Skip to main content

Full text of "Zandvoortse kranten - De Zandvoorter 1938"

See other formats


VRIJDAG 7 JAN. 1938 Tiende Jaargang Mo. 4 
IS DER ADVERTENTIEN 

I':. .,-.!•;!.■;:..- ".-'■' >■:•'- • -'.' ; j,-' 
regel : meer.-. .'.'.. ; : .. .ƒ0.20 regels ƒ!.— 
(bij abonnement korting.) 0R6AM ¥Q0S IE BADPLAATS ÏMENTSPRIJS : 75 GENTS PER DRIE MAANDEN ■ ^''0 r><-5 MET OFFICIEELE BADGASTENLUST^VMIHOTEL- EN PENSIÖNflOÜDERS y 

UITGAVE: VAN PETEGEM's D R ü K K E R II 
Burg, Engelbèrtsstraat 11 - Telefoon 393 - Postgtro 678SK 
LOSSE NUMMERS 10 CENTS. jDnDDaDrjDaaaaDOunaoaauoaDaaananDQaDnnDaaDDDnDaaDDaDacanan NOG VOOR 'DÉ- BLIJDE GEBEURT f NIS 

: '=-•» ■■•■■■■ -ntiüï'iËK 


HUIS a 
□ 


HOORT 8IJ ONS HET NIEUWE . 

PHJOPS-vefhuur-toestel^ 

Méér dan '60 Stations met eèri prachtige ontvangst en dat 
voor een LUTTELE 65 CENT PER WEEK. 

Vraagt demonstratie en' hoort ook ónze "andere Philips en 
Erres-toestellen. Prijzen v.a., ƒ:98.50. Gem. Bét. condities; j ». N K E U L E DIACONIEHUISSTRAAT 24 en 9 TELEFOON 173. -D 

'CT 

•"I 

5 
□ 
m 
s 

n. 
O 

q. 

es 

D 

Br 

o? 

c 

□ aoannoaDDDDDDDDDDDDDQDaoac DaaDcacoaDQDüaQODDCiaaDDD jdddod ; \V.H. VAN; ARKEL ■ te,- 
iiV, zal ' op .Woensdag, 2ft, 
i 'jl938,; 'des. ;nam.','2.. : uur i 
café;'yan "den .Heer. L. Et. 
té 'ZandvoorC aan,, het, 
sin 6, publiek verkóöpeh: 

ftLLAmeterf en tuin 
idvoort, a.d, Brederode- 
{i 104^ 'groot, 2.85;; Aren, 

e. is : 'onverh. en'dadelijk 
aardfeh na 'betaling der 
n vóór -of ód 9; Maart 

|l ƒ50.72 en straatbelast. 

liaar) . " . ■ ..'.,. ■"; _. 
Ins.d.'-;en Dpnderd. van 

Ifnl. ten kantore van den' 
Jansweg 52;te Haarlem 

&•! ..■■■■: ■••; ■■- ■-■' .; IR: 'oef '31' Jan. een. 

& vrij, Hüisie 

,s.3t , strand,: bév.: 2 ka.. 

'plaatsje en kelder, 
, :ioöte;en;2'kléine'>k&- 

opr /5iper'week.,-Bij, 
:;sj! lein gezin. Te "bevr.". 
); idvoorter. v.Petegem 

slbtstTaat'ï'lT--^^"- - ^ & ENKHUIZER 

?etegem's boekhandel 
belbertsstraat' no^.-ll. 
Eén adres te Zandvoort kan beslist alle .voor- 
komende;. AUTO-REPARATIES verrichten. 

DitJs:GflR : AGE,-B|?EOE«ODES,yRAAT: 

• r s r n3. -8-io " ^-- " Voorheen Gebr v.d. Geer. 

VRAAGT, EENS, PRIJS: Wc: crr --. ^TELEE.; 88v, ■j; EEN, .VERZOEKT" Beleefd- ver zoeken" we ■■aan ■inzenders van 

bericfiten .è.mniédedeelingen.jv.oor ons blad: 

,:'' ló'.','. de- copié:',riiet. later,. in te zenden;dan Donderdagmiddag 

t l "",;,12,'y.ur';'!']' ,..■-<.., -i- .. c-f J •''. ,; -" ••" " •;■ -'■■'■ - 
;! 2ö, goede,,, duidelijk leesbare,. copie in,te sturen; 
3ó:. de^yejletjès, aan è^ii zijde te: beschrijvend 
• 4o. .de p^de,' spelling; té gepujkèn. .,.,., ,,, :■ƒ.'••: , 
;• Stukken, :'gescHreypri.,jn ; dejnieuwe spelling worden ' alléén 
geplaatst als pr.tiid is. om ze te.laten omwerken ïri' de : oude 
speliing;;. V X' : ' ; ;' ;' v ,'.,:.■../' ia '"■ DE UITGEVER.,;., 

" MEDÉDEELING.. De.Kerkeraad:der-Ned..Herv, Gemeente. 
.heeftibeslo.t&nj^enJcM^ bij ^gelegenheid; 

"van de *fë~verwaclïten,6Iijïïe gebeurtenis in IïêTVorstenhüis; en 
wél ' den volgenden, dag' 's'lavonds T/Uüf.iV.CS.-id^tb.eken.dnï&kingï 
van dei geboorte;- uitgenomen watïneer'djt mocht..yaUen op: den 
Zaterd.aga'yönd; r want -in;dat geval zal dé aiènst , ver^éhoyen. 
worden; naar Zondagavond.:^ .D.TROMP, Ned.'Herv. Prëdt ' 

CHR. NAT. WÈRKMANSBOND.' De,'.Chr. .Nat; Werkmans-, 
bond houdt op Dinsdagavond a.s..;te8 uur (ll,Jaii r )iin.Ons ;I Huis 
een Buitengewone vergadering, waar' zullen spreken dé heer 
J.: Stratingi hondspröpagandist, én Ds. -D. : -Tromp' ' EERSTE FLATS REEDS VERHUURD" Er" zittéinpb ~iii' de 

verbouwing van het voormalige Hotel d'Oraiige..; Enkele maan^; 
den nog en Zandvoort zal een wobncompléx bezitten.dat door. 
haar ligging alleen al vermaardheid kan krijgen. 

Wé stonden op een zonnigen middag op een .der talrijke log- 
gia's, een balcon waarover de irièesté;: bewoners ;- zullen be- 
schikken, om daar te ; genieten van een prachtig uitzicht, zoo- 
als alleen de uitzichttoren tot nü#oevb.ood; .-iï ,;., 

Wat een rijkdom hier- tef'Worieii|in dé' comfortabele flats, op 
een der mooiste punten van Zandyoort. Want dit zal ieder 
onderschrijven, die totde. bewoners gaat behooren. De belang- 
stelling is groot, vertelde -een :dër. s heeren>. GOdijn; .die' ons' evénr 
als alle gegadigden voor ging in dat deel- wat' reeds met Febr. 
betrokken wordt. Omtrent de huurprijzen deelde men ons 
mede dat deze varieeren ?,van ƒ550 tof ƒ675 perijaar.:! ,; 

,De.-Zandv.''mak.eIaars!vérstrekkén ook. gaarne alïe.gewensch- 
te inlichtingen over' de metamorfose van Hotel d'Orange, die 
als de- herleving, van Zandvoort injl938 aangekondigd wordt. 

ZWEMCLÜB'v.ZANDVOOR'T" (Z;C.Z.) Eén flinke aanwas 
van het ledental zorgde; voor' eeif: uitstekenden inzet; .van ;het 
nieuwe: jaar.! jMogéjihëtczoo döbfgaani :ii ■>. :, 

Als het bezoek pp deoefenayorideni,in;het Stoop's bad even 
groot blijft als in 1937 kunnen' we jtevrëderi' zijn. We verwach- 
ten niet anders, want zij zijn zonder uitzondering gezellig. 
Hierpyei is ; een.. ieder.-. het „eens*, ":Leden-en .adspiranten, • . kom- 
' : zoo .geregeld mogelijk.r Profiteert! van' de- góedé clubtraining; 

Wie zwemmen kan leert borst- en rugcrawl, waterpolo, enz., 
wie de kunst niet of gedeeltelijk :yerstaat. wordt, op prettige 

• wijze onderwezen. We yestigethiirdit verband dejaandachfop-: 
, een: : bericht>waarin te\Iézen was.,jlatijaarliiks 200 jeugdige kin- 

: deren door.verdrinking.oih het|teyènikómen. • '».; 

Hóe nuttig hét is alle'kindereniietïzwemmen.te.laten^eferen, 
; zeggen déze droeve cijfers voldoende. Wat kost 'het lidmaat- 
( schan van de Z.C.Z.? Heel weinig. Voor adspirantea 5: cents- 
•.- per week of 20 cents' per maand; 'yoor personen van 16 jaar en 
ouder 40 cents . We zwemmen des Dinsdagsavonds van 8—9 
.„i.UOTKin;het.Stoóp's.^ba4: J teV.Ové^ 

,; cents. ;■ Laten 1 -we ; af spreken- datfcva.s. Dinsdag: mét"- ons:, mee- 
gaat. U leest eri hoort 'zooveel: jgbeds van de Z.C.Z. dat het 
.. tijdrwprdt ereens.kennisvrneettë»rnaken:- ■- -Wie men' is, ' men 
treft er bekenden en is spoedig thuis. in, sonze-gezellige zwem* 
; familie.. Vraagt, inlichtingen hüihet secretariaat: Koningstraat 
69 of jbijiMevb HenhisjtVah Speykstraaf 15ai Mentnotëért'. ,U; 
daar graag als lid. '■''.- 

;■; ( Mededeeling; De nieuwe diploma's worden deze week.aange-, 
"boden. Indien eehigszins mogeliili; verzoeken we drie maanden 
■; contributie tegelijk te voldoend Dé penningmeester rekent^ op 

• uw ; -medewerking. ,•.: i T? '*'. .:•--. 

i .FEESTAVOND UITGESTELDrllnr verband met de voorge- 
' nomen feestelijkheden voor 'dé;, ais. BJijdergebeuitenis.rj is., de 
prcpaganda-f eestayond v, van? ^^dei Gqcktailclüb ', '.yoófloopig: -uitge* r ÏVERLOTING BAZAR WILHELMINASCHOOL. 't Gehand- 
i; werkte. kleed,.. , dat iviel/oR nö. 30r,"is _ töf'n'ü't'oëmet afgehaald. 
, Tó.t 25 Januari bMt,'t,yoor;den; houder-van genoemd-nummer 
' beschikba'ar. •''.' . - ^.-. , i, -• 

!i -i ;■■.•.;.,•;. :.-.. '--,■.■-.■•'•■ ■ ' .'• 

: 214 HET JUISTE NUMMER. Hoewel 267 ook een telefoon- 
nummer is ? van,GaragetBadhuisplein, : --K:-C:'Móoy.-is-hët beter 
.; als'.u yopr. uw. taxi dirgct, telefoonnummer. 214 vraagt. Daar 
• krijgt u altijd gehoor. "., " ■-.- ; ,■■, ,,-1 :-.-'.-•. ; ... 
BALANS-OPRUIMINe 

'Dl' : ';waL i M :"iU:„ 91 SCHOOLPLEIN 4 hoek Willemstraat 

■ iru'VT.iri ■ ••' ir ■ ,-■ Heeren overhemden 'van 185^'nu '. ".7.. .".49'ct" 

Heeren overhemden van 265; nu 98 et 

Heeren zelfbindérs vanaf . . . .-.- 9 et , 

Kinder handschoenen, nu ... . 9 et . 

Dames handschoenen, • prima kwalitei t 39 eb , 
Zuiver wol flanellen heerenhemden ;: . . 79 et ; Jaeger heeren pantalons, nu, "Dames nachthemden^ prima fianel 
Flanellen kindernachthemden 
Flanellen skinder pyama's . .-. . ... . . 

: Pracht witte luiers-,- gezoomd 

Bébe. truitjes, pracht kwaliteit . . . 
jWollen .jurkjes- en ; pakjes ■■•.■ . ,-. . . . . .79 et 
29 et. 

.59 et? 

.12ct 
29ct> 

.98 Ct: .58 Ct Kinder- en^ Dam^^ullc^ci^ v<m hahv, Rrijzen! 

Prima heeren Slipovers .39'ct I Jaeger kinder hemdjes en broekjes — 36;ct, 

Kinder sjaal met bijpassende muts .29 ct I Pracht dames; kousen, vanaf . ,..',...-.... 29'ct 

^Restanten Woi Spotgoedkoop ! J™- Kfe-S^^I^Sü*^».* t',> ' tJ'^.Vf^i.-iJifu}'^!^^»-^ V Ülfiiötfi Jti&w& ~*J looapéi ni$v Jzisitv au m fïyxiuüï:^urijiio yi Een goed begin is het hééle wer*k 
Want fra l| v wèir : k: ïé igë è if wi¥1r 

Dk'ar'prri J ^év;é'n' W\\ ,.^aa'n"el&#'iè(fer : yÖ'ie"yi&dr'' 
minstens ÖO- cent vlèesch besteedt êeh* 

iü : v^^'M^Jë^be^i^i^ah'sIe^ 

Komt eh r güzï|F tevreden. ~ 
Onze- prijzen zijn laag?" '"■ 
kv Onze- kwaliteit staat ^bovenaan. 

DF .:<:.' •;+■£■! ri-5. >"■ o'y-o^^'^^ntic'i;^'; !'/: -Ofl .IC'-'' "jbWJS-i 
WW<MWW | ff» l M lW WM>«'w»W»< > Mftiiti« i ^! l »rt l (^^ «MKMIMWI «WW* *&e*ntm**m*m#at*$m iH-aie-:- : Kari ; Hart\.; ■■» 'ir^^mm! 


•sï^. 1 -S ' Ji I .idfanfó;'dat-,.m«a'^nit- ■ van : ïispanning^teïill 
N ^volgende .?■ oogénblik ^vah-? -'gansc^IiSlhartèlliSiffip^el^ 
.. Kliteit van het ^uo^ANS^ 
: | ^n } onnavolgbare ; ;,yer;ïolItïng ; -.: -yört^ ^ÉÏHA^IvSl^^ 

. ■% heeit Ö nog zooveel defcectiyerVèrhale^ 
"| -xë amusante ;,SHEjRLpCK HOiMES" 2ult'Ü.'besiisV§^ï;ve^^te^ 

f >l!S BIJ PROGRAMMA ÜF/l-WERELDNiEUWS en PROFILTI'SHOUANDSCHS ACTUAUTElTENi 

. i'A ■.'.'■■■' -' : --toegan.g.' '1 4' jiiar; "■.-"''"' ', '-" ;: ' ■I 

lb. 

\\ï 

\\ 

10' 

hl 

Ijj: |0< 

]"' 

J° 

|3C- H O L 

TELEFOON 458 N D I A-BIOS G O g P ï 

.„ . „ , .,„„r„i.. 'O DIR. GEBR. KOPER STATIONSPLEIN Vanaf Zaterdag 8 tot en met Maandag 10 Januari, aanv. 8 uur: 
DRIE DAGEN.'! Drie opvoeringen van de groote superf ilm, met HANS ALBERS en 
HEINZ RUHMANft SHERLOGK HOLMES Ondanks dat men trilt van spanning en emotie, schaterlacht 
men het volgende oogenblik van ganscher harte om de elegante 
brutaliteit, van het duo HANS ALBERS en HEINZ RüHMANN 
in hun onnavolgbare vertolking van SHERLOCK HOLMES en 
zijn helper Dr. WATSON. Al heeft u nog zooveel detective- 
verhalen verslonden;. .:envvergeten, deze amusante „Sherlock 
Holmes" zult u, beslist nooit vergeten. — Pers en publiek, 
zijn enthousiast. 

Als extra . attractie in ons voorprogramma de schitterende en- 
pracht-ppnamen van 

D E W I N T E RSPORT 

OLYWIPIADE-FILWI 1936 

Alleen déze film is reeds 'n bezoek aan pns theater waard'. 
Toegang beven de 14 jaar. 

ENTREE : Parket 40; Parterre, 60; Stalles-Balcon 80; Loge 
•l, .10.0 cent, (alles inbegrepen.) .,.-.,.-, • ; 

Zondagmiddag half- drie Farm I i e- Ma ti h e e 

■ >-,■ .vi-v •<: -'■'■■y '. ' ' ' ,ï-i;- (••■.:'; :t. ■;-'■■!' - 

met opvoering van: 

HOLLYWOOD ZOEKT EEN PRINSES 

; ; Een heerlijk amusant filmwerk met actie en spanning. 
Als extra attractie * ' - - ■ 

JSij. De Watersport O^mpiade-Mm 1936 

Machtig, boeiend en interessant voor jong en oud. 
ENTREE,': 15 en 25 cent, (alles inbegrepen.) DiONDERDAG 13 JANU.ARI — 8 UUR.- 

P O R;Ui L A I RE V O O R S T E:L L ING 

Opvoering van de groote superf ilm der' Tob'isl welke nog .niet 
in Zandyoort is vertoond: , , . ,. ;: 

GAAT OM WIIJN LEVEN 

Dë geweldige sensatiefilm van den vermaarden' Regisseur: 
Richard Eichberg.. Eichberg, de man, die o.a.;„De.,Koérier van. 
deö Tzaar" maakte, dat zegt u alles. V- .'.■-.:. 

„Het gaatï'oin mijn leven"! is de?film:-welkö.met overweldigend 
succes in i-theater Tuschinsky te :Amsterdam isi vertoond. '■ ^ •• - |s< Als 'tweede hoofdfilm: R0EIW00D ZOEKT EEN PRINSES- amusant i'-'-l Ar 
actie en ff rtt^ei mmmsmommmm^^s^^?^. Een amusant filmwerk vol 
Toegangf;!>o 1 ven de 18 iaar. 
. ENÏREE>5.,-3^en3-555;een1;s^e(allesf; inbegrepen:). j 

. • :: /''fi!Si"fR'gFi::X!tó l '^ 1 ■»*--, ,1 ,-ti JKi: 
spanning. y v Rembrandt-Theater te Amsterdam 'vertoonde • deze film thans 
voor de tweede week met overweldigend succes. ledere 
voorstelling uitverkocht. Reeds heden in ONS THEATER. Wft(MMVWlMMMÉN«M*)MlM«^^ I 


!ï :v l 
s ORANJEVEREENIGING „ZANDVOORT". 
, PROGRAMMA van de feestelijkheden welke te Zand- 

' voort zullen worden gebouden in verband met de 

a.s. blijde gebeurtenis in bet Prinselijk gezin. 

Indien het bericht van de geboorte 's morgens vóór half n&- 
gen bekend mocht zijn, zullen de schoolkinderen zich verzame- 
len op het Tramplem en aldaar om 10 uur eenige Vaderlandsche 
liederen zingen. , 

Indien het beticht tusschen 9 en 2 uur bekend is, zullen de 
kinderen om 3 uur op het Tramplein zingen. 

Op dienzelfden dag verzamelen de zangvereenigingen, de 
Zandvoortsche Muziekkapel en de mondaccordéonvereeniging 
Excelsior zich des avonds half acht in Monopole en vertrekken 
vandaar om acht uur met muziek naar het Tramplein. 

Op het Tramplein zullen dan de zangvereenigingen etenige 
liederen ten gehoore brengen, onder leiding van den heer E. 
Dees; na afloop daarvan gaat men in optocht naar den Para- 
dijsweg, alwaar in het duin een vreugdevuur zal worden ont- 
stoken. 

Op den volgenden dag zal des avonds acht uur in Monopole 
een feestavond worden gehouden; daaraan werken mede: 

1. Zandv. Muziekkapel; 2 Zangver. Kunst na arbeid; 3. Gym- 
nastiekver. O.S.S. (heeren); 4. Tooneelver. De Schakel. Voert 
op de klucht m 3 bedrijven: Een dag dame. 

Entree: ƒ0.15; plus belasting. 

Op den tweeden dag wederom des avonds acht uur feest- 
avond m Monopolö; daaraan werken mede: 1. Mondaccordéon- 
yer. Excelsior; 2. Onderling Hulpbetoon's Mannenkoor; 3. Zang- 
ver. St. Caeciha; 4. Tooneelver. Ons Tooneel. Voert op de 
klucht in 3 bedr. Een ontaard vader. 

Entree ƒ 0.15 plus belasting. 

Od den derden dag wederom des avonds acht uur feestavond 
in Monopole. Medewerkende vereenigingen: 1. Zandv. muziek- 
kapel; 2. Zangver. Jong Zandvoort; 3. Zangver. De stem des 
volks; 4. Tooneelver. Phoenix. Voert op de klucht in 3 bedrij- 
ven Een wespennest. 

Entree ƒ 0.15 plus belasting. 

Op den vierden dag des avonds acht uur laatste feestavond 
in Monopole. Medewerkende vereenigingen: 1. Mondaccordéon- 
ver. Excelsior; 2. Zangver. Arti et Rdigioni; 3. Gymnastiekver. 
O.S.S (dames) ; 4. Zangver. Immanuël; R.K. Tooneelver. Voert 
op de klucht in 3 bedr De gebroeders Kalkoen. 

Entree ƒ 0.15 plus belasting. 

De toegangskaarten voor de feestavonden zijn vanaf heden 
verkrijgbaar bij den heer Hildenng, Kerkstraat 

Naar wij vernemen is Burgemeester Van Alphen voornemens 
na de blijde gebeurtenis via de Radio-Centrale een woord tot 
de bevolking te spreken op een nader met de Directie van 
de Radio-Centrale te bepalen uur. 

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN GYMNASTIEK Ver. O.S.S. 

Secretariaat: Dr. Gerkestraat 30zwart. 

In den loop van deze maand zullen alle adspiranten een 
nieuwe contributiekaart krijgen, voorzien van het nummer der 
contnbutieliist. Ieder wordt verzocht dit nummer goed in zich 
op te nemen; steeds de kaart mede te brengen en deze vóór 
den aanvang der les in het daarvoor bestemde vakje te depo- 
neeren, daar dit de contributiebetaling op de turnlessen verge- 
makkelijkt. Eventueele achterstallige contributie moet zoo 
spoedig mogelijk aangezuiverd zijn! 

Hoewel de voorbereidingen voor de a.s. uitvoeringen reeds 
ter hand genomen waren, worden zij in het nieuwe jaar met 
kracht voortgezet. Wij rekenen op aller opkomst gedurende 
deze laatste voorbereidingsmaanden, daar èn het klassikale 
èn het individueele optreden hier hun voordeel mee kunnen 
doen. Geeft daarom uw vollen steun, opdat de) uitvoeringen 
hun propagandistische waarde geheel ten toon kunnen sprei- 
den. De foto's van het St.-Nicolaasfeest kunnen tot Woensdag 
a.s. bij het secretariaat besteld worden, daarna niet meer. De 
kosten zijn ƒ0.50 en ƒ1. — , terwijl zij ter bezichtiging liggen 
bij slijterij Brink. 

TREFFENDE HULDE VOOR SCHOOLHOOFD. Dinsdag 
•was voor school C een groote dag. Het hoofd jubileerde, het 
gebouw bestond 25 jaar. Er was dus alle aanleiding tot feest- 
vieren, wat de kinderen — spontaan als zij zijn — weken van te 
voren al bezig hield met de vraag: „Wat kunnen we doen?", 
den drang die geleid door de leeraren en de ijverige Ouder- 
commissie, tot een treffende huldiging leidde van den geliefden 
Meester. 

Wie Dinsdagmorgen in de buurt van school C kwam, merkte 
dadelijk dat er iets bijzonders aan de hand was. De pui van den 
hoofdingang versierd, aan de deur vele ouders en oudleerlingen. 

Toen we te kwart over tien arriveerden was alles m afwach- 
ting voor de komst van den Jubilaris en zijn familie, die per 
auto gehaald werden. 

We stevenden af op de deur van het gymnastieklokaal, waar 
leerlingen, personeel en genoodigden in spanning wachtten op 
het groote moment. „Daar zijn ze", hoorden we als antwoord 
op onze holklmkende voetstappen in de gang, net nadat de- 
laatste klanken van het pas gerepeteerde welkomstlied ver- 
storven waren. Men moest nog even geduld oefenen, al duurde 
het niet lang of de jeugd kon de familie Werkhoven 'n wel- 
kom toezingen. Welk een machtigen indruk moet dat ver- 
sierde lokaal met al de vroolijk zingende kinderen op den heer 
Werkhoven gemaakt hebben. Het kan niet anders, het heeft 
hem en de zijnen minstens even geroerd. 

Meester A. L. D. Damen. nam als eerste spreker het woord. 
Hij die evenzeer lief en leed van de school meemaakte, schetste 
m het kort de vele verdiensten van den jubilaris voor het on- 
" derwijs hieraan. De waardeering van allen voor zijn persoon 
deed direct de wensch opkomen: dit Jubileum moet een feestje 
worden. Graag hebben de onderwijzers lijn gegeven aan de 
enthousiaste voornemens tot een huldiging, -die — naar spr. 
hoopte — van wege haar ongedwongenheid hem de kracht 
mocht geven in de komende tijden als voorheen door te gaan. 

Wethouder A. J. van der Moolen complimenteerde namens 
het gemeentebestuur. Het was niet uitsluitend het voldoen aan 
een formaliteit dat hij zulks deed, nee, het College van B.en.W. 
en hij in het bijzonder, heeft groote waardeering voor de wijze 
waarop de heer Werkhoven zijn taak opvat, waardoor het on- 
derwijs aan school C op het huidige hooge peil stond. 

Hij betreurde dat de besnoeiingen goed onderwijs weer extra 
gaan bemoeilijken. Tot besluit bracht de Wethouder naar 
voren hoe goed de heer Werkhoven met het onderwijzend per- 
soneel om weet te gaan en de Ouder Commissie aan het werk 
zet. Een hartelijk applaus volgde op deze woorden, waarna 't 
fluitje van Meester Damen tot stilte maande en deze als een 
tweede Jacob Hamel voor het massale koor plaats nam om 
dit het speciale feestlied aan te laten heffen. Buitengewoon 
aardig, dit door juffrouw Citroen vervaardigde lied od de wijs 
van het bekende „Jamboree, Jamboree''. 

De samenspraak tusschen drie leerlingen uit de hoogste klas, 
Toetie Hennis, Antje van Turenhout en Henk Paap, was^ het 
hoogtepunt van het feest. Wat is daar om gelachen. Veel her- 
inneringen uit den schooltijd van den Meester en zijn echtge- 
noote, ook eenige jaren Onderwijzeres aan school C, waren er 
in verwerkt. De samenstelster. Mevr. Hennis had alle eer van 
haar werk. 

Namens de Ouder Commissie, leerlingen en oud-leerlingen 
bood zü vervolgens het gemeenschappelijk cadeau aan. een 
kostbare fauteuil-stoel, hiermede een groote wensch van 
den Meester vervullende. Als op het Indianenpad kwamen 
nu een negental kinderen naar voren, allen gewapend 
met een deel van de lijvige Zoeklicht-Encyclopaedie". 
waaruit de jubilaris kan putten, want, als de heer Damen op- 
merkte, de Meester weet bijna alles, net als jullie soms „bijna" 
je les kennen en „bijna" op tijd komen, maar soms weet ook 
hij iets niet en dan komen deze boeken te pas. De fotograaf 
vereeuwigde het aardige moment van de aanbieding. 

Kinderen van het kinderhuis „Groot-Kijkduin" brachten bloe^ 
men en een boek in handgemaakt perkamenten omslag, tot be- 
sluit van de rij gevolgd door de vertegenwoordigster van de 
Zwemclub. die dankbaar de gelegenheid aangreep een propa- 
gandist voor de zwemsport met bloemen haar sympathie te 
bewijzen. Meerderen hadden bloemen gestuurd, zooals de 
Joodsche Gemeente, de Gymnastiekver. O.S.S., de leeraren van 
de ULO-School en vele particulieren. 

In zijn dankwoord was het gelauwerde schoolhoofd ontroering 
aan te zien. Hij zeide dat het hem ditmaal niet zoo gemakke- 
lijk afging als gewoonlijk, dit spreken voor een wel wat groote 
klas. De prettige ontvangst was zoo geheel anders dan anders. 

Anders is hij er het eerst, nu was het andersom en waren 
bij het luiden der bel de kinderen reeds binnen. In de afgeloopen 
25 jaar is er zeker het een en ander gebeurd, daar kan de heer 
Damen van mee vertellen, die na hem het langst meeloopt en 
waarvan het hem oprecht genoegen deed dat juist hij hem toe- 
sprak. De waardeering van den Wethouder voor het onder- 
wijs op School C schrijft hij voor een even groot deel toe aan 
-4e overige onderwijskrachten, die evenzeer hun best deden van 
de school te maken dat wat zij geworden is. De cadeaux, de 
bloemen, hij was er ten zeerste erkentelijk voor en het waren 
hartelijke woorden die hij stuk voor stuk aan het adres van de 
schenkers sprak. 

Na een „Lang zal hij leven" volgde een „Lang zullen zij leven" 
voor de onderwijskrachten, door den heer Werkhoven zelf inge- 
zet. In de klassen wachtte den kinderen een tractatie en werd 
het feest tot 12 uur voortgezet. 

Zeer velen maakten gebruik van de gelegenheid de familie 
te feliciteeren, zoowel op school als nadien in hun woning aan 
de Marnixstraat, waar de kamers in bloementuintjes waren 
herschapen. 

COMITÉ VROUWENHULP. Comité Vrouwenhulp zegt har- 
telijk dank voor de boodschappen en andere gaven, die 't haar 
mogelijk maakten ook dit jaar het Kerstfeest van velen wat op 
te vroolijken. Vooral in de laatste week kwam er veel binnen. 
Dat hadden we wel verwacht, en ons vertrouwen werd ook dit- 
maal niet beschaamd. We weten zoo langzamerhand, dat er 
menschen zijn op wie we in ieder geval kunnen rekenen. We 
zijn u daarvoor zeer dankbaar. Kerstmis 1937 bracht zoo weer 
veel goeds 

Na u allen een gelukkig Nieuwjaar te hebben gewenscht,. . 
komen wij natuurlijk weer met een vraag. De naaiclub zou erg 
blij zijn met wol en lappen. Als u wat heeft? U weet de adres- 
sen, o.a.: Westerparkstraat 17. Levensmiddelenbedrijf „PAKTA" Het Levensmiddelenbedrijf 
dat heden is opgericht de „Pakta" bericht hiermede, „PAKTA-CLUB". 

De PAKTA-CLUB beoogt het van tijd tot tijd beschikbaar 
stellen van prima-kwaliteit levensmiddelen, huishoude- 
lijke artikelen, enz. tegen 

ZEER GOEDKOOPEN PRIJS. 

Minstens iedere maand zal aan de» leden van de P.C. een 
dergelijk aanbod gedaan worden en zal dit dan ook 
UITSLUITEND gelden voor de leden van de P.C. 

Het lidmaatschap van de P.C. bedraagt ƒ1. — per jaar, 
welk bedrag men er dubbel en dwars weer uithaalt door 
onze goedkoope aanbiedingen. 

Het Levensmiddelenbedrijf „Pakta" stelt voor één keer 
iedereen in de gelegenheid 

GRATIS Lid te worden van 
de PAKTA-CLUB 

n.l. Iedereen die 1 vóór 15 Januari a.s. voor minstens ƒ1. — 
aan boodschappen besteedt uit de prijscourant van 
Pakta (suiker en boter uitgezonderd) bij het Levens- 
middelenbedrijf „Pakta", wordt gratis ingeschreven als 
lid van de Pakta-Club. 

De Zandvoortsche huisvrouwen hebben NU DE KANS ; 
wij adviseeren: 

„Grijpt deze kans" 

en bestelt nog heden voor minstens ƒ1. — boodschappen 
uit onze prijslijst aan één van onderstaande adressen,:^ 

Mevrouw BORSTEL, Bakkerstraat 5, Zandvoort 
A. VAN DUYN, Pakveldstraat 6, Zandvoort. 

U zult er geen spijt van hebben. HALF ZANDVOORT EET 

GROENTEN, FRUIT en AARDAPPELEN vmn 

J.H. TER WOLBEEK Extra mooi Lof .... 12 et Sinaasappels 4 et Gepelde kastanjes p.p. 22 et 

Zoute Andijvie, per pond 10 et „ Groote Jaffa's 10 y. 50 et Cham p ignons Veldsla, Radijs, 

Zuurkool, de echte. p.p. 6tt Mooie moes goudrenetten Xoflöok Ten Mierikwortel. 

Bloemkool, 2 voor 25 et 4 pond 25 et e™»,t„„ nw„„ 

Sla 6 et Extra fijne zacht zure hand- "M «rtenNoten, - 

Kium bosse» worMMlPct appels, 3 pond 25 et ÏR ë ff - Zs»"d-a*rd«pp. --«cj 

Tomaten, voor marktpr. Mooie goudrm«tten. 3pd 25ct JS £f • 7°^t' nk M^r'Jn 3 

Stoofp.ren, 4 poad Met Zoete Handappels 3 Pd 25 et 10 ** Za«d.it«nhttaieis7» et 

Mooie Spruiten 8 et c »*.. nn ..^....4». n ^«j ir «* Bellefleurs 3 pond . . 25 et 

Pr ? mHq hl «mwuh 1« r* Extra goudrenetten 2pd.25ct 

Lsnedenroodelo'ni'r,D^ 2 pd blik aufurken.prlni*27ct Zoute Stóboont*, Elsra 

& wptóS?ïprad 25ct Aniou peren per pnd.. 24 et tam**, extra. M . .. 13 et 

Sinaasappels 4»/* et Groote flesch Appelmoes 33 et N.B. U koopt bij ons prach- 

Bellefieurs 3 pond . . 25 et 10 groote Grape fruit zonder tige blanke Zuurkool uit het 

Bananen, p.pond 18 et pit 80 et vat (niet uit blik,) p.pond 6 et 

Wij hebben prima Arachide Slaolie voor buitengewone reclame prijs. 

Kont ziet & ovcrtalgt U • Nuzms boter • Nergens soedkooser 

Alles wordt direct thuis bezorgd en zonder prijsverhooging. 

.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■aBnnHHHin 
nnniiniDiiHBiniRiiMnniiiiHam 

" ' - 5 

Voor een groote of een, fijne wasch, ' , ■ 

Dan: „West", komt iedereen van pas. 

Zoo ook: voor het glanzen en het strijken, ) 

Door ons gedaan, bij het bekijken, 

Dan zegt Ü: wat is dat fijn gedaan. 

En de goederen niets geleden, daar komt 't opaan! 

Electr. Wasch-, Strijk- en 
Glansinrichting „WEST" 
Hoogeweg 25 - Telef. 191 Overhemden 25 Boorden 8 et. GROOTE JAARLIJ KSCHE 

OPRUIM 

1W~ Profiteert van onze belangrijk verlaagde prijzen! 

ANTH. BAKELS Kerkstraat 29-31 - Telef. No. 13 Opgericht 1874 - ZANDVOORT PEDICURE A. DE HAAN 143 BREDERODESTRAAT 143 AAN HUIS TE ONTBIEDEN. 

EN DONDERDAG MAANDAG — DINSDAG 
van 20—22 UUR - TELEFOON 476 J"S BMWfca^' Mejuffrouw BEPAMESZ 

geeft hierbij kennis, dat zij wederom haar bekende 

Naai- en Knipcursüs 

volgens de origineele Fransche methode (moulage), vcor 
Dames en Meisjes 

heeft hervat.*: ^(8 

Aanmelding dagelijks Zandv.laan 251 (b.d. Waterleiding.) Zandvoortsch Verkooplokaal 

BRUGSTRAAT la 

TAXATEUR J. WATERMAN 

Belangrijke Veiling 

van DIVERSE INBOEDELS 

waaronder wegens brand- en waterschade, op Donderdag 
13 Januari a.s., des v.m te 10 uur, ten overstaan van 
Deurwaarder ERBRINK, waarbij voorkomen: 
diverse opklapbedden met ombouw en matrassen, ijzeren 
ledikanten, linnen- en andere kasten, stoelen, fauteuils 
en tafels, spiegels, schilderijen, loopers, linoleum en 
matten, keukenfornuis, haarden, gramophoon m. platen, 
radio, keuken-inventaris, en wat verder te bezichtigen 
zal ziin op: WOENSDAG, 12 JANUARI van 10—6 uur. 

Nette goederen kunnen nog 
bijgebracht worden. Leesbibliotheek „DE KLEINE WINST" 

HALTESTRAAT 31 

1*- KINDERBOEKEN *m 

4 et. per deel per week! (Géén inleggeld) 8202 Aardweg Hans v. d., Jack en Toet in Engeland 

8203 — In vliegende dienst 

8211 — Studentje 

8204 Beyer, Rie, De geheime club 

8205 — Fientje van de wilgenhoeve 

8206 — De firma Bultje en Aapje 

8207 — Aapje 

8208 — Joop en Toop, de tweelingen 

8209 — Robbedoes 

8210 — Juffertje onrust 

8212 Brown Baker, Nina, De gordel van Isis 

8213 — Het geheim van het pavilloen 

8214 Bongers, Has, Roodrok, de jonge vos 

8215 — De heldendaden van een straathond 

8216 Betlem Jr„ Guus, Snoetje als assistent 

8217 — De schildknaap van Maarten van Rossum 

8218 — Snoetje als journalist 

8219 — Het avontuurlijke levensjaar van Brammetje 

8220 — Peter Dornier 

8221 — Jaap Velders als filmheld 

8222 Degreef, Joh. D., De O 6 verdwenen 

8223 — Het geheim van de goudader 

8224 Engström, Inge. Verkeerd verbonden 

8225 Fernandez, Philine, Manuelo en Mariquinha, de tweelingen 

8226 Hoek, Else van der, Het avontuur van de Thaïsclub 

8227 — Thais, het Iaosmeisje 

8228 Hulsmans, Anny, Bonte strik 

8229 — Tweedehands 

8230 — De vlaskop 

8231 — S. O. S. 

8232 — De club van vijf 

8233 Heerkens, Nor, Amsterdam-Batavia in 24 uur, < 

8234 — Vhegtrein A 10 in brand 

8235 — De blinde panter 

8236 — Panja, de Thibetaan 

8237 — De gouddelvers van den negus 

8238 — De paarden jongen van gang 3; 

8239 — Het zwarte kaperschip l 

8240 — Kees de koning der zandbaan 

8241 — Zijn eerste zes-daagsche 

8242 — Het pelikaantje 

8243 — Met de „Uiver" naar Melbourne 

8244 Pearl, Elleen, Het geheim van Nullarbor 

8245 Reulandt, Betty, Het ontwikkelingsoord 

8246 — Ontwikkelings-capriolen 

8247 — Kantoordebuut 

8248 — Bakvischjes 

8249 Reynen, Gertrud, De brief uit Indië 

8250 Romein. Emma, Betalend logee 

8251 Rlve Box, Hans de la, Pension Westduin 8252 
8253 
8254 
8255 
8256 
8257 
8258 
8259 
8260 
8261 
8262 
8263 
8264 
"8265 
8266 
8267 
8268 
8269 
8270 
8271 
8272 
8273 
8274 
8275 
8276 
8277 
8278 
8279 
8280 
.8281 
8282 
8283 
■8284 
8285 
8286 
8287 
8288 
8289 
8290 
8291 
,-8292 
•8293 
8294 
8295 
8296 
8297 
8298 
.8299 
8300 
j&Ol — Het raadselachtige kompas 

— Paul's avontuur m Limburg 

— Het leven in 

— Valsch beschuldigd 

Knaap, A. J. van der, Het drama v.d. Rietlandsche toren 
Klaveren, Tine van, Freule Thea 

— Het meisje in de rimboe 
Lem, Josephine, Buitenshuis 
Lindeman, Cor, Nonnie's tweestrijd 

— Verschoppelingetje 

— Kwikstaartje 

Latte, V., Drie van de Sherlock-club 
NHke, Jeels, Klein maar dapper 

— Frida van de zonneheuvel 

— Domme Nellie 
Nynaber, C, Het laatste jaar 

Oordt, A. van, De kinderen van de zonnebloem 
Sandvoort. Betty van. Haar verleden 

— Jetty's kleuterhuis 

— Twee vriendinnen 

— Hannie op kostschool 

— Jettie in betrekking 

— Vier meisjes en een flat 

— Hannie's terugkeer 
Smit, Jo, De cireüsprinsessen 
Steylen, Cor, Mala roept 

Veenendaal, J. van, Met de autoboot door Afrika's wild. I 

— id id deel II 
Voorst, E. van, Het geheim van auto B 208. . . . 
Vacantieboek 

Weddingen, V. L. van. De heerscher der Mablabergen 

— Asoko de zwerver 

— Jonge adelaars 

— De parel van het zuiden 

— De scheidsrechter > 
Wessellng, Nellie, De blauwe cano 

— Een tante die chauffeert 

— Haar groote avontuur 

— Het geheim van Daisy White 
Wltzenburg, Adrl van, Detectiven In den dop 

— De vergulde hand 

— De geheimzinnige chinees 
Yeager, D. G„ Streepsnoet, de grijze beer 
Zanden, Plet van der. De geheime 'zender 

— 't Meneertje 

— De zwijgende sphlnx 

— Geu4-t Boots vaart naar IndiS 

— Vier van het platteland 

— De dikke verkenner 

— Zware oogen , <, , k VOETBAL — OVERZICHT „ZANDVOORT". 

De afgeloopen Zondag is voor Zandvoort niet ongunstig ver- 
loopen. Door een overwinning te Amsterdam op de hekken- 
sluiters S.D.Z. is eigen positie danig verbeterd en nemen de 
geel-blauwen thans de vierde plaats op het ranglijstje in. De 
leiders, Bloemendaal I, verspeelden tegen D.E.C, een punt en 
hebben thans 4 verliespunten minder dan Zandvoort. Er komt 
dus weer spanning in. 

Groot optimisme is voorshands misplaatst, daar de laatste 
wedstrijd niet direct in grooten stijl gespeeld is, al waren hier 
geldige redenen voor aan te voeren. Doelman Kemp en Kees 
Schut waren ditmaal de sterren van het veld. • 

Zondag is Zandvoort vrij. Rustig kunnen zij afwachten wat 
Bloemendaal in Beverwijk doet. Kinheim. na de witten de 
ernstigste candidaat, zal het thuis tegen W.M.S wel bolwerken. 

Hoe de stand is in afd. I — 3e klasse B.: 

Bloemendaal 12 7 4 1 18 43—20 

Kinheim 11 5 5 1 15 22—16 

Beverwijk 11 6 1 4 13 30—24 

Zandvoort 11 3 6 2 12 28—24 

D.E.C U 5 2 4 12 23—20 

Zeemeeuwen 11 5 2 4 12 21—21 

Meteoor 11 4 2 5 10 26—24 

Ahrends V.C 10 3 3 4 9 16—17 

Schoten 11 3 3 5 9 21—28 

W.M.S 10 3 2 5 8 21—16 

S.D.Z 11 2 9 2 14—45 

Zandvoort II liet zich te Bloemendaal een kostbaar puntje af- 
handig maken. Een 1 — 1 resultaat tegen het laag geplaatste 
Bloemendaal voldoet met aan de verwachtingen. Ook hier zal 
onvolledigheid als voornaamste oorzaak aan te voeren zijn. 

In deze afdeehng is de stand aldus: 

Zandvoort II 10 8 2 18 36—14 

E.D.O. V 10 7 2 1 16 39—16 

R.C.H. IV 11 5 1 5 11 34—29 

Spaarnestad : .\ 11 4 3 4 11 19—35 

DeCeO * 10 5 5 10 25—23 

H.arlem IV . ...: 12 3 4 5 10 26—30 

Haarlem lila 11 3 3 5 9 23—30 

R.C.H. V 12 2 5 5 9 23—34 

Bloemendaal II 11 3 2 6 8 34—26 

Droste '. 10 3 *0 7 6 16—37 

Zandvoort III eindigde haar ontmoeting met Haarlem III in 
denzelfden stand als 'begonnen. Het was dubbel blank en het 
bleef dubbel blank, ondanks een meerderheid in het veld. 

Het vierde deed beter. Na langen tijd is het zoet der over- 
winning Zondag weer geproefd, zij het met moeite. Eerst zag 
het er naar uit dat de gasten, Kennemers V, met de zege schoot 
zouden gaan, wat door uiterste krachtsinspanning niet gebeurd 
is. De 3 — 2-overwmning was verdiend. 

De wedstrijd van het Vde ging niet door, wegens de vele 
gevallen van ziekte; Zandvoort VI klopte Damiaten met 5 — 2, 
wat een goede» prestatie is. Het Vilde elftal moest in Kemp- 
haan II haar meerdere erkennen. Nog al flink zelfs. Met een 
17 — O-nederlaag keerden zij huiswaarts. , 

De jumores deden verdienstelijk werk, door in het Heem- 
steedsche sportpark de R.CH.-juniores te kloppen (3 — 4.) De 
bovenste plaats bleef alzoo in hun bezit. 

PROGRAMMA voor a.s. Zondag: •'■! 

Zandvoort I vrij. -. - - 

Haarlem IV— Zandvoort II 10 uur. 
Nieuw- Vennep — Zandvoort III 2 'uur. 
Zandvoort IV vrij. 

Spaarnestad II— Zandvoort V 10 uur. 
Zandvoort VI — Damiaten 10 uur. 
DeCeO III— Zandvoort VII 12 uur. 
Juniores vrij. VOETBAL-SUPPORTERS!! Zondagmorgen per Rinko- 
touringcar naar de belangrijke wedstrijd 

Haarlem 4 -Zandvoort 2 

Prijs retour ƒ0.45. Vertrek 9 uur vanaf de garage. 

Gaat allen mee om de toekomstige kampioenen "aan te> 
moedigen , adv. 
VOETBAL — OVERZICHT „ZEEMEEUWEN". 

De oranje-zwarten hebben 1938 goed ingezet, door revanche 
te nemen voor de 2 — 1-nederlaag te Beverwijk en thans de 
rood-witten met 2—0 naar huis terug te zenden. 

De overwinning was verdiend, hoewel beide partijen weer 
volkomen aan elkaar gewaagd waren. Het was een zeer spor- 
tieve en goed geleidde wedstrijd waar aan beide zijden de 
verdedigingen de overhand hadden, met momenten van goed 
spel, doch te veel kansen werden gemist en de linkervleugel 
der gasten laboreerde heel erg aan schotloosheid. 

De thuisclub nam van den aanvang af het initiatief, al heel 
spoedig scoort de rechtsbuiten een mooi doelpunt; buitenspel 
van een der anderen doet dit ongeldig zijn, doch na een kwar- 
tier komt van denzelfden speler een geldig doelpunt uit een 
voorzet van links. Ondanks vele aanvallen van beide zijden 
blijven de kansen onbenut en wordt met 1—0 gedraaid. 

De tweede helft wordt ingezet met een overwicht der thuis- 
club en ternauwernood ontkomt Beverwijk enkele malen aan 
een doelpunt, doch dan komen de gasten opzetten en krijgt de 
thuisclub het erg benauwd; enkele kansen gaan door te lang- 
zaam en slecht schieten te loor en eindelijk weet de thuisclub 
zich aan den omklemmingsgreep te ontworstelen. Ca. 10 minu- 
ten voor het einde valt de beslissing; een goede pass van den; 
midhalf stelt den rechtsbuiten in staat hard in te schieten, waar- 
bij de bal via een Beverwijk-been. in het doel verdwijnt. De res- 
teerende tijd geeft nog enkele aardige momenten, doch gedoel- 
punt wordt er niet meer. 

Zeemeeuwen II won met 4 — 1 van Swift II; door eenige in- 
vallers klopte het nog lang niet, eerst in de tweede helft ging 
het iets beter en kwamen er 3 doelpunten van goed gehalte. De 
kleine kans op de eerste plaats is er dus nog, maar om deze te 
behouden, mag er niets meer verspeeld worden en voor alles 
moet er. sneller gespeeld worden en zuiverder geplaatst. 

Zeemeeuwen III speelde voor de rust zeer goed, doch kon het 
tempo niet volhouden en verloor ten slotte met 5 — 1 van Hilli- 
nen II. Dit elftal is het beste in deze afdeeling, dat -wij tot nu 
zagen. 

Zeemeeuwen IV en V waren vrij; de juniores wonnen met 
4 — 2 van Hillegom en volgt de leiders op den voet. 

PROGRAMMA: Voor a.s. Zondag staat allereerst de return- 
wedstrijd Zeemeeuwen I — S.D.Z. op het programma, een wed- 
strijd op den uitslag waarvan wij nog lang niet gerust zijn. 

Zeemeeuwen heeft nogal eens de gewoonte om tegen de la- 
ger geplaatste elftallen het tè kalm op te nemen, en waar SDZ 
er al heel slecht voorstaat zijn we bang voor een verrassing, 
en deze zou al heel ongelegen komen, daar door het falen van 
Bloemendaal tegen D.E.C, de beide Zandvoortsche elftallen 
nog een kans hebben. 

In de reserve 3de klasse zijn nog 3 elftallen die een kans 
hebben. J.H. Kwartier staat no 2 en Zeemeeuwen II moet er 
op bezoek. De reserves zullen goed doen eraan te denken, 
dat bij een nederlaag de kansen vrijwel tot nihil dalen. 

Zeemeeuwen III gaat naar D.S.K. Thuis won Zeemeeu- 
wen doch in de klei aan den Oude Weg kon het wel eens anders 
zijn 

Zeemeeuwen IV ontvangt Halfweg II en slechte een over- 
winning brengt hen weer in de running. > 

Zeemeeuwen V is weer vrij, terwijl de juniores een zeer 
t zwaren wedstrijd hebben, n.l. tegen Bloemendaaji op het Zee- 
meeuwenterrein te 10 uur. | 

Competitiestand afd. I 3de klasse B (zie elders in dit no.) 

Stand van de reserves: 

Watergraafsmeer II 9 7 2 0' 29—9 16 

J.H Kwartier II 10 8 2^54—19 16 

Zeemeeuwen II W....10 6 2 2 'i 42 — 19 14 

Volewijckers III 9 5 1 3 } 37— 17 11 

H.E.D.W.H.- 9 3 3 3 14—20 9 

Schinkelhaven II 10 3 3 4 , \ 25-^-20 9 

S.D.W. II 11 3 1 7 ^30— 40 7 

Swift II 9 117 '18-45 3- 

O.D.E. II 9 1 ,8, 17—67 1 /• t N KLEINE WINST!! ur deel 

tyEREN LEZEN. 

de boekenlijst van 

tJKIeine Winst" 

Gèèn inleggeld. KOOPT 

TE 

ZANDVOORT. W. G. v. d. Wolde 

LOOD- en ZINKWEBEOI 
Aanttz va» Gas, WatarM6-v, 

Saritdr, ma. 
BurseBitester Eu*Hu4raat 3» 

Triefex» 299. Ersatz-Perkament 

Boekhandel v, Petegem „, ONS WEKELIJKSCHE KBIGADE-PRAATJE. 

De tweede lezing in dit winterseizoen, welke de vorige week 
werd gehouden en waarbij onze medische adviseur Dr. C. A. 
van Fraassen sprak over het interessante onderwerp: eerste 
hulp bij ongelukken, kan een zeer groot succes genoemd wor- 
den. De leden hebben allen genoten van het prettige betoog 
en wat het meest belangrijk» as, zij hebben er weer veel mee 
geleerd. Plaatsruimte belet ons «en uitvoerig verslag te geven, 
doch één ding moet hier even gereleveerd worden en wel het- 
geen Dr. van Fraassen betoogde ten aanzien van het waar- 
schuwen van een dokter, ingeval er een ongeluk of ongeval 
heeft plaats gehad. Hierin ligt «en belangrijke taak van den 
Brigade-man(vrouw) opgesloten. Nog te weinig aandacht wordt 
er besteed aan de manier waarop een dokter wordt gewaar- 
schuwd. In de meeste gevallen wordt een en defcelfde dokter 
2, 3- of 4 maal door verschillende personen opgebeld met de 
.„mededeeling" dat er een ongeluk is gebeurd, doch men zegt 
er niet tegelijkertijd bij „wat" er precies is gebeurd. De dokter 
weet dus ook niet welke instrumenten of verbandmiddelen hij 
möe -moet nemen. Hierdoor ontstaan geweldige storingen, die 
een zeer slechten invloed kunnen hebben op den toestand van 
den patiënt. Gebeurt er dus een ongeluk, handel dan als volgt: 
Bezie den patiënt, constateer wat hïj precies of wellicht man- 
keert, overtuig u van de wijze waarop het ongeluk heeft plaats 
gevonden. Roep dan iemand, waarvan u weet, dat hij onder 
alle omstandigheden kalm blijft (bij vooikeur een Bngade-lid), 
vertel hem uw waarnemingen en laat hem een dokter opbellen. 
(Natuurlijk de dichtsbijzijnde). Heeft men hem zélf gesproken, 
weet u er dan van verzekert, dat hij binnen den kortst moge- 
lijken tijd ter plaatse is. Is hij niet thuis, bel dan dokter no. 2 
op. Allêên bij massa-ongevallen móéten alle doktoren gewaar- 
schuwd worden. Ook in gevallen, waarbij mogelijk doodsge- 
vaar aanwezig is of redelijker wijs vermoed kan worden. 
Door op bovenstaande wijze te handelen, bewijst u HU. dok- 
toren een zeer grooten dienst. Hierdoor wordt voorkomen, 
dat snelheids-races worden georgarüseert naar de plaats des 
onheus waar toch slechts een dokter de noodige hulp kan ver- 
Ieenen. Voorts treedt in de praktijk van de doktoren geen 
stoornis op, b.v. tijdens spreekuren. 

Vervolgens meen ik bij u allen de volgende lezing-avond van 
de Brigade op Dinsdag 11 Januair a.s. in „Ons Huis" in het 
bijzonder te moeten aanbevelen. Op dezen avond hoopt voor 
ons te spreken de heer J. J. Wynne, die gedurende den wereld- 
oorlog veel heeft meegemaakt op het gebied van letsels, wonden 
en gevolgen van gifgasverspreiding. Zijn ontzettende indruk- 
ken heeft hij moeten neerschrijven om zijn gemoed te luchten. 
Zijn lezing belooft in de 1 eerste plaats zeer interessant te wor- 
den, doch daarnaast zullen wij dezen avond weer veel kunnen 
leeren. Daarom hoopt de Brigade, dat u allen aanwezig zult 
willen zijn! 

' Deze week blijft mij niet veel ruimte 1 over om met de be- 
spreking van het strandwerk voort te gaan. Mag ik dit daar- 
om tot de volgende week uitstellen? 

Mag ik besluiten met de veronderstelling, dat ik zeker namens 
u allen schrijf, wanneer ik den uitgever van dit blad, den heer 
Van Petegem, een woord van hartelijken dank breng voor het 
ter beschikking stellen van de plaatsruimte voor de Brigade- 
praatjes gedurende het afgeloopen jaar. Wij gaan nu met fris- 
schen moed een nieuw jaar in en bij voorbaat mag ik den uit- > 
gever ook hartelijk danken voor de plaatsruimte in 't nieuwe 
jaar aan de Z.R.B. af te staan. Hierdoor dient hij zijn veree- 
niging op voortreffelijke wijze! 

' ' ' -ANTON STEEN. 

831 KINDEREN VERDRONKEN IN VIER JAAR TIJD. 

Ouders, laat uw kinderen zwemmen leeren! 

. De Ned. Bond tot het redden van drenkelingen publiceert, nu 
de regeering — misschien gedwongen door vele hooge uitga- 
ven — het vak „lichamelijke opvoeding", dus ook het zwem- 
onderwijs, in een hoek drukt, eenige cijfers omtrent den dood 
door verdrinking in ons land, cijfers, die te denken geven. Er 
verdronken: 

In 1934 182 jongens en 40 meisjes. 

1935 132 jongens en 54 meisjes. 

In 1936 159 jongens en 47 meisjes. 

In 1937 157 jongens en 60 meisjes. 

In vier jaren verdronken in ons land dus niet minder dan 630 
jongens en 201 meisjes, in totaal 831 dooden beneden den 16-ja- 
rigen leeftijd. Of het ook noodig is, dat ELK kind zwemmen 
leert! 

HOCKEY. Enkele bevriende vereenigingen kwamen op 
Nieuwjaarsdag naar Zandvoort om deel te nemen aan het door 
de Z.H.C. georganiseerde Mixed-Hockey-tournooi, na afloop 
gevolgd door de traditioneel geworden Boerenkool-fuif in Mu- 
luru. Uit een 10-tal interessante partijen, waarvan de eerste te 
10.30 uur aanving, kwam tenslotte het elftal van Z.H.C. b in de 
finale tegen Alkmaar I. 

De toeschouwers, waaronder o.m ook de Beschermheer, 
Burgemeester Van Alphen en Echtgenoote, hebben in de laatste 
ontmoeting zeer spannende momenten beleefd. 

Na een 2 — O-achterstand is uiteindelijk de overwinning aan 
de Z.H.C.-ers gebleven door een 3-tal fraaie doelpunten en het 
uitstekende keepwerk van doelman De Zwarte. Wonderbaarlijk 
hoe het Zandvoort-doel soms aan een doorboring ontkwam. 

De beker bleef alzoo te Zandvoort, maar de gasten treurden 
hier niet om en bleven in grooten getale om het feest van hun 
sportbroeders en -zusters mee te maken. 

Dat ook de boerenkool met worst gesmaakt heeft behoeft 
geerf'v nadere toelichting. 

25-JARIG JUBILEUM. Onze plaatsgenoot, de heer J. H.-B. 
Hettelingh, hoopt 13 Januari a.s. den dag te herdenken waarop 
hij vóór 25 jaar als beambte in dienst trad bij de Ned. Bank te 
Amsterdam. 

Godsdienstoefeningen 

Ned. Herv. Gemeente. 

Zondag a.s. vjh. 10 uur: Ds. D. TROMP. 

Gereformeerde Kerk; (Julianaweg, hoek Emmaweg). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING. 

Bevestiging ambtsdrager. 
h des avonds 5 uur: Ds. N. A. WAANING 

<< Cat. Znd. 9. 

I Gereformeerde Kerk in H.V. (Brederodestraat.) 

$' Zondag a.s. des v.m. 10 uur: Ds. P. VAN DER VLOED, 

des n.m. 5 uur: Ds. P. VAN DER VLOED. 

Roomsch Kath. Parochie van St Agatha. 

Heden, 9 Januari, de H.H Missen om 7 uur-8.30 en 10 uur de 
Hoogmis; Algemeene H. Communie voor de Heerencongregatie 
onder de H. Mis van 8.30; collecte voor de Afrikaansche Mis- 
siën; om 12 uur voorbereiding voor de plechtige geloofsbelij- 
denis; om 7 uur Maria-lof met rozenhoedje. 

Dinsdag om 7 uur Lof ter eere van den H. Antonius met ro- 
zenhoedje; om 8 uur congregatie voor de- meisjes. 

Woensdag om 7 uur congregatie voor de jongens. 

Donderdag om 7 uur Lof ter eere van het AUerh Sacrament 
met rozenhoedje. 

Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten. 

Zondag, Algemeene H. Communie voor de dames-congregatie 
onder de H. Mis van 8.30 uur. 

Israëlitische Kerk, Dr. Mezgerstraat. 

Vrijdag 14 Januari Aanvang Sabbath te 4 uur. 
Zaterdag 15 Januari Einde Sabbath te 5.04 uur 
Zaterdag : Ochtenddienst te 830 uur. 

Leeroefening te kwart voor één. 

Middaggebed te half twee. 
Secretariaat der gemeente is gevestigd Kostverl.straat 28. 

Zandvoortsche Kring „Godsdienstig Leven". 

Idag a.s. 's avonds 7 uur: Ds. J. KALMA. 

londagsschool van 12—1 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. f 

Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude Bewaarschool 
Duinweg. Spreker de heer M. C. Drayer. 
OPRUIMING VAN RESTANTEN PAREN 

ALPH. SPRENGERS Schoenenmagazijn - Groote Krocht 8 (tegenover het Gemeentehuis) COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BELANQEN VAN 
JEUGDIGE WERKZOEKENDEN. 

Na drie maanden Commissiewerk voor de jeugdige werk- 
loozen van Zandvoort het terrein overziende, komen ' we tot 
een alleszins bevredigende conclusie, omdat een groot percen- 
tage van de jongelui zich tot de Commissie hebben gewend en 
er ook eten belangrijk deel in het arbeidsproces kon worden ge- 
plaatst. 

Toch is deze 'bevrediging vermengd met een zekere onvol- 
daanheid, omdat wij aan enkele verzoeken voor plaatsing, niet 
konden voldoen en er zich voor bepaalde vakken niet vol- 
doende deelnemers aanmeldden. Zoo is het o.a. merkwaardig, 
dat zich voor <de bouwvakken zoo weinig jongens opgaven, die 
voor het ntetselvak in aanmerking komen en van meisjes nog maar^ weinigen die in een betrekking als dienstbode haar toe- 
komst zoeken, wel voor kantoorwerk en hiervoor is, gezien het 
Zandvoortsche zakenleven, een kleine kans van plaatsing, of- 
schoon het natuurlijk voor de commissie geen bezwaar is ook 
buiten Zandvoort bemiddeling aan te bieden. 

De Commissie is echter niet gorust ten opzichte van onze 
meisjes, waarvan, zooals boven is gesignaleerd weinigen voor 
het dienstbodenvak wenschen te worden opgeleid. En toch 
zijn wij er van overtuigd dat ook hier genoeg geschikte krach- 
ten kunnen worden gevormd. Maar of het laksheid is of 
tegenzin of dat de noodzakelijkheid van meö-verdienen in het 
gezin niet wordt aangevoeld of dat andere betrekkingen zoo- 
als winkel en fabriek, meer aantrekkelijkheid hebben, is voor 
ons nog een open vraag, want aan één of meer dezer oorzaken 
moet het liggen. Zullen wij te weten kunnen komen wat de oorzaak is? 

Dat zullen wij. Omdat binnen eenige weken door ons weer 
een vergadering zal worden belegd voor de moeders en d* 
meisjes, waarop nog eens door de commissie en door de dame» 
van het Departement van Sociale Zaken het een en ander zal 
worden medegedeeld, zoodat men de gelegenheid zal krijgea 
om de bijzonderheden van deze aangelegenheid onder de ooge» 
te kunnen zien en of er naar aanleiding van de opkomst der be- 
langhebbenden, positief werk zal kunnen worden verricht. 

Inlichtingen geeft de commissie hoofdzakelijk iederen Zater- 
dagmiddag van 3 — 4 uur in het Gemeentegebouw Groote Krocht 
10. Correspondentie-adres is: H. J Koning, Haltestraat 62. DE COMMISSIE Zandvoort, 5 Januari 1938. Het „ Wonder van Zandvoort" geeft 

deze week op alle artikelen 

10 pet KORTING 

Ziet onze practische KEUKENKASTEN meten 
zonder klok, Linnen Banken, ook met 25 pet, korting. 

Thee-, Ontbijt- en Tafel serviezen 
15 pet korting. 

ALS EXTRA RECLAME: 

3 bussen SCHUURPOEDER, prima/ ; voor 20 et. 
Zïet vooral de Etalage! , Extra koopjes! 

Let op het adres: Swaluëstraat 9 - Telef. 518 Dat is pas 

WAT — AJIeen bij 't Wonder 3 ZAKJES BLAUW 18 cent 
EEN ZAKDOEK CADEAU!! 
Zoolang de voorraad strekt. HEINZ RUHMANH 
-FILM van de WINTER-OLYMPIADE en .SHERLOCK HOLME^^„HoBa^laj«oscoo£\ 

De film van de Winter-Olympiade 1936 is lang en interessant genoeg om als eerste 
hoofdnummer te fungeeren van het programma der Hollandla-Bioscoop. We gelooven 
daarbij dat alle bioscoopbezoekers het' toe zullen juichen dat 'de heer Koper het lint 
verkoos boven het gebruikelijke genre films. 1 

Deze afwijking moet gewaardeerd worden. Immers de film der Wintersporten is 
geweldig interessant voor iedereen. We zien de bobsleden naar omlaag suizen door 
gevaarlijke bochten, ski-loopers verbijsterende dingen doen en ijshockeyers in volle 
actie. Meer, soms adembenemende gebeurtenissen geeft zij ons te zien. 

De tweede hoofdfilm boekte reeds overal successen. Het is de UFA-productie 
„Sherlock Holmes", waarin vooral Hans Albers en Heinz Ruhniann thriompen vieren. 

Men zou dit werk zoowel een gemoedelijke parodie kunnen noemen op de populariteit 
van Holmes' figuur als een satyre op de menschelijke domheid, als een verheerlijking- 
van de scheppende fantasie, in dit geval de fantasie van Conan Doyle, die Sherlock 
Holmes en zijn vriend Dr. Watson in het leven riep. 

Sherlock Holmes, gespeeld door Hans Albers, doet weinig aan het origineel denken, 
hetgeen men hem noch regisseur Hartl kwalijk mag nemen, want tenslotte doet hij niets 
anders dan gebruik, subsidair misbruik maken van den roem des grooten speurders. 
Overigens is ook Heinz Rühmann geen Watson, zooals we dien uit Conan Doyle's 
romans hebben leeren kennen, maar het is den braven eenvoudigen Rühmann dan ook 
aan te zien, dat hij, hoe kinderlijk verheugd ook over zijn successen, zijn rol met tegen- 
zin vervult. Niet zijn filmrol, wel te verstaan, maar zijn p'seudo-Watsonrol, als we het 
zoo zeggen mogen. , 

Het scénario is een uitstekende vondst en heeft slechts gewonnen door de vlotte 
verfijning, die Karl Hartl er aan gegeven heeft. Daarbij is natuurlijk een bondgenoot- 
schap als dat van den onvervaarden „Draufganger" Hans Albers en den prachtigen 
komiek Heinz Rühmann goud waard geweest, want het kon nu niet alleen een film 
worden met veel staaltjes van mannenmoed en „Unverfrorenheit", het werd ook een 
film, waarin men geniet van een komisch talent, dat van lieverlede wel onder de beste 
in de filmwereld mee mag tellen. 

Het zal daarom geen wonder zijn indien U aan de film een herinnering bewaart als 
van een komische. Verzuim „Sherlock Holmes" niet ! EN 

DECORATIE 
SCHILDERS IAWDV: LA AM hm. M BENTVELD 
LlwiLLEMSTPril ZANDVOORT I GLAS enVERFWARENÉI UW BONTMANTEL 

MODERN GEMAAKT 

met wat wij afleverden wonneu we reeds bet 
vertrouwen van vele dames. Neemt dus geen 
risico - KIEST EEN VAKMAN!! 

Fa. v. Hensen, Gedpl. Coupeur 

Groote Krocht 23 Telefoon 274. 

OOKVOORUWE REPARATIEN! OPRUIMING 

IN ALLE ARTIKELEN. 

Hoeden 89 cent - Slipovers 98 cent. 

Jongenspakken ƒ 8.50 

Fantasie pantalons ƒ 1.68 

Van Coupons cost. ƒ 23 - ƒ30 - ƒ 38. 

REUZE KOOPJES I 8 
S 

E VERSCHE GROENTE IS DUUR ! 

DAAROM ETEN WE BUSGROENTEN VAN : 

KEMP'S Fruithandel - Kerkstr. 35 - Tel. 152 

Groote flesschen Postelijn 22 et, pracht kwaliteit Spercie- 
boonen, Snijboonen, Spinazie, Andijvie per blik .... 18 cent 

8MBT Profiteert van deze aanbieding. 

Goudrelnetten 3 pond 25 et - Bellefleurs 4 pond 25 et 

VERSCHE TOMATEN, per pond 20 cent. 

CHAMPIGNONS, zeldzaam mooi. per pond 45 cent. 

Zondags geopend van 2-8 uur. § Dansavond & in het PATRONAATSGEBOUW 

GROOTE KROCHT 
op Zondag 9 Januari. AANVANG 8 UUR. UITSLUITEND TOEGANG VOOR 
ROOMSCH- KATHOLIEKEN. a E MONOPOLE - ZANDVOORT 3 

■ TELEFOON 40. ■ 

B ============^^ H 

m GEZELSCHAP JAN MUSCH B 

■ DIRECTIE: JAN MUSCH EN JAAP VAN DER POLL. Bi 

gj DONDERDAG 13 JANUARI - 8 UUR 15 £ 

■ 250 s,e —- 1/ ■ 

H OPVOERING _ - ^^. f^fc* l\ ■ 

B **' BLIJSPEL IN 5 BEDRIJVEN 
DOOR MOLIèRE. 

REGIE : JAN MUSCH ■ HARPAGON JAN MUSCH ■ 

■ PRIJZEN DER PLAATSEN : f 0.50 - f 0,75 - f 1.00 ■ 

H (alles inbegrepen.) JJ 

B Plaatsbespreken op den dag der voorstelling van 2 — 4 uur 5 

9 vanaf heden telefoon 40. 5 H. GANSNER, P. Hehutr. 13 
Burgem. Engelbertsstraat 3, 

Leveren en plaatsen van: 

Haarden & kachels W. KLIJN Jr. 

Hoogeweg 60 

LËEBAAR BOEKHOUDEN M.0. 

Opleiding voor Praktijkexamens HMMNWMtoAN **MMM* W. Webcr, Loodgieter 

Dlaconlebulsstr. 34 - Tel 317 Vrouwenspiegel 

MODEBLAD van de „A.V.R.O." 
a 60 ets. in „VAN PETEGEWS" 
Boekhandel, b.d. Uitzichttoren. ORGEL 

te koop gevr 37a a 4-spels. 
Br. ra. prijs no. 817 bureau „De 
Zandvoorter (van Petegem). Biedt zich aan: 

Juffrouw 

voor den dag. voor verschil- 
lende werkz.heden. Br. no. 818 
bur De Zandvoorter, vJPetegem H uurovername 

aangeboden van perceel PARADIJSWEG 20, waarin 
sedert 5 jaar is gevestigd 

SIGAREN-MAGAZIJN 
„BREDERODE" 

al of niet met goederen, enz. Nog 3 huurjaren a ƒ800. — 
per jaar, gedeeltelijk gedekt door onderverhuring. Voor 
vele doeleinden geschikt. Te bevragen bovenstaand 
adres. MEISJES 

gevraagd. 

Stoom wasscherij Me ui man 
F. A. MULLER & Zoon 

Aannemers van: 
Stucadoors- Wit- 
en Water verlwerken 

BQT ZEER BILLIJKE PRIJZEN 

ADRES : ZEESTRAAT 29 - TELEFOON 105. MELK onder rabbinaal toezicht 

MELKER IJ MARIEN BOSCH HOOGEWEG 29 TELEFOON 164. M1LLIOENEN Levertraan 

De kinderen lusten ze graag. 
Ze is de allerbeste op de 
wereld. 2'/jmaal sterker dan 
elke andere en aangenaam 
van smaak. 

Wetenschappelijk geslandardiseerd 

Neich waar U dubbel 60 ctS. 
xoo lang mes doet . . 

1316-F ■■■■■■■■■■■■■■■■■ S WONINGINRICHTING 

S J. A. VAN STRAATEN 

SI Behanger - Stoffeerder, - Matrassenmaker 
! KOSTVERLORENSTR. 3 516 TELEFOON 516 

S is het AANGEWEZEN ADRES voor 
| VAKKUNDIG werk en voordeolig. 
■nninunwHinuiuHnnnnunmnM /\ ^DAMGS^ let öp* '<>>*> 1 

Vanaf Zaterdag 8 Jan. tot en met Zaterdag 15 Jan. 

RECLAME-PERMANENT f150 

bij DSmeüteapsaföri TO DE JON <3 

"' " ; 'S' t A'YTÖ Kf S'S TRÏA-T 14.- ' ' "' ' 
Gelieve tijdig" te bespreken. uu «10 Groote OPRUIMING wj ! ' " ' r 1 SCHOENEN en PANTOFFELS 

CENTEN PRIJZEN 

BRONKHORST 

HALTESTRAAT 21 (op 't Hoekie.) : Dansen : 

\ in „ZÖ MER LUST» % 

♦ Zondag 9 Januari, aanvang 8 uur ♦ 

♦ : '-i-i Wï'ï *'< Ji'.'"J? s» H'' .- jP^i^^J 

,, •■! " () . 4 ,) 3 , r A ~4f o 

aoDDDDaaoDaaaDaaoDanDnaanDaanaananDDnaoD 

§ „De Goedkoope Amstérdamfflëf '§ 

g Henk Schu ilen burg is ;ochgoedkoóper § 

|Gasgeyulde Rampen; | 

S 50 75 10» 200 kaars H 

g — — — B 

g 69 79 89 99 cent D 

S Peerlarapen .... 27 et - Kogellampen .... 35 et. n 

| ALLES MET VOLLE GARANTIE! g 

H. Er is maar EEN Goedkoope Amsterdammer n 

D op de Groote Krocht - Alleen no. 5 tot 7. a 

r% 'O 

rjanaaDDaoDDnaanDDanDDaaDnDDnannannannaDn 

■■■■MOSHMBaaBBBHBHMM ■■■■■■■■■»■■■■■■ 

sFS W I J T "geen oude" "schoenen wég, g 

■7 vooral geen „welf -schoenen ; laat eerst de Brabantsche ■ 

■i Schoendokter oordeelen, mogelijk weet hij ze nog netjes ■ 

E-: te maken eri goedkoop. Scheuren en gaten in 't boven- M 

m leer worden onzichtbaar hersteld. Vraag prijs voor het ■ 

as maken van geheel nieuwe voorschoenen. " ■ 

al Dames zolen en hakken ƒ1.00 ■ 

■| Heeren zolen en hakken ƒ1.50 ■ 

■> Prima Jeer en afwerking. Rubber hakken 10 ets. hooger. ■ 

S{ Dames rubber zolen en hakken ƒ0.65 g 

5| Heeren rubber zolen en hakken ƒ1.00 ■ 

■i Gegroet, 5 

ï;De Brabantsche Schoendokter" 

■l STATIONSSERA/tT 7. ( '& - ■ „MONOPOLE" 

| Zondag 9 Januari 1938 - 8.30- uur 

traditioneel NIEUWlfAA^SB^t 

aangeboden door hét Dans-Instituut 
| J. STOL Jr. en de Directie v. „Monopole" 

Een Avond van 
Yr o o lijk hei d 

8 Groot Dansorkest 

Entree leden Dans-Instituut f 0.25 
Niet-leden f 0.35, belasting inbegr. Twee dagen gratis koopen 

BïjEHENK SCHUILENBU RG - De Go edkoope Amsterdammer. 

5 WIE DE GELUKKIGEN WAREN. 

De reclame is ingeslagen, zooals alles wat Henk Schuilenburg 
doet succes heeft. Zelden zijn er te Zandvoort in een korte 
periode zooveel Lampekappen verkocht als bij de Goedkoope 
Amsterdammer thans het geval was. Ook voortaan zal men den 
weg weten, omdat onze lampekappen, als trouwens al onze 
artikelen, het best voldoen. 

De- gratis koopdagen waren: 15 en 31 Dec; onderstaande 
personen kochten op die dagen en kunnen hun waardebon in 
ontvangst komen nemen: 

De heer O. A. BRINK, Groote Krocht 28; 

De heer L. MOOY, Paradijsweg 17; 

Mevrouw PAAP, Poststraat 14; 

De heer J VERSTEEGE, Tramstraat. 
Er is maar één HENK SCHUILENBURG op de Groote Krocht, 
no. 5 en 7. Hij verkoopt o.m. alle electra-materiaal. Stofzuigers, 
Strijkbouten, Kinderwagens, Rijwielen en onderdeelen en heeft 
een eerste klas reparatie-inrichting. 

Wie zijn prijzen ziet zegt zonder twijfel: „Hij is de Goed- 
koope Amsterdammer". (Advertentie). h< Het adres voor S 

j : kwaliteit g 

j IS en BLIJFT g 

|* - - g 

l Vleeschhouwerij B 

|l Dirk Boon I 

U Van Ostadestraat la - Tel. 539 S 6 .MTWaflOJSHV"' rll^H THOMASVAER en PIETERNEL. 

Nieuwjaarswensch 1937—1938, uitgesproken; op. 
2 'Jan. 1938 -door tooneelver. „Phoenix."" 

T. Genavend allemaal, bekende en onbekende menseften 
Hier zijn weer als ieder jaar Thomasvaer en Pieteitnel 
Vol met de allerbeste wenschen 
We hopen u hiermee een kort overzicht te geven 
Van alles wat ons dorp djt. jaar deed juichen en beven. 

Na wat kregelige woorden - > 
Die bij het begin behoorden 
Klinken er plots 'vreugdeklanken 
Waar was dat 'wel aan te danken? 
Aan het woord van Thomasvaer, 
Z'n grootste' wensch voor 't nieuwe jaar. 
Dat 1938 het Volk en 't Prinselijk Paar, 
Hun brengt gezinsvermeerdering en ons een jubeljaar. 
Dat onze Prins Bernhard weer gauw mag zijn gezond en wel 
Dat wenschen Hem namens heel Zandvoort Thomasvaer en 

Pieteniel. 

P. Dit jaar was er zeer veel drukte, niets bleef leeg of troos- 
teloos' staan. 
Zoodat ook niemand zich toen afvroeg, hoe dat van den 

winter wel moest gaan. 
Regen was er soms te veel hier, alles was dan doordrijf nat. 
En dan had geen enkele A'dammer, zin nog in het zoute bad. 

T. Ja, dat slechte weer steeds, was een heele groote strop. 
Dat maakte gespaarde centjes, bliksems spoedig op. 
Misschien een tipje voor Van Deurzen van het Zandvoortsch 

Babyion 
Die een heerlijk zeetje had, waar geen kwal in komen kon. 
Kom, waarde meneer Van Deurzen, ik weet niet wat je nog 

belet. 
Om eens te gaan ontwerpen, een regelbaar regenwolken-net. 
Hoewel zeer veel werd gedaan, om 't in Zandyoor,t te 

veraangenamen. 
Moesten we de menschen toch tot een bezoek komen manen 
Daar heb je eerst de Strandweg, wat is daar niet aan gedaan. 
't Is nu gewoon 'n pretje om' daarover naar 't strand te gaan 

P. Ja, 't is daar een prachtig entree tot Holland's mooiste strand, 
Daarmee heb je al dadelijk de gasten op je hand. 
Je raakt er in extase, als je daar naar beneden gaat. 
Je merkt 'r al dadelijk, dat je op een verzorgde drempel staat 
Een drempel, die geeft toegang tot 'n huis in grootschen trant. 
Want wat is er mooier dan Zandvoort's breede strand? 

T. Dan zie je ze pootjes baden in verbroedering en vree, 
, Wie grooter vredesapostel, dan Zandvoort aan de zee? 
Daar bestaan dan geen verschillen, daar is èèn groote stand. 
Van echt vroolijke menschen, verbroederd op het strand. 
Want dat heerlijke water van onze groo,te zee. 
Weigert niemand toegang, zegt tegen niemand: Nee! 
Je ziet de golven er lachen van ingehouden pret, 
Want de golven die lachen om den rijkaard en Jan Pet 

P. Lieve hemel! Je wordt nog poëtisch Thomas, op je ouden dag 

< , Zou je heelemaal met zeggen, als men je zoo zag. 
Maar gelijk, dat heb je, zooals gewoonlijk, echtgenoot, 
Zandvoort bezoeken zou voor velen redding wezen i/d nood. 
Hoe de menschen kunnen leven in zoo'n groote steenenstad, 
Steeds die stof te) moeten snuiven, nee, ik stond gewis zo'o mat 
Dan waardeer je eigenlijk hoe gezegend je wel bent, 
Hier te kunnen wonen geeft je gezondheid steeds meer rent. 

T. Zij voor acht en dertig, onze allervoornaamste wensch» 
Laat de werkloosheid verdwijnen, verbetert daardoor het 

\ lot der mensen. 
Want als ieder weer kan werken, voorgoed weer aan den 

slag kan gaan, 
Dan zullen politieke strubbelingen minder op 't program sta:in 
Want als 't lied. van den arbeid den tijd bant van 't vervelen, 
Of rood, zwart of wat dan beter is, wat kan 't den mensch 

T dari schelen. 
Wat is er anders te< verwachten dan onderlinge" haat. " ' " 

■ In een wereld, die van bloedarmoede, schier ten onder gaat 
Laat eindelijk de haan weer kraaien, Victorie in ons land. 
Tot nut van alle menschen. tot heil van Nederland. 

P. Lieve beste brave Thomas, je slaat geweldig door. 
Maar gelijk, dat heb je, dat moet ik zeggen hoor! 

T. Bij de handels'vereeniging werd een crisis opgelost. 
Daar bekleed nu Brokmeier Junior, de voorzitterspost. 
En gdzegd moet .woeden een voorzitter waardig voor z'n zaak 
Want we weten: Een Brokmeier is berekend voor dien taak. 
Dat daarom Junior de zaak mag dienen zooals senior 't deed, 
Want dat was,een voorzitter, die men niet zoo gauw vergeet. 

P. Laten we voqral niet vergeten de jaarvergadering der V.V.V. 
Met muziek voorop,kwam 't congres in Za^dyoort aan de zee 
't* Was voor Zandvoort een attractie, gaf' haai;''zelfs. een _ 
". *• vuürffe^tijn 

Dat echter door den regen bijna om zeep gebracht zpiTzijn. 
Een herinnering aan betere tijden al dat gesis en dat gesas *>, 
Toen er in, onze badplaats, meer eens vuurwerk^was^ T< 

, Want wat trekt het niet een menschen, overal komèri^ze 

'" ' ' ' '" ' »-u v ' ail( J aa u_ 

En geloof maar, dat zulke vuurliefhebbers niet meteen* - -■ * 
> 1 naar huis toe gaan. 

T. De zee speelde weer de hoofdrol, ook in negentien drie zeven . 
Maar ditmaal gebeurde er iets, dat heel ons dorp deed beien" 
Stormen, zwiepten weer de golven in sneller tempo r naar f / 

s ' v ' .,(-,.,. on,s strand. 

En vele inrichtingen waren daartegen niet bestand, . . .;>" 
Zoo bracht de zöe weer schade, nam wat zê eens in vrede gaf, 
; Maar ach, die materieele schade, was nog niet^eens, de 1 

■ "" grootste ( straf 
P. Het gebeurde op een middag, van regenwolken zowaar, 

" Dat onzel reddingboot weer uitging, onbewust van 't naderend 

,, gevaar. 

Oh, neen, niet uitging ter hulpe, op een opgevangen S.O.S. 
Dien middag was het slechts bestudeeren, voor de redders , 

/ , edele les. 

Die kerels, de Blauwe Ridders van de Zee, omgordt, met , 
reddingvesten gingen in dè boot, 
T. In strijd met de golven sneuvelden ze, bestemden voor 

anderen het leven ; 
Eerbiedigden daarmee het mooiste gebod, dat Gpd den 

menschen heeft gegeven. 
Eeren zullen we jullie tot het einde onzer dagen, 
Door te steunen hen, diö voor anderen hun eigen leven wagen. 
Rust zacht, Ridders van de zee. jullie heengaan gaf naast 

droefenis, 
Den menschen weer eens kijk, wat eigenlijk naastenliefde as 
Hulde hierbij aan de vele redders, die toen redden uit 

doodsgevaar, 
Dat was een der hoogtepunten van dit kommervolle jaar. 
Op dien rampzaligen middag werd weer eens getoond. 
Dat een daad van menschenliefde met succes toch wordt 

bekroond. 
P. Slechts 'n paar maanden later startte een scheepje op ons 

strand 
i Nagewuifd door enthousiasten, doel der onderneming: 

Engeland ! 
Ferme jongens, stoere knapen, werd den helden toegezongen 
Maar hoe dubieus die tocht wel was, is pas later doorge- 
drongen. 
Enfin, alle waarschuwingen ten spijt, gesteund door foto's 

in de krant. 
Verlieten de mannen met ondernemingsgeest ons veilige 

1 . Noorderstrand. 

In het eerst ging alles bestig, alles was hen aangenaam^ 
Maar toen Amerika niet opkwam dagen, was 't gauw me.t 

de pret gedaan 
T. Wilt u nog weten, hoe 't verder is gegaan? 

Inplaats van in Engeland, kwamen ze in IJmuiden aan. 
Daarmee was hun kans verkeken op 't eereburgerschap van 

Zandvoort, 
Hoewel de menschen hier toch weten, hoe 'n kanotocht 

bekoort. 
P. Was dat alles eigenlijk roemzucht, heldendaden van twee man 
Gelukkig waren er nog lieden, die toonden wat Zandvoort kan, 
Ons Mannenkoor bijv., zong weer heel wat prijzen bij elkaar 
We kunnen hen niet minder wenschen, dan eerste prijzen 

in 't nieuwe jaar. 
Oefening staalt spieren deed haar naam weer alle eer aan, 
Dit jaar trof je ze alleen maar bij de allerbeste aan. 
Ja, dat zijn pas flinke, fiksche turners, met hun body steeds 
' paraat 

We helpen hen wenschen, dat het echtpaar Van Pagée nog 

vele jaartjes meegaat. 
Ook op 't gebied der danskunst was Zandvoort nummer één, 
Beter als Ans Bleesing en Dragon Petrovitch dansten er dit 

jaar geen. 
Als Neerlands kampioenen gingen ze van Zandvoort naar 

Duitschland, 
En gaven daar al die landen-kampioenen. echte hollandsche 

tegenstand. 
T. En vergeet vooral niet onze Z.C.Z., die zwommen weer als 

, ratten. 
Hetgeen ze in 't Noorderbad bereikten, kun jö schier niet 

vatten. 
Voorbeeld van een bloeiende vereeniging met schitterende 

resultaten. 
Maar met allervoornaamste doel, 't lichaam er mee te baten" 
Ook wat betreft 't organiseeren, stond je van die lieden paf, 
. Want men sloeg geen Zondag over, dat de ZCZ geen wed- 

_ , strijd gaf. 

! De beste Nederl. zwemmers kwamen steeds naar Zandvaoe, 

Nooit was de Zandvoortsche zwemclub 't organiseeren moe. 

1 In tegenstelling met de voetballers bleek 't Zandvoort's 

, waterpolo-zevental 

Wedstrijd na wedstrijd raad te weten met den bal P. Maar -wie Z.C.Z, zegt, zegt ini-één, adfemn NboroferbafiT 
Want Van Deurzen en z'm helpers warem er steeds voor op 

het pad 
Jüv Noorderbad. was steeds berekend! voor je-larorrriet 

lfchte taak. 

Wat 't door jou op touw gezet werd^ wassook altijd fmst en. 

tt* raak. 

Daarom krijg jij Noorderbad een e'xtrai open doek, 
Jij was werkelijk een attractje voor ons badgasten-bezoek. 
Dat het je ook in 1938; mag gaan heel' wel, 
Dat helpt je wenschen de zwemster. Pieternel. 
T. Ik zal. jou maar, eens helpen, d>t fcomi ion wel te stade, 
Je vergeet bijna in"je extase de Zandy. Redding Brigade. 
Die brigade van stoere-zwernmèfs doyt aan spcbhde^ijacht 

' "niet mee. 

Nee, die flinke Zandvoorters beveiligea't zwemmen in zee 
Hun voortdurende attentie hield verdrinkingsgevallen miniem 
Geen zwemmeren nood of de brigad'e had hem of Tiaar gezien 
ja, de gasten zingen, met recht, we gaan naar Zandvoort 

! ' aan de' zee, 

Want daar kun je werkelijk veilig zwemmen, daar 

surveilleert de Z.R.B. 
P. Houdt op maar weer Thomas, jiü doet niet' meer" mee, 
De menschen willen ook iets hooren van de kranige Z.H.C. 
Wie heeft er ook geen sympathie voor deze kampioenen 

in den dop? 
Je staat perplex van 't succes, waarmee ze den bal voort- 

tikken. 
Nee, tegen hen is 't voorwaar niet slim, een nederlaag te 

moeten slikken. 
Ik vraag me wel eens af, hoe dat zoo door moet gaan, 
Want op die manier kunnen ze* de promotieklas wel overslaan. 
Ga zoo door dus hockey-anen van de succesrijke Z.H.C. 
Zoodat we 't ,volgend jaar weer kunnen zeggen: de Z.H.C. 

was weer O.K. 
T. Die slag was jou, m'n Pieternel, maar je hoeft riet zoo te 

schreeuwen. 
Aan mii is nu de beurt, wat betreft Zandvoort en de Meeuwen 
Geen van beiden drong door tot de tweede klas, 
Wat gezien er vertoond werd, ook niet te verwonderen was. 
Ook ditmaal is die kans weer heel gering, * 
Maar zooals ieder weet, voetbal is een heel gek ding. 
Maar als wq nu, herboren en wel de laatste ronde ingaan. 
Wie weet komen we dan nog voor 'n groote verrassing te 

staan. 
Misschien komt 't dan weer, zooals 't eens was, 
Een van onze voetbal-ploegen in de tweede klas. 
Daarom: Hup, Hup Zandvoort, hup. hup Meeuwen, nu zal 

't dan beginnen gaan. 
In negentien acht en dertig, afgesproken? Laten we ons 

niet meer verslaan. 
P Ho maar Thomas, kom weer op adem, aan mij is nu weer de 

beurt, 
Voordat jij over dat woeste voetbal den heelen avond zeurt. 
Pingpongers, dammen, schaken, liefhebbers van 't edele 
, biljart. 

Ook voor jullie moeten ons bij dezen de beste wenschen 

van 't hart. 
Al met al wordt Zandvoort steeds sportiever, geen andere 

badplaats tipt daaran. 
' Steeds gaan onze aspiraties hooger, dat zie je met het 

vliegplan. 
T. Laat mi! dat maar bepraten, vliegen is een mannensport. 

Alleen in de lucht, zonder te kletsen, is niks voor draag- 
' ~ sters van het schort. 

P. Hou maar op, m'n Thomasvaer, je staat weer eens te liegen; 
Als echte man, weet je niet 't verschil tusschen vliegen 

en zien vliegen. 
Je bent weer flink abuis, herinner je je niet Jean Batten? 
Wel,, die draagster van 't schort toonde weer, dat vrouwen 
' <•< ■ t - op dat gebied ook de mannen een hakje zetten 
Daar heb je kanovaarders, niks dan mannen-opschepperij. 
Maar als vrouwen eenmaal ondernemen, dan doen ze 't , 

1 " ' goed, nou jij. 
T. Jij kan je mondje roeren hoor! Dat heb je van Ma Koeman, 
Ik ben tenminste heel benieuwd, wat' jij zegt van 't ' industrie- 
1 ,. r V *\ ', ■. L plan. 

P. Mijn antwoord is niet bepaald voor jou, maar voor aller- 

, ) • ", hande heeren. 

Die in plaats van blij te zijn, dat plan maar critiseeren! 
Hulde aan hem, die dit plan bedacht, al.mag het datf 'niet ba'ten 
Toch is het fijn te ! _moge'n.zien,' i dafo ondernemingsgeest ons 

. , ' "f,"- "' "* .nogr'nïet heeft verlaten. 

Hulde aan onzen Burgemeester voor 'zijn •wijsj^eleid. 
Wat gerust^ ,niet .meevalt, in, l deez' ,. decadente' tijdjr 
Hotel, d'O^rangej uitftefdjngsrjlmft verbejering van wegen. 
Ja, wat' zijn 'er"voóftvër 1 fraaiin:g>van'6ns"dorp g'ëen kosten 
V J 1 ' ' /' ," Vi "7 f . 1 Ti ' weggelegen. 
En wat een kunst viel Zandvoort dit jaar niet ten deel, 
Bijna ieder/ .weekend,' h'adden N /we .tooneej. ,, 
Ook, 1 onze "aloude -Ehoehix mocht; er/dit* jaar zijn. 
Driemaal maar .liefst trokKen zejFabricius'> Rechte Lijn. 
Volle zalen trok die Phoênix dari-obk'falle keören. 
Beste" tfewijs.tlat Zandvoorters echte kunst wel weten te 
)i_ t - _ "'VK ' - ' ?!'''' 1'i'füTi waardeeren 

Mét' veel succes ook staken ze zich in een Wespennest,^, , 
• En n vanzelfspekend ging ( opk dat'stjik: opperbest. " V 
Ook gingen 'de'Phoeïiixiedén dit jaar. weer eens op tournee, •> 
Een- veYspreidden-zoo'dé róemvan ons stadjè'aan de zee., , " 
Nee onze trouwe'Phoenixsfelde'geenbezoejcer .teleur' '_ J > 
Maar dank ook zij dé zorgen vatfbnz' Kiefer, requisiteur. 
Want"die' Kiefèr is gewoon een kunstenaar in'zijn vak, 
Ieder is dan dok in Monopole', 'dadelijk op z'n gemak. , 
Nu we dan toch aan 't huldigen zijn, al,wjl hij er niets van 

, weten, 
Dan mogen we onder geen beding, onzen regisseur vergeten! 
Want ons aller vriend Dhooge gaf dé Phoenix een élan, 
Waar geen andere vereeniging toch maar aan tippen kan. 
Veel succes dus Phoenix, ook in '^nieuwe jaar. 
Noteer bij deez' als nieuwe leden Pieternel en Thomasvaer 
. Daar ben ik sterk voor, dat 't nieuwe leden moge stroomen 
Maar zullen we maar met gaan, we hebben genoeg staan 

boomen. 
Dat acht en dertig brengt verbroedering en vree, 
Zie geen andermans splinters, maar den balk in eigen oog, 
Die nu resoluut verwijderen en dan verder: Kop omhoog! 
Toe. wees flink en een zegen voor je medemenschen 
Ken, wat betreft liefdadigheid, geen grenzen! ' 
Geeft niet toe aan voorspiegelingen van één bepaald regiem, 
Maar leert ook 't goede in je medemenschen zien. 
Laat dit dan het slot zijn en ons afscheid nemen van elkaar. 
Maar nog eenmaal wenschen wij u veel heil en zegen in het 
. D Nieuwe Jaar. VER. VAN JONGE HERVORMDEN. Ds D. Tromp zal Vrij- 
dag 14 Jan. voor ons; spreken over de Oecumenische beweging 
en wel hoofdzakelijk naar aanleiding van de conferenties van 
Oxford en Edinburgh. Wij rekenen vanzelfsprekend weer op 
aller aanwezigheid, terwijl ook belangstellenden van harte 
welkom zijn. 

RIJKSPOSTSPAARBANK. Aan het postkantoor Zandvoort 
werd- gedurende de maand December ingelegd een bedrag van 
ƒ20316.79, en terugbetaald ƒ22998.48. Het laatste door dat kan- 
toor uitgegeven boekje draagt het nummer 10908. f Wr "f A^ Jaarlijksche Opruiming 

IN 

„DE KATOENBAAL" 

Om ruimte te maken voor de Nieuwe Voorjaarsgoederen, 
FINALE UITVERKOOP van alle voorradige WINTER- 
ARTIKELEN, RESTANTEN, enz., tegen ALLER- 
LAAGSTE PRIJZEN. 

Op courante artikelen, minstens 20 pCt. korting, uitge- 
, zonderd die waarvan de prijs bij contract is vastgesteld. 
Wij achten onze OPRUIMINGEN genoegzaam bekend 
om hierover uitvoeriger uit te wijden. 

Uw belang is ons belang! 
Koopt, dus nu! 

Bi] aankoop van ƒ2.50 is. zoolang de voorraad strekt, een 
HANDWERKKALENDER 1938, beschikbaar. 
De étalage is gereed. Er is allicht iets voor U bij. 

Aanbevelend, 

H.M.NIEUWENHUIZEN 

wj * v? ' ' tr* ê* H '<' « 
~ 52 HALTESTRAAT 52 B&AM».S'1?-O.FFEN( C BEE Onzë r zaak geniet het volle vertrouwen""' "' ai " 
iVan zeer velen, omdat men steeds kan bouwen TJat wat wij leveren, hetzij 'groot of klein 
Tegen prijzen van den dag, zoo het moet zijn 
Pakveldstr. 14 En vlug wordt steeds bezorgd, hetgeen men -heeft besteld. 
Hetzij mondeling; of ' 1.8.5 is opgebeld. 

s 
Reparatie-Inrichting 

Ook opnieuw STOFFEER EN yg.n 
alle saorten Stoelen, "Fauteuils, 
CrapeamJs enz. <*$tf."'M 

Behanger en Beddenmakeir 

A. D. CSE EIST 

^ó'nfriginneyv;eg 2^' v JüiU 'Zandvoort . 

I,;t lil ' , Ir <• 'Werkplaats: Rozennobelstraat; 10' i 500 su 
PRIJS 
Elke 

5ABOP ■ KUNT Gij VERDIENEN DOORBIJ " * 

"ÜYLÉMAM ia de Lichthal/ 

UW BENOODIGDHEDEN TEKq.OP.ENr ■ 

J' 500 GULDEN' minder bedrijf siasten. daardoor' zijn 'wfl in h 
S staat onze goederen mef 20"/g korting en nog goedkóbper i? 
S' te Verköopeh. " ''- ' ","' i ~ DOET- UW VppfiDEEU. » 

g. Zonder' in kwaliteit te knoeien, geen goedkóbper adres, {f 

l WLEM4N ;-. Qxoote Kroebt 19, g 't i ü; ,ic JSrar.A ■.<'!'-' T i t. .'i •' f ' i' ' 1' ' 

BaBBassHBBaBasBBBaaaBBpHBaBaBanaaaBHaHDaa 

Vian Petegem's 

. ,h . f „ NIEUWE BOEKEN 

6190 Abbot, Anthony,,De, moord, op-'den vrouwenhater 

6191 Bowér, B. 'M,' Sneeuwstorm over de Far-West~ 

6192 Balwin, Faith. Hoé Aimie het geluk vond 
6193= Brand, Max, 'Het i gevaarlijke spoor 

6194 Bagby, George, Het zonverbrande lijk 

6195, Dood, C. de, No. 3 ' 

6196 Gray, Westmoreland. Oog om oog 

6197. Hedln, Sveri, Duitschland en de welreldvrede 

6198 Havank,'De'man uit de verte. 

6199 Koerts,,Hugo, Het lijk dat terug kwam 
6200. Loring; Emilie, >Wat Amor vermag 

6201' Mitchell, -Margi Als een vlam 'in 'den storm 

6202 Miller. Helen," Topping, Blauwe 'goudsbloemen 

6203 Palma, Stuart, De. geheimzinnige elflater 

6204 Packard,-;Frank IL, Jimmy Dale- snélti te- hulp 

6205 Rosen,'Erwin, 'Een kwajongen in Amerika 1 - 

6206 Ruck.' Berta, ! 'Danseur gevraagd ' 

6207 Robertson, F. C, Meisje van Arizona 

6208- Stout; Rex, De roode doos ' • ' , ' 

6209. Sabatini.' Kapitein Bloed's verdere avonturen 

6210 Seltzer, Charles Alden, Hardin's s wraak • 

6211t t— ',,Een' man .met', stalen .-Vuisten' 

6212- Traven, -B., Mahoniehout, '.Dictatuur i. d. wildernis 

6213' Zeggelen, <M. r CJ> van, Een hofdame uit de 18e -eeuw 

6214 Ubinkj'.U In de vergulde ton* '■ ' '^ 

11 ' ' GA LEZEN BIJ: „VAN PETEGEM7 
EN....;. GE Z^T. TEVREDEN?, ' ,_, Luxe Brood- en Banketbakkerij 

G. H. kun;em a h 

" > '°" "" ^Halfes^aè V Teï. l 2& 100 

Heei 
Hee 
Hee; 
Kind 
Dam 
Imx 
, ' ■ 

Ki |~ Deze. week als Reclame: """' " 

. - ~ . "Cl 

Van 45 cent voor 30 cent per half pond. 

Als extra Reclame : 

\l RUM-TOMPOUCES 4 voor 25 cent. 

Deze alléén Zaterdag en Zondag. 
BONTE -DIEREN 
ALLERLEI 

:?RAAT TOCH NIET ALTIJD. . . .IN 1938. 

I'" ons dagelijksche leven 

7ijn wij sobertjes gestemd, - 

Onze zaken gaan ergslapjes, i 

Onze wilskracht wordt geremd, / 

En we houden theorieën > 

Over crisis — narigheid, 

Die oneindig voort zal duren, 

Sjonge, sjonge' wat een tijd!! 

Piet, de melkboer, weet het zeker, 
Dat het nog véél erger wordt. 
En hij reikt ons zeer meewarig, 
Z'n gestoomde pap met gort. 
„U moet zoo maar denken, dame, 
„En 't wordt algemeen beweert, 
„'t Is, om bij ons vak te blijven, 
„Boter aan de galg gesmeerd"! 

Zelfs de werkvrouw heeft haar meening! 
Over ons toekomstig heil! 
En ze verkondigt deze krachtig 
Bij het wringen van haar dweil: 
„Weet uwe, wat me man sou segge, 
„En daar sit em juist de kneep 
„Groote schoonmaak sal er komme 
„Want de wereld' gaat om seep!" 

Ook de kapper is deskundig. 

Hij, die alle klantjes kent. 

Zegt met zekere zakenkennis: ' 

„Die is, zuiver „permanent"!! 

En, hij voelt zich voor. z'n, toekomst, ■ 

En zijn. broodje lang niet fit. 

Omdat dan de heele wereld i 

Jarenlang „geschoren" zit!.. 

Praat niet altijd 'van malaise! 

Al dat praten maakt zóó klein! 

Meng je levens-mayonnaise ' 1 

Nie,t voortdurend met, azijn! 

Hoofd omhoog . 'en oogen, open. 

Volle krachten recht door zee! 

Mensch, blijf toch op beter hopen 

Houdt je koers en wees tevreê! 

, E. C. RIJNDERS-SCHOUTEN. WI 

In 

eer 
oord 
atiëi 
In In 

ang« 
e'N. 
leen 
:een 

WI 

In 

root 

Heg 

JE 

jswi 

DE 

ïelii 

ries 

n .- 

B44. w a^JJ^JSS^PELINGEN IN 1937. HET GROOTST VAN DE 
AFGELOOPEN TIEN JAAR.* Het aantal kinderen dat in het 
afgeloopen jaar 1937 in de Ned Herv. Kerk het teeken vanden 
H. Doop ontving, is 62. Een hooger aantal' dan de laatste tien 
jaar te zien, ,geven. ,,, , ,, . , 

PRACHTIGE'NIEUWE SHOWROOM. Een oude Zandvoort- 
sche firma wiens naam overal een "goede klank heeft, heropen- de verleden week. .haar.-moderji Ingerichte Show-Room. Het is 
i de f' r ma J. H.,ya.n,.-Keiilen, rdie^opldek "wijze haar , keurige , 

collectie'lampkappen beteWaar vqren \yeet tè, brengen. 't-Eetti 
-dat vele huisvrouwen even stil blijven staan'als zij langs per-* 

ceel Diaconiehuistraat 9 komen, bewijst dat achter haar ramen 

veel is dat hun begeerte opwekt. i ï'rUAAiï IAXIJ1 V1?IJDA^14lJANy93;f <t l f ,v» « *™ Tiende Jaargang No. 5 4 
eir| 

r PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—5 regels ƒ1.— 

Elke regel meer ƒ0.20 (bij abonnement korting.) -^ABONNEMENTSPRIJS: 75 CENTS PER DRIE MAANDEN ORGAAN VOOR BE BADPLAATS 

MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST VAMOTEL- EN PENSIONHOUDERS UITGAVE: VAN PETEGEM's D R U K K E R U 

Burg. Engelbertsstraat 11 - Telefoon 393 - Postgiro 67851. 

LOSSE NUMMERS 10 CENTS. aanaDnaaDQrcDanaaaouDODDOuaaaanaDannoaoQaaoannnaoaaDDaDDOücior:: 
aas 
•-«tv NOO VOOR DE BLIJDE GEBEURTENIS 

MUZIEK IN HUIS 

HOORT, BIJ ONS H2T NIEUWE 

PHÏLIPS-verhuur-toestel 

Méér dan 60 Stations met een prachtige ontvangst en dat 
voor een LUTTELE 65 CENT PER WEEK. 

Vraagt demonstratie en hoort ook onze andere Philips en 
Erres-toestellen. Prijzen v.a. ƒ 98.50. Gem. Bet. condities. 

83F* J H. VAN KEULEN 

DIACONIEHUISSTRAAT 24 en 9 - TELEFOON 173. D 
D 
D 
D 
□ 
□ 
D 
□ 
□ 

n 

D 

□ 

□ 
n 

D 
Q 

.- O 

sacDDaDnnaaDaDnaDaanaDDDGDDoaaDaaaaanaaanDnaanDaDoaDDQaDnnDO GEWELDIG!!! 
blijft onze BALANS-OPRUIMING in 

„DE WOL BAAL" 

SCHOOLPLEIN no. 4, hoek" Willemstraat. r ' 

OPNIEUW HEBBEN WIJ SPOTK00PJES f 

100 Gram"koordwoL Jiu , 36ct , ,, ' _„ 

100 Gram de beste kwaliteit katoen per knot. 15 et - 10 knot ƒ 1.25 

1 Restantenparen dames kousen 19 et Hee.rèh' oyerhemden van, 185 nu 49 et 

Heérenoverhemden van 265, nu . ..98cti. 

Heerenzelfbinders vanaf ' 9ct, 

Kinderhandschoenen, - nu 9 ctj 

Dames , handschoenen, prima ,< kwaliteit 39 et- 
duiver wol flanellen neerenhemden,. . 79 «t •Dames nachthemden, prima flanel 79 et 

Flanellen kindernachthemden 29 et 

, Flanellen kinder pyama's 59 et' 

Pracht witte, luiers, gezoomd 1 12 et-' 

iBébe truitjes,, pracht kwaliteit 29 et 

Wollen jurkjes erf-» pakjes 98 et Jaeger heereïi pantalons, nu 58 et 

Kinder- er Damès-Pullövcrs-vöèr h atv e A p rij zen! 

Jaeger kinder hemdjes en broekjes.. 36 et 
Pracht dames kousen, vanaf 29 et Prima heeren Slipovers 39 et 

Kindersjaal met bijpassende muts 29 et Restanten ?? H. GANSNER, P. Heinstr 12 

Burgera. Engelbertsstraat 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden &, Kache's --,-, t nvv i * m Mmw * M i» Mmv.wii m* W. KLKfN'Jlr- 

Hcogeweg 60 

LËËRA&R BQSRHQDSËN M.0. 

Opleiding voor Praktijkexamens W. Wcbcr, Loodgieter 

Diaconiehuisstraat 34 - .Tel. 217 Vrouwenspiegel 

MODEBLAD van de „A.V.R.O." 

a 60 ets. in „VAN PETEGEM'S" 
Boekhandel, b.d. Uitzichttoren. Biedt zich aan nette Juffrouw voor alle vorkomende werk- 
zaamheden. (Ook als nood- 
hulp). Brieven no. 820 bureau 
,',De Zandvoorter". Heer, mj.,. vraagt, eenvoudige 

Zit-SlaapKamèr 

zonder- pension, bij kl. gezin 
of dame-alleen, of inwoning m. 
huiselijk verkeer Br. bur. „De 
Zandvoorter" no. 821. ÏN GEEN ONREGELMATIGHEDEN BIJ HET „ZUIDERBAD". 

| (Tegenspraak van Mr. Stomps. 

Volgens mededeelingen van . Mr. B. W Stomps. raadsman 
Jan den heer B. directeur -van het „Zuiderbad" alhier, is er 
leen sprake van dat zijn cliënt tegenover de Justitie een 
Bekentenis zou hebben afgelegd over gepleegde onregelmatig- 
heden. 

Men kan het volgens mr. Stomps een onregelmatigheid 
Joemen, wanneer een kwitantie van een aan het Zuiderbad 
liadane leverantie in de boekhouding van de hockeyclub ge- 
aden wordt, waarvan de heer B. secretaris-penningmeester 
jfs. Doch de heer B. heeft niet anders verklaard, dan dat 
it od een vergissing berust 

= Indien de justitie een dergelijk feit als onregelmatigheid 
^enscht te vervolgen, hetgeen intusschen nog niet zeker is, 
i Jan zal het de taak van de verdediging zijn deze onbelang- 
rijke kwestie tot de juiste verhouding terug te brengen, aldus 
■Mr. Stomps. 

_ GELUIDSFILM NCRV. De vertooning hiervan vindt plaats 
[6 Febr. a.s. in Gebouw Monopole. Te 3 uur voor kinderen 
m te 8 uur voor ouderen. Op andere plaatsen is de belang- 
stelling voor „In de stormgetij" van dien aard, dat de be- 
phikbare kaarten een week van tevoren al uitverkocht zijn. 
Kaarten bij den heer G Oskam, Poststraat 4a. 

WIJKVERPLEGING NED. HERV. GEMEENTE. , 

Maandverslag „December". 

In totaal werden 20 patiënten verpleegd, dïe te^samen 445 
eer hulp ontvingen. 13 vrouwen en 7 mannen.- 18 hunner be- 
oorden tot de N.H.-, en 2 tot de Isr. Gemeente. 2 overleden 
atiënten werden afgelegd. 
In vriendelijken dank mocht de diaconie ontvangen- 

de Heer B ƒ16.00 

Mevrouw W ƒ15.00'- 1 

Mejuffrouw L ƒ.2.5.0 

Wijlen den Heer O ƒ2.50 

', de Heer v. K ƒ2.00 

' Mevrouw M ƒ 1.50 

Mevrouw T ƒ 1.00 Jaarverslag 1937. 

In dit jaar mochten 107 gezinnen 4856 verpleegbeurten ont- 
angen. 79 vrouwen en 28 mannen. 84 hunner behoorden tot 
e 'NU.- Gemeente, „13 tot de R.K. Kerk en 10 tot de Isr Ge- 
leente. 27 'dooden werden afgelegd en 2 maal werd geassi- 
:eerd. Verpleegartikelen werden 26 keer uitgereikt. 

WIJKVERPLEGING NED. HERV. GEMEENTE. 

Magaziin „Helpt elkander". 

In vriendelijken dank is ontvangen: Heerenkleeding, zeer 
roote maat damesmantel en japon; meisjes en kindergoed. 
/ieg en beddenlakentjes, benevens eenige wollen luiers. 

JE ADRES van te mogen ontvangen en^uit te deelen: Para- 
jsweg 14. Aanbevelend, ZUSTER DINA. 

DE (VOORUITGANG VAN DE „V.A.RJA." Volgens medei- 
ïelmgjVan den omroeper van de V.A.R.A. — Voorzitter A. de 
ries, was door," een lichte keelaandoening verhinderd te spre- 

n . — bedroeg de netto-ledenwinst in de .afgeloopen week 
144 .leden, "n Mooi succes in dezen slechten tijd. SSti . taF- BEL OP 260 

LUXE AUTO-VERHUURINRICH|INQ^ fc , 

Ï^R'i' 'q#jÉÜ, E N BS.*? J5i;E,R TEN. UITSLAG WEDSTRIJD ZANDVOORTSCHE SLAGERS. 

Als^er-26 gegadigden zijn voor 3 prijzen moet het lot be- 
slissen aan wie zij komen, zoodat het bestuur van de Zand- 
voortsche Slagersvereeniging als besluit van haar succes- 
vollen etalagewedstrijd een trekking hield in „Ons Huis", bij- 
gewoond door vele deelnemers en natuurlijk alle goede in- 
zenders. Voor het groote moment daar was zette de Voor- 
zitter, de heer G. Kuiper Sr., op duidelijke wijze uiteen wat 
de Zandv. Slagersvereeniging beoogt. Hierna had de trekking 
plaats, waarbij de prijzen als volgt vielen: 

Ie prijs, bon ter waarde van ƒ10. — . A. van Knotsenburg, 
Boul. de Favauge 24. 

2e prijs, bon ter waarde van ƒ3.50. L Terol, Haarl.str. 88. 

3e prijs, bon ter waarde van ƒ1.50. Je. Zwemmer, Spoor- 
straat 39. . 

Het bestuur betuigt langs dezen weg haar dank aan alle 
deelnemers voor de genomen moeite. Het hoopt dat de zaken 
van haar leden hun belangstelling mag behouden. 

TOESTAND C. PELLERIN VOORUITGAANDE. Naar wij 
bij informatie vernamen, is de toestand van de 25-iarige C. 
Pellerin, die verleden week op het buitengoed „Elswout" het 
ongeluk had uit een 12 meter hoogen boom te vallen, voor- 
uitgaande. Hij Wordt in het Diaconessenhms te Haarlem ver- 
pleegd. 

„DE VREK". Zeldzaam mooi die opvoering van „De Vrek", 
door het Gezelschap Jan Musch Donderdagavond in Monopole 
gegeven. 

Wat een spel ! 

Wat een stuk! 

En dan maar plm. 150 menschen aanwezig! Eigenlijk viel 
dit aantal ons nog mee, gezien de momenteel geringe interes- 
se van het publiek om uit te gaan, zelfs al wordt het beste van 
het beste geboden. 

Alles wacht op de Feestelijkheden voor de Blijde Gebeurte- 
nis en men is zuinig, want het is vier dagen feest, groot feest. 

Was 't voor het Gezelschap Jan Musch dus niet weggelegd 
voor een volle zaal te spelen, zij zorgden er voor dat de Weg- 
blijvers oprecht spijt over hun afwezigheid kunnen hebben. 

Een woord van lof voor den heer G. Kiefer voor zijn initia- 
tief is hier op z'n plaats Mogelijk wordt het beter beloond 
als Zaterdag 22 Jan. Louis en Heintje Davids met hun Revue 
komen, getiteld „Amsterdam Follies". 

JAARVERGADERING ZWEMCLUB „ZANDVOORT". De 

jaarvergadering van bovengenoemde vereeniging is vastgesteld 
op Maandag 7 Februari a.s. Tijdens deze' zullen de plannen 
besproken worden tot het houden van een grooten inter- 
nationalen wedstrijd in het zomerseizoen. 

OFFICIEEL BERICHT OPENSTELLING POSTKANTOOR: 

Op, den i eersten werkdag volgende iop den dag van de. bin- 
nenkort te .verwachten 'blijde gebeurtenis, in het Koninklijk 
gezin zal het kantoor voor den postdienst om 13 uur worden 
gesloten 

De avondpostbestelling zal op dien dag niet worden uitge- 
voerd. Het aantal buslichtingen zal eenigszins worden beperkt. 

In de openstelling van den Telegraaf- en Telefoondienst zal 
geen wijziging worden gebracht. 

Door het Centrale Postgirokantoor te Den Haag zullen op 
genoemden dag geen afrekeningen .worden verzonden. 
* l Spoedbehandelingen van stortingen,, -cheque-adviezen en 
girobiljetten zal slechts plaats kunnen .vinden, -voor zoover de 
opdrachten het girokantoor .voor- 11 uur hebben bereikt. 

Een apart Luxe-formulier is: ontworpenïf Lx 6 genoemd, 
waarop in verband met deze* blijde gebeurtenis aangeboden 
telegrammen kunnen worden afgeleverd. De extra kosten 
hiervan bedragen i ƒ0.40.. Een afschrift van een .zoodanig 
verzonden luxe telegram kan worden verzocht tegen betaling 
van 10 et; per. - 50 -woorden, n Dit afschrift zal «den 'aanbieder 
•van het telegram worden toegezonden op een luxe formulier 
Lx 6. Vf AT DE BIOSCOOP BRENGT. Als we ons aan 't schrijven 
_ van de haast wekelijksche filmrecensie zetten, klettert de re- 
gen al sedert eenige uren tegen de ruiten van alle Zandvoort- 
sche huizen en zouden we niets liever doen dan naar de „Hol- 
lari'dia-Bioscoop". stappen die van de week zoo'n paar mooie 
, films od haar programma heeft. Maar juist nu zijn haar deuren 
gesloten, zoodat we geduld dienen te hebben tot Zaterdag- 
avond, wanneer we met zoovelen het hel verlichte gebouw 
' in* zullen treden met haar vriendelijken portier, ons eenigste 
• bioscoop-theater, waarvan ramen en gevel een compleet film- 
-- menu treffend in beeld brengen. 

Veelal gaat het zoo dat men alleen bekende films prefereert, 
wat teleurstelling ten gevolge kan hebben door te hoog ge- 
spannen verwachtigen. 

Het zijn echt wat men noemt „films", waarover we ent- 
housiast zijn en u zult met ons eensgezind blijken na afloop 
van de prettige voorstelling, die in elk opzicht voldoet aan 
den eisch, een avond goede ontspanning en amusement te 
"" geven. 

> De eerste draagt den naar het mystieke afwijkenden titel 

; „De Geheime Code". Zij voert ons terug naar het emotioneele 

.laatste jaar van den wereldoorlog, naar Amerika, waar men 

zich ernstige zorgen maakt over het veelvuldig onderscheppen 

" en' ontcijferen van draadlooze codes door den vijand, met het 

" resultaat het tot zinken brengen van diverse Amenkaansche 

{ schepen. 

Het" gegeven wil dan dat majoor Charles Brennan, een En- 
-„gelschman, die naar Amerika is gestuurd om daar een code- 
. afdeeling te helpen inrichten, een code meent te hebben uit- 
'gëvbnden die niet te ontcijferen valt. Er wordt besloten met 
de| Brennan code een proef te nemen door instructies te zen- 
dden naar een munitieschip. Wanneer het schip veilig in 
"Frankrijk aankomt, zal de Brennan code gebruikt worden om 
de posities aan te geven van Britsche torpedobooten, die 
Amerikaansche troepenverschepingen moeten begeleiden naar 
'de, Fransche kust. Inderdaad gelukt het Duitsche spionnen 
in *het -Park hotel te Washington niet om de eerste draadlooze 
code volgens het Brennan systeem naar het munitieschip ge- 
stuurd, te ontcijferen'. 

tBill Gordon, vroeger journalist, doch thans luitenant in het 
leger der Ver. Staten, woont een weldadigheids-bazar bij, ge- 
geven door den Marsjovischen gezant in Washingnton. Hij 
ontmoet bij 'die gelegenheid de mooie Joel Carter. De bazaar 
i wordt -ook bezocht door een militair -attaché van de Marsjovi- 
-sêhe ambassade. kapitein~ I Nieterst.ein,-een_vriend..van ^Joel. 
Na ontvangst van een briefje gaat hij onmiddellijk terug naar 
zijn 'kamer in de Embassade. Met behulp van een copie van 
de Brennan code die hij vanuit een verborgen plaats te voor- 
schijn haalt," ontcijfert hij snel de geheime boodschap die hij 
van een Duitschen spion ontving en telefoneert Dr. Jackson in 
Californië.' Hij vertelt 1 dezen den inhoud Van de boodschap, en 
geeft hem instructies het munitieschip naar Frankrijk onge- 
moeid te laten, „opdat de latere resultaten des te' grooter zul- 
len zijn". Jackson geeft de order aan alle Duitsche U-booten 
door. 

Hier schrijven we niet verder, omdat het 't zien van de film 
er des te interessanter om maakt. Alleen nog dit;: William 
Powell,"de ongeëvenaarde held uit „The Thin Man", speelt de 
hoofdrol in „De Geheime code", bijgestaan door een gratie als 
de lieftallige Rosalind Russell te noemen is. 

De film verschaft een bijzonder interssanten kijk op den 
zenuwsloopenden, veeleischenden arbeid van de geheime code 
afdeeling en laat den toeschouwer voortdurend in de aange- 
naamste onzekerheid omtrent den afloop. 

Barbara Stanwijck en Robert Taylor 
in „Tusschen Haat en Liefde". 

Dit is de tweede film, grootendeels spelende in de tropen. 
De groote pers heeft het een sterke film genoemd, waarin de 
twee hoofdpersonen vol gevoel en natuurlijkheid in dramati- 
sche conflicten tegenover elkaar staan. Barbara Stanwijck 
toont zich opnieuw een talentvolle actrice, .haar zien is ook 

ditmaal haar bewonderen. Robért Taylor is een jonge, 

frissche acteur, die het publiek graag op het doek ziet ver- 
schijnen. 

Hij speelt de rol van Chris Clayborn, een jong medicus, die 
10 dagen voordat hij met een expeditie naar de tropen zal ver- 
trekken om 'n nieuw serum tegen nekkramp te vinden, in een 
Cabaret kennis maakt met Rita Wilson. op wie hij hals over 
kop verliefd wordt. Nog voor zijn vertrek besluiten zij te 
trouwen, waardoor Chris echter genoodzaakt zal zijn in New- 
York te blijven. 

Den avond, dat hij echter met Rita kennis maakte, heeft 
Chris 5000 dollar verloren aan de speeltafel en heeft hiervoor 
een cheque onderteekend, welke op een bepaalden dag ver- 
vallen zal. Chris besluit zijn broer Tom om hulp te vragen, 
doch deze, die evenals zijn vader dokter is wil deze alleen 
verleenen, indien hij besluit zijn huwelijk uit te stellen, daar 
de expeditie te veel te beteekenen heeft in verband met 
z'n toekomst. Als Chris, die inziet, dat zijn broer gelijk heeft, 
Rita voorstelt te wachten, verlaat deze woedend het huis en 
gaat naar de club waar ze hem leerde kennen. Zij accepteert 
een voorstel om kennissen van haar mee te nemen naar de 
speeltafel, op welke wijze zij een percentage van de door de 
directie gewonnen gelden zal ontvangen. Zij neemt dit werk 
slechts aan onder voorwaarde 5000 dollar voorschot te krijgen, 
en wil de door Chris afgegeven cheque hiervoor ontvangen. 

De cheque zal haar echter pas worden overhandigd, wanneer 
haar provisie 5000 dollar bedraagt. 

Wanneer Tom naar de club gaat om de schuld van zijn broer 
te voldoen, hoort hij dat deze reeds betaald is. Rita vertelt 
hem dat zij dit deed, en weldra zijn zij goede vrienden. 

Chris werkt in de tropen, waar alle pogingen om een serum 
te ontdekken falen. Hij besluit eenigen tijd naar New-York 
terug te gaan. Bij zijn aankomst aldaar ervaart hij,' dat Rita 
en zijn broer met elkaar getrouwd zijn. waarbij Rita haar man 
echter direct na de voltrekking van het huwelijk verlaten 
• 'heeft om op deze wijze wraak te nemen op de Claybourne's. 
Tom, die veel van Rita hield, is aan den drank verslaafd ge- 
raakt en is niet meer in staat zijn werk als dokter te doen. 

Chris zoekt Rita op in de club en stelt haar voor, met hem 
naar de tropen terug te keeren, daar een lange afwezigheid 
Tom er misschien toe zal kunnen brengen met een scheiding 
in te stemmen. , Rita begrijpt, dat zij nu zelf de dupe 'is ge- 
worden van ,haa,r, eigen plan, daar zij nu niets liever dan vrij 
zou willen zijn om met Chris te trouwen, , 

Na maandenlange inspanning" en"bntmoedigend werk in de 
tropen komt uit New-York de rriëdedeeling, dat de scheiding is 
uitgesproken. Chris denkt nu wraak te kunnen - nemen 'en 
vertelt Rita weer naar, New-York terug te keeren en de ge- 
heele Clayb'ourne'-familie' te vergeten. Dit is geheel iets an- 
ders dan Rita -verwacht had ' ' ' 

' De regeering van het land waarin zij werken heeft de toe- 
stemming tot het' nemen van-proè'vèn ingetrokken en 'Dr. Fah- 
renhejm, leider van de expeditie, en Chris gaan met ?.'jx tweeën 
het binnenland in om Chris in tö enten met een serum dat deze 
oritdekt heeft en dat waarschijnlijk werken zal. Rita hoort dit, 
MET ZULKE WAGENS RIJPEN WIJ 

GARAGE BREDERODESTRAAT 

Voorheen Gebr. C en H. v.d. GEER - TELEF. 8 8. 
Best ingerichte Reparatie-Inrichting ter plaatse ! gaat de twee mannen achterna en spuit zich zelf in met de nek- 
kramp verwekkende microben. Op het laatste oogenbhk ent • 
Chris haar in met het tegengif, dat inderdaad het juiste blijkt 

te zijn en als man en vrouw keeren zij naar New-York 

terug. Het doek zakt 

DE HEER BORSTEN SPREEKT VOOR DE Z.C.Z. 

Zwemiilm van de Olympische Spelen. 

Een zwem-expert, die het geheele land door zijn meening 
over belangwekkende zaken kan zeggen is de heter S. P. J. 
Borsten, die Vrijdag 28 Jan. a.s in Bodega „Mustert" met * de 
zwemster Mej. Greetje Sweres de gast van Z.C.Z. is. 

Allen die belang stellen in zijn, onderwerp „De techniek, van , 
het zwemmen" en het wedstrijdzwemmen", verduidelijkt door 
levende demonstraties, houden dien datum in elk geval vrii. 

De wijze waarop de heer Borsten zijn publiek steeds boeit, 
ook al weet het van de onderwerpen zoo goed als niets af, is 
z ij n geheim. 

Hij zal o.m. behandelen 'de grondslag van het zwemmen, de , 
ademhaling, spierfunctie, de schoolslag en wedstrijdschoolslag, 
fouten en de manier om ze te verbeteren, rugzwemmen, ge- 
combineerd rugzwemmen._rugcrawl,_Spaansche slag en Vlin- 
derslag. " | 

In het laatste deel: de geschiedenis van den crawl, Austra- 
lische, Amerikaansche en Japansche crawl, starten,' keeren, 
wijze van trainen, zwemkleeding, voeding, drinken, enz. r 

Dit alles vraagt twee keer 50 minuten de aandacht van het 
gehoor, waartusschen de Olympische zwemfilm vanwege den 
K.N.Z.B. vertoond zal worden. Hierin is o.m. te zien hoe de 
Nederlandsche meisjes zich in Berlijn weerden 

De zeker interessante avond zal voor een kleine entree 
prijs toegankelijk zijn. 

MUZIEK, VAN DEN , UITZICHTTOREN- Haast geen 
Koninginnedag of de Zandvoortsche Muziekkapel zet de fees- 
vreugde in met een populair concert vanaf den Uitzichttoren. 

Is het als waardeering hiervan aan te merken dat men voor- 
nemens is bij het bekend worden van de a.s blijde gebeurtenis 
ook thans vanaf dit hooge punt feestklanken over het dorp te 
laten klinken, voortgebracht door eenige groote luidsprekers. 

Wij zijn benieuwd naar het effect, dat volgens experts bij- 
zonder goed moet zijn. 

Het zal niet de eenigste maal blijven dat de Uitzichttoren op 
deze nieuwe mogelijkheden openende wijze onze stemming 
verhoogt, daar het plan bestaat eveneens des zomers op de- 
zelfde golflengte vroohjke melodieën uit te zenden. 

Waarom niet? Heeft de Eifeltoren ook niet een eigen 
zendstation? 

MEDEDEELING V. D. NED HERV. GEMEENTE 

Catechisaties: De catechisaties zijn deze 
week weer begonnen, op dezelfde uren. 

De catechisaties van Woensdag, voor de 
catechisanten beneden 16 jaar, worden cp 
de volgende uren gehouden: 

4.00-4.45: meisjes van 12 en 13 jaar. 

4.45-5.30: M.U.L.O. jongens Ie en 2e M 

6.45-7.30: meisjes van 14 en 15 jaar. 

7.30-8.15: jongens beneden 16 jaar. 

Deze catechisaties worden- gegeven door 
Ds. J. C. Aalders (Haarlem.) ' 

De gehuwden, die alsnog belijdend lid- 
maat wenschen te worden, kunnen zich bij 
mij opgeven. Een bepaald uur kan dan af- 
gesproken worden. L E ES B I B L I O T HE EK 
„ÖË KLEINE WINST" 

HALTESTRAAT 31 Als in die goeie ouwe tijd: 

Huurcontracten, per stuk 2 et 

id per 10 stuks 10 et 

Verhuurbiljetten, per stuk 4 et 

id ' 3 voor ' 10 et 

Mappen papier en Enveloppen. 10/10 10 et 

Prima potlooden '. 5 et 

Cahiers , 3 voor 10 et 

Prima schrijfbloc, 100 vel 25 et 

Prima couverten, 50 stuks . .' .'. ..30 et 

Kas- en notitieboekjes - diverse prijzen.-, 

3 rollen toiletpapier 10 et 

Prima kastpapier (rollen en vellen) wit en gekleurd. 

Boterhampapier, per rol (mooi glad papier) liet 

Speelkaarten - Vouwblaadjes - Gummi, 3, 5 en 10 et. 

' Ruime sorteering 

FEÉSTARTJKÉLEN enz. ' Ki 


\t\ .' -j .Ji-*-I #1 V-T «r BEKENDMAKIN G 

ELECTRO-TECHNISCH-BUREAU 

R. J, ZWEMMER 

is vanaf heden 

VERPLAATST 

van KONINGSTRAAT 24 
naar perceel 

Kerkstraat 28 

voorheen KEMP'S FRU1THANDEL OPRUIMING VAN RESTANTEN PAREN 

ALPH. SPRENGERS Schoenenmagazijn - Groote Krocht 8 (tegenover het Gemeentehuis) VOETBAL — OVERZICHT ZANDVOORT. 

Voor bijna alle Zandvoort-elftallen werd de afgeloopen 
Zondag een rustdag. Alleen het 6e zag zijn wedstrijd door- 
gaan, al had dit een nederlaag tot resultaat. 

Speelde Zandvoort I dus ook niet, haar kansen zijn na 
Zondag belangrijk toegenomen. 

Bloemendaal verloor zoowaar weer, en waar ook Kinheim 
een punt verspeelde, kwamen de Zandvoortsche vereenigin- 
gen weer een stapje nader. 

Zondag is het wel een heel belangrijke dag. 

Kinheim komt hier n.1. od bezoek. Wil Zandvoort in tel 
blijven, dan moet zij beslist voor een overwinning zorgen. 

Kan zij dit? We twijfelen hier niet aan. Een 'der hekken- 
sluiters, het Amsterdamsche W.M.S., slaagde er Zondag haast 
in de Wijkers op eigen veld te kloppen, zoodat dit Zandvoort 
zeker mogelijk moet zijn. 

Jammer genoeg haalde Kinheim de 2— O-achterstand nog 
op, wat een bewijs is dat zij tot het einde toe vasthouden. 

De geel-blauwen mogen dus bij een voorsprong geen mo- 
ment op hun lauweren gaan rusten, want het kan als steeds 
noodlottig worden. We hopen op mooi weer, dan is er 
Zondag een record-aantal bezoekers op het Zandvoort terrein 
om hun zoo plotseling weer in de running gekomen favoriten 
aan te moedigen in den zwaren strijd. 

Hoe de stand momenteel is ziet u op een elders in dit blad 
opgenomen ranglijst. 

Hoe de stand kan worden als ook Zeemeeuwen haar uit- 
wedstrijd tegen Bloemendaal weet te winnen en Schoten op 
eigen veld Beverwijk er onder houdt. 
OLLANDIA BIOSCOOP TELEFOON 458 D1R.: GEBR. KOPER STATIONSPLEIN. 

14 

13 


7 
7 

5 
4 
7 


4 
2 
6 
6 
1 


3 
4 
2 

2 
5 


18 punten 
16 punten 
13 

12 


16 punten 
14 punten 
13 


15 punten 

14 


8 


4 


2 
13 


6 


6 


1 
13 


8 


1 


4 
13 


6 


2 


5 
12 


3 


6 


3 In dit gunstige geval, waarvan de verwezenlijking als „heel 
sterk" valt aan te merken, zouden er plots vier kampioens- 
candidaten zijn met evenveel verliespunten, waarvan twee 
Zandvoortsche vereenigingen. Beverwijk zou met één ver- 
liespunt meer evenmin uitgeschakeld zijn. 

Een andere theorie is, dat Bloemendaal Zondag wint, waar- 
toe we Beverwijk eveneens in staat zullen achten; dan val- 
len de Meeuwen af, wat ook met Zanvdoort het geval zal zijn 
indien zij maar één punt verliezen. 
Hoe pessimist de stand na Zondag ziet: 

20 punten 
18 punten 
17 punten 
14 punten 
12 punten 

De wedstrijden van a.s Zondag zullen leeren in hoeverre 
de plaatselijke voetbalvereenigingen zich op zij laten zetten. 

Gaat de situatie in hun afdeeling worden als in het derde 
ranglijstje? of prefereeren zij de stand van het tweede? 
Zij kunnen er zelf veel aan doen. 

Overige programma: 

Zandvoort II— DeCeO 10 uur. 

Zandvoort III— D. S. K. 10 uur. 

Spaarnevogels II— Zandvoort IV 10 uur. 

Hillegom III — Zandvoort V 10 uur. 

V.V.H. 111— Zandvoort Vil 10 uur. 

Junioren vrij. 

Zaterdagmiddag: T.H.B. a — Zandvoort b (adspiranten.) 
VOETBAL — OVERZICHT ZEEMEEUWEN. 

Is de strijd om de laatste plaats nu wel gestreden, voor de 
bovenste plaats is de spanning er weer volop in, doordat 
Bloemendaal zich door Beverwijk geklopt zag, en ook Kin- 
heim slechts moeizaam 1 punt behaalde, zoodat ook Zeemeeu- 
wen en Zandvoort nog een ernstig woordje zullen kunnen mee- 
praten ook al omdat de Velsenaren nog 2 maal te Zandvoort 
komen. 

Zeemeeuwen zelf klopte de hekkensluiters S.D.Z met 5 — 3 
in een wedstrijd, die men het liefst zoo gauw mogelijk dient te 
vergeten. Bang te worden verrast, trok Zeemeeuwen direct 
in snel tempo ten aanval en binnen 10 minuten was er reeds 
een 4— 0-voorsprong verkregen, waardoor dei ware geestdrift 
wat doofde. Hoewel S.D.Z. erin slaagde van enkele foutjes 
te profiteeren «n tot 4 — 2 in te loopen, kwam de overwinning 
van de thuisclub niet meer in het gedrang. 

Zeemeeuwen's aanvoerder maakte 5 — 2 en de doelverdediger 
der thuisclub gaf in de laatste minuten nog een goal aan S.D.Z. 
cadeau. 

Zeemeeuwen II heeft tot het uiterste in de Amsterdamsche 
klei geploeterd tegen J.H.-Kwartier en verloor met een doel- 
punt verschil 3 — 2, waardoor zij hun mooie kans heel wat ge- 
ringer zagen worden. Overigens dient gezegd, dat de over- 
winning der thuisclub niet onverdiend was en hoe jammer ook. 
de jeugdige reserves moeten het tempo opvoeren om hooger 
te komen. 

De voor den H.V.B. vastgestelde wedstrijden werden we- 
gens de hevigen regen in de ochtenduren alle afgelascht. 

Stand 3e klasse B.: 

Bloemendaal 13 

Kinheim . 12 

Beverwijk 12 

Zeemeeuwen 12 Zandvoort 

Meteoor 

D.E.C. .11 
.12 
.12 Schoten 12 Ahrends 

W.M.S 

S.D.Z 12 .11 
.11 4 
6 
1 
2 
6 
2 
2 
3 
3 
3 45—23 
24—18 
33—26 
26—24 
28—24 
28—24 
24—23 
25—29 
16—19 
23—28 18 
16 
15 
14 
12 
12 
12 
11 
9 
9 2 10 17-49 Hoewel er naar onze meening nog totaal geen peil op te 
trekken valt welke vereeniging ten slotte in deze sterke af- 
deeling de zege zal wegdragen, willen we onzen lezers gaarne 
de gelegenheid geven zich in berekeningen' te verdiepen. 

Zeemeeuwen heeft nog te spelen thuis tegen Kinheim, DEC, 
Ahrends en Zandvoort; uit tegen Bloemendaal, Schoten, WMS. 
en Meteoor. 

Zandvoort speelt thuis tegen: Kinheim, D.E.C., Ahrends en 
Meteoor. Uit tegen: W.M.S., Zeemeeuwen, Schoten, Bever- 
wijk en Ahrends. ■SI maant g HEEFT U AL GEPROFITEERD VAN ONZE 

f Inventaris-Opruiming^^ 

■ ONS DEVIES LUIDT 

■ Wordt het laat in het seizoen! 

■ Niets overhouden - alles wegdoen! 

■ Daarom prachtige Dameshoeden 98 spie, 

■ Japonnen voor prijzen - bijna voor nie! 

5 MODE- & SPORTHUIS 

B 18 ZEESTRAAT 18. Vanaf ZATERDAG IS tot en met MAANDAG 17 JANUARI 

Aanvang 8 uur 3 DAGEN! Aanvang 8 uur 

DRIE opvoeringen van een groot SUCCES-PROGRAMMA. 

WiLLIAM POWELL in 

DE GEHEIME CODE 

Als eerste hoofdfilm een prachtige speelfilm met spannende 
handeling. Emotioneel en mysterieus 

De grootste en spannendste spionnageflhn der laatste jaren. 
Het sublieme spel van den ras-acteur WILLIAM POWELL, 
bijgestaan door de charmante ROSALIND RUSSELL, maken 

„DE GEHEIME CODE" tot een der meest interessante en 
spannende films van dit seizoen., c 

„DE GEHEIME CODE" werd met 'enorm succes in Theater 
„Tuschinsky" te Amsterdam vertoond. 

Als tweede hoofdfilm de groote Metro-film: 

TUSSCHEN HAAT EN LIEFDE 

(HIS BROTHER'S ,WIFE) / 

met ROBERT TAILOR en BARBARE STANWYCK. 

Regie : W S. VAN DYKE. 
Een machtig mooi fjlmwerk vol actie en spanning. 

„DE TELEGRAAF" schrijft: Een 'voortreffelijke spanning 

interessante kijk van Van Dyke op den Amerikaan. 
Een buitengewoon mooi programma.' Toegang boven 18 Jaar. 
ENTREE : Parket ƒ0.40: Parterre ƒ0.60; Stalles en Balcon/ 
ƒ0.80; Loge ƒ1.00 (alles Inbegrepen.) 

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE 

opvoering van de nieuwste film van WATT & HALF WATT als 

CIRCUSGASTEN 

De meest komische film, ooit door WATT & HALF WATT 
vervaardigd De lachsalvo's zullen niet uit de zaal zijn. 

ENTREE : 15 en 25 cent; (alles inbegrepen.) 

DONDERDAG 20 JANUARI — 8 UUR: 

Populaire Voorstelling 

op veelvuldig verzoek reprise van de grootste succesf ilm ooit 
vervaardigd door WILLY FORST: 

LEISEFLEHENMEINELIEDER 

met MAETHA EGGERTH en HANS JARAY. 

Muziek : Franz Schubert. 

Als tweede film optreden van: 

Watt en Half Watt als CffitOSGASTEN 

De meest komische film, ooit door- hen vervaardigd. 
Toegang boven 14 ir. ENTREE: 30-55 et. .(alles inbegrepen.; 
VERSCHE GROENTE IS DUUR ! 

DAAROM ETEN WE BUSGROENTEN VAN : 

KEMP'S Fruithandel - Kerkstr. 35 - Tel. 152 

Groote flesschen Postelijn 22 et, pracht kwaliteit. Spercie- 
boonen, Snijboonen, Spinazie, Andijvie per 2 ponds blik 18 et. 

Profiteert van deze aanbieding. g| Goudrenetten 3 pond 25 et > Bellefleurs 4 pond 25 et 

■B VERSCHE TOMATEN, per pond 20 cent. 

■™ CHAMPIGNONS, zeldzaam mooi, per pond 45 cent. 
ffl 10 groote Jaffa's 50 et. 

g B"F" Zondags geopend van 2-0 uur. 
HUISMOEDERS! 

Tevreden kunt 
ELDIK U bedient U pas zijn als Telefoon 416 2 pond KARBONADE, half pond gesm. Vet ƒ 1.20 
2 pond OSSELAPPEN, half pond gesm. Vet ƒ 1.00 
2 pond GEHAKT, half pond gesm. Vet ƒ 0.95 
2 pond RIBLAPPEN .....ƒ 1.10 

Smedestraat 19 m HALF ZANDVOORT EET 

GROENTEN, FRUIT en AARDAPPELEN van 

J.H. TER WOLBEEK 

SwaluëstraaS 2 - Telefoon 449 

Extra mooi Lof 12 et Bananen, p.pond 18 et 1 flesch prima Postelijn 20 et 

Zoute Andijvie, per pond 10 et Sinaasappels 4 et Gepelde kastanjes p.p. 22 et 

Zuurkool, de echte, p.p. 6 et Groote Jaffa's 10 v. 50 et Champignons. Veldsla, Radijs,. 

Bloemkool, 2 voor 25 et Mooie moes goudrenetten Knoflook en MierikworteL 

Sla 6 et 3 pond 25 cent. __ Alle soorten Noten. — 

Reuzen bossen wortetenl2 ï ct Extra fijne zacht zure hand- jq K, g Zand-aardapp ..45 et 

Tomaten, prachtig 20 et appels, 3 pond 25 et \q g' e ' Bonte ' * (50 et 

Stoofperen 3 pond.... 25 et Mooie goudrenetten. 3pd 25 et 10 K ; g ; Zandeigenhêïmers70 et 

Mooie Spruiten 6 et Zoete Handappels 3 pd 25 et R i!„fi„,„.„ a „^„ a te ~t- 

Gesneden Roode kool. Extra goudrenstten 2pd.25ct , Bellefleurs 3 pond .. 25 et 

Pr. 2 pds bl. Spercieb. . .18 et 2 pd blik augurken, prima27 et Z®« te Snijboon*», Elgea 

Gesneden roode kool p.p. 6 Anjou peren per pnd.. 24 et inmaak, extra, pji. .. 12 et 

Zoete appels, 4 pond 25 et Groote flesch Appelmoes 33 et N.B. U koopt bij ons prach'- 

Sinaasappels .... 4*/2ct 10 groote Grape fruit zonder tige blanke Zuurkool alt het 

Bellefleurs 3 pond . . 25 et pit 75 et. vat (niet uit blik,) p.pofld 6 et 

Wij nebben prima Arachide Slaolie voor buitengewone. reclame' prijs. -• -■}> * # 

Komt ziet & overtuigt U - Nergens beter - Nergens goedkoooer 
Alles wordt direct thuis bezorgd en zonder prijsverhooging. Bloemendaal heeft nog thuis: Zeemeeuwen. Kinheim, Scho- 
ten, W.M.S. en S.D.Z..; uit Ahrends en Meteoor. 

Kinheim heeft thuis: Ahrends, Beverwijk, S.D.Z. en Schoten; 
uit: Bloemendaal, D.E.C., Zandvoort, Zeemeeuwen . 

Beverwijk thuis: Ahrends, Meteoor, S.D.Z., Zandvoort; uit: 
D.E.C., Kinheim. Schoten, W.M.S. 

PROGRAMMA: Zeemeeuwen I staat voor de uiterst moei- 
lijke taak a.s. Zondag de leiders, Bloemendaal, in eigen home 
te moeten gaan bestrijden. De oranje-zwarten zijn de laatste 
weken niet gelukkig en hebben verschillende geblesseerde 
spelers, zoodat niet in de sterkste opstelling gespeeld kan 
worden. Een overwinning echter brengt hen op gelijken voet, 
zoodat zij ongetwijfeld er alles opzetten zullen. We kunnen 
slechts op een overwinning hopen doch verwachten dat de 
thuisclub zich zal handhaven.. 

Zeemeeuwen II gaat weer naar Amsterdam bij Volewijckers 
op visite en zal het lang niet best hebben; een overwinning 
zou meevallen. 

Zeemeeuwen III gaat naar Kenau indien het polderveld be- 
speelbaar is en zal wel verliezen; Zeemeeuwen IV houdt met 
Bloemendaal III reprise voor middags op het veld der witten, 
terwijl Zeemeeuwen V ook al uitgaat en bij V.V.H. 2 punten 
gaat veroveren. 

Juniores zijn vrij; adspiranten spelen Zaterdag thuis 

HOCKEY. Het eerste Heerenelftal van de Z.H.C. speelt 
Zondag voor den Tresling beker uit tegen Amsterdam 3. 

Aan de Zandvoortschelaan ontvangen de reserves hun 
rivalen Alliance 2, wat een spannende wedstrijd tengevolge 
kan hebben. Aan aanmoedigingskreten zal het 't tweede 
niet ontbreken. 

Van de dames speelt alleen 't -tweede elftal. Zij gaan op 
visite bij B.D.H.C 7, waarvan te winnen is. 

ZANDV. POLO-ERS BOVENAAN. Het polo-zevental van 
de Zwemclub „Zandvoort" speelde Zondag haar beste wed- 
strijd van het winterseizoen. De nieuwe samenstelling toonde 
zich in veel opzichten de juiste en bewerkte een overtuigende 
3-1 overwinning op het Haarlemsche H.V.G.B. IV. 

De ontmoeting vond plaats in het „Sportfondsenbad" fe 
Haarlem en werd o.a. voorafgegaan door den eerste klas 
wedstrijd D.W.R.— H.Z & P.C., waarvan veel te leeren viel. 

De stand in de vierde afdeeling is thans: Zandvoort 

V. Z. V. III ... 

D W. R. 3 ... 

Haarlem III ... . 

K Z 

H! V.' G. B.' IV. 

Velserend .5 
.5 
.4 
.5 
.5 
.7 
.5 4 
3 
3 
2 
2 
3 


1 
2 
1 
3 
3 
4 
5 8pnt 
6pnt 
6pnt 
4pnt 
4pnt 
6pnt 
Opnt 10-5 
13-10 
14-2 
11-18. 
7-9 
21-20 
2-20 INDOORTRAINING „ZWEMCLUB". Door omstandigheden 
kon de door alle deelneemsters en deelnemers met zooveel 
animo tegemoetgeziene 2e indoortrainingsavond, Woensdag 
geen doorgang vinden. 

We konden hieraan gelukkig tijdig bekendheid geven. 

Voorloopig is het des Maandagsavonds. 

De tijden zijn de volgende: 

8-8.20 uur, jongens en meisjes vanaf 10 jaar; 

8.20-9 uur, jongens en meisjes ads. vanaf 13 j. en damesleden 

9-10 uur oudste jongens adsp. en heerenleden. 

„LEISE FLEHEN MEINE LIEDER". Een belangrijk deel 
uit het leven van Franz Schubert, het onsterfelijke muzikale 
genie, in beeld gebracht is interessante oogenkost, vanzelf- 
sprekend vol muzikale oorstreelinngen. 
, Vandaar dat zij die de film „Leise Flehen Meine Lieder" 
reeds eenmaal zagen en hoorden, haar met genoegen weer 
bijwonen om dezelfde genietingen opnieuw over zich te laten 
komen. 

Zij gaat Donderdag in de „Hollandia-Bioscoop" en heeft in 
de vrouwelijke hoofdrol Martha Eggerth, de Weensche 
nachtegaal. LACHEN! LACHEN! TOONEELVEREENIGING „DE SCHAKEL' 

ZONDAG 16 JANUARI 1938 - GEBOUW „MONOPOLE" 

BUITENGEWONE TOONEEL VOORSTELLING 

„EEN DAG DAME" 

OERKOM1SCHE KLUCHT IN DRIE BEDRIJVEN 

NA AFLOOP GROOT BAL onder leiding van den Heer J. STOL Jr. 

DANSORKEST: „THE TUNE MIXERS" - Entree 25 en 40 et. pi. bel. 
Plaatsbespreking dag der voorstelling van 2-3 uur aan de kassa. 

LACHEN! LACHEN! D A M E S, let op S 

Wegens het enorme succes, nog één week 

RECLAME-PERMANENT f 1.50 

bij Dameskapsalon TO DE JONG 

STATIONSSTRAAT 14. 
Gelieve tijdig te bespreken. PEDICURE 

A. DE HAAN 

143 BREDERODESTRAAT 143 

AAN HUIS TE ONTBIEDEN. MAANDAG — DINSDAG — EN DONDERDAG 
van 20—22 UUR — TELEFOON 476 ALMANAKKEN 

Voorhanden in den Boekhandel van V. J. VAN PETEGEM 
Burgemeester Engelbertsstraat 11 - (bl] den Uitzichttoren.) F. A. MULLER & Zoon Aannemers 


van : 


Stucadoor 


s- Wit- 


en Water ver 


f werken ZEER BILLIJKE PRIJZEN 

ADRES : ZEESTRAAT 29 - TELEFOON 105. Mejuffrouw BEP AMESZ 

geeft hierbij kennis, dat zij wederom haar bekende' . 

Naai- en Knipcursus 

volgens de origineele Fransche methode (moulage),voor 
Dames en Meisjes 

heeft hervat. ^M* 

Aanmelding dagelijks Zandv.Iaan 251 (b.d. Waterleiding.) miiinKaflaBBnaaaMaamnmMUHHHaMaBmu , ' 
g SMIJT geen oude schoenen weg, ■ 

a Vooral geen »Arch" of Welfschoenen. Laat eerst de ■ \ 
g BRABANTSCHE SCHOENDOKTER oordeelen. mogelijk ■ ' 
S weet hij ze nog neties te maken voor weinig geld; B 
■ scheuren en gaten in het bovenleder worden onzichtbaar E 
g hersteld. - BATA-schoenen hebben GEEN WAARDE.. ■ 

B Dames zolen en hakken ƒ1.00 5 

g Heeren zolen en hakken ƒ1.50 ■ 

a Prima leer en afwerking. Rubber hakken 10 ets. hooger. 5 

g Dames rubber zolen en hakken ƒ0.65 Ë 

« Heeren rubber zolen en hakken ƒ1.00 5 " 

g Gegroet, ■ 

g De Brabantsche Schoendokter » 

B STATIONSSTRAAT 7. 5 

BaaaaaBaaaaaBBBBBaaBaaaBBBaaBBBaBBvaaBBm /, 

— — . — . r-.H RHEUMATIEK? 

Neemt U een heerlijk passend 

Verwarmingsverband 
Drogisterij J, C A, STIJNIS 

ORANJESTRAAT 7 - TELEFOON 247. ik Groote Prijsvraag! Van wie zijn deze auto's ? 
Boven afgebeelde witte kolenauto's behooren aan een in deze omgeving zeer bekende en meer dan 
50 jaren bestaande firma. - Voor een goeden opmerker zal het niet moeilijk zijn de firma-naam te 
vinden, mede door het bijzondere uiterlijk van de auto's in verband met het artikel dat zij vervoeren. 
Betreffende één soort van haar anthraciet voert de firma een slagzin, waarin onder meer voorkomt 

Maar Ook Nooit Andere 

Ook heeft bedoelde firma een teeken (embleem) boven haar naam. Kent U dat? Degene, die 
onderstaand biljet zonder fouten invult, ontvangt een prachtige 

WANDTHERMOMETER 

Biljet uitgevoerd in OUD-HOLLANDS koper. Naam der firma 
Gevestigd te Aan welke kleur 
herkent U de auto's 

van bedoelde firma 

Welk teeken (embleem) voert de firma 
boven haar naam Soortnaam van de anthraciet 
betreffende de slagzin De geheele slagzin luidt Naam inzender 
Adres — Woonplaats . Duidelijk invullen- s.v.p. - - - -- 

i' 

In te zenden vóór 1 Februari a.s., postbus 8, Overveen. 

Op de enveloppe vermelden „Prijsvraag" GEHEEL GRATIS 

In volgorde van de ingekomen en goedgekeurde oplossingen 
wordt de thermometer gratis thuisbezorgd. -Over de 
oplossing wordt geen correspondentie gevoerd. Hoogachtend 
Reparatie-Inrichting 

Ook opnieuw STOFFEER EN van 
alle soorten Stoelen, Fauteuils, 
Crapeauds enz. 

Behanger en Beddenmaker 

A. D. DE BEST 

Koninginneweg 29 — Zandvoort 

Werkplaats: Rozennobelstraat 10 WAT GOEDKOOP 

DIE MOOIE LAMPEKAPPEN BIJ: 

DE G0EDK00PE ZANDV00RTER 

FL.ZWEMMER - SWALUESTRAAT20 

Uitverkoopprijzen 
PHILIPS-RADIO 

vanaf 65 cent per 
week. 
* 

Oranje-Muisjes en 
Verkade's Beschuiten 

WILLEM VAN DER WERFF 

GASTHUISPLEIN 1 — TELEF. 129 Zondag 23 Jan. a.s. hopen 
onze geliefde Ouders en 
Grootouders 

JB. WEBER 

en 

I. WEBER-SLAGTVELD 

den dag te herdenken, 
waarop zij vóór 25 jaar 
in het huwelijk traden. 

Hun dankbare kinderen 
® en kleinkind, 

1 ANNIE. 

1 HUIG. 

f JOPIE. 

ü ANNEKE. 

1 Zandvoort, 14 Jan. 1938. 
|j Diaconieh.straat 26. Voor de vele en hartelijke 
bewijzen van belangstelling bij 
mijn 25-jarig jubileum bij het 
Zandvoortsche onderwijs breng 
ik langs dezen weg mijn harte- 
lijken dank. 

J. W. WERKHOVEN 
Marnixstraat 5. Boekhoud-les 

gevraagd, liefst door leeraar. 
Br. amet condities no. 819, bur. 
De Zandvoorter, (v Petegem). MEVROUW, 

Inboedels, Naaimachines, ge*' 
dragen kleeding, enz. koopt 't 
van ouds bekende en ver- 
trouwdste adres en u krijgt te- 
vens de hoogste -waarde. Over- 
al te ontbieden zonder eenige 
verplichting. 
Beleefd aanbevelend. 
Mei. E. BOL, 
Duinstraat 3. ZOMERHUIS 

te huur. ƒ2.50 per week. Te 
bevragen: Marisstraat 32. Gegoede familie, buiten Zand- 
voort biedt te koop aan: een 
pracht langt, met zijde ge- 
voerden Bontmantel, tevens 'n 
geheel nieuw plus four cos- 
tuum, overcompleet wegens te 
klein gekocht, maat 52; prijs 
billijk. Adres te vernemen Mej. 
E. Bol, Duinstraat 3. Café-Restaurant 

te huur met ruime boven- 
woning, Tramstraat 1. 
Te aanvaarden 1 Maart 1938. 

Te bevragen bij J. Versteege, 
Zuiderstraat 2, Zandvoort. Bekwame Strijkster 

en LEERLINGE gevraagd. 
Wasscherij „WEST", Hooge- 
weg 25. Gevraagd tegen 15 Febr. een 

flink Meisje 

voor d. en n. Mevr Post, 
Oosterduinweg 241, Aerden- 
hout. 2 Winkelhuizen 

te huur, bevattende groote 
winkelruimte, 2 etalagekasten, 
met groote ruime bovenwoning 
aan de Groote Krocht 9 en 11 
te Zandvoort. 

Te bevragen: J. Versteege, 
Zuiderstraat 2, Zandvoort. MEVR. VERSLOOT, Zandv.- 
laan 37, vraagt 

net Dagmeisje 

van 8-3 uur, ƒ 2.50 per week. 
Aanmelden Vrijdagavond na 
8 uur. Voor Bedrijfskleeding 

die U lang dragen kunt. 
Fa. v. HENSEN - Groote Krocht 23 - Tel. 274 

Witte Jassen - Kapstersiassen - Blauwe Broeken 

Werkbroeken - Kellnersbroeken - Losse Jasjes 

LEVERING TEGEN CRISISBONNEN. KINDER-MATINEE „ZOMERLUST" op de 2en en 3en officieelen feestdag half drie 

„De Guitenstreken van 
PIETJE MOEDIG" 

Klucht 'in drie bedrijven met Zang en Dans. 
ZIE VERDER DE RAAMBILLETTEN. COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BELANGEN VAN 
JEUGDIGE WERKZOEKENDEN. 

Openbare vergadering over den dienstbotlencursus. 

„Hoe is het mogelijk", zullen de Zandvoortsche meisjes uit- 
roepen als ze hooren dat de cursussen voor dienstboden- 
opleiding te Haarlem en elders overbelast zijn, dat wil zeggen, 
dat als men zich daar een plaatsje wil veroveren, men. er heel 
gauw bij moet zijn. 

Alhoewel het eerste plan om hier te Zandvoort die voorgei- 
nomen cursus te houden, niet is losgelaten, mag de mogelijk- 
heid om in Haarlem van de gelegenheid gebruik te maken, niet 
over het hoofd worden gezien. 

Zouden onze Zandvoortsche schoonen, want dat zijn zij on- 
getwijfeld ook, deze gelegenheid laten voorbijgaan, of is men 
nog niet voldoende doordrongen van de noodzakelijkheid van 
als men iets uitoefend, dit ook goed te doen. 
Want wij mogen toch wel veronderstellen dat de gewoonten 
van onze arbeidersgezinnen, en die van de meergegoeden zoo- 
veel van elkaar afwijken, dat een grondige voorbereiding voor 
een dergelijke betrekking voorwaarde is. De vragen die zullen 
worden gesteld, kunnen immers bevatten: kooken, tafeldienen, 
wasschen, strijken, 't kindje verzorgen, bij kleine ongesteld- 
heden de zieke verzorgen, enz., in één woord alle voorko- 
mende werkzaamheden welke in die stand van u kunnen wor- 
den gevraagd en vereischt. Bovendien is hierop ook het loon 
berekend, want hoe meer men kan aanbieden, hoe grooter 
eischen men zelf kan stellen. 

Nu is de commissie die deze zaak meer bekendheid wil 
geven, vol ijver om onze jonge menschen te heipen, doch dit 
kan niet van dien kant alleen komen; ook de belanghebbenden 
moeten meewerken. 

Daartoe is door de Commissie belegd: 

een openbare vergadering in de oude Bewaarschool, des 
n.m. 8 uur op Maandag 17 Jan. a.s., waarop alle Zand- 
voortsche ionge meisies boven 17 laar met haar moe- 
ders worden ultgenoodigd. 

'Daar zullen wij met Mej. Ledeboer, die door de regeering 
is aangesteld om deze zaken te bevorderen, alles nog eens 
toelichten, om daarna te trachten hier een cursus op te rich- 
ten of anders een deelname elders mogelijk te maken 

Wil men tevoren nog inlichtingen, dan is het adres: Haltestr. 
62. Consultatie: iederen Zaterdagmiddag 3 — 4 uur in gebouw 
Groote Krocht 10. 

Zandvoort, 13 Januari 1938. DE COMMISSIE. 

TE WAARDEEREN GESCHENK VAN DE POSTERIJEN. 

Met de beste wenschen voor het nieuwe jaar ontvingen we 
van het Hoofdbestuur der P.T.T. een fraai uitgevoerde kan- 
tooragenda, waarvoor we hartelijk dank zeggen. Zij zal door 
haar. groote bruikbaarheid .en wetenswaardigheden een- 
eere-plaatsje op ons bureau krijgen. Godsdienstoefeningen 

Ned. Herv. Gemeente. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP. 

n.m. 6.30 uur JEUGDDIENST Ds. A.A. WILDSCHUT, 
Rotterdam. „Wat beteekent: Koninkrijk Gods?" 

Gereformeerde Kerk; (Julianaweg, hoek Emmaweg). 

Zondag a.s. v.tn. 10 uur: Ds. N. A. WAANING 

des avonds 5 uur: Ds. N. A. WAANING 

• •-' Cat Znd. 10. 

Gereformeerde Kerk in H.V. (Brederodestraat.) 

Zondag a.s. v.m. 10 uur LEESDIENST. 

n.m 5 uur: d/hr. Drs. H. A BAKKER 

Roomsen Kath. Parochie van St. Agatha. 

Heden. 16 Januari, de H.H. Missen om 7 uur-8.30 en 10 uur 
de Hoogmis; Algemeene H. Communie voor de Damescon- 
gregatie onder de H. Mis van 8.30; collecte voor onze arme 
parochiekerk; om 12 uur voorbereiding voor de plechtige ge- 
loofsbelijdenis; om 7 uur Maria-lof met rozenhoedje. 

Dinsdag om 7 uur Lof ter eere van den H. Antonius met ro- 
zenhoedje; geen congregatie voor de meisjes. 

Woensdag om 7 uur congregatie voor de jongens. 

Donderdag om 7.30 gezongen Requim voor de zielen van de 
zielenlijst; om 7 uur lof ter eere van het Allerh. Sacrament 
met rozenhoedje; om 8 uur congregatie voor de dames. 

