte „Kostverloren" 
hebben wij nog enkele ongemeubileerde boven* 
en benedenhuizen te huur (villabouw) met 3 en 4 
kamers, tuin, schuurtje enr. geheel gerestaureerd- 
Huurprijzen v.a. ƒ 20 per maand. Verzuimt 

vooral 'niet ieens te gaan kijken. Inlichtingen 
Zandvoortselaan 54. Van deze Reclame | 

moet U profiteren. % 

Doorregen Varkenslappen p.p. 35 et f 

Alles 1ste kwaliteit. 5 

DSRIC BOON | 

Van Ostadestraat 1a - Telefoon 539 g Onwetendheid kost geld 

Laat U dit zijn verteld, door den Goedkopen 
Amsterdammer. Al onze artikelen, zowel op 

Rijwiel als EBecfra 

gebied, staan in waarde bovenaan en in prijs on» 
deraan. Onthoud dit goed, dat LJ daarvoor moet 
zijn bij: 

Henk Schuilenburg 

GROOTE KROCHT 5 
IHST" 1ste Klas Reparatie-inrichting BBBHUBB BBBBBBU aBBBBBBBBBBBBBBB ■ Wij verwachten s 

^ een grote toeloop van dames, die zich voor m 
g do a.s. feestdagen wilen laten kappen. 9 

m Bespreek vroegtijdig S 

~ ' dan is U er zeker van, dat U niet behoeft ■ H te wachten en dat U s een goed verzorgd Kapsels 

Jj heeft. 5 

gj Het adres ter plaatse, zowel voor Heren g 
B nis Dames: B. 

g SPOELDER'S KAPPERSHUIS ■ 

S, HALTESTRAAT 14 - TELEFOON 262 5 

BflflflBBBBBBBHBBBBBBBBBEBBBBBBBBBB ORANJE HEIN 

De heer Koper heeft voor het nieuwe Hollandia 
programma weer eens ,n bijzondere keuze gedaan. 

In het nieuwo weekprogramma brengt hij ons 
Oranje Hein, een film naar het bekende stuk van 
Herman Bouber, 

Oranje Hein is een echt .Tordaanstuk. 't Brengt 
het leven van dit beroemde deel van Amsterdam 
in lieven en in lijden, zoals het onder do Jorda* 
ners geleefd wordt. Ruw en hard vaak, maar eer» 
lijk en met het mooiste, dat dit volksleven kon 
geven, met eerlijke opoffering waar het gaat, om 
clkaars belangen — die der Jordaners dan — te 
behartigen. 

Oranje Hein geeft het leven van twee gezinnen 
uit de Jordaan. Eerst dat van Thijs en Ant en hun 
dochter Mientje. 

Thijs is de zwakkeling, die struikelt na de eer» 
sto borrel. Dan houdt hij niet op, voordat de 
kroegbaas hem niet langer poft. En om de kroeg* 
schulden te betalen wordt alles verpatst, zelfs de 
vcrstelmachine, waarmee z'n vrouw nog 't groots 
sto deel van hun inkomen verdient. 

Eindelijk komt het lot een scheiding en de bu* 
ren, geheel op de hand van Ant als de verdrukte, 
helpen haar een handje. 

Dat de moeder en de vader van Ant altijd 
reeds iets tegen Thijs hebben gehad, zal aan het 
huwelijksgeluk ook geen voordeel hebben gedaan. 

't Andere stel is het gezin van Aal en Hein, de 
Oranje Hein, oud*koloniaal en liefhebber van zijn 
stamdrank: oranje bitter. 

Maar Hein krijgt geen kans veel te liefhebben 
ren. Aal houdt hem kort en na elk karweitje door 
hem verricht volgt direct afrekening. Bovendien 
heeft Hein meer kracht om weerstand te bieden, 
omdat hij de verpersoonlijking van de volkshumor 
is, zo als die zo rijk in de Jordaan opbloeit. 

Loopt 't te erg, dan ziet Aal er niet tegen op, 
Hein eigenhandig uit de kroeg te halen. Dat ook 
de „goede" verkering van Mientje mislukt door 
Thijs zijn wangedrag, baart deze ook al geen zorg. 

't Keerpunt komt, als de schoonouders hun gou* 
den bruiloft vieren. 

Het lijden en leven brengt de film dan in humo* 
ristische trekjes. Maar ook het echte van het wa* 
re volksleven. 

Zodra Thijs tot bezinning komt, staan zij, die 
hem afvielen, toen hij de reddende hand weigerde, 
dadelijk gereed hem te steunen. 

Zo komt alles weer op zijn pootjes terecht en 
krijgt Mien zelfs nog haar „fijne" knul. 

Oranje 'Hein is een bron, die de Jordaanhumor 
op zijn best in heldere tinteling laat vloeien en 
waaruit zij, die menen ver buiten de Jordaan te 
staan, nog heel wat kunnen Ieren om het waar* 
achtig mens zijn te voltooien. 

Om nog enkele namen te noemen: Johan Eisen* 
sohn als Thijs, Annie Verhulst als Ant, zijn 
vrouw. 

Herman Bouber is Oranje Hein, Aaf Bouber de 
Aal,, zijn vrouw. Chris Laarenhuis is de schoon* 
vader.Riek Kloppenburg Marie, de schoonmoeder. 
Fientje Berghegge is Dien en Theo Moens Jan 
Tollenaar, de fijne verkering. Harrij Boda geeft 
de trouwhartige Dorus, Sylvain Poons de bekende 
„Oom" en Beppie Boda*Visser de bekoorlijke 
Lola. Voordat U naar een ander gaat 

geven wij U deze raad: Is U op kwaliteit gesteld 
koop dan in de 

Beverwijkse Aardappelen- 
Groenten- en Fruiteen trale 

Want het kost minder geld; bij ons kopen is 
sparen. 

VAN DER ZWAAN 

PARADIJSWEG la. TELEFOON 39 GODSDIENSTOEFENINGEN 

Ned. Hervormde Kerk. 

Zondag 10 uur: Ds. D. Tromp. 

6.30 uur Jeugddienst. Dr. M. van der Voet, 
Haarlem*Noord. 

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband 

Brederodestraat 31. 

Zondag 7 Maart 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed. 

Gereformeerde Kerk 

Julianaweg hoek Emmaweg. 
Zondag 7 Maart 10 en 5 uur: Ds. N. A. Waaning. 
5e lijdenszondag. Cat. Zondag 33. 
Bediening H.A. en nabetrachting. 

Nederlandse Protestanten Bond 
'Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15 
Zondag 7 Maart v.m. 10-30 uur: Ds. J. Kalma. 
Zondagsschool van 12 — 1 uur. 

EVANGELISATIE. 
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de 
Oude Bewaarschool. Duinweg. 

Rooms Katholieke Kerk. 

Heden de H-H Missen om 7 uur — 8.30 en 10 u. 
de Hoogmis; Algemene H. Communie voor de 
Meisjes*congregatie onder de H. Mis van 8.30; 
collecte voor do St. Pieterspenning, welke bijzon* 
der in uwe milddadigheid wordt aanbevolen; om 
12 uur voorbereiding voor de plechtige Geloofs* 
belijdenis; om 7 uur Lof met „Miserere" en Lij* 
densmeditatie. 

Dinsdag om 8 uur congregatie voor de meisjes. 

Woensdag om 7uur Lof ter ere van den H. Jo* 
seph met rozenhoedje en litanie en het gebed tot 
St. Joseph; om 8 uur congregatie voor de jongens. 

Donderdag om 7.30 gezongen requim voor de 
zielen van de zielcnlijst: om S uur congregatie 
voor de dames. 

Vrijdag om 7 uur Oefening van de H. Kruis* 
weg met verering van de reliqui van het H. Kruis; 
om 8 uur congregatie voor de heren. 

Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te bicch* 
ten. 

Zondag. Passiezondag, om 8.30 H. Mis voor de 
leden en huisgenoten van het genootschap van de 
Stille Omgang. 

■ A.s. Woensdag begint de novene ter ere van 
den H. Joseph. 

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat. 

Vrijdag 12 Maart Begin v.d. Sabbath 5.15 uur. 
Zaterdag 13 Maart Einde v.d. Sabbath 6.39. Moeoeeoeeeeoeaa sooeeooaseooAmoe H VOOR UW S Bustehouders, Jarretel- 
2 gordels en Corsetten 

JHET KOOPJESHUIS 

Vakkundige bediening § 

Grote maten voorradig. & 

KERKSTRAAT 32 | Deze week speciale aanbieding 

Onze heerlijke Schouderham 2 ons . . . . 26 et 

Fijne gekookte worst, per pond 39 et 

Smeerworst, per ons . . . , 12 et 

Leverworst, per ons 8 et 

Leverworst Paarden Rookvlees 

Bloedworst Plockworst 

Kalfsboterhamworst Lever 

Haagse Leverworst Bacon 

Berliner Grove 'snijworst. 

Leverkaas Osserookvlees 

Corndbeef Pekelvlees van fa Cohen 

Theelichten, per pak 10 et 

Kanarie*zaad, p.p 12 et 

Potje Haring, inhoud 4 stuks 15 et 

Een ieder roept over de fijne kwaliteit: 
Solano Koffie, met reep, p. half pond . . 28 cf 

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage i 

I. J. Knotter, Haltestraat 36 

Telefoon 391 Telefoon 391 De Kleine Kapel ZEESTRAAT 28 Ontvangen de 

Nieuwste Moderne Wol 

voor Dames, Kinderen en Baby-kleertjes 
CONCURRERENDE PRIJZEN. JONG HOLLAND. SNAKT NAAR WERK. 

Bij spoedige aanmelding (Regentesseweg 3) is 
er nog voor enkele oud*kampers plaats voor het 
kamp, dat 22 Maart aanvangt. Het Comité. Be 1 a st in g-H o e k j e* 

PERSONELE BELASTING. 
Grondslag (tarief) 
MOTORRIJTUIGEN: 
Belasting wordt geheven wegens het houden, 

hier te lande, van Motorrijtuigen. In een der vori* 

ge belastinghoekjes hebben we genoemd de mo< 

torrijtuigen, waarvan geen belasting wordt gehe* 

ven. 

Thans zullen wij behandelen het tarief van de 

belaste auto's. 

De belasting bedraagt jaarlijks in hoofdsom: 

a Wanneer de waarde van het motorrijtuig is: 

minder dan ƒ 2000 ƒ 2. — voor elke gehele 

som van ƒ 100 , doch minstens ƒ 8 , zodat 

dus tot ƒ 500 — waarde voor elk bedrag daar* 
beneden ƒ 8. — betaald moet worden, behou* 
dens do onder c genoemde tarieven; 
meer dan ƒ 2000. — , doch minder dan ƒ 4000.*, 
een vaste som van ƒ 40 — plus /2-25 voor elke 

gehele som van ƒ 100 boven de ƒ 2000 — ; 

meer dan ƒ 4000 — , doch minder dan ƒ 7000 . 

een vaste som van ƒ 85. — plus ƒ 2.5Ó voor el* 

ke gehele som van ƒ 100. — boven de ƒ 4000 ; 

meer dan ƒ 7000 , doch minder dan ƒ 10.000, 

een vaste som van ƒ 160 , plus ƒ 2.75 voor 

elke gehele som van ƒ 100 boven de ƒ 7000.; 

meer dan ƒ 10.000, een vaste som van ƒ 242.50, 
plus ƒ 3 — voor elke som van ƒ 100 — , boven 
de ƒ 10.000. 

b Wegens motorrijtuigen op 3 wielen . . ƒ 15 — 

c Motorrijtuigen, uitsluitend of nagenoeg uit* 
sluitend gebezigd voor beroep of bedrijf, de 
helft van de belasting genoemd onder letter a. 
Hierbij dient opgemerkt, dat, wanneer b.v. een 
motorrijtuig alleen tijdens vacantio of een 
tiental keren per jaar tevens voor privé doel* 
einden wordt gebruikt, voor dit motorrijtuig 
niettemin 't volle bedrag aan belasting ver* 
schuldigd blijft, zoals ond. lett. a bedoeld en 
dus niet zal worden beschouwd als te zijn ge* 
zigd, uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor 
beroep of bedrijf, ook dan niet, al zou de auto 
overigens alle dagen voor beroep of bedrijf ge* 
bezigd worden. 

Om dus extra verhoging te voorkomen, dient 
men daarmede rekening te houden bij 't doen 
van aangifte. 

d Motorrijtuigen, uitsluitend of nagenoeg uit* 
sluitend gebezigd in het bedrijf van vcrhuuider 
van motorrijtuigen of ondernemer \.in pciio» 
nenvervoer, en voor motorrijtuigen, die te\cns 
in een dier bedrijven, doch hoofdzakelijk in 't 
bedrijf van fabrikant of handelaar in die voor* 
werpen, worden gebezigd, tot Vi van het on» 
der letter a genoemd tarief. 

c Motorrijtuigen, uitsluitend voorzien van een 
clectromotor en uitsluitend gebezigd in het bc* 
drijf van verhuurder dier rijtuigen, tot ƒ 10. — . Verhuurinrichting 

voor Ledikanten, Bedden, Dekens, 
Meubelen, Strandwagens enz. enz. 

De Witte Zwaan 

GROOTE KROCHT 20 - TELEFOON 464 'T 1 
\ Schoenmakerij „Aller Belang" - Duinstr, 8 Allen waren tevreden, die bij mij kwamen. 
Om m'n werk algehele bekendheid te geven 

NOGMAALS 8 DAGEN RECLAME 
van S t.m. 13 Maart: 

Heren Zolen en Hakken . . . . ƒ 0.95 

Dames Zolen en Hakken . . . . ƒ 0.70 
Hout gepend. 
Aanbevelend, D. OLDENBURG. n 
n 

_ ■ 

anEBHSBR BBHBBBBB BBHBDBESEBBHHRZBIB VERENIGING „DIERENHULP" 
te Zandvoort. 

Aan onze leden berichten wij, dat in de komen* 
de week het verslag van het tweede deel der jaar* 
vergadering zal worden bezorgd. Wij hebben met 
de verzending hiervan gewacht, teneinde daarbij 
tevens ons programma 1937 bekend te maken. En 
speciaal het gedeelte, dat propaganda heet. Hier? 
over moest eerst in bestuursvergadering worden 
gesproken en dio besprekingen hebben deze 
weck plaatsgehad. 

Een klcino vooruitloping mag wel vast in dit 
praatje vermeld worden. De datum van de bazar 
valt in de eerste helft van Mei, de plaats zal nas 
der worden bepaald. Reeds nu is het nodig, de 
aandacht to vestigen op deze eerste Dierenhulp» 
bazar. Wij zijn ons ervan bewust, dat hiertoe héél 
veel medewerking en flink aanpakken, nodig zul* 
len blijken. Wij hopen, dat ook inderdaad op de 
hulp van velo leden gerekend mag worden. Dit 
kan op velerlei manieren gebeuren. Wij hebben in 
de eerste plaats ijverige propagandistes nodig, die 
huisbezoek willen afleggen voor het goede doel, 
maar ook do stille medewerkers kunnen zich buis 
tengewoon verdienstelijk maken. Hetzij door het 
-vervaardigen van handwerkjes van één of meer 
geschenkjes, hetzij door een klein geldelijk offer 
hiervoor. Ieder die sympathie voelt voor het goe» 
do doel, dat onze vereniging „Dicrenhulp" beoogt, 
zal wel iets kunnen missen om do bazar, mede 
daardoor, te doen slagen. 

In onze komende mededelingen zullen wij hier* 
over uitvoeriger berichten. 

. . 'HET BESTUUR. Schilderswerk is Vertrouwenswerk 

Vraaüt opgaaf voor Schilderwerk bij : 
Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162 
Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoorl AVOND VOOR DOOPSGEZINDEN. 

Op Donderdag 1 1 Maart a.s., 's avonds 8 uur, 
spreekt Ds. J. M. Leendertz te Haarlem in Ons 
Huis voor de hier wonende Doopsgezinden over 
het onderwerp: „Onze behoefte aan gemeens 
schap". 

Belangstellenden zijn van harte welkom. 

JONGERENKRING. 

Zaterdag 6 Maart zal voor ons spreken de heer 
T. Leendertz over het boek van dr. Th. van Schel» 
-ven „Wat maken wij van ons leven?,, 

Iedere belangstellende is welkom! 

Gebouw Brugstraat 15. Aanvang 8.15 uur: Puzzle van deze week 

Winterdagen worden kort 
Als er maar gepuzzled wordt Voor deze serie geldt dezelfde regel als voor 
de vorige : In elke serie worden 4 of 5 puzzles ge» 
geven. Eén daarvan is de prijspuzzle, en wel dié, 
waarop de meeste inzendingen binnenkomen. Zijn 
voor die puzzle bij twee of meer inzenders de 
punten gelijk, dan tellen ook de andere puzzles 
mee. Dus, wie geregeld inzendt, heeft de meeste 
kans op 'n prijs! 

Puzzlaars, doet allen meel! 

Inzendingen tót Donderdag. 

Oplossing van Puzzle IV: De woorden zijn: 
Belg, emir, lire, greb. 

De prijswinnaars van deze serie zijn: 

De heer P. G. van Kuyk,- Duindoornlaan 2 (Ie 
prijs) de heer K. van Rietschote, Dr. Gerkestraat 
57 rd. (2e prijs) en de heer P. J. Verzijlbergen 
(3e prijs). 

Vanaf Maandag a-s. kunnen de prijzen afgehaald 
worden aan Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1. 
De prijzen, die we voor de volgende serie be» 
schikbaar stellen ,maken we de volgende weck 
bekend. 

PUZZLE I. Eerste puzzle van de Maartsserie 
LETTERGREEPRAADSEL. 

Van de lettergrepen: a — a — al — bat' — bon 

ca cel — ces — da — del — di — dol — 

e — e e — er — ga — gi — gie — he — ker 

— la — laar — li — lo — mar — me — mei 

— men — ment — min — na — né — ne — 
or — pa — phae — pi — ram — re — re — 
ris — sab — sai — scha — sis — ter — tie — 
tie — tor — ven — vot — vi, kunnen 18 woor» 
den van de volgende betekenis worden gevormd: 

1 intekening 

2 steniging 

3 Joodse rustdag 

4 roofdier 

5 uitgave 

6 toiïetdoosje 

7 stellage 

8 muziekinstrument 

9 uitspansel 

10 reptiel 

11 weglating van een letter 

12 bladzijde 

13 zwelgpai tij 

14 plaatsvervanger 

15 bijwoord 

lö babyspeelgoed 

17 hunnebed 

18 uitbouw in een kamer 

Bij juiste invulling ontstaat op de eerste en vijfs 
de rij, beide van boven naar beneden gelezen, een 
spreekwoord. 

Zonder onderstaande bon is do inzending ons 
geldig! . 1 Naam: 
Straat: 
Woonplaats: Neemt proef met: 

MONA anthracict 

MAAR OOK NOOIT ANDERE. 

Afmeting 15/20 f 1.95 

20/30 f 2.30 

30/50 f 2.15 

Prettige en Voordelige Brandstof 
De Belgische kwaliteit Anthraciet. 

KRUL N,V. - Overveen 

Telefoon 23517 MAKELAAE 
W. PAAP 

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465 
TE HUUR: 

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S 
BENEOEN- EN BOVENHUIZEN 

Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog 
te bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond. 

Hypotheek aanwezig. 
Tevens belasten wij ons met het huur-innen 
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën 
op elk gebied. Inlichtingen kosteloos Mevrouw 

Wenst U er met Pasen keurig 
en verzorgd uit te zien, let dan 
op onderstaande prijzen, daar de- 
ze nog zeer kort duren. — 

Chemisch reinigen van : 

Herencostuums f 1.75 

Japonnen vanaf f 1.25 

Rokjes vanaf f 0.80 

Mantels f 1.75 

Demi Saissons f 1.75 

Regenmantels en Jassen ... f 2.00 

Mantelcostuums f 1.75 

Pantalons f 0.90 

Herenhoeden f 1.00 

Wollen Dekens f 0.60 

BRIEFKAARTEN WORDEN VERGOED * 

Chem. Was- en Ververij „EUREKA" 

ACACIASTRAAT 24 - HAARLEM-N. Voor goed en goedkoop 

WITWERK 

is het adres 
D* Koper - Hulsman str* 14 ♦ Vijfde legerbericht van de Zandv. Slagers oorlog 

Groot is de activiteit van onze manschappen geweest bij het innemen van 
verschillende nieuwe stellingen en nu zullen zij zich gaan voorbereiden op het 
allergrootste offensief wat eerdaags te verwachten is. Dus voor het te laat is 
loopt men naar 

CURRENT" 

om Uw inkopen te doen voor Vlees en Vet want hij is toch de man die U hel- 
pen wil en helpen kan. 

Ook thuisbezorgen zonder prijsverhoging 

HUISMOEDERS DOET NU UW VOORDEEL I 
4 


♦ Prima Geld. Rookworst, 


p.p. 


40 et 


Bloedworst 


p.p. 


35 et 


Ham, per ons 
14 et 


Prima Geld. Gek. worst, 


p.p. 


40 et 


Prima Leverworst, p.p. . . 
40 et 


Rookvlees van muisje, pei 


ons 


15 et 


PRIMA LAMSVLEES 


Carbonade 
30 et 


40 et 


Bout . . •. 
45 et 


PRIMA KALFSVLEES 


Lappen 
35 et 


Fricandeau 
45 et 


Poulet 
30 et H A LTESTR A AT 5 Riblappen 


45 et 
35—40 
50 et 
55 et 
60 et 
. .65 et 
Biefstuk 


VARKENSVLEES 
Carbonade schouder 

Magere lappen 


40 et 
45 et 
50 et 
50 et 
50 et. 
35 et 


TELEFOON 


494 CHRISTELIJK HISTORISCHE UNIE. 

In een Vrijdag 26 Febr. gehouden vergadering 
sprak voor leden en introducee's Mr. J. F. Fran» 
ken van Amsterdam over de komende verkïezin» 
gen. 

Na eerst gewezen te hebben op vroeger actu» 
elo tegenstellingen, als linkssrechts, conservatief» 
vooruitstrevend, wees hij er op, dat de vraag: 
autocratisch of democratisch thans in het midden 
der belangstelling staat. 

Om te begrijpen, waarom de C.H. Unie een 
autocratische staatsvorm afwijst, moet men eerst 
zien, wat de dragende beginselen er van zijn, al» 
dus spr. 

Hij wees in dit verband achtereenvolgens op de 
door haar geconstrueerde alleen mogelijke keus 
tussen autocratie of communisme, op haar propa» 
gering van een totale staat, staande boven de 
normen van goed en kwaad, de sterk militairis» 
tische inslag van die staat met zijn dwingende 
greep op jeugd en kerk en ten slotte het aanbe» 
volen leidersprincipe. 

Daartegenover zien de Chr. Hist., aldus spr. de 
kerk als een eigen geestelijke grootheid naast de 
staat. Zij achten vanwege de beperktheid en feil» 
baarheid van het menselijk inzicht crïtiek en con» 
trole op bestuursleden nodig. Overeenkomstig 
haar beginselprogram, meent de C.H. Unie, dat 
Nederland bestuurd dient te worden als een 
christelijke staat in Protestantse zin, d.w.z. dat 
voor elk onderdaan daar vrijheid van geweten 
en denken bestaat, waarbij voor het staatsbestuur 
samenwerking -van alle groepen ook bij verschil 
van inzicht gewenst is. Een samenvallen van de 
staatsmacht met die van een enkele partij, waar» 
bij do meningsuiting van anderen en de mede» 
werking van anderen verhinderd wordt, wordt 
diensvolgens afgewezen. 

RIJKSPOSTSPAARBANK 

Aan het postkantoor te Zandvoort werd gedu» 
rende de maand Februari ingelegd ƒ 18471-03, te» 
rugbetaald ƒ 26048.05 VRAGEN OVER DE WERKVERSCHAFFING. 

Het raadslid J. C. Suerink heeft de volgende 
vragen tot het College van Burgemeester en Wet» 
houders gericht: 

Is het B. en W. bekend, dat op de loonzakjes, 
welke aan de in werkverschaffing werkende arbei» 
ders worden uitgereikt, staat vermeld: „Reclames 
over de wijze van berekening van het verdiende 
loon worden op de eerstvolgende werkdag be= 
sproken". 

Zo ja, zijn B. en W. dan niet van mening, dat 
dus des daags na de loonbetaling een baas der 
werkverschaffing op het werk aanwezig moet zijn, 
om met de arbeiders de eventuele geschillen te 
bespreken? Is het B. en W. bekend, dat sedert de 
laatste loonbetaling op 23 Februari 1937 geen baas 
aanwezig was? 

Zijn B. en W.bereid, die stappen te doen, welke 
kunnen leiden tot nakoming der bepaling 'boven» 
genoemd en vermeld op de loonzakjes? 

CONGRES ANW 

In dit jaar zal de jaarlijkse algemene vergade» 
ring van de Algemene Nederlandse Vereniging 
voor Vreemdelingenverkeer te Zandvoort worden 
gehouden en wel van 8 tot en met 12 Juni a.s. Op 
Dinsdag 8, Juni zullen de congressisten 's avonds 
door het Gemeentebestuur ten raadhuize worden 
ontvangen, terwijl op Woensdag 9 Juni de verga» 
dering zal plaats hebben, gevolgd door het offici» 
ëel diner. De andere dagen zullen excursies ge» 
maakt worden o-a. naar Schiphol en Amsterdam. 

De ontvangende vereniging voor Vreemdelin» 
genverkeer „Zandvoort" zal niets onbeproefd la» 
ten om het de Congressisten hier zo aangenaam 
mogelijk te maken, 'n rijk programma is dan ook 
in bewerking- 

VERBETERING STRANDWEG 
Op Zaterdag 13 Maait zal een aanbesteding 
worden gehouden van werken ter verbetering van 
de Strandweg. GLAS- EN VERFHANDEL 

STATIONSSTRAAT 7 

Uitsluitend Ie klas Materialen Alle Schilder- en Behangwerken 

tegen scherp concurrerende prijzen I 

Inzetten van Ruiten 
■■F" Vraagt Prijsopgaaf! I 

G* de Leeuw 

HUIS en LETTERSCHILDER BRAMMETJE FLAPOOR EN Z'N VRIENDEN door G. Th. Rotman. Nadruk verboden. 

49. Ze hadden dan ook maar even geschommeld," 
of....knapI daar braken de schommeltouwen 
plotseling in tweeën, en Bram en Tom, die juist 
een geweldige zwaai omhoog maakten, vlogen 
met schommelplankjc en al over de schutting 
heen hoog de lucht in. 50. In een boog zweefden ze over de straat, die 
achter de schutting lag. Aan de overkant der 
straat waren juist twee mannen bezig, een splin» 
ternieuwe tafel op te hijsen, die mijnheer Puffe» 
laar juist gekocht had. Mijnheer Puffelaar was 
namelijk bewoner van de zolderverdieping. MONDACC. VER. „EXCELSIOR". 

Hiermede brengt het bestuur van bovengenoem» 
de vereniging een woord van hartelijke dank aart 
allo ingezetenen van Zandvoort voor hun spon» 
tana giften, welke zij hebben gestort op de in* 
tekenlijsten dezer Vereniging en waardoor onze 
vereniging wederom.' in staat is, zich nieuwe in* 
strumenten aan to schaffen. Nogmaals onze har* 
telijko dank-. 

A.s. Zaterdagavond repetitie; na afloop club* 
avond in Zomerlust. 

SCHIPPER REDDINGBOOT. 
Door de plaatselijke commissie van de NZHRM 
is tot schipper van de Zandvoortse reddingboot 
benoemd de heer Fl. Koper. 

STAND WERKLOOSHEID. 
Deze week stonden bij de gemeentelijke ar* 
beidsbeurs ingeschreven 571 werklozen en wel 41? 
hoofd van een gezin, 6 kostwinners, 14 kostgan» 
gers en 134 inwonende gezinsleden. 

AANTAL KIEZERS 
Het aantal kiezers voor de verkiezingen op 26 
Mei a.s. bedraagt te Zandvoort 4968, in stemdis* 
trict' I 259, in II 1078, in III 1192, in IV 937 en in 
V 869. 

• „ALLER BELANG" u-a. 
De coöperatie „Aller Belang" u.a. houdt op 
Maandag 15 Maart a.s. een buitengewone leden* 
vergadering in Ons Huis, Dorpsplein. Aanvang 's 
avonds 8 uur. De agenda vermeldt o.a. bestuurs* 
verkiezing (1 vacature) voor den heer Dijkstra en 
bespreking excursie naar Jutphaas of Rotterdam. 

R.K. STAATSPARTIJ. 

De afdeling Zandvoort van de R-K. Staatspar* 
tij hield Vrijdagavond haar jaarvergadering in het 
Patronaatsgebouw aan de Grote Krocht. De voor* 
zitter, de heer J.C. Crabbendam, gaf in zijn ope* 
ningswoord een overzicht van de werkzaamheden 
voor de a-s. verkiezingen. Door de grote propa* 
ganda»actie is de afdeling in ledental gestegen van. 
120 tot 186. Medegedeeld werd, dat prof. dr. C.P. 
M. Romme,leider der R.K. fractie in de gemeente* 
raad te Amsterdam, als spreker op een propagan* 
da»bijeenkomst zal optreden', naar verwachting in 
de maand April. Voor de maand Maart is uitge* 
nodigd de heer H. A. Vulink uit Amsterdam, die- 
speciaal voor de jongeren zal spreken. J I 

De jaarverslagen werden met algemene stem* 
men goedgekeurd. Tot leden van het stembureau 
werden benoemd de heren D. Vader, C. Slegers 
en J. G. Crabbendam. Bestel nu reeds Uw Markiezen of laat deze opnieuw overtrekken Inlichtingen, Begrotingen en 
Stalen kosteloos. 

Vraagt steeds „HEBOX-LINNEN" 

1 Zandvoortse Markiezenfabriek 

Jac* Franssen 

Oranjestraat 14 - Telefoon 270 ONGEOORLOOFDE PRACTIJKEN. 

Dinsdagavond werden door de politie 3 Haar» 
lemse ingezetenen aangehouden, die een geldinza* 
meling voor het Spaanse volk hielden, zonder ds 
vereiste vergunning. Deze geldinzameling ging uit 
van de Ned. Rode Hulp, zijnde een afdeling van 
de Internationale Rode Hulp. 

De lijsten door middel waarvan de inzameling 
werd gehouden, al het op bedoelde personen be* 
vonden geld, benevens de communistische propa»" 
ganda»lectuur, "bestaande uit vlugschriften en bro* 
chures, werden in beslag genomen. Hoewel de he» 
ren blijkbaar de avonduren hadden gekozen om 
hun ongeoorloofde praktijken uit te oefenen, lie* 
pen zij toch tegen de lamp. De politie maakte pro* 
ces verbaal op. 

GELD HAD HIJ GENOEG. . . . 
■ Door de politie werd een dezer dagen aange* 
houden een man, die niet in het bezit was van een 
ventvergunning. Bij fouillering echter bleek, dat 

hij een bedrag van ƒ 500 op zak had. De ver* 

gunning had dus gemakkelijk betaald kunnen wor*> 
den! 

BAL»MASQUE. 
Zaterdagavond werd in gebouw Monopole een 
BakMasqué georganiseerd, dat veel belangstelling 
trok, doch niet in die mate als vorige jaren. Een 
draaiorgel bracht de feeststemming, terwijl de- 
Zandvoortse vissers voor de dansmuziek zorgden. 
Het aantal mooie costuums was sterk in de min» 
derheid. In het bijzonder kunnen we echter nee* 
men de groep van Ouden van Dagen en de Negus 
Het feest duurde tot Zondagmorgen vijf uur. 

NUTS.SPAARBANK TE HAARLEM. 
Vergelijkend overzicht over Februari 1937»1936- 
Aantal behandelde posten 1Ó123, v.j. 13876 

„ inlagen 11536, v.j'. 9388 

„ terugbetalingen 4587, v-j. 4488 
Ingelegd ƒ609.782,31, v.j. ƒ 523-976,66 
Terugbetaald ƒ 430.154,83, v.j. ƒ 444.005,76 
Meer ingelegd ƒ 179.627,48, v.j. meer ƒ 79.970,90 
Aantal nieuwe boekjes 329, v.j. 225 

„ afbetaalde boekjes 169, v.j. 159 
Spaarbusjes op 28 Februari 1937 in omloop 3408 
Geledigd in Febr. 1937 253 busjes, met totaai :n* 

houd van ƒ 3.992,05 
Aantal verhuurde kluisloketten op 28 Feb. '37: 584. 

JEUGDWERK. 

„Onze clubjes" op Woensdagmiddag van de 
kinderen van 6 — 12 jaar: Figuurzagen, knutselen, 
handwerkjes maken, lezen en spelen. 

Daar Zondag 21 Maart Palm»Paas*Zondag is, 
kunnen de kinderen op Woensdagmiddag 17 Mrt, 
in het gebouw Brugstraat 15 een Palm*Paas, ko»i 
men maken. Tot en met Woensdag 10 Maart kun*," 
nen zij zich hiervoor opgeven bij Mevr. H. Vlie» 
ger — -Bos, Dr. Gerkesctraat 14zw. Ook op Woens* 
dagmiddag a.s. in het gebouw Brugstraat 15. 37e JAARGANG No. 37 ZATERDAG 13 MAART 1937 

ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIEELE BAD COURANT MET BADGASTENLIJST 

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD". Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen. 

voor Zandvoort, per jaar ƒ 3. — 

buiten Zandvoort, per jaar „ 3.60 

Afzonderlijke nummers „ 0.10 

GIRO No. 9446 

Uitgave Uertenbachs Drukkerij Zandvoort 
ADVERTENTIEN: 

van 1 — 9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20 

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief. 
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60 Bureau: Achterweg 1 m Telefoon 135 Waarheid zij hef doel slechts van uw streven — 

Zoekt gij ze ook langs andere weg, als wij 

Goed! ■ te beter vruchten draagt ons leven, 

Want: wat wij niet vinden, dat vindt gij. 

P. A. de Génestet. Democratische Brieven 

VAN EN VOOR IEDEREEN. 

De N.S.B, en de Democratie. 

Van een N.S.B.»er ter plaatse ontvingen we een 
lang artikel (6 beschreven kwarto=vellcn) tegen 
het artikel van I.B. in deze rubriek (Zandv. Ct. 
6 Maart j.L). 

In een begeleidend schrijven zegt inzender, dat 
hij „het Democratisch middel te baat neemt om 
onzen democraiischen briefschrijver enige opmert 
kingen te maken". 

Daar hij dit doet op een bezadigde toon, hebben 
■we geen bezwaar tegen opname van zijn stuk, al 
zal het voor de meesten onzer lezers heel weinig 
waarde hebben, doordat inzender niet zozeer een 
eigen mening weergeeft en verdedigt, als wel op 
al to royale wijze met citaten werkt, zelfs uit een 
brochure van mr. Duys, die politiek nu toch wel 
afgedaan heeft. 

Van opname in deze rubriek kan natuurlijk geen 
sprake zijn; niet omdat we hier geen polemiek 
zouden toelaten — heel graag, zelfs — , maar om» 
dat dit nü eenmaal een rubriek is voor de demo» 
craten en niet voor N.S.B.»ers. 

Belangstellende lezers moeten we voor bedoeld 
artikel dan ook verwijzen naar de rubriek „Inge» 
zonden Stukken". 

Het natuurlijk gaarne aan I.B. overlatende om 

als hij zulks nog nodig mocht achten — op dat 

artikel te reageren, is er naar aanleiding van dat 
artikel toch één punt, waarover wij zelt hier iets 
willen zeggen. Dat kan, omdat wij iets hebben te 
zeggen n.a-v. de zin, boven aangehaald uit het be» 
geleidend schrijven. 

Inzender „neemt het Democratisch middel te 
baat". Hij voelt wel niets voor dat Democratisch 
middel van vrije meningsuiting, maar hij gebruikt 
het dan toch maar om te trachten de democratie 
te bestrijden. „ ... ., , , 

Dit is wel do echte N.S.B-»mentaliteit: de de» 
mocratie misbruiken om diezelfde democratie om 
hals te brengen. Thans een beroep doen op het 
democratisch recht van vrije meningsuiting, ten» 
einde de democratie te hestrijden, en op de duur 
het recht van vrije meningsuiting totaal te verme» 
tigen. Een dergelijk systeem van optreden is niet 
slechts onwaardig, het is immoreel. ^ 

Of wij het dan wenselijk achten, om aan de 
'NSB. en aan de N.S.B.»ers die democratische 
rechten te onthouden, gelijk sommigen dat wel 
zouden willen? Geenszins! De democratie kan er 
niet mee gediend zijn, door haar aan een groep 
landgenoten te onthouden. Iedere aanranding der 
democratie — als het in de war schoppen van ver* 
gaderingen, toneelvoorstellingen e.d. door middel 
van rotte tomaten en stinkbommen of anders» 

zins moet hun echter voorgoed onmogelijk ge» 

maakt worden, evenals elk intimideren van an» 
dersdenkenden. Want dat alles is misdadig op» 
treden, en, moeten we hun uit volle overtuiging 
de democratische rechten laten (ook het verbod 
van lidmaatschap der N.S.B, voor ambtenaren 
achten wij onjuist), het recht tot misdaad hebben 
zij niet en mogen zij door hun brutaal optreden 
ook niet krijgen. Elke poging tot misdaad moet zo 
spoedig en beslist mogelijk worden gekeerd en be» 
straft; dan zal er trouwens spoedig genoeg een 
eind komen D aan alle N.S.B.=terreur en »intimi* 

Daarmee zal dan tevens aan de N.S.B, 'het 
krachtigste middel om de aandacht op zich te ves» 
tigen zijn ontnomen en zal zij evenals de andere 
landgenoten moeten volstaan met argumenteren 
en met daden. En dan zal het haar stellig niet ge» 
lukken, de vrije meningsuiting in Nederland voor» 
goed te vernietigen, omdat zij dan nooit zal over» 
winnen. .. 

En dan moge ze nog soms schijnbaar sterk 
staan door haar gerechtvaardigde kritiek op demo» 
cratische instellingen en handelingen, dat kan dan 
vooral de democratie ten goede komen. Als die 
tenminste maar bereid is, zichzelf te herzien, waar 
en voor zoveel dat nodig en mogelijk is. Want dat 
de huidige democratie maar al te veel door haar 
onzuiverheid en zwakheid bevorderlijk is voor het 
fascisme, is voor ons een vaststaand feit. Daar» 
over echter nog wel eens in een ander artikel. 

Bellamy? 

Bij het mystieke verband van het volk met 
Oranje, zolang door God gezegend, en ondanks 
onze Christelijke Regering en onder het toezicht 
op hare daden .van het volk, althans van de volks» 
vertegenwoordiging, heeft de ene helft der bur» 
gerij kans gezien," de andere helft overbodig te 
maken. j ' 

Er wordt veel ach en wee gejammerd! Maar 
wordt er wat aan gedaan? Tegen grote kwalen 
krachtige medicijnen. Worden die verstrekt? De 
daden der regering zijn er veeleer op uit, de eer» 
ste helft der bevolking te beschermen, terwijl het 
overbodig deel een aalmoes krijgt. Heimelijk 
hoopt men de oude verhoudingen te kunnen be» 
stendigen: het was toch altijd zo en zal wel zo 
zijn en de overbodigen moeten er maar genoegen 
' mee nemen; altijd oefende de een macht uit over 
den ander en verschafte zich de mogelijkheid al» 
les te verkrijgen en daardoor de macht anderen 
alles to onthouden (zie toestand heden). En niet» 
waar, de overbodigen doen nog niets geen kwaad! 
Ze>verzettcn zich niet tegen hun positie van over» 
bodigheid en zijn niet gekrenkt door hun bede» 
laarsstaat. Het is hier een eiland van rust. 
Dus kan de werkende»renteniercnde bevolkings» 
helft gerust zijn. Zeker! Maar weldra zal de toe» 
stand ontstaan, dat — niet het* overbodig deel 
der burgers: die zijn wel zoet — maar het wer» 
kende en rentenierende deel opstandig zal worden, 
omdat zij de overbodigen moeten onderhouden en 
verzorgen. Is daarom niet het moment aange» 
broken, dat de overbodigen zich hun positie scherp bewust worden en een eigen gemeenschap 
vormen onder eigen bestuur en alzo gebaseerd, 
dat de onderlinge afhankelijkheid niet meer een» 
zijdig is, zoals nu, maar -werkelijk wederkerig vol» 
gens do Christelijke Wet van wederkerigheid. 
Voor grote kwalen krachtige medicijnen. 
Kan Bellamy raad geven? 

Capri 

Wij betwijfelen zeer, of de hier aangeduide weg 
tot de oplossing wel de door de Bellamyanen 
voorgestane weg is, doch achten ons zelf niet de 
meest aangewezenen, om daaromtrent met Crapi 
te polemiseren. 

Maar ook is die i.d. voorlaatste zin aangeduide weg 
niet bepaald democratisch. „Dat de overbodigen 
een eigen gemeenschap vormen onder eigen be: 
stuur." Of bedoelt Capri hiermede' wat anders 
dan er staat? Dan horen we dat nog wel, niet» 
waar? Red. 

Treurspel der Spaanse Democratie- 
Do door z'n publicaties thans wel algemeen be» 
kende hispanoloog Dr. J. Brouwer schreef in het 
Spanjenummer van „De Groene" een artikel on» 
der bovenstaande titel. 

Aan degenen, die menen, dat een burgeroorlog 
ter voorkoming van fascistische overheersing niet 
alleen geoorloofd is maar ook gewenst, geven we 
de voorlaatste alinea van dat artikel van Dr. J. 
Brouwer in ernstige overweging. Zij luidt: „Wel» 
licht — en dit is een zeer delicaat punt — ware 
het beter geweest in de gegeven omstandigheden, 
als de regering en het volk zich niet hadden ver» 
zet. Verscheidene vakbonden hebben sinds jaar 
en dag tegen georganiseerd, gewapend geweld ge» 
ijverd, en evenals de dictatuur van Primo de Rive» 
ra door haar economische onmacht en onkunde is 
gevallen, zo zouden in de inmiddels voor een mili» 
taire dictatuur nog ongunstiger geworden toe» 
standen de opstandelingen vast zijn gelopen in de 
onontwarbare moeilijkheden, welke het volk, de 
Spaanse bevolking, hun op alle terreinen van het 
maatschappelijke leven had kunnen verwekken. 
De hulp van sommige buitenlandse staten voor de 
organisatie van een doeltreffende distatuur zou in 
Spanje door de dwarse, individualistische* geaard» 
heid van 't in min of meer zelfstandige gewesten 
verdeelde Spaanse volk zijn verzwakt of verijdeld. 
De democratische gedachte en het gevoel van 
saamhorigheid zou inmiddels bij het volk zijn 

versterkt." . , _ __._,_ 

'Ook de" laatste alinea van datzelfde artikel la» 
ten we hier nog volgen. 
„Wie van dichtbij het Spaanse drama gadeslaat, 

vreest terecht, dat dit een tragisch slot voor de 

burgerlijke — democratie kan hebben. Niet van» 
wege een overwinning door de opstandelingen- 
Deze zouden over zichzelf struikelen. Het gevaar 
is, dat in een voor minstens een kwart eeuw eco» 
nomisch vernietigd land er geen draagvlak zou 
zijn voor de burgerlijk»democratische gedach» 
te van 1931, en dat de vluchtige, in het binnen» 
en buitenland politiek uitgebuite, bedreiging van 
een volslagen maatschappelijke omwenteling een 
werkelijkheid zou kunnen worden." 

R.T. HOOG EN LAAG WATER. 

Hoogwater Laagwatei 
v.m. Bt.m. v.m. n.m Zaterdag 13 Maart 3.26 3.33 10.56 11.22 Zondag 14 'Maart 3.58 4.08 11.28 11.54 Maandag 15 Maart . . . 


. 4.24 


4.48 


12.04 


12.20 


Dinsdag 16 Maart . . . 


. 5.16 


5.32 


12.44 


1.14 


Woensdag 17 Maart . 


. 6.02 


6.24 


1.28 


1.58 


Donderdag 18 Maart . 


. 6.50 


7.16 


2.20 


2.48 


Vrijdag 19 Maart 


7-42 


8-18 


3.12 


3.40 


Zaterdag 20 Maart . 


. S.50 


9.42 


4.16 


4.48 Zondag 21 Maart 10.26 11.28 5.40 6.24 

ZWEMCLUB „ZANDVOORT" 
In do j.1. gehouden bestuursvergadering van de 
Zwemclub „Zandvoort" zijn de bestuursfuncties 
als volgt verdeeld: R.J. van Deurzen, voorzitter; 
O. Smaalders, secretaris; Fred. Keur, penningmees» 
ter; Mevr. Hennis»Dorreboom, 2e penningmeeste» 
resse; mej. A. v.d. Mije, 2e secretaresse; H. Paap 
en J- H. B. Brink, commissarissen; J.F.Köhlcr en 
G. Voogd, toegevoegde commissarissen. 

BURGERLIJKE STAND. 

Geboren: Johannes, zoon van P. Schweinsber» 
gen en E. Paap, Koningstraat 66. 

Gehuwd: Jb. Loos en C. M. H. van Arkcl, 
Baan 20. 

Overleden: C. A. Wolff, oud 5S jaren. 

Gevestigde personen: 
A. Th. Broeckman van Soest, Mauritsstraat 4- 
J. Fokkc van A'dam Oranjestraat 11. 

■ HOCKEYCLUB. 
De jaarlijkse grote fuif van de Zandvoortse 
Hockeyclub is Vastgesteld op Zaterdag 3 April a.s. 
in gebouw Monopole. Mogelijk zullen er dan twee 
promoties gevierd kunnen worden, aangezien ZH 
C 2, evenals het eerste herenclftal een kans zal 
krijgen in een hogere klasse te komen. 

„ALLER BELANG" u.a. 
De coöperatie „Aller Belang" u.a. houdt a.s. 
Maandagavond in Ons Huis een buitengewone le= 
denvergadering.De agenda vermeldt o.m. bestuurs» 
verkiezing voor den 'Heer W. Dijkstra en bespre» 
king excursie Jutphaas of Rotterdam. 

LEDENVERGADERING SCHAAKCLUB. 

Woensdagavond werd in het clublokaal van de 
Zandvoortsche Schaakclub aan de Grote Krocht 
een buitengewone ledenvergadering gehouden, on» 
der voorzitterschap van den heer Louis Blok, wc» 
gens ziekte van.dcn Heer CL. Bolwidt Sr. 

De heer A. Hollcnberg Sr. werd met bijna alge» 
meno stemmen gekomen tot commissaris in de 
plaats van den heer H. de Geer, die naar Zuid» 
Afrika is vertrokken. 

Voorts werd met algemene stemmen besloten 
het clublokaal over te brengen naar de voormali» 
ge Bewaarschool, daar do financiële toestand van 
de kas hiertoe noopte. \ SPORT. VOETBAL. Holland — Zwitserland. 

Het is mogelijk een gevolg van het feit, dat wij 
hier in Zandvoort op het gebied van technisch 
voetbal niet al te zeer verwend zijn, wat ook van 
3e klassers uiteraard niet verwacht kan worden, 
maar wij hebben ons Zondag best geamuseerd, al 
was de wedstrijd door het eenzijdige spel der 
Zwitsers niet zeer spannend. Speciaal vóór de rust 
waren er prachtige momenten van hoogstaand 
spel onzer voorhoede te genieten; het spelbecld 
wisselde te snel om de indrukken lang te bewaren, 
maar het samenspel der Hollandse aanvalspelers 
deed toen aan het beste Engelse profspel denken- 
Daarbij ging het, in tegenstelling met het spel der 
Zwitserse aanvallers, steeds recht op 't doel af en 
was vol van verrassingen. 

Wanneer men uit de Hollandse bladen kennis 
neemt van de meningen der Zwitserse officials en 
journalisten, dat hun spelers technisch beter heb» 
ben gespeeld en meer hebben verdiend dan een 
2 — 1 nederlaag, moet men toch even lachen. 
Want, zoals gezegd, het spel der Zwitsers was 
zeer eenzijdig en onzo verdediging had er niet de 
minste moeite mee. De overwinning der iHollan» 
ders is dan ook geen ogenblik in gevaar geweest- 

Leiding en opleiding. 

De samensteller van het „Officiële" overzicht 
der Z.V.V. Zandvoort heeft een onzer laatste 
overzichten of slecht gelezen, of hij kent het ver» 
schil niet tussen leiding en opleiding. Want dat 
Zandvoort over goede en veelbelovende spelers 
beschikt, was ons reeds lang bekend, vandaar dat 
onze overzichten in het laatst van het vorige sei» 
zoen ook zo hoopvol voor de toekomst gestemd 
waren. Dat de beloften niet in vervulling zijn ge» 
gaan, spijt ons evenzeer als het Z.V.V.»bestuur, 
en uit de aard der zaak zoeken wij dan naar een 
oorzaak. Feitelijk behoeven we niet te zoeken, 
want als wij de opmerkingen horen van het Zand» 
voortse publiek, dat zich ergert aan het lakse 
spel der spelers, omtrent de levenswijze dier spe» 
Iers, weten wij reeds genoeg. 

Aan de opleiding, die in handen is van een En» 
gelsen trainer, mankeert vermoedelijk niet veel 
"Daar Kunhen wij trouwens niet over oordelen en 
matigen ons daarover ook geen oordeel aan. Maar 
wanneer ons persoonlijk blijkt, dat diverse eerste» 
elftalspelers hun taak zo weinig serieus opvatten 
door tot Zondagmorgen zeer laat te gaan dansen 
en daarbij de nodige sterke drank naar binnen te 
slaan, maken wij de leiding, dat is het bestuur 
van ZW, daarvan een verwijt. En als het waar 
is, wat de opsteller der Officiële Mededelingen DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 PAGINA'S. schrijft, dat „Zandvoort" over aardige spelers be» 
schikt (en daarmee zijn we het ook wel eens) dan 
hoeft er o.i. helemaal niet gewacht te worden met 
dergelijke onsportieve mensen eens een tijdje aan 
de kant to zetten. 

Maar bij „Zandvoort" schijnt men dio toestan» 
den heel gewoon to vinden, vandaar onze opmer» 
king, dat we betwijfelen of aan een speler met 
aanleg in deze vereniging wel de geschikte leiding 
kan worden gegeven. 

De gespeelde wedstrijden- 

Van alle door de H.V.B, vastgestelde wedstrij» 
den zijn er slechts vier doorgegaan; het bewijst 
wel hoc goed de Zandvoortse zandgrond is als 
we zien, dat die vier wedstrijden alle in onze bad» 
plaats werden gespeeld. 

Voor de 2e ronde van de Stads»Editie=beker 
won Zeemeeuwen 2 met 6 — van D.O.A. en 
Zandvoort 2 van een zeer onvolledig V.V.B.»elf* 
tal met 10 — 1. Van een zuivere krachtmeting in 
dezo laatsto wedstrijd kon, o-a. door het falen 
van den Beverwijksen invallcmloclman, geen 
sprake zijn. Toch zullen de blauwgelen met wat' 
meer optimisme het verdere verloop der compe» 
titic tegemoet gaan. 

Zandvoort 7 verspeelde een mooie kans door 
met 3 — 1 van D.S.K. 3? »°. verliezen. Zij zal nu 
moeten wachten op het faien der andere ploegen, 
die nog in de strijd zijn. 

A-s. Zondag 

beginnen de wedstrijden om de K.N.V.B.»beker, 
maar het ziet er niet naar uit, dat er veel van die 
ontmoetingen voortgang zullen hebben. Zandvoort 
heeft een thuiswedstrijd, tegen haar tegenstander 
in deze competitie, V.V.A. — Waar het mooie 
terrein j.1. Zondag opnieuw een lelijke knauw 
heeft gekregen, zal het de vraag zijn, of het veld 
wordt goedgekeurd. 

De Zeemeeuwen hebben geloot tegen de Haar» 
lefnsc 4e klassers D.I.O., dit is een uitwedstrijd. 

Tenslotte memoreren wij nog even, dat Zand» 
voort 2 op bezoek moet bij de Haarlem»veteranen 
en Zeemeeuwen 2 bij E.D.O. 5. 

HOCKEY. 
Door de hevige sneeuwval j.1. Zondagmiddag 
moest de promotïeswedstrijd ZHC 1 — SOS 2 afge» 
keurd worden. Op een wit veld speelde van te vo» 
ren ZHC 2 — Harlekijn 3, dat met een 3 — neder* 
laag naar huis werd gestuurd. 

INTERNATIONALE ZWEMWEDSTRIJD. 
De plannen voor een alhier in Noorderbad te 
houden Internationale Zwemwedstrijd, te organi» 
seren door de Zwemclub „Zandvoort", nemen, 
naar we horen, vastere vormen aan. JAARVERGADERING VAN „O.S.S." 
Onder grote belangstelling vond Vrijdag 5 Maart 
de 33e jaarvergadering van de gymnastiekvereni» 
ging „Oefening Staalt Spieren" plaats in gebouw 
„Muluru" aan de Strandweg. 

In zijn openingswoord wees de vice voorzitter 
op het toenemen van het aantal leden en dona» 
teurs en de mooie successen in het afgelopen jaar 
behaald. Hij huldigde vervolgens de kampioene 
K.T.K. mej. C. van Koningsbruggen, alsmede mej. 
L. Slagtveld en C. v.d. Mije voor het behalen van 
de verenigingsprijs. 

Ter gelegenheid -van haar 12V»»jarig lidmaat» 
schap werd de dames L. A. Halderman en G. v.d. 
Werff een zilveren couvert aangeboden. 

Do jaarverslagen van secretaresse en penning» 
meester werden onder dankzegging goedgekeurd. 

De kascommissie werd samengesteld uit mej. L. 
A. Halderman, mej. J. Gieske en den heer W. 
Giskes, terwijl de technische commissie in haar 
geheel werd herkozen. 

In de plaats van den heer G. Stel. die zich niet 
herkiesbaar had gesteld, werd de heer J- H. B. 
Brink tot voorzitter gekozen. In. de ontstane va» 
catures werden vervolgens gekozen mevr. Rijbroek 
en de heer C. J. v.d. Flier. 

De voorzitter huldigde de aftredende penning» 
meesteresse mej. O v.d. Mije voor alles wat zij 
zowel administratief als technisch voor de vereni» 
ging gedaan had en overhandigde haar namens 
de leden een zilveren broodschaal met inscriptie- 
Mevr. Loos vereerde haar namens de dames» 
senioren een taartschep met vorkjes, terwijl mevr. 
v. Pagee haar een tas overhandigde. Diep bewogen 
bedankte mej. v.d. Mije. 

Na ampele bespreking werd besloten de me» 
dische sportkeuring voorlopig voor do senioren 
in te voeren en omtrent de keuring voor de ge» 
hele vereniging zich met de medischo sportkeu» 
ringsbureaux te Haarlem alsmede met de plaatse» 
lijke doktoren in verbinding te stellen. 

Do zomer»sport zal op dezelfde wijze als vcrlc» 
den jaar worden aangepakt. Een voorstel voor een 
jaarlijkse bekerwedstrijd voor athletiek en gym» 
nastiek werd aangenomen. 

Als afgevaardigden naar de jaarvergadering van 
het K.N.G.V. werden mej. C. v.d. Mije alsmede 
de voorzitter aangewezen, terwijl mei. L. A. Hal» 
derman tot vaandeldraagster en de heer .1. Smit 
tot vaandeldrager werden aangesteld. In de pro» 
pagandascommissie werden herkozen mevr. Groot» 
kerk — Druyff en de heer P. Waterdrinker, terwijl 
de heer Ö. A. Brink in de plaats van den heer 
R. Voorn werd aangewezen. 

Na vaststelling der begroting 1937 en een ge» 
animeerde rondvraag sloot de voorzitter om ong- 
11 uur de vergadering, waarna men nog tot lang 
na middernacht in vrolijke stemming bijeen bleef. 

AUTOBOTSING. 
Dinsdagmiddag had omstreeks twee uur op de 
hoek van de Zandvoortsclaan en Bcntvcldweg een 
autobotsing plaats. Uit de richtin" Haarlem kwam 
een auto, bestuurd door L.D. uit Zandvoort en uit 
de richting Zandvoort, een auto, bestuurd door A. 
v.d.B. uit Haarlem. Juist in de bocht slipte een dor 
wagens, waardoor een botsing niet meer kon wor» 
den voorkomen. Beide voertuigen werden licht be» 
schadigd. Persoonlijke ongevallen vonden niet 
plaats. GEMEENTE-BADHUIS. 

In de week van 1 tot en met 6 Maart zijn 20 
Kuipbaden en 293 Douchebaden genomen. 

OUDERAVOND. 

Woensdag 17 Maart zal door het bestuur van 
school C een ouderavond belegd worden over 
schoolreisjes. 

Op de laatstgehouden Oudercommissie»avond 
van school C werd de heer H. Laurier als voor» 

JONGERENKRING. 

Zaterdag 13 Maart zal de heer Mr. C. A. de 
Braal voor ons spreken over Zuid»Afrika. 

Iedereen is welkom! Aanvang 8 uur in gebouw 
Brugstraat 15. 

DRINGENDE BEDE 

om een costuum voor een nette werkloze Zand» 

voorter, gewone maat, een jasje voor een jongen 

van 8 jaar, een broek voor een jongen van 11 jaar. 

Alles wordt gaarne afgehaald. 

Mevr. v. Zeyl, Wilhelminaweg 17- 

GEHEELONTHOUDING. 

Vrijdag j.1. hield de afd. Zandvoort van de Ned. 
Ver. tot Afsch. v. Alc. Dranken een huishoude» 
lijke vergadering in „Ons Gebouw". Gememoreerd 
werd, dat de propaganda toneélavond goed ge» 
slaagd mocht heten. 

Tot afgev. en plaatsverv. afgev. naar de jaar» 
vergadering der N.H.P.C. werden benoemd resp. 
de heer A. Hofstra en mej. Minke Engberts, waar» 
na de beschrijvingsbrief werd behandeld. Met een 
bespreking over een eventueel te houden besloten 
bonte avond in combinatie met de zustcrafd. werd 
de vergadering beëindigd. 

PROEFTOCHT REDDINGBOOT. 
Ons werd medegedeeld, dat de nieuwe schipper 
van de reddingboot allo roeiers heeft gewaar» 
schuwd zich gereed to houden voor een 
proeftocht met do boot. De datum is echter — 
voor zover bekend — nog niet vastgesteld. 

JAARFEEST „DE KAMPIOEN". 

Zaterdagavond werd in gebouw Monopolo het 
32e jaarfeest van de Haarlemse Sportvereniging 
„De Kampioen" gehouden, dat door bijna 300 per» 
sonen was bezocht. 'Het openingswoord werd uit» 
gesproken door den voorzitter, 'den heer Joh. ten 
Hovc, die in 't bijzonder verwelkomde den heer 
Veerman van de wielerbaan. Het bestuur had zich 
genoodzaakt gezien in Zandvoort een goede zaal 
te huren, daar in Haarlem bijna geen geschikte za» 
len te verkrijgen zijn. 

..De Kampioen" heeft voorts de organisatie in 
handen van twee te houden criteria, namelijk op 
19 Juni te Haarlem en op 7 Augustus te Zand» 
voort. 

Door Paul Ostra was een prachtig cabaretpro» 
gramma samengesteld, dat vlot werd afgewerkt. 
Op het podium verschenen achtereenvolgens 
„.Thonny en Jhoncs",, „The four Broadwav Scrc» 
naders", Jeanno Horsten, begeleid op de piano 
door Henri Thcunissen en last but not least „Les 
trois Rettichini's". 

Het feest werd besloten — natuurlijk — met 
een gezellig bal, dat tot diep in de nacht duurde. I? ;' arage en Taxi -Bed rijf van de O eer 

REPARATIE - STALLING - ONDERHOUD BREDERODESTRAAT 8—10 TELEFOON Voorlopige Agenda 

Zaterdag 13 Maart Jongerenkring Brugstr.15 

Spr. mr. C. A. de Braal. Onderw.: ZuidsAfrika. 
Aanvang 8 uur. 

Zondag 14 Maart. — Propagandasfcestavond 
Mondacc, Ver. „Excelsior" in gebouw Monopole. 

Maandag 15 Maart N.S.B.svergadcring in ge* 

bouw Monopole. 

Maandag 15 Maart. — Buitengewone ledenvcr* 
gadering Coöperatie „Aller Belang" in Ons Huis. 
Aanvang S uur. 

Woensdag 17 Maart. — Filmvoorstelling van de 
Ver. v.d. verpl. v. lijders aan- vallende ziekten in 
Ons Huis; 4 u. voor kinderen, 8 u. voor volwasse» 
ncn. 

Woensdag 17 Maart. — Ouderavond School C. 

Vrijdag 19 Maart. — Bijeenkomst AJ.C De 
heer H. de Ru vertoont schimmenspel. 
Aanvang S uur. 

Zondag 28 Maart. — Feestavond „Zeemeeuwen" 
in gebouw Monopole. Opvoering van „Het Chinese 
Landhuis" door de toneelvereniging D.I.U. uit 
Haarlem. 

Donderdag 8 April, a— Openbare vergadering 
der S.D.A.P." in Ons Huis. Spr. de hr. J. A. Berger. 
Onderwerp: De betekenis der a.s. verkiezingen. 

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen 
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen! Ver huur inricht ing 

voor Ledikanten, Bedden, Dekens, 
Meubelen, Strandwagens enz. enz. 

De Witte Zwaan GROOTE KROCHT 20 TELEFOON 464 . PAASACTIE „HULP AAN SPANJE" 
Werk»Comité Zandvoort. 

Het Comité bovengenoemd organiseert een paas» 
pakketactie, welke zal worden ingeluid met ver» 
schillende middelen als: dit artikel, manifesten enz 

De bedoeling hiervan is voor het arme Spanje 
benodigdheden op te halen als: cacao, vet, Holl. 
kaas, melkpoeder, gecondens. melk, chocolade, suis 
ker, honing, jam, rookmateriaal, kinderkleertjes, 
enz. enz. (liefst verpakt). 

Wie geen heel pakket kan geven, geeft het in 
gedeelten, dan maken wij er pakketten van. 

Manifesten volgen dezer dagen met de adressen, 
waar artikelen kunnen worden bezorgd, ook war» 
den deze afgehaald, alles tegen afgifte van een 
bewijs. 

Namens het comité „Hulp aan Spanje" 
Fr. van Waard, secr. 
Oosterparkstraat 50. 

FILMAVOND. 

Uitgaande van de afd. der Vereniging voor de 
verpleging van Lijders aan vallende ziekte zal a.s. 
Woensdag 17 Maart 8 uur in Ons Huis te Zand* 
voort de Haarlems en 'Heemstedesfilm worden 
vertoond, voorafgegaan door een Oranjefilm van 
de verloving en het Huwelijk der Prinses. 

Des middags 4 uur wordt er een speciale Mnders 
film van het werk vertoond, eveneens door de 
Oranjefilm voorafgegaan. 

De Pers zegt van.,de H. en H. film, dat tijd noch 
moeite gespaard is, om in deze het beste te be» 
reiken en dat men een „kijk" krijgt op het leven 
en. werken op de terreinen, waar de ziekte wordt 
bestreden en de zieken verzorgd. 

Met smaak, met liefde en met diepe kennis van 
zaken is de film opgezet en vervaardigd. 

Men zal zeker die avond niet over gebrek aan 
belangstelling te klagen hebben. 

ONTSPANNINGSLOKAAL Z.B.B. 

Het bestuur van de Zandvoortse Bestuurders* 
bond schrijft ons, dat het belanghebbenden laat 
weten, dat nog niet alle prijzen van loten, ten 
bate der instandhouding van 't ontspanningslokaal 
voor werklozen, zijn afgehaald. De lijsten der prijs 
zen hangen bij 't sigarenmagazijn Webber, Haltes 
straat en bij 't ontspanningslokaal, Stationsstraat. 
De prijzen zijn gevallen op no. 1, 349, 454, 485, 
628, 734, 735, 736, 740, 750, 760, 764, 853, 
1318, 1472, 1473, 14S5, 1486, 1560, 1606, 1705, 1707, 
1709, 1803, 1929, 1931, 1932, 1949, 1983. Prijzen 
zijn af te halen in 't ontspanningslokaal, Stations» 
straat. "Na 15 April vervallen de prijzen aan de 
Z.B.B. 

Het bestuur heeft tevens besloten het ontspans 
ningslokaal vanaf Zaterdag 20 Maart om 3 uur te 
sluiten. Behalve voor 't stempelen van werklozen 
zullen ook de avonden disponibel gesteld blijven 
voor vergaderingen enz. De sluiting zal even ops 
gewekt plaats vinden als voorheen do opening; 
het bestuur rekent dan ook op aller opkomst. 

OM TE ONTHOUDEN. 

Het bekende ElectrosTechnischsBureau F. Pes 
naat, Jan Steenstraat la alhier is vertegenwoordis 
gcr van de reedt, zeer oude firma Waldorp te den 
Haag. 

Deze firma heeft alleen „HollandssFabrikaatsars 
tikelen, te weten het Waldorp Radiostoestel en de 
Waldorp Stofzuiger. 

Dat het laatste apparaat mag gerekend worden 
onder de beste, blijkt uit de „Kema"skeuring. 

De heer Penaat, die ook erkend P.E.N.sinstallas 
teur is, zal zeker geheel vrijblijvend voor U des 
monstreren. 

Zie verder de advertentie in dit blad. 

DOOPSGEZINDEN. 

Donderdag werd in „Ons Huis" een zogenaamde 
Doopsgezinde avond gegeven onder leiding van 
Ds. J. M. Lecndcrtz, predikant te Haarlem. In zijn 
openingswoord wijddo spr. enige waarderende 
woorden aan wijlen den heer Smit, die steeds bes 
reid was geweest zijn krachten in dienst te stellen 
van dezo Doopsgez. bijeenkomsten. 

Voordat Ds. Lecndertz zijn eigenlijke onderwerp 
van de avond begon, las hij voor ps. 84 uit de 
nieuw vertaalde bijbel van Obbink en Brouwer, 
welk pclgrimslicd de joden vroeger zongen, wans 
neer zo van heinde en verre kwamen getrokken 
en de tempel naderden. Na de pauze, waarin thee 
en koek gepresenteerd werd, besprak Ds. Lccns 
dertz het onderwerp: „Behoefte aan Gemeens 
schap", welk onderwerp hij had gekozen met het 
oog op de isolatie van de verstrooide Doopsgc/dn» 
den hier ter plaatse. Naar aanleiding van 't ges 
sprokene gaven een 12»tal leden zich op tot het 
vormen van een Doopsgezinde Kring te Zandvoort 

Do heer Zonneveld dankte ten slotte den spres 
kcr voor zijn welwillendheid de doopsgezinden 
ceri goede avond te bereiden. OPGERICHT 1 MAART 1937 
PARTICULIERE 

Algemene Begrafenis» Vereniging 

Uitsluitend gebruik van 

Eerste klas Rouw en Rijwerk 

GELDIG VOOR ALLE TARIEVEN. 

