Skip to main content

Full text of "Zandvoortse kranten - De Zandvoorter 1941"

See other formats


Vrijdag 3 jan 194ï Ï3ë Jaargang No. 4 
: Uitgever: V. J. VAN PETEGEM Orgaan voor Zandvoort en Omgeving 

Burgem. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort Telefoon 2793 - Postgiro 67851 BRIDGE-DRIVE 

ZONDAG 12 JANUARI organiseert 

PAVILJOEN RIENSTRA 

een groote 

Stöwell Bridge-Drive 

Aanvang 11 uur 's morgens. 
Inschrijfgeld f 0.75 per persoon. 

Aanmelding schriftelijk Strandweg 6, Zandvoort. 
Sluiting deelname Zaterdag 11 Januari. —wttmwwiiw ,,s,„TROCADERO" 

waar men zich het meest amuseert. 
IEDEREN AVOND en ZONDAGMIDDAG 

JACK DAN E 

en zijn Dans- en Stemmingsband. 
DANSEN 
STEMMING WWW»IM BWlMWttyW>W*W% «WW»AWWM I Theater „MONOPOLE" TELEFOON 2550? j^^ Dir.: Gebrs. KOPER STATIONSPLEIN Vanaï VRIJDAG 3 tot en met MAANDAG 6 JANUARI 
iedéren avond aanvang half acht. 4 Dagen!! 4 Opvoeringen!! 

De groote avonturenfilm' dèr Tobis, met de onvergetelijke 

LA JAIMA IN DE HOOFDROL 

DE STER VAN RIO 

Een kleurige en bewegelijke handeling, zich beiirtelings af- 
N spelend in het Braziliaansche oerwoud, het havenkwartier van 

Rio de Janeiro. de diamantbeurs in Amsterdam en internatio- 
" ' nalè Variété's . . .*.'. Een film rijk aan avonturen met de onver- 
getelijke LA JANA in de rol van een Braziliaansche danseres! 

DE STER VAN RIO. Dansen vol vreemde schoonheid en luis- 
ter. Een temperamentvolle vrouw - juweelenhandelaars, span- 
ning en vol boeiende handeling. 

DIT IS DE FILM WELKE U MOET GAAN ZIEN! 
In ons voorprogramma opvoering van 

U.F.A.-WERELDNIEUWS. 

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles-Balcon 75. Loge 90 et. 
Entree militairen: Parket 20, Parterre 30, Stalles-Balcon 40, 
Loge 50 et. 

TOEGANG! BOVEN DE 18 JAAR. 

Zondagmiddag half 3 FAMILIE-MATINEE 

Als hoofdfilm 

Het getrouwde School meisje 

Een daverende comedie, waarbij de lachsalvo's niet uit de zaal 

zijn, in de hoofdrollen: THEO LINGEN - HANS MOSER 

} GUSTIHUBER. Entree: 20-30-40 cent. 

,-,, ■■■■:,■:■ '';,.., , DINSDAG 7, WOENSDAG 8 en DONDERDAG 9 JANUARI 
; aanvang halt acht ;.„, 3 DAGEN! 

3 POPULAIRE VOORSTELLINGEN 3 

■-.,. ■'■■■':';<;■.•';■ : . ' /Opvoering van de daverende filmklucht: | 

Het Getrouwde Schoolmeisje 

: . EEN OERGEESTIG FILMWERK waarbij U zult schudden van 

het lachen, met THEO LINGEN - HANS MOSER - GUSTI 
HUBER ; Toegang, voor iederen leeftijd. 

Entree: Parket-Parterre 30 cent. 'Stalles * en Balcon 54 cent. 
Loge 75 cent. - • • Voor RADIO - van Keulen 
RADIOLAMPEN-METING VIJF CENT PER STUK 

bij niet aanschaffing van nieuwe 

Alle merken volgens FABRIEKSPRIJZEN 

VERHUUR Philips Radiotoestellen per maand enz. ELECTROTECHN.BUREAU 

JilimKEULEN DIAC0NIEHU1S5TR.24 ZANDVOORT 
... mJ TEL. 2??? . ; .-. 

Wanneer de waterleiding bevroren is, stelt U 
zich dan met ens in verbinding. Met het aller- 
nieuwste electr. ontdooiingsapparaat maken wii 
zonder iets te beschadigen de zaak in orde. 
Lage kosten; in enkele minuten gereed. De DIRECTIE van het 

.GROOT BADHUIS" 

ZANDVOORT 

wenscht haar bezoekers het aller- 
beste in het bereids ingetreden jaar 
' en vertrouwt dat haar streven om 
steeds het beste ie brengen gedurig 
meerdere waardeering zal mogen 
ondervinden. 

Breng eens een • 

gezellig en avond 

, •■ . door in onze Normandie-Bar. 

lederen Avond én Zondagmiddag 

■ FEBRYen JACK Het succesvolle Duo met hun intern, 
liedjes. Versterkt orkest. Dansen Stemming - . Gewone 'prijzen 

We treffen elkaar in de 
Normandie-Bar. HET ONDERWIJS TE ZAND VOORT IN GEVAAR. 

- Het is ieder inwoner van Zandvoort bekend, dat 
het Lager-Onderwijs hier ter plaatse op- hoog peil 
staat 

Zoowel het openbaar als Bijzonder onderwijs ge- 
noot een zekere reputatie en welvaart zooals men 
die b.v. in groote steden gewend is. 

Dat dit voor een forensenplaats, die duizenden' 
guldens voor propaganda moet uitgeven 'n levens- 
voorwaarde is, behoeven we natuurlijk hier niet 
meer te schrijven. 

Echter heeft niemand hier ooit speciaal bij stil 
gestaan. Men heeft het steeds als vanzelf sprekend 
beschouwd, dat een Forensenplaats van bijna 
10.000 inw. onder de rook van de hoofdstad des 
lands, zich op goed onderwijs kon beroemen. 

De resultaten van ons lager-onderwijs zijn even- 
eens zeer goed. 

Hoeveel jongens en meisjes is het gelukt het Mid- 
delbaar onderwijs te volgen en H.B.S. Lycea of 
Gymnasium met succes te bezoeken. 

Hoeveel jonge menschen die het lager-onderwijs 
te Zandvoort mochten ontvangen, bevinden zich in 
binnen- of buitenland met vooraanstaande betrek- 
kingen en plukken de vruchten vari inspannenden 
arbeid hunner zeer bekwame onderwijzers, die jaar 
in jaar uit Zandvoort gediend hebben. Zelfs de vak- 
bladen uit onderwüzerskringen gewagen van Zand- 
voort, als de plaats waar het onderwijs „veilig" is. 

Verschillende Wethouders, gedragen door een 
vastbesloten Raad, hebben echter reeds jarenlang 
moeten kampen om dit kostbare bezit te behouden. 

Steeds heeft men getracht ons onder den voet 
te loopen. Nu en dan kwamen we eenigszins geha- 
vend uit den strijd, maar steeds weer gelukte het 
aan ons College een modus te vinden om de Kern 
te behouden. 

Geloof me geachte lezers uit liefde voor het on- 
derwijs, uit liefde voor ons mooie dorp. 

We herinneren aan de maatregelen die ons dage- 
lijks bestuur heeft moeten nemen om z.g. Kweeke- 
lingen met acte aan te stellen, om dat wij anders 
het „rantsoen" onderwijzers zouden overschrijden. 

Deze jongemenschen bleken na het beëindigen 
van hun studie zeer bekwaam en verklaarden zich 
bereid tegen een zakgeld van vierhonderd gulden 
p. jaar de noodzakelijke onderwijzers te vervangen. 

Alzoo hielpen deze onbewust een ongezonde plek 
in onze> Wetgeving in stand te houden, doch in Con- 
tradictio hielpen zij eenige jaren achtereen ons la- 
ger-onderwijs op peil te houden. 

Hieraan dreigt thans een einde te komen. 

Vier jaa : - lans: kon deze toestand in rtand woeden 
gehouden, doch thans staan we aan den vooravond 
van een belangrijks beslissing. De Regeerings-amb- 
tenaar n.1. de Secretaris Generaal of waarnemend 
hoofd van Binnen! zaken, evenals die van Onder- 
wijs, zijn van oordeel dat een Gemeente als Zand- 
voort/ die bijzondere steun noodig .heeft uit het 
werkloosheidssubsidiefonds; het Ouotum onder- 
wijskrachten niet mag overschrijden. 

Drie Kweekelingen met acte beloond met een 
salaris van vierhonderd gld, is overdaad en komt 
niet tepas. Hiervan moeten er twee ontslagen. 

Het gevolg zal dan zijn dat er eenge klassen 
zonder onderwijzer komen. Ook hier kan in voor- 
zien worden. Op advies van den Hoofdinspec- 
teur van het onderwijs (lach niet lezer) zullen op 
school C. B. en D. voortaan in feder lokaal twee 
klassen worden ondergebracht en zal voor iedere 
twee klassen één onderwijzers les geven. 

We krijgen dan een toestand dat b.v. in een klas 
48 leerlingen worden gestopt en één onderwijzer 
zal moeten trachten zich hierdoor te wringen en 
de orde handhaven Als afwisseling zal nu en dan 
getracht worden de kinderen les te geven. Na- 
tuurlijk iedere klas afzonderlijk.. 

Wij vragen ons af of dit alles nu een flauwe moo 
of werkelijkheid is. Helaas het is werkelijkheid. 
De couranten staan vol over het opvoedings- 
vraagstuk. De jeugd en nog eens de jeugd moet 
naar voren. 

We moeten leeren en marcheeren. Lichamelijke 
opvoeding vóór en na. Maar ten slotte komt er , 
uit een oude doos een óud bevel, dat we nu einde- 
lijk maar eens hebben op te volgen. 

Het gevolg is natuurlijk een enorme achter- 
uitgang van onze gemeente. Ieder ouder die- zich 
zelf respecteert zal zoo lang mogelijk zelf willen 
beslissen, hoe zijn kinderen moeten worden opge- 
voed. 

Is er in Zandvoort geen school waar men nor- 
maal onderwijs kan volgen, welnu dan zeggen we 
heel eenvoudig: het' doet ons erg veel leed doch 
adieu Zandvoort. 

' Met andere woorden , de jarenlange propa- 
ganda van V.V.V. en de onderwijs-instanties wordt 
met één bevel te niet gedaan. 

Het is ons thans reeds bekend, dat verschillende 
inwoners Zandvoort onmiddellijk gaan verlaten, in- 
dien deze middeleeuwsche toestand, werkelijkheid 
moet worden. 

Het bekende woord „Vestigt U te Zandvoort", 
zal niet meer noodig zijn. De meest draagkrach- 
tige inwoners voor zoover ze schoolgaande kin- 
deren hebben, zullen de vlucht nemen. 

Evenwel, indien we goed geinformeerd zijn en 
we hebben geen reden hieraan te twijfelen, is het 
allerlaatste woord in deze nog niet gesproken. 

Wc zijn overtuigd dat het College van B. & W. 
alles in Den Haag zal doen. om deze ramp te 
voorkomen. 

En tenslotte zal de Raad in deze eveneens nog 
een stem hebben uit te brengen En dat deze stil- 
zwijgend zal toezien dat ons dorp te gronde gaat 
gelooven we nooit. 

Indien we op den bon staan om tenonder te gaan, 
welnu laten we dan trachten het vonnis zoolang 
mogelijk uit te stellen, misschien komen er an- 
dere wetten en andere tijden. B. ...TONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK". 

Het Werkkamp te Beekbergen is uitgesteld tot 
13 Januari a.s. . - 

Opgaven kunnen nog geschieden bij den secre- 
taris den' heer H.J. Koning, Haltestraat 62. 

Het Comité van Actie. 

ZONDAGMIDDAG DANSEN IN „LOEFHOECK". 

Ook Zondagmiddag zal er gelegenheid zijn te 
dansen in Huize „Loefhceck". Dit Thé Dansant 
is voor ieder toegankelijk, terwijl de entree vrij is. 

NIEUWJAARSBAL VAN „TOB-NIET". 

We herinneren — voor zoover noodig — aan 
het Nieuwjaarsbal van de amusementsvereeniging 
„Tob-Niet" Zondagavond in Huize Loefhoeck. De 

De dansmuziek wordt verzorgd door „The Mar- 
mon Devils" in nieuwe uitgebreide bezetting. Di- 
verse attracties staan op het programma. 


Heden overleed na een kort ziekbed, onze 
lieve Man en Vader 

DIRK KOK 

in den ouderdom van 71 jaar. 

C.W. KOK— TERSTEEG 

TINE 

JAN 

Zandvoort, 2 Jan. 1941. 
Marnixstraat 3 

De teraardebestelling zal plaats hebben op 

Dinsdag 7 Jan. a.s. te 3 uur op de Alg. 

Begraafplaats te Zandvoort 
GA BiJ UZELF 

te rade 

Moet U zich als modem 
mensen niet op de hoogte 
stellen van de moderne radio- 
techniek? Kom eens bij ons 
binnenloopen en vraag een 
demonstratie van de nieuwste 
Philips toestellen! Wonderen 
van toon,alstemming en bereik! Een goed begin is 
h et halve werk 

In het nieuwe jaar koopen we. bij 

HENK SCHÜILENBURG 

De goedkoope Amsterdammer 

Groote Krocht 5—7 - Telef. 2974 

■ 

Geen koude handen 

Handwarmers, Handschoenen, enz. 
goedkooper bij ons. 

■ 

Gezellig licht 

. , Lampekappen in ruime sorteering. 

ZUINIGE LAMPEN om stroom te 
besparen. 

Nog voorradig Electrische Kacheltjes. 

HENK SCHÜILENBURG is toch 
voordeeliger. N. v. d. BOS 

GEDIPLOMEERD 

KRAAMVERZORGSTER 

HALTESTRAAT 9- 

kederij en Rijwielhandel 

H. Gansner - P.Helnst-12 
Burg. Engelbertsstr. 2. 

Leveren en plaatsen van 

Haarden en kachels Besteedt Uw A-AA-bon en doe dit THANS. 
KLEEDINGMAGAZIJN Fa. v. HENSEN 

GEDIPLOMEERD COUPEUR - BONTWERKER. 

GROOTE KROCHT 23 - TELEFOON 2574 

Sj^~ Ook voor Reparaties, Oppersen en veranderingen. 
SOKKEN - BRETELS - HOEDEN - HANDSCHOENEN alle maten. 

LEEREN JASSEN -WOLLEN JEKKERS, ook groote maten. Koopt 
deze thans. 

I~ Laatste dag voor koopen van Winterjas 

of Mantel, ook voor uw kinderen. VERKOOPT 

nu uw OUD GOUD en ZILVER 
tegen de hoogste waarde bij 

H. LANSDORP 

KERKSTRAAT 33 Koopt Uw 

Luxe doozen Post 

bij VAN PET EG E M 

Drukker- Boekhandelaar 
Burg. Engel bertsstraat 11 

Vanaf f 150 gratis bedrukt E. BOS & Zonen 

HALTESTRAAT 28. Telefoon 2112 en 
HALTESTRAAT 62a. Telefoon 2290. 

HEDEN ONTVANGEN : 

een mooie partij JAM van 

BETUWE enHERO 

l-ponds Potten; 5-Ponds emmers Jam, 8-ponds. 
emmers Jam, 10-ponds emmers Jam en 30-ponds 
emmers Jam. Prima kwaliteit en heuscK 
niet duur. 

Deze Jam bederft nooit en is 
voordeelig voor de boterham. 1 werkelijke Rijwielhersteller 
woont te ZANDVOORT. 

Het adres is: 

EL C van Nieuwenhuizen 

Koningstraat 19* 
„Gazelle" Rijwielen Dankbetuiging 

Hiermede betuig ik mijn oprechten dank aan 
'Dr. C. J. TICHELAAR en Zuster D1NA BRON- 
'DERS voor de goede behandeling van mijn Vrouw 
tijdens haar langdurige ziekte en overlijden. 

J. H. VAN KEULEN. 
Zandvoort, 3 Januari 1941. 
Diaconiehuisstraat 24. 

Dankbetuiging 

'Hiermede zeggen wij dank aan Zustei PAULA 
•voor de goede verpleging verleend aan 

Mevrouw BOURCE— SCHOUTEN. 
gedurende haar ziekte. 

Uit aller naam: 
R. P. S. M. BOURCE. 
Zandvoort, December 1940. 
Kostverlorenstraat 47. 

Dankbetuiging 

Hiermede zeggen wij dank aan Dr. C. A. VAN 
'FRAASSEN voor de goede zorgen ondervonden 
bij ziekte en overlijden van 

Mevrouw BOURCE— SCHOUTEN. 

Uit aller naam: 
R. P. S. M. BOURCE. 
Zandvoort, December 1940. 
Kostverlorenstraat 47. Net DAGMEISJE 

gevraagd van 9-3 uur. 
Zondags vrij. niet ouder 
dan 17 jaar, loon ƒ3.50 
per week. Haarlemmer- 
straat 26. 

FLINK 

DAGMEISJE 

gevraagd bij Dame met 
kind, kunnende koken. 
Aanm. Van Speykstr. 26. 

Verloren: 

BRUINE CEINTUUR van 

kinderjasie op 31 Jan. 
ongev. 6 uur. Tegen be- 
looning terug te bezorgen 
Kostverlorenstraat 112. 

GEVRAAGD 

NETTE HULP 

in de huishouding van 10 
tot 4 uur. Zondags vrij. 
Veldlaan 3. Bentveld. 

W.WEBER 

LOODGIETER 
Diaconieb.str.34 Tel.2917 DanDDaaDnaaDaDQaDDanDanDnanDanaQnnaaDDDDnDnDDDPD Amusernentsvereen. gg 1 OiJ"l\ilGÏ 

uize Loefhoeck" 35' a 

D 

□ 
a 
a 

D 

a 
o 
n 
□ 
□ 

D 

a 
a 
□ 
a 

g 

a 
□ 
o 
a 
o 

D 

a 

D 
□ 

a a 

DnanonnDannnaaooDoaDnoQauaoDDnaanoDEaoDDDaoanDnn Denkt om het 

Groote „TOB-NIET" Nieuwjaarsbal 

van ZONDAGAVOND. fUT" Diverse Attracties. 
COTILLONS - SURPRISES - PRI.TSDANSEN 
Entree: Leden 25 cent; Niet-led'en 40 cent. 

Band „THE AftARMON DEVILS" 

ia nieuwe bezetting. 

- *- * Bij „Tob-Niet" is het altijd gezellig I g 


HET GASBEDRIJF MAAKT VRIENDEN. 

, Wanneer uw rantsoen te klein is mag u meer 
verbruiken en wordt uw toewijzing verhoogd. 

De rantsoeneering van Gas is er. maar zij be- 
hoeft voor niemand meer hinderlijk te zijn dan dat 
er normale- zuinigheid betracht wordt. 

Een onderhoud met den heer A.A. Cense, den 
symoathieken Directeur van het Gemeente-Gas- 
bedrijf, bracht ons meer op de hoogte met wat 
nu wel precies verordend was. 

Het is goed nieuws, wat wij u dienaangaande 
mee kunnen' deelen, want bij alles staat allereerst 
voorop een ieder zooveel gas toe te wijzen als 
men normaal noodig heeft. 

Het zal heel wel kunnen dat men aan het toe- 
gewezen rantsoen te kort heeft door de sinds 
. vorig jaar gewijzigde omstandigheden. Deze kun- 
nen velerlei zijn en tot verhooging van uw rant- 
soen aanleiding geven. Zonder uitzondering zal 
dit zoo zijn wanneer u in tegenstelling met vorig 
jaar thans geen kolenfornuis meer bezit of ge- 
bruiken kan, indien u geheel of gedeeltelijk pe- 
troleum gebruikte, of wanneer het gezin grooter 
werd. Daarvan was men bij het vaststellen van 
uw rantsoen niet op de hoogte, dus is het begrijpe- 
lijk dat om te beginnen één lijn getrokken is, 
waarbij noodzakelijk de een teveel en nog meer- 
deren te weinig toegewezen kregen. 

Wie nu te kort heeft schrijft dit aan het Ge- 
meente Gasbedrijf Zandvoort en kan voorloopig 
datgene gebruiken aan gas wat men absoluut 
noodig heeft. Met andere woorden, als u een 
paar muntjes te veel gebruikt dan wordt dit zon- 
der meer toegestaan tot uitgemaakt is wat U er 
bil krijgt, wat uw definitieve rantsoen is. 

De heer Cense bleek een goed begrip te hebben 
van de moeilijkheden welke zich voor kunnen doen 
en zegde toe ieder gasverbruiker op de beste 
wijze te willen helpen. De verordening, zoo zeide 
hij, is er immers in hoofdzaak op gericht om ver- 
dere uitbreiding van het gebruik van gas voor 
verwarmingsdoeleinden (door kolenschaarste) te 
voorkomen en eigenlijk in het leven geroepen om 
de huisvrouwen een garantie te geven voor vol- 
doende gas in hun keukens. 

Op deze wijze uitgelegd kan het Gasbedrijf, wat 
zorgen wil, dat u niet te kort komt en daarnaast 
advies geeft over doelmatig gebruik, waarbij men 
gaarne uw comforen naziet of zij wel zuinig bran- 
den, vrienden maken. De brievenbus van het 
Gebouw Groote Krocht 10 staat open voor uw 
brief waarin u bericht meer gas noodig te hebben 
(u krijgt het beslist) en de toonzaal Oranjestraat 
heeft een groote voorraad zuinige comforen, op 
gemakkelijke wijze verkrijgbaar. We weten het 
dus huisvrouwen: te kort is niet noodig. want we 
hebben een vriend tot helpen bereid: ons Ge- 
meente Gasbedrijf. K. Biedt zich aan: eenv. 
burgermeisje voor de 

huishouding 

per 15 .lan. of 1 Febr. 
Diploma huishoudschool, 
»in- of extern, in Zand- 
voort of omgeving, v.g. 
g.v. Br. no. 1152 bureau 
De Zandvoorter, (Van 
Petegem's drukkerij. 

Mode-Teekenen 

Opl. Mode-teekenaar(es) 
en Ontwerper (ster). 
Club- en privé-les. Ate- 
lier Berna ten Bruggen- 
cate. Koninginneweg 6lA 
Haarlem. S, VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 

Beddenmaker 

Bllderdijkstraat 7. 

Billijke prijzen 

MEVROUW. 

Weet U waar U de 
Fijnste Boter, Kaas en 
Eieren kunt koopen? In 
„De Kaas en Eiermiin". 
van Th. v. Haastrecht, 
Swaluëstraat 6, Tel. 2081 

W. KLIJN Jr. 

Leraar Boekhouden M.0 
Hoogeweg 60. 
Opleiding voor praktijk- 
examens. 

Eet ons BROOD 
Bakkerij.WILLY* 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. Vlceschhouwcrij E VAN ELDIK 8 Zn, I 

SM E PEST RAAT 19 

Zaterdagmorgen 10 uur verkoop van 

VERSCH VLEESCH. 

Dinsdag 12 uur ERWTENSOEP, 1 bon 103 
per gezin, 25 et. per liter. 

Aanbevelend, 

Firma H. VAN ELDIK & Zn. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦ ♦ 

♦ 

♦ 
♦ V* J* van Petegem's Leesbibliotheek 

Burg. Engelbertsstraat 11 - . Telefoon 2793. 

Nieuwe boeken 

7184 Ayres, Ruby M., Als ik èèn en twintig ben. 

7185 Baker, A., Het lijk, dat gekust werd. Politieroman. 

7186 Berry, R.A., Strijd woedt om water. Wild-West. 
7178 Cardner, Erle, Stanley, De noodlottige circel. Deteot 

7188 Kuhn, D,. F., De luchthartige mandarijn; Chin. roman. 

7189 Loring, E; Langs een omweg. Roman. 

7190 Macdonald, W.C., De wraak van Matt Madigan, Cowboy 

7191 „ De ruiters v.d. fluitende doodskop. Cowboy 

7192 Prouty, O.H., Fabia's eigen weg. 

7193 Valentfne, De blauwe vijver. Humor, roman ♦ 
♦ 

♦ Juist nü 

een Oranier 
Cokes-Haardkachel De eenige Haardkachel welke 
met Cokes gestookt 

DAG en NACHT 

den geheelen winter kan door- 
branden. WNMMMM I W W MWWWWl I Oranier Cokes-Haardkachels 

hebben een gepatenteerde speciale constructie, welke deze 
sierlijke haardkachel voor alle mogelijke brandstof geschikt 
maakt, zonder dat het binnenwerk hierdoor wordt aangetast. 
Speciaal Parelcokes is aan te bevelen en kost slechts onge- 
veer 1/3 van wat U anders voor prima Anthraciet betaald. 
De Cokes slakt niet en zet niet aan maar verbrandt tot een 
poedervormig asch. 

Op het onverwoestbare binnenwerk wordt 5 jaar garantie 
gegeven. 

Veel meer warmte 
voor minder geld. 

Prijzen vanaf f 77.50 (160 M 3 ) 

P. H. TEROL 

Groote Krocht 19 - Tel. 2558 

Nog uit voorraad leverbaar diverse modellen: 

HAARDEN KOOKKACHELS 

HAARDKACHELS SALAMANDERS Smeedt het ijzer als het heet is! 

Er wordt in deze tijd veel gekocht. De onzekere 
toestand en de voortdurende prijsstijging is daar 
zeker de oorzaak van. En juist nu komt „DE 
PRIJSBREKER" met een bijzondere aanbieding. 
En wij zijn er trotsch op dat wij U, ondanks tijds- 
moeilijkheden, duurder materialen en hoogere aan- 
maakkosten een prachtserie LAMPEKAPPEN in de 
prijsklasse van f 3.00 kunnen aanbieden. Met deze 
aanbieding handhaaft „De Prijsbreker" ook in het 
nieuwe jaar tenvolle zijn reputatie als 

Zand voorts Goedkoopste Zaak. 

Wij hebben een pracht collectie van de beste en 
mooiste Lampekappen en de prijs ligt ver 
beneden de helft van de gewone handelsprijs. 

Ook op het gebied van VERLICHTING komt 

„DE PRIJSBREKER" 

voor den dag. 
Grootc Krocht 30-32-36 

TELEFOON 2603 VOETBAL — OVERZICHT „DE ZEEMEEUWEN". 

Zeemeeuwen I heeft het jaar 1940 op uitstekende 
wijze besloten door te Beverwijk van het zeer 
sterk geachte D.E.M, met 3-1 te winnen, wat wel 
niemand verwachtte. Wij nemen aan, dat de thuis- 
club met in vorm was en de heftige wind en 
voortdurend neerstroomende regen een voordeel 
was voor de stoere bewoners van de zeekant, doch 
daartegenover staat, dat Zeemeeuwen voor het 
eerst dit seizoen een sluitende ploeg vormde. 
Speciaal m de achterhoede vulden de spelers el-' 
kaar prachtig aan en de hard werkende D.E.M, 
voorhoede kreeg maar zelden een behoorlijke 
schietkans. De kanthalves waren steeds present 
om zo.o noodig te assisteeren en wisten ook vaak 
de voorhoede te steunen. Hier opereerden de 
binnenspelers in een vaak vrij middenveld en 
vele aanvallen waren door het hooge tempo ge- 
vaarlijk. De middenvoor was niet geheel fit. waar- 
door een viertal kansen waarbij deze speler vrij 
voor den keeper kwam, niet benut werden. 

Zeemeeuwen nam de leiding na ca. 20 minuten 
spelen toen een vrije trap via enkele schoenen bij 
den linksbinnen kwam en deze van dichtbij in- 
schoot. Hierbij bleef het tot rust; hoewel D.E.M, 
iets sterker was, gelukte het hen niet den keeper 
de passeeren. 

In de 2e helft heeft Zeemeeuwen ietwat voor- 
deel van den wind en start met enkele vlugge aan- 
vallen, waarbij de rechtbuiten spoedig succes heeft 
na een aanval van links. Goed solowerk van den 
rechtsbinnen brengt dan de stand op .3-0. De res- 
teerende 20 minuten versterkt Zeemeeuwen de 
achterhoede nog en heel D.E.M, komt naar voren, 
wat tot gevolg heeft, dat het door snelle uivallen 
kansen regent voor het D.E.M, doel die onbenut 
blijven. 4 Minuten voor het einde heeft de thuis- 
club dan eindelijk het verdiende succes, doch de 
overwinning van Zeemeeuwen komt niet meer in 
gevaar. 

De oranje-zwarten hebben door deze overwin- 
ning de onderste plaats verlaten en wij hopen dat 
zij er m 1941 niet zullen terugkeeren. 

Zeemeeuwen II boekte oveneens een verdienste- 
lijk resultaat door met 4 invallers 1-1 te spelen 
tegen D.W.V. III. Met iets zuiverder schieten wa- 
ren beide punten te Zandvoort gebleven. 

Zeemeeuwen III was ook verzwakt en verloor 
met 3-2 van E.D.O. V. Hier was de leiding niet 
zooals het behoort. Zeemeeuwen IV speelde 2-2 
gelijk tegen Hillinen IV wat jammer was, want 
dit elftal is de voornaamste concurrent voor de 
bovenste plaats. 

Zeemeeuwen V verloor met 2-1 van Droste III 
De juniores speelden niet, evenals de adspiranten 
aangezien hét Hillinen terrein werd afgekeurd. 

Programma: 

Voor a.s. Zondag is alles afgelast. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
VOETBAL VEREENIGING „ZANDVOORT". 

De thuiswedstrijd tegen Onze Gezellen van het 
eerste elftal is in een groote overwinning voor 
de geel -blauwen geëindigd. Met niet minder dan 
10-0 werd gewonnen. De bezoekers vertoonden 
— uitgezonderd het eerste kwartier — een zwak 
spel. Met de rust was de stand reeds 4-0. De 
bezoekers toonden zich goede verliezers. Tot het 
einde toe hebben ze zich ingespannen om de 
score van Zandvoort zoo laag mogelijk te houden. 

De wedstrijd Zeeburgia III — Zandvoort II werd 
afgelast. 

Zandvoort III speelde thuis tegen E.D.O. IV en 
verloor met 7-1. De wedstrijden van de overige 
elftallen konden wegens terrein-afkeuring geen 
doorgang vinden. 

A.s. Zondag twee plaatselijke ontmoetingen. 

Zoowel Zandvoort I als II treden a.s. Zondag in 
het strijdperk tegen Zeemeeuwen. In de thuis- 
wedstrijd is het eerste met 2-0 in de meerderheid 
gebleven. Daar beide partijen bij een overwin- 
ning veel te winnen hebben, belooft het een span- 
nende wedstrijd te worden. F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van; 

STUCADOQRS- WIT- en 

WATERVERFWERKEN 1 

5J8JP Zeer billijke prijzen. 

ADRES: ZEESTRAAT 29 - TELEF. 2205 naaaDDaaaaoDDnanDDODaDDDannaDDna Brandstoffenhandel 
H. J. TER WOLBEEK & Zoon 

MARNIXSTR. 2. TEL. 2063." MARISSTR. 10. 
Postgiro 32343. 

Houtblokken Voor CENTRALE VERWARMING. HAAR 

DEN en KACHELS, tegen vastgestelde 5 

g' prijs.' au' ƒ40,00 per 1000'. Kg. Franco huis. ° 

D □ 

aannDnnnoaannDDDnDODQnnarjDaaanan De thuiswedstrijd van het tweede tegen Zee^ 
meeuwen II vangt aan om 11 uur. 

We hopen, dat beide wedstrijden, zooals ge- 
woonlijk, in een sportieve sfeer mogen eindigen. 
Het volledige programma luidt: 
Zeemeeuwen I — Zandvoort I 2 uur. 

Zandvoort II — Zeemeeuwen II 11 uur. 

Zandvoort iun. A — V.S.V. B uitgesteld. 
Zandvoort iun. B — Bloemendaal C 11 uur. LAAT ONS OOK EENS UW 
FIJNE WASCK behandelen. 

Electr. WASCH-, STRIJK- en 
GLANSINRICHTING „WEST" 
HOOGEWEG 25 — TELEF. 2591 

SPECIAAL ADRES VOOR HET BEHANDE- 
LEN VAN GORDIJNEN & FLANELLEN 
SPORTKLEEDING. 
OVERHEMDEN V. A. 20 — BOORDEN 8 CT. Koopt ook 

in het nieuwe iaar weer bij 

Magazijn 99 LI BELLE" 

GROOTE KROCHT 11 

Diverse vrije artikelen. 
Tegen de kou 

WOLLEN ROKKEN JUMPERS en VESTEN. \ JUIS EN 

DECORATIE 

SCHILDERS 

Fa. K.TrM^E&ZtT ZANDV.LAAN No. 341 
WILLEMSTRAAT No.31 BENTVELD 
ZANDVOORT B'yELD,Tel. 26119 Tel. ZANDVOORT 2363 
GLAS en VERF WAR EN vrijaag iu jan. i»fi #" s | ioe oaargang IMU. 9 
Prijs der Advertentlën van 1 — 5 regels ƒ1. — 

Elke regel meer.. ƒ 0.20 (bl] abonnement korting.) 
Abonnementsprijs: 75 cents per drie maanden 
Losse Nummers 10 et ORGAAN VOOR DE BADPLAATS 

MET BADGASTENLUST UITGAVE: V. J. VAN PETEGEM'S DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr. 11 -Tel. 2793- Postglro: 67851 

Correspondentie-adres : 
DE ZANDVOORTER : ZANDVOORT Laat U nog vlug inschrijven voor de groote Bridge-Drive 

in Paviljoen RIENSTRA 

op ZONDAG 12 JANUARI 1941 van 11 uur 
tot ± 5 uur. 

REEDS VELE INSCHRIJVINGEN. 
INSCHRIJFGELD: ƒ0.75 per persoon. 

gJfcT PRACHTIGE PRIJZEN. 

STRANDWEG 6 - ZANDVOORT. 

Wij kunnen U nog de prettige mededeeling doen. 
dat de Bridge-Club A.B.C, geheel heeft inge- 
schreven. Van Petegem's Leesbibliotheek Burg. Engelbertsstraat No. 11 uaaDoaDDnaaaaanaaDaaaDaDaaaanaaanaaaanaaaaannaDE) 

n □ 

□ 
□ 

D 
D 
D 
O BRENG EENS EEN 

GEZELLIGEN AVOND DANSEN " _ ~DTJÖRIN"ÜNZE NÖRMANöE-dA£. - - 
— IEDEREN AVOND EN ZONDAGMIDDAG 

FERRY en JACK 

HET SUCCESVOLLE DUO MET HUN INTERN. 
LIEDJES. VERSTERKT ORKEST. 

STEMMING GEWONE PRIJZEN 

We treffen elkaar in de Normandie-Bar anannaanaDonanannnQaaaaoaannnDaüDonDQnünnDoonarjD Warme maaltijden. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
Zandvoort maken bekend, dat evenals vorige 
jaren, gedurende de koudste winterdagen aan 
daarvoor in aanmerking komende behoeftigeu 
GOEDKOOPE WARME MAALTIJDEN beschik- 
baar worden gesteld door de gemeentelijke in- 
stelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, tegen 
een vergoeding naar gelang de draagkracht der 
betrokkenen en varieerend van 7 1 /» et. tot 15 et. 
per portie van een liter. 

Zij, die voor dere verstrekking in aanmerking 
wenschen te komen, kunnen zich opgeven: 

VRIJDAG 10 JANUARI 2—3 uur 

ZATERDAG 11 JANUARI 11—12 uur. ten kan- 
tore van den gemeentelijken dienst voor 
Sociale Zaken. 

Bij de aanmelding dient men mede te brengen: 

1. GELD om de vast te stellen vergoeding voor 
een week bij vooruitbetaling te voldoen (ge- 
steunden kunnen zoo noodig daarvoor een 
voorschot verkrijgen); 

2. vet- of boterbonnen ( ingeleverd moet worden 
1 vetbon of 1 boterbon per persoon gedurende 
4 weken of voor 2 personen gedurende 2 
weken, etc); 

3. vleeschbonnen (ingeleverd moeten worden 2 
vleeschbonnen per persoon per week). 

Uitgereikt wordt voor eiken volwassen persoon 
1 liter voedsel per dag en voor een minderjarig 
kind een halven liter per dag. De hoeveelheid 
voedsel voor een gezin wordt naar boven afge- 
rond in geheele liters. 

De uitreiking vindt plaats voor het eerst op 
iïAANDAGf'T:5--^ T A^UART a.s. en vervolgens 

iederen werkdag van/ji ^.li^J^ÏÏIUH o 
voormalig -brandspuitenhuis öt m«52iSnobelstraaT Is?*" 

Zandvoort, 9 Januari 1941. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 

De Burgemeester, VAN ALPHEN. 

De Secretaris. W. BOSMAN. COLLECTE WINTERHULP. 

Als reeds in onze Nieuwjaarskrant medegedeeld, 
biacht de tweede Winterhulp-collecte alhier ruim 
ƒ735.- op. i***am*Amt**mii**ii**im*m**ei* ,t Is in „TROCADERO" 

waar men zich het meest amuseert. IEDEREN AVOND en ZONDAGMIDDAG 

JACK DAN E 

en zijn Dans- en Stemmingsband. DANSEN 
STEMMING MMW*iM0WftAiM*AmMm*mm«itoMMi W.WEBER 

LOODGIETER 
Dtaconleb.str.34 Tel.2917 S. VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 

Beddenmaker 

Bilderdükstraat 7. 

Bitlöke prijzen MEVROUW. 

Weet U waar U de 
Fijnste Boter. Kaas en 
Eieren kunt koopen? In 
„üe Kaas en Elennlin". 
van Th. v. Haastrecht. 
Swaluëstraat 6, Tel. 2081 Voor RADIO - van Keulen 
W. KLIJN ft. 

Leraar Boekhouden M.0 
Hoogeweg 60. 
Opleiding voor praktijk- 
examens. Theater „MONOPOLE JJ TELEFOON 2550 Dir.: Gebrs. KOPER STATIONSPLEIN Vanaf VRIJDAG 10 tot en met MAANDAG 13 JANUARI 

iederen avond aanvang half acht 
OPVOERING VAN EEN GROOT SUCCESPROGRAMMA! 
Als HOOFDFILM de GROOTE SUPERFILM der U.F.A. 

WIENER GESCHÏCHTEN 

Een Feest van Weensche charme en geest, met: PAUL HOR- 
BIGER - MARTE HARELL en SIEGFRIED BEUER. 

Regie: CEZA VAN BOLVARY EEN WIENER TERRA-FILM. 

Een amusant en verrassend hlmweik, vol amusante en geestige 
verwikkelingen. De heerlijke Weensche muziek, de amusante 
verwikkelingen, maken dat „WIENER GESCHÏCHTEN" een 
van de mooiste films van het jaar is. 

VERDER EEN SUBLIEM BIJPROGRAMMA. 

In ons voorprogramma opvoering van U FA- Wereldnieuws* 

TOEGANG IEDEREN LEEFTIJD. 

Entree: Parket 35, Parterre 60. Stalles-Balcon 75. Loge 90 et. 
Entree Militairen: Parket 20, Parterre 30. Stalles-Balcon 40, 
Loge 50 et. 

ZONDAGMIDDAG HALF 3 FAMILIE- MATINEE 

opvoering van het AMUSANTE FILMWERK 

WIENER GESCHICHTE OPBRENGST KINDERZEGELS 

De verkoop van kinderpostzegels en briefkaar- 
ten is weer ten einde, hij is, gezien de tijden, zeer 
meegevallen. De briefkaarten vielen zeer in den 
smaak, vooral die van Anton Pieck. Er werden 
78 pakjes en 309 losse kaarten verkocht (f48,93). 
De postzegels brachten een bediag op van /I0S,96. 
Verleden jaar werd aan briefkaarten ƒ40,26 en 
aan postzegels ƒ151,31 verkocht. 

Ik dank de boekwinkels Bakels, Lorentz. Ver- 
loop, v. Petegem, Aleven, sigarenmagazijn Corona 
en firma Steetskamp (Zandv.laan) zeer voor hunne 
hulp met dezen verkoop. 

Zandvoort, Januari 1941. 

W. L. van Alphen — v. d. Valk. RADIOLAMPEN-METING VUF CENT PER STUK 

bij niet aanschaffing van nieuwe 

Alle merken volgens FABRIEKSPRIJZEN 

VERHUUR jEftfUps Radiotoestellen per maand enz. 3f^ mv. JT^ ' t rv^.lraftp.- , vunnm-" "W -t; "**r^-A**~Bt. ELECTROTECHN.BUREAU 

J.H. vbn KEULEN DIACONIEHUISSTR.24 ZANDVOORT 

TEl.2??? 

Wanneer de waterleiding bevroren is, stelt U 
zich dan met ens in verbinding. Met het aller- 
nieuwste electr. ontdooiingsapparaat maken wB 
zonder iets te beschadigen de zaak in orde. AMUSANT VOOR EEN IEDER. Entree: 20-30-40 cent. Dinsdag 14, Woensdag 15 en Donderdag 16 Januari, half acht. 
3 POPULAIRE VOORSTELLINGEN 3 

opvoering van het amusante HOLLANDSCHE FILMWERK: DE FAMILIE VAN MIJN VROUW SYLVAIN POONS CISSY VAN met JOHAN KAART 

BENNEKOM e.v.a. 

Een groot komisch fihnwerk in uw moedertaal. 

Toegang boven de 18 jaar. Entree 30, 54 en 75 cent. IDENTITEITSKAARTEN BIJ U DRAGEN. 

Deze week is er weer gecontroleerd of ieder zijn 
identiteitskaart wel bij zich droeg. Menigeen bleek 
de kaart vergeten en ging op den bon. 

Laat een ieder zijn identiteitskaart toch bij zich 
dragen. Het bespaart last en geld. 

TOB-NIET NIEUWS. 
Secr. P. v. Schuilenburg, Gr. Krocht 5-7. 

Ons Nieuwjaarsbal is in een woord geslaagd. 
Tob-Niet is het nieuwe jaar op seccesvolle wijze 
ingegaan. Er heerschte een gezellige stemming. 
Dit was grootendeels te danken aan ons huis- 
orkest De Marnion Devils onder leiding van H. 
Hildering. Deze wist er met zijn bovs direct de 
noodige stemming in te krijgen. Ook de cotillons 
en serpetines hielpen hieraan mee, zoodat het 
klokje van elf uur sloeg voor men er erg in had. 
De wegblijvers hebben aan deze avond veel gemist 

Voor a.s. Zondag hebben wij weder iets nieuws 
voor Zandvoort. namelijk een rhvthm.-band be- 
staande uit 6 personen. Een genotvolle dans- 
avond staat de Tob-Niet leden weer te wachten. 
Maar dit is uitsluitend voor leden van de club. 
Dus niet voor iedereen toegankelijk. Introductie 
tot Zaterdagavond verkrijgbaar a ƒ0.30 per pers. 
bij he.t bestuur. Dus niemand heeft op dien avond 
toegang zonder diploma of toegangsbewijs. 

Aangezien het vanaf a.s. Zondag weder een be- 
sloten club is, aanvang 7.30 uur. 

De contributie is van ƒ0,10 op ƒ0.15 gebracht. 
Maar dit zal voor de leden wel geen bezwaar zijn. 
daar een band er de stemming altijd weet in te 
brengen. Aanvang 7.30 uur. Emde 11.00 uur. 

Komt allen Tob-niet leden. 

NIEUWE AANSLUITINGEN TELEFOON. 

2403 Elzinsia. J.H., Vert. Dikema & Chaboi, A'dam. 

Stationsplein 25. 
2853 Katz, Mr. K F.: Boulevard de Favauge 12. 
2057 Wijnpersse Dr. W.M.A. v.d.. Docent Klassieke 

talen Sted. Gymn.. Boulevaid Paulus Loot 46. Uitreiking 
Distributiebescheiden* Het Distributiekantoor maakt bekend, dat 
op de hieronder genoemde dagen aan alle ' 
houders van distributiestamkaarten een 
aantal bonkaarten zal worden uitgereikt. 

Voor de letters A f/m B op MAANDAG 13 
JANUARI van 10—1 uur; C t/m E op 
MAANDAG 13 JANUARI van 2—5 uur : 
F t/m H op DINSDAG 14 JANUARI van 
10—1 uur; I t/m K on DINSDAG 14 JANU- 
ARI van 2—5 uur; L t/m M op WOENSDAG 
15 JANUARI van 10—1 uur; N t/m P op 
WOENSDAG 15 JANUARI van 2—5 uur: 
R t/m T op DONDERDAG 16 JANUARI van 
10—1 uur; U t/m Z op DONDERDAG 16 
JANUARI van 2—5 uur. 

De uitreiking geschiedt in het Patronaats- 
getoouw aan de Groote Krocht 41. Alle 
distributie stamkaarten moeten worden 
medegebracht. Men wordt verzocht de 
bescheiden bij de uitreiking direct te con- 
troleeren. Aan latere klachten kan geen 
aandacht geschonken worden. 

De uitreiking heeft als volgt plaats: voor 
hen, geboren vóór 2 Febr. 1920, 1 alg. bon- 
kaart, 1 bloemkaart. 1 bonkaart brood en 
1 bonkaart vleesch; 

voor hen. geboren na Febr. 1920, maar 
vóór 2 Febr. 1927. I alg. bonkaart. 1 bloem- 
kaart, 1 1/5 bonkaart brood en 1 bonkaart 
vleesch; 

voor hen, geboren na 1 Febr. 1927 maar 
vóór 2 Febr. 1933: 1 alg. bonkaart. 1 bloem- 
kaart, 1 bonkaart brood. 1 bonkaart vleesch; 

voor hen. geboren na 1 Febr. 1933 maar 
vóór 2 Febr. 1937: 1 alg. bonkaart, 1 bon- 
kaart brood. 1 bonkaart vleesch en 6 rant- 
soenen zeep: 

voor hen, geboren na 1 Febr. 1937 maar 
vóór 2 Feb. 1939: 1 alg. bonkaart. 1 bloem- 
kaart '/« bonkaart brood, 1 -• toeslagkaart 
pap, */a bonkaart vleesch en 6 rantsoenen 
zeep; 

voor hen, geboren na 1 Febr. 1939: 1 alg. 
bonkaart. 1 bloemkaart. V» bonkaart brood, 
1 toeslagkaart pap. '/» bonkaart vleesch, 6 
rantsoenen toiletzeep en 6 rantsoenen zeep. 

DISTRIBUTIEKANTOOR ZANDVOORT. laaraen 
Haard kachels 
Kookkachels 
Salamanders Cokes - haard kachel GROOTE KROCHT 19 
Telefoon 2558 

't VERKOOPBUREAU 

van gasapparaten. Stofzuigt! 
Radio 

( comforen 
Gas geysers 
( fornuizen 

Groote sorteering. Lage prijzen. aHBaaBHaasHBH!afflHBffliB5s«ifflffliRaHaKBBaHBBBniBBajHn«a«»oniw 

1 Bij doorgaand vriezend weerg 

b ZATERDAG 11 JANUARI om HALF 3 i B 

B HARDR 
B op de korte baan voor mannen van 18 jaar en 
oudeir. alléén Zandvoorters. op de banen van de g 
IJsclub „Zandvoort" in het Vüverpark Plan Noord, g 

Inleggeld ƒ 0.25, Aanmelding aan de start. | 
Prijzenl van ƒ10.—; ƒ7.50; ƒ5.— en ƒ2.50. a BBB»HBaBBBaSHenBBB«nBBB&«WISS»B«SnBHBBHBBnSlBBBOB» HET WONDER 

VAN ZANDVOORT HEEFT VOOR U 
ZONDER PUNTEN Pracht Gordijnstof Ook te gebruiken voor 
tochtdekens in deze koude. Prima per el ... T LÖU 

f3.85 nu nog Groote sorteering in 

HET WONDER van ZANDVOORT 

is toch goedkooper. SWALUESTRAAT 9 
HALTESTRAAT 7 TELEF. 2418 De WAARDE vaei uw Punten 

stelt men op de juiste wijze, indien U daarop JUIST NU 
-■-en kleedingstuk koopt van hok P&IMA STOFFEN. 

KLEEDINGiViAGAZMN Fa, v. HENS EN 

COUPEUR-BONTWERKER. GR. KROCHT 23 

heeft dat nog voor U, zoolang de voorraad strekt. 
Bovendien zijn deze costuums nog bewerkt met 
prima rosliaar en sterke voerings. Uw belang 
IS ONS BELANG. 
KOOPT OP TIJD NOG IETS GOEDS. Vleeschhouwerij E VAN ELDIR 6 Zn, 

SMEPESTRAAT 19 

Zaterdagmorgen lO uur verkoop van versch vleesch. 
Dinsdag van 12 tot 3 uur ERWTENSOEP, per gezin 

1 bon 103, per liter 25 et. 
Donderdag van 12 tot 3 uur Haché, zonder bon, 

per liter 25 et. 
Aanbevelend, 

Firma H. VAN E LD IK & Zn. 
kwaliteit kernlederen zijn» 
speciaal ingericht voor| 
fijne reparatie. 


ELECTRÏSCHE 
SCHOENMAKERIJ 

TELEFOON 2289 MEEST MODERNE INRICHTING 
VOOR ZANDVOORT 
EN OMSTREKEN 

B 

Onder Rijkstoezicht 
gediplomeerd 

a 

Schoenen vergrooten 

en verwijden met 

de allernieuwste 

vergrootmachine. ^randstoffenhandel 
8. J7 TER WOLBEEK & Zoon 

MARNIXSTR. 2. TEL. 2063. MARISSTR. 10. 
Postgiro 32343. D 

n 

D 
D 
□ 
Q 
□ 

□ 
□ 

g Voor CENTRALE VERWARMING, HAAR- 

D DEN en KACHELS, tegen vastgestelde 

□ prijs, nu ƒ40,00 per 1000 Kg. Franco huis. 
D outblokken □ 

o 
□ 

D 
□ 

a 

D' 
D 

o 

D 
Q 
D 
D 
□ 
D 
D 
D 
D 

n 

D aoDnaaaaonaDPaaDDnaDnannaDDDDDan ELECTR. SCHOENMAKERIJ 
H. HAR§¥3S Zuiderstr. 17 
De ondervinding 

zafu keren 
Uat wij solide 

repareeren werkelijke Rijwielhersteller 
woont te ZANDVOORT. 

Het adres is: 

HL C. van Nicuwenhuizen 

Koningstraat 19 
„Gazelle" Rijwielen BBBBBBBBBBBfeBBBBaBBBBBBBBBBBBBHB 

§ LAAT ONS OOK EENS UW a 
1 FIJNE WASCH behandelen. | 

■ Electr. WASCH-, STRIJK- en ■ 
| ÖLANSINRICHT1NG „WEST" ■ 
| HOOGEWEG 25 — TELEF. "2591 g 

■ SPECIAAL ADRES VOOR HET BEHANDE- » 
| LEN VAN GORDIJNEN & FLANELLEN S 
B SPORTKLEEDING. g 
g OVERHEMDEN V. A. 20 — BOORDEN 8 CT. | 

(Hssaaaia»3aEafflaMEsaPSKi9BaiaHBra«BGE5BB Ik koop voortaan ook in 3S Magazijn 3 » 

GROOTE KROCHT 11 

Diverse vrije artikelen. 
Tegen de kou 

WOLLEN ROKKEN JUMPERS en VESTEN. 

Ruime keuze HANDVVERKKLEEDEN en 

benoodigdhedeii voor handwerken. E. BOS & Zonen 

HALTESTRAAT 28. Telefoon 2112 en 
HALTESTRAAT 62a. Telefoon 2290 

zijn heden ruim voorzien van alle soorten 
Groenten, Fruit en Aardappelen tegen sterk 
concurreerende prüzem 

Heeft u onze eigen inmaak al eens geprobeerd, 
zooals: Snijboontjes, Andijvie, Spercieboontjes en 
Zuurkool? Iets bijzonders, direct gaar, gewone 
prijzen. - Ook hebben wij ontvangen een pracht 
partijtje JAM van Hero en Betuwe in potten en 
blikken van 1 pond; 5 pond; 8 pond 10 nond en 
30 pond. Doet Uw voordeel en koopt deze Jam!! 
Wij hebben nog vele artikelen, te veel om ze 
hier neer te schrijven. Komt U eens kijken; U 
zult er geen spijt van hebben. Alles wordt aan 
huis bezorgd. E- BOS. VERKOOPT 

nu uw OUD GOUD en ZILVER 
tegen de hoogste waarde bij 

H. LANSDORP 

KERKSTRAAT 33 Smeedt het ijzer als het heet is! fcflMtaMMMWAMMMWWNMMAAWniM^^ * ** m *M**MMA*MfV*nMffMv* OOR KLEINE ANNONCES 

als te koop, ter overname, te huur aangeboden, 
enz., geldt steeds 

„DE ZANDVOORTER" 

Uitgever Van Petegem, Burgem. Engelbertsstr. 11. 
Telef. 2793. Kleine annonces vanaf 30 cent. 

Annonces worden ook aangenomen in ons Bij- 
kantoor; Haltestraat 31. Boekh./Leesbibiliotheek 
„DE KLEINE WINST". 

aBBBBBaBBBBaBSaBBBnBBanBBBBflBBBSB 

■ Woninginrichting * •I. A. van STRAATEN 

ZANDVOORT. 

BEHANGER — STOFFEERDER 

MATRASSENMAKER 

HALTESTRAAT 71 - TELEFOON 2316. auaBBaaaaaHBBBaaaaBBaBBBBBaaaaflB Er wordt in deze tijd veel gekocht. De onzekere 
toestand en de voortdurende prijsstijging is daar 
zeker de oorzaak van. En juist nu komt „DE 
PRIJSBREKER" met een bijzondere aanbieding. 
En wij zijn er trotsch op dat wij U, ondanks tijds- 
moeilijkheden, duurder materialen en hoogere aan- 
maakkosten een prachtserie LAMPEKAPPEN in de 
prijsklasse van f 3.00 kunnen aanbieden. Met deze 
aanbieding handhaaft „De Prijsbreker" ook in het 
nieuwe jaar tenvolle zijn reputatie als 

Zandvoorts Goedkoopste Zaak. 

Wij hebben een pracht collectie van de beste en 
mooiste Lam pe kap pen en de prijs ligt ver 
beneden de helft van de gewone handelsprijs. 
Ook op het gebied van VERLICHTING komt 
1 „DE PRIJSBREKER" rijk voor den dag. 


uime sorteermg bij 

a 
«BB 

KERKSTRAAT 29—31 Heden overleed onze Reliefde Moeder. Be- 
huwd en Grootmoeder, 

Sïevroow MAWA jOBANNA SACHSE 

Weduwe van 

HENDRICUS BERNARDUS HORST 

in den ouderdom van 77 jaar. 

J.C. BONSET— HORfST 
JAC. BONSET 
L.F. BONSET— HORST 
JOH. BONSET 
JACOUES 
ANS 
BERTA 
Zandvoort. 6 Januari 1941. Heden overleed tol onze diepe droefheid, 
onze geliefde Moeder, Behuwd, Groot- en 
Overgrootmoeder, Zuster, Schoonzuster en 
Tante, 

Mevrouw JANSJE RECK 

jteb. VAN DER SNEI. 
Wed. van den Heer J. M. HECK 
in den ouderdom van ruim 83 jaar. Uit aller naam: 
C.W. HECK. 

Zandvoort, 8 Jan. 3941. 
Kosterstraat 13. 

De teraardebestellitiK zal plaats vinden op 
Zaferdas 11 Januari 1941, des namiddags te § 
2.30 uur op de Akcmeene Begraafplaats te 
Zandvoort. Vertrek van het sterfhuis 2 uur. 

Geen bezoek. 

Eetii.üe en algeraeetie kennisgeving. Mode-Teekensn 

en Ontwerpen. 

Club- en privé-lessen. 
Atelier: Berna ten Brug- 
gecate. Koninginneweg 
61 A, Haarlem. Te koop gevraagd 

ERRES oS TELEFUNKEN 

RADIO 

m. ultr. k. golf ingeb. 
luidspr. BHey.eji-rae.tjipa. 
v. prijs onder no.- 1153 
bureau ..De Zandvoorter" 
Van Petetgem's Boekh. 

Te huur gevraagd 

groot Heerenhuis 

liefst met c. verw. voor ' 
billijken prijs. Brieven 
onder no. 1154 Bureau 
„De Zandvoorter" Van 
Petegem's Boekhandel. GEVRAAGD voor haive dagen. Aamn. 
na 4 uut ■iandvoortsche- 
laan 211. ♦ v. A BOS 

GEDIPLOMEERD 

KRAAMVERZORGSTER 

HALTESTRAAT 9 en 

H. Gansner - P.Heinst-12 
Burg. Engelbertsstr. 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden eilkachels ADVERTEERT 
IN 
DE ZANDVOORTER" UIT ONZEN LEZERSKRING. 

HET ONDERWIJS TE ZANDVOORT IN GEVAAR 

Geachte Redactie, 

Niet zonder verbazing nam ik kennis van het 
ingezonden schrijven van den Heer B. iti Uw or- 
gaan van 3 dezer, betreffende bovenstaand S.O.S., 
hetgeen ook voor mij reden was, om naar de pen 
te grijpen. 

• Ik ben forens en woon in verband met de ge- 
zondheid van miin kind te Zandvoort. 

Ik weet echter, dat velen met mij zich om de- 
zelfde redenen in onze gemeente hebben geves- 
tigd. 

Wanneer men met schoolgaande kinderen ver- 
plicht is zich elders te vestigen, is het vanzelf- 
sprekend, dat men zich in de eerste plaats op de 
hoogte stelt van het onderwijspeil der gemeente 
waarop men zijn keus heeft bepaald. 

De kwaliteit van het onderwijs zal beslissen, of 
men zich al dan niet in een gemeente vestigt. 
• Het is voor onze gemeente dan ook funest, wan- 
neer men ons zoo gunstig bekend staand onderwijs 
om'bezuiniginssredenen gaat inkrimpen. 

Zeer terecht wordt door den schrijver van het 
betreffende ingezonden artikel opgemerkt, dat men 
vooral in dezen tijd voor de jeugd een bijzondere 
plaats inruimt, doch op onderwijsgebied zou men 
haar nu te kort gaan doen. 

Het is haast niet te gelooven, één onderwijzer 
voor twee klassen 

Stelt U eens voor; de eene klas maakt sommen 
en de andere krijgt geschiedenis. Vooral kinde- 
ren, die zich moeilijk kum<en concentreeren, zullen 
achterraken. En dan te weten, dat wij in onze 
gemeente verschillende jonge leerkrachten hebben, 
die reikhalzend uitzien naar een aanstelling, zij 
het dan ook tegen een zéér geringen vergoeding. 

Voor de vele werkeloozen zoekt men werk. doch 
voor onze werkelooze onderwijzers is er werk, 
zelfs in hunne eigen woonplaats. En dit alles om 
een bedrag van slechts ƒ800,-. 

Helaas is onze gemeente, zooals vele andere, 
aangewezen op Regeeringssteun. doch moet ons 
onderwijs hiervan nu de dupe worden? 

Het lager onderwijs legt den grondslag voor de 
geheele verdere ontwikkeling van het kind en 
hierv.oor zijn wij allen verantwoordelijk. 

Wij twijfelen niet of ons college van B. & W. 
zal wederom alles doen, om deze, voor onze ge- 
meente fatale maatregel, af te wenden. 

U dankend voor de plaatsing. 

Hoogachtend, Joh. C. .1. 

Notitie- Betreffende deze kwestie teekent de 
Redactie aan, dat de ongerustheid van de Geachte 
inzenders zeer prettig aandoet omdat het onderwijs 
te Zandvoort goede vrienden blijkt te hebben, 
maar we overigens met vol vertrouwen kunnen af- 
wachten wat ons College van B. en W. in deze 
weer weet te bereiken. Immers staat dit reeds 
jaren pal voor ons onderwijs en doet het alles wat 
mogelijk is om de badplaats ook op dit gebied meer 
te doen behouden dan ook andere plaatsen noodza- 
kelijk verliezen moesten. ZANDVOORTSCHE HAiVBELSVEREENÏClNG. 

Wneii'da'Miiiddag j.1. waren v/ij getuige van de 
cersfclesiiii'ddag voor den lakschrijfcnrsus, alwaar 
tevens jos gegeven wordt in ctalav.ekuudc. Onge- 
veer j?5 deelnemers waaronder verscheidene dames 
hadden zich hiervoor aangemeld, en deze behoe- 
ven hcuscii geen spiit te hebben zich te hebben 
opgi'"o\i;n. daar hei we! vast staat dat, wanneer 
gcjiurnidc cursus gecindiad is. na oii;veveer 12 mid- 
dagen een ieder heel wat van de kunst van eta- 
lecren zal veten. Door den lieer OSTERMANN 
weid a'lu est een inleiding gegeven, welke mooie 
resultaten niui kan bereiken met het werken met 
crcpep.iMiei ..n gaf hii hiervan eenigc demonstra- 
ties die yeer m den smaak vielen bii alle deel- 
nemers. Voorts v. erd nog besproken het materi- 
aal wul de \oigende weck moet worden medege- 
bracht en oti welken middag d.in de eerste proe- 
ven met kikschpjvon zullen aanvangen. Naar ons 
werd medegedeeld kunnen de \olgeude weck 
Woeiisda-.' nog meerdere leden of kinderen boven 
de 10 jaar van leden zich opgeven en wel om 
kwarl over twee in de zaai van ONS HUIS. al- 
waar ;•< .mis men weel de cursus gehouden wordt. 
Na wat wij van de eerste les hebben geien, kun- 
nen wij ieder aanraden zich ook op te geven. De 
■-ursus is geheel gratis. 

MAGAZIJN ..HELPT ELKANDER". 

Wanneer vii dezen naam lezen denken wc dade- 
lijk aan Zuster Dina Bronders en iiet mooie werk 
wal zij al zoo heel lr eel ia reu in ons dorp verricht. 

En toch we herinneren ons haar arbeid veel 

te weinig, waardoor we het Magazijn dus ook 
niet bedenken. , 

Koning vinier hcersclit momenteel. Hij kent 
geen niedcliiden met arme rneuschen. die in hun 
dunne kiecron zün ongenade ondervinden. Heel 
veel mciisclien Uiden ounoodig kou doordat zij 
maar weinig onüe'-gocd hebben, een akelig dun 
pak en geen v,inle'-ias. Zii komen dikwiils vra- 
gen bij Zuster Diua of zii nog iets te geven heeft. 
Kunt u zich voorstellen wat 't voor haar beteekent 
deze menschep te moeten teleurstellen, want helaas 
komen er weinig of geen klecren meer binnen. Er 
is het ncodige gegeven voor andere goede doelen, 
wij denken aan de inzameling van klecren voor 
Rotterdam en Middelburg, e*c. Kelner ging lang 
niet al'cs daar naar toe. De oorzaak van de on- 
mogelijkheid om wanne kleeding uit te geven is 
o.i. .gelegen in het iet. dat de menschen hetgeen 
zij niet meer d'-agen, laten hangen. Misschien 
hebben we iiet zelf voor een of anderen inruil 
noodig redeneeren 7 ; >.... 

Dat is geen te billökcn standpunt, beste men- 
schen. Die klieren zuil U daarvoor niet noodig 
hebben. Klceren v. elke U toch niet meer draagt, 
geef ze geruft wc" voor de arme numseben waar- 
van zoo velen de kou moedig Iroiseeren en vooi 
geen geld zouden willen laten merken hoe koud 
zij het wel hebben. 

Zuster Dina weet als bijna geen ander wie het 
noodig heeft, zij brengt de kleeding bij de juiste 
personen. Kijk dus uw kasten eens na (vandaag 
nog) en stuur haar wat U missen kunt. 

Daar is zij U. dankbaar voorden met haar allen 
die zii"er"blij 'rriêè'rnake'iMian. *"*"*-■ - ' „,_ 0> 

„Helpt' elkander" juist in dezen lijd. 

CHR. JONGE MANNEN VEREENIGING. 

Zaterdag 11 Januari hopen we wederom te ont- 
vangen Jhr. Mr. A.F. de Savomin Lohihan uit Aer- 
denhout. Enkele maanden geleden vertelde hij het 
een en ander over het leven van een Europeaan 
in Indië. wat reusachtig bij de leden in den smaak 
viel. Ditmaal wordt iets gezegd over de inland- 
sche bevolking, een interessant, maar weinig be- 
kend onderwerp! 

TOONEELUITVOERING IN „GROOT BADHUIS". 

De tooneelvereeniging ..Op Hoop van Zegen" 
besloot de eerste helft van het tooneelseizoen 
met de opvoering van een blijspel van Henk Bak- 
ker, getiteld „De duistere gast". 

Zij zorgde voor een goede voorstelling en kon 
doordat ook de publieke belangstelling groot was, 
op een zeer goeden avond terugzien. 

Het succes, dat werd behaald, was wel in de 
eerste plaats te danken aan de heeren W. Gebe 
en P. Steggerda. die a's plattelands burgemeester 
en gemeente velwachler in alle vier bedrijven 
bijna geregeld de' aandacht van het publiek vroe- 
gen. De heeren bleken — on een enkel oogenblik 
na — buitengewoon rolvast te zijn en zij speelden 
de verschillende komische scènes wel grappig. 

De heer J. Bos vertolkte de rol van den auteur 
van Staalduinen en was vooral als Moorsche Prins 
uitstekend. 

Zeer goed spel liet mevr. Bisenbcrger— Krom- 
hout zien in de rol van heks. Ook Mevr. J. van 
Duijn— Schilpzand' als de rustige bezadigde 
boerin, was zeer goed. Mej. J.C. Molenaar in de 
rol van de boerendochter Klaartic vormde met 
den heer H. Bos in de rol van onderwijzer 'n zeer 
goed paar. De heer A.Paap, in de rol van Jhr. Six 
van Druyvesteyn vormde met den boeren-bttrge- 
meester wel een aardig contrast. De kleine rollen 
van den boerenknecht en de -meid werden ver- 
tolkt door den heer .1. G. Bisenberger en mej. R. 
v. Turenhout. Beiden droegen door hun goede spel 
bij to*- het algemeene succes. 

Aan het slot werd de regisseur, de heer J. H. L. 
Hendriks, die binnenkort de gemeente gaat ver- 
laten, gehuldigd. Eerst werd hij toegesproken 
door den voorzitter van ..Op Hoop van Zegen", 
den heer .1. G. Bisenberger. die hem namens de 
vereeniging een aardig aandenken schonk. Ook 
mevrouw Hendriks werd niet vergeten. 

Hierna sprak nog de heer Visser, als voorzit- 
ter van het Comité der samenwerkende Zand- 
voortsche Tooneelvereenigingen. 

BURGERLIJKE STAND. 
Opgave van 3 t/m 9 Januari 1941. 

GEBOREN: 
Cornelia Mattea Magdalena. dochter van C. Turk- 
en van A. v.d. Meij, Smedestraat 15. 
Hendrikus. zoon van M Barnhoorn en van A. .1. 
Slenders. Zandv.laan 353. 

ONDERTROUWD: 

W.C Hildering en M.J.C. Damus. Kerkstraat 25. 

H.C. Broekhof en E. Koper, Kruisweg 18. 
GEHUWD: 

A. Maatjes en J.R. Tullèkcn. Zeestraat 4. 

D. v. Duiju en C.C. Koning, Diaconiehuisstr. 3. 

J. Molenaar en M.G. van Dcclen, Parallelweg 17. 
OVERLEDEN: 

D. Kok, oud 71 jaren, Marnixstraat 3. 

,1. Halderman, weduwe van B. van Braam, oud 

45 iareti. ten Katestraat 10. 

M.J. Sachse, weduwe van H.B. Horst, oud 77 

jaren. Haarlemmerstraat 26. BURGERLIJKE STAND. 
Opgave van 20 Dcc. 1940 l/m 2 Jan. 194!. 
GEBOREN: 
Fcrdinandus Joscplius. zoon van l.l-'.J. liouc- 
kaert en M.D..1. v. Schie. Burg. Engelbertsstr. 24. 

ONDERTROUWD: 
A. Maatjes en J.R. Tullcken. Zeestraat 4. 
D. van -Diiijn en C.C. Koning. Diaconiehuisstr. 3. 
H.R. Meijer en S van der Oever, (laarleniiu.srl 
H.R. Meijer en S. v.d. Oever. Ilaarlemmerstr. SS. 
P. van der Voet eu J. Schaap. Pri isenhofsir. II. 
H. ten Velde en II.J. de Boer. Amsterdam. Cein- 
tuurbaan 107. 
J.W. Chevallier en A. v.d. Vliet. Brederodcstr. 46 GETROUWD: 

W.F. Kuil en B.D.C'. Duiiiouliii, Dr. Gerkeslr. 46 

W.G. Diepeveen en R.C.H. Otten, Slikkerveer, 

B. 350. 

D. Roemers eu E.W. v.d. Vliet. Arnhem. Grasl.67 

H.M. Andriessen en E. Molenaar. L'Amistr. 11. 
OVERLEDEN: 

Levenloos aangegeven dochter van IJ. Molenaar 

en J.C. Brassem. 

J. Ree 1 , oud 64 jaren, wonende te Amsterdam. 

A. de Roods, echtgeuoote van J.H. van Keulen, 

oud 46 iaren. 

Levenloos aangegeven zoon van J.W. Sinouter 

en J.M.H. Doeselaar. 

M. E. Schouten, echtgeuoote van R. P. S. M. 

Bource, oud 57 jaren. •Sax* •% £3 /T* JvooKdemonstranes eu cursussen 

in zake eeoiiomiseh keken met Gas! Hierbij hebben wij het genoegen U te kunnen mededeelen. dat door het 
.Gasbedrijf Alhier, cursussen voor het economisch koken niet sas geor- 
ganiseerd zullen worden. 

Het gasbedrijf heeft zich van de medewerking verzekerd van den Heer 

C. J. G. LIESHOUT te Den Haag 

de verzorger van de culinaire rubriek in het bekende damesweekblad 
„Libelle". 

De Heer Lieshout heeft o.a. met veel succes de gaskookdemonstratics 
geleid voor liet Gemeente Energiebedrijf (Afd. Gas) te Amsterdam eu in 
diverse andere Gemeenten o.a. Den Haag, Rotterdam, Nijmegen, Busstim, 
Zaandam, Velsen enz. 

Alvorens met de cursussen een aanvang te nemen, zal de Heer Lieshout 
op enkele middagen, vermeld op het onderstaand strookje, eenigc demon- 
straties in liet zuinig koken op gas houden, üp deze demonstraties wordt 
een eenvoudige maaltijd klaar gemaakt, bestaande uit: 

SOEP en voorts wordt bereid: 

VLEESCH STAMPPOT (z.g. één-pan-gerecht) ' 

AARDAPPELEN OVENSCIIOTELTIE . 

GROENTE BOUILLi )N 

Ook wordt aandacht gewijd aan de z.g. restverwerking, d.w.z. de wijze. 
waarop van resten van maaltijden ten allen tijde smakelijke eenvoudige 
en goedkoope schoteltjes kunnen worden gebakt, alsmede op welke 

^«'fjxe rri'éïï'^Srl slïia'KEïïjhc "lus," zonder" gelbTIuk'van'veêrVèt 'bT boter kunt 
bereiden enz. 

'Op de cursussen kunnen de dames zelf de te bereiden spijzen en gerechten 
opgeven. ie nstratses n gratis gegeven. Wij stellen ons voor een kleine bijdrage te heffen voor de daarna vol- 
gende cursussen (één cursus is 4 a 5 lessen). 

De demonstraties, alsmede de cursussen zullen geheel staan 'm het teeken 
des tfids, dus rekening houdend met de vleesch, boter vet enz. rant- 
soeneerltig. 

Niet alleen wordt op de demonstraties het juiste gebruik van gas bij 
het bereiden van spijzen getoond, maar men komt tevens op de hoogte 
van de moderne kookmethode, die naast een minimum gasverferisik 
diverse andere voordcelen biedt, waarvan wel de voornaamste is, het 
bereiken van een hoogere voedingswaarde van de bereide soijzen! 

Wij zouden U daarom willen aanraden één demonstratie, welke zooals 
vermeld, gratis toegankelijk is, zonder eenige verplichtingen Uwerzijds 
bij te wonen. 

Men kan daartoe onderstaand strookje invullen en dit aan het kantoor óf 
Toonzaal Gasbedrijf - Oranjestraat 2, doen toekomen, of wel men geeft 
zich telefonisch (2450) op. 

Door toepassing van de moderne kookmethode bereikt U een aanmerke- 
lijke besparing op Uw gasrekening en tevens veel betere resultaten, wat 
de bereiding van de spijzen betreft. 

Binnenkort komen wij op bovengenoemde aangelegenheid terug. 

HIERBIJ AFKNIPPEN _'___ 

GAS0EMONSTRATIE Ondergeteekendc(n) Wonende deelt(en) mede de GRATIS middagdemonstratie in de Demonstraticzaal 
van het Gasbedrijf: TOLWEG 10 - bij de Gashouder, Dr. Gerkestraat te 
zullen bijwonen. 

De demonstraties vangen aan om 2.15 n.m. en worden gehouden op: 

Dinsdag 14 Januari 

" 21 „ Hiervan één middag naar keuze aangeven. 

„ 2tf „ 

4 Februari Dei andere doorstrepen s.v.p. 

Handleekening(en): nMMMMMMVWMM mt*mma***t$imm mptm i Mtomtm *** mmM * fi t m u 
8A BIJ UZELF 

te rade 

Moet U zich als modern 
mensch niet op de hoogte 
stellen van de moderne radio- 
techniek? Kom eens bij ons 
binnenloopen en vraag een 
demonstratie van de nieuwste 
Philips toestellen' Wonderen 
van toon, afstemming en bereik' Een goed begin is 
h et halve werk 

In het nieuwe jaar koopen we bij 

, HENK SCHUILENBÜRG 

De goedkoope Amsterdammer 

Groote Krocht 5—7 - Telef. 2974 

m 

Geen koude handen 

Hand warmers, Handschoenen, enz. 
goedkooper bij ons 

H 

Gezellig licht 

Lampekappen in ruime sorteering. 

ZUINIGE LAMPEN om stroom te 
besparen. 

Nog voorradig Electrische Kacheltjes. 

HENK SCHUILENBÜRG is toch 
voordeeliger. □DnaooaoaaDDannaaDanaanoaaanaDaoDqnDDaannDannooa 

B Privc-Onderricht » de Moderne Dansen § D 

a 
o 
n 

D 

o 

o 
o 
a 

g 

□ 
o 
□ 

D 

a 
o 

D 
D 
O 
D 

□ 

a 
a 

o 

n (van 1-4 personen). 

Beter en voordeeüger dan clublessen. 

INDOORTRAINI HG 

tot het behouden of verkrijgen van een GOED 

FIGUUR. 

Middagclubs voor Dames (iederen leeitiid). 

KINDER- BALLET 

(voor meisjes van 8-14 jaar). Nieuwe cursus vangt 
medio Januari aan. 

TAP-DANCE - BALLET - RHYTHM. GYMN. 

enz. voor meisjes van 18 jaar en ouder. Ook 
beroepsopleiding. 

Dans-Studio Mevr. LILY ORGODET 

KOSTVFRr.ORFNSTRAAT_36 _--T^ER_2Q7P-ZAlVnVOORT. Gevraasd: net Meisje 

voor winkel en schrijf- 
werk. Br. no. 1155 bur. 
De Zandvoorter, (Van 
Petegem's drukkerij. Eet ons BROOD 
Bakkerij„WILLY'' 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. naDQQD annaan aaaaav uaDaanaaaaao nnunoo onoaao aaanaa Leesbibliotheek 

Dè Kleine Winst 

" HaïtêstraatSÏ."*' Godsdienstoefeningen 

NED. HERV. GEMEENTE. 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: Ds. D. TROMP 
Aerdenhout (Jeugdgebouw Leeuwerikenlaan). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: W..T. van WI.TNGEN 
Hulpprediker te Haarlem. Jeugddienst. 

Gereformeerde Kerk (Julianaweg, hk. Emmaweg). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Dr. N.A. WAANING 
n.in. 3 uur: Dr. N.A. WAANING. 

Gereformeerde Kerk in H. V. (Brederodestraat). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uit: Ds. P. v.d. VLOED. 
PAROCHIE v.d. H. AGATHA. 

Zondag 12 Jan. Feest v.d. H. Familie. De H.H. 
Missen oin 7.30, 9 uur en 10.30 de Hoogmis; Al- 
gem. H. Communie voor de Edelwacht onder de 
H. Mis. van 9 uur ; collecte voor de Af rikaansche 
Missies; om 12.30 oefening voor de Edelwacht: 
om 3 uiii Lof met rozenhoedje (lied 118). 

Woensdag, om 4.30 Lof ter eere v.d. H. Josenh 
met rozenhoedje (lied 59). 

Donderdag, om 8.15 gezongen Requiem voor de 
Zielenlijst; deze week alsnog gelegenheid voor 
inschrijving. 

Zaterdag. Feest v. St. Petrus Stoel te Rome: 
begin van de Internationale Bidweek voor de Her- 
eeniging der Kerken: om 8.15 gezongen H. Mis: 
van 4 tot 7 uur gelegenheid om te biechten. 

Zondag 19 Jan. Herdenking v.h. 12'AHarig be- 
staan van onze nieuwe parochiekerk: een bijzon- 
dere aalmoes wordt dien dag gevraagd voor een 
klankberd boven de steenen preekstoel Algem. 
H. Communie voor de Dames-Congregatie onder 
de H. Mis van 7.30 uur; om 10.30 uur Plechtige 
Hoogmis voor de parochie. 

NEDERL ISRAËL. GEMEENTE - ZANDVOORT 

Geen opgave ontvangen. 
Ned. Prot. Bond, (Gebouw Brugstraat 15). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: 

Dr. W. BANNING van Bentveld. 
Zondagsschool van 12-1 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 

Zondagmiddag 3 uur. Samenkomst in de Oude 
Bewaarschool, Duinweg. 
Spr. J.W. van ZEUL. BRAND OP HET ENTOS-TERREIN. 

„De heele Entos staat in brand" verkondigde 
men ons Zaterdagavond Iaat. toen we juist op 
weg waren om te zien wat die ongewone vuur- 
gloed in Plan-Noord beteekende. Het bleek min- 
der erg dan aanvankelijk was veirkondigd, al 
woedde er een flinke brand. 

Een schuur van De Wid was dGOn. onbekende 
oorzaak in brand geraakt en stond in een oogen- 
bhk van tijd met nog een andere in lichter laaie. 
De Brandweer was spoedig ter olaatse, maar kon 
niet voorkomen dat de houten gebouwtjes geheel 
en al in vlammen opgingen. Behalve twee geiten 
en eemge konijnen kon de levende have, waar- 
onder een paard in veiligheid gebracht worden. 
Een aantal biggetjes waren, de duinen in gerend, 
doch zijn later weer gevangen. 

Aangezien de eigenaars van de hokken, De Wid 
en Visser, niet verzekerd waren ondervinden zij 
van dezen brand geduchte schade. HEROPENING 
TAXIBEDRIJF 

G. R. B1SENBERGER 
Emmaweg 1 
Telef. 2560 

SPECIAAL IN T R O U W R IJ D E N. ETUI's voor Zilverbons 

Boekhandel-Leesbibliotheek „DE KLEINE WINST" VERDUISTERINGSPAPIER 

Voorhanden in VAN PETEGEM's BOEKHANDEL. F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van: 

STUCAD00RS- WIT- en 

WATERVERFWERKEN' 

HÜP Zeer billijke prijzen. 

ADRES: ZEESTRAAT 29 - TELEF. 2205 -Wë'vÓND P^fEFElflEtÈ? W """""' 

Een handelaar in wild en eieren alhier verloor 
verleden week zijn portefeuille, waarin wat han- 
delsgeld in bankpapier (ƒ80,-). een paar honderd 
eieren-bonnen en zijn identiteitskaart. 

Hoewel de vinder dus weten kon wiens porte- 
feuille hij vond. is men tot op heden niet komen 
(pdagen met een en ander. De conclusie is dus 
gewettigd dat een oneerlijk persoon de porte- 
feuille gevonden heeft, 'want wie slechts een 
beetje fatsoen in zich heeft, zal het geld wat 
iemand voor zijn bestaan dringend behoeft, met 
de bonnen welke hij zoo mogelijk nog minder 
missen kan. aan den rechtmatigen eigenaar terug 
bezorgen. 

Op onrechtmatig 'verkregen goed rust geen 
zegen, daarentegen is het een buitengewoon voor- 
recht een gevonden voorwerp eerlijk terug te 
kunnen bezorgen. 

POLS GEBROKEN. 

De heer M. uit de Westerparkstraat kwam 
Maandagmiddag door de gladheid te vallen en 
brak hierbij zijn pols. 
Koopt Uw 

Luxe doozen Post bij VAN PETEGEM 

Drukker- Boekhandelaar 
Burg. EngelbertsstraatH 

Vanaf f L50 gratis bedrukt Interieur van de demon- 
stratiezaal van 't Gemeente- 
gasbedrijf, waar reeds zoo- 
veel succesvolle demonstra- 
ties gegeven zijn. 

Nu de tijdsomstandigheden 
zuinig gebruik van gas nood- 
zakelijk maken, zullen deze 
nuttige, maar ook gezellige 
middagen wederom gehou- 
den worden. SCHOOLMELKVERSTREKKING. 

Aangezien geen zekerheid bestaat, dat de melk- 
aanvoer geregeld plaats heeft, kan voorloopig geen 
schoolmelk worden verstrekt. 

Het schoolmelkcómité zal bij de hoogere autori- 
teiten pogingen in het werk stellen, om te trachtenr 
zoo spoedig mogelijk weer met een geregelde ver- 
strekking te kunnen beginnen. 

I. C. G. O. B. 

Wij houden onze jaarvergadering op 11 Januari 
a.s. in de Heerenstr. 3. Aanvang kwart voor acht. 

PERSONALIA. 

Met ingang van 1 Januari j.1. is Mei. M.C. Bel- 
laert alhier door B. & W. aangesteld als tijdelijk 
enderwijzeres. Zij deed reeds eemge jaren te 
Zandvoort dienst als kweekehnpe met akte. 

NIEUWE REDDINGBOOT. 

Een van de wenschen van de plaatselijke af- 
deeling van de Noord- en Zuid-Hollandsche Red- 
dingmaatschappv is in vervulling gegaan door de 
komst van de nieuwe motorreddingboot. Deze zal 
de oude roeireddingboot vervangen en Zandvoort 
als reddingstation belangrijk aan waarde doen win- 
nen. Het bootenhuis aan de Zeestraat moet thans 
grooter worden, met welk werk men op het oogen- 
bhk bezig is. Betreffende de wenschelijkheid om 
de paardentractie nu tevens door motortractie te 
vervangen oordeelde het hoofdbestuur van de 
N.Z.H.R.M. het beter, dit voorloopig bij het oude 
te laten. 

De nieuwe boot draagt als naam „C.A.A. Dudok 
de Wit". 

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O.S.S. 
Secr.:. Haarlemmerstraat 68. 

Het bestuur kwam Dinsdag i.l. in haar maande- 
liiksche vergadering bijeen. Besloten werd adspi- 
ranten van 16 jaar en ouder naar de dames- en 
heerenafdeelingen over te brengen, teneinde te vol- 
doen aan de bondsvoorschriften. Zij. die hier- 
voor in aanmerking komen, zullen hiervan een 
schriftelijke kennisgeving ontvangen. 

De deelname aan de graadwedstrijden van de 
K.T.K.., welke voor de dames op 26 Januari en 
de heeren op 2 Februari a.s. te Haarlem zal plaats 
vinden, bestaat uit 12 heeren en 6 dames. 

Onze jaarlijksche uitvoering werd voorloopig 
vastgesteld op 26 April a.s. 

WlJKVEJRJPLE^NG^NJEajHJRV. „GEMEENTE. . 
T~"" ' ~ Maandverslag December. 

In totaal werden 19 patiënten geholpen, die te 
samen 375 keer hulp ontvingen. (13 Vrouwen. 4 
mannen en 2 kinderen.( 17 nunner behoorden tot 
de N.H. en 2 tot de R.K. Kerk. Een overleden 
patiënte werd afgelegd. 

Jaarverslag over 1940. 

87 patiënten werden in dit afgeloopen jaar ge- 
holpen. Zij ontvingen te samen 4767 keer hulp. 
(54 vrouwen, 26 mannen en 7 kinderen.) 67 hun- 
ner behoorden tot de N.H.. 12 tot de R.K. Kerk en 
7 tot de Israël. Gemeente. Een patiënte werd naar 
Leiden vervoerd en 22 overleden patiënten werden 
afgelegd. 

TOONEELVEREENIGING „DE SCHAKEL". 

Zaterdag 18 Jan. zal als eerste voorstelling in de 
tweede helft van dit seizoen door „De Schakel" 
worden opgevoerd het romantische tooneelwerk 
„Hein Roekoe" van J. Fabricius. De naam van den 
schrijver roept onwillekeurig herinneringen op aan 
„Onder één dak", ..De rechte lijn", „Dolle Hans" 
enz. Zoover bekend is „Hein Roekoe" nog nim- 
mer te Zandvoort opgevoerd. Het stuk speelt in 
't milieu van onze wereldberoemde dijkwerkers en 
geeft hun leven weer van primitieve opvattingen en 
fel oplaaiende hartstochten. Eerlijke, ruwe kerels, 
die voor niets terugdeinzen als zij meenen, dat hen 
onrecht wordt aangedaan. Dus een avond van 
spanning en romantiek. 

In de eerste helft van het seizoen hebben wij 
'■iemeend ons meer bij het luchtige genre te moeten 
bepalen; in de tweede helft zullen wij komen met 
ernstiger stukken en daarvan zal „Hein Roekoe" 
het eerste zijn. 

Wanneer ik er dan nog bij verklap, dat het stuk 
niet groot is. wij vroeg beginnen en er gelegen- 
heid zal zijn tot dansen tijdens de pauze en na af- 
loop tot 11 uur. meen ik, dat er ruimschoots reden 
is de avond van de 18e Januari te reserveeren voor 
„De Schakel" met „Hein Roekoe". Visca. 

DE NIEUWE GEDACHTE. 

Een nieuwe -wereld opent zich! 

al 't oude is schielijk aan 't verdwijnen. 

en boven gapende ïavijnen 

reik' elk de hand ten naastenplicht. 

En sterker zal het Licht gaan schijnen, 
het Licht dat eens de Vrede sticht, 
een hooge taak van 't giootst gewicht 
zal heel de aarde vast omlijnen. 

En, met het oog op God gericht 
de Eeuwige, de altoos Reine. 
geeft Hij dien taak aan al de Zijnen; 
een nieuwe wereld opent zich! 

Ria Draak — Groenveld. 
DE STER VA en alle andere nieuwe G ram ofoon platen 
voorradig bij 

„DE PRIJSBREKER" 

Dans-, Zang- en Orkestplaten vanaf 95 et. is de WINTER nog zoo fel.... een ELECTR. KACHEL van 

tt 

JSBREKER Voorradig in prijzen vanaf f 9.50, f 13.75, f 16.95. verslaat hem welï Gevestigd Groote Krocht 30-32-36 Vrijdag 17 Jan. 1941 13e Jaargang No. 6 
Prijs der Advertentiën van 1— 5 regels ƒ1.— 

Elke regel meer.. ƒ 0.20 (bij abonnement korting.) 
Abonnementsprijs: 75 cents per drie maanden 
Losse Nummers 10 et ORGAAN VOOR DE BADPLAATS 

MET BADGASTENLIJST UITGAVE: V. J. VAN PETEGEMS DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr. 11 -Tel. 2793- Postglro: 67851 

Correspondentie-adres : 
DE ZANDVOORTER : ZANDVOORT Voor RADIO - van Keulen 
RADIOLAMPEN-METING VIJF CENT PER STUK 

Alle merken volgens FABRIEKSPRIJZEN 
VERHUUR Philips Radiotoestellen per maand enz. ELECTROTÉCHN.BUREAU 

J.H vin KEULEN DldC0NIEHUIS5TR.2^ ZANDVOORT 
tel. 2??? 

Wanneer de waterleiding bevroren is, stelt U 
»eh dan met ons in verbinding. Met het aller- 
nieuwste electr. ontdooiingsapparaat maken wij 
zonder iets te beschadigen de zaak in orde. BENOEMD. 

Tot -tijdelijk onderwijzer aan de U.L.O.-school 
is benoemd de Heer B. Brouwer te Schagen. Eet ons BROOD 
Bakkerij.WILLY" 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. S. VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 

Beddenmaker 

Bllderdilkstraat 7. 

Billijke prijzen W. KLIJN Ir. 

Leraar Boekhouden M.0 
Hoogeweg 60. 
Opleiding voor praktijk- 
examens.. -WL, W.WEBER 

LOODGIETER 
Diaconieh.str-34 Tel.2917 MEVROUW. 

Weet U .waar U de 
Fijnste Boter. , Kaas en 
Eieren kunt koopen? In 
„De Kaas en Eiermiin". 
van Th. v. Haastrecht, 
Swaluëstraat 6. Tel. 2081 i > «. are 

THEATER „MONOPOLE" 

TELEFOON 2550 - DIR.: GEBR. KOPER - STATIONSPLEIN oï Zaterdag 18. Zondag 19 en Maandag 20 Januari 
lederen avond aanvang half acht 

3 DAGEN! 

3 opvoeringen van een groot superprogramma. 

Als hoofdfilm de nieuwste schlager der Tobis-film: 

Grcns-Patröuillc 

Een groote avonturenfilm, zich afspelend met een 
wijd vertakte smokkelaarsbende en de grenspolitie. 
Een film met ongelooflijke spanning, vol actie en 
boeiende handelingen. Een film rijk aan avon- 
turen, schitterende natuuropname, met prachtige 
berglandschappen en een boeiende liefdes-intrige, 
maken deze film tot een der beste van het jaar. 

VERDER EEN SUBLIEM BIJPROGRAMMA. 

Sn ons voorprogramma het 
U.F.A.-WERELDN1EUWS. 

Entree: Parket 35, Parterre 60. Stalles-Balcon 75. 
Loge 90 cent. 

Entree Militairen: Parket 20, Parterre 30, Stalles- 
Balcon 40, Loge 50 cent. 
TOEGANG BOVEN 14 JAAR. 

3 MTE FAM1LIE-MATIHEE 

Als hoofdfilm: 

STERRENPARADE 

Een hoogst amusant en grootsch schouwspel, 
waarin medewerken: LA JANA. WILLY FORST, 
THEO LINGEN, ANNY ONDRA, PAUL KEMP, 
MAX SCHMELING, JENNY JUGO e.v.a. 

Een weelde voor oog en oor. Entree 20-30-40 et. 

Attentie! ~ 

Donderdag 23 Januari — HALF 8 
EEN Populaire Voorstelling ! 

Opvoering van het boeiende en sensationeele 
filmwerk van 

HARRY PIEL in 

90 Minuten Oponthoud 

Een sensationeele en boeiende film. Spanning, actie 
sensatie treden bij iederen acte op den voorgrond. 
De beste HARRY PIEL film ooit vervaardigd, 
TOEGANG BOVEN DE 14 JAAR. 
i . Entree: 30. 54 en 75 cent BURGERLIJKE STAND. 
Opgave van 10 t/m 16 Januari 1941. 

GEBOREN: 
Leopola Gerardus Maria, zoon van 1. Boer en 
van H.M. Kooke. Kerkplein 8. 
Agatha Petronella, dochter van W.A. Bol en 
van K. Alderen. Van Ostadestraat 14. 

GEHUWD: 
H.A. Meijer en S. van den Oever. Haarlemmer- 
straat 88. 

J.W. Chevallier en A. v.d. Vliet, Brederodestr. 46 
H. ten Velden en H. ]. de Boer. Zeestraat 61 
P. v.d. Voet en .1. Schaap, Prinsenhofstraat 11. 

OVERLEDEN: 
Anna van Honschooten. echtgenoote van W.A. 
Kokkelkoren, oud 71 jaren, Zandvoortschel. 240. WIJ LEEREN HET U RAS. 

't KAN ZUINIGER MET GAS. 

Het Gemeente Gasbedrijf is ons momenteel wel 
bijzonder ter wille. Want nu de gasrantsoeneenng 
er door is helpt zij de huisvrouwen om met minder 
gas een zelfde aantal maaltijden en hoeveelheden 
warm water klaar te maken als voorheen. De 
warme maaltijden kunt en moogt u immers met 
verminderen, vooral m den winter niet. Het zou 
een zware taak voor de huisvrouwen zijn wan- 
neer hen geen hulp verleend werd. Deze bestaat 
in de eerste plaats uit de mogelijkheid om het 
toegewezen rantsoen vermeerderd te krijgen. Wie 
dus te weinig heeft aan zijn toewijzing, kan meer 
gas krijgen. Daarnaast organiseert het Gasbedrijf 
enkele demonstratie-middagen en een enkele korte 
cursus, waarop geleerd wordt het gas zoo zuinig 
mogelijk te gebruiken en ook om de spijzen zoo 
smakeiijk mogelijk te bereiden. De heer Lieshout, 
die ook in het damesblad Libellé zich dikwijls tot 
de huisvrouwen richt, is gedurende nog drie Dins- 
dagen vanaf half drie te vinden in. de Demonstra- 
tiezaal van het Gasbedrijf bij de gashouder, waar 
hij als Dinsdag het geval was op dikwijls komische 
wijze de huisvrouwen op fouten bij het gasgebruik 
wijst. Het is niet noodig om zich schriftelijk op 
te geven voor de demonstratie van Dinsdag. U 
loopt gewoon naar binnen met Uw vrendinnen 
die U natuurlijk mee neemt en dan behoeven wij 
verder niet te vragen ef U een prettigen middag 
heeft. Die heeft U natuurlijk waar zoo 'n honderd 
vrouwen bijeen zijn en iemand met het talent van 
een Buziau U laat zien hoeveel op een gemakke- 
lijke wijze te besparen valt. 

Alle Zandvoortsche huisvrouwen Dinsdag dus 
naar de Toonzaal. Het is er lekker warm en lek- 
ker eten dat we er doen. Men zou niet zeggen 
dat men met heel weinig nog zooveel smakelijks 
klaar kan maken. We leeren het U ras, 't kan 
beter en zuiniger met gas. 

IN DE DIESEL. 

We vernemen dat op de lijn Zandvoort-Amster- 
dam voorloopig uitsluitend Dieseltieinen blijven 
loopen. De dienstregeling is in zooverre gewijzigd 
dat de treinen om het heele uur vertrekken. 

VERPLAATSING VARKENSHOKKEN. 

In den afgeloopen zomer kwam in deze gemeente 
een geval voor van eene besmettelijke ziekte, 
welke rechtstreeks het gevolg was van de aan- 
wezigheid — althans van de wijze van inrich- 
ting — van het „Varkenskamp" in Plan-Noord, 
aldus schrijven B. & W. in hun voorstel om de 
varkenshokken te verplaatsen. In dien tijd bleek 
nml. dat de in die omgeving aanwezige ratten vrij- 
wel allen besmet waren. . 

Het college geeft dan verder de volgende toe- 
lichting: 

Afgezien van de vele en de velerlei klachten, 
welke het varkenskamp uit andeien hoofde steeds 
heeft veroorzaakt, komt het ons voor, dat het 
thans meer dan tijd wordt, dat aan dezen toestand 
met den meesten spoed een einde wordt gemaakt. 

De oplossing moet o.i. worden gezocht in de vei- 
plaatsing van het „varkenskamp" naar het door 
de gemeente aangekochte duinterrein, groot 108 
H.A. De onbevredigende toestanden in het .var- 
kenskamp" zijn voor een belangrijk deel te wijten 
aan het feit, dat de hokken door de houders zelf 
zijn gesticht. Deze hebben daarbij geen rekening 
gehouden met eischen van doelmatigheid en hy- 
giëne. 

Teneinde herhaling te voorkomen lijkt het ons 
gewenscht, dat de gemeente de varkenshokken 
zelf laat bouwen en daarna aan de varkenshou- 
ders verhuurt. De Directeur van den dienst voor 
publieke werken heeft voor den bouw van deze 
hokken een ontwerp met beschrijving gemaakt, 
waarmede wij ons geheel kunnen vereenigen. Het 
is de bedoeling, gezien het aantal gegadigden, dat 
zich voor het huren van een varkenshok heeft 
aangemeld, te beginnen . met den aanbouw van 
twee hokken elk bevattend 4 perceelen. waar- 
mede een bedrag van ƒ7200.- gemoeid zal zijn. 

HEIN ROEKOE. 

Dit is de naam van het tooneelstuk hetwelk de 
tooneelvereeniging „De Schakel" Zaterdag a.s. op 
zal voeren. We verwachten, dat „De Scha- 
kel" ditmaal extra goed voor den dag zal treden 
en voor een bijzondere voorstelling zorg weet te 
dragen. 

Er is bal na, terwijl ook in de pauze gedanst 
kan worden. Tot Zaterdag in „Groot-Badhuis". .„„TROCADERO" 

waar men zich het meest amuseert. 
IEDEREN AVOND en ZONDAGMIDDAG 

JACKDANE 

en zijn Dans- en Stemmingsband. 
DANSEN 
STEMMING mWMMMMMN WMMWMMMW RAADSVERGADERING. 

De gemeenteraad Komt Maandagmiddag te 4 
uur in openbare vergadering bijeen. De agenda 
luidt als volgt: 

1. Ingekomen stukken. 

2. Voorstel tot het opnieuw benoemen van 
schoolartsen. 

3. Voorstel tot het opnieuw benoemen van den 
gemeentegeneesheer. 

4. Benoeming van leden en plaatsvervangende 
leden van het scheidsgerecht. 

5. Benoeming van leden van het Bestuur der ge- 
meentelijke instelling voor maatschappelijk 
hulpbetoon. 

6. Voorstel betreffende het streekplan voor Ken- 
nemerland-Zuid. 

7. Voorstel, betreffende den bouw van varkens- 
hokken. 

8. Voorstel betreffende de rechtspositieregelingen 
van het gemeentepersoneel. l 

9. Voorstel tot verhooging van den gasprijs. 

10. Voorstel tot opheffing van de commissie van 
toezicht op het lager onderwijs. 

11: Voorstel betreffende bezuiniging op onver- 
plichte onderwijsuitgaven. 

12. Voorstel tot het verleenen van een crediet 
voor uitgaven, verband houdende met de 
buitengewone omstandigheden. 

13. Wijziging van de gemeentebegrooting voor '40. 

14. Voorstel betreffende de werkzaamheden op de 
vuilnisbelt. 

CREDIET BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN 

B. en W. verzoeken den raad een crediet van 
ƒ10.000 te willen verleenen in verband met de 
buitengewone omstandigheden. Deze gelden zullen 
ten deele dienen ter bestrijding van de kosten voor 
administratie verbonden aan de bezetting en om 
in te gaan op een van de gemeente Haarlem ont- 
vangen aanbod om gezamenlijk groente in te slaan, 
om bij optreden van moeilijkheden m de voedsel- 
voorziening gedurende 2 wücen 5 dagefi per week 
in de behoefte te kunnen voorzien. 

VERHOOGING GASPRIJS. 

De prijs van het gas is deze week ver- 
hoogd met een halve cent. De muntjes kosten 
thans 10 cent; bij het leegen van den meter wordt 
dan voor elk muntje een halve cent terug betaald, 
daar de prijs per M 3 9'/a cent bedraagt. EXTRA BEZUINIGIN- 
GEN NOODIG 

De begrooting voor 
1940 werd van Ged. 
Staten terug ontvan- 
gen met de mededee- 
ling dat het tekort er 
van teruggebracht kan 
worden tot ƒ 38.500. 
Dit tekort was ge- 
raamd op ƒ46.659. Van 
het extra te bezuini- 
gen bedrag van ƒ8159 
kunnen. B. & W. door 
het verlagen van ra- 
mingen op verschillen- 
de uitgaafposten een 
bedrag van ƒ 5.927 
vinden, hoewel het 
haast ondoenlijk was 
alsnog „bezuinigin- 
gen" aan te brengen, 
daar de begrooting 
reeds met de noodiee 
zuinigheid was opge- 
zet. Voorts is een 
bedrag op de werk- 
loosheidsuitgaven ge- 
vonden. Het college 
verzoekt den raad de 
wijzigingen goed te 
keuren. 

NORMANDIë-BAR. 

Wegens verbinte- 
nissen elders, treden 
Ferrv en Jack voor 
het laatst op. 

We treffen elkaar, 
in de Normandië-Bar. aBMaasaHBBBaHaaaMaaBHHBaaBBMUHBaBBBBHBaaEiBaaMa 
a a 

I Dansschool John. L van Duin I 

S PENSION X Groote Krocht 1 ZANDVOORT S 

B ■ 

B *= ■ 

| Aanvang nieuwe 10 lessen | 
s cursus begin Februari. I 

S Inschrijving vanaf heden iederen Maandag, S 

b Dinsdag en Donderdagavond van 7.30 a 

■ tot 8.30 uur. ■ 

B ■ 

* Privé-les op ieder gewenscht uur. 3 

b m 

BBBBaBBBaBBBBBBHEUaSiBBSaaflBBBaBSaiBBBBIiaBBiaEagtSBnHBBB unDDDaaDaaanaaaDaDaanaaaoanaaaaaDuaanaDaaDBacjuirjn 
a a BRENG EENS EEN GEZELLIGER AVONDS DOOR IN ONZE NORMANDIE-BAR. D 
D 
D 9 Laatste optreden wegens verb. eiders van b FERRY en JACK! DANSEN HET SUCCESVOLLE DUO MET HUN INTERN. 
LIEDJES. VERSTERKT ORKEST. 

STEMMING GEWONE PRIJZEN 

We treffen elkaar in de Normandie-Bar aoDnnaaaaaDDannDaoaDnaDüaaaDaaDDananQaaaaaaaaaaa HEIN ROEKOE „DE SCHAKEL" 

Theater „GROOT BADHUIS" 

ZATERDAG 18 Januari 1941 ROMANTISCH TOONEELSPEL IN 3 BEDRIJVEN 

7.45 uur VAN JAN FABRICIUS 

NA AFLOOP DANSEN ~^f ENTREE 50 CENT plus belasting. |pgr PLAATSBESPREKING dag der 
VOORSTELLING van 2—3 uur 
• aan de zaal. VOORVERKOOP bij 
W. CHR. HILDERING, Kerkstr. 23 

NA AFLOOP DANSEN BH COMITè DER SAMENWERKENDE 
ZANDVOORTSCHE TOONEELVEREENIGINGEN 

Nu de balans van de eerste helft van liet seizoen 
is opgemaakt, kan met genoegen worden gecon- 
stateerd, dat al mogen de omstandigheden zijn 
stempel eenigermate od het tooneelbezoek hebben 
gedrukt, er alle reden is tot tevredenheid. Het 
Comité der Samenwerkende Vereenigingen heeft 
dan ook niet geaarzeld ook de tweede helft haar 
werkzaamheden voort te zetten en opnieuw een 
serie van vier avonden te organiseeren, terwijl 
naar wij hopen het seizoen zal worden besloten 
met een gemeenschappelijke te spelen stuk van 
bijzondere strekking, waarover nog nadere mede- 
deelingen zullen worden gedaan. Het ligt in de 
bedoeling meer ernstige stukken op 't repertoire 
te nemen, zoodat Zandvoort de gelegenheid zal 
krijgen te bewijzen ook in het zwaardere werk tot 
feelangrijke opvoeringen in staat te zijn. 

Er staan ons mooie avonden te wachten en wij 
vertrouwen, dat het publiek van Zandvoort dat 
streven zal weten te waardeeren. 

Zaterdag a.s. begint „De Schakel" met het 
romantische werk van Jan Fabricius „Hein Roe- 
koe". Wij verzoeken U tijdig aanwezig te zijn 
opdat er op tijd kan worden begonnen. 

Na afloop zal er dan nog ruim gelegenheid zijn, 
voor een dansje voor de jongeren en een gezellig 
uurtje napraten voor de ouderen. 

Namens het Comité, 
K. Visser. 

Z.L.C. NIEUWS. 

Door een belangrijke interne verandering in 
onze hoofdorganisatie, de Kon. Ned. Ver. voor 
Luchtvaart, is ook de structuur van onze club be- 
langrijk gewijzigd. 

Door centralisatie in het bestuur der K.N.V.v.L. 
en samenvoeging der jeugd- en modelbouwaf- 
deelingen is de naam gewijzigd in Zandvoortsche 
Luchtvaartclub. 

Tot 19 jaar is men adspirantlid en ouder dan 19 
jaar lid der K.N.V.v.U Beide groepen blijven 
evenwel gewoon lid der Z.L.C. 

Voor adspirant leden bedraagt de contributie 
ƒ3,- per jaar, ofwel ƒ0.25 per maand. 

Voor leden is dit bedrag ƒ4,50 verdeeld in 6X 
ƒ0.40 en 6 X ƒ0.35 per maand. De contributie 
voor onze afdeelins blijft ƒ0,35 per maand. 

Verdere wijzigingen in de organisatie zooals op- 
richting van gewestelijke af deelingen hebben de 
leden natuurlijk reeds in Avia gelezen. 

Het tweede belangrijke nieuws van deze week 
is, dat voortaan 2 bouwtijden gehouden zullen 
worden, n.1. Woensdagavond 7.30 uur en Zater- 
dagmiddag 2.30 uur. 

Ons Mentormodel vordert snel. Eenige zijn 
reeds startklaar, .zoodat bij goed vliegweer de 
eerste modellen de luchtdoop ondergaan. A. A. 

RADIO-TECHNISCHE SCHOOL. 

Met ingang van 1 Januari 1941 is de Radio 
Technische School te Haarlem (verplaatst van 
Zijlweg 23 naar Kleine Houtweg 31. 

In verband met het groeiende aantal leerlingen 
was het reeds lang noodzakelijk om te zien naar 
een ruimer gebouw. Hierin meent de directeur, de 
heer J.L..I. v.d. Werff thans gelukkig geslaagd te 
zijn. 

De opleiding tot radiomonteur en -technicus 
is nu grootendeels gescheiden van die voor radio- 
telegrafist. Bovendien heeft men de beschikking 
«ekregen over een ruim practisch werklokaal, 
waar de leerlingen leeren soldeeren. boren, vijlen, 
zagen, monteeren enz. 

Zooals bekend, leidt de school op voor de rijks- 
certificaten van marconist bij Lucht- en Zeevaart 
en de diploma's voor monteur en technicus van 
het Nederlandsche Radio Genootschap. 

Een gratis prospectus ligt op aanvraag te 
wachten. WEDSTRIJDEN op den VIJVER in PLAN-NOORD 

De IJsclub Zandvoort, welke een zeer actief 
bestuur bezit, organiseerde Zaterdag wedstrijden 
op de korte baan om hooge geldprijzen. Hiervoor 
bestond groote belangstelling. Ingeschreven was 
door zestien inwoners, die elkaar in verschillende 
series bekairmten. 

In de eerste serie won Zeepvat met klein ver- 
schil van Van de Walle. J. v. Keulen won van 
C. de Jong. C. Steijne won van .1. Visser. Soltan 
wou van C. Koning. Schouten won van Bessem. 
.1. Hennis van Kalk. J. v.d. Bos van G. Keur en 
D.W. van Akoov won van A. Stevne. 

In de tweede serie verloor Schouten van Zeen- 
vat. Van Akooy van J. Hennis. J. v. Keulen van 
C. Steijne en Soltan van J. v.d. Bos. 

In de demi-finale won Zeepvat gemakkelijk van 
.1. v.d. Bos en .T. Hennis met klein verschil van 
C. Steijne. 

De eind-uitslag luidde: 1 Zeepvat. 2. J. Hennis. 
3. J. v.d. Bos. 4. C. Steijne. 

De wedstrijden hadden een vlot verloop en 
werden o.a. bijgewoond door burgemeester H. van 
Alphen. Zij stonden onder leiding van den heer 
J.A.B, van Pagee. 

De IJsclub Zandvoort was verder voornemens 
wedstrijden te houden over langen afstand. Door 
de dooi konden zij geen voortgang vinden. Moge- 
lijk zullen zij thans gehouden worden nu de baan 
weer in orde is. BI TE KOOP: 

4 st.. armstoel. 1 tafel. 1 theekast ƒ25.-; 1 vloer- 
kleed ƒ15,50; 1 mah. linnenkast; 1 eikenhout buffet 
ƒ15,50; 1 twee-pits gastoestel ƒ4--; I gasfornuis, 
erg. senkiug ƒ19,50; 1 vulkachel ƒ14,50; 1 Rozen- 
thal eetservies 96-deelig, org.; 1 modern eetser- 
vies ƒ29,50- 1 z.g.a.n. damesfiets; 1 meisjeshets 
ƒ9,-; 1 heerenfiets ƒ14,50; 1 twee pers. ijzeren 
ledikant m. 3 d. kapokmatras: divankleed; 1 sche- 
merlamp ƒ7,50; 1 ijskast ƒ14,50. 
Te bezichtigen van 10 tot 6 uur. 

BREDERODESTRAAT 160. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O.S.S. 
Secr.: Haarlemmerstraat 68. 

Dinsdag j.1. vond de T.C. vergadering plaats 
ter bespreking van verschillende technische aan- 
gelegenheden. Langdurig werd van gedachten %&• 
wisseld over de dames- en meisies-afdeelingen. 
Er zal een geschikte avond gezocht worden ,om 
beide afdeelingen tegelijk te laten werken of an^ 
derszins. 

Door het bedanken van Mej. G. v.d. Werff wordt 
het 2e penningmeesterschap voorloopig waarge- 
nomen door den heer Jb. v.d. Meer, waarbij de 
heer .1. Smit als contributie-ophaler zal fungeeren. 

Om het contact met alle leden zoo goed mogelijk 
te onderhouden, zal eventueeJe afwezigheid op de 
les. de conttributie aan huis worden opgehaald. 

Dames en Heeren nog even flink oefenen voor 
de K.T.K.-graadwedstrijden. Dames 26 Januari en 
Heeren 2 Februari aanvang 2 uur in het Zander- 
Instituut te Haarlem. 

HANDBALAFDEELING O.S.S. 
Secr. P. v. Schullenburg, Gr. Krocht 5. 

Wegens de vorst kon er reeds eenige weken 
niet gespeeld worden. Ook voor a.s. Zondag be- 
staat er weinig kans, terwijl er tevens nog geen 
nieuw rooster binnengekomen is. 

Leden vergeet vooral niet onze trainingsavon- 
den te bezoeken. Ook degenen die nog geen lid 
zijn. raad ik aan, eens een trainingsavond bij te 
wonen. GOED NIEUWS! 

We lezen in het maandblad tegen de kwakzalverij: 
Deze verheugende uitspraak staat boven een 
advertentie, die — met toestemming van de Con- 
trole Commissie — in de bladen is opgenomen. 
Goed nieuws? Voor ons in geenen deele! 

De advertentie dient om het p.jbliek er toe te 
brengen dat het dagelijks een drietal „C.C.C, ta- 
bletjes" zal gebruiken; en als men het zelf mis- 
schien nog niet dadelijk wil doen, geve men het 
wondermiddel toch stellig aan de kinderen: 

„Geef Uw kinderen in ieder geval C.C.C. 
liet brengt hen behouden den winter door!" 

Een volgende slagzin is aardiger: 
„Gezondheid uit een doosje". 

Wat zit er nu in dat doosje, en wat is zoo 'n 
geweldig krachtmiddel dat de fabrikant kan garan- 
deeren, dat alle kinderen, die het gebruiken, be- 
houden den winter doorkomen? 

En dan lezen we de advertentie, de goed- 
gekeurde advertentie, met aandacht. 

Er wordt verteld dat gebrek aan Vitamine (met 
hoofdletter!) C in onze wintervoeding een der 
voornaamste oorzaken was van het uitbreken van 
ziekteverschijnselen als griep, angina, diphteritis, 

typhus, e.d Werkelijk, men kan zijn oogen 

niet gelooven, maar de advertentie beweert het. 
Diphtherie en typhus, twee welbekende besmette- 
lijke ziekten, waarvan de oorzaken en verwekkers 
sedert jaren vaststaan, worden zóó maar „mir 
nichts dir nichts", toegeschreven aan het gebrek 
aan een vitamine in de wintervoeding. 

Dan wordt ons verteld dat men er vrijwel 
machteloos tegenover staat. 

Hoe weet de steller van de advertentie dat? 
Zijn medische voorlichter heeft toch werkelijk een 
loopje met hem genomen! 

Ook griep en angina krijgt men beslist -niet door 
fce weinig C! 

Dan komt de troost: de wetenschap schreed 
voort en thans is het pure vitamine C „van ver- 
sche groenten en vruchten" (ook hier weer een 
suggestie die niet pluis is!) in tabletvorm ver- 
krijgbaar onder den naam C.C.C. 

En als we nu maar drie van die dingetjes per 
dag slikken — ze kosten ons slechts zes centen — 
dan versterken we ons weerstandsvermogen en, 
U weet liet, de kinderen komen behouden den 
winter door. 

Wat een angst wordt hierdoor weer het publiek 
aangepraat; nauwelijks is het gemeengoed gewor- 
den dat in den winter de gebruikelijke voeding een 
tekort bevat aan bepaalde stoffen, of de industrie 
van geneesmiddelen werpt zich hier cp en strooit 
met dure tabletten, want voor een groot gezin of 
een smalle beurs is 6 cent per dag per persoon 
toch altijd een heele som, die talloos velen on- 
mogelijk kunnen opbrengen. En moeten in die ge- 
zinnen de kinderen dan maar te gronde gaan; 
komen die kinderen niet behouden den winter door 

Gelukkig is de angst voor den winter niet 
noodig. Ook niet wat betreft de mindere hoeveel- 
heden vitaminen, waarover wij dan beschikken. 
De moderne voedingsleer, die tegenwoordig op 
zoo voortreffelijke wijze onder de aandacht van 
het groote publiek wordt gebracht, leert o.a. dat 
door het koken van de aardappelen in de schil, 
of nog beter het nuttigen der aardappelen mèt de 
schil (b.v. in stamppot een groote hoeveelheid 
vitamine C behouden blijft en het lichaam ten 
goede komt. 

Deze eenvoudige en niets kostende methode 
brengt ruim voldoende vitamine C op en maakt de 
slikkerij, die in de advertentie wordt aangeraden, 
volslagen overbodig. 

Het Nederlandsche publiek kan met een gerust 
hart den winter tegemoet gaan, tenminste wat 
deze kwestie betreft, en — als er eens kinderen of Haarden 
Haard kachels 
Kookkachels 
Salamanders p. H.TEROL Stofzuigers 
Radio 

( comforen 
Gas geysers 
( fornuizen 

Groote sorfeering. Lage prijzen. 