Vrijdag om 8 uur congregatie voor de heeren. 

Zaterdag van 5—9 uur gelegenheid om te biechten. 

Zondag, Algemeene H. Communie v d. jongensgongregatie 

Dinsdag a.s. Feest van St. Petrus' Stoel te Rome, begin 
van de internationale bidweek voor de hereeniging der ker- 
ken. Deze bidweek eindigt op 25 Januari, het Feest van 
St. Paulus' bekeering. Mogen alle Christenen meebidden en 
meeboeten, opdat het worde ééne Schaapstal en één Herder. 

Israëlitische Kerk, Dr. Mezgerstraat. 

Vrijdag 21 Jan. Aanvang Sabbath te 4.15 uur. 
Zaterdag 22 Jan. Einde Sabbath te 5.15 uur. 
Zaterdag : Ochtenddienst te 830 uur. 

Leeroefening te kwart voor één. 

Middaggebed te half twee- 
Secretariaat der gemeente is gevestigd Kostverl.straat 28. 

Zandvoortsche Kring „Godsdienstig Leven". 

Zondag a.s. s' morgens 10.30 uur: Ds. J. KALMA. 
Zondagsschool van 12—1 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 

Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude Bewaarschool 
Duinweg Spreker de heer H. Veldkamp, Evangelist te Ame- 
rongen. ■HMmHNMWMIIBamMMMHMnBUMnnMi 

{ Laat ons ook eens Uw j 
: fijne wasch behandelen 3 Electr. Wasch-, Strijk- en ■ 
Glansinrichting „WEST" J 
Hoogeweg 25 - Telef. 191 ■ m Overhemden 25 

B 

«■■■■■■■naeoanaaBaaBaaBBBMBa Boorden 8 et. S OFFICIEELE MEDEDEELINGEN GYMNASTIEK Ver. O.S.S. 

Secretariaat: Dr. Gerkestraat 30zwart. 

Aan onzen oproep in de mededeelingen van verleden week 
om allen op te komen in verband met de voorbereidingea 
van onze uitvoeringen op 2 en 5 Maart a.s., werd behoorlijk 
gevolg gegeven. Wij vertrouwen dat ieder het belang van 
geregelde aanwezigheid zal blijven inzien, opdat wij hier niet 
nogmaals op behoeven te wijzen en onze uitvoeringen zoo- 
doende naar behooren zullen slagen. 

Het door de K.T.K. ingestelde oefencorps voor dames zal 
in verband met gerezen moeilijkheden voorloopig niet bijeen 
kunnen komen, doch het K.T.K. heerenkeurcorps, waarvan 
ons lid J. H. B. Brink momenteel deel uitmaakt, komt Zater- 
dag 22 Januari a.s. tegen de A.T.B in Amsterdam uit. 

Het bestuur heeft besloten om od den nationalen feestdag, 
d.i. den dag na de blijde' gebeurtenis, geen turnlessen door- 
gang te doen vinden. De lessen zullen echter op een nader te 
bepalen dag worden ingehaald. 

EEN AVOND VAN DEN LACH . Wie zich Zondagavond- 
kostelijk amuseeren wil behoeft daar in het geheel geen bij- 
zondere moeite voor te doen of hooge kosten te maken. 

De populaire Zandv. Toonefclvereeniging „De Schakel"' 
heeft n.1. op zich genomen eenige honderden personen een 
recht vroolijken Zondagavond te bezorgen voor den civiele» 
prijs van 25 en 40 ets., plus belasting. 

Zij geeft in „Monopolei" een buitengewone tooneelvoor- 
stelling met de oerkomische klucht „Een dag dame". Nog 
kluchtiger dan kluchtig, deze klucht van „De Schakel", 
waarin Mevr. T v. d. Storm de hoofdrol vervult. 

Regisseur Visser deed extra zijn best, met het voornemen 
— dit is ons vertrouwelijk medegedeeld — het publiek te la- 
ten lachen dat 't niet meer kan en den morgen na de voor-- 
selling nogi lachbuien en lachkramp heeft. 

Gun deze harde werker van het betere dilettantentooneel' 
dit genoegen en kom Zondagavond in Monopole kijken naar 
„Een dag dame". Het is de moeite waard. Van de zijde van 
het „Schakel"-Bestuur komt de welgemeende waarschuwing 
vroegtijdig kaarten te koopen. 

WIT-GELE KRUIS. Door de eerwaarde Zuster-wijkver- 
pleegster van het Wit-gele kruis werden in het vierde kwar- 
taal 1937 verpleegd 32 patiënten, waarvan 28 R.K., aan wie 
642 bezoeken werden gebracht. Bovendien werden 4 kraam- 
vrouwen verpleegd, gedurende twee nachten is gewaakt en 
uit het magazijn zijn 33 maal verplegingsartikelen uitgeleend. 

VERKOOP KINDERPOSTZEGELS EN -BRIEFKAARTEN. 

Mevrouw Van Alphen verzoekt ons opname van 't volgende: 
De verkoop van postzegels en briefkaarten voor het misdeelde 
kind is weer ten einde. 

De opbrengst was dit jaar voor postzegels ƒ118.70; voor 
briefkaarten ƒ47.39. tegen ƒ170.80 en ƒ53.90 resp. in 1937. 

Aan de boekhandelaren Bakels, Lorenz, Van Petegem en 
Verloop en sïgarenmagazijn Wolff wordt dank gebracht voor 
hunne hulp en medewerking. 

JONGERENKRING. A.s. Zaterdag 15 Jan. hervat de J.K. 
weer zijn wekelijksche bijeenkomsten in het nieuwe jaar. 

Leden en belangstellenden danken we voor hun trouwe 
opkomst in het afgeloopen jaar en hoopt het bestuur in de' 
komende weken weer op geregelde bezoeken te mogen 
rekenen. Van de zijde van het bestuur zal getracht worden 
de avonden zoo afwisselend, en interessant mogelijk te doen 
zijn. 15 Jan. zal Bep Otten voor ons spreken. De aanvang 
is 8 uur precies! Leden en belangstellenden zijn van harte 
-JJCl'iS 3111 - Voor de komende weken staan genoteerd: 22 Jan.: 
de heer Sterrenburg. 29 Jan.: ?? 5 Febr. "de Heer 

Dr. Thierens. Tot a.s. Zaterdag 8 uur in de Brugstr. 15. 

ORANJE-FEESTEN. „Zomerlust" heeft voor de komende 1 
feestdagen een aantrekkelijk programma samengesteld, waar- 
bij de Zandv. jeugd op z'n minst genomen goed bedacht is. 

Het luidt als volgt: Eerste dag, Oranje bal met diverse 
attracties en verrassingen. 

Tweede dag. 's Middags kindermatinêe te verzorgen door 
het tooneelgezelschap Jan van Dommelen, met opvoering van 
„De Avonturen van Pietje Moedig". Hier kan een ieder z'n 
kinderen gerust naar toe sturen, het kost niet veel en zij 
amuseeren zich als nooit tevoren. Dat is het gezelschap 
van Van Dommelen wel toevertrouwd. 

Des avonds brengt een cabaret gezelschap uit Amsterdam 
een varïété-programma van groot formaat. Gevolgd dooreen 
attractiebal. 

Derde dag: Herhaling kindervoorstelling; des avonds eerst 
kinderbal. daarna dansen voor allemaal. 

Vierde dag. Gecostumeerd bal. Alle dagen groot orkesten 
lage consumptieprijzen. Met de Oranjefeesten allen als van 
ouds naar „Zomerlust". 

AANTAL BADEN. Het aantal baden, genomen in de gemeen- 
telijke badinrichting bedroeg in de afgeloopen week: 20 kuip- 
en 347 douche-baden. EÉN PRETTIGE VERRASSING 

i^oor a« verbruiker* van 

ALBERT HEIJN'S 

CACAO 

Van Vrijdag 14 Jan. 

fcxn. Donderdag 20 Jan. 

fcrtj aankoop -van 

1 Kilo -Bus 

ALBERT HEIJN'S 

BRUINMERK 

CACAO 

a f 1.00 «*u*iu»»'ttii 'mi:,- 
§> Een zeer fraaie, speciale Cacao- Kop en Schotel 

GRATIS 

Albert Heqn's Cacao, munt uit door baar voortreffelijke 
pittige smaak. Zoowel met kokend water, als melk 
bereid, zult U ze boven ieder ander merk preiereeren. 

I LOSSE CACAO per ons 15, 10, 7 et. 1 " 
BRUINMERK CACAO ... per b«s 100, 50, 35, W et. i 

ALBERT HEIJN ■ Eigei Eigen Cacao-, Chocolade- en Eonbonfabrieken 


**m*0***mm*A*mmim*mmm*0m0mim*00im Oranje-Crêpe-Papier 

5 ct. per roB ; „DE KLEINE WINST' — HALTESTRAAT 31. 
«MftftBMMIBMlMAMfl 
Als het buiten guur en koud is, 
als het regent, sneeuwt of vriest, 

dan komen de ziekten los: 
verkoudheden, bronchitis, griep, 
ontstekingen, enz. Zorg dat Uw 
kind weerstand heeft tegen deze 
klimaat-kwalen en tegen de 
Engelsche^ ziekte ( Rachitis ) . 

Geen beter middeldanMillioenen 
Levertraan, de zuivere kabel- 
jauw-levertraan, aangenaam 
van smaak èn 2 ' / 2 maal sterker in 
natuurlijke vitaminen dan elke 
andere. 

De beste ter wereld. 

Flesch waarmede U dubbel zoo gtf\ ,»* 
lang doet ali met andere . öv Cïi 
méér dan een millioen vitaminen A en D per Kg. 

2''2 maal sterker - Aangenaam van smaak □□DDaaaaaaaaaDnaaaaaanDcianaDaaaanaaaDaDD Siste Zandvoorfsche§ 
MODE-VAKSCHOOL l ; __ _ _ __ — _ — — g 

OP ONS ATELIER WORDEN OOK DAMES 
KINDERKLEEDING GEMAAKT. 

DAMES JAPONNEN, vanaf ƒ 4.00. 

Patronen naar maat en pasklaar maken. 
Voor de Woensdagmiddag-cursus kunnen nog enkele 
meisjes tot 16 jaar geplaatst worden. 25 cent per les. B 

Dames ƒ 2.50 per maand. 

Gez. WJÏKOP 

Gedipl. Leerares - ' Heemskerksitraat 10. 

nDaaaDaaDaaDaoaaanaaaanannacianaDaaanaaDD EN g 

D 

a 
a 
a 
□ 
a BBBBBaBBBBBBBaaBflBaBBlIBBIBBBBflBflflaBBHBBaB 

1 schippers roggebrood 1 

■ is een MOOIE DELICATESSE op ■ 
ï UW ONTBIJTTAFEL. b 

■ SMAKELIJK ■ 
5 'VOEDZAAM ■ GEZOND g 

B 

Telefoon 59. g 

■BBBBBaBBBBBBBBaBBBBBaBaBBaBBtBBaBIBBBaBBB ■ NEEMT U EENS : PROEF! 

■ Haltestraat 23 GEVAAR VOOR HET HART DOOR NERVEUSE ONRUST. 
Belangrijke nieuwe opvattingen. 
Ziekte van de intelligentie. 

In de Ver. Staten van Amerika heeft de plotselinge en on- 
verwachte dood van een senator, dië juist belast was met de 
uitvoering van een belangrijke politieke opdracht, groot opzien 
gebaard. Vooral werd deze dood met ontzetting vernomen om- 
dat in dd laatste maanden een heele reeks van bekende Se- 
naatsleden op dezelfde wijze het leven had verloren, allen 
schijnbaar zonder voorafgaande ziekte. 

Het staat thans vast, dat het aantal gevallen van een plot- 
selinge dood door stilstand of door een gebrek van het hart toe- 
neemt. Hartaandoemngen staan bovenaan in de rij der doods- 
oorzaken. Maar opvallend zijn toch die vele gevallen van plot- 
seling sterven van mannen, die midden in het beroepsleven 
staan, dikwijls zelfs op verantwoordelijke, geëxposeerde, pos- 
ten. In de kringen der intelligentie komen deze gevallen veel 
meer voor dan onder de handarbeiders en zoo spreekt men 
hierbij van een „ziekte der intelligentie". Dikwijls blijken m 
zulke gevallen de kransvaten van het hart aangedaan, dat 'zijn 
de bloedvaten, die het hart zelf voeden; zij kunnen bros ge- 
worden zijn of er vormen zich bloedpropjes in. die de bloed- 
stroom en daarmee de voeding van het hart stop zetten. 

Dr. George W. Calver, arts van het American Congress in 
het Capitool te Washington, vond in de zooeven bedoelde ge- 
vallen reden, de leden van het Congress eten waarschuwing te 
zenden, een waarschuwing, die in dezelfde mate voor allen, die 
tot de intelligentie behooren, geldt. Het leven te Washington, 
zoo zei hij, is prikkelend en opwindend voor de daar werkende 
leden van het Congress. De voorgekomen gevallen van plotse- 
lingen dood hangen daarmee zonder twijfel samen. Zij zijn 
aan een verstopping van een kransvat van het hart (coronar- 
thrombose) door een bloedstilsel gestorven. 

Onjuiste omzettingen van al te haastig opgenomen voedsel, 
gepaard met nerveuse onrust en te groote inspanning schijnen 
deze ziekte meé te voorschijn te roepen. Hard werkende men- 
schen. vooral wanneer zij weten, dat hun hart niet heelemaal 
in orde is, zouden hun werk desondanks heel goed kunnen ver- 
richten, als ze maar niet zonder pauzes en zonder~zich rust 
te gunnen hun doel wilden bereiken. Men kan een kaars niet 
aan beide kanten tegelijk laten branden! 

Een man kan een lange weg afleggen, zegt Dr. Calver, als hij 
zijn voeding, die het lichaam de noodige calorieën levert, in 
overeenstemming brengt met de energie», die hij verbruikt en 
vooral wanneer hij er zich aan gewent, zijn zorgen en zijn 
geestelijke inspanning tot bepaalde uren van den dag te be- 
perken. Juist het voortdurend vervuld zijn van zijn zorgen en 
de ononderbroken opwinding schijnen op de stofwisseling ( in het, 
lichaam invloed te hebben van zoodanigen aard, dat er giften 
worden gevormd. Naar de opvatting van Dr, Calver kunnen 
zorg en opwinding veranderingen in de stofwisseling veroor- 
zaken, die schadelijk zijn voor het hart. 

Iemand, die voortdurend onder den druk staat van psychi- 
sche opwinding en van te groote nerveuse inspanning, die zich 
zelfs geen'uitspanning en geen afzien. van zijn zorgen gunt. in 
het week-end, b'ehqort tot die groep menschen,. die het sterkst 
door de ziekte 'der intelligentie worden, bedreigd.. Uit het plot-, 
seling sterven van dié Senatoren' moeten wij leeren, minder 
ingespannen, minder i bezorgd en geprikkeld, te leven en te 
werken ett- ons, tusschen het werk in, rust te gunnen, te, ont- 
spannen en kalrrie vreugde in het'leven te hebben. Wie daar- 
toe niet in' staat is, gelijkt op den man. die in een, ( door, ^veel 
p aardekrachten, bewogen, auto\'gezeten, zóó ingespannen' en 
intensief op (l den' weg moet letten, dat hïj va'ri de schoonheid van 
het landschap r niets kan waarnemen. ' T • "" 

Deze' waarschuwing van Dr. Calver wordt onderstreept door 
nieuwe statistieken uit de beroemde Amerikaansche' ' Mavo- 
kliniek te Rochester. Ook daarin wordt de verharding van de 
kransvaten vaiT'het hart ^als „ziekte der^ intelligentie" „aange^ 1 
duid. Aan corörïai'scIe'fosVledeh in^ézVtoinielr: 1 ' iv ' 
aaaaaaaaDanoaaaaarjanaoaaaaaanaaaaaaaaaaD ZATERDAG A.S. BEGINT DE 

Origineele Amsterdamsche 

OPRUIMING 

BIJ DE GOE D K O O PE AMSTERDAMMER 

HENK SCHUSLEPmURG 

GROOTE KROCHT 5- 7, 
Wij ruimen alles op tegen spotprijzen 
Komt U ook eens kijken ? aananpnnunananaauDaanunoaunaaananDaaaana MOORDDADIGE LAGE 
PRIJZEN! 

Peerlampen 24 ct - 200 kaars gasgevuld dus zuinig 90 ct 
Hevea buitenband 89 ct - Binnenband 35 ct 

HEERENRIJWJEL met terugtrapnaaf, 4-deelige jasbff- 
schermer, 6 volts Dynamo met verklikker, Electr. 
Achterlicht, Bagagedrager met standaard, Bel. Tasch 
met gereedschap ƒ 33.75 met garantie. 

TELEFUNKEN en ERRES RADIO 

Onderzet apparaten ea tafels, Waschmachines, haarden, 
kachels, Stofzuigers enz. - Gemakkelijke Betaling. 

JL UYLEGtflAN 

GROOTE KROCHT 19 - TELEFOON 558. 

„DE LICHTHAL" 

EERSTE KLAS REPARATIE-INRICHTING Het adres voor 

kwaliteit 

IS en BLIJFT Vleeschhouwerij 5 

EMrte Boon S 

Van Ostadestraat la, - Tel. 539 M ALMANAKKEN 

Voorhanden in Boekhandel-Leesbibliotheek „De Kleine Winst" 
Haltestraat 31 — Haltestraat 31 Landbouwers 2,5 pCt., \ 

Arbeiders 2,6 pCt. 

Geestelijken, .• 4,6 pCt. 

Advocaten 4.6 pCt. 

Bankiers 5,3 pCt. 

Artsen 10,7 pCt 

Zeer hoog is in deze tabel het aandeel der artsen en dafj 
hangt waarschijnlijk samen met het zenuwsloopend leven, dat] 
een arts met veel patiënten moet leiden. Voor hem zijn de bezig-j 
heden van den dag niet geëindigd, als hij thuis is gekomen. Drf 
geldt ook voor een bankier, in moeilijke tijden, want de be-> 
dreigde zieke menschen, voor wie de arts moet zorgen, veront- ' 
rusten zijn gelest ook buiten den tijd van spreekuur en bezoeken. 
De bankier bepeinst, m kritieke tijden, ook des nachts, wat 
hem te doen staat. En juist deze dingen, gepaard met het gemis 
aan uitspanning, zijn het, waardoor de intelligente beroepen 
achter staan bij die beropen, waarbij het in hoofdzaak op li- 
chaamskracht aankomt. 

Deze soort van hartaandoemngen behoort tot die ziekten, 
waarvan Hippocrates heeft gezegd: „De ziekten overvallen den 
mensch met inééns, maar als ze langzamerhand zijn ontstaan, 
vertoonen zij zich in vollen omvang". Bij alle aandoeningen van 
het hart of de bloedvaten is een juiste levenshouding 't alpha 
en omega van elke behandeling Het verrassende is daarbij, 
dat die levenshouding slechts weinig behoeft te worden ver- 
anderd. Alleen overdrijving en te groote inspanning moeten 
worden vermeden. Vroeger dacht men hierbij in hoofdzaak 
aan lichamelijke inspanning: optillen van zware lasten, buiten- 
sporige beoefening van sport, enz., maar ook psychische en 
nerveuse overbelasting moet worden vermeden. Men moet 
leeren zich te rechter tijd en in ruime mate rust te gunnen — 
dat is even belangrijk als voldoende slaap en toch schijnt dit 
voor menig hard werkenden man wel heel moeilijk te bereiken. 
Juiste voeding is eveneens belangrijk. Overdadig eten en 
drinken is voor geen enkel vaatstelsel, al is het nog zoo ge- 
zond, heilzaam. Gemengde kost is natuurlijk noodig, maar 
groenten, salades, vruchten en -sappen — in een mate, waarin 
men dat in Enropa nog niet kent — zijn in Amerika een belang- 
rijk bestanddeel van het dagelijks menu, voor gezonden en zie- 
ken beide. Vleesch mag niet de hoofdschotel zijn. al is het 
niet noodig het gebruik ervan te vermijden. Bij alcoholische 
dranken, koffie en vooral bij nicotine is alle overdaad schadelijk. 
Dat bad-kuren voor dergelijke menschen zoo buitengewoon 
voordeelig zijn, hangt hoogstwaarschijnlijk minder samen met 
de directe inwerking van de geneeskrachtige bronnen dan met 
de geheel veranderde levenswijze, waartoe zij in de atmosfeer 
der badplaatsen gedwongen zijn. Ze moeten aan heel andere 
dingen denken, ze moeten vroeg opstaan, tijdig naar bed gaan, 
baden nemen, een bepaald dieet volgen, wandelingen van een 
bepaalde duur, maken en dat alles leidtrhun gedachten af van 
de haast en de onrust, die hun gewone leven beheerschen. Het 
in de badplaatsen verkregen herstel houdt dikwijls maanden 
lang aan. 

Dezelfde werking zou ook thuis en in het dagelijksch leven 
kunnen worden verkregen, als daar een verstandige, rustige le- 
venshouding mogelijk zou zijn, met voldoenden tijd voor de 
maaltijden, voor rust, voor ontspanning in de avonden, voor 
langdurige rustpauzes in het week-end. 

Menschen, die door de „ziekte' der 1 intelligentie" worden be- 
dreigd, zijn in den regel intelligent genoeg om in te zien, wat 

voor hen noodig is, maar niet energiek, genoeg, om zich 

daarnaar te gedragen. Toch zullen ze dat moeten leeren, 1 wil- 
len {Zij aan de dreigende ziekte .ontkomen. Dr. Schr.-. BONTE -DIEREN 
ALLERLEI 

Nieuwe Verordening en strenge Politiecontrole' op Dierenbe- 
waarplaatsen in Amsterdam. 

Stellig is het hart van menig Dierenvriend sneller gaan klop- 
pen, bij het lezen van het sympathieke artikeltje in „De Tele- 
graaf", waarin de zeer strenge maatregelen zijn bekend ge- 
maakt, welke de Amsterdamsche Politieautoriteiten ten op- 
zichte van asyls hebben genomen. 

Toen een negen maanden geleden, dit zelfde Blad, den zede- 
lijken moed heeft gehad, een reportage te geven van de schan- 
delijke toestand, waarin dergelijke asyls verkeerden en de meer 
dan schandelijke manier, waarop honden, katten en andere 
kleine huisdieren werden behandeld, zijn eindelijk de oogen 
geopend van de officieuze Dierenbeschermers en Autoriteiten 
en heeft men van Hooger Hand ingegrepen en niet mis ook ! 
Hulde aan de Amsterdamsche Politieautoriteiten, voor het 
genomen initiatief; dat overal dit goede voorbeeld navolging 
vindeü dan zou veel Dierenleed voorkomen worden en toe- 
standen welke in dezen tijd en in dezen Staat niet geduld kun- 
nen worden, verdwijnen. Er is een. artikel toegevoegd aan 
Amsterdam's Algemeene Politieverordening, dat de Dieren- 
bewaarplaatsen ca. betreft. 

Er kwam een controle van politiewege, de menschen, die 
er hun beroep van maken, huisdieren op te bergen en er handel 
in drijven, hadden te kiezen of te deelen. Een inrichting vol- 
gens bepaalde normen, of geen vergunning, om hun bedrijf uit 
te oefenen. En ziet, dat heeft geholpen. 

Het betreffende artikel der Alg. Poltieverordening van Am- 
sterdam (hetwelk met gouden letters moest worden aange- 
teekend in de Dierenbeschermings arsenalen) luidt aldus: 

„Onverminderd het bepaalde in art. 2 der Vogelwet 1912, is 
het verboden, een inrichting op te richten en te hebben, waarin' 
honden, katten of andere kleine huisdieren ten verkoop in voor- 
raad zijn of tijdelijk worden bewaard, of waarin het dooden, 
wasschen, plukken, coupeeren, castreeren of op eenige andere 
wijze behandelen van deze dieren als bedrijf wordt uitgeoefend" 

Een algeheel verbod dus. Doch de stad wilde de goeden, die 
er waren, niet laten lijden om de slechten, en geeft derhalve 
„vergunningen" uit tot het houden etc van dergelijke inrich- 
tingen. Vergunningen die ten allen tijde door B. en W. kunnen 
worden ingetrokken, op advies van de controleerende politie. 

Er zijn n.1. terecht strenge voorwaarden gesteld waarvan 
niet wordt afgeweken. Zoo moeten de dieren gehuisvest zijn 
in doelmatige goed geventileerde verblijven, waar het daglicht 
voldoende kan doordringen, terwijl zij van zoodanige afme- 
tingen moeten zijn, dat het dier in alle richtingen behoorlijke 
bewegingsvrijheid heeft. Het materiaal, waaruit deze zijn 
samengesteld, moet zoodanig zijn, dat de dieren zich er niet 
aan kunnen verwonden, de verblijven moeten in reinen toe- 
stand verkeeren, er moet voldoende' stroo of houtmot in zijn, 
de dieren mogen niet zijn vastgebonden, vechtlustige, zieke of 
gewonde dieren moeten afzonderlijk worden gehouden, er moet 
steeds rem drinkwater binnen bereik ziin, en minstens twee- 
maal per dag behoorlijk gevoederd worden. 

En dan is er nog een algemeene bepaling, die de deur dicht 
doet, n.1. deze, dat de bevelen van de politie stipt moeten wor- 
den opgevolgd. 

Prachtig; heerlijk! en 't mooiste is, 't blijkt geen ijdele bom- 
bast maar — daadwerkelijkheid; want, wordt gezegd: een 
vergrijp tegen een Dier. is een vergrijp tegen de goede zede!! 

Vandaar dat deze afdeeling kwam resorteeren onder de 
zedenpolitie. Den heer J. F. van Slobbe, het hoofd daarvan gaan 
deze zaken derhalve aan. Doch niet enkel ex offico, hijzelf en 
zijn medewerkers, dat zijn inspecteur Vis, de heer Brouwer 
van de recherge, de leden der hondenbrigade van inspecteur 
Carles, die geregeld controleeren, zijn ware dierenvrienden. 
Zij weten n.1. wat een dier toekomt en hoe het behandeld moet 
worden. Zij zijn dus de aangewezen menschen om op de na- leving der verordening toe te zien. Persoonijlk gaat de he< 
Van Slobbe hun hierin voor. Het publiek kan gerust zijn w; 
de controle betreft op de hoofdstedelijke dierenhandels, asyl 
e.d. 

Aparte „aimaak"-vergunnln 

De gewone vergunnirigen strekken zich niet uit tbt het afms 
ken van dieren. Daarvoor is een aparte vergunning noodi 
En die kunnen slechts zij krijgen, die een z.g. gastoestel bezi 
ten. voldoende aan de eischen daartoe door de politie gestel. 
Het is geconstrueerd volgens de aanwijzingen van den bekende 
dierenarts Dr. Folmer en ook in gebruik aan het algemeer 
dierenasyl Polderweg en het werkt beter dan elke andere t< 
nog toe beproefde methode. Het bezorgt het dier een snelle 
pijnloozen dood. 

Coupeeren en castreeren zijn verboden. Het eerste ten alle 
tijde, zulks vanwege een rechterlijk vonnis, het tweede 
slechts toegestaan aan dierenartsen. Men kan daarvoor du 
terecht aan het asyl Polderweg (minvermogenden gratis) d£ 
eigenlijk het eenige dieren-asyl is inden waren zin van h« 
woord, en aan andere bewaarplaatsen van dieren, waaraa 
'n dierenarts verbonden is, en natuurlijk aan de klinieken va 
de dierenartsen zelf. De vergunningen strekken zich daarto 
dus nimmer uit. 

Uiteraard wordt de controle hierop zeer bemoeilijkt doorht 
feit, dat buiten Amsterdam geen castratie-verbod voor onbe 
voegden bestaat. 

Tot nog toe'was de beruchte Maandagmarkt op het Amstel 
veld tevens een „hondenbeurs" in de open lucht. En niet allee 
honden en hondjes, er wordt daar van allerlei gedierte vei 
handeld. Ook daaraan zal echter een einde moeten komen. He 
gemeentebestuur wil geen verkoop van honden en katten o 
openbare marktplaatsen. De bona-fide dierenhandelaren jui 
chen dezen maatregel toe. Bij een enquête onder hen gehou 
den, bleek dat op overtuigende wijze. Zij hebben inderdaa< 
meer belang bij klanten aan huis. en aankoop van honden b: 
goede adressen, dan bij een slechten straathandel met al zij 
risico en gevaren. 

Men ziet het, toen deze zaak eenmaal werd aangepakt, wen 
zij meteen goed aangepakt. De politie kan nu optreden (het 
geen voorheen dikwijls niet mogelijk was). Zij wordt gesteum 
door een goede verordening, die geen maas openlaat, waai 
door een kwaadwillende kan ontsnappen en zij treedt op. Dez 
zaak is in goede handen gekomen. En men houdt er de ham 
aan. Met tact en kennis van zaken is men er in geslaagd, bin 
nen zeer korten tijd behoorlijke toestanden te scheppen. 

Er is echter voortdurende controle noodig. gezien het feil 
dat nog vele der vergunninghouders, maar al te zeer geneigi 
zijn, hetzij uit onkunde of onverschilligheid, hetzij uit gemi: 
aan eenig menschlijk gevoel, te verslappen. Voor Dierenvrienden billijk te koop: Belgische Herder, reu 
1'/= jaar en Gr«eneidaler. reu, oud 1 jaar. Schriftelijke solli 
citaHes Mp\r Reders Zandv.laan 207. 

WIE HET VREUGDEVUUR ONTSTEKEN. In plaats van be 
wekelijksche Brigade praatje enkele korte mededeelingen. 

De Z.R.B, is een groote eer te beurt gevallen. Haar ledei 
zijn nml. aangezocht het Vreugdevuur op den Nationalen feest 
dag te ontsteken, waarvoor vanwege de Gemeente takken' 
bossen etc. bijeengebracht zijn op een duintop van het Brede' 
rodeduin. 

Doordat de aanhoudende regen den brandstapel vrij vochtij 
maakte, doen wij een beroep op de inwoners om licht brand' 
baar materiaal beschikbaar te stellen. Berichten Haltestraa 
no. 50, Marnixstraat 10 en Zeestraat 52. Dinsdag j.1. sprak de heer J J. Wijnne voor de> Z.R.B, ovei 
zijn ervaringen tijdens den Wereldoorlog; een interessante 
Causerie welke Woensdag 26 Januari a.s. gevolgd zal wordei 
door een lezing met lichtbeelden over het redden van drenke- 
lingen, ook uit auto's. 
8202 
8203 
8211 
8204 
8205 
8206 
8207 
8208 
8209 
8210 
8212 
8213 
8214 
8215 
8216 
„8217 
8218 
8219 
8220 
8221 
8222 
8223 
8224 
8225 
8226 
8227 
8228 
8229 
8230 
8231 
8232 
8233 
8234 
8235 
8236 
8237 
8238 
8239 
8240 
8241 
8242 
8243 
8244 
8245 
8246 
8247 
8248 
8249 
8250 
8251 Aardweg Hans v. d., Jack en Toet in Engeland 

— In vliegende dienst 

— Studentje 

Beyer, Rie, De geheime club 

— Fientje van de wilgenhoeve 

— De firma Bultje en Aapje 

— Aapje 

— Joop en Toop, de tweelingen 

— Robbedoes 

— Juffertje onrust 

Brown Baker, Nina, De gordel van Isis 

— Het geheim van het pavilloen 
Bongers, Has, Roodrok, de jonge vos 

— De heldendaden van een straathond 
Betlem Jr., Guus, Snoetje als assistent 

— De schildknaap van Maarten van Rossum 

— Snoetje als journalist 

— Het avontuurlijke levensjaar van Brammetje 

— Peter Dornier 

— Jaap Velders als filmheld 
Degreef, Joh. D„ De O 6 verdwenen 

— Het geheim van de goudader 
Engström, Inge. Verkeerd verbonden 

Fernandez, Pliiline, Manuelo en Mariquinha, de tweelingen 
Hoek, Else van der, Het avontuur van de Thaïsclub 

— Thais, het Iaosmeisje 
Hulsmans, Anny, Bonte strik 

— Tweedehands 

— De vlaskop 

— S. O. S. 

— De club van vijf 

Heerkens. Nor, Amsterdam-Batavia in 24 uur, 

— Vliegtrein A 10 in brand 

— De blinde panter 

— Panja, de Thibetaan 

— De gouddelvers van den negus 

— De paardenjongen van gang 3; 

— Het zwarte kaperschip 

— Kees de koning der zandbaan 

— Zijn eerste zes-daagsche 

— Het pelikaantje 

— Met de'„Uiver" naar Melbourne' 1 
Pearl, Elleen, Het geheim van Nullarbor 
Reulandt, Betty, Het ontwikkelingsoord 

1 — Ontwikkelings-capriolen 

— Kantoordebuut 

— Bakvischjes 
Reynen.Gertrud; De brief uit Indië 
Romein, Emma, Betalend logee 

Rive Box, Hans de la. Pension Westduin ' 8252 

8253 

8254 

8255 

8256 

8257 

8258 

8259 

8260 

8261 

8262 

8263 

8264 

8265 

8266 

8267 

8268 

8269 

8270 

8271 

8272 

8273 

8274 

8275 

8276 

8277 

8278 

8279 

8280 

8281 

8282 

8283' 

8284 

8285 

8286, 

8287 

8288 

8289 

8290 

8291 

8292 

8293 

8294 

8295 

8296 r 

8297 l; 

8298 

8299' 

8300 

830r — Het raadselachtige kompas 

— Paul's avontuur in Limburg 

— Het leven in 

— Valsch beschuldigd 

Knaap, A. J. van der. Het drama v.d. Rietlandsche toren 
Klaveren, Tine van, Freule Thea 

— Het meisje in de rimboe 
Lem, Josephine, 'Buitenshuis 
Lindeman, Cor. Nonnie's tweestrijd 

— Verschoppelingetje 

— Kwikstaartje 

Latte, V., Dne van de Sherlock-club 
Nilke, Jeels, Klein maar dapper 

— Frida van de zonneheuvel 

— Domme Nellie 
Nynaber, G, Het laatste jaar 

Oordt, A. van, De kinderen van de zonnebloem 
Sandvoort, Betty van, Haar verleden 

— Jetty's kleuterhuis 

— Twee vriendinnen 

— Hannie op kostschool 

— Jettie in betrekking 

— Vier meisjes en een flat 

— Hannie's terugkeer 
Smit, Jo, De circusprinsessen 
Steylen, Cor, Mala roept 

Veenendaal, J. van, Met de autoboot door Afrika's wild.1 

— id id deel II 

Voorst, E, van, Het geheim van auto B 208 

Vacantieboek 

Weddlngenrv. L. van. De heerscher der Mablabergen 

— Asolco'de zwerver _ 

— Jonge adelaars 

— De parel van het zuiden 7 

— De scheidsrechter 
Wesseltag, Nellie, De blauwe cano 

— Een tante die chauffeert ' 

— Haar groote avontuur 

— , Het geheim van Daisy White 
Witzenburg, Adrl .van, 'Detectiven in den dop ' 

— De vergulde hand 

— De geheimzinnige chinees , 
Yeager, D. G„ Streepsnoet, de grijze beer 
Zanden, Plet r van der,. De geheime zender 

— 't Meneertje 

— De zwijgende sphinx 

— Geurt Boots yaart naar. Indiê 

— Vier van het pla.tteland " ' 

, — De dikke verkenner ^ïCssSèl 

, — Zware oogen , . . - ï7 v5 ' g b r a n Disr^o p pens e ^mtssm^sss^t 

En vlug, >rordt, steeds bezorgd, hetgeen jtnen heeft besteld, 
Hetzir mondeling, 'of' 'SS' is opgebeld. Onze zaak geniet het< volle vertrouwen - 
Van zeer velen, omdat men steeds kan bouwen Dat wat wij leveren; 1 hetzij gróót 'of KLeia " 
Tegen' prijzen van den dag, zoo het' moet"zfln ' ll1 1 /RIJDAG 21 JAN. 1938 Tiende Jaargang No. 6 
S DER ADVERTENTIEN van 1— S regels ƒ1— 

regel meer ƒ0.20 (bl] abonnement korting.) 

NNEMENTSPRIJS : 75 CENTS PER DRIE MAANDEN ORGAAN VOOR DJE BADPLAATS 

MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST VAN HOTEL- EN PENSIONHOUDERS UITGAVE: VAN PETEGEM's D R U K K E R IJ 
Burg. Engelbertsstraat 11 - Telefoon 393 - Postgiro 67851. 

LOSSE NUMMERS 10 CENTS. \aaaaaaarjaanaaaauaananoaaaaaaaanaaaaaanaaaDaaaaanaar>aaanaa 

Het doet U * 

altijd genoegen 
als U bij ons Uw Radio koopt. 

HOORT BIJ ONS HET NIEUWE 

PHILIPS-verhuur-toestel 

Méér dan 60 Stations met een prachtige ontvangst en dat 
voor een LUTTELE 65 CENT PER WEEK. 

Vraagt demonstratie en hoort ook onze andere Philips en 
Erres-toestellen. Prijzen v.a. ƒ 98.50. Gem. Bet. condities. 

g& J. H. VAN KEULEN g 

DIACONIEHUISSTRAAT 24 en 9 - TELEFOON 173, DnnDnaaDDnaDaDnannnnDaDaaaDDaonDDannnDaaannaDaacaaDaanDan aat Uw Ford REPAREEREN 

een Ford-Garage; wij zijn specialiteiten in Ford- 
eparaties en U kunt gebruik maken van ruilonderdeelen «NKO-Garage - Tel. 

Officieel Ford Sub Dealer. W, Weber, Loodgieter 

Diaconiehuisstraat 34 - Tel. 217 H. GANSNER, P. Helnstr 12 

Burgem. Engelbertsstraat 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden en Kachels VELEN BEWEZEN MEVROUW BROKMEIER DE LAATSTE 
EER. Onder zeer groote belangstelling vond Woensdagmiddag 
op de Algemeene Begraafplaats de |eraardebestelling plaats 
van het stoffelijk overschot van Mevjrouw Brokmeier. 

De baar was gedekt en werd voorkfgeigaan door een schat 
van bloemen en een ontelbaar aantal" vrienden, bekenden en 
deputaties volgden haar achter de familie om de overledene 
de laatste eer te bewijzen. Zoo ging veler sympathie uit tot 
haar, die tijdens haar leven niet alleen was een voorbeeldig 
moeder en echtgenoote. doch ook nog tijd en kracht vond om 
anderen te steunen. Een neef van dé overledene sprak woor- 
den van troost tot de zoo zwaar getroffen familie. Met enkele 
woorden van dank door den schoonzoon eindigde de indruk- 
wekkende plechtigheid. \ 

t , 

INTERESSANTE PROEFNEMING. ï Een proef waarvan alle 
Zandvoortsche huisvrouwen in spanning het resultaat afwach- 
ten, staat te gebeuren. ! 

Het gasgebruik te Zandvoort neemt n.1. weer gestadig toö, 
wat den heer A. A. Cense, als ijverig! directeur, voldoende aan- 
leiding is te pogen deze goede strooming grooter van omvang 
te maken. Zijn doel is een eenigszins objectieve voorlichting 
van de Zandvoortsche ingezetenen te) verkrijgen inzake een 
vergelijking van kosten bij het koken en verwarmen door 
middel van petroleum en door gas Hiertoe wordt een proef 
genomen met medewerking van de plaatselijke pers, die in 
hunne gezinnen gedurende eenige weken uitsluitend op pe- 
troleum en uitsluitend op gas laten koken. 

De reultaten van deze proef zullen,' in een couranten-artikel 
vervat worden. We hebben toch het idee dat de uitkomsten 
hen die gas gebruiken in het gelijk stellen. Niettemin een inte- 
ressante proef. 
EXTRA BERICHT!! Zondagavond POPULAIRE Entreeprijzen 

in de 

H0LLANDIA-BI0SC00P 

Om een ieder in de gelegenheid te stellen ons GROOT 
GLANSPROGRAMMA te gaan zien (zie adv. in dit blad), 
stellen wij een aantal plaats kaar ten beschikbaar tegen 
GEREDUCEERDE PRIJZEN, welke alleen verkrijgbaar zijn 
in Sigarenmagazijn van J. WATER, Stationsplein, van af 
heden tot Zondagavond 7 uur. 
Parket en Parterre 25 et., Staties en Balcon 45 et. 

Loge 65 et., plus belasting. 
Aan de cassa handhaven wij onze gewone entree-prijzen. JHOE MEN WEL EN NIET MOET ZWEMMEN". k en mijn eertijds eveneens tot de beste zwemsters van de 
reld behoorende Hollandsche sportzusters: Willy den Ouden, 
i Wagner, Rie Mastenbroek, en vele anderen, komen a.s. 
jdag in Bodega Mustert alhier op het witte doek, waar de 
emclub „Zandvoort" de olympische film 1936 laat vertoonen. 
)e bekende zwemexpert S P. J. Borsten uit Amsterdam 
eekt dien avond over veel interessante zaken, samenge- 
icht onder den titel „Hoe men wel en niet moet zwemmen". 
)e zwemster, Mej. Gr. Sweres, zal zijn woorden met voor- 
Wen verduidelijken. 

Jegrijpelijk bestaat er voor dezen interessanten avond 
>ote belangstelling, zoodat het aanbeveling verdient zich 
lig van kaarten te voorzien, die vanaf heden a 15 cent bij 
arenmagazijn Jan Hagenaar, Groote Krocht 26, alhier, ver- 
jgbaar zijn. Leden, donateurs en adspiranten van de ZCZ. 
Dben vrij entree. 

5e heer Borsten, die overal in het land voor volle zalen 
reekt, verwacht te Zandvoort niet anders. Hij is een der- 
ite vlot spreker, dat het ieder spijten zal als zijn laatste 
lord geklonken heeft. 

)e zwemfilm is overigens alleen reeds een bezoek aan 
lega Mustert waard. Onthoudt u den datum? GRATIS 

bij het koopen van een 

PHILIPS 

RADIO-TOESTEL 

de vakkundige aanleg van Antenne en aardleiding en 
eventueel stopcontact. 

Tevens geven wij cadeau: 

EEN ZEER FRAAIEN OMSLAG 

voor het opbergen van Uw Radio - Programma. 

INRUIL VAN UW OUDE TOESTEL. 

Vraagt vrijblijvend demonstratie en condities. 

PHILIPS 

Verhuurtoestel 

slet ht6 65 et. p. week 

waarr&S* alle onderhoudskosten 
voor onze rekening zijn. 

Technisch-Bureau B J.N D E L S 

PARADIJSWEG 12 - TEL 425 - SCfiSÏ*°ENPLEIN 3 
AUTOMATISEERING TELEFOON. Dezer dagen is de 
P.T.T. begonnen met het maken van automatische telefoon- 
toestellen. Voorts vernemen wij. dat waarschijnlijk begin 
April de automatische dienst in werking zal worden gesteld. 

BUITENGEWONE VERGADERING V.V.V. De Vereeniging 
voor Vreemdelingen verkeer houdt Dinsdag 1 Febr. a.s. een 
buitengewone vergadering in Bodega Mustert aan den 
Strandweg.' Aanvang -8.15 uur.- — - • 

Belangrijk is zij vooral door het bestuursvoorstel tot reor- 
ganisatie der Vereeniging om te komen tot een Semi-offïciëel 
lichaam. 

Voorts staat een wijziging van de Statuten op de agenda, 
bij goedkeuring van het voorstel noodzakelijk. 

De tekst van artikel 7 zal dan aldus komen te luiden: 

Het bestuur bestaat uit 7 meerderjarige leden, waarvan de 
Burgemeester, die ambtshalve lid der Vereeniging is, Voor- 
zitter is. Van de overige 6 leden, die 3 jaren zitting hebben, 
worden 3 door en uit de leden van den Gemeenteraad van 
Zandvoort aangewezen en 3 door de algemeene vergadering 
uit de leden gekozen, die evenwel geen lid van den Gemeente- 
raad van Zandvoort mogen zijn. 

De aftreding geschiedt volgens op te maken rooster van 
aftreding. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. 

Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijksch bestuur, 
bestaande uit: den Voorzitter, een Raadshd-bestuurshd (door 
de 3 raadsleden onderling aan te wijzen) als onder- Voorzitter 
en een bestuurslid (door de overige bestuursleden onderling 
aan te wijzen) als secretaris-penningmeester. 

Hier wordt aan toegevoegd artikel 7a, luidende: 

Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat een directeur, 
wiens werkzaamheden en jaarwedde bij H.R. worden vast- 
gesteld. 

Reorganisatie en wijzigingen geschieden omdat het belang 
van Zandvoort dit eischt en geven de vergadering, de gelegen- 
heid de eerste stap te zetten in de richting waarvan 'n beter 
succes te verwachten is. De voorgenomen reorganisatie van 
V.V.V — waarover al reeds zooveel geschreven is — zal 
later een dankbare herinnering zijn als het nuttige effect de 
juistheid er van bewijst. 

DE POST OP DEN NATIONALEN FEESTDAG. De direc- 
teur van het post- telegraafkantoor alhier brengt alsnog ter 
kennis van belanghebbenden, in aansluiting op het daaromtrent 
reeds medegedeelde, dat op den Nationalen Feestdag alleen de 
eerste briefpost bestelling zal worden uitgevoerd en geen 
kwitantie invordering zal plaats hebben. 

ZONDAGAVOND NAAR „MONOPOLE". We vestigen de 
aandacht op de tooneelvoorstelling, welke Zondagavond in 
Monopole gegeven wordt. De Koninklijke Haarlemsche Too- 
neelvereeniging „Cremer" voert op: „Geen dubbeltje op z'n 
zak'', een stuk om zich uitstekend bij te amuseeren. 

VERGADERING S.D.A.P. Op Donderdagavond 27 Jan. a.s. 
te 8 uur spreekt voor de afdeeling Zandvoort van de S.D.A.P. 
Prof. J. van Gelderen. Zijne Hooggeleerde zal spreken over 
„Het be/ginselprogram'', in „Ons Gebouw", Spoorstraat 51. 

ADRES VAN DEN HEER T. MOLENAAR AAN B. EN W. 

Indien een werklooze verplichtingen aan de gemeente heeft, 
wordt gedurende zoolang dit noodig is, een klein deel van 
zijn in werkverschaffing verdiend loon of steunbedrag inge- 
houden. Bij de werkverschaffing wordt voor elke afhouding 
een bon verstrekt, dienende tot kwitantie; bij de steunver- 
leening is dit echter niet zoo, met 't gevolg dat Je betrokkenen 
niet altijd weten hoever zij met hun afbetaling gevorderd zijn, 
wat soms ontevredenheid veroorzaakt. 

Het raadslid T. Molenaar zag zich naar aanleiding hiervan 
gedwongen een adres aan het College van B en W. te rich- 
ten, waarin hij het volgende naar voren brengt: 

„Ondergeteekende, T. Molenaar, lid van den Raad, ver- 
zoekt uw College beleefd te willen bevorderen, dat van ge- 
zinshoofden welke in de steunregeling zijn opgenomen geen 
bedrag van het door hen ontvangen steunbedrag te doen in- 
houden als aflossing van een door hen verschuldigd voor- 
schot op ziekenhuisverpleging. Tegen inhouding van een 
klein bedrag bij tewerkstelling, indien de omstandigheden van 
het gezin dit toelaten, bestaat bij o.g.t. geen bezwaar. 

Bij herhaling mag adressant er nogmaals op aandringen dat 
uw College zal doen gelasten, dat geen inhouding van welk 
bedrag ook zal plaats vinden zonder daarvoor af te geven een 
kwitantie van ontvangst". 

In zijn nadere toelichting verwondert de heer Molenaar er 
zich over, dat verhaalsrecht kan en wordt toegepast od der- 
gelijke gezinshoofden, die niet zijn aangeslagen in de Rijks- 
inkomstenbelasting en waarvan als bekend mag worden ge- 
acht, dat deze personen met hunne gezinnen in zeer moeilijke 
omstandigheden leven, dat naast inhouding van een gulden per 
week bij de werkverschaffing, ook nog 50 cent per week van 
het steunbedrag wordt afgehouden, indien zij niet in werk- 
verschaffing zijn. i , , ij, I i* -.' VRAAG EN ANTWOORD. Het raadslid T. Molenaar heeft 
het College van B. en W. om opheldering verzocht aangaande 
de overschrijding met ruim ƒ 3000 van de begrooting 1937 v.h. 
Oude Mannen en Vrouwenhuis. 

Naar aanleiding hiervan hadden wij een onderhoud met den 
Voorzitter van de regenten en dagelijks bestuurder der 
Inrichting, den Heer J. Groen, die ons mededeelde, dat in 
1936;jals bijdrage van verpleegden op volgnummer 13" der be- 
grooang ~geraamd^wasT : "~450. — Er~werd~ echter ontvangen 
ƒ 3694'50. De oorzaak van deze belangrijke overschrijding 
der ontvangsten lag daarin, dat iemand van buiten met toe- 
stemming van B. en W. zich voor een aanzienlijk bedrag in 
het tehuis had ingekocht. Toen deze persoon in December 1936 
vertrok is hem de inkoopsom, na aftrek van een vooruit 
overeengekomen bedrag voor • huisvesting, terugbetaald en 
deze terugbetaling is geboekt onder volgnummer 36 (andere 
uitgaven) . • 

Dat deze post daardoor belangrijk overschreden werd zal 
nu wel voor ieder duidelijk zijn. 

ZANDVOORTSCHE KRING. Naar wij vernemen heeft Ds. 
J. Kalma Donderdagavond in ledenvergadering medegedeeld 
zijn beroep naar Hoogtebeinum te aanvaarden. Begin Mei 
vertrekt Ds. Kalma uit Zandvoort. 

LOUIS DAVTDS KOMT. We vergisten ons verleden week 
toen we schreven dat Louis en Heintje Davids dezen Zater- 
dag met hun knal revue „Amsterdam Follies" in Monopole 
zouden komen... 

De voorstelling is op Zaterdag 29 Januari bepaald, waar- 
door de liefhebbers van een goede revue zich een week langer 
op een dollen lach-avond voor kunnen bereiden. 

LAAT HET TERUGBRENGEN. t>ït de mïln die voor Cafe- 
Restaurant Muluru ligt is een bijbehoorend scheepje verdwe- 
nen. Vermoedelijk hebben kinderen het zonder erg medege- 
nomen. De eigenaar doet het beleefde verzoek het voorwerp 
terug te brengen. 

VERPLAATST. Het filiaal van de bekende zaak van den 
heer E. Bos en Zonen is met ingang van heden verplaatst van 
de Jan Steenstraat naar perceel Haltestraat 62a. Hoe de heeren 
E. en W. Bos hun nieuwe zaak ingericht hebben weten we 
nog niet, maar zeker is dat een bezoek er aan de moeite 
waard zal zijn. De openingsweek kenmerkt zich in het bij- 
zonder door lage prijzen, terwijl we het over de kwaliteit 
niet behoeven te hebben. Die is èn bij E. Bos èn bij W. Bos 
het beste van het beste. Profiteert er van! ieuws van ,De Kleine Winst" 

Alléén gevestigd: H A L T E S T R A A T no. 31. Aanvulling kinder- en jeugdboeken tegen ons bekende 

4-cents-farief. 

Thans ook opgenomen de mooie BRUINTJE BEER BOEKJES 

8302 De avonturen van Bruintje Beer ; Ie serie 

8303 De avonturen van Bruintje Beer ; 2e serie 

8304 De avonturen van Bruintje Beer ; 3e serie 

8305 De avonturen van Bruintje Beer ; 4e serie 

8306 De avonturen van Bruintje Beer ; 5e serie 

8307 De avonturen van Bruintje Boer ; 6e serie 

8308 De avonturen van Bruintje Beer ; 7e serie 

8309 De avonturen van Bruintje Beer ; 8e serie 

8310 De avonturen van Bruintje Beer ; 9e serie 

8311 De avonturen van Bruintje Beer ; 10e serie 

8312 De avonturen van Bruintje Beer ; 11e serie 

8313 De avonturen van Bruintje Beer ; 12e serie 

8314 De avonturen van Bruintje Beer ; 13e serie 

8315 De avonturen van Bruintje Beer ; 14e serie 

8316 De avonturen van Bruintje Beer ; 15e serie 

8317 De avonturen van Bruintje Beer ; 16e serie 

8323 Hlchtum, N. v., Het groot winteravondboek (7-11 jr.) 

Aanvulling nieuwe boeken 

(Leesgeld billijk.) 

5059 Földes, Jolen, Over de brug 

5060 Dood, C. de, Nummer drie 

5061 Marsen, G» De doodskop-rivier 

5062 Baldwin, Faith, Het hart heeft vleugelen 

5063 Nelson, A. P., De veedieven van Grass City I 

916 Sabatlnl, Rafaël, De verdwenen koning 

917 Roberts, CeclI, Victoria station 4 uur 30. NOG EEN FLATGEBOUW? Niet voor de eerste maal leest 
u een bericht over de plannen om ook Hotel Driehuizen om te 
bouwen tot een modern flatgebouw. 

Veel positiefs heeft er uit de) met groote voorzichtigheid ge- 
lanceerde berichten niet gesproken, omdat er toen aangaande 
de zaak geen vaststaande feiten waren. 

Thans meenen we te weten, dat in een vergadering 
van de commissie voor Publieke Werken de teekeningen be- 
sproken zijn van een flatgebouw dat üit hotel "Driehuizen moet 
verrijzen. Het aantal verdiepingen zou zes bedragen, terwijl 
tevens een daktuin is geprojecteerd. 

Nu treedt aan het licht hoe jammer het voor de Gemeente 
is dat door omstandigheden de kans voorbij is gegaan den 
grond van het terras van bedoeld hotel bij een vorige trans- 
actie misschien wel cadeau te krijgen. Want willen de plannen 
doorgang vinden, dan zal de gemeente waarschijnlijk eerst 
dien grond moeten koopen. Een verdere afwikkeling heeft 
zeer onze aandacht. 

ZONDAGAVOND MEE MET DE POLO'ERS! Het polo- 
zevental van de zwemclub Zandvoort gaat Zondagavond bij 
V.Z.V. op bezoek in het Velserbad. Zij kunnen daar op een 
warme ontvangst rekenen, aangezien V.Z.V ook tot de lei- 
dende zeventallen behoort. Meerdere interessante wedstrijden 
staan op het programma. 

Opgaven om met de bus mee te gaan voor Zaterdagavond 
8 uur aan het secretariaat. De kosten vallen mee. 

We vertrekken te plm. 6.45 uur van Garage Rinko. 

OPENBARE RAADSVERGADERING. Tegen Maandag 24 
Jan a.s. te 7.30 uur n.m. is de raad onzer gemeente in open- 
bare zitting bijeengeroepen. De agenda luidt als volgt: 

1. Ingekomen stukken. 

2. Prae-advies op een verzoek om verlaging van pacht, 
verschuldigd voor ventvergunningen. 

3. Voorstel tot het verleenen van een toelage aan den dood- 
graver. 

4. Benoeming van leden van de gemeentelijke instelling voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon. 

5. Prae-advies op een verzoek van de aannemers van de 
verbeteringswerken aan de Noordzijde van den Strandweg. 

6. Voorstel betreffende het verhuren van de bergplaats te 
Bentveld. 

7. Voorstel tot verlaging van de pachtsom 1937 van de 
toiletten aan den Strandwög. 

8. Voorstel tot uitvoering van een werkverschaffingsobject. 

9. Voorstel tot herziening van de bezoldiging van de school- 
schoonmaaksters, enz. 

10. Voorstel tot het aangaan met de gemeente Bloemendaal 
van een gemeenschappelijke regeling, als bedoeld in art. 19, 4e 
lid van de lager onderwijswet 1920. 

11. Voorstel tot vaststelling van de tabel van afschrijving 
op de bezittingen van het Zuiderbad. 

12. Voorstel tot vaststelling van den pachtprijs en de voor- 
waarden voor de strandverpachting voor 1938 t.m. 1940. 

13. Voorstel betreffende de verpachting van den water- 
toren als uitzichttoren. 

14. Voorstel betreffende de waterpersleiding Leiduin-Bent- 
veld. 

15. Prae-advies op het adres van dö plaatselijke loodgieters- 
vereeniging aangaande de acquisitie van het gasbedrijf. 

16. Voorstel tot verdaging van de beslissing over het ont- 
werp-plan van uitbreiding. 

17. Voorstel betreffende de bezoldiging van d& gemeente-- 
vroedvrouw. 

18. Vaststelling van de 2de suppletoire begrooting v. 1938. 

19. Behandeling van belasting-reclames. 
U NIET LANGER 

over de onvolmaaktheden van Uw auto. 
Laat Uw wagen vakkundig repareeren bil het best 
geoutilleerde bedrijf van Zandvoort 

GARAGE BREDERODESTRAAT 

Voorheen Gebr. C en H. v.d. GEER - TELEF. 8 8. 
VRAAGT EENS PRUS. - OOK VOOR STALLING. -jr-7. M V: d&li 

TOA 


Q£ $ 
& 
ï. 

3,, &<■- 3% 
^ 

.-#*£ 


AMtf«mNVIMMM«M*M*«^^ (-• JV-. Jaarlijksche Opruiming 

Kleedingmagazijn Fa. v. HENSEN 

Groote Krocht 23 - Telefoon 274. 
Laatste aanbieding - zeer voordeelig - 

VOOR- of NAJAARS-OLSTERS 

Zuiver Engelsche stof ƒ 18.50 - Moderne dessins. '- JANUARI-AANBIEDING 

van de „PAKTA-CLUB" Onderstaande aanbieding geldt uitsluitend voor de leden 
van de „PAKTA-CLUB" 

Iödere klant van het Levensmiddelenbedrijf „Pakta" is lid 
van de „Pakta-Club". 

Geeft U dus omgaande op als klant bij het Levensmiddelen- 
bedrijf „Pakta" en U kunt van deze aanbieding, welke geldig 
is tot 1 Februari a.s. profiteeren. 
U kunt U opgeven bij: 

Mevrouw BORSTEL. Bakkerstraat 5, Zandvoort. 
A. VAN DUYN, Pakveldstraat 6, Zandvoort. 

SPAART „PAKT A-BONS" 

zi| hebben hooge waarde!! 
JANUARt-AANBIEDING : 

1 pond Koffie van 40 cent voor 25 cent 

3 zakjes blauw van 15 cent voor 10 cent 

1 fl Appelmoes van 25 cent voor 20 cent 

1 /z pond Vlokkenzeep van 30 cent voor 23 cent 

Va pond Vermicelli van 12 cent voor 10 cent 

1 /z pond Cacao van 20 cent voor 15 cent 

Va pond Bak en Braadvet van 24 cent voor 20 cent 

1 groote bus Specerijen (peper-nootmuscaat-of kaneel) 

van 16 cent voor 11 cent 

4 pakjes Vanille suiker van 10 cent voor 6 cent 

3 st. Sanders palmolie zeep van 30 cent voor 25 cent 

2 dubbele bussen schuurpoeder van 20 cent voor 15 cent 

1 pot Jam, Ie soort van 27 cent voor 23 cent 

1 pond Gnesmeel van 18 cent voor 14 cent 

1 pak Havermout van 20 cent voor 16 cent 

2 st. Bloemenzeep van. 14 cent voor 10 cent 

1 fl. Honing's Aroma van 45 cent voor 25 cent 

1 fl Limonade van 55 cent voor 45 cent 

1 ons Zoute griotjes van 20 cent voor 14 cent 

1 rol theelichten van 10 cent voor 8 cent 

1 potje Honing van 16 cent voor 12 cent 

Va pond Vruchtengries van 30 cent voor 25 cent 

3 pakjes Honig's pudding van 25 cent voor 20 cent 

1 fl. Slaolie (ARACHIDE) van 70 cent voor 54 cent 

10 Scheermesjes - van 10 cent voor 8 cent 

1 groote tube Tandpasta van 25 cent voor 19 cent HUIZE VENNIK 

KERKSTRAAT 3 

ORANJE VANILLE BATONS 

(HET BOTERKOEK JE) 

(55) 35 et. 

ORANJE SCHUIMPJES 
(55) 35 et. 

FANTASIE GEBAK .... 55 et. MBIBM VOETBAL — OVERZICHT „ZANDVOORT". 

Het schijnt altijd te moeten regenen als Zandvoort een 
belangrijken thuiswedstrijd' heeft. Weinig scheelde het of het 
terrein was onbespeelbaar geweest, wat den echten voetbal- 
liefhebber toch oprecht met spijt zou hebben vervuld, omdat 
naar den wedstrijd van Zondag zooveer zijn aandacht uitging. 

Dus geen dichte drommen toeschouwers bij deze belang- 
rijke ontmoeting, die voor zoover het de eerste helft aangaat, 
op buitengewoon hoog peil stond en gewijd was aan Zand- 
voort overwicht en -succes. 

Een geheel gewijzigde opstelling is in het veld gebracht, 
waarvan we zeggen willen, verander haar voorloopig niet, 
indien dit kan. Zij zag er als volgt uit: 
M Kemp 
J. Weber N. Schweinsbergen 

H. Koper D. de Muinck Adr. Weber 

Luiting, H. Bloemendal, Schut, J. de Muinck, Van den Bos 

Voor de rust werd tegen den stevigen wind ingespeeld. Het 
klopte echter zoo goed m het geel-blauwe team, dat dit geen 
handicap vormde om een 2— 0-voorsprong te nemen 

J. Weber en Schweinsbergen stonden een prima partij te 
backen, bijgestaan door een Kemp in top.vorm, die de moei- 
lijkste ballen uit zijn doel hield. 

De half-linie, onder aanvoering van D. de Muinck, heeft ge- 
durende de volle 45 minuten gezwoegd en gaf de tegenpartij 
weinig kans. Dorus verving Gijs Keur uitstekend. Overal 
sprong hij voor als verdediger en niet te remmen stuwkracht. 

Aan weerszijden vulden H. Koper en A. Weber zijn taak 
goed aan. H. Koper als de enthousiaste speler, Andries als 
de meer geroutineerde en techisch beste. 

Een middenlinie die begreep wat haar te doen stond en de 
voorhoede gestadig aan het werk zette. Op een fout dient 
zij gewezen. Rechts is te weinig door haar in het spel be- 
trokken. Juist nu de voorzetten daarvan met wind mee gin- 
gen, hielden zij een grooter gevaar in voor de tegenpartij. 
Bovendien kreeg de linkervleugel het nu te druk, waardoor 
het nadeel van den wind extra uitkwam. (Kinheim deed 't na de 
rust beteö.) 

De -voorhoede is in die uitzonderlijk goede eerste helft fei- 
telijk het minste deel van 't elftal geweest. Luitng kreeg wei- 
nig of niets te doen, Bloemendal kon het tot niets brengen en 
Jb. de Muinck had z'n dag niet. Alleen Kees Schut en J. v.d. 
Bos pasten in hetzelfde kader. 

De twee doelpunten kwamen uit plotseling snelle door- 
braken. Het eerste nam Kees Schut voor zijn rekening. On- 
gewoon rustig zooals dit in zijn werk ging. Kees kreeg den 
bal even voor de backs te pakken, dribbelde tusschen hen 
door en had alzoo nog alleen den keeper voor zich in 'n groot 
vrij veld. Heel listig lokte hij den doelman uit zijn heiligdom, 
om het leder daarna zuiver tusschen de' palen te plaatsen. i Modejnagazqn BUYSMAN; 

S BURG. ENGELBERTSSTRAAT 94 3 

■ ■ 

f Halfjaarlijksche Opruiming f tegen spotprijzen. ■ 

lederen dag geopend van 10 tot 5 en van 6 tot 8 uur; m 
Zaterdags tot ,10 uur. ■ ■ 
■ 
ai 

8 

■ 

aaMoauaMBaaawuM NEEMT U EENS PROEF! met SCHIPPER'Sg 

TAR Al ï licht BRUINBRQOD, het zal U voldoen. ■ 

g Haltestraat 23 - Telefoon 59 g 

■ m 

iiiinniiiuiNiiiinmuiiHiiiiiiui | MEEREN! I 

| Zijt gij gesteld op een goed geknipt model!! f 

1 Wij besteden hieraan alle aandacht. ; I 

§j Onze salon is modern ingericht. „ ■ g 

ë Onze prijzen zijn zeer voordeelig. j § 

| Voor kinderen hebben wij SPECIALE ATTRACTIES.! f g 

I Knippen 35 et Scheren 15 et |j 

§j Kinderen knippen 25 et j 

1 Het adres voor iedereen: I 

| MAISON „GERRITS" % 

| ZEESTRAAT 30 — TELEFOON 348. j 

^anniiniinfituiiiiiuiiiiDmniiiMiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiinniiiiitiuinuiiiiiiuiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiuniiiimiMifiiimrm Luxe Brood- en Banketbakkerij 

G. H. KUNEMAN 

Haltestr. 33 - Tel. 26 

Deze week als Reclame: 
GEVULDE KOEKJES 

van 55 cents voor 35 cents per half pond. 
Als extra Reclame : 

3 SLAGROOM MOORKOPPEN voor 25 ets 

Deze alleen Zaterdag en Zondag. i Kinderballet 

m Hieraan kunnen nog eenige Meisjes van 6-10 jaar 

BÊb deelnemen. 

B Ochtendgymnastiek 

68 voor dames dagelijks - 3 x p.week of 1 x p.week 

jj| AVONDLESSEN 

H voor jonge dames van 16 — 25 jaar. 

| Dansstudio Mevr, LÏLY ORGODET 

Ü KOSTVERLORENSTRAAT 36 - TELEFOON 79. ■■■■■■■■■■■■■■■■nbBaHBiaanmiMaMHMBB 

f KWALITEIT is onze Reclame ij 

£ ALLEEN ZATERDAG bij: S 

g Vleeschhouwerij J. J. SPIERS £ het BEKENDE TWAALFUURTJE: 

1 ons LEVERWORST ') ^ 
1 ons BLOEDWORST } 25 Cent '5 
'1 ons SCHOUDERHAM ) ,-■ 

Modelvleeschhouwepij 5 

HALTESTRAAT 30 — TELEFOON 144* 

■ ■ 

■■BMBMBBBflaHM&mMM ■*■■■■■■»■■■■■■ Op ongeveer dezelfde wijze ging 't tweede doelpunt, gemaakt 
door Jb. de Muinck, met dit verschil dat hij den bal over den 
keeper in het verlaten doel plaatste. 

Jan van den Bos heeft ook enkele min of meer goede kan- 
sen gehad door het missen van den rechtsback. Het zat hem 
hierbij niet mee. De rust ging in met een 2 — 0-voorsprong 
voor de thuisclub. 

„Dat is binnen', klonk het overal. En in het geheel niet 
wonderlijke gedachtengang. Hun favoriten op dreef en straks 
bovendien nog het windvoordeel; Kinheim zou nergens blijven. 

We schreven verleden week „Kinheim vecht tot de laatste 
minuut toe door". De waarheid ervan kon Zondag blijken.' 

Inplaats dat de gasten nergens waren, was Zandvoort ner- 
gens, zoo stortte het elftal in elkaar. Geen vergelijken aan, 
het spel van de eerste met dat van de tweede helft. 

Hadden de geel-blauwen nu reeds hun kruit verschoten ? 
Het leek er veel op. 

Kinheim gaf den toon aan; Zandvoort verdedigde en drong 
in elkaar. Den toeschouwer werd het bang te moede bij het 
eerste tegenpunt. 't Had lang in de lucht gehangen en het met 
leeuwenmoed verdedigende achtertrio kon soms ternauwer- 
nood een doorboring voorkomen, maar de overmacht werd 
te groot en Kemp kreeg het nakijken. 2 — 1. 

Een verdiend tegenpunt voor Kinheim, waarmee de kans op 
een overwinning belangrijk kleiner geworden was. Gelukkig 
kwam de thuisclub, waarschijnlijk door den schrik, nu meer 
uit de plooi, wat ons even opgelucht deed ademen. 

Bij flitsen kwam nu het vijandelijk doel soms in gevaar : 
Bloemendal miste bij één zoo'n plotselingen uitval een pracht- 
kans om zich veilig te stellen. 

Niet alleen de thuisclub gaf teekenen van vermoeidheid. 
Het zware terrein, de aanhoudende regen, drukten op ieder 
haar stempel, meer in het oog loopend naarmate het einde 
naderde. 

In de laatste minuut kregen de drijfnatte toeschouwers nog 
gelegenheid voor een vreugdedans, door het maken van een 
derde doelpunt uit een strafschop. Hiermede was de over- 
winning een feit. 

Doordat Zeemeeuwen helaas verloor en Beverwijk van Geen beste dag voor de Zandvoort-elftallen, als u ziet. Al- 
lemaal nederlagen, waarvan die van hef 2de 'en 3de het meest 
verrassen. De kampioenskansen zijn hiermede'belanerijkterug- 
geloopen. 

Programma voor a.s. Zondag: 

R.C.H. IV— Zandvoort II 10 uur. 

E.T.O.— Zandvoort III 2 uur. 

Zandvoort IV vrij. 

Zandvoort V— .I.V.O./D.W.O. 10 uur. 

Zandvoort VI— Haarlem VII 10 uur. 

Zandvoort VII— Waterloo I 12 uur. 

Juniores vrij. 

Adspiranten a speelt Zaterdagmiddag te 2.30 uur thuis tegen 
Haarlem c. 

VOETBAL — OVERZICHT ZEEMEEUWEN. 

Het zit de Oranje-zwarten den laatsten tijd niet mee. Nu 
weer werd van Bloemendaal onverdiend verloren, en wel, op 
e/en wijze, die de meest kalme supporters wel moest ontstem- 
men. Niet alleen dat de lijst der gewonde spelers weer ver- 
groot werd, doordat thans de midhalf kort na de rust moest 
uitvallen, doch de scheidsrechter ontnam met een stand 2 — 1 
voor Zeemeeuwen hen een bijna zeker doelpunt door een 
vrijen trap voor hands tegen Bloemendaal te geven, terwijl de' 
bal al 40 Meter verder was en de linksbuiten alleen op 3'Meter 
afstand voor den keeper stond. Om de» pech ten top te voeren, 
kende hij Bloemendaal op appèl van den comediant de Bock 4 
minuten voor het einde een vrijen trap toe, waaruit de bal met 
de hand in het doel werd gewerkt. Dit was wel een onsportief 
einde van een goeden en fairen kamp. waarin vóór de rust 
toen de regen nog niet neerstroomde het beste voetbal ge- 
speeld werd. 

De Zeemeeuwen achterhoede had zich een verdedigende 
houding tot taak gesteld, opdat de voorhoede de noodige ruim- 
te zou krijgen en deze opzet slaagde volkomen. De thuisclub 
kreeg geen gelegenheid tot zuiver richten en de achterhoede 
der Zeemeeuwen speelt schitterend, terwijl ook de keeper 
goed werk doet. Hoewel minder in den aanval zijn de oranje- 
zwarten des te gevaarlijker en de rechtsbuiten opent de score 
met een schot dat de keeper niet voldoende kan stoppen. Een 
hard laag schot aan de andere zijde wordt fraai gestopt en 
verder zijn de gastheeren de richting kwijt. Uit een der vele 
corners grijpt de Haas in het doel niet tijdig genoeg in en de 
linksbuiten passeert hem ten tweeden male.' Enkele minuten 
voor de rust zet Zeemeeuwen een prachtigen aanval op; kee- 
per en al is gepasseerd, doch de rechtsbuiten is zoo ongelukkig 
op 3 Meter afstand den bal juist over de lat te werken! Dit 
had de overwinning kunnen brengen. 

Met een 2— 0-voorsprong begint Zeemeeuwen aan de tweede 
helft met den stroomenden regen schuin tegen; toch is men 
geenszins in de minderheid. Na ruim een kwartier spelen glipt 
de natte bal ovei den schoen van een der backs en komt 
Bloemendaal aan een tögenpunt. Dan valt de middenhalf uit, 
en is het verband bij Zeemeeuwen zoek; tot 10 minuten voor 
het einde wordt stand gehouden, doch dan maakt de keeper 
zijn traditioneele fout; veel te ver uitloopen doet een een- 
voudigen kopbal in het doel belanden en" zelfs krijgt Bloemen- 
daal de overwinning cadeau op de wijze als in den aanvang 
van het verslag vermeld. 

Zeemeeuwen II trok met 5 invallers naar Amsterdam en ver- 
loor eveneens met 3—2 van Volewijckers op een hopeloos 
modderveld ergens aan den Buiksloterstraatweg. De omstan- 
digheden in aanmerking genomen werd vooral door de jon- 
geren heel goed gespeeld. Niet lang zal het duren of ook de 
reserves zullen op een „boterzacht" veld kunnen winnen. 

Zeemeeuwen III deed ondanks de vele invallers goed werk 

Zeemeeuwen IV speelde tegen Bloemendaal III ook al met 
2 — 2 gelijk, waarmede eigenlijk geen van beiden gebaat was. 

Zeemeeuwen V -verloor van V.V.H. III met 4—2 , terwijl dei 
juniores rust hadden en adspiranten B speelde 3—3 tegen 
Kennemerland. 

PROGRAMMA: Voor a.s. Zondag is een inhaalprogramma 
opgesteld, waardoor Zeemeeuwen I vrij is en waar ook II vrij 
is. gaat een elftal naar Halfweg een vriendschappelijk partijtje 
spelen om te bekomen van de slot emoties van vorige week. 

Zeemeeuwen III ontvangt te 10 uur thuis Haarlem V; het 
IVde gaat naar I.V.O.-D.W.O. II; het Vde naar Schoten VI ter- 
wijl de juniores wederom kunnen toezien en adsp B Zater- 
dag bij D.O.A. op visite gaan. 

POLITIE STELT BEKER BESCHIKBAAR. De Zandv. 
Politie Sportvereeniging schonk den Voetbalvereniging 
„Zandvoort" een fraaien beker, om jaarlijks in een plaatselijke 
ontmoeting op het spel te zetten. 1 1ste CONCERT 

BB 

g der R.K. Gemengde Zangvereeniging 

■ „ARTI ET RELIGIONI"- Zandvoort 

™ onder leiding van den heer PAUL BROERSE. 

g OP ZONDAG 23 JANUARI 1938 
g 8 uur precies, in het 

B Patronaatsgebouw 

BÊ met medewerking van het 

g Kinderkoor en Adspiranten. 

H Na afloop van het Concert / 

§ EEN T00NEELSPEL Schoten uit won, in de stand thans: Bloemendaal 
Beverwijk . 
Kinheim . . . 
Zandvoort 
Zeemeeuwen 
Meteoor . . . 

D.E.C 

Schoten . . . 
Ahrends V.C. 
W.M.S. . .. 
S.D.Z .14 
.13 
...13 
...12 
...13 
...13 
...13 
...13 
...11 
...11 
.12 8 
8 
5 
4 
6 
6 
5 
4 
3 
3 
4 
1 
6 
6 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 2 
4 
2 
2 
6 
5 
6 
6 
5 
5 
10 Afdeeling I i 20 
17 
16 
14 
14 
14 
12 
11 
9 
9 
2 48—25 
39—27 
25—18 
31—25 
28—27 
29—25 
24—27 
25—35 
16—18 
23—18 
17—50 Voor a.s. Zondag zijn in deze afdeeling slechts twee (inhaal) 
wedstrijden vastgesteld, n.m.1. Zandvoort-Ahrends en Bever- 
wijk— S.D.Z. Mogelijkerwijs is een overwinning voor de be- 
zoekende clubs uitgesloten en toch het blijft voetbal. 

Winnen als verwacht Zandvoort en Beverwijk, dan brengt 
dit geen verandering in den stand. Alleen is de achterstand 
van Beverwijk dan nog maar 1 punt op Bloemendaal, terwijl 
Zandvoort dan gelijk met Kinheim komt te staan. > 

Komaan geel-blauwen, toon a.s. Zondag jullie kracht en 
probeer de bezoekers overtuigend te slaan. 

Uitslagen Zondag 16 Januari: ' 

Zandvoort II— DeCeO 1—4. 

Zandvoort III— D.S.K. 1—3. 

Spaarnevogels II — Zandvoort IV 2 — 1. ' 

Hillegom III— Zandvoort V 6—0. 

V.V.H. III— Zandvoort Vil 5—1. s in twee bedrijven van GERARD NIELEN. 

Populaire Entreeprijs f 0,24 

Plaatsbespreken: Zondag 23 Jan. van 12—1 uur 
aan de zaal a 10 cents per plaats. 

Kaarten verkrijgbaar aan de zaal en de adressen 
vermeld op de gele raambiljetten. DnonDDaDDnnoanaQaDaDDnaDaDcirjoDnDrjrjDODDaD 
d _ a a Voor GOEDE Schoenreparatie naar S 

H. HARMS B Zuiderstraat 17a - Van Ostadestraat 16 g 

D O 

onDanaDDOoaaaannooDDnonDoonaDnnannennanD 


BB NOG SLECHTS 8 DAGEN 

duurt onze 

Origineele Amsterdamsche 

UITVERKOOP 

BIJ DE GOED KO OPE AMSTERDAMMER 

HENK SCHUILENBURG 

Alléén GROOTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 474 

LAIMPEKAPPEN tegen spotprijzen] 

' Tevens eerste Klas Reparatie - Inrichting. ■BHHIHIIIIINHIIHIinnnUBHdiaU 

■ Voor Uw Luxe Koekjes ■ 

■ en Boterallerhande ■ 

5 Banketbakkerij J t R STEENKEN £ 

3 GROOTE KROCHT 36 — TELEFOON 395 ■ 

■ Gediplomeerd voor uitsluitend Roombotergebrulk. ' ■ -i bebouw „MONOPOLE" 

ZANPVsOiOJRT — TELEFOON 40 

ZATERDAG 29 JANUARI - 8 UUR 

EEN ENKELE VOORSTELLING 

de Nederlandsche Revue - Directeur: René Sleeswilk 

presenteert: 

LOUIS DAVIDS 
SefiRffiTTE DAVIDS 

in de groote 

REVUE 

Amsterdam Follies 

Parade van Zotbeden in 1 proloog en 24 iafereelen. 
' Auteur: JACQUES VAN TOL. 

SCHITTEREND GEMONTEERD 
| CISCA HARIWS | EWIWY CLARITZ | | GERARD WALDEN | TIM TELBY | HENK DIDEMA JACK BOW 

14 HELENA STARS 14 ORKEST o.l.v. PIM DE LA FEUNTE § 

Prijzen der plaatsen f 1.25-f 1,00 en f 0.75 pi. rechten § 

Plaatsbespreking vanaf heden per telefoon en vanaf §|' 
Donderdag 2 — 4 uur aan de cassa. |§ 

ir bal na ~m ' 1 We vernemen hieromtrent dat de beide Zandvoortsche 
Voetbalvereenigingen „Zandvoort" en „De Zeemeeuwen" over- 
eengekomen zijn hun reserve-elftallen om het bezit er van te- 
laten kampen. Hierbij zijn de volgende bepalingen gemaakt:. 

De eerste wedstrijd vindt plaats op het terrein van Zand- 
voort, datum binnenkort vast te stellen; de volgende 1 wedstrijd 
komt op het terrein van den winnaar en zoo vervolgens elk 
]aar, totdat een der partijen definitief bezit van - den beker 
neemt. Dit is het geval bij drie overwinningen in successie of 
bij vijfmaal winnen in totaal. 

De beker is te bezichtigen in de étalage van Het Wonder 
van Zandvoort. 

HOCKEY. Uit de twee voor de competitie gespeelde wed- 
strijden werd slechts één punt behaald. De groote match van 
het tweede, eindigde in een 1 — 1-gelijk spel, waardoor de beste 
kansen aan Alliance blijven. Noodig had dit niet geweest,, 
daar tot de laatste minuut kansen geboden werden om een. 
voorsprong te nemen. 

Het dames reserve team deed het nog minder en verloor 
in een uitwedstrijd met 3—1 van B.D.H.C. VIL 

Het eerste heeren-elftal bekerde Zondag te Amsterdam, 
waar het derde elftal van dien naam met 5—2 van de Zand- 
voorters klop kreeg. HEDEN ZATERDAG OPENING 

VAN MIJN NIEUWE ZAAK IN Groente, Fruit en Aard- 
appelen, VOORHEEN Jan Steenstraat 2, THANS 

HALTESTRAAT 62a HOEK KOSTVERLORENSTRAAT TELER " 90. Een week extra lage prijzen van al onze Versche 
groente, fruit en aardappelen. Al wie deze week wil 
profiteeren van onze zeer lage prijzen is het werkelijk 
de moeite waard om een kijkje te komen nemen. 

Beleefd aanbevelend, 

W. BOS, Haltestraat 62a, Tel. 90 MnmnwftwimirrBiTimiflifflm nt^rwnm— ira— nw— nrwmr 

F. A. MULLER & Zoon Aannemers 


van : 


S t 


ucadoors- Wit- 


en 


Wa t o r v e r 


f werken ZEER BILLIJKE PRIJZEN 

ADRES : ZEESTRAAT 29- TELEFOON 105. m „MONOPOLE" 

ZANDVOORT — TELEFOON 40 

ZONDAG 23 JANUARI - 8.15 uur 

de bekende Haarlemsche Kon. Letterlievende vereeniging M «Ja Je CREIwlER met de succesklucht in 3 bedrijven 

GEEN DUBBELTJE 
IN Z'N ZAK 

door J W. v. d. HEIDEN en HENK BAKKER. 

Met dit stuk won „Cremer" den Eersten Prijs op het 
laatst gehouden concours. 

EEN AVOND VAN VROOLIJKHEID 

NA AFLOOP BAL 

I~ Dansorkest „THE TUNE MIXERS" 
Balleiding J. STOL Jr. 
Entree 25 - 40 - 60 et, alles inbegrepen. 
Plaatsbespreking dag der voorstelling 2-3" u. in Monopole. COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BELANGEN 
JEUGDIGE WERKZOEKENDEN. VAN BESTRIJDING JEUGDWERKLOOSHEID. 

J.l Maandag werd de aangekondigde vergadering gehouden 
met als onderwerp: „Het dienstbodenvraagstuk", waarvan 
men, door de verslagen in de bladen wel op de hoogte "zal 
zijn. Alhoewel door 21 belangstellenden bijgewoond, kwam 
de commissie tot de conclusie, dat de opleiding van Zandv. 
meisjes,, voorshands niet in onze eigen gemeente kan plaats 
hebben, omdat er zich geen 18 (het minimum) hebben opgege- 
ven. Daarom werd dit standpunt ingenomen: Om toch de ge- 
legenheid open te houden voor de opleiding, zullen we ons er 
toe moeten bepalen de aandacht te vestigen op de Internaten, 
waarvan er twee in Haarlem zijn gevestigd en één in H'sum. 

Men zal wel reeds weten, dat zoo'n cursus 12 weken duurt 
en dat deze in feite de meest doeltreffende is, omdat dan de 
volle aaridacht aan alle onderdeden kan worden besteed en 
ook voor het practische gedeelte, bij daarvoor in aanmerking 
komende gezinnen, tijdelijke plaatsing voor een gedeelte van 
den dag wordt bewerkstelligd. 

Nu komt men wel eens tot de gedachte dat gedurende die 
12 weken geen salaris wordt ontvangen, maar dat kan en mag 
toch geen reden zijn om zich van deze geboden gelegenheid 
afzijdig te houden. De cursus is geheel gratis, men wordt 
bovendien bij den aanvang financieel in staat gesteld zich 
enkele onontbeerlijke dingen aan te schaffen, men ontvangt 
wekelijks nog eenig zakgeld en bij vertrek nog ƒ10. — voor 'n 
uitzetje, terwijl men dan bij het zoeken naar een betrekking 
door de dames Inspectrices wordt bijgestaan. 

Nu is dit blijkbaar in andere plaatsen veel beter begrepen, 
want de internaten zijn steeds volledig bezet, zóó zelfs, dat 
men niet allen kan plaatsen en men er dus steeds zeer vroeg 
bij moet zijn om een plaatsje te veroveren. 

Daarom wekken wij alsnog belangstellenden op, zich zoo 
spoedig mogelijk op te geven. 

Opgemerkt zij nog dat er ook voor haar die een gedeelte van 
den dag in betrekking zijn of die alleen 's avonds vrij zijn, ge- 
legenheid is, door een bijzondere opleiding zich in hun vrijen 
tijd verder te bekwamen. 

Alle inlichtingen worden gaarne door de commissie ver- 
strekt, die eiken Zaterdag 3 — 4 uur zitting houdt in het ge- 
meentegebouw, Groote Krocht no. 10, terwijl buiten dit uur 
men zich kan vervoegen bij den secretaris H. J. Koning, Hal- 
testraat 62. DE COMMISSIE. 
... Zandvoort, 19 Januari 1938. 

'.' ONS WEKELIJKSCHE BRIGADE-PRAATJE. 

De groote spanning ,waarin het Ned. volk verkeert en die 
zich concentreert op de a.s. Blijde Gebeurtenis gaat ook „ons 
dorpje aan de zee" niet voorbij. Wellicht wanneer deze woor- 
den onder uw aandacht komen, hebben we reeds een Prins of 
Prinses, die de Oranje-dynastie zal voortzetten. Ook de Bri- 
gade zal een groot aandeel hebben in het organiseeren van 
de feestelijke viering van dit voor ons volk zoo heuglijke ge- 
beuren. Aan ons is het toevertrouwd om het vreugdevuur 
te ontsteken in de duinen achter de Brederodestraat (ingang 
Paradijsweg). Hiervoor zijn we de Gemeente Zandvoort. die 
den brandstapel liet optasten, zeer erkentelijk. Natuurlijk moet 
dit vuur iets grootsch worden, maar dit is onzen jongens 
toevertrouwd! De garagehouders Jb Versteege, Jongsma en 
Jansen hebben ons tesamen 300 L. smeerolie geschonken, ter- 
wijl de Oranjevereeniging er nog 50 L. petroleum bijdeed. 

Voorts hebben vele aannemers en timmerlieden gezorgd 
voor krullen en hout. De Brigade dankt allen, die dit in zoo 
ruime mate hebben geschonken, recht hartelijk, terwijl het 
tevens een overduidelijk bewijs voor ons was, dat de Z.R.B. 
nog nooit tevergeefs een beroep deed op de Zandvoortsche 
bevolking! 

Willen de leden er volgende week. Woensdag 26 Jan. a.s. aan 
denken, dat de hoofd-consul van den Ned. Bond tot Redden v. 
Drenkelingen, de heer A. J. Meyerink, voor ons spreekt? Ziin 
onderwerp behandelt het redden van drenkelingen, ook uit te 
water gereden auto's. Dit laat aan duidelijkheid niets te wen- 
schen over; het is een onderwerp, dat rechtstreeks onze Bri- 
gade raakt!! 

Het parool voor de volgende week is dus: Woensdagavond 
half negen ben ik in „Ons Huis"! Uit het in diverse bladen 
reeds gepubliceerde jaaroverzicht van den Ned. Bond zal het 
u duidelijk worden, waarom het zoo goed is, dat wij ons in 
deze richting sterk oriënteeren! 

Ingaande deze week zullen wij geregeld de namen publi- 
ceeren van hen..die.als-lid-van de -Z.R.B toetraden. Dit waren 
de afgeloopen week: de heer en mevrouw Jansen, Kleine 
Krocht en de heer Jb. Kraayenoord, Potgieterstraat, wiens 
vader reeds zoovele reddingen met succes voor de Z.R.B. 
mocht verrichten. Hartelijk welkom in de Brigade en moge 
ook uw arbeid .bijdragen tot verwezenlijking van ons mooi 
ideaal! 

Met de bespreking van het strandwerk waren we gebleven: 
Posthuizen op het strand. Deze uitkijkposten, die hoog boven 
het „strandleven" uitsteken, hebben immer bewezen van on- 
schatbare waarde voor góéd Brigadewerk te zijn! 

Ook des nachts hebben we er vaak gebivakkeerd, als er 
een verdrinkingsongeval had plaats gehad en de zee het lijk 
nog niet op het strand had teruggeworpen. In deze nachten 
werkten we met ploegen, die deels het strand en de zee af- 
zochten en deels sliepen om straks de anderen te kunnen aflos- 
sen. Ook maakten we gebruik van onze lampen, die op spe- 
ciale wijze door de sein-afdeeling draaiend zijn geconstrueerd, 
zoodat we een groot terrein kunnen afzoeken met den mach- 
tigen stralenbundel. Ook kunnen deze schijnwerpers op de 
booten gemonteerd worden, waardoor het mogelijk is des 
nachts de zee af te zoeken b.v. naar een verdwaalde kano. 
Reeds thans kunnen we mededeelen, dat ingaande het volgende 
seizoen voor iedere boot aparte commandanten zullen worden 
benoemd die voor de navigatie op den tocht de verantwoorde- 
lijkheid zullen dragen. Ook zullen zij verantwoordelijk voor 
hun boot zijn, zoodat direct ieder gebrek of beschadiging aan 
het bestuur zal worden gerapporteerd. Hierdoor zal tevens 
een einde gemaakt worden aan het in onze Brigade zoo be- 
rucht geworden „horizon-varen" of „porcelein-varen". Indien 
men dus eens voor eigen risico des zomersavonds een eindje 
wil gaan roeien, al of niet vergezeld van zijn Dulcinea, waar- 
tegen bij het bestuur niet het minste bezwaar zal zijn, vraagt 
men aan den betreffenden boot-commandant om zijn toe- 
stemming! 

De booten zijn bij de posthuizen göstationneerd en staan 
„bedrijfsklaar" voor ieder gebeuren. Hoe men het beste een 
drenkeling kan naderen met de boot vertel ik u een volgenden 
keer. ANTON STEEN. 8 VERSCHE GROENTE IS DUUR ! 

DAAROM ETEN WE BUSGROENTEN VAN : 

KEMP'S Fruithandel - Kerksir. 35 - Tel. 152 

Groote flesschen Postel ijn 22 et, pracht kwaliteit. Spercie- 
boonen, Snijboonen, Spinazie, Andijvie per 2 ponds blik 18 et. 

WW Profiteert van deze aanbieding. 

Goudrenetten 3 pond 25 et -, Belief leurs 3 pond,... 25 et 

VERSCHE TOMATEN, per pond 20 cent. 

CHAMPIGNONS, zeldzaam mooi) per pond 45 cent. 

10 groote Jaffa's . . 50 et. 10 Jaffa's .... 40 et. 
10 Grape Fruits . . . - 75 et. 

BV Zondags geopend van 2-8 uur» 8 
Bij ALBERT HEIJN 
EEN HALF POND 

TOFFEE 8 GRATIS 

Van VRIJDAG 21 tot en met DONDERDAG 27 JANUARI 

bij aankoop van minstens ƒ1.25 Boodschappen, waar- 
onder een Va pond Koffie a 20-25-32 5 -37M0-of 45 et., 
of een ons Thee a 25 - 27 - 30 - 35- of 40 cent. (*) 

ALBERT HEIJN VOOR PRIMA 
KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN. 

NIEUWE SCHIJFJES APPELEN, p.pond 30-25 et 

NIEUWE STUKJES APPELEN, p.pond 33-29 et 

NIEUWE PRUIMEN, p.pond 17M5-12 et 

NIEUWE PRUIMEDANTEN, p.pond 30-25-20 et 

NIEUWE ABRIKOZEN, p.pond 53-43-32 et 

PRIMA CACAO, per ons 15-10- 7ct 

BAK- EN BRAAD VET, p. pondspak 36 et 

GELDERSCHE HAM, per ons 21-16ct 

VOLV. GOUDSCHE KAAS, p.pond 42-38-35 et 

FIJNSTE GELDERSCHE WORST, p.pond 65-55 et 

GROVE SPL1TERWTEN, p.pond 15-12- 9 et 

N.HOLL CAPUCI JNERS, p.pond 18-16-14-12 et 

GROVE RIJST, p.pond 12-10- 9- 7»ct 

PRACHT JAVARIJST. p.pondspak 16 et 

GOEDE KOFFIE, p.pond vanaf 26 et 

VERSCH- GEBRANDE PINDA'S, p.pond 11 et 

ONZE BEKENDE 2-DAAGSCHE 

Alléén Vrijdag & Zaterdag - Afgehaald uit den winkel! 

CHOCOL. BISCUIT-STAAFJES p.Vzpd v. 28 voor 24 et 

ANIJS-HAGEL p. »/ 2 pondspak v. 22 s voor 19 et 

BERLINER WORST p. ons v. 18 voor 16 et Godsdienstoefeningen 

Ned. Herv. Gemeente. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: 
Om 12 uur Zondagsschool in de 

Gereformeerde Kerk; (Julianaweg, hoek Emmaweg), 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING. Ds. D. TROMP. 
Wilhelminaschool ALBERT HEIJN Maakt U het leven goedkooper! 

KERKSTRAAT 30 - TELEFOON 62 

Boter uitgesloten. ZANDVOORT 

(*). Suiker e 
R. 11. MWMMWtMMWfMMMMWMMMBMWI^ lAMMMMWMWMi Oranje-Crêpe-Papier 5 cf. per „DE KLEINE WINST' — MWWWI WMMMMnMMI MMMMMMHMMM pol 

HALTESTRAAT 31. 
«WMMMMMN* v.m. 
des avonds 5 uur: Ds. N. A. WAANING 
Cat. Znd. 11. 

Gereformeerde Kerk in H.V. (Brederodestraat.) 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: de heer A. C. REUIJL 

des n.m. 5 uur: Ds. P. VAN DER VLOED. 

Roomsch Kath. Parochie van St. Agatha. 

Heden, 23 Jan. de H.H. Missen om 7 uur-8.30 en 10 uur de 
Hoogmis; Algemeene H. Communie voor de Jongens-congre- 
gatie; collecte voor onze arme parochiekerk; om 12 uur voor- 
bereiding voor de plechtige geloofsbelijdenis; om 7 uur Maria- 
lof met rozenhoedje. 

Dinsdag om 7.30 gezongen H. Mis tot sluiting van de inter- 
nationale bidweek; om 7 uur lof ter eöre van den H.Antonius 
met rozenhoedje; om 8 uur congregatie voor de meisjes. 

Woensdag om 7 uur congregatie voor de jongens. 

Donderdag om 7 uur Lof ter eere van het Allerh Sacrament 
m st rozenhoedje. 

Zaterdag van 5—9 uur gelegenheid om te biechten. 

Israëlitische Kerk, Dr. Mezgerstraat. 

Vr üdag 28 Jan. Aanvang Sabbath te 4.15 uur. 
«terdag 29 Jan. Einde Sabbath te 5.27 uur. 
waterdag : Ochtenddienst te 8.30 uur. 

Leeroefening te kwart voor één. 
Middaggebed te half twee. 
Secretariaat der gemeente is gevestigd Kostverl.straat 28. 

Zandvoortsche Kring „Godsdienstig Leven". 

_ • Afdeeling v.d. Ned. Protestantenbond, 

«mdag a.s. s* morgens 10.30 uur: Ds. J. KALMA. 
Zondagsschool van 12 — 1 uur. 

n . NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 

, dinsdagavond -8 uur Samenkomst in de Oude Bewaarschool 
| uumweg Spreker de heer J. W. van Zeyl. RUIME KEUZE 

WOLLEN 

EN 

GESTIKTE DEKENS 

J. CASPARIE - Kerkstraat □nDQDaaaDaaDaDDDDDaDnnDDDDDaaQDDaaDDannD DA Bedorven Kaar 

door onvakkundige behandeling is <het gevaar wat U 
treffen kan! 

De moderne haarverzorging eischt daarom haarkennis 
en de beste grondstoffen, welke op wetenschappelijke 
basis berusten. 

Laat dus het voor U zoo kostbare haar door een vak- 
man op dit gebied behandelen en wendt U vol ver- 
trouwen tot 

Maison „Gerrits" 

ZEESTRAAT 30 — TELEFOON 348 

MODERNE INRICHTING 

voor Verven - Bleeken - Permanenten met Oliebaden 
Mass age - Manicure - Pedicure. 

ONZE PRIJZEN ZIJN ZEER VOORDEELIGH 

Het adres voor iedereen! aDDDannaoaaDDDDDDaaoDanDaDDDDDDDaaaDDaDD Heden overleed plotse- 
ling ten gevolge van een 
noodlottig ongeval onze 
lieve Zuster, Behuwd- 
zuster en Tante, 

WILHELMINA 

SOPHIA PARÉE 

in den leeftijd van 26 jaar. 

M.C. MORDHORST— 

PAREE 
N. MORDHORST 
ALBERT 
TONNY 
ZUSJE 

Amsterdam, 17 Jan. 1938. 

Het stoffelijk overschot is 
opgebaard in de rouw- 
kamer P.C. Hooftstr.183 

De teraardebestelling is 
bepaald op Zaterdag 22 
Jan. om 2 uur, op de 
Nieuwe Oosterbegraaf- 
plaats aan de Kruislaan, 
Watergraafsmeer. 

Vertrek van Eeghenlaan 
20. om 1.15 uur 
OLLANDIA BIOSCOOP TELEFOON 458 DBL: GEBR. KOPER STATIONSPLEIN. 


Vanaf Zaterdag 22 tot en met Maandag 24 Januari - 8 uur 
3 dagen - 3 opvoeringen van een groot schlagerprogramma! 

Als eerste hoofdfilm de groote superfilm uit de Tobis-productie 

PORT ARTHUR 

Een episode uit den Russisch-Japanschen oorlog van 1904. 
In en om de vesting „Port-Arthur" en temidden van dezen 
strijd, die ondanks zijn korten duur, zoowel van Russische als 
Japansche zijde met een weergalooze felheid gevoerd werd. 
Een Russisch zeeofficier en zijn kleine Japa nsch e vrouw. 
In de hoofdrol: 

ADOLF WÖHLBRUCK 

de held uit: „De Koerier 'van den Tsaar." 
Als tweede hoofdfilm: 

DE KREUTZER-SONADE 

Naar het gelijknamige meesterwerk van LEO TOLSTOI. 

In de hoofdrollen LIL DAGOVER en PETER PIETERSEN. 

Een spannend en indrukwekkend filmwerk, dat een onuit- 

wisbaren indruk zal achterlaten. 

HAAGSCHE CRT. schrijft: een imposant en meesleepend 

werk, — diep ontroerend, zoowel door het hoogst drama- 
tische gegeven als door het knappe spel prachtig en indruk- 
wekkend spel Ook muzikaal staat deze film op een hoog 

plan. — Toegang boven de 18 jaar. 

ENTREE: Parket 40 et; Parterre 60 et; Stalles-Balcon 80 et 
Loge ƒ1.— (alles inbegrepen.) 

Zondagmiddag half drie FAMILIE. MATINEE 

Opvoering van de» Weensche prachtfilm: 

IGENDE JUGEND 

met de wereldberoemde Wiener Sangerknaben. 

Die over de geheele wereld het hart van het publiek verovert 
hebben. Een film met geweldige spanning, vol innerlijke ont- 
roering, afwisselend met uitbundige vroolijkheid. 
Entree : onder de 14 jaar 15 en 25 cent (alles inbegrepen.) 
Entree : boven de 14 jaar 25 en 40 cent, id id 

ATTENTIE! Woensdag 26 en Donderdag 27 Jan. - 8 uur: 

2 DAGEN! 2 Opvoeringen van de Weensche prachtfilm: Notaris W.H. VAN ARKEL te 
Haarlem zal op Woensdag, 26 
Januari 1938, des nam. 2 uur 
in het café van den Heer L. B. 
Diemer te Zandvoort, aan het 
Kerkplein 6, publiek verkoopen: 

DE VILLA met erf en tuin 
te Zandvoort a.d Brederode- 
straat 104, groot 2.85 Aren. 

Het perc. is onverh. en dadelijk 

ite aanvaarden na betaling der 

ïkoopsom vóór of od 9 Maart 

!l938. 

iGrondl ƒ50.72 en straatbelast. 

ƒ24 per jaar. 

Bez. Dinsd. en Donderd. van 

2-^-4 uur. 

Nadere inl. ten kantore van den 

Notaris, Jansweg 52 te Haarlem 

tel 13895. Gevraagd: een 

net Dagmeisje 

gewend met kinderen om te 
gaan, van 8.30-4 uur. Aanm. na 
half negen, Mevr. de Haan, 
Brederodestraat 143. GE met de wereldberoemde Wiener Sangerknaben. 
De geschiedenis van de Wiener Sangerknaben, die door hun 
zang de geheele wereld hebben veroverd. 
U zult in extase zijn over 't eminente spel & de schitterende zang 

Als tweede hoofdfilm vertoonen wij: 

VINGERAFDRUKKEN 

Een sensationeel filmwerk vol actie en spanning, met 
CARY GRANT en JOAN BENNETT. 

Toegang 14 jaar. Entree 30 en 55 cent; (alles inbegrepen.) Voor de maand Aug. (event. 
langer) te huur gevraagd een 

, ruim huis 

bev 2 woonkamers en kleine 
slaapkamers met 10 a 12 bedden 
Liefst uitzicht op de duinen. Br. 
met prijsopgaaf no. 822 bureau 
de Zandvoorter (van Petegem.) GEVRAAGD: 

LEERLING 

ter opleiding Kleermakerij en 
winkel. Aanbieding Maandag. 
Kleedingmag. Gr. Krocht 23. Natte Cocosmat Breng s.*v.p. terugi 
Witstraat 7 op 't muurtje. De TE HUUR Zonnig Bovenhuis 

Bev. 3 kamers met groote 
keuken en balc. f4.50p.w. 
Schoolplein 3. Te bevragen 
„De Wolbaai", Schoolplein 4. 
MOEDERS Jn de R-maanden, d.i. van September 
tot April, zijn Uw kinderen vatbaar 
voor influenza, griep, bronchitis en 
alle andere infectieziekten, en vooral 
voor Engelsche ziekte. 

Het is een bakerpraatje, dat het moet 
vriezen, voor men levertraan noodig 
heeft. Geef Uw kind NU Millioenen 
Levertraan voor het te laat is. 

Millioenen Levertraan, de beste ter 
wereld, 2'/ 2 maal sterker dan andere 
èn aangenaam van smaak. 

Flesch voor de geheele maand 

(U doet er dubbel zoo lang mee als met andere) 
60 ct sterker - Aangenaam van smaak Ersatz-Perkament 

Boekhandel v, Petegem KOOPT 

TE 

ZANDVOORT. HUISMOEDERS! 

Tevreden kunt U pas zijn als 
ELDIK U bedient 

2 pond ROSBIEF, half pond Vet .... ƒ 1.20 
2 pond OSSELAPPEN, half pond gesm. Vet ƒ 1.00 
2 pond GEHAKT, half pond gesm. Vet ƒ 0.95 
2 pond RIBLAPPEN ƒ 1.10 Teiefoon 416 Smedestraat 19 W,G,v,(LWolde 

LOOD- en ZINKWERKER 
Aanleg van Gas, Waterleiding, 

Sanitair, enz. 
ZEESTRAAT 54 

Telefoon 259. Almanakken 

V.J. van Petegem's boekhandel 
Burg. Engelbertsstraat no. 11, MELK onder rabbinaal toezicht 

MELKERIJ atflARIËNBOSGH HOOGEWEG29 — TELEFOON 164 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■ Groote OPRUIMING bij SCHOEN EN en PANTOFFELS 

CENTEN PRIJZEN 

BRONKHORST 

HALTESTRAAT 21 (op 't Hoekje.) DAMES, let op ! 

Onherroepelijk laatste week. 

RECLAME-PERMANENT fl.50 

bij Dameskapsalon TO DE JONG 

STATIONSSTRAAT 14. 
Gelieve tijdig te bespreken. WONINGINRICHTING 

J. A. VAN STRAATEN 

Behanger - Stoffeerder, - Matrassenmaker 
KOSTVERLORENSTR. 3 
516 TELEFOON 516 

is het AANGEWEZEN ADRES voor 
VAKKUNDIG werk en voordeelig. onDaDDaaDDDanoDDananaDnaannannarjrjDDDorjDa 

□ WIE DE SCHOEN PAST q 

n BOTER OF MARGARINE? Zoo is het ook met het a 

g SCHOENWERK en REPARATIE. Wij werken met ° 

rj prima Zoolleder met het Rijkscontrole-stempel en n 

D prima afwerking, en de prijzen zijn BILLIJK. Dus: O 

g geen Margarine, maar Boter voor je geld. g 

D Dames zolen en hakken ƒ1.00 D 

g Heeren zolen en hakken ƒ1.50 g 

D Prima leer en afwerking. Rubber hakken 10 ets. hooger. a 

g Dames rubber zolen en hakken ƒ0.65 g 

□ Heeren rubber zolen en hakken ƒ1.00 a 

n Gegroet, g 

n De Brabantsche Schoendokfer g 

g STATIONSSTRAAT 7. g 

□aDaaaaaDaaaaaannaaaanaaaoannoananoanDDD Dans-Instituut J* Stol Jr + 

Bij nieuw gevormd gehuwden Clubje (10 lessen) 
aanvangende Donderdag a.s., kunnen zich nog eenlge 
paren aansluiten. 
Inlichtingen aan het Instituut 

ORANJESTRAAT 16 
Telefoon 557 E. Bos & Zonen 

Haltestraat 28, Telef. 112 en Haltestraat 62a, Telef. 90. 
VANAF HEDEN VERKRIJGBAAR ONZE ZELDZAME 
Snijboontjes, Spercieboontjes en Andijvie (speciaal 
eigen inmaak) uit het vat. 10 CENT PER POND. 

Dat is goedkoop! ALS EXTRA RECLAME I! 

Alleen Zaterdag: 

2 POND HEERLIJKE RIBLAPPEN ƒ1.30 

PRIMA DOORR. OSSELAPPEN per pond ƒ 0.55 

Voor de BOTERHAM : 

PRACHT HAM, per ons ƒ0.16 

LEVERKAAS, per ons ƒ0.16 

GEKOOKT ONTBIJTSPEK, per ons ....ƒ0.16 

TONGENWORST, per ons ƒ0.15 

PRIMA GELDERSCHE ROOKWORST p. ƒ 0.55 

Vleeschhouwerïj 

DIRK BOON 

VAN OSTADESTRAAT la — TELEF. 539. I EBB VERHOOGD 

de gezelligheid door thuis Uw lievelingsplaatjes te laten 
draaien met een A-B-C-PICK-UP aan Uw Radio. 

Verkrijgbaar vanaf 50 cent per week. 
ERRES RADIO — T E L E F U N KEN, RADIO 
MODERNE ONDERZET APPARATEN EN TAFELS. 
Rijwielen: Ned. Kroon - R.S. - „Verika" en „Balako". 
ONS SENSATIERIJWIEL met jasbeschenfter. lamp en 
6 volts dynamo, origineele terugtraprem, kettingkast, 
bagagedrager met standaard, Wipperman pendalen, 
Tasch met gereedschap, electr achterlicht ƒ 33.75. 
Verders alle Rijwiel- en Electra benoodigdheden ! ! 

Gloeilampen 21 et - 200 kaars, gasgevuld 90 et. 

Snoer 4 et per meter - gummikabel 10 et per m. 2 x 0.75. 

Loodkabel 6 et per meter. 
Hevea Buitenband 89 et - Binnenband 35 et. 99 DE LICHTHAL" 19 GROOTE KROCHT 19 — TELEFOON 558. 

EERSTE KLAS REPARATIE-INRICHTING voor 

RIJWIELEN EN ELECTRISCHE APPARATEN. Ie Zandv* Dansschool | 

J. STOL Jr. ZONDAGAVOND WEDEROM 

PRAKTIJK-AVOND 

met NIEUWE ATTRACTIES voor LEERLINGEN 

in „ZOMERLUST" ■■■BHBBBBBB BWSSHBB ■■■■■■ BBBBMBBBBBHBaBB 

Laat ons ook eens Uw 
fijne wasch behandeien 

Electr. Wasch-, Strijk- en 
Glansinrichting „WEST" 

Hoogeweg 25 - Teieff. 191 Overhemden 25 Boorden 8 et. ■■■ OFFICIEELE MEDEDEELINGEN GYMNASTIEK Ver. O.S.S. 

Secretariaat: Dr. Gerkestraat 30zwart. 

Vroeger dan gedacht wem is de T.C. der Kennemer Turn- 
kring er in geslaagd een geschikten leider voor het dames- 
keurcorps te vmden. Daartoe zullen op Vrijdagavond 4 Febr. 
a.s. van 8 — 10 uur, onder leiding van den heer R. Bloem de 
dames een aanvang maken met hun oefeningen in de .zaal van 
het plantsoen te Haarlem. Vijf dames onzer vereeniging 
werden aangezocht, welke allen blijven, indien zij de» selectie 
op genoemden avond doorstaan. Dames dus extra je best 
gedaan! 

Nogmaals wijzen we er op dat op den Nationalen feestdag 
d.i. één dag na de Blijde Gebeurtenis, geen turnlessen door- 
gang zullen vinden. Valt de Gebeurtenis op Zaterdag of Zon- 
dag, dan is de Nationale Feestdag op Maandag. De lessen 
worden echter in elk. geval op een nader te bepalen tijdstip 
ingehaald. Leden, denkt hierom en ook om de nu reeds inge- 
laschte extra-lessen!! 

VEREENIGING VAN JONGE HERVORMDEN. Vrijdag- 
avond 28 Jan. a.s hoopt voor bovengenoemde Vereeniging in 
de nieuwe consistoriekamer te spreken de heer G.v.Duinen 
over „De Statenvertaling en de nieuwe Nederlandsche Bijbel- 
vertalingen. Belangstellenden zijn ook van harte welkom. 

AANTAL BADEN. In de afgeloopen week bedroeg het aantal 
baden, genomen in de gemeentelijke badinrichting aan de Gr. 
Krocht no. 10 (gebouw bedrijven) 317. Aldus gesplitst: 31 
kuip- en 286 douchebaden. 
BONTE -DIEREN 
ALLERLEI 

Vervolg: Strenge Politiecontrole op Dierenbewaarplaateif 
in Amsterdam. 

Zooals gezegd, was de ellende in Dierenwinkeltjes en 
Dierenbewaarplaatsen, nauwelijks te gelooven. (Dat hebben 
wij trouwens hier. toen „Dierenhulp" nog bestond van zeer 
nabij meegemaakt.) In heel korten tijd is nu onder strenge 
controle der Politie een belangrijke verbetering ingetreden, 
alhoewel de toestand natuurlijk nog lang niet ideaal is, doch 
de economische omstandigheden van het gros der vergunning- 
houders m aanmerking genomen — de meeste houden zich 
met groote moeite staande — mag gezegd worden, dat er een 
groote vei betering te bemerken valt. 

De controleurs gaan met beleid te werk en de verhouding 
met de menschen is uitstekend, hetgeen natuurlijk den Dieren 
ten goede komt. Men wijst die menschen op het belang dat 
zij zelf hebben, bij een „juiste" uitoefening van hun bedrijf, 
want zooals overal, goede zorgen betalen zichzelf, en wen- 
schen zij, in weerwil van goeden raad niet mee te werken, 
dan raken zij onherroepelijk hun vergunning kwijt en daarmee 
hun broodwinning en gelukkig wordt er zeer, zéér goed op 
hun gelet! „ T _ 

Hulde dus aan Amsterdam's Politieautoriteiten! Wij Dieren- 
vrienden slaken de verzuchting: 

„Ach waren alle autoriteiten zoo wijs, 

de asyls werden een „betrekkelijk" Paradijs!!" 

Ik zeg „betrekkelijk"; ja, zéér betrekkelijk zelfs, want wij 
waarachtige Dierenvrienden beschouwen een Asyl of kennel 
als bewaarplaats een noodzakelijk kwaad! In geene deele 
wordt hier door mij een bepaalde Dierenbewaarplaats beoogt, 
ik spreek natuurlijk in het algemeen. (Echter, diem de schoen 
past, trekke hem aan!!) Voor zwervers en m onvoorziene, 
noodzakelijke omstandigheden is een asyl, als het er ten- 
minsten een is, in den waren zin des woords, als het m wer- 
kelijkheid een toevluchtsoord kan genoemd worden, dan is 
zoo'n inrichting de eenige uitkomst. Echter iemand die 
waarachtig van zijn Dier houdt, geeft hem überhaupt nooit 
uit handen en dan zeer zeker niet in een Asyl of Kennel, mits 
onvoorziene, speciale gevallen hem hiertoe nopen (plotse- 
linge ziekte, sterfgeval e.d. van den eigenaar.) In mijn jaren- 
lange „Dierenloopbaan" toen ik dagelijks in aanraking kwam 
met bezitters van Diëten, deed ik in menig opzicht meer dan 
één teleurstellende ervaring op. Deze bezitters zijn te ver- 
deelen in 2 categorien en wel zij, die bij afwezigheid voor 
pleizier, hun Dieren, zonder eenige bedenking in een Kennel 
geven, na zich al of niet nauwkeurig van de goede hoedanig- 
heid te hebben overtuigd en zij, die nooit hun Dieren aan een 
Asyl toevertrouwden; dan liever thuis blijven of waar de 
huisgenooten om beurten uitgaan of zij die eerst dan tot 
uitgaan te bewegen zijn, als zij weten, dat hun Dieren thuis, in 
eigen omgeving of in een hun bekende omgeving van goede 
Dierenvrienden, achter blijven. 

(Over de onverlaten, die hun Dieren onverzorgd achterlaten 
praten wij niet eens!) 

Want, hoe doelmatig, goed én lief de verzorging in een 
asyl ook moge zijn, (ik heb het dus uitsluitend over Dieren m 
het bezit van een eigenaar,) het verzorgd worden in een voor 
hen totaal vreemde omgeving, verandering van voedsel, het 
omringd zijn door vreemde, blaffende of miauwende onwen- 
nige lotgenooten, werkt m de meeste gevallen funest op 
onze huisgenooten. Het noodzakelijk opgesloten worden in 
een hok, ook al is het nog zoo ruim en warm, beschouwen 
onze Dieren, die gewend zijn, zich thuis vrij te kunnen be- 
wegen, als vrijheidsberooving en ze voelen zich diep ramp- 
zalig; het gemis van hun baas. maar vooral de vreemde, 
drukke omgeving, doen sommigen met eten, anderen met een 
ver starenden, niets zienden blik neerzitten, weer anderen 
den heelen dag door irriteerend blaffen, gevolgd door hijgen 
en rillen van uitputting, nog anderen springen aanhoudend 
woest tegen de tralies op, terwijl anderen doch dit zijn slechts 
de enkelingen, zich rustig in hun lot schikken. En zou nu 
een waarachtig Dierenvriend, die zich toch bewust, zoo'n 
Dier aanschafte, dit louter voor eigen pleizier, aan zulk een 
lot blootstellen? onbegrijpelijk, maar tóch gebeurt het ; nog 
afgezien van het feit, dat het Dier kans heeft te worden be- 
smet op een plaats, waar zooveel Dieren, oogenschijnlijk ge- 
zond, verzameld zijn! Ook al is de verzorging 100 pCt, dit 
komt echter zéér sporadisch voor, mij zijn slechts 2 zulke 
kennels bekend, bij name het Dierenasyl op den Polderweg in 
Amsterdam en het Zaansche Asyl in Zaandam) iemand, die 
zich geheel verplaatsen kan in het lot van „pensiondieren", 
beziet zoo'n Asyl met zeer gemengde gevoelens. Zeker, hij 
verlustigt zich in den aanblik van de goede verzorging, de 
warme, zindelijke ligging, het op tijd toegediende goede 

voedsel maar ondanks dit alles, moet het Dier genoegen 

nemen met een surrogaat, alléén omdat het zijn eigenaar be- 
lieft, voor pleizier met'vacantie te gaan. Hij, die in dit op- 
zicht geen rekening wil houden met zijn Dier, doet honderd 
maal beter, zich er géén aan te schaffen. Denk nu heusch 
met Lezer, dat dit alleen ziekelijke, oude vrijsters gevoelens 
zijn, integendeel, ik zou u de namen kunnen noemen van 

flinke vrouwen en mannen, die er net zoo over denken!!! 

Toen ik Voorzitster van het toenmalige „Dierenhulp" was, 
heb ik menig Dier opgepast van een baas, die mij smeekte 
het tot mij te nemen, omdat hij door onvoorziene omstan- 
digheden genoopt, het moest achterlaten, doch het onder 
sréén voorwaarde aan een Kennel wilde toevertrouwen; onder 
Dierenvrienden moest de gewoonte bestaan, onderling bij af- 
wezigheid, eikaars Dieren te verzorgen, echter met gesloten 
beurzen, want zich hiervoor te laten betalen is uitdenbooze. 
iets anders is als men geen klap wil loopen. het voer ie be- 
talen, doch géén betaling of cadeautje voor de verzorging! 

Zeer aanbevelenswaard is, speciaal voor groote honden 
die veel beweging noodig hebben, deze bij afwezigheid te 
laten verzorgen aan huis bij een alom als goed Dierenvriend 
bekend staande boschwachter, men kan dan verzekerd zijn 
van een goede vakkundige behandeling en groote bewegings- 
vrijheid (surveilleeren door bosch en duin met den baas) 

Indien gij Lezer, niet bezwaard wordt door bovengenoemde 

gevoelens, en gij zijt dus een makkelijk mensch voor u 

zelf, overtuig u dan eerst goed, terwille van het Dier, waar- 
van u toch vrijwillig de zorg op u nam, in welk soort Kennel 
u uw Dier ter verzorging achter laat. 

Moge de toestand in de Amsterdamsche Kennels, weldra 
een voorbeeld voor die plaatsen worden, waar deze nog 
veel te wenschen overlaat. Het Dier heeft recht op een 
juiste, goede behandeling en wanneer men daarin te kort 
schiet, dient de Overheid maatregelen te nemen, gelijk te 
Amsterdam geschiedt. 

P. C. RIJNDERS— SCHOUTEN. „ARTI ET RELIGIONI". De 

R.K.gemengde zangvereeniging 
„Arti et Religioni" geeft Zon- 
dagavond in het Patronaats- 
gebouw haar eerste uitvoering 
in dit seizoen. De toegangsbe- 
wijzen kosten slechts 24 et en 
zijn verkrijgbaar bij de adressen 
op de gele raambiljetten ver- 
meld. De zanguitvoering, waar- 
aan ook het kinderkoor mede- 
werkt, wordt gevolgd door 'n 
tooneelvoorptelling. W. KLIJftS Jr. 

Hoogeweg 60 

[[TM BOEKHOUDEN 10. 

Opleiding voor Praktijkexamens f 

„PORT-ARTHUR" HALF ZANDVOORT EET 

GROENTEN, FRUIT en AARDAPPELEN van 

J. H. TER WOLBEEK 

Swaluëstraat 2 - Telefoon 449 Extra Mooi Lof 10 et 

Zoute Andijvie, per pond 10 et 
Zuurkool, de echte, p.p. 6 et 

Bloemkool p. st. 10 et 

Tuinworteltjes per pd. 6 et 
Tomaten voor marktprijs. 

Stoofperen 3 pond 25 et 

Mooie Spruiten 6 et 

„Gesneden Roode kool.. 7 et 
Krul Boerenkool p. pn 5 et 
Precent of Engeland .. 15 et 
Pr. 2 pds bl. Spercieb. . . 18 et 

Zoete appels, 4 pond 25 et 
Sinaasappels 4Vs et 

Bellefleurs 3 pond . . 25 et Bananen, p.pond 18 et 

Sinaasappels 4 et 

Groote Jaffa's 10 v. 50 et 
Mooie moes goudrenetten 

3 pond 25 cent. 
Extra fijne zacht zure hand- 

appels, 3 pond 25 et 

Mooie goudrenetten, 3pd 25 et 
Zoete Handappels 3 pd 25 et 
Extra goud renetten 2pd. 25 et 
2 pd blik augurken, prima27 et 
Anjou peren per pnd.. 24 et 
Groote flesch Appelmoes 33 et 
10 groote Grape fruit zonder 

pit 75ct. 

Wij hebben prima Arachide Slaolie voor buitengewone reclame prijs. 

Komt ziet & overtuigt U - Nergens beter - Nergeas goedkooper 
Alles wordt direct thuis bezorgd en zonder prijsverhooging 1 flesch prima Postelijn 20 et 

Gepelde kastanjes p.p. 22 et 

Champignons. Veldsla, Radijs, 

Knoflook en Mierikwortel. 

— Alle soorten Noten. — 

10 K.g. Zand-aardapp. ..45 et 

10 K,G. Bonte 65 et 

10 K.g. Zandeigenheimers70 et 

Zoute Snijboonen, Eigen 
inmaak, extra, p.p. .. 12 et 

N.B. U koopt bij ons prach- 
tige blanke Zuurkool u!t het 
vat (niet uit blik,) p.pond 6 et uit den Russisch-Japanschen 
1904 en temidden hiervan Dierenvriend vraagt te koop een doodgewone, tamme, ge- 
zonde eend als gezelschap voor een andöre, wiens makkertje 
is dood gegaan. Aanbiedingen. Mevr. Amesz, Zandv.laan 251, 
(bij Waterleiding.) 

COMMISSIE „HULP AAN SPANJE" - ZANDVOORT. 

De heer Van Waard, secretaris van genoemd comité schrijft: 

Onze commissie brengt bij deze hartelijk dank aan allen, 
die hun medewerking hebben verleend bij onze etalage-uit- 
stalling die de vorige week is geëindigd. De medewerking 
was velerlei. Wij brengen dank aan den heer T. Molenaar, 
die ons zijn vischhal voor 2 weken afstond, alsook den eige- 
naar van de oliegaslamp en aan hen die versierend materiaal 
tijdelijk afstonden. Kortom, allen die er iets voor deden. Zij 
kunnen zich overtuigd houden van de waardeering van het 
Spaansche volk. 

Betrof de eerste week de uitstalling van het breiwerk der 
dames, de laatste week goldt dit de binnengekomen goederen 
(waaronder gebruikte) en levensmiddelen. Dit alles is nu on- 
middellijk afgezonden. De propaganda, welke van de étalage 
uitging, was bij ons werk goed te bemerken. Onze resultaten 
ten gunste van Spanje zijn dan ook bijzonder groot. 

Toont het fascisme, dat zij het in Nederland niet behoeven 
te probeeren! Daarvoor: Steunt regeerings Spanje!! ' 

Namens het comité: FR. VAN WAARD, O.parkstraat 50. 

. JONGERENKRING. Zaterdag 22 Januari spreekt voor ons! 
de heer G Sterrenburg over het onderwerp: „Verstand en 
instinct". Belangstellenden en ook ouders zijn van harte 
welkom. Aanvang 8 uur. 1 Een episode 

oorlog van 
de groote liefde van twee Jonge menschen. 

Dat er achter den titel „Port-Arthur" een der beste films 
van het seizoen staat, weten we reeds doordat de „Illustrierter 
Film-Kurier" voor ons ligt met de vele bewijzen er van. 

Zooals boven vermeld, geeft zij een episode weer uit den 
Russisch-Japanschen oorlog van 1904; een gebeurtenis die 
enkele malen weer actualiteit dreigde te verwerven en het 
feitelijk al eenigszins heeft door den nieuwen krijg in 't verre 
Oosten. 

„Port-Arthur" is een en al oorlogsverschnkking, zoowel 
ter land als ter zee, vol veld- en zeeslagen en wapengekletter. 

Het kan z'n nut hebben dat het publiek zoo nu en dan een 
voorstelling krijgt van wat de oorlog eigenlijk is, wat een 
nameloos leed zij te weeg brengt. 

De) kranten schrijven lederen dag oorlogsnieuws, want de 
wereld zit er weer goed in, soms is het geïllustreerd met een 
of meer foto's. Maar wat voor leering valt hier uit te trek- 
ken in vergelijking met een film, die ons voert naar de zee, 
waar kruisers elkaar bestoken en onderzeeeers hun geniepig 
werk doen, naar de slagvelden, waar de mitrailleurs ratelen 
en de soldaten bij bosjes wegvegen, waar men elkaar met 
gevelde 1 bajonet tegemoet stormt en vuurmonden dood en 
verderf zaaien. 

We weten niet of de film zich schuldig maakt aan eenige 
oorlogsverheerlijking en heldenverering. Zij is eenTjechisch- 
Fransche productie, waardoor we eerder aannemen dat ze een 
complete remedie tegen de oorlogsgedachte vormt. 

Tenslotte is zij van opzet en speelfilm, met een scenario dat 
aan wil toonen dat de' liefde — niet te verwarren met naasten- 
liefde — voor mets staat. 

Adolf Wohlbruck is in „Port-Arthur" de commandant van 
een Russische duikboot, die op een schoone Japansche ver- 
liefd raakt en dan begint het drama van twee jonge levens, 
door den oorlog gescheiden, doch uiteindelijk toch niet van 
elkaar te vervreemden. Een diep menschelijke geschiedenis, 
die de film extra bij ons introduceert 

©ie lieftallige dochter uit het hemelsche rijk is Karin Hardt. 
Wohlbruck zal niet de eenigste zijn die aan haar z'n hart ver- 
liest, maar weinigen zouden als Adolf er zoo door in de moei- 
lijkheden willen geraken. Waar we mee aangeven dat de 
film wat dit betreft, de volle 100 pCt. verschaft. 

De film: „Kreutzer-Sonate" is het tweede) hoofdnummer ; 
vrijerlijk vervaardigd -naar het gelijknamige meesterwerk 
van Leo Tolstoi. Medespelende is o.a. Lil Dagover in de rol 
van de beroemde pianiste Germanova (Jelaine), die bij haar 
huwelijk met Andrej Posdnyschew haar kunstenaarsloopbaan 
heeft opgegeven. 

ï De film wil dat haar echtgenoot op zekeren, voor hem 
kwaden dag, zijn neef ontmoet, den beroemden violist Gregor 
Tuchatschewsky, dien hij mee naar huis neemt. ' ' 
■"Op den verjaardag van Jêlaine geeft zij met Gregor een 
concert voor piano en viool. Men brengt de Kreutzersonate 
van Ludw. von Beethoven ten gehoore. Zij raakt geheel onder 
den indruk van de heerlijke muziek en wordt in haar spel één 
met hem, die haar op zulk een geniale wijze begeleid: Gregor 

Gregor is bij de dames zeer bemind, maar in zijn ontmoeting 
met Jelaine bemerkt hij, dat hij voor de eerste maal in zijn- 
leven oprecht verliefd geworden is. Hij is veel van Jelaine 
gaan houden. Het concert vangt aan. Beethoven's Kreuzer- 
sonate dwingt de beide uitvoerenden, alsmede de toehoorders 
in haar magische ban. Jelaine en Gregor spelen als betooverd. 
Zij speelt slechts voor hem, hij voor haar. Plotseling begrijpt 
Andrej wat daar op het podium gebeurt. Hij verlaat de zaal 
en drinkt meer champagne dan goed voor hem is. Hij komt 
tot razernij, beleedigt z'n gasten, gooit z'n vrouw op den 
grond en wijst Gregor de deur. Die vreeselijke muziek, { die 
Kreutzersonate had hem van alle bezinning beroofd. 
" Een reis naar Duitschland zou Jelaine goed doen, haar 
zoontje gaat mee. Doch het toeval wil, dat ze in Wiesbaden 
Gregor ontmoet. Ondanks het feit, da ze van hem houdt, 
zwicht ze niet voor hem. Ze blijft haar man trouw en keert 
naar Rusland terug. Daar heeft Andrej zijn vreeselijke arg- 
waan nog steeds niet vergeten. Hij zoekt zijn heil in het 
spel en de drank, doch overal, dag en nacht, hoort hij in ge- 
dachten die verschrikkelijke melodie van de Kreutzersonate. 
Hij vlucht in een variété van minder gehalte, en neemt Gru- 
schenka, een zangeres mee naar huis. Hij laat zich troosten 
en drinkt verder. Dan komt Jelaine thuis. Ze vergeeft het 
hem spoedig en vertelt van Wiesbaden. 
■ Andrej moet op reis, maar als hij onderweg hoort, dat Gre- 
gor in de buurt moet zijn, keert hij terstond terug. Hij vindt 
Gregor bij zijn vrouw. Gregor wil haar meenemen naar Ame- 
'rika. Andrej moet haar z.i. haar vrijheid teruggeven. Uiterlijk 
ikalm, doch inwendig kokend van woede pakt Andrej een 
irevolver. Een schot weerklinkt. Jelaine stort ter aarde. 

„Ik zou altijd bij je gebleven zijn", stamelt ze nog togen 
haar man, die gebroken voor haar staat. De rechtbank sprak 
Andrej vrij, doch hijzelf zeide: „Een rechterlijke uitspraak 
voldoet mij niet. Ik moet ietst zien te vinden, waardoor Jelaine 
mij eens zal kunnen vergeven" 

Als het zoover is, heeft u een bijzonder goed filmprogramma 
bijgewoond. 

„Stagende Jugend". Woensdag- en Donderdagavond zijn 
gereserveerd voor twee populaire voorstellingen. Beide 
dagen gaat „Stagende Jugend", wat bij voorbaat getuigenis 
aflegt van haar super kwaliteit. 

„Stagende Jugend" is de geschiedenis van een kleine jongen, 

die zijn moeder, welke gestorven is, in het leven zoekt en 

vindt en tevens de geschiedenis van de Wiener Sanger- 

knaben, die door hun zang de heele wereld hebben veroverd. 

JAARFEEST CHR. JONGEMANNEN VEREENIGING. Op 

Donderdag 27 Jan. a.s. hoopt-de Chr. JongemannenvereBniging 
haar eerste off. jaarvergadering te houden in „Ons Huis" op 
het Dorpsplein. Het woord op deze bijeenkomst zaf gevoerd 
worden door den WelEerw. Heer Ds. D. Tromp predikant al- 
hier en door den Heer Van der Waals, Hoofd van de U.L.O.- 
school te Zandvoort. Laatstgenoemde zal eenige stukjes de- 
clameeren, terwijl de avond verder afgewisseld zal worden 
door zang en muziek. 

Wij verzoeken ieder, oud en jong, dezen avond, die voor 'n 
ieder vrij toegankelijk zal zijn, bij te wonen te meer. daar dit 
onze eerste jaarvergadering is. De secretaris. 

MUZIEK VAN DEN UITZICHTTOREN. Verleden week 
schreven we een en ander over de uitzending van muziek v.a. 
den Uitzichttoren. We kunnen in aansluiting hierop nog 
mededeelen. dat de geheelê installatie geplaatst is door het 
Techn. Bureau P. E. Bindels en de muziek onder normale om- 
standigheden tot bij den Tol te hooren is. 

Dezelfde firma verzorgde evenals verleden jaar, den aan- 
leg van de torenverlichting en illuminatie van het Raadhuis. 
Zij heeft op dit gebied een uitstekende reputatie verkregen. 

„STOOP'S BAD" IS OP DEN NATIONALEN FEESTDAG 
GESLOTEN. Uit Overveen bereikt ons het bericht, dat het 
„Stoop's Bad" aldaar den dag na de Blijde Gebeurtenis, dus 
op den Nationalen Feestdag, gesloten zal zijn. EEN DAG DAME. De tooneelvereeniging „De Schakel" kan 
als geen ander het gunstigste moment kiezen voor een voor- 
stelling. Dit, samengevoegd met haar groote populariteit en 
de aanlokkelijk laag gestelde entree-prijzen, zorgden Zondag- 
avond voor een tjokvolle Monopole-zaal, waarvan elkeen zich 
bovenmate geamuseerd heeft door het vele .kluchtige dat op 
de planken kwam. 

Ons eenigste bezwaar tegen de medespelenden in de klucht 
„Eén dag dame" kan zijn, de gepleegde overdrijving, doch het 
is niet zoo dat overdrijving hier schaadde; eerder is er meer 
door gelachen, wat van een klucht tenslotte de eigenlijke be- 
doeling is. 

Van de negen „personen" die met hun spel orkanen van den 
lach ontketenden, noemen we in de eerste plaats Mevr. Tonny 
v. d. Storm. Aan haar viel de eer te beurt, 't keukenschort 
te verwisselen voor de mooiste japonnen, om alzoo voor één 
dag vrouw van de groote wereld te kunnen zijn. 

Hier werd de kern gelegd voor de massa komische ver- 
wikkelingen van „Eén dag dame". Eén dag dame om een 
rijke vrijgezel uit den knoop te helpen, die het zijn notaris 
voor deed komen alsof hij getrouwd was, om jaarlijks in het 
bezit te komen van een deel van de hem na verloop van tijd 
toevallende erfenis en door diens plotselinge komst, binnen 
enkele uren een vrouw moet hebben. 

Eerst schijnt hem dit onmogelijk te kunnen lukken, tot plots 
twee vrouwen zich voor zijn echtgenoote uitgeven, één, het 
omgetooverde keukenmeisje, waarvan hij afweet, twee, een 
oude vrijster, die door den omkoopbaren buttler op de hoogte 
gesteld is van de lastige situatie waarin zijn meester verkeert. 

De notaris vindt de toestand op z'n minst vreemd, maar het 
is niet de eenigste complicatie waarvoor hij komt te staan. 

Het keukenmeisje is n.1. dienzelfden dag getrouwd met den 
buttler, maar zij hadden het geheim gehouden omdat Mijnheer 
geen getrouwd personeel in zijn dienst duldde. , 

Wat was hij jaloersch deze nieuwbakken echtgenoot, waar- 
voor de metamorphose van zijn vrouwtje en haar ontrouw, 
een raadsel was. Hij gooit roet in het eten net voordat de 
begoochelde notaris voldaan de deur uitgewerkt is, maar voor 
het zoover is, vallen er nog vele zotte scènes weg te lachen. 

Een gelukkig einde voor allen is bij een klucht dan altijd 
nog mogelijk.. De buttler, uitmuntend gespeeld door den heer 
W. Chr. Hildering, had een groot aandeel in het succes,' even- 
als de heer Max Vredenburg door zijn verpersoonlijking van 
den rijken, hoogst zenuwachtigen vrijgezel, a.h.w levende op 
een vulkaan. William Candon,' het visitekaartje van een 
Amörikaanschen notaris met breede manieren, een dikke por- 
tefeuille en een goed hart. Een rol, die iemand liggen moet en 
dat deed zij den heer Chr. Rouffaer in elk opzicht. „De ' oude 
snoeper" kwam er goed af door zijn juiste typeering. 

Het is een feit dat op de planken niemand beter dan een 
(jonge) dame het piccolopakje draagt. Juul de Jong stond 
het allerliefst, terwijl zij zich ook echt het plaaggrage en 
eigenwijze broekje toonde wat zoo iemand pleegt te zijn. 

Mevr Van Kampen als de verliefde Ms. Chadwick. in haar 
derde jeugd, had een met direct prettige rol. Haar vertolking 
mag uitstekend genoemd worden. Mevr. L. Koning, Mej. Ada 
Akkers en de heer P. Keur hadden minder te zeggen, al sloten 
zij aan bij het prima geheel, waarvoor regisseur K. Visser aan 
het slot terecht een compliment gemaakt is. 

Een schakel-bal besloot deze uitvoering, hetgeen onder 
leiding stond van den heer J. Stol Jr. 

SERENADE AAN ZILVEREN BRUIDSPAAR. Vroolijke 
klanken troffen Dinsdagavond het oor, wat bij ons en menigeen 
de vraag deed opkomen: „is het groote moment soms daar?" 

Niet voor de Blijde Gebeurtenis was het dat de Zandvoort- 
sche Muziekkapel onder het spelen van een pittigen marsch 
door het dorp trok. In de Diaconiehuisstraat bracht zij een 
serenade aan het jubileerende echtpaar J. Weber-Slagtveld, 
waarvan de man een trouw lid is. De publieke belangstelling 
was groot. H.V.B.; Ie klasse B.: 


E.D.O. V 


...11 


8 


2 


1 


18 


45—18 
...11 


8 


2 


1 


18 


37—18 


DeCeCO 


...11 


6 

5 


12 


29—24 


R.C.H. IV 


...12 


5 


1 


6 


11 


39—34 
...12 


4 


3 


5 


11 


20—38 
...12 


3 


4 


5 


10 


26—30 
...12 


4 


2 


6 


10 


40—31 


R.C.H. V 


...12 


2 


5 


5 


9 


23—34 
...12 


3 


3 


6 


9 


25—36 
...11 


4 

7 


8 


19—38 Leesbibliotheek 

Uitzichttoren.) Van Petegem's 

Burgem. Engelbertsstraat 11 (vlak bij den 
NIEUWE AANWINSTEN. 

6190 Abbot, Anthony, De moord op den vrouwenhater 

6191 Bower, B. M., Sneeuwstorm over de Far-West 

6192 Baldwin, Faith, Hoe Annie het geluk vond 

6215 — Het hart heeft vleugelen 

6193 Brand, Max, Het gevaarlijke spoor 

6194 Bagby, George, Het zonverbrande lijk 

6195 Dood. C. de, No. 3 

6216 Földes, Jolan, Over de brug 

6196 Gray, Westmoreland. Oog om oog 

6197 Hedin, Sven, Duitschland en de wereldvrede 

6198 Havank, De man uit de verte. 

6i99 Koerts, Hugo, Het lijk dat terug kwam 

6200 Loring, Emilie, Wat Amor vermag 

6217 Marsch, George, De doodskopnvier 

6201 Mitchell, Marg, Als een vlam in den storm 

6202 Miller, Helen, Topping, Blauwe goudsbloemen ' 

6218 Nelson, Al Pj, De veedieven van Grass City 

6219 Olafson, Per, Patent geneesmiddel > 

6203 Palma, Stuart, De geheimzinnige elflater 

6204 Packard, Frank L., Jimmy Dale snelt te hulp 

6205 Rosen, Erwin, Een kwajongen in Amerika 

6206 Ruck, Berta, Danseur gevraagd 

6207 Robertson, F. C„ Meisje van Arizona 

6208 Stout. Rex, De roode doos 

6209 Sabatlni, Kapitein Bloed's verdere avonturen 

6210 Seltzer, Charles Alden, Hardin's wraak 
6211 ' — Een man met stalen vuisten 

6212 Traven, B., Mahoniehout, Dictatuur i. d. wildernis 

6213 Zeggelen, M. C. van, Een hofdame uit de 18e eeuw 

6214 Ubink, J„ In de vergulde ton ■=^K^V.D vAAUEê* GilASiN BRANDSTOFFEN C BEEKHUIS "ESSS^ 'Onze zaak geniet het volle vertrouwen 

iVan zeer velen, omdat men steeds kan bouwen: Dat wat wij leveren, hetzij groot of klein 
Tegen prijzen van den dag, zoo het moef zij» En vlug wordt steeds bezorgd, hetgeen men heeft besteld, 
Hetzij mondeling, of 1.8.5 is opgebeld. lïïlifröËÖiAMEl 
ENDEGORATil 
I WERKEN enz LOO WILLEMSTR:3I ZAND VOORTUI 
ZANDV:LAAN:34I BENTVELD h ï\ V VRIJDAG 28 JAN. 193fi M ;|„t-..4 «ï^Ui- i ii »■-> *rt % .1 > , ~- f, ^ÏÏXfR»' * <• < 
[JS DER ADVERTENTIEN van 1—5 regels ƒ1.— 

rég'él'nïée'r .70.20 (b" 'abonnement korting.) 

)NNEMËNTSPRIJS : 75 'CENTS PER DRIE MAANDEN GfGAAN VÖQR HE BADPLAATS i > cl . * t '\ l-fiir'f'-Ai ■ ;!<<->.-. i 1 * t '"i.r-ïi.V 'M 'OVER DE TKYGIENE, VAN 'HE.T HUWELIJK, "in de 

aridia .Bioscoop zaT Donderdag een bijzondere film, worden 

oónd'. Zij is gemaakt 'met medewerking van professoren 

Weensche Universiteit en toont op zeer begrijpelijke .wijze 

naar Veler -inzicht 'iedereen van het, huwehjk. dient te 

m. Behandeld wordt o.a.: geneeskundig onderzoek vóór 

huwelijk! gevolgen van _ verschillende ziekten, geslachts- 

i, ontwikkeling en geboorte .Van den mensch, zuigelingen- 

enz. " 'De 'filih is, vol ernstige waarschuwingen- en beoogt- 

joghefd' van het huwelijk te bevorderen. Met groote 

;hheid 'heef^t men er voor gezorgd, dat deze film volstrekt 

zou geven een prikkelende aanschouwing van zwoele 

tiek. Zij Ms zuiver wetenschappelijk en voortdurend diep 

stig. , , 

lat zij in het buitenland is vervaardigd, bemerkt men al 
edig aan allerlei dingen, die niet op Nederland betrekking 
ben. De sanatoria en orthopaedische ziekenhuizen bijv. 
ke er worden vertoond, zijn specifiek buitenlandsch. On- 
aiffeld zal zij velen tot nadenken stemmen en ïnvloe'd kun- 
uitoefenen ten gunste van een betere sexueele hygiëne. 

AAR,INDIE. We vernemen, dat de Heer P. Koper, wo- 
de aan, de ;Rozennobelstraat, alhier, per 9 Maart naar Indié 
xekt. Hij is benoemd tot suikérchemicus aan een onder- 
ing in de onmiddellijke omgeving van Soerabaya: 

[eÈÜG M'AR HET OUDERLIJK kWS. Doof, de, Politie 
Ier werd j.1.' Zaterdag een 18-iarig meisje, aangehouden,- af- 
(ïstiff uit den Helder. Zij verbleef hier zonder toestemming 
haar ouders en is naar haar" woonplaats teruggebracht. MET OFFICIEELE BADGASTEttLIJST, .VAN] HOTEL- EN PENSIONHOUDERS 

■c'f '-'fair-— ",t- -.'z.™ un .''!■:. «u c i.a.*..is .uk.'.jii.. ~ j UITGAVE:. VAN PETEGEM"s D R U K K E R U 
Burg. Engelbertsstraat 11 - Telefoon 393 - Postglro 678SL 
LOSSE NUMMERS 10 CENTS. ENORME 'BELANGSTELLING VOOR REVUE. De belang- 
stelling voor de Revue „Amsterdam Follies", is — naar. o^s, ter 
oore komt — buitengewoon groot. Naar aanleiding hiervapj 
raden we hen 'die met het koqpen Van plaatsbewijzen hebben' 
geVacht aan, zich er onverwijld' Van 'te. voorzien. , , , fn j 

Hê.t „'aanbevelen ,,van ( 4eze. schitterend gemörïteer'de , parade 
van i'zothedeh lijkt ,qns i .onder genoemde omstandigheden totaal} 
oyerbpdjg. Mede's'oele'nden zijn-.-o.a, Louis Davids, He,intje 
Davids, Cispa 'Ha'rms^-Hehk Didéma, Tim Telby en de beroem- 
de 14 Helena Bell Stars. ,.,-,<■, .,.*,.. 

Er is op gerekend, dat de Blijde Gebeurtenis tijdens de voor- 
stelling 'kan plaats vinden (de radio, houdt de directie op de 
hoogte). In dit geval hoort, het publiek,, de, belangrijke, mede r 
deelihg vanaf het toorieel en zal een speciaal feestdeel inge- 
lascht worden. 

ANTI-QORLO'GSSTUK en v PETER PECH. .De Soc'iaal,.De- 
mocratische^Tooneelver'eeniging ,',pp, Hoop,, van Zegen'\ alhier, 
voe'rt 'Zondag 13 Feb'r. op t V,Er staat t geschreven',', het bekende 
anti-borTogsstuk. , Men _, versmacht hieryeor groote belangstel? 
lintf, al zal.Mbnopole niet gauw te klein zijn om alle bezoekers 
te ontvangen. 

Dit kan wel op 28 April gebeuren, wanneer het VARA- 
ensemble „Fantasia" naar Zandvoort komt. onder aanvoering 

van niemand minder 'dan. .Peter Pech (aangenaam) Of 

hij ook „Cornelia" meebrengt < heeft hel bestuur van de af dee- 
ling Zandvoort ons niet bericht. GEB O UW „MO NÖPOLE» | 

n "' S T.V f. t'0 N.S.P.L JE I N' . — TELEFOON 40 ü 

H.ÉDEN, ZATERDAGAVOND: g 

LOUIS DAVIDS en HENRIETTE DAVIDS* in de groot© ffi GEBOREN:. , 

GERRIT CORNELIS 

•ZÓÖNf'van: 

H. HARMS 

J. HARMS— PAAP 

Zandvoort, 28 Januari 1938. 
Zuiderstraat 17a. RE VU E I „ AmSferdain Mief £ 

Parade der zotheden , — SchftfèrenS gemonteerd. ™* 

Me^eVerken o.a. nóg: CISCA HARMS, MmV CLARITZ, TIMTELBY 

GÉRARD WALDERS', Mnk' DlbEMXeVvele'ania'er'en? ^ 

Heeft U reeds kaarten? 1 ' , . , f ,, ,„„,, W / . gr 

DE BELANGSTELLING IS ENORM ! » 

PRIJZEN DER- PLAATSEN £van'af,' 1 ^ óièC- plus 12 jicÖeni-U^-^-. * - 
Kaartverkoop* Van" 2 — 4 uur aan de kassa; alsdan tevens gelegenh. tot,plaatsbesp. 

Na afloop volgt: 'GROOT 8AL! 

DEZE VOORSTELLING- GAAT ÓNHERR'OEPeTij'k DOOR.' TELEFOON 458 DIR. GEBR. KOPER WOENSDAG 2 en DONDERDAG 3 FEBR. -8 UUR 
TWEE POPULAIRE VOORSTELLINGEN 

met opvoering van het groote wetenschappelijke filmwerk: 

De Hygiëne in en voof het Huwelijk 

Een pleidooi van een onderzoek vóór het huwelijk. 

Deze film is gemaakt met medewerking van Professoren der 
Weensche Universiteit en toont op zeer begrijpelijke wijze wat naar 
veler inzicht iedereen van het huwelijk dient te weten. 
De film is vol ernstige waarschuwingen en beoogt de hoogheid van 
het huwelijk te bevorderen. Toegang alleen voor volwassenen 

ENTREE : 30—55 cents; (alles inbegrepen.) Plaatskaarten reeds heden verkrijgbaar in 
J. Water, Stationsplein. Sigarenmagazijn 
lanQaDaDaDaaaannuoaDDaaaaaDaaaannnaDDDaaaQnannaaaaaDaannnB 

a 

Het doet U altijd genoegen' g 
als U bij ons Uw Radio koopt, g 

HOORT BIJ ONS HET. NIEUWE 

PHILIPS-verhuur-toestel 

Méér dan 60 Stations met een prachtige ontvangst e» dat 
voor een LUTTELE 65 CENT PER WEEK. 

Vraagt demonstratie en hoort ook onze andere Philips en 
Erres-toestellen. Prijzen v.a. ƒ 98.50. Gem. Bet. condities. 

j; h: van këülen 

DIACÖNIEHUISSTRAAT 24 en 9 - TELEFOON _173_, g 
lanaaDDnnQnDaDnanonQDDDDaaaaarjDaoaaDanabaDPDnDnoanDDanaaciD |Jï'tl> ïo u 
1 f 't-p' ïö Zcfndagavond POPULAIRE Entree-Prijzen 

IN DE 

HOLLANDIA-BIOSCO^P 

.-t-i/ .1. 

Orri.een ieder' in de p gelegenheid te. stellen" ons GROOT GL'ANS- 
PROGRAMMA te-gaaq zien^ (zie .advertentie' in dit Blad),' stellen 
wij ^ eèri ' aantal 1 , pladtskaarten' l beschikb'aar.Uegen;' gereduceerde^ 
PRIJZEN; welke ALLEEN. verkrijgbaar zijn in Sigarenrriagazrjri 1 ,' 
van' J. WATER, Stationsplein,' vanaf heden tot Zond'dgavóhd' 7"uür. ! ' 

■ ?) PARKEt r en PARTÉRÏBE 4 ' 25 ct.j • STALLES en ' BALtdN'45 cL 
f LOGE- 65 cUplus belasting. 

|Aari. v 'dë' 1 cassa hancüiavëhfwij'onze gewone* entrée-prijzeni. - . "'Hièrrfledè berichten wij' JJ - 
.aat^na een ,j£or,te, . doch 
jTievige,, ziekte. ió„ vollen 
,,Vxede, s in het Dïacones- 
'se.nhius„ te , ,Haarlem„,Js 
,'QV.èrle;4en r on?V ' geliefde 
^Dochter,. Zuster. Tante 
Jen .Verlpofde ,,,, ^ - 

wl IET.UMOLENAAR - -;- 

,in den . jeugdigen leeftijd 
r Van 2^ jaar. 

- Wed. P. MOLENAAR- 
MOLENAAR 
M. KEÜRrMÓLENAAR 

' ' M. KEUR 

en Kinderen 

A. MOLENAAR 
C. BOSMAN- 
MOLENAAR 

B. BOSMAN 

en Kinderen 
J. MOLENAAR 
P. BOSMAN 

Zandvoort, 22 Jan. 1938. 
van Ostadestraat 3a. Dankbetuiging» 

Namens de familie betuigt 
ondergeteekende haar oprech- 
ten dank aan den WelEd. Heer 
Dr. GERKE voor zijn genees- 
kundige hulp, en voor de be- 
langstelling betoont bij de 
ziekte en het overlijden van 
haar lieve dochter. 

Wed. P. MOLENAAR- 
MOLENAAR. 

Zandvoort, Jan. 1938. 
van Ostadestraat 3a. GEVRAAGD: een EBSJE van half negen tot drie uur. 
ƒ3.25 per week. Brederode- 
straat 85. Billijk aangeboden: mahonieh. 
groote, uitschuifbare Regentesseweg 3. Moderne' 

, KINDERWAGEN 

te koop met luchtbanden, prijs 
ƒ5. — Adres Hoogêweg 61 zw. Net aankomend 

MEISJE 

gevraagd van 8.30 H tot 2 ,uur. 
Aanmelden: Zaterdag tusschen 
2-3 uur; Kostverlorenstraat 21. ■ Net, zelfstandig' 

MEISJE 

gevraagd, van half 9 tot 2 „uur. 
Zondags vrij;' loon 4'a'S-gId. 
'Leeftijd ongev. 20 jaar. Br. no. 
!t l°4 ,bur. De Zandvoorter, (van 
Petegem.) - ka ," '*l -, o. is il t! 

W. KLIJN Jr. 

Hoogêweg 60^ 

BOEKHOUDEN M.0. 

S,V 5 vo"or JkdEgWii lllT ZANDVOÖRT'S VERLEDEN doer PIET VAN DER MIJE. XXXVII. aulus. Loot is op 14 October 1753 overleden en op Zondag 
19|October d.a.v. in de kerk alhier begraven. 

Omtrent deze begrafenis vond ik het volgende vermeld: 

Ér kwamen op den morgen van de begrafenis 4 bidders uit 
dejstad. (Haarlem). ' i 

, Zü kyamen^met, een koets en, braphten,. een slecht kleed 
-mede,, .waarmee ze. zijn zitplaats in de kerk behingen. 

£)e torenklok- werd 30 minuten lang, geluid. 
.Namens zijn fam^ie, w^rdtaan de, regeering . van het dorp 
(Schout en Schepenen) aangezegd, dat, zij ^na afloop van -de 
begrafenis bij Cornelis van der. Mije verwacht) werden om een 
glas wijn te drinken en een stukje te eten, maar niet om te 
zingen _ of te kijven. 

Na de begrafenis werd de klok wederom een uur lang geluid 
en jaarna gedurende zes weken dagelijks 3 maal een half uur. 

De kist werd gedragen door tien „dreegers", elk met een 
zeejnansmuts op en allen ordentelijk in het zwart gekleed, 
gelijk bedongen was. 

,De kist werd bijgezet in de kapel, waarin zij zich nog be- 

> vindt. Na het overlijden van Paulus Loot werd zijn schoon- 

zocm v Jan, van Ma*selis, te Amsterdam wonende, Heer van 

Zandvoort, die .op^31 Mei 1757 als zoodanig, werd ingehuldigd. 

Blijkbaar was Zandvoort in die tijden een belangrjjke aan- 
voërp'faats van visch, want Jan van Marselis-begon op 3,1 Mei 
1757 . zjjni.bij de inhuldiging gehouden .-redevoering, „tot de 
Weledelgestrenge, .doch tegelijk Vreedelievende overheden, 
'^ Schout en Regeerders van dit' vlschrük Santvoort". 
; De .'.'Hger" bénper^de'den. Schouten de> , Schapenen. 
," I^e r ; Schout v werd, tot< wederopzeggings toe benoemd. De 
-• Sc^eperiejtijvoonéén.jaar. » i . ■> 

jleder Jaar benoemde dejieer de Schepenen uit een hem 
^ door J gqfiQi^t en,Sph'èpenen 1 .aa t ngeboden i dub^eltal,; ■ c , ( -< 
■x jOp.^M^art 1788 werden door Jan van Marselis benoemd 
-)-tot < -5ch.èpen:... . r , i. >*,, - , • . , , * 

5 Korstjaan van der- Mije, Pièter, van Ejuin, Leendert J.Koning, 
^ Al-ê^V^lprts^oönfGroen,-- Willem TConing/Ary' Cóni. "Slagveld" 
en Cornelis.jSmït' i ,~ t . r , ( , , ,, , , .,,,,'-' 

Zij werden. op 25>Maart 1788 beëedigd en geïnstalleerd. 

De verdere ambtsdragers in het dorp werden door Schout 
en Scheienen gekozen, , , 

Zoo kozen op 25 Maart 1788 Schout en Schepenen tot: 

Kerkmeester; Willem Hendrik Groen; Armmeester: Simon 
Paap; Vuurbaakmeester: Jacob L. Koning; Gasthuisvader : 
Willem van der Werff; en op 1 April 1788 tot nachtwaker en 
omroeper: Pieter Wiliemszn Kooper. 

Een reinigingsdienst, die, zooals nu, langs de huizen der 
ingezetenen het vuil ophaalt, kende men in die dagen niet, 
maar toch waren er reeds vaste plaatsen waar het vuilnis 
moest worden gebracht; immers in, 1790 werden de burgers 
gewaarschuwd dat zij hun vuilnis moesten brengen: 

ten lo. op de Zuidwerve; 

ten 2o. op de Werve; 

ten 3o. op een plaats door vier palen aangeduid ten Noorden 
van het dorp; 

en ten 4o. ten Noordoosten van de palen geplaatst achter 
de Roomsche Kerk. , 

Onder vuilnis was ook begrepen: groom van visch, haar 
van geslachte varkens, zaagsel of afval van hout. 

Wè zien hier tevens uit wat de voornaamste bronnen van 
bestaan der bevolking waren, n.1. ten Ie. vischafval: dit wijst 
er op dat de aangevoerde visch hier werd verwerkt, dus 
vischdrogerijen en rookerijen; 2. afval van geslachte varkens: 
varkensmesten; en 3. zaagsel enz.: het vervaardigen van 
takkenbossen voor de vischrookeiijen. 

Er werd reeds melding gemaakt van de Roomsche Kerk; die 
benaming ,was niet geheel juist. 

De kerk die hiermede werd bedoeld, was de zoogenaamde 
„Kapel of huiskerk", gevestigd in het tegenwoordige café 
Bluys in de Haltestraat. 

Reeds in 1750 was dit huis bij de Roomschgezinden als 
Kapel of Kerkhuis in gebruik. 

De dienst werd verricht door den Priester van Overveen. 

Dit huis is langen tijd als zoodanig gebruikt. 

Bij besluit van den vice-superior Carolus Belgrado van 18 
Maart 1851 werd Zandvoort tot een zelfstandige statie ver- 
klaard. In 1,854 werd de R.K. Kerk (het tegenwoordige 
patronaatsgebouw), gebouwd. 

De bouwkosten bedroegen ƒ20.000. — . 

De nieuwe kerk werd opgedragen aan de Heilige Agatha. 

In het begin werden de diensten gehouden door den Over- 
veenschen Priester., 

Pastoor J. J. L'Ami was de eerste eigen Pastoor. 

Pastoor L'Ami heeft veel voor de Zandvoortsche parochie 
gedaan en' zeer terecht heeft men zijn nagedachtenis geëerd 
door een straatnaar hem. te, noemen (L'Amistraat). 

Pastoor L'Ami zorgde dat een klein, doch welluidend orgel 
in de. kerk werd geplaatst Dit orgel werd in 1875 vernieuwd 
door Gebr. Adema van' Leeuwen. 

De predikstoel , en de , communie-bank uit het Kerkhuis 
werden in de ^ieuwe kerk overgebracht. 

De. „preekstoel was versierd met 18e eeuwsche Vlaamsche 
beeldhouwkunst, in 1760 vervaardigd door J. Cressiant, even- 
als de communiebank. , , , 

Bij/ hét overbrengen 'naar de nieuwe, kerk zaten preekstoel 
en Uank onder een dikke laag verf, teer en harpuis. 

Pastoor L'Ami heeft ze met veel zorg gezuiverd. 

(Wordt vervolgd.) 
Nadruk, verboden: ook met bronvermelding. \ ! 

KRUIDENIERSWAÏIEN^ IN DE VERDRUKKING. Zaterdag- 
middag^mstreèlts^S 'uur "wer^pP, de Z^ndvöor.tsch / elaan, l jeen 
Stilstaande !,mo'iorbakfiets .Wjelke'met^kruidenierswaren geladen 
was^doo'r^e^n u^deVtfchtin^J^jlemikomendef auto. aange- 
reden.! Bakfiets en lading, kwamen er hierbij slecht-af, hoewel 
geltikkig geen persoonlijke ongevallen "plaats vonden. ' ' De 
' Polftie maakte proces-verbaal op. GfeAf lë 

bij.hgt koppen „van een Iti, i « , 3 o)l il M*.. 
de vakkundige aanleg van Antenne en aardleiding en . 
eventueel stopcontact. , , 

Tevens geven wij' cadeau:- ,t G ,•-,-(! «•. l j * 

EEN ZEER FRAAIEN OMSLAG 

voor» he^fc opbergen van U^w -5 jRadio^Progr.ainma. , 

INRUIL VAN UW OUDE TOESTEL. 

Vraagt v r ij b I ij v e n d' demonstratie en - condities. 

PHILIPS 

Vcrhuurtoestel 

slechts 65 et. p. week 

waarbij alle onderhoudskosten 
voor onze rekening zijn. 

Technisch-Bureau BI ND ELS 

|, PARADIJSWEfe 12 - TEL 425 £. SCHELPENPLÉIN-3. 
JAARVERGADERING „ZWEMCLUB' ZANDVOORT'. Bo- 
vengenoemde vereeniging houdt Maandag 7 Febr. a.s. haar 
derde- jaarvergadering in cafê-restaurant v „Muluru" aan ,den 
Strandweg. De uitgebreide agenda vermeldt d.a.: een be-, 
stuursyerkiezing wegens.^ periodiek aftreden ' r van de H.H.:' 

Rj J. van Deurzen, voorzitter, Ew. Holzhaus, vïce-voorz.; 
Fred Keur, secretaris, "J.'A.Otten, 2de secretaris. Allen hebben 
zich herkiesbaar gesteld. 

Namen van tegencandidaten kunnen tot voor den. aanvang 
van de vergadering schriftelijk ingediend f worden bij den se- 
cretaris. ' Verdere ^punten zijn nog: - ' ' - " 
-.',JVoorbesprekingI-ia.s^^zromerseizo'én,-de" f bouw- van-,een' club- 
huis en het houden van "een" gröofe ' prop'aganda-f eestavond, 
waaraan lederr'en adspiranten zelf mede kunnen werken. 

De vergadering vangt te half negen aan. 

Voor- de "adspiranten 'is 1 oudergewoonte 'een speciale jeugd- 
bijeenkomst belegd, waarop een jeugd-propagainda-commissie 
benoemd zal worden. Zij vangt te 7.30 aan en duurt tot kwart 
over acht. 

AULA OP ALGEM. BEGRAAFPLAATS. Door de Raads- 
leden T. . Molenaar en G. W. van Toombergen is aan het Colle- 
ge van B. en W. schriftelijk verzocht den bouw van een Aula 
op de Algemeene Begraafplaats alhier te willen bevorderen en 
voor de bestrijding van de kosten een bijdrage aan te vragen 
uit het Rijkssubsidiefonds. 

De jeugdige werkloozen uit de bouwvakken zouden tevens 
bij dit werk betrokken kunnen worden. 