Dir* Jac* Koper 

KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 276 Maak gezonde Boterhammen, Moeder!! e 
m 
m 
m 
m 
m 

m 

f®i 

m 
m 
m Boterhammen van Melkbrood jij 
(want Melk brood is zo gezond) m 

IS 
Luxe Broodbakkerij jg 

Willem van der Werft I 

Gasthuisplein 1 - Telefoon 12ft 

aawwwaisiiisiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiigig ii 
s 
m 
m 

wmm Schoenreparatie - bedrijf 

„ROXY" 
42 HALTES TRAAT 42 

Heren zolen en hakken . . £ 1.25 

„ zolen f 0.95 

„ hakken ....,..£ 0.50 
Dames zolen en hakken . . f 0.95 

„ zolen f 0.70 

„ hakken £ 0.35 

Herenzolen met gummihakken f 1.50 
Dames „ „ „ „ f 1.15 

Alles hout gepend. Kinderschoenen n. maat. 
Zolen gelijmd of genaaid 25 et extra. 

Afhalen en bezorgen zonder prijsverh. 

Alles prima afwerking. 5 Jaar schriftelijke garantie 

geven -wij op onze prima eerste klas Rijwielen met 
originele torpedonaaf, kettingkast, bagagedrager 
met standaard, gezondheidszadcl en prima zware 

banden voor slechts ƒ 31-75 

Wij zijn verder ruim gesorteerd in alle rijwiel» 
onderdelen, banden (gratis omleggen), Electra» 
artikelen en Lampen. Alles tegen de allerlaagste 
prijzen. 

Henk Schuilenburg 

De Goedkope Amsterdammer 
Alleen Groote Krocht 5 

1ste Klas Reparatie-inrichting Bij ons altijd prijs 

geen nieten, doch 1e kwaliteit 
— voor weinig geld — 

Slechts een kleine greep: 

SPERCIEBONEN, 2 ponds blik . . . . 16 et 
MOESAPPELEN, p.p. 10 et; 3 pond 25 et 

SPERCIEBONEN, uitgew. uit de bus, p.p. 10 et 

BOERENKOOL, per pond 5 et 

GROTE ZOETE JAFFA, 10 voor . . . . 45 et 

ANJOE PEREN, per pond 25 et 

SPRUITEN, per pond Marktprijs 

GROTE SAVOYE KOOL, per stuk . . . . 8 et 

HANDAPPELEN, per pond 15 et 

Geen vuile handen meer, Rode Kool of Savoye 
kool, gesneden per pond 5 cent. 

JONGE TUINWORTELTJES geschrapt, p.p. 5 e 
ALS RECLAME: Verse Andijvie: per pond 10 et 

10 kg. ZEEUWSE BONTJES 35 et 

Ook bezorgen in Bentveld en Aerdenhout zonder 
prijsverhoging. 

P. van den Berg 

Haltestraat 20 - Telefoon 307 Voor goed en goedkoop 

WITWERK 

is het adres 
D* Koper * Hulsmanstr* 14 GODSDIENSTOEFENINGEN 

Ned. Hervormde Kerk. 

Zondag 10 uur: Ds. D. Tromp. 

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband 

Brederodestraat 31. 

Zondag 14 Maart 10 uur: Ds. P. van der Vloed, 
nam. 5 uur: De heer A. C. Reuyl. 

Gereformeerde Kerk 

Julianaweg hoek Emmaweg. 

Zondag 14 Maart 10 en 5 uur Ds. N. A. Waaning 
Cat. Zondag 34. 

Nederlandse Protestanten Bond 
(Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15 

Zondag 14 Maart v.m. 10.30 u.: Ds. J. Kalma. 

Zang van Credo Canto. 
Zondagsschool van 12 — 1 uur. 

EVANGELISATIE. 
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de 
Oude Bewaarschool. Duinweg. 

V -Rooms Katholieke Kerk! " ' ■> 

Heden, Passiezondag, de H.H. Missen om 7 uur, 
8. 30 en -10 uur de Hoogmis; collecte voor onze 
arme parochiekerk; o ml2 uur voorbereiding voor 
de plechtige geloofsbelijdenis; om 7 uur Lof met 
„Miserere" en Lijdensmeditatie. 

Dinsdag om 8 uur congregatie voor de meisjes. 

Woensdag om 7 uur Lof ter ere van den H.Jo» 
seph met rozenhoedje en Litanie en gebed tot den 
H. Joseph; om 8 uur congregatie voor de jongens. 

Vrijdag, Feest van St. Joseph; om 7.30 gezongen 
H.' Mis met Algemene H. Communie der kinderen; 
om 7 uur plechtig Lof ter ere van St. Joseph, waar 
na verering van de Reliquie van het H. Kruis. 
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten 

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat. 

Vrijdag 19 Maart Begin v.d. Sabbat 5.30 uur. 
Zaterdag 20 Maart Einde v.d. Sabbath 6.53. Bruin Moilières 
en Riemschoenen 

Rubber Onderwerk met 
Leder tussen zool. 
ZEER SOLIEDE EN GOEDKOOP!!! 

vanaf f 1.75 
Alph. Sprengers 

Groote Krocht 8 » Telefoon 6 

(tegenover het Gemeentehuis) . VRAAG EENS 

PRIJS ! O Door uitbreiding van onze zaak met een 

Moderne geheel Automatische Snelpers 

maken wij* 

DRUKWERK 

IN TIJD - 

PRIJS en 

AFWERKING 

onder ieders 

bereik 

Gertenbachs Drukkerij - Telef* 135 

Drukkerij Zandvoortsche Courant — Achterweg I 
LOFWAARDIG. . 

Naar wij vernemen, bestaat er buiten Zandvoort 
ook medeleven voor de nabestaanden der verons 
gelukte mannen van de N. en Z. Reddings Mij. 

Leerlingen aan de Middelbare scholen te Haar* 
lem zullen onder auspiciën van de schoolvereni» 
ging „Avadia" een- opvoering geven van „School 
en Charme". 

De opvoering heeft plaats Woensdag 17 Maart 
2 uur in de Stadsschouwburg te Haarlem. Kaarten 
zijn verkrijgbaar voor dat doel bij „De Huisvlijt", 
Kerkstraat 13 alhier. 

ZEEMEEUWEN VIERT FEEST. 

Zondagavond 28 Maart organiseert de Voetbals 
vereniging „Zeemeeuwen" haar jaarlijkse feest» 
avond, mogen wij wel zeggen. 

Dit jaar is het zeker een dubbel feest door de 
behaalde kampioenschappen van enkele elftallen. 

Opgevoerd zal worden „Het Chinese Landhuis" 
spel in 3 bedrijven door Marion Osmand en James 
Corbet en de vereniging, die dit stuk zal opvoeren, 
is de bekende Haarlemse Toneelvereniging D.I-U. 

Verder aanbeveling is overbodig, want wie her» 
innert zich niet het Am. blijspel „Petroleum", dat 
D.I.U. 't vorige jaar opvoerde. 

Het zal dan ook zeker een echte Zeemeeuwen» 
avond worden en zal ieder, die deze avond wil bij* 
wonen, zich spoedig van een kaart moeten voor» 
zien, want het aantal is beperkt. Dat is heerlijk eten 

BRUINE BONEN, per pond 12 et 

WITTE BONEN, per pond 18 et 

GROENE ERWTEN, per pond 12 et 

PRIMA CAPUCIJNERS, per pond . . . . 17 et 

RIJST, per pond 12 et 

GEDROOGDE APPELTJES, per ons .. ,8 et 

Tevens Uw adres voor 

Zuivere Amerik. Petroleum en 
ruime sortering Schoonmaakart. 

Tb. Zwemmer, Oosterp.str. 8 ONDERLING HULPBETOON. 

Dinsdagavond werd in Ons Huis door verschil» 
lende leden van de werkliedenvereniging Onder» 
Iing Hulpbetoon een vergadering belegd, om te 
bespreken het besluit van het bestuur om volledig 
af te treden. Zoals bekend, werd in de laatste Ie» 
denvergadcring het bestuursvoorstel inzake zie» 
kengelduitkering met meerderheid van stemmen 
verworpen. 

Uitvoerig werd het besluit besproken, doch om 
te proberen het bestuur weer terug te krijgen, 
werd een compromis»voorstel samengesteld. 

Het bestuur zal worden verzocht de oude rege» 
ling dit jaar nog te handhaven,' doch met ingang 
van 1 Januari 1938 in te laten gaan. een regeling, 
waarbij het aantal weken ziekengelduitkering van 
15 op 10 zal worden vastgesteld. Het bedrag per 

week zou dan gehandhaafd blijven op ƒ 7 per 

week. Een eventueel tekort zou voorlopig gedekt 
kunnen worden door een bedrag uit de kas van de 
arbeiderswoningen te nemen. l 

Gisteravond (Vrijdag») heeft het bestuur verga» 
derd, doch onze editie was reeds gesloten, voor 
we de uitslag vernamen. 

„ALLER BELANG". 

De Coöperatie „Aller Belang" u.a. ho.udt op 
Donderdag 18 Maart a.s. des middags in Ons Huis 
van twee tot vier uur een theesmiddag en des 
avonds van acht tot tien uur een koffie»avond. 

Verschillende attracties staan op het program* 
ma, waarom alle huismoeders uitgenodigd worden 
deze middag of avond te bezoeken. 

Kaarten voor de theemiddag of koffieavond zijn 
verkrijgbaar vanaf Maandag a.s. aan de winkel, 
Grote Krocht 15. 

„HULP AAN SPANJE" 

Woensdagavond hield he t Haarlemse comité 
„Hulp aan Spanje" in Ons 'Huis een openbare 
lezing, verduidelijkt met lichtbeelden. 

Na het openingswoord door mevr. Zegerius gaf 
de spreker, de heer Ten Néve uit Amsterdam, een 
duidelijk overzicht over het ontstaan van de 
Spaanse burgeroorlog. Vele landen bemoeien zich 
echter reeds met deze oorlog, zoals o.a. Duitsland, 
Italië en Rusland door het zenden van troepen en 
wapens. Er wordt wel eens beweerd, dat in Spanje 
een communistische oorlog zich afspeelt, doch 
niets is minder waar. Noch in het parlement noch 
in de regering zijn de communisten de baas, zodat 
men kan constateren met lasterpraatjes te doen 
te hebben. 

Ook de bewering, dat het comité „Hulp aan 
Spanje" een communistische organisatie is, weer» 
Jegde spreker. Vooral door het dagbladbericht, 
een dezer dagen gepubliceerd, kwam men tot de 
conclusie, dat genoemd comité communistisch 
moest zijn, omdat intekenlijsten en brochures op 
do colporteurs bevonden werden. Een schriftelijk 
gestelde vraag van een der aanwezigen werd op 
afdoende wijze door spreker beantwoord. - 

Na de pauze werden lichtbeelden vertoond, die- 
niet nalieten diepe indruk op do aanwezigen te 
maken. 

WANDELPARK „KOSTVERLOREN. 
Men deelt ons mede, dat het Wanderlpark voor 
het publiek geopend zal worden Zondag 21 Maart. Dankbetuiging 

Door deze betuig ik, me* 
de namens mijn man, m'n 
'oprechte dank aan Dr. 
Tichelaar en Zuster Dina 
Bronders, voor de goede 
verzorging, ondervon» 
den bij mijn ziekte. 
M, VISSER— 

KRAAYENOORD. 

Zandvoort, Maart 1937 
Spoorbuurtstraat 2. GEVRAAGD: 
•van 24 Maart tot 5 April 

eenvoudig gem. 
Huisje 

met 5 bedden. Liefst Bres 
derodestraat. Br. met 
prijsopg. ond. lett. B. 
Zandvoortse Courant 
Gertenbaohs Drukkerij. 

TE HUUR: 

Riant Vrij Bovenhuis 

prima stand, 5 kam., keu. 
serre.balc. Huurpr. ƒ 6.50 
p.w. Bez. Kostverloren» 
str. no. 72 hs. BIEDT ZICH AAN: 

Een Net Meisje 

voor dag en nacht v.g.g.v 

goed met kinderen kun* 

Tiende omgaan. 
Br. bur. Zandvoortse Crt 
Gertenbachs Drukkerij 

ond 'no 3703 

GEVRAAGD: 

Flink Dagmeisje 

Buitenverblijf 12. 

TE HUUR GEVR-: 
v-d. maand Juni 

Gemeub. Huisje 

•of vrij gedeelte, bev. min» 
stens: zitk., een slaapk. v. 
2 en een v. 1 pers. en 
'keuken. Br. m. prijsopg. 
•ond. no. 3702. 
Br. bur. Zandv. Courant 
Gertenbachs Drukkerij 

TE KOOP AAN GEB.:' 

Een Race-Auto 

voor de leeftijd tot 7 jaar 
Nog in goede staat. 
Gertenbachs Drukkerij 
Br. bur. Zandv. Courant 
•onder no. 3701. 

GEVRAAGD: 
NET MEISJE 

voor halve dagen. Mevr. 
'Colthof, Zeestraat 53. 
Aanm. Zaterd. na 5 uur. VERGETEN 

"Zaterdagavond 

een Boodschappentas 

in Gertenbachs Leesbibli» 
•otheek Gelria, Van wie? 

'Voordelig ter 

overname 

Reclame Lichtbak 

120 x 60 cm, zonder tekst. 
■Goedgekeurd door het 
P.E.N. Geschikt voor elk 
bedrijf, 

Zandvoortse). 24 

Gediplomeerd 
Coupeuse 

maakt japonnen ƒ 4 

(Rokken ƒ 2 

Ook kinderkleding. 

Kleine Krocht 2 

•GEVRAAGD: 

Net Meisje 

•voor hele of halve dagen. 
16 — 17 jaar. Sarphatie, 
-Zeestraat 54. 

.Haarlemmerstraat 31 

ZANDVOORT 

Openbare Vrijwillige 
Verkoping 

Notaris Mr. J. A. DE 
LA HAYZE, te Heem» 
.stede, zal op 
Donderdag 18 Maart '37 
n.m. 7 u. 
in 't Notarishuis a.d. 
Bilderdijkstr. te Haar» 
lem, publ. verkopen: 
Het WOONHUIS met 

grote schuur 
.alsmede het recht v. erf* 
pacht tot 31 Oct. 1999 
v.d. grond, \a.d. Haarlems 
merstraat 31 te Zand» 
voort, gr. 2.40 A. Bev. 
.ben. 3 kam. gang, W.C., 
keuken, kelder; bov. 5 
kamers. Verhuurd voor 

ƒ 40 p.mnd. Erfp. ca» 

non ƒ 42-10 p.j. Grond» 

bel. f 32 , Str.bel. 

ƒ 11.96. Aanv. in genot 
v. huur na bet. vóór of 
■op 29 April a.s. Bez.Dins* 
dag en Donderd. v. 2»4 u. 
Nad. inl. t. kant. v. gen. 
Notaris, v. Merlenl. 19, 
Heemstede, Tel. 28247 Iets voor de Baby nodig?? 

dan naar . ■> 

„DE WOLBA AL" - Schoolplein 44 Willemstr. 

HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN ZANDVOORT 

'Baby Hemdjcs .. .. 16 et Prima Luiers .. .. 16 et 

Flanellen 18 et Gummi Broekjes . . 16 et 

1 ruitjes 22 et VT 1 n i- ->, , 

Camisoles en Borstrokjes 16 et Nachthemdjes . . . . 36 et 

Babykousjes .. .. 34 et Pracht Flanel en Katoen 

Lakens 59 et Sloopjes 49 et P e r el 19 et 

Baby Jurkjes vanaf . . 49 et Afgepaste Gordijnen 

Pakjes vanaf . . . . 49 et per stel 98 et 

Wij hebben een pracht sortering in Slobpakken, Capes, alle 
soorten wasechte Babywol met gratis patronen en onderricht 
Profiteer van onze goedkope aan- 
bieding in alle soorten Vitrage. 
Kapok, Planken-doeken, Kanten-kleedjes, Stofdoeken, Thee- 
— doeken. Handdoeken en, Badhanddoeken. — 

ZIET ONZE VOOR JAARS-ETA LAGE ! ! ! ! ! ■■■■■■■■ ■MHHMHUHH HUBaBEHKHiaHaBB HBBMBS 

5 Verbindt het nuttige il | 

S met het aangename, g 

m door het kopen van een M 

■ ■ 

| Waldorf Stofzuiger a f 55.~ 5 

" Kema goedgekeurd en door de Ned. Ver. v. Huisvrouwen of ■ 

f Waldorf Radio vanaf f 110.- 5 

■ HOLLANDS FABRIKAAT g 

■ SfSST* Beide op gemakkelijke Betalings conditie's "" ! 9Wi S 
£ Koop bij de Vakman - Erkend P.E.N. £ 

■ installateur - Ged. Electro Techniker. ■ 

s Radio- en Elsc.-Technisch-Bur. F. H, PENAAT i 

S JAN STEENSTRAAT 1a — TELEFOON 249 S 

BBBBBBB3 BBBBBBBB IBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBüutia Zandvoorts Verkoogslokaal 

Burg. Engelbertsstr. 7 - Taxateur J. Waterman 

VEILING 

op DONDERDAG 18 MAART te 10 uur 

van diverse inboedels w.o. Witte Slaapkamer 
compleet, Ledikanten en Bedden, Tafels, Stoelen, 
Divan, Boekenkast, Karpetten, Koperwerk, 
Haard, Glas, Porcelein, Aardewerk en wat 
verder te zien is op 

Woensdag 17 Maart v. 10-6 uur 

Nette goederen kunnen worden bijgebracht. 

Deurwaarder ERBRINK 'HOLLANDS A-BIOSCOOP 1 

Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein 

Vanaf Zaterdag 13 t.m. Maandag 15 Maart, elke 
avond aanvang S uur. 3 dagen! opvoering van een 
GROOT FEESTPROGRAMMA. Wij brengen U 
Paramount's grootste Jubileumfilm ter gelegenheid 
van haar 25»jarig bestaan. 

CHAMPAGNE-WALS 

met: Fred. Mac. Murray, Jack Oakie, Veloz en Jolanda. 

Een film, die U meesleept in haar deinende vrolijk 
heid! Een film, bruisend als een glas champagne! 
Komt allen horen en zien hoe het romantisch \Ve= 
nen veroverd werd door de moderne jazz. En hoe 
tegelijkertijd de fameuse Strausswalsen bewijs ga» 
ven van hun onsterfelijkheid. 

Als 2e hoofdfilm: S.O S. ... Ik ben verloofd ! 

met Dolly Haas, Ida Wust e.a. Een film met 100% 
amusement, waarbij U zich kostelijk zult amuses 
ren. TOEGANG VOOR IEDERE LEEFTIJD. 

ATTENTIE! Gezien het enorme succes van Zon* 
dag j.1., hebben wij besloten ook deze week . op 
ZONDAGAVOND ~ 

EEN POPULAIRE VOORSTELLING 

te geven tegen GEREDUCEERDE PRIJZEN. 

Parket, Parterre 30, Stalles, Balcon 55. Loge 80 et alles inbegr. 

Zaterdag en Maandag gewone Entreeprijzen. 

Plaatskaarten reeds heden verkrijgbaar in sigaren* 
magazijn van JAN WA TER, Stationsplein. 

ZONDAGMIDDAG 2.30 FAMILIE=MATINEE 
met opvoering van: 

S.O.S. ... IK BEN VERLOOFD 

met Dolly Haas. Groot amusant filmwerk, waarbij 

U zich kostelijk zult vermaken. 

Populaire entreeprijzen: 10, 20 et plus belasting 

Donderdag 18 Maart 8 uur - Populaire Voorstelling 

met opvoering van een groot succesprogramma. 
Als Ie hoofdfilm de grote kluchtfilm -der UFA 

DE VROUWEN DE BAAS 

met Paul Richter. Een overweldigende lachfilm 
van onbekommerde vrolijkheid, die U verteld, hoe 
door een schat van een meisje, een intrigente we» 
duwe, een brave waard en door een stel getrouws 
de mannen, die graa'g een lekker glas bier lusten, 
een geheel dorp op stelten zetten 

Als 2e hoofdfilm reprise van de grote succesfilm 
van Mariene- Dietrich en Victor Mac Laglen in 

ONTEERD 

Populaire Entreeprijzen 30 en 55 et, alles inbegrepen. 

GEEN TOEGANG ONDER DE 18 JAAR. NOG STEEDS NIEUWE BOEKEN 

620 Manning, D. King Charlie en zijn trawanten 

622 Een duivelskerel. 

618 Rubel James L. De jacht op het spook. 
621' De strijd om het recht. 

2236 Schirokauer A. Dr. De vrouwenjager. 

619 Walace,tEdgar. Het geheim v.d. „Polyanthe" 
i 1633 ; Wynn, Pamela. Kronkelpaden der liefde. 

2235' Zelhveker Edith. ..en Peter is zijn dochter 

in LEESBIBLIOTHEEK „GELRIA" 

ACHTERWÉG 1 bij de Haltestraat -^Rf IN GEZ ONDEN 
(buiten verantwoording van de redactie) Zandvoort, 10 Maart 1937. 

Geachte Redactie, Gaarne zou ik I.B. het een 
en ander willen opmerken naar aanleiding van zijn 
laatste democratische brief in uw blad van 6 Mrt 
Ten eerste zegt hij, dat het aan iedereen duidelijk 
wordt, dat de burgeroorlog niet ontketend is dooi 
de wettige Spaanse Regering. En dat het niet min» 
der duidelijk wordt, dat ook het verwoesten van 
R.K. kerken, en het vermoorden der geestelijken 
niet op rekening kan worden gesteld van het wet» 
tige Spaanse gezag. 

En haalt dan v.n. ds. Padt aan, die een grondig 
en onpartijdig(?) onderzoek ingesteld heeft. Is 
I.B. er zo van overtuigd , dat iemand in vier weken 
een grondig onderzoek kan instellen in een kwes» 
tic als deze? Het schijnt 70, althans I.B. is er van 
overtuigd, en zegt daarbij dat het een ieder dui» 
delijk wordt. En dan worden er een groep Kath. 
geestelijken (?) bijgehaald, die 'dezelfde mening 
zijn toegedaan (?), en het feit wie de strijd ont» 
kotend heeft, is voor hem I.B. èn voor iedereen 
duidelijk, n.1. niet door de wettige regering. 

Wat dunkt U dan van het bericht in „Het 
Nieuws van den Dag" van 3 Febr. 1.1.? 

Daar staat o.nv, dat het pauselijk blad de „Os» 
servatora Romano" publiceert een statistiek over 
het aantal priesters en religieuzen, die in de Spaan» 
se burgerkrijg vermoord werden. Volgens die ge» 
gevens, meldt het blad, zijn er totaal 11 Bisschop» 
pen en 16.750 priesters gevallen. Uit de 200 brie» 
ven, dio het Spaanse priestercollege te Rome uit 
alle delen van Spanje ontvangen heeft, en uit de 
mondelinge gegevens (dus minstens evenveel, 
zo niet meer gezien hebben als ds. Padt, KI. K.), 
van de 18S priesters en acht Bisschoppen, die in 
de laatste maanden uit Spanje naar Rome kwa» 
men, heeft men kunnen vaststellen, dat circa 40 a 
50°/« van de Spaanse priesters door de roden om 
het leven zijn gebracht, in sommige bisdommen 
nebben zij zelfs 80% van de priesters vermoord, 
in Malaga 90%. In 23 bisdommen werden bijna 
alle kerken in brand gestoken. — Tot zover het 
pauselijk blad „Osservatora Romano". 

Wanneer het mij toegestaan werd, zou ik u, I.B., 
overtuigend kunnen bewijzen uit de verschillende 
gegevens, die ik heb, dat wel degelijk de wettige 
Regering de schuld heeft aan deze opstand. (Daar» 
voor staan we graag plaats af, als die bewijzen 
inderdaad overtuigend zijn! Red.) Volgens U moe» 
ten de door U genoemde rapporten ons er van 
overtuigen, dat niet do wettige Spaanse Regering 
de schuld is van die ontzettende strijd, en moet 
tevens de mening ons bijgebracht zijn, dat alle 
andere berichten vals zijn, en zegt dan verder, dat 
het misselijke en leugenachtige, en verderfelijke 
propaganda is, die ze ons- aangesmeurd hebben. 
En beweert dan verder, dat van een georganiseer» 
de vrijdenkerspropaganda in Spanje niets valt te 
bespeuren, en dat de Regering en regeringsaan» 
hangers niet do minste schuld hebben aan en of 
aansprakelijk zijn voor de plundering van kerken 
en het vermoorden van geestelijken. En dan volgt 
een opmerking van de Red., dat een Bisschop 
van Gibraltar de juistheid van bedoeld rapport 
betwist. Voorwaar niet de enige, ik heb daar 
straks over gesproken. En I.B. gaat dan verder, 
dat de geestelijke opstellers van dat rapport una» 
niem zijn, dat de thans bestaande regering nu en 
voor de toekomst vrijheid van godsdienst voor» 
staat en zal handhaven. Wat zegt I.B. dan wel 
van het rapport, dat „Het Nieuws van den Dag" 
publiceerde? Zouden ds. Padt en anderen, die 
vier weken in Spanje vertoefd hebben, het beter 
weten dan de Spaanse priesters zelf, die in 'Rome 
hun rapport uitbrachten? Maar ik wil liefst Spanje 
hier buiten laten, er is zoveel, zo heel veel in ons 
klein landje op te knappen, daarom moet U uw 
politieke beschouwingen beperken tot Holland. 
Het is natuurlijk de bedoeling van de democratie 
om de aandacht af te leiden van onze eigen ellen» 
dige toestand door steeds maar de politieke toe» 
stand van andere landen te schilderen. (Wat al 
niet „natuurlijk" genoemd wordt! Red.) De de» 
mocratie verwoest geen kerken en vermoordt 
geen priesters. Lees „Het com: zonder masker", 
lees het „Bolsjewisme in theorie en practijk" enz. 
enz. En gaat I.B. verder,, democratie kweekt geen 
onverdraagzaamheid geen rassenhaat. Ik begrijp 
niet, hoe I.B. dat durft te schrijven. Als men toch 
de bladen van de Arbeiderspers leest, wordt men 
toch van haat vervuld, lees de vakblaadjes van 
verschillende organisaties, aangesloten bij de S.D. 
A-P. Is I.B. nu zo dom, dat hij dat niet weet, of 
houdt hij zich maar zo, ik zal het laatste maar aan» 
nemen. Democratie, of volksregering, of de volks» 
klasse die naar invloed op de regering streeft. Wij 
hebben ook volksvertegenwoordigers; ik zal I.B. 
bewijzen, dat ze wel haat en onverdraagzaamheid 
kweken, en dat met krantenknipsels staven. Ook 
hier zou ik zoveel kunnen tonen, dat er afdoende 
bewezen kan worden, dat ik gelijk heb, maar de 
Redactie zal mij dat .wel niet toestaan vanwege de 
ruimte die ik nodig zou hebben. (Zeer juist inge» 
zien. We achten de nu volgende citaten al te groot 
in aantal en te weinig klemmend. Doch wc willen 
juist in dit stuk toch liever niets schrappen. Red.) 

I B. neme de brochure Duys „Democraten op 
fascistenjacht" ; op blz. 33 staan enige knipsels 
van de „Vooruit" met mooie schoonklinkende na» 
men, die verdraagzaamheid(?) fcweken; wil ik ze 
noteren? t 

De „Vooruit" van: 2S»12»'33: grove gespuis, plun» 
deraars, giftige ventje, brutale rekels, banale kul» 
koek, blikken godje. 

De „Vooruit van: 25»5»'34: verdacht maken, eer» 
rover, stinkende pestbuil. 

Do „Vooruit" van: 3»4*'35 fascistische schurft, 
enz. enz. 

LB. leze dan bldz. 34 van gen. brochure; de 
„Vooruit 14»11»'36: „Zeg mij, hoe gij spreekt en 
ik zal U zeggen, welke krant gij leest." „En er 
wordt een taaltje gesproken tegenwoordig (ge» 
lach)". 

„Onze krant legt in deze tijd van geestelijk ver» 
val een standing aan de dag, die haar siert en 
waardoor zij de vergelijking met iedere krant 
glansrijk doorstaat. (Luid applaus)." 

Wie kweekte de haat onder de bemanning van 
de „Zeven Provinciën"? I.B. leze de bladen van 
de Arbeiderspers in die periode. Is dat geen on» 
verdraagzaamheid kweken? Ach, I.B. leze de bro» 
chure van S. Algra „Wat denkt gij van de S.D., 
A.P.. partijgenoot?" 

Op blz. 24 staat zoiets van haat; hij (Algra) 
haalt dan aan, een boekbespreking uit „Het Volk" 
van 13 Maart 1934, dat publiceerde het volgende- 

„Albcrt Einstein. Nobelprijswinnaar, een van 
de grootste geleerden der wereld, Duitser, jood." 

En haalt dan vervolgens een gedeelte aan uit 
Einsteins boek „Mijn kijk op het leven". De pas» 
sage is als volgt: 

„En hier kom ik te spreken over de ergste mis» 
geboorten van de kuddegcest, het gehate milita» 
risme. Wie met plezier op de maat van de muziek 
in de rij kan lopen, die is voor mij reeds vcrach» 
telijk". I.B. zei zoiets van de democratie kweekt 
geen onverdraagzaamheid. 

Einstein gaat verder: „Hij heeft slechts bij ver» 
gissing zijn hersens, hij had kunnen volstaan met 
zijn ruggemerg. Een dergelijke schandvlek van de 
beschaving moest zo spoedig mogelijk verdwijnen, 
enz. enz: 

En Algra, gaat verder op blz. 25: 

„Men ziet Einstein bijna stikkend van haat, 
naar zijn keel grijpend, als hij dit geschreven 
heeft". 

Als de Arbeiderspers zulke artikelen publiceert, 
is dat verdraagzaamheid kweken? I.B. zegge het 
mij. , , ■■HMHBBnaanaaSBiBSHHBBQglQBffiaBBaB 

Voor Uw Timmerwerk 

Reparatie's - Onderhoud etc. 

W. Oopsman Timmerman Achterom en Aannemer 
Zandvoort BBfflHHBaHSHHHBBEIB aBBBIBOEEQ aaSlEEBafflB En dan gaat I.B. verder een zekere Beweging 
aan te vallen en laat tevens zijn ha.it zien tegen 
die Beweging. Het spijt mij te moeten constateren, 
dat hij geen objectieve beschouwingen geeft. Ver» 
der lees ik van LB., dat hij zegt: „Rassenhaat is 
nimmer aangewend als doel maar altijd als mid» 
del". 

En zegt dan, dat dr. Lueger op zijn sterfbed heeft 
erkend, dat hij het anti»Scmitisme te baat heeft 
genomen om burgemeester te worden. Wat wil 
I.B. daar nu mee te kennen geven, dat het voor 
een ieder geldt, die tegen de democratie strijdt? 
De bcwiizen, dat do democratie wel rassenhaat 
kweekt, zijn ook weer te overvloedig, om ze hier 
neer te schrijven, ook weer, omdat de ruimte daar» 
toe ontbreekt. I.B. neme de brochure I. Algra. 
Op blz. 12 kan hij lezen, hoe aanmatigend het 
joodse ras optreedt, of I B. leze het ondciweip v. 
dr. P. H. Rittcr over „De rassenlcer" laatst ge» 
houden te Lochcm voor de joodse veicnigmg. 
LB. zegge mij dan, wié de rassenhaat kweekt. 

I.B. spuwt clan verder zijn haat uit, want uit zijn 
artikel spreekt niets anders dan felle haat, cl zegt 
LB., dat de democratie geen haat kweekt. En IB- 
gaat 'verder van die mooie woorden te publiceren 
als, de mest van de leugen, lomne onbescheiden 
profetieën, inhumaan, onchristelijk, splijtzwam, 
enz. enz Kweekt geen onverdraagzaamheid zei 
LB. immers? 

Maar ondanks alles kan ik het plaatsen, dat 
iemand uit angst onverantwoordelijke dingen 
schrijft. 

KI. KOPER. 
Diaconiehuisstraat 14 . H-H. COIFFEURS 

Uw adres voor Uw 

benodigdheden A. F. G A L 1 S - Grossier 

Brederodestraat 30 

Zandvoort INGEZONDEN. 
Buiten verantwoordelijkheid van de redactie Zandvoort, 11 Maart 1937 
Waar gaan wij heen! 

Deze vraag hebben wij ons gesteld toen wij het 
verslag der raadsvergadering van 1 Maart te Zand» , 
voort lazen in de Stads»Editie van 2 Maart j.1., 
waarin onder meer vermeld stond, dat het raads» 
lid (de heer P.) in kennelijke staat aanwezig was. 
Enige dagen later volgde een rectificatie, en deed 
men het voorkomen, alsof er niets gebeurd was. 

Als drankweercomité vinden wij deze zaak te 
ernstig, om op deze wijze een tragische waarheid 
ongedaan te maken. Ons inziens gaf de verslag» 
gever de juiste toedracht weer. 

Reeds jaren vechten wij tegen het alcoholisme, 
en zo dikwijls wordt ons gezegd, dat wij overbodig 
zijn geworden. Jammer genoeg heeft de raads» 
zitting van 1 Maart te Zandvoort bewezen, dat wij 
dit nog niet zijn. 

Het Zandv. publiek heeft er recht op, te weten 
onder welke omstandigheden hun belangen wor» 
den behandeld. 

Als drankweerscomite gaan wij door met de 
mensen te wijzen op het alcoholgevaar en de alco» 
holellende. 

Misschien mogen wij hopen, dat hierdoor meer 
burgers achter ons komen te staan, opdat derge» 
lijke vertoningen als die van 1 Maart niet meer 
plaats kunnen hebben. 

U dankend voor de verleende plaatsruimte. 
Namens het bestuur der drie gecombineerde 
drankbestrijdersverenigingen v. Zandvoort. 

MOND»ACCORDEON VER. EXCELSIOR. 

Deze vereniging geeft Zondag 14 Maart een 
populaire feestavond. Ook zal do vereniging een 
nieuw vaandel worden aangeboden. Na afloop bal 
onder leiding van den heer J. Stol met medewer» 
king van de Monopole Band. Kaarten verkrijgbaar 
Pakvcldstraat 10, Brugstraat 9, Swaluëstraat 5, 
Koningstraat 16 en 's avonds aan de zaal. 

VRAGEN AAN B. EN W. 

Het raadslid E. Paap richtte 10 Maart j.1. on» 
derstaando vragen aan B. W.: 

Is uw College reeds bekend met het plan der 
Gemeente Haarlem, om in samenwerking met de 
daarom liggende gemeenten eventueel over te 
gaan tot uitvoering van een rioleringsplan, wat de 
bedoeling heeft, het afval der betrokken gemeen» 
ten door middel van een uitmonding in zee langs 
de Zuidpier te Umuiden te doen weg vloeien? 

Daar de mogelijkheid bestaat, (wanneer zulks 
zal geschieden), dat de Noordzee met faecaliën 
enz. verontreinigd wordt, terwijl een reine Noord» 
zee een levenszaak voor onze badplaats is, zal met 
een verontreiniging der zee de bestaansmogelijk» 
heid van Zandvoort ernstig worden bedreigd. 

Zo uw College met het bovenstaand plan be» 
kend is, is uw College dan bereid, in de eerstvol» 
gende raadszitting mededeling aan de Raad te 
doen, welke stappen door uw College ter bevoeg» 
der plaatse reeds zijn gedaan, ter voorkoming van 
dit niet denkbeeldige gevaar voor onze gemeente? 

Zo dit, in het laatste lid bedoelde, niet moge» 
lijk was, is uw College dan bereid mede te delen 
aan de Raad, welke stappen uw College in dezen 
denkt te doen? 

LAATSTE BAKCURSUS. 

De laaste bakcursus in dit seizoen is gehouden. 
Ook deze mocht zich weer in een grote belangstel» 
ling verheugen. 

Do directeur der bedrijven, de heer A. A. Censo 
sprak een woord van dank tot de aanwezige da» 
mes, zo ook tot den heer P. Terol, demonstrateur 
der bedrijven, die de dames steeds onderricht gaf 
tot volle tevredenheid. 

Het speet de dames dan ook zeer, dat dit weer 
de laatste cursus was. VOOR UW 

Nieuwbouw, Verbouwingen 
en Timmerwerk TIMMERMAN en AANNEMER 
VAN OSTADESTRAAT 5 Vfh\i V. i I i HET GOEDKOPE BLOEMENHUIS 

Heeft een grote sortering 

Bloemen en Planten 

tegen prijzen die onder ieders be- 
reik zijn. Mocht iets niet in de 
etalage staan, vraagt U dan even 
in de winkel 

Haltestraat 65 EENHEID DOOR DEMOCRATIE. 

Onder leiding van den lieer Ir. W. Ritmeester, 
secretaris van het Hoofdbestuur der Nederlandse 
Beweging voor Eenheid door Democratie, vond 
Dinsdagavond j.I. de oprichtingsvergadering plaats 
van do afdeling Zandvoort. 

Aanleiding hiertoe bestond in het feit, dat 
Zandvoort reeds ca 70 leden telt en dus in aan* 
merking komt om als zelfstandige afdeling in het 
belang der Beweging werkzaam te zijn. 

De doelstelling van de Nederlandse Beweging 
voor Eenheid -door Democratie is samengevat in 
do volgende aanhef en zeven punten: 

Do leden van bovengenoemde Beweging verenis 
gen zich met uitsluiting van elk streven naar po» 
litiekc macht, op de volgende doelstelling: 
Ie. 'Handhaving van de in de Grondwet ver» 
ankerde, democratische regeringsvorm. 
2e. Handhaving der bij de Grondwet verzekerde 
burgervrijheden. 

3e. Handhaving van de Nederlandse Rechtsstaat. 
4e. Bevordering van een daadwerkelijke Solidari» 
teit der verschillende volksgroepen. 
5e. Versterking van de zin voor .vrijheid en recht 
onder het Nederlandse volk. 

6e. Versterking van een op -do vaderlandse tra» 
ditio voortbouwend zedelijk volksbewustzijn bo» 
ven partijpolitieke groepering, met eerbiediging 
van elke godsdienstige overtuiging. 
7e- Bevordering van een internationale rechts» 
ordo. 

Een voorlopig comité, bestaande uit de heren 
Ir. P. G. van Kuyk, Ds. J. Kalma en F. W. Die» 
mer Jr., heelt zich bereid verklaard, de lopende 
aangelegenheden te behandelen, totdat een defini» 
tief Bestuur gekozen zal zijn. Een volgende Le» 
denvergadering voor verdere besprekingen zal 
spoedig belegd -worden. 

Niettegenstaande het slechte weer waren ruim 
40 leden bij do oprichting onzer Afdeling tegen» 
voordïg, wel een bewijs dat ook bij de Zandvoort» 
se leden de vaste wil voorzit alles in het werk te 
stellen om met vereende krachten te beproeven 
onze democratische regeringsvorm to verdedigen 
tegen het streven van hen, die haar vervangen wil» 
len door het instellen van een dictatoriale rege» 
ringsvorm. Wat een dictatorale regeringsvorm be» 
tekent, kan men nagaan als men naar de landen 
kijkt, die reeds onder de druk der Dictatuur, (het» 
zij van rechts, hetzij van links), gebukt gaan en 
daar nooit meer onderuit kunnen komen dan na 
veel strijden en lijden. 

Aan hetgeen ons land te wachten staat, als ooit 
de dictatuur slagen zou ook hier vaste voet te 
krijgen, hoeft men niet te twijfelen, als men de 
uitlatingen der leiders in de diverse bladen, o.a. 
Volk en Vaderland, leest. 

Zij, die nadere inlichtingen wensen, of zich als 
lid willen doen inschrijven, kunnen zich wenden 
tot den heer F. \V. Diemer Jr. Koninginneweg 35- 

INBRAAK. 

Zoals we verleden week reeds in het kort meld» 
den, is ingebroken bij de Hollandiasfabriek aan de 
Pakveldstraat. Men heeft zich toegang verschaft 
tot het kantoor door het forceren van een deur, 
terwijl binnen alles overhoop werd gehaald. Ver» 
mist wordt een kistje met waardevolle papieren, 
doch een geldkistje met ƒ 300. — werd over het 
hoofd gezien. De politie heeft een onderzoek inge» 
steld. 4R& H E. %& Il H 1 55 n Puzzle van deze-week 

Winterdagen worden kort 
Als er maar gepuzzled wordt Voor deze serie geldt dezelfde regel als voor 
de vorige : In elke serie worden 4 of 5 puzzles ge» 
geven. Een daarvan is de prijspuzzle, en wel dié, 
waarop de meeste inzendingen binnenkomen. Zijn 
voor die puzzle bij twee of meer inzenders de 
punten gelijk, dan tellen ook de andere puzzles 
mee. Dus, wio geregeld inzendt, heeft de meeste 
kans op 'n prijs! 

Puzzlaars, doei allen meel! 

Inzendingen tót Donderdag. 

Oplossing Van Puzzle I. Het spreekwoord is: 
Als er één schaap over den dam is, volgen er 
meer. De woorden zijn: abonnement, lapidatie, 
sabbat, edelmarter, editie, nécessaire, schavot, 
cello, hemel, alligator, aphaeresis, pagina, orgie, 
vicaris, evenmin, rammelaar, dolmen, erker. 

De prijzen, die we voor deze serie beschikbaar 
stellen,' zijn: Een flesje Eau de cologne, een doos 
chocolade en een een doos sigaretten. 

PUZZLE II. Tweede puzzle van de MaarUserie. 
TRALIEWERK. Zowel horizontaal als verticaal woorden van 
de volgende betekenis in te vullen. 

1. spektakel. 

2. grot. verkondiger van 'n nieuwe leer. 
overvloedig. f Zesde legerbericht van de Zandv. Slagers oorlog 

4^ Van alle kanten kunnen wij U berichten dat op beide fronten thans rust heerst 

A en dus U geen betere raad kan geven om te blijven achter het actieve front 

A alleen HALTESTRAAT 5 en wij blijven op onze hoede. Alleen aan 

2 't vlees van DE CONCURRENT raakt gij dan spoedig gewend door zijn 

J[ heerlijke geur en smaak en de laagste prijs is raak. Beleefd aanbevelend ^Ê 

I „DE CONCURRENT" I : 
s m w HA LTESTR A AT 5 — TELEFOON 494 Ook thuisbezorgen zonder prijsverhoging HUISMOEDERS DOET NU UW VOORDEEL I Prima Geld. Rookworst, p.p. 40 et 
Bloedworst . . . . p.p. 35 et 

Ham, per ons 14 et 

Prima Geld. Gek. worst, p.p. 40 et 
Prima Leverworst, p.p. . . . . 40 et 
Rookvlees van muisje, per ons 15 et 
PRIMA LAMSVLEES 

Carbonade 35 — 40 et 

Lappen 45 et 

Bout 50 et 

PRIMA KALFSVLEES 

Lappen 45 — 40 et 

Fricandeau 50 et 

Poulet 40 et OSSELAPPEN 40 

Riblappen 50 Prima Lappen 

Rosbief 

Lende 

Biefstuk 

Haas 45 
55 
55 
60 
.65 VARKENSVLEES 
Carbonade schouder 
Carbonade rib 
Carbonade haas 
Magere lappen 
Fricandeau 45 
50 
55 
50 
55 
Zekerheid 
Veiligheid 
1 evredenheid 

Aanbevelend, 

H. van den BOS 

Grote Krocht 18 
18 Telefoon 18 2 Culbertson National Studios <• New York 
5 City U.S.A. | IM. D. SANTIFORT 

§ Leraar Contract Bridge — Diploma 1935 

Club» en Privé»Iessen £ 

• Schriftelijke en Mondelinge Cursussen 5 

• Proefles v. Schrift. Cursus gratis op aanvr. e 
J ZANDVOORT KOSTVERLORENSTR. 9 f Pracht Behangselpapier 
vanaf 10 cent 

PLAKLOON 20 et per rol 

Behanger, Stoffeerder en Beddenmaker 

L. BALLEDUX 

TRAMSTRAAT 9 — TELEFOON 296 MAKELAAR 
W. PAAP 

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465 
TE HUUR* 

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S 
BE MEDEN- EN BOVENHUIZEN 

Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog 
te bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond 

Hypotheek aanwezig. 
Tevens belasten wij ons met het huur-innen 

Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën 
op elk gebied. Inlichtingen kosteloos 
Elastieken Kousen 
Buik- en 

Breukbanden 
Steunzolen 

Rechthouders 
Verplegings-art. 
Chemicaliën 
en Toiletartikelen 

L. Blaauboer 

Gediplom. Drogist 
HALTESTRAAT 46 
TELEFOON No. 192 Deze week speciale aanbieding: 

Onze heerlijke Schouderham 2 ons . . . . 26 et 

Fijne gekookte worst, per pond 39 et 

Smeerworst, per ons 12 et 

Leverworst, per ons 8 et 

Leverworst 

Bloedworst 

Kalf sb oterhamworst 

Haagse Leverworst 

Berliner 

Leverkaas 

Cornedbeef 

Theelichten, per pak 10 et 

Kanarie»zaad, p.p ; 12 et 

Potje Haring, inhoud 4 stuks 15 et 

Een ieder roept over de fijne kwaliteit: 
Solano Koffie, met reep, p. half pond . . 28 et 

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage ! 

I. J. Knotter, Haltestraat 36 Zonder onderstaande bon is de inzending on» 
geldigl Naam: 
Straat: 
Woonplaats: Paarden Rookvlees 

Plockworst 

Lever 

Bacon 

Grove snijworst. 

Osserookvlees 

Pekelvlees van fa Cohen Telefoon 391 Telefoon 391 Van deze Reclame 2 

moet U profiteren. £ 

Doorregen Ossenlappen p.p. 50 et 

Alles 1ste kwaliteit. 

DIRK BOON 

Van Ostadestraat 1a - Telefoon 539 Onzeker is het weer 

en doen geleerden steeds 
voorspellingen in de Bilt 

Jb. WOLBEEK 

is GEEN geleerde, maar IS 
ZEKER van z'n zaak en 
levert steeds 1ste kwaliteit 

Groenten, Fruit en Aardappelen 

tegen de laagste prijs. 

2 blik Kersen, prima ƒ 0.35 

2 blik snijbonen, sperciebonen, Spinazie of 
andijvie 3 blik ƒ 0.50 

Swaluëstraat 3 - Telefoon 449 Bestel nu reeds Uw Markiezen' 
of laat deze opnieuw overtrekken 

, Inlichtingen, Begrotin- 
gen en Stalen kosteloos. 

Vraagt steeds 
„HEBOX LINNEN" 

Zandv oortse 
Markiezenfabriek 

JAC. FRANSSEN 

Oranjestraat 14 

Telefoon 270 
8RAMMETJE FLAPOOR EN Z'N 

door G. Th. Rotman "* VRIENDEN 

Nadruk verboden 

„JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK" 
Voor dit werk zal gedurende do week van 31 

Maart — 6April a.s. de derde collecte worden ge» 

houden. 
Het Comité van Actie, dat deze collecte voor 

Zandvoort, Aerdenhout en Bentveld zal organi» 

seren, is deze week samengesteld. 

Ofschoon, dit werk voor de jeugdige werklozen, 

langzamerhand ieder bekend zal zijn, acht het 

comité het toeh gewenst, ter inleiding van deze 

collecte, oorsprong en doel der Centrale- nog eens 

onder aller aandacht te brengen. 

Wat wil de Centrale voor werklozenzorg en 
wat deed ze in 1936? 

De Centrale voor werklozenzorg werd gesticht 
op initiatief van de Raad van Kerken voor prac» 
tiseh Christendom, om de morele gevolgen der 
werkloosheid te helpen bestrijden. 'Dit lichaam 
werd dus door de Kerken in het leven geroepen. 
De Centrale beperkte zich niet tot de Kerken bij 
de Raad aangesloten, maar vertgenwoordigers van 
niet aangesloten Kerken traden ook toe, evenals 
representanten uit de Christelijke sociale* en 
jeugdorganisaties. 

Aanvankelijk bepaalde de Centrale er zich toe 
om andere instanties, die de strijd tegen de gees» 
telijk en zedelijke gevaren hadden aangehonden.te 
steunen. 

Zo werd de grond voorbereid om op breder ba» 
sis werk te doen. De mogelijkheid werd geboden, 
toen werkkampen georganiseerd konden worden, 
die acht weken werk gaven aan onze jeugdige 
werklozen. 

Om een aanvang te kunnen maken met dit werk 
werd de eerste inzameling gehouden onder de leu^ 
ze: „Jong Holland snakt naar werk". Ze bracht 
ƒ 75.000 op. In 1935 werd reeds op zeven plaatsen 
aan jeugdige werklozen de mogelijkheid geboden, 
om gedurende acht weken in een werkkamp te 
verblijven. I 

In 1936 heeft de Centrale voor de tweede maal 
een toeroep gedaan de offervaardigheid van chris* 
telijk Nederland, omdat de bijeengebrachte som in 
1935 door de zeven werkkampen werd opgebruikt. 
Toen werd ontvangen ƒ 125.000, waardoor nog 2 
werkkampen konden worden geopend. -,, 

De negen werkkampen zijn in de volgende ge» 
meenten gelegen: Ede, Róckanje, Bussum, Ommen, 
Oude Mi'rdum, Roden, Chaam, Rumpen en Beek» 
bergen. 

In het jaar 1936 zijn daar 4750 deelnemers ge» 
weest, die er in totaal 170.000 dagen hebben door» 
gebracht. Sinds het eerste kamp in Mei 1935 open» 
ging, zijn er omstreeks 6500 jeugdige werklozen in 
onze kampen geweest. Bijna 5000 jonge mensen 
zijn in 1936 onttrokken geweest aan de sleur van 
nietsdoen. Ze hebben daar weer de zegen van het 
werk gesmaakt en nuttige arbeid verricht. De vrije 
tijd werd besteed door deelname aan cursussen, Ie* 
zingen, voordrachten, filmavonden, sport en spel. 

De jongens krijgen een overall en 'n paar werk* 
schoenen in bruikleen. Dan ontvangen ze nog een 
kleine vergoeding in de vorm van zakgeld a ƒ 1.75 
per week en vergoeding voor gebruik van de fiets. 
Die geen fiets bezitten, krijgen er een van de Cen* 
trale in bruikleen. 

Op een groot aantal plaatsen zijn comité's bezig 
geweest om de werkloze jongens te helpen en hun 
plaatsing in de kampen te bevorderen. 
Zo mochten uit onze gemeente door deze bemid* 
deling in 1936 27 jongens van de* kampen gebruik 
maken. 

Ook in 1937 zullen velen zich weer melden. 

Daarom vragen we nu reeds, allen onze aan* 
staande collecte te gedenken. 

Jong Holland snakt naar werk! 

Jong Holland schreeuwt om werk! 

Geef hun kans! 

Het comité van actie: 

Mr. Joh. H. van Wijk, Voorz. 
H. J. Koning, Secr.sPenn. 
J. J. van der Mije, Zandv.laan 8 
Mengs Schuiten 51 Tom ,k\vam met een plof precies op de tafel 
terecht, terwijl Bram zich op hetzelfde ogenblik 
aan het ' hijstouw vastgreep. Daar Bram het 
zwaarsto was, en de twee mannen, die het touw 
in handen hadden, dit verschrikt loslieten en aan 
do haal gingen, schoot de tafel met een vaart om» 
hoog. Bram evenwel klom wat hij kon langs het 
touw naar boven. 52. AI die tijd stond Tom daarboven doodsangsten 
sten uit. En daar had hij geen ongelijk in. Want 
zodra Bram bovenaangekomen was, liet deze het 
touw los, trok zich op aan de dakgoot en sprong 
door het zolderraam, dat zich daar bevond, ,haar 
binnen. En daar het touw losgelaten was, vloog 
de tafel nu weer ijlings omlaag! GEHELE of GEDEELTELIJKE 

Inboedels 

of Zolder-opruimingen te koop 
gevraagd. 

De Witte Zwaan 

GROOTE KROCHT 20 - TELEFOON 464 SOC. DEM. TONEELCLUB. . 
Hier ter plaatse is een dezer dagen opgericht 
een Soc. Dem. Toneelclub, welke op 1 Mei zal 
meewerken aan de Meiviering. 

OPENBARE VERGADERING SDAP. 
Op S April houdt de afd. Zandvoort van de SD 
AP in Ons Huis, een openbare vergadering, met 
als spreker de heer J.A. Berger uit Amsterdam. 
Zijn onderwerp zal zijn „Betekenis der a.s. verkie» 
zingen". 

„O.S.S." 
Op Maandag 15, Dinsdag 16, Woensdag -17, 
Donderdag 18 en Vrijdag 19 Maart a.s. organiseert 
de gymnastiekvereniging „O.S.S." onderlinge wed* 
strijden voor adspiranten in het gymnastieklokaal 
van school C aan de Parallelweg. 

werkloosheid: 

Het aantal werklozen daalde deze week met 10» 
zodat nu, nog bij de gemeentelijke arbeidsbeurs, 
staan ingeschreven 561 personen. 

„DE ZEE REINIGT,, 

Zondagavond voerde „Ons Toneel" voor de 2e 
maal in Monopole op het dramatisch toneelstuk 
„De, zee reinigt". Zeer jammer was het, dat de be» 
langstelling niet zo groot was, daar de opbrengst 
toef), zou gelden voor de nabestaanden van de on» 
langs verongelukte reddingbootmensen. 

Er werd goed gespeeld, zodat de werkers een 
welverdiend applaus na elk bedrijf in ontvangst 
hadden te nemen. Een bal besloot de avond. Sctiilderswerk is Vertroüwenswerk 

Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij : 
Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162 
Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort 37e JAAB.GANG No. 38 ZATERDAG 20 MAART 1937 ZANDY00RT 

ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIEELE BAJDCOURA.NX MET BADGASTENLIJST 

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- RE VUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD". Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen. 

voor Zandvoort, per jaar ƒ 3. — 

buiten Zandvoort, per jaar „ 3.60 

Afzonderlijke nummers „ 0.10 

GIRO No. 9446 

Uitgaye (jertenbachs Drukkerij Zandvoort 
ADVERTENTIEN: 

van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20 

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief. 
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60 Bureau: Achterweg' 1 rv Telefoon 135 LENTE. Ter ere van haar zoveelste verjaardag. 

Wat onbestemde kracht 

Doet mijn bloed sneller stromen? 

Zou dat soms do Liefde zijn, 

Waar ik tot nu slechts van kon dromen? 

Ik zag haar 't eerst aan de duinenzoom. 

'Glimlachend en oneindig mooi 

Stond ze bij een elzenboom, 

Die pronkte met d'r pas ontwaakto katjestooi. 

Door die reine glimlach 
Gaf ze m'n hart weer vuur 
Voor wat ik lang verloren had: 
Liefde voor de natuur! 

'Haar verschijning klaar en zacht 
Als Gods ogen moeten zijn, 
Rukte m'n geest uit de donk're nacht 
Der jonkheid eigen denkwoestijn. 

Overal waar ik haar later zag met zachte drang 

De duisternis verdrijven 

Om met vrolijk, helder gezang 

Het licht weer in te lijven, 

Herinnerde ze m'aan een zonnestraal 
Die eensklaps door het wolkdek schiet 
En zo, de duisternis bannend 
De wereld met vreugde overgiet. 

Vanwaar ze komt? Hoe oud ze nu is? 

Ik -weet het niet! 

Wat ik nu gelukkig wèl weet 

Is de schoonheid van haar bevrijdingslied! 

Haar goud alleen brengt méér geluk en rijkdom 
Dan al het aardse goud te zaam. 
Zij was het, waar mijn bloed naar zocht, 
Lente is haar naam! 

PIET DEKKER Czn. Iemand vroeg mij: 

Welk poliüek systeem zal ik volgen? 

Ik antwoordde: 

Datgene, waarin ge het meeste vertrouwen hebt; 

Maar bedenk, dat systemen op zichzelf het essen 

tiële leven niet kunnen veranderen; 
En voor zover een systeem berust op winst of 
overheersing, 

Zal het vernietigd worden; 
Voor zover het wortelt in liefde en vrijheid, 
Zal het blijven bestaan. 

FRANK TOWNSHEND. Democratische Brieven 

VAN EN VOOR IEDEREEN. 

Aanvulling. 

Heel vriendelijk van U om aan „Capri" toe te 
staan — en hartelijk dank daarvoor — de slot» 
zin van zijn democratisch briefje van 13 dezer toe 
t'e lichten: „Wat moet de overbodige helft van de 
(Nederlandse bevolking doen?" Stelling: „zij is 
overbodig voor de andere helft (de kerngroep", 
laten we zeggen) en .zal dus niet meer worden 
aangetrokken in hun werkgemeenschap, tenzij als 
„bedelaars". Als deze stelling juist is — en vol» 
gens de Bellamy»theorieën is zij juist — rest de 
overbodigen dus niets anders te doen, dan een 
werkgemeenschap te stichten „onder eigen vlag". 
(De Bellamysvereniging bedoelt dit niet.) Hun is 
thans de „witte vlag" in handen gedrongen om 
hun toestand van vernedering uit te drukken en 
wat kunnen de overbodigen nu beter doen, dan 
aan die witte vlag een hogere betekenis te geven, 
n.1. die van vredesvlag, symbool voor een gemeen» 
schap zonder proletariërs (waar allen bezitters 
zijn) en die slechts kan worden verkregen bij eco» 
nomische vrede. Het was niet democratisch, de 
overbodigen die „witte vlag" op te dringen, maar 
net is wel democratisch van de overbodigen hun 
vlag niet aan anderen „op te dringen". Zij moeten 
de witre vlag voor zich alleen voeren, totdat de 
anderen — die van do kerngroep — erom zullen 
vragen. Dat is democratie in vrijheid. Wat zouden 
de „overbodigen" anders moeten doen? De rode 
vlag hijsen? Dat zou toch te wreed zijn, nietwaar! 
en — welk een gezicht — bij. al die witte neuzen 
der „kerngroepers". — U begrijpt de symboliek 
wel. 

Capri. 

't Spijt ons, maar goed begrijpen, wat Capri nu 
precies bedoelt en wil, doen we niet. Red. 

Stemrecht en Stemplicht en nog wat. 

Wie ^ich nog de geweldige acties herinnert, die 
in het begin dezer eeuw gevoerd moesten worden 
door de Arbeidersbeweging ter verkrijging van 
het Algemeen Kiesrecht voor mannen en vrouwen, 
wie dus weet, hoeveel moeite het heeft gekost de 
eerste els van politieke democratie, n.1. stemrecht 
voor allen, te verwezenlijken, die zal — . evenals 
ondergetekende — toch wel eens iet of wat vers 
wonderd staan kijken als hij ziet, hoe door het 
huidige geslacht dat recht als een vanzelfspre» 
kend iets wordt aanvaard. Die vanzelfsprekend» 
heid mag evenwel tot verheuging stemmen, om» 
dat daaruit blijkt do van naturo democratische 
aard van ons volk, wijl het zich anders nooit zo 
gauw en zo volkomen met dat grootste der demo» 
cratisehe politieko rechten vertrouwd gevoeld 
zou hebhen. 

Maar even democratisch als ik het stemrecht 
vind, even ondemocratisch is naar mijn mening 
de stemplicht. Wie uit principe of uit onverschil» 
ligheid geen gebruik wénst te maken van dat 
„eerste burgerrecht", of wie zich (nog) niet ca» 
pabel acht, om te kiezen uit de grote verscheiden» SPORT. VOETBAL. 
Overzicht. 

Om de K.N.V.B-sbeker. 

Ons (Hollands klimaat is toch vol verrassingen. 
Terwijl de velden op Donderdag 11 Maart nog be» 
dekt lagen met sneeuw, hebben zon en wind daar» 
na eendrachtig saamgewerkt om j.1. Zondag te 
zorgen voor een zó groot aantal goed bespeel» 
bare terreinen, dat het grootste deel der 128 vast» 
gestelde bekerwedstrijden nog kon doorgaan. 

Onze beide plaatselijke clubs zijn er in geslaagd, 
het tot de volgende ronde te brengen. Zandvoort- 
bleef met 2 — 1 de baas over V.V.A. — Harry 
Bloemendaal was weer van de partij en vierde zijn 
wederoptreden door de beide doelpunten te sco» 
ren. 

De Zeemeeuwen togen met 2 invallers naar 
Overveen om D.I.O. te bekampen en hadden met 
deze 4e klassers meer moeite, dan wij verwacht» 
ten. Met 4 — 3 sloegen" de oranjehemden hun te» 
genstanders. 

Wij hopen nu maar, dat beide Zandvoortse 
clubs met al hun energie de volgende ronde zul» 
Ien aanvangen; de kans is dan groot, dat wij hier 
nog een of meer mooie wedstrijden te zien zullen 
krijgen, en in dat opzicht zijn we dit seizoen niet 
verwend. 

Wanneer het lot hun gunstig gezind is en deze 
wedstrijden om de K-N.V.B.»beker maar serieus 
worden opgevat, krijgen we misschien nog eens 
een sterke 2e klasse» of zelfs wel een Ie klasse» 
club op bezoek. 

Het noodlot van Zandvoort 2. 
De Zandvoort»reserves waren Zondag te gast 
bij Haarlem 3a en troffen het niet, dat deze vete» 
ranen winnen moesten om het gevaar van degra» 
datie naar de 2e klas te kunnen ontlopen. Gezien 
de slechte vorm, waarin Zandvoort 2 de laatste 
tijd speelt, was een nederlaag te vrezen en inder» 
daad kreeg zij met 4 — 1 klop van de ploeg, waar» 
van op eigen terrein met 8 — was gewonnen. Het 
verloop van de competitie in deze afd. is wel 
zeer spannend; met nog slechts 1 wedstrijd te spe» 
len, verkeren nog 5 clubs in degradatiesgevaar en 
dat zowel V.V.B, als Zandvoort 2 de laatste tijd 
een aantal punten aan deze clubs heeft moeten 
afstaan, is een gevolg van de vrees voor de onder» 
ste plaats; een kat in 't nauw maakt nu eenmaal 
rare sprongen. - ' ■ 

Bloemendaal — de Volewijckers. 

Een groot getal Zandvoorters, waarbij schrijver 
dezes, is Zondag per fiets of met de trein naar 
Bloemendaal getogen om getuige te zijn van de 
degradatiewedstrijd der oranjewitten tegen de 
groenwitte Amsterdammers. De Volewijckers heb» 
ben op royalo wijze het afdelingskampioenschap 
behaald, niet alleen door zelf constant ovenvin» 
ningen te boeken, doch mede doordat de tegen» 
standers (waaronder Zandvoort) elkaar steeds 
punten ontnamen. Wij hebben de mening horen 
verkondigen, dat de blauwgelen het zo slecht ge» 
troffen hadden met deze groenwitte Amsterdam» 
mers in hun afdeling, maar zij die dit beweerden 
hebben vermoedelijk noch T.O.G. noch D.W.V. in 
hun beste wedstrijden aan het werk gezien. 

Dat de Volewijckers te kloppen waren, heeft 
T.I.W. bewezen en de 4 — voorsprong van Zand» 
voort, bij allen nog wel in het geheugen, heeft 
toch aangetoond, dat de Amsterdammers niet 
onoverwinnelijk waren. Want'de groenwitten mo» 
gen over een schotvaardige voorhoede beschikken, 
hun verdediging is lang niet van diezelfde kracht 
en de Zondag gespeelde wedstrijd heeft dit we» 
derom bewezen. Zandvoort 2, om eens een dui» 
delijk voorbeeld te noemen, zou niet gaarne haar 
linksback en keeper ruilen voor die der kampioe» 
neh. 

Maar om tegen 'n niet te sterke verdediging succes 
te hebben, moet do tegenparttij tenminste over 
een aantal goede schutters beschikken en daar ont 
breekt het bij Bloemendaal juist aan.Met een paar 
spelers, die een doelpunt kunnen maken, zouden 
de oranjeswitten de wedstrijd in hun voordeel 
hebben kunnen besli'ssen.Maar ja, met een of meer 
schutters in de voorhoede zou Bloemendaal waar» 
schijnlijk niet onderaan in de competitie gecin» 
digd zijn, want het elftal beschikt over diverse 
goede spelers, met als beste spelers de toch niet meer jonge spil en aanvoerder Beuk, die een su» 
blieme partij voetbal heeft gespeeld en natuurlijk 
de internationaal De Bock. 

De Volewijckers begonnen zeer nerveus, zelfs 
het feit, dat ze na zes minuten de leiding hadden, 
vermocht hen niet tot rustiger spel te brengen. 
Het was een mooi doelpunt; de middenvoor De 
Busser had de bal uit een voorzet van links tegen 
do lat gekopt en het terugspringende leder werd 
door den reehtsbinnen onhoudbaar ingeschoten. 
Bloemendaal pakte de zaken goed aan en de Am» 
sterdammers werden geheel in de verdediging te» 
ruggedrongen. Daarbij begingen do Amsterdamse 
backs de fout, steeds vlak voor hun doel te blij» 
ven, inplaats van, zoals de tegenstanders deden, 
de buitenspelval open te zetten. Vrees voor iou» 
ten van den doclverdediger was hieraan niet 
vreemd en menigmaal zagen we een der backs de 
bal vlak voor de handen van hun keeper wegkop» 
pen. 

Het duurde nog geruime tijd, voor de Bock de 
gelijkmaker in de touwen joeg. De thuisclub bleef 
aanvallen, maar de steeds naar binnen komende 
vleugelspelers hielden het spel veel te kort en 
schoten zelf ook weinig of nooit. De 3e klassers 
bepaalden zich hoofdzakelijk tot het afbreken der 
aanvallen van Bloemendaal en daarin was de 
blonde linkshalf een baas. Maar geen moment de» 
den de groenwitten een poging om zelf een of 
meer aanvallen op te bouwen. 

Toen de rust met de stand 1 — 1 aanbrak, liepen 
verscheidene Vole\vijck=spelers naar adem te snak» 
ken en het zag er dus voor de gastheren niet 
kwaad uit. Maar hoe anders is dit uitgekomen! 
De bezoekers pakten direct na de aftrap stevig 
aan, de backs bleven op hun goede plaats en de 
middenlinie zette haar voorhoede aan het werk. 
Nu zagen we ook wat meer van hun spil, een 
jonge speler uit het 2e elftal, die de opleiding van 
K.N.V.B»spelers volgt. Toch bleef zijn werk een 
stuk beneden dat van Beyk. 

Tijdens een op het oog onschuldige aanval, los» 
te v.d. Hilst, die tot dusver weinig had gepres» 
teerd, onverwachts van wel 35 meter een schot 
op het Bloemendaal»doel, de bal draaide met veel 
effect onhoudbaar langs den doelverdediger. 

Wij hoorden toen de opmerking maken, dat de 
bal te houden was geweest, doch waren het daar» 
mede in het geheel niet eens. Zoals men een bil» 
jartbal effect kan geven, zo scheen deze voetbal 
door Volewijckers» reehtsbinnen geraakt te zijn 
en wij zagen het leder als het ware met een boog 
op doelman de Haas afkomen. 

Toen voltrok zich het drama aan Bloemendaal. 
Binnen enkele minuten hadden links» en rechts» 
buiten met 2 fraaie doelpunten de stand op 1 — 4 
gebracht en de groenwitten lieten even zien 
welk een belangrijk aandeel de vleugelspelers in 
het tegenwoordig spelsysteem nemen kunnen. 