■■aaBBltMM^BBiWB^WBBgBlggBglBBlBHBBBBaBBBBIIHBIBBaBHtaBHglIBBaBaWWUBBlBaiBMagMiaWlBMWlB Cokes- haard kachel GROOTE KROCHT 19 
Telefoon 2558 't VERKOOPBUREAU 

van gasappa raten. DaDrJDDDDrjnaoDaaDQDDaanrjDnDDDaaoD 
o g 

a Brandstoffenhandel d 

g H.J. TER WOLBEEK & Zoon § 

g MARNIXSTR. 2. TEL. 2063. MARISSTR. 10. g 
D Postgiro 32343. D 

I Houtblokken I 

g Voor CENTRALE VERWARMING, HAAR- g 

O DEN en KACHELS, tegen vastgestelde n 

n prils, nu ƒ40,00 per 1000 Kg. Franco huls. □ 

D ° 

ODoanDaoaaocnDaaaaarjaanaooaonDoo S LAAT ONS OOK EENS UW | 
2 FIJNE WASCH behandelen. 5 

■ Electr. WASCH-, STRIJK- en g 

■ GLANSINRICHT1NG „WEST" f 

■ HOOGEWEG 25 — TELEF. 2591 ■ 

■ SPECIAAL ADRES VOOR HET BEHANDE- ■ 

■ LEN VAN GORDIJNEN & FLANELLEN S 
S SPORTKLEEDING. a 

■ OVERHEMDEN V. A. 20 — BOORDEN 8 CT. g 

■H«a«Bl3MnBaM«tl"BI»aBBIH«BB«B!BJHnn E. BOS & Zonen 

HALTESTRAAT 28, Telefoon 2112 en 
HALTESTRAAT 62a. Telefoon 2290 

zijn heden ruim voorzien van alle soorten 
Groenten, Fruit en Aardappelen tegen sterk 
concurreerende prijzem 

Heeft u onze eigen inmaak al eens geprobeerd, 
zooals: Snijboontjes. Andijvie, Spercieboontjes en 
Zuurkool? Iets bijzonders, direct gaar, gewone 
prijzen. - Ook hebben wij ontvangen een pracht 
partijtje JAM van Hero en Betuwe in potten en 
blikken van 1 pond; 5 pond; 8 pond 10 pond en 
ó0 pond. Doet Uw voordeel en koopt deze Jam!! 
Wij hebben nog vele artikelen, te veel om ze 
hier neer te schrijven. Komt U eens kijken; U 
zult er geen spijt van hebben. Alles wordt aan 
huis bezorgd. E. BOS. VERKOOPT 

nu uw OUD GOUD en ZILVER 
tegen de hoogste waarde bij 

H. LANSDORP KERKSTRAAT 33 USS EN 

DECORATIE 
SCHELDERS 

Fa. K. v. d. MÏJE & Zn. 

BENTVELD 
ZANDVOORT j ZANDV.LAAN No. 341 
WILLEMSTRAAT No.31 BVELD Tel. 26119 Tel. ZANDVOORT 2363 
GLAS en VERFWAREN F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van: 
STÜCADOORS- WIT- en 

waterverfwerken; 
||g§r Zeer billijke prijzen. 

ADRES: ZEESTRAAT 29 - TELEF. 2205 Uitreiking van TextieK 
Boter- en Vetkaarten* Binnenkort zal de uitreiking van boter- en 
vetkaarten en van textielkaarten plaats 
vinden. 

De uitreiking van VETKAARTEN en van 
TOESLAGKAARTEN van textielproducten 
is afhankelijk van het gezinsinkomen. De 
daarvoor geldende normen zijn reeds in de 
dagbladen gepubliceerd. Zij, die voor deze 
kaarterr in aanmerking wenschen te komen, 
moeten EEN FORMULIER MD 100 invallen, 
hetwelk vanaf heden verkrijgbaar is bij het 
plaatselijk distributiekantoor, Haltestraat 4. 
des morgens van 9 tot 1 uur 

Het behoorlijk ingevulde formulier MD 
100 moet bij de uitreiking der kaarten, te- 
zamen met de distributiestamkaarten van 
alle gezinsleden worden overgelegd. Degenen 
die zulks niet doen ontvangen BOTER- 
KAARTEN en komen derhalve niet voor 
vetkaarten en voor een toeslagkaart van 
textielproducten in aanmerking. 

Na de uitreiking kunnen iir geen geval 
boterkaarten tegen vetkaarten worden inge- 
ruild of omgekeerd. 

In het volgend nummer van deze courant 
zullen mededeelingen worden gedaan om- 
trent de dagen van uitreiking der boven- 
genoemde kaarten. 

Distributiekantoor Zandvoort. 1 werkelijke Rijwielherstelier 
woont te ZANDVOORT. 

Het adres is: 

E C. van Nieuwenhuizen 

Koningstraat 19 
„Gf»*«He" Riiwielen volwassenen zijn die, op medische gronden, extra 
toevoer van vitamine noodig hebben, dan zijn er 
altijd nog hun huisartsen, die daar wel raad op 
weten. Misschien zullen deze artsen dan ook wel 
eens van de tabletjes met vitamine C gebruik ma- 
ken, door deze aan bepaalde patiënten voor, te 
schrijven. WAT DE PERS ZEGT OVER 
HET SPEL „VARIÉTÉ". 

„De Telegraaf": Zooals men ziet, biedt Variété 
verschillende interessante momenten. Het is een 
„realistisch" spel, want de speler krijgt een kijkje 
achter de coulissen, in de wereld van klatergoud 
en schittering, die wij altijd van één kant van het 
voetlicht zien. En dan is er nog het filosofisch 
element van „mensch, erger je niet". Want als 
mijnheer toevallig de hand kan leggen op drie 
aardige balletmeisjes, dan moet mevrouw niet 
kwaad worden 

„Algemeen Handelsblad": Bij het spelen van 
Variété krijgt men inderdaad een aardigen blik 
achter de schermen van het theater en de spe- 
lers zullen zich de managers wanen die met hun 

artisten en gezelschappen goud verdienen of 

met Ieege zalen blijven zitten. Het is een aardig J 
familiespel, dat zijn attractie ook voor een deel 
ontleent aan de vlotte teekeningen waarmee Joop 
Geesink het speelbord sierde. 

„De Maasbode": Uit de kunstenaars — losse 
prentjes, geestig geteekend en gekleurd — kunnen 
heele gezelschappen worden gevormd volgens een 
vast schema. Zalen, manuscripten, verzekeringen, 
enz. worden er bij geleverd. Men betaalt met 
Variêté-geld, gebaseerd op den altijd betrouw- 
baren en hechten papieren standaard, dat er in 
fantastische hoeveelheden wordt bijgeleverd en 
waarvan elke medespelenden — men kan Variété 
spelen met zooveel liefhebbers als men wil — 
ruim worden voorzien. Zij kunnen op een avond 
zeldzaam rijk worden of straatarm, zonder hun 
goede humeur te verliezen. Integendeel! 

De firma Hoyng alhier heeft nog enkele van deze 
spellen, waarvoor de belangstelling bijzonder 
groot is. 

„TOB NIET" NIEUWS. 

De 1.1. Zondag is in een woord geslaagd. De 
band onder leiding van Benny Stone "wist de dans- 
lustige jongelui goed te amuseeren met zijn feno- 
minale dansmuziek, dit was het eerste optreden 
van deze band te Zandvoort, 

Voor a.s. Zondag hebben wij weder diverse at- 
tracties op het programma staan, waaronder 
wedstrijd-dansen om fraaie prijzen. Ook zal ef 
weer een band aanwezig zijn. zoodat dit zeker 
weer een gezellige avond zal worden. Aanvang 
half acht. Alleen toegankelijk voor leden. En een 
beperkt aantal introductie's a ƒ0,30 tot Zaterdag- 
avond verkrijgbaar bij het bestuur. Ook kunnen! 
nog enkele dames zich als lid laten inschrijven, 
maar dit moet voor Zaterdagavond. 

Zonder diploma of introductie beslist geen toe- 
gang. Het secretariaat wordt voorloopig waarge- 
nomen door den heer C. Schaap. Swaluëstraat 9. 

CHR. JONGE MANNEN VEREENIGING. 

De lezing van Jhr. de Savornin LoFmian was 
buitengewoon leerzaam. Met talrijke voorbeelden 
toonde spr. aan, hoe de Europeanen zich ver 
boven de inlandsche bevolking wanen en hoe on- 
der deze onontwikkelde menschen soms een inner- 
lijke beschaving heerscht, waaraan wij allen nog 
een lesje kunnen nemen! 

Zaterdag 18 Januari staat op het programma een 
dichtwedstrijd om fraaie prijzen. Wie weet. 
schuilt er onder de leden nog een Hooft of een 
Cats! GEEN LAST VA ND E KOU met onze 

Oorwarmers 
Handwarmers 
Leeren Handschoenen Specïale sorteering Luxe Artikelen HENK SCHUÏLENBURG 

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 

ïs toch voordeeliger: Alléén Groote Krocht 5*7 Loop niet in hef donker! 

BATTERIJEN in alle soorten 
en RIJKSGEKEURDE LAMPJES 

Nog voorradig AEG ELECTR. KACHELS 

vanaf f 6.75 

KdOIO op het oogenblik nog ruime keus. Bij beschikking van den 
E. A. Heer Rechter-Com- 
, missaris in het faillisse- 
ment van CARL THEO- 
DOR DEGEN, destijds 
hotelhouder en restaura- 
teur te Zandvoort is be- 
paald: 

a. dat alle schuldvorde- 
ringen vóór 2 Februari 
a.s. alsnog bij den cu- 
rator moeten worden 
ingediend-; 

b. dat de verificatie-ver- 
gadering zal worden 
gehouden op Maandag 
17 Februari a. s% des 

namiddags om 2 uur 
in het Paleis van Jus- 
titie aan de Jansstraat 
No 81 te Haarlem. 

De curator. 

Mr. Dr. W. P. VIS. 

Gedempte Oude Gracht 
65. Haarlem. 

GEVRAAGD 

net Meisje 

voor heele dagen, boven 
18 jaar. Brieven onder 
no. 1156 Bureau „De 
Zandvoorter" (Van Pete- 
gem's Boekhandel). 

Net Meisje 

gevraagd (P.G.) van 8-4 
uur. Aanmelden Zaterdag 
4-6. Kostverlorenstr. 111. R.K. KERK BESTAAT 12 1 /. JAAR. 

„Dankbaar gaan wij aanstaande Zaterdag 18 
Januari en vooral Zondag 19 Januari het 12 1 /» 
jarig bestaan van onze parochiekerk herdenken", 
zoo schrijft pastoor Van Diepen bij gelegenheid 
van het jubileum van de R.K. Kerk alhier. 

Dit feit zal herdacht worden met een plechtige 
Hoogmis en plechtig lof met „Te Deum". 

De kerk is 18 Juli 1928 in gebruik genomen en 
op 10 Juni 1929 plechtig geconsecreerd door den 
Bisschop van Haarlem. 

UITVOERING MUZIEKKAPEL. 

De Muziekkapel „Zandvoort" geeft op Dinsdag 
28 Januari a.s. een uitvoering in „Monopole". Wie 
de gezellge uitvoeringen van de Muzekkapel kent, 
zal dezen avond ongetwijfeld er voor reserveeren. 

GESLAAGD. 

We verzuimden m ons vorig nummer te melden, 
dat de heer H. de Jong, alhier slaagde voor het 
praktijk-diploma boekhouden Ver. van Leeraren 
Hij werd opgeleid door den heer W. Klijn Jr. 

Onze plaatsgenoot de heer H. Dhooge. slaagde 
voor praktijk-Diploma boekhouden voor de ver- 
eeniging van leeraren in Handelswetenschappen 
en voor Mercurius. 

VERLOTING „ZONNESTRAAL". 

De trekking van de 9de „Zonnestraal"-loterij is 
zoojuist gehouden. De drie hoofdprijzen zijn ge- 
vallen op de navolgende nummers: 

lste prijs: Landhuis t.w.v. ƒ4000,- of een andere 
prijs tot gelijke waarde No. 126367 

2de prijs: Zomerhuisje t.w.v. ƒ2000.- of een 
andere prijs van gelijke waarde No. 114456 

3de prijs: Kajuitzeiljacht met hulpmotor ter 
waarde van ƒ 1000 No. 136276 

Trekkingslijsten zijn a 5 cent verkrijgbaar bij 
Bureau „Zonnestraal". Stadhouderskade 157, Am- 
sterdam (Z.). BIDDEN. 

Bidden is. de oogen heffen 
tot U liefd'rijk God, 
in Uw Vaderhanden leggen 
heel ons levenslot. 

Bidden is. de ziele dragen 
tot voor Uwen troon. 
Vrede, eeuw'ge vrede vragen 
in Uw Eeuw'gen Zoon. 

Bidden is, op U vertrouwen 
in deemoedigheid. 
als de handen die zich vouwen 
door U zijn geleid. 

Bidden is, de ziel die luistert 

naar Uw groot gebod, 

door d'oneindigheid daar ruischt het, 

antwoordt Gij ons God 

Ria Draak — Groenveld. IJSPRET TE ZANDVOORT. 

Leek het er aanvankelijk op, dat het ditmaal 
geen IJszondag worden zou. de dooi zette voor 
een moment niet door en liet heel velen nog de 
gelegenheid een dag volop te genieten van het ijs. 

De Rinko-baan, de ijsbaan „Sportlust" en de 
vijver in Plan-Noord werden alle met een druk 
bezoek vereerd. Het was er zonder uitzondering 
gezellig nu het ijs goed en het weer zacht was. 
Bij het bezoek aan genoemde banen kregen we 
wel het idee dat half Zandvoort op de schaats 
stond, ook dat hier verschillende goede rijders 
zijn. 't Was een Ijs-Zondag waaraan ieder zeker 
prettige herinneringen bewaard. 

Inmiddels is de ingetreden dooi al weer gestuit 
door Koning Winter, die met zijn koude adem 
spoedig het verloren terrein oratooverde in spie- 
gelgladde vlakken, waar we naar hartelust op 
kunnen zwieren en zwaaien. 

De schaatsen opnieuw onder gebonden. Voor 
hoe lang ? N. v. d. BOS 

GEDIPLOMEERD 

KRAAMVERZORGSTER 

HALTESTRAAT 9 _ en SijwiÉamlel 

H. Gansner - P.HeInst-12 
Burg. Engelbertsstr. 2, 
Leveren en plaatsen van 

Haarden 0(1 kachels Z. g. a. n. te koop ƒ22,-. Goed ge- 
luid. Adres: Gr. Krocht 
23. met schoenen te koop. 
maat 43, ƒ40,-. Adres 
Bureau v.d. Blad. Wit Emaille 

FORNUIS 

met nikkelen rand te 
koop. Haarlemmerstr. 39. FLINK MEISJE 

gevr. zelfst. kunn. wer- 
ken van 9-3.30 uur. Vrij- 
dags tot 5 uur. Catslaan 
12. Aerdenhout. Duitsche Herder 

te koop. Te bevragen 
Zaterdagavond a.s. Sta- 
tionsplein 27 boven. Prima OMHUL 

billijk ter overname. 
Kostverlorenstraat 67. 

Telef. 2078. ADVERTEERT 

IN 

DE ZANDVOORTER" Dankbetuiging 

aan Dr. C.A.H. GERKE voor de prachtige hub 
geboden bij de geboorte van onzen zoon. 

G. H. VIJGEBOOM. 
Van Speijkstraat 26. 

Het is tot ons leedwezen niet mogelijk, allen, die 
ons van hun medeleven deden blijken tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onzen innig ge- 
liefden Broeder. Behuwd Broeder en Oom 

den Heer FEIKE JELLEMA 

in leven Gemeente-Secretaris van Zandvoort 

persoonlijk dank te zeggen. Wij betuigen U daar- 
om langs dezen weg onzen harteliiken dank voor 
de belangstelling, die wij van U mochten onder- 
vinden. 

Familie JELLEMA. 

Familie BAKELS. 
Zandvoort, Januari 1941. 

Ik koop voortaan ook in 
Magazijn 99 LI BELLE 

GROOTE KROCHT 11 

Diverse vrije artikelen. 
Tegen de kou 

WOLLEN ROKKEN JUMPERS en VESTEN. 

Ruime keuze HANDWERKKLEEDEN en 
benoodigdheden voor handwerken. V OOrt KLEINE ANNONCES 

ais te koop, ter overname, te huur aangeboden, 
enz., geldt steeds 

„DE ZANDVOORTER" 

Uitgever Van Petegem, Burgem. Engelbertsstr. 11. 
Telef. 2793. Kleine annonces vanaf 30 cent. 

Annonces worden ook aangenomen in ons Bij- 
kantoor: Haltestraat 31. Boekh./Leesbibüiotheek 
„DE KLEINE WINST". » w>»wew> TEL 2340 ZANDVOORT 
DEMONSTRATIES 

i.z. ECONOMISCH KOKEN met GAS De eerste demonstratie i/z het economisch koken met gas, 
volgens de moderne voedingsleer en kookmethode heeft plaats 
gevonden op Dinsdagmiddag 14 Januar j.1. 

Deze demonstratie is een groot succes geweest. De talrijk 
aanwezige dames waren algemeen van oordeel, dat de heer 
Lieshout de vele voordeelen, die verbonden zijn aan het eco- 
nomisch koken met gas, op aangename, prettige en duidelijke 
wijze, heeft gedemonstreerd. 

Uit de aanwezigheid van het volledige College 
van Burgemeester en Wethouders blijkt wel, dat 
het Gemeentebestuur het Gasbedrijf ten volle 
steunt in haar streven voor een goede huishoude- 
lijke voorlichting van de ingezetenen juist in deze 
tijden. 

Er werd o.a. een stamppot van zuurkool op een gewoon één 
pits muntgascomfoor klaargemaakt, waarvoor slechts 150 liter 
gas óf l li M 3 benoodigd was. 

De kosten aan gas bedroegen derhalve slechts Wa cent! 

Wat was de rijst prachtig droog en gaar en niet aangezet, 
met een minimum gasverbruik! 

Behalve diverse andere gerechten, zooals soep, britsschels 
lof, cake, vleesch enz. werden nog aardappelen met schii en 
zonder schil gekookt, met zeer weinig water. De gasbesparing 
bij deze wijze van koken is wel zeer groot! 

Vele huisvrouwen, die niet op de demonstratie geweest zijn, 
zullen misschien denken, nu ja. op die manier kook ik toch 
nooit! 

Indien er geen gasrantsoeneering was, (niemand kan voor- 
spellen, of het gasraiitsoen op den duur nog niet verlaagd zal 
worden!) en men bovendien een goed gevulde portemotmaie 
bezit, dan zou men op royale, (doch niet economische) . wijze 
gas kunnen gebruiken, hoewel dan nog altijd de spijzen voed- 
zamer zouden zijn als men de gerechten volgens de moderne 
voedingsleer en kookmethode had klaargemaakt. Nu uien 
echter helaas op alle mogelijke manieren moet trachten de 
maaltijden op zoo zuinig mogelijke en voedzame wijze klaar te 
maken, verdient het ten zeerste aanbeveling eens één demon- 
stratie van het gasbedrijf bil te wonen. 

De demonstraties zijn gratis toegankelijk en worden ge- 
houden op de volgende middagen: 

Dinsdagmiddag 21 Januari 2 uur 's middags. 
Dinsdagmiddag 28 januari 2 uur 's middags. 
Dinsdagmiddag 4 Februari 2 uur 's middags. 

De dames, die een demonstratie wenschen bij te wonen, kun- 
nen zich zonder toegangsbewijs en zonder nadere uitnoodiging 
naar het demonstratiezaaltie Tolweg 10 b/d Gashouder Dr. 
Gerkestraat begeven. Er is in het goed verwarmde zaaltie 
plaats voor ± 75 personen. 
De gebakken cake wordt geserveerd. BESTEEDT UW PUNTEN 

Koopt juist nu nog een KLEEDINGSTUK 
van PRIMA STOF. 

KLEEDINGMAGAZIJN Fa. v. HENSEN 

COUPEUR-BONTWERKER. GR. KROCHT 23 

heeft dat nog voor U, zoolang de voorraad strekt. 
Bovendien zijn deze costuums nog bewerkt met 
prima roshaar en sterke voerings. Uw belang 
IS ONS BELANG. 
Ook voor reparaties en veranderingen. jtm***m*m»0m**0t*tmt¥**»t*mt***00*m NIEUW!! NIEUW!!* Elecf risch 

roogscheren Ga nu over 
op Eiectrisch droogscheren met de PHILIPS 

„PHILISHAVE" 6 

thans nog sneller, nog eenvoudiger. Hier volgen enkele eigenschappen die alleen aan- 
getroffen worden bij de 


„PHILIS E" 6 Prijs 
f 24.50 Ronde scheerkop, horizontale werking, dus de 6 
beiteltjes kappen gelijktijdig de baardharen. 
Spanring, die de huid automatisch strekt. Boven- 
dien heeft de „PH1L1 SHAVE" nog de volgende 
bijzondere eigenschappen: op juist scheertempo 
afgestelden motor. Dubbele isolatie. Universeele 
motor, zoowel voor wisselstroom als gelijkstroom. 
Wonderstekker in te stellen op alle netspanningen. 
Wordt geleverd in fraai leeren etui met ïits- 
sluiting. Langdurige garantie. GR. KROCHT 19 — TELEF. 2S58. 
loten 

60 c - 
Hoofdprlja n. vramch: Hul» (aankoop overai 
In Ned.) t.w. I 6OOO1-I Boiehterraln (aan- 
koop ov.ral In Had.) t.w. f 6000,-1 5 «tuk» 
koelen en paardan f.w. 1 6000.-« nl. 3 atam- 
bookkoalan f 3000.-èn 2 twea-Iarlge land- 
bouwtulgpaardenf 30 OO.— Totaal 460 pracht 
prijzen w.o. Bontmantel», Zllvervo»»en ondar 
garantie van la Bontwerkara In Uw provincie. 
Vol. aoedgek. Min. v. luit 6 Ftb. 19*). 2e Afd. A, 
no. 1101, tb. NerL Ver. v. Luchtvaart, opa- * Ap'' 1908 - 
ter verdere ontwikkeling v.d. ofd. ZwecfvUegsport 
Tel. 114.118, poitbns 143. Den Haag. 

TREKKING 31 JAN. 

Verkrljgb. Luchtv. club»: K.L.M. Holweg, Den 
Haag; K.L.M. Leldicha Pl.fr.. A'd.1 alle Krant- 
Kloakan, Coll-SIg-Lotenaakan RMCKE-TREK-GIRO 241.000. DEN HAAG sig. GRUYTROOY, Haltestraat 9 rd. 

sig. v. ORDEN. Kerkstraat 25. 

H. VERHAAFF, Haarlemmerstraat 1. 

DaoaaDaaaaaaaaDaaDaaaDnDaDaaQDaaaDDaaoDDPDaaDDDD Zandvoortsch Verkooplokaal BRUGSTRAAT la VEILING op DONDERDAG 23 JANUARI a.s,, 

des morgens te 10 uur. ten overstaan van deur- 
waarder ERBRINK, van 

EENIGE NETTE INBOEDELS 

w.o. : Ledikanten met Bedden, diverse Salon- en 
Huiskamer-Ameublementen, Kasten, Divans met 
Divankleeden. partij Weener Stoelen. Matting, Zeil 
en Kleedeu, Radio's. Verder eenige vaste Wasch- 
tafels, compleet, Handwagen. Gasfornuis. pracht- 
vol LIMOGES Eetservies (ongeveer 150 stuks). 
Glas, Porcelein en Aardewerk en wat verder te 
bezichtigen zal zijn op WOENSDAG 22 JANUARI 
van 10 tot 4 uur. 

Nette goederen kunnen nog bijgevoegd worden. 

Taxateur J. WATERMAN - Telef. 2092 jf%, —MM ■ | Ruime sorteering bij ^"% BB V ■ I 4 

Gero-Zilver anth. bakels Gero-Zilmeta m KERKSTRAAT 29—31 aaanaeBBiaBiaBaBaHBaBBnHBBBaaaBaBB 

:DE HUISVLIJT! 

" KERKSTRAAT 7 § 

■ ■ a 

a 

levert alles op het gebied van B 

HUISNIJVERHEID - FRöBELARTIKELEN g 
5 SPEELGOED ADO en NOOITGEDAGT. g 

f Leesbibliotheek f 

■ In- en verkooo van postzegels. ■ 
aaaaaaaBfaHaB esb@e9B!9BB aaeaassH hsbbbh ■ Godsdienstoefeningen 

NED. HERV. GEMEENTE. 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: Ds. D. TROMP 
n.m. 4 uur: C.A.F, van STIPRIAAN LUiSCIUS. 

Hulpprediker. Jeugddienst: „Uw wil geschiede". 

Aerdenhout (Jeugdgebouw Leeuwerikenlaan). 
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: 

C.A.F. van STIPRIAAN LUiSCIUS. Hulpprediker. 

Gereformeerde Kerk (Julianaweg, hk. Emmaweg). 

Zondag a.s. vm 10 uur: Dr. N.A. WAANING 
n.m. 3 uur: Dr. N.A. WAANING. 

-Gereformeerde Kerk In H.V. (Brederodestraat). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: Preeklezen. 
PAROCHIE v.d. H. AGATHA. 

Zondag 19 Jan. Herdenking v.h. 12^2-jarig be- 
staan van onze nieuwe Parochiekerk. 

De H.H. Missen om 7.30, 9 uur en 10.30 de plech- 
tige Hoogmis, met assistentie, voor de parochie: 
Algemeene H. Communie voor de Dames-Congre- 
gatie onder de H. Mis van 7.30: onder de H.H. 
Missen collecte voor een klankbord boven de 
steenen preekstoel, waarvoor een bijzondere aal- 
moes wordt gevraagd; geen voorbereiding voor 
de plechtige geloofsbelijdenis; om 3 uur plechtig 
Lof met rozenhoedje en „Te Deum" (lied 31). 

Woensdag, om 4.30 Lof ter eere v.d. H. .Toseoh 
met rozenhoedje (lied 60). 

Zaterdag, Feest v. St. Paulus' Bekeering: einde 
v.d. Internationale Bidweek; van 4-7 uur gelegen- 
heid om te biechten. 

NEDERL ISRAËL. GEMEENTE - ZANDVOORT 

Zaterdag 18 Jan. Einde v.d. Sabbath te 6.49 uur. 
Vrijdag 24 Jan. Begin v.d. Sabbath te 5.45 uur. 
Zaterdag 25 Jan. Einde v.d. Sabbath te 7 uur. 
Op Zaterdag begint: de Ochtenddienst te 9 uur. 
de Leeroefening te 2 uur. 
de Middagdienst te 2.30 uur. 

Nedv Prot. Bond, (Gebouw Brugstraat 15). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: Prof. Dr. G.A.. v.d. 
BERGH van EYSINGA van Bloemendaal 
Zondagsschool van 12-1 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 

Zondagmiddag 3 uur. Samenkomst in de Oude 
Bewaarschool, Duinweg. - - 

Spr. J.W.^an>ZEIJL^ a é ^ juaJUjS ■*.«£. ■ *PfP VERDÜISTEMNGSPAPIER 

Voorhanden' in VAN-EETEGEM's BOEKHANDEL. 

wmmmmÊÊmmmÊmBBBmmmammammi BESCHERM UW WATERLEIDING. 

MAATREGELEN TEGEN BEVRIEZEN. 

Het komt al weer herhaaldelijk voor. dat men 
de waterleiding laat bevriezen. 

Door thans de onderstaande maatregelen te 
nemen, kan men zich vrijwaren tegen groote 
schade en veel ongemak. 

Watermeters. 

Er moet onderscheid gemaakt worden tusschen 
watermeters geplaatst buitenshuis in een mete r put 
en watermeters, geplaatst binnenshuis. Voor de 
watermeters, geplaatst buitenshuis in een meter- 
put moeten de watermeter en de hoofdkraan in 
den meterput beschermd worden door het aan- 
brengen van een goed aansluitend houten tusschen- 
deksel, voorzien van een handvat, waardoor ron- 
dom den watermeter en de hoofdkraan een ïso- 
leerende luchtlaag wordt opgesloten. 

Een tusschendeksel kan men eiken winter on- 
nieuw gebruiken. Andere afdekking geven veelal 
spoedig tot vervuiling aanleiding en moeten op 
verlangen van den meteropnemer door den ge- 
bruiker worden verwijderd. Men kan het tusschen- 
deksel bovendien afdekken met een zak, gevuld 
met stroo, hooi of dergelijk materiaal. Men be- 
denke hierbij dat deze opvulling geen warmte 
geeft, doch alleen de afkoeling van den watermeter 
ca. tegen gaat en dat deze opvulling en het tus- 
schendeksel direct na het verstrijken van den win- 
ter uit den meterput verwijderd moeten worden. 
Verder moet er op gelet worden, dat het boven- 
deksel den meterput goed afsluit tegen den wind, 
want meestal wordt de bevriezing van den water- 
meter veroorzaakt door tocht. 

Watermeters, welke binnenshuis zijn geplaatst 
onder den vloer, moeten worden voorzien van een 
goed sluitende omtimmering. Voorkomt in dit ge- 
val onnoodige afkoeling en tocht onder de vloeren 
door het dichtmaken van kieren en luchtroosters. 
in het bijzonder bij dorpels van deuren waar de 
wind op staat. 

Leegloopen binnenleiding. 

Laat. waar de toestand dit noodig maakt, tijdens 
vorst de geheele binnenleiding zoo vroeg mogelijk 
's avonds leegloopen. (Water in voorraad nemen!) 
Dit laten leegloopen dient als volgt te geschieden: 

a. sluit de hoofdkraan; 

b. opent de leegloopkraan en alle lankranen en 
trekt de closetbakken door (indien eventueel zak- 
ken in de leiding aanwezig zijn. zal meestal het 
water hieruit zoo goed mogelijk door doorblazen 
van de leiding dienen te worden verwijderd); 

c. overtuigt U daarna of de leegloopkraan geen 
water blijft geven en dus de hoofdkraan goed af- 
sluit. Is dit laatste niet het geval, dan zal in vele 
gevallen de leegloopkraan gesloten moeten wor- 
den totdat de hoofdkraan door het waterbedrijf 
hersteld is; 

d. bij het weder ingebruik nemen van de binnen- 
leiding is het eerste werk de leegloopkraan goed 
te sluiten, daarna moeten de openstaande tap- 
kranen worden gesloten en dan pas moet de hoofd- 
kraan worden geopend. 

Het is absoluut noodzakelijk, ter vermijding van 
onnoodige moeilijkheden, om direct hierna de in de 
binnenleding opgesloten lucht gelegenheid te geven 
om te ontwijken door de hoogstgelegen tapkranen 
enkele minuten te openen. 

Ligging van binnenleidingen. 

Aangaande de binnenleidingen is in de verorde- 
ning bepaald, dat deze zoodanig gelegd en onder- 
houden moeten worden, dat zij niet .aan vorst zijn 
blootgesteld en geheel geledigd kunnen worden. 
Om een vorstvrije ligging van de leidingen te ver- 
krijgen' moeten deze niet tegen en vooral niet in 
buitenmuren gelegd worden. Leesbibliotheek 

Dc Kleine Winst 

Haltestraat 31. Vleeschhouwerij E VAN ELDIK 6 Zn* 

SMEPESTRAAT 19 

Heden VERSCH VLEESCH ontvangen. 
Zaterdagmorgen 10 uur GEOPEND. 
Dinsdag van 12—3 uur Erwtensoep, 25 et. per liter 
Donderdag van 12—3 uur Haché, 25 et. per liter 

Zonder bon 
Aanbevelend, 

Firma H. VAN ELDIK & Zn. Het wegwerken van de leidingen in de muren is 
verkeerd, want een lekkage is dan moeilijk te vin- 
den en zal veelal groote reparatiekosten veroor- 
zaken. 

Aan het begin van leidinggedeelten (aftakkin- 
gen, welke weinig gebruikt worden of in 't onver- 
warmde gedeelten van het huis liggen, behoort 
een gemakkelijk bereikbare stopkraan met leeg- 
loopkraan te worden aangebracht, opdat bij vorst 
deze leidingen buiten gebruik gesteld en geheel 
geledigd kunnen worden. 

Veranderingen in de binnenleidingen moeten 
door particuliere waterfitters verricht worden. 
Vooraf dient echter goedkeuring te worden ge- 
vraagd aan het waterbedrijf. 

Men kan onnoodige afkoeling in de ruimten, 
waar leidingen liggen, voorkomen, door het dicht- 
maken van kieren bij ramen en deuren, in het 
bijzonder bij dorpels van deuren waarop de wind 
staat. 

Brengt tijdens vorst van eenige beteekenis ruim- 
ten, waarin leidingen aanwezig zijn. behoorlijk in 
verbinding met plaatsen, waar regelmatig gestookt 
wordt, in het bijzonder gedurende den nacht of 
verwarmt deze rechtstreeks. 

De gebruiker dient er aan te denken, 
dat bij bevriezing van de binnenleiding of 
den watermeter, het waterbedrijf, -voorzoo- 
ver daartoe overigens verplicht, zoolang de 
vorst duurt practisch geen hulp kan bieden om 
weer over water de beschikking te krijgen en 
dat na de vorst spoedige hulp zeer afhankelijk is 
van het aantal te behandelen gevallen. 

Het nemen van de hiervoor vermelde maat- 
regelen is dus geheel in het eigen belang van 
iederen verbruiker. a aannnnaaaanaananannaaaaannaannan 
□ O 

| Deze week voor Fijnproevers g 

D 

n 
o 

D 
□ 

s 

□ Dinsdag 

WIENER ROSTBRATEN 

Woensdag 

12 uur: CROOUETTEN BBBBaBaBBBBBnaaBBBBBHBBBIBBaBBBBB 

■ ij s 

| net aangewezen adres s 

J. voor aankoop van een ■ 

S Radio | 

g Stofzuiger 

5 Rijwiel 

5 Kachel . 

■ Haard 

S Eiectr. Waschm. 

" Eiectr. Kachel 

I blijft bij UYLEMAR, 

B 

B Koopt nu een verbeterd 

f Eïecfr. PHILIPS 
| Scheerapparaat 

B Afdoende, geen zeep, geen bloed, geen pün- 
g lijken huid. 

J Wij stellen hem U gratis voor 14 dagen 
B beschikbaar, niet tevreden, geld, terug. 

[UYLEMAN KERKPLEIN 5 TELEF. 2658. S Rep. inrichting voor Rijwielen en alle Eiectr. 
B apparaten. - 

BBBBBB BBBBaaBBBBBB BBBBBB BBBB BBai STAMPPOT van spruitjes met Varkensrib □ 

Donderdag 

HAZEPEPER met' ROODE KOOL. 

Vrijdag 

PANVISCH. C. KEUR Jr. ZEESTRAAT SI □ 
D 
□ 

D 

□ 

□ 
O 

a 

D 
O 

TELEF. 2023. g aaDnoDoannannonoanDaOEirjnrjDanïjODn BEKENDMAKING. 

De Secretarissen-Generaal v.d. Departementen 
van Buitenlandsche Zaken en van Justitie maken 
bekend, dat een ieder, die zijn paspoort of ander 
reispapier verliest of op andere wijze' niet meer 
in het bezit ervan is, onverwijld mededeeling daar- 
van moet doen aan de Politie. 

Het publiek wordt er op gewezen, dat men, bil' 
verzuim van aangifte, gevaar loopt ernstige moei- 
lijkheden te zullen ondervinden bij het aanvragen 
van een nieuw paspoort of ander reispapier. 

Men doe dus terstond aangifte bii de Politie, 
wanneer men zijn paspoort of ander reispapier ver- 
liest of op andere wijze" niet meer in riet bezit 
daarvan is. ook al heeft men- on het'oogenblik nog 
geen nieuw paspoort of ander reispapier noodig. 1»v ,»-„..,.,.-, 
VOORZIEN VAN RIJKSKEUR 15 CENT. 
ALLE RIJKSKEUR 

I. L. B. 

No. 710 SOORTEN Zaklantaarns en Batterijen UIT VOORRAAD LEVERBAAR. 
Blauwe Philips Gloeilampen 

voor BINNENVERLICHTiNG, ook voorzien 
van Rijkskeur, 70 cent. 

Ook voor GASGEVULDE LAMPEN en 

KOGELLAMPEN is alleen 

EKER" 

BBBBBBB Bi ^B. BBBBBBD ■ vk 

> 

werkelijk goedkoop. 
E PRIJS 
Groote Krocht 30-32-36 

TELEFOON 2603 Vrijdag 24 Jan. 1941 13e Jaargang No. 7 
Prijs der Advertentlën van 1 — S regels ƒ1.— 

Elke regel meer.. ƒ 0.20 (bij abonnement korting.) 
Abonnementsprijs: 75 cents per drie maanden 
Losse Nummers 10 et ORGAAN VOOR DE BADPLAATS 

MET BADGASTENLIJST UITGAVE: V. J. VAN PETEGEM'S DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr. 11 -Tel. 2793- Postgiro: 67851 

Correspondentie-adres : 
DE ZANDVOORTER : ZANDVOORT De Firma DE JONG & Co. 

gevestigd KEIZERSGRACHT 583/85, Amsterdam (C), 

heeft de eer hierbij te berichten, dat voor 

De Onderlinge 
Brandwaarborg Maatschappij 

onder hare Directie, in de plaats van den Heer L. N. v. d. 
BOS, aan wien eervol ontslag is verleend, is aangesteld 

de Heer J. v. d. BOS Lzn. 

als Correspondent van genoemde Maatschappij voor 
Zandvoort en naaste omgeving, bij wien in het vervolg alle 
verlangd wordende inlichtingen kunnen worden verkregen. 

DE JONG & Co. 

AMSTERDAM, Januari 1941. I Onder referte aan het bovenstaande beveelt ondergeteekende 
zich in genoemde functie aan. 

J. v. d. BOS Lzn. 

Piet Heinstraat 6, Zandvoort. 

Januari 1941. NM%<WIW«MIVM*to*MM«ttMMMMMAlW* lls ,„TROCADERO" 

waar men zich het meest amuseert. 
IEDEREN AVOND en ZONDAGMIDDAG 

JACK DAN E 

en zijn Dans- en Stemmingsband. 
DANSEN 
STEMMING MMMNMW MMBMMMMAMW aQDDDnaDDnnDnDnDDDnaaannDnaaRDannnanaaDDaDODnnnn 

_ — _ — Q 

o 
a 
n 
a 
a 
a 
a § NORMANDIE-BAR a n GROOT BADHUIS" o 

n 
a 

§- 

b 

s 

o 

D 

a 
a 

D 

a 

D 

a Zondagmiddag DANSE Breng eens een gezelligen avond g 

door in onze NORMANDIE-BAR. g 

______ q 

We amuseeren ons het meest in de g 

Normandie-Bar, want daar treffen we elkaar. o 

D 

anoaDDannDnoanDDnoannnaDannonoannnoaaannanaarranD Voor van Keulen 
RADIOLAMPEN-METING VIJF CENT PER STUK 

Alle merken volgens FABRIEKSPRIJZEN 
VERHUUR Philips Radiotoestellen per maand enz. ELECTROTECHN.BUREAU 

J.H ^»n KEULEN DIAC0NIEHUISSTR.2-q ZANDVOORT 
TEL. 2??} 

Wanneer de waterleiding bevroren is, stelt U 
zich dan met ons in verbinding. Met het aller- 
nieuwste electr. ontdooiingsapparaat maken wij 
zonder iets te beschadigen de zaak in orde. Uitreiking Boter-, Vet- en 
Textielkaarten* Het distributiekantoor maakt bekend, dat 
op de hieronder vermelde dagen aan alle 
houders van distributiestamkaarten boter- 
of vet- en textielkaarten zullen worden uit- 
gereikt. Voor de letters: 

A tot en met B 

op Dinsdag 28 Januari van 10-1 uur. 

C tot en met E 

op Dinsdag 28 Januari van 2-5 uur. 

F tot en met H 

op Woensdag 29 Januari van 10-1 uur. 

I tot en met K 

op Woensdag 29 Januari van 2-5 uur. 

L tot en met M 

op Donderdag 30 Januari van 10-1 uur. 

N tot en met P 

op Donderdag 30 Januari van 2-5 uur. 

R tot en met T 

op Vrijdag 31 Januari van 10-1 uur. 

U tot en met Z 

op Vrijdag 31 Januari van 2-5 uur. 

De uitreiking geschiedt in het Patronaats- 
gebouw aan de Groote Krocht 41. 

Alle distributiestamkaarten moeten worden 
overlegd. Degenen, die in aanmerking voor 
vetkaarten wenschen te komen, dienen 
voorts het volledige ingevulde formulier 
M.D. 100 mede te brengen. 

Men wordt verzocht da bescheiden bij de 
uitreiking direct te controleeren. Aan latere 
klachten kan géén aandacht worden ge- 
schonken. 

Distributiekantoor Zandvoort. THEATER „M0N0P0LE" 

TELEFOON 2550 - DIR.: GEBR. KOPER - STATIONSPLEIN 

Zaterdag 25 - Zondag 26 en Maandag 27 Januari 

aanvang half acht — 3 DAGEN! 3 opvoeringen 

van een groot amusement-programma! 

JENNY JUGO in 
met HANS SöHNKER en ALBRECHT SCHOENHALS. 

Een voortreffelijke en verrassend oorspronkelijke 
comedie met de pittige en temperamentvolle 
JENNY JUGO als stralend middelpunt. Een Kla- 
gemann D.P.E.-film der U.F.A. Met NANETTE 
gaan we van lachsalvo tot lachclimax. want de 
ééne dolle scène volgt op de andere. Een amuse- 
mentsfilm, zooals men zich nauwelijks een betere 
kan wenschen: licht, vlot, charmant en parelend. 
VERDER EEN SUBLIEM BIJPROGRAMMA! 

In ons voorprogramma: Tobis Hollandsen Nieuws 

en U. F. A.- Wereldnieuws. 

Entree: Parket 35, Parterre 60. Stalles-Balcon 75. 
Loge 90 cent. 

Entree Militairen: Parket 20. Parterre 30, Stalles- 
Balcon 40. Loge 50 cent. 

TOEGANG IEDEREN LEEFTIJD. 

Zondagmiddag half 3 Familie-Matinee 

Opvoering v.d. amusante HOLLANDSCHE FILM: 

MALLE GEVALLEN 

met JOHAN KAART - ROLAND VARNO - JOPIE 
KOOPMAN - LOUIS DE BREE - LOUIS BOREL. 
Een Hollandsche klucht waarbij de gullen lach 
niet uit de zaal is. Entree: 20-30-40 cent. 

DONDERDAG 30 JANUARI - HALF ACHT. 

één Populaire Voorstelling één 

met opvoering van: 

MALLE GEVALLEN 

Groote Hollandsche filmklucht vol amusante han- 
delingen, met JOHAN KAART - ROLAND VARNO 
JOPIE KOOPMAN - LOUIS DE BREE e. v. a. 
De meest komische Hollandsche iilm ooit ver- 
vaardigd. 
TOEGANG VOOR IEDEREN LEEFTIJD. 

Entree 30 - 54 en 75 cent. 

DINSDAG 28 JANUARI 

GROOTE UITVOERING van 
deZANDV. MUZIEKKAPEL 

hetwelk een schitterend MUZIEKPROGRAMMA 
ten gehoore zal brengen. Als extra attractie op- 
voering van de groote FILM-OPERETTE. DE OESTERP SES Een avond van GROOT AMUSEMENT. 
Toegang voor een ieder. Entree 50 cent. 


Nieuws van het Gasbedrijf* 

De Dinsdag j.1. gehouden kookdemonstratie werd, 
de vrijwel onbegaanbare wegen ten spijt, door 
een groot aantal dames bijgewoond. De belang- 
stelling is stijgende. Deze demonstraties zullen 
nog op a.s. Dinsdag en den daaropvolgenden Dins- 
tiag dus 28 Januari en 4 Fcbniari a.s.. gehouden 
worden, waarna de heer Lieshout eenige cursussen 
zal geven waarop wij nader terugkomen. 

Het ligt in de bedoeling op deze cursussen in 
hoofdzaak de bereiding van die spijzen te onder- 
richten welke in den tegenwoordige tijd van be- 
perking en rantsoeneering tot hun recht komen. 
Wij deelen den ingezetenen verder nog mede, 
dat wij in het belang van de gasverbruikers meer 
in het bijzonder betreffende het doelmatig toe- 
komen met hun gasrantsoen, bij ons bedrijf 
tijdelijk in dienst namen. Mevrouw H. Veen, Brede- 
rodestraat 56 alhier. 

Het- behoort mede tot de taak van genoemde 
mevrouw om. indien uit het gasverbruik van onze 
aangeslotenen blijkt, dat het verbruik het ver- 
plichte rantsoen overschrijdt, de(n) aangeslotene 
zooveel mogelijk te waarschuwen en wat het ko- 
ken betreft, van advies te dienen. 
Afspraken voor huisbezoek kunnen gemaakt wor- 
den per telefoon no. 2489. Wij meenen door deze 
„service", die gratis verleend wordt, onze gas- 
verbruikers van dienst te zijn. uitreiking 
Distributiebescheiden* Op Zaterdag 25 Januari 1941 zal van 10 tot 
12 uur v.m. ten distributiekantore, Halte- 
straat 4. 

voor de laatste maal 

gelegenheid worden gegeven tot het afhalen 
van een algemeen bonboekje, bloemkaart, 
vleeschkaart en een broodkaart. Alle dis- 
tributiestamkaarten dienen medegebracht te 
worden. . 

Distributiekantoor Zandvoort. TOB-NIET NIEUWS. 
Secr. C. Scbaap, Swaluëstraat 9. 

A.s. Zondag wederom dansen van 7.30 tot 11.00 
uur in Loefhoe'ck. Alleen voor leden en introdu- 
ceésl Introducties tot Zaterdagavond verkrijgt- 
baar a ƒ0,30 bij het bestuur. Ook kunnen zich nog 
'enkele dames opgeven als lid. 

Zonder diploma of introductie geen toegang. 

De uitslag van het club-karnpioenschap dansen is 

1. Mevr. Dinnewet— De Jong, heer Woudenberg. 

2. Mej. M. C. Keur, heer Jb. Keuning 

3. Mej. Wildschut, heer J. Fesevuur. WIT-GELE-KRUIS. (ZANDVOORT). 

De Secretaris van het Wit-Gele-Kruis, de heer 
W.M.B. Bosman, vermeldt in het jaarverslag dat 
door de eerwaarde Zuster Paula in 1940 3627 be- 
zoeken werden afgelegd en wel 3179 aan zieken 
en 448 aan kraamvrouwen. Van de 78 patiënten 
weren er 58 R.K., 14 N.H., en 6 Ned. Isr. 9 Over- 
leden patiënten werden afgelegd. De Zuster bege- 
leidde 9 patiënten naar het ziekenhuis Uit het 
magazijn werden 175 maal verplegingsartikelen 
uitgeleend. 

Het aantal leden nam toe en wel van 243 tot 254. 
Nog verschillende personen onthouden het Wit- 
Gele-Kruis den steun van hun lidmaatschap. Men 
zegt veelal: „ik ben nooit ziek" doch verliest uit 
het oog dat men bij wijze van spreken iederen dag 
in omstandigheden kan komen te verkeeren dat 
men de hulp van de Zuster wel noodig heeft. 
Doch afgezien van het eigenbelang, alleen reeds 
uit het oogpunt van gemeenschapszin en naasten- 
liefde behoort men een zoo bij uitstek nuttige ver- 
eeniging als het Wit-Gele-Kruis te steunen want 
men werkt er dan aan mede, dat de velen die 
verpleging noodig hebben, die ook inderdaad kun- 
nen bekomen. 

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
, VOETBALVEREENIGING „ZANDVOORT". 

Het programma voor a.s. Zondag 26 Januari 
luidt als volgt: 

Zeemeeuwen I— Zandvoort I 2 uur. 

Zandvoort II— Zeemeeuwen II 11 uur. 

Zandv. jun. B— Bloemend, jun. C 11 uur. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O.S.S. 
Secr.: Haarlemmerstraat 68. 

De jaarlijksche graadwedstrijden van de Kenne- 
mer Turnkring vinden voor dames a.s. Zondag 
26 Januari in het Zander-Instituut te Haarlem 
plaats. Het aanvangsuur is bepaald op 2 uur. zoo- 
dat het vertrek per tram uit Zandvoort om 1.05 
uur zal plaats vinden. Per fiets wordt om kwart 
over één vertrokken. Dames, veel succes-! 

Wij rekenen op de noodige supporters, want nu 
handbal- en voetbal voorloopig nog wel stil zullen 
blijven liggen, kan iedereen eens een kijkje bij een 
turnwedstrijd komen nemen. 

CHR. JONGE MANNEN VEREENIGING. 

A.s. Zaterdag hebben we in ons midden den heer 
M.C. Fallentin uit Bussum, den algemeen secre- 
taris van het N..I.V. Bijna dagelijks is hij op reis. 
om een of andere afdeeling een bezoek te bren- 
gen, zoodat hij heel wat ervaringen zal kunnen 
vertellen. 

Zondag 26 Januari wordt in „Ons Huis" een ver- 
gadering van de Ring Haarlem gehouden, waarbij 
door de afdeeling Zandvoort een groot gedeelte 
van' het programma wordt verzorgd. Verder 
spreekt de heer F.C. Lor uit Amsterdam, de- sec- 
retaris van de provinciale commissie Noord-Hol- 
land. In de pauze is een gemeenschappelijke 
broodmaaltijd. EEN UITKOMST! Zoo juist aangekregen zending 

Fornuiskachels a f20.00 

Salamanderkachels vanaf f 15.00 KORT'S IJZERHANDEL 
Geschikt voor alle brandstoffen. Ziet de Etalage van HALTESTRAAT «Mto***«MMIMM*«M*ftMMI^«M*li «MMOMftAMAMMlMAM n*mmmA#*m0*&**Mm***»0t»(*mimtia**M*m(A Nu is het tijd voor 

HANDWERKEN 

Groote keuze en iets aparts. 

ZUIVER. WOLLEN DAMESCOSTUUMROKKEN 

SJAALS in wol, zijde en georgette, Dames-, 
Heeren- en Kinder-HANDSCHOENEN. 

LUXE PORCELEIN, GLAS- en AARDEWERK Magazijn „ 

GROOTE KROCHT H — LBBELLE" 

TELEF. 2754. ZANDVOORTERS IN FRANKRIJK. 

Als een Zandvoorter werken kan. gaat hij ge- 
lust een eindje van huis vandaan. Geen bijzon- 
derheid dus dat er zoovelen naar Frankrijk ver- 
trokken zijn, waar behoefte aan flinke arbeiders 
blijkt te bestaan. 

Een brief uit Boulogne vertelt ons- een en 
ander hoe zij het daar hebben. De schrijver is een 
Zandvoortsche jongen, eenvoudig van hart en vol- 
komen eerlijk in het weergeven van zijn indrukken 
uit den vreemde. 

Hij vraagt zijn familie hoe het in Zandvoort gaat. 
Zeker nog het oude doen hè, zoo schrijft hij, koud 
en niks te verdienen. Nou er is hier werk plenty. 
Nou moeder als iemand zegt dat wij het slecht 
hebben hier, zegt dan maar dat hij het liegt. We 
krijgen iederen das een halve kug, plus een half 
ons boter of reuzel. Alleen het warme eten is 
schraal, maar dat verandert wel, want we gaan 
zelf koken. Wat de rookerij betreft, eiken dag 5 
sigaretten of 2 sigaren. Alleen het water is hier 
beroerd, maar de wijn vervangt het wel, want 
voor ongeveer 24 cent heb ie een liter. 

Er zijn hier ongeveeT 80 Zandvoorters en een 
heele boel andere Hollanders. De huizen in de 
dorpen zijn mirakel slecht, op de Entos staan er 
beter. Maar ia, de menschen hier zijn ook 100 
jaar bij de Hollanders ten achter. Ik heb vandaag 
den burgemeester gezien. Nou menschen, ik geloof 
dat hij zich in geen 40 jaar gewasschen heeft en 
Ukkie zou zich schamen in zulke kleeren. We 
hebben een groote ping-pons tafel van den Baron 
gepikt (ze zitten bij een kasteel) en daarop zit de 
heele club te kaarten, want de baron is gevlucht. 

Tot zoover, dit epistel uit Frankrijk, waar een 
aantal inwoners tracht een stuk brood te verdie- 
nen. Dat de Zandvoorters flinke menschen zijn, 
bewijst de schrijver, doordat hij blijmoedig de 
dingen neemt als ze zijn. nu hij de kans krijgt wat 
te verdienen. DEMONSTRATIES 
INZAKE ECONOMISCH KOKEN MET GAS 

Dinsdagmiddag te 2 uur zal de derde demon- 
stratie in de demonstratiezaal aan de Dr. Gerke- 
straat plaats vinden. De huisvrouwen worden ver- 
zocht tijdig aanwezig te zijn en ook anderen op 
te wekken deze interessante lessen van den heer 
Lieshout bij te wonen. Hoe meer dames er ko- 
men, hoe gezelliger het verloop. aaaantinaciDoonQnanDanaananaanEinDD 
a g 

a Brandstoffenhandel □ 

§ H.J. TER WOLBEEK & Zoon § 

O MARNIXSTR. 2. TEL. 2063. MARISSTR. 10. g 
O Postgiro 32343. O 

I Houtblokken! 

D □ 

g Voor CENTRALE VERWARMING, HAAR- ° 
U DEN en KACHELS, tegen vastgestelde n 
H prils, nu ƒ40,00 oer 1000 Kg. Franco huis. g 
5 □ 

DDnnnnaoDaaDnnnnnaaDnnDonnanaaDn ■■■■■■■■■■■aBBaBHBSUNaBHBIiaBBB 

9 H 

8 Het aangewezen adres | 

* voor aankoop van een ■ 

■ Radio S 
g Stofzuiger g 

■ Rijwiel £ 
S Kachel 5 
5 Haard 
2 Electr. Waschm. 
£ Electr. Kachel bij UYLEMAN.S B Koopt nu een verbeterd 1 Electr. PHILIPS g 
Scheerapparaaf f 

Afdoende, geen zeep, geen bloed, geen pijn- 
lijken huid. 

Wij stellen hem U gratis voor 14 dagen 
beschikbaar, niet tevreden, geld terug. 

UYLEMAN KERKPLEIN 5 TELEF. 2658. Rep. inrichting voor Rijwielen en alle Electr. 
apparaten. DE NEDERLANDSCHE UNIE in Noord-Holland. 

Op 17 Augustus van het vorige jaar begonnen 
de Gewestelijke Secretaris Mr. A.A. Aberson en 
de Gewestelijke Pers- en Propagandaleider Drs. 
Jac. van Eijk hun werkzaamheden voor de Neder- 
landsche Unie in Noord-Holland te Haarlem on een 
zeer bescheiden ruimte van een eerste étage. 
Sindsdien is er veel gebeurd en veel tot stand ge- 
bracht. 

Nadat een Gewestelijk Secretariaat was inge- 
richt in Kruisstraat 25 te Haarlem, vonden daar 
dagelijksch besprekingen plaats met personen van 
allerlei richting uit de vele gemeenten, welke 
Noord-Holland telt (122). 

Nu, ruim 5 maanden later, is voor circa 60 ge- 
meenten een plaatselijke organisatie van De Ne- 
derlandsche Unie tot stand gebracht. Het totaal 
aantal naaste medewerkers, die in deze plaatse- 
lijke organisaties zijn ingeschakeld en vrijwel iede- 
ren dag voor De Nederlandsche Unie hun pio- 
nierswerk verrichten, bedraagt thans circa 300. 
Deze personen komen voort uit alle richtingen en 
standen: artsen, boeren, ingenieurs, 'advocaten, 
arbeiders, tuinders, winkeliers en ambtenaren. In 
vele plaatselijke organisaties is bovendien een 
vrouw vertegenwoordigd, die, bij voorkeur op 
sociaal terrein, haar medewerking verleent. 

Daarnaast treden elke week opnieuw onze col- 
porteurcorpsen in actie met het zoo populair ge- 
worden weekblad „De Unie". Het aantal colpor- 
teurs bedraagt thans circa 1000 man. Ook deze 
colporteurs komen voort uit alle richtingen, stan- 
den en leeftijden; ook zijn er vrouwelijke krachten 
onder. On het platteland zijn het veelal boeren- 
zoons en tuinbouwers. Een enkele greep in het 
colnorteursregister van de stad Haarlem laat zien, 
dat in hun vrije uren colporteeren: de arbeider, 
de ingenieur, de broodslijter, de advocaat, de sla- 
ger, de radiotelegrafist, de doctor in de chemie, 
de bankwerker, de koopman, de varensgezel, enz. 
, Het aantal exemplaren van ..De Unie", dat we- 
kelijksch in Noord-Holland wordt verkocht, vari- 
eert tusschen de 20 en de 25 duizend. 

Dagelijksch vinden, dan hier. dan daar, zoo 
groot mogelijke bijeenkomsten plaats, waarin de 
Gewestelijk Secretaris of de Gewestelijke Pers & 
Propagandaleider een spreekbeurt vervullen. 

In iedere gemeente, waar een plaatselijke or- 
ganisatie van De Nederlandsche Unie tot stand is 
gebracht, worden thans de z.g. „Unie^kringen" 
gevormd van ongeveer 15 personen, waarin het 
programma van De N.U. en de artikelen van het 
weekblad „De Unie" worden besproken. Som- 
mige Unie-kringen draaien reeds op volle toeren. 

Het totaal aantal leden van De Nederlandsche 
Unie in Noord Holland bedraagt thans, naar schat- 
ting, 50.000. Binnenkort zal wederom een aan- 
vang worden gemaakt met een nieuwe intensieve 
ledenwervingsactie. waarbij ieder lid in het orga- 
nisatorisch apparaat zal worden ingeschakeld. 

Met Paschen 100.000 leden van De Nederland 
sche Unie in Noord-Halland- BBI ETUI's voor Zilverbons 

Boekhandel-Leesbibliotheek „DE KLEINE WINST" VERKOOPT 

nu uw OUD GOUD en ZILVER 
tegen de hoogste waarde bij 

H. LANSDORP 

KERKSTRAAT 33 ■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■BHnawna 

g Woninginrichting ■ 
g «I..A. van STRAATEN 5 

E ZANDVOORT. ■ 

■ BEHANGER — STOFFEERDER 3 

| MATRASSENMAKER | 

g HALTESTRAAT 71 - TELEFOON 2316. ■ 

aaMmBBHBaHBBBMWaBBSBMaMB ■BBBBB BBBBBBBBBBBBBI IBM E. BOS & Zonen 

HALTESTRAAT 28, Telefoon 2112 en 
HALTESTRAAT 62a. Telefoon 2290 

zijn heden ruim voorzien van alle soorten 
Groenten, Fruit en Aardappelen tegen sterk 
concurreerende priizeiu 

Heeft u onze eigen inmaak al eens geprobeerd, 
zooals: Snijboontjes, Andijvie, Spercieboontjes en 
Zuurkool? Iets bijzonders, direct gaar, gewone 
prijzen. - Ook hebben wij ontvangen een pracht 
partijtje JAM van Hero en Betuwe in potten en 
blikken van 1 pond; 5 pond; 8 pond 10 pond en 
ó0 pond. Doet Uw voordeel en koopt deze Jam!! 

Wij hebben nog vele artikelen, te veel om ze 
hier neer te schrijven. Komt U eens kijken; U 
zult er geen spijt van hebben. Alles wordt aan 
huis bezorgd. E. BOS. F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van; 
STUCADOORS- WIT-ert 
WATERVERFWERKEN 1 

g$g§F* Zeer billijke prijzen. 

ADRES; ZEESTRAAT 29 - TELEF. 2205 
WAAROM een ►oop geen 
kat-in-de-zak 
mevrouw 

Geen onbekende stof- 
zuiger van twijfelachtige 
herkomst! Maar 'n Erres, 
dus een merkartikel met 
een prima reputatie 1 
Dan krijgt U waarde voor 
Uw geld, dan koopt U 
maximum zuigkracht! 
Nederlands fabrikaat, let 
op de naam Erres. 

Van f 49.50 af ERRES 
Stofzuiger? De De De STOFZUIGERS functioneeren prac- 
tisch geruischloos. STOFZUIGERS zijn radio-storings-vrij 
volgens de internationale eischen I Erres stofzuigers 
uit de Nederlandse 
Erres Radiofabriek y 
STOFZUIGERS zijn nog steeds van 
de oude degelijke kwaliteit waardoor 
het groote zuigvermogen voor jaren 
gewaarborgd kan worden. De STOFZUIGERS worden," buiten de 
verhooging wegens O.B., nog steeds 
voor den ouden prijs verkocht. 

P. H. TER0L 

Groote Krocht 19 
Telefoon 2558 Gasartikelen - Haarden - Kachels - Radio „DE SCHAKEL" VOERT „HEIN ROEKOE" OP. 

Voor een maar matig bezette zaal voerde „De 
Schakel" het tooneelspe! „Hein Roekoe" van Fa- 
bricius op. Matig bezet. Is er voor de tweede helft 
van dit seizoen der samenwerkende tooneelver- 
eenigingen minder belangstelling? Begint men nu 
reeds tooneel-moe te worden? Het zou te be- 
treuren zijn, omdat juist dezö tweede helft de be- 
tere stukken zal brengen, de stukken met inhoud, 
de speelstukken. We hopen dus maar dat de 
sneeuw vele anders trouwe tooneelvrienden weer- 
houden heeft om de tocht naar het Badhuis te 
maken. 

Hein Roekoe, een spel van dijkwerkers. De 
hoofdpersoon Hein Roekoe, de heide opgejaagd 
door het dorpsche gekonkel, de strooper die de 
vrijheid van de bosschen — in die vrijheid slechts 
gestoord door een veldwachter die het tempo en 
de handigheid van Roekoe niet bij kan beenen — 
den voorkeur geeft boven geregeld werk. 

Tot een sluimerende liefde hem naar de dak- 
werken voert, mét baas Wolten die ook liefde 
heeft opgevat voor Anne, de lieftallige marke- 
tentster die de stoet begeleidt en gesmeerd houdt. 

Tweehonderd man en een meisje Maar gelukkig 

komen er niet méér verliefde mannen aan en het 
conflict blijft beperkt tot twee man, Roekoe en 
Wolten. Een conflict dat eindig met het neer- 
steken van Wolten door Roekoe. Een afgeroomd 
thema dus. ditmaal in het dijkwerkersmilieu, wat 
per slot van rekening niets van de zaak af doet. 
Een romantisch tooneelspel heet zooieits. Het 
neersteken is de climax, het moet dus de meeste 
indruk maken of men moest reeds geimponeerd 
zijn door het steken van de dolken in den tafel 
daarvoor. Hoewel ongebruikelijk, willen wij dan 
bij het slot beginnen. Die moord-seéne is voor 
75% verprutst door de theatrale ondergang van 
Wolten — toen Roekoe met zijn booze plannen 
en zün heesche bedreigingen naderkwam deed hij 
niet anders dan zonder meer zijn borst vooruit 
te steken „hier heb je me.." — verprutst door 
Anne die naderkwam en opeens het lichaam van 
Wolten zag liggen en slechts haar hand voor haar 

mond wist te brengen „laat ie fijn zijn " Neen, 

Roekoe had Wolten in een vechtpartij tusschen 
kerels — als dijkwerkers dan plegen te zün — 
neer moeten steken. Het was niet logisch dat 
Wolten niets deed. Het was niet logisch, dat Anne 
die zich in het heele stuk als een luidruchtig 
kruidje-roer-me-niet doet gelden, slechts haar 
hand voor haar mond bracht. Zij had moeten gil- 
len! Roekoe redde door zijn prachtig eindspel 
— als hij zijn handen vooruit steekt — veel. 

Beschouwen wij het geheel, dan meenen wij, 
het zware stuk in aanmerking genomen, dat „De 
Schakel" zich goed van haar taak heeft gekweten. 
Het eerste bedrijf sleepte wat, hoewel het door 
de lange dialoog vrij weinig actie hééft. De re- 
gisseur heeft van vele suggestieve gelegenheden 
een dankbaar gebruik gemaakt, doch het eerste 
tooneel had. het buitenlicht in aanmerking geno- 
men, lichter moeten zijn. De heer Visser vertolkte 
Hein Roekoe, dus behoeven we van zijn spel ntet 
veel te zeggen. Toch had de uitspraak iets min- 
der beschaafd kunnen zijn. De heer Hildering was er deze avond heel goed in, de Wolten die hij 
bracht, was een volkomen aanvaardbare, sympa- 
thieke kerels-figuur. 

Mevrouw Dinnewer— De Jong, gaf Heintje 
Roekoe de noodige charme — ze deed zooals we 
van haar verwachten konden. Mevr. Kraayenoord 
beweegt zich goed op het tooneel, maar ze moet 
niet te theatraal doen, overigens goed gespeeld. 
Mevr. v.d. Storm deed zoo af en toe ook veel te 
theatraal voor een boerendochter. En waarom 
die zijden kousen en blouse en waarom geen 
klompen. Een stuk ais dit met zijn betrekkelijk 
weinig acteurs moet het van sfeer hebben. Er 
moet iets van oerkracht inzitten, dijkwerkers en 
het oerconflict van twee mannen en één vrouw. 
Maar dat treft haar niet. De heer P. Keur was een 
goede — of uit ambtelijk oogpunt bekeken, een 
slechte — veldwachter. De heer A. Bos ontpopte 
zich als een onvermoeibare fluitist en een an- 
tieke postbode van ie welste. De heeren Bruyn- 
zeel en H. Hildering waren goede dijkwerkers. 
Vooral de laatste heeft zijn best gedaan om van 
zijn type een boer te maken, een onverschillige 
boerenjongen. En dat is hem knap afgedaan. De 
heer Bruynzeel deed het ook goed. maar had 
meer woesteling moeten zijn bij de vechtpartij. 
Hij was te gauw mak. 

Van het bal-na kwam door het late beginnen 
niets. De lange pauze vergoedde echter veel. 

Peter van Sandevoerde. UITVOERING GEMENGD KOOR. 

Het Zandvoortsche Gemengde Koor geeft Za- 
terdag a.s. een uitvoering in Bodega „Mustert" 
aan den Strandweg alhier, o.l.v. den heer Karel 
Böhne. Er zal o.a. ook gedanst worden op muziek 
van Engel Paap en zijn harmonica Band. 't Kan 
dus gezellig worden. Kaarten reeds nu verkrijg- 
baar. 1 werkelijke Rijwielherstelier 
woont te ZANDVOORT. 

Het adres is: 

H. C. van Nieuwenhuizen 

Koningstraat 19 
„Gazelle" Rijwielen ■■■■■■■■■BBttaMHHiHMwaaHuuan 
S LAAT ONS OOK EENS UW S 
S FIJNE WASCH behandelen. S 

■ Electr. WASCH-, STRIJK- en § 
« GLANSINRICHTING „WEST" ■ 

■ HOOGEWEG 25 — TELEF. 2591 ■ 

■ SPECIAAL ADRES VOOR HET BEHANDE- ■ 
! LEN VAN GORDIJNEN & FLANELLEN g 
5 SPORTKLEEDING. g 

■ OVERHEMDEN V.A. 20— BOORDEN 8 CT. E 

HBMMHHHHawMBaMHaHMUMB 
H ET IS ^TUXWaj^r— JJaa^J. 
om diverse artikelen te koopen. 
Maar ga altijd eerst naar DE GOED- 
KOOPE AMSTERDAMMER, want 
die heeft de grootste voorraad en 
hij bedient U het best. Speciale sorteering Luxe Artikelen HENK SCHUÏLENBURG 

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 

ïs toch voordeeliger: Alléén Grootc Krocht 5-7 Batterijen in alle soorten 
en Rij ksge keurde Lampjes Nog voorradig AEG ELECTR. KACHELS 

vanaf f 6.75 

R3C1ÏO op het oogenblik nog ruime keus. PIANO 

TE KOOP GEVRAAGD 
a contant. Brieven on- 
der no. 1158 Bureau „De 
Zandvoorter" (Van Pete- 
jjem's Boekhandel). Verstelnaaister 

gevraagd voor 2 dagen 
per week, voor vast. 
Brieven onder no. 1159 
Bureau ..De Zandvoor- 
ter" (Van Petegem's 
Boekhandel). GEVRAAGD 

beschaafd Meisje 

ongeveer 18 iaar van 9 
tot 6 uur. Aanmelden Za- 
terdag tusschen 2-4 uur. 
Brederodestraat 203a. Terstond gevraagd, flink 

DAGMEISJE 

Mevrouw BOSMAN. 
Kostverlorenstraat 43. Vrijwillige Veiling 

Wegens sterfgeval 

NoU' Mr. .1. A. DE LA 
HAYZE te Heemstede, 
zal op Woensdag 29 Jan. 
1941, des n.rn. 2 uur in 
„ONS HUIS" te Zand- 
voort. PUBLIEK VER- 
KOOPEN: het woonhuis 
met schuurtje en erf. a.d. 
Noordbuurt nr. 2 te 
ZANDVOORT. gr. 82 
ca., bev. 2 kamers, keu- 
ken! en zolder. 

Aanvaarding in eigen 
gebruik na bet. vóór of 
op 12 Maart a.s. 8ez. 
Dinsdag en Donderd. van 
2-4 uur. Nad. inl. ver- 
strekt de Notaris. Van 
Merlenl. 19 te Heem- 
stede, Tel. 28247. Voor 't maken 

veranderen of keeren 

van japonnen, mantels 
enz. Kostverlorenstr. 40. N. v. d. BOS 

, GEDIPLOMEERD 
KRAAMVERZORGSTER 
HALTESTRAAT 9 en 

H. Gansner - P.HelnsM2 
Burg. Engelbertsstr. 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden GD kachels Te koop: 

wit emaille fornuisie 70 
cm., dito zwart 75 cm., 
groote salamander maat 
5, als nieuw en andere 
kachels. VERSTEEGE. 
DORPSPLEIN. Kanaries 

met garantie 

KOOIEN 

(groom en nikkel) 
Benoodigdheden voor 

Honden & Katten 
Voer en Zaden 

Gebr.VEENINGA 

Naturalisten 
.lacobijnestraat 12-16 

Telef. 13265. 
bii het stadhuis. Haarlem. Konijnen 

TE KOOP. Burg. Beeck- 
manpl. 14. (Plan Noord). TE KOOP GEVRAAGD 

Briefjes van Bank 
van Leening 

v. goud en juweelen enz. 
Brieven onder no. 1157 
Bureau „De Zandvoor- 
ter" (Van- Petegem's 
Boekhandel). W.WEBER 

LOODGIETER 
Dlaconleh.str.34 Tel.2917 TE KOOP: 

1 Vloerkleed ƒ15,-; 1 Mah. Linnenkast ƒ22.50; 
1 eikenhouten Buffet ƒ13,50; 1 Gasfornuis ƒ19,50; 
1 Vulkachels m. plaat en pijp ƒ14,-; 1 Rozentha'l 
Eetservies; 1 gebloemd Eetservies ƒ29,50; 1 z.g.a. 
n. Damesfiets; 1 Heerenfiets ƒ14,50; 1 twee-pers. 
Ledikant met kap.matras 3 d. ƒ22.50; twee 1-pers. 
Ledikant met kap.matras ƒ10,- per stuk; 1 Sche- 
merlamp ƒ6,50; 1 Eeikenh. Salontafel. Te be- 
zichtigen van 10 tot 6 uur: BREDERODESTR. 160. Voor kleine annonces 

als te koop, ter overname, te huur aangeboden, 
enz., geldt steeds 

„DE ZANDVOORTER" 

Uitgever Van Petegem, Burgem. Engelbertsstr. 11. 
Telei. 2793. Kleine annonces vanaf 30 Cent. 

Annonces worden ook aangenomen in ons Bij- 
kantoor: Haltestraat 31. Boekh^Leesblbiliotheek 
„DE KLEINE WINST". REGISTRATIE DUIVEN. 

De Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken biengt op verzoek van 
de Commissie ter behartiging der belangen van 
Nederlandsdhe postduivenhouders het volgende 
ter kennis. 

In afwijking van de reeds eerder uitgevaardigde 
bepalingen inzake registratie van duiven, waarbij 
ten aanzien van kroppers, pauwstaarten, raads- 
heeren, tuimelaars met sokken alsmede slenkers, 
een uitzondering werd gemaakt, is thans vastge- 
steld, dat alle soorten van sierduiven zonder uit- 
zondering ter registratie behooren te worden op- 
gegeven. 

Tot deskundige op het gebied van sierduiven 
is aangesteld de secretaris van den Nederland- 
schen Bond van Sierduivenvereenigingen de heer 
C.A.M. Spruiit, van Beverninghlaan 36 te Gouda. 
Laatstgenoemde is met het registreeren van alle 
sierduiven belast. Opgaven ter registratie en ver- 
zoeken om inlichtingen mitsdien bij hem in 
te dienen. Voorts worden de voor ongeringdo 
sierduiven verplicht gestelde sluitringen door den 
heer Spruiit verstrekt. 

Tenslotte wordt nog medegedeeld, dat alle 
sierduiven, broed 1941, voorzien moeten worden 
van een door de in den aanhef genoemde commis- 
sie te erkennen specialen ring. Omtrent het op- 
schrift van deze voor liet geheele land gel- 
dende ring is nog overleg gaande. INBRAAK TE ZANDVOORT. 

• 13 Balen suiker ontvreemd. 
De daders gevat. 

Zondag i.1. werd ontdekt, dat in de Zeestraat 
was ingebroken. De daders hadden zich via een 
achterdeur en door verbreking van eenige bin- 
nendeuren toegang verschaft tot het inwendige 
van de groote IJssalon „Gamba", welke in het 
seizoen wordt geëxploiteerd en bij de badgasten 
en inwoners een bijzondere populariteit geniet. 

Bij het door de politie ingestelde onderzoek 
bleek, dat 13 balen suiker, die in een der opslag- 
ruimten waren opgeslagen, door de dieven waren 
buitgemaakt. 

Op denzelfden dag deed een inwoner aangifte, 
dat hij had bemerkt, dat onbevoegden zich toe- 
gang hadden verschaft tot zijn loods in de Baan. 
Er werd niets vermist. 

Een rechercheur die ter plaatse een kijkje nam, 
deed een verrassende ontdekking. Hij trof op een 
boven de eigenlijke bergruimte aanwezige vliering, 
verborgen onder een dekzeil, elf der in de Zee- 
straat ontvreemde balen suiker aan. De eigenaar 
van de loods was geheel onkundig van de aanwe- 
zigheid van dezen waardevollen voorraad. 

Daar het aannemelijk was, dat de dieven, wel- 
licht met een adspirant-kooper bij hun suiker zou- 
den terugkeeren, werd de loods onder scherpe 
politiebewaking gesteld. 

Nadat gedurende Zondagavond- en -nacht en 
ook des Maandags, niemand aandacht aan de 
loods had besteed, bemerkten Maandagavond de 
beide verdekt opgestelde politiemannen, dat twee 
personen zich met geweld toegang verschaften. 
Toen 'deze lieden binnen waren kwamen de poli- 
tiemannen te voorschijn. 

Een waarschuwingsschot was noodig om de in- 
dringers aan het bevel „handen omhoog" te doen 
gehoorzamen. Zij werden geboeid naar het poli- 
tiebureau overgebracht en bleken te zijn de inwo- 
ners M. en D.. beiden 17 jaar oud. Zij bekenden 
met een medeplichtige B., die daarop jeveneens 
onmiddellijk is gearresteerd, op een avond in de 
afgeloopen week in de Zeestraat te hebben inge- 
broken en de suiker, benevens enkele andere 
goederen, vervolgens te hebben „opgeslagen" in 
de loods aan de Baan. Twee balen die nog aan 
de partij ontbraken, waren reeds bijna aan een 
liefhebber verkocht. Zij konden in een leegstaan- 
de woning worden achterhaald, zoodat thans de 
politie in haar bureau beschikt over de geheele 
kostbare partij. VERDUISTERINGSPAPIER 

Voorhanden in VAN PETEGEM's BOEKHANDEL. DERDE COLLECTE „WINTERHULP". 

De burgemeester van Zandvoort deelt mede, dat 
cp Zaterdag 1 Februari a.s. in deze gemeente 
de derde „Winterhulp"-colIecte zal worden ge- 
houden. 

In afwijking van vorige collecten zal uitsluitend 
langs de huizen met lijsten worden gecollecteerd. 

Ik moge de bevolking — voor zoover noodig — 
opwekken de collectanten — welke zich ook thans 
weer belangeloos beschikbaar hebben willen stel- 
len — niet te leur te stellen en naar vermogen, 
een gift te schenken. 

Op de lijsten zullen alleen de namen van de ge- 
vers en de gegeven bedragen worden vermeld. 

De Provinciaal-directeur voor Noordholland 
deelde mij mede, dat de lijst-collecte niet als een 
dwangmiddel mag worden gebruikt. 

Het Winterhulp-werk blijft geheel vrijwillig; 

ook in de toekomst zal op geen enkele wijze 
dwang tot geven worden uitgeoefend. 

Zandvoort, 23 Januari 1941. 

De Burgemeester voornoemd, 

VAN ALPHEN. FEESTAVOND MUZIEKKAPEL. 

We herinneren aan de uitvoering van de Zand- 
voortsche Muziekkapel Dinsdag a.s. in „Mono- 
pole". De kapel zal dan een schitterend muziek- 
programma ten gehoore brengen, terwijl tevens 
een film vertoond wordt. De entree is 50 cent 
per persoon. 

BURGERLIJKE STAND. 
Opgave van 17 t/m 23 Januari 1941. 

GEBOREN: 

Peter Harold Richard Carel, zoon van G.H. 

Vijgeboom en M..I. Saathoff. van Spevkstr. 26. 

Catharina Bernardina Maria, dochter van J. 

Franssen en C.B. Huijboom, Oranjestrat 14a. 
GEHUWD: 

H.C. Broekhof en E. Koper, Kruisweg 18. 

BEKENDMAKING. 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
maken bekend, dat op Woensdag 29 Januari 1941 
des namiddags tusschen 3 en 4 uur in het consul- 
tatiebureau aan de Poststraat gelegenheid wordt 
gegeven tot kostelooze inenting tegen de pokken. Eet ons BROOD 
Bakkerij«WILLY« 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. S. VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 

Beddenmaker 

BilderdUkstraat 7. 

Billijke prijzen W. KLIJN Jr. 

Leraar Boekhouden M.O 
Hoogeweg 60. 
Opleiding voor praktijk- 
examens. MEVROUW. 

Weet U waar U de 
Fijnste Boter, Kaas en 
Eieren kunt koopen? In 
„De Kaas en Eiermiin", 
van Th. v. Haastrecht, 
Swaluëstraat 6. Tel. 2081 Besteedt uw Punten en bon A-AA. 

Deze thans nog geldig tot 31 Januari. 
Koopt juist nu nog een Kleedingstuk van PRIMA STOF. 

KLEEDINGMAGAZIJN Fa. v. HENSEN 

COUPEUR-BONTWERKER. GR. KROCHT 23 

heeft dat nog voor U, zoolang de voorraad strekt. 
Bovendien zijn deze costuums nog bewerkt met 
prima roshaar en sterke voerings. Uw belang 
IS ONS BELANG. 

Ook voor reparaties en veranderingen. WIJ WIJZEN er nog eens 
op, dat goede repa- 
ratie een behoud voor 
uw schoenen is. Wij ver-| 
werken uitsluitend eerstel 
kwaliteit kernieder en zijn E 
speciaal ingericht voorjj 
fijne reparatie. zMÉmÉwmM ELECTRISCHE 
SCHOENMAKERIJ 

TELEFOON 2289 MEEST MODERNE INRICHTING 
VOOR ZANDVOORT 
EN OMSTREKEN 

■ 

Onder Rijkstoezicht 
gediplomeerd 

■ 

Schoenen vergrooten 

en verwijden met 

de allernieuwste 

vergrootmachine. 
jfcóoto 

&ÜcUe<ErekHoten60c. 

Prijsaankoop door experts noiarlecie acte* 
Hoofdpr. n/wensch: Huis w/f 6000.*; 
BoscHerreïn w/f 6000>-; 5 koelen 
en paarden w/600 O.-, nl. 3 stamboek* 
koeien I3000.-, 2, 2-jr. tuigpaarden 
f3000.-. Totaal 480 Pracht Prijzen. 
Min v. lust. 6 Fcbr. "40 2e A.fd. oo 1 101. 
t/b N*d Ver. v. Luchtvaart, opg 1908. rer 
verdere ontwikkeling afd. Zweefvllegsport. Bontmantels f 350.- 1. 1800.- 

Uu? bonhmoael . Garantie Ie Bontwerkers f Rijeke Trek Giro 24 1 .000 Haag 

Verkrijgbaar Lurhtv -clubs KLM bur. div. 
Sig./Lotcnzaken allekrantkiosken EXTRA BERICHT I De Rijeke Trek Loten gaan hard.' 
Evenals de Verlotingen onzer Vereenigwg in 1935, 1937 1939 (Luto /, 
Lulo II. Vliegkracht) tegen den gestelden korten trekkingstermijn 
uitverkocht waren, zoo trekken thans de Rijeke Trek Loten op 
31 «Januari a.S. t.o. van notaris }. C. ƒ. Waldorp in Den 
Haag. Haast U i>oor de laatste Loten.' Nog Slechts en- 
kele dagen — uiteraard indien nog voorradig - verkrijgb. bij; 
Luchtv.clubs ; K.L.M., Hofweg, Den Haag; K.L.M.. Leidschestr, 
A'dam; Sig.-Lotenzaken ; ALLE KRANTKIOSKEN. 

* RIJCKE-TREK-GIRO 241000 HAAG * ^M^^ : M^^^rW/^Ê&^^iÊ^^^-- sis. GRUYTROOY, Haltestraat 9 rd. 

sig. v. ORDEN. Kerkstraat 25. 

H. VERHAAFF. Haarlemmerstraat 1. Vleeschhouwcrij E VAN ELDIK 8 Zn, I 

SM EDESTRAAT 19 

Zaterdagmorgen 9 uur verkoop van 

VERSCH VLEESCH. 
Dinsdagmorgen 12 uur Erwtensoep, 25 et. per liter 
Donderdagmorgen 12 uur Haché, 25 et. per liter 

Aanbevelend, 

Firma H. VAN ELDIK & Zn. TEL 2340 ZANDVOORT 
Haarden 
Haard kachels 
Kookkachels 
Salamanders Cokes -haard kachel P. H.TEROL 

GROOTE KROCHT 19 
Telefoon 2558 

't VERKOOPBUREAU 

van gasapparaten. Stofzuigers 
Radio 

( comforen 
Gas geysers 
( fornuizen 

Groote sorteering. Lage prijzen. ■■aHBBaBaBaHvaH"" | W""H"«"""">B""">' HBBBaB "" MBaHBB "*" ,IIIBaBniia INU hebben wij nog een prachtige sorteering 

SALON-, HUIS- en SLAAPKAMERLAMPEN - STELT NIET UIT. 

Heeft U Brandstoffengebrek? 

SS.-S ELECTRISCHE KACHEL 

Ook hierin zijn wij ruim gesorteerd. 
VRAAG NIET HOE HET KAM, MAAR PROFITEER ER VAN! 

7 a \i I a n fa a r m c com p |eeft me * batterij en et c ^^ 

£. CL l\ 1 Cl I I kCLOL lila blauw lampje met Rijkskeur \J %J \+\m 

Ook voor BATTERIJEN, alle soorten, Is alleen 

„DE PRIJSBREKER' werkelijk goedkoop. Groote Krocht 30-32-36 

TELEFOON 2603 
RAADSVERGADERING. 

De raad van Zandvoort behandelde Maandag- 
middag twee met het belang van de badplaats zeer 
nauw samenhangende kwesties, nml. de verplaat- 
sing van het varkenskamp en de voorgeschreven 
verslechtering van het onderwijs. 

Wat betreft het afbreken van het zgn. „Entos- 
terrein" en de plannen om verder van het dorp 
vandaan in de plaats er voor een steenen complex 
op te bouwen, hier spraken de vroede vaderen 
zeer weinig over. Algemeen bleek men er thans 
— - nu bovendien door beide partijen volledige in- 
stemming was bereikt — voor het varkenskamp, 
wat haar geuren en anderen hinder dikwijls te 
Toyaal aan de badplaats mededeelde, te verplaat- 
sen en modern in te richten. 

Dit laatste gaf den Keer ELFFERS aanleiding 
te vragen of de in verband met de hooge bouw- 
kosten te betalen huur zoodanig zal zijn, dat de 
varkenshouders haar kunnen betalen en ander- 
zijds de gemeente er niet aan te kort komt. 

Uit de toelichting op het plan van Wethouder 
SLEGERS vernamen we dat de huur per hok plm. 
ƒ3,50 Der maand zou betiragen, wat als voldoende 
dekking beschouwd kan worden voor rente en slij- 
tage. Per slot van zaken, aldus den wethouder, 
beoogde men Zandvoort van een onhoudbaren 
toestand te bevrijden zonder daarbij een aantal 
inwoners van een gedeeltelijke broodwinning te 
berooven. De tijdsomstandigheden, zoo viel te 
beluisteren, spraken overigens ook een woordje 
mee. Had de wethouder het niet over het behoud 
van kostbaar voedsel in eigen omgeving en de 
noodzakelijkheid om alles te doen wat in het ver- 
mogen lag om uitbreiding van het aantal var- 
kens in de hand te werken. 

Dit voorstel van het college werd dan ook met 
algemeene stemmen goedgekeurd. 

Anders verging het 't voorstel, noodwendig door 
B. & W. gedaan om toe te stemmen in een ver- 
slechtering van het onderwijs alhier. Jarenlang 
kon men te Zandvoort door de medewerking van 
kweekelingen en volontairs het onderwijs op hoog 
peil houden, nu deelde het college mede ge«n 
nieuwe argumenten te kunnen vinden om het van 
hoogerhand bevolen ontslag van een tweetal kwee- 
kelingen. waardoor zeer groote klassen moeten 
worden gevormd, te voorkomen. ELECTR. SCHOENMAKERIJ 
H. HARMS Zuiderstr. 17 Solide en qitijê hersteld 
Dat spaart Uw schoenen 
■ en Uw geld! De raad toonde grootendeels het hier niet mee 
eens te zijn, want al had een ieder als o.a. de heer 
SUERINK tot uitdrukking bracht, groote waar- 
deering voor alles wat het college van B. & W. in 
de afgeloopen jaren voor het onderwijs had we- 
ten te behouden, een dergelijk funest voornemen 
tot berusting mocht z.i. niet ondersteund worden. 

Ook de heer BOLWIDT eischte onvoorwaardelijke 
verwerping van het gevraagde. Hij betoogde 
hoezeer een verslechtering van het onderwijs als 
een strop voor Zandvoort te beschouwen viel. 
Alle wethouders hebben voor het onderwijs ge- 
ijverd, zoo zeide hij en nu dreigde datzelfde in de 
vakbladen dikwijls als voorbeeld gestelde onder- 
wijs te Zanvoort in één klap teruggeslagen te 
worden op een veel lager peil. Nooit zou hij 
hieraan zijn medewerking verleenen. 

Nadat ook de heeren MOLENAAR en ELFFERS 
nog hadden betoogd hoe funest aanneming van 
dit voorstel voor het onderwijs alhier zou zijn, 
kreeg Wethouder Van der MOOLEN het woord 
over deze zaak. Spr. was het met den raad eens 
dat de gevraagde maatregelen tegen het belang 
van Zandvoort zijn, al wilde hij naar voren bren- 
gen dat in verschillende andere gemeenten deze 
verslechteringen reeds lang doorgevoerd zijn. 
Daar hij de kans aanwezig achtte dat de raad 
zich in deze zal verzetten, wees hii op het z.i. nut- 
telooze hiervan. . 

In stemming gebracht verklaarde de raad zich 
met 7-4 stemmen (twee raadsleden waren afwe- 
zig) niet accoord met het verplichte ontslag van 
de kweekelingen. Wel was men er voor de ver- 
goedingen aan hen die een onderwijsinrichting 
elders bezoeken belangrijk in te krimpen. 

3e Ambtenaar Burgerlijke stand. 

Op voordracht van B. & W. wordt de heer 
Bergh, werkzaam op het Gemeentehuis, tot 3e 
ambtenaar bij den Burgerlijke stand benoemd. 

Commissie van toezicht op het lager onderwijs. 

Aangezien deze commissie sinds 1935 niet meer 
actief is en het verder voortbestaan naar het oor- 
deel van B. & W. weinig zin heeft, stelde zij op- 
heffing voor, waaraan de raad zijn goedkeuring 
gaf. Godsdienstoefeningen 

NED. HERV. GEMEENTE. 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: 
C.A.F. van STIPRIAAN LUiSCIUS. Hulpprediker. 
Aerdenliout (Jeugdgebouw Leeuwerikenlaan). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur;. Ds. D. TROMP 
Gereformeerde Kerk (Julianaweg, hk. Emraaweg). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Dr. N.A. WAANING 

n.m. 3 uur: Dr. N.A. WAANING. 

Gereformeerde Kerk in H.V, (Brederodestraat). 

Zondag as. v.m. 10.30 uur: Ds. P. v.d. VLOED. 
PAROCHIE v.d. H. AGATHA. 

Zondag 26 Jan. De H.H. Missen om 7.30, 9 uur 
en 10.30 uur de Hoogmis; Algem. K. Communie 
voor de Heeren-Congregatie en de Kruisvaart on- 
der de H. Mis van 7.30: collecte voor onze arme 
parochiekerk, welke in uwe milddadigheid wordt 
aanbevolen: om 12,30 voorbereiding voor de 
plechtge geloofsbelijdenis; om 3 uur Maria-Lof met 
rozenhoedje (lied 41). 

Woensdag, om 4.30 Lof ter eere v.d. H. Joseph 
met rozenhoedje (lied 125). 

Zaterdag, van 4-7 uur gelegenheid om te biechten 

NEDERL ISRAËL. GEMEENTE - ZANDVOORT 

Zaterdag 25 Jan. Einde v.d. Sabbath te 7 uur. 
Vrijdag 31 Jan. Aanvang v.d.' Sabbath te 6 uur. 
Zaterdag 1 Febr. Einde v.d. Sabbath te 7.12 uur. 
Op Zaterdag begint: de Ochtenddienst te 9 uur, 
de Leeroefening te 2 uur. 
de Middagdienst te 2.30 uur. 

Ne<h Prot. Bond, (Gebouw Brugstraat IS). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: de heer J. GOOR- 
HUIS Theol. Cand. te Leiden EEN ZONDERLING KERKBOEK. 

Een soldaat, Richard Midleton, die te 
Glasgow in garnizoen lag, zat in de kerk 
om de godsdienstoefening bij te wonen. 
Maar inplaats van een kerkboek haalde hij 
een spel kaarten uit zijn zak. Aandachtig 
bekeek hij het en zijn oogen bleven op de 
kaarten gevestigd alsof ze een interessant 
boek vormden. 

Zijn houding trok de aandacht van andere 
kerkgangers en de bankbewaarder verzocht 
hem dringend, de kaarten weg te bergen. 
De soldaat luisterde met de grootste kalmte 
naar het bevel maar stoorde zich er aller- 
minst aan. 

Na afloop van de godsdienstoefening ging 
de bankbewaarder naar den commandant 
der stad en klaagde den soldaat aan wegens 
het geven van aanstoot tijdens een kerk- 
dienst. De commandant liet Midleton bij zich 
komen en vroeg hem, wat hij te zijner ver- 
ontschuldiging had in te brengen. 

„Gestrenge heer", antwoordde de soldaat 
„ik ben een arme drommel, die per dag 
niet meer dan vijf stuivers tractement ont- 
vangt. En vijf stuivers zijn zoo weinig, dat 
ik er niet aan kan denken een kerkboek te 
koopen. „Daarom behelp ik mij"" zoo ver- 
volgde hij, terwijl hij zijn spel kaarten uit 
den zak haalde, „met déze korte uittrekselen 
uit het boek aller boeken. Als ik een aas 
zie bedenk ik, dat er maar één God is. De 
twee herinnert mij aan de beide Testamenten. 
De drie aan de drie jongelingen in den 
gloeienden oven. Bij de vier haal ik mij de 
vier Evangelisten voor den geest. De vijf 
doet mij denken aan de vijf maagden, die 
hare lampen brandende hielden tot de komst 
van den bruidegom. Er waren er weliswaar 
tien zooals u wel bekend zal zijn, maar 
dat blijft voor mij hetzelfde. Bij de zes denk 
ik aan de Scheppingsdagen. Bij de zeven 
aan den Sabbathdag. Bij de acht aan de 
vrome zielen, die in de ark voor den zond- 
vloed gered werden. De negen doet mij 
denken aan de negen melaatschen, die na 
hun genezing niet terugkwamen om te be- 
danken. Tien ... dat zijn natuurlijk de tien 
geboden, die Mozes uitvaardigde. De vrouw 
is mij een beeld van de koningin van Scheba, 
die van het einde der wereld bij Salomo 
kwam om lessen der wijsheid te halen. De 
heer zegt mij, dat ik mijn Heer en Meester 
trouw moet dienen." 

„Goed", zei de commandant, „maar 
waarom heb je den boer overgeslagen?" 

„Omdat ik bij den boer moet denken, 
dat er geen lomper boer bestaat dan de 
bankbewaarder, die mij bij u heeft aange- 
klaagd." 

„Zoo ... en verder?" 

Verder is mijn spel kaarten ook mijn 
almanak. Want als ik al de oogen van mijn 
kaarten bij elkaar tel, krijg ik, drie-honderd 
vijf-en- zestig, dus juist zooveel als er dagen 
in het jaar zijn. Twee en vijftig kaarten zijn 
er, dus zooveel als weken in een jaar. 

Welke straf de commandant den soldaat 
heeft opgelegd; is niet bekend. WIE IS „NANETTE" ? 

Op deze vraag moeten we antwoorden : niemand 
minder dan Jennv Jugo, die tezamen met Hans 
Soehnker vanaf a.s. Zaterdag in Theater Mono- 
pole optreedt in de zeer geestige Ufa-film „Na- 
nette". Een allervermakelijkste comedie, voor- 
treffelijk van spel en regie, vroolijk en oorspron- 
kelijk, ziedaar het oordeel van de groote Pers. 

In de lange rij van films, die de Ufa op de film- 
markt brengt, valt Nanette wel zeer op om haar 
frissche oorspronkelijkheid en van geestigheid 
sprankelende dialoog. Nanette is een Duitsche 
film, die zich echter, dank zij de regie van Erich 
Engel, heeft weten te verheffen boven de locale 
kleur, welke aan een film van een bepaalde natio- 
naliteit en strekking, veelal te bespeuren valt. 

Elke 1 regisseur verrast zijn filmpubliek weleens 
met een rolprent, welke men roemen kan als iets 
bijzonders. Welnu: zulk een rolprent is Nanette. 

Erich Engel heeft het leven, het doen en laten 
van de menschen genomen, zooals het is en er 
niets aan af of toe gedaan. In Nanette is het hem 
gelukt, charme en eenvoud te brengen. Nanette 
is een film, welke men gevoegelijk een „verfijnd 
volksstuk" zou kunnen noemen en de tempera- 
mentvolle Jennv Jugo is er het stralende 1 middel- 
punt van. 

Dat deze film zonder voorbehoud geprezen kan 
worden als een der beste Duitsche films, die wij 
den laatsten tijd zagen. Niet weinig doet hier het 
voortreffelijk geschreven scénario aan toe. 

Nanette is een film met sfeer, met een tikje 
Fransch-aandoende ondeugendheid, met humor en 
vóór alles, met gevoel voor levensernst en levens- 
echtheid en dat Erich Engel met deze twee laatste 
axioma's als fundamenten zijn Nanette heeft op- 
gebouwd, dat vooral stempelt deze film tot een 
werk. waarvoor men bewondering moet hebben. 
Dat hij voor de muzikale illustratie Peter Kreuder 
tot zijn beschikking had, die kostelijke muziek en 
een alleraardigste schlager schreef, is een aanbe- 
veling temeer! 

Voor Donderdag staat een Hollandsche film op 
het programma, n.m.1. „Malle gevallen". Hierin 
spelen zooals we weten de hoofdrollen: Tohan 
Kaart, Roland Varno, Jopie Koopman, Louis de 
Bree. De film is zeer komisch en zal zeker voor 
een vroolijken avond zorgen. 

VOETBAL — OVERZICHT „DE ZEEMEEUWEN" 

Het ziet er thans naar uit, dat Koning Voetbal 
a.s. Zondag weer beslag zal leggen op de velden 
en de aandacht van het publiek. 

De plaatselijke ontmoeting tusschen Zeemeeu- 
wen en Zandvoort. Steeds de attractie van het 
seizoen, zal dan plaatsvinden, na 3 maal te zijn 
uitgesteld en mits natuurlijk het weder ter elfder 
ure niet weer omdraait. 

Het Zeemeeuwen terrein heeft de ontzaggelijke 
watermassa's der ontdooide sneeuw flink ver- 
werkt en zal onder deze omstandigheden zeker 
bespeelbaar zijn. Over de belangrijkheid van deze 
wedstrijd zullen we alleen dit opmerken; de gas- 
ten staan met 2 punten voorsprong fraai aan den 
kop; Zeemeeuwen vertoeft in de gevaarlijke zone. 
Alle reden om spanning te verwachten en we zijn 
benieuwd hoe de vorm der spelers na de Üsperiode 
zal zijn! 

Anders staat het met de reserves. Het Zand- 
voort-terrein ligt lager en kan uit den aard de 
watermassa minder goed verstouwen. Kan er ge- 
speeld worden dan ontmoetten Zandvoort II en 
Zeemeeuwen II elkaar te 11 uur. Zeemeeuwen III 
gaat naar H.F.C. IV. Zeemeeuwen IV is vrij. Zee- 
meeuwen V bezoekt te Velzen V.V.B. III. 

RADIO TECHNISCHE SCHOOL „HAARLEM". 

Op Donderdag 30 Januari des morgens te 10 
uur zal de heer Ing. J.C. Roosendaal van de N.V. 
Nijkerk's Radio voor de leerlingen van de Radio 
Technische School > een lezing met demonstratie 
houden over het onderwerp: De technische ont- 
wikkeling van de Blaupunkt ontvang apparaten 
gedurende de laatste jaren. 

Voor deze belangwekkende voordracht is een 
beperkt aantal introducties vooruit verkrijgbaar- 
aan de school Kleine Houtweg 31. Haarlem. «r-wChM. ai*.r u j, Vrijdag 31 Jan. 1941 13e Jaargang No. 8 
Prijs der Advertentlën van 1 — 5 regels ƒ1.— 

Elke regel meer.. ƒ0.20 (bt$ abonnement korting.) 
Abonnementsprijs: 75 cents per drie maanden 
Losse Nummers 10 et ORGAAN VOOR DE BADPLAATS 

MET BADGASTENLIJST UITGAVE: V. J. VAN PETEGEM'S DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr. II - Tel. 2793 - Postglro: 67851 

Correspondentie-adres: 
DE ZANDVOORTER : ZANDVOORT Voor RADIO - van Keulen 
RADIOLAMPEN-METING VIJF CENT PER STUK 

AUe merken volgens FABRIEKSPRIJZEN 
VERHUUR Philips Radiotoestellen per maand enz. electrotechn.buréau 
J.HvmhKEULEN 0IAC0NIEHUISSTR.24 ZANDVOORT 
TEL. 2??? 

Wanneer de waterleiding bevroren is, stelt U 
zieh dan met .ons in verbinding. Met het aller- 
nieuwste etectr. ontdooiingsapparaat maken wij 
zonder iets te beschadigen de zaak in orde. IJSBANEN WEER GEOPEND. 

Deze week zijn de Schaatsenbanen te Zandvoort 
wederom opengesteld. Zoowel op de Ijsbaan 
Sportlust als op de Vijver in Plan-Noord is het ijs 
goed te noemen. Krijgen we nu de wedstrijden 
over langen afstand? 

Laatste Demonstratie inzake Economisch koken 
met Gas, op Dinsdag 4 Februari 1941 des namid- 
dags 2 uur. Tolweg 10. WINTERHULP GEEFT MET MILDE HAND 

VOOR DE ZANDVOORTSCHE ARMEN. 

Zaterdag 3de collecte. 

Zaterdag a.s. vindt ook in deze gemeente we- 
derom een inzameling plaats voor Winterhulp 
Nederland, ditmaal een lijstcollecte. 

Ik schrijf „Winterhulp Nederland" en dit met 
opzet, aangezien bij menigeen, zooals mij mede- 
gedeeld wordt de volgende gedachten opkomen en 
geuit worden, b.v.: „Ik zou wel eens willen weten 
waar de centen blijven?" en „Wat ziet Zandvoort 
hier nu van?" en dan tenslotte als conclusie „Mijn 
centen krijgen ze niet". 

Ik ga van de veronderstelling uit, dat wanneer 
ik hen, die denken en spreken als aangehaald, 
door gegevens overtuig, zij ook die conclusie laten 
varen en daardoor niet mij. maar de Zandvoort- 
sche hulpbehoevenden steunen. Aan hen het vol- 
gende: 

W.H.N, zal geregeld verantwoording doen van 
het beheer der gelden; geheimen bestaan niet. 

In Zandvoort is tot nu toe ongeveer ƒ4000.- 
gecollecteerd en bijgedragen waaronder de mooie 
gift van ƒ1000.- van Zandvoortschduin. Ontvangen 
van W.H.N, is aanvankelijk ƒ850.- welk bedrag 
thans met ƒ3400.- verhoogd is, in totaal derhalve 
ƒ4250.- dus meer ontvangen dan gestort. In theo- 
rie staat Zandvoort dus debet; ik moge dit woord 
„debet staan" zóó opvatten. Veilinggebouw „De Witte Zwaan'- 

GROOTE KROCHT 20 — TELEF. 2164 Ingezetenen van deze gemeente wij staan debet 
ten opzichte van hen wier nood zoo onrustbarend 
gestegen en nog stijgende is. Breng dat tot uit- 
drukking bij de inzameling, die Zaterdag a.s. ge- 
houden wordt en bij de nog te volgen collectes! 

U weet nu waai de centen blijven; ik hoop ze 
Zaterdagavond op tafel te zien. 

De Burgemeester van Zandvoort. 

VAN ALPHEN. Mogen wij, nu de feiten zoo voor zichzelf spre- 
ken,' de woorden van onzen Burgemeester, die zoo 
hard voor de Winterhulp ijvert, extra- onder- 
streepen. Hetiich, ons past in deze geen passieve 
houding nu elke criitek volkomen tot zwijgen is 
gebracht door hetgeen de Winterhulp reeds boven 
het bedrag gaf wat wij ten hoogste mochten ver- 
wachten. Aan ons de taak er voor te zorgen dat 
de centen Zaterdag inderdaad op tafel komen, ten 
teeken dat we ons de zorg voor de armen zelf 
aan willen trekken. 

Er komt veel warmte en licht in menig gezin 
door de Winterhulp. Wil daar heden. Zaterdag 
aan denken, wanneer U de lijst ter teekening aan- 
geboden wordt. Prijst U gelukkig iets voor uw 
medemensch te kunnen doen en weet dat wat U 
geeft voor 100 procent de Zandvoortsche armen 
ten goede komt. VERDUISTERINGSPAPIER 

Voorhanden in VAN PETEGEM's BOEKHANDEL. Koopt Uw 

Luxe doozen Post bij VAN PETEGEM 

Drukker-Boekhandelaar 
Burg. Engel bertsstraat 11 

Vanaf f L50 gratis bedrukt HET ZANDVOORTSCHE TOONEEL. 

De eerstvolgende tooneelvoorstelling alhier is 
door het comité van samenwerkende Zandvoort- 
sche Tooneelvereenigingen bepaald op Zondag 2 
Februari a.s. „Ons Tooneel", dat de vonge keer 
zoo best voor den dag kwam, voert dan op „De 
nieuwe Typiste". Het is een vroolijk tooneelspel, 
waarbij veel te lachen valt. We hebben zooiets 
noodig in dezen tijd. Daarom raden we een ieder 
aan Zondag van de partij te zijn als „De nieuwe 
Typiste" op de planken gebiacht wordt. 

Een bal zal deze uitvoering in Theater „Groot 
Badhuis" besluiten. Dit vindt plaats in de groote 
zaal en zal, waar de voorstelling precies om half 
acht aanvangt, ongeveer half tien beginnen. Ver- 
dere plannen van het genoemde Comité zijn de op- 
voering van 't Cafétje voor de kas van „Winter- 
hulp". Datum van deze voorstelling is 15 Maart. 

Voorts kunnen we mededeelen. dat het tooneel- 
seizoen 5 April besloten zal worden met een zeer 
bijzonderen tooneelavond. Opgevoerd wordt dan n 
„Mary Dugan", waarin meer dan 30 personen me- " 
despelen. Zij zijn gekozen uit de leden van alle 
Zandvoortsche tooneelvereenigingen. THEATER „M0N0P0LE" 

TELEFOON 2550 - DIR.: GEBR. KOPER -STATIONSPLEIN 

ZATERDAG 1, ZONDAG 2 en MAANDAG 3 Febr. 
Aanvang 'half acht 3 DAGEN! 

3 opvoeringen van een groot glansprogramma. 

Vertooning van de geestige en pittige politieke jj, 
comedie. der U.F.A. ij® ZOON 

■*!■( 
I ??l met HANS MOSER - HELI FINKENZELLER 
HANS BRAUSEWETTER - PAUL DAHLKE hl 
HILDE K5RBER. D| 

Een dolle film van liefde, kousenbanden en hoogere 
politiek. Een hoogst amusante, persiflage, talrijke 
dolle situaties zullen U hartelijk doen lachen. Een 
persiflage op de wegen der democratie. SCHERP. 
PIKANT en AMUSANT. 

VERDER EEN SUBLIEM BIJPROGRAMMA. 

In ons voorprogramma: OPVOERING U.F.A. WE- 
RELDNIEUWS en TOBIS HOLLANDSCH Nieuws 

Entree: Parket 35. Parterre 60, Stalles-Balcon 75. 
Loge 90 cent. 

Entree militairen: Parket 20, Parterre 30. Stalles- 
Balcon 40, Loge 50 cent. 

Toegang boven 14 Jaar. 

Zondagmiddag 2.30 uur Familie-Matinee 

Opvoering van het amusante filmwerk: 

VR00LIJKE MUZIKANTEN 

*n Oerkomisch filmwerk hetwelk nog niet in Zand- 
voorr is vertoond. Entree 20-30-40 cent. 

DONDERDAG 6 FEBRUARI - HALF ACHT 

één Populaire Voorstelling één 

opvoering van een groote amusementsfilm 

Vroolijke Muzikanten 

met PAUL HORBIGER en LUCIA ENGLISCH. , «j 

Een muzikale film bij uitnemendheid, de lachsal- 
vo's zullen niet uit de zaal zijn. r l 3 i 
, Toegang iederen leeftijd. Entree 30-54-75 cent. ...il VERGADERING „WINTERHULP". 

Reeds ƒ4250 beschikbaar gesteld. 

In de Woensdagavond gehouden vergadering 
van hen die 1 bij de „Winterhulp" hun medewerking 
verleenen. kon Burgemeester H. van Alphen de 
verblijdende mededeeling doen dat waar de col- 
lecten te Zandvoort ongeveer ƒ4000 opgebracht 
hadden, hem thans reeds een bedrag van ƒ4250 
ter 'beschikking gesteld was. Hierdoor zou weer 
veel leed gelenigd kunnen worden, waarvan de 
noodzakelijkheid ten deele reeds blijken kon uit 
de ongeveer 200 binnengekomen aanvragen hulp' 
te willen verleenen. Bij het onderzoek in hoeverre 
aan elk verzoek moet worden voldaan, wordt 
voortaan het advies ingewonnen van de 14 wijk- 
leiders, die bekend zijn met de omstandigheden 
van de menschen uit hun wijk. 

De burgemeester, als plaatselijk directeur, 
deelde verder mede hoe de wijze van collecteeren 
zijn zou. Ditmaal zou er gebruik worden gemaakt 
van lijsten, waarop iedere gift hoe klein of groot 
ook, vermeld diende. De bassen blijven dus thuis. 
Omdat men met deze wijze van collecteeren wer- 
kelijk niets voor heeft (zeker niet cm te contro- 
leeren wat deze of gene gegeven heeft), waren er 
geen bezwaren wanneer men er al eens de voor- 
keur aan zou geven met X of N N. te teeketien, al 
hoopte de burgemeester dat de gift in zoo'n geval 
de moeite waard zou zijn, want het gaat uiteinde- 
lijk om de centen. Wie er wat dat betreft aardig- 
heid in heeft, mag er desnoods een poppetje bij 
teekenen, merkte de voorzitter onder groote hila- 
riteit op. 

Op een vraag of de politie ditmaal ook om een 
gift verzocht kon worden, werd medegedeeld dat 
men hen zeker niet over behoefde te slaan. Bij de 
15 Februari te houden straatcollecte, welke in het 
teeken van het verkeer zou staan, was men zelfs 
voornemens een beroep op de politie te doen 
daadwerkelijk mee te helpen. 

NIEUWE BAND. 

Vanaf heden speelt in de Normandie-Bar van 't 
Groot Badhuis (des Zondags althans) Hen Hilde- 
ring en zijn Silver Stars. We treffen elkaar in de 
Normandie-Bar. t***mm***wmt*i0i**m#af»0imA*0i* -„„TROCADERO" 

waar men zich het meest amuseert. 
IEDEREN AVOND en ZONDAGMIDDAG 

JACK DAN E 

en zijn Dans- en Stemmingsband. ' 
DANSEN 
STEMMING WMMNMMM TE KOOP 1 Tafelkleed; 1 eiken Salontafel; 1 eikenhout 
Buffet ƒ22,50; 1 Schemerlamp ƒ6,-; 1 Malt. Lin- 
nenkast ƒ22,50; 1 Linnenkast ƒ5,50; 1 Kast f4,-; 
1 eikenh. Buffet ƒ9,50 ; 1 Vulkachel met pi. en pijp 
ƒ14,-; 1 z.g.a.n. Damesfiets ƒ37,50; 1 kleine hee- 
renfiets met lamp enz. ƒ13,50; 1 Divankleed ƒ6,-. 
Te bezichtigen van 10-6 uur ook Zondag's. 

BREDERODESTRAAT 160. Dansschool John. L van Duin 

PENSION X Groote Krocht 1 ZANDVOORT 

DINSDAG 4 FEBRUARI a.s. van 7.30 tot 9.30 uur 
BEGINT ONZE NIEUWE 

10 LESSEN-CURSUS voor beginners. 

Lesgeld ƒ4.- in kleine termijnen te voldoen. 

Inschrijving en Inlichtingen MAANDAG van 7-9 
uur en DINSDAG voor de aanvang der les. I NORMANDIE-BAR 

§ „GROOT BADHUIS" □nnnDDaDonoDaoDDanDnnDnnanDnnDannnnnononnnDnrjrjao 

□ 

D 
D 

□ 

a 
a 
o 

__^______ D 

D 

Zondagmiddag DANSEN § 

HEN HILDER1NG and nis SILVER § 
STARS - Volledige bezetting. d 

Breng eens een gezelligen avond □ 
door in onze NORMANDIE-BAR. § D 
D 
D 

n 

D 
O O 

aaoDaonDaaaaaaaaaDOonDnoonnnannncoDDDDannDarjOTan We amuseeren ons het meest in de- 
g Normandie-Bar, want daar treffen we elkaar. ZANDVOORTSCHE 
TOONEELVEREENIGING 

„ONS TOONEEL" BUITENGEWONE VOORSTELLING op Zondag 2 Februari 1941, aanvang 7.30 uur precies in „GROOT BADHUIS" DE NIEUWE TYPISTE Blijspel in 3 bedrijvea 
door O HERSMAN. Onder auspiciën van het Comité 
der Samenwerkende Zandvoortsche 
Tooneelvereenigingen. Opvoering van: 

i i 

Na afloop BAL in de Groote Zaal. 

Muziek : ENGEL PAAP W&" Entree 50 Ct. plUS belasting. Plaatsbespreken a.d. zaal van 1-2 uur. wmmmnt TOB NIET 

DE GOEDKOOPE AMSTERDAM NI ER 

HELPT U ABS 
voor Rijwiel- en Electra-materiaal 

Gloeilampen 

Batterijen, enz. 

Het goedkoopste adres ter plaatse. 

HenkSCHUILENBURG 

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 
Alleen GROOTE KROCHT 5-7 - Telef. 2974 
Tevens 1ste klas Reparatie-inrichting. Nu is het tijd voor 

HANDWERKEN 

Groote keuze en iets aparts. 

ZUIVER. WOLLEN DAMESCOSTUUMROKKEN 

SJAALS in wol, zijde en georgette, Dames-, 
Heeren- en Kinder-HANDSCHOENEN. LUXE fORCELEIN, 

Magazijn GLAS- en AARDEWERK 

LIBELLE" 99 

GROOTE KROCHT 11 — TELEF. 2754. F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van: 

STUCADOORS- WIT- en 

WATERVERFWERKEN' 

g$gP Zeer billijke prijzen. 

ADRES: ZEESTRAAT 29 - TELEF. 2205 8 

1 PASFOTO'S ' 3 voor 35 cent 

(volgens voorschrift). S. BOHEMEN ZEESTRAAT 23 

naast de Reddingsboot. aMBHHBMBBMnaBMaiMBMHaMB ■ LAAT ONS OOK EENS UW 
FIJNE WASCH behandelen. 

Electr. WASCH-, STRIJK- en 
GLANS1NRICHT1NG „WEST" 
HOOGEWEG 25 — TELEF. 2591 

SPECIAAL ADRES VOOR HET BEHANDE- 
LEN VAN GORDIJNEN & FLANELLEN 
SPORTKLEEDING. 
OVERHEMDEN V. A. 20 — BOORDEN 8 CT. Uitsluitend Ie soort afvalvrije 

KLEI 

aardappelen. 

Zeeuwsche zoowel als Friesche. 
Waarom getobd met mindere soorten aardappelen» 

Wij bieden U, door onze groote omzet het 
allerbeste tegen de laagste prijzen. 

Het adres van vertrouwen sedert 1851 

VAN DEURSEN'S 

aardappelbedrijf 

KERKPLEIN 8b - Telefoon 2274 Eet ons BROOD 
Bakkerij„WILLY« 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. S. VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 

Beddenmaker 

Bilderdilkstraat 7. 

BHIiike orflzen W. KLIJN Ir. 

Leraar Boekhouden M.0 
Hoogeweg 60. 
Opleiding voor praktijk- 
examens. MEVROUW. 