FILMAVOND „ZONNESTRAAL". De naam „Zonnestraal" 
mag dan allerwegen reeds gedacht worden in directe verbin- 
ding met t.b.c.-bestrijding, het idee om door een propaganda- 
film het publiek precies te beduiden wat de vereeniging tot 
haar taak rekent, is nog noodig om een juiste waardeering voor 

haar prachtigen arbeid te verkrijgen en daardoor het 

zoo noodige geld. 

De afdeelmg Zandvoort had voor j.I. Dinsdag beslag gelegd 
op de „Zonnestraalfilm" en zag haar activiteit beloond met 
een volle zaal, waarvoor het den Voorzitter, den heer J. C. 
Sheker, een genoegen moet zijn geweest het openingswoord te 
spreken. 

De film zelf liet aan duidelijkheid niets te wenschen over. Zij 
toonde hoe door „Zonnestraal" zij die aan t.b.c. lijden weer als 
gezonde, bruikbare menschen in de maatschappij terug komen. 

Dat mogen we wel eens bedenken als we hier of daar het 
bekende busje van „Zonnestraal" zien staan. 

De instelling kost veel geld, wat uit vrijwillige gaven bij 
elkaar moet komen. 

VERGADERING V.V.V. We herinneren aan de vergadering 
van de V.V.V., a.s. Dinsdag m Bodega „Mustert" te houden. 
De agenda is kort doch belangrijk door het voorstel om de 
vereeniging in een semi-officièele instelling te veranderen. De- 
stemming over de noodzakelijkheid hiervan is nogal verdeeld. Ook voor 

Gordijnen naar 

t r GASPARÏE 

Altijd iets A'parts 

ERGER U NIET LANGER 

i f> over 'deijmvolmaakthedén vam.Uw^auto. >:5 it U 

Laat Uw wagen vakkundig repareeren bij het best 
f geoufflleerdet^edrai-van-Z^ndyoort^ ( 

GARAGE BREDE RQDESTRA AT 

e j Voorheen r Gebr. C er H. V&'GEER " - TELEF. 88. 
üvVRAAGT EENS PRIJS.' < OOK'i» VOOR' STALLING; 1 - '-V"v \r Glans- en Verfhandcl 

STATIONSSTRAAT 9 

Grondverf vanaf 50 et. K.G. 
Glansverf vanaf 75 et. K.G. G. de Leeuw 

HUIS- EN LETTERSCHILDER AANNEMER van alle 
SCHILDERWERKEN 

Inzetten van Ruiten □ooannaoaaODDDDDDaanDaaaoDaDciDaaanannncjo § WONINGINRICHTING 

a 
a 
□ 
a 

D 

a STOFFEERDER - BEHANGER - BEDDENMAKER n 

D 
D 

a 

D 
D A. D. DE BEST 

KONINGINNEWEG 29 g § Ontvangen nieuwe stalen Behang 

S i*eec8s vanaf 12 et. per rol □ □ 

D 
D ..„„.......-.,. n 

DananoaaaaaDaanaanaaaaaaaaancioaaDDaaanoci o Werkplaats : ROZENNOBELSTRAAT 10. VERHOOGT 

de gezelligheid door thuis Uw lievelingsplaatjes te laten 
draaien met een A-B-C-PICK-UP aan Uw Radio. 

Verkrijgbaar vanaf 50 cent per week. 
ERRES RADIO — TELEFUNKEN RADIO 
MODERNE ONDERZET APPARATEN EN TAFELS. 
Rijwielen: Ned. Kroon - R. S. - „Verika" en „Balako". 
ONS SENSATIERIJWIEL met jasbeschermer. lamp en 
6 volts dynamo, origineele temgtraprem, kettingkast, 
bagagedrager met standaard, Wipperman pendalen, 
Tasch met gereedschap, electr achterlicht ƒ 33.75. 
Verders alle Rijwiel- en Electra benoodigdheden ! ! 

Gloeilampen 21 et - 200 kaars, gasgevuld, 90 et. 

Snoer 4 et per meter - gummikabel 10 et per m. 2 x 0.75. 

Loodkabel 6 et per meter. 
Hevea Buitenband 89 et - Binnenband 35 et. 

„DE LBCHTHAL." 

19 GROOTE KROCHT 19 — TELEFOON SS8. 

EERSTE KLAS REPARATIE-INRICHTING voor 
RIJWIELEN EN ELECTRISCHE APPARATEN. MELK onder rabbinaal toezicht 

MELKERIJ MARIËNBOSCH 

HOOGEWEG29 — TELEFOON 164 RAADSVERGADERING 

De eerste zitting in een nieuw jaar heeft altijd een ietwat 
plechtigen aanvang door de rede welke de Voorzitter pleegt 
uit te spreken en waarin Z.E.A. het wel en wee van onze ge- 
meente over de voorbije periode de revue laat passeeren. 

Wij als raadsverslaggever zouden zijn heldere weergave van 
den stand van zaken niet gaarne missen, evenmin ongetwijfeld 
ook alle raadsleden, terwijl wij zeker weten dat de inwoners 
telkens met bijzondere belangstelling lezen wat onze eerste 
burger te zeggen had. 

In de Raadsvergadering van j.1. Maandag dan, sprak de Bur- 
gemeester ten aanhoore van den voltalligen Gemeenteraad de 
hieronder weergegeven woorden. 

Mijne Heeren, 

Niet gaarne zou ik afwijken van mijne gewoonte, om in deze 
eerste vergadering van 1938 alvorens de agenda te behande- 
len, een oogenblik uwe aandacht te vragen. 

Het verloop der bevolking geeft allerminst reden tot het 
wijden van veel aandacht; het zielental bleef vrijwel station- 
nair met hetzelfde beeld van vorige jaren, nm.1. dat ruim 
een vierde gedeelte ambulant is. 

Vermoedelijk zullen de belastingen die de gemeente heft 
en die zij tengevolge van omstandigheden, die buiten haar 
schuld en toedoen liggen verplicht is te eischen, zich voorals- 
nog verzetten tegen eene verhooging van het „blijvend ge- 
deelte" der bevolking. 

Maar niet te ontkennen valt eene verbetering der financiën 
zooals die bereids over 1936 tot uiting kwam en zich in 1937 
nog sterker geaccentueerd heeft. 

Het aantal bewoonde huizen steeg in verhouding tot het 
onbewoonde gedeelte, hieruit valt af te leiden, dat het aantal 
gezinnen zich in stijgende lijn beweegt. 

Door Uw zitting hebben in de verschillende commissies is 
U den gang van zaken bi) de onderdeelen van het gemeente- 
lijk raderwerk volkomen bekend, ik behoef daar dus niet over 
uit te wijden. 

Alleen dit, dat bij het gas- en waterleidingbedrijf ten opzichte 
van 1936 eene verbetering over het afgeloopen jaar valt te 
registreeren. , » „„„„„,„ 

Is die toeneming bij het gasbedrijf slechts ongeveer 3000 M 3 
bij het waterleidingbedrijf valt die toeneming op ruim 14000 M 3 
te schatten. 

Een verheugend verschijnsel is naar mijne meening, dat op 
dagen in het seizoen waarop de zon ons niet in den steek laat 
en de temperatuur „ouderwetsch zomersch" is te noemen, het 
bezoek aan de badplaats toeneemt, meer in het bijzonder van 
dagjesmenschen, waarbij ongetwijfeld menig neringdoende 
gebaat is. > 

De bezetting van de hotels en pensions is van zeer uiteen- 
loopenden aard geweest, maar met uitzondering van de eerste 
helft van Augustus, waarin trouwens de jamboree viel, mag 
ik veilig verklaren, dat menig hotel- en pensionhouder niet een 
vol huis had. 

Indien de pogingen, die aangewend worden tot het maken 
van meerdere reclame voor onze gemeente ook bij de bevol- 
king op prijs gesteld en finantiëel gesteund worden, zal Uw 
raad m.i. voorwaar niet achter moeten blijven in het tooncn 
van zijn belangstelling ook voor die groep van onze ingezetenen 

Eenige dagen geleden las ik in een dagblad een interessante 
beschouwing over een afname van het aantal verkeersonge- 
lukken in een gemeente in het landelijk gedeelte van Neder- 
land gelegen. 

Zonder allerminst ten opzichte van die gemeente eenige 
concurrentie te beoogen mag ik verklaren, dat van een mono- 
polie geen sprake kan zijn, want daargelaten, dat alhier tot 
nu toe weinig ongelukken van ernstigen aard voorkwamen, het 
aantal minder ernstige ongevallen neemt zóó sterk af, dat 
het bureau voor de statistiek om nadere inlichingen dienaan- 
gaande verzocht. 

Ik zeg dit allerminst met de bedoeling van in de „krant te 
willen komen maar meer als een erkenning voor den arbeid 
door de politie verricht. 

Mijne Heeren, Ik beëindig dit overzicht echter niet dan na, 
het is aan den laten kant, U en de Uwen, waarbij ik ook onze 
journalistieke toehoorders moge noemen alsnog een gunstig 
1938 toe te wenschen hieraan toevoegende, dat de spanning 
waarin ons Koninklijk gezin maar ook het Nederlandsche volk 
verkeert weldra moge plaats maken voor gevoelens van 
vreugde en medeleven, vreugde ook voor ons land en mede- 
leven meer in het bijzonder ten opzichte van ons Prinselijk 
Paar. 

Als oudste der Raadsleden dankte de Heer B. van Rijnberk 
den Voorzitter voor zijn woorden. Spr. zag de toekomst voor 
Zandvoort momenteel minder donker in dan voordien, toen 
de badplaats slecht in de pers lag. Laat het zoo zijn dat voor 
Zandvoort na een droeven morgen een blijden dag volgt, om 
het maar eens in dezen vorm uit te drukken. S ALS EXTRA RECLAME II 

S Alleen Zaterdas: 

2 POND HEERLIJKE RIBLAPPEN 'ƒ1.30 

— PRIMA DOORR. OSSELAPPEN per pond ƒ 0.55 

g DOORREGEN VARKENSLAPPEN 50 et 

5 Voor de BOTERHAM : 

gg PRACHT HAM, per ons ƒ0.16 

55 LEVERKAAS, per ons ƒ0.16 

■ GEKOOKT ONTBIJTSPEK, per ons ....ƒ0.16 

H TONGENWORST, per ons ƒ0.15 

Q PRIMA GELDERSCHE ROOKWORST p. ƒ 0.55 

B Vleeschhouwerlj 

1 DIRK BOON 

£ VAN OSTADESTRAAT la — TELEF. 539. WILDHANDEL 

D. VISSER HALTESTRAAT 34 
Telefoon 125 
$jr&%Êg&%: Groote versche 
Hoenderpark-Eieren 5 et. 

Duinkonijnen 75 en 85 et. 
Heerlijke Soep-Braad- 
kippen per pond 45 et. 

Verder alle andere soorten 

Wild en Gevogelte anaaananaaaaaaaaanaaaaaaaannaaaannananna 

a PETER PECH § 

n is handig en verstandig, want hij weet. dat zijn Welt- a 

n schoenen bij de Brabancsche Schoendokter goedkoop en g 

§ vakkundig gemaakt worden, dan geeft hij zijn Cornelia § 

□ opdracht om zijn welfschoenen bij hem te brengen, dat d 

g is tenminste nog handwerk uit den ouden tijd. g 

O Dames zolen en hakken ƒ1.00 o 

a Heeren zolen en hakken ƒ1.50 g 

S Prima leer. S 

a Dames rubber zolen en hakken ƒ0.65 d 

D Heeren rubber zolen en hakken ƒ1.00 g 

a Gegroet, n 

g De Brabantsche Schoendokter B 

g STATIONSSTRAAT 7. g 
aaaDaDaaaaDcQoaDaDQnnoQanarjDanaDCirjDcirjooa i^tmmiimnniinimnirimmnimiiiiiutnimiiuiiiDminmmiiiniiniiiiunraununiniuiiuiiiiiiuinriiiiiiiiuiiiiininunB^ 

1 OOK NU I 

£3 si 

§ hebben wij nog geregeld versch onze bekende =§ 

SPECULAASj 

Kleine 16 et per ons Brokken 12 et. per ons 1 

J.J. SCHIPPER I 

1 HALTESTRAAT 23 - TELEF. 59 j 

aomiiiiiiiiiiiiBii™ Ingekomen stukken. 

Bii de ingekomen stukken, waarvan de meesten om prae- 
advies naar B. en W. gaan, is een verzoek van den heer L. 
Citroen om een lantaarnpaal achter het kinderhuis „Groot 
Kijkduin" te plaatsen. 

„Dat is hard noodig", merkt de Heer SUERINK hierbij op, 
want er heerscht des avonds Egyptische duisternis. Er zouden 
zelfs reeds ongelukken door gebeurd zijn. 

De wenschelijkheid om tot inwilliging van den geuiten 
wensch over te gaan zal door B. en W. worden onderzocht. 

Een verzoek van den Heer Bückmann om een vestigingsver- 
bod voor Hotels en Pensions in te stellen, neemt men voor 
kennisgeving aan. 

Extra-toelage doodgraver. 

Door de leden van den raad, de Heeren Koning, Joustra en 
Bolwidt is een voorstel ingediend om den doodgraver in het 
genot te stellen van een jaarlijksche toelage, ten bedrage van 
ƒ150.—, voor werkzaamheden verricht op Zaterdagmiddag en 
op Zondagen. De voorstellers wijzen er op, dat de aard van' 
de werkzaamheden van den doodgraver medebrengt, dat hij 
om de veertien dagen des Zondags tijdens de bezoekuren toe^ 
zicht moet houden op de begraagplaats, terwijl hij bijna gere- 
geld op Zaterdagmiddag dienst moet doen. In tegenstelling 
tot het overige personeel der gemeente, ontvangt de dood- 
graver voor werkzaamheden buiten de gewone werktijden 
verricht, geenerlei vergoeding. 

V/ij hebben over dit voorstel het advies gevraagd van de 
commissie voor georganiseerd overleg, welke commissie zich 
met het verleenen van een toelage ten bedrage van ƒ150 kan 
vereenigen. 

In de toelichting op hun voorstel deelen de Heeren Koning 
c.s. mede, dat het hun gewenscht voorkomt den doodgraver 
den titel te geven van „opzichter-doodgraver". B. en W. zijn 
echter met de commissie voor georganiseerd overleg van 
meening, dat het niet gewenscht is, wijziging te brengen in 
de titulatuur van den doodgraver. Wel kunnen zij er zich 
mede vereenigen, dat aan den doodgraver een toelage wordt 
verleend voor werkzaamheden buiten de gewone werktijden 
te verrichten, ten bedrage van ƒ150 per jaar, met ingang van 
1 Jan. 1938. 

De Heer MOLENAAR zegt het te betreuren niet in de ge- 
legenheid geweest te zijn het adres mede te onderteekenen. Hij 
en zijn fractiegenoot, de Heer G. W. van Toombergen, zullen 
hun stemmen aan het voorstel geven; de wijziging betreffende 
de titulatuur is naar zijn meening op z'n plaats en opent voor 
een volgend jaar de gelegenheid den doodgraver bij eenloon- 
klasse in te deelen waarin hij behoort. 

De Heer GROEN verklaart in het geheel niet tegen het 
toekennen van de toelage te zijn, alleen vindt hij het pijnlijk 
on dezelfde agenda voorstellen tot loonsverlaging voor anderen 
aan te treffen. 

Wethouder SLEGERS noemt zich een slechte verdediger 
van het voorstel van B. en W., aangezien hij als minderheid 
er tegen was. Hem is bekend dat de doodgraver meer prijs 
stelt op den titel dan op de toelage; bij aanneming van het 
voorstel van B. en W. krijgt hij dus wat hij 't minst wenscht. 

De Heer KONING verdedigt hierna als eerste onderteeke- 
naar het gedane voorstel en betoogt met klem het wenschelijke 
om den doodgraver tevens den titel van opzichter te geven, 
als in meerdere plaatsen gebruikelijk. 

De Heer JOUSTRA vult dit aan door te wijzen op de 
verdiensten van bedoeld persoon; o.a. als hovenier, zoodat 
een uitbreiding van z'n kwaliteits-aanduiding z.i. zeker ge- 
rechtvaardigd is. 

De VOORZITTER houdt echter voet bij stuk en ontraadt 
thans den titel te wijzigen. Dit impliceert naar zijn meening 
al spoedig een verhooging in loonklasse. 

Als besluit van de besprekingen aanvaardt de Raad 't voor- 
stel van B. en W. met de stem van Wethouder Slegers tegen. 

Benoeming onderwijzer School C. 

In verband met de stijging van het aantal leerlingen aan de 
openbare school voor gewoon lager onderwijs (hoofd de Heer 
J. W. Werkhoven,) is het noodzakelijk over te gaan tot de 
benoeming van een zesde leerkracht aan die school. Aange- 
zien de gemeente hiervoor is aangewezen op een keuze uit 
de lijst van wachtgelders, wil de rijksvergoeding voor deze 
leerkracht niet verloren gaan, kreeg de Raad te kiezen uit 
drie candidaten, t.w. 1. W. C. Schraa te Amsterdam (thans 
reeds tijdelijk werkzaam aan school C); 2. S. van Daalen te 
Twello; 3. G. C. van Dijk te Vlaardingen. 

Met bijna algemeene stemmen wordt no. 1 van de voor- 
dracht benoemd. 

Leden Maatschappelijk Hulpbetoon. 

De Heeren S. Slagveld, W. Paap en L. J. Rinkel traden per 
31 Dec. 1937 af als leden van M.H. Ter voorziening in de 
opengevallen plaatsen zijn door B. en W. de volgende dubbel- 
tallen gesteld. Vacature S. Slagveld. 1. S. Slagveld. 2. P. J. 
Luyendijk. Vacature W. Paap : 1. W. Paap. 2. G. Oskam. Vaca- 
ture L. J. Rinkel. 1. L. J. Rinkel. 2. A. Bakels 

Na stemming blijken de zitting hebbende leden herkozen. 
Nadere toelichting op een verzoek om toeslag. 

De aannemers Keizer & Keur alhier verstrekten een nadere 
toelichting op hun verzoek om toekenning van een toeslag op 
de aanneemsom van de verbeteringswerken aan de N-zijde 
van den Strandweg, waarop de Raad reeds afwijzend had be- 
schikt. B. en W. stellen voor hun schrijven voor kennisgeving 
aan te nemen. 

De Heer KONING kan zich niet vereenigen met de voor- 
nemens de bewuste aannemers geen gehoor meer te geven. 
De commissie van Publieke Werken zou de verstrekte toe- 
lichting toch eerst nog kunnen onderzoeken. 

Wethouder SLEGERS geeft de mogelijkheid hiervan toe, al 
vreest hij geen nieuwe gezichtspunten te zien verschijnen. 

„De Heeren willen het dus aanhouden", vraagt de VOOR- 
ZITTER, die teekenen geeft het nut er niet van in te zien. 

De Heer VALLO is tegen aanhouding. Hij ziet de zaak zoo, 
dat hedenavond een principieele uitspraak gevraagd wordt 
als richtlijn voor zich eventueel herhalende soortgelijke ge- 
vallen, ft Het voorstel van het College heeft de volle instemming van 
den Heer SUERINK, die zijn ongenoegen over den loop der 
bespreking niet onder stoelen of banken steekt. 

Het idee van den Heer MOLENAAR om dit punt liever in 
besloten zitting verder te behandelen heeft aller instemming. 

Bergplaats Bentveld. 

Voor de momenteel niet verhuurde bergplaats naast den 
politiepost te Bentveld, heeft zich een gegadigde aangemeld. 
Deze is bereid den aanvankelijken huurprijs van ƒ52 per jaar 
te betalen. B. en W. adviseeren tot verhuur over te gaan. 

Zonder stemming goedgekeurd. 

Gemeenschappelijke regeling. 

Het voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke 
regeling met .Bloemendaal inzake de toelating van leerlingen 
uit Zandvoort op een Openbare Lagere School in die gemeente, 
wordt na één keer aangehouden te zijn, thans aangenomen. 

Kwijtschelding pacht. 

De exploitatie van de toiletten aan den Strandweg was voor 
1937 verpacht aan A. Kraayenoord alhier, voor een bedrag 
van ƒ50. — . Doordat het gebouw eerst op 1 Aug. van dat jaar 
in gebruik kon worden genomen, ving de exploitatie pas op 
dien datum aan. De pachter doet naar aanleiding hiervan het 
verzoek hem een gedeelte van zijn pachtsom kwijt te schelden, 
hetgeen het College op ƒ25.— bepaald wil zien. 

Allen zijn het over de billijkheid eens. 

Nieuw Werkverschaffings-object. 

Door de Ned. Heidemaatschappij te Arnhem is opgemaakt 'n 
begrooting van kosten voor 't uitvoeren van een nieuw werk- 
verschaffings-object, bestaande uit het verder aanvullen en 
afwerken van terreinophoogingen aan de Vondelstraat. De 
kosten bedragen ƒ8650.—, waarvan ƒ7500.-. arbeidsloon, enz. 

B. en W. vragen machtiging dit werkverschaffings-object, 
waarvoor inmiddels reeds subsidie uit het werkloosheidsfonds 
wordt aangevraagd, te doen uitvoeren. 

De Heeren VAN RIJNBERK en MOLENAAR vragen naar 
enkele bijzonderheden van het object, waarna van geene zijde 
meer bezwaren tegen de aanneming bestaan. 

Herziening bezoldiging sclioolsclioonmaaksters en stoker 
centrale verwarming. 

Door Ged. Staten is in verband met de gemeentebegrooting 
voor 1937 de opmerking gemaakt, dat de kosten van verlichting, 
verwarming en schoonhouden van schoollokalen, in vergelij- 
kin met andere gemeenten te hoog zijn. In het bijzonder be- 
hooren de kosten van het schoonhouden naar de meening van 
Ged. Staten aanzienlijk te worden verlaagd, zoodat de uit- 
gaven voor verlichting, verwarming en schoonhouden, voor 
de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs worden te- 
ruggebracht tot ƒ4000. — en voor de openbare school voor uit- 
gebreid lager onderwijs tot ten hoogste ƒ1200. — per jaar. Op 
de begrooting voor 1937 is terzake uitgetrokken resp. ƒ5726.25 
en ƒ1505. — . zoodat Ged. Staten een bezuiniging wenschen van 
onderscheidenlijk ƒ1726.25 en ƒ305.—. 

Op de kosten van verlichting en waterverbruik is geen be- 
zuiniging mogelijk zonder dat de tarieven van het P.E.N, en 
van het gemeentelijk waterleidingbedrijf worden verlaagd. 
Voor het waterverbruik voor gemeente-instellingen wordt 
door het bedrijf reeds een billijk tarief toegepast, terwijl ta- 
riefsverlaging door 't P.E.N, voorshands niet te verwachten is. 

De kosten van verwarming moesten voor 1938 — als gevolg 
van de stijgende brandstoffenprijzen — zelfs hooger worden 
geraamd, zoodat van bezuiniging geen sprake kan zijn. 

De personeelsuitgaven voor schoonhouden en verwarming 
hebben B. en W. onderzocht aan de hand van de door andere 
gemeente verstrekte gegevens, en hierbij bleek hen, dat de 
personeelsuitgaven in Zandvoort aan den hoosen kant zijn. 
De commissie van bijstand voor P.W. — terzake gehoord — 
is van oordeel, dat de bezoldiging van de schoolschoonmaak- 
sters — thans bedragende ƒ750. — — kan worden terugge- 
bracht tot ƒ500. — (voor school B, waar kachels worden ge- 
stookt ƒ525. — ;) en van den stoker van de centrale verwar- 
mingen van ƒ625.— tot ƒ 510.—. 

Het schoonhouden van de bewaarschool en het consultatie- 
bureau wordt thans bezoldigd met resp. ƒ450. — en ƒ300.—. 
de commissie voor P.W. wil deze bedragen terugbrengen tot 
resp. ƒ250.— en ƒ150.—. 

De bovengenoemde bedragen worden — ingevolge raadsbe- 
sluit van 14 Mei 1936 — verminderd met 2Va pCt. 

De commissie voor georganiseerd overleg kan zich met de 
voorgestelde bezoldiging vereenigen, mits zij wordt toegepast 
op nieuw aan te stellen personeel. Voor het thans in dienst 
zijnde personeel adviseert de commissie, toepassing te geven 
aan conclusie 27 van het rapport-Schouten, volgens welke 
conclusie salansvermindering voor kostwinners beperkt dient 
te blijven tot 10 pCt per jaar. Overeenkomstig dit advies, 
stellen B. en W. voor, de bezoldiging van de thans in dienst 
zijnde schoolschoonmaaksters met ingang van 15 Jan. 1938 
terug te brengen tot ƒ675. — , en voor den stoker van de cen- 
' trale verwarmingen tot ƒ562.50. 

Bij raadsbesluit van 9 Dec. 1937 is aan Mej. Paap-van Ko- 
ningsbruggen, in verband met het bereiken van den 65-jarigen 
leeftijd eervol ontslag verleend als schoolschoonmaakster van 
school C. Zij stellen den raad thans voor, in deze vacature 
te voorzien door de benoeming van Mej. Koper-van Keulen, 
schoonmaakster van de bewaarschool en het consultatie- 
, bureau, en haar uit de tegenwoordige betrekkingen eervol 
ontslag te verleenen. 

Tot schoonmaker van de bewaarschool ware te benoemen 
A. Molenaar, stoker van de centrale verwarmingen, en tot 
schoonmaakster van het gebouw van het conctiltatiebureau 
Mej. P. de Roode, schoonmaakster van school D. op de nieuw 
vast te stellen bezoldiging van resp. ƒ250. — en ƒ150. — 

Als gevolg van bovenstaande voorstellen zal voor 1938 een 
bezuiniging worden verkregen van in totaal rond ƒ678.—. 
f Onze Omzet Stijgt!! | Dat komt omdat wij ruim gesorteerd zijn; • 

Eerste klas artikelen verkoopen tegen zeer lage prijzen; ■ 

Voor Lampekappen, Schemerlampen, Gloeilampen, 5 

Stofzuigers, Wringers. Autopeds, Kinderwagens, Sport.- 3 

Artikelen, Rijwielen of Electra Materiaal is Uw adres r ■ 

de GOEDKOOPE AMSTERDAMMER ■ 

HBfittK SCHUILBMBURaS 

Groote Krocht 5~7 — Telefoon' 474' ■ 

lste Klas reparatie-Inrichting. " 

Er is maar één Goedkoope Amsterdammer op 1 de ■ 

Groote Krocht 5—7. £ Bij een half pond THEE 

a 62 1 | 2 -67 1 | 2 -75-87 l | 2 of 100 et 

EEN HALF POND 

Bijzonder Fijne 

Hippodrome Biscuits 

GRATIS 

Alleen van Vrijdag 28 Jan. t/m Donderdag 3 Februari a.s. 

Betere Kwaliteiten - Lager Prijzen 
bij ALBERT HEIJN 

PRIMA CACAO, p. ons 15-10- 7 et 

VOLVETTE GOUDSCHE KAAS, p. pond . ..42-38-35 et 

APPELSTROOP, p. K.G.-bus 32-27 et 

HEERLIJKE JAMS, p. pondspot 31-24 et 

REUZEN ONTBIJTKOEK, p. stuk 27-20 et 

GOEDE KOFFIE, p. pond vanaf 26 et 

FIJNSTE GELD. WORST, p. pond 65-55 et 

HAAGSCHE LEVERWORST, p. ons 9 et 

BÖTERHAMWORST, p. ons 10- 9ct 

CERVELAATWORST, p. ons 15 et 

BRUINE BOONEN, p. pond 15-12-10- 8'ct 

GROENE ERWTEN, p. pond 15-12-10 8 et 

CAPUCIJNERS, p. pond 18-16-14-12 et 

GRAUWE- of ROZIJNERWTEN, p. pond 26-24-20-18 et 

ONZE BEKENDE 2-DAAGSCHE: 

Alleen Vrijdag en Zaterdag Afgehaald uit den Winkel! 
MOCCABONBONS, iets fijns, p.Vs pond van 25 voor 22 et 
DELICATA TOFFEE's, p. Vt pondszak van 25 voor 22 et 
FIJNSTE LEVERKAAS 2 ons voor 25 et ALBERT HEIJN 

Maakt U het leven goedkooper! 

ZANDVOORT - KERKSTRAAT 30 - TELEFOON 62. 

r. 26. De Heer VAN RIJNBERK drukt zijn spijt uit over deze 
nieuwe bezuinigingen, waar niet aan te ontkomen valt. Ge- 
lukkig zijn de loonsverlagingen van het huidige personeel tot 
10 pCt. beperkt gebleven. Hij spreekt de hoop uit, dat de 
zindelijkheid van de gebouwen er niet door achteruit zal gaan, 
tot nadeel van de schooljeugd, die hier de kwade gevolgenvan 
te verduren zou krijgen.. 

De Heer MOLENAAR is verontwaardigd over de wtjzo 
waarop Ged. Staten steeds knabbelen aan de loonen van hen, 
die toch reeds het minst verdienen. Waarom hebben. B< en W. 
haar niet eens bericht gezonden van het onmogelijke van hun 
eischen, instede van er gewillig aan te voldoen? 

De Heer BOLWIDT verklaarde aangaande de kwestie graag 
de opinie van den vorigen spreker te willen deelen. Alleen 
het kan niet. 

Volgens hem mag men tevreden zijn als in zoo weinig aan 
de wenschen van Ged. Staten behoeft te worden voldaan als- 
in het voorstel is vastgelegd. Indien zij gaan decreteeren* 
blijft het niet bij 10 pCt. 

Afschrijving op de bezittingen v.h. „Zurdetbad". 

In de jaren 1933 t/m 1936 is er op de waarde van de bezit- 
tingen van het „Zuiderbad" afgeschreven ƒ24.777.86, terwijl de 
afschrijvingen voor 1937 zijn begroot op ƒ5350. — , zoodat de 
boekwaarde der activa op 1 Jan. 1938 rond ƒ85.800 bedraagt. 

De commissie van bijstand voor het „Zujderbad" heeft er 
de aandacht van B. en W. op gevestigd, dat de exploitatie- 
uitkomsten van het bedrijf ongunstig worden beïnvloed door 
de buitengewoon hooge afschrijving welke op 't gebouw wordt 
toegepast. Een afschrijvings percentage van 3 is. naar het de 
commissie voorkomt, volledig verantwoord. Het gebouw zal 
dan na 27 jaar geheel zijn afgeschreven. B. en W. stellen voor 
met ingang van het jaar 1938 de afschrijvingstabel voor de 
gemeentelijke zee- en zonnebadinrichting „Zuiderbad'' — als 
voorschrift voor 5 jaar — vast te stellen als volgt: 

Bouwkosten en brandkast 3 pCt. per jaar; installatie, groep 
A, omvattende o.a. laden, penningen, enz. 10 pCt. per jaar ; 
Installatie, groep B, omvattende o.a. klokken, booten, gordij- 
nen, badstoelen. enz. 20 pCt. per jaar, Installatie, groep C, om- 
vattende o.a. ligstoelen, zwemvesten, enz. 25 pCt. per jaar. 
handdoeken 25 pCt. per jaar, badpakken 33'A pCt. per jaar. 

Zonder hoofdelijke stemming gaat de raad er meeaccoord; 
al merkt de Heer MOLENAAR op de afschrijvingen aan den 
lagen kant te vinden. 

Verpachting Uitzichttoren;. 

De heer K. Berck-Beelenkamp, pachter van den Uitzicht- 
toren voor het jaar 1938, heeft aan B. en W. verzocht te* 
willen bevorderen dat hem drie optie-jaren worden toege- 
staan, daar hij verschillende goederen van den vorigen pach- 
ter heeft overgenomen, en de aanschaffingskosten dan' ten' 
laste van meer dan een jaar kan brengen. 

Tegen het verleenen van optie-jaren hebben B&W bezwaar; 
daardoor wordt aan den pachter een recht gegeven, waar- 
van hij slechts gebruik zal maken, indien zulks hem voordeelig 
voorkomt, terwijl de gemeente gedurende dien tijd niet in de 
gelegenheid zal zijn eventueel een hoogeren pachtprijs te be- 
dingen, en bovendien de kans loopt, dat de pachter, indien de 
exploitatie een minder goed verloop heeft, de overeenkomst 
niet meer verlengt. Er bestaat bii B. en W. evenwel geen be- 
zwaar tegen, om den heer Berck-Beelenkamp tegemoet te- 
komen in dien zin, dat de verpachting zal geschieden voor den> 
tijd van twee jaren en wel voor 1938 en 1939 tegen een pacht- 
som van ƒ180. — per jaar. Geen bezwaar. 

Waterpersleiding Leiduïn-Bentveld.. 

B. en W. doen het voorstel de in de terreinen van „Koe- 
koeksduin" te Aerdenhout liggende en door de uitbreiding van 
de prise d'eau buiten bedrijf gestelde waterpersleiding voor 
een bedrag van ƒ800. — over te doen aan den tegenwoordige^ 
eigenaaT van „Koekoeksduin.". Het overige deel van de wa- 
terpersleiding is bii raadsbesluit van 21 Juni 1937 verkocht aarr 
de gemeente Bloemendaal. 

„Is het niet tè goedkoop", informeert de heer MOLENAAR. 

De VOORZITTER zegt de waarde op die van oud ijzer te 

schatten, al geeft hij toe te betwijfelen of de Raad een jaar 

terug even grif als thans haar toestemming gegeven zou hebben 

Adres Zandvoortsche loodgietersvereeniglng aangaande 

de aquisitie voor het gasbedrijf. 

De plaatselijke loodgietersvereeniging had per adres haar 
bezwaren kenbaar gemaakt tegen de activiteit, welke wordt 
ontwikkeld voor de acquisitie ten behoeve van het gasbedrijf. 

B. en W. wijzen er in hun prae-advies op, dat sinds Juli 1937 
is vastgesteld een regeling voor de verdeeling van de provi- 
sie bij verkoop van huurkoopgastoestellen. Krachtens deze nnaanDaanaanaaoaaanaaaDDQDnaaDaanaoaannci 

§ DAMES! g 

q Een omwenteling op het gebied der q 

§ HAARBEHANDELING § 

a Voor het herstellen van ioutieï behandeld haar hebben o 

g wij thans speciale preparaten verkregen, die Uw haar O 

q volkomen herstellen. g 

□ Wendt U voor haar dat geleden heeft door: D 
9 a. Een oververhitte permanent; O 
O b. Verbranden door ijzer ondulatie; g 

□ c. Gebruik van bleekmiddelen; o 
g d. te donker of te rood geverfd; O 
d e. te veel kroes uit nature of door permanent, tot: g 

g Maison „Gerpits" g 

g ZEESTRAAT 30 — TELEFOON 348 g 

□ Het adres tot het vervaardigen van alle soorten haar- g 
n werken, losse krullen, etc. - Eenlg adres voor perma- a 
g nent met speciale olietoevoer voor voeding der haren, g 

aQoanoaaaaaaanDaaoaaaaDDanrjnanaDaannaaaD Laaf Uw Ford REPAREEREN 

in een Ford-Garage; wij- zijn specialiteiten in Ford- 
reparaties en U kunt gebruik maken van ruilonderdeelen 

RINKO-Garage - Tel. 224 

Officieel Ford Sub Dealer. J> POP STUK? 

breng haar naar 

„DE NOORDERBAZAR 

HEL WERSTRAAT 37 

Wij repareeren ook alle mechanische voorwerpen, 
zooals Locomotieven en Gramophoons. 

Tevens 

Tabak - Sigaren en Sigaretten UBUBBmn»DBmaMmm«iMMHim«MBamnM 

S Laat ons ook eens Uw S 
■ Hoogeweg 25 ■ Telef. 191 ■ 

, a 

S Overhemden 25 - Boorden 8 et. 5 

MHMMHMumMHuaamiwMaMiHMaaHMBn regelmg wordt aan erkende gasfitters, loodgieters, enz., indien 
ie verkoop rechtstreeks door hunne bemiddeling tot stand 
fcomt, een provisie uitgekeerd gelijk aan, en in enkele geval- 
len zelfs hooger dan de provisie, welke aan den aquisitie-amb- 
fenaar wordt toegekend, indien de toestellen door hem worden 
verkocht. Naar hun overtuiging houdt de gemeente dan ook 
irt voldoende mate rekening met de belangen van de loodgie- 
ters en gasfitters. De omstandigheid, dat van de zijde van het 
gemeentebedrijf meer activiteit wordt betoond dan door de 
gasfitters en loodgieters, kan, h.i. allerminst een aanleiding zijn 
«n in de bestaande regeling wijziging te brengen. 

Overeenkomstig het advies van de commissie van bijstand 
voor de bedrijven, stellen zij voor. het adres van de loodgie» 
tersvereeniging voor kennisgeving aan te nemen. , 

Over dit punt volgt een uitgebreide gedachtenwisseling, 
waarbij het meerendeel der sprekers voor een meer algemeene 
tevredenheid gevende regeling pleit. 

De VOORZITTER doet de toezegging nader overleg tus- 
schen de directie van het gasbedrijf en eenige vertegenwoor- 
digers van de vereeniging mogelijk te zullen maken, om alzoo 
aan de verzoeken te voldoen. 

Hij waarschuwt tegen de neiging tot overdrijving en kan 
onmogelijk begrijpen hoe sommigen der sprekers het konden 
hebben over het geheel wegdoen van de toonzaal van ons gas- 
bedrijf, tengevolge van een binnengekomen adres. Wat hier 
gebeurt is niets nieuws en draagt naar zijn weten de volle 
tevredenheid van diverse loodgieters weg. Aangaande de be- 
weerde slechte werking van 't afbetalingssysteem bij 't gemeen- 
te-gasbedrijf zal een onderzoek de juistheid dienen te bewijzen. 

Wethouder SLEGERS deelt een en ander mede over de v/'i'us 
waarop de loodgieters de provisie kunnen verdienen. Zij be- 
hooren zelf mede te komen en er zich moeite voor te geven, 
hetgeen begrijpelijk is. Uit zichzelf noemen de koopers weinig 
of nooit een firma-naam uit vrees de provisie boven de koop- 
som te moeten betalen. In werkelijkheid is zij echter in de 
koopsom verdisconteerd. 

Uitbreidingsplan. 

Het ontwerp van een plan van uitbreiding voor de gemeente 
Zandvoort heeft van 4 Oct. tot en met 30 Oct. 1937 ter ge- 
meentesecretarie voor een ieder ter inzage gelegen. Ingevolge 
het bepaalde in de woningwet moet de raad binnen drie maan- 
den na laatstgenoemden datum, derhalve vóór 30 Jan. 1938, een 
beslissing nemen; deze beslissing kan evenwel éénmaal voor 
ten hoogste drie maanden worden verdaagd. 

De tegen het ontwerp-plan van uitbreiding ingebrachte be- 
zwaren zijn mêt het door Ir. Zwiers daaromtrent uitgebrachte 
rapport, om advies in handen gesteld van de commissie van 
bijstand voor P.W. Zoodra deze commissie haar advies heeft 
ingezonden, zullen B. en W. deze zaak bij den raad aanhangig 
maken. Intusschen is het noodzakelijk, dat de raad de beslis- 
sing omtrent het ontwerp-plan van uitbreiding voor den tijd 
van drie maanden verdaagt. Aangenomen. 

Strandverpachting..' 

In 1936 is men in verband met de onzekere tijdsomstandig- 
heden niet overgegaan tot het vaststellen van den pachtprijs 
en de voorwaarden van de strandverpachting voor den lijd 
van vijf jaar, doch heeft de raad zich "beperkt tot een regeling 
voor de jaren 1936 en 1937. In deze zitting dient derhalve 
een beslissing te worden genomen voor het nog resteerende 
deel van de pachtperiode 1931-1940 en wel voor de jaren 1938, 
1939 en 1940. 

Tut dusver heeft de raad aan zich gehouden de verpachting 
van het strand aan de verschillende pachters. Voorts stelde 
de raad enkele algemeene regelen vast, welke bij de verpach- 
ting in acht moeten worden genomen. 

Het is gebleken, dat zich in de practijk met betrekking tot 
de strandverpachting zoodanige bijzondere omstandigheden 
kunnen voordoen, dat het niet mogelijk is daaromtrent een 
zoodanige bindende regeling vast te stellen waardoor in al- 
le voorkomende gevallen wordt voorzien. In verband hiermede 
is het concept-raadsbesluit dat B. en W. ter goedkeuring aan- 
boden in dien geest geredigeerd, dat de raad zich beperkt tot 
het bepalen van den pachtprijs en de voorwaarden der ver- 
pachting van het strand aan de verschillende pachters wordt 
gedelegeerd aan het college. 

Nadat de VOORZITTER verklaard heeft, dat het nooit de 
bedoeling van B. en W. kan zijn den pachters ormoodig hinder 
te bezorgen, als antwoord op door eenige leden -naar voren, 
gebrachten twijfel, verstrekt de raad zijn goedkeuring. 

Bezoldiging gemeente-vroedvrouw. 

Als gevolg van de garantie dat het netto inkomen van de 
gemeente-vroedvrouw (gevormd door de inkomsten uit haar 
particuliere practijk en hare bezoldiging uit de gemeentekas, 
na aftrek van pensioenbijdragen) 'm 1937 niet lager mocht zijn 
dan ƒ1550. — of ƒ30. — per week, is aan haar ƒ200.- uitbetaald. 

Daar volgens B. en W. nog dezelfde omstandigheden gelden 
als die welke tot het desbetreffende besluit geleid hebben, ad- 
viseeren zij de gemeente-vroedvrouw ook voor 1938 een der- 
gelijke garantie te geven. 

De Heer MOLENAAR is het hier niet mee eens. Naar zijn 
meening kan men de vroedvrouw ook best 10 pCt. op haar 
salaris korten. 

De Heer VAN RIJNBERK schetst het onnoodige hiervan en 
vindt bij het meerendeel der leden steun voor zijn opvatting 
door een dergelijke maatregel het vertrek van de vroedvrouw 
niet in de hand te mogen werken. 

Hierna ging de Raad over in besloten zitting. 

Als de punten daarvan een even vlotte afwerking kregen, 
hadden de Vroede Vaderen Maandagavond een „vroegertje", 
evenals de pers, die om kwart voor negen reeds weer buiten 
stond. Ook onnoodig gepraat raakt de mod© uit 

HOOG WATER 


Zaterdag 


voorm. 


1 35 


Zondag 


» 


2.15 


Maandag 


ti 


2.50 


Dinsdag 


n 


3.25 


Woensdag 


>t 


4.— 


Donderdag 


)7 


4.35 


Vrijdag 


tl 


5.— snam. 1.50 
2.30 
3.05 
3.40 
4.15 
4.50 
5.15 Godsdienstoefeningen 

Ned. Herv. Gemeente. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. A. K. STRAATSMA, (den Haag) 
n.m. 6.30 Ds. J. C. AALDERS, 

JEUGDDIENST: onderwerp: „Leven met God." 
Om 12 uur Zondagsschool in de Wilhelminaschool 

Gereformeerde Kerk; (Julianaweg, hoek Emmaweg). 

Zondag a.s. v.m. 10 èn n.m. 5 uur: 

Cand. F. PIJMAN Jr., van Amsterdam. 

Gereïormeerde Kerk in H.V. (Brederodestraat.) 

Zondag a.s. des v.m. 10 uur: Ds. P. VAN DER VLOED, 

des n.m. 5 uur: Ds. P. VAN DER VLOED. 

Roomsch Katfa. Parochie van St. Agatha. 

Heden, Zondag 30 Jan. de H.H. Missen om 7 uur - 8.30 en 10 
uur de Hoogmis; collecte voor onze arme parochiekerk; om 
12 uur voorbereiding voor de plechtige geloofsbelijdenis; om 
7 uur Maria-lof met rozenhoedje. 

Dinsdag geen Lof; om 8 uur congregatie voor de meisjes. Na 
de congregatie worden de zelatricen van het Kruimeltjesfonds 
verwacht in het patronaat voor het afdragen van de ingeza- 
melde gelden. 

Woensdag, Feest van Maria-Lichtmis; om 7.30 gezongen H. 
Mis; vóór de H. Mis de wijding en de uitdeeling der kaarsen, 
't Is een vroom en aanbevelenswaardig gebruik deze gewijde 
kaarsen mee naar huis te nemen om ze bij ziekten en andere 
moeilijke levensomstandigheden te laten branden, 's Avonds 
om 7 uur Maria-lof met rozenhoedje. 

Donderdag, Feest van den H. Blasius, Patroon tegen keel- 
ziekte; de Blasiuszegen zal gegeven worden na de H.H.Missen 
en van 12-12.30 uur; om 10 uur Veni Creator en plechtige hu- 
welijksmis; dien avond geen Lof; van 6—8 uur gelegenheid om 
te biechten en om 8 uur congregatie voor de dames. 

Vrijdag, 1ste Vrijdag van de maand, toegewijd aan de bij- 
zondere vereering van het Goddl. Hart; om 7.30 gezongen H. 
Mis met algemeene H. Communie voor de kinderen; om 7 uur 
Lof en litanie ter eere van het goddl. Hart. 

Zaterdag, Feest van de H. Agatha, Patrones van onze pa- 
rochie; van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten. 

Zondag 6 Febr., Plechtige viering van ons Patroonsfeest; 
Algemeene H. Communie voor de Meisjescongregatie; ook de 
andere geloovigen worden verzocht om op dien mooien feest- 
dag de H. Communie te ontvangen' en tot de H. Agatha te bid- 
den; om 10 uur de plechtige Hoogmis en 's avonds om 7 uur 
Plechtig Lof ter eere van de H. Agatha met feestpredicatie 
van den Z.E. Pater Fr. Zantvoort. 

Israëlitische Kerk, Dr. Mezgerstraat 

Vrijdag 4 Febr. Aanvang Sabbath te 4.30 uur. i 

Zaterdag 5 Febr. Einde Sabbath te 5.39 uur. 
Zaterdag : Ochtenddienst te 8.30 uur. 

Leeroefening te kwart voor één. 

Middaggebed te half twee. 
Secretariaat der gemeente is gevestigd KostverLstraat 28. 

Zandvoortsche Kring „Godsdienstig Leren". 

Afdeeling v.d. Ned. Protestantenbond. 
Zondag 30 Jan. n.m. 7 uur: Ds. J. KALMA. 

Zondagsschool van 12—1 uur. 
Maandag 31 Jan. n.m. 8 uur „Vrouwenavond; spreekster: Mev. 

de Boone-Swartwold. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 

Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude Bewaarschool 
Duinweg; spreker de Heer M. C. Drayer. COMMISSIE TOT BEHARTIGING DE» BELAN6BN VAN 
JEUGDIGE WERKZOEKENDEN. BESTRIJDING JEUGDWERKLOOSHEID. 

Na eenige maanden met alle kracht voor onze Zandvoortsche 
meisjes te hebben geijverd, om haar aan te sporen tot deel- 
name aan de dienstbodencursussen, willen we thans even een 
afwachtende houding aannemen teneinde de belanghebbenden 
in de gelegenheid te stellen de zaken rustig te overwegen, en 
de zaken rustig afwachten. 

Het is misschien overbodig, maar het kan geen kwaad, er 
nogmaals op te wijzen dat men op alle Zaterdagmiddagen tus- 
schen 3 en 4 uur inlichtingen kan verkrijgen in het Gebouw 
Groote Krocht no. 10 en ten allen tijde bij den secretaris en de 
overige commissieleden. 

Rusten wil de Commissie echter niet. Integendeel, nu zullen 
we met de hulp van onzen gemeenteraad trachten een werk- 
object te scheppen voor de jongens, ongeveer op dezelfde 
leest geschoeid als het clublokaal bij het Zandvoort-terrein. 

Om echter te weten hoeveel jongens hieraan zouden willen 
deelnemen, verzoeken wij hen, ook degenen welke reeds staan 
ingeschreven, dit even te willen opgeven bij de Commissie in 
gebouw Groote Krocht no. 10 of bij den secretaris H. J. Koning, 
Haltestraat 62. OFFIC1EELE MEDEDEELINGEN GYMNASTIEK Vv. O.S.S. 

Secretariaat: Dr. Gerkestraat atawart. Hoewel de nederlaag niet zoo groot was als de vorige 
maal, heeft de keurturnploeg van de K.T.K. ook nu het onder- 
spit moeten delven tegen de ploeg van de A.T.B, en wel met 
590—559 punten . Bij de Amsterdammers traden verschillende 
jonge krachten op den voorgrond, die bij de Kennemers ont- 
braken. 

O.S.S.-ieugd grijpt daarom uw kans en oefent flink door! 

De 5 verkozen dames voor het oefencorps worden Vrijdag- 
avond 4 Februari a.s. om 8 uur in de school aan het Juno- 
plantsoen verwacht. Vertrektijden worden onderling geregeld. 

Op de jaarvergadering van de K.T.K. werd besloten een 
vergadering van Technici te doen plaatsvinden. Het K.N.G.V. 
hield Zondag j.1. haar XlVe technische bondsvergadering 
waaraan ruim 215 leiding gevende personen deelnamen. Veel 
heeft men daar van elkaar opgstoken, terwijl nieuwe vindingen 
gedemonstreerd werden. Het zal ons benieuwen wat de a.s. 
K.T.K.-technische vergadering oplevert. 

Aller belangstelling concentreert zich momenteel op onze 
uitvoeringen, zoodat voor andere dingen nu bijna geen tijd 
overblijft; toch zullen op den nationalen Feestdag geen turn- 
lessen gehouden worden, zooals bekend is. 

Komt geregeld en op tijd. Hui vrouwen! Profiteert van onze 

ZATERDAG-PRIJZE 

(EEN DAG RECLAME) THEEPOTTEN, wit 19 - 29 - 35 et 
KOP en SCHOTELS wit 3 st. 35 et 
KOP en SCHOTELS gekleurd 35 et 
3 Bussen prima Schuurpoeder 14 et 
1 PAK LUCIFERS 7 et 

3 PAK IRA 10ct 

4 PANSPONSEN 10ct 10 prima SCHEERMESJES .. 8 et 
2 stukken HUISHOUDZEEP .. 8ct 
2 st. PRIMA TOILET ZEEP 10 et 

1 AARDAPPELMESJE 10 et 

Groote doos Schoencrême prima 8 et 
Gr. tube kachelpoets zw. kat 8 et 

DEZE PRIJZEN GELDEN ALLEEN VOOR 
ZATERDAG 29 JANUARI Kolenkitten van 79 voor 65 et 

Kolenscheppen 20-15 et 

Kachel haakjes, verchroomd 5 et 

Kachel pooken 12 et 

Kachel rekjes, staande 39 et 

Kachel rekjes, 3 klaps 59 et Keukenstoelen 125 et 

Strijkplanken 98 et 

Keukentafels vanaf 85 et 

Brood planken 23 et Hak borden 

Mi'aas, 3 lats 27 et 

Afdruipbakken " 39 et 

Bosjes Houten lepels 15 et 

Glazen sponsen vanaf 15 et 

Zeemlappen : 39 et 

Linnen Dweilen 14 et 

Wafeldoekjes 12 et 

Molton Dweilen 17 et 

Ruiten Wissers 35 et 

Toilet sponsen 25 et „'t Wonder van Zandvoort 39 

SWALUESTRAAT 9 — TELEFOON 5?8 B VERSCHE GROENTE IS DUUR ! 

DAAROM ETEN WE BUSGROENTEN VAN : 

KEMP'S Fruithandel * Kerkstr, 35 - TcL 152 

Groote flësschen Postelijn 22 et, pracht kwaliteit Spercie- 
boonen, Snijboonen, Spinazie, Andijvie per 2 ponds blik 18 et 

tiSP" Profiteert van deze aanbieding. 

Goudrenetten 3 pond 25 et - Bellefleurs 3 pond 25 et 

VERSCHE TOMATEN PRUIMEN per blik 29 et 

CHAMPIGNONS, zeldzaam mooi, D er pond 45 cent. 

10 groote Jaffa's . . 50 et. 10 Jaffa's .... 40 et. 
10 Grape Fruits 75 et. 

Zondags geopend van 2-8 uur. 
OLLANDIA BIOSCOOP TELEFOON 458 DIR.: GEBR. KOPER STATIONSPLEIN. 

WHtaaaamm Vana! Zaterdag 29 Jan. tot en met Maandag 31 Jan. - 8 uur' 
3 Dagen! 3 opvoeringen van een groot schlager programma 

RENATE in het machtige filmwerk: 

ESCAPADE 

Een film van spionnage en contra-spionnage, spelend in het 
Parijs en Sint Petersburg van vóór den oorlog. 
Een trein raast van Parijs naar Petersburg en van Peters- 
burg naar Parijs Doch vóór Hélène Lubowska, eenPool- 

sche spionne, die twee levensgevaarlijke opdrachten in Peters- 
burg moet uitvoeren, naar Parijs teruggaat, hebben zij en de 
menschen, die er moedwillig of zijdelings bij betrokken zijn 
zooveel opwindende avonturen beleefd, dat u na afloop zult 
zeggen: „ Dat moeten mijn kennissen ook zien". 
SENSATIE! ROMANTIEK! TEMPO! 

Als tweede hoofdfilm: 

ARME R IJ KEN 

met Adèle Sandrock, Victór de Kowa en Heinrich George 

'n Heerlijk amusant filmwerk, waarbij de lachsalvo's niet van 
de lucht zijn. 

DE TELEGRAAF schrijft: Alles is zóó kostelijk op den 
celluloid-band vastgelegd, dat de film van begin tot eind blijft 

boeien De film is behalve aan humor, rijk aan spanning. 

Toegang boven 14 jaar. Toegang boven 14 jaar. 

ENTREE : Parket 40 et.. Parterre 60 et., Stalles-Balcon 80 et. 
Loge ƒ1.00, (alles inbegrepen.) 

Zondagmiddag half drie Groote Familie-Matinee 

Opvoering van de nieuwste film van RIN-TIN-TIN in: 

DE GEVREESDE SPEURDER 

Een spannende film vol boeiende handelingen met de wonder- 
hond RIN-TIN-TIN. Verder groot bij-programma, o.a: 

POPEYE DE ZEEMAN, BETTY BOOP, e.a. 
ENTREE : 15 en 25 cent; (alles inbegrepen.) 

ATTENTIE! Woensdag 2 en Donderdag 3 Februari - 8 uur:' 

TWEE POPULAIRE VOORSTELLINGEN 

Opvoering van het groote wetenschappelijke filmwerk: 

De HYGIËNE van het Huwelijk 

Een pleidooi van een onderzoek vóór het huwelijk. 
GRONINGER DAGBLAD schrijft:.. een bijzondere film.... Zij 
is gemaakt met medewerking van professoren der Weensche 
Universiteit en toont op zeer begrijpelijke wijze wat naar veler 
inzicht iedereen van het huwelijk dient te weten. 
De film is vol ernstige waarschuwingen en beoogt de hoog- 
heid van het huwelijk te bevorderen. 

In ons voor-programma: 

JUFFERTJE BLAUWBAARD 

met SHIRLEY TEMPLE en ADOLPHE MENJOU. - 

Deze film is nog niet in Zandvoort vertoond. 

Toegang alleen voor volwassenen. Entréè 30-55 et. alles inbeg. 

Plaatskaarten reeds heden verkrijgbaar in sigarenmagazijn 
J. WATER, Stationsplein. W. Weber, Loodgieter 

Diaconiehuisstraat 34 - Tel. 217 H. GANSNER, P. Heinstr 12 

Burgem. Engelbertsstraat 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden en Kachels TOONEELVER. „PHOENIX". Het bestuur schrijft oms: 

Het is ons een zeer groot genoegen te kunnen berichten dttl 
de tooneelvereeniging „Phoenix" met speciale toestemmi«« 
van den heer Pierre Mols, directeur der vereenigde schouw- 
spelers te Amsterdam, od 5 Febr. a.s. des avonds 8.15 uur in 
gebouw Monopole, Stationsplein, alhier, zal opvoeren, bol 
buitengewoon mooie en ontroerende tooneelstuk De Rozen- 
krans, naar de bekende roman van Fl. Barclay. 

Dit stuk werd door de verg. Schouwspelers 1200 maal opge- 
voerd met enorm succes. Zandvoort kon hiervoor nog ni«t 
in aanmerking komen, aangezien het stuk niet in de kleiner» 
plaatsen gespeeld werd.. 

Door „Phoenix" is binnenkort voor ons de gelegenheid daar 
om een hoogst bijzonder tooneelwerk te zien. 

ZUIVELKOOKDEMONSTRATIE Wie hiervoor interess* 
bezit wordt door het Zuivelbureau te Den Haag uitgenooditfl 
gratis kennis te komen nemen van datgene wat er Maandag- 
middag en -avond in „Monopole" te gebeuren staat. 

Iedere bezoekster van de van 2.30 - 5 en 7.30 - 10 uur plaats- 
vindende zuivelkookdemonstratie ontvangt gratis een recepten- 
boek en enkele proefjes van speciale zuivelgerechten. 

De Heer A. Bakels alhier is de vertooning van eenige pro- 
paganda-filmpjes opgedragen. Men wijst met nadruk op het 
ongewenschte van kinderen meenemen. ^*»<>ag»wwttWM»»i*vww>%nwwttwy»w Kledingmagazijn Fa» v. Hcnsen 

GEDIPLOMEERD COUPEUR 

ONTVANGEN de 

nieuwe collectie Stalen 

van zuiver Engelsche stoffen. Wij hebben relatie mei 
eerste stoffen huizen. 

i BIJ ONS koopt U een maatcostuurn, dat èn wat stof èn 
wat coupe en afwerking betreft, perfect in orde is. 

23 GROOTE KROCHT 23 — TELEFOON 274. BANKETBAKKERIJ 

„HUIZE ROLAND" 

voorheen „HUIZE VOtiNBK" 
KERKSTRAAT 

heeft a.s. Zaterdag als Reclame: 

PAIN D'AMANDE . . per 
ORANJE DUINREEPJES per 
EUCHE'S (Boterkoekje) per 
FANTASIE GEBAK per stuk 
ORANJE PUDDING per stuk V* 


pond 30 et. 


V» 


pond 35 et. 


v 2 


pond 35 et. 


1 


. . 55 ot. 


■ 


. . 10 et. L F Z A VOORT EET GROENTEN, FRUIT en AARDAPPELEN van 

J.H. TER WOLBEEK SwaBuësfraat Z Telefoon 449 Extra Mooi Lof 10 et 

Zoute Andijvie, per pond 10 et 
Zuurkool, de echte, p.p. 6 et 
Bloemkool voor marktprijs. 
Tuinworteltjes 5 pond 25 et 
Tomaten voor marktprijs. 

Stoof peren 3 pond 25 et 

Mooie Spruiten 6 et 

Gesneden Roode kool.. 7 et 
Krul Boerenkool p. pn 5 et 
Precent of Engeland .. 15 et 
Pr. 2 pds bl. Spercieb. . .18 et 
2 pds-blik Appelmoes pr. 24 
Zoete appels, 4 pond 25 et 
Sinaasappels 4'A et Bananen, p.pond 18 et 

Sinaasappels 4 et 

Groote Jaffa's 10 v. 50 et 
Mooie moes goudrenetten 

3 pond 25 cent. 
Extra fijne zacht zure hand- 

appels, 3 pond 25 et 

Mooie goudrenetten, 3pd 25 et 
Zoete Handappels 3 pd 25 et 
Extra goudrenetten 2pd. 25 et 
2 pd blik augurken, prima27 et 
Anjou peren per pnd.. 24 et 
Groote flesch Appelmoes 33 et 
10 groote Grape fruit zonder 

pit 75 et. 

Wij hebben prima Arachide Slaolie voor buitengewone reclame prijs. 

Komt ziet & overtuigt U - Nergens beter - Nergens goedkooper 
Alles wordt direct thuis bezorgd en zonder prijsverhooging. 1 flesch prima Postelijn 20 et 

Gepelde kastanjes p.p. 22 et 

Champignons. Veldsla, Radijs, 

Knoflook en Mierikwortel. 

— Alle soorten Noten. — 

Bellefleurs 3 pond . . 25 et 

10 K.g. Zand-aardapp. ..45 et 

10 K.G. Bonte 65 et 

10 K.g. Zandeigenheimers70 et 
Zoute Snijboonen. Eigen 

inmaak, extra, p.p. .. 12 et 
N.B. U koopt bij ons prach- 
tige blanke Zuurkool Hit het 
vat (niet uit blik,) p.pond 6 et Nog ENKELE DAGEN kunt U profiteeren 

van onze Groote 

Balans-Opruiming 

N.V. Anth. Bakels KERKSTRAAT 31 TELEFOON 13 Er biedt zich aan een Net, 
beschaafd 

MEiSJE 

voor dag of dag en nacht. 
Goede referentiën ter inzage. 
Brieven letter L. A. Boekhandel 
Van Petegetn. Nu behoeft U geen koude te 
lijden! 

Nog enkele z.g.a. nieuwe 

DAMES-, HEEREN- & 

JONGENS & MEISJES 

JASSEN 

leeftijd 15 tot en met 17 jaar. 

Deze kleeding is geen confectie 

doch Maatwerk en Spotgoed' 

koop. 

Tevens 'nog enkele aparte 
avondjaponnen, schoentjes enz 
Beleefd aanbevelend, 
Mej. E. Bol, Duinstraat 3. Er biedt zich aan een net be- 
schaafd ontwikkeld 

eerlijk Persoon 

in staat alle voorkomende werk- 
zaamheden te verrichten in 
Hotel of particuliere huizen. 

Rekent niet per uur, maar 
billijk loon per dag, goede ge>- 
tuigen ter inzage. 
Brieven letter B. bureau .,De 
Zandvoorter" -Van Petegem's 
Drukkerij. Ersatz-Perkament 

Boekhandel v. Petegem DAMES! Laat Uw haar VAKKUNDIG PERMANENTEN. 

geheel compleet slechts f 195 

geheel stroomloos. 
Olie behandeling tegen haar uitval. 

Speciaal BLONDEEREN en VERVEN. 

TO DE JONG, Stationsstr. 14 Sigarenmagazijn JAN WATER 

STATIONSPLEIN 7 

Is steeds ruim gesorteerd in alle bekende Merken. 

Sigaren en Sigaretten 

EENS KLANT, BLIJFT KLANT. ■•■■■«■«■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■aaaBMMBB 

| De klap op den vuurpijl f 

■ ALLEEN ZATERDAG bij: ■ 

5 Vleeschhouwerij J. J. SPIERS 8 

■ het BEKENDE TWAALFUURTJE: g 

■ 1 ons LEVERWORST ) .8 

■ 1 ons BLOEDWORST } 2S CCIlt 8 

S 1 ons SCHOUDERHAM ) 8 

S HEERLIJKE DOORR. OSSELAPPEN p. pd. 55 et. 8 

" Modelvleeschhouwerii ■ HALTESTRAAT 30 TELEFOON 144. _ 

■■■■■■■■■■■■MMwraa s pmniitininiiiiiiiiiiitjiiiiiiiiiiKiiiniwiiiirainüii™! 
HEEREN! 

:. , . | ., i -_ I ' • ex 

-.. Zijt gij' gesteld- op een goed geknipt model!! 1 

i- - a 

L. Wij besteden hieraan alle aandacht. a 

Onze salon is modern ingericht, g 

Onze prijzen zijn zeer voordeelig, §§• 

i Voor kinderen hebben wij SPECIALE ATTRACTIES.!! | 

§5 Knippen 35 et Scheren 15 et m 

Kinderen knippen 25 et g 

Het adres voor iedereen: jj 

1 ZEESTRAAT 30 — TELEFOON 348. 1 oon Aannemers 


van : 


Stucadoor 


s- Wlt- 


en Wa terver 


i werken gggp~ ZEER BELLÜKE PRIJZEN 
ADRES : ZEESTRAAT 29 - TELEFOON 105. GEBEURTENIS „Op Maandag 31 Januari a.s. zal er voor de Zand- 
voortsche Huisvrouwen een interessante gebeurtenis 
plaats vinden. 

Dan worden n.1. door den Noord-hollandschen Kern van 
het Zuivelbureau in gebouw „Monopole" een paar demon- 
straties gehouden, waarin de dames wordt getoond, hoe, 
met de zeer eenvoudige en oer-bekende voedings- 
middelen, welke onze zuivelproducten zijn, gerechten 
en maaltijden kunnen worden bereid, van ongekende 
voedingswaarde en ongekende delicatesse! 

Wij vertrouwen dan ook. dat de demonstraties, zoo- 
wel 's middags als 's avonds een volle zaal zullen trek- 
ken, waartoe de geboden gelegenheid om de gedemon- 
streerde gerechten te proeven, het gratis keurig uitge- 
voerde receptenboek en de vrije entree voor zoover er 
plaatsen beschikbaar zijn. zeker in niet geringe mate 
zullen bijdragen. 

U hebt toch de huis aan huis verspreide uitnoodiging 
nauwkeurig gelezen en de antwoord-briefkaart (die 
zonder postzegel in de bus kan worden gedaan) reeds 
verzonden''? BEGRAFENIS MEJUFFROUW W. S. PAREE. 

Men schrijft ons uit Amsterdam: Onder groote belangstelling 
is Zaterdagmiddag op de Nieuwe Ooster Begraafplaats ter 
ruste gelegd het stoffelijk overschot van Mej. W. S. Parée, 
in leven redactrice van het „Algemeen Handelsblad", gestor- 
ven na een noodlottig ongeval, haar overkomen. Zij was te 
Zandvoort sinds jaren een graag geziene gaste, die haast elke 
vacantie-periode in de badplaats doorbracht. 

De kist was gedekt met een groot aantal fraaie kransen en 
witte bloemen. Nadat door de familie bloemen waren gestrooid, 
trad de Heer Jac. J. Fahrenfort. chef van de afdeeling finan- 
ciën en economie van het „Algem. Handelsblad", naar voren. 

De Heer Fahrenfort, die mede namens directie en hoofdre- 
dactie sprak, gewaagde van den grooten ijver en opgewekt- 
heid, waarmede mejuffr. Parée, „onze Willy'', zooals Spr. zei, 
haar werk steeds verrichtte. Want opgewektheid behoorde, 
behalve haar prettig open karakter, tot haar vele goede eigen- 
schappen. Zij voelde, zich" in de omgeving van haar werk aan 
het ;,Handelsblad'' thuis en op haar plaats. Het is voor ons 
een troost dit te weten. Spreker las nog enkele hartelijke 
woorden voor. die de Directeur, de Heer Heldring, die in het 
Buitenland vertoeft, heeft geschreven: Een voorbeeld van een 
meisje, dat rustig en goed en zonder pretentjes haar werk, 
deed. Op de financiëele afdeeling een prettige, vriendelijke 
figuur. 

Vervolgens sprak een broer van de overledene, de Heer A. 
F. K. Paréé uit Bussum, die er op wees. hoe zijn zuster voor 
de familie, eri in het bijzonder voor haar vader, steeds vol 
goede zorgen was geweest. Spr. legde 1 er den nadruk op met 
hoeveel liefde zij haar werk aan het „Handelsblad" steeds 
verrichtte. " De familie zal haar nooit vergeten. Een bijzonder 
woord van dank richtte spr., mede namens zijn zuster en zijn 
broers, tot de Directie van het „Handelsblad" en tot de Heeren 
Balluseck en Boskamp. Hiermede was de eenvoudige plech- 
tigheid beëindigd, die allen diep ontroerde. 

MULIER-BEKER- VELDLOOP. Behoudens goedkeuringvan 
'de N.T.C, van de K.N.A.U., organiseert het district N.-Hollaud, 
ter eere van het feit dat 60 jaar geleden de> eerste veldlooo in 
Nederland werd gehouden, op Zondag 13 Feb. a.s. een grooten 
Nationalen veldloop te Beverwijk, om den Zilveren wissel- 
beker, geschonken door den heer Muiier. 
Deze veldloop is open voor A. B. en C.-k!asse (K.N.A.U-leden) 
alsmede voor D.-klasers (niet K.N.AU-leden) Oud K.N.A.U- 
leden zijn voor deze klasse uitgesloten. 

De vier groepen worden tegelijkertijd gestart, zoodat zoo- 
wel een A. B. C. als D.-klasser voor een jaar houder kan wor- 
den van dezen zilveren „Mulier-veldloop-beker", welke be- 
doeld is als blijvende wisselprijs en ieder jaar opnieuw zal 
worden verloopen. 

Inschrijvingen tot en met 1 Febr. aan J. de Vries, Eemstraat 
63, Amsterdam-Z., onder bijvoeging van het verschuldigde in 
schrijfgeld, hetwelk bedraagt: voor A.B. en C.-klasse 35 en 
voor D-klasse 45 et. per deelnemer. 

„ARTI ET RELIGIONI". Bovengenoemde vereeniging gaf 
Zondagavond een succesvolle uitvoering in het Patronaatsge- 
bouw, de eerste van dit seizoen. Hieraan werkte ook het 
Kinderkoor mee. 

Het koor bewees tot goede prestaties in staat te zijn en 
bracht de verschillende nummers uitstekend ten gehoore. De 
dirigent, de heer Paul Broerse, kreeg menig applaus in ont- 
vangst te nemen als dank voor de trouwe zorgen aan „Arti" 
betoond. Na de zanguitvoering volgde een recht vroolijk deel, 
bestaande uit het opvoeren van een klucht. 

ONGELUK DAT GOED AF LIEP. De monteur van de 
Zandvoortsche Radio Centrale overkwam Dinsdagmorgen 'n 
minder pretttig avontuur. Hij zat boven in een paal staande 
in de Spoorstraat, om de draden er aan te verwijderen. Schijn- 
baar ontnam hij hem hierdoor te veel steun, de paal viel ten- 
minste op een gegeven oogenblik om en deed den beklimmer 
met een smak op de straat neerkomen. Dr. Gerke consta- 
teerde bij het slachtoffer geen ernstig letsel. Hij is per auto 
naar huis gebracht. De ongewenschte „luchtreis" liep alzoo 
nog goed af. voor een zware taak gestaan zou hebben, want keeper Kemp 
demonstreerde een praphtvorm. 

Doordat Sweinsbergen verhinderd was onderging het team 
een wijziging, iets wat a.s. Zondag als weer tegen Ahrends 
gespeeld wordt — nu uit — herhaling behoeft. De spelers H. 
Koper en de invaller-back E. Keesman kwamen Zondag- nml. 
met elkaar in botsing, waardoor zij beiden met een hoofdwonde 
het veld moesten verlaten. Dit groote consternaie verwekken- 
de voorval deed. het aantal namen op de ziekenlijst met- twee 
toenemen. 

Hoe het zij, Zandvoort behoort in staat te zijn met het beste 
resultaat uit de hoofdstad te komen. We gelooven tenminste 
niet dat onze jongens zich maar één puntje ontfutselen laten. 

Indien de Zandvoorters aan hun mooie kansen denken zullen 
zij zeker uit het juiste vaatje tappen. 

De stand. Doordat Bloemendaal Schoten verpletterde, Kin- 
heim niet speelde en Beverwijk zoowaar van S.D.Z. verloor, 
is de stand in de derde klasse thans als volgt: Bloemendaal 


... 15 


9 


4 


2 


22 


57-26 
...13 


5 


6 


2 


16 


40-26 
...13 


5 


6 


2 


16 


25-18 
...14 


8 


1 


5 


17 


40-29 


Zeemeeuwen 


...13 


6 


2 


5 


14 


28-27 2 


uur 


10 


uur 


12 


uur 


10 


uur 


10 


uur 


10 


uur 


2.30 


uur 


2.30 


uur VOETBAL OVERZICHT „ZANDVOORT" Een Haarlemsen blad stelde Maandag in haar Sportrubriek 
de vraag: „Neemt de belangstelling rondom de Voetbalvelden 
af of toe?" en liet in aansluiting hierop de informaties volgen 
uit de diverse sportcentra's verstrekt. 

Uit Zandvoort luidde het anwoord: „De belangstelling is be- 
vredigend", waarmee men de plank niet mis sloeg. 

Vooral bij „Zandvoort" neemt de belangstelling weer oude 
vormen aan nu de geel-blauwen een betere positie in hebben 
genomen, ja zelfs kampioenskansen kregen. 

Zondag tegen Ahrends bood het Gem. Sportpark een gezellig 
vollen aanblik, behalve de tribune, die voor velen een onbe- 
reikbaar ideaal is, vanwege den hoogen toegangsprijs. 

De persoon die over Zandvoort rapport uitbracht vergat dit 
niet te vermelden en had met steun van velen op kunnen mer- 
ken dat een prijsverlaging van 50 op 35 cent voor de tribune en 
van 35 op 25 et voor de staanplaatsen, wel gewenscht is. 

De bezoekers zagen Zondag een doelpunten rijken wedstrijd. 
Voor de rust had de strijd veel aantrekkelijks en waren de 
gasten volwaardige tegenstanders. Op de 2 doelpunten van de 
eerste helft, zijn er in het laatste deel 8 gevolgd, 7 van Zand- 
voort, één van de Amsterdammers. 

De massa-fabricage was deels een gevolg van de Zandvoort- 
sche-overheersching, deels te wijten aan het onmogelijk domme 
keep werk van Ahrends' doelman. 

De 9-1 uitslag geeft de verhouding onjuist weer, daar de be- 
zoekers in diverse periodes niet in de minderheid waren. In 
hun elftal ontbrak een schutter, hoewel die dezen middag ook Nog te spelen wedstrijden: 

BLOEMENDAAL: thuis Kinheim, W.M.S. en S.D.Z. - uit 
Ahrends en Meteoor. 

KINHEIM: thuis Ahrends, Beverwijk, S.D.Z. en Schoten; uit 
Bloemendaal, D.E.C, en Zeemeeuwen. 

BEVERWIJK: thuis Ahrends, Meteoor, Zandvoort - uit 
D.E.C., Kinheim, W.M.S. 

ZANDVOORT: thuis D.E.C, en Meteoor - uit Ahrends, 
Zeemeeuwen, Schoten, W.M.S. en Beverwijk. 

ZEEMEEUWEN: thuis D.E.C., Kinheim, Ahrends en Zand- 
voort - uit Schoten, W.M.S. en Meteoor. 
Alzoo een programma waarin heel wat gebeuren kan! 
PROGRAMMA VOOR A.S. ZONDAG : 
Ahrends V. C.-Zandvoort 1 
Zandvoort 2-Spaarnestad 
Zandvoort 3-T.H.B. 3 
Kinheim 5-Zandvoort 4 
Zandvoort 6-Hillinen 3 
S. V. '37 2-Zandvoort 7 
Zaterdagmiddag: 

Hillegom adsp.-Zandvoort adsp. a 
Zandvoort adsp. b-T. H. B. a 

VOETBAL — OVERZICHT ZEEMEEUWEN. Een rustigen, 
Zondag; Zeemeeuwen I en II hadden een vrijen dag en een 
vriendschappelijken wedstrijd tegen Halfweg kon niet doorgaan 
wegens ernstige ziekte van een bewoner vlak bij het Halfweg- 
terrein, terwijl een aanbod van Halfweg om te Zandvoort te 
spelen niet werd aangenomen daar er een anderen competitie- 
wedstrijd gespeeld werd. 

Zeemeeuwen III speelde tegen Haarlem V en verloor door 
eigen nonchalance met 3 — 2; de backs drongen te ver- op, zoo- 
dat de weinige aanvallen der tegenpartij allen gevaarlijk 
waren, terwijl de thuisclub een cadeautje gaf door een straf- 
schop te missen bij den stand 2 — 2. 

Zeemeeuwen IV was zeer onvolledig en ook niet gelukkig 
met 4 — 2 werd van IVO-DWO verloren. 

Het Vde sloeg Schoten VI met 5 — 1 terwijl de adspiranten 
b uitspelend tegen D.O.A. dat no .1 staat, 3 — 3 speelde. 

PROGRAMMA: Zeemeeuwen I is wederom vrij, terwijl de 
reserves nu 's middags het rijk alleen hebben en tegen het 
Amsterdamsche H.E.D.W. uitkomen. Een mooie gelegenheid 
tegen gereduceerde prijzen hier eens met het spel der res. 3de 
klasse kennis te maken. 

Zeemeeuwen III gaat naar Hoofddorp bij E.T.O. op bezoek 
verliezen beteekent gevaar, dus: oppassen en snel spelen. 

Zeemeeuwen IV gaat bij het herboren V.V.H, op bezoek en 
zal het moeilijk hebben evenals het Vde, dat bij de leiders 
S.V. '34 op bezoek gaat. De juniores kunnen van R.C.H, win-' 
nen, terwijl van de adspiranten alleen B Zaterdag thuis speelt. 
A. is uitgesteld. 

HOCKEY. De afgeloopen Zondag is voor de Zandvoortsche 
Hockeyers niet geheel en al gunstig geweest. 
Het eerste heerenelftal had een lastigen uitwedstrijd, die 

— dit bewijst den uitslag — met groote inspanning gewonnen, 
is. De 1-0 zege op Alliance I bracht hen in de onmiddellijke 
nabijheid van het kampioenschap. 

Z.H.C. II won zelf haar thuiswedstrijd tegen H.B.S. III met 
flinke cijfers (5-2). Het derde had door het bezoekende Allian- 
ce 2 een nederlaag toe te brengen de reserves een goeden 
dienst kunnen bewijzen. Het is hun niet gelukt. Met 2-1 bleven 
de gasten in de meerderheid en hebben hierdoor een lastige 
klip omzeild. 

Van de dames speelde het eerste elftal uit tegen B.D.H.C. IV 
en won met 6-1, terwijl het- tweede elftal op eigen grond door 
Strawberries 2> geslagen- werd (0-2). 

- Programma a.s. Zondag: 

Heeren H.B.S.— Z.H.C. I - Z.H.C. II— ZHC III; 
Dames: H.B.S. II— Z.H.C. I 

INDOORTRAINING „ZWEMCLUB". De belangstelling voor 
onze Indoortraining neemt gestadig toe. Voor hen die er aan 
deelnemen of er aan deel gaan nemen vermelden we de 
nieuwe tijden.. Deze zijn: 

Van tien minuten voor acht tot tien over acht: jongens en 
meisjes adspiranten tot en met 10 jaar; 

Van 8.15-9 uur: Jongens adspiranten tot en met 12 jaar, 
grootere meisjes en damesleden; 

Van 9-9.50 voor grootere jongens en heeren leden. 

We verzoeken allen niet eerder dan 5 minuten voor genoem- 
de tijden aanwezig te zijn, aangezien men niet vroeger tot het 
gebouw wordt toegelaten. 

HOE HET KOMT 

dat een bespreking van het boek „Een dochter 
der Samurai" tot een praatje over het gas 
kan leiden. 

Een Japansche schrijft een boek over Japan; haar eigen 
levensgeschiedenis, verder niets, doch haar jeugdherinneringen 
gaan nog terug tot den tijd der Shogunaks, welke te verge- 
lijken is met onze middeleeuwen. 

Etsu's vader, één der talrijke Samurai, de Japansche rid- 
ders, had nog vanuit zijn slot zijn dorpen en steden geregeerd; 
hij is nog met het zware pantser en het dubbele zwaard in den 
strijd getrokken en na verloren krijg heeit Etsu's moeder met 
eigen hand de stamburcht in de vlammen doen opgaan. 

Als zij, Etsu, 8 jaar oud is, eet zij voor het eerst vleesch 
een tot hiertoe onbekende spijs in Japan. 

Als verloofde steekt zij dan later den Oceaan over op een 
moderne stoomboot om eenige jaren in Amerika te leven als 
vrouw van een Japanschen groothandelaar. 

Wanneer zij na diens dood met haar dochtertje naar Japan 
terugkeert, vindt zij daar een modern Japan met spoorwegen, 
groote warenhuizen en alle andere gemakken van de wester- 
sche civilisatie. 

Het is bijna ongelooflijk, dat zulk een geweldige omkeer zich 
tusschen de jaren 1869 tot 1900 voltrokken heeft. 

Het is een geheel ander Japan, dan wij uit de overige 1 litera- 
tuur kennen. Wij hooren niet alleen van de groote steden, 
maar ook van die kleine plaatsen in het afgesloten Noorden, 
waar de winter 4 maanden duurt en de sneeuw zoo hoog ligt, 
dat slechts langs de huizen tunnels werden gegraven, die met 
de tunnels bij de wegkruisingen een zeer gebrekkige verkeers- 
gelegenheid boden. 

Wij maken de verschillende gebeurtenissen uit het leven 
van een voorname Japansche familie mede, die door Ambt en 
Traditie zoo nauw verbonden is met het lot van het land, dat 
iedere golf van ontwikkeling onuitwischbare sporen achterlaat. 

Wij vernemen dat alles van een vrouw, die nog geheel in 
de oude gebruiken opgevoed werd, doch later de gelegenheid 
had, onze westersche wereld en haar problemen te leeren 
kennen. Haar voorstelling is heel eenvoudig, plastisch en niet 
sentimenteel en daarbij van een bijna dichterlijk rhythme. 

Het is een boek, dat behoort tot de beste boeken, die over 
Japan geschreven zijn en tevens een van de beste boeken 
door vrouwen geschreven, dat wij kennen.' 

Doch wat heeft dat met gas te maken? 

Inderdaad, literatuurkritiek behoort in het algemeen niet 
tot onze opgaven, en wij verklaren eerlijk, dat wij dit boek 
niet vanwege zijn kunstzinnige en cultuun geschiedkundige 
waarde bespreken. 

Wij maken hiervan melding, omdat het o.a. toont hoe van- 
zelfsprekend en omvangrijk ook in Japan de gastoepassingen 
geworden zijn. 

De brandstof gas dient niet alleen voor koken en warm- 
waterbereiding, doch ook voor ruimteverwarming, waarbij 
het zich geheel bij de Japansche gewoonten heeft aangepast. 

„Onze gasvlammen waren zoo keurig in bronzen kolen- 
bekken gemonteerd, dat zij de indruk van houtskoolkachels 
gaven." Natuurlijk waren er ook moeilijkheden, die wij Wes- 
terlingen niet konden vermoeden. Zoo was b.v. de trouwe 
dienares Taki San bevreesd, dat het badwater door gas 
verwarmd, te scherp zou zijn voor het zachte lichaam van 
haar „eerwaardige meesteres". 

Met zijn hooge bergen en groote laagvlakten is Japan een 
ideaal land voor de verkrijging van goedkoope waterkracht. 

Toch werd het gas ingevoerd 'en wel in een-tijd, 'dat de 
electriciteitsbedrijven reeds een hoogen trap van ontwikkeling 
bereikt hadden. 

De Japanners waren van de onontbeerlijkheid van het gas 
overtuigd en de snelle ontwikkeling van de Japansche- be- 
drijven hebben hun gelijk gegeven. 
BONTE -DIEREN 
ZOTTERNIJ 

Vermakelijke Dierkunde of Zoölogica Comica! 

Reeds eeuwen achtereen wordt onze jeugd vervolgd met 
Dierkunde, gedoceerd op een zakelijke, droge wijze. De leer- 
lingen in doffe berusting neerzittend, trachten de onverteer- 
bare kost te slikken de betrokken leeraar zijn enthousiaste 

Dierkundestemming voelende dalen tot beneden en dit alles 
voortspruitend, omdat — géén hunner op het denkbeeld komt 
te breken met oude, bestaande methoden. Waarom, zoo 
vraag ik mij af, werpen deze opvoeders der jeugd niet het 
oer-oude, afgezaagde systeem verre van zich en bezien zij 
de leerstof niet eens vanuit een ander oogpunt? b.v. vanuit 
een vermakelijk oogpunt? Laat ik nu b.v. eens van wal steken 
en de door mij gedachte, origineele methode kenbaar maken. 
Wie weet vindt deze op de scholen navolging!!! 

De Zoölogie is, zooals het kleinste kind weet. de weten- 
schap der .Gedierten".! Zij wordt gewoonlijk verdeeld 

in de viervoetologie, de vischologie en de ongediertologie, 
welke laatste, daar zij over allerlei viezigheden handelt voor 
fatsoenlijke menschen niet geschikt kan worden geacht en 
gevoegelijk achterwege kan gelaten worden. 

De Dieren onderscheidt men het natuurlijkst in zulke, die 
anderen opeten en opgegeten worden, b.v. leeuwen en ge- 
braden kippen. Zulke Dieren, die nóch anderen opeten, nóch 
door anderen opgegeten worden, noemt men ezels, honden, 
paarden, olifanten en andere kleine huisdieren, die tot het 
dragen van lasten, het bewaren van huis en hof worden ge- 
bezigd of in menagerieën en dierentuinen op hun slofjes 
leven! Deze natuurlijke verdeeling der Dieren, was de 
wetenschap evenwel veel te eenvoudig en reeds een zekere 
Hilarius Kenelia (geb. 1787 te Zandvoort, gestorven 1899 in 
Parijs) verdeelde de Dieren naar hun trapsgewijze ontwikke- 
ling in vier groepen: n.1. de straaldieren,- waaronder b.v. de 
brandweerlieden en de glazenwasschers behooren; de week- 
dieren waaronder de boter, de- sponzen, de zachte eieren en 
de appelstroop voorkomen; de- gelede Dieren als daar zijn de 
oji-. en gediplomeerde dansmeesters en de slangenmenschen 
en het laatst- de gewervelde Dieren, waaronder in de eerste 
plaats de mensch behoort. Een groot geleerde zegt: De Dieren 
zijn bij menschen vergeleken, doorloopend kinderen; velen 
ervan slechts onrijpe. In dien zin kan men dus den mensch 
het eenige Dier noemen dat tot een volledige ontwikkeling is 
gekomen. Naarmate dus het Dier meer kind, of het kind 
meer Dier is, des te hooger of te lager is de trap zijner ont- 
wikkeling en derhalve verdeelen we de geheele Dierenwereld 
in twee hoofdgroepen: 

a.. de gewervelde Dieren; b. de ongewervelde Dieren. 

Gewervelde Dieren, zijn Dieren met een inwendig beender- 
stelsel, waaruit de wervelzuil opstijgt, die het ruggemerg 
bevat, dat door een kanaal als hersenen (die in mindere of 
meerdere malen aanwezig zijn!) in de schedelholte worden 
uitgestort; zij zijn te verdeelen in een onnoemelijk aantal 
klassen, waarvan hier slechts enkele zullen worden behandeld; 
zoo zijn daar b.v. de Zoogdieren, die warm bloed hebben, 
door longen ademen en in wier warm kloppend hart,' het 
tweekamerstelsel heerscht en waaronder dus om zoo te 
zeggen de mensch behoort; daar hij echter maar 2 pooten 
heeft, kan men hem eigenlijk niet tot de Dieren rekenen. 

Hij is de eenige familie zijner geheele orde en onderscheidt 
zich van de Dieren hoofdzakelijk door de aanwezige gelakte 
vingernagels, de afwezige haarbedekking, den rechten gang 
en zijn beschaafde spraak, welke beide laatste echter dik- 
wijls wankel en stamelend worden, als hij te veel gedronken 
heeft. Zijn lievelingsdrank is bier en jenever. Men onder- 
scheidt 5 rassen; het meest verbreide en ontwikkelde is het 
Kaukasische, wijl de mensch zeer graag kaas kauwt, waar- 
van de naam even eenvoudig als ongedwongen is af te leiden. 
Anders is er over den mensch niet veel te vertellen. Een 
tegenstelling met den mensch vormt de ónmensch, welke 
echter alleen voorkomen in treurspelen en vreeselijk boeiende 
romans. 

2e. de Vogels, deze hebben wel is waar ook warm bloed, 
doch leggen bovendien eieren en "kunnen gewoonlijk vliegen, 
somtijds zelfs een heele hooge vlucht nemen. 

3e. de Amphibieën, die evenals onze zwemmeesters en 
duikers even gemakkelijk in het water als op het land leven. 

4e. de Visschen, zoo genoemd wijl ze alleen in het water 
leven en door de visschers gevangen worden. 

5e. de Vleugelhandigen, die de gewoonte hebben om des 
avonds in het donker uit te vliegen en rond te fladderen; het 
talrijkst zijn zij vertegenwoordigd in groote steden zooals b.v. 
Zandvoort! 

6e. de Roofdieren, dat zijn zij die van roof. diefstal, afpersin- 
gen en andere vrijpostigheden leven. 

7e. Buideldieren in dezen modernen tijd ook wel beurs- of 
portemonnaie Dieren geheeten. 

8e. de Tandeloozen, dat zijn dezulken, die of in het gehéêl of 
'op zijn hoogst valsene tanden hebben. 

9e. de knaagdieren, die door dik en dun heen bijten. 

10e. de Veelhoevigen, die de veelheid der tonen voorstaan. 

11e. De Eénhoevigen, die meer van de ééntonigheid houden. 

12e. de Herkauwers, die den naam hebben van bar en bar 
vervelend te zijn. 

13e. De Walvisschen, die in zee leven maar wegens zekere 
eigenaardigheden (zij brengen n.1. levende jongen voort) beter 
zouden doen gewoon op den vasten wal te gaan wonen. 

En nu Lezers is dit méér dan genoeg leerstof voor deze 
week; tot de volgende dus, dan behandelen wij achtereen- 
volgens van iedere orde wat. 

P. C. RIJNDERS— SCHOUTEN. 

Mej. Blom van Weezel, Haarl.straat 4a, verzoekt dringend 
haar geen zwervende dieren meer te brengen; het aaangewe- 
zen adres hiervoor is het asyl (toevluchtsoord) van de Dieren- 
bescherming; volgens een vroegere bekendmaking kan men 
zich voor alle zwervers vervoegen bij de bewaarster op Kost- 
verlorenstraat 14. 

Door omstandigheden te koop : prima Boxer, reu. pl.m. V/i j. 
schriftelijk zich wenden tot Mevr. Rijnders, Zandv. laan 207. 
GEEN GEMORS! 

Geen inkt aan den houder! Geen inkt aan 
Uw handen! Rustig steunend op» den i'lazcn 
rrnd. 766 rai^t de pen J-irh 7inde!i|k vol. 
Uw vinders blijven schoon! Ren schitterende 
verbetering, deze nieuwe handige Ta'cn< 
, Pi;tc"-flj. - on! Gevuld 'nu-t den al 1 -rl„- t-i 
Talens vulpcninkt En toch slechts 60 cei : 
Schóón induJibclea rin: oofamp Ccpier, UwJam Deze „Elite Flacon" Is verkrijgbaar» 
„Van Petegem's" Boekhandel/Leesbibliotheek 
Burg. Engelbertsstraat 11. 
Boekhandel/Leesbibliotheek „De Kleine Winst", 
Haltestraat 31. BRANDSTOFFEN € Onze ( zaak -geniet het yolle vertrouwen 

iVa* zeer velen," 'omdat men, steeds kap bouwen; Dat wat wi] leveren, hetzij groot, of klein • - 
Tegen -prijzen „van den dag, .zoajiet moet-, zijn >; 
Pakveldstr. 14 

— TELEFOON 185 — 

Ei(i vlug. wordt steeds bezorgd, hetgeen men-heeft' besteld, 1 ' 
rtetzljimondeluiff,. of - 1.85 - is opgebelde 8302 
8303 
8304' 
8305 
8306 
8307 
8308 
8309 
8310 
8311 
8312 
8313 
8314 
8315 
8316 
8317 
8323 8324 
8325 
8326- 
8327 
8328 
8329 
8330 
8331 
8332 
8333 
8334 
8335 
8336 
8337 
8338 
8339 
8340 
8341 
8342 
8343 
8344 
8345 
8346 
8347 
8348 
8349 
8350 
8351 
8352 
8353- 
8354 
8355 
8356 
8357 
8358 
8359 
8360 
8361' 
8362 
8363 
8364 
8365 
8366 8367 
8368 
8369 
837a 
8371 
8372 
8373 
8374 
8375 
8376 
8377 
8378 
8379 
8380 
8381 
8382 
8383 
8384 
8385 
8386 
8387 
8388 
8389 
8390 DAT IS MET RECHT EEN KLEINE WINST!! 

Aardige kinderboeken vanaf 

4 Cl per deel 

LAAT NU UW KINDEREN LEZEN. BOEKENLIJST GRATIS AF TE GEVEN in de 
Leesbibliotheek „De Kiaants Winst" 
Haltestraat no. (31). - Gèèn inleggeld. 4-Gerïts boeken De avonturen 
De avonturen 
De avonturen 
De avonturen 
De avonturen 
De avonturen 
De avonturen 
De avonturen 
De avonturen 
De avonturen 
De avonturen 
De avonturen 
De avonturen 
De avonturen 
De avonturen 
De avontureni 
Hichtum. N. van Bruintje Beer ; Ie serie 
van Bruintje Beer ; 2e serie 
van Bruintje Beer ; 3e serie 
van Bruintje Beer ; 4e serie 
van Bruintje Beer ; 5e serie 
van Bruintje Beer ; 6e serie 
van Bruintje Beer ; 7e serie 
van Bruintje Beer ; 8e serie 
van Bruintje Beer ; 9e serie ^ 
van Bruintje Beer ; 10e serie 
van Bruintje Beer ; 11e serie 
van Bruintje Beer ; 12e serie 
van Bruintje Beer ; 13e serie 
van Bruintje Beer ; 14e serie 
van Bruintje Beer ; 15e serie 
van Bruintje Beer ; 16e serie 
v.. Het groot winteravondboek (7-11 jr.). Andersen, Hans, Sprookjes. De gelaarsde kat, e.a 

— Sprookjes. Groote Klaas en kleine Klaas e.a. 

— Sprookjes. De reiskameraad, e.a. 

— Sprookjes. Het leelijke jonge Eendje e.a. 

— Sprookjes. De zeemeermin e.a. 

Braga Jr., De muis of de gestoorde nachtrust (geillustr.) 
Cramer-Schaapt Dappere Koen (geillustr) 

— Het duiveltje en de prinses (geillustr.) 

— Fred in 't ooievaarsnest 

Cohende Vries, Hoe 't zonnetje haar dag besteedde 
Clerca-Zubli, de„ Bobie's speelgoedbeestjes en avont. 
Defoe, Daniël, Robinson Crusoë 
Dietz-Leopold, e.a., Op 't vliegveld (6-10 jaar.) 

— Duim en Duimpje 

— Leuke jongens (6-10 jaar) 

— Kleutertje en klautertje (6-10 jaar.) 

— 't Is heusch gebeurd (6-10 jaar.) 

— Het land van je weet wel (6-10 jaar.) 

— De muizenfamilie (6-10 jaar.) 

— Een gezellige droom (6-10 jaar.) 

— Rob (6-10 jaar.) 

— Plaaggeest (6-10 jaar.) 

— De tooverzee (6-10 jaar.) 

— Als 't maar moet (6-10 jaar). ' ' 

— Twee bengels (6-10 jaar). , 

— Kees zijn avontuur (6-10 jaar.) * 

— De durfjas (6-10 jaar.) 

— Dappere Wim > 

— Arme Hans (6-10 jaar.) 

— In de duinen (6-10 jaar.) 
Heyligers, ^Jellie, Kinderversjes (4-8 jaar.) 
Huisinga-Scaf, De vriendin van Tin 

Klei; 'Jac v.d„ Kikkertje-Dikkertje (op rijm) 

— Feest in het bosch 

— Het kroontje van den kabouterkoning 

— Muis, muis, blijf in je huis! 
Keiler, Ida, Langs 's levens kronkelpaden 
Streuvels, Stijn. Reinaert de vos voor de vierschaar 
Styger—KropHollër, Tine, Tusschen de duindoorns 
Tiënhoven, A. 'B. van:. Hoe Marietje Klaas vaak verraste 
Valkhof, Rein, Bijenkoning 

— Lieselotje en de zeepbellen 

— Stoute- Jaap en Rozemarijn 

5-Cersts boeken 

Abramsz e.a., Wie leest er mee? (Vert. v. johgenmeisj) 

Bloemenk. Kabouter puntneus vertelt 

Huisinga-Scaf, Rob van Olden 

Hazelaar, Jac. A., Floris Ommeganck 

Lijn, Hans, Het geheim van Cronensteyn 

Louwerse, P., De appeldief 

Musaph-Blijdenstein, M., Wat de sterren vertelden 

Marxveldt Cissy van, Marijke's bestemming 

— De toekomst van Maryke 

— Joop ter Heul's problemen 

— Joop van Dil-ter Heul 

— Joop en haar jongen 

Osselen-van Delden, 't Jodinnetje van Elspeet 
Pétillon, Willy, Zigeunerkind 

— Het groote kabouterboek 

Roggeveen. L., Het draaiorgel van meneer Doncker 
Reule, Ant.ie. S., „Er was eens" (vertelselboek.) 
Smit. Annie, Drie meisjes op een flat 
Smith, N.P.J., De wonderl. avonturen van Dik en Puk 
Sevenhuysen- Verhoef f, Tusschen Sawah's en bergen 
Springer. R., Naar Rapidolië, het 6e werelddeel 
Schermelé, W., Het groote negerboek (6-10 jaar.) 
Valkenstein, Kees, Minke, de zoon van den inbreker 
Valkhoff, Rein, Bob en Ben bij Sarrasani „ZUSTER DINA" 35 JAAR WERKZAAM VOOR 
NED. HERV. GEMEENTE ALHIER. Woensdag 2 Februari a.s. zal het 35 jaar geleden zijn dat 
Zuster Dina Bronders te Zandvoort haar gezegenden arbeid 
aanving. 

Hoeveel zieken en gezinnen zal zij in dien tijd al niet ge- 
holpen hebben? Zeker wel een enorm groot aantal! 

Iedereen kent Zuster Dina, iedereen weet dat zonder haar 
de Ned. Herv. Gemeente niet denkbaar is, want zij geeft 
leiding in vereenigingen en lenigt met haar magazijntje 
„Helpt Elkander" voortdurend een massa nood. 

Menigeen zal haar op dien dag dan ook dankbaar de> hand 
komen drukken met uitsluitend goede wenschen. 

Bij voorbaat reeds ons hartelijk gemeend: „Nog vele jaren 
Zuster Dina". 

FEESTAVOND Z.V.V. „ZANDVOORT". 

Groot Variëté programma. 

De Voetbalvereeniging „Zandvoort" organiseert op Zater- 
dagavond 12 Febr. a.s. een groot feest in Gebouw Monopole. 

Er is voor een uitstekend programma gezorgd. Het is haar 
gelukt verschillende bekende artisten te engageeren. O.a. 
treden op: Johhny Bras, humorist; La's Tolero's, acrobaten; 
Greetje van Wart, de 9-jarige Haarlemsche Shirley Templé, 
die reeds' in verschillende plaatsen met groot succes 
optrad; verder Mr. Freddy, snelteekenaar; Duo-zang door 
dames Vos en Prof. Paul Toni, goochelaar. 

Er volgt een groot bal, waaraan' vele attracties verbonden' 
zijn. De dansmuziek wordt verzorgd door de eminente Band 
„The Jolly Players", met als bal-leider de heer J. Stol Jr. 

De toegangsprijs is gesteld voor leden en donateurs op 25 et 
en voor niet-Ieden op 45 et per 'persoon. Leden hebben recht 
op 3 toegangskaarten a 25 et. 

Kaarten worden verkoopbaar gesteld bij den heer J. Water, 
Stationsplen 7; in het Clubgebouw, Vondelstraat en 's avonds 
aan de zaal: Zorgt U -vroegtijdig in het bezit te zijn van een 
toegangsbewijs, de- belangstelling is groot. J. K. 

i BIOSCOOP-COMMISSIE!" In de vacature, ontstaan door 
het aftreden- van v dèn ■Heer Anth. Bakels Sr., is voorzien door' 
de benoeming van den Heer Anth. Bakels jr. Een overgang 
van vader* op^zoon "dus. - 

'. CHR NAT. GEH. ONTH. -VERrho'udFöFDra7è7d'a7^*FêbrZ 
's avonds 8 uur, in"„Orfs' Huis"' een." ledenvergadering, waar 
pehartdèld "zal worden:" Waarom" Christen-Geheel-Onthouder? 
Allen welkom; toegang vrij.'"" VRIJDAG 4 FEBR. 1938 ^ l Vttö8H« a ?« No. 8§» 
UJS DER ADVERTENTIEN 
ke regel meer ƒ0.20 

JONNEMENTSPRIJS : ...van 1— 5 regels ƒ1 — 
(bij abonnement korting.) 

75 CENTS PER DRIE MAANDEN ORGAAN VOOR M BADPLAATS uu. MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST ..VAN? HO TEL- EN PENSIONHOUDERS UITGAVE: VAN PETEGEM's DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstraat 11 - Telefoon 393 - Postglro 67851. 

LOSSE NUMMERS 10 CENTS. 4olIandia 
iioscoop De 
FÏbzehkranS 
DE' NATUUR ROEPT. Een pittig verhaal van geel 'goud en róo'dè" 
lippen. . . .haat en hartstocht in de sneeuw- 
velden VanAlaska. ' 

sri soort film, bij het Bios'c'óbpminnend publiek zeer geliefd, 
\ls de natuur roept", waarin Clark Gable en Loretta Young 
loofdrollen vervullen. 
Us de Natuur roept "is in zooverre een merkwaardige 

dat zij met evenveel succes gedraaid kan worden in een 
it eerste-weeksch 'theater 1 , waar zelden „sensatie" op het 

komt, als in een kleine provincie-bioscoop, waar het 
iek van „sterken kost" houdt". Het is een pittige avon- >eO0OoODOOOOOOODOOOOOOOOOOOOO DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOaOOOQOO c .o{^ Iet is altijd opnieuw van beteekenis om na te gaan 
een volk bindt en wat een volk vereert. En nu is 
steeds een verrassing om te bemerken hoe de spon- 
• binding en vereering verbonden zijn aan Oranje, 
rbij toch dit altijd zeker is dat wie alleen zou kunnen 
eren een ongebreidelden dadendrang zonder meer 
jen machtige beheersching der weerbastige omstan- 
heden, bij Oranje niet uitkomen. De beteekenis der 
iranje's steekt bijna steeds af tegen veel zorg en ge- 
eurtenissen, die meer een beroep uitoefenen op wijze 
iding dan op heerschers-instincten. De „sterke man" 
ie zijn wil oplegt aan het volk, ontmoeten we nooit in 
sn. Maar steeds weer opnieuw dringt zich aan ons op 
se men een volk leiden kan en samenbinden door dienen; 
aor bij een volk te gaan staan; er deel van te zijn. 
De verbondenheid 'van ons volk ontstond in een strijd 
gen een tyrannie die heersenen wilde tot over de ge- 
etens der leden van dat volk. 't Oog van Oranje is op één 
ing steeds gescherpt : waar de menschelijke nood is door 
irecht, dat de harten wanhopig maakt; of godsdienstige 
rannie die de gewetens schendt. Waar ons volk denkt 
in Oranje, daar denkt het aan eerbied voor den enke- 
ïg; aan vrijheid in een volk; aan erkenning der gren- 
n waar binnen het teven zich kan en mag bewegen. 
Is aan hen te danken dat de Nederlandsche demo- 
atie eigenlijk nooit terugging op een bepaalde theorie, 
et de mogelijkheid dat bij wijziging van de theorie ook 
;ze vorm van volk- en staatsieven zou wijzigen. Door 't 
ijze samen-leven, samen-strijden, samen-dragen, samen- 
den, samen-verantwoordelijk zijn voor 't geheel, is ge- 
iren het eigenaardig Nederlandsch democratisch besef, 
at niets te maken heeft met een mee-willen-p raten door 
flereen, maar uitdrukking was van onderlinge verbon- 
■jnheid en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. 
|We leven in een tijd waarin ook ons volksleven aan 
Ie aanvallen is blootgesteld. Daar is veel vereering 
n Oranje wat met 't wezen van de Oranje-traditie al 
jel weinig te maken heeft. We leven ook in een tijd 
arin veel uiteen schijnt te zullen vallen. Temidden 
arvan gaat van mond tot mond de heugelijke tijding: 
jti Prinses geboren! 't Blijft Oranje. Hoeveel is daarmee 
t voor de toekomst bestendigd en in uitzicht gesteld? 
En door 't besef: Oranje blijft, is het alsof Holland ook 
Holland blijft. Als een geheel willen we onze 
lats innemen in 't groote geheel der volken. We willen 
ïrin ons zelf zijn en blijven. En we weten dat het kan 
zal, zoolang de verbondenheid met Oranje er is. Want 
«irin is verankerd de. eenheid 'van ons volk, ook te- 
Wen van tegenstrijdigheid der vele meeningen. En 
arin is bestendigd 't wezen van 't Hollandsch leven: 
volksleven en volksbestel waarin vrijheid en ver- 
denheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, vrijheid en 
Wv, vrijheid en dienst aan elkander, vrijheid en plicht, 
;Sds verbonden zijn. , , 

^aarom verheugen we ons, zooals alleen Holland zich 
heugt, wanneer 't weet dat Oranje het regeert en 
ft. Zoo wachten we af wat komt en zijn dankbaar 
r wat nu geschonken is. Want: Oranje blijft! 't Is 
st in Nederland! 

POOQOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOÓ OOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO V 'II -• -i ■ i - ' 

turenfilm, die echter ,ook een dosis i romantiek en spel 'brengt » 
i...eeri verhaal uit de ,sneeuwvelden-van Alaska, vol spanning 
en actie, met een prachtige liefdesgeschiedenis, een dosis humor 
en een uitmuntend scenario. 

-i ., ...... ■»... -i '■ ■ ■■ "• . .-•-:• ' > 

Tweede 'film is: „De Rozenkrans", een film om nooit te ver- 
geten, vervaardigd naar den gelijknamigen roman van Florence 
Barclay. (Hierboven ziet u een scène uit dit aangrijpende 
filmwerk.) 

.Een programma zal zelden zooveel aantrekkelijks bezitten 
als dat wat de „Hollandia-Bioscoop" ditmaal vertoond.. Een 
bezoek raden we ten zeerste aan. (Zie vooral de advertentie 
op de binnenzijde.) » fGADERING V.V.V. De buitengewone Algemeene leden- 
fiering van de V.V.V. kon Dinsdag j.1. om begrijpelijke 
I geen doorgang vinden. Voor de tweede maal werd zij 
Nd. Thans is als datum gekozen Dinsdag 8 dezer, 
zegt wel eens: Drie maal is 'scheep'srecht 

••'ISRAËL. GEMEENTE.- -Op a.s. Zaterdag 5 Februari 

synagoge ria'- den' gewonen Satibath-'middagaMenst een 

eodsdienstoefening worden gehouden, ter' gelegenheid 

'geboorte van de Prinses. ' 

,J l y e he't'rècHeéreü vaX.eeriige'psalmen. zal. een gelegen- 

|P~?H.„yordèn~Voo"rgedragén, ; terwijl y tevens,,, door, .«den,. 

|ngferi»dëri,Eeïw.,'fIeer M«-FrM' Mffi, éëH"prèdikatiezat' REDE BURGEMEESTER VAN ALPHEN, , , = 

Maandag i.1. voor de Zandvoortsche Radio Centrale. 

Mijne toehoorders, 

De blijde mare heeft U ongetwijfeld gehoord, ik kom op 
dat heerlijk gebeuren straks terug. 

Allereerst iets vooraf. 

De P.T.T. heeft toegestaan, dat, zij het slechts over een 
derde lijn, de Burgemeesters eenigen tijd mogen gebruik 
maken van de Radiocentrales hunner gemeente. 

Mij valt dus heden het groote voorrecht ten deel om via 
de microfoon contact met menigen Zandvoorter te hebben. 

Toen de Zandvoortsche Radiocentrale mij verzocht hier het 
woord te voeren heb ik even geaarzeld daaraan te voldoen, 
niet, dat ik niet verlang ook u od de hoogte te brengen van 
de dankbare en gelukkige gevoelens, die mij bezielen, maar 
de, zij het zeer korte aarzeling bestond hierin, dat ik bovenal 
zou willen vermijden een gedachte, die mogelijk bij U op zou 
kunnen komen, van mijzelf op den voorgrond te willen 
plaatsen. Dit laatste ligt allerminst in mijne bedoeling. 

Verwacht niet van mij een opsomming van al wat Oranje 
voor Nederland geweest is, U weet dat wel en Uwe nieuws- 
bladen zullen ongetwijfeld bij de geboorte van onze Prinses 
uitvoerige beschrijvingen ook van Hare voorouders geven. 

Ik moge die geboorte in een ander licht bekijken, meer in 
het bijzonder lenen deze eerste maanden van het nieuwe jaar 
zich daartoe. 

Het begin van het jaar is voor Zandvoort wel een uiter- 
mate moeilijken tijd, men wordt bij voortduring door alle 
mogelijke daden herinnerd aan een seizoen, dat voor de 
meesten Uwer niet schitterend geweest is en menigeen on- 
getwijfeld met sombere gedachten betreffende de toekomst 
vervult. Ik begrijp dat en leef vooral nu, met U mede. 

En toch deze eerste maanden van het nieuwe jaar 

geven U wederom hoop. Waarom? Dat weet U niet precies, 
ze zijn toch niet anders dan de laatste van 1937. 

Heeft U iets om zich aan vast te klampen? 

Wij weten, dat de zon als rijkmaker van onze gemeente is 
te beschouwen, althans gedurende den zomertijd; wij weten 
ook, dat wij ten opzichte van de weersomstandigheden niets 
te zeggen hebben, tusschen twee haakjes dit is een gelukkig 
feit, want ik vrees, dat het weer dan niet zeer bestendig 
zou zijn en menige winderige dag te registreeren viei. 

Ja, — U heeft nu iets om U aan vast te klampen! 

Ik bedoel dit: 

Al kan menigeen wel aan zijn toekomst en die van zijn 
gezin denken, er voor arbeiden is niet voor een ieder, ten- 
gevolge van de tijdsomstandigheden mogelijk, maar men- 
schen, na regen komt zonneschijn, de tijden veranderen wel 
weer. 

U wilt ongetwijfeld behouden wat U hebt en Uw nage- 
slacht zien opgroeien als een vrij, evenwichtig volk, Neder- 
land waardig en trouw aan Oranje. 

De regeeringsvorm kan U dan voorwaar niet onverschillig 
zijn! Wel, U weet wat U heeft, U weet nu, dat U het be- 
houdt! 

Zoo heb ik gemeend de geboorte van onze Prinses bij U 
te moeten belichten; van middag om drie uur zingt de ge- 
heele Zandvoortsche jeugd op het Tramplein, kom er bij; 
van avond om 8 uur zal een vreugdevuur ontstoken worden, 
warmt U er aan en gedurende' een viertal dagen zullen onze 
Zandvoortsche vereenigingen met uitvoeringen de geboorte 
herdenken, verzuim die avonden niet; ik hoop nog meerdere 
malen het woord tot U te richten, de stemming zal een intens 
vroolijke en naar ik hoop een waardige zijn. , , 

Op dit oogenblik echter zijn wij in onze huiskamers, een 
intieme sfeer, waar .een .hoera stemming niet op zijn plaats is. 
Wel een overpeinzing onder meer , naar alles iwat ons 
Koninklijk gezin de laatste, tijden heeft doorgemaakt en hoe 
alles goed is 'af geloop en ! 

Wij leven mede met Oranje. 

ORANJE BOVEN !! 9i uitgesproken, 
ligen te l Uur . De middagdienst zal met het oog daarop ' AUTO-ONGELUK "HEEMSTEDE. Als- antwoord .op de vele 
vragen dëèlen we,mede,, dat.,de, toestand van- den HeerenMev. 
Van 'Deurzen naar omstandigheden goed te noemen is. . Het 
hun Donderdagavond.' 27 Januari in gezelschap van de fam. 
Voogd .overkomeji, auto-ongeluk heeft hen diep geschokt.'temeer 
.daari.de afloop, •vpor, 1 ,de..a,Is-ooi;zaak,-.te> -.noemen ivwielrljcrster 
'droevig was. Volstrekte rust is beiden voorgeschreven. We 
hopen dat zij spoedig geheel en al de gevolgen van dit ongeval 
te boven zullen zijn. V?.' Wèber, Loodgieter 

Diaconiehuisstraat 34 - Tel. 217 SMEDERIJ ËN MMlin 

H.' GANSNER, P. Heinstr 12 

Bürgem. Engelbertsstraat 2, 

i Leveren en plaatsen van 

Haarden en Kachels Ef'sdtz- Perkament 

Boekhandel v, Petegem aannaaaDnaaananaanaaaaaaaoaaaaaauaaoaaaorjoaaaaoaaaaDacaaaaaa Stelt U voor de levering 
van alle Gas-Apparaten 

zooals: COMPLETE BADINRICHTINGEN, 
KEUKEN-UITRUSTINGEN, ENZ., ENZ., in 
verbinding met 

Electro-Central J. E v. KEULEN DIACONIEHUISSTRAAT 24-9 ■ 
Afdeeling GAS en SANITAIR TEL. 173 Vraagt de condities voor huurkoop, zonder 
'prijsverhooging tegen Catalogusprijs. 
Aanleg geheel volgens laatste voorschriften van het 
Gemeente Gasbedrijf. 
DDDDDaDünQaDDDnnnpanDnnDaDDDöDaDGnDaaaDnrjDaaQnnDanDDnDDDnnnD „HOE MEN WEL EN NIET MOET ZWEMMEN". 

Druk bezochte Propaganda-Avond van de 
Z.C.Z. in „Bodega Mustert". 

Niemand zou er tegen op zien een lezing te bezoeken als 
alle sprekers zoo wisten te boeien als de Heer Borsten uit 
Amsterdam dit kan. Hij sprak Vrijdagavond voor de zwem- 
club „Zandvoort" in Bodega Mustert over het interessante 
onderwerp: „Hoe men wel en niet moet zwemmen", aange- 
hoord door vele zwementhousiasten en zij die eigenlijk alleen 
maar kwamen voor de Olympische films. 

Zijn woorden werden verduidelijkt door demonstraties van 
de zwemster Gr. Sweres, waardoor zelfs volkomen leeken op 
het gebied van zwemmen, alles volkomen konden .begrijpen. 

Doordat de Voorzitter en zijn vrouw daags te voren een 
auto-ongeluk overkwam, sprak de Heer E. Holzhaus als vice- 
voorzitter, het openingswoord. Onder algemeenen bij val 
maakte hij melding van het voornemen hen namens de verga- 
dering een spoedig herstel toe te wenschen. vergezeld van'n 
kleine bloemenhulde. 

Uitermate leerzaam die causerie van den Heer Borsten, die 
begon met het stellen van de vraag: „Wat doet een niet- 
zwemmer als hij in het water valt"? en eindigde met' een be- 
spreking van' de diverse zwemslagen en een komisch bab- 
beltje over de badkleeding van nieuwelingen. 

De tijd van twee keer een uur vloog om. Hiertusschen 
draaide de Heer Wesselo uit Bussum de beide Olympische 
films', Berlijn 1936. - — - - 

Het eerste bracht " de Hollahdsche zwemsuccessen aldaar in 
beeld. We zagen weer hoe Nida Senff haar keerpunt miste 
en ter herstelling van haar fout terugging in de befaamd ge- 
worden finale 100 Meter rugslag dames, waarin zij ondanks 
dit den hoogsten titel veroverde. Voorts de overwinningen van 
Rie Mastenbroek en onze öames-estafette-ploeg. 

Het tweede deel bracht fragmenten uit het Waterpolo-tour- 
nooi en de wedstrijden in het schoonspringen. Schitterend die 
sprongen, verbluffend die techniek, zoowel van de dames als 
heeren. Wie ze niet zag kan er oprecht spijt van hebben. 

Na afloop bood Mevr. Hennis Mej. Sweres een bouquet 
bloemen aan en sprak zij een woord van dank tot den Heer 
Borsten en den filmoperateur. De aanwezigen betuigden met 
een hartelijk applaus hun instemming hiermee. 

Deze propaganda-avond zal niet nalaten resultaat voor de 
Zwemclub „Zandvoort" af te werpen. Zij mag bijzonder ge- 
slaagd genoemd worden, dank zij ook de geschiktheid van 
Bodega Mustert om voor een gezellige bijeenkomst te dienen. 

Off. Antwoord. Het lid van den raad, de heer T. Molenaar, 
heeft van B. en W. het volgende antwoord ontvangen op zijn 
vragen over het z.i. niet kloppen van de rekening over 1937 
van het Gem. tehuis voor ouden van dagen. 

Wij hebben de eer u te berichten, dat in 1936 gedurende een 
gedeelte van het jaar is verpleegd X. Bij zijn opname is voor 
ontvangst geboekt onder volgno. 13: Bijdragen verpleegden, 
een bedrag van ƒ3.500. — . 

Na zijn vertrek is weder uitbetaald een bedrag — na aftrek 
van de verplegingskosten — van ƒ3030. — . Het geheele bedrag 
van ƒ3500. — is teruggeboekt op volgno. 36 (dat volgens den 
heer Molenaar bij den raad niet bekend is) en het verpleeg- 
geld ad ƒ470. — is op volgno. 13 geboekt. 

Na aftrek van opgemelde ƒ3500. — resteert een bedrag groot 
ƒ380.41, dat slechts ƒ80. — hooger is dan begroot was en in 
hoofdzaak is besteed voor instandhouding van het meubilair. 

Dit antwoord bewijst, dat de uiteenzetting welke de Heer 
J. Groen als Voorzitter van de Regenten eenige weken terug 
in ons blad gaf, de juiste was! 

DAAR MAG GEEN HUISVROUW BIJ ONTBREKEN. De 

zuiveldetnonstraties zouden aanvankelijk gehouden worden op 
31 Jan. j.1. De heeren en kookleeraressen uit Alkmaar waren 
reeds op dien dag om 9 uur aanwezig en druk in de weer om 
alles in gereedheid te brengen voor de interessante demon- 
straties, die des middags en 's avonds gehouden zouden wor- 
den, toen plotseling even voor tien de blijde mare ook in de 
zaal van Monopole doordrong. Wat nu! Uitstellen werd het 
parool! En zoo zullen deze zeer belangrijke demonstraties 
blijkens de advertenite in dit blad, a.s. Dinsdag S Februari des 
middags 3 en des avonds 8 uur in Monopole plaats vinden. Door 
de post werden huis aan huis uitnoodigingen verzonden. Mocht 
het zijn, dat er misschien hier of daar een briefkaart in het 
huishouden verloren is gegaan, géén bezwaar. Ook zonder 
uitnoodiging is iedere huisvrouw van Zandvoort welkom. Aan 
de zaal is bovendien nog gelegenheid u op te geven voor de te 
volgen kookcursussen (op nader te bepalen data.) 

EEN INTERESSANTE PROEFNEMING! Veertien dagen 
terug brachten we het bericht van een te wachten interessante 
proefneming, met het doel een objectief antwoord te krijgen op 
de vraag: „Wat is in het huishouden goedkooper, petroleum of 
Gas? 

Momenteel is de proefneming in vollen gang ten huize van 
een persvertegenwoordiger. 

Op een week uitsluitend gebruik van petroleum, is een zelfde 
periode met gecombineerd gebruik gevolgd, waarvan de resul- 
taten volgende week in een uitgebreid artikel zullen worden 
verwerkt. De laatste week van de proefneming wordt alles met 
Gas gedaan. 

Voorloopig staat vast dat het gebruik van olie moeilijk duur- 
der kan zijn dan het gebruik- van Gas. Wat het gemak betreft 
kan het Gas niet overtroffen worden. 

EEN AVOND NAAR DE REVUE. Zandvoort geniet minstens 
twee keer per jaar de eer van het bezoek van een revue- 
gezelschap. Wat betreft de komst van Louis en Henriette 
Davids is dit zeer in den smaak gevallen. Hun revue „Am- 
sterdam Follies" trok- Zaterdag een dichtbezette zaal en dat 
wil momenteel -wat- zeggen. Wie speciaal kwam omteiachen 
kon „Amsterdam' Follies" niet volledig waardeeren. Het ge- 
bodene mocht' aanspraak 'maken op de woorden aardig ,en 
mooi, oerkomische scènes — om bij te 'gieren — ontbraken! 
In dit opzicht haalde „Amsterdam Follies" niet bij ' „De groote 
Polonaise",' waarin LóUis' Davids uitblonk. Thans moest het 
van [„Heintje" komen. . •'• ■•""* -i' 1 '- "'- ! - JU ■'■ ■ •"• "-■ - 
• 'Met 'dit al mag niemand spijt hebben van z'n -bezoek .aan 
hMoriopole-".-" , "De""revu6'vëreenigde 'vele "waarden in 'zich die 
reeds een genoeglijken avond verzekerden. Een extra pluim 
verdienen de 14 Helena Bell Stars, een extra vermelding het 
optreden v. Henriette als Greta Keiler en 't reclame hoorspel. iï UIT ZANDVOORT'S VERLEDEN 

door PIET VAN DER MIJE. 

XXXVIII. 

Zandvoort heeft vroeger veelvuldig door hooge storm- 
vloeden te lijden gehad. 

In 1632 stonden te Zandvoort 92 huizen, bewoond door 626 
personen en in 1732 (dus 100 jaar later) stonden er 89 huizen. 

Deze vermindering werd toegeschreven aan de water- 
vloeden, waardoor verscheidene huizen waren vernield. 

Op 4 en 5 Maart 1671 bezweken de duinen door een hoogen. 
vloed. 

21 Mei 1795 werd Zandvoort weder door een geweldigen 
watervloed geteisterd en op 17 December 1795 had het dorp 
wederom van een zwaren stormvloed te lijden. 

Tijdens dien storm sloeg de zee over de voorliggende duinen 
heen, die daardoor vreeselijk leden, ja, er werd zelfs een 
levende kabeljauw door den hooggaanden vloed over de duinen, 
heengeslagen, die door een rappen gast gevangen en te Haarlem 
op de vischmarkt werd verkocht. 

In 1805- werd Zandvoort door Engelsche oorlogsschepen be- 
schoten.' "Aan het dorp zelf kon die -beschieting 'weinig schade 
aanrichten, daar de huizen van zee 'uit bijna niet te zien waren. 

Ik heb wel eens gehoord, (doch voor dé waaiheid van het 
bericht sta ik niet in), dat het Oude Mannen- en Vrouwen- 
gasthuis toen geraakt is. 

Deze beschieting van de Engelschen was echter in de eerste 
plaats gericht tegen de visschersschuiten. 

Een der schuiten geraakte daarbij in brand. 

Een jong Zandvoorter gezel, Matthijs Molenaar geheeten, 
nam toen het kloek besluit dat vaartuig zoo mogelijk te be- 
houden. Hij wierp zich in zee en zwom naar de brandende 
schuit, die hij, onder het bereik der vijandelijke kogels, 
bluschte, en zoo behield. 

Die daad, aldus dachten eenige ingezetenen van Haarlem, 
mocht niet onopgemerkt worden gelaten en vandaar dat zij 
den kloeken jongen Zandvoorter een zilveren tabaksdoos ver- 
eerden, waarop de volgende regels waren gegraveerd: 
„Deez doos vereerde een Vriendenkring 
Aan Zandvoort's braaven Jongeling 
Den kloeken Matthijs Molenaar 
Die, spijt het dreigendst lijfsgevaar 
Bij 't fel beschieten van de kust 
Een brandend Pinkje heeft geblust. 
Dat dit geschenk, hoe kleen, bewijz' 
Bataafse Moed staat nog op prijs". 
„ (Wordt vervolgd.) 

Nadruk verboden: ook met bronvermelding. DE ZEE ROEPT. We vragen uwe bijzondere aandacht voor 
een leerzamen en hoogst interessanten avond die ons Woens- 
dag wacht. Het bekende bestuurslid van de Z.R.B., de Heer 
Jb. Termes, verklaarde zich n.1. bereid een verhandeling te 
houden over „De zeestroomingen aan onze kust''. We schreven 
boven dit bericht „De zee roept". Geheel juist is dit niet, want 
u heeft kunnen lezen dat het onderwerp anders getiteld is. En 

toch De zee roept ons Woensdagavond naar „Ons Huis", 

omdat we belang in het onderwerp stellen. 

De spreker, over wiens groote kennis van deze zaken we 
het eens zijn — dit weet men trouwens in meerdere plaatsen 
van ons land, — verstaat tevens de kunst te boeien en de toe- 
hoorders hun omgeving te doen vergeten. 

Alzoo voert zijn vlotte woord ons toch naar de ruischende 
golven, waar we zoo graag bij vertoeven. Het is een voor- 
recht Woensdagavond te mogen vernemen wat de Heer Ter- 
mes te zeggen heeft. Veel leden van de Z.R.B, zullen zeker 
aanwezig zijn, zoo het kan met andere belangstellenden. 

De aanvang is 8.15 uur. 

T00NEELVEREEN1GING „PHOENIX". De tooneelver. 
„Phoenix" maakt den leden en introducé's nog eens speciaal 
attent op de voorstelling van het buitengewone tooneelwerk 
„De Rozenkrans", welke voorstelling aanvankelijk op Zaterdag 
5 Februari zou plaats vinden, maar die thans in verband met 
de geboorte van de Prinses is verzet op ZONDAG 6 FEBR. 

Het is een voorstelling van buitengewone kwaliteit door den 
inhoud van het werk. Een werk van diepe ontroering. 

De „Phoenix" ontving daarvoor de speciale vergunning 
van den heer Pierre Mols, directeur van de Vereenigde 
Schouwspelers te Amsterdam, die dit stuk reeds 1200 keer het 
licht deed zien. Zie verder -onze advertenties.- 
ERGER U NIET LANGER 

; ' 'over' de onvblmaaktfieÏÏen ' Van ,UV auto. 
Laat 'Xlw' wagen "v'akfcuridfg ' fëpareeren, J>U ^Jhe^ best. ,, 
' geoutilleerde* tfedrflf vaif ZanHvóórt •'«-'••'■• ■ •'""". 

GARAGE BREDERODE5TRAAT 

Voorheen Gebr. C en H. v.d. GEER - TELEF. 8 8. 
VRAAGT EENS PRIJS. - OOK VOOR STALLING. lor Tooneelvereeniging 
„PHOENIX" 

In verband met de geboorte 
van de PRINSES, is de 
opvoering van: DE ROZENKRANS 

t 

die oorspronkelijk was vastgesteld op 5 Februari thans bepaald op: 

mr ZONDAG 6 FEBRUARI A.S. ~«g >• 

t io gebouw 

MONOPOLE ! 

Stationsplein f VOORTREFFELIJKE VIERING VAN BLIJDE GEBEUR- 
TENIS TE ZANDVOORT. De geboorte van het vorstenkind 
werd te Zandvoort met hetzelfde ongebreidelde enthousiasme 
ontvangen als overal elders in het in spanning verkeerende 
land 't geval was. 

Do radio — waar zij stond gedurende elk uur van den dag in 
"contact — bracht Maandagmorgen te 10 uur de zoo vurig ver- 
beide tijding. Sirenes loeiden en maakten ook de niet op de 
aethergolven aangeslotenen bekend met het groote feit, dat 
als bericht in enkele minuten de wereld rondging. 

Nooit tevoren heeft Zandvoort zoo gevlagd! Voor een half 
uur- verloopen was woei het dundoek van ontelbare huizen, 
werden de straten met glunderende dorpsgenooten gevuld, 
•weerklonken de felicitaties, over en weer gegeven door de 
uit spontaniteit opwellende behoefte meer direct van z'n ge- 
voelens blijk te geven. Juichend stroomde de jeugd de 
scholen uit naar het Tramplein, waar vanaf het Raadhuis 
feestklanken klonken. 

Nadat de Burgemeester zich eerst te pl.m. 12.30 uur via de 
Zandvoortsche Radio Centrale tot de bevolking gewend had, 
verzamelden de scholieren zich aldaar te 3 uur om deel te 
nemen aan de groote zanghulde, o.l.v. den Heer E. Dees, zijn 
naam zij met eere genoemd, met begeleiding van de Zandv. 
Muziekkapel, aangehoord door een groote menigte. Burge- 
meester Van Alphen richtte zich hierna in treffende bewoor- 
ding tot allen die om het raadhuis vereenigd waren, vereenigd 
door het Blijde Gebeuren in het prinselijk gezin, vereenigd in 
Oranje. 

Des avonds te half acht stelden de Zandvoortsche zangver- 
eenigingen zich op bij „Monopole'', om achter de vroolijke 
marschen blazende Z.M.K. en Mondaccordéonvereeniging „Ex- 
celsior" door het dorp te trekken. 
DE ALLERFIJNSTE KOFFIE 

en bovendien van V R IJ D A G 4 tot en met 
DONDERDAG 10 FEBRUARI 

Onze Bekende HONINGKOEK 

De tractatie op de Boterham keurig verpakt in 
carton, van 25 cent, 10 VOOR I \J CENT 

Bij aankoop van: 

EEN POND KOFFIE 

a 40-50-65-75 of 90 et. ZAANSCHE BESCHUIT, p. groote rol 7 et 

APPELSTROOP, p. K.G.-bus 32-27 et 

HEERLIJKE JAMS, p. pondspot 31-24 et 

FIJNSTE GOUDSCHE KAAS, p. pond 42-38-35 et 

BAK- en BRAAD VET, p. pondspak 36 et 

GOEDE KOFFIE, p. pond vanaf 26 et 

VERSCH GEBRANDE PINDA'S, p. pond liet 

PRIMA TARWEBLOEM, p. pond 15-13-11- 9 et 

ZELFRIJZEND BAKMEEL. p. pondspak 17M3ct 

HAVERMOUT, p. pond 15-12 5 9 et 

BRUINE BOONEN, p. pond 15-12-10- 8 et 

SCHIJFJES APPELEN, p. pond 30-25 et 

STUKJES APPELEN, p. pond 33-29 et 

ABRIKOZEN, p. pond 53-43-32 et 

ROZIJNEN, zonder pit p. pond 32-25-20-19 et 

ONZE BEKENDE 2-DAAGSCHE 

Alléén Vrijdag en Zaterdag. Afgehaald uit den winkel. 

Pracht Pruimedanten, in cellophane.p.pak v. 25 voor 21 et 

Pralines, fijn snoepje, p. 1 h pond van 24 voor 21 et 

Prima Boterhamworst, p. l lz pond 20 et ALBERT HEIJN 


Maakt U het leven goedkooper! 

ZANDVOORT - KERKSTRAAT 30 - TELEFOON 62. 

R. 36. Weer was het Tramplein tooneel van een ontroerende 
plechtigheid. Honderden woonden het avondlijk concert bij, 
uit volle borst meezingende met het machtig oprijzende volks- 
lied, stil luisterend naar de gewijde tonen van het uitmuntend 
ten gehoore gebrachte: „Dankt, dankt nu allen God". 

Een korte rede van den Burgemeester, waarin deze wees op 
het verdwijnen van alle geschillen bij deze Blijde Gebeurtenis, 
nu in elk hart slechts vreugde heerschte over het geluk van 
het Prinselijk gezin. Onder daverende toejuiching sprak Z.E.A. 
de gedenkwaardige woorden: „Wij zullen Oranje handhaven". 

Wat was dat een mooi moment van eenheid. 

De ontsteking van een groot vreugdevuur in de duinen, 
vormde het hoogtepunt van den dag. Hoog laaiden de vlam- 
men op uit den enormen brandstapel, waarvan de ontsteking 
in goede handen lag bij de leden van de Z.R.B. 

De straffe wind ontnam iets aan de pracht van het schouw- 
spel, al maakte de vlammenzee op de in halven cirkel staande 
menschenmassa een onverge<telijken indruk. De mannen van 
de Z.R.B, hadden wel eer van hun werk. 

Bij 't afnemen van dit imposante schouwspel trok de Z.M.K. 
naar het huis van den Burgemeester voor het brengen van een 
serenade. Hartelijke woorden van dank viel de wakkere mu- 
ziekkapel voor haar aardige attentie ten deel. 

In het dorp terug keek ons oog in dankbaarheid op naar den 
verlichten toren van de Ned. Herv. Kerk, evenals den gevel 
van ons schoone raadhuis, helder afstekende tegen den nu 
donkeren hemel, waaronder een dolle feestroes zich dezen 
dag meester maakte van een geduldig wachtend landje, thans 
uitgelaten over de geboorte van een koningskind. 

De badplaats mocht over haar aandeel ten volle tevreden 
zijn. 

De Nationale feestdag is te Zandvoort niet zoo uitbundig 
gevierd als de voorgaande dag had doen verwachten. Mono- 
pole is in hoofdzaak het terrein van laaiende geestdrift ge- 
worden, al dient opgemerkt, dat de Z.M.K. des middags op het 
Tramplein een geslaagd concert gaf, wat toch eenigszins het 
idee van een bijzondere gebeurtenis in hield. 

Een dankdienst in de Ned. Herv. Kerk hoorde voorts in het 
gepaste deel van de viering van den dag. Hierin ging Ds. D. 
Tromp voor. 

Monopole had zelden zoo'n druk bezoek te verwerken. Ruim 
600 personen waren aanwezig op den eersten der vier aldaar te 
houden feestavonden, waaraan diverse Zandvoortsche veree- 
nigingen belangeloos hun medewerking verleenden. Voordat het programma aanving, bood de jeugdige George" 
Kiefer Mevrouw Van Alphen een prachtig bouquet Oranje- 
bloemen aan, wat voor allen aanleiding was door een hartelijk 
applaus ook hun sympathie te betuigen. Dit herhaalde zich 
toen ons gemeentehoofd het tooneel betrad voor het spreken 
van een kort woord. 

Z.E.A. achtte het een genoegen op zoo'n korten afstand tof 
een deel van de bevolking te kunnen spreken, maar hoopte 
ook, dat velen geluisterd hadden naar de via de radio tot allen 
komende rede van den Minister-President. 

Spr. wees op het ondoenlijke ieder te bedanken die aan de 
werkzaamheden medewerking verleende. Een uitzondering" 
mocht hij maken voor de heeren G. Kiefer en W.Chr. Hilde- 
ring die zich de laatste weken vele opofferingen getroostten 
om de feestelijkheden tot in de puntjes te verzorgen. 

Voorts wilde Spr. een woord van dank niet onthouden aan' 
de dames van het luiermand-comité, dio op dit gebied een 
prachtige prestatie geleverd hebben. 

De Burgemeester toonde tot slot met 'eenige voorbeelden 
aan hoe groot de liefde van ons Volk voor het Oranjehuis is', 
hoe verbonden zij zich thans voelen. 

Een daverende ovatie was de dank voor zijn met spanning 
aangehoorde rede. 

De muziekkapel opende met het „Wilhelmus", staande uit 
volle borst meegezongen. Op dit goede begin volgde een 
gevarieerd programma, waaraan medewerkten „Kunst na 
Arbeid", „O.S.S." en de Tooneelveereeniging „De Schakel". 
De laatste voerde voor de tweede maal de klucht „Eén dag 
dame'' op, een stuk dat buitengewoon in den smaak viel. 

Tijdens het bal steeg de feestvreugde ten top. Kon het ook 
anders, nu elkeen in feeststemming was en de vreugde wilde 
uiten over het nieuwe geluk dat ons geliefde Huis van Oranje 
te beurt viel. 

De overige drie hierop volgende feestavonden zijn in niet 
mindere mate een succes geworden. Telkenmale is de zaal van 
het keurig versierde Monopole bijkans te klein geweest het 
enorme bezoek te bevatten. 

Feestredenaars waren op avond 2 en 3 Wethouder Slegers 
en de heer P. v.d. Mije, secretaris van de Oranje-vereeniging. • 

Uit hun woorden sprak reeds dat zij aan het welslagen van 
dit deel van de feestviering niet twijfelden, zoo had ieder bef 
hoefte zijn vreugde te uiten. 

We hooren dat het de bedoeling zou zijn nog een feestavond 
aan de serie van vier toe te voegen, nml. de Zaterdag van 
heden. AAN DE LANDSVROUWE. 

BEDE. 

O zie naar het wonder in 't menschenleven, 

'n Kindeke teeder. een kindeke fijn 

Symbool van de hoogste liefde gegeven 
Een Godsgeschenk is het, Moeder te zijn! 

In 't Huis van Oranje, een Telg is geboren 
De Koningsvrouwe van 't land bij de zee 
Ziet met 'n gelaat 'n glimlach verloren 
Haar Kind, nu Moeder, Heur hart is een beê. 

O God bescherm met Uw liefd'rijke zegen 
't Oranjehuis, dat rotsvast is gebouwd. 
Uw hulp verwachtend op moeilijke wegen, 
In dagen van nood, op Ü steeds vertrouwd. 

Zegen Vorstin en Koninklijke Moeder, 
Uw liefde omstrale Haar wijs beleid; 
De Hooge Ouders, 't Kindeke in Uw hoede 

Veilig, in d'aardsche vergankelijkheid 

RIA DRAAK— GROENVELD. DE BOODSCHAP VAN ONS GEMEENTEHOOFD 

op den middag van de Blijde Gebeurtenis 
tot de bevolking gericht 

Zandvoortsche bevolking, 

Er zijn momenten in het leven, die ons zooveel zeggen! 

Dit gebeuren is er een van. 

Jeugdig Zandvoort hier voor mij vergezeld en gesteund 
door Uw tijdelijke opvoeders en gedragen door onze geheelet 
bevolking waarvan ik een groot gedeelte tot mijn genoegen 
hier voor mij zie, beseft Gij de waarde van dit oogenblik? 

Gij, die kennis maakt met de vaderlandsche geschiedenis 
en meer in het bijzonder zij, die zich daarin thuis gevoelen 
zullen het mij toegeven, dat de mooiste bladzijden in oranje 
getint zijn. 

Nederland is geschrokken den dag van het ongeluk Prins 

Bernhard overkomen, ook Zandvoort heeft intens medege- 

leefd en verheugt zich thans over den goeden afloop er van 

om meer dan één reden. 

Maar menschen wat heeft dit ongeval ons wederom getoond? 

Het gaat niet om het oogenblik van de aanrijding en wat 
daaraan vast zit. het gaat om de verhoudingen in ons 
Koninklijk gezin. 

Wat is gedurende die ziekte gebleken? De groote liefde 
van onze beminde Prinses, verder de aanhankelijkheid en het 
medeleven van het Nederlandsche volk, maar op mij heeft de 
meeste indruk gemaakt de zorg door onze geëerbiedigde 
Koningin getoond. 

Gij jeugd, die weet wat het woord „moederliefde" betee- 
kent, zal dit met mij eens zijn. 

Er is een Prinses geboren! 

Zegt U dit wat? Ik meen van wel, zoo niet, dan zal ik 
U het zeggen. Nederland zal blijven staan in het teeken van 
Oranje en dit zegt alles. 

ORANJE BOVEN!.' DANK-BRIEVEN UIT SOESTDIJK. Op de bedankbrief die 
Ferdinand Dukkers voor zijn keurige teekening van den parti- 
culieren secretaris van Prins Bernhad ontving, zijn thans twee 
nieuwe brieven uit het Prinselijk Paleis, aan in ons dorp woon- 
achtige personen gericht, gevolgd. 

De eerste bereikte het huisje van de Familie Veldhuijzen in 
de Dr. Mezgerstraat alhier, waarvan de vrouw een weelderige 
cape voor het te wachten vorstenkind opstuurde. Tijdgebrek 
verhinderde ons verleden week reeds te gewagen van de waar- 
deering waarmee dit geschenk is aanvaard. 

Mevr. Veldhuijzen vond het begrijpelijkerwijze erg prettig de 
brief te ontvangen. Voor haar ongelooflijk mooie prestatie was 
zij het juiste compliment. De fa. Bakels, die de wol leverde, 
gaf tevoren de verzekering verbaast te zijn over de bijzondere 
pracht van het werkstuk, zoodat het werkelijk wel iets héél 
beeldigs geweest moet zijn dat uit Zandvoort naar Soestdijk 
ging. 

Mevr. Ria Draak Groenveld alhier, kreeg voor haar speciaal 
voor het Prinselijk Paar gemaakte gedicht, een hartelijk 
schrijven terug. De bekende A'damsche toonkunstenaar 
A. Vranken heeft dit gedicht getoonzet voor de volkszang, welke 
compositie Mevr. Draak-Groenveld thans eveneens aan ons 
Prinselijk Paar aanbood. 

ZANDV. JONGERENKRING. Zaterdag 5 Febr. hoopt voor 
ons te spreken onze bekende plaatsgenoot de Heer Dr. A. E. 
Thierens over het onderwerp: „Psychologie". De aanvang is 
8 uur. Alle jongeren en zij die zich nog jong gevoelen, zijn van 
harte welkom. Het belooft een zeer interessante avond te 
worden, terwijl gelegenheid gegeven wordt vragen te stellen. 

FEESTAVOND Z.V.V. „ZANDVOORT". Mede doordat voor 
den wedstrijd van Zondag 13 dezer tegen Beverwijk geen dis- 
pensatie is verleend, bleek het noodzakelijk den feestavond van 
Zaterdag 12 Febr. a.s. op nader te kiezen datum uit te stellen. Neemt U ook eens proef met 

GESNEDEN BROOD BB § van WILLEM VAN DER WERFF 1 aflBBBBBaBBaBBBBBBBBBHBBBBBBBBOflBBBBBBaSB 

§ WONINGINRICHTING g 

! J. A. VAN STRAATEN g Behanger - Matrassenmaker 5 Stoffeerder, 

KOSTVERLORENSTR. 3 
516 TELEFOON 516 S is het AANGEWEZEN ADRES voor S 
S VAKKUNDIG werk en voordeelig. b 

■ B 

■BBBBBBBBBflflBBBBSBBBBBflflHBBaBBBBMBaSBia DE KLEINE KAPEL 

ZEESTRAAT 28 

Het BESTE, GOEDKOOPSTE 
en SOLIEDSTE ADRES voor 

BED-, TAFEL en 
HMSH0UDG0EDEREN BLDHANDEL 

D. VISSER HALTESTRAAT 34 
Telefoon 125 

Groote versche 
Hoenderpark-Eieren 5 et. 

Duinkonijnen 75 en 85 et. 

Heerlijke Soep-Braad r 
kippen per pond 45 et. 

Verder alle andere soorten 

Wild en Gevogelte A. MULLER & Zoon BLIJDE GEBEURTENIS 

in BRONKHORST's Schoenenmagazijn 
ROBINSON-PRIJZEN zijn 
verlaagd. Zie onze étalage! 

Eerste klas Reparatie-Inrichting. 

Aanbevelend, S- BRONKHORST 

HALTESTRAAT 21 (od 't Hoekje.) BEKENDMAKING! 

Degene, die het scheepje uit de voor Café-Restaurant 
„Muluru" gelegen mijn wegnam, wordt In z'n eigen belang 
aangeraden, dit terug te bezorgen in „Muluru", Strand- 
weg, of Hoogeweg 59rood. 

In dit geval zal de eigenaar het zich onrechtmatig toe- 
eigenen er van als een vergissing beschouwen. Aannemers 


van : 


S t 


u c a d o or 


s- Wit- 


en 


Wa t e r v e r I werken ioff ZEER BILLIJKE PRIJZEN 

ADRES : ZEESTRAAT 29 - TELEFOON 105. 

aMflaBBBBBBBBBBnUBBBaBBBBB«BBBBBBBUBaBBHBBi Profiteert 

van deze aanbieding 

DOORREGEN VARKENSLAPPEN 50 et 

PRIMA DOORR. OSSELAPPEN per pond ƒ 0.55 
2 POND HEERLIJKE RIBLAPPEN ƒ1.30 

Voor de BOTERHAM : 

PRACHT HAM, per ons ƒ0.16 

LEVERKAAS, per ons ƒ0.16 

GEKOOKT ONTBIJTSPEK, per ons* ....ƒ0.16 

Rookvleesch (van de muis), per ons ƒ0.20 

PRIMA GELDERSCHE ROOKWORST p. ƒ 0.55 

Vleeschhouwerij 

Dl RK BOON 

VAN OSTADESTRAAT la — TELEF. 539. gnnnnDaoDDaoaaonnDannacioanaaarjDODarjDaaon 

D g 

a 

HAARBEHANDELING I' DAMES! 

Een omwenteling op het gebied der Voor het herstellen van foutief behandeld haar hebben 
wij thans speciale preparaten verkregen, die Uw haar 
volkomen herstellen. 
Wendt U voor haar dat geleden heeft door: 

a. Een oververhitte permanent; 

b. Verbranden door ijzer ondulatie; 

c. Gebruik van bleekmiddelen; 

d. te donker of te rood geverfd; 

e. te veel kroes uit nature of door permanent, tot; 

Maison „Gerrits" 

ZEESTRAAT 30 — TELEFOON 348 

Het adres tot het vervaardigen van alle soorten haar- 
werken, losse krullen, etc. - Eenig adres voor perma- 
nent met speciale olietoevoer voor voeding der baren. O 


□ 
o 
o 
a. 

O' 

a 

a 

a 

a 

a 

a> 

o 

a 

a 

a 

D 1 . 
O 

a 

D' 

a naaaonaaaanaaaaaaaaaaaaaaannaoaaanaaaana WAAROP DE ZANDV. SLAGERS THANS HUN 
AANDACHT BEPALEN! Een aandachtig opmerker kan het zijn opgevallen dat in het 
meerendeel der Zandvoortsche, Slagerswinkels den laatsten 
tijd werkstukken prijken, van een kunstige garneering voorzien. 

Het is ontegenzeggelijk een aantrekkelijk gezicht op een 
smakelijk aandoend stuk vleesch — de leden van de Zandv. 
Vereeniging verkoopen niet anders — een aan tal bloemrijke 
figuren te zien, gemaakt uit de artikelen die des Slagers zijn. 

Die langzamerhand meer veelvuldig tentoongespreide vaar- 
digheid was het gevolg van een cursus, door de leden gevolgd 
in — wat de leek noemt — vleeschversieren, welke bijna 
geëindigd is. Slechts het slot rest, bestaande uit een grooten 
wedstrijd tusschen de Slagers onderling, met als doel: Wie 
maakt de mooiste schotel. 

Men heeft het goede idee gehad den consument mede te be- 
trekken in de beoordeeling van het gemaakte werk, door het 
organiseeren van een „Vleeschtentoonstelling", Donderdag a.s. 
van 8-10 uur in Monopole te houden. 

Gevolgd door een feestavond met attracties. 

Burgemeester H. v. Alphen is bereid gevonden het openings- 
woord te spreken. 

De inzendingen zijn in 4 groepen te verdeelen, nml. a: rund- 
vleesch - b varkens- en 'kalfsvleesch - c gelei werk - d vrije 
inzendingen. 

Een aantal fraaie prijzen is beschikbaar gesteld en te zien 
bij de firma Pasveer in de Haltestraat. 

Betreffende het genoemde feestdeel zij nog vermeld, dat men 
er een recht gezelligen avond van denkt te maken. 

Donderdag allen naar dit zeldzame gebeuren!! 

EXTRA TRACTATIE. Ter gelegenheid van de Blijde 'Ge- 
beurtenis kregen de kinderen die in aanmerking komen" voor, 
de sinds een maand van gemeentewege verstrekte warme 
maaltijden, een extra verrassing in den vorm van een beschuit 
met oranjemuisjes. 

Bij deze gelegenheid zong de jeugd spontaan een aantal va- 
derlandsche liederen, voldoende bewijs hoe ook zij verheugd 
waren over het Blijde Gebeuren. 

EEN 18- JARIGE. In het cluborgaan van „De Zeemeeuwen" 
lezen we dat de vereeniging Dinsdag 2 Febr. 18 jaar bestond. 
We wenschen de club van H. de Jong c.s. nog vele jaren! ^^iUiiinitiiiiittuiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiuiHiHiiiuuuiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuiriiiiiniiiiniiiiainiiiiuiiiitiniitininiTDiTii^^ 
I W.C.R.V. RADIO-FILBWS | 

ÏIN STORMGETIji 

| EEN SPANNEND VERHAAL VAN DE ZEE. 1 

IHoe 't Reilt en Zeilt I 

| KIJKJES IN HET OMROEP BEDRIJF. | 

| Den Vaderlant getrouwe | 

| ORANJE VREUGDE IN ONS LAND. | 

| WOENSDAG 16 FEBRUARI 1938 | 
| in „MONOPOLE" - Stationsplein j 

1 Aanvang 8 uur toegang 54 cents; bel. inbegrepen. I 
1 Kinderen 3 uur toegang 15 cents; bel. inbegrepen. M 

1 Toegangsbewijzen verkrijgbaar bij: Jongeneel, Hooge- I 
1 weg 55; Oskam, Poststraat 4a; Koning, Haltestraat 62; ü 
| Mevr. v. Zeyl, Wilhelminaweg 17. S 

1 De N.C.R.V. komt te Zandvoort met haar radio-geluids- j| 

j films. - We vestigen de aandacht op de film: „Den H 

1 Vaderlant getrouwe", speciaal voor de N.C.R.V. ver- H 

1 vaardigd, waardoor men de feestelijkheden in ons land = 

= nog eens kan meemaken. | 

^"niitaiiiiniiiuuiiiJiiiiiiiiiiiDcunHuuiiiuiuiiniiiiiniiuiiiiiiiifuiiiiiiuiiiiMiiiiiaiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiniiifiiiiiiiiiiiiitTf^^ ^^liireHiiiiiiïiiiiiitiiiiiiiiiiiiDiixiiuniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiniiniinniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiijaiuJniiiiiiiiiiiiiiitfiiuaiTiii^^ 

J Levensmiddelenbedrijf „PAK TA" vraagt voor 1 
| ZANDVOORT en omgeving nog eenige §§ 

| Colporteurs of Colportrices* i 

I Gaarne schriftelijke aanbieding aan „PAKTA", 1 
I Kostverlorenstraat 109a, Zandvoort. 1 □oonaDaDnnaaaaanaDaDoannoDDDDDanaDannrjrjrj 

□ CORNELIA zei tegen Peter Pech: „Het is handig en o 

{■j verstandig van je dat je onze Welfschoenen naar de H 

g BRABANTSCHE SCHOENDOKTER gestuurd hebt. Hij H 

D maakt ze als nieuw en dat voor dien prijs. Hoe bestaat 't! n 

D Rubber zolen voor werkschoenen 1 jr. gegarandeerd n 

g 40 cent per paar. g 

rj Dames zolen en hakken ƒ1.00 a 

o Heeren zolen en hakken ƒ1.50 O 

S Prima leer en aiwerking. 5 

O Dames rubber zolen en hakken ƒ0.65 q 

O Heeren rubber zolen en hakken ƒ1.00 O 

a Gegroet, n 

g De Brabantsche Schoendokter g 

g STATIONSSTRAAT 7. g 
aannaDoaanacaDaaaDaonnnnnaaapoDnaaaarjaaa Laat Uw Ford REPAREEREN 

in een Ford-Garage; wij zijn specialiteiten in Ford- 
reparaties en U kunt gebruik maken van ruilonderdeelen 

RINKO-Garage - Tel. 224 

Officieel Ford Sub Dealer. 1 

Is VERLOOFD: 

LIES KOPER 

en 
JAN JACOBS 
'Swaluëstraat 5. Zandvoott. 

A'damsche vaart 60, Haarlem. 
Zondag 6 Februari 1938. (TE HUUR GEVRAAG®: 
(Ongemeubileerd of gestoffeerd 

Huis of Villa 

wanaf 1 Mei tot en met Sept. 
Brieven Makelaar v. Petegem, 
'Mauritsstraat 6, Tel. 476. GEVRAAGD: Jongste Bediende 

'Firma ALBERT HEIJN. Kerk- 
straat 30. TE HUUR: 

Gemeubil. Bovenhuis 

Ibij het Station, voor klein-gezin 
Te bevr.: Sigarenmagazijn [I. 
Water, Stationsplein 7. TE HUUR: ruime 

Bovenhuizen { 

iKostverlorenstraat 72 en 74;' 
ibevatt. 5 kamers en keuken. 1 
.ƒ5. — per week. Te bevrages:: 
'Makelaar van Petegem, Mau- 
iritsstraat 6, Tel. 476. TE HUUR gevraagd 

steenen of houten schuur, vril 
staand, buiten de bebouwde 
Ikom. Moet waterdicht zijn, met 
daglicht en voorzien zijn van 
celectra, gas en water. 'Br. met 
voll. opg. van ligging en huur- 
prijs onder no. 824 bureau De 
Xandvoorter (van Petegem.) MODELLEN 

gevraagd 

atoot onduleeren. Kapsdlon To 
de 'Jong, Stationsstraat tt'4. W.G.v.d.Wolde 

LOOD- en ZINKWERKER 
Aanleg van Gas, Waterleiding, 

Sanitair, enz. 
2-EESTRAAT ?S'4 

Telefoon 259. DAMES! Laat Uw haar VAKKUNDIG PERMANENTEN. 

geheel compleet slechts f 1.95 

geheel -stroomloos. 
lOlie behandeling tegen haar uitval. 

Speciaal BLÖNDEEREN en VERVEN. 

TO DE JONG, Stationsstr. 14 GEVRAAGD: een flinke Jongen 

leeftijd 15 jaar, bij J. H. ter 
Wolbeek. SwaluBstraat 2. GEVRAAGD: een net 

Dagmeisje 

J. Koning,' Bakkerstraat 2. TE HUUR: pracht 

Bovenhuis 

3 kamers, keuk., balcon; droog 
plat. Huur ƒ4.25. J. de Roode, 
Gasthuisplein 2. W. KLIJN Jr. 

Hoogeweg 60 

LËËR&&R flöEOOH IQ. 

Opleiding voor Praktijkexamens KOOPT 

TE 

ZANDVOORT. Almanakken 

V.J. van Petegem's boekhandel 
Burg. Engelbertsstraat no. 11. EET NU BUSGROENTEN £ E 

Groote flesschen Postelfjn 22 et, pracht kwaliteit. Spercie- n 

boonen, Snijboonen, Spinazie, Andijvie per 2 ponds blik 18 et. S 

S8ÖF"" Profiteert van deze aanbieding, m 

Gtradrenetten 3 pond 25 et - BeHefleurs 3 pond 25 et fl| 

VERSCHE TOMATEN. PRUIMEN, p. 2-ponds-blik 29 et tm 

CHAMPIGNONS, zeldzaam mooi. D er pond 45 cent. S 

10 groote Jaffa's . . 50 et. 10 Jaffa's. ... 40 et. H 

10 Grape Fruits 75 et. g| 

KEMP'S Fruithandel - Kerkstr. 35 - Tel. 152 ! 

Zondags geopend van 2-8 uur. « 

m OOPATIE 
iSCniLDER! 
Z ANDV: LA AM nïM BENTVELD iA'.m.i!H»n:i.w.t.i:ti 

B'VELD TEL:2SII9 TEiZANtV.153 

GLAS enVERFWAREN Banketbakkerij „HUIZE ROLAND" 

voorheen „HUIZE VEN NIK" 
KERKSTRAAT 8 

Ten einde een ieder kennis te laten maken met onze 1ste 
kwaliteit, houden wij vanaf heden een groote Reclameweek. 

ALLE gebakjes en koekjes worden ALLEEN deze week met 

25 pet. VERLAAGD. 
Wij vestigen Uw aandacht op: 

PAIN D'AMANDE per »/ a pond 30 et. 

TARTINES RUSSE (Marasquin) per '/ 2 pond 35 et. 

MOCCA NOOTJES per >/ 2 P°nd 35 et. 

FANTASIE GEBAK per stuk 55 et. 

Groote verscheidenheid Gebakjes 6 et. en 7V 2 et. 
Bovendien voor f 10.— aan kassabons een taart naar keuze Cadeau. 
Deze zaak hu ldigt het beginsel IEDERE KLANT met een 
„WELKOM" te ontvangen Huisvrouwen ! Profiteert van onze 

ZATERDAG-PRIJZEN 

(EEN DAG RECLAME) 4 KLEERHANGERS 10 et 

2 GROOTE PAKKEN IRA 15 et 

100 SERVETTEN 15ct 

3 ZAKJES BLAUW 15ct 

4 DOOSJES PUNAISES 10 et 

1 ASCHZEEF 2Sct 

DEZE PRIJZEN GELDEN ALLEEN VOOR 
ZATERDAG 5 FEBRUARI 1 BUS PRIMA WAS . . { 25 o* 
MET 1 BUS SCHURA . S ° 

1 PRIMA SCHEERAPPARAAT 15 et 

THEEPOTTEN 19— 29 et 

3 PAAR VETERS 10 et 

3 KOP EN SCHOTELS 35 et 

1 TRAP; (8 TREDEN) 175 et Kolenkitten van 79 voor 65 et 

Kolenscheppen 20-15 et 

Kachel haakjes, verchroomd.... 5 et 

Kachel pooken 12 et 

Kachel rekjes, staande 39 et 

Kachel rekjes, 3 klaps 59 et Keukenstoelen 125 et 

Strijkplanken 98 et 

Keukentafels vanaf 85 et 

Brood planken 23 et Hak borden 

Mi'aas, 3 lats 27 et 

Afdruipbakken 39 et 

Bosjes Houten lepels 15 et 

Glazen sponsen vanaf 15 et 

Zeemlappen 39 et 

Linnen Dweilen 14 et 

Wafeldoekjes 12 et 

Molton Dweilen 17 et 

Ruiten Wissers 35 et 

Toilet sponsen 25 et „'t Wonder van Zandvoort" 

SWALUESTRAAT 9 — TELEFOON 518 De uitgestelde 

Zuivel-Demonstraties 

zullen thans plaats hebben op 
DINSDAG 8 FEBRUARI a.s. in 
gebouw \,MONOPOLE". - Aanvang 
's middags 3 en 's avonds 8 uur. 

Het Zuivelbureau. HALF ZANDVOORT EET 

GROENTEN, FRUIT en AARDAPPELEN van 

J.H. TER WOLBEEK Swaluëstraat 2 Telefoon 449 Extra Mooi Lof 10 et 

Zoute Andijvie, per pond 10 et 
Zuurkool, de echte, p.p. 6 et 
Bloemkool voor marktprijs.! 
Tuinworteltjes 5 pond 25 et 
Tomaten voor marktprijs. 

Stoofperen 3 pond 25 et 

Mooie Spruiten 6 et 

Gesneden Roode kool.. 7 et 
Krul Boerenkool p. pn 5 et 
Precent of Engeland .. 15 et 
Pr. 2 pds bl. Spercieb. . . 18 et 
2 pds-blik Appelmoes pr. 24 
Zoete appels, 4 pond 25 et 
Sinaasappels 4'/j et Bananen, p.pond 18 et 

Sinaasappels 4 et 

10 heerlijke/ Jaffa's 55 et 

Mooie moes goudrenetten 

3 pond 25 cent. 
Extra fijne zacht zure hand- 

appels, 3 pond 25 et 

Mooie goudrenetten, 3pd 25 et 
Zoete Handappels 3 pd 25 et 
Extra goudrenetten 2pd.25ct 
2 pd blik augurken, prima27 et 
Anjou peren per pnd . . 24 et 
Groote flesch Appelmoes 33 et 
10 groote Grape fruit zonder 

pit 75 et. 

Wij hebben prima Arachide Slaolie voor buitengewone reclame prils. 

Komt ziet & overtuigt U - Nergens beter - Nergens goedkooper 
Alles wordt direct thuis bezorgd en zonder prijsverhooging. 1 flesch prima Postelijn 20 et 
Gepelde kastanjes p.p. 22 et 
Champignons. Veldsla, Radijs, 

Knoflook en Mierikwortel. 

— Alle soorten Noten. 

Bellefleurs 3 pond . . 25 et 

10 K.g. Zand-aardapp. ..45 et 

10 K.G. Bonte 65 et 

10 K.g. Zandeigenheimers70 et 
Zoute Smiboonen, Eigen 

Inmaak, extra, p.p. .. 12 et 
N.B. U koopt bij ons prach- 
tige blanke Zuurkool uit het 
vat (niet uit blik,) p.pond 6 et BIOSCOOP 
STATIONSPLEIN. Vanaf ZATERDAG 5 tot en met MAANDAG 7 FEBR. - 8 uur ï 

vragen wij uw speciale belangstelling voor 

JACK LONDON'S 

Als de NATUUR ROEPT 

met CLARK GABLE. 