De laatste 20 minuten nam de thuisclub het 
spel weer in handen, maar verder dan tot één 
doelpunt, uit een strafschop gescoord, bracht ze 
het niet. Kansen waren er genoeg, en éénmaal 
werd een bijna zeker doelpunt gesmoord in een 
bergje zand, waarmee het doel was versterkt. De 
Volewijckers=doelman, in het minder prettige be» 
zit van een stijf been, liet bij enkele lage ballen 
de duizenden Amsterdammers nog even sidderen, 
maar toen het einde werd aangekondigd, hadden 
de 3e klassers een verdiende overwinning ge» 
boekt. 

Wat komen gaat. 

Zowel Zandvoort 1 als Zeemeeuwen 1 zijn Zon» 
dag voor de competitie vrij. Zandvoort 2 gaat 
naar Beverwijk en zal van V.V.B, moeten winnen, 
om althans de kans te krijgen, met haar nog een 
beslissingswedstrijd te mogen spelen. Deze wed» 
strijd kan en moet gewonnen worden, heren! De 
Zandvoorters boffen o-i. nog, dat zij juist V.V.B, 
moeten bestrijden, want als ze in het veld moes» 
ten tegen een van de 5 elftallen, die nog in de» 
gradatiegevaar verkeren, gaven wij voor hun kan» 
sen nog niet een rooie cent. 

Wij vertrouwen dat heel veel supporters om 10 
uur in Beverwijk zullen zijn, om de blauwgelen 
aan te moedigen, doch van Schroeder en zijn man» 
nen mogen wo dan toch zeker wel verwachten, 
dat ze zich met al hun enthousiasme in de strijd 
zullen werpen, en spelen zullen van de eerste tot 
de laatste minuut. 

Zeemeeuwen 2 speelt om 10 uur thuis tegen 
Schoten 2. DIT BLAD BESTAAT UIT ZES PAGINA'S Tenslotte moeten wo nog even memoreren, dat 
Zeemeeuwen 4 ook reeds kampioen is geworden. 
Do kracht van dit veteranen elftal schuilt in de 
voorhoede, die in deze competitie een kleine 
100 doelpunten bij elkaar heeft getrapt. Het komt 
ons voor, dat het elftal ook te sterk is voor de 
3e klas. Als het nu maar in de promotiewedstrij» 
den meer succes heeft dan het vorige seizoen. 

J.S. 

HOCKEY. 

Met vlag en winpcl heeft het tweede elftal van 
do Zandvoortso Hockey Club Zondagmiddag j.1. 
het kampioenschap behaald. Op het terrein aan 
do Zandvoortselaan kreeg men namelijk 'Hurley 2 
op bezoek, dat met een smadelijke nederlaag naar 
huis werd gestuurd. Het eerste en tweede heren» 
elftal der Hockey Club heeft het kampioensschap 
behaald, waarmede wij de spelers van harte feli» 
citeren. 

ONDERLINGE GYMNASTIEKWEDSTRIJDEN 
BIJ „O.S.S." 

Groot enthousiasme bij de jeugd! 

In de afgelopen week organiseerde de gymnas* 
tiekvereniging „Oefening Staalt Spieren" in het 
gymnastieklokaal van school C onderlinge gym» 
nastickwedstrijden voor haar adspiranten. De jury 
bestond voor die gelegenheid uit de heren J. Jan» 
sen, D. v. Noort en E. Zwiebel. 

De uitslagen luiden: 
Maandagavondsmeisjes; 

lo afd. Ie pr. M.Koper 40 pt; 2e pr. M. Loos 35V 3 
pt; 3e pr. A. Spiers en 'H. van Eldik 34Va pt- 

2c afd. Ie pr. H. Drolsbach 35 pt; 2e pr. J. La» 
haize 35 pt; 3e pr. J. Bruidegom 34V 2 pt. 

3e afd. Ie pr. A. Paap 34V2 pt; 2e pr. C. Jacobs 
33V» pt; 3e pr. N. Terol 30V 2 pt. 
Dinsdagavondsmeisjes: 

Ie afd.: Ie prijs L. Kroneman 66 pt; 2e prijs 
A. Zwemmer 6IV2 pt; 3e prijs J. Schuiten 60 1 /» pt; 

2e afd.: Ie prijs Aag Loos 58V» pt; 2e prijs F. 
Dees 54 1 /» pt; 3e prijs M. Schlicker en M. de Roos 
53 pt. 

3e afd.: T. Halderman 56 1 /» pt; 2e prijs A. Ko» 
per 54 pt; 3e prijs C. Luycndijk 50'A. pt. 
Woensdagavond* jongens. 

Ie afd.: Ie prijs E. Keesman 56 pt; 2e prijs F. 
Hendriks 43 pt; 3e prijs M. Bohemcn 40V 2 pt; 

2e afd.: Ie prijs K. Muller en A. Weber 44 
pt; 2e prijs E. v. Petegem 40V 2 pt; 3e prijs F. 
Poots 39 pt. 

3e afd. Ie prijs E. Spoelder 45 pt; 2e prijs H. 
Haan 40 1 /» pt; 3e prijs M Langewcg 38 pt. 

4e afd.: Ie prijs J. Sterk 38V2 Pt; 2e prijs J. 
Schaap 38 pt; 2e prijs N. Balledux 38 pt; 3e prijs 
D. Visser 36 pt. 
Donderdagavondsmeisjes: 

Ie afd.: Ie prijs L. Slagveld 52V 2 pt; 2e prijs W. 
Jonkman en 2e prijs E. de Jonge 49Va pt; 3e prijs 
H. Leising 49 pt. 

2e afd.: Ie prijs M. Lahaize 45 1 /» pt; 2e prijs A. 
Schaap 44 pt; 2e prijs T. Huizing 44 pt; 3e prijs 
A. Schill 41 pt. 

3e afd. Ie prijs A. Piers 4lVa pt; 2e prijs G. v.d. 
Wolde 41 pt; 3e prijs T. Beus 40 pt. 

Na afloop van elke wedstrijd reikte de voor» . 
zitter, de beer J. H. B. Brink, met een toepasse» 
lijk woord de prijzen uit en bracht ook hulde aan 
do organisatoren en dank aan de juryleden, het» 
geen door de jeugd met een driewerf hoera werd 
onderstreept. 

INTERNATIONALE ZWEMWEDSTRIJDEN. 
Ons werd medegedeeld, dat als voorlopige da» 
turn voor do alhier in Noorderbad te houden in» 
ternationale zwemwedstrijden is vastgesteld Zon» 
dag 13 Juni. 

NATIONALE STRANDLOOP. 
We vernemen, dat op Zondag 2 of Zondag 30 
Mei a.s. bij het Noorderbad een nationale strand» 
loop zal worden gehouden. De organisatie zal dan 
berusten bij het District Noord»Holland van de 
K.N.A.U. heid van lijsten en namen, die mag in een demo» 
cratisch land toch niet gedwongen worden tot 
zo iets! Het „dwingt ze om in te gaan", dat door 
de invoering van stemplicht tot een in ons land 
blijkbaar zedelijk geoorloofde politieke maatregel 
is geworden, heeft m.i. aan de democratie meer 
kwaad dan goed gedaan, en riekt dan ook meer 
naar een dictatoriale dan naar een democratische 
politiek, 't Mag dan ook verwondering baren, dat 
bij do onderhanden zijnde grondwetsherziening 
zelfs geen enkele poging is gedaan, om die fout 
van ons deriiocratisch regeersysteem te herstellen. 
Moet do oorzaak daarvan gezocht worden in het 
onzekere gevoel, dat sommige grote politieke par» 
tijen zonder slemplicht zouden krijgen? Dan zou 
dit die fout alleen nog maar verergeren. 

'Hoe dit ook zij, een feit is het, dat niet alle 
politieke partijen royaal weg durven vertrouwen 
op het inzicht en op de activiteit van hun volge» 
lingen, of wat zij dan als zodanig hopen te mogen 
beschouwen. Een duidelijk voorbeeld daarvan levert een ar» 
tikel in do Maasbodo van 6 Febr. j.1., waarin de 
redactio zich byzonder ingenomen toont met de 
welhaast aan zekerheid grenzende kans op Lijst» 
nummer 1 voor de R.K. Staatspartij. 

Uit de omschrijving van de hieraan volgens de 
redactie verbonden „propagandistische voordelen", 
blijkt al heel weinig vertrouwen in de eigen kie» 
zers voor wat betreft de bekwaamheid om te kie» 
zen. Ik citeer en onderstreep hier en daar. 

„HeL ligt voor de hand, dat de R.K. Staatspartij 
van deze faciliteit zal profiteren, daar zij grote 
propagandistische voordelen biedt. Dan immers 
kan het parool zijn: „Kiest nummer één van lijst 
één, een slagwoord, dat werkelijk inslaat. Zij lost ook vele moeilijkheden op, waarvoor de 
kiezer bij vorige gelegenheden werd gesteld. Het 
zal niet meer nodig zijn, in het stemhokje uit de 
talrijko lijsten en namen den gewensten katholie» 
ken candidaat op te zoeken, hij ligt nu voor het 
grijpen als het ware! 

Het wordt overbodig ondeskundige en zenuws 
achtigc kiezeressen en kiezers in te pompen, hoe 
zij het stembiljet op de juiste wijze dienen te 
hanteren; alles is nu duidelijk: neem de eerste 
naam van de eerste lijst, van de rest behoeft men 
geen notitie te nemen! 

Geen vrees meer voor vergissingen van kiezers, 
die, zoals vroeger in het Brabantse wel gebeurde, 
het hokje achter in plaats van voor de naam van 
hun uitverkoren candidaat gebruikten. Thans weet 
het ieder: het allereerste hokje rood maken en 
men heeft zijn plicht gedaan!" 

Is het dan wel democratisch — zou ik willen 
vragen — om die voordelen, van Hjstnummer 1 
te hebben, nu voortaan altijd maar te doen toe» 
komen aan de R.K. Staatspartij, omdat die de 
grootste Kamerfractie heeft? Of moet men 
aannemen, dat die partij meer dan do andere 
heeft te kampen met „ondeskundige en zenuw» 
achtige kiezcressen en kiezers? Hoe dan ook, het 
blijkbaar gemis aan vertrouwen in een behoorlijk 
inzicht bij de volgelingen van de R.K. Staatspartij 
is voor do redactie van de Maasbode reden, om 
zich te verheugen over een in wezen ondemocra» 
tisch voorrecht. Dat zo iets op slot van zaken 
toch weer kwaad moet doen aan de democratie, 
daar wordt niet op gelet. 

Van een nog heel wat lelijker kant — mag ik 
wel zeggen — doet de redactie zich kennen, als 
zij op bovenstaand citaat nog deze alinea laat 
volgen: „Op deze wijze kunnen ook nog stemmen vers 
gaard worden van onverschillige kiezers, die zon» 
der zich tot een politieke partij te rekenen, door 
de stemplicht naar de stembus zijn gedreven, geen 
keus wensen te doen uit do massa namen en ge» 
makshalve den eerbten den besten candidaat rood 
maken." 

Inplaats van er zich bezwaard over te voelen, 
verheugt dus do redactie van het blad der groot» 
ste politieke partij zich over dit mogen opstrijken 
van politiek afval. Deze stemmenwinst zal voor 
haar dan ook weer een reden te meer zijn tot 
handhaving van de inzichzelf toch ondemocra» 
tischo stemplicht. 

Waaruit men kan zien, hoe hoop op gewin kan 
afvoeren van do weg der zuivere democratie. 
«•• 

Op dergelijko zaken te wijzen is m.i. de plicht 
der democraten. 

Als dat meer gebeurt dan tot heden, hebben we 
ook meer kans, dat de fouten der democratie nog 
tijdig worden hersteld, en zonder eerst maar al 
te zeer stof tot haatverwekkende critiek te hebben 
gegeven aan de belagers der democratie. 

Het wijzen op de fouten der democratie en der 
democratische partijen zij alle democraten tot een 
eer en geen der democraten tot ergernis! Zo kin 
het zijn, als wij oprechte democraten willen zijn. 
En zo moét het zijn, zal de democratie zich kun» 
ncn blijven handhaven. 

Want een democratie, dio zich z'n eigen fouten 
en onzuiverheden niet bewust wil worden, hetzij 
uit kortzichtigheid of partijdigheid, hetzij uit hoop 
op gewin, een democratie, dio niet voortdurend 
bereid is tot vervolmaking van stelsel en toepas» 
sing, dio zal — althans tijdelijk — aan zichzelf 
v e gronde gaas En + e spoediger, als daar een be» . t 1 » li ■; 

tl. Il ' Vrijdenkers- Vereniging „De Dageraad" 

Afdeling Haarlem. 

Cursusvergadering op Zondag 21 Maart a.s. 
's morgens half elf in gebouw „Caecilia" 
Jansstraat 50, Haarlem. 

Spreker: ALB. DE JONG 
Onderwerp: 

„MIJN REIS NAAR SPANJE" 

Na afloop gelegenheid tot gedachtenwisse* 
ling. Entree voor nietsleden 20 cent. 

Werklozen 5 cent op vertoon van bewijs. 

Men wordt verzocht tijdig aanwezig te zijnl Voorlopige Agenda 

Zaterdag 20 Maart. — 8.15 uur. Gezellige avond 
Jongerenkring, Brugstraat 15. 

Zaterdag 20 Maart. — 2.30 uur. Ontvangst des 
putatied'advinders ten Raadhuize in verband met 
de Wereldjamboree. 

Maandag 22 Maart. — Gemccntcraadsvergades 
ring, 's avonds 7.30 uur. 

Maandag 22 Maart. — 8 uur. Vrouwenavond 
Zandv. Kring, Brugstraat 15. 

Zondag 28 Maart. — Feestavond „Zeemeeuwen" 
in gebouw Monopole. Opvoering van „Het Chinese 
Landhuis" door de toneelvereniging D.I.U. uit 
(Haarlem. 

Donderdag S April. — Openbare vergadering 
der S.D.A-P. in Ons Huis. Spr. de hr. J. A. Berger. 
Onderwerp: De betekenis der a.s. veikiezingen. 

Zondag 11 April. — Opvoering van Dolle Hans 
door do Toneelvcr. „De Schakel" in Monopole. 

Zateidag 1 Mei. — Opvoering van „Levensdra» 
den" door de Soc. Dem. Toneelclub. 

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen 
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen! 
A I ph. S prengers 

Groote Krocht 8 
(tegenover het Gemeentehuis) GROTE KOUSEN RECLAME in 

„DE WOLBAAL" - Schoolplein 3-4 h. Willemstr. OH WilÉ U met Pasen goede en voordelige kousen 
hebben profiteer dan van deze koopjes - 

Kinderkousen, lange benen 15 et 

Sportkousen 19 cent, 2 paar 30 cent 

Pracht file d'ecosse Herensokken 

29 et, 2 paar 50 et 
Wollen Herensokken 49 et, 2 paar 85 et 

enz. enz. enz. 

Pas ontvangen de nieuwste Heren Overhemden vanaf f 1.25 
— Dassen, Blouses en Tiroler Kinderschorten , — 

Wij geven NOG steeds 100 gram Jaeger Wol voor 49 et 

ZIET DE ETALAGES ! ! ZIET DE ETALAGES ! ! 

mnmmsmmmÊ^mBÊmm Natuurzijde Dameskousen 49 et, 2 paar 85 et 
Prima zijde Dameskousen 68 ct,2 paar 125 et 
Extra zijden kousen 79 et, 2 paar 145 et 
File d' écosse met zijde Dameskousen 

45 et, 2 paar 79 et 
Pracht wollen Dameskousen 79 et, 2 p. 135 
Onze bekende zijden kousen 98 ct,2 p. 185 et «mm Deze week speciale aanbieding 

Onze heerlijke Schouderham 2 ons . . . . 26 et 

Fijne gekookte worst, per pond 39 et 

Smeerworst, per ons 12 et 

Leverworst, per ons 8 et 

Leverworst Paarden Rookvlees 

Bloedworst Plockworst 

Kalfsboterhamworst Lever 

Haagse Leverworst Bacon 

Berliner Grove snijworst. 

Leverkaas Osserookvlees 

Cornedbeef Pekelvlees van fa Cohen 

Theelichten, per pak 10 et 

Kanarieszaad, p.p 12 et 

Potje Haring, inhoud 4 stuks 15 et 

Een ieder roept over de fijne kwaliteit: 
Solano Koffie, met reep, p. half pond - . 28 et 

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage I 

I, J. Knotter, Haltestraat 36 

Telefoon 391 Telefoon 391 weging klaar staat om bij de eerste gelegenheid 
de beste de democratie knock«out te slaan. 

Wie de democratie ziet als de onmisbare voor* 
•waarde voor een waarlijk menselijke samenleving, 
die zal — zeer zeker in het huidige tijdsge» 
wricht — niet kunnen nalaten te pleiten voor bes 
houd der democratie niet alleen, maar ook voor 
zuivering, voor vervolmaking der democratie. 

E. N. B- 

CORRESPONDENTIE. 

Heer I.B. — Uw artikel kon niet meer in dit 
nummer. Volgende week! Verhuurinrichting 

voor Ledikanten, Bedden, Dekens, 
Meubelen, Strandwagens enz. enz. 

De Witte Zwaan 

GROOTE KROCHT 20 -. TELEFOON 464 Pracht Behangselpapier 
vanaf 10 cent 

PLAKLOON . . . . , . 20 et per rol 
Behanger, Stoffeerder en Beddenmaker 

L. BALLEDUX 

TRAMSTRAAT 9 — TELEFOON 296 Schoenreparatie-bedrijf 

„ROXY" 
42 HALTE STRAAT 42 

Heren zolen en hakken . . f 1.25 

„ zolen f 0.95 

„ hakken f 0.50 

Dames zolen en hakken . . f 0.95 

zolen . , f 0.70 

„ hakken f 0.35 

Herenzolen met gummihakken f 1.50 
Dames „ „ „ „ f 1.15 

Alles hout gepend. Kinderschoenen n. maat. 

Zolen gelijmd of genaaid 25 et extra. 
Afhalen en bezorgen zonder prijsverh. 
Alles prima afwerking. DE SCHAKEL. 

Deze toneelvereniging neemt geen halve maats 
regelen: niet minder dan het toneelstuk „Dolle 
Hans" van Jan Fabricius is door haar in studie ges 
nomen. 

De opvoering van dit toneelspel in 3 bedrijven 
zal plaats hebben Zondag 11 April a.s. in gebouw 
Monopole. 

ZANDVOORTSE HANDELSVERENIGING 

Donderdagavond hield de Zandvoortse Handels» 
vereniging in Bodega Mustert aan de Strandweg, 
■een algemene vegadering. In zijn openingswoord 
neette do voorzitter, de hr G. H. Vallo den heer 
F-L. v.d. Leeuw in het bijzonder hartelijk welkom. 

Het bestuur was thans samengesteld uit de hes 
ren Vallo, voorzitter; Sprengers, vicesvoorzitter; 
Kemp, penningmeester; Bohemen, 2e penningmeess 
ter; Van Orden, secretaris; Van Houten, 2e secre» 
taris en Van Keulen commissaris. 

Na voorlezing der notulen kwamen de ingeko» 
men stukken en mededelingen aan de orde, -waars 
onder schriftel. reclamecursus, deelname optocht 
van de Zandvoortse Handelsvereniging met een 
reclame te Haarlem tijdens de Beltweek. 

Ook waarschuwde de voorzitter in liet algemeen 
tegen incassosbureaux en gaf de leden in overwe» 
ging allereerst inlichtingen bij den administrateur 
in te winnen, alvorens met een bureau in relatie 
te treden. 

De begroting 1937 werd vastgesteld op een bc= 
drag van ƒ 1005,36 voor inkomsten en uitgaven, 
terwijl voorts werd medegedeeld, dat met ingang 
van 1 Januari '38 de contributie per maand zal 
worden geïnd. 

De heer F. L. van der Leeuw, directeur van liet 
Bondsbureau te 's Gravenhage hield vervolgens 
een causerie over het onderwerp „Actuele Mid» 
denstandsvraags tukken." 

Hoewel nationaal en internationaal enige op= 
levïng te bespeuren is, kan nog niet beweerd wors 
den, dat de middenstanders reeds profijt van de 
kleino verbetering bemerken. Een sterke verbete» 
ring zal daarom pas intreden wanneer de koops 
kracht zal stijgen en de vaste lasten verminderd 
zullen worden. Spreker had goede hoop, dat een 
verbetering van enige betekenis nog dit jaar te 
bespeuren zal zijn. Een zeer actueel probleem is 
het streven naar ordening en sanering in de vers 
schillende bedrijven, evenals de vestigingswet voor 
het klein bedrijf. Spreker besloot zijn interessante 
inleiding met de medewerking te vragen van allen, 
dio direct belang hebben bij middenstandsorganis 
saties, opdat zij er voor zullen kunnen waken, dat 
de middenstand niet te gronde gaat. 

De heer v.d. Molen stelde spreker nog ver» 
schillende vragen, dio daar de tijd niet anders toes 
liet, in 't kort werden beantwoord. 

ONDERLING HULPBETOON. 
We vernemen, dat candidaat is gesteld voor het 
voorzitterschap van de werkliedenvereniging „Ons 
derling Hulpbetoon" na het bedanken van den 
heer P. van der Mije, de heer A. J. Hollenberg. 
Als secretaris is voorts candidaat gesteld de heer 
J. van der Mije. Uw Winteraarrïappeien op?? 

fa Prima kleine Zeeuwse Bonten 10 K.g. 40 et A 

^ Prima kleine Zeeuwse Blauwen 10 K.g. 40 et BB 

^ Grote Zeeuwse Bonten 10 K.g. 50 et A 

A; Zeeuwse Blauwen 10 K.g. 50 et A 

S Friese Borgers : .- 10 K.g. 50 et ^ 

Zeeuwse Bevelanders 10 K.g. 40 et A 

Q Ij-Polders 10 K.g. 375 et £ 

A. Zandvoortse grove Kralen 10 K.g. 45 et A 

A Zandvoortse grote Kralen 10 K.g. 70 et £% 

A; Zandvoortse Eigenheimers 10 K.g. 65 et J§ 

A^ Zandvoortse kleine Eigenheimers 10 K.g. 45 et d& 

A Zand Red Star 10 K.g. 50 et m 

A Prima Zandvoortse Duinaardappelen . . 10 K.g. 50 et jgfa 

§ Grote Zandaard. nog 'ü kleine VQQIT. 10 ICg* 40 et § 

a Bestelt nu Uw Póot-Aar dappelen! ! a 

g DE ZANDVOORTSE AARDAPPELHANDEL 8 

{ Jb. KOPER, Kruisstr. 16, Tel. 276 { In do 

Beverwijkse Aardappelen^ 
Groenten- en Fruitcentrale 

daar moet U Uw waren halen. 

In smaak het hoogst 
In prijs het laagst 

Daarom, koopt U bij ons beslist het graagst. 
Let vooral op het adres: 

VAN DER ZWAAN 

PARADIJSWEG la. TELEFOON 39 TROUWEN 

SCHOON IWAKEH 

VERHUIZEN 

Dan naar Pasveer 

Grote Keukenmatten ..... 98 et 

Tafelzeil aile kleuren, per el . - 45 et 

Gangmatjes 38 et 

Flinke Cocos Handstoffers . . . 19 et 

Cocosboenders . 5 et 

Zware zinken Emmers .... 59 et 

6 rol Closetpapier 19 et 

Prima Zeemleer 59 et 

Doosjes Theelichten 8 stuks . . 10 et 

Zinken Gordijn roeden per meter 10 et 

Koperen Gordijn roeden .... 20 et Alle Gordijn benodigdheden 
in Koper en Brons Tafel-, Thee-, Ontbijt- en Glasserviezen 

Fa, Th. PASVEER - Haltestraat 27 - Telef. 311 "Wilt U voor de a.s. Feestdagen verzekerd zijn van 
Ie kwaliteit 

Gebakjes, Taarten, 
Puddingen, Koekjes, 
Paasbrood enz. enz. 

doe dan Uw bestelling bij de 

LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ 

B. BOSMAN 

KERKSTRAAT 22 _ TELEFOON 126 BESTUURSVERGADERING „O.S.S." 
Woensdagavond j.1. kwam het bestuur in ver» 
gadering bijeen teneinde do functies onderling te 
regelen. Het bestuur bestaat nu uit: J. H. B. Brink, 
Ie voorz.; O. A. Brink, 2e voorz.; C. J. v.d. Flier, 
secretaris, mevr. A. E. Rijbroek — v. Straten, Ie 
penn.; mej. C.,Poots, 2e penn. en M. J. F. Castien 
en R. Voorn, 'comm. 

LOTERIJ ZANDV. SCHAAKCLUB. 

Donderdagavond vond ten overstaan van de 
Zandv. politie de trekking plaats van bovenge» 
noemde loterij. De uitslag luidt: 
No. 2261, Ie prijs, gasfornuis; No. 1196 2e prijs; 
No. 1115, 3e prijs; No. 942, 4e prijs. 

Prijzen kunnen vanaf heden onder inlevering 
van het betrokken lot worden afgehaald bij den 
voorzitter der Z.S.C-, den heer C. L. Bolwidt', 
Brederodestraat 91. 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN 

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Tel. 258 

Programma voor a.s. Zondag: 

Het Ie speelt thuis tegen Zandvoort 1 om de 
H.V.B.sbeker. 'Het 2e speelt 's morgens om 10 uur 
thuis tegen Schoten 2. Het 4e moet om 10 uur 
naar Haarlem 7. Het terrein is gelegen in 't Noor» 
der Sportpark in de onmiddellijke nabijheid van 
het Haarlemsterrein. "Vertrek per fiets van het 
Tramplein om 8.30. Adsp. A, B en C spelen allen 
uit, resp. tegen Schoten, Vliegende Vogels en 
Swastika. Vertrek per touringcarsKerkman om 
1.30 uur. 

De strijd om de K.N.V.B.sbeker is voor Zee* 
meeuwen 1 vastgesteld op Maandag 2e Paasdag. 

Zeemeeuwen 1 — (winnaar) Z.S.G-O — Kinheim. 

GEMEENTERAAD. 
De gemeenteraad komt voor een openbare vers 
gadering bijeen op Maandag 22 Maart des avonds 
half acht ten raadhuize. 

VROUWENVERENIGING O.H. 

Maandagavond kwam de Vrouwenvereniging v. 
Onderling Hulpbetoon in Ons Huis voor een alge» 
mene vergadering bijeen onder voorzitterschap van 
mevr. Paap — de Wid. 

Het kassaldo bedroeg nog ƒ 479,26, hoewel de 
contributie verlaagd was van 10 op 8 cent. Het 
salaris van de penningmeesteresse werd met ƒ 50 
verhoogd. 

Een bestuursvoorstel om het recht op zieken» 
huisverpleging reeds in te doen gaan bij een lid» 
maatschap van 13 weken (in plaats van 26) werd 
met algemene stemmen verworpen. Alle aftre» 
dende bestuursleden werden bij acclamatie her» 
kozen. Een voorstel van een lid om een bedrag 
van ƒ 2000 in de kas van de mannenafdeling te 
storten werd met verontwaardiging afgewezen! Zandvoortse 

Begrafenisvereniging 

Dir. : J. J. Dijkstra 
Schelpenplein 19 - Telefoon 279 VIJFTIG JAAR MUSICUS. 

Zaterdagavond werd op grootse wijze in ge» 
bouw Monopole gehuldigd de heer R. van 't Hoff, 
directeur o.a. van '•oe muziekkapel „Zandvoort". 
Vanaf het Tramplein werd de jubilaris met zijn 
echtgenote in een auto dooi het dorp gereden, 
begeleid door de Zandvoortse Muziekkapel en 
het Heemsteeds fanfareskorps „Excelsior". 

De heer C. Beekhuis sprak enkele hartelijke 
woorden tot den jubilaris namens de Leidse 
TramsHarmonie (welke verhinderd was aanwezig 
te zijn), voorts namens „Excelsior" en ten slotte 
namens onze Muziekkapel. 

Hij overhandigde hem namens de drie korpsen 
een prachtige mand met bloemen en namens alle 
leden een envelop met inhoud. 

De rest van de avond werd op gezellige wijze 
doorgebracht met den heer Vreeswijk als humo» 
rist, terwijl de verenigingen voor en na de pauze 
het podium betraden om onder leiding van den 
heer Van 't Hoff enkele nummers ten beste te 
geven. 

„EXCELSIOR" 
De mondaccordeonve'reniging „Excelsior" gaf 
Zondagavond in Monopole een populaire .uitvoe» 
ring, die zeer druk bezocht was. Na het openings» 
woord van den heer G. van Duvn memoreerde 
de heer G. Kiefer de oprichtingsbijeenkomst der 
vereniging, de moeilijkheden welke getrotseerd 
moesten worden en ten slotte de successen, die 
behaald ziin. In een hartelijk speechje overhan» 
digde hii het bestuur een prachtig vaandel. Na 
dit officiële gedeelte werd de avond op feeste» 
lijke wijze doorgebracht onder leiding van den 
eminenten leider, den heer J. A. Paap. Een gezel» 
lig bal besloot deze uitvoering. 

VROUWENAVOND. 
Op Maandag a.s. 's avonds om 8 uur 'is er in 
Brugstraat 15 een Vrouwenavond, uitgaande van 
de afd. Zandvoort v.d. N.P.B. Zandv. Kring 
„Godsdienstig Leven". 

JONGERENKRING. 
Zaterdag 20 Maart zal een „gezellige" avond ge» 
houden worden in gebouw Brugstraat 15 aanvans 
8-15 uur. * NIEUWE BOEKEN 

618 Rubel James L. De jacht op het spook. 

621 . De strijd om het recht. 

620 Manning, D. King Charlie en zijn trawanten 

622 Een duivelskercl. 

2236 Schirokauer A. Dr. De vrouwenjager. 

619 Walace, Edgar. Het geheim v.d. „Polyanthe" 
1633 Wynn, Pamela. Kronkelpaden der liefde. 
2235 Zellweker Edith. . . en Peter is zijn dochter 

Leesbibliotheek „GÉLRIA" 

GERTENBACHS DRUKKERIJ VA Garage en Taxi-Bedrijf v.li. van de Geer 

BREDERODESTRAAT 8—10 TELEFOON REPARATIE - STALLING - ONDERHOUD 
I Heden overleed tot 
onze diepe droef* 
heid, na een langs 
durig, doch gedul» 
dig gedragen lijden 
onze innig geliefde 
Moeder, Behuwd» en 
Grootmoeder, 
HENDRIKA 

WILHELMINA 
SCHNEIDER, 
Weduwe van Pieter 
Jacobus Schendstok, 
in de ouderdom van 
73 jaar. 

Amsterdam: 
M. P. Bruinsma — 

Schendstok. 
A. F. Bruinsma. 
Bloemendaal: 
H. F. Schendstok. 
E.W-H. Schendstok» 
Wijnbergh. 
Amsterdam: 
P. J. Schendstok. 
H. J. P. Schendstok» 
Bordes, 
en Kleinkinderen. 

Amsterdam, 14 Mrt. 
Nassaukade 159. 

Algem. kennisgeving. | GEVRAAGD: 

Gemeub. Woning 

•maand Juni, voor 2 echt» 
iparen met 2 kleine kinde» 
ren en 2 dienstboden. 
Brieven met prijsopgave 
onder R. G. Max R.' 
Nunes, Amsterdam. 

TE HUUR: 

Moderne Boven- 
en Benedenhuizen 

. bev. 5 kamers, badkamer 
keuken, erker en waran» 
da, tuin voor en achter 
met tuinhuizen. 
Prijs ƒ 30 per maand. 
Te bevragen Dr. Gerke» 
straat 36a boven. 

TE KOOP GEVR: 

BELASTING-PLAATJE 

Br. met prijsopgave ond. 
no. 3801 bur. Zandv.Crt. 
Gertenbachs Drukkerij 

TE HUUR 

IVioderne 
Vr Ij e Huizen 

bev. 5 kamers, keuken, 
W.C., douche, zolder, 
schuur, voor» en achter» 
tuin, gelegen OOSTERt 
PARKSTRAAT. 
Huurprijs ƒ 32. — p. mnd. 

za ndvo ort] 

TE KOOP GEVR: 

Huis met tuintje 

of terras (geen erfpacht) 
bevatt. 3 kamers, dienst» 
bodekamer , keuken en 
event. badkamer. Dicht 
bij zee. Br. met uitvoeri» 
ge inlichtingen, oa. koop» 
prijs en lasten bur. v.d. 
blad onder lett. T.W. 

VERG ETEN 

Zaterdagavond 

«en Boodschappentas 

m Gertenbachs Leesbibli» 
■otheek Gelria, Van wie? 

TE HUUR per 1 April: 

Perceel Tramstraat 1 

(café Joren). Te bevragen 
tij J. Versteege, Tramstr. 
Makelaar W. Paap, Zee» 
straat. TE KOOP: 

Kinderledikant 

met matras en -3 wollen 
dekentjes. Samen ƒ 4.50. 
Adres: Zandvoortsel. 155 

TE KOOP; 

een Platte Handkar 
en 'n Schrijfmachine 

beide in goede staat. Tc» 
-vens grote speclgoedbeer. 
Kostverlorenstraat 29. Voor de Schoonmaak NAAR 


Wij hebben een keuze waar 
U versteld van zult staan. 

IN VITRAGE: 24 verschillende kwaliteiten en dessins 
vanaf 8 et 

GLASGORDIJNEN: in Voile, Marquisette en Etamine 
vanaf 34 et 

PLANKDOEKEN: Kant, Schoorsteenranden de 
nieuwste dessins. 

WAFELDOEKEN: 7% et 

BADDOEKEN: in 14 kwalit, en alle mogelijke dessins 

THEEDOEKEN: in 12 soorten (Linnen, Katoen, 
Gerstekorrel enz.) 

BLAUWE en RODE BLOKDOEKEN. 

HAND WEEFSTOFFEN: in verschillende kwaliteiten 
vanaf 35 et 

TENTLINNEN: 140 cM. breed, prima ... 39 et 

BEDDENO VERTREK : 140 cM. breed, prima 39 et 

STRANDSTOELENVOERING: (rood) . . 29 et 

Wij ontvingen^zo juist: 

Een grote partij Babygoederen 

waaronder de nieuwste modellen in de allerfijnste 
kwaliteiten. 

Een schitterende collectie JONGENSPAKJES, 
maat 40 tot 60, 8 verschillende soorten MEISJES» 
JURKEN, waaronder Dirndl met batist schortje, 
maat 40 tot 60 cm. vanaf ƒ 1.09 

De nieuwste dessins: 

Heren Overhemden 

met losse boorden en vaste boord. Komt U eens 
kijken, heren, U koopt voordelig en goed! 

Prachtige nieuwe DASSEN, een keuze uit honder» 
den dessins en kwaliteiten. 

Een uitgebreide keuze in: 

Dames Nachthemden en Pyama's 
Heren Pyama's 

de nieuwste dessins in Popeline en katoen. 

Verder 1200 KLEEDJES, waaronder de fijnste kan» 
ten kleedjes in diverse maten, rond, ovaal, lang» 
werpig en vierkant. 

Keukenkleedjes - Serrekleedjes - Salonkleedjes 

De nieuwste soorten Wol, Borduurkleden, 
Stukgoederen, Katoen, Graslinnen, Flanel 

Alles scherp concurrerend. 

HEREN en 'DAMES REGENJASSEN ƒ 2.98 

Doet Uw keuze uit duizenden artikelen. U koopt 
bij ons prettig, vertrouwd en. . . . 

- . . .zeer voordelig. 

Bovendien bij f 20. — bonnen f 1. — aan goederen terug 

Manufacturenmagazijn De Waag 

Haltestraat 40— 40a Eens klant blijft klant DAMES!! | 

Onze Dameskapsalon staat voor a 
U open en garanderen wij U een § 

Perfecte Permanent i 

zodat U met de a.s. feestdagen {§ 
er keurig uit zult zien. g 

Bespreek s.v.p. vroegtijdig. % 

Maison Stabel § 

Groote Krocht 16 - Telef. 559 | 

I Herenkapsalon, Da Costaplein 3 (PI. Woord) § 
DM*o*8«aeo»0a»«i«aoo«aee OUDERAVOND SCHOOL C. 

J.l. Woensdagavondwerd er in School C een ou» 
deravond gehouden, welke even als altijd, druk 
werd bezocht. Na een inleidend woord van den 
heer Werkhoven en na voorlezing der notulen, 
kreeg de heer Schikker het woord over het onder» 
werp: „Schoolsparen". Spreker, begon met te zeg» 

•gen, dat het nu ruim 125 jaar geleden is, dat er be» 
gonnen werd met het oprichten van spaarbanken. 
Het was in 1810, dat Dr. Dunker voor het eerst 
hiermede een aanvang maakte in Schotland. En in 

•ons land in het jaar 1817 te Workum en sinds het 
jaar 1922 is men begonnen met schoolsparen. Zo 
liet spreker aan de hand van verschillende cijfers 
zien, welk nut het sparen had, vooral voor de op» 
voeding van het kind. Nadat de heer Schikker 
vertrokken was, lichtte de heer Werkhoven nog 
het een en ander toe en beantwoorddo vragen 
aangaando het sparen, welke door verschillende 

/Ouders werden gesteld. Daarna werd door den voorzitter der Ouder» 
commissie, den heer (H. Lourier, uiteen gezet, het 
reeds bij circulaire aan de ouders meegedeelde 
voorstel om te komen tot het vormen van een ou» 
derkas. Tot deze kas kan ieder toetreden, de ou» 
ders als lid, de niet»ouders als donateurs. Het geld 
dat op die wijze bij elkaar wordt gebracht, zal ge» 
bruikt worden om verschillende kosten te bestrij» 
den welke door de Oudercommissie worden ge» 
maakt. Maar in hoofdzaak, om bij eventuele 
schoolreisjes, de kinderen .versnaperingen mede te 
kunnen geven en voor andere kosten hieraan ver» 
bonden, zodat ieder kind van deze reisjes zal kun» 
nen genieten. 

Bijna alle aanwezigen traden dan ook toe tot de» 
ze ouderkas, nadat tot oprichting was besloten, 
met een minimum bedrag, van 2V2 et per weck of 
10 cent per maand. Natuurlijk mag dit bedrag ver» 
hoogd worden, maar alles vrijwillig, zodat er in 
het geheel geen verplichtingen zijn. Natuurlijk 
kwam men nu ook tot het punt schoolreisjes. Na Aanbesteding 

De Woningbouw vereeni gi ng 
„Eendracht maakt Macht' 

zal op Dinsdag 23 Maart aanbesteden: het binnen* 
schilderwerk van tien woningen uitsluitend voor 
de Zandvoortse schilders. 

Bestek is vanaf Zaterdag 20 Maart a.s. 2 uur 
tegen betaling van ƒ 0.50 verkrijgbaar bij den 
Secretaris den heer C. van Weele, Tollenstraat 14. 

Inlevering der biljetten op Dinsdag 23 Maart, 
tussen 7.30 en 8 uur in het verenigingsgebouw: 
Potgieterstraat hoek van Lennepstraat. 

Do gunning welke het bestuur voorbehoud ge» 
schied schriftelijk. 

Namens het Bestuur 

C. VAN WEELE, 

Secretaris Heeft y 

StoacaelooB*» 

we»»!*?'? 

Witten of Waterverven 

f 1. — per plafon p.k. 
Alle reparatie's van Stucadoorwerken A. Kemp - Noorderstraat 47 verschillende discussies werd dan ook besloten de» 
ze schoolreisjes in ere to herstellen. 

Te ongeveer elf uur sloot de voorzitter deze 
zeer goed geslaagde avond. HOOG EN LAAG WATER. Zaterdag 20 Maart . . 
Zondag 21 Maart . . 
Maandag 22 Maart.. 
Dinsdag 23 Maart . . 
Woensdag 24 Maart 
Donderdag 25 Maart 

Vrijdag 26 Maart 

Zaterdag 27 Maart . . 
Zondag 28 Maart . . Hoogwater 
v.m. n.m. 

S.52 9.42 
11.28 
12.05 
1.06 
1.56 
2.36 
3.08 
3.38 
4.08 10.28 

12.52 
1.44 
2.26 
3.03 
3-36 
4.04 Laagwatei 
v.m. n.m 

4.12 4.48 5.37 

7.24 

8.48 

9-41 

10.22 

10.58 

11.33 6.24 

8.01 

9.03 

9.52 

10.32 

11.04 

11.35 

12.00 BURGERLIJKE STAND. 

Geboren: Wilhelmina, dochter van N. A. Waa» 
ning en E. S. Bergman, Julianaweg 17. 

Ondertrouwd: M. Jansen en W. Lange, Zand» 
voortselaan 359. 

Gehuwd: -P. W. van der Putten en A. Loos, 
Haarlem, Palmstraat 1; H. van der Mije en A. A. 
Sadzio, Willemstraat 6. 

Overleden: C. Blokker, oud 70 jaren. 

Gevestigde personen: 
Wed. van Kessel, v. A'dam, Helmersstraat 15. 
A. Cluwen, v. A'dam, Tramstraat 24. 
J. C. van Gcmeren, v. Haarlem, Kostverl.str. 109a. HUP HOLLAND ! 

Nog enkele plaatsen voor de spannende 
wedstrijd : 

BELGIË-HOLLAND 

P. Kerkman's Touringcar 

HALTESTRAAT 63 — TELEFOON 14 AANBESTEDING. 

Zaterdagmorgen had de aanbesteding plaats van 
het herstellen en verlengen van de stalen dam» 
wand met bijkomende werken van het zonnebad» 
terras voor de gemeentelijke zee» en zonnebad» 
inrichting „Zuiderbad". 

Binnengekomen waren zes biljetten, namelijk 
van: 

W. Zwemmer en G. de Muinck, Pakveldstraat, 
Zandvoort ƒ 3459,50; G. Schermers Jr., Nieuwen» 
dijk (N.B.) ƒ 3944; B. Smallegange, H. Bakx & Co, 
Haarlem, Rijksstraatweg 80 f 4444; B. M. van 
Noordennen te Giesendam ƒ 7900; R. Bijker te 
Haarlem ƒ 8950 en N. van Strien te Haarlem 
ƒ 13230. 

PAASPAKKETACTIE „HULP AAN SPANJE" 
ZANDVOORT. 

Het Comité „Hulp aan Spanje" schrijft ons, dat 
het een speciale Paasactie organiseert voor het 
zwaar beproefdo Spanje. De bedoeling is pakket» 
ten te verzamelen, dio als inhoud verschillende 
soorten levensmiddelen bevatten (liefst verpakt). 

Daar het Paasfeest voor allen een zekere beteke» 
nis heeft, hetzij op godsdienstig gebied, hetzij in» 
dividueel, is dit een mooie gelegenheid om hier» 
van met een daad blijk te geven. 

Het Spaanse volk, dat de Paasgedachte altijd 
hoog in ere heeft gehouden en nu gedoemd is tot 
oorlog, zal er U altijd dankbaar voor blijven. 

Hebt gij nog nooit iets gedaan voor Spanje? 

Doe het dan nu! 

Pakketten, of zelfs de kleinste gaven worden 
gaarne afgehaald of kunnen bezorgd worden aan 
onderstaande adressen. 

Stationsstraat Sa; Oosterparkstraat 50; Brede» 
rodestraat 39; Jan Steenstraat 9a; Kostverloren» 
straat 14; Koningstraat 39; van Lennepstraat 35; 
de Wittstraat 5, Srncdestraat 13. 

Namens Comité „'Hulp aan Spanje", Zandvoort 
Fr. van Waard, Secr. Oosterpaarkstraat 50. 

Nederlandse Commissie „Hulp aan Spanje": 

Prof. Dr. Marinus Valkhoff, Dr. J. Schrijver, 
Prof. Dr. Bccker, Prof. A. G. Kranendonk, Dr. Joh. 
Ticlrooy. MET PASEN OP van 
H&LYESY£SJI^¥ 1 

lste KLAS REPARATIE-INRICHTING OFFICIËLE MEDEDELING. 

Om half drie a-s. Zaterdag, 20 Maart, zal een 
deputatie Padvinders ten Raadhui/e aan 13. en W. 
een exemplaar van de „Kampbrochure" der We» 
reldjamborec, die zoals bekend, deze zomer in Vo» 
gclenzang zal worden gehouden, worden aangebo» 
den. 

Do deputatie wordt door de Zandvoortse Mu» 
zickkapcl van het Station der N. S. afgehaald en 
begeleid naar het Raadhuis. 

VERONTREINIGING. 

Op zijn vragen over de Haarlemse riolerings» 
plannen, ontving de heer E. Paap van het College 
van B. en W. te Zandvoort 't volgende antwoord: 

„Wij hebben do eer U mede te delen, dat wij 
reeds vóór de ontvangst van Uw bovenaangehaald 
schrijven hadden besloten ons tot Burgemeester en 
Wethouders van .Haarlem te wenden met het ver*, 
zoek om inlichtingen betreffende de plannen van 
dat gemeentebestuur terzake van do lozing van 
rioolwater nabij de pier van IJmuiden." Trekt U zich niet aan wat anderen zeggen! 
„Amstelstad" kopen is veilig beleggen. 
Wilt gij dus sparen voor een schat? 
Neem dan nog voor a.s. Maandag een 31' STELSTHD" 

Verkrijgbaar i/20, ] lio, l ji, %< Vi» van éen 

nummer 
Hoofdagent voor Zandvoort en omstreken: 

H. C. J. IVL V E R H A A F F 

Kostverlorenstraat 29 Nu is het tijd om Uw Rijwiel 
eens grondig te laten nazien 

Vraagt eens prijs ook voor 
geheel moffelen en nikkelen 

Nieuwe Simplex Rijwielen .... f 38.50 

Empo Rijwielen f 36.50 

Mijn prima Concurrend Rijwiel . . f 33.50 

Voor Banden en Onderdelen het goedkoopst 
adres. 

Rijwielhandel JAN POOL 

Haltestraat 58 1e Klas Reparatie GODSDIENSTOEFENINGEN 

Ned. Hervormde Kerk. 

Zondag 10 uur: Ds. D. Tromp. 

Doopsbediening. 
nam. 6 uur: Ds. Tromp. Onderwerp: Ingang tot de 

Stille Week. Deze dienst wordt door de" NCRV 

uitgezonden. 
Goede Vrijdag 10 uur Ds. D. Tromp. 

Bevestiging nieuwe lidmaten. 
Goede Vrijdag 's avonds half 8: Bediening H. A. 

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband 

Brederodestraat 31. 
Zondag 21 Maart 10 uur: de heer Biem Visser, 
nam. 5 uur. Preeklczen. 

Gereformeerde Kerk 

Julianaweg hoek Emmaweg. 
Zondag 21 Maart 10 en 5 uur :Ds. N .A. Waaning 
Cat. Zondag 35. 7e Lijdenszondag. 

Nederlandse Protestanten Bond 
(Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15. 
Zondag 21 Maart 's avonds 7 uur: Ds. J. Kalma. 
Zondagsschool van 12 — 1 uur. 

Goede Vrijdag 26 Maart n.m. 8 uur Wijdings» 
dienst door „Credo Canto" onder leiding van 
Felix de Nobel. 
Zondag 28 Maart Ie Paasdag 10.30 uur: Ds.J.Kalma 

Zondagsschool vacantie. 

EVANGELISATIE. 
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de 
Oude Bewaarschool. Duinweg. 

Rooms Katholieke Kerk. 

Heden, Palmzondag; collecte voor onze arme pas 
rochiekerk; vóór de Hoogmis Palmwijding en uit» 
reiking van de gewijde palm, waarna palmproces» 
sie. Daarna begint do Hoogmis; om 12 uur voor» 
bereiding voor de plechtige geloofsbelijdenis; om 
7 uur Lof met „Miserere" en Lijdensmeditatie. 

Dinsdag om S uur congregatie voor de meisjes. 

Woensdag van 5=9 uur gelegenheid om te biech» 
ten; om 7 uur St.»Joseph»Lof met litanie en ge» 
bed tot den H. Joseph; geen congregatie voor de 
jongens. 

Donderdag, witte Donderdag. Herdenking van 
de Instelling van het Allerheiligste Sacrament des 
Altaars; om 7 uur en 7.30 uitreiking van de H. 
Communie; om 8 uur gedongen H. Mis, waarbij 
alleen onder de H. Mis de H. Communie wordt 
uitgereikt; na de Heilige Mis Processie 
met het H. Sacrament naar het H. Graf, waar 
Ons Fleer de gehele dag ter aanbidding blijft uit» 
gesteld; des avonds om S.15 uur overweging van 
Jezus' liefdegehcim; geen congregatie voor de 
dames. 

Vrijdag, Goede Vrijdag, Flerdenking van het 
Lijden en Sterven van onzen Heer Jezus Christus; 
vanaf 7 uur aanbidding van het Allerh. Sacrament; 
om 8 uur de plechtigheden; des middags om 3 uur 
oefening van de H. Kruisweg met verering van de 
reliquic van het H. Kruis; des avonds geen con» 
gregatio voor de heren. 

Zaterdaö, Paaszaterdag; om 7 uur aanvang van 
do plechtigheden; om S.30 uur ongeveer de Paas» 
mis; van 4 — 9 uur gelegenheid om te biechten; Za» 
terdag tot 12 uur geboden te vasten en zich te ont» 
houden van vlcesspijzen. Om 12 uur eindigt de 
40»daagso vasten. 

Zondag, Hoogfeest van Pasen, herdenking van 
de verrijzenis van O. H. Jezus Christus, die dag 
bijzondere collecte voor de schulddelging van de 
kerk. 

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat. 

Vrijdag 26 Maart Begin v.d. Sabbath 5 uur. 
Zaterdag 27 Maart Einde v.d. Sabbath 6-13 uur. Deze gelegenheid komt 
nooit meer terug — 

TUBiQARIÜBTy 

bestaande uit 3 Fauteuils JE 
en Tafel * üerremans 

GROOTE KROCHT iazap 


Een maat-Costuum wat tip- top past?? Kledingmag. Grote Krocht 23 (naast Sigarenmag. „Do Viersprong") gedipl. coupeur voor dames» en Heren» en Livreikleding. Confectie voor den gentleman, een nette hoed of een moderne das? Wij 
hebben steeds het nieuwste. Onze prijzen zijn voor U geen aanleiding elders te kopen. Fantasie pantalons en plussfours, alle maten vanaf ƒ 3 Ook voor Uw Reparaties en Oppersen: 

KLEDINGMAGAZIJN- GROOTE KROCHT 23 - TELEF. 274 i i e grootste sortering j 

in Dames- Heren- en Kinder- 

ONDERGOEDEREN 

— vindt U in het — 

JESHUIS 

Wenst U een goed figuur, koopt Uw Corsetten, 

— Bustehouders, Jarretelgordels bij ons. — 

Wij ontvingen de 

Nieuwste Dames Costuumrokken v.a. f 1.98 

De Modernste kleuren • 

KOUSEN bij ons verkrijgbaar vanaf .... 39 Ct 
Ziet de Etalages! Ziet de Etalages! 

KERKSTRAAT 32-34 ica][]üünnnunnonuDnnnnninn m 
m 
m 
m 
® 
m 
m 

m 
m 
m 
m Wij kochten voor de a.s. 
Paasdagen reeds een 

PRIMA PAASKOE 

Geef voor de a.s. Feestdagen 
Uw bestelling vroegtijdig op. 

Het adres voor betere kwaliteit. 

DIRK BOO Van Ostadestraat 1a Telefoon 539 m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m ®S!]fflffl®®i*ffifflffifflfflfflffl[Sfflfflffl[!mffl®[ïa RRIINWFRin Gertenbachs Drukkerij 

UflUlXlf LI\I\ ■ Achterweg 1 - Tel. 135 


I 

♦ alle soorten Friese en Zeeuwse Leg planters J gekeurd en ongekeurd, diverse maten, alles van zware kleisoorten. Eigenheimers, Beve- 
landers, Redstar,, Robijnen, Blauwen Eigenheimers, Friese Borgers, Blauwpitten, Blauwen, 
Bonten, Eerstelingen, Muizen, enz. Verzendingen sedert 1851 van elk kwantum door geheel het land. Tevens voorradig 1e soorten Friese en Zeeuwse Consumptie Aardap- 
pelen tegen scherp concurrerende prijzen. — per kg per 10 kg per hl 

ZANDAARDAPELEN 5 ct 50 ct 325 ct 

KLEINE „ 4 ct 37V S ct 240 ct 

ZANDV. DUIN EIGENH. 7 ct 65 ct 420 ct 

KLEINE „ „ 5 ct 45 ct 280 ct 

ZANDV. DUINKRALEN 8 ct 75 ct 490 ct 

FRIESE BORGERS 6 ct 55ct 350 ct 

ZEEUWSE EIGENH. 5 ct 50 ct 325 ct per kg per 10 kg per lil ZEEUWSE BONTEN 5 ct 
BLAUWEN 5 ct 
BLAUW PITTEN 6 


45 ct 
45 ct 
55 ct 


300 ct 
300 ct 
350 ct 


KLEINE BONTEN 4 ct 
BLAUWEN 4 ct 


35 ct 
35 ct 


225 ct 
225 ct 


ZEEUWSE BEVELANDERS 4 
PRIMA BRAVO'S 5 ct 


40 ct 
45 ct 


275 ct 
300 ct Bovenstaande soorten van uitsluitend prima kwaliteiten zijn zonder afval. Thuisbezorgen 
vanaf 10 k.g. zonder prijsverhoging te Haarlem, Heemstede, Aerdenhout, Bentvel:* en 
Zandvoort. Verzending door geheel het land. 

Van Deursen's Aardappelhandel 

Kerkplein 8 - Zandvoort - Telefoon 74 ♦ 
♦ 

:♦ ♦^♦♦♦♦♦♦^^^^^♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< OPGERICHT 1 MAART 1937 
PARTICU LIERE 

Algemene Begrafenis -Vereniging 

Uitsluitend gebruik van 

Eerste klas Rouw en Rijwerk 

GELDIG VOOR ALLE TARIEVEN. 

Dir* Jac* Koper 

KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 276 ■■■■■■■■ ■■■■^■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■BaBMIBHBB^ 

S Manufacturenmagazijn „DE VLIJT** 5 

3 HALTESTRAAT 14 ■ 

n jj 

S DAMES- en H ERE N-M ODE- ARTIKELEN ■ 

■ Zijden Damessjaals vanaf . . 59 ct E 

Jj Dames! Probeert onze Reclamekous! ■ 

B Zonnebrandkleur 69 ct ■ 

■ Dameskragen, Jabots, Corsages en Kinderkragen E 
2 Wollen en. glansgaren Babyjurkjes vanaf . . 159 ct ■ 

■ Meisjessportkousen (mooie effen tinten) met ■ 

■ elastiek vanaf 35 ct 5 
£| Heren overhemden vanaf 169 ct ■ 

■ Dubb. linnen boord 29 ct ■ 

■ Dubb. linnen boord semissoft 25 ct 5 

B Heren wollen en fantasiesokken vanaf 45 ct ■ 

g Ziet de Etalage!! Grote sortering - Billijke prijzen, s 

SflflBBflBBBflflflflflBBBBflaBBBBflBflBflflBBIBBBBflBBBflBBBflflB WERKLOOSHEID MINDERT. 
Het aantal werklozen is deze week met 17 ge* 
daald en gekomen op 554. 405 personen staan als 
hoofd van een gezin ingeschreven, 5 als kostwin* 
ner, 14 als kostganger en 130 als inwonend gezins* 
lid. 

TELEFOONCENTRALE. 
Deze week is de firma A. Slokker & Zoon te 
Huizen op het terrein aan de Herenstraat aange* 
vangen met de bouw van een automatische teles 
fooncentrale. In 193S zal Zandvoort „automatisch" 
zijn. 

OPENBARE VERGADERING. 

De N-S.B. belegde Maandagavond een openbare 
vergadering in gebouw Monopole, die door ruim 
100 personen was bezocht. Twee sprekers voerden 
het woord. 

PLAATSELIJKE PLAN COMMISSIE. 

De P.P.C. houdt op Zondag 21 Maart in „Ons 
Gebouw", Stationsstraat een werkersbijeenkomst. 
De avond zal worden opgeluisterd met film, snel» 
tekenen van Huib de Ru, en een spreker: de heer 
Bouwma, Gew. secr. S.D.A.P. 

OPENBARE VERGADERING. 

De heer T. Molenaar zal in een openbare vers 
gadcring op Zaterdag 3 April spreken over het on» 
derwerp „Waarom wordt het bestuur van Onder» 
ling Hulpbetoon" weer candidaat gesteld?" De 
vergadering zal worden gepresideerd door Wet» 
houder A. J. van der Moolen. SCHOONMAAKARTIKELEN 

Zeemleder, Werksponsen, Amoniak 
Zoutzuur, Rode en Witte Terpen- 
tijn, Gele, Rode en Bruine Was, 
Poetsmiddelen, Verfwaren, Kwasten 

Drogisterij L. Blaauboer 

Haltestraat 46 - Telefoon 192 ALLES WORDT DUUR 

■daarom, wacht niet langer! 

Wij zijn nog ruim gesorteerd 

met nieuwe Ameublementen, SlaapkamerAmeubl., 
Dressoirs, Theemeubels, Ledikanten, Opklapbed» 
den, Bedstellen, en U kunt nog kopen voor de 
oude prijs. 

Bezoekt daarom ons Nieuw maga- 
zijn, en maakt van de gelegenheid 
gebruik. 

WATERDRINKER 

Groote Krocht 20 - Telefoon 464 

Al ons stoffeerwerk wordt gegarandeerd. >»•••••• — — — ©••••©©O MK PAASRECLAME f 

SCHOENMAKERIJ f 

ALLER BELANG f 

DUIFSTRAAT 8 f Gedurende de Paasweek (onherroepelijk 
voor het laatst) 6 dagen reclame vanaf 
Maandag 22 t.m. Zaterdag 27 Maart 

Heren Zolen en Hakken . . f 0.95 
Dames Zolen en Hakken . . f 0.70 

Houtgepend of gelijmd. — Schoenen vroeg» 
tijdig brengen s.v.p. 

Geen crisissschoenmaker, maar 25 jaar vak» 

man, waarvan 6V2 jr Militair schoenmaker. 

Aanbevelend, D. Oldenburg GEMEENTE-BADHUIS. 

In de week van 8 tot en met 13 Maart werden 
30 Kuip» en 308 Douchebaden genomen. Gezellige Feestdagen? 
Dan Uw dranken uit 

SLIJTERIJ BRINK 

Groote Krocht 28 - Telefoon 354 Het is smakelijker 
Het is goedkoper 

waarom dan verder lopen. 

Slechts een kleine greep: 

MOESAPPELEN, p.p. 10 ct; 3 pond 25 ct 

SPERCIEBONEN, 2 ponds blik . . . . 16 ct 
SPERCIEBONEN, uitgew. uit de bus, p.p. 10 ct 

BOERENKOOL, per pond 5 ct 

GROTE ZOETE JAFFA, 10 voor . . . . 45 ct 

SPRUITEN, per pond Marktprijs 

GROTE SAVOYE KOOL, per stuk . . . . 8 ct 

Verse Tomaten, Jonge Radijs en grote Kropsla 

HANDAPPELEN, per pond 15 ct 

Geen vuile handen meer, Rode Kool of Savoye 
kool, gesneden per pond 5 cent. 

JONGE TUIN WORTELTJES geschrapt, p.p. 5 c 
ALS RECLAME: Verse Andijvie: per pond 10 ct 

10 kg. ZEEUWSE BONTJES 35 ct 

Ook bezorgen in Bentveld en Aerdenhout zonder 
prijsverhoging. 

P. van den Berg 

Haltestraat 20 - Telefoon 307 E 

N 
N 
I 
S clubjes voor beginners en geoefende». 
ochtends, middags, avonds vanaf f 6.— 
per seizoen. 

Rackets grote keuze vanaf f 7.50 tot 
f 28.-. 

Wedstrijdballen f 2. — per % dozijn 
Nieuwbesnaring vanaf ... f 5. — 
Reparaties .... f 0.30 per snaar 
Leerboeken van Vlnes en Beasley f 1.2& 
Flesjes olie met kwast . . f 0.45 

Hoezen f 0.45 

Persen f 0.95 

Inlichtingen bij, 

H. GOLD BERG, Tennisieraar 

Dir. Tennispark „Duinwljck'.' 
Wilhelminaweg 20 - Zandvoort - Telef. 513 ZWEMCLUB „ZANDVOORT" 
De nog niet zo lang bestaande zwemclub „Zand*- 
voort" mag zich de laatste maanden verheugen in. 
een groeiende belangstelling. Was het ledental' 
voor enkele weken nog slechts honderd, ons werd 
deze week medegedeeld, dat dit aantal reeds tot 
130 is gestegen. 

AANBESTEDING. 

Zaterdagmorgen had ten Raadhuize de aan* 
besteding plaats van het bouwen van een politie* 
post, openbare toiletten, caféterras, keermuren, 
trappen, straatwerk, enz. aan de Strandweg. Bin* 
nengekomen waren zeven biljetten. 

De inschrijvers waren: 
P. Keizer en E. Keur te Zandvoort ƒ 17155; T. 
Koper te Zandvoort ƒ 18344; D. Berkhout te Zand 
voort ƒ 20260; N.V. Bakker & Van der Mazen te 
Amsterdam ƒ 20893; P. van Boort te Zandvoort 
ƒ 24188; Joh. Schutte te Zaandam ƒ 24640; fa N. 
Cobelens & Zonen te Haarlem ƒ 24825. 

GEOPEND. 

Zaterdag j.1. opende de heer F. Zwemmer irs 
perceel Swaluestraat 20 een ElectrosTechnisch' 
Bureau. 

Een grote sortering. Electrische artikelen, mo> 
derne iampekappen en schemerlampjes, stofzui* 
gers, strijkbouten enz. is voorhanden. 

Ook is aan de zaak een reparatiesinrichting ver* 
bonden, terwijl de heer Zwemmer als erkend in* 
stallateur U borg staat voor Ie klas werk. * 

JUBILEUM. 

Men schrijft ons: 

15 Maart j.1. herdacht de heer A. J. Hollenberg - ,. 
Haarlemmerstraat 47, Opzichter bij P.W. te Zand» 
voort, de dag, dat hij 25 jaar geleden benoemd' 
werd tot opzichter bij de gemeentebedrijven. 

Hollenberg heeft in die jaren, zich steeds zijn 
plicht bewust, ook als oprecht, eerlijk en recht* 
vaardig mens, de hoogachting verdiend, zowel van 
zijn superieuren als van de werklieden. 

Ook op sociaal terrein is hij geen onbekende 
in ons dorp. Jarenlang heeft hij zitting gehad in 
het Burg. Armbestuur, was secretaris van O.HL 
bestuurslid van de Zandv. Muziekkapel en ten 
slotte commissaris van de Zandv. Schaakclub. 

Moge hij nog lang de stoere werker voor zijr* 
medeburgers zijn! 

BOKS WEDSTRIJDEN TE ZANDVOORT? 

Er bestaat grote kans, zo deelde ons de heer 
R. J. van Deurzen van het Noorderbad mede, dat 
in het a.s. zomerseizoen in de openlucht boks* 
wedstrijden worden georganiseerd. Data zijn nog 
niet vastgesteld. Heeft U Uw 

„Toekomst" Obligatie 

al gehaald bij 

Zandvoort's Ob ligatie- en Loterijkantoor 

Van Ostadestraat 18 

DENK ER OM, DE LAATSTE WEEK! DE HEER G. STEL TREED AF. 
De heer G. Stel heeft als voorzitter van de Ver* 
eniging voor Vreemdelingenverkeer bedankt. Door 
het bestuur wordt candidaat gesteld de heer Mr~ 
W. L. Troost. 

LEZING MET LICHTBEELDEN 
Jhr. Dr. C. J. Mollerus, secretaris van de Kamer 
van Koophandel te Haarlem zal a.s. Donderdag* 
avond 25 Maart in Bodega Mustert aan de Strand* 
weg voor de Vereniging voor Vreemdelingenver* 
keef een lezing houden met lichtbeelden over: 
„Per Zeppelin heen en terug naar Brazilië". Na de 
pauze zal de film van Zandvoort worden vertoond* 

LEVENSDRADEN. 
De" De Soc. Dem. Toneelclub heeft in studie ge* 
nomen de een*acter „Levensdraden" van A. M. de 
Jong, welke op 1 Mei a.s. wordt opgevoerd. 

AFGETREDEN. 
De heer P. van der Mije is definitief afgetreden 
als voorzitter van de Werkliedenvereniging „On* 
derling Hulpbetoon". 

GUNNINGEN. 
Do werkzaamheden aan de Strandweg zijn ge* 
gund aan E. Keur en P. Keizer voor een bedrag 
van f 17155. — Het herstellen en verlengen van de 
stalen damwand voor het zonnebadterras van het 
Zuiderbad aan W. Zwemmer en G. de Muinck 
voor een bedrag van ƒ 3459 miEiiununiimiimiiraflBiu 

5 KLEREN MAKEN DE MAN ■ 

g Doch een Permanent 5 

| MAAKT DE DAME.! 

DAMES! 5 

Wilt ge dus voor de a.s. 'B, 

Feestdagen verzekerd' zijn ■ 

van een goed verzorgd'* 

■ kapsel, bespreek dan vroeg- ' ■< a 

■ 

B B tijdig bij S SPOELDER'S KAPPERSHÜIS 

5 HALTESTRAAT 14 - TELEFOON 262 

EnuÉmnaaBHB BBBBBunraaunini S 

■ 

E 


Zandvoortsche Courant Tweede Blad Zaterdag 20 Maart 1937 Contract-Bridge. 

door N. D. SANTIFORT. 

BIEDEN. Les 5. 

Antwoorden van den partner, op een opening van 

1 in een kleur, (vervolg) 

De in les 4 gegeven eisen voor het overnemen 
met één in een nogere, ot twee in. een lagere kleur, 
dus met hoger dan noodzakelijk, zijn niet alleen 
aan minima, doch ook aan maxima gebonden. 

Als de hand van den partner zó sterk is, dat, at» 
gaande op het aantal vaste slagen in beide handen 
tezamen en de kaartverdeling, een manche Kan 
worden bereikt, moet dit -den opener te Kennen 
woraen gegeven, door Overnemen in een andere 
kleur, éen hoger clan noodzakelijk,' hetgeen een 
manchetdwangood is. 

Vereist hiervoor wordt: 
3 1 /» vaste slagen en een herbiedbare kleur, 
of 4 vaste slagen, normale troetsteun voor de ge» 
opende kleur en een biedbare kleur. 

Met 3V2 of méér vaste slagen, zéér sterke troef» 
steun voor de geopende kleur, mag zelfs worden 
overgenomen in een niet»biedbare Kleur, óók een 
driekaart, ais deze maar lager m rang is, dan de 
geopende kleur. 

De partner moet evenwel bedenken, dat de man» 
che absoluut zeker moet zijn, zells bij geringe twij» 
lel, kan hij beter antwooraen met 1 in hogere ot 
twee in een lagere kleur, omdat dit toch 00K reeds 
een dwangbod is, zij het slechts voor één ronde; 
bij de volgende biedbeurt kan de partner van den 
opener zijn extraskracht toch nog te kennen geven. 