Weet U waar U de 
Fijnste Boter, Kaas en 
Eieren kunt koopen? In 
„De Kaas en Eiermiin". 
van Th. v. Haastrecht, 
Swaluëstraat 6. Tel. 2081 W.WEBER 

LOODGIETER 

Dlaconieb.str.34 Tel.2917 N. v. d. BOS 

GEDIPLOMEERD 

KRAAMVERZORGSTER 

HALTESTRAAT 9 Smederij en BjjiÉHe] 

H. Gansner - P.HeinsM2 
Burg. Engelbertsstr. 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haardenen kachels Leesbibliotheek 

De Kleine Winst 

Haltestraat 31. aanaaaoanaaDaaoa 

ADVERTEERT 

IN 

DE ZANDVOORTER" 

nciDonciaDDoacmnaD i THEATER „MONOPOLE" STATIONSPLEIN TELEFOON 2550 Zaterdagmiddag 8 Februari - 2.30 uur 
HET LEVENDE POPPENTHEATER 

„DE LEVENDE POPPENKAST" LEIDER: JOH. FREVEL Opvoering vans JAN KLA ASSEN 

geneest den zieken Koning, 

Prijzen der plaatsen: 20-30-40 cent (alles inbegrepen) 

DE TELEGRAAF: De jeugd enthousiast. De le- 
vende Poppekast is een prachtige vondst en ook 
voor ouderen vol geneugten. " Wegens HERWAARDEERING 

in punten zijn de GEZAMENLIJKE 

MANUFACTURIERS 

van 1 tot 7 FEBRUARI des namiddags 

na 1 uur gesloten. DMfl - **»WM<M*««»IIMM<>IW I W W^ TOT DEN LAATSTEN DAG 

met uw PAS POTO 

VOOR PERSOONSBEWIJS (volgens voorschrift), 

FOTO-SUCCES 

thans Groote Krocht 16 IK HOU VAN JOU. HOLLAND! 

Ik hou van jou, met ie paars-roode hei, 
met je schoone rijke landouwen, 
je goudgele stand, ie frisch-groene wei 
van jou moet wel iedereen houen! 

Je ligt er zoo vrij aan die machtige zee 
haar eindeloos lied hoor je ruischeri; 
haar zuivere lucht deelt kracht aan je mee. 
doet 't bloed door je aderen bruischen. 

En Holland, al ben je een punt op de kaart, 
toch ben je één van de grooten, 
het hart van jou Holland dat is zooveel waard, 
daarvan wordt het meeste genoten. 

Ik hou van jou, jouw' eenvoudige geest 
kan met geen land evenaren 
hoeveel schoon ook daarbuiten bij jou 

toch 't meest, 
daarom Holland blijv' Holland bewaren! 

Ria Draak— Groenveld. BURGERLIJKE STAND. 
Opgave van 24 t/m 30 Januari 1941. 

GEBOREN: 

Gerardus Jeroen Hendrikus, zoon van H.A.M. 

Berkhout en v. A.M.M. Bakkenhoven. Kerkstr. 17 

Geerlruida Gesina, dochter van E. Koning en 

G.G. Hartman, Ten Katestraat 2. 

Maria Anthoinetta, dochter van P..T. Stokman en 

van M..1. Heemskerk, De Genestetstraat 9. 
ONDERTROUWD: 

J.P. Prinsen en J. Molenaar. Westerstraat 8. 

OVERLEDEN: 
H. C. het Lam, echtgenoote van A, C. Budde. 
oud 62 jaren, Kostverlorenstraat 10. 
S. Heukers, oud 72 jaren. Zeestraat 44. 

LOONBELASTING. 

Sinds 1 Januari 1941 is. ingesteld de Inspectie 
der Registratie te Haarlem, o.a. belast met alle 
werkzaamheden betreffende de Personeele Be- 
lasting, Inkomsten- en Vermogens-Belasting. Divi- 
dend- en Tantième Belasting, Winstbelasting, 
Couponbelasting, Waardevermeerderingsbelasting 
en Loonbelasting. 

Bedoelde inspectie omvat de gemeenten Benne- 
broek, Haarlemmerliede. Heemstede en Zandvoort. 

Zij is thans gevestigd te Haarlem, Ripperda- 
park 30, Tel. no, 20748, OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O.S.S. 
Secr.: Haarlemmerstraat 68. 

De graadwedstrijden van de Kennemer Turn- 
kring vonden voor dames Zondag j.1. plaats. Door 
ziekte konden verschillende dames niet aanwezig 
zijn, waaronder ook onze kampioenspretendent 
Mej. C. van Koiiingsbruggen. ' Nu werd na een 
gelijkopgaanden strijd Mej. T. v. Leeuwen van 
Olympia, kampioen. De wedstrijden voor heeren 
vinden a.s. Zondag te- Haarlem plaats. Ook deze 
worden in het Zander-instituut gehouden en be- 
ginnen om 2 uur. Het vertrek per tram is benaaM 
op 1.25 uur. Laten wij hopen, dat de thans heer- 
schende lichte ziekte, dan eenigszins geluwd ïs 
zoodat een groot aantal belangstellenden! de 
heeren kan komen aanmoedigen. 

Heeren, veel succes!! Vanzelfsprekend doet 
ieder zijn inschrijving gestand en blijft in geen 
geval thuis. 

MUZIEKKAPEL ZANDVOORT. 

Dinsdagavond gaf de Muziekkapel Zandvoort. 
onder leiding van den heer Reinier van 't Hoff. in 
het gebouw Monopole een concert. 

De heer C. Beekhuis sprak een welkomstwoord, 
in het bijzonder tot wethouder Van der Moolen en 
het eere-lid J. v.d. Bos. Spreker hoopte, dat velen 
de muziekkapel zouden blijven steunen, om haar 
door dezen moeilijken tijd heen te helpen. 

Het programma werd geopend met den marsen 
„Oude kameraden" van C. Feike. De ouverture 
„Francaise" van Louis Reynaud werd zeer ver- 
dienstelijk gespeeld, evenals „Hoffmanns vertel 
lingen" van J. Offenbach. In „Sévillia", Spaan 
sche Marsch van Montagne. ontpopte de heer We 
ber. die den geheelen avond op zeer verdienste- 
lijke wijze de pauken had bespeeld, zich plotseling 
als castagnetten-virtuoos. 

Het concert eindigde met Marsch-finale, waar- 
mede het orkest een welverdiend applaus oogstte. 

Na de pauze werd de film „Oesterprinses" ver- 
toond, waarvan de aanwezigen wel hebben ge- 
noten. VERKOOPT 

nu uw OUD GOUD en ZILVER 
tegen de hoogste waarde bij 

H. LANSDORP 

KERKSTRAAT 33 
WATERGETIJDEN van ENKHUIZER almanak 

mr 20 CENT 

BOEKHANDEL V.J. VAN PETEGEM 

BURG. ENGELBERTSSTR. 11 - TELEF. 2793 1 werkelijke Rijwielhersteller 
woont te ZANDVOORT. 
Het adres is: 

E C van Nieuwenhuizen 

Koningstraat 39 
Rijwielen n Gazelle 1 99 EEN BOODSCHAP AAN GARCIA. 

Het officieele orgaan van de Nederl. Ver. v. 
Luchtbescherming verhaalt een geschiedenis. 
waarin zij een leering ziet voor veel menschen 
uit deze dagen, die zoo veel half doen soms of 
— mede bij het bestrijden van gevaar — weinig 
doortastend zijn. Wij laten haar hier volgen: 

In het jaar 1898 geraakten de Vereenigde Staten 
van Amerika in oorlog met Spanje. Het ging om 
Cuba en dit eiland werd het voornaamste tooneel 
van den strijd. We kunnen hier in het midden 
laten, wie in zijn recht was en waarom, maar een 
feit is het, dat de president der U.S.A. een bood- 
schap wilde doen toekomen aan een zekeren Gar- 
cia, die zich ergens in' de binnenlanden van Cuba 
moest bevinden. Deze boodschap was van het al- 
lergrootste belang. President McKinley zocht een 
boodschapper en iemand zei tot hem: „Er is een 
man, luitenant Rowan, en als er één mensch in de 
weield is, die Garcia kan vinden, is hij het!" 

Dus werd deze luitenant Rowan bij den presi- 
dent ontboden, hij nam den brief in ontvangst, 
wikkelde hem in zeildoek en borg hem in zijn bin- 
nenzak. Dan draaide hij zich op zijn hielen om en 
ging. Vier dagen later landde Rowan in een open 
boot in het holste van den nacht aan de Cubaan- 
sche kust en verdween in het moerassige- oer- 
woud. Drie weken later kwam hij aan de andere 
zijde van het eiland weer te voorschijn; hij was 
dwars door de vijandelijke linies heengetrokken. 
En hij had den brief aan generaal Garcia ter hand 
gesteld. Dit is het hééle verhaal, dat bekend staat als 
,.Een boodschap aan Garcia" en elkeen zal moeten 
toegeven, dat het eenvoudig is. Het is het een- 
voudigste verhaal van de wereld en — als men 
zich moeite geeft om er over na te denken — het 
is het leerrijkste bovendien en vooral: het boeiend- 
ste. Omdat het een ware en werkelijk gebeurde 
geschiedenis is en omdat de historie het nog steeds 
heeft gewonnen van de knapste romanciers. 

Eén ding dient men in het oog te houden: deze 
Rowan wist net zoo min als iemand anders, waar 
hij Garcia zou moeten zoeken. Hij sprak geen 
Spaansch en had geen overmatig sterke gezond- 
heid. En tóch had men, toen de president der 
Vereenigde Staten, om een bij uitstek geschikten 
boodschapper vroeg, onmiddellijk gezegd: „Er is 
een man, " luitenant Rowan genaamd, en als één 
man in de wereld Garcia kan vinden, is hij het!" 

Waarom? 
- • Omdat deze Rowan.- zoodra _ hij vernam, wat 
men hem wilde opdragen, niet gevraagd had: 
„Waar bevindt Garcia zich?" Omdat deze luite- 
nant Andrew S. Rowan in staat was, eenvoudig- 
weg te doen, wat men van hem verlangde'. 

Daarom! 

Hij ging een speld in een hooiberg zoeken, in 
een brandende hooiberg wel te verstaan, want het uitgestrekte eiland (Cuba is precies even groot 
als Java) stond in vuur en vlam. En hét is het 
soldateske, het luisterrijke en het zeer bijzondere 
van dezen Rowan. dat hij geen vragen stelde, 
maar den brief ging bezorgen, al was ook zijn Cu- 
baansche Odysse even zwaar als verschrikkelijk. 

Opgejaagd en verdwaald, door een schampschot 
getroffen en half verhongerd, bezeten door één 
glorieuzen, onstuimigen, vastgebeten wil, heeft hij 
gezworven door de Cubaansche wildernis. En het 
merkwaardigste van al is. dat Rowan op zijn 
weergaloozen sluiptocht door 'svijands land bo- 
vendien nog een schitterend liefdesavontuur heeft 
beleefd. Het heeft hem echter niet van zijn on- 
wrikbaar doel afgehouden. Hij vond Garcia inder- 
daad en bracht hem de zoo gewichtige bood- 
schap over. De grootheid van luitenant Rowan ligt in het 
feit, dat hij zonder vragen stellen zijn taak ten 
uitvoer bracht. Hij had te hooren gekregen, dat 
hij dien brief aan een onbekend adres moest be- 
zorgen en dat het zijn leven kon kosten, terwijl 
anderzijds het welslagen van den oorlog er van 
afhing. Zoodoende is men er toe gekomen te ver- 
klaren, dat hij „de man, die den oorlog heeft ge- 
wonnen" is geweest. En als men nu weten wil. of 
er véél Rowans te vinden zijn, in staat om een 
boodschap over te brengen „aan Garcia", kan men 
een héél eenvoudige proef nemen. De lezer dezer 
regelen moet dan eens een ondergeschikte binnen- 
roepen en hem zeggen: „Neem de encyclopaedie 
en schrijf even voor mij over. wat ie er in vindt 
over Correggio!" 

Zal deze man rustig antwoorden: Ja. meneer" 
en zich aan die' taak gaan wijden? Het is te hopen. 
Maar het is te vreezen, dat hij U zal aankijken met 
vischoogen en een of meer van de volgende idiote 
vragen stellen: 

— Wat is dat: „Correggio"? 

— Welke encyclopaedie? 

— Mag B. het niet doen? Die heeft tóch net 
niets te doen 

— Waar is die encyclopaedie? 

— Moet ik onder de C of onder de K zoeken? 

— Hebt u d'r haast mee? 

En als U al die vragen (en nog tien andere van 
hetzelfde slag) hebt beantwoord, zal blijken, dat 

deze helper naar anderen gaat om hulp en dat 

zij dan met hun allen naar „Ouoreggio" zoeken 
met een O en dat ze het niet kunnen vinden. En 
dan moet u zelf naslaan, wat u noodig hebt, want 
uw helpers kunnen u niet helpen en zijn tot vrij- 
wel niets in staat Rowan's standbeeld zou moeten worden ge- 
plaatst in elke stad van het land. Want hij be- 
lichaamt geen boekwijsheid, maar karaktervor- 
ming, die wij zoo hoog noodig hebben, waardoor 
men loyaal en trouw wordt, prompt vol onver- 
deelde geestkracht, in staat om te doen wat ver- 
langd wordt: „Breng een boodschap aan Garcia!" 

Generaal Calixto Garcia is nu dood, maar er 
zijn méér Garcia's en zij hebben helpers noodig, 
die hun energie kunnen concentreeren en iets vol- 
brengen. Onnoozele hulp, halve aandacht, sloome 
onverschilligheid en onvoldoende toewijding voor 

hun werk dat is veelvuldig voorkomend, maar 

de Rowan in ons midden is zeer zeldzaam. E. BOS & Zonen 

HALTESTRAAT 28. Telefoon 2112 en 
HALTESTRAAT 62a. Telefoon 2290 

zijn heden ruim voorzien van alle soorten 
Groenten, Fruit en Aardappelen tegen sterk 
concurreerende prijzent 

Heeft u onze eigen inmaak al eens geprobeerd, 
zooals: Snijboontjes, Andijvie, Spercieboontjes en 
Zuurkool? Iets bijzonders, direct gaar, gewone 
prijzen. - Ook hebben wij ontvangen een pracht 
partijtje JAM van Hero en Betuwe in potten en 
blikken van 1 pond; 5 pond; 8 pond 10 pond en 
óO pond. Doet Uw voordeel en koopt deze Jam!! 
Wij hebben nog vele artikelen, te veel om ze 
hier neer te schrijven. Komt U eens kijken; U 
zult er geen spijt van hebben. Alles wordt aan 
huis bezorgd. E. BOS. 
y bs en 

DECORATIE 

SCHILDE RS ZANDV.LAAN No. 341 
WILLEMSTRAAT No.31 BENTVELD 
ZANDVOORT B'VELD Tel. 26119 Tel. ZANDVOORT 2363 
GLAS en VERFWAREN Het is deze onbekwaamheid tot zelfstandig han- 
delen, deze moreele onmondigheid, deze zwakheid 
van wil, deze afkeer van alles wat flink is. waar- 
door wij worden geteisterd. De angst „zijn baantje 
te verliezen" is menigmaal de eenige factor, die 
een man aan zijn werk houdt. Kan zoo iemand 
een „boodschap aan Garcia" brengen? 

De man van het Rowan-type is onontbeerlijk in 
elke stad, elk dorp, op ieder kaïwei, in elke fir- 
ma, in staats- en particulier bedrijf, in vredestijd 
en in dagen van strijd. De wereld hongert naar 
deze menschensoort, zij is onmisbaar, onontbeer- 
lijk, want zij levert den man, die rechtstreeks 
en onoverwinnelijk „een boodschap aan Garcia" 
kan brengen. HOOG WATER Zaterdag 


voorm. 


6.26 


Zondag 


» 


7.01 


Maandag 


ti 


7.38 


Dinsdag 


n 


8.18 


Woensdag 


ii 


9.08 


Donderdag 


t) 


10.16 


Vrijdag 


ï) 


11.39 snam. 6.44 

7.19 

7.57 

"8.42 

9.39 

10.57 

12.10 ■■BHHaBMBaaaMHMHMaBnMBH 

fit ■ 

■ Woninginrichting ■ 
§ J. &. van STRAATEN S 

B ZANDVOORT. S 

5 BEHANGER — STOFFEERDER ■ 

§ MATRASSENMAKER S HALTESTRAAT 71 TELEFOON 2316. H _ 

■BBflBBaBHBB3BHBBBBaBB3BEaaBHBBBBB V OOR KLEINE ANNONCES 

als te koop, ter overname, te huur aangeboden, 
enz., geldt steeds 

„DE ZANDVOORTER" 

Uitgever Van Petegem, Burgem. Engelbertsstr. 11. 
Telef. 2793. Kleine annonces vanaf 30 cent. 

Annonces worden ook aangenomen in ons Bij- 
kantoor: Haltestraat 31. Boekh./Leesbibiliotheek 
„DE KLEINE WINST". ETUI's voor Zilverbons 

Boekhandel-Leesbibliotheek „DE KLEINE WINST" 

NMMmfMMVBMMMMMNI „TOB-NIET" NIEUWS 
Secr.: C. Schaap, Swaluëstr. 9. 

De Zondagavond is weer in een gezellige „Tob- 
Niet" sfeer verloopen. Er was die avond wel 
geen band, deze was door ziekte van eenige 
bandleden verhinderd om te komen. Doch daar- 
over werd niet getobd. Het niijsdansen was de 
attractie van de avond, vooral de stoelendans en 
de citroenendans vonden veel bijval. Zoodat de 
avond om was voor men er erg in had. 

Voor a.s. Zondag hebben wij 'n knal programma 
in de „Loefhoeck". Aanvang 7 uur. Dan treedt 
voor het eerst bij ons op de dans- en stemmings- 
band „De Silver Stars" onder leiding van H. Hil- 
dering. Dit zal zeker de attractie van de avond 
worden. Verder prijsdansen om fraaie prijzen. 
Introductie's a ƒ0,30 verkrijgbaar bij C. Schaap, 
Swaluëstraat 9. tot Zaterdagavond. 

Zonder diploma of intioductie geen toegang. 
Dus Tob Niet leden vergeet het niet! Zondag- 
avond 2 Febr. naar „Tob Niet". Aanvang 7 uur. Einde 11 uur. CHR. JONGE MANNEN VEREENIGING. 

A.s. Zaterdag wordt weer een eigen-werkavond 
gehouden, waarbij de leden zorgen voor improvi- 
satie, voordrachten e.d. IMU hebben wij nog een prachtige sorteering 

SALON-, HUIS- en SLAAPKAMERLAMPEN 

KOOPT THANS - STELT NIET UIT. «MttMMKBVVWWNMIM Heeft U Brandstoffengebrek? 

Brtls ELECTRISCHE KACHEL 

Ook hierin zijn wiij ruim gesorteerd. 
VRAAG NIET HOE HET KAN, MAAR PROFITEER ER VAN! 

7olAhh 4-^ Q P n C compleet met batterij en CC f+A 
^aKlCin IdLCU I lb blauw lampje met Rijkskeur \J*J tl. 

Ook voor BATTERIJEN, alle soorten, is alleen 

99 DE PRIJS 
EK F 
rv Cl 
werkelijk goedkoop. Groote Krocht 30-32-36 

TELEFOON 2603 OftMMMMMWIMftlNMtoMMM^^ 


Speciale aanbieding: Noodkachels echte allesbranders. 
3 GAATS v.a SALAMANDERS in gepolijste uitvoering 
prima afgewerkt v.a INVENTA en JAARSMA HAARDEN v.a. INVENTA en JAARSMA HAARDKACHELS v.a... 

.IUNKER en RUH en KUPPERBUSCH GASFOR- 

NUIZEN, 4 vlams, geheel geëmailleerd met uit- 
neembare branders v.a 

DORDRECHT, INVENTA, .TUNKER en RUH, 
KUPPERBUSCH. ORANIER en ETNA 1, 2 en 3 
vlams GASCOMFOREN, 1 vlams v.a 

2 vlams v.a 

3 vlams v.a 

Diverse modellen 1 en 2 vlams GASSUDDERCOM- 

FOREN. Verschillende kleuren 2 vlams v.a 

1 vlams v.a 

ERRES en HOLLAND-ELECTRO STOFZUIGERS 

Ie klas merken, langdurige garantie v.a f 37.50 
„ 19.50 
„ 79.00 
„55.50 

„86.00 

9) 
SS 
99 

99 
99 

II 6.55 

13.75 
17.50 

1.75 
1.45 

51.25 „116.50 ERRES RADIO 

Prachtige uitvoering Zuivere geluidsweergave. 

Voorloopig kunnen bovenstaande prijzen 
nog worden gehandhaafd. 

Het meest gesorteerd en . . . 100 pet. service. 

't VERKOOPBUREAU' 

P. H. TEROL Groote Krocht 19 Telef. 2558 Het was terecht een gebeurtenis voor- de jeugd... 
De zaal galmde van büvalsbetuigingen Regel- 
matige terugkeerende extase. Geen nauw donker 
kastje met min of meer onooglijke houten poppen, 
maar een royale vier meter breede poppekast 

met echte decors De bont en fraai gekleede 

poppen veroverden dadelijk aller hart, doordat 
ze herhaaldelijk de interventie van het jeugdige 

publiek Inriepen Het oude verhaal werd met 

groote warmte opnieuw verteld De levende 

poppekast is een prachtige vondst, de vertoonin- 
gen zijn loffelijk en ook voor ouderen vol geneug- 
ten. MIJN ZOON DE MINISTER. 

Deze week in theater .Monopole" n mnwmmmmnnmvmmwwm*^^ 

'QAÏÏAGE E. 


8»w« 


O. 


TEL 2340 zandvo 

nr JF^ 


ORT^ 

Bh 


y^j 


\t^-^ 
A-L 

Vogel- en Zaadhandel 

„DE STEENUIL" 

DD 

Zang- en Siervogels. Alle 

soorten dieren, tropische- 

en koudwatervissch'en, 

waterplanten. 

KOOIEN - AOUARIUMS 

TERRARIA. VOGEL- en 

VISCHVOEDERS. 

Gcbr.VEENINGA 

Naturalisten. 

.Tacobljnestr. 12-14-16-18. 

Tèlef. 13265 - Haarlem. 

Bii het Stadhuis. RECENTE CRITIEKEN OVER „DE LEVENDE 
POPPENKAST'. 

Vanaf volgende week in Theater „Monopole". 

Handelsblad. 29-12-1940. Het is onmogelijk te 
beschrijven hoe een zaalvol kinderen reageert op 
zulke avonturen Men moet zoo'n middag heb- 
ben meegemaakt om te weten, hoe er gelachen. 

gejoeld en gebruld is Nooit vergaten de pop- 

menschen van hout te zijn gemaakt 

Het Volk 15-12-1940. De kinderen waren er al- 
lemaal echt in. Er ging van een en ander ook nog 
een paedagogische strekking uit. 

Telegraaf, ochtendblad 15-12-1940. De jeugd 
enthousiast De levende Poppekast is een pop- 
pekast in de goede oude zin van het woord Het 

zijn menschen in poppengedaanten, gekleed als 
poppen, even houterig energiek als poppen en met 
gelaatsuitdrukkingen, die even steriotiep zijn Een zeer geestige persiflage op de wegen der 
democratie: 'scherp, pikant en amusant, met tal- 
rijke dolle situaties en volop lichte ontspanning. 
U zult er hartelijk om moeten lachen! Deze week 
in theater „Monooole". Hier volgt de inhoud: 

Terwijl cabaretière Betty Joinville het aftreden 
van Baroche. minister van Cultuur, bezingt, be- 
vatten de kranten al de mededeeling van de be- 
noeming van Robert Fabre tot diens opvolger. 
De grootste voldoening van deze aanstelling heeft 
Robert's moeder Sylvie, die het er op gezet heeft 
om nu ook een beetje minister te gaan spelen. 
Robert's vrouw Nanette vind het minder leuk en 
dat ze in de oude ambtswoning in het departe- 
ment moet wonen is zelfs verschrikkelijk. Den 
kamerbewaarder van den minister. Gabriel, Iaat 
de verandering koud. Hij heeft al zooveel minis- 
ters meegemaakt het maakt geen indruk meer 

op hem. 

In verband met een verbod om op te treden we- 
gens het zingen van politiek onaanvaardbare 
liedjes, tracht Betty Joinville een audiëntie bij 
den minister te krijgen. Gabriel zal haar. in ruil 
voor een Japansche hengel, den weg effenen. 
Maar vóór dat het zoover is, komt er een onver- 
wachte complicatie. Het blijkt plotseling dat Syl- 
vie, Robert's moeder en Gabriel elkaar vroeger 
zeer goed gekend hebben en het wordt nog ge- 
compliceerder, als de waarheid aan 't licht komt, 

dat de nieuwe minister de zoon van zijn eigen 

kamerbewaarder is. Dat blijft Robert en Nanette 
niet verborgen. Er wordt een reeks pogingen 
ondernomen om Gabriel uit het ministerie weg te 
werken, maar deze is koppig en weigert. Boven- 
dien interesseert zijn zoon hem zeer en zijn hou- 
ding tegenover den minister verandert volkomen. 
Gabriel zal nu over hem waken. Vandaar, dat hij 
de audiëntie van Robert met de gevaarlijke Betty 
Joinville op energieke wijze verstoort, Betty weg- 
jaagt en Robert en standje maakt. Een uiterst- 
links politicus. Vaccarés hoort dat en het plan 
komt in hem op om zich van Gabriel te bedienen 
bij zijn verdere politieke plannen. 

Tijdens een soiree ten departemente verschijnt 
Vaccarsé met Betty Joinville en het gedrag van 
de cabaretière is zoodanig, dat Sylvie hopeloos 
is, Nanette het huis verlaat en Gabriel in het open- 
baar zijn zoon. den minister, een oorvijg geeft. Het 
wordt een schandaal. Robert moet aftreden en 
Gabriel, „de man, die den minister sloeg" wordt 
door Vaccarés tot revolutionnaire volksheld ge- 
procalameerd. Als „bevrijder van het proletariaat" 
wordt Gabriel. die meer lijdend voorwerp is dan 
volksmenner, tot Kamerlid gekozen en er wordt 
zelfs besloten hem Minister van Cultuur te maken. 

Zóó komt Gabriel- als minister in zijn eigen 
ministerie, op de plaats van zijn zoon. En hij is 
niet van plan zich de wetten te laten voorschrijven 
noch door Sylvie. die' ineens weer lief tegen hem 
doet, noch door Vaccarés, die hem als zijn stroo- 
man beschouwt. Alles wat Gabriel jarenlang ge- 
slikt heeft, zal hij z'n omgeving inpeperen. Maar 
hij heeft buiten de macht der politici gerekend. 
Vaccarés, die hem eens tot volksheld bombar- 
deerde, maakte even snel een volksverrader van 
Gabriel en de arme man wordt door de stoom- 
wals der democratie verpletterd. 

Tenslotte is echter iedereen met deze oplos- 
sing tevreden. Robert' en Gabriel hebben elk een 
minister-pensioen en als de heele familie rustig zit 
te visschen, lijkt alles een booze droom. En de 
weer toegelaten Betty Joinville zingt in haar ca- 
baret een nieuw saterisch lied op de zaligheden 
der democratie. ♦ 

♦ 

♦ 
NP 

♦ 
-0 

♦ V* J* van Petegem's Leesbibliotheek Burg. Engelbertsstraat 11 Telefoon 2793. dln 7030 
7185 
7031 
7169 
7125 7106 Ammers-Kiiller, Jo van, Elzelina, 2 

7084 Austin, A., Eén droppel bloed. 

7059 Ayres, Ruby M., Een meisje reist naar het geluk. 
7184 Ayres, Ruby M., Als ik èèn en twintig ben. 

Bagby, G., Het lijk onder de brug; mysterieroman 
Baker, A., Het lijk, dat gekust werd. Politieroman. 
Baldwin, F-, Joan maakt carrière 
Baldwin, F., 't Mocht geen meisje zijn; roman. 
Basset, Sara Ware, Abel Warren 

7085 Baxter, G.O., De drie kruisen. Cowboy. 

7107 Baxter, G. O., Senor Billy; cowboy 

7118* Bergsma, A. S„ In de zeemeeuw; (meisjes 8-12 jaar) 
7152 Bergstrand-Poulsen, De Kroon 
7126 Berkeley, A., Een vergif-puzzle 

7060 Berry Raymond, A., De verloren goudmijn. Cowboy. 

7186 Berry, R.A., Strijd woedt om water. ' Wild-West. 
7029 Birkner, Friede, De wereld is een dorp 

7130 Birkner, Fr., Petersen duldt geen tegenspraak 

7108 Bjerresö, K-, Nacht 

7095 Bolt, Ben, Spionnen over Europa. 

7109 Bottome, Ph., Onveilig .signaal 

7086 Bovene, G.A. van, Ons dagelijks brood. 2 dln. 

7096 Branie, Charlotte M., En immer schijnt de zon. 
7032 Brand, Max, Speedy en de valsche munters 

7072 Brand, Max, Carcajou; Cowboy. 
7048 Brandenburg, J., Zeemolest 

7119* Brinkgreve-Entrop, Mar ja, de wildzang id 
7136* Brinkgreve-Entrop, Ineke eigenwijs 

7087 Bromfield, L., Nachten in Bombay. Roman. « 
7158 Buck, Pearl S., Andere goden; 2 dln 

Buren, Els van, Huis aan de Singel; meisjesroman 
Case, R.O., Goud en liefde in Alaska. 
Cespedès, A. de, Jeugd in boeien. 
Charteris, L., Dievenkermis; Detect. 
Clason, C. B., Het fluisterende oor 
Claso.n, C.B., Dans om 't zwaard; roman v. avontuur 

7088 Cody, Stone, Vuurdoop . Cowboy. 

7062 Coolidge, D., Geld en kruit. Cowboy. 
7150 Coolidge, D., De blanke Navajo 

7171 Cord, Jos, Mc. Larry krijgt een man; roman. 

7098 Courths-Mahler, H., Raadsels rondom valerie 
7156 Cronin, Dr. A. J., Kaleidoscoop op zaal „K" 
7056 Dalé, Clark, Moord in 't groot Det. 

7131 Daly, C. Jt.Wie is Mr. Strang ? Mysterie-roman 

Deeping, Warwick, Zoo zijn' de mannen 
Drake, D., De valk vindt een lijk 
Durbridge, F-, Spreek met Vlaanderen; Det. 

— Mannen van de frontpagina; Det. 
Dijk-Has, Nelly van, Ik wil gelukkig zijn! 
Erizzo, P & E., Advocatenpraktijk 
Falvio, M., Gij zult niet begeeren. 
Fogh, S. W., De onbekende soldaat die bleef leven 
Foster, B., Strijd om het recht i.h. wilde Westen; cowb. 
Franken, N., Met vallen en opstaan; v. oudere meisjes 
Gajentaan, Dr. J„ Volgende patiënt; Op 't spreekuur 

van den dierenarts 
7064 Gardner, E.S., Het beenderlooze alibi: Crim. 

7187 Gardner, Erle.. Stanley. De noodlottige circel; Detect. 
7121* Golden, H., Het onbekende land; „ id 

7035 Godden, R., Zwarte narcis 

7063 Gregory Jackson, De geheimzinnige" rancho. Cowboy 

7099 Gregory, Jackson, Om de macht in Rocky Bend. 

7139* Groskamp-ten Have, Het licht aan de kim; meisjesrom. 
7124 Hartog, Jan de, Hollands glorie; 2 dln 
7050 Hauswirth, F., De lotusbruid 

7073 Havank, De schaduw grijpt in; speurderroman 
7143* Heimans, E-, Willem Roda 7157* 

7061 

7155 

7137 

7127 

7170 7033 
7034 
7054 
7055 
7049 
7159 
7081 
7110 
7172 
7120' 
7138 ♦ 
♦ 

♦ 

I" 

,♦ 
,♦ 
♦ 

t 

-♦ 
-♦ REHABILITATIE C.W. OUWEHAND Azn. 

Een misverstand met de militaire autoriteiten 
die afgingen op onjuiste gegevens van een Hol- 
laiïdschen officier was de aanleiding, dat de heer 
Ouwehand, de eigenaar van het bekende dieren- 
park op de Grebbeberg,, op den tweeden oorlogs- 
dag met enkele leden van zijn personeel werd ge- 
arresteerd. 

Daarmede werd hun plan om gedurende den 
oorlog in hel dierenpark te blijven en de dieren 
zoo goed mogelijk te verzorgen, verijdeld. 

De heer Ouwehand en zijn menschen werden 
naar Amsterdam vervoerd en daar na kortstondig 
onderzoek wel direct weer op vrije voeten gesteld, 
maar ze moesten tot na de capitulatie wachten om 
naar de Grebbeberg te kunnen terugkeeren. 

Deze arrestatie heeft een reeks van de wildste 
geruchten geschapen, welke zeer hardnekkig ble- 
ken te zijn. 

Met de onderstaande verklaring van den Procu- 
reur-Generaal bij het gerechtshof te Amsterdam, 
kan de heer Ouwehand thans echter alle praatjes 
gemakkelijk weerleggen. 

De verklaring luidt als volgt: 

„Bij dezen deel ik U mede, dat ik naar de 
aan het militair gezag verstrekte gegevens, 
op grond waarvan Uw interneering is gelast, 
.een ambtelijk onderzoek heb laten instellen. 
Uit dat onderzoek is mij gebleken, dat deze 
gegevens in geenen dec-le als juist zijn te be- 
schouwen. 

Bij mij bestaat er geen bezwaar, indien U 
aan dit schrijven verdere bekendheid zoudt 
willen geven". 

De Procureur-Generaal. 

fgd. Directeur van Politie 

(w.g.) Van THIEL 

Amsterdam, den lOen December 1940. 

Nader vernemen wij nog, dat tegen de ver- 
strekker van de in bovenstaande verklaring be- 
doelde gegevens een aanklacht bij den Officier 
van justitie te 's-Gravenhage is ingediend. 

ÓVER DE LEVENDE POPPEKAST. 

,De Tüd 15-12-1940 dat bijzonder in de 

smaak van het publiek bleek te vallen Het con- 
tact met de zaal was onmiddellijk bij het begin 
verkregen De illusie van de poppekast was be- 
houden Het spel werd bijzonder levendig en 

direct doordat de spelers zelf spraken Een 

amusante geschiedenis, waarvan in de zaal volop 
genoten werd. GESLAAGDE UITVOERING GEMENGD KOOR. 

Zandvoort's gemengd koor gaf o.l.v. haar di- 
recteur, den heer K. Böhne een concert in Bodega 
„Mustert", Strandweg. De heer C. Kop, die voor 
den aanvang de aanwezigen welkom heette deelde 
mede hoe het koor ontstaan was door de omstan- 
digheden. Het was gevormd uit leden van de di- 
verse plaatselijke zangvereenigingen. , welke tijde- 
lijk niet meer repeteeren. Dit was hun eerste uit-, 
voering. Over het gebodene niets dan lof, want 
de' heer Böhne heeft met zijn nieuwe koor al zeer 
veel weten te bereiken. 

He begin „Zondagmorgen" van C. Creuzer, was 
al dadelijk goed. Ook Kerstlied van Bern. Diamand 
werd zeer goed vertolkt. Wiegenlied van Mozart 
was heel goed van opvatting, doch zou met een 
sterkere bezetting van de damespartijen nog be- 
ter tot zijn recht zijn gekomen. „Koren" van Alpli. 
Vranken was niet het beste nummer, doch onder 
leiding van den heer Böhne zal het de volgende 
maal zekere perfect zijn. 

Een te groot enthousiasme van een der bassen, 
die te vroeg inviel, bedierf eenigszins het effect 
van Domine Salvam Fac van Giessen. 

„Gods lof in de natuur", van Beethoven kwam, 
mede door de uitstekende begeleiding aan den 
vleugel door den heer Bonset, zeer goed tot zijn 
recht. Ook het laatste nummer „Lentezangen" 
van Fred. Roeske werd goed gezongen. 

Na afloop was er gelegenheid tot dansen, waar- 
van een zeer druk gebruik werd gemaakt. 

OVER DE LEVENDE POPPEKAST. 

Haarlem's Dagblad 30-12-1940 — dat deze spe- 
lers de juiste toon getroffen hadden en hun spel 

insloeg Het was een alleraardigste middag 

voor de kinderen Het spel der poppen was 

precies wat de kleintjes verlangden De spe- 
lers imiteerden de poppen dikwijls heel goed 

Jan Klaassen heeft nog niets van zijn macht over 
de kinderen verloren 

Nieuwe Haarlemmer Courant 30-12-1940. Alle 
kinderen in de zaal werden assistenten van Jan 
Klaassen... De jeugd heeft genoten... De grooten 

amuseeren zich ook kostelijk Wij kunnen voor 

dit soort kindertooneel aller waardeering heb- 
ben De paedagogische waarde is veel grooter 

dan bij de gewone poppekast Men blijve on 

deze Levende Poppekast letten.) Er is nog veel 
goeds van te verwachten. 

Dialoog tusschen twee kinderen (Nieuwe Haarl. 
Crt. Zouden dat nu echte menschen zijn. Jan? 
Natuurlijk niet, dat zie ie toch wel aan hun hou- 
ten handen! Wat een groote poppen, niet? Ze 
doen precies hetzelfde als in de kleine poppekast. 

Spreken kinderen niet de waarheid? TE KOOP: een 

Kinderwagen 

prijs ƒ5,-. Brugstraat 9. NET MEISJE 

gevraagd voor de och- 
tenduren, goed kunnende 
werken, v.g.g.v. Adres te 
vernemen Bureau van dit- 
blad. (Van Petegem's 
Boekhandel). TE KOOP GEVRAAGD 

Haardkaehelfje 

Brieven met prijs onder 
no. 1160 Bureau „De 
-Zandvoorter" (Van Pe- 
tegem's Boekhandel). Verstelnaaister 

gevraagd. Stoomwas- 
scherii „Hollandia" of 
Brederodestraat 3. f lOOO.- 

ter leen gevraagd door 
zakenman. Condities in 
overleg te regelen. Br. 
onder letter A. Bureau 
„De Zandvoorter" (Van 
Petegem's Boekhandel)'. TE HUUR VRIJ HUISJE 

met steenen schuur en 
zolder ƒ3,- per week. 
Duinstraat 8. Te bevr. 
S. WEBER, BAAN 13. Voor SCHILDERWERK 
BEHANGWERK 
MAKEN VAN RUITEN 
GLASVERZEKERING 
BILLIJKE PRIJZEN!!! Firma KEUR & ZOON 

TRAMSTRAAT S — TELEFOON 2979 

anoDanoaDDonciEinaDarjDDaDaciDnorjDOD 


Brugstraat la - Telef. 2093 
Taxateur J. WATERMAN. Oudste en 
adres hier vertrouwdste 

ter plaatse 

voor bet houden van veilingen en inkoopen 
van inboedels. 

Dagelijks gelegenheid voor het inbrengen 
;an nette goederen. 

Privé adres: HALTESTRAAT 32a. Godsdienstoefeningen 

NED. HERV. GEMEENTE. 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: Ds. D. TROMP 

Bediening van het H. Avondmaal, 
n.m. 5 uur: Ds. D. TROMP Jeugddienst. „Geef 
ons heden ons dagelijksch brood". 
Aerdenhout (Jeugdgebouw Leeuwerikenlaan). 
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: 
C.A.F. van STIPRIAAN LUïSCIUS. Hulpprediker. 

Gereformeerde Kerk (Julianaweg, hk. Emmaweg). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Dr. N.A. WAANING 
n.m. 3 uur: Dr. N.A. WAANING. 

Gereformeerde Kerk in H-V. (Brederodestraat). 

Zondag as. v.m. 10.30 uur: Ds. P. v.d. VLOED. 
PAROCHIE v.d. H. AGATHA. 

Zondag 2 Febr. Feest van Marias" Zuivering of 
Maria Lichtmis. De H.H. Missen om 7.30, 9 uur en 
10.30 de Hoogmis; vóór de Hoogmis de wijding 
en uitdeeling der kaarsen: Algem, H. Communie 
voor de Meisjes-Congregatie onder de H. Mis van 
9 uur; collecte voor onze arme parochiekerk, 
welke in uwe milddadigheid bijzonder wordt aan- 
bevolen; om 12.30 voorbereiding voor de plechtige 
geloofsbelijdenis; om 6 uur Maria-Lof met rozen- 
hoedje (lied 42). 

Te beginnen met heden — Zondagavond 
— zal het Lof Zondags en in de week voor- 
loopig weer gehouden worden te 6 uur. 

Maandag. Feest v.d. H. Blasius, Patroon tegen 
de keelziekte; de Blasius' zegen zal gegeven wor- 
den na de H. Missen en van 12 — 12.30 uur. 

Woensdag, Feest v.d. H. Agatha, Patrones van 
onze parochie; om 8.15 gezongen H. Mis; om 6 uur 
Lof ter eere v.d. Agatha met rozenhoedje (lied 
131), wijze: „aan U. o Koning der eeuwen". 

Donderdag van 5-7 u. gelegenheid om te biechten 

Vrijdag, eerste Vrijdag v.d. maand, toegewijd 
aan de bijzondere vereering v.h. goddel. Hart; 
om 8.15 gezongen H. Mis met acte van toewijding 
en Algem. H. Communie v. de kinderen; om 6 uur 
Lof en litanie ter eere v.h. goddel. Hait met acte 
van Eerherstel (lied 114). 

Zaterdag, van 4-7 u. gelegenheid om te biechten. 

NEDERL ISRAËL. GEMEENTE - ZANDVOORT 

Zaterdag 1 Febr. Einde v.d. Sabbath te 7.12 uur. 
Vrijdag 7 Febr. Aanvang v.d. Sabbath te 6.15 u. 
Zaterdag 8. Febr. Einde v.d. Sabbath te 7.24 u. 

Ned. Prot. Bond, (Gebouw Brugstraat 15). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: Prof. Dr, G.A. v.d. 
BERGH van EYSINGA van Bloemendaal. 
Zondagsschool van 12-1 uur. Vrijdag 7 Febr. 1941 13e Jaargang No. 9 
Prijs der Advertentiën van 1 — S rugels ƒ I. — 

Elke regel meer.. ƒ0.20 (bij abonnement korting.) 
Abonnementsprijs: 75 cents per drie maanden 
Losse Nummers 10 et ORGAAN VOOR DE BADPLAATS 

MET BADGASTENLIJST UITGAVE: V. J. VAN PETEGEM'S DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 2793 - Postglro: 67851 

Correspondentie-adres: 
DE ZANDVOORTER : ZANDVOORT THEATER 

STATIONSPLEIN 99 ONOPOLE" 

TELEF. 2550. Heden (Zaterdagmiddag) - 2.30 uur 

Het Levende Poppen-Thealer 

DE LEVENDE POPPENKAST 

LEIDER: .IOH. FREVEL 

Opvoering van: JAN KLAASSEN 

geneest den zieken Kooing, ■wmwniw i fvmM0iN m iMMm im*i m)m)i Prijzen der plaatsen; 20-30-40 cent (alles inbegrepen) 

Een FEESTMIDDAG 
voor JONG en OUD. m* WMMWM**Mft«MMWimnMftA««IMA« AANMELDINGSPLICHT VAN PERSONEN VAN 
geheel of gedeeltelijk JOODSCHEN BLOEDE. 

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, 
dat de aanmeldingsformulieren verkrijgbaar zijn 
ter secretarie dezer gemeente. Afdeeling Bevol- 
king, ingang Kleine Krocht, op werkdagen van 
9.30 uur voormiddags tot 1 uur namiddags. 

De Burgemeester voornoemd. 

H. VAN ALPHEN. Theater MONOPOLE ZANDVOORT TELEFOON 2550. BURGERLIJKE STAND. 
Opgave van 31 jan. t/m 6 Febr. 1941. 

GEBOREN: 

Gerda, dochter van P. Kerkman en .1. Paap, 

Van Ostadestraat 3. 
ONDERTROUWD: 

' IJ. Menke en J.W. Wieringa. Brede rodestr. 2. 
OVERLEDEN: 

P. de Bruin, weduwe van A. Cluwen. vijftig 

jaren, Brederodestraat 29. 

M. A. Hoogklimmer, weduwe van A.F. Stroink, 

oud 96 jaren, wonende te Schiebroek. 

S.S. Crok. oud 83 jaren, Brederodestraat 67. 

J. v.d. Wolde, oud 75 iaren. Koningstraat 83. 

ELDERS BENOEMD. 

De heer B. Brouwer, tijdelijk verbonden aan de 
U.L.O.-School is benoemd tot onderwijzer aan 
een openbare lagere school te Gouda. Theater „MONOPOLE" TELEFOON 2550 ZATERDAG 8, ZONDAG 9 en MAANDAG 10 FEBR. - HALF 8 - 
3 opvoeringen van de grootste superfilm van dit seizoen! 
Dir.: Gebrs. KOPER STATIONSPLEIN Drie Dagen! 
Een grootsch opgezette en glrlandioos gespeelde film. waarin ZARAH LEANDER 
schooner en majestueuzer, is dan ooit Boeiend en ontroerend is deze interessants 
film van MARIA STUART's leven en dood. 

DEZE FILM IS EEN MEESTERWERK. Verder een subliem bijprogramma. 

In ons voorprogramma opvoering van TOBIS HOLLANDSCH NIEUWS en 
U. F. A.- WERELDNIEUWS. 

Entree: Parket 35, Parterre. 60, Stalles-Balcon 75, Loge 90 cent. 
Entree militairen: Parket 20, Parterre 30, Stalles-Balcon 40, Loge 50 cent. 

TOEGANG BOVEN DE «8 JAAR. 

ZONDAGMIDDAG HALF DRIE FAMILIE-MATINEE. Optreden van ANNY ONDRA in: 

EIN MAEDELVOM BALLETT 

Een oergeestig filmwerk, waarbij de lachsalvo's niet uit de zaal zijn. Entree : 20-30-40 et. Ill^t U(.'>VVLlHb 'UU VV11 11X111 Uil, 

MANEGE donderdag 13 febr. - half acht 1 POPULAIRE Voorstelling 

met opvoering van een film uit het bonte 'CIRCUSLEVEN 

Als een caleidoscoop trekt een we- 
reldstad-circusprogramma aan Uw 
oog voorbij, terwijl in deze wereld 
van schijn en tevens tragedie van 
■ " aangrijpende felheid zijn loop neemt. 

met ALBERT MATTERSTOCK, ATILLA HöRBIGER en vele anderen. 

Toegang boven de 14 jaar. Entree 30, 54 en 75 cent. POPPEN-THEATER. I ZATERDAGMIDDAG 2.30 uur 
optreden van het LEVENDE 

Opvoering van: 

JAN KLAASSEN GENEEST DEN 
ZIEKEN KONING „DE TELEGRAAF" schrijft: De jeugd enthousiast. De levende poppenkast is een 
prachtige vondst en ook voor ouderen vol geneugten. Entree 20-30-40 cent. Net Meisje 

gevraagd voor 'den win- 
kel. Voor direct. Brieven 
letter K.K. Bureau „De 
Zandvoorter" (Van Pete- 
g-enrs Boekhandel). GEVRAAGD 

MEISJE 

voor de huishouding 

voor heele dagen. Loon 
ƒ7,50 per week. Mevr. 
Meulman, Metzgerstr. 10. TE KOOP: Burg. Engelbertsstr. 16. Te koop gevraagd 

Wij koopen in elk kwan- 
tum JUTTE ZAKKEN 
tegen hooge prijzen. 
Adres „De Prijsbreker". 
GROOTE KROCHT 32. DrjrjaonrjDonarjanrjo 
ADVERTEERT 

IN 

DE ZANDVOORTER" 
DoaoaoaarjorjrjanrjD DINSDAG 11 FEBRUARI - 7.30 UUR PRECIES 

JOHAN KAART 

en zijn Gezelschap „DE KOMEDIANTEN" 
in de WERELD-SCHLAGER 

nRare Familie! EEN LACH ORKAAN! • SYLVAIN POONS 
JOH. VALK 
BEPPIE BODA HARRY BODA 
EMMY ARBOUS 
SIEN DE LAMAR MADELON WALDORP e.a. 't BUITENBEENTJE JOHAN KAART PRIJZEN ff 1.50 - f 1.00 - f 0.75 - f 0.50 

alle rechten inbegrepen. 
Plaatsbespreking Zondag van 2-4 uur en op de speeldag van 2-4 uur. Uit de pers : Hoogconjunctuur der dwaasheid ! nnaannaaDnnnaanDnnaDnaaDonaannaanaQDannanaannoDn □ 
a 
□ 
o 
□ 
a 
a 
a 
□ 
□ 
a 
a 
a 

D 

□ 

D 
D 
D 
□ 
□ 

a 

D 

a 
a 
□ 
a 
a 
a LATEN SNEEUW EN IJS 

U niet weerhouden eens een gezelligen avond § 
door te brengen in de om z'n intimiteit geroemde 

NORMANDIE-BAR 

van het GROOT BADHUIS 

U amuseert zich er zeker! Zondagmiddag DANSEN 

HEN HILDERING and his SILVER 
STARS - Volledige bezetting. 

We treffen elkaar in de NORMANDIE-BAR. aannaananannaDananaDDDaaarjHQDnnaQaaaaannnDoanrjnan ZUINIG KOKEN. 

Ook de laatste demonstratie-middag inzake eco- 
nomisch koken is een succes geworden. De huis>- 
moeders gaven in groote getale blijk van hun be- 
langstelling en hebben ongetwijfeld veel geleerd 
van hetgeen de heer Lieshout te vertellen wist. 

Voor de volgende week aanvangende eerste 
cursus, bestaande uit 5 lessen, gaven zich reeds 
veel dames op, wat voldoende bewijs is hoezeer 
het streven van ons Gemeente Gasbedrijf om den 
hinder van de gasdistributie te beperken, op prijs 
wordt gesteld. Immers, hoeveel zuiniger is het 
gas te gebruiken en daarnaast, hoeveel belang- 
rijke voedingsstoffen gaan er bij het koken dikwijls 
niet onnoodig verloren. Het volgen van de cursus 
kost ƒ1,50. 

OPENBARE VERGADERING. 

De afdeeling Zandvoort van de Nationaal Socia- 
listische Beweging, leider Ir. A. A. Mustert, houdt 
Woensdag 12 Februari a.s. een openbare verga- 
dering in Zomerlust. Spreker is de heer Vlekke. 
Aanvang 8 uur, entree 15 cent. 

VERPLAATST. 

Met ingang van heden is de Rijwielhandel en 
reparatie-inrichting van H.C. van Nieuwenhuizen 
verplaatst van Koningstraat 19 naar no. 39 

Dit perceel is verbouwd tot een keurige winkel 
waarin voldoende ruimte is om alles te etaleeren. 
Ook de werkplaats is een vakman waardig en 
goed ingericht. Men overtuige zich. Voor RADIO - van Keulen 
VERHUUR Philips Radiotoestellen per maand enz. ELECTROTECHN.BUREAU 

J.H.vbh KEULEN DIACOMIEHUISSTR.24 ZANDVOORT 
TEL. 27?; 

Wanneer de waterleiding bevroren is. stelt U 
zich dan met ons in verbinding. Met het aller- 
nieuwste electr. ontdooiingsapparaat maken wil 
zonder iets te beschadigen de zaak in orde. 

Distributie van Gas en electra. 

Kookt nu zuinig op een Electrische of gasspaar- 
brander. 10 uur branden voor 1 cent. Groote voor- 
raad - zie etalage. WATERGETIJDEN 

van ENKHUIZER ALMANAK 

mr 20 CENT 

BOEKHANDEL V..I. VAN PETEGEM 

BURG. ENGELBERTSSTR. 11 - TELEF. 2793 TOB NIET 

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 

HELPT U voor Rijwiel- en Electra-materiaal 

Gloeilampen 

Batterijen, enz. 

Het goedkoopste, adres ter plaatse. 

HenkSCHUILENBURG 

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 
Alleen GROOTE KROCHT 5-7 - Telef. 2974 
Tevens 1ste klas Reparatie-inrichting. Voor SCHILDERWERK 
BEHANGWERK 
MAKEN VAN RUITEN 
GLASVERZEKERING 
BILLIJKE PRIJZEN!!! Firma KEUR & ZOON 

TRAMSTRAAT S — TELEFOON 2979 

□DPOnDDDDDaD □nnDDDDDDaDD DDDDDD DD ELECTR. SCHOENMAKERU 
H. HARMS Zuiderstr. 17 
1/ ondervindt bij 

• regenweer 
De waterdichtheid . 
van ons leer F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van: 
STUCADOORS- WIT- en 
WATERVERFWERKEN 

9QT Zeer billijke prijzen. 

ADRES: ZEESTRAAT 29 - TELEF. 2205 Nu is het tijd voor 

HANDWERKEN 

Groote keuze en iets aparts. 

ZUIVER. WOLLEN DAMESCOSTUUMROKKEN 

SJAALS in wol, zijde en georgette. Dames-, 
Heeren- en Kinder-HANDSCHOENEN. 

LUXE lPORCELEIN, GLAS- en AARDEWERK 

Magazijn „LI BELLE" 

GROOTE KROCHT 11 — TELEF. 2754. E. BOS & Zonen 

HALTESTRAAT 28. Telefoon 2112 en 
HALTESTRAAT 62a. Telefoon 2290 

zijn heden ruim voorzien van alle soorten 
Groenten, Fruit en Aardappelen tegen sterk 
concurreerende prijzem 

Heeft u onze eigen inmaak al eens geprobeerd, 
zooals: Snijboontjes. Andijvie, Spercieboontjes en 
Zuurkool? Iets bijzonders, direct gaar. gewone 
prijzen. - Ook hebben wij ontvangen een pracht 
partijtje JAM van Hero en Betuwe in potten en 
blikken van 1 pond; 5 pond; 8 pond 10 pond en 
ó0 pond. Doet Uw voordeel en koopt deze Jam!! 
'Wij hebben nog vele artikelen, te veel om ze 
hier neer te schrijven. Komt U eens kijken; U 
zult er geen spijt van hebben. Alles wordt aan 
huis bezorgd. E. BOS. ■■■■■BHBMB&BMMBMMnBHaHSBBB 

S LAAT ONS OOK EENS UW § 
5 FIJNE WASCH behandelen. E 

Electr. WASCH-, STRIJK- en " GLANSINRICHTING „WEST" ■ HOOGEWEG 25 — TELEF. 2591 

SPECIAAL ADRES VOOR HET BEHANDE- 
LEN VAN GORDIJNEN & FLANELLEN 
SPORTKLEEDING. 
OVERHEMDEN V. A. 20— BOORDEN 8 CT. B 

BBBBBBÜSBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBB LANGEBAAN-WEDSTRIJDEN. 

Zal de dooi spelbreker zijn? 

Het bestuur van de Zandvoortsche IJsclub ver- 
zoekt ons mede te deelen, dat door haar besloten 
is tot het houden van langebaan-wedstrijden op 
Zaterdagmiddag a.s. De aanvang is 2 uur. Hier- 
voor zijn fraaie medailles als prijs beschikbaar 
gesteld. De wedstrijden vinden plaats in het 
vijverpark in Plan-Noord, waar sinds enkele da- 
gen reeds weer druk geschaatst wordt en o.a. 
Woensdagmiddag wedstrijden voor' de schooljeugd 
plaats vonden. 

Onder dit nieuws voor de schaatsenliefhebbers 
tevens de vermelding dat onze olaatsgenooten 
Zeepvat en Akkooy deelnamen aan de bekende 
elfstedentocht, om alzoo de eer van Zandvoort op 
dit gebied hoog te houden. 

Nader vernemen we, dat de heer Akkooy den 
tocht heeft weten te volbrengen, de heer Zeeovat 
zou opgegeven hebben. Mogen wij deze flinke 
politieman van harte feliciteeren met zijn prach- 
tige prestatie. 

WIJKVERPLEGING NED. HERV. GEMEENTE. 

Maandverslag Januari. 

In totaal werden 14 patiënten verpleegd, die te 
zamen 406 keer hulp ontvingen. (10 Vrouwen. 3 
mannen en 1 kind). 12 Hunner behoorden tot de 
N.H. en 2 tot de R.K. Kerk. Drie overleden pa- 
tiënten werden afgelegd. VERKOOPT 

nu uw OUD GOUD en ZILVER 
tegen de hoogste waarde bij 

H. LANSDORP 

KERKSTRAAT 33 ZANDV. TOONEELVEREENIGING „PHOENIX". 

Zaterdagavond 22 Febr. a. s. om kwart voor 
acht precies zal „Phoenix" ten tweede male op de 
planken in „Groot-Badhuis" verschijnen met één 
van de meesterwerken van Johan Fabricius n.1. 

„Op 't kantje af " een comedie in drie bedrijven 

Van dezen auteur zagen we reeds eeuige stukken, 
zooals „De rechte lijn". „Eenzaam". „Dolle Hans" 
e.a. door ons gespeeld en genoten we dien avond 
volop van een „Wilko de Hond" of den planter 
uit „Eenzaam". Doch ook onze komende voor- 
stelling kunt ge weer eens „echt ouderwetsch" 
genieten van een werk, dat het volkomen waard 
is. Wilt ge een genotvollen avond? Wel, houdt 
dan Zaterdag 22 Februari vrij voor de „Phoenix" 
met „Od 't kantje af " 

Zij nog medegedeeld, dat na 't vertrek van den 
heer J.H. Hendriks, het secretariaat thans is ge- 
vestigd bij den heer W.J. Geesink Jr., Bilderdijk- 
straat 13, alhier. 

„TOB-NIET" NIEUWS. 

De 1.1. Zondag gaan wij weer op de gewone voet 
in Huize Loefhoeck. De stemming zat er al gauw 
bij de leden in. Er werd gedanst om fraaie prijzen, 
zoodat de avond om was voor men het wist. 

A.s. Zondag gaan wij weer op de gewone voet 
voort met prijsdansen om fraaie prijzen en di- 
verse attractie's. Aanvang 7.15 uur. 

Alleen toegankelijk voor leden en introduceés. 
Deze zijn verkrijgbaar bij C. Schaap. Swaluëstr. 9 
a ƒ0,30. Dus Tob-Niet leden vergeet het niet a.s. 
Zondag naar Tob-Niet. Aanvang 7.15. Einde 11.00 

BEKENDMAKING. 

Het bestuur van de Zandv. Aardappelen-Ver- 
bouwersvereeniging maakt bekend aan belangheb- 
benden, dat zij, die in aanmerking wenschen te 
komen voor bagger zich kunnen melden bij on- 
derstaande bestuursleden. 

J. Koning, Haarlemmerstraat 8. 

C. Slagveld, Haltestraat 10 rood. 

C. Keur, Rozennobelstraat 14. 

W. Paap. Baan 6. 

.1. Schaap. Swaluëstraat 9. „ONS TOONEEL" DEED HAAR BEST, 

Matig stuk, goed gespeeld'. 

Voor een maar matig bezette zaal voerde .Ons 
Tooneel" het niemandalletje „De nieuwe tvoiste" 
van O. Hersman op. Niemandalletje. inderdaad, 
drie onzinnige bedrijven, die tezamen een kreupel 
blijspel vormden. Maar we hadden onze buik al 
lang vol van dergelijke onbenullige avond-vullin- 
gen. „Ons Tooneel" kon het in deze ook niet hel- 
pen, ziekte van haar werkende leden noopte tot 
een vlugge keuze. En kiest men vlug uit een ma- 
ger repertoire behoorlijke stukken, dan doet men 
jn de negen, van de tien gevallen een slechte 
keuze. Jammer, we hadden „Ons Tooneel" na 
de goede vorige voorstelling graag eens in een 
„speel-stuk" gezien. Een stuk met karakters. 
Als gezegd was de belangstelling niet groot en 
dat is niet sportief van het publiek omdat na de 
vorige opvoering „Ons Tooneel" zeker grootere 
attentie verdiende. 

Muziek: Engel Paap. Dat was niet waar. wel 
genre Engel Paap. althans harmonica-muziek. 
maar zónder Engel Paap die nu eenmaal elders 
verbintenissen heeft. Gezellig was het! En daar 
gaat het om. 

Om ons tot het spel te bepalen — het stuk zélf 
is de sop van de kool niet waard — beginnen we 
bij den heer P. Keur, die het bestond om 't in 
veertien dagen tijd van veldwachter (Hein Roekoe, 
„De Schakel") tot uitgever te schoppen. Een uit- 
gever zonder veldwachter-allures wat wil zeg- 
gen dat het P. Keur wel gelukt is om een uitge- 
ver voor te stellen. Hij was soms wat onzeker, 
maar dat neemt niet weg, dat hij er dezen avond 
weer goed in was. Hetzelfde kan van mevr. G. 
Garrelfs gezegd worden - niet 't onzekere dan - 
zij gaf een zeer goede koppelaarster Therise. De 
heer H. Luvte als August - hun voortreffelijk 
zoontje, gaf vlot spel. De heer Hagen typeerde 
de boekhouder Krukmulder kostelijk. Hij had het 
vereischte tempo. Mej. A. Koper was te zoet voor 
een „tingel-tangel" meid. Wat eigenlijk maar goed 
was ook, want anders had ze in ongenade bij 
papa gebleven. Mevr. van 't Hoff, succes verze- 
kerd. Zij bezit een bühne-vrijheid. die haar in 
staat stelt om meer van haar rol te maken. Wat 
zij ook deed. De heer C.H. Nolte zagen -wij nog 
niet eerder spelen. Daarom was hij een dubbel- 
aangename verrassing. Het kan er bij ons echter 
niet in, dat een schrijver van boeken als „kadaver 
op de rails" er dergelijke hoog-poëtische allures 
op na zou houden. Zoo min als Boris Karloit 
ooit Romeo zal zijn. Welke vergelijking inder- 
daad te cru is — maar men begrijpt ons. Overi- 
gens treft den heer Nolte hier natuurlijk geen 
„schuld", doch den schrijver. En last not least, de 
jonge „heer" klungel" — August, dat was een 
storende fout hem met „haar" aan te spreken! — 
Dit suffe jongmensch was een heel goede creatie 
van Mej. C. v.d. Werf. Ze verdient een extra 
pluim, die we hem-haar, gaarne op zijn-haar hoed 
zetten, als pluimen nog zonder punt te verkrijgen 
zijn, tenminste. De reanisite was puik in orde. Een 
genoeglijke avond — en dat is belangrijk — maar 
zonder bepaalde hoogte-punten. We schuiven de 
schuld echter op Z.M. de Griep. Want „Ons 
Tooneel" heeft haar best gedaan! 

Peter van Sandevoerde. 

KOSTER NED. HERV. KERK. 

Wegens het met pensioen gaan van den tegen- 
woordigen koster, roepen de kerkvoogden der 
Ned. Herv. Kerk sollicitanten op voor deze per 
1 April vacant komende betrekking. Heden, Za- 
terdagmiddag, kunnen de reflectanten inzage krij- 
gen van de instructie en voorwaarden tusschen 
4.30 en 5.30 uur in de oude consistoriekamer der 
kerk. GRIEP?? 


Wij verzorgen uw diner. 


-Speciaal aanbevolen: 


Dinsdag: 

WIENER ROSTBRATEN tot 2 uur 


Woensdag: 

CROOUETTEN (vroegtijdig bestellen). 

ERWTENSOEP. 


Donderdag: 

HUTSPOT MET KLAPSTUK.. 


C. KEUR Jr. 


ZEESTRAAT 51 — TELEF. 2023. Goed nieuws van 

hel Gem. Gasbedrijf 

Het riikskolenbureau heeft thans in opdracht 
van het Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart te Den Haag, eenige nadere richt- 
lijnen aangegeven voor de vaststelling van de 
gasrantsoenen. 

Deze bepalingen zijn aanmerkelijk soepeler dan 
die aanvankelijk waren vastgesteld, n.1. 

1. Voor hen. die vroeger hoofdzakelijk op pe- 
troleum kookten, kan door het Gasbedrijf een 
rantsoen worden vastgesteld overeenkomstig het 
gemiddelde gasverbruik over de laatste 2 a 3 
maanden, voorafgaande aan de datum van inwer- 
king treding van de .rantsoeneerings-regeling. dit 
is dus over het gemiddeld verbruik in de maanden 
September, October. November 1940. 

De verbruikers kunnen zelf nagaan of zij vol- 
gens deze bepaling nog recht hebben op een 
hooger rantsoen, dan hetgeen reeds toegewezen 
is. Mocht dit zoo zijn, dan kunnen zij dit even ten 
kantore (loket Bedrijven) bespreken. 

2. Het gasrantsoen voor degenen, die een gas- 
geyser, drukautomaat of keukengeysertje in ge- 
bruik hebben, is ook verhoogd. 

Inlichtingen hieromtrent worden eveneens ten 
kantore verstrekt. Zij, die derhalve een gasgevser. 
drukautomaat, keukengeysertje in gebruik hebben, 
kunnen dit thans op normale wijze gebruiken en 
behoeven niet bevreesd te zijn, spoedig meer gas 
te gebruiken dan het toegestane rantsoen. 
Voor een gasgeyser is bijv. zooveel gas toege- 
staan, dat ieder gezinslid ongeveer 1 X per 4 
dagen een vol bad kan gebruiken. Wordt inolaats 
van een vol bad een douche genomen, dan kan 
ieder gezinslid iederen dag een warm douchebad 
nemen! 

Voor een gashaard, gaskachel enz. is eveneens 
een gasrantsoen toegestaan. Hierbij is uitgegaan 
van het standpunt, dat de hoofdvei.warming' ge- 
schied met vaste brandstoffen. Zij. die echter 
vroeger reeds gas ook voor hoofdverwarrrring 
toepasten, hetgeen dus blijkt uit het verbiuik. 
kunnen vanzelfsprekend ook thans deze gasver- 
warniing blijven toepassen. 

De nieuwe regeling is van toepassing voor 
nieuw aan te schaffen toestellen (gaskachels, gev- 
sers enz.) 

Het Gasbedrijf heeft voor den verkoop nog di- 
verse prima apparaten (Gaskachels, gevsers. for- 
nuizen enz.) voorradig. Inlichtingen ook i.z. de 
gasrantsoeneering worden U gaarne ten kantore 
verstrekt, alsmede door Mevrouw S. D. .1. Veen. 
Bre derodestraat 56. Telefoon 2489. 

OOR KLEINE ANNONCES 

als te koop, ter overname, te huur aangeboden, 
enz., geldt steeds 

„DE ZANDVOORTER" 

Uitgever Van Petegem, Burgem. Engelbertsstr. 11. 
Telef. 2793. Kleine annonces vanaf 30 cent. 

Annonces worden ook aangenomen in ons Bij- 
kantoor: Haltestraat 31. Boekh^Leesblblliotheek 
„DE KLEINE WINST". 
►oop gee/r 
kai-in-de-zak 
mevrouw 

Geen onbekende stof- 
zuiger van twijfelachtige 
'herkomst! Maar 'n Erres, 
dus een merkartikel met 
een prima reputatie I 
Dèn krijgt U waarde voor 
Uw geld, dan koopt U 
maximum zuigkracht! 
Nederlands fabrikaat, let 
op de naam Erres. 

Van f 49.50 af Erres stofzuigers 
uit de Nederlandse 
Erres RadiofabrU 
EMRES Speciale aanbieding: 

Noodkachels f h G t A ATs b v r .a nde . r !: f 37.50 

SALAMANDERS in gepolijste uitvoering IQ 50 

prima afgewerkt v.a J» iw.ww 

INVENTA en JAARSMA HAARDEN v.a „ 79.00 

INVENTA en JAARSMA HAARDKACHELS v.a.. . „55.50 

JUNKER en RUH en KUPPERBUSCH GASFOR- 

NUIZEN, 4 vlams, geheel geëmailleerd met uit- Af^ O O 

neembare branders v.a H *JVI«W 

DORDRECHT, INVENTA. JUNKER en RUH. 
KUPPERBUSCH, ORANIER en ETNA 1, 2 en 3 J"_-, 

vlams GASCOMFOREN, 1 vlams v.a „ 6.55 

2 vlams v.a jj 13.75 

3 vlams v.a 99 17.50 

Diverse modellen 1 en 2 vlams GASSUDDERCOM- _ 

FOREN. Verschillende kleuren 2 vlams v.a 59 1.75 

' 1 vlams v.a 99 1.45 

ERRES en HOLLAND-ELECTRO STOFZUIGERS C< OC 

Ie klas merken, langdurige garantie v.a n ** I ■ fc w 

ERRES RADIO ii« *r> 

Prachtige uitvoering Zuivere geluidsweergave. j) 1'DiOU 

Voorloopig kunnen bovenstaande prijzen, 
nog worden gehandhaafd. 

Het meest gesorteerd en ... 100 pet. service. 

'* VERKOOPBUREAU 

P. H. TEROL 

Groote Krocht 19 - Telef. 2558 Heden overleed tot onze diepe droefheid, 
zacht en kalm, onze innig geliefde Man, 
Vader, Behuwd- en Grootvader 

SYBRAND SIMON CROK in den ouderdom 

Zand voort: 
Den Haag: 
Port-EIizabeth : 
(Zuid-Afrika) 
Gent: 
(België) van 83 jaar. 

G. CROK-STALLING 

M. E. CROK 

G. OFFERMAN-CROK 

W.A. OFFERMAN 

C. LAMBRECHTS-CROR 

Dr. P. LAMBRECHTS 

en Kleinkinderen. Zandvoort, 4 Februari 1941 
Brederodestraat 67. 

Geen bezoek. 

De teraardebestelling zal plaats vinden op 
Zaterdag 8 Februari a.s., 's morgens 11.30 
uur op de Algemeene Begraafplaats te 
Zandvoort. Vertrek van het sterfhuis te 
11 uur. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na 
een kortstondig lijden onze zeliefde Man, 
Vader, Behuwd-, Groot- en OverGroot- 
vader, de Heer 

JOHANNES VAN DER WOLDE 

in den ouderdom van 75 jaar. 

M. v.d. WOLDE— KERKMAN 

W. G. v.d. WOLDE 

F.L. v.d. WOLDE— BISENBERGER 

L. v.d. WOLDE 

Joh. v.d. WOLDE 

A. v.d. WOLDE 

C. v.d. WOLDE— WIGGELO 

J. J. v.d. WOLDE 

en Kleinkinderen. 

Zandvoort, 5 Februari 1941. 
Koningstraat 83. 

Geen bezoek, geen bloemen. 

De Teraardebestelling zal plaats hebben op 

Zaterdag 8 Februari a.s. te 2.30 uur op de 

Algemeene Begraafplaats te Zandvoort. 

Vertrek van het sterfhuis 2 uur. Dankbetuiging. 

Langs dezen weg betuigen wij onzen dank aan 
Dr. C. A. VAN FRAASSEN voor zijn goede zorgen 
betoond tijdens de ziekte van onzen geliefden 
Man, Vader, Behuwd- en Grootvader 

SYBRAND SIMON CROK. 

Uit aller naam: 

G. CROK-STALLING 

Zandvoort, 7 Febr. 1941. 
Brederodestraat 67. Dankbetuiging. 

Hierbij betuigen v/ij onzen dank aan de Zusters 
van Huize „Pniël" alhier, voor hun goede zorgen 
betoond tijdens de ziekte en het overlijden van 
onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader 

SYBRAND SIMON CROK. 

Uit aller naam: 

G. CROK-STALLING 

Zandvoort, 7 Februari 1941. 
Brederodestraat 67. TE KOOP: 

1 Ladenkast; 1 Salontafel „ovaal"; 1 pit rieten 
Schemerlamp ƒ4,50; 1 zwaar eikenhouten Buffet 
ƒ22,50; 1 gr. Mah. Linnenkast; 1 z.g.a.n. Dames- 
fiets; 1 Schemerlamp m. sluierkap ƒ6,; 1 penant 
Kastje mah.; 1 Kast ƒ3,50; 1 Spiegel ƒ4,00; 

1 kleine ronde Tafel ƒ3.50. 
BREDERODESTRAAT 160 — TELEF. 2288. 
Te bezichtigen van 10-6 uur. Ook Zondags. MUN JONGEN.... 

Wat heb ik jou verwend, mijn lieve jongen 
toen jij nog hulp'loos in je wiegje lag, 
wat heb ik uren lang met jou gezongen 
en als ik in je held're kijkers zag. 
hoe trotsch was 'k dan op jou mijn eigen jongen 
jij was voor mij het mooiste kind op aard', 
en als er and'ren naar zoo'n lofspraak dongen 
was jij die in mün hart alleen maar waard. 

Nu moet ik daaraan denken dapp're iongen 
nu jij ver weg in vreemde landen bent. 
ik zie gezichten, fel door haat verwrongen — 
zij hebben jou, als mijn kind niet erkend 

Ria Draak— Groenveld. JAARVERGADERING ZANDV. HANDELS VER. 

De Zandv. Handelsvereen. houdt op Donderdag 
13 Februari 1941 des avonds 7.30 uur in Bodega 
„Mustert" Strandweg, haar jaarvergadering. 

De agenda luidt: 

1. Opening door den Voorzitter. 

2. Voorlezen der notulen. 

3. Ingekomen stukken. 

4. Mededeelingen 

5. Jaarverslag 1940. 

6. Finantiëel verslag Penningmeester. 

7. Verslag Kascommissie. 

8. Begrooting 1941. 

9. Bestuursverkiezing. wegens periodiek aftreden 
van de H.H. H.M. Heidoorn en E. Jongsma, die 
terstond herkiesbaar zijn 

10. Benoeming commissies: 

a. voor de incasso-dienst. 

b. voot ballotage-leden, 

c. voor kas 1941. 

11. Bespreking voor te houden gezelligen avond. 

12. Rondvraag en sluiting. 

FIETS ONTVREEMD. 

Ten nadeele van een inwoner aan de Zeestraat 
is Maandagavond een rijwiel ontvreemd, hetgeen 
naast het huis in een fietsenrek stond. De politie 
onderzoekt thans wie van deze verdwijning meer 
kan weten. „Winterhulp Nëdêrland ,r 

Men schrijft ons: 

De derde collecte ten bate van de Stichting 
„Winterhulp Nederland" heeft een bedrag van 
ƒ767,89 opgeleverd. 'Een voor dezen tijd van het 
jaar voor Zandvoort bijzonder mooi resultaat. Het 
bedrag was zelfs ruim ƒ300,- hooger dan de op- 
brengst der vorige collecte. 

Dit is een bewijs, dat de opzet van de W.H.N., 
hulp te brengen en nood te lenigen daar. waar 
het hard noodig is, meer en meer gewaardeerd 
en begrepen wordt door de Nederlandsche bevol- 
king, ten behoeve waarvan de stichting is opge- 
richt. 

Deze week is een groot aantal gezinnen hier 
ter plaatse verblijd door een bijdrage van V/in- 
terhulp en het is prettig dit te kunnen vermelden, 
daar de nood veelal groot, zeer groot is en de 
zomer nog veraf. 

Veel werk is verzet vooral door wijkleiders, 
collectrices en collectanten en dat dit werk ge- 
waardeerd wordt, dat weten we, niet het minst 
door de verheugde gezichten van hen die bij- 
dragen ontvingen. 

Toch heeft de belangelooze. nobele arbeid van 
deze werkers voor Winterhuln een schaduwzijde; 
vaak komt het voor, niet alleen bij het collec- 
teeren, dat zij onheusch bejegend worden, doch 
zelfs in het privé leven wordt het hen soms kwa- 
lijk genomen, dat men zich moeite getroost voor 
Winterhulp. 

Wanneer men minder sympathiek staat tegen- 
over de idee van de Stichting Winterhulp — in 
het midden gelaten of dit al dan niet juist is — 
die overtuiging wordt gerespecteerd; tot het ge- 
ven bestaat trouwens geen enkele verplichting. 
Doch mem mag dan toch wel verlangen, dat de 
overtuiging van de collectrices en collectanten, 
dat door hun werk iets hoognoodigs en iets goeds 
voor Nederlandsche gezinnen gedaan wordt, even- 
eens gerespecteerd wordt. 

Wij Nederlanders, nuchtere Hollanders zooals 
men in het buitenland zegt, hebben toch thans niet 
door een bloot vooroordeel het begrip van de 
werkelijke feiten uit het oog verloren? Laten we 
ons toch vooral op charitatief gebied op een 
breeder standpunt plaatsen. 

Het Plaatselijk Comité Winterhulp Nederland. "VfcbL 1 GE'vTÏLLiïrV van Giünr. " *" 

Het aantal gevallen van griep is de laatste da- 
gen sterk toegenomen. Vooral op de scholen is 
dit duidelijk merkbaar. Toch is de mate waarop 
de griep te Zandvoort heerscht niet direct veront- 
rustend aangezien het aantal zieken, hoewel groot, 
andere winters nog wel grooter geweest is. Voor 
zoover ons bekend, is de ziekte slechts in geringe 
mate kwaadaardig. 

DE LEVENDE POPPENKAST TE ZANDVOORT. 

Zaterdagmiddag vindt in Theater „Monopole" 
de eerste voorstelling plaats van de levende pop- 
penkast. Leider hiervan is de heer Joh. Frevel. 
Het is een soort kindertooneel waarvoor we alle 
waardeering kunnen hebben, met 'n paedagogische 
waarde heel veel grooter dan bii de gewone pop- 
penkast. 

Opgevoerd zal worden: Jan Klaassen en den 
zieken Koning. Gaat er met Uw kinderen naar 
toe. Het is de moeite waard. 

CHR. JONGE MANNEN VEREENIGING. 

A.s. Zaterdag houden wij een dam- en domino- 
wedstrijd. Willen de leden zooveel mogelük dam- 
en dominospelen meebrengen? 

TELEFOONDISTRICT HAARLEM. 

Nieuwe aansluitingen Zandvoort. 

2194 Abbe-van Recken, Mevr. Wed. A.M. van. 
Boulevard Paulus Loot 41. 
Gem. Bestuur en Gem. Instellingen Zandvoort 

2367 Woonhuis Gem. Secretaris, W. M. B. Bos- 
man, Kostverlorenstraat 43. 

2265 Kerverzee. M.E.. Kostverlorenstraat 68. 

2986 Kokke, W.A., Brederodestraat 124. 

2288 Mije, W.M. v.d.. Brederodestraat 160. 

2279 Nobel, .1. de, Chef Red. „Het Nationale Dag- 
blad". Oranjeflat 11. 

2501 Termes, L.N., Brandstoffenhandel, Duinw.25 

2862 Wiesenhaan, F. C. A.. Brederodestraat 203 A. GASKOOKCURSUSSEN Voor de 1ste cursus aanvangend Dinsdag 
11 Februari des n.m. 2 uur in den Demon- 
stratiezaal v.h. Gasbedrijf Tolweg 10. heb- 
ben zich reeds ± 50 dames opgegeven. 
Deze cursus is derhalve reeds volgeboekt. 
Een cursus bestaat uit 5 lessen (iederen 
Dinsdag 1 les); het cursusgeld bedraagt 
ƒ1,50 te voldoen op de eerste les. 
De heer Lieshout stelt zich voor alle moge- 
lijke z.g. Oorlogsgerechten te bereiden, zoo- 
als zuivel-, mosselen- en z.g. één-pangerech- 
ten, het maken van jus enz. Bovendien 
wordt aandacht besteed aan de z.g. rest- 
verwerking, d. w. z. op welke wijze een 
smakelijk schoteltje van resten van maal- 
tijden bereid kan worden enz. Ook kunnen 
de dames zelf opgeven, welke gerechten 
zij klaargemaakt willen hebben. 
De bereide spijzen worden onder de dames 
verloot. 

De dames, die zich nog niet hebben opge- 
geven, kunnen zich doen inschrijven voor 
de 2e cursus, die dan op een andere middag 
gehouden zal worden. 

Inschrijvingen voor de 2e cursus kunnen 
geschieden aan de Toonzaal, Oranjestraat 
2A of bij Mevrouw S.D.J. Veen, brederode- 
straat 56. Telefoon 2489. RIJKSPOSTSPAARBANK. 

Aan het postkantoor te Zandvoort werd gedu- 
rende de maand Januari, ingelegd ƒ23678,39; 
terugbetaald ƒ 33344,59. HEBT GIJ IETS 

TE KOOP ? ? 

BEL OP 't CAFET.IE. 

De samenwerkende Zandvoortsche tooneelver- 
eenigingen zullen op 15 Maart een tooneelavond 
verzorgen, waarvan de opbrengst ten goede zal 
komen aan de Winterhulp. Opgevoerd zal worden 

„'t Cafétje". 

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O.S.S. 
Secr.: Haarlemmerstraat 68. 

Ook de jaarlijksche graadwedstrijden voor 
heeren welke Zondag j.1. in Haarlem plaats von- 
dx, waren beïnvloed door de lichte griep. Zoo- 
doende konden slechts 6 heeren hun inschrijving 
gestand doen, waarvan voorzitter .T.H.B. Brink 
met 26 punten in de 2e graad en de enthousiaste 
P. Waterdrinker met 27i/ 2 punt in de 3e graad een 
3e" prijs wisten te behalen. Leden, zoowel dames 
als heeren, de voorzitter en de propagandist ga- 
ven het goede voorbeeld, laat dit een prikkel zijn 
om zich met nog grootere enthousiasme te gaan 
wijden aan de lichamelijke opvoeding!! Een vol- 
gende maal rekenen wij dus op nog grootere deel- 
name! Van de andere deelnemende heeren wist 
ook H. Keur met 26i/ 2 punt een 3e prijs diploma 
te behalen. 

In onze maandelijksche bestuursvergadering 
welke Dinsdag j.1. plaats vond, werd o.a. onze 
jaarvergadering vastgesteld op Dinsdag 4 Maart 
a.s. Verschillende technische zaken werden met 
den heer J. A. B. van Pagee behandeld, terwijl be- 
sloten werd de jongens en meisjes van 16 jaar en 
ouder als heeren- en dames-lid in te schrijven, 
zooals het reglement ook voorschrijft. De moge- 
lijkheid bestaat om voorloopig bii de meisjes of 
jongens-afdeeling te blijven turnen, maar door in- 
voering der bondscontributie zal de vereenigings- 
contributie voor hen iets verhoogd dienen te wor- 
den. In den loop der volgende week zal ieder, 
hiervoor in aanmerking komend lid, een schrijven 
van het bestuur ontvangen. tusschen 11-7 uur. Eet ons BROOD 
Bakkerij„WILLY« 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. S. VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 

Beddenmafcer 

Bilderdiikstraat 7. 

Billijke priizen W. KLIJN Ir. 

Leraar Boekhouden M.0 
Hoogeweg 60. 
Opleiding voor praktijk- 
examens. MEVROUW. 

West U waar U de 
Fijnste Boter, Kaas en 
Eieren kunt koopen? In 
„De Kaas en Eiermiin", 
van Th. v. Haastrecht. 
Swaluëstraat 6. Tel. 2081 W.WEBER 

LOODGIETER 

Dlaconieh.str.34 Tel.2917 ielhandel yen 

H. Gansner - P.HelnsM2 
Burg. Engelbertsstr. 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden es kachels 't Wonder v. Zandvoort 

is en blijft HET ADRES voor de 

HUISVROUW! 

Aschzeeften 

Keukentafels. 

Trappen, per tree 

Handdoekrekjes 

3 klaps Handdoekrekies 

Afdruipbakken 

Strijkplanken ^ mmm ^^ mmÊ ^^ m ^ mÊIÊmm ^ mllmmm ^ m ^ Mm 

Wringerbokken 

Bleekpoeder zeefjes 

Broodplanken 

Messenbakken 

Poetsdoozen 

Kambakies 

Zinken Teilen 
Zinken Aschketels 
Zinken Waschketels 

Hamsterflesschen 45 cent 
K.T.S. Blikken 

Keukenuitrusting in kleuren blauw, cream en groen. 
Tafel-rThee- en Ontbijtservie zen -Tafel m essen en 
Tafellepels en Vorken. 

Groote sorteering SOLA-ARTI KELEN -^® 

Prima GORDIJNSTOF zonder punten. 

Schoorsteenloopers - Tafelkleeden 

Slaapkamerkastjes en Poefs 

HETWONDER 

van ZANDVOORT daar koopt U het best. 
SWALUËSTR. 9 Tel. 2418 HALTESTR- 7 RECLAME 

Alleen Zaterdag 

2 rol Closetpapier voor 17 cent 

2 bus Schura 17 cent 

1 tube Zwarte Kat 10 cent 

2 zakjes Blauw 10 cent , *" OpeobateVetgademg in »» X Aanvang 8 *«• ia Februari 
UÜS T »» 
VLB** E s » bV ;l.™.»«- - •■■ Kaarten vering A Geer. J«* ïoRYim s 
K * s. Zandvoort, *• dteSS en « n 
straat 5. ƒ » beketv de a« lem . 

Zand r°ced Oude Gracht 84. » 
BEKENDMAKING! 

De georganiseerde Slijters der Zand- 
voortsche Handelsvereeniging maken 
bekend, dat hun zaken met ingang 
van 9 FEBRUARI a.s. des 

Zondags gesloten zullen zijn. 

Fa. P.H. BAGGERMAN. 
SLIJTERIJ BRINK. 
E. H. BROKMEIER. Haltestraat 10 
Gr. Krocht 28 
Haltestraat 50 


Spaart UW PUNTEN niet op! 

Wat heeft U aan een stapel punten, Indien daar- 
voor geen PRIMA KWALITEITEN zijn in te 
wisselen. 

KLEEDINGMAGAZIJN Fa. v. HENSEN 

COUPEUR-BONTWERKER. GR. KROCHT 23 
heeft dat nog voor U, zoolans de voorraad strekt. 
Ook voor reparaties en veranderingen. GLOEILAMPEN! WMMWMMWMftMMMMftMIMI MM* fWWMMWVWftMMMMMMHMWMl Door de steeds toenemende vraag zijn wij besloten vanaf heden de verkoop 
van GLOEILAMPEN ter hand te nemen. 

Wij zijn er in geslaagd de verkoop te verkrijgen van de prima gasgevulde | van de Electrotechnische Industrie ESCO ELECTRIC N.V., welke in het M 

bijzonder uitmunten door: ^ 

Ei Hoog lichtrendement. Bi 

m 1200 uren garantie. g 

om Speciale draad die goed bestand gj 

is tegen schokken. g| 

u Lage prijs. 9 

Door een overeenkomst met de Fabrikant zijn wij in de gelegenheid U een 9 

SNELLE en GOEDE service te verleenen, in het bijzonder voor het H 

nakomen van de garantie-bepalingen. sÊ 

De prijzen zijn 25 en 40 watt ƒ0,87 g 

ais voigt: ' g ;; ::.::::::::;::& 3 

100 ƒ1.27 H 

150 ƒ2.32 B 

200 ƒ2.82 H 

Het meest gesorteerd 't Verkoopbureau ■ 

en . . . 1QO pet, service. p, || b TEROL I 

Groote Krocht 19 - Telef. 2558 B 

Gasartikelen - Radio - Haarden - Stofzuigers 9 

9 Uitsluitend Ie soort afvalvrije 

KLEI 

aardappelen. 

Zeeuwsche zoowel als Friesche. 
Waarom getobd met mindere soorten aardappelen. 

Wij bieden U, door onze groote omzet het 
allerbeste tegen de laagste prijzen. 

Het adres van vertrouwen sedert 1851 

VAN DEURSENS 

aardappelbedrijf 

KERKPLEIN 8b - Telefoon 2274 Vleeschhouwerij Fa. E VAN ELDIK & Zn. SM EDESTRAAT 19 Zaterdag om 9 uur geopend tAMMMMAMinWMMWMMMAM^^ MMMMWHT VAN HET WITTE DOEK. 
De nieuwste film van Zarah Leander. 

De film „Vorsten-TraKedie" de nieuwste creatie 
van Zarah Leander komt deze week reeds te 
Zandvoort in Theater Mononole. „Vorstentrage- 
die" was over de geheele linie een succes. De 
film startte met 6 copiën en de eerste resultaten 
waren wekenlange prolongatie te Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam, Utrecht en Hilversum. 

Breed opgezet en van een sterk dramatische 
werking, vermag deze film te boeien en te ont- 
roeren, terwijl de uitstekende ensceneering en de 
knappe fotografie haar tot een belangwekkend 
schouwspel maken. Onder regie van prof. Carl 
Frölich is een meesleepend drama ontstaan, waarin 
Zarah Leander meesterlijk spel ten beste geeft, 
daarin bijgestaan door Willv Birgel, die als Lord 
Bothwell een machtig figuur uitbeeldt. 

De korte inhoud is de volgende: 

Uit Frankrijk, waar zij een gelukkige jeugd had. 
keert Maria Stuart, koningin-weduwe van Frank- 
rijk, naar Schotland terug om daar de regeering 
te aanvaarden. Maar de Schotsche edelen willen 
niets van haar weten. Het grootste deel van de 
Lords, onder aanvoering van Lord Bothwell. wei- 
gert haar aanvankelijk gehoorzaamheid. Maria 
laat Bothwell arresteeren en gevangen zetten, 
maar zijn vastberadenheid en zijn openhartige 
brutaliteit maken op haar zoo'n indruk, dat ze 
diep in haar hart heel andere gevoelens dan vij- 
andige koestert. 

Koningin Maria van Engeland ziet in Maria 
Stuart een gevaar voor haar troon en zendt Prins 
Henry Darnley, die zelf in Schotland geboren 
werd, naar Maria's hof in Holvrood, met den op- 
dracht den Schotschen adel zooveel mogelijk tegen 
Maria op te zetten. Henrv wordt echter door 
Maria's schoonheid zoo van zijn stuk gebracht, 
dat hij niet tegen haar intrigeeren kan. . 

Intusschen heeft Johanna Gordon. dochter van 
een geslacht, dat al jarenlang met de Stuarts in 
vijandschap leeft, zich met Bothwell in verbinding 
gesteld om wraakplannen te smeden. Zij zegt, 
dat ze Bothwell liefheeft, biedt hem 2000 soldaten 
aan en wil met hem vluchten. Tezamen zullen zij 
Maria van den troon stooten. 

Do:r de houding van den Schotschen adel, die 
een complot tegen haar organiseert, min of meer 
daartoe gedreven, ziet Maria in, dat Schotland 
een koning noodig heef en een troonopvolger. Zij 
wil den mannelijken en sterken Bothwell trouwen, 
maar als ze hoort van diens huwelijk met Johanna 
Gordon, besluit zij — zij het dan niet van gan- 
scher harte, om Henrv Darnlev tot gemaal te 
nemen. Henrv is een slappe figuur, die een leven- 
tje van plezier leidt. Maria doet de regeerings- 
zaken alleen, geholpen door haar Italiaanschen 
secretaris Riccio. 

De vijandschap der Schotsche edelen wordt 
steeds heviger en ook koninging Elisabeth gaat 
voort met haar intriges. Haar gezant bii het 
Schotsche hof werk achter de coulissen. Hü be- 
weert, dat Maria haar man bedriegt met den Itali- 
aanschen secrearis en het gevolg daarvan is. dat 
Darnley, tezamen met de Lords een samenzwering 
op touw zet, om Riccio van het leven te benemen. 
Inderdaad wordt de Italiaan kort daarna vermoord 
en op datzelfde tijdstip komt Bothwell met zijn 
krijgers in Holvrood om de macht voor zich op te 
eischen. Terwijl prins Henrv vlucht, wordt Maria 
in Bothwell's kasteel gebracht. 

Bothwell tracht van Maria gedaan te krijgen, 
dat zij haar zieken gemaal naar Edinburgh brengt. 
Darnley lijdt aan de pokken en verheugt zich over 
Maria's belangstelling. Maar Bothwell kent geen 
genade. Darnlev staat hem in den weg en door 
het slot, waar deze zich bevindt, in den lucht te 
laten vliegen, bevrijdt hij zich van dezen tegen- 
stander. Niet lang daarna treedt Maria met Both- 
well in het huwelijk, maar nu keert het v olk zich 
van haar af. Maria's halfbroeder. Lord Jacob 
Stuart, komt als werktuig der Engelsche konin- 
gin met troepen naar Schotland. Bothwell wordt 
overmeesterd en Maria accepteert een vriende- 
lijke aanbieding van Elisabeth om alle onrust te 
mijden en bij haar, Elisabeth als gast te komen. 
Tenslotte wordt zij door een Engelsche rechtbank 
ter dood veroordeeld. Met de woorden. „Konin- 
gen overwinnen in het leven, harten voor de 

eeuwigheid" betreedt zij het schavot 

Een U.F.A. Film. Godsdienstoefeningen 

NED. HERV. GEMEENTE. 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: 

Dr .1. WEENER Em. pred te Haarlem. 
Aerdenhout (Jeugdgebouw Leeuwerikenlaan). 
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: 
C.A.F. van STIPRIAAN LUïSCIUS. Hulpprediker. 
Gereformeerde Kerk (Julianaweg, hk. Emmaweg). 
Zondag a.s. v.m. 10 uur: Dr. N.A. WAANING 
n.m. 3 uur: Dr. N.A. WAANING. 

PAROCHIE v.d. H. AGATHA. 

Zondag 9 Febr. Septuagesima, Plechtige viering 
van het Patroonsfeest van onze parochie; De H.H. 
Missen om 7.30, 9 uur en 10.30 de plechtige Hoog- 
mis voor de parochie; Algem. H. Communie voor 
de kinderen v.d. Edelwacht onder de H. Mis van 
9 uur; ook de andere" parochianen worden dezen 
dag aan de communiebank verwacht; collecte 
voor onze arme parochiekerk, welke op dezen 
feestdag bijzonder in uwe milddadigheid wordt 
aanbevolen ; om 12.30 oefening v. d. Edelwacht. 
Om 6 uur plechtig Lof met feestpredikatie ter 
eere v.d. H. Agatha. De predikatie zal worden 
gehouden door den WelEerw. Heer Th. Wanna, 
kapelaan te Overveen (lied 131).. 

Dinsdag, Feest v. Maria's Verschijning in Lom des 

Woensdag, om 6 uur Lof ter eere v.d. H. Joseph 
met rozenhoedje (lied 59). 

Donderdag om 8.15 gezongen Requiem voor de 
Zielen van de Zielenlijst. 

Zaterdag, van 4-7 u. gelegenheid om te biechten. 
NEDERL ISRAËL. GEMEENTE - ZANDVOORT 

Zaterdag 8 Febr. Einde v.d. Sabbath te 7.24 u. 

Vrijdag 14 Febr. Aanvang v.d. Sabbath te 6.15 u. 

Zaterdag 15 Febr. Einde v.d. Sabbath te 7.36 u. 
Ned. Prot. Bond, (Gebouw Brugstraat 15). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur. Jeugddag: 

Ds. J. M. DE JONG van Amsterdam. 

Zondagsschool van 12-1 uur. 

Maandag 10 Febr. n.m. 7.30: Ledenbijeenkomst. „EEN RARE FAMILIE" in Theater „MONOPOLE". 
JOHAN KAART IN EEN NIEUWE GEDAANTE. 

Op Dinsdag 11 Febr. a.s. aanvang half acht, 
zal in Theater Monopole een voorstelling gegeven 
worden van de groote Amerikaansche Schlage- 
„Een Rare Familie", waarin de hoofdrol wordt 
vervuld door den populairen en geliefden komiek 
van tooneel, revue en film JOHAN KAART, ter- 
zijde gestaan door prominente artisten als Svlvain 
Pcons. Harrv Boda, Johan Valk. Emmv Arbous, 
Sien de la Mar. Beppie Boda. Madeion Waldorp. 
e.a. „ 'n rare Familie" (It 's a boy!) is het groote 
succes van New York, waar dit stuk 31/* iaar 
aaneen in het Co^t Theatre"werd opgevoerd, ter- 
wijl reeds de eerste serie voorstellingen in Am- 
sterdam een sensationeel succes waren en voor 
stampvolle zalen werden gegeven. 

De pers was unaniem vol lof, en schreef over 
de Amsterdamsche premiere o.a.: 

De Telegraaf".. Ro val ontdekt een lachschlager 
,.De Komedianten" bezitten alle kwaliteiten om 
met zulk een aaneenschakeling van dwaze situaties 
de zaal de lachstuipen op het' arme lijf te jagen. 
Er is gegierd om Kaart, wanneer er niet om hem 
gebruld werd bleek deze klucht alle eigen- 
schappen van wat men noemt „een kraker" te 
bezitten. 

Het Volk. De eene dwaze scène volgt in deze 
„dolle klucht" op de andere en het publiek ver- 
maakt zich dan ook kostelijk. . . .Alle medewerken- 
den doen hun best om de toch al dwaze situaties 
nog dwazer te maken, hetgeen hun voortreffelijk 
gelukt. Wie zich vermaken wil met iets heel dols 
hij ga naar „Een Rare Familie"! 

Gooische Courant. Laten, wij dit vaststellen en 
zonder overdrijving, dat er sinds menschen heuge- 
nis niet zoo gelachen is als bii „Een rare Familie" 
Als het stuk nog wat langer had geduurd zouden 
van den lach ongelukken zijn gebeurd. Het pu- 
bliek wist zich van den' lach tenslotte geen raad 
meer. We kunnen slechts aanraden: ga zelf kij- 
ken. Ga zelf genieten. Dompel U onder in een 
avond van den meest schalkschen humor. Spel. 
regie en decors, alles is even verzorgd. Een avond 
want ge plezier van beleefd, een remedie tegen 
alle zorgen. Zet deze opzij, ga naar ..Een Rare 
Familie" en bekent, dat wij met geen letter over- 
dreven •hehben. Enz. enz. 

Dat ook in Theater Monopole waar Johan Kaart 
en zijn „komedianten" een uitstekende repuatie ge- 
nieten, de belangstelling weer groot zal zijn, staat 
als een paal boven water. WMMMtWMNWMAMNMMItfl •MMABMMMIIAMNI Café-Restaurant 
„MUSTERT" Zondags DANCING 

van 3—6.30 uur. ZUINIGE LAMPEN. 

De heer P.H. Terol, 't Verkoopbureau. Groote 
Krocht 19. deelt ons mede er in te zijn geslaagd 
de verkoop te verkrijgen van prima gasgevulde 
gloeilampen. Deze zijn van een bekend merk en 
hebben alle kwaliteiten die een goede lamp dient 
te bezitten. RIJWIELHANDEL en REPARATIEINRICHTING. 

E C. v. NIEUWENHUIZEN 

is met ingang van heden verplaatst 
van Koningstraat 19 naar 

KONINGSTRAAT39 

Ziet de Etalage! 

Agentschap: GAZELLE RUWIELEN. 11 „DE PRIJSBREKER Hebt gij bii afwascb ongeluk 
en breekt ge een kop en schotel stuk 
wel ga met spoed dan naar de Krocht 
wat nieuwe kopjes er gekocht. 

„De Prijsbreker" dat is de man 
die U de kopjes geven kan. 
uit ruime keus voor weinig geld, 
daar is een elk nu op gesteld'. 

Als 't kopje uit Uw handen glijdt 
treur niet om die onhandigheid. 
„De Prijsbreker" stelt niet teleur 
brengt U weer in een goed humeur. 

ZANDVOORTS 

GOEDKOOPSTE 

ZAAK WIJ GAAN RUSTIG 
DOOR MET DE VERKOOP 

van onze VELE artikelen en alles nog tegen 
oude prijzen. Deze week speciale aanbieding 
WASCHTEILEN, WASCHKETELS, WASCH- 
BORDEN, WRINGERS, WRINGERBOKKEN, 
DROOGREKJES, DRAAD, TOUW en 
WASCHRNIJPERS, 

Tevens voorradig PHILIPS goedgekeurde 

blauwe Lampjes - Batterijen 
Dunne Staafbatterijen bij ons 16 et Zie ook onze Etalage 

Alleen 

„DE PRIJSBREKER" 

is werkelijk goedkoop Groote Krocht 36 Groote Krocht 30-32-36 

TELEFOON 2603 Vrijdag 14 Febr. 1941 13e Jaargang No. 10 
Prijs der Advertentiën van 1 — 5 rugels ƒ1. — 

Elke regel meer. .ƒ0.20 (bij abonnement korting.) 
Abonnementsprijs: 75 cents per drie maanden 
Losse Nummers 10 et VOOR DE BADPLAATS MET BADGASTENLIJST UITGAVE: V. J. VAN PETEGEM'S DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr. 11 -Tel. 2793- Postgiro: 67851 

Correspondentie-adres: 
DE ZANDVOORTER : ZANDVOORT Voor RADIO - van Keulen 
VERHUUR Philips Radiotoestellen per maand enz. EUCtROTECHN.BÜREAÜ 

J.H. v„n KEULEN DIAC0NIEHU1SSTR.24 ZANDVOORT 

TEL. ZJ?? 

Wanneer de waterleiding bevroren is, stelt U 
zich dan met ons in verbinding. Met het aller- 
nieuwste electr. ontdooiingsapparaat maken wij 
zonder iets te beschadigen de zaak In orde. 

Distributie van Gas en electra. 

Kookt nu zuinig op een Electrische of gasspaar- 
brander. 10 uur branden voor 1 cent. Groote voor- 
raad - zie etalage. , 

WINTERHULP NEDERLAND. 

De Burgemeester schrijft ons: 

Afs. Zaterdag zal wederom een collecte voor 
» Winterhulp-Nederland gehouden worden. Er .ge- 
beurt zooveel in deze tijden, dat de gedachte aan 
te houden collectes wel" eens zou kunnen verdoe- 
zelen. Ik hoop, dat zulks niet het geval zal zün. 
het gaat om de hulpverleening. aan hen. die het 
zoo bitter noodig hebben. Medegedeeld wordt, 
dat van de W.H.N, behalve het reeds opgegeven 
bedrag van ƒ3400,- binnen eenige dagen nog ƒ1000 
kan worden tegemoet gezien In totaal werd tot 
heden ƒ5250,- voor Zandvoort bestemd. Menig 
ingezetene kan het moeilijk bestaan eenigszins 
verlicht worden. 

Ten slotte nog dit: 

De laatste dagen is mij meer dan ooit de waar- 
dige houding van de ingezetenen opgevallen, vol- 
hardt in deze beheersching in Uw eigen belang en 
in dat van Uwe dorpsgenooten. 
Beheersching is een teeken van beschaving! 
Zandvoort. 14 Februari 1941. 

De Burgemeester van Zandvoort. 

VAN ALPHEN. TOB NIET NIEUWS. 
Secr. J. Keuningjr. Prinsenhofstr. 3. 

Zondagavond j.1. werd er weer met veel animo 
gedanst in de Loefhoeck. De zaal was weer ge- 
heel bezet en de stemming was als van ouds. De 
pret om de stoelendans, waarbij zich leuke tafreel- 
tjes afspeelden, was zeer groot. 

Op de ledenvergadering van Woensdag 5 Febr. 
j.1. werd een wijziging in het bestuur aangebracht 
en ziet dit er als volgt uit: Voorzitter H. Hildering 
Vice-Voorzitter W. Geesink: Ie Penningmeester 
C: Schaap; 2e Penningmeester C. Schut; Ie secr. 
J. Keuning; 2e secretaris J. Faber. 

Voor a.s. Zondag, hebben we als speciale at- 
tractie, kienen om fraaie prijzen oa taart, fruit- 
mand en eenige troostprijzen. Voorts nog een spe- 
ciale attractie voor de dames, hetgeen op de avond 
bekend zal worden gemaakt. Rest ons nog te 
vermelden, dat alleen leden en introduceé's toe- 
gelaten worden. Introductie-kaarten moeten vóór 
Zaterdagavond aangevraagd worden bij den heer 

C. Schaap. Swaluëstraat 9. Nieuwe leden kunnen 
zich eveneens bij den Heer Schaap opgeven. 

Dus Tob Niet leden vergeet het niet! Zaterdag- 
avond 16 Febr. naar Tob-Niet. Aanvang 7.30 uur. 
Einde 11 uur. 

BEGRAFENIS JUFFROUW v. d. ENDEN. 

. Donderdagmiddag had alhier de teraardebestel- 
ling plaats van Mej. J. A. van der Enden ruim 45 
jaar hoofd van de Gemeentelijke Bewaarschool, 
op 79 jarigen leeftijd overleden. 

Aan de groeve, waaromheen heel velen ge- 
schaard stonden die als kleuter de .school van Mej. 
v.d. Enden bezochten, werd gesproken door Ds. 

D. Tromp, die naast de woorden van troost tot 
de familie, met veel waardeering sprak over de 
groote dienstbaarheid van de overledene. Een 
familielid dankte voor de eer aan haar bewezen, 
in wier leven vriendelijkheid en plichtsbetrachting 
een zoo groote beteekenis hadden. 

De gemeente Zandvoort was bij deze plechtig- 
heid vertegenwoordigd door den Burgemeester en 
den Gemeente-Secretaris, terwijl de heer P. 
v.d. Mije, Chef van den Burgerlijken Stand, aan- 
wezig was met zün echtgenoote. DE GRIEP BELANGRIJK AFGENOMEN. 

De griep heeft ook te Zandvoort veel slachtoffers 
gemaakt al v/as haar aard niet verontrustend, 't 
Was als Dr. Tichelaar ons mededeelde, een griep 
welke wel veel menschen aantastte, doch weinig 
gevaar voor het ieven opleverde. In zijn praktijk 
deden zich tenminste geen ernstige gevallen voor, 
mede doordat complicaties uitbleven. 

Waren de griepbacillen dus weinig fel. ook is 
hun ditmaal geen langen levensduur beschoren, 
daar de meeste patiënten na enkele dagen reeds 
weer beter waren. 

De griep is deze week dan ook sterk afgenomen. VAN ONZE ZANDVOORTSCHE 
ELFSTEDEN-TOCHTERS. 

De elfstedentocht als wedstrijd is monsterachtig 
zwaar, men moet dus een heele kerel zijn om 
daarbij een goed figuur te slaan. Het heeft ons dan 
ook bijzonder veel genoegen gedaan dat twee van 
de Zandvoortsche deelnemers toonden van het 
goede hout gesneden te zijn, ook al bereikte één 
van hen slechts de eindstreep. Het is al weer ruim 
een week geleden dat men ons steeds weer de 
vraag stelde: „Al iets bekend van de Elfsteden- 
rijders?*' 't Typeerde duidelijk hoe het dorp mee- 
leefde met hen die daar in Friesland de eer van 
Zandvoort hoog hielden. 

Hooren we zoo het relaas van hun tocht, dan 
spreekt hier wel in de eerste plaats uit dat onze 
Zandvoortsche rijders, die onvoorbereid en totaal 
onbekend met de tocht direct al met het wed- 
strijddeel meededen, voor geen kleintje vervaard 
waren. Dit kregen zij op den vooravond van het 
groote gebeuren reeds op hun boterham, toen er- 
varen rijders, eveneens logé van de broer van den 
heer Akooy (Friesland is in die dagen één en al 
gastvrijheid) hun kans op nul bleken te schatten. 
Zij immers kenden de groote moeilijkheden — 

Overdreven had men niet, want toen te kwart 
voor zes gestart werd van Hotel de Groene Weide 
was het knap donker. En dat terwijl de baan 
meestal 1.50 meter breed en het ijs vol scheuren 
was. Dat eerste deel naar Dokkum is dan ook zeer 
zwaar geweest, vooral het deel wat terug leidde 
tot Bartlehiem. Hier ontmoette men elkaar en 
ontstonden geweldige valpartijen, mede doordat 
men elkaar met lampjes verblindde. Hier kreeg 
ons kranig tweetal al dadelijk de vuurproef te 
doorstaan. Naar Franeker ging beter, al lag er 
veel zand op het ijs. Hier arriveerde men te 8.50 
uur. Als men weet dat de afstand Leeuwarden- 
Dokkum-Bartlehiem-Franeker 68.3 k.m. is, dan 
kunt U zelf uitrekenen hoe snel dit deel genomen 
is. Daar behoorde men nog tot de eerste 25 wed- 
strijdrijders, een prestatie eenig in zijn soort. In 
dit tempo doorgegaan, waren onze inwoners zeker 
bij de eerste aankomenden geweest, nu echter 
bleek dat Zeepvat bij de herhaalde varpartijen een 
peesje gescheurd had. Hier begon men dus achter 
te raken, doordat zij besloten bij elkaar te blijven. 
De afstand Franeker-Harlingen. zünde 12.8 k.m. 
had men daardoor eerst te 10.34 afgelegd. Na een 
rust en het versterken van den inwendigen mensch 
wachtte het zware deel over de meien naar Slo- 
ten, een afstand van 76 k.m. Hoewel het eenigszins 
ontmoedigend was. ging men thans niet samen oo 
het pad. De voet van Zeepvat leverde hiervoor 
te veel hinder op. Geheel alleen zette de heer 
Akooy dus de tocht verder, kampende niet alleen 
met een felle wind en jachtsneeuw op zeer hob- 
belig ijs, maar ook met een inzinking die een ieder BBBBBBBBHBBBHB&QBBBaBBHaBBBBBBSia 

B ~ 

B BEUKEN Houtblokken s 

B voor haard en kachel en centr. verwarming je 
a levert de BRANDSTOFFENHANDEL b 

| E l ter Wolbeek 8 Zn, | 

■ Marisstraat 10 Marnixstraat 2 ■ 

■ Giro 32343 Telefoon 2063 ■ 

S a ff 4 — per 100 kilo S 

■ a 
o franco huis. Beslist 100 °/o Beukenhout. B 
g (dus niet gemengd). g 

BBBBBB BflBBBB BnBBBBaBBaBBBBBBaBBB op een deel van den wedstrijd krijgt. Hij wist 
door te bijten, al was daar veel voor noodig, want 
het deel Stavoren-Sloten van 26 k.m. was ontzet- 
tend zwaar. Hier deden de meeste rijders meer 
dan 2 uur over. De raadgeving om 3 of-4 truien 
aan te trekken met daaronder krantenpapier bleek 
hier wei van pas te zijn vanwege de ijzig koude 
wind- die door alles heen ging. 

In Sloten aangekomen, waar heel velen uitgeput 
arriveerden en eerst na geruimen tijd op een bil- 
lard of divan gelegen te hebben, weer eenigszins 
op streek kwamen, volgde de ontmoeting van een 
tweetal collega's uit Amersfoort en Den Bosch. 
Met hen ging het verder naar IJlst en Sneek, wat 
gemakkelijker ging daar men nu wind in den rug 
had. -la Sneek wachtte de broer van onzen poli- 
tieman, die mee wist te deelen dat de heer Zeen- 
vit Cot Workum was doorgereden en daar de trein 
gepakt had naar Leeuwarden . 

Jammer van dat been. verzuchtte Akoov thans. 
Zeepvat is een beste rijder en we hadden het sa- 
men in betere omstandigheden ver geschopt. Het laatste deel van Sneek naar Leeuwarden 
kan hier 't bewijs van geven. Deze 24 k.m. legde 
hij nml. af in een uur, alzoo de geheele tocht vol- 
brengende in 14 uur. Hierin werden 199.6 k.m. 
afgelegd. Zoo had voor zoover bekend de eerste 
persoon uit ons dorp de Elfstedentocht volbracht, 
een prestatie waarop men met recht trotsch kan 
zijn. 

Dat men dit is bleek uit de hartelijke huldiging 
welke het politiecorps hun collega bereidde. Hierbij 
sprak de Commissaris van politie hem allerharte- 
lijkst toe en werd namens de Z.P.S.V. hem een 
sigarettenaansteker met inscriptie overhandigd. 

Het door rechercheur v.d. Wall bij deze gelegen- 
heid gemaakte gedicht laten wij tot slot volgen als 
lof voor een flinke prestatie. 

Daniel Willem van Akooij, 

Die wilde het ook probeeren. 

De beruchte elfstedentocht. 

Over kanaal en Friesche meren. 

Hij hing de schaatsen om z'n nek, 

En begaf zich naar het Noorden! 

Wij waren alle sprakeloos. 

Toen wij z'n plannen hoorden. 

Wij zeiden nog: „dat haalt hii niet 

Maar hij geeft het ook niet op. 

Zoo'n ijzervreter is hij wel. 

Al kost het hem zijn kop". 

En ja hoor, hij volbracht den tocht. 

Hoe kan zooiets bestaan. 

Akooij wij-wenschen je geluk ermee. 

Dat heb je goed gedaan! 

6-2-'41 Wal. Ga lezen bij Van 
Petegem Burgemeester 
Engelb.str. 11 | Breng ook eens een gezelligen avond 

door in de om z'n intimiteit geroemde 

NORMANDIE-BAR 

van het GROOT BADHUIS DoaaDnannnDDaGDODDaDüonnoaannDaannDnonaDnnoorJöon 

a 
a 
a 

n 

D 

a 
a 

fl 
a 
a 

3 
D 
D 

O 

a 
a 

D 

a 
o 
□ 
a 

D 
D 
D 

a 

D U amuseert zich er zeker! § Zondagmiddag DANSEN D 
D 
D 
□ 

a 
a 
a 
a 
a 
aaaaaaaaaaaaauaaaaaaauauaaaaaaaaaaaaaaaaaaauaaaa HEN HILDERING and his SILVER STARS 
Volledige bezetting. 

We treilen elkaar In de NORMANDIE-BAR. THEATER „M0N0P0LE" 

TELEFOON 2550 - DIR.: GEBR. KOPER - STATIONSPLEIN 

ZATERDAG 15. ZONDAG 16 en MAANDAG 17 
Febr. aanvang half acht 3 dagen! 3 Opvoeringen 
van de grootste lachschlager der laatste 3 jaren 

JENNY JUGO 

in haar GROOTSTE en meest AMUSANTE FILM 

Een Hopeloos Geval 

De best geslaagde filmklucht sinds jaren! KOM 
OOK OP HET FEEST. Een dergelijk feest maakt 
U slechts éénmaal mee. Het is ongelooflijk geestig 
en denderend amusant. Uren lang heeft U nog 

napret. Fantastische verwikkelingen hvper 

vermakelijk, het summum van koddigheid. Een 
feest waar humor, geest en charme den scepter 
zwaaien wordt u geboden door JENNY JUGO in 
EEN HOPELOOS GEVAL. 

VERDER EEN SUBLIEM BIJPROGRAMMA. 

In ons voorprogramma: TOBIS HOLLANDSCH 
NIEUWS en U.F.A.-NIEUWS. 

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles-Balcon 75, 
Loge 90 cent. 

Entree militairen: Parket 20, Parterre 30, Stalles- 
Balcon 40, Loge 50 cent. 

Toegang iederen leeftijd. 

Zondagmiddag half 3 Familie-Matinee 

opvoering van de amusante film: 

EEN HOPELOOS GEVAL 

Entree: 20-30-40 cent. 
DONDERDAG 20 FEBRUARI HALF ACHT 

één Populaire Voorstelling één 

opvoering van de groote Weensche film: 

VIAKERLIED 

EEN GROOT WEENSCH FILMWERK. 

met in de hoofdrol PAUL HöRBIGER. 

Toegang boven de 18 jaar. Entree: 30-54-75 cent. 
I Niet lukraak 
.....o!' uit sleur „de radio 
aanzetten", maar bewust en 
intens genieten.... dat doet 
U met een toestel uit de 
nieuwe' Philips Serie. Zoo 
lang wij radio verkoopen, 
hebben wij nog nooit zulke 
toestelten in huis gehad. De 
klank, de afstemming, de 
rust van de weergave, het 
is alles af, voor 100°'°! Komt 
eens bij ons luisteren Er zijn 
J Philips toestellen in alle uit- 
voeringen, voor alle beurzen ! 