CLARK GABLE speelt zijn beste rol in dit forsche drama van 
de goudvelden van Klondike, waar mannen als beesten vochten 
voor goud en romantiek. JACK LONDON'S beste verhaal, 
prachtig verfilmd! CLARK GABLE, LORETTA YOUNG, JACK 
OAKIE op hun best in een film vol spannend avontuur, vol 
pittig gebeuren en romantische scènes. Een United Artists film 
Het City-Theater te Amsterdam vertoonde deze film met 
overweldigend succes. 

Als tweede hoofdfilm een niet minder groote filmschlager: LUGUET Vrf*w 


EEN MELIOR FILM oer GAUMONT-FRANCO-FILM 

AUBERT-FLORÉAL-prod. DE ROZEN DE MEEST ONTROERENDE 
LIEFDESGESCHIEDENIS OOIT VERFILMD 

( 

NAARJDEN WERELDBEROE M DEN ROMAN VAN 

FLORENCE BARCLAY 

'■ Regie: GASTON RAVEL 

Het succes van deze film is enorm. Rotterdam vertoonde 
haar 23; den Haag 18; Amsterdam 12 weken. 

EEN ENORM PROGRAMMA! 

Toegang boven 14 jaar.. Toegang boven 14 jaar. 

ENTREE : Parket 40; Parterre 60; Stalles-Balcon 80 et., 
Loge ƒ1. — (alles inbegrepen.) 

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE 

met opvoering van 

DE SCHRIK van het WESTEN 

Een spannend Wild-West varhaal vol spanning en actie. 
Bekende toegangsprijzen. DONDERDAG 10 FEBRUARI — 8 UUR: 

POPULAIRE VOORSTELLING 

Op veelvuldig verzoek repriseen optreden van: 

GINGER ROGERS en HT f\ Q MAT 
FRED ASTAIRE in ■ \J i ïlM I 

met de, overbekende meesleepende muziek van Irving Berlin. 
Als 2de hoofdfilm: GEORGE RAFT en ALICE TAGE In 

ELKE AVOND ACHT UUR 

Een geest g en waarlijk amusante comedie, waarbij u zich 
kostelijk zult amuseeren. Toegang eiken leeftijd. 

ENTREE i 30 en 55 et., (alles inbegrepen.) WEET U dat U niet meer behoeft te zeuren met Uw oude naai- 
machine», daar U reeds een PRACHT NAAIMACHINE 
kunt koopen voor slechts ffl&~ 69 GULDEN. 

Desgewenscht te betalen met 90 cent per week. 
STOFZUIGERS 
RADIO 

HAARDEN 
KACHELS 

RIJWIELEN 

WASCHMACHINES 

PICK-UP MET MOTOR en 
nu ook pracht serie KINDERWAGENS, op gem. bet. cond. 

Spreekt met UYLEfiVBAN 

EN 'T KOMT IN ORDE. 

GROOTE KROCHT 19 — TELEFOON 558. 

klas rep. inrichting v. Rijwielen en Electr. Apparaten. „EEN ONTAARD VADER". De opvoering van dit stuk 
tijdens den 2den Oranje-feestavond door de tooneelvereeniging 
„Ons Tooneel", krijgt daarom een aparte bespreking, omdat 
het in tegenstelling met de overige drie op de planken ge- 
brachte stukken, een première voor Zandvoort was. 

Een geheel nieuw stuk dus, waarover we gaarne waardee- 
rend schrijven, gedrongen overigens door de feiten, die in het 
kort hierop neerkwamen dat het stuk op zichzelf voor de volte 
100 pCt aanspraak mag maken op het woord „klucht" en de 
leden van „Ons Tooneel" hun rollen zoodanig aanvoelden en 
grootendeels zoo weergaloos knap vertolkten, dat het publiek 
zich tranen gelachen heeft. 

„Een ontaard Vader" noemen we een fijne klucht, wat betreft 
de wijze waarop zij op de lachspieren van het publiek werkte. 
We bedoelen, dat het stuk geen grove effecten noodig had om 
de naam klucht te verdienen. Zij moest het hebben van goed 
spel; geen wolkje voor de zon indien een uitvoerende vereeni- 
ging op deze waarde lette. 

Uit de voorgaande regels spreekt voldoende hoe Ons Tooneel 
wederom haar entree bij het Zandvoortsche publiek maakte. 

Het is een uitstekend entree geweest, mogelijk ook door de 
uitbreiding van het aantal werkende leden, waarvan goede 
resultaten te wachten zijn, zoo onder ons gezegd. 

Een vernieuwd „Ons Tooneel" kwam alzoo Woensdag tot 
ons, onder aanvoering van haar regisseur F. J. Scherf, dezen 
avond ongetwijfeld de beste van allen. De behaalde opendoek- 
jes mogen we met een gerust gevoel voor een flink deel aan 
zijn spel toeschrijven als Willem Niedorp, hoofdpersoon van 
het stuk. Van de dames komen zonder twijfel diezelfde woor- 
den van lof en waardeering toe aan Mevr. Kraayenoord, ega 
van dezen rijk met eigenaardigheden bedeelden man en Mevr. 
Garrelfs, de vrouw van boekhouder Zaagman. 

Hun prestaties hebben meermalen bewondering afgedwon- 
gen, niet alleen van het publiek, dat veelal oppervlakkig ziet, 
ook van de persmenschen, die soms scherp de puntjes op de i 
zetten. De laatste van dit tweetal was bijna weer de oude, wat 
U beter zult begrijpen als we er bij vermelden het lange ziek- 
zijn van Mevr. Garrelfs, waardoor we ons de „come back" 
minder glorieus voorstelden. 

De heer Z. J. Leen als boekhouder Zaagmans - haar echtge- 
noot dus - maakte van hem den persoon die de schrijver in 
deze figuur had omlijnd. Hij kan op een goeden speelavond 
terug blikken. 

Een nieuwelinge blonk in sterke mate uit. Mej. Co v.d. Mije 
voor 't eerst op het „echte'' tooneel; een aannemersdochter 
luisterende naar den schoonklinkenden naam van Dora. Haar 
debuut kenmerkte zich niet door merkbare plankenkoorts, 
eerder door kalmte en tengevolge hiervan ging haar Dora 
niet mank aan ongewonigheidjes, maar was zij — kleine dmgen 
niet gerekend — het ongedwongen jonge meisje. 

Een eenig klein rolletje, alleen geschikt voor een robust per- 
soon met tooneelervaring bracht de Heer Hagen voort 't voet- 
licht in de kleedij van een Majoor Roeter, de schrik van zijn 
omgeving. Het bleef niet beperkt tot het uiterlijk, er zat in 
dat uniform diegene die er in moest zitten om den gepension- 
neerden ijzervreter te zijn, zooals het stuk dien behoefde. 

Mevrouw K. de Jong dient genoemd voor haar pittige en 
onverbeterlijk vlotte typeering van Anna het dienstmeisje, ook 
de Heer H. Luyte en Mej. L. Waterdrinker — bezetters van de 
overige rollen — verwierven een waardeering gelijk aan 
„ruim voldoende". 

Natuurlijk is het mogelijk op- en aanmerkingen te maken, 
doch evengoed als we b.v. opmerken kunnen dat het begin van 
het derde bedrijf even zwak was. zijn we in staat te gewagen 
van het sterke slot; met dit al vonden we het tweede bedrijf 
het beste. 

We besluiten met den wensch dat Ons Tooneel met „Een 
ontaard Vader" nog minstens een keer voor den dag komt. 

COMITÉ „ORANJEVREUGD". Het comité „Oranjevreugd" 
dat, zooals u bekend zal zijn, door middel van een collecte 
een som gelds en vele kinderkleertjes heeft ontvangen, is, nu 
ons land met de geboorte van een prinses is verblijd, hare 
werkzaamheden begonnen. 

Zij stelt zich voor om aan ieder kind dat omstreeks dezen 
tijd geboren wordt een klein bekertje uit te reiken als herinne- 
ring, waarop naam en geboortedatum gegraveerd zullen worden. 

Verder zal aan de moeders naar gelang de behoefte een 
aanvulling voor de luiermand gegeven worden. 

Op de vergadering van Vrijdag j.1. werd besloten, dat aan de 
ouders van die kinderen een oranjekaart zal worden gezonden, 
met het verzoek, als zij met het plan instemmen, de naam 
van hun kind op een kaartje te sturen aan de Voorzitster. Mevr. 
Van Alphen. Na enkele dagen ontvangen zij dan bezoek van 
eenige dames van het comité die hen het bekertje komen bren- 
gen en hen zullen vragen waarmede zij het liefst geholpen willen 
worden. De beslissing hierover is aan het Comité. 

Godsdienstoefeningen 

Ned. Herv. Gemeente. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP. 

Bediening van het H. Avondmaal. 

Gereformeerde Kerk; (Julianaweg, hoek Emmaweg). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING. 

des avonds 5 uur: Ds. N. A. WAANING 

( Cat Znd. 12. 

Gereformeerde Kerk in H.V. (Brederodestraat.) 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: de Heer BIEM VISSER, 

des nam. 5 uur: , GEEN DIENST. 

Roomsen Kath. Parochie van St. Agatha. 

Heden, 6 Februari, Plechtige Viering van ons Patroonsfeest, 
St. Agatha; Algemeene H. Communie voor de Meisjes-congre- 
gatie onder de H. Mis van 8.30 uur; ook de overige geloovigen 
worden vriendelijk verzocht op dezen voor onze parochie zoo 
hoogen Feestdag de H.Communie te ontvangen en tot de H. 
Agatha te bidden om voorspraak bij God; onder alle H.H.Missen 
collecte voor onze arme parochiekerk, welke collecte wij in 
uwe milddadigheid bijzonder aanbevelen, om 10 uur de plech- 
tige Hoogmis ; om 7 uur Plechtig Lof ter eere van de H. Agatha 
met Feestpredikatie van den Z.E. Pater Franciscus Zantvoort, 
Pastoor te Rotterdam; onder het Lof zal gezongen worden de 
lofzang „Te Deum Laudanus" uit dankbaarheid bij de geboorte 
van onze Prinses Beatrix; na het Lof zal gezongen worden 
het lied ter eere van St. Agatha, hetwelk zal worden rondge- 
deeld voorzoover de voorraad strekt. 

Dinsdag om 7 uur Lof ter eere van den H. Antonius met rozen 
hoedje; om 8 uur congregatie voor de meisjes. 

Woensdag om 7 uur congregatie voor de jongens. 

Donderdag om 7.30 gezongen Requim voor de leden van de 
zielenlijst; om 7 uur Lof ter eere van het Allerh. Sacrament 
met rozenhoedje. 

Vrijdag, Feest van Maria's verschijning in Lourdes, verjaar- 
dag van de H. Wijding van onzen Bisschop. De geloovigen 
worden verzocht bijzonder voor onzen Bisschop te bidden op 
dien dag. 

Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten. 

Zondag, Septuagesima, Algemeene H. Communie voor 'de 
Heerencongregatie onder de H. Mis van 8.30 uur. 

Israëlitische Kerk, Dr. Mezgerstraat. 

Vrijdag 11 Febr. Aanvang Sabbath te 4.45 uur. 
Zaterdag 12 Febr. Einde Sabbath te 5.51 uur. 
Zaterdag : Ochtenddienst te 8.30 uur. 

Leeroefening te kwart voor één. 

Middaggebed te half twee. 
Secretariaat der gemeente is gevestigd KostverLstraat 28. 

Zandvoortsche Kring „Godsdienstig Leven". 

Afdeeling v.d. Ned. Protestantenbond. 
Zondag a.s. s' morgens 10.30 uur: Ds. J. KALMA. 
Zondagsschool van 12 — 1 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 

Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude Bewaarschool 

Duinweg Spreker de heer J. W. van Zeyl. 

PARRER-VULPENHOUDERS 

„DE KLEINE WINST" - Haltestraat 3l Luxe Brood- en Banketbakkerij 

Q'.-H'.-KUN-E'M'A'N, 

Haltestr. 33 - 'Tel. 26 

Deze week als Reclame: 

GOOISCHE MOPPEN 

Van 50 ets. voor 30 ets.', per half pond: 

Als extra Reclame : 

4 Pencé-gebakjes voor 25 ets 

Deze alléén Zaterdag en Zondag; 
«BBBBBSBHBHBBBHBBBBSBiBBieBaanBBaaHBBnnBBB 8 
S 

Bi 

■' 

■ EXVANPETEGEMI Glas- en VerfhancM 

STATIONSSTRAAT 9 Grondverf vanaf 50 et. K.G> 
Glansvasrf vanaf 75 et. HKG. 

We hebben Vernissen, 
voor- binnen en buiten: HUIS- de Leeuw 

EN LETTERSCHILÖER | AANNEMER vanille 
SCHILDERWERKEN! 

Inzetten van- Rulteai BeflBBBBBBBBHBMBHHBBHBBBBBBHaHBHnOBBiaMHBBa 

a 

D 

et MaurHsstr. 6 - Tel. 476 a ■ B 

ï daar 

■• vragen zijn Geeft tijdig uw TE HUUR ZIJNDE 

GEMEUBILEERDE WONINGEN op, 

reeds verschillende aan- er ■ 
a 

ft 

o. 

■ 

H 

B 
H 
B ÏBBBBBSBHBBBBHBBBByaHiaHWKBBHBBBBBBBBBBBB ■HBBBBSBBBnBBIOIsaBHHHlSBaiiffllKBBlBBiaBaBBHHBBB 

5 Laat ons ook eens Uw ■ S fijne wasch behandelen 

Ëiectr. Wasch-, Strijk- en 
Glansmricbting „WEST" 
Hoogeweg 25 - Telef. 191 Bi' 

B Onze Omzet Stijgt!! 

Dat komt omdat wij ruim gesorteerd zijn. 

Eerste klas artikelen verkoopen tegen zeer- lage prijzen. 

Voor Lampekappen, Schemerlampen, Gloeilampen, 

Stofzuigers, Wringers. Autopeds, Kinderwagens, Sport- 

Artikelen, Rijwielen of Electra Materiaal' is Uw adres; 

de GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 

HENK SCHUILËNBURG 

Groote Krocht 5—7 " — Telefoon 474 

lste Klas reparatie-Inrichting. 

Er is maar één Goedkoope Amsterdammer op de 

Groote Krocht 5—7. HBBMHBHBBBBBBBBBOBEMBBHBBHaBBEaBBBafSKHBB VOETBAL — OVfiRZICHT „S&NDVOORTT.' 

De> verrassing van.i.f. Zondag, was dejnedeilaag'vmn Bever- 
wijk. Het aantal ernstig voor deortitel in iaanraerktag^- Komende 
'joandidaten is zoodoende teruggelopen, tot idriei t.w. Blbemen- 
d±al, Kinheim en Zandvoort. 

Zandvoort struikelde nu eens 'niet te Amsterdam. De geel- 
Wauwen bezochten hun tegenstanders van verledém week en 
liejen op de 9 — l-overwinning ttóans , een- 'kletocre'düerh geheel 
enj al verdiende 4— lTzege volgen. 

Alirends zakte mei dit al weer een plaatsje,' maan- Het be- 
zorgt haar geen direct gevaar; aangezien S.D.Z. op haar 
eerste overwinningi — een weefc daarvoocrop Beverwijk be- 
haald — geen tweede kon laten-- volgen. 

Kinheim versloeg- de hekkensluiters met' 4—0 ; ztro langza- 
merhand komen zij dus muurvast onderaan.' 

Zondag hebben zij hun laatste kans als Ahrendfc op- bezoek 
komt. Of S.D.Z. haar benutten kan is een 'tweede. 

Het Zandvoort-alftal speelden- niet op z'n sterkst. Het miste 
A.Weber wegens verkoudheid, terwijl Jo Keur m plaats- van Lui- 
ting meespeelde. H. Koper? is later nog door J'. Weber II 
vervangen, vanwege een opgeloopen trap. J: vaw den Bos 
kwam door omstandigheden eerst enkele minuten voor den 
aanvang op hot veld aan en kon alzoo ternauwernood zijn 
pfaats innemen.. 

Zandvoort stond in de rust met 2—1 voor, waarna in de 
tweede helft do- stand tot 4~— 1 opgevoerd- is. 

Jo Keur voldeed op de rechtsbuitenplaats zeer- goed. 

De stand im afdeeling I -3de klasse.- B:- 

Bloemendaal 15 

Zandvoort 14 

Kinheim . 14 Bevewrijk 
Meteoor . ... 
Zeemeeuwen. 

D.E.C 

Schot . en. . 
W.M.S. _ .. 
Ahrends .. . . 
S.D.Z. .15 
.14 
.13 
.14 
.14 
.12 
.13 
.14 9 
6, 
6 

8 
7 
& 
6, 
4 
3' 
3! 
1 4 
6 
6 
1 
2 
2 
2 
3, 
3 
3 
2 2 
2' 
2 
& 
5 

s 

6 
7 
6 
7 
11 22- 

IS 

18 

17 

16 

14 

14 

11 

9 

9 

4 57—26 
44—27 
29—21 
42—30 
31—26 
28—27 
27—25 
25-44 
23—30 
13—32 
19—24 
met de 
en doen i Overhemden 25 Boorden 8 et. 1 Gedurende Februari maken wij voor U 'n Mantel of 
Costuum, indien U zelf stof hebt. 

RAaak loon vanaï ff 15-pO 

Prima coupe en afwerking. 

KLEERMAKERIJ Fa. v. HENSEN Gedipl. Coupeur Telefoon 274 Groote Krocht. BOHHBnHEaaBHffisniaHaHEamfflaKgMnaBaHBifSBBiEtsBBiBj Zandvoortsche Slagersvereeniging t* T YleescliteotoonsteSliog 

op DONDERDAG 10 FEBRUARI a.s., des 
avonds van 8-10 uur in „RAONOFOLE" BBSSBnsaaEiBaHBaBHBs&BBBHBBBiaflBBBBaatsattaBta De klap op den vuurpijl § 5 ALLEEN ZATERDAG bij: ^oHiiïinnitiiniiiiiuMiM 

f HE E R EN ! 

I Zijfgjj gesteld 1 - op een goed geknipt model!! M 

g= 

fWf£i besteden hieraan i aller aandacht 
Onze 'salon is modern' ingericht. 
g Orreei prijzen ziïfc' zeer, voordeelig. W: 

| Voor kinderen hebben wij , SRECIALE ATTRACTIES.!!' §_ 

§ Knippen 35'Ct Scheren 15cf g" 

f§ Kinderea, knippem 25 et !-- 

g Hét adres voor- iedereen;: g 

| fWa&3S©M : „GERRITS" | : 

§ ZEESTRAAT 30 — TELEFOON! 348. | 

^^nnuEUiiiitiiftitiiiitniiTntiiiiiiiiiuiiHtnniiiiiiiirniiiiiiiiiiriiiiMitiitiiEiniiiiiitiuijJtifiiiiiniiiniiiiiJiiiiTtiiiiiriiiiiiiiiiiiDu^ 

DrjaDnDaDnDDDaaDnananonrjrjaanDnDannoanrjaDn, 

Si 

o 

D' 

a 
a- 

Ds 

a. 
os 

o» 
a 
a Vleeschhouwerij J. J. SPIERS l 

het BEKENDE TWAALFUURTJE: « 

1 ons LEVERWORST j 25 cent ONS 1 ons BLOEDWORST > 
1 ons SCHOUDERHAM ) 
HEERLIJKE DOORR. OSSELAPPEN p. pd. 55 et. 

Modelvleeschhouwerij 

HALTESTRAAT 30 — TELEFOON 144. B 

B 
B 

B 
B 
5BB«BBBBHBBam9BHBBHHHBBBfflHfflOBHBHBaBBBHB«B WEKELIJKSCHE BRIGADE-PRAATJE. 

Zandv. Redding Brigade huldigt een dapper lid. 
Lezing-avond door den Heer J. Meyerink. 
Jb. Kraaynoord onderscheiden! 

Woensdagavond 26 Jan. hield de Z.R.B, wederom een van 
haar populaire lezing-avonden, die zich in een steeds drukker 
bezoek mogen verheugen. De prettige sfeer, die er steeds op 
deze avonden heerscht, laat niet na haar stempel te drukken 
op de ledenlijsten, die week aan week bijgevuld moeten wor- 
den! De voorzitter-Commandant der Brigade, de Heer P. 
van' der Mije, sprak het openingswoord, waarbij hij zich in het 
bijzónder met waardeerende en hartelijke woorden tot den Hr. 
A. Jf.' Meyerink, hoofd-consul van de centrale propaganda van 
den Ned. Bond tot Redding van Drenkelingen richtte, en, het 
voor de Z.R.B, een voorrecht achtte, dat de Heer Meyerink 
zijn onderwerp: Het 'redden van drenkelingen, ook uit te water 
gereden auto's zou willen inleiden. 

De 'Heer Meyerink begon met te zeggen, dat de kans voor 
verdrinking in een te water gereden auto in ons waterrijke 
landje zeer groot is. Het groote aantal ongelukken, dat zich 
in den loop van de laatste jaren heeft voorgedaan en waarbij 
vele personen een verschrikkelijken dood vonden tusschen de 
wanden van een auto, vele meters onder water, nam gestadig 
toe. "Hier moest Iets gedaan worden! En nu ben ik zoo ont- 
zettend trotsch — zoo zei de spr. — dat het juist ons kleine 
Hollandj e is geweest, dat het eerst dit moeilijke vraagstuk om 
het aantal ongelukken met doodelijken afloop te miniseeren, ter 
hand heeft genomen! Verleden jaar werd de eerste poging 
gedaan door Belgié en Denemarken en wij zijn er al mee bezig 
vanaf 1932! 

De zwemsport is boven het groote hygiënische voordeel 
ook een zeer belangrijke factor om het eigen even veilig te 
stellen. Zwemmen is een belang voor de volksgezondheid, 
doch nog meer is het een bevordering voor de volks-veilig- 
heid! Daarom voor alles: leert zwemmen en reddend zwem- 
men! 

Uit eenige cijfers bleek den aanwezigen, dat in het tijdvak 
van 1920—1936 per jaar niet minder dan gemiddeld 648 per- 
sonen verdronken. En wanneer we nu weten, dat de bevol- 
king van Nederland jaarlijks met 100.000 menschen toeneemt, 
dan weet men dat het gemiddelde grooter zal worden. 

Gij hebt allen — zoo zeide spr. — wellicht een vader, moe- 
der, broeder of zuster die u door den dood ontnomen werd. Gij 
kent dat diepe leed, maar vermenigvuldigt uw leed eens met 
648 en ge zult begrijpen hoe noodig het is, dat wij gezamen- 
lijk den strijd tegen den verdrinkingsdood moeten aanvatten! 
Gelukkig neemt het aantal doodeliike ongelukken niet meer 
toe dank zij het werk van den Ned. Bond, maar nu hebben we 
er een nieuwen vijand bij gekregen: het snelverkeer. Wanneer 
het sneeuwt, mist, ijzelt of vriest dan zijn onze wegen gevaar- 
lijk. Hoe licht geraakt een auto niet te water? Spr. noemde 
als voorbeelden enkele ongelukken, die ons nog versch in het 
geheugen liggen, o.a. te Emmer-Compascum, waar 7 men- 
schen het leven bij verloren. Tevens heeft deze ramp ons ge- 
leerd, dat men nimmer met 7 personen in een 4-persoons auto 
moet gaan zitten. Een passagiers-auto is geen vracht-wagen! 
De overzichten van deze ongelukken toonen echter toch aan, 
dat het aantal verdrinkingsongevallen zich — gelukkig! — in 
dalende lijn beweegt. Doch de maand Januari van 1938, dus 
deze maand, mag wel met zwart krijt aangeteekend worden, 
daar nu al 8 personen verdronken zijn, tengevolge van het te 
water rijden van auto's. Het vorige jaar was het totaal 35. 

De Ned. Bond heeft daarom met bijzondere aandacht dit 
moeilijke vraagstuk naar een oplossing willen leiden, daartoe' 
voorgegaan door de Boskoopsche Redding Brigade, naar aan- 
leiding van het feit, dat zich aldaar een zeer ernstig ongeluk 
had voorgedaan. Hierna kwam de Redding Brigade van Delft, 
waarvan het lid, de Heer J. van Lunteren, een soort „duik- 
kist" constueerde, waarmede interessante proeven konden 
worden genomen, o.a. door het openmaken van het „portier" 
en het boven brengen van de inliggende houten pop. 

Met de zeer groote medewerking en steun van het Roode 
Kruis, het Witte Kruis, de E.H.B.O., de Brandweer, de Red- 
ding Brigades, Hoofdcommissaris Versteegh van Amsterdam 
en vele anderen besloot de Ned. Bond op een speciaal daar- 
toe belegde vergadering in de „Industrieele Club" te Amster- 
dam om zelf ook proeven te nemen met echte auto's, die 1 men 
onder water liet gaan. 

Hoofd-commissaris Versteegh liet zelfs 50 maal een luxe 
auto van den walkant in 'een gracht rijden, opdat men zou 
kunnen constateeren wat er precies met zoo'n auto gebeurt. 
Vroeger dachten wij allen, dat wanneer een auto met 'n smak 
in een gracht komt, dat de portieren altijd geklemd zouden 
zijn en men alleen hulp zou kunnen bieden door het dak stuk 
te hakken of te snijden. In de Fordhaven te Amsterdam be- 
sloten wij een proef te nemen door ook menschen in een auto 
te laten plaats nemen, want immers het was proef-ondervin- 
delijk door Ir. Van Thiel aangetoond, dat in iedere auto, die 
te water rijdt toch altijd nog een bepaalde hoeveelheid lucht 
achterblijft, die door het in de auto dringende water (door de 
stuurstang, kieren en spleten in de carosserie) samen wordt geperst. Het publiek make zich dus in voorkomende gevallen 
nooit angstig, want juist deze lucht is voldoende om kalm en 
beheerscht te overleggen op welke wijze men de wagen zaï 
verlaten. Spr. zei liever met een auto in het water te rijden 
dan tegen een -muur! 1 ' De menschen, die - in deze~proef-auto 
plaats namen -,< waren- manschappen van den Onderzee-dienst 
der Marine. Hulde aan deze mannen, die dit hebben gedaan 
tot behoud van uw en mijn leven, zoo zeide spr. (Enthousiast 
en langdurig applaus.) De proef slaagde naar wensch en van 
dezen tijd af gingen verschillende Redding Brigade's 'in den 
lande er toe over in proef-auto's in kanalen en' vaarten „af te 
dalen". Een auto, die te water, rijdt, kan in-' alle, mogelijke 
standen op 'den bodem' terecht komen, alleen zal deze nooit 
op den achterkant terecht komen. Ook is het van veel belang 
voor hen. die>ooit>een dergelijk 'ongeluk mocht overkomen.dat 
zij niet verzuimen de koplichten of het plafondlichtje van de 
auto te ontsteken. Hierdoor kunnen de redders zien in welken 
stand de wagen ligt! De vele lichtbeelden, die hierbij ver- 
toond werden, illustreerden oo overduidelijke wijze het ge- 
sprokene. Ook waren er vele opnamen bij van ongelukken, die 
in den afgeloopen tijd waren voorgekomen. Bijzondere aan- 
dacht vestigde spr. op de wijze waarop men te hulp moet 
snellen. Sla nooit onder water of boven water een ruit stuk! 
Gebruik geen bijl om de kap van de auto onder water stuk te 
hakken (het is hierbij n.1. wel eens gebeurd, dat men hierdoor 
een der inzittenden de hersens insloeg) waardoor het middel 
erger was dan de kwaal. Weest vooral kalm en overtuig u op 
welke wijze de sluiting van het portier werkt, wacht als in- 
zittende tot de evenwichts-toestand tusschen lucht en water 
is ingetreden. Ontijdig openen van het portier kan misschien u 
zelf het leven doen behouden, doch het kan den dood voor uw 
mede-inzittenden beteekenen. 

Tot slot hield spr. een kernachtig betoog tegen het gebruik 
van alcohol bij snelverkeer. 

Met het gemeenschappelijk zingen van het bondslied met 
piano-begeleiding van Mej. Smeenk, assistente van den Heer 
Meyerink, besloot spr. zijn onder groote aandacht gevolgd be- 
toog. Zelden was de aandacht voor een onderwerp zoo groot 
als juist dezen avond en naast het interessante hebben onze 
Zandvoortsche Brigadeleden wederom een schat van wetens- 
waardigs opgedaan. 

Jb. Kraayenoord gehuldigd. 
In de pauze had nog een zeer treffend moment plaats toen 
het dappere lid van de Z.R.B., de bekende menschenredder 
Jaap Kraayenoord namens den Ned. Bond tot Redding van 
Drenkelingen en de Z.R.B, door den Heer Meyerink werd toe- 
gesproken. 

„Reeds eerder," — zoo zeide spreker — „had ik het voor- 
recht u te complimenteeren met de mooie daad, die u ver- 
richtte op 17 Aug. van het vorige jaar, toen u met gevaar voor 
eigen leven na een heldhaftigen strijd met de golven twee da- 
mes van een wissen dood redde, door beiden uit de branding 
te sleuren en op het veilige strand te brengen. Namens den 
Ned. Bond betuig ik u voor dezen prachtigen daad van mensch- 
lievendheid onzen bijzonderen dank. Wij weten, dat het u 
niet te doen was om er voor beloond te worden, maar des- 
ondanks, meneer Kraayenoord, heeft de Z.R.B, gemeend u 
hiervoor te moeten beloonen met de hoogste onderscheiding, 
die zij kent, n.1. het eere-kruis van verdienste voor haar dap- 
pere redders. U bent deze onderscheiding ten volle waardig 
en ik spreek de- hoop uit. dat u deze onderscheiding voor de 
daad, die uw leven heeft mooi gemaakt, nog lange, lange jaren 
moogt dragen als dapper en moedig lid van de Z.R.B." (Lang- 
durige ovatie.!) Hierna spelde de Heer M., Kraayenoord de 
onderscheiding op de borst. 

Vervolgens sprak de commandant, de Heer P. van der Mije. 
Deze sprak eveneens woorden van bijzondere waardeeringen 
wees er op, dat „Jaap" immer een trouw lid van zijn Brigade 
is geweest. Moge hij een voorbeeld zijn voor allen, die lid 
van de Z.R.B, zijn! 

Jb. Kraayenoord sprak hierna eenige woorden van dank tot 
den Heer Meyerink en den Heer Van der Mije. Zich tot de 
aanwezigen richtende zeide hij. dat het de plicht van allen 
was de naam en de eer van de Z.R.B, hoog te houden, waarbij 
hij hoopte dat het aan hem uitgereikte kruis voor allen een 
steun mocht zijn. De meesten van Zandvoort's redders zijn 
des zomers aan de badinrichtingen verbonden, daarom moet 
hun taak door de Z.R.B, op waardige wijze worden voortgezet 
en waargenomen! 

Aan het einde van dezen mooien avond sprak de Heer Van 
der Mije woorden van groote erkentelijkheid en dank voor 
de door den Heer Meyerink gehouden lezing en aan Mej. 
Smeenk voor haar medewerking. De Heer Bakels, die belan- 
geloos zijn projectie-apparaat ter beschikking had- gesteld, 
ontving ook een applausje. Uit dezen avond is ten volle ge- 
bleken, dat de Z.R.B, ook des winters niet stil zit, doch ales 
in het werk stelt om haar prachtig ideaal ten allen tijde uit 
te dragen! Op deze vereeniging kan geheel Zandvoort 
trotsch zijn! ANTON STEEN. 

Feest voor de Kinderen. Naar wij vernemen organiseert de 
Oranjevereeniging op Woensdag a.s. een speciaal feest voor dé 
Zandvoortsche Schooljeugd in Monopole. Zandvoort ontvangt ditmaal Di-E.C. Zij hebben 
hoofdstasrbewoners een. extra appeltje te schillen 
goed op. de in Amsterdam geledieji nederlaag een flinke revan- 
che te laten volgeiK ' 

Wonderlijk hoe D.E.C, van dte eerste plaats afgezakt is naar 
de middenmoot; toen Zandvoort bij hen op bezoek kwam wa- 
ren zij de leiders en stonden de geel-ölauwen er slecht voor. 
Zondag is de situatie juist andersom. 

Verdere wedstrijden in afdeeling I. 

Een nederlaag voor Bloemendaal is waarschijnlijk. Zonder 
De Bock gaan zij op bezoek bij Meteoor, wat op papier ook 
niet volkomen kansloos is. Mogelijk komen de witten en geel- 
Wauwen gelijk. Kinheim speelt niet; Beverwijk gaat b» 
W.M.S. op visite. Elk puntenverlies maakt hen volkomen 
kansloos. 

Uitslagen. Na eenige weken van slechte resultaten is de 
afgeloopen Zondag voor alle Zandvoort-elftallen een gunstige 
geweest. 

Zandvoort II herstelde zich door met 2—0 van Spaarnevo- 
gel: ite winnen. Gelukkig is het tijdig genoeg om in de running 
te 'lijven. 

Zij staan er als volgt voor: 

Zandvoort II 13 

E.D.O. V 12 

DeCeO 13 

Het derde strafte T.H.B. III met 9—1 af; hun achterstand op 
de leiders is momenteel één punt. 

Zandvoort IV kreeg onverwachts vrij af, terwijl het vijfde 
uit met 4 — 2 van Spaarnestad II won. 

Zandvoort VI versloeg met gering verschil (2—1) Hillinenll; 
't zevende zegevierde royaal over S.V. '34. 

1 PROGRAMMA: 

Haarlem IV— Zandvoort II 
Nw.-Vennep — Zandvoort III 
IVO-DWO— Zandvoort IV 
Zandvoort V— D.I.O. III 
Zandvoort VI— H.F.C. V 
Zandvoort VII— DeCeO III 
Junioren vrij. 
Zaterdagmiddag: adsp. a— Hillegom 9 


2 


2 


20 


40—22 


8 


2 


2 


18 


45—20 


8 

5 


16 


38—28 10 


uur. 


2 


uur. 


10 


uur. 


10 


uur. 


10 


uur. 


12 


uur. § WOmitGIMRlCHTËIIG' 
A. D. DE BEST 

KONINGINNEWEG 29 

STOFFEERDER: - BEIMNffiER - BEDDENMA'KER: 

| Gfctengjen nieuwe stalen Behang | 

reeds vanaf 12 et. per* rol ü 

RSJZENNQBEESTRAAT 10.> □ 
D 
D 
D 
a 
D 
D 
D 
C'i Dj' - .. _«^_ . - ._ -- _ ^_™ _~ 

Dv " -"T-ï— -"—- «-— VT-— -■ — Qjl 

g' Werkplaats t Rj3ZENNQBEESTRAAT 10.> gi 

ooaaaoaananannnnoDCDDannaaannnaaQaoDnoaa 2.30 uur. 

VOETBAL — OVERZICHT ZEEMEEUWEN. Het eerste 
'elftal was vrij en is thans met het programma achterop ge- 
komen. Zeemeeuwen II beet flink van zich af tegen H.E.D.W.II; 
speciaal de beide „lichtgewicht" backs ruimden heel wat op, 
doch het plaatsen en vrij opstellen in de halflinie 1 en voorhoede 
kaïi nóg beter. Ondanks den hevigen wind scoorde de thuis- 
club in elke speelhelft 2 doelpunten, waarvan 't Ie en 't 4e dat 
..tevens het 50ste doelpunt in deze competitie was, de mooiste 
^waren. De gasten stelden daar slechts 1 goal tegenover, zoo- 
dat dé' reserves met 4 — 1 wonnen. 

-'■ Hét lilde zoekt nog steeds naar de eerste overwinning op 
vreemd terrein; thans werd met 2 — 1 van E.T.O. verloren wat 
niet sjecht ,is, daar verschillende invallers waren opgesteld. 

Ook het 'IVd'e verloor van V.V.H, met 6—2. Hier waren er 
ook weer die door afwezigheid schitterden. Waar het DeCeO- 
terrein werd afgekeurd was het Ve vrij. 

De juniores wonnen met 7—1 van 'n R.C.H.-elftal en behou- 
den hun kans tot zoover. 

PROGRAMMA: a.s. Zondag is volgens het lijstje alles in 
touw. Zeemeeuwen I gaat naar Schoten, dat op eigen veld 
immer een lastig te bespelen tegenpartij is. Wanneer Zee- 
meeuwen compleet is en een goede bui heeft, is er een kleine 
kans. 

Zeemeeuwen II krijgt een der sterkste elftallen uit de afdee- 
ling op bezoek, n.1. Watergraafsmeer II. Het zou juist iets 
voor de reserves zijn nu eens flink uit den hoek te komen en 
roet te gooien in het kampioenspotje dat de gasten te vuur 
hebben staan. 

Zeemeeuwen III gaat naar D.S.K. dat soms goed soms ook 
slecht speelt. Indien alles present is, behoeft er niet verloren 
te worden. 

Zeemeeuwen IV speelt te 10 uur thuis tegen Halfweg II dat 
nog een goede kans maakt. Ook hier is een nederlaag niet 
noodig indien ieder op z'n post is. 

Zeemeeuwen V ontvangt de a.s. kampioenen S.V. '34 en 
deze opgave zal te zwaar blijken 

De juniores spelen hun voorlaatsten wedstrijd en wel tegen 
Bloemendaal, dat een even groote kans heeft als de thuisclub. 
Wie verliest is uitgeschakeld; beide elftallen bezitten 19 punten. 
We hebben zoo'n idee dat de oranje-zwarten er 21 krijgen. 

Zaterdag gaan de adspirantetn b naar R.C.H. 

HOCKEY. Aan het eerste dames-elftal van de Z.H.C. onze 
welgemeende felicitaties met het Zondag behaalde kampioen- 
schap. Moge de te wachten promotie-wedstrijden even gun- 
stig>-verloopen als 2 jaar terug, toen men met vlag en wimpel 
naar de 3de klasse overkwam. 

Is het den heeren reeds verleden jaar mogen gelukken de 
2de klasse binnen te treden, thans maken zij al weer aanstal- 
ten haar te verlaten. Twee punten waren er Zondag nog 
noodig voor de Z.H.C.-ers om zich kampioen te noemen. Ech- 
ter H.B.S. gaf op eigen grond zwaren tegenstand, wat een 
puntloos gelijk spel resultaat deed zijn van een emotievollen 
wedstrijd. 

Ontgaan kan de titel hen moeilijk, zoodat we spoedig in de 
krant zullen lezen: „Ook het eerste heerenelftal van Z.H.C. 
is kampioen." 

Een laatste krachtsinspanning wacht dan om een plaats in 
de promotie-klasse te veroveren. 

Z.H.C. II is het aan zichzelf verplicht dit jaar een klasse 
hooger te komen. Anders wordt het verschil tusschen eerste 
elftal en reserves te groot. 

Zondag is met 9—0 van het derde gewonnen, waardoor de 
kans behouden bleef. 

HOCKEY-PROGRAMMA: 
Zandvoort H.D.M. (Heeren.) 
Dames: Zandvoort— H.B.S. I. 

Zandvoort II— Alkmaar. 

I 

ZWEMCLUB „ZANDVOORT'. Door het plaatsvinden der 
Blijde Gebeurtenis gingen Indoortraining en Oefenavond in de 
afgeloopen week niet door. 

De Jaarvergadering maakt ook de' Indoortraining voor a.s. 
Maandag onmogelijk. We verwachten daarentegen ajle, leden en 
adspiranten in „Muluru". De Jaarvergadering is de belangrijk- 
ste van het jaar. zoodat er alle reden is om er bij aanwezig te 
zijn. , 

Voor de adspiranten vangt zij te 7.30 uur aan; voor de leden 
te 8.30 uur precies. 

We doen den leden tevens het dringende verzoek op tijd hun 
contributie te voldoen en achterstand te vermijden.,. 

OP EEN BIJZONDEREN DAG GEBOREN. Wanneer in het 
gezin van een werklo'oze een blijde gebeurtenis te wachten 
staat, zet dit helaas niet zeldzame feit onwillekeurig een dom- 
per op de bij elk mensch opwellende vreugde ,over het ont- 
roerend mooie van zoo'n moment. 

Het gaat boven onze macht, in al die gevallen wijziging te 
brengen.' Dat kan nu eenmaal niet. 

Echter het vergt niet te veel vari hen die bereid zijn wél te ned? mensendieck-- fcöhd fpsEs Systeem 

ensencfieck 

Verbeteriog van 
lichaams-hottding. en -beweging 

HAARLEM: 
R. Bakker-Lemarchand, Wagenweg 48, tetefoon 15097. 

ZANDVOORT: R. Bakker-Lemarchand, Brederodestr. 48. 

Voor Nederland is uitsluitend de Nederlandsche Mensen- 
dieck-Bond door Dr. Bess M. Mensendieck gemachtigd 
het diploma v. Mensendieck leeraar/leerares uit te reiken. doen, in één speciaal geval een noodwendig te aanvaarden 
toestand weg te werken. 

En waarom?? 

Od denzelfden dag van de Blijde Gebeurtenis is te Zandvoort 
ook een kind geboren, het eenigste op dien heuglijken dag. 

Het is Albert Bernhard Termaat, tweede zoon in een keurig 
burgergezin van jonge menschen. De vrouw is een rasechte 
Zandvoortsche, wat zeggen wil: zij houdt van aanpakken, de 
man vol werklust, doch werkloos 

Ter gelegenheid van het treffend samenvallen van de ge- 
boorte met die van het koningskind, bracht Mevr. Van Alphen 
namens het Comité „Oranjevreugd" een bezoek aan het gezel- 
lige huisje wat de bewoners van perceel Noorderstraat 49 
gemaakt hebben. Ook wij zijn er op bezoek geweest en hoor- 
den hoe trotsch de jonge moeder op deze hooge en sympathieke 
visite was, vernamen van de "blijdschap over enkele goede 
gaven, waaraan in elk gezin in genoemde omstandigheden 
behoefte bestaat. 

Treffende gebeurtenissen blijven tegenwoordig kort in ons 
geheugen; moge.de •omstandigheid dat Zandvoort ook behoorde 
tot de plaatsen waar aan gewone menschen op 31 Januari j.1. 
hetzelfde geluk ten deel viel als aan het Prinselijk gezin, voor 
tot goeddoen geneigde naturen voldoende aanleiding zijn, om in 
't gezin van het Zandvoortsche „Oranje" -kindje - voor een 
oogenblik althans - meer- overvloed te doen heerschen. 1 


HOOG WATER 
Zaterdag 


voorm. 


-5 40 


's nam.' 5.55 


Zondag .. 
6.15- 


' , 6.30 


Maandag - 


>> 


6.55 


n 7.10 


Dinsdag 


» 


7.40 


„ 7.55 


Woensdag ,. 


ȕ 


8 40 i * 


8.55 


Donderdag - 
10.— 


„ 10.15 


Vrijdag , 


jj 


11.35 


„ 11.50 HOLLAND UIT DEN 
WINTERSLAAP. 

Hoort de klokken luiden! 
vlaggen overal, 
van de torentransen 
klinkt bazuingeschal! 

'n Koningskind geboren! 
Hollands jeugd juicht mee 
over Hollands velden, 
zweeft de lentefee. 

Lente in de harten, 
en een blij gezicht, 
Holland hoort met vreugde 
't Koninklijk bericht. 

Allen één gedachte, 
één spontaan gebaar, 
jong en oud brengt hulde, 
aan het Prins'lijk Paar! 

RIA DRAAK-GROENVELD. g Moorddadig Goedkoop | 

1 KUNT U NU KOOPEN UW ONDERDEELEN VOOR I 

| RIJWIELEN &. ELECTRICITEIT. | 

g WAARkoopt U een Rijwiel uit een lste klas Fabriek, 1 

s uitgevoerd met Jasbeschermer. Bagagedrager met stan- 1 

Ü daard, Kettingkast, Orig. terugtraprem, 6 volts dynamo 1 

jj en kap, electrisch achterlicht, Tasch met gereedschap, g 

| voor slechts f 33.75. | 

J Hevea Buitenband v.a. 89 - Hevea Binnenband v.a. 35 et 1 

s Zij die reeds kochten, zijn ten volle tevreden ! 1 

| Met onze LAMPEKAPPEN liggen wij 20°/o GOEDKOOPER § 

H als de stad. Doet Uw voordeel ! = 

1 J.UYLEMAN 1 

s 19 Groote Krocht 19 - v.h. Groninger Bazar - Telef. 558. 1 

•B Snoer - draad - buis - schakelaars - stoppen enz. 1 
^^niiitiiiiiiniiiiiiiuiiitiiiiituiiuiiiiiiiiiiiiiiiutiiiiiinnxiaiiiiiniiiiiitiiiiiiitiiiinDtiiiiiiiiiiiiiitt.uiniitiniiiiiiiiiiiiiiiiiijiiilïr^ B R A N P S T O F FE ti C 
Pakveldstr. 14 

— TELEFOON „185 ,-r T.rt S)«h,"V» Onze zaak geniet het volle vertrouwe» 

Van zeer velen, omdat men steeds kan bouwen: Dat wat wij leveren, hetzij groot of klein 
Tegen prijzen van den> dag, leoo 5 het moet zijn" f En /vlug wjjrft steeds. £esQig(LJietgeen men heefMresteW, 
i Hetlzlj 'mondeling, of 1.85 is opgebeld. DAT IS MET RECHT EEN KLEINE WINST!! pi»Ct. per deel 'Aardige kinderboeken vanaf 

iH 
LAAT NU UW KINDEREN ;.L E ZEN. 

CBOEKENLIJST GRATIS AF TE GEVEN in de 

leesbibliotheek: „De Kleine Winst" 

Iffaltestraat no. (31). - Gèèn 'inleggeld. Satg" VRIJDAG 11 FEBR. 1938 Tiende Jaargang 
|l|l|l|l|j|l|l])|i|Ul No. 9 
TRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—5 regels, ƒ1.— 

Elke regel meer ƒ0.20 (bil abonnement korting.) 

ABONNEMENTSPRIJS: 75 CENTS PER DRIE MAANDEN GAAN VOOR DE BADPLAATS 

MET OFFJCIEELE BADGASTENLIJST VAN HOTEL- EN PENSIONHOUDERS .■■WW 1 -» 

UITGAVE: VAN PETEGEM's DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstraat 11 - Telefoon 393 - Postgiro 67851* 

LOSSE NUMMERS 10 CENTS. Als extra attractie PERSOONLIJK OPTREDEN op 
ons tooneel ZATERDAG, ZONDAG en MAANDAG 

HET WONDER DER 20ste EEUW ferö-'3 
OCCULTSSSWE 

MELDERZtOSDHEID 

T&LSVISJS 

De sensatie van Berlijn, New-York, Parijs, Weenen. 
Doctoren en geleerden staan perplex over TO RHAMA. 

Niemand mag verzuimen hem te zien. 

Het is werkelijk iets zéér bijzonders. 

Verder opvoering van ons schitterend 

39 0SCOOP-PROGRAgV§ë¥3A 

Zie advertentie in dit blad. 
VOORZIE U VROEGTIJDIG VAN PLAATSKAARTENH! 2 FEBR. „EEN BLIJDE FEESTDAG". 2 Febr. was voor mij 
een onvergetelijke dag, vol van "bewijzen van liefde, vriende- 
lijkheid en erkentelijkheid, Een ^groote hoeveelheid prachtige 
bloemen en tal van meerdere verrassingen gaven daarvan blijk. 
Vele vrienden en vriendinnen kwamen gelukwenschen. 

Dominee Tromp, Voorzitter van de N. H. Wijkverpleging, 
vergezeld van den Heer K. v.d. Mije, Ouderling, sprak zeer 
hartelijke, waardeerende woorden, evenals Mevrouw E. 
Bakels. Leidster van onze D.E.S. Onder de zoovelen die kwa- 
men feliciteeren waren de Zandvoortsche Doktoren; leden van 
de „Dinsdagmiddagkrans", patiënten en oud-patiënten. Ons 
Haarl. Diaconessenhuis had zich laten vertegenwoordigen door 
de twee oudst werkende diaconessen, die, naar ik geloof, die 
laak niet voor hun verdriet hadden aanvaard. 

Eén patientje dat feliciteerde, zeide heel leuk: „Zuster, wel 
gecondoleerd met uw 35-jang bestaan!" 't Hinderde niet. de 
bedoeling was goed. De vrouwtjes van de Maandagavondkrans 
zongen heel spontaan vóór zij heen gingen mij de 1 zegenbede 
toe: „Dat 's Heeren zegen op u daal". Dit behoorde tot een 
van de mooiste momenten. 

En zoo ging deze „stralende" dag voorbij. Een dag van veel 
emoties, een dag waarop je je „klein" voelt, omdat je weet, 
dat je arbeid onvolkomen was en veel tekortkomingen inhield. 

Met grooten dank aan God, die mij kracht gaf tot dezen 
arbeid en met veel dank aan allen, die dezen dag zóó maakten 
dat hij nog heel lang in mijn herinnering zal blijven voortleven, 
eindig ik dit verslagje van mijn feestelijken jubileümdag. 

Uwe dankbare Zuster D i n a. 

ORANJE VEREENIGING ORGANISEERDE KINDERFEEST. 

Dank zij de Oranje-Vereeniging is het Woensdag voor de 
Zandvoortsche jeugd een feestdag geworden. Zij organiseerde 
nml. voor de Zandv. Schoolkinderen op dien dag een reeks 
voorstellingen in „Monopole", waaraan medewerkten een 
goochelaar-buikspreker, dei heer Anth. Bakels met het ver- 
toonen van komische films en de tooneelclub van het Christ. 
Lyceum te Haarlem. 

Jong en oud genoten van het naar den leeftijd geregelde 
programma. De jongste kinderen kregen als extra tractatie 
een glas heerlijke limonade. 

Over de werkwijze van onze Oranjevereeniging in de afge- 
loopen weken, kunnen we hoogst tevreden zijn. 

OUDERAVOND SCHOOL D. De ouders worden verzocht 
aanwezig te zijn op den Ouderavond van Woensdag 16 Febr. 
a.:s. De agenda vermeldt:' *">■ - — 

Lezing C. J. Tichelaar, schoolarts, onderwerp: „Oorzaken 
van ziekten"; Demonstratie tafel verkeersonderwijs ; Ver- 
kiezing Oudercommissie. □DDnnnnanQDaaaDQDDaDnannaDnanDüDDaanaanDDDunDDDnDaDaDnaDnDQa 

i-i n SfeBt U vooi* de Beveerirssg 

van &U& Gas-^pparafiesi 

zooals: COMPLETE BADINRICHTINGEN, 
KEUKEN-UITRUSTINGEN, ENZ., ENZ., in 
verbinding met 

Eiectro-Ceotra! J. E v. KEULEN 

DIACONIEHUISSTRAAT 24-9 - TEL. 173 
Afdeeling GAS en SANITAIR 

Vraagt de condities voor huurkoop, zonder 
prijsverhooging tegen Catalogusprijs. 
Aanleg geheel volgens laatste voorschriften van het 
Gemeente Gasbedrijf. 
□nnnaDDannaaDDDnnnnaDaGQaanDDaaanccjDnannnaaaaaaDnönDnaannnnD ONDERLING HULPBETOON's MANNENKOOR. Zaterdag 19 
Februari a.s. geeft het Koor een Gezelhgen avond in Monopole. 

Gezien het programma belooft het een avond te worden 
zooals we die in langen tijd niet hebben gehad, o.a. zullen er 
eenige tooneelstukken worden opgevoerd, terwijl er, onder 
leiding van den heer Stol, naar hartelust gedanst zal kunnen 
worden. 

Kaarten zijn tegen lagen prijs bij alle leden verkrijgbaar. 

ZANDV. JONGERENKRING. Zaterdag 12 Febr. hoopt voor 
ons te spreken de heer W. J. Rust, archivarus van het Oudheid- 
kundig Museum te Hilversum. Zijn onderwerp is: „De oudste 
cultuur van onze duinstreek van ± 2000 jaar voor onze jaar- 
telling". 

Wij twijfelen er niet aan of velen zullen gaarne komen om 
wat meer te hooren omtrent de geschiedenis van onze mooie 
duinen. Jongeren en ouderen zijn van harte welkom. Aanvang 
8 uur. 

Dankbrieven uit Soestdiik. In aansluiting op het verleden 
week onder bovenstaand opschrift geplaatst bericht, deelen we 
mede dat Mevr. Ria Draak-Groenveld thans ook een brief ont- 
ving, waarin haar den dank van het Prinselijk Paar werd 
overgebracht voor haar op 't gedicht gevolgde compositie. 

"Betreffende de uit Zandvoort gestuurde teekening, wees men 
ons er op, dat niet Ferdinand doch zijn broertje Eddy de 
vervaardiger er van was. W. Weber, Loodgieter 

Diaconiehuisstraat 34 - Tel. 217 SME8ERIJ EI UElliëL 

H. GANSNER, P. Heinstr 12 

Burgem. Engelbertsstraat 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden en Kachels . KLUfi Jr. 

Hoogeweg 60 Opleiding voor Praktijkexamens ORANJE COMITÉ. Het Oranje Comité dat nu aan vele 
jonge kinderen en hun ouders vreugde brengt, heeft gemeend 
dat ook de oudjes van het dorp wel een tractatie mochten 
hebben. Zondagmorgen j.1. zijn in het Oude Mannen- en 
iVrouwenhuis en in het Diaconiehuis een taart en een groote 
cake bezorgd, die versierd waren met oranje-appeltjes en 
waarop een suikerwiegje prijkte. Zij hebben zich de ver- 
snapering goed laten smaken. 

Aan de volgende kinderen is een gerozilver bekertje uitge- 
reikt, waarop aan de ééne kant de naam van ons prinsesje 
met haar geboortedatum, aan de andere zijden de voornaam 
van de Zandvoortsche baby met datum. 

Willem Jan Molenaar, Diaconiehuisstraat 2, geb. 6 Jan. 

Rolf de Bas, Zandv.laan 62, geb. 8 Jan. 

Bernard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Carel 

Godfried Pieter Terol, Hobbemastraat 18, geb. 8 Jan. 

Henriëtte Eleonora de Muynck, Const. Huygenstr. 10, geb. 
14 Jan. 

Bob Dietrich, Koninginneweg 23, geb. 15 Jan. 

Arie Bol, Koninginneweg 33, geb. 15 Jan. 

Louisa Paulina Pikavet, Koninginneweg 2a, geb. 19 Jan. 

Johannes Franciscus Sebastianus Berkhout, Kostverl. str. 72. 
geb. 20 Jan. 

Bastiaantje Keizer, Van Ostadestraat 20, geb. 23 Jan. 

Helena Margaretha Johan Koot, Haltestr. 54, geb. 24 Jan. 

Gerrit Cornelis Harms. Zuiderstraat 17a, geb. 28 Jan. 

Albertus Bernard Termaat, Noorderstaat 49, geb. 31 Jan. 

Maria Johanna Warmerdam, Zandv.laan 371, geb. 2 Febr. 

De alleraardigste luiermand doos met uitzetje, aangeboden 
door de firma Bakels, is gegeven aan het echtpaar Termaat- 
Kraayenoord, waarvan de zoon op denzelfden dag werd ge- 
boren als ons prinsesje. 

Bakker Kuneman, Haltestraat 33. bood aan al deze gezinnen 
een krentenbrood aan dat Zaterdag zal bezorgd worden. 

De Kleine Kapel, Zeestraat 28 stuurde voor iedere baby een 
zelfgehaakten rammelaar met belletjes. 

Drogisterij Blaauboer, Haltestraat 46 bood aan de vulling 
van kussentjes. 

Aan hen die het noodig hebben werd door het Comité van 
het geld dat de collecte opbracht, Weertjes en verdere be- 
noodigdheden ingekocht en uitgedeeld, dit in overleg met hen, 
die het ontvingen. 

Aan het einde dezer maand zal eenzelfde uitdeeling van 
bekertjes en kleertjes plaats vinden voor de Februari-baby's. 

Met dank voor de plaatsing, 

Mevrouw W. L. van Alphen-van der Valk. 

Woensdag 9 Febr. overleed te Haarlem Lientje vanNorde, 
laatste van de in Nov. geboren Zandvoortsche drieling. 

Vanwege bovengenoemd comité was ook aan haar ouders 
een herinneringsbekertje uitgereikt. 

VERLOTING „ORANJE-VEREENIGING". Deze week vond 
de trekking plaats van bovenstaande verloting. Ongeveer 2100 
loten waren verkocht. Prijswinnende loten waren: 

86* kinderwagen of rijwiel; 28* boek H.M. de Ruyter; 357 
photo in lijst, Koningin en Prinses; 1648 idem; 444 Lepeltje ; 
781 Emaille gedenkbord; 888* Tinnen gedenkbord; 1997 Pla- 
teelgedenkbord; 1771 Tijdschriftenbak; 1548* Boekje Prinses 
Juliana;1787* doos postpapier; 2798 idem; 1768 Briefkaart 
inlijst; 2706 idem; 2768 idem; 2063 kandelaar m. kaarsen; 
2937 3 servetten in ring. 

De met een * gemerkte nummers zijn reeds afgehaald. 

De hoofdprijs, men koos de kinderwagen, behoefde niet ver 
te gaan. Hij werd gewonnen door een bediende van slager 
Koot in de Haltestraat, vlak naast de fa. Brokmeier, waar de 
prijzen afgehaald kunnen worden. 

BAL-MASQUE. We vernemen dat de directie van Mono- 
pole den datum van Zaterdag 26 Februari gereserveerd heeft 
voor het jaarlijksche Bal-Masque. De talrijken die aan dit 
jolige feest deel willen nemen, dienen dus niet lang te talmen 
met het kiezen van hun costuum. 

GEZELLIGE AVOND. De Mondaccordéon- en Accordéon- 
vereeniging „Excelsior" organiseerde voor heden Zaterdag- 
avond een gezellig feestje, wat buiten haar leden ook voor 
introducees toegankelijk is. Diverse attracties staan op het 
programma. Een beperkt aantal uitnoodigingen is verkrijgbaar 
.gesteld bij den heer G. v. Koningsbruggen, Willemstraat 9. WAT IS GOEDKOOPER 

't GEBRUIK VAN GAS OF OLIE ? Nog is de proef niet ten einde. Deze vraag dringt zoo dikwijls naar voren, zonder dat er 
een algeheel bevredigend antwoord op te geven is. En zij blijft 
in het brandpunt van de belangstelling staan, omdat we tegen- 
woordig op de kleintjes moeten letten, wat ons terwille van het 
zuinige bevriend maakt met ouderwetsche manieren. 

Nu heerscht vrijwel algemeen de meening, dat het gebruik 
van petroleum het goedkoopst en het gebruik van Gas het 
gemakkelijkst is, waardoor in menig gezin naast het gasstel 
een oliestel staat, want we denken in de eerste plaats aan 
onze portemonnaie. 

In onze keuken was het niet anders. 

En nu Zagen wij aanleiding hierin verandering te 

brengen? 

Laat ik U geachte lezeres ter toelichting vertellen van mijn 
twijfel aangaande bovenaangehaalde, onbevestigde uitspraak. 

Was zij wel geheel en al juist? 

Meerdere huisvrouwen meenen de vraag "Is olie-gebruiken 
goedkooper?" met j a te kunnen beantwoorden. Zij behooren 
misschien bij die groep huisvrouwen, die bij wijze van spreken 
zweren bij hun oliestellen. Zij weten er mee om te gaan, ken- 
nen elk mankementje dat zich voor kan doen en vertroetelen 

ze. Lastig? Och het zou wat. Een massa tijd is hun en dan 

— zoo redeneeren ze ongetwijfeld — wat zuinig is het niet. 

Als je één gulden hebt kan je niet ƒ 1.01 uitgeven, bijgevolg 
niet het als zooveel gemakkelijker bekend staande Gas, maar 
petroleum gebruik. Hoeveel zij op die manier wekelijks „be- 
sparen" kunt U verder lezen. 

Wij die geheel vrij staan van eenig belanghebbende, zijn in 
staat gesteld zelf te ervaren wat te verkiezen valt. 

U heeft gehoord van de momenteel nog niet geheel en al ge- 
ëindigde, interessante proefneming, uit drie deelen bestaande, 
die de resultaten zal weergeven van: een week uitsluitend ge- 
bruik van petroleum; een week van gecombineerd gebruik, dus 
gas en olie; een week uitsluitend gebruik van gas. 

Voor 2/3 zijn wij thans in staat U een afdoend antwoord te 
verschaffen. 

Eén week uitsluitend petroleum 

Het zwaarste deel van de proef, volgens de huisvrouw die 
haar voor ons nam. De olieman glunderde toen hij haar keu- 
ken zag. Alle gasstellen er uit en in de plaats daarvoor 2 
groote oliestellen en 1 kleintje. Ideaal vond hij het! 

Zij noemde het schertsend „7 dagen brandgevaar", en vond 
het al geen rustig idee dat des nachts een stel bleef branden 
om des morgens op tijd theewater te hebben. 

Als in den goeden ouden tijd leefde zij een week met haar 
stellen, niet tevreden over het ongewone er van. maar onwil- 
lekeurig nieuwsgierig naar de uitkomsten. De uikomsten, die 
alle ongemak te niet zouden doen. Zij bespaarde er immers 
geld mee. , 

„De zorg voor je stellen eischt elk moment oplettendheid , RUIM DRIE DUIZEND PERSONEN BEZOCHTEN ORANJE- 
FEESTEN. De Oranjefeesen. tijdens de feestweek op vijf ach- 
tereenvolgende avonden gehouden, zijn door pl.m. 3300 per- 
sonen bezocht. Een daverend succes dus voor de Oranje- Ver., 
dat tevens een beeld geeft hoe algemeen de behoefte bestond 
om feest te vieren. 

Ten gevolge van de enorme belangstelling volgde op den 
vierden, oorspronkelijken slotavond, Zaterdag j.1. nog 'n vijfde 
feest, waarop het lot de tooneelvereeniging „De Schakel" we- 
derom met de klucht „Een dag dame" op de planken bracht. 

De heer J. Koning, penningmeester van de Oranjevereeni- 
ging, die ook op den vierden avond een geestig openingswoord 
sprak, herhaalde dit thans en luidde hiermede het begin in van 
het einde der feestelijkheden. 

Vermelding verdient het feit, dat er diverse personen alle 
viif avonden aanwezig waren. zoo schrijft zij in haar bevindingen. Het begint 't morgens reeds 
bij het in orde maken er van, ongeacht het oponthoud wat dit 
telkens geeft, behoort dit tot de onaangenaamste werkjes die 
ik ken. Smerige kopjesdoeken, olielucht en vuile handen hooren 
er zoo bij. 

Dan kan een huisvrouw nooit eens even haar huis in den 
steek laten. De stellen moeten den geheelen dag branden wil 
alles op tijd klaar zijn. Er niet op letten kan veel onaangename 
dingen ten gevolge hebben, waarvan ik o.a. noem het ge- 
vreesde walmen of uitgaan der stellen. 

Voor een klein gezin zal het nog gaan. maar voor een gezin 
van 7 personen acht ik het absoluut ondoenlijk. 

Ik kan niet vertellen hoe blij ik was, voor het snelle werk 
mijn gasstel weer terug te kunnen ontvangen, om nu een week 
olie en gas te gebruiken. 

De gemaakte kosten van de eerste week waren als volgt: 

Maandag (Waschdag) 4 liter olie 35 et 

Dinsdag 4 liter olie 35 et 

Donderdag 4 liter olie 35 et 

Zaterdag 2 liter olie 17 J / 2 et 

1 nieuwe pit 10 et 

1 pond zeep, voor de vuile boel die je 

je meer dan anders heb 8V2 et 

Totale kosten van één week olie gebruik alzoo ƒ1.41. 

De uitkomst leek ons voor een groot gezin niet hoog en het 
heeft reeds in deze krant gestaan dat we niet geloofden dat de 
week van gecombineerd gebruik een lager cijfer aan zou 
geven. 

Zeker wisten we, dat bij gelijke uitkomsten of gering ver- 
schil de 2de wijze te verkiezen was. 

De uitkomsten verschilden echter nog al. 

Ten voordeele of ten nadeele? 

We weten het thans door het onderstaande. 

GECOMBINEERD GEBRUIK. 

De bevindingen hiervan zijn deze: 

Het gaat heel goed. Heb je ergens haast mee - krijg je on- 
verwachts visite - dan gebruik je gas, anders het groote of 
kleine oliestel. Het koken ging deze week stukken prettiger en 
gaf een uitkomst die mij heeft verbaasd. 

Gebruik: 

4 liter petroleum 35 et 

7.5 meter gas 67'/ 2 et 

Samen ƒ 1.02 5 
Deze uitkomst levert het sprekende bewijs, dat 102 1 /. et aan 
gas en petroleum, evenveel doet als ƒ 1.41 aan petroleum. 

Conclusie: Uitsluitend gebruik van petroleum is belangrijk 
duurder dan het gezamenlijk gebruik van gas en olie. zelfs al 
zou de prijs van de petroleum dalen. 

Volgende week alle uitkomsten. 

Thans weten we uit een betrouwbare proefneming, voor de 
zuiverheid waarvan ingestaan wordt en door ieder nagevolgd 
kan worden: „ , ., ., 

Eén week uitsluitend olie 1 gebruik, gezin 7 pers., kost Jrl.41. 

Eén week gas en olie kost ƒ 1.02 5 . . 

Een week uitsluitend gas kost weer minder. Hoeveel mmder 
deelen wij de huisvrouwen volgende week mede. 

GEBOUWTJE V.V.V. STOND AUTO-BESTUURDER IN 
DEN WEG. Doordat de bestuurder van een luxe wagen Dins- 
dagavond op het Stationsplein den juisten koers niet meer wist 
te houden, reed zijn auto pardoes tegen 't aldaar staande ge- 
bouwtje van de V.V.V., na eerst een ijzeren papierbak als 
slachtoffer op zijn weg gelaten te hebben. De schade be- 
stond uit eenige gebroken spiegelruiten en een ingedrukte pui, 
terwijl in het gebouwtje zelf ook een en ander vernield werd. 

Het aanzicht van de auto onderging door dit avontuur na- 
tuurlijk geen verbetering. De inzittende heer en dame zijn 
na door Dr. C. J. Tichelaar verbonden te zijn, naar het politie- 
bureau overgebracht. 

ONTWIKKELINGS-AVOND. Op de ontwikkelings-avond 
van de J.C.G.O.B., hedenavond in „Ons Huis" te houden, 
spreekt de heer Evert Loerakker. Hü is hier een goede be- 
kende. Aanvang 8.15 uur. NATIONALE WERKNEMERS VEREENIGING. De Nationale 
Werknemers Vereeniging. goedgekeurd bij Kon. besluit van 14 
Sept. 1933, welke zich ten doel stelt het algemeen welzijn van 
baar leden te behartigen en hun bestaansvoorwaarden zoo 
gunstig mogelijk te maken en het trachten dit doel te bereiken 
langs wettigen weg, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking 
met andere vereemgingen, door: het streven naar de corpora- 
tieve gemeenschapsgedachte; het vereffenen van arbeidsge- 
schillen door middel van scheidsrechterlijke uitspraken, sa- 
menwerking met werkgevers en werknemersvereemgingen ; 
het houden van vakcursussen en het uitgeven van vaktijd- 
schriften; het bijstand verleenen aan haar leden, zoowel op 
moreel, financieel als rechtskundig gebied; andere wettige mid- 
delen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn, vraagt uw 
aandacht voor 't volgende: 

Haar afdeeling Haarlem & Omstreken geeft Zaterdagavond 
12 Febr. e.k. voor haar leden en introducé's een besloten 
„Vreugde en Arbeid" avond in Stein's Hotel. Uit het pro- 
gramma bemerken wij dat o.m. hun medewerking verleenen 
het bekende „Sagitta" Symphonie- en dansorkest (9 personen). 
Dit orkest weet overal waar het optreedt, de gewenschte pret- 
tige sfeer te scheppen. Zoowel in Rotterdam, als ook in Leiden 
waar kort geleden een soortgelijken avond werd gehouden en 
waaraan het orkest zijn medewerking verleende, was het succes 
buitengewoon groot. 

Verder verleent o.a. medewerking aan dezen avond het 
„Meisterinne Sextet", met begeleiding van 2 accordeons. Deze 
zingende jonge dames treden voor het eerst in Nederland op. 

Nog vinden wij op' het programma vermeldt: het accordéon- 
duo Slainer & Co. in Nationaal costuum. Ten slotte zullen 
eenige korte interessante films worden vertoond. De avond 
wordt besloten met een bal. Alles wijst er op, dat het een ge- 
zelligen avond wordt, waarvoor zooals wij vernamen veel 
belangstelling bestaat. De consumptie-prijzen zijn voor dezen 
avond sterk verlaagd. 

GEEN HONDEN IN SLAGERSWNIKELS. Meermalen be- 
reikten den Keuringsdienst van vleesch en vleeschwaren 
klachten over het medevoeren door publiek van honden in 
slagerswinkels. Deze klachten moeten inderdaad als gegrond 
worden beschouwd, aangezien het voorkomt, dat deze dieren 
het in de winkels aanwezige vleesch beruiken, daaraan likken 
en soms er in bijten of wel daarmede met de harige huid in 
aanraking komen. Dit alles is, zooals voor de hand ligt, uit 'n 
hygiënisch oogpunt ongewenscht en om die reden bevat dan 
ook art. 9 van het Kon. Besluit van 10 Juli 1926 ter uitvoering 
van art. 19 der vleeschkeuringswet het verbod om honden in 
vleeschwinkels aanwezig te hebben. De slagers die wegens 
niet-nakoming van dit verbod strafbaar zijn, kunnen dus de 
medegebrachte honden weren, hetgeen evenwel in de prak- 
tijk tegenover hun klanten somtijds niet gemakkelijk valt. Het 
publiek dient derhalve in dezen de noodige medewerking te 
verleenen en het medevoeren van honden in slagerswinkels 
geheel achterwege te laten. 
BEL VOOR UW TAXI 
STEEDS 88 

GARAGE BREDERODESTRAAT 

Voorheen Gebr. C en H. v.d. GEER - TELEF. 8 8. 
EERSTE KLAS REPARATIE-INRICHTING. Ie. BOS & ZONEN 

HALTESTR. 28 - Tel. 112 en KALTESTR, 62a - Tel. 90 

Wie deze week wil profiteeren van onze zeer lage prijzen, maar ook beslist deze 
week alleen, kan nu profiteeren. Onze eigen Inmaak groenten, zooals Sniiboonen, 
Spercleboontjes en Andijvie, 10 et. p.pond Heden ontvangen: een pracht partij ge- 
wekte groenten, zooals: Spercieboonen, Sniiboonen, Spinazie, Andijvie, Worteltjes, 
Stoof- en kropsla, enz. vanaf 25 cent per glas (statiegeld voor glas 10 cent) Bij vijf 
glazen nog minder; 10 groote Jaffa Sinaasappels, beslist zonder pitten, 38 cent. 
Ook hebben wij nieuwe POSTELEIN in glazen van 22 et. Daar kan heel 
Zandvoort van profiteeren. — Alles wordt aan huis bezorgd; ook in 

Bentveld en Aerdenhout. 10 kilo AARDAPPELEN voor 45 et. 
Wat zegt U hiervan? Puik best. 3 a 
■ Dansavond 

Sn het PATRONAATSGEBOUW 

GROOTE KROCHT 
op Zondag 13 Februari 

^- AANVANG 8 UUR. ~^f 

UITSLUITEND TOEGANG VOOR 
ROOMSCH- KATHOLIEKEN. VERSCHE GROEMTE BS DUURi M 

DAAROM ETEN WE BUSGROENTEN VAN : 11 

KEMP'S Fruithandel - Kerkstr. 35 - Tel. 152 § 

Groote flesschen Postelijn 22 et, pracht kwaliteit. Spercie- || 

boonen, Snijboonen, Spinazie, Andijvie per 2 ponds blik 18 et. ü 

UÜP Profiteert van deze aanbieding. g 

Versche Tomaten. - Belief leurs, 3 pond 25 et bb 

Peren, per 2-ponds blik 34 et Pruimen, .. 2-ponds blik 29 et j|| 

CHAMPIGNONS, zeldzaam mooi, oer pond 45 cent. || 

10 groote Jaffa's . . 50 et. 10 Jaffa's .... 40 et. m 

10 Grape Fruiis . 75 et. §§ 

_ m 

S^T Zondags geopend van 2-@ uur>. §1 ManaBBBBBSBBHaBSBBaBHaaBBBBnaaBSBaBnanaa 

B 9 

■ Gedurende Februari maken wij voor U 'n Mantel of s 

■ Costuum, indien U zelf stof hebt. |j 

b WBstaHtoon vanaS ff 15.CSO § 

■ Prima coupe en afwerking. g 

■ KLEERMAKERIJ Fa. v. HE NS EN 1 

■ Gedipl. Coupeur - Telefoon 274 - Groote Krocht, g 

BBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaBBBBBBBB 
Veilinggebouw „DE WITTE ZWAAN" 

zal op DONDERDAG 17 FEBRUARI a.s., des morgens 
10 uur in gebouw Groote Krocht 20 veilen: 

Meubilaire Goederen 

van diverse inboedels. Tevens van meubelfabriek, 

partij kleine Meubeltjes, enz. 

KIJKDAG: Woensdag 16 Februari van 10— 8 uur. 

Voor deze veiling kunnen nog enkele goederen bijge- 
bracht of desverlangd gehaald worden. 

Inlichtingen dagelijks: Groote Krocht 20, Telefoon 464. ^^d^rhMsërirJiéék9¥b'êFlrJ? 
Systeem 
Mensendieck 

Verbetering van 
lichaams-houding en -beweging 

HAARLEM: 

R. Bakker-Lemarchand, Wagenweg 48, telefoon 15097. 

ZANDVOORT: R. Bakker-Lemarchand, Brederodestr. 48. 

Voor Nederland is uitsluitend de Nederlandsche Mensen- 
dieck-Bond door Dr. Bess M. Mensendieck gemachtigd 
het diploma v. Mensendieck leeraar/leerares uit te reiken. BBaflBBBHBBBSaBaBBfeaBBBBBBBflBBBBBaBBBBBBei 

■ WETEN DAT ZIJ ALLEEN DE g 

b BESTE KWALITEIT KRIJGEN. S 

S Bovendien a.s. Zaterdag het bekende TWAALFUURTJE £ 
S 1 ons LEVERWORST ) S 

i 1 ons BLOEDWORST ( ^J- ^- m a £ 
| 1 ons ROOKWORST of ( ^^ Cenl b 
a BOTERHAMWORST / 3 

S HEERLIJKE DOORR. OSSELAPPEN p. pd. 55 et. g 

| Vieeschhouwerij J. J. SPIERS « lodelvleeschhouwerlj . 

■ HALTESTRAAT 30 — TELEFOON 144. ■ 

BaBBBaBBBBB&aBBBaaBBBBBBBBBbBaaBBBBBBBBB KOOPT 

TE 

ZANDVOORT. W.G.v.d.Wolde 

LOOD- en ZINKWERKER 

Aanleg van Gas, Waterleiding, 

Sanitair, enz. 

ZEESTRAAT 54 
Telefoon 259. Zandvoort 
Openbare Verkooping 

Notarissen G.H. VAN MEER te 
Bussum en D.M. KLIJZING te 
Haarlem zijn voornemens cï» 
Donderdag 24 Februari 1938, 

des middags om 2 uur in het 
Café „Welgelegen" a. h. Kerk- 
plein te Zandvoort, in het 
openbaar te verkoopen: 

1. de helft van een dubbele 
VILLA met erf en tuin aan 
de Parallelweg nr. 5 te Zand- 
voort, groot 1.47 Are, ver- 
huurd voor ƒ35.— p.m. Bez. 
Dinsd. en Donderd. 2-4 uur. 

2. de helft van die VILLA met 
erf en tuin aan de Parallel- 
weg nr. 7, groot 1.47 Are, 
verh. voor ƒ35.- p.m.. Bez. 
Donderd. 17 Febr. 2-4 uur. 

3. oen perceel BOUWTERREIN 
aan de Dr. J. Metzgerstraat 

te Zandvoort, groot 2.94 Are. 

Nadere inl. bij Nots. Van Meer 
te Bussum, Brinklaan 137, en 
Nots. Klijzing te Haarlem, Wil- 
helminastraat 61. TER OVERNAME uit netten 
inboedel, billijk, uitschuiftafel, 
m. 2 inlegbladen, buffet, 6 stoe- 
len m. bekl. zitt. en rug, thee- 
kast, portemanteaux, bloemen- 
bak, enz. alles mass, eiken, 
prima onderh., ook afzonderlijk. 
Te zien op werkdagen (niet op 
Maandag) Zandv.laan 150, Aer- 
denhout. bij Spoorstation. MEVROUW, 

heeft U iets op te ruimen? 
Heele of gedeeltelijke inboe- 
dels, Dames-, Heeren-, Kinder- 
kleeding, schoenen enz. U 
krijgt van mü de hoogste 
waarde. 

Ontbiedt U mij eens zonder 
eenige verplichtingen, het van 
ouds bekende en vertrouwd- 
ste adres. Beleefd aanbeve- 
lend: Mej. E. B O L, Duin- 
straat 3. TE KOOP: 
Een paar Jongensvoetbal- 
schoenen en een Zeem. en 
Zandvoort shirt. 

Koningstraat 69. TE KOOP 

in het 2e hands Meubel- en 
Kleedingmagazijn, Bedden, le- 
dikanten, moderne kinderwa- 
gens, vouwwagentjes, alle op 
dikke banden, Nethar Kinder- 
stoelen, Boxen en Radiokast, 
Wit laque tuinbank, ligstoelen, 
Badkuip, Ijskast, „Salinder" 
mangel, gegoten en ge-emaill. 
Kolenfornuizen, Electr. Straal- 
kachel, Duivenhok enz. 

Ziet en overtuigt U hiervan. 
Billijke prijzen en zonder ge- 
breken. Beleefd aanbevelend : 
Me]. E. Bol, Duinstraat 3. Gevraagd: 15 April-15 Sept. 

Ongenx Huis l 

Br. m. uit. prijsopg. onder no. 
825 bur. De Zandvoorter, (van 
Petegem.) v Wegens aanschaffing Centrale 
verwarming te koop: 

Vulkachel 

met pijp en plaat; spotprijs. De 
Wolbaai, Schoolplein 4, hoek 
Wülemstraat. aBaaBBaBBBBBa«BBaBBBBBBBBBSBBBBBBBBRBBBB I Laaf ons eens Uw | 

_ B B ^ WBP.Bg weit W»B«J ^ 

I fijne wasch behandelen i 

H * a 

| Electr. Wasch-, Strijk- en | 

1 Giansinrichting „WEST" | 

■ Hoogeweg 25 - Teieff. 191 | 

i Overhemden 25 - Boorden 8 cf. 1 

B B 

SBBSBBaBBBaBBISBBBBBBeBBBBBaBBSBaBBSBBBSB MELK onder rabbinaal toezicht HOOGEWEG 29 ËNBOSCff 

TELEFOON 164 ameskapsalon 

Agnes Voege! 
mr t 2.50 

Knippen/Wasschen/Onduleeren . . . ƒ 1.00 

Wasschen/Onduleeren „ 0.80 

Knippen/Onduleeren „ 0.80 

Wasschen/Watergolf „1.00 

enz. enz. 

Speciale verzorging 
van uitvallend haar. 

Schoonheidspreparaten 

van het Huis ROBEL, Paris 

BADHU9SPLEIN 3 

Schuin tegenover de Kiosk 
TELEFOON 106 

Door de aanschaffing van de nieuwste Amerik. 
Haardroogmachines is het ons mogelijk de be- 
handeling belangrijk te verkorten. VOETBAL — OVERZICHT „ZANDVOORT". Onze ver- 
wachting is uitgekomen. Bloemendaal kon het tegen Meteoor 
uit niet tot een overwinning brengen, ook niet tot een gelijk 
spel. Een groote nederlaag als die van 6—1 is, zullen echter 
weinigen voor mogelijk gehouden hebben. 

Van de overige candidaten behaalde Beverwijk 'n benauwde 
1— O-zege op W.M.S., wat duidelijk het bewijs bevat hoe schot- 
loos haar voorhoede 1 is. Zooals uit het verder af te drukken 
ranglijstje kan blijken, stegen de kansen voor de Wijkers. 

Kinheim speelde Zondag j.1. niet. Zelf namen de geel-blau- 
wen revanche op het bezoekende D.E.C. De Amsterdammers 
deden zich onsympathiek voor en toonden zich slechte ver- 
liezers. Zandvoort kan overigens op een matigen wedstrijd 
terug zien, doordat zij zonder vuur speelde, instede te vechten 
om de bezoekers er zoo sprekend mogelijk onder te houden. 

D.E.C, heeft gedurende het begin kans gezien een 1 — O-voor- 
sprong te nemen, wat angst deed ontstaan in de harten van de 
trouwe supportersschare. 

Nog voor de rust was het gelijk door goed werk van J. v.d. 
Bos, die den bal keurig voorgaf, waardoor de naar binnen ge- 
snelde H. Luiting kalm in kon schieten. 

Bepaald rustig hebben we ons niet gevoeld in de rust, maar 
het in dei tweede helft aanvangende groote offensief opende 
nieuwe perspectieven. Er is aan Zandvoort-zijde duchtig 
geknoeid. Vooral de voorhoede zocht dikwijls hopeloos naar 
haar vorm. Van de vele kansen heeft Kees Schut tenslotte de 
twee uitzonderlijkste benut, één na plm. een kwartier spelen, 
de tweede in de laatste minuten. Voor het zoover was, viel er 
menig benauwd moment te beleven. Niet één maal, maar vele 
malen dachten we D.E.C, gelijk te zien maken bij gevaarlijke 
snelle uitvallen. Gelukkig veroorzaakte de off-day van de 
voorhoede — wat bij een 2de fout van de achterhoede moge- 
lijk was gefeest — geen gelijk spel. Het kwam den bezoekers 
trouwens niet toe. Al klopte het in ons elftal niet, de Zand- 
voorters achtten wij toch stukken beter. Wat dat niet kloppen 
betreft is de half-linie in grooten deele schuldig. Zij was dik- 
wijls nergens, al bewees de spil bij tijden vuur genoeg te be- 
zitten. H. Koper slaagde' er in de 2de helft moeilijk in z'n man 
te houden en kon niet altijd meekomen, terwijl Andr. Weber 
lang de oude niet was. 

In de voorhoede voldeed alleen Kees Schut. Harry Bloemen- 
dal kon aan zijn doorzetten een voorbeeld nemen. Bij allen 
ontbrak de geestdrift die tegen Bloemendaal wonderen deed. 
BEVERWIJK— ZANDVOORT. 

Zondag brengen zij een bezoek aan Beverwijk om de club 
van dien naam te bestrijden. Als men de zaken even gemak- 
kelijk opvat als Zondag j.1. weten wij het resultaat reeds. 

Volgens ons zou het elftal 't best voor den dag komen in 
deze opstelling: 

M. Kemp 
J. Weber N. Sweinsbergen 

Jb. Dorsman D. de Muinck H. Koper 

A.Weber - H.Bloemendal - K. Schut - Jb.de Muinck - J.v.d.Bos 

We twijfelen echter of men de verplaatsing van A. Weber 
heeft aangedurfd. 

Indien Zandvoort wint, stijgen de kansen belangrijk, daar 
verrassingen bij andere ontmoetingen in haar afdeeling niet 
zijn uitgesloten. Zoo gaat Kinheim bij Zeemeeuwen op bezoek. 
Het is juist iets voor de Meeuwen hen den voet dwars te zet- 
ten om te bewijzen dat zij als het moet, tegen de sterksten op 
kunnen. Bloemendaal ontvangt W.M.S., op papier een der 

zwaksten. Logisch winnen de witten dus en toch het blijft 

voetbal. 

Stand afdeeiing I — 3de klasse B. 

Bloemendaal 16 9 4 3 22 57—32 

Zandvoort 15 7 6 2 20 47—28 

Kinheim 14 6 6 2 18 29—21 

Beverwijk 16 9 1 6 19 43—30 

Meteoor 15 8 2 5 18 37—27 

Zeemeeuwen 14 6 2 6 14 29—32 

D.E.C 15 6 2 7 14 28—28 

Schoten 15 5 3 7 13 30—45 

Ahrends 14 3 4 7 10 19—33 

W.M.S 13 3 3 7 9 23—31 

S.D.Z 15 1 3 11 5 20—25 

Overige wedstrijden: Waarschijnlijk doordat de Feest- 
avond op a.s. Zaterdag was vastgesteld, zijn er ditmaal geen 
wedstrijden voor de Zandvoort-elftallen. Nu kan ieder dus het 
eerste elftal naar Beverwijk vergezellen. 

Zandvoort II schijnt evenals het derde haar inzinking te bo- 
ven. Beiden staan er thans weer goed voor. het Hde als volgt: 

lste klasse B: 

Zandvoort II 14 10 2 2 22 42—23 

E.D.O. V 13 8 2 3 18 46—23 

DeCeO 13 8 5 16 38—28 

R.C.H. IV 14 6 2 6 14 44—36 

Bloemendaal II . ..« 15 6 2 7 14 50—38 

R.C.H. V 14 4 5 5 13 29—36 

Haarlem IV 15 4 4 7 12 34—37 

Spaarnestad 14 4 3 7 11 22—45 

Haarlem lila 14 3 4 7 10 28—41 

Droste 12 4 8 3 20—43 

Been gebroken. Tijdens den wedstrijd IVO-DWO II— Zand- 
voort IV kwam de IVO-DWO-speler H. Heemskerk zoodanig 
met een tegenstander in botsing, dat hij met een gebroken 
been naar het ziekenhuis St. Joh. de Deo moest worden over- 
gebracht. Van ruw spel of opzet was geen sprake. 

VOETBAL — OVERZICHT ZEEMEEUWEN. Door van 
Schoten te verliezen heeft Zeemeeuwen de kleine kans op de 
bovenste plaats verknoeid. Het was een der slechtste wed- 
strijden die wij van de oranje-zwarten zagen, en ook toonden 
enkele spelers een slecht begrip van Vereenigingsbelang door 
de fouten van den scheidsrechter te becritiseeren en een ver- 
keerde houding aan te nemen toen de thuisclub door onzeker 
spel van den doelverdediger een achterstand in een voorsprong 
wist om te zetten. Er kwam toen van het spel weinig meer 
terecht en deze wedstrijd werd al een heel slechte propaganda 
voor de voetbalsport. Waar tot 2 maal toe in eigen doel werd 
getrapt was het niet te verwonderen dat Schoten met 5-1 won. 

Zeemeeuwen II had een zwak elftal en verloor kansloos van 
'n beter elftal, Watergraafsmeer II, met 5—0. Wil het publiek 
er aan denken dat het gehoon van den grensrechter der gasten 
al een heel slechten indruk maakte en bij herhaling maatrege- 
len zullen worden genomen? 

Zeemeeuwen III leed ook al onder de invallerskwaal; telde 
er zelfs 6 en verloor in de modder met 4—0. 

Het IVde was bijna compleet, doch verloor toch met 1—0 
van Halfweg II terwijl het Vde met 5—2 van de afd. kampioe- 
nen verloor. 

Slechts de Junioren wonnen en wel met 4 — 1 van Bloemen- 
daal, waardoor hun puntenaantal nog slechts door Zandvoort 
kan worden overschreden. 

PROGRAMMA: a.s. Zondag ontvangt Zeemeeuwen het 
Velsensche Kinheim. Door de nederlaag van Bloemendaal is 
de strijd om de bovenste plaats weer volkomen open en onder 
de 5 candidaten is ook Kinheim. Zeemeeuwen is door om- 
standigheden genoodzaakt geweest het elftal te wijzigen en 
daarin een tweetal jonge spelers uit het 11de op te nemen. 

Kinheim zal dus op zeer enthousiaste tegenstand stuiten en 
heeft nog lang niet gewonnen. 

Zeemeeuwen II gaat naar Schinkelhaven en kan zich op een 
modderballet voorbereiden. Zeemeeuwen III is vrij; Zeemeeu- 
wen IV ontvangt Kinheim V te 10 uur, dus 2 veteranen-elf- 
tallen tegen elkaar. Zeemeeuwen V is ook thuis, terwijl de 
Juniores tegen Haarlem hun laatsten wedstrijd spelen te Haar- 
lem. Adspiranten a is Zaterdag thuis; b is uit. 

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BELANGEN VAN 
JEUGDIGE WERKZOEKENDEN. 

Bij herhaling meent onze Commissie nog eens de aandacht 
te moeten vestigen op de gelegenheid die er voor jonge men- 
schen bestaat om door tusschenkomst van onze commissie te 
werk gesteld te worden bij de Centrale werkplaats teH'lem. 

Dit is een mooie gelegenheid voor jongens die al eenige vak- 
bekwaamheid bezitten niet alleen om te voorkomen dat zij 
door langdurige werkloosheid er geheel en al uitraken en het 
werken verleeren, doch ook om zich practisch verder te be- 
kwamen. 

Behalve een klein zakgeldje wordt wel geen loon uitbetaald, 
maar het groote voordeel is dat men „bij" blijft en daardoor 
weer meer kans krijgt om, wanneer er weer werk aan den 
winkel is, een behoorlijke plaats te bekomen. 

Zeer zeker is een plaats in de Centrale Werkplaats te ver- 
kiezen boven het den gansenen dag leegloopen en langs de 
straat slenteren. Daar wordt men. niet beter, maar slechter 
van! 

Jongelui, die dat zelf ook inzien en voor plaatsing in aan- 
merking willen komen, kunnen zich bij onze Commissie, die 
zooals bekend is, eiken Zaterdagmiddag van 3—4 uur zitting 
houdt in het gebouw aan de Groote Krocht, hoek Oranjestraat, 
aanmelden voor nadere inlichtingen. 

Onze Secretaris, de heer H. J. Koning, is desgewenscht ook 
op andere dagen te consulteeren aan zijn adres Haltestraat 62, 
telefoon no. 457. 

Ouders van werklooze jongens, werkt met ons mede en 
zendt uw jongens eens bij ons! DE COMMISSIE. ANNIE EHRBECKER 

Viool-, Piano- en Ensemble lessen 

Einddiploma Amsterdamsch Conservatorium. 
Correspondentie: Lod. v. Deyssellaan 174, Haarlem (N.) 
De Goedkoope Amsterdammer 
Groote Krocht S— 7 Handel in: Rijwielen, Electr. 
artikelen. Lampen, enz. Ie klas 
Repar. en verhuur-inrichting. 
Waschmachines - Stofzuigers 
Kinderwagens, enz. 

Tandems en kinderfietsenverh. 

De zaak voor Zandvoort op dit 

gebied. ONS WEKELIJKSCHE BRIGADE-PRAATJE. 

De verstandhouding Z.R.B.— Zwemclub! 

Het lijkt mij niet van belang ontbloot om dezen keer eens 
een onderwerp aan te snijden, dat ik geregeld tot iederen prijs 
vermeden heb zelfs vluchtig aan te tippen. Het was tot op 
heden een min of meer delicate kwestie, een zaak met gevaar- 
lijke kanten, want hoe licht zou men in het algemeen gaan 
denken aan een verhouding, gelijk aan die van kat en muis om 
het eens met een populaire uitdrukking aan te duiden. Inder- 
daad, er heeft wel eens een minder vriendschappelijke ver- 
houding tusschen beide vereenigingen bestaan, doch hieraan 
is thans een einde gekomen en naar wij van ganscher harte 
hopen, zal in het belang van de zwemsport in het alge- 
meen de verstandhouding in den vervolge een goede blijven- 1 

De reden, die mij er toe bracht om hierover in ons Brigade- 
hoekje te gaan schrijven is gelegen in het feit, dat er den 
laatsten tijd — op een enkele uitzondering na — door de 
zwemclub verschillende bewijzen zijn geleverd van „good- 
will", m.a.w. er is een geest van verbroedering ingetreden, dia 
wij gaarne bestendigd zouden willen zien! Op de jaarverga- 
dering van de Z.C.Z.. die ik de afgeloopen week in „Muluru" 
meemaakte, heb ik zelfs in waardeerenden toon over de Z.R.B.. 
hooren spreken en dit heeft mij als volbloed Brigade-lid onte- 
genzeggelijk prettig gestemd! 

Wanneer wij de geschilpunten in het juiste licht bezien — 
ik zal nalaten deze weer op te halen in het belang van de 
goede zaak — dan kan men — "als men over een sportiever! 
geest beschikt — al dadelijk gegronde aanleiding hebben om te 
zeggen: het is de kool het sop niet waard of andersom. Dat 
desondanks een vaak gespannen verhouding optrad zullen wif 
in de ruimte laten, alhoewel een motiveering hiervan niet tot 
de directe moeilijkheden behoort. Evenwel, ik zal de oude 
koeien laten waar ze zijn! Een feit is het intusschen, dat er 
momenteel gesproken kan worden van een prettige verstand- 
houding en nu is het aan de leden van beide vereenigingen 
deze verstandhouding te bestendigen. Ook een verschijnsel 
is het, dat de Z.R.B, tot vreugde stemt, dat verschillende leden, 
van de Zwemclub Vrijdagsavonds op het Z.R.B.-zwemuur in- 
Stoop's bad aanwezig zijn. Het zal hun daarbij opgevallen zijn,, 
dat hun daar minstens evenveel hartelijkheid wordt betoond 
als op het eigen club-uur! 

Tot slot moge ik er dan nog op wijzen, dat beide vereeni- 
gingen een geheel afzonderlijk en ver uiteenloopend doel na- 
streven, n.1. wedstrijd-sport en het bevorderen van de zwem- 
sport tot behoud van eigen leven en dat van anderen! 

Wanneer men "dit altijd voor oogen houdt, dan zal daaruit 
direct voortvloeien dat van eenige „concurrentie" in welken 
vorm dan ook, geen sprake kan en mag zijn! Wij wenschen 
de Z.C.Z. alle goeds toe op hun terrein en wij hopen dit van 
de Z.C.Z. beantwoord te zien. Daarmede is dan deze zaak 
eens en voor goed geregeld! 

Wij zullen ons nu verder bepalen tot de Z.R.B. Hier volgen- 
eerst enkele nieuwe leden: de heer S. Terol, Haarl.straat; 
Mej. J. Vermeulen, Oosterparkstraat; de heer W. Chr. ïlilde- 
ring, Kerkstraat; de heer 0- van der Meulen, Potgieterstraat; 
en de heer J. Koper, Spoorstraat. De Z.R.B, heet u hartelijk 
welkom in de vereeniging en hoopt tevens, dat u uw volle 
belangstelling zult willen schenken aan haar belangen en door 
eendrachtig samen te werken in het groote „Brigade-gezin",, 
te arbeiden aan haar groote en verheven taak! 

Over niet al te langen tijd zal de droog-roeicursus wederom 
aanvangen onder leiding van den heer J. Giskes, oud-stuurman- 
der groote stoomvaart. 

We herinneren ons allemaal nog wel die prettige Zaterdag- 
middagen, die we het vorige jaar doorbrachten al „roeiende" 
op een stukje grasland in den Paradijsweg. Deze cursus was. 
toen zeer goed bezocht en naar wij willen hopen zal het aan- 
tal cursisten dit jaar verdubbeld zijn. Zoodra het we«r het 
toelaat, gaan we het geleerde op zee in toepassing brengen met 
onze booten, die echter eerst nog geschilderd moeten wor- 
den. Heeren-vrijwilligers, de volgende week moet het gebeu- 
ren. . . .denkt u er even aan! ANTON STEEN. 

SCHAAKPARTIJ VAN ZEVEN ZETTEN. Het eerste 10-tal 
van de Zandvoortsche Schaakclub speelde Zaterdagavond te- 
gen „Morphy'' uit den Haag. De voorloopige uitslag werd 
7 — 2 voor de badplaatsbewoners. 

Tijdens dezen wedstrijd zorgde de heer Jacq. Speyer voor 
een ongewone gebeurtenis, door zijn partij reeds na 7 zetten 
te winnen en dat nog wel met zwart spelende. J33ggBBBH»BgldyiW«a^^ ^ 
Bruine Basterd Suiker 

PER POND et. Vanaf heden tot en met DONDERDAG 17 FEBRUARI, 
bij aankoop van: 

2 Fondspakken Javarijst 

Extra Kwaliteit a 16 of 22 cent per Pak. 

R I J S T met SUIKER 

Voedzaam, Gezond, 

EN NU EXTRA GOEDKOOP! 

ONZE BEKENDE 2-DAAGSCHE! 

Alléén Vrijdag & Zaterdag. Afgehaald uit den Winkel 

DROPLINZEN p. »A pond van 21 voor 17 et 

Uitstekend tegen de hoest. 
NOOTBONBONS, zeer fijne bonbon.. 2 ons voor 25 et 
SAKSISCHE WORST 2 ons voor 23 et ALBERT H 
VOORDEELIGSTE KRUIDENIERSBEDRIJF IN 
NEDERLAND. 

Bij 2 pak Javarijst, wordt niet meer dan één pond Suiker 

tegen verlaagden priis verstrekt. 
ZANDVOORT - KERKSTRAAT 30 - TELEFOON'62. 

,r. 46. 

■BBSMHBBBHBHB '4 
* 

* 
4 GEBOUW „MONOPOLE" ■ | 

STATIONSPLEIN - TELEFOON 40 g B 
De Zandvoortsche Tooneelclub „O 1*5 TOONEEL" 

PRESENTEERT EEN AVOND VAN DEN LACH! „EEN ONTAARD VADER" Wegens enorm succes 
heden Zaterdagavond 
opvoering van 

POPULAIRE ENTREE-PRIJS 25 et, plus belasting, vanaf 
2 uur verkrijgbaar aan de kassa van „MONOPOL E" 

3MT NA AFLOOP GROOT BAL ~&B 

o.l.v. den heer J. Stol Jr. en muziek van „The Tune Mixers" Blijspel in 3 bedrijven door C. v. MOS ER, 
waarvan de première ging op den 2den avond 
van de Oranjefeesten. Dinsdag 15 Febr., 8.15 uur* Voorstelling voor Ouden van Dagen 

Gratis toegankelijk voor Zandvoortsche Ouden van Dagen. Entree voor belangstellenden 20 et, plus bel. 
Werkloozenkaarten 10 et, plus belasting. - Kaarten verkrijgbaar bij: H. LUYTE, Pakveldstraat 3 en 
Z. J. LEEN, Burg. Engelbertsstraat 9 


■***}*****##************#***^ EET dat U 'niet meer behoeft te zeuren met Uw oude naai- 
machine, daar U reeds een PRACHT NAAIMACHINE 
kunt koopen voor slechts gg^T 69 GULDEN. 

Desgewenscht te betalen met 90 cent per week. 
STOFZUIGERS 
RADIO 

HAARDEN 
KACHELS 

RIJWIELEN 

WASCHMACHINES 

PICK-UP MET MOTOR en 
nu ook pracht serie KINDERWAGENS, op gem. bet. cond. 

Spreekt met U Y L E M A N 

EN 'T KOMT IN ORDE. 

GROOTE KROCHT 19 — TELEFOON 558. 

Ie klas rep. inrichting v. Rijwielen en Electr. Apparaten. RffwraawffsayB^ag DAMES ï Laat Uw haar VAKKUNDIG PERMANENTEN. 

geheel compleet slechts f 1.95 geheel stroomloos. 
Olie behandeling tegen haar uitval. 

Speaj^BLONDEEREN en VERVEN. 

TO DE JONG, Stationsstr. 14 
b en het aanbieden van een door een der meisjes-adspiranten 
gemaakt zwemalbum. 

De bespreking van het a.s. Zomerseizoen en Bouw van het 
Clubhuis moesten wegens het vergevorderde uur tot een 
volgende vergadering verdaagd worden. 

De vergadering werd in „Muluru" gehouden en was druk 
bezocht. 

Nog kunnen we melden, dat de Directie van het Noorderbad 
het bestuur 4 seizoenabonnementen aanbood, door haar te 
schenken aan het meisje, jongen, dames- en heerenlid, dat 
vanaf de vergadering tot begin Mei de meeste nieuwe leden 
werft. 

PHOENIX VOERDE „DE ROZENKRANS" OP. Het komt 
in een plaats als de onze weinig voor dat film en tooneelstuk 
van één zelfde onderwerp gelijktijdig gaan. „De Rozenkrans", 
een roman van Florence Barclay, is zoowel verfilmd als voor 
het tooneel bewerkt, wat met meerdere boeken het geval is. 

De film draaide in de „Hollandia-Bioscoop", de Phoenix be- 
paalde op denzelfden dag de opvoering van het tooneelstuk. 

De aanvankelijke idee, van: Phoenix treft het niet, is na het 
zien van de film en het stuk en constateering van de overvolle 
Monopole-zaal, omgezet in : Er heerschte vertrouwen in de 
Phoenix en zij verdiende dit voor haar durf om als eerste 
dilettantenvereeniging in Nederland „De Rozenkrans" op het 
repertoire te plaatsen. Deze durf echter is niet in staat de 
toeschouwers tevreden te stemmen. Bij die durf moet komen 
de wetenschap, absoluut geschikte krachten te hebben voor het 
vervullen van de mannelijke en vrouwelijke hoofdrol, waar het 
stuk mee staat en valt. Mogen we het een eerste verdienste 
van de uitvoerenden noemen, dat hun spel in sterker mate 
boeide dan dat van de artisten op het witte doek. 

Als het geheel en al goed is behooren bij de laatste scènes 
de tranen rijkelijk te vloeien. Zóó goed is de voorstelling van 
Phoenix nog niet kunnen zijn. Al kan zij het worden bij vol- 
gende opvoeringen, wanneer de nu spanning verminderende 
onvolmaaktheden weggewerkt zijn. 

Het eerste bedrijf vonden we het minst, gevolgd door een 
sterker tweede en een vlot derde en slotbedrijf, waarbij de gestadig toenemende spanning uitgroeide tot lichte ontroering. 

Toen was „Phoenix" op haar best en kregen 80 pCt. van de 
aanwezigen — die overigei 20 pCt. waren mannen — vochtige 
oogen van de aangrijpende gebeurtenissen op het tooneel. 

We hadden het daar straks over twee hoofdrolvertolkers, in 
handen waarvan het lot van de opvoering grootendeels lag. 

Uit ons waardeerend verslag moge 1 gesproken hebben hoe 
uitstekend bedoelde personen er in slaagden zich van hun 
zware taak te kwijten. 

Het is ons een behoefte Mej. L. Roukens en den Heer Hans 
Wallig vanaf deze plaats te feliciteeren met het succes van 
„Phoenix", door hun gefundeerd. Van Mej. Roukens hadden 
we eerlijk gezegd niet zulk expressief spel verwacht, zoo'n 
gevoelvolle uitbeelding van Jane Champignon, de lijdende fi- 
guur, wier tragiek het stuk beheerscht. 

De later even beklagenswaardige Gerald Dalmain, van ge- 
vierd portretschilder en lieveling der vrouwen, door blindheid 
tot kluizenaar gedoemd, kwam er het meest natuurgetrouw af. 
De heer Wallig leverde met deze prestatie het grootste kwan- 
tum sterk spel, waarvan voorts Mevr. Bleesing en de Heer Hen- 
driks belangrijke leveranciers waren. De eerste bracht een in 
vele opzichten aanvaardbare Hertogin van Meldrum, de soms 
komische, levenslustige oude dame uit de groote wereld. De 
heer Hendriks kwam er tegen het derde bedrijf zoodanig in, 
dat we hem oprecht bewonderden om z'n flair* en de dit in de 
hand werkende correcte typeering. 

De heer J. Weber voldeed het best als Dr. Mackensie. Hij 
maakte er een betrekkelijk karaktervol rolletje van. 

Overige medespelenden waren Mevr. Rinkel-Speyer, Mej. 
K. Wieringa en de heer C. Schuiten. Wat zij te doen en te 
zeggen hadden was te gering om er een andere waardeering 
voor te geven dan die welke opgesloten ligt in de woorden: 
„Zij voldeden". 

„Phoenix" plaatste zich Zondag op een hooger voetstuk en 
voegde nieuwe lauweren toe aan de vele die zij onder haar 
bekwamen regisseur H. L. Dhooge geoogst heeft. Haar wak- 
kere bestuur, inzonderheid de heer O. Smaalders, een pluim 
voor de opmerkelijke» prestatie om na al die feestavonden van 
de voorgaande week voor een uitverkochte zaal te zorgen. V.V.V. THANS SEMI-OFFICIEELE INSTELLING. De twee- 
maal achtereen uitgestelde vergadering van de Vereeniging 
voor Vreemdelingenverkeer vond Dinsdag j.1. plaats, in aan- 
wezigheid van Burgemeester en Wethouders. 

Na het openingswoord van den Voorzitter, waarbij deze 
de zes-en-dertig-jarige succesvolle loopbaan van de vereeniging 
in gedachten bracht, was het aan de leden te beslissen over de 
belangrijke zaak: „V.V.V. al dan niet te veranderen in een 
Semi-Officieele Instelling". 

Burgemeester H. van Alphen zette als eerste spreker uiteen 
waarom de voorgestelde wijziging zijn sympathie en steun had. 

De toekomst van Zand voort eischte volgens Z.E.A. een 
aanvaarding er van, waardoor haar belangen op de beste wijze 
te behartigen waren. 

De heer Stel deelde mede dat het geheele bestuur zich voor 
de reorganisatie had uitgesproken. 

De heer C. A. C. Gunters toonde zich verheugd over de be- 
langstelling van het Gemeentebestuur voor de bevordering 
van 't Vreemdelingenverkeer. Hij bracht het College van B. en 
W. dank voor haar initiatief en was er van overtuigd dat een 
nieuwe instelling meer zal kunnen presteeren. Daar andere 
badplaatsen hun reclame campagne reeds aanvingen, dringt 
spr. aan op spoedige afhandeling. 

Ook Wethouder Slegers sprak woorden van aanbeveling, 
gevolgd door een kort speechje van den heer A. Meyer, waarin 
deze het niet in behandeling genomen voorstel deed de naam 
V.V.V. te veranderen in „Zandvoort's Bloei". 

Na een laatste toelichting van Burgemeester Van Alphen, 
nam de vergadering het voorstel aan met 31 stemmen voor en 
1 tegen. 

De noodige wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk 
reglement zal Donderdag a.s. besproken worden als men 
wederom in vergadering bijeenkomt. 

OM DEN BEATRIX-BEKER. Men deelt ons mede dat Zondag 
op de banen van de Kennemer Golfclub den beker verspeeld 
is, die de Heer C. Dekker ter herinnering aan de geboorte van 
Prinses Beatrix het bestuur van de Kennemer Golf- en Coun- 
try Club aanbood. Winnaar werd de heer E. Lefrebvre, gross 
38 (3 2/3) met 34 1/3. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN GYMNASTIEK Ver. O.S.S. 

Secretariaat: Dr. Gerkestraat 30zwart. 

Nu alle festiviteiten weer achter den rug zijn, moeten alle 
* leden extra aanpakken om de laatste hand aan beide uivoe- 
ringen te leggen. Ieder wordt derhalve verzocht de extra- 
repetities te bezoeken en ook op de gewone lesuren niet te 
ontbreken. Dames, heeren, jongens en meisjes, steunt de tech- 
nische leiding vooral in de laatste weken ten volle. 

Teneinde het alle jongens en meisjes te vergemakkelijken, 
laten wij hieronder volgen het officieele adspirantenlied, het- 
welk ingestudeerd moet worden. 
Wie doet aan gymnastiek, die heeft schik, die heeft pret 

(in z'n leven 
Die blijft lang energiek en in staat tot krachtdadig streven, 
Wie met ons mee komt turnen in 't Koninklijk Verbond 
Die blijft z'n heele leven vaardig, vroolijk en gezond. 

Wij vlassen altijd maar op het uur, dat de les gaat beginnen 
Dan staan wij keurig klaar om gezondheid en kracht te winnen 
Wie eenmaal voelt de vreugde van 't turnen op muziek, 
Die sluit zich daad'lijk bij ons: „Lang leef de Gymnastiek 1" 

MIVA-NIEUWS. De MIVA, Missie Verkeersmiddelen Actie, 
beoogt het zenden van moderne verkeersmiddelen naar de 
Nederlandsche Missionarissen. Reeds tal van jaren oefent de 
MIVA in verschillende landen haar zegenrijken arbeid uit. 
Alleen Nederland bleef totnogtoe achter, Nederland het missie- 
land bij uitnemendheid. Dat moest veranderen. Ook Nederland 
zou zijn MIVA hebben. Doordrongen van de noodzakelijkheid 
de technische hulpmiddelen aan te passen aan de eischen des 
•tijds, smeedden eind 1935 eenige mannen plannen, teneinde de 
MIVA ook in Nederland burgerrecht te doen verkrijgen. Allengs 
groeide hieruit het MIVA-Comité onder voorzitterschap van 
Mr. G. C. J. D. Kropman, lid van de eerste Kamer der Staten- 
Generaal en loco-burgemeester van Amsterdam. Eerst nu kon 
aan een georganiseerde actie worden gedacht. Maar men moest 
voorzichtig zijn. Er bestonden hier te lande reeds vele missie- 
liefdewerken. Deze mochten allerminst schade ondervinden 
van de actie van de jongste missiespruit. Na gehouden over- 
leg bleek men in de andere zijde van het kamp niet alleen geen 
tegenstander, "maar zelfs enthousiast voorstander. In de MIVA 
zag men geen concurrent. Integendeel, zij zou door haar actie 
het enthousiasme, waarmede in Nederland men te allen tijde 
de missie heeft gesteund, nieuw voedsel geven. Daarbij zouden 
velen herinnerd worden aan hun missieplicht, aan hun plicht: 
de missie ook met stoffelijke gaven te steunen. Herhaaldelijk 
hebben Paus Kardinalen hun hooge goedkeuring geschon- 
ken aan het ijveren der MIVA. Z.H. Paus Pius XI heeft de 
woorden gesproken: „Gij behoeft me niet te begeesteren, Ik 
ben enthousiast". Z.H. Exc. Mgr. J. P. Huibers, Bisschop van 
Haarlem, in wiens diocees de hoofdzetel van de MIVA is ge- 
vestigd, verklaarde het werk als noodzakelijk en schonk een 
ieder die daadwerkelijk aan deze actie deelnam, zijn bisschop- 
pelijken zegen. Mgr. Th. Bekkers, secretaris van den Nederl. 
Priester-Missiebond en van het Nationaal Comité, dat door 
den H. Stoel is ingesteld om de onderlinge verhouding en de 
samenwerking van de verschillende missieacties te bevorderen, 
beval het MIVA-werk volgaarne aan. De Priester-Missiebond 
en de vereemgde Missionarissen wezen beide een Vertegen- 
woordiger in het MIVA-Comité aan. Belangstellenden, de 
MIVA komt naar u toe. Op 20 Februari zal in het patronaats- 
gebouw te 8 uur de groote MIV A-geluidsfilm „Het Testament 
van een Missionaris" worden vertoond. Aanschouwt in deze 
film de ontzettende verkeersmoeilijkheden in de missies. De 
MIVA wacht u. 

JAARVERGADERING ZWEMCLUB. Na het beëindigen van 
de Jeugdbijeenkomst kwamen Maandagavond de leden van de 
Zwemclub „Zandvoort" in Jaarvergadering bijeen. 

De Voorzitter, de heer R. J. van Deurzen, betuigde bij beide 
gelegenheden in het openingswoord zijn dank voor de vele 
blijken van belangstelling hem en z'n echtgenoote betoond na 
het hun overkomen ongeluk. Voorts bracht hij de geboorte van 
Prinses Beatrix in gedachte, waarover natuurlijk ook alle 
Z.CZ.-ers verheugd waren. Hij herinnerde in het kort aan be- 
langrijke feiten en sprak o.a. zijn vreugde uit over de toene- 
mend beter wordende verstandhouding met een andere plaat- 
selijke vereeniging. 

Hierna bracht de heer Fred Keur, als Secretaris, zijn uitge- 
breide Jaaroverzicht uit. Dit gaf den groei en bloei van de 
vereeniging duidelijk weer en noemde de vele prestaties van 
1937 bij naam, om den leden een indruk te geven van de belang- 
rijkheid hunner Vereeniging. 

Van het feit dat Dr. C. A .van Fraassen zich bereid verklaard 
had als Medisch Adviseur van de Vereeniging op te willen 
treden, werd met bijzondere erkentelijkheid gewag gemaakt. 

Woorden van dank werden in dit verslag o.a. gebracht aan 
't Bestuur van de Haarlemsche Vereeniging D.W.R., voor haar 
verleende medewerking op velerlei gebied, aan Mevr. Hennis, 
de onversaagde Zwemmoeder, die in het afgeloopen jaar meer 
dan 50 nieuwe leden aanbracht, aan den heer O. Smaalders, 
voor zijn aan de vereeniging bewezen diensten, aan de heeren 
G. Voogd en Jac. Kohier, waarvan de laatste vooral tot spijt 
van de polo-spelers niet meer te Zandvoort woonachtig is. 

Het jaarverslag van den Penningmeester, den heer D. Kooy, 
gaf aan hoe uitstekend de vereeniging er financieel voorstaat 
en werd, evenals dat van den Secretaris onder dankzegging 
goedgekeurd. 

De Bestuursverkiezing bracht geen verandering in de 
samenstelling er van. 

Verder te noemen punten waren het benoemen van diverse 
commissies, waaronder een Jeugd-Propagandacommissie a en Banketbakkerij „HUIZE ROLAND" 

KERKSTRAAT 8 
PRESENTEERT DEZE WEEK: 

8V3oscov. Duinreepjes. . 35 et. per ] / 2 

Vanille Batons 35 et. per '/ 2 

Duche's (Mocca Noga) 35 et. per % 
Pain d'Amande 30 et. per ] / 2 Fantasie Gebak per stuk 55 et. 
Zaterdag 12 Febr. Zondag 13 Febr. Maandag 14 Febr. 8 uur: 

GROOT BIOSCOOP-PROGRAMMA met VARIÉTÉ 

Als hoofdno. opvoering van de groote WeenscheOperettefilm: 

Wie het LAATST MIST 

met Heinz Rühmaun - Theo Lingen - Liane Haid - Hans Moser 

Het grootste lachsucces van dit seizoen. Drie komieken, die 
elkander in populairiteit op het Europeesch projectiedoek 
overtreffen in één film. Een lawine van spot, een parade van 
kostelijke invallen. Het komt niet dikwijls voor dat men de 
spelers op het witte doek niet meer kan verstaan door de lach- 
salvo's van de toeschouwers, dat nu kan men bij deze iilm 
meemaken. Muziek van Robert Stolz. 

OP ONS TOONEEL persoonlijk optreden van het wonder der 
20ste eeuw: 

De groote helderziende 
Occultisme — Helderziendheid — Televisie. 

Doktoren en geleerden staan perplex over To Rhama. De 
sensatie van Berlijn, New-York, Parijs, Weenen. Niemand 
mag verzuimen hem te zien! 't Is werkelijk iets bijzonders. 
Toegang boven de 14 jaar. 

ENTREE : Parket ƒ0.40; Parterre ƒ0:60; Stalles-Balcon ƒ 0.S0 ; 

Loge ƒ1. — (alles inbegrepen.) 
Voorzie u vroegtijdig van plaatskaarten, reeds heden ver- 
krijgbaar in sigarenmagazijn van J. Water, Stationsplein. 

ZONDAGMIDDAG HALF 3 FAMILIE-MATREE 

opvoering van de groote filmklucht 

DE DRIE VR00LIJKE VAGEBONDEN 

Een oergeestig verhaal, waarbij de lachsalvo's niet van de 
lucht zijn. Verder een amusant bij-programma; o.a.: Betty 
Boop, Popeye de Zeeman, e.a. 
ENTREE: 15 en 25 cent, alles inbegrepen. 

DONDERDAG 17 FEBRUARI — ' 8 UUR: 

Popuiaire Voorstelling 

opvoering van de groote succesfilm welke met overweldigend 
succes in het City-Theater te Amsterdam is vertoond: 

IK WAS JACK M0RTIMER 

met Adolf Wohlbrück. 

Een spannende mysterieuze film met adembeklemmende 
spanning en actie. 

ïfib> I I [ 2** Deze film is nog niet in Zandvoort geweest. 
Als tweede hoofdfilm: 

DE ROOS VAN DE RANCHO 

Een film, die u niet eens, maar meerdere malen zult willen 
zien en hooren. Toegang boven de 14 jaar. 

ENTREE: 30—55 et., alles inbegrepen. WEGENS HET GROOTE SUCCES 
GAAN WIJ DOOR MET ONZE 
1 BUS PRIMA WAS . . I oe ~« 
MET 1 BUS SCHURA . S C 

Tandenborstels 10 et 

Theepotten 29 et 

3 paar veters 10 et 

100 servetten voor 15 et 

Ontbijtserviezen 265ct 

1 pracht Broodplank met ingebouwde 
broodzaag, iets bijzonders 80 et 

Aschzeef 25 et 

3 zakjes blauw 15 et 

Pr. scheerapparaat m. pakje mesjes 20 

4 kleerenhangers 10 et 

Doos roestvrije messen iets moois 150 

2 groote pakken Ira 15 et 

1 tube Kachelglans 8 et DEZE PRIJZEN GELDEN ALLEEN VOOR 
ZATERDAG 12 FEB&UAR9 Kolenkitten van 79 voor 65 et 

Kolenscheppen 20-15 et 

Kachel haakjes, verchroomd 5 et 

Kachel pooken 12 et 

Kachel rekjes, staande 39 et Keukenstoelen 125 et 

Strijkplanken 98 et 

Keukentafels vanaf 85 et SWALUESTRAAT 9 Brood planken 23 et 

Hak borden 

Mi'aas, 3 lats 27 et 

Afdruipbakken 39 et Glazen sponsen vanaf 15 et 

Linnen Dweilen 14 et 

Wafeldoekjes 12 et 

Molton Dweilen 17 et 

Toilet sponsen 25 et TELEFOON 5?8 
SwaSuësfraaS 2 Pracht Loi 3 pnd 25 et 

Zoute Andijvie, per pond 10 et 
Zuurkool, de echte, p.p. 6 et 
Bloemkool voor marktprijs. 
Tuinworteltjes 5 pond 25 et 
Tomaten voor marktprijs. 

Stoofperen 3 pond 25 et 

Mooie Spruiten 6 et 

Gesneden Roode kool.. 7 et 
Krul Boerenkool p. pn 5 et 
Precent of Engeland . . 15 et 
Pr. 2 pds bl. Spercieb. . .18 et 
2 pds-blik Appelmoes pr, 24 
Zoete appels, 4 pond 25 et 
Sinaasappels 4 1 /» et Bananen, p.pond 18 et 

Sinaasappels 4 et 

10 exttra groote Jaffa's 55 et 
Mooie moes goudrenetten 

3 pond 25 cent. 
Extra fijne zacht zure hand- 

appels, 3 pond 25 et 

Zoete Handappels 3 pd 25 et 
Extra goud renetten 2pd.25ct 
Extra gr. Bellefleurs 2 p. 25 
2 pd blik augurken, prima27 et 
Anjou peren per pnd.. 24 et 
Groote flesch Appelmoes 33 et 
10 groote Grape fruit zonder 

pit 70 et 

Wij hebben prima Arachide Slaolie voor buitengewone reclame prijs. 

Komt ziet & overtuigt U - Nergens beter - Nergens goedkoooer 
Alles wordt direct thuis bezorgd en zonder prijsverhooging, 1 flesch prima Postelijn 20 et 

Gepelde kastanjes p.p. 22 et 

Champignons. Veldsla, Radijs, 

Knoflook en Mierikwortel. 

— Alle soorten Noten. — 

10 K.g. Zand-aardapp. ..45 et 

10 K.G. Bonte 65 et 

10 K.g. Zandeigenheimers70 et 

Zoute Snijboonen, Eigen 
inmaak, extra, p.p. . . 12 et 

N.B. U koopt bij ons prach- 
tige blanke Zuurkool uit het 
vat (met uit blik,) p.pond 6 et 
volgende week vanaf 15 Februari ? 
de RaambïBjetfien B 
Onverwoestbaar voor schoolschoenen. 
PRIMA PASVORM - LAGE PRIJZEN 
Alleen-verkoop voor ZANDVOORT; 

» 6 (tegenover het Gemeentehuis) Niet te gelooven zoo goedkoop 

DE PRACHTIGE MODERNE 

LAMPEKAPPEN 

bij Fi. ZWEMMER 

DE GOEDKOOPS ZAlfêDVOORTEïS 
SWALUËSTRAAT 20 

Komt ü eens kicken ! 
Nu of nooit voor weinig geld een mooie kap. Voor 

KAAR ^ELOUR 
SOÜCLÉ 

&xmmsiE& en 

TAPIS BELGE 

K&rïPETTEN naar BEHANGERlj STOFFEERDERIJ □DnnaaaanDnDoo-aaaDDDUanDaDaaDDEiDaoanniEinD 

n CORNELIA zei tegen Peter Pech: „Het is handig en a 

S verstandig van je dat je onze Welfschoenen naar de E 

g BRABANTSCHE SCHOENDOKTER gestuurd hebt. Hi] g 

D maakt ze als nieuw en dat voor dien prijs. D 

n Dames zolen en hakken ƒ 1.00 o 

C Heeren zolen en hakken ƒ1.50 g 

{2 Prima leer en afwerking. □ 

□ Dames rubber zolen en hakken ƒ0.65 o 

O Heeren rubber zolen en hakken ƒ1.00 O 

n Engelsch rubber zolen voor werkschoenen ..40 et. p.p. q 

O (1 jaar gegarandeerd.) O 

O Speciaal in Welf- en Arch Schoenen reparatie. □ 

E De Srabantsche Schoendokter g 

g STATIONSSTRAAT 7. g 
DDcoaDwancc^DaarjDDPnPaaDDDarjaDanaDDnnnDD DOORREGEN VARKENSLAPPEN S0 et 

PRIMA DOORR. OSSELAPPEN per pond ƒ 0.55 
2 POND HEERLIJKE RIBLAPPEN ƒ1.30 

Voor de BOTERHAM : 

PRACHT HAM, per ons ƒ 0.16 

LEVERKAAS, per ons ƒ0.16 

GEKOOKT ONTBIJTSPEK, per ons ....ƒ0.16 

Rookvleesch (van de muis), per ons ƒ0.20 

PRIMA GELDERSCHE ROOKWORST p. ƒ 0.55 

Vleeschhouwerij VAN OSTADESTRAAT la — TELEF. 539. lEVIAKELAAR i 

ILCVANPETEGEM] 

i ftflaurHssir. 6 - Tel. 476 % 

% a 

s Geeft tijdig uw TE HUUR ZIJNDE I 
I GEPflEUSëLEERDE WONiSSGEftS op, I 
I daar er reeds verschillende aan- 1 
S vragen zijn. I 

»E0HHHE»EBEHiBBaiuiBoafïf3aaaH8itaigaaaRSEi!2;asss3E PAMER-VULPENHOUDERS SJ DE &LE8NE WINST" - Haltestraat 31 
BONTE -DIEREN 
ZOTTERNÏJ Laat Uw Ford REPAREEREN 

in een Ford-Garage; wij zijn specialiteiten in Ford- 
reparaties en U kunt gebruik maken van ruilonderdeelen -Garage • 

Officieel Ford Sub Dealer. Godsdienstoefeningen 

Ned. Herv. Gemeente. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP. 

Bediening van den H. Doop. 
n.m. 6.30 uur: Jeugddienst; Ds. Ch. DE BEUS, (Overveen). 

Onderwerp: „Oprechtheid". 
Om 12 uur Zondagsschool in de Wilhelminaschool 

Gereformeerde Kerk; (Julianaweg, hoek Emmaweg). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds, N. A. WAANING. 

des avonds 5 uur: Ds. Ni A. WAANING 

Cat. Znd. 13. 

Gereformeerde Kerk in H.V. (Brederodestraat.) 

Zondag a.s. des v.m. 10 uur: Ds. P. VAN DER VLOED. des n.m. 5 uur: Ds. P. VAN DER VLOED. Roomsch Kath. Parochie van St. Agatha. 

Heden, Zondag Septuagesima, de H.H. Missen om 7 uur-8.30 
en 10 uur; Algemeene* H. Communie voor de Heerencongregatie 
onder de H. Mis van 8.30 uur; collecte voor de Kathedraal te 
Haarlem; na de Hoogmis de lofzang „Te Deum" bij gelegenheid 
van den verjaardag van de Paus-kroning; om 12 uur voorbe 1 - 
reiding voor de plechtige geloofsbelijdenis; om 7 uur Maria- 
lof met rozenhoedje. 

Dinsdag om 7 uur Lof ter eere van den H. Antonius met 
rozenhoedje; om 8 uur congregatie voor de meisjes; na de 
congregatie worden de zelatricen van het Apostolaat des ge- 
beds verwacht in het patronaat. 

Donderdag om 7 uur Lof ter eere van het Allerh. Sacrament 
met rozenhoedje; om 8 uur congregatie voor de dames. 

Vrijdag om 8 uur congregatie voor de heeren. 

Zaterdag van 5—9 uur gelegenheid om te biechten. 

Zondag, Sexagesima, Algemeene H. Communie voor de> da- 
mes-congregatie onder de H. Mis van 8.30 uur. 

Israëlitische Kerk, Dr. Mezgerstraat. 

Vrijdag 18 Febr. Aanvang Sabbath te 5 uur. 
Zaterdag 19 Febr. Einde Sabbath te 6.03 uur. 
Zaterdag : Ochtenddienst te 8.30 uur. 

Leeroefening te kwart voor één. , 

Middaggebed te half twee. 
Secretariaat der gemeente is gevestigd KostverLstraat 2S. 

Zandvoortsche Kring „Godsdienstig Leven". 

Afdeeling v.d. Ned. Protestantenbond. 
Zondag a.s. 's avonds 7 uur: Ds. J. KALMA. 

Zondagsschool van 12 — 1 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND." 

Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de O^'ie Bewaarschool 
Duinweg. Spr. de heer D. Laansma, evangelLt te Driebergen. Vermakelijke Dierkunde of Zoölogica Comica. 

De Vogels. 

Deze worden verdeeld in zulke, welke worden ontleed en in 
'de zoodanige, welke worden opgezet. Sommige zweven rond 
in het blauwe azuur, anderen brengen hun geheele leven 
achter de tralies door. Tot de vogels, die voor ontleding 
qeschikt zijn worden ganzen, eenden, hanen en kippen vooral 
gerekend, waarom onontwikkelde lui ze ook niet onder vogels, 
maar alleen onder het pluimgedierte rangschikken. Dan heeft 
men ook nog zoog. „slimme vogels" en „hoogvliegers", die in 
geestes gave den mensch in de verte benaderen. 

De Adelaar, de koning der vogels; een vogel van nette kom- 
af, met weinig nut dan alleen dat je hem met goed fatsoen in 
ja wapen kan bezigen, klauwen om van te griezelen, nemen 
trouwens heele schapen mee de lucht in en bij gebrek hieraan 
de herdersjongens. Er zijn Adelaars met een zoog. „langen 
broek; ja, daar moet u nu niet om lachen, ik kan niet helpen 
dat u dit nog niet weet. Dat zijn n.1. de Adelaars met sterk 
bevederde pooten, teeken van kracht en op 't eerste gezicht 
lijkt het ook werkelijk of ze een pantalon dragen. Bij de Dieren 
is dat al wéér beter ingericht als bij de menschen. want 
hier hebben èn de vrouw, èn de man, „de broek an"! 

De Vink, houdt zich in bosschen en vogelkooien op en 
leert gemakkelijk melodiën nafluiten. Die aanleg komt het 
sterkst uit bij luistervinken, welke een bijzonder ontwikkeld 
gehoor hebben en bij de radio soms op onbarmhartige wijze 
op de proef worden gesteld. Luistervinken moeten ook ver- 
stand hebben van allerlei mogelijke geluiden, zelfs van op- 
roerige en vervelende, die door den luidspreker den luister- 
vinken worden toegekweeld — al dan niet gewild! Dan zijn 
er nog blinde vinken afkomstig van de koe en er zijn blinde 
vinken, die zich het liefst in de raadszalen nestelen, waar ze> 
soms op een schrikbarende manier „doorslaan''. 

De Uil. De uil staat bekend als bezittende weinig geestver- 
mogens, waarom dan ook geen uilen naar Athene gebracht wor- 
den en waarom de uitspraak „je bent een uil" niet tot de vriende- 
lijkste behoort. En op uilen rust de vloek , dat het geslacht steeds 
achteruit gaat, want een uilskuiken, is steeds dommer dan 
deszelfs papa en mama, daarom kijken deze stumperds ook 
altijd als „uilen in doodsnood". De aardigste uiltjes zijn die, 
welke vooral oude heeren na het eten knappen. 

De Haan is het nuttigste dier onder de vogels, vooral in ge- 
braden toestand wordt hij zeer gewaardeerd. Deze kan ook 
"worden uitgehangen in dezen toestand. De haan wordt soms 
ook gespannen, doch dan komt hij meest op geweren voor. De 
hoogst geplaatste haan is die op den kerktoren, die altijd met 
den kop in den wind gaat staan, aangezien hij in die houding 
alleen eieren kan leggen. Het gezang van den haan heet 
kraaien, waarmee hij reeds vóór dag en dauw de buren, wak- 
ker maakt. Er zijn ook menschen, wiens haan altijd koning 
"Wil kraaien. 

De Struisvogel is de grootste vogel in Nederland, waar hij 
evenwel niet voorkomt. Zijn politiek wordt hier nogthans 
o zoo dikwijls gevolgd. Zijn eieren zijn vaak zoo zwaar, dat 
hij ze in het geheel niet meer kan leggen. Een struisvogel 
loopt niet, maar stapt verwaand voort; hij krabt zich niet zoo- 
als andere vogels, maar strijkt zich de veeren glad; hij kijkt 
niet gewoon naar opzij, maar gooit z'n kop met dwaze rukjes 
heen en weer. die geheel in overeenstemming zijn met zijn 
fatachtige persoonlijkheid; een Struis doet akelig deftig, voor 
hij drinkt zou hij b.v. als hij een jacket had gedragen eerst 
even zijn vest hebben afgetrokken, een zijden zakdoekje uit 
zijn jaszak hebben gehaald en zijn bek er mee hebben afge- 
veegd voor hij de eerste slok nam. Bij vervolging steekt hij 
z'n kop in het zand en meent, dat als hi] niemand ziet, nie- 
mand hem ziet. In sommige landen doet de struis dienst als 
rijpaard bij de bereden wapenen, die dan de „struizerie" wordt 
genoemd. Van dit dier is echter nog zoo oneindig veel interes- 
sants te vertellen, dat ik bij gelegenheid hier eens een apart 
artikeltje aan zal weiden. 

De Ooievaar. Den laatsten tijd zeer veel besproken, omdat 
hij zich langer dan gewoonlijk in de omgeving van Soestdijk 
ophield, 't Is een zeer geliefd kinderdier; dat hij in menig huisgezin een belangrijke rol speelt is nu wel een uitgemaakte 
zaak; soms wordt hij zelfs teruggestuurd. Veel overeenkomst 
met de ooie-vaar. heeft de ooie-moer, haar snebje is alleen 
nóg wat spitser. Zij eet sprinkhanen en sprinkhennen en 
staat gewoonlijk op één been. Als de ooievaar arriveert heeft 
men gewoon maar in den Almanak te kijken, om te weten 
wanneer de Lente begint. 

De Pelikaan voedt, zooals algemeen bekend mag heeten, zijn 
jongen met eigen hartebloed, als hij geen beter voedsel bij.de 
hand heeft, wat zeker in de jaren van malaise nog wel eens 
het geval zal zijn geweest. ■- 7 

De Gans. De ganzen behooren alle tot de afdeeling der 
kwakers en hebben door hun vreeselijk gekwaak eenmaal het 
kapitool in de gemeente Rome gered, wat heden ten dage 
zelden meer gebeurt, zij zijn dermate waaksch, dat men hen 
dikwijls als waakhond bezigt. De sneeuwgans is ook een 
gans, maar komt natuurlijk alléén in den winter voor, kan 
echter als een gewone gans worden gebraden, wijl de sneeuw, 
dadelijk smelt, zoodra ze 't vuur ruikt. De gans was door 
haar stalen pennen of schachten, eenmaal zeer in aanzien bij 
schrijvers, maar ook deze grootheid is vervlogen. Haar veeren 
breken de schrijvers thans het hoofd niet meer, maar ze leg- 
gen er zich nu 's nachts op neer als ze geen kapok of hout- 
wol verkiezen. Eén bijzonder soort gans is de gebraderié, 
welke vooral op Kerstmis den menschen in den mond komt 
vliegen. Gebraden ganzen zijn erg voedzaam, wijl hét 
ganzenvet zich buitengewoon gemakkelijk afscheidt, zoodat 
de menschen onder het eten, gewoonlijk al vette handen krij- 
gen. Ganzenlevers zijn veel kleiner dan koeienlevers, doch 
worden ook gegeten. De lolligste gans is die van het ganzen- 
bord, welke soms in de kwade negen verzeilt en daar niet zöo 
gemakkelijk weer uitkomt. ! 

Wederom genoeg leerstof voor deze week. Wonderlijk, zoo- 
veel verborgenheden er toch in die dierkunde schuilen!! Heeft 
u ze ook al ontdekt, Lezer? Er steeks soms, o, zooveelmeer 
achter dan de oppervlakkige Lezer waarneemt. Dierkunde is 
nu eenmaal geen vak voor iedereen!! Volgende week iets 
over de Amphibiën, of te wel tweeslachtige dieren. 

P. C. RIJNDERS— SCHOUTEN. Glas- en Verfhandel STATIONSSTRAAT 9 Grondverf 50 et. K.G. 
Glansverf 75 et. K.G. 

Lakken en Vernissen 
voor binnen en buiten. G. de Leeuw 

HUIS- EN LETTERSCHILDER AANNEMER van alle 
SCHILDERWERKEN 

Inzetten van Ruiten VERGADERING SCHOOLMELK COMITÉ. Het school- 
melkcomité vergaderde Maandagavond ten Raadhuize, ter be- 
spreking van de vraag of. nu de proeftijd vrijwel verstreken 
is. voortgegaan dient met het verstrekken van melk od school, 
of wijzigingen daarin noodzakelijk waren. Gezien de zeer 
gunstige resultaten besloot het comité eenparig op- den inge- 
slagen weg voort te gaan. 

Daar nog steeds niet alle kinderen op school melk drinken, 
werd besloten de propaganda hiervoor krachtig. ter hand te 
nemen. Plan is binnenkort een openbare vergadering te be- 
leggen, waarin een of meer deskundigen het nut van melk op 
school zullen bespreken en 'n propaganda-film gedraaid wordt. 

Betreffende de betaling was men het unaniem eens, dat de 
thans gebruikte methode het best voldeed, zoodat wijziging er- 
van geen aanbeveling verdiende. 

Nog werd besloten een onderzoek in te stellen naar de mo- 
gelijkheid ook de Bewaarscholen en de Ulo-school te betrek- 
ken in de melkvoorziening. Voor controle van boeken en be- 
scheiden van den penningmeester werden benoemd Mevrouw 
Scholten en de heer J. C. Crabbendam. 

TOONEELCLUB „ONS TOONEEL". De tooneelclub „Ons 
Tooneel" geeft hedenavond in populaire voorstelling een op- 
voering van de klucht „Een Ontaard Vader", waarvan de pre- 
mière ging op den tweeden feestavond van de Oranje-Ver. ■ 

Uit de verleden week in dit blad opgenomen recensie er- 
van, is overduidelijk kunnen blijken hoe goed dit blijspel het 
gedaan heeft. Het is met recht een klucht, vlot en vol geest, 
waaraan een bezoek onder de aan te bevelen zaken valt. 

Financiëele bezwaren hiertegen kunnen niet bestaan, daar 
de entreeprijs slechts 25 et. per persoon is, plus enkele centen 
voor belasting. 

Tot slot volgt groot bal, o.l.v. den heer J. Stol Jr. en muziek 
van den populairen band „The Tune Mixers". 

Voorziet u zoo spoedig mogelijk van kaarten en leest vooral 
de advertentie op de binnenpagina. 

Het bestuur van deze Zandv. Tooneelclub heeft voorts het 
goede idee gehad om voor de Ouden van Dagen een voorstel- 
ling te houden, welke bepaald is op Dinsdag a.s. Het is dus 
Dinsdagavond feest voor de Oudjes. Belangstellenden betalen 
20 et. entree, terwijl werkloozen gelegenheid krijgen zich voor 
10 et. van plaatsen te voorzien. „De Noor der- Bazar" 

Helmersstraat 37 
IS TOCH GOEDKOOPER! 

3 ROL CLOSET PAPIER lOct 

10 METER KASTPAPIER 10 et 

3 PANSPONSEN 10 et - BOENDERS v.a. 6 et 
EMAILLE FLUITKETELS l»/ s LITER .. 59 et 

8 TREE TRAP 179 et 

LOLA BORSTEL . . 15 et - BEZEMS v.a... 25 et 

RECLAME : 

ONSPRINGBARE BABY-FLESSCHEN .. 12 et 

Tevens reparatie van Poppen en alle mechanische 
voorwerpen 

Tabak - Sigaren - Sigaretten - Leesbibliotheek. F. A. iVlULLEf* & Zoon Aannemers 


van : 


S t 


ucadoor 


s- Wit- 


en 


Wa t e r v e r 


f werken MT ZEER BILLIJKE PRIJZEN 

ADRES : ZEESTRAAT 29- TELEFOON 105. WONINGINRICHTING 
A. D. DE BEST 

KONINGINNEWEG 29 

STOFFEERDER - BEHANGER - BEDDENMAKER 

Ontvangen nieuwe stalen Behang 

reeds vanaf 12 et. pep rol 

Werkplaats : ROZENNOBELSTRAAT 10. 
aaanaoaaaaaonanaanaanaaannaanaaaaaanaaaa BRANDSTOFFEN C BEEKHUIS ™S2*tL» Onze zaak geniet het volle vertrouwen 

Van zeer velen, omdat men steeds kan bouwen: Dat wat wij leveren, hetzij groot of klein 
Tegen - prijzen van den d«t, zoo het moet eij» — TELEFOON 18S 

En ving wordt steeds bezorgd, heteeen men heeft besteld. 
Hetzij raondoline, of 1.8J5 is opcebeld. UITHANGBORDEN IN OUDE TIJDEN. 

Reeds in de oudheid hingen de winkeliers van het 
geen zij verkochten, een enkel stuk of ook wel eer 
deel of eenig kenteeken daarvan buiten de deur. Reed 
Aristoteles vermeldt, dat in zijn tijd de Grieksche 
winkeliers een dergelijke gewoonte hadden en dat de 
voorwerpen, die als uithangteeken werden gebruikt, 
klein waren, maar toch breedte en diepte hadden. Van 
welken aard die voorwerpen waren is evenwel onbekend. 
De Romeinen hadden allerlei uithangteekens. Voor hun 
wijntuinen hing een krans van "wijngaarddranken, eerst 
in natura, later van hout; aan hun posthuizen een hengsel 
van een aker(ansa, waarvan later de naam der middel 
europeesche handelsmaatschappijen, de hanse, is afge- 
leid) Eén uithangbord, een beer met een hoed op den 
kop, gaf aan een geheele wijk zijn naam. Daar de 
Romeinen geen hoofdddeksel droegen, dan wanneei 
zij op reis gingen, was bij hen de hoed het zinnebeeld 
van den reiziger en dus het huis, waar dat teeken uithing; 
een logement voor reizigers. 

Dat de Romeinen ook geschilderde of geteekende 
uithangborden of muurschilderingen hadden, meldt 
eveneens Horatius, die met lof gewaagd van met 
roodaarde en met houtskool geteekende kampvechters, 
vol leven voorgesteld. Phaedrus, een andere Romein, 
verhaalt van schilderingen, welke op de kroegen werden 
aangebracht en waarvan er één het verslaan van een 
leger muizen door een wezel voorstelde, waarmede men 
blijkbaar bedoelde, dat één glas wijn een geheel brein 
vol muizenissen kon opruimen. 

De redenaar Crassus, doelde op een uithangbord, 
toen hij, naar Cicero verhaalt, één zijner tegenstanders 
vergeleek met den haan, die op het schild van Marius 
Cambricius op de Nieuwmarkt.te Rome stond afgebeeld 
met wijdgeopenden snavel en slappe wanglellen. 

Op diezelfde markt zag men ook de afbeelding van 
een ouden schaapherder, van wien een Germaansche 
afgezant zeide, hem zelfs niet levend present te willen 
hebben. Zöö was hetgeen vreedzaam was do^r onze 
strijdlustige voorouders veracht. DnananananaDnanaDDDDDaaDannaaanaannnanon a 
a 
a „WIE HET LAATST KUST. Een héél bijzondere gebeurtenis in de „Hollandia-Bioscoop" De groote Weensche Operet' ^fen „Wie het laatst kust", 
trok in Amsterdam en .Den L^Bj£>arstend veile zalen en 
verkreeg van de groote pers uitbundiger! lof. 

We zullen die in voldoende mate weergeven om U in Uw 
eigen bestwil te overtuigen van de uitzonderlijke kwaliteiten 
van de film, waarvan de Hollandia-Bioscoop zich deze week 
de vertooning verzekerde. 

„DE TELEGRAAF" schrijft over dit reuze lachsucces: 

Drie komieken die elkander in populariteit op het Euro- 
peesche projectiedoek overtreffen, vindt men in deze film 
vereenigd en terwijl in het algemeen een concentratie van 
sterren afbreuk doet aan de kwaliteit van het geheel, vormen 
zij hier een ensemble, dat, samen met de genoeglijke muziek 
van Robert Stolz en het gansche geheel onder leiding van den 
regisseur Emo,- tot een der beste amusementsfilms van den 
laatsten tijd geleid heeft. 

Zoo zeilt men een wonderbaarlijk amusante film binnen, die 
geen meter te lang duurt en een mensch weer eens goed doet, 

Het „ALGEMEEN HANDELSBLAD" aan het woord over 
„Wie het Laatst Kust" : 

De film is een prachtig volgehouden persiflage, een lawine 
van spot, een parade van kostelijke invallen. De wijze 
waarop de drie hoofdpersonen deze nonsens spelen, doet de 
zaal daveren. 

Het komt niet dikwijls voor dat men de spelers op het doek 
niet meer kan verstaan door de lachsalvo's van de toeschou- 
wers; dat nu, kan men bij deze film meemaken. 

Wat het wereldberoemde blad „DE ZANDVOORTER" zegt: 

Nadere aanbeveling overbodig! 

Géén 2de Hoofdfilm. 

Niet omdat de lengte van de eerstte film dit onmogelijk 
maakt, maar omdat er ditmaal iets héél bijzonders te wach- 
ten staat, is in het bioscoop-programma van Zaterdag, Zon- 
dag en Maandag geen 2de hoofdfilm opgenomen. 
• Wat dit wel is? 

Misschien heeft U reeds op de suggestieve raambiljet]», 
gelezen van de komst van het Wereld vermaarde Medium 
To Rhama, die een zoodanige Wondermensch is- dat een be- 
zoek aan zijn voorstelling tot de vanzelfsprekende dingen: 
behoort. 

Niet te gelooven wat hij het publiek laat zien aan geheim- 
zinnige toeren. Ieder zal perplex staan en smullen van veel 
sensationeele experimenten. 

Haast U voor kaarten, want de belangstelling zal groot zijn. 

SUCCES VOOR ZANDV. SLAGERSVEREENIGING. 

Niemand had verwacht dat de Donderdagavond in Mono- 
pole gehouden „Vleeschtentoonstelling" zoo uimuntend zou 
slagen. 

Toen de heer G. Kuiper als Voorzitter van de afdeeling 
zijn welkomstwoord sprlak, heerschte er groote drukte in 
„Monopole" en stroomden steeds meerdere belangstellenden 
toe, nieuwsgierig naar de prestaties van hun Slagers en met 
verwachtingen die, evenals die van den Burgemeester, verre 
overtroffen moeten zijn, zoo verdienstelijk heeft men de les- 
sen in practijk gebracht. 

Ons gemeentehoofd sprak een hartelijk openingswoord, 
waarna Dr. Keyser, directeur van het Slachthuis te Haarlem, 
gelegenheid kreeg het een en ander naar aanleiding van deze 
unieke gebeurtenis te zeggen. Hij betuigde zijn waardeering 
aan het Bestuur van de Zandvoortsche Slagersvereeniging 
voor hetgeen zij presteerde. Het bewees hem dat men in de 
Badplaats niet bij de pakken neer bleef zitten. 

De tentoonstelling bood heel veel fraaie werkstukken, waar- 
van het eene noemen onbillijk is tegenover het andere, daar 
uit ieder stuk de groote zorg sprak waarmede het gemaakt 
was en liefde voor het vak. Alle deelnemers verdienen 
daarom een eervolle vermelding, waarbij we hopen dat het 
publiek hun namen goed onthouden zal. 

Wegens de enorme drukte is de tentoonstelling Vrijdagmid- 
dag nog eenige uren geopend geweest. 

JAARVERGADERING Z.H.V. De Zandv. Handelsvereeniging 
hield Donderdagavond in Bodega „Mustert" haar 30ste 
Jaarvergadering, welke onder Voorzitterschap stond van den 
Heer E. H. Brokmeier Jr. 

Door het aftreden van de heeren M. F. van Orden en J. H. 
van Keulen en het zich niet meer herkiesbaar stellen van ge- 
noemde heeren, moesten 2 nieuwe bestuursleden gekozen 
worden. De heeren E. Jongsma en H. M. Hellendoorn werden 
als zoodanig gekozen. Het secretariaat ging over naar den 
heer J. C. van Houten, Paradijsweg 20, alhier. 

Het financieel overzicht van den penningmeester gaf een 
batig saldo aan van ƒ 97.84, terwijl het jaarverslag van den 
Secretaris wegens ziekte van den Administrateur niet uitge- 
bracht kon worden. 

Donderdag 24 Febr. a.s. zal in samenwerking met De Hanze 
een lezing gehouden worden, waarop Jhr. Mollerus zal ver- 
tellen over zijn reis naar West-Indië. 

ZUIVELDEMONSTRATIE. Plaatsgebrek noopt ons het ver 
slag van de Dinsdagmiddag en -avond in Monopole, ten aan 
schouwe van veel damespubliek, gehouden Zuiveldemonstra 
ties. eerst volgende week te plaatsen. De dames die hierbij 
niet aanwezig geweest zijn, hebben anders iets heel leerzaams 
gemist. HOOG WATER 

Zaterdag voorm. 12.20 

Zondag „ 1.30 

Maandag „ 2.25 

Dinsdag „ 3.10 

Woensdag „ 3.50 

Donderdag „ 4.30 

Vrijdag „ 5.10 snam. 12.35 
1.45 
2.40 
3.25 
4.05 
4.45 
5.25 VRIJDAG 18 FEBR. 1938 Tiende Jaargang No. 10 
PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—5 regels ƒ1— 

Elke regel meer ƒ0.20 (bi] abonnement korting.) 

ABONNEMENTSPRIJS: 75 CENTS PER DRIE MAANDEN MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST VAN HOTEL- EN PENSIONHOUDERS UITGAVE: VAN PETEGEM's DRUKKERU 
Burg. Engelbertsstraat 11 - Telefoon 393 - Postglro 67851. 
LOSSE NUMMERS 10 CENTS. ao^nnnDnnnnaaaDnDnaDDnDDDDnnD'acDDDPDaDDaaDcnDDaDaDaDannaacan 
ID-3ELG8S Ook U kunt den voetbalwedstrijd 

HOLLA 
beluisteren. 
Wij ontvingen deze week een mooie zending 

RAöïO TOSSTELLEN 

waaronder het bekende P HILIPS- VERHUUR- 
APPARAAT, hetwelk wij U speelkiaar leveren voor 

slechts 65 et. per week. 

Alle onderhoudskosten voor onze rekening. 
Ook toestellen op gem. betalings-voorwaarden. 

Electro-Cenfral ). H. VAN KEULEN g 

DIACONIEHUISSTRAAT 24—9 - TELEFOON 173. g aaaDDDDncDaDannaDaaaapaDDarjoDacinaciDaaaDDDDUDaDaDacaDanaaaDaD W* Weber, Loodgieter 

Diaconiehuisstraat 34 - Tel. 217 IEL H. GANSNER, P. Helnstr 12 

Burgem. Engelbertsstraat 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden en Kachels W. KLIJii Jr. 

Hoogeweg 60 Opleiding voor Praktijkexamens Net ftHeisje 

gevraagd van 8—2 uur. Vrij- 
dags tot 5 uur. Mevr. Versloot, 
Zandvoortschelaan 37. gevraagd 

voor onduleeren. Kapsalon To 
de Jong, Stationsstraat 14. 

TE HUUR: 

CSecBeelf© van 
Bovenhuis 

3 kamers, met vrije keuken, 
ƒ2.50 per week. Te bevragen: 
Heemskerkstraat 3. TE KOOP: , , , , 

door omstandigheden, n fonkel- 
nieuwe Waterproof Dames- 
Skibroek, prijs billijk. Tevens 
«enige z.g.a. nieuwe Witte en 
blauwe verpleegstersjaponnen 
«n boorden, manchetten, schor- 
ten, enz. Pracht kwaliteit ; prijs 
billijk. Adres te vernemen: Mej. 
E. BOL, Duinstraat 3. compl. z.g.a. nieuw gelakt 
Kinderledikant en -stoel. Adres 
van Speykstraat 8." 

TE HUUR GEVRAAGD door 
solide huurders voor winteren 
2omer een HUIS, bev. 5 a 6 
sr. kamers, keuk. enz., tevens 
tuinhuisje. Prijs 25 a 30 gld per 
maand, dicht bij zee. Br. onder 
lett. B. bur. De Zandvoorter, 
(Van Petegem.) TE HUUR GEVRAAGD: een 

Zonnig, droog HUIS, bev. 5 ka., 
keuk. enz., met kleine garage 
door solide huurders. Prijs ƒ30 
-p.m. Br. lett. A. bur. De Zand- 
voorter. (Van Petegem). HEER vraagt 

Zif-Slaapkamer 

met stookgelegenheid en pen- 
sion tegen half Maart, omgeving 
Brederodestraat. Br. no. 827 
Bur. De Zandvoorter, Burgem. 
Engelb.straat 11. NET MEISJE 

gevraagd voor winkel, tevens 
huishouding. Leeftijd ong. 20 ir. 
In- of extern. Brieven no. 828, 
bureau „De Zandvoorter", van 
Petegem's Boekhandel. Ersatz-Perkament 

Boekhandel v. Petegem „DE ZEE ROEPT!" 

CAUSERIE „DE NOORDZEE" DOOR .IB. TERMES. 

Onder groote belangstelling hield de Heer Jb. T e r m e s 
Woensdag 9 Febr. j.1. een Causerie in „Ons ; Huis" over .,De 
„Noordzee", waarvan we tot ons groote genoegen een zeer 
uitgebreid verslag kunnen plaatsen. 

De heer Termes verzocht zijn gehoor bij den aanvang, zich 
in een vliegtuig te achten, met ruim uitzicht door de vensters, 
om allereerst een tocht te maken langs de kusten van de 
Noordzee. Alle bijzonderheden die verband hielden met de 
zee, zooals vuurtorens, pieren, lichtschepen, bakens, licht- 
boeien en kustvormen, werden onder de aandacht van de aan- 
wezigen gebracht, ook de riviermonden met de diepten, de 
bijzondere maatregelen die genomen worden tot verkenning en 
geleide voor veilig scheepvaartverkeer. 

Uitvoerig stond spreker stil bij de Duitsche bocht en de kus- 
ten van Skagerak, de ijzeren kust en de Smartbaai. De heer 
Termes, die een voorliefde schijnt te hebben voor de natuur, 
wees verder op de schoonheid van de Noorsche fjorden. 
. Het oversteken van de drempel Noordzee-Oceaan naar 
Shetland en Orkney eilanden ging snel; de doorgang van Pent- 
land schetste spr. als bij tijden zeer gevaarlijk voor de scheep- 
vaart door haar stroomsnelheid. De stormen uit den Atlanti- 
schen Oceaan hebben op de Orkney-eilanden meest een ge- 
weldige uitwerking. Wanneer het gebeurt dat lucht en water 
daar één zijn, is het gebrul van de zeeën soms tot op 40 k.m. 
afstand hoorbaar. De golven bereiken daar dan een hoogte van 
wel 20 meter. 

Verder ging het langs de 1 Engelsche Oostkust, de havens, die 
vooral bekend zijn bij .de Zandvoortsche visschers. Het licht- 
schip voor de Humber waarschuwt de schepen die een ge- 
vaarlijken koers zetten en vestigt door het afvuren van 't aan 
boord zijnde kanon hun aandacht hierop. Het Kanaal tusschen 
Dover en Calais werd overgevlogen, om langs de Belgische 
kust naar Zandvoort terug te komen. 

In het nachtelijk duister werd de tocht voortgezet, begun- 
stigd door een prachtigen sterrenhemel, welke de eeuwen door 
een gids is geweest voor de schepelingen. Ter hoogte van de 
Doggersbank kon men waarnemen hoe> interessant het was de 
verlichting te zien van de geheele Noordzeekust, de roode. de 
witte en de blauwe lichtjes. Elk lichtje heeft zijn beteekenis. 
door zijn flikkering. 

Od een der Orkney-eilanden werd het vliegtuig neergezet, 
de aanwezigen gingen in een onderzeeboot, die fantastisch 
duiken kon. Eerst ging zij onder buiten in den Oceaan, waar 
een diepte van 1100 meter werd geconstateerd. Amphitheaters- 
gewijze gaat de diepte in de Noordzee over tot ongeveer 100 
meter; langs de Noorsche kust is zij het diepst, nml. van 200 
tot 400 meter, in de fjorden zelfs nog dieper. Over het algemeen 
is de Noordzee ondiep, van 10 tot 60 meter. Evenals de duinen 
heeft ieder gedeelte van de Noordzee zijn plaatsnamen. Haar 
voornaamste banken zijn de Doggers-, Viking-, oude- en nieuwe 
visschersbank enz. 

De bodem der zee bleek uit deze opgave wel zeer golvend 
te zijn, met eigenaardigheden als de Silverpit-Puzzle Hole enz., 
bij de Zandvoortsche visschers wel bekend. De grondsoorten 
zijn zeer verschillend, zooals zand in kleuren, schelpen, klei, 
modder, glad steen en klippen.- Tusschen IJmuiden en Zand- 
voort heeft men de bruine banken, hoogveen, de zeelui noemen 
ze de ..dalies". 

Na de pauze werd behandeld het ontstaan en den loop van 
de vloeden. 

Vloed en eb is hoofdzakelijk een gevolg van het verschil tus- 
schen aantrekkingen die de maan op verschillende deelen der 
aarde uitoefent, naar gelang van den afstand waarop zij van dat 
lichaam verwijderd zijn. De deelen der aarde die naar de maan 
zijn toegekeerd, worden sterker aangetrokken dan die welke 
het middelpunt der aarde innemen en deze worden weer ster- 
ker aangetrokken dan de deelen die van de maan zijn afge- 
keerd. Ook de zon oefent haar aantrekkingskracht uit op de 
aarde, echter de zon is millioenen mijlen verder dan de maan 
waardoor haar aantrekkingskracht minder is, echter nog vol- 
doende om. wanneer zij gelijktijdig met de maan aan het touw- 
tje trekt, voor springtij en extra hoogwater te zorgen. Dit is 
meestal, althans dit jaar, één of twee dagen na volle of nieuwe 
maan. Werkt de zon tegen, d.w.z. veroorzaakt de maan vloed 
en de zon eb, dan heeft men zgn. doodtij. 

In het algemeen geldt voor Zandvoort van 6 tot 12 uur v.m. 
of n.m. kalme vloed, van 12 tot 6 uur n.m. of nacht snelle vloed. 
Wanneer wij 's morgens om 11 uur hoogwater hebben, noemt 
men dit luie eb, de stroom is dan het zwakst. Heeft men om 
drie uur hoogwater, dan is de stroom het snelst, één of twee 
dagen later springtij. Bij uitzondering vallen springtij n.m. of 
v.m. gelijktijdig b.v. j.1. in Januarii. Men dient er vooral reke- 
ning mee te houden dat weersomstandigheden, richting van 
wind enz. van grooten invloed zijn op eb en vloed. 

Op den Oceaan oefent eb en vloed weinig of geen invloed uit, 
zoodra echter de vloedgolf zich stort door kanalen of binnen- 
en nevenzeeën, gaat de vloedgolf over in stroom. De vloeden 
van de Noordzee zijn afkomstig uit den Atlantischen Oceaan. 
Eendeels komt zij door het Engelsch kanaal, langs Belgische en 
Nederlandsche kust, om bij Den Helder om te buigen in rich- 
ting Doggersbank. Slechts een geringe tak gaat door naar 
Vlieland. Deze vloed uit Het Kanaal noemt men Zuidtij; deze 
beheerscht behalve de noordelijke eilanden, onze kust. 

De normale schutting van den vloed in Het Kanaal geeft een 
stijging van 7 meter, om door passeering van meerdere ruimte 
en aftapping aan rivieren enz. voor Zandvoort te vervallen tot 
1 meter 50. Plaatst men dus voor Zandvoort op de laagwater- 
lijn een stok van anderhalve meter hoogte, dan gaat de spiegel 
van hoogwater over deze stok. Bij springtij of sterke zeewin- 
den rijst de vloed natuurlijk hooger. 

Behalve de Zuidtii, dringt boven Engeland o.a. tusschen 
Shetland en de Noordzeekust een vloed door naar Skagerak en 
Oostzee. Dan tusschen Orknye eilanden en Shetland — rich- ting Jutland — Duitsche Bocht; en onze boveneilanden. De 
vloed die zich wringt door Pentland, buigt zich om langs de 
Oostkust van Engeland, om bij de Wasbaai over te steken 
naar Texel, langs onze kust tot'iHoek van Holland. Deze rest- 
vloed, wat hier doorgaat voor ihvaltij, is weinig merkbaar te 
Zandvoort, zij vliegt in één uur rtijd van den Helder naar Hoek 
van Holland. Een gedeelte van den vloed bij de Wasbaai, gaat 
verder de Oostkust van Engeland vervolgende, naar Het 
Kanaal. } 

De kentering van de vloeden kijn het meest merkbaar bij de 
Doggersbank, die mede door haar ondiepte berucht is bij de 
visschers. i 

De eisch van de zwaartekracht in de natuurwet getrouw, 
volgt vanzelf een terugvloeien'] de Eb. Door den grilligen 
vorm der kusten wijkt vloed of feb nogal veel af. Op de Neder- 
landsche kust heeft de vloed eèn meer rechtsche uitwerking, 
dus van het Z.W. en de eb een; richting uit het Noorden. 

Spreker gaf vervolgens aan het ontstaan en richting der gol- 
ven. Zooals bekend, heeft wind niet alleen een horizontalen 
doch ook een verticalen druk. De verticale oefent een druk uit 
die een dal veroorzaakt aan de v waterspiegel, door de geringe 
samendrukbaarheid van het water ontstaat er in de onmiddel- 
lijke nabijheid een verhooging en ziedaar, het begin van een 
golf is er al. Onder horizontalen druk snelt de golf voor- 
waartsch. Op een gegeven moment laat de golf den wind los, 
omdat het water zich vlugger verplaatst. Is de wind 60 k.m. 
per uur, de golven krijgen onder dezen druk een snelheid van 
100 k.m. per uur, reden" waarom een zeeman soms uren tevo- 
ren ongunstig weer ziet naderen. Ook gebieden buiten de 
windbaan hebben last van de ontstane golven. Men noemt deze 
deining. ( 

De bodemstructuur, zooals de zandbanken hier langs onze 
kust, geven een zekere richting kan de golven. Met zijn stroom- 
toestel heeft de heer Termes vastgesteld dat de golven niet 
alleen een hoeveelheid water, doch ook stroom medebrengen. 
Zoodat de wijzer die met den vloed het Z.W. aanwijst, voort- 
durend wordt onderbroken door den golfstroom. Bij een bodem- 
verheffing zooals de banken gaat de golf mede rijzen. Ligt de 
bodemverheffing diep, dan breekt soms de golftop, zien we het 
zgn. koppen. Komt de golf bij" éen volgende bank die hooger 
ligt dan breekt zij door hare steilte en snelheid gedeeltelijk, om 
daarna bijna geheel te brekend branding! Komen de golven 
buiten de banken met een snelheid van 50 k.m. per uur op de 
kust aan, op het strand rollen.de golfjes kalmpjes om, de ban- 
ken en het breken hebben op ik.. golven den remmenden invloed 
doen gelden. 