Behalve de in deze en de voorgaande les 4 gege» 
ven moeilijkheden, kan het nog voorkomen, dat de 
partner van' den opener enige kracht, verdeeld 
over verschillende Kleuren, in handen heelt, zon* 
der dat de hand voldoet aan de gestelde eisen 
voor verhogen van dezelfde kleur, ot voor overne» 
men in een andere kleur. 
Overnemen in sanssatout. 

Heeft de tussenzittende tegenspeler gepast, dan 
kan de openingshand zo sterk zijn, dat zelfs gerin» 
ge steun van den partner voldoende kan zijn, om 
een manche te maken, zodat de opener «1 de gele» 
genheid moet worden gesteld nog eens te Kun» 
nen bieden. De partner moet dan een negatief ant» 
wooid geven en 
overnemen met 1 sanssatout. 

Hiervoor wordt vereist: 

1 vaste slag, verdeeld over twee kleuren, 
of 1+ tot 2+ vaste slagen, ongeacht de ver» 
deling. 

Met meerdere kracht in de hand, doch door ver» 
delmg of anderszins niet geschikt voor "het yerho* 
gen van de geopende kleur of overnemen in een 
andere kleur, moet de partner, indien de tussen» 
zittende tegenspeler heeft gepast, in tegenstelling 
met het voorafgaande negatieve antwoord, zijn 
kracht aangegeven door: 
overnemen met 2 sanssatouf (manche dwangbod) 

Hiervoor wordt vereist: 

2V2 tot 3Va vaste slagen, verdeeld over 3 kleu» 
ren en minstens 2 kaarten in de geopende kleur. 

Dit antwoord van den partner is een dwangbod 
en dus moeten zowel opener als partner doorbie» 
den tot de manche is bereikt. 

Is de hand van den partner nog sterker, dan 
moet deze 
overnemen met 3 sanssatout. 

Hiervoor wordt vereist: 

3V 2 tot 4V3 vaste slagen en 4»3»3»3 verdeling 
zonder biedbare kleur. 

Antwoord van den partner, op een opening van 
1 SanssAtout. 

Wanneer met 1 S.A. wordt geopend, weet de 
partner onmiddellijk, dat de opener een 4»3»3s3 
kaartverdeling heeft, die zich 't minste leent voor 
kleurenspel, wegens het geringe aantal speelslagen 
met 4 vaste slagen of 3Va vaste slagen met 8 non» 
neurkaarten (les 3). 

Door deze slechte verdeling van de openings» 
band moet de partner, indien mogelijk, een eind» 
contract in S.A. zien te bereiken, in vele gevallen 
zelfs wanneer een biedbare kleur aanwezig is. 

Verhogen met 1 tot 2 SanssAtout. 
■Hiervoor wordt vereist: 

1 vaste slag, verdeeld over 2 kleuren, indien 

de hand v.x.x.x.x.x. (vrouwszesde) van een 

kleur bevat, 
of 1+ vaste slagen, verdeeld over 2 kleuren, in» 

dien de hand v.x.x.x.x., (vrouw»vijfde) van een 

kleur bevat, 
of 1 1+ vaste slagen, verdeeld over drie kleu» 

ren, 
of IV2 tot 2 vaste slagen, ongeacht de verdeling. 

Verhogen met 2 tot 3 SanssAtout. 

Hiervoor wordt vereist: 

IV2 vaste slagen in totaal, waarvan 1 vaste 

slag als top van een zeskaart, 
of 2 vaste slagen in totaal, waarvan IV2 vaste sla» 

gen als top van een vijfkaart. 
of 2V2 vaste slagen in totaal en 4»3»3»3 verdeling. 

Overnemen van een kleur»opening met S-A. en 
verhogingen met S.A. van S.A.sopeningen mogen, 
als de tussenzittende tegenspeler heeft geboden, 
aleen worden gedaan, indien dekking in de betref» 
fende kleur van den tegenspeler aanwezig is. Voor 
1 S.A. is éénmaal, voor 2 S.A. is tweemaal kunnen 
tegenhouden v. de betreffende kleur noodzakelijk. 

Voor het overnemen in een kleur van een S.A.» 
opening wordt minder kracht vereist; bevat de 
hand van den partner méér dan IV2 vaste slagen, 
dan is de manche reeds zeker. 

Overnemen met 2 in een kleur. 

Hiervoor wordt vereist: 

Géén vaste slagen als de hand een zeskaart 

bevat, 
of V2 tot 1 vaste slag, als de hand een vijfkaart 

bevat. 

Overnemen m. 3 in een k!eur.(Mancheidwangbod) 

Hiervoor wordt vereist: 

IV2 + vaste slagen, als de hand een zeskaart 

van een hoge kleur bevat, 
of IV2 + vaste slagen, als de hand twee vijfkaar» 

ten bevat, dus 5»5»2»1 verdeling, 
of 2 vaste slagen, als de hand één vijfkaart in 

een hoge kleur bevat, 
of 2V2 vaste slagen, als de hand een vijfkaart be» 

vat, 
of 3 vaste slagen, als de hand een biedbare kleur 

bevat. 

De minimum»antwoorden op openingen, als de 
tussenzittende tegenspeler heeft gepast, -worden 
alleen gegeven teneinde den opener nogmaals in de 
gelegenheid te stellen te bieden, het bieden wordt 
voor hem opengehouden. iHeeft de tussenzittende 
tegenspeler wél geboden, dan betekent een ant» 
woord van den partner.doordat hij vrijwillig biedt, 
dat hij de benodigde kracht in handen heeft. 

Na 'bestudering van de lessen 4 en 5 kan elke 
■ speler, ongeacht welke kaarten hij in handen heeft, 
het juiste antwoord op een opening geven, waar» 
uit de opener zijn gevolgtrekkingen kan maken. Verbindt het nuttige lil 3 

met het aangename, 5 

door het kopen van een ■ 

Waldorp Stofzuiger a f 55*- ■ 

Kema goedgekeurd en door de Ned. Ver. v. Huisvrouwen of S 

Waldorp Radio vanaf f 110*- | 

HOLLANDS FABRIKAAT g 

Wfë~ Beide op gemakkelijke Betalings conditie's "^B»J jg 

Koop bij de Vakman - Erkend P.E.N. § 

installateur - Ged. Electro Techniker. g 

Radio- en Elec.-Technisch-Bur. F. H, PENAAT 1 

JAN STEENSTRAAT 1a _ TELEFOON 249 1 

_______ ______ B 

■■■■■Hl ■■■■■■■■ !■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■BBMUhB! 
DAMES [ Probeert U eens 

Argentina Corsetten 
en Bustehouders 

GOEDKOOP EN PRACHTIG 

Alle modellen voorradig ook 
voor zware figuren. 

Corsetten vanaf .... 98 et 

Bustehouders vanaf ... 26 et 

Jarretelgordels vanaf . . 34 et 

Prima Jarretels .... 16 et 

De Speciale zaak voor alle 
soorten Wol en Handwerken 

„DE WOLBAAL" 

SCHOOLPLEIN 4 h. Willemstraat "HOLLANDIA-BIOSCOOP" 

Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein 
Vanaf ZATERDAG 20 tot en met MAANDAG 
22 MAART, iederen avond aanvang 8 uur, opvoe» 
ring van een groot wereldstadsprogramma met 
twee schitterende hoofdfilms! 

Als eerste stelt Paramount U voor: 

DE PRINSES DER WILDERNIS 

met de nieuwe filmster DOROTHY LAMOUR. 
Een spannende, romantische Wildernisfilm. Een 
tweede „Koning der Wildernis", maar boeiender, 
romantischer,... sterker. Diep in het oerwoud 
vindt een blanke man een vrouw van exotische 
schoonheid... De meest machtige Wildernisfilm 
ooit vervaardigd. 
Als 2e 1-IooIdfnn. opvoering van de grote super opcrette»film 

GELUKSKINDEREN 

met LIL1AN HARVEY — WILLY FRITSCH — 
PAUL KEMP. — Een der allerbeste amusements» 
films, ooit vervaardigd! De ene aardige vondst 
volgt op de andere! Tempo, spanning, climax! 
Pers en publiek zijn enthousiast. 

Een groot schlagerprogramma. Toegang boven de 14 jaar. 

Gezien het enorme succes, Zondagavond wederom 
POPULAIRE VOORSTELLING. Entree: Par» 
terre en Parket 30, Stalles en Balcon 55, Loge 80 c. 
alles inbegrepen. Zaterdag en Maandag gewone 
prijzen. — Plaatskaarten reeds heden verkrijgbaar 

in sig arenmagazijn JAN WATER. 

ZONDAGMIDDAG 2.30 FAMILIE»MATINEE 

met opvoering v. d. schitterende amusementsfilm 

GE LUKSK1NDEREN 

met LILIAN HARVEY _ WILLY FRITSCH — 
PAUL KEMP — Een der allerbeste amusements» 
films ooit vervaardigd. Verder buitengewoon bij» 
programma O.a. BETTY BOOP _ POPPY DE 
ZEEMAN e.a. 

Entree onder 14 jaar 10 en 20 et plus belasting. 
Boven 14 jaar 20 en 30 cent plus belasting. 

Donderdag 25 Maart 8 uur - Populaire Voorstelling 

opvoering van het sensationele filmwerk: 

EEN ZONDERLINGE GAST 

met HERMANN SPEELMANS. 
Deze zeldzaam spannende detectivesfilm brengt U 
cen reeks van geheimzinnige avonturen.Een schan» 
daal, een moord, tclefoongerinkel, alarm, politie. 
Indien U niet van 'n geheimzinnige, sensationele 
film houdt, ga dan deze film niet zien. 

Als tweede hoofdfilm: Ruggles dient 2 heren 

met CHARLES LAUGTHON. De meest amusan» 

te comedie welke ooit vervaardigd is. 

Toegang 18 jaar. Entree 30 en 55 cent alles inbegr. MEVROUW ! ! 

Evenals vorig jaar hebben wij weer ons 

Overheerlijk Paasbrood 

Diverse Koekjes en Paas- 

arti kelen. 
Doet nu reeds uw be- 
stellingen. 
Voor Suikerzieken 
div. artikelen 
verkrijgbaar. 

Luxe Bakkerij 

M. J. BALK 

H oogeweg 27 Telefoon 489 HOLLANDIA FILM. 

Het nieuwe programma van de Hollandia Bios» 
soop brengt deze week een zeer afwisselend pro» 
gramma. 

„Gelukskinderen" is een Ufa»lint met Lilian 
Harvey en Willy Fritsch in de hoofdrollen. Het 
is de romantsche geschiedenis van een jonge ver» 
slaggever, die voor een jeugdige vagebond in de 
bres springt. Hoewel deze belangstelling hem zijn 
betrekking kost en zelfs tot eenhuwelijk op 't 
eerste gezicht leidt, komt ook in deze film alles 
tot een goed eind. Maar niet, dan na een reeks 
humor, die onbetaalbaar is door de meest onver» 
wachte ontwikkelingen. Paul Kemp en Oskar Si» 
ma, de twee grote komieken van de Ufa en uit 
zo menig ander lint ook op Zandvoort reeds 
goede bekenden, zorgen voor een reeks geestige 
situaties, die de zaal doet schateren van het la» 
chen. Wilt U met Pasen 
keurig gekleed gaan 

voor weinig geld, dan 
NIET NAAR HAARLEM 
maar naar 

D. A. DEELENS 

Heren- en kinderkleding 
nu KERKPLEBN 8 De Telegraaf noemde Gelukskinderen licht en 
vlot amusement. Het Handelsblad noemde de 
werkelijke humor in Gelukskinderen de grote ver» 
rassing van dit jaar. 

Andere bladen spraken van „champagne", maar 
in elk verslag bracht men hulde aan de geestige 
vondsten en luchtige, prettige amusement dat Ge» 
lukskinderen brengt. 

Het tweede hoofdnummer van de Hollandia is: 
De Jungle»Prinses. De hoofdrollen worden ver» 
tolkt door Dorothy Lamour en Ray Milland. 

Een olifantenkudde heeft in een alles vernielen» 
de woestheid een Maleis dorp vernield. Een oude 
man, een jong meisje en een tijgerjong zijn alleen 
aan de vernietiging ontsnapt. Ze vinden een 
schuilplaats in een rotshol, ver en ver weg in het 
oerwoud aan de eenzame rotskust van de zee- 
Als de tijgermoeder haar jong komt terughalen, 
verdedigt de grijsaard de jeugd. Maar Ulah blijft 
dan alleen met het tijgerjong in de onmetelijke 
eenzaamheid. De aap Bago is de derde in het Ie» 
ven van het oerwoud. 

Als een expeditie er op uit trekt om wilde die» 
ren voor een diergaarde tejrangen, wordt Ulah 
door een der achtergebleven jagers ontdekt. Ge» 
wond door het gevecht met de tijgerin wordt Po» 
well door Ulah verpleegd. Een liefde ontstaat. | Zevende legerbericht van de Zandv. Slagers oorlog { 

O Al heerst er thans rust"* aan beide fronten, achter het front van DE CON- @ 

CURRENT wordt nu reeds met koortsachtige haast alles in gereedheid © 

0* gebracht om voor de a.s. Paasdagen een offensief te openeji dat zeker fi"& 

• tot de grootste overwinning zal leiden, daar wij de vijand zullen bestoken d& 

A met vlees dat alles overtrefd, zodat ieder zich bijtijds in veiligheid steld bij Jg 

! „DE CONCURRENT" § HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 494 

Ook thuisbezorgen zonder prijsverhoging 

HUISMOEDERS DOET NU UW VOORDEEL I s 
s Prima Geld. Rookworst, p.p. 40 et 
Bloedworst . . . . p.p. 35 et 

Ham, per ons 14 et 

Prima Geld. Gek. worst, p.p. 40 et 

Prima Leverworst, p.p 40 et 

Rookvlees van muisje, per ons 15 et 
PRIMA LAMSVLEES 

Carbonade 35 40 et 

Lappen 45 et' 

Bout 50 et 

PRIMA KALFSVLEES 

Lappen 45 — 40 et 

Fricandeau 50 et 

Poulet 40 et OSSELAPPEN 40 et 

Riblappen 50 et 

Prima Lappen 45 et 

Rosbief 55 et 

Lende 55 et 

Biefstuk 60 et 

Haas 65 et VARKENSVLEES 
Carbonade schouder 
Carbonade rib 
Carbonade haas 
Magere lappen 
Fricandeau 45 et 
50 et 
55 et 
50 et 
55 et »•«•••••• Maar bij latere terugkeer ontstaat er strijd met 
ae Inlanders, die da expeditie vergezelden, ue 
Inlanders willen de tijgerin, de boze geest, ver» 
Dranden. IVlaar Ulah bevindt naar bescnermsLer 
en alle andere dieren, -die reeds in de kooien ge» 
sloten waren. Een wilde jaeftt op Ulah voert woe» 
üende inDoorlingen aoor de jungle, maar i'owell 
uesonermt Uiah. En als de nood net noogsc is, 
trommelt de aap bago de jungle vrienden oij el» 
leaar om Ulah en Jtowell te redaen. 

hen echte junglesprinses is JUorothy Lamour, 
wilde dieren en jungle, riet geelt een Paramount» 
lint zo spannend en zo groots van opzet, -dat iJe 
jungiesprinses naast de grote kunstwerKen staat, 
uie net Hollandia»Theater op_ dit geoied reeds 
bracht. 

Vooral het slot zal iederen bevredigen, omdat 
het onverwacht een verrassend etfect zat geven, 
zodat De Junglesprinses lang in herinnering zal 
blijven. 

POPULAIRE 'HOLLANDIAsAVOND. 

Twee hooidnummers weer Donderdagavond in 
het Hollandia Theater. 

„De Zonderlinge Gast" is een Ufa»lint, dat wel 
de belangstelling tot het einde van de laatste 
acte levendig zal houden, 't Handelt over een 
diamanten halssnoer. Aan de ene zijde staan 
Yvette en haar verloofde Henry de Valencours. 
Aan de andere zijde Lou en René, hoofdpersonen 
in de onderwereld. Daar om heen is een roman» 
tisch waas gegeven, terwijl een criminele geschie» 
aenis de spanning van begin tot eind tot het hoog» 
ste gespannen houdt. 

Wie is de geheimzinninge bezoeker, die overal 
op 't onverwachtst opduikt? Is dat de dief van 
de diamanten? De moordenaar van Lou? Logische 
menselijkheid en natuurlijkheid naast scherpe sen» 
timentahteit en een flinke scheut geestigheid, zie» 
daar hoe de Telegraaf dit lint beoordeelt. Het Va» 
derland noemde De Zonderlinge Gast een prach» 
tige detective»film. 

Ruggles dient twee heren is een dolle klucht 
van de Paramount. Ruggles, de deftige buttler 
van de gravenfamilie komt bij minder hoge goden 
van de geldwereld. Dol vermakelijk is het ont» 
dooien van de deftigheid van den deftigen bedien» 
de. Maar ook dolletjes de adellijkheid, die ver» 
burgerlijkt en de rijke burgers, die zich adellijk 
willen denken. Met de nodige verwikkelingen een 
klucht, waarbij de lach van Koain t-nt <>ind in de 
zaal zal zijn. 

't Is een pracht staal van humor, zoals alleen 
de Paramount dat kan leveren als Charles Laugh- 
ton en Mary Boland er de hoofdrollen vervullen. ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE. 

Op Woensdag 31 Maart a.s., 's avonds half 
acht, houdt de Z. R. B. een algemene ledenverga» 
dcring in Ons Huis, welke vanwege het vijftien» 
jarig bestaan een feestelijk karakter zal dragen. 

Behalve de gewone punten — jaarverslagen en 
dergelijke — komt aan de orde bestuursverkie» 
zing, wegens het periodiek aftreden van de heren 
W. Dorsman en A. Loos (beiden herkiesbaar), en 
ter voorziening in de vacature ontstaan door het 
overlijden van den secretaris, den heer J. D. Holt» 
heyer. 

HULP AAN SPANJE. 

Men verzoekt ons om opname van het volgende. 

De Internationalo Rode Hulp»Sectie Nederland, 
organiseert een buitengewone hulp»actic onder de 
leus, Nederlandse zuivelproducten voor het 
Spaanse volk. Naar aanleiding hiervan doet thans 
de Rode Hulp een beroep op u en vertrouwt, dat 
uvan uw medeleven met de Spaanse vrouwen en 
kinderen, gewonden en zieken blijk zult willen 
geven, hetzij door storting op giro 119822 Amstcr» 
dam met vermelding „Voor zuivelproducten" het» 
zij door uw gave of steun to willen brengen bij: 
P. Terol, Kanaalweg 11 of S. Geerling, Boulevard 
Paulus Loot 46. 

WALDORP. 
Zo is de naam van fabriek van de Waldorp 
Stofzuigers en Radio's, doch niet Waldorf, zoals 
de vorige week foutief in de advertentie van het 
Radio» en Electro»technisch Bureau F. H. Penaat, 
Jan Steenstraat la werd vermeld. IMVI'. I : 

■ ! I» I I 

I 1'i , ii 1 ii", i ,i Voor goed en goedkoop 

WITWERK 

is het adres 
D. Koper - Hulsmanstr. 14 VERENIGING „DIERENHULP" 
te Zandvoort. 

DIERENLEED. 'Helaas weinigen onzer beseffen, 
hoeveel dierenleed er nog bestaat. Er zijn on-we» 
tonde, onbewubto en bewuste dierenkwellers. De 
laalstcn zijn natuurlijk het gevaarlijkst, omdat zij 
allo maatregelen nemen tegen de openbaarheid. 
Heeft men deze echter eenmaal ontmaskerd, clan 
vallen strenge maatregelen te nomen. Juist kortgc» 
leden, hebben wij 'n dergelijke ontdekking gedaan, 
die in Zandvoort kreten v. verontwaardiging zou* 
den ontlokken. Onzo maatregelen zullen hopelijk 
een herhaling voorkomen, zoniet, dan zal het gru» 
weiijk geval openbaar worden gemaakt. 

De onbewuste dierenkweller noemen b.v. den 
man van de hondenkar. Jawel, de trekhond is 
wettelijk toegestaan, ze worden zelfs ervoor ge» 
keurd volgens de wet, maar beseft de eigenaar 
wel wat hij doet? Is de hond geschapen om trek» 
dier te zijn? Doordenkt hij wel eens, welk een 
kwelling het is voor zijn hond, om een groot deel 
van het leven te zijn vastgelegd onder een kar, in 
weer en wind? Zijn vrijheid kwijt, vol -verlangen 
met zijn rasgenoten mee te kunnen hollen en dra» 
ven, bij elke hoogte, die hij optrekt luid blalfcnd ! 
Dacht U, dat dit uit levenslust of uit genoegen ge» 
schiedt? 

De onwetende dierenkweller heeft beschaving 
nodig. Voorbeelden daarvan zijn moeilijk scherp 
te trekken, onwetend en onbewust lopen dikwijls 
zijn aan zij. Ik hoorde wel eens een vrachtrijder 
daarover. Deze man had een paard, waarvan de 
rug een grote schaafwonde vertoonde. Tenminste, 
als het tuig opzij werd geschoven, want dit dekte 
de wond volkomen toe met als „pleister" een jute» 
zak. Zoiets vindt men heel gewoon, er heerst nog 
teveel het denkbeeld, dat de paardenhuid zo dik 
is (en het bewerkte leder speelt daarin een grote 
rol), dat zo'n wond niet pijnlijk kan zijn. Nu ja, 
je ziet wel wat bloederigs, maar dat is de opper» 
huid, de lederhuid denkt men dan. Meestal smeert 
zo'n onwetende dan nog des avonds een flinke 
klodder wagensmeer op de wond om te „helen". 
Och mijnheer, hoor je dan, als ik zeli een wond 
aan mijn hand heb, smeer ik er ook wel eens 
wagensmeer op en het helpt positief. 

Wat is dit nu, onbewust of onwetend? In ieder 
geval kwellerij, het arme dier kan niet zeggen of 
het pijn doet en wordt gedwongen. Denkt U, dat 
zulks nu niet meer gebeurt? Vergist U zich niet! 
Opletten, er is werk teveel aan de winkel, het 
komt er op aan, ze te snappen op het juiste mo» 
ment en dan kan met goede woorden véél voor» 
komen worden. 

Dierenleed, hoe weinigen beseffen, wat er nog 
geleden wordt. Het is wel eens goed dit te over» 
denken! 

LINDEN. Stalling per maand f 5« — 

AUTOMOBIELBEDRIJF 

„RIWIC©" 

Garages : Oranjestraat en Stationsplein 

Tel. 224 - Stalling voor 100 wagens „JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK" 

Wat vraagt de Centrale v. werklozenzorg in 1937? 

Is de Centrale niet te vrijpostig als deze vraag 
gesteld wordt? Moet ze niet veeleer vragen: „Wat 
wil Christelijk Nederland geven?" Zo is de vraag 
bedoeld. Zij vraagt materiele dingen, maar voor 
de instandhouding van werk, dat een grote gecs» 
telijke betekenis heeft. 

Daarom vraagt de Centrale allereerst het gebed 
van de. Christenen in Nederland, want het geld 
zou waardeloos worden als God er Zijn zegen 
niet inlegde- En wij -vragen dit niet alleen in de 
collecteweek van 31 Maart tot en met 6 April, 
maar het gehele jaar door, voor al de jongens, die 
van huis zijn en in onze kampen verblijven. 

Onze vraag is nu: „Wilt gij dit mooie werk, om 
ruim 5000 werkloze jongens negen weken te laten 
werken, helpen voortzetten?" Gelet op de grote 
belangstelling uit allerlei kringen, mogen wij een 
toestemmend antwoord verwachten op die drin» 
gende vraag. 

De Centrale vraagt anderhalve ton. 

De Centrale wil Jong Holland, dat naar werk 
snakt, in staat stellen om enige tijd te werken in 
de kampen. 

De Centrale mag dit alles vragen, omdat ze weet 
dit werk te doen namens christelijk Nederland, 
d.w.z. namens de Kerken, de chr. Jeugd», vak» en 
sociale organisaties. 

Het antwoord wachten wij in do komende col» 
lecteweek. 

Jong Holland snakt naar werk! 

Uw bijdrage is hun kans! 

Namens de Centrale te Utrecht, 

Het plaatselijk Comité van Actie voor Zand» 

voort, Bentveld en Aerdenhout. 

INGEZONDEN. 
Buiten verantwoordelijkheid van de redactie ®®fflSfflfflfflffl*ifflffl[is]afflS]as®®®SMi®®®®a®®® Naar aanleiding van de mededeling in de Zand» 
voortse Courant van 6 Maart over de aanhouding 
der drie Haarlemse ingezetenen, die een inzame» 
ling hielden voor de arme Spaanse bevolking en 
dat luidde, dat de lijsten en al het ingezamelde 
geld in beslag werden genomen, delen wij U mede, 
dat er één lijst in beslag is genomen met onge» 

veer 40 cent, maar dat er ruim ƒ 20 voor de 

Spaanse slachtoffers kon worden afgedragen. 

Daargelaten of men het goed of afkeurt, dat 
zonder toestemming voor de Spaanse slachtoffers 
giften werden ingezameld, zal do sympathie toch 
overwegend naar deze collectanten uitgaan, in» 
stede van naar de fascistische aanbrengers, die 
zelfs blijkbaar niet kunnen gedogen, dat de zwaar 
getroffen slachtoffers van hun fascistische genoten 
enige hulp wordt verleend. 

Nog maken wij U er op attent, dat het toe» 
gestaan is in eigen kring van vrienden en kennis» 
sen giften in te zamelen voor de slachtoffers der 
fascistische terreur. 

Antisfascisten, met de Spaanse regering sympa» 
tiserende, voorstanders van reeht en gerechtig» 
heid steunt, steunt en helpt. 

Namens enige ondertekenaars der steunlijsten, 

J. G. L. f 1 

■'t' Schildsrswerk is Vertrouwenswerk 

Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij : 
Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162 
Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort m 
m 
m 
m 

| WO PB Glü 

ONS MERK . . HEEFT U 
DRUKWERK 3 waarborgt U, door de 

I Modernste Machines 

=• In onze Drukkerij, dat 

U tevreden zult zijn. Ü H 
1 
1 
1 

s 
m 
VRAAGT PRIJS 

Geen order te groot 
Geen order te klein W| os. 

J Gertenbachs Drukkerij - Telef* 135 | 

f|j Drukkerij Zandvoortsche Courant x — - Achterweg f rj| imUDülltilHiillilIIlïiliUllitllIi DGGODOGaQonniaoc BHHlBHHBBBHHnHHHBMMHHHHHBMMBil 

Voor Electra^artikelen 

Lampen enz. 
nergens goedkoper als bij de 
GOEDKOPE AMSTERDAMMER 
Groote Krocht 5 

1ste KLAS REPARATIE-INRICHTING 
Zekerheid 
Veiligheid 
1 evredenheid 

Aanbevelend, 

H. van den BOS 

Grote Krocht 18 
18 Telefoon 18 Als een kat in 't nauw zit, 
doet'hij rare sprongen. 

Zo is het ook met enkele zaken- 
mensen en schrijven dan dingen, die 
hen belachelijk maken. 

Wij storen ons aan niets 

en gaan door met 1ste kwaliteit 

Groenten, Fruit en Aardappelen 

te verkopen, tegen prijzen waar nie- 
mand tegen op kan. Dus naar het 
goedkoopst adres 

Tb. WOLBEEK 

Swaluëstraat 3 - Telefoon 449 «a»o— «a«a o »a«« VOOR UW 

Nieuwbouw, Verbouwingen 
en Timmerwerk 

P. KEflZER 

TIMMERMAN en AANNEMER 
VAN OSTADESTRAAT 5 LASTINGZAKEN 
en BOEKHOUDING 

J. DE MAAR 

Oud Belastingambtenaar 

Verzorger v.h. Belastinghoekje. 

Geassocieerd met gedipl. Boekhouder. 

Kostverlorenstraat 75 

Laat Uw aanslagen controleren, kosten 25 cent Culbertson National Studios » New York 
City U.S-A. IM. D. SANTIFORT 

Leraar Contract Bridge — Diploma 1935 
Club» en Privé»lessen 
• Schriftelijke en Mondelinge Cursussen 
- Proefles v. Schrift. Cursus gratis op aanvr. 

ZANDVOORT KOSTVERLORENSTR. 9 l MAKELAAR 
W. PAAP 

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 46E 
TE HUUR» 

ONGEM. en QEMEUB. VILLA'S 
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN 

Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog 
te bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond 

Hypotheek aanwezig. 
Tevens belasten wij ons met het huur-innen 

Hypotheken, Bouwcredieten, Assuranties 
op elk gebied. Inlichtingen kosteloos GEHELE of GEDEELTELIJKE 

Inboedels 

of Zolder-opruimingen te koop 
gevraagd. 

De Witte Zwaan 

GROOTE KROCHT 20 - TELEFOON 464 Bestel nu reeds* Uw Markiezen 
of laat deze opnieuw overtrekken 

Inlichtingen, Begrotin- 
gen en Stalen kosteloos 

Vraagt steeds 
„HEBOX LINNEN" 

Za n d v oortse 
M ar kiezenf abriek 

JAC. FRANSSEN 

Oranjestraat 14 

Telefoon 270 
BRAMMETJE FLAPOOR EN Z'N-' VRIENDEN 

door G. Th. Rotman Nadruk verboden 

53. Rikketikkctik»bom! De tafel k-wam met zo'n 
geweldige smak op het trottoir terecht, dat alle 4 
de poten tegelijk dwars door het tafelblad heen» 
schoten! Gelukkig werd door dit laatste de schok 
voor Tom wat gebroken; hij sprong dan ook al» 
leen maar een halve meter omhoog, om daarna 
met een bons weer op de tafel terug te vallen. 54. Op het horen van de hevige slag en het ge» 
zicht van de vluchtende mannen, kwam een poli» 
tieagent aanhollen. Daar hij Tom niet verstond, 
en hij niet begreep, wat die rare zwarte snoeshaan 
op die tafel te maken had, vond hij er niets anders 
op, dan Tom maar mee te nemen naar het politie» 
bureau. Belasting-Hoekje. 

'personele BELASTING. "~ 

Grondslag (tarief). 
t 
Pleiziervaartuigen: 

De belasting wordt geheven wegens het houden, 
hier ta lande, van pleiziervaartuigen. 

Buiten aanmerking blijven die vaartuigen (roei» 
boten), welke in de regel door handkracht worden 
voortbewogen, alsmede zeilvaartuigen met een zeil 
oppervlakte van 16 m s , ook dan, al wordt af en 
toe gebruik gemaakt van een aanhangmotor. 

Wie krachtens overeenkomst- de beschikking 
heeft over een pleiziervaartuig van een ander, on» 
vetschillig of dit al dan niet hetzelfde is, wordt te 
dier zake geacht een pleiziervaartuig te houden; 
tenzij kan blijken, dat de overeenkomst loopt over 
een tijdvak korter dan 21 dagen. 

De belasting bedraagt jaarlijks, wanneer de 
waarde van het pleiziervaartuig is: 

a. minder dan ƒ 1000. — , ƒ 1.50 voor elke som 
van ƒ 100 beneden ƒ 1000; meer dan ƒ 1000, doch 
minder dan ƒ 1400, een vaste som van ƒ 15 — 
plus ƒ 3.25, voor elke gehele som van ƒ 200 boven 
ƒ 1000; 

meer dan ƒ1400, doch minder dan ƒ 2000, een 
vaste som van ƒ 21-50 plus ƒ 4.25, voor elke ge» 
hele som van ƒ 300 boven ƒ 1400; 
meer dan ƒ 2000, doch minder dan ƒ 5000, een 

vaste som van ƒ 32 plus ƒ 6 voor elke ge» 

hele som van ƒ 300 boven ƒ 2000; 

meer dan ƒ 5000, doch minder dan ƒ 11000, een 

vaste som van ƒ 92 plus ƒ 8.50, voor elke ge» 

hele som van ƒ 400 boven ƒ 5000; 
meer dan ƒ 11000, een vaste som van ƒ 219.50, 
plus ƒ 11.25 voor elke som van ƒ 500 
boven ƒ 11000- 

b. De belasting wordt verminderd: 

Ie voor pleiziervaartuigen, die hoofdzakelijk ge» 
bezigd worden voor het beroep of bedrijf van 
belastingplichtige, tot de helft van de onder a. ge» 
noemde bedragen; 

2e voor pleiziervaartuigen, die uitsluitende of 
hoofdzakelijk worden gebezigd in het bedrijf van 
verhuurder of ondernemer (dus de pleziervaartui» 
gen hier aan het strand), of hoofdzakelijk in het 
bedrijf van bouwer of handelaar in die voorwer» 
pen, tot V* van de onder a. genoemde bedragen. 

Niét van toepassing is het genoemde onder no 1 
van lett. b. wanneer de belastingplichtige het vaar» 
tuig bezigt alleen voor het varen van zijn woon» 
plaats naar de vaste plaats zijner beroeps» of be» 
drijfsbezigheden of omgekeerd, in welk geval het 
volle tarief wordt toegepast. Antwoord aan K. Door dit geval is U niet be» 
lastingschuldig. GENIET VAN HET VOORJAAR OP EEN 

Gazelle of R* S- Rijwiel 

Vertegenwoordiger : 

Rijwielhandel H. Cv, Nieuwen Irnizen STATIONSSTRAAT 6 Attentie! 

Puzzle van deze week 

Winterdagen worden kort 
Als er maar gepuzzled wordt 

Voor deze serie geldt dezelfde regel als voor 
de vorige : In elke serie worden 4 of 5 puzzles ge» 
geven. Eén daarvan is de prijspuzzle, en wel dié, 
waarop de meeste inzendingen trinnenkomen. Zijn 
voor die puzzle bij twee of meer inzenders de 
punten gelijk, dan tellen ook de andere puzzles 
mee. Dus, wie geregeld inzendt, heeft de meeste 
kans op 'n prijs! 

Puzzlaars, doet allen meell 

Inzendingen tót Donderdag. 

Oplossing van Puzzle II. De woorden zijn: mis» 
baar, spelonk, apostel, rijkelijk. 

PUZZLE III. Derde puzzle van de Maart-serie! 
INVOEGRAADSEL. 

. a . e . n . 

• X • _L ■ 6 ■ 

• e . n . e . 
. e . v . u . 

• o . p . n . 
. i . a . f . 
. r . e . i . 
. e . r . a . 
. e . b . e . 
-, m , 1 , o , 
» u , t , r , 
, o , h , e , 
> s , e , p , 

De beginletters van bovenstaande zelfstandige 
naamwoorden, waarvan de tweede, vierde en zesde 
letter gegeven zijn, noemen van boven naar bene» 
den gelezen, iemand met veel theoretische kennis, 
doch weinig practische ondervinding. 

Zonder onderstaande bon is de inzending on» 
geldig! 

Bon no. 3 

Naam: 

Straat: 

Woonplaats: , i . II' i 37e JAARGANG No. 39 ZATERDAG 27 MAART 1937 ZANDYODRTSCHE 
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIEELE BAD COUR ANX MET BADGASTENLIJST 

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD". Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen. 

▼oor Zandvoort, per jaar ƒ 3. — 

tuiten Zandvoort, per jaar 3.60 

Afzonderlijke nummers „ 0.10 

. GIRO No. 9446 

Uitgave (jertenbachs Drukkerij Zandvoort 
ADVERTENTIEN: 

van 1 — 9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20 

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief. 
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60 Bureau: Achterweg" 1 Telefoon 135 Is een kogel van 't geweer, 
Niemand richt of stuit hem weer. 
Zo is 't met de tong, die wondt; 
't Lasterwoord vliegt vrij in 't rond. 

HUYGENS. Democratische Brieven 

VAN EN VOOR IEDEREEN. 

„Eenheid door Democratie". 

Zo is dan door de oprichting van de afd. Zand* 
voort het dertigtal afdelingen der vereniging „E.. 
d. D." weer met eentje vermeerderd 

Dat er bij de oprichting reeds 70 leden waren, 
■was meer, dan ik vermoed had. Ik kan me dan 
ook heel goed indenken, dat men behoefte gevoel» 
de aan 't verband, dat door een afdeling kan wor* 
den bewerkstelligd. Met bijzondere belangstelling 
zal ik het werk dezer jonge afdeling volgen, 't 
Spijt me, dat ik met m'n sympathie niet onver» 
deeld aan haar zijde kan staan. Want al mag ik 
dan al niet de geringste behoefte gevoelen de be» 
■weging E.d.D. te bestrijden, voluit naast haar 
staan kan ik echter evenmin. 

't Kan de zuiverheid in de onderlinge verhou» 
dingen evenwel slechts ten goede komen, als ik 
in deze rubriek van de Zandvoortse Courant, im'n 
standpunt wat nader motiveer. 

De beweging E-d.D. dan, is ontstaan als anti» 
dictatuurbeweging. En wel speciaal tegen de in» 
dertijd snel wassende N.S.B.,werd verzamelen der 
democraten nodig geacht Zeer terecht! 

In de doelstelling der Vereniging komt dit ook 
voldoende tot uiting. 

Tot zover is de zaak dus in orde. Maar 'behalve 
de doelstelling, heeft de ver. „E.d.D;" ook nog 
brochures uitgegeven om die doelstelling toe te 
lichten en uit te breiden. 

En daarmee werd het bezwaar gebor.en, dat ik 
heb tegen ,,'E.d.D." 

Uit die brochures n.L blijken twee dingen: 
Ie. dat de beweging zich stelt op positief gods» 
dienstige grondslag; 

2e. dat de beweging zich uitspreekt voor een mo» 
narchale regeringsvorm. 

Dat wil dus zeggen, dat de Vereniging, die de 
eenheid der democraten zegt te willen, twee gro» 
te groepen democraten uitsluit van het lidmaat» 
schap en "dus nimmer een werkelijke eenheid van 
democraten tot stand zal kunnen brengen. 

Het aantal Nederlanders, dat niet .meer op een 
positief godsdienstige grondslag staat is reeds 
groter dan 1 mïllioen <en neemt nog dagelijks toe. 
Zij mogen geen lid worden van ,,'E.d.D.'.', al voe» 
len en denken zij nog zo democratisch, >en zij zul» 
len geen lid worden ook, tenzij ze alleen af .moch» 
ten gaan op de vrij onschuldige doelstelling met 
z'n 7 punten. 

Het aantal Nederlanders, dat principieel niet 
de monarchale, doch de republikeinse regerings» 
vorm voorstaat, al voelen ze momenteel dan ook 
geen behoefte, die opvatting te propageren (zie 
b.v. de S.D.A.P.), is toch heel wat groter dan 'het 
in de laatste tijd lijkt. Of zou men ons willen 
doen geloven, dat verloving en huwelijk .van de 
Prinses, alle republikeinen heeft omgetoverd tot 
koningsgezinden? Kom nou! 

Welnu, die rupublikeinen dus, mogen geen 'lid 
worden van „E.d.D.", al voelen en denken ze nog 
zo democratisch, en zij zullen geen lid worden 
ook. Dit blijkt reeds uit het feit,' dat naast h:v- 
de S.D.A.P. met z'n ruim 80.000 leden, de Ver. 
„E.d.D." nog slechts 14000 leden telt 

En zo zal tengevolge van het uitsluiten van 

genoemde twee groepen de Ver. „E. d. D." m.i. 

dus nimmer kunnen worden de vereniging wan 

alle democraten. 

• •» 

Behalve ontactisch is deze uitsluiting van be» 
paalde groepen van democraten door een verenis 

ging als „E. d. D.", toch eigenlijk ook zeer 

ondemocratisch. 

Er blijkt toch uit een zekere onverdraagzaam* 
heid tegenover die andersdenkende democraten, 
ja zelfs een soort meerwaardigheidsgevoel, alsof 
-die niet godsdienstige en nietsmonarchistische ,dc» 
mocraten van een minder goed gehalte zijn dan 
de godsdienstige en monarchistsche democraten. 

'k Vermoed echter, dat, als puntje bij paaltje 
komt, de daadwerkelijke hulp van die thans ver» 
smade democraten dan heel gaarne geaccepteerd 
zal worden (zie Spanje) 

Ik kan in de Nederl. Beweging voor E. d. D. 
dan ook niet anders zien dan een Beweging voor 
Eenheid van godsdienstige en monarchistische 
Democraten. 

Ik kan haar dus zien als een factor in de strijd 
tegen de dictatuurgedachte, maar niet als de tac> 
tor. En als zodanig kan ik haar ook wel waar» 
deren. 

Het schone doel, verscholen in de naam Ben» 
heid door Democratie, is voor mij echter een be» 
driegelijkc illusie geworden.... 

En dat kan ik niet anders dan betreuren, wijl 
dat enkel weer ten voordele kan strekken aan de 
antidemocratische bewegingen. 

Niettemin wens ik de afd. Z. van de ver. E.d.D. 
op haar beperkt terrein toch gaarne veel succes! 
Vooral onder de niet bij' een politieke partij aan» 
geslotenen zal zij heel nuttig werk kunnen doen. 

Of nog eenmaal de omstandigheden dan wel 
een zuiverder inzicht zullen leiden tot een Vere» 
nigïng van alle Democraten, zullen we ondertus» 
sen rustig afwachten.En ook, of het daarvoor dan 
nog niet te laat is. 

A. Ch. Mijn antwoord. 

Wanneer alle schrifturen van de „zekere Bewe» 

"ging", welke ik in mijn democratische pleidooien 

«chijn te hebben aangevallen, waren — voorzover SPORT. Overzicht: VOETBAL. Zo heeft Zandvoort dan nog onverwachts haar 
grote sensatie gehad: de wedstrijd Zeemeeuwen 1 
Zandvoort om de H.V.B.sbcker voor 3e en 4c 
klassers. De geelblauwen wonnen met 2 — 1 en 
komen nu in do volgende ronde. 

De volgende elftallen traden om 2 uur, onder 
leiding van scheidsrechter de Korte, tegen elkaar 
in het strijdperk: | 

Zeemeeuwen: Molenaar; Drommel en X Koper; 
J. Franssen, A. Keur en C. Keur; Draijer, Loos, 
Terol, W. Keur en C. Franssen. 

Zandvoort: Visser; J. Weber en Schweinsbcr* 
gen; D. de Muinck, G. Keur en Dorsman; Lui» 
ting, A. Weber, Molenaar, H. Bloemendal en 
v.d. Bos. 

Onder de talrijke bezoekers bevonden zich ook 
de burgemeester en zijn echtgenote. 

Reeds in de eerste minuut namen de oranje» 
zwarten de leiding, toen Draijer onberispelijk 
voorzette, W. Keur de bal opving en deze on» 
houdbaar in het net kogelde. 1 — 0. Maar reeds 
na een kwartier nam Zandvoort het spel in han» 
den, met forse trappen werd het over de vleugels 
geleid, doch de voorzetten van v.d. Bos waren 
te hard en van Luiting te laag. In de halflinie der 
blauwgelen blonk D. de Muinck uit. Hoewel de 
verdediging der Zeemeeuwen lang niet trapvast 
was, zagen de Zandvoort»spelers geen kans om 
voor de rust wijziging in.de stand te brengen. 
Luiting was menigmaal zeer actief, maar enkele 
fraaie kansen mislukten, doordat hij gewoonlijk 
in het zijnet schoot. De aanvallen der Zeemeeu* 
wensvoorhoede stuitten steeds af op de solide 
verdediging van Schweinsbergen. 

Ook na de rust had het technisch beter spelend 
Zandvoort»elftal enig overwicht, voornamelijk als 
gevolg van het uitstekende spel van haar half» 
linie. Het viel ons op, dat C. Franssen, die door 
D. de Muinck scherp werd bewaakt, weinig moei» 
te deed om zich van zijn bewaker te ontdoen. 
Slechts een grote bewegelijkbjeid 'had hem in 
staat kunnen stellen, wat meer en actiever aan 
het spel deel te nemen. 

Do gelijkmaker -kw-am-na-22 minuten-spelen van 
de voet van Harry Bloemendal, een schot van 
verre afstand, maar zo hard, dat Molenaar geen 
schijn van kans kreeg. Na 30 minuten kreeg C. 
Keur (die even op de spilplaats was gaan spelen) 
een vrije schop tegen zich; (de hoeveelste?) Daar» 
uit kwam de bal bij Luiting, wiens harde schot 
door do paal werd gekeerd- Ondanks het steeds 
groter wordende overwicht zou Zandvoort met 
haar zwakke voorhoede het niet tot een overwin» 
ning hebben gebracht, als J. Franssen niet een 
keer met wegwerken getalmd had. Arie Molenaar, 
stug doorzetter als hij is, profiteerde hiervan en 
zijn vuurpijl vloog via de binnenkant van de paal 
in het net. 1 — 2. 

Eerst tegen het einde werkte de Zeemeeuwen» 
voorhoede zich wat los, doch noch Broerie noch 
Terol konden met hun schoten de juiste richting 
vinden. 

De beide doelverdedigers hebben 't niet zwaar 
gehad; Visser had iets meer te doen dan Mole» 
naar, doch veel gelegenheid om hun kunnen te 
tonen hadden ze in deze wedstrijd niet. Wat de 
overige spelers betreft, beter dan woorden het 
kunnen, willen we hier in cijfers uitdrukken, hoe 
wij hun prestaties in deze zware wedstijd (want 
er "werd rijkelijk stevig gespeeld en veel geëist 
van de zenuwen en het uithoudingsvermogen der 
spelers) bcordclen. Zandvoort 
Zeemeeuwen 


6 


rechtsback 


6 


9 


linksback 


( 


S 


rechtshalf 


i 


8 


spil 


6 


8 


linkshalf 


4 


6 


rechtsbuiten 


9 


4 


rechtsbinnen 


6 


7 


middenvoor 


6 


3 


linksbinnen 


6 


7 


linksbuiten 


3 Verklaring der cijfers: 9 uitmuntend, 8 zeer 
goed, 7 goed, 6 voldoende, 5 onvoldoende, 4 zeer 
onvoldoende. 

Zoals men ziet, '/.at het grote verschil in de 
halflinic, waarbij do verhouding is: 24 tegen 17. 
In de voorhoede slaat de schaal echter naar de 
kant van Zeemeeuwen over: 29 tegen 32. 

Wanneer Zandvoort de beschikking had gehad 
over de voorhoede van Zeemeeuwen, zou de uit» 
slag minstens 4 — 1 zijn geworden. Do prestaties 
van Draijer slaan wij zo hoog aan, omdat zijn 
voorzetten altijd zo precies op maat zijn. Bij 
Zandvoort vonden wij Schweinsbergen de uit» 
blinker, maar kleine trucjes ontsieren nog zijn 
spel. Al kan een scheidsrechter niet alles zien, 
daarom is nog niet alles geoorloofd. 

Zandvoort 2 en Zeemeeuwen 2 verliezen. 

Zandvoort 2 heeft in V.V.B, met 1 — haar 
meerdere moeten erkennen en zal dus nog min» 
•stens een jaartje haar geluk in de H.V.B, moeten 
beproeven. De blauwgelen 'brachten weer leen 
gewijzigd elftal in het veld, maar konden hun 
noodlot niet ontlopen. Dat de vele wijzigingen 
de saamhoTigneid van het elftal ten goede zijn 
gekomen, zal men wel niet durven beweren. Eer» 
lijk gezegd, ons sportief gevoel is met deze af» 
loop meer bevredigd, dan dat het zwakke elftal, 
met versterking van de Muinck en Schuiten, met 
het kampioenschap zou zijn gaan strijken. 

Zeemeeuwen 2 verloor wederom van Schoten 2, 
maar dat was evenmin schande. De Schoten»reser» 
ves speelden een aantrekkelijke partij voetbal en 
hun -middenvoor, een prima speler, blonk nog uit 
door zijn snelheid en spelverdeling. Gezegd dient 
te worden, dat de oranjezwarten de steun van 
J. Keesman moesten missen, maar dit doet aan 
de fraaie verrichting der bezoekers niets af. 

Wat komen gaat. 

Maandag, 2e Paasdag, moeten beide Zandvoort» 
se clubs voor de 2e ronde om de K.N.V.B.sbeker 
in het veld. Zandvoort gaat naar Zaandam om 
de 2e klasser Z.V.V. partij te geven. Nu de geel» 
blauwen weer de beschikking over J. de Muinck 
en Schuiten hebben, is een sterkere voorhoede 
samen te stellen en een overwinning op deze 
tweede klassers. die het in de 1c ronde tegen 
De Meteoor niet verder konden brengen dan een 
gelijk spel, 1—1, behoort geenszins tot de on» 
mogelijkheden. Zandvoorts voorhoede zal ver» 
moedclijk bestaan uit (v.l.n.r.) v.d. Bos, J. de 
Muinck, Molenaar, Schuiten en A. Weber. Deze 
laatste zal men wel de gelegenheid willen geven, 
zich te rebabiliteren door hem te stellen op de 
plaats, waar hij reeds enkele malen veel beter 
heeft voldaan, dan als binnenspeler. 

Zeemeeuwen krijgt de ex»2e klasser Kinheim te 
gast. Zoals men weet, hebben de Velsenaren dit 
seizoen met Zaandijk een felle strijd gevoerd om 
het kampioenschap der 3e klasse A, welke strijd 
in bet voordeel van Zaandijk is beslist. Ook de 
oranjezwarten kunnen het tot de volgende ronde 
brengen, mits backs en halfspelers wat meer aan» 
dacht besteden aan het plaatsen van de bal, want 
dat laat nog wel eens wat to wensen over. De 
voorhoede zal dan wel haar plicht doen. het toon en vorm betreft — als die van den heer 
'KI. Koper, dan zou niemand behoeven te zondi» 
gen tegen de ongeschreven wetten der journalis» 
fiek. Krasse termen zouden achterwege kunnen 
'blijven en de politieke atmospheer zou niet zo 
'in»en»en»bedorven zijn als thans. Duizendvoudig 
jammer, dat dit niet zo is en dat de terminologie 
dezer „zekere Beweging", welke ik om haar hoogst 
bedenkelijke taktiek en dientengevolge om haar 
onvermijdelijk korte levensduur, zou'willen noe» 
•men „on»zekere Beweging", zo meer dan onsmake» 
'lijk is en alle perken van fatsoen en welvoegclijk» 
beid te buiten gaat. 

Ik -weet, dat men het in de politiek en in de 
polemiek niet altijd kan zeggen met bloemen en 
dat -m de hitte van de strijd over de schrect van 
het geoorloofde kan worden gestapt. Ik weet, dat 
in pleidooien de partijen elkaar niet altijd /.o zoet» 
sappig bekampen. Ik weet ook, dat gedurende de 
verkiezingscampagnes, wanneer de hartstochten 
tot kookhitte worden opgezweept, dingen worden 
gezegd en geschreven, welke beter ongesproken en 
ongcichreve'n hadden kunnen zijn. Maar de taal. 
de toon, de hetze, de verdachtmakingen, de Strei» 
chersmethoden, — dat gehele onverkwikkelijke 
complex van voor ons vreedzaam en verdraag» 
zaam land geheel vreemde, uit het' buitenland ge» 
importeerde boosaardigheden — , ja, dat gaat 
zelfs mij, die voor geen kleintje vervaard ben, al 
te ver. Dat wekt bederf, gemoedsbederf. Dat infec» 
teert de geestesgesteldheid. Dat ondergraaft onze 
klassieke vrijheid, waarmee wij zijn saamgegroeid 
en waarop wij zozeer trots zijn. Dat vloekt tegen 
onze op Hollandse bodem gegroeide en zich daar» 
in onverwoestbaar vastgeworteldo democratische 
opvattingen en menselijke gevoelens. En — dat 
grieft en dwingt tot heftig verzet. 

Ik heb gemoedelijkheid aangetroffen in het in» 
gezonden artikel van een aanhanger dezer „zekere 
Beweging" en dat stemt tot dankbaarheid, al is 
er van do gunstigo indruk iets afgebrokkeld door 
do slottirade, welke alweer in zich bergt de tradi» 
tioncle bedreiging met het oord der verschrikkin» 
gen, waarvan het rasterwerk wel nimmer zal wor» 
den gesmeed voor binnenlands gebruik. 

En dan kan ik natuurlijk niet ingaan op de 
bonto 'mengeling van citaten en uitknipsels. Dat 
labyrint van brokstukken, welke nog iets minder 
dan een twijfelachtige waarde vertegenwoordigen, wens ik niet te betreden, ook al uit vrees voor 
geestelijke indigestie. 

Citaten en uitknipsels zijn in de regel uit hun 
verband gerukte uitspraken, waarvan niet zelden 
een handig gebruik wordt gemaakt vooral in rede» 
voeringen. Men gebruikt ze dan als een soort 
passepartout en dikwijls is men er een hele Piet 
mee. Ik huldig alleen de verzamelwaarde, voor» 
zover die althans niet ontaardt in verzamelwoede. 
En nu is bet met dat al jammer, dat tengevolge 
van deze serie uitknipsels en citaten van hogere 
en lagere grootbeden, welke ik — en dat moet ik 
tot mijn schande bekennen — slechts ten dele 
ken, de gehele opzet van den geachten schrijvci - , 
langs mijn democratisch betoog is afgegleden als 
regendroppels van een olie=jas en dat men door 
de bomen bet bot. niet heeft kunnen zien. Maar 
dat is nu niet anders. 

.Ia, van Spanje is iets go/egd. Maar wat?! Ik heb 
hoegenaamd niets tastbaars kunnen ontdekken, 
waardoor mijn op waarnemingen van alleszins be» 
trouwbare oog» en oorgetuigen postgevatte me» 
ning kan worden gewijzigd. En gerust," ik lees nog 
wel eens het een en ander, bijvoorbeeld het docu» 
ment „do Bloedraad ingesteld", geschreven door 
een goede bekende van mijn opponent. En daarin 
vind ik dan iets vermeld over het oude Spanje, 
dat er een blocdraad op nahield. Dat is lang ge» 
leden en ik weet, dat ook Spanje in de loop der 
tijden wel iets is vooruitgegaan. Maar cen feit is 
het, dat in dat land het militarisme, de adel en de 
grootgrondbezitters de teugels in handen hebben 
gehouden en daaraan wat al te hard hebben ge» 
trokken, ten koste van de doodarme boeren en de 
uitgeputte burgerij, terwijl van democratie vo 
goed als geen sprake was. Zo was het tot kort 
voor het huidige, wettig gekozen bewind, dat 
meer en meer blijkt de goede weg te willen in» 
slaan en dat thans in zijn voornemens wordt bc» 
dreigd door opstandige militairen en adel, die hun 
alles* en aIIen»ovcrhcerscnde machtspositio van 
weleer in weerwil van de volksuitspraak, wederom 
wensen in te nemen, daarbij gesteund door de 
militaire macht der „zekere Beweging". Dat zijn 
de feiten en dat zegt ook de logica. En- dat kan 
door geen krantenknipsels met rondom de werke» 
lijkheid geweven gruwel»propaganda worden aan» 
gevochten. 

En wat wil men hier? En wat wil men in Bel» 
gië?.... Ik heb het alweer in het bewuste artikel De wedstrijd Zandvoort 2 — Zeemeeuwen 2 
voor do 3e ronde van de Stads=Editic=beker is 
bepaald op 28 Maart a.s. 

IS. 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN 

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Tel. 258 

Het Ie speelt Maandag 29 Maart om 2 uur 
thuis tegen Kinheim 1 (2e rondo K.N.V-B.bekcr). 

Het 2o heeft ook een Bekerwedstrijd en zal 
Zondag om 2 uur Zandvoort 2 ontmoeten op het 
Zandvoort»terrein. 

'Het 3e speelt Maandag 29 Maart zijn laatste 
wedstrijd uit tegen Hillcgom 3. Vertrek per tou» 
ringcar om 12.30. 'De andere elftallen zijn vrij. 

Voor onze feestavond 28 Maart in Monopole 
zijn nog enkelo kaarten verkrijgbaar aan de be» 
kende adressen. Prijzen voor de tombola worden 
door de feestcommissie gaarne in ontvangst ge» 
nomen. 

SCHOOLVOETBALWEDSTRIJDEN 
Woensdagmiddag had op het ,,Zandvoort"»ter» 
rein aan de Vondclstraat do eerste ronde plaats 
van de schoolvoetbalwedstrijden. School B bleef 
de baas over de Brederodestraat»school, daar met 
3 — gewonnen werd. De U.L.O.»schooI had meer 
omeite om de Wilhelminaschool een nederlaag 
te bezorgen, daar namelijk maar met 1 — ge» 
wonnen werd. De wedstrijd School C — school D 
eindigde in een gelijk spel (2 — 2), doch C won 
door het nemen van strafschoppen. 

HOCKEY. 
Het eerste elftal van do Zandvoortse Hockey 
Club bracht het Zondagmiddag niet tot een over» 
winning, doch •wast op H.B.S. een gelijk spel 
(0 — 0) te behalen. Uit twee wedstrijden moet nog 
slechts één punt worden behaald om te promo» 
veren naar de tweede klasse. 

TURNWEDSTRIJD HAARLEM- 
REST KENNEMERLAND. 
Op 8 April zal in het Zandersinstituut te Haar» 
lem een turnwedstrijd»dames gehouden worden 
van Haarlem tegen de Rest van Kennemerland. 
Voor de resr»p!oeg leverde „Oefening Staalt Spie» 
ren" de meeste dames en wel: C. v. Koningsbrug» 
gen, L. Slagtveld, C. v.d. Miie, J. Keur en A. 
Keur. 

WANDELSPORTCLUB „DE PRINCEVLAG" 
Afd. Amsterdam. 

Op Maandag 17 Mei 1937, 2e Pinksterdag, or» 
ganiseert de W S.C. „De Princevlag" Nationale 
Wandclmarscn rond Amsterdam onder auspi» 
ciën van de NoordsHolI. Wandel=Sport=Bond. 
20 — 30 — 40 km. voor burgers en militairen. 

Gestart wordt van uit gebouw Schïnkelhaven 
Amstelveenseweg om 10 — 11, — 12 uur. 

Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 0.75 t.m. 10 Mei. 
N.W.F, leden ontvangen op vertoon lidmaat» 
schapskaart 1937 ƒ 0.15 reductie voor Verenigin» 
gen ter sterkte van 10 man plus leider. Voor ge» 
uniformde groepen zoals politie en militairen plus 
leider worden groepsprijzen en extra prijzen be» 
schikbaar gesteld. En buitengewoon fraaie prij» 
zen voor de Verenigingen, welke de beste Alge» 
mene Indruk maken. 

De Nederl. Spoorwegen zegde reeds een be»' 
langrijke reductie toe voor deelnemers, die van 
buiten Amsterdam komen, b.v. van den Haag 
naar Amsterdam onder de 20 jaar ƒ 1.15 retour, 
boven de 20 jaar ƒ1.51 retour. 

Inlichtingen bij mej. van Veldhuyzen, 3e Schin» 
keistraat 14, Amsterdam Zuid. en bij den heer 
G. C. Schuts, St. Willebrordusstraat 7, Amster» 
dam Zuid. niet kunnen ontdekken. Mijn opponent heeft zich 
daaromtrent in geen enkel opzicht uitgelaten, 
maar ik weet het daarom toch wel. 

Men wil verbetering van de sociale toestand. 
Prachtig, dat wil ik ook — en dat wil ik voor mij 
en voor iedereen. En daarbij kan het mij geen 
zier schelen door welke partij deze gewenste ver» 
betering wordt gebracht. 

Kijk, geachte opponent, ik ben geen vijand van 
u en evenmin van uwc beweging. Dat komt, door» 
dat ik me niet concentreer op onderdelen, op zui» 
ver gemachineerde politieke rompslomp, maar om» 
dat ik de strijd des levens voer in grote lijnen! 
En wanneer uw beweging do alleszins gewenste 
maatschappelijke verbetering kan brengen^ dan be» 
strijd ik haar niet, maar dan help ik haar met de 
kracht en de macht, waarover ik heb te beschik» 
ken. En nu komt het er maarop aan, wat we heb» 
ben te verstaan onder gewenste maatschappelijke 
verbeteringen. Natuurlijk allereerst dat, wat wij 
verstaan onder de uitdrukking: een menswaardig 
bestaan voor iedereen. Goed, maar van brood 
alleen kan de mens niet leven en dies hebben we 
meer nodig, .o.a een -vreedzame, lustige en vooral 
ordelijke samenleving, onderlinge waardering, 
naastenliefde oftewel liefde tut den evenmens, 
/onder verschil van ras, geloof, stand of rang! 
En dat alles vind ik belichaamd in de zuiver opgc» 
vatte, oprecht gemeende en eerlijk bedoelde de» 
mocratie. Ik zeg niet, dat ik ooit in mijn leven 

deze volmaakte democratie heb aanschouwd, 

maar wij kunnen er naar streven, gij en ik en allen 
die van goeden wille zijn. En wij moeten er naar 
streven, want do democratie van vandaag moge 
dan al niet volmaakt zijn, zonder haar is de we» 
reld cen hel. waarin niemand vreedzaam kan Ie» 
ven. — Aldus is mijn levensopvatting. 

De uwe is ietwat anders. Wijkt een tikje af van 
de mijne. Uw levensopvatting is op de volgende 
manier ontstaan. Er is laagconjunctuur, crisis en 
iedereen snakt naar lotsverbetering, liefst in de 
kortst mogelijke tijd. Enige op macht beluste han» 
dige intellectuelen trachten gebruik to maken van 
dezo toestand en werpen zich op als toekomstige 
redders der maatschappij. Natuurlijk regerende 
redders. En waar nu, wanneer het ooit zo ver zou 
komen, do bestaande regeerder op zij moet wor» 
den geschoven, moet onder allo omstandigheden, 
door dik en door dun, den volke worden bijges 
bracht — ik zou zeggen gesuggereerd — dat de Wh 

,V i I I r 

\ 

f!' 

m, 

l'i 1 ' ;> i - Laat Moeder met Pasen, 
vrolijk kijken en geeft haar BLOEMEN uit Bloemenmagazijn „ERICA" 

C. G. A. Cassée, Haitestr. 1, Tel. 200 Voorlopige Agenda 

Zondag 28 Maart. — Feestavond „Zeemeeuwen" 
in gebouw Monopole. Opvoering van „Het Chinese 
Landhuis" door de toneelvereniging D.LU. uit 
Haarlem. 

Zaterdag 3 April. — Gezellige avond voor Ie» 
den en genodigden van O.H. Mannenkoor in 
„Zomerlust". 

Woensdag 7 April. — Openbare verg. C.P.N, 
in Monopole. Aanvang S uur. Spr. do heer P. de 
Groot. Onderw.: Nederland onafhankelijk, wel» 
varend, vrij. 

Donderdag S April. — Openbare vergadering 
der S.D.A-P. in Ons Huis. Spr. de hr. J. A. Berger. 
Onderwerp: De betekenis der a.s. verkiezingen. 

Zondag 11 April. — Opvoering van Dolle Hans 
door do Toneelver. „De Schakel" in Monopole. 

Maandag 12 April. — Buitengewone vergader 
ring Onderling Hulpbetoon in Monopole. Aan» 
vang 7 uur. 

Dinsdag 13 April. — Ver. v. Jonge Hervormden 
Spr. Ds. D. Tromp. Toegang voor leden en nieuwe 
lidmaten. 

Woensdag 14 April. — 8.15 in Monopole openb. 
prop. vergadering van de Ned. Bew. v. Eenheid 
door Democratie. Sprekers: Mr. J. J. R. Schmal 
en Dr. H. Brugmans. Onderw.: Waarom Eenheid 
door Democratie? De toekomst van de Democra» 
tie. 

Dinsdag 27 April. — Openbare verg. in het 
Patronaatsgeb. Spr. Prof. Mr. C. P. M. Romme. 
Onderw.: Verkiezingen 1937. 

Zaterdag 1 Mei. — Opvoering van „Levensdra» 
den" door de Soc. Dem. Toneelclub. 

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen 
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen! tm g ^msL mmmmim^ 
Alph. Sprengers 

Groote Krocht 8 
(tegenover het Gemeentehuis) slechte toestanden voor honderd procent te wij» 
ten zijn aan de regering. 

Zie waarde opponent daar ligt nu je reinste 
volksmisleiding. In economisch opzicht kunnen 
we niet nationaal leven, maar volkomen inter» 
nationaal, omdat het ene land geheel afhankelijk 
is van het ander. 

De regering van welk land ook kan onder nor» 
male omstandigheden nimmer zorgen voor een 
behoorlijk bestaan voor iedereen. En in tijden als 
die, welke we thans beleven, kan ze slechts rege» 
lend en beschermend optreden, d.w.z. ze kan 
alleen trachten „de boel in 't lood te houden", 
totdat betere tijden zijn aangebroken. Dat dit 
uiterst moeilijk is en buitengewoon veel tact en 
zeemanskunst vereist, behoeft wel geen nader be» 
toog. De verbetering zelf kan evenwel nooit van 
de regering komen. Die hangt geheel af van de 
internationale toestand. Wilt ge voorbeelden? 

Zie, naar Twente, waar de werkloosheid hope» 
loos was en waar thans wederom nagenoeg alle 
werklieden in de fabrieken volop werk vinden. 
Zie naar de scheepvaart, die geweldig opleeft. 
De diamantindustrie, de transportbedrijven, enz. 
enz. Alles tengevolge van internationale invloe» 
den. Het enige, wat on^e regering tot deze ople» 
ving heeft kunnen bijdragen is de devaluatie. En 
dat was een maatregel van zuiver internationale 
betekenis. 

Internationaal is de toestand bedorven, voor u, 
voor mij en voor iedereen. Dat komt in de aller» 
eerste plaats door de wereldoorlog van 1914 en 
de vrede van 1918. Maar dat komt ook voor, een 
zeer groot gedeelte door het politieke gewroet, 
waardoor het onderlinge vertrouwen is geschokt 
en verwarring is ontstaan onder de volkeren. En 
daar ligt de oorzaak van ons leed — en nergens 
anders. 

En nu komt in ons land, in Belgié en in nog meer 
landen een mannetje, dat zich aandient als redder 
van de toestand en als "toekomstig oppermachtig 
alleenheerser. Iemand, die van al die uiterst ge» 
compliceerde vraagstukken, misschien evenveel of 
even weinig afweet als u en ik. Iemand, die op 
staatskundig gebied nog niets, maar dan ook niets 
heeft gepiestcerd, die alleen afbreekt en sloopt 
en die u zo eventjes vertelt, dat hij al die grote 
vraagstukken met een handomdraai wel zal op» 
lossen. En gelijk een zieke zijn dokter verlaat .en 
zich overgeeft aan den kwakzalver, zo geeft gij 
uw hoogste belangen, uw wil, uw vrijheid, uw 
mcdezeggingschap uit handen voor minder dan 
een bord linzensoep. Voor vage beloften en groot» 
spraak. Want niemand, zelfs onze inderdaad grote 
staatsman Colijn, -wiens politieke richting ik niet 
ben toegedaan, maar dien ik ten zeerste hoogacht 
en bewonder om zijn staatsmanskunst en zijn wijs 
beleid, zowel nationaal als internationaal, — zelfs 
deze grote en beproefde figuur kan ons nog niet 
verlossen uit do misère, welke is ontstaan door 
de internationale verwarring, die de nationale wel» 
vaart zo vierkant in de weg staat. 

Ik zie maar één oplossing en dat is de algemene 
en algehele toenadering tussen de natiën der we» 
reld. En hoo meer dezo toenadering doorzet, hoe 
hoger het peil van de welvaart zal stijgen in de 
landen afzonderlijk. Die toenadering kan alleen 
worden verkregen, wanneer alle landen democra: 
tisch worden geregeerd, wanneer geen enkele agi» 
tator zich meer op het oorlogspad bevindt en de 
onderlinge rust verstoort. 