HENK SCHUILENBURG 
GROOTE KROCHT 5-7. Of U voor één dubbeltje 

of voor 

honderd gulden 

besteedt, het maakt geen verschil, 
want zelfs in dezen tijd blijft DE 
KLANT bij ons KONING. 

Daarom koopt een ieder graag bij 

Henk SCHUILENBURG 

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 

Het voordeeligste adres ter plaatse 
voor Gloeilampen, Electra-materiaal, 
Lampekappen, Waschmachines, 
Radio's, Rijwielen, Stofzuigers, 
Batterijen en Luxe Artikelen. 

Voor U iets koopen gaat dan eerst kijken bij 

HENKSCHUSLENBURG 

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 
Alléén. Groote Krocht 5-7 - Tel. 2974 

lste klas Reparatie-inrichting. ■■ DE WOLBAAL" Schoolplein 4 hoek Willemstraat Met deze berichten wij U, dat onze zaak a.s. DONDERDAG 
20 FEBRUARI weder GEOPEND zal zijn en wel van 's morgens 10 
tot 12 uur en 's middags van 2 tot 6 uur. 

Ontvangen een pracht collectie 

WOLLEN DAMES BLOUSES 

Prima Natuurzijde Kousen vanaf .... 98 et. 
Wollen Heeren Sokken vanaf 98 et. 

Alles oude kwaliteiten. 1 werkelijke Rijwielhersteller 
woont te ZANDVOORT. 

Het adres is: 

E C van Nieuwenhuizen 

Koningstraat 39 
„Gazelle" Rijwielen h* !KS en 

DECORATIE 

SCHILDERS Fa.K.v.d.MIJE&Zn. ZANDV.LA.AN No. 341 
WILLEMSTRAAT No.31 BENTVELD 
ZANDVOORT B'VELD Tel. 26119 Tel. ZANDVOORT 2363 
GLAS en VERFWAREN aaHBHBaBBBBBBBSBBHBBHaHflBBnHSHHB 

S LAAT ONS OOK EENS UW § 
5 FIJNE WASCH behandelen, g 

B Electr. WASCH-, STRIJK- en | 

5 GLANSINRICHTING „WEST" ■ 

■ HOOGEWEG 25 — TELEF. 2591 g 

S SPECIAAL ADRES VOOR HET BEHANDE- ■ 
g LEN VAN GORDIJNEN & FLANELLEN 5 
S SPORTKLEEDING. B 

■ OVERHEMDEN V.A. 28 — BOORDEN 8 CT. g 

BBBSBB «MiBSBBBBBBBBBBBBaBBBaBBaBB Iets wat U moet weten* 

De JONGE KEUR verzorgt uw 

smakelijk eten. 

Dinsdag: 

OSSETONG - EIERENSAUS. Woensdag: 

WARME HAM - SPINAZIE. Vrijdag: 
ZOUTEVISCH WORTELTJES. C. KEUR Jr. ZEESTRAAT SI — TELEF. 2023. «■«BBBBHHBBBBBBHMBBBBBaBBBBBBBBg 

| Woninginrichting § 
| J B A. van STRATEN % 

S ZANDVOORT. I 

a BEHANGER — STOFFEERDER S B MATRASSENMAKER g HALTESTRAAT 71 

BB«aBBSBHBBBBHBBBS«BBaaBBBH»HHB« TELEFOON 2316. | DE ZANDVOORTSCHE DWERG PAAP. 

Onder „eigenaardigheden in Haarlem en om- 
geving" kwam in het Haarl. Dagblad een beschrij- 
ving voor van den Zandvoortschen dwerg Paap. 
die een wel zeer kleine mensch was, nml. 76 cm. 
Zijn gewicht bedroeg ongeveer 28 pond. 

De dwerg Paap werd in 17S9 te Zandvoort ge- 
boren. Hij leidde een zwervend leven omdat hij 
zich overal voor geld liet zien. Meestal zocht hij 
daarvoor het kennisterrein op. maar hij genoot 
ook wel de eer voor enkele hoven te mogen ver- 
schijnen. Zeker is, dat Paap in 1828. dus toen hij 
39 jaar was in Dendermonde in België is over- 
leden. Er werd destijds verteld, dat hij daar 
vermoord werd omdat hij kleiner was dan een 
andere dwerg die daar tentoongesteld werd, maar 
bewezen is dit blijkbaar nooit. 

Het lijk van den dwerg werd naar Zandvoort 
gebracht, waar het in de dorpskerk werd bij- 
gezet. Er is in dien tijd beweerd, dat het stoffe- 
lijk overschot uit die kerk geroofd is en dat op 
dezelfde plaats en lijkje van een kind van 7 of 8 
jaar is neergezet. Ook over die bewering is nooit 
zekerheid verkregen. 

Zijn grafsteen is intertijd naar het „Frans Hals- 
Museum" te Haarlem overgebracht, waar zijn 
Meertjes eveneens een plaatsje kregen. 

MEJ. .T. A. VAN DEN ENDEN OVERLEDEN. 

Deze week overleed alhier op 79-jarigen leeftijd 
Mej. J. A. van den Enden, oud-hoofd der bewaar- 
school alhier. 

Weinig Zandvoorters en oud-Zandvoorters zul- 
len deze beminnelijke figuur, die zoo met haar 
dorp vergroeid was, niet hebben gekend 

Geboren in 1861 te Haarlem, vestigde mej. van 
den Enden zich in 1893 te Zandvoort als onder- 
wijzeres der bewaarschool, die indertijd werd on- 
dergebracht in een der oudste huizen van de 
plaats , het in 1845 gestichte gebouw, dat thans 
nog als de oude bewaarschool bekend staat. Tot 
1928 had mei. van den Enden de leiding over de 
school; in dat jaar ging zij met pensioen en kor- 
ten tijd daarna richtte de gemeente voor de school 
een nieuw gebouw op. 

De thans ontslapene heeft Zandvoort uiteraard 
het best gekend toen het nog 'niet een centrum 
vormde van het badleven. maar toen het niet an- 
ders was dan een visschersdorp. Allen, wier her- 
inneringen eveneens naar dit dorp teruggaan, zal 
de persoonlijkheid van de sympathieke onder- 
wijzeres uit hun kinderjaren nog lang bij blijven." HEBT GE u wel eens afge 
vraagd. hoe het 
met de grondstof- 
fen van den schilder staat? Nog is het niet te 
laat Uw huis goed te laten schilderen!! 
Vraagt nog heden prijsopgave. 

Firma KEUff &ZOON 

— TELEFOON 2979 TRAMSTRAAT 5 gHfflHBH8efflBSffiH^EfflaE®EBH&8BHBHBaBffi! (GLOEILAMPEN! 

H Door de steeds toenemende vraag zijn wij besloten vanaf heden de verkoop ffl 

8 van GLOEILAMPEN ter hand te nemen. H 

Wij zijn er in geslaagd de verkoop te verkrijgen van de ■ 

prima gasgevulde ■ 
GLOEILAMPE BB 

B van de Electrotechnische Industrie ESCO ELECTRIC N.V., welke in het 
bijzonder uitmunten door: 

■b Hoog lichtrendement. 

■h 1200 uren garantie. 

aai Speciale draad die goed bestand 
is tegen schokken. 

aai Lage prijs. 

Door een overeenkomst met de Fabrikant zijn wij in de gelegenheid U een 
SNELLE en GOEDE service te verleenen, in het bijzonder voor het 
nakomen van de garantie-bepalingen. 

De prijzen zijn 2s en 40 watt /o,87 

als volgt: 75 — 

100 

150 

200 /J.08 
. .ƒ1,27 
. .ƒ2,32 
..ƒ2,82 BB Het meest gesorteerd 
8 en ... 100 pet, service. 't Verkoopbureau H 

P. H. TEROL 5 

Groote Krocht 19 - Telefi 2558 Bi ■ Gasartikelen - Radio - Haarden - Stofzuigers ■ 

BaBHI3HHaHilMISaiHHBal--aHaSaMHHHH»SaHB DE BELANGSTELLING VOOR VITAMINE C. 

Een mededeeling van den voedingsraad. 

— Het voorlichtingsbureau van den Voedings- 
raad deelt het volgende mede: 

Den meesten lezers is in groote trekken de sa- 
menstelling van ons voedsel bekend. Voor een 
goede voeding zijn onmisbaar voldoende hoeveel- 
heden koolhydraten, vetten, eiwitten, zouten en 
vitamines. 

In het brandpunt van de belangstelling staan de 
vitamines. Deze belangstelling .geeft aanleiding 
hier over iets naders te zeggen en wel in het bij- 
zonder over het vitamine-C. Vitamines zijn stof- 
fen die in kleine hoeveelheden in liet voedsel 
voorkomen en onmisbaar zijn voor het leven. Vele 
van deze stoffen zijn chemisch bekend en kunnen 
zelfs bereid worden. Een te weinig van deze 
stoffen of het geheel afwezig zijn. doet een be- 
paalde ziekte ontstaan. Een afwezig zijn van het 
vitamine-C in de voeding roept de al sinds eeuwen 
aan zeelieden bekende en beruchte scheurbuik te 
voorschijn. Vroeger deden zich vaak scheurbuik- 
epidemieën voor aan het einde van den winter, 
meestal na het mislukken van den aardappeloogst. 
Ook bij zuigelingen die te eenzijdig gevoed worden 
kunnen zich door gebrek aan vitamine-C ernstige 
ziekteverschijnselen voordoen. Een tekort aan Vi- 
tamine-C geeft bovendien minder weerstand tegen 
infectieziekten. Tot nu toe hebben zich in Neder- 
land geen zieken als gevolg van een gebrek aan 
vitamine-C voorgedaan. 

Het vitamine-C bevindt zich in ruime hoeveel- 
heden in de meeste vruchten, waarbij bovenaan 
staan, sinaasappelen, grape fruit of pompelmoes, 
citroenen, rijpe tomaten en aardbeien. Ons volks- 
voedserbij uitnemendheid, de aardappel, bevat 
aanmerkelijke hoeveelheden, evenals de meeste 
groenten, zooals spruitjes, boerenkool, prei en 
koolrapen. 

Nu heeft de meening post gevat, dat er in Neder- 
land een tekort is aan vitamine-C bij de bevolking. 
Onder meer suggestieve illustraties in de dag- 
bladen, waarbij vitamine-C tabletjes worden uit- 
gereikt, niet geruststellend. Zooals de toestand 
echter op het oogenblik is. is er geen tekort aan 
vitamine-C. Dat de bevolking aan dit tekort zal 
gaan lijden, moet echter voorkomen worden. 

Hiervoor is in de eerste plaats noodig, dat de 
raadgevingen, uitgaande van den voedingsraad, 
met betrekking tot het bereiden van voedsel, zorg- 
vuldig worden uitgevoerd. Niet minder dan 50 
tot 60 %> van het vitamine-C gaat verloren bij on- 
doelmatige bereiding van de voeding. Langdurig 
en onjuist koken en het ondoelmatig gebruik van 
de hooikist vernietigen het vitamine-C. Dit alles 
kan voorkomen worden en waarborgt bij doelma- 
tige samenstelling van de voeding een voldoende 
vitamine-C voorziening van den mensch. 

Gevallen zijn bekend waarbij gezinnen guldens 
per week uitgeven aan vitamine-C tabletjes zon- 
der medisch voorschrift en waarbij dit geld ont- 
trokken wordt aan het gezinsinkomen. Hiervoor 
in de plaats konden beter voedingsmiddelen ge- 
kocht worden, die naast vitamine-C alle overige 
bestanddeelen bevatten. 

De voedingsraad is voortdurend waakzaam om 
een onverhoopt tekort te kunnen achterhalen en 
heeft zijn maatregelen hiervoor reeds genomen. 
Dit geldt evenzoo voor de overige vitamines. Godsdienstoefeningen 

NED. HERV. GEMEENTE. 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: 

Ds. D. TROMP. Doopsbediening. 

n.m. 5 uur: C.A.F. VAN STIPRIAAN LUïSCIUS.. 
Hulpprediker „Vergeef ons onze zonden gelijk ook 
wij vergeven onze schuldenaren". 
Aerdenhout (Jeugdgebouw Leeuwerikenlaan). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: 
C.A.F. VAN STIPRIAAN LUïSCIUS. Hulnnrediker. 

Gereformeerde Kerk (Julianaweg, hk. Emmaweg). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Dr. RA. WAANING 
n.m. 3 uur: Dr. N.A. WAANING. 

Gereformeerde Kerk in H.V. (Brederodestraat)- 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: Ds. P. v.d. VLOED. 

PAROCHIE v.d. H. AGATHA. 

Zondag 16 Febr. Sexagesima. De.H.H. Missen 
om 7.30, 9 uur en 10.30 de Hoogmis; Algem. H. 
Communie voor de Dames-Congregatie onder de 
H. Mis van 7.30; collecte voor de Kathedraal te 
Haarlem; om 12.30 voorbereiding voor de plech- 
tige geloofsbelijdenis; om 6 uur Maria-Lof met 
rozenhoedje (lied 43). 

Woensdag, om 6 uur Lof ter eere v.d. H. Josenh 
met rozenhoedje (lied 60). 

Zaterdag v. 4-7 uur gelegenheid om te biechten. " 

Zondag 23 Febr. Ouinauagesima. De H.H. Mis- 
sen om 7.30. 9 uur en 10.30 de Hoogmis-, Algem. 
H. Communie voor de Heeren-Congregatie onder 
de H. Mis van 7.30 uur. 

NEDERL ISRAËL. GEMEENTE - ZANDVOORT 

15 Febr. Einde v.d. Sabbath te 7.36. uur. 

21 Febr. Aanvang v.d. Sabbath te 6.30 uur. 

22 Febr. Einde v.d. Sabbath te 7.49 uur. 
Op Zaterdag begint: de Ochtenddienst te 9 uur., 
de Leeroefening te 2 uur. 
de Middagdienst te 2.30 uur. 

Ned. Prot. Bond, (Gebouw Brugstraat 15). 

Zondag a.s. n.m. 5 uur: 

Dr. W. BANNING van Bentveld._ 
Zondagsschool van 12-1 uur. "" """ "•"" 
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 
Zondagmiddag 3 uur samenkomst in de Oude 
Bewaarschool, Duinweg. 
Spr. J.W. van ZEUL. ZANDV. TOONEELVEREENIGING „PHOENIX". 

De opvoering door bovengenoemde vereem'ging: 
van „Op 't kantje af', die op Zaterdag 22 Febr. 
a.s. in „Groot Badhuis" gehouden zou worden, ia 
tot nader aankondiging uitgesteld. 

ZOMERPRACHT 1941. 

Wij brengen onder de aandacht van onze lezers 
dat 't nieuwe modealbum Zcmerpracht 1941 begin 
Maart a.s. zal verschijnen. 

De prijs van dit modealbum is in verband met 
de voorgeschreven prijsverhooging op boeken e.a. 
van 60 op 65 cent gebracht. 

Hoewel de oplage wederom is vergroot, raden- 
wij onze' lezers aan vroegtijdig te bestellen, ten- 
einde teleurstelling te voorkomen. Mede door het 
ontbreken van vele buitenlandsche modeboeken 
zal de vraag naar Zomerpracht 1941 zeer groot zijit 

Bestellingen worden nu reeds aangenomen in 
V. J. van Petegem's Boekhandel (bij de flats) ook 
per telefoon 2793. Direct na verschijning wordt 
het modealbum dan thuis bezorgd. 

DE ZEEPBONNEN VOOR WASSCHERUEN. 

Eerst de bon. dan behandeling van de wasch. 

Zooals bekend, is ieder verplicht voor elke 
twintig kilogram droge vuile wasch. welke aait 
wasscheriien in behandeling wordt gegeven, een. 
zeepbon af te geven. 

In verband hiermede is thans voorgeschreven* . 
dat de wasscherijen eerst een bon van hun klanten 
in ontvangst dienen te nemen en eerst daarna eeit 
hoeveelheid van 20 Kg. waschgoed, hetzij ineens, 
hetzij bij gedeelten mogen behandelen. Deze rege- 
ling moest getroffen worden, omdat het voorge- 
komen is, dat de klanten hun zeepbonnen reeds te 
eigen behoeve hadden gebruikt, zoodat zij bü het 
terugbezorgen van de wasch geen zeepbonnen 
ter beschikking hadden voor de wasscheriien. 

Binnenkort zal worden overgegaan tot het uit- 
oefenen van een strenge controle op de wassche- 
rijen, zoodat dezen in haar eigen belang wordt 
aangeraden zich stipt aan bovenstaande bepalin- 
gen te houden. PASFOTO'S 

3 voor 35 cent 

(volgens voorsebrift). 

S. BOHEMEN 

ZEESTRAAT 23 

naast de Reddingsboot. > Betalend Logé 

Heer v.ff.h. 40er P. G. 
zoekt per 1 Maart cret- 
tisr tehuis bij familie of 
Dame v. Standing. Liefst 
oo Boulev. ±/75.-. 
Brieven met prijs onder 
no. 1161 Bureau ..De 
Zandvoorter" (Van Pe- 
tegem's Boekhandel). Strijkster 

gevraagd a. d. Stoom- 
wasscheril „Hollandia". 
Pakveldstraat. GEVRAAGD: 
Goed onderhouden 

Kinderwagen 

Brieven met prijs sen 
kleur onder no. 1162 
Bureau „De Zandvoori- 
ter" (Van Petescem's) 
Boekhandel). Gezocht 

vrij Huisje 

of gedeelte van groot 
huis, ongemeubileerd. ± 
ƒ4,25 per "week. Brieven 
onder no. 1163 Bureau 
„De Zandvoorter" (Van 
Petegem's Boekhandel). Naaimachine 

te kooo gevraagd in 
netten staat. Brieven on- 
der no. 1164 Bureau ..De 
Zandvoorter" (Van Pe- 
tegem's Boekhandel). FLINKE Loopjongen 

gevraagd aanm. Fa. A. 
BAKELS, Kerkstraat 31. Net Dagmeisje 

gevraagd, zelfst. kunn. 
werken en koken in klein 
gezin, 2 pers. Aan te 
melden Marisstraat 3211. TE KOOP: 

HUIS 

best. uit onder- en bo- 
venverdieping. Koopprijs 
ƒ4300*-. Brieven onder 
no. 1165 Bureau „De 
Zandvoorter" (Van Pe- 
tegem's Boekhandel). Cocosmat 

of 

Vloerkleed 

gebruikt, doch in goede 
staat te koop gevr. maat 
2X3 meter. Adres te 
vernemen Bureau van 
dit blad. Te koop: 

Zwart Emallle FORNUIS 

76 X 85 cm. en vierkante 

mooie kachel, in goeden 

staat. 

Gebr. VERSTEEGE, 

Dorpsplein. CARNO-Bouillonfabriek 

Op onze inpakafdeeling kunnen nog enkele nette 

beschaafde 


meisjes 
geplaatst 


worden. Aanmelden Zaterdag 2-4. 


Hoogewe 
ER 


g 56. 
HOOG WAT 
Zaterdag 


voorm. 7.20 


's nam. 


6.41 


Zondag 


8.03 


n 


8.26 


Maandag 


8.49 


» 


9.13 


Dinsdag 


9.38 


» 


10.06 


Woensdag 


! „ 10.35 


n 


11.08 


Donderdag „ 11.47 


>f 


12.31 


Vrijdag 


1.17 


t »»^ 


— .— OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
VOETBALVEREENIGING „ZANDVOORT". 

Na de vele weken van gedwongen rust, bestaat 
de mogelijkheid, dat a.s. Zondag weer gevoetbald 
zal worden. "" 

ZandvoortI krijgt een zware thuiswedstrijd te 
spelen tegen Bloemendaal. In de uitwedstrijd te- 
gen de witten heeft Zandvoort het niet verder 
dan een gelijk spel kunnen brengen. De geel- 
blauwen zullen natuurlijk al het mogelijke doen 
om zich op de bovenste plaats te handhaven. In- 
dien het weer mee werkt, belooft het een span- 
nende wedstrijd te worden. 

Zandvoort II is vrij evenals Zandvoort III. Ook 
de reeds vastgestelde wedstrijd Zandvoort IV— 
Spaarnevogels III is ter elfder ure uitgesteld ge- 
worden. Beide junioren elfallen moeten echter 
spelen. 

Het volledige programma luidt als volgt: 

" Zandvoort I— Bloemendaal I 2 uur. 

E.H.S. A jun. — Zandvoort A iun. 11 uur. 
Zeemeeuwen jun. — Zandvoort B iun. 11 uur. 

We verzoeken de spelers van het eerste en 
tweede elftal om vooral de training op Woens- 
dagavond trouw te bezoeken, welke plaats vindt 
in de groote zaal van „Ons Huis". 

J.K. 

VOETBAL — OVERZICHT „DE ZEEMEEUWEN" 

Het is te hopen dat Koning Winter nu definitief 
afscheid heeft genomen en er a.s. Zondag weer 
gevoetbald kan worden. Het verloop van de com- 
petitie en de vorm der elftallen is met de lang- 
durige stagnatie wel erg getroffen. 

Voor Zeemeeuwen I staat op het programma een 
uitwedstrijd tegen Ripperda te Haarlem, terwijl 
Zeemeeuwen II thuis speelt tegen H.B.C. II Lagere 
elftallen volgens programma 28 Januari. 

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O.S.S. 
Secr.: Haarlemmerstraat 68. 

Ter voorbereiding van onze jaarvergadering, 
welke zooals bekend op 4 Maart a.s. plaats vindt, 
wordt op Maandag 24 Februari een bestuursver- 
gadering gehouden. Eventueel te behandelen 
voorstellen moeten vóór genoemden datum bij het 
secretariaat zijn ingediend. 

De damesles van Maandagavond vangt in den 
vervolge aan om 8 uur precies. Neemt allen hier 
goede nota van!! 

E. BOS & Zonen 

HALTESTRAAT 28. Telefoon 2112 en 
HALTESTRAAT 62a. Telefoon 2290 

zijn heden ruim voorzien van alle soorten 
Groenten. Fruit en Aardappelen tegen sterk 
concurreerende prijzem 

Heeft u onze eigen inmaak al eens geprobeerd, 
zooals: Snljboontjes. Andijvie, Spercieboontjes en 
Zuurkool? Iets bijzonders, direct gaar. gewone 
prijzen. - Ook hebben wij ontvangen een pracht 
partijtje JAM van Hero en Betuwe in potten en 
blikken van 1 pond; 5 pond; 8 pond 10 pond en 
30 pond. Doet Uw voordeel en koopt deze Jam!! 
Wij hebben nog vele artikelen, te veel om ze 
nier neer te schrijven. Komt U eens kijken; U 
zult er geen spijt van hebben. Alles wordt aan 
huis bezorgd. E. BOS. Jongeman N.S.B.-er zoekt 

net Kosthuis 

Brieven met prijs onder 
no. 1166 Bureau „De 
Zandvoorter" (Van Pete- 
gem's Boekhandel). Juffrouw vraagt 

Kost en Inwoning 

voor winter en zomer. 
Brieven onder letter A 
Bureau „De Zandvoorter" 
(Van Petegem's Boek- 
handel). Eet ons BROOD 
Bakkerij,,WILLY* 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. S. VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 

Beddenmaker 

BllderdUkstraat 7. 

BHUjke orllzen MEVROUW. 

Weet U waar U de 
Fijnste Boter, Kaas en 
Eieren kunt koopen? !n 
;,De Kaas en Eiermiln". 
van Th. v. Haastrecht, 
Swaluëstraat 6. Tel. 2081 W.WE3ER 

LOODGIETER 

Diaconieh.str.34 TeL2917 en Rijwielhandel 

H. Gansner - P.Heinst-12 
Burg. Engelbertsstr. 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden GD kachels BURGERLIJKE STAND. 

Opgave van 7 t/m 13 Febr. 1941. 

GEBOREN: 
Ingrïd Juliana, dochter van H.M. Hansen en 
J. A. G. Jonckheer, Burg. Engelbertsstraat 93. 

ONDERTROUWD: 

A. Cluwen en R.E. Misdorp. Brederodestraat 29. 
GETROUWD: 

J. P. Prinsen en J. Molenaar, Lange Poellaan 15. 

Haarlem. 

OVERLEDEN: 
J.H. Buijs, 39 jaren, wonende te Amsterdam. 
J. M. C. Michon, echtgenoote van P. G. Over- 
duin, oud 31 jaren, Brederodestraat 171. 
J.A. van den Enden, oud 79 jaren. Dr Gerke- 
straat 10. 

D. de Nes, oud 15 maanden wonende te Haarlem 
M. v.d. Plas, oud 64 jaren. Bentveldweg 11. TOONEELAVOND 
TEN BATE VAN „WINTERHULP". 

Van het Comité der plaatselijke Tooneelvereeni- 
gingen, is het initiatief uitgegaan om een tooneel- 
avond te geven, waarvan de opbrengst ten goede 
zou komen aan de Stichting „Winterhulp". 

Dit aanbod is door de leiding van Winterhulp 
in dank aanvaard, en de voorbereidingen voor 
dezen avond, welke georganiseerd zal worden in 
de Tooneelzaal van „Groot Badhuis" zijn reeds 
in een vergevorderd stadium. 

Op 15 of 22 Maart zal dezen avond plaats vin- 
den. Opgevoerd zal worden het blijspel „'t Cafè- 
tje" een stuk uit de bekende Fransche school met 
haar bijzonder fijn cachet. 

Getracht zal worden de entreeprijs zoo laag 
mogelijk té stellen bijv. 60 cent. zoodat ieder in 
staat zal zijn iets goeds te zien en iets goeds 
tevens te doen. 

Ook worden pogingen in het werk gesteld den 
avond met een bal te besluiten. 

Nadere gegevens zullen t.z.t. nog worden gepu- 
bliceerd. Spaart UW PUNTEN niet op [ 

nu wij thans nog de oude prima kwali- 
teiten voorradig hebben. 

KLEEDINGMAGAZIJN Fa. v. HENSEN 

COUPEUR-BONTWERKER GROOTE KROCHT 23. 

In org. Engelsche WIND-JACKS hebben 
wij nog een prima sorteering. 

Ook voor reparaties en veranderingen. 't Wonder v» Zandvoort 

is en blijft HET ADRES voor de 

HUISVROUW! Aschzeeften 

Keukentafels. 

Trappen, per tree 

Handdoekrekjes 

3 klaps Handdoekrekies 

Afdruipbakken 

Strijkplanken 

Wringerbokken 

Bleekpoeder zeefjes 

Broodplanken 

Messenbakken 

Poetsdoozen 

Kambakies 

Zinken Teilen 
Zinken Aschketels 
Zinken Waschketels 

Hamsterflesschen 45 cent 
K.T.S. Blikken Gasaanstekers 20 en 45 cent 
Steentjes op kaarten van 

5 stuks 10 cent 

RECLAME 

Alleen Zaterdag 

2 rol Closetpapier voor 17 cent 

2 bus Schura 17 cent 

1 tube Zwarte Kat 10 cent 

2 zakles Blauw 10 cent Keukenuitrusting in kleuren blauw, cream en groen. 
Tafel-, Thee- en Ontbijtserviezen - Tafelmessen en 
Tafellepels en Vorken. 

MT Groote sorteering SOLA-ARTI KELEN -flRB 

Prima GORDIJNSTOF zonder punten. 

Schoorsteenloopers - Tafelkleeden 

Slaapkamerkastjes en Poefs 

H ET WO N DER 

van ZANDVOORT daar koopt U het best. 
SWALUËSTR. 9 Tel. 2418 HALTESTR. 7 ♦ 
♦ 

♦ V. J, van Petegem's Leesbibliotheek Burg. Engelbertsstraat 11 

Nieuwe boeken Telefoon 2793. 7193 Valentine, De blauwe reiger. Humor, roman 

7194 Bolt, Ben, De groene lantaarn; Avont. 

7195 Courths-Mahler, H-. Een liefde voor eeuwig; roman 

7196 Cody, Stone, Galgenaas, Cowboy 
7197" Drake, D„ De valk grijpt in; Crim. 

7198 Livingston Hill, G, Michaël, haar held; roman 

7199 Miller, A. D., Romantiek in de keuken 

7200 Ralne, W. Macleod, Hard tegen hard; Wild-West 

7201 Rellly, H.. Moord in de apenkamer; Det. 

7202 Tiaden, H-., Don Juan is onschuldig 

7203 Zahn, E., De eeuwige wegen der liefdei ♦ 
♦ TEL 2340 ZANDVOORT 
DAMESKAPSALON 

„VOTRE BEAUTÉ" GEVESTIGD SEDERT 1933 

BADHUISPLEIN 3 
TELEFOON 2206 

ZEER MODERN INGERICHT 

NIEUWSTE MACHINES 

^« VAKKUNDIG GEDIPLOMEERD PERSONEEL «f 

Specialiteit in PERMANENT-WAVE 

en HAARVERVEN 

Een coiffure naar Uw type | WIJ WIJZEN er nog eens ' 
op, dat goede repa- 
ratie een behoud voor 
uw schoenen is. Wij ver-I 
werken uitsluitend eerstel 
kwaliteit kernlader en zijn | 
speciaal ingericht voor| 
fijne reparatie. lliiiiiül ELECTRISCHE 
SCHOENMAKERIJ 

TELEFOON 2289 MEEST MODERNE INRICHTING 
VOOR ZANDVOORT 
EN OMSTREKEN 

■ 

Onder Rijkstoezicht 

gediplomeerd 

a 

Schoenen vergrooten 
en verwijden met 

de allernieuwste 

vergrootmachine. Nieuwe Amsterdamsche Courant 

ALGEMEEN HANDELSBLAD 

óók per week ! 

Prijs 47 cent Ondergeteekende wenscht een WEEK-ABONNEMENT 

op het „Algemeen Handelsblad", ingaande 

Naam: 

Adres: ~ Te bezorgen bij het Agentschap te Zandvoort: Boekhandel 
VAN PETEGEM - Burg. Engelbertsstraatl 1 - Telef. 2793 
Gymnastiek 
Schoenen „DE PRIJSBREKER" 

Hebt gij bij afwasch ongeluk 
en breekt ge een kon en schotel stuk 
wel ga met spoed dan naar de Krocht 
wat nieuwe kopjes er gekocht. 

„De Prijsbreker" dat is de man 
die U de kopjes geven kan, 
uit ruime keus voor weinig geld, 
daar is een elk nu op gesteld. 

Als 't kopje uit Uw handen glijdt 
treur niet om die onhandigheid, 
„De Prijsbreker" stelt niet teleur 
brengt U weer in een goed humeur. 

ZANDVOORTS 

GOEDKOOPSTE 

ZAAK WIJ GAAN RUSTIG 
DOOR MET DE VERKOOP 

van onze VELE artikelen en alles nog- tegen 
oude prijzen» Deze week speciale aanbieding 
WASCHTEILEN, WASCHKETELS, WASCH- 
BORDEN, WRINGERS, WRINGERBOKKEN, 
DROOGREKJES, DRAAD, TOUW en 
WASCHKNIJPERS. Tevens voorradig PH SLIPS goedgekeurde 

blauwe Lampjes - Batterijen 
Dunne Staaf batterijen bij ons 16 et Zie ook onze Etalage 

Alleen 

„DE PRIJSBREKER" 

is werkelijk goedkoop Groote Krocht 36 Groote Krocht 30-32-36 

TELEFOON 2603 ONZE VOEDING 

in DISTRIBUTIETIJD 

van R. LOTGERING— HILDEBRAND. 

Prijs ao cent 

Voorhanden in VAN PETEGEM's Boekhandel. 
Burgem. Engelbertsstraat 11 — Telef. 2793. ■■nBBBSHBHaHUHaaSHHBBBaBBMB 

iTHIJMSTROOPi 

S met HONING : 

■ B 

■ Zeer verzachtend B 
g bij HOEST en VERKOUDHEID. ■ 

8 Drogisterij 3 

S J. C A. STIJNIS £ 

■ ORANJESTRAAT 7 — TELEF. 2327. fl 

■BBBaBaaaaaBBBBBBaflBBBBaBBaBBaBB F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van: STUCADOORS- WIT- en 
WATERVERFWERKEN 1 

Zeer billijke prijzen. 

ADRES: ZEESTRAAT 29 - TELEF. 220S Café-Restaurant 
„MUSTERT" Zondags DANCING van 3—6.30 uur. •****■ I M BO W ftMNMM Er zijn nog 
tientallen artikelen 

zonder punten verkrijgbaar. 

Schitterende collectie Handwerken. Vilten vesten. 
heerlijk warm. dames-, heeren- en kinderhand- 
schoenen, uitgebreide collectie luxe porcelein. 
glas- en aardewerk. 

Magazijn „LB BELLE" 

GROOTE KROCHT 11 — TELEF. 2754. Voor kleine annonces 

als te koop, ter overname, te huur aangeboden, 
enz., geldt steeds 

„DE ZANDVOORTER" 

Uitgever Van Petegem, Burgem. Engelbertsstr. 11. 
Telef. 2793. Kleine annonces vanaf 30 cent. 

Annonces worden ook aangenomen in ons Bij- 
kantoor: Haltestraat 31. Boekh./Leesbibiliotheek 
„DE KLEINE WINST'. Kwakzalverij en ELECTRISCHE APPARATEN. 

iWij lezen in het Maandblad tegen de kwakzalverij: 

Een onzer lezers die 'n reclamevoordracht over 
hoogfrequentie-apparaten en radiummiddeltjes 
heeft bijgewoond, vraagt ons een artikel te wijden 
aan de uitwerkselen en de geneeskundige kracht, 
toegeschreven aan de bestraling door middel van 
die apparaten. 

Dit doen wij des te liever, daar in het alge- 
meen de menschen zoo goed als niets van al deze 
moderne behandeling en apparaten afweten en 
dan ook argeloos gelooven al hetgeen een handig 
reclame-verkooper met een radde tong hun weet 
op te disselen aangaande de fantastische uitwer- 
kingen en de wonderbare genezingskracht van dit 
of dat hoogfrequentie-apparaat „dat ook in vele 
gevallen, daar geholpen heeft, waar reeds alle 
andere genezingsmethoden geheel en al gefaald 
hebben". 

U kent ze alle wel die apparaten: Men vindt ze 
links en rechts in de uitstalling van de winkels; 
zelfs de groote crediethuizen zouden zich niet op 
de hoogte hunner taak achten, indien ze deze niet 
konden leveren tegen maandeli ; ksche afkortingen. 
Elke coiffeur, die zich respekteert, zorgt ervoor 
dat hij zulk een apparaatje in huis heeft om tegen 
een billijke vergoeding ie gezicht er mede te 
masseeren. Af en toe vind ie wel in je brieven- 
bus een reclamebriefje met de afbeeldingen van 
deze toestellen en de onvermijdelijke getuigschrif- 
ten van Mr. D. te Geeraadsbergen en Mme. K. M. 
uit Zoefenaaie, die aan de gansche wereld ge- 
tuigenis afleggen van hun mirakuleuze genezing, 
dank zij het apparaat van Mr. X. Gelukkig zijt 
ge, als een handelsreiziger U nog niet is komen 
doorzagen om zoo'n dingetje, dat maar een slor- 
dige ƒ100 of ƒ200,- kost. te koopen! 

't Zijn mooie dingetjes die kastjes: van buiten 
schoon zwart in percaline en van binnen gekleurd 
fluweel. Daarbij een heeleboel glazen buisjes in 
allerlei grillige vormen, enfin, zooiets heelemaal 
mysterieus en tooverachtig. En als ie zoo een 
glazen buis in je handen moogt houden en je trekt 
er vonken uit. dan geeft ie dat zoo een gevoel 
van verheven te zijn boven de vulgaire massa die 
het geluk niet heeft zoo'n tooverkastje te bezitten. 
Je gevoelt je een heelen baas, omdat je dat spel 
in gang kunt zetten en denkt meer te weten en te 
kunnen dan de overigen, al begrijp ie nu ook 
geen sikkepit van al wat er in dat tuig gebeurt. 

De huisgenooten bekijken U met bewonderende 
blikken en benijden, ze beginnen U zoo een beetje 
als een über-mensch te aanschouwen, als een 
halve god der electriciteit. 

Als ze zoo een ding gekocht hebben, dan den- 
ken de menschen dat zij nu een machientje voor 
ultra-violette stralen in handen hebben. Ultra- 
violet licht moet immers blauw zien niet? Want 
waarom zou men het anders violet heeten? Ja, 
als je dat ding in gang zet, dan krijg ie wel een 
blauw licht in de glazen buisjes, maar ultra- 
violet licht is dat nu juist nietl Uit de buisjes kan 
trouwens nooit ultra-violet licht doorkomen, 
doodeenvoudig omdat de üïtra-violette stralen 
niet door glas heen kunnen gaan: het glas houdt 
deze stralen tegen en slorpt ze op. Nu bestaan 
er wel van deze apparaten die ultra-violet licht 
afgeven, maar dan zijn de buisjes geheel speciaal 
vervaardigd zij bevatten dan 'n beetje kwik en zijn 
gemaakt niet uit glas, maar uit kwarts, omdat dit 
in tegenstelling met het glas. wel de ultra-violette 
stralen doorlaat. Doch kwarts is heel duur: zoo'n 
enkel buisje kost maar eventjes viif-en-zeventig 
gulden. Dan begrijp je ook dat zulke kwarts- 
buisjes niet te vinden zijn in het kastje dat je 
koopt. 

Met deze buisjes kan men slechts een tweetal 
werkingen verrichten. Als men een buisje ge- 
bruikt dat in een punt eindigt, en men houdt dat tegen de huid. dan ontspringt er een vonk. die 
sterk genoeg is om de huid op een klein plaatsje 
te verbranden. Aldus kan men de huis ontdoen 
van een heele reeks kleine aanwassen, zooals 
wratten, die bestaan uit een week weefsel, dat 
zich gemakkelijk door de electrische vonk laat 
vernietigen. 

Wanneer men nu echter een buisje gaat gebrui- 
ken, dat voorzien is van een tamelijk plat vlak 
of van een schijf, dan bekomt men een geheel 
andere werking. De electriciteit wordt dan niet 
meer opgeslorpt op een bepaald punt, maar werkt 
op een veel grootere oppervlakte en bijgevolg is 
hare werking ook meer verspreid en verdeeld. 
Als het buisje op geringen afstand van de huid 
gehouden wordt, dan ontspringen er overal kleine 
vonkjes tusschen de glazen buis en de huid. Het 
overspringen van deze vonkjes veroorzaakt een 
licht gevoel van branding en slaat heel kleine op- 
pervlakkige wondjes in de huid. Deze elektrische 
prikkeling veroorzaakt nogal spoedig een plaat- 
selijk rood worden van de huid. Zooals U weet 
is dit rood worden juist een gevolg van een ver- 
wijding der bloedvaten in de huid en op deze 
manier komt er dus meer bloed toegestroomd op 
de plaats waar de electriciteit wordt toegepast. 

Zooals u ziet verkrijgt men met deze elec- 
trische toestellen juist denzelfden uitslag met de 
van ouds gekende mosterdpleisters, met dit ver- 
schil nochtans dat de mosterdpleisters een veel 
sterkere werking vertoonen. Maar een mosterd- 
pleister is iets van den ouden tijd en een mensch 
van de twintigste eeuw. van den vooruitgang, 
moet zich natuurlijk op een ultra-moderne ma- 
nier laten behandelen en dus zeker met electrici- 
teit. 

Deze vorm van toepassing kan in enkele goed 
gekozen gevallen wel eenigen dienst bewijzen. 
Zoo bijv. in sommige wel bepaalde gevallen van 
haaruitval. 

Hier zal het rood worden van de huid. ten ge- 
volge van de electrische prikkeling, een betere 
bloedvoorziening en dus ook een betere voeding 
van den haarwortel veroorzaken. En zoo kan 
een dagelijksche toepassing van dezen vorm van 
electriciteit wel eenigermate den groei van het 
haar bespoedigen. Maar dat kaalhoofdigen en per- 
sonen, die hun haar beginnen te verliezen, zich 
geen illusies maken: ook het electrische toestel 
is nog niet het ideale haargroeimiddel, dat zij met 
veel ijver aan het zoeken zijn! 

Bij sommige oppervlakkige en vage pijnen kan 
het toestelletje ook wel eenigen uitslag opleveren 
alweer langs den weg van een betere bloedvoor- 
ziening om. Doch in ernstige gevallen is er abso- 
luut niets mee te bereiken; al staat er op het 
strooibriefje in groote letters te lezen dat ..Het 
succes geeft bij bijna alle ziekten": Het speen 
verdwijnt ermee bij tooverslag, de dooven begin- 
nen te hooren, de beroemde „pilules orientales" 
zijn overbodig en overvleugeld; de leeliike meis- 
jes ontpoppen zich tot schoonheidskoninginnen en 
de zwaarlijvigen voelen hun vetkwabben smelten 
gelijk boter in de pan? Wie zou er dan zoo'n 
wonderding niet koopen? 

Trouwens, al wie een oogenblik nadenkt zal 
moeten toegeven dat er van al die toestelleties 
heel weinig genezende kracht kan uitgaan, om 
de goede reden dat deze dingen geen sterken 
electrischen stroom kunnen noch mogen leveren. 
Het geldt hier immers een handelszaakie: dus 
moeten er zooveel mogelijk van deze toestellen 
geplaatst worden bij Jan Publiek, dat nu eenmaal 
geen sikkepit van electriciteit afweet en ook niet 
weet hoe het er mee moet omspringen. Moest er 
nu een sterken stroom geleverd worden, dan zou 
het zeer gevaarlijk worden, wanneer Jan en Alle- 
man deze apparaatjes in handen krijgt en onge- 
lukken zouden zeker niet uitblijven. Daarom moe- ten deze toestellen electriciteit geven onder een 
vorm die geen kwaad kan. en die bijgevolg, ge- 
lust in de handen van leeken mag gegeven wor- 
den zonder gevaar op te leveren voor leven en 
gezondheid. Stel U maar eens voor. wat er zou 
gebeuren wanneer zoo een apparaat een stroom 
levert die in staat is de weefsels diep te branden, 
laat ons zeggen tot op een diepte van een centi- 
meter. Pa. die van stroomsterkte noch diepte- 
werking eenig benul heeft, zal eens' gauw een 
wratje op moeders wang wegbranden; volle 
stroom wordt opgezet en klaar is Kees. Maar als 
enkele dagen later de verbrande weefsels uit- 
vallen, dan staat moeder met een groote put in 
haar kaak! 

U begrijpt dus dat al deze apparaten geen diec- 
doordringende werking mogen hebben. Bijgevolg 
werken zij maar heel oppervlakkig en is hunne ge- 
nezende kracht dus ook zeer gering. 

Trouwens, een ernstige behandelingswijze en 
dergelijke apparaten hebben al die kermisachtige 
reclame niet noodig om opgang te maken. Zon- 
der publieke voordrachten, zonder strooibiljetten 
en zonder handelsreiziger vinden zij wel hun 
weg in de wetenschappelijke middens, die het 
naar waaide weten te schatten, wanneer zij' 
werkelijk iets te beteekenen hebben. 

Personen die zich alleen wenden tot het pu- 
bliek, dat van geneeskunde en van behandeling 
der ziekten niets afweet, om het allerlei appa- 
raten of geneesmiddelen aan te praten, zijn in den 
algemeenen regel gelijk te stellen met kwakzal- 
vers. Het beste wat men doen kan. wanneer men 
zoo gepraamd wordt om die electrische toestel- 
len te koopen. is raad te vragen aan een bevoegd 
persoon, die door zijn vak op de hoogte is van de 
geneeskundige electriciteit. Als men zoo handelt 
zal men nooit het gevaar loopen iets te koopen, 
dat achteraf blijkt volkomen waardeloos te zijn. 

Dr. H. Boucherii. HANDBALAFDEELING O.S.S. 
Secr.: P. v. Schuüenburg. Gr. Krocht 5. 

Daar het weer beter wordt, kunnen we weer 
aan onze wedstrijden beginnen. Het programma 
voor a.s. Zondag is als volgt: Dames O.S.S— 
Vriendschap II 2.30 uur. Heeren O. S. S — Vriend- 
schap II 3.30 uur 

Vrijdagavond half acht indoortraining door 
J.W. Duyff. Leden, blijf steeds trouw komen, het 
komt U allen ten goede. En nu een belangrijke 
mededeeling: Dinsdagavond 18 Februari 7.45 uur 
in gebouw Groote Krocht 20, voor alle handbal- 
leden een belangrijke bespreking. U krijgt per- 
soonlijk een convocatie, maar wij rekenen eron 
dat U alle aanwezig zult zijn. Nieuwe leden zoo- 
wel Dames als Heeren kunnen zich steeds opge- 
ven als lid bij de Handbalcommissie. Koopt Uw 

Luxe doozco Post bij VAN PETEGEM 

Drukker- Boekhandelaar 
Burg. Engelbertsstraat 11 VERGADERING 
NATIONAAL SOCIALISTISCHE BEWEGING. 

De N.S.B, hield Woensdagavond een vergade- 
ring in de groote zaal van „Zomerlust". tijdens 
welke de heer Vlekke gesproken heeft over „Wat 
is. wil en doet de N.S.B." 

Na het openingswoord van den Kringleider, den 
heer A. v. d. Geer, ving de heer Vlekke zijn rede 
aan. Spr. gaf allereerst 'een verklaring van de 
begrippen evolutie en revolutie, welke de ge- 
schiedenis der menschen door de eeuwen heen 
kenmerken. Dit om aan te toonen in welken tijd 
we nu stonden, dat we nu de grootse revolutie 
aller tijden beleefden. Spr. stelde de vraag: „Wat 
zijn de spanningen geweest die de revolutie heb- 
ben veroorzaakt" en beantwoordde haar door te 
wijzen op den strijd die Mussert en de zijnen ge- 
voerd hebben om ons volk te bevrijden uit de sla- 
vernij van het internationale jodendom, wat een 
totale degeneratie van den arbeider wist te be- 
werken. Deze elementen hebben alle voordeelen 
uitgebuit van onze beste karaktertrekken 

De heer Vlekke gaf hierna een uiteenzetting 
over de wijze waarop het Nationaal-Socialisme 
gegroeid was en constateerde daarbij steeds hoe 
alles samenspande om dat wat als heidendom be- 
titeld werd, te bestrijden. Spr. noemde den lOen 
Mei den geboortedag van de revolutie. Toen kwa- 
men de legers van den zoon uit den Oostmark 
over onze grenzen om ons volk te verlossen van 
alle verderfelijke invloeden. Hem zullen we, aldus 
ging spr. voort, evenals Willem van Oranje eens 
de Vader des Vaderlands noemen. 

Twee wegen stonden z.i. thans open. Die van 
den minsten weerstand. leidende tot het protec- 
toraat, en die van den meesten weerstand, leiden- 
de tot een Nationaal-Socialistisch-Nederland. 

Welke kiest gij? zoo vroeg de heer Vlekke. 
(Geroep van de laatste). 

Tot slot gaf spr. aan wat er van de Nationaal- 
Socialisten verwacht werd en wat de idealen wa- 
ïen waarvoor men streed, voor welks verwezen- 
lijking reeds de plannen klaar waren. Geen parle- 
mentaire democratie meer. maar één man om te 
beslissen wat gebeuren gaat. 

Spr. wees ten slotte nog op de tegenkanting 
welke de N.S.B, van kerkelijke zijde ondervond. 
Fel hekelde hij de geestelijkheid, die z.i. zoozeer 
misbruik maakte van de hun verleende macht, 
dat wanneer Christus naar beneden zou komen, 
hij ongetwijfeld inplaats van een touw met knoo- 
pen een machinegeweer mee zou nemen. Spr. 
vergeleek de kerken met een duiventil, waarin 
men zich thans buiten schot hield. Hij verwachtte 
dat de eenige weken terug tegen de N.S.B, ge- 
nomen maatregelen inzake het onthouden van de 
genade-middelen, dit jaar nog herroepen zouden 
worden. 

Met een laatste aansporing den strijd vol te 
houden besloot de heeT Vlekke zijn rede. welke 
met een daverend applaus beloond werd. Na de 
pauze werden een aantal vragen beantwoord. 

Zondagsmiddags DANSEN In GROOT BADHUIS. 

De gewoonte Zondagsmiddags te gaan dansen in 
Groot Badhuis vindt weer in ruimen kring navol- 
ging, 't Is er gezellig en de muziek van de Silver 
Stars is bijzonder goed. Zien we U er Zondag- 
middag ook. Vanaf f L50 gratis bedrukt Vlccschhouwerij 

H v. ELDIK ë Zn. 

SM EDESTRAAT 19 
TELEFOON 2616 Zaterdag geopend en verder 
vanaf Dinsdag de geheele 
week van 9 tot 1 uur geopend. DE TOPAAS. 

Hoewel de topaas in een groote ver- 
scheidenheid van kleuren wordt gevonden, 
zooals wit, geel, blauw, groen, zwart en rosé 
kende men aan de gele of saffraankleurige 
soort, afkomstig uit Brazilië in vroeger tij- 
den de. grootste tooverkracht toe. De Hin- 
doe's droegen dezen steen om gezondheid, 
omzichtigheid en schranderheid aan te 
kweeken en om een gewelddadigen dood 
tegen te gaan. De Romeinen beschouwden 
hem als een voorbehoedmiddel tegen pest 
gevaren bij reizen, brandwonden en long- 
aandoeningen. - 

BEDE. 

Waarom mijn God, hebt gij mij nu verlaten? 
ik vind u niet, waarheen ik mij ook wend, 
ik zoek u, doch zie enkel maar soldaten 
die als in wedloop, gaan tot 's werelds end. 

Ik voel mij klein, een nietig stofje aarde, 
dat opgenomen wordt in wervelwind, 
geen plaats meer heeft, en zonder 

een'ge waarde, 
ben ik uw schepsel nog, o Heer uw kind. 

Reik mij uw hand, o God, en leid 

mij veilig, 
langs het pad, dat ik schier onbegaanbaar 

acht; 
dat door het leed mij uwe liefde heilig, 
zoodat ik zie de plaats, waar Gij mij wacht 

Ria Draak— Groenveld r ri jaag £.\ peDma*rt 
Prijs der Advertentlën van 1 — 5 regels ƒ1.— 

Elke regel meer.. ƒ 0.20 (bil abonnement korting.) 
Abonnementsprijs: 75 cents per drie maanden 
Losse Nummers 10 et VOOR DE BADPLAATS 

MET BADGASTENLIJST UITGAVE: V. J. VAN PETEGEM'S DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr, 11 - Tel, 2793 - Postglro: 67851 

Correspondentie-adres : 
DE ZANDVOORTER : ZANDVOORT THEATER „M0N0PQLE" 

TELEFOON 2550 - DIR.: GEBR. KOPER - STATIONSPLEIN 

ZATERDAG 22. ZONDAG 23 en MAANDAG 24 Febr. aanvang 
half S, 3 DAGEN! 3 Opvoeringen van een grandioos filmwerk! HEINBICH 6E0BGE 
POSTMEESTER DE POSTMEESTER 

met H1LDE KRAHL 
S1EGFRIED BREUER . HANS HOLT 

Een der hoogtepunten van het filmseizoen. Een voortreffelijke, 
boeiende en aangrijpende film, die tot de beste van den laatsten 
tijd behoort. 

UIT DE PERS Een der schoonste en aangrijpendste iilms 

van het seizoen Een meesterlijk behandelt gegeven 

Een Wien-film der U.F.A. VERDER EEN .SUBLIEM BI.IPROGRAMMA. 

In ons voorprogramma: 
TOBIS HOLLANDSCH NIEUWS. U.F.A.-NIEUWS 

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles-Balcon 75. Loge 90 et. 
Enree militairen: Parket 20; Parterre 30; Stalles-Balcon 45; 
Loge 50 et. TOEGANG BOVEN 18 JAAR. 

Zondagmiddag ha5f 3 FamiSse-SViaiJnee 

opvoering van de HOLLANDSCHE FILMKLUCHT vervaar- 
digd door de U.F.A. „EEN OERKOMISCH FILMWERK waarbij de lachsalvo's niet 
uit de zaal zijn. - Entree 20 - 30 en 40 cent, 

DONDERDAG 27 FEBRUARI - HALF ACHT 

POPULAIRE V OOR STELLING 

opvoering van het monumentale filmwerk: 

DE INDISCHE GRAFTEMPEL 

De Tijger van Escfanapoer 

' Naa> den roman" „Das Indisch GrabmaV' van THÊA VON 
HARROU. met FRITS VAN DONGEN - LA JANA'- THEO 
LINGEN en vele anderen. 

Een buitengewoon Igroótsch en spannend filmwerk - Drie 
maanden filmde EICHBERG met zijn staf en spelers in Indië, 
waardoor .opnamen ontstaan zijn, zooals nimmer in een film 
vertoond werden. C . „ > w 

TOEGANG BOVEN DE 14 JAAR. • Entree 30 - 54 en 75 cfe Voor RA DE O - van Keulen 

VERHUUR Philips Radiotoestellen per maand enz. ELECTROTECHN.BUREAU 

J.H.vbh KEULEN DIACONIEHUISSTR.24 ZANDVOORT 

TEL.2J?? 

Distributie van Gas en electra. 

Kookt nu zuinig op een Electrische of gasspaar- 
brander. 10 uur branden voor 1 cent. Groote voor- 
raad - zie etalage. LENTEDAG. 

De aarde die in 't zonlicht baadt 
schudt van zich 't witte sneeuwgewaad. 
langs groene blaadjes teer en fijn 
die nauwelijks ontloken zijn 
gaat d'adem van den zuidenwind, 
een fluistering van 't Lentekind 

Hoog trekt de nevelsluier op 

en 't blauw klinkt door üeii ' booihentop. 

een groen gewaad verfijnd en hecht 

wordt over 't kale veld gelegd. 

De Lente heeft met schut're-tred 

heur voeten op de aard' gezet. 

Ria Draak— Groenveld. TOB-NIET NIEUWS. 
Secr.: J. Keuningjr. Prinsenhof straat 3. 

De opkomst van Zondag j.1. was naar omstan- 
digheden zeer goed. De belangstelling voor het 
kienen was groot, wat ook niet behoeft te ver- 
wonderen, "daar het bestuur voor goede prijzen 
had gezorgd, o.a. een taart en een fruitmand. 

Ook de speciale attractie voor de dames viel in 
goede aarde en de aanwezigen hebben er dan ook 
veel pret om gehad. De wegblijvers misten heel 
wat. 

Voor aanstaande Zondag hebben we weer een 
aardig programma samengesteld o.a. „Two boys 
and a guitar", en eenige prijsdansen. 

Mogen wij dan ook alle Tob-met leden opwek- 
ken om de Zondagavonden in de „Loefhoeck" door 
te brengen De stemming bij Tob-Niet is beschaafd 
en gezellig. Wij gaan op dezelfde wijze door, zoo- 
als we dat gewend zijn. 

Er kunnen zich nog eenige nieuwe leden aan- 
melden, vooral dames. Mogen wij de nieuwe leden 
verzoeken, zich schriftelijk op te geven bij het 
secretariaat van de Tob-Niet Club. 

Deze aanmeldingen moeten vóór de Zondag van 
iedere week geschieden. Introducties a. ƒ0,30 zijn 
te verkrijgen bij den heer C. Schaap, Swaluëstr. 
9. Telefoon 2418. Dus Tob-Niet leden wacht niet 
langer af, maar komt allen Zondag 23 Febr. naar 
de „Loefhoeck", U zult er geen spijt van hebben. 
Aanvang 7.30 uur. Einde '11 uur. 

HUWELIJK. 

Donderdag 20 Febr. werden alhier in den echt 
. verbonden de heer Will Hildering leidere van 'de 
bekende Dansband „The Gold Stars" en Mej. 
M.J. • Damus. 

Er bestond voor dit huwelijijk veel belangstelling. 
Dit bleefc tfns wel in het bijzonder. ter receptie in 
Huize ;,De Loefhoeck", waaraan vooraf ging een 
maaltijd bij Keur aan de Zeestraat. Het geweldige 
aantal bloemstukken— waarvan -zelfs enkele uit 
het buitenland — maakte het den heer Kiefer mo- 
gelijk de receptiezaal te herscheppen in een bloe- 
mentuin, waar het gelukkige bruidspaar een 
stroom van gelukwenschen ontving. Kunnen we 
nog vermelden dat de heer Hildering voor zijn 
band toendertijd het eerste contract met den heer 
Kiefer sloot en deze — nu dè bandleider' een con- 
tract voor het leven aanging — alles gedaan 
heeft om dezen blijden dag voor hem en de. zijnen 
tot een onvergetelijke) te maken, ... nnnnnnrinq nrfn ijnnnnnnnnoaBDnnnnnnDgDDDaDaDDODDDQDB 

a - 8 Breng ook eens een gezelligen avond | 

door in de om z'n intimiteit geroemde H 
van het GROOT BADHUIS § U amuseert zich er zeker! D 
a 
a 

D 

a 

D 
□ 
□ 
□ 

o 

a 
□ 
□ 

D 

a 
n 
a 
□ 
□ 
□ 
a 

5 we tretien eikaar in ae «ukmaimjic-dak. q 

D D 

anDOQDaaaanDaanannnnDcnanoDDnnponnaGDananDonuuuU Zondagmiddag DüfMSEN HEN HILDERING and nis SILVER STARS 3 
Volledige bezetting. 8 We treffen elkaar in de NORMANDIE-BAR. w rawwwgww wM Mww a ^^ Paviljoen Rienstra 

ZATERDAGS en ZONDAGS 

GEOPEND 

Gezellige sfeer. *m*&ms»Mrftjwrji'm&*tmm*&itiafm*m 'T CAFETJE. _ - 

Deze tooneelvoorstelling ten bate* van de „Win- 
terhulp" is thans definitief vastgesteld op Zaterdag 
22 Maart in Theater „Groot Badhuis". W. KLIJN Jr. 

Leraar Boekhouden M.O 
Hoogeweg 60. 
Opleiding voor praktijk- 
examens. 
^ , , _ ~ 


' ^^^wraiBH 


Huize 


JLÜJb 


FH01 


ECK" 
is wee 


jet-om ZATERDAGS 
GE 


■O.PE 


END 


Telefoon 2209 

rkoopbüreau 

v/d plaatselijke Bond 
van LOODGIETERS 

Gr. Krocht 19 - Tel. 2558 Gasfornuizen vanaf f 

Gasoventjes , „ 

Gasstraal kacheltjes . . „ „ 
Gasgeysers „ „ 79.50 


Gascomforen 1 vlams 


vanaf f 3.80 


20.80 


Gascomforen 2 vlams 


„ ., 13.75 


16.40 


Gascomforen 3 vlams 


„ ,. 19.50 


56.00 


Gassuddercomforen 


» „ 1-45 JAARVERGADERING 

VEREEN. VOOR VREEMDELINGENVERKEER. 

De Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer 
hield 14 Februari haar Jaarvergadering in Bodega 
„Mustert" onder voorzitterschap van Burge- 
meester H. van AlDhen. 

Het keurig verzorgde jaarverslag van den sec- 
retaris den heer Joh. C. Jung herinnerde aan een 
jaar waarin de goede verwachtingen door den 
internationalen toestand zich wijzigden in slechte 
resultaten. Het verslag vermeldde de diverse 
door de V.V.V. in het belang van de badplaats 
georganiseerde attracties, die, naar de kas uit- 
wees nog een batig saldo van ruim ƒ500,- hadden 
gelaten. Medegedeeld werd dat de verloting dit 
jaar plaats zou vinden. Bij de bestuursverkiezing 
werden de periodiek aftredende leden herkozen. HOOG WATER Zaterdag voorm. 2. — 

Zondag „ 3.12 

Maandag „ 4.08 

Dinsdag „ 4.49 

Woensdag „ 5.26 

Donderdag „ 5.59 

Vrijdag „ 6.31 snam. 2.37 
3.42 
4.30 
5.08 
5.43 
6.15 
6.47 OFFICIEELE MEDEELINGEN 
VOETBALVEREENIGING „ZANDVOORT" 

Door de nog zeer slechte terreinomstandigheden 
kon de wedstrijd Zandvoort I— -Bloemendaal I geen 
doorgang vinden. Bestuur en leden hebben al de 
mogelijke moeite gedaan, om het terrein in goede 
staat te brengen, maar doordat het eenige uren 
voor de wedstrijd ging regenen, bleek al de moeite 
voor niets geweest te zijn. 

Junioren A moest door het wegblijven van 
eenige spelers onvolledig in het veld treden tegen 
E.H.S. junioren. Maar ondanks dat er met negen 
man gespeeld werd, konden de geel-blauwen door 
flink aanpakken en enthousiast te spelen een 4-2 
overwinning behalen. 

Junioren B bracht het er minder goed af, door 
van Zeemeeuwen junioren met 13-2 te verliezen. 

Al de andere elftallen hebben niet gespeeld. 
* * * 

Door de nederlaag van Schoten zijn de kansen 
van het eerste elftal aanmerkelijk gestegen. Zand- 
voort heeft momenteel 2 punten voorsprong op al 
zijn concurrenten.' A.s. Zondag moeten de geel- 
blauwen uit spelen tegen T.Y.B.B. Mits men de 
tegenpartij niet onderschat kan er gewonnen wor- 
den. Het terrein van T.Y.B.B. is gelegen aan de Of U voor Niet lukraak 
of uil sleur „de radio 

aanzetten", maar bewust en 
intens genieten.... dat doet 
U met een toestel uit de 
nieuwe Philips Serie Zoo 
lang,, W, J radio verkoopen, 
hebben wij nog nQoit zulke 
toestellen in huis gehad De 
klank, de afstemming, de 
rust van de weergave. Het 
is afies af, voor 100% ( Komt 
eens btj ons luisteren. Er zijn 
J Philips toestellen in alle u\X- 
voeringen, voor alle beurzen ' 

HENK SCHUILENBURG 
GROOTE KROCHT 5-7. één dubbeltje 

of voor 

honderd gulden 

besteedt, het maakt geen verschil, 
want zelfs in dezen tijd blijft DE 
KLANT bij ons KONING. 

Daarom koopt een ieder graag bij 

Henk SCHUILENBURG 

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 

Het voordeeligste adres ter plaatse 
voor Gloeilampen, Electra-materiaal, 
Lampekappen, Waschmachines, 

| Radio's, Rijwielen, Stofzuigers, 

I Batterijen en Luxe Artikelen. 

1 

i; Voor U iets koopen gaat dan eerst kijken bij 

HENK SCHUBUENBURG 

ï DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 
I Alléén Groote Krocht 5-7 - Tel. 2974 

^^J lste klas Reparatie-inrichting. E. BOS & Zonen 

HALTESTRAAT 28, Telefoon 2112 en 
HALTESTRAAT 62a, Telefoon 2290 

zijn heden ruim voorzien van alle soorten 
Groenten, Fruit en Aardappelen teeen sterk 
concurreerende priizent 

Heeft u onze eigen inmaak al eens geprobeerd, 
zooals: Snijboontjes, Andijvie, Spercieboontjes en 
Zuurkool? Iets bijzonders, direct gaar, gewone 
prijzen. - Ook hebben -wij ontvangen een pracht 
partijtje JAM van Hero en Betuwe in potten en 
blikken van 1 pond; 5 pond; 8 pond 10 pond en 
30 pond. Doet Uw voordeel en koopt deze Jam!! 
Wij hebben nog vele artikelen, te veel om ze 
hier neer te schrijven. Komt U eens kijken; U 
zult er geen spijt van hebben. Alles wordt aan 
huis bezorgd. E. BOS. BaBflBBaaBBBBBBaBBBaBBBBBBBBaBaBB 

S LAAT ONS OOK EENS UW | 
5 FIJNE WASCH behandelen. § 

■ Electr. WASCH-, STRIJK- en g 

f GLANSINRICHTlNG „WEST" » 

B .9 HOOGEWEG 25 TELEF. 2591 B SPECIAAL ADRES VOOR HET BEHANDE- ■ 
■ LEN VAN GORDIJNEN & FLANELLEN g 
S SPORTKLEEDING. 5 

g OVERHEMDEN V. A. 20 — BOORDEN 8 CT. g 

Banna» •saRaBBBBannHBBBBBBBBBBHana 1 werkelijke Rijwielhersteller 
woont te ZANDVOORT. 

Het adres is: 

H. C» van Nieuwenhuizen 

Koningstraat 39 
„Gazelle" Rijwielen F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van: 

STUCAO00RS- WIT- en 

WATERVERFWERKEN 1 

gjjggT Zeer billijke prijzen. 

ADRES* ZEESTRAAT 29 - TELEF. 220S BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

g Woninginrichting g 
S J.A.vanSTRAATEN 8 

S ZANDVOORT. B 

S BEHANGER — STOFFEERDER 3 

g MATRASSENMAKER g 

g HALTESTRAAT 71 - TELEFOON 2316. g 

BBBBBB BflBBBB BBaBBBnBBKIBBBBBBamBB Watergetijden 

van ENKHUIZER ALMANAK 

mr 20 CENT 

BOEKHANDEL V..T. VAN PETEGEM 

BURG. ENGELBERTSSTR. 11 - TELEF. 2793 BBBBBBflBBBBBaBBBBBBBBBBBBBflBaB«B 

ITHIJMSTROOPi met HONING § 

B Zeer verzachtend b 

g bl! HOEST en VERKOUDHEID. g 

3 Drogisterij 3 

J. C. A. STIJNIS 3 B 

3 ORANJESTRAAT 7 TELEF. 2327. V OOR KLEINE ANNONCES 

als te koop, ter overname, te huur aangeboden, 
enz., geldt steeds 

„DE ZANDVOORTER" 

Uitgever Van Petegem, Burgem. Engelbertsstr. 11. 
Telef. 2793. Kleine annonces vanaf 30 Cent. 

Annonces worden ook aangenomen in ons "Bij- 
kantoor: Haltestraat 31. BoekhJLeesbiblUotheek 
„DE KLEINE WINST". Rijksstraatweg in Haarlem-Noord. Het eerste elf- 
tal vertrekt per trein om 1 uur. 

Zandvoort II speelt thuis tegen Bloemendaal II. 
Lit hebben de reserves met 3-2 verloren, dus zijn 
zij op revanche belust. Deze wedstrijd vangt aan 
om 2 uur. Entree 15 cent. 

Voor Zandvoort III en IV zijn wederom geen 
wedstrijden vastgesteld. Het wordt langzamer- 
hand tijd, dat deze elftallen ook eens in actie 
kunnen komen. 

Junioren A speelt thuis tegen V.S.V. B junioren 
om 11 uur, terwijl junioren B eveneens thuis speelt 
om 11 uur tegen Bloemendaal C. 

Het programma luidt aldus: 
T.Y.B.B. I— Zandvoort I 2 uur. 

Zandvoort II— Bloemendaal II 2 uur. 

Zandvoort jun. A— V.S.V. jun. B 11 uur, 
Zandvoort jun. B — Bloemend, jun. C 11 uur. 

J.K. 

VOETBAL — OVERZICHT „DE ZEEMEEUWEN" 

Het is Zeemeeuwen I niet gelukt om het toch 
heusch niet sterke Ripperda in eigen huis te 
slaan, hoewel dit zeer wel mogelijk geweest was. 
Het begin deed het beste verwachten, daar met 
mooie open aanvallen het doel der thuisclub werd 
belaagd. Met een goed doelpunt van den invaller 
Hendriks namen de oranje zwarten de leiding 
terwijl een 2e goal werd afgekeurd, hoewel deze 
zuiver was. Ook een derde doelpunt ontgaat 
Zeemeeuwen, als de linksbuiten zijn hand gebruikt 
iuplaats van zijn hoofd. Dan komt de oude pech 
de Zandvoorters weer vervolgen wanneer de 
rechtsback wegens een knietje moet stoppen en 
geen reserve aanwezig is. Ripperda komt dan 
opzetten en maakt nog voor de rust 1-1. 

Met wind en regen tegen vervalt Zeemeeuwen 
in de 2e helft in de oude fout, treuzelen en op- 
dringen, waardoor er wel steeds op de helft der 
thuisclub gespeeld wordt, doch bijna geen kansen 
ontstaan. Vooral de middenvoor is steeds te lang- 
zaam. Als een der snelle uivallen van Ripperda 
een doelpunt oplevert wordt het nog erger en een 
derde doelpunt in de allerlaatste minuut werd on- 
gehinderd ingekopt. 

Zeemeeuwen II deed het beter door met een zes- 
tal invallers een 2-2 gelijk spel tegen H.B.C. II 
te behalen. 

Het lilde speelde eveneens gelijk tegen R.C.H. 
VI met 1-1, terwijl de juniores met 13-2 van 
Zandvoort B wonnen. Het IVe was vrij, terwijl de 
adspiranten met 7-0 verloren. 

Programma: 

A.s. Zondag heeft Zeemeeuwen I vrij, daar er 
van de 11 clubs steeds een uitvalt bij een volledig 
programma. 

Zeemeeuwen II gaat naar Santpoort II. Als 
het elftal volledig kan zijn is er een kans op de 
punten. 

Zeemeeuwen III gaat naar H.F.C. IV en heeft 
een moeilijke opgave. Zeemeeuwen IV is vrij, ter- 
wijl de Juniores thuis spelen tegen een Haarlem 
elftal. BURGERLIJKE STAND. 
Opgave van 14 t/m 20 Februari 1941. 

GEBOREN: 
Petronella Gerdina, dochter van P. A. Kommers 
en A.D. Bol, Koninginneweg 3 rood. 
Pieter, zoon van J.H. Hoogstraten en J.C. van 
Duivenboden, Helmersstraat 13. 
Geertruida Anna Maria, dochter van J.G. Krab- 
bendam en G.M. van Noort, Tramstraat 3 

ONDERTROUWD: 
P.M. Strander en C. Beere, Kostverlorenstr. 74 

GETROUWD: 

^™ i? ,derin s en M -T-C Damus, Kerkstraat 1 
U VERLEDEN: 

K.G. Bos, oud 73 jaren, Van Speykstraat'la. SCHADELOOSSTELLING VERLOREN GEGANE 
EIGENDOMMEN MILITAIREN. 

Militairen van Land- en Zeemacht, 'die meenen 
op schadeloosstelling voor de te velde verloren 
gegane eigendommen aanspraak te kunnen ma- 
ken, dienen zich, bij voorkeur vóór 1 Maart 1941, 
schriftelijk te wenden tot den secretaris van de 
schade-enquêtecommissie te 's-Gravenhage, Java- 
straat no 4, met verzoek om toezending van een 
aangifteformulier. In dit verzoek behoort dus geen 
opgave te geschieden van verloren gegane eigen- 
dommen e.d.: het schrijven van een brief of brief- 
kaart, houdende verzoek om toezending van een 
aangifteformulier, is voldoende, mits de naam en 
adres van den aanvrager duidelijk zijn vermeld. 

Zandvoort, 19 Februari 1941. 

De Burgemeester van Zandvoort. CHR. JONGE MANNEN VEREENIGING. 

Zaterdag 22 Februari komt Ds. D. Tromp voor 
ons spreken over spiritisme. We honen, dat alle 
leden geheel hersteld van de griep, mee aanwezig 
zullen zijn! 

ZANDV. TOONEELVEREENIGING ..PHOENIX". 

In aansluiting op ons bericht van de vorige week 
deelen wij mede, dat de uitvoering van de „Phoe- 
nix" met „Op 't kanjte af' een comedie in drie 
bedrijven door Johan Fabricius vastgesteld is od 
Zaterdag 5 April 1941 in ..Groot-Badhuis". H. HARMS Zuiderstr. 17 
Ü 'ondervindt bij 

* regenweer 

Dewoterdichtheid .'- 

van ons /eer DE WELDADEN EN DE MISDADEN 
VAN HET ARSENICUM. 

Als er één element is, onder de grondstoffen 
waaruit onze oude aarde is opgebouwd, dat zich 
van verschillende kanten heeft doen kennen, dan 
is dit zeker wel het arsenicum, het element met 
de JaMiskop. Groote weldaden heeft dit metalloïdei 
aan de menschen bewezen, zware misdaden zijn 
er eveneens mede begaan. De wereld heeft tijden 
gekend, waarin de misdaad de weldaad ver over- 
vleugelde, maar ook perioden, waarin deze ver- 
houding gelukkig omgekeerd was. Een dergelijke 
tijd mogen wij thans beleven; dit is echter de 
vrucht van jarenlange studie en van duizenden 
proefnemingen. 

De vader der exacte wetenschappen. Aristoteles. 
beschreef reeds een verbinding van arsenicum, n.1. 
het goudkleurige mineraal, dat wij thans als 
auripigment" kennen, de zwavelverbinding van 
het arsenicum. Hij noemde dit product „Sanda- 
rak". waarschijnlijk een aanduiding van de gele 
kleur, die aan dit mineraal eigen is of op grond 
van de gelijkenis met de hars, die wij nog immer 
met dezen naam aanduiden. Dioskorides sprak 
voor het eerst van „arsenicum" en maakte onder- 
scheid tusschen het gele auripigment en het bloed- 
roode realgar, beide zwavelverbindingen van het 
element. 

Phnius deelde reeds het een en ander mede om- 
tient het gebruik in de geneeskunde; het zou de 
haargroei vernietigen en de vorming van wild 
vleesch kunnen tegengaan. Ook Paracelsus, dé 
bekende medicus der Middeleeuwen vermeldt 
arsenicumpreparaten, echter van een uitgebreide 
therapeutische toepassing was destijlds geen 
sprake. Hij kende de grootste waarde aan het 
verwante element antimoon toe. 

In de 8e eeuw maakte Geber voor het eerst 
melding van de verbinding van zuurstof- en arse- 
nicum; hij beschreef ,.het rattekpüd". een ^stof. 
die later een geweldige rol zou gaan spelen ie de 
geschiedenis der menschheid v en bekend zou 
worden in de criminologie en toxicologie. < 

Het behoeft ons niet te verbazen, dat in de 
duistere middeleeuwen het misdadige gebruik van 
arsenicum-verbindingen vaak is voorgekomen. 

Zoo is het ons bekend, dat Carolus Sceleratus, 
of in zuiver Hollandsch Karel de misdadiger, zijn 
minstreel in alle stilte instructies gaf, om Karel 
VI door een groote hoeveelheid rattekruid om 
het leven te brengen. De geschiedenis en hande- 
lingen der Borgia's zijn overbekend; zij beschikten 
zelfs over een geheim arsenikhoudend middel, 
„de Canterella", waarmede ieder hinderlijk per- 
soon „behandeld" werd. 

Onder de regeering van den Zonnekoning, nam 
het gifmengen bepaald zeer verontrustende afme- 
tingen aan Berucht is de naam van de Markiezin 
de Bronvillier; vol sluwheid en overleg nam zij 
haar proeven in de Parijsche hospitalen." Arme 
zieken, weeskinderen en armlastigen vielen als 
haar slachtoffers; uit iedere vergiftiging leerde 
ze wat en met een ongelooflijke brutaliteit, stelde 
ze zich vóór alles ervan op de hoogte, irf hoeverre 
chirurgen en toxicologen in staat zouden zijn haar 
slachtoffers te onderzoeken en op deze wijze haar 
hels werk openbaar te maken en te stuiten. 

Zoodra ze hieromtrent voldoende was gerust- 
gesteld, begon zij haar duivels bedrijf. Haar 
„poeder" bestempelde ze met een. ware, galgen- 
humor als „poudre de successioa".. teder, die er- 
mede werd behandeld, liet vroeg of laat het leven. 
Verscheidene gifmengers en -mengstere volgden 
haar heilloos voorbeeld en het werd eerr jacht 
naar geld en fortuin, waarbij niets werd ontzien. - 

De onbeschaamdheid werd ten slotte zoo groot, 
dat de overheid besloot in te grijpen; Lodewijk 
XIV richtte toen „Chambres adentes" on. Het 
waren colleges, die in deze duistere kwesties licht 
moesten brengen en gerechtigheid zouden oefenen, 
voor zoover ze althans machthebbers en 'rijks- 
grooten niet in opspraak brachten. Slechts drie/ 
jaar hebben ze gewerkt; ondanks de gebrekkige 
hulpmiddelen, het onbetrouwbare bewijsmateriaal 
en het omkooobare recht, wisten zii nog 442 gif- 
mengers en -mengsters te ontmaskeien, die alle» 
met dezelfde middelen, n.1. arsenicumpreparaten. 
hun duistere praktijken hadden uitgeoefend. BBBBBB BBBBBB BBBBaa BnBflBB BB BaBBBH BEUREN Houtblokken 

voor haard en kachel en centr. verwarmlns: 
levert de BRANDSTOFFENHANDEL 

E I. ter Wolbeek 8 Zn. 

Maasstraat 10 Marnixstraat 2 

Giro 32343 Telefoon 2063 

a f 4.— per 100 kilo' 

franco huis. Beslist 100 °/o Beukenhout 
(dus niet gemengd). leisje biedt «ïch aan voor de 
huishoudins: voor das en 
nacht tegen 1 Maart. 
Brieven onder no. 1168 
Bureau „De Zandvoor- 
ter" (Van Petegem's 
Boekhandel). Mevr. DEINUM. Bid. de 
Favauge 39, vraagt 

Meisje 

voor dag en nacht, boven 
20 laar. Loon ƒ30.-. 

Hebt Qïj iets te koop? 

Meubelen enz. 

Bel op 

van 10-7 uur. Leesbibliotheek 

De Kleine Winst 

Hattestraat31. Hccrënrijwiél 

te Icood uevraaed. in 
«toeden staat. Brieven 
onder no. 1167 Bureau 
..De Zandvoorter" (Van 
Peteeem's Boekhandel). GEVRAAGD 

net Meisje 

voor de morgenuren. 
Aanm. Maison CASSEE 
Burg. Ensrelbertsstr. 94. 
hoek Zeestraat TE KOOP partijtje HOUT 

Te zien: Burs. Engel- 
bertsstr. 94 hoek Zeestr. TE HUUR 

HUIS 

MET ZOMERHUIS ƒ4.50 
oer week. Bevragen A. 
Paap Wagenmakersoad 5 Net Meisje 

gevraagd voor de huis- 
houding. Hoogeweg 25. Godsdienstoefeningen 

NED. HERV. GEMEENTE. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: 

C.A.F. van STIPRIAAN LU 1 SCIUS. Hulpprediker. 

Aerdenhout (Jeugdgebouw Leeuwerikenlaan). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: 

de heer F.J. DUN Theol. Cand. Jeugddienst. 

Gereformeerde Kerk (.lulianaweg, hk. Emmaweg). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: 1ste Lijdenszondag, 
cand. BAAS van Santpoort, voorbereiding H.A. 

n.m. 5 uur: Cand. BAAS van Santpoort. 
Gereformeerde Kerk Sn H.V. (Brederodestraat). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: Ds. P. v.d. VLOED. 

PAROCHIE v.d. H. AGATHA. 

Zondag 23 Febr. Ouinquagesima. De H.H. Mis- 
sen om 7.30, 9 uur en 10.30 de Hoogmis; Algem. 
H. Communie v.d. Heeren-Congregatie en de 
Kruisvaart onder de H. Mis van 7.30; collecte 
voor onze arme parochiekerk, welke bijzonder in 
uwe milddadigheid wordt aanbevolen; om 12.30 
voorbereiding voor de plechtige geloofsbelijdenis; 
om 6 uur Maria-Lof met rozenhoedje (lied 49). 

Woensdag, Asch-Woensdag, vóór de H. Mis van 
8.15 uur de wijding en uitdeeling der Asch; om 6 
uur Lof ter eere v.d. H. .loseph met rozenhoedje 
(lied 125). 

Zaterdag, van 5-8 uur gelegenheid om te biech- 
ten; om 6 ;uur Lof ter eere v.d. H. Joseph tot 
opening van de maand Maart (lied 59). 

Zondag 2 Maart. Ie Zondag van de Vasten. -De 
K.H. Missen om 7.30, 9 uur en 10.30 de Hoogmis: 
Algem. H. Communie voor de Meisjes-Congre- 
gatie onder de H. Mis van 9 uur. 

NEDERL ISRAËL. GEMEENTE - ZANDVOORT 

22 Febr. Einde v.d. Sabbath te 7.49 uur. 
28 Febr. Aanvang v.d. Sabbath te 6.45 uur. 
1 Maart. Einde v.d. Sabbath te 8.01 uur. 
Op Zaterdag begint: de Ochtenddienst te 9 uur. 
de Leeroefening te 2 uur. 
de Middagdienst te 2.30 uur. 

- Ned. Prot. Bond, (Gebouw Brugstraat 15). 

Zondag a.s, v.m. 10.30 uur: 

Ds. H.A.C. SNETHLAGE van Hillegersberg. 
Zondagsschool van 12-1 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 
Zondagmiddag 3 uur samenkomst in de Oude 
Bewaarschool, Duinweg. 

Svt. Joh. H. van OOSTVEEN, evangelist te 
Alkmaar. WEDDE CONTROLEUR WERKVERSCHAFFING 

EN STEUNVERLEENING. 

B. & W. achten het billijk het weekloon van 
W.J Geesink, sinds 1937 tot tevredenheid werk- 
zaam als controleur bij de steunverleening, van 
ƒ17,55 te verhoogen tot ƒ21,50. Onder mede- 
deeling dat de Secretaris-Generaal van het De- 
partement van Sociale Zaken zich met deze ver- 
hooging kan vereenigen, stelt het College den 
raad voor daartoe te besluiten. 

TIJDELIJKE TOELAGE LAGER BEZOLDIGD 
GEHUWD PERSONEEL. 

B. & W. stellen den raad voor de bepaling van 
den Secretaris-Generaal van het departement van 
financiënë inzake de tijdelijke toelage aan het la- 
ger bezoldigd gehuwd rijkspersoneel, ook toe te 
passen op het personeel in dienst dezer gemeente. 
Zij wijzen daarbij op de sterke stijging der kosten 
voor het levensonderhoud, welke stijging naar 
hun meening het ergst zal worden gevoeld in 
de gezinnen met de lagere-inkomens. 

KINDERTOESLAGREGELING. 

De R. K. Ambtenarenvereeniging en den Ned. 
Bond van Gemeente-ambtenaren hebben beiden 
richtlijnen aangegeven voor de in de Raadsverga- 
dering van Maandag a.s. opnieuw vast te stellen 
kindertoeslagregeling. Deze zal belangrijk gunsti- 
ger worden dan de bestaande, aangezien op rijks- 
voorschrift de toelage van ƒ60,- per jaar en ƒ1,15 
per week, thans zal komen op ƒ75.- per jaar en 
ƒ1,45 per -week, terwijl de leeftijdsgrens op 18 
jaar gesteld wordt. 

COMPETENTIE VAN HET SCHEIDSGERECHT. 

B. & W. stellen voor de beroepsverordening in 
'dien zin te wijzigen, dat zij alleen van toepassing 
is op de ambtenaren of gewezen ambtenaren, als 
bedoeld in art. 1 van de Ambtenarenwet van 1929, 
in dients der gemeente, met uitzondering van 
Secretaris en Ontvanger, de onderwijzers en de 
ambtenaren der gemeentepolitie. Indien LT een BUN "heett 
besteedt hem dan goed. 

Koopt in 
SCHOENENMAGAZIJN ja-süBmTa-r S. Bfronkhorsf 

HALTESTRAAT 21 op het hoekje. ftAMMMNWM MWAMMMMWttMMM BERICHT 

De gemeentelijke bureaux zijn weer te 9 uur 
geopend. 

KWEEKEL1NGEN MET ACTE. 

De raad van Zandvoort heeft in haar vorige 
vergadering het voorstel van B. & W. verworpen 
om te bepalen, dat aan de openbare lagere scho- 
len B en C geen bezoldigde kweekelingen met 
akte werkzaam zullen zijn. Hierdoor werd niet 
voldaan aan een voorwaarde, verbonden aan het 
toekennen van een bijzondere bijdrage uit 's rijks 
kas over 1940. Van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken is 
thans een schrijven ontvangen dat afgewezen is 
het verzoek van de gemeente Zandvoort om een 
bijzondere bijdrage uit 's rijks kas voor het iaar 
1940, welke onder bepaalde voorwaarden tot een 
bedrag van ƒ38.500 was toegezegd. 

B. &. W. hebben zich onverwijld tot genoemden 
Secretaris-Generaal gewend met de mededeeling 
opnieuw een voorstel aanhangig te zullen maken 
wat aan de bovenomschreven , voorwaarde vol- 
doet. In het vertrouwen dat dit voorstel ditmaal 
zal worden aangenomen, verzochten zij den Sec- 
retaris-Generaal te willen bevorderen dat de ge- 
vraagde bijdrage dan alsnog wordt toegekend. Bétons dkuu0 
Baklcerij^WILLY* 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. S. VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 

Beddenmaker 

Bllderdiftstraat 7. 

Blltüke prijzen MEVROUW. 

Weet V waar V de 
Fijnste Boter. Kaas en 
Eieren kunt koopen? In 
„De- Kaas en Eiermiin". 
van Th. v. Haastrecht 
SwaluSstraat 6. TeL208I W.WEBER 

LOODGIETER 

Dlacenlelustr.34 TeL2917 en «ij 

H. Gansner ■ P.Helnst-12 
Burg. Eugelbertsstr. 2, 
Leveren en plaatsen van 

Haarden en kachels DnonnoaoannoaDao 
ADVERTEERT 
IN 
DE ZANDVOORTER" 
DDoaaDuaaaoDaaaD VEILING van diverse 
Meubilaire Goederen 

op Donderdag 27 Februari, 

's morgens 10 uur in het VEILINGGEBOUW „DE 
WITTE ZWAAN". Groote Krocht 20. van Slaap- 
en Huiskamer-Ameublementen, Tafels, Stoelen. 
Divans, Kasten, Opklapbedden. Ledikanten, 2 pers. 
vaste Waschtafels, Radiotoestel, Porcelein, Glas- 
en Aardewerk en wat verder _is te bezichtigen op 
WOENSDAG 26 FEBRUARI- van 10-4 uur. 

Goederen voor deze veiling kunnen alsnog -worden 
afgegeven. Inlichtingen dagelijks. 

GROOTE KROCHT 20 - TELEFOON 2164 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦**♦*♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦ 

♦ V, J. van Petegem's Leesbibliotheek ♦ 

J Burg. Engelbertss traaf ïl - Telefoon 2793. J 

*. Nieuwe boeken * 

♦ 
♦ 

♦ 


7193 
7194 
7195 
7196 
7197 
7198 
7199 
7200 
7201 
7202 
7203 Valentlne, De blauwe reiger. Humor, roman 

Bolt, Ben, De groene lantaarn; Avont 

Courths-Mabler. H.. Een liefde voor eeuwig; roman 

Cody, Stone, Galgenaas, Cowboy ^ 

Drake, D.. De valk grijpt in; Crim. 

Livingston Hill. G„ Michaël, haar held; roman 

Miller, A. D, Romantiek in de keuken 

Raine, W. Macleod, Hard tegen hard; Wild-West 

ReiUy, H- Moord in de apenkamer; Det. 

Tiaden, H-, Don Juan is onschuldig 

Zahn, E-, De eeuwige wegen der liefde 
Dames- eo 
Heeren 
Mollieres Doet Uw voordeel 

bij UYLEMAN - Kerkplein 5 

Nog een groote voorraad STOFZUIGERS welke wij nog tegen 
den ouden bekenden lagen prijs kunnen afleveren. 
Radio 

TELEFUNKEN 
BLAU-PUNKT 

PHILIPS Rijwielen - Haarden 
Waschmachines - Kachels 

Eventueel gemakkelijke betaling. DOET UW VOORDEEL! 

Verder ruim gesorteerd in RIJ1WIEL- en ELECTRICITEIT- 
ONDERDEELEN. 

Striikbouteri Broodroosters Electr. Scheerapparaten 

Electr. Kachels Kookplaten Electr. Wandlampies 

Electr. Waterketels Electr. Handdynamo's Electr. Schemerlampjes 

Elec, GLOEILAMPEN 

(zuinig verbruik, goedkoop in priis). PHILIPS - SPLENDOR - ORION 

Verder BATTERIJEN - LAMPJES - HULZEN - GOEDGE- 
KEURDE VERDUISTERINGHULZEN enz. enz. te veel om op 
te noemen. 

De één ZEGT dat hij goedkooper is. de ander I S het 

Bij UYLEMAN 

is UW ADRES, dus het GOEDKOOPST. , 

KERKPLEIN 5 — TELEF." 2658 

Reparatie-inrichting voor RADIO. STOFZUIGERS, 
STRIJKBOUTEN, RIJWIELEN enz. 
't Wonder v* Zandvoort 

is en blijft HET ADRES voor de 

HUISVROUW! Aschzeeften 
Keukentafels. 
Trappen, per tree 
Handdoekrekjes 
3 klaps Handdoekrekies 
Afdruipbakken 
Strijkplanken 
Wringerbokken 
Bleekpoeder zeefjes 
Broodplanken 
S Messenbakken 
Poetsdoozen 
Kambakies 

Zinken Teilen 
Zinken Aschketels 
Zinken Waschketels 

Hamsterflesschen 45 cent 
K.T.S. Blikken Gasaanstekers 20 en 45 cent 
Steentjes op kaarten van 

5 stuks 10 cent 

««HM 

Alleen Zaterdag 

2 rol Closetpapler voor 17 cent 

2 bus Schura 17 cent 

1 tube Zwarte Kat 10 cent 

2 zakjes Blauw 10 cent 

mmmmmmmmÊmmaMaamaÊm Keukenuitrusting in kleuren blauw, cream en groen. 
Tafel-, Thee- en Ontbijtserviezen - Tafel messen en 
Tafellepels en Vorken. 

BMT Groote sorteering SOLA-ART! KELEN -^fê 

Prima GORDIJNSTOF zonder punten. 

Schoorsteenloopers - Tafelkleeden 

Slaapkamerkastjes en Poefs 

HETWONDER 

van ZANDVOORT daar koopt U het best. 
SWALUËSTR. 9 Tel. 2418 HALTESTR. 7 Nieuwe Amsterdamsche Courant 

ALGEMEEN HANDELSBLAD 

óók per week ! 

Prijs 47 cent Ondergeteekende wenscht een WEEK-ABONNEMENT 

op het „Algemeen Handelsblad", ingaande 

Naam: 

Adres: ,.. Te bezorgen bij het Agentschap te Zandvoort'. Boekhandel 
VAN PETEQEM - Burg. Engelbertsstraatll - Telef. 2793 inaDoaDnnonnDaDODDDanDaoDaanaaaaoaaanaaannDnooDnD IC f\KJ\JI~l 

1 Kinderledikant compl.; 1 Salontafel ovaal; 1 Keüf. 
Eetservies; 1 Schemerlamp nitriet ƒ3,50; Efléeni' 
Schemerlamp ƒ6,-; Div. Kasten; 1 Eiken Buffet*: 
1 Ijskast; 1 Dressoir; 1 Eiken Tafel; 1 Damesfiets 
z.g.a.n.; 1 Theekast ƒ3,50; 1 Zilverkastie ƒ9,-; 
1 Schilderstuk bijz. mooi; 1 Vlaggestok 10 M. lang 
met touw; 1 Keukentafel. 

BREDERODESTRAAT 160 — TELEF. 2288, 
Te bezichtigen van 10-6 uur. Ook Zondags. rxralicr JtAjA«LrJM^tX DQITSCHenENGELSCH 

Opl. L. O. corr. bijwerken 

E. VAN DER POL 

leerares M. O. 
3 OOSTERPARKSTRAAT. aaoaaaanaaaaaaanaaaaaaaoaaaaaaaa CARNO-Bouillonfabriek 

'Op onze inpakafdeeling kunnen nog enkele nette 

beschaafde meisjes geplaatst ■worden Aanmelden Zaterdag 9-5. Hoogeweg 56. RAADSVERGADERING. 

De raad dezer gemeente komt op Woensdag 26 
Febr. 1941, des namiddags 3.30 uur ten raadhuize 
in openbare vergadering bijeen. 

De agenda luidt: 

1. Ingekomen stukken. 

2. Voorstel betreffende de pacht van het café- 
restaurant „Zuiderbad". 

3 Voorstel betreffende de bezoldiging van den 
controleur der steunverleening. 

4. Voorstel tot het verleenen van een duurte- 
toeslag aan het gehuwde gemeentepersoneel. 

5. Voorstel tot wijziging van de kindertoeslag- 
regeling -voor het gemeentepersoneel. 

6. Voorstel tot wijziging van de beroepsverorde- 
ning. 

7. Voorstel tot aanstelling van personeel ten 
kantore van de. gemeentebedrijven. 

8. Voorstel tot het uitvoeren van enkele werk- 
zaamheden aan het gebouw van school D. 

9. Voorstel betreffende de kweekelingen met akte 

10. Voorstel tot tewerkstelling van werklooze 
hoofdarbeiders. 

11. Voorstel tot wijziging van de gemeentebegroo- 
ting 1940. 

12. Voorstel tot wijziging van de verordening op 
de heffing van precariorechten. 

13. Voorstel tot verkoop van het perceel Halte- 
straat no. 4. 

14. Benoeming van een automobiel-monteur. 

15. Voorstel tot wijziging van de gemeentebe- 
grooting voor 1941. 

16. Voorstel tot oninbaarverklaring van belastin- 
gen, enz. AANSTELLING AUTOMOBIELMONTEUR. 

In de raadsvergadering van 20 November 1940 
werd aangehouden het voorstel om J. Jansen vast 
aan te stellen als automobielmonteur. B. & W. 
geven den raad in overweging thans tot deze be- 
noeming over te gaan. 

„JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK". 

De werkkampen plotseling opgeheven. 

Op bevel van den Rijkscommissaris ontving de 
Centrale te Utrecht van het Departement van 
Sociale Zaken de opdracht de werkkampen te ont- 
ruimen, omdat de gebouwen noodig zijn voorden 
Arbeidsdienst. Hieraan moest onverwijld worden 
voldaan, zoodat alle jongens plotseling naar huis 
moesten worden gezonden. 

Onmiddellijk heeft de Centrale pogingen in het 
werk gesteld het werk op andere wijze voort te 
zetten, waarvoor tijdelijk de beschikking werd 
verkregen over een conferentieoord met bijbe- 
hoorend werkobject. Hiertegen bleek echer bij 
het Departement bezwaar te bestaan zoodat het 
'duidelijk werd dat de sedert 6 j. door de Centrale 
verrichte arbeid niet langer zal worden toege- 
staan. 

De melkers- en schipperscursussen te Oude 
Mirdum, Sneek en Amsterdam mogen nog worden 
voltooid, maar het is niet zeker of toestemming 
voor nieuwe opleidingen zal worden verkregen. 

Dit mooie werk, in het belang van onze werk- 
looze jongens, waarachter wij ons sedert 1935 
hebben gesteld zoo plotseling te moeten beëin- 
digen, is voor ons Comité 'n groote teleurstelling. 

De Secretaris, 

HJ.KONING. ADMINISTKATIEF PERSONEEL BEDRLIVEN. 

Betreffende deze' kwestie schrijven B. & W. het 
volgende: 

__ In verband met de bestaande plannen tot invoe- 
i rfng van .een centrale boekhouding voor de ge- 
meentelijke bedrijven en' diensten werd in de zich 
in' de laatste jare» voordoende vacatures bü het 
administratieve personeel der gemeentebedrijven 
voorzien door jn dienst neming van personeel op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. 

Deze gedragslijn heeft er toe geleid dat de ner- 
sonen, die de boekhouding van het gas-, water- en 
badbedrijf voeren, namelijk de heeren A. Kalff en 
A.A.B. Valeggia. beiden als arbeidscontractanten 
werkzaam zijn. Waar zij arbeid van permanenten 
aard verrichten is deze toestand niet in overeen- 
stemming met het bij raadsbesluit van 10 Mei 1937 
vastgestelde arbeidsovereenkomstenbesluit. De 
heer Kalff is aangesteld met ingang van 11 Juli 
1938, de heer Valleggia me ingang van 22 Maart 
1937. Beiden doen hun werk tot tevredenheid van 
den Directeur der bedrijven en van den accoun- 
tant. On grond van deze overwegingen heb&en 
wij met den accountant overleg gepleegd omtrent 
de vraag of een vaste aanstelling van genoemde 
personen mogelijk is. zonder dat zulks- een be- 
lemmering zal zijn voor een eventueel later in te 
voeren centrale boekhouding: 

De accountant stelt zich den top" van de per- 
soneelsformatie van een centrale boekhouding al- 
dus voor: 1 boekhouder. 1 adjunct-b'oekhoudeT en 
1 klerk-boekhouder. Hij kan zich dan ook ver- 
eenigen met de aanstelling van den heer Kalff tot 
adjunct-boekhouder en van dèn heer Valleggia tot 
klerk-boekhouder. Mocht later tot invoering van 
de centrale boekhouding worden oveTgegaan dan 
kunnen deze personen zonder bezwaar naar de- 
zen dienst worden overgeplaatst. 

Wat de bezoldiging betreft, de functie van ad- 
junct-boekhouder komt in de salaristabel der amb- 
tenaren voor in klasse VI (/2100-/2500). De func- 
tie van klerk-boekhouder behoort nog te worden 
ingesteld. Deze kan worden ondergebracht in 
klasse V (/1600-/2000.-). De accountant gaat 
hiermede accoord. De heeren Kalff en Valleggia 
genieten thans een weekloon van resp. ƒ44,- en 
ƒ35,-. 

In verband met het feit, dat zij bij vaste aan- 
stelling onder de werking van de Pensioenwet 
vallen, zal op hen 10% pensioensp remie worden 
verhaald. Thans wordt op hun loon 4°/o inge- 
houden voor het voorzieningsfonds. Teneinde 
hun netto-inkomen ongeveer op het huidige peil 
te handhaven, zullen hen onzes inziens enkele 
periodieke verhoogingen moeten v. orden toege- 
kend. 

Zij stellen voor, overeenkomstig het boven- 
staande te besluiten en de wedde van den heer 
Kalff vast te stellen op ƒ2400.- en die van den 
heer Valleggia on ƒ1900.- 

De commissie van bijstand voor de bedrijven 
kan zich met den hierboven weergegeven ge- 
dachtengang vereenigen. 

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O.S.S. 
Secr.: Haarlemmerstraat 68. 

Hoewel door de tijdsomstandigheden een offici- 
eele viering van het 30-iarig bestaan der K.T.K. 
niet zal doorgaan, zijn er stemmen opgegaan om 
het 6e lustrum der K.T.K. door een intieme koffie- 
tafel te herdenken. 

Derhalve zal bij voldoende deelname op Zon- 
dagmiddag 9 Maart een koffietafel plaats vinden. 
De kosten hiervoor bedragen ƒ1.25 per persoon, 
terwijl bovendien een brood- en vleeschbon 
noodig zijn, en verder koffie, thee, melk of choco- 
lade bij den maaltijd geschonken wordt. 

Zij, die er iets voor gevoelen, worden verzocht 
zich nog uiterlijk Zaterdag 22 Februari bij het 
secretariaat te melden. 

Eventueel te behandelen voorstellen voor onze 
jaarvergadering moeten deze week nog het 
secretariaat bereiken. ZANDVOÖRfSCHE TOONËÉtVEREÈNIGINGEN 

De -prettige- samenwerking, der verschillende 
vereenigingetf» hebben het Comité een proef doen 
nemen met een'S'in de maand een gemeenschappe- 
lijke avond te organiseeren, waar men onder 
gezelligen kout en' een dansje voor de jongeren 
nog eens meer in' de gelegenheid wordt gesteld 
nader met elkandei* in contact te komen. Deze 
proefavondjes hebben 1 reeds tweemaal plaats ge- 
had en hebben volkomen aan het doel beantwoord. 
Zaterdag 1 Maart Wordt een derde avondje ge- 
organiseerd en wederom in De Loefhoeck des 
avonds van 8 tot 11 met verschillende attracties. 
Het bestuur heeft besloten, dat voor leden van de 
diverse tooneelvereenigirfgen op vertoon van hun 
diploma een beperkt aantal introducties gratis 
bij hun bestuur kunnen worden aangevraagd. 
Zonder deze introducties Kan buiten de besturen 
en hun werkende leden niemand worden toege- 
laten. Daaraan zal streng de hand worden ge- 
houden. 

Voor de vergeetachtigen nog een waa-rschuwing: 
„Denkt om Uw identiteitsbewijzen". 

Het bestuur der samenwer- 
kende Tooneelvereenigingeit 

HANDBALAFDEELING „O.S.S".. 

Secr.: P. v. Schuilenburg, Gr. Krocht' 5" 

Daar Vriendschap Zondag niet was opgekomen, 
werd er weer niet gespeeld O.S-.S'.vheeft. deze-wed- 
strijd gewonnen met 5—0. De heeren spelen a.s. 
Zondag tegen Zaanland I uit. DrUzal eemzwaren 
wedstrijd worden heeren! Zet uw beste beentje 
voor! Voor de dames staat het nog niet vast of 
zij Zondag vrij zijn of dat zij ook" uit moeten 
spelen tegen Zaanland 

1.1. Dinsdagavond werd er een ' Belangrijke be- 
spreking gehouden in huize Waterdrinker. Deze 
werd door vele leden bijgewoond/ Er werd o. a. 
een nieuwe regeling besproken?, voor de reis- 
gelegenheid bij uitwedstrijden. 

Door een der leden werd voorgesteld een 
aparte kas aan te leggen, waar -men wekelijks 'n 
bepaald bedrag in kan storten, zoodat bij uit- 
wedsrijden de onkosten voor de- trein niet zoo 
zwaar zullen zijn. Dit bedrag zal' zijn 10 et. per 
week. De vergadering was reeds om half tien 
beëindigd. 

Dames en Heeren, vergeet vooral niet geregeld 
op onze trainingsavonden te komen! Herha"a!delijk is geklaagd over de onvtffcföende- 
verwarming' van het lokaal aan de Noordzijde' van 
school 1 D'. Dit lokaal is bü felle NoordelijkV wind 
o? in het algemeen bij felle koude niet behoorlijk 
te verwarmen, doordat ^de Noordelijke buitefimuur 
geen voldoende isolatie verschaft, öok onder 
meer normale omstandigheden is dat lokaal' foch 
altijd belangrijk kouder dan de andere, zelfs 
wanneer de" verwarming niet meer in bedrijf' is. 
Het aanbrengen van meer radiatoren stuit op ern- 
stige, bezwaren, terwijl het bovendien als een lap- 
middel moet" worden beschouwd. 

Ter verbetering van den toestand, welke als- 
zeer noodzakelijk moet worden beschouwd, advi- 
seert de Directeur van den dienst der publieke* 
werken, de volgende voorzieningen te doen treffen i 

Ie. de buitenmuren alsnog beter te isoleeren, bv. 
door er aan de buitenzijde, gescheiden door een-' 
gesloten spouw, een Bailve steensmuur tegenaan ' 
te bouwen; 

2e. de zoldering extra te • isoleeren door het ' 
aanbrengen van- Bijv. houtvezelnlaten aan de bo- 
venzijde tussch'eni d'e balken op. de tengels van iet " 
plafond. 

Door deze maatregelen', zal — wat verwarming 
betreft — het bedoelde lbkaal in ongeveer de- 
zelfde conditie komen te- verkeeren als de andere 
lokalen. 

In verband met' het bovenstaande, stellen B. & 
W. den raad voorzover te" gaart tot bedoelde ver- 
betering en heit daarvoor een credïet van ƒ400.- 
te verleenen. 

CAFé-RESTAURANT ZUIDERBAD. 

De pachter van het café-restaurant van het 
Zuiderbad heeff- tot Burgemeester en Wethou- 
ders het verzoek gericht' de- voor 1941 verschul- 
digde pacht, welke op> 1' Jam j.1. reeds betaald 
had moeten zijn; te magen voldoen in den loon 
van het seizoen-194'1 en' op efe voor 1940 reeds 
betaalde pacht' een restitutie te verleenen. Het 
verzoek wordt' gemotiveerd met de mededeeling. 
dat de abnormale tijdsomstandigheden de inkom- 
sten zoodanig hebben beïnvloed, dat het adres- 
sant — bij niet inwilliging- van het verzoek — 
uiterst moeilijk zal tallen, de exploitatie zijner 
bedrijven 'voort te zetten. B. & W. stellen den 
raad voor, gehoor te geven aan het adres van de > 
comissie vam, bijstand voor het Zuiderbad. om over 
het jaar 1940; een reductie van 20°/» on de pacht- 
som te verleenen. doch overigens te bepalen dat: 
de voor 1941 verschuldigde pacht uiterlijk op. )i 
Maart 194L betaald moet zijn. VAN PETEGEMs «Beaam aannam aaaaaB bbbbbbbb Banaan 

ZE ZIJN ER!! 

de nieuwe behangselstaalboeken van R. en D. 

Bel op 29 79 

en wij zenden ze U onmiddellijk thuis zonder 
eenige verplichting. 

Firma KEUR & ZOOM 

BEHANGERS — SCHILDERS. 

TRAMSTRAAT 5. 

BBBBSBBBBBSBBBBBBBBaBBflBflBBBSnBHa ibiiotheek 

Burg. Engelber tsstraat No. IJl 

7106 Animers-Küller* Jo van, Elzelina, 2 dln 
7084 Austin, A., Eén, droppel bloed. 

7059 Ayres, Ruby ML, Een meisje reist naar het geluk. 

7184 Ayres, Ruby M., Als ik êèn en twintig ben. 

7030 Bagby, G., Het lijk onder de brug; mysterieroman* 

7185 Baker, A., Het lijk, dat gekust werd. Politieroman. 

7031 Baldwin, F-, Joan maakt carrière 

7169 Baldwin, F., 't Mocht geen meisje zijn; roman. 

7125 Basset, Sara Ware, Abel Warren 
7085. Baxter, G.O., De drie kruisen. Cowboy. 

7107 Baxter, G. O., Senor Billy; cowboy 

7118* Bergsma, A. S„ In de zeemeeuw; (meisjes 8-12 jaar) 
7152 Bergstrand-Poulsen, De Kroon 

7126 Berkeley, A., Een vergif-puzzle 

7060 Berry Raymond, A., De verloren goudmijn. Gowboy. 

7186 Berry, R.A., Strijd woedt om water. Wild-West. 
7029 Birfener, Friede, De wereld is een dorp 

7130 Birkner, Fr„ Petersen duldt geen tegenspraak 

7108 Bjerresö, K-, Nacht 

7095 Bolt, Ben, Spionnen over Europa. \ ' 

7109 Bottome, Ph., Onveilig signaal 

7086 Bovene, G.A. van, Ons dagelijks brood. 2 dln. 

7096 Brame, Charlotte M., En immer schijnt de zon. 

7032 Brand, Max, Speedy en de valsche. munters s Er zijn nog 
tientallen artikelen 

zonder punten verkrijgbaar. 

Schitterende collectie Handwerken, Vilten vesten, 
heerlijk warm. dames-, heeren- en kinderhand- 
schoenen, uitgebreide collectie luxe porcelein. 
glas- en aardewerk. 

Magazijn „LI BELLE" 

GROOTE KROCHT 11 — TELEF. 2754.' „DE PRIJSBREKER" dat is de man 

die U aan alles helpen kan, 

de prijzen stelt Mi niet vermetel 

voor weinig geld: een groote Ketel, 

een Waschteïl of een vuilnisblik, 

hij geelt dit alles voor een prikt 

Hij die zijn geld verkwistend smilt, 
is waardig dat hij armoe lijdt, 
een spreukje nog uit oude tijd... 
nu houdt men meer van nuchterheid. 
Ziit gij op sparen ingesteld? 
Koopt goede waar voor weinig geld, 
„De Prijsbreker" gaat recht door zee, 
die zaak stelt elke klant tevreel 

Groote Krocht 30-32-36 

TELEFOON 2603 
TDÏ? t?D ÜIT onze 

OKHJür ARTIKELEN 


LAMPEKAPPEN vanaf 

GLOEILAMPEN 

BATTERIJEN 

GORDIJN RAIL per meter, compl, 

ZESDEELIGE ZAAG . . . . 

CLOSETPAPIER per rol . . . 

WASCHTAFELS compleet vanaf . 

GLANSVERF per bus (alle kleuren) 

GROENE CARBOLEUM per bus . 

WASCHBORD 

EMMER 350 
039 
0.15 
1.10 
0.89 
0.08 
24.75 
0.38 
0J5 
0.89 
0.98 Alleen „DE PRIJSBREKER" 

is werkelijk goedkoop. Ook voor Reparatie. 4 fl Vrijdag 28 Febr. 1941 13e Jaargang No. 12 
Prijs der Advertentiën van 1—5 regels ƒ1.— 

Elke regel meer.. ƒ 0.20 (bij abonnement korting.) 

.Abonnementsprijs: 75 cents per drie maanden 

Losse Nummers 10 et IET BADGAST£E<gLIJST UITGAVE: V. J. VAN PETEGEM'S DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr. 11 -Tel. 2793 -Postgiro: 67851 

Correspondentie-adres : 
DE ZANDVOORTER : ZANDVOORT Officieele Mededeeling De Burgemeester van Zandvoort en de Com- 
missaris van Politie dezer gemeente maken hierbij 
bekend: 

Ie. de toegang tot café's en restaurants is aan 
alle joden verboden. Genoemde inrichtingen 
zijn dezer dagen reeds van een van de 
straatzijde af zichtbaar biljet „Verboden 
voor joden" voorzien. 

2e. Als café waarin joden wel toegang hebben 
is aangewezen het café van G. de Leeuw, 
Stationsstraat 9 alhier. 

3e. De toegang tot het strand en de badinrich- 
tingen wordt aan alle ioden verboden. Des- 
betreffende kennisgevingen zullen over 
eenigen ■ tijd op de straudafgangen worden 
aangebracht. 

Zandvoort, 21 Februari 1941. 

De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 

De Commissaris van Politie, 

Mr. RETJINGA. >m***mem***f!M* mtomHi0MA^w m M*j i # ii i*vfiif\ J : in DISTRIBUTIETUD 

van R. LOTGERING— H1LDEBRAND. 

Prijs 80 cent 

Voorhanden in VAN PETEGEM's Boekhandel. 
Burgem. Engelbertsstraat 11 — Telef. 2793. ZANDVOORTSCHE POLITIECOMMISSARIS 
NAAR HILVERSUM. 

Op 27 Februari 1941 is bij besluit van den Se- 
cretaris-Generaal van het Departement v. Justitie 
bepaald, dat de Commissaris van Politie te Zand- 
voort. tevens Commissaris van Rijkspolitie, Mr. 
Ph.L.J. Reijinga, met ingang van 28 Februari 1941 
te Hilversum is gedetacheerd om aldaar de func- 
tie van Commissaris van Politie waar te nemen. 

Onz;. Redacteur teekent hierbij aan. dat dit 
bericht de vrees voor een definitief vertrek van 
den politiecommissaris ten deele wegneemt. De 
heer Revinga is te Zandvoort zeer gezien en heeft 
in de weinige jaren die hij hier in functie is reeds 
meerdere malen blijken van zijn groote bekwaam- 
heid gegeven. 

De inspecteur Vreman is thans waarn. Comm. 
van Politie. BURGERLIJKE STAND. 
Opgave van 21 t/m 27 Februari 1941. 

GEBOREN: 
Margaretha Cornelia, dochter van .T.G.R. Ecker- 
mann en van C.M.M, de Sonnevijle. Dr. Mezger- 
straat 43 boven. 

johannes Ferdinand, zoon van H.W'.E. Zeg- 
waard en van A. Duim. Teunisbloemlaan no. 1. 
Magdalena Johanna, dochter van C.G.J. Bos en 
E.A. Thiele,- Koninginnew eg 27. 
Catharina Johanna Maria, dochter van J..T. van 
Deursen en van E.M. van Kleeff. Zandv.laan 140. 

GEHUWD: 
A. Cluwen en R.E. Misdorp. Brederodeslraat 29. 

OVERLEDEN: 
M.J. Julianus, oud 66 jaren, Zandvcortschel. 48. TOB-NIET NIEUWS. 
Secr.: J. Keuningjr. Prinsenhofstr. 3. 

De dansavond van Zondag gaat begrijpelijk niet 
door, echter kunnen wij de verblijdende mededee- 
ling doen, dat Zondagmiddag te drie uur een Thé- 
Dansant met verrassingen zal plaats vinden. 
Alle Tob-Niet-lede:i dus Zondagmiddag present. 

Over het te houden uitstapje op 1 Juni a. s. 
deelt het bestuur het volgende mede: 

Wij zullen dit uitstapje per autobus maken en 
wel naar Hilveisum en omgeving. Er gaat een 
band mee, zoodat we ook op de aanleg-plaatsen 
kunnen dansen. Bij een voorloopige begrooting 
van de kosten bleek, dat het noodig is dat de leden 
ƒ3.- soaren. U kunt dit bedrag eventueel ook in 
gedeelten bij den heer J. Faber afgeven. 

Het is wel wenschelijk dat zij, die met dit uit- 
stapje mee willen, zich nu vast opgeven, daar het 
Bestuur dan rekening kan houden, met het huren 
van 1. 2 of eventueel meer autobussen. Verdere 
bijzonderheden hierover zullen nog bekend wor- 
den gemaakt. 

Voorts deelt het Bestuur mede, dat in de plaat- 
selijke bladen van de volgende week Vrijdag een 
belangrijke mededeeling zal worden bekend 
gemaakt. 

OBSTAKELS OP DEN WEG. 

Een raad van de N. V. L. 

Talloos zijn nog de fouten, welke worden ge- 
maakt. Vooral de voetganger ervaart dit op zijn 
weg door de duisternis, wanneer hekken en 
steenen palen op de trottoirs niet wit geverfd ziin 
of een vuilnisemmer, die met zooveel zorg is 
buiten gezet, niet werd binnengehaald. 

Denkt aan uw medeburgers! 

Bezint u over de vraag, wat gij kunt doen om 
hun pad door de duisternis te effenen. 

Vergeet niet, 's avonds binnen te halen, wat gij 
overdag buiten hebt neergezet. *emf&&i&&*MB***Ww'*ti>fi**ti**&*'** THEATER „M0N0P0LE" 

TELEFOON 2550 - D1R.: GEBR. KOPER - STATIONSPLEIN 

DEZE WEEK 

in verband met de bijzondere 
maatregelen alleen voorstelling 

op Zaterdag 1 en Zondag 2 Maart 
W* Aanvang half zes ~3Bfê 

Opvoering van een der beste avonturenfilms sinds jaren : 

HANS ALBERS in 

SERGEANT BERRY 

Een dolle jacht op een bende gangsters, vol span- 
ning en sensatie. Een film welke U van de eerste 
tot de laatste meter in ondraaglijke spanning 
zult houden. 

VERDER EEN SUBLIEM BI.IPROGRAMMA. 

In ons voorprogramma opvoering van T O B I S 
HOLLANDSCH NIEUWS en U.F.A. Wereldnieuws. 

Entree: Parket 35. Parterre 60, Stalles-Balcon 75, 
Loge 90 cent. 