Er is geen badplaats in de wereld aan te wijzen die een 
bader of zwemmer meer veiligheid biedt dan Zandvoort. 

In de eerste plaats door den regelmatigen kustvorm, ten 
tweede, omdat de kracht der zee wordt gekeerd door de vier 
zandbanken. 

Daar het klokje inmiddels 11 uur aanwees, eindigde de spr. 
met de opwekking aan de leden der Z.R.B, en badmannen om 
hun plicht die zij tot nu toe met liefde hebben gedaan onver- 
anderd voort te zetten, niet af te geven op eikaars zwakheden, 
maar elkander te steunen opdat ons reddingswezen moge 
groeien en bloeien fn" het belang van het mooie doel en onze 
gemeente. 

De Heer Meyerink, hoofdbestuurslid van den Ned. Bond 
bracht namens de aanwezigen de grootste waardeering dat 
de Heer Termes, als eenvoudig man, zóó een wetenschappelijk 
onderwerp als de Noordzee had aangedurfd en zoo duidelijk 
had verklaard, waarop een hartelijk applaus volgde. f loooooooooooooooooooooooooooooooooooooaooooooooooooooooooaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo, GAS GOEDKOOPER! RESULTAAT VAN EEN INTERESSANTE PROEF. Het moge hen die anders dachten eenigszins pijnlijk in de 
ooren klinken, na de drieweeksche proefneming is het bewijs 
geleverd, dat het gebruik van gas, mits dit op de juiste wijze 
geschiedt, goedkooper is dan welke brandstof ook. We drukken 
een deel vet, omdat het een teer punt raakt. 

De huisvrouwen weten dikwijls gas niet op de meest eco- 
nomische, lees voordeelige. wijze te gebruiken en alleen daar- 
door krijgen zij resultaten die boven de lage gasrekening 
blijven van Mevr. C. Keur, Koningstraat 69, alhier, die geheel 
en al belangeloos, maar zuiver uit interesse de proef voor ons 
nam. 

Zij deed dit wèl ten gerieve van alle Zandvoortsche Huis- 
vrouwen, die er op uit zijn hun staatje zoo goed en goedkoop 
mogelijk te besturen. 

U heeft kunnen lezen wat de uitkomsten waren. 

Ter vergelijking dienen de cijfers van de 

Tweede week: gecomb. gebruik, gas en petroleum ƒ1.02 5 . 

Hierbij voegen we thans de derde week. uitsluitend gebruik 
van Gas, nog geen 10 meter, 87 cent. 

Dit alles is nauwkeurig opgenomen, terwijl voor de juistheid 
van de cijfers ingestaan wordt, door bovengenoemde huis- 
vrouw. 

Gebruiken wij dus voortaan uitsluitend Gas? 

Ja, zegt Mevr. Keur. Maar voegt ze er aan toe, dan 

moet U zich door den heer P. H. Terol, den altijd bereidwilli- 
gen inlichtingenbron van het Gemeente Gasbedrijf, eerst laten 
vertellen hoe Gas voordeelig te gebruiken is en U de juiste 
methode van koken eigen maken. Het is een weet, en wat de 
één kan. kan de ander ook. 

De meeste huisvrouwen zetten de gaskraan steeds volop 
open en gebruiken massa's te veel water, wat naast het dure 
verwarmingsproces, bij het afgieten het meerendeel van de 
voedingswaarden, de vitaminen opgenomen in het kookwater, 
in de gootsteen doet belanden. 

Van gassudderaars hebben zij verder schijnbaar nooit ge- 
hoord. Zoo'n apparaat verdient men in korten tijd, door het 
geld dat zij uitsparen. 

De proef heeft een verrassende uitkomst gehad. Het lijkt ons 
tenminste wel verrassend als je voor de zuinigheid je de onge- 
rief van oliegebruik op den hals haalt en dan achteraf hoort 
dat dit je geld heeft gekost. 

Menige keuken zal voortaan een zelfde ordelijke aanblik 
geven als de onze, waarin in drie weken tijds veel veranderde 
en thans alles op gas gaat. 

„Gas Goedkooper'' staat er boven dit schrijven. 

Huisvrouwen, het is de waarheid! 

(Av.) COMITÉ „VROUWENHULP". Van een „onbekende" kreeg 
„Vrouwenhulp" een groot pak knotten wol. We kunnen die wol 
prachtig gebruiken voor het breien van broekjes, truitjes en 
sokken. 

De onbekende geefsteer hartelijk dank voor de warmte, die 
ze cadeau geeft. Wij houden ons bij onbekenden en bekenden 
aanbevolen. Het Comité. 

- . Westerparkstraat 17. 
raoie 
asaue in „MONOPOLE" 

ZANDVOORT - TELEF. 40 

op Zaterdag 26 Febr. 

2 Orkesten 

„THE MIDNIGHT KIDDIES" 
„THE TUNE MIXERS" 

gp^* Een avond vol Verrassingen! 

Wie is PRINS CARNAVAL?? 
Verkiezing Prinses Carnaval. 

Tal van prijzen voor mooiste paar, grootste 
groep, enz. enz. 

Entree f 0.75 gecostumeerd. 
Entree f 1.00 ongecostumeerd. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOÖOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOO OOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOO I 

* 

* HOLLANDIA-BIOSCOOP 

TELEFOON 458 — DIR. GEBR. KOPER 

OP VEELVULDIG VERZOEK: WOENSDAG 23 FEBR. a.s., 8 uur 
POPULAIRE VOORSTELLING 

met opvoering van het groote wetenschappelijke filmwerk : 

De Hygiëne in en voor liet Huwelijk 

Een pleidooi van een onderzoek vóór het huwelijk. 

Deze film is gemaakt met medewerking van Professoren der 
Weensche Universiteit en toont op zeer begrijpelijke wijze wat naar 
veler inzicht iedereen van het huwelijk dient te weten. 
De film is vol ernstige waarschuwingen en beoogt de hoogheid van 
het huwelijk te bevorderen. Toegang alleen voor volwassenen. 
Entree: 30—55 cents (alles inbegrepen) 

ZIE OOK DE ADVERTENTIE OP DE BINNENPAGIN A!! ( Banketbakkerij „HUIZE ROLAND" KERKSTRAAT 8 - TELEF. 72 Ons succes is deze week : 

Tartines Russe (ft/Iarasquin) . . per '/ 2 
Usbanket (frambozen vulling) per 
Pain d'Amande .......... per 

De echte Parijzer Amandeikrulten p. pond 35 et. 
pond 35 et. 
pond 30 et. 
pond 45 et. 
Fantasie Gebak per stuk 55 et. Gevraagd: 

NET MEISJE 

Van 9-1 uur. Aanmelden Dr. 
Gerkestraat 18 zwart. KOOPT 

TE 

ZANDVOORT. J J10*~****'~*** t9 ^ 


.j^^^^P^^^^w^sT^v 


J ^S^^^^^^Assmi^^, 


4ÊÊÊÈÈÊÊÊÊk 


BEL VOOR UW T AX I 


STEEDS SB 


GARAGE BREDERODESTRAAT 


Voorheen Gebr. C en H. v.d. GEER - TELEF. 8 8. 


EERSTE KLAS REPARATIE-INRICHTING. 


II- 
BIJ EEN POND KOFFIE 

a 40 - 50 - 65 - 75 of 90 et. 
EEN BUS ECHTE 

Zaansche Koeken inhoudende 20 stuks voor 
cent Voor de bus 10 Ct. statiegeld. 

Alleen van Vrijdag 18 tm. Donderdag 24 Februari a.s. 

BESTE RIJST. p. pond 12-10-9- 7 5 ct 

PRACHT JAVARIJST, p.pondspak 16 ct 

GRIESMEEL, p. pond 15-14-13ct 

PRACHT CAPUCIJNERS, p. pond 18-15-14-12 ct 

GROVE SPLITERWTEN, p. pond 15-12- 9ct 

ECHTE GELDERSCHE WORST, p. pond 65-55 ct 

FIJNSTE VOLV. GOUDSCHE KAAS, p. pond 42-38-35 ct 

VERSCH GEBRANDE PINDA's, per pond il ct 

ZAANSCHE BESCHUIT, p. groote rol 7 ct 

CHOC. BESCHUITJES, p. pak 10 ct 

REUZEN ONTBIJTKOEK, p. stuk 27-20 ct 

PRACHT ABRIKOZEN, p. pond 53-43-32 ct 

SCHIJFJES APPELEN, p. pond 30-25 ct 

STUKJES APPELEN, p. pond 33-29 ct 

GEMENGD FRUIT, p. pond 32-25-19 ct 

OfJZE BEKENDE 2-DAAGSCHE 

Alleen Vrijdag en Zaterdag Afgehaald uit öe winkel 

BOOMSCHORS CHOCOLADE, p.Vs pd. v.31 voor 25 ct 

PRIMA SCHOUDERHAM 2 ons voor 27 ct 

FIJNSTE GELDERSCHE HAM, ..p.ons v. 21 voor 18 ct 
PRIMA HUISHOUDZEEP . 12 zware stukken voor 25 ct 
ffllaaki U het leven goedkooper! 

ZANDVOORT - KERKSTRAAT 30 - TELEFOON 62 

R. 58. „ue iNooraer~Dazar" 

HeimersstraBi 37 
IS TOCH GOEDKOOP£R! 

3 ROL CLOSET PAPIER 10 ct 

10 METER KASTPAPIER 10 ct 

3 PANSPONSEN 10 ct - BOENDERS v.a. 6ct 
EMAILLE FLUITKETELS V-lt LITER .. 59 ct 

8 TREE TRAP 179 ct 

LOLA BORSTEL .. 15 ct - BEZEMS v.a... 25 ct 

RECLAME : 

ONSPRINGBARE BABY-FLESSCHEN .. 12 ct 

Tevens reparatie van Poppen en alle mechanische 
voorwerpen 

Tabak - Sigaren - Sigaretten - Leesbibliotheek. WIT-GELE KRUIS ZANDVOORT. Wie het nieuwe regle- 
ment van het W;t-Gele Kruis, afd. Zandvoort, grondig heeft 
doorgelezen, zal bemerkt hebben dat er getracht wordt naar 
uitbreiding van verschillende hulpmiddelen om het werk der 
ziekenzorg en Kraam- en Ziekenverzorging te verbeteren en 
op ruimer voet door te voeren, o.a. door het instellen van een 
Wijk-Kraamverpieging en door het doen geven van moeder- 
cursussen, en de vorming van goede R.K. Bakers of kraam- 
verpleegsters. 

Thans geelt, blijkens een in dit blad voorkomende annonce, 
de afd. Haarlem van de Dioc. Afd. het Wit-Gele Kruis, onder 
de bekwame leiding van Zr. Switzar de gelegenheid tot het 
volgen van een cursus tot opleiding van Baker. 

Deze cursus vangt aan begin Maart, en duurt één jaar. Na 
geslaagd examen ontvangen de deelneemsters een Staats- 
insigne en diploma, waardoor zij bevoegdheid bezitten om naast 
het huishoudelijk werk, moeder en kind op bekwame wijze 
te helpen. Deze cursus zal in een groote behoeite voorzien, 
wat betreft de catagorie kraamhulp, waar ook bij onze afd. 
nog al eens gevraag naar is. 

Meisjes van Zandvoort. tusschen 19 en 35 jaar, die iets voe- 
len voor dit mooie werk, lezen daaromtrent achterstaande 
annonce dienaangaande. Binnenkort zal ook een aanvang 
worden gemaakt met het geven van een moedercursus in onze 
badplaats. 

AANTAL BADEN. In de gemeentelijke badinrichting aan de 
Groote Krocht no. 10 (gebouw Bedrijven), werden in de afge- 
loopen week 23 kuip- en 312 douchebaden genomen. ^|1lll!lllll!IHIIlll!llllIlll!IIlllli!lll!m 
Zondagavond a.s. 

iTT 
I in „WJOWOPOLE" | 

s Door het Kinderballet wordt uitgevoerd o.a. een 1 

| BLOEf^lE^SPROOKJE. { 

s Verder werken aan dezen avond mede het Dubbel | 

H Heeren Kwartet van de Mond Accordéonclub „Excelsior" g 

| Dansorkest: CAhLO SVSARGAftOLJ. | 

= van Parkhotel, Amsterdam. 1 

jj ENTREE : leerlingen en oud-leerlingen . . ƒ0.30 pi. bel. 1 

jj » introducties ƒ0.45 pi. bel. 1 

I KAARTEN DES AVONDS AAN DE ZAAL. | 

^^SUïilLliilTHILUiUtLULliliilUr] lIlllElililllUIUtlUUIIlllUULIUUlLlUtLlHlUUlIliIUILLLLULllUltlULILLtllIlIltimilllllUDUIULlinlf^" aBHHaBHnasMHMBBBaaaanaBBBisüBWBnaanBBBB 

| Laaf ons ook eens Uw f 

s . — g 

i fijne wasch behandelen s 

a — — — ■ 

§ Elecir. Wasoh-, Strijk- en g 

■ Gtansinrichting „WEST"." 

I Hoogeweg 25 ■ Telef. .191 fjjj 

n Overhemden 25 - .Boorden 8 ei. ja 

«HMHHffiBHBBHfflBHHBSaHHBHMBRKïaOBKEKBHKSBWïnB gebeurt goed als 

BR0NKH0R 

het doet. 

PRIMA LEER en AFWERKING. 
Let op het adres: 
HALTESTRAAT 21 (od 't Hoekje.) L Langs dezen weg betuigen wij onzen 
dank aan den Heer J. DE ROODE voor 
de vlotte uitbetaling van den prijs welke 
ons ten deel is gevallen, namelijk de 
100.000 van Premie-Obl. Hoefijzer. 

De Clubgenooten 
De KOOPER Koopt Uw Premie-Obligatie's bij 
J. DE ROODE 

GASTHUISPLEIN 2 
GEHEIMHOUDING VERZEKERD. BROOD- en BAfci&ETS&KKERlJ Haltestraat 33 - Telef. 28 

Deze week ais ERecBame: 

Onze overheerlijke SPRITS 

van 50 ct. voor 30 ct. per V 2 pond. 

Als extra Reclame! 

4 TOMPOUCES voor 25 ct. 

Deze alleen Zaterdag en Zondag. ï«gfl®tftëBSö«8ii!ë'i^bifflaf Systeem 
ensendieck 

Verbetering van 
lichaams-houding en -beweging 

HAARLEM: 
R. Bakker-Leraarchand, Wagenweg 48, telefoon 15097. 

ZANDVOORT: R. Bakker-Lemarchand, Brederodestr. 48. 

Voor Nederland is uitsluitend de Nederlandsche Mensen- 
dieck-Bond door Dr. Bess M. Mensendieck gemachtigd 
het diploma v. Mensendieck leeraar/leerares uit te reiken. COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BELANGEN VAN 
JEUGDIGE WERKZOEKENDEN. 

In aansluiting op ons stukje in het vorig nummer van dit 
blad, waarin wij de jeugdige werkzoekenden te Zandvoort op- 
wekten zich tot onze Commissie te wenden voor inlichtingen 
betreffende plaatsing bij de CENTRALE WERKPLAATS te 
Haarlem, kunnen wij nog mededeelen dat meerderen van de- 
genen, die door tusschenkomst van onze Commissie daar een 
plaats hadden gekregen, erin zijn geslaagd na verloop van wat 
korter of langer tijd te Zandvoort of elders een patroon te 
vinden, bij welken zij in dienst konden treden. 

Vanzelfsprekend hangt het al of niet slagen vaak ook af van 
de inlichtingen, die de Centrale Werkplaats omtrent een solli- 
citant verstrekt. 

Er zijn jongens, die schijnen te meenen dat zij in Haarlem 
hun taak niet ernstig behoeven op te vatten en zij zich daar 
allerlei vrijheden mogen veroorloven. Dezulken vergissen 
zich echter en de directie aarzelt dan ook niet dergelijke jon- 
gens te verwijderen, zooals nog onlangs is geschied. 

Voor jongens van goeden wille valt er intusschen wel wat 
te bereiken en die zullen er zeker geen spijt van hebben naar 
Haarlem te zijn gegaan. 

Van enkelen dergenen, die bij een patroon geplaatst werden, 
ontving onze Commissie daaromtrent geen bericht, doch ver- 
nam dat toevallig van derden. Het verdient wel aanbeveling 
in zoo'n geval onze Commissie even te berichten dat men ge- 
plaatst is. Wij kunnen daarvan dan in onze registers aantee- 
kening houden en houden op die manier ook een behoorlijk 
overzicht. 

lederen Zaterdagmiddag houdt de Commissie van 3 tot 4 
uur zitting in het gebouw Groote Krocht 10, terwijl onze se- 
cretaris dagelijks is te bereiken aan zijn hierbovenvermeld 
adres, mondeling, schriftelijk of telefonisch. 

H.H. WERKGEVERS, wij doen ook nog eens een beroep op 
UW medewerking! Hebt ge een flinken jongen noodig, ver- 
zuimt dan niet bij ons aan te vragen! 

DE COMMISSIE. 

DE PERS is enthousiast in haar loftuiglngen; in de meest 
vleiende bewoordingen prijst zij inhoud, regie en spel van de 
Ufa-film: „Onder het Asphalt van een Wereldstad", waarvan 
de Hollandia-Bioscoop drie dagen de vertooning heeft. 

Deze film wekt herinneringen op aan den ouden glorietijd, 
toen de Kriminalfilm het equivalent was van voortreffelijke 

filmkunst en een verbluffend vakmanschap in stijgende 

spanning op het doek gebracht spannend en opwindend 

Terwijl de menschen zich. van niets bewust, op de straten 
bewegen, speelt zich onder hun voeten een vreeselijk drama af, 
dat echter nog goed eindigt. 

Treinen suizen in den donkeren nacht onder het wegdek van 
een wereldstad; U kunt getuige zijn van de enerveerende ge- 
beurtenissen, die zich daarbij afspelen als U gaat zien naaT het 
toppunt van sensatie: Onder het Asphalt van een Wereldstad. 

OUDERAVOND CHR. SCHOOL BREDERODESTRAAT. 

Woensdag, 23 Febr., 's avonds 8.15 uur wordt er een Ouder- 
avond gehouden in de Chr. Kleuterschool aan de Brederode- 
straat. Enkele schoolfilmpjes zullen vertoond worden, en 't 
hoofd der school zal spreken over: Kinderleugens. VOETBALOVERZICHT Z.V.V. „ZANDVOORT". De afge- 
loopen Zondag bracht ons "weer een stapje dichter bij het 
einde van den strijd om den begeerden titel. Véél verandering 
is er in den stand niet gekomen. 

Zandvoort ontnam BeveTwijk haar laatste kans door dezen 
lastigen uitwedstrijd, zij liet met het kleinst mogelijke verschil, 
te winnen. Viel hierdoor een candidaat af, het ranglijstje laat 
het naar voren komen van een anderen zien, nml. Meteoor. 

Kinheim ontmoette te Zandvoort tegen Zeemeeuwen, i» 
tegenstelling met de verwachting, niet den minsten tegenstand. 
Zij speelden niet best, maar de Meeuwen brachten er nog 
minder van terecht, zoodat de gasten met 4-0 wonnen. 

Bloemendaal hield op eigen veld ternauwernood W.M.S. er 
onder. De 1-0 uitslag geeft hier het sprekende .bewijs van; 
hadden de Amsterdammers een toegekende strafschop niet 
gemist, Bloemendaal zou thans onder Zandvoort staan. 

Stand Afdeeling I - 3e klasse B. ! 

BLOEMENDAAL .... 17 "ló 4 3 24.pnt 58-32! 

ZANDVOORT 16 8 6 2 22 pnt 49-29 

KINHEIM ,15 7 6 2 20 pnt 33-21 

METEOOR 16 9 2 5 20 pnt 40-28 

BEVERWIJK i7 9 1 7 19,pnt 44-32 

ZEEMEEUWEN 15 6 2 7 14 pnt 29-36 

D.E^.C. .' 16 6 2 8 14 pnt 28-29 

SCHOTEN 16 5 3 8 13 pnt 31-48 

^AHRENDS V. C '14 3 4 7 10 pnt 19-33 

W. M. S 14 3 3 8 9 pnt 23-32 

S. D. Z 16 2 3 11 7 pnt 21-25 

De Wedstrijd in Beverwijk. Hierover kunnen we — den 
ongunstigen weerstoestand in acht genomen, voldaan zijn. 
Goed spel heeft zij weinig te zien gegeven, maar dit was ook 
vrijwel onmogelijk. We weten echter uit betrouwbare inlich- 
tingen dat van de 4 kampioenscandidaten Zandvoort Zondag 
het beste speelde. 

Een wedstrijd te Beverwijk is moeilijk te winnen, zoodat het 
resultaat, de 2-1 overwinning, buiten het feit dat zij niet spre- 
kend is, ons toch tevreden mag stemmen. 

Het geel-blauwe-elftal, waarin E. Keesman bijzonder ver- 
dienstelijk de plaats van H. Koper innam, kreeg het ditmaal 
niet cadeau. De jongens hebben hard moeten zwoegen om een 
lastige klip zonder nadeelige gevolgen te omzeilen. Steun 
hadden zij hierbij van het enorme aantal supporters, dat met 
fiets en auto naar Beverwijk getrokken was om hun rivalen 
aan te moedigen. Duidelijk voorbeeld van herleefd© belang- 
stelling. 

Een compliment komt de spelers toe voor de wijze waarop 
zij de laatste weken de kansen verdedigen. 

Voor a.s. Zondag is alleen vastgesteld W.M.S.-Ahrends, voor 
den afloop waarvan S.D.Z .de meeste interesse zal hebben. 

Nog te spelen wedstrijden: 

Bloemendaal: thuis Kinheim en S.D.Z. ; uit Ahrends. 

Zandvoort: thuis Meteoor; uit Schoten, W.M.S. en Zee- 
meeuwen. 

Kinheim: thuis Beverwijk, Ahrends en Schoten; uit D.E.C, 
en Bloemendaal. 

Wie heeft de beste kansen? Het is moeilijk hier een juist 
antwoord op te geven. Bloemendaal heeft schijnbaar het ge- 
makkelijkste programma. Wat de wedstrijden tegen S. D. Z. 
en Ahrends betreft behoeven de Witten zich niet dadelijk 
ongerust te maken, al blijft bij voetbal een verrassing mogelijk, 
doch iets anders is haar ontmoeting met Kinheim. j 

Een gelijkspel zou beiden de kans kunnen ontneinei.„rindien... 
Zandvoort geen puntenverlies meer duld. 

Zal dit de geel-blauwen kunnen gelukken? We zeggen: ja! 

Met het huidige elftal zijn ze in staat zelfs de zwaarste match 
die nog wacht, dat is o.i. die tegen Schoten, te winnen. 

Meteoor als medegegadigde 1 kan in Plan-Noord kansloos 
gemaakt worden. 

Zandvoort heeft naar onze meening meer dan de anderen 
haar lot in eigen handen. 

PROGRAMMA VOOR A.S. ZONDAG : 

Zandvoort 1 vrij. Droste-Zandvoort 2 - Hillegom-Zandvoort 3, 
Zandvoort 4-Bloemendaal 3 - Zandvoort 5-R.C.H. 8 - R.C.H. 9- 
Zandvoort 6, allen te 10 uur - Zandvoort 7-Kemphaan 2 12 uur. 
Bloemendaal Jun.-Zandvoort Jun. 10 uur. Voor de Juniores 
staan de hoogste kansen op het spel, zoodat we verwachten 
dat zij zich tot het uiterste geven. 

„DE OESTERPRINSES". Het is een der aardigste operette- 
films, welke den laatsten tijd op het witte doek verschenen. Het 
nieuwe Duitsche filmsterretje Gusti Wolf — genre Anny 
Ondra — vertolkt op allercharmantste wijze de hoofdrol, daar- 
bij dapper geassisteerd door de meer bekende acteurs Hermann 
Thimig en Theo Lingen. 

Zij stelt ons het volgende voor: Een dochter die geen doch- 
ter is, een Secretaris, die een Oesterkoning is, een Revue- 
auteur, die op zwart zaad zit. Kortom: een zeer grappige ge- 
schiedenis, vol dolle verwikkelingen, die voor de volle 100°/° 
amusement is. 

Het tijdelijk adres van „De Oesterprinses" is; „Hollandia- 
Bioscoop, Zandvoort, JHEaSBKBBStn B 
B 

| Behanger 
a 

B 

a Stoffeerder, - Matrassenmaker KOSTVERLORENSTR. 3 1 
516 TELEFOON 516 i 1 is hel AAfóGEWEZEr* ADRES voor I 
i VAKKUNDIG werk en voordeefig. b We ontvingen de 

Stadion Toegangsbewijzen 

voor de Interland-Voetbalwedstrijd ZONDAG 27 FEBRUARI a.s. in het Feyenoord-Stadion 
te Rotterdam; a ƒ1.00 p. st. verkrijgbaar bij: 

TOURig^GCARBEDRkSF „RSNKO" TELEFOON 224 ORANJESTRAAT. ELK onder rabbisaal toezicht HOOGEWEG 29 TELEFOON 164 VERZENDT UW GOEDEREN 
per Expeditie CHR. VISSER 

Zandvoort - Haarlem - Amsterdam Het goedkoopst s&e§e*es 

voor Verhuizingen. § MAKELAAR ï 

1 1 C. VAN PETEGEM 1 

1 Mauritsstr. 6 - Tel. 476 § 

S Geeft tijdig uw TE HUUR ZIJNDE | 
S GEMEUBILEERDE WONINGEN op, S 
* daar er reeds verschillende aan- S 
B vragen zijn. 5 

B B 

BBBBBBBBaBHaBBBBBBBBaaHaBBBBBBBBBBBBaBBB f Voor de in Maart beginnende 

| Cursus tot opleiding 

j van Baker 

J voor meisjes van 19 tot 35 jaar, wende 

| itnen zich om nadere inlichtingen tot 

| shet iHoofd van de Opleiding Zuster 

| Switzar, 'Ripperdapark 14, Haarlem, 

1 Dinsdag en 'Donderdag, 's avonds van 

| 7-9 .uur, of tot het Wit-Gele Kruis, Park- 

| Jaan 75, Haarlem, iederen werkdag 

1 van 2 tot 4 uur. 

■CS • 

| Spoedige opgeving is gewenscht. 

| WIT-GELE KRUIS 

I afd. Zandvoort. ?ninilllllll!IIII!:il!llllllllllll!lllllllllllllll!|l||!ia!l!lllll!llllll!llllll!llll!l1IIll!lliil iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiïH VOETBAL — OVERZICHT ZEEMEEUWEN. 

Door ziekte en blessures vooral, moest Zeemeeuwen tegen 
Kinheim met 6 invallers den strijd aanbinden," en als no. 7 
moest ook de midhalf wegens een oude blessure het veld 
ruimen. 

De zeer jeugdige Zeemeeuwenploeg welke in dit verband 
nog niet speelde, heeft het er lang niet slecht afgebracht, 
vooral op den rechtervleugel vlotte het spel aardig, doch vóór 
het doel kwamen de passes te laag. Wel wonnen de gasten, 
die geen grootschen indruk maakten met 4-0, doch deze cijfers 
zijn zeer geflatteerd. Tot tweemaal toe kwamen lat en paal 
den uitstekenden Kinheim-keeper te hulp. terwijl zijn collega 
aan de overzijde door gemis aan zelfvertrouwen twee maal 
onnoodig gepasseerd werd. 

Het was een prettige en goed geleidde wedstrijd, waaruit 
wij leerden dat Kinheim geen kampioenselftal heeft. 

Zeemeeuwen II trok eveneens met 6 invallers naar^Schinkel- 
haven II en hier ontging hun een bijna zekere overwinning. 
Voor de rust speelden de reserves tegen den hevigen Oosten- 
wind in en met 1 — 1 werd gedraaid; daarna zaten de oranje- 
zwarten steeds voor het doel der Zebra's en goals maken 
was een kwestie van tijd. Een hevige sneeuwbui bedekte 
alles, en deed de arbiter besluiten ca. 25 minuten voor het 
einde te staken. 

Zeemeeuwen III was vrij, terwijl een gebroken Veteranen- 
ploeg het er tegen Kinheim V slecht afbracht; de voorhoede 
bracht er al heel weinig van terecht, met 3 — werd verloren. 

De tegenpartij van het Vde, V.O.G. III liet verstek gaan en 
mag dus nog eens komen met 2 strafpunten. 

De juniores maakten een vergeefsche reis naar Haarlem, 
terwijl de H.F.C.-adspiranten met 4 — 2 de meerderen bleven 
van Zeemeeuwen B. 

PROGRAMMA: Het nog te spelen aantal wedstrijden van 
Zeemeeuwen I is wel zonderling ingedeeld. In Februari is men 
vrij; in Maart worden eerst de beide uit-wedstrijden tegen 
Meteoor en W.M.S. gespeeld en dan pas volgen de 1 3 restee- 
rende thuiswedstrijden tegen D.E.C., Ahrends en Zandvoort. 

Voor a.s. Zondag is thans vastgesteld Zeemeeuwen I tegen 
Ripperda I, welk elftal de a.s. kampioenen der 4de klasse 
vormt. Een zeer nuttige partij dus voor beide elftallen. 

Zeemeeuwen II is vrij; Zeemeeuwen III gaat naar Nieuw- 
Vennep I; een overwinning is noodig en dat kan als er aange- 
pakt wordt; dan ziin alle zorgen afgeweerd. Dit geldt ook 
voor het IVe. dat Kennemers V bezoekt. Minstens zijn nog: 
2 punten noodig. 

Zeemeeuwen V gaat naar DeCeO IV en kan winnen. 

De Juniores zijn vrij, doch Zaterdagmiddag wordt er een 
complete slag Zeemeeuwen-Bloemendaal geleverd. Van beide 
vereeniginsren eaan de a en b-elftallen elkaar te liif. Voor de 
hoogste afd. (a) is de verliezer vermoedelijk hekkensluiter. 
Dat is niets voor Zeemeeuwen, jongelui! 

„DE HYGIËNE VAN HET HUWELIJK". Het is op veelvuldig: 
verzoek, dat de directie van het Hollandia-Theater a.s. Woens- 
dag een laatste vertooning geeft van de film over bovenge- 
noemd onderwerp. 

Zij die to.t nog toe niet in de gelegenheid waren er kennis 
van te nemen, wordt een bezoek aangeraden. 

Toegang hebben alleen volwassen personen. ANNIE EHRBECKER 

Viool-, Piano- en Ensemble lessen' 

Einddiploma Amsterdamsen Conservatorium. 
Correspondentie: Lod. v. Deyssellaan 174, Haarlem (N.) HHEHSSaajgffiË*» ! B31S5HHea5!SiH!aSEiHB;BBESKHE8BBBBIS s 
s 
e 
s 

e 
a op de verleden week gehouden Vleeschtentoonstelling B 
B van Zandvoort. Een bewijs dat U bij ons als klant iets 
goeds verwachten kunt. Kwaliteit is onze Reclame! 

Bovendien a.s. Zaterdag het bekende TWAALFUURTJE 

1 ons LEVERWORST 

1 ons BLOEDWORST 

1 ons ROOKWORST of 

BOTERHAMWORST 

HEERLIJKE DOORR. OSSELAPPEN p. pd. 55 ct. 

Vleeschhouwerij J. J. SPSERS 

HALTESTRAAT 30 — TELEFOON 144. 58 
Bt B 

m 
m 
m m BasBS3EBaBRaaBBBBaBBaBSBSaReSfc«8SS3asBSH3ÏBEÈ£3a 
hu sciiiliiim 

De Goedkoope Amsterdammer 

Groote Krocht 5—7 

Teletuon 474 Handel in: Rijwielen, Electr. 
artikelen, Lampen, enz. Ie klas 
Repar. en verhuur-inrichting. 
Waschmachines - Stofzuigers 
Kinderwagens, enz. 

Tandems en kinderfietsenverh. 

De zaak voor Zandvoort op dit 
gebied. □DnaaDaaanaDouaaaDnDnaaaaDoaonannoaaaanD 

a Ook juffrouw SNIP en juffrouw SNAP a 

g laten hun schoenen repareeren bij de Brabantsche g 

§ Schoendokter. Misschien vertellen deze twee lieve a 

o dames nog wel eens door de radio hoe tevreden zij over a 

g hem zijn. g 

o Dames zolen en hakken ƒ1.00 o 

Q Heeren zolen en hakken ƒ1.50 g 

a Prima leer en afwerking. q 

rj Dames rubber zolen en hakken f0.65 □ 

O Heeren rubber zolen en hakken ƒ1.00 .g 

□ Engelsch rubber zolen voor werkschoenen . .40 ct. p.p. u 

n (1 jaar gegarandeerd.) g 

§ Speciaal in Welf- en Arch Schoenen reparatie. d 

° De Brabantsche Schoendokter □ 

|= STATIONSSTRAAT 7. g 
aoaaaauüuuuL.ananaDnonoarjnDnnDorjnoDDDaaaa 't GEBRUIK VAN ZUIVELPRODUCTEN BI.T HET 
BEREIDEN VAN ONZE SPIJZEN ! Hoorde U wel eens van soep. voor de helft met melk be- 
reid en welke in 6 minuten tijd klaar te maken is? 

Wat er verder tot de noodige ingrediënten behoort, verna- 
men de huisvrouwen die verleden week gevolg gaven aan de 
vriendelijke uitnoodiging Dinsdagmiddag of -avond de Zuivel- 
demonstratie in „Monopole" bij te wonen. 

U, huisvrouw, toen op het appèl ontbrekende, vraagt zich 
reeds verwonderd af, hoe het mogelijk is een dergelijk gerecht 
met melk smakelijk te doen zijn, zóó smakelijk als Uw colle- 
ea's het vonden, toen zij een proefje er van kregen. 

Een hun later verstrekt receptenboekje vertelde alles van 
de bereiding van al die diverse hapjes, schotels en gerechten, 
waar Hollandsch Zuivel aan te pas kwam. 

Héél wat proefjes zijn verstrekt, om het bewijs te leveren 
van de tongstreelende hoedanigheden door de soms on-ideaal- 
lijkende combinaties bereikt. 

De talrijk aanwezige dames stonden meermalen verbaasd 
van de ongedachte dingen hier als mogelijk aangegeven en 
met een proeve gestaafd. 

Men gaf bijv. aan hoe limonade met toevoeging van melk tot 
een heerlijken drank te maken was, hoe goed kaas vleesch 
vervangen kan en ook door het eten geraspt hieraan een 
pikanten smaak verleent. 

Het geheel kwam hier op neer, dat door het gebruik van 
Zuivelproducten bij het bereiden van onze spijzen, deze veel 
smakelijker te maken zijn, terwijl „goedkoop" en „snel" twee 
bijbehoorende praedicaten zijn. 

Het gebruik van Gas voor het koken en bakken, werd in 
het bijzonder voorgestaan als zijnde de beste en goedkoopste 
methode. 

Het resultaat van de demonstratie is, dat momenteel in 

verschillende Zandvoortsche gezinnen navolging gegeven 

wordt aan het geleerde. Zoodat er al genoegzamen zijn die in 

kunnen stemmen met de op een reclame doek vermelde leus: 

„ZUIVELHAPJES ZOUT EN ZOET, 

LEKKER EN 't VOEDT U GOED !" 

HET OPTREDEN VAN EEN WONDER-MENSCH. De 

„Hollandia-Bioscoop" volgde voor éénmaal de groote stads 
theaters na, die naast hun filmprogramma op hun tooneel een 
of meer variéténummers brengen. 

Zij legde voor drie avonden beslag op den Wereldberoemden 
telephaat TO RHAMA, wiens succes reeds bij voorbaat vast- 
stond, gezien zijn optreden overal elders. (Anders zou de 
directie in overeenstemming met haar systeem uitsluitend het 
goede te brengen, hem ook niet genomen hebben.) 

„Het Wonder der 20ste eeuw", luidde een deel der aankon- 
diging, die achteraf gezien, niet te veel gezegd heeft. 

To Rhama is een wondermensch ! 

Hij deed experimenten waartoe een gewone sterveling niet 
in staat is en liet het publiek, dat in verband met het bijzonde- 
re van het geval veel talrijker had mogen zijn, aangenaam 
huiveren door de tentoonspreiding zijner bovennatuurlijke 
macht. 

De groote helderziende begon met het vragen van een aan- 
tal brieven, waarvan hij de scribenten beangstigend juist wist 
te beschrijven. 

Op, zijn vraag of de gegeven beschrijving klopte, kreeg hij 
zonder mankeeren een bevestigend antwoord te hooren. ook 
van ons, die hem onze perskaart verstrekten en een tot in elk 
détail juiste weergave kregen van den schrijver er van. 

Toch had niet alles wat hij zooal vertelde met helderziend- 
heid te maken. Een telephaat is ook in de eerste plaats een 
handig mensen. Zoo merkte hij bijv. op dat onze perskaart 
veel in den zak gedragen werd, wat het uiterlijk iedereen 
duidelijk maakte. Voorts zal men hem steeds gelijk geven als 
hij de betrokken personen al dan niet terecht, extra omhoog 
steekt. 

Van ons gewaagde hij als zeer intelligent, van een ander als 
prima organisator, wat - in alle bescheidenheid - wel juist is, 
maar ook in tegengesteld geval geen bestrijding zal ondervinden. 

Het tweede deel van zijn optreden is het meest verrassend 
geweest. 

To Rhama liet zich blinddoeken en in trance door 't publiek 
opgegeven datums voorlezen van bijzondere gebeurtenissen. 

Men heeft perplex gestaan van zijn prestaties. Ongelukken, 
jaren terug gebeurd, beschreef hij zoodanig goed, dat er 
kreten van bewondering opgingen, tevens uiting van veroor- 
zaakte emoties. 

Het optreden van To Rhama is alzoo een -gewaardeerde 
attractie geweest, waarop deze week geen ander variété- 
nuramer volgt. Ditmaal bestaat het programma uit twee films, 
die stuk voor stuk geweldig te noemen zijn. 

„JAPAN DOOR DE EEUWEN HEEN". 

Lezing van den heer Joh. H. van der Waals voor de 

Vereenlging van Jong-Hervormden. Een lezing over „J a p a n" kan tot een zeer interessante 
causerie leiden. Zij deed dit beslist toen de heer Joh. H. van 
der Waals Vrijdagavond in de Nieuwe Consistoriekamer voor 
de Vereeniging van Jong-Hervormden sprak over het onder- 
werp: „Japan door de eeuwen heen". 

Respect voor zooveel kennis van het land der Rijzende Zon 
en spleet-oogige zonen en dochteren, dat uit het oogpunt van 
mystiek veel bezit wat onze nieuwsgierigheid prikkelt, maar 
ook een geschiedenis doorliep die wat eigenaardigheid aangaat, 
bij dit vreemdsoortige Rijk behoort en waarvan spreker ons 
zoo heel veel wist te vertellen. 

Na de gebruikelijke opening door den Voorzitter, den heer 
A. van der Hum. verkreeg de heer Van der Waals Jr. het 
woord, om allereerst te schetsen het contact wat onze Voor- 
ouders door de Oost-Indische Compagnie in 1609 met Japan 
hadden. Zij dreven evenals de Portugeezen handel op Japan, 
doch werden na verloop van tijd, net als zij, hierin zwaar be- 
perkt, terwijl de opvarenden van de schepen der O.I.C. zich 
vele vernederingen moesten laten welgevallen. Toch hebben de 
Hollanders volgehouden met Japan handel te drijven. 

Na eerst nog de binnenlandsche toestanden weergegeven te 
hebben, ging spr. over naar den lateren tijd. Voor 1850 was het 
land a.h.w. afgesloten voor den vreemdeling. In 1854 verscheen 
een Amerikaansch vloot-eskader voor Tokio om Japan ten 
behoeve van de industriëelen van verschillende groote mogend- 
heden te dwingen eenige havens open te stellen. In datzelfde 
jaar en in 1859 sloot men handelsverdragen met Amerika, 
Engeland en Nederland en stond daarbij toe, dat de havens 
van Yokohama en Nagasaki opengesteld werden. 

Na 186S (de omwenteling) heeft men het land in vlug tempo 
gemoderniseerd naar Westersch voorbeeld. De snelle industri- 
alisatie en de groote aanwas der bevolking leidde al spoedig 
tot expansiezucht. Met China ontstond een geschil over Korea 
en in 1894 kwam het tot een oorlog met het Chineesche Rijk. 
Alleen door tusschenkomst van enkele Europeesche mogend- 
heden was het te danken, dat China er betrekkelijk genadig 
afkwam. " De groote mogendheden maakten echter zelf mis- 
bruik van de zwakheid van China en doordat het vele bezit- 
tingen moest missen en daardoor de ontevredenheid groeide, 
ontstond in 1900 een gevaarlijke volksbeweging, de z.g, 
Boxersopstand. Vervolgens besprak de heer Van der Waals 
den Japansch-Russischen oorlog in 1904 — 1905. 

Alhoewel Japan zelf geen deel heeft genomen aan den 
Wereldoorlog, is er in Oost-Azië toch veel veranderd na 1918. 
Japan werd mandataris over de Duitsche koloniën, maar heeft 
meermalen verklaard, niet over teruggave te kunnen denken.... 

In het bijzonder stond spr. stil bij de Anti-Japansche houding 
der Chineezen, waaruit het geschil om Mandsjoerijë ontstond. 
Door het groote en voortdurend toenemend aantal Chineezen 
in Mandsjoerijë zal dit in de toekomst wederom een ernstig 
probleem voor Japan worden, meende spr. Hierna gaf hij een 
overzicht van de economische gesteldheid van Japan. 

Tot slot besprak de heer Van der Waals de verschillende 
godsdiensten in Japan, waarna de Voorzitter hem dankte voor 
zijn leerzame betoog. 

Naar men ons mededeelde heeft de heer Van der Waals ook 
reeds in andere gemeenten spreekbeurten over dit onderwerp 
vervuld. 

,.ER STAAT GESCHREVEN !" De Sociaal Democra- 
tische Tooneelvereeniging „Op Hoop van Zegen" voerde Zon- 
dagavond in „Monopole" op het bekende anti-oorlogsstuk van 
Jaap van der Poll „Er staat geschreven !" 

Al vinden wij dat door een eerste keus als deze een jonge 
tooneelvereeniging in wezen boven haar macht grijpt — het . 
meerendeel der medespelenden had nog nooit op de planken 
gestaan — een woord van lof moet ons toch uit de pen voor 
de wijze waarop hier de moeilijkheden overwonnen zijn en 
een prima geheel verkregen is. 

Aan het slot van de voorstelling, door velen bijgewoond, 
bracht de Voorzitter, de heer C. J. Egger, een woord van dank 
aan den heer J.H.L. Hendriks, den regisseur van de vereeni- 
ging. De medespelende dames kregen bloemen. 

MAGAZIJN „HELPT ELKANDER". Wijkverpleging Ned. 
Herv. Gemeente. In zeer vriendelijken dank ontvangen man- 
nenonderkleeding en kindergoed. JE ADRES van te mogen 
ontvangen en uit te deelen: PARADIJSWEG 14. 

Aanbevelend, ZUSTER DINA. Voor Kinderschoenen naar ALPE SPRENGE 

GROOTE KROCHT 8 (tegenover het Gemeentehuis) - PRIJZEN VANAF F 1.10 
Met uitschakeling van 
iedere concurrentie 

brengen w'i U tegen het a.s. Voorjaar een Keur collectie van 
Slaapkamers, Eetkamers, Engelsche kamers, Boekenkasten, 
Crapeaux Ameublementen, Klein Meubelen in eiken en Old Finisz. 

Tevens vestigen wij Uwe aandacht op onze uitgebreide sorteering 
Vloerkleeden, Loopers, Linoleum, Vloerbedekking Balatum, Cocos- 
loopers, Bedden, Gezondheidsmatrassen, Opklapbedden, welke wij 
U nog allen uit voorraad leveren 

tegen prijzen van 
voor de devaluatie. 

Komt U eens een kijkfe nemen, oi vraagt U vrijblijvend offerte. 

Alle reparaties aan Meubelen, Bedden, enz. verrichten wij in eigen 
werkplaatsen tegen scherp concurreerende pr'izen. 

AL ONS WERK ONDER GARANTIE VRAAGT PRIJSOPGAAF. 

BARTELS Meubelhandel Groote Krocfit 9 YeSefoon 30S GROENTEN, FS3SJ1Y en AAÜDAPPËLEN vare TeSeffoon <@<&© Swa!iJ©stB»aai &, Pracht Lof 3 pnd 25 et 

Zoute Andijvie, per pond 10 et 
Zuurkool, de echte, p.p. 6 et 
Bloemkool voor marktprijs. 
Tuinworteltjes 5 pond 25 et 
Tomaten voor marktprijs. 

Stoofperen 3 pond 25 et 

Mooie Spruiten 6 et 

Gesneden Roode kool.. 7 et 
Krul Boerekool per pd. 6 et 
Precent of Engeland . . 15 et 
Pr. 2 pds bl. Spercieb. ..18 et 
2 pds-blik Appelmoes pr. 24 
Zoete appels, 4 pond 25 et 
Sinaasappels 4 1 /» et Bananen, p.pond 18 et 

Sinaasappels 4 et 

10 exttra groote Jafla's 55 et 
Mooie moes goudrenetten 

3 pond 25 cent. 
Extra fijne zacht zure hand- 

appels, 3 pond 25 et 

Zoete Handappels 3 pd 25 et 
Extra goudrenetten 2pd. 25 et 
Extra gr. Bellefleurs 2 p. 25 
2 pd blik augurken, prima27 et 
Anjou peren per pnd.. 24 et 
Groote flesch Appelmoes 33 et 
10 groote Grape fruit zonder 

pit 70 et 

Wij hebben prima Arachide Slaolie voor buitengewone reclame prijs, 

Komt ziet & overtuigt U - Nergens beter - Nergens goedkooper 
Alles wordt direct thuis bezorgd en zonder prijsverhooging. 1 flesch prima Postelijn 22 et 

Gepelde kastanjes p.p. 22 et 

Champignons. Veldsla, Radijs, 

Knoflook en Mierikwortel. 

— Alle soorten Noten. — 

10 K.g. Zand-aardapp. ..45 et 

10 K.G. Bonte 65 et 

10 K.g. Zandeigenheimers70 et 

Zoute Snijboonen, Eigen 
inmaak, extra, p.p. .. 12 et 

N.B. U koopt bij ons prach- 
tige blanke Zuurkool uit bet 
vat (niet uit blik,) p.pond 6 et 
Vanaf Zaterdag 19 tot en met Maandag 21 Febr. - 8 uur 
3 DAGEN! Opvoering van een groot succes-Programma 

Als eerste hoofdfilm opvoering van het buitengewone succès- 
f ilmwerk : 
sphalt met GUST&V FRöHLICH 

Een werkelijk ongelooflijk spannende détective-film, zooals wij 
in jaren niet vertoond hebben. Weet u wat zich afspeelt onder 
het asphalt van 'n wereldstad met haar riolen, kanalen en 
ondergrondsche? Deze film brengt u anderhalf uur ongeëve- 
naarde spanning en sensatie. Wanneer u deze film hebt gezien 
zult u zeggen; Dit was geen filmverhaal, maar werkelijkheid! 

Als tweede hoofdfilm een guitige vlotte filmoperette met HERMANN THIMIG - GUST1 WOLF - THEO LINGEN 

Muziek van Robert Stolz. Ned. tekst en liedjes C. Doorenbos 
'n Heerlijk amusant filmwerk, waarbij de lachsalvo's niet van 
de lucht zijn. Toegang boven de 14 jaar. 

ZONDAGMIDDAG HALF 3 FAfifliUE-RflATifêEE 

met opvoering van de spannende Wild-West-film: Een film vol actie en avontuur. Amusant voor Jong en Oud. 

ATT EN Ti E 2 Woensdag 23 Februari - 8 uur 

nog één enkele Populaire Voorstelling van 't interess. filmwerk Toegang UITSLUITEND voor VOLWASSENEN. 
ENTREE : 30 en 55 et. 

DONDERDAG 24 FEBRUARI - 8 UUR: 

Populaire Voorstelling 

Als eerste hoofdfilm: 

DER VOGELHal^DLE 

Naar de bekende Operette van CARL ZELLER. 

Een film vol romantiek, vroolijkheid. Lachen! met 

Wolf Albach-Retty - Lil Dagover - George Alexander 

Als tweede hoofdfilm: 

NEW YORK -SAN FRANCBSCO 

Een sensationeel filmwerk uit het vliegeniersleven met 
Fred. Mac Murray. Toegang boven de 14 jaar. 

ENTREE : 30—55 et. (alles Inbegrepen). D 

B E. B O S & Z | HALTESTR. 28 - Tel. 112 en HALTESTR. 62a - Tel. 90 g Deze week verkoopen wij onze zeldzame lekkere Snijboontjes en Spercieboontles of 

Andijvie uit het vat voor 12 1 /* et per pond 

Mooie harde tomaten pp22 et Groote kroppen sla . . 12 5 ct zoete sinaasapp., 3 vr. 10 et 

Mooie Bananen, pp. ..18 et Veldsla, per ons 10 et Mooie goudrenetten, p. P .12»ct 

Nieuwe versche Spinazie 10 Grape fruits 70 et D „„i, ( U i.n..„ - in„* 

p.p. 20 et Groote bloemkool 35 et Pracht De "eHeurs, p.p. 10 et 

Mooie bossen rhabarberlö et de echte Jonathans, p.p.20 et Nieuwe glazen gewekte 

Mooie groote Citroenen Ansjou peren, p.p 24 et Groenten, . .25 et 

per 100 st. ƒ2.75 Gesn. roode kool, p.p. 7 et 10 groote Jaffa sinaasap38 et 

We hebben veel mensclien teleur moeten stellen deze week met onze pulk beste 
Aardappelen, maar heden hebben wil ze weer ontvangen: 10 Kilo voor 45 cent. 
Puik en pulk best!! Heden hebben wij heel voordeelig aan te bieden een pracht partij 
GEWEKTE GROENTEN en een partij BUSGROENTEN. 

Wij hooren aan huis en bezorgen thuis. E. BOS. 39 SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 518 

hef adres om geld f e sparen S HOUTEN TRAPPEN 
PER TREE 22 % et. Pracht Engelsche 
Filterpotten 98 et. ASCHZEEFEN 
prima 25 et. Bij aankoop van een gulden geven wi] a.s. Zaterdag 
KOP en SCHOTEL off PEPERZOUTSTEL CADEAU! 3 rol boterhampapier 

Pak lucifers 

1 bus prima Schuura 

3 pansponzen 

4 doosjes punaises . 
10 theelicht kaarsjes 

3 rol closet papier . 

4 kleerhangers .... .12 et 
. 7 et 
. 9 et 
10 et 
.10 et 
.10 et 
.10 et 
.10 et Tandenborstel (prima) 12 et 

Tandpasta 10 et 

10 scheermesjes (prima) 10 et 

Als reclame: 

10 Scheermesjes van 20 voor 12 et 

Scheerapparaat 15-25-45 et 

Scheerkwasten 20-40-60 et 

Scheerzeep 15-35 et 

3 KOP & SCHOTELS 
wit 29 et. Tafelzeil, alle kleuren , per el . . .45 et 
Kastzeil, alle kleuren . ..per el 16 et 

Kastpapier, wit, .per rol lOct 

Kastpapier. geblokt, per rol . ..12 et 

Kastpapier m. rand, 12 vel 10 et 

Kastpapier m. gekl. rand 12 vel 15 et 

Slaapkamerïnatjes, div. kleuren 55 et 

Slaapkamermatten 98 cl 

Slaapkam.matten (div.prachtm)145 et 

Vloerbedekking per el 49 et 

Cocosmatjes. vanaf 28 et 

Deurmatten 45 et 

Zijden kleedjes, pracht 59 et 

Tafelkleedjes (waschecht) 85 et 

Pracht sorteering cocosloopers vanaf 
39—65—105 et. per el 

Boude looper, per el 45 et 

gratis omboren. 1 Theepot, wit 29 et. 
Decor ..... 59 et. van deze aanbieding. 

Versche Tomaten. - Bellefleurs, 3 pond 25 et 

Peren, per 2-ponds blik 34 et Pruimen,.. 2-ponds blik 29 et 
CHAMPIGNONS, zeldzaam mooi, per pond 45 cent. 

10 groote Jafla's . . 50 et. 10 Jaffa's .... 40 et. 
10 Grape Fruits 75 et. 

B&~ SEoBiefags geopend vsasn S-© sj&sb** GOED ETEN 
GOED LEEREfSS 

GEEFT ZE DAAROM ONS HEERLIJKE SCHOOLGAANDE 
KINDEKEN HEB- 
BEN HET MEEST 
BEHOEFTE AAN 
GOED VOEDSEL GEEFT 'T HUN 
DAGELIJKS LUXE BROODBAKKER IJ 

WILLEM van der WERFF de heer M. te Zandvoort schreef ons naar aanlei- 
ding van de prijsvraag: „Van wie zijn deze Auto's?" 
het volgende: Wie op den weg een auto ziet 
In helder witte kleur, 
Zoo vol met Mona anthraciet, 
Zegt hé - stop maar voor mijn deur. 

Wat soort ik ook heb geprobeerd 
't Liep alles uit op nul, Maar dit heb ik nu wel geleerd, 
Koopt bij de Firma Krul. 

De anthraciet die Mona heet 
Het is de beste die ik weet. 
Zoo zal het blijven voor en na 
Wij stoken steeds Mona. DIRECTIE BtöSaar Ook Nooit endere. 

Hoogachtend, OVERVEEN, 14 Februari 1938. H Wató eten we a.s. Sosidlag ? B 

H| Een bus middelfijne doperwten van Hoogenstraaten voor 34 et. §!1 

Ga Iets zeldzaams. üg 

| KEMP'S Fruithandel - Kerkstr. 35 - Tel. 152 I 

Eg Groote flesschen Postelijn 22 et, pracht kwaliteit. Spercie- ii 

|| boonen, Snijboonen, Spinazie, Andijvie per 2 ponds blik 18 et. g 

Profiteert 
Onze zaak geniet het volle vertrouwen 

Van zeer velen, omdat men steeds kan bouwen: Dat wat wi] leveren, hetzij groot of klein 
Tegen prijzen van den dag, zoo het moet zijn Pakveldstr. 14 

— TELEFOON 185 — 

En vlug wordt steeds bezorgd, hetgeen men heeft besteld, 
Hetzij mondeling, of 1.8.5 is opgebeld. 
a o 

jf Gedurende Februari maken wij voor U 'n Mantel of a 

g Costuum, indien U zelf stof hebt. g 

g HHsasalstoora vsarosaf 9 15.00 § 

§ Prima coupe en afwerking. 

g KLEERMAKERIJ Fs. v. HENSE e Gedipl. Coupeur Telefoon 274 B 

a 
s 

8 

Groote Krocht, e> BBBBESfflfflHBHBEaiHHiMi^KHSMaBBraHHBttBsBHHSBitBBH JAARVERGADERING „VOLKSONDERWIJS". De afdeeling 
Zandvoort van „Volksonderwijs" hield Donderdag 10 Febr. j.1. 
haar Jaarvergadering. De opkomst was door het slechte weer 
feelaas zeer klein. 

Nadat de Vooizitter, de lieer A Hofstra, de vergadering ge- 
opend had, gaf hij het woord aan de spreekster van dezen 
avond, Mevr. D. Boone— Swartwold. Haar onderwerp was 
getiteld: „Nieuwe ideeën in de opvoeding''. Zij wist op prettige 
•wijze de vergadering te boeien. Als richtlijn gaf zij aan de 
schrijvers Adler en Kunkler. 

De belooning voor haar interessante inleiding bestond uit 
een hartelijk applausje. 

Hierna werden de verschillende verslagen uitgebracht, die 
allen goedkeuring verkregen. 

Het belangrijkste punt was verder: Bestuursverkiezing. 

Doordat de heercn Klaasesz en Scholten zich om te billijken 
redenen niet meer herkiesbaar stelden waren er twee vaca- 
tures ontstaan, waarin voorzien is door het met algemeen 
goedvinden aanwijzen van Mevr. S. Hennis — Dorreboom en 
den heer Krieks. De heeren Hofstra en Planting, die beiden 
periodiek aftraden, zagen zich bij acclamatie herkozen. 

De rondvraag leverde geen bijzonderheden op. 

Bij de sluiting van deze vergadering sprak de Voorzitter de 
hoop uit, dat den volgenden keer ieder van de thans aanwe- 
zigen minstens één introducee mee zou nemen. H. 

ORANJE-VEREENIGING. De feestelijkheden zijn nog niet 
ten einde. Na de voorstellingen voor de kinderen en de vol- 
wassenen, heeft de Oranje Vereeniging gemeend ook iets te 
moeten doen voor de Ouden van Dagen. Men heeft zich hier- 
toe in verbinding gesteld met het Comité voor Ouden van 
dagen, welk Comité zoo vriendelijk was de verzorging van 
een feestavond voor de Oudjes te verzorgen. De datum zal 
nog nader bekend worden gemaakt. Een ruim aantal kaarten 
zal beschikbaar worden gesteld voor werkloozen. Ook dit 
belooft een prettigen en gezelligen avond te worden. dat U niet meer behoeft te zeuren met Uw oude naai- 
machine, daar U reeds een PRACHT NAAIMACHINE 
kunt koopen voor slechts 2P8SF~ 69 GULDEN. 

Desgewenscht te betalen met 90 cent per week. 
STOFZUIGERS 
RADIO 

HAARDEN 
KACHELS 

RIJWIELEN 

WASCHMACHINES 

PICK-UP MET MOTOR en 
nu ook pracht serie KINDERWAGENS, op gem. bet. cond. 

Spreekt met UYLEM&M 

EN 'T KOMT IN ORDE. 

GROOTE KROCHT 19 — TELEFOON 558. 

Ie klas rep. inrichting v. Rijwielen en Electr. Apparaten. Glas- en Verfhandel STATIONSSTRAAT 9 Grondverf 50 et. K.G. 
Glansverf 75 et. K.G. 

Lakken en Vernissen 
voor binnen en buiten. G. de Leeuw 

HUIS- EN LETTERSCHILDER AANNEMER van alle 
SCHILDERWERKEN 

Inzetten van Ruiten cancDDaacraaDDanDQDDrjDnnaDnnnaDDPDCDnDaDD 

§ woumammoHTinB f 

§ A, D. DE BEST § 

E KONINGINNEWEG 29 g 

O STOFFEERDER - BEHANGER - BEDDENMAKER a § Ontvangen nieuwe stalen Behang 

d reeds vanaf IS cï. per srol Werkplaats : ROZENNOBELSTRAAT 10. Danaaoaaaaaoaaaaaaarjaanaaanaanaanaaanaarj WILDHAND 

D. VISSE HALTESTRAAT 34 
Telefoon 125 

10 Groote versche 
Hoenderpark-Eieren 43 et. 

Duinkonijnen 75 en 85 et. 

Heerlijke Soep-Braad- 
kippen per pond 45 et. 

Verder alle andere soorten 

Wild en Gevogelte F. A. §¥EULLER & Zoon Aannemers 


van : 


S t 


ucadoor 


s- Wit- 


en 


Wa terverl werken WSST ZEER BILLIJKE PRIJZEN 

ADRES : ZEESTRAAT 39- TELEFOON 105. HET BAL-MASQUE IN .„MONOPOLE". 

Natuurlijk hebben u en ik ons dit jaar weer vast en zeker 
en plechtig en stellig voorgenomen, nu eens werkelijk niets 
aan 't BAL-MASQUE te doen! Het merkwaardigste van dit 
oogenschijnlijk zoo onwankelbaar voornemen is de koelbloedig- 
heid, waarmee wij het in den loop van Februari op zij zetten. 
En hoe hartgrondiger onze overtuiging, waarmee wij een week 
of wat geleden alles wat naar maskerade zweemde hebben af- 
gezworen, des te grooter het enthousiasme, waarmee wij 
Zaterdag 26 Febr. a.s. naar het Bal-Masqué in Monopole zullen 
gaan. 

Hoe zouden wij ons ook kunnen onttrekken aan de onsterfe- OOfC */ÖOR S^OOERS^E CONFECTIE 

in prima kwaliteit en mooie pasvorm 
Kieediiuïmasazijn fa. v. HENSEN - Groote Krocht 23. 

Vele malen gediplomeerd Coupeur voor Dames-, Heeren- 
en Livreikleeding. 
Eigen kleermakerij ; ook voor veranderen en repareeren. lijke charme van het Bal-Masqué. hel feest der feesten, dat wij 
jaar op jaar met vreugde vieren, het feest van masker, mom en 
mysterie, van fantasie-costuum en klatergoud 

Het is een uiting van laaiende levensvreugde, welke herin- 
nert aan de zorgelooze uitbundigheid, waarmee het feest in 
vroegere eeuwen gevierd werd. 

HOE GAAN WE ? ? In sommige gevallen wordt de keuze 
van een Bal-Masquê-costuum ons vergemakkelijkt, doordat het 
betreffende feest onder een bepaald motto wordt gegeven. Het 
wordt een Rococo-bal, en wij omgorden onze heupen met een 
matje en drapeeren er een omvangrijken hoepelrok overheen; 
het wordt een sportfeest, en degeen. die een aftands winter- 
sportpak, shorts en een polobloesje overlangs middendoor 
knipt en vervolgens aan elk een helft aaneenhecht, maakt een 
goede kans in dit costuum een prijs te veroveren. 
Van Spaansche bals, Japansche lentefeesten en Chineesche 
festijnen is op het oogenblik de aardigheid af, doch de directie 
van Monopole wist beter en noemt het feest alhier een Oranje- 
Bal-Masqué, wat het succes van de fuif reeds verzekerd. 

Tot slot de voor twijfelaars benoodigde overtuiging, dat we 
met een beetje energie, wat zorgvuldig gekozen ingrediënten 
en den waren carnavalszin o.a. alle jaargetijden en weersge- 
steldheden, de figuren uit het kaartspel, romanhelden en legen- 
darische gestalten kunnen uitbeelden, dat het gebied, waarop 
wij onze inspiratie kunnen zoeken, zich uitstrekt van de Noord- 
kaap tot Vuurland, en dat wij voor het overige de keus hebben 
uit alle groote figuren uit heel de beschavingsgeschiedenis, van 
Cleopatra tot Popeye the Sailor! 

Nog kunt U deelnemen aan het groote Zandvoortsche Oranje 
Bal-Masqué van a.s. Zaterdag! 

EXCELSIOR VIERDE GEZELLIG FEEST. De gezellige 
avond van de Mond-Accordeonvereeniging „Excelsior'' Zater- 
dag in „Zomerlust" gehouden, werd door velen bezocht. 

Tot laat in den nacht is er feest gevierd. Leden voerden een 
, .Terugblik" op en andere tooneelstukjes, terwijl het optreden 
van een goochelaar tot de andere gebrachte verrassingen be- 
hoorde. Met dansen om smakelijke prijzen werd het feest -be- 
sloten. De ijverige dirigent, de heer A. Paap. die de vereeni- 
ging zoo tot bloei bracht, viel dezen avond een hartelijke hul- 
diging ten deel. 

WEINIG BEZOEK TOCH GOED SPEL. De Zand- 

voortsche tooneelclub „Ons Tooneel" voerde Zaterdagavpnd 
ten 2de male de klucht „Een ontaard Vader" op. 

De voorstelling heeft niet onder het geringe bezoek geleden, 
eerder was de opvoering — zoo het kon — nog beter dan de 
vorige maal, toen ook reeds een succes geboekt werd. 

Dinsdagavond speelde „Ons Tooneel" hetzelfde stuk voor 
Ouden van Dagen en werkloozen met hun familie. 
In 't bijzonder de oudjes hadden een heerlijken avond, temeer 
daar door de vlotte afwerking van het stuk nog een ruime 
gelegenheid tot dansen overbleef. 

„Ons Tooneel" kon alzoo voldaan zijn over haar idee om de 
Zandv. Ouden van Dagen eens — zij het figuurlijk — te 
tracteeren. H.L. 

ZENDINGSAVOND. Sedert ruim twee eeuwen arbeidt de 
Evangelische Broedergemeente in Suriname. Haar arbeid, be- 
gonnen onder de Negerslaven heeft zich uitgebreid tot onder 
de Indianen en Boschnegers, Javaansche en Britsch-Indische 
emigranten. Onder het vele werk, dat toegewijde mannen en 
vrouwen verrichten, neemt niet de minste plaats in den arbeid 
in de melaatschenkolonie „Nieuw-Bethesda". 

Dinsdag 22 Febr. a.s. des avonds 8 uur hoopt Zendeling W. 
Weigel in de Oude Bewaarschool aan den Duinweg over de 
Zending in Suriname en in 't bijzonder over het werk onder, de 
ongelukkigen in deze kolonie te spreken. De heer Weigel is 
29 jaar 'in Suriname werkzaam geweest, waarvan 8 1 /» jaar als 
directeur-leeraar der melaatschenkolonie. 

Belangstellenden zijn hartelijk welkom. jgPBBgggiBsaai Stoomwasscherij MeuSman 
Zandvoort 

VRAAGT 

BEKWAME M ANGELMEISJES 
STRIJKSTERS 
en LEERLING MEISJES. 
Aanbieding na 6 uur. □□□aaaaaonnDDDDauaanononaanonaQDnnaaaarjn Soliede Verkoopers gevraagd 

voor de verkoop van „AMSTELSTAD"' Spaarbonnen. 

(Goedgek. Minist. verklaring Dep. v. Justitie 9 Aug. '33) 

HOOGE PROVISIE! 

Briefjes van 1/20. 1/10, 1/4, 1/2. en 1/1 van één nummer. 

VANAF HEDEN VERKRIJGBAAR 

(De „Amstelstad'' benut voor haar pari 

aflossingen de ,,Haco"-trekkingen.) 

Hoofdagent voor Zandvoort en Omstreken 

H. C. J. M. VERHAAFF 
Kostverlorenstraat 13 Zandvoort. jiiiiflifliiiiiiuiiiiiiiiniiniiiiiiiniiiiiiiiw 

I „MONOPOLE" - Zandvoort! 

| | 

■GEZELSCHAP JAN NOOYJ 

1 I 

| Dinsdag 22 Febr., 8.15 uur j 

I„De Straatmeid"! 

1 Amsterd. Schets in 5 bedrijven. 1 

| Prijzen vanaf 75 et. tot f 1,50 1 

| alles inbegrepen. 1 

| Voor verdere bijzonderheden zie j 
| Raambiljetten. | 

^latmiiiininnminiiiuinmnniiitinnniiiiiitnmiTDamnitnininniiiiuiinmninTiiiininitinniiiiiniiiniiiiiinnniiiH^ CHRISTELIJK HISTORISCHE KIESVEREENIGING. Don- 
derdag 24 Februari, om 8 uur spreekt de Heer A Fortgens, 
Voorzitter van de Federatie van Chr. Hist. Jongerengroepen 
voor onze afdeeling. 

Dat is een beschamend en verblijdend feit tegelijk. Bescha- 
mend, omdat Zandvoort, dat toch in het centrum van het leven 
ligt, daardoor blijkt niet te behooren tot d&, eerste honderd 
plaatsen, wier kiesvereenigingen het belang van 't eigen mede- 
leven der jongeren hebben ingezien. 

Verblijdend, omdat nu tenminste een poging gedaan wordt, 
om aan een jongere generatie te geven, wat hun toekomt. 

Reeds meer dan 100 plaatsen in ons land hebben hun eigen 
Christelijk Historische Jongerengroep met zijn actief leven, 
ook met eigen studieclubs. Want we zijn niet klaar met een 
kritiekloos overnemen van het oordeel der ouderen. Evenmin 
als met een oppervlakkige en grenzenlooze kritiek. De proble- 
men moeten bekeken, bestudeerd worden. 

Daartoe dienen ook de conferenties, landdagen, districts- 
vergaderingen, uitgaande van de Jongerenfederatie. 

Wij rekenen dus op veel belangstelling van onze jongeren. 
Noord-Holland staat wel niet als zeer actief bekend, maar dat 
wil niet zeggen dat wij mogen achterblijven! W. V©or Bedrijfskleeding 

die U lang dragen kunt. j 

Fa. v. HENSEN - Groote Krocht - Telef. 474 Witte Jassen 
Werkbroeken Kapsterslassen - 
Kellnersbroeken ■ Blauwe Broeken 
Losse Jasjes Levering tegen Grësssbonnera. Godsdienstoefeningen 

Ned. Herv. Gemeente. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP. 

Gereformeerde Kerk; (Julianaweg, hoek Emraaweg). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING. 

des avonds 5 uur: Ds. N. A. WAANING 

Gereformeerde Kerk in H.V. (Brederodestraat.) 

Zondag a.s. des v.m. 10 uur: Ds. P. VAN DER VLOED. 

n.m. 5 uur: LEESDIENST. 

Roomsen Kath. Parochie van St. Agatha. 

Zondag, Sexagesima, de H.H. Missen om 7 uur, 8.30 en 10 uur 
de Hoogmis; Algemeene H. Communie voor de leden van het 
Genootschap van den Stillen Omgang onder de H. Mis van 
7 uur; Algemeene H. Communie voor de Dames-congregatie 
onder de H. Mis van 8.30 uur; te 10 uur zal voor de Hoogmis 
het Veni Creator worden gezongen bij gelegenheid van het 10- 
jarig bestaan van het Genootschap van den Stillen Omgang; 
collecte voor onze arme parochiekerk; om 12 uur voorberei- 
ding voor de plechtige geloofsbelijdenis; om 7 uur Maria-lof 
met rozenhoedje. 

Dinsdag om 7 uur Lof ter eere van den H. Antonius met 
rozenhoedje; om 8 uur congregatie voor de meisjes. 

Woensdag om 7 uur congregatie voor de jongens. 

Donderdag om 7 uur Lof ter eere van het Allerh. Sacrament 
met rozenhoedje. 

Zaterdag van 5-9 uur gelegenheid om te biechten. 

Zondag, Quinquagesima, Algemeene H. Communie voor de 
Jongens-congregatie. 

Israëlitische Kerk, Dr. Mezgerstraat. 

Vrijdag 25 Febr. Aanvang Sabbath te 5.15 uur. 
Zaterdag 26 Febr. Einde Sabbath te 6.16 uur. 

Zandvoortsche Kring „Godsdienstig Leven". 

Afdeeling v.d. Ned. Protestantenbond. 
Zondag a.s. s' morgens 10.30 uur f Ds. J. KALMA. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 

Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oode Bewaarschool 

Duinweg. Spr. de heer W. Weigel. oud-zendeling-leeraar in 
Suriname over den arbeid onder de melaatschen in „Nieuw- 
Bethesda". NATIONALE WERKNEMERS VEREENIGING. 

Afd. Haarlem & Omg. Goedgek. bij Kon. besl. v. 14 Sent. '33. 

Zaterdagavond 12 Febr. j.1. werd in „Stein's Hotel", Boule- 
vard de Favauge, een „Vreugde en Arbeid" avond gehou- 
den. Het programma werd verzorgd door den dienst „Vreug- 
de en Arbeid" van de afdeeling Haarlem. 

Te ruim half negen heette de afd.-voorz. de ruim 150 aan- 
wezigen hartelijk welkom; op vlotte wijze werd het zeer ge- 
varieerde programma afgewerkt. 

De verschillende nummers vielen zeer in den smaak, waar- 
van in he bijzonder vermelding verdient het „Meisterinne 
Sextet" met haar leidster in Zeeuwsen costuum, welke met 
accordeon begeleidde. Het „Sagitta" Symphonie- en dans- 
orkest wist de gewenschte prettige sfeer te scheppen en 
boekte ook hier een groot succes; telkens klonk na afloop van 
een nummer een hartelijk applaus. Tusschen het tweede en 
derde nummer gaf de afd. voorzitter een korte uiteenzetting 
van het doel der vereeniging, die zich noch op politiek noch op 
kerkelijk terrein beweegt, waar de vereeniging er naar streeft 
vóór het arbeidende gedeelte der Nederlandsche bevolking te 
zijn. Voor de pauze lichtte hij nog het doel toe van de reis- 
spaarkas der vereeniging, waarbij wij tot ons genoegen kon- 
den vaststellen, dat het door deze reis-spaarkas juist ook aan 
maatschappelijk er slecht voorstaande leden, mogelijk kan 
zijn, kleinere of grootere reizen in binnen- of buitenland te 
ondernemen. Een film, opgenomen tijdens een reis langs den 
Rijn van een 75-tal N.W.V.-ers onderstreepte de toelichting 
van de reis-spaarkas. 

Het ledenaantal is op dezen avond weer met 11 nieuwe leden 
gegroeid. Een zeer geanimeerd bal hield de aanwezigen tot 
ca. 3 uur bijeen. Deze eerste „Vreugde en Arbeid" avond is 
zeer goed geslaagd en gezien de kwaliteit van de verschillende 
nummers en de stemming onder de aanwezigen vermoeden 
we sterk dat de volgende „Vreugde en Arbeid" avond een 
nóg grooter succes zal worden. 

ZANDVOORTSCHE JONGERENKRING. Zaterdag 19 Febr. 
spreekt de heer Pierre Verdonck voor ons over een muziek- 
historisch onderwerp. Wij kunnen ieder, ook zij die „toch 
geen verstand van muziek" hebben, aanraden dezen ongetwij- 
feld leerzamen avond te bezoeken. De heer Verdonck immers 
weet zijn toehoorders altijd op een aangename wijze te boeien, 
door zijn onderwerp op een voor ieder begrijpelijke wijze te 
behandelen. Ook de belangstelling van ouderen wordt ten 
zeerste op prijs gesteld. Aanvang 8 uur in gebouw Brugstr. 15. 

TUSSCHENBAL. Niet voor het eerst kondigen wij voor het 
Dans-Instituut J. Stol Jr. alhier een bal aan of soiree. Ditmaal 
betreft het haar Tusschenbal 1938. Maar de melding er van is 
feitelijk al geen aankondiging meer. want danslievend Zand- 
voort — op een enkele uitzondering misschien na — weet af 
van dit gebeuren. Men heeft er voordien over gesproken, vrien- 
den en kennissen gevraagd of zij ook gingen, wat natuurlijk het 
geval was. Zoo zal het Zondagavond weer druk zijn in 
„Monopole", als de heer Stol ons welkom heet, zooals hij ons 
dit meermalen doet op een bal. 

Thans is het echter z ij n bal, wat er onwillekeurig toe bij- 
draagt zijn wil tot stemmingmaken te verdubbelen. Een Tus- 
schenbal is de gelegenheid van vriendelijkheidsbetuigingen aan 
den leeraar en wie tot zijn helpers behooren, het is ook een 
bijzonder dansfestijn, waaraan menigeen prettige herinne- 
ringen heeft. 

Voor bijzonderhdeen, zooals entree-prijzen enz., zie men de 
advertentie. Laat Uw Ford REPAREEREN 

in een Ford-Garage; wij zijn specialiteiten in Ford- 
reparaties en U kunt gebruik maken van ruilonderdeelen 

RINKO-Garage - Tel. 224 

Officieel Ford Sub Dealer. INGEBRUIKNEMING VERKEERSTAFEL. 

KNAP STUK WERK VAN INSPECTEUR BOLLEE. 

Ter wille van het feit dat de in het gymnastieklokaal van 
School D. opgestelde tafel ter grootte van een billard en 
waarop zoo oppervlakkig bezien héél wat kinderharten in ver- * 
rukking brengend speelgoed stond, de éérste verkeers- * 
tafel was van Zandvoort, van een Zandvoortsche school, vond 
Woensdagmiddag een Officieele overdracht plaats, in tegen- 
woordigheid van het College van B. en W., Raadsleden, politie- 
autoriteiten van hier en elders, hoofdleeraren en leeraren van 
alle scholen, leden van Oudercommissies en verdere genoodig- 
den. 

De pers behoorde tot de laatste groep en kreeg een massa 
op te schrijven, want er werd ruimschoots aanleiding toe ge- 
vonden iets over de nieuwe aanwinst en de beteeketüs er van 
voor het onderwijs te zeggen. Jammer de noodzaak om ter 
wille van de onrekbaarheid onzer kolommen, in enkele regels 
te vertellen hoe de twee uren — van half drie tot ruim half 
vijf — omkwamen. 

In de eerste plaats dan sprak Wethouder Van der Moolen, die 
in blijde bewoording bij het tot-stand-komen van de tafel stil- 
stond, om vervolgens zijn verheven plaats af te staan aan 
Burgemeester Van Alphen. Z.E.A. sloot zich gaarne aan bij de 
woorden van dank door den Wethouder aan het adres van den 
vervaardiger van de verkeerstafel gericht. De omstandigheid 
dat deze het werkstuk geheel in vrijen tijd vervaardigde en er 
meer dan 100 uur aan besteedde, maakt haar van meer waarde. 
Spr. leverde een algemeen betoog over het verkeerswezen, 
hierin getuigende van de fouten en tekortkomingen er van, die 
hij als ervaren automobilist leerde kennen, zonder in een aan- 
sluitend deel te verzuimen ook de vooruitgangen en verbete- 
ringen te vermelden. 

Het hoofd der School, de heer H. Volger, behoefde na 
vorige sprekers weinig meer te zeggen. Eigenliilc beklom hij 
alleen slechts het spreekgestoelte om den heer W. E,. Bollee, 
Inspecteur van politie-alhier, te bedanken voor ziji; knappe 
werk, wat hem door een geestige woordenkeus uitstekend 
afging. 

Inspecteur Bollee verklaarde, voor hij de tafel demonstreer- 
de, erkentelijk te zijn voor de vriendelijke woorden aan zijn 
adres gericht. Hij had zijn vrijen tijd er met genoegen aan ge- 
geven, omdat knutselen nu eenmaal zijn hobby was. 

Zijn uiteenzetting van het doel en werking had de grootste 
belangstelling en werd telkens onderbroken door uitroepen 
van bewondering, zooveel bijzondere waarden zijn er in de 
tafel vereenigd. De heer Bollee bewees de Zandv. Schooljeugd 
een grooten dienst. Zij zal het zeker waardeeren! 

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN GYMNASTIEK Ver. O.S.S. 
Secretariaat: Dr. Gerkestraat 30zwart. 

Het bestuur kwam in de afgeloopen week in vergadering bij- 
een, om de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen voor 
onze uitvoeringen. Met ieders steun kan het nu niet anders of 
beide uitvoeringen moeten slagen. K.N.G.V.-lintjes a ƒ 0.05 op 
alle turnlessen. Voor hen die verleden week verzuimden de 
alle turnlessen. In de krant van vorige week staat 't officieele 
adspirantenlied, hetwelk moet worden ingestudeerd. 

Alle adspiranten en dames en heeren leden kunnen één vrij- 
kaart krijgen, doch zijn verplicht de verschuldigde belasting te 
betalen. Deze bedraagt voor Woensdag 5 et en Zaterdag 12 et, 
terwijl deze kaarten op de generale repetitie, Dinsdag 1 Maart 
a.s. in Monopole verstrekt worden. Neemt hier goede nota van. 

Onze jaarvergadering is vastgesteld op Dinsdag 15 Maart 
a.s. in ons clublokaal „Muluru" aan den Strandweg. 

GEZELLIGE AVOND O.H.'s MANNENKOOR. Dat wordt 
weer een gezellige, vroolijke avond, heden Zaterdag, in Mono- 
pole. Veel avonden zult ge al hebben meegemaakt, maar deze 
avond zult u niet kunnen bijwonen, als u niet tijdig voor een 
toegangsbewijs zorgt. Het is dan ook niet te verwonderen, 
dat de kaarten „wegvliegen", want het is voldoende bekend, 
dat de avonden van het „Mannenkoor" altijd buitengewoon ge- 
zellig zijn. Wij zullen niet verklappen wat of er alzoo gaat 
gebeuren, maar het is zeker dat het een groote bruiloft wordt, 
echter zonder Bruid of Bruidegom. 
BONTE -DIEREN 
ZOTTERNIJ 

Amphibiën of tweeslachtige Dieren. Dat zijn zulke Dieren, 
die nu eens onder water zijn en dan weer boven water komen. 
Zij vervallen in vier natuurlijke orden: die der schildpadden, 
der krokodillen, der slangen en der naakthuidigen of vorschen 
die spiernaakt ter wereld komen. 

Schildpadden. Zooals bekend is het een zéér beweeglijk, ge 1 - 
vaarlijk dier, dat steeds bijzonder hard loopt. Het komt zeer 
vaak voor als tasch en wordt ook wel als kam gebruikt, kan 
echter ook evengoed voor andere gebruiksartikelen gebezigd 
worden, als er maar duiten genoeg zijn. Haar soep smaakt 
voortreffelijk en naar meer, als men ze krijgt, wat niet altijd 
het geval is. 

De Krokodil. Dit is een buitengewoon boosaardig gebroedsel, 
waaraan de krokodillentranen ontspringen; hij woont in den 
Nijl, die zich in Egypte uitstort, welks bronnen evenwel in de 
allerdiepste verborgenheden rusten. Hij voedt zich met vis- 
schen, wortels en Egyptische koningsdochters, waarom hij in 
zijn geboorteland met afgodische vereering wordt „aange- 
beden". 

Iemand die een krokodil houdt behoeft er géén belasting 
voor te betalen en hem dus niet in het bevolkingsregister te 
laten inschrijven. Van den kop tot het einde van den staart 
gemeten is hij iets korter dan omgekeerd. 

Voorts brengt het Dier het leer, dat dames korten tijd als 
mode aan de handen hebben gedragen en in tasschen is' 
verwerkt. 

De Hagedis is een miniatuuruitgave van de krokodil; smaakt 
het lekkerst gestoofd met boter en een schijfje citroen, waar 
ie z'n naam van heeft mag Joost weten. De meest voor de 
■hand liggende is echter deze. Waarschijnlijk werd hij vroeger 
buiten opgedischt, zooals ook hagepreeken buiten werden 
gehouden. Ook komt zij dikwijls voor in verzamelingen, maar 
dan is ze gewoonlijk bedwelmd van de spiritus, waartoe ze 
wordt gedwongen, terwijl veel menschen daarertegen er niet 
van afgehouden kunnen worden! 

Slangen. Slangen hebben noch voeten, noch andere lede- 
maten en toch komen ze vooruit. De slangen spuwen haar 
vergif naar de onschuldige menschheid; haar booze tong doet 
evenwel zooveel kwaad niet als de roddeltong der onschuldige 
menschen. Het meeste vocht spuwt de spuitslang en die der 
waterleiding; er is nog de bril- of lorgnetslang, die bijzonder 
goede, ja scherpe oogen heeft, de ratelslang, die zoo heet 
wijl zij de vuilnislieden wel eens diensten hebben bewezen. 
Een slang kan een os op eenmaal verslinden, waarvan ieder 
natuuronderzoeker zichzelf kan overtuigen. 

. Wordt Vervolgd. DAMES! Laat Uw haar VAKKUNDIG PERMANENTEN. 

geheel compleet slechts f 1,95 

geheel stroomloos. 
Olie behandeling tegen haar uitval. 

Speciaal BLONDEEREN en VERVEN. 

TO DE JONG, Stationsstr. 14 SO^Sl lUNElfTREGIAMÊ] 

enDÉGORATH 
I WERKEN enz WILLEMSTR:3IZAHDy0bRTT 
Z AH DV:LAAM. 3M BEMTVELD l _i. VRIJDAG 25 FEBR. 1938 Tiende Jaargang No. 11 Ê 
...van 1—5 regels ƒ1.— 
(bij abonnement korting.) 

ABONNEMENTSPRIJS: 75 CENTS PER DRIE MAANDEN PRIJS DER ADVERTENTIEN 
•Elke regel meer ƒ0.20 ORGAAN VOOR DE BADPLAATS 

MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST VAN HOTEL- EN PENSIONHOUDERS UITGAVE: VAN PETEGEM's DRÜKKERU 
Burg. Engelbertsstraat 11 - Telefoon 393 - Postgiro 67851. 

LOSSE NUMMERS 10 CENTS. wffrawag8giagw¥ii?rawBTOF»raw us@@issgBigi Eén Avond en Nacht, 
HEDE& ZATERDAGAVOND 
in „, 

meê ongekende Attracties. 

Twee Orkesten - Talrijke mooie prijzen. 
Entree: Gecostumeerd 75 et. - Ongecostum. 100ct.(aiiesinbeg.) 

Ontbreek niet op dit feest van jolijt ï 
Het wordt „KNAL". Einde 5 uur. X] Costumière is vanai 6 uur aanwezi laassggigssgBigBigi ®hs®®®®eiiiiiissj[isi® IDANSAVOND'I 

M op DINSDAG 1 MAART a.s. onder M 

9 leiding van den Heer J. STOL Jr., § 

& met medewerking van ARTSSTEN. mi 

B VERSCHILLENDE ATTRACTIES! ü 

H ■ Prijsdansen voor gehuwde paren. ~ Üt 

M DE FEESTCOMMISSIE. S 

g ALLEEN TOEGANKELIJK j§| 

.VOOR KATHOLIEKEN. CANDIDATEN VOOR BESTUUR V.V.V. De Vereeniging 
voor Vreemdelingen Verkeer, sinjs kort semi-officiëele instel-i 
ling, komt Dinsdag 1 Maart, des namiddags te 8.15 uur in 
Bodega „Mustert" bijeen. Tijdensjjdeze zullen de Jaarverslagen 
van Secretaris en Penningmeester uitgebracht worden. 

De agenda vermeldt voorts: Verkiezing van drie Bestuurs- 
leden. De candidatenlijst ziet er als volgt uit: 

A. Bakels Jr., R. J. van Deurzen, W. Gertenbach, C. A. C. 
Gunters, G. Kiefer, H. A. Klein, A. Meijer, H. J. Peper. A. H. 
Pomper en J. van Raa'lg. I 

We vernemen dat een groot deel der leden per inteekenlijst 
hun instemming betuigden met de candidaatstelling van de 
Heeren C. A. C. Gunters, R. J. van Deurzen en Anth. Bakels Jr. 
Zijnde de vertegenwoordigers vanihet Hotel-, Café- en Restau- 
rantbedrijf, het Strandbedrijf en den Middenstand. 

Druk bezochte Ouderavond School D. De Ouderavond van 
Woensdag 16 Febr. was een bijzpndere, wat reeds sprak uit 
het drukke bezoek. Na het openingswoord van het Hoofd, de 
Heer H. Volger, hield Dr. C. J. Tichelaar een inleiding over 
het belangwekkende onderwerp: „Oorzaken van ziekten", die 
met groote aandacht gevolgd werd. 

Inspecteur W. E. J. Bolleé demonstreerde hierna de 's mid- 
dags officieel overgedragen verkèerstafel. Menig compliment 
voor zijn mooie werkstuk is hem hierbij nog gemaakt. 

Tot slot had een verkiezing plaats voor leden van de 
Oudercommissie. Zij bestaat thans uit: Mevr. A. D. J. F. 
Meyer, Mevr. M. Vos en de Heeren G. Stel, M. Frank en S. K. 

Zonneveld. < 

i 

DE RAAD BIJEEN. Tegen Maandag, 28 Februari is ten 
raadhuize een openbare vergadering van den raad belegd, die 
de volgende agenda vermeldt: '. 

1. Ingekomen stukken. | 

2. Prae-advies op een verzoek ;om verlaging van de perso- 
neele belasting voor biljarts. 

3. Voorstel betreffende een deel van de waterpersleiding 
Leiduin-Bentveld. 

4. Prae-advies op een adres inzake de straatverlichting. 

5. Voorstel tot vaststelling van een verordening op de hef- 
fing van besmettelijke ziektengelden. 

6. Voorstel tot wijziging van de schoolgeldregeling voor het 
» lager onderwijs. \ 

7. Voorstel om de gemeente tej doen toetreden als buiten- 
gewoon lid tot de plaatselijke vereeniging voor vreemde- 
lingenverkeer en de benoeming van drie vertegenwoor- 

.. digers, .leden, vaneden r,aad,.&£j leden van het, bestuur.., .„ 

8. Voorstel betreffende de gemeente-begrooting voor 1937. 

9. Prae-advies op een voorstel tot toekenning van een toe- 
slag op pensioen. 

10. Benoeming van een directeur van Publieke Werken. 

11. Vaststelling van de 3e suppletoire begrooting voor 1938. 

12. Voorstel tot oninbaarverklaring van belastingen. 

13. Behandeling van belastingreclames. □aaDnDaananDaDDannaaDnnDaaaanaaannaaaDananaDDaaDnDDQnnaDnaDg Q 

a 
□ 
a 
□ 
a 
a 

G 
□ 
D 
D 
O 
□ 
D 

a 
□ 
a 
a 
□ 
□ 

D 

a 
a 
n 

g — — n 

□DnnaDDDDnDnDannnnaDDnnpnaDanDQDnanaDaaarjDüaGODaciQnDDDannaaD 
en maak EEN KEUS uit onze mooie sorteering 

MILIR- en ERRES RIQIO TOESTELLEN 

Levering ook op gemakkelijke betalings-voorwaarden 

Voor 65 et. p.wk. 't prachtige Philips-verhuur-toestel, 

inbegrepen alle onderhoudskosten. 

Ga eens luisteren en vraag inlichtingen bij: 

Electro-Centrai J, E VAN KEULEN g 

DIACONIEHUISSTRAAT 24—9 - TELEFOON 173. g 

EXTRA AANBIEDING LAMPEN: g 

50 kaars 42 et — 200 kaars 95 et. - gegarandeerd. O EÖHH3 

E 

E 

e 
e 
e 

E 

e 
e 
e 

e 

E 
E 
E 
E 
E 

E 
Extra Bericht! 

'Om een ieder in de gelegenheid te stellen ons 

GROOT SUÜCES-PftOGÜA 

van deze week te gaan zien (zie advertentie m dit blad) stellen wij 
een aantal plaatsen beschikbaar alléén geldig voor de 
ZONDAGAVOND VOORSTELLING tegen de navolgende prijzen: 

Parket en Parterre 30 et, Stalles-Balcon 55 et 
Loge.80 et (alles inbegrepen)* 

Deze plaatskaarten zijn alléén verkrijgbaar in Sigarenmagazijn van 
J. WATER, Stationsplein, tot Zondagavond 7 uur. 

Aan de Cassa handhaven wij onze GEWONE ENTREE PRIJZEN. H 

El 

EU 

El 

ü 

Er 

EI 

EU 

EI 

m 

EI 

s 

EI 
El 
ra PRACHTIG FILMPROGRAMMA IN HOLLANDIA-BIOSCOOP. „Van Goede Getuigen Voorzien" en 
„Tarzan's gevaarlijkste Avonturen". Het is verheugend een toename van het bioscoop-bezoek te 
constateeren, tot de uitbreiding waarvan het mooie program- 
ma van verleden week en wat thans komt ongetwijfeld bij- 
draagt 

Daar is in de eerste plaats de film „Van Goede Getuigen 
Voorzien", met in de hoofdrollen den populairen acteur Herbert 
Marshall en de kittige Jean Arthur. Het is een min of meer 
ondeugend verhaal met uiterst fijne, lichte situaties, vol 
geestige invallen en door een uitmuntend gekozen rolbezetting 
zoo effectief mogelijk gemaakt. Een eerste klas film dus voor 
ieder soort publiek. Het is zonder twijfel, dat hier een film is, 
die alle toeschouwers tevreden naar huis laat gaan: een heer- 
lijk stuk vroolijkheid en een prachtig amusement. 

V.G.G.V. is in Amerika en in Engeland een groote verrassing 
geweest. De film was niet als een super de luxe aangekondigd 

en werd toch een Schlager. Zooïets is alleen maar 

mogelijk, wanneer er kwaliteiten zijn, die het publiek onmiddel- 
lijk opvallen. Dat is ook inderdaad het geval. Het verhaal van 
den rijken automobielfabrikant en het werklooze typistetje is 
inderdaad buitengewoon geestig, het spel van Herbert Mars- 
hall en Jean Arthur, bijgestaan door andere sterren is uitmun- 
tend en het aantal lachmomenten in deze luchtige comedie is 
legio. 

De nieuwe „Tarzan". Als 2de hoofdfilm presenteert de 
Hollandia-Bioscoop den Olympischen kampioen 1936 Hermann 
Brix in „Tarzan's gevaarlijkste avonturen". De liefhebbers van 
dit bijzonder soort films kunnen hun hart ophalen aan de tal- 
rijke momenten van ten top gedreven sensatie. Afrika ontrolt 
zich voor hun oogen, in volle pracht, met al haar gevaren, 
waarvan de expedities hevig te lijden hebben, die wij op het 
witte doek volgen mogen. 

Een kostbaar afgodsbeeld voert hen naar de Oerwouden, 
waar bloeddorstige negerstammen alle indringers bestrijden. 

De romantische figuur van Tarzan zorgt voor een bevredi- 
genden afloop. 

ZANDVOORTSCHE SCHOOLJEUGD ZAMELDE GELD IN 
VOOR „ARTIS". Een op Zandvoortsche scholen gehouden geld-inzameling 
voor „Artis" bracht ruim ƒ 35.00 op. Het Comité „Redding 
van Artis" kreeg het bedrag van de week toegestuurd. Mogelijk 
rekent zij er op dat ook de inwoners van Zandvoort dit goede 
voorbeeld van de schoolkinderen volgen. 
Stalling - Reparatie - Taxi 

GARAGE G. VOOGD 3 BREDERODESTRAAT 8—10 TELEFOON 88. Best ingerichte bedrül ter plaatse. UIT ZANDVOORT'S VERLEDEN 

door PIET VAN DER MIJE. 

XXXIX 
„DE VROUW ADRIANA VAN AMSTELDAM". 

Op 28 Maart 1799 strandde ten noorden van Zandvoort het 
kofschip „De vrouw Adriana van Amsteldam", gevoerd door 
schipper Pieter Soute. Het schip, geladen met haver en boter, 
was on 19 Maart 1799 vertrokken van Enkhuizen en bestemd 
voor Embden. 

De wederwaardigheden van schip en bemanning, ontleend 
aan de op 3 April 1799 voor Schout en Schepenen van Zand- 
voort afgelegde scheepsverklaring, laat ik hieronder volgen: 

Het relaas van deze zeereis werpt een eigenaardigen blik 
op de in die tijden (Franschen tijd), heerschende toestanden. 

Zooals hierboven reeds vermeld vertrok de kof op 19 Maart 
1779 van Enkhuizen. Voorspoedig begon de reis niet. 

Ter hoogte van Medemblik zag de loods geen kans door te 
varen, aangezien de zee vol ijs zat. Men besloot daarom maar 
ten anker te gaan. 

Den volgenden dag werd 's morgens om 6 uur het anker ge- 
licht. Met Z.O. wind werd koers gezet naar Texel. Ter 
hoogte van Texel gekomen werd het schip gepraaid door een 
vaartuig, waarvan de schipper de mededeeling deed dat het 
niet mogelijk was langs Texel te varen, wegens het vele drijfijs 
en dat het geraden was het schip te laten uitklaren door het 
Nieuwe Diep, alwaar ook de „Klaarmaker" (d.i. het schip dat 
voor het uitklaren der schepen zorgde) lag. 

Het roer werd gewend; het Nieuwe Diep bereikt; doch het 
schip kon dien dag niet meer uitgeklaard worden; waarop men 
's avonds het anker liet vallen. 

Op 21 Maart liep de wind om naar Oost-Noord-Oost en 
bleef drie dagen uit dien hoek waaien, waardoor uitvaren on- 
mogelijk was. 

Op 24 Maart met mooi weer en wind uit Z.Z.O. werd des 
morgens om acht uur het anker gelicht en zeilde „De vrouw 
Adriana van Amsteldam" het Marsdiep uit en bereikte de 
Noordzee. Alle zeilen werden bijgezet en getracht den ver- 
loren tijd in te halen. 

Lang zou deze gunstige wind echter niet duren; 's avonds 
om elf uur veranderde de wind van richting. Hij liep van 
Z.Z.O. naar Oost en later, terwijl hij in hevigheid toenam, 
werd hij Noord, zoodat het topzeil moest werden ingenomen. 

Niettegenstaande zeil geminderd was, zeilde het schip, door 
den krachtigen wind voortgedreven, snel voort. 

's Nachs om 1 uur werd de wind iets minder en in den loop 
van den dag (25 .Maart) werd het steeds stiller, totdat het 's 
avonds om 7 uur windstil was geworden. De lucht was toen 
dik van regen, 's Nachts om 12 uur begon het stormachtig uit 
het W.N.W. te waaien en de zee werd zeer hoog. 

Terwijl het schip in dien stormnacht werd voortgezweept, 
voelde de bemanning, tot zijn ontzetting, omstreeks 2 uur een 
zwaren stoot tegen het schip. 

De schepelingen zagen aan het achterschip, nabij het roer, 
eenige stukken hout uit de zee opkomen, doch konden niet 
onderscheiden waarvan dat was. 

Onmiddellijk snelden ze naar de pomp, daar zij wel dachten 
dat het schip lek gestooten zou zijn; maar tot hun vreugde 
constateerden zij dat het schip niet lek gesprongen was en 
dat de pomp nagenoeg lens was. 

Daar de zee zeer hoog was, besloot schipper Soute naar 
Texel te zeilen om daar te repareeren. i 

Door het slechte weer was het schip danig uit zijn koers ge- 
raakt, hetwelk den volgenden dag (27 Maart) bleek, toen de 
kust verkend werd. 

Het schip u bevond zich toen ter hoogte van Petten. 

De wind, was, geheel gaan liggen zoodat zeilen uitgesloten 
was en daar er een sterken stroom uit het Noorden liep, werd 
het anker uitgeworpen. 

De zee was nog zeer hoog en daar de kof lek geslagen was. moesten de pompen, ten einde zinken te voorkomen, voort- 
durend gaande worden gehouden. 

In den morgen van 28 Maart om half zes, met N.O. wind, 
werd het anker gelicht en laveerde „De vrouw Adriana van 
Amsteldam", in de richting van Texel. In den beginne was 
de lucht dik van sneeuw. Later klaarde de lucht op en het 
bleek dat het schip tot dicht onder Kijkduin was gekomen. 

De opvarenden van „De vrouw Adriana van Amsteldam'' 
zagen toen een Noord-Amerikaansch schip dat blijkbaar voor- 
nemens was het Marsdiep binnen te loopen. Het werd daarin 
echter verhinderd door een bewapenden Engelschen kotter, 
die den Amerikaan noodzaakte zee te houden. 

Daarna kwam de kotter „De vrouw Adriana van Amstel- 
dam" langszij en vroeg naar de bestemming en het doel van 
de reis. 

Kapitein Soute antwoordde dat zijn schip lek was en dat 
hij, ten einde zinken te voorkomen, gaarne binnen wilde loopen 
om zijn schip te doen repareeren. 

De kapitein van den Engelschen kotter verbood dit echter. 

(Zooals bekend werden in die dagen, wegens den oorlog 
die Napoleon met Engeland voerde, alle Nederlandsche ha- 
vens door Engelsche oorlogschepen geblokkeerd). 

(Wordt vervolgd) 
ook met bronvermelding. Nadruk verboden; GRENZEN. 

Lijnen scherp door land getrokken 

zijn de grenzen, 
zijn in 't strijdperk zwaar bevochten 

door de menschen: 
en toch, weet een eerlijk mensch, 

waar de scheiding is de grens! 

Lijnen die ons zijn gegeven 

als de grenzen, 
langs de groote levenswegen 

van de menschen, 
sluipt soms niet in 't hart de wensch 

even stappen, naast de grens? 

Lijnen recht of krom geteekend 

het zijn grenzen, 
uitgezocht en goed berekend 

werk van menschen, 
't eigen erf weet ieder mensch, 

die zich houdt aan elke grens. 

Lijnen in natuurkracht schijnen 
• zonder grenzen, 
in het groot Heelal verdwijnen 

enge grenzen, 
de natuur bindt zich geen grens, 

bloeit en groeit naar hartewensch! 

Als w'een vaste lijn behouden 

in ons leven, 
zijn de grenzen die wij bouwen 

opgeheven! 
God verbrak de grootste grens. . . . 

gaf Zijn Zoon aan ons, als mensch. RIA DRAAK— GROENVELD. MEDEDEELINGEN ZWEMCLUB „ZANDVOORT" (Z.C.Z). 

Het is het Secretariaat gelukt een aantal kaarten te be- 
machtigen voor de Internationale Zwemwedstrijden, welke a.s. 
Maandag in Amsterdam gehoucen worden. Hierop starten alle 
prominente Hollandsche zwemsters en zwemmers, terwijl de 
beroemde Deensche zwemsters, waaronder Ragnhild Hveger, 
tevens uitkomen. Begrijpelijk bestaat er voor deze wedstrij- 
den enorme belangstelling. Uit verschillende plaatsen rond 
Amsterdam komen Autobussen naar het Sportfondsenbad, ook 
uit Zandvoort. Tot Zaterdagmiddag is er gelegenheid zich 
op te geven om mee te gaan. We raden dit ten zeerste aan. 
daar het belangrijke wedstrijden zijn. De prijs is ƒ1.35, 
voor retour bus en toegangsbewijs, bedrag te voldoen aan het 
Secretariaat Koningstraat 69. Dat kan Maandag een gezellige 
avond worden! 

Vertrek 7 uur precies van Garage Rinko. 

De Indoor training: Deze gaat Maandag wel door voor de 
jongens, meisjes en dames, niet voor de Heeren, dus van 9-10. 
Alle deelnemers (sters) worden verzocht op de bekende tijden 
aanwezig te willen zijn. 

Met de bus naar Stoop's Bad. In verband met het meerdere 
gemak, zou het ons aangenaam zijn indien allen die des Dins- 
dags gebruik maken van de Bus, uiterlijk om kwart over zeven 
aanwezig waren bij de bus. (Niet in de omgeving er van rond- 
wandelen, adspirantenl). Het laden wordt hierdoor zeer zeker 
vergemakkelijkt. 

De contributie betaling. Over het algemeen mogen we aan- 
gaande dit punt hoogst tevreden zijn. Het meerendeel der 
leden en adspiranten stellen er een eer in tijdig te betalen en 
voldoen soms drie of meer maanden tegelijk. Onnoodig te zeg- 
gen hoe de Penningmeester en hulp-penningmeesters dit op 
prijs stellen. Misschien steekt dit overwegend verstrekte 
goede voorbeeld de trage betalers en zij die iemand graag een 
paar maal laten loopen, wel aan. We hopen het tenminste. 

Dan zijn er nog enkele „dames", die in 1937 de vereeniging 
met schuld verlieten. Onder hen zijn er die ondanks gedane 
toezegging tot nu toe in gebreke belven hun goeden naam hoog 
te houden. Het zou goed zijn hun namen, evenals bij andere 
vereenigingen usantioneel is, bekend te maken. 

De Secretaris: FRED KEUR. 'Levensmiddelenbedrijf „PAKTA"»} 

Zandvoortsche Huisvrouwen, opgelet! 

„PAKTA" legde beslag op een Hink aantal van onder- 
staande pakketten. Laat U dit pakket niet ontglippen 
en bestelt omgaande aan: 

MEVR. BORSTEL - BAKKERSTRAAT 5 
of: A. VAN DUYN - PAKVELDSTRAAT 6. 

Aan één adres kan voorloopig slechts 1 pakket 
geleverd worden. 

Honig's RecBamepakket 

1 PAK HUISHOUD CUSTARD .... 10 et 

1 PAKJE KIPPENSOEP 10 et 

1 PAK VERMICELLISOEP 15 et 

1 PAKJE SELECTAPUDDING 5 et 

6 BOUILLONBLOKJES 8 et 

1 JUSBLOKJE 6ct 

1 KOOKBOEK (60 complete menu' s) 30 et 

TOTAAL §4 et 

Thans voor 60 cent! i 
Voor Kinderschoenen naar ALPR SPRENGERS 

GROOTE KROCHT 8 (tegenover het Gemeentehuis) - PRIJZEN VANAF F 1-10 LET OP DE KLEINTJES 19 'f Wonder van Zand voort" 

SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 518 

heeft weer vele koopjes! HOUTEN TRAPPEN 
PER TREE 22 % et. Pracht Engel sche 
Filterpotten 98 et. ASCHZEEFEN 
prima 25 et. Bij aankoop van een gulden geven wij a.s. Zaterdag 
KOP en SCHOTEL of PEPERZOUTS1EL CADEAU! 3 rol boterhampapier 

Pak lucifers 

1 bus prima Schuura 

3 pansponzen 

4 doosjes punaises . 
10 theelicht kaarsjes 

3 rol closet papier . 

4 kleerhangers . ...12 et 
... 7 et 
... 9ct 
.a 10 et 
...10 et 
...10 et 
...10 et 
...10 et Tandenborstel (prima) 12 et 

Tandpasta 10 et 

10 scheermesjes (prima) 10 et 

Als reclame: 

10 Scheermesjes van 20 voor 12 et 

Scheerapparaat 15-25-45 et 

Scheerkwasten 20-40-60 et 

Scheerzeep 15-35 et 3 KOP & SCHOTELS 
wit 29 et. Tafelzeil, alle kleuren , per el *. . .45 et 
Kastzeil, alle kleuren . . .per el 16 et 

Kastpapier, wit, .per rol 10 et 

Kastpapier. geblokt, per rol . ..12 et 

Kastpapier m. rand, 12 vel 10 et 

Kastpapier m. gekl. rand 12 vel 15 et 

Slaapkamenmatjes, div. kleuren 55 et 

Slaapkamermatten 98 et 

Slaapkam.matten (div.prachtm)145 et 

Vloerbedekking per el 49 et 

Cocosmatjes. vanaf 28 et 

Deurmatten 45 et 

Zijden kleedjes, pracht 59 et 

Tafelkleedjes (waschecht) 85 et 

Pracht sorteering cocosloopers vanaf 
39—65—105 et. per el 

Boucle looper, per el 45 et 

gratis omboren. 

I 1 Theepot, wit 29 et. 
j Decor ..... 59 et. OftO 
AARDAPPELEN vbibts 
Pracht Lof, 4 pond 25 et 

Zoute Andijvie, per pond 10 et 
Zuurkool, de echte, p.p. 6 et 
Bloemkool voor marktprijs. 
Tuinworteltjes 5 pond 25 et 
Tomaten voor marktprijs. 

Stoofperen 3 pond 25 et 

Mooie Spruiten 6 et 

Gesneden Roode kool.. 7 et 
Krui Boerekool per pd. 6 et 
Precent of Engeland .. 15 et 

Rhabarber p. bos 10 et 

Veldsla, per ons 10 et 

Kropsla 12 et 

Citroenen, 3 voor 10 et 

Citroenen, per 100 ...ƒ2.50 Pr. 2 pds bl. Spercieb. . . 18 et 

2 pds-blik Appelmoes pr. 24 
Zoete appels, 4 pond 25 et 

Sinaasappels 4V2 et 

Sinaasappels 4 et 

Bananen, per pond 16 et 

Jaffa's 10 stuks 50 et 

Mandarijnen 3 voor 10 et 

Extra fijne zacht zure hand- 
appels. 3 pond 25 et 

Zoete Handappels 3 pd 25 et 

Extra goudrenetten 2pd. 25 et 

Extra gr. Belleileurs 2 p. 25 

2 pd blik augurken, prima27 et 

Anjou peren per pnd.. 24 et 

Groote flesch Appelmoes 33 et 
Wii hebben prima Arachide Slaolie voor buitengewone reclame prijs. 

Komt ziet & overtuigt U - Nergens beter - Nergens goedkoODer 
Alles wordt direct thuis bezorgd en zonder prijsverhooging 10 groote Grape fruit zonder 

pit 70 et 

1 ilesch prima Postelijn 22 et 
Gepelde kastanjes p.p. 22 et 
Champignons. Veldsla, Radijs, 
Knoflook en Mierikwortel. 
— Alle soorten Noten. — 
10 K.g. Zand-aardapp. . .45 et 

10 K.G. Bonte 65 et 

10 K.g. Zandeigenheimers70 et 
Zoute Snüboonen, Eigen 

inmaak, extra, p.p. . . 12 cl 
N.B. U koopt bij ons prach- 
tige blanke Zuurkool uit het 
vat (niet uit blik,) p,pond 6 et 
KERKSTRAAT 8 - TELEF. 
Onze Reclame is deze week: 

Chocolade Batons per % 

Turons, schuim (zeer licht) . . . per V2 
Trio-Banket (crème vulling) . . . per V2 pond 35 et pond 35 et. 
pond 35 et f 10.— aan kassabons een Taart naar keuze. Voor de zeer vele hartelijke 
en treffende bewijzen van deel- 
neming, die wij mochten ont- 
vangen bij het overlijden van 
onze onvergetelijke Zuster, Be- 
liuwdzuster en Tante 

Wilhelmina 
Sopiiia Parée, 

betuigen wij U onze groote 
erkentelijkheid. 

Uit aller naam: 
N. MORDHORST. 

Stationsplein 17. Nette Juffrouw 

biedt zich aan voor halve dagen 
beh. Vrijdag, ook in Bentveld, 
Aerdenhout. Br. no. 829, bur. 
De Zandvoorter, (van Petegem. Jong werkl. Onderw* 

b.z.a. voor alle werkzaamheden 
Br. no. 826 bur. De Zandvoorter 
(van Petegem). Wegens omstandigh. te koop: 
aangeboden: 

2 Arbeiderswoningen 

centrum "dorp. Prijs zeer billijk. 
Br. no. 830 Bur. De Zandvoor- 
ter, (van Petegem). Ongein. Huis 

te huur, gelegen aan de Brede- 
rodestraat (no. 22), bev. 6 ka., 
keuken, kelder; ƒ32.50 p.mnd. 
Te bevr. Joh. Dalman, School- 
straat 1. Winkeliuffr* ïevraagd. Kerkstraat 16. WINKEL 
met BOVENWONING 

te huur, ƒ5. — . per week. Te 
bevragen: Jan Steenstraat 1, W.G.v.d.Wolde 

LOOD- en ZINKWERKER 
Aanleg van Gas, Waterleiding, 

Sanitair, enz. 
ZEESTRAAT 54 

Telefoon 259. W. KLIJN Ji\ 

Hoogeweg 60 

LEEBAIR B0BEEBHDE1 M.S. 

Opleiding voor Praktijkexamens W. Weber, Loodgieter 

Diaconiehuisstraat 34 - Tel. 217 IEÜU i UHiEL 

H. GANSNER, P. Heinstr 12 

Burgem. Engelbertsstraat 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden en Kachels COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BELANGEN VAN 
JEUGDIGE WERKZOEKENDEN. 

De Centrale Werkplaats. 

De vorige week hebben zich bij onzen secretaris 2 jongens 
aangemeld voor plaatsing bij de Centrale Werkplaats en onze 
Commissie was zoo gelukkig hen reeds deze week een plaatsje 
te kunnen bezorgen! 

Dat is toch niets bijzonders zult ge misschien zeggen. Toe- 
gegeven. Maar wat wèl wonderlijk is, is dat die jongens vóór 
ons laatste stukje in dit blad, waarin over de Centrale Werk- 
plaats gesproken werd, er nog nooit van gehoord hadden! 

Hieruit blijkt wel hoe noodig het is nog meerdere bekendheid 
te geven aan deze nuttige instelling. Nogmaals wordt er 
daarom de aandacht op gevestigd dat jongens van 16 jaar en 
ouder, die reeds eenige vakbekwaamheid bezitten en zich 
verder practisch wenschen te bekwamen, door tusschenkomst 
van onze Commissie daar geplaatst kunnen worden. 

Als belooning ontvangen zij iedere week een klein zakgeld. 
Daarnaast brengt hun werkzaamheid bij de Centrale Werk- 
plaats het groote voordeel voor hen mede, dat zij meer prac- 
tïsche ervaring kunnen bekomen, zoo gauw er ergens een 
gaatje is. 

Het aantal plaatsen bij de Centrale Werkplaats is echter 
niet onbeperkt. Wie dus voor plaatsing in aanmerking wenscht 
te komen, doet goed niet te lang te wachten zich bij onze 
" Commissie aan te melden. Dat kan gebeuren des Zaterdag- 
middags tusschen 3 en 4 uur in het gebouw aan de Groote 
Krocht no. 10 en verder dagelijks bij onzen secretaris. 

Reeds meerderen hebben aan onzen oproep gevolg gegeven, 
doch vele anderen deden dit, wellicht uit onbekendheid met het 
hiervoren vermelde, nog niet Wij rekenen — in hun welbe- 
grepen eigenbelang — op hun komst! 

DE COMMISSIE. Glas- en Verfhande! 


STATIONSSTRAAT 9 


Grondverf 50 et. K.G. 
Glansverf 75 et. K.G. 


Lakken en Vernissen 
voor binnen en buiten. 

G. de Leeuw 

HUIS- EN LETTERSCHILDER 


AANNEMER van alle 
SCHILDERWERKEN 

\ 

1 Inzetten van Ruiten WIJKVERPLEGING NED. HERV. GEMEENTE. Magazijn: „Helpt elkander". In zeer vriendelijken dank ontvangen: dames boven- en 
onderkleeding en twee dekens, niet meer aanwezig. Verder 
nog ontvangen klein kindergoed. Je adres van te mogen ont- 
vangen en uit te deelen is: Paradijsweg 14. 

Er is dringend behoefte aan een één persoons matras, voor 
een ziek meisje. Wie kan ons helpen? 

Aanbevelend Zr. DINA. VOETBAL — OVERZICHT ZEEMEEUWEN. 

Een inhaal-Zondag werd door Zeemeeuwen I benut voor het 
spelen van een friendly-game tegen de a.s. 4de klasse kam- 
pioenen Ripperda. De thuisclub, speciaal de achterhoede, 
speelde beter dan tegen Kinheim en won hoewel geflatteerd, 
met 4 — 1. 

Met Zeemeeuwen III en IV wil het nog steeds niet. Het lilde 
sneuvelde in de klei van de Haarlemmermeer met 5 — tegen 
Nieuw-Vennep, terwijl het IVde tegen Kennemers langen tijd 
de leiding had. doch tenslotte met 6 — 4 verloor. 

Zeemeeuwen V maake het slecht tegen DeCeO IV voorna- 
melijk door de onsportieve houding van enkelen. Met 5 — 
werd verloren. 

PROGRAMMA: Wegens den wedstrijd Holland-België, zijn 
Zeemeeuwen I II en III a.s. Zondag vrij. In de morgenuren 
wordt een oefenwedstrijd gespeeld. Zeemeeuwen IV gaat naar 
de H.F.C.-Veteranen, die den laatsten tijd goed op dreef zijn. 

De juniores spelen tegen Haarlem en kunnen door te winnen 
kampioen van hun afdeeling worden. Doordat Bloemendaal 
van Zandvoort won, kan als de oranje-zwarten winnen, hun 
puntenaantal wel bereikt doch niet overschreden worden en 
waar beslissingswedstrijden hier niet gespeeld worden beslist 
het doelsaldo, dat van Zeemeeuwen het beste is. 

HOCKEY. Het eerste heerenelftal van de Zandvoortsche 
Hockey Club, ongeslagen kampioen van de 2de klasse, hand- 
haafde Zondag dit trotsche record door met 3 — 1 van H.D.M. III 
te winnen. De dames brachten het er slechter af en verloren 
met 3—1 van B.D.H.C. III. Een slecht begin van de promotie- 
wedstrijden, dat om verbetering vraagt. Winnen jullie de 
volgende wedstrijden dames? Het moet! Het kan! 

Zondag a.s. spelen zij thuis tegen dezelfde tegenpartij. 

Aan de Z.H.C, is vergunning verleend tot het houden eener 
verloting. Met den verkoop van de lootjes is reeds begonnen. 
Zij gaan vlot van de hand en kosten slechts 10 et. 

FILM OVER LIJKVERBRANDING. De Arbeidersvereni- 
ging voor Lijkverbranding wil haar ideeën ook te Zandvoort 
ingang doen vinden, tot het doel waarvan zij Maandagavond in 
..Ons Huis" een propaganda-filmavond hield. De heer Van der 
Meulen uit Haarlem, zette vooraf in het kort doel en streven 
van de verecuiging uiteen, tot verduidelijking gevolgd door 
een tweetal films, één over lijkverbranding en één over het 
ontstaan en den groei van de vereeniging. 

Ter afwisseling draaide de film „Het wonder der bloemen". VOETBAL — OVERZICHT Z.V.V. „ZANDVOORT". Zand- 
voort speelde Zondag voor den H.V.B.-beker, daar zij van den 
Competitieleider vrijaf had gekregen. Het Haarlemsche E.H.S. 
fungeerde als tegenpartij en liet een uitstekenden indruk na. 
De geel-blauwen gaven doorgaans slecht partij, wat de 2-1 
overwinning op de 4de klassers duidelijk illustreert. J. v.d. Bos, 
maakte beide doelpunten. Hij vatte de match het meest „echt" 
op en speelde een prima partij voetbal. 

Als Zandvoort in de volgende ronde weer met zoo weinig 
geest speelt, kunnen zij er zeker van zijn „gewipt" te worden. 
Met dit al bleven zij in training. 

De eenige wedstrijd in afdeeling I - 3de klasse B, was die 
tusschen Ahrends en W. M. S. Door een overwinning van 
laatstgenoemde vereeniging ruilden zij van plaats. Thans is de 
stand: 

Bloemendaal 17 10 4 3 24 58—32 

Zandvoort 16 8 6 2 22 49—29 

Kinheim 15 7 6 2 20 33—21 

Meteoor 16 9 2 5 20 40—28 

Beverwijk 17 9 1 7 19 44—32 

Zeemeeuwen 15 6 2 7 14 29—36 

D. E. C 16 6 2 8 14 28—29 

Schoten 16 5 3 8 13 31—48 

W. M. S 15 4 3 8 11 27—32 

Ahrends 15 3 4 8 10 21—34 

S. D. Z 16 2 3 11 7 21—25 

Overige Wedstriiden: Zandvoort 2 versloeg Zondag Droste 
in een uitwedstrijd met 2-1, de uitslag die dezen dag een be- 
langrijke rol speelde. De reserves zijn hun inzinking gelukkig 
te boven. Indien we er rekening mee houden dat van hekken- 
sluiters tegen het afloopen der competitie extra tegenstand 
ondervonden wordt, is de uitslag alleszins bevredigend. 

Door het falen der concurrenten nam Zandvoort 2 een Hin- 
ken voorsprong op hen, waarvan zij naar wij verwachten 
weinig meer af zal staan. Halen zij uit de drie resteerende 
wedstrijden evenveel punten, dan zijn zij kampioen, wat de 
stand hieronder aan geeft. 

Zandvoort 2 15 11 2 2 24 43—25 

DS,2eO 15 10 5 20 46—31 

E. D. O. 5 14 8 2 4 18 47—28 

R. C. H. 4 14 6 2 6 14 44—36 

Zandvoort 3 zag haar wedstrijd uitgesteld. 

Het had Zandvoort 4 kunnen gelukken de kampioenscandi- 
daten Bloemendaal 3 in Plan-Noord te laten struikelen. Heel 
veel kansen kreeg de geel-blauwe voorhoede om bij haar eer- 
ste doelpunt meerderen te voegen. Waar zij niet bij machte 
was er ook maar één bij te maken, wonnen de witten onver- 
diend met 2-1. 

Zandvoort 5 bleef met dezelfde cijfers de meerdere van 
R.C.H. 8, het 6de daarentegen kreeg met 9-0 van R.C.H. 9 
klop. 

Zandvoort 7 weerstond Kemphaan 2. waar u i t zwaar van 
verloren is. Dat de Juniores te Bloemendaal aan het kortste 
eind trokken spijt ons oprecht in verband met de mooie kans 
die zij hadden. 

Adspiranten a zette haar ontmoeting van Zaterdag in twee 
winstpunten om. Zij weten niet meer wat verliezen is. 

Adspiranten b kon het tegen Haarlem uit niet bolwerken. 

Programma a.s. Zondag. In verband met den landenwedstrijd 
te Rotterdam, is voor a.s. Zondag slechts 'n klein programma 
samengesteld. Te spelen wedstrijden zijn: 

V. V. H.— Zandvoort 4 10 uur 

Zandvoort 5— E. H. S. 2 10 uur 

Zandvoort 6— T. H. B. 4 10 uur 

E. H. S. 5— Zandvoort 7 10 uur 

R. C. H. Junioren — Zandvoort Jun. 12 uur 
Zaterdagmiddag: Zandvoort adsp. a— E. D. O. adsp. 2.30 uur. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN GYMNASTIEK Ver. O.S.S. 
Secretariaat: Dr. Gerkestraat 30zw"art. 
De twee dagen waar ieder op vlast, zullen dus in de komen- 
de week plaats vinden. De meeste mededeelingen werden op 
de turnlessen reeds bekend gemaakt, doch op de volgende bij- 
zonderheden willen wij nog met klem wijzen. 

Ieder lid, van groot tot klein, zorgt er voor dat zijn of haar 
kleeding aan de voorgeschreven eischen voldoet en bovendien 
voorzien is van een K.N.G.V.-lintje, hetwelk a 5 et. op de turn- 
lessen verkrijgbaar is. 

Ieder lid, van groot tot klein, ontvangt een deelnemers(sters) 
kaart, waarmede hij (zij) PERSOONLIJK kan binnenkomen. 
Zonder kaart wordt niemand toegelaten. 

Ieder lid, van groot tot klein, ontvangt één vrijkaart tegen 
betaling der verschuldigde belasting, welke vóór Woensdag 5- 
en voor Zaterdag 12 et. bedraagt. Deze kaarten worden allen 
op de generale repetities uitgedeeld en verkocht!! 

Bovendien zijn er al kaarten in vóórverkoop verkrijgbaar bij : 
E. J. Rijbroek op het Da Costaplein 1 en Slijterij Brink aan 
de Groote Krocht. Haast u echter hiervoor, want, die het 

eerst komt 

Wij hopen verder dat beide avonden groote succes-avonden 
mogen worden! 
Adspirantenlied — Uitvoering 1938. 
Wie doet aan gymnastiek, die heeft schik, die heeft 

pret in z'n leven, 
Die blijft lang energiek en in staat tot krachtdadig streven, 
Wie met ons mee komt turnen in 't Koninklijk Verbond, 
Die blijft z'n heele leven vaardig, vroolijk en gezond. 
Wij vlassen altijd maar op het uur, dat de les gaat beginnen, 
Dan staan wij keurig klaar om gezondheid en kracht te winnen 
Wie eenmaal voelt de vreugde van 't turnen op muziek, 
Die sluit zich daadlijk bij ons aan: Lang leef de Gymnastiek. 

„TROPENADEL. De Tooneelvereeniging „De Schakel" be- 
paalde haar eerstvolgende uitvoering op Zondag 13 Maart. In 
studie heirvoor is momenteel het groote successtuk „Tropen- 
adel. 

AANTAL BADEN. Het aantal baden, dat genomen werd in 
de afgeloopen week in de Gemeentelijke Badinrichting aan de 
Groote Krocht no. 10 (gebouw bedrijven) bedroeg in totaal 330 
Hiervan waren 26 kuip-; de rest douchebaden. Aannemers 


van : 


S t 


u c a d o o r 


s- Wit- 


en 


Wa t e r v e r 


i werken ZEER BILLSJKE PRIJZEN 

ADRES : ZEESTRAAT 29- TELEFOON 105. „De Noor der- Bazar" 

Helmerssfraaf 37 
IS TOCH GOEDKOOPER! 

3 ROL CLOSET PAPIER 10 et 

10 METER KASTPAPIER 10 et 

3 PANSPONSEN 10 et - BOENDERS v.a. 6 et 
EMA1LLE FLUITKETELS l 1 /- LITER .. 59 et 

8 TREE TRAP 179 et 

LOLA BORSTEL .. 15 et - BEZEMS v.a... 25 et 

R£CL£SWE: 

ONSPRINGBARE BABY-FLESSCHEN .. 12 et 
Tevens reparatie van Poppen en alle mechanische 
voorwerpen 

Tabak - Sigaren - Sigaretten - Leesbibliotheek. Een geweldige 

Goedkoope Aanbieding 

bij ALBERT HEIJN* 

Van VRIJDAG 25 FEBR. t/m DONDERDAG 3 MAART. ABRIKOZEN p. Pond van 32 voor 28 et 

„ „43 voor 39 et 

„ „53 voor 49 et 

STUKJES APPELEN 29 voor 25 et 

„ „ 33 voor 29 et 

SCHIJFJES APPELEN 25 voor 22 et 

.... „ 30 voor 26 et 

CALIFORNISCHE PEREN „ „ 27 voor 23 et 

MOOIE PRUIMEN 2 l / 2 pond voor 25 et 

EXTRA GROOTE PRUIMEN ....2 „ „ 25 et 

REUZEN PRUIMEDANTEN .... Vk „ „ 25 et 

TUTTI-FRUTTI p. Pond van 19 voor 17'/j et 

„ extiia mooi „ „ 25 voor 23 et 

ROZIJNEN, zonder pit , „ 25 voor 20 et 

SUNDRIED ROZIJNEN IV* pond voor 25 et 

DADELS 3 „ voor 25 et 

Doe nu Uw voordeel en profiteer van 
deze zeldzaam Lage Prijzen! 

DELMONTE ZALM, deze week, p. groot blik 49 et 

ONZE BEKENDE 2-DAAGSCHE! 

Alleen Vrijdag en Zaterdag. Afgehaald uit de winkel. 

ZELFRIJZEND BAKMEEL . . 2 pondspakken voor 25 et 

„ „ extra 2 pondspakken voor 31 et 

ENNY BISCUITS, zéér fijn per. pond 25 et 

PRIMA MAGER SPEK p. »/* pond 25 et 
MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER EN GEEFT U 
GARANTIE voor beslist de allerbeste KWALITEIT ! ZANDVOORT — 

r. 78. KERKSTRAAT 30 — TEL. 62. DDDanoaancraDnnnanDnpnnarjDaDnaDoannDDnDnn 

§ WONINGINRICHTING § 

§ A. O. DE BEST'1 

B KONINGINNEWEG 29 g 

□ STOFFEERDER - BEHANGER - BEDDENMAKER a 
a a 

| Ontvangen nieuwe stalen Behang § 

D 
□ r*eec§s vanaf 12 ei. pes» s*ol g 

° Werkplaats : ROZENNOBELSTRAAT 10. g 

DGanQDaanQaQaDaQccaaanDuanaDaoannnpnnnna 
DANS ES! 
Draagt onze 
ARGENTINA 
CORSETTEN en 
Bustehouders 

met zijsluiting 
Modern en Practisch. 
Alle modellen voorradig 
ook voor zware figuren. 

Corsetten, v.a 98 et 

Bustehouders, v.a. 26 et 
Jarretelgordels, v.a. 44 et 
Prima Jarretels v.a. 16 et 

De speciaalzaak voor alle 
soorten WOL en 

HANDWERKEN. 

„De Wolbaal" 

SCHOOLPLEIN 4 

(hoek Willemstraat) Expeditie CHR. VISSER 

Zandvoort: Kerkpad 5 Telef. 223 
Haarlem: Nassaulaan 31 „ 10293 
Amsterdam : Spuistr. 108 „ 48892 

VERHUIZINGEN § luwe vinding op bei gebied van Haarverzorging. anarjannDDaaDDDDDaDoaaanDDaDDDDanDDannnDn 
E> „. ... .... „ a 

a 

Q 

a 

g a. Het verwijderen van vet haar. g 

D b. Het herstellen van een bedorven of uitgedroogde q 

D permanent. c 

g c. Nieuwe ievenskracht geven aan gebleekt of bros H 

□ geworden haar. g 
d d. De natuurlijke kleur aan foutief gekleurd haar a 
g teruggeven. O 
n e. Permanenten met een speciaal product voor natuur- q 

□ lijke golf. o 

g VRAAGT INLICHTINGEN BIJ : $ 

g mmsoüê „SHEB^faiTS" g 

g TELEFOON 348 ZEESTRAAT 30. g| 

g HET ADRES VAN VERTROUWEN ! Ö 

DaarjaDDDDaPDanDaaoDQaaaa^uuuDDDnDDanpQ,^, OPEN BRIEF. M'N BRAVE REDACTEUR ! 

Wat heerlijk, dat gij nog steeds, ondanks giftige insinuaties 
van concurrenten, die tot vervebns toe blijven doorzagen over 
het gebruik van de nieuwe spelling, de oude in uw veel gele- 
zen en zeer gezien blad, blijft handhaven; dat deden tot dus- 
ver trouwens alle bladen van eenige beteekenis. Zoolang 
Cr geen definitieve, algemeene regeling is getroffen, waar 
ledereen zich aan moet onderwerpen, is het maar het beste 
zich aan 't oude te houden. Wil men over de geheele linie den 
regel invoeren, dat „mens" en „vis" zonder ch geschreven 
moeten worden, desnoods nog ar.dere regels toegvoegd, het is 
mij best, maar de anarchie op spellingsgebied, een absolute 
uiting van gebrek aan geestelijke dicipline, behoorde toch 
eindelijk eens op te houden. 

Diezelfde bladen, welke de nieuwe spelling zoo zijn toege- 
daan, ontzien zich echter niet hun eventueele lezers te trac- 
teeren op onbenullige „wetenschappelijke" artikeltjes, ge- 
schreven door analphabeten, met meer taalfouten en gebrek 
aan goeden stijl dan belangrijke mededeelingen! Geloof me, 
beter alléén, dan in slecht gezelschap. Ik durf te beweren, dat 
iemand van eenige ontwikkeling de voorkeur geeft aan ge- 
zonde, interessante taal, waar de oude spelling is gebezigd, 
boven onbenulligen kost, opgediend in de nieuwe spelling, 
doch uitmuntend door slechten stijl en afgrijselijke taalfouten. 
Op den duur zou door die kranten waarlijk nog het denkbeeld 
ontstaan: Wat doet het er eigenlijk ook toe, in welken vorm 
wij ons uitdrukken, als men ons maar begrijpt. Wel zeker, wat 
doet het er toe ? ? 

Als ik naar een avondfuif ga in mijn avondjurk, maar met 
een overschoen aan den eenen, een geborduurde pantoffel aan 
den anderen voet en inplaats van een cape een pull-over aan, 
"dan komt het er ook maar alleen op aan of men mü herkent of 
niet. Het: toon mij hetgeen gij hebt geschreven en ik zal zeg- 
gen wie gij zijt, is lang geen gek gezegde. 

Iemand's geestelijke ontwikkeling blijkt voor een groot deel 
uit hetgeen hij schrijft, iemands maatschappelijke toestand uit 
zijn kleeding. Dat vele menschep zich boven hun stand willen 
kleeden om een heer of dame te schijnen, moeten we maar 
voor lief nemen, maar het is toch wel een overdreven con- 
cessie aan den slecht ontwikkelden, dat wij onze schrijftaal 
gelijk zouden maken aan de hunne. 

Wie geen behoorlijke kleeren heeft om naar een feest te 
gaan, blijft thuis, al is het hard, het is geen schande; doch even 
zoo goed, dient hij, die niet in staat is zijn gedachten in den 
juisten vorm uit te drukken of zijn moedertaal vlekkeloos neer 
te schrijven zich te onthouden van eenig geschrijf in het 
openbaar, 't zij in de oude, 't zij in de nieuwe spelling! 
Een stuk met fouten is nu eenmaal een jammerlijke 
introductie, zoowel voor den schrijver als den uitgever. 

Wat zegt u Mijnheer de Redacteur? 

U vraagt wat zoo iemand dan moet doen om in het gevlei 
te komen? Ja. ik zou zeggen, hij zou eerst hooi kunnen gaan 
eten, zooals alle ezels, maar als hij van hooi verzadigd is, laat 
hij dan bijv. dokter in onnoodige wetenschappen worden of 
laat hij zich liever bezig houden met het bestudeeren van 
- Insecteneters uit de Middeleeuwen of met Oud-Romeinsche 
dorschmachines, in ieder geval met iets, waar hij wèl wat van 
terecht kan brengen! 

Houdt echter moed, Redacteur, eens zal de oplossing komen! 
Met vriendeliiken groet, 
Mevrouw P. C. RIJNDERS— SCHOUTEN. OaO**Oa*000««»«l«0*QOOO««OOOOQOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOQoOOQOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/"j 

ooooo»i»ooooot«»«oo«*00*«ooooooooooooooooooooeooooooooooaoooooooooooQooooooooooocooooooooooooooV; Godsdienstoefeningen 

Ned. Herv. Gemeente. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP, 

n.m. 6.30 uur: Ds. T. TROMP. 

JEUGDDIENST. „Vriendschap". 
Om 12 uur Zondagsschool in de Wilhelminaschool t '* 

Gereformeerde Kerk; (Julianaweg, hoek Emmaweg). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING. 

lste lijdens-Zondag. Voorbereiding H. A. 

des avonds 5 uur: Ds. N. A. WAAN1NC 

Cat. Znd. 15. 

Gereformeerde Kerk in H.V. (Brederodestraat.) 

Zondag a.s. des v.m. 10 uur: Ds. P. VAN DER VLOED. 

Voorbereiding H. Avondmaal. 
. des n.m. 5 uur: Ds. P. VAN DER VLOED. 

H. Avondmaal. 

Roomsen Kath. Parochie van St. Agatha. 

Heden, Quinquagesima, Algemeene H. Communie voor de 
jongens-congregatie onder de H. Mis van 8.30 uur; collecte 
voor onze arme parochiekerk; om 12 uur voorbereiding voor 
de plechtige geloofsbelijdenis; om 7 uur Maria-Lof met rozen- 
hoedje. 

Dinsdag om 7 uur Plechtig Lof met rozenhoedje, litanieën 
het gebed ter eere van den H. Joseph tot opening van de maand 
Maart; om 8 uur congregatie voor de meisjes; na de congre- 
gatie worden de Zelatricen van het Kruimeltjesfonds verwacht 
in het patronaat voor het afdragen van de ingezamelde gelden. 

Woensdag om 7 uur St. Joseph-lof met rozenhoedje en li- 
tanie en het gebed ter eere van den H. Joseph; om 8 uur con- 
gregatie voor de jongens 

Donderdag van 6 — 8 uur gelegenheid om te biechten; om 
8 uur congregatie voor de Dames. 

Vrijdag, lste Vrijdag van de maand, toegewijd aan de bij- 
zondere vereering van het goddl. Hart; om 7.30 gezongen H. 
Mis met acte van toewijding; algemeene H. Communie van de 
kinderen; om 7 uur Lof en litanie ter eere van het goddl. 
Hart; om 8 uur congregatie voor de Heeren. 

Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten. 

Zondag, lste Zondag van de Vasten, Algemeene H.Communie 
voor de Meisjescongregatie. 

Deze week Donderdagavond geen Lof. 

Woensdag, Aschwoensdag, begin van de groote 40-daagsche 
Vasten; dien dag is het gebruik van vleeschspijzen verboden; 
vóór de H. Mis van 7.45 uur de wijding der asch en uitdeeling 
van het aschkruisie. 

De 40-daagsche vasten is een tijd van boete en gebed; en 
daarom is het deelnemen aan publieke vermakelijkheden ver- 
boden. 

De datum voor de Eerste H. Communie van de kinderen is 
vastgesteld op Zondag 22 Mei en voor de Plechtige Geloofs- 
belijdenis op H. Sacramentsdag 16 Juni. 

Israëlitische Kerk, Dr. Mezgerstraat. 

Vrijdag 4 Maart Aanvang Sabbath te 5.30 uur. 
Zaterdag 5 Maart Einde Sabbath te 6.28 uur. 
Zaterdag : Ochtenddienst te 8.30 uur. 

Leeroefening te kwart voor één. 

Middaggebed te half twee. 
Secretariaat der gemeente is gevestigd Kostverl.straat 2b. 

Zandvoortsche Kring „Godsdienstig Leven". 

Afdeeling v.d. Ned. Protestantenbond. 
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: Ds. J. M. LEENDERTZ, Haarlem. 

Zondagsschool van 12 — 1 uur. 
Maandag 28 Februari nm. 8 uur Vrouwenavond 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 

Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude Bewaarschool 
Duinweg Spreker de heer J. W. van Zeyl. „ZOMERPRACHT" VERSCHIJNT WEER. Begin Maart zal 
het modeboek „Zomerpracht" verschijnen. Hoewel men de 
laatste jaren met dit modeboek „niets dan lof" oogstte, is men 
er toch in geslaagd nog eenige kleine details te verbeteren en 
' tot onze voldoening mogen wij thans wel zeggen, dat „Zomer- 
pracht" het beste modeboek is dat in de Hollandsche taal 
verschijnt. De dames weten over de aantrekkelijkheid er van 
overigens mee te praten. 

De prijs bedraagt 60 et. „Zomerpracht" is o.m. verkrijgbaar 
bij Boekhandel Van Petegem en De Kleine Winst, Haltestr. 31. 

GRATIS MEESPELEN IN DE STAATSLOTERIJ. Een zeer 
aanlokkelijk iets. gratis meespelen in de loterij! Maar niemand 
zal er kans toe zien. Toch wordt het een ieder mogelijk ge- 
maakt mee te dingen naar de 100.000 en wat de Loterij verder 
aan prijzen biedt. Door "wie? 

Het is een lumineus idee van het Levensmiddelenbedrijï 
„Pakta", wat zich in korten tijd zoo'n goede bekendheid ver- 
wierf, om haar klanten op gemakkelijke wijze in de gelegen- 
heid te stellen een kansje te wagen. De advertentie in dit blad 
vertelt er meer van. (adv.) 

OPENSTELLING INFORMATIE-BUREAU V.V.V. Zaterdag 
a.s. wordt het Informatie Bureau van de V.V.V. aan het Sta- 
tionsplein weer geopend. De kantooruren zijn van 9—12 en 
van 1.30 tot 5 uur. o o 

o o 

o o 

o o O O 

o o 

o o o o 
o o 
o o o o 
a o 

a o o o 

o o 

o o 

o o 

o o EEN NIEUWE ATTRACTIE VAN „PAKTA" 
Gratis medespeleti in de 477ste St a atsloterij, 

Iedereen, die vanaf 5 Maart a.s. gedurende 12 achtereenvolgende 
weken voor minstens ƒ0.75 aan boodschappen besteedt (uitge- 
zonderd boter en suiker) bij het Levensmiddelenbedrijf „PAKT A" 

speelt GRATIS mede in de 477e Staatsloterij. 

„PAKT A" regelt dit als volgt: 

Voor elke 16 deelnemers wordt 1/20 lot in de Staatsloterij gekocht, 

welk nummer elk der deelnemers bekend gemaakt wordt, zoodat zij 

dit zelf kunnen controleeren. Indien er een prijs op dit nummer 

valt, wordt deze onder de 16 deelnemers verdeeld. 

B.v. Er valt één van onderstaande prijzen op het nummer: o o 

o o 
o o o o 
o o 

o o i 400 
1.000 
2.000 
5.000 
"ƒ 20.000 
ƒ 50.000 
ƒ100.0001 elk der deelnemers ontvangt dan ƒ 

" ƒ 1.06 

2.65 

5.30 

13.28 

53.00 

"ƒ132.00 

ƒ265.00 Geeft U omgaande op als klant, al is het slechts voor deze 12 weken; 
; wat zou U zich zelf later het verwijt maken indien het lot ons gunstig 
i is, niet aan deze unieke reclame te hebben deelgenomen. 
; U kent de adressen: 

I Mevr. BORSTEL, BAKKERSTRAAT 5, ZANDVOORT. 
| A. VAN DUIN, PAKVELDSTRAAT 6, ZANDVOORT. 

Jl OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOtJOOOOoOOOOOOOOODOOOOOOOOO 
[/oOOOOOOOOOOOOO OOQOO0OQoOOQOt»OOOaoQOOOOOOO O OOOQOOOOOOOOOOOOOOOOoOOOOOOO 000000000 00000 0000000000000000000000000000 o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

O P 

o o 

o o 

o o Let op de fris 
blauwe kleur en 
op de naam 
Erres bij het 
aanschaffenvan 
een stofzuiger. 
U hebt dan keus 
uit 5 typen in 
prijzen van f 39.50 af. 
Een betere stofzuiger 
dan dit Nederlandsfabri- 
kaat van R. S. Stokvis en 
Zonen is niet denkbaar. 
Bezichtig, geheel vrijblijvend, de 
complete serie bij 

J. UYLEMAN 

Gr. Krocht 19 - Tel. 558 

waar tevens de volgende ERRES- 
PRODUCTEN verkrijgbaar zijn : 

„Erres" Radio 
R, S. Rijwielen 
Jnventa" Haarden 

„Invenfa" Haardkachels 
, JIüiversaL" Waschmachines 

en 

„Erres'* Naaimachines 
Prettige Service - Gem. betaling. 
Eerste klas Reparatie-Inrichting! De Eenheids-Reclame van 540-15 et is deze 
week geprolongeerd 

En tevens zorgen wij weer voor Uw Boterham l Leverworst, (Haagsche) 2 ons . . 15 et 
Bloedworst (om te bakken) p.ons 8 et 

Leverkaas . per ons 14 et 

Smeerworst (Duitsche) l 1 /» ons.. 15 et 

Lunchvleesch, p. ons 13 et 

Ham. per ons 15 et 

Achterham, per ons 19 et 

Fijne gek. Worst, per ons 12 et 

Procureur Spek, per ons 17 et 

Bacon, per ons 19 et Mager Spek, per ons 14 et 

Rol Spek (gekookt) per ons 16 et 

Servelaat Worst, per ons 17 et 

Grove Snij Worst, per ons . ..15 et 

Pekel Spek, per pond 55 et 

Vet Spek (droog), per pond 47 et 

Nierworst, per ons 13 et 

Geld. Worst, per pond 54 et 

Paarden rookvleesch, per ons ..16 et 
Boterham Worst, per ons 10 et Voor extra Reclame: Groote Pruimedanten van 26 voor 22 et 

Voor extra Reclame: Groote Pruimedanten van 22 voor 19 et 

Pracht Appelen,- per pond 30 — 35 et Groote Krocht 6 ± 

♦ 
± ± 

m ^^w\]M®\^ww^&^wwwi^wM®\^m+mm*\ 

is verplaatst van JAN STEENSTRAAT la naar 

tCosivea-Sorenstraat 7 

Telefoon 249 Heden Zatermiddag te 3 uur 

icieeie upcnmg Wij noodigen U beleefd uit tot een 
bezoek aan onze nieuwe zaak. HSiailSBaa®Biaa®HISI2®lllISB®55IS®H55l I 

= 
♦ 

± 

sa 

♦. 
± 

± 

I Waf eters we a.s. Zortcfag ? 

Een bus middeliijue doperwten van Hoogenstraaten voor 34 et. 

KEMP'S Fruithandel - Kerkstr. 35 - Tel. 152 

Groote flesschen Postelijn 22 et, pracht kwaliteit. Spercie- 
boonen, Snijboonen, Spinazie, Andijvie per 2 ponds blik 18 et 

ggHjF* Profiteert van deze aanbieding. 

Versehe Tomaten, p.p.. .20 et Bellefleurs, 3 pond 25 et 

Peren, per 2-pOnds blik 34 et Pruimen,. .2-ponds blik 29 et 
CHAMPIGNONS, zeldzaam mooi, Der^twnd. 45 cent. 

10 groote Ja ff a's . . . . . .V*. . . 50 et. 

10 Grape Fruits . . . 75 et. 

8WT Zondags geopend van 2-8 uur*. s 

S 

■ E. BOS & ZONEN 

HALTESTR. 28 - Tel. 1 12 en HALTESTR, 62a - Tel. 90 

Zeldzame lekkere Snli- en Spercieboontjes of Andijvie uit het vat voor 12>/ 2 et. p.pond 

Mooie harde tomaten pp20 et Groote kroppen sla ...10 et 3 pnd Bruss. Lof 24 et 

Mooie Bananen, p.p. ..18 et Veldsla, per ons 10 et zoete sinaasapp., 3 vr. 10 et 

Nieuwe versehe Spinazie 10 Grape fruits 60 et Mooie goudrenetten, p.p.l2 5 ct 

p.p. 20 et Groote bloemkool 35 et Pracht bellefleurs, p.p. 10 et 

Mooie bossen rhabarberl5 et de echte Jonathans, p.p.20ct Nieuwe glazen gewekte 

Mooie groote Citroenen Ansiou peren, p.p 24 et Groenten, . .25 et 

per 100 st. ƒ2.75 Gesn. roode kool, p.p. 7 et 10 groote Jaffa sinaasap48 et 

Onze Puik beste Aardappelen 10 Kilo voor 45 et. Puik en puik best t ! 

Heden hebben wij heel voordeelig aan <e bieden een pracht partij GEWEKTE 
GROENTEN en een partii BUSGROENTEN. 

2-ponds blikken Andijvie, Spinazie, Doperwten, Spercie- en Snijboonen slechts 18 et 

Wij hooren aan huis en bezorgen thuis. E. BOS. r r maar van 1 Januari tot 31 December verkoopen 
wij slechts één kwaliteit: SCHOUDERKARBONADE per pond 55 et 

RIBKARBONADE per pond 65 et 

HAASKARBONADE per pond 65 et 

VARKENSLAPPEN v.d. FRICANDEAU. . .per pond 70 et 

FRICANDEAU, MAGER per pond 75 et 

DOORREGEN VARKENSLAPPEN per pond 50 et 

Osselappen per pond vanaf 55 et. 
DIK VET SPEK per pond . . 45 et. 
VOOR DE BOTER HABV3 : 

SMEERLEVERWORST JES a 2 ons 20 et 

GEBRADEN KALFSGEHAKT, per ons 12 et 

PRIMA SCHOUDERHAM. per ons 16 et 

GEKOOKT ONTBIJTSPEK, héél mager, p.ons . ..16 et 

PLOKWORST, per ons IS et 

BERLINER LEVERWORST, per ons 18 et 

MUIS-ROOKVLEESCH, heel fijn. per ons 20 et 

VAN OSTADESTRAAT la — TELEFOON 539. 
Wij hebben een groote collectie voorradig. 

ZSET ©HIE ETALAQB! 

VILTPAPIER - PLAKWSEEL - LSPSSSEM ENZ. 
Vraagt onze H> Mm J% WSonsferboeken Eerste Zandvoortsche Papierhandel 

Telef. 507 (Hoek Kleine Krocht) Teief. 507 
Vanaf Zaterdag 26 tot en met Maandag 28 Februari - 8 uur: 
DRIE DAGEN! 3 opvoeringen van 'n groot schlagerprogramma 

Als eerste hoofdfilm, de nieuwste film van 
Gevaarlijkste Avonturen 

Een nieuw en machtig filmwerk van TARZAN, naar een der 
romans van Edgar Rice Burroughs. In de hoofdrol de Olym- 
pische kampioen HERMAN BRIX. Een film met adembene- 
mende spanning, avonturen, ' actie en romantischen inhoud. 

Als tweede hoofdfilm vragen wij uw belangstelling voor: 

(VAN GOEDE 
GETUIGEN VOORZIEN) V- G, G. V. met HERBERT MARSHALL en JEAN ARTHUR. 

Een tintelend, ondeugend en geestig verhaal, vol ontwa- 
penende charme en een geweldigen climax. 
Wat zoekt U? Spanning, romantiek, avontuur? Wilt u lachen 
om geestige situaties, om dwaze dialogen? Wenscht u amu- 
sement voor 100 pCt.? Ga dan „v.g.g.v." zien! Was drie 
achtereenvolgende weken het groote succes van het City- 
Theater te Amsterdam. Groot Schlager-Programma! 

Toegang boven 14 jaar. Toegang boven 14 jaar. 

ENTREE: Parket 40; Parterre 60; Stalles-Balcon 80; 
Loge ƒ1. — ; (alles inbegrepen). 

ZONDAGMIDDAG HALF 3 FAMILIE-MATINEE 

STUDENTENPRET 

'n Amusant filmwerk, waarbij de lachsalvo's niet v.d. lucht zijn. 
Verder: BETTY BOOP - ZEEMAN en vele komische films. 
ENTREE : 15 en 25 cents; (alles inbegrepen). 

DONDERDAG 3 MAART — 8 UUR 

Popyiaire Voorstelling 

Op verzoek reprise van de groote succèsfilm: 
EN VICT 
met Renate Muller - Adolf Wohlbrück - Herman Thimig. 

De MEEST AMUSANTE FILM, ooit vervaardigd. 

De film, welke EEN IEDER WEER WIL ZIEN. 

Toegang 14 jaar. Entree: 30-55 ct„ (alles inbegrepen.) 
BIUKEH. 
lErillTll-IliICBTllS 

UW ADRES VOOR 
GOEDKOOP .MI..ILU.IEI 

__a 
ALLE VOORKOMENDE 
WERKZAAMHEDEN 

E_3 

NOG ALTIJD »,_- BAKKERSTR. 5 PARKER-VÜLPEMOIIDERS 

„DE KLEIDE WINST" - Hahestraat 31 HHB-JBBBSÖBBHBBSSSïHraBSfflBHBBSHHSBSBBBBffiHBiBBB 

I Laaf ons ook eens Uw | 

B . — . , g 

i fijne wasoh behandelen 1 

3 Electr. Wasch-, Strijk- en | 

GSansinrichtïng „WEST" g 

Hoogeweg 25 - Telef. 191 | 

_, —-——----— ——————— ————— H 

i Overhemden 25 - Boorden 8 et. a 

■ s 

HHHBEGsasaBacresaiDHaaBaBaBHaaBaBaBaoBaaBEia B 
X 

B 

a 

B FEBfttJ^ftl-AAI^BlEDSflG 

van de „PAKTA-CLUB" 

1 pond koffie 25 et 

1 pond vlokkenzeep 23 et 

*/ï pond cacao 15 et 

l /a pond Dak- en braadvet 20 et 

4 pakjes vanillesuiker . . 6 et i . . ■ 

3 stukken Palmoliezeep.. 25 et 2 tabl. Pinda-Chocolade 10 et 

3 st. Eau de Colognezeep 25 et 5 Nougatblokken ....10 et 

1 pond Havermout 16 et 2 ons bonbons 19 et 

1 gr. flesch limonade ...-45 01 i/ s pd , Engelsche drop 20 et 

1 kl. flesch limonade 20 et _________«________-________, 

3 pakjes Honing pudding 20 et 

2 gr. fl. puddingsaus 25 et 

Witte hagelslag V* pond 20 et 
Gemengde „ Vs pond 20 et 
Chocolade „ 7= pond 18 et 

Voegt U bij de vele klanten van „Pakta" en bii 
de vele spaarders van „Pakta-Bons". 

Spaart „PAKTA-BONS"; zij hebben hooge waarde. 

Geeft U vandaag nog op als klant. — De adressen zijn: 
Mevr. BORSTEL - BAKKERSTRAAT 5 - ZANDVOORT 
A. VAN DUYN - PAKVELDSTRAAT 6 - ZANDVOORT. 

0iiJnuï!nmiii;i)NU»nnmiMunjiJni!if]Ji(-'Jii!ni)Dnïiiij]iJiijjfi»]iJ]!iinn)fniinniininjnnjjnninDniJi3jnni]ijjiiiJi]j»niiiJi 
BONTE -DIEREN 
ZOTTERNIJ De Kikvorsch. Deze zijn de uitvinders Van ongenietbare 
concerten en zijn zeer verwaande dieren, want zij blazen zich 
buitengewoon op. Een zeer geliefkoosde spijs van de kikvorsch 
zijn de kikvorschenhammetjes, die met truffels worden gegeten. 

Aangezien de leerstof nog niet voldoende geacht mag wor- 
den vervoegen wij ons naar de 4e orde, nlm. de Visschen. 

Visschen zijn er velerlei, ze leven bij voorkeur in het water, 
want op het land kunnen ze de lucht slecht verdragen. Ook 
hebben de menschen kleine en groote glazen paleizen voor 
hen gebouwd, die men aquaria noemt. Er zijn zeevisschen, 
riviervisschen en vijvervisschen, zooals bijv. de karpers. Van- 
wege hun gratigheid zijn de baarzen zéér gevaarlijk; om hun 
grootte worden de walvisschen door de Noordpoollanders 
zeer bewonderd, ze worden zelfs tot de viervoetige dieren ge- 
rekend ofschoon ze in 't geheel geen voeten hebben. In 
Frankrijk zijn een massa sardines. Van de 7000 bekende visch- 
soorten is de bakvisch een heel bekende soort, die vaak zeer 
aanmatigend is, dit kan echter niet gezegd worden van de 
gebakken visch. Bakvisschen hebben de nare gewoonte, zeer 
in tegenstelling met de gewone of fatsoendelijke visschen, 
vaak ondragelijk te gichelen. Goudvisschen zijn in vele huis- 
houdens tegenwoordig zeldzaam, worden niettemin op hoogen 
prijs gesteld, indien ze aan den haak kunnen worden 
geslagen. 

Nog een zeer dankbare visch hebben wij tot nu toe laten 
glippen, wat door zijn gladheid echter gemakkelijk kon ge- 
beuren — den aal, die van alle dieren het langst na zijn dood 
leeft en in het meervoud Piur-alis geheeten wordt. Er zijn 
heel veel alen; Miner-alen, Soci-alen, Liber-alen. Klerik-alen, 
Korper-alen, Lini-alen, Bok-alen. De eenige soort alen die met 
veeren pronken, zijn de Gener-alen. 

Tot hier toe en niet verder vandaag; wij zijn nu zóóver met 
onze Dierkunde gekomen, dat we gevoegelijk bij zijn met lui 
van de 4e klasse H.B.S. 

Volgende keeren de resteerende leerstof. 

P. C. RIJNDERS-SCHOUTEN. Z. R. B. Dinsdag 1 Maart a.s. zal de heer J. Giskes, oud- 
stuurman ter koopvaardij, voor de Zandv. Reddingsbrigade 
in „Ons Huis" spreken over „Het zonnenstelsel''. 

Aanvang half negen. 

Dinsdag 15 Maart a.s. spreekt de Voorzitter-Commandant 
over „Schipbreuken en Strandingen. De heer Van der Mije, 
schrijver van de interessante artikelen over „Oud Zandvoort", 
kan over dit onderwerp wel een woordje meespreken. 

„VICTOR EN VICTORIA". Een film die in onze heinnering 
ligt als een der besten uit de Gulden jaren der UFA. is: Victor 
en Victoria. Niet alleen daarom bevelen we een bezoek er aan 
sterk aan, nog iets dwingt ons daartoe. 

De onlangs overleden begaafde Duitsche actrice Renate 
Muller — bij het noemen van haar naam komt ons een beeld 
van jeugd en charme voor oogen — speelt in deze rolprent 
als man, onnavolgbaar goed, bijgestaan door Hermann Thimig. 

Het is één van de laatste gelegenheden Renate op het doek 
te zien en bovendien nog anders, héél anders dan gewoon. 

Donderdag gaat de film in populaire Voorstelling. DAMES! Laat Uw haar VAKKUNDIG PERMANENTEN. 

(jeheel compleet slechts fi95 

geheel stroomloos. 
Olie behandeling tegen haar uitval. 

Speciaal BLONDEEREN en VERVEN. 

TO DE JONG, Stationsstr.'M 

mmsBsmsmsamm Viool-, Piano- en Ensetnb9e lessen 

Einddiploma Amsterdamsen Conservatorium. 
Correspondentie: Lod. v. Deyssellaan 174, Haarlem (N.) srtótfê1rtéii§ëware'elëSÉ«rïdS 
Systeem 
ensendieck 

Verbetering van 
Iichaams-houding en 'beweging 

HAARLEM: 
R. Bakker-Lemarchand, Wagenweg 48, telefoon 15097. 

ZANDVOORT: R. Bakker-Lemarchand, Brederodestr. 48. 

Voor Nederland is uitsluitend de Nederlandsche Mensen- 
dieck-Bond door Dr. Bess M. Mensendieck gemachtigd 
het diploma v. Mensendieck Ieeraar/leerares uit te reiken. Laat Uw Ford REPAREEREN 

in een Ford-Garage; wij zijn specialiteiten in Ford- 
reparaties en U kunt gebruik maken van ruilonderdeclen 3© - 

Officieel Ford Sub Dealer. OOK VOOR MODERNE CONFECTIE 

in prima kwaliteit en mooie pasvorm 
Kleedingmagaziin fa. v. HENSEN - Groote Krocht 23. 

Vele malen gediplomeerd Coupeur voor Dames-, Heeren- 
en Livreikleeding. 
Eigen kleermakerij; ook voor veranderen en repareeren. Stoom wasscherij J« VISSER 

Van Ostadestraat 5 
vraagt voor direct eenige nette 

MANGELMEISJES 

met het vak bekend. 

Aanmelding vanaf heden. i S>5 TUSSCHENBAL DANS-INSTITUUT J>. STOL Jr. De zaal 
van „Monopole" kon Zondagavond moeilijk voller zijn en toch, 
als men geweten had hoe gezellig het Tusschenbal van Dans- 
Instituut J. Stol verloopen zou. waren er nog meer bezoekers! 
geweest. '<* 

Het zijn in hoofdzaak jeugdige personen die dansen leereri, 
bijgevolg een bij uitstek jeugdig publiek bij dit bal, in — wat de 
meisjes betreft — teere toiletjes, hun eerste baljapon. Leest 
U hier echter niet uit, dat hun mannelijke clubgenooten voor 

het eerst in lange broek waren, dit is niet waar al is dit 

tijdstip nog wel in herinnering terug te roepen. 

We begrijpen de nieuwsgierigheid van het meerendeel dér 
ouders om eens te zien waartoe hun kinderen op de gladde 
dansvloer in staat waren, of, als zij bij de balletklasse hoorden, 
wat Mej. F. Bolwidt hun alzoo had bijgebracht. 

Vooral wat dit laatste betreft kon er moeilijk anders dan van 
een verrassing gesproken worden. 

Het in alle bescheidenheid aangekondigde bloemensprookje 
bleek een dermate aardig gebeuren, dat na afloop een daverend 
applaus opsteeg. Er kwamen prachtige bloemen op het too- 
neel, gedragen door ranke meisjeslichamen, die in den telkens 
van kleur veranderenden stralenbundel dansten en meer bij het 
ballet behoorende bewegingen maakten, passende in het 
kader van het verder met kabouters aan te vullen sprookje. ~ 

Zij kwamen al spoedig, de leuke kabouters, al tappende, 
onder aanvoering van een klein kaboutertje. een echt pedant 
meiske, waarin je schik moest hebben of je wilde of niet. Dit 
was Jeane Jongbloed, maar nu we haar noemen dienen we ook 
den naam van Louki Cohen weer te geven, die ook iets meer darr 
de anderen te doen had, en eigenlijk alle namen, omdat _è 
meisjes het er zonder uitzondering schitterend afbrachten. < 

Het hiervoor getoonde Waltz-tapnummer getuigde in even 
groote mate van serieuze studie. 

Mej. Bolwidt een compliment voor haar prestatie. Voortaan 
aan ons, de balletklasse van Dans-Instituut Stol hooger aan te 
slaan. 

Het Tusschenbal op zichzelf mogen we gevoeglijk beschou- 
wen als het eerste practijks-examen van hen die dansen leeren, 
reden waarom de aan het Dans-Instituut ontgroeiden denken 
er uit te kunnen blinken. Het pleit voor de eerste Zandvoort 
sche Dansschool dat haar leerlingen genoeg vaardig waren om 
niet op te vallen, wat voor beginnelingen alleen mogelijk is 
door het demonstreeren van onhandigheid. Een sprekend be- 
wijs overigens dat leerlingen van den heer Stol na weinig 
lessen reeds behoorlijk dansen. 