Wanneer geen verdeeldheid meer wordt gezaaid 
tussen mens en mens! 

I.B. Deze gelegenheid komt 
•nooit meer terug — 

TH lüGARNSTUUfft bestaande uit 3 Fauteuils 
en Tafel f 20a- 

ICeB*fi*emans Bazai* GROOTE KROCHT GROTE KOUSEN RECLAME in 

„DE WOLEAAL" - Schoolplein 34 h. Willemstr. Wilt tl met Pasen goede en voordelige kousen 
hebben profiteer dan van deze koopjes *» 

Kinderkousen, lange benen 15 et 

Sportkousen 19 cent, 2 paar 30 cent 

Pracht file d'ecosse Herensokken 

29 et, 2 paar 50 et 
Wollen Herensokken 49 et, 2 paar 85 et 

enz. enz. enz. 

Pas ontvangen de nieuwste Heren Overhemden vanaf f 1.25- 
— Dassen, Blouses en Tiroler Kinderschorten . — 

Wij geven NOG steeds 100 gram Jaeger Wol voor 49 et 

ZIET DE ETALAGES ! ! ZIET DE ETALAGES ! ! 

nmmmamaBmÊmKmmmmmmaammmÊmÊmamÊmmmammmmÊmmaBEHU^am Natuurzijde Dameskousen 49 et, 2 paar 85 et 
Prima zijde Dameskousen 68 ct,2 paar 125 et 
Extra zijden kousen 79 et, 2 paar 145 et 
File d' écosso met zijde Dameskousen 

45 et, 2 paar 79 et 
Pracht wollen Dameskousen 79 et, 2 p. 135 
Onze bekende zijden kousen 98 ct,2 p. 185 et Ver huur inrichting 

voor Ledikanten, Bedden, Dekens, 
Meubelen, Strandwagens enz. enz. 

De W ï t't'e Z w a a n 

GROOTE KROCHT 20 - TELEFOON 464 VERGADERING O.'H. 
De werkliedenvereniging „Onderling Kuipte» 
toon" houdt op 12 April a.s. in gebouw Monopole 
een buitengewone ledenvergadering. iHet bestuur 
zal namelijk gekozen worden, waarvoor verschil» 
lende candidaten zijn gesfeld. De ivergadering 
vangt reeds des avonds zeven uur aan. 

WERKLOOSHEID. 
•Het aantal werklozen in onze gemeente begint 
langzaam maar zeker te dalen; de laatste maand 
is het aantal van 630 gedaald tot 546. Deze week 
stonden nog ingeschreven 398 gezinshoofden, 5 
kostwinners, 14 kostgangers en 129 inwonende 
gezinsleden. étt GROTE TONEELAVOND 

op WOENSDAG 31 MAART 8 uur in Monopole Door TONEELCLUB „ONS TONEEL" wordt 
opgevoerd: 

DE GEVOLGEN VAN EEN LEUGEN 

Blijspel in 4 bedrijven van Rudolf Kneizel. 

NA AFLOOP BAL 

ENTREE 25 CENT. Het batig saldo zal dienen 
tot steun van de Nederl. Ver. tot bescherming 
van Dieren, afd. Zandvoort. — Kaarten verkrijg» 
baar bij den heer Cassée, Haltestraat. 

Werklozenkaarten a. 10 et verkrijgbaar bij den 
heer P. Keur, Spoorstraat. 'lik w Voor de Feestdagen iets nodig ?? Even naar § VAARWERK 

• ZEESTRAAT 44 

S TELEFOON 521 S 10 Eieren voor . . 38 et 3 

2 Blikken SPERCIE» en SNIJBONEN . . 19 et 9 

W DOPERWTEN 21 en 25 et W 

A ANDIJVIE en SPINAZIE 18 et A 

X Stukjes APPELEN per pond 33 et 3Z 

W Schijfjes APPELEN voor moes, per pond 35 et V 

A PRUIMEDANTEN, per pond 18 et A 

S PRIMA PRUIMEN, per pond 15 et 5 

W TUTTI»FRUTTI per pond 35 et 9 

2 Iets voor» de Boterham § 

A GELD. HAM, per ons 18 et A 

3& SCHOUDERHAM, per ons 12 et X 

W GEK. WORST, per ons 10 et W 

é% BOTERHAMWORST, per worst .... 8 et fi 

® LEVERWORST, per ons 8 et 2k 

^ BLOEDWORST, per ons 6 et W 

g& FIJNE SNIJWORST, per ons 12 et # 

JK LEVERKAAS, per ons 16 et gm 

W SMEERWORST, per ons 12 et • 

Wm ft 

H Bij aankoop van 1 pond prima eigen merk 2| 

H KOFFIE a 45 et, CADEAU 1 Chocolade Q 

@ Ei van de Heer of Twee Kippen Eieren. Q 

ü O VER LO REM 

Woensdagavond 

Verchroomd Dames 
armbandhorloge 

(aandenken) Buurt Stati» 
onsplein. Tegen beloning 
terug te bezorgen. Adres 
Joh. Metzgerstr. 93 huis Te Koop Aangeboden 

wegens overcompl: eiken 
slaapkamer (3delige kast, 
litssjumeaux enz.); 
Voorts artistieke huis» 
kamerlamp, electr. kroon 
ronde salontafel, 4 stoe» 
Ion. — Te bevragen: 
Hugo de Grootstraat 25 

Puddingen 

Figuren 

Eitjes 

Petit fours 

Taarten 

Brood R inkels Kwaliteit . 
1 l ets Aparts. 
Nergens zo fijn. 
Keuzo uit 20 soorten. 
E lek wat wils. 
t, ekkerste smaken. s LUXE BROOD EN BANKETBAKKERIJ 

L. J. Rinkel voorheen H. J. Carels 

_ TELEFOON 22 TELEFOON 22 

• Bezorging ook in Bentveld en Aerdenliout. UMI i wm—i ii Bnaam— ^m^i^— a—— — a— iM 

Voor de Feestdagen 

bieden wij U aan een grote sortering 

Matzijde en Natuurzijde Kousen 


de nieuwste kleuren vanaf 29 et 1 Een JABOT of KRAAGJE nodig? Bij ons een 
grote collectie. 

De nieuwste snufjes in ONDERGOEDEREN.!!! 
Corsetten, Bustehouders, Jarretelgordels in de 
meest uitgebreide zin, ook voor corpulente per» 
sonen. Vakkundige bediening. 

Costuumrokken en Jumpers 

volgens de laatste mode! 
PEAU DE PÊCHE JASJES v. dames en kinderen 
Komt allen naar het 

KOOPJESHUIS - Kerkstraat 32 - 34 

dan slaagt U het beste! Ziet de Etalages! KORTS IJZERHANDEL 

VOORJAAR 1937 Koperen en Bronzen Gordijnroeden, 

- Ringen, Steunen, Gordijnkoord. - 

Laat het nieuwste Rails-Garnituur 

U demonstreren. SCHOONMAAK Boenders, Bezems, Stoffers, Dweilen, 

— Trappen,. Emmers. — 
Wij gaan er steeds trots op U uit- 
sluitend 1ste kwaliteit te verkopen^ 
welke soms enige centen duurder 
zijn maar veel langer levensduur be- 

— zitten. — 
VOOR UW TUIN Harken, Schoffels, Spaden, Afraste= 
— ringgaas en Draad — Haltestraat 11 - Telef* 335 WEET U HET? 

Wat gebeurt er op de avond van 10 April in 
Monopole? Welko Zandvoortse sportvereniging 
geeft dan een grote propaganda»feestavond, waars 
van het uitgebreide programma U doet duizelen 
door de bonte verscheidenheid? 

Dat wilt U allemaal graag weten, hè? Nu, lees 
dan do volgende week de advertentie in dit blad. 
Wij raden U aan: Houdt die datum vrij! 

WIE HELPT 
Do ZANDVOORTSE REDDINGS BRIGADE? 

Het bestuur van de Z.R.B, is plotseling voor 
een grote moeilijkheid komen to staan, die men 
gaarno tot een bevredigende oplossing zou willen 
leiden. Het betreft hier n.1. de opslagplaats van 
do Z.R.B. — voor de boten, strandwagen en ver» 
der materieel, — die deze week wegens andere 
bestemming verlaten moest worden. Het mate» 
ricel staat nu in do openlucht opgeslagen, waars 
door het in belangrijke mate zal achteruitgaan. 
De vraag is nu deze: „Wie helpt do Z.'R.B. zo 
spoedig mogelijk — liefst gratis of tegen een 
uiterst matigo vergoeding — , aan een grote 
schuur of een gebouwtje, waarin dit materieel 
kan worden ondergebracht. 

Hier kan een sympathieke daad verricht wor» 
den. Spoedige hulp in deze is ten zcersto ge» 
wenst. Aanbiedingen worden ingewacht bij den 
commandant, den heer P. v.d. Mije, Marnixstr. 10. JAMB OREE=VO ORBEREIDIN GEN. 

Zaterdagmiddag verzamelden zich ongeveer 55 
padvinders op het Stationsplein onder leiding 
van den ouebaas G. H. Uylenburg en hopman G. 
J. Tit. Onder begeleiding van de Zandvoortse 
Muziekkapel trok men door het dorp, waarna 
men zich bij het Raadhuis opstelde. Op het bor» 
des stonden Burgemeester H. van Alphen, de 
commissaris van politie, de lieer Mr. P|. L. 
Reijinga, wethouder C. Slegers en de gemeente» 
secretaris, de heer F. Jellema. 

Een welp bood den Burgemeester de Jamboree» 
brochure „U Komt" aan, waarna de padvinders 
cen yell uitbrachten. Ten slotto zong men het 
Wilhelmus. 

Burgemeester Van Alphen dankte den ouebaas 
voor de brochure en sprak de hoop uit, dat de 
jamboree zal mogen slagen. 

OPENBARE VERGADERING C.P.N. 

Woensdag 7 April zal door de C.P.N, in Mono» 
polo een openbare vergadering gehouden wor» 
den, aanvang S uur. 

Paul de Groot, secr. der C.P.N, zal spreken 
over het onderwerp: Nederland onafhankelijk, 
welvarend, vrij. 

EXCELSIOR. 

De Mondaccordcon vereniging gaat Zondag a.s. 
naar het concours in den Haag. Vertrek per auto» 
bus P. Kerkman, Haltestraat des middags 1-30 u. 

Zorgt op tijd te zijn! „DE VROUWEN VREDESGANG" 

Burgemeester en Wethouders der Gemeente 
Utrecht hebben toestemming verleend tot het 
houden van de vierde Vrouwen=Vredesgang al» 
daar, op Dinsdag 18 Mei 1937, de „Dag van Goe» 
den Wil". 

De vrouwen van Nederland worden opgeroe» 
pen, die dag in het openbaar getuigenis af te leg» 
gen van haar „afkeer van de toepassing van het 
brute geweld" en van haar „onverwoestbaar' ge» 
loof en vertrouwen in de overwinning van het 
Recht en de Menselijkheid", door internationale 
samenwerking op grondslag van een krachtiger 
werkende Volkenbond. , 

Met de grootste nadruk wordt er op gewezen, 
dat de VrouwcnsVredesgang, evenals de vorige 
jaren, volkomen vrij staat van elk politiek stre» 
ven; hij stelt de vrouwen in de gelegenheid op 
één dag in 't jaar, boven alle verschillen uit, ge» 
zamenlijk te getuigen voor de Vrede. 

Men kan zich voor deelname opgeven bij de 
plaatselijke comité's of bij het Centraal Comité 
Vrouwen Vredesgang, Postbus 39, Haarlem. 

Geldelijke bijdragen worden voor de pi. co» 
mité's gaarno in ontvangst genomen en zijn ove» 
rigens hartelijk welkom op postrekening 96900 
t.n.v. W. A. v. Sonsbeek, Adm. Vrouwen Vredes» 
gang, Haarlem". 

POST. 
Het post» en telegraafkantoor is op 2e Paasdag 
geopend als op Zondag. Die dag heeft echter w r el 
cen brief» en pakketbestelling plaats. 'I IIi l).i'l]| Garage en Taxi-Bedrijf v.h. van d REPARATIE - STALLING - ONDERHOUD BREDERODESTRAAT 8—10 TELEFOON 
Hicrmeo vervullen 
wij de treurige plicht j 
U kennis te geven 
van het overlijden 
van onzen medes 
vennoot, den heer 

Jb. v. Duivenboden 

in do ouderdom van 
55 jaar. 

Zandvoortsche 
Brandstof f enhandel 
M. Hollenberg. 
'H. van der Meij. 

Zandvoort 21 Maart 
Diaconiehuisstr. 1. TE HUUR 

Moderne 
Vrije Huizen 

bev. 5 kamers, keuken, 
W.C., douche, zolder, 
schuur, voor* en achter* 
tuin, gelegen OOSTER* 
PARKSTRAAT. 
Huurprijs ƒ 32. — p. mnd. 

TE HUUR: 

Moderne Boven- 
en Benedenhuizen 

bev. 5 kamers, badkamer 
keuken, erker en waran» 
da, tuin voor en achter 
met tuinhuizen. 
Prijs ƒ 30 per maand. 
Te bevragen Dr. Gerke» 
straat 36a boven. GEVRAAGD per 1 Mei 
tot September 

3 ges tof f. Kamers 
en vrije Keuken 

op bovenverdieping. 
Dichtbij station Zand» 
voort. Br. met prijsopg. 
en omschr. onder no. 
3901, bur. Zandv. Cour. 
Gertenbachs Drukkerij 

Naaimachine 

in prima staat ter overn. 

aangeboden. 

Adres te vernemen aan 

Gertenbachs Drukkerij. 

TE «UUR: 

Ong. Vrij Bovenhuis 

bev. 3 kamers, keuken, 
Badcel, vaste wastafels, 
•Grote zolder. Prijs billijk 
Grote Krocht 7. Te bevr. 
Grote Krocht 5. BIEDT ZICH AAN: 
NET MEISJE 

Leeftijd 21 jaar, voor 
consumptietent. 
Nieuwstraat 11. TE HUUR: 

Riant Vrij Bovenhuis 

prima stand, 5 kamers, 
keuken, serre, balcon. 
Huurprijs ƒ 6.50 per w. 
Bevr. Kostverlorcnstraat 
no. 72 huis. Voordelig ter 

overname 

Reclame Lichtbak 

120x60 cm, zonder tekst 
Goedgekeurd door het 
P:E.N. Geschikt voor elk 
bedrijf. 
Telefoon 503. v.d. WERFF's 

PAASAANBIEDING 

Gevulde dragee eitjes ! 

3 ons 20 et 
Holle eitjes 

3 ons 25 et 
Harde nougat eitjes 

3 ons 25 et 
Suiker eitjes 

3 ons 25 et 
Kievits eitjes 

3 ons 25 et 
Chocolade eitjes, 
half melk, half 
vanille, 2Va ons 25 e 

Eitjes in staniol 

2 ons 25 et 
Eitjes met slappe 
vulling, lVa'ons 25 c 

Paaseieren in staniol 

3V = et en 5 et 
Grote sortering Paas 
mandjes, netjes en 
figuren. 
Zomerwafels 

3 ons 25 et 
Lange vingers 

2V S ons 25 -,t 
Sensatie Bonbons, 

, 4 ons 25 et 

CHOCOLATERIE 

W. v.d. Werff 

Gasthuisplein 

Telefoon 129 
Op de deze week gehouden PAASVEE- 
TENTOONSTELLINGEN te ZAANDAM 
en te AMSTERDAM, behaalden wij weder- 
om vele eerste prijzen, alsmede eereprijzen, EER- 
VOLLE VERMELDINGEN en KWALITEITS- 
PRIJZEN. Hiermede bewijzen wij 1ste klasse kwaliteit 
VLEES te leveren, terwijl onze prijzen toch zeer laag 
zijn. U moet toch ook eens iets halen of bestellen. Wij 
zijn overtuigd dat U klant blijft. 

ROLLADE (Runder of Varkens) . . . 55 et per pond 
NIERVEF per pond 40 et REUZEL per pond 35 et 

L- QUIST - Anthoniestraat 81 

Mr. Vleeshouwer - HAARLEM - TELEFOON 15795 

Bestelhuis te Zandvoort : 

M. L. PAAP - KONINGSTRAAT 72 Verkoop naar Inkoop ♦ 

t 
t 


t 

♦♦♦♦♦♦♦♦#♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ü DOET VERKEERD 

indien II voor de Paasdagen 
niet even komt kijken bij 


waar U een schitterende collectie vindt 

- in alle mogelijke artikelen. - 
Zowel voor de Dames als de Heren en de 
Kinderen, een grote verscheidenheid in 

ONDERGOEDEREN 

Geweldige keuze in ROKJES, KOUSEN, PEYG= 
NOIRS, SHAWLS, OVERHEMDEN, DASSEN, 
SOKKEN, BOORDEN,. BRETELS, SPORT* 
RIEMEN; 

SCHORTEN, BADDOEKEN, THEEDOEKEN, 
KANTEN KLEEDJES, GEBLOEMDE KLEDEN, 
ONTBUTLAKENS, TAFELLAKENS, LAKENS, 
SLOPEN, MOLTON DEKENS, SPREIEN. 

REGENJASSEN, KINDERREGENJASSEN, de 
— — - — -*■*- - nieuwste, alleraardigste -modellen, JONGENS- 
PAKJES, JURKJES. 

Het allerfijnste BABY-GOED, zeer uitgebreid en 
de nieuwste creaties. 

In VITRAGE en GLASGORDIJNEN een onge-- 
kende keuze, met bijpassende franjes. 

Bedrijfskleding in de beste kwaliteiten!! 

Bovendien bij f 20. — bonnen f 1. — aan goederen terug 

Ziet onze Etalage's ! ! 

Ziet onze prijzen en kwaliteiten ! 

Manufacturenmagazijn De Waag 

Haltestraat 40— 40a Hens klant blijft klant MET DE PAASDAGEN 

kunt U Uwzelf en Uw gasten geen groter 
plezier doen, dan met ONS 

Ie Kwaliteit Rund-, KaEfs-, 
Varkens- of Lamsvlees 

Osselappen per pond vanaf ƒ 0.50 

Carbonaden, per pond vanaf ƒ 0.50 

Verhoog de feeststemming en ga naar: 

J. J. Spiers - Haltestr. 30 - Tel. 144 Verbindt het nuttige 
met het aangename, ■■BBBMBBIBBBaBHBHBSfi 

- ui i 

n 

gg 
a 

door het kopen van een as Waldorp Stofzuiger a f 55+~ | 

Kema goedgekeurd en door de Ned. Ver. v. Huisvrouwen of n 

Waldorp Radio vanaf f 110*- | 

HOLLANDS FABRIKAAT § £pfe Beide op gemakkelijke Betalings conditie's 
Koop bij de Vakman - Erkend P.E.N, 
installateur - Ged. Electro Techniker. 

Radio- en Elec-Teclmiscli-Bur, F. H. PENAAT ■ 
■ JAN STEENSTRAAT 1a TELEFOON 249 g 

IBBBBBBBBBBBUB PUCK CATS 

Gediplomeerd 
Schoonheids - Specialiste PROEFBEHANDELING . f 1.- Zandvoortschelaan 46 

HEEMSTEDE - TELEFOON 26130 Gezellige Feestdagen? 
Dan Uw dranken uit 

SLIJTER Groote Krocht 28 - Telefoon 354. Voor goed en goedkoop 

WIT 

is het adres 
D* Koper - Hulsmanstr. 14 SCHOONMAAKARTIKELEN 

Zeemleder, Werksponsen, Amoniak 
Zoutzuur, Rode en Witte Terpen- 
tijn, Gele, Rode en Bruine Was, 
Poetsmiddelen, Verfwaren, Kwasten 
Ziet de Etalage! Ziet de Etalage { 

Drogisterij L. Blaauboer 

Haltestraat 46 - Telefoon 192 GODSDIENSTOEFENINGEN 

Ned. Hervormde Kerk. 

lste Paasdag 10 uur: Ds. D. Tromp. 

2e Paasdag 10 uur: Ds.-J. C. van Dijk, Bloemen» 
daal. Extra collecte voor Martha*Stichïing en 
Doetinchemse Inrichting. 

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband 
Brederodestraat 31. 
Zondag 28 Maart 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed. 
2e Paasdag: Geen dienst. 

Gereformeerde Kerk 

Julianaweg hoek Emmaweg. 
Zondag 29 Maart 10 uur: Ds. J. C. Brussaard van 
Bloemendaal. 

Nederlandse Protestanten Bond 
(Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15 

Zondag 2S Maart Ie Paasdag 10.30 uur: Ds.J.Kalma 
Zondagsschool vacantie. 

EVANGELISATIE. 
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in dt 
Oude Bewaarschool. Duinweg. 

Rooms Katholieke Kerk. 

'Heden, Hoogfeest van Pasen, Herdenking van 
de Verrijzenis van Onzen Heer Jezus Christus; 
de H.H. Missen om 7 uur — 8-30 en om 10 uur de 
plechtige Hoogmis; collecte voor de schulddel 
ging van de kerk, welke wij vandaag heel bijzon» 
der in uw milddadigheid aanbevelen; van 6 — S 
uur gelegenheid om te biechten; om 7 uur Plech» 
tig Lof met Feestpredikatie. 

Maandag, 2c Paasdag, do H.H. Missen als op 
Zondag n.1. om 7 uur— 8.30 en om 10 uur de 
Hoogmis; om 7 uur Lof met rozenhoedje. 

Dinsdag om 8 uur congregatie voor de meisjes. 

Woensdag om 7 uur Lof en litanie ter ere van 
den H. Joseph tot sluiting van de maand Maart 
om S uur congregatio voor de jongens. 

Donderdag van 6 — 8 uur gelegenheid om te 
biechten. 

Vrijdag, Ie Vrijdag van de maand, toegewijd 
aan de bijzondere verering van het goddelijk 
Hart; om 7.30 uur gezongen H. Mis met acte van 
toewijding en algemene H. Communie der kin 
deren; om 7 uur Lof ter ere van het H. 'Hart met 
litanio en acte van toewijding. 

Zaterdag van 5 — 9 gelegenheid om te biechten. 

Zondag, beloken Pasen, sluiting van de Paastijd 
Algemene H. Communie voor do meisjes=congre» 
gatie. 

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat. 

Vrijdag 26 Maart Begin v.h. Paasfeest 5.30 uur. 
Zaterdag 27 Maart Einde v-d. Ie dag 7.05 uur. 
Zondag 28 Maart Einde v.d. 2e dag 7.07 uur. 
Donderdag 1 April Begin v.d. 7e dag 5.30 uur. 

Aanvang v.d. dienst 6.55 uur. 
Vrijdag 2 April Einde v.d. 7e dag, 

Begin v.d. Sabbat 5-45 uur. 
Zaterdag 3 April Einde v.h. Paasfeest 7.17 uur. Maandag 2e Paasdag 

vanaf 10 uur voorm. 

VERS BROOD 

Dien dag echter geen 
— bezorging — 

Willem v. d. Werff 

Gasthuisplein 1 - Telefoon 129 Ziet de Etalage ! 

Electro Technisch Bureau SWALUËSTRAAT20 

Reparatie's billijk en vlug 

Alle Electrische* benodigdheden verkrijg» 
baar tegen ycer lage prijzen. 

HUISKAMERLAMPEN, iets moois v.a.2.98 
WANDSCHEMERLAMPJES . . ƒ 0-85 
SLAAPKAMERLAMPJES . . . . ƒ 0.S9 

Tevens vertegenwoordiger van de 

VELO-Was machine 

Verkrijgbaar reeds vanaf ƒ 1 50 per weck. 
Vraagt on/e conditie! Ziet de Etalage ! BLOEMEN 

verhoogt de Paasvreugde 

Paasplantjes vanaf ....... 25 et 

Paasmandjes vanaf 35 et 

Verder een ruime sortering Seringen, Tulpen, 
Frecia's, Azalia's enz. 

Alles tegen lage prijzen. 

HET GOEDKOPE BLOEMENHUIS 

Haltestraat 65 - Telefoon 460 Wilt U voor de a.s. Feestdagen verzekerd zijn van 
Ie kwaliteit 

Gebakjes, Taarten, 
Puddingen, Koekjes, 
Paasbrood enz. enz. 

doe dan Uw bestelling bij de 

LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ 

B. BOSMAN 

KERKSTRAAT 22 — TELEFOON 126 KINDERVOEDING. 

De kindervoeding is deze week in Ons Huis 
gestaakt. Een woord van hartelijke dank is zeker 
op zijn plaats voor de dames, die maanden lang 
daaraan haar beste krachten hebben gegeven. Waar de lezer stille stond«* 

Bij de beraadslaging over de defensiebegroting 
in de Eerste Kamer zei jhr. De Savornin Lohman 

(ah.): 

„Uit de belangstelling voor de kruiser De Ruy» 
ter trekke do regering de conclusie, dat ons volk 
nog een nieuwe kruiser wenst." 

Buitengewoon logisch geredeneerd! 

Blomjous (r-k.) sprak: 

„De uitgaven voor sociale voorzieningen moes 
ten desnoods aan de defensie ondergeschikt wor» 
den gemaakt:" 

en voegde hieraan nog toe: 

„Het riekt naar demagogie, indien m eneen te» 
genstelling tussen dezo uitgaven naar voren 
brengt." 

In Duitsland zeggen ze het dan toch nog kor* 
ter en duidelijker: „Kanonnen gaan voor boter". 

Minister Colijn: 

„Overal is er een dolzinnige bewapeningswed» 
loop-" Zegt U dat wel! 

Dezelfde: 

„Het plan — Deekers vordert ƒ 22 millioen meer 
dan in 1937 is uitgetrokken. De plannen voor de 
landmacht vorderen totaal ƒ 23 millioen, samen 
circa ƒ 45 millioen, dat is de opbrengst aan in» 
komstcnbelasting". 

Jhr. De Savornin Lohman interrumpeert: 

„Komt er niet op aan!" 

Van dolzinnig gesproken.. .. 

Prof. Van Embden: 

„Een systeem van territoriale verdediging, als 
do generaio staf bestudeert, zal voeren tot de 
maximale verwoesting van ons land en volk." 

En toch heet dat landsverdediging Fa.v.Hensen 

Gr. Krocht 23 
Telef. 274 Vraagt U zicht/en» 
ding nog vóór de 
feestdagen van on^ie 

Keurige 
Confectie Kleding ^ Q kunt dan overal op 
visito gaan. — Voor 
't uitzoeken van een 

Maatcosfuuiii 

zijn de feestdagen 
zeer geschikt. Vraagt 
daarvoor onzo zeer 
uitgebreido Engelse 
collecties. Ze staan 
met scherpe prijsno» 
tering U ten dienste. 
wit' 

i II 

Mi 1 !',! ,,|,V 'i f 


It 1 ! ift' I i'1 ,, 1 

J'l ' 1 ,' i i Bestel nu reeds Uw Markiezen 
of laat deze opnieuw overtrekken 

Inlichtingen, Begrotin- 
gen en Stalen kosteloos 

Vraagt steeds 
„HEBOX LINNEN" 

Z a n d v oortse 
Wlarkiezenfabriek 

JAC. FRANSSEN 

Oranjestraat 14 

Telefoon 270 
VREEMDELINGENVERKEER. 

Voor do Vereniging voor Vrccmdelingenver* 
keer sprak Donderdagavond in Bodega Mustert 
aan do Strandweg Jhr. Dr. C. J. Molerus over 
„Per Zeppelin heen en terug naar Brazilië". 

Na het openingswoord van den heer P. L. de 
Vries, deelde de inleider verschillende bijzonder* 
heden mede over het luchtschip. Op 2 Juli 1900 
werd het eerste luchtschip LZ1 door Graf von 
Zeppelin het luchtruim ingestuurd. Onder de eer* 
sto pasagiers bevond zich do journalist Hugo 
Eckncr, een van do felste tegenstanders van het 
luchtvaartverkcer. In /ijn hart was' hij er van 
overtuigd, dat dit gevaarte van 218 meter lengte 
niet het luchtruim /ou kunnen kiezen, doch Von 
Zeppelin bewees hem dat het wel zou gebeuren, 
want het luchtschip bleef ongeveer 48 uren in 
de lucht. Tien jaren later steeg de Schwabcn op 
onder bevel van.... kapitein Hugo Eckner! Van 
1914 — 1918 werd door Duitsland veel gebruik ge* 
maakt van luchtschepen voor oorlogsdoeleinden, 
daar ongeveer 5000 reizen werden gemaakt. Eerst 
in 192Ó kreeg de Duitse regering weer toestem» 
ming luchtschepen to bouwen en in 1927 werd 
het U7e luchtschip de Zeppelin ZL130 op stapel 
ge/et. In 1928 maakte dit gevaarte van 236 meter 
lengte en 30 meter breedte een reis om de wc» 
rek! met veel succes. Dit schip wordt gedreven 
door vijf sterke „motoren en heeft een inhoud van 
305.000 kubieke meters. 

Do snelheid bedraagt gemiddeld 117 km., zo» 
dat in vier dagen de afstand Friedrichshaven — ■ 
Rio de Janeiro wordt afgelegd. Op onderhouden* 
do en vaak geestige wijze gaf de heer Mollerus 
vervolgens een overzicht van het leven aart boord, 
do gebeurtenissen en van' de practische indeling 
van een luchtschip. 

Een unieke gebeurtenis was op zijn reis, dat 
radiotelegrafisch een bericht werd opgevangen 
met de mededeling, dat de ZL130 moest trachten 
een postvliegtuig te hulp te komen, dat hulpeloos 
reeds gedurende 36 uren in de oceaan ronddob* 
berde. In do donkero nacht werd het vliegtuig 
ontdekt, felle schijnwerpers beschenen het wrak, 
waarin de marconist en de piloot gezeten waren- 
Driemaal werd getracht een waterdicht pak met KOOPT UW 

PAASARTIKELEN 

BIJ 

WILLY'S Brood- en Banketbakkerij 

Zeestraat 13 - D. Schaap - Telef. 463 
2e Paasdag Vers Brood alleen a.d. winkel cotcletten, sigaren, sigaretten en drinkwater op 
het vliegtuig over te brengen, doch de weersgc* 
steldheid maakte, dat het luchtschip niet ver 
genoeg kon dalen, waardoor de hulpaanbieding 
moest worden gestaakt. Gelukkig werden de mar* 
conist en de piloot na 24 uren door een moeder* 
schip gezond en wel opgepikt. De wederwaardig* 
heden in Pernambuco werden op leuke wijze ver* 
teld, evenals de bijzonderheden over de mooie 
Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. 

Een prachtigo smalfilm verduidelijkte na de in* 
leiding de woorden van den heer Mollerus op 
fraaie wijze. Een dankbaar applaus bewees, dat 
de vele aanwezigen zich kostelijk geamuseerd 
hadden met het reisverhaal van den inleider. 

Tot slot vertoonde de heer A. Bakels Jr. de 
V.V.V. propaganda*film „De Parel der Noord* 
zeebadplaatsen", welke met belangstelling werd 
gevolgd. Het was een interessante avond, waar* 
van er te Zandvoort helaas te weinig worden ge* 
geven, 

CONGRES STAATSPENSIOXNERING. 

De Perscommissie van de Bond voor Staats* 
pensionnering deelt oös mede: 

Do Minister van Sociale Zaken heeft goedge* 
vonden en daarvan aan het Congresbureau mede* 
deling gedaan, dat Z.E. geen bezwaar heeft dat 
werkloze bezoekers van het op 7 April te Den 
Haag te houden Congres van de Bond v. Staats 
pensionnering, hun stempelplicht vervullen op het 
Congresbureau te Den Haag. 

Voorts is door den Minister toestemming ver* 
Ieend, dat de werklozen, die in de werkverschaf* 
fing arbeiden, mits bij de werkleiding geen be* 
zwaar bestaat, het congres bezoeken. 

De vergunning daartoe zal echter door belang* 
hebbenden moeten worden gevraagd aan den In* 
specteur van de Werkverschaffing, terwijl uiter* 
aard geen vergoeding wordt gegeven voor de ge* 
derfde werkuren. 

Naar ons voorts wordt medegedeeld, is door 
den heer Hoofd*Commissaris van Politie te Den 
Haag aangewezen als parkeerplaats van en voor 
de auto's en autobussen, de onmiddellijke nabij* 
heid van het Alalicveld. 

Het Hoofdbestuur van de Bond voor Staats* 
pensionnering gaf inmiddels zijn leden reeds op* 
dracht, zich strikt te houden aan de aanwijzing* 
gen van de Haagse politie, omdat slechts door 
het nauwkeurig daaraan voldoen een goede orde 
kan worden verkregen. krijst u gasten ? 

Dan zal er één roep gaan over 
hetgene wat op tafel komt. Niet 
alleen door de 1ste kwaliteit 

Groenten of Aardappelen 

doch ook door de prachtige 

opgemaakte Fruitmand met 
overheerlijke Vruchten. 

VERSE SPINAZTE, 3 pond 25 et 

GELE ANDIJVIE, per pond 9 et 

RAAPSTELEN, 4 voor 10 et 

ZOMERWORTELTJES, ö pond .. .. 25 et 

2 ponds blik KERSEN, prima 35 et 

Maar . . . dan moet het zijn van 

}b, ter WOLBEEK 

Swaluëstraat 2 - Telefoon 449 Wij laten ieder profiteren van onze 

PA AS ROL LADES 

daar de prijs geen bezwaar kan zijn, terwijl 
onze kwaliteit bekend is. 

Paasrollade, Varkens, Runder of Kalfs . . 50 et per pond 

Tracteer Uw dus met de Feestdagen I ! 1 1 1 RUNDVLEES. 

Lappen, dikke rib 45 et 

50 et 

55 et 

60 et 

65 et Lappen, fijne rib 

Rosbief 

Biefstuk 

Haas KALFSVLEES. 

Lappen 40 — 45 et 

Fricandeau 50 et 

Poulet 40 cl: 

Gehakt 40 et BLANK GELDERS 
VARKENSVLEES. 

Karbonade, schouder 

Karbonade, rib 

Karbonade, haas 

Lappen 

Fricandeau Vet gerookt spek 
Vette lappen 
Gedraaid vet 

Reuzel 

Gedr. Reuzel 
Mager rookspek 45 et 
50 et 
55 et 
50 et 
55 et 

33 et 
30 et 
35 et 
35 et' 
32 et 
40 et H- ELDIK Smedestraat 19 Telefoon 416 . 
Zekerheid 
Veiligheid 
J. evredenheid 

Aanbevelend, 

H. van den BOS 

Grote Krocht 18 
18 Telefoon 18 BELASTINGZAKEN 
en BOEKHOUDING 

J. DE MAAR 

Oud Belastingambtenaar 

Verzorger v.h. Belastinghoekje. 

Geassocieerd met gedipl. Boekhouder. 

Kostverlorenstraat 75 

Laat Uw aanslagen controleren, kosten 25 cent ONTSPANNINGSLOKAAL WERKLOZEN 

In dit lokaal hield de Zandv. Best. Bond Zater* 
dag j.1. om 3 uur een bijeenkomst ter sluiting van 
het op 1 Oct. j.1. geopende ontspanningslokaal. 

De voorzitter van de Z.B.B., de heer Oud, heet* 
te de aanwezige werklozen, een dertigtal, welkom, 
en constateerde, dat van het lokaal gedurende 
deze wintermaanden een druk gebruik is ge* 
maakt: gemiddeld zochten er een vijftig werklo* 
zen ontspanning in spel of lectuur. 

Spreker brengt een woord van dank aan B. en 
W., die den heer Groen toestonden tot 15 Maart 
kosteloos in dit lokaal te werken. 

Dat het den heer Groen is gelukt het de werk* 
lozen zo aangenaam mogelijk te maken, blijkt 
wel uit het feit, dat zij met hun schamele beurs 
toch nog een bedrag hebben bij elkaar gebracht 
voor een horloge met inscriptie, hetwelk den heer 
Groen door den heer Van Zomeren werd over* 
handigd. 

Ook het bestuur van do Z.B.B, wilde uiting 
geven aan zijn dank en overhandigde den heer 
Groen een bon ter waarde van ƒ 7.50, die ook 
dit dankbaar aanvaardde. 

De voorzitter sprak nog de hoop uit, dat door 
het verdwijnen van de werkloosheid dit lokaal de 
volgende winter geen dienst meer zal behoeven, 
te doen en bracht tenslotte nog dank aan allen, 
die hadden meegewerkt tot het doen slagen van 
deze poging tot steun der werklozen, speciaal aan 
de Arbeiderspers voor het gratis verstrekken van 
lectuur en aan de Coöperatie „Aller Belang" voor 
do tabaksvoorziening. 

En hiermee was het Ontspanningslokaal weer 
gesloten. 

De prijzen van de verloting voor het Ontsp. 
lokaal zijn nog niet alle afgehaald. De op no. 
1560, 1752, 1949, 1, 736, 734, 735, 750, 1606, 
1308 gevallen prijzen kunnen nog tot 15 April 
worden afgehaald bij St. Schilpzand, Spoorbuurt* 
straat 3. Aangemoedigd door het geweldige 
succes- blijven wij ook nu nog door 
gaan met onze 

Speciale aanbieding 

Onze heerlijke Schouderham 2 ons . . . . 26 et 

Fijne gekookte worst, per pond 39 et 

Smeerworst, per ons 12 et 

Leverworst, per ons 8 et 

Leverworst Paarden Rookvlees 

Bloedworst Plockworst 

Kalfsboterhamworst Lever 

Haagse Leverworst Bacon 

Berliner Grove snijworst. 

Leverkaas Osserookvlees 

Cornedbeef Pekelvlees van fa Cohen 

Theelichten, per pak 10 et 

Kanarieszaad, p.p 12 et 

Potje Haring, inhoud 4 stuks 15 et 

Een ieder roept over de fijne kwaliteit: 
Solano Koffie, met reep, p. half pond .. 28 et 

2de Paasdag Geopend 

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage I 

. J, Knotter, Haltestraat 36 

Telefoon 391 Telefoon 391 Heeft U 

Stucadoor- 

werk ? ? 

Witten of Waterverven 

f 1.— per plafon p.k. 
SJ^T" Alle reparatie's van Stucadoorwerken 

A. Kemp - Noorderstraat 47 VERLOTING „KUNST NA ARBEID." 

Op de volgende nummers zijn prijzen gevallen: 
105, 109, 110, 153, 186, 207, 211, 215, 253, 294, 298, 
299, 325, 329, 344, 393, 394, 436, 457, 496, 529, 530. 

De prijzen kunnen afgehaald worden bij mej 
H. Dees, Kleine Krocht 2. 

KINDERVOEDING. 

Mevrouw Van Alphen maakt bekend, dat de 
laatste uitbetaling aan de leveranciers voor de 

kindervoeding zal plaats hebben op Dinsdag 
30 Maart a.s. in Ons Huis 's middags te 4 uur. 

VERENIGING VAN JONGE HERVORMDEN 

Vrijdag 2 April hoopt in de consistoriekamer 
voor bovengenoemde ver. Ds. D. Tromp te spre* 
ken. Behalve de leden zijn ook de nieuwe lidma* 
ten uitgenodigd, zodat op een flinke belangstel* 
ling gerekend wordt. 

HOOG EN LAAG WATER. 

Hoogwater Laagwatei 
v.m. n.m. v.m. n.m Zaterdag 27 Maart 
Zondag 28 Maart . . 
Maandag 29 Maart . . 
Dinsdag 30 Maart .. 
Woensdag 31 Maart 
Donderdag 1 Apiil 

Vrijdag 2 April 

Zaterdag 3 April .. 
Zondag 4 April 3.35 
4.04 
4.32 
5.02 
5.36 
6.06 
6.44 
7.21 
8.18 3.38 
4.08 
4.40 
5.15 
5.48 
6.28 
7.07 
7.42 
8.48 11.33 

12.00 

12.04 

12.36 

1.11 

lAé 

2.24 

3.03 

3.39 11.36 12.28 
12.58 
1.33 
2.02 
2.40 
3-18 
4.14 ü> HEEFT U 
DRUKWERK 

WODiGIIlI 

ONS MERK . . □ÖDnnOGGJGaDODDG 
fr 
waarborgt U, door de 

Modernste Machines 

In onze Drukkerij, dat 
U tevreden zult zijn. 

VRAAGT PRIJS Geen order te groot 
Geen order te klein Gertenbachs Drukkerij - Telèf* 135 

Drukkerij Zandvoortsche Courant — Achterweg I ®[®ïs®sa3®^a®®sffl3®ffl®affl®ffls®K®s®a Verhoog de feestvreugde met 

Bloemen en Plant en 

uit 

Bloemenmagazijn „De Anemoon" Voordelige prijzen. 
Kerkplein 8 Grote keuze 
Telefoon 556 PAASPAKKET*ACTIE „HULP AAN SPANJE" 
ZANDVOORT. 

'Do bovengenoemde aetie van ons comité is 
thans in volle gang en al heel wat inwoners on» 
zer gemeente zijn er toe overgegaan, ons werk 
voor Spanje daadwerkelijk te steunen, zodat wij 
al beschikken over kleren, pakketten met levens* 
middelen en ook mochten wij financiële steun 
ontvangen van sympathiserende gemeentenaren, 
hetgeen do medische hulp ten goede komt. Doch. 
dit alles is voor ons nog niet voldoende. Ons sucs , 
ces moet overweldigend worden. De nood onder 
de Spaanse bevolking is zeer groot. Velen zija 
zonder have en goed moeten vluchten, waardoor 
er groot gebrek is aan het allernodigste als: kle» 
ding, voedsel, enz. 

Wij kunnen de kinderloos geworden o.uders en; 
de wees*geworden kinderen hun gezinsverlies niet' 
vergoeden, maar toch kunnen wij veel goed ma» 
ken, door, wat door ons aan ellende is te ver* 
zachten niet na te laten. 

Ons Comité is neutraal in politiek opzicht en 
heeft geen contact met andere organisaties, ieder 
kan medewerken, het gaat om bloed te stelpen 
en tranen te wissen van onze medemensen in 
Spanje . 

Geachte medeburgers. Een week na Pasen wor» 
den de pakketten verzonden. Geeft ruim naar 
vermogen, doch geen gave of bijdrage is te klein, 
maakt met kennissen en vrienden samen pakket» 
ten, en dan even bericht aan een der volgende 
adressen: Oosterparkstraat 50, de Witstraat 5, 
\5. Lennepstraar! 35, Stationsstraat 8a, Koning» 
straat 39, Jan Steenstraat 9a, Brederodestraat 39, 
Boulevard P. Loot 46 en Smedestraat 13. 

Namens Comité „Hulp aan Spanje" Zandv.: 
F. van Waard, Secr., Oosterparkstraat 50. 

„VERKIEZINGEN 1937" 
Prof. Mr. C. P. M. Romme -zal' op 27 April in 
het Patronaatsgebouw spreken over het onder* 
werp „Verkiezingen 1937" voor een openbare ver» 
gadering. Aan belangstelling zal het zeker wel 
niet ontbreken t 

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE. 

De Algemene ledenvergadering van de Zand» 
voortse Reddingsbrigade wordt op Woensdag 31 ' 
Maart om half acht de"s avonds in Ons Huis ge» 
houden. 

Naast de 'behandeling van de gebruikelijke jaar 
verslagen zal een bestuursverkiezing plaats heb* 
ben wegens periodieke aftreding van" de heren W. 
Dorsman en A. Loos — die herkiesbaar zijn — 
en ter voorziening in do vacature ontstaan door 
het overlijden van den heer J. D. Holtheijer. 

Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan 
der brigade zal deze vergadering een feestelijk 
karakter dragen. Van Maart tot en met October uitzending van' 

RIJSTTAFELS, NASSI GORENG, BAHMIE.enz. 

(Bestellen vóór 11 uur 's morgens). 

PENSION VAN RONKEL - Zandvoort 

(v.h. Indisch Restaurant) 
Telefoon 503. — Zandvoortschelaan 24 CABARETAVOND. 
Zaterdagavond trad in gebouw Moïiopole op 
de toneelvereniging „Vrije Werking" uit Amster» 
dam. Na een kort openingswoord van den voor» 
zitter van de toneelvereniging „SPhoenix", den 
heer H. L. Dhooge, werd direct met het cabaret* 
programma aangevangen. Mevr. A. Sligting hield 
enkele vrolijke voordrachten, Mr. Krijnveld wist 
de aanwezigen kostelijk te vermaken met zijn 
mimiek, grappen en declamatie. Voorts werden 
enkele dol*komische een*acters opgevoerd, o.a- 
De etalageppop en De hese souffleur. Na de 
pauze werd ten tonele gebracht als tegenstelling 
met het vrolijke voorprogramma, de dramatische 
schets „Het Kind" van Herman Heijermans. Dè 
avond werd besloten met een gezellig bal met 
muziek van de Racing*band. 

BLOEMENDAG ONDERLING HULPBETOON 

Het Bestuur van het T.B.C.=fonds van O.H. 
schrijft ons: 

Op 29 Maart a.s., 2e Paasdag, zal ten bate van 
het T.B.C, fonds van Onderling Hulpbetoon een 
bloempjesdag, de „Emmabloemcollecte", _worden 
gehouden. 

De opbrengst daarvan moet strekken tot be* 
strijding van do tuberculose. De tuberculose*be» 
strijding eist jaarlijks veel geld en daarom ver* 
trouwen wij, dat het publiek ons bij onze strijd 
tegen deze gevreesde ziekte krachtig zal willen 
steunen. 

Beschikten wij over ruime middelen, wij zou» 
den U geen bloempje te koop aanbieden; doch 
wij kunnen de opbrengst van de bloempjesdag 
niet missen en daarom doen wij met vrijmoedig» 
heid een beroep op U, om ons op 2e Paasdag 
door het kopen van een bloempje te willen steu* 
nen. 

Voor het' verkopen der bloempjes hebben wij 
natuurlijk hulp nodig en daarom zijn collectrices 
(boven de 16 jaar), die ons daarmee willen' hel» 
pen, van harte welkom. 

Men kan zich aanmelden bij ons Comité, dat 
daartoe zitting houdt op die dag, vanaf des mor» 
gens 9 uur in het gebouw van de voormalige 
Bewaarschool, Duinweg. 

„LENTESTEMMIN G". 
Onder dit motto gaf het Noord»'Hollands*Ope= 
rette Gezelschap Haarlem Zondagavond in Mo* 
nopole onder leiding van Jan Hensen een opvoe* 
ring van de operette „Het toverboek van Weet» 
vanal". 

N Na een kort inleidend woord van den heer G. 
Kiefer, zong de heer Jan Hensen met zijn fraaie 
tenorstem de proloog*wals. De operette, die door 
enkele ziektegevallen een fragmentarische opvoe* 
ring verkreeg, oogstte desalniettemin veel succes. 
Ook de balletten, waaronder een zeer fraai uitge» 
voerde engelendans, hadden een goede afwerking^ 
Ter aanvulling van het ontbrekende zongen mevr7 
Oudheusen — de Booy, sopraan en Jan Hensen, 
tenor, nog enkele aria's uit de opera's „Butterfly" - 
en „Cavaleria Rusticana". Zij oogstten hiermede 
een daverend applaus. Het slot van dezo goed 
geslaagde avond werd gevormd door een geani» 
meerd bal onder leiding van den heer J. Stol en 
met muzikalo medewerking van „The Rvthm 
Shots". 

BENOEMD. 

Tot agent van politie is alhier benoemd de heer 
P.' Stouthamer. GOLF. 
Op do banen van de Kennemers Golf en Coun* 
try Club wordt Zondag (Eerste' Paasdag) green* 
somes gespeeld, 18 holes handicap medalplay. K:'i: 
1 Zandvoortsche Courant Tweede Blad Zaterda 
Waarom nog elders ergenis, daar 
toch de 

Beverwijkse Aardappelen- 
Groenten- en Fruitcentrale 

goedkoper is. 

Hoogst in kwaliteit. Laagst In prijs 

Spinazie zonder zaad. 

VAN DER ZWAAN 

PARADIJSWEG la. TELEFOON 39 RAADS - VERGADERING 

Maandagavond vergaderde -de Raad van onze 
Gemeente ten raadhuize. 

Voorzitter was Burgemeester Van Alphen. Alle 
leden waren aanwezig. 

Notulen. 

De notulen van de vergaderingen van 15 Febr. 
en 1 Maart werden onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen stukken. , 

Goedgekeurd was door Gedeputeerde Staten 
•de hefting van 75 opcenten op de Gemeentefonds 
Belasting. 

De schoolartsen Van Fraassen en Tichelaar 
hadden hun jaarverslag ingezonden. 

Betreffende een adres van den heer Paap over 
de riolering van Haarlem, die in zee uitgebracht 
zou worden, deelde de Voorzitter mee, dat B. en 
W. reeds daarover een schrijven hadden verzon* 
•den. 

Op zijn vraag kreeg de heer Van Rijnberk de 
verzekering, dat het antwoord voor de raadsleden 
ter inzage gelegd zou worden. 

Dan was er nog een adres van den heer Paap 
betreffende de sanering van het Zandvoortse win» 
kelbedrijf. 

De heer Paap meende, dat dit prae»advies van 
B. en W. niet zo lang uitgesteld had behoeven 
te worden. Waar het een principe besluit was en 
alleen gevraagd werd, om samenwerking met an* 
dere organisaties te zoeken, had deze kwestie veel 
vlugger in de Raad kunnen komen. 

De narigheid, die de Zandvoortse winkelstand 
ondervindt, zegt duidelijk, hoe nodig een regeling 
is. 

Wethouder Slegers wees er op, dat in andere 
gemeenten besluiten genomen waren om het ont» 
staan v. nieuwe winkels te beperken.Die besluiten 
waren echter vernietigd. Beter leek 't den Wet» 
houder met beperkende bepalingen te wachten, 
tot het uitbreidingsplan in de Raad goedgekeurd 
zou worden. Dan zou zeker aan de wensen tege» 
moet gekomen kunnen worden. 

Op voorstel van den Voorzitter wordt het 
schrijven voor kennisgeving aangenomen. 

Ingekomen was het jaarverslag over 1936 van 
Eendracht Maakt Macht. 

Dan kwam in behandeling een aanvrage tot 
grondruilmg aan het Tramplein met de erven 
Koning. Heren Zolen en Hakken . . f 1.10 

Dames Zolen en Hakken . . r f 0.80 

Houtgepend. 

Het eenigste adres is ; 

D. OLDENBURG - Duinstraat 8 Namens mej. P. Koning had de heer J. Koning 
verzocht, het deel van de Kleine Krocht, 
dat bij verbreding nodig zou zijn, te ruilen voor 
een gelijk stuk grond aan het Tramplein. 

Doel daarvan was, betere exploitatie van het 
daar thans nog vrije terrein en verbetering van 
de aanblik van het Tramplein. 

De ruiling zou echter niet kunnen geschieden 
met gesloten beurzen en daarom stelden B. en 
W. de waardeverhouding van 1 op 3. Deze taxatie 
volgens het advies van P.W.. De technisch* 
aesthetisch adviseur had geen bezwaar. 

De heer Molenaar betreurt het, dat B. en W. 
deze zaak twee maanden in behandeling hebben 
en nu de Raad in anderhalve dag willen laten be< 
slissen. Hij miste het dossier, nodig bij dit punt, 
waarin de overname van de grond destijds was 
uiteengezet. ' Hij betreurt het, dat in B. en W. 
voor dit voorstel een meerderheidheid was ge» 
vonden. 

Hij wijst op 't hoge bedrag van aankoop en de 
bestemming voor openbare weg. Ook weet hij 
niet, hoe het project gedacht is. 

Hij vindt het in strijd met de gronden van het 
proces, dat destijds gevoerd is moeten worden en 
in strijd met het algemeen belang en meent, dat 
er verder niet over onderhandeld behoeft te wor» 

De heer Van Rijnberk .denkt bij dit voorstel 
van B. en W. aan de bekeriBe zoekplaatjes: Zoek 
den jager! 

Men moet ook niet vergeten, dat de heer Kerk» 
man thans ƒ 1000 — paeht'per jaar betaalt. Die 
mist men dan ook.Een ander bezwaar is.dat reeds 
een gedeelte van het uitbreidingsplan wordt goed» 
gekeurd, zonder dat men van dat plan verder iets 
weet. En vroeger werden andere voorstellen door 
Wethouder Slegers juist teruggewezen, op grond, 
dat het uitbreidingsplan nog niet gereed was. 

Niets is bekend. Ook niet, hoe de weg door de 
Kleine Krocht gedacht is. Zo onvolledig kan hij 
zijn medewerking niet verlenen. 

Hij stelt voor aanhouden en dan de verschillen* 
do oplossingen en motieven eens nader te be» 

y < ien - . , , . j 

De heer Bohvidt is er van overtuigd, dat de 

aanblik van het Tramplein niet fraai is. Maar als 

daar winkelhuizen komen, wijst hij op schade 

voor de winkeliers in do omgeving. Uit een arti». 

kei uit een der bladen, meent hij te moeten af* 

leiden, dat er een addertje onder het gras schuilt. 

Nu heeft het de schijn, dat de grond waarde* 
loos is, maar ze kost de Gemeente toch ƒ 100 — 
per m B . Hij is verbaasd over de Dienst van P.W., 
die nu een waardeberekening geeft als van 1 : 3. 

Hij noemt dat geen hoog standpunt en prote* 
steert daartegen. Op redelijke basis en met het 
volle pond op tafel is hij wel tot onderhandelen 
bereid. Ook zou het plan van bebouwing be« GEHELE of GEDEELTELIJKE 

INBOEDELS 

of Zolder-opruimingen te koop gevraagd. 

De Witte Zwaan 

GROOTE KROCHT 20 - TELEFOON 464 Bekendmaking ! 

Do gezamenlijke Zandvoortse Taxibedrijven ma* 
ken bij deze bekend, dat door do aanhoudende 
prijsstijging van Benzine, Olie, Banden, enz. van* 
af heden de navolgende prijzen vastgesteld zijn: Dorpsrit bebouwde kom 35 et 
Noorderbad . . . . 40 et 

Blocmendaal strand of 

Bentveld 60 et 
Aerdenhout . . . . 80 et 

Overveen 100 et 

Bloernendaal . . . . 125 et Haarlem 125 et 

Heemstede 125 et 

Amsterdam . . . . 3.50 et 

Gebr Bagagerek 25 et extra 

Andere ritten ö et per k.m. 

Maximum 4 personen. 

G. B. BISENBERGER - Telefoon 260 
GARAGE v.h. v.d. GEER - Telef. 88 
GARAGE JANSEN - Telefoon 108 
L. C. MOOY Jr. - Telefoon 267 

OSTADE GARAGE - Telefoon 123 
SHELLGARAGE Gebr. Piers - Tel. 216 
GARAGE RINKO - Telefoon 224 
G. VENINGA - Telefoon 504 

JAC. VERSTEEGE - Telefoon 484 
Z.V.T. GARAGE - Telefoon 18 m m 

m Wij kochten voor de [®| 

m Paasdagen een — [©] 

| PRIMA PAASKOE ~ 

[21 Geef Uw bestelling vroegtijdig op 

BH Het adres voor betere kwaliteit. 
B O O 
® Van Ostadestraat 1a - Telefoon 539 

in m 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
DAMES! Probeert U eens 

Argentina Corsetten 
en Bustehouders 

GOEDKOOP EN PRACHTIG 

Alle modellen voorradig ook 
voor zware figuren. 

Corsetten vanaf .... 98 et 

Bustehouders vanaf ... 26 et 

Jarretelgordels vanaf . . 34 et 

Prima Jarretels . . . . 16 et 

De Speciale zaak voor alle 
soorten Wol en Handwerken 

„DE WOLBAAL" 

SCHOOLPLEIN 4 h. Willemstraat DAMES!! f 

Onze Dameskapsalon staat voor 2 
U open en garanderen wij U een g Perfecte Permanen 

zodat U met de a.s. feestdagen 
er keurig uit zult zien. 

Maison Stabel 

Groote Krocht 16 - Telef. 559 

Herenkapsalon, Da Costaplein 3 (PI. Moord) 
oe«eee«c«®oo*eee oeea®o©e> b©oo<b®®« ®o©©oo©ü sb®®©®®©© 

LLAMDI 

Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein De Vanaf ZATERDAG 27 tot en met MAANDAG 
29 MAART, aanvang 8 uur opvoering van een 
groot PAASPROGRAMMA. Vertoning van de 
spannendo Paramountfilm man ciae 

met in do hoofdrol HERBERT MARSHALL. 

Een dramatische film met een beklemmende cli» 
raax. Heliotroop was do waarschuwing voor een 
voortdurend dreigend noodlot. De geschiedenis 
van den man, die tot elke prijs een geheim moest 
beschermen. Een film met een climax, die U niet 
spoedig zult vergeten. 

Als tweede hoofdfilm: JACK HYLTON en ZIJN 
BAND in zijn eerste grote film: 

Jack Hylton verovert de wereld 

JACK HYLTON en zijn wereldberoemde band 
in een A-lotte comedie, vol spanning, tempo en 
humor. Een cocktail van muziek, liefde, roman» 
tiek en sensatie! — Aardige meisjes, vlotte co» 
medie, spannendo momenten. Gloneuse muziek. 
Romantische liefde. Verbluffende scènes. Een bui» 
tengewono film, welke met overweldigend succes 
in Amsterdam is vertoond. 
Een 100 pet. SUCCESPROGRAMMA !! 
ATTENT IE I Om ieder in de gelegenheid te stel- 
len dit grote succesprogramma te zien, BEIDE 
PAASDAGEN POPULAIRE VOORSTELLING 
Parket-Parterre 30, Stalles-Balcon 55, Loge 80 et bel. inbegr. 

ZONDAGMIDDAG, Eerste Paasdag, half drie 

FAMILIE»MATINEE — Opvoering van SKIPPY 

met JACKIE COOPER, MITZY GREEN, RO» 

BERT COOGAN. — Do beste kinderfilm ooit 

vervaardigd. Komisch bijprogramma. 

MAANDAGMIDDAG, Tweede Paasdag, half 3 
opvoering van een geheel nieuw programma. 

Hoofdnummer: R A l\l G O 

Een machtig filmwerk v.d. wildernis. 

Beide dagen: Entree 10 en 20 cent plus belasting 

Donderdag 1 April, 8 uur - Populaire Voorstelling 

Reprise van het machtige filmwerk: 

MICHAEL STROGOFF 

DE KOERIER VAN DEN TSAAR met ADOLF 
WOHLBRüCK. 
Wegens de grote lengte dezer film, geen tweede hoofdfilm. 
Toegang 18 jaar. Entree 30 en 55 cent alles inbegr. kend moeten zijn. 

Den heer Paap is dit voorstel zo duidelijk als 
modder. Het derven van de pacht van de ijstent 
van Kerkman is maar vergeten? Is dat alles die 
blinde muur waard? Ook hij wijst op de concur» 
reotie, die door bebouwing met winkels zal ont» 
staan voor de reeds gevestigde winkeliers en be» 
wijst, hoe juist een ordening door B. en W. hier 
goed had kunnen werken. 

De heer Suerink ondersteunt het voorstel tot 
aanhouden van den heer Van Rijnberk. 

De heer Elffers had niet gedacht, dat aan dit 
voorstel zoveel vast zou zitten en vraagt ook vol» 
ledige inlichtingen, opdat B. en W. met concrete 
voorstellen kunnen komen. 

De heer Koning meent, dat er veel meer achter 
gezocht wordt, dan de bedoeling is. Alleen vers 
fraaiing van het Tramplein en betere afsluiting 
wordt beoogd. 

Wethouder Slegers wijst er op, dat het juist 
een goed moment voor de regeling is, omdat het 
pachtcontract met den heer Kerkman afloopt en 
dus toch opnieuw beslist zal moeten worden. Ge» 
let is alleen op de verbetering voor de Gemeente. 

■De prijs van ƒ 55 per m= is de prijs, die de Ge» 

meente voor de grond heeft betaald, 't Project 
van het bouwwerk heeft hij nog niet gezien. Wel 
weet hij, dat het berust in handen van den heer 
Zwiers. 

De Voorzitter vindt niet, dat de opmerkingen 
vriendelijk stemmen. De gemaakte opmerking 
over de Dienst van P.W. zal hij onderzoeken, als 
dè heer Bohvidt nadere inlichtingen wil verstrek» 
ken. 

Deze verklaart zich daartoe bereid in besloten 
vergadering. 

De Voorzitter heeft tot deze verbetering voort» 
durend medegewerkt. Dan kan de ijstent weg en 
een behoorlijke bebouwing heeft voor de Gemeen 
te toch ook wat voordeel. :Hij wijst er op, hoe in 
toeiistenbladen het binnenkomen van Zandvoort 
per trein of tram „rommelig" genoemd wordt. 
Dat kan dan verbeteren. Dat ijseten tot een uur 
's nachts door drukdoende jeugd is toch heus niet 
fraai te noemen. 

Voor aanhouden stemmen acht leden. 

Een klacht over een bouwterrein aan de Hugo 
de Grootstraat wordt door B. en W. in overleg 
met den eigenaar geregeld. 

Voor ƒ 150 — wordt een stuk gemeentegrond 
aan do 'Herenstraat tijdelijk in bruikleen afge» 
staan voor het bouwen van een loods. 

De heer Paap meent, dat hier van geen preca» 
riarechten sprake is, daar de grond niet voor 
openbare dienst bestemd is. 

Met do stem van den heer Paap tegen, wordt 
het voorstel van B. en W. goedgekeurd. 

De heer P. Terol e.a. hadden verzocht om voor 
vergaderingen te mogen beschikken over een der 
lokalen van de Oude Bewaarschool tegen de ge» 
stelde vergoeding. 

De heer Paap hoopt op een toestemmend ant» 
woord, zoals aan anderen gegeven wordt, 
gen. B. en W. zullen op dit verzoek advies uitbren» 

Conversie. 

Met algemene stemmen wordt volgens voorstel 
van B. en W. besloten tot conversie van geld» 
leningen, groot ƒ 70.000 en ƒ 130.000. 

Perceel Beltweg. 

Met algemene stemmen wordt het voorstel van 
B. en W. aangenomen om een perceel grond aan 
de Beltweg, verhuurd aan de Mij „Petrolifère" 
over te schrijven op de American P.C. daar eerst» 
genoemde maatschappij in liquidatie is. 

Overname Woning. 

B. en W. 'stellen voor als gevolg van de toe» 
passing van de verhaalsbepalingen van de Armen» 
wet het perceel Zandvoortselaan 156 aan te ko= 
pen voor ƒ 1000, en het perceel te brengen in 
het Gemeentelijk Woningbedrijf. 

De heer Molenaar vindt de prijs wat hoog. 

De Voorzitter meent, dat men, gezien de om» 
standigheden, niet zo nauw moet wegen. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

Leges. 

Met algemene stemmen wordt het voorstel van 
B. en W. aangenomen, dat voor bevolkingsinlich» 
tingen niet een jaarabonnement, maar een altijd 
geldig blijvend abonnement beschikbaar zal wor» 
den gesteld. Dit naar aanleiding van een opmer» 
king van Ged. Staten. 

Werkverschaffing. 

De Z.B.B, had verzocht hst herstellen van de 
duinreep niet in werkverschaffing te doen uit» 
voeren doch als productief werk. 

B. en W. wijzen er op, dat ƒ 500 voor dit her» 
stel is uitgetrokken en dat zal grotendeels nodig 
zijn voor materialen. Belangrijke verhoging laat 
de toestand der financiën niet toe. 

De heer Suerink wijst op de donkere tijden. De 
werkman wordt zwaar daardoor gedrukt. Pro» 
ductief werk geeft enige verademing en komt ook 
de winkelstand ten goede. Ernstig doet hij een 
beroep op B. en W. om een lichtpunt te vinden- 

Do heer Molenaar heeft het bezwaar, dat lang» 
zamerhand alles in werkverschaffing uitgevoerd 
wordt, 't Is toch onvoorzien, dat de storm de dui» 
nen afslaat. Bij Zuiderbad was het toch ook on» 
voorzien. Waar het geen grote uitgave kan zijn 
vraagt hij uitvoering in productief. 

De heer Paap had gehoopt, dat Wethouder 
Van der Moolen zich niet met het voorstel had 
kunnen verenigen. Hij wijst er op, dat er met de 
conversio ƒ 4000 verdiend wordt, dus geld is er 
wel volgens hem. Andere werkprojecten zijn er 
niet, dus laat men dit dan ook benutten voor pro» 
ductief werk. 

De heer Elffers vindt het Verzoek van de Z.B.B, 
begrijpelijk bij de tegenwoordige loondruk en ziet 
een gunstige kans. Men is 't verplicht te doen 
ook. Bij de'begroting kon toch niet op deze storm 
schade gerekend worden. Hij vraagt naar het ver» schil m kosten en verwacht een nader voorstel. 

Wethouder Slegers wijst er op, dat ƒ 500 geen 
verandering toe laat. Hij zal echter een nadere 
berekening aan de Raad voorleggen. 

Wethouder Van der Moolen is het met de me» 
ning van Z-B.B. en den heer Elffers eens. Maar 
als het kan. Bij inschrijving is de concurrentie zo 
sterk, dat men daartoe niet kon overgaan. Ook 
weet hij, dat de heer Paap de ƒ 500 op de Begro» 
ting te hoog vond. Men heeft moeten besluiten 
veel in werkverschaffing te doen uitvoeren, om» 
dat daardoor meer mensen bij de Heidemaat» 
schappij aan 't werk gesteld konden worden. 

De heer Elffers meent te begrijpen, dat hij niet 
bereiken kan wat hij wil en trekt zijn voorstel in- 

De heer Molenaar en Paap pleiten voor uit» 
voering, door de uitgaven te brengen op de supp. 
begroting. 

Het voorstel van B. en W. wordt aangenomen. 
Tegen stemmen de heren Molenaar. Van Toom» 
bergen en Paap. 

Straatbelasting. 

Volgens voorstel van B. en W. wordt met al» 
gemene stemmen besloten, dat achterstallige 
Straatbelasting bij overgaan van een perceel zal 
blijven voor den eersten eigenaar volgens het tijd» 
vak van bezit. 

Daarna gaat de Raad in besloten zitting. CONCERT O.H. MANNEN» EN KINDER 
KOOR. 

Dinsdag 13 April zal het Mannen =en Kinder» 
koor een concert geven in „Groot Badhuis". 

De solisto voor de/o avond is Mcj. L. Ekke» 
lenkamp. 

Er zal een /eer mooi en gevarieerd programma 
ten gehore gebracht worden. 'Het koor zal o.a. 
uitvoeren „De Zee" van Jac. Bonset. Dit nummer 
is een der laatste composities van den heer Bon» 
set en is opgedragen aan koor en directeur. 

Verder zal het Mannen» en Kinderkoor geza» 
menlijk uitvoeren 1'Orgue van L. de Rille. Ook 
zal het M.K. de beide concoursnummers uitvoe» 
ren n.1. „Een Lied" van Ed. Flipso en „De Gra» 
vers" van Isr. J. Olman. 

Het K.K. zal o.a uitvoeren „Ruzie in het Kip» 
penhok", „Vreemde talen" en „In do Klokken» 
winkel" van P. Zwager, en „De Koeien en de 
Ganzen" en „Heien" van N. v.d. Linden. 