Entree militairen: Parket 20, Parterre 30. Stalles- 
Balcon 40, Loge 50 cent. 

TOEGANG BOVEN DE 14 JAAR. 

Zondagmiddag half 3 Familie-Matinee 

opvoering van het amusante filmwerk: 

EEN MEISJE voor ALLES 

Een hoogst komisch filmwerk waarbij U zult 
gieren. Entree 20-30-40 cent. 

Donderdag 6 Maart, bij voortduring 
van de verordening, in zake het vroeger 
binnen zijn 

GÉÉN POPULAIRE 
VOORSTELLING. Paviljoen Rienstra 

ZATERDAGS en ZONDAGS 

GEOPEND 

Gezellige sfeer. HET VAM OUDS 
BEKENDE ADRES VOOR RADIO 
RADIOLAMPEN-METING VIJF CENT PER STUK 

bil niet aanschaffing van nieuwe 

Alle merken volgens FABRIEKSPRIJZEN 

VERHUUR Philips Radiotoestellen per maand enz. 

ALLE GASAPPARATEN 

in huurkoop verkrijgbaar. ELECTROTECHN.BUREAU 

J.H.vm KEULEN DIAC0NIEHUISSTR.24 ZANDVOORT 

Distributie van Gas en electra. 

Kookt nu zuinig op een Electrische of gasspaar- 
brander. 10 uur branden voor 1 cent. Groote voor- 
raad - zie etalage. MMMWMMM* WMM § Breng ook eens een gezelligen avond nnanDDananDOODnDaanaaaanaDQanDaDnDODaaaanannarjon 

a 

D 

□ 

D 

n 
□ 
a 
a 
a 
□ 
□ 
n 
a 
a 
o 
a 
□ 
o 
a 
o 
a 
a 
a 
o 
a 
a 
a 
a door in de om z'n intimiteit geroemde 

NORMAND3E-BAR 

van het GROOT BADHUIS 

U amuseert zich er zeker! D 
a 

D 

□ 
□ 
□ 
n 

D 
D 
D 
D 
□ 
D 
D 
D 
□ 
□ 
D 
□ 
D 

a 

D 
D 
D 

oonDDarjaoDpnanoaDDaoaooaaDoanDaoDaaoaaDanoaaDEioD Zondagmiddag DAN SE HEN HILDERING and his S1LVER STARS 
Volledige bezetting. 

We treffen elkaar in de NORMANDIE-BAR. Speciale Mededeeling 
„TOB-NIET" van ZONDAGMIDDAG THE-DANSANT 

in HUIZE „LOEFHOECK" 

IMF* Aanvang 3 uur "*99 

Komt allen, het wordt gezellig! 1 REKKINGEN RIJCKE TREK LOTEN. 

Ten overstaan van Notaris J.C..I. Waldorp vond 
heden de trekking plaats van de Rijcke Trek 
Loten. De hoofdprijs t.w.v. ƒ6000,- viel op No 
57331-M. 

Trekkingslijsten 2ijn vanaf Zaterdag verkrijg- 
baar bij de bekende verkooos-adressen. 

CREDO-CANTO. 

We vernemen dat de gemengde zangvereem'ging 
Credo-Canto onder leiding van Felix de Nobei de 
Mattheüs Passion van Schiitz >n studie genomen 
heeft. De uitvoering zal plaats vinden op Goeden 
Vrijdag in gebouw Brugstraat 15. 

TOONEELVEREENIG1NG „PHOENIX". 

In de eerstvolgende algemeene vergadering van 
bovengenoemde vereeniging zal in de bestuurs- 
vacature worden voorzien ontstaan door het be- 
danken van den heer Ph. v. Beets. 

DE BIOSCOOP VOORSTELLINGEN. 
Zoolang de bepalingen gelden'van het vroeger 
binnen zijn, geen filmvoorstellingen dan op 
Zaterdag en Zondag. 

Onder de omstandigheden van het oogenblik 
kan de Bioscooo te Zandvoort slechts ooen zijn 
cp Zaterdag en Zondag. On die dagen is het nog 
doenlijk om zoo vroeg als noodzakelijk (Ualf zes) 
aan te vangen en zal het publiek wel komen. Oo 
andere dagen, bijv. des Donderdags, heeft zulks 
geen doel, want on een dag in de week denkt nie- 
mand er aan om half zes reeds uit te gaan. 

Zoodra alles weer normaal is. gaan dus ook de 
populaire voorstellingen weer door. 

ZONDAGSMIDDAGS DANSEN. 

De Thé-Dansants in Groot Badhuis mogen zich 
steeds meer in een drukker bezoek verheugen. 
Zondag j.1. was het er tenminste al heel druk en 
gezellig! Komt U Zondagmiddag ook? 

CONTRASTEN. 

De een gaat stralend door 't leven 
een ander droefgeestig gestemd, 
de een wordt alles gegeven 
en een ander het leven geremd, 
men leeft bij schoone momenten 
of bij 'n enkele herinnering, 
het leven een eeuwige lente 
of tergende aftakeling. 

De een loopt in boord stijf gesteven 

en de ander in bont boezeroen, 

de een in fijn leeren laarzen 

en d'ander een lap op zün schoen, 

zoo ziet men de lijn langs het leven 

niet bij ieder hetzelfde gelegd, 

want de een zal als redenaar sterven 

terwijl d'ander geen woord heeft gezegd. 

Men ziet de klokwijzers draaien 

als maniakken in 't rond. 

maar ook zijn er menschen die wachten 

op 't uur dat nooit voor hen komt, 

contrasten, nunace. de kleuren 

van 't groote wereldpalet, 

contrasten die raderen bewegen 

van de tijd door het leven bezet. 

Ria Draak— Groenveld. FOTO-SUCCES 

Groote Krocht 16 

ook voor Uw 

PASFOTO 

hei beste. ■ Zondags geopend van 1-6 uur. 

■■■■■■■■■■■■■■■BBBaaaaanaBaaBHiaï Vleeschhouwerij 

RvELDIKSZn, 

SMEDESTRAAT 19 Zaterdag om 9 uur geopend 
en verder de geheele week 
van 9 tot 1 uur + WIJ BLIJVEN 

Uw diners verzorgen! 

Kwaliteit gegarandeerd. 

C. KEURJr. 

Zeestraat 51 - Telef. 2023 OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O.S.S. 
Secr.: Haarlemmerstraat 68. 

De T. C. van de Kennemer Turnkring heeft 
thans haar plannen voor het nog resteerende deel 
van het winterseizoen kenbaar gemaakt. Ter 
samenstelling van de heeren-keur-turnploeg zal op 
16 Maart a. s. een selectie-wedstrijd gehouden 
worden, waarvoor ons lid O.A. Brink werd uitge- 
ncodigd. Voor de dames wetd een wedstrijd 
Haarlem tegen de Rest v.d. K.T.K. vastgesteld op 
20 April a. s.. waarvoor onze leden C. en S. van 
Koningsbruggen werden uitgenoodigd. 

HANDBALAFDEELING O.S.S. 
Secr.: P. v Schuilenburg, Gr. Krocht 5. 

Uitslag j.1. Zondag. Heeren: Zaanland-O.S.S 3-2 
_ Dit is een prachtig resultaat van onze Heeren. 
daar de kampioen van de afdeeling, met een doel- 
punt meer, maar net de wedstrijd van O.S.S. 
heeft kunnen winnen. Ook uw spel was heel goed 
heeren en er is dan ook veel verbetering in te 
bespeuren. Gij ziit een betere plaats waard. 
Laten wij hopen dat dit de volgende competitie 
gebeurt, maar gij moet dan ook trouw komen 
trainen. 

J.1. Vrijdagavond hield de heer Duyff een 
spelregelavond, deze was heel belangrijk en er 
bleek, dat er nog heel wat te leeren viel. .lammer 
was het echter, dat er te weinig leden aanwezig 
Wg'repi ' 

Ons dameslid was uitgekozen om mee te spelen 
in het Haarlems elftal, dat j.1. Zondag te Den Haag 
speelde. Zij bespeelde de plaats van linksbinnen. 
Mevr. Koper heeft hierin een prachtige wedstrijd 
gespeeld. Programma voor a.s. Zondag: 

Dames: O.S.S— D.E.V/ 2-30 pur, 

Heeren: O.S.S. — Aalsni^et- 3.30 vwr. BENOEMING. 

In de plaats van den heer B. Brouwer is tot 
tijdelijk onderwijzer aan de O.L.O.-school bef- 
noemd de heer S. Oosterhof. w 


Verkoopbureau 
v/d plaatselijke Bond 
van LOODGIETERS 


Gr. 


Krocht 19 - Tel. 2558 Gasfornuizen vanaf f 79.50 

Oasoventjes „ „ 20.80 

Gasstraalkacheltjes . . „ „ 16.40 
Gasgeysers „ „ 56,00 Gascomforen 1 vlams 
Gascomforen 2 vlams 
Gascomforen 3 vlams 
Gassuddercomforen vanaf f 3.80 
„ „ 13.75 
„ „ 19.50 
„ „ 1.45 
WONINGBUREAU 

J. H. TER WOLBEEK 

HUGO DE GROOTSTRAAT 19 
Telefoon 2930 en 2486. 

GEMEUBIL. EN ONGEMEUBIL. HUIZEN 

te Huur en te Koop. 

Belast zich met het veilen van Inboedels. ZE ZI ER!! de nieuwe behangselstaalboeken van R. en D. 

Bel op 29 79 

en wij zenden ze U onmiddellijk thuis zonder 
eenige verplichting. 

Firma KEUR & ZOON 

BEHANGERS — SCHILDERS. 

TRAMSTRAAT 5. 

aaBBBBBBBBBaaanBaBBBaHMBSBaaBaBB OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
VOETBALVEREENIGING „ZANDVOORT". 

~ Zandvoort speelt gelijk tegen T.Y.B.B. 

De vele weken gedwongen rust heeft aan het 
eerste elftal geen goed gedaan. In de uitwedstrijd 
tegen T.Y.B.B. hebben de geel-blauwen het niet 
veider dan een 2-2 gelijk spel kunnen brengen. 
Het vlotte niet zoo als in de laatste wedstrijden. 
De thuisclub speelde zeer goed en geestdriftig. 
De rust ging in met de stand 1-1. 

De tweede helft nam Zandvoort de leiding, 
T.Y.B.B. wist gelijk te maken. Alhoewel Zandvoort 
meer in den aanval was, kwam in de stand geen 
verandering meer 

Zandvoort II leverde goed werk en won thuis 
met 4-2 van Bloemendaal IL Alhoewel de reserves 
met enkele invallers speelden, werd er toch goed 
gespeeld en de overwinning is dan ook wel ver- 
diend. 

Junioren A hadden niet veel moeite om van 
V.S.V. junioren te winnen. De eindstand werd 
hier 7-0. 

Zeer goed werk leverde junioren B om tegen 
Bloemendaal C junioren gelijk te spelen met 2-2. 
Een 2-0 achterstand werd door flink aanpakken 
nog ingehaald. 

# * 


* 


De stand in de 


3e 


klasse E 


luidt als 


volgt: 


Zandvoort 


12 


8 


3 


1 


19 


43-18 


1.58 


Beverwijk 


13 


9 


2 


2 


20 


47-24 


1.54 


Kinheim 


12 


6 


5 


1 


17 


32-23 


1.42 


Santpoort 


8 


5 


1 


2 


11 


31-21 


1.38 


Schoten 


12 


8 

4 


16 


39-29 


1.33 


D,E,NL 


11 


4 


2 


5 


10 


31-27 


0.91 


Bloemendaal 


n 


3 


3 


5 


9 


22-33 


0.82 


Ripperda 


12 


3 


2 


7 


8 


23-23 


0.67 


T.Y.B.B. 


11 


2 


3 


6 


7 


21-31 


0.64 


Zeemeeuwen 


11 


2 

9 


4 


19-44 


0.36 


Onze Gezellen 


11 


1 


1 


9 


3 


16-48 


0.27 A.s. Zondag heftige strijd om de leiding. 

Zandvoort I speelt a.s. Zondag thuis tegen 
Beverwijk. Zooals uit onderstaande ranglijst 
blijkt, ontloopen beide ploegen elkaar niet veel. 
Deze wedstrijd is wel de belangrijkste van het 
seizoen. Mocht het aan Zandvoort gelukken te 
winnen, dan staan zij met 3 verliespunten minder 
dan Beverwijk aan de kop. Bij een nederlaag is 
de kans op het kampioenschap niet geheel ver- 
dwenen, maar toch zeker heel wat gereduceerd. 
Nu het er op of er onder gaat, verwachten we een 
zeer spannende wedstrijd en beide ploegen zullen 
zich dan ook geducht inspannen om de punten in 
de wacht te sleepen. Daar voor Zandvoort alles 
op het spel staat is het zeker dat ons elftal zich 
tret veel elan in den strijd zal werpen. We wen- 
schen den spelers veel succes en hopen oo een 
gunstig resultaat. 

Zandvoort. II moet op bezoek bij Haarlem. III. 
Een gelijk spel zal wel een goed resultaat zijn. 

Alle overige elftallen van Zandvoort komen Zon- 
dag weer in actie. Hieronder volgt het volledige 
programma: - -, - - 

Zandvoort I — Beverwijk 2 uur. 

Haarlem III — Zandvoort II 2 uur. 

Zandvoort III — Heemstede 10 uur. 

HillinenlV — Zandvoort IV 10 uur. 

Zandv. A jun — H.F.C B jun. 12 uur. 

Bloemend. C jun. — Zandv. B jun. 10 uur. 

We verzoeken de spelers die uit moeten spelen, 
vooral op tijd aanwezig te zijn!! 

We deelen onze leden ten overvloede nog mede. 
dat zij a'lléén op vertoon van diploma toegang tot 
de wedstrijden hebben. J. K. RAADSVERGADERING 

De raad der gemeente Zandvoort behandelde 
Woensdagmiddag in ongeveer een half uur een 16 
Dunten tellende agenda, hoewel er bij de diverse 
voorstellen toch wel het noodige gezegd is ge- 
worden. 

Zoo kreeg de voorgestelde kindertoeslagrese- 
hng, welke over het algemeen verbetering bracht, 
een ruime bespreking minder om het feit dat men 
de gemeente-ambtenaren ir. dezen duren tijd niet 
van dienst wilde zijn, dan wel dat men op een 
enkel deel wijziging wenschte. 

De heeren JOUSTRA en MOLENAAR daaren- 
tegen en als uit de latere stemming bleek ook hun 
fractiegenooten. vonden de regeling op zichzelf te 
kostbaar voor onze gemeente. Zij spraken tevens 
van een onbillijkheid jegens de particuliere be- 
drijven waar een dergelijke regeling dikwijls niet 
bestaat, een opmerking in zooverre door den 
VOORZITTER weerlegd doordat hier naar zijn 
meening niets anders gebeurde dan de bestaande 
gemeenteregeling aan te passen bij de rijkstoe- 
slagregelina. Een vergelijking, .aldus den Burge- 
meester, had hier dus slechts nut wanneer zij 
met andere gemeenten gemaakt werd. 

De heer BOLWIDT, zeide de " voo.rgestelde 
ïegeling tos te juichen. Waar de salarissen onge- 
wijzigd moeten blijven zag hij hier de gelegenheid 
open iets voor het gemeentepersoneel te doen. 

De heer KERKMAN sprak in denzelfden geest, 
eveneens bepleitende de noodzaak om het tijdelijk 
nadeel voor sommigen — wat lang niet opweegt 
tegen het voordeel van deze nieuwe regeling — 
te ondervangen, waarvan ook zijn partijgenoot, 
wethouder v.d. MOOLEN de billijkheid aantoonde. 
Met 7 stemmen voor en 4 stemmen tegen (de 
heeren Kemp en De Muinck waren afwezig) ver- 
klaarde de raad zich accoord met deze zienswijijze, 
die tevens die van het college was. 

Pacht Restaurant Zuiderbad. 

Doordat de pachter van het Café-restaurant 
„Zuiderbad" betreffende het finantieele deel niet 
piecies aan de contractueele verplichting voldaan 
had en uitstel verzocht gaven B. & W. in dezen 
advies. Hun voornemen om over de van 1940 
reeds betialde pacht 20 procent terug te schenken 
door de ongunstige seizoensresultaten, kon aller- 
wegen instemming verkrijgen, De gestelde termijn 
(uiterlijk per 1 Maart) waarin de voor 1941 ver- 
schuldigde pacht betaald moest zijn, ondervond 
echter" bestrijding van den heer MOLENAAR. Hij 
zou bedoelden datum liever op 1 Juli bepaald zien, 
waar de raad, blijkbaar temeer doordat niet ge- 
bleken was of de pachter zulks zelf wel wenschte. 
geen gehoor aan verleende. 
I DE PRIJSBREKER'' ff dat is de man 

die U aan alles helpen kan. 

de prijzen stelt hij niet vermetel 

voor weinig geld: een groote Ketel, 

een Waschteil of een vuilnisblik, 

hii geelt dit alles voor een prik! 

Hii die zijn geld verkwistend smiit, 
is waardig dat hii armoe lijdt. 
een spreukje nog uit oude tUd*... 
nu houdt men meer van nuchterheid. 
Ziit sü op sparen ingesteld? 
Koopt goede waar voor weinig geld, 
„De Prilsbreker" gaat recht door zee, 
die zaak stelt elke klant tevree! 

Groote Krocht 30-32-36 

TELEFOON 2603 EEN GREEP artikelen LAMPEKAPPEN vanaf 150 

GLOEILAMPEN „ 039 

BATTERIJEN „ 0.15 

GORDIJN RAIL per meter, compl ♦ 1,10 

ZESDEELIGE ZAAG 0.89 

CLOSETPAPIER per rol . . . . 0,08 

WASCHTAFELS compleet vanaf . , 24J5 

GLANSVERF per bus (alle kleuren) • 038 

GROENE CARBOLEUM per bus . ♦ 0J5 

WASCHBORD 0,89 

EMMER 0.98 

Alleen „DE PRIJSBREKER" 

is werkelijk goedkoop. Ook voor Reparatie. 
Bezoldiging controleur steunverlening. 

Zonder eenige bespreking keurde men dan goed 
het voorstel om het salaris van den controleur bii 
de werkverschaffing en steunverleening, wiens 
vakbekwaamheid sedert zijn aanstelling in 1937 
belangrijk was toegenomen,- van ƒ17,55 per week 
op ƒ21,50 te brengen, verminderd met 2 1 /a% 
vaste korting, alsmede het voorstel tot het ver- 
leenen van duurtetoeslag aan het gehuwde ge- 
meentepersoneel. 

Administratief-personeel Gem. Bedrijven. 

De voorgenomen plannen tot het invoeren van 
een centrale boekhouding voor de gemeentelijke . 
bedrijven, konden zonder bezwaar tot uitvoering 
gebracht worden wanneer de twee daar thans 
aan werkende personen, A. Kalff en A.A.B. Va- 
lcggia voor vast aangesteld werden. Reden waar- 
om B. & W. hiertoe adviseerden en verdere richt- 
lijnen in overleg met den gem. accountant vast- 
stelden. Waar de personeels-formatie van een 
centrale boekhouding is: 1 boekhouder. 1 adjunct- 
boekhouder en 1 klsrk-boekhouder, achtte de 
raad het met B. & W. billijk om de twee laatst- 
genoemde functies door hen te doen bezetten met 
een salaris van resp. ƒ2400 en ƒ1900. 

Verwarming school Dv 

De openbare lagere school D heeft een lokaal 
v/at bij felle koude niet te verwarmen is. Daar- 
voor is het noodig de buitenmuren en de zoldering 
beter te isoleeren, hetgeen volgens de directeur 
van P.W. een belangrijke verbetering geven zal. 
De raad besluit zonder stemming het gevraagde 
crediet van ƒ400 te verleenen. 

Ontslag kweekelingen met akte. 

Het door den raad in een vorige vergadering 
geweigerde ontslag van de aan de openbare scho- 
len B_ en C verbonden kweekelingen met akte. 
werd 'thans zonder meer verleend aangezien an- 
ders een bijzondere bijdrage uit 's rijks kas voor 
het jaar 1940 groot ƒ38.500 absoluut niet zou 
worden vei strekt. B. & W. deelden in dit ver- 
Land mede (met het vertrouwen dat hun voorstel 
ditmaal wel aangenomen zou worden) zich reeds 
tot den Secretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken te hebben gewend met het verzoek dan 
te willen bevorderen dat de bedoelde bijdrage 
alsnog werd toegekend. 

Tewerkstelling werklooze hoofdarbeiders. 

Waar de mogelijkheid geschapen is werklooze 
hoofdarbeiders in beperkte mate aan den slag te 
helpen, kwamen B. & W. met het voorstel een 
tweetal personen aan te stellen om na te gaan 
welke motieven bij het vestigen in en het ver- 
trek uit onze gemeente gelden. Het belang van het 
door hen gekozen object in hun schrijven aan 
den raad aangetoond, bleek de heer JOUSTRA 
in het geheel niet te zien. Hij noemde deze werk- 
zaamheden overbodig, temeer daar we z.i. best 
oo de hoogte zijn met de redenen van vestiging 
en vertrek. Overigens acht hij het bedoelde 
werk, zoo men het toch uitvoeren wil, zeer ge- 
schikt om de V.V.V. in den winter iets te doen te 
geven 

De heer MOLENAAR heeft tegen het voorstel 
van B. & W. geen ander bezwaar, dan dat de ge- 
noemde ïoonen van ƒ23 en ƒ19 te laag ziin. Hij 
wil bij den bevoegden Secretaris-Generaal aan- 
dringen op een hoogere geldelijke waardeering. 

De heer ELFFERS vond het genoemde object 
nuttig. Hij wist hoe moeilijk het voor het college 
geweest was om iets geschikst te vinden. Gaarne 
vernam hij of er rekening gehouden was met den 
eisch deskundig te werk te gaan. 

Uit het antwoord van Wethouder SLEGERS 
aan de verschillende sprekers viel te vernemen 
dat een deskundige leiding aan dit werk zal geven 
en hieromtrent reeds besprekingen waren ge- 
voerd. De BURGEMEESTER voegde aan zijn 
woorden toe de opmerking dat de V.V.V. het in 
den winter druk genoeg heeft.' en o.a. buiten het 
gereed maken van duizenden adressen thans bezig- 
is om Zandvoort op de binnen enkele dagen plaats 
vindende Jaarbeurs goed te vertegenwoordigen. 

Met 9 stemmen yoor, komt het voorstel van 8. 
& W, er dan ctao^ 

Verkooo perceel Haltesfraat 4„ 

De raad heeft er geen bezwaar tegen het oer- 
ceel Haltestraat 4, eertijds doof de gemeente 
gekocht voor ƒ21.555 en dienende om er het Bu- 
:eau van politie in te vestigen, thans, nu deze 
plannen geen doorgang vonden te verkoopen voor 
/25.000 aan het Rijk. Temeer daar het op die 
rlaats te bouwen nieuwe postkantoor van Zand- 
voort vooreerst niet verschijnen zal en de dien- 
sten van M.H. en de Distributie er dus voorloopig 
in gevestigd kunner blijven. Zoolang dit mogelijk 
vs zal de gemeente Zandvoort het gebouw in huur 
houden, 

Wijziging precarioverordening. 

Doordat de ïadio-centrale is vrijgesteld van aan 
de gemeente verschuldigde precario-rechten, dient 
deze verordening overeenkomstig veranderd. De 
raad besluit hiertoe, al vraagt de heer SUER1NK 
in hceverre de gemeente door het Rijk schadeloos^ 
gesteld wordt wegens het verlies van deze gel- 
den. Wethouder v.d. MOOLEN zag een mogelijk- 
heid om uit het fonds van de nieuwe Radiobelas- 
ting iets terug te krijgen, zoodat het geraamde op 
de begic-oting is gehandhaafd. 

Aanstelling automobielmonteur. 

De aanstelling van een automobielmonteur. 
voorgesteld werd J. Jansen, is in een vorige ver- 
gadering aangehouden. De overweging thans tot 
deze benoeming over te gaatr deed den raad met 
10-1 stemmen dienovereenkomstig besluiten. De avonden zijn nog lang genoeg, om ze nuttig 
te besteden. 

Schitterende collectie Handwerken, Vilten Vesten, 
heerlijk warm, dames-, heeren- en kinderhand- 
schoenen, uitgebreide collectie luxe porcelein. 
Klas- en aardewerk. 

Magazijn „LI BELLE" 

GROOTE KROCHT 11 — TELEF. 2754. 
DDanDQQODaaoaQDDaDaaaoDorjoDODDaa Lanarievogel 

weggevlogen. Tegen be- 
looning terug bezorgen. 
Pension „Ida", Boul. de 
Favauge 1 1 — 3. 

Wit Em» Fornuis 

82 cm., zwart dito 75 cm. 
mooie flinke SALAMAN- 
DER m. nikkelen voet 
300 M 3 . VERSTEEGE. 
DORPSPLEIN. TE HUUR GEVRAAGD: 

VRIJ HUISJE 

of gedeelte van groot 
huis. Ongemeubil. Priis 
3 a 4 gulden per week. 
Tegen 15 April. 
Brieven onder no. 1169 
Bureau „De Zandvoor- 
ter". (Van Petegem's 
Boekhandel). 

GEVRAAGD 

net Kosthuis 

doop onderwijzer. Br. 
met uitv. inlichtingen on- 
der no. 1170 Bureau „De 
Zandvoorter" (Van Pete- 
gem's Boekhandel). tier óns BKUOU 
Bakkerij„WILLY« 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. & VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 
Beddenmaker 
Büderdlilcstraat 7. 
- BHliike prijzen MEVROUW. 

Weet U waar U de 
Fijnste Boter, Kaas en 
Eieren kunt koopen? In 
„De Kaas en Eiermijn". 
van Th. v. Haastrecht, 
Swaluëstraat 6, TeL2081 W.WEBER 

LOODGIETER 
Diaconieh.str.34 Tel.2917 

en Rijwielhandel 

H. Gansner - P.HelnsM2 
Burg. Engelbertsstr. 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden enkachels TE KOOP: 

Divan met kleed ƒ9,50: Theetafel ƒ2,00; Bloemen- 
tefeltje ƒ1,00; Spiegel m. verg. lijst ƒ3,25; Eiken 
Buffet ƒ19.50; Salontafeltje ovaal ƒ13,50; Sche- 
merlamp m. kap ƒ5,50; Man. Linnenkast ƒ19,50; 
Penantkastje ƒ9,00; Hangkast ƒ3,50; Kinderledi- 
krnt m. matras z. g. a. n. ƒ11,50; Kinderledikant 
ƒ7.50; 2 p. eiken Ledikant ƒ5.00; Schemerlamp, 
pitriet ƒ2.50; Kristallen coup, 2 d. ƒ22,00: Eiken 
Tafel ƒ6,00; Tafelkleed ƒ6,50; Waschtafel m. 
Marmer, blad ƒ6.50: Gr. Keukentafel ƒ3,75; Vul- 
kachel m. pijo en nlaat./RöO; 2 Gr. Chin. vazen 
ƒ5,50; Een 10 m. lange vlaggestok met houder. 

Te bezichtigen van 10-6 uur. 

BREDERODESTRAAT 160 — TELEF. 2288. 

Ook Zondags. DE KOMENDE COLLECTE 
VAN „WINTERHULP". 

Weer staat een collecte ten behoeve van Win- 
teihulp Nederland voor de deur en in verband 
daarmede hesft het A.N.P. nog eenige nadere bij- 
zonderheden weergegeven over dit mooie sociale 
werk. 

Nu zoo langzamerhand het voorjaar nadert, is 
de vraag gerezen, welke taak in de nabije toe- 
komst voor Winterhulp Nederland is weggelegd. 

In dit verband kan worden medegedeeld, dat het 
de bedoeling van de leiding is van 15 Mei tot onge- 
veer October de werkzaamheden n?ar buiten te 
staken, zoodat we thans voor de laatste werk- 
periode staan. Dit beteekent natuurlijk niet. dat in 
de komende zomermaanden het werk van Winter- 
hulp geTieel zal stilliggen. Integendeel: de verdere 
opbouw van de organisatie zal krachtig worden 
voortgezet, de band met de vele medewerkers 
moet nog verstevigd worden, het contact met tal 
van personen en instellingen moet behouden blijven 
de propaganda mag niet verslappen, opdat ook in 
de zomermaanden de giften rijkelijk zullen blijven 
vloeien. 

Alleen de openbare collectes fcullen tijdelijk 
worden stopgezet. 

Er resten nog 4 collectes en wel voor 't geheele 
land. 28 Maart en 1 Febr. een huis- en straat- 
collecte, van 17 tot 22 Maart een huis-Iijsten- 
collecte, van 15 tot 19 April eveneens een huis- 
lijstencollecte en ten slotte op 2 en 3 Mei een 
huis- en straatcollecte. 

Van de reeds verdeelde 3 millioen gulden kon- 
den ongeveer 1 millioen persoonsuitkeeïingen wor- 
den gedaan, waarbij een deel der ondersteunden 
slechts eenmaal een uitkeering ontvingen en een 
ander gedeelte enkele malen. Zonder dat juiste 
gegevens nog beschikbaar zijn, kan gevoeglijk 
worden aangenomen, dat van de ongeveer 700.000 
gezinsaanvragen slechts aan 200 a 250.000 kon 
worden voldaan, waarbij nog komt, dat de uit- 
keering zelf niet tot de gewenschte hoogte kon 
worden opgevoerd, terwijl eveneens andere nood- 
zakelijke voorzieningen en dekking, niet konden 
worden verwezenlijkt. Uit het voorgaande blijkt 
wel duidelijk, dat, ook wanneer de opbrengst van 
de nog komende collectes gelijk is aan de tot dus- 
ver ingezamelde gelden, Winterhulp Nederland 
slechts voor een gering gedeelte haar taak heeft 
kunnen volbrengen. 

Is het niet betreurenswaardig te moeten con- 
stateeren, dat bij de laatste straatcollecte in de 
groote steden het meerendeel der vooibijgangers 
voorbij de collectebussen trok zonder iets te ge- 
ven? Dat was een beschamende en belachelijke 
demonstratie, waarvan de achtergrond natuurlijk 
moet worden gezocht in den tegenzin in de huidige 
omstandigheden. Men bedenke echter, dat een der- 
gelijke houding tweeërlei gevolgen heeft: in de 
eerste plaats, dat de behoeftige Nederlanders in 
den steek worden gelaten, hetgeen on-Neder- 
landsen is en voorts, dat daarin een zekere op- 
treden tegenover de Duitschers gezien kan wor- 
den, welk optreden als zoodanig een dwaasheid is. 

De Duitsche overheid heeft van dergelijke „de- 
monstraties" niet den minsten last, doch vaststaat, 
dat het aanzien van het Nederlandsche volk er 
allerminst door stijgt, terwijl de gevolgen van 'die 
mindere waardeering noodwendig ook op andere 
gebieden hun uitwerking zullen hebben. 

Hier schaadt de Nederlander zijn volk, dat hij 
beweert lief te hebben. Het zijn harde woorden, 
doch er zijn helaas te veel feiten, welke deze be- 
weringen kunnen boekstaven. 

Het A.N.P geeft dan den raad een andere hou- 
ding aan te nemen en zich te verheffen boven de 
omstandigheden door een daad te volbrengen 
welke bij honderdduizenden onzer slechts vreugde 
zal brengen. 

TOONEELUITVOERING. 

De tooneelvereenigiag „Op Hoop van Zegen" 
geeft Zondag 9 Maart a.s. een uitvoering in The- 
ater „Groot Badhuis". Zij voert dien avond op 
het aardige detectivestuk „Grompie". De eerste_ 
uivoering van „Op Hoop van Zegen" in dk sei- 
zoen is in alle opzichten een succes geweest, v/e 
verwachten dan ook dat een talrijk publiek dezen 
avond zal -willen bijwonen. 


Kleedingmagazijn Fa. v. HENS EN 

GROOTE KROCHT 23 — TELEF. 2574. 

COUPEUR - BONTWERKER, 

NOG uitsluitend ENGELSCHE STOFFEN voor onze maat- 
afdeeling. 

NOG PR,MA FOURNITUREN en behoorlijke prijzen - Pasvorm 
als steeds - Correct. 

Niet voor niets leveren wij veel op recommandatie. Te koop: 

(niet aan opkoopeis). 
Eiken huisk. ameubl., 
Wieg, waschtafel met 
marmer, kindertafel en 
2 st., winterjas en peig- 
noir v. jongen 5 jaar, 
eiectr. kacheltje. Na 7 u. 
Brederodestraat 171. F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van; 
STUCAD00RS- WIT- en 
WATERVERFWERKEN' 

§PgP Zeer billijke prijzen. 

ADRES: ZEESTRAAT 29 - TELEF. 2205 TEL 2340ZANDVOORT 
Doet Uw voordcel 

bü UYLEIWAN - Kerkplein 5 

BNog een groote voorraad STOFZUIGERS welke wij nog tegen 
den ouden bekenden lagen prijs kunnen afleveren. 
Radio 

TELEFUNKEN 
BLAU-PUNKT 

PHILIPS Rijwielen - Haarden 
Waschmachines - Kachels 

Eventueel gemakkelijke betaling. DOET UW VOORDEEL! 

Verder ruim gesorteerd in RIJWIEL- en ELECTRICITEIT- 
ONDERDEELEN. 

Strijkbouten Broodroosters Eiectr. Sctaeerapparaten 

Eiectr. Kachels Kookplaten Eiectr. Wandlampies 

Eiectr. Waterketels Eiectr. Handdynamo's Eiectr. Schemerlampjes 

Elcc. GLOEILAMPEN 

(zuinig verbruik, goedkoop fn prijs). PHILIPS - SPLENDOR - ORION 

Verder BATTERIJEN - LAMPJES - HULZEN - GOEDGE- 
KEURDE VERDUISTERINGHULZEN enz. enz. te veel om oo 
te noemen. 

De één Z E G T dat hij goedkooper is, de ander I S het 

Bij UYLEMAN 

is UW ADRES, dus het GOEDKOOPST. KERKPLEIN 5 — TELEF. 2658 Reparatie-inrichting voor RADIO, STOFZUIGERS. 
STRIJKBOUTEN. RIJWIELEN enz. A. * B B""*k _ SrTL 1 - 

Nieuwe Amsterdamsche Courant 

ALGEMEEN HANDELSBLAD óók per week ! ijs 47 cent Ondergeteekende wenscht een WEEK-ABONNEMENT 

op het „Algemeen Handelsblad", ingaande _ 

Naam : 

Adres : Te bezorgen bij het Agentschap te Zandvoort: Boekhandel 
VAN PETEGEM - Burg. Engelbertsstraatll - Telef. 2793 q}mmt*»t**mi*m t mm MMv*ww*# » m Bt**0m*mm*immi*mmu Leesbibliotheek 
„De Kleine Winst" 

HALTESTRAAT 31 

NIEUWE BOEKEN [WIJ WIJZEN er nog eens" 
op, dat goede repa- 
ratie een behoud voor 
uw schoenen is. Wij ver-I 
werken uitsluitend eerstel 
kwaliteit kernlsder en zijnl 
speciaal ingericht voorj 
fijne reparatie. 3vANDÜiJN 

ZEESTRAAT 69 

ZANDVOORT ELECTRISCHE 
SCHOENMAKERIJ 

TELEFOON 2289 

■ 

MEEST MODERNE INRICHTING 
VOOR ZANDVOORT 
EN OMSTREKEN 

m 

Onder Rijkstoezicht 
gediplomeerd 

■ 

Schoenen vergrooten 

en verwijden met 

de allernieuwste 

vergrootmachinc. 

' 2463 

2464 

2465 

2466 

2467 

2468 

2469 

2470 

2471 

2472 

2473 

2474 

2475 

2476 

2477 

247S 

2479 

2480 

2481 

2482 

2483 

2484 

2485 

2486 

2487 

2488 

2489 

2490 

2491 

2492 

2493 

2494 

2495 

2496 

2497 

2498 

2499 

2500 

2501 

2502 

2503 

2504 

2505 

2506 

2507 

2508 

2509 

2510 

2511 

2512 

2513 

2514 

2515 

2516 

2517 

2518 

2519 

2520 

2521 

2522 

2523 

2524 

2525 

2526 

2527 

2528 

2529 

2530 

2531 

2532- 

2533 

2534 

2535 

2536 

2537 

2538 

2539 

2540 

2541 

2542 

2543 

2544 

2545 

2546 

2547 

2548 

2549 

2550 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 Ayres, Ruby M.. Een meisje reist naar het geluk. 
Baxter, G. O-, Reata doet zijn plicht; Cowboy. 

— Reata en liet gestolen goud. Cowbov. 
Bennet, R- A., Een man vaa de daad. Cowbov. 
Bloemendal, R.. Recu 5322. Crim. Toman. 

Brand, Max, Jim Zilver en het gestolen paard. Cowbov 

— De terugkeer van Jim Zilver. Cowbov. 

— Speedy's wraak. Cowbov. 

— Speedy in gevaar. Cowboy. 

— Om een half millioen. Cowbov. 

— Als de stormwind huilt. _ Cowbov. 
De levende doode. Roman van avontuur. — Bij het lied der revolvers. 

— Het groote gevaar. 

— De ijzeren band. 

— Een man van de daad. 

— De jonge Dr. Kildare. 
Brandts, J., De groote bankroof. 
Brown, F., De gouden doodskop. 
Burroughs, E.R., Tarzan en de roode ster. 

— De monsters van Mars. 
Cameron, C., Aan 't einde van een lasso. Cowbov. 

— Eigen rechten. 
Cramer, W., Lucia's offer. 
Curtiss, E.. 9 dokters en 1 gek. 
Davis, F. C. Voor alle drie een doodkist. 

Ermine, W., Macht tegen recht. _ _ 

Ffeld P., Moordenaars uit het arendsnest. Cowbov. 
Foster, B., Een onversaagd trio. Cowbov. 

— Hard als graniet. Cowbov. 
Franken, E., Opium en zwendelbanken in Amsterdam. Cowbov. 
Cowbov. 
Cowbov. 
Cowbov. 
Detect. 
Politieroman. 
Cowbov. 
Avont. Cowbov. 

Detect. 

Detect. 

Cowbov. Detect. 

Detect. 

Detect. 

Detect 
Cowbov. 
Co wbov. 

Roman, 
roman v.e. misdaad 
Cowbov. — Staatsgeheim 

— Wie heeft den admiraal gewurgd, 

— De moordende vijf. 

— De vulpen-detective. 
Gill, Tom, Het onrecht hersteld. 

— Roode aarde. 
Gooy, M. van, 'n Dwaasheid?! 
Govan. C N., De roode Camelia. 
Gttnn, Tom, Sheriff Blue Steele. 
Haycox, E., Owen Merrit wordt wakker! Cowbov. 

Heaslïp Lea, F-, In het leven van eiken man roman. 

HHton, F.W., Een grimmige strijd. Cowbov. 

Hume, D„ Kogels bijten diep. rom. v. misdaad en avont. 

— Misdaad in de bokswereld. v 

— Mick moet verdwijnen. •' 

— De 4 gedoemden. 

Lane, R.W., Onder en beven de wet. Cowbov. 
Lomax, B., Voor recht en wet. Cowbov. 

— De weg versperd. Cowbov. 
Lucas, J., Zijn plicht getrouw. Cowbov. 
Masterman, W.S., Een gerechtelijke dwaling. Detect. 

,— Het raadrel van het hunnebed. Detect. 

— Hier Londen 2 L O ! Detect. 

— Het Baddington mysterie. Detect. 

— Een duivelachtig experiment. Detect. 

— Het mysterie v.h. verkoolde lijk. Detect. 

— De roos des doods. Detect. 
Mavity, N.B., De verdwenen sandalen. Cowbov. 
Payne, s.. Zijn schuld betaald. Cowbov. 
Pierce, F.C. ,Als het bloed spreekt, roman v. avontuur. 
Philips. J.P., De bond des verderfs. Crim. 

— Handel in dooden. Crim. 

— Erger dan moord. Crim. 
Rafne, W. MacLeod. De wet der revolvers. Cowbov. 
Rodney, G.B., Als het verleden herleeft. Cowbov. 
Rohmer, S-, De bruid van Dr. Fu Manchu. Crim. 

— De bronnen van Dr. Fit Manchu. Crim. 

— Yu'an Hee See lacht. Crim. 

— Vuurtong. Crim. 
Rubel, J.L-, Een oude veete. Cowbov. 

— Het onrecht gewroken. Cowbov. 

— Jim trekt van leer. Crim. 
Saxon, J„ Het meisje van pleizier. Roman. 
Schirokauer, Dr. A„ Tegen mensch en noodlot. 

— Een liefde in Shanghai. 

Short, L-, Verloren spel. Cowbov. 

— De dood waart rond. Cowbov. 
Temple Bailey, Zilveren muilen 

— Zwanenzang. 

Train, A., Gangsters od Manhattan. Ganster-roman. 
VanderCock, De veertig die bleven. 

— Moord in Trinidad. Detect. 
Wyck-Mason, v.. De porceleinen hond. Crim. 

— De geheime formule. Crim. 

— De vergissing van rechter Mackave. Crim. 

— De verschrikking van fort Espanto. Avont. 

— Het groote verraad. Avont. 
Vore. Clem, Een wedloop met den dood. Cowbov. 

— Freckles de' scherpschutter. ' Cowbov. 

— Het dal der woestelingen. Cowbov. 

— Revolverrecht. Cowbov. 

— Slim, de ontembare. Cowbov. 

— Waar ijzeren wetten heersenen. Cowbov. 

— Waar de zesloops regeert. Cowbov. KINDERBOEKEN. 

8517* Heirnans, E.. Willem Roda. 

8518* HHdebrand, Bambo, de Zuzuzugu. 

8519* Hufsfnga, Scaf, Rob van Olden. 

8520* May, Karl. Het goud van Winnetou. 

8521* Kaiser, Else, Luci maakt carière. (v. oudere meisies.) Leesgeld 5 cent 

ten hoogste 1 week I 

• ( 


■ 


: , , ' aMMMMMMMWMMMMMHM^ 
ZONDER BON 
LAARZEN ■ 

Nos van 25 ALPH. SPRENGERS 

tot en met 42 Groote Krocht 13 — Telefoon 2106. 
PANTOFFELS 
met en 

zonder hak fflMft « <WUIWJ»^Wft* lft *W I W«MIMW KOFFIE. 

De naam „koffie" is afgeleid van een Arabisch 
woord, dat „bedwelmende drank" beteekent. en 
het is eigenaardig, dat het drinken van koffie 
ook bij de Muzelmannen niet Rauw ingang vond. 
daar zij meenden dat het bedwelmend was en 
het daarom cm godsdienstige gronden aanvielen. 
Vreemde Oostersche legenden maken de herkomst 
van het drinken van koffie onduidelijk. De meest 
waarschijnlijke schrijft de ontdekking toe aan een 
tioep achtervolgde Egyptische monniken, die in 
de derde eeuw naar de Abessinische hooglanden 
moesten vluchten. Hier zagen ze. dat hun schapen 
en geiten buitengewoon dartel waren en ze ont- 
dekten, dat de oorzaak van dit „wonder" de kof- 
fiebes was. Koffie werd in liet begin gebruikt in 
den vorm van pasta, zooals chocolade. In het 
Oosten is het drinken van koffie tegenwoordig 
het hoogste teeken van gastvrijheid. Bij de Ara- 
bieren wordt het met bijna religieuze zorg klaar 
gemaakt en vrouwen mogen aan dit werk niet 
deelnemen. Een half kopje (een volle kop is een 
opzettelijke beleediging) wordt het eerst aan den 
voornaamsten gast gepresenteerd, vervolgens aan 
de andere gasten. De Arabieren hebben een zegs- 
wijze: „De eerste kop voor den gast, de tweede 
voor het genoegen, de derde voor het zwaard". 
Natuurlijk is het slecht voor de gezondheid, te 
veel koffie te drinken (er is in één pond koffie 
genoeg coffeine. als men het in onvermengden 
toestand drinkt, om een mensch te dooden): maar 
het is een uitstekende stimulans en heeft een 
gunstige uitwerking op het hart en den bloeds- 
omloop. En het is een interessante bijzonderheid, 
dat koffiebranders tijdens epidemieën minder vat- 
baar voor ziekte zijn dan anderen. 

Het staat niet heelemaal vast of de koffie — en 
het gebruik om 't afgietsel der boonen te drinken - 
uit Abessinië stamt of uit Yemen. Dat is ook 
trouwens niet zoo heel belangrijk, want in de 
dagen van den grooten koning Anguebo en zijn 
schoone dochter Maheda — wier liefde voor Salo- 
mo haar als de „Koningin van Saba" in de wereld- 
geschiedenis deed boekstaven — vormden Yemen 
en Hadramat immers een deel van het Ethiopische 
Rijk dat toen nog Symiën heette. Feit is in ieder 
geval dat de oude Ethiopiërs het genot van het 
bereiden van de koffie reeds kenden. Maar de 
Abessinische sage als zou Maheda den koning 
Salomo verschillende brouwsels van dezen won- 
derlijken drank ten geschenke hebben aangeboden, 
klinkt desondanks onwaarschijnlijk, want de Ara- 
bieren wisten vijf en twintig honderd iaar later 
— in de elfde eeuw van onze jaartelling — nog 
maar weinig te beginnen met de ook in de bergen 
van Yemen in het wild groeiende koffieplant! Zij 
kenden weliswaar haar prikkelende eigenschap- 
pen, maar aanvankelijk kauwden zij de bladeren 
precies, zooals andere Oostersche volkeren het 
laurierbladeren en andere gewassen deden. Eerst 
langzamerhand schijnt toen het gebruik te zijn 
gekomen om de koffiebessen, de vleezige. roode 
bessen en de boonen (later de boonen alleen) net 
als amandelen, kastanjes en andere vruchten, door 
branden nog aromatischer en appetijtelijker te 
maken en tenslotte om — evenals uit de in China 
en Britsch-Indië al vier duizend jaar geleden be- 
kende thee — er een warmen, opwekkenden drank 
uit te bereiden. Dat tijdperk ligt overigens nog 
niet eens zoo heel ver in het verleden. Het eerste 
Arabische koffiehuis — een door een zeildoek 
afgesloten open ruimte, waar de bezoekers OD 
den grond zaten en ontelbare koppen van de 
dampende, prikkelende koffie dronken — moet 
volgens de mededeeling van Arabische kroniek- 
schrijvers in het jaar 1430 in Dzjedda. de haven- nnonaDanaaaoaaanooaninonnananonao 

iDUlTSCHeiENGELSCHg 

D Opl. L. O. corr. bijwerken D 

I E. VAN DER POL § 

O leerares M.O. n 

8 3 OOSTERPARKSTRAAT. D 

D D 

aacaaaaaanaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaa 
UIS EN 

DECORATIE 
SCHILDERS Fa.K.v.d.MIJE&Zn. ZANDV.LAAN No. 341 
WILLEMSTRAAT No.31 BENTVELD 
ZANDVOORT B'VELD Tel. 26119 Tel. ZANDVOORT 2363 
GLAS en VERFWAREN ««■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MM 

f BEUKEN Houtblokken; 

B voor haard en kachel en centr. verwarming S 
S levert de BRANDSTOFFENHANDEL ■ 

5 H. J. ter Wolbeek 6 Zn. f 

■ Mnrisstraat 10 Marnixstraat 2 ■ 

Telefoon 2063 ■ 

per 100 kilo g Marisstraat 10 
Giro 32343 

a f 4. a franco huis. Beslist 100 % Beukenhout. ■ 
Jjj (dus niet gemengd). J 

■■■■■■■■■■■■anaBMMHMHBnBiMa 1 werkelijke Rijwielhersteller 
woont te ZANDVOORT. 

Het adres is: 

E C. van Nieuwenhuizen 

Koningstraat 39 
„Gazelle" Rijwielen stad van Mekka, zijn geopend. Aanvankelijk 
scheen de nieuwe mode weinig in den smaak te 
vallen, want 't duurde zoo ongeveer een men- 
schenleeftijd alvorens soortgelijke etablissementen 
in andere plaatsen, eerst in Mokka. Sansa, Mekka 
en Medina, later ook in Jerusalem. Akka, Aleppo, 
Beiroet en Damascus volgden. Uit die dagen 
stamt de eerste mededeeling over koffie van de 
hand van een Europeaan. De Ausburgsche dokter 
Leonhard Rauwolf. die in het jaar 1548 een reis 
naar het Oosten maakte en die bij die gelegenheid 
in Aleppo voor het eerst een koffiehuis binnen 
stapte, schreef zijn bevindingen daarover. Klaar- 
blijkelijk beviel de nieuwe drank hem terstond 
uitstekend, want hij' spreekt van enthousiasme 
dat hij bespeurde voor „die goede drank in por- 
seleinen schaaltjes", die er „zoo zwart als inkt" 
uitzien, maar zoo „kostelijk smaakt en uitstekend 
voor de maag schijnt te zijn". 

Reeds voordien was de koffie van Arabië naar 
Egypte verhuisd. In 1511 kreeg Caïio zijn eerste 
koffiehuis en drie en veertig jaar later werd er 
een in Constantinopel geopend. Vier volkeren, 
de Arabieren, Perzen, Egyptenaren en Turken, 
dronken nu koffie en drie gebieden op aarde. Azië, 
Afrika en de Zuid-Oosthoek van Europa kenden 
koffiehuizen. Maar de Europeesche volken wilden 
voorloopig nog niets van dezen „Oosterschen 
drank" weten. De eerste koffiedrinkende Europe- 
anen waren de Venetianen, die natuurlijk het 
meest met de volkeren uit het Oosten in contact 
kwamen. In 1645 kreeg Venetië zijn eerste koffie- 
huis en spoedig volgden nu kort na elkander ook 
de groote steden van Engeland. Oostenrijk. Frank- 
rijk en Duitschland. In 1650 kregen Londen en 
Oxford, in 1652 Rome, in 1670 Marseille. in 1672 
Parijs, in 1679 Hamburg en in 1693 Weenen hun 
eerste koffiehuizen. Het meest populair werd het 
nieuwe gebruik in Engeland en in Italië. Men be- 
handelde in het koffiehuis zijn zakelijke aange- 
legenheden af en men onderhield er elkaar tevens 
over de politiek, zoo intensief zelfs, dat er enkele 
jaren later in Londen en verordening verscheen, 
welke er op wees, dat wanneer het „politiseeren" 
in de Engelsche koffiehuizen niet ophield, deze en 
dergelijke lokalen wettelijk gesloten zouden wor- 
den. Ook in Rome was het trouwens omstreeks 
1720 wettelijk en op gevaar van gevangenisstraf 
verboden zich in het koffiehuis over de politiek 
te onderhouden. Onder Metternich werden zelfs 
spionnen van de politie naar de koffiehuizen ge- 
stuurd om de gesprekken over de politieke ge- 
beurtenissen af te luisteren. Het was een Armeen 
die in het jaar 1672 in Parijs het eerste koffiehuis 
ogende. Zeventien jaar later kwam 'n Itali- 
aansche banketbakker toevallig in het bezit van 
een voornaam badhuis en prompt liet hij het om- 
bouwen om er korten tijd later het zeer voor- 
name „Café Procope" te openen, waar men niet 
alleen koffie, thee en vermouth kon drinken, maar 
ook Italiaansche spijzen kon gebruiken. Tot de 
eerste stamgasten van dit nieuwe etablissement 
behoorde niemand minder dan Voltaire. Hem 
volgden de overige uit de kring der Encyclopae- 
disten en daarmee had 't „Café Procope" terstond 
zijn bestemming gekregen, want het werd het 
centrum van het litteraire en artistieke leven. 
Vervolgens kwam omstreeks 1700 de Parijsche 
caféhouder Salis op het denkbeeld om in zijn kof- 
fiehuis jonge dichters en schrijvers uit hun nieuwe, 
nog niet gepubliceerde werken te laten voor- 
lezen en korten tijd daarna kwam in Londen het 
gebruik in zwang om in het koffiehuis een billard 
neer te zetten. Daarmee waren tevens alle typen 
koffiehuizen geschapen, die de wereld heden ten 
dage nog kent. De nieuwe 
PSALM- en 
.GEZANGBUNDEL 

van de Ned. Hervormde Kerk 

is in diverse prijzen voorhanden 

in VAN PETEGEM's Boekhandel, 

Burg. Engel bertsstr. 11. E. BOS & Zonen 

HALTESTRAAT 28. Telefoon 2112 en 
HALTESTRAAT 62a. Telefoon 2290 

zijn heden ruim voorzien van alle soorten 
Groenten, Fruit en Aardappelen tegen sterk 
concurreerende priizem 

Heeft u onze eigen inmaak al eens geprobeerd, 
zooals: Snijboontjes. Andijvie, Spercieboonties en 
Zuurkool? Iets bijzonders, direct gaar, gewone 
prijzen. - Ook hebben wij ontvangen een pracht 
partijtje JAM van Hero en Betuwe in potten en 
blikken van 1 pond; 5 pond; 8 pond 10 pond en 
30 pond. Doet Uw voordeel en koopt deze .lam!! 
Wij hebben nog vele artikelen, te veel om ze 
hier neer te schrijven. Komt U eens kilken: U 
zult er geen spijt van hebben. Alles wordt aan 
huis bezorgd. E» BOS. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

8 LAAT ONS OOK EENS UW 5 
S FIJNE WASCH behandelen. « 
5 Electr. WASCH-, STRIJK- en ■ 

5 GLANSINRICHTING „WEST" | 

S HOOGEWEG 25 — TELEF. 2591 ■ 

S SPECIAAL ADRES VOOR HET BEENDE- ■ 
5 LEN VAN GORDIJNEN & FLANELLEN 5 
■ SPORTKLEEDING. ■ OVERHEMDEN V.A. 29— BOORDEN 8 CT. g 

■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ VoOR KLEINE ANNONCES 

als te koop, ter overname, te huur aangeboden, 
enz., geldt steeds / 

„DE ZANDVOORTER" 

Uitgever Van Petegem. Burgem. Engelbertsstr, 11. 
Telef. 2793. Kleine annonces vanaf 30 Cent. 

Annonces worden ook aangenomen in ons Bij- 
kantoor: Haltestraat 31. Boekb^LeesblbllIotheek 
„DE KLEINE WINST". mBwasÈB&ms^ssBEmmsm Niet lukraak 

of uit sleur „de radio 

aanzetten", maar bewust en 
intens genieten..*, dat doet 
U met een toestel uit de 
nieuwe Philips Serie £oo 
lang wij radio verkoopen, 
hebben wij nog nooit zulke 
toestellen in huis gehad. De 
klank, de afstemming, de 
rust van de weergave, het 
is alles af, voor 100%! Komt 
eens bijons luisteren Er z\]n 
J Philips toestellen in alle uit- 
voeringen, voor alle beurzen.' 

HENK SCHUILENBURG 
GROOTE KROCHT 5-7. verliest de keizer zijn recht. 
wij hebben nog uitgebreide 
keus en Sage prijzen. 

Henk SCHUILENBURG 

DE G0EDK00PE AMSTERDAMMER 

Het voordeeligste adres ter plaatse 
voor Gloeilampen, Electra-materiaal, 
Lampekappen, Waschmachines, 
Radio's, Rijwielen, Stofzuigers, 
Batterijen en Luxe Artikelen. 

8 Voor U iets koopen gaat dan eerst kijken bij DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 

Alléén Groote Krocht 5-7 - Tel. 2974 

lste klas Reparatie-inrichting. IETS OVER KAAS. 

Als laatste handelspr'oduct. dat uit de melk 
\erkregen wordt, zij thans onze kaas behandeld. 

Men heeft nagegaan, dat er in de handel niet 
minder dan ruim 400 verschillende kaassoorten ge- 
roemd worden, walker bereiding meestal allesn in 
volkomen toevallige details verschilt. Dikwijls zijn 
het plaatselijk voorkomende bacterie-soorten. die 
pan de kaas het speciale aroma geven, dat voor 
de soort kenmerkend is. Voor de productie van 
kaas gaat men uit van volle melk. of gedeeltelijk 
of geheel ontroomde melk, waardoor de verkregen 
kaas ook meer of minder vet bevat. Zoo onder- 
scheidt men vol vette kaas (45 t). welke uit volle 
melk bereid is en tot 50% vet kan bevatten. 40+ 
30+ en 20+ kaas. 

Voor de bereiding van onze Goudsche en Edam- 
mer kaas gaat men uit van al of niet gepasteuri- 
seerde melk of ondermelk, waaraan men een be- 
taalde hoeveelheid van een reincultuur van melk- 
zuurbacteriën voegt. Vervolgens wordt de tem- 
peratuur op de gewenschte hoogte gebracht (voor 
Goudsche kazen 30-32°. voor Edammer kazen iets 
lager) en vervolgens voegt men de leb toe. Leb 
wordt verkregen uit de maag van nuchtere kal- 
veren; het werkzame bestanddeel is een ferment 
uit de lebklieren. Nadat de leb een half uur heeft 
ingewerkt, is al de caseïne neergeslagen en vormt 
zich de wrongel. Is deze voldoende vast gewor- 
den, dan wordt ze door automatisch in beweging 
gebrachte messen regelmatig gekerfd. Hierdoor 
trekt de wrongel zich samen en wordt de wei uit- 
gestooten. Wat eerst een homogene, gestremde 
massa was. is thans scherp in kaasstof en wei 
gescheiden. De kaassof wordt afgeschept en in 
de kaasvormen gebracht en dan in de vereischte 
vorm geperst, waarbij de laatste resten van de 
wei verwijderd worden. Vervolgens moeten de 
kazen gepekeld worden. Daartoe worden ze een 
paar dagen in een ±20% pekeloplossing gelegd; 
het zout dringt naar binnen, terwijl de fosfaten er 
uit diïfundeeren. Dit bewerkt een chemische ver- 
andering van de kaasstof aan de buitenrand van 
de kaas. waardoor de korst gevormd wordt. Na 
het zouten worden de kazen in de voorraad- 
ruimten op planken gelegd, waarbij vooral gelet 
moet worden op koele, droge lucht. Tijdens het 
rijpingsproces, dat de kazen hier mede maken, 
moeten ze regelmatig gekeerd worden. Dit rijpen 
kan zeer lang duren en doet het eigenlijke aroma 
in de kaas ontstaan; er zijn Zwitsersshe kaas- 
soorten bekend, waarbij dit rijpen drie jaar duurt. 

Vaak wordt de kaas aan de buitenkant mét lijn- 
olie behandeld, rood gekleurd of geparaffineerd 
om een te sterke uitdroging tegen te gaan. 

Ook de kwaliteit van de kaas wordt door het 
rijksmerk van de kaascontröle beschermd. Deze 
beoordeelen niet ds smaak en het aroma van de 
kaas (dit wordt aan den consument overgelaten) 
doch uitsluitend het vetgehalte. Slechts kaas, van 
dit contrölemeik voorzien mag uitgevoerd worden. 

De Goudsche kaas is bijna steeds volvet, dat 
wil zeggen, is bereid uit volle melk en bevat 47- 
50% vet; .de Edammer wordt meestal gemaakt 
van gedeeltelijk afgeroomde melk en bevat circa 
40% vet. Friesland, dat bijna de helft van de 
totale kaasproductie van ons land levert, produ- 
ceert meerendeels de minder vette kaassoorten. 

CHR. JONGE MANNEN VEREENIGING. 

Zaterdag 1 Maart houdt Dr. N.A. Waaning een 
lezing met lichtbeelden over de Catacomben van 
Rome. Spreker bracht hier enkele jaren geleden 
een bezoek en zal dus uit eigen reiservaring heel 
wat bijzonders kunnen vertellen. KASTPAPIER 

(Rollen en vellen) 

KASTRANDEN 

(wit en gekleurd) v 

PUNAISES 

(wit en koper) 

VERHUURBILJETTEN 
VERHUURCONTRACTEN 

V. J. VAN PETEGEM's LEESBIBLIOTHEEK - 
Burgem. Engelbertsstraat 11 (b.d. Uitzichttoren) VOETBAL — OVERZICHT „DE ZEEMEEUWEN" 

Zeemeeuwen I was i.1. Zondag vrij. terwijl Zee- 
meeuwen II bij Santpoort op visite was en daar een 
onverwacht groote nederlaag n.1. 4-1 te slikken 
kreeg. De Zeemeeuwendoelman liet een paar 
leelijke steken vallen, terwijl de voorhoede te slap 
speelde en haar veldoverwicht niet in doelpunten 
kon uitdrukken. 

Daar het H.F.C.-terrein werd afgekeurd speelde 
het lilde ook niet. terwijl het IVe vrijaf had. 

De iuniores wonnen van een Haarlem-elftal met 
3-0. 

Programma: 

Zeemeeuwen I gaat Zondag naarl Santpoort I 
dat nog kans heeft de leiders in te halen. Dit 
wordt een zeer zware opgave en slechts door- 
tastend spel kan hier 'n gunstig resultaat brengen. 

Zeemeeuwen II is vrij 1 . Zeemeeuwen' III gaat 
naar E.H.S. II. Zeemeeuwen IV is weer vrij. ter- 
wijl de juniores weer thuis spelen te 11 uur tegen 
Terrasvogels. Godsdienstoefeningen 

NED. HERV. GEMEENTE. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. D, TROMP. ' 

Om 12 u. Zondagsschool i.d. Wilhelminaschool. 

n.m 6.3» uur: Ds. D. TROMP. Jeugddienst 
Aerdenhout (Jeugdgebouw Leeuwerikenlaan). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: 

C.A.F. van STIPRIAAN LUïSCIUS. 
Gereformeerde Kerk Qulianaweg, hk. Emmaweg). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: 2de Iiidenszondag 
Dr. N.A. WAANING Openb. Belijdenis en Bed. H.A 

n.m. 5 uur: Dr. N.A. WAANING 

Gereformeerde Kerk in H.V. (Brederodestraat). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: Ds. P. v.d. VLOED. 

PAROCHIE v.d. H. AGATHA. 

Zondag 2 Maart. Ie Zondag van de Vasten. 
De H.H. Missen om 7.30. 9 uur en 10.30 de Hoog- 
mis; Algem. H. Communie voor de Meisjes-Con- 
gregatie onder de H. Mis van 9 uur; collecte voor 
onze arme parochiekerk, welke bijzonder in uwe 
milddadigheid wordt aanbevolen; om 12.30 voor- 
bereiding voor de plechtige geloofsbelijdenis; om 
6 uur Lof met „Miserere" en Lijdensmeditatie 
(lied 35). 

Woensdag, om 6 uur Lof ter eere v.d. H. Joseph 
met rozenhoedje' (lied 60). 

Donderdag, van 6—8 uur gelegenheid om te 
biechten. 

Vrijdag, Ie Vrijdag van de maand, toegewijd aan 
de bijzondere vereering v.h. godd. Hart: om 7.30 
gezongen H. Mis met acte van toewijding en algem. 
H. Communie v.d. kinderen; om 6 uur oefening 
v.d. H. Kruisweg (lied 26). 
Zaterdag, van 5-8 u. gelegenheid om te biechten. 
Zondag 9 Maart. 2e Zondag van de Vasten. 
De H.H. Missen om 7.30, 9 uur en 10.30 de Hoog- 
mis; Algem H. Communie v.d. kinderen v.d. Edel- 
wacht onder de H. Mis van 9 uur. 

Deze week Woensdag, Vrijdag en Zaterdag 
Ouatertemperdagen. Door de Algemeene Dis- 
pensatie van den Bisschop is de verplichting in 
de vasten- en onthoudingswet, evenals ook op 
de andere dagen van de Vastentijd, opgeheven. 
Daar de scholen vanaf Maandag 3 Maart weer 
beginnen om 9 uur. zijn de H.H. Missen in de 
week weer evenals vroeger n.1. 7 uur en 7.45 u. 
De heeren van het Kerkbestuur worden 
Woensdag 5 Maart, 's middags om 4 uur. ver- 
wacht in de Pastorie voor de jaarlijksche visi- 
tatie. 

De Zelatricen van het Kruimeltjesfonds wor- 
den Vrijdagavond na den H. Kruisweg verwacht 
voor het afdragen van de ingezamelde gelden. 

NEDERL ISRAËL. GEMEENTE - ZANDVOORT 

1 Maart. Einde v.d. Sabbath te 8.01 uur. 
Op Zaterdag begint: de Ochtenddienst te 9 uur. 
de Leeroefening te 2 uur. 
de Middagdienst te 2.30 uur. 

Ned. Prot. Bond, (Gebouw Brugstraat 15). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: 

Dr. W. BANNING van Bentveld. 
Zondagsschool van 12-1 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 

Zondagmiddag 3 uur samenkomst in de Oude 
Bewaarschool, Duinweg. 
Spr. J.W. van ZEUL, Vrijdag 7 Maart 1941 13e Jaargang No. 13 
Prijs der Advertentiën van 1 — 5 rugels ƒ1. — 

Elke regel meer.. ƒ0.20 (bij abonnement korting.) 
Abonnementsprijs: 75 cents per drie maanden 
Losse Nummers 10 et ORGAAN VOOR DE BADPLAATS 

MET BADGASTENLIJST UITGAVE: V. J. VAN PETEGEM'S DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr. 11 -Tel. 2793- Postgiro: 67851 

Correspondentie-adres : 
DE ZANDVOORTER : ZANDVOORT HET VAN OUDS 
BEKENDE ADRES VOOR RADIO 
RADIOLAMPEN-METING VIJF CENT PER STUK 

bli niet aanschaffing van nieuwe 

Alle merken volgens FABRIEKSPRIJZEN 

VERHUUR Philips Radiotoestellen per maand enz. 

ALLE GASAPPARATEN 

in huurkoop verkrijgbaar. ELECTROtECHN.BUREAUi 

J.H.vbnKEULEH DIACONIEHUISSTR.24 ZANDVOORT 

TEL. 2??? 

Distributie van Gas en electra. 

Kookt nu zuinig op 'een Electrische of gasspaar- 
brander. 10 uur branden voor 1 cent. Groote voor- 
raad - zie etalage. TELEFOONDISTRICT HAARLEM. 

Nieuwe aansluitingen Zandvoort. 

2426 Aleven, A.M., Kerkstraat 7. 

2357 Driest. P. van. Heinsiusstraat 1. 

2426 Huisvlijt, De: A.M. Aleven. Kerkstraat 7. 

Jongkind J„ Dierenarts telef.nr. 14524 Haar- 
lem, spr.u. Zandvoort Achterweg 9, Ma. en 
Vr. 16-16.30 uur te Haarlem Kenaupark 13 
dag. v. 14-15 en volg. afspraak. 

2383 Jurgens, G.. Clichéfabrikant, privé adres 
Koninginneweg 30. 

2191 Kemp. .T., Brandstoffenhandel. Jan Snijerpl. 7. 
2784 Luchtbescherming'sdienst, Uitzichtpost Wa- 
tertoren. 

2589 Molenaar .Ir., F., Vertegenwoordiger der fa. 
Otto Meijer, van Stolbergweg 1. 

2016 Nieuwenhuizen. H.M.. (de Katoenbaai), Halte- 
straat 52. 

2468 Swarte, M. de. Wilhelminaweg 19. 

2668 Tiggers, G.A.M., Zandvoortschelaan 11. 

2782 Visser, B., Assuradeur en Makelaar in Assu- 
rantiën, Potgieterstraat 18. 

2538 Vijgeboom,. G.H.. Koopman. Van Speijkstr. 26. 

2304 Zandvoortsche Terrein Mij. N.V.. Dr. Metz- 
gerstraat, Kantoor te Heemstede, Alb. Neu- 
huisstraat 4. Haarlem 19830. „GROMPIE" EEN WEEK LATER. 

Om begrijpelijke reden is de voorstelling van 
„Grompie", te verzorgen door de Zandvoortsche 
Tooneelvereeniging „Op hoop van Zegen" voor- 
loopig een week uitgesteld. BENOEMING KOSTER NED. HERV. KERK. 

Tot Koster der Ned. Herv. Gemeente alhier, is 
per ingang van 1 April 1941 benoemd de heer 
E. Loerakker. 

WIJKVERPLEGING NED. HERV. GEMEENTE. 
Maandverslag Februari. 

In totaal werden 14 patiënten verpleegd, die 
tezamen 413 keer hulp ontvingen, (10 vrouwen. 3 
mannen en 1 kind). 12 Hunner behoorden tot de 
N.H. en 2 tot de R.K. Kerk. 2 Overleden patiënten 
werden afgelegd. 

Magazijn „Hebt elkander" 

Tot onze vreugde kunnen we weer eens iets 
van ons laten hooren. Langen tijd heeft het „Ma- 
gazijntje" niets te melden gehad, maar nu be- 
richten we dankbaar dat de volgende artikelen 
ter uitdeeling ontvangen zijn: Eenige damesonder- 
kleeding, babykleerties. kinderledikantje met ma- 
trasje en enkele huishoudelijke artikelen. We honen 
zeer, dat dit begin weer navolging moge vinden. 

Je adres van te mogen ontvangen en uit te 
deelen: PARADIJSWEG 14. 

Aanbevelend ZUSTER DINA. RI.TCKE TREK LOTEN. 

Een advertentie in dit nummer vermeld nadere 
bijzonderheden omtrent de gehouden beide trekkin- 
gen van de Rijcke Trek Verloting. 

In vele plaatsen waren de loten sedert begin 
Februari al uitverkocht, hetgeen mede een reden 
voor het Comité der Verloting heeft gevormd een 
derde serie ook op korten termijn te doen trekken 
en wel op 21 Maart. Deze verloting biedt eveneens 
een hoofdprijs t.w.v. ƒ6000.- en een serie diverse 
prachtige prijzen. 

De loten zijn inmiddels verkrijgbaar bij de be- 
kende adressen in Zandvoort en omgeving. 

ONDERWIJSVERKEERSCOMMISSIE. 

On verzoek van den Inspecteur van het L.O. is 
alhier bij besluit van den burgemeester een on- 
derwijsverkeerscommissie ingesteld. 

De commissie is samengesteld uit den heer A. 
J. v.d. Moolen. wethouder van onderwijs, voor- 
zitter; P. .1. van IJzendoorn, adjunct-inspecteur 
van politie; H. Volger, hoofd van school D; J.A.B. 
van Pagée, leeraar lichamelijke opvoeding en J.H. 
Bergh, adjunct-commies ter Secretarie, secretaris. 

Besloten is een nauwe samenwerking te zoeken 
met de commissies uit Haarlem, Heemstede en 
Bloemendaal. Er zal meer eenheid worden e&- 
bracht in de eischen aan het examen te stellen. 
Met name is besloten, dat de schriftelijke examens 
in de vier gemeenten uniform zullen worden geor- 
ganiseerd, waardoor de exameneischen dit jaar 
strenger zullen zijn dan in de voorafgaande jaren. 

Het verkéersexamen zal eind April worden 
gehouden. 

VEREEN. VOOR VREEMDELINGENVERKEER. 

Naar wij vernemen zal de Ver. voor Vreemde- 
lingenverkeer evenals vorig jaar ook ditmaal weer 
op de a.s. Jaarbeurs welke van 10-20 Maart in 
Utrecht gehouden wordt met een propaganda- 
stand aanwezig zijn. 

Op dezen stand zal men alle inlichtingen kunnen 
bekomen, welke voor een korter of langer verblijf 
in Zandvoort noodzakelijk zijn. 

Een goede reclame voor onze badplaats! BISOSCOOP BEGINT OM HALF ZEVEN. 

We vestigen er de aandacht op, dat de Bios- 
coop-voorstellingen van Zaterdag en Zondag te 
half zeven aanvangen. Het programma is hier 
echter niets minder om en even aantrekkelijk als 
voordien. 

TOB NIET NIEUWS. 
Secretariaat: Jb. Keuning. Prinsenhofstr. 

Tot onzen spijt konden wij Zondagmiddag niet 
dansen, daar dit door de overheid verboden was. 
Daar dit Zondag pas bekend werd konden wij onze 
leden dit niet meer berichten. Wij hopen dan ook 
dat de leden die een vergeefsche reis naar „Loef- 
hoeck" hebben gemaakt, dit ons niet kwalijk 
nemen. 

Nu over het belangrijk nieuws. Het bestuur 
deelt den leden en belangstellenden mede. dat bij 
een voorlooDige bespreking met de Haarlemsche 
American club „Tivoli" op een nader vast te stel- 
len datum 'n voetbalwedstrijd zal worden gehouden 
De elftallen zullen bestaan uit leden van de Ame- 
rican club en de Tob Niet club. Voor deze wed- 
strijd zal Tob Niet een wisselbeker ter beschikking 
stellen. 

Na afloop van den wedstrijd zullen de American 
club en de Tob Niet club. een The Dansant orga- 
niseeren. Voor dit The Dansant zullen twee bands 
aanwezig zijn en wel een band uit Den Haag be- 
staande uit twaalf man, dit is een van de beste 
bands van Nederland, en als tweede band de 
Zandvoortsche visschers. Deze laatste band op 
speciaal verzoek van de American club. 

De voetbalwedstrijd zal gehouden worden in 
Zandvoort en wel van 1 uur tot 3 uur. Hierna 
begint het The Dansant 'in de Palmzaal van 
Groot Badhuis van 3 uur tot 7 uur. Op dezen dag 
zal er des avonds geen clubavond plaats vinden. 
-Op~dii dansant heeft iedereen toegang. De leden 
van de Tob Niet club en de American club heb- 
ben tegen sterk gereduceerde prijzen toegang. 

Wij honen ook dat velen de kans zullen benutten 
om gezellig te kunnen dansen bij muziek van een 
prima band. De Zandvoortsche visschers zullen 
de stemming nog meer verhoogen. Wij raden dan 
ook alle leden en de belangstellenden aan. deze 
middag vrij te houden voor de Tob Niet club en 
de American club. 

Aanstaande Zondagmiddag dansen in Huize 
..Loefhoeck" van 3 tot 7 uur. „S I G H A A L" 

aan huis bezorgd 
SST 20 cent. 

VAN PETEGEM's BOEKHANDEL — TELEF. 2793 De Burgemeester van Zandvoort maakt 
bekend, dat met ingang van 1 Maart 1941. 

alle verrichtingen voor 
de Duifsche Weermacht 

die tot nog toe als R-Verrichtingen door 
tusschenkomst van de Gemeente werden 
behandeld, door de troepenonderdeelen zelf 
zullen worden betaald. 
Het verdient aanbeveling voor het uitvoeren 
van werkzaamheden enz., eeist een schrif- 
telijke opdracht van den betrokken Com-. 
mandant te vragen. 

Betaling door de Gemeente zal niet meer 
plaats vinden. 

Zandvoort, 5 Maart 1941. 

De Burgemeester voornoemd, 

VAN ALPHEN. PERSONALIA. 

Onze plaatsgenoot de heer H.Th.C. Haan slaagde 
deze week te Amsterdam voor het examen van 
Apothekers-Assistent. 

CHR. JONGE MANNEN VEREENIGING. 

Door de plotselinge bekendmaking moest Zater- 
dag j.1. de vergadering afgelast worden. We zul- 
len moeten afwachten, of Zaterdag 8 Maart de 
bijeenkomst door kan gaan, maar daarvan krijgen 
de leden tijdig bericht. Op het programma staat 
een debatavond met als onderwerp dansen. Eet ons BROOD 

Bakkerij w WILLY w 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2563. S. VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 

Beddenmaker 

BUderdlikstraat 7. 

Billijke prflzen MEVROUW. 

Weet U waar U de 
Fijnste Boter. Kaas en 
Eieren kunt koopen? In 
„De Kaas en Eiermiin". 
van Th. v. Haastrecht 
Swaluëstraat 6. Tel. 2081 naaaooannanaanaaaDaananaaaaarjaaonanoaDanunaoonnn g Breng ook eens een gezelligen avond 

g door in de om z'n intimiteit geroemde 

§ NORMANDIE-BAR 

8 van hei GROOT BADHUIS U amuseert zich er zeker! | Zondagmiddag DANSEN 

| HEN HILDER1NG and his SILVER STARS 

jjj Volledige bezetting. 

o 

9 We treffen elkaar in de NORMANDIE-BAR. D 
D 
□ 
D 
D 
□ 
D 
D oaDoaDDDDanDaDaannnanDDDaDDnnanDDODDanoDDannDDnD DMAMMNW «*«M«M«««i MWMMMftrta W HUIZE „LOEFHOECK" 

. is a.s. Zondagmiddag vanaf 3 uur 

GEOPEND BURGERLLIKE STAND. 

Opgave van 28 Febr. t/m 6 Maart 1941. 
GEBOREN: 
Trijntje, dochter van E. Bol en van J.H. den Otter, Schoolstraat 11. 

Albertus, zoon van A. Jacobs en van C. van 

Duivenboden, Hoogeweg 57 rd. 

ONDERTROUWD: 
M. Catsonides en F.G.M. Hofhuis. Zandv.laan 267 

GEHUWD: 
P.M. Stander en C. Beeie. Kostverlorenstr. 74. 

OVERLEDEN: 
.1. van Velzen, weduwe van L. Kroon, oud 65 
jaren. Koninginneweg 14. 

RIJKSPOSTSPAARBANK. 

Aan het postkantoor te Zandvoort werd gedu- 
rende de maand Februari: ingelegd ƒ12.702,92; 
terugbetaald ƒ21.276.93. 

Het laatste door dat kantoor uigegeven boekje 
di aagt het nummer 11881. 

VOETBAL — OVERZICHT „DE ZEEMEEUWEN" 

Waar wederom het houden van wedstrijden in 
de provincie Noordholland verboden is, kunnen 
er voor de Zeemeeuwen-elftallen slechts 2 wed- 
strijden te Hillegom doorgaan n.1. Hiilegom II— 
Zeemeeuwen III te' 10 uur en Zaterdagmiddag Hil- 
linen adsp.— Zeemeeuwen adsn. 

Op eigen veld is er Zaterdagmiddag van 3-5 uur 
gelegenheid tot trainen en den spelers van het Ie 
en He elftal wordt dringend aangeraden hiervan 
gebruik te maken. El THEATER „M0N0P0LE" 

TELEFOON 2550 - DIR.: GEBR. KOPER - STATIONSPLEIN 
ZATERDAG 8 en ZONDAG 9 MAART 

2 DAGEN! 

|^y aanvang 6.30 uur 

einde der voorstelling HALF NEGEN 

opvoering van een zeldzaam WONDERWERK der 
Wien-film: 

LEBEN 
LANG! 

met een overweldigende creatie van 

PAULA WESSELY 

Een diepe en ware menschelijke liefde, welke in 
haar edelste vorm in vervulling gaat. U kunt zich 
geen mooiere film wenschen! Een nieuwe over- 
winning van de beroemde regisseur G U S T A V 
U C I C K Y 'na zijn prachtfilms „Moederliefde en 
„De Postmeester". 

Verder een subliem bij programma! 

In ons voorprogramma opvoering van 't TOBIS 

HOLLANDSCH NIEUWS en U.F.A.-NIEUWS 

TOEGANG BOVEN DE 18 JAAR. 

Entree: Parket 35, Parterre 60. Stalles-Balcon 75. 
Loge 90 cent. 

Entree militairen: Parket 20, Parterre 30. Stalles- 
Balcon 40. Loge 50 cent. 

Zondagmiddag half 3 Familie-Matinee 

opvoering van het amusante filmwerk: 

Renate in het kwartet 

met KaTHE VON NAGY - GUSTAV FRöHLICH 
HANS BRAUSEWETTER e.v.a. Groot komisch 
filmwerk, waarbij Jong en oud zich kostelijk zullen 
amuseeren. Entree 20-30-40 cent. SCHUILENBURG 

NIET voor NIETS 

noemt men ons 

DE GOEDKOOPS AMSTERDAMMER Het voordeeligste adres ter plaatse 
voor Gloeilampen, Electra-materiaal, 
Lampekappen, Waschmachines, 
Radio's/ Rijwielen, Stofzuigers, 
Batterijen en Luxe Artikelen. 

Voor U iets koopen gaat dan eerst kijken bij 

HENK SCHUILENBURG 

DE GOEDKOOPS AMSTERDAMMER 
Alléén Groote Krocht 5-7 
Telefoon 2974 

lste klas Reparatie-inrichting. 
Uit voorraad: 
PHILIPS-, SPLENDOR- 
en OSRAM-LAMPEN U KUNT DAMES! zelf uw kleeding maken 

Ziet hiervoor onze mooie collectie stoffen voor 
voonaars- en zomerkleeding. 

TAFTZI.IDE voor DAMESBLOUSES. 

Magazijn „LI BELLE" 

GROOTE KROCHT 11 — TELEF. 2754. PASFOTO'S 

voor uw Persoonsbewijs 

3 voor 38 et 
BOHEMEN 

ZEESTRAAT 23 

(naast Reddingboothuis) 
Ook Zondags GEOPEND bij Wacht niet tot u weer in de rij moet staan. 
Nu kunnen vvii ze behoorlijk afwerken. E. BOS & Zonen 

HALTESTRAAT 28. Telefoon 2112 en 
HALTESTRAAT 62a. Telefoon 2290 

zijn heden ruim voorzien van alle soorten 
Groenten, Fruit en Aardappelen tegen sterk 
concurreerende nriizeni 

Heeft u onze eigen inmaak al eens geprobeerd, 
zooals: Snijboontjes, Andijvie, Spercieboontjes en 
Zuurkool? Iets bijzonders, direct gaar, gewone 
prijzen. - Ook hebben wij ontvangen een pracht 
partijtje JAM van Hero en Betuwe in potten en 
blikken van 1 pond; 5 pond; 8 pond 10 pond en 
30 pond. Doet Uw voordeel en koopt deze .lam!! 
Wïi hebben nog vele artikelen, te veel om ze 
hier neer te schrijven. Komt U eens kijken; U 
zult er geen spijt van hebben. Alles 'wordt aan 
huis bezorgd. E. BOS. BESTELT THANS 

bij den Uitgever van dit blad 

Het bekende modealbum 

366 modellen dames- 
en kinderkleeding -Vele 
modellen zijn van een 
kenteeken voorzien en 
leenen zich speciaal voor 
vermaken en stofbespa- 
ring - Van alle modellen 
patronen te verkrijgen. 

PRIJS BEDRAAGT 
SLECHTS: DE 65 CENT aMBHaHBHBttntauaaBaBBBBaBanBSBB 
| LAAT ONS OOK EENS UW i 
§ FIJNE WASCH behandelen. 5 
g Electr. WASCH-, STRIJK- en 5 

| GLANSINRICHTING „WEST" § 

» HOOGEWEG 25 — TELEF. 2591 | 

■ SPECIAAL ADRES VOOR HET BEHANDE- ■ 
I LEN VAN GORDIJNEN & FLANELLEN S 

■ SPORTKLEEDING. 5 
J OVERHEMDEN V.A. 26— BOORDEN 8 CT. § 

■BnBMeaBHBaBaanaiiBHBBMangauB F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van: 

STUCAD00RS- WIT- en 

WATERVERFWERKEN' 

®8P Zeer billijke prijzen. 

ADRES: ZEESTRAAT 29 - TELEF. 2205 ZANDVOORT EN 1881. 

Hoe het Zandvoort uit dien tijd was. geeft 
onderstaand artikel weer, wat wij deze 
week aantroffen in het Haarlem's Dagblad, 
welk blad er wel zeer lezenswaardige copy 
mee bracht. 

Het jaar 1881 — dus nu 60 jaar geleden — was 
voor Zandvoort belangrijk! Toen werden namelijk 
plannen uitgevoerd, die voor de badplaats van 
groote beteekenis werden geacht. 

Allereerst de aanleg van den 'spoorweg Haar- 
Zandvoort. Daardoor werd immers de badplaats 
uit haar isolement bevrijd. Nu kregen de Haar- 
lemmers en de Amsterdammers de gelegenheid 
gemakkelijk naar Zandvoort te komen. 

Zandvoort bestond toen als badplaats ongeveer 
een halve eeuw. Maar het badleven was nog op 
heel bescheiden voet ingericht, het aantal hotels en 
pensions was klein. Alles was ingericht od het 
verblijf van gasten die aldaar voor betrekkelijk 
langen tijd vertoefden. De „dagjesmenschen" kende 
men nog niet. Er kwamen op een mooien Zondag, 
of in de vacantie wel eens vaders en moeders met 
kinderen uit Haarlem loopen om een genotvollen 
dag aan zee door te brengen, maar dat waren uit- 
zonderingen. Er was geen trein en geen tram. 
bovendien moest ook de fiets nog uitgevonden 
worden. De Haarlemmers die het te ver vonden 
om te loopen moesten zich de kosten van paard en 
rijtuig getroosten, plus de tolgelden in Aerdenhout 
onder de gemeente Bloemendaal en bij het bin- 
nenrijden van Zandvoort. 

Men ging inzien dat Zandvoort aan een spoor- 
wegverbinding behoefte had. Haarlem was door 
het spoorwegnet al met de voornaamste steden in 
het land verbonden, dus als nu de lijn Haarlem- 
Zandvoort tot stand zou komen, zou ook Zand- 
voort in die gunstige omstandigheden deelen. 

De spoorwegverbinding kwam in 1881. De Zand- 
voorters kregen meteen groote stads-allures, want 
er werd ook een paardentram aangelegd van het 
station naar het Oranjehotel. Blijkbaar werd toen 
al gemeld, dat het spoorwegstation te Noordelijk 
te ver van het dorp stond. Dat is altijd een nadeel 
gebleven, ook al bleek het trammetje geen levens- 
vatbaarheid te hebben. Toen ook later een nieuw 
station gebouwd werd. koos men een plek die veel 
zuidelijker gelegen was. 

In 1881 werd ook de Passage gebouwd. Deze 
winkelgalerij heeft nooit florisante jaren beleefd, 
blijkbaar ook omdat de onderneming, die in de on- 
middellijke nabijheid van het spoorwegstation ge- 
vonden was. niet gunstig gelegen was. 

Het Kurhaus stond in dien tijd ook in die omge- 
ving. Blijkbaar had men de verwachting het bad- 
leven in dit centrum te concentreeren. maar de 
omgeving van het oude dorp bleef de badgasten 
toch te veel trekken. Toen dan ook een nieuw 
Kurhaus gebouwd is. werd ook een iets zuidelijker 
gelegen terrein daarvoor uitgekozen. 

De Passage werd in 1925 door brand vernield. 
Tot herbouw op een andere plaats is het niet ge- 
komen. Niemand treurde om het verlies want het 
was een leelijk gebouw, dat er nooit in geslaagd 
was een sfeer van gezelligheid te brengen. 

De spoorwegverbinding is een succes gebleken. 
Na 1881 begon Zandvoort stroomen badgasten en 
ook dagjesmenschen te trekken. 

Geregeld steeg de behoefte van Zandvoort aan 
veikeersmiddelen. Een groote verbetering was 
(omstreeks 1890) ook de aanleg van de electrische 
tram Haarlem-Zandvoort, die voor de badplaats 
nog meer beteekenis kreeg toen de lijn werd door- 
getrokken naar Amsterdam. 

De treinverbinding werd eenige jaren geleden 
verbeterd door de lijn te electrificeeren. Daarmee 
werd het ideaal van burgemeester van Alphen om 
de Amsterdammers in een verloren uurtje in staat 
te stellen een verfrissching te gaan gebruiken aan 
het Zandvoortsche strand verwezenlijkt. 

De Zandvoorters van 1881 zouden vreemd op- 
kijken als zij in 1941 nog eens hun badplaats zou- 
den zien. Toen waren er op drukke dagen hoog- 
stens eenige duizenden die verkoeling aan zee 
zochten, nu komen op zonnige Zondagen buiten de 
duizenden die in Zandvoort verblijven soms 100.000 
dagjesmenschen uit Amsterdam en Haarlem, aan- 
gevoerd per trein, tram en fiets. Wij hebben nog 

voorradig een groote collectie moderne 

LAMPEKAPPEN 

in diverse modellen en prijzen. 

Wij kunnen 

U nog met GARANTIE verkoopen : 

GASGEVULDE LAMPEN 

100 kaars 200 kaars 
0.69 0.79 

KOGELLAMPEN 

16 kaars 32 kaars 50 kaars 0.39 0.39 0.39 

PEERLAMPEN 

16 kaars 32 kaars 5Q kaars 
0.39 0.39 Ook hebben wij 

een groote sorteering 

Huishoudelijke Artikelen 

o.a. Tafel-, Ontbijt- en Theeserviezen. 

VEEL ZINKWERK 

zooals Waschketels, Teilen, Emmers enz. 

■ 

Zoo juist ontvangen een partij 

Distributievrije 

Vloerkleedjes 

Voor al deze artikelen is alleen 

DE PRIJSBREKER'' 

werkelijk goedkoop. 
DE WERELD WIL BEDROGEN WORDEN. ~ 

In deze eeuw van sterk-geëvolueerde techniek, 
behoeft men voor 't vervaardigen -van elk voor- 
werp, vanaf een vliegtuig, auto of radio tot het. 
meest eenvoudig gebruiksartikel, over bekwame 
vaklieden te beschikken. 

De verbruiker eischt dit of dat gepatenteerd 
merk, en betaalt het soms extra-duur, om een 
waarborg te bekomen' van degelijke fabricage. 

En in deze zelfde verlichte eeuw wenden zich, 
nog even trouw als in vroegere tijden, 'n massa 
met rede en verstand begaafde schepselen tot 
den kwakzalver om hun voornaamste goed — hun 
gezondheid — te vrijwaren of te herstellen. 

Laten wij nochtans een oogenblik nadenken. 

Het geheel van de geneeskundige kennis is ge- 
groeid van uit onheugelijke tijden. In den beginne 
zeer langzaam. Zoodat in de Middeleeuwen 
iemand tevens een bekwaam philosoof en kundig 
rechtsgeleerde, geleerd sterrekundige en knap 
dokter kon zijn. 

Maar sinds ongeveer 150 jaar, is het tempo zóó» 
ontzaglijk versneld, en loopt steeds sneller en 
sneller; zoodat het knapste menschelijk brein on- 
mogelijk tot in de bijzonderheden kan op de- 
hoogte geraken van alle verschillende takken der 
geneeskunde. 

Uit dien onmetelijken schat, wordt het voor- 
naamste, het meest praktisch nuttige samenge-. 
lezen en aangeleerd in de Universiteiten, ten be- 
hoeve van den .student in de geneeskunde, die 
aldus, in beknopten vorm, het geduldig streven, 
de moeizaam verkregen kennis en de eeuwenlange 
aangegroeide ondervinding in zich opneemt, ten 
bate van den zieken evenmensch. 

Aan de andere zijde staat de kwakzalver, die- 
aanbrengt tegenover de geconcentreerde wijsheid 
der meest geniale onderzoekers en geneesheeren 
der heele wereldgeschiedenis zijn eigen me- 
thode, zijn eigen ondervinding van luttele jaren 
alleenstaand rondtasten. 

En dan veronderstellen we nog, dat de kwak- 
zalver werkelijk te goeder trouw zijn best doet 
om te genezen, en het er niet enkel op aankomt — 
lijk bijna steeds — zoo handig mogelijk een belang- 
rijk „eereloon" los te maken. 

Hoe is nu het publiek van den kwakzalver 
samengesteld? 

1. Een zekere categorie menschen, die zich 
gaarne toevertrouwen aan het geheimzinnige, het 
paradoxale en het onlogische. 

2. Diegenen, aangetast door een kwaal, waar- 
van ongelukkiglijk, de genezing nog niet in het 
bereik ligt van onze middelen, en die alles beproe- 
ven, ten einde raad. 

3. Deze, die ééns genezen van een uit zich- 
zelf óók genezende kwaal, met volle betrouwen 
anderen meesleepen. 

4. De juist vernoemde schapen van Panurgus. 
En waar boekt de kwakzalver successen? 

' Bij degenen die spontaan óók zouden genezen 
zijn. (Nummer 3 van daarjuist). 

Bij diegenen, welke meer in verbeelding dan 
werkelijk lijden, en door vertrouwen alléén ver- 
beteren. 

En dan soms ook enkele eenvoudige gevallen, 
waar de kwakzalver met een zuiver symptomati- 
sche behandeling den toestand wat opklaart. 

Al de rest — wonderlijke genezingen en sensa- 
tioneele helderziendheid — is oude-wijvenpraat en 
weerstaat gefen ernstige kritiek. 

En ondertusschen is het onheil, door den kwak- 
zalver toegebracht, verschrikkelijk en meestal on- 
herstelbaar. Omdat alle gevallen, die een be- 
kwaam dokter tijdig kan herkennen, behandelen 
en genezen, lijk vele tuberculosen en sommige 
kankers, om alleen maar deze twee groote sociale 
kwalen te noemen, omdat al die gevallen reddeloos 
verloren gaan bij den kwakzalver. 

Deze kan en zelfs wil ze niet eens herkennen 
en blijft ze behandelen met zijn nuttelooze pillen, 
zalven en flesschen. 

Er zijn kwakzalvers van 'alle pluimage, vanaf de 
kermiStrommelaar tot den peperdujren pseudo- 
professor in een fijn instituut met gestyleerde ver- 
pleegsters. 

Alleen kan men ze door één kenmerk dadelijk 
herkennen: door hun publiciteit. 

Geen enkel waardig dokteF maakt zich bekend 
in dagbladen, cinema of radio. 

Wie dit wel doet, met of zonder diploma (maar 
meestal: zonder) is een kwakzalver. 

Ten slotte, nog één overweging. Indien u moest 
een rivier oversteken, waarover twee bruggen 
liggen, de een gebouwd door een goed ingenieur, 
de ander door een man, diö dacht dat hij dat óók 

wel zou opknappen over welke brug zoudt u 

wandelen? 

De brug van ziekte tot gezondheid, welke leidt 
langs het kabinet van den dokter, is gebouwd vol- 
gens een verfijnde! techniek, waartoe eeuwen van 
collectieve studie en waarneming noodig waren. 

De brug van den kwakzalver volgens zijn per- 
soonlijke grillen. 

Nogmaals, beste lezer, over welke brug zotidt 
u nu wandelen? MEN ZEGT. De laster loopt op lichten tred; 
erkenning loopt op krukken, 
of 't is een, bloem exotisch teer 
op graven slechts te plukken. 

De laster, een vraatzuchtig dier. 
het knaagt aan alle kanten, 
onzichtbaar groot is zijn gevolg, 
de trouwe tred-trawanten. 

De laster, is een fluïdum, 
narcotisdrzün de geuren; 
en 't sluit met koninklijk gebaar 
de open levensdeuren Ria Draak— Groenveld. Inplaats van kaarten. Verloofd: WILLIJ KEESMAN LEO W. HEESEMANS Genestetstraat 1. 

Burg. Engelbertsstraat 8. Portefeuille 

met inhoud als belooning 
voor terugbezorgen van 
Damestasch met verdere 
inhoud. Vrijdag achter- 
gelaten in de trein van 
16 u. 50 od traject Over- 
veen-Zandvoort. 
Villa ..MARINA". 

Z. Boulevard 2. Te koop gevraagd 

Een 1 pers. Opklapbed, 
zonder bed'. Brieven on- 
der no. 1171 Bureau „De 
Zandvoorter" (Van Pete- 
gem's Boekhandel). Fiir deutschen kïnder- 
losen Haushalt in Bent- 
veld z. 1. Mai 

Alleinmadehen 

perfekt Küche, Haushalt 
eesucht; iüngere Ta&es- 
hilfe vorhanden. Bewer- 
beschreiben m. evtl. An- 
gabe no. 1172 Bureau 
„De Zandvoorter" (Van 
Petegem's Boekhandel). 't Verkoopbureau 
P. H. TEROL GROOTE KROCHT 19 TELEF. 2558 HAARDEN - HAARDKACHELS - SALAMANDERS 

STOFZUIGERS - RADIO - GASARTIKELEN 

GLOEILAMPEN 

Al onze artikelen nog van de oude kwaliteit en uit 
voorraad leverbaar. Notaris W.H. VAN AR- 
KEL te Haarlem zal od 
Woensdag 19 Maart 1941. 
des nam. 2 uur in „ONS 
HUIS" te Zandvoort a.h. 
Dorpsplein publiek ver- 
koopen: 

Het WOONHUIS 

met afz. bovenhuis, erf 
en grond te Zandvoort 
a. d. Parallelweg 35 en 
35 A.. groot 1.97 Are. 

Benedenh. in eigen ge- 
bruik: bovenh. onver- 
huurd. Aanv. na bet. 
kooosom vóór of oo 30 
April 1941. Bez. Dins- 
dags en Donderdags 2-4 
uur. Inl. ten kantore. v. 
d. notaris. .lansweg 52 te 
Haarlem. GEVRAAGD: 

MEISJE 

v. 8-3 uur bij Brokmeier. 
Burg. Engelbertsstr. 52. 
Aanmelden tusschen 7-8 
uur n.m. GEVRAAGD: 

Zit-Slaapkamer 

met pension. Br. met 
prijsopgave (alles inbe- 
grepen) onder no. 1173 
Bureau ..De ' Zandvoor- 
ter" (Van Petegem's 
Boekhandel). Belastingplaatje 

te koop gevraagd. Adres 
te vern. Bureau v.d. Blad Te koop: 

Eiken Buffet ƒ13.-: Dito 
Spiegel z. g. a.n. ƒ8.-: 
Huish.taf el ƒ 5.- ; Eiken 
Theekastje ƒ2,-; Burg. 
Beekmanplein 4. Voor direct gevraagd net 

Burgermeisje 

als hulp i.d. huishouding 
en om tevens in den win- 
kel behulpzaam te zijn, 
niet onder de 18 iaar. 
Persoonlijke aanmelding. 
Mevrouw SPRENGERS, 
Groote Krocht 13. TE KOOP 

2 Ledikanten 

compl. met spiraal ma- 
trassen. Nog nieuw ƒ45.- 
per stuk. Oranjestr. 17hs. rij en Bijwiefadel 

t. Gansner - P.HelnsM2 
urg. Engelbertsstr. 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden en kachels BRAND- en 
WERKHOUT, 

Te koop een partij dikke 
palen, planken, schotten 
enz. RADIO CENTRALE. 
Koninginneweg 19. TE KOOP GEVRAAGD 

Belastingplaatje 

Adres te vern. Bureau 
..De Zandvoorter" (Van 
Petegem's Boekhandel). PHILIPS RADIO 

TE KOOP. 4 lamps toe- 
stel, prima, tegen elk 
aann. bod. Kerkpad 5. Gevr. voor 1 April 

jong Meisje 

voor de kinderen en 
lichte' huish. bezigheden, 
ook kunnende verstellen. 
Mevr. T. Bouvv, de ..Al- 
batros". Zd. Boulevard 6. Trek'OfSpanzaag 

TE KOOP GEVRAAGD. 

Adres te vernemen Bur. 
„De Zandvoorter" (Van 
Petegem's Boekhandel). W, KLIJN Jr. 

Leraar Boekhouden M.0 
Hoogeweg 60. 
Opleiding voor praktijk- 
examens. W.WEBER 

LOODGIETER 
Dlacotrieh.str.34 Tel.2917 TE KOOP: 

Diverse Kasten: 1 Buffet, eiken ƒ19,50; 2 ledikan- 
ten; 2 Fauteuils en 1 stoel eiken ƒ15,00; 1 gr. 
Keukentafel; 1 Schemerlamp ƒ5.50; 1 Salontafel: 
1 eiken Waschtafel ƒ6,50; 1 Kinderledikant ƒ7,50; 
1 Theekast ƒ3.00; 2 Serviezen; 1 Vlaggestok m. 
houder; Bloementafeltje ƒ1,00. 

Te bezichtigen van 10-6 uur. Ook Zondag's. 

BREDERODESTRAAT 160 — TELEF. 2288. TAXIBEDRIJF 

G. R. BISENBERGER 
Emmaweg 1 
Telef. 2560 

SPECIAAL IN TROUWRIJDEN Heeft U MEUBELEN 

of Loopers en Gordijnen noodig, of heeft U iets 
te verkoopen. Informeert U dan eerst eens bil 

P* Schipper - KostverLstr* 30 

Wij koopen ook Perzische- en andere kleeden. 
heele en gedeeltelijke Inboedels, Pension- en Café- 
Inventarissen. Fornuizen en vaste Waschtafels. 
Tafelzilver enz. enz. 
P. SCHIPPER - Kostverlorenstr. 30 - Telef. 2292. HOFFELIJKHEID. 

lEenige lezenswaardige wenken voor win- 
keliers, waarvan ook U iets kunt leeren. 

Het is geen hoffelijkheid, als ge een klant be- 
handelt als een rijken oom, waarvan u geld ver- 
wacht; dat wijst slechts op overleg. 

Het is geen hoffelijkheid, wanneer u een klant, 
die den winkel binnenkomt, een stoel aanbiedt ; 
het is uw plicht. 

Het is geen hoffelijkheid als ge zonder protest 
luistert naar het mopperen, naar het brommen en 
snauwen van een vervelend mensch; dat is geduld. 

Het is geen hoffelijkheid, als u een aardig 
meisje helpt bij het oversteken van de straat en 
daarbij haar parapluie ophoudt en haar hondje 
draagt. De eerste twee dingen doet u voor uw 
genoegen en het laatste is een soort beleefdheid. 

Op deze aarde is het slechts natuurlijke vrien- 
delijkheid, die kan veroorzaken, dat u hoffelijk 
bent. Als uw verstand u tot een daad aanzet, is 
er een reden, waarom u beleefd zou zijn. Als er 
een reden is, is het geen hoffelijkheid, want hoffe- 
lijkhend heeft geen oorzaak. Hoffelijkheid is wel- 
willendheid en welwillendheid gaat uit van het 
hart, dat vriendelijk en hoffelijk wil zijn. 

Alleen de edelmoedige» mensch is werkelijk 
hoffelijk. Hij geeft met milde hand zonder de ge- 
dachte, dat hij daarvoor iets terug zou kunnen 
ontvangen. De edelmoedige mensch heeft zijn 
vriendelijkheid zoo ver doorgevoerd, dat hij 
denkt, dat iedereen evengoed is als hij zelf. Hij 
behandelt de anderen niet zooals hij behandeld 
zou worden, maar zooals hij behoorde behandeld 
te worden. 

Wij weten allen wel, dat de hoffelijkheid, waar- 
over wij in bovenstaande regelen schreven, helaas 
te zeldzaam is. 

Niet, dat wij werkelijk onbeleefd willen zijn, of, 
dat wij het prettig vinden onbeleefd te zijn. Het 
alledaagsche van onze plichten echter maakt ons 
onverschillig. Wij worden kortaf en ongeduldig 
zonder dat wij het beseffen. Wij vergeten, dat 
de vijftigste klant niet weet, wat wij tegen den 
negen-en-veertigsten gezegd hebben Wij vergeten 
ook, dat hij, die de vervelende steeds wederkee- rende vragen doet, niet realiseert, dat wij deze al 
wel 100 maal beantwoord hebben.. 

Dat dei betreffende verkooper niet op de hpogte 
is van hoffelijkheid, blijkt uit de volgende feiten: 

1. HU antwoordt slechts met een kort ja en nee, 
als de klant bijzonderheden over een artikel ver- 
wacht. 

2. Hij heeft niet veel belangstelling voor het- 
geen de klant beweert. 

.3. Hij becritiseert een collega in tegenwoordig- 
heid van de klanten. 

4. Hij houdt er- een hooghartig glimlachje op na, 
waaruit duidelijk valt op te maken, dat hij weinig 
waarde hecht aan de meening van den klant. 

En toch is het soms maar een kleinigheid, die 
maakt, dat de menschen ons inplaats van onhoffe- 
lijk hoffelijk vinden. 

Ik zat eens in een restaurant. Een kellner, die 
een ander tafeltje bediende, kwam naar het mijne 
toe, haalde zonder een woord te zeggen de suiker 
pot weg, teneinde zijn klanten, die in het andere 
hoekje van de zaal zaten, van dienst te zijn.. 

In een ander restaurant wenschte een kellner 
eveneens de suikerpot voor zijn klanten; ook hij 
kwam naar het tafeltje waaraan ik zat. Met een 
beleefde buiging bood hij mij de suiker aan en hij 
vioeg vriendelijk: „Bent u al voorzien, mijnheer?" 
Daarna ging hij met de suikerpot naar een ander 
tafeltje. Deze kellners waren beide verkoopers 
voor bun zaak; de eene maakte op een slechte 
manier reclame voor de onderneming, waarbij hii 
werkzaam was, terwijl de andere de juiste manier 
te pakken had. In het laatste geval speelde de 
hoffelijkheid weer een voorname rol. 

Een van de eerste dingen, waarop wij letten, als 
wij iemand pas kennen, is veelal, of hij al of niet 
in het bezit is van goede manieren. Instinctmatig 
voelen wij, dat iemand, die zegt: „Ja, mijnheer 
Janssen", betere manieren heeft, dan hij die alleen 
maar zegt: „Ja". 

Als u ooit van uw leven beschaafd» Franschen 
of Spanjaarden van nabij hebt gekend, zal het u 
waarschijnlijk zijn opgevallen, dat hun hoffelijk- 
heid onuitputtelijk en toch zoo heel natuurlijk lijkt. 
Zij hebben hun beleefden geest zoo ontwikkeld, dat hoffelijkheid een deel van hun leven is ge- 
worden. 

Het is geen hoffelijkheid, als men zich te buiten 
gaat aan een dwaas en overdreven rrijzenenaan 
vleierij en als men het met alles wat de menschen 
zeggen, eens is. 

Het kan voorkomen, dat u een artikel niet ge- 
schikt vindt, terwijl uw klant van meening is. dat 
dat aitikel nu juist iets is, dat hij noodig heeft. 
Maar daar de klant er belang in stel, bent u ver- 
plicht hem de goederen even vriendelijk en geïn- 
teresseerd t& laten zien, alsof u het met uw klant 
eens bent. Ook dit is hoffelijk. 

Hoffelijkheid beteekent, dat u de klanten de 
eerste plaats moet toekennen; dat u belangstelling 
moet hebben voor hun smaak en voorkeur en dat 
u uw klanten zóó moet behandelen, dat zij het 
prettig vinden in uw zaak te koopen. 

Hoffelijkheid eischt een voortdurende onbaat- 
zuchtigheid. Een denken aan anderen en een 
rekening houden met de verschillende wenschen 
van die anderen. 

Hoffelijkheid brengt met zich mede dat u de 
menschen zoo lang mogelijk moet vertrouwen. 
Hoffelijk beteekent, dat wij onze gedachten zoo 
onder woorden moeten brengen, dat deze bewijzen 
dat wij wei-opgevoed en hoffelijk zijn. 

Hoffelijkheid beteekent, dat wij kleine voor- 
vallen uit het leven van de diverse menschen 
moeten onthouden en dat wij dit moeten laten 
merken door enkele woorden van condoleance, 
door een felicitatie en door goede/ wenschen. 

Hoffelijkheid is iets, dat nog meer omvat dan 
beleefdheid. Beleefdheid is een uiterlijke vorm. 
Hoffelijkheid gaat verder. Hoffelijkheid gaat uit 
van het karakter en het hart en houdt bovendien 
beleefdheid in. 
3 x Hoofdprijs iv. f 6000.- 

21 Febr. 1 e Pr. ZweeM. BI 042 w. I 6000.. 
26 Febr. 1a Pr. Lol M. 57331 w. I 6000 ■ 
Hoofdpr. n/wart*ch: Huis w/f 6000,-i 
Baichterreln wrff GO O O.-; 5 koelen 
en paarden wJGOOO--,nl. 3 sla mboek- 
koelen 13000.. 2, 2-jr. tulgpaarden 
f3000— Totaal 480 Pracht Prijzen. 
Mm v. Jast. 6 Febr. IWO. 2e Afd. A. no.1101. 
Nederlandsche Vee. v. Luchtvaart, opg 1908 Bontmantels f 350.- 1. ! 800.-. 

of Uw keuze t.w. I SOO.-, 350.-. 350.- b/d K.L.M., sig. mag., kiosken 
RljckeTrek Giro 241 .000 Haag 
of 60 et. Postzegels RIJcke Trek Haag. 
alwaar ook Troklijstcn 21 f26 Feb. 10 et. 2l'Mrt. . . Derde en Laatste Loling 21 M|r>t. Vwm laatste week was alles uitverkocht I Koopt fcijtijrjs deze loting I 

Sig. GRUYTROOY, Haltestraat 9rd. 

Sig. v. ORDEN, Kerkstraat 25. 

H. VERHAAFF, Haarlemmerstraat 1. ONZE VOEDING 

in DISTRIBUTIETIJD 

van R. LOTGERING— HILDEBRAND. 

Prijs 80 cent 

Voorhanden in VAN PETEGEM's Boekhandel. 
Burgem. Engelbertsstraat 11 — Telef. 2793. I Kleedingmagazijn Fa. v. HENS EN 

GROOTE KROCHT 23 — TELEF. 2574. 
COUPEUR - BONTWERKER. 

$QQ uitsluitend ENGELSCHE STOFFEN voor onze maat- 
afdeeling. 

NOG PRIMA FOURNITUREN en behoorlijke prijzen - Pasvorm 

als steeds - Correct. 
Niet voor niets leveren wij veel od recommandatie. 

Winpru Windjacks proofed poplin. 

«■Moarn ♦ 

♦ 
♦ V* JL van Petegem's Leesbibliotheek 

Burg. Engelbertsstraat 11 - Telefoon 2793. 

Nieuwe boeken 

7204 Bannister, M<. Foei — niet netjes! 

7205 Briick, C. A., Werkende meisjes 

7206 Feldefl, F. van, In alle talen 

7207 Gogh-Kaulbach. A. van, Frank en de dood 

7208 Gunn, Tom, Het schuim van Arizona; Wild-West 

7209 Havank, De cycloop 

7210 Kester, K., Uit! — met de vrouwen 

7211 Lincoln, J.C. & F.. De herberg op het eiland 

7212 Loon, F. van. Anke 

7213 Luger, J.„ Naar wij vernemen., rom. u.d krantenwereld 

7214 Masterman, WS„ Het vliegende monster 

7215 — De groene pad 

7216 Ooms, .1. W.. Een vracht geluk en een brok verdriet 

7217 O'Nell, K., Mooney staat zijn man 
721S Raedt de Canter, E., Wankele waarheid 

7219 Schnetzer, R., De berg komt; roman uit Zwitserland ♦ 

♦ 
♦ 

♦ Nieuwe Amsterdamsche Courant 

ALGEMEEN HANDELSBLAD 

óók per week ! 

Prijs 47 cent Ondergeteekende wenscht een WEEK-ABONNEMENT 

op het „Algemeen Handelsblad", ingaande 

Naam: 

Adres: •. Te bezorgen bij het Agentschap te Zandvoort: Boekhandel 
VAN PETEQEM - Burg. Engelbertsstraatll - Telef. 2793 Doet Uw voordeel 

bij UYLEMAN - Kerkplein 5 

Nog een groote voorraad STOFZUIGERS welke wij nog tegen 
den ouden bekenden lagen prijs kunnen afleveren. 
Radio 

TELEFUNKEN 
BLAU-PUNKT 

PHILIPS Rijwielen - Haarden 
Waschmachines - Kachels 

Eventueel gemakkelijke betaling. DOET UW VOORDEEL! 

Verder ruim gesorteerd in RIJWIEL- en ELECTRICITEIT- 
ONDERDEELEN. 

Strijkbouten Broodroosters Electr. Scheerapparaten 

Electr. Kachels Kookplaten Electr. Wandlampies 

Electr. Waterketels Electr. Handdynamo's Electr. Schemerlampjes 

Elec GLOEILAMPEN 

(zuinig verbruik, goedkoop in prils). PHILIPS - SPLENDOR - ORION 

Verder BATTERIJEN - LAMPJES - HULZEN - GOEDGE- 
KEURDE VERDUISTERINGHULZEN enz. enz. te veel om op 
te noemen. 

De één ZEGT dat hl] goedkooper Is, de ander I S het 

Bij UYLEMAN 


is UW ADRES, dus het GOEDKOOPST. 

KERKPLEIN 5 TELEF. 2658 Reparatie-inrichting voor RADIO. STOFZUIGERS, 
STRIJKBOUTEN. RIJWIELEN enz. ^voor Jong en Om Abonnementen worden aangenomen in Van Petegem's Boekhandel Burg. Engelbertsstr. 11. Tel. 2793 
Alwoar ook losse nummers verkrijgbaar ziin. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
VOETBALVEREENIGING „ZANDVOORT". 

Wegens het verbod om in Noord-Holland soort- 
wedstrijden te houden, hebben geen onzer elftallen 
gespeeld. Ons eemgste elftal dat spelen moest, 
v/as het vierde, dat bij Hillinen IV op bezoek ging. 
Daar het echter flink regende, heeft de scheids- 
rechter ook dezen wedstrijd niet laten doorgaan. 

A.s. Zondag speelt ZandvoortI 
wederom een uitwedstrijd. 

Het is nu weer negen weken geleden, dat ons 
eerste elftal een thuiswedstrijd heeft gespeeld. 
Voor a.s. Zondag staat wederom een uitwedstrijd 
op het programma. Nu gaan de geel-blauwen bij 
D.E.M op bezoek in Beverwijk. Deze club beschikt 
over een snelle ploeg en het wordt voor Zand- 
voort zaak om flink aan te pakken, willen zij de 
punten in de wacht sleepen. De thuiswedstrijd 
tegen D.E.M, heeft Zandvoort toendertijd oo het 
nippertje met 3-2 kunnen winnen. Hieruit blijkt 
dus, dat alles op alles gezet moet worden om een 
gunstig resultaat te behalen. Het elftal vertrekt 
üer trein om 12 uur. 

Het tweede elftal is vrij. Zandvoort III speelt 
uit tegen Haarlem lila. Het derde staat momen- 
teel onderaan. Maar het is zeer wel mogelijk dat 
dit elftal door enkele wedstrijden te winnen uit de 
gevaarlijke zone raakt. Daar het Zondag tegen de 
roodbroeken een zware wedstrijd wordt, ziin we 
met een gelijk spel tevreden. 

Het vierde is eveneens vrij. Tumoren A speelt 
uit tegen Schoten B junioren, terwijl junioren B 
eveneens uit moet spelen. De tegenpartij is hier 
Haarlem jun. D. We voorspellen voor jun. A een 
overwinning, terwijl junioren B toch minstens een 
gelijk spel kan behalen, indien zoo gespeeld wordt 
als in den laatsten wedstrijd tegen Bloemendaal. 

Om de resteerende wedstrijden onzer elftallen 
zoo vlot mogelijk te doen verloopen. verzoekt het 
bestuur de leden slechts bij uiterste noodzaak af 
te schrijven. 

Het programma voor Zondag a.s. luidt aldus: 2 uur 
10 uur. 
10 uur. 
12 uur. 

J. K. 

In Noordholland zijn alle wedstrijden voor a.s. 
Zondag wederom afgelast. D.E.M.— Zandvoort I 
Haarlem III a— Zandvoort III 
Schoten B iun. — Zandv. A urn. 
Haarlem D jun.— Zandv. B iun. Godsdienstoefeningen 

NED. HERV. GEMEENTE. 