Rest ons te vermelden dat de band van Carlo Margaroli uit 
het Parkhotel te Amsterdam, de dansmuziek verzorgde en het 
tusschen het dansen door geboden programma mede aantrek- 
kelijk was door het optreden van het dubbel mannenkwartet 
van de Mond-accordeonvereeniging „Excelsior", spelende o.l.v. 
den heer A. Paap. het tappen van een tweetal Amsterdamsene 
dames en de kleine demonstratie van een Moderne dans door 
Mej. Bolwidt en den heer H. ten Broeke. 

Het zou verder een tekortkoming van ons verslag over het 
ver na middernacht geëindigde succesvolle Tusschenbal zijn, 
als we niets schreven van de „Big Apple", die we zagen 
.dansen door leden van de Cocktail Club. Twee combinaties 
die, gezien de eischen van deze uitzonderlijke dans, bijzonder 
goed bij elkaar komen. 

't Grootste nieuws bewaarden we voor het laatst, de heer 
Stol heeft nml. gezongen voor de microfoon. Laten we er bij 
zeggen dat het hem even goed afging als het kweeken van 
stemming. 

VER. VAN JONGE HERVORMDEN. Vrijdagavond 4 Maart 
hoopt voor ons in de nieuwe consistoriekamer te spreken de 
Heer G. C. Jongh Visscher uit Haarlem over „Het Holland- 
sche landschap". Het belooft weer één van die interessante 
kunstavonden te worden, waartoe het vertoonen van lantaarn- 
plaatjes niet weinig zal bijdragen. Belangstellenden zijn als 
steeds van harte welkom. VERFRAAIING VAN DEN STRANDWEG. Het raadslid T. 
Molenaar heeft aan het College van B. en W. het verzoek 
gericht, hem te willen inlichten over de vermoedelijke oor- 
zaak waardoor de verbeteringswerkzaamheden aan de Zuid- 
zijde van den Strandweg nog niet zijn aangevangen. 

Hij vreest nml. dat bij het lang uitstellen van dit moment, 
dezelfde onaangename ervaringen van verleden jaar ons deel 
zullen worden. 

Naar wij meenen te weten, is het College echter reeds met 
bekwamen spoed werkzaam aan de tenuitvoerlegging van het 
Raadsbesluit dat de plannen tot verfraaiing van den Strandweg 
uitvoerbaar maakte. 

ZANDV. JONGERENKRING. Zaterdag 26 Februari hoopt 
voor ons te spreken de heer C. L. Bolwidt Sr. over: „Het leven 
op de beurs bij ons en in liet buitenland." 

Waar dit onderwerp voor velen vrij onbekend genoemd mag 
worden, wekken wij een ieder op, dezen avond te bezoeken en 
daardoor wellicht een betere kijk op het zakenleven te ver- 
krijgen. Aanvang 8 uur in gebouw Brugstraat 15. 

VERGADERING „EXCELSIOR". In de Maandag gehouden 
vergadering van de Accordeon- en Mondaccordeonvereenigmg 
„Excelsior'' is het bestuur als volgt samengesteld: J. A. Paap, 
dirigent en voorzitter - A. Zijlstra, Koningstraat 16, secretaris, 
G. van Duyn, penningmeester - commissarissen: J. Zwemmer, 
G. van Duyn en Jac. Paap. 

De heer J. Zwemmer werd als vaandeldrager herbenoemd. 

„ONS TOONEEL" VOERT „DE KRIBBEBIJTER" OP. We 

vernamen dat de Vereeniging voor Dierenbescherming 27 Maart 
a.s. een grooten propaganda-avond organiseert, waaraan ver- 
schillende attracties verbonden zijn en welke door een bal be- 
sloten zal worden. 

De Zandvoortsche Tooneelclub „Ons Tooneel" zegde toe 
een opvoering te zullen geven van „De Kribbebijter", een wel- 
iswaar voor dilettanten zwaar stuk, doch we vertrouwen er 
op, dat ijverig studeeren er toe leidt, dat dit vaak komische 
fooneehverk op de juiste wijze op de planken komt. 

Dan staat het succes van den avond reeds bij voorbaat vast. 

Nadere bijzonderheden volgen in de komende weken. 

„HET RIJK DER VROUW". De administratie hiervan deed 
ons het volgende schrijven toe komen, met het verzoek dit 
onder de speciale aandacht van vrouwelijk Zandvoort te willen 
brengen. 

„Het doet ons genoegen U een interessante mededeeling te 
kunnen doen, die er zeker toe zal bijdragen ons zooveel ge- 
lezen blad nog meer populair te maken en in een nog groo- 
tere kring bekend te doen worden. 

Vanaf onze nummers van 5 en 12 Maart, die wij als 
speciale voorjaarsnummers zullen uitgeven, wordt de 
omvang van ons blad van 24 op 32 pagina's gebracht. De 
verkoopsprijs blijft echter evenals vroeger 10 cent per num- 
mer, resp. ƒ 2.60 voor een halfjaarsabonnement van 
26 nummers". 

Alle aanleiding dus voor de dames om met „Het Rijk der 
Vrouw" kennis te maken of de kennismaking te hernieuwen. 

Het blad is o.a. verkrijgbaar in Boekhandel Van Petegem en 
bij De Kleine Winst, Haltestraat 31. 

FILMVERTOOMNG VOOR SCHOLIEREN. Geen scholier 
zal het erg gevonden hebben dat Dinsdagmorgen of -middag 
inplaats van het lesrooster te volgen, van een uitnoodiging van 
„de Nederlandsche Schoolbioscoop" gebruik gemaakt werd, 
om — dit gold de klassen 4-7 en Ulo-school — een interessante 
filmvertooning bij te wonen. Dit instituut voor de cultureele 
film liet de rolprent „Gras'' zien. waarin de strijd is vastgelegd 
van een zwervend nomaden volk, op zoek naar voedsel voor 
hun vee in de uitgestrekte steppen. Als toegift draaide een 
aardig teekenfilmpje. 

RADIO PENAAT OPENT HAAR NIEUWE ZAAK. Dat we 

dit Radio- en Electrotechnisch Bureau voor iedereen duidelijk 
aan kunnen duiden met de twee woorden „Radio Penaat", zegt 
voldoende over de bekendheid er van. In tegenstelling met 
anderen kreeg zij behoefte tot uitbreiden, wat thans een feit 
werd, door de verhuizing van de Jan Steenstraat naar de 
Kostverlorenstraat no. 7. Hoe keurig dit nieuwe pand is inge- 
richt mag ieder die er belang in stelt a.s. Zaterdagmiddag zien. 
als te drie uur de Opening plaats vindt. 

DZTS OVER HET LEVEN IN EEN MELAATSCHEN KOLONIE. 

Op de samenkomst van de Ned. Chr. Gemeenschapsbond 
sprak Dinsdagavond Zendeling W. Weigel, als in de aankondi- 
ging medegedeeld, 29 jaar werkzaam in Suriname. 

Spreker werd ingeleid door den heer J. W. van Zeyl, na 
wien hij de gelegenheid kreeg den toehoorders te vertellen 
over de Zending, die ook in Suriname zoo'n prachtig werk 
verricht. 

Treffend ook de schildering van den heer Weigel van het 
leven in de Melaatschen kolonie „Nieuw Bethesda". Hij die 
S l k jaar als directeur-leeraar aan het hoofd er van stond, kon 
uit een rijke ervaring spreken, zoodat we veel hoorden over 
deze ongelukkige menschen. Dat de Zending voor hen een 
lichtbron, een hulp in heel veel lijden is. kon ons dezen avond 
uit zijn betoog duidelijk worden. HOOG WATER Zaterdag 


voorm. 


12.35 


Zondag 


» 


1:05 


Maandag 


lï 


1.55 


Dinsdag 


M 


2.30 


Woensdag 


jt 


3 05 


Donderdag 


t> 


3.35 


Vrijdag 


>> 


4.10 snam. 12.50 
1.20 
2.10 
2.45 
3.20 
3.50 
4.25 Zegt het voort 

In de Boekhandel en Lees- 
bibliotheek De Kleine Winst, 
Haltestraat 31, worden 
„TreKers" aangenomen voor 
het „Algemeen Handelsblad" 
en „Speurders" voor „De 
Telegraaf". Plaatsing alleen 
bij vooruitbetaling. 

Bijkantoor „De Zandvoor ter" ■■■BflBBBBHBBBaBaBMMBaBBBittBfeaBiBaBaaB 

£ MAKELAAR £ 

Ie; c. van petegem ! 

*" Mauritsstr. 6 ■ Tel. 476 5 

S Geeft tijdig uw TE HUUR ZIJNDE S 
S GEMEUBILEERDE WONINGEN op, 5 
S daar er reeds verschillende aan- S ■ vragen zijn. BRANDSTOFFEN CB Onze zaak geniet het volle vertrouwen 

iVan zeer velen, omdat men steeds kan bouwen: Dat wat wij leveren, hetzij groot of klein 
Tegen prijzen van den das, zoo het moet zijn Pakveldstr. 14 

— TELEFOON 185 — 

En vlug .wordt steeds bezorgd, hetgeen men heeft besteld, 
'Hetzij mondeling, of ' 1.8.5 is opgebeld: 
|iiiiiiininiinniiiiii!itwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
I HEEREN9 

I ZIJT GIJ GESTELD OP EEN GOED GEKNIPT MODEL. 

g Wij besteden hieraan alle aandacht. 

§ Onze salon is modern ingericht. < 

I Onze prijzen zijn zeer voordeelig. 

| Voor kinderen hebben wij SPECIALE ATTRACTIES ! |] 

1 Knippen 35 et Scheren 15 et i 

= Kinderen knippen 25 et. 

| HET ADRES VOOR IEDEREEN: 

___________ ^» 1 = ZEESTRAAT 30 TELEFOON 348. 
PEERLAfófPEN 15-25-SO K. 

Alleen bij de GOEDKOOPE 
AMSTERDAMMER 

Henk Schuilenburg 

GROOTE KROCHT 5-7 

Telef. 474 - 1ste klas Reparatie-Inrichting! 
M «Bn_aH*HBassa_in_iBiEasi_iaa_i9aaB_BE5HBB5aasHB_!fflB 

B 
_B 

B Gedurende Februari maken wij voor U 'n Mantel of 
g Costuum, indien U zelf stof hebt. 

g f_-«_s__-lö©r_ vanaf f .5„©0 

9 

B Prima coupe en afwerking; 

1 KLEEt3SV.Af€ERIJ Fa. v. HEKSEN 

B 

a Gedipt. Coupeur - Telefoon 274 - Groote Krocht. 
B 

HEKSSSB3BBHa8aBHHBSBHEF.BHffla„SElEiïtSJas:BBSn. LEZING Jhr. MOLLERUS VOOR DE ZANDVOORTSCHE HANDELSVEREENIGING.^ 

Donderdagavond sprak in de gezellige Bodega „Musterts; 
\oor leden van de Zandvoortsche Handelsvereeniging en ge-i 
noodigden, waaronder diverse leden met hunne dames van de 
R.K. zustervereeniging „De Hanze", Jhr. Mollerus over zijn 
reis naar West-Indië. 

Na het welkomstwoord van den heer E. H. Brokmeier Jr., 
den jongen energieken Voorzitter van de Z:H.V., nam de 
spreker zijn plaats in om de aanwezigen in vloeiende bewoor- 
ding mee te voeren op z'n tocht door en naar merkwaardige 
streken. Vooraf memoreerde Jhr. Mollerus dat dit de 10e maal 
was dat hij te Zandvoort sprak, alle keeren voor de Z.H.V. 

De reis, gemaakt per schip van de K.N.S.M., liet ons als 
bijzondere landingsplaats eenigen tijd op Madeira toeven, het 
eiland met vermaardheid, ook vanwege haar Flora. 

Wanneer het schip hier aan komt, zijn het vrouwen die in 
overwegend sterke mate ter verwelkoming aanwezig zijn. Op 
hun hoofd dragen zij korven met bloemen. Mooi kon hij ze niet 
noemen, maar de schepelingen toonden genoeg belangstelling. 

Tot de vele eigenaardigheden van dit eiland behooren onder 
meer de vervoermiddelen, w.o. de slede, wat kan door de 
speciale bestrating, bestaande uit vettige ronde steenen, „kin- 
derhoofdjes", als spreker ze noemde. Een tocht met de slee is 
misschien attractief, een pretje is het niet. Ook de wandelende 
hangmat, gedragen door twee stevige kerels, is een merk- 
waardig vervoermiddel. Worden de dragers moe, dan zetten 
zij haar in twee gaffels neer, om uit te blazen. 

Men doet daar veel om het toeristenverkeer te bevorderer 
— wat geweldig goed lukt — door vermaak, gepast vermaak 
in den vorm van Casino's, goede badinrichtingen en weinij 
beperkende bepalingen. 

Eerste haltestation is hierna Barbados. Een eiland ondei 
Engelsch protectoraat, met fantastisch ingerichte Zwem 
inrichtingen. Door de luchtvaartverbindmg kunnen de Hollan 
ders uit de West er een deel van hun vacantie doorbrenger 

De zee -er om heen is het terrein van de vliegende visschen 
Zij komen dikwijls op het scheepsdek terecht en zijn ee 
voortreffelijk voedsel. 

Meer belangrijk is het eiland Trinidad, wat ook op d 
West-Indië-route aangedaan wordt. Dit eiland bezit een zuive 
tropisch klimaat en een prachtigen plantengroei. Het is be 
roemd om de petroleum en de asphalt, die zooveel aan cor 
cessiegelden opleveren, dat niemand er belastng behoeft 1 
betalen. (Is het geen droom, lezer?) Over de winning van d 
asphalt kregen we zoo een en ander te hooren. Spr. verteld 
van het asphaltmeer aldaar, dat onuitputtelijk is en de bewc 
ners enorm veel geld oplevert. De trip over het eiland b< 
schouwde Jhr. Mollerus als een der mooiste deelen .van c 
reis naar West-Indië. 

Het vervolg hierop is een tocht over de Caribische zee, m 
de diepste diepten aller zeeën. Venezuela was het doel. B 
zonder opvallend zijn daar de cactusbosschen. Spr. maak 
een komische vergelijking tusschen de cactusverzameling 1 
hem thuis en die welke hij hier" aantrof, meters hoog. ; 
worden na bewerkt te zijn met een speciaal ontworpen vun 
spuit, als voer aangewend voor het kleine aantal armzali 
koeien dat men rijk is. 

De vroegere president van Venezuela liet door het groot* 
deel van het land een betonnen verkeersweg aanleggen, c 
zijn uut bewees, doch waarop veel auto-ongelukken gebeurt 
doordat men er op rijden mag zoo hard men wil. De sn 
heden gaan geregeld boven de 120 k.m. Een vereen, van ta 
chauffeurs liet op één der gevaarlijkste bochten een standbet 
plaatsen, waarop als afschrikwekkend voorbeeld een ines 
gereden auto. 

De meeste hotels zijn er ongelooflijk slecht, het eten onj 
nietbaar, terwijl alles er even duur is, door de ontzette 
hooge invoerrechten. De vrijheidsheld Simon Bolivar heeft 
de hoofdstad Carracas een standbeeld. 

Spreker stond uitvoerig stil bij het Ned. eiland Curacao 
haar hoofdstad Willemstad. Het biedt de scheepvaart i 
eigenaardig entree, doordat haar havenwerk alleen afgeslo 
is door een brug, die herhaaldelijk opengedraaid dient voor 
schip dat binnenkomt. Het moderne deel is Emmastad, c 
trum waar de employees wonen van de Oliemaatschappi; 
De uit Venezuela verkregen olie, gehaald met speciale t 
kers, zij varen in 23 uur over, vestigde op Curacao een gre 
sche wereld-industrie. Alles concentreert zich op de olie. 
hier door omstandigheden nog eens verandering in komt, wc 
het een puzzle hoe het eiland moet bestaan. 

Het waterprobleem is een van de grootste problemen 
het eiland. Het kost er ƒ 2.50 per M3, vroeger wel ƒ 5.00. 
regen uitblijft in natten tijd. moet men zeewater distillee 

Het gehoor, dat in volle aandacht de woorden van Jhr. T 
lerus volgde, werd vervolgens via het beroemde St Mag: 
bekend parelvisscherseiland, naar Paramaribo geleid, stad 
een cosmopolische bevolking. Spr. bracht de vele tegensla 
die Suriname te overwinnen gaf in herinnering, waardoor 
in het „verdomhoekje" is komen te staan. Men doet daar e 1 
wel alles om dit te veranderen. 

De terugreis kreeg een weergave in enkele woorden, zoi 
we in IJmuiden terug waren voor we het wisten, dankl 
voor de mooie reis die Jhr. Mollerus ons op zijn voortreffe 
wijze had doen beleven. Voor hen die haar na wilden doen 
hij op, dat de duur plm. 7 weken is, als hij haar maakte. 

Na een korte pauze toonde spr. vervolgens op het gespr 
ne betrekking hebbende lantaarnplaatjes, waarna de heer ) 
Bakels de gelegenheid kreeg zijn Visscherijfilm te draaiet 

„After all" volgde een gezellig samenzijn, tijdens hetwelJi 
kiend is om fraaie prijzen. 

Het - kloeke bestuur van de Handelsvereeniging kon 
afloop 'tevreden zijn over haar werk. KOOPT 

TE 

ZANDVOORT. *IJDAG 4 MAART 1938 Tiende Jaargang No. 12 
JS DER ADVERTENTIEN van 1—5 regels ƒ1— 

i regel meer ƒ0.20 (bij abonnement korting.) 

3NNEMENTSPRIJS : 75 CENTS PER DRIE MAANDEN ORGAAN VOOR DE BADPLAATS 

MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST VAN HOTEL- EN PENSIONHOUDERS UITGAVE: VAN PETEGEJTs D R U K K E R ÏJ 
Burg. Engeibertsstraat II - Telefoon 393 - Postgiro 67851. 
LOSSE NUMMERS 10 CENTS. Dat komt maar éénmaal 1 

WIJ GEVEN DEZE WEEK WAT WEG! 

2 Ponds Blik Snijboonen - Spercieboonen - Spinazie en Andijvie 
van de Beverwijksche Conservenfabriek, Zeldzaam v. kwaliteit 

G6éJ e wïffri Slechts 1© cent 

Doperwten. buitengewoon mooi, 2 ponds blik 22 et 

Gr. Hesch Postelijs 22 et - Champignons per pnd 15 et 

Alle soorten Binnen- en Buitenlandsche Vruchten tegen 
scherp concurreerende prijzen. — VERSCHE TOMATEN I KEMP'S Fruithandel - Kerkstr, 35 - Tel. 152 | 

I ZONDAGSGEOPEND VAN 2TOT8ÜUR! ü VERHUURBILJETTEN 

Voorhanden in:Boekh7Leesbibliotheek De Kleine Winst 
Haltestraat 31 — Haltestraat 31. , *a , Ty»SiL* J i"i'» r — 
Ie <!- 
te 
cü 

Zij 

ir- 
g© 

;te 
lie 
2n, 
el- 

TCt- 

2ld 

31- 

?e- 

snd 

in 

en 
sen 
ten 
elk 
en- 
ien. 
an- 

)Ot- 

AIs 
>rdt 

van 

Als 
ren. 
dol- 
riet, 
van 
igen 

het 
ren- 

3dat 

Jaar 

lijke 

gaf 

oke- 
inth. 

ï. 

: 'ge- 
na Stalling - Reparatie - Taxi 

GARAGE G. VOOGD 

BREDERODESTRAAT 8—10 — TELEFOON 88. 
Best ingerichte bedrijf ter plaatse. Net Werkmeisje 

gevraagd, dat flink kan -wer- 
ken, v. 8-5 uur in burgergezin. 
Brieven no. 831, bureau „De 
Zandvoorter" - Van Petegem*s 
Boekhandel-Drukkerij. W^xiLWokJe 

LOOD- ea ZINKWHHtEB 

Aanleg van Gas, WatortoWax, 

Sanitair, hk. 

ZEESTRAAT 54 ( 

Téfef*««ï2». : KOOPT 

TE 

ZANDVOORT. NEO MALTHUSIAANSCHE RECLAME STRAFBAAR. De 

Haarlemsche Raad besloot deze week, het maken van Neo- 
Malthusiaansche reclame strafbaar /te stellen. 

Voor zoover wij weten namen de respectabele Haarlemsche 
bladen al sinds geruimen tijd geen advertenties meer op die 
bedoelde gedachte propageerden. <. 

ADSPIRANTEN UITVOERING „Ó.S.S". De Gymnastiek- 
vereeniging „Oefening Staalt Spieren" experimenteerde diverse 
malen, maar had toch ook dit jaar 't wijselijke besluit geno- 
men haar Uitvoering niet op één, >.doch op twee avonden te 
geven. Woensdag, toen de beurt aan de Adspiranten was, 
kon er al niemand meer in de tjokvolle zaal van „Monopole". 
Hoe zal het dan a.s. Zaterdag zijn, nu de roep die er van het 
gebrachte uitging, de steeds groote belangstelling zonder 
twijfel meer stimuleert? \' 

Als we schrijven dat de oefeningen en wat zoo al geschiedde 
van het gebruikelijke genre waren, moet U hier niet uit lezen, 
dat de heer en mevrouw Van Pagèé en hun trouwe helpers 
verzuimden iets nieuws te brengen, want het is juist gebruike- 
lijk bij hen voor verandering zorg te' dragen. 

Naast de sinds heugenis no. 1 geplaatste opmarsen, bedoeld 
als voorstelling van alle medewerkenden, thans een vrooliik 
lied, het adspirantenlied 1938, wat aardiger klinkt dan men uit 
de in de krant vermelde tekst zou 'denken. 

Vrije oefeningen, toesteloefeningeit van jongens en meisjes, 
vlotte oefeningen aan de ringen, tremplinpaard en springriet- 
oefeningen, afgewisseld met een circus-spel en de altijd bij- 
zondere Rhythmische leerstof, ziedaar de weergave van wat 
wij Woensdag op de adspirantenuitybering te zien kregen. 

Waar wij nog even speciaal op terug komen is de Rhythmi- 
sche dans. de oefeningen aan de ringen. Bij het laatste nummer 
— een zeer attractief — viel haast geen krachtsverschil te 
ontdekken, bij het eerste eigenlijk ook niet, omdat kracht iets 
is wat hier niet bij telt. Waar wij dan, beter omschreven, w e 1 
op doelen is het verschil in opva tting. _!i?t. verschil in uitvoe- 
ring, bij hoqgstens-- drie' meisjes "zóo dat men" er g'erust van 
-isoch'f zeggen, dat is af, zij brengen inderdaad een rhy thmisChe 
dans. En dan weten we niet hoe het U gaat, maar wij kijken 
in hoofdzaak naar die — laten welzeggen uitblinksters — en 
daarmede doen wij de anderen niette kort, want het geheel 
is een schouwspel van fleurige toiletjes en jeugdige gratie, dat 
als omlijsting dient en niet gemist 'kan om het algemeen effect 
meer grootschheid te verleenen. £, 

~~ Bij~de-TOrtfot-volgentte~danS"*ar'de damesrwas -het— -niet- 
anders. Aan de maakster van de prachtige japonnen een ver- 
diend compliment. 

Rest de mededeeling dat Mevr. Van Pageé-Vierdag bloemen 
kreeg van haar dankbare leerlingen en Zus Halderman een 
doos bonbons voor bewezen diensten bij de kleuterafdeeling. 
De sympathieke Voorzitter van O.S.S., de heer J. H. B. Brink, 
sprak hierbij eenige hartelijke woorden. 

Zaterdagavond, heden, komen de dames en heeren van O.S.S. 
aan bod. Ais zij het er in verhouding even subiiem afbrengen 
als de adspiranten, mogen haar leiders nieuwe voldoening 
smaken over hun zorgen aan de Vereeniging betoond. RAADSVERGADERING 

3- De raadsvergadering van j.1. Maandag had geen lijvige 
agenda, terwijl slechts enkele der punten stof voor discussie 
leverden. 

De ingekomen stukken brachten geen „nieuws", zoodat men 
etfepoedig aan 't hieronder vermelde onderwerp was — punt 2 — 
waarover men zonder hoofdelijke stemming met de uiteen- 
zetting van het College mee kon gaan. 

Personeele belasting voor Billards. 

Over het verzoek van de afdeeling Zandvoort van denNed. 
Bond van Hotel-, Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters, 
om verlaging van de personeele belasting voor billards te wil- 
len bevorderen, brengen B. en W. een afwijzend prae-advies 
uit. Zij doen dit in het belang van hen die dit aangaat, want 
aan gemeenten welke — als Zandvoort — op een extra bij- 
drage uit het werkloosheidssubsidiefonds zijn aangewezen, 
wordt toegestaan de koffiehuishouders, enz. op één van de 
twee onderstaande wijzen tegemoet te komen in de heffing 
van de personeele belasting: 

a. vermindering van de belastbare huurwaarde van de kof- 
fiehuizen, enz. met een derde gedeelte; 

b. vermindering van de hoofdsom voor den grondslag bil- 
lard. 

Vorig jaar heeft de raad van de onder a omschreven be- 
voegdheid gebruik gemaakt, waardoor de aanslagen van de 
koffiehuishouders enz. in de personeele belasting per 1938 met 
pl.m. ƒ3000.— werden verlaagd. 

Bij voldoen aan het verzoek dient dit raadsbesluit te worden 
ingetrokken, wat in wezen op een belangrijke lastenverzwa- 
ring neer komt. 

Begrijpelijk kan zulks niet in de bedoeling liggen. 

Waterpersleiding Leiduin-Bentveld. 

Van de buiten gebruik gestelde waterpersleiding Leiduin- 
Bentveld zijn gedeelten verkocht resp. aan de gemeente Bloe- 
mendaal en aan den eigenaar van „Koekoeksduin"; de over- 
blijvende leiding is verwijderd met uitzondering van een ge- 
deelte, ter lengte van pl.m. 180 str. M., hetwelk ligt in een op- 
gehoogd terrein van het pompstation Leiduin. daar de kosten 
van opgraving de waarde van de uitkomende buizen over- 
treffen. De directeur van de gemeentewaterleidingen te Am- 
sterdam heeft verzocht, een verklaring te ontvangen, dat de 
gemeente Zandvoort geenerlei rechten zal doen gelden ten 
aanzien van den eigendom van de hierboven genoemde, niet 
verwijderde leiding. Waar die leiding voor deze gemeente 
gen waarde heeft, stellen B. en W. voor, hen te machtigen 
een dergelijke verklaring af te geven. Besloten. 

Verbetering straatverlichting. 

In het prae-advies over 't adres van den heer L. Citroen 
alhier, betreffende de straatverlichting aan den Parallelweg, 
deelen B. en W. mede dat de straatverlichting aan den Pa- 
rallelweg tusschen de Olympiastraat en de Dr. Smitstraat 
inderdaad te wenschen overlaat. Zij hebben dan ook besloten 
de straatverlichting ter plaatse met één lichtpunt uit 
te breiden. Adressant beklaagde zich voorts over de straat- 
lichting in de omgeving van het kinderhuis „Groot-Kijkduin'. 
De toestand aldaar is naar hun overtuiging niet zoodanig, dat 
onmiddellijk maatregelen dienen te worden genomen. Dit deel 
van het verzoek zal in overweging worden genomen als t.z.t. 
de electriciteitsleiding in den Parallelweg zal worden geka- 
beleerd, waarmee de raad zich vereenigen kan. 

Aanvulling en wijziging Verordening. 
ij De ongeveer een jaar terug vastgestelde Verordening op de 
heffing van rechten voor diensten door den gemeentelijken 
ontstnettingsdienst bewezen, heeft den Minister van Binnen- 
landsche Zaken aanleiding gegeven tot de opmerking, dat uit 
die verordening den indruk wordt verkregen, dat Zandvoort 
een eigen ontsmetttingsdienst heeft, terwijl de werkelijkheid 
is, dat door deze gemeente gebruik 'wordt gemaakt van den 
Haarlemschen ontsmettingsdienst. De Minister zegt er" prijs annnDDaDaaDDnnDDaDnaDannDDannDaaDDDDaaaDDDannannDaDnnnnannan 
en maak EEN KEUS uit onze mooie sorteering 

PMUPS- en ËBRES lllll-TIESTELLH . 

Levering ook op gemakkelijke betalings-voorwaarden n 

Voor 65 et, p.wk. 't prachtige Philips-verhuur-toestel, 

inbegrepen alle onderhoudskosten. 

Ga eens luisteren en vraag inlichtingen bij: 

Electro-Central J. E VAN KEULEN 

DIACONIEHUISSTRAAT 24—9 - TELEFOON 173. 

EXTRA AANBIEDING LAMPEN: 

50 kaars 42 et — 200 kaars 95 et. - gegarandeerd. onDanDDonaDDanDDaDaDanDDDDDnDDürjaaanaDDDrjDtJDDDDaaDDDnDDDDDDD HoaaoanarnHEoaoa ♦ 

I 
♦ Extra Bericht! 

Om een ieder in de gelegenheid te stellen ons 

GROOT SUCCES-PROGRAMMA 

Van déze "U-"-- ek te gaan zien (zie advertentie in dit blad) stellen wij 
een • aantal plaatsen beschikbaar alléén geldig voor de 
ZONDAGAVOND VOO'KSTEiJLING tegen de navolgende prijzen: 

Park# en Parterre 30 ctLStaJlesrBaJconJijcL 
Loge 80 et» (alles inbegrepen)* 

Deze plaatskaarten zijn alléén verkrijgbaar in Sigarenmagazijn van' 
J. WATER, Stationsplein, tot Zondagavond 7 uur. 

Aan de Cassa handhaven wij onze GEWONE ENTREE PRIJZEN, ♦ QaRcoaooQOBiaoo^ op te stellen, dat door een wijziging van de verordening aan 
de voormelde opmerking word tegemoet gekomen. 

B. en W. hebben geen bezwaren en stellen tevens voor 
van de gelegenheid gebruik te maken om de verordening op 
de heffing en die op de invordering van ontsmettingsrechten, 
alsmede de verordening op de heffing en die op de invordering 
van besmettelijke ziektengelden te vervangen door eene ver- 
ordening op de heffing van gelden. 

Ook dit vindt geen bezwaren op z'n weg. 

Wijziging schoolgeldregeling. 

In Mei 1936 zijn de schoolgeldregelingen voor het lager on- 
derwijs opnieuw vastgesteld, en gebaseerd op de vermengde 
hoofdsom van gemeentefonds- en vermogensbelasting. Tevens 
werd toen rekening gehouden met de eischen welke door de 
regeering worden gesteld aan de schoolgeldregehngen van de 
gemeenten, die een extra-bijdrage uit het werkloosheids-sub- 
sidiefonds aanvragen, o.m. om aanvangende met een belast- 
baar inkomen van ƒ800 voor inkomens van ƒ3000 de heffing 
op circa 1 pCt. te stellen. Bij circulaire van 31 Juli 1936 — 
derhalve nadat de Zandv. verordeningen waren vastgesteld — 
heeft de Minister van Binnenl. Zaken de voorschriften, waar- 
aan schoolgeldregelingen van extra-bijdragen-gemeenten moe- 
ten voldoen, in overeenstemming met de nieuwe wettelijke 
bepalingen nader vastgesteld. 

De alhier geldende schoolgeldregeling verschilt op twee 
punten met de later door den Minister vastgestelde voorschrif- 
ten. In de eerste plaats hierin, dat de gemeentelijke verorde- 
ning bepaait, dat geen schoolgeld verschuldigd is, indien de 
vermengde hoofdsom minder dan ƒ6 bedraagt, terwijl de Mi- 
nister voorschrijft, dat de heffing moet aanvangen bij een ver- 
mengde hoofdsom van ƒ2. Het andere verschil bestaat hierin, 
dat de Minister bij een vermengde hoofdsom van ƒ80 en hoo- 
ger (belastbare som ƒ3600 en hooger) een lager schoolgeld 
vraagt dan volgens de thans geldende verordening verschul- 
digd is. In de nota van opmerkingen betreffende de ge- 
meente-begrooting voor 1937 dringen Ged. Staten er op aan, 
dat de schoolgeldregeling voor deze gemeente geheel in over- 
eenstemming wordt gebracht met bovengenoemde circulaire. 

B. en W. adviseeren zoodanig te besluiten door aanvaar- 
ding van de door hen opnieuw vastgestelde regeling voor de 
heffing van schoolgelden. (In de nieuwe verordening is bet 
schoolgeld voor het voorbereidend- en het uitgebreid lager 
onderwijs, evenals in de thans geldende verordeningen, in het 
algemeen gesteld op resp. "U en lVa maal het schoolgeld voor 
het gewoon lager onderwijs.) 

Door de voorgestelde wijziging zal een groep minder draag- 
krachtigen in de schoolgeldheffing worden betrokken. B. enW. 
betreuren dit, doch het is niet mogelijk voor de gemeente ont- 
heffing te krijgen van deze algemeen gestelde voorwaarde 
voor het verkrijgen van extra-bijdragen uit het werkloosheids- 
subsidiefonds. Anderzijds verlieze men niet uit het oog, dat 
zeer vele schoolgeldplichtigen vermindering zullen krijgen 
van hunne schoolgeldaanslagen. Dit kost de gemeente ruim 
ƒ1400 per jaar. Nieuw is de bepaling waarin aan het college 
de bevoegdheid wordt verleend om, indien een schoolgeld- 
plichtige niet in staat is anders dan met buitengewoon be- 
zwaar zijn schoolgeldaanslag te betalen, geheele of gedeelte- 
lijke afschrijving te verleenen. In de practijk is de wensche- 
lijkheid van een dergelijke bepaling gebleken omdat het aan 
de hand van de bestaande verordeningen niet mogelijk is in- 
geval van overlijden, van verlies van een betrekking, e.d., 
den aanslag in het schoolgeld te verminderen. 

Men ziet de noodzaak om als voorgesteld te besluiten. 

Raadsvertegenwoordigers Bestuur V.V.V. 

Tengevolge van het veranderen van de vereeniging voor 
Vreemdelingenverkeer in een semi-oïficiëele instelling is het 
noodig voor het Bestuur, waarvan de Burgemeester ambts- 
halve Voorzitter is, drie Raadsvertegenwoordigers te kiezen. 

Voorts is het de bedoeling dat de gemeente als buitenge- 
woon lid toetreedt. Mitsdien stelt het College voor: 

1. te besluiten als buitengewoon lid der Vereeniging voor 
Vreemdelingenverkeer „Zandvoort" toe te treden.; 2. in te trekken het raadsbesluit d.d. 6 December 1934 waar- 
bij het lid van den raad, de heer Koning, werd benoemd tot 
gedelegeerde van de gemeente in het bestuur van de Veree- 
niging voor Vreemdelingenverkeer; 

3. over te gaan tot de benoeming van drie leden van den 
raad, die de gemeente in het algemeen bestuur van de Ver- 
eeniging voor Vreemdelingenverkeer zullen vertegenwoordi- 
gen en deze benoeming te doen plaats vinden tot 1 Oct. 1939. 

De heer MOLENAAR acht het niet juist dat de gemeente de 
schuld van de vereeniging, ten bedrage van ƒ1600 overneemt. 
Volgens zijn meening dienen daar de vorige bestuursleden 
voor op te komen. Hij twijfelt er aan of Ged. Staten die han- 
deling goed zuilen keuren. 

De heeren KONING en BOLWIDT komen fel op tegen zijn 
redeneering. De gemeente neemt alle zaken over, dus ook 
de schuld. Het is verder voorbarig een bedrag van ƒ1600 te 
noemen. 

Dit vindt de heer JOUSTRA ook. 

Wethouder VAN DER MOOLEN noemde de gemeente zelf 
ten deele oorzaak van de schuld en gelooft zeker dat Ged. 
Staten de omzetting van V.V.V. in Semi-officiëele instelling 
zullen goedkeuren. 

Tot raadsafgevaardigden in het Bestuur van de nieuwe 
instelling werden gekozen de heeren J. Koning, C. L. Bol- 
widt en G. H. Vallo. 

De heer MOLENAAR verbindt zijn bezwaren tegen deze en 
volgende voordracht, waarna 'n uitgebreid debat volgt over de 

Nieuwe bezuinigingsmaatregelen. 

De commissie van overleg inzake gemeentebegrootingen 
maakte via Ged. Staten eenige opmerkingen betrekking heb- 
bende op de Gemeentebegrooting voor 1937. Zij beweren — 
volgens B. en W. ten onrechte — dat door de Gemeente 
Zandvoort niet geheel en al is voldaan aan de eischen tot ver- 
sobering van de gemeentehuishoudïng. 

Bovengenoemde commissie blijft van oordeel, dat de wacht- 
geldregeling in dien zin moet worden herzien, dat geen aan- 
spraken op nieuwe wachtgelden meer ontstaan. In de raads- 
vergadering van 4 Oct. 1937 besloot de raad aan deze opmer- 
king geen gevolg te geven. B. en W. refereeren aan deze 
beslissing. 

Secretariaat raadscommissies. 

Ook de vergoeding voor het ais secretaris bijwonen van 
commissievergaderingen, welke buiten de gewone bureau- 
uren worden gehouden moet naar het oordeel van de com- 
missie worden ingetrokken. B. en W. stellen voor, deze ver- 
goeding geheel te doen vervallen. 

Reorganisatie badbedriif. 

De commissie is van oordeel, dat de reorganisatie van het 
badbedrijf in dien zin, dat het badhuis gedurende twee dagen 
per week voor het publiek gesloten wordt, zoo spoedig mo- 
gelijk moet worden doorgevoerd. Daarmede moet niet worden 
gewacht — zooals door B. en W. was voorgesteld — tot dat 
voor den badman ander werk gevonden is. 

B. en W. stellen den raad voor, tot deze reorganisatie te 
besluiten. In verband hiermede zal de bezoldiging van den 
badman moeten worden herzien. Het college zal hiertoe in 
de volgende vergadering — de commissie voor georganiseerd 
overleg gehoord — een voorstel doen. 

Voorts bracht de commissie den wensch naar voren tot 
wijziging over te gaan van het bepaalde omtrent vervanging 
van onderwijzend personeel bij ziekte e.d. Een uitgave ver- 
mindering van ƒ 400 op ƒ 100 is dan te wachten. 

De heer MOLENAAR kon, als vermeld, hier eveneens zijn 
instemming niet mee betuigen. De raad behoeft z.i. niet alles 
te doen wat Ged. Staten wenschen. 

De heer BOLWIDT toont zich verontwaardigd over Ged. 
Staten; hij vraagt zich af of zij wel voldoende objectief de 
zaken van Zandvoort bezien, wat toch een badplaats is waar 
des zomers meer dan 100.000 menschen bijeen zijn. Hij is 
absoluut voor handhaving van de wachtgeldregeling voor 
Wethouders, evenals de Voorzitter, die in het kort nog eens 
zijn opinie hierover geeft. De raad spreekt zich uit om slechts ten deele aan de wen- 
schen van Gedeputeerde Staten te voldoen. 

Toeslag op pensioen. 

Mede gelet op de gezinsinkomsten van de betrokkene, komt 
het B. en W. niet noodzakelijk voor te voldoen aan het bij 
hen in een vorige vergadering om prae-advies gestuurde ver- 
zoek van den heer Molenaar, lid van den raad, om de weduwe 
Paap-van Koningsbruggen in het genot te stellen van een 
toeslag ten bedrage van ƒ10 per maand op het aan haar als 
gewezen schoonmaakster van school C toegekende pensioen. 
Voorts werden zij in genoemd voorstel uitgenoodigd om te 
onderzoeken of de betrokkene in aanmerking komt voor ouder- 
domsrente. In dat geval zou de toeslag van de gemeente t.z.t. 
weder kunnen vervallen. Dit laatste blijkt, na het inwinnen 
van advies, weinig zin te hebben, daar belanghebbende eerst 
indien nog gedurende 14 jaren rentezegels a 60 et. per week 
zijn geplakt, in aanmerking komt voor ouderdomsrente; zij 
zal dan evenwel reeds den leeftijd van 79 jaar hebben bereikt. 
, Na een toelichting uit den raad, wordt het tegengestelde 
van het advies besloten. 

Zonder de zaak af te handelen, bespreekt men hierna de 

Benoeming van een directeur bij Publieke Werken. 

Ingevolge het in een vorige vergadering genomen besluit 
over te gaan tot benoeming van een directeur van Publieke 
Werken, hebben B. en W. sollicitanten opgeroepen voor die 
betrekking. Zij bieden thans de volgende voordracht aan: 

1. Ir. F. Kruger. b.i., architect en raadgevend ingenieur te 
Heemstede; 2. Ir. H. Kammer, b.i.. architect te Schiebroek ; 
3. D. Visser, architect B.N.A., hoofd van gemeentewerken, 
enz. van Schoonhoven. 

De bezoldiging kan nader worden geregeld, nadat de com- 
missie voor georganiseerd overleg is gehoord en met de be- 
trokken hoogere instanties overleg is gepleegd. 

B. en W. denken aan een aanvangswedde van ƒ3500., (met 
de vrijheid voor den benoemde om adviezen te geven voor 
werken welke buiten deze gemeente worden uitgevoerd, zulks 
in overleg met het college.) 

De infunctietreding kan op nader door haar te bepalen datum 
plaats vinden. 

Meerdere stemmen van protest gaan bij dit agenda-punt op. 

De heeren VALLO en ELFFERS verklaren te weinig van 
de candidaten te weten om er over te stemmen en stellen voor 
de voordracht aan te houden. Waarom is Ir. Zwiers niet ver- 
zocht inlichtingen te geven, zoo vraagt de laatste. 

Voor den heer GROEN heeft het den schijn dat 't aanstellen 
van een directeur na de verlaging der ambtenaarssalarissen: 
ten koste van anderen gaat. De samenstelling der voordracht 
trof hem onaangenaam, omdat de commissie voor Publieke 
Werken er niet in gekend is. 

Op advies van Wethouder SLEGZ^S zal men deze kwestie 
in besloten zitting behandelen waarna de ■~r i ""'bare vergade- 
ring geëindigd is. 

Na ongeveer een uur opende de Voorzitter de Openbare 
vergadering, waarna no .1 van de voordracht, Ir. F. Kruger te 
Heemstede, benoemd wordt. 

SCHAKEN — SIMULTAAN SEANCE. Het Bestuur der 
Zandvoortsche Schaakclub maakt bekend, dat het den sterk- 
sten speler der vereeniging, den bekenden meester L o d. 
Prins, bereid heeft gevonden tot het geven van een simul- 
taan séance voor leden en genoodigden der Z.S.C., en wel op 
WOENSDAG 9 MAART a.s., 's avonds te 8 uur in het club- 
gebouw (voorm. Bewaarschool aan den Duinweg). 

Iedere Zandvoortsche schaker, ook al is hij geen lid der 
Z.S.C., kan geheel gratis en zonder eenige verplichting aan 
deze séance deelnemen en zijn krachten meten met schaak- 
meester Prins, die pas in het land terug is, na een tournee 
door Engeland en Frankrijk. Het Bestuur der Z.S.C, ver- 
wacht een groote opkomst; men drage dus zorg, op tijd 
aanwezig te zijn. L. B. 
> Banketbakkerij „HUIZE ROLAND" 

KERKSTRAAT 8 - TELEF. 72 

HET HUIS VAN EERSTE KWALITEIT 

heeft a.s. Zaterdag een Kalfsragöutdag. 
pg- Wij offreeren U het ZUIVERE KALFSVLEESCH 
Kalfsragöutbroodjes, goed gevuld, 12'A et, per 10 stuks f 1 
Kalfscroquetten 2 stuks 25 et. 

Dit geldt alleen voor Zaterdag. 
Onze succes is deze week: 

Bouchèe (mocca vulling) per y 2 pond 35 et. 
Salon Banket . . . .per ! / 2 pond^35£ct.~ 
Bloemend. Kruidnoten . per l / 2 pond '35' et. 1 
Pain d'Amande -. . . . per '/ 2 pond 30 ^ct. 
HALF ZA OORT EET GROENTEN, FRUIT en AARDAPPELEN van 

J. H. TER WOLBEEK Swaluëstpaat 2 Telefoon 4<49 Pracht Lof 3 pond.... 25 et 
Zoute Andijvie, per pond 10 et 
Zuurkool, de echte, p.p. 6 et 
Bloemkool voor marktprijs. 
Tuinworteltjes 5 pond 25 et 
Tomaten voor marktprijs. 

Stoofperen 3 pond 25 et 

Mooie Spruiten 6 et 

Gesneden Roode kool.. 7 et 
Krul Boerekool per pd. 6 et 
Precent of Engeland . . 15 et 
Pracht Lof 3 pond. ... 25 et 

Veldsla, per ons 10 et 

Kropsla 12 et 

Citroenen, 3 voor 10 et 

Citroenen, per 100 ...ƒ2.50 Pr. 2 pds bl. Spercieb. . . 18 et 10 groote Grape fruit zonder 

2 pds-blik Appelmoes pr. 24 pit 70 et 

Zoete appels, 4 pond 25 et 1 flesch prima Postelijri 22 et 

Sinaasappels 4*/2Ct Gepelde kastanjes p.p. 22 et 

Bananen, per pond 16 et Champignons. Veldsla, Radijs, 

Jaffa's 10 stuks 50 et Knoflook en Mierikwortel. — Allo soorten Noten. — 

10 K.g. Zand-aardapp. ..45 et 

10 K.G. Bonte 65 et 

10 K.g. Zandeigenheimers70 et 
Zoute Snijboonen, Eisen 

inmaak, extra, p.p. . . 12 et 
N.B. U koopt bij ons prach- 
tige blanke Zuurkool uit het Mandarijnen 3 voor 10 et 

Extra fijne zacht zure hand- 
appels, 3 rjond 25 et 

Zoete Handappels 3 pd 25 et 

Extra goudrenetten 2pd. 25 et 

Extra gr. Belleüeurs 2 p. 25 

2 pd blik augurken, prima27 et 

Anjou peren per pnd.. 24 et 

Groote flesch Appelmoes 33 et vat (niet uit blik,) p,pond 6 et 
Wü hebben prima Arachide Slaolie voor buitengewone reclame prijs. 

Komt ziet & overtuigt U - Nergens beter - Nergens goedkooper 
Alles wordt direct thuis bezorgd en zonder prijsverhooging. Hol land ia-Bioscoop 

TELEFOON 458 DIR.; GEBRS. KOPER STATIONSPLEIN. 

WIJ VRAGEN UW AANDACHT ! ! 

Deze week opvoering van de groote super-millioen-dollar-film uit 
de WARNER BROS productie 

CAPTAIN BLOOD 

(De schrik der Zeeën). „ 

Naar het wereldberoemde boekwerk van RAFAET— SAtJATINI. VERWACHT: a.s. week, -1T fóaart: 
DE MEEST MACHTIGE FILM VAN DIT JAAR Welke films kunt U eerstdaags in ons Theater verwachten? 

IVBARBE WALEWSKA 

het leven van Napoleon, met GRETA GAR BO en CHARL. BOYER. 

HET LEVEN VAN EM1LE ZOLA 

P AUL met MUN I. 

S T O R M D U I V E L S 

All star Ca st, met SPEN CER TRACY. 

EN GAF HE8VS EEN GEWEER 

met SPENCER TRACY en FR ANCHOT TONE. 

VERBANNEN 

met ZARAH LEAND ER. 

9 N KAAN IS DETECTIVE 

met WILLIAM POWELL en MYRNA LOY. 
Wü brengen U de BESTE FILMS uit de WERELDPRODUCTIE!!! VOETBAL — OVERZICHT Z.V.V. „ZANDVOORT". 

Zondag lag de competitie door de Interland match groo+; 
deels stil. Van de Zandvoort-elftallen speelden slecl •*• 
laagsten, nml. het 5e en 6e. Het 7e nam voor „eigen rekei 
een rustdag, door niet op te komen. 

Zandvoort 5 ontving thuis E.H.S. 2, waarop de veteran 
een gemakkelijke 6-1 overwinning behaalden. Het treffen tus- 
schen Zandvoort 6 en T.H.B. 4 had een zelfde resultaat. 

De Junioren wonnen hun laatsten wedstrijd met 3-0 van 
R.C.H.-junioren. Met Zeemeeuwen en Bloemendaal eindigden 
ze alzoo op de eerste plaats. 

Adspiranten a behaalde een „monster-overwinning" op EDO- 
adsp. c. Ze behooren tot de sterksten van hun afdeeling. 

Brengt de competitie verrassingen? Al zijn Zandvoort en 
Bloemendaal Zondag "vrij, de vastgestelde wedstrijden van de 
3de klasse B houden misschien een verrassing in. 

Kinheim ontvangt Ahrends', wat duchtig in den knoop zit; De 
Meteoor krijgt op eigen veld' Zeemeeuwen te bekampen en zal 
zware tegenstand van de Oranje-Zwarten krijgen. 

Verder zijn vastgesteld: W. M.S.-Schoten en Beverwijk-SDZ. 

Er is kans dat de Zondag wederom het bewijs levert, dat 
Voetbal onberekenbaar is. 

• Programma: Ook voor a.s. Zondag is een „mager" program- 
ma vastgesteld, bestaande uit eenige fl.V.B.-wedstrijden en wel: 

Zandvoort 3-Kenau 10 uur - Zandvoort 4-H.F.C. vet. 10 uur; 
Zandvoort 6~DeCeO 2 12 uur - Zandvoort 7-V.V.H. 3 12 uur. 

Zaterdagmiddag: Sizo adsp.-Zandvoort adspiranten a. Indien 
Sizo wint of gelijk speelt is het kampioen. Maar de Zandvoort- 
adsp. zullen het hun niet gemakkelijk maken, daar zij zelf ook 
nog een kansje hebben. KAARTEN VOOR DE VOETBALMATCH 

HAARLE1&FEIJEN00RD 

verkrijgbaar bü de „RINKO"-GARAGES - Oranjestraat 
en Stationsplein — Teleioon 224. 

STAANPLAATS INCLUSIEF BUSRETOUR .... ƒ 0.85. 

ZITPLAATS INCLUSIEF - BUSRETOUR f 1.15. OVERZICHT ZEEMEEUWEN. 

De eerste Zandvoortsche kampioenen. 

Door een 4— O-overwinning op de Haarlem c jun. behaalden 
de oranje-zwarte juniores als eerste het af deelings-kamp men- 
schap met slechts 5 verliespunten. Door de zware concur- 
rentie van Bloemendaal en Zandvoort is deze eerste plaats 'n 
fraai resultaat waarmede wij de jongelui van harte gelukwen- 
schen. Voor de competitie speelden verder slechts de veteranen 
tegen H.F.C, en verloren met niet minder dan 9—3 door het 
feit dat weer een drietal verstek liet gaan en men dus al erg 
gehandicapt was. Een mentaliteit die wij slecht begrijpen. 

Op eigen veld werd in de ochtenduren een aardige oefen- 
wedstrijd gespeeld en verder was alles 's middags bij de radio. 

PROGRAMMA: a.s. Zondag gaat Zeemeeuwen I naar de 
Meteoor; waar de oranje-zwarten nog Keur, Drayer, De Wid 
en Terol missen wordt deze uitwedstrijd een bijzonder zwaren, 
en zien wij de Oostzaners aan het langste einde trekken, tenzij 
de geest van enthousiasme weer eens vaardig wordt. 

Zeemeeuwen II speelt tegen S.D.W. II thuis te 2 uur en zal 
deze thuiswedstriid die de laatste is. wel winnen. 

Zeemeeuwen III speelt te 10 uur tegen Hillegom II eveneens 
den laatsten competitiewedstrijd op eiccen grond en een over- 
winning is noodzaak. 

Onk het Vde sneelt te 10 uur thuis tegen V.O.G. III en kan 
winnen. Adsn. a sraat naar VI. Vogels. 

OUDERAVOND SCHOOL B. Op Donderdag 10 Maart a.s. 
is in School B een Ouderavond belegd. Dr. C. J. Tichelaar zal 
er spreken over een Medisch onderwerp, op de agenda staan 
voorts: Verkiezing leden Oudercommissie en „Hoe komt 
School B aan een Verkeerstafel?" 

Alle ouders van op School B gaande kinderen worden ver- 
zocht aanwezig Jf v; ! ."2ïi- ai's— Aanvang . 8. 1£ uur. 

. BESPREEKT UW PLAATSEN. Het besruur"van C.S.r- 
wijst met nadruic op de gelegenheid tot plaatsbespreken die 
er Zaterdagmiddag van 2-3* uur aan de kassa van Monopole 
geboden wordt. Zij die prijs stellen op een goede plaats 
worden verzocht hiervan 'gebruik te maken. Godsdienstoefeningen 

Ned. Herv. Gemeente. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: ' Ds. D. TROMP. 

Doopsbediening. 
Om 12 uur Zondagsschool in de Wilhelminaschool *' 

Gereformeerde Kerk; (Julianaweg, hoek Emmaweg). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING. 

des avonds 5 uur: Ds. N. A. WAANING 

Cat. Zondag 16. 

Gereformeerde Kerk in H.V. (Brederodestraat) 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: de heer A. C. REUIJL. 

des avonds 5 uur: GEEN DIENST. 

Roomsen Kath. Parochie van St. Agatha. 

Heden, de 1ste Zondag van de Vasten: de H.H. Missen om 
7 uur -8.30 en 10 uur de Hoogmis; Algemeene H. Communie 
voor de meisjescongregatie onder de H. Mis van 8.30 uur ; 
collecte voor onze arme parochiekerk; om 12 uur voorberei- 
ding voor de plechtige geloofsbelijdenis; om 7 uur Lof met de 
..Miserere" en lijdensmeditatie (lied no. 35). 

Dinsdag om 8 uur congregatie voor de meisjes. 

Woensdag om 7 uur St. Joseph-lof met rozenhoedje en litanie 
en het gebed tot den H. Joseph (lied no. 60); om 8 uur con- 
gregatie voor de jongens. 

Vrijdag om 7 uur oefening van den H. Kruisweg (lied no.104) 
Zaterdag van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten. 

Zondag, 2 de Zondag van de Vasten, Algemeene H. Commu- 
nie voor de Heerencongregatie. 

Woensdag, Vrijdag en Zaterdag, quatertemperdagen, gebo- 
den te vasten en zich van vleeschspijzen te onthouden. 

Israëlitische Kerk, Dr. Mezgerstraat. 

Vrijdag 11 Maart Aanvang van den Sabbath te 5.45 uur. 
Zaterdag 12 Maart Einde van den Sabbath te 6.41 uur. 
Zaterdag : Ochtenddienst te 8.30 uur. 

Leeroefening te kwart voor één. 

Middaggebed te half twee. 
Secretariaat der gemeente is gevestigd Kostverl.straat 28. 

Zandvoortsche Kring „Godsdienstig Leven". 

Afdeeling v.d. Ned. Protestantenbond. 
Zondag a.s. 's avonds 7 uur: Ds. J. KALMA. 

Zondagsschool van 12 — 1 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 

Dinsdagavond 8 uur Samenkomst m de Oude Bewaarschool 
Duinweg Spreker de heer J. W. van Zeyl. R.K. Volksbond. De afdeeling Zandvoort van den R.K. Volks- 
bond houdt op Dinsdag 8 Maart a.s. haar jaarvergadering in 
het patronaatsgebouw des avonds te acht uur. Op de agenda 
staat o.m. bestuursverkiezing wegens periodiek aftreden van 
den voorzitter, den penningmeester en den 2den secretaris. 

Voor deze vergadering wordt groote belangstelling verwacht. 

Vastenavond. Het was Dinsdagavond zeer druk in het patro- 
naatsgebouw, waar de feestcommissie een origineelen vasten- 
avond had georganiseerd onder leiding van den heer j. Stol Jr. 
,The Green Band" uit Haarlem verzorgde het muzikale ge- 
deelte en deed dit op verdienstelijke wijze. Behalve vele ion- 
geren hebben ook verschillende ouders zich laten zien en ook 
zij bleken liet dansen nog niet verleerd te zijn. Het was dan 
ook een goede gedachte van het comité om onder de vele 
attracties ook een prijsdans voor gehuwden in te lasschen. 

Dien avond hebben eenige artisten nog enkele tooneelstuk- 
jes opgevoerd, zoodat dus elk wat wils geboden werd. Het was 
er zeer gezellig en deze prettige sfeer bleef hangen tot het 
einde. 

Een zeer geslaagde feestavond met prettige herinneringen. 

R. K. Staatspartij. De afdeeling Zandvoort van de R. K. 
Staatspartij zal eind Maart of begin April een groote vergade- 
ring beleggen, welke speciaal zal gewijd zijn aan de jongeren, 
dus voor die katholieken, die als adspirant-lid kunnen worden 
ingeschreven. Hiervoor komen in aanmerking allen vanaf 18 
tot 25 jaar. Voor dien avond zal een hier in den omtrek zeer 
bekende spreker een rede houden. Dit is de heer F. Rohhng, 
gemeenteraadslid van Bloemendaal. 

Nadere berichten over dezen avond zullen nog worden be- 
kend gemaakt. E. BOS & ZONEN 

HALTESTR. 28 - Tel. 112 en HALTESTR, 62a - Tel. 90 

Zeldzame lekkere Snij- en Spercieboontjes of Andijvie uit het vat voor 12 1 /» et. p.pond 

Mooie harde tomaten pp20 et Groote kroppen sla ...10 et 3 pnd Bruss. Lof 24 et 

„Mooie Bananen, p.p. ..18 et Veldsla, per ons 10 et zoete sinaasapp.. 3 vr. 10 et 

tNieuwe versche Spinazie 10 Grape fruits 60 et Mooie goudrenetten, p.p.l2 J ct 

' p.p. 20 et Groote bloemkool 35 et Pracht bellefleurs, p.p. 10 et 

Mooie bossen rhabarberl5 et de echte Jonathans, p.p.20 et Nieuwe glazen gewekte 

Mooie groote Citroenen Ansjou peren, p.p 24 et Groenten, ..25 et 

~ per 100 st. ƒ2.75 Gesn. roode kool, p.p. 7 et 10 groote Jaffa smaasap48 et 

|Onze Pulk beste Aardappelen-10 Kilo voor 45 et. Puik en puik best I ! 

"i'Heden hebben wU heel voordeelig aan te bieden een pracht partij GEWEKTE 
- G«R OJEiN.-T'EiNv en een, partij BUSGROENTEN. 

|2-ponds blikken Andijvie^ Spinazie, Dqperwten, Spercie- en Snljboonen slechts ....18 et 

*Wij hooren aan huis en bezorgen thuis. E. BOS. 
NIET 

maar van 1 Januari tot 31 December verkoopen 
wij slechts één kwaliteit: tftfp QfT,C!TlF- 

SCHOUDERKARBONADE per pond j* 

RIBKARBONADE per pond f 

HAASKARBONADE per pond f 

VARKENSLAPPEN v.d. FRICANDEAU. ..per pond » 

FRICANDEAU, MAGER per pond ▼ 

DOORREGEN VARKENSLAPPEN per pond 

Osselappen per pond vanaf 55 et. 
DIK VET SPEK per pond . . 45 et. 
VOOR DE BOTERHAM : 

SMEERLEVERWORST JES a 2 ons 20 et 

GEBRADEN KALFSGEHAKT, per ons 12 et 

PRIMA SCHOUDERHAM, per ons 16 et 

GEKOOKT ONTBIJTSPEK, héél mager, p.ons . ..16 et 

PLOKWORST, per ons 18ct 

BERLINER LEVERWORST, per ons 18 et 

MUIS-ROOKVLEESCH, heel fijn. per ons 20 et 

VleeschhouweriJ D. BOON 

VAN OSTADESTRAAT la — TELEFOON 539. W. KLIJN Jr. 

Hoogeweg 60 

LEËR1AB BOËRHQDDEN MI 

öpieHÜns vcsr-Praktijkeïiaèns" H. GANSNER, P. Heinstr 12 

Burgem. Engelbertsstraat 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden en Kachels Prima Kapokmatrassen 

GOED GEVULD MET BESTE JAVA KAPOK. 

2 PERSOONS (3 DEELEN) vanaf. . ƒ 18.— 
1 PERSOONS ƒ 13.— 

Beleefd aanbevelend: 

J. H. STEENEKER 

- VANOSTABESTR A.A.-T no. 1 0. i JA TER Stationsplein 7 
TIMMERMAN en AANNEMER 

BEVEELT ZICH BELEEFD AAN VOOR ALLE 
VOORKOMENDE WERKZAAMHEDEN. 
OLLANDIA BIOSCOOP TELEFOON 458 DIR.: GEBR. KOPER STATIONSPLEIN. Vanaf Zaterdag 5 tot en met Maandag 7 Maart, 8 uur - 3 dagen, 
3 Opvoeringen van een groot en kostbaar Super-Programma. 

Als eerste hoofdfilm brengen wij U het machtigste filmwerk 
der laatste jaren! - Een Milhoenenfilm uit de „Warner Bros" 
productie. 

CAPTAIN BLOOD 

Naar het Wereldbekende boekwerk van Rafael Sabatini ! ! 

'n Machtig en fascineerend schouwspel vol actie en spanning. 
EEN AVONTURENROMAN met ongelooflijke SPANNING. 
Kapitein Blood de schrik der zeeën 

Deze film werd drie achtereenvolgende weken met enorm suc- 
ces m Theater Tuschmski te Amsterdam vertoond. 

ALS TWEEDE HOOFDFILM : 

DE LAATSTE NACHT 

m. WILLY BIRGEL, URSULA GRABLEY & HANSI KNOTECK 

„De laatste Nacht" is een uiterst fascineerend. boeiend" film- 
werk, welke Hartl's vorige beroemde werken in de schaduw 
stelt. Een creatie van Willy Birgel, welke tot de beste van den 
laatsten tijd behoort. Regie Karel Hartl, de geniale Regisseur 
van „Goud'' en „F. P .1 antwoord niet". Toegang boven 18 jr. 
WEGENS DE ENORME LENGTE VAN ONS 
PROGRAMMA AANVANG 8 UUR PRECIES ! 
Entree Parket 40 et - Parterre 60 et - Stalles-Balcon 80 et, 
Loge ƒ 1.00, alles inbegrepen. 

ZONDAGMIDDAG HALF 3 FAMILIE-MATINEE 

Als hoofdnummer : 

DE PANTOFFELHELD 

Een grandiose filmklucht, waarbij de lachsalvo's niet van de 
lucht zijn. VERDER UITGEBREID PROGRAMMA ! 

Entree 15 en 25 cent, alles inbegrepen. 

DONDERDAG 10 MAART — 8 UUR : 

Populaire Voorstelling 

vertooning van het schitterende filmwerk hetwelk nog niet In 
Zandvoort is vertoond: ALARM IN NG met Gustav Frölich - Leny Marenbach - Peter Vos. 

Een groot sensationeel filmwerk vol actie en spanning. 417 
Europeanen tegen 10.000 Chineezen. Een spannende episode 
uit den Boxer-opstand van 1900. 
Toegang boven 18 jaar - Entree 30 en 55 et, alles inbegrepen. 

Verwacht volgende week de groote superfilm der M. G. 

DE GOEDE AARDE / I 

I? Aanbesteding, >. \ BURGEMEESTER en WET- 
t HOUDERS vaa -ZANDVOORT 
l zullen op VRIJDAG 11 MAART 
V a.s. te 11 uur v;m. ten Raad- 
i huize in het openbaar onder 
\ -Zandvoortsche aannemers, aan- 
besteden: 

/; ' de werken tot ver- 
betering van den 
4 Strandweg Zuid- 
'- zijde. 

'\3estek en teekciting •■alimvanaf 
■ l heden verkrijgbaar op het kan- 
itoor van Publieke \Werken 
' ( Groote Krocht 10, ad ƒ 2.50 
rPer stel, welk bedrag -na inle- 
• vering van bestek <en .teékening, 
stnits in goeden staat, zal wor- 
ijden terugbetaald. TTE KOOP: 

pen Badkuip 

<en iinog eenig ander 'huisraad. 
"T« bezichtigen : Dr. Gerke- 
«traat 89rood. )(Gevj;aagd voor 15 Ajüxi'1 t/rc 

r Zit- en Slaapkamer 

mei igebruik van keuken, voor 
man, vrouw en jongen van 12 
jaar. 'Brteven met opgaaf van 
■prijs aan;Petegem's Boekhandel 
te Zjandyqprt. GEVgAAGÖ: 

Gedureja.de tde Zomermaanden 

Zonnige Kamer 

met tuin, alleen voor Zondags 
voor 2 Dames. Br. Boekhandel 
Corn. Anthon&slraat 1. Am- 
.sterdam (Zuid). W, Weber, Loodgieter 

Dlaconlehuissiraat M - Tel. 217 Wanneer U een stofzuiger 
nodig hebt, kom dan^. bij- 
ons de Erres stofzuigers 
eens bekijken. Degelijk Ne- 
derlands fabrikaat . 
van R. S. Stokvis en- ƒ 
Zonen. Prijzen vsn". /i.\i 
f39.50aJ,-compi-' ; ƒ/ - ;V 
met alle hulp- J/f '.'■■■ 
slakken. Let op-, j/l : ; 
de naam Erres! '///''' liliK Ef 15 

VERKRIJGBAAR Bij : 

J. UYLEMAN 

GR. KROCHT 19 - TEL. 558. FORT SCHOENEN ALPH. onverwoestbare schoolschoenen 
in bruin en zwart - Alleenverkoop 
RENGERS - GROOTE KROCHT 8 (tegenover hef Gemeentehuis) JIUISEIGENAREN. 

Wilt U succes hebben met bet 
verhuren van jrw ongem. en 
geojeubil. Huizen, kamers, enz. 
laat u gratis inschrijven bij het 
Woningbureau Mei. E. BOL, 
Duinstraat 3, daar er reeds zeer 
vele aanvragen zijn. TE HUUR: Vrij Bovenhuis 

3 kamers m. keuk.. Huur ƒ4.25 
p.w. Te l>evr. bij J. 4e Roode, 
Gasthuispfein 2. TE KOOP: 

een solide Badkuip, en een z.g. 
als jaieuw modern geëmaül. ko- 
lenfornuis. Mej'. E. Bol, Duin- 
straat 3. „CAPTAIN BLQOD". Bij het 

rjezen van dezen maam doemt 
waarschijnlijk de onverschrok- 
ken figuur op van hem (.(Re aan 
de (ookhier te vertoonen film 
;zijn persoon gaf. Ter verduidehj 
tfring merken wij op dat ,*Cap- 
ïtain "B?ood" de held ïs sit fret 
gelijknamige boek, over de ge- 
ibeeie -wreld beroemd gewoc- 
4en. De film is een getrouwe 
weergave van de geschreven 
cepy en -toont de lotgevallen 
van den zeeschuimer, naar de 
werkelijkheid. 

„De Laatste Nacht", mede op 
het doek va* de Hollandia- 
BIöscoop te brengen, kan op 
bijzondere kwaliteiten bogen. 
■'"Zij speelt -omstreeks 1830. 
Polen bevindt zich in .den greep 
van een Rusland, waar nog 
steeds middeleeuwsche toestan- 
den heerschen. Reeds is er een 
opstand op bloedige wijze on- 
derdrukt. Het voormalige Pool- 
sche leger is geheel ingedeeld 
bij de Russische legioenen. Gp 
, die manier wordt het toezicht 
od de soldaten vergemakkelijkt 
en sehijnt er een eventueele 
herhaling uitgesloten. 

Dat men zich hevig vergist 
laat de film zien op een wijze 
die zoowel liefhebbers van 
spanning als bewonderaars van 
romantiek in hooge mate be- 
vredigd. 

Het wereldnieuws en een 
komisch filmpje, maken met de 
aankondiging van het komende, 
't programma vol. 

We verwijzen extra naar de 
advertentie, die verrassende 
mededeelingen doet over het- 
geen de Hollandia-Bioscoop al 
zoo van plan is. TE KOOP GEVRAAGD: 

beele-iseÉelteielDlioeilÉ 

Zolderopruirningen, Dames-, 
Heeren- en kinderfdeeding, 
schoenen, enz. Zonder ver- 
plichting aan huis te ontbieden 
in Zandvoort en Omstreken. 
Beleefd aanbevelend, 
Mej. E. BOL. Duinstraat 3. 
VOOR 

BETERE MAATKLEEDING 

fa. v. Hensen met 

jarenlange Coupeurservaring ! 
Eigen atelier voor Oppersen, 
repareeren en moderniseeren. 
Groote Krocht 23 - Tel. 274. BSËBB&mmBaBaaMBBBamm 

DAMES! Laat Uw haar VAKKUNDIG PERMANENTEN. 

(geheel compleet slechts f L95 

geheel stroomloos. 
Olie behandeling tegen haar uitval. 

Speciaal BLONDEEREN en VERVEN. 

TO DE JONG, Stationsstr. 14 Zandvoortsch Verkooplocaal 

' BRUGSTRAAT fla 

l TAXATEUR J. WATERMAN 

Publieke Verkooping 

op DONDERDAG 10 MAART a.s., des morgens 
te 10 uur ten overstaan van Deurwaarder 
ERBRINK, waarbij eenige Huiskamer-Ameuble- 
menten, Slaapkamer met Litsjumeaux en Bedden, 
diverse Ledikanten en Matrassen, Kasten en 
Buffetten, Uitschuiftafels, Vloerkleeden, groot 
Keukenfornuis, Bureau-ministre, Russisch Kamer- 
billard, diverse Kronen, Lampen, waarbij mooi 
Venetiaansche Glaskroon, Serre- en Tuinmeube- 
len, Koffergramofoon en Radio, Ijskast, divers 
Aardewerk en wat verder te bezichtigen zal zijn 
op Woensdag 9 Maart van 10—8 uur. 

Nette goederen kunnen nog bijgevoegd, 
desnoods gehaald worden. 

Voor inlichtingen aan het lokaal en 

PARALLELWEG 29huis fIBGADERING V.X V. 
Ontbrekende drie bestuursleden gekozen. 

Dinsdagavond Jcwam de Vereenigui£ voor Vreemdelingen- 
verkeer in buitengewone Algemeene Vergadering bijeen, voor 
het laatst gepresideerd door den heer G. Stel. Deze sprak in 
het openingswoord z'n vreugde uit over de ifhnke opkomst, die 
in jaren niet zoo .groot was geweest. 

Voordat met de behandeling der agenda ibegonnen werd, 
verzocht de heer D. Deinum een opmerking te mogen maken 
over de samenstelling er van. Hij wees op hei .ongebruikelijke 
om de bestuursverkiezing te houden vóórdat de verslagen 
over het afgeloopen jaar uitgebracht waren en deed het voor- 
stel eerstgenoemd punt als laatst te plaatsen. Zonder stem- 
ming kreeg dit de goedkeuring, waardoor de secretaris, de heer 
Jules van Raalte, dadelijk aan het woord kwam voor het uit- 
brengen van z'n met spanning verwachtte jaarverslag. 

Ondanks 't feit dat er over het algemeen de wetenschap be- 
stond van een slecht jaar, ook voor de V.V.Y-, getuigde* zijn 
opsomming van de werkzaamheden over 1937 toch bij mo- 
menten van groote activiteit. Het weer krijgt terecht de schuld 
van veel desillusies, al komt 't verslag hiernaast aandacht vra- 
gen voor een aantal als lichtpunten beschouwde resultaten. 
De heer Van Raalte noemde in dit verband het A.N.V.V.-con- 
gres, van den zomer te Zandvoort gehouden, wat den naam 
van onze badplaats voor vele landgenooten meer dan een 
klank deed worden. Hij kon niet nalaten in zijn overzicht een 
woord van grooten dank te brengen aan den heer P. L. de 
Vries, die bij het organiseerem van dit congres bergen werk 
verzette en van alle kanten subsidie wist los te krijgen, waar- 
door de gemeentelijke garantie niet behoefde aangesproken. 

Tot de overige belangrijke zaken behoorden de uitgifte van 
een reclameplaat, alsmede het vervaardigen van een film door 
den heer A. Bakels .Ir. Beide propaganda-middelen hebben 
op hun wijze tot het bezoeken van Zandvoort geanimeerd; de 
film is zelfs mee naar West-Indië geweest, waar Jhr. Mollerus 
haar vertoonde. 

Voorts is druk in de dagbladpers geadverteerd, ook in de 
Duitsche bladen is reclame gemaakt, tengevolge waarvan wel- 
licht de 70 bij'V.V.V. geregistreerde Duitsche bezoekers van 
dit seizoen. Het jaarlijksche groote strandfeest was een suc- 
ces. Door het overlijden van den heer H. A. Klein Sr. verloor 
de vereeniging een bekwaam bestuurslid, wiens plaats door 
zijn zoon werd ingenomen. 

Het informatie-bureau op 't Stationsplein verwerkte een 
enorme stroom aanvragen voor kamers, hotels en pensions. 
Het getal 1809 is weer grooter dan vorig jaar; 't ledental bleef 
stationnair en is 196, waarbij komen 2 eere-leden en 5 dona- 
teurs. Tot besluit bracht de secretaris de gebeurtenissen 
van de laatste maand in herinnering, waardoor de Vereeni- 
ging een Semi-officieele instelling werd. De heer Van Raalte 
sprak hier z'n vreugde over uit. omdat een sterke, kapitaal- 
krachtige V.V.V. slechts kan doen wat er van haar verlangd 
wordt. Hij had de beste wenschen voor de nieuwe Ver. 

Doordat de heer L. J. Rinkel wegens ziekte zijn functie een 
tijd reeds niet kon waarnemen, bracht de heer P. L. de Vries, 
als plaatsvervanger het financieel verslag uit, waaraan we de 
volgende cijfers ontleenen: 

Batig saldo op 1 Jan. 1937: ;..ƒ 62.72 

Inkomsten 1937: ƒ3863.90 

Uitgaven 1937: ƒ3732.10 

Batig kas-saldo ƒ 19S.52 

De heer De Vries wees er met nadruk op, dat men hier niet 
uit af moest leiden, dat er een batig saldo was. Diverse reke- 
ningen — voor ƒ1556 — wachtten nog op betaling, wat o.a. 
komt doordat de gemeentelijke subsidie tot nu toe slechts ten 
deele is uitgekeerd. Oorzaak: het Bestuur hield zich niet 
geheel en al aan de afspraak om voor alle uitgaven eerst 
de gemeentelijke goedkeuring te vragen. De zaak komt z.i. 
nu best in orde, waarna van de schuld ongeveer ƒ400 over- 
blijft, vermeerderd met ƒ200, doordat er sprake van is dat 
Ged. Staten inplaats van de toegestane ƒ2000 gemeentelijke 
subsidie, een büdrag van ƒ1800 toestaan. 

Het keurige verslag wordt met dank aanvaard en geeft op 
een enkele uitzondering na niemand aanleiding tot het vragen 
van nadere inlichtingen. 

Omdat het zijn belangstelling heeft, vraagt de heer C. Keur 
waarom de premie van de brandassurantie zoo hoog is. 

Hier kan de heer De Vries hem geen direct antwoord op 
geven, waarover hij zijn spijt uitdrukt. 

De heer Van Raalte meent hier critiek uit te hooren op het 
beleid van den Penningmeester, wat achteraf niet de bedoeling 
blijkt. De heer Van Raalte vertelt van het goede werk en 
't zuinig beheer van den heer Rinkel en vindt dat instede het 
uitoefenen van critiek de wensch uitgesproken dient voor zijn 
spoedig herstel. Op zijn woorden volgt een hartelijk applaus. 

De heer Joustra informeerde of al eens gepoogd was het 
restant van de- gemeentelijke subsidie uitbetaald te krijgen. 
Hij meent voorts dat Ged. Staten die ƒ200 subsidieverminde- 
ring niet voor 1937 zal doorvoeren. 

De heer De Vries zet uiteen hoe de zaak zich heeft toege- 
dragen, wat een voor den heer Joustra bevredigend antwoord 
is op zijn vragen. 

Vóórdat de bestuursverkiezing aanvangt, deelt de heer R.J. 
van Deurzen mede, geen candidatuur te aanvaarden, waar- 
door het aantal beschikbare personen voor de drie te bezetten 
plaatsen tot 9 wordt teruggebracht. Drie stemmingen zijn 
noodig geweest om uit te maken wie in aanmerking kwam. 

Resultaat eerste stemming: Ingeleverd 76 briefjes waarop 
220 namen. 

Anth. Bakels Jr. 33; C. A. C. Gunters 41; W. Gertenbach 12; 
G. Kiefer 32; H. A. Klein 25; A. Meyer 6; H. J. Peper 22; 
A. H .Pomper 6; J. van Raalte 42 stemmen; buiten mededin- 
ging: Majoor Stel 1 stem. 

De heeren Gunters en Van Raalte waren alzoo na eerste 
stemming gekozen. Volstrekte meerderheid was 39. 

Resultaat tweede stemming, noodig voor de bezetting van 
de derde bestuursplaats: 

A. Bakels Jr. 27; G. Kiefer 24; H. A. Klein 8; H. J. Peper 7; 
W. Gertenbach 5; A. H. Pomper 3 stemmen. 

Aangezien geen der heeren boven de 39 kwam. vond een 
laatste vrije stemming plaats tusschen de heeren A. Bakels Jr. 
en G. Kiefer, die het grootst aantal stemmen op zich vereenig- 
den. Resultaat hiervan was, dat de heer Kiefer 34 en de heer 
Bakels 33 stemmen op zich vereenigde, zoodat de heer Kiefer 
benoemd was. 

Het bestuur is thans als volgt samengesteld: Burgemeester 
H. van Alphen, Voorzitter, raadvertegenwoordigers de H.H.: 
J. Koning, G. H. Vallo en C. L. Bolwidt Sr., Vereenigings- 
vertegenwoordigers de H.H.: C. A. C. Gunters, J. van Raalte 
en G. Kiefer. 

De heer Stel verzocht den Burgemeester als besluit van de 
vergadering hef woord te voeren. Z.E.A. maakte hier gebruik 
van om waardeerende woorden te spreken aan het adres van 
het oude bestuur en om te getuigen van den wil om voor 
Zandvoort het beste beentje voor te zetten, waarbij hij de 
hoop uitsprak, dat de bevolking in elk opzicht mee wil werken. 

Een krachtige tik van den voorzittershamer beëindigde deze 
belangrijke vergadering, waarbij dit voorwerp voor het laatst 
rustte in handen van hem die er tot genoegen der leden zoo'n 
goed gebruik van wist te maken. 

WEEK-AGENDA „ONS HUIS". 

6 Maart: Jongelingenvereeniging. 

7 Maart: Vrouwenkrans - Excelsior. 

8 Maart: Naaicursus door Juffr. J. van Holst. 

Repetitie „Immanuël". - Dinsdagmiddagkrans - Jeugdwerk. 

10 Maart: ..Kunst na Arbeid" - Ziekenzorg. 

11 Maart: O.H.'s kinder- en mannenkoor - „Excelsior". 

12 Maart: J. C. G. O. B. nDnananaDnanaDODaDDDnaDnaDDaDDDDnaaonnDD 

geus se § 

g de Schoenmaker van de halve en heelo zolen en hakken £} 

□ heeft ruzie met CORNELIA gemaakt omdat zij de H 
o schoenen van PETER PECH niet bij hem maar bij de o 
g BRABANTSCHE SCHOENDOKTER gebracht had. ° 
§ Maar ze hebben weer vrede gesloten want hij weet dat p 
O hij toch niet tegen hem op kan. a 

□ Dames zolen en hakken ƒ1.00 § 

a Heeren zolen en hakken . ., ƒ1.50 o 

g Prima leer en afwerking. O 

□ Dames rubber zolen en hakken ƒ0.65 g 

o Heeren rubber zolen en hakken ƒ1.00 d 

§ Speciaal in Welf- en Arch Schoenen reparatie. g 

g De Brabantsche Schoendokter g 

g STATIONSSTRAAT 7. g 
annDaaaaannaaDDDDDaaananaaannaannDDnnana OOK WIJ JARENLANG DE BESTE 
— NEEMT PROEF! HANDHAVEN REEDS 
KWALITEIT 

HEERLIJKE DOORR. OSSELAPPEN p. pd. 55 et. 

A.s. Zaterdag het bekende Twaalf-uurtje 

1 ons LEVERWORST ) 

1 ons BLOEDWORST ( 9e AAn |i 

1 ons ROOKWORST of ( ^° ceni 

BOTERHAMWORST ) 

Vïeeschhouwerij J. J. SPIERS 

HALTESTRAAT 30 — TELEFOON 144. Voor JONGELUI die 
wenschen fe trouwen 

en zich goedkoop en degelijk willen installeeren is het 
aangewezen adres: 

Woninginrichting G* BARTELS 

U vindt bij ons een keurcollectie, zoowel in de goed- 
koopere als duurdere soorten meubelen. Daar wij al ons 
stoffeerwerk in eigen werkplaatsen vervaardigen, (des- 
gewenscht kunt U zich daarvan overtuigen) geeft U dit 
100% garantie op Uw Meubelen. 

Wij leveren U alles uit voorraad (dus niet van Foto! !). 

Ameublementen 
Crapeaux - Fauteuils - Dressoirs - Theetafels - Schuif- 
tafels en Salontafels - Boekenkasten - Fant. Fateuüs, 
Spiegels - Schilderijen - Compl. Slaapkamer Ameuble- 
menten - Eng. Eetkamers - Kapok bedstellen - Opklap- 
bedden - Gezondheidsmatrassen - alle soorten ledikanten. 
Ook vragen wij uw aandacht voor onze nieuwste collectie 
Cocosloopers - Boucle - Axminster - Twisted matting, 
ballatum, alle soorten linoleum (Krommenie & Engelsen), 
Holtap - Wilton en Axminster Karpetten enz. 
Wij behandelen alle Reparatiën aan Meubelen, Bedden 
enz. Uw gebruikte ameublement bij ons opnieuw ge- 
stoffeerd, kunt U niet van nieuw onderscheiden. (Ook 
daar geven wij U volle garantie op.) 

BELEEFD AANBEVELEND: 

G. BARTELS Meubelhandel 9 GROOTE KROCHT 9 TELEFOON 305. ■■aBHHMaMHnnMnBBHBMnBMaBnaaBEMKB 
~ WONBNGflN RICHTING " S J. A. VAN STRAATEN 

g Behanger - Stoffeerder, - Matrassenmaker 
8 KOSTVERLORENSTR. 3 

8 516 TELEFOON 516 B is hei AANGEWEZEN ADRES voor 
VAKKUNDIG werk en voordeelig. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FEESTAVOND OUDEN VAN DAGEN. Het zal Dinsdag- 
avond 8 Maart a.s. een feestavond worden voor de Ouden van 
dagen van Zandvoort. Heel Zandvoort heeft medegeleefd met 
de blijde gebeurtenis in het Prinselijk gezin en daarom mogen 
nu ook de oudjes genieten. Het comité voor de Ouden van 
dagen heeft de belangelooze medewerking verkregen van den 
bekenden band van Engel Paap. Onnoodig te zeggen, dat ge- 
noemde Band door de oudjes wordt gewaardeerd. Vervolgens 
de mondaccordéonvereeniging Excelsior, terwijl de heer Ba- 
kels eenige vroolijke films zal vertoonen. Het optreden van 
den bekenden goochelaar en buikspreker Antonini zegt U 
waarschijnlijk ook genoeg. Het geheel belooft een echte ouder- 
wetsche Zandvoortsche avond te worden, temeer daar wij u 
nog kunnen melden, dat de „Gort met stroop" door Zandvoort- 
sche mannen en vrouwen zal worden gedanst. 

Wij hebben gemeend pok voor de werkloozen een beperkt 
aantal kaarten beschikbaar te moeten stellen tegen den prijs 
van ƒ0.10 per stuk, welke op Maandag 7 Maart a.s., des n.m. 
van 2-3 uur kunnen worden afgehaald in gebouw Monopole. 
Verder zal voor zoover er nog plaats is een aantal kaarten be- 
schikbaar worden gesteld tegen den prijs van ƒ0.25 per stuk, 
welke kaarten bij den heer W. Hildering, Kerkstraat, verkrijg- 
baar zijn. Voorziet u zoo spoedig mogelijk van kaarten, het is 
in uw eigen belang. Het Comité Ouden van dagen. ErsatzPerkament-Boeknandelv.Petegem KLEEDING NAAR MAAT ~^§ 

Cosfumière MOLENAAR -TESSELA AR 

81 VERLENGDE HALTESTRAAT 81. 
MAKEN EN PASKLAAR MAKEN vanaf ƒ1.50. UW UW BAKKER 

VRAAGT : 

SCHIPPER's ROGGEBROOD 

HEERLIJK VOEDZAAM GEZOND 

NEEMT U EEN PROEF ! ! 

TEVENS BIJ ONS VERKRIJGBAAR: «BBBBBflBflBBBBB 

DOKTER! ■ 

B H HALTESTRAAT 23 BBBBI TELEFOON 59. ■BBBaBnBBBB&BBBBBBBnflBBBBflBBBBBBBBBBBBBB Glas- en Verfhaodel STATIONSSTRAAT 9 Grondverf 50 et. K.G. 
Glansverf 75 et. K.G. 

Lakken en Vernissen 
voor binnen en buiten. G. de Leeuw 

HUIS- EN LETTERSCHILDER AANNEMER van alle 
SCHILDERWERKEN 

Inzetten van Ruiten 
Boffie Tracteert zijn vrienden en vrien- 
dinnen op heerlijke Choc. 
Pastilles. Van VRIJDAG 
4 t.m. DONDERDAG 10 
MAART 

EEN HALF POND 
VOOR 15 CENT bij aankoop van: EEN POND KOFFIE 

a 40 - 50 - 65 - 75 of 90 et. 

oï V, P d Koffie a 20-25-32^-37^40-of 45 ct.met 
een ons Thee a 25 - 27 - 30 - 35 - of 40 et. lerl Eeijn's toh-T fiee. De tadiiijisle - ie prigsle 

Prima Tarwebloem p.pond . 13-11 S 5 ct 

Prima Havermout, p.pond 15-12 3 - 9 et 

Slaolie, p. groote flesch . 80-60 et 

Volvette Goudschc Kaas p.pond 42-38-35 et 

Prima Leidsche Kaas p.pond . 25-21 et 

Appelstroop p. K.G. bus . 32-27 et 

Heerlijke Jams p.pondspot . 31-24 et 

Pinkakaas, p.pondspot . 23-14 et 

Echte Honing-Ontbijtkoek, p.stuk ...25 et 

Reuzen-Ontbijtkoek, p.stuk 27-20 et 

Zaansche Beschuit, p.groote rol . 7 et 

Fijnste Roode Zalm, p.groot blik . • -52-50 et 

Pink Zalm, p.groot blik . 29-25-23 et 

Haring in Tomatensaus, p.gr. blik 23-21-19 et 

ONZE BEKENDE 2-DAAGSCHE! 

Alléén VRIJDAG en ZATERD4G 

Afgehaald uit den winkel 

Zandringen, 1/n - pond . 25 et 

Pracht Capucijners, 2 pondspakk. voor 25 et 
Katjes- of Knoopdrop, 2 ons voor . • • • • IS et 
Maakfi U hef leven goedkooper! 

Zandvoort - Kerkstraat 30 - Teleïoon 62. 

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BELANGEN VAN 
JEUGDIGE WERKZOEKENDEN. 

Secretaris: H. J. Koning, Haltestiaat 62, Tel. 457. WERK AAN DEN WINKEL! 

Reeds eerder deelden wij iets mede omtrent de plannen die 
in voorbereiding zijn om onze jongens een werkobject te 
scheppen ongeveer in gelijken geest als het vorig jaar bij het 
bouwen van het clublokaal bij het Zandvoort-terrein. 

Die plannen hebben nu vasteren vorm aangenomen en er 
bestaat goede kans dat ze, wanneer het gemeentebestuur er- 
mede accoord gaat, eerlang tot uitvoering zullen komen. 

Hier doet zich een mooie gelegenheid voor in het bijzonder 
voor die jongens, die zich practisch willen bekwamen in ver- 
schillende vakken, verwant aan het bouwvak. Veel vakkennis 
is niet noodig; hoofdzaak is: lust tot werken. 

Het bedrag der toegekende belooning komt in dit geval niet 
in mindering van de steunuitkeering, die het gezin mocht ge- 
nieten.! 

Jongelui tusschen 14 en 24 jaar, die er de voorkeur aan 
schenken de handen uit de mouwen te steken in plaats van 
den ganschen dag te lanterfanten, kunnen zich aanmelden bij 
onze commissie, welke, zooals bekend, eiken Zaterdagmiddag 
van 3 — 4 uur zitting houdt m het gebouw aan de Gr. Krocht 
no. 10 en voorts dagelijks bij onzen secretaris, aan diens bo- 
venvermeld adres. -Wie wil er van de partij zijn? 

DE COMMISSIE. piraniinflimiiniiiiM^^ 

(HEEREN! I 

| ZIJT GIJ GESTELD OP EEN GOED GEKNIPT MODEL. | 

H Wij besteden hieraan alle aandacht. = 

g Onze salon is modern ingericht. §§ 

H Onze prijzen zijn zeer voordeelig. g 

1 Voor kinderen hebben wij SPECIALE ATTRACTIES! | 

s Knippen 35 et Scheren 15 et = 

s Kinderen knippen 25 et. § 

1 HET ADRES VOOR IEDEREEN: I 99 1 ZEESTRAAT 30 99 = TELEFOON 348. s 
DAMES! 
Draagt onze 
ARGENTINA 
CORSETTEflt cïi 
Bustehouders 

mei zijsluiting 
Modern en Practisch. 
Alle modellen voorradig 
ook voor zware iiguren. 

Corsetten, v.a 98 et 

Bustehouders, v.a. 26 et 
Jarretelgordels, v.a. 44 et 
Prima Jarretels v.a. 16 et 

De speciaalzaak voor alle 
soorten WOL en 

HANDWERKEN. 

„De Wolbaal" 

SCHOOLPLEIN 4 

(hoe,k Wülemstraat) VRIJDAG 11 MAART 1938 Tiende Jaargang No. 13 
PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—5 regels ƒ1.— 

Elke regel meer ƒ8.20 (bij abonnement korting.) 

ABONNEMENTSPRIJS: 75 CENTS PER DRIE MAANDEN ORGAAN VOOR pE BADPLAATS 

MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST VM HOTEL- EN PENSIONHOUDERS UITGAVE: VAN PETEGEM's D R U K K E R IJ 
Burg. Engelbertsstraat 11 - Telefoon 393 - Postglro 67851* 

LOSSE NUMMERS 10 CENTS. § RUIL NU UW RADIO-TOESTEL IN aanDnDDDnnnDaDDnDDQDDDnDaDnnaDaDnnDDaanaaDaaDrjDDDnDnDoanDnDa 

a 

Q 

o 
a 
□ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
VOOR HET NIEUWE PHILIPS „CONCERTO"- 
APPARAAT, type nr. 890 A, als hierneven afgebeeld. 

U krijgt ± f 50 - f 120 voor uw 
toestel terug. 

Levering op GEMAKKELIJKE betalingsvoorwaarden 
Vraagt vooral inlichtingen, bij: 

Electro-Central J. E VAN KEULEN g 

DIACONIEHUISSTRAAT 24—9 - TELEFOON 173. 
EXTRA AANBIEDING LAMPEN: 

50 kaars 42 et — 200 kaars 95 et. D 
O 

a 

gegarandeerd, a 
a innonanDnnaaaDnnanaDDnrjnDnnDDnannanDannDrjiciunnDnDnaDDnoDDnnDD V. V. V.-NIEU WS! 

De eerste dag in een nieuwe functie is evenals de hierop 
volgenden, één van kennismaken en kennisnemen van 
z'n omgeving. De Woensdag benoemde en Donderdag reeds 
beschikbare directeur van de Vereeniging voor Vreemdelingen 
Verkeer, thans semi-officiëele instelling, was met het laatst- 
genoemde spoedig gereed. 

■ Het informatie-bureautje van de Vereeniging is nu eenmaal 
eenvoudig van inrichting, niet veel anders dan gewone kan- 
toortjes, alleen zal men nergens zooveel boeken en boekjes en 
ander reclame-materiaal vinden wat den lof van Zandvoort 
ïh' zoovele toonaarden zingt als daar. 

Zijn zetel was dus snel verkend, alsook de omgeving, zijnde 
'het verlaten Stationsplein en de even stille straten van het 
ï dorp, wat de nieuwbenoemde als Haarlemmer van vroeger 

* cende als meer welvarend, met perspectieven die hij er aan 
' c ':erug wil geven. 

| " Zonder voorbarig te zijn meenen we in de bij de als voor- 

• -itelling-van de pers bedoelde bijeenkomst van Donderdagmid- 
dag door hem gesproken woorden, het bewijs te vinden dat het 

'£' "Sm ernst Js, dat hij die ons door den sympathieken admini- 
trateur eri mede-collega, J. G. Bisenberger, voorgesteld werd 6, t : tePJ- C.^A.- E"ruüt,-m*et.het niéuwe-Bestuur.' aLzijiukrachten 
an gaat wenden in het belang van onze geliefde badplaats. 
U kon uit het voorgaande lezen, dat de nieuwbenoemde 
directeur in Haarlem het levenslicht aanschouwde, nu 43 jaar 
geleden, waarvan de heer Kruijt 22 jaar in Ned. Oost-Indië 
doorbracht, na tevoren een groot deel van Europa doorkruist 
te hebben. In Indië bekleedde hij al die jaren de functie van 
Hoofd eener Openbare Europ. School A en leeraar Handels- 
I avondschool. De laatste 5 jaar te Soerabaya. 

De radio had zijn interesse, wat genoegzaam mag spreken 

: het feit dat de heer Kruijt oprichter was van de Alg. Radio 

i .reeniging Oost- Java, aan welke organisatie hij veel van zijn 

,! jeschikbaren vrijen tijd gaf. Op zijn initiatief kwam de Fede- 

| atie van Radio Omroep Vereenigingen tot stand, waarvan de 

e (heer Kruijt vanaf de oprichting tot zijn vertrek naar Holland 

Ihet secretariaat heeft waargenomen. Door de Indische Regee- 

-> [ring werd hij vanwege deze werkzaamheden benoemd tot lid 

e ,van den Raad van Advies inzake den Nirom-Omroep. 

s .1 Ook op journalistiekgebied verdiende de heer Kruijt z'n 

n I ,poren ruim. Menig artikel verscheen van zijn hand in de 

l * Uroote Indische bladen. Voorts bekleedde hij diverse andere 

j s (functies in het openbare leven, o.a. het Vice-Voorzitterschap 

e ' |van de Oranje-Vereeniging. 

1_ De heer Kruijt, die sinds eind verleden jaar repatrieerde, 
:e ontdekte spoedig dat het weinig werkzame leven van een ge- 
i- 'pensioneerde niet in zijn smaak viel, rust zag hij voor iemand 
f ; (van 43 jaar eerder als een straf dan als een weldaad, reden 
i- Waarom hij thans voor V.V.V., voor Zandvoort, zijn beste 
is ikrachten gaat geven, zich gaat werpen op de zware taak het 
1_ " Vreemdelingen Verkeer te bevorderen. 

5 I Betreffende het nieuwe Bestuur, eerst de samenstelling zoo- 
's ze werd: Burgemeester van Alphen, Voorzitter, de heer 
r » ; i J . L. Bolwidt, Vice-voorzitter, de heer C. A. C. Gunters. Se- 
e l bretaris-pennigmeester en de heeren G. Kiefer, J. v. Raalte 
ir 'en G. H. Vallo, commissarissen. 
• \ Besloten is over te gaan tot het benoemen van een aantal 
* e bommissies, bestaande uit 5 personen, in elk daarvan heeft 
s_ een bestuurslid als voorzitter zitting, uitgezonderd de Bur- 
e * gemeester. Deze commissies werden ingesteld voor: locale 
n_ en niet-locale propaganda, voor het verhuurwezen, voor het 
ln hotel- en pensionbedrijf, voor de vermakelijkheden en de fi- 
)e nanciën. De leden ervan zijn Vrijdagavond ten Raadhuize 
r " plechtig geïnstalleerd. De namen van hen die er zitting in 
le kregen, alsmede de samenstelling er van, vermelden we de 
volgende week, aangezien ons blad gelijktijdig hiermee tei Verrassing voor een 
Zandvoortsch Meisje. 

Een brief uit Berlijn riep" 
deze week bij een Zandv. meis- 
je weer even herinneringen op 
aan de Olympische Spelen 
1936, tijdens welke — dit valt 
in bescheidenheid te memoreeK 
ren het Ned. Record 4 x 100 meter 
hardloopen verbeterden. Eén 
van hen was Mej. L. Koning 
uit Zandvoort. 

Die buitenlandsche brief be- 
vatte een fraai diploma, aan 
elk van de vier sprintsters als 
staving van hun bijzondere 
prestatie verstrekt. 

Dat Mej. Koning er blij mee 
was, behoeft geen nadere toe- 
lichting. , , . WIJKVERPLEGING NED. HERV. GEMEENTE. 

Maandverslag Februari. 

In totaal werden 15 patiënten verpleegd, die tesamen 269 
keer werden geholpen. 12 hunner behoorden tot de N.H., 2 
tot de R.K. kerk en 1 tot de Israël. Gemeente. 12 vrouwen en 
3 mannen. In dank ontving de diaconie voor genoten hulp : 

den heer B ƒ16. — 

Mevrouw v. E ƒ 7.50 

Mevrouw M ƒ7.50 

Mevrouw de G ƒ 5. — 

Mejuffr. v. d. M ƒ1.— 

Mejuffr. L ƒ1.— 

FEESTAVOND ZWEMCLUB. De jaarlijksche groote feest- 
avond van de Zwemclub ..Zandvoort" is thans definitief vast- 
gesteld op v Zaterdag 23 April a.s. in „Monopole". 

De feestcommissie is druk bezig haar bijzondere plannen 
uit te werken. jJ„DE GOEDE AARDE" EEN FILM OM NOOIT TE VERGETEN! t 

,-? Kortgeleden is in Stockholm de première gegeven van de 

Metro-Goldwyn-Mayer film „De goede Aarde". Onder de ge- 

rioodigden bevond zich de beroemde Zweedsche ontdekkings- 

escnemenneiu re memore.r-Jl'F^ 1 '. 5 ^" ^din, een welhaast tot legende geworden fi- 

— de Hollandsche dames F Qr ' ^ ie , ns talrijke ontdekkingsreizen door de onbekende 

binnenlanden van Tibet, China en Mantsjoenje genoegzaam 
bekend zijn. 

3 Het gebeurt zelden, dat een man der wetenschap zich in 
l|et openbaar uit over een filmwerk. dat toch gemeenlijk niet 
ihet wetenschappelijke bedoelingen gemaakt is. Des te meer 
'treft ons daarom de verklaring, die Sven Hedin over deze 
'film in' het openbaar heeft afgelegd en die woordelijk als volgt 
luidt: 

;j l „De Goede Aarde" is een" van de allerbeste films, die ik 
V; „ooit gezien heb. De film blinkt zoozeer uit door waarach- 
•'» „tigheid, dat zelfs een kenner van het Chineesche leven, die 
- 1 „vele jaren in dat werelddeel geleefd heeft, geen vlek kan 
Is „vinden in de waarheidsgetrouwe en oprechte schildering 
f „van het Chineesche leven. Zij brandt van leven en actie en 
£j „houdt de toeschouwers in opperste spanning van het begin 
I-j „tot het einde. En ofschoon „De Goede Aarde" in Hollywood 
\\ „vervaardigd is. is de geheele opzet en behandeling van de 
'\ „film voor 100± artistiek. Wat speciaal de sprinkhanenplaag 
I „betreft, het verfilmen daarvan ïs ronduit een meesterlijke 
v - „prestatie geweest. 

„De Goede Aarde" leert ons iets, wat van onschatbare 
„waarde is. Nu China juist meer dan ooit op dit oogenblik 
X. „in het licht der openbaarheid staat, moet deze film gezien 
ft „worden door allen, wier warme sympathie uitgaat naar dat 
-|* „groote, nobele en ijverige volk van China in zijn moeilijken 
J-„en harden strijd om zijn bestaan." 
DE PERS IN EXTASE ! 

| Sven Hedin's oordeel moge van de meeste waarde zijn, hij is 
een van de duizenden die lof toezwaaide aan De Goede Aarde. 
iDe pers, over lang niet elke film enthousiast, werd door De 
-Goede Aarde in extase gebracht, ook in ons land. waar de 
film o.a. te Amsterdam maandenlange prolongaties beleefde. 
}• Om een idee te geven van hunne waardeering, hier eenige 
fragmenten uit de belangrijkste verslagen. MONOPOLE 
Zandvoort 'N KNALAVOND EEN AVOND 
VOL GENOT Zaterdag 12 Maart -^8- uur ■ De groote ^Succes^Re.vue: 

„VROOLIJKE ALLERHANDE" 

in 1 proloog en, 30 tafereelen,- Auteur Martin v. Delden,- op "té voeren dóór het 

Haarl. Cabaret- en Revuegezelschap HENK SMAL en LEO VAN NORDE 

de bekende Hollandsche Humoristen als de, „VROOLIJKE LACHSPRINTERS". 

JOHNNY PIWIS 9 een phenomenaie ster op het tooneel .(bekend o.a. door 
zijn optreden in het „Noorderbad"), Mevr. L1LY O R GOD ET, Dans- 
arrangement, JOPIE VAN TOL, WILLY WHITE, JACK en de „12 FOOTLIGHT 
GIRLS" met Ballet, Revue- en Tapdansen, ingestudeerd door Mevrouw LILY 
ORGODET(25 medewerkenden) fpjpEen avond van daverende Lachsalvo's! 
Reeds meer dan 30 maal te Haarlem en elders voor volle zalen opgevoerd! 
Schitterende Pers! VTA AEmflD DAF ! DANSORKEST 

Keurige Finales! i.V£\ Jt\L LUl/I Dt\Li l jan TAMES 

S^- POPULAIRE PRIJZEN 60- 45 en 35 cent (belasting inbegrepen) 
Plaatsbespreking telefonisch en op den speeldag aan de kassa van 2-4 uur. t***m *'ivn^ywe &&tese* N<kitoJtm'tN*tv * * i K et perse ging. I R.K. VOLKSBOND. De afdeeling Zandvoort van den R.K. 
is (Volksbond belegde in het patronaatsgebouw haar jaarver- 
en gadering, welke flink werd bezocht. De voorzitter, de heer 
en Th. van Ombergen, .opende en na eenige interne mededeelin- 
ht gen werden de jaarverslagen uitgebracht. Uit het jaarverslag 
alf jran den secretaris, dat vrij optimistisch luidde, bleek het aan- 
:él tal leden in het afgeloopen jaar met 50 pCt. te zijn gestegen, 
ek 'terwijl ook gememoreerd werden de geslaagde avonden, zoowel 
de de vergaderingen als de ontwikkelingsavonden. Uit het jaar- 
u- j/erslag van den penningmeester stippen we aan, dat de in- 
dekomsten tot een- totaal bedrag van ƒ174.01 de uitgaven met 
io- ƒ21.33 overtroffen. Bij de periodieke verkiezingen werden 
sidbij acclamatie herkozen de heeren Th. van Ombergen, voor- 
. zitter. A. van den Berg, penningmeester en S. Burry. Be- 
ls-Moten werd stappen te doen om te komen tot het organiseeren 
in-Van een reis voor de leden in het najaar van 1938. 

j Na enkele huishoudelijke aangelegenheden, welker bespre- 
ijk^ing een geanimeerde gedachtenwisseling uitlokten, werd de 
ch vergadering gesloten. . 

WIJKVERPLEGING NED. HERV. GEMEENTE. Magazijn 
— i.Helpt elkander". In zeer vriendelijken dank is ontvangen: 

Mantel, schoenen, klein kindergoed ' en eenig speelgoed. 
HÉ JE ADRES van te mogen ontvangen en uit te deelen: PARA- 
BpIJSWEG 14: Aanbevelend, ZUSTER DINA. DE EERSTE DRUKKE ZONDAG. De eerste Zondag in 
Maart kenmerkte zich als een bijzonder mooie 'voorjaarsdag, 
waarop de café-restaurants niet voor niets hun stoeltjes 
buiten plaatsten. Het strand en de boulevards vertoonden een 
beeld zooals wij dit in deze maanden maar al te graag zien en 
deed die aangename stemming over ons komen als alleen ons 

deel wordt wanneer het te Zandvoort gezellig druk is en 

wat hoofdzaak is. geld binnenkomt. 

Het flatgebouw D'Orange werkt zeer op de nieuwsgierig- 
heid van de bezoekers, doch even sterk haast van de inwo- 
ners. Het zag Zondag weer honderden over haar drempels 
gaan, grootendeels kijkers, ten deele ook huurders. Dit groote 
bezoek zal ongetwijfeld weer den roep versterken die ervan 
de prachtig gelegen compartimenten uitgaat. Nieuwsgierigen 
doen echter goed te bedenken dat het flatgebouw geen gratis 
toegankelijk museum is. 

- Om weer op het groote bezoek aan de badplaats in het al- 
gemen terug te komen, prijzen we den inzet van Maart, al was 
het voor de zaken voorloopig niet meer dan de bekende drup- 
pel op de even bekende gloeiende plaat. Laten we echter 
hopen in de komende tijden nog menig verslagje -over mooie 
Zondagen, over groot bezoek te mogen maken. Zandvoort 
heeft dit broodnoodig, d.w.z. de drukke dagen niet ons ver- 
slagje. Luxe Attto-VerhuurJnrichting 
G. R. BISENBERGER T» 1 ncft 

EMMA WEG 1 1 Cl* ^llV 

DAG EN NACHT TE BEREIKEN. R.K. ZANGVEREENIGING. De R.K. Zangveréeniging „Arti 
et Religioni" heeft het besluit gevormd dit jaar öp concours 
te gaan. Voorloopig blijft men dicht bij huis en is Haarlem de 
plaats, waar deze jonge vereeniging zich zal meten in de 
derde afdeeling gemengde koren. Veel succes Arti! 

ALS PETER PECH NAAR ZANDVOORT KOMT We 

vernemen dat de kaarten' voor Donderdag 28 April a.s. — het 
populaire Vara-ensemble „Fantasia" en Peter Pech .komen dan 
naar Zandvoort — nu al uitverkocht zijn. Of er ook belang- 
stelling voor is ! 1 
2 


3—1 


1 

1 


2 


2—2 


1 

2 


2 


3—5 HOCKEY. Van de Zandv. Hockey Club behaalden in dit 
seizoen niet minder dan 3 elftallen het afdeelings kampioen- 
schap, een resultaat waarvoor we de leiding van de zoo 
bloeiende vereeniging reeds een compliment maakten. 

Met het kampioenschap alleen komt men er evenwel niet, 
er volgen promotie-wedstrijden op, die een kans bieden om 
hoogerop te komen. 

Wat betreft de dames maken zij een slecht gebruik van de 
geboden gelegenheid. Hun twee ontmoetingen met de degra- 
datie-candidate B.D.H.C. III leverde 2 punten op. verkregen 
uit een nederlaag en een overwinning. Zondag bonden zij den 
strijd aan tegen De Staart, de kampioen uit Dordrecht Het 
vreemde terrein was voor deze dames geen handicap om met 
3— 1 te winnen. Practisch gesproken zijn de Zandv. dames 
hierdoor uitgeschakeld. In het allergunstigste geval is er de 
mogelijkheid dat alle drie partijen gelijk komen. 

De stand is: 

De Staart 1 

B. D. H. C. III I 2 

Zandvoort 3 

De Heeren: 

Zondag j.1. speelde het tweede elftal van Z.H.C, zijn eersten 
promotiewedstrijd tegen Strawberries III in Driehuis-Wester- 
veld en wist dezen wedstrijd met niet minder dan 4 — 1 te win- 
nen. Zondag a.s. speelt dit elftal tegen De Kieviten II thuis 
en maakt een goede kans ook dezen promotiewedstrijd te 
,winnen. 

: Voor het eerste heeren-efftal begint Zondag a.s. de groote 
strijd. Om 2 uur wordt aan de Zandv.laan gespeeld tegen 
H.H.Y.C. II. Het zal den Zandvoorters niet meevallen de 
reserves van deze sterke Haagsche club te slaan. Z.H.C, zal 
het de komende promotie-wedstrijden zonder één harer meest 
prominente spelers, Van Perlstein, moeten stellen, die tenge- 
volge van een ongeluk dit seizoen niet meer kan meespelen. 
Het elftal heeft echter reeds eerder bewezen de sterkste tegen- 
standers te kunnen slaan en vol vertrouwen zien wij het resul- 
taat van dezen wedstrijd tegemoet. 

ZANDV. JONGERENKRING. A.s. Zaterdag 12 Maart hoopt 
voor ons te spreken de heer O. Siderius over het onderwerp: 
„De paedagogische waarde van de Socratische Methode". 

Waar de toen reeds moderne levensopvattingen van So- 
crates ook zijn waarden nog hebben behouden voor onzen 
tijd, twijfelen we er niet aan, of velen zullen zich voor dit 
onderwerp interesseeren. Een ieder, oudere of jongere, is 
dan ook van harte welkom. De aanvang is 8 uur in gebouw 
Brugstraat 15. 
— „De Telegraaf : Een prachtige rol van Paul Muni, als 
ruk geworden Chinees. „The Good Earth" is een topprestatie 
geworden van de moderne filmindustrie. Hollywood combi- 
neerde den enormen opzet met een van de voortreffelijkste 
acteurs die het bezit — Paul Muni — met een actrice, die on- 
betwistbaar een ontdekking van formaat geweest is — Luise 
Kamer. „De Goede Aarde" werd tot een imposante verwerke- 
lijking van het boek, waarnaar men deze film vervaardigde. 

— Het „Algemeen Handelsblad" schrijft: De nooit versa- 
gende toewijding van den regisseur Sidney Franklin, de be- 
heerschte geestdrift in het spel van Paul Muni. de zwijgende 
welsprekendheid van die fijne artiste Luise Rainer, de bezielde 
fotografie, de ernst en de liefde tot het vak waarmee deze is 
gemaakt door allen die eraan medewerken, ontwapenen den. 
veeleischenden recensent, die van deze rolprent geen meter 
zou willen missen 

Indrukwekkend zijn de tafereelen van hongersnood in Noord 1 
Jr"' n . a v.v PauI Muni £ aat OP in zijn rol, hij is de Chinees., 
het is bijna ongelooflijk dat het „China" dat hier te zien wordt 
gegeven, geheel in Hollywood is aangelegd. 

„Het Volk" zegt: De Amerikanen hebben van „De Goed© 
Aarde de indrukwekkendste, sociale film van de laatste 
tijden gemaakt.... De harde strijd om het dagelijksch voedsel 
op het Chineesche land herleeft hier voor ons in elementaire 

k . racnt \ a "e elementen in een gewoon menschenbestaan 

zijn zuiver en eerlijk, aangrijpend en sterk-en-geweldig ver- 
beeld.. Regie, spel, technische en artistieke opvatting 
maken deze film tot een werk, dat ieder beschaafd mensen 
moet hebben gezien. 

Een film, waarover men veel zal spreken en die men nooit 
zal vergeten.... Een Chineesche film, die historie maakt, in 
een tijd, dat juist in China historie gemaakt wordt. 

Tot zoover de reeks van verheerlijkende recensies, ons 
er op aansluitend advies luidt: Zie zelf al dat bijzondere wat 
pers en publiek overal aanleiding gaf in extase te raken! 

De advertentie op de binnenpagina's zegt meer van „De 
Goede Aarde", de meest opmerkelijke film van *t oogenblik. „VROOLIJKE ALLERHANDE. 
Een Revue die hedenavond in ..Monopole" gaat". Het Haarlemsche Cabaret- en Revuegezelschap geeft heden. 
Zaterdag 12 Maart, in Monopole een opvoering van de succes- 
Revue „Vroolijke Allerhande", 't Zou betreurenswaardig zijn 
indien de eer die Zandvoort te beurt valt, een verkeerde be- 
loonmg kreeg, doordat in de lijn van het gezegde .Onbekend 
is Onbemind", de zaal „dun" bezet werd. < " . 

Heusch. Zandvoortsche liefhebbers van amusement, „Vroolijke! 
Allerhande" is een aardige revue, even goed en van dezelfde 
hooge kwaliteitswaarde als meerdere voorstellingen dit seizoen 
m Monopole gegeven ,door U en anderen miskend, en waarvan 
later de weinige bezoekers opmerkingen deden klinken als: 
, Nog nooit heb ik mij in die mate geamuseerd!" 

Dan is het te laat! 

Ter , voorkoming van spijt, adviseeren wij: Ga Zaterdagavond* 
naar Monopole, dan leeft U weer even op van de gulle humor 
die de vroolijke lachsprinters Henk Smal en Leo van Norde de 
zaal in strooien, met handen vol tegelijk. Van de andere mede- 
werkenden noemen we o.a. Johnny Pims, een phenomenaie 
ster, Jopie van Tol, Willy White Mevr. Lily Orgodet (in de 
badplaats woonachtig) en de 12 Footlight Girls, met ballet-, 
revue- en tapdansen. 

„Vroolijke Allerhande" is reeds 30 maal te Haarlem, A'dant 
en andere steden opgevoerd en verkreeg een schitterende pers. 

De lage entreeprijzen stellen U in staat te gaan zien dat zij 
zulks verdiende. Na afloop volgt een attractie bal. 

FEESTAVOND ..DIERENHUL P". 
De Zandv. Tooneelclub „Ons Tooneel" verleent medewerking. 

Heden ving de kaartverkoop aan voor den grooten Propa- 
ganda-avond op Zondag 27 Maart a.s. door de Vereeniging 
„Dierenhulp", afdeeling Zandvoort der Ned. Vereeniging tot 
Bescherming van Dieren, in Monopole georganiseerd. 

De hoofdschotel vormt de opvoering van een tooneelstuk, 
een bekend blijspel, waarvan het noemen bij menigeen den 
wensch op doet komen, dezen feestavond bij te wonen. We 
zullen U, lezer, niet langer in het onzekere laten. Het is „De 
Kribbebijter", als film geweldig ingeslagen, als tooneelwerk 
niet minder best. 

De Zandvoortsche tooneelclub „Ons Tooneel" durfde het 
aan een moeilijk stuk als ,.De Kribbebijter" op haar repertoire 
te plaatsen, echter met de wetenschap het met haar aangevul- 
de spelersmateriaal behoorlijk te kunnen brengen. En, rekent 
U hier maar op, zij zal ons verbazen. 

Naast haar welwillende medewerking is er meer wat de 
aandacht vraagt, o.a. een tot besluit volgend bal met verras- 
singen. De entreeprijs is laag, nml. 35 et, alles inbegrepen, 
werkloozen 12 cent. Onmogelijk is dit duur te noemen, daar 
het programma zeer aantrekkelijk is. 
Stalling - Reparatie - 

GARAGE G. VOOGD 

BREDERODESTRAAT 8—10 — TELEFOON 88. 
Best ingerichte bedrijf ter plaatse. , Tooneelvereeniging „DE SCHAKEL" 

ZONDAG 13 MAART 1938 
8.15 uur in „MONOPOLE" 

,„,.., , ITI r , ,« t ,- BUITENGEWON,E ; TOONEEL VOORSTELLING 

|Q ; Q R V>e'r&Q QJpffijj , W, C H R. H IL D ER IN G. _ ,- . KERKSTRAAT , 23 • 
Blijspel 1 uit Het Indisch leven in drie bedrijven door 
. . HENRI VAN WERMESKERKEN. Na afloop GROOT 

onder leiding van den H.êer J. STOL Jr. 
ORKEST: „THE TUNE W1IXERS" 

JB^r Entreeprijs 40 cent, plus belasting. 

Plaatsbespr. Zondag van 2—3 uur aan de zaal. 9 Geld verdienen met de schoonmaak nu 
„Het Wonder" het haast voor niets geeft. Prima Mattenklopper 
als Reclame.... 22 '/ 2 et. Profiteert er van : 3 pak 
Lucifers, prima, 18 et. Wij handhaven onze lage prijzen van onze prima 
Trappen en andere Houtwaren. Kaasscliaaf, prima 68 et 

Kanibakjes 15 et 

Poetsdoozcn 39 et 

Broodplank, vanaf 25 et 

Mouwplankjes 25 et 

Vlecsch plankjes, vanaf 25 et 

Bosies houten lepels 15 et 

Wringer bokken 195 et 

Bezemstokken 8 et Trappen, per tiede 24 et 

Keuken tafels 95 et 

Keuken stoelen 125 et 

Amerik. droogrekken 115 et 

Kachel rekjes 59 et 

Handdoek rekjes 39 et 

Afdruipbakken 42 et 

Aschzeef 35 et 

Sti ijkplanken 105 et 

Tijdelijke aanbieding pracht kwaliteit EMA1LLEBAZARBAKKEN, 
rond, groote, in de kleuren rood - groen -blauw, spotprijs 69 et, 
Ovaal, zonder naad, 69 et. EMMERS, zware, 89 et. 

Zeemleer, 4 stukjes, pracht 49 et 

Zeemleer. prima zond. naad 98-120 et 

Werksponsen 

Dweilen (v.Eek) 20-22 5 -29 et 

Dweilen 15 et 

Linnen Dweilen 12-19 et 

Wafeldoekjes 10 et 

Stofdoeken 10 et 

Kastpapier (wit) 12 vel 8 et 

Kastpapier, gekleurd 12 et 

Kastpapier, per rol, wit ..9-10-25ct 
Kastpapier, damast, wit .p.rol 18 et 

Kastpapier, rood, p. rol 18 et 

Kastpapier, blauw, p.rol . ..12 et 
Kastpapier, geblokt, p.rol . ..10 et 

Rolletjes rand 7 5 ct 

Punaises, alle kleuren, p.doos . ..5 et 
Punaises, koper, per 4 doosjes. .10 et 

Kopjes Kwasten 5 et 

Borden kwasten 7 et Bezems . 
Platte borstels 
Waschboenders . 
Lola borstels . 
Handen borstels .25-35-45 et 

. .5-10-12 et 

..12-15 et 

.. ..25 et 

.. . . 4 et Knolletjes 


.. ..7-10 et 
. . ..25-35 et 


Ragebol met stok . 


. . . .45 et 


Cocos stoffer, kort . . 


. . . .20 et 


Cocos stoffer, lang . 


.- .. 25 et 


Haren stoffer, kort . . 


49 et 


Haren stoffer, lang . . 


98 et 


Haren kwastjes . . 


10 et 


Wit kwasten 


75 et 


Stofdoekmandjes . 


.. ..30 et 


Boodschappenmandjes . 


.. ..35-45 et 


Boodschappen tasschen 


29 et 


Groote bus Schura 


8 et 


2 groote stukken huishoudzeep 10 et 


2 pak zeeppoeder . 


18 et 


1 pak zelfwaschmiddel 


.. ..15 et 


Alpha, voor Aluminium 


10 et 


Onze prima Bataafwas, 


pottenl0-25 et 


Bataafwas, doozen . . 


25 et 


Groote bus was ... . 


19 et 


Koperpoets, busjes . 


.. ..10-20 et 


Goud- Zilver- Brons . 


.. ..10 et 


4 pansponsen . ... 


10 et 


3 rol closetpapler . 


10 et 


2 panlappen . ... 


10 et 
. . - 29-35 et Theepot 29 et 3 Kop & Schotels, wit 29 
3 „ „ „ gekl. 35 '♦ ft 

Swaluëstraat 9 van Zandvoort" 

Telefoon 518 


oscc ZATERDAG 12, ZONDAG 13. MAANDAG 14, DBNSDAC --1 WETRO - GOLDWYN-MAyErT 
E. 

HALTESTR. 28 - Tel. 112 en HALTESTR. 62a - Tel. 90 

Nieuwe Komkommers vanaf 12 ] / 2 et. 

Zeldzame lekkere Snü- en Sperzieboontjes of Andijvie uit het vat voor XZ^U et. p.pond 

Mooie harde tomaten pp20 et Groote kroppen sla ...10 et 3 pnd Bruss. Lof 24 et 

Mooie Bananen, p.p. ..18 et Veldsla, per ons 10 et zoete sinaasapp., 3 vr. 10 et 

Nieuwe versche Spinazie 10 Grape fruits 60 et Mooie goudrenetten, p.p.l2»ct 

p.p. 15 et Groote bloemkool 35 et Pracht bellefleurs, p.p. 10 et 

Mooie bossen rhabarberlö et de echte Jonathans, p.p.20 et Nieuwe glazen gewekte 

Mooie groote Citroenen Ansjou peren, p.p 24 et Groenten, . .25 et 

per 100 st. ƒ2.25 Gesn. roode kool, p.p. 7 et 10 groote Jaffa sinaasap48 et 

Onze Puik beste Aardappelen 10 Kilo voor 45 et. Puik en puik best i 1 

Heden hebben wil heel voordeelig aan te bieden een pracht partJJ GEWEKTE 
GROENTEN en een partij BUS GROENTEN. 

2-ponds blikken Andijvie, Spinazie, Doperwten, Spercie- en Snijboonen slechts 18 et 

Wij hooren aan huis en bezorgen thuis. E. BOS. ■ Een klap op den Vuurpijl!! 

Eén half pond fijne Gekookte Worst (Palingworst) 

voor 20 cent. 

lO EIEREN VOOR 30 CENT eEARKiS^BUCk's Wereldberoemde roman O? EIGEN ^ROND 
>- ; ;ye>schëhen in aparte film-editie bij NV. LITERBÓ, A'DAM. - nss^ „DE GOEDE, AARDE" is de film welke door de Nederlandsche pers- als de beste film van de laatste 10 jaa 
Amsterdam is Vertoond. 

BELANGRIJK BERICHT ! Wii hel ? ben **™r* ]e $ ere Zand 

ukbniiMi^iwn wfc,B\ivim ■ gaan Zlen en stellen W ij een aai 

Zondagavond-voorstelling, welke uitsluitend verkrijgbaar zijn in Sigaren magazijn J. V\ 

s Parket en Parterre 25 et, Stalles en Balcon 45 et., Loge 6i 

ZONDAGMIDDAG 2.30 UUR FAMILIE-MATINEE met opvoering van de PRACHTFILM: 

Een film uit de luchtvaart en bijzonder voor de jeugd. — Entree 15 en 25- et., alles inbegrepen. 
Groote Krocht 6 - Zandvoort F Z VOORT EET GROENTEN, FRUIT en AARDAPPELEN van 

J. H. TER WOLBEEK Swaluëstraaf 2 Telefoon 4149 Pracht Lof 3 pond. ... 25 et 
— -Zoute Andijvie, per pond 10 et 
Zuurkool, de echte, p.p. 6 et 
Bloemkool voor marktprijs. 

Tuinworteltjes p.p. 6 et 

Tomaten voor marktprijs. 

Stoofperen 3 pond 25 et 

Mooie Spruiten v.a 6 et 

Gesneden Roode kool.. 7 et 
Krul Boerekool per pd. 6 et 
Precent of Engeland .. 15 et 
Pracht Lof 3 pond.... 25 et 
Versche Spinazie p. pd 14 et 

Kropsla 10ct 

Citroenen, 3 voor 10 et 

Citroenen, per 100 .. .ƒ2.50 Versche Raapstelen 3 bos 10 

Pr. 2 pds bl. Spercieb. . .18 et 

2 pds-blik Appelmoes pr. 24 
Zoete appels, 4 pond 25 et 

Bananen, per pond 16 et 

Jaffa's 10 stuks 50 et 

Extra fijne zacht zure hand- 

appels, 3 Dond 25 et 

Zoete Handappels 3 pd 25 et 

Extra gr. Belleileurs 2 p. 25 

Goudreinetten, . . 2 pd. 25 et 

2 pd blik augurken, prima27 et 

Groote flesch Appelmoes 33 et 

2 pd. bl. aardbeien pr. 38 et 

Prima doozen dadels.. 20 et 
Wii hebben prima Aractalde Slaolie voor buitengewone reclame prils. 

Komt ziet & overtuigt U - Nergens beter • Nergens goedkoooer 
Alles wordt direct thuis bezorgd en zonder prijsverhooging. 10 groote Grape fruit zonder 

pit 70 et 

1 flescb prima Postelijn 22 et 
Gepelde kastanjes p.p. 22 et 
Champignons. Veldsla, Radijs, 
Knoflook en Mierikwortel. 
— Alle soorten Noten. — 
10 K.g. Zand-aardapp. ..45 et 

10 K.G. Bonte 65 et 

10 K.g. Zandeigenheirners70 et 
Zoute Snijboonen, Eigen 

inmaak, extra, p.p. .. 12 et 
N.B. U koopt bij ons prach- 
tige blanke Zuurkool uit bet 
vat (niet uit blik.) p.pond 6 et VOETBAL — OVERZICHT „Z.V.V. ZANDVOORT". 

We schreven in ons vorig overzicht een verrassing voor 
mogelijk te houden. Het programma was klein en de kans 
op ongedachte resultaten dus overeenkomstig. 

De verheugende gebeurtenis bleef desondanks niet uit, Kin- 
heim kon op eigen veld het Amsterdamsche Ahrends geen 
nederlaag toebrengen. Het 2 — 2-gelijke spel door haar ver- 
kregen, bezorgde Bloemendaal en Zandvoort een kleinen voor- 
sprong, hoewel zij zelf niet speelden. De kansen voor hen 
staan momenteel wel heel mooi. 

Overige wedstrijden waren: W.M.S. — Schoten, uitslag 3 — 3 
en De Meteoor— Zeemeeuwen, na een 2 — 1-voorsprong van 
de Oranje-zwarten door de 4e kampioenscandidaat met 4—2 
gewonnen. 

Zandvoort speelt Zondag weer. 

Na in twee weken geen wedstrijd gespeeld te hebben, wacht 
den geel-blauwen a.s. Zondag een zeer zware taak, de zwaar- 
ste van alle kampioenspretendenten op dien dag. Zij gaan uit 
naar Schoten, waar ook Bloemendaal gestruikeld is over de 
fanatieke Schotenaren. 

Zandvoort kent hun spel, wat haar in staat zal stellen uit 
het juiste vaatje te tappen. Naar onze meening behoeven 
onze jongens feitelijk voor den komenden wedstrijd niet onge- 
rust te zijn. Indien zij hun mooie plaats op de ranglijst wer- 
kelijk verdienen „— hier twijfelt de rechtgeaarde Zandvoort- 
supporter niet aan — gaat Schoten er Zondag op behoorlijke 
wijze in. 

Aan de spelers vragen we: Vecht er voor, van begin tot 
einde; aan de supporters het verzoek in grooten getale mee 
te trekken om hun rivalen bij te staan in de moeilijke oogen- 
blikken. 

De overige wedstrijden: Bloemendaal behoeft zich Zondag 
niet zoo bijzonder in te spannen. De hekkensluiters S.D.Z. ko- 
men op bezoek en zoo goed als zeker „op de koffie . 

Uit den aard der zaak kan de drang naar behoud zware te- 
genstand plaatsen tegen de noodzaak om te winnen, voor het 
beter spelende witte team aanwezig. Het zou tè mooi zijn 
om waar te wezen, dat Bloemendaal éen of beide punten ver- 
loor. Direct vertrouwen hebben we er met m. 

De Meteoor' "ontvangt W.M.S.. medegegadigde voor plaats... 
no laatst Waar W.M.S. zich de afgeloopen weken met hand 
en tand verzet is een gelijk spel niet uitgesloten. 

Kinheim zakt na haar uit-wedstnjd tegen D.E.C, waarschijn- 
lijk weer een plaatsje. Zij zal Zandvoort hierna nog een 
dienst kunnen bewijzen door Bloemendaal puntenverlies te be- 
zorgen, maar zoover zijn we voorshands niet. 

De lagere elitallen streden ditmaal met afwisselend succes. 
Zandvoort II had rust; Zandvoort III daarentegen moest ste- 
vig aanpakken om in Plan-Noord Kenau er onder te houden. 
Voor Zandvoort IV dreigt degradatie-gevaar, nu weer ver- 
loren werd. Halfweg II behaalde een 2— 1-overwinning. De 
voorhoede van Zandvoort VI leed Zondag aan doelpunten- 
honger. Niet minder dan 12 stuks maakte zij er, waartegen 
de gasten, DeCeO, er slechts 2 wisten te plaatsen. De voorhoede van het IVe doet verstandig bij de collega's 
van t' zesde in de leer te gaan. 

Als verwacht ging het plan van de adspiranten om Sizo te 
verslaan niet door. De 7— 2-overwinning bewijst voldoende 
de kracht van Sizo, hetwelk thans kampioen is. 
Programma: 

Zandvoort II— R.C.H. V 10 uur. 

Hillinen II— Zandvoort III 10 uur. 

Kinheim V— Zandvoort IV 10 uur. 

Swastika— Zandvoort V 10 uur. 

Zandvoort VI: vrij. 

DeCeO III— Zandvoort VII 12 uur. 

Zandvoort jun.— Hillegom 10 uur. 

Zaterdagmiddag: 

DeCeO ads. — Zandvoort ads. a ' 

DeCeO ads. b— Zandvoort ads. b. 

VOETBAL — OVERZICHT ZEEMEEUWEN. 

Het is 'nhard werkend, doch zwak Zeemeeuwen-elftal niet 
gelukt m Amsterdam van het sterke Meteoor te winnen, doch 
gezien het feit dat Bloemendaal op het smalle kleiveld met 
6 — 1 verloor, is de 4— 2-nederlaag, die overigens verdiend 
was. zeker niet oneervol. 

De thuisclub, die technisch beter is, had het eerste halfuur 
geen kans de goed spelende achterhoede der Zeemeeuwen te 
passeeren en mocht zelfs van geluk spreken, dat een mooie 
kopbal de lat milimeterde. Dan neemt de thuisclub fie leiding 
door een missen van den doelverdediger, doch direct daarop 
is een kopbal van den Zeemeeuwen-middenvoor raak en ne- 
men de oranje-zwarten de leiding, als dezelfde speler zeer 
goed uit een vrijen trap de bal inééns zuiver doorzendt. 

Met een 2— 1-voorsprong voor Zeemeeuwen wordt .ge- 
draaid. In de 2de helft zet de thuisclub er alles op en gelukkig 
houdt de scheidsrechter de teugels strak. Een aarzeling in 
de achterhoede veroorzaakt een scrimmage, waaruit Meteoor 
kan geluk maken en een voigende doelworsteling geeft hen 
de leiding. Zeemeeuwen doet al het mogelijke, doch de voor- 
hoede krijgt weinig goed geplaatste ballen, doordat de half- 
Iinie het tempo niet kan volhouden. Een prachtige kopbal 
schenkt Meteoor dan definitief de overwinning. 

Zeemeeuwen II was ook al verzwakt en verloor met 2—1 
van S.D.W. II; hoewel partijen goed tegen elkaar opwogen, 
was er bij de thuisclub geen schutter en beide vleugelspelers 
te langzaam. S.D.W. bofte dat de keeper zijn dag niet had. 

Zeemeeuwen III verloor na spannenden strijd ook al door 
gemis aan doortastendheid der voorhoede met dezelfde cijfers 
van Hillegom II. Dit elftal is uitgespeeld. 

Zeemeeuwen V won met 3—2 van de hekkesluiters V.O.G. 
III. met 3—2. 

Adsp. A maakte een slechte beurt tegen VI. Vogels en ver- 
loor met 5 — 1. 

PROGRAMMA: A.s. Zondag speelt Zeemeeuwen thuis tegen 
Ahrends V.C. De gasten hebben nog kans op degradatie, ter- 
wijl het hoog tijd wordt dat de oranje-zwarten ook weer eens \K GROOTE TOONEELVOORSTELLING Comité Samenwerkende 
Tooneelvereenigingen 

„DE SCHAKEL" 

„ONS TOOWEEL" 

„OP HOOP VAN ZEGEW" ofl .ATERDAG 3 JANUARI 1942, des avonds 7.30 uur precies in gebouw 

»MODERN", Stationsplein 

OtB-voerd zal worden: Voorverkoop kaarten alléén 

bij den heer W. HILDER ING, 

Kerkstraat 23 
E ONBEKENDE VROUW 

Tooneelspel in 5 bedrijven door ARNOLD VAN DEEN EN. 
Regie: K. VISSER. B Prijzen 50 et. plus belasting Plaatsbespreking Zaterdag- 
middag 3 Januari 1942 van 
2 tot 4 uur aan de zaal. VERSCHENEN en 
Groote Krocht 19 - Telef. 2558 
oenen vc :0r Voedingsmiddelen 
Beschikbaar per persoon 
a^rhlïSlSïIvolwJ Eenheid 2S Dec. t/m 3 Jan. 1942 01 A Brood 
01 B Brood 
01 AVleescli 
01 B Vlcesch 
01 A Aardapp. 
01 B Aardapp. 4 
>/ 2 

1 

V 2 

l»/< rants. ) 

rantsoen ) 

rantsoen ) 

rantsoen ) 
K.G. 
K.G. 2S Dec. t/m 24 Jan. Ï942 

1S4 Algemeen 1 K.G. 
OlCofOlDRes. 50 gram 
1S9 Algemeen 500 gram 
185t/ml8SAIg. 1 rantsoen 
02D-03DRes. 250 gram 

190 Algemeen 250 gram 

191 Algemeen 250 gram 

192 Algemeen 100 gram 
179t/ml83Alg. 100 gram 
0lAt/m04AMlkI 3'/. Liter 
0lBt/m04BMlkI V/t Liter 

2S Dec. t/m 5 Jan. 1942 
01 Boter 125 gram 

01 Vet 125 gram 

Bijzondere rantsoenen 21 Dec. 

57 Boter 125 gram 
57 Vet 125 gram 

2S Dec. 1941 t/m 21 Febr. 1942, 

193 Algemeen 250 gram Brood of Gebak '7 

Vleesch oi VI. waren 

Aardappelen 
Aardappelen Suiker 

Cacao 

Jam 

Bloem,br. of geb. 

Rijst 

Haverm. of Peulvr. 

Gort 

Vermicelli of Maize' 

Kaas 

Melk 

Melk Boter 

Boter met reductie 

t/m 31 Jan. 1942 
Boter 

Boter m. reductie Koffiesurrogaat 

In tijdvak van één week 


9 


18 


22 


18 


Rants 


IV2 


3 


3 


3 


Rants 


17i 


3V» 
Va 


5V4 


3Vi 

Va 


K.g. 
K.g 

In tijdvak van vier weken 


1 


1 


1 


1 ' 


K.g. 


50 


50 


Gram 


500 


500 


500 


500 


Gram 


4 


4 


4 


-4 


Rants. 


500 
Gram 


250 


250 


250 


250 


Gram 


250 


250 


250 


250 


Gram 


100 


100 


100 


100 


Gram 


500 


500 


500 


500 


Gram 


28 


14 


Liter 


7 


7 


Liter in tijdvak van 9 dagen 

125 I 250 I 250 I 250 I Gram 125 250 250 250 Gram 250 250 250 250 Gram GELDIGE BONNEN VOOR DIVERSE ARTIKELEN. Elk der volgende bonnen Geeft recht op "tkoopen van van tot en met 15 
23 

07 K.F. 
01 t/m 04 H.K. 
05 t/m 07 H.K. 

08 H.K. 
01 t/m 11 cv. 
12 t/m 20 cv. 
IE t/m 4E per. 
5E t/m 6E per. 

164 
E 
E 
J Petroleum ) 

Petroleum ) 

Brandst. ') 

Brandst. 

Brandst. 

Brandst. 2) 

Brandst. 

Brandst. 

Brandst. 

Brandst. 

Algemeen ) 

Zeep ) 

Toiletzeen 

Textiel 

(Mannen) 2 Liter Petroleum l Eenh. Brandstoffen 1 Rants. Zeep 

75 Gram Toiletzeep 80% 

50 Gram Scheerzeep ^28 Dec. 1941 
123 Nov. 1941 (Diverse data j 1 Dec. 1941 
1 Dec. 1941 

1 Sept. 1941 l ) Hierop geen Anthraciet verkrijgbaar; 2) Hierop uitsluitend 21 Maart 1942 

3 Jan. 1942 
31 Jan. 1942 
31 Dec. 1941 
31 Jan. 1942 
31 Dec. 1941 
31 Dec. 1941 
31 Jan. 1942 
30 Apr. 1942 

30 Apr. 1942 

31 Dec. 1941 
31 Dec. 1941 

31 Dec. 1941 
Turf verkrijgbaar DE VOLGENDE BONNEN ZIJN BINNENKORT NIET MEER GELDIG 

Na Zaterd. 27 Dec. 49 Brood, Vleesch, Vleeschv. Na Woensdag 31 Dec: 01 t/m. 04 HK Brandst. 
Melk I, Aardappelen. 150 t/m. 163 en 167 01 t/m. 11 CV Brandstoffen. 164 Algemeen 
Algemeen. 2e periode Cacao. 14 petroleum E Zeep. E Toiletzeep. J Textiel (Mannen) 
Bonnen F en G Rijst blijven geldig t.m. 24 Jan. '42 

EEN RANTSOEN = 

Brood 100 gram Brood 

Gebak 75 gram Beschuit, Wafels, Biscuits, Koekjes, óf 

100 gram Speculaas. Koek, of 

300 gram Cake, óf 

400 gram gevuld klein Korstgebak, óf 

500 gram gevuld groot Korstgebak, Taart, Gebakjes 
Vleesch 100 gram Vleesch, gewicht van been inbegrepen 

150 gram Paardevleesch, gewicht van been inbegrepen 
Vleeschwaren 75 gram gerookt of gekookt Vleesch, óf 

75 gram, gerookte Worstsoorten, óf 

100 gram gekookte Worstsoorten, óf 

125 gram leverartikelen, Tongeworst, Nierbrood, óf 

150 gram Bloedworst, zure Zult 
Jam 500 gram Jam, Siroop, Honing, enz. 

Bloem 70 gram Tarwebloem. -Meel, Roggebloem, -Meel, Zelfrijzend . 

Bakmeel 
Rijst 250 gram Rijst, Rijstemeel, -Bloem, -Gries, Kindermeel 

Havermout 250 gram Havermout, -Vlokken, -Bloem, -Gort, Aardappel- 

meelvlokken, Gruttemeel, (Gemengd meel) 

250 gram Gort, Gortmout, Gortbloem, Grutten (alle soorten) 

Gruttemeel, (gemengd meel), Rijstgries, Aardappeltapioca 

100 gram Vermicelli, Macaroni, Spaghetti 

100 gram Maizena, Sago, Aardappelmeel, óf 

100 gram Zetmeel, verwerkt in Puddingpoeder of Pudding- 
sauspoeder 

1 H.L. (maximaal 75 K.g.) Anthraciet, steenkolen, indu- 
striebriketten, eierbriketten, óf 

2 H.L. Cokes, gascokes. óf 
110 K.G. Bruinkoolbriketten, óf 

75 K.G. Petroleumcokes, óf 

150 K.G. Cocesbries, cokesgruis, óf 

300 stuks Persturf, óf 

450 stuks Baggerturf, óf 

275 K.G. Turf uit de Peel, óf 

200 K.G. Andere soorten turf 

90 gram Huishoudzeep, óf 

150 gram Eenheidstoiletzeep, óf 

100 gram Zachte zeep (samenstelling na 31 Aug. 1941) óf 

150 gram Zachte zeep (samenstelling 1 Jan.-31 Aug. '41), óf 

200 gram Zachte zeep (samenstelling vóór 1 Jan. '41), óf 

300 gram Zachte zeeppasta. óf 

250 gram Zeeppoeder, of 

Het doen wasschen van 20 K.g. droge vuile wasch Gort 

Vermicelli 
Maizena Brandstoffen Zeep N.V. ANTH. BAKELS 

Kerkstraat 29-31 - Opgericht 1874 - Telef. 2513 

wenscht zijn clientèle een gelukkig Nieuwjaar OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O.S.S. 

Secr. : Haarlemmerstraat 68. 

21 Dec. i.l. vond in Café Brinkman te Haarlem 
de jaarvergadering van de K.T.K. plaats. Wegens 
ziekte van den Hop, werd de vergadering geleid 
door de commissaris van den kring, de heer .1. 
Polderman. In zijn openingswoord memoreerde 
de voorzitter de ziekte van den heer Hop en kon 
medcdeclen, dat hij thans, hoewel langzaam, voor- 
uitgaande was. Het ledenaantal was. niettegen- 
staande de bijzondere maatregelen van 2632 tot 
2912 gestegen, waarbij ook onze vereeniging ge- 
rekend moet worden niet een stijging van 3110 -^ai 
•V'ï. Ve.dfcr wecJ medeir<?rf<?io dat ook dit -aar 
ycen dJsoirantcr.-^ontnbuUc geheven zou worden. 

De goedverzorgde jaarverslagen van secretaris 
en penningmeester werden goedgekeurd. 

Het technisch programma, hetwelk door de ver- 
gadering werd goedgekeurd, bestaat uit oefen- 
cursus dames en heereti, . dameswedstrijd, Haar- 
lem-Rest K.T.K.. heerenwedstrijd, driekringen- 
wedstrijd, graadwedstrijden dames en heeren (eind Februari), adspirantenwedstrijden, Kanaal- 
westrijd, vaardigheidsproeven en vereenigings- 
wedstrijd in vrije oefeninge.n. 

De aftredende bestuursleden, t.w. de heeren v.d. 
Wall (Bato) en v.d. Berg (Concordia) werden bij 
acclamatie herkozen, terwijl hetzelfde geschiedde 
met de aftredende T.C. leden t.w. de heeren P. 
Dijkstra, .1. W. Druyff en P. Wagemans. 

De kascommissie werd voor dit jaar samenge- 
steld uit de heeren G. Tabak, (Tumlust Bever- 
wijk) P. Waterdrinker (O.S.S.) en J. v. Zwieten, 
(Olympia). 

Bij de ïoudvraag kwam ter sprake het voorstel 
van "t üoncte^estu'!' - oni de ad<r?! r cntJn-contn" K utïe 
van 25 et. per lid per jaar in te stellen. Na toelich- 
ting van de bestuurstafel, werd de noodzakelijk- 
heid van aanvaarding ingezien, hetgeen door de 
afgevaardigde van de Kring op de vergadering- 
van kringvoorzitters op 28 Dec. werd overge- 
bracht. Over de fusie kon officieel niets worden 
medegedeeld, daar na 1 Jan. eerst bekendmakin- 
gen zullen geschieden. Wel is het N.G.V. met in- gang van 1 Jan. leidende organisatie op gymna- 
stiekgebied, zoodat alleen nog onderling athletiek 
beoefend mag worden. Daar dus de athletiek in 
de K.T.K. dezen zomer wegvalt, werd de T.C. in 
overweging gegeven een openluchtuitvoering te 
geven. Oin pl.m. 1 uur sloot de voorzitter deze 
geanimeerde vergadering. 

Rest nog te vermelden, dat deze vergadering 
van onze vereeniging werd bijgewoond door: de 
heer J. H. B. Brink, als bestuurslid K.T.K., de heer 
J. A. B. van Pagee als T.C.-lid K.T.K en Mej. W. 
Keesman en de heeren P. Waterdrinker, O. A. 
Brink en H. Keur als. afgevaardigden. 

In de pauze werd op voorstel van den lieer P. 
Waterdrinker een collecte gehouden om een fruit- 
mand aan den heer Hop te zenden. Op de hem 
bekende wijze zorgde Piet er voor, dat de mand 
cv ook kwam! raMamaaaasgfiijiBeraff^^ Flinke Loopjongen 

gevraagd bij N.V. ANTH. BAKELS Micky Muisde Rattenvanger 
3. Het was heelernaal geen dom kereltje; de 
leukste spelletjes wist hij te bedenken, en daar 
was hij verbazend handig mee. Z.V.V.^DE ZANDVOORTMEEUWEN." 

(Officieele mededeelingen). 
Uitslagen van Zondag: 

Zand voo rtmeeuwen 2 — H.B.C. 2 10—0 

Junioren A — Kenfiemers A 3 — 1 

H.F.C. jun. C — -Junioren B 2 — 7 

Vastgesteld voor a.s. Zondag: 

Zandv.meeuwen f — Ripperda I 2 uur. 

/ Sportpark A. 

Zandv.meeuwen 3>— S.C.A. 2 2 uur. 

1 Vondellaan A. 

Stormvogels 3 — Zandv.meeuwen 4 12 uur. 

Zandv.meeuwen 7*-S.V. '34 11 uur. 

R.C.H. B— Junioren B 11 uur. 

Jun. C — Terrasvogels B (Sportp. B) 11 uur.. 
Adsp. comp. Zaterdagmiddag 3 uur: 

Halfweg A — Adsr>. A; Adsp. B — Halfweg C. 
Vertrek der elftallen. Het 4de elftal vertrekt 
naar IJmuiden met dé trein van 10.37 uur. Jun. B 
vertrekt vanaf het Tramplein om 9.45 uur. 
Zaterdagmiddag vertr. de adsp. met de tram van 
1.45 uur naar Halfweg. 

Afschrijvingen moeten uiterlijk Vrijdagavond in 
het bezit zijn van den heer T. Determann, Van 
Speykstraat 2. l 

Vergadering voor Efestuur en Elftalcomm. iedere 
Maandagavond ten huize van den heer C. Bluys, 
Haltestraat 25. 

Het Bestuur wenscht alle leden begunstigers en 
supporters een gelukkig 1942. 

H.F.C.Zandvoortmeeuwen. Er zijn foto's ge- 
maakt van het eerste elftal en een groep suppor- 
ters; deze zijn geëta\eerd bij den heer W. Loos, 
Swaluëstraat en kunnen daar besteld worden. De 
prijs is 20 et per stuk. 

Entree terrein. Dringend wordt verzocht met 
gepast geld te betalen. Losloopende honden thuis- 
laten s.v.p. 

Inbraak. Zondagavond is het kleedlokaal be- 
zocht, door het forceeren van een deur welke ver- 
nield is. Er wordt niets vermist, doch het Bestuur 
zou liever van deze ongewenschte bezoekers ver- 
schoond blijven. 

Shirts. Deze zullen vermoedelijk volgende week 
komen. Willen diegenen die nog geen punten in- 
leverden dit nu nog doen? 

Reglement. Een nieuw regelment is door het 
bestuur samengesteld en zal binnenkort in het 
kleedlokaal, buffet Sportpark ter inzage worden 
neergelegd. 

VOETBAL — OVERZICHT ZANDV.MEEUWEN. 

Gedurende de Kerstdagen en den daaropvol- 
S enden Zondag was de aandacht gevestigd op de 
wedstrijden van de concurrent T.Y.B.B. De Haar- 
lemmers wisten slechts 1 wedstrijd te winnen, 
zoodat deze vereeniging nu den kop nam als no. 5 
in successie, met 1 punt voorsprong op Beverwijk 
en 2 op Zandv.meeuwen, H.F.C, en Schoten, zoodat 
de strijd nog lang niet gestreden is. 

Verder was de ontmoeting tusschen de reserves 
en H.B.C. 2 van belang. Deze werd op Zondag 28 
December gespeeld. Voor een talrijk publiek gaf 
Zandvoortmeeuwen 2 een mooie demonstratie van 
onzelfzuchtig spel. De thuisclub was erop gebrand 
het eenige elftal dat liet haar nog lastig kon maken 
een nederlaag toe te brengen en zij is daarin ge- 
slaafd op een wijze, die elke twijfel uitsluit. 

Niet alleen vlotte liet samenspel uitstekend, doch 
ook het technisch kunnen stond op een hooger peil 
als dat der gasten, die zich ook minder snel kon- 
den bewegen op het Wat harde veld. 

Het snelle aanvalspel, dat veel over de vleugels 
werd geleid en speciaal via den aanvoerder op de 
linksbuitenplaats, gaf ontelbare hiaten in de de- 
fensie vs ri K;"k SuiWi disc'nelen: tnet rust wa« ne 
etr.nd reeds 4 — t» en hi'. t-.nce bracht een H;— .: 
zege voor de thuisclub, wier aanvalslinie in de 
laatste 3 wedstrijden 32 goals produceerde. 

Met 6 punten voorsprong op alle I anderen, welke 
alleen H.B.C. II tot 2 kan reduceeren door de nog 
achter zijnde 2 wedstrijden te winnen, moet het al 
raar gaan, ais de re;erves het kampioenschap zou 
ontgaan. , Door de plotseling ingetreden dooi werd er in 
de morgenuren niet gespeeld. 

De jtmiores speelden te Beverwijk tegen Kenne- 
mers en wonnen wederom, thans niet 3— ]. 

Programma : 

Zandvoortmeenuwen 1 heeft op papier geen 
zwaar programma meer, althans minder zwaar dan 
de overige titelcandidaten. Onze plaatsgenooten 
spelen thuis nog tegen Ripperda, Kinheim en 
Bloemendaal, en uit tegen D.E.M, en Beverwijk. 
Wat echter niet zwaar lijkt zal zeker in de praktijk 
wel zwaar zijn, daar de staartclubs hoe meer het 
einde nadert, hun staart zullen roeren. Wil Zand- 
voortmeeuwen uiteindelijk de eerste plaats willen 
wegsnoepen, dan mag er ook van nu af aan geen 
punt meer verspeeld worden. 

Een dezer staartclubs n.1. Ripperda komt a.s. 
Zondag naar Zaudvoort en we hopen dat dit de Ie 
overwinning in 19-12 wordt. 

Het 2de is vrij, terwijl het 3de thuis speelt tegen 
S.C.A. 2. Het 4de gaat naar Stormvogels 3. 
Verder speelt het 7de thuis te^n S.V. '34. 
De juhiores hebben vrijaf. 

Nieuws van Tooneel en Bühne. 

TOB NIET NIEUWS. * 

Secr.: J. Keuning, Hoogeweg *9. 

Gezelschap „De Bouïies", o.l.v. Ser- 
geant b.d. Van Os. 

A.s. Donderdagavond (Nieuwjaarsdag) zal voor 
de Zandvoortsche amusementsverei.niging „Tob 
Niet" optreden het bovenstaande gèielschap.' 

De mobilisatie was nauwelijks een\feit, of het 
algemeen hoofdkwartier Veldleger te 'Jen Haag 
gaf Sergeant Van Os opdracht een gezéschap te 
vormen voor ontspanning der militairen.\ Het ge- 
zelschap, dat de naam kreeg van Mobïhsate Amu- 
sement gezelschap „De Bougies", bleek ladelïjk 
van dien aard, dat het opdracht ontving eeh tour- 
nee te gaan maken «langs alle kampementen der 
gemobiliseerde soldaten, vaak diep verschilen 
achter prikkeldraad-versperringen en soms onbe- 
reikbaar midden in het inundatiegebied. - V 

Een succesvol tournee hetgeen elk militar 

zich levendig kan herinneren , heeft het ge- 
zelschap gemaakt. 
WAARVAN VELE ZICH LEE- 
MEN VOOR HET VERMAKEN 
VAN DAMESKLEEDING 

eR IJS 
CENT „WINTERWEELDE" is voorhanden in VAN 
PETEGEM'S Boekhandel, Burg. Engelbertsstraat 
no. 11 en in den Boekhandel Kerkstraat no. 28. BURGERLIJKE STAND VAN ZANDVOORT. 

opgave van 19 t.m. 26 December 1941. 

GEBOREN: Jacob Cornelis, zoon van J. Keuren 
Antje van Roon, Bilderdijkstraat 11. 
Carla, dochter van P. J. IJzendoorn en M. Am- 
sterdam. Brederodestraat 100a. 

N. S. B. KALENDER. 

De mooi uitgevoerde N.S.B. Kalender is a ƒ1.45 
voorhanden in Van Petegem's Boekhandel, Burg. 
Engelbertsstraat 11. Wordt ook thuisbezorgd als 
U 2793 opbelt. Uit onzen lezerskring. HET KERSTMANNETJE. Een lezer schrijft ons: 

Het Kerstfeest, de herdenking van de geboorte 

\ van onzen Verlosser, liggende in een kribbe, stemt 

De 'oorlog' maakte een einde aan dit alles, maar j e . d f re ^liristenziel tot vreugde omdat Hij het niet aan het enthousiasme van het publiek, dat 
het op prijs stelde sergeant Van Os met zijn ge- 
zelschap nogmaals te zien. Zij zijn thans" met een 
geheel nieuw programma op tournee, waarin o.a. 
cok medewerkt de bekende humorist der Bou- 
gies, Harry Astor. 

Zij speelden o.a. met veel succes in : Grand The- 
ater Gooiland te Hilversum, Hamdorf. te Laren, 
Flora Theater te den Haag, Cinema Pafaca (2 
weken) te Arnhem, Tivoli te Utrecht, Casino The- 
ater te Hilversum. 

Enkele beoordeelingen uit de pers laat ik hier 
volgen: 

„De Telegraaf ":.. de conferencier Van Os wist 
dadelijk met een geestig „babbeltje en praatje" 
de echte cabaret-stemming te bereiken. 

„Het Volk": ..Sergeant Van Os beschikt over 
een stem met een warm timbre, waarmee hij on- 
ongesmukt zijn liedjes brengt; hij deed het publiek 
overgaan van de eene lach in de andere. 

„Algemeen Handelsblad": Het vonkt andermaal 
in de zaal van enthousiasme. Het dreunt van 
bravissimo's. Sergeant Van Os en Harry Astor 
deden de zaal telkens daveren van den lach. 

U ziet. de pers is uitbundig van lof over dit 
gezelschap. Het bestuur van „Tob Niet" is dan 
ook blij dat het „De Bougies" ook voor het Zand- 
voortsche publiek heeft kunnen arrangeeren. Zij 
komen Nieuwjaarsdag uit met een non-stop-Caba- 
ret Programma, een aaneenschakeling van liedjes, 
schetsjes, muziek, conferencier, etc, etc. U ziet, 
de „Tob Niet" begint het nieuwe jaar goed; be- 
gint u zelf ook met een goed „begin" en komt in 
grooten getale naar gebouw „Modern", Stations- 
plein op 1 Januari, de aanvang is gesteld op 
kwart voor acht precies. Tijdens de voorstelling 
is de zaal gesloten!! 

„De Bougies" zorgen er voor dat uw zorgen in 
een zorgelooze lach omgetooverd worden. Laat 
deze gelegenheid vooral thans niet voorbijgaan. 

(Zie verder de advertentie in dit blad.) 

TOONEELVEREEN. „OP HOOP VAN ZEGEN." 
Secr.: Oosterparkstraat 37. 

Zooals wij vorige week schreven geeft de 
tooneelvereenigmg „Op Hoop van Zegen" als 2de 
opvoering het tooneelspel „AAN FLARDEN" van 
Top Naeff. 

In dit tooneelspel zien wij zon duidelijk uitge- 
beeld wat het gevolg kan zijn indien een huwelijk 
gesloten wordt uit vertwijfeling, of cm geld, al is 
het dan ook om iemand uit handen van het gerecht 
te houden; ook zien wij hier in dat een moeder 
daaraan zoo vaak mee werkt, zonder maar in 
het minst te beseffen, welke- verwoesting zij aan- 
ï icht. Doch laten wij LT er niet meer over vertellen, 
daar Li het op 18 Januari a.s. zelf kunt komen zien 
in Groot Badhuis. 

P. Herfst, secretaris. 

HET BEWAREN VAN AARDAPPELEN. 

Voordat men de aardappelen in den kelder of 
naar den zolder brengt, zie men ze nauwkeurig na 
en hale alle slechte er uit. De aangestoken exem- 
plaren berge men apart op voor spoedig gebruik. 
De aardappel kan onder gunstige omstandigheden 
lang worden bewaard; de bewaarplaats moet 
droog, koel en luchtig zijn. Wanneer de tempera- 
tuur tijdens het bewaren te laag wordt, gaat de 
aardappel zoet smaken. Vroeger dacht men, dat 
dit uitsluitend het gevolg was van bevriezen, maar 
het verschijnsel doet zich ook voor, hoewel, in 
minder sterke mate, bij temperaturen boven het 
vriespunt. 

Zoete aardappelen kan men weer voor het ge- 
bruik geschikt maken door ze eenige dagen op ge- 
wone kamertemperatuur te brengen. Men kan 
voor dat doel b.v. een deel van de zoet geworden 
aardappels in de keuken plaatsen. 

Tijdens het bewaren kan de aardappel gaan 
„uitloopen". Hierbij vormt zich in de uitloopers en 
in den aardappel zelf een giftige stof: solanine. De 
hoeveelheid, die zich in den aardappel zelf vormt, 
is niet zóó groot, dat vergiftigingsverschijnselen 
te vreezen zijn. In de uitloopers kan het solanine 
echter tot een zoodanig gehalte aanwezig zijn, dat 
het nuttigen van deze uitloopers aanleiding tot 
vergifigingsverschijnselen kan geven. Het is dus 
noodzakelijk de oogen goed te verwijderen. Vicht IS en BLIJFT, vooral in donkere en moei- 
hke tijden. 

'Ook verblijdt groot en klein zich op de komst 
va\ het Kerstmannetje dat ieder jaar zijn goede 
gavvp komt brengen. 

DL jaar hadden velen echter niet meer op hem 
gerekend, doch zie, Gods besluiten zijn ondoor- 
giondeijk.. Toch is het Kerstmannetje weldoend 
rondgesian ; bij vele behoeftige huisgezinnen. 
Hij bezc-ht deze gezinnen wel niet uitgedost in 
zijn gebnjkelijke roode kleeding met kap en witte 
baard, ma r kwam bij ons in civiel, kwistig ver- 
spreidend \ waardebons met het bekende klaver- 
blad. Daarom dan ook, gij beter ' gesitueerden, 
Uw eerste g e de daad in 1942. Geeft royaal de 
lijstcollectante. 

Weiger Hen Nooit. ONZE VOEDING 

in DISTRSUTIETUD 

van R. LOTGERING-WdEBRAND. 

P^|s 80 cent 

Voortaanden: \ 

Boekhandel VWi Petegem Boekaankondigiri? Het nieuwe boek 
is verschenen. or de- jeugd •901 Drie jaar geleden verscheen Het Èr ( ek voor de 
Jeugd. In duizenden en nog eens du,- enc i en Ex. 
heeft het zijn zegetocht door Nederlandgehouden. 
Langzamerhand is er geen gezin, of het^oejj voor 
de Jeugd is er HET gezinsboek bij uitnemendheid 
geworden. Wat een vreugde heeft het \L\ fa S 
gezinnen gebracht. En hoe is toen algemV n h e t 
verlangen gerijpt naar een nieuw boet 3k or de 
jeugd! Telkens weer werd de vraag '„tmd: 
wanneer komt dat nieuwe boek? Wij kunh n 
thans antwoorden: „Het is er!" Het nieuwe boek 
voor de jeugd is verschenen! Het is samengesteld' 
door een alleszins deskundige redactie, bestaande 
uit P. W. Assmann, A. D. Hildebrand, D. L. Daal- 
der, Theo Thijssen en.Annie Winkel-Vonk. Het 
is 720 pagina's groot. Het bevat een keur van af- 
geronde vertellingen en gedichten van de beste 
schrijvers en schrijfsters. Tientallen teekenaars 
leverden daarbij oorspronkelijke illustraties. Wij 
noemen van hen: Jos Ruting, M. Toonder, H. Ka 
bos, D. Lammers, A. v. Breda, Herman Moerkerk 
E. M. ten Harmsen van Beek, Th. Mauve, W. V 
moer, D. van Gelder, Leo Visser. G. jfBosch i ftj 
Drakesteyn. 

Uw kind verlangde er nair.. ..naar het nieuwe 
boek voor de jeugd. Nu is het verschenen. Het 
is HET geschenk voor verjaardag, als belooning, 
enz., waar ge jongens zoowel als meisjes, kinde- 
ren van 10 zoo goed als kinderen van 12, 14 of 16 

jaar het pleizier van hun leven mee doet. En 

u zelf doet ge er ook een genoegen mee. Want| 
goede kinderlectuur is ook lectuur voor de| 
ouders. Om zelf te lezen en om uit voor te lezen 
Het „nieuwe boek voor de Jeugd", prachtig va: 
inhoud, rijk aan illustraties, stevig van omvang 
forsch van uiterlijk, in degelijke stempelband e: 
fleurige stofomslag van Piet Fernhout, wacht o: 
zijn plaats in uw huiskamer. Het is voor ƒ4.91 
voorhanden in Van Petegem's Boekhandel, 
Engelbertsstraat 11 en in den Boekhandel, Kerk- 
straat 28. 19 4 2. 