Ook de soliste heeft een zeer mooi program 
o.a. een Aria uit „Orpheus" Ach erbarmet Euch 
mein!, van Gluck; O, jubel mijn hart, van K. 
Kuilen, Nacht van Cath. van Rennes, enz. 

Een gezellig bal zal de avond besluiten. Nie» 
mand verzuime dan ook om dezo avond bij te 
wonen. 

GEMEENTE»BADHTJIS. 
In de week van 15 tot en met 20 Maart, zijn 25 
Kuipbaden en 309 Douchebaden genomen. ifll' I ' I 

■ I' 1 I il 

l l M, i!' 

T" " 

i ' ■/ > 'i i r«i . n'i ■ 


Nu is het tijd om Uw Rijwiel 
eens grondig te laten nazien 

Vraagt eens prijs ook voor 

geheel moffelen en nikkelen 

Nieuwe Simplex Rijwielen .... f 38.50 

Empo Rijwielen ■ f 36.50 

Mijn prima Concurrend Rijwiel ." . f 33.50 

Voor Banden en Onderdelen het goedkoopst 
adres. 

Rijwielhandel JAN POOL 

Haltestraat 58 1e Klas Reparatie 

Tandem fe Huur Belasting-Hoekje, 

PERSONELE BELASTING. 
Grondslagen (tarief). 
Biljarten: 

Do belasting wordt geheven wegens het hou» 
den, hier to lande, van biljarten. Buiten aanmer* 
king blijven de toestellen, die om gebruikt te wor* 
den in de regel worden verplaatst. 

Onder „houden" is te verstaan het ter beschik* 
king hebben van een biljart met de wil dit over» 
eenkomstig zijn bestemming te gebruiken. 
Dat men een biljart niet meer houdt kan b.v. 
worden afgeleid uit de omstandigheid, dat men 
het te koop aanbiedt en ernstig moeite doet om 
er een koper voor te vinden, dat de banden zijn 
verwijderd, of dat men het biljart heeft opgebor* 
gen op zolder of althans op een plaats, waar het 
niet kan worden bespeeld, althans het niet meer 
houdt om het overeenkomstig zijn bestemming te 
gebruiken. 

Als houder van een biljart wordt beschouwd 
de gebruiker van het perceel waarin het biljart 
zich bevindt. 

Een biljart, waarvan de banden zijn afgenomen 
en dat als gewone tafel dienst doet, is niet meer 
een biljart in de zin der wet. 

De belasting bedraagt jaarlijks in hoofdsom: 

a. wegens de hiljarten, die gehouden worden 
in koffiehuizen en andere voor het publiek toe* 
gankelijke inrichtingen, 

voor ieder biljart ƒ 20 — 

b. wegens biljarten die gehouden worden in 
■woningen 

voor ieder biljart ƒ 50 — 

c. wegens biljarten gehouden op ande;e plaat? 
sen 

voor ieder biljart ƒ 35 — 

Bij gemeenteverordening kunnen deze bedragen 
door andere worden vervangen. 

U vraagt, wij antwoorden! Stalling per maand £ 5» — ■ 

AUTOMOBIELBEDRIJF 

„RINKO" 

Garages : Oranjestraat en Stationsplein 

Tel. 224 - Stalling voor 100 wagens „JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK" 
WERKLOZEN. 

Zij dolen dag na dag door eindeloze straten, 
met elke morgen weer een lauw begin; 

het oude rhythme heeft hun hart verlaten, 
zij keren zonder lusten tot de avond in. 

N. J. KASTELEYN. 

Voor jeugdige werklozen wordt dit jaar 150-000 
gulden gevraagd. 

Na alles wat hiervan bekend is en vorige we* 
ken is geschreven, zal ieder er van doordrongen 
zijn, dat het noodzakelijk is, dat dit bedrag er 
komt. 

Toch nemen we de vrijheid, om deze laatste week 
voor de collecte nog eens ernstig op Uw steun 
aan te dringen. We vragen veel, maar niet meer 
dan U kunt missen. Bedenkt bij het vaststellen 
van Uw gift, dat de werkloosheid van onze jon» 
gens er niet is door hun eigen schuld en dat het 
niet Uw verdienste is, dat ge nog werk hebt en 
iets bezit of veel bezit. Wij vertrouwen, dat U 
zult inzien, dat de nood van onze werklozen er 
is door gemeenschappelijke schuld en dat we deze 
naar ons vermogen hebben mede te dragen in ge» 
meenschappelijke verantwoordelijkheid. 

Tientallen collectanten zullen in de week van 
31 Maart t.m. 6 April door de straten trekken. 
Vult de handen, welke ze namens hun medesjon* 
geren ophouden, opdat door hun samenwerking 
en Uw gaven het mogelijk gemaakt wordt, dat 
weer duizenden jongens in Nederland nieuwe Ie» 
vensvreugde in de kampen kunnen ontvangen. 

Helpt de langdurige gevaren der werkloosheid 
afwenden! 

Steunt het werk der Centrale in de collecte» 
week van 31 Maart t.m. 6 April! 

Luistert naar de radiouitzending door de "N.C. 
R.V. op 31 Maart, waar de ministers Slingenberg 
en De Wilde zullen spreken! 

Het Comité van Actie voor Zandvoort, Bentveld 

en Aerdcnhout: 

Mr. Joh. H. van Wijk, Voorzitter 
'H. J. Koning, Secretaris*Penningmeester 
J. van der Mijc, Zandvoortselaan 8 
Mengs Schuiten 

Het Comité van aanbeveling: 

H. van Alphen, Burgem. van Zandvoort 

Ds. D. Tromp, Zandvoort 

Ds. P. van der Vloed, Zandvoort 

Ds. N. A. Waaning, Zandvoort 

F. Jellema, Gem.*Secretaris Zandvoort 

Mr. M. J. Sanders, Aerdenhout BURGERLIJKE STAND. 

Geboren: Cathsirina Maria, dochter van C. W. 
van Eldik en C. M. Oskam, Brugstraat 5a; Sonja 
Anny, dochter van J. van der Schaaf en A. A. 
Bonsink, Hoogeweg 61; Adriana, dochter van J. 
H. Koper en H. Wcihrauch, Pakveldstraat 11. 

Overleden: J. van Duivenbodcn, oud 55 jaren. 

Gevestigde personen: 
KI. Daan, van Velsen, Van Speykstraat 17. 
P. Stouthamer van Hontenisse, Zandv. laan 234. 
Ba Dingsdag, van A'dam, Oranjestraat 19 hs. 
P. van der Ven, v. Haarlem, Bilderdijkstraat 7. 
P. Holst, v, A'dam, Zeestraat 4rd. childerswerk is Vertroüwenswerk 

Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij : 
Fa. J, VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162 
Burgein. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort Achtste legerbericht van de Zandv. Slagers oorlog 

Wij maken onze cliënten bekend, en dat is bijna geheel Zandvoort, dat wij 
thans bommen aan het vervaardigen zijn van het grootste kaliber, niet gevuld 
met Traangas of iets degelijks, doch als deze zullen ontploffen zal U de geur 
tegemoet komen van de HEERLIJKSTE PAASROLLADE p.p. 50 en 55 et 
Wij zetten alles pp alles en geven als 'reclame bij aankoop van 60 et vlees 
1 ons Rookvlees voor 12 et en bij aankoop van f 1. — % pond Rookvlees 
voor 25 cent. Dus alle naar het actieve front 

DE CONCURRENT" ff 

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 

Ook thuisbezorgen zonder prijsverhoging 

HUISMOEDERS DOET NU UW VOORDEEL I 494 Prima Geld. Rookworst, p.p. 
Bloedworst . . . . p.p. 

Ham, per ons 
Prima Geld. Gek. worst, p.p. 

Prima Leverworst, p.p 

Rookvlees van muisje, per ons 
PRIMA LAMSVLEES 

Carbonade 35— 

Lappen 

Bout 

PRIMA KALFSVLEES 

Lappen 45_ 

Fricandeau 

Poulet 40 et 
35 et 

14 et 
40 et 
40 et 

15 et 

-40 et 
45 et 
50 et 

-40 et 
50 et 
40 et OSSELAPPEN 40 et 

Riblappen 50 et 

Prima Lappen 45 et 

Rosbief 55 et 

Lende 55 et 

Biefstuk 60 et 

Haas 65 et VARKENSVLEES 
Carbonade schouder 
Carbonade rib 
Carbonade haas 
Magere lappen 
Fricandeau 45 et 
50 et 
55 et 
50 et 
55 et De Feestdagen _ 2e PAASDAG GEOPEND tot 1 uur namiddags. ~W m KOOPT 

Henk Schuilenbuïrg's 
Stofzuigers 

Modern, handig, onverslijtbaar 
en ... . [een wonderbaarlijke 
zuigkracht 

compleet v.a. f26.50 

Dus voor Stofzuigers allen naar 

De Goedkope Amsterdammer 
Groote Krocht 5 

Tevens 1ste klas Reparatie-inrichting ^QM zullen door onze artikelen voor 

U dubbele feestdagen zijn 

Slechts een kleine greep: 

MOESAPPELEN, p.p. 10 et; 3 pond 25 et 

SPERCIEBONEN, 2 ponds blik .... 16 et 
SPERCIEBONEN, uitgew. uit de bus, p.p. 10 et 

BOERENKOOL, per pond 5 et 

GROTE ZOETE JAFFA, 10 voor . . . . 45 et 

SPRUITEN, per pond Marktprijs 

GROTE SAVOYE KOOL, per stuk . . . . 8 et 

Verse Tomaten, Jonge Radijs en grote Kropsla 

HANDAPPELEN, per pond 15 et 

Geen vuile handen meer, Rode Kool of Savoye 
kool, gesneden per pond 5 cent. 

JONGE TUINWORTELTJES geschrapt, p.p. 5 e 
ALS RECLAME: Verse Andijvie: per pond 10 et 

10 kg. ZEEUWSE BONTJES 35 et 

Ook bezorgen in Bentveld en Aerdenhout zonder 
prijsverhoging. 

P. van den Berg 

Haltestraat 20 - Telefoon 307 MEVROUW ! » 

Evenals vorig jaar hebben wij weer ons 

Overheerlijk Paasbrood 

Diverse Koekjes en Paas- 
artikelen. 

Paasbrood 
2de Paasdag VERS 

BROOD, echter geen 

bezorging. 

Luxe Bakkerij 

M. J- BALK 

Hoogeweg 27 Telefoon 489 Culbertson National Studios * New York 
City U.S-A. W. D. SANTIFORT 

Leraar Contract Bridge — Diploma 1935 

Clubs en Privé*lessen 

Schriftelijke en Mondelinge Cursussen 

Proefles v. Schrift. Cursus gratis op aanvr. 

ZANDVOORT KOSTVERLORENSTR. 9 B99®— 999999— *t VOOR UW 

Nieuwbouw, Verbouwingen 
en Timmerwerk 

P. KEIZER 

TIMMERMAN en AANNEMER 
VAN OSTADESTRAAT 5 Pracht Behangselpapier 
vanaf 10 cent 

PLAKLOON .!..,. 20 et per rol 
Behanger, Stoffeerder en Beddenmaker 

L- BALLEDUX 

TRAMSTRAAT 9 — TELEFOON 296 MAKELAAR 

W. PAA P 

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 46B 
TE HUUR» 

ONGEM. en GESVIEUB. VILLA'S 
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN 

Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nos 
te bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond 

Hypotheek aanwezig. 
Tevens belasten wij ons, met het huur-innen 

Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën 
op elk gebied. Inlichtingen kosteloos BKAMETJE FLAPOOft EN Z'N VRIENDEN 

door G. Th. Rotman ' Nadruk verboden 

55. Intussen was Bram op de zolder van het huis 
aangeland, waar hij dadelijk met den huurder, me* 
neer Puffclaar, die woedend was over het verlies 
van zijn tafel, aan de stok kreeg: Puffclaar pakte 
een pook, en Bram greep een Wener stoel, die 
hij met z'n slurf dreigend boven z'n hoofd zwaai» 
de. 56. Plotseling deed Puffelaar een aanval op 
Brams buik. Als antwoord daarop sloeg Bram hem 
de stoel met zo'n kracht op zijn hoofd, dat de 
mat scheurde en do stoel den man als een kraag 
om zijn hals kwam te zitten. Daarop verliet Bram, 
zwellend van trots, het slagveld. Een goed en billijk adres 

voor reparaties en nieuwwerk van 
RIETKERK, WEENERSTOELEN, MANDEN, 
SERRESTOELEN ENZ. ENZ. ENZ. 

Hendrik Vink - Swaluëstraat 21 Confi*acf -Bridge» 

door N. D. SANTIFORT. 
VERZAKEN. 

Op verzoek van enkele lezers wordt de serie 
theorie voor deze week onderbroken voor een 
verhandeling over het verzaken en de daarvoor 
op to leggen straffen. 

Elke kaartspeler weet, dat iemand tijdens een 
spel verzaakt, als de gevraagdo kleur niet wordt 
bijgespeeld, terwijl nog kaarten van de gevraag* 
de kleur in do overtredende hand aanwezig zijn- 
Minder bekend is, dat een speler óók verzaakt, 
als hij, door een opgelegde straf, verplicht is een 
bepaalde kleur voor te spelen en zich hieraan niet 
stoort, maar een andere kleur voorspeelt, 'of* 
schoon hij de gedwongen kleur in handen heeft. 

Bij contract*bridge bes.taan 2 soorten verzaken: 
de voldongen verzaking en de hersteldo verza» 
king, waarvoor verschillende straffen worden toe» 
gekend. 

Op de vraag wanneer een verzaking voldongen 
is, wordt als volgt geantwoord: Een verzaking, 
anders dan die begaan bij het voorspelen wordt 
voldongen, wanneer een speler van de overtref" 
dende partij voor* of bijspeelt in de volgende 
slag, behalve dat zulk een verzaking, begaan in 
de twaalfde slag, nooit voldongen wordt. Een 
verzaking, begaan bij het voorspelen, wordt vol» 
dongen, wanneer de partner van den overtreder 
bijspeelt in de slag, waarin is verzaakt. 

Een herstelde verzaking ontstaat derhalve, in» 
dien een speler tijdig zijn vergissing bemerkt en 
de verkeerde kaart terug neemt en daarvoor een 
juiste in de plaats speelt, voor welk herstel, de 
vorige bepaling in aanmerking genomen, voldoen* 
de tijd bestaat. Zelfs mag elke speler, indien een 
kleur niet wordt bijgespeeld, vragen of niet ver* 
zaakt wordt, terwijl van eiken tegenspeler ver* 
langd kan worden, dat hij een verzaking herstelt; 
de blindo mag echter slechts den leider onder* 
vragen, tenzij hij de kaarten van zijn partner of 
van één der tegenspelers heeft ingezien; in het 
laatste' geval mag hij niets meer vragen. 

Als straf voor een voldongen verzaking worden 
aan het eind van het spel door de overtredende 
partij 2 slagen voor de eerste en 1 slag voor elk» 
volgende verzaking aan de andere partij gegeven. 
Deze over te geven slagen moeten echter ge* 
maakt zijn na het verzaken, waarbij de slag, waar* 
in verzaakt werd, wordt medegeteld. 

Een herstelde verzaking wordt ook gestraft en 
wel als volgt: indien de verkeerd gespeelde kaart 
toebehoort aan een tegenspeler, dan mag de lei* 
der die kaart behandelen als een strafkaart of Me 
leider mag eisen, dat de hoogste of laagste kaart 
van de gevraagde kleur wordt bijgespeeld. 

Wordt de overtreder dus vrijgelaten in het her* 
stellen van de vergissing, dan is de verkeerde 
kaart een strafkaart, hatgeen wil zeggen, dat 
deze kaart open op tafel moet blijven liggen, tot* 
dat deze gespeeld kan worden. Een strafkaart 
moet bij de eerst mogelijke gelegenheid worden 
bijgespeeld, bij meerdere strafkaarten van één 
speler wordt aangegeven door den leider welke 
strafkaart moet worden bijgespeeld. 

Behoort de verkeerd gespeelde kaart aan den 
leider, dan mag deze worden teruggenomen. 
Heeft echter de volgende tegenspeler reeds na de 
vergissing bijgespeeld, dan mag deze tegenspeler 
eisen, dat de hoogste of laagste juiste kaart wordt 
gespeeld. 

Behoort de verkeerd gespeelde kaart aan den 
blinde, dan wordt deze zonder straf teruggelegd, 
waaruit dus volgt, dat de blinde nooit verzaken 
kan. 

Natuurlijk mag een kaart, bijgespeeld door een 
speler van de nietsovertredende partij, na. een 
verzaking en vóór het herstel, worden terugge* 
nomen. 

Rest nog mede te delen, dat een verzaking in 
een spel kan worden vastgesteld, totdat voor het 
volgende spel is afgenomen; zou het toevallig het 
laatste speL zijn, dan is de tijd van vaststellen 
voorbij, zodra het resultaat van de robber is op* 
gemaakt. Is de tijd van vaststellen nog niet ver* 
streken en gooit een tegenspeler de kaarten zo* 
danig doorelkaar, dat controle niet meer moge* 
lijk is, dan moet de verzaking worden erkend. I Puzzle van deze week 

Winterdagen worden kort 
Als er maar gepuzzled wordt 

Voor deze serie geldt dezelfde regel als voor 
de vorige : In elke serie worden 4 of 5 puzzles ge* 
geven. Eén daarvan is de prrjspuzzle, en wel dié, 
waarop de meeste inzendingen binnenkomen. Zijn 
voor die puzzle bij twee of meer inzenders de 
punten gelijk, dan tellen ook de andere puzzles 
mee. Dus, wie geregeld inzendt, heeft de meeste 
kans op 'n prijs! 

Puzzlaars, doet allen meel! 

Inzendingen tót Donderdag. 

Oplossing van Puzzle. III. De persoon is: fca* 
mergeleerde. De woorden zijn: kazerne, athleet, 
meineed, eenvoud, rolpens, giraffe, erfenis, leeraar 
eerbied, emplooi, ruiterij, dochter, essence. 

PUZZLE IV. De laatste puzzle v. d. Maarttserie! 

COMBINATIE*RAADSEL. 

Wanneer men onderstaande woorden leest, en 
zich er een voorstelling van maakt, komt men on* 
willekeurig op een of meer andere woorden, die 
met de eerste in nauw verband staan. Kiest men 
hiervan de juiste, dan vormen hun beginletters in 
dezelfde volgorde de naam van een beroemd ster* 
renkundige. 

Verjaardag 

Bakkerij 

Uitvinding 

Adam 

Antenne 

Teller 

Homerus 

Debet 

Militair 

Ijsbaan 

Zonder onderstaande bon is de inzending on» 

geldigl 

Bon no. 4 

Naam: 

Straat: v •_• •*• 

Woonplaats: ". I ,' 37e JAARGANG No. 40 ZATERDAG 3 APRIL 1937 ZANDVOO 

ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIEELE BAD COURANT MET BADGASTENLIJST 

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORTS WEEKBLAD". Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen. 

voor Zandvoort, per jaar ƒ 3. — 

buiten Zandvoort, per jaar , 3.60 

Afzonderlijke nummers „ 0.10 

GIRO No. 9446 

Uitgave (jertenbachs Drukkerij Zandvoort 
ADVERTENTIEN: 

van 1 — 9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20 

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief. 
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60 Bureau: Achterweg 1 iv Telefoon 135 Men zegt — en met recht! — 

„leder huis heeft zijn kruis". 

Maar och! hoe die kruisen verschillen 1 

Hoeveel zijn er onder, die God ons niet zond, 

Maar saam zijn getimmerd op eigene grond 

Door koppigheid, argwaan en grillen. 

J. IMMERSEEL- Democratische Brieven 

VAN EN VOOR IEDEREEN. 
„Eenheid door Democratie." II. 

Gaarne voldoe ik aan het verzoek om een na» 
dere toelichting te geven op mijn bewering van 
verleden week, dat de Ver. E-d. D. zich stelt op 
positief godsdienstig en op constitutioneel mos 
narchaal standpunt, waardoor zij ongodsdienstig 
gen en republikeinen uitsluit van het lidmaat» 
schap. 

Een zodanige toelichting is zelfs zeer nood» 
zakelijk, naar me blijkt uit de mededeling, die 
me gewerd via de Redactie, dat zelfs een E.d.D.» 
er tegen haar beweerd had, dat ik het mis had. 

Wie bij de Ver. E.d.D. koopt Brochure no. 2 
„De taak van E.d.D. in dezen tijd", — geschre» 
ven door den Voorzitter en goedgekeurd door 
het Bestuur — die kan daarin lezen op bldz. 7, 
onder vraag 1, de lsto zin van alinea 2, luidende 
aldus: 

„E.d.D. stelt zich dus op het standpunt der 
constitutionele monarchie." 

Dat laat — dunkt me — aan duidelijkheid 
niets te wensen over. 

Minder kort zal mijn bewijs moeten zijn, dat 
de Ver. E.d.D. zich stelt op positief godsdien» 
stig standpunt en dus nietsgodsdienstigen uitsluit, 
omdat dit uit al de schrifturen van E.d.D. wel 
onomstotelijk blijkt en het ook door meerdere 
sprekers is gezegd of erkend, doch bij mijn we» 
ten nergens zo kort en bondig is geformuleerd. 

Niettemin zal ik met één frappante uiting be» 
wijzen, dat E.d.D. op dat standpunt staat en dat 
zij met de zin in punt 6 van haar doelstelling 
„met eerbieding van elke godsdienstige overtui» 
ging" niet ook bedoelt eerbiediging van de over» 
tuiging van den nietsgodsdienstige, dat zij in» 
tegendeel zelfs het recht neemt in haar blad deze 
z.g. atheïsten te belasteren op de -wijze van gods» 
dienstige fanatici- 

Ziehier! In no. 11, 2e jaargang van E.d.D. staat 
een lang vers „Mensenwee" van Ad. V., waaruit 
ik deze regels aanhaal: 

„De schuldige ideologen, — 

maar eens toch kinderen, als gij en ik — 

en als hun ouders geen atheïsten waren, die 

[hun zachte mond 

het vloeken leerden " 

Me dunkt, ook dit is afdoende, en maakt het 
geven van meerdere en langere aanhalingen over» 
bodig. 

Wie nu nog niet overtuigd mocht zijn, 
dat republikeinse en nietsgodsdienstige demo» 
craten geen lid kunnen zijn van E.d.D. en dat 
bijgevolg E.d.D. nimmer kan worden de verza» 
melplaats van alle democraten in Nederland, die 
vrage het antwoord op deze bewering aan de 
sprekers ter openb. verg. van de Ver. v. E.d.D. 
in Monopole op 14 April a.s., en hij zal zien, dat 
ik helaas gelijk heb. 

A. Ch. „Eenheid door Democratie' '^Polemiek. 

Geachte heer A. Ch-, Naar aanleiding van uw 
stuk over „Eenheid door Democratie", waaruit 
uw sympathie voor het streven dezer Beweging 
spreekt, maar tevens uw spijt, omdat volgens uw 
mening geen Republikeinen en Vrijdenkers tot 
deze Beweging kunnen toetreden, zou ik u wil» 
Ien vragen, of er in het^doel en streven dezer 
Beweging voor deze beide groepen niet veel meer 
doelstellingen zijn, die nopen tot samenwerken 
dan tot het zich afzijdig houden? Waarom te 
zoeken naar datgene, wat scheidt, in plaats van 
naar het vele, dat bindt. Inderdaad gaat er voor 
de Christelijk voelende mens (waarmede door mij 
niet slechts bedoeld wordt hij, die de „Christe» 
Hjke godsdienst" belijdt) een grote aantrekkings» 
kracht uit van E.d.D. en wel, omdat deze Bewe» 
ging niet alleen met woorden maar ook door da» 
den tracht die gevoelens bij haar leden te ver» 
sterken, die in de eerste plaats de volgelingen van 
Christus na aan 't hart liggen, maar die even» 
goed door andersdenkenden en voelenden in 
praktijk gebracht worden. In brochures komt de 
persoonlijke overtuiging van 'den schrijver tot 
uiting en al naar gelang van zijn levensbeschou» 
wing komt een of ander punt meer naar voren. 

E.d.D. is noch een kerkelijke noch een politieke 
partij en het behandelen der grote vraagstukken 
dienaangaande Iaat zij aan de politieke partijen, 
kerkgenootschappen en verenigingen, die zich 
speciaal hiermede bezighouden, over. 

E.d.D. heeft zich een andere taak gesteld. E.d.D. 
tracht alle mensen te verenigen, die omtrent ze» 
kere hoogstbelangrijke denkbeelden eenzelfde 
mening hebben, die gemeenschappelijke idealen 
nastreven, welke zij nooit of te nimmer kunnen 
of willen prijsgeven. Deze overeenkomst in den» 
ken en voelen overheerst al het andere en maakt 
samenwerking mogelijk. In E.d.D. tracht men el» 
kaar to ontmoeten in vrede en vriendschap met 
gevoelens van verdraagzaamheid, eerlijkheid en 
naastenliefde. 

Als u dit alles bedenkt, geloof ik, dat u toch 
tot de conclusie zult komen,dat er ook voor Vrij» 
denkers en Republikeinen plaats is in E.d.D. 
E.d.D. zal hen stellig gaarne in haar midden wil» 
Ien opnemen, mits ze in E.d.D.»geest samen wil» 
Ien werken. 

Blijft u echter bij uw mening, dan zou ik u wil» 
Ien aanraden, de Propaganda Vergadering van 
Eenheid door Democratie op 14 April a.s. te be» 
zoeken. Wellicht geven de sprekers van deze 
avond Mr. Schmal en Dr. Brugmans u een an» 
dere kijk op E.d.D. en zo dit-nog niet het geval 
mocht zijn, dan kan mogelijk een persoonlijke gedachtenwisseling u de overtuiging schenken, die 
u nu nog mist. 

Hoogachtend, 

E. 'R. J.— B. 

ANTWOORD. — Met alle waardering voor 
uw goede 'bedoeling, mevrouw, uw schrijven 
moest niet aan mij gericht zijn, maar aan het 
Hoofdbestuur van E.d.D., want dat zoekt „naar 
datgene, wat scheidt, in plaats van naar het vele, 
dat bindt". Niet ik beslis, dat republikeinen en 
ongodsdienstigen practisch uitgesloten worden 
van het lidmaatschap van E.d.D., dat doet uw 
eigen Hoofdbestuur. 

Ik hoef heus niet overtuigd te worden van de 
noodzakelijkheid van aansluiting bij een alle des 
mocratcn omvattende vereniging, 'maör idat Bs 
E-d.D. niet, zolang zij bepaalde groepen demo» 
craten uitsluit en erger nog, ze zelfs belastert 
(zie mijn aanhaling in bovenstaand artikeltje). 
En dus sluit ik me ook niet aan bij E.d.D. 

Dat is door praten met mij natuurlijk niet te 
verhelpen. Daarvoor is nodig een daad, een zelf» 
herziening, van E.d.D., waarbij uit volle overtui» 
ging de broederhand wordt toegestoken aan alle 
republikeinse en ongodsdienstige democraten, zo» 
als die ook is toegestoken aan Katholieke, Ge» 
reformeerde» en Joodse democraten. Ik vrees ech» 
ter, dat daarvoor de democraten van E.d.D. nog 
niet democratisch genoeg voelen en denken. 
Helaas! — A. Ch. CORRESPONDENTIE. 

KI. K. — Uw tweede stuk kunnen we niet op» 
nemen. Niet, omdat wé er bezwaar tegen zouden 
hebben plaats te verlenen aan 'n bestrijding v.d- 
democratie en aan een pleidooi voor het natio» 
naal»socialisme, geenszins! Maar zulk een artikel 
moet naar inhoud en vorm aan zekere minimum» 
eisen voldoen. 

Van U wachten we bovendien nog steeds de 
„overtuigende bewijzen", dat de Spaanse Rege» 
ring de schuldige is aan de opstand. 

B. S. van L. — Volgende week. 

Red. KAMPEREN. 
Het zal verboden zijn op het Zandvoortse 
strand te kamperen vóór Zondag 1 Mei a.s. 

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE 
Woensdagavond hield de Zandvoortse Reddings» 
brigade in Ons Huis haar 15e jaarvergadering, 
die een feestelijk karakter droeg. In zijn ope» 
ningswoord herinnerde de voorzitter, de heer P. 
van der Mije, aan de oprichtingsvergadering op 
27 Maart 1922 naar aanleiding van de stranding 
van een logger op 16 September 1921. Bij ver» 
schillende rampen heeft de Brigade reeds hulp 
verleend, waardoor veel leed werd gelenigd. Spre» 
ker hoopte dan ook, dat de leden verder zullen 
werken aan de bloei van de Zandvoortse Red» 
dingsbrigade. 

Op Woensdag 10 Februari j.I. werd Zandvoort 
door een ramp getroffen door het omslaan van 
de reddingboot. Verschillende leden van de bri» 
gade hebben getoond uitnemend werk te kunnen 
verrichten bij een redding. Een bijzonder woord 
van hulde wijdde hij aan 'Mej. J. Dorsman, T. 
Molenaar, Jb. Dorsman, A. Bakels, J. Molenaar, 
S. v.d. Bos, W. J. Molenaar, Jb. Koper, P. Kerk» 
man en P. van Oostendorp. Het bestuur heeft 
nu het plan opgevat een kruis van verdienste' in 
te stellen, hetwelk slechts bij hoge uitzondering 
zal worden uitgereikt. . Aan genoemde leden zal 
dit Kruis op een speciale avond worden uïtge» 
reikt. 

De lieer P. van der Mije bracht vervolgens 
het jaarverslag uit van den secretaris over de 
jaren 1935 en 1936, in verband met het overlijden 
van den heer J. D. Holtheijer. iMet alle aandacht 
volgden de aanwezigen staande woorden van den 
voorzitter over den secretaris, die lange tijd aan 
de brigade was verbonden. 

In de afgelopen twee jaar hebben verschillen» 
de demonstraties plaats gehad, een seincursus en 
een verbandcursus werden gehouden onder lei» 
ding van de heren E. H. Brokmeier Jr. en Dr. 
C. A. van Fraassen, die alle uitstekend geslaagd 
kunnen heten. 

Uit het jaarverslag van den penningmeester 
werd vernomen, dat de ontvangsten over 1936 
bedroegen ƒ 185,44 en de uitg%ven ƒ 371,55. Het 
batig saldo was daardoor gedaald van f 550,25 
tot ƒ 364,14. 

Boeken en bescheiden werden door de kascom» 
missie in ordo bevonden, terwijl in de nieuwe 
kascommissie werden gekozen de heren J. Koning 
P. Oud en G. de Joode. 

De periodiek aftredende bestuursleden W. Dors 
man en A. Loos werden bii acclamatie herkozen. 
Tot nieuw bestuurslid werd gekozen in de vaca» 
ture»Holtheiier, de heer Jb. Termes. 

De vergadering ging accoord met het voorstel 
om medewerking to verlenen aan het Jamboree» 
bestuur inzako toezicht bii het baden en zwem» 
men van de padvinders op het zuidelijk strand. 
Een knooncursus zal worden ingesteld, terwijl 
waarschijnliik een post zal worden geplaatst op 
het noordelijk strand. De heer J. Hollenbcrg had 
tot blijdschap van het bestuur zijn schuur be» 
schikbaar gesteld om de boten te bergen. 

Namens mevr. van Fraassen werd een vlet met 
bloemen binnengedragen, terwijl dit bloemstuk 
was vergezeld van een prachtige verbandtrommel. 

Na bet officiële gedeelte van deze geanimeerde 
vergadering werd door den heer A. Bakels Jr. de 
film over het laatste zeilschip „Pamir" vertoond, 
welke met grote aandacht werd gevolgd. Het 
verdere gedeelte van de avond werd doorgebracht 
met een voetbalspel en dansen. 

ZANDV. CRICKET- EN HOCKEYCLUB. 

Het Bestuur der Z.C. en H.C. schrijft een Bui» 
tengewone Algemene vergadering uit op Donder» 
dagavond 8 April a.s. 's avonds te 8 uur in Café 
Diemet, alhier. , 

Dringendo opkomst verzocht. SPORT. Overzicht. VOETBAL. Blijft „Volewijckers" in de 3e klasse? 

Herinnert de lezer zich nog de opmerking in 
ons verslag van de promotie»wedstrijd Bloemen» 
daal — do Volewijckers ten aanzien van de kwali» 
teiten van den linksback en doelverdediger der 
groenwittcn? Zo ja, dan zal de korfbaluitslag 
van de wedstrijd, dio de Amsterdammers Zon» 
dag tegen het Amersfoortse H.V.C, speelden, 
hem niet verwonderd hebben Binnen 5 minuten 
had laatstgenoemde ploeg, door fouten van links» 
back en keeper der Over»IJers, met 2 — de lei» 
ding, maar de Busscr e.s., die voor geen kleintje 
vervaard zijn, zagen kans, deze achterstand in 
een 4 — 2 voorsprong om te zetten. Toen hun kee» 
per echter twee gemakkelijke ballen liet passeren, 
was de stand weer gelijk. Nogmaals namen de 
Volewijckers de leiding, doch in de laatste halve 
minuut van de wedstrijd bracht H.V.C. met een 
zeer mooi doelpunt de partijen weer op gelijke 
voet. 

Voor do groenwitten, dio dat kunststukje zelf 
in zo menige wedstrijd hebben volbracht, moet 
dat wel een hard gelag zijn geweest. En hun 
kansen op promotie zijn door deze uitslag ook 
wel belangrijk gedaald; immers, nu zullen zij, 
aangenomen dat Bloemendaal verder geen grote 
rol meer zal spelen, in Amersfoort moeten win» 
nen. Wij hebben enkele bezoekers naar hun me» 
ning gevraagd en nu is het wel frappant, dat 
deze veelal een afwijkende mening hebben. En» 
kelen zeiden ons: H-V.C. verdient beslist te pro» 
moveren, het is het sterkste elftal; doch ande» 
ren, overigens even neutraal tegenover beide par» 
tijen staande, vonden, dat de Amsterdammers, 
mits met een betrouwbaarder doelverdediger, 
best in staat zullen zijn, de returnmatch tegen 
H.V.C, te winnen. 

Wie heeft gelijk? Niemand kan het weten, voet 
bal blijft voetbal, d.w.z. onberekenbaar. Maar 
dat er duizenden voetbalenthousiasten t.z.t. naar 
Amersfoort zullen trekken, staat wel vast. 

Om de K.N.V.B.tbeker. 

Zandvoort is er op 2e Paasdag in geslaagd, te 
Zaandam van de 2e»klasser Z.V-V. met 3 — 1 te 
winnen en heeft zich daardoor in de 3e ronde 
gewerkt. In dit resultaat heeft de linksbinnen 
J. de Muinck, die daags te voren in de wedstrijd 
tegen Zeemeeuwen ook reeds een grote rol had 
gespeeld, een belangrijk aandeel gehad. Zonder 
van de fraaie prestatie der blauwgelen iets af te 
willen doen, gebiedt de eerlijkheid te erkennen, 
dat de Zaandammers tot 5 uur in de morgen 
feest hadden gevierd. Dachten zij, met de be» 
zoekende 3e»klasser geen moeite te zullen heb» 
ben? Dan is die menning verkeerd uitgekomen. 
Het gehele Zandvoort»eIftal speelde een goede 
partij. 

De Zeemeeuwen konden, thuis spelende tegen 
Kinheim, het niet verder brengen dan tot een ge» 
lijk spel, 2 — 2, en zijn dus uitgebekerd. Een over» 
winning was anders heus niet zo onmogelijk ge» 
weest, maar het vlotte niet al te best in de 
oranjezwarte»voorhoede. De backs der bezoekers 
waren verre ~van trapvast, maar de Zeemeeuwen 
verzuimden, daarvan piotijt te trekken. 

Broerie c.s. kunnen nu aan hin zomerslaap be» 
ginnen, maar zullen hopelijk wel verstandiger 
zijn. Geen wedstrijden voorlopig, maar veel oefe» 
nen en leren met beide benen te trappen. Een 
middel daartoe is, -om de voet waarmee men ge» 
woonlijk trapt, in een gewone schoen te steken, 
zodat men, wil men geen ruzie krijgen met moe» 
der de vrouw, wel verplicht is, met het andere 
been te schoppen. 

Er woont in Zandvoort een oud»voetballer, van 
wien wij vroeger in Amsterdam heel veel heb» DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 PAGINA'S. ben geleerd. Wellicht is deze bereid, de oranje* 
zwarten met hun training te helpen. 

Lungen in het Ned. elftal. 

In het Ned. elftal, dat a.s. Zondag te Antwer» 
pen tegen België in het veld komt, wordt de 
middenvoorsplaats niet, i/oals gewoonlijk, door 
Bakhuys bezet, doch door den A.F.C.=cr Charles 
Lungen. De/e behoort reeds enkele jaren tot 
onze besto en intelligentste voetballers en is op 
het ogenblik na Bakhuis zeker Ncêrlands beste 
middenvoor. Maar aangezien op iedere plaats 
maar één speler kan staan, behoeft het niet te 
verwonderen, dat de Keuzc»commissio tot nog 
too aan Bakhuys de voorkeur heeft gegeven. 

Aan de Arbeiderspers komt de eer toe, met 
overtuiging er voor te hebben geijverd om ook 
Lungen een plaats in het Ned. elftal to doen in» 
ruimen. En daar het spel van de A.F.C.»er slechts 
op do centresvoorplaats goed tot zijn recht komt, 
heeft men Backhuys nu als linksbinnen opgesteld. 

Reeds 2 jaar geleden, in het kader van de 
Olympische Dag, heeft men een dergelijke proef» 
neming gedaan, die echter mislukt is, doordat 
do II.B.S-ser reeds spoedig na het begin gebles» 
seerd raakte en, als wo ons niet vergissen, zich 
toen spoedig liet vervangen. 

Voor een mislukking van het experiment zijn 
we nu niet bevreesd, maar het staat te bezien 
of Bakhuys als verbindingspeler wel genoeg kan» 
sen zal krijgen om zijn gevreesde schot te los» 
sen. En als het w r aar is, wat do kranten schrij» 
ven van de blessures van diverse Belgische inter» 
nationals, zal, naar wij menen, een sterker tegen» 
partij dan de Belgen nodig zijn om definitief uit 
te maken, of de combinatie Bakhuys — Lungen 
een succes is. 

J.S. 

GOLF. 

Op de banen van de Kcnnemer Golf en Coun» 
try Club werden Zondag greensomes gespeeld, 
18 holes handicap medalplay, waaraan door 24 
paren werd deelgenomen. 

Eerste werden: mevr. Rothbarth en F. C. Nurse 
(14) 71. 

Tweede werden: C. Nienhuis en J. Nienhuis 
(11) 72. 

EEN POLITIEsMARS. 

Zaterdagmiddag, heden, wordt een 30 km.»mars 
georganiseerd door de Bloemendaalse Politie» 
Sportvereniging, waarbij via do Noordboulevard, 
de Kerkstraat en de Dr. Gerkestraat, in de rich» 
ting van de Zandvoortselaan ook door onze ge» 
mcente zal worden gemarcheerd. 

Een detachement der Zandvoortse Politie zal 
aan deze mars deelnemen. 

• HOCKEY. 
Het eerste elftal van do Zandvoortse Hockey 
Club behaalde Zondagmiddag een flinke 4 — 2 
overwinning op S.O.S. II, waardoor dit elftal pro» 
moveert van de derde naar de tweede klasse. 

SCHOOLVOETBALWEDSTRIJDEN. 
Zaterdagmiddag werd op het Zeemeeuwen» 
terrein aan de Vondelstraat de tweede ronde ge» 
houden van de schoolvoetbalwedstrijden. School . 
a won met 5 — van school c, terwijl school d 
een stevige overwinning, 5 — ,0 op de Brederode» 
straat»school behaalde. 

Dinsdagmiddag werd de laatste ronde gespeeld 
op het Zandvoort»terrein. De Ulo»school won met 
2 — 1 van school b, de Wilhelminaschool met 7 — 3 
van school d. Het uiteindelijke resultaat is nu, 
dat school a de „P. Timmermans»beker" in de 
wacht sleepte, die werd uitgereikt door den heer 
H. Poots namens de commissie. HOOG EN LAAG WATER. 

Hoogwater Laagwater 

v.m. B-m. v.m. n.m 

Zaterdag 3 April .... 7.20 7.54 3.03 3.18 

Zondag 4 April 8.18 8.50 3.50 4.16 

Maandag 5 April .... 9.32 10.24 4.48 5.27 

Dinsdag 6 April .... 11-03 11.55 6.20 7.00 

Woensdag 7 April .... 12.21 7.50 8.18 

Donderdag 8 April .. 1.01 1.15 8.56 9.11 

Vrijdag 9 April 1.4S 1.55 9-44 9.52 

Zaterdag 10 April .... 2.25 2.36 10.21 10.33 

Zondag 11 April 2.59 3.33 10.55 11-28 

RAADSVERGADERING. 

Maandagavond wordt ten Raadhuize een ver» 
gadcring van de Raad onzer Gemeente ge» 
houden. 

De agenda vermeldt slechts vijf punten. 'Het 
vijfde punt: Vaststelling van een Algemene Po» 
liticsverordening, zal in besloten zitting behan» 
deld worden. 

Verder zal behandeld worden het voorstel van 
B. en W. tot instelling ener boete voor het over» 
schrijden van het vastgestelde uur ener ter» 
aardebestelling en een afwijzend advies op het 
verzoek van do afdeling van de Communistische 
Partij, om de Oude Bewaarschool als vergader» 
lokaal te mogen huren. 

B. en W. gronden het niet beschikbaar stel» 
Ien op de beschikking van den Minister van 15 
Oct. 1936, waarbij de^C.P. geplaatst is op de lijst 
van verenigingen, waarvan het lidmaatschap den 
ambtenaren in Rijksdienst verboden is. 

OPRICHTING SCHOOLMELKCOMITE. 
Zandvoort 31. Miaart. — Op initiatief van Bur» 
gemecster H. van Alphen en onder voorzitter» 
schap van den heer A. J. van der Moolcn, wet» 
houder van financiën en onderwijs, werd giste» 
renavond in de Raadzaal een vergadering gchou» 
den van vertegenwoordigers van ouders en on» 
derwijzend personeel, ten einde te bevorderen, 
dat aan de schoolkinderen in onze gemeente melk 
op school kan worden verstrekt. Voor het onder» 
zoeken der mogelijkheid van uitvoering en de 
voorbereiding van deze maatregel, welke alge» 
meen als wenselijk werd aangevoeld, werd een 
schoolmelkcomité opgericht, waarin de ouders en onderwijzers van alle openbare en bijzondere 
scholen vertegenwoordigd zijn. Wethouder Van 
der Moolen zal de schoolartsen uitnodigen, even» 
eens in het Comité zitting te nemen en heeft zich 
bereid verklaard, als voorzitter op te treden. 
Door het Comité zullen op korte termijn ouder» 
avonden worden belegd om de plannen nader uit 
te werken. 

OUDERCOMMISSIEsAVOND. 

Maandagavond S.15 uur zal alleen voor leden 
van de Oudercommissio een Oudercommissie» 
avond gehouden worden in de Oude Bewaar» 
school ter bespreking van een Centrale Ouder» 
avond B, C en D, in verband met het verstrek» 
ken van melk op de scholen. 

FEESTAVOND „DE ZEEMEEUWEN" 

Zondagavond was geen plaatsje in gebouw Mo» 
nopolo meer onbezet, toen do voetbalvereniging 
„De Zeemeeuwen" een feestavond organiseerde. 
De heer H. de Jong herinnerde aan do prachtige 
kampioenschappen van het tweede, derde en vier» 
do elftal, waardoor een feestavond zeker gerecht» 
vaardigd werd. 

De Haarlemse Toneelvereniging „Door inspan» 
ning uitspanning" voerde op uitstekende wijze op 
„Het Chinese Landhuis" in drio bedrijven, dat 
onder de grootste spanning werd gevolgd door 
do vele aanwezigen. 

De voorzitter der voetbahcreniging sprak aan 
het einde van deze mooie opvoering een woord 
van hartelijke dank tot den regisseur en hoofd» 
vertolker, den heer Ario Mourik, dio pas enkele 
dagen te voren uit het ziekenhuis was ontslagen. 
Aan de dames overhandigde hij een bouquet bloe» 
men. De avond werd besloten met een verloting 
en een zeer druk gezellig bal. 

OPBRENGST COLLECTE. 
Do opbrengst der collecte ten bato van het 
t.b.c.=fonds van Onderling Hulpbetoon heeft op« 
gebracht een bedrag van ƒ 157,7S. 

VALS GELD. 

Door een inwoner werd een door hem ontvan* 
gen vals kwartje bij de politic gedeponeerd. I 1 ' W'* 1 I f I I 

1 ! 1 
en Taxi-Bedrijf v.h. van de Geer REPARATIE - STALLING - ONDERHOUD BREDERODESTRAAT 8—10 TELEFOON f i 
II r H llt'' 1 

i ■ ; 
i * i ■ i 

\> ■ V' I ' Fa. v. Hensen, Gr. Krocht 23, Tel. 274 

VOOR BETERE MAATKLEDING. 

Gedipl. Coupeur. 

Wij leveren veel op recommandatie en verstrek» 

ken hiervoor gaarne referenties. Aparte modellen Voorlopige Agenda 

Zaterdag 3 April. — Gezelligo avond voor Ie? 
den en genodigden van O.H. Mannenkoor in 
„Zomerlust". 

Zaterdag 3 April. — 'Hedenmiddag 30 km. 
mars v. Bloemend, politie met deelname Zandv. 
politie. 

Zaterdag 3 April. — Jongerenkring, Brugstr. 15 
Spr.: mevr. Kahna — Koops, Aanvang 8.15 uur. 

Zondag 4 April. — Fuif Zandv. Hockey Club 
in Monopole. 

Maandag 5 April. — Gemecnteraadsvergade* 
ring om 7.30 uur. 

Woensdag 7 April. — Openbare verg. C.P.N. 
in Monopole. Aanvang 8 uur. Spr. do heer P. de 
Groot. Onderw.: Nederland onafhankelijk, wek 
varend, vrij. 

Donderdag S April. — Openbare vergadering 
der S.D.A-P. in Ons Huis. Spr. de hr. J. A'. Berger. 
Onderwerp: De betekenis der a.s. verkiezingen. 

Vrijdag 9 April. — Bijeenkomst Jonge Her* 
vormden in de nieuwe consistorie. Aanvang 8 u. 
Ds. Tromp spreekt. 

Vrijdag 9 April. — Tentoonstelling tekencurs 
sus in de Oude Bewaai school, Aanvang 8 uur. 

Zaterdag 10 April. — Propagandasfeestavond 
van Zwemclub „Zandvoort" in Monopole. 

Zondag 11 April. — Opvoering van Dolle Hans 
door de Toneelver. „De Schakel" in Monopole. 

, Maandag 12 April. — Buitengewone vergade» 
ring Onderling Hulpbetoon in Monopole. Aan* 
vang 7 uur. 

Dinsdag 13 April. — Openb. Verg. Vrijheids» 
bond in Bodega Mustert. Spr.: de heer H. Groe» 
nevoudt. 

Woensdag 14 April. — 8.15 in Monopole openb. 
prop. vergadering -van de Ned. Bew. v. Eenheid 
door Democratie. Sprekers: Mr. J. J. R. Schmal 
en Dr. iH. Brugmans. Onderw.: Waarom Eenheid 
door Democratie? De toekomst van de Democra» 
tie. 

Zondag 18 April. — Dansavond v-h. Dansinsti» 
tuut=Stol in Monopole. 

Dinsdag 27 April. — Openbare verg- in het 
Patronaatsgeb. Spr. Prof. Mr. C. P. M. Romme. 
Onderw.: Verkiezingen 1937. 

Zaterdag 1 Mei. — Opvoering van „Levensdras 
den" door de Soc. Dem. Toneelclub. 

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen 
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen! 

Stalling per maand £ 5*— 

AUTOMOBIELBEDRIJF 

„RSNKO" 

Garages: Oranjestraat en Stationsplein 

Tel. 224 - Stalling voor 100 wagens 

SCHOONMAAKARTIKELEN 

Zeemleder, Werksponsen, Amoniak 
Zoutzuur, Rode en Witte Terpen- 
tijn, Gele, Rode en Bruine Was. 
Poetsmiddelen, Verfwaren, Kwasten 

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage l 

Drogisterij L. Blaauboer 

Haltestraat 46 - Telefoon 192 KUNST NA ARBEID. 
De prijzen, gevallen op de nrs 207, 211, 215, 298, 
325, 329, 344, 436 en 582 zijn nog niet afgehaald 
bij mej. H. Dees, Kleine Krocht 2. Na 10 April 
zal de vereniging er weer over beschikken. 

FUIF. 
De Zandvoortse Hockey Club geeft a.s. Zon» 
dagavond in de bar van Monopole een fuif ter 
ere van het behaalde kampioenschap van het 
tweede elftal en de promotie van de derde naar 
de tweede klasse van het eerste elftal. 

ZANDVERSCHUIVIN G. 
Woensdagmiddag had aan de Strandweg bij de 
verfraaiingswerkzaamheden een zandverschuiving 
plaats. Arbeiders konden nog bijtijds gewaar» 
schuwd worden, doch een rioolbuis moest het 
ontgelden. 

OP STAP. 
Do toneelvereniging Phoenix zal op Woensdag 
7 April in Breukelen een opvoering geven van 
do dolle klucht „De Spaanse Vlieg" in drie be» 
drijven. Do uitvoering in Boskoop is uitgesteld 
tot do maand September. 

DE SCHAKEL. 

Zondag 11 April zal de Toneelvereniging „De 
Schakel" in Monopole het bekende toneelstuk 
„Dolle Hans" opvoeren. Dit Indische Toneelspel 
is een van de sterkste stukken geschreven door 
Jan Fabricius en is zeker in goede handen bij 
„De Schakel". 

Er bestaat voor deze avond dan ook reeds gro» 
te belangstelling, daar de Schakel heeft bewezen 
een vereniging te zijn met een regisseur, die in 
alle onderdelen de rollen tot in de puntjes ver» 
zorgt. 

Vooryite u dus vroegtijdig van kaarten! 

EEN MOOI SUCCES. 
Op Eerste Paasdag behaalde het dubbel»mond= 
accordeonkwartct van do ver. „Excelsior" onder 
leiding van den heer J. A. Paap een mooi succes 
op het concours te 's Gravenhage door met 167 
punten een eerste prijs te verwerven. (Kledingmagazijn Fa. v. Hensen 

levert U ook in Confectie alles, vlug en correct 
met de meeste coulance. Onze sortering? Hier» 
van vindt u een kleine greep in onze etalage: 
GROTE KROCHT 23 — TELEFOON 274 ■BHDHDBB MMHIMMHBBnnil 
ES SVOOR PRflMA KWALI TE B T 

is U bij ons aan het juiste adres en 

'T betaald U niet meer als nodig is RUNDVLEES. 

Lappen, dikko rib 

Lappen, fijno rib 

Rosbief 

Biefstuk 

Haas 45 et 

50 et 

55 et 

60 et 

65 et 

KALFSVLEES. 

Lappen 40 — 45 et 

Fricandeau 50 et 

Poulet 40 et 

Gehakt 40 et BLANK GELDERS 

VARKENSVLEES. 

Karbonade, schouder 45 et 

Karbonade, rib 50 et 

Karbonade, haas 55 et 

Lappen 50 et 

Fricandeau 55 et Fa. v. Hensen, Gedipl. Coupeur 

| Aan onze zaak verbinden we thans een afd. snij» 
den en passen voor U. — Indien U stof hebt, 
knippen wij volgens het U gekozen model uw 
mantel of mantclcostuum en passen het daarna 
voor U. Vraagt hiervoor condities. 

GROTE KROCHT 23 — TELEFOON 274 Vet gerookt spek 
Vette lappen 
Gedraaid vet 

Reuzel 

Gedr. Reuzel . . 
Mager rookspek 33 et 
30 et 
35 et 
35 et 
32 et 
40 et gjHL E LD IK - Smedestraat 19 - Telefoon 416 1 Nederl, Beweging voor Eeoheid door Democratie 

Afdeling Zandvoort. Secretariaat: Koninginneweg 35 

Grote Propaganda-Vergadering 

in gebouw „IWOIMOPOLE" te Zandvoort 
op WOENSDAG 14 APRIL te 20.15 uur 

Sprekers: Mr. J. J. R. SCHMAL uit Voorburg. 

Onderwerp:, „Waarom Eenheid door Democratie?" 

Dr. H. BRUGMANS uit Amsterdam^ 

Onderwerp; „De toekomst van de Democratie." 

Toegangsprijs 20 cent. (Werklozen 5 cent) 

Kaarten verkrijgbaar bij : F. J. W. Terwêe, Kostverlorenstraat 58 

A. de Joode, Kostverlorenstraat 14 
J. H. L. Hendriks, Stationsplein 25. 
Bestel nu reeds Uw Markiezen 
of laat deze opnieuw overtrekken 

Inlichtingen, Begrotin- 
gen en Stalen kosteloos 

Vraagt steeds 
„HEBOX LINKEN" 

Zandvoortse 
Markiezenfabriek 

JAC. FRANSSEN 

Oranjestraat 14 

Telefoon 270 DE ZWEMCLUB ZANDVOORT 

nodigt de 
inwoners uit tot het bijwonen van haar grote 

PROPAGANDA FEESTAVOND 

ZATERDAG 10 APRIL a.s. in gebouw Monopole 
Er is een programma samengesteld, dat zeker aan 
ieders smaak zal voldoen en een prettige avond 
waarborgt. — Hieraan werken o.a. mee: DE 
WONDERMAN JAN HAGOORT, voor het 
eerst weer terug uit Amerika, bekend in binnen* 
en buitenland om zijn mysterieuze toeren en zijn 
kostelijke humor; een HAARLEMS HAWAIIAN 
GEZELSCHAP van 12 personen en een fenome* 
nale dans* en showband. — Door de leden 
wordt opgevoerd: 
„Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald " 

een aardige 2*acter die propaganda maakt voor 

de schone zwemsport. 

NA AFLOOP BAL met attracties, lo.a. prijs* 

dansen; 'n promenade en enige dansen voor de 

kinderen gaan het bal vooraf. Dansleiding de 

heer J. Stol Jr. 

Besluit met uw kinderen naar dit feest te gaan! 

Het is de moeite waard! 
Entreebewijzen: Kinderen tot 14 jaar 15 cent; 
Ouderen 40 cent belasting inbegrepen. 
Kaarten verkrijgbaar bij de leden en zo niet' uit* 
verkocht op de avond van het feest aan de zaal. KORTS IJZERHANDEL VOORJAAR 1937 Koperen en Bronzen Gordijnroeden, 

- Ringen, Steunen, Gordijnkoord. - 

Laat het nieuwste Rails-Garnituur 

U demonstreren. SCHOONMAAK BoenderSj Bezems, Stoffers, Dweilen, 

— Trappen, Emmers. — 
Wij gaan er steeds trots op U uit- 
sluitend 1ste kwaliteit te verkopen, 
welke soms enige centen duurder 
zijn maar veel langer levensduur be- 

— zitten. — VOOR UW TUIN Harken, Schoffels, Spaden, Afraste- 
— ringgaas en Draad — Haltestraat 11 ~ Telef* 335 
DAMES! Probeert U eens 

Argentina Corsetten 
en Bustehouders 

GOEDKOOP EN PRACHTIG 

Alle modellen voorradig ook 
f"™""" voor zware figuren. 

Corsetten vanaf .... 98 et 

Bustehouders vanaf . . . 26 et 

Jarretelgordels vanaf . . 34 et 

Prima Jarretels . . . . 16 et 

De Speciale zaak voor alle 
soorten Wol en Handwerken 

„DE WOLBAAL" 

SCHOOLPLEIN 4 h. Willemstraat 
Nu breekt de tijd aan | 

Deze maand moet Uw huis er weer aan- mê 
lokkelijk uitzien. Zorgt voor een aardig ■ 
— Gordijn en komt naar — ■ 

e Waag 

Want „DE WAAG" heeft een geweldige collec* 
tie in 

Vitrages en Glasgordijnen 

VITRAGE, vanaf 8 et 

GLASGORDIJNEN, vanaf 34 et 

KEUKENKLEEDJES 49 et 

de allernieuwste frisse dessins. 
GEBLOEMDE SERREKLEDEN . . . . 59 et 
HANDWEEFSTOF, 120 cm. breed . . . - 39 et 

In KANTEN KLEEDJES een enorme keuze. 

ONTBIJTLAKENS, nieuwe dessins .. 69 et 
TAFELLAKENS 59 et 

In KINDERSPORTKOUSEN 12 versch. soorten. 

Grote keuze in DAMESKOUSEN vanaf 29 et 

Dames, Heren, Kinder-Regenjassen en capes 

HEREN OVERHEMDEN in* percal, popeline, 

met losse boord en vaste boord. 
OVERHEMD met 2 boorden, jasmodel 

bij 2 stuks tegelijk ƒ 1.25 
•HEREN DASSEN, de nieuwste dessins. 

BABY JURKJES, PAKJES, SCHOENTJES, 
SOHORTJES, TRUITJES, LUIERS, enz. enz. 

Oe nieuwste Dames Blouses en Jurken 

Doet uw keuze uit duizenden artikelen. 
Bovendien bi] f 20. — bonnen f 1. — aan goederen terug 

Manufacturenmagazijn De Waag 

Haltestraat 40— 40a 
Grootst gesorteerd magazijn v. Zandvoort 

Eens klant ♦ ♦ ♦ blijft klant VERHUURBILJETTEN GERTENBAGHS DRUKKERIJ NEDERLAND ONAFHANKELIJK, 

WELVAREND, VRIJI 

Do Secretaris van de afd. Zandvoort der C.P. 
N. schrijft: 

Dit is het onderwerp, waarover Paul de Groot, 
secretaris der C-P.N. a.s. Woensdag 7 April in 
Monopolo zal spreken. Een onderwerp, dat he* 
den wel in het middelpunt der belangstelling 
staat, in deze tijd van fascistische onderdrukking 
en vrijheidsberoving. 

Rondom in do wereld steekt het fascisme op 
brutale wijze de kop op, het drijft de volken naar oorlog, honger en ontrechting. 

Ook in ons eigen land probeert het Mussert» 
fascisme voet bij het volk te krijgen. Het zal 
trachten met de a.s. verkiezingen een sprong 
voorwaarts te maken. Aan ons, om hun dat vq1= 
ledig te beletten, en dat kunnen wij zeker als wij 
het verstaan in cén front te staan tegenover dit 
gemeenschappelijke gevaar, tegenover dit onwaars 
dig beginsel. 

Paul de Groot zal voor ons de wegen uit stipe* 
len .waarlangs wo kunnen komen tot een onaf* 
hankelijk, welvarend en vrij Nederland. Verder vertoning van de nieuwe Nederl. film: 
Land in zicht, gespeeld door mensen uit het volk.- 

BLOEMENTENTOONSTELLING 
MARQUETTE HEEMSKERK. 
Voor hen, die gemakkelijk en goedkoop deze 
tentoonstelling willen bezoeken, bestaat .gelegen» 
heid voor slechts ƒ MO per spoor te reizen heen 
en terug naar Beverwijk — twee busritten van 
't station naar de tentoonstelling en terug en te» 
vens toegang tot' de tentoonstelling. 
Inlichtingen aan het station N.S. I. < Dolle Hans Indisch Toneelspel in 3 bedrijven van Jan Fabricius. - „Monopole" 
11 APRIL 8.15 uur - Entree 40 et plus belasting ~ BAL NA - Plaats- 
bespreking op de dag der Voorstelling - Kaarten verkrijgbaar bij 
— W. Chr. Hildering Kerkstraat 23. ~- De 
Heden overleed tot 
onze diepe droef* 
heid onzo geliefde 
Man en Vader 

Jacob v.d. Riioer 

in de ouderdom van | 
54 jaar. 

M. v.d. Rhoer — 
v. Dam. 
M. v.d. Rhoer 
en Verloofde. 
Freddy. 

A'dam, 1 April 1937 GEVRAAGD voor Juni 
en Juli: 

Gemeubil. Huis 

GEEN bovenhuis. Br. 

m. prijsopg. ond.no. 4004 

bur. Zandv. Courant 

Gertenbachs Drukkerij 

TE KOOP: 
Mooi Tuinhuis 

2Vs x 3. Prijs billijk. Te 
bevragen Maandag a.s. 
voor 12 uur. Kiesen, 
Koninginneweg 37. AANGEBODEN • 

PENSION 

45 a. 50 gld. per maand, 

doorlopend. 

Br. bur. Zandv. Courant 
Gertenbachs Drukkerij 

•onder no. 4003. 

Te Koop Aangeboden 

-wegens overcompl: eiken 
slaapkamer (3delïge kast, 
litssjumeaux enz.); 
Voorts artistieke huis* 
Tcamerlamp, electr. kroon 
ronde salontafel, 4 stoe» 
len. — Te bevragen: 
Hugo de Grootstraat 25 

TE HUUR: 

Vrije Bovenhuizen 

3 kamers, keuken, 2 bals 
cons, ƒ 4.65 per week. 

Vrije Benedenhuizen 

2 kamers, twee serres, 
keuken, voor» en. r aditer» 
tuin met stenen schuur, 
ƒ 5 — per week. 
Direct bij zee en station. 

Vrij Bovenhuis 

Kerkstraat, ƒ 25 p.mnd. 
"Te bevragen 

Makelaar Citroen 

Zeestraat 37 - Tel. 344 IM OORDERBAD 

■vraagt voor direct 

Nette Werkster 

"voor de schoonmaak. 
GEVRAAGD: 

Net Meisje 

"voor hele dagen, zelf» 
■standig kunn. werken- 
Mevr. Kannegieter, Ver» 
lengde Haltestraat 73. 

Handeis- 
correspondent 

voor enkele avonduren 

per weck gezocht. 
Perfect moderne talen. 
Br. bur. Zandv. Courant 
Gertenbachs Drukkerij. 

onder no. 4001. 

Net Dagmeisje 

•GEVR. voor direct. 
Adres Mevr. Vernim» 
men, Brederodestraat 34 

GEVRAAGD: D agm eisje 

Huize Duinhoeck, Zand» 
voortselaan 19, geen pen» 
sion. Dame met dochter zoekt 
voor winter en zomer 

Gedeelte van Huis 

of twee kamers m. keu» 
ken (ongemeubileerd of 
gestoffeerd). Br. m prijs» 
opgave onder no 4002 
Zandvoortse Courant 
GERTENBACHS 
DRUKKERIJ NIEUWE GORDBJNSTOFFEN voor de a.s. Schoonmaak. 
Keuze uit 

Mod gestreept Vitrage p.el 12 
Marquisette, 90 breed p.el 24 
Pracht gebloemd Vitrage 28 
Marquisette m. roes p.el 28 
Brabants bont, per cl . . 39 
Beddentijk, per el . . . . 38 
Prima weefstof, per el . . 38 
Wasechte Tafelkleden, v.a. 49 
Allo soorten keukenval, v.a. 10 
Linnen kant, per el . . . . 5 
Grote sortering 

afgepaste Gordijnen- 40 verschillende kwaliteiten 

Ziet onze grote sortering 
Kleedjes, Stofdoeken, Thee» en 
Handdoeken, 
De beste ,Tava»Kapok p.p. 65 

bij 10 pond 6 Gulden. 
Pas ontvangen: de nieuwste 
Heren Overhemden vanaf 1.25 
Dassen, Blouses en Tiroler 

Kinderschorten. 
Wij geven nog steeds 100 gram 
Jaegerwol voor 49 cent. DE WOL BAAL ■ Schoolplein 3-4 li. Willemstr. 

ZIET DE ETALAGES ! ZIET DE ETALAGES ! 
La n d in zicht Nieuwe Nederlandse film. 

Gespeeld door mensen uit het volk. 

Regie Pieter Bruggens. Muziek Lion Confran. 

Een Film van den strijd om geluk 

Deze spannende film wordt vertoond op de 

Grote Openbare Vergadering 

op Woensdag 7 April, „Monopole" Stationspi. 

TOEGANG BOVEN DE 18 JAAR. 

Entree ƒ 0-15. Werklozen ƒ 0.10. 

Aanvang 8 uur. Zaal open half acht 

Kaarten verkrijgbaar bij de bekende adressen- 

Spreker: PAUL DE GROOT 
|a Veiling gebouw 

| De 
Witte Zwaan WEGENS VERTREK 

BELANGRIJKE VEILING 

van COMPLETE INBOEDEL 

'op DONDERDAG 8 APRIL a-s. des morgens 
10 uur in perceel HOOGEWEG 74, t.o.v. deur» 
waarder C. 'H. Erbrink, w.o. Eiken Slaapkamer 
Ameublement, Engelse Ledikanten met Bedstel» 
len, Eiken en OudoHoll. Ameublement, Stoelen, 
Tafels, Divans, Vloerkleden, Gordijnen, Vloer» 
zeil, Lopers, Bureau Minister, 2 Vaste Wastafels, 
Stofzuiger, Haard, mooi klein Brandkastje, Piano, 
Rieten Meubelen, 4 Terrasschotten, Electr. Was» 
machine, Glas» en Aardewerk, Keukengereed» 
schap, Badstoel enz, enz. 

Te bezichtigen op WOENSDAG 7 APRIL van 

10 tot 6 uur. 

Inlichtingen bij den Vendumeester WATER» 
DRINKER, Grote Krocht 20 _ Telefoon 464. - DON AMECHE _ 
KENT TAYLOR en 'HOLLANDIA-BflOSCOOP' 

Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein 

Vanaf ZATERDAG 3 tot en met MAANDAG 
5 APRIL, aanvang 8 uur. 3 Dagen opvoering van 
een groot Schlagerprogramma! Opvoering van 2 
hoofdfilms met een wereldreputatie. 
Als eerste hoofdfilm de grote superfilm der Fox, 
geheel in natuurlijke kleuren opgenomen. 

RAMONA 

met LORETTA YOUNG 

PAULINE FREDRICK - 

duizend medespelenden. 

RAMONA is bewerkt naar de befaamde roman 

van iHELEN HUNT JACKSON. 

RAMONA is de film met overweldigend succes 

in het theater Tuschinski te Amsterdam is ver» 

toond. 

Als tweede hoofdfilm optreden van den gevier» 
den acteur VICTOR Mc. LAGLEc in 

DE HUURLING 

Een alles overweldigend filmwerk met ongeloof» 
lijke spanning, actie en handeling. „DE HUUR» 
LING" werd gelijktijdig in 3 theaters te Am» 

sterdam vertoond. — Een 100 pet sucecsprogram ma. 

Toegang boven 18 jaar. 

Op veelvuldig verzoek ZONDAGAVOND 

POPULAIRE VOORSTELLING. Entree Parket» 
Parterre 30, Stalles»Balcon 55, Loge 80 ct.bel. inb. 
Zaterdag en Maandag gewone "entreeprijzen. 
Plaatskaarten reeds heden verkrijgbaar in Siga» 
renmagazijn van Jan Water, Stationsplein. 

Vrijbiljeiten Zondagavond NIET GELDIG ! ! 