Zondag 9 Maart v.m. 10 u.: C.A.F van STIPRIAAN 
LUiSCIUS. Hulpprediker. (Math. 26:39). 

Om 12 u. Zondagsschool i.d. Wilhelminaschool. 
Aerdenhout (Jeugdgebouw Leeuwerikenlaan). 
Zondag 9 Maart v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP. 
Gereformeerde Kerk (Julianaweg, tik. Emmaweg). 

Zondag 9 Maart v.m. 10 uur: 

3de Lijdenszondag. Dr. N.A. WAANING. 
n.m. 5 uur: Dr. N.A. WAANING 
Gereformeerde Kerk in H. V. (Brederodestraat). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: Ds. P. v.d. VLOED. 
PAROCHIE v.d. H. AGATHA. 

Zondag 9 Maart. 2e Zondag van de Vasten. De 
H.H. Missen om 7.30, 9 uur en 10.30 de Hoogmis: 
Algem. H. Communie v.d. kinderen van de Edel- 
wacht onder de H. Mis van 9 uur; na de Hoogmis 
,.Te Deum" bij gelegenheid v.d. verjaardag v.d. 
Paus-kroning; onder alle H.H. Missen collecte voor 
onze arme parochiekerk, welke bijzonder in uwe 
milddadigheid wordt aanbevolen: om 12.30 oefe- 
ning v.d. Edelwacht: om 6 uur Lof met de „Mise- 
rere" en Liidensmeditatie (lied 105). 

De opkomst bij de Eerste Meditatie was zeer 
goed. Wij hopen dat ook de volgende Zondagen 
de kerk zoo vol zal zijn. 't Is noodig in dezen 
tijd. 

Woensdag, om 6 uur Lof ter eere v.d. H. Joseph 
met rozenhoedje (lied 125). 

Donderdag, om 7.30 uur gezongen Reauiem voor 
'de Zielen van de Zielenlijst. 

Vrijdag om 6 uur oefening v.d. H. Kruisweg 
{lied 35). 

Zaterdag, van 5-8 u. gelegenheid om te biechten. 

Zondag 16 Maart. 3e Zondag van de Vasten. 
Algem. H. Communie v. d. Dames-Congregatie 
onder de H. Mis van 7.30 uur. 

NEDERL ISRAËL. GEMEENTE - ZANDVOORT 

Geen opgave ontvangen. 

Ned. Prot. Bond, (Gebouw Brugstraat 15). 

Zondag 9 Maart v.m. 10.30 uur: 

Ds. .1. M. de .TONG van Amsterdam. 
Zondagsschool van 12-1 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 

Zondagmiddag 3 uur samenkomst in de Oude 
Bewaarschool, Duinweg. 
Spr. J.W. van ZEUL. DIERENHULP. 

Afdeeling Zandvoort der Nederl. Vereeniging 
tot Bescherming van Dieren. 

Mededeeling en verzoek. 

Onze Med. adviseur Dr. Jongkind houdt zitting 
elke Maandag en Vrijdag van 4 tot 4.30 uur n.m. in 
ons Asyl Achterweg 9. 

Aan onze leden wordt dringend verzocht hun 
contributie 1941 bij eerste aanbieding te willen 
voldoen, welke volgende week zal worden aan- 
geboden. Dit voorkomt tijd en moeite, maar ook 
kosten, welk laatste in elk opzicht dient te worden 
voorkomen, zoodat wij er op rekenen dat U hier- 
aan zult willen voldoen. 

Zooals alle vereenigingen maakt onze afdeeling 
een zeer moeilijke tijd door. zoodat een beroep 
wordt gedaan op alle dierenvrienden om onze af- 
deeling te steunen door lid te worden of een bedrag 
(hoe klein ook) te willen doen overmaken op post- 
giro 212850 of aan Mei. Groskamp. Koninginne- 
weg 18 te Zandvoort. 

Komt inwoners denk ook in 1941 aan onze hulp 
voor dieren, immers „de menscli is de Voogd der 
Dieren". De Secretaris. 

T. Molenaar. DUITSCrUENGELSCHi aaaaauaaanaaanaaaaaanaaaauaaaaaa 

□ 

a 

n 

a 

a 

a 

n 

a 

D 

a 
□ 
a 

§ Opl. L. O. corr. bijwerken 

E. VAN DER POL 3 OOSTERPARKSTRAAT. a 
a 
a 

□ 

Q 

leerares M. O. n 

D 
□ 
D cGcanuoaDaDDDannDDDannoDDaanDaaD OOR KLEINE ANNONCES 

als te koop, ter overname, te huur aangeboden, 
enz., geldt steeds 

„DÉ ZARIOVOORÏER" 

Uitgever Van Petegem, Burgem. Engelbertsstr. 11. 
Telef. 2793. Kleine annonces vanaf 30 CGBlt. 

Annonces worden ook aangenomen in ons Bij- 
kantoor: Haltestraat 31. BoekhVLeesbibiliothoek 
„DE KLEINE WINST". 1 werkelijke Rijwielhersteller 
woont te ZANDVOORT. 

Het adres is: 

H. C van? Nieuwenhurzen 

Koningstraat 39 
Gazelle" Rijwielen ZE Z EL a% a ■ 59 SHHisaa!SRHHBBaE9BanBneBBiaBffiaBBBsaiar» i BEUKEN Houtblokken | 

5 voor baard en kachel en centr. verwarming § 
§ levert de BRANDSTOFFENHANDEL, i 

| E J- ter Wolbeek 6 Zn. | 

g Marisstraat 10 Marnixstraat 2 ■ 

■ Giro 32343 Telefoon 2063 3 

g af 4. — per 100 kilo g franco huis. Beslist 
(dus niet gemengd). 100 % Beukenhout. f»BHBBBaa&BBai!BHBaaBasi9BBiiaMn» BBBBBBaaaaBBBBBaHBiBaaBaaBBBHaaEB 

g Woninginrichting ■ 
g «9. A. van STRAATEN g B ZANDVOORT. 

BEHANGER — STOFFEERDER 

MATRASSENMAKER B — ^ 

| HALTESTRAAT 71 - TELEFOON 2316. ■ 
sbbbbb soa vaBaaBBBBaBBaaBBDananaBa de nieuwe beh'angselstaalboeken van:Rj en D. 

Bel op 2979 

en wij zenden- ze U onmiddellijk, thuis zonder 
eenige verplichting. 

Firma KEUR & ZOON 

BEHANGERS. — SCHILDERS. 

TRAMSTRAAT 5. 

ffiSSBaaBBSaBBBaBBBBBBBanaBBBBBBBa ELECTR, SCHOËNMAKERIJ 
HL HHR8¥IS Zuiderstr. \T 
Let ook eens op de ' 
i ' • kleinigheden 
,0an stelt ons werk 
U vost temden 
Leesbibliotheek 

„DE KLEINE WINST" Haltestraat 31 ieuwe Boeken 2422 
2423 
2424 
2425 
2426 
2427 
2428 
2429 
2430 
2431 
2432 
2433 
2434 
2435 
2436 
2437 
2438 
2439 
2440 
2441 
2442 
2443 
2444 
2445 
2446 
2447 
2448 
2449 
2450 
2451 
2452 
2453 
2454 
2455 
2456 
2457 
2458 
2459 
2460 
2461 
2462 

2463 
2464 
2465 
2466 
2467 
2468 
2469 
2470 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2477 
2478 
2479 
2480 
2481 
2482 
2483 
2484 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2490 
2491 
2492 Sandys, O., Cherry leert de liefde kennen; damesroman 

— Amor incognito „ 

— Vista, de danseres 
Sapper, j lrn Maitland: crim 

— De verdwenen professor; crim. 
Savie E. W., De schoonheidsmarkt 
Simonton, I. V., Blanke ballast 

Sinclair, F. de, Eén uur minister; humoristisch ' 

Snell, E., De purperen schaduw 

Speyer, W., Roman van een nacht; crim. 

Ubink, J., De roode passagier 

Wedelstaedt, C. v., Hypnose; damesroman 

— Jobst en de liefde; damesroman 
Wentworth-James, G. de S., Een vrouwenleven 

— Knellende huwelijksbanden 

Wills Crolts, F., Het drama van Schiphol; politieroman 
Zeggelen, M. C. van, Een liefde in Kennemerland 
Wodehouse. P. G., Psmith journalist 
Coolidge, D., De blanke Navajo, avontuurlijk 
Lucas, Jay, De gemaskerde cowboy; Wild-West 
Macdonald, W. C.. De ruiter der verschrikking; cowboy 
Multon, E., Het signaal des doods; avonturenroman 

— De helsche patrouille 

— Oerwoud en noodlot 

— De zwarte vechter 

— De poorten der hel » 

— De groene verschrikking 

Berry, R. A., De verloren goudmijn; cowboy 
Cole, J.. De dubbelganger; cowboy 

— Een schurk als voorman; cowboy 
Drago, H. S., Dokter kruitdamp; cowboy 
Field, P., De Canyon des doods;- cowboy 
Gregory, J., De geheimzinnige rancho; Wild- West 
Hough, E.. De weg van een man; Wild-West 
Pendexter, H„ Gouddorst en kruitdamp; cowboy 
Philips, J. P., Moord als sport; Detect. 

Raine, W. M., Ridgway vecht het uit; cowboy 
Richmond, G. S.. Nancy's ideaal; damesroman 
Ripperger, W., Wilt gij sterven? Detect. 
Rowlands, E. A., Wat altijd blijft; roman 
Strong, Ch., Privé-secretaresse, plus roman 

Ayres, Ruby M., Een meisje reist naar het geluk. 
Baxter, G.O., Reata doet zijn plicht; Cowboy. 

— Reata en het gestolen goud. Cowboy. 
Bennet, R. A„ Een man van de daad. Cowboy. 
Bloemendal, R.. Recu 5322. Crim. roman. 

Brand, Max, Jim Zilver en het gestolen paard. Cowboy 

— De terugkeer van Jim Zilver. Cowboy. 

— Speedy's wraak. Cowboy. 

— Speedy in gevaar. Cowboy. 

— Om een half millioen. Cowboy. 

— Als de stormwind huilt. Cowboy. 

— De levende doode. Roman van avontuur. 

— Bij het lied der revolvers. Cowboy. 

— Het groote gevaar. Cowboy. 

— De ijzeren band. Cowboy. 

— Een man van de daad. Cowbov. 

— De jonge Dr. Kildare. Detect. 
Brandts, J„ De groote bankroof. Politieroman. 
Brown, F., De gouden doodskop. Cowboy. 
Burroughs, E. R., Tarzan en de roode ster. Avont. 

— De monsters van Mars. 

Cameron, C-, Aan 't einde van een lasso. Cowboy. 

— Eigen rechten. Cowboy. 
Cramer, W., Lucia's offer. 

Curtiss, E., 9 dokters en 1 gek. Detect. 

Davls, F. C., Voor alle drie een doodkist. Detect. 

Et-mine, W., Macht tegen recht. Cowboy. 

Field P., Moordenaars uit het arendsnest. Cowboy. • 

Foster, B., Een onversaagd trio. Cowbov. 

— Hard als graniet. Cowbov. 2493 

2494 

2495 

2496. 

2497 

2498 

2499 

2500 

2501 

2502 

2503 

2504 

2505 

2506 

2507 

2508 

2509 

2510 

2511 

2512 

2513 

2514 

2515 

2516 

2517 

2518 

2519 

2520 

2521 

2522 

2523 

2524 

2525 

2526 

2527 

2528 

2529 

2530 

2531 

2532 

2533 

2534 

2535 

2536 

2537 

2538 

2539 

2540 

2541 

2542 

2543 

2544 

2545 

2546 

2547 

2548 

2549 

2550 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 Franken, E., Opium en zwendelbanken in Amsterdam Detect. 

Detect. 

Detect. 

Detect. 
Cowboy. 
Cowboy. 

Roman, 
roman v.e. misdaad 
Cowboy. — Staatsgeheim. 

— Wie heeft den admiraal gewurgd. 
- — De moordende vijf. 

— De vulpen-detective. 
GilL Tom, Het onrecht hersteld. 

— Roode aarde. 
Gooy, M. van, 'n Dwaasheid?! 
Govan. C.N., De roode Camelia. 
Gunn, Tom, Sheriff Blue Steele. ^wj. 
Haycox, E„ Owen. Merrit wordt wakker! Cowboy. 

Heaslip Lea, F., In het leven van eiken man roman. 

Hilton, F.W., Een grimmige strijd. Cowboy. 

Hume, D„ Kogels bijten diep. rom. v. misdaad en avont. 

— Misdaad in de bokswereld. 

— Mick moet verdwijnen. ,. „ '„ 

— De 4 gedoemden. „ „ '„ 
Lane, R.W., Onder en boven de wet. Cowboy. 
Lomax, B., Voor recht en wet. Cowbov. 

— De weg versperd. Cowbov. 
Lucas, J., Zijn plicht getrouw. Cowboy. 
Masterman, W.S., Een gerechtelijke dwaling. Detect. 

— Het raadsel van het hunnebed. Detect. 
.— Hier Londen 2 L O ! Detect. 

— Het Baddington mysterie. Detect! 

— Een duivelachtig experiment. Detect. 

— Het mysterie v.h. verkoolde lijk. Detect. 

— De roos des doods. Detect. 
Mavlty, N.B., De verdwenen sandalen. Cowbov. 
Payne, S.. Zijn schuld betaald. Cowboy. 
Pierce, F.C. ,Als het bloed spreekt, roman v. avontuur. 
Philips, J.P., De bond des verderfs. Crim. 

— Handel in dooden. Crim. 

— Erger dan moord Crim 
Raine, W. MacLeod. De wet der revolvers. Cowbov! 
Rodney. G.B., Als het verleden herleeft. Cowboy. 
Ronmer, S-, De bruid van Dr. Fu Manchu. Crim. 

— De bronnen van Dr. Fu Manchu. Crim. 

— Yu'an Hee See lacht. Crim 

— Vuurtong. Crim. 
Rubel, J.L., Een oude veete. Cowboy. 

— Het onrecht gewroken. Cowbov. 

— Jim trekt van leer. Crim. 
Saxon, j„ Het meisje van pleizier. Roman. 
Schirokauer. Dr. A., Tegen mensch en noodlot. 

— Een liefde in Shanghai. 

Short, L-, Verloren spel. Cowbov. 

— De dood waart rond. Cowbov. 
Temple Bailey, Zilveren muilen 

— Zwanenzang, 

Train, A., Gangsters op Manhattan. Ganster-roman. 
VanderCock. De veertig die bleven. 

— Moord in Trinidad. Detect. 
Wyck-Mason, v.. De porceleinen hond. Crim. 

— De geheime formule. Crim. 

— De vergissing van rechter Mackave. Crim. 

— De verschrikking van fort Espanto. Avont. 

— Het groote verraad. Avont. 
Yore. Clem, Een wedloop met den dood. Cowbov. 

— Freckles de' scherpschutter. Cowbov. 

— Het dal der woestelingen. Cowbov. 

— Revolverrecht. Cowboy. 

— Slim, de ontembare. Cowbov. 

— Waar ijzeren wetten heerschen. Cowbov. 

— Waar de zesloops regeert. Cowboy. KINDERBOEKEN. 

8517* Heimans, E.. Willem Roda. 

8518* Hildebrand, Bambo. de Zuzuzugu. 

8519* Hulsinga, Scaf, Rob van Olden. 

8520* May, Karl, Het goud van Winnetou. 

8521* Kaiser, Else, Luci maakt carière. (v. oudere meisjes.) aarganj 
Prijs der Advertentiën van 1— 5 rugels ƒ1.— 

Elke regel meer.. ƒ 0.20 (bij abonnement korting.) 
Abonnementsprijs : 75 cents per drie maanden 
Losse Nummers 10 et OMGAAN VOOR DE BADPLAATS 

MET BADGASTENLMST UITGAVE: V. J. VAN PETEGEM'S DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 2793 - Postglro: 678S1 

Correspondentie-adres : 
DE ZANDVOORTER : ZANDVOORT Denkt II vooral om Zondagmiddag 30 Maart a*s* WINTERHULP, 

In de volgende week zal od de werkdagen, huis 
aan huis een lijstcollecte voor de Winterhulp 
gehouden worden. Ik stel er prijs op te verklaren, 
dat van eenigen drang ot dwang geen sprake is 
(wanneer men elkanders lasten dragett wil kan er 
noch van het een noch van iet ander sprake zijn) ; 
de lijsten blijven .onder mijne berusting. 

Winterhulp heeft in Zandvoort tot heden ruim 
ƒ5000,- uigekeerd en heeft hiermede in 280 geval- 
len steun kunnen verleenen. Nog een honderdtal 
gezinnen, die het zoo bitter noodig hebben, wach- 
ten op hulp. Wilt U dien wachttijd mede helpen 
verkorten? 

Voor de wijze waarop U steunt zal onze hulp- 
behoevende bevolking U dankbaar zijn. het gaat 
slechts om haar. 

Zandvoort, 13 Maart 1941. 

De Burgemeester van Zandvoort, 

VAN ALPHEN. GODSDIENSTOEFENING. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 

Zondagmiddag 3 uur samenkomst in de Oude 
Bewaarschool, Duinweg. 
Spr. J.W. van ZEI.IL. WANDELAAR(STERS), 
DORDRECHT WACHT U! 

De Wandelclub Victoria te Dordrecht heeft het 
voornemen wandeltochten te organiseeren, en wel 
op 2en Paaschdag, 14 April a.s. 

De parcoursen van 30 en 15 K.M. zijn geheel op 
het Eiland van Dordrecht geprojecteerd. 

Voor velen Uwer zal de oude Merwedestad met 
haar vele pittoreske, middeleeuwsche geveltjes en 
haar den omtrek beheerschenden stoeren, grijzen 
dom, geen onbekende zijn. 

Het Eiland van 'Dordrecht bezit echter nog een 
gioote bezienswaardigheid, waarover men wel 
vaak zal hebben hooren spreken, doch die aan 
niet-Dordtenaren slechts bij uitzondering persoon- 
lijk bekend zal zijn. Wij bedoelen den ingepol- 
derden Biesbosch. 

Modderige grienden, die tot niets dienden, zijn 
hier omgezet in malsche weiden en vruchtbaar 
akkerland, omringd door stevige dijken, waar- 
langs de breede rivieren stroomen, liefelijk in den 
zomer, doch machtig en gevaarlijk als de najaars- 
stormen het water met groot geweld opzweepen. . 

Door dit landschap van echt Hollandsch natuur- 
schoon, met zijn vergezichten van water, dijken 
en land, zal de Victoria Wandelclub haar honder- 
den gasten rond leiden en op sportieve wijze 
doen genieten. THEATER „M0N0P0LE" 

TELEFOON 2550 - DIR.: GEBR. KOPER - STATIONSPLEIN ZATERDAG 15, Zondag 16. Maandag 17 MAART 

9W 8 UUR *9Ü 

Aanvang der voorstelling ACHT UUR. 
Opvoering van de NIEUWSTE FILM DER TOBIS: 

Het onsterfelijke Hart 

" Een meesterwerk van den regisseur VEIT HAR- 
LAN, bijgestaan door een keur van artisten 

Heinrich George - Kristina Söderhaum 
Paul Wegener en veile anderen. 

De „groote strijd van een genie, dat alles wat in 
het leven waarde voor hem heeft, opoffert om zijn 
ideaal te verwezenlijken. Een grootsch en zeld- 
zaam filmwerk. EEN MACHTIG FILM-EPOS. 

Verder een subliem bij programma. 

In ons voorprogramma opvoering van het Hol- 
landsche Tobis-nieuws en U.F.A,-Wereldnieuws. 

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles-Balcon 75, 
Loge 90 et. 

Entree militairen: Parket 20, Parterre 30, Stalles- 
Balcon 40, Loge 50 et. 

TOEGANG BOVEN DE 18 JAAR. 

Zondagmiddag half 3 Familie-Matinee 

optreden van Heinz RÜhmaiin in 

5 MILLIOEN ZOEKEN 
EEN ERFGENAAM 

'n Daverende filmklucht vol amusante handelingen. 

Entree 20-30-40 cent. 

DONDERDAG 20 MAART — ACHT UUR 

POPULAIRE VOORSTELLING 

met opvoering van: 

De Tijger van Eschnapoer 

Eerste deel van: 

DE INDISCHE GRAFTEMPEL 

Een buitengewoon grootsch en spannend filmwerk. 
Een film zóó spannend en avontuurlijk, dat U zult 
popelen van verlangen om alle avonturen te lecren 
kennen uit het monumentale filmwerk DE INDI- 
SCHE' GRAFTEMPEL. 

Entree 30-54-75 cent. Toegang boven de 14 laar. Eet ons BROOD 
Bakkerij„WILLY<< 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. De organisatie van de wandeltochten is in ver- 
trouwde handen en d& Victoria Wandelclub hoopt 
zich op punctueele wijze van haar taak als gast- 
vrouw te kwijten. 

Door de verdeeling van den tocht in twee 
parcoursen. n.1. in een van 30 K.M. en een van 
15 K.M.. is iedereen in- de gelegenheid den af- 
stand, die hem/haar het meest geschikt voor- 
komt, af te leggen. Wij hopen dan ook, dat velen, 
die van een plezierige wandeling houden, zich nu 
bij de Victoria Wandeltochten zullen aansluiten. 

De lage inschrijfgelden kunnen evenmin een 
bezwaar zijn. 

Daarom, Wandelaars(sters). alleen, in groepen 
of met Uw familie wandelend, noteert Maandag, 
14 April a.s., 2en Paaschdag, in Uw zakagenda 
en reserveert dezen voor de Victoria Paasch- 
vvandeltochten. 

Indien de verwachtingen, die v/ij voor dezen dag 
koesteren, verwezenlijkt worden, ligt het voorts in 
de bedoeling van deze Paaschwandeltochten een 
jaarlijks wederkeerend sportgebeuren te maken. 

Wandelaars(sters), Dordrecht wacht U! 

Het Bestuur der Wandelclub Victoria. S. VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 

Beddenmaker 

Bilderdljkstraat 7. 

BilUike nrflzen MEVROUW. 

Weet U waar U de 
Fijnste Boter. Kaas en 
Eieren kunt koopen? Ia 
„De Kaas en Eiermiln", 
van Th. v. Haastrecht, 
Swaluëstraat 6. Tel. 2081 ij en mjwii 

H. Gansner - P.HeinsM2 
Burg. Engelbertsstr. 2, 
Leveren en plaatsen van 

Haarden eukachels LOODGIETER 
Diaconieh.str.34 TeL2917 ADVERTEERT 
IN 
DE ZANDVOORTER" 
□aanpD aannnoaana Leesbibliotheek. 

Dc Kleine Winst 

Haltestraat 31. ZANDVOORT IN DE TOEKOMST. 

Het is- geen nieuws wat thans in de pers naar 
voren komt betreffende het boschplan te Zand- 
voort We herinneren ons. dat de Wethouder van 
Publieke Werken de heer C. Slegers. hierover in 
ons blad zeer uitvoerig geschreven heeft. 

Nu we mogelijk dichter bij de verwezenlijking 
van deze plannen staan — er worden zoo gere- 
geld voorbereidende werkzaamheden voor ver- 
licht — is het goed weer eens voor dit Zand- 
voort van de toekomst uw aandacht te vragen. 

Dit, wat we dan gemakshalve het boschplan 
zullen noemen, is één van de verbeteringen welke 
men de badplaats in de komende jaren hoopt te 
doen ondergaan. Zooals bekend kan zijn, heeft 
de gemeente onlangs aangekocht een complex 
duinterrein groot ongeveer 150 H.A.. gelegen ach- 
ter den Boulevard Barnaart. Het voornemen be- 
staat dit terrein tot wandelplaats te maken, 
wat de aantrekkelijkheid van Zandvoort zeker in 
belangrijke mate zal verhoogen. 

Een gedeelte van dit duinterrein wordt be- 
boscht, ongeveer de helft. De hiervoor genomen 
proeven leverden een bevredigend resultaat op. 
Een gedeelte van het terrein zal verder beschik- 
baar worden gesteld voor de inwoners, om er 
aardappelen en andere gewassen op te verbouwen. 
Het zou voorts in de bedoeling liggen in het wan- 
delgedeelte een theehuis neer te zetten. 

Aan den buitenkant van het boschplan komt een 
breede weg van ongeveer 4 k.m. lengte. Deze 
wordt zoo aangelegd dat hij gebruikt kan worden 
als autoracebaan. Dit zal een groote verbetering 
beteekenen van het Zandvoortsche circuit, daar 
het niet alleen langer maar ook stukken „sneller" 
worden zal vanwege enkele rechte stukken van 
plm. 1250 meter. Wanneer de tijd weer daar is 
dat er ook benzine beschikbaar komt voor de 
autowedstrijden, dan zal door de groote snelheden 
op die plaatsen dit jaarlijksche evenement nog 
meer waarde verkrijgen. 

't Blijft echter allemaal toekomstmuziek, waar- 
naar het prettig is zoo af en toe te luisteren. 

PERSONALIA. 

De Heer L.N. van den Bos komt als no. 2 voor 
op een voordracht van onderwijzers aan de open- 
bare lagere school te Wormerveer. aaaaDDanDaaaaaQDDDnaEaciDnaaaaPDaaanDDaaaanDaoaaDD | Breng ook eens een gezelligen avond 

door in de om z'n intimiteit geroemde 

NORMAND1E-BAR 

van het GROOT BADHUBS U amuseert zich er zeker! § Zondagmiddag DANSEN D 
U 

a 
a 
□ 
□ 
o 

D 

aDDDaDaDDDaaananaDaaaoDaaaaDaaaaaaaaaanaaaaaaaaD HEN HILDER1NG and his S1LVER STARS 
Volledige bezetting. 

We treffen elkaar in de NORMANDIE-BAR. HET VAfsS OUDS 
BEKENDE ADRES VOOR RADIO 
RADIOLAMPEN-METING VIJF CENT PER STUK_ 

bii niet aanschaffing van nieuwe 

Alle merken volgens FABRIEKSPRIJZEN 

VERHUUR Philips Radiotoestellen per. maand enz. 

ALLE GASAPPARATEN 

in huurkoop verkrijgbaar. H-ICTRÖjifEtHNÏBUREAU' 

J.H.vw KEULEN DIACONIEHUISSTR.24 ZANDVOORT 
tel. 2??? 

Distributie van Gas en electra. 

Kookt nu zuinig op een Electrische of gasspaar- 
brander. 10 uur branden voor 1 cent. Groote voor- 
raad - zie etalage. ZONDAG „GROMPIE". 

Het aardige blijspel „Grompie" zal dan a.s. 
Zondag ten tooneele gebracht worden door de 
vereeniging „Op Hoop van Zegen". Er wacht ons 
dus weer een goeden tooneelavond na al die we- 
ken waarin uitgaansavonden tot de verboden za- 
ken behoorden. Daarom in grooten getalei/ naar 
Theater Groot Badhuis Zondagavond, om blijk te 
geven, hoezeer wij de uitvoeringen van het 
Zandvoortsche tooneel waardeeren. 

VOETBAL — OVERZICHT „DE ZEEMEEUWEN" 

Zooals de omstandigheden thans zijn, ziet het 
ei naar uit. dat er a.s. Zondag weer gevoetbald 
kan worden en dat is maar goed ook, daar anders 
vooral de promotie en degradatiecandidaten zich 
op „midzomer" wedstrijden kunnen prepareeren. 

Zeemeeuwen I heeft een moeilijke opgave te 
vervullen n.1. een bezoek bij de hekkensluiters 
Onze Gezellen. Dezen wedstrijd mogen de oranje- 
zwarten niet verliezen, daar een nederlaag hen op 
de laatste plaats brengt. Vandaar dat er van 
het begin tot het einde hard gewerkt zal moeten 
worden en vooral een open spel moet worden vol- 
gehouden. Zeemeeuwen II ontvangt een der lei- 
ders n.1. D.W.S.II 

Het lilde gaat naar E.H.S. II aan den Ver- 
gierdeweg. Zeemeeuwen IV is vrij. De juniores 
spelen te 10 uur tegen Terrasvogels en de adsoi- 
ranten zijn Zaterdag thuis in actie. VOETSTAPPEN. 

Kleine grapjes, d'eerste stapjes 
kleine kbuterkind, 
't is pn'jacren om te leeren 
't leven dat begint. 

Oogen grappen, dart'le stappen 
vroolijk licht gestemd, 
't zijn wat jonge hokkesprongen, 
't leven ongeremd. 

Dan de stappen die verklappen 
d'eerste liefdeswacht, 
die geduldig en onschuldig, 
om den tijdsduur lacht, 

Kleine stappen, zachte stappen, 
rustig neergezet. 
oude menschen, stille wenschen 
langzaam wordt de tred 

Losse stappen, kwieke 1 stappen 

van den ras-athleet, I 

die bij trainen, in zijn beenen 

van geen moeheid weet. 

Snelle stappen, vlugge stappen 
om op tijd te zijn I 

man van zaken, bij 't ontwaken ' 

cijfers in zijn brein. 

Late stappen, die ontsnappen 
hoogste levenskans, 

dwaze stappen, 't zijn slechts grappen 
van den werelddans 

Ria Draak— Groenveld. ALPE SPRENGERS GROOTE KROCHT 13 
Telef. 2106 ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT. PLAATSELIJK NIEUWS 

NIEUWE FABRIEK VAN DE CARNO 
GEOPEND. 

Maandag had alhier onder zeer groote 
belangstelling de opening plaats van de 
nieuwe Carno Bouillon Fabriek, voorheen 
gevestigd aan den Hoogeweg. 

Het mag wel een zeer modern bedrijf 
genoemd worden, dat wat de firma Slegers 
maakte van dit ruime pand boven aan de 
Kerkstraat, waar velen een aangenamen 
werkkring vonden. Op dezen dag echter 
geen andere bedrijvigheid dan die van elke 
officieele opening, waarbij gelukwenschen 
bloemen en de filmcamera (van Foto Suc- 
ces) de belangrijkste plaats plegen in te 
nemen. Niet anders hier, al werd deze 
opening door de belangstelling voor de van 
buiten af waarneembare feiten als het ge- 
stadig aandragen van bloemstukken en het 
nemen van een groepsfoto van het talrijke 
personeel, tot een gebeurtenis voor Zand- 
voort. 

Voor ons was het meest interessant een 
rondgang te maken langs de moderne kook- 
apparaten, waarin de bekende Carno Bouil- 
lonpasta, de voortreffelijke Aroma en 
Braadjus bereid worden in enorme massa's 
om de huisvrouwen in alle deelen van het 
land te vriend te kunnen houden. Zij vra- 
gen immers steeds meer en meer om de 
smakelijke producten van de Carno Zand- 
voort, die het eten kracht en smaak geven. 

Zij kunnen dit met vertrouwen doen zou- 
den we zoo zeggen, want de energieke 
directeur heeft alles gedaan om de netheid 
in zijn bedrijf te bevorderen en betreffende 
de hygiëne bij de verbouwing de hoogste 
eischen gesteld, leder zal dan ook evenals 
wij dit deden met genoegen de fabriek in- 
specteeven die Maandag j.1. met recht door 
allen om haar inrichting is geroemd. MEDEDEELING VAN HET COMITÉ VAN 
ZANDVOORTSCHE T00NEELVEREEN1GINGEN 

Tot onze spijt moest onze gecombineerde bijeen- 
komst in de Loefhoeck uitgesteld worden. Deze 
bijeenkomst zal nu gehouden worden op Zondag- 
avond 30 Maart 8 uur precies. 

Wij herinneren er aan, dat voor dien avond 
leden der aangesloten tooneelvereenigingen on 
verzoek bij hun besturen gratis introducties kun- 
nen krijgen. 

Zonder geldig bewijs kan aan niemand toegang 
worden verleend. 

Het Comité der 

Zandvoortsche Tooneelvereenigingen. 

COMITÉ 

ZANDVOORTSCHE TOONEELVEREENIGINGEN 

Verschillende omstandigheden zijn helaas oor- 
zaak geworden, dat het programma niet zoo vlot 
is kunnen worden afgewerkt als wij wel hadden 
gehoopt. Zelfs zag het er naar uit, dat verschil- 
lende voorstellingen moesten worden afgelascht. 
Wij zouden dat ten zeerste hebben betreurd. Nu 
echter verschillende moeilijkheden zijn opgelost, 
heeft het comité onmiddellijk de situatie onder de 
oogen gezien en kort en bondig besloten, dat de 
nog resteerende voorstellingen zullen doorgaan.. 

Als eerste a.s. Zondag 16 Maart, „Op Hoop van 
Zegen", met „Grompie".. Een voorstelling die 
zeker aller belangstelling verdient. 

5 April volgt dan de „Phoenix" met „Op 't kantje 
af", van Jan Fabricius. 

En tot slot een gecombineerde voorstellingvan 
het Comité, te geven eind April van een zeer be- 
langrijk werk, waaromtrent nog nadere inlich- 
tingen zullen worden verstrekt. 

Wij hopen, dat de activiteit van het Comité zijn 
belooning zal vinden in Uw aller belangstelling. 

Het Comité der 
Zandvoortsche Tooneelvereenigingen. 

DE RYCKE TREK LOTEN. 

Trekking a.s. Vrijdag 21 Maart. 

Voor de> derde Rycke Trek Verloting, blijkt 
allentwege, evenals voor de beide vorige Verlo- 
tingen, groote animo te bestaan. De trekking is 
bepaald op a.s. Vrijdag 21 Maart en overstaan van 
Notaris J. C. J. Waldorp en zal gehouden worden 
in het Venduhuis der Notarissen. 

TOB NIET NIEUWS. 
Secr.: .1. Keuning.lr. Prinsenhofstr. 3. 

De opkomst van Zondag j.1. was geweldig. De 
zaal was geheel bezet, de stemming buitengewoon 
gezellig. De goede' opkomst bewijst wel dat de 
Tob Niet Club zeer gezien is. 

Omdat de opheffing van 't uitgaansverbod 
8 Maart j.1. pas bekend werd gemaakt, konden 
wij onze leden op geen andere manier bereiken, 
dan door den Zandvoortschen omroeper. Dat dit 
niet te vergeefs is geweest, bleek Zondag wel. 

Diegenen die niet wisten dat de clubavond van 
Tob Niet van Zondag j.1. door zou gaan, verwach- 
ten we a.s. Zondag 16 Maart. Komt allen dus 
Zondag a.s. naar de Loefhoeck. Het belooft weer 
een gezellige avond te worden. 

Aanvang 7.00 uur. Einde 11.00 uur. 

Introducties kunnen tot Zaterdagavond aange- 
vraagd worden bij den heer C. Schaap, Swaluë- 
straat 9 a ƒ0,30 per persoon. Er kunnen zich ook 
nog nieuwe leden aanmelden. 

Tenslotte nog iets over het te houden Thè Dan- 
sant in Groot Badhuis. De datum is definitief 
vastgesteld op 30 Maart. Houdt U vooral dezen 
middag vrij. want het wordt een knal-programma. 
Voor verdere bijzonderheden raadplege men de 
raambiljeten, die in den loop van de volgende 
week op diverse plaatsen aangeplakt zullen 
worden. 

CHR. JONGE MANNEN VEREENIGING. 

Zaterdag j.1. is heftig gedebatteerd tusschen de 
voor- en tegenstanders van dansen, waarbij pro 
den strijd won. 

Zaterdag 15 Maart wordt een conversatieavond 
gehouden, terwijl tevens de uitslag van de dona- 
teurs-werf-camoagne bekend gemaakt zal worden. VERGOEDING KOSTEN 
BEZOEK SCHOLEN BUITEN ZANDVOORT. 

Het gemeentebestuur vestigt er de aandacht op, 
dat, te beginnen met de nieuwe cursussen, van 
gemeentewege geen bijdrage meer wordt verleend 
in de kosten, verbonden aan het bezoeken van 
scholen te Haarlem, Bloemendaal of Heemstede. 
Over de op 1 Januari j.1. nog loopende cursus- 
jaren wordt de bijdrage voor de laatste maal 
uitgekeerd. 

Voor het bezoeken van scholen in andere ge- 
meenten dan de genoemde, heeft de raad een 
geheel nieuwe regeling vastgesteld. In deze ge- 
vallen wordt de vergoeding eerst verleend, indien 
de jaarlijksche reiskosten een bedrag van ƒ40.- te 
boven gaan. 

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
VOETBALVEREENIGING ..Z.V.V. ZANDVOORT' 
Zal a.s. Zondag gespeeld worden? 
Schoten komt op bezoek. 

Wegens de bekende verbodsbepalingen hebben 
geen der elftallen van Zandvoort 1.1. Zondag ge- 
speeld. Maar het ziet op het oogenblik er naar 
uit, dat a.s. Zondag de competitie weer zal aan- 
vangen. Door zeer velen is hier met span- 
ning op gewacht Zandvoort I speelt een thuis- 
wedstrijd tegen Schoten. Alhoewel de bezoekers 
momenteel 3 punten achter staan op de leiders. hebben zij toch nog een behoorlijke kans om hun 
achterstand in te halen. Zondag zal dit dan ook 
wel blijken. Dit wordt voor Zandvoort een alles 
behalve gemakkelijke wedstrijd. De wedstrijden 
tegen Schoten kenmerken zich steeds door span- 
ning en zeer enthousiast spel van beide partijen. 
Als Zandvoort zich op de bovenste plaats wil 
handhaven, dan is het absoluut noodzakelijk dat 
er gewonnen wordt. Dit wordt door de spelers 
ten volle begrepen. Het zal dan ook wel volop 
spannen in het Zandvoortsche Sportpark. 

Ook Zandvoort II heeft een lastige uitwedstrijd 
te spelen. n.I. tegen D.W.V III. De reserves zijn 
nog volop in de gelegenheid om een woordje in 
hun afdeeling mee te spreken Ze staan slechts 3 
punten achter op de 1 leiders. V.V.A. II staat aan 
de kop met 16 punten uit 12 wedstrijden, terwijl 
de geel-blauwe reserves uit evenveel wedstrijden 
13 punten hebben weten te behalen. De reis wordt 
gemaakt per tram. Vertrek 12 uur. 

Zandvoort III zal thuis trachten om tegen Heem- 
stede de punten te veroveren en alzoo probeeren 
om de onderste plaats te verlaten. Indien dit 
elftal volledig kan verschijnen, bestaat hiertoe de 
mogelijkheid. Aanvang 10 uur. 

Het vierde elftal vertrekt naar HillinenIV. Ver- 
trek per fiets om 8.45 uur. De spelers kunnen ook 
deze 1 reis per tram maken. 

Beide junioren elftallen komen ook in actie. 
Junioren A speelt thuis om 12 uur tegem H.F.C. B junioren, terwijl junioren B op bezoek gaat bij» 
Bloemendaal C junioren. Vertrek per fiets Tram- 
plein om 8.45 uur. 

Het volledige programma luidt als volgt: 

Zandvoort I— Schoten 2 uur. 

D.W.V. III— Zandvoort II 2 uur. 

Zandvoort III — Heemstede 10 uur. 

Hillinen IV— Zandvoort IV 10 uur. 

Zandvoort A jun. — H.F.C. B jun. 12 uur. 

Bloemend. C jun. — Zandvoort B jun. 10 uur. 

Stand aid. I 3e kl. B: 

Zandvoort 12 8 3 

Beverwijk 13 9 2 

Kinheim 12 6 5 

Schoten 12 8 

Santpoort 8. 5 1 

D.E.M. 11 4 2 

Bloemendaal 11 3 3 

Ripperda 12 3 2 

T.Y.B.B. 11 2 3 

Zeemeeuwen 11 2 

Onze Gezellen 11 1 1 1 19 43-18 

2 20 47-24 
1 17 32-23 
4 16 39-29 11 31-21 

10 31-27 

9 22-23 

8 23-23 

7 21-31 

4 19-44 

3 16-48 

J. K. ETUTs voor Zilverbons 

Boekhandel-Leesbibliotheek „DE KLEINE WINST'* 24 M r t • Trekking ^ 

Hoofdprijs t. w. v. 

f 6000.- 

430 Prachtprijzen w.o* 
BonSmantelS of prijs n/keuze 

t.w. ï 800.-; * 350.-; i 350.- 

Verkrijgbaar bi] de K.L.M. Den Haag, 
K.L.M. Amsterdam, Sig. Magazijnen 

Riicke-Trek Giro 241 .000 den Haas 

Min. v. fust. f> Febr. '40 Afd. 1 101. Nsd. Ver. v. Luchtv. opger. i' et 
Msist UFNog enkele c/agen T.o.v. Not. .I.C..I. Waldorp, den Haag 

Trekking 21 Mri. Geen uitstel. 

Koopt tijdig Uw laatste Rycke Trek Loten 60 cent 
bij nav. adressen. 

Sig. GRUYTROOY, Haltestraat 9rd. 

Sig. v. ORDEN, Kerkstraat 25. 

H. VERHAAFF, Haarlemmerstraat 1. 


cces Groote Krocht 
27 MAART a.s. 

VEILING van een gedeelte 
PENSION-INVENTARIS. 

Goederen voor deze veiling kunnen alsnog worden 
bijgevoegd of worden opgegeven. 

Inlichtingen dagelijks. 

„DE WITTE ZWAAN"'" "" D MW I W I W^ I WW IMBMWII»» ^ Nu dé moeilijkheden weer geheel voorfoi] zijn, bezoeken wij 

a.s. ZONDAGAVOND 

„GROOT BADHUIS" 

(aanvang KWART VOOR ACHT) om het blijspel ! 
in vier bedrijven door de tooneelvereenigïng „OP HOOP VAN ZEGEN"! 

te zien opvoeren. 

Entree f 0.50, belasting inbegrepen. 
Piaatsbespr. a.s. Zondag van 11-12 uur v.m. 

HOUDT UW ZONDAGAVOND VRIJ! 
U ZULT ER GEEN SPIJT VAN HEBBEN1 . MASmftAltiMNB 
Paviljoen „ZUIDERBAD" 

EOPEND Veilinggebouw 
GROOTE KROCHT 20 — 

Zoowel voor Uw inkoop als Uw verkoop van 
Meubelen en andere goederen is er maar één 
adres, en wel de bekende zaak 

GROOTE KROCHT 20 — TELEF. 2164. 

N.V. S. WATERDRUKKER TELEF. 2164. TEL 2340 ZANDVOORT 
1 

l. 

\ 

* J 


J\ Si er nog eens ^ 
op, dat goede repa- 
ratie een behoud voor 
uw schoenen is. Wij ver-l 
werken uitsluitend eerstel 
kwaliteit kernlader en zijns 
speciaal ingericht voorf 
fijne reparatie. ÜPiiïiii ELECTRISCHE 
SCHOENMAKERIJ 

TELEFOON 2289 MEEST MODERNE INRICHTING 
VOOR ZANDVOORT 
EN OMSTREKEN 

■ 

Onder Rijkstoezicht 
gediplomeerd 

■ 

Schoenen vergrooten 

en verwijden met 

de allernieuwste 

vergrootmachine. 


Kledingmagazijn Fa. v. HENS EN GROOTE KROCHT 23 

COUPEUR - TELEF. 2574. 
BONTWERKER. Kf)Q uitsluitend ENGELSCHE STOFFEN voor onze maat- 
1,UU aideellns. 

NOG PRIMA FOURNITUREN en behoorliike oriizen - Pasvorm 

als steeds - Correct. 
Niet voor niets leveren wij veel op recommandatie. 

Winpru Windjacks in proofed poplin. 

mmÊËÊmammsmmmBÊMmmmmmsBËÊÊmmmmmwÊMmÊÊMÊamm FOTO-ARTI KELEN N.V. Anth 
KERKSTRAAT 29-31 «WMMMMMMMMI NM*N NMMAMMIlMMAMINmMIMM ,1|1W* MMIW»*WWI»»0»MIW»^^ NET MEISJE 

zoekt werk. Maandag. 
Dinsd. en Woensd. voor 
vast oï schoonmaak. Br. 
onder no. 1176 Bureau 
„De Zandvoorter" (Van 
(Petegem's Boekhandel) GEVRAAGD: 

NET MEISJE 

voor den dag. Aanmel- 
den Hofman, jan Steen- 
straat 1. FLINK 

Dagmeisje 

Bevraagd. Adres te vern. 
of brieven onder no. 1177 
Bureau „De Zandvoor- 
ter" (Van Petegem's 
Boekhandel). Garage-Jongen 

gevraagd, goed kunnende 
fietsen maken. Garage 
„RINKO". Oranjestraat. Gevraagd net zelfstandig 

Dagmeisje 

van half 9 tot 5 uur, 
v. g. g. v. Aanmelden des 
avonds na 7 uur. Mevr. 
Sachs, Bentveldweg 12. 
Bentveld. Gevr. flink 

van 8.30-3 uur, loon ƒ4,50 
per week. Aanmelden 
Maandag 6-8. Dr. Gerke- 
str. 24. Mevr. WIJSMAN. HAZEWIND, Reu. bruine 
rug, witte poten en staart 
Tegen belooning terug te 
bezorgen Pension „Ida", 
Boul. de Fa'vaiige 1-3. 
Telef. 2691. Zit-Slaapkamer 

met pension gevr. aan 
Boulevard, door echtpaar 
zonder. kind. Prijsopg. p. 
mnd. met voll. inl. onder 
no. 1174 Bureau „De 
Zandvoorter" (Van Pete 
gem's Boekhandel). Gevr. te Zandvoort dooT 
2 dames 

Kamers 

met of zonder pension, of 
vrij huisje. Br. met prijs- 
opgave enz. onder no. 
1175 Bureau „De Zand- 
voorter" (Van Petegem's 
Boekhandel). TE KOOP GEVRAAGD: 

¥ Duplicator 

aanbiedingen Grand Ho- 
tel. Zandvoort. MEISJE 

gevr. voor 4 maal p. w. 
van 8-5. Aanm. na 6 uur. 
Boul. Paulus Loot 46. TE KOOP: Een 

Beby-Lidikantje 

(hout), in prima staat, m. 
matrasje ƒ4,50. Brugstr. 
9 alhier. Flink MEISJE 

gevraagd voor halve da- 
gen in kl. gezin, v.g.g.v. 
Adres te vern. Bureau 
„De Zandvoorter" (Van 
Petegem's Boekhandel). TE KOOP 

5 Paardenruiven 

ook afzonderlijk, voor elk 
aannemelijk bod. Te be- 
vragen Hoogeweg 34. Gevraagd voor DIRECT /e', 'j*- mi Dagmeisje ' 

van 8.30 tot 7 uur v.g.g.v.. zelfst kunnende werken, 
loon ƒ7,- per week. MEVR T. BOUVY 

„DE ALBATROS". Zuid Boulevard 6. 1 gr. Eikenh. Uitschuiftafel, gesch. v. pension; 

2 Eiken Fauteuils en 1 stoel ƒ15. — ; 2Legkasten; 
1 penant Kastje ƒ11,50: 1 Schemerlamp J 5,-; 
1 Heerenfiets ƒ11,50; 1 Salontafel, ovaal ƒ13,50; 
1 Eiken Zilverkastje ƒ6,-; 1 Eiken Buffet ƒ17,50; 
1 Ijskast ƒ10,-; 1 twee pers. Eiken Ledikant; 
1 Eiken Waschtafel 2 p, met m. opzet en blad 
ƒ6,50; 1 Theekast ƒ3.-. 
BREDERODESTRAAT 160 — TELEF. 2280. 

Te bezichtigen van 10-7 uur. 

Godsdienstoefeningen 

NED. HERV. GEMEENTE. 

Zondag 16 Maart v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP. 

(Joh. 13 : 1). 
nm. 6.30 uur: Ds. D. TROMP. Jeugddienst. 

Om 12 u. Zondagsschool i.d. Wilhelminaschool. 
Aerdenhout (Jeugdgebouw Leeuwerikenlaan). 
Zondag 16 Maart v.m. 10.30 uur: C. A. F. van 
STIPRIAAN LUïSCIUS. Hulpprediker. 

Gereformeerde Kerk (Jullanaweg, hk. Emmaweg). 

Zondag 16 Maart: 4de lijdenszondag v.m. 10 uur en 
n.m. 5 uur: Dr. N.A. WAANING. Cat. Znd, 41. 

Gereformeerde Kerk in H.V. (Brederodestraat). 

Zondag 16 Maart v.m. 10 uur: De heer J. BLONET. 
Theol. Candidaat. 

PAROCHIE v.d. H. AGATHA. 

Zondag 16 Maart. 3e Zondag van de Vasten. Aan- 
bidding vanaf de Hoogmis tot en met het Lof; De 
H.H. Missen om 7.30, 9 uur en 10.30 de Hoogmis; 
Algem. H. Communie v.d. HeerenCongregatie en 
de leden v.h. Genootschap v.d. Stillen Omgang en 
v.d. Altaarwacht onder de H. Mis van 7.30 uur; 
collecte v.d. St. Pieterspenning; om 3 uur Vespers 
met rozenhoedje (lied 25) ; om 6 uur Lof met de 
„Miserere" en Lijdensmeditatie (lied 35). 
Woensdag, Feest v.d. H. Joseph. Om 7.30 uur ge- 
zongen H. Mis met Algem. H. Communie v.d. kin- 
deren; om 6 uur Lof ter eere v.d. H. Joseph met 
rozenhoedje (lied 59). 

Vrijdag, om 6 u. oefening v.d. H. Kruisweg (lied 1 
Vrijdag, om 6 uur oefening v,d. H. Kruisweg" 
(lied 104). 

Zondag 23 Maart. 4e Zondag van de Vasten. 
Algem. H. Communie v.d. Dames-Congregatie on- 
der de H. Mis van 7.30 uur. 
Deze week Woensdagmiddag na schooltijd be- 
gint wederom de voorbereiding voor de kinderen 
v.d. Eerste H. Communie, en wel in de kerk. 

NEDERL ISRAËL. GEMEENTE - ZANDVOORT 

Geen opgave ontvangen. 

Ned. Prot. Bond, (Gebouw Brugstraat 15). 

Zondag 16 Maart n.m. 4.30 uur: Prof. Dr. G.A. 

v.d. BERGH van EYSINGA van Bloemendaal. 

Zsndagsschool van 12-1 uur. - - . DE NEDERLANDSCHE UNIE 
IN NOORD-HOLLAND. 

Men schrijft ons: 

Het Gewestelijk Secretariaat van De Neder- 
landsche Unie in Noord-Holland is. nadat niet min- 
der dan 75 plaatselijke organisaties door haar in 
het leven waren geroepen, overgegaan tot de 
vorming van zeven districten, t. w. Kennemer- 
land, Haarlemmermeer-Amstelland, Het Gooi, De 
Zaan en Waterland, De Streek, Alkmaar en om- 
geving en de Kop van Noord-Holland, teneinde 
door het leggen van persoonlijk contact tusschen 
de vertegenwoordigers der verschillende plaatse- 
lijke afdeelingen, dé districts-eenheid, als op- 
bouwende schakel in onze Nederlandsche Volks- 
eenheid, tot uiting te doen komen. Maandelijks 
wordt voor elk der districten een districtsver- 
gadering gehouden onder leiding van het Gewes- 
telijk Secreriaat, opdat tusschen de plaatselijke 
afdeelingen van het district een goede samen- 
werking zal worden verkregen en opdat door 
uitwisseling van plaatselijke ervaringen een uiterst 
opbouwend werk zal kunnen worden verricht. 

Het nauwere contact en de groote samenwer- 
king tusschen de vele medewerkers in het Gewest 
hebben reeds tot resultaat gehad, dat middels de 
Unie-kringen (bestaande uit een kleine groep van 
personen van verschillende godsdienstige richting 
en maatschappelijke stand) een binding tusschen 
de eigen volksgenooten is bewerkstelligd, welke 
voor de toekomst van ons volk en ons land van 
zeer groote waarde zal blijken te zijn. De Neder- 
landsche Unie met haar ideaal, de Volkseenheid, 
voor oogen. is ervan oveituigd, dat haar ideaal 
slechts dan verwezenlijkt kan worden, wanneer 
zij de volksgenooten weet te binden in één gelijk- 
gericht streven. Zij begint hiermede in de meest 
natuurlijke gemeenschap, welke het gezin is. Zij 
tracht de huisgenooten te vormen tot goede en 
oprechte Nederlanders. Zij tracht de aloude buurt- 
gemeenschap te herstellen om de geburen meer 
saamhoorigheidsgevoel bij te brengen. Zij tracht 
de gemeente de „gemeente" te doen zijn door de 
plaatsgenooten te dringen tot samenwerking voor 
het één© geheel. Zij tracht de goede elementen 
van het streekbesef weer naar voren ten bren- 
gen, en ons vergeten „Holland" met zijn roemrijk 
verleden, weer te doen opleven. 

Het Gewestelijk Secretariaat van De Neder- 
landsche Unie. voor Noord-Holland tracht dien 
geest via haar medewerkers te doen doordringen 
iu de Uniekringen, en wel door de „Inleidingen 
voor de Uniekringen", welke door het Geweste- 
lijk Secretariaat worden verzorgd. 

Nog dagelijks neemt het ledenaantal van De 
Nederlandsche Unie in Noord-Holland toe. Een 
propaganda-actie van enkele dagen in Heerhugo- 
waard b.v. bracht 400 nieuwe leden. De Volen- 
dammers hebben intusscher. een eigen plaatselijke 
organisatie gekregen, en ook onder hen ontbreekt 
het niet aan belangstelling voor De Nederlandsche 
Unie. Op Urk staat een Unie-huis en wekelijks 
trekt er een stevig colporteurscorps op uit om 
ook de Urkers vertrouwd te maken met het stre- 
ven van De Nederlandsche Unie. 

De oplage van het weekblad „De Unie" in 
Noord-Holland neemt wekelijksch met 1000 a 1500 
toe. Ons colporteurscorps in Noord-Holland van 
circa 1000 man verkoopt thans wekelijksch onge- 
veer 30.000 exemplaren. 

Eén der medewerkers schreef: 
Wij dringen voort, onhoudbaar, eerlijk en oprecht. 
Wij zijn langs woeste zee het open strand. 
De lucht wordt blauw; de onrust wordt geslecht, 
In d'Unie leeft heel Nederland. 

KAMPEERVERBOD OOK VOOR HET STRAND? 

Volgens de daarover gedane mededeelingen 
van officieele zijde, zal dit jaar het kampeeren in 
tenten verboden zijn. 

Zoo zal er dus in 't aanstaande seizoen geen 
tentenkamp verrijzen op ' ons strand, hetgeen bij 
heel velen teleurstelling wekken zal. Het tenten- 
kamp op ons strand was niet alleen zeer popu- 
lair, gezien de duizenden die des zomers weken, 
ja maanden soms, er hun verblijf hielden, maar 
ook beteekende de "aanwezigheid van zooveel 
menschen voor diverse inwoners een goed stuk 
brood. De mogelijkheid schijnt te bestaan, dat de 
Duitsche autoriteiten op het besluit wat Zand- 
voort betreft geheel of gedeeltelijk terug komen. 
Zij zouden dit kunnen doen door bijv. het kam- 
peeren hier enkele maanden toe te staan of voor 
de weekends toestemming! te geven ook des 
nachts op het strand te blijven. Evenwel lijkt ons 
deze kans, gezien de omstandigheden, niet bijster 
gioot. BBBBSBSG9S1 

Uit voorraad: 

PHILIPS-, SPLENDOR- 
en OSRAM-LAMPEN NIET voor NIETS 

noemt men ons 

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 

Het voordeeligste adres ter plaatse 
voor Gloeilampen, Electra-materiaal, 
Lampekappen, Waschmachines, 
Radio's, Rijwielen, Stofzuigers, 
Batterijen en Luxe Artikelen. 

Voor U iets koopen gaat dan eerst kijken bij 

HENK SCHUILENBURG 

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 
Alléén Groote Krocht 5-7 
Telefoon 2974 

lste klas Reparatie-inrichting. ARRESTATIES TE ZANDVOORT. 

O.a. in verband met het plegen 
van een serie inbraken. 

De Zandvoortsche politie heeft Donderdag 6 
personen gearresteerd, waaronder 1 vrouw, die 
wel zeer veel op hun kerfstok bleken te hebben. 
Dit succes was te danken aan der wrnd. Commis- 
saris van Politie, den heer Vreman en zün adj. 
Inspecteur, den heer I.Izendoorn, die met de re- 
cherche alhier onvermoeid hebben gepoogd licht 
te brengen in het groot aantal inbraken en andere 
ongeoorloofde daden te Zandvoort in de laatste 
weken gepleegd. 

Het is een zeer lang zondenregister wat opge 
steld is uit de diverse bekentenissen. Meesten- 
tijds betrof het diefstal of vernieling van eigen- 
dommen, terwijl in een enkel geval deze onge- 
wenschte gasten, die schijnbaar alles gebruiken 
konden, er zelfs toe overgingen brand te stichten. 
Tweemaal is een bezoek gebracht in het Hotel 
„Seinpost" aan den Boul. Paulus Loot, waar mili- 
tairen in hebben gelegerd, tweemaal, dat was j.1. 
Zondag, aan Hotel L'Ocean, voor hetzelfde doel 
gebruikt. Hier werden o.a. ontvreemd een aantal 
rcdiotoestellen, dekens, lakens en schemerlampen, 
levens werden er vernielingen aangericht. In een 
woning aan de Dr. Mezgerstraat, door een Officier 
bewoond, ontvreemdde men tijdens diens afwezig- 
heid eenige paren laarzen, een gouden horloge en 
nog eenige andere voorwerpen. In een loods ach- 
ter Zomers Buiten richtte men groote schade aan. 

Dat werkelijk alles van hun gading was. zal men 
kunnen bemerken aan de opsomming van hetgeen 
uit andere inbraken verkregen werd. Hotel Drie- 
huizen, diverse dranken. Café Hollandais in de 
Kerkstraat, een aantal billardballen, Sigarenzaak 
Strandweg, pijpen, sigaren en sigaretten, fa. Fese- 
vur, Kostverlorenstraat. diverse muziekinstrumen- 
ten en kinderspeelgoed. Voorts verschaften de 
dieven zich toegang tot een tweetal strand- 
tenten en de politiepost in het Tentenkamp, waar- 
uit een telefoontoestel is meegenomen. In villa 
„Het Kopje" bij den Noordboulevard stak men na 
gekeken te hebben of er iets van hun gading was, 
de boel in brand, wat door het snelle optreden van 
de Zandv. brandweer geen groote gevolgen had. 
De inbraak in de Zandvoortsche Zilverfabriek in 
de Zuiderstraat, gepleegd in den nacht van Woens- 
dag op Donderdag, was de laatste die zij bedrijven 
konden. Hier maakte men diverse verzilverde en 
zilveren lepeltjes buit, alsmede 2 k.g. fijn zilver 
en een gouden ring. Een deel van wat er zooal 
ontvreemd werd heeft de politie achterhaald in 
een woning aan de Rozennobelstraat, waar een en 
ander verkocht en geborgen was. Hier arres- 
teerde men eveneens de eenige vrouw die bij de 
diefstallen betrokken was. 

De gearresteerden zijn in het Bureau te Zand- 
voort ingesloten. De politie zet het onderzoek met 
kracht voort en verwacht in deze zaak nog meer- 
dere arrestaties. D e nieuwe 

PSALM- en 
GEZANGBUNDEL 

van de Ned. Hervormde Kerk 
is in diverse prijzen voorhanden 
in VAN PETEGEM'S Boekhandel, 

Burg. Engelbertsstr. 11. ZANDVOORT LOKT. 

„Wat een zalig weer", riep Maandagavond na 6 
uur een meisje, toen zij na een dag werken onder 
de kunstiampen, in het gouden zonlicht trad. Zij 
kon nog eenigen tijd van het licht genieten, maar 
het zal haar gespeten hebben, dat het Zondag 
niet zulk prachtig weer was geweest. Het schijnt 
er inmiddels naar uit te zien, dat de Zondagen 
regen moeten brengen en dat het op de Maan- 
dagen beter weer is, om er op uit te trekken. 

Velen voelden zich dan ook Maandagmiddag 
aangetrokken om een tochtje naar de badplaats 
te maken, het eerste misschien in het iaar. Te 
vreden zullen zij gefietst hebben. Genoten zullen 
zij hebben van de schoonheid, welke de Zeeweg 
bood in den zonneglans en van de zee, die ook in 
het vroege voorjaar een trekpleister was. Het 
was nog wat frisch langs het water, maar de zon 
deed toch verkwikkend aan. 

Op de terrassen van enkele café's zag het er al 
iets voorjaarsachtig uit en eenige gasten gebruik- 
ten hun thee in de buitenlucht. 

De bezoekers zullen ook gemerkt hebben, dat 
er in de afgeloopen maanden hard gewerkt is aan 
de . verbetering van de Noordelijke boulevard. 
Reeds aan het einde van het vorig seizoen waren 
er teekenen, welke voorspelden dat de weg ver- 
breed zou worden. Men is inmiddels 'flink opge- 
schoten. In de eerste plaats moest een gedeelte 
van de duinen bij den weg getrokken worden. 
Hieraan waren veel werkzaamheden verbonden, 
omdat de duinen hoog waren. Het zand moest 
worden weggegraven en nu de arbeiders daar- 
mee bijna gereed zijn, blijkt tevens, dat het uit- 
zicht tusschen het Noorderbad en het Ronde Huis 
in Bloemendaal aanmerkelijk verbeterd is. Van 
de Boulevard af behoeft men immers niet langer 
tegen het zand op te kijken, doch heeft men een 
ruim uitzicht over de zee en en gezicht op het 
strand. Een prachtige verbetering komt dus voor 
de bezoekers die per voertuig komen tot stand. 
Als over eenige maanden de groote trek uit de 
stad weer naar Zandvoort over de Boulevard! 
gaat, zal een breede weg gereed liggen. Zand- 
voort werkt dus voor de toekomst en in het be- 
lang van de duizenden, die des zomers naar 
Zandvoort trekken. Dezen behoeven echter niet 
tot de warme dagen te wachten, want in de perio- 
des, dat de zon schijnt, is het verblijf er eveneens 
aangenaam. Verf Verf Verf Verf 

Wij hebben nog een groote voorraad VERF, zoowel 
GLANS-, GROND- en WATERVERF in alle kleuren en 
alles nog onze bekende oude voor-oorlogsche kwaliteit. 

Glans- en Grondverf in bussen van % en 1 kilo off meer. 

Waterverf in pakken van % en 1 kilo of meer. 

Glans- en Grondverf per bus 35 et. 

Waterverf per pak .... 25 et. 

Ook voor VERF is alleen „DE PRIJSBREKER" werkelijk goedkoop. Groote Krocht 30-32-36 

TELEFOON 2603 
o e- Dansant met diverse Attracties georganiseerd door de „AltftERiCAN CLUB' 3 , Haarlem en de „TOB-$IIET" CLUB MMIMteMWWi«MXMM*Wfelltt&«^^ ftMWtfe*MM8MftA> F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van: 
STUCADOORS- WIT- en 
WATERVERFWERKEN f 

HÜfT Zeer billijke prijzen. | 

ADRES. ZEESTRAAT 29 - TELEF. 2205 | KOFF of surrogaat od de 
nieuwe bonnen. Bü 
ons bent U zeker van de OUDE GOEDE KWALITEIT 

zonder bon ! ! 

Firma KEUR & ZOOÜ 

BEHANGERS — SCHILDERS. 
TELEF. 2979 — TRAMSTRAAT S. 

BBBBBBBBBBBSS BBBEBBBB ÏÜBJUSEE SMEHH2 EEN HALVE EEUW JACHTOPZICHTER. 

Dinsdag 11 Maart herdacht de heer J. van Hon- 
schooten zijn 50-jarig jubileum als jachtopziener. 

Is het feit van een gouden herdenkingsfeest oo 
zichzelf reeds vermeldenswaard, nog veel meer 
is dit het geval met dezen jubilaris, die niet alleen 
in Zandvoort, doch in het geheele land in jagers- 
kringen een prijzenswaardige vermaardheid bezit 
om zijn groote capaciteiten en zijn onkreukbare 
trouw. 

Wanneer men den ras-jager vraagt, of hij 
„Oome Jan" kent, dan zal hij u vertellen van 
deze stoere figuur, die ondanks zijn 73-jarigen 
leeftijd een en al activiteit is en het nog dagelijks 
tegen eiken jongere ook met het werk durft op te 
nemen. 

Hij zal u vertellen van het onnavolgbaar speur- 
talent van dezen in zijn levensarbeid vergrijsden 
duintrapper, van zijn fenomenale kennis van plant 
en dier, van de hooge opvatting welke hij heeft 
van de verantwoordelijke taak. welke nu al vijf- 
tig jaren op zijn schouders rust. 

Hij zal'u ook vertellen van zijn stiptheid en 
correctheid, die boven iederen lof verheven zijn 
en die in hem spreekwoordelijk zijn geworden, 
want in al die vijftig jaren is Oome Jan niet één- 
maal over tijd geweest, een plicht, dien hij in zijn 
heele loopbaan nauwgezet heeft vervuld en waar- 
van hij evenzeer een nauwgezette vervulling 
eischt door zijn onderhoorigen. 

Hij zal u tenslotte ook vertellen van zijn gast- 
vrijheid en bovenal van zijn'buitengewone harte- 
lijkheid, welke schuil gaat achter de harde trekken 
van zijn karakteristieken kop, waarin de ouder- 
dom zijn prachtig stempel drukte. 

Was het historisch huis aan de Renbaan, ergens 
in de duinen, reeds tientallen jaren geleden de 
plaats, waar rijk en arm, jong en oud, geletterden 
en eenvoudigen met dezelfde gulheid werden ont- 
vangen en waar iedereen gaarne eenige uren ver- 
bleef, om met den sympathieken gastheer te praten 
en er tö luisteren naar zijn woorden, die bewezen, 
dat daar een man met levenswijsheid sprak, 
sinds geruimen tijd is Oome Jan in de vriendelijke 
woning aan de Zandvoortschelaan. waar wel de 
primitieve sfeer van het oude jachthuis ontbreekt, 
doch waarin ondanks het voortschrijden der jaren 
de hoofdfiguur de traditie van zijn ambt onwrik- 
baar trouw bleef, het middelpunt van menig leer- 
zaam en onderhoudend gesprek, dat liefhebbers 
van de natuur en bewonderaars van den edelen 
man er komen voeren. 

Het ambt van iachtopzichter is met de familie 
Van' Honschooten onafscheidelijk verbonden. 
Erfde Oome Jan reeds van zijn vader de liefde 
voor zijn jachtveld, waarvoor hij ook nu nog al- 
les ' over heeft en waarvoor hij niettegenstaande 
zijn hoogen leeftijd nog dag en nacht klaar staat, 
zijn' beide zoons volgen zijn voetsporen even nauw- 
gezet in de opvatting van hun plicht als de onfeil- 
bare wijze, waarmede hun vader het spoor volgt 
van het wild en even zeker als hij ook het spoor 
volgt van den strooper, die het waagt een voet 
in zijn domein te zeten. 

Vijftig jaar lang heeft hij zijn penning, zonder 
onderbreking met eere gedragen, welk feit alleen 
reeds een bijzondere vermelding verdient. Zijn 
jachtveld is hem heilig en daarom zal ieder, die 
Oome Jan van nabij kent. erkennen, dat het geen 
ijdele bewering is, welke hem dikwijls over de 
lippen komt, wanneer hij zegt. dat hij hoopt, een- 
maal op zijn veld van eer te mogen sterven. 

Maar zoover is het gelukkig nog lang niet, want 
de jubilaris is 't type van den echten kerngezonden 
werker, die de waarheid van het „mens sana in 
corpore sano" in al zijn schoonheid heel zijn leven 
in practijk heeft gebracht. 

De huldiging. 

Het gouden jubileum van jachtopziener Van 
Honschooten is verre van ongemerkt voorbijge- 
gaan. Een blijde dag "met ontelbare blijken van 
belangstelling is de belooning geworden voor 50 
jaar trouwen dienst bij de N.V. Zandvoort's Duin. 

Zijn patroon, de heer R. de Favauge, was Dins- 
dagmorgen de eerste die „Oome Jan", zooals de 
jubilaris dikwijls genoemd wordt, geluk wenschte 
met het heuglijke feit. Hij roemde hierbij zijn 
ijver en trouw en overhandigde hem als blijk van 
zijn waardeering een geschenk onder couverten 
een radiotoestel. Hierna boden ook de heeren 
Jhr. W. en Jhr. P. N. Ouarles van Ufford, Baron 
K. J. G. van Hardenbroek, e.a. hun gelukwenschen 
aan. Laatstgenoemde overhandigde den jubilaris 
hierbij als Voorzitter van de Ned. Jachtvereeni- 
ging „Nimrod" de gouden legpenning der veree- 
niging. 

Later verzamelden zich alle heeren voor een 
gemeenschappelijke lunch, tijdens welke zeer har- 
telijke woorden werden gesproken aan het adres 
van den ouden baas. waarop Jhr. W. Ouarles van 
Ufford bij deze speciale gelegenheid zelfs een 
aardig gedicht had gemaakt. Zijn oudste zoon, de 
heer J. van Honschooten, jachtopziener te Cal- 
lantsoog, dankte na afloop de heeren voor hun 
belangstelling. 

Den geheelen dag door is daar verder een 
stroom van gelukwenschen en prachtige bloem- 
stukken gegaan naar de woning van de familie v. 
Honschooten aan de Zandvoortschelaan, waar de 
grootvader zijn grooten dag beleefde, omringd ook 
door de liefde van de zijnen. GOEDKOOPE UITGAVE Mr. A. ROOTHAERT VAN PETEGEM's BOEKHANDEL (bii de flats). 
TELEFOON 2793. | BEUREN Houtblokken f 

§£ voor haard en kachel en centr. verwarmins I 
| levert de BRANDSTOFFENHANDEL ■ 

1 E J- ter Wolbeek 8 Zm f 

| Marisstraat 10 
■ Giro 32343 

§ a f 4 — per 100 kilo g 

£ franco huis. Beslist 100 °/o Beukenhout. B 
§ (dus niet gemengd). • 

BHBBBeflB9BPSBBSMS3BIBBam»<SSBflBS5S3SSBH Marnixstraat 2 _" 
Telefoon 2063 B Het is ondoenlijk allen te noemen die kwamen 
fehciteeren, al willen wij de aanwezigheid ver- 
melden van Mevrouw de Douarière Ouarles van 
Ufford, den heer v. Eekeren-Brandenburgh, openb. 
Ministerie, distr. Comm. Marechaussee's, den heer 
Moolenburgh. hoofd-inspecteur van de belasting; 
Baron Van Tuyll van Serooskerken. secr. van 
„Nimrod", Monseigneur M. P. J. Móllman, oud- 
vicaris van Haarlem, den heer H. van Alphen. 
Burgemeester van Zandvoort, heeren geestelijken 
van Zandvoort en Bentveld, den heer Vreman, 
wrnd. Politie Commissaris te Zandvoort, verge- 
zeld door den adjunct Inspecteur van politie alhier, 
den heer van IJzendoorn, benevens andere voor- 
aanstaande inwoners van Zandvoort. 

Kan het anders dan dat deze eenvoudige jacht- 
opziener een mooie herinnering houdt aan zijn 
gouden jubileum, tijdens hetwelk zoo heel velen 
hem hun sympathie betuigden. 

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O.S.S. 
Secr.: Haarlemmerstraat 68. 

Met ingang van 10 Maart j.1. ziin de dames, 
dames-sen. en heeren-lessen weer op dezelfde 
uien en dagen teruggebracht. De adspiranten- 
lessen blijven onveranderd. 

Dames, heeren, jongens en meisjes blijft gere- 
geld komen oefenen, daar de onderlinge wed- 
strijden voor de deur staan!! 

EEN SCHRLIFSTER OVER HAAR 
NIEUWSTE ROMAN. 

Waarom Anna van Gogh-Kaulbach „Frank en 
de Dood" schreef. 

Er is mij gevraagd, uiteen te willen zetten, welke 
drijfveeren en overwegingen mü tot het schrijven 
van mijn roman „Frank en de Dood" gedrongen 
hebben. 

Gelukkig heeft men niet gesproken van „bedoe- 
lingen"; dit woord toch riekt naar „tendenz" in 
den slechten zin van het woord, 't Is niet mijn 
gewoonte, te schrijven over mijn werk. steeds heb 
ik verlangd, dat het werk voor zichzelf zou 
spreken; dat ik ditmaal met die gewoonte breek, 
vindt ziin reden, en mij dunkt, zijn rechtvaardiging, 
in de bijzondere sfeer, waarin „Frank en de Dood" 
zich afspeelt, een sfeer, waarover vele onware en 
ongerijmde verhalen de ronde doen met spot en 
minachting als pikant toevoegsel. Mediums worden 
door het groote publiek nog al te veel beschouwd 
als wonderdoeners of als half wijzen, soms — 
heel vaak zelfs — als bedriegers, en 't ziin dik- 
wijls de spiritistische kringen zelf, die in hun 
goedgeloovigheid en te groote ijver tot deze mis- 
vatting aanleiding geven. Dat ook een intellec- 
tueel begaafd mensch medium kan ziin, wordt door 
buitenstaanders niet gemakkelijk aangenomen. 
Doch het mediumschap is een gave. ik zou bijna 
zeggen, een „talent" als een ander. En zoo kon ik. 
zonder aan de waarheid te kort te doen, als hoofd- 
figuur van mijn roman een intellectueel ontwik- 
kelden jongen man teekenen, begaafd met media- 
mieke aanleg en de strijd weergeven, die zulk een 
aanleg voor den betrokkene meebrengt. 

Drijfveer tot het schrijven van dit boek was 
niet anders dan de drijfveer.' waardoor ieder 
schrijver gedrongen of gedwongen wordt tot 
werken, n.1. de lust tot scheppen. 

„Frank en de dood" ontstond niet anders dan 
een van mijn andere werken: in mij was de drang 
tot het uitbeelden en psychologisch doorgronden 
van een mensch, naar aard en aanleg zich ont- 
wikkelend en reageerend op het mihea. waarin 
geboorte en lot hem hebben geplaatst. Na de 
„drijfveer" komt dan „de overweging", het vast- 
stellen van persoonlijkheid en omgeving, het tegen 
elkander afwegen der verscheidene krachten, die 
van den hoofdpersoon uit op de omgeving en 
omgekeerd van buiten af oo hèm inwerken. Doch 
die „overwegingen" zijn gewoonlijk niet zoo nuch- 
ter-verstandelijk als het woord doet veronder- 
stellen! dezelfde intuïtieve aandriften, die hun 
werking deden op het oogenblik, toen de eerste 
schemering van den roman in den schrijver ont- 
stonden, hij de eerste geheimzinnig© aandrang 
voelde tot 't scheppen van die ééne persoonlijk- 
heid, spreken ook mede bij de keuze van milieu 
en bijfiguren, moéten daarbij meespreken om- 
dat die omgeving en biifigiiren onontbeerlijk zijn 
voor de ontwikkeling van de hoofdfiguur. En 
zooals de romanschrijver aan elk van zijn per- 
sonen een deel meegeeft van zijn eigen persoon- 
lijkheid, zoo spiegelt in lotgevallen en aard van 
zijn hoofdfiguur en in de keuze van het daarbij 
passende milieu zich vanzelf iets af van wat in 
de levensperiode, waarin de roman ontstond, het 
innerlijk wezen van den schrijver 't heftigst be- 
roerde of 't meest bezighield. De levenswaarden, 
waarop hij zich in zulk een periode 't diepst be- 
zint en waar zijn gevoelsleven door wordt ge- 
raakt, nemen gestalte aan in zijn werk, ook al is 
hij zich daarvan niet altijd bewust; zij bepalen 
zijn voorkeur voor het weergeven van een of 
andere levenssfeer, die hij schijnbaar vrij kiest. En 
zelfs wanneer hij uit een of andere overweging 
een sfeer kiest, die buiten zijn gevoelens- en be- 
zinningssfeer ligt, wanneer hij voor .het schrijven 
van een bepaalde roman studie moet maken van 
een hem vreemd gebied, dan zal toch. bij het 
scheppend werk, dat op de studie volgt, steeds dat diepere meespreken: he zal richting geven 
aan wat in oogenblikken van scheppingsdrang 
wordt neergeschreven en het zal kleur en diepte 
verleenen aan het onderwerp. 

't Is niet alleen de lyrische dichter, die zijn 
persoonlijkheid en zijn diepere ontroeringen neer- 
legt in zijn weik; ook de romanschrijver doet dit, 
zij 't op andere wijze. Deze waarheden zijn be- 
kend, maar 't is goed, ze nu en dan in herinnering 
te brengen aan het lezend publiek en aan hen, die 
al te spoedig geneigd zijn, van „tendenz-kunst" te 
spreken en dat doen met een zekere minachting, 
alsof die twee woorden eigenlijk niet tezamen 
mogen worden uitgesproken. Dat mogen zij stel- 
lig niet, wanneer met „tendenz" kilweg „propa- 
ganda" wordt bedoeld, doch 't is onbetwijfelbaar, 
dat van elk kunstwerk een zekere tendenz uitgaat. 
Ook de werken, ontstaan onder de leuze „Part 
pour 1'art" hadden hun tendenz, n.1. in den lezer 
of hoorder ontroering te wekken, die hem ont- 
vankelijk maakte voor verlangen naar schoon- 
heid en menschenliefde. 

„Je neemt er iets van mee" of „er blijft je iets 
van bij", dat is, wat iedere ernstige lezer verlangt 
van een boek. En in dien zin hoop ik, dat mijn 
roman „Frank en de dood" iets zal meegeven aan 
de lezers, die onbevooroordeeld het boek willen 
lezen. 

Het probleem van leven en dood is zoo oud als 
de wereld en geen mensch bijna, die er niet, in 
een of andere periode van zijn leven, over heeft 
nagedacht, zij 't slechts voorbijgaand wanneer een 
sterfgeval of een doodsbedreiging er aanleiding 
toe gaf. De mogelijkheid van een voortleven na 
den dood is voor velen in zekerheid veranderd 
sinds de wetenschap zich ernstig met het vraag- 
stuk is gaan bezighouden; religie en wetenschap 
reiken elkaar daarbij de hand, evenals irf de 
Antieke Wereld. 

Mij heeft het vraagstuk jaren lang bezig ge- 
houden en zoo is het, gezien wat ik hierboven 
schreef, geen wonder, dat zich in mijn werk ge- 
dachten en ontroeringen gekristalliseerd hebben, 
door gevoelens, herinnering en ondervindingen in 
mij gewekt, gevoelens en ondervinden, die velen 
ongetwijfeld met mij zullen deelen. De waarheid, 
door het spiritisme gevonden of liever hervonden, 
sprak tot mij en bleef onbezoedeld door de uit- 
wassen, die het al te vaak ontsieren. Wie als 
Frank, daar zoekt, zal in aanraking komen met 
die uitwassen, doch ook met de flonkerende kern. VERDUISTERINGSPAPIER 

Voorhanden in VAN PETEGEM's BOEKHANDEL. 
SS EN 

DECORATIE 
SCHILDERS Fa. K. v. d. MÏJE & Zn. 

ZANDV.LAAN No. 341 - BENTVELD 
WTLLEMSTRAATNo.31 - ZANDVOORT j, B'VEL D Tel. 26119 Tel. ZANDVOORT 2363 
GLAS en VEREWAREN- heeft nog 

O UERSC H OJE HEM 

(ook enkele groote maten). 

Heeft U een BOM*? 

Koopt dan nog een paar stevige 

S WIFT of ROBJNSONschocnen 

BR0MH0RST;s Schoenenmagazijn 

HALTESTRAAT 21. op het hoekie die onaangetast ziin. waarde bewijst. 

Zoo werd ik er dan toe gedrongen, als hoofd-- 
figuur van mijn roman een mensch te nemen, door 
zijn bezondere aanleg reeds als kind vervuld van 
liet probleem van leven en dood en door die aan- 
leg, al zoekend, gedreven naar milieux, waar ant- 
woord wordt gegeven op de kwellende vragen, 
die m hem woelen; vragen van algemeen men- 
schelijken aard, doch die in hem zóó brandend 
worden, dat hij zijn leven aan de oplossing ervan 
«wil wijden. Zooals iedere gedrevene, op welk ge- 
bied dan ook, na schijnbaar blindelings zoeken, 
tenslotte den weg moét vinden, waarheen dat 
diepste verlangen hem drijft. 

Het schijnt een paradox, dat in deze tijd van 
verscheurdheid, nu veel van wat wij als kostbaar 
beschouwden, hietig: blijkt, en een menschen- 
leven nauwelijks schijnt te tellen, juist meerderen 
dan gewoonlijk er naar zoeken, den zin van het 
leven te verstaan; men haakt er naar, te kunnen 
gelooven, dat het leven niet zinneloos is, men wil 
't niet zien als fragment van een durender bestaan, 
doch een fragment, dat in zichzelf waarde heeft. 

Al zoekend vindt Frank waarheden en over- 
tuigingen, door de wetenschap moeizaam verza- 
meld, naast andere door geloof na openbaring op- 
gebouwd en 't is de synthese van die beide, die 
ten slotte als een licht opgaat voor hem, den 
twijfelaar en zoeker. 

En juist als hij geleerd heeft, wat hij voor 
anderen zou kunnen doen met de moeizaam ver- 
worven overtuiging, als hij voor 't eerst bewust 
bereid is, zich te geven aan anderen om met die 
overtuiging te helpen of te troosten, vraagt het 
onberekenbare, simpele leven een ander, direkt 
offer van hem. En hij is al strijdend en zoekend 
zóó gegroeid, dat hij willens en wetens dat offer 
kan brengen: voor een onbekende offert hij zijn 
leven. Zijn taak is volbracht, voorzoover het dit 
leven betreft. 

Mijn taak was. Franks leven weet te geven, 
zooals het zich aan mij opdrong en om uitbeelding 
vroeg. 

Anna van Gogh-Kaulbach. VERHUURBILJETTEN 
VERHUURCONTRACTEN 

V. J. VAN PETEGEM'S BOEKHANDEL 
Burgem. Engelb ertsstraat 11 (b.d. Uitzichttoren) U KUNT DAMES! zelf uw kleeding maken 

Ziet hiervoor onze mooie collectie 'stoffen voor 
voorjaars- en zomerkleeding. 

TAFTZI.IDE voor DAMESBLOUSES. 

Magazijn „LI BELLE" 

GROOTE KROCHT- 11 — TELEF. 2754. BBBBBBBBaBBBBBBBBBSBaMBBflBaBBBBB 

I LAAT ONS OOK EENS UW, S 
i FSJNE WASCH behandelen. S 

■ Electr. WASCH-, STRIJK- en 3 

| GLANSINRICHTING„WEST" ■- 

| HOOGEWEG 25 — TELEF. 2591 | 

a SPECIAAL ADRES VOOR HET BEHANDE- ■ 
1 LEN VAN GORDIJNEN & FLANELLEN 3, 
B SPORTKLEEDING. 3 

■ OVERHEMDEN V. A. 20 — BOORDEN 8 CT. g 

BBB»HS!C:aie«BB!BBaiaas«iBBBBBBaBflaaBn>'' 1 werkelijke Rijwielhersieller 
woonf te ZANDVOORT.. 

Het adres- is: 

E G van Nieuwenhuizen 

Koningstraat 39 
„Gazelle" Rijwielen Heden in voorraad alle soorten 
van zware kleigrond 

Gekeurd en ongekeurd,. i 

\)S 
Is 

\ J 

11 
Het adres 

van vertrouwen 

sedert 1851 
Kerkplein 8, telefoon 2274 Vanwege een beperkte hoeveelheid Consumptie- 
aardappelen verzoeken wij onze Cliënten vroeg- 
tijdig te bestellen om teleurstellingen te voorkomen L 13 1 

I r ' ' 

k 
Prijs der Advertentiën van 1—5 rugels ƒ1.— 

Elke regel meer. .ƒ0.20 (bli abonnement korting.) 

''Abonnementsprijs: 75 cents per drie maanden 

Losse Nummers 10 et ORGAAN VOOR DE BADPLAATS 

MET BADGASTENLUST UITGAVE: V. J. VAN PETEGEM'S DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 2793 - Postglro: 67851 

Correspondentie-adres: 
DE ZANDVOORTER ' : ZANDVOORT HET VAN OUDS 
BEKENDE ADRES VOOR RADIO 
RADIOLAMPEN-METING VIJF CENT PER STUK 

bij niet aanschaifing van nieuwe 

Alle merken volgens FABRIEKSPRIJZEN 

VERHUUR Philips Radiotoestellen per maand enz. 

ALLE LASAPPARATEN 

in huurkoop verkrijgbaar. electrotechn.bureau 
J.H.vpnKEULEN DIAC0N!EHUIS5TR.24 ZANDVOORT 
tel. 2J7? 

Distributie van Gas en electra. 

Kookt nu zuinig op een Electrische of gasspaar- 
brander. 10 uur branden voor 1 cent. Groote voor- 
raad - zie etalage. I WEER.... OP 'T KANTJE AF. 

'f 'h Ja" het gaat nu werkelijk gebeuren en wel"op~ 
4 A^aterdag 5 April a.s. dus over 14 dagen in „Groot- 
s/Badhuis". Dan komt de „Phoenix" voor de laat- 
ste maal in dit seizoen, tevens als laatste vereeni- 
ging op de planken met „Op 't kanje af' van Johan 
Fabricius. Gezien de inhoud van deze comedie en 
de vertolking van de rollen zal het een genotvolle 
avond worden en dient het aanbeveling deze avond 
vrij te houden. Dus allen op 5 April a.s. naar 
„Groot Badhuis" naar „Op 't kantje af" gespeeld 
door de „Phoenix". 

■/»■ 

Op 30 Maart a.s. wordt in de „Loefhoeck" voor 
de besturen en leden een dansavond gehouden on- 
der auspiciën van het Comité der Samenwerkende 
Zandv. Tooneelvereenigingen. Introductie's kun- 
nen voor de Phoenix-leden gratis gehaald wor- 
den bij den Secretaris, der vereeniging, W. J. 
Geesink. Bilderdijkstraat 13. U allen wordt ver- 
wacht! 

ZANDVOORT OP DE JAARBEURS. 

We waren feitelijk iets afgunstig op de stand 
van Scheveningen, direct naast de Zandvoortsche 
op de Utrechtsche Jaarbeurs. En dat kwam slechts 
door één ding: daar werd een film vertoond, een 
film van het zomersche Scheveningen, met een 
drukke boulevard en 't bedrijvige bad-en en strand- 
leven. Het publiek legde hiervoor zeer veel be- 
langstelling aan den dag. 

Toch mogen we uit het bovenstaande niet op- 
maken dat alle aandacht voor Scheveningen en 
geen aandacht voor Zandvoort bestond. Zooiets ware ondenkbaar. De stand van ons 
dorp was immers buitengewoon verzorgd en in- 
teressant en onze mooie folders werden door dui- 
zenden met graagte meegenomen. 

Zij was ook mooier dan de stand van de buren, 
<iat compliment komt onze V.V.V. eerlijk toe. die 
thans voor de tweede maal pas van dit groote 
reclame-middel gebruik maakte. 

Het doet weldadig aan zoo'n frissche bad- 
plaats-reclame tusschen al dat zakelijke van een 
Jaarbeurs. De golven van de eene diorama, de 
baders en het strandleven, leken echt en wekten 
evenzeer de bewondering als het gezicht op den 
Boulevard de Favauge met flaneerende wande- 
laars, even kunstig als dieptebeeld vervaardigd. 
Zoo is er heel veel goeds van onzen stand te 
zeggen, minstens ook, dat de heer Kiefer en Mei. 
Bleesing hun werk als propagandisten uitstekend 
opvatten. Wat dan het filmpje betreft wat wij 
niet hadden, och we kunnen het ook zoo zien, dat 
de vertooning er van reclame was voor alle bad- 
plaatsen en we er dus gratis van mee profiteerden, 

Hoe het zij, Zandvoort is op de Jaarbeurs op 
waardige wijze vertegenwoordigd en zal hier on- 
getwijfeld wel bij varen. 

Ook de Carno Fabriek aanwezig. 

Een andere stand op de Jaarbeurs waarbij de 
naam Zandvoort te noemen valt. was die van de 
Carno Bouillon Fabriek alhier. Haar artikelen 
hadden evenals die van de Maggi en andere be- 
kende merken zeer de aandacht van het publiek. 

ïDe zeer groote orders welke voor de grossiers 
genoteerd werden, bewijzen duidelijk hoezeer de 
Carno kwaliteitsproducten thans overal gevraagd 

'„worden. Nieuws van het 
GASBEDRIJF. 

In verband met de vele aanvragen, is besloten 
nog een 2de kookcursus te houden van 5 lessen. 

Deze 2de cursus van 5 lessen zal gegeven wor- 
den door: Mej. C. FRENI, Kookleerares van het 
Gemeente Gasbedrijf te Haarlem. 

Mej C. FRENI zal uitsluitend oorlogsgerechten 
bereiden en gerechten, waarvan de ingrediënten 
alléén per bon te verkrijgen zijn. Ook zal mej. 
FRENI één en ander over de vitamine en moderne 
voedingsleer mede deelen. 

Bovendien zal gedemonstreerd worden op welke 
wijze de voedzaamste spijzen bereid kunnen wor- 
den met de nog verkrijgbare grondstoffen en 
ingrediënten. 

De bereide spijzen zullen niet verloot doch 
geserveerd worden. 

Het cursusgeld bedraagt ƒ1,50 (5 lessen) te vol- 
doen op de eerste les. 

De lessen worden gegeven op: 
Vrijdag 28 Maart a.s. des namiddags 2 uur. 
Vrijdag 4 April a.s. des namiddags 2 uur. 
Vrijdag 18 April a.s. des namiddags 2 uur. 
Vrijdag 25 April a.s. des namiddags 2 uur 

in de demonstratiezaal van het Gem. Gasbedrijf, 
Tolweg 10, Zandvoort. 

Men kan zich voor deze cursus opgeven aan de 
Toonzaal v.h. Gasbedrijf, Oranjestraat 2A. Telef. 
2450 óf bij Mevrouw H. van Veen, Brederodestraat 
70. Telefoon 2489 bij wie ook nadere inlichtingen 
zijn te verkrijgen. OVERZICHT W.H.N V COLLECTEN te Zandvoort. 

28 en 29 Nov. Huiscollecte ƒ1084,98; Straatcol- 
lecte ƒ382,97; Giften ƒ1680,-; Totaal ƒ3147,95. 

27 en 28 Dec. Huiscollecte ƒ623,68; Straat- 
collecte /178,00»/ S : Totaal ƒ801,68 1 /2. 

31 Jan. en 1 Febr. Huiscollecte ƒ768,89. 
14 en 15 Febr. Huiscollecte ƒ222,99; Straatcol- 
lecte ƒ204,56; Totaal ƒ427,55. 

28 Febr. en 1 Maart Huiscollecte ƒ260,78; Straat- 
collecte ƒ92,41 1 /.; Totaal fZ5Z,\9V°.. 

Algeheel totaal ƒ5499,27. 

Dat het geen zin heeft het werk van de Winter- 
hulp te wantrouwen wordt steeds meerderen 
duidelijk. De ter onzer beschikking gestelde ge- 
gevens maken het voor een ieder gemakkelijk zich 
van de waarheid te overtuigen dat het alhier op- 
gehaalde geld uitsluitend de Zandvoortsche armen 
ten goede komt. 

Hierboven vindt U een opgave, bevattende de 
gegevens tot 1 Maart afgedrukt, welke als totaal 
bedrag aangeeft ƒ5499,27. Hiervan was — dit 
schrijft de Burgemeester per 14 Febr. — toen 
reeds ƒ5200,- voor Zandvoort bestemd. Of er 
nadien weer bedragen voor ons dorp beschik- 
baar kwamen is ons niet bekend, al vermoeden 
we dat het aan Zandvoort overgemaakte bedrag 
grooter is dan hetgeen tot dien datum opgehaald 
werd. 

Over de collecte van deze week, die morgen, 
Zaterdag 22 Maart eindigt, heeft men ons nog geen 
cijfers verstrekt. We rekenen op een beter resul- 
taat dan dat van de twee laatste collecten, om- 
dat er ook hier nog zoo heel veel nood te lenigen 
valt. 

WIJKVERPLEGING NED. HERV. GEMEENTE. 
Magazijn „Helpt elkander". 

In zeer vriendelijke dank is ontvangen: 
' Een leumngstoel, waschtafel met waschstel, 
nachtkastje hetwelk reeds is uitgedeeld Mede ont- 
vangen baby Meertjes en klein kindergoed. 

Je adres van te mogen ontvangen en uit te 
deelen: PARADIJSWEG 14. 

Aanbevelend Zuster Dina. DAGERAAD. 

In grijze omsluiering vei borgen 
ontwaakt de dag met blind gelaat, 
't is nog een tasten naar den morgen, 
die plotseling zich vinden laat. 

En in een zonnelach verborgen 
komt zij met glanzend rood gewaad, 
'n stralend' overmoedige morgen 
die schoon, nog onbeschreven staat. 

Penseelstreek van het wondere leven, 

waar 's werelds hartklop hoorbaar slaat 

wordt 't levensblad opnieuw beschreven. 

en hooger rijst de dageraad, 

omspant het rijpe volle leven; 

in 't licht gebannen ligt de aard' 

Ria Draak — Groenveld. CHR. JONGE MANNEN VEREENIGING. 

Zaterdag 22 Maart wordt ter afwisseling weer 
een hersengvmnastiekwedstrijd gehouden, terwijl 
ook een kwartier „zangles" op het programma 
staat. Wij bezitten .zoo'n rijke collectie Neder- 
landsche liederen, die helaas nog te weinig be- 
kendheid genieten. 

DUINBRAND. 

Door onbekende oorzaak ontstond Dinsdagmid- 
dag brand in de duinen achter Boul. Barnaart. 
Spoedig ingrijpen voorkwam erger, al ging er 
nog wel eenige duinbeplanting verloren. GOEDKOOPE UITGAVE 

Dr. VLBSVSMEN 

Mr. A. ROOTHAERT 

f 2.90 geb. 

VAN PETEGEM's BOEKHANDEL (bli de flats). 

TELEFOON 2793. 
aaanaDQDaaDDaaQDaoaaannaannaarjQQ BURGERLIJKE STAND. 

Opgave van 7 </m 20 Maart 1941. 

GEBOREN: 
Hendrikus Adnanus zoon van .1. Spierieus en 
van H.A. Kromhout, Haltestraat 24. 
Theodorus Johannes Bertus. zoon van P..I. de 
Muinck en van C. Kamsma, Noordbuurt 7. 
Hendrik Willem Mathijs, zoon van W.H. Warde- 
nier en van A. Vorsteveld. Zuiderstraat 7achter. 
Wilhelmina Jannetje, dochter van G. Groen en 
van D. Flipse, Noorderstraat 10. 
Cornelis Jan, zoon van C..I. van Koningsbruggen 
en van J. Paap, Spoorstraat 7. 
Elly Laurina. dochter van F. Zwemmer en van 
L.C. Bisenberger, Zandv.laan 248. 

ONDERTROUWD: 

A. de Ronde en R. de Vries, Haarlemmerstr. 51. 

E. Loerakker en E. de Vries. Haltestraat 55. 

C.G. Koreman en J.D. Smit, Dr. Mezgerstraat 44 

H. Paap en W. Kraaijenoord, Noorderstraat 51. 
OVERLEDEN: 

T. Zwemmer, oud 73 jaren, Baan 3. 

.IJ. Duin. 42 jaren, wonende te Amsterdam. WTKlIJN Ir. 

Leraar Boekhouden M.0 
Hoogeweg 60. 
Opleiding voor praktijk- 
examens. Eet ons BROOD 
Bakkcrij M WILLY« 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. S> VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 

Beddenmaker 

Bilderdijkstraat 7. 

Billijke prijzen MEVROUW. 

Weet U waar U de 
Fijnste Boter, Kaas en 
Eieren kunt koopen? In 
„De Kaas en Eiermiin". 
van Th. v. Haastrecht, 
Swaluëstraat 6. Tel. 2081 en Rijwielhandel 

H. Gansner - P.HeInst-12 
Burg. Engelbertsstr. 2. 

Leveren en plaatsen van 

Haarden enkachcls LOODGIETER 
Dlaconteh.str.34 Tel.2917 ADVERTEERT 

IN 

DE ZANDVOORTER" □□ancDaDnDDDaaDDaaarjacinpaaQDPDODDaaaaDanaaanDaDD § Breng ook eens een gezelligen avond a 

□ 
□ 

D 

door in de om z'n intimiteit geroemde g 

□ 

D 
□ 

a 

33 NORMANDSE-BAR 

van het GROOT BADHUIS 

U amuseert zich er zeker! Zondagmiddag DA NS E HEN HILDER1NG and his SILVER STARS 
Volledige bezetting. 

We treffen elkaar In de NORMANDIE-BAR. DaDannaaaDnnaDDrjDnanaDonnDDanaaaaaaaannöDaaanDnD THEATER „M0N0P0LE" 

TELEFOON 2550 - DIR.: GEBR. KOPER - STATIONSPLEIN Zaterdag 22 - ZONDAG 23 en MAANDAG 24 Maart 

8 uur. 3 Dagen! 3 opvoeringen van de groote 

superfiim der U.F.A. 

DOUANEPOST 

No. BH 

(ALARM AUF STATION III). 
'n Felle alarmkreet tegen de dranksmokkelarij, met 

GUSTAV FRöHLICH 

Strijd tusschen dranksmokkelaars en douane-be- 
ambten een geheimzinnig „nummer één" 

een mysterieuze zangeres — een heele reeks van 
opwindende gebeurtenissen. Kranige kerels wagen 
hun leven in een strijd op leven en dood met een 
niets ontziende smokkelaarsbende. Spanning, actie, 

sensatie tempo, opwinding en romantiek 

alles in deze pittige film vereenigd. Voor lief- 
hebbers van stevige kost, v&n pittige emoties, is 
dit een zeer bijzondere atti actie. 

Verder een subliem bijprogramma. 

In ons voorprogramma: TOBIS HOLLANDSCH 
NIEUWS - U.F.A.-WERELDNIEUWS. 

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 
75, Loge 90 cent. 

Entree militairen: Parket 20. Parterre 30. Stalles 
en Balcon 40, Loge 50 cent. 

Toegang boven de 14 jaar. 

Zondagmiddag half 3 Familie-Wïatinee 

PUNKS KOMT UIT AMERIKA 

Een oerkomisch Silmwerk, waarbij de lachsalvo's 
niet uit de zaal zijn. Amusant voor iong en oud. 

Entree 20-30-40 cent. 

DONDERDAG 27 MAART — ACHT UUR 

POPULAIRE VOORSTELLING 

opvoering van het tweede en laatste deel van 
DE INDISCHE GRAFTEMPEL 

HET MONUMENT eener 
GROOTE LIEFDE 

Grootsch, boeiend, imponeerend is het laatste deel. 
De film welke een ieder moet gaan zien. 

Toegang boven de U laar. Entree 30-54 en 75 et. rünu en* m mi :i«l H. HARMS Zuiderstr. 17 "/S", 
Be ondervinding 

zal ulieren 
Dat wij solide 

repareeren f. M. ItKÜL 

5 t Verkoopbureau ESCO Gloeilampen Groote Krocht t9 Telef. 2558 Een 1e klas Gloeilamp en zeer voordeelig. 1200 uur garantie HET ADRES 

voor GOED schilderwerk is 

Firma KEUR & ZOON 

TRAMSTRAAT 5 - TELEF. 2979 Zoowel voor Uw inkoop als Uw verkoop van 
Meubelen en andere goederen is er maar één 
adres, enl wel de bekende zaak 

GROOTE KROCHT 20 — TELEF. 2164. 

N.V. S. WATERDRINKER Tweede Kookcursus 
Gasbedrijf Zandvoort 

onder leiding van Mej. C. F R E N l 

Kookleerares van het Gasbedrijf Haarlem 

1«t» ]es VRIJDAG 28 MAART a.s. 

B^W" Zie nieuws van het 
Gasbedrijf in dit nummer. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
VOETBAL VEREENIGING „Z.V.V. ZANDVOORT" 

De thuiswedstrijd tegen Schoten heeft voor 
Zandvoort 2 kostbare punten opgeleverd. Door 
dit succes staan de geel-blauwen 1 punt voor op 
Beverwijk, welke vereeniging hier nog op bezoek 
komt. De kopgroep ziet er nu als volgt uit: 

Zandvoort 13 9 3 1 47-20 21. 

Beverwijk 13 9 2 2 48-24 20. 

Kraheim 13 7 5 1 35-23 19. 

Schoten 13 8 5 41-33 16. 

OOJlipULM-l V O 1 £ óö-aö ló. 

In de eerste helft der wedstrijd wogen beide 
pa'rtijen goed tegen elkaar op. Zandvoort wist 
het eerst te doelpunten. Nog voor het verstrijken 
der eerste helft wist Schoten echter gelijk te ma- 
ken. Na de thee ontspon zich een zeer spannende 
wedstrijd. Zandvoort kwam meer in den aanval 
doch het duurde nog geruimen tijd eer zij hun 
tweede doelpunt konden scooren. Ondanks hevige 
tegenaanvallen der bezoekers wist de voorhoede 
nog twee goede doelpunten te maken. Vlak voor 
het einde verkleinde Schoten de achterstand en 
bracht de stand op 4-2. 

Zandvoort IJ, die op bezoek was bij D.W.V. III 
heeft met een gelijk spel genoegen moeten nemen. 
Alhoewel de reserves bijna den geheelen wedstrijd 
in de meerderheid waren, profiteerde de voorhoede 
niet van de vele kansen die zij kregen. De rust 
ging in zonder dat een der partijen gedoelpunt had. 
Ondanks de veldmeerderheid der geel-blauwen 
n£m D.W.V. het eerst de leiding, door een mis- 
verstand in de achterhoede. Spoedig hierna maak- 
ten zij echter gelijk. Vlak voor het einde krees: 
Zandvoort nog een penalty te nemen wegens hands 
maar deze werd naast geschoten. Daar geen der 
beide partijen meer doelpuntte, kwam het einde 
met een 1-1 gelijk spel. I F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van; 

STUCADQORS- WIT- en 

WATERVERFWERKEN 1 

fgHr Zeer billijke prijzen. 

ADRES: ZEESTRAAT 29 - TELEF. 2205 ««■■■«■■■■■■■i8i)ni>aH«saHHMaaaB 

g BEUKEN Houtblokken! 

5 voor haard en kachel en centr. verwarming 5 
S levert de BRANDSTOFFENHANDEL a 

f E l ter Wolbeek 6 Zn. f 

■ Marisstraat 10 Marti ixstraat 2 ■ 

■ Giro 32343 Telefoon 2063 ■ 

S a f 4.— per 100 kilo § 

8 SB 

£ franco huls. Beslist 100 °/o Beukeuhout. B 

■ (dus niet gemengd). g 

BBBBBBaBBBBBBMBaBBBBBaBBBBaBBaaB ■■■BBBBHHHBBBBBBBaBaBMaBBBBIiBBBn 

3 LAAT ONS OOK EENS UW | 
S FIJNE WASCH behandelen. 5 

■ Electr. WASCH-, STRIJK- en ■ 
g GLANSÏNRICHTINO „WEST" g 
B HOOGEWEG 25 — TELEF. 2591 ■ 

B SPECIAAL ADRES VOOR HET BEHANDE- ■ 

■ LEN VAN GORDIJNEN & FLANELLEN ! 
5 SPORTKLEED1NG. 5 

■ OVERHEMDEN v.a. 20 — BOORDEN 9 et. g 

■BBBBSHSanBSUBBBBBBBBBaiaBHIBBBDnaniB Zandvoort III heeft haar positie eenigszins ver- 
beterd door thuis van Heemstede met 2-1 te win- 
nen. Gezien het vertoonde spel der 'geel-blauwen 
bestaat alle kans dat er nog meer overwinningen 
zullen volgen. 

Het vierde elftal dat op bezoek ging bij HilHnen 
IV, verloor zeer onfortuinlijk met 4-2. Wegens 
defect aan de tram konden 3 der spelers niet op 
tijd zijn, zoodat met 8 man werd begonnen. Eer 
het elftal volledig in het veld stond, was de stand 
reeds 3-0 voor de thuisclub. Hoewel nog flink 

worden ingehaald. Het einde bracht een 4-2 neder- 
laag. Junioren A dat verzwakt moest uitkomen, 
speelde thuis gelijk met 2-2 tegen H.F.C. B iun. 
Junioren B schoot flink uit haar slof en won uit 
tegen Bloemendaal C junioren met 6-3. 

Het eerste elftal is voor a.s. Zondag vrij. Het 
bestuur heeft nog moeite gedaan om een wedstrijd 
vastgesteld te krijgen, echter zonder resultaat. 

Zandvoort II heeft een zware uitwedstrijd te 
spelen tegen W.M.S. II, een der kampioenscandi- 
daten. Indien de voorhoede meer geluk heeft met 
schieten, dan kan minstens wel gelijk gespeeld 
worden. 

Zandvoort III zal trachten uit tegen Haarlem 
lila een of meer punten in de wacht te sleepen. 
Het vierde elftal is vrij. Beide junioren-elftallen 
spelen een uitwedstrijd. A gaat op bezoek naar 
Schoten B, terwijl B tegen Haarlem D junioren 
moet kampen. 

Het volledige programma luidt aldus: 
W.M.S. II — Zandvoort II 2 uur. 

Haarlem lila — Zandvoort III 10 uur. 

Schoten B jun. — Zandvoort A iun. 10 uur. 
Haarlem D iun. — Zandvoort B 12 uur. 

De training op het veld vindt elkèn Donderdag- 
avond plaats. We verzoeken onze leden hiervan 
zoo ruim mogelijk gebruik te maken. J. K. %, '.«4 

V'i M m %- '•"■■! 
WONINGBUREAU 

J. H. TER WOLBEEK 

HUGO DE GROOTSTRAAT 19 
Telefoon 2930 en 2486. 

GEMEUBIL. EN ONGEMEUBIL. HUIZEN 

te Huur en te Koop. 

Belast zich met het veilen van Inboedels. De NIEUWE PSALMEN en 
GEZANGENBUNDEL 

van de Ned. Herv. Kerk 
is voorhanden in Boekhandel-Leesbibliotheek 
„DE KLEINE WINST" — HALTESTRAAT 31. 

Prijzen vanaf f 1.75. HOE HET STAAT MET ONZE VOORRADEN. 
De voedings-, en genotmiddelen industrie 
heeft vele moeilijkheden te overwinnen. 

De voeding is een der belangrijkste factoren van 
het volksbestaan. „Brood en Spelen" was het 
parool in de oudheid. Uit onze vaderlandsche 
geschiedenis kennen wij, de hongeroproeren. Van- 
daar de waarde van onzen land- en tuinbouw, 
vandaar ook het belang van de voedings- en 
genotmiddelenindustrie. 

Het is hun taak toch ervoor te zorgen, dat het 
volk goed gevoed blijft. Deze taak is in gewone 
omstandigheden reeds zeer moeilijk; in oorlogs- 
tijd is zij dubbel zwaar. 

Land- en Tuinbouw ontberen dan al 
eenige noodzakelijke hulpstoffen; de voedings- en 
genotmiddelenindustrie mist nog meer. Nochtans 
slaat onze Nederlandsche voedings- en genot- 
middelenindustrie zich dapper door de huidige 
moeilijkheden heen. Zij poogt opgewekt haar 
moeilijke en zware taak te vervullen. 

Zij moet zich daarbij voortdurend aanpassen 
aan de zich telkens wijzigende omstandigheden. 

Zoo is de meelindustrie thans geheel en al 
vastgelegd. Zoowel ten aanzien van de prijzen 
van het meel, als van de samenstelling ervan ten 
aanzien van de rayons van leveringen enz. 

Tevens is het uitmalingspercentage thans ver- 
hoogd. Van tarwe tot tarwebloem b.v. zelfs tot 
80 pCt. Eenerzijds is daardoor het rendement 
vergroot, anderzijds wordt de vitaminenrijkdom 
van het meel, en dus van de daaruit vervaardigde 
producten, .vergroot. Voor de meelverwerkende 
industrie ontstaat door een en andere de moeilijk- 
heid uit veranderde en in mindere mate ter be- 
schikking gestelde grondstoffen zooveel mogelijk 
evenveel producten te vervaardigen, die dan liefst 
ook nog zooveel mogelijk op de bekende produc- 
ten moeten gelijken. 

Hier blijkt overigens de vindingrijkheid van de 
Nederlandsche industrie, die onmiddellijk met al- 
lerlei hulpmiddelen op de markt verschenen is. 

De Nederlandsche zuivelindustrie 1 is thans door 
haar grondstoffenleverancier. de koe, wel erg in 
den steek gelaten. In verband met de veevoeder- 
schaarschte dreigt haar product de melk thans in 
discrediet te komen. In ons land, normaliter over- 
vloeiend van melk, boter en kaas, zijn thans de 
eigen burgers gerantsoeneerd. 

Een kleinen troost vormen de groote voorraden 
gecondenseerde melk, die verschillende zuivel- 
fabrieken bezaten. Tevens hebben deze fabrieken, 
die een belangrijken export hadden geconden- 
seerde melk, hun nog mogelijke productie op het 
binnnenland gericht. Daardoor 1 bevatten thans 
particuliere voorraden en voorraadjes belangiijke 
quanta melk in blik. Deze melk in blik heeft zich 
een plaats veroverd bij vrijwel iedere huismoeder. 
De vrouw des huizes ervaart thans, in dezen tijd, 
hoe gemakkelijk het is te allen tijde 1 versche melk 
te voorschijn te kunnen tooveren. 

En wellicht zal na den, oorlog blijken, dat dit 
product zich een vaste plaats, ook op de Neder- 
landsche .markt, heeft veroverd. _ _ . 

Dranken van geheel anderen aard dan melk, 
licewel misschien even opwekkend, zijn bier en 
jenever. Ook deze industrie heeft den weerslag 
van den tijd ondervonden. 

Hoewel wij er in Nederland nog niet zoo erg aan 
toe zijn als onze Belgische buren, waar het vloei- 
baar brood op den bon kwam. is toch ook hier 
het verbruik aan banden gelegd. Het bier werd 
„versneden", terwijl het gebruik van sterke-drank 
werd beperkt door het voorschriftt, dat in café's 
na 7 uur des avonds hoogstens zwak-alcoholische 
d tanken mogen worden geschonken. 

Onze vaderlandsche alcoholica-industrie heeft 
zich bij dezen toestand niet anders dan kunnen 
i'.terleggen en prijst zich gelukkig, dat haar tot nu 
toe geen rigoureuzer maatregelen troffen. 

De conservenindustrie zag de vraag naar haar pro- 
duct aanmerkelijk stijgen. 

Haar grondstoffenvoorziening liet zeker toe aan 
deze vergroote vraag te voldoen. Moeilijkheden 
baarden echter haar voornaamste hulpstoffen blik 
en glas. Ten deele kon zij hierin voorzien door 
groente en vruchten in weckflesschen, houten 
vaten, e.d. te verpakken en door soepgroenten en 
jams in papieren omhulsels in den handel te 
brengen. 

De genotmiddelen, die het zwaarst door den 
oorlogstoestand getroffen zijn, zijn wel koffie, thee 
en tabak. Zij zijn n.1. geheel en al afhankelijk van 
de nog aanwezige' voorraden grondstoffen, daar 
de aanvoer uit de importlanden geheel en al stop 
staat. Levendig is de productie van en de handel 
in surrogaten voor koffie en thee, 

Een der belangrijkste voedingsmiddelen-indu- 
strieën is de suikerindustrie. De suikerindustrie 
verwerkt een product van Nederlandschen' bodem, 
de suikerbiet, geheel en al in Nederlandsche fa- 
brieken tot een waardevolle voeding. Vooral in 
den huidigen tijd is 'n dergelijk product van belang 
omdat men hierbij onafhankelijk is van het buiten- 
land. Het is voedsel van eigen bodem. En het is 
een belangrijk voedsel 

Suiker is namelijk een en al voedsel. Het ver- 
teert volkomen in ons lichaam en zet zich daar om 
in vet. Het heeft een zeer hooge voedingswaarde. 
Vooral de vervangingsmogelijk van vet door sui- 
ker is echter in dezen tijd van belang. 

„Vet. dat groeit" is onze belangstelling in onzen 
vetarmen tijd waard. 

In het buitenland heeft men de belangrijkheid 
van de suiker als voedsel beter ingezien dan in 
ons land. Per hoofd wordt in Nederland per jaar 
ongeveer 25 K.G. suiker verbruikt. Dit is onge- 
veer de helft van het verbruik in-Engeland, Dene- 
marken en Duitschland. 

Een grooter verbruik van suiker brengt tevens 
mede een grooter verbruik van andere Nederland- 
sche producten. De complementariteit van suiker 
met andere stoffen is groot. 

De suikerbietenbouw is ook uit landbouwkundig 
oogpunt van belang. Suikerbietenbouw is een 
landbouwcultuur met een hoog rendement, die 
tevens zeer arbeidsintensief is. 

Per H.A. wordt verkregen 5000 a 6000 K.G. 
zuivere suiker, plm. 22.50 K.G. natte pulp, en 
daarnaast nog een zeer belangrijke opbrengst van 
loof en koppen en nevenproducten als melasse en 
schuimaarde'. 

Voor een opvoering van het suikerverbruik is 
echter noodig, dat de prijs verlaagd wordt. 

Daartoe zal de belasting op suiker herzien 
dienen te worden. Jaarlijks betaalt Nederland 
meer dan 73 millioen gulden aan suikeraccijns en 
crisisheffing op suiker. Een verlaging van deze zware lasten zal het 
verbruik van suiker, zoowel voor directe con- 
sumptie als voor grondstof in de suikerverwer- 
kende industrie, de zoetwarenindustrie, sterk doen 
stijgen, zulks ten gunste van de voedselvoorziening 
van Nederland eenerzijds, en de vergrooting vah 
de werkgelegenheid in den landbouw en de zoet- 
warenindustrie anderzijds. 

De producten der zoetwarenindustrie, Welke 1 
voornamelijk zijn: .banket, biscuit, koek. beschuit,, 
chocolade, drop, suikei werken, jams, limonade 
hebben alle hetzelfde karakter. Terwijl zij allen 
een belangrijke element bijvoeding bevatten, heb-- 
ben zij alle duidelijk het karakter van luxe. 

Zij vormen dus een geheel. Er treden bij de 
productie en de distributie van deze producten 
dezelfde problemen op. Zij zijn productie, distri- 
butie- en consumptieverwant. Een deel der zoet- 
waren is thans op den bon, n.1. die zoetwaren, 
welke meel bevatten. 

Waar slechts bonnen worden gevraagd naar 
rato van het in de zoetwaren verwerkte meel. 
valt echter het voor de zoetwaren benoodigde 
bonnental erg mee. 