De wereld draait in 't eindelooze, 
de vlammen lekken alle kant, 
millioenen dooden in zich dragend 
als offer van den wereldbrand. 

Nog is het einde niet gekomen 
de fw'nesiortrfisn branden ie!, 
en d' esnï zoo mooie, schoont aards 
is nu het voorportaal der hel.... 

Zoo lijken uren lange dagen 
en dagen schijnen eeuwigheid, 
wat is de wisseling der jaren 
in deze wreede oneindigheid 

R1A DRAAK— GROENVELD. Pracht sorteering 

Nieuwjaarskaarten 

Voorhanden: 

Boekhandel Kerkstraat 21 i *** Blanco visitekaartje! 
TELEFOON 458 DIR.: GEBRS. KOPER STATIONSPLEIN. G 15!Ma&|$T — 4DAGENÜ — AANVANG 8 UUR PRECIES 

'5 APAfADE DER TRIO/AFEN "3E 
ar is beoordee d. „DE GOEDE AARDE" is de film welke 14 achtereenvolgende weken voor uitverkochte zalen in 
-Entree: PARKET 40 et. - PARTERRE 60 et. - STALLES 80 et. - LOGE f 1.— (alles inbegrepen) 

dvoortsche ingezetene in de gelegenheid te stellen dit grandioze filmwerk te kunnen 
intal plaatskaarten beschikbaar tegen gereduceerde prijzen voor de Zaterdag- en 
/Vater, Stationsplein, Zaterdag en Zondag tot 7 uur. 
5 et., plus] belasting. - Aan de cassa gewone entree-prijzen. 

DONEjERDAG 17 MAART POPULAIRE VOORSTELLING met opvoering van 2 schitterende hoofdfilms: 

COIBkJ! & #^i IK56K&H?K& Een prachtfilm van Amerik. durf. Een machtig filmwerk uit 
11 MA I^L.flr'^r^gLrc de vliegwereld met PAT O'BRIEN. Nieuw voor Zandvoort. 

""Bs&STiUI ^ en ontroerende Familie-Film, met 
ifC&iPi Amerika's Talentvolste Filmkinderen. Als 2te Hoofdfilm: rL&l 
TOECANG BOVEN DE 14 JAAR. Entree 30 en 55 ct„ alles inberepen, eenige puntea krijgen. Mogelijk zijn enkele blessures thans 
zoover herstad, dat er een sterker elftal als tegen Meteoor 
kan worden ogesteld. Snel en open spelen is tegen het korte 
spel van Ahr ïds geboden. 

In de ocht ïduren speelt Zeemeeuwen IV tegen Spaarne- 
vogels II. 1 1 is de laatste wedstrijd en dus ook de laatste 
kans om ziel veilig te stellen. Wordt er verloren, dan is 
het vrij waaichijnlijk dat het puntenaantal der Zeemeeuwen 
door de andee elftallen wordt overschreden, en degradatie 't 
gevolg wordt 

TWEED] UITVOERING „O.S.S." Het verslag van de 
tweede uitvoJring van de gymnastiekvereeniging „Oefening 
staalt Spiererï, kan moeilijk anders dan lof verkondigen over 
al datgene w.t het programma uitmaakte. 

In tegenste ing met Woensdag, de uitvoeringsavond van de 
jongens- en i eisjesadspiranten, die bij O.S.S. vrij talrijk zijn. 
kwam bij dei opmarsch niet zoo'n massaal gezelschap op het 
parket, reden waarom de drukker van het programma het nu 
maar zonder ,ch" stelde, al gaf hem dit o.i. niet het recht 
meerdere ma|n tegen de juiste spelling te zondigen. 

Uit het opaiingswoord van den voorzitter, den heer J.H.B. 
Brink, hoorde! we van het heuglijke feit dat O.S.S. dien avond 
verjaarde, vmr de 34e keer, wat het applaus na zijn speech 
extra hartelij deed zijn, als wilden de aanwezigen er een 
felicitatie uit poen klinken. 

Na de als |iow uitstekend geënsceneerde eerste twee pro- 
gramma-numi ers, is een weinig uitgebreid aantal gebeurte- 
nissen gevolsil, het eerste deel uitmakende van de door de 
vroeg intredeide pauze gesplitste uitvoering. 

Als het mejst aantrekkelijk noemen we de vrije oereningen 
van de heerel en een als toegift gegeven rhytmische gymna- 
stiek- en danioefening. 

Het eerste nummer na de pauze: Ringen (dames en heeren) 
zette het verfolg op prima wijze in. Wat ons evenals trou- 
wens bij de direct hierna te noemen prestaties van de heeren 
aan het hoogsk opviel, was de bij het meerendeel hunner op- 
tredende ner-feusiteit. Dit schaadde de oefeningen ten zeer- 
ste, waardooj de anders als hoogtepunt geldende hoogrek- 
oefeningen nijt op het eerste plan konden staan. 

Daarentegej zal zelfs de meest onbarmhartige critici niet 
durven bewefen, dat ook speciaal de genoemde nummers, niet 
veel Ie graadlturnen te bewonderen gaven. Het wakkere keur- 
corps van dejheeren. stuk voor stuk om door een ringetje te 
halen in hun tnooie tenue, deed verbazingwekkende dingen en 
onthield het Jubliek — men weet hoe de massa er op oelust 
is — ook de kg. „reuzenzwaai" niet. Hun tremplin tafelsprin- 
gen miste aaij afwerking en verzorging wel een en ander, al 
werd het eenlsuccèsnummer. 

De dames leverden als gezegd het beste werk aan de rin- 
gen, terwijl "\ye verplicht zijn deze woorden te herhalen voor 
hun hoogrek-pefeningen. 

Al met al efen avond waarop met genoegen terug gezien mag 
worden door het wakkere bestuur van O.S.S., door haar lei- 
ders, de heer en mevr. Van Pagée en door de onvermoeibare 
feestcommissie. Joh. Otten zij genoemd voor zijn onfeilbare piano-begeleiding. Zijn spel was — als bijkomstige factor — 
een streeling voor het oor. 

Rest de gebruikelijke mededeeling dat tot slot een bal volg- 
de o.l.v. den heer Joh. Stol Jr. Wat we onmogelijk van elk 
bal kunnen schrijven is. dat 't zeer gezellig was en tot drie 
uur duurde. 

EEN BRIEF WAAROP MEN TROTSCH IS. De familie 
G. Terol, Hobbemastraat 28 alhier wier jongste van da acht 
kinderen dezelfde namen draagt als Prins Bernard, ontving een 
brief van den particulieren Secretaris van het Prinselijk Paar, 
naar aanleiding van de hen verstrekte kennisgeving van den 
thans plaatsgevonden Doop. 

Vol trotsch toonde het echtpaar ons dit schrijven, toen 
wij, door circuleerende mededeelingen over het „nieuwtje", de 
hand aan de bel van genoemd perceel geslagen hadden, om 
naar de juistheid te informeeren. 

Ook liet de vrouw des huizes verheugd het zilv. bekertje zien, 
haar, evenals meerdere Zandvoortsche moeders, door het 
dames-comitê „Oranjevreugd" geschonken. Prettig te merken 
hoe warm de harten hier voor het Vorstenhuis kloppen. 

De vorstelijke brief luidde als volgt: 

Dienst van het Koninklijk Huis. 

„In opdracht van Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses 
Juliana en Prins Bernhard heb ik de eer den heer G. Terol 
„en echtgenoote te Zandvoort, Hunnen dank over te brengen 
„voor de vriendelijke kennisgeving van den op 6 Maart a.s. 
„plaats hebbenden Piechtigen Heiligen Doop van hunnen zoon 
„Bernard, Leopold. Fredenk, Everhard. Julius, Coert, Karel, 
„Godfried, Pieter, waarvan Hunne Koninklijke Hoogheden met 
„belangstelling hebben kennis genomen". 

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN GYMNASTIEK Ver. O.S.S. 

Secretariaat: Dr. Gerkestraat 30zwart. 

Zooals altijd, liep ook na deze uitvoeringen het ledenaantal 
op verschillende afdeelingen op. Wij hopen dat zij allen lid 
blijven, terwijl zij die nog lid willen worden op alle turnlessen 
van harte welkom zijn. Zij die ons financieel wenschen te 
steunen kunnen dit doen door opgave van hun naam en adres 
aan bovengenoemd secretariaat en-of storting van de ge- 
wenschte donatie op girorekening no. 261921 van onze pen- 
ningmeesteresse. 

Dinsdag 15 Maart a.s. heeft om 8.15 uur onze 34e jaarver- 
gadering plaats in gebouw „Muluru" aan den Strandweg. 
Naast de gebruikelijke jaarverslagen van secretaris en pen- 
ningmeesteresse en bestuurverkiezing, waarbij helaas Mej. C. 
Poots en de heer M. Castien wegens vertrek niet herkies- 
baar zijn, vermeldt de agenda o.a. een bespreking voor het 
35-jarig bestaan. Al met al echter een zeer belangrijke agenda 
die aller aandacht ten volle waard is. Wij rekenen dan ook in 
de eerste plaats op de aanwezigheid van alle leden, terwijl 
bovendien donateurs en oudste jongens en meisjes als belang- 
stellenden van harte welkom zijn. 

Alle foto's welke op de laatste uitvoering gemaakt zijn, 
welke goed gelukten, kunnen op de jaarvergadering bezich- 
tigd en gekocht worden a ƒ0.15 per stuk. Openbare Verkooping 

! VAN 

Hotel-Café-Restaurant 
„WELGELEGEN" ca, 

Kerkplein 5-6 Zandvoort. 

NOTARIS H. M. VAN WEEL 
te Bloemendaal, zal op Woens- 
dag 23 Maart 1938, nam. 2 uur, 
in de benedenzaal van nate- 
melden Café „Welgelegen" a/h 
Kerkplein 5 te Zandvoort, 
publiek verkoopen: 

het op zeer gunstigeii stand 
gelegen, meer dan 20 j. in 
expl. zijnde HOTEL-CAFE- 
RESTAURANT „WELGELE- 
GEN", m. aangr. WOONHUIS 
en erven, te ZANDVOORT 
a/h KERKPLEIN 5 en 6, 
totaal groot 4.35 Aren; te 
veilen in 2 peren, en gecom- 
bineerd. 

In eigen gebruik. Grondl. 
ƒ 138.85. Straatl. ƒ 80.88. Perc. 
Kerkpl. 5 bevat: gr. restaura- 
tiezaal, ontbijtz., gr .Keuken, 
Bijkeuken.' 17 Kamers, vaste 
Wascht., Badk., emballage- en 
Bierke'ders. -■ 

Perc. Kerkpl. 6 bevat: rest.- 
zaaltje. veranda, kantoor, kabi- 
net, 2 kamers en suite, 2 kl. 
kamers, zolder. 

Alles voorzien van gas, elec. 
licht en waterleiding. 

Bierpomp en inventaris zijn 
niet onder den verkoop begre- 
pen. 

Aanv. bij Betaling: uiterl. 
4 Mei 1938. Lasten vanaf 4 Mei 
1938, ook achterst. Lasten. 

Bez. dagelijks 2-4 uur nam. 

Inl.""ver&ir, -gen. Notaris Van 
Weel, kant. Overveen, Bloe- 
mend.weg 198, telef. '23716. 

ZANDVOORT. Notaris VAN WEEL te Bloe- 
mendaal en Notaris VANCRA- 
NENBURGH te Haarlem zullen 
op Woensdag 23 Maart 1938 
nam. 2 uur in Café L. B. Die- 
mer, Kerkplein 6, te Zandvoort, 
publiek verkoopen: 

Het woonhuis met erf, ge- 
legen te Zandvoort, Bredero- 
destraat nummer 140, sroot 
3 aren 46 centiaren, verhuurd 
tot 30 April 1938. 

Te aanvaarden 4 Mei 1938. 
Betaling' der kooppenningen 
voor of op 4 Mei 1938. 
Bezichtiging Dinsdag en Don- 
derdag van 2 — 4 uur. 
Nadere inlichtingen worden 
verstrekt ... ten kantore van 
voornoemde Notarissen. VOOR 

Betere Maatkleediag 

fa. v. Hensen 
Groote Krocht 23 - Tel. 274. 

Jarenlange Coupeurservaring ! 
Eigen atelier voor Oppersen, 
repareeren en moderniseeren. 
Ruime sorteering Confectie, 
Costumes, plus-fours, fantasie- 
pantalons, alle maten. nounnDODnDDoaDaonDaaanannnaDnnaonnannDno 

a 
a 
□ 
□ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
o 
□ 

Q 
D 

□ 
□ 

n 
a 

a 
oanDanoaDannanaDoaaaannoanDauanaanananDn HENK SCHUILENBUftG 

de GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 
verwacht binnen kort de beroemde 

MENDE Radiotoestellen 

tegen concurreerende prijzen en gemakkelijke betaling. 
Het adres is a 1 1 é é u : GROOTE KROCHT 5—7. 
Telefoon 474 . Teleïoon 474. ra HOOGEWEG 29 TELEFOON 164 W* Weber, Loodgieter 

Diaconiehuisstraat 34 - Tel. 217 Glas- en Verfhande STATIONSSTRAAT 9 Grondverf 50 et. K.G. 
Glansverf 75 et. K.G. 

Lakken en Vernissen 
voor binnen en buiten. G. de Leeuw 

HUIS- EN LETTERSCHILDER AANNEMER van alle 
SCHILDERWERKEN 

Inzetten van Ruiten 
KOK Dat kornf niet éénmaal! ■ biedt zich" aan voor seizoen; 
goede referenties ter inzage, 
genegen proef te werken. Br. 
let. B. bür. De Zandvoorter, 
(van Petegem.) KOOPT 

TE 

ZANDVOORT. ZANDVOORT 

Gezocht gemeubileerde 

Slaap- en Zitkamer 

voll. pension, 2 pers., of vrije 
keuken. Prijzen per 1, 3 en 5 
mnd. Tevens afstand in K. M. 
tot strand te vermelden. Br. no. 
4793 WENSING'S Advert. Bur. 
Haarlem. GEVRAAGD: 

Gestoffeerde Kamer 

met stookgelegenheid; omtrek 
Kostverloren. Br.: Zandv.laan 
25a. MAAR DAT KOMT TWEEMAAL! 

Haast U 
ook deze week nog. 2 Ponds Blik Snijboonen - Spercieboonen - Spinazie en Andijvie WÈ 

van de Beverwijksche Conservenfabriek, Zeldzaam v. kwaliteit SËB 

gSiiVSft 1 ! Slechts 16 cent g 

Doperwten. buitengewoon mooi, 2 ponds blik 22 et jm 

Gr. flesch Postelijn 22 et - Champignons per pnd 45 et jg 

Augurken, zoet-zuur. per 2-ponds blik 19 et g| 

Alle soorten Binnen- en Buitenlandsche Vruchten tegen S 

scherp concurreerende prijzen. — VERSCHE TOMATEN g| 

KEMP'S Fruithandel - Kerkstr. 35 - Tel. 152 Ë 

ZONDAGS GEOPEND VAN 2TOT8UUR! S W. KLIJN Jr. 

H oogeweg 60 

LBËRAiR BtTEOOÜDEN M.0. 

Opleiding voor Prakfijkexameos H. GANSNER, P. Heinstr 12 

Burcem. Engelbertsstraat 2, 

Leveren en plaatsen vaa 

Haardea en Kachels W.G.v.d.Wolde 

LOOD- en ZINKWERKER 
Aanleg vaa Gas, Waterleiding, 

Sanitair, «nz. 
ZEESTRAAT 54 

Telefoon 259. Goed Brood op tafel, dit 1e klas en fijn, 

Dan moet U bij bakker van der Werff wel zijn. 

Eenmaal dit van ons gegeten, dan U zegt: 

Ja dat is kwaliteit, wat is dat echt. 

In Zandvoort, ja, dit is wel waar: 

Van der Werff is het adres toch maar! BEHANGSELPAPIERE 

Wij hebben een groote collectie voorradig. 

ZIET ONZE ETALAGES 

VILTPAPIER - PLAKMEEL - LINNEN ENZ. 

Vraagt onze p£ Qg j$ Monsterboeken 

F. M. VAN DEURSEN 

Eerste Zandvoortsche Papierhandel 

(Hoek Kleine Krocht) Telef. 507 Telef. 507 F. A. MULLER & Zoon Aannemers van ; 
Stucadoors- Wlt- 
en Water verf werken ZEER BILLUKE PRIJZEN 

ADRES : ZEESTRAAT 29 - TELEFOON 105. naDnaaanonaoaDnnanOTDaonnnnoaanannnnnonn WONINGINRICHTING 
A. D. DE BEST □ 

a 
a 
a 
a 
□ 

KONINGINNEWEG 29 § 

STOFFEERDER - BEHANGER - BEDDENMAKER a 

Ontvangen nieuwe stalen Behang § 

reeds vanaf 12 ca. per rol □ 

Werkplaats : ROZENNOBELSTRAAT 10. g 

anannaannDnaonaonoaaQnaaananQnnnnDnDDnnn □ 
o 
a 

D 

a 

D 

a 
□ 
□ 
□ 
a 
n 

D 

□ 

D 
D 
D 

a 
□ 
o 
J^lk Lob BWa ALPH. SP met Rubberzooi en Leder- 
tusschenzool vanaf ..... 
ENGERE - GROOTE KROCHT 8 (tegenover het 

Modclschoeomakerij E HARMS 
Zuiderstraat 17a LEVERT UITSLUITEND GOEDWERK 
HALTESTRAAT 34 is UW ADRES 

Versche Hoenderpark 

Eieren 3V2 en 4 et. 
Contant afgehaald in den winkel Soepkippen 40 et. per pd. 
U VRAAGT 
EN IK DRAAI 

1 B DE MOOIE COLLECTIE 

R&D VOOR 

BB 

BEHANGEN ZEER 

BILLIJK 

VAKKUNDIG WERK 

NOG ALTIJD UW ADRES: 

J. BORSTEL 

BAKKERSTR. 5 afluawwMBff voeren geen hootjen toon maar 
wel LAGE PRIJZEN. 

HEERENRIJWIEL met origineele tcrugtrapnaaf, 
Bagagedrager, Jasbescliermer (4-deelig), Kettingkast, 
Tascli met gereedschap, 6-Volts Dynamo met kap en 
verklikker, Electr. Achterlicht, alles met Garantie 
zonder bijbetaling) voor slechts £ '% / *b ^f F 

GEGARANDEERD HOLLANDSCH FABRIKAAT ! ! 

Voor ONDERDEELEN 
zijn wij goedkooper! 

BANDEN, HEVEA-PRODUCTEN, VOOR RECLAME 
VAN ƒ 1.85 nu voor ƒ 1.45 MET GRATIS OMLEGGEN. 

's.--- 

Voor E§ec. Onderdeelen 

Snoer 4 et - Loodkabel 6 et - litting 7 et - Gummikabel 
2 x 0.75 10 et - Te veel om op te noemen ! 

WILT U GELD SPAREN ? 

Koopt bij UYLERflAN 

in de Lichthal, Groote Krocht 19, v.h. Groninger bazar. 
want 

UYLEMAN is er goedkooper mee. annnnDannnDDQQQoanGDDaonacranoDonnDnncionD 

| PETER PECH is een verstandig man. | 

g Hij zei tegen EUSIE, de schoenmaker van de halve g 

q hakken, mijn huispantoffels kan je verzolen, maar maak D 

D ze niet met spijkers, want dan beschadig ik er het D 

p| prachtige Holtap karpet van CORNELIA mee. Mijn g 

q Welfschoenen, dat weet ie, gaan naar de Brabantsche a 

n Schoendokter. □ 

§ Dames zolen en hakken ƒ1.08 q 

□ Heeren zolen en hakken ƒ1.50 n 

g Prima leer en afwerking. 5 

q Dames rubber zolen en hakken ƒ0.65 g 

D Heeren rubber zolen en hakken ƒ1.80 D 

§ Speciaal in Welf- en Arch Schoenen reparatie. § 

g De Brabantsche Schoendokter g 

g STATIONSSTRAAT 7. g 
nanonnaanaaonnnnDDDaDnonnnnnannnnannDnaa KLEEDING NAAR MAAT 

Costumière MOLENAAR -TESSELA AR 

81 VERLENGDE HALTESTRAAT 81. 
MAKEN EN PASKLAAR MAKEN vanaf ƒ 1.50. 
DAMES ! 
Draagt onze 
ARGENTINA 
CORSETTEN en 
Bustehouders 

met zijsluiting 
Modern en Practisch. 
Alle modellen voorradig 
ook voor zware figuren. 

Corsetten, v.a 98 et 

Bustehouders, v.a. 26 et 
Jarretelgordels, v.a. 44 et 
Prima Jarretels v.a. 16 et 

De speciaalzaak voor alle 
soorten WOL en 

HANDWERKEN. 

„De Wolbaal" 

SCHOOLPLEIN 4 

(hoek Willemstraat) OOK WBJ 

HANDHAVEN REEDS JARENLANG DE BESTE 
KWALITEIT — NEEMT PROEF ! 

HEERLIJKE DOORR. OSSELAPPEN p. pd. 55 et. 

A.s. Zaterdag het bekende Twaalf-uurtje 

1 ons LEVERWORST ) 

1 ons BLOEDWORST ( 4C » aM i 

1 ons ROOKWORST of l ca üeni 

BOTERHAMWORST ) 

Vleeschhouwerij J. J. SPIERS 

HALTESTRAAT 30 — TELEFOON 144. ■■■HmanHeaaaaBBHiBHMHaHBffaBgHBBaamams Prima Kapokmatrassen 

GOED GEVULD MET BESTE JAVA KAPOK., 

2 PERSOONS (3 DEELEN) vanaf., ƒ 18.— ', 

1 PERSOONS ƒ 13.— -> 

Beleefd aanbevelend: 

J. H. STEENEKER 

VAN OSTADESTRA.AT. no.. 10.. .- -,. ■X 
ratis medespelen in 
Staatsloterij 

Hier is het nummer: 
Eaaf Uw Ford REPAREfiRKtt 

in een Ford-Garage; wij zijn specialiteiten- nv Ford-, j 
reparaties en U kunt gebruik maken van ruilonderdeelen- 

RtNKO-Garage - Tel.284 

Officieel FonLSHb.JJepJsr. imimmnnmiitmimmOTiniinimniiHiiiinnmTmniiim 

I = 

3 DAMES! Sluit U aan bij een -clubje voor . . , ü 

I Ochtend-Gymnastiek f = voor het behouden of verkrijgen van de | Avondcltibs voor Tap-Dance, Ballet enz, | 
| Dansstudio Mevr. LÏLY ORGODET § 

I KOSTVERLORENSTRAAT 36 - TELEFOON 79. 1 

HinninnniniiniiiinnnrciniinM^ UIT ZANDVOORT'S VERLEDEN 

door PIET VAN DER MIJE. 

XXXIX. 
„DE VROUW ADRIANA VAN AMSTELDAM". 

Waar de Engelsche kapitein aan schipper Soute* verbood 
binnen te loopen, verzocht de laatste aan den Engelschman 
om assistentie bij het pompen, daar hij vreesde dat zijn uit- 
geputte bemanning het binnenstroomende water niet langer 
zou kunnen bijhouden. 

De Engelsche kapitein voldeed aan dit verzoek en zond drie 
van zijn mannen bij schioper Soute aan boord. 

Toen de Enge'schsn aan boord van „De vrouw Adriana van 
Amsteldam" aan de pompen stonden, werd de steven gewend 
en Zuid-West uit den wal gestuurd. 

Zoodra echter de kof ver genoeg van de kust af was, haalde 
de Engelsche kapitein zijn manschappen weder aan boord van 
zijn kotter en liet hij schipper Soute verder aan zijn lot over. 

De kof was toen drie mijl ten Zuiden van Petten. DAMES! Laat Uw haar VAKKUNDIG PERMANENTEN. 

geheel compleet slechts f 1.95 

geheel stroomloos. 
Olie behandeling tegen haar uitval. 

Speciaal BLONDEEREN en VERVEN. 

TO DE JONG, Stationsstr. 14 Weet U de voorwaarden? 

Gedurende 12 achtereenvolgende 
weken voor minstens f 0.75 (boter 
en suiker uitgezonderd) besteden bij: 

Levensmiddelenbedrijf 

tfL Jt\.ï\. 1 1\ 

De termijn van deelneming van deze 
reclame sluit onherroepelijk 
18 Maart a.s. 

De adressen zijn: 

Mevr. BORSTEL 

Bakkerstraat 5 - Zandvoort 

A. VAN DUIJN 

Pakveldstraat 6 - Zandvoort 
van schipbreukelingen werden gebruikt, doch van eenige orga- 
nisatie op dat gebied was geen sprake. 

Er bleef voor de vermoeide en verkleumde bemanning van 
„De vrouw Adriana van Amsteldam" niets anders over dan te 
trachten zich zelf te redden. 

De scheepssloep werd gestreken en te middernacht gingen 
de_ schipbreukelingen met de sloep van boord. Na "door de 
branding te zijn geroeid werd het strand bereikt, alwaar zij 
verkleumd van koude en doodop aankwamen. 

Daar ze door de duisternis niet wisten waar ze beland wa- 
ren, besloten de schipbreukelingen op het strand, onder den 
blooten hemel, den dag af te wachten. 

Bij het aanbreken van den dag bleek hen dat het schip nabij 
Zandvoort was gestrand, gelijk zij vernamen van Zandvoorters 
die?, hun hulp kwamen aanbieden. 

Nu moge het waar zijn dat de Zandvoorters altijd als echte 
strandjutters bekend waren, toch bewezen zij in dit geval dat 
ze behalve jutten ook uitstekend hulp konden verleenen. 
•Spoedig werd door hen hulp uit Zandvoort gehaald; de 1 
strandvonder gewaarschuwd, die voor wagens en paarden 
zorg droeg en een aanvang maakte met het bergen van lading 
en tuigage. 

De bergingswerkzaamheden gingen niet voorspoedig, daar 
het schip reeds op den eersten strandingsdag bij hoogwater 
geheel onder water zat en zelfs bij laagwater met paard en 
wagen moeilijk kon worden genaderd. 

Slechts een klein deel van de geladen haver en boter, als- 
mede een gedeelte van de scheepsgereedschappen en tuigage 
kon worden geborgen en onder het beheer van de Strandvon- 
derij gesteld. 

Op 3 April 1799 verschenen de schipbreukelingen van „De 
vrouw Adriana van Amsteldam" voor den Gerechte van Zand- 
voort en bevestigden met sollemnele (plechtige) eeden, dat 
bovenstaand relaas van hun reis volkomen - waar en waar- 
achtig was. 

De namen der schipbreukelingen waren: Pieter Soute 
(schipper), Johannes, Jan en Christiaan Soute. 

(Wordt vervolgd) 

Nadruk verboden; ook met bronvermelding. Het schip werd steeds lekker; er stond reeds drie voet "water; 
in, zoodat schipper Soute genoodzaakt was het land te zoeken.' 
daar hij had te kiezen tusschen stranden en zoodoende -mis-» 
schien leven en lading te redden of vergaan. 

's Avonds om half elf raakte het schip aan den grond en kort 
daarna zat het geheel op een bank vast, naar de schipbreuke- 
lingen dachten tusschen Zandvoort en Wijk aan Zee. 

In den beginne besloot de bemanning aan boord den dag af 
te wachten, daar men niet precies wist waar men was en ook 
niet of men ver van de kust af was. 

Noodseinen behoefde men niet te geven, daar op hulp, no:h 
uit zee, wegens de blokkade, noch vanaf het strand, wegens, 
het ontbreken van reddingsbooten niet behoefde te worden 
gerekend. De schipbreukelingen waren dus geheel op zichzelf 
aangewezen. 

Daar het schip echter spoedig na de stranding geheel vol 
water liep en de branding over het dek sloeg, werd het ver- 
blijf aan boord onmogelijk, en werd het voor de schipbreuken 
lingen hoog tijd het schip te verlaten. 

Gelijk reeds vermeld kon op hulp vanaf den wal niet gere- 
kend worden. Reddingsbooten, zooals thans, waren er niet. 
Wel waren er enkele zeedorpen booten die voor het redden COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BELANGEN VAN 
JEUGDIGE WERKZOEKENDEN. 

Secretaris: H. J. Koning, Faltestraat 62, Tel. 457. 

Tot onze groote teleurstelling, zijn de resultaten van de be- 
moeiingen van de Commissie inzake de dienstbodenopleiding, 
niet schitterend. Als we nagaan het vele werk, in 't bijzonder 
.door • den secretaris der Commissie verricht, het persoonlijk 
bezoek van de regeeringsinspectrice bij de candidaten voor de 
opleidingscursus, dan is de plaatsing van enkelen, een 
poover resultaat. 

Met de Centrale Werkplaats in Haarlem gaat het beter. Daar 
,worden alleen jongens geplaatst die al eenige ervaring in zeke- 
re branche hebben verkregen, voornamelijk verband houdend 
'met de bouwvakken. Verschillende jongens zijn er tot hun ge- 
noegen werkzaam geweest of werken er nog. Een paar zijn er 
verwijderd, omdat ze dachten daar een gratis terrein voor bal- 
dadigheid te kunnen vinden. Natuurlijk zou de Commissie in 
dit verband nog meer willen doen, maar er moet geroeid 
worden met de riemen die er zijn, al is 't met het hoosvat. 

Voor het werkobject, dat, naar we hopen, door den Raad 
zal goedgekeurd worden, bestaat groote belangstelling, maar 
eer, dat deze zaak door de verschillende instanties is goedge- 
keurd, zal 't wel einde zomer zijn. 

Verblijdend is het voor de Commissie, dat langzamerhand 
haar bestaan ook bij de werkgevers meer bekend wordt. De 
laatste weken hebben ons van verschillende zijden aanvragen 
voor plaatsing bereikt. Daarom dringen wü er dan ook met 
de meeste klem bij onze jeugdige werkzoekenden nogmaals op 
aan, toch niet te verzuimen zich in onze registers te doen 
inschrijven. De Commissie. 

Er wordt gevraagd voor directe indiensttreding: een 
KLEERMAKERSLEERLING, leeftijd 14—16 jaar. 
Zich aan te melden bij de Commissie, Zaterdagmiddag tus- 
schen 3 en 4 uur in het Gebouw Groote Krocht no. 10 of dage- 
lijks bij het Commissielid de heer Attema, Buitenverblijf no. 1. Koopt te Zandvoort ook Uw BRANI>STOFFEN 

Een goed adres is: G BEEKHUIS - Pakveldstraat 14 - Tèlefc 185 ) Godsdienstoefeningen 

Ned. Herv. Gemeente. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. M. C. W. WEGELING (Brusse 
n.m. 6.30 uur: Ds. G. A. BARGER (Heemstede) 

JEUGDDIENST: „Jezus, de Weg." 

Gereformeerde Kerk; (Julianaweg, hoek Emmaweg 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Cand. BAARDMAN van Amsterdan 

3de lijdenszondag, 
n.m. 5 uur: Cand. BAARDMAN van Amsterdam. 

Gereformeerde Kerk in H.V. (Brederodestraat.) 

Zondag a.s. des v.m. 10 uur: Ds. P. VAN DER VLOEI 

n.m. 5 uur: LEESDIENST. ^ 

' Roomsen Kath. Parochie van St. Agatha. 

Heden, 13 Maart, de H.H. Missen om 7 uur - 8.30 en 10 ui 
de Hoogmis; collecte voor de St. Pieterspenning; Algemeer 
H. Communie voor de heerencongregatie onder de H. Mis va 
8.30 uur; om 12 uur voorbereiding voor de plechtige geloof' 
belijdenis; om 7 uur Lof met „Miserére" en Lijdensmeditat 
(lied 105.) 

Dinsdag om 8 uur congregatie voor de meisjes. 

Woensdag om 7 uur St. Joseph-lof met rozenhoedje 
litanie en het gebed tot den H. Joseph (lied 125); om 8 ui 
congregatie voor de jongens. 

Donderdag om 7.30 gezongen Requim voor de zielen van d 
zielenlijst; om 8 uur congregatie voor de dames. 

Vrijdag om 7 uur oefening van de H. Kruisweg (lied 28) ; oi 
8 uur congregatie voor de heeren. 

Zaterdag, Feest van den H. Joseph; om 7.30 gezongen l 
Mis; van 5 — 9 uur gelegenheid om te biechten; om 7 uur S 
Joseph-lof met rozenhoedje, litanie en het gebed tot den l 
Joseph (lied 59). 

Zondag, Algemeene H. Communie voor de dames-congn 
gatie onder de H. Mis van 8.30 uur. 

Israëlitische Kerk, Dr. Mezgerstraat. 

Vrijdag 18 Maart Aanvang van den Sabbath te 5.45 uur. 
Zaterdag 19 Maart Einde van den Sabbath te 6.53 uur. 

Zandvetrrtsctre Kring „Godsdienstig Leven". 

Afdeeflng v.é. Ned. Pnrtestantenbend. 
Zondag a.s. s' morgens 10.30 uur: Ds. J. KALMA. 

Maandag 14 Maart 's av. 8.15 uur ledenvergadering. 

Donderdag 17 Maart 's av. 8.30 uur Uitvoering van „Cred 
Canto", onder leiding van Felix de Nobel, met medewerkte 
van Harry van Oss. 

NBD. CHR. GKBEENSCHAPSBOND. 

Dinsdagavond 8 rrar S ani enkswH sL ta de Ottie Bewaarscho 
Duinweg. Spr. de heer H. Veldkamp, Evangelist te Ameronge ZONDAGAVOND „TROPENADEL". Het geheim van 
kunst om een feestavond, een uitvoering, goed te doen slagei 
mag dan niet alleen eigendom zijn van het Bestuur van „D 
Schakel", in dit winterseizoen bewees het ondubbelzinnig he 
als geen ander te kennen. 

Onverschillig welke we kiezen uit de serie ..Schakel 
avonden", hij was succesvol en we amuseerden er ons. Nie 
zoo gewoontjes, neen, bijzonder goed! 

„De Schakel" gaat Zondag weer een massa gezelligheid aa 
het reeds geleverde groote kwantum toevoegen. Zij studeerd 
voor dien avond ..Tropenadel" in, een tooneelstuk met reputa 
tie, wat rechtvaardigd de Voorstelling als een Buitengewon , 
aan te kondigen. „Tropenadel" is een blijspel uit het Indisch 
leven, geschreven door den bekenden auteur Henri van Wei 
merskerken. Het biedt een vereeniging als „De Schakel" ruim 
kans om een top-prestatie te leveren. Wie lachen wil en ge 
nieten van een vlot en geestig tooneelstuk komt Zondagavon 
naar ..Monopole". Men zal er zijn vrienden vinden, aangezie 
„De Schakel" in breede kringen aanhangers telt. 

Een bal volgt tot slot, o.l.v. den heer J .Stol staande. W 
behoeven niet te "zeggen dat dit natuurlijk ook een bron va 
feestvreugde vormt, want een Schakel-bal is altijd gezellig! 

CORRESPONDENTIE ! Wegens ovetjvloed van '"cop^ 
moet een en ander helaas tot ons' volgende nummêj 
overstaan, o.a. „Bonte-Dieren-AUerlei". Volksdrogisterij K. v* & Poorten SPOORSTRAAT 

Ie 22 TELEF. 3 7 4, 
enz. kwaliteit GLANSVERF • 
vanaf 60 et. per kilo. 

Ie kwaliteit GRONDVERF 

vanaf 48 et. per kilo. 

BEHANGSEL-PAPIEREN in voorraad 

tegen gek goedkoope prijzen. 

GLAS Inze a v „ an ©LAS 

CARBONILEUM - TEER 

WITKALK Rijwiel-Onderdeelen 

BANDEN - SPATBORDEN - PENDALEN - WIELEN, 
SPAKEN - BAGAGEDRAGERS, BELLEN enz. enz. 

FL ZWEMMER 

DE GOEDKOOPE 
ZANDVOORTER 

20 SWALUESTRAAT 20 

Ontving een groote voorraad 
eerste klas materiaal tegen 
concurreerende prijzen. 

RADIO ELECTR. MATERIAAL 

STOFZUIGERS WASCHMACHINES 

op overeen te komen gemakkelijke condities ! ■■BamnHnuHsaa«BBHBBm>BHHBHBBaraBMi 

B 

i Laat ons ook eens Uw 
S fijne wasch behandelen 

B = — — — 

■ Electr. Wasch-, Strijk- en I 
S Glansinrichting „WEST" • 

■ Hoogeweg 25 - Telef. 191 f : 
S Overhemden 25 Boorden 8 et :I BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBI 
■MNIIIinilllllillllllIIIMIIIIIliM 

(Magazijn M VLIJT" HALTESTRAAT 14r. JABOTS & COR- 
ZIJDEN SJAALS, 

PLISé' PER-- EL. 
KOORD IN DIV. Zoo juist ontvangen: 

DE NIEUWSTE, KRAGEN 
SAGES - WOLLEN" & 
HOOFDDOEKJES- :, 
VALENCIENNE-KANT EN 
BANDFLUWEEL & ZIJDEN 
KLEUREN. " 
Het adres voor: 

Knoopen en Gespen. 

DAMES! PROBEERT ONZE RECLAME- 

KOUS 49 CT. 

Heerenoverhemden - - • Zelfbinders - Pochets. 
ZIET DE ETALAGE - CONCURR. PRIJZEN'! 

■oiuuimniinuiiiiiuuiiumiiiMiiitiiinnuninininLiiinnnïiiiuiiiiiiuiïijHBninuiiiiiniiiniiiiiHniHnitiiiiuuiuiJr" I m n VRIJDAG 18 MAART 1938 Tiende Jaargang No. 14 
•RIJS DER ADVERTENTIEN van 1—5 regels ƒ1.— 

ïlke regel meer ƒ0.20 (bij abonnement korting.) 

ABONNEMENTSPRIJS: 75 CENTS PER DRIE MAANDEN ORGAAN VOOR |DE BADPLAATS 

MET OFFICIEELE BADGASTENLIJST VAN-HOTEL- EN PENSIONHOUDERS UITGAVE: VAN PETEGEM's D R U K K E R IJ 
Burg, Engelbertsstraat 11 - Telefoon 393 - Postglro 67851. 
LOSSE NUMMERS 10 CENTS. 
Om een ieder in de gelegenheid te stellen ons 

GROOT SUCCES-PP 

van deze week te gaan zien, stellen wij een aantal plaatsen beschikbaar alléén 
geldig voor de ZONDAGAVOND VOORSTELLING tegen de navolg, prijzen: 

Parket en Parterre 30 et. - Sialëes-Salcon 55 ei. 
Loge SO et. (alles inbegrepen). 

Deze plaatskaarten zijn alléén verkrijgbaar in Sigarenmagazijn van J.WATER, Stations- 
plein, tot Zondagavond 7 uur. 

AAN DE CASSA HANDHAVEN WIJ ONZE G E W O N E ENTREE PRIJZEN 
Vanaf Zaterdag 19 tot en met Dinsdag 22 Maart, 
aanvang 8 uur. Weder-opvoering van een groot 
Schlager-Programma ! 

„Warner Bros" presenteert de superfilm naar het beroemde 
heldenwerk van Lord Tennyson: 

DE CHARGE van de 
LICHTE BRIGADE 

met ÉRROL FLYNN (bekend als Captain Blood) en OLIVIA 
DE HAVILLAND. 

Het grootste helden-epos, dat ooit op het witte doek werd 
vertoond. Mooier, sterker, spannender dan Bengaalsche 
Lanciers en Onder twee vlaggen. 

Een militaire tragedie uit Engeland's historie werd het onder- 
werp voor dit machtig en grootsch filmwerk. — Theater 
Tuschinsky vertoonde deze grootsche film 3 achtereenvol- 
gende weken met overweldigend succes. 

Als 2de hoofdfilm de meest komische film ooit vervaardigd: 

JOE BROWN in de Zesdaagsche 

Een oer-komisch filmwerk, -waarbij de lachsalvo's niet van de 
lucht zijn. JOE BROWN de onbetaalbare filmkomiek is in 
deze film onovertrefbaar. — Wilt u lachen? Neen brullen, 
Gieren, ga dan deze film zien! Toegang boven 18 jaar. 

ENTREE : Parket ƒ0.40; Parterre ƒ0.60; Stalles-Balcon ƒ0.80; 
Loge ƒ1. — (alles inbegrepen.) 

Zondagmiddag half 3 Groote FAItiïlLIE-GflATiNEE 

met opvoering van het groote lachkanon: 

JOE BROWN in de Zesdaagsche 

De meest komische film van 't jaar. Entree 15-25 et alles inbeg. 
DONDERDAG 24 MAART — 8 UUR: 

Populaire Voorstelling 

Reprise van het groote meesterwerk: 

DE MA 

WASSEN BEELDE 

Van deze machtige en sensationeele film welke ooit vervaar- 
digd werd, is een nieuwe copie gemaakt. „DE MAN MET DE 
WASSEN BEELDEN" is een opwindend filmwerk, grandioos 
opgezet, uiterst boeiend en met een paar prachtige rollen van 
LIONEL ATWILL en GLENDA FARRELL. 
Toegang boven 18 jr. Entree: 30—55 et., (alles inbegrepen). 
FEESTAVOND „Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN". Opvoering 
van „De Jantjes". Op Zondag 17 April houdt de bovenge- 
noemde vereeniging haren feestavond ter gelegenheid van het 
18-jarig bestaan in Monopole. Ook thans' weer werkt de 
Tooneelver. D.I.U. mede en wordt gegeven de bekende volks- 
schets van Herman Bouber „De Jantjes", met 30 medewer- 
kenden. Verdere bijzonderheden zullen nog bericht worden. 

Ieder houde dus den avond van den len Paaschdag vrij. 

HOCKEY — Z.H.C. OVERZICHT. 

Zondag j.1. speelde het eerste heeren-elftal der Z.H.C, een 
promotiewedstrijd tegen het sterke H.H.IJ.C. II, voor een 
plaats in de promotie afdeeling. 

Ofschoon de Zandvoorters gedurende een groot gedeelte 
van den strijd in de meerderheid waren, zag de voorhoede 
geen kans te doelpunten. Zoo verstreek de wedstrijd onder 
groote spanning en was het resultaat een doelpuntloos gelijk 
spel. 

Het 2de elftal bracht het er slechter a-f en verloor met 3-1 
van De Kievieten II, nadat de Zandvoorters 10 minuten vóór 
tijd nog de leiding hadden. 

Het elftal behoudt echter nog 'n zeer gunstige promotiekans. 
_ Zondag a.s. zijn beide elftallen vrij in verband met den 
internationalen hockey-wedstrijd Holland-België. i* Schoenmakerij J. van Duyn 
brengt voor velen uitkomst. 

Wij kennen een persoon die, 
alvorens hij nieuwe schoenen 
aantrekt, een scherp mes 
neemt om op de plaatsen waar 
zijn likdoorns komen, gaten fe 
snijden. Anderen durven een 
dergelijke krasse maatregel 
niet aan en lijden een tijdlang 

aan pijnlijke voeten, totdat 

ja, totdat de schoenen eindelijk 
in het vereischte model staan. 

Niet één, maar wel honder- 
den menschen hebben afwijkin- 
gen aan hun voeten, de één 
een knobbel op de wreef, de 
ander een zelfde lastpost op 
z'n teen, weer een ander heeft, 
breede voeten of een ander' 
euvel in de lijn van de 1001 
gevallen die zich voordoen. 

Voor hen is thans aan de 
Imïsêre van nieuwe schoenen 
een einde gekomen. 

De bekende Schoenmakerij 
van J. van Duyn aan de Zee- 
straat 69, schafte zich een 
machine aan, die ongekende 
mogelijkheden biedt. Zij kan 
hiermee uw schoenen alle 
gewenschte vormen geven niet 
alleen, zij kan zelfs schoenen 
die te klein zijn tot 2 maten 
vergrooten. 

De machine is . ons in wer- 
king getoond en doet zeer 
interessant aan. De heer Van 
Duyn zal hem U ook gaarne" 
toonen. 

Wij verwijzen U voor verde- 
re bijzonderheden maar de ad- 
vertentie- op-dë-Siinfenpagina.^' 
&£' JMJArw*»^*' «I; 


Garage- en Taxibedrijf G. VOOGD 

BREDERODESTRAAT 8—10 — TELEFOON 88. 

Stalling - Reparatie 

BEST INGERICHTE BEDRIJF TER PLAATSE. ! VAN PETEGEM's Boekhandel 

Burgem. Engelbertsstr. 11 

VERHUURBILJETTEN 

CONTRACTEN 

KASTPAPIER 

PUNAISES 
LEESBIBLIOTHEEK Laat Uw Ford REPAREEREN 

in een Ford-Garage; wij zijn specialiteiten in Ford- 
reparaties en U kunt gebruik maken van ruilonderdeelen 

RSNKO-Garage - Tel. 224 

".-. Officieel Ford Sub Dealer. gnannDaDnDananDnnnannannnannnaaDDDaDanDaaDaanDaannDnnnnaanDn I RUIL NU UW RADIO-TOESTEL IN 
VOOR HET NIEUWE PHILIPS „CONCERTO"- 
APPARAAT, type nr. 890 A, als hierneven afgebeeld. 

U krijgt ± f 50 - f 120 voor uw 
toestel terug. 

Levering op GEMAKKELIJKE betalingsvoorwaarden 
Vraagt vooral inlichtingen, bij: 

Electro^Central J, E VAN KEULEN g 

DIACONIEHUISSTRAAT 24-9 - TELEFOON 173. 
EXTRA AANBIEDING LAMPEN: 

50 kaars 42 et — 200 kaars 95 et. - gegarandeerd. aaaDDnacnDDaannannQanaaannnDnDaDDaDDannDDDunnDDDDDaDnDnanDnD DE GROOTE K0USEN-VERK00PH 

begint weer de gelegenheid om extra voordeelig en voor 
een heelen tijd kousen en heerensokken te koopen. — 

Dameskousen, Waschzijde, fijn geweven in moderne tinten 36 et 

Sterke fill decosse Dames kousen 35 et 

Bijzonder mooie natuurzijde Kousen 68 et 

Pracht Kousen, zuiver zijde 79 et 

Onze bekende Bemberg zijde Kousen, nu 98 et 

Dames zijde Sportkousen 49 et 

Kinder fill decosse Kousen, vanaf 14 et 

Jongens Sportkousen, vanaf 26 et 

Vergeet u vooral niet enkele paren van onze speciale aanbie- 
ding heerensokken mede te nemen. Pracht heerensokken 
van mooie kwaliteit 23 et 

Heeren Sokken fill decosse, pracht dessins 36 et 

Alle kleuren Jaspe Wol Heeren Sokkken 49 et *> Oif koopt U s&ilééro 

LBAAL"! in 

SCHOOLPLEIN 4 

hoek 
WILLEMSTRAAT. FEESTAVOND „OUDEN VAN DAGEN". Weinig ruimte 
belette ons verleden week te schrijven welk een vreugde- 
vollen avond de Zandvoortsche Oudjes Dinsdag 8 Maart had- 
den, toen door de goede zorgen van de Oranje vereeniging en 
het Comité voor Ouden van Dagen een feestavond voor hen 
plaats vond, die lang in hunne herinnering zal blijven. 

Na het openingswoord van den Burgemeester ving een bont 
programma aan, met medewerking van de Mondaccordéonver. 
„Excelsior", o.l.v. den heer A. Paap, prof. Antonini. buik- 
spreker en goochelaar, den heer Bakels, die eenige filmen 
vertoonde, en de band van Engel Paap, noodig voor de stem- 
ming en het bal, als hoogtepunt waarvan het dansen van de 
oude Zandvoortsche dans. de „Gort met stroop" te noemen is. 

In de pauze werden de oudjes onthaald op koffie met gebak. 

Zij hebben tot laat in den nacht feest gevierd, op 
echt ouderwetsche wijze. Een pluim op den hoed van hen die 
dit mogelijk maakten. 

„VROOLIJKE ALLERHANDE". Aan de te dikwijls geboden 
gelegenheid om uit te gaan schrijven we het toe, dat de revue 
„Vroolijke Allerhande" Zaterdagavond slechts 30 personen in 
de zaal van „Monopole" bracht. De opvoering ging niet door, 
wat jammer was voor het gezelschap, wat dit zeker niet ver- 
diende. DRIELANDEN GOLF TOURNOOI TE ZANDVOORT. 

De belangrijkste wedstrijden in het programma van het Ned. 
Golf Comité voor 1938 zijn dit jaar voor Zandvoort en Den 
Haag weggelegd. Met Pinksteren komen de Duitsche, Fransche 
en Italiaansche golfers op de velden van de Kennemer Golf en 
Country Club tegen de Nederlandsche dames- en lieerenploe- 
gen spelen, terwijl 16 en 17 Juli het belangrijkste kampioen- 
schap van het jaar, het Internationale Open Kampioenschap op 
de schitterende baan van de Haagsche Golfclub wordt gehou- 
den. Een nieuw en interessant punt op het programma is de 
strijd om den ,.Golf"-beker, 14 Mei op elke baan in Nederland 
te spelen. De beste score uit alle op de verschillende clubs be- 
haalde resultaten wint den beker. 

AANBESTEDING & GUNNING! 

Bij de, onder Zandv. aannemers, gehouden aanbesteding 
voor de verbeterings werkzaamheden aan den Strandweg, is 
een 7-tal inschrijvingen ontvangen. 

S. Slagveld ƒ3290.— 

P. J. Berkhout ƒ3170.— 

T. Koper ƒ2997.— 

N.V. L. ten Broeke ƒ2730 — 

Fa. Luyendijk & Bisenberger ƒ2624. — 

P. van Boort ƒ2595.— 

C. Keur ƒ2590.— HET BELANG VAN DE BADPLAATS IS OOK UW BELANG. We verheugen ons er zonder uitzondering op, dat thans met 
hernieuwde energie en met krachtige hand de propaganda 
voor Zandvoort als bad- en woonplaats gaat geschieden. We 
richten het oog misschien al op de ïesultaten die niet uit kun- 
nen blijven en ons allen op één of andere wijze ten goede 
komen. 

Maar hebben we er al eens aan gedacht om lid van het 
nieuwe V.V.V. te worden? 

Is het niet ons aller plicht mede te helpen aan het vooruit 
brengen van onze plaats, waarvoor het met van voorrechten 
gespeende lidmaatschap als door ieder te betalen, maar ook 
als voldoende zijnde steun beschouwd wordt. 

Geeft U op bij het dagelijks geopende infonnatieburej 
aan het Stationsplein. De eisch voor een bloeiende bad 
is: elk inwoner lid van de Vereeniging voor Vreemdj 
Verkeer. 

EENHEID DOOR DEMOCRATIE. De plaatselijk^ 
van de Ned. Beweging voor „Eenheid door Democj 
verleden week in vergadering bijeen in pension „?, 
voorzitter, Ir. van Kuyk, de talrijke aanwezigen} 
had toegeroepen, lazen secretaris en penningmee 
slagen voor. Hieruit bleek dat het de afdeeliny 
één jaar bestond — heel goed ging; o.a. nam 'ƒ 
gestadig toe. Doordat de periodiek aftredendj 
de H.H. W. F. Diemer en Mr. M. J. Sanders .' " 
kozen werden, onderging de samenstelling vj 
geen wijziging. 

Goedkeuring verkreeg het voornemen om op ' 
Maart a.s. een grooten propaganda-feestavond te 

Ir Van Kuyk hield tot besluit een inleiding over" 
werp: „Het wezen der Democratie", waarin hij een" 
king trok tusschen de democratische regeeringsvorm en" 
dictatuur. 

Mevrouw Tromp, theol. candidate, wees hierna de aanwef- 
zigen nog op het feit, dat Minister Romme met zijn wetsont- 
werp betreffende den arbeid der gehuwde vrouw, onrechtmatig 
ingrijpt in het gezinsleven. Spr. constateerde met genoegen 
dat in een democratisch land als het onze, ieder tenminste nog 
het recht had zich tegen het ongewenschte te verzetten. 

De voorzitter sloot deze vergadering met een kort woord. 

DE HEER VAK GEELKERKEN SPREEKT TE ZANDVOORT. Men schrijft ons: 

Het groote nieuws gaat reeds van mond tot mond, de N.S.B. 
houdt op Dinsdag 5 April a.s. een groote Openbare Vergade- 
ring in „Monopole". Spreker voor dien avond is de Heer Van 
Geelkerken, iemand dus die er voor bekend staat de zaken 
duidelijk en klaar te stellen. 

Nadere berichten volgen. 

„IMMANUEL". De gemengde Chr. Zangvereeniging Immanuel 
stelde als datum voor haar jaarfeest vast Dinsdag 22 Maart 
a.s. De Zandvoortsche Tooneelclub „Ons Tooneel" zegde 
haar medewerking toe; zij voert een klucht op, getiteld „De 
Bonte Kaketoe"; het verdere programma is er eveneens op 
gericht de bezoekers te vermaken. Entrée-prijs ƒ0.24. 

OUDERAVOND SCHOOL B. Donderdagavond werd in 
school B een goed bezochte ouderavond gehouden. Na de 
opening door het hoofd der school, den heer Van Ekeren, hield 
de schoolarts C. J. Tichelaar een vlotte causerie over kinder- 
hygiëne, die met groote belangstelling werd aangehoord. In de 
pauze werden koffie en thee geserveerd en was er gelegenheid 
voor de ouders met het personeel der school van gedachten 
te wisselen. In de vacatures T. Aukema & Bohemen werden, 
tot leden der oudercommissie gekozen de heeren Paap en 
Aukema, die de benoeming aanvaardden. Over het aanschaf- 
fen van een verkeerstafel voor school B werd breedvoerig 
gesproken. Men zal door een verloting trachten de noodige 
gelden bijeen te krijgen. 

KERKELIJK LEVEN. 

't Volgende bericht werd mij toegezonden door den oecu- 
menischen Raad in Nederland. Niet alleen plaatsen we dit 
gaarne, maar 't is een verzoek waarnaar we met bereidheid 
luisteren. De nood en het verzoek zijn dringend genoeg. 

Ds. T. 

Aan de Kerkeraden en Kerkelijke Besturen 
der Christelijke Gemeenten. 

Weleerwaarde Besturen der Christelijke Gemeenten. 

De positie, waarin de Christelijke Kerk in tal van landen 
verkeert, waardoor zij, die trouw willen blijven in de belijdenis 
en in de verkondiging van het Woord Gods, verdrukking en 
erger hebben te verdragen, dringt ons U het volgende te ver- 
zoeken. 

De Heer der Kerk heeft hen zalig gesproken, die om Zijnent- 
wil vervolgd en gesmaad worden en bidt voor hen, dat zij 
bewaard worden van den booze. Aan ons is de apostolische 
vermaning gegeven om voor elkander te bidden. 

De Kerk van Christus is allereerst een gebedsgemeenschap 
en wij worden opgeroepen om deze getrouwer en bewuster te 
beoefenen. Wij verzoeken U daarom met allen aandrang om 
in de kerkdiensten, die op Zondag 20 Maart a.s. gehouden 
worden, de gemeenteleden te vereenigen in een gebed, waarin 
allen, die lijden om des Evangelies wil, worden opgedragen aan 
den Vader der barmhartigheid die de Zijnen in alle beproe- 
vingen wil bewaren en vertroosten. 

Vertrouwende, dat u aan bovenstaand verzoek zult willen 
voldoen, in geloofsverbondenlieid. 

De Oecumenische Raad in Nederland. 

AGENDA „ONS HUIS". 

20 Maart: Jongelingsvereeniging. 

21 Maart: Vrouwenkrans. 

Excelsior. 

22 Maart : Naaicursus Mej. van Holst. 

Vierkant Jongens; de heer Vis. 

Jaarfeest Immanuel m. medew. Ons Tooneel. 

Cocktail Club 23 Maart : 

24 Maart : 

25 Maart : 

26 Maart : Zitting Ziekenzorg 

Kunst na Arbeid 

Propaganda-avond A. J. C. 

O.H.'s Kinderkoor 

O.H.'s Mannenkoor 

Excelsior. 

Feestavond Kunst na Arbeid ZANDV. JONGERENKRING. Zaterdag 19 Maart hoopt de 
heer J. Lettinga voor ons te spreken over het onderwerp: „De 
oudste fossielen van Europa". Wij wekken een ieder op naar 
deze ongetwijfeld interessante lezing te komen luisteren. Tot 
Zaterdag dus om 8 uur in de Brugstraat 15. . t E. BOS & ZONEN! 

HALTESTR. 28 - Tel. 112 en HALTESTR. 62a - Tel. 90 S 

■ ■ 

Nieuwe Komkommers vanaf 20 et g 

Zeldzame lekkere Snij- en Spercieboontjes of Andijvie uit het vat voor 12 l /s et. p.pond ■ 

Goud scle Andijvie p.p. 10 et Mooie groote Citroenen Gesn. roode kool, p.p. 7 et g 

Radijs, per Bos 6 et per 100 st. ƒ2.25 3 pnd Bruss. Lof 24 et g 

Raapstelen, Kr. bossen 3 et Groote kroppen sla .. 7 et Mooie goudrenetten, p.p.l2 5 ct H 

Mooie harde tomaten pp30 et Veldsla, per ons 10 et Pracht bellefleurs, p.p. 10 et g 

Mooie Bananen, p.p. ..18 et lOGrape fruits z. pit 60 et Nipuwe „\ a7p „ „p W .i,te ■ 

Nieuwe versche Spinazie Groote bloemkool 35 et Nleuwe S r"^Z?Hct S 

per pond 10 et de echte Jonathans, p.p.20 et Groenten, . .« ei g 

Mooie bossen rhabarberlö et Ansjou peren, p.p 24 et 10 groote Jaffa sinaasap. 60 B 

Onze Puik beste Aardappelen 10 Kilo voor 50 et. Puik en puik best | 

Heden hebben wij heel voordeelig aan te bieden een pracht partii GEWEKTE a 
GROENTEN en een partij BUSGROENTEN. ■ 

2-ponds blikken Andijvie, Spinazie, Doperwten, Spercie- en Snijboonen slechts — 18 et g 

Wij hooren aan huis en bezorgen thuis. Merk » Beverw " k "- g 

VAN 
helpt U schoonmaken Prima Mattenklopper 
als Reclame.... 22 '/ 2 et. Profiteert er van : 3 pak 
Lucifers, prima, 18 et. Wij handhaven onze lage prijzen van onze prima 
Trappen en andere Houtwaren. Kaasschaaf, prima, 68 et 

Kambakjes 15 et 

Poetsdoozen 39 et 

Broodplank, vanaf 25 et 

Mouwplankjes 25 et 

Vleesch plankjes, vanaf 25 et 

Bosjes houten lepels 15 et 

Wringer bokken 195 et 

Bezemstokken 8 et 

Lke aanbieding pracht kwaliteit EMA1LLE BAZARBAKKEN, 

jjroote, in de kleuren rood - groen - blauw, spotprijs 69 et., 

zonder naad, 69 et. EMMERS, zware, 89 et. trappen, per trede . 
tafels . 
stoelen . 
rik. droogrekken 
fl rekjes . . . 
loek rekjes . 
pbakken . . . 

?t 

knken ... . ..24 et 
..95 et 

..125 et 

..115 et 
..59 et 
..39 et 

..42 et 
..35 et 

.105 et , 4 stukjes, pracht 49 et 

Pmleer. prima zond. naad 98-120 et 

3onsen 

Dweilen (v.Eek) 20-22 5 -29 et 

Dweilen 15 et 

Linnen Dweilen 12-19 et 

Wafeldoekjes 10 et Stofdoeken 

Kastpapier 

Kastpapier, 

Kastpapier, 

Kastpapier, 

Kastpapier, 

Kastpapier, 

Kastpapier, 

Rolletjes rand 

Punaises, alle kleuren, p.doos . 

Punaises, koper, per 4 doosjes 

Kopjes Kwasten 

Borden kwasten 10 et 

(wit) 12 vel 8 et 

gekleurd 12 et 

per rol, wit ..9-10-25ct 
damast, wit .p.rol 18 et 

rood, p. rol 18 et 

blauw, p.rol . ..12 et geblokt, p.rol .10 et 
. 7 5 ct 
..5 et 
.10 et 
. 5 et 
. 7 et Bezems . 
Platte borstels 
Waschboenders . 
Lola borstels . 
Handen borstels .25-35-45 et 

. .5-10-12 et 

..12-15 et 

.. ..25 et 
.. .. 4 et Knolletjes . 

Rage bollen ... . 

Ragebol met stok . 

Cocos stoffer, kort 

Cocos stoffer, lang . 

Haren stoffer, kort 

Haren stoffer, lang . 

Haren kwastjes 

Wit kwasten . . . 

Stofdoekmandjes . 

Boodschappenmandjes 35-45 et ..7-10 et 
.25-35 et 
. .45 et 
. .20 et 
. . 25 et 
..49 et 
..98 et 
..10 et 
..75 et 
.30 et Boodschappen tasschen .29 et Groote bus Schura 8 et 

2 groote stukken huishoudzeep 10 et 

2 pak zeeppoeder 18 et 

1 pak zelfwaschmiddel 15 et 

Alpha, voor Aluminium 10 et 

Onze prima Bataafwas, pottenl0-25 et 

Bataafwas, doozen 25 et 

Groote bus was 19 et 

Koperpoets, busjes 10-20 et 

Goud- Zilver- Brons 10 et 

4 pansponsen 10 et 

3 rol closetpapier 10 et 

2 panlappen 10 et 

Mattenkloppers 29-35 et Theepot 29 et 3 Kop & Schotels, wit 29 
3 „ „ „ gekl. 35 agaz + t /t Wonder van Zandvoort" 

Swaluëstraat 9 - Telefoon 518 Ontvangen nieuwe Voorjaars-Artikel 

1 HOEDEN 

I JAPONSTOFFEN 

1 KOUSEN 

i KRAAGJES 

1 SJAALS 

| CEINTUURS 

1 TRSCOTAGE 

I GESPEN 
KERKSTRAAT 31 .V. 

TELEFOON 13 Banketbakkerij „HUIZE ROLAND" 

KERKSTRAAT 8 - TELEF. 72 

heeft a.s. Zaterdag een GEMBERDAG. 

DE ORIGINEELE GEMBERBOLUS 10 et per stuk 

GEMBER FLAPPEN 10 et per stuk 

GEMBER CARRE'S 8 et per stuk 

GEMBER KOEKJES ,. . . per '/• pond 45 et 

PRALlNè BANKET (Choc. vulling) per V 2 pond 35 et 

AUGUSTINA'S (conf. vulling) per >/ a pond 35 et 

MARASQU1N KOEKJE per »/ s poud 35 et 

PAIN D'AMANDE per »/ a pond 30 et 

ƒ 10.— KASSABONS EEN TAART NAAR KEUZE. 1 VOETBAL — OVERZICHT Z.V.V. ZANDVOORT. 

Op het door veel „frissche luchtjes" omgeven Schoten- 
terrein speelde Zandvoort I Zondag den wedstrijd, waar we 
eerlijk gezegd tegenop zagen. Menigeen struikelt op het 
kleine, doch goed bespeelbare veld van de geel-zwarten, langs 
de lijnen waarvan dezen middag meer toeschouwers uit 
Zandvoort dan uit Schoten stonden. Als we u daarbij ver- 
tellen, dat er tamelijk veel publiek was, behoeven we feitelijk 
niet meer te gewagen van den grooten stroom supporters die 
per auto of per fiets hun favoritcn vergezelden. 

Voor het geel-blauwe elftal moeten al die bekende gezichten 
langs de lijn een moreele steun gegeven hebben, zonder de 
spelers direct rustig te stemmen, want de zenuwen speelden 
de eerste oogenblikken een té groote rol. Niet alleen de spelers 
leden aan dit euvel, onder de supporters waren er die zich 
slecht kunnen beheerschen, wat geen aangenamen indruk wekt, 
ook al weten we dat zij het minder erg meenen dan uit hun 
woorden kan spreken. Indien zij bij ruw spel van de tegen- 
partij haast het veld oploopen en den speler die zich misdraagt 
toeroepen: „Blijf voetballen" en nóg wat, zeggen wij zónder 
krachtterm: „Blijf supporter!" 

De wedstrijd. 

De aanvang kenmerkte zich door een geel-blauw-offen- 
sief, gedurende een groot deel van de eerste helft ge- 
handhaafd. Schoten werd als het ware overrompeld, al ver- 
digde het zich met hand en tand. Af en toe vonden we haar 
tactiek van krachtig afbreken wel wat té forsch. 

Zandvoort scheen zonder tactiek te spelen, speelde o.i. ge- 
heel zonder 't hoofd te gebruiken. Behoudens een enkele plot- 
selinge onderbreking zijn zij in den aanval geweest, kwam het 
leder trouw telkenmale terug. Feitelijk had in die eerste 20 
minuten de strijd bekeken kunnen zijn, zoo zeker bestond er 
voor de Zandvoorters de gelegenheid om de overwinning in 
hun vestzakje te steken. 

Maar het vlotte niet in de voorhoede, wat toch grootendeels 
buiten haar schuld lag, omdat de halflinie te ijverig meehielp 
bij het doel te komen. Zij gaf veelal te laat af en dat niet 
alleen, zij verzuimde de vleugels in het spel te betrekken. Van 
mooi open spel, met daaruit voortvloeiende gevaarlijke aan- 
vallen is in die periode geen sprake geweest. Alles liep dood 
door den vorm waarin het aanvalsspel gegoten werd, te ver- 
gelijken met een trechter, aan welks einde een aantal Schote- 
naren den bal retourneerden. 

J. van den Bos is in die periode van de beide vleugelspelers 
het actiefst geweest. Hij genoot echter een speciale bewaking 
en stond veelal geisoleerd. Niet goed van hem was om z'nlijn 
te verlaten, ook al heeft hij door 't snel naar binnen zwenken 
soms succes. Voorzetten is de grootste taak van een buiten- 
speler. 

Op dit tè hooge tempo volgde een vermindering van druk 
op het Schoten-doel, waarin de thuisclub aanleiding ziet er 
een schepje op te gooien. Kemp krijgt het even druk, terwijl 
halflinie en backstel toonen kunnen wat zij waard zijn. Ge- 
leidelijk gaat het spel meer gelijk op en volgt Zandvoort het 
voorbeeld van Schoten om met lange trappen de voorhoede 
aan het werk te zetten. Deze kan alzoo een normaler spel ont- 
plooien, wat al spoedig succes heeft. Een onverwacht hard 
schot van Jb. de Muinck doet den doelverdediger misgrijpen, 
tot vreugde van den Zandvoort-aanhang. Spoedig hierop 
krijgt Luiting een schietkans en weer moet er iemand visschen. 

Met een 2 — 1 voorsprong wordt gedraaid. Gezien de krachts- 
verhouding zijn we zeker van de overwinning. 

Na de hervatting bestond hieraan haast geen twijfel meer. 
Schoten kreeg de eerste 20 minuten geen voet aan den grond. 
Slechts één elftal voetbalde, Zandvoort! Prachtig dat spel in 
het begin van de tweede helft, een kampioensploeg waardig. 

Geen getreuzel met den bal, maar snel plaatsen naar de 
vleugels, keurige combinatie. Had Zandvoort zoo blijven spe- 
len, de uitslag was geen 3 — 1 geworden, eerder 6 — 0. De fout 
is geweest dat men het ten laatste tè mooi ging doen. De 
3 — 0-voorsprong deed hierbij den strijdlust verzwakken. 

Schoten daarentegen herstelde zich langzaam maar zeker en 
kreeg weer moed. Zij namen voor het laatste deel van den 
strijd het initiatief grootendeels over. Tot veler ongenoegen 
liet Zandvoort haar doel belegeren zonder een tegenoffensief 
in te zetten. Door een overtreding in het beruchte gebied 
kreeg de thuisclub een penalty toegewezen. Het eerste tegen- 
punt dachten we, tevens hopende dat de „kampioenen" tenge- 
volge hiervan uit hun „zoete rust" zouden komen. 

De Schoten-midvoor faalde ditmaal en het spel ging op de- 
zelfde wijze door. Kort hierop echter redde Klooster voor zijn 
club toch de eer, waarna keeper Kemp bij zichzelf dacht, 
„dat gebeurd niet meer", reden, waarom de geel-zwarten geen 
kans meer kregen het net te vinden. De 3 — 1-uitslag gaf de 
verhouding goed weer. Scheidsrechter Miezerus een eeresaluut 
voor z'n correcte leiding. Het Zandvoort-elftal kan terugzien 
op en goeden wedstrijd, stuk voor stuk overtroffen zij zich 
haast. Uitblinkers waren keeper M. Kemp, D. de Muinck, E. 
Keesman en Oomstee. terwijl J. de Muinck weer op toeren 
komt. H. Bloemendal vormt eigenlijk een te zwak punt in 't 
elftal. Bleef hij op z'n plaats, hij is linksbinnen, dan zou het 
nog gaan, maar meestentijds staat hij op zijn manier te kant- 
halven, d.w.z. hij maakt allerlei schijnbewegingen zonder in het 
bezit van den bal te komen, hindert de half-linie en remt de 
oncomplete voorhoede. Slechts sporadisch is hij z'n plaats 
waard. Ook al vanwege de moeilijkheid een goede plaatsver- 
vanger op te stellen, is de elftal-commissie stellig gebonden 
aan het bekende Engelsche gezegde: „Never chance a winning 
team!" 

Zondag tegen de Meteoor thuis. 

Van de drie nog te spelen wedstrijden, t.w. tegen W.M.S. te 
Amsterdam, Zeemeeuwen en de Meteoor, is bovengnoemde 
ontmoeting het eerst vastgesteld. Het ranglijstje laat zien 
wat er bij op het spel staat. Zandvoort kan het niet zonder 
aanmoediging stellen, vooral ,niet nu uit Amserdam vele sup- 
porters meekomen. Indien de geel-blauwen zichzelf blijven 
verzekeren dat zij slechts de kampioenen zijn, staan ze Zondag 
met vertrouwen in het veld om de gasten er onder te houden. 

Denk er om spelers van het eerste. 

Denk er om toekomstige kampioenen. 

Jullie winnen Zondag! Het moet! Het kan! 

Stand in afdeeling I - 3e klasse B. 

18 


11 


4 


3 


26 


61—32 
17 


9 


6 


2 


24 


52—30 
IS 


11 


2 


5 


24 


43—30 
17 


8 


7 


2 


23 


36—23 
17 


9 


1 


7 


19 


44—32 
17 


6 


2 


9 


14 


48—39 


D. E. C 


17 


6 


2 


8 


14 


28—30 
18 


5 


4 


9 


14 


35—54 
17 


4 


5 


8 


13 


26—38 


W. M. S 


17 


4 


4 


9 


12 


30—36 


S. D. Z 


17 


2 


3 


12 


7 


21—28 Wat de overige elftallen presteerden. 

Zandvoort II stelde Zondag haar aanhang hevig teleur door 
op eigen veld met 1—0 van R.C.H. V te verliezen. De achter- 
hoede wascht haar handen in onschuld, wat van de voor- 
hoede niet gezegd kan worden. De spreekt boekdeelen over 
haar onproductieviteit. Hopenlijk vergooien zij a.s. Zondag 
hun mooie kans niet verder en verslaan zij in Haarlem de ve- 
teranen van dien naam. 

Zandvoort III verloor ook, zij speelden uit tegen Hillinen II, 
waardoor haar kampioensdroom wel uitgedroomd is. 

Het Vde zorgde voor een overwinning, terwijl ZandvoortVII 
onvolledig naar DeCeO trok om twee verliespunten te ont- 
gaan. Gespeeld hebben zij niet. 

De Junioren deden wat van hen verwacht werd en wonnen 
hun laatsten wedstrijd. 
Programma lagere elftallen: 
Haarlem lila — Zandvoort II 
Hillegom II — Zandvoort lil 
Zandvoort IV— V.V.H. 
Bloemendaal IV — Zandvoort V 
E D .0. IX— Zandvoort VII 
Zaterdagmiddag: 

E. H. S. adsp.— Zandvoort ads. 3 uur 
VI. Vogels ads. — Zandvoort ads. b 3 uur 

INTERN. HOCKEY TOURNOOI. De Duitsche Sportclub 
„Wacker" uit Leipzig maakt in de maand April een tournee 
door Nederland. We maken hier melding van, omdat een deel 
van hen ook Zandvoort aandoet om deel te nemen aan de 
Paaschwedstrijden van de Z.H.C. Het gezelschap, pl.m. 30 
personen omvattende, blijft hier enkele dagen logeeren en be- 
zoekt natuurlijk ook den feestavond van Z.H.C, op Zaterdag 
16 April vastgesteld. Voorts wordt hen een autotocht aan- 
geboden naar de bollenvelden, terwijl vermoedelijk ook van 
gemeentewege belangstelling voor dit Duitsche bezoek zal 
worden getoond. 

AANTAL BADEN. In de afgeloopen week werden in de 
gemeentelijke badinrichting aan de Groote Krocht no. 10 (ge- 
bouw gemeentebedrijven) 25 kuip- en 354 douchebaden ge- 
nomen. 10 uur 
10 uur 
10 uur. 
10 uur 
10 uur NIEUWS, groot NIEUWS 

uit de Schoenmakerij 
van J. VAN DUIJN 

Vanaf heden kunt U Uw schoenen laten verwijden en verlengen; 
Door aanschaffing van de allernieuwste Schoenen-vergroot- 
Machine kunnen wij Uw schoenen gegarandeerd tot 2 num- 
mers vergrooten. 

Ook voor het verwijden van Uw schoenen kunnen wij, vooral 
op de gevoelige plaatsen van likdoorns, eet., uitstekende 
resultaten bereiken. 

De prijzen hiervoor zijn zeer billijk. 

Damesschoenen vergrooten 50 et 

Heerenschoenen vergrooten . . . 60 et 
Kinderschoenen vergrooten vanaf . 40 et 

Damesschoenen verwijden 30 et 

Heerenschoenen verwijden 40 et 

Kinderschoenen verwijden v.a. . . . 25 et 

Vraagt inlichtingen bij: 

Schoenmakerij J, VAN DUIJN 

ZeesiSi'as&t ©© 

Onder Rijkstoezicht gediplomeerd. GROENTEN, FI3UBT era ^AetO&FPELËN ware 
SlwsaiuësfÊPsat 2 Stoofperen. winterjannen 

2 pond 25 et 
Zoete appels, 4 pond 25 et 

Bananen, per pond 16 et 

Extra fijne zacht zure hand- 

appels, 3 pond 25 et 

Zoete Handappels 3 pd 25 et 

Jaffa's 10 voor 55 et 

Extra gr. Bellefleurs 2 p. 25 

Goudreinetten, . . 2 pd. 25 et 

Pr. 2 pds bl. Spercieb. . .18 et 

2 pds-blik Appelmoes pr. 24 

2 pd blik augurken, prima27 et 

Groote flesch Appelmoes 33 et 

2 pd. bl. aardbeien pr. 38 et 

Prima doozen dadels.. 20 et 
Wij hebben prima Arachide Slaolie voor buitengewone reclame prijs. 

Komt ziet & overtuigt U - Nergens beter - Nergens goedkooper 
Alles wordt direct thuis bezorgd en zonder prijsverhooging.': Versche Spinazie 3 pd 25 et 
Versche Raapstelen 4 bos 10 
Pracht Lot 3 pond. ... 25 et 
Zoute Andijvie, per pond 10 et 
Zuurkool, de echte, p.p. 6 et 
Bloemkool voor marktprijs. 

Tuinworteltjes p.p. 6 et 

Tomaten voor marktprijs. 

Mooie Spruiten v.a 6 et 

Gesneden Roode kool.. 7 et 
Krul Boerekool per pd. 6 et 
Precent of Engeland . . 15 et 

Pracht Lof 3 pond 25 et 

Kropsla 10 et 

Citroenen, 3 voor 10 et 

Citroenen, per 100 ...ƒ2.50 10 groote Grape fruit zonder 
pit 70 et 

1 flesch prima Posteliin 22 et 

Gepelde kastanjes p.p. 22 et 
Champignons. Veldsla, Radijs, 

Knoflook en Mierikwortel. 
— Alle soorten Noten. — 
10 K.g. Zand-aardapp. ..45 et 

10 K.G. Bonte 65 et 

10 K.g. Zandeigenheimers70 et 

Zoute Snijboonen, Eigen 

inmaak, extra, p.p. . . 12 et 
N.B. U koopt bij ons prach- 
tige blanke Zuurkool uit het 
vat (niet uit blik,) p,pond 6 et 
Sigaren-Magazijn „BREDEf ODE" 

Paradijsweg hoek Brederodestraat - Telef. 421 

Zoo juist ontvangen: 

JAN STEEN en RERACO SIGAREN 

®^- 2 PRACHT SERIEMERKEN IN ALLE PRIJZEN. ~W 

ALLEEN-VERKOOP VOOR ZANDVOORT. 

Verder verkrijgbaar: 

WHITE ASH — BALMORAL — EL SENOR — EL PRESIDENTE 

enz., enz., enz., enz. 

Probeert U eens de No. 581, 'n fijne geurige 4-ct Sumatra-Corona. 

Beleefd aanbevelend, J. C. VAN HOUTEN 
ZIET DE ETALAGES!! ZIET DE ETALAGES!! 


.M'JC*Z 

ZANüViLAAMhv^I BENTVELD '^mm^i^s^mw&m^^i^^Mm- »GIAS en VERF WARE I Ë6a BS 

| Dat komt niet éénmaal! m 

g MAAR DAT KOMT TWEEMAAL! S 

kb Haast U 2 Ponds Blik Snijboonen - Spercieboonen - Spinazie en Andijvie b! 

|S ook deze v an de Beverwijksche Conservenfabriek, Zeldzaam v. kwaliteit SÜ 

| week nog. goede juin^i slechts IS cent i 

BS Doperwten. buitengewoon mooi, 2 ponds blik 22 et m 

SS Gr. Slesch Postelijn 22 et - Champignons per pnd 15 et HB 

Ba Augurken, zoet-zuur. per 2-ponds blik 19 et Q 

81 Alle soorten Binnen- en Buitenlandsche Vruchten tegen H 

§g scherp concurreerende prijzen. — VERSCHE TOMATEN §§ 

1 REMP'S Fruithandel - Kerkstr. 35 - Tel. 152 E 

B3 ZONDAGSGEOPEND VAN 2TOT8UUR! 3 H Heden overleed -na een 
langdurig lijden onze ge- 
liefde Man, Vader en 
Grootvader 

ENGEL KOPER 

in den ouderdom van 64 
jaar. 

Aaltje Koper-Koper 

P. M. Hendrikse-Koper 

A. Hendrikse 

A. Koper 

E. Koper-Schraal 

en Kleinkinderen; 

Zandvoort, 16 Maart '38. 
Hobbemastraat 19. 

De teraardebestelling zal 
plaats hebben op Maan- 
dag 21 Maart a.s., n.m. 
12.30 uur op de Alg. Be- 
graafplaats te Zandvoort 
Vertrek van het sterf- 
huis te 12 uur. Dank betui ging, 

Hiermede betuigen wij onzen 
hartelijken dank aan den Wel- 
Edel Zeergeleerden Heer Dr. 
C. A. H. Gerke, voor de goede 
verzorging van onzen jong- 
sten zoon. 

Fam. KFRKMAN. 

Van Speykstraat 8. 
Zandvoort, 18 Maart. Biedt zich aan: Jonge Werkster 

voor het schoonmaken van 
huizen. Br. letter S Bureau 
„De Zandvoorter". 

Petegem's Drukkerij. Lief Bovenhuisje ƒ4.75 

Kleine werkplaats of garage ƒ2 
Te bevr.: Kostverlorenstr. 60, 
alhier. Benedenhuis te huur 

Jan Steenstraat 16, bev. 3 kam. 
keuken, kelder en groot zomer- 
huis. Huurpr.: ƒ5.15 per week. 
Te bevr.: Kleine Krocht 7. gevraagd voor de ochtend- 
uren. Zandv.laan 23a. GEVRAAGD: 

Jongeman van 17 of 18 jaar 
voor 

Leerling-FilmoperateuF 

Aanmelden Zaterdag van 4-5 
üur. „Hollandia-Bioscoop", 
Stationsplein. Te koop aangeb. goed funct. 
IJSKAST 

Zeer billijk. Adres Haltestr. 34. 28 MAART 

begint DE TREKKING 

WETTIGE J,HAKO"-LOTERIJ 
Briefjes verkrijgbaar bij het 
van ouds bekende adres: 
C. v. ROON, Jan Snijerplein 9, 
Tel. 495. 

Tevens nog 2 leden gevraagd 
in clubje om mede te spelen 
5 heele loten. Openbare Verkooping 

VAN 

Hotel'Café-Restaurant 
„WELGELEGEN" ca. 

Kerkplein 5-6 Zandvoort. NOTARIS H. M. VAN WEEL 
te Bloemendaal, zal op Woens- 
dag 23 Maart 1938, nam. 2 uur, 
in de benedenzaal van nate- 
melden Café „Welgelegen" a/h 
Kerkplein 5 te Zandvoort, 
publiek verkoopen: 

het op zeer gunstigen stand 
gelegen, meer dan 20 j. in 
expl. zijnde HOTEL-CAFE- 
RESTAURANT „WELGELE- 
GEN", m. aangr. WOONHUIS 
en erven, te ZANDVOORT 
a/h KERKPLEIN 5 en 6, 
totaal groot 4.35 Aren; te 
vellen in 2 peren, en gecom- 
bineerd. 

In eigen gebruik. Grondl. 
ƒ 138.85. Straatl. ƒ 80.88. Perc. 
Kerkpl. 5 bevat: gr. restaura- 
tiezaal, ontbijtz., gr .Keuken, 
Bijkeuken. 17 Kamers, vaste 
Wascht., Badlc, emballage- en 
Bierkelders. 

Perc. Kerkpl. 6 bevat: rest- 
zaaltje, veranda, kantoor, kabi- 
net, 2 kamers en suite, 2 kl. 
kamers, zolder. 

Alles voorzien van gas, elec. 
licht en waterleiding. 
Bierpomp en inventaris zijn 
niet onder den verkoop begre- 
pen. , t , 

Aanv. bij Betaling: uiterl. 
4 Mei 1938. Lasten vanaf 4 Mei 
1938, ook achterst. Lasten. 

Bez. dagelijks 2-4 uur nam. 

Inl. verstr. gen. Notaris Van 
Weel, kant. Overveen, Bloe- 
mend.weg 198, telef. '23716. Te koop aangeboden : 

Jongenscostuum, leeftijd 12-14 
jaar; Meisjesmantel, leeftijd 10 
jaar; 1 paar schoenen, mt. "38. 
Adres: Kostverlorenstraat 24. W. Weber, Loodgieter 

Diaconiehuisstraat 34 - Tel. 217 . KLIJN Je% 

Koogeweg 60 Opleiding voor Praktijkexamens H. GANSNER, P. Heinstr 12 

Burgem. Engelbertsstraat 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden en Kachels KOOPT 

TE 

ZANDVOORT. Laai van Uw zwaai* veeren bed 
3-DEELIG MATRASSEN maken! 

Tevens het beste adres voor overtrekken van Bedden, 
Springbakken, Divans, Stoelen, enz. Beleefd aanbev- 

J. STEENEKER, v. Ostadestraat 10 VOETBAL — OVERZICHT ZEEMEEUWEN. Na een goede 
eerste helft schijnt Zeemeeuwen 1 thans een inzinking door te 
maken, en het is maar heel goed, dat de positie geheel veilig is. 

Uit het spel tegen Ahrends kenden we Zeemeeuwen van 
1937 niet meer terug. Elk enthousiasme ontbrak, het plaatsen 
was slordig en bij sommige spelers te traag Steeds weer aan 
werd getreuzeld, totdat een speler der tegenpartij zijn voet 
voor den bal zette. De 3-2 overwinning der Amerdammers, die 
thans hun vleugels meer in het spel betrokken, was dan ook 
verdiend. 

Een keurige pass bracht den rechtsbinnen der gasten voor 
open doel en zijn schot was goed gericht. Aanvoerder Kees- 
man maakte den stand 1 — 1, waarna de Zeemeeuwen-links- 
buiten de kans van den dag onbenut liet. 

Nog voor de rust trof een goed genomen vrijen trap der 
Amsterdammers doel, door ontactisch opstellen der achter- 
hoede, terwijl deze stand tot 3—1 werd verhoogd toen men 
den linksbuiten rustig tot vlak voor doel liet komen. 

Bij een der weinig goede aanvallen der thuisclub werd de 
Ahrendsachterhoede gepasseerd en bracht slechts redding door 
't maken van „hands". De strafschop werd goed benut en bij 
3—2 bleef het. 

In de morgenuren verloor een zeer zwak IVe elftal van 
Spaarnevogels II met 2—0 en moet nu afwachten wat de 
andere elftallen doen. 

PROGRAMMA: A.s. Zondag bezoekt Zeemeeuwen I te Am- 
sterdam W.M.S. en mag wel oppassen, anders zakt men in de 
onderste helft. 

Zeemeeuwen II speelt den laatsten competitiewedstrijd uit 
tegen Schinkelhaven II. 

Zaterdagmiddag spelen beide adsp. elftallen thuis tegen elf- 
tallen van E.D.O. 

„JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK". Aangifte voor 
het e.v. kamp worden omgaand ingewacht Regentesseweg 3. ILDHANDEL 

D. VfSSER 

HALTESTRAAT 34 is UW ADRES 

Versche Hoenderpark 

Eieren 3 '/ 2 en 4 et. 
Contant afgehaald in den winkel 

SOEP-BRAADKIPPEN 
40 et. per pd. 
DAL 
met Rubberzooi en Leder- 

tusschenzooS vanaf 

ALPH. SPRENGERS - GROOTE KROCHT 8 (tegenover het Gemeentehuis) 

Luxe Brood- en Banketbakkerij 

G. H. KUftfESVSAN 

Haltestraat 33 - Telef. 26 
Deze week als Reclame: 

ARNHEMSCHE MEISJES ) van 50 et 

ZOETE KRAKELINGEN > voor 35 et 

AMANDEL-STENGELS ) per >/ s pond. 

Als extra Reclame! 

4 TOMPOUCES VOOR 25 CENT 

DEZE ALLEEN ZATERDAG EN ZONDAG! ^@P GRATIS RADiO-MUZIEK ~^> 

HENK SCHUILENBURG, De Goedkoope Amsterdammer 

Groote Krocht 5-7. Tel. 474, plaatst gedurende 14 dagen 
geheel gratis een radio toestel bij u thuis.. 
Dat durven wij te doen, omdat wij weten dat de beroemde 
MENDE TOESTELLEN *n groote bedrijfszekerheid heb- 
ben, hooge technische prestaties en een klank welke on- 
gelooflijk dicht bij de origineele muziekbron staat. 
LEVERING OOK OP GEMAKKELIJKE CONDITIES. I CHR. ZANGVERENIGING 

ËL" ?? Directeur: JAC. ZWAAN 
Ere-Voorzitter : Ds. D. TROMP op Dinsdag 22 Maart 1938, 
8 uur in „ONS HUI S". 

Toeeel - Muziek 

Medewerking van de Toneelclub 

„ONS TONEEL" 

HUMORIST - CONFERENCIER 

Entre 25 cent, belasting inbegrepen. DAMES! Laat Uw haar VAKKUNDIG PERMANENTEN. 

geheel compleet slechts f 195 

geheel stroomloos. 
Olie behandeling tegen haar uitval. 

Speciaal BLONDEEREN en VERVEN. 

TO DE JONG, Stationsstr. 14 MEDEDEELINGEN ZWEMCLUB „ZANDVOORT". (Z.C.Z.) 

Ditmaal in de eerste plaats een woord over de indoortraining. 
Wat de belangstelling betreft, hebben we over het geheel ge- 
nomen niet te klagen. De adspiranten nemen in voortdurend 
groeiend aantal deel, terwijl de opkomst bij de dames de eene 
keer goed, de andere keer minder goed te noemen is. De hee- 
ren begrijpen het minst het nut dat de indoortraining voor hen 
heeft. Betere opkomst, zeker van hen die polo-spelen of het 
willen gaan spelen, is noodzakelijk. We verwachten dat deze 
kleine opwekking voor alle leden een aansporing is orn de in- 
doortraining geregeld bij te gaan wonen. Velen van ons 
hebben het absoluut noodig. 

Zien wij u dus Maandagavond in het gymnastieklokaal van 
de „Wilhelminaschool?" De tijden zijn de volgende: 

Van kwart voor acht tot tien over acht voor jongens en 
meisjes adspiranten t.m. 13 jaar. 

Van kwart over acht tot negen uur voor oudere meisjes en 
dames; vanaf 9.05 voor heeren. 

De algem. leiding berust bij den heer J. Kollerie uicH'lem. 

De wekelijksche oefenavond. Over 't bezoek hjeraan mogen 
we voldaan zijn, de belangstelling van oud en jong is voort- 
durend groot. Het gestadig groeiend ledental wijst op de 
goede propaganda die er van de gezellige zwemavonden in 
het „Stoop's Bad" uitgaat. Zwemmers, ga eens een Dinsdag- 
avond met ons mee. U geeft u hierna zeker op als lid. De 
contributie is voor leden, personen van 16 jaar en ouder, 40 
et. per maand; voor adspiranten 20 et. per maand. De prijs 
van het bad is op ons eigen oefenuur slechts 25 et. Vraagt 
inlichtingen bij het secretariaat: Koningstraat 69. 

Een eigen club-orgaan. Binnenkort verschijnt het eerste 
nummer van ons eigen maandblad. De beide jeugd-propa- 
ganda-commissies zullen met de bezorging belast worden. Wie 
hier ook aan mee wil helpen kan zich bij den secretaris op- 
geven. 

De jaarlijksche feestavond. De feestcommissie werkt met 
man en macht aan haar plannen. Doordat deze meer tijd van 
voorbereiding vragen dan we oorspronkelijk dachten is de 
datum van het feest verschoven tot 7 Mei a.s. 

COMITÉ „ORANJEVREUGD". Het Comité „Oranjevreugd" 
heeft aan de kinderen, geboren in Februari, eveneens een 
herinneringsbeker uitgereikt. 

De namen zijn: 
Maria Johanna Warmerdam, geb. 2 Febr., Zandv. laan 371. 
Jacoba Katherine Keur, geb. 7 Febr., Kruisstraat 4. 
Bart Johan Gerhard Schokking, geb. 15 Feb. Boul. de Fav. 33. 
Albertus Drayer, geb. 18 Febr. te Haarlem, Ten Katestr. 8. 
Irene Pommerel, geb. 30 Febr. te Haarlem, Parallelweg 35. 
Christiaan Visser, geb. 21 Febr., Kerkpad 5. 
Rensje Elisabeth Bijl, geb, 27 Febr., Haarl.straat 84. 

Aan de moeders, die daarvoor in aanmerking komen, wordt 
een bijdrage voor de luiermand of voor zichzelf gegeven. 

Het comité heeft .besloten met deze uitdeeling door te gaan. 
zoolang de financiën dit toelaten en wel teruggaande naar de 
maand December en verder gaande in de maand Maart. VEREENIGING VOOR VREEMDELINGENVERKEER 
„ZANDVOORT". 

' Op verzoek vafn den nieuw benoemden Directeur van de 
Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer heeft de redactie be- 
sloten aan genoemde Vereeniging een vast hoekje in dit blad 
af te staan. Geregeld zal men dus elke week bijzonderheden 
over deze voor onze badplaats zoo belangrijke organisatie 
kunnen aantreffen. 

In de afgeloopen week werden door de diverse commissies 
vergaderingen belegd, waar zeer vruchtbare besprekingen 
hebben plaats gehad. Het is prettig te kunnen constateeren, 
hoe alle krachten gericht worden op 't gemeenschappelijk doel 
om Zandvoort onder de badplaatsen van ons land de plaats 
te doen innemen, welke het toekomt. Het lijdt geen twijfel of 
een dergelijke samenwerking zal succes moeten hebben. 

Natuurlijk kunnen thans over de meeste plannen — en dat 
zijn er heel wat ! — nog geen uitvoerige ïnededeelingen wor- 
den verstrekt. Wel kunnen wij thans reeds melden, dat zeer 
spoedig een nieuwe, keurige folder in vier talen in een oplage 
van 10.000 ex. zal worden uitgegeven. 

Peze folder zal een lijst bevatten van alle hotels en pensions 
te Zandvoort, waarvan de exploitanten als lid van de veree- 
niging voor Vreemdelingenverkeer zijn ingeschreven. Deze 
folder zal dus voor het hotel- en pensionbedrijf van groote 
waarde zijn. 

Gaarne geven wij alle hotel- en pensionhouders, die nog 
niet tot lid van de Vereeniging zijn toegetreden, den raad zich 
onmiddellijk voor het lidmaatschap aan te melden, opdat hun 
bedrijf nog in de folder zal kunnen worden opgenomen. 

Volgende week hopen wij onze lezers nader te kunnen in- 
lichten over de verdere plannen van „Vreemdelingenverkeer". 

VAN HET WITTE DOEK. Verleden week deden de z.g.n. 
voorfilmpjes die de „Hollandia-Bioscoop'' als aankondiging 
van hetgeen komt, draaide, ongetwijfeld bij het meerendeel der 
talrijke bezoekers den wenscli opkomen van: „Was het maar 
vast zoo ver". Nu is het zoo ver! 

Joe E. Brown, de grootste aller komieken is vanaf Zaterdag 
te zien in „De Zesdaagsche", een film om bij te brullen van 
den lach. Hieraan twijfelt niemand die eens het genoegen 
heeft gehad zijn onmogelijke toeren te volgen. 

Joe E. Brown laat ons in „De Zesdaagsche" geen moment 
zonder lach. Naast het vroolijke deel staat een film van een 
geheel ander genre, waarin moed, liefde en romantiek een 
voorname rol spelen, maar waarin tevens de minder mooie 
eigenschappen en daden van liet menschdom een woordje mee- 
spreken. Tien tegen één dat het noemen van den naam van 
deze film u blij stemt, daarvoor verkreeg „De charge van de 
lichte Brigade" een te groote vermaardheid. 

In den Krim-oorlog verrichtte het 27ste regiment der Brit- 
sche lanciers een heldendaad door met zeshonderd man een 
vrijwel hopeloozen aanval te doen op de Russische stellingen 
bij Balaklava. Bijna allen stierven in het Dal des Doods een 
heldendood. die den grooten dichter Lord Alfred Tennyson 
inspireerde tot zijn onsterfelijk gedicht „The charge of the 
Light Brigade". Dit gedicht deed bij den journalist Michel 
Jacoby de gedachte ontstaan naar het motief te zoeken, dat 
deze brigade tot den grenzenloozen moed, waarmee zij bij 
Balaklava optrad. Hij vond dit in een gruwelijken moord op 
vrouwen en kinderen, gepleegd door de stammen van een In- 
disch potentaat, die later aan de zijde der Russen meestreed. 

De aanval van de lichte Brigade zou als een wraakneming 
voor dezen moord te verklaren zijn. In samenwerking met den 
Engelschen schrijver Rowland Leigh verwerkte Jacoby de his- 
torische gegevens in een scenario, waarnaar de film „De char- 
ge van de Lichte Brigade", een weik in den geest van de be- 
kende film „De Bengaalsche Lanciers" is ontstaan. Zij weefden 
om de historisch vaststaande charge een spannend verhaal, 
waarvan de aanval der zeshonderd het hoogtepunt bleef. 

Onder de voortreffelijke regie van Michaël Curtiz, wiens 
massale opzet van het werk in verschillende scènes imponeert, 
werden de bedoelingen van de auteurs ten volle verwezenlijkt. 
Daar is eerst de voortdurende bedreiging, die de ontevreden- 
heid van den zich door Engeland onbillijk; bejegend voelenden 
Emir van Soeristanië, Soerat Khan ,vormt en later de spanning 
die zijn verraad, het koelbloedig om het leven laten brengen 
van vrouwen en kinderen en het verzwakte garnizoen van een 
voorpost nabij de grens, tegen zijn eens gegeven belofte in, 
veroorzaakt. Een spanning, die bij Balaklava tot uitbarsting 
komt. Dit verwoede gevecht is met een verbluffend realisme 
weergegeven. De held van het werk is majoor Geoffry Vickers 
uitnemend vertolkt door Errol Flynn, bekend uit „Captain 
Blood". Ook het romantische element speelt in deze film een 
groote rol, het wordt in de eerste plaats op uitnemende wijze 
vertegenwoordigd door Olivia de Havilland als Elsa Camp- 
bell, de verloofde van Geoffry, die echter verliefd is op zijn 
broer Perry, een rol. welke Patric Knowles, met evenveel be- 
scheidenheid als beslistheid vervult. 

„De charge van de Lichte Brigade" behoort tot een der beste 
films, die er in haar genre zijn uitgebracht. 

Rest ons nog te melden dat ook het Prinselijk Paar de film 
heeft gezien en haar met groote belangstelling volgde. Volksdrogisterij IL v* cl Poorten 

SPOORSTRA AT 22 — TELEF. 374, 

Ie kwaliteit GLANSVERF 
vanaf 60 et. per kilo. 

Ie kwaliteit GRONDVERF 

vanaf 48 et. per kilo. 

BEHA^GSELPAPIEKEN in voorraad 

tegen gek goedkoope prijzen. 

GLAS ïnzet R xr G L A S 

CARBONILEUM - TEER enz. 
W8TICALK BLOEMEN » PLANTEN 

MAKEN UW HUISKAMER GEZELLIGER! 
GROOTE KEUS EN LAGE PRIJZEN BIJ HET Haltestraat 65 - bij de Zeestraat - Telef. 460. 


Helmersstraat 37 

(Plan Noord) 

IS TOCH GOEDKOOPER ! 

COCOS HANDSTOFFERS 16 et 

COCOS BOENDERS vanaf 5 et 

10 THEELICHTKAARSJES 10 et 

3 ROL CLOSETPAPIER 10 et 

ONSPRINGBARE BABY-FLESCH 12 et 

RECLAME: 

ROLLEN KASTPAPIER. WIT & GEKLEURD.... 10 et 

12 KASTRANDEN, WIT 10 et 

12 KASTRANDEN, GEKLEURD 15 et 

Tevens reparatie van Poppen en alle mech. voorwerpen. 

TABAK —SIGAREN— SIGARETTEN! Glas- en Verffaandeï STATIONSSTRAAT 9 Grondverf 50 et. K.G. 
Glansverf 75 et. K.G. 

Lakken en Vernissen 
voor binnen en buiten. G. i B de Leeuw 

HUIS- EN LETTERSCHILDER AANNEMER van alle 
SCHILDERWERKEN Inzetten van Ruiten Bedrijffskieed 

die U lang dragen kunt. 

Fa. v. HENSEN - Groote Krocht - Telef. 474 

Witte Jassen - Kapstersiassen - Blauwe Broeken 

Werkbroeken - Kellnersbroeken - Losse Jasjes 

Levering ook tegen Crisisbonnen, 
Spaar- en Voorschofzegels. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN GYMNASTIEK Ver. O.S.S. 
Secretariaat: Dr. Gerkestraat 30zwart. 

Onze 34e jaarvergadering behoort nu ook al weer tot liet 
verleden. De voorzitter opende de vergadering met een wel- 
komstwoord en en blik op het afgeloopen jaar. Tevens her- 
dacht hij het verlies, hetwelk de ver. leed door het vertrek 
van Mej. C. van der Mije en het nu komende vertrek van Mej. 
Poots en den heer M. Castien. Vooral laatstgenoemde was 
een grooten steun voor den heer en mevrouw van Pagée en 
droeg veel bij tot verhooging van het turnpeil. 

Het jaarverslag van den secretaris, hetwelk een ledenaantal 
van 253 aanwees, sprak eveneens over een bedrijvig technisch 
jaar. Onderlinge wedstrijden, deelname aan wedstrijden in 
Alkmaar en Haarlem en dergelijke, alles passeerde de revue. 
Ook het jaarverslag van de penningmeesteresse, hetwelk sloot 
met een batig saldo, werd goedgekeurd. 

De vaandeldraagster zoomede de vaandeldrager resp. Mej. 
L. A. Haiderman en de heer J. Smit, werden herkozen, terwijl 
in de kascommissie zitting namen Mevr. B. Pielage, Mej. M. 
Pieck en de Heer R. H. Hogen-Esch. 

De bestuursverkiezing had tot resultaat dat de heer O. A. 
Brink herkozen en in de plaats van de vertrekkende Mej. C. 
Poots en den heer M. Castien, Mej. G. v.d. Werff en de heer 
J. van der Meer werden gekozen. 

De heer Van Pagée gaf nu een uiteenzetting van de tech- 
nische plannen voor het komende jaar. Veel gebeurtenissen 
staan op het programma. De volgende week zullen we dit 
volledig publiceeren. De technische commissie bleef onge- 
wijzigd en werd uitgebreid met den heer W. Glas.. 

De viering van het 35-jraig bestaan moet op waardige wij- 
ze gebeuren, daarover was men het algemeen eens. 

Verschillende voorstellen werden gedaan, terwijl ook de 
voorloopige voorstellen van het bestuur onder de loupe geno- 
men werden. Alles draait echter om de beschikbaar zijnde 
financiën. Het officieuze programma luidt: Een jubileum-uit- 
voering in voorjaar 1939 met deelname buitenlandsche of Ne- 
derlandsche keurturners (sters) en een openb. uitvoering. 

Het bestuur hoopt echter binnenkort met definitieve plan- 
nen voor den dag te komen, nu zij de meening der vergadering 
kent. Als afgevaardigde naar de K.N.G.V.-vergadering, welke 
20 Maart in A'dam plaats vindt, werd voorzitter J.H.B.Brink 
aangewezen. 

De propaganda-Commissie, welke van verschillende zijden 
voor haar prachtig werk werd geprezen, werd herkozen en 
aangevuld met Mej. A. Zwemmer. Zij bestaat dus nu uit: Mej. 
A. Zwemmer en de heeren P. Waterdrinker en O. A. Brink. 

De vergadering werd, na een genoeglijke rondvraag, door 
Voorzitter J H. B. Brink met een opwekkend woord gesloten. 

Tijdens een dansje' bleef men nog geruimen tijd gezellig bij- 
een. De onderlinge wedstrijden voor adspiranten, dames en 
heeren zullen nu binnenkort plaats vinden. Komt daarom ge- 
regeld op de turnlessen en bereidt u allen goed voor. Voor 
de definitieve data's zie de agenda in „De Zandvoorter" van 
de komende week!! Aannemers 


van : 


S t 


ucadoor 


s- Wit- 


en 


Wa t e r v e r 


f werken ^r ZEER billijke prijzen 

ADRES : ZEESTRAAT 29 - TELEFOON 105. g|p KLEEDIftlG NAAR MAAT ~m 

Cosfumière MOLENAAR -TESSEL AAR 

81 VERLENGDE HALTESTRAAT 81. 
MAKEN EN PASKLAAR MAKEN vanaf ƒ 1.50. aDaannonnnDoannaaDQanannoacnaDnnciGaonnac STOFFEERDER KONINGINNEWEG 29 

- BEHANGER - BEDDENMAKER Ontvangen nieuwe stalen Behang 

reeds vanaf 125 cfL pee* col 

Werkplaats : ROZENNOBELSTRAAT 10. arjnaaDaannaDDDDDaDaDDDDDaaDDaDannDDnnnnn Verzendt Uw goederen per 

Expeditie CHR. VISSER 

Zandvoort: Kerkpad 5 Telef. 223 
Haarlem: Nassaulaan 31 „10293 
Amsterdam : Spuistr. 108 „ 48892 

VERHUIZINGEN Voor 1ste kwaliteit 

is en blijft het adres: 

Vleeschfaouwerij D, BOON VAN OSTADESTRAAT IA TEL. 5-3-9. Zoolang de beperkte voorraad strekt, Erwtensoep 
met Worst en Kluif 20 et per blik. IETS FI.INS ! ÏSEaHSHSnaaaaHOBHEliaaEBHBSSBSSHEHaEBHBEaEHBHSK o g Behanger 

a 
ia 

B 

a 
a - Stoffeerder, - Matrassenmaker 
KOSTVERLORENSTR. 3 
516 TELEFOON 516 § is het AANGEWEZEN ADRES voor g 
n VAKKUNDIG werk en voordeelig. a 

M E 

IHfflaHEaKSBfflHHHEBJHSSaHEaaEaBHaBJBBfflaSHaEJBHaB van den K.N.M.B. 
(Kon. Ned. Middenstandsbond, (Districten X XIII.) MIDDENSTANDERS, georganiseerd en ongeorganiseerd, 
bezoekt op DONDERDAG 24 MAART 1938, des middags 
te 3 uur te Amsterdam in ..Krasnapolsky" de 

DEMONSTRATIEVE VERGADERING 
voor alle afdeelingen van den K.N.M.B. in Noord-Holland. 

Punten van behandeling: 

Het Cadeaustelsel Inleider: C. S. Th. van Gink 

Distributie v. goederen aan ondersteunden 

Inleider: Joh. G. H. Cornelissen 

Tegen Grootwinkelbedrijf en verbruikscoóperaties 

Inleider: Mr. L. G. van Dam 

Bedrijislasten en nooden Inleider: F. L. v.d. Leeuw 

Ouderdomsverzorging Inleider: Dr. I. H. J .Vos 

Neemt allen deel aan deze demonstratie! 

Het gaat om de levensbelangen van Uw stand! 

Werkt met ons samen aan de verdediging van onze 

rechtmatige verlangens!! 
Wij rekenen op Uw aanwezigheid!! 

De besturen van alle afdeelingen 
van den K.N.M.B. in Noord-Holland. 

Voor deelneming aan de gemeenschappelijke reis naar 
Amsterdam verwijzen wij U naar een elders in dit blad 
geplaatst bericht. Godsdienstoefeningen 

Ned. Herv. Gemeente. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP. 

Om 12 uur Zondagsschool in de Wilhelminaschool rt - 

Gereformeerde Kerk; (Julianaweg, hoek Emmaweg). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING. 

4e lijdens Zondag. 
des avonds 5 uur: Ds. N. A. WAANING 

Cat. Zondag 17. Radio uitzending. 

Gereformeerde Kerk in H.V. (Brederodestraat.) 

Zondag a.s. des v.m. 10 uur: Ds. P. VAN DER VLOED, 

des n.m. 5 uur: Ds. P. VAN DER VLOED. 

Roomsch Kath. Parochie van St. Agatha. 

Heden, 20 Maart, de H.H. Missen om 7 uur - 8.30 en 10 uur 
'de Hoogmis; Algemeene H. Communie voor de Dames-congre- 
gatie onder de H. Mis van 8.30; collecte voor onze arme paro- 
chiekerk; om 12 uur voorbereiding voor de plechtige geloofs- 
belijdenis; om 7 uur Lof met de „Miserére" en lijdensmeditatie 
(lied 35). 

Dinsdag om 8 uur congregatie voor de meisjes. 

Woensdag, om 2 uur voorbereiding voor de kinderen van 
'de Eerste H. Communie; om 7 uur Lof ter eere van den H. 
Joseph met rozenhoedje, litanie en het gebed van den .H.Joseph 
(lied 60) ; om 8 uur congregatie voor de jongens. 

Vrijdag, Feest van Maria-Boodschap; om 7.30 gezongen H. 
Mis; om 7 uur oefening van den H. Kruisweg (lied 28). 

Zaterdag van 5-9 uur gelegenheid om te biechten. 

Zondag, Leatare, Algemeene H. Communie voor de jongens- 
congregatie. 

Israëlitische Kerk, Dr. Mezgerstraat. 

Vrijdag 25 Maart Aanvang van den Sabbath te 6 uur. 
Zaterdag 26 Maart Einde van den Sabbath te 7.05 uur. 
Zaterdag : Ochtenddienst te 8.30 uur. 

Leeroefening te kwart voor één. 

Middaggebed te half twee. 
Secretariaat der gemeente is gevestigd Kostverl.straat 28. 

Zandvoortsehe Kring „Godsdienstig Leven". 

Afdeeling v.d. Ned. Protestantenbond. 
Zondag a.s. s' morgens 10.30 uur: Ds. J. KALMA. 
Zondagsschool van 12 — 1 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude Bewaarscfiool 
Duinweg Spreker de heer J. W. van Zeyl. DE VIERDE „SCHAKEL"-UITVOERING. De tooneelver-r 
eeniging „De Schakel" voegde Zondagavond wederom een 1 
succesvolle uitvoering toe aan het drietal voorafgaande in' 
dit seizoen. Opmerkelijk hoe zij zonder mankeeren een volle' 
zaal weet te verkrijgen, een gezellige stemming, die wij al 
haast steevast bij eiken Schakel-avond verwachten en vinden. 

Wij zeggen met het voorafgaande in feite al, dat de opvoe- 
ring van het blijspel „Tropenadel" globaal bezien, goed ver- 
liep, wat hen die liet stuk kennen vertelt dat er druk gelachen 
is. Want „Tropenadel" is over alle linies een zot stuk. 

Het accentueert de in de tropen bestaande voorliefde en 
vereering voor alles wat Engelsch is. We> weten niet of dit 
heden ten dage nog zoo is, doch de schrijver, tfenri van Wer- 
meskerken, kan absoluut niet zonder eenige- aanleiding een 
dergelijk werk gemaakt hebben, op straffe liet iets onmogelijks 
te geven. Nemen we dus aan, de „Engelsche ziekte" bestaat 
of heeft bestaan en leidde tot situaties als Zondagavond ge- 
toond. 

Overdrijving is den schrijver in elk geval aan te wrijven. 
Overdrijving die schaadt als we het stuk zuiver als realiteit, 
zuiver als waarheidsgetrouwe weergave aanvaarden van dat: 
„indien je m Indic Engclschman bent, of doet alsof, ben je in 
trek en staat elke deur voor je open". Overdrijving die het 
stuk als blijspel, als belangrijk aangedikte foutenweergave, 
ten goede komt, omdat dan verschaffen van amusement en 
scheppen van vroolijkheid het doel wordt. 

Dit nemen we als moest waarschijnlijk aan, waar feitelijk 
aan vast zit een veroordeeling van „Tropenadel", achter welks 
naam wij inéér dan een parade van dwaasheden zochten. 

Als klucht hebben wij niets op „Tropenadel" tegen, vooral 
niet als „De Schakel" het op de planken brengt. Hier kan elk 
der bezoekers mee instemmen, aangezien vast staat, dat de 
dames en heeren .van deze tooneelvereeniging, zonder uitzon- 
dering de rollen er uitstekend door haalden. 

Voor zoover er van zwakte sprake was — het derde bedriji 
stagneerde een weinig — gaven de momenten van het beste 
spel een zoodanige overwaarde, dat de algemeene indruk het 
woord subliem uitlokt. 

Aan alle medespelenden een compliment, in de eerste plaats 
aan den lieer A. J. Dinnewet en Mevr. A. Kraayenoord, het 
„Sambal" aristocratische echtpaar, in Indië rijk geworden, ge- 
boortig van Kattenburg. Dan de heer Rouffaer, als de . wijze 
Maraboe. die al het leed voorziet dat over het hoofd zal ko- 
men van „Emmy" hun dochter (Mej. Julie de Jong), die onder 
den aandrang van haar ouders bezwijkt om haar verloofde, 
Rudolf Verkerk (de heer C. J. Bruynzeel), een degelijke jon- 
gen, met een mooie positie maar met een tikje Indisch bloed 
in zijn aderen, te verruilen voor een wildvreemden Engelsch- 
man, die naar ons gevoel wel wat veel koeterwaals uit- 
kraamde. 

De heer Max Vredenburg leverde deze Mr. Sweet (spreek 
uit Swiet) die later als Jan Sweet (spreek uit Sweet) van 
Kattenburg, Amsterdam, ontmaskerd werd, op zijn bekende 
wijze. Een Amsterdamsche juffrouw, spraak en manieren ala 
Juffrouw De Bonk, u kent haar wel, kwam „kersversch" van 
de boot een totaal onbekende familie bezoeken, om die Sweet 
daar één-twee-drie te ontmaskeren, een onvolkomenheid van 
het stuk waar Mevr. Dinnewet niets aan doen kon, want zij 
had tenslotte maar haar rol te spelen en dat was haar toe- 
vertrouwd, evenals Mevr. Hildering overigens die, toevallige 
samenloop van omstandigheden, als de verwaande Mevrouw 
Hooiberg — waarom zoo'n doodgewone naam? — in het ge- 
heugen van de Amsterdamsche juffrouw opkwam als Leentje 

van den paardenslager, voorheen woonachtig natuurlijk op 

Kattenburg. 

Gaf de schrijver zoo het idee dat ongeveer elke Nederlander 
in Indië uit deze „bekende" Amsterdamsche buurt afkomstig 
was, van iemand in Huize Van Vliet kon dit stellig niet gezegd 
worden, n.1. van den huisongen (Mej. Ada Akkers) want aan 
z'n donkere kleur was te zien dat hij uit de tropen kwam. 

Niettegenstaande dit, zegt ons gevoel ons dat hij „echter" 
had gekund, meer levendig en minder imitatie Engelsche but- 
ler. Laat dit een welwillende critiek zijn op een speelster die 
haar best deed in een geen kans tot uitblinken gevende rol, 
waar anderen waarschijnlijk minder van terecht zouden bren- 
gen of niet van gediend zijn. 

De heer W. Chr. Hildering sprak na afloop de medespelenden 
toe en bood bloemen aan, hij bracht hierbij tevens onder de 
aan van 't publiek de volgende uitvoering van „De Schakel", 
te geven op 24 April en zijnde den jubileumavond van Mevr. 
Tony van der Storm. Men nam hiervoor in studie „Pygmalion". 
Als besluit van de uitvoering volgde een gezellig bal. 
„De Schakel" mocht wederom tevreden zijn. 
BONTE -DIEREN 
ZOTTERNIJ RADIO-STORING. Mogelijk voelt u zich bij het lezen van 
"de twee vetgedrukte woorden schuldig, omdat uw stofzuiger 
en — indien u ze heeft — de overige bestaande electrische 
apparaten, ter verdrijving van rheumatiek en wat dies meer 
zij, volgens eigen verwachting niet als zijnde storingvrij te 
beschouwen zijn. 

Een ander lezer trekt misschien een gezicht wat boek- 
deelen spreekt over ondervonden ergernis vanwege z'n onge- 
nietbare radio, de verpersoonlijking van een groep gekwelden, 
hier en overal elders in ons dorp. 

De nieuwe politie verordening stelt het — we gelooven het 
goed te weten — strafbaar als men in z'n omgeving de radio- 
ontvangst stoort, maar hoe te constateeren wie het geratel in 
uw apparaat veroorzaakt, wanneer het zich eenige malen per 
dag herhalende euvel tot u komt? 

Een beroep in de krant op hen die twijfelen of hun stof- 
zuiger, enz. storingsvrij is, lijkt ons het beste middel voor een 
oplossing. Voor weinig kosten maken de electro-technische 
bureaux uw apparaat, apparaten, in orde, tot genoegen van 
alle radio-luisteraars, tot geruststelling vn u zelf. Wat het 
laatste betreft, men is er „tuk" op eigenaars van storing ver- 
oorzakende apparaat aan het schandbord te plaatsen, zoo 
staan zij in ongenade. 

U laat het natuurlijk zoover niet komen, en gaat nog van- 
daag vragen of de electricien bij u thuis even komt contro- 
leeren. Tot slot den algemeenen raad, electrische apparaten 
zooveel mogelijk te gebruiken als de zenders zwijgen. Het is 
niet meer dan een staaltje van onzen plicht. Vermakelijke Dierkunde of Zoölogica-Comica. ; 

De Vos; deze Dieren dragen, als ze door de rui heen zijn, 
enorme staarten, waar ze heel wat streken onder hebben, of 
ze deze tegelijk met hun haren verliezen is nog niet met juist- 
heid bekend; ik vertrouw ze niet zoo hard, ze^ sluipen me 'te 
veel en gluipen zoo stiekum uit d'r oogen en wekken altijd 
den indruk of ze iets in d'r schild voeren; toch vinden we het 
„sjiek", als de dames zoo'n beest over hun schouders hebben 
hangen. De vossen komen uit Patagonië en den Achterhoek. 
Eigenaardig is, dat ze de passie kunnen preeken, daar vandaan 
dan zeker ook, dat ze voor zoo slim doorgaan. 

De Beer. Die komen uit Azië, nou daar zullen ze lang over 
gedaan hebben om hier te komen, want ze loopen maar lui 
hoor; „de beren op sokken" worden zelfs pas volgend jaar 
hier verwacht, met dat al zullen ze zich best op hun gemak 
voelen in de kuil, die een ander voor hen gegraven heeft; >ze 
kunnen zoo leuk op d'r achterste pooten dansen, gek, dat ze 
van die Dieren berenmutsen voor de Grenadiers maken. Met 
verwerping van alle vroegere theoriën verdeelt de tegen- 
woordige wetenschap de beren in 2 klassen, de gelikte en de 
ongelikte, vooral van de laatste soort, houden zeer vele zich 
hier in ons land op.! 

Wanneer een beer naar de Noordpool wordt gestuurd, heet 
hij zijn verdere leven Ijsbeer, zoodra echter de temperatuur 
boven nul staat, smelt het ijs en men heeft dan weer een ge- 
wonen beer, de Waschbeer. Bij deze slaat de Brombeer een 
ongelukkig figuur, al komt hij in beschaafde familiën voor. - 
De lastigste beren echter zijn de Geldberen, niet te verwarren 
met Geldwolven, schoon beide met geld te paaien zijn. Ge- 
noemde beren zien na Nieuwjaar het levenslicht en worden 
soms jaren oud. Het fluiten der beren heet brullen, 'het 
schoonst doet hij dit als hij los is. Varkensberen behooren 
hoewel menigeen het denkt, heelemaal niet tot deze familie. 

Verwant, of liever niet verwant met den beer is de Egel, 
met dit onderscheid, dat deze in plaats van haren, spitse ste- 
kels heeft; hij komt in heel Europa voor en kan als tanden- 
stoker worden aangewend. 

Vooral merkwaardig is de tot de familie der Marters, be- 
hoorende Groote Wezel of Hermelijn. 

Een Hermelijn is héél duur, reeds gedragenen zijn goedkooper. 
Hij houdt zich alleen in de aller koudste streken op en ook 
daar slechts in den winter. 

De hermelijnen zijn licht te kennen, < 

Daar ze in 't oog loopende, witte Dieren bennen; 

In het Noorden ziet men ze meestal leven; 

Doch sommigen worden ten troon verheven; i 

Bij vorsten waren zij toch steeds in tel 

En dat wel door d'r lui vacht of vel; 

Hermelijn zegt men tegen hem 't meest. 

Wanneer hij is een volwassen beest. 

Is hij echter nog een kleintje, 

Dan spreekt men hem aan met hermelijntje. 

De Vischotter leeft slechts van de spijzen, die in de vasten- 
dagen mogen genuttigd worden; zooals visschen, kreeften en 
wat dies meer zij. Hij heeft een donker bruinen pels, die als 
men hem in den zomer niet bijtijds in de kamfer zet, zeer licht 
door de motten wordt opgegeten. 

Volgende week behandeling orde „knaagdieren". 

P. C. RIJNDERS— SCHOUTEN. V.V.V.-COMMISSIES GE-INSTALLEERD1. Vrijdagavond vond! 
ten Raadhuize- de installatie plaats van de' verschillende comr 
missies, die het bestuur van de tot semi-officiëele instelling omr 
gewerkte Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer van advies*, 
zullen dienen. Tevens werd dezen avond de nieuwbenoemde' 
Directeur de Heer J. C. A. Kruijt voorgesteld. 

Burgemeester Van Alphen sprak een kort woord! vooraf; 
waarin Z.E.A. wees op het nut van een goede verstandhouding 
onderling. De samenstelling van de zes Commissies werd 
daarna bekend gemaakt. De namen van de gekozenen volgen* 
hier: 

Commissie van financiën: Voorzitter de Heer C. A. C. Gun- 
ters, leden de H.H. E. H. Brokmeier Jr., H; J. Peper, Dr. A. 
Plaschke, G. W. van Toombergen. 

Commissie van iriet-locale Propaganda: Voorzitter de Hëer 
C. L. Bolwidt Sr., leden de H.H. Anth. Bakels Jr., C. Jung, 
P. Santiano, R. Th.. Stuivinga. 

Commissie van locale Propaganda: Voorzitter de Heer 
Jules van Raalte, leden Mej. Dekker en de H.H. A. Pielage, 
M. van Seggelen en- E. Spoelder. 

Commissie van Vermakelijkheden: Voorzitter de Heer G. 
Kiefer, leden de H.H. R. J. van Deurzen, A. H. Pomper, Mr. 
Cats, J. H. L. Hendriks. 

Commissie voor Verhuurwezen: -Voorzitter de Heer G. H. 
Vallo, leden de H.H. C. Keur, M. Kemp, Corn. Slegers en. E.C. 
van Petegem. 

Commissie voor Hotel- en Pensioivweaen: Voorzitter deHeer 
.1. Koning, leden de H.H. F. Joustra. D. Deinum, P. D. de Jong, 
H. A. Klein en M. Weber. 

Na de installatie spraken de H.H. C. A. C. Gunters, ens C. 
Slegers woorden van dank voor de wijze waarop de reorgani- 
satie plaats vond en voortgezet werd, waardoor het misschien 
mogelijk is spoedig de andere badplaatsen weer voorbij te 
streven. 

De Voorzitter deed mededeeling van de voorgenomen uit- 
gifte van een Wandelkaart en 10.000 moderne reclame folders. 

De diverse commissies openden dezen avond reeds bespre- 
kingen over de vraag hoe zij op> de beste wijze hun taak kun- 
cn vervullen. 

TOONEELVEREENIGING ..PHOENIX". 
„Audoe Kaderr" - De Wrekende God. 

Op Zaterdag 19 Maart a.s. zal de tooneelvereeniging Phoenix 
wederom een groote tooneelavond geven voor leden en intro- 
ducée's. Dien avond wordt opgevoerd „Audoe Kaderr", ,.de 
Wrekende God", een buitengewoon geheimzinnig spel in vier 
bedrijven, geschieven door den Hollandschen auteur Eduard 
Veterman. 

Misdaad, cultuur en verstand, ziedaar de trilogie, waardoor 
het stuk gedragen wordt en wat het publiek zal boeien van be- 
gin tot eind. Men zal elkander in de zaal afvragen „Wat nu?", 
„Wie is de dader?" 

, .Audoe Kaderr" zal dien avond regeeren! „Audoe Kaderr" 
zal elke minuut de spanning verhoogen, de boog steeds strak- 
ker spannen, totdat een uitbarsting volgt, zoo geweldig, zoo 
ontzaglijk, dat men zich gelukkig zal wanen nog rustig in de 
zaal te zitten. 

Wie is ,.Audoe Kaderr"? Het antwoord geeft U de voorstel- 
ling op Zaterdag 19 Maart a.s. in gebouw „Monopole". 

Introducties kunnen reeds thans worden aangevraagd bij het 
Bestuur van „Phoenix". ' W. 

DEMONSTRATIEVE VERGADERING. Het bestuur der 
Zandv. Handels Vereeniging deelt ons mede, dat op Donder- 
dag 24 Maart a.s. des middags 3 uur een demonstratieve ver- 
gadering zal worden gehouden in Krasnapolsky te A'damvoor 
welke bijzonderheden wij u verwijzen naar een bulletin elders 
in dit blad geplaatst. 

Onnoodig te zeggen dat ieder rechtgeaard middenstander, 
hetzij al- of niet-georganiseerd, deze belangrijke vergadering 
moet bijwonen. Het ligt in de bedoeling gezamenlijk met den 
trein van 2.12 van Zandvoort te vertrekken; zoo mogelijk op 
een collectief spoorbiljet, waardoor de kosten slechts 70 ets. 
retour per persoon zullen bedragen, terwijl de terugreis naar 
eigen verkiezing kan geschieden. .Aanmelden tot uiterlijk 
Dinsdag 22 Maart a.s. 4 uur des middags bij den voorzitter 
der Z.H.V., Haltestraat 50. 

Middenstanders! begrijpt uw belang!! 

DE STILLE OMGANG. Het Genootschap van den Stillen 
Omgang, Zandvoort, brengt in de regeling der Bedevaart, in 
den nacht van 19 op 20 Maart te Amsterdam, het volgende 
onder de aandacht van de Geloovigen. 

Vertrek voetgangers naar Haarlem: per tram van 12.05 uur 
n.m. Vertrek overige deelnemers: *s Nachts 3 uur precies. 

Plaatsbewijzen uitsluitend te verkrijgen bij den Secretaris, 
den Heer Joh. G. Crabbendam, Tramstraat 3. Aan hetzelfde 
adres zijn kaartjes verkrijgbaar voor de tram en wel op iederen 
werkdag tusschen half zes en acht uur des avonds. 

Plaats van samenkomst te Amsterdam: Rozengracht, hoek 
Marnixstraat, ongeveer 4 uur. 

GEACHTE LEZERESSEN ! Heeft U al eens aan uw zomer- 
toilet gedacht? Het zal U dan zeker interesseeren, dat vanaf 
10 Maart het bekende modeboek ,.Zomerpracht" wederom bij 
ons verkrijgbaar is. 

Dit boek moet U koopen ! 

„Zomerpracht" bevat weer honderden modellen — in de 
modekleuren — van japonnen, complets, mantels, blouses, 
enz. enz., volgens de laatste mode van Parijs en Weenen. 

„Zomerpracht" is het groote. chique mode-boek, dat geheel 
in de Hollandsche taal is gedrukt. 

„Zomerpracht", het eenige mode-boek, waarvan de patronen 
in 4-6 maten direct uit voorraad leverbaar zijn. 

„Zomerpracht" brengt dit jaar een nieuwe attractie met haar 
serie „Beau Monde"-patronen; iets aparts! 

..Zomerpracht" heeft dit jaar nóg een verrassing voor U. 

De prijs is 60 cent. De voorraad is beperkt! 

Verkrijgbaar: Boekhandel-Leesbibliotheek Van Petegem; 

Boekhandel-Leesbibliotheek „De Kleine Winst", Haltestr. 31. 

„Zomerpracht" is onmisbaar voor elke dame, die dit jaar 
goed gekleed wil gaan. Bezichtig, geheel 
vrijblijvend, de com- 
plete serie bij 

J. ÜYLEMAN 

Gr. Krocht 19 
Telefoon 558 

waar tevens de vol- 
gende ERRES-pro- 
ducten verkrijgbaar 
zijn: 
B ronk horst heef 

CREPE SANDALEN . : 59 cei 

BRUINE HEEREN MOL11IERS 275 eer 

TENNISSCHOENEN 95 eet 

Eerste klas Reparatie-inrichting: 
HALTESTRAAT 21 — OP' 'T HOEKJ Prettige Service. 

Gemakkei. betaling. 

KLAS REPAR ATI E-INRICHTING ! Koopt te Zandvoort ook Uw BRANDSTOFFEN 

Een g oed adres is: C BEEKHUIS - Pakveldstra^t 14 - TelelL 185 Wij hebben geen SUCCES RIJWIEL 

maar wel een fiets mei; origineele Torpedonaaf, ketting- 
kast, jasbescliermer, elec. achterlicht, en/;, voor S Olt Cl) 
En dan nog 5 iaar garantie.'! « «ri.üu 

ONS RECLAME RIJWIEL 

een rijwiel met origineele remiiaaf, kettingkast, jasbe- 
scliermer, elec. rijwiellamp. achterlicht, enz. voor slechts 

f 29.50. 

Bij ons rijwielen vanaf f 19. — 

En is maar één GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 

HE&3BC SCHUgL£!NBi|:IIGi 

GROOTE KROCHT 5—7 — TELEFOON 474. 

Eerste klas reparatie-Iiirichting. BBBMMaaisBBaaaBBaB&BnanHBannaBaMBBHBMai 
| WAAROM ZULT U VERDER LOOPEN? BIJ ONS KUNT U 
VOORDEELIG KOOPEN a HEERLIJKE DOORR. OSSELAPPEN p. pd. 55 et. 

a 

g A.s. Zaterdag; het bekende Twaalf-uurtje 
1 ons LEVERWORST 
1 ons BLOEDWORST 
1 ons ROOKWORST of 
BOTERHAMWORST 

Vleeschhouwerij J. J. SPÏERS TELEFOON UA. a 

B 

a 
a 

E3 
B 
B 

B 

B 

a 

g HALTESTRAAT 30 

BBBBBB.BaBBBaBflBBBBBBBBBBBB9BBBaBaaBBBaB 

BBBBBBBBBBBBaSBBBaBBBaBBBBBaatSSBBaBiaaBB 

a 

| Laat ons ook eens Uw 

I fijne waseb behandelen 

| Eiectr. Wasch-, Strijk- en 

g Glansinrichting „WEST" 

§ Hoog&weg 25 - Teleff. 1S1 

1 Overhemden 25 - Boorden 8 et. 

a 

aaaBBBBBBBBBsasBBaBBaeaBaBBaasBBaBaBaBi GRATIS PLAKMEEL 


H 


II 


indien U bij ons uw BEHANG 
koopt. - LAGE PRIJZEN! 
DE NIEUWSTE DESSINS. 


Stalenboeken ter inzage. 


Zandvoortschelaan 1 - Telef. 417 Propaganda-avond -Chr. Jeugdverenigingen. j.1. Dondetd 
hielden de gezamenlijke Chr. Jeugdorganisaties een druk b 
zochten propaganda-avond in Ons Huis. Van het zeer aantre 
kelijke programma dat na het openingswoord van Ds.JD. Tror 
is uitgevoerd, noemen we in de eerste plaats een revue, sa'me 
gesteld door den heer Vis, met teksten van Mej. Lindeboo 
Zij sloeg geweldig in. De Zangvereeniging „Immanuël" ontbr 
niet op het appèl en liet zich tweemaal beluisteren; de vc 
eeniging van Jong -Hervormden, deed ons griezelen van e 
uitstekend gebrachte spookgeschiedenis; de Driehoeksmeisj 
dansten en de Heer H. J .Koning Mzn. declameerde. 

Het geheel mag een geslaagde avond heeten. De kenn 
making met al wat leeft in de Chr. Vereenigingen. was e 
uitermate prettige, die onze waardeering er voor verhoogi 

Gelukkig zij die er bij aangesloten zijn en zich moeite kunn 
geven er bij te behooren. 

ONS WEKELI.1KSCHE BRIGADE PRAATJE. 

LEZING OVER ONS ZONNESTELSEL DOOR J. GISKI 

Dinsdagavond 1 Maart hield de Z.R.B. in de groote zaalv 
, Ons Huis" een druk bezochten Brigade-avond, waarbij 
spreker optrad de heer J.Giskes, oud-stuurman ter koopvai 
dij. over het onderwerp: Het zonnestelsel. Wegens beperl 
plaatsruimte zullen we ons helaas moeten bepalen tot I 
allerbelangrijkste, wat de heer Giskes, die een boeiend c( 
seur is, ons wist te vertellen over de wonderen van het gro< 
heelal! 

Na het openingswoord van den voorzitter-commandant, d 
heer P. van der Mije, begon spr. zijn betoog met te zegg 
dat men in vroeger eeuwen dacht dat de aarde het middelpi 
was van alles, zoodat de zon om de aarde heen draaide. I 
eerst werd deze meening tegengesproken door den geleer' 
Copernicus (1473—1543) en later door Galileï (1564—164 
Daar echter in die dagen de wetenschap geheel in handen v 
van de R.K. kerk, werd hij door deze ter weerlegging van 2 
meening ter verantwoording geroepen en nadat hem absolu 

was geschonken ging hij de deur uit doch hier draaide 

zich om en zei de bekende woorden: en toch draait ze 

Later bleek, dat hij ook inderdaad gelijk had. 

Een planeet is een donkere bol en deze ontvangt zijn li 
van de zon. Bij een planeet treft men dan ook niet die t 
teling aan. zooals bij de sterren. De vaste sterren zijn en 
gie-bronnen, de planeten niet. Eén van deze planeten is 
aarde. Er is vroeger veel strijd gevoerd of de aarde re 
was of niet. Doch onze zeekaarten — aldus spr. — waren 

op gemaakt en deze hebben ons nog nooit bedrogen < 

zal het wel waar zijn ! Deze bol nu, wordt gedeeld di 

een equator (of evenaar), in een Noordelijk- en een Zuide 
Halfrond. 23V= graad aan weerszijden van den equator he 
men de keerkringen, n.1. ten noorden de kreefts-keerkring 
ten zuiden de steenboks-keerkring. Het gebied tusschen di 
keerkringen is de tropen. 

Vervolgens behandelde spr. de poolcirkels. De omtrek a 
den equator is 40.000.000 M. De planeten nu bewegen zich 
een ellipsvormige baan rondom de zon. De zon bevindt ziel 
één der brandpunten. De beide binnen-planeten zijn Mercur 
(welke betrekkelijk nooit te zien is, omdat deze te dicht bij 
zon staat) en Venus, die we ten oosten van de zon zien 
Avondster en ten westen van de zon als Morgenster. De t 
tenplaneten zijn Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus en Neptur 
De namen der sterren zijn in hoofdzaak Arabische en van 
planeten Latijnsche en Grieksche. , 

Spr. schetste vervolgens den omloop van de aarde en wat 
voor gevolg heeft voor ons aardebewoners. Daarna de v 
schillende zonne-standen in de vier jaargetijden. De mi 
heeft een omloopstijd van 28 dagen en de zon circa 365. 1 
leven van ons is op de maan niet .mogelijk, omdat men h« 
kunnen waarnemen, dat er op de maan geen water is. Voc 
is er om de Maan geen dampkring. 

Vervolgens behandelde spr. de verschillende schijngestal 
van de maan. 

Na de pauze vertelde de heer Giskes een en ander o 
maans- en zonsverduisteringen en de vele sterrenbeeld 
waarbij hij vele interessante dingen wist op te disschen 
zijn vaartijd aan boord van een Ned. koopvaardijschip. 

Aan het einde van den avond kreeg de heer Giskes een v 
verdiend en spontaan applaus, terwijl de heer Van der Mije 
woord van dank tot hem sprak. De heer Van der Mije hoo 
dat de heer Giskes nog vele malen voor de Z.R.B, zou wi' 
spreken, met welke woorden we van harte instemmen] 

ANTON STEE!" 

helpt U schoonmaken! Prima Mattenklopper 
als Reclame.... 22 '/ 2 et. Profiteert ervan : 3 pak 
Lucifers, prima, 18 et. i Wij handhaven onze lage prijzen van onze 
prima Trappen en andere Houtwaren. Trappen, per trede . 
Keuken tafels . 
Keuken stoelen . 
Amerik. droogrekken 
Kachel rekjes . . . 
Handdoek rekjes . 
Afdruipbakken . . . 

Aschzeef 

Strijkplanken ... . ..24 et 
..95 et 

..125 et 

..115 et 
..59 et 
..39 et 

. .42 et 
..35 et 

.105 et Zeemleer, 4 stukjes, pracht 49 et 

Zeemleer. prima zond. naad 98-120 et 

Werksponsen 

Dweilen (v.Eek) 20-22 5 -29 et 

Dweilen 15 et 

Linnen Dweilen 12-19 et 

Wafeldoekjes 10 et 

Stofdoeken 10 et 

Kastpapier (wit) 12 vel 8 et 

Kastpapier, gekleurd 12 et 

Kastpapier, per rol, wit ..9-10-25ct 
Kastpapier, damast, wit .p.rol 18 et 

Kastpapier, rood, p. rol 18 et 

Kastpapier, blauw, p.rol . ..12 et 
Kastpapier, geblokt, p.rol . ..10 et 

Rolletjes rand 7 5 ct 

Punaises, alle kleuren, p.doos . ..5 et 
Punaises, koper, per 4 doosjes. .10 et 

Kopjes Kwasten 5 et 

Borden kwasten 7 et Bezems . 
Platte borstels 
Waschboenders . 
Lola borstels . 
Handen borstels .25-35-45 et 
..5-10-12 et 
..12-15 et 
.. ..25 et 
.. .. 4 et Vloerbedekking, p. el . 50-55 et 
Cocos loopers, per el 

35-68-95-98-135 et 1 
(alles gratis omgeboord.) 
Jutte Bouclê, diverse kleuren 

per el 45 et 
Cocosmatjes . 28-35-47-58-70 et 
Deurmatten . 45-78-90 et., enz. 

W.C.-matten 39 et 

Geschoren deurmatten . 115 et 

Boorband, p.M 10 et 

Slaapkainermatteu 

110-145-59-45 'et 
Kamermatten, twisted 

ƒ1.85 - ƒ4.98 
Holtap vloerkleeden . . .ƒ6.50 
Tafelkleeden, handweeï 

vanaf ƒ2.10 
Schoorsteenloopers, v.a. . 45 et 
Gordijnen, liandweef, div. 

dessins, vanaf . ƒ3.80 

Handweef, per el 39 et 

Wascliechte kleedjes . 80 et 

Zijden kleedjes 59 et 

Vitrage gordijnen,p.eI, v.a.19 et 

Theeimitsen, v.a 40 et 

Houten gordijnen latten,p.m.7 et 

Zinken roeden, p.m 12 et 

Verlengstukken 2 5 ct 

Verder Gordijnringeii, Koper-, 

brons, beenen steunen. 
Schilderijhaakjes, p.doz. 10 et 
Traproeden, per stuk . . . 10 et 
Pracht sorteering Bedkleedjes. 
Al deze artikelen vindt U in 

onze étalages. 
Wringers m.garantie, v.a./8.60' Kaasschaaf, prima, 68 et 

Kambakjes 15 et 

Poetsdoozen 39 et 

Broodplank, vanaf 25 et 

Mouwplankjes 25 et 

Vleesch plankjes, vanaf 25 et 

Bosjes houten lepels 15 et 

Wringer bokken 195 et 

Bezemstokken 8 et Knolletjes 

Rage bollen 

Ragebol- met stok . 
Cocos stoffer, kort . .. 
Cocos stoffer, lang . 
Haren stoffer, kort . .. 
Haren stoffer, lang . ., 
Haren kwastjes . ., 
Wit kwasten . . . . , 
Stofdoekmandjes . 
Boodschappenmandjes . 
Boodschappen tasschen . .7-10 et 

..25-35 et 

. .45 et 

. .20 et 

. . 25 et 

. . .49 et 

. . .98 et 

. ..10 et 

. . .75 et 

..30 et 

.35-45 et 

. . .29 et Groote bus Schura 8 et 

2 groote stukken huishoudzeep 10 et 

2 pak zeeppoeder 18 et 

1 pak zelfwaschmiddel 15 et 

Alpha, voor Aluminium 10 et 

Onze prima Bataafwas, pottenl0-25 et 

Bataafwas, doozen 25 et 

Groote bus was 19 et 

Koperpoets, busjes 10-20 et 

Goud- Zilver- Brons 10 et 

4 pansponsen 10 et 

3 rol closetpapier 10 et 

2 panlappen 10 et 

Mattenkloppers 29-35 et Wij verkoopen een pracht collectie Sola Zilver, Massief zooals: Cassette .. .. 
Kindergarnituur, Bekers, Letterlepeltjes 50, Zeeïjes, enz., enz. .flO.50 3 Kop & Schotels, wit 29 
3 „ „ „ gekl. 35 93* Laat üw Ford REPAREEREN 

in een Ford-Garage; wij zijn specialiteiten in Ford- 
reparaties en U kunt gebruik maken van ruilonderdeelen 

> Tel. 2S- 

Officieel Ford Sub Dealer. 
Alberf Heijn s Koffie 
DE KRACHTIGSTE 
DE GEURIGSTE 

per pond 
29-40-50-65-75-90 et. 

Van Vrijdag 25 tot en 
met Donderd. 31 Maart 
bij aankoop van 

EEN POND KOFFIE 

a 50 - 65 - 75 of 90 et. 
EEN FRAAIE 

Kop en Schotel 

GRATIS Het is alles zoo best, wat U koopt bij 
ALBERT HEIJNÜ Verpakte Roomboter . 
Groote Versche Eieren . 
Volvette Goudsche Kaas 

Slaolie p.gr 

Prima Tarwebloem . 
Italiaansche Macaroni . 
Stukjes Appelen . 
Schijfjes Appelen . 

Pracht Pruimen 

Reuzen Pruimedanten 
Delmonte Zalm ... . .. ..p.pond75ct 

. .p.stuk 3 et 

p.pond 42-38-35 et 

oote flesch 80-60 et 

.p.pond 13-11- 8 5 ct 

. . . .p.pak 12 5 ct 

..p.pond 33-29 et 

..p.pond 30-25 et 

.p.pond 17 5 -15-Ï2 et 

.p.pond 30-25-20 et 

. .p.groot blik 49 et iot MET AANSLUITING VOOR PICK-UP EN INGE- 
BOUWDE ELECTRO-DYNAMISCHE LUIDSPREKER. 
OOK OP GEMAKKELIJKE CONDITIES ! 

Reeds voor 60 ei. per week 'n Radio. 

Vraagt U ook eens 
prijs van een 
RADIO 

m. golfbereik voor 
loggerontvangst. 
De prijs en de 
condities zullen U 
geweldig mee- 
vallen! 

UW OUDE TOESTEL RUILEN WIJ VOORDEELIG IN ! 

Wij hebben op het oogenblik een geweldige keuze in alle 
merken Radiotoestellen, tegen spotprijzen. Indien U het 
aanschaften van een toestel overweegt, vult dan onder- 
staande bon in voor nadere inlichtingen. BON AAN N.V. 

Zendt mij 
over Radio. HEES EN CO. — -DELFT, 
zonder eenige verplichting inl. Naam : 

Straat: 

Plaats: 

(kan in 

verzonden worden) open enveloppe met lVs cents postzegel PEPERSTRAAT 8—10. [ELK ooder rabbinaal toezicht Allerfijnste Belgische Doperwten 
zeer fijne kleine Erwt 
V= blik 35 et p. groot blik ... 65 et P. Doperwten, prima ..p.groot blik 45-35-25 et 
Holl. Spercieboonen ..p.groot blik 24-19 et 
Fijnste Engelsche Toffee's . .p.'Apond 19 et 
Fondant Faascheitjes , • - 1 >ons voor 15 et 
Chocolade Paascheitjes ..TAons voor 25 et 

ONZE BEKENDE 3-DAAGSCHE: 

Alleen Vrijdag en Zaterdag. Afgehaald uit de winkel. 

Tomatenpuree, prima ..2 blikjes voor 18 et 
Tomatenpuree, extra ... 2 blikjes voor 25 ei 
Friesche kruidkoek p.stuk van 21 voor 24 et HOOGEWEG 29 TELEFOON 164 |BB3%mi^SS39S*^^ 


De Voordeeligste kruidenier! OOK VOOR U! 
ZANDVOORT - KERKSTRAAT 30 - TEL.62 

R. 138. ü Eisclit vakkimdip besdieralflo van üw diereaf 

Heeft U medische hulp noodig? Wacht niet tot het 

te laat is! 

Heeft U hulpbehoevende dieren ? 

Heeit u een hond met onhebbelijke eigenschappen? 

Gaat U één of meerdere dagen uit en wenscht U 

uw hond, poes of vogels zorgvuldig behandeld? 

Moet uw houd gewasschen. geschoren of getrimt 

worden? 

Wilt U uw hond verkoopen? 

Zoekt U een goede hond? 
Laat mij hiervoor zorgen i AÜe inlichtingen g r a t i s 1 
Het gebed staat onder betrouwbare leiding. 
Bij spoedgevallen dag en nacht te ontbieden. 

Tevens verkrijgbaar 't bekende CARNOS Honden 
krachtvleesclivoer, samengesteld door Dr. v. Her- 
waarden, per kilobus 27 et. 
Gratis proefbusje op aanvraag. 
PHOSPHOR LEVERTRAAN, onmisbaar voor 
jonge honden, per flacon 45 cent. 
Verder alle soorten CESAR1NE-PREP ARATEN, als 
zeep, parasietpoeder, exeenizalf, wormpoeders enz. 

KENNEL „DU CHATEAU BLANC" W. BRIfcSIC Zandvoort - Koninginneweg 30 Telefoon 354. 4 
4 

•s- 
4 
4 
4 

4 
4 

4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4. 

4 
* 

4 
e Internationale Hondente 

in Gebouw Holli 

Voor Hondenvrienden en -liefhebbers, gratis, naar l 
4 4 4 
4 


4 

«& 

4 
4 

4 

4 

4 4 
4 
4 

4 
4 Deels gedwongen door tijdsom- 
standigheden, deels door de véél te 
hooge Hondenbelasting, deels uit 
minderwaardige overwegingen, heb- 
ben ontelbare Hondenbezitters zich 
genoodzaakt gezien, afstand te doen 
van hun viervoeters. 

Na maandenlange correspondentie, 
met Binnen- en Buitenlandsche Kyno- 
logen, is het nu zoover gekomen, dat 
van wijd en zijd Honden van het zui- 
verste ras, lang- kort- draad- stok- 
glad- en ruwharige-, - a.s. Vrijdag 
verzameld zullen zijn in Hollandia- 
Bioscoop, Stationsplein, zoodat wij 
gerust durven te beweren, dat op deze 
uiterst belangrijke tentoonstelling 
zonder eenige twijfel de meest vermaarde Kennels van Europa, 
vertegenwoordigd zullen zijn. 

Zooals liet een goed Dierenvriend betaamt, heeft de eigenaar 
zijn zaal belangeloos voor dit doel beschikbaar gesteld. Daar 
onze gemeentekas, danig gespekt zou worden door meerdere 
opbrengsten afkomstig van belastingplichtige Zandvoortsche 
Hondenbezitters, zal ons voor deze gelegenheid de meest mo- 
gelijke faciliteiten worden verleend. Het zal dan ook voor 
deze eene keer eens niet verboden zijn, de bezoekers met da- 
verende „muziek op straat" te ontvangen; van Gemeentewege 
zal het Stationsplein geheel worden AFgezet en BEzet met 
luidsprekers, welke de Dierenvrienden een hartelijk welkom 
toekrijschen, terwijl na zonsondergang, de geheele omgeving 
door schijnwerpers HEL verlicht zal zijn, hetgeen op ONS 
dorpsbewoners, gewend in donker rond te ploeteren, wel de 
meeste indruk zal maken. !!! 

Aangezien in alle groote Bladen, reeds maanden lang de 
aandacht op deze werkelijk unieke Hondenverzameling is ge- 
vestigd (booze tongen fluisteren, omdat er „gratis voor niks'' 
wat te halen valt!!) zal de toeloop angstwekkend groot zijn. 

Echter, onze geheele dappere Politiemacht, bijgestaan door 
de hier zoo zeer geziene „zomer marechaussees" en een deta- 
chement Rijks- en Gemeenteveldwachters, zal geheel ter on- 
zer beschikking staan en de orde handhaven. Om het opdrin- 
gen — een hinderlijke, onbeschaafde gewoonte, den Hollander 
eigen — te voorkomen, is de Noord-Zuid-Tram My. zoo be- 
reidwillig geweest, haar z.g. „schaapshokken", welke bij drukke 
Zondagen dienst doen de tramreizigers in bedwang te houden, 
aan ons af te staan en begeleidende veldwachters zullen voor 
het vereischte tempo zorgen, waarmede belangstellenden, om 
beurten, al dan niet met een por in de lendenen naar binnen 
worden gedreven! 

Het geheel is dermate goed georganiseerd, dat voor onge- 
regeldheden niet behoeft te worden gevreesd, mits men ter- 
dege rekening wil houden met de wenschen van onze ordebe- 
waarders, die, zoo wij heel goed weten, niet voor „de 
kater" zijn, en zoo taai en hinderlijk vasthoudend als klimop ! 

Zoo zullen dan om de vijf minuten slechts tien menschen 
tegelijk naar binnen mogen, terwijl voor de groote schare 
wachtenden, den tijd bekort zal worden, met opwekkende mu- 
ziek, afwisselend ten gehoore gebracht door de Zandvoortsche 
Visschers, de Muziekkapel Zandvoort en de Mondaccordéon- 
ver. „Excelsior". 

Slechts vanaf de zijde van de Zeestraat, zal het afgezette 
Stationsplein betreden kunnen worden. Ieder, die gratis een 
Hond, van welk ras ook, wil bemachtigen, behoeft zich slechts 
van een volgnummer te voorzien, gratis verkrijgbaar aan het 
bekende V.V.V.-huisje en kan daar tevens gratis, een Honden- 
penning voor 1938, in ontvangst nemen, Wat is n.1. het geval! 
Een kapitaalkrachtig© Ver. tot Bescherming van Dieren, (ik 
mag niet verklappen, welke, maar het is er één, die dagelijks 
van zich doet spreken wegens groote prestaties en enorme 
activiteit!) welke daadwerkelijk bewezen heeft, niet op één 
tientje „dood te vallen", heeft de „beestachtige" aardige at- 
tentie gehad, als propaganda, iedere a.s. Hondeneigenaar van Ben belastingpenning te voorzien; inderdaad, een zeer sym- 
pathieke geste!! Niemand hoeft zich dus te laten afschrikken, 
door die mal gekke, hooge Hondenbelasting!! 

Er zullen nu evenveel volgnummers worden afgegeven, als 
er Honden verkrijgbaar zijn! No. één kiest eerst, dan volgt no. 
twee, enz., enz. Vriendelijk, doch dringend wordt verzocht, 
dien éénen dag eens u zelf te zijn. Wij begrijpen best. dat hij, 
die eerst kiezen mag, het beste laat staan voor dengeen, die 
na hem komt!! Dat behoeft dien dag niet; laat gerust uw 
masker vallen (de zaal is toch half donker) en volg eens lekker 
uw natuurlijken aanleg! Doe, zooals u zoudt doen, indien er 

géén fatsoen of ooggetuigen waren, neem het beste van 

het beste!! Het zou toch eeuwig jammer zijn, als" wij 's avonds 
met de mooiste Honden bleven zitten!!! 

Een héél groote vraag doet zich hier echter 'voor! Hoe zullen 
wij weten, dat de Dieren werkelijk in goede handen komen en 
de sollicitanten, waarachtige Dierenvrienden zijn?? Liefde, 
ondervinding en aanleg, geven kijk op Dieren, maar — nooit 
op menschen; men blijft zich aanhoudend vergissen! De groote 
moeilijkheid bovendien is, dat er waarachtige Dierenvrienden 
zijn, die, soms hun verzwegen sentimentaliteit tegenover nie- 
mand willen erkennen en zich er volkomen van bewust zijn, 
dat de uitdrukking .van hun gezicht, een indruk wekken van 
hardheid en gevoelloosheid, terwijl het slechts het masker is, 
waarachter hij zijn Dierenliefde verschuilt; hij heeft n.1. bij er- 
varing geleerd, gemaskerd te gaan, gelijk ieder, die beseft, hoe 
gevaarlijk zijn medemenschen zijn!! Aan de andere kant echter, 
zijn er van die Dierenvrienden??!!, vooral in dezen tijd van 
leuzen, ficties en van voorbij zien van het geluk dat zij Die- 
ren ontrooven, of, van de smart, welke zij over 'hen brengen, 
die. onder het mom van Dierenliefde, met 'n bestudeerde, ver- 
heerlijkte glimlach op hun uitgestreken gezichten, gelijk die, 
waarmede vergeestelijke Francisckaner Heiligen, naar den 
Hemel blikken, den indruk willen wekken, zoo goed te zijn als 

de Heilige Franciscus van Assissi in eigen persoon, maar 

die in werkelijkheid slechts het doel beoogen: voor de wereld 
een mooie rol te spelen, door verleenen van liefderijke hulp 
(waaraan een vies bijsmaakje!), of op den voorgrond trachten 
te komen, om aan duistere verlangens tegemoet te komen, doch 
niet het minste verantwoordelijkheidsgevoel, . tegenover het 
Dier begrijpen! 

Om nu te verhinderen, dat de Honden in verkeerde handen 
zullen vallen, heeft de vermaarde psycholoog Prof. Dr. J. S. 
Drummen een zeer ingenieus toestel geconstrueerd, dat bij 
den ingang is opgesteld. Eerlijkheidshalve waarschuwen wij 
hem, die geen zelfkennis bezit en niet ontijdig van zijn voet- 
stuk wil vallen, dat dit feilloos werkend apparaat is begiftigd 
met een weergaloos vermogen, andermans ondeugden te ont- 
dekken!! Het bestaat uit twee magneeten, welke verschillend 
reageeren op 's menschen mentaliteit: de een stoot af, de an- 
dere trekt aan. j 

Personen, bezield met andere verborgen gevoelens, dan 
liefde tot het Dier, en dus onder valsche voorwendselen zich 
van een Hond willen meester maken, zullen onverbiddelijk door 
den magneet worden afgestooten en zijn dus ontmaskerd!! 

Zij worden onmiddellijk van het terrein verwijderd; zij, die 
de magneet trotseeren, worden door de politie naar Hotel 
„De Houten Lepel" getransporteerd, om een gratis rustkuur 
van eenige dagen te ondergaan! \ 

Zij, die zonder bijbedoelingen Dierenvriend zijh, zullen door 
den magneet worden aangetrokken, en rustig als vanzelf, in de 
richting van het gebouw worden getrokken. Op volgorde, zal 
door den portier, tien sollicitanten tegelijk, toegaj ig tot de zaal 
worden verleend, welke klokslag negen uur geoptmd .zal worden 

Deze geheel ontruimde zaal, nauwelijks te*^l [erkennen, is 
verdeeld in drie afdeelingen: A-B en C, welke i:oed zichtbaar 
aangegeven zijn door groote kartonnen letters opgehangen bo- 
ven de betreffende afdeeling. 

De Honden zijn zonder veel homogeniteit verbeeld in drie 
groepen: A, groote rassen, B. middelgroote en. C tiameshondjes. 

Het is dus alléén een samenbrengen, waar uitsluitend gelet is op de grootte!! Hier demonstreert, een eendrachtig te sa- OFFICIEELE MEDEDEELINGEN GYMNASTIEK Ver. O.S.S. 

Secretariaat: Dr. Gerkestraat 30zwart. 

Tijdens schitterend zomerweer vond Zondag j.1. de 70e jaar- 
vergadering van het K.N.G.V. in Krasnapolsky te A'dam plaats, 
waar onze Voorzitter als vertegenwoordiger van onze vereeni- 
ging aanwezig was. Voorzitter W. de Graaf opende met een 
herdenkingsrede, terwijl daarna de verschillende verslagen be- 
handeld werden. Als belangrijkste besluit valt hieruit te ver- 
melden het deelnemen van een dames-turnploeg aan de Sokol- 
feest te Praag van 27 Juni— 10 Juli, terwijl het ledental thans 
de 53000 bereikt had. De vaardigheidsproeven van het K.N.G.V. 
voor dames, heeren en adspiranten, zullen nu ook aan niet- 
leden van het K.N.G.V. kunnen worden afgenomen. De proeven 
blijven echter op hetzelfde peil. Binnenkort komen we hier 
nader op terug. 

Daar nog niet alle data's zijn vastgesteld, zullen we nog 
even wachten met het publiceeren van het volledige werk- 
programma voor 1938. Op 9 April voor heeren en op 11 April 
voor dames, vinden resp. een selectie-wedstrijd en wedstrijd 
Haarlem— Rest plaats. De aangezochte heeren zijn: M. Castien, 
O. A. Brink en J. H. B. Brink, terwijl van onze dames werden 
gevraagd: C. van Koningsbruggen, J. Keur, C. Poots, T. van 
Roon, H. van Koningsbruggen en L. Slagveld . 

De onderlinge gymnastiekwedstrijden adspiranten, dames en 
heeren, alsmede de verdere technische zaken, zullen Zaterdag 
26 Maart a.s. op de T.C. vergadering behandeld worden, welke 
om 4 uur ten huize fam. v. Pagée, Marisstraat, phats vindf. 

VERGADERING E.D.D. We herinneren aan de groote pro- 
paganda-bijeenkomst die de afdeeling Zandvoort per Woensdag 
30 Maart in „Ons Huis" alhier belegt. Sprekers zijn het 2de 
Kamerlid H. van Houten, met als onderwerp: Ons geloof in de 
waarde der democratie", en de heer P. van Stam, met als on- 
derwerp : De strijd om het behoud der democratie". 8 aS*IBS«a^^ Uw rijwiel op te knappen en hier of daar te vernieuwen. 
Het goedkoopste adres is bij: 

UYLEMAN in de LICHTHAL 

Kunt U het zélf doen, kijk dan eerst even in de étalage 
wat voor boks-prijzen wij noteeren voor de benoodigde 
onderdeelen. 

Een Lampekap noodig? 

Wij liggen met onze prijzen van 2 tot 15 gulden lager 
dan de stad. 

Het is maar a©n weet. 

Daarom, weest verstandig, spaart Uw dure geld en 
koopt bij de 

Boksende Amsterdammer 

(voorheen Groninger Bazar) Telefoon 558 

Groote Krocht 19 - Eerste klas Reparatie-Inrichting ! COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BELANGEN VAN 
JEUGDIGE WERKZOEKENDEN. . j 

Secretaris: H. J. Koning, Haltestraat 62, Tel.; 457. 

„Zet drie Nederlanders bijeen en de aanleiding tot het vor- 
men van een vereeniging is spoedig gevonden". • 

Van welke zijde deze uitspraak komt, weten | we niet ; 
eenige overdrijving valt niet te miskennen. Maar een korreltje 
waarheid zit er natuurlijk in. ! 

Naast de talrijke vereenigingen, zang, sport en liefdadigheid, 
zijn er wel te noemen die alleen in het leven geroepen lijken 
om bestuursleden een baantje te verschaffen. Welnu, boven- 
genoemde commissie is geen vereeniging; de leden ervan zoe- . 
ken geen bezigheid voor hun ledige handen; het steeds gestel- 
de doel is slechts voor enkelen iets te bereiken wat betreft 't 
verschaffen van werk. Het is slechts medewerking te ver- 
leenen bij het zoeken naar een uitweg. 

In verschillende gevallen staat de commissie machteloos, in- 
derdaad, maar waarom moet de jonge man, die zich Zaterdag 
j.1. aanmeldde, opmerken: „Ik dacht dat in mijn ges.jal niet op 
de medewerking van de commissie kon gerekend, worden". 
Waarom niet eerder de moeite genomen zich daarvan te ver- 
gewissen? Hij kwam hoogstwaarschijnlijk te laat. ' Het di- 
ploma dat voor een bepaald doel vereischt werd, was niet 
voldoende. Maar dat de secretaris der commissie nisporingen 
moest verrichten naar het adres van den jongeman; was toch 
niet noodig. 

Wij dringen er daarom nogmaals bij iederen jeugdigen werk- 
zoekende op aan, zich toch vooral bij ons te laten fpschrijven 
eiken Zaterdag bij de commissie in het bekende gebouw Gr. 
Krocht no. 10, des middags tusschen 3 — 4 uur. 

Voor inschrijving Centrale Werkplaats, opgave 'deelname 
werkobject en tot het verschaffen van nadere inlichtingen 
betreffende het werk der commissie stelt zich steeds j gaarne de 
secretaris beschikbaar, voor werkzoekenden, zoowel als voor 
werkgevers. 

Adres: H. J. KONING, Haltestraat 62. 

„AUDOE KADERR". De tooneelver. „Phoenix" gaf Zater- 
dagavond een opvoering van „Audoe Kaderr", een tooneelstuk 
vol geheimzinnigheid. 

Doordat de heer H.L. Dhooge een hoofdrol had, berustte de 
regie ditmaal in handen van Mevr. A. Bleesing-Sevenstern, 
die het er zoo goed afbracht, dat hij het haar niet verbeterd 
kon hebben. Een moeilijk spel „Audoe Kaderr" - De wre- 
kende God, voor allen die aan het ten tooneele brengen mede'- 
werken. Het uitmuntend slagen van de voorstelling bewijst 
weer eens dat „Phoenix" met eigen krachten zelfs de zwaarste 
stukken aan kan durven, 't Tot slot volgende bal kon niet ten 
volle aanspraak maken op de woorden: „Het was gezellig." 