ZONDAGMIDDAG half drie FAMILIE-MATINEE 

opvoering van 

HALLO, HIER AMERIKA 

Groot amusant' filmwerk. Verder komisch bijprogramma. 
Entree 10 en 20 cent plus belasting. 

Donderdag 8 April, 8 uur - Populaire Voorstelling 

met opvoering van de grote amusante comcdie 
der Paramount: 

HANDEN BOVEN TAFEL 

Een oergeestige comedie, tintelend van humor, 
met in de hoofdrol Fred. Mac. Murray. 

Als tweedo hoofdfilm de grote superfilm der U.F-A. 

ZWARTE ROZEN 

met Lilian Harvey en Willy Fritsch. 
Toegang boven 14 jaar. Entree 30 en 55 cent, alles inbegr. Deze gelegenheid komt 
nooit meer terug 

TU1SUGARHQTUUR 

bestaande uit 3 Fauteuils x O fï 
en Tafel * fi.W« ,n 

KeipperBians Bazai* 

GROOTE KROCHT 

Aangemoedigd door het geweldige 
succes blijven wij ook nu nog doop 
gaan met onze 

Speciale aanbieding 

Onze heerlijke Schouderham 2 ons . . . . 29 et 

Fijne gekookte worst, per pond 45 et 

Smeerworst, per ons 12 et 

Leverworst, per ons 8 et 

Leverworst Paarden Rookvlees 

Bloedworst Plockworst 

Kalfsboterhamworst Lever 

Haagse Leverworst Bacon 

Berliner Grove snijworst. 

Leverkaas Osserookvlees 

Cornedbeef Pekelvlees van fa Cohen 

Theelichten, per pak 10 et 

Kanarie»zaad, p.p 12 et 

Potje Haring, inhoud 4 stuks 15 et 

Een ieder roept over de fijne kwaliteit: 
Solano Koffie, met reep, p. half pond . . 28 et 

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage I 

I. J. Knotter, Haltestraat 36 

Telefoon 391 Telefoon 391 Hiermede berichten wij u de ontvangst van 
de nieuwe staalscollectie, waarbij thans de 
nieuwe kleur groen voor 

Zomer-Costuums 

Vraagt deze vrijblijvend 
eens op zicht. — Tevens leveren wij thans 
CONFECTIE voor Dames, Heren en Kin» 
derkleding en Bedrijfsgoederen. 

Vraagt zichtzending. Luijte Jr* PAKVELDSTRAAT 3 — TELEFOON 274 
clubjes voor beginners en geoefende, 

ochtends, middags, avonds vanaf f 6. — 

per seizoen. 

Rackets grote keuze vanaf f 7.50 tot 

f 28.—. 

Wedstrijdballen f 2. — per >£ dozijn 

Nieuwbesnaring vanaf ... f 5. — 

Reparaties .... f 0.30 per snaar 

Leerboeken van Vines en Beasley f 1.25 

Flesjes olie met kwast - - f 0.45 

Hoezen f 0.45 

Persen f 0.95 

Inlichtingen bij E 

N 

N 

ï 

S 

H. GOLD BERG, Tennisleraar 

Wilh Dir. Tennispark „Duinwijck" 
elminaweg 20 - Zandvoort - Telef. 513 Gezin 2 pers-, zoekt 

KEURIG GEML HUIS (of gedeelte met .vrijo keuken) en tuin. Vóór» 
seizoen event. langer. Zuid Boulevard of omtrek. 
Brieven onder R.K. Max R. Nunes, Amsterdam. Verhuur inlichting 

voor Ledikanten, Bedden, Dekens, 
Meubelen, Strandwagens enz. enz. 

De Witte Zwaan 

GROOTE KROCHT 20 - TELEFOON 464 Nu is het tijd om Uw Rijwiel 
eens grondig te laten nazien 

Vraagt eens prijs ook voor 
geheel moffelen en nikkelen 

Nieuwe Simplex Rijwielen .... f 38.50 

Empo Rijwielen f 36.50 

Mijn prima Concurrend Rijwiel . . f 33.50 

Voor Banden en Onderdelen het goedkoopst 
adres. 

Rijwielhandel JAN POOL Haltestraat 58 

Ta n eflem 1e Klas Reparatie 

te friuui* Voor goed en goedkoop is het adres 
D» Koper - Hulsmanstr* 14 Voor Metselwerk, Tegel werk, Dakwerk 
en dergelijke 

is een zeer billijk adres: 

D. VISSER - KI. Krocht 1 - Zandvoort Een paar mooie Kousen 

voltooien Uw Toilet 

Hiervoor allen naar het 

sliuis 
MACCOKOUS, vanaf 29 et 

Prima Matzijdcn in mod. kleuren v.a. 39 et 

Bij ons vindt U Peau de Pêche JASJES 
voor Dames en Kinderen. 

CORSETTEN en BUSTEHOUDERS in de 
meest uitgebreide zin. Zie on/e etalages! 

Kerkstraat 32 — '34 Is het een wemelei* 

dat ieder steeds bij ons terug komt? Neen, het 
is vanzelfsprekend, daar onze 

Groenten, Fruit en Aardappelen 

altijd ieder tot tevredenheid stemmen, niet al* 
leen wat do kwaliteit, doch ook de prijs betreft. 

Beverwijkse Aardappelen- 
Groenten- en Fruitcentrale 

VAN DER ZWAAN 

PARADIJSWEG la. TELEFOON 39 ïekencursus Zandvoort 

TENTOONSTELLING van 
TEKENWERK in de Oude 
Bewaarschool aan de Duinweg 
op Vrijdag 9 April 's avonds 
— . van 8 — 10 uur. . — 

TOEGANG VRIJ. GARAGE „DE TOL' TELEFOON 532 Dr. GERKESTRAAT 101 
Ondergetekende deelt de ingc/etencn van Zand» 
voort mede, dat hij do oude tarieven blijft hands 
haven. 

A'dam ƒ 3. — ; Haarlem enz. ƒ 1 ; Dorpsrit 0.30 

Grote afstanden 5 et per k.m. 

Met deze nieuwe 6 persoons Peugeot. 

G. J. KROES Heeft II wepk?? 
Witten of Waterverven 

f 1.— per plafon p.k. 
Alle reparatie's van Stucadoorwerken A* Kemp - Noorderstraat 47 NU WEET U HET. 

De vraagtekens zijn opgelost. Iedereen weet' 
nu al, dat het de Zwemclub „Zandvoort" is, die 
Zaterdag 10 April een grote propaganda»feest» 
avond geeft in Monopole. „Wordt dan de dans» 
vloer onder water gezet?'' is er gevraagd. Nu dat 
zal niet gebeuren, wel komt de wonderman Jan 
Hagoort — zo juist uit Amerika terug — de 
gentlcmansgoochelaar. dio de mensen zal laten 
lachen, dat de tranen over do wangen lopen en 
misschien gaat dan do gehele zaal wel onder wa» 
ter. Het is jammer, dat die Jan Hagoort hier niet 
zo bekend is als in het buitenland, een afgeladen 
feestzaal zou anders het gevolg zijn. Hagoort 
heeft de wereld afgereisd, is met succes in de 
wereldsteden opgetreden, vandaar misschien de 
in 'zijn repertoire voorkomende nummers als: 
Chinese wonderen, Geheimen der Fakirs, illusies 
en Heldei7icndheid. De grote pers schreef o.a. 
over hem: „Do tovenaar Jan Hagoort overtreft 
alweer het tot dusver beleefde op l:ct gebied der 
goochelkunst." 

Door zijn optreden te Zandvoort zal hij het' 
publiek zonder twijfel voor zich innemen. 

Het met zorg samengestelde programma biedt 
meer, zo zal een gezelschap Hawaiin»spelers op» 
treden, 12 personen geselecteerd uit een grote 
Haarlemso club; do leden voeren een nardigo 2» 
aeter op en een band brengt daverende shows. 
Tot slot volgt een bal onder leiding van den heer 
,T. Stol Jr. en met muziek van de fenomenale X» 
band. Een 7>re(tigo avond voor jong en oud! 

Men lette op do raambiljetten. 

JEUGDWERK ..ONZE CLUBJES". 

Mevr. H. Vlieger — Bos, Dr. Gcrkcstraat 14 zw. 
schrijft ons: 

Do kindcrclubjcs op Woensdag in 't gebouw 
Brugstraat 15 voor kinderen van 6 tot 12 jaar blij» 
ven na de Paassvacantic gesloten. Gaarne wor» 
den do kinderen met Octobcr weer terug ver» 
wacht. 

VER. VAN JONGE HERVORMDEN. 
Op 9 April a.s. zal Ds. D. Tromp voor boven» 
genoemde ver. spreken in de nieuwe consistorie» 
kamer en niet zoals oorspronkelijk was medege» 
deeld 2 April. Allo nicuwo lidmaten worden uit» 
genodigd, zodat een grote belangstelling wordt' 
verwacht! 


,r < i I m i 

!. < 
h ' I' i I (I I ' 


De PaasdruKte is voorbij 

en zullen vele Hulsmoeders met 
bedenkelijke platte portemonai's 
zitten. 

GEEN NOOD 

wij voorzien in elke behoefte, 
zodat U voor weinig geld toch 

alle Verse- of Busgroenten van 
1ste kwaliteit kan bekomen. 

Maar dan ook alleen naar het 
goedkoopste adres 

Jb. ter WOLBEEK 

Swaluëstraat 2 - Telefoon 449 WAARSCHUWING. 

De laatste tijd deed zich enige malen, het geval 
voor, dat ingezetenen, dio vreemdelingen in hun 
huis opnamen, verzuimden hiervan do politie in 
kennis to stellen. In een dergelijk geval is thans 
proccs»verbaal opgemaakt en dit te meer, omdat 
de opgenomen vreemdeling hier te lande geen 
verblijf kon worden toegestaan. Hij is dan ook 
uitgeleid. 

Belanghebbenden zullen goed doen van elke 
opneming van een vrcemdeling(e) in hun huis 
terstond do voorgeschreven mededeling to doen 
en den vreemdeling te wijzen op zijn verplichting 
om zich te melden. 

LAF. 
Toen een garnalenvisser Woensdagmiddag aan 
het garnalen kruien, was, bemerkte hij bij terug» 
komst uit do zwin, dat zijn mand met garnalen 
spoorloos verdwenen was. Van dezo laaghartige 
daad werd aangifte bij de politie gedaan. 

EEN PAARD OP HOL. 
Op de Bentveldseweg werd een voor een groen* 
tewagen gespannen paard schichtig door een pas» 
serend motorrijwiel. De voerman was niet bij 
machte het dier in toom te houden, zodat het 
gespan in snelle vaart over het voetpad kwam 
te rijden, waar twee rijwielen, die tegen het hek 
stonden, totaal werden vernield. Persoonlijke on» 
gevallen had'den niet plaats. 

WERKLOOSHEID. 
•Het aantal werklo/cn daalde deze week van 
546 op 543; het getal gezinshoofden daarbij was 
394. 

BRANDJE. 
Woensdagmiddag brak een brandje uit in pers 
ceel Brugstraat lOrood, bewoond door C. Paap. 
De vlam sloeg in een vetpan, waardoor de schoor* 
steen en het plafond flink gehavend werden. Op 
originele wijze werd dit brandje geblust, namelijk 
door middel van een bezem en een boodschap» 
pentas. GEHELE of GEDEELTELIJKE 

INBOEDELS 

of Zolder-opruimingen te koop gevraagd. 

De Witte Zwaan 

GROOTE KROCHT 20 - TELEFOON 464 Attentie ! 

Puzzle van deze: week 

Winterdagen worden kort 
Als er maar gepuzzled wordt Voor deze serie geldt dezelfde regel als voor 
de vorige : In elke serie worden 4 of 5 puzzles ge» 
geven. Eén daarvan is de prijspuzzle, en wel dié, 
waarop de meeste inzendingen binnenkomen. Zijn 
voor die puzzle bij twee of meer inzenders de 
punten gelijk, dan tellen ook de andere puzzles 
mee. Dus, wie geregeld inzendt, heeft de meeste 
kans op 'n prijs! 

Puzzlaars, doet allen mee!! 

Inzendingen tót Donderdag. 

Oplossing van Puzzle TV: De persoon is: Coper» 
nicus. De woorden zijn: cadeau, oven, patent, 
Eva, radio, noemer, Ilias, credit, uniform, schaats 
sen. 

De prijswinnaars van deze serie zijn: 
J. v.d. Velde, Hoogeweg 47zw, Ie prijs; P. J. Ver* 
zijlbergen, Dr. Gerkestraat 58, 2e prijs en mevr. 
J. Slieker — Koppeschaar, Dr. Gerkestraat 46, 3e 
prijs. De prijzen kunnen vanaf Maandag a.s. alge» 
haald worden aan Bureau Zandvoortsche Cou» 
rant, Achterweg 1. 

PUZZLE I. Eerste puzzle van de April Serie! 

In verband met hel naderende seizoen is dit voon 
lopig de laatste serie. 

De prijzen, die we voor deze serie beschikbaar 
stellen, maken we de volgende week bekend. 

LETTERGREEP* EN VERSCHUIFRAADSEL! 

Van do lettergrepen: al — ber — bom — 

broek — dam — de — doom — een — ge — 

gen — hel — hoens — hoo — ke — knol — len 

len — ma — maars — meer — mei — ■ oud 

rum — veen — vos — zalt, kunnen de na* 

men van 9 plaatsen uit 9 verschillende provin* 
cies worden gevormd. 

plaats in Limburg. 

plaats in Gelderland. 

gemeente in Z.Holland. 

plaats in Zeeland. . . 

plaats in Utrecht. 

plaats in Overijsel. ■ 

plaats in Drents. 

plaats in Groningen. 

plaats in N.Holland. 

Door verschuiving van deze plaatsnamen krijgt 
men in twee verticale rijen tegelijk twee plaats* 
namen uit de overigo twee provincies. 

Zonder onderstaande bon is de inzending on* 
geldig! Naam: 
Straat: 
Woonplaats: s Negende legerbericht van de Zandv. Slagersoorlog 

Geachte cliënten, denk niet dat wij na onze GROTE PAASOVERWIN- 
NING in slaap zijn gevallen. Ons leger blijft actief en is op zijn hoede, zodat 
U deze week wederom kan verwachten, nu eens geen bommen, doch, Parachutes 
2J| waaraan zullen hangen pakketten met 

2 onze bekende Ie kwal. Rund-, Kalfs-, Varkens- en Lamsvlees 

Ü$ Loop dus goed, want wij geven ook nog .als reclame bij 60 et vlees 1 ons 
ÜI Rookvlees voor 12 et. Dat kan alleen : DE CONCURRENT 9f ff 

HA LTESTRAAT 5 — TELEFOON 494 Ook thuisbezorgen zonder prijsverhoging s HUISMOEDERS DOET NU UW VOORDEEL! Prima Geld. Rookworst, p.p. 40 et 
Bloedworst . . . . p.p. 35 et 

Ham, per ons . . .- . . . . 14 et 
Prima Geld. Gek. worst, p.p. 40 et 

Prima Leverworst, p.p 40 et 

Rookvlees van muisje, per ons 15 et 
PRIMA LAMSVLEES 

Carbonade 35—40 et 

Lappen 45 et 

Bout 50 et 

PRIMA KALFSVLEES 

Lappen 45 — 40 et 

Fricandeau 50 et 

Poulet 40 et OSSELAPPEN / 40 et 

Riblappen 50 et 

Prima Lappen 45 et 

Rosbief 55 et 

Lende 55 et 

Biefstuk 60 et 

Haas 65 et VARKENSVLEES 
Carbonade schouder 
Carbonade rib 
Carbonade haas 
Magere lappen 
Fricandeau 45 et 

50 et 

55 et 

50 et 

55 et Schilderswerk is Vertrouwenswerk 

Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij : 
Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162 
Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort 

■■■■■■■ni ATIS 

daar kan niemand van leven, doch wel van onze 
artikelen tegen do laagste prijzen! 

Slechts een kleine greep: 

VERSE SPINAZIE, p.p. 10 cent, 3 pond 25 cent 

MOOI DIK LOF p.p. 8 cent 

MOESAPPELEN, p.p. 10 et; 3 pond 25 et 

SPERCIEBONEN, 2 ponds blik . . . . 16 et 
SPERCIEBONEN, uitgew. uit de bus, p.p. 10 et 
GROTE ZOETE JAFFA, 10 voor . . . . 45 et 

SrRUITEN, per pond Marktprijs 

GROTE SAVOYE KOOL, per stuk . . . . 8 et 

Verse Tomaten, Jonge Radijs en Igrote Kropsla 

HANDAPPELEN, per pond 15 et 

Geen vuile handen meer, Rode Kool of Savoye 
kool, gesneden per pond 5 cent. 

JONGE TUINWORTELTJES geschrapt, p.p. 5 c 
ALS RECLAME: Verse Andijvie: per pond 10 et 

10 kg. ZEEUWSE BONTJES 35 et 

Ook bezorgen in Bentveld en Aerdenhout zonder 
prijsverhoging. 

P„ van den Berg 

Haltestraat 20 - Telefoon 307 MAKELAAE 
W. PAAP 

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465 
TE HUUR. 

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S 
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN 

Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nofi 
te bouwen Huizen en Villa. Bouwgrond 

Hypotheek aanwezig. 
Tevens belasten wij ons met het huur-innen 

Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën 
op elk gebied. Inlichtingen kosteloos 
■^ekejrheitl 
Veiligheid 
1 evredenheid 

Aanbevelend, 

H. van den BOS 

Grote Krocht 18 
18 Telefoon 18 Fa. Th. PASVEE HALTESTRAAT 27 - TELEFOON 311 Grote Keukenmatten . . . 
Tafelzeil alle kleuren, per el 

Gangmatjes 

Flinke Cocos Handstoffers . 
Cocosboenders . . . . . 
Zware zinken Emmers . . 
6 rol Closetpapier . . . . 
Prima Zeem leer . . . . 
Doosjes Theelichten 8 stuks 
Sterke Trappen 98 et 


45 et 


38 et 


19 et 


5 et 


59 et 


19 et 


59 et 


10 et 


148 et I Alle Gordijn benodigdheden 
in Koper en Brons Tafel-, Thee-, Ontbijt- en Glasserviezen OFFICIËLE BEKENDMAKING. 

De Commissaris van Politie schrijft ons: 

Daar de laatste tijd dergelijke verzoeken her» 
haaldelijk te laat worden ingediend, wordt de 
aandacht van belanghebbenden nog eens geves» 
tigd op het volgende: 

Ie. verzoeken om cafe's en dergelijke in vers 
band met aldaar te houden vergaderingen, feesten 
lijkheden enz. langer geopend te mogen houden, 
moeten door den betrokken café» of zaalhouder 
(en niet door do organiserende vereniging) min» 
stens 2 x 24 uur van te voren schriftelijk bij den 
Burgemeester worden ingediend; 

2e. verzoeken tot vertoning van films, toneel» 
stukken en dergelijke moeten eveneens door de 
houders der inrichtingen, waarin zulks zal ge» 
schieden, onder opgavo van eventuele bijzonder» 
heden minstens S dagen van tevoren schriftelijk 
tot den Burgemeester worden gericht. 

„DE GEVOLGEN VAN EEN LEUGEN" 
Woensdagavond werd in gebouw Monopole 
voor een flink bezetto zaal door de toneelvcreni» 
ging „Ons Toneel" opgevoerd het blijspel „De 
gevolgen van een leugen" door Rudolf Kneisei. 
Do avond werd geopend door den heer J. Harp» 
man, den voorzitter van do Ned. Vereniging tot 
Bescherming van Dieren, die met enkele woorden 
het gezelschap „Ons Toneel" dank zegde voor de 
bereidheid om te spelen voor de kas dezer ver» 
cniging. Het blijspel werd vlot vertolkt, zodat de 
aanwezigen zich kostelijk geamuseerd hebben. 

GEMEENTE BADHUIS. 
In de week van 22 tot en met 27 Maart wer» 
den 23 Kuip» en 288 Douchebaden genomen. BURGERLIJKE STAND. 

Geboren: Jan Cornelis, zoon van P. Visser, en 
N. Keur, Spoorbuurtstraat 14; Anna, dochter van 
J. Paap en K. Kerkman, Hoogeweg 49; Aaltje, 
dochter van A. Keur en N. Keesman, da Costa» 
plein 3. 

Ondertrouwd: K. Koper en A. Gerritsen, Kost» 
verlorenstraat 89a; Ph. W. van Aacken en A. 
Zoetebier, Zeestraat 34. 

Gehuwd: M. Jansen en W. Lange, Zandvoort» 
slaan 299. 

Overleden: S. Keur, echtgenote van J. Keur, 
oud 77 jaren. 

Gevestigde personen: 
Nachtweh, J. H. G. van Haarlem, Dr. Gerkestr.6 
Echtg. Kemelaar, v. A'dam Stationsplein 5rd. 
J. C. Jung, v, A'dam, Wilhelminaweg 10. 
C. J. Cohen, v. A'dam, Brederodestraat 178. 
.T. 'H. v. Voorthuysen, v. A'dam, Zandv.laan 277a. 
H. I. Boudri, v. A'dam, Hoogeweg 53. 
J. H. B. Kes'seler, v. A'dam, Dr. Gerkestraat 45. 

VERLOTING DIERENBESCHERMING. 

Houders van loten van de gehouden verloting 
op de avond van 31 Maart in Monopole wordt 
hierbij bekend gemaakt, dat op de navolgen- 
de nummers prijsjes zijn gevallen, welke afge» 
haald kunnen worden bij onze secretaresse, mevr. 
Damen, Hoogeweg 1, alhier. 

De prijzen blijven gcd ivcnde cen maand bc» 
schikbaar, waarna zij weder aan de vereniging 
tot bescherming van Dieren zullen vervallen. 

3, 6, 44, 55, 68, 83, 84, 101, 119, 125, 129, 
153, 230, 248, 255, 352, 362, 382, 386, 416, 426, '434, 
448, 501, 502, 573, 578, 586, 627, 638, 655, 657, 669, 
678. Zet dé Lente goed in. 

en koopt nu bij ons een van dio sterke, licht» 
lopende 

* D*0-G. Rijwielen 

■welke honderden Zandvoorters al enige jaren zo 
goed bevallen. — Alle maten zijn voorradig, zo» 
wel voor de Lilliputter als voor de reus van 2 
meter kunt u bij ons terecht. 

Geheel compleet f 19.75 
De Goedkope Amsterdammer 

Henk Schuilenburg 

Groote Krocht 5 

|Pp 1ste KLAS REPARATIE-INRICHTING 

■■■■■«■■■■■■■■■ Kmiiiminm PAKKET»ACTIE „HULP AAN SPANJE" 
Geachte ingezetenen van Zandvoort, de door 
ons Comité gevoerde Paaspakketactie is door de 
medewerking van v'elen Uwer tot onze grote 
blijdschap zeer geslaagd. Het is langs deze weg 
dat wij allen, die er aan hebben medegcdaan, har» 
telijk dank zeggen en zeker zal het Spaanse volk 
onze dank ondersteunen. 

Een flinke hoeveelheid artikelen konden voor 
Pasen "worden doorgestuurd om Centraal naar 
Spanje te worden vervoerd, waar alles op de 2e 
Paasdag kon worden gedistribueerd. Wij hebben 
nadien een hoeveelheid ontvangen en zullen dit 
a.s week overmaken, doch stuurt U nog wat U 
kunt om hierbij te verpakken.De nood is in Span» 
je zeer groot en het is daarom, dat wij ons werk 
ook op deze voet zullen voortzetten. Blikjes ge» 
conserveerde levensmiddelen en kleding zijn 
zeer nodig en zullen wij gaarne van U ontvangen, 
ook verpakte artikelen, alcs voor de pakketactie. 
Brieven uit Spanje, die ik enige tijd gelezen 
heb, en die bij 't Centraal»Comité berusten, spre» 
ken van innnige dankbaarheid van het Spaanse 
Volk, hetwelk in zo behoeftige omstandigheden 
verkeert. Hetgeen nu is verzonden, is echter nog 
slechts door een deel van onze inwoners bijeen» 
gebracht. Dit moet niet zo zijn. U allen moef 
aangegrepen zijn door de grote ellende, waarin 
onze medemensen verkeren en dit humanitaire 
werk steunen. Laat Uw gevoel de overhand 
hebben en wij twijfelen niet, of U geeft ons ge» 
hoor, door even onderstaande adressen te berich» 
ten. Hoe groot of klein Uw gave is, zij is even 
welkom! Steunt naar krachten! 
Oosterparkstraat 50, De Wittstraat 5, Stations» 
straat 8a, Van Lennepstraat 35, Koningstraat 39, 
Jan Steenstraat 9a, Brederodestraat 39, Boulevard 
P. Loot 46, Smedestraat 13. 

Namens Comité „Hulp aan Spanje" Zandv.: 
F: van Waard, Secr., Oosterparkstraat 50. 

O.S.S. NEEMT DEEL AAN DE LIGHAL» 
UITVOERING. 

Op 12 Juni a.s. vindt op 't Haarlem»terrein de 
z.g. Lighal»uitvoermg plaats, waaraan ■ behalve 
Haarlemse schoolkinderen ook turnverenigingen 
uit de Kennemer Turnkring zullen deelnemen. 
Ook O-S.S. zegde toe zo veel mogelijk leden te 
sturen. Daar het hier geldt een goed doel, ten 
'bate n.1. der T.B.C., kunnen wij niet anders dan 
met dit besluit sympathiseren. Van Maart tot en met October uitzending van 

RIJSTTAFELS, NASSI GORENG, BAHMIE,enz. 

(Bestellen vóór 11 uur 's morgens). 

PENSION VAN RONKEL - Zandvoort: 

(v.h. Indisch Restaurant) 
Telefoon 503. — Zandvoortschelaan 24r EENHEID DOOR DEMOCRATIE. 

Maandagavond hield de Ned. Beweging E.d.D. 
afdeling Zandvoort in de kleine zaal van Ons 
Huis een ledenvergadering. 

De voorzitter was zeer optimistisch gestemd, 
en noemde het een verheugend feit, dat het leden, 
tal reeds tot bijna 100 was gestegen. 

Een propaganda»commissie werd gekozen met 
het oog op de te houden openbare vergadering 
op 14 April in Monopole, alwaar zullen spreken 
den heren J. J. R. Schmal en Dr. H. J. Brugmans. 

Bij de rondvraag werden enkele opmerkingen 
naar voren gebraent betreffende het doen slagen 
van de propaganda»avond, waarna de voorzitter 
de aanwezigen dankte voor de grote opkomst. 

GESLAAGD. 
Voor het examen Stenografie Ned. Taal slaag» 
de onze^ plaatsgenoot Siep Hofstra te Haarlem 
v-h. Instituut Pont. 

„ARTI ET RELIGIONI" 
De R.K. Zangvereniging „Arti et Religioni" gaf 
op tweede Paasdag in het Patronaatsgebouw haar 
eerste uitvoering voor een flink bezette zaal. Ver» 
schillende nummers werden uitstekend gezongen 
en velen hebben dan ook genoten van de prach» 
tige zang. De Graal voerde ter afwisseling op het 
blijspel „De Tante uit Amerika" in drie bedrijven. 
Met een kort woord sloot Pastoor P. van Diepen 
de bijeenkomst. 

UITVOERING. 
Het Dansinstituut Stol organiseert op Zondag 
18 April in gebouw Monopole een dansavond met 
een afwisselend programma. 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS. 
Bij het College is er meerdere malen over ge» 
klaagd, dat teraardebestellingen te laat op de 
algemene begraafplaats plaats vinden- Met de 
financiële commissie zijn B. en W. van oordeel, 
dat nu strenger tegen de begrafenisondernemers 
moet worden opgetreden. Bij een te laat komen 
wordt voorgesteld ƒ 2.50 boete te laten betalen 
voor 15 — 30 minuten en voor langer dan 30 rai* 
nuten een bedrag van ƒ 5 

GEZELLIGE AVOND. 
Hedenavond wordt voor de leden en de dona» 
teurs van het Onderling Hulpbetoon's Mannen» 
koor in Zomerlust aan de Kosterstraat een gezel» 
lige avond gehouden. Voor een afwisselend pro» 
gramma zal worden zorggedragen. 

CANDIDAAT GESTELD. 
Door verschillende leden van de Vereniging 
voor Vreemdelingenverkeer is candidaat gesteld 
voor voorzitter do heer A. Meijer, alhier. Door 
het bestuur is naar bekend candidaat gesteld de 
heer Mr. W. L. Troost. Pracht Behangselpapier 
vanaf 10 cent 

PLAKLOON 20 et per rol 

Behanger, Stoffeerder en Beddenmaker 

L. BALLEDUX 

TRAMSTRAAT 9 — TELEFOON 296 37e JAARGANG No. 41 ZATERDAG 10 APRIL 1937 ZAND VOORT 

ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIEELK BAD COURANT MET BADGASTENLIJST 

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORTS WEEKBLAD". Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen. 

voor Zandvoort, per jaar ƒ 3. — 

buiten Zandvoort, per jaar „ 3.60 

Afzonderlijke nummers „ 0.10 

GIRO No. 9446 

/ 

Uitgave Gertenbachs Drukkerij Zandvoort 
ADVERTENTIEN: 

van 1 — 9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20 

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief. 
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60 Bureau: Achterweg 1 rv Telefoon 135 Leven — dat moet een mens: d.i. gevoelen 
denken, werken, streven en vruchten dragen 
honderd: en duizendvoud. 

MULTATULI. Democratische Brieven 

VAN EN VOOR IEDEREEN. 

Democratie in de aanval. 

Wel staat de democratie tegenwoordig in het 
centrum van de belangstelling. Heel veel wordt 
er over gesproken en geschreven, er voor en er 
tegen. Eigenlijk hadden we eerst moeten schrij» 
■ven „er tegen", want juist doordat er van fascis» 
tische zijde tegen gesproken, geschreven en ge» 
ageerd werd, zijn de voorstanders van de demo» 
cratie in actie gekomen om er voor te pleiten, en 
zich vierkant te stellen tegenover het fascisme. 
En wijl het fascisme zich wel in de voornaamste 
plaats zeide te keren tegen het communisme, 
moesten de democraten zich ook van deze bewe» 
ging rekenschap geven en uitmaken of zij in de 
communisten misschien bondgenoten zouden kun 
nen zien in de strijd tegen het fascisme en voor 
de democratie. De conclusie lag voor de hand,dat 
de communisten wél bondgenoten zouden kun» 
nen zijn in de strijdTtegen het fascisme, doch niet 
voor de democratie ondanks het feit, dat de com» 
munistische beweging tegenwoordig blaakt van 
liefde voor de democratie, want hun liefde voor 
de dictatuur — gelijk die in Rusland heerst — 
is nog geen greintje verminderd. Zo is de demo» 
cratie ten onzent in haar verdedigende houding 
dan ook noodwendig komen te staan tegenover 
de dictatuurgedachte van links zowel als van 
rechts. Naar twee fronten moest de democratie 
dus stelling nemen, de strijd evenwel beperkt 
zich vrijwel tot het rechtse front, omdat het 
communisme ook zelf in de verdedigingspositie 
is gedrongen en dus — voorlopig althans — on» 
gevaarlijk is voor de democratie. Daardoor is het 
de democratische richtingen in ons land na de 
eerste periode van louter verdediging ook al spoe 
dig mogelijk geworden over te gaan tot de aan» 
val. En aangezien de aanval ook nog altijd de 
beste verdediging is, zien we steeds met genoe» 
gen, dat het fascisme als beginsel door logica, hu» 
manisme en rechtvaardigheid wordt ontleed, en 
dat de fascistische partijen door critiek der feiten 
worden verzwakt, want in de strijd van 't goede 
tegen het kwade, zien we het eerste gaarne aan 
de winnende hand. 

Kon in de periode van verdediging elke der be» 
staande democratische partijen op eigen houtje 
optreden, toen tot de aanval kon worden overge» 
gaan werd behoefte gevoeld aan eensgezind op» 
treden, aan bundeling van krachten, opdat het 
grootste effect zou worden bereikt en zo ont» 
stond do Nederl. Bew. voor Eenheid door Demo: 
cratie, die — ze moge dan niet alle democratie 
sche Nederlanders binnen haar muren willen 
huisvesten — van stonden aan en ondanks haar 
nog betrekkelijk klein aantal leden, optreedt als 
de ridder, die de draak van het fascisme zal ver» 
slaan. 

iHeeft haar wekelijks /verschijnend blad vooral 
de taak van verheldering, dus versteviging der 
democratische gedachten in de hoofden der heel 
en half overtuigde toeschouwers, eenzelfde taak 
dus als de tot heden verschenen brochures, 
thans wordt met brochure no. 4 getiteld „Weest 
op Uw hoede!" een wel heel rechtstreekse aanval 
gedaan op de nationaal»socialistische beweging. 
TJe titel moge in tegenspraak schijnen met de in» 
houd, omdat een dergelijke titel een waarschu» 
wing inhoud aan de eigen volgelingen, terwijl de 
inhoud zelf — gelijk gezegd — een rechtsstreek» 
se aanval is, dat is inderdaad slechts schijnbaar. 
Want dit „Weest op Uw hoede!" is synoniem met 
„Ziet hier de ontmaskerde!" Ja, want de aanyal 
•dezer brochure is een herhaalde ontmaskering 
van de „bedoelingen van de N.S.B.saanvoerders", 
dus van de N.S.B, door middel van een 150»tal 
citaten uit de nat.»soc. pers. 

Dat de persdienst van de Ned. Bew. v. E.d.D. 
met he,t samenstellen dezer brochure goed werk 
heeft gedaan, staat dan ook wel vast. 

Op dit goede eerste bedrijf van het samenstel» 
len, zal nu echter moeten volgen een even goed 
tweede bedrijf, t,\V. het aan de man hrengen de» 
zer brochure. Én deze brochure zal nu niet in de 
eerste — en zeker niet enige — plaats in han» 
den moeten komen van de leden van E.d.D.,doch 
in die van hele en halve tegenstanders, en lauwe 
medestanders. Juist in die geesten moet en kan 
een brochure als deze verheldering brengen ! 
Maar hoe bereikt men, dat deze brochure in han» 
den komt dier tegenstanders?Ziedaar 'n vraag.die 
niet wij te beantwoorden hebben, doch die de or» 
ganisatie van E.d.D. — dus ook de jonge afde» 
ling te Zandvoort — zeer zeker tot oplossing 
zal weten te brengen. 

Wanneer een zo stevig gedocumenteerde aan» 
valsbrochuro niet in vele duizenden exemplaren 
het gehele land overstroomt en onder de ogen 
komt van al degenen, die menen dat een vrij» 
heidlievende Nederlander kan dwepen met of 
zelfs maar vergoelijkend kan spreken over de na» 
tionaal»socialistischo beweging in ons land, dan 
heeft de aanval zijn doel gemist, is dus zonder 
resultaat en ware beter achterwege geblevcn.Van 
de daadkracht der 14000 loden van 'E.d.D. hangt 
thans alles af. Wij hopen er het beste van! 

Dat de eerste druk reeds uitverkocht was.voor» 
dat exemplaren ter recensie konden worden toe» 
gebonden, wijst alvast op een goed begin. 

A. Ch. 

„Eenheid door democratie";polemiek. 

Het verwonderde mij enigszins, dat de heer 
A. Ch. over twee punten van deze — overigens 
nog jonge — vereniging viel. Wat mij vooral te» 
gen do borst stuitte, was zijn tweede bezwaar, 
dat hij samenvatte in de woorden 

„2e dat de beweging zich uitspreekt voor een 
monarchale regeringsvorm." , 

Als voorbeeld van democraten, die een niet» 
monarchaio regeringsvorm wensen, haalt hij de S.D-A.P. aan. Doch dit lijkt mij geen goed voor» 
beeld, aangezien genoemdo partij tegenwoordig 
woordig wat bijdraait. Of dit nu komt door de 
„supemationale N.S.B." weet ik niet en wil ik 
ook niet beoordelen. 

Maar op welke grond wil schrijver dan een 
republiek? Wanneer we toch maar naar Spanje 
(huidigo burgeroorlog), Frankrijk (Dreyfus», Sta» 
viskysaffaire enz.), Italië (vóór Mussolini) en 
Duitsland (vóór 1933) kijken, zien we toch, dat 
do toestanden daar rot en verpest waren en zijn! 
Een land als Engeland daarentegen heeft toch 
ook zijn Labour»Partij die koningsgezind is? 

Toen ik verleden jaar in Noorwegen was, had 
ik een gesprek met iemand, die zich zeker wel 
intellectueel mocht noemen. Hierbij vroeg ik 
hem o.a. ook naar de diverse partijen. Hij deelde 
me toen tevens mede, dat de Scandinavische de» 
mocraten zeiker niet anti»monarchaal zijn! En 
waarom moeten wij dan wel zo iets hebben, ter» 
wijl de praktijk toch uitgewezen heeft, dat dit 
moet leiden tot corruptie enz? 

En hebben wij onze zo alom geroemde vrijheid 
niet aan ons vorstenhuis te danken? Of hebben 
de democraten (die toen echter nog niet beston» 
den) dat op hun geweten? Op dit laatste moet 
ik volmondig „neen!" zeggen. Het is ons aloude 
Oranjehuis, dat ons land en ons gehele volk al 
door zovele moeilijkheden geholpen heeft. Het 
begon reeds bij Willem den Zwijger. Hij heeft 
zijn leven geofferd voor het welzijn van het va» 
derland, terwijl het enkele Zijner Zoons niet veel 
beter is vergaan. Steeds heeft het huis Oranje 
aan het Nederlandse volk gegeven, wat het had 
en zelfs meer, wanneer dat, in tijden als de Tach» 
tigjarige oorlog, gewenst mocht zijn. 

Dat men dit gewaardeerd heeft, bleek wel dui» 
delijk bij de landing van Koning Willem I op 30 
November 1813 te Scheveningen. En moeten wij 
onze waardering nu uiten, door een republiek te 
wensen? Dan is mijn antwoord nogmaals „Neen! 
neen!" Laten we dan liever ons huidige stelsel 
houden en te weten wat we hebben, dan een 
greep „ins Blaue hinein" te doen en niet te we» 
ten, wat we krijgen. 

Men kan toch evengoed democraat zijn (d.i. 
socialist, oftewel iemand, die vindt, dat alle ge» 
zag zowel als de beginselen en middelen van be» 
stuur aan de staat in handen gegeven moeten 
worden) en tegelijk monarchistisch zijn! 

B. S. van L. 

ANTWOORD. Het- hele • artikel van B. S. 
van L. draait om zijn vraag: „Maar op welke 
grond wil schrijver dan een republiek?" 

Deze vraag en dus ook zijn hele artikel is er 
volkomen naast, want ik heb niet gepleit voor 
een republiek, ik heb zelfs niet doen blijken, of 
ik zelf al of niet republikein ben. En dat doe ik 
nu nog niet, want daar gaat het niet om. 

't Gaat enkel hierom, dat de Ver. E.d.D. de 
nietsgodsdienstigen en de republikeinen uitsluit 
van het lidmaatschap, wat m.i. ontactisch en on» 
democratisch is. 'k Moet het artikel van B. S. 
van L. dan ook laten voor wat het is: een slag 
in do lucht. 

En hoewel de verleiding erg groot is om in te 
gaan op heel pertinente maar toch zeer voze be» 
weringen van den schrijver, zal ik dat — terwille 
van de zaak waarom het gaat — toch maar liever 
niet doen. 

Ter staving wijs ik er alleen even op, dat hij bij 
de landen, ^vaar volgens hem de toestanden „rot 
en verpest" waren, wat dan moet bewijzen, dat 
de republikeinse regeringsvorm „moet leiden tot 
corruptie" ook noemt Italië, n.b. een monarchie. . 

A. Ch. DE FINANCIËLE TOESTAND VAN 
„ONDERLING HULPBETOON". 

Ter nadere toelichting op de gegeven cijfers in 
de plaatselijke bladen van 26 Februari j.1. aan» 
gaande de financiële toestand der Werklieden» 
vereniging „Onderling Hulpbetoon" te Zand» 
voort, diene het volgende onder do aandacht der 
leden te worden gebracht. 

De vereniging 'bestaat uit verschillende afde» 
lingen, te weten: het Ziekenfonds, het Fonds uit» 
kering boven 15 weken, de Arbeiderswoningen 
en het Tuberculosefonds, welke afdelingen admi» 
nistratief en financieel gescheiden worden gehou» 
den. 

De tekorten in do afdeling „Ziekenfonds" wer» 
den gedekt door overschotten der andere afde» 
lingen. Dit is geen gezonde politiek. Noch de af» 
deling „Arbeiderswoningen", noch de afdeling 
„Tuberculosefonds" mogen m.i. als permanente 
bron van dekking van tekorten van andere afde» 
lingen worden aangewezen. 

Do afdeling „Tuberculosefonds" niet, omdat 
daarvoor afzonderlijk wordt gecontribueerd, de 
afdeling „Arbeiderswoningen" niet, omdat 't ze» 
ker niet uitgesloten is te achten, dat t.z-t. nog 
eens bijzondero voorzieningen voor deze wonin» 
gen moeten, worden getroffen, wil men de waar» 
do daarvan intact laten. 

Het Ziekenfonds moet dus op zichzelf worden 
beschouwd en wij geven dan allereerst een over» 
■richt van d'e resultaten van de laatste 4 jaren. 
„Ziekenfonds" Fonds uitkering 

boven 15 weken 
'33 nadelig saldo f 223.13 nadelig saldo ƒ 57.4S 
'34 nadelig saldo f 444.65 batig saldo f 234.75 
'35 nadelig saldo ƒ2187.73 batig saldo f 5.H 
'36 nadelig saldo ƒ3070 01 batig saldo ƒ 161.01 

Het nadelig saldo is mitsdien van jaar tot jaar 
stijgende en ter verduidelijking stellen we te» 
genover elkander de contributiesontvangsten 
enerzijds en de uitkeringen anderzijds van: 
Het Contri» " Uitke» Ver» 

Ziekenfonds butiën ringen pleging 

1933 ƒ 9306 ƒ 7640 ƒ 1005.-1 

1934 ƒ 9470 ƒ 7123 — ƒ 1962 

1935 ƒ 9204— ƒ S287 — f 2178 — 

1936 ƒ S640 ƒ 9089 - ƒ 1750 

U bemerkt dus een dalend contributiebcdrag 

stijgende en ter verduidelijking stellen wc te» 
zcHs niet voldoende tot dekking van de gewone 
uitkeringen, laat staan voor do vcrpleegkosten. 

Neemt men in aanmerking, dat het kapitaal 
van het Ziekenfonds en van het fonds uitkering 
boven 15 weken, per eindo 1936 nog slechts be» 
droeg resp. ƒ 6003.71 en ƒ 3423.28, dan zou dus SPORT. 

VOETBAL. 
Overzicht. 

Een Ie klassaclub in Zandvoort 
Voor de derde ronde van de K.N.V.B.sbcker is 
voor a-s. Zondag do wedstrijd Zandvoort — Ex» 
eelsior, zodat wij, zoals wo gehoopt hebben, toch 
nog een Ie klasse«club op bezoek krijgen. Deze 
wedstrijd tegen de sterke Rotterdamse club zal 
voor de blauwsgelcn wel de bekerdood betekenen 
doch wij hopen, dat de nederlaag in elk geval 'n 
eervolle zal zijn. De Rotterdammers, van wie het 
sterke Ajax in de competitie slechts na heel veel 
moeite kon winnen, hebben in de Ie ronde in IJ» 
muiden tegen de Stormvogels met 2 — 2 gelijk 
gespeeld, zodat we wel kunnen aannemen, dat 
zij met hun sterkste elftal in de bekerwedstrij» 
den uitkomen. Excelsior beschikt over een hechte 
verdediging, een prima spil en middenvoor, ter» 
wijl de niet meer jonge Manssen op de linksbui» 
tenplaats nog altijd een goede partij voetbal 
speelt. 

Wij zijn benieuwd, hoe do b.lauw»gelen het er 
af zullen brengen. 

Het H.V.B.=elftal. 

Zondagmorgen, om 10.30 uur, zal op het ter» 
rein van de ver. Schoten een proefwedstrijd wor» 
den gespeeld tussen 2 elftallen, waaruit het team 
zal worden gekozen, dat de H.V.B, in het Ver» 
Bondenstournooi zal vertegenwoordigen. 

Een 4»tal Zandvoorters is waardig gekeurd, 
aan deze proefwedstrijd deel te nemen. In de 
voorhoede van elftal A treffen we als midden» 
voor Flip Bloemendaal van „Zandvoort" en .1. 
Druyf van „Zeemeeuwen", als linksbuiten aan, 
terwijl in elftal B. de Z.V.V.»er D. Schroeder als 
linksback en zijn clubgenoot L. Hollenberg als 
linkshalf staat opgesteld. Wij zijn dus blijk» 
baar niet de enigen, die Hollenberg 'n speler met 
aanleg vonden, en het feit, dat men hem in 
„Zandvoort" 'blijkbaar niet meer geschikt vond 
voor het 2c elftal, doet aan die waardering niets 
af. 

Het' zal al vreemd moeten lopen, wanneer 
Schroeder niet in het officiële elftal wordt opge» 
nomen, doch de anderen zullen er hun uiterste 
best voor moeten doen, speciaal Flip, die op een 
voor hem wel wat ongewone plaats is opgesteld. 
Veel zal er van afhangen, of hij het spel verde» 
len kan. Druyf is een snel en handig speler, ter» 
■wijl Hollenberg een goede kijk op het spel heeft 
en er wel aan zal denken, de bal goed te plaat» 
sen. Het hoeft niet altijd ver en hard te gebeu» 
ren, als het leder maar naar een medespeler gaat. 

Wij eindigen met het viertal veel succes toe 
te wensen en de hoop uit te spreken, dat zij zich 
niet al te zeer door het belang van deze proef» 
wedstrijd zullen laten imponeren. 

Overige wedstrijden. 

Voor de promotie»competitie 3e klasse H.V.B. 

spelen Zondag Zeemeeuwen 3 en Zeemeeuwen 4 

tegen elkaar, terwijl voorts op het Heemstede» DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 PAGINA'S. terrein een beslissingswedstrijd zal worden ge» 
spceld tussen Zandvoort 5 en Hillegom 4. Do 
w r innaar van deze wedstrijd mag zich kampioen 
van do 3e klasse afd. G noemen. 

J. S. 

Drielandenwedstrijd België: 
LuxemburgsNederland. 

Op 15, 16 en 17 Mei zal te Ostende de drie» 
landen»keurturn»\vedstrijd België, Luxemburg, 
Nederland plaats vinden. Do ploegen bestaan uit 
8 turners en do wedstrijd omvat keuroefeningen 
aan rek, brug, ringen, paard, tremplinspaardsi 
sprong en vrije oefening. 

Op 11 April a.s. wordt de Nederlandse ploeg 
te Leiden samengesteld. 

GOLF. 

Voor do maandelijkso wedstrijd was Zondag 
veel belangstelling. 

Do damesprijs werd gewonnen door mevr. A. 
Buma v. Tienhoven (4) 74. Tweede werd mevr. 
Rothbarth (23) 75. 

De herenprijs werd gewonnen door A. Simpson 
(24) 68. Tweede werd Graaf C. I. Schimmelpen» 
ninck (15) 69. Derde Mr. E. de Vlugt (30) 70. 

H. Maycr (18) en W. van Waveren (9) kwamen 
in 71 rond. 

KENNEMER»NOORDWI.IK. 
Do handicap competitiewedstrijd Kenncmer» 
Noordwijk, die Zondag te Zandvoort gespeeld 
werd, eindigde in een 5»3 overw inning voor de 
Kennemer. 

Uitslag foursomes: 

O Dekker (12) en Dr. Ir. J. J. Borren (13) win» 
nen van J. Ruijs (10) en H. Wright (12) met 2 up. 
J. Nienhuys (14) en B. Wood (16) winnen van 
A. Borghard (15) en J. Catz (18) met 5 en 4. 
H. Maycr (18) en H. Kendrick Jones (IS) verlie» 
zen van D. A. Nederlof (20) en H. Catz (22) 
met 1 down. 

Singles. 

C. Dekker (12) wint van J. Ruys (10) met 8 
en 7. 

Dr. Ir. J. J. Borren (13) wint van H.Wright (12) 
met 4 en 3. 

J. Nienhuys (14) verliest van A. Borghard (15) 
met 2 down. 

B. Wood (16) verliest' van J. CaU (18) met 

4 en 3. 

H. Mayer (18) wint van D. A. Nederlof (20) met 

5 en 3. 

H. Kendrick Jones (18) en H. Catz (22) spelen 
all square. 

WANDELMARS. 
De Zandvoortse Politie behaalde j.1. Zaterdag» 
middag bij de 30=km»wandelmars twee eerste prij» 
zen, bestaande uit een beker en een zilveren lau* 
wertak. Do tocht was uitgeschreven door de 
Bloemendaalse Sport»Vereniging. bij een verloop als verleden jaar nog maximum 
drie jaar op de bestaande voet kunnen worden 
doorgewerkt, doch dan was geen weerstand 
meer aanwezig. 

Houdt men daarbij rekening met het risico van 
optreden van epidemieën, dan geven de cijfers 
zelf voldoende aan, dat er zeer zeker termen 
aanwezig zijn, om maatregelen tot vermindering 
der uitgaven te nemen. 

Onze mening is positief, dat 't onverantwoord 
is op de bestaande voet door te gaan, wilt U 
althans het voortbestaan van Uw mooie vereni» 
ging niet zeer ernstig in gevaar brengen. 

Wij kunnen U nog mededelen, dat wij hierover 
het oordeel hebben gevraagd van den accountant 
der vereniging, den heer J.H.M.H de Rode te Hil» 
versum, die bij zijn schrijven van 2 April 1.1. het 
bovenstaande geheel bevestigde. 

Onder Uw aandacht wordt nog gebracht, dat 
do eerste drie maanden van 1937 een bedrag van 

ƒ 4689 aan ziekengeld en p.m. ƒ 600 — aan 

ziekenhuisvcrpleging is uitbetaald, tegen een ont» 
vangst in diezelfde periode van p.m. ƒ 2200 — 
aan contributiën. 

Het bestuur van „Onderling Hulpbetoon". 

ONDERLING HULPBETOON. 
Een nieuw bestuur, een nieuw geluid? 

Maandagavond heeit voor de Vereniging On» 
derling Hulpbetoon een zeer belangrijke gebeur» 
tenis plaats in de zaal van Monopole. Voor de 
Vereniging is het een buitengewone gebeurtenis, 
zoals nog nooit in haar bijna 45»jarig bestaan is 
voorgekomen. De leden, welke naar deze alge» 
mene vergadering gaan, zullen zich dan ook bc» 
wust zijn van de ernst, dio er van hen verlangd 
wordt. 

Even willen wo nog eens de geschiedenis van 
de ontstane moeilijkheden nagaan. 

Reeds het vorige jaar werd van bestuurszijde 
voorgesteld om do duur van het ziekengeld te 
verkorten. Bij de mondelinge toelichting ter ver» 
gadcring wees het bestuur er op, dat vooral ook 
ziektegevallen met een luchtje er aan (simulan» 
ten dus) een der hoofdoorzaken van een tekort 
in de ziekenkas waren. 

De vergadering nam echter een voorstel aan, 
hetwelk een jaar opschorting inhield en een na» 
dere bestudering van de toestand door het bc» 
stuur. 

Dit jaar in do laatste vergadering kwam het 
bestuur met voorstellen, welko van zo'n ingrij» 
pendo aard waren, dat een overgrote meerder» 
heid de bestuursvoorstellen met vcrontwaardi» 
ging van de hand wees. Deze nieuwe voorstellen 
hielden niet alleen verlaging, maar ook verkor» 
ting der uitkering in en weer wees het bestuur er 
in zijn toelichting op, dat de vele simulanten 
hoofdoorzaak waren van de voorgestelde ver» 
slcchtcringen. 

De leden van goeden willo moesten dus hun 
offers brengen aan hen, dio hun lidmaatschap 
van Onderling Hulpbetoon als een bijverdienste 
gaan beschouwen. 

Eén was er slechts op do vergadering, dio de 
bestuursvoorstellen warm verdedigde en aanbc» val n.1. de heer Molenaar. 

Na de verwerping der voorstellen werd de ver» 
gadeiing gesloten en trad het bestuur in zijn ge* 
heel af, daar het in de gegeven omstandigheden 
de verantwoordelijkheid niet meer wilde dragen. 
Hiervan mag men zeggen, wat men wil, maar 
het is het goed recht van het bestuur, en de Ie» 
den moeten dit eerbiedigen. 

Maar vreemd deed het aan, toen bekend werd, 
dat het afgetreden bestuur een .... compromis 
sloot met een groep leden, wiens woordvoerder 
het steeds met dat bestuur eens was en het ver» 
dedigd had. 

Een compromis sluiten wil toch zeggen tot el» 
kaar komen door van weerszijden toezeggingen 
te doen. Mensen, die 't eens zijn, behoeven toch 
geen compromis te sluiten, tenzij ze 't eerst weer 
oneens zijn. Maar hoc dan ook, zij werden het 
nu wéér eens of dubbel eens, net zoals men wil. 

Het oude bestuur stelde zich weer beschikbaar 
als candidaat en gaf daarmede te kennen, dat 
zij — hoe dan ook — maar liever bleven zitten 
achter de bestuurstafel, met of zonder respect 
van do vergadering. 

Alleen de voorzitter hield voet bij stuk. De 
houding van hem dwingt dan ook bij alle leden 
van O.H., vóór» zowel als tegenstanders, de groot 
sto eerbied af.Want niet hij was de grondoorzaak 
van de moeilijkheden, vcroor/aakt door het be» 
stuur. Maar waar het gehele bestuur voor aftre» 
den was, liet hij zijn medebestuurders niet in de 
steek. 'Het oude bestuur wekt hiermede de schijn, 
of het zich van den voorzitter wilde ontdoen.Wij 
geloven dit niet, maar de schijn is er. 

Als Maandagavond de vergadering begint, zit 
do voorzitter tussen zijn medebestuurders als 'n 
eenling door een gezamenlijk besluit meegesleept 
en daarna in do steek gelaten. 

Maar toch geloven wc, dat als hij straks de 
voorzittershamer aan zijn opvolger overdiaagt.de 
vergadering hem. dio toonde een man in de zin 
van het woord te zijn, een welverdiende ovatie 
zal brengen. 

Op de vergadering zal de grote strijd gestreden 
worden, do strijd van voor of tegen verlaging of 
verkorting van ziekengeld. Want hoe er ook ge* 
praat wordt, dit is de enigo kern van do zaak. 
Wordt het oudo bestuur herkozen, dit jaar mis» 
schien niet, maar dan toch binnen afzienbare tijd 
komen dan do voorstellen van verlaging en ver» 
korting weer voor de dag en de geschiedenis her* 
haalt zich. 

Zijt gij, lid van O.H., voor verlaging of verkor» 
ting van het ziekengeld, stem dan op de oude be» 
stuurslcdcn, welko weer candidaat gesteld zijn. 

Zijt gii tegen dezo verlaging of verkorting van 
ziekengeld, breng dan Uw stem uit op do andere 
gestelde candidaten. 

Maar voor welko richting ge ook zijt, komt ter 
vergadering en breng — dit is noodzakelijk — 
cen potlood mee. 

Na vele jaren is er door deze gebeurtennissen 
plotseling weer leven in en belangstelling voor Uil:* IV, 
Pi.' arage en Taxi-Bedrijf v.h. van de Geer REPARATIE - STALLING - ONDERHOUD BREDERODESTRAAT 8—10 TELEFOON ui n. 


il- 1 * \v i Vrijdenkers-Vereniging „De Dageraad" 

Afdeling Haarlem. 

Be/.oekt de Openbare Vergadering op Zon: 

dag 11 April v.m. half elf in Ons Gebouw 

(v.d. Zandv. Bestuurdersbond) Stations» 

straat 11, Zandvoort. 

Spreker: A. L. CONSTANDSE, den Haag 

Onderwerp: 

„DE BESCHAVING, DIE WIJ WILLEN" 

(De lasier weerlegd). 

Na afloop gelegenheid tot vragen stellen. 

Entree 20 et, werklozen 5 cent op vertoon 
van bewijs. Voorlopige Agenda 

Zaterdag 10 April. — Propaganda*feestavond 
van Zwcmclub „Zandvoort" in Monopole. 

Zaterdag 10 April. — Voor de Jongerenkring 
spreekt om 8.15 uur in Brugstraat 15 "de heer 
J. Hettema. 

Zondag 11 April. — Opvoering van. Dolle Hans 
door de Toneelver. „De Schakel" in Monopole. 

Zondag 11 April. — Openb. Verg. Vrijdenkers* 
Vereniging „De Dageraad" in Stationsstraat 11. 
Spr.: do hr. A. L. Constandse. Onderwerp „De 
beschaving, die wij willen". Aanvang 10.30 uur. 

Zondag 11 April. — Opvoering van „Het Chi* 
nese Vaasje" door de R.K. Toncelver. „Utile 
Dulci" in het Patronaatsgebouw. 

Maandag 12 April. — Buitengewone vergade* 
ring Onderling Hulpbetoon in Monopole. Aan* 
vang 7 uur. 

Dinsdag 13 April. — Openb. Verg. Vrijheids* 
bond in Bodega Mustert. Spr.: de heer H. Groe* 
newoudt. 

Dinsdag 13 April. — Concert O.'H. Mannen* 
en Kinderkoor in „Groot Badhuis. 

Woensdag 14 April 8.15 in Monopole openb. 

prop. vergadering van de Ned. Bew. v. Eenheid 
door Democratie. Sprekers: Mr. J. J. R. Schmal 
en Dr. iH. Brugmans. Onderw.: Waarom Eenheid 
door Democratie? De toekomst van de Democra* 
tie. 

Zaterdag 17 April. — 8 uur: Concert v. „Stem 
des Volks" in Monopole. 

Zondag 18 April. — Dansavond v.h. Dansinsti* 
tuut*Stol in Monopole. 

Zondag 25 April. — . Concert v.d. Zangver. 
„Immanuêl" in de Ned. Herv. Kerk. 

Dinsdag 27 April. — Openbare verg. in het 
Patronaatsgeb. Spr. Prof. Mr. C. P. M. Romme. 
Onderw.: Verkiezingen 1937. 

Zaterdag 1 Mei. — Opvoering van „Levensdra* 
den" door de Soc. Dem. Toneelclub. 

Zondag 2 Mei. — Nationale strandloop over 
5 km. te Zandvoort. 

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen 
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen! HOOG EN LAAGWATER. 


Hoogwater 


Laagwater 
v.m. 


n.m. 


v-m. 


n.m. 


Zaterdag 10 April . 


. . 2.26 


2.36 


10.20 


10.32 


Zondag 11 April .. 


. . 2.59 


3.12 


10.55 


11.08 


Maandag 12 April . 


. . 3.36 


3.50 


11.33 


11.48 


Dinsdag 13 April . 


. . 4.16 


4.32 
12-12 


Woensdag 14 April 


. . 4.56 


5.20 


12.28 


12.52 


Donderdag 15 April 


. . 5.45 


6.15 


1.16 


1.41 


Vrijdag 16 April . 


. . 6.36 


7.07 


2.12 


2.32 


Zaterdag 17 April . 


. . 7.2S 


8.05 


3.03 


3.25 


Zondag 18 April . 


. . 8-36 


9.20 


4.01 


4.32 "HQLLAND1A-BBOSCOOP' 

Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein 

Vanaf Zaterdag 10 t.m. Maandag 12 April. 8 uur! 
3 DAGEN! 3 Opvoeringen van een groot 
SUCCESPRO GRA MMA. 
FRANZISKA GAAL in do kostelijke amusementsfilm: 

CATHARINE DE KLEINE 

Een vermakelijk blijspel geregisseerd door 'Herm. 
Kostcrlitz. — Franziska Gaal in Catharina de 
Kleine zal U laten lachen, snikken en.... tot een 
tweede bezoek aan deze film doen 'besluiten. 
Herinnert U zich de goalfilms Popje en Peter?? 
Catharina de Kleine zal U nog langer in het geheugen blijven 
Verder spelen in deze kostelijke film mee de 2 
grote Europeso komieken Otto Walburg en 
Ernst Verebes. Theater Tuschinski 'Amsterdam, 
vertoonde deze film 2 achtereenvolgende weken 
met overweldigend succes. 

Als 2e hoofdfilm de nieuwste succesfilm der Paramount: 

NEW-YORK SAN-FRANCISCO 

Een adembenemende vliegfilm met allerlei avon* 
tuurlijko gebeurtenissen. Een filmische hulde aan 
do heldhaftige piloten, die onder alle omstandig* 
heden hun zware taak volbrengen. In de hoofdrol 
Fred Mac Murray. Toegang boven 14 jaar. 

ZONDAGAVOND POPULAIRE VOORSTELLING 

Entree: Parket*Parterro 30 et StalIes*BaIcon 55 et 
Logo 80 cent alles inbegrepen. 
Plaatskaartcn reeds heden verkrijgbaar. 
Zaterdag en Maandag gewone Entreeprijzen!! 

ZONDAGMIDDAG half drie FAMILIE-MATINEE 

Met opvoering van het grote komische filnrwerk 

met franziska gaal in Catharine de Kleine 

Een film waarbij oud en jong zich kostelijk zullen amuseren 

•^Entree onder 14 jaar 10 en 20 cent plas belasting 

Entree boven 14 jaar 20*50*40 cent plus belasting 

Donderdag 15 April, 8 uur - Populaire Voorstelling 

Op veelvuldig verzoek reprise van de succesfilm der Metro 
ROSe Wlarïe met Jeanneite Mac Donald en Nelson Eddy. 
Een streling voor oog en oor, de populaire liedjes 
uit de bekende operette op schitterende wijze 
-weergegeven. Een film welke U zeker voor de 2e 
maal zult willen komen zien. 

Als tweede hoofdfilm: CHOU-CHOU 
Een heerlijke amusante comedic. In de hoofdrol* 
len Lilly Damita,Cary Grant,C'harlie Ruggles' enz. 

Toegang boven 14 jaar. Entree 30 en 55 et Bel. inbegrepen. ts m AT BCAN ALLEE 
m 
m 
m 
m 

im Heren Zolen .... 90 ct 

Dames Zolen .... 80 ©t 

Kinder Zolen .... 70 Ct 

Hakken Heren . . . 4-0 ct 

Hakken Dames . . . 30 Ct 

Hakken Kinderen . . 30 Ct 

Gelijmde Zolen extra flO Ct 

Op deze goedkope prijzen geven wij ge- 
durende 10 t-m. 24 April 15 pCt korting 
Zodat iedereen van onze Reclame kan profiteren. 

HA LTESTR A AT 7 m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m EaaDanDosoöoaaoononoDDn 
Tien Garages hier in Zandvoort, 
Waaronder ook de Z.V.T., 
(Benzine en olie werden duurder), 
Deden node aan Prijsverhoging mee, 
Nummer Elf (merkwaardig cijfer), 
Zei: „Ik doe niet mee", als was , 

[het een verhaal, 
Doch 't publiek denkt aan het 

[woordje 
Dat heet „Moraal" 
Door Service toont Z. V.T. U gewis, 
Dat Goedkoop altijd Duurkoop is. 

Groote Krocht 18 - Telet. 18 deze mooie vereniging gekomen. 

Zorgt gij nu, dat die belangstelling bij U blijft, . 
en aan een nieuw bestuur de taak, de kring der j 
belangstelling te vergroten in het belang der Ie* I 
den, ja, we kunnen haast wel zeggen in het bc* 
lang van Zandvoort! 

Moge de grote opkomst Maandagavond het be* 
gin zijn van een grote activiteit van het bestuur, 
zowel als van de leden, want dan is er ook met 
het oude bestuur in O.H. een nieuwgeluid. 

INSIDER. Kleding mag* fa v. Hensen 

Groote Krocht 23 - Zandvoort 

MAATCOSTUUMS, vanaf ƒ 30— 

CONFECTIE*COSTUUMS, vanaf .. ƒ 16.— 
FANTASIE*PANTALONS, vanaf .. f 2.10 
JONGEH. COST. met Plus*four en korte br. 8.25 
PLUS*FOURS alle" maten, vlug te leveren ƒ 2.90 

REGENKLEDING, in gabardine, imitatie*leder 

en gummi, zowel voor Dames, als 'Heren; alle 

maten ook voor kinderen in 'diverse kwaliteiten 

en prijzen. 

HOEDEN nieuwe modellen en kleuren v.a. f 1.50 

DASSEN, keurige streep*dessins, ook in gedekte 
kleuren. — Zie etalage! 

Groote Krocht 23 - Telefoon 274 CENTRALE OUDERAVOND. 
Er is besloten tot een centrale ouderavond op 
28 April in Ons Huis om S uur, waar Dr. van 
Fraassen zal spreken over „Melkvoeding in de 
school", terwijl daarna do heer Niezel, ambte* 
naar bij de Rijkszuivel*Centrale, een toelichting 
over het technische gedeelte zal geven. 

DOLLE HANS. 
is een Indisch Toneelstuk van Jan- Fabricius, dat 
U beslist Zondag 11 April moet gaan zien in. 
Monopole, want „De Schakel" speelt het." 

Nodig ook uw kennissen uit, het wordt een> 
goede avond. 

„ WERKLOOSHEID. 
De stand van de werkloosheid' bedroeg deze- 
week 530 tegen 543 de vorige week. Het aantal; 
hoofden van een gezin bedroeg ditmaal 381. 

FEESTAVOND. 
Zaterdagavond had Onderling Hulpbetoon's 
Mannenkoor in Zomerlust een welgeslaagde 
feestavond. Verschillende propagandanummers 
werden door de leden vertolkt, terwijl de direc* 
teur, de heer Karel Böhne zicb als voordrachts* 
kunstenaar ontpopte. 


Corsetten 

Bustehouders en Jarretelgordels, ook voor 
corpulente figuren! 

MAAR. EEN ADRES: HET 

Koopjesiiuis 

VAKKUNDIGE BEDIENING. 

De nieuwste kleuren kousen: voorradig 
vanaf 29 ct 

ZIET ONZE ETALAGES ! ! 

Kerkstraat 32—34 Dorsman 

Timmerman - Aannemer 

Nieuwbouw-, Verbouw- 
en Onderhoudswerken. 

ACHTEROM 1 a lij de gezichten 

Indien Vader 'Moeder verrast met een 
mooie LAMPEKAP, SCHEMERLAMP, 
STRIJKBOUT of iets dergelijks. 

Indien de ouders hun kinderen verrassen 
met cen PRIMA D.O.G. RIJWIEL I ! 1 
Maar dan moet liet ook zijn van *-<■--; 

Den Goedkopen Amsterdammer 

Henk Schuilenburg 

Groote Krocht 5 1ste KLAS REPARATIE-INRICHTING 

■BBHHHHHEEBBB9HBBE aOBBBBBBBBBBBBBB EEN VRIENDELIJK ONTHAAL! 
Toen een schoenmaker bij een bewoner in de 
Koningstraat om zijn geld kwam, werd hij uitge* 
nodigd even binnen te komen. Eenmaal binnen 
ontstond een woordenwisseling 'met den ïieer 
des huizes, waarvan het resultaat was, dat de 
schoenmaker enige klappen te incasseren kreeg 
en netjes buiten de deur werd gezet. 