De chocolade fabrikanten zien met angstig hart hun ' 
cacaovoorraad slinken. Om zoolang mogelijk aan 
den slag te kunnen blijven, is thans het vervaar- 
digen van ongevulde pure en vollemelkchocalade 
verboden. Slechts zgn. „gevuld goed", d.i.. cho- 
colade met een jvaste ïvullingl, een crème- of 
vruchtenvulling, mag nog worden vervaardigd. Op 
deze wijze poogt men de chocolade-industrie zoo- 
lang mogelijk op gang te houden. 

Het moet gezegd, dat de chocoladefabrikanten 
thans volkomen voor hun taak berekend blijken. 
Hoewel het overschakelen van ongevuld op gevuld 
goed belangrijke offers vraagt, weten zij steeds 
„to make the best of a bad job". Alle zoetwaren, 
ook in dezen zwaren tijd, komen steeds in een 
nieuw fleurig kleed, in een aantrekkelijken vorm. 
De zoetwaren zijn kwalitatief zoo goed. als het 
onder de omstandigheden maar zijn kan. 

Relatief het minste last van den oorlogstoe- 
stand hebben nog de suikerwerkindustrieën. 

Suiker, het voornaamste bestanddeel, komt van 
eigen bodem, de benoodigde vruchten eveneens, 
terwijl essences voor het grootste deel hier te 
lande vervaardigd kunnen worden. 

Het is echter belangrijk, dat de zoetwaren S^ 
handhaafd blijven. Niet zoozeer als voedingsmid- 
del dan wel als welvaartsfactor. Het zijn de 
kleine dingen, die het leven veraangenamen en als 
zoodanig een grooe functie vervullen. Tot deze 
kleine dingen belmoren de zoetwaren. Het doet 
daarom goed te kunnen constateeien, dat de zoet- 
warenfabrikanten hun taak ernstig opvatten. 

Ook de huidige Jaarbeurs gaf weer. een beeld 
van den echten taaien onversaagden Nederland- 
schen ondernemingsgeest, die; zij het in zoetwaren, 
zij het in andere voeding- en genotmiddelen, zij 
het in de vele andere producten, zich steeds weet 
aan te passen aan het wisselend getij, zelfs als dit 
getij een oorlogsstorm blijkt te zijn. Godsdienstoefeningen J 

NED. HERV. GEMEENTE. 

Zondag 23 Maart v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP. 

Bed. v.d. H. Doop. 

Om 12 u. Zondagsschool i.d. Wilhelmïnaschool:, 

Bidstond: de alg. synodale commissie der Neder-- 
landsche Hervormde Kerk, heeft, in overeenstem- 
ming met andere Kerken, besloten een bidstond 
uit te schrijven op Zondag 23 Maart 1941. 

Zooals in andere gemeenten zullen wij dat doen 
in den morgendienst. Ook de tekst van den mor- 
siendienst (Job. 16 : 33b) blijft onveranderd. Al- 
leen de klemtoon zal — begrijpelijkerwijs — een 
andere zijn. 

We hopen en bidden dat velen zoozeer begaan 
zijn met den nood der wereld, met 't leed van dui- 
zenden, met al de zorg in de gezinnen en al de» 
vrees voor wat komen kan; zoozeer bewust ook 
lid der Gemeente van Christus in deze' wankele 
tijden zijn, dat wij waarlijk in gebed vereenïgd 
zullen zijn. T. 

Aerdenhout (Jeugdgebouw Leeuwerikenlaan). 
Zondag 23 Maart v.m. 10.30 uur: C.A.F van 
STIPRIAAN LUïSCIUS. Hulpprediker. 

(Joh. 16 : 33b). 

Gereformeerde Kerk (Jullanaweg, hk. Emmaweg)V 

Zondag 23 Maart. 5de liidenszondag, v.m. 10 uur en 
n.m. 5 uur Dr, N.A. WAANING. Cat. Znd. 42. 

Gereformeerde Kerk in H.V. (Brederodestraat)» 

Zondag 23 Maart v.m. 10 imr: 

Ds. P. van der VLOED. 

PAROCHIE v.d. H. AGATHA. 

Zondag 13 Maart. 4e Zondag van de Vasten. De 
H.H. Missen om 7.30, 9 uur en 10.30 de Hoogmis; 
Algem. H. Communie voor de Dames-Congregatie' 
onder de H. Mis van 7.30 uur; collecte voor onze 
arme parochiekerk, welke bijzonder in uwe mild- 
dadigheid wordt aanbevolen; om 12.30 voorbe- 
reiding voor de plechtige geloofsbelijdenis; om 7u. 
Lof met de „Miserere" en Lijdensmeditatie (lied ~ 
105). 

Dinsdag, Feest van Maria Boodschap; om 7.30 uur 
Congregatie voor de Meisjes. 
Woensdag, om 4 uur voorbereiding voor de kin- 
deren van de Eerste H. Communie; om 7 uur Lof 
ter eere v.d. H. Joseph met rozenhoedje (lied 60). 
Donderdag, om 7.30 uur Congregatie v.d. Dames. 
Vrijdag, om 7 u. oefening v.d. H. Kruisweg (lied 
104). 

Zaterdag, van 5-8 u. gelegenheid om te biechten. 
Zondag 30 Maart. Passie-Zondag. De H. Missen: 
om 7.30. 9 uur en 10.30 de Hoogmis. 

Voortaan zijn de Loven Zondags en in de 

week weer om 7 uur. 

Ned. Prot-Bond, (Gebouw Brugstraat 15). 

Zondag 23 Maart v.m. 10.30 uur: 

Dr. H..I. HEERING van Bussurcu 
Zondagsschool van 12-1 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 
Zondagmiddag 3 uur samenkomst in de Oude 
Bewaarschool, Duinweg. 
Spr. .T.W. van ZEI.TL. VERDUISTERINGSPAPIER 

Voorhanden In VAN PETEGEM's BOEKHANDEL^- De JOB-NIEr-Club eh de American Club JIVOLI" (uit Haarlem) organiseeren op 30 Maart 1941 van 230 tot 630 

een GROOT THE DANSANT met diverse Attracties in de Palmzaal van «GROOT BADHUIS", Band: Een van Nederlands beste Bands. Prijzen : Leden van de „Tob-Niet"~Ctub en de „American Club" f 0.40 plus belasting. Niet-leden f 0.70 plus belasting. LEO LAUER 1 JAAR GELEDEN OVERLEDEN. 

Het was verleden week orecies tien jaar geleden 
dat na een motor-ongeluk de geniaalste figuur uit 
de Nederlandsche sportjournalistiek overleed: Leo 
Lauer iournalist-sportman-letterkundige-bohémien 
dichter-romanschrijver-zanger-criticus-illustrator, 
wiens levensdraad op 11 Maart 1931 werd afge> 
sneden. Een nachtelijke botsing tusschen den jour- 
nalist op zijn motorrijwiel en een onhandig ach- 
teruit manoeuvreerenden automobilist die geen 
signaal gaf daar verder op de Zandvoortschelaan, 
maakte aan dit vruchtbare leven een einde. 
Zijn collega spont-joumalist M. typeert 
hem zoo raak irr een artikel dat hij schreef 
in de „Weekrevue". Een strijder is Lauer altijd 
geweest; hij schreef impulsief en attaqueerde zon- 
der aanziens des persoons, indien er iets was dat 
hem onrechtvaardig voorkwam, hij prees uitbun- 
dig als hij moest prijzen, maar hij kon ook als het 
"ware met den voorhamer te werk gaan in zijn 
critiek, de middenweg was niets voor hem. Vóór 
alles was hij onafhankelijk, hij had zijn eigen mee- 
ning en behoefde niemand naar de oogen te zien. 
Voorzichtige diplomatie lag hem niet. hij wist dat 
zijn scherpe -pen hem ook vijanden bezorgd had, 
maar stonden daartegenover niet zijn tallooze 
vrienden, die hem achtten om zijn goedhartigheid, 
zijn dierenliefde, zijn weldadigheidszin en zijn 
idealisme?" Zoo kent Zandvoort hem ook. We 
behoeven het maar links en rechts te vragen. 
Want wij kennen daar nog een goede eigenschap 
bij, z'n groote liefde voor ons dorp. 

Alles deed hij om Zandvoort in het middelpunt 
van de belangstelling te brengen. We behoeven 
maar te denken aan een jaarlijksch concours 
d'élégance~op automobielgebied, aan de étalage- 
wedstrijd. Hoeveel vruchten heeft Zandvoort niet 
van zijn organisatietalent geplukt. We zullen op 
deze plaats zijn verdiensten voor de sportwereld 
niet nog eens vermelden. Zij zijn bij iederen spor- 
tieven Nederlander overbekend. En ik schrijf dit 
artikel niet om na tien jaar de goede Zandvoorters 
eens te gaan verkondigen wat voor een figuur 
Leo Lauer was. Bovendien zat ik in zijn tijd nog op 
de, Vliegende Hollander en hoewel dat zeer zeker 
ook een belangrijk» en vooral populaire sport is. 
had ik in die dagen nog niet dat benul om herauten 
van de groote-menschen-sport te waardeeren. 
Wat ik hier dus neerschrijf had door anderen, 
door tijdgenooten van hem behooren geschreven 
te worden. Maar die hebben blijkbaar de euvele 
moed niet. Toch heb ik nog altijd goede hoop dat 
er op dit alarmeerend geschrijf een meer oordeel- 
kundig artikel verschijnt. Ik schrijf dit neer om- 
dat ik als jong broekje in ons verheven beroep be- 
wondering heb voor dezen kerel. Omdat ik weet 
dat hij fleur gebracht heeft in de nu weer dorre 
Zandvoortsche journalistiek, bedreven door .Tan- 
en-alleman. Omdat hij het voor, elkaar gespeeld 
heeft, om de Strandrevue tot een krantje te maken 
waar je (U dan!) om zat te springen om te kijken 
wie nu weer door dien duivelschen Lauer in z'n 
baadje gegrepen werd. 

Hij wist de aandacht. van de advertenties, waarin 
de varkenslapjes zoo goedkoop werden aange- 
boden (dat bestond toen nog!), ook eens te vesti- 
gen op het journalistieke gedeelte van de krant. 
Als de badgasten kwamen, konden ze meegenieten 
van de journalistieke hoogtij van het Zandvoort- 
sche krantje. 

En hij had een welversneden pen! Vraag nu 
eens zooals ik dat deed om „Oogen die lachen" 
van hem, in een Zandvoortsche bibliotheek. Het 
antwoord? „Stukgelezen!" Tien jaar was het ge- 
leden dat hij van ons is heengegaan en als ik de 
brutaliteit niet had gehad om over hem te schrij- 
ven Maar goed, U wist de datum niet precies 

meer. Maar dan weet U hem nu! Krijgen we nu 
een serie herinneringen aan Leo Lauer? Al is het 
maar één artikeltje. Toe nou! Eigenlijk schande. 

Waarschijnlijk hebben we 't te druk met politiek 
en puntenwee. Ik weet dit alleen, en ik heb dei 
feiten voor oogen omdat m'n kruidenier hem goed 
kende. Dat is een onderdanige bijna slaafsche 
geest, want hij zegt dat Lauer zelfs tegen kruide- 
niers vriendelijk was Maar soed, in Leo Lauer 

smeulde het genie, hij was een journalist van be- 
teekenis, veel méér nog, hij was een mensch met 
warme belangstelling voor alles. Een vreemde en 
vaak onbegrepen mensch, maar boven alles een 
kerel. 

Vol eerbied neergeschreven door 

Peter van Sandevoerde. In het land, waar de film zich afspeelt, voert de 
politie een hevigen strijd tegen de alcoholsmokke- 
laars. Een goed georganiseerde bende blijkt aan 
het werk te zijn en ofschoon de Anti Alcohol Ver- 
eeniging, onder leiding van Dr. Talvorson, finan- 
cieel en moreel de actie der autoriteiten steunt, 
gelukt het maar niet de kopstukken van de bende 
in handen te krijgen. 

In zoogenaamde „Theesalons" wordt rijkelijk al- 
cohol geschonken en één dezer eiablisementen 
dient als hoofdkwartier voor de bende. Opper- 
wachtmeester der douane-politie Thomas Kolk 
valt daar als slachtoffer van zijn plicht juist als 
hij op het punt staat het raadsel op te lossen. Zijn 
jongere broer, Arne Kolk, wachtmeester bij het- 
zelfde corps, belooft niet te zullen rusten, voordat 
hij de bende uitgeroeid heeft. Zelfs Elga, Arne's 
verloofde ziet geen kans hem van dit voornemen 
af te brengen en Arne gaat langzamerhand be- 
hooren tot de vaste clientèle van de theesalon, 
waar de schoone en verleidelijke Kaja zingt en 
aan de -zijde der smokkelaars staat, voornamelijk 
omdat haar broer Kai een der hoofdmannen der 
bende is, zij het niet de mvsterieuze „nummer één". 
Het gevolg van deze bezoeken is, dat Arne's 
dienst er onder lijdt en het komt tenslotte zoover, 
dat hij geschorst wordt en later ontslagen. Alle 
pogingen van Elga en van zijn kameraden, om 
Arne weeT in het rechte spoor te krijgen mislukken 
en het duurt niet lang of de ontslagen wachtmees- 
ter wordt opgenomen in het gilde der smokkelaars. 
De douane ontvangt anonieme brieven omtrent 
het doen en laten der smokkelaars. Deze inlich- 
tingen blijken steeds juist te zijn. Kostbare voor- 
raden worden in beslag genomen en het wordt de 
bende heet onder de voeten. De kopstukken be- 
sluiten te vluchten en Arne wil mee. Met de „Old 
Mary" zullen zij trachten naar een ander wereld- 
deel te gaan. Maar deze poging blijft niet geheim. 

De pclitiebooten stoomen op lichtkogels wijzen 

den weg. Het is Arne. die deze lichtkogels heeft 
afgeschoten en aan boord van het schip ontdekt 
hij dan eindelijk ook, wie, „nummer één" is. Het 
is Dr. Talvorson, die zwaar moet boeten voor zijn 
misdadig bedrijf, omdat zijn zoon Axel slachtoffer 
wordt van methyl-alcoholvergiftiging. als gevolg 
van het drinken van minderwaardige alcohol. 

Op het schip ontbrandt een strijd het vaar- 
tuig raakt m brand en na ta! van angstige momen- 
ten ziet de politie tenslotte toch nog een kans om 
den bewustelooze Arne van boord te halen. Dan 
blijkt, dat hij de schrijver der anonieme inlich- 
tingen was en dat het einde van de bende een ge- 
volg is van zijn kranige optreden. Een zekere Mr. 
Fields, die als een zeer geheimzinnige figuur door 
de film- wandelt blijkt een Amerikaansch crimina- 
list te zijn en na zijn verzoening met Elga, die in- 
ziet, dat men een man niet van zijn plicht moet 
afhouden, zelfs niet van een gevaarlijke, komt 
Arne's belooning voor zijn moed en speurzin: hij 
wordt weer in het douane-politiecorps opgenomen 
en zelfs tot opperwachtmeester bevorderd. De 
pclitiebooten varen in formatie langs het zieken- 
huis en trots vervult den iongen held en zijn 
commandant dat ze tot zóó'n corps behooren. 
Een Terra film der U. F. A. Dankbetuiging. Hiermede betuigt ondergeteekende haar grooten 
dank voor de vele hartelijke bewijzen van deel- 
neming, ondervonden bij het overlijden van wijlen 
hare zuster mejuffr. J.A. VAN DEN ENDEN. 

Mede namens de familie 
E. VAN DEN ENDEN. 
Dr. Gerkestraat 10. 95 aan huis bezorgd DOUANEPOST NO. III. 

Film van deze week. 

De uitwerking van een alcoholverbod is vaak 
averechts. Er wordt meer gedronken, er geschie- 
den meer ongelukken en het aantal misdaden stijgt. 
De smokkelarij tiert welig en de kwaliteit van de 
heimelijk in het land gebrachte, spiritualiën is zóó 
inferieur, dat gevaarlijke ziekten niet denkbeeldig 
zijn. PASFOTOs 

srsoonsbewils 

3 voor 38 et voor uw Persoonsbewijs bij BOHÈME 

ZEESTRAAT 23 

(naast Reddingboothuis). 
Ook Zondags GEOPEND Wacht niet tot U weer in de rij moet staan. 
Nu kunnen wil ze behoorlijk aiwerjeen. & 99 VAN PETEGEM's BOEKHANDEL — TELEF. 2793 OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O. S. S. 
Secr.: Haarlemmerstraat 68. 

Doordat de vereischte goedkeuring voor onze 
jaarvergadering eerst laat afkwam, kon zij niet 
in de off. mededeelingen van verleden week wor- 
den aangekondigd. Thans vond onze 37e jaarver- 
gadering plaats op Dinsdag 1 Maart j.1. en was 
vrij goed bezocht. 

In zijn uitvoerig openingswoord gaf voorzitter 
.T.H.B. Brink een overzicht van het afgeloopen 
jaar en bracht aan het slot dank aan Mei. G. v.d. 
Werff, welke bedankt had, voor het vele en goede 
dat zij voor de vereeniging gedaan had. 

Het keurig verzorgde jaarverslag van de wrnd. 
secr. releveerde de verschillende vereenigings- 
gebeurtenissen van het afgeloopen jaar en toonde 
een kleine achteruitgang in leden. Ook het finan- 
cieele jaarverslag werd goedgekeurd. 

De periodiek aftredende bestuursleden t.w. Mevr. 
Rijbroek-v. Straaten en de heeren J.H.B. Brink 
en R. Voorn werden herkozen, terwijl in de plaats 
van Mei. G. v.d. Werff, Mevr. Borgo-Kreijger met 
groote meerderheid werd gekozen. In de techni- 
sche commissie werd Mej. S. van Koningsbruggen 
vervangen door den heer .T. Smit, terwijl de hand- 
bal- en propaganda-commisie geheel werden her- 
kozen. De kascommissie werd dit jaar samenge- 
steld uit de heeren v.d. Moolen en v. Breukelen en 
Mevr. G. Luijte-Paap met Mevr. W. Paap-Sluisdam 
als reserve. Als vaandeldrager (ster) werden aan- 
gewezen de heeren H. Keur en Mevr. H. Koper- 
Engbers. Bij de bespreking van het technisch 
werkprogramma gaf de heer v. Pagee een over- 
zicht over de komende gymnastiek- en athletiek- 
gebeurtenissen, terwijl de heer Waterdrinker dit 
deed van handbal. In het programma komt o.a. 
voor: onderlinge gymnasiekwedstrijden voor 
alle leden van groot tot klein, onderlinge athle- 
tiekwedstrijden voor alle leden met als inzet de 
Stel- en Beeckmanwisselbekers, gvmnastiekwed- 
strijd Haarlem-Rest K. T. K.. handbal-districts- 
wedstrijden en andere sportgebeurtenissen. 

Na een geanimeerde rondvraag sloot de voorz. 
met een opwekkend woord de vergadering. 1 werkelijke Rijwielhersteller 
woont te ZANDVOORT. 

Het adres is: 

H. C» van Nieuwenhuizen 

Koningstraat 39 
„Gazelle" Rijwielen HUIS TE HUUR 

ƒ3,- per week. Duinweg 
5. Bevr. Kop. Duinweg 1. unanaaBBiBsaHBHaBaMHBBBaaE&iBiBaBaaB E Won Eng inrichting 

«5. M* van STRMTEN 

ZANDVOORT. 

BEHANGER — STOFFEERDER 

MATRASSENMAKER 

HALTESTRAAT 71 - TELEFOON 2316. 1 ■■HiEDigSBg;S!9BMSSiSiBaiaE9ESBaBMBan5 Gevraagd voor direct of 
beg. April een 

flink Dagmeisje 

als tweede meisje in kl. 
gezin. Niet ben. 18 j. 
V.g.g.v. Zelfst. kunnende 
werken, van 9-5 u. Loon 
naar bekwaamh. ƒ5,- a 
ƒ6,- p.w. Aanm. schr. of 
pers. na 7.30 n.m. Spiege- 
lenburghlaan 13, Aerden- 
hout. Kleedingmagazijn Fa. v. HENSEN i GROOTE KROCHT 23 — TELEF. 2574. 

COUPEUR - BONTWERKER 

uitsluitend ENGELSCHE STOFFEN voor onze 
afdeeling. 

PRIMA FOURNITUREN en behoorlijke prijzen 
als steeds - Correct. 
Niet voor niets leveren wij veel op recommandatie. 

Winpru Wind jacks in proofed poplin. 

Ontvangen: Partijtje Manchester ' Jongenspakken, 
met korte broek. Leeftijd 8-14 jaar. NOG 
NOG 
Emaillc Elecfr, 
Waschmachine 

en een NAAIMACHINE 
ter overname gevraagd. 
Spoed! Br. met merk en 
prijs onder no. K 166 
Boekhandel „De Kleine 
Winst", Haltestraat 31. Van 40 tot 60 et. per kilo 
betaald v. KESSEL, 
Jansstraat 39, Tel. 15639. 
Haarlem, voor oude 
GRAMOFOONPLATEN. 
Sefaildersjongen 

gevraagd, of jongen die 
in het vak opgeleid wil 
worden bij Fa. KEUR & 
Zoon. Tramstraat 5. 35^^S^S3S3 Leesbibliotheek 

De Kleine Winst 

Haltestraat 31. Wegens groote veiling elders wordt de ESLI^G van een gedeelte 
EPgSIOPI-gPIVEf^TAIilS 

aangekondigd op 27 MAART . 

begin APRIL gehouden. 

Goederen voor deze veiling kunnen alsnog worden 
bijgevoegd of worden opgegeven. Inlichtingen dagelijks. 
Veilinggebouw „DE WITTE ZWAAN" 
GROOTE KROCHT 20 — TELEF. 
2164. Vrouwenvereeniging 

„Onderling Hulpbetoon' Aan de leden van de Vrouwen Vereeniging 
„ONDERLING HULPBETOON" 

wordt bekend gemaakt, dat ten gevolge van 
de tijdsomstandigheden, het bestuur besloten 
heeft, de 

jaarvergadering voorloopig 
niet te laten doorgaan. 

De jaarrekening ligt voor belangstellenden 
ter inzage bij de Voorzitster Mevr. PAAP- 
DE WID. Brugstraat 12 en bij Mevr. POOTS 
Kostverlorenstraat 88. 

HET BESTUUR. Ï3 Steeds iets aparts heeft 

Magazijn „LI BELLE 

GROOTE KROCHT 11 — TELEF. 2754. 
MOOIE COLLECTIE STOFFEN voor zomer- 
kleedins. HANDWERKKLEEDEN en MODE-AR- 
TIKELEN. GLAS - PORCELEIN en AARDEWERK Een mooie 
VULPENHOUDER 

voor f 2.45 

(Zelfvuller) 
bij VAN PETEGEM's Boekhandel 
BURG. ENGELBERTSSTR. 11 — TELEF. 2793. Wij blijven U goed bedienen. DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER Het voordeeligste adres ter plaatse 
voor Gloeilampen, Electra-materiaal, 
Lampekappen, Waschmachines, 
Radio's, Rijwielen, Stofzuigers, 
Batterijen en Luxe Artikelen. 

Voor U iets koopen gaat dan eerst kijken bij 

HENK SCHUILENBURG 

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 
Alléén Groote Krocht 5-7 
Telefoon 2974 

lste klas Reparatie-inrichting. 
Uit voorraad: 
PHILIPS-, SPLENDOR- 
en OSRAM-LAMPEN De afdeeling Amsterdam van de Ned. Ver. voor 
Luchtbescherming geeft in het Handelsblad van 
Zondag 16 Maart, de volgende wenken voor de 
verduistering. 

De verduistering geschiedt ingevolge de nieuwe 
verduisteringsverordening van den Rijkscommis- 
saris voor het bezette Nederlandsche gebied. 

De belangrijkste bepalingen hieruit zijn: 

De feitelijke bezitter, van een woning (bijv. be- 
zitter, huurder, enz.) is verantwoordelijk voor het 
verduisteren. De eigenaar van de zaak, inrichting 
enz. die verduisterd moet worden, moet iederen 
maatregel van dengene, die verantwoordelijk is, 
dulden, die voor de uitvoering van de verduistering 
noodig is. 

Over het algemeen moeten de kosten worden ge- 
dragen door dengene. die voor het verduisteren 
verantwoordelijk is. 

Geweven stoffen mogen slechts bij uitzondering 
gebruikt worden. 

Er moet dagelijks tusschen zonsondergang en 
zonsopgang worden verduisterd. 

Alle gebouwen en woningen moeten zoo ver- 
duisterd worden, dat er geen licht naar buiten 
dringt (Thans moet iedere woning dus absoluut 
verduisterd zijn; geen overwegingen of een be- 
paald schijnsel op eenigen afstand al of niet te 
zien zal zijn!) 

Bij het treffen van onze maatregelen moeten wij 
het volgende bedenken: 

a. De verduistering zal vermoedelijk van lang- 
durigen aard zijn, de toe te passen middelen moe- 
ten dus hierop berekend zijn en vooral practisch 
worden aangebracht. 

b. Voor het behoud van een goede gezondheid 
- is het noodzakelijk in huis zoo normaal mogelijk 

te kunnen verblijven; de verduistenngsmiddelen 
moeten er dus zoo worden aangebracht, dat wij 
ons overal in huis kunnen bewegen met voldoende 
licht en vooral zoo, dat wij in de huiskamer de 
gewone verlichting kunnen laten branden. 

VOETBAL — OVERZICHT „DE ZEEMEEUWEN". 

In den belangrijken wedstrijd tegen Onze Ge- 
zellen hebben de oranje-zwarten getoond, dat zij 
niets voelden voor de bezetting van de onderste 
plaats. Met overduidelijke cijfers n.1. 6-1 werd dit 
gedemonstreerd. 

Wel kon uit de uitslagen worden opgemaakt, dat 
de thuisclub inderdaad de zwakke brpeder in de 
afdeeling is, doch zoolang de punten niet behaald 
waren, kon men over den uitslag niet gerust zijn, 
daar immers bij voetbal alles mogelijk is. Dit werd 
ten overvloede j.1. Zondag nog eens aangetoond. 
De thuisclub welke goed begon, nam na 5 minuten 
uit een corner de leiding en zulks droeg er niet 
toe bij om het spel der Zeemeeuwen zuiverder en 
rustiger te maken, integendeel vele ballen werden 
lukraak getrapt. Langzamerhand echter verbeterde 
dit en vooral de linksbinnen gaf zijn collega's goede 
centers, uit een waarvan de linksbuiten een open 
veld kreeg en zijn voorzet netjes door den rechts- 
buiten zag ingekopt. In dezen gelijken stand voel- 
den de gasten hun kans; de middenvoor zette 
zijn schuchterheid op zij en scoorde nog voor de 
rust 2 maal uit goed aangegeven ballen, zoodat 
met 3-1 in het voordeel van , Zeemeeuwen werd 
gedraaid. 

Direct na de hervatting kwam de middenvoor 
opnieuw de backs voorbij en doelpuntte. De Zand- 
voorters voelden zich thans veilig; er werd met 
overleg verdedigd zoodat de onsamenhangende 
aanvallen der thuisclub geen gevaren inhielden, 
terwijl aan de andere zijde het samenspel beter 
vlotte. Enkele malen milimeterde de bal de staan- 
ders terwijl de rechtsbinnen probeerde of de lat 
wel stevig genoeg was. Middelerwijl scoorde de 
middenvoor nog twee goede goals, zoodat het 
einde een onbetwiste zege opleverde. Te Zand- 
voort won Zeemeeuwen reeds met 5-2 zoodat het 
kiachtsverschil wel duidelijk getoond werd. Zee- 
meeuwen is nu 3 punten voor en hoewel nog 8 
wedstrijden voor den. boeg staan n.1. 3 uit en 5 
thuis, waarvan 4 tegen kampioenspretendenten, is 
het gevaar nog niet geheel geweken, doch deze 
overwinning zal ongetwijfeld het zelfvertrouwen 
sterken. 

Zeemeeuwen II boekte een goed resultaat door 
een 1-1 draw tegen W.M.S. II dat no. 3 staat Jam- 
mer dat de arbiter er zulke zonderlinge opvattin- 
gen op na hield. In deze afdeeling der kampioenen 
(V.V.A II. W.M.S II, Zeemeeuwen II en Haarlem 111 
waren alle in vorige seizoenen no. 1) verloor thans 
de leider Haarlem III van Santpoort II zoodat de 
spanning is toegenomen. 

Zeemeeuwen III verloor in een prettigen wed- 
strijd met 4-3 van E.H.S. II, terwijl de Juniores 
geen moeite hadden met een achttal van Terras- 
vogels dat met 8-2 geslagen werd. IVerf Verf Verf Verf 

Wij hebben nog een groot e voorraad VERF 5 zoowel 
GLANS-, GROI^D- en WAYERVEÜF in alle kleuren en 
alles nog onze bekende oude voor-oorlogsche kwaliteit. 

GBans- en Grondverf in bussen van % en 1 kilo of meer. 

en 1 kilo of meer. 
Glans- en Grondverf 
Waterverf per pak ... 

Ook voor ¥£§?F is alteen =er bus 35 ot. 

... 4b33 Cl. 

werkelijk goedkoop. Grootc Krocht 30-32-36 

TELEFOON 260 3 
Programma: 

Zeemeeuwen I schijnt eerst zijn uitwedstrijden te 
moeten afwerken. A.s. Zondag wordt gespeeld 
tegen T.Y.B.B. te Haarlem. Een overwinning zou 
de oranje-zwarten 2 plaatsen doen stijgen en de 
definitieve veiligheid brengen, dus zal men daar- 
voor zeker zijn best doen. 

Zeemeeuwen II speelt tegen V.V.A. II op eigen 
veld te 2 uur. Dit is no. 2 van het lijstje en het 
zou de spanning ten ton voeren, als de reserves 
evenals in Amsterdam, zouden kunnen winnen. 
Waar er verder niet gespeeld wordt te Zandvoort 
is het een mooie gelegenheid voor de voetbal- 
liefhebbers het goede spel der reserve elftallen te 
bekijken. 

Zeemeeuwen III gaat naar HillegomH en heeft 
n.its volledig een kansje op de punten. Deze wed- 
strijd vangt te 10 uur aan. 

Het IVde speelt na ruim 3 maanden a.s. Zondag 
10 uur tegen Snaai nestad II uit. Als er gewonnen 
wordt blijft de kans op de Ie plaats. 

De juniores spelen te 12 uur op het R.C.H, veld, 
terwijl de adspiranten Zaterdagmiddag naar Hilli- 
nen gaan. 

Training. 

Zeemeeuwen heeft de training op het veld her- 
vat. Iedere Woensdagavond vanaf 7 uur wordt 
getraind onder leiding van den heer Geutskens; 
voorloopig alleen door de seniores. 

TOB-NIET NIEUWS. 

Zondag i.1. was het behoorlijk bezet in Huize 
Loefhoeck. Hoewel de stemming niet zoo was, als 
dat wij gewend zijn. Maar dit zal zijn oorzaak 
wel vinden, in het feit. dat er Zondag weer eens 
gevoetbald werd, zoo dat de heerenleden een 
beetje stijf waren. Maar dit zal Zondag wel v/eer 
ever zijn, zoodat wij dan weer, evenals andere 
weken, weer in onze welbekende „Tob-niet"-sfeer 
zullen doorgaan. 

Voor a.s. Zondag hebben wij verschillende at- 
tracties op het programma staan. Maar wat het 
is, dat zullen de leden Zondagavond wel zien. 
Ook het bestuur van de Americanclub komt even 
neuzen. Wij wekken de leden en belangstellenden 
op vooral Zondagavond te komen. Ook nieuwe 
leden kunnen wij .nog gebruiken zoowel dames 
als heeren. Ook wekken wij de leden op zooveel 
mogelijk op tijd hun contributie te betalen. Intro- 
ductie's aan de zaal verkrijgbaar a ƒ0,40 plus bel. 

Aanvang 7.30 uur. Einde 11.00 uur. 

Zie vooral de advertentie over ons thé dansant 
in dit blad. ETUTs voor Zilverbons 

Boekhandel-Leesbibliotheek „DE KLEINE WINST" Heden in voorraad alle soorten 
poters van zware kleigrond 

Gekeurd en ongekeurd 

VAN DEURSEN'S Het adres 

van vertrouwen 

sedert 1851 aardappelbcdrijf 

Kerkplein 8, telefoon 2274 Vanwege een beperkte hoeveelheid Consumptie- 
aardappelen verzoeken wl] onze Cliënten vroeg- 
tijdig te bestellen om teleurstellingen te voorkomen IETS OVER SURROGATEN. 

Zijn ze vaak niet beter 
dan hetgeen zij vervangen? 

We hooren tegenwoordig niet anders dan over 
surrogaat zus en surrogaat zoo, maar het is ver- 
keerd te meenen, dat de menschen alleen in oor- 
logstijd surrogaten uitvinden en gebruiken, want 
feitelijk doen zij zelden iets anders. De wereld 
zou ons zeer incompleet lijken, wanneeer op een 
goeden dag alle surrogaten zouden worden afge- 
schaft, want aan sommige surrogaten zijn wij 
zoozeer gewend geraakt, dat wij ons niet meer 
realiseeren, dat het surrogaten zijn. Wie bijvoor- 
beeld is er zich nog van bewust, dat de straat- 
lantaarn en booglampen, die in normale tijden ons 
levenspad bij avond beschijnen, het surrogaat 
vormen van het licht van maan en sterren, dat 
een geschenk is der natuur, die er eyenwel niet 
steeds even gul mee omspringt? Wie herinnert 
zich nog, dat de eerste automobiel in den handel 
werd gebracht als surrogaat voor het paard-en- 
rijtuig en welke schouwburgbezoeker, die een 
klassiek treurspel bijwoont, beseft, dat hij geniet 
van het surrogaat van het menschenoffer? 

Er zou een heele philosophie gegrondvest kun- 
nen worden op het surrogaat, een philosophie, die, 
al naar gelang haar beoefenaars blijk zouden geven 
van meer of minder radicale opvattingen, tot 
meer of minder ^verbijsterende gevolgtrekkingen 
zou kunnen leiden. Want een extreem surrogaat- 
philisooph zou ongetwijfeld de wereld in verba- 
zing brengen met de opzienbarende stelling, dat 
de vliegmachine het surrogaat is voor den trein, 
dat de trein het surrogaat is voot de diligence, die 
op haar beurt weer het surrogaat was voor het 
natuurlijke reisorgaan van den mensen; zijn twee 
beenen. 

Welbeschouwd ziet de mensch zich in oorlogs- 
tijd hoofdzakelijk geplaatst voor de taak het eene 
surrogaat uit te vinden om het andere surrogaat 
te vervangen, in enkele gevallen het natuurlijke 
product te verwisselen voor een surrogaat en in 
andere gevallen van het suirogaat terug te keeren 
naar de natuur. 

Indien men de fabrikanten van surrogaten mag 
gelooven is het een hardnekkig bijgeloof te meenen 
dat theebladen slechts groeien willen aan den 
theestruik en dat de koffieboom ostentatief wei- 
gert voortgebracht te worden door andere plan- 
ten dan koffieheesters. Integendeel, men kan heel 
goed thee zetten van alle denkbare ingrediënten 
behalve juist theebladen en koffie drinken, tot de 
samenstelling waarvan de meest uiteenloopende 
elementen, hebben bijgedragen, met uitzondering 
van de koffieboon. Wie de koffiekamers 'van som- 
mige schouwburgen wel eens bezocht heeft, zal 
daaromtrent trouwens nooit den geringsten twijfel 
hebben gekoesterd. 

Doch hoe overvloedig de surrogaten ook mogen 
zijn, wie even nadenkt beseft, dat het rijk der 
surrogaten nog nauwelijks begonnen is , door het 
menschelijk vernuft en dat er nog een onafzienbare 
reeks van mogelijkheden aanwezig moet zijn om 
het menschdom te verrijken met nieuwe surro- 
gaten, mogelijkheden waarvan de meeste sterve- 
lingen nog slechts een uitermate flauw begrip 
hebben en die niet geëxploiteerd worden wegens 
gebrek aan verbeeldingskracht. Want iedere ont- 
dekking wordt geboren uit de fantasie. Columbus 
zou nooit Amerika ontdekt hebben, indien hij 
zich niet had verbeeld aan de andere zijde van 
den Oceaan Indië te zullen vinden en zelfs het 
simpele ei van Columbus kon slechts uitgevonden 
worden door een man met fantasie. Zoo is er 
cok fantasie voor noodig. de mogelijkheden van 
het surrogaat te peilen en te openbaren aan het 
menschdom. 

Om een voorbeeld te noemen de verduiste- 
ringsvoorschriften hebben den modernen stads- 
mensch weer voor het eerst de maan als licht- 
gevend ornament doen ontdekken en hem doen 
beseffen, dat de melkweg geen sprookje is. Uit 
pure nieuwe zakelijkheid heeft de moderne mensch 
weer 1 het romantische maanlicht leeren waar- 
deeren en de herontdekking van de maan behoort 
dan ook zonder eenigen twijfel tot de belangrijkste 
gebeurtenissen van de twintigste eeuw. Want het 
maanlicht heeft een poëtischen glans en wanneer 
de deugdzame en kordate molenaarsvrouw Fras- 
quita haar gasten noodt tot een bezoek aan haar 
druiventuin, die op het Leidscheplein kan liggen of 
op het Vrijthof, dan bezit het maanlicht de magi- 
sche kracht de gansche streek usschen Den Hel- 
der en Maastricht in de oogen van haar gasten 
te herscheppen in een golvend en geurend Anda- 
Ioesia. Vandaar dan ook, dat er reeds stemmen 
zijn opgegaan, de maan niet weer onmiddellijk na 
afloop van den oorlog af te schaffen, maar van 
tijd tot tijd nog eens van haar vriendelijke be- 
tooverende diensten gebruik te maken. 

Van tijd tot tijd. Want men heeft tegelijker- 
tijd met de maan ook ontdekt, dat haar gebruiks- 
waarde als hemellichaam niet constant is, zoodat 
men in den regel toch weer zijn toevlucht moet 
nemen tot surrogaten als saklantaarns, licht- 
gevende speldjes, dito oorbellen, halskettingen en 
manchetten en andere fetischen, die het magisch 
vermogen bezitten de dragers en draagsters er- nieuwe 
PSALM- en 
GEZANGBUNDEL 

van de Ned. Hervormde Kerk 

is in diverse prijzen voorhanden 

in VAN PETEGEM's Boekhandel, 

Burg. Engel bertsstr. 11. van te behoeden voor botsingen met afdoend ver- 
duisterde medeschepselen in afdoend verduisterde 
straten. Doch het spteekt vanzelf, dat deze surro- 
gaten ver tekort schieten en dat men op den duur 
naar betere vervangingsmiddelen zal moeten 
omzien. 

De uitvinding van het maanlicht-behang be- 
teekent dan ook een formidabele stap in de 
goede richting, die alleen nog verder dient te 
worden uitgewerkt en dienstbaar moet worden 
gemaakt aan de vervanging der gerantsoeneerde 
electriciteit, die door den niet bestaanden philo- 
sooph in zijn niet geschreven standaardwerk ge- 
karakteriseerd zou kunnen worden 'als het surro- 
gaat van het primitieve zonlicht. 

Want wat belet onzen kunstschilders hun 
meesterwerken met lichtgevende verf op het doek 
te brengen, opdat een ieder zijn wanden zal kun- 
nen sieren met een zonnig landschap, dat zoodra 
de schemering invalt uit zijn gouden lijst begint 
te stralen en het geheele vertrek vervult met zijn 
aangenamen gloed? Men zou zich zelfs kunnen 
voorstellen, dat '"de huisgénooten en zonnebad- 
zouden nemen voor een geslaagde, lichtgevende- 
copie van een werk van Vincent van Gogh of van 
de Haagsche school, af dat een moderne Romeo 
en Julia in het salon teedere geheimen zouden 
fluisteren in het betooverende schijnsel van een 
maanlicht-landschap van Jongkind. Welk een ze- 
gen zou het zijn voor dit land, waar de zon zoo 
vaak verstek laat gaan, wanneer men zich de ge- 
lukkige eigenaar kon noemen van een vitaminen 
A en D kweekend zonnig schilderij. Nieuwe pers- 
pectieven zouden zich openen voor de kunstkri- 
tiek, wanneer onomstootelijk vast kwam te staan, 
dat de familieportretten van Pijke Koch een hoo- 
ger vitamine^gehalte bezitten dan de stillevens 
van Jan Sluyters. X VERHUURBILJETTEN 
VERHUURCONTRACTEN 

V. J. VAN PETEGEM'S BOEKHANDEL 
Burgern. Engelbertsstraat 11 (b.d. Uitzichttoren) En waarom zou de ontwikkeling zich hiertoe 
bepalen? Alle moeilijkheden met de vleesch- 
voorziening zouden overwonnen zijn, wanneer dat 
onvolprezen gewrocht der culinaire kunst, waar- 
door zelfs de beroemde Escoffier eerbiedig het 
hoofd zou buigen, zijn intrede in de wereld doet. 
dat luistert naar den naam van het synthetische 
duinkonijn of de dito ossehaas. 'Wanneer het 
tegenwoordig mogelijk is wol te maken zonder 
dat er een schaap aan te pas komt, waarom zou 
het kunstmatige schaap dan een hersenschim moe- 
en blijven? En wanneer het thans mogelijk is uit 
eikels en bloembollen cacao te bereiden, waarom 
zou er dan geen verfrisschende en schuimende 
drank te brouwen zijn uit kerstboomtakjes en de 
niet verkochte bundels van de ultra-jonge, dich- 
tersgeneratie, desgewenscht gekruid met een zorg- 
vuldig fijngemalen jaar gang van De Nieuwe Gids? 

Wanneer de eerste de beste boom langs den weg 
niet alleen de grondstof levert voor een kunst- 
zijden jurkje maar ook voor de textielkaart, 
waarmee dit gekocht, en het bankpapier waarmee 
het betaald moet worden, waarom zou men dan 
het beginsel der zelfvoorziening niet met even- 
veel succes kunnen toepassen op alle andere ge- 
bieden der economie en b.v. inkt en verf bereiden 
uit de haren van dichters en schilders, die deze 
toch niet meer noodig hebben voor artistiek ver- 
toon? 

Men ziet het: mogelijkheden zijn er in over- 
vloed. Het is slechts de kunst ze te ontdekken. Als 
iedereen er op deze wijze in slaagt de volmaakte 
persoonlijke autarkie te bereiken, zal de wereld 
veranderen in een surrogaat van een paradijs. 

Want hef is nu eenmaal de tragiek van deze we- 
reld, dat zij eeuwig op zoek is naar het paradijs 
en dat zij altijd slechts het surrogaat ervoor vindt. ONZE VOEDING 

in DISTRIBUTIETIJD 

van R. LOTGERING-HILDEBRAND. 

Prijs 80 cent Voorhanden in VAN PETEGEM's 
Burgern. Engelbertsstraat 11 — Boekhandel. 
Telëf. 2793.. Vrijdag 28 Maart 1941 13e Jaargang No. 16 
Prijs der Advertentiën van 1—5 regels ƒ1.— 

Elke regel meer.. ƒ0.20 (bij abonnement korting.) 
Abonnementsprijs: 75 cents per drie maanden 
Losse Nummers 10 et VOOR DE BADPLAATS 

MET BADGASTENL9JST UITGAVE: V. J. VAN PETEGEMS DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr. 11 -Tel. 2793- Postglro: 67851 

Correspondentie-adres : 
DE ZANDVOORTER : ZANDVOORT THEATER „M0N0P0LE" 

TELEFOON 2550 - DIR.: GEBR. KOPER - STATIONSPLEIN J Zaterdag 29, Zondag 30 en Maandag 31 Maart, 
8 uur - 3 DAGEN! 3 Opvoeringen van de grootste 
Superfilm der Tobis. 
De meest fascineerende film van het seizoen 1941. 

U G D 
n m&vmwmfvmmMtt t Mmww'wi i itWii iÊ n Paviljoen Rienstra 

ZATERDAGS en ZONDAGS 

GEOPEND 

Gezellige sfeer. •WMMMMMnmmMM VI De eeuwige strijd der ieugd' tegen voor-oordeel 

en verdorde moraal. Naar het vermaarde tooneel- 

stuk van MAX HALBE. met 

Kristina Söderbaum - Herman Braun 
Eugen Klöpfer, 

Een film. die den toeschouwer meesleept door zün 
onstuimige gepassioneerd© felheid en sublieme 
vertolking. Een film, waarin ons het groote en 
eeuwige conflict geschilderd wordt der tintelende, 
vitale, bruisende jeugd, die het opneemt tegen de 
vastgeroeste conventie en verouderde dogma's. 
Een der beste films van het seizoen 1941. 

Verder een subliem bijprogramma, 

In ons voorprogramma opvoering van het TOBIS 

. HOLLANDSCH NIEUWS en U. F. A.-NIEUWS. 

' - - .-.-..„ . Toegang, boven de 18 jaar. 

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles-Balcon 75, 

Loge 90 cent. 

Zondagmiddag half 3 Familie-Matinee 

opvoering van de amusante film: 

HET LAND DER WONDEREN 

'n Zeer geestige comedie, waarbij een ieder zich 
kostelijk zal amuseeren. Entree 20-30-40 cent. 

DONDERDAG 3 APRIL — ACHT UUR. 

POPULAIRE VOORSTELLING 

opvoering van het schitterende filmwerk het- 
welk nog niet in Zandvoort is vertoond: 

R00DE ORCHIDEEËN 

In de hoofdrollen: 

Olga Tschechowa - Albrecht 
Schoenhals - Camilie Horn. 

Een spannende avonturenfilm!. 

OLGA TSCHECHOWA. de beroemde zangeres, 
wier lot onverbreekbaar verbonden is met dat van 
een ter dood veroordeelde, ALBR. SCHOENHALS, 
de man die -zich uit iedere situatie weet te fedden, 
CAMILLA HORN. de avonturierster, die steeds 
gevaar zocht en Sederen man in haar netten 
verstrikt. 

Een spannend verhaal vol actie en tempo. 
Toegang boven de 14 laar. Entree 30 - 54 en 75 et. MtNMMMmMMMMH 

W. KLIJN Jr. 

Leraar Boekhouden M.0 
Hoogeweg 60. 
Opleiding voor praktijk- 
examens. Eet ons BROOD 
Bakkefij„WILLY« 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. S. VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 

Beddenmaker 

Bllderdiikstraat 7. 

BillUke prijzen MEVROUW. 

Weet U waar U de 
Fijnste Boter. Kaas en 
Eieren kunt koopen? In 
„De Kaas en Eiermijn". 
van Th. v. Haastrecht 
Swaluëstraat 6. Tel. 2081 Smederij en Rijwielbandel 

H. Gansner - P.Helnst-12 
Burg. Engelbertsstr. 2, 
Leveren en plaatsen van 

Haarden en kachels W.WEBER 

LOODGIETER 
Dlaconieh.str.34 Tel.2917 ADVERTEERT 

IN 

DE ZANDVOORTER" OPBRENGST COLLECTE „WINTERHULP". 

De in de week van 17 t/m 22 Maart gehouden 
lijstcollecte voor „Winterhulp" heeft te Zandvoort 
opgebracht f!2Z29 l li. 

TOEGELATEN TOT DE AMBACHTSSCHOOL. 

_ Tot de ambachtsschool werden toegelaten: 
"■ Adriaan Bol, Dick Fogarassy, Siegfried" Keur en 
Arie Loos, allen leerlingen der Wilhelminaschool. 


TOONEELVEREENIGING „DE SCHAKEL". 

We willen onze leden nog even herinneren aan 
den gezelligen avond van a.s. Zondag die gehouden 
zal worden in de „Loefhoeck", onder auspiciën 
van 't comité der samenwerkende Zandv. Tooneel- 
vereenigingen. Aanvang acht uur. Verzuimt niet 
dezen avond naar de „Loefhoeck" te komen! 

Het Bestuur. BEKENDMAKING. 

Burgemeesters en Wethouders van Zandvoort. 
maken bekend, dat op Woensdag 16 April 1941 
des voormiddags 9.30 uur aan het Bureau van 
Politie te Zandvoort de jaarlijksche keuring van 
trekhonden alsmede van hondenkarren en tuigen 
zal plaats hebben. 
Zandvoort. 26 Maart 1941. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
De Burgemeester. 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris, 

BOSMAN. TOB-NIET NIEUWS. 
Secr.: J. Keuning.Ir. Prinsenhof str. 3. 

We hebben Zondag j.1. in de „Loefhoeck" weer 
een ouderwetsch gezelligen avond gehad. Het 
was reuze 1 druk en- de stemming was prima. Het 
is een pleizier om zoo een „Torj-Niet" avond mee 
te maken. Ik raad dan ook een ieder aan om 
eens een avond bij „Tob Niet" door te brengen. 
U zult daar geen spijt van hebben. Onze voorzitter 
Henny Hildering had de leiding, van dezen avond 
en wat dat zeggen wii, weten zij die er Zondag- 
avond waren. 

De stemming bereikte zijn hoogtepunt tijdens 
de stoelendans. Wat een lol we daar om gehad 
hebben, is niet te beschrijven. Het klokje van elf 
uur was dan ook voor allen veel te vroeg. 

Ook onze gasten, het hoofdbestuur van de 
„American club" uit Haarlem, hebben zich, naar 
zij na afloop verklaarden bijzonder geamuseerd. 
Een woord van dank is hier ook wel op zijn plaats 
voor een lid van „Tob-Niet", die zijn gramofoon- 
platen voor dezen avond ter beschikking had ge- 
steld. Zijn er soms nog leden die ook eens hun 
gramofoonplaten voor één van onze clubavonden 
ter beschikking willen stellen dan zou dit door 
het bestuur zeer op prijs worden gesteld. Zij ge- 
lieve dit dan bij het bestuur OP te geven, om mis- 
verstanden te voorkomen. 

A.s. Zondagavond zal er geen clubavond plaats 
vinden, daar wij des middags het groote Thè 
Dansant in de Palmzaal van „Groot Badhuis" 
geven. 

En nu dus het groote Thè Dansant a.s. Zondag 
30 Maart des middags van 2.30 uur tot 6.30 uur. 

Het is ons (in samenwerking met de American 
club) gelukt ondanks de moeilijkheden die wij hier- 
bij ondervonden hebben, een programma samen te 
stellen dat klinkt als een klok. 

Ten eerste zullen „The Rythm Selleis" de dans- 
muziek verzorgen. Deze band treedt bij ons op 
iu de grootste bezetting die zij -ooit gehad hebben, 
n.l. 12 man. Om tot deze samenstelling te komen, 
hebben zij als gast de beste trombonist van Ne- 
derland gearrangeerd, n.l. Pi Scheffer. 

Is ons programma allèèn wat de muziek al be- 
treft de moeite waard om a.s. Zondag ons Thè 
Dansant bij te wonen, toch heeft het bestuur nog 
als extra attractie The Hot Rascals gearrangeerd. 
Dit tweetal behoeft verder geen commentaar, daar 
zij vooral in Haarlem en in Zandvoort door het 
publiek zeer worden gewaardeerd. 

Voorts heeft het bestuur gemeend een „croon" 
wedstrijd te organiseeren tusschen Haarlem en 
Zandvoort. Zij die zich daarvoor beschikbaar wil- Normandie-Bar 

„GROOT BADHUIS" 

Iedere Zondagmiddag 

Dansen 

Aanvang 3 uur 
GEZELLIG - INTIEM HEN HILDERING and 
his SILVER STARS 
met volledige bezetting len stellen, kunnen zich Zondagmiddag bij het be- 
stuur opgeven. Rest ons nog te vermelden, dat 
de leden alleen op vertoon van diploma recht 
hebben op gereduceerde prijzen. 

Dus „Tob-Niet" leden en belangstellenden wij 
verwachten U a.s. Zondag in de Palmzaal van 
Groot Badhuis. Neemt en vrienden kennissen mee, 
want het wordt „knal". BURGERLIJKE STAND. 
Opgave van 21 t/m 27 Maart 1941. 

CEBOREN: 
Hendrik Jacobus, zoon van H. Halderman en 
van F.M. Spijkerman, Koningstraat 58. 
Bia Bea, dochter van A. Maatjes en van J.R. 
Tulleken, Dr. Mezgerstraat 88. 
Matheus Johannes, zoon van M..T. Balk en van 
J.M.H.M. Beyersbergen. Hoogeweg 27. 

LUCHTBESCHERMINGSDIENST. 

Het Hoofd van den Luchtbesohermingsdienst te 
Zandvoort maakt bekend: 

1. dat iü afwijking met alles wat daaromtrent 
vroeger werd vastgesteld, bij dreigend lucht- 
gevaar of bij het plaatshebben van luchtgevech- 
ten boven de gemeente, „luchtalarm" zal wor- 
den gegeven met de sirenes var den dienst 
geplaatst respectievelijk op het gebouw der 
bedrijven, Groote Krocht 10 en op de garage 
Barnhoorn, Zandvoortschelaan. Bentveld. 

2. tijdens het „luchtalarm" zal het aan een ieder 
verboden zijn zich op den openbaren weg te' 
bevinden. 

3. bespannen voertuigen moeten aan de rechter- 
zijde van den weg worden geplaatst en de trek- 
dieren vastgebonden. 

4. zij die zich tijdens het luchtalarm orj straat 
bevinden en niet in staat zijn hun woningen te 
bereiken, moeten dekking zoeken in naburige 
woningen of gebouwen. 

5. de eigenaren of gebruikers van woningen of 
gebouwen zijn tijdens den duur van het lucht- 
alarm verplicht voorbijgangers die daartoe 
den wensch te kennen geven, daarin schuil- 
gelegenheid te verschaffen. 

Niet nakoming van deze voorschriften wordt 
gestraft. 

Het Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst, 
P. van der Mije. PERSONALIA. „ . , . 

Onze plaatsgenoot de heer D. C. Bais slaagde 
te Amsterdam voor liet examen Apothekers- 
assistent. 30 Maart 30 Maart 30 Maart 30 Maart 30 Maart 30 Maart 30 Maart 30 Maart 30 Maart 30 Maart 30 Maart 

Het Evenement van Zandvoort - Groot Thé -Dansant 

in de Palmzaal van „GROOT BADHUIS" 

georganiseerd door de „American Club" en de „Tob-Niet-Club" @ Band „THE RHYTM. SELLERS" (12 man) met als gast 
Dl PI SCHEFFER (trombone) • Als extra attractie „The Hot Rascals" ® Verder een „Croon- Wedstrijd" Haarlem-Zandvoort. 

Aanvang 2.30 tot 6.30 uur. Entrée ,eden °p vertoon ^R^JSS f f o.'eo plus rSÜhten ■*" La ^ e Consumptie! 

30 Maart 30 Maart 30 Maart 30 Maart 30 Maart 30 Maart 30 Maart 30 Maart 30 Maart 30 Maart 30 Maart t~uiiiiie~uer samenwerkende 
Zandveortsche Tooneelver- 
eenigingen. 

PHOENIX • r m w precies. „OP T KANTJE AF" in is GROOT BADHUIS" Cotnedie fn 3 bedrijven 
door Johan Fabricius. Lacht met komen lacht met gaan . 

Plaatsbespreking Zondag 6 April van 2 tot 4 uur aan de zaal. Een lach 
Een traan. Sport en spel. 

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
yOETBALYERE.ENIG.ING .,Z,Y,V, ZANDVOORT" 

W.M.é. II — ZandvoortH 3-4. 

Het is aan ZandvoortH gelukt om in den uit- 
wedstrijd tegen W.M.S.II, een der kampioens- 
candidaten, beide punten te veroveren. In de 
eerste helft der wedstrijd speelden de reserves 
met wind tegen. Niettegenstaande dat, waren zij 't 
meest in den aanval. Ze wisten ongeveer na een 
half uur spelen de leiding te nemen. 1-0. Hoe 
W.M.S. ook probeerde gelijk te maken, het lukte 
hun voor de rust niet meer, dank zij het goed 
verdedigen der geel-blauwen. 

De tweede helft begon Zandvoort met enkele 
goede aanvallen. En het gelukte hun de stand op 
te voeren tot 3-0. Hierna werden de zaken 
lichter aangepakt. Hiervan wist de thuisclub te 
profiteeren en kort na elkaar gelukte het den 
Amsterdammers 3 doelpunten te scoren, alzoo de 
stand brengend op 3-3. Er moest toen ongeveer 
nog tien minuten worden gespeeld. De reserves 
?etten toen alles op alles en na goed combmatie- 
spel werd kort voor het einde het laatste en 
tevens het winnende doelpunt gemaakt. 3-4. 

ZandvoortlII verscheen onvolledig tegen Haar- 
lem lila en boekte een zwaren nederlaag. Met 
9-3 werd verloren. 

Junioren A, dat blijkbaar alles er op zet om 
kampioen te worden behaalde uit tegen Schoten 
B junioren een 9-4 overwinning. 

Minder goed verging het junioren B. dat 
op bezoek was bij Haarlem D junioren. Een 2-0 
voorsprong der geel-blauwen wisten de rood- 
broekjes in een 6-4 overwinning om te zetten. 
* * * 

Vriendschappelijke thuiswedstrijd 
tegen D.E.C. 

ZandvoortI, dat wederom vrij is voor de com- 
petitie speelt a.s. Zondag thuis tegen hun vroegere 
tegenstanders D.E.C, uit Amsterdam een vriend- 
schappelijke wedstrijd. Aanvang 2 uur. ZandvoortH. speelt thuis tegen de leiders hun- 
ner afdeeling, namelijk H.B.C. II om 12 uur. Dit 
wordt voor de reserves een moeilijke opgave, 
maar niettemin bestaat de kans dat een gunstig 
resultaat verkregen wordt. 

ZandvoortlII speelt een moeilijken uitwedstrijd 
tegen E.D.O. IV. Aanvang 10 uur. 

Het vierde, elftal speelt tegen hun plaats- 
genooten Zeemeeuwen IV, welke wedstrijd even- 
eens om 10 uur aanvangt. 

Ten slotte speelt junioren B in de ochtenduren 
thuis tegen Haarlem jun. E. 

Het volledig programma luidt aldus: 

Zandvoort I — D.E.C, (vriendsch.) 2 uur. 
Zand voort II — H.B.C. II 12 uur. 

E.D.O. IV — Zandvoort III 10 uur. 

Zeemeeuwen IV — Zandvoort IV 10 uur. 
Zandvoort B jun. — Haarlem E jun. 10 uur. 

J.K. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O.S.S. Handbal. 

Programma voor- Zondag 30 Maart a.s.: 
Dames: Vriendschap II— O.S.S. 11.15 uur. 
Heeren: Vriendschap II— O.S.S. 10 uur. 

De vereeniging Vriendschap is ons niet bekend, 
zoodat wij geen oordeel kunnen vellen over de 
sterkte der elftallen. Wij hebben echter gehoord 
dat zij over goede ploegen beschikken, zoodat het 
voor ons een eerste vereischte is, yan het begin 
af aan flink aan te pakken. Zooals Zondag tegen 
Vooruit en dan zal het best gaan! Het was Zon- 
dag een lust om onze Dames en Heeren aan 't 
werk te zien. Wat enthousiasme vermag, zag 
men toen. Zoowel de Dames als Heeren hebben 
twee kostbare punten binnen en zullen dan ook 
wel op de ranglijst gestegen zijn. Laten we pro- 
beeren 't zoo vol te houden tot het einde der com- 
petitie, dan kan de eindstand nog zeer eervol zijn. 

A. s. Zondag gaan we naar Amsterdam. De 
Heeren vertrekken om 9 uur en de Dames om 10 
uur. Komt op tijd want de trein wacht niet! Laat thans Uw Ritwiel ïn otrde brengen! HET IS HET BEHOUD. 

Nog PRIMA MATERIAAL en RIJWIEL- 
BANDEN - Binnen en buiten (op BON) 

HENK SCHUILENBURG 

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMÜËR Ook het voordeeligste adres ter plaatse 
voor Gloeilampen, Electra-materiaal, 
Lampekappen, Waschmachines, 
Radio's, Rijwielen, Stofzuigers, 
Batterijen en Luxe Artikelen. Alléén Groote Krocht 5-7 - Telefoon 2974 

1ste klas Reparatie-inrichting. Heden in voorraad alle soorten 

legpoters 

van zware kleigrond 

Gekeurd en ongekeurd 

VAN DEURSEN'S 

aardappelbedrijf 

Kerkplein 8, telefoon 2274 Het adres 

van vertrouwen 

sedert 1851 Vanwege een beperkte hoeveelheid Consumptie- 
aardappelen verzoeken wij onze Cliënten vroeg- 
tijdig te bestellen om teleurstellingen te voorkomen VOETBAL — OVERZICHT ..DE ZEEMEEUWEN". 

Het is den Zandvoorters niet gelukt van T.Y.B.B 
te Haarlem te winnen, integendeel zij speelden een 
slechten wedstrijd en verloren met dezelfde cij- 
fers als de vorige week gewonnen werd, n.1. 6-1. 
Zeemeeuwen bleef volharden in een kort spel, dat 
dcor de lichte bal en den harden wind niet zuiver 
en te langzaam was. Daarenboven was de tegen- 
partij veel agressiever en had al heel gauw een 
3-0 voorsprong waarbij de keeper niet vrij uitging. 
De kanthalves gaven zichzelf en de vleugelspe- 
lers der tegenpartij een vrijen middag, zoodat de 
open aanvallen der thuisclub een voortdurend 
gevaar waren. Bovendien speelden enkele heeren 
een minder sportieve partij, waarvan de Zee- 
meeuwen midhalf de dupe werd. 

Het is maar goed, dat Bloemendaal er Onze 
Gezellen onder hield, doch het blijft oppassen. 

Zeemeeuwen II was er eveneens geheel uit en 
zag zich door V.V.A. II met 7-0 geklopt. Ook hier 
werd bewezen, dat feestvieren en voetballen 
slecht samengaan. 

Zeemeeuwen III verloor met 4-3 van Hillegom II 
terwijl het IVe niet beter deed en met 3-2 van 
Spaarnestad II verloor. Slechts de Juniores hiel- 
den de eer op en wonnen benauwd van R.C.H. D 
met 4-3. Waar de concurrente Heemstede ver- 
loor, staat dit jeugdelftal met 4 punten voor- 
sprong fraai ongeslagen aan het hoofd hunner 
afdeeling. 

Programma: 

A.s. Zondag ontvangt Zeemeeuwen I Bloemen- 
daal; een traditioneele ontmoeting van twee oude 
tegenstanders, die echter beide aaün sterkte heb- 
ben ingeboet. We hopen dat verschillende ge- 
blesseerde Zeemeeuwenspelers hersteld zullen zijn 
en verwachten, dat de thuisclub er alles op zal 
zetten om haar positie te verbeteren. 

Zeemeeuwen II bezoekt Bloemendaal II. In over- 
leg tusschen beide vereenigingen woidt deze wed- 
strijd te 10 uur gespeeld. Zeemeeuwen III is vrij. 
Zeemeeuwen IV speelt in de morgenuren tegen 
Zandvoort IV en ook de Juniores spelen des och- 
tends thuis. De adspiranten gaan Zaterdag naar 
T.H.B. 

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O. S. S. 
Secr.: Haarlemmerstraat ■ 68. 

In den afgeloopen week vond de technische ver- 
gadering plaats ter vaststelling van de data der 
onderlinge wedstrijden en verdere bespreking 
daarvan. De wedstrijddagen werden voor alle af- 
deelingen bepaald als volgt: 

Maandag 31 Maart, kleuter-meisies. 

Woensdag 9 April, oudste meisjes. 

Vrijdag 4 April, kleuter-jongens. - 

Zaterd. 5 April, meisjes (v. Zaterd. en Donderd.) 

Maandag 7 April, jongens. 

Donderdag 10. April, dames-senioren. 

Woensdag 30" April, heeren. ' 

Maandag 28 April, dames. 

Wij rekenen op aller medewerking!! 

De oefeningen zijn zoo samengesteld, dat elk 
lid deze uit kan voeren, zoodat ook iedereen deel 
kan nemen. Daar bij de dames en heeren tevens 
de Stel- en Beeckmanbekerfe als inzet staan, 
werden deze eenige weken verzet om behoorlijk 
gelegenheid te geven om te oefenen. 

Bezoekt geregeld de oefenurenH DE INBRAKEN TE ZANDVOORT. 

Het is een ontstellend aantal inbraken en ver- 
melingsdaden waarin de Zandvoortsche Politie 
o.l. v. Wrnd. Commissaris Vreman thans licht ge- 
bracht heeft, nu zij de hoofddaders achter slot en 
grendel kreeg. Zoo bleken zij ook meer te weten 
van de ontvreemding van een belangrijke hoeveel- 
heid benzine uit een militaire garage. 

In verband hiermede zijn verleden week weder- 
om 4 personen gearresteerd, verdacht on een of 
andere wijze bij deze diefstal betrokken te zijn. 
Het onderzoek zal uitwijzen in hoeverre het ver- 
moeden van medeplichtigheid en heling van deze. 
vrij jeugdige personen, juist is. 

COMITé VOOR DE OUDEN VAN DAGEN. 

Het Comité voor de Ouden van Dagen te Zand- 
voort maakt het volgende bekend: 

Het ligt in het voornemen van bovengenoemd 
Comité ongeveer half April een tooneelavond te 
organiseeren. 

Het is reeds lang geleden dat de oudjes iets 
van ons Comité vernamen en menigeen heeft wel 
eens gedacht dat dit niet meer bestond. 

De oorzaak hiervan zijn de tijdsomstandigheden, 
maar wij geven U de verzekering, dat ons Comité 
werkzaam blijft. 

Verschillende" voorbereidingen zijn voor ge- 
noemden avond reeds getroffen en wij mogen ge- 
rust verklappen, dat het een gezellige avond wordt. 

De volgende week hopen wij U meer te kunnen 
'schrijven. Het Comité. 

GEWIJZIGDE DIENST DER N.Z. H.T.M. 

Met ingang van Zaterdag 22 Maart is de winter- 
dienst 1940-1941 der N.Z.H.T.M. tot nadere aan- 
kondigingen als volgt gewijzigd: 

De eerste tram uit Zandvoort vertrekt on werk- 
dagen om 6.25, vervolgens om 6.45, 7.05, 7.23, 7.38, 
7.53, 8.08, 8.23, 8.45 en dan elke twintig minuten. 
De twee laatste trams uit Zandvoort vertrekken 
om 21.25 en 21.35. Al deze trams komen ongeveer 
20 minuten later in Haarlem - aan de Tempe- 
liersstraat aan. 

De laatste tram naar Amsterdam vertrekt om 
20.25 uit Zandvoort en is dus om 20.44 in Haarlem 

De eerste tram van Amsterdam naar Haarlem 
vertrekt om 6.25. de laatste tram om 21.10 en is 
om 21.48 in de Tempeliersstraat. De laatste tram 
uit Amsterdam, die naar Zandvoort door rijdt, 
vertrekt om 20.35. 

Deze tijden gelden niet voor de sneldiensten 
tusschen Amsterdam — Haarlem — Zandvoort en 
omgekeerd. 

In verband met de verduisteringsmaatregelen is 
de dienstregeling mogelijk nog aan veranderingen 
onderhevig, vooral wat betreft de vroege en late 
trams. Men raadplege hiervoor steeds de aan- 
kondigingen aan de voornaamste haltekantoren. ZIET U onze etalages x eens. U vindt er zeker iets. 
voor U in. Aangekregen: Nieuwe Stoffen en HANDWERKEN in groote sorteering., 
vrij van punten, en verdere nouveauté's. 

Ook voor Glas, Porcelein en Aardewerk is 
Uw adres: 

Magazijn „ 

GROOTE KROCHT 11 — TELEF. 2754. LIBELLE' 9 VERGADERING ZANDV. HANDELSVEREEN. 

Donderdagavond 27 Maart kwam de Zandvoort-i 
sche Handelsvereeniging in Algemeene vergade- 
ring bijeen in Bodega „Mustert", Strandweg. 

De heer E.H. Brokmeier .Ir. leidde deze verga- 
dering, door 23 leden bezocht, en sprak in het wel- 
komstwoord z'n voldoening uit over het aantal 
aanwezigen. Hieruit bleek z.i. eendeels belang- 
stelling voor vereenigingszaken. anderdeels ver- 
trouwen in het bestuur. 

De zeer nauwkeurige notulen van den heer S. 
Verloop werden onder dankzegging goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken was een schrijven van 
15 leden, waarin zij het bestuur een verwijt maak- 
ten dat dit geen maatregelen genomen had dat elk 
lid zonder bezwaar de vergaderingen van de ver- 
eeniging bij kon wonen. Hierop was geantwoord. 
dat liet bestuur een moeilijke opgave als deze op 
haar beste manier behandelt, waaraan de Voor- 
zitter ter vergadering toevoegde dat men zich wat 
dit betreft maar richten zal naar de spreuk on 
ons Raadhuis, luidende: 

't Een ieder naar den zin te maken en door een 

iedereen bemind.. 

behoort tot de onmogelijkste zaken die men 

op de wereld vindt. 

In de Mededeelingen wees de Voorzitter de leden 
op den ernst van de bepalingen inzake de prijs- 
opdrijving. Hij maakte hen er o.a. op attent dat 
het verboden is artikelen te koopen tegen een 
hoogeren prijs als voordien gold zonder dat voor 
deze 1 verhooging de goedkeuring verleend is. van 
de daartoe bevoegde instanties. 

Aangaande de omzetbelasting werd medege- 
deeld, dat deze voor 15 April opgegeven en be- 
taald diende te zijn. Voorts verdiende het aanbe- 
veling zijn gegevens en berekeningen te bewaren. - 

Er zal een poging in het werk gesteld worden 
voor het a.s. seizoen wanneer er te Zandvoort 
vele gasten zijn, voor de zaken alhier grootere; 
toewijzigingen te krijgen. 

De loonbelasting gaf aanleiding tot enkele vra- 
gen, die de Voorzitter ten deele beantwoorden 
kon. 

Bij de tot slot volgende bestuursveikiezing werd 
de heer A. Pielage als candidaat van het bestuur 
in de ontstane vacature gekozen. 

In ?ijn sluitingswoord wees de Voorzitter op 
het vele werk dat het bestuur steeds in het belang 
van de leden te verrichten heeft Zij doet dit met 
te meer genoegen nu een kern van de leden haar 
ai beid toonde te waardeeren. 

Na afloop van de vergadering bleef men nog 
aeruimen tijd gezellig bijeen. 1936 1941 Eerste lustrum kleedingmagaziin Fa. v. HENSEN. 

Een kijkje in het archie ; deed ons bemerken, 
dat het 2 April a.s. vijf jaar geleden zal zijn, dat 
de heer Van Hensen zich hier vestigde. 

Aanvankelijk was het de bedoeling zich finan- 
tieel te interesseeren bij de in 1936 bestaande con- 
fectiewinkel op het Kerkplein, waar thans Bloe- " 
menmagazijn „De Anemoon" gevestigd is. Bij de 
opzet van het Kleedingmagaziin wat de heer Hen- 
sen zich voorstelde, bleek dit pand te klein en met 
de voortvarendheid hem eigen, besloot hij het 
royale pand aan de Groote Krocht hiervoor in te 
doen richten. Dat dit volkomen slaagde weten we 
nu na vijf jaren noesten arbeid de zaak is ge- 
worden een confectie- en maatzaak die er zijn 
kan en zich met een magazijn uit de stad meten 
kan. Zeer zeker is dit voor een niet gering deel 
te danken aan de coulance en de service waar- 
mede de heer Hensen zijn cliënten steeds bediende.' 
Waar het zoover wij ons herinneren nog niet eer- 
der gelukte, een kleedingmagaziin zoolang te 
handhaven, zien wij voor den heer Hensen gaarne 
zijn tweede 1 lustrum tegemoet. 

CHR. JONGE MANNEN VEREENIGING. 

A.s. Zaterdag hoopt Dr. N.A. WaaningJ zïih 
lezing met lichtbeelden over de catacomben van 
Rome, die op 1 Maart j.1. uitgesteld moest worden, 
te komen houden. De laatste weken was de on- 
komsfiets minder dan gewoonlijk, maar bij deze 
leerzame causerie zijn allen vanzelfsprekend weer 
aanwezig! HET ADRES 

voor GOED schilderwerk is 

Firma KEUR & ZOON 

TRAMSTRAAT 5 - TELEF. 2979 Oud Goud, Zilver 

en DIAMANT koopt tegen de HOOGSTE 
WAARDE 

H. LANSDORP 

Kerkstraat 33 D e nieuwe 

PSALM- en 
GEZANGBUNDEL 

vacde Ned. Hervormde Kerk 

is in diverse prijzen voorhanden 

in VAN PET€GEM's Boekhandel, 

Burg. Engel bertsstr. 11. RAADS VERGA DERING. 

De vraag of ifle JZandvoortsche Strandpachters 

wel of niet met -een schocne lei hun tenten op 

, mogen zetten, -weid Donderdagmiddag dooi de 

Gemeenteraad besproken in haar maandelijksche 

zitting. 

B. & W. die voorstelden, nu over 1940 een 
belangrijke reductieswas toegestaan, de pachters 
niet eerder op het jstrand toe te laten dan wan- 
neer zij 80"/» -van >den gereduceerden pachtprijs 
betaald hadden, .maakten hierbij tevens de bepa- 
ling dat 57% van de -ontvangsten gevorderd zon- 
den worden als onmiddellijke betaling van het siog 
over 1940 verschuldigde of het verschuldigde 
over 1941. — 

De heer T. MOUEN&AR vroeg over deze kwes- 
tie het allereerst het woord om zijn twijfel uit te 
drukken of hij B. .& "W. wel de bedoeling voorzat 
hier de behulpzame hand te bieden. Hij zou de 
gevraagde W/o eerden op -Wh stellen, aangezien 
hij anders moeilijkheden vreesde. 

Ook de heer F. JOUSTRA is voor een meer 
soepel optreden tegenover deze groep inwoners. 

Wethouder VAN DER MOOLEN becijferde dat 
van de tot ongeveer tfl730D0 gereduceerde pacht, 
waarop dus ongeveer ƒ10000 is gekort, nu nog 
ongeveer ƒ3.000 open staat. Het was gebleken, 
dat diverse pachters reeds eigener beweging 
schoon schip gemaakt hadden, terwijl anderen 
dit ook wel hadden -gekund, gezien de bij de 
streekproeven bewezen meerdere ontvangsten in 
hun bedrijf. 

De VOORZITTER noemde 'het een onvriende- 
llijkheid oin den goeden w;l vaa het College in 
-twijfel te trekken. Zij deed haar voorstel immers 
-•onverplicht 

Met 8 stemmen voor .en "3 tegen (de heeren 
Kerkman en De Mrn'nck waren -afwezig) ver- 
klaarde de raad zich hierna aocoord met het 
voorstel, van B. & W. 

Vermindering -pachtprijzen. 

Een nog het strand betreffend geval was de 
-verleening van een korting aan de 'houders van 
•ventvergunningen. De noodzakelijkheid, deze groep 
; oachte-rs een korting over 1940 toe te stajm (B. & 
W. vroegen 50%), werd volkomen in het kader 
geacht v^n de andere verleende reducties, al zal 
dit nog wjel niet het laatste geval zön waarbij men 
zich te beraden krijgt over de billijkheid veh een 
dergelijk verzoek, aangezien de lieer MOLENAAR 
toegezegd kreeg esn prae-advies over „vermin- 
dering pacht /940 I.Tstent Kerkplein". 

Conciërge Oude Bewaarschool. 

Doordat de Luchtbeschermingsdienst grooten- 
deels beslag legd# op de voormalige Bewaarschool 
en de zaalverhuur zich tot een minimum beperkte, 
voelde het College de noodzaak de positie van 
den conciërge van liet gebouw te herzien. 

De hieromtrent gsyoerde debatten leverden 
eenerzijds het bewijs van de goede zorgen van 
den bedoelden conciërge (hier sprak de heer BOL- 
WIDT over), anderzijds (deze opmerking maakte 
de heer JOUSTRA, en werd door een der Wet- 
houders toegegeven) kwam de wenschelijkheid 
naar voren het gebouw maar liever te sloopen. 

De VOORZITTER achtte den juisten tijd hier 
nog niet voor gekomen al stelde hij de slooping wel 
in het vooruitzicht, zoodat de raad tot dien de 
gevraagde regeling moest vast stellen. 

Zondert hoofdelijke stemming werden aange- 
nomen de voorstellen tot het vaststellen van de 
kosten van het vakonderwijs in 1940, bepaald op 
ƒ3.398 voor het lager onderwijs en op ƒ5.734 voor 
het uitgebreid lager onderwijs; de wijziging van 
de algemeene politie verordening in verband met 
de voorgeschreven sluiting te 23 uur van café's 
e.d.; de drie maandelijksche vergunning voor het 
verwerken van het beltvuil en het \oorstel be^ 
treffende eenige van hoogerhand voorgeschreven 
wijzigingen in de verordening gemeentepolitie. 
Tarieven en voorwaarden 
gas- en waterleidingbedrijf. 

De hiervoor herziene verordening werd zonder- 
stemming goedgekeurd, alleen had de heer T. 
MOLENAAR bezwaar tegen de volgende passage: 

Voor elk geconstateerd geval van lekkage, moet 
het bedrijf een fitter zenden om het lek op te spo- 
ren; over de kosten van het verloren gegane wa- 
ter wordt later gedisponeerd. De kosten van een 
en ander kunnen gesteld worden op ƒ2,- per geval. 

Hij wilde dit bedrag stellen op ƒ1,-, een opmer- 
king waarmede rekening gehouden zal worden, 
wanneer de praktijk uitwijst dat het bedrag inder- 
daad herziening behoeft. 

De "prijs van water door een lekkage verloren 
gegaan, wordt in de verordening gesteld op 4 et. 
per M 3 , zijnde de kostprijs. 

Kindertoeslagregeling hoogere functionarissen. 

Een door B. & W. verzocht gunstig advies op de 
door Ged. Staten voor de hoogere functionarissen 
(burgemeester, secretaris en ontvanger), voor te 
bereiden kindertoeslagregeling, ondervond groote 
tegenkanting van de zijde van de heeren MOLE- 
NAAR en JOUSTRA. 

Hun bezwaren waren, dat nu de gemeente amb- 
tenaren in tegenstelling met vroeger naast het 
„vaste" werk thans ook hoogere Iconen verdienden 
dan personen in het vrije bedrijf, kindertoeslag die 
tegenstelling nog maar zou vergrooten. En dan 
mocht men het, aldus de heer JOUSTRA, noemen 
zoo men het wilde, maar voor hem stond vast. GASARTIKELEN 

RADIO - STOFZUIGERS - HAARDEN en KACHELS Wog oude kwaliteit — 't VERKOOPBUREAU P. H. TEROL - Groote Krocht 19 - Teleff. 2558 dai wanneer het toeslag was, kreeg: men Tiet 'toe 
en -wanneer het bijslag was, kreeg men het -er bij 
en -zulks achtte hij beide onnoodig. 

Wethouder C. SLEGERS liet een geheel ander 
.geluid hooren. Hij noemde kindertoeslag, onge- 
adirt of deze het gezin van een werkman of een 
hoogere ambtenaar ten goede kwam, steeds te 
rechtvaardigen, omdat de hooger gesala-rieerden 
ook hun stand op te houden hebben en met hun 
salaris dus veel meer moeten doen. Bij stemming 
bleek de meerderheid het hier mee eens te zijn, 
zoadat Zandvoort haar instemming zal betuigen. 

Volgde tot slot een soort interpellatie van den; 
heer MOLENAAR over wat men zen 'tonnen 
noemen de Gemeentelijke oraine foocmen politiek. ƒ2000 had de gemeente* Zandvoort toendertijd be- 
schikbaar gesteld voor het verbouwen van bruine 
boonen. wat — als bleek — geen bepaald succes 
geworden was. 'Grief van den heer MOLENAAR 
was, dat een voor den verbouw uitstekend ge- 
schikt terrein in 'de gemeente niet gebruikt is ge- 
worden <en 'höt verbouwen elders is geschied. Bo- 
vendien was 'het door hem bedoelde terrein ter 
'beschikking gesteld van gemeente werklieden, 
zonder andesre' burgers in de gelegenheid te stellen 
een stukje -van dit teelland toegewezen te krijgen. 

■Wethouder SLEGERS toonde aan. dat deze 
■zaak voor sfle gemeente toch niet zoo erg onbe- 
vredigend T«erloopen was. Er waren ongeveer 
ƒ1750 'kosten gemaakt ien ide oogst bedroeg 1300 k.g. witte en bruine boonen. Waar een belangrijk 
bedrag aan subsidie ontvangen werd is de schade 
ongeveer ƒ100.-, wat zeer weinig is. Het bedoelde 
teelland is verdeeld onder 15 leden van het g&- 
meente-personeel omdat de weg er naar toe gaat 
over gemeentelijk terrein. Zij hebben de kans 
dat on een overloooen der bevloeiingsvelden hun 
gewassen waardeloos worden, wat wel aangeeft 
dat hier met zoozeer van bevoorrechting sprake is. 
. * n ? K , e , en, K e ' heen en weer gepraat kondigt 
n torsene klap van de voorzittershamer het einde 
van de vergadering aan. GEVRAAGD 

Meisje 

voor Jhalve dagen. 
Oranjéfiat 93. Aanmelden 
Dinsdag 1 April 19.30- 
20.30 uur. GEVRAAGD 

flink net MEISJE 

voor hateei dagen. Aan- 
melden 's avonds 8-9 u. 
SMITS, Wflhelm.weg 23. TE HUUR BEVRAAGD 

gemeub, jBencden- 
of Bovenhuis 

door net persoen, voor 
winter en zomer- Modern 
gemeubil. Br. texter H 
Bureau „De Zandvoor- 
ter" (Van Petegem's 
Boekhandel).. i Te pachten gevraagd : 

I Pacht vergunning. 
Brieven onder no. 1178 Bureau ,JDe "Zand- 
voorter" {Van Petegem's Boekhandel). G0ÜDVISSCHEN 

voor vijver en aquarium. 
Ie Voorjaarszending. 

Gebr.VEENINGA 

NATURALISTEN. 

Vogels - Dieren - Sier- 

visschen - Zaden - Kooien 

Jacobijnestraat 10-18 

Bij het Stadhuis. 

Jtïaarlem. Telefoon 13265- TE HUUR 

vrij BOVENHUIS 

bev, 4 kam.. 2 keukens, 
te bevr. makel. Rouffaer. 
Kostverlorenstraat 24. BRAN^ en 
WERKHOIIT. 

Te koop een partij dikke 
palen, planken, schotten 
enz. RADIO CENTRALE 
Koninginneweg 19. Ba de Carno Bouilïonfabriek 

kunnen alsnog geplaatst worden: 

20 INPAKMEISJES 
alsmede eenige jongens. 

Aanmelding Zaterdagmorgen 10-12 en Zaterdag- 
middag 3-4. kantoor Kerkstraat 5. -, Gevraagd : 

FLINK Keukenwerkmeisje 

Aanmelden Zaterdagochtend. „Noorderbad". ETUI's voor Zilverbons 

Boekhandel-Leesbibliotheek „DE KLEINE WINST" TE KOOP 1 Kinderledikant; 1 Ijskast; 1 Salontafel, ovaal; 
1 Eiken Tafel; 1 2-pers. Eiken Ledikant met 2 
str. matrassen; 1 Tafelkleed; 1 gr. Eiken Uitschuif- 
tafel; 1. gr. linnenkast, mah.; 2 Schemerlampen; 
1 Spiegel; 1 Theekast; 1 Eetservies; 1 penant- 
kastje; 2 Eiken Fauteuils erf een dressoir. 

BREDERODESTRAAT 160 .— TELEF. 2288. 
Ook Zondags van 10-7 uur. Leesbibliotheek 

De Kleine Winst 

Haltestraat 31. De aangekondigde Veiling 

in het veilinggebouw „DE WITTE ZWAAN" wordt 
gehouden 

Donderdag 10 April. 

Voor deze veiling kunt U dagelijks goederen 
opgeven. 

GROOTE KROCHT 20 — TELEF. 2164. 

Volgende week uitvoerige annonce. VERDUISTERINGSPAPIER 

Voorhanden In VAN PETEGEM'S BOEKHANDEL. 6ARAGE 6»S,¥oO, TEL 2340 ZANDVOORT 
E. BOS ö ZONEN Haltestraat 28 
Haltestfaat 62a Telef. 2112 
Telef. 2290 (Heden prima Andijvie 

10 et. per pond 

JSnijboonen 16 et. 

fSpercieboonen . , ♦ . 18 et. 

Alles eigen inmaak. 
iVerder iedere dag Versche groenten. rjfMMV««m«VMM«MM«^^ 

ZATERDAG 12 APRIL 

^_ aanvang 2 uur precies, in de tooneelzaal van de 

— * =a — HAARL KEGELBOND te Haarlem f 

TEMPELIERSSTRAAT De Rcvüc voor kinderen 
door kinderen i uitgevoerd door leerlingen van mevr. Lilv Orgodet. 
5 Tafereelen w.o.: 

Indianen-scène - Kinderdroom 
Zoo is Holland, enz. 

Toegangsbewijzen a ƒ0,80 (incl. bel.) vanaf heden 
. verkrijgbaar- DANS-STUDIO LILY ORGODET KOSTVERLORENSTRAAT 36 — TELEF. 2079. 


■MWMMM3 1936 2 APRIL 1941 Reeds vijf jaar bedienen wij U naar wensch 
Kledingmagazijn Fa. v. HENS EN 

GROOTE KROCHT 23 — TELEF. 2574. 

COUPEUR" - BONTWERKER. 

NOG * rttslulteild ENGELSCHE STOFFEN voor onze maat- 
* WVJ af deeling. 

NOG P R IMA FOURNITUREN en behoorlijke prijzen - Pasvorm 
j-ivvj a [ s s t ee d s . Correct. 

Niet voor niets leveren wij veel op recommandatie. 

Winpru Windjacks in proofed poplin. 

Ontvangen: Partijtje Manchester Jongenspakken, 
met korte broek. Leeftijd 8-14 jaar. [WIJ WiJZcN er nog eens 
op, dat goede repa- 
ratie een behoud voor 
uw schoenen is. Wij ver-| 
werken uitsluitend eerstel 
kwaliteit kernlader en zijn! 
speciaal ingericht voor! 
fijne reparatie. SöSfJSS mmamam 

ZEESTRAAT 69 ELECTRISCHE 
SCHOENMAKERIJ 

TELEFOON 2289 

■ 

MEEST MODERNE INRICHTING 
VOOR ZANDVOORT 
EN OMSTREKEN 

m 

Onder Rijkstoezicht 
gediplomeerd 

B 

Schoenen vergrooten 
en .verwijden met 

de allernieuwste 

vergrootmachine. Pasfoto volgens voorschrift welke o.a. luiden: De foto moet de afgebeelde persoon 
zonder hoofdbedekking weergeven; 
uitdrukkelijk wordt er oo gewezen, 
dat het linker oor beslist geheel te 
zien moet zijn. 

Bij dames met krullend haar of iets 
dergelijks, moet het oor geheel vril 
gemaakt worden. De foto moet de 
afgebeelde persoon 
DUIDELIJK 
kenbaar weergeven Dus uw adres: Foto-Succes 

GROOTE KROCHT 16. 

Zondags geopend van 1-6 uur 
Inboedelveiling 

op MAANDAG 3 MAART a.s., 

's morgens 10 uur in perceel 

Bredèrodestpaat 90 

van een COMPLEETE INBOEDEL w.o. Eiken 
Slaapkamer-Ameubl., Huiskamer-Ameubl., Dres- 
soir, Clubjes-Buffet. Divan met kleed. Tafeltjes, 
staande Halklok, Ledikanten met Bedstellen, Gas- 
fornuis en Gas-kolen Fornuis, warmwater Geijser, 
Glas- en Aardewerk, Keuken emaille, Tuin-ameubl. 
en wat verder in het perceel te bezichtigen is op 
Zondag a.s. van 10-4 uur. 
VEILINGDIRECTIE „DE WITTE ZWAAN". 
GROOTE KROCHT 20 — TELEF. 2164. I De Radio-Centrale 

is VERPLAATST van 

KONINGINNEWEG 19 
naar 

Koninginneweg 34 

Telefoon 2688 heeft weer RUBBERLAARZEN 

Besteedt UW. BONNEN voor 
Robinson en Swift Schoenen. 

BRONKHORSTs Schoenenmagazijn 

Haltestraat 21 op het hoekje. Godsdienstoefeningen 

NED. HERV. GEMEENTE. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: C.A.F, van STIPRIAAN 
LUiSCIUS. (Hulpprediker). (Joh. 18 : 36). 

Om 12 u. Zondagsschool i.d. Wilhelminaschool. 
Aerdenhout (Jeugdgebouw Leeuwerikenlaan). 
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: Ds. D. TROMP. 

(Joh. 18:36). 

Gereformeerde Kerk (Julianaweg, hk. Emmaweg). 

Zondag 30 Maart. 6de Lijdenszondag v.m. 10 en 
n.m. 5 uur: Cand. SWEN van Aerdenhout. 

Gereformeerde Kerk in H. V. (Brederodesfraat). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. P. van der VLOED. 

PAROCHIE v.d. H. AGATHA. 

Zondag 30 Maart. Passie-Zondag. De H.H. Missen 
om 7.30, 9 uur en 10.30 de Hoogmis; collecte voor 
onze arme' parochiekerk, welke bijzonder in uwe 
milddadigheid wordt aanbevolen; om 12.30 voor- 
bereiding voor de plechtige geloofsbelijdenis; om 
7 u. Lof met de „Misereie" en Lijdensmeditatie 
(lied 35). 

Maandag, laatste dag van de- maand Maart. 7 uur 
Lof ter eere v.d. H. Joseph. 
Dinsdag, om 7.30 uur Congregatie v.d. Meisjes. 
Woensdag, om 4 uur voorbereiding voor de kin- 
deren v.d. Eerste H. Communie; om 7 uur Lof ter 
eere v.d. H. Joseph met rozenhoedje (lied 125). 
Donderdag, van 6-7.30 uur gelegenheid om te 
biechten; om 7.30 u. Congregatie voor de Heeren. 
Vrijdag, Feest van de Moeder van Smarten. Eerste 
Vrijdag v.d. maand, toegewijd aan de bijzondere 
vereering v.h. goddelijk Hart; om 7.30 uur ge- 
zongen H. Mis met acte van toewijding en Algem. 
H. Communie voor de kinderen; om 7.30 uur oefe- 
ning v.d. H. Kiuisweg (lied 26). 
Zaterdag, van 5-9 u. gelegenheid om te biechten. 
Zondag 6 April. Palm-Zondag. Algem. H. Com- 
munie voor de Meisjes-Congregatie onder de H. 
Mis van 9 uur. 
Met Palm-Zondag begint de Paaschtijd. welke 
met „Beloken" Paschen eindigt. Gedurende dien 
tijd is iedere geloovige, die tot de jaren van 
verstand gekomen is, onder doodzonde verplicht 
éénmaal waardig de H. Communie te ontvangen, 
liefst in zijn eigen parochiekerk. 

Ned. Prot. Bond, (Gebouw Brugstraat IS). 

Zondag? a.s. v.m. 10.30 uur: 

De heer J: GOORHUIS. Theol. cand. te Leiden. 
Zondagsschool van 12-1 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 

Bijzondere samenkomsten in de Oude Bewaar- 
school aan den Duinweg op Zondag 30, Maandag 
31 Maart en Dinsdag 1 April des nam. 3 uur en 
des avonds 8 uur. Onderwerp: de zeven Kruis- 
woorden. Verschillende sprekers. Zoowel voor Uw inkoop als Uw verkoop van 
Meubelen en andere goederen is er maar één 
adres, en! wel de bekende zaak 

GROOTE KROCHT 20 — TELEF. 2164. 

N.V. S. WATERDRiNKER WAT DE RAAP BEHANDELDE. 

Men zie hierv oor ook het r aadsverslag.' 

Pacht ventvergunningeh. 

Waar de strandpachters een korting op hun 
pacht van 1940 is toegestaan, komt het B. & W. 
billijk voor, dat ook tegenover de houders van 
ventvergunningen op het strand een tegemoet- 
komende houding wordt aangenomen en wel in 
dien zin, dat deze pachters een korting van 50°/o 
wordt verleend op de voor 1940 verschuldigde 
pacht. Zij stellen den raad voor het noodige be- 
sluit te nemen. 

Vaststelling kosten vakonderwijs over 1940. 

B. & W. stellen den raad voor het gemiddeld 
bedrag, dat in 1940 per leerling aan de openbare 
lagere scholen aan belooning voor vakonder- 
wijzers is uitgegeven, vast te stellen voor het 
gewoon lagei onderwijs op ƒ3.398, voor het uit- 
gebreid lager onderwijs op ƒ5.734. 

Wijziging algemeene politie-verordening. 

Bij verordening van den Rijkscommissaris is 
liet niet meer toegestaan het sluitingsuur van 
café's e.d. bij plaatselijke verordening later te 
stellen dan 23 uur. Waar de alg. politieverorde- 
ning dit sluitingsuur op middernacht stelt, is het 
volgens B. & W. noodzakelijk het desbetreffende 1 
artikel hieruit dienovereenkomstig te wijzigen. 

Geen invoering rang brigadier-rechercheur. 

B. & W. berichten den raad dat de Secretaris- 
Generaal van het Departement van Binnenland- 
sche Zaken eenige wijzigingen voorschrijft in de 
„Verordening gemeentepolitie" zooals zij bij be- 
sluit van 29 Juli 1940 werd vastgesteld. Veider 
is er z.i. gezien de sterkte en samenstelling van 
het politiekorps, ook na de uitbreiding, geen vol- 
doende aanleiding voor de invoering van den rang 
van brigadier-rechercheur op een wedde van 
ƒ2350 per jaar. 

Kindertoeslagregeling hoogere functionarissen. 

Betreffende het voornemen van Gedeputeerde 
Staten Van Noordholland om voor de burgemees- 
ters, secretarissen en ontvangers der gemeenten 
in deze provincie een kindertoeslagregeling in te 
voeren, verzoeken B. & W. den raad een gunstig 
advies uit te willen brengen. 

Verwerken "beltvuil. 

B. & W. stellen voor het verwerRen van het 
beltvuil ook voor het tweede kwartaal 1941 op te 
dragen aan R. Rudolphus en O. van der Meulen. 
zulks voor ƒ600,-. 

Zandv. Strandpachters verzoeken 
uitstel van betaling. 

De Zandvoortsche Strandpachtersvereeniging 
heeft zich met een schrijven tot den raad gewend, 
waarin zij mededeelt, dat het verschillende pach- 
ters niet mogelijk zal zijn om het nog verschul- 
digde deel van de strandpacht 1940 voor 1 Mei '41 
te voldoen. Men doet verder het verzoek, te wil- 
len bepalen dat de pacht 1940 uiterlijk op 1 Aug. 
1941 moet worden voldaan. 

B. & W. wijzen er in hun advies aan den raad 
op, dat hoewel reeds kortingen zijn toegestaan van 
30 tot 50°/o, handhaving van de bestaande be- 
palingen thans aanleiding tot moeilijkheden zouden 
geven. Daarom stellen zij voor om voor het sei- 
zoen 1941 de volgende gedragslijn te volgen: 

Alvorens tot het strand te worden toegelaten 
moeten de pachters hebben betaald tenminste 80% 
van den — gereduceerden — pachtprijs over 1940. 
De resteerende 20 A> zullen geleidelijk gedurende 
het badsiezoen 1941 worden gevorderd. In ver- 
band hiermede bepaalden zij dat van de opbrengst' 
der bonboekjes voor de stoelen- en tentenverhuur 
in 1941 57 /» in de gemeentekas moet worden ge- 
stort tot dat de pacht voor 1941 en eventueel die 
over 1940 geheel is voldaan. Voor de pachters op 
het kampeerterrein stelden zij een andere rege- 
ling vast, nml. dat de schuld over 1940 in twee 
gelijke termijnen moet worden voldaan, en wel 
op 1 Juli en 1 Aug. 1941. 

B. & W. meenen dat op deze wijze" aan de b&- 
zwaren van de pachters voor zoover het ge- 
meentebelang dit toelaat wordt tegemoet gekomen 

DE OMZETBELASTING. 

De aangiften voor de nieuwe omzetbelasting 
zijn de belastingplichtigen verzonden door den 
Inspecteur! der Invoerrechten en Accijnzen te 
Haarlem. 

Ieder, die geen biljet heeft ontvangen op 1 April 
1941 en wel belastingplichtig is, omdat hij goede- 
len heeft geleverd of diensten heeft verricht tegen 
vergoeding, worde er op. attent gemaakt, dat hij, 
op straffe van hechtenis of hooge boete, ver- 
plicht is een dergelijk biljet te vragen "vóór 15 
April 1941. 

Ten gerieven van het publiek houdt de Inspec- 
teur bovengenoemd een zitdag op' Donderdag 3 
April 1941 van 9-12 en 1-3.30 in de Oude Bewaar- 
school, Duinweg 27A te Zandvoort. 

Een ieder die inlichtingen behoeft, melde zich 
dus. NEDERLANDSCH AGRARISCH FRONT. 

Naar wij vernomen hebben is alhier gevormd 
een afdeeling van het Nederlandsche Agrarisch 
Front, welk Front, zooals men reeds uit de groote 
pers zal hebben vernomen, ten doel heeft de ver- 
zorging van een betere voedselvoorziening, de 
bevordering van den landbouw en veeteelt, alsook 
het nemen van maatregelen dat niet zoovele goede 
gronden braak blijven liggen, en verder het voe- 
ren van een goede prijzenpolitiek voor alle bran- 
ches van neringdoenden, die bodemproducten ver- 
werken of verkoopen. Wat betreft neringdoenden 
kunnen zich hierbij aansluiten de volgende vak- 
gioepen, n.1. slagers, bakkers, groente- en fruit, 
boter-melk-kaas en eieren, aardappeltelers en var- 
kenshouders. Over iedere groep wordt een hoofd- 
groepsvakleider aangesteld, terwijl de leiding 
berust bij den buurtgemachtigde. 

De afd. Zandvoort behoort tot Streek 16, Bloem- 
bollenstreek van de GOUW NOORD-HOLLAND. 

De Buurtgemachtigde met de hoofdvakgroep- 
leiders vormen tezamen den Agrarischen Raad 
van de Afd. waaraan wordt toegevoegd een Secre- 
taris met 3 adviseurs. 

Wij k'unnen nog mededeelen dat het in de be- 
doeling ligt binnenkort een groote algemeene 
vergadering te houden, waarop enkele sprekers 
zullen worden uitgenoodigd, die over een en ander 
een uitvoerige uiteenzetting zullen geven. 

Over een en ander hopen wij binnenkort nog 
nadere mededeelingen te kunnen doen. 

Mochten er reeds winkeliers zijn die hierover 
nadere inlichtingen wenschen, dan kunnen deze 
zich hiervoor vervoegen bij den Buurtgemachtigde 
H. HOFFMAN. Jan Steenstraat lb. 

VAN UITSTEL KOMT.... GEEN AFSTEL. 

Dit toont U de „Phoenix". Eenige malen moest 
zij door onvoorziene oorzaken haar uitvoering 
uilstellen, doch thans zal het gaan gebeuren en 
wel Zondag 6 April a.s. aanvang half acht precies 
in „Groot Badhuis". 

Dien avond kunt U genieten van een prachtige 

comedie n.1. „Op 't kantje af " in drie bedrijven 

met een uitstekende bezetting. Het verdient aan- 
beveling tijdig plaatsen te bespreken, hetgeen ge- 
daan kan worden Zondagmiddag 6 April van 2-4 
uur. Houdt dus allen dien avond vrij en gaat 
naar „Groot Badhuis". 

ZANDV. TOONEÈLVEREEN. „ONS TOONEEL". 

De Zandv. tooneelvcreen. ..Ons Tooneel", die op 
4 April a.s. haar 5 jarig bestaan viert, heeft be- 
sloten dit eerste lustrum in October te vieren, 
door een hiervoor waardig tooneelstuk ten uit- 
voering te brengen. Het bestuur is reeds hiermede 
bezig. Tevens werd op onze jaarvergadering be>- 
sloten het bestuur als volgt te wijzigen." 

Voorzitter, de heer J. Hagen. 

Secr. de heer H. Luijte Jr. 

Penningm.resse, Mei. A. Koper. 

Com. Mej. A. Visser. 

Com. de heet J. Mühlenbruch. 

Secretariaat gevestigd Pakveldstraat 1. 

VAN EEN ONTVREEMDE MANTEL.... 

Eind Januari deed een inwoonster dezer ge- 
meente bij de politie aangifte, dat een haar toe- 
behoorend koffertje, inhoudende een in goeden 
staat verkeerende damesmantel, was ontvreemd. 
Zij had dit koffertje even op een tot vertrek ge- 
reed staande tram gezet, omdat zij haar abonne- 
ment wilde afhalen. Toen zij terug kwam was de 
koffer met inhoud verdwenen. De politie stelde 
een onderzoek in. doch zonder resultaat. 

Aangeefster had zich dan ook tevreden gesteld 
met de veronderstelling, dat haar eigendom voor 
goed zoek zou blijven. 

Zij was echter niet weinig verbaasd, toen zij 
dezer dagen voor haar raam zittende, een meisje 
zag passeeren dat haar mantel droeg. Het meisje 
werd nu gevolgd en nadat zij een woning was 
binnengegaan, werd de politie op de hoogte ge- 
bracht. Een huiszoeking volgde, met het resultaat 
dat de mantel en het koffertje, in beslag werden 
genomen. Uit veiligheidsoverwegingen had men 
het koffertje, dat blauw van kleur was, zwart ge- 
lakt. De politie vond ook nog een ontvreemde 
deken en lakens. 

De vrouw die vorige week werd gearresteerd 
als verdacht van heling en die optrad als ver- 
gaarster van door inbraak verkregen goederen, 
was ook aan deze mantelgeschiedenis niet vreemd. 
Een alhier wonend familielid had het koffertje uit 
de tram meegenomen — bedoelde heelster was 
daarbij tegenwoordig — vervolgens mee naar 
huis genomen en later den inhoud overgedaan voor 
ƒ5,- aan haar reisgenoote. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 

Zondag 30, Maandag 31 Maart en Dinsdag 1 
April zullen des nam. 3 uur en des avonds 8 uur 
in de Oude Bewaarschool aan den Duinweg, bij- 
zondere samenkomsten gehouden worden, waar 
zal worden gesproken over „De zeven Kruis- 
woorden". Sprekers zijn de heeren Ds. H. M. 
Bielke, M. C. Draijer, Joh. H. van Oostveen en 
J. W. van Zeijl. 


GEE 

Nu kunnen wij U nog goedkoop leveren alle soorten 
GEGALVANISEERDE ARTIKELEN zooals: Waschketels, 
Teilen, Emmers enz. Alles nog voor-oorlogsche kwaliteit. 

Heeft U een NIEUWE LAMPEK AP noodig? 

Wij bezitten een geweldige collectie. 

Bij „De Prijsbre 
kijken is koopen. Want alléén „DE PRIJSBREKER" is 
werkelijk goedkoop .... Ook voor Reparatie. Groote Krocht 30-32-36 

TELEFOON 2603 f werkelijke Rijwielhersteller 
woont te ZANDVOORT. 

Het- adnes is: 

HL C. van Nïeuwfëohuizen 

Koningstraat 39 
„Gazelle" Rijwielen BESTRIJDING W A N ETG;E D I E R T E 

Het gemeentebestuur vestigt 1 de' aandacht od het 
volgende. 

Te rekenen van 1 April 1941 af. is het verboden 
een woning of gedeelte daarvan met een huur- 
waarde van minder dan ƒ7.- per week of ƒ30,- 
per maand, in gebruik te geven, zonder dat een 
verklaring van een erkenden deskundige is inge- 
leverd, waaruit blijkt, dat noch in de woning noch 
in de huisraad wandgedierte is aangetroffen. Van 
hetzelfde tijdstip af is het verboden bij het be*- 
trekken van een woning daarin huisraad te plaat- 
sen, zonder dat de verklaring is ingeleverd, dat 
in het huisraad geen wandgedierte is aangetroffen. 
Deze verklaringen moeten vóór dat een woning 
werdt betrokken, bij het gemeentebestuur (bouw- 
en woningtoezicht) worden ingeleverd. 

In deze gemeente kunnen de bedoelde verkla- 
ringen worden «aangevraagd bij den dienst voor 
publieke werken, waarvoor het volgende tarief 
geldt: 

a voor het onderzoek" naar wandgedierte: 
per woning ƒ1.50, 
per inboedel ƒ1,50. 
b. voor het zuiveren van wandgedierte per wo- 
ning (met of zonder inboedel) of eer afzonder- 
lijke inboedel ƒ25,-. 

Overtreding wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste twee maanden of geldboete van ten 
hoogste ƒ300,-. 

INVLOED VAN KONIJNEN EN WATER- 
ONTTREKKING AAN DE DUINFLORA. 

Uitgaande van de commissie voor de biosocio- 
logie en het veenonderzoek van Nederland (onder- 
afdeeling van de Nederlandsche botanische ver- 
eeniging)) werd Zondag 1.1. in het botanisch labo- 
ratorium aan de Lange Nieuwstraat te Utrecht ds 
tiende Nederlandscne dag voor biosociologie en 
palaeobotanie gehouden. Een der sprekers van 
dezen dag was de heer C. Sipkes. die sprak over 
„De invloed van konijnen en wateronttrekking 
oi> de duinflora". 

Spr. toonde aan, dat. met afrasteringen de 
invloed van de konijnen gemakkelijk is vast te 
stellen, doch met de wateronttrekking staat dit 
anders. Sinds 1600 is er een voortdurende strijd 
gevoerd tusschen de overheid en de lagers over 
de konijnen. Vooral worden aangevreten vlinder- 
bloemigen, verder grassen, orchideeën en de 
meeste houtige gewassen. Ruwbladige, giftige en 
bittere planten worden niet gegeten, zoomin als 
soorten met een uiensmaak _ of 'aromatische. 
soorten. 

Het droger worden van de duinen wordt niet 
alleen door de wateronttrekking veroorzaakt, 
maar ook de betere begroeiing die, ondanks de 
konijnen, toch overal gekomen is. De waterleidin- 
gen en andere draineeringswerken, zooals de 
kanalen voor de bloembollencultuur, dragen het 
hunne bij tot verlaging van het waterpeil. Ook is 
er schijnbare verdroging door verstuiving. Hout- 
gewassen en xerophvten lijden weinig onder ver- 
laging van het waterpeil, de moerasflora ver- 
dwijnt echter zeer spoedig. 

Spr. besloot met den wensen, zoo schrijft het 
Haarl. Dagblad, dat in een groot duinreservaat 
gelegenheid zal komen voor plantensociologisch 
onderzoek. H UIS EN 

DECORATIE 
SCHILDERS Fa.K,v.d.MlJE&Zn. 

ZANDV.LAAN No. 341 - BENTVELD 
WILLEMSTRAAT No.31 - ZANDVOORT B'VELD Tel. 261 19 Tel. - ZANDVOORT 2363 
GLAS en VERFWAREN BfinasHaaBMBBaHHaeanMBBBMaraBBa 
§ LAAT ÓNS OOK EENS UW 5 
§ FIJNE WASCH behandelen. S 
g Electr. WASCH-, STRIJK- en ■ 

■ GLANSïNRICHTING „WEST" g 
g HOOGEWEG 25 — TELEF. 2591 g 

■ SPECIAAL ADRES VOOR HET BEHANDE-* ■ 
g LEN VAN GORDIJNEN & FLANELLEN g 
B SPORTKLEEDING. £ 
g OVERHEMDEN v.a. 20 — BOORDEN 9 et. g 

BBBBBRGBBBBBBMISBRISBBaRBBBBBaaiaBB F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van: 
STUCAPOORS- WIT- en 
WATERVERFWERKEK 

gJËJP" Zeer billijke prijzen. 

ADRES: ZEESTRAAT 29 - TELEF. 2205 naBBBaflaBBBBBaHBBBaBBflnaaaaaBBBa 

f BEUKEN Houtblokken [ 

! voor haard en kachel en centr. verwarming s 
| levert de BRANDSTOFFENHANDEL 5 

| E l ter Wolbeek 6 Zn- f 

2 Marisstraat 10 Marnixstraat 2 ■ Giro 32343 

a f 4. Telefoon 2063 a 

per ÏOO kilo £ «l franco huls. Beslist 100 "/• Beukenhout. a 
■ (dus niet gemengd). * 

BBBBBBBBBBBflaBBBBBBBBBBBflaBBBBBB Vrijdag 4 April 1941 13e Jaargang No. 17 
Prijs der Ad verten tien van 1 — 5 regels ƒ!.— 

Elke regel meer.. ƒ 0.20 (bij abonnement korting.) 
Abonnementsprijs: 75 cents per drie maanden 
Losse. Nummers ., 10 et ORGAAN VOOR DE BADPLAATS 

MET BADGASTENLIJST UITGAVE: V. J. VAN PETEGEM'S DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr. 11 -Tel. 2793- Postglro: 67851 

Correspondentie-adres : 
DE ZANDVOORTER : ZANDVOORT 
L.— _£> 
Gala Thé~Dansant 

^ ter gelegenheid van de 

opening op Zondag 6 April 

$$$& te 2.30 ure van het GRAND-HOTEb zandvoort in ons onmiddellijk aan zee gelegen, overdekt en verwarmd terras, dat voor deze gelegenheid 
getooid is met de kleurenpracht, van Holland's bloeiende bloembollen. --_ 

Orkest: THE MARGIANS : 
in volledige bezetting onder leiding van BAS 
Uw aanwezigheid zal ten zeerste op prijs 

Tafelreserveering : 
Telef. 2503-2564. MEEGDES. * 
worden gesteld. DE DIRECTIE. 


TELEFOONDISTRICT HAARLEM. 

Nieuwe aansluitingen Zandvoort. 

2199 Baard, H.P., Wetensch. ass. Rijksmuseum; 
Huize „Zonnehoek", Boulevard BÜrnaart 9. 

2915 Braunberger, M., Zandv.la'an 293 Zandvoort- 
Bentveld (bij geen gehoor telefoonnummer 
Amsterdam 21833). . 

2152 Crok-Stalling, G., Brederodestraat 67. 

2868 Delforge. M., Burg. Engelbertsstraat 36. 

Gemeentebestuur en Gem. Instellingen Zandvoort. 

2785 Adj. Inspecteur van Politie P..T. v. Ijzen- 
doorn (Woning) Brederodestraat 100 A. 

2850 Groenwoudt, A., Kleeimakerij, Kostverloren- 
straat 65 I. 

2094 Maatjes, A., Promotor, Dr. Joh. Mezgerstr. 88 

WIJKVERPLEGING NED. HERV. GEMEENTE. 

Maandverslag Maart. 

In totaal werden 12 patiënten verpleegd, die te- 
zamen 417 keer hulp ontvingen, (9 vrouwen 2 
mannen en 1 kind). 10 Hunner behoorden tot de 
Ned. Herv. en 2 tot de R.K. Kerk. 

Magazijn „Helpt elkander". 

In zeer vriendelüken dank is ontvangen: 2 paar 
damesschoenen en 1 paar kihderschoentjes. 

Je adres van te mogen ontvangen en uit te 
deelen: PARADIJSWEG 14. 

•Aanbevelend Zuster Dina. De Nederlandsche Unie 

Wegens het colportageverbod 
verzoeken wij de trouwe lezers 
van het weekblad 

DE UNIE 

zich op-te geven als aboriné 

r Breiiërodesfraat 96 

en aan de colporteurs. < TOONEELAVOND 
VOOR DE OUDEN v. DAGEN TE ZANDVOORT, 

Zooals wij reeds in het vorige nummer van dit 
blad hebben medegedeeld zouden, wij nader terug- 
komen en U de verdere bijzonderheden voor de 
tooneelavond bekend maken. Wij danken den uit- 
gever van dit blad hartelijk voor de medewerking. 

Op Woensdag 9 April zal in de zaal van „Groot- 
Badhuis" de tooneelvereeniging „De Schakel" het 
stuk „Pomarius", blijspel in drie bedlijven opvoe- 
ren ten genoege van de ouden van dagen. 

Dank zij de medewerking van de Directie van 
„Groot Badhuis" die de zaal voor ons doel gratis 
ter beschikking stelde zeggen wij ook hen onzen 
hartelijken dank. 

Ook hebben wij voor dezen avond de mede- 
werking verzocht van de ons welbekende band 
van Engel Paap. welke spontaan die medewerking 
verleende, terwijl Henny Hildering eveneens zijn 
medewerking als drummer bij de band zal ver- 
leenen. 

Voor familieleden van ouden van dagen bestaat 
gelegenheid tegen den pïijs van 30 cent dezen 
avond bij te wonen. .De kaarten kunnen vanaf 
Zaterdag 5 April a.s. worden afgehaald bij het 
bekende adres W. Hildering Kerkstraat 25, alhier. 

Ten slotte nog dit: dat het een prettige" avond 
belooft te worden, daaraan behoeft niemand te 
twijfelen, en de oudjes behoeven 'niet bang te zijn 
dat het 's avonds te donker zal zijn, want het 
maantje zal dien a'vond wel schijnen. 

Het Comité. 

INFORMATIEBUREAU V.V.V. 

Ons Bureau, Stationsplein is vanaf heden weer 
geopend. CHR. JONGE MANNEN VEREENIGING. 

Zaterdag j.1. was de vergadering in alle opzich- 
ten bijzonder geslaagd te noemen, allereerst door 
een boeiende en interessante causerie, alsook door 
een goede opkomst der leden. Tevens verscheen 
dezen avond het eerste nummer van ons eigen 
cluborgaan „Clubgeluiden". Ondanks de enkele 
fouten die hierin voorkomen, komt toch de redac- 
tie, die dit in korten tijd moest samenstellen en 
stencillen een woord van hulde toe! 

Zaterdag 5 April komt de heer Joh. A. Elffers 
een vraag uit de vragenbus voor ons bespreken. 
Wij zijn ervan overtuigd, dat geen enkel lid dit 
zal willen missen! 

ÓFFICIEELE MEDEDEELINGEN O.S.S. 
Handbal. - Secr. P. v. Schuilenburg. Gr. Krocht 5. 

.Programma voor Zondag 6 April a.s.: 

Dames: B.G.V. — O.S.S aanv. 3.00 uur. 

Heeren: Concordiall — O.S.S aanv. 2.30 uur. 

De dames zullen een zware dobber krijgen aan 
B.G.V., want we weten allen, dat deze vereen, 
niet voor de poes is. Onze dames zijn zoo sterk 
mogelijk opges.teld en als er geen afschrijvingen 
komen, kan het daar dus niet aan liggen. Over de 
uitslag valt niets te zeggen. We geven B.G.V. de 
meeste kans; maar men kan niet weten! 't Feit dat 
O.S.S. tegen een sterkere tegenstander speelt, 
heeft haar wel eens meer geïnspireerd om onver- 
wachte resultaten te bereiken. Dames, vecht voor 
wat je waard bent! Geeft het ze niet cadeau! 