WIJKVERPLEGING NED. HERV. GEMEENTE. Magazijn 
„Helpt elkander". In zeer vriendelijken dank ontvangen: een 
«wringer voor de wasch en kinderkleeding, hetwelk reeds is 
uitgedeeld. Verder nog ontvangen: een jas, een jasje en pan- 
talon voor ongeveer 15-jarigen leeftijd. JE ADRES voor te 
ontvangen en uit te deelen is: PARADIJSWEG 14.- 

Aanbevelend, ZUSTER DINA. OOOo OnOOO ZONDAG 27 MAART in 

„MONQPOLE" 
entoonstelli 
landia-Bios 
op a.s, 
keuze, de prachtigste honden van het zuiverste ras, men zijn van laagstaande Dieren, van verschillend pluimage; 
rang, stand, kleur en richting, den hoogstaanden mensen, hoe 
met een klein beetje gezond verstand, en een groot beetje goe- 
den wil, ook onze heksenketel, maatschappij, genaamd, zou 
kunnen veranderen, in een tafreel van Arkadische vrede! 

Alle aanwezige honden zijn te voren lichamelijk grondig on- 
derzocht door den bekenden Haarl. Dierenarts Dokter L. .1. 
Kas en kerngezond bevonden, terwijl de groot© Dierenpsycho- 
loog Prof. Dokter F. J. J. Buijtendijk, de geestelijke toestand 
der Dieren heeft gecontroleerd. 

De geheele toestand is dus zoo zuiver, als ons geweten 

behoorde te zijn!! De Dieren zijn van het zuiverste ras en be- 
zitten alle een uitgebreide stamboom. Van de aanwezige 
groote rassen, waaronder zelfs vele kampioenen, noemen wij, 
om u alvast te laten watertanden hier enkele soorten. 

Bloedhond, Mastiff, Barsoi, Sint-Bernard, New-Foundlander, 
Duitsche Dog, Iersche Wolfshond, Greyhound, Afghaansche 
Windhond, Saluki, Iersche-, Engelsche- en Gordon Setter, 
Pointer, Retriever, Whippet, Kort- en langharige Duitsche 
staande Honden, Heidewachtel, Samojeed, Collie, Bouvier, 
Poedel, Fransche, Belgische- en Hollandsche Herder, enz. enz. 

B. Middel groote, o.a.: Cliou chou, Spaniels, Engelsche- en 
Fransche Bullen, Terriërs, als: Schotsche, Cairn-, Skye-, Bed- 

- lington. glad- en draadharige, Welshterriers, Schnauzers, 
Smoushonden, Bostonterriers, enz., enz. 

C. Dameshondjes: Dwergpincher-, Schippertje-, Japansche 
Spaniel-Yorkshire Terriër- Kingcharles- Mops- Vlinderhondje-, 
Brabancons, Pekingeesen, enz., enz.!! in één woord te veelom 
op te noemen, u zult dan ook van de eene extase in de andere 
vallen! 

En nu, hoe moet u handelen?? Bij het kiezen van een hond, 
gedrage men zich als volgt: men wende zich met zijn volg- 
nummer tot een der patrouilleerende Commissieleden, (in wie 
u terstond de oude Bestuursleden van een ter ziele zijnde, lief- 
dadige, Dierenvereeniging, zult herkennen!); deze zal u den 
begeerden Hond, welke voorzien is van een lijn en halsband, 
behoorende bij zijn ras, waarop zijn naam is vermeld, ter hand 
stellen. Naar believe begeeft u zich als dan naar het buffet, 
waar eenige afgedankte circushonden, ter plaatse, hun door 
dwang opgelegde, onnatuurlijke kunsten, 
demonstreeren: zij zullen u op vertoon van 
uw volgnummer, gratis thee, koffie of cho- 
colade schenken. Dan begeeft u zich via het 
rechtsche trapje naar het tooneel, alwaar 
de vroegere Ex- en Ex-Eere-voorzitster van 
bovengenoemde, ter ziele zijnde, liefdadige 
Dierenvereeniging, (als schadeloosstelling 
voor de vele dis-illusies in haar „Dierenloopbaan" ondervon- 
den) de eer is verleend, u, met een passend woord, den stam- 
boom van uw Hond te 'overhandigen. 

Na deze plechtigheid, dient u zich zoo spoedig mogelijk door 
de nooduitgang te verwijderen. Om volksoploopen te voor- 
komen, wordt men dringend verzocht, zich met zijn verworven 
schat, onverwijld naar huis te begeven! 

Op dezen dag, is voor een ander soort menschen (en dat zijn 
heusch niet de slechtste) ook nog wat te krijgen! Vanaf de 
kant van Kinderhuis Groot-Kijkduin, is een tweede ingang, 
welke direct toegang geeft tot het balcon en de cabine van 
den operateur. Hier zijn armzalige rashonden ondergebracht ; 
onbruikbaar materiaal, voor den beroepsfokker! welke uitmun- 
ten, door kleine en grootere lichamelijke afwijkingen of tekort- 
komingen; zoo zijn er, met een onjuiste beharing! een heel 
klein wit plekje, waar dit absoluut zwart behoorde te zijn, 
een onvergeeflijke fout dus!! Lang haar waar kort moest zitten, 
en kort haar waar heelemaal niets moest groeien!! (van de 
edele inborst onder al deze soort ingewikkelde haren, wordt 
natuurlijk totaal geen gewag gemaakt)!, dan, o. schande! de 
oogenkleur te licht! (zou dit misschien een uitvloeisel kunnen 
wezen, omdat er te veel liefde-vuur voor zijn ondankbaren baas 
uitstraalde??), de kop te lang, te kort, of te gedrongen; hoogte 
van den schoft .te laag! temperatuur te hoog! (wellicht, omdat 
het hartje te warm heeft geklopt??) 
Dan zijn er nog van die slecht gemanierde moederbeesten, 
die het hebben durven wagen, eenige leelijke jongen ter wereld 
te brengen! andeie, kregen weer veel mooiere kinderen, als 

zij zelf waren, dus konden gevoegelijk het veld ruimen!! 

Alle Honden zijn echter zeer lief en kerngezond en door 

Prof. Buitendijk gewogen doch geen enkele werd te licht 

bevonden!! 

Aangezien wij in deze afdeeling slechts menschen verwachten, 
die van Dieren Houden, afgezien van hun uiterlijke hoedanig- 
heden, zullen deze zich niet aan den magneet behoeven te on- 
derwerpen! 

Dokter Kas, die> hier de leiding heeft, zal met het grootste ge- 
noegen, in de cabine onder het felle licht van de projectie lam- 
pen, de fouten nog eens extra aanwijzen. Verder zijn er nog 
eenige zeer scherp afgerichte Honden, begiftigd met allerlei 
soorten van certificaten, eenige stroopershonden en eenige 
zeer valsche exemplaren. De éérste hadden, ondanks alles, 
wat de goede meester hun eigen en hardhandig had geleerd, 
de leelijke gewoonte, het steeds op hun eigen baas voorzien te 
hebben; zij waren zoo licht geraakt en slecht gemanierd, dat 
op het commando: houdt den boef (instinctmatig of onbewust, 
dat was niet na te gaan!) den baas gegrepen werd!! De stroo- 
pershonden mochten hun baas al even weinig, als de konijnen 
dezen schijnen te mogen ! Daarbij waren de resultaten geens- 
zins bevredigend, wellicht openen onze goed bevolkte Zand- 
voortsche duinen betere vooruitzichten. 

Wat de derde soort betreft: ook in de Dierenwereld vinden 
wij a f en t o e wel eens een onbetrouwbaar exemplaar, dat 
een slechte reclame maakt voor zijn rasbroeders en zusters, 

maar vergeleken bij de menschenwereld, slaan zij toch nog 

altijd een goed figuur.! 

Aangezien al deze akelige, nare Honden, in strenge afzonde- 
ring moeten gehouden worden, en er geen plaatsruimte meer 
beschikbaar was, zijn deze ondergebracht in, laten wij het hier 
maar noemen, de onderaardsche gewelven!! wellicht, dat de 
„verandering van lucht", al reeds een kalmeerende uitwerking 
had!! 

Tot slot zijn er ook nog twee oude Biggen ondergebracht, 
welke een boer uit de Zilk ons toezond ; deze arme stumperds, 
werden door personeel van de Varkenscentrale bij het ver- 
plicht oormerken, dermate vakkundig mishandeld, dat de ooren 
geheel afzworen; (leuk gezicht zoo'n oorloos varken!!!) Als 
protest voor het hun onverdiend, zeer pijnlijk aangedane letsel, 
weigerden de biggen te groeien en varkens te worden, zoodat 
zij een strop voor hun toch al niet al te rijke baas beteekenden. 
Wij geloovcn, dat met toegewijde liefde, hier echter veel 
goed gemaakt kan worden en dachten dan ook dadelijk aan 't 
bestuur van een „biggen-minnende" Oranje vereen.!! de big- 
gen blijven dan ook tot tien uur voor deze gereserveerd! Tegen 
den tijd, dat onze Landsvrouwe verjaart, zullen deze „grijp- 
biggen" een attractie te meer vormen, wijl zij door het gemis 
van hun arme ooren nog minder houvast zullen opleveren, dan 
hun ingevette voorgangers en nog langer pleizier! gegarandeerd 
kan worden!! 

Aangezien aangenomen wordt, dat des avonds tien uur, alle 
Dieren in het bezit van een goeden baas zijn gekomen, willen 
wij dit heugelijk feit gezamenlijk vieren. De Gemeente-Ontvan- 
ger en andere belasting ambtenaren, zeer in hun schik, dat de 
Hondenbelasting zoo zonder eenig geharrewar of moeite is bin- 
nen gekomen, hebben zich gedrongen gevoeld, door het aan- 
bieden van een feestje, uiting te geven aan deze ongekende 
weelde; zij noodigen alle nieuwbakken bazen en bazinnen uit, 
op dien tijd in Hollandia Bioscoop aanwezig te zijn alwaar dan 
onder het genot van „een glaasje naar keuze", eenige mooie 
Dierenfilms zullen worden vertoond en de avond besloten wordt 
met het dansen van de „Big Apple" onder de perfecte leiding 
van den Balleider Frans du Mee. (Adv.) P. C. RIJNDERS— SCHOUTEN. 'S* 

t 

•8» •f» 

•f» 

§»: VOETBAL — OVERZICHT „Z.V.V. ZANDVOORT'*. Als iets 
ons hevig teleurstelde, dan was het de nederlaag die Zandvoort 
I Zondag op eigen veld tegen Meteoor leed. De schitterende 
kans is hierdoor grpotendeels verloren gegaan. Onnoodig! 

Verleden week tegen Schoten — een elftal weinig minder 
sterk dan Meteoor — speelden de geel-blauwen een wedstrijd 
aan kampioenspretendenten waardig. Ditmaal verschaften zij 
hun vele aanhangers, de talrijke Amsterdammers en zij die 
voor Bloemendaal kwamen kijken of Zandvoort misschien een 
veer zou laten, een droevig slecht beeld van hun capaciteiten. 

Hopeloos hoe er geknoeid is, om bij uit je vel te springen. In- 
plaats van een veer. liet Zandvoort haar geheele tooi, zuiver 
en alleen omdat men zijn zenuwen niet den baas was. Is dat 
voetballen wat zij deden. Voor een dergelijk gepruts behoeft 
zelfs S.D.Z. niet bang te zijn, laat staan een medegegadigde 
voor de bovenste plaats. Geen moment van den wedstrijd 
speelde Zandvoort haar eigen spel, men was er uit en men 
bleef er uit. Vóór de rust eenmaal een zekere gelegenheid 
om een ommekeer te weeg te brengen. Een penalty. Toege- 
kend vanwege 't met de handen wegwerken van het Ieder, 
juist voordat het de doellijn bij de gasten passeeren ging. 
Als hadden komt, is hebben te laat, waarmee we zeggen willen, 
dat het weinig geeft om hier op te merken: had Andries Weber 
den strafschop maar genomen inplaats van Jb. de Muinck, die 
zijn zelfvertrouwen bij lange na niet heeft teruggevonden. 

Wat een insider vreesde, geschiedde! 

Bij het op ongeveer 30% te stellen aantal gemiste strafschop- 
pen is er een gekomen, die Zandvoort de kans op 't kampioen- 
schap kostte, want het vlotte hierna nog minder en indien het 
al kon. werd liet spel nog onrustiger. 

Geen wonder dat Meteoor op die manier het heft in handen 
kreeg. Zandvoort gaf allerakeligst slecht partij, waardoor de 
Amsterdammers steeds beter gingen spelen. 

Toen het signaal voor de rust klonk, stand 0—0, mochten 
zij zich bij voorbaat feliciteeren met de overwinning om Zand- * 
voort, ondanks haar windvoordeel, te hebben bedwongen. 

Als het Nederlandsen elftal vóór de rust slecht speelt, is 
daar altijd Karel Lotsy geweest om in de kleedkamer het juiste 
woord te spreken. We halen dit aan omdat, als dergelijke 
spelers zulks noodig hebben en het hen goed doet, voor derde 
klassers uit evenwicht een opwekkend woord zeker gewenscht 
is. 

Indien voorzitter P. Schaap aan zijn taak voldaan heeft, kon 
dit na de hervatting uit de even grootere activiteit- spreken, 
doch de zenuwen regeerden weer even sterk als voordien. Wie 
hier. bij wijze van koude douche, op een of andere wijze een 
eind aan had kunnen maken, zou een voor ons hoogst teleur- 
stellenden wedstrijd een prettig slot gegeven hebben. 

Aan de voorhoede de grootste schuld van de geleden echec, 
die in de laatste helft met een tweetal fraaie doelpunten van de 
gasten is bevestigd. 

Zelden zagen we een zoo onsamenhangend geheel; vijf spe- 
lers die voor zichzelf schenen te denken de voorhoede te zijn 
en indien ze al eens overgaven, door de als fox-terriers op den 
bal zittende Meteooren heen wilden plaatsen. Wie van hen het 
slechtst was weet u zelf wel. Een feit was, dat J. v.d. Bos 
meer niet dan wèl op zijn plaats stond, Kees Schut zijn hoofd 
(figuurlijk gesproken) niet gebruikte, Jb. de Muinck zichzelf 
onderste boven liep, Luiting, als trouwens alle gedesillusioneer- 
de „kampioenen", herhaaldelijk een tempo te langzaam ageerde en Harry Bloemendal nog steeds zijn vorm niet hervond. 

Niemand mag hieruit de conclusie trekken: nu het elftal ver- 
loor deugt er niets meer van. We beschrijven slechts hoe het 
dezen middag was, met de stellige overtuiging in de komende 
twee wedstrijden iets geheel anders te zien. 

Jammer alleen dat het hen weinig meer zal helpen. Bloemen- 
daal zal o.i. niet meer falen, waarmee we een overwinning 
van haar voorspellen op Kinheim, dat zij Zondag ontvangt. 

Zandvoort gaat uit naar W.M.S., om zich over alle linies te 
rehabiliteeren, is het niet, geel-blauwen? Een kleine kans rest 
bij een overwinning. 

Van belang in haar afdeeling is verder: de ontmoeting Me- 
teoor — S.D.Z. D ekans op een verrassing is gering." Uit het 
ranglijstje blijkt, hoe goed Bloemendaal er voor staat. 

Bloemendaal 18 11 4 3 26 61—32 

De Meteoor 19 12 2 5 26 47—30 

Kinheim 18 9 7 2 25 37—23 

Zandvoort 18 9 6 3 24 52—32 

Zandvoort II kampioen. 

Naast de vele teleurstellingen, gaf de afgeloopen Zondag ook 
reden tot blijdschap. Zandvoort II behaalde n.1. het kampioen- 
schap van de Ie klas H.V.B., waardoor zij automatisch over- 
gaat naar den K.N. V.B. Onze gelukwenschen voor de spelers 
van het Ilde. die een voor hun vereeniging in de toekomst be- 
langrijke overgang tot een feit maakten. 

Resten de wedstrijden om het kampioenschap van den H.V.B, 
en de laatste competitie-wedstrijd. 

Programma voor a.s. Zondag: 

Zandvoort II speelt thuis tegen E.D.O. V tot besluit van de 
competitie. De gasten waren dit seizoen gedurende langen tijd 
de grootste rivalen van de reserves, om in den eindspurt plot- 
seling af te zakken. Een aantrekkelijke wedstrijd is derhalve 
te verwachten. 

Zandvoort III ontvangt te 10 uur Hillinen II, het IVde te 12 
uur H.F.C.-Veteranen, waar uit van gewonnen is. Door be- 
slag te leggen op beide punten, behouden zij de gelegenheid om 
van de onderste plaats af te komen. Zandvoort 5 gaat op be- 
zoek bij Kennemers 9. 

Zaterdagmiddag speelt adspiranten b thuis tegen Ripperda. 
Aanvang 3 uur. Evenals a hebben zij de week daarvoor een 
flinke overwinning behaald. 

N. S. B. Nader vernamen wij nog dat de heer Van Geelker- 
ken, op Dinsdag 5 April a.s. in Monopole zal spreken over: 
Nederland en Nationaal Socialisme. In zijn rede zal hij o.a. de 
volgende punten behandelen: 

De groote tegenstanders: R.K.S.P. en Marxisme. R.K.S.P. niet 
te verwarren met R.K. geloof. 

De joden kwestie - De werkloosheid met zijn funeste gevol- 
gen - Oostenrijk en de aansluiting bij Duitschland. 

Voor Oostenrijk beteekent Nationaal Socialisme „Duitsch- 
land", voor Holland beteekent het „Nederland". J. 

RAADVERGADERING. De Raad onzer Gemeente is per 
Maandag 28 Maart 1938, des avonds te 7.30 uur in Openbare 
Vergadering bijeengeroepen. Voorstellen tot behandeling zijn 
o.a. het stichten van een drietal woningen door jeugdige werk- 
zoekenden; vaststelling van het Uitbreidingsplan. 
, ini > WLfWww <w f i r'wr ii , m*rB"n i ir i , * i — i rn r r ii iT i Tnin i r"*" i Tnn*ni i rT 
Blijspel in drie bedrijven. PLAATSBESPREKEN 

ZONDAGMIDDAG van 12—2 uur 

aan de zaal. o oo g 
oqoo o<Jboo PRIJS 35 CENT, INCLUSIEF BELASTING MAAR DAT KOMT TWEEMAAL! 
Haast U 
ook deze week nog. 2 Ponds Blik Snijboonen - Spercieboonen - Spinazie en Andijvie 
van de Beverwijksche Conservenfabriek, Zeldzaam v. kwaliteit 
Goede Vulling ! $ 

Géén Water! * Doperwten, buitengewoon mooi, 2 ponds blik 22 et §§g 

Groote ilesch Postelijn . . 22 et - Champignons, zeldzaam mooi. E8§ 

Augurken, zoct-zuur, per 2-ponds blik 19 et ||j 

Alle soorten Binnen- en Buitenlandsche Vruchten tegen ü 

scherp concurreerende prijzen. — VERSCHE TOMATEN || 

'S Fruithandel - Kerkstr, 35 - M 152 I 

ZONDAGS GEOPEND VAN 2TOT8UUR! Ü 
uit de Schoenmakerïj 
van J. VAN DUIJN 

Vanaf heden kunt U Uw schoenen laten verwijden en verlengen 
Door aanschaffing van de allernieuwste Sclioenen-vergroot- 
Machine kunnen wij Uw schoenen gegarandeerd tot 2 num- 
mers vergrooten. - 

Ook voor het verwijden van Uw schoenen kunnen wij, vooral 
op de gevoelige plaatsen van likdoorns, etc, uitstekende 
resultaten bereiken. De prijzen hiervoor zijn zeer billijk. 

Damesschoenen vergrooten .... 
Heerenschoenen vergrooten .... 
Kinderschoenen vergrooten vanaf 
Damesschoenen verwijden .... 
Heerenschoenen verwijden .... 
Kinderschoenen verwijden vanaf 

Vraagt inlichtingen bij: 
Onder Rijkstoezicht gediplomeerd, 
.50 et 
.60 et 
..40 et 
,.30 et 
.40 et 
.25 et QBTOESSYe&S,, FÜÊUiY ©ra &ARDIkPPELEÜ van Sw&luësflrsas&f S TeSefoors <<£^3 Versche Spinazie 3 pd 25 et 
Versche Raapstelen 4 bos 10 

Pracht lof, 4 pd 25 et 

Zoute Andijvie, per pond 10 et 
Zuurkool, de echte, p.p. 6 et 

Tuinworteltjes "p:p. 6 et 

Tomaten voor marktprijs. 
Goudgele Andijvie, p.p. . 10 et 
Gesneden Roode kool. . 7 et 
Krul Boerekool per pd. 6 et 

Kropsla 10 et 

Spruiten, v.a 8 et 

Pracht Bloemkool, v.a. 25 et 

Citroenen, 3 voor 10 et 

heele groote komkomm. 20 et 
Pr. 2 pds bl. Spercieb. ..18 et Bananen, per pond 16 et 

1 pond Amer. Appels . 15 et 
Zoete appels, 3 pond . . .25 et 

2 pd. Am. Wijnapp 30 et 

Jaffa's 10 voor 55 et 

Extra gr. Belleileurs 2 p. 25 

Anjou peren, p.p 20 et 

Precent of Engeland . . 15 et 

Stoofperen. p.p 10 et 

Goudrenetten, 2 pd 28 et 

1 bhk Ananas 47 et 

2 pds-blik Appelmoes pr. 24 
2-ponds blik aardbeien 35 et 
2 pd blik aujturken, prima27 et 
Groote flesch Appelmoes 33 et 

Prima doozen dadels.. 20 et 

Wij hebben prima Arachide Slaolie voor buitengewone reclame prijs. 

Komt ziet & overtuigt U - Nergens beter - Nergens goedkooper 
Alles wordt direct thuis bezorgd en zonder prijsverhooging. 10 groote Grape fruit zonder 

pit 70 et 

1 ilesch prima Posteliin 22 et 

Gepelde kastanjes p.p. 22 et 

Champignons. Veldsla, Radijs. 

Knoflook en MierikworteL 

— Alle soorten Noten. — 

10 K.g. Zand-aardapp. ..45 et 

10 K.G. Bonte 65 et 

10 K.g. Zandeigenheimers70 et 

Zoute Snijboonen, Eigen 
inmaak, extra, p.p. .. 12 et 

N.B. U koopt bij ons prach- 
tige blanke Zuurkool uit het 
vat (niet uit blik,) p.pond 6 et 
prijzen uit en vergelijk ze» Zeemleer, één geheel prima 

45-59 et 
Werksponsen .- . . . . 15-19 et 
Kastpap., wit en bedr p.rollO et 

Bezems 25 et 

'Werkboenders 5-8-10 et 

Waschboenders . ..9-13 et 
Lolaborstel (verstelbaar) 19 et 

Knolletjes 5- 9 et 

Cocosstoffers, kort . ..16 et 
Harenstoffers, kort . ..33 et 

Stofkwastjes 9 et 

Witkwasten 39 et Stof doekmandjes 25 et 

Boodschappentasschen 

12-18-24 et 

1 pak AHA-zeep 9 et 

2 pak zeeppoeder, prima 10 et 
Koperpoets, per busje . ..10 et 

3 rol closetpapier 10 et 

10 theelichtkaarsjes . . . 10 et 

Goud-Zilverbrons 10 et 

3 pansponsen 10 et 

Lucifers, p.pak 7 et 

Tip-Top waterverf, p.p. . . 25 et 
Onspringbare babyflesch 12 et Tevens Reparatie van Poppen en Mechanische voorwerpen» 
Tabak - Sigaren - Sigaretten - Leesbibliotheek 51' HELMERSSTRAAT 37 (Plan Noord) 
Sigaren-Magazijn „BREDERQDE" 

Paradijsweg hoek Brede rodestraat - Telef. 421 

Zoo juist ontvangen: 

JAN STEEN en KERACO SIGAREN 

BV" 2 PRACHT SERIEMERKEN IN ALLE PRIJZEN. «W 

ALLEEN- VERKOOP VOOR ZANDVOORT. 

Verder verkrijgbaar: 

WHITE ASH — BALMORAL — EL SENOR — EL PRESIDENTE 

enz., enz., enz., enz. 

Probeert U eens de No. 581, 'n fijne geurige 4-ct Sumatra-Corona. 

Beleefd aanbevelend, J. C. VAN HOUTEN 
ZIET DE ETALAGESJ! ZIET DE ETALAGES!! 

verplaatsing van 
choenenmagazijn 

naar GROOTE KROCHT 13 Banketbakkerij „HUIZE ROLAND" 

KERKSTRAAT 8 - TELEF. 72 

Carré's (boterkoekje) . , . , . per '/ï pond 35 et. 

Cocosschuim per y 2 pond 35 et. 

Nijmeegsen Brood per y 2 pond 35 et. 

Praliné Banket per '/ü pond 35 et. 

Als extra Reclame, alleen Zaterdag: 
Onze bekende Lunchhapjes, 
Zalm en Huzaren ... 10 cent per stuk. 

Onze kwaliteit is de roem van 't huis. 

ƒ 10.— KASSABONS EEN TAART NAAR KEUZE. HALTESTR. 28 - Tel. 112 en H&LTEST63. ®2a - Tel. 80 

Nieuwe Komkommers vanaf 20 et. 

Zeldzame lekkere Snij- en Spercieboontjes of Andijvie uit het vat voor 12 1 /- et. p.pond 

Goudgele Andijvie p.p.8-10 et Mooie groote Citroenen Zomerworteltjes, v.a. . .5 et 

Radijs, per bos 4-6 et per 100 st. ƒ2.25 Gesn. roode kool, p.p. 7 et 

Raapstelen, gr. bossen 3 et Groote kroppen sla .. 7 et 3 pnd Bruss. Lof 24 et 

Mooie harde tomaten pp30 et Veldsla, per ons 5 et Mooie goudrenetten, p.p.l2 5 ct 

Mooie Bananen, p.p. ..18 et 10 Grape fruits z. pit 60 et Pracht bellefleurs, p.p. 10 et 

Nieuwe versche Spinazie Groote bloemkool 35 et Nieuwe glazen gewekte 

zonder stekels p.p. 5-10 et de echte Jonathans, p.p.20 et Groenten, . .25 et 

Mooie bossen rhabarberlö et Ansjou peren, p.p 24 et 10 groote sinaasappels 48 et 

Onze Puik beste Aardappelen 10 Kilo voor 50 et. Puik en puik best 

Heden hebben wij heel voordeelig aan te bieden een pracht partij GEWEKTE 

GROENTEN en een partij BUS GROENTEN. 
2-ponds blikken Andijvie, Spinazie, Doperwten, Spercie- en Snijboonen slechts — 18 et 

Wij hooren aan huis en bezorgen thuis. Merk „Beverwijk''. 

Aardappelen en worteltjes worden gratis schoongemaakt. es 

B 
E 
B 
B 

a 

B 

a 
s 

B 

H 
BS 

sa 
a 

H 

m 

B 
B 

B w^sismii^ms^iBmss^mmismt^s&m^s&^mai. KAPSALON TO DE JONG 

STATIONSSTRAAT 14 
Laat U door ons vóór de a.s. Feestdagen Geheel compleet f 1.95 

Oliebehandeling tegen haaruitval. 

Speciaal adres voor BLONDEEREN EN VERVEN. |^- GRATIS RADSO-iVÏUZiEK "^m 

HENK SCHUILENBURG, De Goedkoope Amsterdammer 

Groote Krocht 5-7. Tel. 474, plaatst gedurende 14 dagen 
geheel gratis een radio toestel bij u thuis. 
Dat durven wij te doen, omdat wij weten dat de beroemde 
MENDE TOESTELLEN 'n groote bedrijfszekerheid heb 
ben, hooge technische prestaties en een klank welke on- 
gelooflijk dicht bij de origineele muziekbron staat. 
WUmd: 
K&mers 
LEVERING OOK OP GEMAKKELIJKE CONDITIES, s Voor 1ste kwaliteit 

is en blijft het adres: 

Vleeschhouwerij D, BOON 

VAN OSTADESTRAAT IA — TEL. 5-3-9. 
DOORR. OSSELAPPEN per pond 55 et. Zoolang de beperkte voorraad strekt, Erwtensoep 
met Worst en Kluif 20 et per blik. IETS FIJNS ! Laat van Uw zwaar veeren bed 
3-DEELSG (MATRASSEN maken! 

Tevens het beste adres voor overtrekken van Bedden, 
Springbakken, Divans, Stoelen, enz. Beleefd aanbev. 

J. STEEtMEKER, v. Ostadestraat 10 nanaDaanDcaaananDDQaDnnnonaaannanonnnDnn a 

D 

a 
□ 

D 

c 
a 

Q 

a 

D STOFFEERDER - 
□ KONINGINNEWEG 29 

BEHANGER - BEDDENMAKER 

| Ontvangen nieuwe stalen Behang § 

n reeds vanaf IS of. per rol B 

o Werkplaats : ROZENNOBELSTRAAT 10, g 

□DnnnDanDaDDDDnaQDaaDDaDaDDDaanaaDannnnD W» Weber, Loodgieter 

Diaconiehuisstraat 34 - Tel. 217 W. KLMN Ji\ 

Hoogeweg 60 

LEERAAR BDEIIIVUI M.B. 

Opleiding voor Prakfijkexamens H. GANSNER, P. Heinstr 12 

Burgem. Engelbertsstraat 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden en Kachels A.s. Maandag 

begint DE TREKKING 

WETTIGE „HAKO"-LOTERIJ 
Briefjes verkrijgbaar bij het 
van ouds bekende adres: 
C. v. ROON, Jan Snijerplein 9, 
Telefoon 495. 

Tevens nog 1 lid gevraagd in 
clubje om mede te spelen. 5 
heele loten. Voor a.s. feestdagen en seizoen 
Centrum dorp, direct aan Zee 
en Station 

TE HUUR: 
Gem. Kamer a Suite (parterre) 
waranda, vrije keuken, aparte 
slaapkamer met vaste wasch- 
tafel. 

Zomerhuisje, vrije ingang, keu- 
ken, desverkiezend aparte 
slaapkamer met vaste wasch- 
tafel. Huur billijk. Br. no. 834 
Bur. De Zandvoorter, (van 
Petegem). GEVRAAGD: 
Juni, Juli. Aug.: 18 of Bovenhuis. Maximum ƒ150. 
Br. no. 832 bur. DeZandvoorter 
(van Petegem). Net Dagmeisje 

gevraagd van 8.45 tot half 4. 
Aanv. salaris 4 gld per week. 
Mevr. Bonset, Haarl.straat 26. TE KOOP GEVRAAGD.: 

aan den buitenkant van het 
dorp: 

een klein Huis 

liefst vrijstaand. Br. met uit- 
voerige inlichtingen over huis, 
grond, prijs, onder no. 833 bur. 
De Zandvoorter (van Petegem) W* G. v.cl Wolde 

LOOD- en ZINKWERKER 
Aanleg van Gas, Waterleiding, 

Sanitair, enz. 
ZEESTRAAT 54 

Telefoon 259. KOOPT 

TE 

ZANDVOORT. LR 1JSBEREIDERS! 

Evenals vorige jaren offreeren wij U PRIMA 
VRIESZOUT, alsmede alle soorten WAFELS en 
BEKERS. - IJSPOEDER in alle smaken enz. 

Voor nette en vlugge bediening wordt zorgge*- 
dragen. 

Beleefd aanbevelend, het van ouds bekende adres: v.h. v. AMDEL 

Gedempte Voldersgracht 41 - Haarlem - Tel. 10716 §^° KLEEDBNG NAAR StiAAT ^| 

Costumière MOLENAAR -TESSELA AR 

81 VERLENGDE HALTESTRAAT 81. 
MAKEN EN PASKLAAR MAKEN vanaf ƒ 1.50. Verzendt Uw goederen per 

Expeditie CHR. VISSER 

Zandvoort: Kerkpad 5 Telef. 223 

Haarlem: Nassaulaan 31 „10293 

Amsterdam : Spuistr. 108 „ 48892 

VERHUIZINGEN 
as- en Verffaaede STATIONSSTRAAT 9 Grondverf 50 et. K.G. 
Glansverf 75 et. K.G. 

Lakken en Vernissen 
voor binnen en buiten. 
de Leeuw 

HUIS- EN LETTERSCH1LDER AANNEMER van alle 
SCHILDERWERKEN 

Inzetten van Ruiten HEEREN! 

ZIJT GIJ GESTELD OP EEN GOED GEKNIPT MODEL. 

Wij besteden hieraan alle aandacht. 

Onze salon is modern ingericht. 

Onze prijzen zijn zeer voordeelig. 

Voor kinderen hebben wij SPECIALE ATTRACTIES ! 

Knippen 35 et Scheren 15 et 

Kinderen knippen 25 et 

HET ADRES VOOR IEDEREEN: 

ZEESTRAAT 30 — TELEFOON 348. VoorloopSg Berucht! 
Zandvoortsche Verkooplokaal 

BRUGSTRAAT la 

Taxateur J. WATERMAN 

VEILING BEGIN APRIL van Meubilaire en andere 
goederen. - Voor deze Veiling kunnen nu al goederen 
worden ingebracht. | Wij hebben geen SUCCES RIJWIEL 

1 maar wel een fiets met origineele Torpedonaaf, ketting- 

1 kast, jasbeschermer, elec. achterlicht, enz. voor j 9fl Cfl 

H En dan nog 5 jaar garantie!' 1 ui.dU 

| ONS RECLAS¥3E RIJWIEL 

jj een rijwiel met origineele remnaaf, kettingkast, jasbe- 

= schermer, elec. rijwiellamp. achterlicht, enz. voor slechts 

| f 29.50. 

m Bij ons rijwielen vanaf ƒ19. — 

| En is maar één GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 

I ïgssiEc schuilen Bu;nis 

| GROOTE KROCHT 5—7 — TELEFOON 474. 

j§ Eerste klas reparatie-Inrichting. 

aannnmnimmimiiinmanniniiiimiuiinmiinBaimiiiiiiuiimnmnnimimiiniuniiiiiuiiuiiiiiminnniii Volksdrogisterij K» v* d* Poorten SPOORSTRAAT 

Ie 22 — TELEF. 3 7 4, kwaliteit GLANSVERF 

vanaf 60 et. per kilo. 

Ie kwaliteit GRONDVERF 

vanaf 48 ©t. per kilo. 

BEHANGSELPAPIEREN in voorraad 

tegen gek goedkoope prijzen. Inzetten van 
Ruiten. G LAS 
CARBON1LEUM - TEER 

WITKALK enz. BBBBaBHHBBBBHEaBaaBBBBBBBaBflBBBBBBBBBBBB 

WAAROM ZULT ü VERDER LOOPEN ? I □□nDanaananDaaaDnoaanoaaonaarjanDcirjaaaDDD □ 
o 

Cl 
D 

a 
a 
a 

D 
D 

□ 
□ 
□ 
a 
a 
□ 
a 

D 

a 
a 

D 

a 

D 
D 

□ Nieawe vinding op het gebied m Haarverzorging. 

a. Het verwijderen van vet haar. 

b. Het herstellen van een bedorven of uitgedroogde 
permanent. 

c. Nieuwe levenskracht geven aan gebleekt of bros 
geworden haar. 

d. De natuurlijke kleur aan foutief geverfd haar 
teruggeven 

e. Permanent met een speciaal product voor natuur- 
lijke golf. 

VRAAGT INLICHTINGEN BIJ: 

BfflAISON „GE&RfllTS" 

TELEFOON 348 ZEESTRAAT 30. 

HET ADRES VAN VERTROUWEN!! anannonannaonnaaaDnnoDnDnaaaDnannorjDDDrjD KUNT U g g BIJ ONS 

1 VOORDEELIG KOOPEN | 

I OOK ONZE PRIJZEN ZIJN TE BETALEN 

g A.s. Zaterdag het bekende Twaalf-uurtje 
S 1 ons LEVERWORST 
§ 1 ons BLOEDWORST 
g 1 ons ROOKWORST of 
a BOTERHAMWORST 

f Vleeschhouwerij J. J. SPIERS 

g HALTESTRAAT 30 — TELEFOON 144. 25 cent g B 
B 

aflBBBB.BBBaBBHaBBBaBBBaBBaBBBBBBBBaaHBBBB F. A. P0SÜLLER & Zoon Aannemers van : 
Stucadoors- Wit. 
en Water ver f werken §^p ZEER BILLIJKE PRIJZEN 

ADRES : ZEESTRAAT 29- TELEFOON 105. 
VOOR 

Betere Maatkleeding 

fa. v. Hensen 
Groote Krocht 23 - Tel. 274. 

Jarenlange Coupeurservaring ! 

Ruime sorteering Confectie, 
Costumes, plus-fours, fantasie- 
pantalons, alle maten. We hebben thans aan onze 
zaak verbonden een afdeeling BK ca &■ 

Hierin slaagt u voor betrek- 
kelijk genngen prijs en beter 

dan goedkoop 
maatwerk. In Hoeden en Dassen pracht 
collectie. Zie étalage.! Eigen atelier voor Oppersen, 
repareeren en moderniseeren. Godsdienstoefeningen 

Ned. Herv. Gemeente. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP. 

n.m. 6.30 uur Ds. D. TROMP. 

Jeugddienst. „: Jezus de Weg".. 
Om 12 uur Zondagsschool in de Wilhelminaschool - A> " 
Gereformeerde Kerk; (Julianaweg, hoek Emmaweg). 
Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. N. A. WAANING. 

5e lijdenszondag, 
des avonds 5 uur: Ds. N. A. WAANING 

Cat. Zondag 18. 

Gereformeerde Kerk in H.V. (Brederodestraat.) 

Zondag a.s. des v.m. 10 uur: Ds. P. VAN DER VLOED, 

des n.m. 5 uur: Ds. P. VAN DER VLOED. 

Roomsch Kath. Parochie van St. Agatha. 

Heden, Zondag Laetare, de H.H. Missen om 7 uur - 8.30 en 
10 uur de Hoogmis; Algemeene H. Communie onder de H.Mis 
van 8.30 uur voor de jongenscongregatie; collecte voor onze 
arme parochiekerk; om 12 uur voorbereiding voor de plech- 
tige geloofsbelijdenis; om 7 uur Lof met „Miserére" en lijdens- 
meditatie (lied no. 105.) 

Dinsdag om 8 uur congregatie voor de meisjes. 

Woensdag om 7 uur St. Joseph-lof met rozenhoedje en litanie 
en het gebed tot den H. Joseph (lied 59) ; om 8 uur congregatie 
voor de jongens. • 

Donderdag van 6-8 uur gelegenheid om te biechten ; om 7 uur 
St.- Joseph-lof tot sluiting van de maand Maart met rozenhoedje 
litanie en het gebed tot den H.Joseph (lied 60.) 

Vrijdag, 1ste Vrijdag van de maand, toegewijd aan de bij- 
zondere vereering van het Goddelijk Hart; om 7.30 gezongen 
H. Mis met acte van toewijding en Algemeene H. Communie 
van de kinderen; om 7 uur oefening van de H. Kruisweg (lied 
27). 

Zaterdag van 5-9 uur gelegenheid om te biechten. 

Zondag, Passiezondag, Algemeene H. Communie voor de 
Meisjescongregatie onder de H. Mis van 8.30 uur. 

Israëlitische Kerk, Dr. Mezgerstraat. 

Vrijdag 1 April aanvang sabbath te 6.15 uur. 
Zaterdag 2 April einde sabbath te 7.19 uur. 
Zaterdag : Ochtenddienst te 8.30 uur. 

LeeroefenfflE te kwart voor één. 

MMdaggeiredl te half twee. 
Secretariaat der gemeente is gevestigd KostverLstraat 28. 

Zandvoortsche Kring „Godsdienstig Leven". 

AfSeeling v.d. Ned. Protestantenbond. 
Zondag a.s. s' morgens 10.30 uur: Ds. J. KALMA. 
Zondagsschool van 12 — 1 uur. 
Maandag 28 Maart 's avonds 8 uur Vrouwenavond. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude Bewaarscfiool 
Duinweg Spreker de heer J. W. van Zeyl. PRI 

•EIk« 

AB( □s» I 

t 
c 

□09 □ 

D 
O 

a 
a 
a 
a 
a " 

a ( 

□ 

Q r 

D 
D 

a 
□ 

□ 

D 

□ 
a 
a 
o 

a 

D 

na 
a 

DOC I Ersatz Perkament -Boekhandel v. Petegem ONS WEKELIJKSCHE BRIGADE PRAATJE. 

De vorige week Dinsdag sprak voor onze Brigade de Heer 
P. van der Mije, voorzitter-Commandant over „Schipbreuken 
en strandingen aan Zandvoort's strand". Deze lezing was 
hoogst interessant, en de zeer talrijke aanwezigen hebben ten 
zeerste genoten van de verhalen over vroegere strandjutterij 
en de maatregelen, die de regeering daartegen placht' te nemen. 

Het zou te ver voeren op deze plaats alles weer over te ver- 
tellen, want hetgeen de Heer v.d. Mije allemaal vertelde zou 
zeker drie pagina's beslaan. In de verschillende dagbladen 
heeft men hierover uitvoerig een en ander kunnen lezen. De 
heer Jb. Termes, die ook het openingswoord sprak, dankte 
aan het einde den heer van der Mije voor zijn prachtige lezing, 
terwijl de aanwezigen hem nogmaals met een spontaan ap- 
plaus dankten. 

Op Dinsdag 29 Maart a.s. zal onze jaarlijksche algemeene* 
vergadering worden gehouden in bodega Mustert aan den 
Strandweg. Er zal een bestuursverkiezing plaats hebben we- 
gens periodiek aftreden van de H.H.: E.H. Brokmeier Jr., Dr. 
CA. van Fraassen en P. van der Mije (die terstond herkies- 
baar zijn). Verder zullen de jaarverslagen worden uitgebracht 
en zullen verschillende commissies worden ingesteld o.a. voor 
beheer van materiaal. Na afloop van dit officiëele gedeelte 
van den avond zal er gekiend worden om fraaie prijzen en 
vertoont de heer A. Bakels eenige films. De dansliefhebbers 
zullen ook niet vergeten worden, daar er een ruim parket aan- 
wezig is. 

De vergadering begint om 8 uur precies in verband met de 
agenda en het verdere gedeelte van den avond. Tot slot kan 
ik nog mededeelen, dat zich gedurende de laatste drie weken 
wederom 12 nieuwe leden opgaven. Wie volgt? 

Ons lidmaatschap kost slechts ƒ 1.00 per jaar. A. Steen. 

42e JAARFEEST „IMMANUËL". Dank zij veler medewer 
king mag het 42ste Jaarfeest dat de Chr. Zangvereeniging 
„Immanuël" Dinsdagavond in Ons Huis hield, uitstekend ge- 
slaagd heeten. Na het korte openingswoord van den heer C 
Kop is een gevarieerd programma afgewerkt, bestaande uit 
zang en tooneel van koor en leden, het optreden van een con- 
férancier en het brengen van een komische één-acter door de 
Zandvoortsche Tooneelclub „Ons Tooneel'', waarbij buitenge' 
woon op de lachspieren van de vrij talrijke aanwezigen ge 
werkt is. Immanuël, waarvan de heer Jac. Zwaan dirigent is, 
kan in tevredenheid op haar jongste jaarfeest terugblikken. 

VERBODEN TE PARKEEREN. B. en W. hebben bepaald 
dat het gedurende het geheel© jaar verboden is te parkeeren 
op den Strandweg en op het Stationsplein, buiten het aldaar 
aanwezige parkeerterrein. 

DE KAARTVERKOOP GAAT VLOT. Voor den Propaganda- 
avond van „Dierenhulp", Zondag 27 Maart a.s. in „Monopole" 
bestaat groote belangstelling. De voorverkoop van de toe 
gangsbewijzen, die 35 cent kosten, alles inbegrepen, toonde dit 
duidelijk aan. 

Zooals U weet verleent de Zandvoortsche Tooneelclub „Ons 
Tooneel" haar welwillende medewerking aan dit feest, door de 
opvoering van een bekend blijspel, nml. „De Kribbebijter". AMI 

vori 
dag 
herd 
inge 
dent 

H( 
een 
zou 

V< 
rece 
voel 
won 
vooi 
wen 

W 

„I (A Koopt te Zandvoort ook Uw BRANDSTOFFEN 

C BEEKHUIS - Pakveldsfraa* 14 - TeM 185 Een goed adres is: BBBBBBBBBBBBHBHBaaaBHBaBBBBBBaBBBBBBBBBBi 

i B-aai ons ook eens 

1 fijne wasch behandelen ii L 

B 
B 
B Electr. Wasch-, Strijk- en 
Glansinrichting „WEST" 
Hoogeweg 25 - Telef. 191 5 Overhemden 25 Boorden 8 et. BBBI VRIJDAG 1 APRIL 1938 Tiende Jaargang No. 16 
PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—5 regels ƒ1.— 

•Elke regel meer ƒ0.20 (bli abonnement korting.) 

ABONNEMENTSPRIJS: 75 CENTS PER DRIE MAANDEN ORGAAN VOOR DE BADPLAATS 

MET OFFICÏEELE BADGASTENUJST VAK HOTEL- EN PENSIONHOUDERS UITGAVE: VAN PETEGEM's DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstraat 11 - Telefoon 393 - Postgiro 67851. 
LOSSE NUMMERS 10 CENTS. Zondag 10 April, 's avonds 3 isur, ©p veelvoudig verzoek I 

nog slechts een enkele opvoering van het BEKENDE BLIJSPEL J i> )t 
waarmede Zondagavond 27 Maart een overweldigend succes geboekt is. 

prijzen 30 ot. ^p- na AFLOOP BAL! 

(belasting inbegrepen) <KD ^ . _ - . .. - . ,- 

KAARTEN verkrijgbaar bij : H. LUYTE, Pakveldstr. 3 - Z. J. LEEN, Burg. Engelbertsstr. 9 en aan 
het gebouw. - Slechts een beperkt aantal werkloozenkaarten verkrijgbaar a 12 et. - Plaatsbespreken 
dag der voorstelling van 2 — 4 uur. □□nnanoanaaanoaaanananoanaanannnnoaöanao □ 

D 

o 
a 
a 
□ 
o 
□ 
□ 

D 

a 
o 
a 

a 
a 

D 

a 
n 
□ 
□ 
a 
n 
□ 
a 
a 

a 

*-a 
a 


Groote Openbare Vergadering 

op DINSDAG 5 APRIL 1938, aanvang 8.15 uur 
in Gebouw „MONOPOLE" - Stationsplein. 

Spreker: C. van GEELKERKEN 

Onderwerp: 

Nederland en Nationaal Socialisme, ° 

Toegangskaarten 20 en 10 ets JACOB SCHUITEN ■ ADRIANA TEROL 

hebben de eer U kennis te ge- 
ven van hun voorgenomen 
huwelijk, waarvan de vol- 
trekking zal plaats hebben on 
Donderdag 14 April a.s. 

Zandvoort, 31 Maart 1938. 
Kostverl.straat 33achter. 
Noorderstraat 23. 

Huwelijksinzegening om 12 uur 
in .'de Ned. Herv. Kerk door den 
WelEerw. Heer Ds. D. Tromp. Kringhuis Zeestraat 5. verkrijgbaar u QODQaaaaDnDQDaQDDDaDDDaDDDDDaaDDDDaDDDDD ^sT^W? 
Garage- en Taxibedrijf G. VOOGD BREDERODESTRAAT : 

Stalling 

BEST INGERICHTE i— 10 — TELEFOON 88. 

- Reparatie 

BEDRIJF TER PLAATSE. 
Ie', 

ini AMBTSJUBILEUM BURGEMEESTER VAN ALPHEN. In ons 
vorige nummer meldden wij, dat er plannen bestonden om den 
dag waarop onze Burgemeester zijn 12'/2-jarig ambtjubileum 
herdenkt, niet onopgemerkt te laten voorbij gaan. Eenige 
ingezetenen hebben den burgemeester aangaande deze her- 
denking gepolst. 

Het blijkt, dat onze burgervader, hoezeer hij de plannen tot 
een min of meer feestelijke huldiging waardeert, het op prijs 
zou stellen indien daarvan werd afgezien. 

Vermoedelijk zal ter gelegenheid van dit jubileum een 
receptie ten Raadhuize gehouden worden; zij die behoefte ge- 
voelen den Heer en Mevrouw van Alphen de hand te drukken, 
worden daartoe in de gelegenheid gesteld en gaat de dag noch 
voor den Burgemeester, noch voor de ingezetenen, die dat 
wenschen, onopgemerkt voorbij. 

We komen nog nader hierop terug. r- 
ig 

& 

C. 

iit 

n- 

le 

e> 

e 

is, 

d, 
;n 
ar „DE INDISCHMAN" - Bataviaasch Nieuwsblad. 

Losse nummers a 10 et., verkrijgbaar: 
Boekhandel Van Petegem, Burg. Engelb.straat 11. 
Boekhandel-Leesbiblioth. De Kleine Winst, Haltestr. 31. 
(Aan deze adressen kan men zich ook als abonné opgeven.) VEREENIGING VOOR VREEMDELINGENVERKEER 
„ZANDVOORT". 

PROPAGANDA-AVOND. Woensdag 6 
April a.s., des n.m. 8.30 heeft in Pavillon 
Riche een bijeenkomst plaats van leden 
en geintroduceerden van de V.V.V. 

In deze vergadering zullen mededee- 
ingen worden gedaan over hetgeen tot 
dusver door de georganiseerde Veree- 
niging in het belang van Zandvoort is 
verricht terwijl de plannen voor de toe- 
komst zooveel mogelijk zullen worden 
onthuld. 

Het doel van deze bijeenkomst is om den band tusschen de 
leden te versterken, opdat in de toekomst door nog grooter 
onderlinge samenwerking de belangen van Zandvoort nog meer 
en beter zullen kunnen worden behartigd. Tevens hoopt men 
dezen avond een groot aantal nieuwe leden te kunnen boeken. 
Tal van attracties zullen er toe medewerken, deze bijeen- 
komst een gezellig karakter te geven. De prijs van de con- 
sumptie zal zeer laag zijn. 

VERMAKELIJKHEDEN. In .de bovenbedoelde vergadering 
zal ook worden medegedeeld, -welke belangrijke attracties 
Zandvoort in het komende hoogseizoen wachten. Wij twijfelen 
er niet aan, of de aanwezigen zullen met blijde verrassing ken- 
nis nemen van de groote plannen, die in voorbereiding zijn en 
die de aantrekkelijkheid van onze badplaats in sterke mate 
zullen verhoogen. Reeds thans kunnen wij onzen lezers ver- 
klappen, dat Zandvoort het komende seizoen wekelijks zijn 
vasten vuurwerkavond zal krijgen, waardoor een stroom van 
vreemdelingen naar onze badplaats zal worden gelokt. 

ZI.IT GIJ REEDS LID VAN V.V.V.? Inderdaad, er wordt 
hard gewerkt in onze V.v.V. „Gelukkig!" voegen wij er aan toe. 
want dit is voor Zandvoort van het grootste belang. 

Het Bestuur van V.V.V. doet wat het kan; op de inwoners 
van Zandvoort rust den plicht om dezen arbeid te steunen. 

Eenige honderden leden er bij en het zou de vereeniging mo- 
gelijk zijn een intense propaganda voor Zandvoort als bad- 
plaats en als plaats voor vaste inwoning te maken. In ons 
aller belang.! Zijt gij nog geen lid, lezer? Vraagt dan eens 
inlichtingen omtrent 't lidmaatschap en de directe en indirecte 
voordeelen daaraan verbonden, welke u gaarne geheel vrijblij- 
vend door het bestuur en den directeur zullen worden ver- 
strekt. Wij twijfelen er niet aan of het gevolg zal zijn, dat gij 
u bij onze V.V.V. zult aansluiten. 

WATERPOLO - Supporters (sters) óp naar Velzen!! 

Het polo-zevental van de zwemclub „Zandvoort'' speelt 
Zondagavond voor de wintercompetitie in het Velserbad te 
Velzen tegen V.Z.V. III. Toekomstige polo-spelers(sters), die 
weten van hoeveel belang het is om wedstrijden bij te wonen, 
hebben het idee geopperd om èn-club naar Velzen te gaan, als 
het kan per bus. Indien dit lukt ligt een gezelligen avond in 
het verschiet. En waarom zou het niet lukken? de kosten zijn 
immers te betalen; 50 et. voor de bus en naar ik meen 17 et. 
voor toegang in het bad. Z.C.Z.-ers vergezel Zondagavond 
jullie polo-zevental. Het zal niemand spijten. Geeft u zoo 
spoedig mogelijk op bij het secretariaat of per telefoon 224. 

TOONEELLIEFHEBBERS HAAST U. Zooals reeds velen 
bekend is, is de laatste uitvoering die de tooneelvereeniging 
„De Schakel" in dit seizoen geeft vastgesteld op Zondag 24 
April a.s. Dit is de jubileumvoorstelling van Mevr. Tony v. d. 
Storm, tijdens welke deze bekende kracht van het „Schakel- 
Tooneel'' de hoofdrol vervult in „Pygmalion", het stuk wat 
voor deze groote gebeurtenis in studie is genomen. 

Buiten de jubilaresse spelen nog mee de dames: Dinnewet, 
Hildering, Van Kampen, Kraayenoord, Julie de Jong en de H.H. 
Hildering, Lahaise, Dinnewet. Rouffear, Keur, Bruinzeel, Max 
Vredenburg. De regie berust in handen van den hr. K.Visser. 

Kaarten verkrijgbaar: Kerkstraat 23. VERLOOFD: 

: ANS BLEESING 

i en 

f DRAGAN PETROVITCH 

Zandvoort, 3 April 1938. 
fojstverlorenstraat 113a. 
Strandweg 7. Geen Receptie. Gevraagd 
einde Aug. van half Juli tot amer 

en" 2 Slaapkamers met gebruik 
van keuken. Br. Levendig, 
Chasséstraat 48 lis., A'dam. □□nDnDnanQnaDnDaancnnnnnannnnDaananaaDnnaanaDanaaannnoaanaag 
n g 

n a 

D «g« ( M [ ± 50— ƒ 120 voor uw toestel terug bü inruil voor het a 
mooie □ „PHILIPS" „CONCERTO" Apparaat g 

Het neusje van de zalm. g 

Levering op GEMAKKELIJKE betalingsvoorwaarden g 

Electro-Central J, ÏL VAN KEULEN § 

DIACONIEHUISSTRAAT 24—9 - TELEFOON 173. q 

IN ELK HUIS THANS RADIO ! ! a 

Voor 65 et p.wk 't prachtige Philips-verhuur-toestel, q 

inbegrepen alle onderhoudskosten. O aaaaaanaaaanaBaannnauaaaaanunnaaaanaaaaarjuuaauaaauaauaaanaao 
Een flinke Jongen 

gevraagd. Loon ƒ2.50 p. week. 
Zich te melden: Radio-Centrale 
Kbning.weg 19, Zandvoort. TE HUUR. Stationsstraat 7. 
Huurprijs: ƒ6.— per week. JONGE WERKSTER 

biedt zich aan; ook voor leege 
huizen. Hobbemastraat 30. Te koop: 

Rijwielbelastingmerk 

Koningstraat 69. GEVRAAGD: 

net Werkmeisje 

Aanmelden : Café Restaurant 
„Muluru". Wie wil aanschaffen een wo- 
ning in Putten o.d. Veluwe; in 
den Dolder of in de Bilt tegen 
ruiling met -pand in Zandvoort? 
Inlichtingen : Makelaar van 
Petegem, Mauritsstraat 6, Tel. 
476. KOOPT 

TE 

ZANDVOORT. ÏERK 

daar wij IEDEREEN 2 

LEEDSftiG DRAG1 

dit Spotgoedkoop verkoopen ! ¥ Prima zijde Dames Hemdjes en Directoirs 59 et 

Dames Onderjurken, prima zijde 98 et 

Fil decosse zijde Dames Onderjurk 68 et 

Pracht zijde Dames Nachthemden 169 et 

Zijde Dames Bloeses, vanaf 68 et 

Zijde Bustehouders 59 et 

Dames Interlock Camisoles en Directoirs 39 et 

Kindercamisoles en Directoirs, vanaf 14 et 

Profiteer nog van onze Kousen- en Sokken-Reclame. 

Dames Kousen, Waschzijde', fijn geweven in moderne tinten aanbieding .29-36-49 et 

.. ..58 et 

..nu 79 et 

.vanaf 26 et .26 et 

.49 et Onze bekende Bemberg zijde Kousen . . . 

Kinder fil decosse Kousen . . vanaf 14 et Sportkousen . 

Vergeet U vooral niet enkele paren van onze speciale 
Heeren Sokken mede te nemen. 
Pracht Heeren Sokken, prima kwaliteit 23 et., in fil decosse , 
Alle kleuren Jaspe Wollen Sokken 

Let vooral op onze SPOTGOEDKOOPE AANBIEDING 

ï" VITRAGE, AFGEPASTE GORDIJNEN, KLEEDJES en PLANKDOEKEN want dit 
KOOPT U ALLEEN IN : 

„DE WOLBAAL"! 3lw DINSDAG N.S.B.-VERGADERING. Voor de vergadering die 
de N.S.B, hier Dinsdag houdt, bestaat groote belangstelling. 
Zooals men weten kan spreekt de heer Van Geelkerken. 

Voor bijzonderheden verwijzen we naar de in dit blad voor- 
komende advertentie. I 

JONG HERVORMDEN. Zendeling Bielke spreekt Vrijdag 
8 April in de Consistoriekamer over „Jeugd in Suriname". 

DE KINDERVOEDING GEËINDIGD. Als de winter gewe- 
ken is, eindigt ook de van gemeentewege mogelijk gemaakte 
kindervoeding in „Ons Huis", die gedurende de moeilijkste 
maanden van het jaar talrijken bleekneusjes geeft, wat de 
ouderlijke pot niet koken kan. Woensdag zaten de meisjes en 
jongens voor het laatst aan de gezellige tafels, deden de „juf- 
fen" voor het laatst hun best het 't jonge volkje naar den zin 
te maken; wat door de speciale tractatie van den laatsten dag, 
heerlijke pannekoeken, met stapels tegelijk opgediend, extra 
goed lukken kon. De glundere gezichten spraken dienaan- 
gaande duidelijke taal. Een mooi werk nam hiermede weer 
een voorloopig einde. 

In aansluiting met bovenstaand bericht deelen we mede, dat 
Mevrouw Van Alphen Maandag 4 April te 4 uur in „Ons Huis" 
zitting heeft om de laatste betalingen te doen. 

ZANDV. TOONEELCLUB „ONS TOONEEL". 

Om tegemoet te komen aan de wenschen van de trouwe 
bezoekers(sters) en zoovelen van tooneellievend Zandvoort, 
heeft het. bestuur van bovengenoemde vereeniging besloten 
ingaande dit jaar — van Maart 1938 tot Maart 1939 — het 
donateurschap in te stellen. De prijs hiervoor is ƒ 3.00 per jaar, 
waarvoor ten minste drie leden-voorstellingen gegeven wor- 
den, steeds toegankelijk voor 2 personen, die bovendien hun 
plaatsen gereserveerd krijgen. Opgave kan geschieden bij de 
leden van het bestuur. 

COMITÉ VROUWENHULP. Heeft iemand een vouw- 
wagentje voor ons cadeau of ter leen? Bij voorbaat onzen 
dank. Westerparkstraat 17. STATIONSPL. 
TELEFOON 458 
Directie : 
QEBR. KOPER het EXTRA BERICHT van de laatste weken te herhalen, door voor de 
ZONDAGAVOND-VOORSTELLING wederom een aantal GOEDKOOPE 
KAARTEN beschikbaar te stellen. 

Wij stellen U in staat het PRACHTIGE PROGRAMMA te zien, voor de 
hieronder te noemen prijzen. 

Parket en Parterre 30 et. - StaUes-Baicon 55 et. 
Loge 80 et. (alles inbegrepen). 

Deze plaatskaarten zijn alléén verkrijgbaar in Sigaremnagazijn van J. 
WATER. Stationsplein, tot Zondagavond 7 uur. 

AAN DE CASSA HANDHAVEN WIJ ONZE GEWONE ENTREE-PRIJZEN. Vanaf Zaterdag 2 tot en met Maandag 4 April - 8 uur 
3 DAGEN! 3 opvoeringen van 'n groot schlager-Programma!! 

GRACE MOORE en FRAftlCrIOT TONE in 
Een glorieuse film met aantrekkelijk werkende opgeruimd- 
heid: geestig, gezellig en grappig, met romantiek, zang en 
schoonheid. De vroolijkste en charmantste film, die u ooit van 
GRACE MOORE zag en hoorde! De gouden stem van GRACE 
MOORE. De romantische charme van FRANCHOT TONE!! 
De glorieuze melodieën van Fritz Kreisler maken deze film 
tot een ideaal amusement. 
EEN FILM DIE IEDER IN VERRUKKING ZAL BRENGEN! 

Als tweede hoofdfilm: 

GEVAAR IN DE TUNNEL 

Een film met een avontuurlijken inslag een boeiende han- 
deling en een geweldigen climax. Instortende gangen aard- 
verschuivingen ontijdige explosies; gevaar in de tunnel. 

Een film vol spanning van den eersten tot den laatsten Meter. 
Toegang boven 14 jaar Toegang boven 14 jaar. 

ENTREE : Parket 40 ; Parterre 60; StaUes-Baicon 80; 
Loge ƒ1. — (alles inbegrepen.) Zondagmiddag half 3 Familie-Matinee Opvoering van de groote film. 
is vertoond: welke nog niet in Zandvoort DUIVELS VAN HET VERKEER 

Een film vol actie en spanning — De spanning stijgt met 
eiken Meter. — Verder een schitterend bij-programma. 
ENTREE : 15 en 25 cent; (alles inbegrepen.) 

DONDERDAG 7 APRIL — 8 UUR: 

Populair»® Voorstelling! 

Opvoering van twee schitterende films, welke nog niet in 
Zandvoort zijn vertoond!! 

Als eerste: 

G0LDDIGGERS VAN 1937 

met DICK POWELL en JOAN BLONDELL. _ 
Schitterend gemonteerde Warner-revue-filin, welke zelfs de 
Goldliggers van 1933 verre overtreft. Nieuw voor Zandvoort! 

Als tweede hoofdfilm: met JAMES COGNY en PAT O'BRIEN. 
Een sensationeele film vol spanning en actie. De spanning 
stijgt met eiken meter film. — Nieuw voor Zandvoort!! 
Een kei van een programma! Toegang boven 14 jaar. 

POPULAIRE ENTREE-PRIJZEN: 30 en 55 cents; (alles inbeg.) ErsatzPerkament'Boekhandelv.Petegem 

Ie LUSTRUM 

TER GELEGENHEID VAN ONS VIJFJARIG BESTAAN, 
hebben wij besloten, dat U van alles, wat U gedurende de maand 
APRIL bij ons koopt, een bon krijgt, zooals altijd, doch dat deze 
dubbele waarde heeft. Indien U bijv. in de maand April voor ƒ 20 
besteedt, krijgt U, inplaats van zooals anders ƒ1 nu ƒ 2 aan goederen 
terug. Indien U bijv. ƒ 5 besteedt, hebben de bonnen een waarde van 
ƒ 10 enz. enz., terwijl deze dubbele waardebonnen evenals altijd, 
steeds geldig blijven. 

Een voorbeeld: U komt in Augustus met ƒ 20 bonnen, daarbij zijn 
ƒ 6 bonnen van onze Jubileummaand, dan heeft U dus niet ƒ 20 doch 
ƒ 26 aan bonnen. 

HOE MEER U DUS KOOPT IN DE MAAND APRIL, 
HOE GROOTER UW BESPARING IS! 

Verder kunt U profiteeren van onze zeer bijzondere aanbiedingen: -- Zeer zware Interlock 
dames directoirs en 
camisoles, alle innten 
lste keus, zon- 0Q pi 
der weeffouten £o ui. 
Tijdelijke aanbieding ! Zware 

sokken, 

kwaliteit Sajet werk- 

oerst - 29 Cf. Tijdelijke aanbieding Prachtige zijden Inter- 
lock broekjes en 
li e m d j e s CQ nj 
met roesje.. . . u<J uli 

Tijdelijke aanbieding ! Theedoeken, Baddoe- 
ken in tiental- IC pf 
len kwaliteiten Ju uu 

\n\. Gezoomd e 
gelust v.a. Zijden dameskousen 

25 et. 

Tijdelijke aanbieding ! Etamine in diyerse 

kwaliteiten. 
Marquisettes Q nj 
Voiles vanaf... u "«■ HEEREN INTERLOCK BROEKJES OQof 
OF SHIRTS AÏ7CL Gebloemde tafelklee- 
den 90 x 90 in zeer 
frissche OQ f» f 
dessins ^ u '- 1, Zware Graslinnen 
lakens f 1.29 
39 et 150 x 225 
Groote sloopen Franje, kant en plank- 
ïoeken in alle 
■nogelijke soor- Q />f 
ten vanaf ° clf Verder groote sorteering in: BEDRIJFSKLEEDING - Strandstoelen- 
voering - Strandstoelloopers - Tentlinnen - Beddetijk - HEEREN- 
MODE-ARTIKELEN - BABY-GOEDEREN - Handweefstoffen, 
Handweeftafelkleeden - Tafellinnen - Borduurkleeden - WOL en 
het geheele kleinvak. (Machine-zijde in 250 kleuren voorradig). 

„EENDRACHT-ZEGELS" WORDEN DOOR ONS AANGENOMEN. 

Nu dus: Bovendien bij ƒ 20 bonnen, ƒ 2 aan goederen terug, 
mits gekocht in de maand April. 

S^anyfacturenmag. „DE WAAG" 

HALTESTRAAT 40 -40a 

Grootst gesorteerd - Voordeeligst in prijs - Gewaarborgde kwaliteiten 
EENS KLANT BLIJFT KLANT! HALF IANOVOORT EET 

CSRQEB&YEiti, FffSUiT era J&Afg&^PPE&.EÜ vare Jy TET 
■ n< I E.» 

Swsfclu@stB*as&t 2 Spinazie .p.p 6 et 

Andijvie, 3 pond 25 et 

Groote kropsla 7 et 

Versche Raapstelen 4 bos 10 

Pracht lof, 4 pd 25 et 

Zoute Andijvie, per pond 10 et 
Zuurkool, de echte, p.p. 6 et 

Worteltjes, p.p 7 et 

Gesneden Roode kool.. 7 ei 

Bloemkool 30 et 

Rhabarber, per bos 10 et 

Citroenen, 3 voor 10 et 

heele groote komkomm. 20 et 
Pr. 2 pds bl. Spercieb. . .18 et 
1 pond Amer. Appels . 15 et Bananen, per pond 16 et 

Zoete appels, 3 pond . . .25 et 

2 pd. Am. Wijnapp 30 et 

Jaffa's 10 voor 55 et 

Extra gr. Bellefleurs 2 p. 25 

Anjou peren, p.p 20 et 

Stoofperen, 2 pond 25 et 

Precent of Engeland . . 15 et 
Goudrenetten, 2 pd 28 et 

1 blik Ananas 47 et 

2 pds-blik Appelmoes pr. 24 
2-ponds blik aardbeien 35 et 
2 pd blik augurken. prima27 et 
Groote flesch Appelmoes 33 et 
Prima doozen dadels.. 20 et 

Komt zi«t & overtuigt U - Nergens beter - Nergens goedkoooer 

Alles wordt direct thuis bezorgd en zonder prijsverhooging, Telefoon -&^© 

10 groote Grape fruit zonder 

pit 70 et 

1 flesch prima Postelijn 22 et 

Gepelde kastanjes p.p. 22 et 

Champignons. Veldsla, Radijs, 

Knoflook en Mierikwortel. 

10 K.g. Zand-aardapp. ..45 et 

10 K.G. Bonte 65 et 

10 K.g. Zandeigenheimers70 et 

Zoute Snijboonaii, Eigen 
inmaak, extra, p.p. .. 12 et 

N.B. U koopt bij ons prach- 
tige blanke Zuurkool uit het 
vat (niet uit blik,) p,pond 6 et SgHSSBHESffiSBStSSBSBSS Uitnoodiging tot bezichtiging van 

modern ingerichte 

SCHOENENMAGAZ 
GROOTE KROCHT !3 

TELEFOON 6 

voorheen GROOTE KROCHT 8 

Opening Zaterdagmiddag 
2 APRIL a.s. vm s f B B BtB&amBBxmi Km m Dat komt niet éénrnaaB! MAAR DAT KOMT TWEEMAAL! Haast U 
ook deze 
week nog. 2 Ponds Blik Snijboonen - Spercieboonen - Spinazie en Andijvie 
van de Beverwijksche Conservenfabriek, Zeldzaam v. kwaliteit 

géU'wJWi Slechts 16 cent 

Doperwten, buitengewoon mooi, 2 ponds blik 22 et 

Groote flesch Postelijn . . 22 et - Champignons, zeldzaam mooi. 
Augurken, zoet-zuur. per 2-ponds blik 19 et 

Alle soorten Binnen- en Buitenlandsche Vruchten tegen 
scherp concurreerende prijzen. — VERSCHE TOMATEN 

KEMFS Fruithandel - Kerkstr, 35 - TcL 152 

ZONDAGS GEOPEND VAN 2 TOT 8 UUR! De beste verzekering 

voor prima kwaliteit 

Koopt Uw Koffie, Thee, 
Kruidenierswaren enz. bij: 

ALBERT HEIJN 

Van Vrijdag: 1 tot en met 
Donderdag 7 April: 

een bus echte 

Zaansche Koeken 

inhoud 20 stuks 
VOOR CENT. V. d. bus wordt 10 cent 
statiegeld berekend. 

Bij een POUD KOFF§E 

a 40 - 5© - 65 - 75 of 90 et. 

of Va pond koffie a 20-25-32=-37 5 -40-of 45 et., 
met een ons Thee a 25-27-30-35 - of 40 et. t€ ik A S ! De Fijnste Soorten ! 

Vol vette Goudsche; jong, .. ..p.pond32et 
Volvette Goudsche, belegen . ..p.pond38ct 
Volvette Goudsche Sept.kaas .p.pond42ct 
Volvette Goudsche Meikaas . ..p.pond45ct 
Volvette Goudsche Kaas 40 0/ ° ..p.pond24ct 
Lcidsche Kaas, jong . . . .2 pond voor 35 et 

Fijnste Noord-Holl. Edammer Kaas, I 
Per heele Zware Kaas . . . ƒ 1.09— ƒ1.18 

Verpakte Roomboter p.pond73ct 

Versche Eieren 10 voor 29 et groote rollen voor cl. Alleen Vrijdag en Zaterdag. Afgehaald uit de winkel. 

Prima Sardines p.groot blik van 25 voor 22 et 
Fondant Paascheitjes p.'Apondszak 

van 25 voor 22 et WmM 
Kmmrs 

Voor lste kwaliteit 

is en blijft heft adres: 

Vleeschhouwerij D, BOON 

VAN OSTADESTRAAT IA — TEL. 5-3-9. g^T KLEEDING NAAR MAAT ~^f 

Costumière MOLENAAR -TESSELA AR 

81 VERLENGDE HALTESTRAAT 81. 
MAKEN EN PASKLAAR MAKEN vanaf ƒ 1.50. 
BELANGRIJKE VEILING 

op DINSDAG 5 APRIL a.s. des morgens 10 uur, in het 
Veilinggebouw „De Witte Zwaan", Groote Krocht 20, 

waar geveild zal worden: Slaap- en Huiskamer Ameu- 
blementen; wit lacé Spiegelkasten, Radio, Tiekhouten 
Dekenkist; Clubjes; Badkuipen; Waschmachines ; Ledi- 
kanten; Bedstellen en vele andere goederen. 

Des middags 2 uur BUITENVEILING van Partij Tuin- 
stoelen; Tafels; Parasols; Tuin- en Serre Meubelen; ver- 
plaatsbare consumptie ijstent met toebehooren en wat 
verder ten verkoop wordt aangeboden. 

KIJKDAG: MAANDAG 4 APRIL van 10—8 uur. 
Venduhouder N.V. WATERDRINKER 
Groote Krocht 20 — Telefoon 464. 
VOORDEELIGSTE KRUIDENIERSBEDR1JF 
IN NEDERLAND! 

ZAND VOORT - KERKSTRAAT 30 - TEL.62 

R. 181. ^~ GRATIS RADSO-MUZIEK "^ 

HENK SCHUILENBURG, De Goedkoope Amsterdammer 

Groote Krocht 5-7. Tel. 474, plaatst gedurende 14 dagen 
geheel gratis een radio toestel bij u thuis. 
Dat durven wij te doen, omdat wij weten dat de beroemde 
MENDE TOESTELLEN 'n groote bedrijfszekerheid heb 
ben, hooge technische prestaties en een klank welke on- 
gelooflijk dicht bij de origineele muziekbron staat. b LEVERING OOK OP GEMAKKELIJKE CONDITIES. 1 GEDIPLOMEERDE SPECIALISTE I 

iMASSAGE . MANICURBÏ 

§W5AK£-UP en ONTHARItMG| 

I TELEFOON 190 | 

ü Boulevard Barnaart 4. i> 

ü Ten behoeve van afspraken: Spreekuren - eiken dag <£> 
|) van 10—1 en van 6 — 7 uur. © 

VERGADERING E.D.D. DOOR 300 PERSONEN BEZOCHT. 

De afdeeling Zandvoort van de Nederlandsche Beweging 
„Eendracht Door Democratie'' hield Woensdagavond een 
Propaganda-Bijeenkomst in de groote zaal van „Ons Huis", die 
tot de laatste plaats bezet was. Sprekers voor dien avond 
waren de heeren H. van Houten, het bekende 2e Kamerlid, en 
P. van Stam. 

Het openingswoord werd gesproken door ir. v. Kuyk, voor- 
zitter der plaatselijke afdeeling. Hij gaf in het kort aan wat de 
taak van E.D.D. was, gezien de jongste internationale verwik- 
kelingen duidelijker afgeteekend. 

Hierna ving de heer Van Houten zijn rede aan. Evenals ir. 
v. Kuyk stond spr. even stil bij de stembus nederlaag van de 
N.S.B., die geenszins beteekende: het gevaar is geweken. 
Integendeel, er was en is naar zijn meening alle reden om den 
strijd voor het behoud van de Democratie voort te zetten. De 
geschiedenis heeft ons geleerd, hoe op een geleden echec een 
totale ommekeer kan plaats vinden, doordat men het getij mee 
heeft. En dat hebben de aanhangers van het fascisme. 

Over de geheele wereld zijn talrijke menschen uit hun even- 
wicht geraakt, mede oorzaak van de alles omverwerpende 
crisis. Men gaat in zijn onvoldaanheid over dit bestaan zonde- 
bokken zoeken, men schuift het op de democratie, die zooveel 
achter zou staan bij een sterken man — waarom de roep van 
de ontevredenen is — den leider, die in het volksbelang gemak- ' . \ 

keiijker en sneller kan handelen, dan de wijze waarop het thans 
in democratische banen gaat. Ijjet is, volgens spr., fout, de- 
zulken alleen te zien als avonturiers en gelukszoekers, die 
alleen het minderwaardige willen! -Er zijn er die met edele be- 
doelingen den weg der dictatuur op willen wandelen. Wie 
het wèl meent met de democratie, zal dit steeds moeten over- 
wegen. 

Er was in* andere landen eeni al te gretige voedingsbodem 
voor het fascisme, gevormd door den Vrede van Versaille. Spr. 
besprak den Intern, toestand vanaf dit verdrag. Het onrecht 
ervan wilde men eeuwig voort laten duren. Dit is een groote 
fout geweest, waarvoor men duur heeft moeten betalen. 

De Democratie mag niet egoïstisch zijn. zij heeft offers te 
brengen. Offers om een idolische blokvorming tegen te gaan, 
die onvermijdelijk een wereldoorlog zal veroorzaken, welke 
alleen verliezers telt. 

De heer Van Houten stelde 'de vraag: Is een Nationaal- 
Socialist minder goed dan wij? Waarop hij een ontkennend 
antwoord gaf. Natuurlijk schuilen er onder met een minder 
mooi karakter, maar spr. zou ook niet graag alle Democraten 
met dezelfde eigenschap den kost geven. 

De fout zit in wat men hen als principe geeft. Niet God, doch 
de Staat is no. 1, recht is dat wat voor den Staat nuttig is. Een 
geheel nieuwe wet van wat geoorloofd en fatsoenlijk is dient 
zich daar aan en drijft tot daden die andersdenkenden veraf- 
schuwen, in de oogen van de! bedrijvers slechts recht zijn, 
omdat de leider het beveelt en zijn wil wet is. Zoo zijn dè zaken 
omgedraaid en is men slaaf van 'de dictatuur, die verbiedt om 
zelf 'te denken en geen vrijheid van het individu kent. 

Spr. kwam op eigen land terug, waar de N.S.B, ons voor de 
keus stelt: Mussert of Moskou. Men zegt: U moet nu kiezen 
tusschen Moskou en Berlijn, de Democratie heeft afgedaan, de 
toekomst is voor de Dictatuur. Het is de plicht van E.D.D. het 
volk te blijven zeggen — als 'ook voor de verkiezingen ge- 
schiedde — dat dit een absoluut valsche leuze is, dat er een 
derde mogelijkheid is: de Democratie, de erkenning van de 
rechten en vrijheden van den mensch. 

De dictatuur maakt in de menschen iets kapot, het maakt TE KOOP: 

een zeer moderne 

Kinderwagen? 

op dikke banden, met rosé 
sierkussen, z.g.a. nieuw. Prijs 
billijk. Mej. E. Bol. Duinstr. 3. 

W* Weber, Loodgieter 

Diaconiehuisstraat 34 - Tel. 217 JN Jr.. 

Hoogeweg 60 

[BODDEN 10. 

Opleiding voor Praktijkexamens 

NET DAGMEISJE 

gevraagd van 8 — 5 uur in klein 
gezin; hoog loon. Br. letter B, 
Bur. De Zandvoorter, (Van 
Petegem). H. GANSNER, P. Heinstr 12 

Burgem. Engelbertsstraat 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden en Kachels Families, die op Zandvoort 
tijdelijk vertoeven. Uw adres om te huren? van 
uitsluitend propere bedden, le- 
dikanten, kinder- en baby-ledi- 
kantjes, wagens, boxen, kin- 
derstoelen, enz., is het van 
ouds en bekendste adres: Mej. 
E. BOL. Duinstraat 3. 

ZANDV. WINKELIERS 
ZITTEN NIET STIL! 

In de Donderdagavond ge- 
houden vergadering van de 
Zandv. Handelsvereeniging is 
besloten een Paasch-etalage- 
campagne te organiseeren, wel- 
ke tot doel heeft het aanzien 
van de winkelstraten fleuriger 
te doen zijn. 

De Z.H.V. is dus paraat! 

Winkeliers sluit u aan. 
1 APRIL' a.s. 

van HET KAASPAÜË1S Groote Krocht 34 

Oud Telef. 578 Zandvoort 

Nieuw 2014 Deze zaak gaat alleen 1e kwaliteit Zuivel- 
producten verkoopen tegen stajdsprijzen. Iedere cliënt die voor 1 Gulden of meer besteedt, ontvangt 

5 groote Eieren Cadeau, en als extra geven wij 

iederen 25sten kooper een fijne Lunchkaas Cadeau! 

VRIJDAGS en ook ZATERDAGS. PRIJSCOURAN Ie soort Friesche Roomboter . . . 
„ „ Melange 15 0/o roomboter . 
„ Margarine 10 0/o roomboter 

„ „ Margarine 

„ „ Bekersvet 

„ „ Plantavet . i 

„ „ Bak- en braadvet . . 

„ „ Sla-Olie . . w 't 

„ „ Sla-Olie 

„ „ Lindhorstworst 

Groote bilkken Leverpastei . . . ..ƒ0.73 p.p. 
>. . „0.58 „ 

..„0.52 „ 
-..„0.36 „ 
..„0.36 „ 
t ..„0.36 „ 
'.":fs-„0.52p.fl. 
.'.„0.48 „ 
..„0.50 p.p. 
.,0.16 p.bl. -' 7 X Wij gaan in onze zaak alleen de ALLERF1JNSTE KAASSOORTEN 
verkoopen van 18 tot 45 et. per pond. j 

Gegarandeerde versche Eieren van onze eigen Hoenderparken 
steeds tegen den laagsten marktprijs, heden jlO stuks voor 28 et. 

Beleefd aanbevelend, 

TELEFOON (Oud) 578 „H ET KAKSPALEIS" 

TELEFOON (Nieuw) 2014 Groote Krocht 34 - Zandvoort Neemt U ook eens proef met 

LLE 

toni ana ban WERFF SUCCESVOLLE PROPAGANDA-AVOND „DIERENHULP". 

De tooneelvoorstelling die de Zandv. Tooneelclub „Ons 
Tooneel" Zondagavond in „Monopole" gaf — het was op den 
propaganda-avond van de Dierenbescherming — werd om 
meer dan één reden met bijzondere belangstelling tegemoet 
gezien. 

„Ons Tooneel" kreeg a.h.w. de vuurproef te doorstaan. „De 
Kribbebijter" stelt n.1. eischen waartegen niet iedereen haar 
opgewassen achtte. In die tjokvolle zaal waren er dus ook die 
in de eerste plaats kwamen kijken of zij zich misschien wel te 
veel aanmatigde. Overigens zal menigeen zich bezig gehouden 
hebben met de vraag: „Is de Kribbebijter als tooneelspel even 
leuk als de film", dio een reputatie verwierf, waarmee de bij- 
zondere belangstelling naar 'tgeen gebeuren ging, verklaard is. 

Zonder de minste overdrijving mag onze opinie luiden: de 
opvoering was een volkomen succes! Een succes, als we het 
doel van 't dilettantentooneel, verschaffing van amusement, 
voorop zetten, succes, als we méér critisch zijn, kunnen zijn, 
dan een ander, wat onze pen het recht geeft ook over de fou- 
ten, de tekortkomingen, te schrijven van de voorstelling, die 
"i de oogen van 90 pet. der aanwezigen volmaakt was. 

We durven het aan te beweren, dat bij geen enkel door 
Zandv. tooneelvereenigingen dit seizoen opgevoerd stuk, zóó 
hartelijk,, zoo ongedwongen, gelachen is. Hiermede kan ieder 
het eens zijn die Zondagavond mede genoot van een vroolijk 
tooneelspel in 3 bedrijven, met name „De Kribbebijter". 

Met vlag en wimpel haalde „Ons Tooneel" het zware stuk 
er door, ter verbetering van haar naam die zij in zekeren zin 
op de waagschaal stelde. De namen van hen die in meerdere 
en mindere mate bijdroegen tot het uitmuntende geheel, noe- 
men we in de volgorde van het programma. 

In handen van den heer Z. J. Leen lag de mannelijke hoofd- 
rol. Zijn typeering van Koenraad van Hagershuizen, rijke land- 
eigenaar, humeurig mensch, met toepasselijken bijnaam „De 
Kribbebijter", kon moeilijk beter zijn. Hij is de man waarom 
in het 2de en 3de bedrijf zoo ongeveer alles draait. „Ongeveer" 
omdat daar nog iemand anders is, we noemen hem straks, die 
veel bij hem in de melk brokkelen mocht en voortdurend op 
zijn „betere ik" speculeerde. Kostelijk de scènes tusschen die 
twee, om bij te brullen vaak. De oude brombeer had een lief- 
tallige dochter, Geertruida geheeten. waarvan Mej. Co v. d. 
Mije de juiste verpersoonlijking was. Zij bewees thans weder- 
om uit bruikbaar (tooneel)hout te zijn gesneden. 

Willy, zoon van „De Kribbebijter" (de heer H. Luyte) tegen 
den wensch van zijn vader getrouwd met Clara, een gewoon 
typistetje (Mej. L. Waterdrinker) en daardoor uit het ouder- lijk huis „verbannen" en uit de natuur geplaatst in de stad op 
een bovenhuis, 't was naar we gelooven vier hoog, vergt in 
zijn beste deel veel van het exp: essie-vermogen van een dilet- 
tant. De heer H. Luyte sloeg ziQh voortreffelijk door de moei- 
lijkheden heen. en overtrof in d:ze rol zichzelf. Mej. Water- 
drinker kan op 'n pracht speela\ond terug zien al bleef zij wel 
eens te vlak als Clara, de vrouw die zich bil haar schoonpapa 
als huishoudster verhuurt en hem, die haar niet kende, niet wil- 
de kennen, zoo sympathiek wo dt, dat hij haar als vrouw voor 
zijn zoon gaat bestemmen. Dat :ij het reeds is brengt Baron 
van Blasewitz hem aan zijn verstand, de goedige oude baas, 
met een ruimen kijk op het lever. Door hem komt alles in orde; 
een rol voor den heer J. Hagen geknipt. Hij domineert het ge- 
heele stuk door en levert in sai ïenwerking met „De Kribbe- 
bijter" menig moment van sterl spel. August Schimmelman, 
de rijke heerenboer (de heer L.l. Mühlenbruck) is kennelijk in 
het stuk geplaatst om het lach-e fect te vergrooten. Hij slaagde 
hierin zeer goed, al vonden wij lem te veel van een heer weg 
hebben om in hem een boer te :ien. Zijn leuke rol sloot zich 
overigens aan bij het prima g;heel. 

Voor Mr. René Merenhout (de heer Jacq. Levy) hadden wij 
graag een ouder persoon op de planken gehad. Het lukte niet 
direct in dezen jongeling den advocaat te zien. In een enkel 
moment leek hij eerder 'n verliude schooljongen, wat de scè- 
nes waarin Amor twee harten tij elkaar brengt misschien wel 
zoo geestig maakte. Een massa hilariteit werd ook door dit 
over-verliefde paar veroorzaakt, Een woord van waardeëring 
komt hem ongetwijfeld tqe, al vas het alleen maar voor de 
rolkennis, die bij allen trouwens subliem was. 

Resten ons twee dames. Eén er van verscheen als vrouw, 
de ander twee keer als man. Jammer dat Mevr. C. de Jong — 
Keur, welkom op het tooneel va;i „Ons Tooneel"! weinig man- 
nelijks over zich had en in eerste instantie als postbode, door 
den schrijver bovendien gedwongen werd om een heel bab- 
beltje te houden ,wat tusschen [een echte vrouw en een ver- 
momde vrouw tot een buurpraatje móét leiden. Waarom die 
dorstige postbode van die juffrouw van vier-hoog — een be- 
wijs van een magere portemoniaie — zoo maar een kwartje 
kreeg, terwijl de waterkraan geduldig was, begrijpen we niet. 

Ter zake! De rol van Frans 0© knecht lag haar meer. 

Het laatste woord voor de ojide vogelverschrikster van de 
fam. Hagershuizen. Katrien, Katrien ,wat hebben we om jou . 
gelachen. Dit rolletje 1 a g Mevr. A. Kraayenoord en is een 
genre waar zij steeds met succes in zal optreden. 

Aan het slot sprak de heer J. Harpman, namens liet bestuur 
van „Dierenhulp" een hartelijk }Voordvan dank aan het adres ons tot een nummer. Het belooft werk en brood aan de werk- 
loozen en de Middenstanders, die het Heel slecht hebben, zoo- 
dat zij gemakkelijk erdoor te beïnvloeden zijn. In niet mindere 
mate is dit het geval met de jonge intellectueelen, voor het 
grootste deel zonder toekomst. De situatie is dus niet van 
gevaar ontbloot. 

Voor één ding dient bij de bestrijding opgepast, zij mag niet 
negatief zijn. Het is niet voldoende te hoop te loopen en te 
zeggen, we willen het fascisme niet. We hebben ons, aldus de 
heer Van Houten, te bezinnen: hoe ontnemen we het Nationaal 
Socialisme haar vruchtbaren voedingsbodem. We kunnen die 
onvruchtbaar maken door arbeid te vinden voor de werk- 
loozen. Zij hebben recht op arbeid, en zouden zij weer de kans 
hebben een eerlijk stuk brood zelf te verdienen, de N.S.B, zou 
geen schijn van kans hebben. 

Er zijn er die zeggen: als dan de democratie 1 de problemen 
niet oplost, moet de dictatuur maar komen. Een stuisvogel- 
politiek, die tegelijkertijd een ontzettend gevaarlijk fatalisme 
is. Want een kleine kern fascisten, die weet wat zij wil, kan 
een fatale macht krijgen over een volk dat zich hult in onver- 
schilligheid. Vooral als de „groote broer" medewerking heeft 
toegezegd. De staatsvorm kan en mag ons niet onverschillig 
zijn. Democratie beteekent geloof in den mensen, vrijheid en 
verantwoordelijkheid. Gezag zonder vrijheid loopt uit op 
tyrannie. 

E.D.D. wil ons de oogen openen voor het gevaar dat onze 
vrijheid loopt. 

Spr. zeide tot slot, de overtuiging te hebben, dat de demo- 
cratie te redden is, zij -zal ook in Nederland niet onder gaan als 
we ons van de verantwoordelijkheid tegenover God bewust 
zijn. Anders vreest hij voor de toekomst van ons kleine landje, 
dat voor haar vrijheid zooveel over heeft gehad en er zooveel 
voor heeft geleden. 

Een krachtig applaus bewees hoezeer zijn woorden bij de 
phn. 300 aanwezigen weerklank hadden gevonden. 

Na de pauze sprak de heer P. Stam over: De strijd om het 
behoud der Democratie". 

De avond leverde 21 nieuwe leden op. „De Bekeede 
Köusenwinkef 

HALTESTRAAT 32a I Wij vragen Uw aandacht | 

| voor onze mooie collectie KOUSEN, SOKKEN, 1 
| CHARMEUSE, DAMES- en HEEREN INTER- I 
1 LOCK, en noodigen U beleefd uit een kijkje te I 
1 komen nemen. I 

| MODERN en VOORDEELIG! § 

| BIJ AANKOOP VAN ÉÉN GULDEN EEN 1 
| VERRASSING VOOR DE KINDEREN. § 
| Hoogachtend, | 

| A. W. NI. WAMELINK § 

SauuiuiiiimniiuimuuimifiiiHiiiiiiiuiuimiuiaauaimiuumuuiiimiUJiiHniHiiniiiiiiiiiimuuiiniiiiiuitiiiiiiiiiiiDa DE REDDER is onze nieuwe Schoenen-vergroot-Machine, waarmede 
wij uw schoenen gegarandeerd tot 2 nummers vergrooten. 
Ook voor het verwijden van uw schoenen kunnen wij, 
vooral op de gevoelige plaatsen van knobbels, likdoorns, 
etc, uitstekende en pijnwegnemende resultaten bereiken. 
De prijzen hiervoor zijn zeer billijk. 

Damesschoenen vergrooten 50 et 

Heerenschoenen vergrooten 60 et 

Kinderschoenen vergrooten, vanaf. 40 et 

Damesschoenen verwijden 30 et 

Heerenschoenen verwijden 40 et 

Kinderschoenen verwijden. . .vanaf 25 et 

Vraagt inlichtingen bij: 

Schoenmakerij J. VAN DUIJN 

ZEESTRAAT 69. 

Onder Rijkstoezicht gediplomeerd. Volksdrogisterij K* v* d. Poorten 

SPOORSTRA AT 22 — TELEF. 374, 
Zuivere Amerikaansche Petroleum (afgehaald) 7V2 et p.L. 

Ie kwaliteit GLANSVERF 

vanaf 60 cf. per kilo. 

Ie kwaliteit 6RONDVERF 
vanaf 48 et. per kilo. 

BEHANGSELPAPIEREN in voorraad 

tegen gek goedkoopé prijzen. 

GLAS Inzetten van 
Ruiten. CARBONILEUM - TEER enz. 

WITKALK van „Ons Tooneel", terwijl hij den dames bloemen aanbood, 
ook de regisseur, de heer F.J. Scherf, en de souffleuse, Mevr. 
Damen, kregen bloemen. Het publiek klapte en stampte dat 
het een lust was en stak niet onder stoelen of banken hoe- 
zeer het zich voldaan voelde. 

Voordat het bal aanving werd onder toezicht van den Bri- 
gadier van politie, den heer Vleming, de trekking gehouden 
van een verloting, waarvoor fraaie prijzen beschikbaar waren. 

De afd. Zandvoort v.d. Ned. Bond tot Besch. van Dieren, 
„Dierenhulp" en de Zandv. Tooneelclub „Ons Tooneel" kwa- 
men weer eens op de juiste wijze naar voren. 

Naar wij vernemen leverde de avond een flink batig saldo 
op, in het belang van de dieren te besteden. Een prettig resul- 
taat voor de harde werkers Ver. Dierenhulp - Afd. Zandvoort Ned. Ver. t. Besch. v. dieren. 

Alle leden en dierenvrienden oprecht dank voor hun mede- 
werking, welke onzen Propaganda-tooneelavond zoo uitmun- 
tend heeft doen slagen. Ook onze verloting, waarvoor een groot 
aantal reepen chocolade beschikbaar was en welke alle, dank 
zij de medewerking der meisjes o.l. der dames onzer propa- 
ganda-commissie, werden verkocht. Van de 34 prijzen werden 
reeds een 28-tal afgehaald, overigen bij o.g.t. verkrijgbaar. 
. Alhoewel het financieele resultaat natuurlijk niet in over- 
eenstemming is — en ook niet kon zijn. vanwege het beschik- 
baar stellen van een 200-tal goedkoopé entreekaarten voor 
werkloozen, hebben wij hierdoor ook medewerking verleend 
aan dezen een mooi tooneelstuk te laten zien. 

Het Bestuur hoopt echter dat de avond nog verdere resul- 
taten zal hebben, doordat een groot aantal inwoners zich als 
lid opgeven. Contributie is ƒ 1.25 per jaar. 

Aan onze afd. is verbonden een dierenziekenfonds, waarover 
nadere inlichtingen te bekomen zijn Zeestraat 35 en Kostverl. 
straat 14 en 17. 

Nog af te halen prijzen zijn: 215 ligstoel - 307 Maatbeker - 327 
gebord. kleedje - 127 potlood met kwast - 479 doos zeep en 
155 gebreide Heerendas. T. Molenaar, secr. 

FILMAVOND. Naar men ons meedeelt zal er a.s. Dinsdag 
5 April, des avonds om 8 uur een film gedraaid worden in het 
kerkgebouw aan den Julianaweg. De titel is: De open Poort. 
Het is een film van het evangelisatie-werk. Wij wekken be- 
langstellenden op deze film te gaan zien. Een half uur van te 
voren zal er gelegenheid zijn tot bezichtiging van het werk 
vervaardigd door de kinderen, die „het naaischooltje" en „de 
houtzaagclub" bezoeken. Toont U ook daar Uw belangstelling. Glas- en Verfhandel STATIONSSTRAAT 9 Grondverf 50 et. K.G. 
Glans verf 75 et. K.G. 

Lakken en Vernissen 
voor binnen en buiten. G. de Leeuw 

HUIS- EN LETTERSCHILDER AANNEMER van alle 
SCHILDERWERKEN 

Inzetten van Rulten 
VOOR 

Betere Maatkleeding 

fa. v. Hensen 
Groote Krocht 23 - Tel. 274. 

Jarenlange Coupeurservaring ! 

Met de Paaschdagen keurig 
gekleed. 

Ons magazijn heeft voor U een 
Ruime sorteering Confectie, 
Costumes, plus-fours, fantasie- 
pantalons, alle maten. 

We hebben thans aan onze 
zaak verbonden een afdeeling naar maat. 

Hierin slaagt u voor betrek- 
kelijk geringen prijs en beter 

dan goedkoop 
maatwerk. In Hoeden en Dassen pracht 
collectie. Zie étalage.! 

Eigen atelier voor Oppersen, 
repareeren en moderniseeren. nannnDoonDDnnanaDnanDOüDannDaannnaaarjnaa 

D Q 

g Een vertrouwd adres voor een g 

ISTOFZUIGERisi 

g Techn.-Bureau A. A. SLOOTWEG g 

B ORANJESTRAAT 9 - TELEFOON 360 □ 

O Q 

□nnnnnnnnanDaDaannaanQnDnöanDnaaonauDnrjrj Luxe Brood- en Banketbakkerij 

Q. H. KUNES¥§AN 

Haltestraat 33 - Telef. 26 

Deze week als Reclame: 

MOCCA-BATONS ) Van 50 ets. voor 
BATON-RUSSE ] 30 ets. per »/„ pond. 

Als extra Reclame! 

4 CAKE-GEBAK voor . V '...,.. 25 ets. 

DEZE ALLEEN ZATERDAG EN ZONDAG! 
Bezichtig, geheel 
vrijblijvend, de com- 
plete serie bij 

J. UYLEMAN 

Gr. Krocht 19 
Telefoon 558 

waar tevens de vol- 
gende ERRES-pro- 
ducten verkrijgbaar 
zijn : H. 8. Rijwielen en Prettige Service. 

Gemakkei. betaling, 

EERSTE KLAS REPARATIE-INRICHTING! hMv^'W'^g^^wuwiifttfuyww BBKWSHgW KAPSALON TO DE JONG 

STATIONSSTRAAT 14 
Laat U door ons vóór de a.s. Feestdagen 

PERMANENTEN 
Geheel compleet f 1.95 

Oliebehandeling tegen haaruitval. 

Speciaal adres voor BLONDEEREN EN VERVEN. WAAROM ZULT U VERDER LOOPEN? b 

BIJ ONS KUNT U § 
VOORDEELIG KOOPEN g 

OOK ONZE PRIJZEN ZIJN TE BETALEN. § 

B 

A.s. Zaterdag het bekende Twaalf-uurtje ■ 

1 ons LEVERWORST 

-1 ons BLOEDWORST 

1 ons ROOKWORST of 

BOTERHAMWORST 

Vieeschhouwerij J. J. SPÏERS 

HALTESTRAAT 30 — TELEFOON 144. g 

■BBBOB.BBBBaBBaiHBBBBaBBBaBHBBBHaBBaaBBBBEB 25 cent B 
B B 

n Geen Cadeaux of Dividenten 

Maar GOEDE WAAR voor WEINIG CENTEN Leidsche Kaas p.pond 19 et 

Edammer Kaas p.pond 29 et 

Plantenvet p.pond 35 et Goudsclie Kaas, prima,, .p.pond 29 et 

Kruidkaas 2 ons 10 et 

Bak- en Braadvet p.pond 35 et 10 et 
16 et De laatste Waarschuwing: 

Va pond FIJNE GEKOOKTE WORST voor 20 cent. 

Leverkaas per ons 12 et II Duitsclie Smeerworst 

Ham per ons 15 et || Paardenrookvleesch 

en dan de HUISMOEDERS 

die koopen met verstand: 
1 pond JAVARIJST met een '/ 2 pond PRU1MEDANTEN voor 20 et. 
1 pond BLANKE APPELEN en % pond PRUIMEDANTEN voor 35 et. 

10 (2-persoons) Eieren voor 27 '/ 2 cent. 

I HALTESTR. 28 - Tel. 112 en HALTESTR. 62a - Tel. 90 Nieuwe Komkommers vanaf 15 et. 
Zeldzame lekkere Snij- en Spercieboontjes of Andijvie uit het vat voor 12'/- et, Goudg. Andijvie p.p. 8enl0ct 

Radijs, per bos 4-6 et 

Raapstelen, gr. bossen 3 et 
Mooie harde tomaten pp30 et 
Mooie Bananen, p.p. ..18 et 
Nieuwe versche Spinazie 

zonder stekels p.p. 5-10 et 
Mooie bossen rhabarberl5 et Mooie groote Citroenen 

per 100 st. ƒ2.25 
Groote kroppen Sla 5 en 7 et 

Veldsla, per ons 5 et 

10 Grape fruits z. pit 60 et 
Groote bloemkool, v.a. 15 et 
de echte Jonathans, p.p.20 et 
Ansjou peren, p.p 24 et p.pond 

Zomerworteltjes, v.a. . .5 et 
Gesn. roode kool, p.p. 7 et 

3 pnd Bruss. Lof 24 et 

Mooie goudrenetten p.p. 15 et 
Pracht bellefleurs, p.p. 12 5 ct 
Nieuwe glazen gewekte 

Groenten, . .25 et 
10 groote sinaasappels 48 et B 

B 
B 

a Onze Puik beste Aardappelen 10 Kilo voor 50 et. Puik en puik best 
E KT E Heden hebben wij heel voordeelig aan te bieden een pracht partij G E W 
GROENTEN en een partij BUSGROENTEN. 

2-ponds blikken Andijvie, Spinazie, Doperwten, Spercie- en Snijboonen slechts 18 et 

Wij hooren aan huis en bezorgen thuis. Merk „Beverwijk''. 

Aardappelen en worteltjes worden gratis schoongemaakt. a 
a 
a 
a Banketbakkerij „HUIZE ROLAND" KERKSTRAAT 8 TELEF. 72 Chocolade Souflé ....... per '/ 2 pond 35 et. 

Frou-Frou per 7 2 pond 35 et. 

Hubertina's (met choc.) . . . per y 2 pond 35 et. 
Nougat eieren met slagroom 10 et. 

Wegens ons enorm succes deze Zaterdag: 

LUNCH HAPJES 

Zalm en Huzaren per stuk 10 et. 

ƒ 10.— KASSABONS EEN TAART NAAR KEUZE. S@S@glSg|@gI5l^gg|g||4^|±|±lg|g|llgB|g|@gi@g|g[ Bekendmaking Zegt s t voort SCHUITEN'S KOLENHANDEL 1 

ZANDVOORT 

Ook voor U nu 's Zomers goedkoopé Kolen 

M. 

Hierbij hebben wij het genoegen, U mede 1 te 
deelen, dat wij vanaf heden voor U een hebben opengesteld. Wij hopen, dat U hiervan 
gebruik zult wenschen te maken, waardoor tevens 
het voordeel zich voor U opent, Uw winter- 
voorraad brandstoffen te kunnen betrekken tegen 
de vastgestelde toekomstige 1 zomerprijzen. 
In een van de volgende weken komt één van onze 
Vertegenwoordigers U bezoeken, dio gaarne bereid 
is, U al de gewenschte inlichtingen dienaan- 
gaande te verschaffen. 

Voor nette en correcte bediening wordt door 
ons ingestaan. Beleefd aanbevelend. SMEDESTRAAT 19 

Zegt het voort! TELEF. 184 GIRO 70701 g®@@H3IMi][IlE[±ffiiIl®®H§^ 
Wij hebben een groote collectie voorradig. 

SF? VILTPAPIER - PLAKMEEL - LINNEN ENZ. 

Vraagt onze R & ö IWonsterboeken 

F. M. VAN DEURSEN 

Eerste Zandvoortsche Papierhandel 

Telef. 507 (Hoek Kleine Krocht) Telef. 507 
SLAAPKAMER- 
MATTEN 
vanaf . ƒ1.10 BOORBAND 

per meter 10 et SCHOORSTEEN- HANDWEEF- 

LOOPERS GORDIJNEN 

vanaf . 45 et vanaf ƒ3.80 p. paar. j P er el HANDWEEFSTOF 

39 et WASCHECHTE 
KLEEDJES 

SOct. ZIJDEN 
KLEEDJES 

59 et. Prachtige sorteering THEEMUTSEN VITRAGES. ZINKEN ROEDEN Houten 
Gordijnroedjes , 
per meter . 7 et P er meter 12ct Schilderij haakjes 
per doosje 
10 et. KEUKENTAFELS 

95 et. GORDIJNRINGEN. 
koper en brons 
1 et. per stuk. vanat •40 et STEUNEN 

koper 

24 et. p.paar Slaapkamerkleedjes J TRAPPEN 

'n Pracht sorteering ! , . „„ , 

vanaf ƒ1.80 P er trede • ■•■•22'ct. KEUKENSTOELEN 

ƒ1.25. STRIJKPLANK 

vanaf . ƒ1.05 WERKSPONZEN 

(velvet) 
vanaf 12 et 

KASTPAPIER 

(damast) 
per rol 18 et 

Kopjeskwastjes 
vanaf . 4 et DWEILEN 

(Molton) 
vanaf . 17 et DWEILEN 

(Linnen) 
vanaf . 14 et Punaises (Koper) ROLLETJES RAND 
4 doosjes . — 10 et I wit en gekleurd 
alle kl. (p.doosje)5 et j 7 5 et BATAAFWAS 4 PANSPONZEN 
10 et. I GOUD- en 

ZILVERBRONS 

10 et. GROOTE BUS 

SCHURA i „_ x 

g C { # I 10 en 2a et. per pot. 

MATTEN- 
KLOPPERS 
vanaf 22 et. THEEPOTTEN 

29 et. WRINGERS 

met garantie 
vanaf ƒ8.40. ZEEMLAPPEN 

vanaf . 49 et KASTPAPIER 
vanaf 9 et. per rol. BEZEMS 

vanaf . 25 et GROOTE DOOS 

WAS 

20 et. LUCIFERS 

3 pak . 18 et 3 kop en schotels 
(gekleurd) s 

35 et. I STOFDOEK- 
MANDJES 

30 et. B00DSCHAPPEN- 

MANDJES 

vanaf . 35 et Ais reclame ontvangt iedere kooper ZATERDAG 2 APRIL bij aankoop van 1 gulden 

een KOP en SCHOTEL GRATIS. BB S3 BBE » a Verzendt Uw goederen per 

Expeditie CHR. VISSER 

Zandvoort: Kerkpad 5 Telef. 223 
Haarlem: Nassaulaan 31 „ 10293 
Amsterdam : Spuistr. 108 „ 48892 

V E R K U 5 Z S N G E fti een paar Schoenen noodig te heb- 
ben, ga dan naar BRONKHORST 
en laat U daar de mooie nieuwe 
modellen eens zien. Sierlijk, degelijk 
en prijzen die meevallen. 

BRONKHORST's Schoenenmagazijn 

HALTESTRAAT 21 (op 't Hoekje.) 

Wij nemen als betaling ook bonnen aan van „DE EENDRACHT" VOETBAL — OVERZICHT „DE ZEEMEEUWEN". 

Zeemeeuwen I heeft de Ie bekerronde overleefd, en te Scha- 
gen van de club van dien naam met 3 — 2 gewonnen. Eindelijk 
dus weer eens een overwinning en hoewel het geen grootsche 
prestatie is er een 4e klasser onder te houden; het geeft 
toch weer moed. 

Speciaal het spel in de eerste 20 minuten was van dien 
aard, dat we daarin weer een vleugje van het spel dat in het 
begin der competitie gespeeld werd, meenden te herkennen. 
De thuisclub kwam in die periode in het stuk niet voor en 2 
goede goals bekroonden het snellere veldspel der oranje- 
zwarten. Toen meenden deze dat het welletjes was en de oude 
fout, te peuterig spel, stoppen, draaien en een mannetje in de 
luren leggen, ook wel „gallery play" genoemd, kwam weer 
op de proppen. De Schagers hadden dit spoedig door en met 
een stevig „body charging" kwamen zij hun oorspronkelijke 
minderheid te boven, wisten zelfs ver in de 2e speelhelft ge- 
lijk te maken. Dit was toch ook niet naar den zin der Zand- 
voorters, die enkele minuten vóór het eindsignaal door een 
goed genomen vrijen trap het winnende doelpunt scoorden. 

De juniores hadden een aardige trip. Via Schiphol werd naar 
Hilversum getogen, waar men van de juniores van 't Gooi. die 
met 2 verliespunten de ..primus inter pares" van den geheelen 
Utrechtschen Voetbalbond zijn, met 7-2 een flink voetballesje 
kreeg. Daarna werd wat rondgetoerd, o.a. langs het paleis 
Soestdijk en vervolgens weer te Hilversum het Raadhuis en 
de A.V.R.O.-studio bezichtigd, waarna men, zeer voldaan, te 
pl.ni. 6.45 uur in de badplaats terugkeerde. Een geslaagde dag. 

Zeemeeuwen V verloor te Nieuw-Vennep met 6—0 den 
laatsten competitiewedstrijd. 

Adspiranten a haalde het stoute stukje uit na E.D.O. a thans 
ook Haarlem a met 2—1 te slaan, waarmede het seizoen alles- 
zins gunstig besloten werd. 

PROGRAMMA: Wegens den wedstrijd België-Holland is op 
3 April het programma beperkt tot een onderlingen wedstrijd 
van 11 — 1 uur. 

OFFICIEELE MEDEDEEL1NGEN GYMNASTIEK Ver. O.S.S. 

Secretariaat: Dr. Gerkestraat 30zwart. 
Zoowel het bestuur als de T.C. kwamen in de afgeloopen 
week in vergadering bijeen. Het programma voor April 1938 
werd nu als volgt samengesteld: 

2 April technische kringvergadering bij Brinkman, H'lem. 
9 April selectiewedstrijd heeren in Zander-inst., H'lem. 
Aangezocht werden de H.H.: O. &. J. Brink en M.Castien. 
11 April Turnwedstrijd-Haarlem-de Rest, in gebouw „Con- 
condia te Velzen. Aangezocht werden: de dames C. v. Ko- 
ningsbruggen, L. Slagtveld en Jans Keur. 
11 tin. 14 April: Onderlinge gymnasliekwedstrijdcn voor ad- 
spiranten in het gymnastieklokaal van school C. 
25 April: Onderlinge gymnastiekwedstrijden in school C. 
27 April: onderlinge gymnastiekwedstrijden in school C. Laat Uw Ford REPAREEREN 

in een Ford-Garage; wij zijn specialiteiten in Ford- 
reparaties en U kunt gebruik maken vari ruilonderdeelen Officieel Ford Sub Dealer. SHBBSa ESEHEBB EfaaHHSB aQHKaa HSISaBB HBIEEnHBSSHS 

§ Laaf ons ook eens Uw | 
i fijne wasoh behandelen i 

| EBecir. Wasch-, Strijk- en g 

1 GSansinrachfing „WEST" 1 

a Koogeweg 25 - Telef. 191 ■ i Overhemden 25 - Boorden 8 et. 1 

taaSBBHEHEBfflHSESHEmaBB&BQKaHEEaeiHHEEHHEESEïBB VOETBAL — OVERZICHT „Z.V.V. ZANDVOORT". 

Sinds Zondag zijn de papieren van Zandvoort weer in waar- 
de gestegen. Door het gelijke spel van Bloemendaal en Kin- 
heim, de overwinning van Zandvoort te Amsterdam en de 
royale zege die De Meteoor op S.D.Z. behaalde, is de situatie 
in de kopgroep uitstekend geschikt voor een sensationeele ont- 
knooping. Oordeelt u zelf: 

Bloemendaal 19 11 5 3 27 63—34 

De Meteoor 20 13 2 5 28 52—30 

Zandvoort 19 10 6 3 26 54—33 

Kinheim 19 9 8 2 26 39—25 

Door het plaats vinden van den Interland wedstrijd België — 
Holland ligt de competitie a.s. Zondag zoo goed als stil. We 
dienen dus een week geduld te hebben, wat ons niet belet te 
zeggen wat we van onze kansen denken. 

Heeft Zandvoort een redelijke kans? We gelooven van wel. 

Bloemendaal is de eenigste candidate die de anderen achter 
zich laten kan, door haar resteerenden wedstrijd te Amster- 
dam tegen Ahrends te winnen. Maar, kan zij dit? 

Volgens veler meening zullen de witten niet meer dan een 
gelijk spel bereiken, waardoor, als Zandvoort en Kinheim niet 
falen in hun eindsprint, vier elftallen met een gelijk aantal 
punten eindigen. Het zou pracht zijn indien de geel-blauwen 
na hun échec, toch weer de gelegenheid kregen om te bewij- 
zen wat zij waard zijn. Zondag 10 April is dé dag! 

KAASPALE1S GEOPEND AAN DE GROOTE KROCHT. 

Vrijdag 1 April opende aan de Groote Krocht 34 het Kaas- 
paleis, een speciaalzaak in alleen zuivelproducten, zooals de 
eigenaars ook te Amsterdam en het Gooi bezitten. 

Het beste van het beste voor de laagste stadsprijzen is liet 
parool van deze nieuwe Zandv. zaak, die een noteering heeft 
waarvan elke huisvrouw profiteeren moet. Is men eenmaal 
klant, dan blijft men het ongetwijfeld, omdat het een adres is, 
dat u blijvend goed zal bedienen. Dit verzekerde een der eige- 
naars ons, toen we de voordeelig ingerichte winkel bezochten. 

Onze eieren, zoo vertelde hij, zijn van hoogst fijne kwaliteit, 
die dagelijks versch worden aangevoerd uit onze eigen Hoen- 
derparken, gelegen te Wilnis, Nijkerk, Barneveld en Omstre- 
ken. Op het gebied van kaas gaan wij alleen verkoopeu d i e 
soorten van het hoogste vetgehalte; waarvan wij bezitten 
de gouden médaille en diploma's van de bekroonde kaas, be- 
haald op verschillende tentoonstellingen. 

Onze botersoorten zijn van de fijnste kwaliteit; de melange 
boter met 15 pet roomboter is niet te evennaren. Slaolie en 
vetten zijn van onze eigen fabrieken, enz. Het is dus logisch, 
dat wij goedkoop kunnen zijn! Wij voegen er aan toe: over- 
tuigt u zelf! 

Iedere cliënt, die Zaterdag voor 1 Gulden of meer besteedt, 
ontvangt 5 groote Eieren cadeau, en als extra reclame ont- 
vangt iedere 25ste kooper een fijne lunchkaas. K.O.G. FORNUIS. Het K.O.G.. d.i. K(ookt) O(p) G(as) 
fornuis is een gasfomuis van geheel Ned. Fabrikaat (Etna - 
Breda). Het werd geconstrueerd door samenwerking van de 
Gasbedrijven in Nederland, de Gasstichting te Den Haag, d.i. 
het officiëele keuringsinstituut voor gasapparaten, en de 
fabrikant, teneinde de gasverbruikers een prima, goedkoop, 
geëmailleerd gasfomuis te kunnen leveren. Het is een 5-pits 
fornuis met oven. De branders zijn: 

2 normaalbranders; 

1 sterkbrander; 

1 zeer klein brandertje voor stoven, enz.; 

1 strijkijzerbrander. 
Bij elk gasfomuis behooren 2 verchroomde strijkbouten, 
voorzien van geisoleerde bakelite handvaten. De strijkijzers zijn 
inwendig voorzien van een eenvoudige ribbenaccumulator, die 
de hitte gemakkelijk opneemt en lang vasthoudt. Juist omdat 
het strijken met gas zoo buitengewoon goedkoop is (pl.m. 1 c. 
per uur)! werden deze nieuwe moderne „K.O.G.-fornuizen" 
van een strijkijzerbrandertje voorzien. 

Het K.O.G.-Fornuis zal over eenige weken te Zandvoort 
(Toonzaal-Gasbedrijf-Oranjestraat) worden geëxposeerd. De 
prijs is zeer laag, n.1. ƒ65. — compleet met alle toebehooren, 
strijkijzers, enz. De actie van de Gasbedrijven heeft reeds 
tengevolge gehad, dat ook de importeurs van Duitsche gas- 
fornuizen de prijzen inmiddels sterk hebben verlaagd. 

Gemiddeld zijn de prijzen van de Duitsche gasfornuizen, 
zooals Junker & Ruh, Küppersbusch enz., thans pl.m. ƒ15. — a 
ƒ20. — lager dan enkele maanden geleden! Zelfs is reeds een 
3-pits Demmer gasfomuis thans te leveren voor ƒ58. Alle 
gasapparaten zijn in huurkoop verkrijgbaar bij het Gasbedrijf 
(Toonzaal Oranjestraat) en ook via de erkende installateurs. 
3-vlams Demmer gasfomuis voor slechts ƒ58. — 

Geheel geëmailleerde oven, uitneembare 

geëmailleerde branders. Zeer gemakkelijk 

onderhoud! Godsdienstoefeningen 

Ned. Herv. Gemeente. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP. 

Gereformeerde Kerk; (Julianaweg, hoek Emmaweg). 

Zondag a.s. v.m. 10 èn n.m. 5 uur: Ds. N. A. WAANING 

6de Lijdenszondag — Cat. Znd. 19. 

Gereformeerde Kerk in H.V. (Brederodestraat.) 

Zondag a.s. v.in. 10 uur: Ds. H. C. VAN DEN BRINK, 

n.m 5 uur: GEEN DIENST 

Roomsch Kath. Parochie van St. Agatha. 

Heden, Passiezondag, 3 April, de H.H. Missen om 7 uur - 
8.30 en 10 uur de Hoogmis; Algemeene H. Communie voor de 
Meisjescongregatie onder de H. Mis van 8.30 uur; collecte voor 
onze arme parochiekerk; om 12 uur voorbereiding voor de 
plechtige geloofsbelijdenis; om 7 uur Lof met de „Miserére" en 
lijdensmeditatie (lied no. 35.) 

Dinsdag om 7 uur St. Antonius-lof met rozenhoedje (lied no. 
128); om 8 uur congregatie voor de meisjes; na de congregatie 
worden de zelatricen van het Kruimeltjesfonds verwacht in het 
patronaat voor het afdragen van de ingezamelde gelden. 

Woensdag om 8 uur congregatie voor de jongens. 

Donderdag om 8 uur congregatie voor de dames. 

Vrijdag, Feest van de Moeder van Smarten; om 7 uur oefe- 
ning van de H. Kruisweg (lied no. 26); om 8 uur congregatie 
voor de Heeren. 

Zaterdag van 5-9 uur gelegenheid om te biechten. 

Zondag, Palmzondag, begin van den Paaschtijd, welke ein- 
digt met Beloken Paschen; Algemeene H. Communie voor de 
Heeren-congregatie onder de H. Mis van 8.30 uur; vóór de 
Hoogmis Palmwijding en Palmprocessie. 

Israëlitische Kerk, Dr. Mezgerstraat. 

Vrijdag 8 April Aanvang van den Sabbath te' 6.30 uur. 
Zaterdag 9 April Einde van den Sabbath te 7.32 uur. 

Zandvoortsche Kring „Godsdienstig Leven". 

Afdeeling v.d. Ned. Protestantenbond. 
Zondag a.s. 's avonds 7 uur: Ds. J. KALMA. 

NED. GHR. GEMEENSCHAPSBOND. 
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude Bewaarschool 
Duinweg. Spr.: de heer J.A. Hoekendijk, te Heemstede. I J. h„ MAM STft&&T£ü 1 

I Behanger - Stoffeerder, - Matrassenmaker g KOSTVERLORENSTR. 3 § 
516 TELEFOON 516 I b is het AANGEWEZENS ADföES voor i 
n VAKKUNDIG werk en voordeelig. i belangrijk Bericht! Zijn Uw schoenen te klein ? Heeft U een 
likdoorn of ander ongemak aan Uw voet? 
Wij vergrooten en maken Uw schoenen 
passend met de nieuwste SCHOEN- 
VERG ROOTM ACH IN E. Prijzen : Heeren 50 et. 
Dames 30 et. 
Kinderen 25 et. 

SCHOENMAKERIJ 

ZUIDERSTRAAT 17a □ .OOfl A annemers van : 
Stucadoors- Wit- 
en Wa t e r v e r f werken ZEER BILLIJKE PRU2EU 

ADRES : ZEESTRAAT 29 - TELEFOON 105. i &MMm.mi i 

E) B 

e Nu uw uiterlijk er weer meer op aan komt. u 

B Nu de Feestdagen naderen. g 

H Geregeld naar: § 

B 

m 
u I „SPOELDER'SKAPPERSMIS" 

| Haltestraat 14 — Telefoon 262 3 

I of een Volmaakte Permanent 1 e zooals wij die tot volle tevredenheid maken. B 

| SPOEDER'S Kappershuis | 

n voor Dames en Heeren. a 

I HET ADRES VAN VERTROUWEN! 1 

S B 

BSSSHBSSSSIEEiHBiSeEEEaHHtaaHSBBBaHEHHBaHHHnS COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BELANGEN VAN 
JEUGDIGE WERKZOEKENDEN. 

Hebt u het verhaaltje wel eens gelezen van de twee kikkers, 
die op stap gingen? Niet? Dat is jammer, er zit iets waars in, 
wat lang niet van allerlei verzekeringen kan gezegd worden. 
Welnu, in 't kort is 't zoo: 

De twee kikkers vonden een pot melk. Aangetrokken door 
de twee druppels buiten den pot sprongen ze beide er in en 
gingen daar aan 't spartelen, maar ze zagen geen kans eruit 
te komen. De eene, een pessimist, gaf al spoedig den strijd 
op, verdronk met de verzuchting: het helpt toch niet. De ander, 
optimist, hield vol: je kunt nooit weten. Hij spartelde zoo lang, 
dat de melk gekarnd werd, er kwam een boterbol; de kikker 
kreeg vaste voet en redde zich. 

Welnu, met de commissie is 't zoo, dat er in zekeren zin 
alleen optimisten zijn. Ieder is ervan overtuigd, dat er weinig 
kan gedaan worden, maar waarom zou dat weinige achterwege 
moeten blijven. Toegegeven, veel in dit werk is lapwerk, zooals 
een spreker in de laatste raadsvergadering opmerkte. Maar 
is dit niet het geval met zooveel liefdadigheids- en steunbe- 
wegingen. Moet dit werk verzuimd worden? 

De commissie vindt 't een verheugend feit, dat in den raad 
van Zandvoort het voorstel aangenomen is tot het bouwen van 
een drietal woningen voor ouden van dagen en dit door jeug- 
dige werkloozen. Op deze plaats mogen en kunnen we geen 
partij kiezen wat betreft hetgeen den voorrang heeft: een aula 
of dit aangenomen voorstel. Misschien komt het eerste ook in 
uitvoering, zooveel te beter. 

In elk geval komt er een mooi oefenobject voor de jong© 
werkloozen. Bij 't eerste, het kleedhuis van de voetbalver, 
waren er in den aanvang een negental gegadigden, later waren 
er wel veertig. 

De commissie houdt zich aanbevolen voor andere ideeën, 
raakt niet verslagen door eenige teleurstellingen, wat betreft 
haar pogen, maar dringt er op aan haar te steunen. 

Het adres van den secretaris is: HJ. Koning, Haltestr. 62. 

Zandvoort. 31 Maart 1938. Heel Zandvoort spreekt er van 

Het is nu zoo goedkoop bij UYLEMAN 

HET IS MAAR EEN WEET WAAR JE MET GELD UIT 

TE GEVEN, TOCH GELD BESPAART 

Een Heerenrijwiel met origineel» terugtraprem, 4 deelige 
Jasbeschermer, Kettingkast, Bagagedrager, 6 Volts- 
Dynamo met kap en verklikker, Tasch £ ^*A Cf\ 

met gereedschap, enz. voor slechts I JjLojXj 

me t vo 11e ga r a ntie ! — — — - — 

IN ONDERDEELEN ZIJN WIJ 'T VOORDEELIGST ! 
BANDEN (Hevea product) vanaf 89 cent - GRATIS 
omleggen - 6 volts Dynamo met Kap ƒ 3.50 compleet, 
Binnenbanden v.a. 35 cent - Voetpomp met slang 59 et. 
Te veel om op te noemen ! 

Uw reparaties zijn in evenredigheid ook goedkoop en 
eerste klas. Profiteert van mijn ruim 20-jarige ervaring. 

Koopt bij de BOKSENDE Amsterdammer 

GROOTE KROCHT 19 
Voorheen „Groninger Bazar" — Telefoon 558. Laat van Uw zwaar veeren bed 
3-DEELIQ Ml ATLASSEN maken! 

Tevens het beste adres voor overtrekken van Bedden, 
Springbakken, Divans, Stoelen, enz. Beleefd aanbev. 

J. STEEftiEKEfS, v. Ostadesiraaf 10 VAN PETEGEM'S LEESBIBLIOTHEEK 

Burgemeester Engelbertsstraat 11 (bij den uitzichttoren). 

Aanvulling nieuwe boeken en herdrukken. 

6210 Seltzer, Charles Alden, Hardin's wraak 

6211 — Een man met stalen vuisten 

6212 Traven, B., Mahoniehout, Dictatuur i. d. -wildernis 

6213 Zeggelen, M. C. van, Een hofdame uit de 18e eeuw 

6214 Ubink, J„ In de vergulde ton 

6190 Abbot, Anthony, De moord op den vrouwenhater 

6220 Burnian, Rolf, Het roode huis 

6221 Curie, Eva, Madame Curie 

6222 Eberhart. Mignon G., Het lijk in de cano 

6223 Horier, Sidney, Het gevaarlijk spel 

6224 Miller H. Topping, Gebroken trots 

6225 Palmer, Stuart, Moordend parfum 

6226 Pleysier, A., De speelweide 

6227 Robius, Denise, Liefde reikt tot de sterren 

6228 Sapper, de. Wraak 

6229 Ayres, Ruby, Jackie's perikelen 

6230 Baldwyn, F., Onwillige getuigen 

6231 Charteris, L., De laatste held 

6232 Cevanu, Mia, Batavia-Singapore 

6233 Crofts, Freeman Wills. Het mysterie v.d. Hogs Back 

6234 Freeman, Martini, De zaak van de blinde muis 

6235 Gregory, Jackson, Bill, de heethoofd 

6236 Loring, Emilie, Hét uitkijk-huis 

6237 Mitchell, Margaret, Het zaad ontkiemt. 2 dln 

6238 Mann, E. B., Cowboy-Veete 

6239 Raedt-de Canter, E., De vreemdeling in uwe poorten 

6240 Robertson, F. C, Owyhee, de man van graniet 

6241 Roan, Tom, De chineesche draak wreekt zich 

6242 Savi, E. W., Liefde waagt alles 

6245 Smeding, A. (Alie v. Wijhe-Smeding), Bruggen-bouwers 

6243 Steno, Flavia, De nacht van San Lorenzo 

6244 Wilkins, Vaughan, Dus toch Victoria 

GA LEZEN BIJ: „VAN PETEGEM" 
EN GE ZIJT TEVREDEN! MSMMMÊÊ^mm^ 
Een goed adres is: \j* i)Jj 
Pakveldstraat 14 - Telef» 185 IN BB UWTREGIAMEI 

enDÉGORATIE 
^HERKEN enz WILLEM5TR3IZANDVOORTÏI6 
Z AN DV:LAAK: 341 BENTVELD t26 VRIJDAG 8 APRIL 1938 Tiende Jaargang 

ii nu ii \ \ |i " JMn MM*7n M M^7'T i 1 i TT 5 T f ï T P P PÏM 1 " ! r PT 1 " t H ' P l 8 1' ï r l r f ' H |ITr No. 17 
PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—5 regels ƒ1.— 

Elke regel meer ƒ0.20 (bij abonnement korting.) 

ABONNEMENTSPRIJS: 75 CENTS PER DRIE MAANDEN MET OFFICïEELE BADGASTENLIJST VAN HOTEL- EN PENSIONHOUDERS UITGAVE: VAN PETEGEM's DRUKKERIJ 
Burg, Engelbertsstraat 11 - Telefoon 393 - Postgiro 67851. 
LOSSE NUMMERS 10 CENTS. naaanDonaoaaaDnacnDODDDDDnnaoaaoEGaDaDGODaDCDDDaanDDDDoanaGD 

D __ D 

a 

a 

± 50— ƒ 120 voor uw toestel terug bij inruil voor het g § ICoopf nu een modern üa£!i®«t©@si©! 
mooie „PHILIPS" „CONCERTO" Apparaat § 

Ket neusje van de zalm. 

Levering op GEMAKKELIJKE betalingsvoorwaarden 

Electro-Central J. E VAN KEULEN 

DIACONIEHUISSTRAAT 24—9 - TELEFOON 173. 

IN ELK HUIS THANS RADIO ! ! 

Voor 65 et p.wk 't prachtige Philips-verhuur-toestel, 
inbegrepen alle onderhoudskosten. t3nDnnaoDnacnDnöD3atJGCianac!apnnDanDCjncDannrjDunnnnaaQnL-;cQ3DannD STATIONSPL. 
TELEFOON 458 Directie : 
GEBR. KOPER ook deze week weer 'n beperkte gelegenheid om de Zondagavond- Voorstelling 
voor goedkoopere prijzen bij te wonen, waarvan de vorige weken zoo'n 
gretig gebruik is gemaakt. - Mits Uw kaart vóór Zondagavond, 7 uur, in 
Sigarenmagazijn J. WATER, Stationsplein, gekocht, kunt U ons prachtige 
programma zien voor onderstaande prijzen: 

Parket en Parterre 30 et. - StaSies-Ealcon SS et. 
Loge 30 et. (aHes Inbegrepen). 

AAN DE CASSA HANDHAVEN WIJ ONZE GEWONE ENTREE-PRIJZEN 

ZATERD. 9 - ZONDAG 10 - MAANDAG 11 APRIL — 8 UUR; 
. 3 DAGEN! 3 Opvoeringen van een groot J5urje>Prpgramma ! 
Als eerste hoofdfilm het machtige filmwerk: 
L i S§W». KATE von NAQY.Ü 

(Handel in blanke slavinnen) 

Weet U, dat de handelaren in blanke slavinnen geen middel onbeproefd 
laten om lichtgeloovige meisjes naar de duistere oorden van vermaak in 
Zuid-Amerika te lokken. De weg naar Rio is vol gevaren voor jeugd en 
schoonheid. 

„DE WEG NAAR RIO" (Handel in blanke slavinnen) is de film welke thans f 
met overweldigend succes in Cinema Royal te Amsterdam vertoond wordt, i 
Reeds heden in ons theater!! g 

TOEGANG UITSLUITEND VOOR VOLWASSENEN (18 iaar.) 

Als tweede hoofdfilm, opvoering van een groot lachkanon: 

J0E BR0WN OP DE PLANKEN 

Een oer-komisch filmwerk, waarbij de- lachsalvo's niet van de lucht zijn. 
Wilt U zich amuseeren, ga dan „Joe Brown op de Planken" zien! en U 
zult zich kostelijk vermaken. 
Attentie: Op de avondvoorstelling uitsluitend toegang voor personen 

boven 18 iaar, 
ENTREE : 40—60—80—100 cent; (alles inbegrepen.) 

ZONDAGMIDDAG HALF 3 FABfllLIE-ftlATINEE 

Optreden van: 

JOE BROWN OP DE PLANKEN 

Een oer-komisch filmwerk, waarbij de lachsalvo's niet van de lucht zijn. 
Amusant voor jong en oud. ENTREE: 15 en 25 cent; (alles inbegrepen). 

DONDERDAG 14 APRIL — — — 8 UUR: 

POPULABRE ¥OORSTEiLB^G 

Opvoering v.d. groote superfilm der Warner Bros welke nog niet in 
Zandvoort is vertoond: Een groot en machtig filmwerk met 's werelds grootste karakterspeler 
PAUL MUNI bekend uit „De Goede Aarde". 

„Tusschen twee werelden" is een van de mooiste films, ooit door PAUL 
MUNI gespeeld. Toegang boven 18 jaar. 

ENTREE : 30 en 55 cent; (alles inbegrepen.) De Heer L. J. Rinkel overleden. 

Donderdagmiddag overleed in 
het Diaconessenhuis te Haar- 
lem op 56 jarigen leeftijd de Hr 
L. J. Rinkel. 

De overledene zag op 1 Dec. 
1881 te Haarlemmermeer het 
levenslicht en kon in elk op- 
zicht een self-rnade man ge- 
noemd worden, die zijn zaak 
aan de Gr. Krocht tot een zeer 
bekende wist te maken. Hij was 
een vooraanstaande figuur in 't 
zaken- en middenstandsleven, 
oud-voorzitter v.d. Z.H.V. en 
voor de reorganisatie penning- 
meester van V.V.V. Voorts 
was hij Regent van hei Oude 
Mannen- en Vrouwenhuis. 

Met hem is een verdienstelijk 
burger heengegaan. » Zondag -10 April, 's avonds 3 uur, op veeivuSdig verzoek f 

nog slechts een enkele opvoering van het BEKENDE BLIJSPEL J tt 
waarmede Zondagavond 27 Maart een overweldigend succes geboekt is. 

prijzen 30 ot. m* na AFLOOP BAL! 

(belasting inbegrepen) «ar— «» ,, ■ , , . 

KAARTEN verkrijgbaar bij : H. LUYTE, Pakveldstr. 3 - Z. J. LEEN, Burg. Engelbertsstr. 9 en aan 
het gebouw. - Slechts een beperkt aantal werkloozenkaarten verkrijgbaar a 12 et. - Plaatsbespreken 
dag der voorstelling van 2—4 uur: M" EEN AVOND VAN DOLLE VROOLIjKHEID DE PLANNEN VAN V.V.V. „QNTHULD". Ter versterking 
van den band tusschen de leden onderling, maar tevens om 
plaatselijk propaganda te mak<bn voor V.V.V., organiseerde 
deze belangrijke Vereeniging Woensdag een dans- en kien- 
avond in de weelderige Bagdadzaal van Pavillon Riche. 

De ijverigste, van de toch alle actieve commissies, die bij de 
reorganisatie ingeschakeld werden — we bedoelen de amuse- 
mentscommissie — kon als eerste haar aanwezigheid toonen 
(al was haar medewerking aan dezen avond slechts gering), 
wat zij spoedig en vaak hoopt te herhalen, blijkens de „onthul- 
lingen" die ons tijdens dit feestelijk samenzijn gewerden. 

Na het in veel- en enkelvoud komen van de gasten, tijdens 
welke momenten het als verpoqzing toegestaan is zich te ver- 
diepen in de zich aan het oog voordoende feiten, waarvan één 
was, dat V.V.V. zooveel vooraanstaande personen onder haar 
leden telt, niet in het minst luisterende naar de muziek van 
een Riche waardige» band, verbrak de stem van Burgemeester 
Van Alphen d,e grens die ons scheidde van den aanvang van 
het gevarieerde programma. | 

Z.E.A. liet, na allen hartelijk j' welkom te hebben geheeten, 
het doel hooren waarvoor men 'hedenavond bijéén was. het tot 
bloei brengen van de V.V.V., opdat zij dit met meer succes met 
Zandvoort kon pogen te doen. 'j - 

• Spr. introduceerde_Kerjial£eni.--den directeur van V.V.V., den 
heer J.C.A. Kruijt, die op duidelijke wijze uiteenzette wat de 
nieuwe vereeniging, doch evenzoo de inwoners van Zandvoort 
te doen staat. Zijn sympathieke persoon en woorden moeten 
hem ongetwijfeld dadelijk het vertrouwen verschaft hebben 
van een ieder die hem aanhoorde, wat na verloop van tijd, 
zeker algemeen zal zijn. Iets wat we even sterk hopen van het 
dringende verzoek om medewerking, al 1 e r medewerking, om 
voor Zandvoort te kunnen doen wat tot nu toe verzuimd is. 

Naast de vaststelling van het feit dat er voor Zandvoort niet 
gedaan is wat er gedaan had moeten worden, dient oogenblik- 
kelijk opgemerkt, dat de middelen hier altijd voor ontbroken 
hebben. Wijzende op het nut om gelden beschikbaar te stel- 
len ter bevordering van de Vreemdelingen Industrie, liet spr. 
met cijfers zien hoever men in ons land hierbij op andere lan- 
den ten achter staat. Zwitserland gaf in het afgeloopen jaar 
per hoofd 15 1 /* et uit voor de propaganda, Frankrijk 7 et, Ne- 
derland slechts l'A et. Nu de ontvangsten uit de Vreemde- 
lingen Industrie (een uitdrukking die terecht burgerrecht ver- 
kreeg), resp. zijnde ƒ 40 per hoofd, ƒ 47 en ƒ 0.60. We zien het 
de uitgaven en ontvangsten zijn in verhouding evenredig. 

Ons land behoeft een krachtige propaganda om Ie voorkomen 
dat de balans van de door vreemdelingen hier verteerde gel- 
den en het 13 millioen gouddollar grooter zijnde bedrag wat 
door landgenooten in den vreemde wordt verteerd, voor ons 
een nog onvoordeeliger stand aanneemt. De A.N.V.V. zal dit in 
samenwerking met krachtige Vereenigingen voor Vreemdelin- 
genverkeer kunnen bereiken. Eigen land bezit immers ook vele 
waarden als toeristenoord. 

Nadat de heer Kruijt de toezegging heeft gedaan al zijn 
energie aan te wenden om de Zandv. V.V.V. aan haar roeping 
te doen beantwoorden en gewezen heeft op de gelukkige om- 
standigheid dat, nu de vereeniging gereorganiseerd is — ; met 
aan het hoofd een bekwaam „aanvoerder" als Burgemeester 
Van Alphen — zij haar vleugels uit kan slaan, schetste hij de 
situatie zooals deze zich hier overigens voor deed. 

Er komt weer méér geld binnen voor V.V.V., de beurzen 
openen zich, het enthousiasme groeit. Wat dit eerste betreft 
kon hij meedeelen, dat sinds de reorganisatie het ledental met 
plm. 20% toenam, extra ontvangsten ƒ 325; waar de gemeente- 
kas naast eiken aanwas een gelijk bedrag stelt, hoopte de 
directeur, dat de gemeente dit jaar een flinke subsidie moet 
verstrekken. Dan dient het medeleven, het enthousiasme der 
inwoners, te worden als in plaatsen als Katwijk en Bergen, 
waar resp. 551 en 525 personen lid van de plaatselijke V.V.V. 
zijn, tegen 199 in het voris jaar te Zandvoort. 

Om Zandvoort haar rechtmatige plaats opnieuw te doen in- 
nemen en te doen behouden is het noodzakelijk een V.V.V. te 
hebben met 500 leden. Spr. deed een ernstig beroep op de 
inwoners, onder verwijzing naar de woorden: Heel Zandvoort, 
van rijk tot arm, heeft belang bij de welvaart van ons dorp. 

Spr. noemde tot slot een deel van het seizoensprogramma op, 
uit te breiden naar gelang de inwoners toonen, mede door- 
drongen te zijn van de noodzakelijkheid een nieuwen koers in 
te slaan. 

Zondag 22 Mei: Harddraverij op den Boulevard, een attractie 
die o.a. te Beverwijk vermaardheid bezit en duizenden bezoe- 
kers zal trekken. Verder: een Bloemencorso, een Concours v. 
carosseriën, kinderfeesten en vermaken voor de jeugd ook bij 
slecht weer, eenige bals, een reddingsdemonstratie, goede 
vuurwerken, alles tot zoover de kas strekt. 

In aansluiting hierop deelde de Burgemeester nog mede, dat 
niemand boven den ander bevoordeeld zal worden — ook de 
directeur gaf deze oprechte verzekering — uit hoofde waarvan 
elke achterdocht kon verdwijnen. De nieuwe V.V.V. meent het 
goed met ieder, zoodat een ieder het goed met haar mag 
meenen. 

Mag de avond van Woensdag in samenwerking met wat de 
pers er van schrijft, een goede propagandist zijn voor de Ver- 
eeniging voor Vreemdelingen Verkeer, die, het zij niet genoeg 
naar voren gebracht, leven in de brouwerij wil brengen. 

Wat kan meer ons belang zijn? 

De heer P o m p e r een woord van lof voor de prettige 
wijze waarop hij de vertegenwoordigers van „de Koningin der 
Aarde" ontving. 

TENTOONSTELLING „HULP AAN SPANJE". Wegens het 
late inzenden van de copy is het ons niet mogelijk uitvoerige 
bijzonderheden te melden over bovengenoemde Tentoonstelling, 
gedurende drie dagen te houden in Pension X, Groote Krocht. 
Wethouder A. J. v.d. Moolen verricht Zaterdagmiddag te 2 uur 
de opening. Het Comité hoopt het publiek een duidelijk beeld 
te geven van het vernielende werk dat door de bommen van 
Franco verricht wordt. De entree is 10 cer<c per persoon. W. Weber, Loodgieter 

Diaconiehuisstraat 34 - Tel. 217 KLIJN Jp a 

Hoogeweg 60 Opleiding voor Praktijkexamens 

asssasasasa mm i hi 

H. GANSNER, P. Heiastr 12 

Burgen. Engelbertsstraat 2, 

Leverea en plaatsen van 

Haarden en Kachels 
Garage- en Taxibedrijf G» VOOGD 

BREDERODESTRAAT 8—10 — TELEFOON 88. 

Stalling - Reparatie 

I BEST INGERICHTE BEDRIJF TER PLAATSE. VOOR DE MICROFOON. Donderdagavond 14 April van 
7.15 tot 7.45 uur zal onze plaatsgenoote Mevrouw Ria Draak- 
Groenveld voor de N.C.R.V. eenvoudige gedichten uit eigen 
werk voordragen. Gebouw »■ OMOPOLE" - Zandvoort 

OP ZATERDAG 9 APRIL 193S 

TEN BATE VAN HET ISRAËLITISCH ARMBESTUUR 
met medewerking van: BALLET van HANS! en DAISY G0ETZE DSRIGENT: S. H. ENGLANDER 3 FRÜSDA SE 54 en meerdere ATTRACTIES 

ENTREE SO CENT PER PERSOON 
AANVANG 8 UUR gsKss^ss^saEEa 9 I daar wij dit Spotgoedkoop verkoopen ! Prima zijde Dames Hemdjes en Directoirs 59 et 

Dames Onderjurken, prima zijde 98 et 

Fil decosse zijde Dames Onderjurk 68 et 

Pracht zijde Dames Nachthemden 169 et 

Zijde Dames Bloeses, vanaf 6S et 

Zijde Bustehouders 59 et 

Dames Interlock Camisoles en Directoirs 39 et 

Kindercamisoles en Directoirs, vanaf 14 et 

Profiteer nog van onze Kousen- en Sokken-Reclame. 

Dames Kousen, Waschzijde, fijn geweven in moderne tinten 29-36-49 et 

Natuurzijde Kousen 58 et 

Onze bekende Bemberg zijde Kousen . .. nu 79 et 

Kinder fil decosse Kousen . . vanaf 14 et Sportkousen vanaf 26 et 

Vergeet U vooral niet enkele paren van onze speciale aanbieding 
Heeren Sokken mede te nemen. 

Pracht Heeren Sokken, prima kwaliteit 23 et., in fil decosse 26 et 

Alle kleuren Jaspe Wollen Sokken 49 et 

Let vooral op onze SPOTGOEDKOOPE AANBIEDING 

In VITRAGE, AFGEPASTE GORDIJNEN, KLEEDJES en PLANKDOEKEN want dit 
KOOPT U ALLEEN IN : 

99 f SCHOOLPLEIN 4 
hoek 
WILLEMSTRAAT. 
r 

der JuhïBeum-g$aand° 

DUBBELE WAARDEBON ! ! dus 10 % korting 
en toon bijzondere aanbiedingen. Zeer zware Interlock 
dames directoirs en 
camisolcs, alle maten 
lste keus, zon- % n\ 
der weeffouten "3 ui, 
Tijdelijke aanbieding! 
Zware 

sokken, 

kwaliteit Sajet werk- 
oerst. 2 g £ Tijdelijke aanbieding! Prachtige zijden Inter- 
lock broekjes en 
li eindjes (JQ nt 

met roesje . .. "" l» 1 

Tijdelijke aanbieding! Zijden dameskousen 

25 et. 

Tijdelijke aanbieding! Etamine in diverse 

kwaliteiten 
Marquisettes Q n f 
Voiles vanaf .. ot,u HEEREN INTERLOCK BROEKJES OQ nf 
OF SHIRTS ^^ Cl ' Gebloemde tafelklee- 
den 90 x 90 in zeer 
frissche OQ /.f 
dessins ^"^ vi ' Zware Graslinnen 
lakens f J 29 

39 et 150 x 225 
Groote sloopen Franje, kant en plank- 
doeken in alle 
mogelijke soor- "2 n f 
ten vanaf ... J % " u Verder groote sorteering in: BEDRIJFSKLEEDING - Strandstoelen- 
voering - Strandstoelloopcrs - Tentlinnen - Beddetijk - HEEREN- 
MODE-ARTIKELEN - BABY-GOEDEREN - Handweefstoffen, 
Handweeftafelklecden - Tafellinnen - Borduui-kleeden - WOL en 
het gehecle kleinvak. (Machinezijde in 250 kleuren voorradig). 

„EENDRACHT-ZEGELS" WORDEN DOOR ONS AANGENOMEN. 

Nu dus : Bovendien bij ƒ 20. — bonnen, ƒ2. — aan goederen terug, 
mits gekocht in de maand April. 

Maüufactüf eiimagaz* „DE WAAG" 

HALTESTRAAT 40— 40a. 

Grootst gesorteerd - Voordeeligst in prijs - Gewaarborgde kwaliteiten 

EENS KLANT BLIJFT KLANT! Maar KEMP's FRUSTHASSIDEL voor alle 
soorten Binnen- en Buiten!. Vruchten. 

PROFITEERT NU NOG: 

2 Ponds Blik Snijboonen - Spercieboonea - Spinazie en Andijvie 
van de Beverwijksche Conservenfabriek, Zeldzaam v. kwaliteit 

Gé!n e w u a't" g r ! ! Slechts 16 eesit 

Doperwten. buitengewoon mooi, 2 ponds blik 22 et 

Augurken, zoet-zuur, per 2-ponds blik r . . 19 et 

CHAMPIGNONS zeldzaam mooi - TOMATEN 

Baf lederen dag VERSCHE AARDBEIEN <98 

KEMP'S Fruithandel - Kerkstr. 35 - Tel. 152 

ZONDAGS GEOPEND VAN 2 TOT 8 UUR! / wanneer U het met minder aï kan en dan toch 

1ste KWALITEIT ARTIKELEN 

voor Uw geld ontvangt. MOOIE HAM, per ons 16 et 

NIERWORST, per ons 13 et 

SN1JWORST, FIJNE, per ons . 17 et 
BOTERHAMWORST, p ons . ..10 et 
LEVERWORST, per ons . ..Set 
SAKSISCHE LEVERW. p.ons 12 et 
BERLINER LEVERW.. p. ons . 17 et 

GEK. WORST, per ons 12 et 

ONTBIJTSPEK, per ons 15 et 

BACONSPEK, per ons 16 et 

PROCUREURSPEK, per ons . 18 et GEHAKT, per ons 14 et 

BLOEDWORST, per ons 8 et 

JONGE VETTE KAAS, p. ons . 7 et 
LEKKERE BEL. KAAS, p ons . 9 et 
LEIDSCHE KAAS, per ons . . . 6 et 

EIEREN, 3 5 ct 

ROOMBOTER. 'per pond '. '.'.73 et 
LEVERPASTEI, groot blik . ..15 et 

Groot blik ZALM 25 et 

JAM, per Pot vanaf 24 et 

SARDINES, 2 blik 25 et I SPERCSEBOONEN, SNIJBOONEN 
AS^DUVIE en SPINAZIE per blik 16 cent 
m m 
m 
m 

ËJ 

m E! 

ü m SOEPGROENTE, per blikje . ..10 et TOMATENPUREE, per blikje . 10 et r=5 

QQ Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging. [sj 

@ HET IS VOORDEELIGER BIJ: § 

Ü «, a « a Hl 

ÏSi M\ mf^^Btffti&ir^B»!^ ZEESTRAAT 44 |a] 

TELEFOON 521 dl 

prijzen uit en vergelijk ze» | Zeemleer, één geheel prima 45-59 et 

Werksponsen 15-19 et 

Kastpap., wit en bedr. p.rol . ..10 et 

Bezems 25 et 

Werkboenders 5-S-10ct 

Waschboenders 9-13 et 

Lolaborstel (verstelbaar) . ..19 et 

Knolletjes 5- 9 et 

Cocosstoffers, kort 16 et 

Harenstoffers, kort 33 et 

Stofkwastjes 9 et 

Witkwasten 39 et 

Koffie filters 15 et Stofdoekmandjes . 


25 et 


Boodschappentasschen . . 


.12-18-24 et 


1 pak AHA-zeep 


.. . . 9 et 


2 pak zeeppoeder, prima 


. ..10 et 


Koperpoets, per busje . 


.. ..10ct 


3 rol closetpapier . 


.. ..10ct 


10 theelichtkaarsjes . . . 


.. ..10ct 


Goud-Zilverbrons . 


.. ..10 et 
. . 10 et 
.. .. 7 et 


Tip-Top waterverf, p.p. 


25 et 


Onspringbare babyflesch 


. ..12 et 
.. ..6 et Tevens Reparatie van Poppen en Mechanische voorwerpen 
Tabak - Sigaren - Sigaretten - Leesbibliotheek 

„DE N00RDERBAZAR" 

HELMERSSTRAAT 37 (Plan Noord) Heel Zandvoort spreekt er van 

Het is nu zoo goedkoop bij UYLEMAN 

HET IS MAAR EEN WEET WAAR JE MET GELD UIT 

TE GEVEN, TOCH GELD BESPAART 

Een Heerenrilwiel met origineele terugtrap rem, 4 deelige 
Jasbeschermer, Kettingkast, Bagagedrager, 6 Volts- 
Dynamo met kap en verklikker, Tasch £ <1A C[\ 
m. gereedschap, elec. achterlicht, enz. metf j"(,Jv 

volledige garantie, voor slechts _— — — . 

IN ONDERDEELEN ZIJN WIJ 'T VOORDEELIGST! 
BANDEN (Hevea product) vanaf 89 cent - GRATIS 
omleggen - 6 volts Dynamo met Kap ƒ 3.50 compleet, 
Binnenbanden v.a, 35 cent - Voetpomp met slang 59 et. 
Te veel om op te noemen 1 

Uw reparaties zijn in evenredigheid ook goedkoop en 
eerste klas. Profiteert van mijn ruim 20-jarige ervaring. 

Koopt bij de BOKSENDE Amsterdammer 

GROOTE KROCHT 19 
Voorheen „Groninger Bazar" — Telefoon 558. Met de Paaschdagen KEUREG GEKLEED 

VOOR 

Betere Maatkleeding 

fa. v. Hensen 
Groote Krocht 23 - Tel. 274. 

Jarenlange Coupeurservaring ! 

Ons magazijn heeft voor U een 
Ruime sorteering Confectie, 
Costumes, plus-fours, fantasie- 
pantalons, alle maten. 

We hebben thans aan onze 
zaak verbonden een afdeeling 
naar maat. 

Hierin slaagt u voor betrek- 
kelijk geringen prijs en beter 

dan goedkoop 
maatwerk. In Hoeden 
collectie. en Dassen pracht 
Zie étalage.! Eigen atelier voor Oppersen, 
repareeren en moderniseeren. Volksdrogisferij K* v* <L Poorten 

SPOORSTRA AT 22 — TELEF. 374, 
Zuivere Amerikaansche Petroleum (afgehaald) 7 1 /» et p.L. 

Ie kwaliteit GLANSVERF 
vanaf 60 c4= per kilo. 

Ie kwaliteit GRONDVERF 

vanaf 48 et. per kilo. 

BEHANGSELPAPIEREN in voorraad 

tegen gek goedkoope prijzen. 

fö C£ Inzetten van 
P"* •«' Ruiten. 

CARBONILEUM - TEER enz. 

WITKALK 
MELK oader rabbinaal toezicht HOOGEWEG 29 ENBOSC3I 

TELEFOON 164 HBBHaBESaffi233HHBfflaB«HHHERaHKHHBSHEHBHSHHH3 
B B 

| L aaf ons ook eens üw 1 B 
B S 
B 

a 

B 
E 
E fgjrae wasch behandeierB i Electr.i Wasch-, Strijk- en g 
Glansinrichting „WEST" | 
Hoogeweg 25 - Telef. 191 ■ e Overhemden 25 - Boorden 8 et. I 

HECaKHHBHEESESHSBfflaEBHESHaaSeaeEEaHgSSHEHBa Laat van Uw zwaar veeren bed 
3-DEEL9G EV3ATRASSER5 maken? 

Tevens het beste adres voor overtrekken van Bedden, 
Springbakken, Divans, Stoelen, enz. Beleefd aanbev. 

J. STEEË^IEKER, v. Ostadestraat 10 Eensge noieeringen 

waar beslist iets voor U bij is. 

RIJWIELEN vanaf f 42.50 f 1.— per week 
ZONDER VOORUITBETALING 

SPORTFIETSEN ƒ57.50 

BUITENBANDEN ƒ0.95 

IM. TERRY ZADELS ƒ1.95 

BAGAGEDRAGERS ƒ 0.48 

PEDALEN ƒ 0.85 

JASBESCHERMERS, (leerdoek) ƒ0.65 

KETTINGKASTEN ƒ1.25 

GROOTE SORTEERING KINDERDUO's, v.a. . ..ƒ 1.20 
Haarden - Stofzuigers - Bakfietsen - Transportfietsen 

op gemakkelijke betalingscondities. 
De grootste voorraad, de beste rijwielen, vindt U bij : 

JAN POOL 9 HaBftesfr. 58 

TANDEMS te Huur. BBBBBBHBflBBBflaBBBBBBBBBBflaBHaaBaflBBBnBBB 

B 

Wij geven den toon aan ■ in kwaliteit en prijs* 

Kiest „Spiers" als Uw slager, en gij zult tevreden zijn. 

Wegens hel enorme succes, a.s. Zaterdag het bekende 
Twaalf-imrrje, bestaande uit: 

1 ons LEVERWORST 
1 ons BLOEDWORST 
1 ons ROOKWORST of 
BOTERHAMWORST voor slechts 

23 cent B 
B 
B 

B 

a 

B Vleeschhouwerij J. J. SPIERS 5 HALTESTRAAT 30 TELEFOON 144. JUBILEUM BURGEMEESTER. Het Donderdagavond defini- 
tief samengestelde werkcomité deelt in aansluiting op ons 
vorig bericht betreffende het a.s. jubileum van Burgemeester 
Van Alphen mede, dat in overleg met den jubilaris de officiëele 
receptie ter gelegenheid hiervan, zal plaats vinden op Zaterdag 
16 April a.s. ten Raadhuize. De gelegenheid tot gelukwenschen 
is voor deputaties van vereenigingen van 3-4 en voor particu- 
lieren van 4-5 uur. 

Aan de burgerij doet het Comité het verzoek de vlaggen uit 
te steken. 

EEN ADRES OM AAN TE BEVELEN. Zondag a.s. zal in de 
Dr. Joh. Mezgerstraat no. 82 een kinder-pension worden ge L 
opend door den Heer en Mevrouw M. Frank, dat aan de meest 
moderne en hygiënische eischen beantwoordt. Zoowel ligging 
als inrichting van het nieuwe pension, dat in een lang gevoelde 
behoefte voorziet, zijn van dien aard, dat met reden mag 
worden verwacht, dat het echtpaar Frank in zijn nieuwe 
onderneming volledig zal slagen. 

Het Secretariaat der Ned. Israël. Gemeente is vanaf heden 
eveneens gevestigd Dr. Joh. Mezgerstraat 82. 

OM EEN BELASTINGPLAATJE ! Op de verleden week in 
dit blad geplaatste advertentie van: Belastingplaatje te koop 
aangeboden! meldden zich 52 kooplustigen. Een bewijs hoe „De 
Zandvoorter" in het middelpunt der publieke aandacht staat. 

Kiest ook voor de kleine advertenties ons blad! 

Het is gemakkelijk dat men ze tegenwoordig ook op kan 
geven aan ons bijkantoor Haltestraat 31. COMMISSIE TOT BEHAl^ 
JEUGDIGE WEjj 

Bestrijding Jeugdwerkloosh C ], 

de Raad der Gemeente Zaiic| V o 
Maart, het voorstel van B. en ^ 
ding van de werkloosheid o n( j e 
drie-tal kleine woningen te (i 0( 
zijn, daar dank zei de pers ( 
doorgedrongen. 

Dat dit besluit de Commissie 
verdienstelijk te maken, in hoog 
welijks te worden betoogd. ^ 

Nu moet men zich echter n ie 
dag kan worden begonnen, daar 
want niet alleen B. en W. en di 
ment van Sociale Zaken heeft u 
een zeer belangrijk woord, w a J 
voor dergelijke objecten beschi' 
zeer bezwaarlijk er toe overgag. 

Maar gezien het feit, dat de ei 
Clublokaal, buitengewoon goed 
wordt gesteld voor andere Gei 
haar tweede object wel slagen 
kelen deze zaak nauwkeurig £>' 
dit werk! Onze Secretaris, 
bereid U in te lichten en de 
Zaterdag van 3-4 uur. Groote [g: i 

ZOE 

Ker 
in 
aan 
teZ 
bou 
wel we z 
. ,mat 

Ij --ooi 

f;an e 
p lad 
| een 
ponc 

|ii< lar K gej 

Lenti 

fWij 

i hter 

Yl • Kc 

nis! 
„ht ] Heden ontsliep in het Di- 
aconessenhuis te Haar- 
lem onze beste Man, 
Vader, Behuwd- en 
Grootvader 

LAMBERTUS 
JOHANNES RINKEL 

in den ouderdom van 56 
jaar. 

M. RINKEL-FEENSTRA 
L. J. RINKEL 
L. RINKEL-SPIJER 
C. A. RINKEL 

en Kleinkinderen. 

Zandvoort, 7 April 1938. 
Groote Krocht 4. 

De teraardebestelling zal 
plaats vinden op deAIg. 
Begraafplaats te Zand- 
voort Maandag 11 April 
_ n.m. 3 uur. Heden overleed onze 
beste Vriend en oud- 
Patroon, de WelEd. Heer 

LAMBERTUS 
JOHANNES RINKEL 

Zijn nagedachtenis zal bij 
ons in hooge eere blijven. 

E.JONGSMA 
E.JONGSMA-SCHUITEN 

Zandvoort, 7 April 1938. ZANDVOORT 

Notaris W.H. VAN ARKEL te 
Haarlem zal op Woensdag 27 
April 1938, nam. 2 uur in het 
Café Diemer a.h. Kerkplein 6 
publiek verkoopen: 
Vier heerenhuizen, erven en 

tuinen te Zandvoort aan de 
Brederodestraat 68, 70, 72, 74, 
groot resp. 1.60 A., 1.42 A., 
1.42 A., 1.47 A. 

Te veilen afz. en gecomb. 
Onverh. te aanv. na betaling 
vóór of op 8 Juni 1938. 
Bez. Dinsd. en Donderd 2-4 uur. 
Inl. ten kantore v.d. Notaris, 
Jansweg 52, Tel. 13895. ZANDVOORT. 
Dr. .1. METZGERSTRAAT 39. Openbare Verkooping 

Woensdag 27 April 1938 2 uur 
n.m. in het Café van den Heer 
Diemer, Kerkplein 6 te Zand- 
voort, ten overstaan van Nota- 
rissen B. M. Serné te Haarlem 
en Mr. A. M. Benders teA'dam. 
De villa genaamd „Zeppelin" 
met erf aan de Dr. Joh. 
Metzgerstraat 39 te Zand- 
voort. 
Vrij van huur. Betaling 8 Juni 
1938. Bezichtiging Dinsd. en 
Donderd. 2-4 uur. Inlichtingen 
bij Notaris Serné, Nieuwe 
Gracht 84 te Haarlem en Nota- 
ris Benders, Keizersgracht 618 
Amsterdam. PENSION gevraagd 

Dame op leeftijd vraagt Pen- 
sion in klein" rustig gezin te 
Zandvoort voor de maand Aug. 
Vereischten zijn eenvoudig 
degelijk eten en ruime Zit- 
Slaapkamer of Zitkamer en 
kleine Slaapkamer. Liefst stroo- 
mend water. Br. met prijsopg. 
(br.z.prijsopg. worden niet be- 
antwoord) onder no. 74 WEN- 
SING'S Adv. Bur. Haarlem. Te huur 

Groot Winkelhoekpand 

ruime bewoning. met Zonnig Bovenhuis voor klein 
gezin ƒ4.75 p.week. Garage of Werkplaats ƒ 2.— 
per week. Bevragen: Kost- 
verlorenstraat 60. TE KOOP: 

een z.g.a. nieuwe, moderne 
Kinderwagen!, 
op dikke banden. Tevens gele- 
genheidskoopje van een soliede, 
moderne merkhaard z. gebre- 
ken. Prijs billijk. Mei. E. BOL, 
Duinstraat 3. 

TE KOOP: 

Paar