BEEN GEBROKEN. 
Een dertienjarige jongen, S.L. genaamd, werd 
Zondagmorgen op do hoek van de Zeestraat en 
Burg. Engelbertstraat plotseling verrast door cen 
auto, welke hij niet had bemerkt. De jongen viel 
van de fiets, waarna Dr. C. A. van Fraassen een 
onderbeenbreuk constateerde. Per auto werd het 
slachtoffer naar liet St. Elisabcthziekenhuis te 
Haarlem vervoerd. 

IN 't GOUDEN HAANTJE. 

Voor een flink bezette zaal van gebouw Mono* 
pole werd Zondagavond door de toneelvereni* 
ging Phoenix opgevoerd het blijspel „In 't gouden 
haantje" van Otto Hartling. Hoewel dit toneel* 
stuk niet bepaald van moderne strekking is, amu* 
seerden de aanwezigen zich kostelijk met Üe 
komische situaties, die ontstonden na het bezoek 
van de notabelen van het stadje aan een café met 
minnelijke bediening. 

Het blijspel werd door Phoenix vlot vertolkt 
en na elk bedrijf klonk dan ook een hartelijk en 
welverdiend applaus. De avond werd besloten 
met een bal, dat de velo danslustigen tot twee 
uur in de nacht gezellig bijeen hield. «BBBBBBBBBBBBHBBflBBBBBBBIflflflBBBB 

s Sshoenmakerij „Aller Belang"! 

g DUINSTRAAT 8 ■ 

■ = s 

B Vanaf Maandag 12 t.m. Zaterdag 17 April 5 

M nogmaals reclame: ■ 

| HERENZOLEN EN HAKKEN ƒ 0.95 5 

B DAMESZOLEN EN HAKKEN 0-70 B 

■ Ieder paar onder garantie. ■ 

■ Hout gepend. Met rubberhakken 10 cent ■ 

■ meer. LET OP HET GOEDE ADRES: ■ 

5 DUINSTRAAT 8 ■ 

■ tegenover Verhuurkant. Mej. Bol. ■ 
5 6V 2 JAAR MILITAIR SCHOENMAKER gj 
Jjj s, Aanbevelend D. Oldenburg. B 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfiflBSBaCIS Voor sterke BEDRIJFSKLEDING: 

Kledingmag. fa, v. Hensen, Gr. Krocht 

Van ouds vertrouwde adres voor duurzame 

Vakkleding SPAANSE KERKSCHATTEN IN HANDEN 
VAN ITALIAANSE SOLDATEN. 

Madrid, 31 Maart. In handen van Italiaanse 
krijgsgevangenen trof men kostbare manuscrip* 
ten aan, waarschijnlijk gestolen uit de cathedra* 
len. Daaronder bevond zich o.m. een pauselijke 
bul van Clemens VII uit het jaar 1530, een lijst 
van het domkapittel van een cathedraal uit het 
jaar 1560, en brieven betreffende schenkingen 
uit het jaar 1230. 

Generaal lYLiaja heeft deze documenten over* 

gedragen aan de Commissie tot Bescherming van 

Kunstschatten der Spaanse Republiek, waarvan 

do heer Aguilar, lid van de Cortes, voorzitter is. 

(Spaans Persagentschap) 

GEWOND. 
Zondagmorgen werd een jongen in de Maris* 
straat door een auto aangereden. Het rijwiel 
werd ernstig beschadigd, terwijl de jongen aan> 
do hand gewond bleek te zijn. De politie heeft 
cen onderzoek naar de schuldvraag ingesteld. Waar U ook gaat kijken, steeds zal U weer blij* 
ken, dat U elders wel duurder maar niet 'beter 
kunt slagen dan in> de 

Beverwijkse Aardappelen- 
Groenten- en Fruitcentrale 

Nergens<- zo goedkoopl Nergens betert 

VAN DER ZWAAN 

PARADIJSWEG la. TELEFOON 39 TE HUUR: 1. ONGEM. HUIS bev. 7 kamers, 2 keukens, 

eerste stand (aan zee) huurprijs ƒ 45 per m. te 

aanvaarden 1 Mei. 

2. ONGEM. DUBB. BOVENHUIS, bev. 8 
kamers. Huurprijs, f 6 per -week. 

3. ONGEM. HUIS met groot stenen Zo* 
merhuis, bev. 6 kamers en keuken, Zomerhuis 3 
kamers met keuken, huurprijs ƒ 7.50 per week. 

4. ONGEM. BENEDENHUIS, bev. 4 kamers 
keuken en badk. 'Huurprijs ƒ 6 per week. 

5. ONGEM. BOVENHUIS, bev. 4 kamers, 
keuken en badkamer, grote zolder ƒ 6. — p.w. 

6. ONGEM. HUIS, bev. kamer en. suite, keu* 
ken met stenen schuur, boven 3- sl.k. met badk, 
an grote zolder. Zeezicht, ƒ 40. — p-ni. 

7. ONGEM. NIEUW 'GEBOUWDE HUI* 
ZEN, 1 min. van trein en zee, 'bev. kamer en sui» 
te met keuken, schuur, bov. 3 sl.k. met douche, 
zolder met gr. kamer, ƒ 40. — p.m. 

8. ONGEM. HUIS, bev. beneden 2 kamers, 
keuken, schuur, bov. 3 sl.k.. Huurpr. ƒ 5J50 p.w. 

9. WINKELHUIS met woning gelegen Hal* 
testraat. Huurprijs zeer billijk. 

10. ONGEM. VRIJ HUIS, bev. kamer en sui* 
te, serre, met keuken, bov. 4 kamers, gr. tuin 
voor en achter, 3 min. van trein en zee. ƒ 37-50 
per maand: 

11. ONGEM. HUIS, bev. 2 kamers en serre, 
keuken; 'bov. 2 sl.k. met baleon voor en, achter. 
ƒ 27-50 per maand. '" 

12. ONGEM. HUIS, bev. 2 kamers, keuken; 
bov. 3 sl.k. met zolder en gr. tuin met garage, 
ƒ 35. — per maand. 

13. ONGEM. BOVENHUIS, bev. 6 kamers 
m. keuken en badkamer, 1 min. van zee, zeer mo< 
dern. ƒ 35 per maand. 

14. ONGEM. HUIS, zeer geschikt voor pen* 
sion, bev, 10 kamers met keuken, badkamer en 
garage, nieuwbouw f 60 per maand. 

15. ONGEM. HUIS, bev. 3 kamers met keu* 
ken; bov. 4 kamers met gr. tuin op het Zuiden 
en zeer nette stand, f 37.50 p.m. 

16. ONGEM. HUIS te huur of te koop, zeer 
billijk, 

17. ONGEM. VILLA te huur of te koop 'bev. 
kamer en suite, serre, keuken, kelder; bov. 7 kam. 
(aan de Boul.) gr. hvpotheek beschikbaar. 

18. ONGEM. WINKELHUIS met woning 
bev. winkel, kamers, keuken, bov. 3' sl.k. huur* 
prijs, ƒ 12 — per week. 

19. ONGEM. HUIS, bev. ben. 2 kamers met 
keuken; bov. 2 sl.k. ƒ 5.50 p.w 

20. ONGEM. HUIS, bev. kamer en suite met 
serre, keuken; bov. 4 sl.k. met balkon en gr. tuin. 
Huurprijs ƒ 35 per maand. 

Te bevragen bij t 

Woningbureau W. Paap 

Makelaar en Taxateur 
Zeestraat 14 - Telefoon 465 

Indisch Toneelspel in 3 bedrijven van Jan Fabricius. - „Monopole" 
11 APRIL 8,15 uur - Entree 40 ct plus belasting - BAL NA - Plaats- 
bespreking op de dag der Voorstelling - Kaarten, verkrijgbaar bij 
— W. Chr. / Hildering Kerkstraat 23. — De Sc ha ke 


Stalling per maand £5.— 

AUTOMOBIELBEDRIJF 

„RINK O" 

Garages : Oranjestraat en Stationsplein 

Tel. 224 - Stalling voor 100 wagens Do Heer en Mevrouw 
M. LeefsmasColtof ge» 
ven met blijdschap ken» 
nis van de geboorte van 
hun zoon 

Ralph Hans 

Zandvoort, 3 April 1937 
Kostverlorenstr. 55 24 April a.s. ho» 
pen onze geliefde 
ouders 
Petrus Johanncs 
Berkhout 
en 
Catharina Maria 
Berkhout — Buis 
hun 25 jarige echts 
vereniging te her» 
denken. 
Hun dankbare 

kinderen: 
DIRK 
" JACOB 
HENK 
PAULUS 
JAN 
RIKA 
GEERTJE 
PIET 

CATHARINA 
SIMON 
•MARIA 
Zandvoort, 
4 April, 1937 
Swaluëstraat 41 Twee 
Zit-Slaapkamers 

met volledig pension a 

plm. ƒ 50 p.m. gevr. 

door 2 heren per 1/5. Br. 
no. 5210 Max R. Nunes, 
Amsterdam. Te huur gevraagd voor 
dire ct: 

H u rs J E 

voor klein gezin. (Per» 
manent) Br. met voll. 
inl. en prijs. ond. iH 15 
Adv. Bur. Rouma & Co. 
Amsterdam: TE KOOP GEVR: 

Waterbakje m. kraan 

en lekbakje voor w.c. en 
"wit of blauw lancaster 
gordijnen ca. 1.25 m. br. 
Br. bur. Zandv. Courant 
Gertenbachs Drukkerij 
onder no. 4103. Twentsche Bank N.V. 

vraagt een Jongste Bediende 

Aanmelding schriftel. Gevraagd: 
Augustus Juni » Juli* Vrij Gemeub. Huisje 

bij station en strand. Br. 
m. prijsopg. no. 76049 
Bolrek, Amsterdam=C. Terstond GEVRAAGD: 

Net Dagmeisje 

van 8 — 5 uur. Zelfstan» 
dig kunnende werken. 
Br. bur. Zandv. Courant 
Gertenbachs Drukkerij 
onder no. 4101. TE HUUR GEVR.: 

Gem. of Ongem. 
Zomerhuisje 

voor zomer en winter of 

zit»slaapkamer m. kook» 

gelegenheid voor twee 

personen. 

Br. bur. Zandv. Courant 

Gertenbachs Drukkerij 

onder no. 4102. BILLIJK TE KOOP: : 

Kolenfornuis 

55 x 80 en 

Warmwaterapparaat 
„Progas" 

v. Ostadestraat 5 2x b. BIEDT ZICH AAN: 
voor de seizoentijd.voor 
Hotel» of Pensionbedrijf 

Flinke Kookster 

met bedrijf bekend. 
Br. bur. Zandvoortse Crt 
Gertenbachs Drukkerij 
-onder no. 4104. » TE HUUR: 

Riant Vrij Bovenhuis 

prima stand, 5 kamers, 
keuken, serre, balcon. 
Huurprijs ƒ 6.50 per w. 
Bevr. Kostverlorenstraat 
no. 72 huis. Nette.Dienstbode 

GEVRAAGD voor de 

ochtenduren. Zomer en 

•winter. 

Adres te vernemen bur. 

Zandvoortse Courant 

Gertenbachs Drukkerij. TE HUUR: 

Perceel Tramstraat 1 

Geschikt voor Café, 
■desgewenst ' vergunn. 
Ook geschikt als zaak. 
Te bevragen bij ' J. Ver» 
steege, Tramstraat en 
Makelaar W. Paap, Zee» 
straat 14. Motorrijwiel 

TE KOOP: Merk Lady. 
In zeer goede staai. Tc 
bevr.: Ostadestraat 22, 
Zandvoort. TENNISSCHOEN 
vanaf f 0.95 ALPH. SPREIMGERS 

Groote Krocht 8 (tegenover het Gemeenteh.) !IIIUIlaBMBIIIHnHDliaUBiniIBBBnHIBHIllHnBIBBBBBMni| 

■ 

H TE HUUR 

Zeer mooi Onderhuis 

5 kamers, keuken, tuin, 
str. water, ƒ 22.50 p.m.. 
Adres: Zeestr. 57 zw. 

TE HUUR: 

Gem. Zit-Slaapkamer 

str. water, d.g.w. huise» 
lijk verkeer, volledig 
pension, billijke conditie 
Zeestraat 57 zwart. Spotkoopjesj 

2 pers. 'Engels ledikant. 

2 Schilderijen. 

1 Gasfornuis, merk Jun» 

kcr en Ruh. 

Te bevr. Haarlemmer» 

straat 44. 

TE HUUR: 

Moderne 
Vrije Huizen 

bev. 5 kamers, keuken, 
W.C, douche, zolder, 
schuur, voor» en achter» 
tuin, gelegen OOSTER; 
PARKSTRAAT. 
Huurprijs ƒ 32 p. mnd. TE HUUR: 

IVioderne Boven- 
en Benedenhuizen 

bev. 5 kamers, badkamer 
keuken, erker en waran» 
da, tuin voor en achter 
met tuinhuizen. 
Prijs ƒ 30 per maand. 

Te bevragen Dr. Gerke» 
straat 36a boven. HUISMOEDERS!! 

Is H. ELDIK goedkoop omdat zijn Prijken laag zijn ? ? ? ? 
Neen dames omdat de kwaliteit hoog is 'Voor zijn Prijzen. 

RUNDVLEES. Lappen, dikko rib 

Lappen, fijno rib 

Rosbief . . 

Biefstuk 

Haas 45 et 

50 et 

55 et 

60 et 

65 et 

KALFSVLEES. 

Lappen 40 — 45 et 

Fricandeau 50 et 

Poulet 40 et' 

Gehakt 40 et BLANK GELDERS 
VARKENSVLEES. 

Karbonade, schouder 

Karbonade, rib 

Karbonade, haas 

Lappen 

Fricandeau 45 et 
50 et 
55 et 
50 et 
55 et GS Vet gerookt spek 
Vette lappen 
Gedraaid vet 

Reuzel 

Gedr. Reuzel 
Mager rookspek 33 et b 

30 et B 

35 et g 

35 et g 

32 et B 

40 et g ■ H* EED IK .- Smedestraat 19 - Telefoon 416 g 

BS«Iliraffl»iHBIB«BlBHBIBHHIIBaBBHHaHHBBBBiBHBBHHfflBHlHIBBIBaBHaBBHffliBH0iaaBBIHO Nederl. Beweging voor Eenheid door Democratie Afdeling Zandvoort. Secretariaat: Koninginneweg 35 Grote Propaganda-Vergadering 

in gebouw „IWONOPOLE" te Zandvoort 
op WOENSDAG 14 APRIL te 20.15 uur 

Sprekers: Mr. J. J. R. SCHMAL uit Voorburg. 

Onderwerp; „Waarom Eenheid door Democratie?" 

Dr. H. BRUGMANS uit Amsterdam. 

Onderwerp; „De toekomst van de Democratie." 

Toegangsprijs 20 cent. (Werklozen 5 cent) 

Kaarten verkrijgbaar bij : E. J. W. Terwêe, Kostverlorenstraat 58 

A. de Joode, Kostverlorenstraat 14 
J. H. L. Hendriks, Stationsplein 25. PARTICULIERE 

Algemene Begrafenis-Vereniging 

Uitsluitend gebruik yan 

Eerste klas Rouw- en Rij werk 

GELDIG VOOR ALLE TARIEVEN. 

6 Dir* Jac* Koper 

KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 276 KORTS IJZERHANDEL VOORJAAR 1937 Koperen en Bronzen Gordijnroeden, 

- Ringen, Steunen, Gordijnkobrd. - 

Laat het nieuwste Rail-Garnituur 

U demonstreren. SCHOONMAAK Marken, Schoffels, Spaden, Afraste= 
— ringgaas en Draad — Haltestraat 11 - Telef* 335 
Boenders, Bezems, Stoffers, Dweilen, 

— Trappen, Emmers. — 
Wij gaan er steeds trots op U uit- 
sluitend 1ste kwaliteit te verkopen, 
welke soms enige centen duurder 
zijn maar. veel langer levensduur be- 

— zitten. VOOR UW TUIN 
DAMES I Probeert U eens 

Argentina Corsetten 
en Bustehouders 

GOEDKOOP EN PRACHTIG 

Alle modellen voorradig ook 
voor zware figuren. 

Corsetten vanaf .... 98 et 

Bustehouders vanaf ... 26 et 

Jarretelgordels vanaf . . 34 et 

Prima Jarretels .... 16 et 

De Speciale zaak voor alle 
soorten Wol en Handwerken 

„DE WOLBAAL" 

SCHOOLPLEIN 4 h. Willemstraat ONEERBARE BEDOELINGEN. 

De politie verzoekt de ouders goed op hun kin» 
deren te passen, daar deze week door een vader 
aangifte is gedaan, dat zijn ll»jarig dochtertje, 
spelende in de buurt van de Piet Heinstraat, door 
een man is lastig gevallen. 

AANTAL KIEZERS. 

4968 kiezers zullen op 26 Mei te Zandvoort 
kunnen deelnemen aan de Tweede Kamer ver* 
kiezingen. 

„HET CHINESE VAASJE" 

De R.K. Toneelvereniging „Utile Dulci" heeft 
in studie genomen het toneelstuk „Het Chinese 
vaasje" in vier bedrijven van Piet Mosnikoff. 

VERLOTING ZEEMEEUWEN. 
Op de volgende nummers vielen ook prijzen, 
doch deze werden nog niet afgehaald: 156, 163, 
173, 244, 338, 340, 431, 530, 625, 671, 492. 

CONCERT O.H. MANNEN* & KINDERKOOR 

Dinsdag 13 April a.s. zal het Mannen» en kin» 
derkoor een Concert geven in de Concertzaal van 
„Groot Badhuis". 

Als soliste op dit concert zal medewerken onze 
plaatsgenote mejuffr. L. Ekkelenkamp. 

De heer Jac. Bonset zal bij de soliste en het 
Kinderkoor voor de pianobegeleiding zorgen. 

Het Mannenkoor zal o.a. uitvoeren „De Zee", 
een der laatste composities van den heer Bon» 
set,, die dit werk heeft opgedragen aan O.H. 
Mannenkoor en z'n directeur Karel Böhne. Ver» 
der wordt door het Mannen» en Kinderkoor ge» 
zamenlijk uitgevoerd 1'Orque van L. de Rllé. 

Het kinderkoor zingt buiten dit werk nog een 
zestal aardige bekende en onbekende kinderlied» 
jes. 

Ook het optreden van de soliste belooft een 
succes te worden. 

De avond zal besloten worden met een gezellig 
bal onder leiding van den heer Stol. 

OPENBARE VERGADERING S.D.A.P. 

De afd. Zandvoort van de S.D-A.P. hield Don» 
derdagavond in »Ons Huis" een openbare ver» 
gadering, waarin als spreker optrad de heer J. 
A. Berger uit Amsterdam met als onderwerp „De 
politieke betekenis der a.s. verkiezingen. 

Na een kort openingswoord van den voorzitter 
den heer A. J. van der Moolen, begon spr. zijn 
betoog, met te zeggen, dat de S.D.A-P. zich meer 
ten doel stelt dan bij de a.s. verkiezingen bereikt 
zal kunnen worden. Do wereld wordt thans be» 
heerst door een winst»systcem, dat geen reke» 
ning houdt met productie en behoefte. Ruim een 
zevende deel van ons Nederlandse volk lijdt on» 
der do gesel der werkloosheid. Spr. steldo de 
vraag „Zijn er naakten en hongerigen." Het ant» 
woord van den spr. luidde: Do inspecteurs van 
het 'L.O. hebben moeten constateren, dat het 
schoolverzuim toeneemt, omdat do kinderen vaak 
onvoldocndo gekleed gaan. Do statistieken heb» 
ben uitgewezen, dat het gebruik van boter en 
brood daalt. Do grens der ondervoeding is aldus 
spr. overschreden, al zeggen anderen, dat deze 
grens nog slechts bereikt is. Ondervoeding bc» 
tekent, dat een geslacht zal opgroeien, dat niet 
in staat zal blijken het werk te verrichten, zoals 
wij dat verrichten. Do T.B.C., door de weten» 
schap overwonnen, zal door verkeerd beleid haar 
vernietigend werk weer kunnen hersbeginnen. 

Overgaando tot do communisten hekelde spr. 
op zeer fello wijze hun draaispolitiek. De vorming 
van een eenheidsfront zal door ons nimmer wor» 
den aanvaard, zeido spr. Ook besprak spr. de 
aanpassingspolitiek van Colijn, dio do crisis eer» 
der erger had gemaakt en verscherpt. Vervolgens 
schetste spr. in grote trekken het Plan van de 
Arbeid, dat rideuwc perspectieven opent. 

Tot slot behandeldo spr. het ontwapenings» 
vraagstuk en besloot zijn met grote aandacht ge» 
volgd betoog met óe opwekking de weg van posi» 
ticve wclvaarJ-spoliiiek to volgen en hiervan blijk 
te geven bij de verkiezingen op 26 Mei a.s. 
Van do gelegenheid tot debat maakte o.a. mevr. 
Geerling gebruik, dio haar communistisch stand» 
punt verdedigde. Zij werd door den spr. op zijn 
overtuigende wijze beantwoord. Bestel nu reeds Uw Markiezen 
of laat deze opnieuw overtrekken 

Inlichtingen, Begrotin- 
gen en Stalen kosteloos 

Vraagt steeds 
„HEBOX LINNEN" 

Zandv oor tse 
Rfllarkiezenfabriek 

JAC. FRANSSEH 

Oranjestraat 14 

Telefoon 270 
De liefde pa! door de maag ? Dit hoeven wij niet te zeggen tegen 
onze getrouwde vasten cliënten ; doch 
zij die kort geleden getrouwd zijn of 
gaan trouwen vergeet dat gezegde niet 
en wordt cliënt van Jb« ter dan zal de liefde steeds in Uw huls 
blijven door onze 1e Kwaliteit 

Groenten, Fruit en Aardappelen 

Terwijl ook de centen in Uw porte- 
monai blijven. 

Gesneden Spinazio vanaf 3 pond 25 et 

Mooio Kropsla 5 et 

Rabarber per bos 12 et 

Komkommers vanaf 14 et 

Swaluëstraat 2 - Telefoon 449 GARAGE 

Dr. Gerkestraat 101 ,DE TOL" 

TELEFOON 532 
Wij kunnen onze oude prijzen handhaven, om re» 
den, dat WIJ onze wagens CONTANT kochten. 
Niet de verhoogde prijzen van Benzine, olie en 
banden is de uorzaak van tariefsverhoging bij de 
andero Taxibedrijven, doch het afbetalingssy» 
steem, dat hen hogere lasten bezorgt, die U moet 
betalen. 

Rijdt daarom met onze 6 persoons 
PEUGEOT, tegen het oude tarief ♦ 

G. J. KROES NIET IN ORDE. 

Van een sportvereniging zou men steeds een 
sportieve houding verwachten, doch de Zandv. 
Hockey Club heeft j.1. Zaterdagavond getoond 
ook niet sportief to kunnen zijn. Zoals bekend 
werd ter gelegenheid van de behaalde kampioen» 
schappen van het eerste en tweede elftal in Mo» 
nopole een feestavond belegd. De pers ontving 
geen uitnodiging, doch is meestal zo vrij derge» 
lijke avonden te bezoeken, daar de lezers toch 
vaak belangstellen in een verslagje — hoc klein 
ook — van zo'n avond. 

Doch Zaterdagavond werden de corresponden» 
ten van de dagbladen geweerd, omdat de „fuif" 
besloten was! Alle dagbladen hadden de aankon* 
diging geplaatst, zodat de bestuursleden hier» 
mede bekend waren. Waarom wordt de corres» 
pondenten dan niet van te voren even meegedeeld, 
dat zij niet toegelaten worden. Waarom moest 
dit nu ten aanschouwe van de leden en anderen 
gebeuren? 

Een dergelijko houding kan de zo nodigo sa» 
menwerking immers enkel bemoeilijken! GODSDIENSTOEFENINGEN 

Ned. Hervormde Kerk. 

Zondag 10 uur: Ds. D. Tromp, 
nam. 6.30 uur Jeugddienst. 
Zang van het koor „Immanuël". 

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verbaad 

Brederodestraat 31. 
Zondag II April 10 uur: Ds. P. van der Vloed, 
nam. 5 uur: Preeklezen. 

Gereformeerde Kerk 
Julianav/eg hoek Emmaweg. 

Zondag 10 en 5 uur Ds. N. A. Waaning. 

Nederlandse Protestanten Bond 
(Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15. 

Zondag 11 April 10.30 uur: Ds. J. Kalma. 
Zondagsschool van 12 — 1 uur. 

EVANGELISATIE. 
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in do 
Oude Bewaarschool. Duinweg. 

Rooms Katholieke Kerk. 

ZONDAG. Algemene H. Communie voor do 
Herencongregatie; de H.H. Missen om 7 uur, half 
negen en 10 uur do Hoogmis; collecte voor het 
H. Land; om 12 uur voorbereiding voor de plech» 
tige geloofsbelijdenis; om 7 uur Marialof met ro» 
zenhocdje. 

DINSDAG om 7.30 gezongen Requim voor de 
ziclenlijst; om 7 uur Lof ter ere van den H. An» 
tonius met rozenhoedje; om 8 uur congregatia 
voor de meisjes. 

WOENSDAG om 2 uur voorbereiding voor do 
kinderen van do Eersto II. Communie; om 8 uur 
congregatie voor do jongens. 

DONDERDAG om 7 uur Lof ter cro van het 
Allcrh. Sacrament met rozenhoedje. 

ZATERDAG van 5 — 9 uur gelegenheid om te 
biechten. 

ZONDAG. Algemeno H. Communio voor do 
Damescongregatie; viering van het Beschermfcest 
van St. Jozef. 

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraai. 

Vrijdag 16 April Begin v.d. Sabbat 6.30 uur. 
Zaterdag 17 April Einde v.d. Sabbat 7.47 uur. \v hi' 1 , - 

>•, 
. i in 

l'i" . 


I \{ 
I Vi 
I If 

I 1 ' 

Irr 


i> >!i 


I! ^ i ,7' 

I; 1 
1 1 i I >, Verhuurïnrichtïng 

voor Ledikanten, Bedden, Dekens, 
Meubelen, Strandwagens enz. enz. 

De Witte Zwaan 

GROOTE KROCHT 20 - TELEFOON 464 ARB. ZANGVER. DE STEM DES VOLKS 

Wij vestigen de aandacht op 't concert, dat ge» 
geven wordt door do Arb. Zangvereniging „De 
Stem des Volks" afdeling Zandvoort, dir. de lieer 
J. Post, op Zaterdag 17 April a.s. in gebouw 
„Monopolo". 

Behalve de welvcrzorgde nummers, welke door 
liet koor ten gehore worden gebracht, vermeldt 
het programma het optreden van mejuffr. Corrie 
Bijster, sopraan en van het muziekcnsemble 
„Haarlems Trio", onder leiding van den heer 
Stoffels. Het geheel belooft een bijzondero avond 
te worden.. Do toegangsprijs is uitermate laag 
gesteld. Na afloop bal 

1 MELVIERING. 
De S.D.A.P. zal op Zaterdag 1 Mei in gebouw 
Monopolo feest vieren. Medewerking wordt ver» 
leend door de zangvereniging De Stem des Volks, 
do AJ.C. on de toneelvereniging S.D.A.T. De 
laatste zal opvoeren „Levensdraden van A. M. 
de Jong. ZANDV. CRTCKET* EN HOCKEYCLUB. 

Wegens onvoldoendo opkomst op de Buiten» 
gewone Algemene Vergadering op Donderdag» 
avond, 8 April, werd deze vergadering verdaagd 
tot Donderdagavond, 15 April a.s. wederom in 
Café Diemer. 

Het is uitermate gewenst, dat in verband met 
do zeer belangrijke agendapunten a-s. Donderdag» 
avond meerdere leden aanwezig zijn. 

HET BESTUUR. Van Maart tot en met October uitzending van 
RIJSTTAFELS, NASSI GORENG, BAHMIE.enz. 
(Bestellen vóór ll__uur 's morgens). 

PENSlOf VAYrMKËL -~ Zandvoort 

(v.h. Indisch Restaurant) 
Telefoon 503. — Zandvoortschelaan 24 SCHOONMAAKARTIKELEN 

Zeemleder, Werksponsen, Amoniak, 
Zoutzuur, Rode en Witte Terpen- 
tijn, Gete, Rode en Bruine Was 
Poetsmiddelen, Verfwaren, Kwasten 

Ziet de Etalage! Ziet de Etalage! 

Drogisterij L. Blaauboer 

Haltestraat 46 - Telefoon 192 Puzzle van deze week 

Winterdagen worden kort 
Als er maar gepuzzled wordt Voor deze serie geldt dezelfde regel als voor 
de vorige : In elke serie worden 4 of 5 puzzles ge» 
geven. Eén daarvan is de prijspuzzle, en wel dié, 
■waarop de meeste inzendingen binnenkomen. Zijn 
voor die puzzle bij twee of meer inzenders de 
punten gelijk, dan tellen ook de andere puzzles 
mee. Dus, wie geregeld inzendt, heeft de meeste 
kans op 'n prijs! 

Puzzlaars, doet allen mee!! 

Inzendingen tót Donderdag. 

Oplossing van Puzzle I: De namen van de 9 
plaatsen uit de 9 verschillende provincies zijn: 
Hoensbroek, Zaltbommel, Alkemade, Oud»Vos» 
meer, ' Maarsbergen, Hellendoorn, iHoogeveen, 
Eenrum, Knollendam. De twee overige plaatsen 
zijn: Raamsdonk, Oldeboorn. 

De prijzen voor deze serie zijn: Een doos zeep, 
een meisjes» of jongensboek en een doos choco» 
lade. 

PUZZLE II. Tweede Puzzle van de ApriUserieM 

IN VERBAND MET~ HET NADERENDE 
SEIZOEN IS DIT VOORLOPIG DE LAATSTE 
SERIE ! ! 

KRUIS WO ORDRAADSEL. MM Ml 


M M M I 


MM I 


M M M M 


M M M I 


M M I M 


MM! M 


Ml I l-i I 


M I I M M 5. 
6. 

7. 

8. 
9. Van links naar rechts: 

1. afvoerbuis voor rook. 

2. vis, vloeistof, spinsel. 

3. wond, vrucht. 

4. zetel, Aziaat, 
bovenstuk, lied, knaagdier, 
familielid, regeringsreglement (afk.), genees» 
middel. 

voorzetsel, bergplaats, oude Peruaan, weer» 
voorspeller, 
weervoorspellcr. 
tijdperk, echtgenoot, deel, 

Van boven naar beneden: 

1. bergplaats, grafmonument. 

2. voorzetsel, een grote stad, een wintervoertuig. 

3. schone Egyptische koningin. 

4. bijwoord, strijd tussen volken. 

5. vuur, toneelstuk. 

6. deel van het gelaat, teerproduct, boom. 
7- specerij, voorzetsel, de letters t en a. 

8. metaal, bevestigingsmiddel voor schepen. 

9. vlinder. 

Zonder onderstaande bon is do inzending on» 
geldig 1 g Tiende legerbericht van de Zandv. Slagers oorlog 

^ Steeds meer en meer winnen wij terrein, wat blijkt door het overlopen van 

8 de vijand naar onze krachtige stellingen in de HALTESTRAAT 5. 
Hoe kan het ook anders, daar wij steeds actief blijven en zij zich bij ons veilig 

^ voelen. Dit is niet alleen een kwestie van zich veilig voelen, doch ook van zijn 

w beurs sparen. Ook handhaven wij onze Rookvleesreclame, bij 60 et vlees 1 ons 

W Rookvlees voor 12 et. Ga dus naar: 

% „DE CONCURRENT" 

JE dan wordt U zeker verwend. 

A Ook thuisbezorgen zonder prijsverhoging I 

: HUISMOEDERS DOET NU UW VOORDEEL I 

Prima Geld. Rookworst, p.p. 40 et OSSELAPPEN 

Bloedworst . . . . p.p. 35 et Riblappen 

Ham, per ons 14 et Prima Lappen 

Prima Geld. Gek. worst, p.p. 40 et Rosbief 

Prima Leverworst, p.p 40 et Lende 

Rookvlees van muisje, per ons 15 et Biefstuk 

PRIMA LAMSVLEES Haas 

Carbonade 35 — 40 et 

Lappen 45 et 

Bout .. 50 et 

PRIMA KALFSVLEES 

Lappen 45 — 40 et 

Fricandeau 50 et 

Poulet 40 et 

HALTESTRAAT 5 — 40 et 

50 et 

45 et 

55 et 

55 et 

60 et 

.65 et VARKENSVLEES 
Carbonade schouder 
Carbonade rib 
Carbonade haas 
Magere lappen 
Fricandeau : . .. 45 et 

. . . 50 et 

. . . 55 et 

. . . 50 et 

. . . 55 et 

TELEFOON 494 Schilderwerk is Vertrouwenswerk 

Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij : 
Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162 
Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort MAKELAAR 
W. PAAP 

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465 
TE HUUR» 

ONGEIL, en GEMEUB. VILLA'S 
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN 

Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te 

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond. 

Hypotheek aanwezig. 

Tevens belasten wij ons met het huur-innen 

Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën 
op elk gebied. Inlichtingen kosteloos. 
NIET ALLÉÉN 

goedkoop doch ook kwaliteit 
geven wij voor weinig geld ! ! 
Slechts een kleine greep: 

GROTE ZOETE SINAASAPPELEN 10 a 30 et 

RAAPSTELEN PER BOS 3 et 

MOESAPPELEN, p.p. 10 et; 3 pond 25 et 

SPERCIEBONEN, 2 ponds blik . . . . 16 et 
SPERCIEBONEN, uitgew. uit de bus, p.p. 10 et 
GROTE ZOETE JAFFA, 10 voor . . . . 45 et 

SPRUITEN, per pond Marktprijs 

GROTE SAVOYE KOOL, per stuk . . . . 8 et 

Verse Tomaten, Jonge Radijs en grote Kropsla 

HANDAPPELEN, per pond 15 et 

Geen vuile handen meer, Rode Kool of Savoye 
kool, gesneden per pond 5 cent. 

JONGE TUINWORTELTJES geschrapt, p.p. 5 e 
ALS RECLAME: Verse Andijvie: per pond 10 et 

10 kg. ZEEUWSE BONTJES 35 et 

Ook bezorgen in Bentveld en Aerdenhout zonder 
prijsverhoging. 

P. van den Berg 

Haltestraat 20 - Telefoon 307 Pracht Behangselpapier 
vanaf 10 cent 

PLAKLOON 20 et per rol 

Behanger, Stoffeerder en Beddenmaker 

L- BALLEDUX 

TRAMSTRAAT 9 — TELEFOON 296 Voor 

Metselwerk, Tegelwerk, Dakwerk 
en dergelijke 

is een zeer billijk adres: 

D. VISSER - KI. Krocht 1 - Zandvoort Hiermede berichten wij u de ontvangst van 
de nieuwe staalscollectie, waarbij thans de 
nieuwe kleur groen voor 

Zomer-Costuums 

Vraagt deze vrijblijvend 
eens op zicht. — Tevens leveren wij thans 
CONFECTIE voor Dames, Heren en Kin» 
derkleding en Bedrijfsgoederen. 

Vraagt zichtzending. 

HL Luijte Jr* 

PAKVELDSTRAAT 3 — TELEFOON 274 Aangemoedigd door het geweldige 
succes blijven wij ook nu nog door 
gaan met onze 

Speciale aanbieding 

Onze heerlijke Scliouderham 2 ons . . . . 29 et 

Fijne gekookte worst, per pond 45 et 

Smeerworst, per ons 12 et 

Leverworst, per ons 8 et 

Leverworst Paarden Rookvlees 

Bloedworst Plockworst 

Kalfsboterhamworst Lever 

Haagse Leverworst Bacon 

Berliner Grove snijworst. 

Leverkaas Osserookvlees 

Cornedbeef Pekelvlees van fa Cohen 

Theelichten, per pak 10 et 

Kanarieszaad, p.p 12 et 

Potje 'Haring, inhoud 4 stuks 15 et 

Een ieder roept over de fijne kwaliteit: 
Solano Koffie, met reep, p. half pond . . 28 et 

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage ! 

1. 1. Knotter, Haltestraat 36 

Telefoon 391 Telefoon 391 VOOR DE EERSTVOLGENDE Heeft U 

Stucadoor- 

werk?? 

Witten of Waterverven 

f 1.— per plafond p.k. 
U^T" Alle reparaties van Stucadoorwerken 

A* Kemp - Noorderstraat 47 BRAMMETJE FLAPOOR EN Z'N YRIENDEN 

door G. Th. Rotman Nadruk verboden VEILING in het Veilinggebouw „DE WITTE ZWAAN", 
kunnen nu reeds goederen worden opgegeven! 
GROOTE KROCHT 20 — TELEFOON 464 Voor goed en goedkoop 

WIT WERK 

is het adres 
D* Koper - Hulsmanstr* 14 (HE TZWEMCLUBFEEST- 

Amerikanen denken nu eenmaal dat 't Volen* 
dammer*costuum de originele Hollandse kleder* 
dracht is. Een Nederlands artist verhoogt dan 
ook het succes van zijn optreden, door als Volen* 
dammer op de planken te verschijnen. 'Dat deed 
de wonderman Jan 'Hagoort in New*York, Chi» 
cago en de vele andere grote steden van 't nieu* ' 
we werelddeel, waar hij bij het publiek heeft ge* 
boeid en vermaakt met zijn ongeëvenaarde toe* 
ren, zijn kostelijke humor. 

Op het Zwemclubfeest van hedenavond krijs 
gen we de gelegenheid, te zien en te horen, wat 
die Jan Hagoort presteert. Men zal dikwijls één 
en al verbazing hierover zijn. 

■Het HawaiiansGezelschap dat komt, beschikt 
ook over uiteenlopende kwaliteiten en brengt als 
toegift enige xylophoonnummers en een nummer 
op chromatischo mondorgels ten gehore. 

Heeft U al kaarten voor deze veelbelovende 
avond? 

C. P. N. 
De zaal van Monopole was Woensdagavond 
goed bezet, toen de Communistische Partij Ne» 
derland een openbare vergadering belegde. Spre* 
ker was de heer Paul de Groot over het onder* 
werp „Nederland onafhankelijk, welvarend, vrij". 
Op scherpe wijze hekelde spreker ds aanpassings* 
politiek van deze regering en keerdo zich tevens 
tegen de N.S.B. De vergadering stond onder lei» 
ding van mevrouw Geerling. 

C.O.C.»AVOND. 
Op de gehouden Centr. Oudercommissie*avond 
op 5 April in de Oude Bewaarschool, is als secre* 
t'aris gekozen de heer 'H. Lourier en als lid Mevr. 
'HennissDorreboom. OPENBARE VERGADERING. 

Zondag 11 April a.s. zal door de Vrijdenkers* 
Vereniging „De Dageraad", afdeling Haarlem, 'n 
Openbare Vergadering belegd worden in „Ons- 
Gebouw", Brugstraat 11 alhier. 

Als spreker zal optreden de heer A. L. Con* 
standse uit den Haag met als onderwerp „De be* 
schavmg, die wij wallen" (De laster weerfegd). 

Aanvang 10-30 uur. Gelegenheid tot het steller» 
van vragen. 

GEMEENTEBADHUIS. 
In de week van 29 Maart tot en met 3 April 
werden 32 Kuip* en 323 Douchebaden genomen. speciaal adres voor 

behangselpapieren groninger bazar 

groote krocht 19 - telefoon 265 Deze gelegenheid komt 
nooit meer terug — 

TUSNGARNITUUR 

bestaande uit 3 Fauteuils x ng% 
en Tafel ¥ A%Mm m 

Ongeschilderd . . f 15. — 

Kerremans Bazar 

GROOTE KROCHT 

57. Aangezien het hem daarbinnen in de huizen 
niets beviel, besloot Bram, maar een tocht over 
de daken te maken. Hij klom en sprong van het 
ene dak op het andere, tot hij, op een der daken, 
tot zijn onuitsprekelijke vreugde Menelik ontdek» 
te, die daar na de schietpartij van den bakker al 
dio tijd had rondgezworven. „Hoera! Hoera! rie* 
pen beiden als om strijd! 58. Bram stelde nu voor, eerst een plaats op te 
gaan zoeken, waar ze 's avonds, als het donker 
was, weer naar beneden zouden kunnen klaute* 
ren. Op hun ontdekkingstocht kwamen ze even» 
wel voorbij een daklantaarn, die openstond en 
waaruit de heerlijkste etensgeuren opstegen. 
„Hmmm!" riepen ze allebei, want ze hadden 'n 
honger als 'n paard! „Daar moeten we onze por» 
tio van hebben!" „HULP AAN SPANJE" VERGETEN? 

Neen, geachte plaatsgenoten, zo is het gelukkig 
niet! Hoe het wel is? Velen Uwer hebben gehoor 
gegeven aan de oproep van ons Zandvoortse Co* 
mité, om enige kleding, levensmiddelen of con* 
tanten af te staan voor de in grote nood verke* 
rende Spaanse hevolking. Daarvoor zijn wij U al* 
len dankbaar. 

Echter zijn er nog onder U, die er nog niet 
toe kwamen te doen, wat uit het oogpunt vam 
medegevoel, ja, als een uiting van het geweten 
nodig mag worden geacht.' 

Zeker, wij hebben hier ook onze zorgen, doch' 
zo verschrikkelijk als men het in Spanje te -ver* 
duren heeft, is het bij ons lang nog niet. Stel 
U voor, Uw ouders, man, vrouw of kinderen, in 
de daar bestaande omstandigheden verkerende,, 
bommen, granaten, absoluut voedsel* en kleding*- 
gebrek en bovendien veelal dakloos, en vergelijk 
dan daarmede onze toestand en wij zijn over» 
tuigd, dat er in Uw gemoed een stemming ont* 
staat, die U tot de daad zal brengen, n.1- 
één onzer adressen te berichten, dat U iets voor 
Spanje wil doen in de geest als boven beschre* 
ven. 

Oosterparkstraat 50, De Wittstraat 5; Van Len* 
nepstraat 35, Stationsstraat 8a, Koningstraat 39, 
Jan Steenstraat 9a, Brederodestraat 39, Boul. P.' 
Loot 46, Smedestraaü 13. 

Namens Comité „Hulp aan Spanje" Zandvoort 

Fr. van Waard, secr. Oosterparkstraat 50- 

BURGERLIJKE STAND. 
Opgave van 1 tot 8 April 1937- 

Geboren: Ralph Hans, zoon van M .Leefsma 
en M. B. Coltof, Kostverlorenstraat 55; Maria 
Cornelia, dochter van P. Paap en M. Hoogendijïc, 
Hobbemast'raat S. 

Ondertrouwd: A. Wijt en M. J. Koper, Boul. 
Barnaart 1. 

Overleden: A. C. H. Stolte, oud 67 jaren; 
A. Cluwen, oud 55 jaren. 

Gevestigde 'personen: 
,T. Klasen, van Amsterdam, Kostverlorenstraat 41 
Wed. J. H. de Waal, van Naarden, Zeestraat 45 GEHELE of GEDEELTELIJKE 

INBOEDELS 

of Zolder-opruimingen te koop gevraagd. 

De Witte Zwaan 

GROOTE KROCHT 20 - TELEFOON 464. k: 37e JAARGANG No. 42 ZATERDAG 17 APRIL 1937 

ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIEELE BAD COURANT MET BADGASTENLIJST 

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD". Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen. 

voor Zandvoort, per jaar ƒ 3.— 

buiten Zandvoort, per jaar „ 3.60 

Afzonderlijke nummers , 0.10 

GIRO No. 9446 

Uitgave (jertenbachs Drukkerij Zandvoort 
ADVERTENTIEN: 

van 1 — 9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20 

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief. 
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60 Bureau: Achterweg' 1 rv Telefoon 135 Plichtsgevoel is de inwendige drang om in 
zekere omstandigheden juist dat éne ie doen, 
■wat het geweien voorschrijft, en zich daan 
van door geen overwegingen, door geen voor' 
deel of nadeel, door geen beloften of bedrei: 
gingen en vooral ook door geen vrees te 
laten afbrengen. EENHEID DOOR DEMOCRATIE. 
Da Ned. beweging „Eenheid door Demeocratio" 
hield Woensdagavond in Monopole een openbare 
bijeenkomst onder voorzitterschap van ir. P. G. 
Kuijk. Het resultaat van deze avond was een 
winst van 28 nieuwe leden. 

Als eerste spreker trad op mr. J. J. R. Schmall' 
'over het onderwerp „Waarom Eenheid door De» 
mocratie". Spreker zetto op duidelijke wijze uit» 
een, dat Eenheid d. 'Democratie met open vizier 
strijdt, zodat een ieder kan weten, wat de bedoe» 
ling is van dezo beweging. Men strijdt tegen de 
dictatuur zowel van "links als van rechts. De 
boodschap "van E.D.D. i's positief, niet negatief. 
Zij werkt voor een uitzicht op een nieuw inzicht. 
De democratie wil leven, doch niet geleefd wor» 
den, zoals in de dictatuurstaat altijd gebeurt. 
Het Ned. volk wil de democratische idee niet 
loslaten, doch zal er ditmaal flink voor moeten 
vechten. 

De heer dr. H. Brugmans sprak vervolgens over 
het onderwerp: „De toekomst van de Democra» 
tie". Op verhelderende wijze zette deze spreker 
uiteen, hoc de jongere generatie over de bestaan» 
do nood denkt en alleen maar gelooft aan een 
wonder, dat weer werk en welvaart zal brengen- 
Maar wanneer deze generatie een fascistisch be» 
wind zal verkiezen, zal do toestand nog ellendi» 
ger worden. Ten slotto kwam spr. tot de conelu» 
si e, dat E.d.D. een volk kan brengen: vrede en 
welvaart. 

Met een kort opwekkend woord sloot ir. Kuyk 
do enthousiaste vergadering. 

UITVOERING „DE SCHAKEL" 
Zondagavond voerde de toneelvereniging „De 
Schakel" in Monopole op „Dolle Hans" een dra» 
matisch toneelspel in drie bedrijven van Jan Fa» 
bricius. Op uitstekende wijze werd dit toneelstuk 
opgevoerd en een welverdiend applaus was de 
—beloning. Aan bet_einde werd de heer J. W. Chr. 
Hildering nog gehuldigd, daar hij zijn 25»jarig dil» 
lettantenjubileum vierde. Verschillende personen 
voorden het woord, . o.a. de heer G. Kiefer na» 
mens „De Schakel", do heer E. Meierink namens 
de Haarl. toneelver. „Jacob van Lennep" en de 
heer Van Holland namens het Aerdcnhouts To» 
neel»Ensemble. Van alle kanten werden den ju» 
bilaris manden met bloemen vereerd. 

ONDERLING HULPBETOON. 
Maandagavond hield de vereniging Onderling 
Hulpbetoon in Monopole de jaarvergadering, wel» 
ke door ongeveer 260 leden was bezocht. Na het 
openingswoord van den voorzitter, den heer P. 
van der Mije, werden de jaarverslagen na ver» 
schillende op» en aanmerkingen goedgekeurd. 
Lange tijd was nodig om het afgetreden bestuur 
te vervangen en talrijke verkiezingen moesten 
worden gehouden. Ten slotte werd het bestuur 
als volgt samengesteld: voorz. de heer J. Hollen» 
berg, secretaris de heer J. M. Bantjes, penning» 
meester do heer A. Kalff, vicevoorzitter de heer 
H. Bluijs, tweede secretaris de heer J. v.d. Bos 
.en commissarissen .de lieren C. Beekhuis, J. Dijk» 
stra, A. Keesman/A. Paap, A. Slagtveld en J. 
Water. Nadat de vergadering vijf uur had ge» 
duurd werd de bijeenkomst om 12 uur gesloten. 

CONCERT O.H.'s MANNEN» EN KINDER» 

KOOR. 
Het Onderling Hulpbetoon's Mannen» en Kin» 
derkoor gaf Dinsdagavond in de prachtige 
zaal van hotel Groot Badhuis een concert, dat 
zeer druk was bezocht. De heer T. Koper sprak 
het openingswoord. Op uitmuntende wijze ver» 
tolkte het mannenkoor onder leiding van den 
heer Karcl Böhne o-a. het nieuwe werk van on» 
zen plaatsgenoot Jac. Bonset, getiteld „De Zee", 
terwijl eveneens goed ten gehore werd gebracht 
„Alt Engelischer Vespergesang" van L. van An= 
drc. Ook het kinderkoor had veel succes met 
verschillende liedjes o-a. „Vreemde talen" van P. 
Zwager, „In de Klokkenwinkel", eveneens van P. 
Zwager en „Heien" van N. v.d. Linden. Veel ap», 
plaus had tenslotte in ontvangst te nemen de so» 
liste mej. L. Ekkelenkamp met „Nacht" van 
Cath. van Rennes en „O, jubel mijn hart" van K. 
v. Kuilen. De avond werd besloten meteen ge» 
zellig bal. 

VAN EEN VOORVERGADERING. 
Het raadslid T. Molenaar belegde Zaterdag» 
ayond in Ons Huis voor de leden van de vereni» 
ging O.H. een openbare vergadering, waar hij 
ruim 2V 5 uur sprak over de toestand der vereni» 
ging en het beleid van het bestuur. Hij kwam tot 
de conclusie, dat het bestuur op de jaarvergade» 
ring, Maandagavond in Monopole om 7 uur- te 
houden ,weer gekozen moet worden, daar het 
geen Fouten heeft gemaakt inzake de uitkeringen 
van ziekengeld. Een viertal debaters werden door 
spreker beantwoord. 

SCHOONMAAK. 

Dames, wij hebben voor onze naaikrans van 

vrouwen uit werkloze gezinnen, dringend bc» 

hoefte aan mansbovenkleding, 2»persoonsbed enz. 

Kortom, wij kunnen alles gebruiken. Wie helpt? 

Adres. mej. Keur, Zuidèrstraat S. 

HERIJK VAN MATEN EN GEWICHTEN. 

In hef gebouw van de voormalige bewaarschool 
Duinweg alhier, zal de herijk van in itcn en ge» 
wichten plaats hebben en wel: op Maandag 26 
April van 10 — 12 en 13 — 16 uur voor hen, wier 
naam begint met één der letters A. t.m. K 

op Dinsdag 27 April van 9.30 — 12 en 13 16 u., 

voor do letters L t.m. R, 

op Woensdag 28 April van 9.30 — 12 en 13 — 16 
uur, voor de letters S t.m. Z. FEESTAVOND. 
Zaterdagavond hield do zwemclub Zandvoort 
in gebouw Monopole een propaganda»feestavond, 
welke werd geopend door den heer H. Voogd, 
dio do vierhonderd aanwezigen van harte wel» 
kom hceetté. Voor een bijzonder programma was 
zorggedragen, want reeds het eerste nummer, het 
optreden van do 'Hawaian»Serenaders, was een 
groot succes. Onder leiding van mevr. Hennis en 
den heer J. H. L. 'Hendriks voerden ongeveer 
35 adspirantcn een propaganda»toncc ; lstukje in 
twee bedrijven op, dat eveneens geweldig in de 
smaak viel. Het grootste deel van het succes had 
do goochelaar Jan 'Hagoort in ontvangst te nc» 
men Zijn toeren waren dan ook verbazend inte» 
ressant en slaagden alle uitstekend. Het duo Rijk» 
stra en een showband onder leiding van den lieer 
O de Vries volmaakten het programma. Een 
zeer gezellig bal besloot deze eerste feestavond 
van de jonge zwemclub „Zandvoort". 

ZANDV. CRICKET» en HOCKEYCLUB. 

Bij de heden, volgens onzo Statuten, gehouden 
tweedo buitengewone algem. Verg. werd beslo» 
ten de vereniging op te heffen. 

Het totaliter ontbreken van enige interesse der 
leden voor de faites et gestes der vereniging, als» 
mede de tegenwerking bij het verkrijgen van 
een speelterrcin, noodzaakten het bestuur lot li» 
quidatie over te gaan. 

Cricket wordt in Zandvoort niet op haar waar» 
de geschat. HET BESTUUR. 

ONDER DE BOSNEGERS IN SURINAME. 
Gedurende meer dan twee eeuwen heeft de 
Hernhutter Broedergemeente haar zendingswerk 
onder do bevolking van Suriname verricht, oor» 
spronkelijk onder de negerslaven, later onder 
Creolen en de Javaanse en Brits»Indische emi» 
grantcn. Op velerlei gebied is zij thans werkzaam 
Óp dat van kerk en school, van stadszending en 
armenzorg. Zij heeft haar kinderhuizen en 'me» 
laatsenkolonie. Eén tak van arbeid is de zending 
onder de bosnegers, de nakomelingen der 
vroeger ontvluchte slaven, die in de oerwouden 
een verblijfplaats zochten en daar in heidendom 
verder leefden. Over deze tak der Surinaamse 
zending komt de vroegere praeses (leider) ds. H. 
M. Bielke, predikant der Broedergemeente te 
Haarlem, die het werk uit eigen ervaring kent, 
vertellen. De bijeenkomst vindt plaats Dinsdag 
20 A-pril des avonds 8 uur in de „Oude Bewaar» 
school, Duinweg. Belangstellenden zijn hartelijk 
welkom. De toegang is vrij. 

1 MEI»KINDERFEEST. 

Dat het 1 Mci»Kindcrfecst overbekend is, zal 
wel niemand meer betwijfelen. Immers sinds een 
aantal jaren is de zaal van Monopole elke 1 Mei» 
middag tot op de laatste plaats bezet. 

Ook dit jaar hebben Z.B.B, en S.D.A P. aan 
de S.D.Vr.Club verzocht om een feestmiddag te 
verzorgen voor de kinderen uit de moderne arbei 
dersbeweging. Daarin zijn wc weer volkomen ge» 
slaagd. 

Zo'n middag kost veel geld, dat weten de men» 
sen ook , daar er elk jaar met de intekenlijsten 
gewerkt wordt en toch is het ons, ondanks de 
slechte tijden ieder jaar weer mogelijk gemaakt 
een dergelijke middag te geven. Een dezer dagen 
komen de vrouwen dan ook weer namens SDAP 
en Z.B.B, bij U aan huis om een bijdrage voor 
dit doel. 

We hopen dat ieder weer (zoals steeds) naar 
draagkracht zal offeren, opdat we de kinderen 
naast het geboden programma, ook weer enige 
versnaperingen kunnen geven. Nu 1 Mei op Za» 
terdag valt, verwachten wij een overweldigend 
aantal kinderen. Laat dus ieder zorgen zo vlug 
mogelijk te tekenen op de lijsten voor het ver» 
krijgen der toegangkaartjes, daar degenen, die 
daarmee tot het laatst wachten, er dit jaar wel» 
eens buiten zouden kunnen komen te staao. 

Aangezien het programma is ingesteld op kin» 
deren boven de leeftijd van v 6 jaar, en ook omdat 
de ruimte in de zaal 't, niet* toelaat, kunnen vol» 
strekt geen kinderen beneden 6 jaar worden toe» 
gelaten. i 

Wo hopen, dat de ouders hierin zullen mede» 
werken, zodat we aan de zaal geen hevig teleur» 
gestelde kinderen behoeven terug te sturen. 

UITGESTELD. 

De Haarlemse .Teugluchtvaartclub zou Zater» 

dagmiddag in de duinen nabij perceel Bredcrode» 

straat 61 een demonstratie geven, doch door de 

hevige regenval kon deze geen voortgang vinden. JONGE HERVORMDEN. 

Op Vrijdag 23 April a.s. spreekt de heer W. 
Steen voor de Jonge Herv, met als onderwerp: 
„Iets over de politie." 

Spreker zal o.a. een gedeelte der staatsinrich» 
ting, geschiedenis van het politiewc/en, vinger» 
afdrukken en fotografie behandelen. 

Daar de heer Steen reeds enige jaren bij de po» 
lirie werkzaam is, belooft het een leerzame avond 
te worden. 

N.V. TOT BESCHERMING VAN DIEREN. 

De afdeling Zandvoort van bovengenoemde 
vereniging zal op Vrijdag 23 April a.s. haar Alg. 
Jaarverg. houden in Ons Huis. De belangrijke 
punten der agenda w.o. ook bestuursverkiezing 
welke daar besproken zullen worden, vereisen, 
dat elk lid daar tegenwoordig zal zijn. 

Het bestuur doet dan ook door deze een bc» 
roep op de leden daar aanwezig te willen zijn, 
om aan de besprekingen deel te nemen. EEN ONDERSCHEIDING. 

Na afloop van de turnwedstrijd Haarlem — de 
Rest van Kennemerland ontving het lid der gym» 
nastickvereniging „O.S.S." mej. O van Konings» 
bruggen, de ecrvollo uitnodiging, om te komen 
oefenen in het damcs»keurcorps van het K-N.G. 
V. Voor het eerst in het beslaan van de vereni» 
ging valt een der leden zoiets te beurt!! 

Aan O.S.S. en speciaal aan mej. v. K. onze ge» 
lukwensen met dezo onderscheiding. SPORT. 

VOETBAL EN ATHLETIEK. 

Ter opheldering. 

Wanneer men, voor z'n genoegen, en om de 
betreffende clubs en spelers van nut fo zijn, z'n 
pen in dienst stelt van de sport, mag men op z'n 
allerminst toch wel een weinig waardering ver» 
wachten. Doch wanneer het gevolg is, dat men 
door een speler van het eerste elftal, daartoe „op» 
gewarmd" door wat „grappige" clubgenoten, bc» 
dreigd wordt met een pak slaag, of door .een 
jochio met een N.S.B.»spcldjc op do fiere borst 
gemolesteerd wordt, dan houdt het schrijven van 
verslagen op, liefhebberij te zijn. 

Het door ons niet „verslaan" van de wedstrijd 
Zandvoort 2 versus Zeemeeuwen 2 heeft den hr 
„S." tot allerlei boze gevolgtrekkingen aanleiding 
-gegeven. Vandaar bovenstaande verklaring. Niet 
aan onze zijde is de onsportiviteit, en andere bc» 
dodingen dan de sport to dienen hebben wc 
nooit gehad. 

Hel H-V.H.-.elflal. 

In het voorlopigo H.V.B.»elftal, dat Zondag» 
morgen om half elf aan de Spanjaardslaan een 
wedstrijd tegen H.F.C. 1 zal spelen, is do Zand» 
voort»speler Schroeder als linksback opgenomen, 
terwijl Hollenberg als reserve staat opgesteld. 

Schroeder is gekozen, hoewel hij de oefenwed» 
strijd niet kon meemaken, daar hij met Zand» 
voort 1 tegen Excelsior moest spelen. Ge : ; ;n zijn 
in die wedstrijd vertoonde spel, behoeft de elftal» 
commissie geen spijt van haar keuze te hebben. 

Hoewel de Off. Mededelingen van de H.V.B, 
do naam F. Bloemendal vermeldden, schijnt niet 
Flip, doch zijn broer Harrv aangezocht te zijn. 
in de Zondag j.1. gespeelde oefenwedstrijd als 
middenvoor uit te komen. Het is natuurlijk mo« 
gelijk, dat de betreffende rcglcmcntsbcpalingjm 
in de iH.V.B. anders luiden dan in de Amsterd. 
Voetbalbond, want die keuze zouden wij anders 
als teen administratieve vergissing moeten bc» 
schouwen. Harry Bloemendal staat n.1. reeds 2 
maanden achtereen als speler van het Ie elftal 
van Zandvoort vermeld, en mag dus in de ma.md 
April niet voor een in de H.V-B. spelend elftal 
in hef veld komen. Zou hij dan echter in die 
maand wel in het H.V.B.»eIftal mogen spelen? 

Zandvoort — Excelsior. 

Zoals te verwachten was, heeft Zandvoort bet 
tegen de Rotterdamse le»klassers niet kunnen 
bolwerken, doch de nederlaag is een zeer eer» 
volle geweest. Met 1 — behaalden de bezoekers 
do overwinning en dat doelpunt werd in buiten» 
speI»posïtie gescoord. 

Het was jammer, dat de weersomstandigheden 
zo abnormaal waren, omdat wij anders, behalve 
een zeer spannende, ook een heel hoogstaande 
wedstrijd hadden kunnen aanschouwen. Nu iie» 
ten het steeds zwaarder wordend terrein en de 
gladde bal geen snel spel toe, zodat het dikwijls 
een strijd werd in goed positie»kiezen, en d.iarin 
waren de Rotterdammers de meerderen. 

Toch zat er. naar onze mening, voor de blajw» 
gelen nog wel iets mcei; in, bijv. een gelijkspel, 
hoewel niemand zal kunnen ontkennen, dat de 
overwinning de le»klassers toe kwam. Voor het 
grootste deel speelde de strijd zich namelijk op 
de Zandvoort»helft af en Visser had dan ook vee' 
meer te doen dan zijn collega aan de overzijde. 

Andere wedstrijden 
Voor de promotie»competitie der 3c klaisers 

won Zeemeeuwen'4 van Zeemeeuwen 3 met 2 — 1. 

De betere techniek der veteranen gaf hier de 

doorslag. Waar echter 3 van de 4 kampioenen 

promoveren, is de kans van het derde elftal nog 

lang niet verkeken. 

Zandvoort 5 moest in de beslissingswedstrijd 

tegen Hillegom 4 de zege aan haar tegenstanders 

laten. 

A-s. ZondaJ 
speelt Zandvoort 1 haar laatste compcrïticsv-ed» 
strijd, en wel tegen Oosterpark. Aan 4c andere 
dcgradatic»candidatcn zijn de blauwgelen veit 
plicht, hun beste beentjo voor te zetten, temeer, 
waar zij zelf daardoor hun kans blijven behou» 
den om op de tweede plaats te eindigen. 

Voorts speelt Zeemeeuwen 4 haar tweede pro» 
motiewedstrijd om 10 uur op het terrein van Rip» 
perda, tegen do Kennemers 6. J.S. DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 PAGINA'S. Ndlionale Strandloop. 

1 let District Noord»Holland, menende, dat er 
meer moet w orden gedaan voor do Lange Af» 
standlopcrs, heeft het plan opgevat, om op Zon» 
dag 2 Mei 1937 'n Nationale Strandloop over 
5 k.m. te Zandvoort te organiseren, open. voor 
do klassen A, B, C en D (niet KNAU»lcdcn). 

Het parcours, hetwelk zal lopen vanaf het 
„Noorderbad" tot aan het dorp Zandvoort en 
terug, zal geheel op het harde zand worden uit» 
gezet, zodat de lopers ervan overtuigd kunnen 
zijn, dat zij niet door het mulle zand behoeven 
te „sjouwen". 

De start heeft plaats bij het „Noorderbad" al» 
waar do klcedgelcgenhcden zich bevinden en zal 
zo gehouden worden, dat deelnemers en officials 
alsmedo supporters in staat zullen zijn, na afloop 
do gehele radio»rcportagc van de interlandwed» 
strijd Holland»Bclgic te Rotterdam to spelen, te 
volgen. 

Inschrijvingen worden tot UITERLIJK Zater» 
dagavond 24 April 1937 (dag van de Vondelpark» 
estafette) ingewacht bij ondergetekende, onder 
bij\ocging van het verschuldigde inschrijfgeld, 
hetwelk bedraagt: 

voor de klassen A, B en C (KNAU=leden) 
f 0.35 per deelnemer; 
voor de klasse D (niet»KNAU»Ieden) 
ƒ 0.50 per deelnemer. 

Allo klassen zullen tegelijk starten, doch er 
zullen voor iedere klasse bij voldoende deelname, 
aparte prijzen beschikbaar worden gesteld. 

.Het district Noord»Holland rekent op Uw aller 
medewerking, 

Namens Bestuur District Noord»IIoIland 
v.d. K-N.A.U., Jan de Vries, Secretaris Golf- 

Zondag werd op de banen van de Kennemer 
Golf Club te Zandvoort de Prins Bcrnhard beker 
verspeeld volgens StapIeford»systeem. 

Eerste werd Jhr. Quarles van Ufford (9) met 
34 punten. Tweede werd C. Dekker (12) met 
32 punten. C. N. Nienhuys, 16; H. Kendriek Jo» 
nes en mevr. Kern, S, eindigden met 30 punten. 

BILJARTCLUB „ZANDVOORT" 

Woensdag 31 Maart was weer een gezellige 
clubavond met als grote attractie het uitreiken 
der prijzen van ons clubroostcr, waarbij ook de 
clubkampioen benoemd kon worden. 

Do voorzitter wist in 'n aardige speech de prij» 
zen uit to reiken. Allereerst feliciteerde hij onzen 
nieuwen club=kampioen den heer Jb. Cune en 
overhandigde hem de verenigingsbeker, waarin 
zijn naam gegraveerd stond, en welke beker hij 
een jaar in zijn bezit mag houden om hem het 
komende jaar te verdedigen, tevens kreeg hij een 
zilveren rookgarnituur. De heer Bosman, de twee» 
de prijswinnaar, kreeg eveneens een rookgarni» 
tuur, omdat hij kamp. was van de afd. De Voorz. 
wekte de leden op, om zich serieus te trainen 
met 't oog op de komende wedstrijd tegen Flora 
om de Kronenberg wisselbeker. 

Een 12»tal loden ga\cn zich direct op om deze 
wedstrijd te spelen, die begin Mei een aanvang 
zal nemen. 

Tevens was ons de officiële moyenne lijst door 
do Federatie toegestuurd, zodat wij nu van eiken 
speler de vaste wedstrijd moyenne hebben. Deze 
lijst luidt als volgt: 

Kannegicter 3.94; Bosman 3.36; C. v. Roon 2.96 
Jb. Keur 2.25; L. Wcnnek 2.12; A. Koper 1.91; 
Chr. Visser 1.8S; S. Bosman 1.55; J. Kronenberg 
1-54; W. Verstcege 1.43; C. v.d. Mijc 1.50; Venin» 

ga 1.39; Jb. Cunè 1.22; B. Koper 1 ; Rusch 0.S6 

kanistra 0.S3. 

Met het oog op de komende wedstrijd tegen 
Flora kunnen wij nog een 4=tal sportieve leden 
gebruiken, tevens ook, om in de aanstaande com» 
petitie der Federatie weer met 4 viertallen uit te 
kunnen komen. Zij, die liefhebber zijn van het 
mooie biljartspel kunnen zich als lid opgeven aan 
ons clubgebouw, café»restaurant Diemer, op 
onzo clubavond elke Woensdag, en bij den secre» 
taris B. Bosman, Kerkstraat 22. VOLKSONDERWIJS. 

Dnderdag 22 April zal in „Ons Huis" do heer 
Th. Thijssen, lid van de Tweede Kamer, voor 

Volksonderwijs afd. Zandvoort, spreken over 
„De grote klassen en de kwckcling met acte". 

Er bestaat voor deze lezing reeds grote belang» 
stelling. De entree is vrij. 

„DE DAGERAAD". 

Zondagmorgen j.1. hield in „Ons Gebouw" de 
Vrijdenkers Vereniging „De Dageraad" afd. Haar 
lcm een openbare vergadering. Als spreker trad 
op de heer A. L. Constandsc uit den Haag, die 
met het onderwerp „De beschaving, die wij wil» 
len" (Do laster weerlegd) een aandachtig gehoor 
wist te trekken. 

Het zou te veel ruimte vergen orn het i'c^pro» 
ken woord, ook zelf