De heeren geven wij een slechte kans om van 
Concordia (Zaandam) te winnen. Begint echter 
niet met die gedachte, maar zet alles op alles om 
te winnen! 

Dam-w en Heeren onze veldtraining is begonnen. 
Iedere Dinsdagavond om kwart over zeven tot 
donker. Komt allen, want het is voor Uw eigen 
bestwil. Normandie-Bar 

„GROOT BADHUIS" 

Iedere Zondagmiddag 

Dansen 

Aanvang 3 uur 
GEZELLIG - INTIEM HEN HILDERING and 
his S1LVER STARS 
met volledige bezetting LEEF PER DAG. 

Leyen uw eeuwige deining 
bewegend in rythmisch cadans, 
geeff den dag een eigen omlijning 
gezet in schakeerende glans. 

Wij wroeten en graven in zorgen, 
en 't leven glijdt snel voorbij, 
wat weten wij dwazen van morgen, 
heden den dag lever, wij! 

Ria Draak— Groenveld. Eet ons BROOD 
Bakkerij^WILLY" 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. S. VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 

Beddenmaker 

Bilderdlikstraat 7. 

Billijke prijzen MEVROUW. 

Weet U waar U de 
Fijnste Boter, Kaas en 
Eieren kunt koopen? In 
„De Kaas en Eiermiin". 
van Th. v. Haastrecht, 
Swaluëstraat 6. Tel. 2081 en 

H. Gansner - P.HeInst-12 
Burg. Engelbertsstr. 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden 30 kachels W.WEBER 

LOODGIETER 

Diaconieh.str.34 Tel.2917 Naar 

van PETEGEM's 

Boekhandel voor: 

BONBOEKEN 

HUURCONTRACTEN 

KAFTPAPIER 

DOOZEN POST 

KASTPAPIER 

PUNAISES 

SCHRIJFBLOCS 

MAPPEN POST 

KWITANTIEBOEKJES m**&mim**mtmi*t**0i*&*&i0*Mei*/*m Paviljoen Rienstra 

ZATERDAGS en ZONDAGS 

GEOPEND 

Gezellige sfeer. m**mmm*mem**0mi*m*i*mm0m THEATER „M0N0P0LE" 

TELEFOON 2550 - DIR.: GEBR. KOPER - STATIONSPLEIN ZATERDAG 5, ZONDAG 6 en MAANDAG 7 April. 

aanvang 8 uur DRIE DAGEN drie opvoeringen 

van een groot amusementsprogramma 

THEO LINGEN 

De oerkomische filmacteur i.d. groote laciischlager 

Discretie Verzekerd 

met THEO LINGEN - IDA WüST 
HELI FINKENZELLER en vele anderen. 

Een heerlijke amusante cotnedie waarbij de lach- 
salvo's niet uit de zaal zijn. 

Wilt U zich een avond werkelijk amuseeren, be- 
zoekt dan deze week ons theater en U hebt een 
FEEST-AVOND. 

Verder een subliem bijprogramma. 

In ons voorprogramma opvoering van TOBIS 
HOLLANDSCH NIEUWS en U. F. A.-NIEUWS. 

Entree: Parket 35. Parterre 60, Stalles-Balcon 75, 
Loge 90 cent. 

Entree militairen: Parket 20, Parterre 30, Stalles- 
Balcon 40, Loge 50 cent. 

TOEGANG BOVEN DE 14 JAAR. 

Zondagmiddag half 3 Familie-Matinee 

opvoering van het spannende filmwerk: 

SCHURK of GENTLEMAN 

Een groot avontuurlijk en boeiend verhaal zich 
afspelend in de diamanthandel, met HERMAN 
SPEELMANS - HANS JUNKERMAN - MARIA 
ANDERGAST e.v.a. Entree 20-30-40 cent. 

DONDERDAG 10 APRIL - 8 UUR 

POPULAIRE VOORSTELLING 

opvoering van het machtig filmwerk van 

WILLI FORST 

BURGTHEATE 

met WERNER KRAUS - OLGA TSCHECHOWA 
HANS MOSER - WILLY EICHBERGER e.v.a. 
Muziek: PETER KREUDER. 

. , „ De naam van Willy Forst garandeert U dat er 
iets bijzonders geboden wordt. 

Toegang boven de 14 jaar. Entree 30-54 en 75 et. CORNELIS WOLFGANG. 

C. SLAGVELD. 

H. SLAGVELD-KONKA. 

ZANDVOORT. 29 Maart 1941. 
Dr. Smitstraat 4.' Inplaats van kaarten. Verloofd: HELENA KERKMAN JACOB VAN DUIJN 

ZANDVOORT, 8 April 1941 
Van Speykstraat 8. 
Potgieterstraat 10. 

Geen receptie. GOUDVISSCHEN 

voor vijver en aquarium. 
Ie Voorjaarszending. 

Gebr,VEENINGA 

NATURALISTEN. 

Vogels - Dieren - Sier- 

visschen - Zaden - Kooien 

Jacobiinestraat 10-18 

Bii het Stadhuis. 

Haarlem. Telefoon 13265. 

Te huur 

ongemeubil. WOONHUIS 

beneden: Kamer en Suite 
Keuken, W. C. Kelder, 
Tuin en Schuur. Boven: 
3 Kamers, Keuken en 
W.C., 3 X Stookgelegen- 
heid. ƒ7,- per week. 
Brugstraat 24, alhier. 

Te koop aangeboden 

Kinderwagen 

(zitpl.) en VOUWWA- 
GENTJE. DE WIT, Dr. 
Gerkestraat 15 huis. GEVRAAGD een 

MEISJE 

van 8-8. Ongev. 20 jaar, 
in gezin met 2 kl. kin- 
deren. Aanmelden 'sav. 
na 7 uur Brederodestraat 
203 A. Tennis. 

Gevraagd eenige 
beschaafde Dames en 
Heeren (geoefend), om 
gezamenlijk club te vor- 
men. Br. onder no. 1179 
Bureau ,.De Zandvoor- 
ter" (Van Petegem's 
Boekhandel). GEVRAAGD zelfstandig 

flink Meisje 

voor heele dagen. Br. 
onder no. 1180 Bureau 
„De Zandvoorter" (Van 
Petegem's Boekhandel) Leesbibliotheek 
Haltestraat 31. Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
maken bekend, dat ter gemeentesecretarie 
verkrijgbaar zijn de voorwaarden waaronder 
in 1941 zullen worden vei pacht de 

STANDPLAATSEN 
VOOR IJSKARREN 

De inschrijvingen moeten vóór 15 April 1941 
worden ingediend. 

Zandvoort, 5 April 1941. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
De Burgemeester, 

VAN ALPHEN. 

De Secretaris. 

W. BOSMAN. Uitreiking 
Melk- en Cacaokaarten. 


Het Distributiekantoor deelt mede. dat de 
melk- en cacaokaarten iullen worden uit- 
gereikt in „ONS HUIS" Dorpsplein en wel 
voor degenen, wier namen beginnen met: 


A t/m B 
op Maandag 7 April 


van 9-12 uur. 


C t/m F 
op Maandag 7 April 


van 2-5 uur. 


H t/m .1 
op Dinsdag 8 April 


van 9-12 uur. 


K t/m L 
op Dinsdag 8 April 


van 2-5 uur. 


M t/m R ~ 
op Woensdag 9 April 


van 9-12 uur. 


S t/m T 
op Woensdag 9 April 


van 2-5 uur. 


U t/m Z 
op Donderdag 10 April 


van 9-12 uur. 


Alle stamkaarten dienen medegebracht te 
worden. 


Distributiekantoor Zandvoort. Vaste Brandstoffen 
voor Kookdoeleinden, Het Distributiekantoor deelt mede, dat de- 
genen, die uitsluitend aangewezen zijn on 
het verbruik van vaste brandstoffen voor 

KOOKdoeleinden, 

in de gelegenheid worden gesteld, voor het 
verbruik in de maand April één eenheid 
brandstoffen te verkrijgen. 
Men zal een verklaring moeten teekenen, dat 
men niet in de gelegenheid is om op gas, 
petroleum of electrisch te koken. Derge- 
lijke verklaringen zïin verkrijgbaar op het 
distributiekantoor, oo alle werkdagen van 
9-1 uur v.m. 

Distributiekantoor Zandvoort. Te pachten gevraagd: 

Tapvergunning 

Brieven onder no. 1178 Bureau „De Zand- 
voorter" (Van Petegem's Boekhandel). TE KOOP: 

Een 1-pérs. Ledikant met k. matras ƒ14,00; Een 2- 
pers. Eiken Ledikant ƒ6,00; Een Kinderledikant 
ƒ7,50; 1 groote man. Legkast ƒ20,00; 1 Vulkachel 
ƒ13,50; 2 Theekasten ƒ2,- en ƒ3.-: 1 Eikenh. Buffet 
ƒ17,50; 1 kl. zwarte dressoir ƒ17,50; 2 Eikenh. 
Fauteuils ƒ13,-; U Eikenh. Salontafel ƒ12.50; 
1 Heerenfiets met lamp ƒ12,50. 

BREDERODESTRAAT 160 — TELEF. 2288. 

Te bezichtigen van 10-7 uur, ook Zondag's. TE KOOP: Pootaardappelen 

EIGENHEIMERS van den zwaren Heigrond. 
C.C. HEEMSKERK, Zandvoortschelaan 187 
Zandvoort. ELECTR. SCHOENRBAKERIJ 
H. HARS¥9S Zuiderstr. 17 
J0h ^S Solide enoptijé hersteld 
Dat spaart Uw schoenen 
% en Uw geld! ZIET U onze etalages eens. U vindt er zeker iets 
voor U in. Aangekregen: Nieuwe Stoffen en HANDWERKEN in groote sorteering. 
vrij van punten, en verdere nouveautê's. 

Ook voor Glas, Porcelein en Aardewerk is 
Uw adres: 

Magazijn „LI BELL E" 

GROOTE KROCHT 11 — TELEF. 2754. De NIEUWE PSALMEN en 
GEZANGENBUNDEL 

van de Ned. Herv. Kerk 
is voorhanden in 

VAN PETEGEM's BOEKHANDEL 

BURG. ENGELBERTSSTR. II - (bil de Flats). 

Prijzen vanaf f 1.75. ■ LAAT ÓNS OOK EENS UW ■ 
S FIJNE WASCH behandelen. 5 

■ Electr. WASCH-, STRIJK- en ■ 

■ GLANSINRICHTING „WEST" ■ 

■ HOOGEWEG 25 — TELEF. 2591 ■ 

■ SPECIAAL ADRES VOOR HET BEHANDE- ■ 
S LEN VAN GORDIJNEN & FLANELLEN S 

■ SPORTKLEEDING. 5 
g OVERHEMDEN v.a. 20 — BOORDEN 9 et. g werkelijke Rijwielherstelier 
woont te ZANDVOORT. 1 

Het adres is: 

E G van Nieuwenhuizen 

Koningstraat 39 
„Gazelle 19 Rijwielen BEUKEN Houtblokken | 

voor haard en kachel en centr. verwarming S 
levert de BRANDSTOFFENHANDEL S 

E J, ter Wolbeek 6 Zn. | 

Marisstraat 10 Marnixstraat 2 ■ 

Giro 32343 Telefoon 2063 ■ 

a f 4. — per 100 kilo S 

franco huis. Beslist 100 '!» Beukenhout ■ 
(dus niet gemengd). ■ ZONDER ANTENNE 
en ZONDER AARDE 

speelt de allernieuwste 

PHILIPS RADIO 

tegen de uiterste populaire prijs van 
f 79.—. • Komt ü eens vrijblijvend 
luisteren en U zult verstomt staan. 

HENK SCHUILENBURG 

DE GOEDKOOPS AMSTERDAMMER Alléén 

Groote Krocht 5-7 

Telefoon 2974 Verder zijn wij ruim gesorteerd 
in Rijwielen, Rijwielonderdeelen, 
Banden, Electra Materiaal, Gloei- 
lampen, Batterijen enz. ESI 
Het „GRAND HOTEL" in ouden stijl. Wanneer we hier de opmerking maken dat 
Zandvoort zich dit jaar wel bijzonder vroeg aan 
het voorbereiden is voor het komende seizoen, 
dan valt er bij de zich hier uitende voortvarend- 
heid geen andere conclusie te trekken dan die, 
dat onze badplaats zeer goede verwachtingen 
heeft. 

Goede verwachtingen, nu de gasten uit vroege- 
ren, den zgn. beteren tijd. zoo goed als zeker het 
hoofddeel van haar bezoekers zal vormen. 

Wie er dan allereerst teekenen van nieuw 
leven geeft is het „Grand Hotel" hetwelk onder 
de energieke leiding van haar nieuwe Directeur, 
den heer G. L. Klijn, niet alleen gerestaureerd 
werd, doch tevens vele verbeteringen onderging. 

Er is hard, zeer hard gewerkt al die maanden, 
maar het resultaat is er ook naar. Van buitenaf 
gezien maakt het „Grand Hotel" thans een indruk 
als nooit te voren. De oude ijzeren hekken werden 
vervangen door een steenen muurtje, waarachter 
de geheel herstelde terrassen met hun (geprojec- 
teerde) omlijsting van duizenden bloemen, tot een 
bijzonder gezellig zitje werden gemaakt, eenig in 
haar soort. Ook de schilder heeft wonderen ge- 
daan en heel veel bijgedragen tot het aantrekke- 
lijke beeld wat het „Grand Hotel" iederen voorbij- 
ganger bieden moet. 

Binnen- echter ontdekken we dat de plannen om 
het „Grand Hotel" weer te maken tot het hotel 
van standing wat het altijd geweest is, op de 
meest goede wijze uitvoering vonden. Zie de bar eens, hoe intiem en vol sfeer zal zij 
zijn, wanneer daar in den avond de gasten ver- 
poozing zoeken. De verlichting is uiterst smaakvol, 
evenals de aankleeding, welke zeer modern te 
noemen is. Een dansvloer vervolmaakt het geheel. 

Dan het restaurant met een ruim uitzicht op 
de zee.- Hoe prettig moet het voor de gasten zijn 
hier te kunnen eten en dan zien we in gedachten 
reeds eenige honderden gasten aan de keurige 
tafeltjes zitten achter dampende spijzen jiit een 
goede keuken als' die van het \,Grand~Hotel".| 
Immers, bij een eerste klas zaak hoort eerste klas 
personeel, waar begrijpelijk voor gezorgd is. 

De- kamers zelf stellen onze hoog gespannen' 
verwachtingen niet teleur. Ze zijn degelijk en toch 
gerieflijk en meestal hebben de bewoners ook de 
beschikking over een klein terrasje. 

De ( balzaal, waar ongeveer 500 bezoekers in 
kunnen, was bij ons bezoek nog niet heelemaal 
gereed. Toch konden we reeds zien. dat zij in 
modernen stijl gebracht werd. Zij zal ongetwijfeld 
evenzeer in den smaak vallen als al het andere 
wat werd vernieuwd. , 

Zoo zouden we nog heel veel kunnen schrijven 
over dit groote hotel, wat thans al gereed is om 
de gasten een prettig verblijf te garandeeren. Door 
het arganiseeren van Thé Dansants etc. zal het 
vernieuwde Grand Hotel ook kunnen worden tot 
een trefpunt voor de danslustigen. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O.S.S. 

Secr.: Haarlemmerstraat 68. 

De onderlinge wedstrijden van onze vereen, 
zijn met die voor de jongste meisjes ingezet. Met 
groot enthousiasme werd er door de jeugdige turn- 
sters gewerkt en met spanning werd de prijsuit- 
leiking tegemoet gezien, welke door den Heer 
v. Pagee plaats vond. 

De uitslag luidde: 

Ie aideeling: 1. A. v. d. Bos: 2. R. Levy. 

2e aideeling: 1. T. v. Gemeren; 2. C. Smalhout; 

3. A. Aukema. 

3e af deeling: 1. Z. Cohen; 2. L. v. d. Mije. 

De wedstrijd van de oudste meisjes vond plaats 
op Woensdag 2 April j.1. De uitslag luidde: 

1. W. v. Eldik 72»/ 4 punt. 2. A. Paap 66>/ 4 punt. 

3. M. Bluijs 63 J / 4 punt. 4. A. v. d. Bos ö^punt. 

De voorzitter reikte na afloop de prijzen uit en 
dankte de juryleden t.w. de heeren D. v. Noort en 
E. Zwiebel voor hun steun. 

De kleuter-meisjes-les van Vrijdag 11 April 
(Goede Vrijdag), wordt verzet naar Dinsdag 8 
April op dezelfden tijd. . 

V.V.V.-NIEUWS. 

Meer en meer wordt door het publiek de V.V.V.'s 
in den lande ingeschakeld voor informaties in ver- 
band met hun vacanties. 

Dit vindt eerstens zijn oorzaak door het baan- 
brekend werk, hetwelk door de V.V.V.'s wordt 
verricht, zoodat deze industrie allengs meer op 
den voorgrond treedt. 

Maar er is nog een andere oorzaak en wel de 
reismoeilijkheden. Ging men vroeger even naar 
Zandvoort om een huis te zoeken, dan was dit 
mogelijk door de intensieve treinverbindingen, 
maar nu is dit anders, zoodat men allereerst goed 
op de hoogte moet zijn van het aangebodene al- 
vorens te gaan huren en wat ligt meer voor den 
hand dan dat men V.V.V. aanvraagt. De service 
welke Zandvoort's V.V.V. biedt is alleszins vol- 
doende om een goed beeld van Zandvoort en haar 
woongelegenheden te krijgen, een service, welke 
volgaarne gegeven wordt. 

Het is daarom zaak dat ook Uw woning of in- 
richting bij het verschaffen van inlichtingen wordt 
genoemd. 

Hetgeen kan geschieden door lid te worden van 
V.V.V. Voor nadere inlichtingen wende men zich 
tot ons Bureau. Z.L.C.-NIEUWS. 

De opkomst was Woensdagavond zeer slecht, 
zoodat omtrent „De Kraai" nog niets besloten is. 
Alle leden die „De Kraai" willen bouwen moeten 
dit uiterlijk a.s. Woensdag opgeven, dan kunnen de 
bouwpaketten besteld worden. 

Na Woensdag worden geen bestellingen meer 
aangenomen. Betreffende den wedstrijd met de 
Mentor-modellen op 13 April a.s.. nog 't volgende: 

Ie. voor deelname moet men zich uiterlijk 
Woensdag a.s. opgeven bij A.M. Aleven of H. van 
Leeuwen. 

2e. Het inschrijfgeld bedraagt ƒ0,25. 

3e. ieder deelnemer ontvangt bii opgave het 
wedstrijd-reglement. 

4e. de wedstrijdvluchten gelden tevens voor 
het vestigen van het clubrecord. 

A.A. VERDUISTERINGSPAPIER 

Voorhanden In VAN PETEGEM'S BOEKHANDEL. GESLAAGD. 

Onze plaatsgenoot de heer A. Weeda, leerling- 
der U.L.O.-school aan de Hoogeweg, slaagde te 
Haarlem bij het instituut „Mercurius" voor ma- 
chineschrijven en stenografie. E. BOS & ZONEN Haltestraat 28 
Haltestraat 62a Telef. 2112 
Telef. 2290 Heden prima Andijvie 

10 et. per pond | 

Snijboonen 16 et. ^ 

Spercieboonen ♦ . « , 18 et. 

Alles speciaal eigen Inmaak.. [J 
Verder iedere das Versche groenten. jnaer auspiciën van 
Comité der samenwerkende 
Zandvoortsche Tooneelver- 
eenigingen. 

PHOENIX 

in 
„GROOT BADHUIS" opvoering van het meesterwerk: „OP 'T KANTJE AF Comedie in 3 bedrijven 
door Johan Fabricius. Licht met komen licht met gaan. Plaatsbespreking Zondag 6 April van 2 tot 4 uur aan de zaal. Aanvang HALF acht] 
precies. Een lach ♦ ♦ , J 
Een traan* OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
VOETBALVEREENIGING Z.V.V. „ZANDVOORT" 
Geen enkele nederlaag der geel-blauwe elftallen. 

De afgfeloopen Zondag is voor onze elftallen 
zeer succesvol geweest. Zandvoort I speelde thuis 
tegen D.E.C, uit Amsterdam 'n vriendschappelijken 
wedstrijd en won met 3-1. Het spel der geel- 
blauwe was wel iets minder dan in de competitie- 
wedstrijden, maar het werd dan ook voornamelijk 
als een oefenwedstrijd beschouwd en uiteraard 
wordt dan met minder overgave ge- 
speeld, dan indien het om de punten gaat. Zand- 
voort doelpuntte in de eerste helft der wedstrijd 
eenmaal, maar nog voor de rust maakten de Am- 
sterdammers gelijk. De bezoekers speelden wel 
zeer verdienstelijk, maar hun spel hielden ze te 
kort, zoodat de achterhoede steeds op tijd kon 
ingrijpen. Van de vele kansen die Zandvoort na de 
rust kreeg, wisten ze slechts twee te' benutten, 
zoodat deze zeer nuttige oefenwedstrijd in een 3-1 
overwinning voor de thuisclub eindigde. 

Zandvoort II, dat om 12 uur thuis speelde tegen 
de leiders H.B.C. II, won verdiend met 4-1. Het 
spel der bezoekers was niet slecht, maar het 
tweede was in goeden vorm. De stand werd in de 
eerste helft regelmatig opgevoerd tot 3-0. Hierna 
wisten de bezoekers een tegenpunt te scooren. 
In de tweede helft probeerde H.B.C, alles om den 
achterstand in te Ioopen, maar de verdediging der geel-blauwen wist goed stand te houden. De 
voorhoede wist zelfs nog de voorsprong te ver- 
grootten, aldus de stand brengend op 4-1. 

Een zeer goed resultaat behaalde Zandvoort III 
in den uitwedstrijd tegen de leiders hunner af- 
deeling E.D.O. IV. De einduitslag werd hier 0-0. 
Indien het derde elftal zoo blijft spelen in de 
komende wedstrijden, dan bestaat er alle kans, 
dat de onderste plaats spoedig verlaten wordt. 

Zandvoort IV deelde broederlijk de punten met 
Zeemeeuwen IV. Het eindresultaat werd hier 2-2. 
hetgeen vrij goed de verhouding weergaf. 

Junioren B nam geen halve maatregelen en won 
met 9-0 van Haarlem E junioren. 

A.s. Zondag lastige thuiswedstrijd tegen Santpoort. 

Voor de competitie speelt Zandvoort I a.s. Zon- 
dag thuis tegen Santpoort. De bezoekers hebben 
nog een zeer behoorlijke kans op den titel. Dat 
ze zich tot het uiterste zullen inspannen om de 
punten te veroveren, is dan ook zeker. Daar ech- 
ter de geel-blauwen zich de weelde niet kunnen 
permitteeren om een of meer punten te verspelen. 
belooft het een zeer spannende wedstrijd te wor- 
den. Slechts met inspanning van alle krachten 
kan er een gunstig resultaat worden verkregen. 

Zandvoort II gaat op bezoek bij Santpoort II. 
Gezien het spel der laatste wedstrijden der geel- 
blauwen is de kans groot dat de punten mee naar 
huis worden genomen. Men onderschatte de tegenpartij echter niet! Het tweede elftal vertrekt 
per trein om 1 uur precies. 

Zandvoort III kan haar positie danig verbeteren, 
indien zij uit tegen Kinheim II een overwinning 
weet te bewerkstelligen. Indien zij met dezelfde 
elan spelen als verleden week tegen E.D.O. IV, be- 
staat de kans hiertoe. Dit elftal vertrekt even- 
eens per trein om 9 uur. We verzoeken de spelers 
vooral vroegtijdig aanwezig te zijn. daar er niet 
gewacht kan worden op laatkomers!! 

Ook Zandvoort IV treedt in het strijdperk en 
wel thuis om 10 uur tegen Spaarnevogels II. D.C.O. 
B jun. — Zandvoort A jun. is uitgesteld. 

Tenslotte moet junioren B thuis spelen om 12 
uur tegen de leiders hunner afdeeling, namelijk 
Zeemeeuwen junioren. 
Het programma voor a.s. Zondag luidt aldus: 

Zandvoort I — Santpoort I 2 uur. 

Santpoort II — Zandvoort II 2 uur. 

Kinheim II — Zandvoort III 10 uur. 

Zandvoort IV — Spaarnestad II 10 uur. 

D.C.O. B jun. — Zandv. A jun. uitgesteld. 

Zandvoort B jun. — Zeemeeuwen jun. 12 uur. 

J.K. ETUTs voor Zilverbons 

Boekhandel-Leesbibliotheek ,.DE KLEINE WINST" 
SARTIKELE RADIO STOFZUIGERS ARDEN en KACHELS Nog oude kwaliteit — 't VERKOOPBUREAU P. H. TE ROL ■ Groot e Krocht 19 - Telef. 2558 V* J. van Petegem's Leesbibliotheek Burg. Engelbertsstraat 11 Telefoon 2793. ♦ 
♦ 
♦ 7220 
7221 
7222 
7223 

7224 ♦ 
♦ 
♦ + Nieuwe boeken 

▼ 7220 Birkner, Fr., De vrouw die overwon; damesroman. 
— Kleine oorzaken, groote gevolgen; damesroman. 

Courths-Mahler, H., Verdriet dat kwam en ging; roman. 

Cunningham, E., De wilde ruiter; Cowboy. 

Coolidge. D., De man uit het Noorden; Wild-West. 
7225* Etten, van. Goeden morgen melkboer; v. jongedames. 
7226 Gregory, Jackson, De gemaskerde mexcicaansche w.-w. 

Hoogstraten-Schoch, A. van, Marijse — het moet. 

Hughes, L., Niet zonder lachen. 

Hendrix, J.B., In ballingschap om bestwil; Avont. 

Jenkins, W., De vogelvrije vechter; Wild- West. 

Loring, E., Na jaren wachten; roman. 

Makkum. H. van. De ondergang van de P.H. 24. 

Miller, H. Topping, Toen de zon opkwam; roman. 

Morton, A., Blauwmasker in de klem; Cowboy. 

Oberün, M., Het offer van Monica Nijssen; roman. 7227 

7228 

7229 

7230 

7231 

7232* 

7233 

7234 

7235 7236 Panhuys, A. von, Een kleine en een groote liefde; roman. 

7237 . — Roepstem uit het verleden; roman. 

7238* Pétillon, W., Problemen rondom Rex, den bouvier. 
7239 Oueen, E., De drakentanden; Detect. 
7240* Valkema BIouw, Ir. J.P.. Drie jongens op avontuur. 
7241* — In het diepst van de wildernis. 

7242 Wal, T.J. v.d., Koert; roman. 

7243 Welden, N„ Idylle met Benno. BEKENDMAKING 

Ondergeteekende maakt hiermede bekend, dat per 
1 April 1941 een BEGRAFENISVEREENIGING is 
- ' opgericht onder de naam 

Onderlinge Begrafenis Vereeniging 

Voor de behartiging van begrafenisaangelegen- 
heden zijn de volgende heeten aangesteld: 

P. BOL, Diaconiehuisstraat 12 
- " A. KUIK, Swaluëstraat 15 " 

A. PAAP, Zeestraat 33 

bij wie alle gewenschte inlichtingen zijn te ver- 
nemen, ook telefonisch onder de no.'s 2066 en 2112. 

Namens het bestuur van de O. B. V. 

J. DE ROOD E Wzn. 
Nieuwstraat 10 1936 2 APRIL 1941 Reeds vijf jaar bedienen wij U naar wensch - 

Kleedingmagazijn Fa. v. HENS EN 

GROOTE KROCHT 23 — TELEF. 2574. 

COUPEUR BONTWERKER. 

WOn uitsluitend ENGELSCHE STOFFEN voor onze maat- 

11UU afdeeling. 

KTfjr; PRIMA FOURNITUREN en behoorlijke prijzen - Pasvorm 

tiW\J a | s s t e eds ■ Correct 

Niet voor niets leveren wij veel op recommandatie. 

Winpru Windjacks in proofed poplin. 

Ontvangen: Partijtje Manchester Jongenspakken, 
met korte broek. Leeftijd 8-14 Jaar. Nieuwe Amsterdamsche Courant 

ALGEMEEN HANDELSBLAD 

óók per week ! 

Prijs 49 cent Ondergeteekende wenscht een WEEK-ABONNEMENT 

op het „Algemeen Handelsblad", ingaande 

Naam: 

Adres: .\ — Te bezorgen bij het Agentschap te Zandvoort: Boekhandel 
VAN PETEGEM - Burg. Engelbertsstraatll - Telef. 2793 mms&mÊm**mmmA0miMi**tm00m*m0mA*m&mmn I „LOEFHOECK" 

ZATERDAGS AVON DS 

Dansen □MftMMMMMWtMMMMMMMM^^ 
GROOTE VEILING 

van DIVERSE INBOEDELS 

op DONDERDAG 10 APRIL a.s., 

's morgens 10 uur "in het VEILINGGEBOUW 
„DE WITTE ZWAAN" - GROOTE KROCHT 20. 

van Old Finish-, Eiken- en Wit Lacé-Slaapkamer- 
ameubl., complete Huiskamer-ameubl.. Dressoirs, 
Clubfauteuils, Divans, Stoelen, Tafels, Ledikanten, 
Bedstellen, Vloerkleeden, Gordijnen, Loopers, Mat- 
ting, 2 moderne Toilets (geschikt voor Dames- 
kapsalons), Gas- en Kolenfornuizen, Haardkachel, 
vaste Waschtafels, divers Glas- en Aardewerk, 
Emaille-waren, Lampen, Serre- en Tuinmeubelen 
en vele andere goederen. 

Kijkdag WOENSDAG 9 APRIL van 10-4 uur. 

Voor deze veiling kunnen nog goederen opgegeven 
worden. Inlichtingen dagelijks Veilinggebouw 
„DE WITTE ZWAAN". Gr. Krocht 20, Telef. 2164. 

Voor de TEXTIEL-GOEDEREN moet U een ver- 
gunning aan het Distributiekantoor alhier vroeg- 
tijdig aanvragen. VOETBAL — OVERZICHT „DE ZEEMEEUWEN" 

Het is Zeemeeuwen niet gelukt van haar oude 
tegenstander Bloemendaal te winnen, hoewel soe- 

S!f, a H w dS 2e helft het spel der thuisclub nde?- 
Ut r% e \ T a f en , een kleine overwinning „erin" 
zdt Dat het tenslotte 3-3 werd. vond ziin onr.i 
zaak omdat er zoowel in de achterhoede eento 
tn SSS K f", 1 ? akt werden - terwijl de mkldenvöo? 

benutten F. kiK ^ 2 <»****** kan™ n e ° 
benutten. Een gelukopgaande ie helft waarin da 

alr tC bacte ,e ê d n i V a J ne - n 'T ee " ™»ervtn n e« 
aer oacKs, en de thuisclub ge ijkmaakie m pp4? 

goede center van den m.ddenvoor ainde 'rechts- 

In de tweede helft speelt de strijd zich vnnr I 
wineiuk voor het doel der gasten af zónder d£ 
van eenzijdigheid sprake is. De thuisdub sneeH 
goed samen, doch voor het doel houd het bin 
nentno het hoofd niet koel. Pracht* samenspel 
tusschen I nks en rechtsbinnen wordt door den 
laatste met een fraai doelpunt bekroond De «as 

vid net Deen van den middenvoor n de hoek van 
r£,i° eI belandt Kort voor het einde komend 
goedkoop aan nog een goal als de uitlogende 
keeper door een effectbal verrast wordt Zee- 
KelsZn ^V* J dank zii llet doorzetten van 
znnriïï «.f i a *£ de midde "voor gelijkmaken, 
gesleept kostbaar Punt in de wacht werd 

Ondanks vele invallers slaagde Zeemeeuwen II 

pre n th?e B TartS Mf ndaaI11 **"* tC SPele " na een 
Zeemeeuwen III was vrij, terwijl Zeemeeuwen IV 

deelS m6t 2 " 2 de Dunten eveneens 

n^fnn 1 "^! 63 w t onnen , n ? et n -° van E - Rs - barbij 
ae 100 doelpunten vol kwamen, terwijl de adspi- 
ranten van T.H.B, met 11-1 wonnen. 

Programma: 

Zeemeeuwen I is weer eens vrij. terwijl Zee- 
meeuwen II thuis tegen Haarlem III speelt Deze 
wedstrijd wordt te 2 uur gespeeld 

Zeemeeuwen III speelt te 10 uur thuis tegen 
t.u.u.V, en Zeemeeuwen IV gaat naar Swastika. 

Ue jumores spelen uit tegen Zandvoort. 

„PHOENIX" OP DE PLANKEN. 

Als laatste vereeniging in dit seizoen zal de 
vnn fT~ c 6 k F ltvoer ; n 5, «even van een comedie 
van Johan Fabricius n.I. Op 't kantje af . . . . en wel 
Qitmaal op a.s. Zondagavond 6 April aanvang 7 30 
uur in Groot Badhuis. Het is een prachtig stuk 
met een goede bezetting en het belooft een genot- 
volle avond te worden. We raden U aan tijdig 
Plaatsen te bespreken om (evenals de vorige keer) 
teleurstellingen te voorkomen. 

Deze bespreking kan geschieden a.s. Zondag- 
middag van 2 tot 4 uur aan de zaal. 

Komt dus allen dien dag naar Gioot Badhuis: 
een genotvolle avond wacht U en „lest best(')" 

Zie de advertentie in dit blad. 

DE REVUE VOOR KINDEREN DOOR KINDEREN 

Zooals bekend, zal deze revue, welke ^eheel 
ontworpen en ingestudeerd is door mevr Lily 
Orgodet, opgevoerd worden op Zaterdagmiddag 
ii April a.s. 

Wij meenen te mogen aannemen, dat deze uit- 
voering, gezien het welvoorziene programma, zeer 
m n# n smaak zal vallen bij jong en oud 

Mevr. Orgodet geeft elke medewerkende leer- 
ling een kans. zoodat er niet gesproken kan wor- 
den van hoofdrollen. 

Dit systeem verklaart dan ook het enthousiasme 
waarmede de leerlingen de vaak moeilijke dansen 
nebben ingestudeerd. 

Ook aan de costumes is veel zorg besteed en 
wij raden U dan ook aan Uw kinderen, als goed 
begin van de Paaschvacantie de voorstelling te 
laten bijwonen. 

Voor kaarten wende men zich tot mevr Lily 
Orgodet, Kostverlorenstraat 36. Ook aan de zaal 
van de H.K.B, te Haarlem, Tempelierstraat ver- 
krijgbaar op 12 April. 

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER HEEFT 
HET NIEUWSTE SNUFJE OP RADIOGEBIED. 

In de bekende zaak van de Goedkoope Amster- 
dammer aan de Groote Krocht — waar zooveel 
smaakvolle artikelen te vinden zijn — kunt U 
thans het nieuwste snufje op radiogebied bewon- 
deren. Het is een zeer klein radio-apparaat met 
— zooals de heer Schuiltnburg dit zei — een 
enerm sterk geluid. Bovendien speelt het geheel 
zonder antenne. Men kan het zonder meer dus 
zóó plaatsen. De prijs voor een dergelijk wónder- 
toestel zal wel hoog zijn, denkt U waarschijnlijk. 
Het tegendeel, is- waar! Hoewel de Goedkoope 
Amsterdammer bij het vaststellen van den prijs 
zijn invloed niet behoefde aan te wenden, is de 
koopsom toch zeer laag. Gaat U eens zien en 
hooren wat er weer voor nieuws gebracht wordt, 
de heer Schuilenburg staat altijd voor U klaar, 
dat weet U. 

BURGERLIJKE STAND. 

Opgave van 28 Maart t/m 3 April 1941. 

GEBOREN: 

Theo Jacob Willem, zoon van Jb. Molenaar en 

van. U. Vorsteveld, Duinweg 27 A. 

Alida Geertruida, dochter van W. van Soolingen 
" en van A. Koper, Hoogeweg 28. 

Arie Pieter, zoon van A. Visser en van E. Mole- 
naar, Bilderdijkstraat 22. 

Cornelis Wolfgang, zoon van C. Slagveld en 

van H.M. Konka, Dr. Smitstraat 4. 
ONDERTROUWD: 

W..I. van der Lit en G.W. Seders, Zandv.Iaan 363 
GETROUWD: 

E. Loerakker en E. de Vries, Heerenstraat 3. 

M. Gatsonides en F.G.M. Hofhuis, Zandv.Iaan 267 

H. Paap en W. Kraaijenoord. Pakveldstraat 3. 
BEVOLKING. 

De ingezetenen worden er nadrukkelijk op ge- 
wezen dat men bij verhuizing in de gemeente ver- 
plicht is hiervan binnen 5 dagen aangifte te doen 
aan het bevolkingsregister. 

Zij die reeds zijn verhuisd en hiervan nog geen 
aangifte hebben gedaan, worden verzocht dit als- 
nog zoo spoedig mogelijk te doen. Heden in voorraad alle soorten 
poters van zware kieigrond 

Gekeurd en ongekeurd 

VAN DEURSEN'S Het adres 

van vertrouwen 

sedert 1851 aardappelbedrijf 

Kerkplein 8, telefoon 2274 Vanwege een beperkte hoeveelheid Consumptie- 
aardappelen verzoeken wij onze Cliënten vroeg- 
tijdig te bestellen om teleurstellingen te voorkomen DISCIPLINE EN DE LUCHTBESCHERMING. 

. Het is nadn. Ieder slaapt, maar een eenzame 
auto haast zich door de straten. Hij. vervoert een 
patiënt naar het ziekenhuis, die daar met spoed 
moet worden opgenomen en terstond geopereerd. 
De organisatie van een ziekenhuis is daar vol- 
komen op berekend. In de operatiezaal staan de 
chirurg en de narcotiseur gereed, evenals een 
gansene reeks verpleegsters, die hiertoe speciaal 
zijn opgeleid en die zich onder hun bevelen scha- 
ren. De stoker staat op post om er voor te wa- 
ken, dat de temperatuur precies • gehandhaafd 
kan blijven, de portier, de telefoniste, ieder en 
elkeen kent zijn plicht en vervult dien met groote 
toewijding; er staat immers een menschenleven 
op het spel! 

Er is brand. De brandspuiten, ladderwagens en 
al wat verder door 'n modern geoutilleerd brand- 
weercorps wordt meegevoerd, gaat met de groot- 
ste snelheid naar de plaats des onheils. Niet al- 
leen is elk der brandweerlieden voor zijn taak 
opgeleid en volkomen deskundig, maar ook schikt 
ieder hunner zich terstond en absoluut naar de 
bevelen van den commandant; op geen andere 
wijze zou het groote, wilde vuur kunnen worden 
bedwongen. 

De. dirigent verheft zijn staf. Alle musici, de 
violisten en cellisten, de fluitisten, trompettisten, 
de lieden die fagot en klarinet, horen, tuba, harp, 
bas en slagwerk bespelen, wachten ob zijn teeken. 
Ook de toehoorders zijn ademloos en vermijden 
ieder gerucht. Het wonder der muziek, de ver- 
rukkelijke harmonieën der groote toondichters 
zuilen aanstonds opklinken, waardoor wij zullen 
worden weggevoerd van onze menschelijke be- 
slommeringen en in staat gesteld worden een 
schoonere wereld te betreden, zooals Beethoven, 
Haydn, Schubert of Tschaikofski die voor ons 
geschapen hebben 

Drie beelden heb ik voor U opgeroepen, drie 
totaal verschillende tafereelen, die schijnbaar géén 
onderling verband toonen: een chirurgische ope- 
ratie in den nacht, een groote uitslaande brand en 
een symphonie-orkest. Maar dat verband bestaat 
niettemin en is inderdaad aanwijsbaar. Dat ver- 
band is: de discipline. De doktoren en verpleeg- 
sters kunnen niet volstaan met de studie, welke 
zij hebben gemaakt en de kennis, daarbij ver- 
worven. De brandweerlieden hebben niet genoeg 
aan hun opleiding. En de musici hebben niet vol- 
doende aan hun talent en hun studie. Daarbij 
behoort nog méér: hun aller vrijwillige rangschik- 
king, hun volkomen gehoorzaamheid aan den aan- 
voerder, den chirurg, den brandweercommandant 
den dirigent. 

De hier gegeven voorbeelden zijn met zeer vele 
te vermeerderen. Zij zijn te ontleenen aan alle 
denkbare gebieden des levens, aan de schepen, 
die de zeeën bevaren, de vliegtuigen, die 1 het 
luchtruim doorklieven, de legerscharen, die ten 
strijde trekken, de ingewikkelde raderwerken van het spoorwegbedrijf, post en telefonie, de hoogste 

en schoonste uitingen van kunst en cultuur 

overal en allerwege ontmoet men deze discipline. 
Niet ieder onzer weet', welke waarde hij aan dit 
veel gebruikte, doch lang niet altijd welbegrepen 
woord moet toekennen. Velen komen er toe te 
meenen, dat discipline niets anders zou zijn dan 
strenge en straffe inperking der persoonlijke vrij- 
heid, een beklemmend insnoeren van lichaam en 
geest. Niets is minder waar! Natuurlijk kan de 
discipline verkeerd worden toegepast. Zij kan een 
duivelsch doel dienen en zij kan een kwelling ziin 
voor ieder en elkeen, die zich daaraan onder- 
werpen moet. Maar zij kan evenzeer de hoogste 
en edelste belangen, welke zich laten denken, 
dienen en daardoor voeren tot schier boven- 
menschelijke prestaties. 

Discipline is geen doel, maar middel. Zij is er 
nimmer om haar zeifswil, maar om een doel te 
bereiken, dat anders nooit zou kunnen worden 
veroverd. Kennis, inzicht, scholing, studie, er- 
varing, geschiktheid, toewijding, .al deze schoone 
en wezenlijk» deugden zijn ontoereikend, als niet 
de discipline de alles samenbindende factor kan 
zijn, die de overige factoren ordent, alle middelen 
rangschikt. Daarom is het zoo belangrijk, dat 
discipline v r ij w i 1 1 i g zij en niet, of zoo min 
mogelijk, van bovenaf worde opgelegd. De vrij- 
willige discipline beduidt het hoogste inzicht, dat 
men zoodoende' gezamenlijk iets grootsch bereikt, 
het schoonste doel dient. 

Voor hen. die zulk een schoon en humaan doel 
hebben uitgekozen, als bescherming tegen lucht- 
gevaar, is zulk een vrijwillige zelftucht volkomen 
•begrijpelijk en aanvaardbaar. Voor hen is de 
discipline een vertrouwd begrip, ja, zelfs een be- 
hoefte, een onmisbaarheid. Daarin staan zij gelijk 
met de musici van een groot orkest, met brand- 
weerlieden, met operatiezusters, met allen, die 
door eensgezindheid en vereende krachten dat- 
gene wenschen te verwezenlijken, wat anders 
nooit te bereiken zou zijn! 

TOB-NIET NIEUWS. 
Secr.: J. Keuning.Ir. Prinsenholstr. 3. 

Het groote Thé Dansant van Zondag j.1. in Groot 
Badhuis is in alle opzichten uitstekend geslaagd. 
Ei waren ±250 menschen aanwezig i.d. pahnzaal. 
„The Rythm Sellers", die de dansmuziek verzorg- 
den, kunnen op een geslaagd optreden terug zien. 
Ook „The Hot Rascals" hebben met hun aardige 
Engelsche en Amerikaansche songs, bijgedragen 
tot het uitstekende verloop van dezen middag. Het 
was alleen jammer dat de geluids-installatie het 
niet al te best deed, daar dan het optreden van 
dit tweetal nog beter had uitgekomen. 

De „lady-croon"-wedstrijd viel bij het talrijke 
publiek zeer in den smaak. Aan dezen wedstrijd 
hebben 4 dames deelgenomen, te Aveten, twee 
dames voor Haarlem en twee dames voor Zand- 
voort n.1. mej. Lucy Keur en mej. Thea Tump. De jury spcak mej. Lucy Keur tot winnares uit 
maar de omroeper van dezen middag meende* mef. 
Dina Porter uit Haarlem de eerste prijs toe te 
moeten kennen. Natuurlijk doet het er bij zoo iets- 
minder toe wie wint. zoodat ook deze lady-croon- 
wedstrijd zeer goed geslaagd is. Wij hopen dan 
ook binnenkort weer een lady-croon-wedstrijd te 
houden. 

Voor a.s. Zondag hebben we een aardig pro- 
gramma samengesteld. We gaan dan ook weer 
gewoon door met onze gezellige intieme club- 
avonden in de „Loefhoeck". 

Jongelui die nog. geen lid van de „Tob-Nief" 
club zijn, komt eens een Zondagavond naar de 
„Loefhoeck". Maak eens kennis met onze intiem» 
clubavonden. Ik geloof dat U zich dan meteen als 
lid zult opgeven. Vraagt daarom eens een intro- 
ductie aan bij den heer C. Schaap, Swaluëstraat 9". 
Doet U dit vooral vóór Zondag, daar U anders, 
kans loopt niet toegelaten te worden. Want „Tob- 
Niet" is een besloten club, waarbij alléén leden en 
die personen' toegelaten worden die van een intro- 
ductie voorzien zijn. 

Hierbij deelt het bestuur mede, dat de contri- 
butie iis verhoogd en wel van ƒ0,15 op ƒ0,25 per 
week. Deze verhooging gaat in op Zondag 6 
April a.s. Voorts deelt het bestuur mede, dat de 
contributie voortaan door de bode H. Vink zal 
worden opgehaald en wel iederen Maandag. Zoudt 
U dus zoo vriendelijk willen zijn, om het verschul- 
digde bedrag klaar te leggen, daar dit voor een 
vlugge afwerking noodzakelijk is. 

Ook zou het bestuur enkele leden van „Tob- 
Niet" willen opwekken hun achterstallige 1 contri- 
butie zoo spoedig mogelijk in te halen, daar zij 
anders geroyeerd worden. A.s. Zondag kunt U 
eventueel nog in de „Loefhoeck" betalen. 

Dus jongelui besteedt Uw vrijen tijd goed. Komt 
naar „Tob-Niet", U kunt zich bij ons amuseeren. 
zooals U dat zelf wilt. Het bestuur zorgt voor 
goede attracties, zoodat U na een week van arbeid 
bij ons de vreugde kunt genieten. Dus tot Zondag- 
avond 6 April in Huize „Loefhoeck". 

Aanvang 7.30 uur. Einde 11 uur. 

Op len Paaschdag zullen we'n groot Paaschbal 
organiseeren in de „Loefhoeck". 

EEN EDELE VISCHCONSERVE. 

Hierbij hebben wij het oog op de kaviaar, de 
geconserveerde eieren van de verschillende soor- 
ten steur. 

De steur is een merkwaardige visch; ze behoort 
thuis op de groote rivieren, echter vaak ziet men 
een drang tot trekken naar de zee, evenals men 
dit bij paling en zalm kan constateeren. 

De gewone steur wordt tot 2 Meter lang; tegen 
den winter komt ze de rivier op om kuit te 
schieten, waarbij ze dicht over den bodem schuifel 
en op deze wijze aan de kost tracht te komen. 

De steuren uit Rusland worden nog veel grooter; 
visschen van 6 e:i 7 meter lengte zijn daar geen 
uitzondering. Een geslachtsrijp vrouwelijk dier 
levert daar soms 200 tot 250 Kg. vischeieren; 
geen wonder dat zulk een vangst als een fortuin 
wordt beschouwd. Zooiets is echter een zeld- 
zaamheid. Het vereischt enorme vaardigheid om 
zoo'n reuzenvisch aan boord te krijgen, terwijl dit 
waagstuk niet zonder levensgevaar volbracht 
wordt. Ook het vleesch van de visch is zeer 
gezocht; het maakt een geheel andere indruk 
dan het vleesch van andere visschen, vandaar 
dat het als een bijzonderheid zeer gewaardeerd 
wordt. 

Kaviaar is een dure vischconserve en geeft een 
zeker cachet aan een diner of souper. In fijne 
comestibleswinkels, kan men dit product in de 
étalages vinden. 

Zelden of nooit komt de kaviaar versch ter 
markt; bijna altijd als conserve, d.w.z. gesterili- 
seerd of gezouten en geconserveerd, bijna uit- 
sluitend in glazen doozen. 

In het groot wordt de kaviaar in het buitenland, 
in casu op de rivieren in Rusland gevangen; het 
is dus niet anders mogelijk dan de waar ver- 
duurzaamd in den handel te brengen. 

Versche vischeieren smaken ook heel anders 
dan het product, dat wij kennen. Dit is een gevolg 
van de behandeling, want door het zouten treedt 
een oppervlakkige ontleding van de eiwitten in, 
waardoor hier de kenmerkende smaakstoffen ont- 
staan. Gewoonlijk levert een vrouwelijke steur 
niet meer dan 30 Kg. vischeieren, de kleinere 
sterlet geeft natuurlijk nog minder. 

Zoodra de kuit is uitgedrukt, wordt deze opper- 
vlakkig gereinigd en van vliezen en huidweefsel 
ontdaan, door de massa over een zeer grove zeef 
te wrijven, hierbij zorgdragende, dat de teere 
vischeitjes door deze behandeling niet gekneusd 
worden. Het is opvallend, hoe grondig men door 
een dergelijke eenvoudige behandeling de eiereli 
van de vliezen kan scheiden. Deze vellen worden 
voor andere doeleinden bestemd. 

Oorspronkelijk is kaviaar een lekkernij uit het 
Oosten. Deze delicatesse is door ons Wester- 
lingen overgenomen; wij gebruiken dan ook nog 
steeds de oorspronkelijke aanduiding. 

Dat over de smaak ten slotte niet te twisten 
valt, wordt zeker wel door het product kaviaar 
bewezen. Wij hebben nog een groote voorraad 

GLANSVERF, GRONDVERF en WATERVERF in alle kleuren en 
alles prima vredes-kwaliteit. - Ie soort GROENE CARBOLEUM. 

ropr TE w ÏDR 4 E s voo; GLOEILAMPEN 

Eflectrische-, Huishoudelijke- en Schoonmaak-AHikelen. 
Niet in kaas maar wel in LAMPEKAPPEN is 

DE PRIJSBREKER DE BAAS. 
Ie klas Reparatie-Inrichting. Groote Krocht 30-32-36 

TELEFOON 2603 Wegens teleurstelling to koop 

2-pits Electr. Kookplaat 

Te bevr. Bureau. „De Zandvoorterr.\ HET ADRES 

voor GOED schilderwerk is 

Firma KEUR & ZOON 

TRAMSTRAAT 5 - TELEF. 2979 F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van: 

STUCAD00RS- WIT- en 

WATERVERffWERKEN 

jgggT Zeer billijke prijzen. 

ADRES: ZEESTRAAT 29 - TELEF. 2Z05 Zoowel voor Uw inkaap als Uw verkoop van 
Meubelen en andere goederen is er maar één 
adres, en! wel de bekende zaak 

GROOTE KROCHT 2» — TELEF. 2164. 

N.V. S. WATERDRINKER 

mmmmmmmmMmmKaamaumm ■ Woninginrichting ■ 
S «0. A. van STRAATEN 2 

5 ZANDVOORT. 'B 

S BEHANGER - STOFFEERDER ■ 

l MATRASSENMAKER ■ 

■ HALTESTRAAT 71 - TELEFOON 2316. ■ 

■■■auaMBBBaBMMaanaMHBBMaa Benedenhuis te huur, omtrek. Train. Te bevragen bij Gebrs. 
VERSTEEGE; " Dorpsplein. Godsdienstoefeningen 

NED. HERV. GEMEENTE. 

Zondag 6 April v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP. 

Om 12 u. Zondagsschool i.d. Wilhelminaschool. 
Goede Vrijdag v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP. 

Openbare Belijdenis. 
n.m. 6.30 uur: Ds. D. TROMP. 

Bediening van het H. Avondmaal. 
Aerdenhout (Jeugdgebouw Leeuwerikenlaan). 
Zondag 6 April v.m. 10.30 uur. Jeugddienst: 

Th. C. E. DA COSTA: Cand. t.d. H. Dienst. 

Gereformeerde Kerk Qulïanaweg, hk. Emmaweg). 

Zondag- 6 April. 7de lijdenszondag, v.m. 10 uur en 
n.m. 5 uur: Dr. N.A. WAANING. Zondag 42. 
Vrijdag 11 April. Goede Vrijdag, n.m. 8 uur: 

Dr. N. A. WAANING. 

Gereformeerde Kerk in H. V. (Brederodestraat). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: 

de heer .1. BLONET. Theol. Candidaai- 

PAROCHIE v.d. H. AGATHA. 

Zondag 6 April. Palm-Zondag. De H.H. Missen om 
7.30, 9 uur en 10.30 de Hoogmis; Algem. H. Com- 
munie v.d. Meisjes-Congregatie onder de H. Mis 
van 9 uur; collecte voor het H. Land; vóór de 
Hoogmis de Palmwijding en de uitreiking van de 
gewijde palm; om 12.30 uur voorbereiding voor de 
plechtige geloofsbelijdenis; om 7 uur Lof met de 
„Miserere" en Lijdensmeditatie (lied 35). 
Dinsdag, onder de H. Mis van 7.45 uur Alg. H. 
Paasch-communie voor, alle kinderen van de 
school; om 7.30 uur Congregatie v.d. Meisjes. 
Woensdag." om 4 uur voorbereiding voor de kin- 
deren v.d. Eerste H. Communie; van 5-9 uur gele- 
genheid om te biechten; geen Lof. . 
Donderdag, Witte Donderdag, Herdenking v.d. in- 
stelling v.h. Allerh. Sacrament en van het H. Pries- - 
terschap; om 7 en -7.30 uur uitreiking v.d. H. 
Communie; om 8 uur gezongen H. Mis waarbij 
alleen onder de H. Mis de H. Communie wordt 
uitgereikt; na de H. Mis de Processie met het 
Allerh. Sacrament naar het H. Graf, waar Jezus 
dan den geheelen dag ter aanbidding blijft uitge- 
steld; om 7.30 uur- 's avonds de overweging van 
Jezus' Liefdegeheim (lied 34). 
Vrijdag, Goede Vrijdag, Herdenking v.h. H. Lijden 
en Sterven v. Onzen Heer Jezus Christus; vanaf 
7 uur Aanbidding v.h. Allerh. Sacfament; om 8 
uur aanvang v.d. Plechtigheden; om 3 uur oefening 
v.d. H. Kruisweg met vereering v.d. Reliquie v.h. 
H. Kruis (lied 105). 

Zaterdag, Paasch-Zaterdag. Om 7 uur aanvang 
v.d. Plechtigheden; om 8.30 uur gezongen Paasch- 
Mis; van 4-9 uur gelegenheid om te biechten; de 
Eenv. Pater hoort biecht in den biechtstoel v.d. 
pastoor en deze in de Sacristie. 
Zondag 13 April. Hoogfeest van Paschen. Her-' 
denking v.d. Verrijzenis van Onzen Heer Jezus 
Christus; Algem. H. Communie voor de kinderen 
v.d. Edelwacht onder de H. Mis van 9 uur. 

Ned.Prot. Bond, (Gebouw Brugstraat 15). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: Prof. Dr. G. A. v.d 
BERGH van EYSINGA van Bloemendaal. 
Zondagsschool van 12-1 uur. A 
Vrijdag 11 April n.m. 7.30 uur: Wijdingsdienst. 
de heer A. ELFFERS Aznr Credo Canto zingt' de 
Mattlieüs Passion van H. Schutz. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. . 

Zondagmiddag 3 uur samenkomst in de Oude 

Bewaarschool aan den Duinweg. 

Spr. J.A. HOEKENDIJK Jr. te Heemstede. VULPENHOUDER 

voor f 2.45 

- (Zelfvuller) 
bij VAN PETEGEM's Boekhandel 
BURG. ENGELBERTSSTR. 11 — TELEF. 2793. Vrijdag 11 April 1941 13e Jaargang No. 18 
Priis der Advertentiên van 1 — 5 rugels ƒ1.— 

Elke regel meer. .ƒ0.20 (bij abonnement korting.) 
Abonnementsprijs: 75 cents per drie maanden 
Losse Nummers 10 et ORGAAN VOOR DE BADPLAATS 

MET BADGASTENLIJST UITGAVE: V. J. VAN PETEGEM'S DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 2793 - Postgiro: 678S1 

Correspondentie-adres : 
DE ZANDVOORTER : ZANDVOORT r**\ 
Overdekt verwarmd terras. 

mmmmumm Bloefende bloembollen 
Gezellig Strijkje 
Aangepaste prijzen GRAND HOTEL - ZANDVOORT TELEFOON 2503 - 2564 „Wij dachten". 

Op den weg van Jeruzalem naar Emmaüs Kaan 
twee mannen. Onvriendelijk- en kil is de natuur, 
want het loopt tegen den avond. De zon zal straks 
ondergaan achter de bergen. Kil en mistroostig 
is het ook in hun harten, want de zon, die hen be- 
schenen heeft, is eenige dagen geleden onderge- 
gaan. Het roemloos einde van wat een groote 
geschiedenis scheen te worden. Geboren te Beth- 
lehem onder Engelenzang, opgegroeid als de 
heerlijkste van alle mensenen, geen kwaad en al- 
leen goed doende is Hij het land doorgegaan. En 
juist toen zij meenden, dat Hij het toppunt zou 
bereiken, vlak na Zijn glorieuzen intocht, die als 
alles, wat er met Hem en door. Hem gebeurde, 
wonderlijk was. daar stak Hij in dén Hof aan de 
soldaten -der overpriesters de handen toe en liet 
zich binden. Wie kan zulk een Messias volgen? 
Geen wonder, dat Petnis uitriep: „Ik bezweer U, 
dat ik dien mensch niet ken!" En wie Hem gezien 
heeft, daar op de stoep van het rechthuis, met de 
doornenkroon, moet wel vragen: „Zijt Gij een 
koning?" 

Dan het schandhout. De dobbelende soldaten 

en Ja, daartusschen zijn nog woorden gevallen, 

wonderlijke woorden van Jezus als witte bloemen 
in "het slijk maar toen toch de dood. De ab- 
solute dood en het graf. Het laatste woord heeft 
de verzegelde steen, die het donkere graf afsluit. 
Dat was het einde van de grootsche gedachte 
geweest. 

Is het wonder, dat de twee mannen droevig 
zien? Want de liefde in een menschenhart houdt 
niet dadelijk op bij een graf en verandert niet bij 
een teleurstelling, omdat liefde geeft.* En zoo is 
ook een stuk van hun hart daar meegekruist en in 
het graf geborgen. 

En zelfs al is alles voorbij, zij kunnen er nog 
niet over zwijgen. Zij moeten van Hem spreken 
tegen elkander en ook tegen den vreemdeling, die 
zich bij hen voegt. Om hun gemoed te ontlasten, 
doen zij het verhaal. Het verhaal van Jezus' op- 
en ondergang om ten slotte te komen tot dat punt 
dat de grootste slag in hun leven is. Hun eigen 
"teleurstelling, hun droefheid over hetgeen zij ver- 
loren hebben. „Wij dachten". Dat vooral heeft 
hen ontzet, dat Hij niet volbracht heeft, wat zij 
gedacht hadden. Welk een woord op dezen weg 
en plotseling is het, alsof de weg naar Emmaüs 
vol is van menschen, want heel de menschheid 
bestaat uit Emmaüsgangers. „Wij dachten", welk 
een onvervulbare verlangens roept dit woord naar 
voren. Welk een legio van onverhoorde gebeden. 
Wat heeft de mensen al gedacht van het Paradijs 
af aan? En al die gedachten en al die verlangens 
waren geboren uit dien eenen wensch, gelukkig te 
mogen worden. En altijd was het. of nog slechts 
één ding ontbrak en altijd „dacht" de mensch. dat 
hij wist. wat dat ééne ding was. Een vrouw of een 
man, 'een kind of gezondheid. Rijkdom, vrijheid, 
een vaderland. Zie de menschen staan, Emmaüs- 
gangers, die ze zijn, bij graven, bij puinhoopen, bü 
watersnooden, bij ziekbedden, altijd en overal en 
hoor hun zuchten in slapelooze nachten, altijd en 
altijd weer dezelfde woorden „Wij dachten". 

Wij dachten ,dat Hij Israël verlossen zou, zeg- 
gen deze twee', omdat zij meenden, dat dat aan 
hun geluk ontbrak. De vreemdeling begint hen nu 
te leer.en. Tegenover hun gedachten komen nu 
Gods gedachten. Hun harten worden brandende 
in hun binnenste. Aan hun gedachten wordt een 
voor een, alle kracht,, alle logica ontnomen. Een 
nieuwe uitlegging van de wet, een nieuwe uitleg- 
King van de profeten. Ze voelen het, deze man 
weet, wat hun ontbreekt. Hij -kent de onverstan- 
digheid van hun hart. dat zulke .dwaze gedachten 
kon kweeken. Nu zijn ze bij het huis. Spontaan 
klinkt hun beider vraag: „blijf bij ons. Heet". 

De Heer blijft, omdat het zijn bedoeling reeds 
was bij hen. te blijven, toen hij zich op den weg bij 
hen voegde. 

Aan de maaltijd worden hun oogen y geopend. 
Zij zien Jezus. Opgestaan uit de dooden'. 

...Wij dachten" wordt „Hij heeft gedacht aan 
ons, toen wij in de duisternis van onze gedachten 
wandelden". • 

' Hij is opgestaan, toen wij dachten, dat het graf 
al onze hoop omsloot. 

Wij dachten, dat Hij Israël verlossen zou, maar 
Hij heeft de wereld verlost en blijft tot in eeuwig- 
Van onze uitkijkpost. 

Volkomen eenzaam. 
Dat ten eerste, want wie be- 
klimt er nu in het prille voor- 
jaar onzen watertoren? Toch is 
die eenzaamheid niet te ver- 
smaden, want je bekijkt de din- 
gen in ie eentje vaak nauw- 
keuriger, niemand is er om je 
af te leiden. Dus kijken. Ont- 
dekken" dat het dorp zich on- 
danks alle gruwel verhalen van 
evacuatie en het uitblijven van 
badgasten klaar gaat maken 
voor het seizoen. Op het Grand 
Hotel wapperen weer de vlag- 
gen en dat doet feestelijk aan. 
Niet bij de pakken neer gaan zitten maar durf 
hebben om de zaken aan te pakken. Kop niet om- 
laag, maar als een echte Hollander altijd van aan- 
pakken weten hoe de tijdsomstandigheden ook 
mogen zijn. En voor alles het tenminste durven 
probeeren. Het is doodeenvoudig om langs den 
weg te blijven staan en wat te kankeren. Het 
liefst nog met de hand voor den mond. En dan 
maar zeggen: „Wij die een man als Michiel Adri- 

aansz. tot voorvader hadden " Maar die zou 

zich in z'n graf omdraaien als hij zou zien hoe 
lamlendig z'n lieve nazaten waren geworden. Laat 
Zandvoort het vertoonen. Een baddorp in oorlogs- 
tijd? Flink, krachtig en voorbereid. Gereed om 
duizenden gasten naar behooren te ontvangen. 

De taak van een baddorp? In den zomer aan 
tienduizenden naar lucht, zee, zon en zand snak- 
kende menschen gezondheid te schenken. Aan 
zijn honderden inwoners die het van die nier- 
voorgenoemde snakkende lieden moeten hebben 
een broodje te geven waar ze in den winter ook 
nog van kunnen eten. 

Laat Zandvoort zich enkel en alleen daar mee 
bezig houden. Er komen menschen. Zoo vast als 
een -huis. Zoo lang het stelsel der jaargetijden 
de zomer heet en warm laat zijn en het asphalt 
een stookplaat is zullen de menschen naar de ver- 
koelende kust gaan. Wat voor menschen er ko- 
men? Menschen! Menschen waar een Zandvoorter 
wat aan'moet kunnen verdienen. 

Wat een rustige week anders. Niet eens arres- 
taties Oss-af dus. Wél zoo goed! En verder? 

Ons voetbal-elftal heeft verloren! Wel met het 
kleinst mogelijke verschil, maar verloren. Nu is 
dat wel niet zoo heel ernstig, maar tientallen 
dorpsgenooten hebben er een bedrukte week door 
gehad. Als die scheidsrechter dat had kunnen 
voorzien, dan had hij het verschil tusschen een 
zij-net en een achter-net wel degelijk geweten. 

De „Phoenix" gaf in Groot-Badhuis een op- 
voering van „Op 't Kantje af", die klonk als een 
klok. Volgens zeggen de beste opvoering van het 
seizoen. En we doen de andere vereenigingen 
daarmee niet te kort. 

Van geheel andere aard is het volgende. Ik heb 
vanavond een oud-inspecteur van de Haarlemsche 
politie bij me gehad, wiens zoon bij het Bloemen- 
daalsche strand langs de door de storm geslagen 
hooge' .zandwand is gevallen en er ernstige 
kwetsuren heeft opgeloopen. 

Nu is hét leuke van het geval dat er aan het 
Zandvoortsche strand " ook zulke steile wanden 
zijn, waar van ie idem behoorlijk kunt vallen. Zoo 
langzamerhand wordt de temperatuur dusdanig 
dat men het strand eens verkiest voor een wande- 
ling. En het seizoen nadert. Kan daar niets aan 
gedaan worden? Of wacht men op een voorjaars- 
storm die het duin weer glooiend maakt?- Of men 
moet bij de trappen naar het strand een bordje 
plaatsen: Alleen voor beiaarde menschen!' En bij 
de overige paden: Speciaal voor bergbeklimmers! 
Zeker er zit een reclame voor het dorp in. De 
bergen zijn in de oorlogsjaren verder dan ooit. 
Maar bergsportliefhebbers, komt toch naar Zand- 
voort. Ideaal oefenterrein! 

Maar zoo langzamerhand gaat Zandvoort zijn 
tweede aangezicht toch krijgen.. De badstoelen 
worden nagekeken, tenten worden gezet, op de 
terrassen lokken de stoelen en het,V.V.V.-gebouw- 
tje is weer bewoond. Dat gebouwtje kan ook het VERDUISTERINGSPAPIER üinÉUittUHËa GEM's BOEKHANDEL. MMMWMMMIMiniMlIMMKW^^ HER-OPENING »**t*tiA0**aMt&Me*m**Mm*i*i*mimt**t* *m***M Paviljoen RIENSTRA 

Blijft vanaf heden 
de geheele week 
Goede Muziek 

GEZELLIGE SFEER PIW***MWWWW*I**MM»*»<>IMI W I WWW^ beste gedurende het voorjaar en den. zomer be- 
woond worden, want in den winter is het niets 
gedaan. Dan vallen er zulke groote sneeuwvlok- 
ken en hagelsteenen, dat de ramen er stuk van 
gaan. We gunnen de ijverige V.V.V.-staf veel 
drukte. Want heeft de V.V.V. het druk, dan heeft 
Zandvoort het druk! 

We blijven deze week niet lang op onze uitkijk- 
post, want de zon is wel warm, maar de wind is 
guur! 

Peter van S. Als het getij verloopt, 
moet men de bakens 
verzetten. Theater „MONOPOLE" TELEFOON 2550 11 

Dir.: Gebrs. KOPER STATIONSPLEIN ZATERDAG -12, ZONDAG 13 en MAANDAG 14 April, aanvang acht uur 
3 dagen! 3 opvoeringen van een groot en veel besproken meesterwerk JU D 


Een Terra-film der U.F.A., gespeeld door 'n keurcollectie van beroemde 

artisten zooals: FERD1NAND MARIAN - HEINRICH GEORGE - KRISTINA 
SöDERBAUM - WERNER KRAUSS - EUGEN KLöPFER. 

Een meesterwerk der Duitsche filmkunst, door een groot aantal bekende 
artisten op indrukwekkende wijze gespeeld. 

Verder 1 een subSiem bijprogpamma! 

Vooral: TOBIS HOLLANDSCH NIEUWS en U.F. A.- WERELDNIEUWS. 

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles-Balcon 75, Loge 90 et. 
Entree militairen: Parket 20. Parterre 30, Stalles-Balcon 40, Loge 50 et 

TOEGANG 18 JAAR. 

ZONDAGMIDDAG en MAANDAGMIDDAG (de beide paaschdagen) half drie 
FARfllL!E»MATINEE opvoering van de grandiose Operette-film: 

KONINGSWALZER met WILLY FORST. Een amusement zonder weerga. Entree 20-30-40 cent. DONDERDAG 17 APRIL - ACHT UUR 

POPULAIRE VOORSTELLING 

optreden van MARIKA RÖKK in HALL 

MARIKA RöKK. frisch en vlot. JOHAN HEESTERS charmanter dan ooit, 
en muziek geschreven door PETER KREUDER. Tempo en muziek - dans 
en actie - zang en rhythme maken deze film tot een daverend succes! 

TOEGANG BOVEN DE 18 JAAR. Entteo 30 - 54 en 75 cent. Tennisschoenen alpe sprengers Witte Schoenen aMMAMwMwwaa zonder bon Groote Krocht 13 - Telef. 2106 tot maat 23 (vrij van bon) Geëtaleerd 

Perkamenten Huiskamerlampen f 950 
Groote Schemerlampkap ♦ . . f 850 

TECHNISCH BUREAU 

A. A. SLOOTWEG 

ORANJESTRAAT 9 GROOTE ALGEMEENE 
VERGADERING van het Nederlandsch Agrarisch Front op WOENSDAG 16 APRIL 
te houden in „ONS HUIS". 

ENTREE VRIJ! Aanvang 8 uur. 
Zaal open 7'/ 2 uur. 

Deze Vergadering is van zeer groot belang voor allen, die 
bij de Voedselvoorziening betrokken zijn, zooals Bakkers, 
Slagers, Groenten- en Aardappelhandelaren, Aard- 
appeltelers, Melkboeren, Varkenshouders enz. 

SPREKERS : de Heeren 

A. LINDEMAN en DEN HARTOG 

Werkt allen mede tot het doen slagen van den 

Productieslag 1941 Paaschbrood 

van ouds bekende kwaliteit 

Willem v. d. Werf f 

Gasthuisplein 1 - Telef. 2129 

Groote sorteering Paaschmandjes BEKENDMAKING Ondergeteekende maakt hiermede bekend, dat per 
1 April 1941 een BEGRAFENISVEREENIGING is 
opgericht onder de naam 

Onderlinge Begrafenis Vëreeniging 

Voor de behartiging van begrafenisaangelegen- 
heden zijn de volgende heeren aangesteld: 

P. BOL, Diaconiehuisstraat 12 
A. KUIK, Swaluëstraat 15 
A. PAAP, Zeestraat 33 

bij wie alle gewenschte inlichtingen ziin te ver- 
nemen, ook telefonisch onder de no.'s 2066 en 2112. 

Namens het bestuur van de O.B.V. 

WH wille» er op wijzen met de i np ROOD F W7n 

begr.vereeniging o.Lv. den heer **■ uc r%\J\JUC vv^n. 

K. Terol niets, uitstaande te NieUWStraat 10 
hebben. j WIJ I WIJZEN er nog ëê" 
op, dat goede repa- 
ratie een behoud voor 
uw schoenen is. Wij ver-j 
werken uitsluitend eerstel 
kwaliteit kernlader en zijn 
speciaal ingericht voor! 
fijne reparatie. JyÜDÜISTN 

ZEESTRAAT 69 

ZAH&VÖORT ELECTRISCHE 
SCHOENMAKERIJ 

TELEFOON 2289 

■ 

MEEST MODERNE INRICHTING 
VOOR ZANDV00RT 
EN OMSTREKEN 

■ 

Onder Rijkstoezicht 
gediplomeerd 

■ 

Schoenen vergrooten 

en verwijden met 

de allernieuwste 

vergrootmachine. Front van Nering en Ambacht 

(Middenstandersfront) 

Allen, die, in verband met de nieuwe 
Maatschappelijke verhoudingen om- 
trent bovenstaand Front, inlichtingen 
wenschen (Winkeliers, Zelfstandigen, 
Handelsagenten, Ambachtslieden enz.) 
vervoegen zich aan onderstaand adres 

E. A. TER BRAAKE 

Boulev. de Favauge 38 
Telef. 2504 I Groote sorteering 

BLEIJLE JAPONNEN HOEDEN 
SJAALS HANDSCHOENEN 

KOUSEN 

ONDERKLEEDING ,N.V. A. BAKELS 

| Opgericht 1874 ' Kerkstraat 29/31 n*m*tti*vM*wmt*^**st*i**m»*&i**f»smt*m*im*+mmm* Vóór Uw PAASCHBROOD e„ 

PAASCHTAARTEN 

Fa. L J. RINKEL 

Telef. 2820 v/h H. J. CARELS 

Uitsluitend prima qualiteit. 


' W. KLIJN Jr. 

Leraar Boekhouden M.O 
Hoogeweg 60. 
Opleiding voor praktijk- 
examens. Leesbibliotheek 

De Kleine Winst 

Haltestraat 31. Oud Goud 9 Zilver 

en DIAMANT koopt tegen de HOOGSTE 
WAARDE 

H. LANSDORP 

Kerkstraat 33 Doet Uw voordcel 

ba UYLEMAW - Kerkplein 5 

Nog een groote voorraad STOFZUIGERS- welke -wij nog tegen 
den ouden bekenden lagen prijs kunnen afleveren. 
Radio 

TELEFUNKEN 
BLAU-PUNKT 

PHILIPS Rijwielen - Haarden 
Waschmachines - Kachels 

Eventueel gemakkelijke betaling. DOET UW VOORDEEL! 

Verder ruim gesorteerd in RIJWIEL- en ELECTRICITEIT- 
ONDERDEELEN. 

Strijkbouten Broodroosters Electr. Scheerapparaten 

Electr. Kachels Kookplaten Electr. Wandlampjes 

Electr. Waterketels Electr. Handdynamo's Electr. Schemerlampjes 

Elec. GLOEILAMPEN 

(zuinig verbruik, goedkoop in prijs). PHILIPS - SPLEND0R ■ ORION 

Verder BATTERIJEN - LAMPJES - HULZEN - GOEDGEKEURDE 
VERDUISTERINGSHULZEN enz. enz. te veel om op te noemen. 

De één ZEGT dat hij goedkooper Is, de ander I S het 

Bij UYLEMAN 

is UW ADRES, dus het GOEDKOOPST. 

Reparatie-Inrichting voor RADIO, STOFZUIGERS, 
. STRIJKBOUTEN, RIJWIELEN enz. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
VOETBAL VËREENIGING Z.V.V. „ZANDVOORT" 

Zand voort I verliest van Santpoort. 

Het is aan Zandvoort niet gelukt om van het op • 
bezoek komende Santpoort te winnen. Met 3-2 
werd deze wedstrijd verloren. De thuisclub heeft 
in deze wedstrijd niet zijn beste spel kunnen ont- 
wikkelen. Er haperde het een en ander in de 
linies onderling. Vooral de achterhoede speelde 
niet zoo hecht, als we van haar gewend waren. 
Hierbij komt nog, dat de scheidsrechter deze wed- 
strijd allesbehalve naar behooren heeft gefloten. 
Ei werd door hem een zuiver doelpunt, door 
Zandvoort gescoord niet geconstateerd, terwijl 
een penalty wegens hands niet werd toegekend. 
Ondanks dit had Zandvoort toch geen overwin- 
ning verdiend, alhoewel een gelijk spel beter de 
verhouding_ had weergegeven. Santpoort speelde 
zeer enthousiast en heeft tot de laatste minuut 
voor de overwinning gevochten. 

Door deze nederlaag zijn de kansen van Zand- 
voort zeer gereduceerd, maar nog geenszins ge>- 
heel weg. De spanning is nu wel zeer toegenomen 
en er zijn momenteel vier clubs, die een serieuze 
kans hebben. De laatste wedstrijden zullen wel 
de beslissing brengen. 

Zandvoort II bracht een bezoek aan Santpoort II 
en bracht het niet verder dan een gelijk spel. 
De einduitslag werd hier 3-3. 

Zandvoort III had een zeer goeden dag en won 
uit tegen Kinheimll met 5-2. De onderste plaats 
is door deze overwinning verlaten, maar er moe- 
ten in de komende wedstrijden no? een paar pun- 
ten worden veroverd, wil men definitief uit de 
gevaarlijke zone geraken. 

Ook Zandvoort IV was goed of dreef en won 
van Spaarnestad II met 10-2. Zandvoort B gaf 
goed partij tegen Zeemeeuwen junioren, maar 
moest tenslotte toch de meerderheid der tegen- 
partij erkennen. Met 5-2 werd verloren. 

Zandvoort I gaat naar D.E.M. 

A.s. Maandag gaat Zandvoort I naar D.E.M. Thuis 
wist Zandvoort ternauwernood met 3-2 te winnen, 
waaruit dus blijkt dat deze club niet tot de slecht- 
ste behoort in de afdeeling. Zandvoort zal dan ook 
alles op alles moeten zetten om zegevierend uit 
den strijd te komen. 

Het tweede' speelt om 2 uur thuis tegen Sant- 
poort II. de tegenpartij van verleden week. De 
mogelijkheid bestaat dat de geel-blauwen nu meer 
succes zullen hebben dan verleden week uit. 

Zandvoor/t III speelt .een zwaren uitwedstrijd 
tegen D.C.O. Met een gelijk spel zouden we te- 
vreden kunnen zijn. 

Zandvoort IV speelt eveneens thuis en wel tegen 
Swastika om 10 uur. Junioren A trekt naar Bloö- 
mendaal B junioren. Indien zij zouden, kunnen 
winnen, dan is het kampioenschap zoo goed als 
verzekerd. Tenslotte speelt junioren B om 11 uur 
thuis tegen R.C.H. D junioren. 

Het volledige programma luidt aldus: D.E.M. — Zandvoort 
Zandvoort II — Santpoort II 
D.C.O. — Zandvoort III 
Zandvoort IV — Swastika 
" Bloemend'. "B jun. — Zandv. A jun. 
Zandvoort B jun. — R.C.H. D jun. 2 uur. 

2 uur. 
10 uur. 
10 uur. 

10 uur. 

11 uur. 

J.K. VOETBAL — OVERZICHT „DE ZEEMEEUWEN'" 

Zeemeeuwen I had j.1. Zondag weer een vrijen 
dag, doch de positie is daardoor niet slechter ge- 
worden, omdat Onze Gezellen van Beverwijk ver- 
loor. De oranje-zwarten hebben behalve 3 pun- 
ten voorsprong nu ook nog 1 wedstrijd meer voor 
den boeg dan hun concurrenten. 

Door de uitslagen van j.1. Zondag is de spanning- 
in deze merkwaardige competitie op zijn hoogte- 
punt gekomen en de door Zeemeeuwen nog te 
spelen wedstrijden kunnen van veel invloed zijn 
op de uiteindelijke bezetting van de Ie plaats, daar 
onze plaatsgenooten alle vier pretendenten voor 
den titel nog ontmoeten n.1. thuis Beverwijk, Kin- 
heim en Zandvoort, en uit de „runners-up" Sant- 
poort. Verder speelt Zeemeeuwen nog thuis tegen 
T.Y.B.B. en uit tegen Schoten. Een aantrekkelijk 
programma dus. 

Zeemeeuwen II speelde tegen Haarlem III een: 
uitstekenden wedstrijd; desondanks werd het re.- 
sultaat slechts 1-1 wat zeer teleurstellend was- 
Wanneer de reserves slechts een tiende van de 
door goed veldwerk verkregen kansen, hadden 
benut waren de te hoog geclassificeerde rood- 
brpeken met 4 of 5-1 geklopt. Met een hardnek- 
kigheid een betere zaak waardig werd echter 
steeds over, naast of tegen den keeper geschoten 
en zelfs een strafschop bleef onbenut. Ook lat en 
paal bewezen den gasten goede diensten. 

Zeemeeuwen III kon het tegen het open aanval- 
spel van E.D.O. V niet bolwerken en verloor met 
6-0. terwijl Swastika I en Zeemeeuwen IV een 
korfbaluitslag fabriekten, waarbij de thuisclub met 
9-4 aan het langste eind trok. 

De juniores kwamen een stapje verder tot een' 
ongeslagen kampioenschap door van hun geel- 
blauwe plaatsgenooten met 5-2 te winnen. Hun 
voorsprong bedraagt thans 5 punten, terwijl nog: 
5 wedstrijden allen uit, te spelen zijn. 

'De adspiranten verloren met 2-1. 

t Programma: 

Den 2dera Paaschdag speelt Zeemeeuwen I tegen 
Beverwijk en zal zijn uiterste best doen hieruit nog 
de benoodigde punten te verkrijgen. Gemakkelijk, 
zal dit niet zijn. 

Zeemeeuwen II gaat naar D.W.S. IV en daar de- 
hoogere elftallen der Spaarndammerbuurtvereeni- 
gingen vrij zijn zal een warme ontvangst hen. 
wachten. 

Zeemeeuwen IV speelt thuis te 10 uur; de junio- 
res gaan naar Bloemendaal. Zeemeeuwen III' is 
uitgesteld op verzoek van Haarlem. Wegens da 
schoolvoetbalwedstrijden zijn de adspiranten vrif. 

Training. 

Na de feestdagen begint de training des Woens- 
dagavonds te 7.30 uur, 

SCHÖÖLVÓETBALWÈDSTRIJDÊNV 

Het schoolvoetbalcomité te Zandvoort heeft dé 
Pa asch wedstrijden vastgesteld op: 
Zaterdag 12 April: 

van 10-11 uur School B — Wilhelminaschool 

van 11-12 uur School C — School D. 
Dinsdag 15 April: 

van 10-11 uur School C — Wilhelminaschool. 

van 11-12 uur School B — School D. 
Woensdag 16 April: 

van 10-11 uur School B — School C. 

van 11-12 uur School D — Wilhelminaschool. 
De wedstrijden zullen worden gespeeld op het. 
Zeemeeuwenterrein. GEVRAAGD F Steno-Typiste' 

voor avondwerkzaamhe- 
deti; in het bezit van 
eigen machine. Aanm.: 
ORAN.ÏEFLAT '41. 

TE KOOP: 

Een gewapende betonnen 

Bloemenbak 

Van Ostadestraat 21 A, 
Zandvoort. TE KOOP: 2 a 3 oers. 

Kano met zeil 

geheel compleet, prijs 60 
gulden, eventueel in te 
ruilen tegen B.M. of jol. 
Te zien tusschen 7 en 8 
uur 's avonds. REGEN- 
TESSEWEG 11, alhier. GEVRAAGD: flinke' 

Dagdienstbode 

niet onder 18 jaar en 

net Kindermeisje 

beiden voorzien v. g. g. 
Aanm. ORAN.TEFLAT 41. Eet ons BROOD 
Bakfcerij^WILLY" 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. S. VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 

Beddenmaker 

Bllderdllkstraat 7. 

Billijke prijzen MEVROUW. 

Wee* U waar U de 
Fijnste Boter, Kaas en 
Eieren kunt koopen? In 
„De Kaas en Eiermiin". 
van Th. v. Haastrecht, 
Swaluëstraat 6. Tel. 2081 Smederij en Rijwielhandel 

H. Gansner - P.Helnst-12 
Burg, Engelbertsstr. 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden 611 kachels W.WEBER 

LOODGIETER 

Diaconieh.str.34 TeL2917 De NIEUWE PSALMEN en 
GEZANGENBUNDEL 

van de Ned. Herv. Kerk 
is voorhanden in 

VAN PETEGEM's BOEKHANDEL 

BURG. ENGELBERTSSTR. 11 - (bij de Flats). 

Prijzen vanaf f 1.75. ■BBBBBBBBBBB BBBEBB BBBBBB BBBBBB9H 

[BEUKEN Houtblokken i 

5 voor haard en kachel en centr. verwarming £ 
5 levert de BRANDSTOFFENHANDEL S 

S E J- ter Wolbeek 6 Zn, f 

■ Marisstraat 10 Marnixstraat 2 ■ 

■ Giro 32343 * Telefoon 2063 B 

S af 4 per 100 kilo g 

ia franco huls. Beslist 100 *h Beukenhout. ■ 

■ (dus niet gemengd). * 

■■■■BBBBaBaBBüBBBBBBHaBBBBBBBBBB 

werkelijke Rijwielhersteller 
woont te ZANDVOORT. 

-Het adres is: 

H. C. van Nieuwenhuizen 

Koningstraat 39 
„Gazelle" Rijwielen 1 F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van: 

STUCAD00RS- WET- en 

WATERVERFWERKEN 1 

19* Zeer billijke prijzen. 

ADRES: ZEESTRAAT 29 - TELEF. 22M ZIET U onze etalages eens. U vindt er zeker iets 
voor U in. Aangekregen: Nieuwe Stoffen en HANDWERKEN in groote sorteering. 
vrij van punten, en verdere nouveauté's. 

Ook voor Glas, Porcelein en Aardewerk is 
Uw adres: 

Magazijn „LI BELLE 31 

GROOTE KROCHT 11 — TELEF. 2754. H UIS EN 

DECORATIE 
SCHILDERS Fa. K. v. d. MIJE & Zn. 

ZANDV.LAAN No. 341. - BENTVELD 
WILLEMSTRAAT No.31 - ZANDVOORT BVELD Tel 26119 TeL ZANDVOORT 2363 
GLAS en VERFWAREN IflaBBBBBBBBBBBBBBaBBtaMflBaBBMB 

LAAT ONS OOK EENS UW S 

FIJNE WASCH behandelen. 5 

Electr. WASCH-, STRIJK- en ■ 

GLANSINRICHTING „WEST" | 

HOOGEWEG 25 — TELEF. 2591 ■ 

SPECIAAL ADRES VOOR HET BEHANDE- ■ 
LEN VAN GORDUNEN & FLANELLEN S 
SPORTKLEEDING. ■ 

OVERHEMDEN v.a. 20 — BOORDEN 9 et. Jj GASARTIKELE 
RADIO STOFZUIGERS HAARDEN en KACHELS Nog oude kwaliteit — 't VERKOOPBUREAU p. H. TEROL - Groote Krocht 19 - Telef. 2558 

*MM*MtfVWM0IN«V*MBMWIM«M«VIMN^ Paschen 1941 

Paschcn staat weldra voor de deur, en "wie dit 
niet mocht beseffen, kan het nierken aan d-e overal 
in den lande reeds gegeven of nog te geven uit- 
voeringen van Joh. Seb. Bach's Passie muziek- 
uitvoeringen die met even vaste regelmaat en 
zekerheid het naderen van den paaschtijd aan- 
kondigen als de roep van den merel dat van de 
lente. De eerste passie-muziek werd te Leipzig 
in den Vesperdienst van Goeden Vrijdag 1723 (26 
Maart) uitgevoerd. Afgezien van de godsdienstig- 
historische herdenking, dus van den dieperen zin, 
kan Paschen zoo eigenaardig overvloeien in de 
verwelkoming van het voorjaar. Men noemt het 
Paaschfeest dikwijls het feest van vernieuwing en 
brengt dit begrip in verband met het aanschaffen 
van nieuwe kleeding — de textiel-distributie ten 
spijt — en kleedt zich Paaschbest In Zuid-Neder- 
land kent men het werkwoord „Oosteren" hetgeen 
wil zeggen zich naar het Oosten keeren, een 
gewijde handeling bij 't Oud-Germaansche zonne- 
lente feest. Gedeeltelijk veronderstelt men dat 
dit werkwoord samenhangt met de godin Ostara, 
een omstreden figuur uit de mythologie onzer 
voorzaten. Reeds duizenden jaren terug vertelden 
or.ze voorouders aan hun kinderen van de bemin- 
nelijke Lentegodin Ostara, het zinnebeeld van de 
wederopstanding in de natuur. Zij schonk aan de 
menschen eieren als zinnebeeld der vruchtbaar- 
heid; de Ostara-haas, nu Paaschhaas geheeten, 
verkondigde" den menschen haTe nadering. De Ne- 
derlandsche volkskundige J. Rasch zegt, dat het 
Paaschei een zinnebeeld is van de opstanding, in 
de natuur. Op een teekening van den Hoogduit- 
schen kunstenaar H.G. Strick, zien wij dan ook 
„Ostara, het ei dragend". Dit ei is het mystieke 
wereldei, dat Alvader ieder voorjaar aan Zijne 
wereld schenkt, middels Ostara. Uit dit ei treedt 
de kracht, die de natuur doet wedergeboren wor- 
den. Christus is de wederopstanding Gods in 
Zijne Schepping. Hij treedt als nieuwe, goddelijke 
bevruchter in de stoffelijke wereld op. Hij brengt 
een Nieuwe Natuur, n. 1. eene waarin de geest 
vruchtbaarder is en — door vervulling der God- 
delijke Wet — overwint. Onze Dietsche voor- 
ouders beschouwden den haas als een vruchtbaar- 
heids symbool. Hij ging aan de komst van Ostara 
als verschijnsel vooraf. Als onze burchtmaagden 
en eeremoeders vizioenair den haas hadden ge- 
zien, begaven zij zich naar onze gewijde bronnen 
en wieschen zich, om in harmonie te zijn met het 
feest der Lente. 

Misschien is er tusschen deze reiniging onzer 
voorvaderlijke „priesteressen" en het gebruik van 
wijwater als geestelijk reinigings symbool nog 
verband. Het volksgeloof wil, dat wijwater alleen 
van Maartsche sneeuw behoort te zijn. Deze heeft 
de lentezuiverende kracht. Zij opent de hoogere 
geestelijke vermogens, waardoor men „ziende" 
wordt, hier opgevat als „doorzicht krijgende op 
het Lentewonder, of het Christus-opstandingswon- 
der", in de geschapen wereld om ons heen. In ons 
gezicht verstoffelijkt en dus van zonnezuiverheid 
afgevallen, zooals God haar schept, zoo kan - "dit 
Lentewater als sneeuwwater tegen „oogziekten 
gebruikt worden" beweert het volk. Hier treedt 
aan het licht de stoffelijke (materialistische) for- 
muleering van de innerlijke beteekenis, Christus 
maakt ons weer ziende. De wereld had haar 
diepsten nedergang bereikt, zij mocht nu wederom 
tot den Vader opklimmen, de kosmische terugkeer 
tot het Vaderhuis was door de Verlossing, die -in 
de Opstanding haar zege viert, ingeluid. Christus 
is het Leven uit het Kosmische Ei. De Paasch- 
feest-viering staat in nauw verband met de grond- 
gedachte van alle volkeren in de z.g. „Stille Week" 
welke aan Paschen voorafgaat en het zijn wel in 
't bijzonder de vier daaraan voorafgaande dagen. 

De Woensdag staat bekend als Schortel-Woens- 
dag. omdat vanouds in de R.K. Kerken vanaf 
dezen, dag de klok niet meet geluid en het orgel 
niet bespeeld wordt. In vroeger dagen, ook in 
Zandvoort, ging ter vervanging van dat Rlokge- 
beier de z.g. hondenslager rond. Diens baantie 
bestond er natuurlijk uit te willen zorgen, dat de 
kerkbezoekers in hun gebeden en meditaties niet 
gestoord werden door in de buurt blaffende en 
jankende honden. Het doet ons vreemd aan, maar 
het was destijds vooral onder de beter gesitueer- 
den niet ongewoon om zijn hond mee naar den 
kerkdienst te nemen. In oude geschriften kan men 
meermalen teekeningen daaromtrent aantreffen en 
zijn deze ook te bezichtigen in 's Rijks-Prenten- 
kabinet. Ds. F.W. Drijver, de bekende folklorist, 
weet in een vlugschriftie te vertellen, dat de dia- 
ken, die tijdens de preek van zekeren dominee 
Martinus te Epe in de 17e eeuw, collecteerde het 
handvat van den geldbuidel stuksloeg op een 
hond, die hem ineens ter kerke aanblafte (Waar 
was toen de hondenslager??) Dit gewichtige per- 
sonage, de hondenverjager liep dan wellicht door 
de straten met een ratel, vanzelfsprekend bege- 
leid — begeleid in de dubbele beteekenis — door 
de meeloopende en meeratelende lieve dorpsieugd. 

De op Schortel-Woensdag volgende dag is nog 
plaatselijk altijd bekend als Witte-Donderdag. 
Het was op dezen „blanken" dag. dat voorheen 
de Keizer van Oostenrijk 12 oude mannen de 
voeten waschte, een en ander als zinnebeeldige 
herhaling van de ootmoedige handeling van den 
Heiland, die insgelijks zijn discipelen de voeten 
wiesch, uiteraard een volgens Oostersche begrip- 
pen vernederende handeling, daar het een karwei 
is. dat gewoonlijk door slaven verricht werd. In 
Oost-VIaanderen, zien wij deze legende voortleven 
alwaar mar verluid een priester, 12 jongens die 
de apostelen uitbeelden, de voeten wascht. 

Daar is aan deze voetwassching een neven- 
gebruik verbonden n.1. het z.g. Apostelb rokken- 
rapen, hetgeen hieruit bestaat, dat door de gees- 
telijken vanuit de ramen van het gemeentehuis 
stukken brood onder de verzamelde menigte ge- 
strooid worden. Zoo komt in bepaalde streken 
van Limburg op Witten-Donderdag z.g. „Aposte- 
lensoep" op tafel, bij welker bereiding gebruik 
wordt gemaakt van 12. als het zinnebeeldige getal, 
verschillende soorten van groenten. De derde dag 
is Goede Vrijdag, de sterfdag van Jezus. Een 
stroopop, welke de Judas-figuur moet voorstellen, 
wordt in bepaalde dorpen, nog heden ten dage, 
onder veel gedraaf en getier in brand gestoken. 
Evenwel dient men die symbolische terechtstelling 
als men die zoo noemen wil, niet te strikt te ne- 
men. Bij de meest uiteenloopende volken en in de 
verst verwijderde landen treffen we immers het 
gebruik van het (reinigend) Paaschvuur aan, dat 
in wezen, eer dan een brandstapel voor Judas Iskariot, de zon voorstelt, die den verdwijnenden 
winter wegschroeit. Hooger stond de gewoonte 
om eertijds aan gevangenen op Goeden Vrijdag 
kwijtscheldng van hun verderen straf te ver- 
ieenen; de gelukkige gedetineerden, zooals we 
tegenwoordig zeggen, waaraan gratie verleend 
werd heetten Goede Vrijdag-kinderen. In de Zwit- 
sersche stad Zürich kende men een vóór-Pasche- 
lijk gebruik, dat heette: 6 uur luiden. Te beginnen 
met den eersten Maandag na 21 Maart, op welken 
datum immers de lente begint, werden eiken 
avond om zessen de klokken geluid om de men- 
schen aan hun religieuze verplichtingen te ' her- 
inneren. Voorts werd aan den oever van het schil- 
derachtige meertje van Zürich op een 12 el hoogen 
staak een stroopop geplaatst welke met allerlei 
licht ontvlambaar goedje en vuurwerk opgevuld 
was. Op het oogenblik dat dan het „6 uur-luiden" 
inzette, werd de pep ontstoken en spatte onder 
het klokkengebeier uiteen. Oorspronkelijk is ook 
dit een restant van het heidensche zijn-blijdschap- 
uiten over het eindigen van het koude jaargetijde. 
De dag voor Paschen staat algemeen bekend on- 
der dien van stille Zaterdag, daar op dien dag de 
Verlossing plaats grijpt. 

In enkele streken van ons land, werd de Zater- 
dagavond benut om hun blijdschap te luchten over 
het afloop der „mageie weken" vóór Paschen 
door uitbundigheid langs straten en wegen en het 
zingen van daarop toepasselijke liederen, door de 
jongere 1 generatie, 's lands wijs. 's lands eer. In het 
heilige Byzantium, dat tegenwoordig volgens 
Turksch voorschrift Istanboel heet, komen den 
Zaterdagavond voor Paschen, ongeveer een uur 
voor middernacht groote menschenmenigten op de 
been. Iedereen trekt naar de Grieksene Kerken, 
welke bij geen andere gelegenheid in het jaar 
zoo weelderig stralen van het licht. De orthodoxe 
Kerk viert haar plechtigste feest — volgens een 
ceremonieel, dat sedert eeuwen verstard en onaan- 
getast is. En allen voeren een groote waskaars 
mee naar de Kerk die galmt van beurtzangen, 
zonder eenige onderbreking. Van den troon, gaat 
de stoet priesters in hun kostbare gewaden naar 
het altaar dat verborgen is opgesteld, zoodat geen 
oningewijde het kan zien. Gewacht wordt op het 
slaan van het middernachtelijk uur, waarna een 
gemeenschappelijk opstandingsgezang wordt aan- 
geheven. En eerst wanneer de laatste klanken 
van dit lied zijn verstomd, breekt een algeheele 
feestvreugde onder de bezoekers los. De gewel- 
dige menigte verdringt zich voor den Hoogepnes- 
ter, die met zijn drie, door een koord bijeenge- 
bonden brandende kaarsen den geloovigen het 
Paaschfeest brengt. Dan worden alle meege- 
brachte kaarsen aangestoken, want de een geeft 
het vuur doof aan den ander. Maar het is niet 
alleen zaak het vuur te bemachtigen, men moet 
het ook behouden naar huis brengen, want hier- 
van hangen de eerstvolgende 12 maanden gezond- 
heid en geluk van de huisgenooten ai. Daarom 
moet het vlammetje zeer zorgvuldig beschermd 
worden. Istanboel, heeft voor deze plechtigheid 
zelfs een speciale kerk, welke „Pharnar" genoemd 
wordt. In deze kerk heeft de groote gebeurtenis 
enkele uren later plaats n.1. ir, den voormiddag 
van den eersten Paasch-Zondag. Deze kerk met 
haar speciaal ceremonieel is wereldberoemd. 

Waar ter wereld een Grieksch-Katholiek ook 
geboren mag worden, wanneer hij zich gebonden 
mag voelen voor de dogma's van de Kerk. zal hij 
tenminste éénmaal in zijn leven naar de Pharnar- 
kerk gaan, waar de dienst wordt geleid door den 
partriarch zelf. Maar tot den Paaschdienst hebben 
slechts genoodigden toegang. Dezen worden dan 
later door den partriarch in zijn privévertrekken 
ontvangen, waar hij hun zijn zegen geeft en tevens 
ieder van zijn gasten enkele gekleurde paasch- 
eieren als geschenk overhandigt. Op het eerste 
oecumenische concilie, dat in het jaar 325 te 
Uicea werd gehouden, werd bepaald, dat het 
Christelijk Paaschfeest gevierd zou worden op den 
eersten Zondag na de eerste volle maan die volgt 
op de lentenachtevening ('t oogenblik waarop 
nacht en dag even lang zijn). Volgens de astro- 
nomische berekening kan Paschen nooit vroeger 
dan 22 Maart en nooit later dan 25 April vallen. 
De vroegste datum, 22 Maart viel in 1818 en zal 
niet eerder dan in 2285 weer voorkomen. Wat 
een late Paschen betreft, zoo hebben wij daar- 
voor een betere kans, want in 1943 valt Paschen 
op den uitersten datum, op 25 April. 

Vernieuwing. Als het waar is dat de Paasch- 
gedachte zich historisch in materialistischen zin 
culmineert ten aanzien van het herboren worden 
van datgene wat was en allengs door den tand 
des tijds verbleekt, dan hopen wij zeer dat het a.s. 
Paaschfeest 1941 wordt ingeluid met het vaste 
voornemen van geheel het menschdom in 't alge- meen en door onze Nederlandsche bevolking in het 
bijzonder, om een nieuw kleed aan te doen, ten- 
opzichte van onze vastgeroeste begrippen bij het 
beoefenen van rechtvaardigheid, naastenliefde enz. 
enz. op zoo velerlei gebied. Vóór alles eendracht 
door rechtvaardigheid ! Want eendracht kan 
slechs worden gesticht op den bodem van recht- 
vaardigheid! Zoo hopen wij dal de Paasch-bood- 
scliap in relegieuzen zin wordt ontvangen tevens 

èn uitgelegd èn uitgeleefd. Dan kan eenmaal 

in de annalen onzer geschiedenis wellicht worden 
geboekstaafd: „Paaschfeest 1941 luidde het begin 
ïi, van liet onwrikbaar voornemen van het Neder- 
landsche Volk om af te leggen alle onverdraag^ 
zaamheid, naijver en laster, op te bouwen wat 
misdadig en zorgeloos was afgebroken of welbe- 
wust vernield in meer dan één opzicht". 

Nogmaals, vernieuwen en verdiepen wij ons ten 
aanzien van datgene' wat achter ons ligt. Zien wij 
niet achter ons. want dan zouden wij verstarren 
en als de vrouw van Lot een zoutpilaar gelijk 
worden. 

Nog heeft ons Volk een kans om zich te her- 
orienteeren. Onder den drang der omstandigheden 
heeft ons Volk nog steeds inderdaad daarvoor een 
kans. Immers toclr heeft de Rijkscommissaris voor 
de bezette Nederlandsche gebieden niet meer- 
malen in toespraken verzekerd dat de politieke 
wilsvorming in ons land uitsluitend een zaak van 
de Nederlanders zelf is? 

Begrijpen wij den tijd, die onafwendbaar zich 
aan ons opdringt om paraat te zijn voor de zich 
aandienende nieuwe bestaansproblemen goed. dan 
hebben wij ons schouder aan schouder in te stel- 
len op het nemen van maatregelen vóór dat die 
tijd ons overrompelt. Velen van onzen Vblks- 
genooten begrijpen blijkbaar nog niet, dat met veel 
en velerlei, waarmede wij waren samengegroeid. 
moet worden afgerekend. Men moet ten zeerste 
daarmede rekening houden bij het nemen van een 
nieuwen koers niet alleen, doch bovenal de wil 
toonen om de noodzakelijkheid daarvan te be- 
grijpen. Zoo dikwijls toch begrijpen wij niet wat 
wij willen, en willen wij niet wat wij niet begrij- 
pen. Houden wij dan steeds het oog gericht op 
de onomstootelijke waarheid, die gelegen is in 
deze simpele woorden: „In het heden ligt het ver- 
leden en in het nu wat worden zal". GOEDE VRIJDAG. 

O, om nu te knielen 

Jesu, aan Uw voet 

danken, stil te danken 
voor Uw liefdegroet 

Trek o God. mijn handen 
uit het aardsch gewroet, 
doe Uw licht ontbranden, 
vast in mijn gemoed. 

Uit doorboorde voeten 

druppelt heilig bloed 

Jesu, in Uw wonden 
zij mijn ziel behoedt. Ria Draak — Groenveld. 25 JAAR IN DIENST DER POLITIE. 

Op 15 April 1941 herdenkt onze vroegere 
plaatsgenoot de heer T. Flapper, thans gemeente- 
veldwachter te Schagen den dag, dat hij 25 jaar 
geleden in dienst trad bij de gemeentepolitie. 

WIJDINGSDIENST. 

Vrijdagavond 11 April, wordt in het gebouw 
Brugstraat een Wijdingsavond gehouden, die ge- 
leid wordt door den heer A. Elffers Azn. De ge- 
mengde zangvereeniging „Credo Canto" onder 
leiding van Felix de Nobel zal haar medewerking 
verkenen door de uitvoering van de „Matthaus 
Passion" van H. Schütz. BRONKHORST 

heeft nog 

OVERSCHOENEN 

(ook enkele groote maten). 

Heeft II een BON? 

Koopt dan nog een paar stevige 

SWIFT si BOBiUsÉeiCB 

BRONKHORSTs Schoenenmagazijn 

H A L T E S T R A A T 21. op het hoekje. ZONDER ANTENNE 
en ZONDER AARDE 

speelt de allernieuwste 

PHILIPS RADIO 

tegen de uiterste populaire prijs van 
f 79.—. • Komt U eens vrijblijvend 
luisteren en U zult verstomt staan 

HENK SCHUILENBURG 

DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 
Alléén 

Groote Krocht 5-7 

Telefoon 2974 


Verder zijn wij ruim gesorteerd 
in Rijwielen, Rijwielonderdeelen, 
Banden, Electra Materiaal, Gloei- 
lampen, Batterijen enz. E BOS ö ZONEN 

Haltestraat 28 - Telef. 2112 
Haltestraat 62a - Telef. 2290 Heden prima Andijvie 

10 et. per pond 

Snijboonen 16 et. 

Spercieboonen , . , . 18 et. 

Alles speciaal eigen inmaak. 
.Verder iedere das Versche groenten. Godsdienstoefeningen 

' NED. HERV. GEMEENTE. 

Goede Vrijdas: v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP. 

Openbare Belijdenis, 
n.m. 6.30 uur: Ds. D. TROMP. 

Bediening van het H. Avondmaal, 
ïe PaaschdaE v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP. 
, Om 12 u. Zondagsschool i.d. Wilhelminaschool. 
2de PaaschdaK v.m. 10 uur: 

Ds. Ch. DE BEUS van Overveen. 
Aerdenhout (Jeugdgebouw Leeuwerikenlaan). 
1ste Paaschdasr v.m. 10.30 uur: 
C.A.F. van STIPRIAAN LUïSCRJS. Hubpredilcer. 

Gereformeerde Kerk (Julianaweg, hk. Emmaweg). 

Vrijdag 11 April. Goede Vrijdag, n.m. 8 uur: 

Dr. N. A. WAANING. 

Zondag 13 April: v.m. 10 en n.m. 5 uur: 

Dr. N.A. WAANING 

Gereformeerde Kerk in H. V. (Brederodestraat). 

Goede Vrijdag n.m. 7.30 uut: Ds. P. v.d. VLOED. 

Heilig Avondmaal. 
Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. P. v.d. VLOED, 
n.m. 5 uur: Ds. P. v.d. VLOED. 

PAROCHIE v.d. H. AGATHA. 

Zondag 13 April. Hoogfeest van Paschen. Her- 
denking v.d. Verrijzenis van Onzen Heer Jezus 
Christus; Algem. H. Communie van de Edelwacht 
onder de H. Mis van 9 uur; om 10.30 uur de 
Plechtige Hoogmis met assistentie; onder alle 
H.H. JVlissen collecte voor onze arme parochie- 
kerk, welke op dezen hoogen feestdag bijzonder 
| in uwe milddadigheid wordt aanbevolen: van 5-7 
I uur gelegenheid om te biechten; om 7 uur Plech- 
tig Lof met feestpredicatie door den Eerw. Pater 
Capucijn (lied 30). 

Maandag, 2e Paaschdag, geen verplichte Zondag, 
maar het is de wensch van de H. Kerk dezen dag 
toch als Zondag te vieren, daarom de H.H. Missen 
als op Zondag, n.1. om 7.30, 9 uur en 10.30 de 
Hoogmis; collecte voor onze kerk: om 7 uur Lof 
met rozenhoedje (lied 106). 
Dinsdag, om 8 uur Congregatie v.d. Meisjes. 
Woensdag, om 7.30 uur Lof ter eere v.d. H. 
Joseph met rozenhoedje (lied 59). 
Donderdag, om 8 uur Congregatie v.d. Dames. 
Zaterdag van 5-9 u. gelegenheid om te biechten. 

Ned. Prot. Bond, (Gebouw Brugstraat 15). 

Vrijdag 11 April n.m. 7.30 uur: Wildlngsdienst, 
de heer A. ELFFERSAzn. Credo Canto zingt de 
Mattheüs Passion van H. Schutz. 
Zondag 13 April v.m. 10.30 uur: 

de heer A. ELFFERS Azn. 
Geen Zondagsschool. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 

Zondagmiddag 3 uur samenkomst in de Oude 
Bewaarschool aan den Duinweg. 
Spr. J.W. van Zeijl. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O. S. S. 
Handbal - Secr. P. v. Schuilenburg - Gr. Krocht 5. 

Programma voor Zondag 13 April a.s".: 
Heeren: Olympia H — O.S.S. aanv. 11 uur. 

De heeren vertiekken om 9 uur per fiets en 
stappen in Haarlem op de bus. Komt allen op tijd ; 
we hebben Zondag i.1. ondervonden, welk een 
voordeel daarin zit! 

Onze Dames verspeelden Zondag hun laatste 
kans op de bovenste plaats, door met 9-1 van 
B.G.V. te verliezen. Liet het zich .in de eerste helft 
nog aanzien, dat B.G.V. het zeeï- zwaar zou krijgen, 
na de rust was O.S.S. hopenloos de kluts kwijt en 
verloor dan ook verdiend hoewel de uitslag eenigs- 
zins geflatteerd is. 

De heeren hebben wederom getoond, in welk 
een uitstekende vorm zij momenteel zijn, door de 
kampioenspretendent .Concordia (Zaandam) op zulk 
een uitstekende wijze partij te geven, dat deze 
het met moeite tot een gelijk spel kon brengen. 
Van" het begin afaan pakte O.S.S. flink aan en had 
al spoedig succes, door een mooi doelpunt van Balledux, dat echter om onbegrijpelijke' redenen 
door den scheidsrechter, den hr. Honig, werd afge- 
keurd. Hierdoor niet ontmoedigd werd weer aange- 
vallen, doch 't Ie doelpunt kwam toch van de gast- 
heeren, di» door middel van een 4-meter worp de 
leiding namen. Fel kwam O.S.S. nu opzetten. Uit- 
stekend samenspelend ging de voorhoede, waarin 
vooral Schaap en Bohemen uitblonken, steeds 
weer opnieuw ten aanval over en succes bleef 
dan ook niet uit. Achtereenvolgens werd de> stand 
nu 1-1, 1-2. 1-3, 2-3, 2-4, met welke laatste stand 
de rust aanbrak. Doelpunten werden in de eerste 
helft gemaakt door Balledux, Bohemen en Schaap 2. 

De tweede helft was wel een pendant van de 
eerste. O.S.S. werd geheel in de verdediging te- 
ruggedrongen, doch ons backstel, in hechte samen- 
werking met de middenlinie met spil Maaswinkel 
aan 'het hoofd, en de ietwat teruggetrokken bin- 
nenspelers. gaven geen kamp en wisten steeds 
weer opnieuw het gebied te zuiveren. Vermeld zij 
hier tevens dat doelman Koper uitstekend op 
dreef was en zeker lijkende doelpunten op onna- 
volgbare wijze uit zijn doel hield. Ook de voor- 
hoede gaf den strijd niet op en trok. steeds als zij 
de kans kreeg, ten aanval. Onze schutters konden 
echter het doel niet meer vinden, wat van de 
tegenpartij niet gezegd kon worden. Tweemaal 
wisten zij nog te doelpunten en met deze stand 4-4. 
kwam het einde van een forsclien, doch sportief ge- 
speelden wedstrijd. 

Dames en . heeren vergeet Uw trainingsavond 
niet. lederen Dinsdag kwart over 7 op het veld. DE ZEE. , 

Gisteren nog zoo wild-bewogen. 
Met holle kaken en wreede monden. 
Vol vraatzucht, een. schip te mogen 
Smijten op de schuimend witte gronden. 

Vandaag ligt zij daar zoo blauw 
En streelt het gele zand. 
De vleeschgeworden trouw. 
Geen muil hapt naar het strand. 

Geen gelaat zal haar ooit blijven. 
Geen weer en ook geen licht. 
De eeuwige winden schrijven 
Hun spel op haar gezicht. 

Peter van Sandevoerde. 

Lentemaand 1941. 

NEDERLANDSCH AGRARISCH FRONT. 

Naar wij vernemen zal a.s. Woensdagavond 16 
April in „Ons Huis" een groote vergadering wor- 
den gehouden uitgaande van de afdeeling Zand- 
\ oort van het Nederlandsch Agrarisch Front. 
Door verschillende sprekers zal hier een uiteen- 
zetting worden gegeven, wat het Ned. Agr. Front 
is t.n wat het in de toekomst beoogt, in verband 
mot de \ oedselvoorziemng van het geheele Neder- 
landsche Volk. In groote trekken zal het velen 
reeds bekend zijn uit de groote bladen, dat het 
Ned. Agrarisch Front, kortweg N.A.F, genoemd, 
den Rijksvoedingsstand voorbereidt en een orga- 
nisatie is, die met uitschakeling van elke politiek, 
ieder, die bij de voedselvoorzienng betrokken is, 
gelijkberechtigd in hare organisatie opneemt. Een 
en ander zal U op dezen avond door twee bij uit- 
stek deskundige sprekers nader worden verklaard 
en is het te wenschen dat ieder, die bij de voed- 
selvoorziening nauw betrokken is, deze lezing zal 
bijwonen, aangezien de uiteenzetting van zeer 
groot belang is te achten voor Bakkers, Slagers, 
Groente- en Aardappeltelers en handelaren, Melk- 
boeren, varkensmesters enz. 

Wij verwijzen tevens naar de advertentie voor- 
komende elders in dit blad en hopen volgende 
week nader uitvoerig op een en ander terug te 
komen. 

OPENING WANDELPARK. 

Zondag 13 April zal het Kostverloren Wandel- 
park officieel geopend worden. Zij, die met de 
Paaschdagen Zandvoort bezoeken, kunnen dus 
tevens profiteeren • van een wandeling door dit 
mooie gedeelte van Zandvoort's omgeving. Voor 
de kinderen zijn er verschillende volières met vo- 
gels; ook konijnen en marmotten. Verder de vijver 
met eenden en ganzen en niet te vergeten, de" 
ruime speeltuin. PASCHEN. 

Vader, U wil ik belijden: 
Gij alleen zijt onze God! 
Gij wilt onze ziel bevrijden, 
in Uw handen rust ons lot. 

Vader, die Uw Zoon liet sterven 
zulk een smadelijken dood, 
Gü doet ons den Hemel erven, 
dien Zijn Pascha ons ontsloot. 

Sterft nu licht en vreugd tegader 
sleurt thans donk're angst ons mee. 
naar Uw Paschen voer ons, Vader 
uit deez hof. Gethzemané. 

Ria Draak — Groenveld. 
van zware kleigrond 

Gekeurd en ongekeurd 

VAN DEÜRSEN'S Het adres 

van vertrouwen 

sedert 1851 aardappelbedrijf 

Kerkplein 8, telefoon 2274 Vanwege een beperkte hoeveelheid Consumptie- 
aardappelen verzoeken wil onze Cliënten vroeg- 
tijdig te besteilen om teleurstellingen te voorkomen Beide Paaschdagen 
GESLOTEN. TOONEELVEREENIGING „PHOENIX". 

Onder auspiciën van het Comité der samenwer- 
kende Zandvoortsche tooneelvereenigingen gaf 
..Phoenix" Zondagavond 6 April een zeer goed 
geslaagde opvoering van „Op 't kantje af', come- 
die in drie bedrijven door jfohan Fabricius. 

Hoewel hee hoogtepunt van dit tooneelspel in 
het derde bedrijf ligt. was het eerste bedrijf door 
het uitstekende spel van de heeren J. Roukens en 
J. Weber minstens zoo interessant als. het derde. 
Dat wil niet zeggen, dat de andere medespelendeti 
geen goed spel leverden. Integendeel, doch vooral 
het begin van het lange derde bedrijf was eenigs- 
zins gerekt. Het laatste gedeelte, dat in hoofdzaak 
werd gespeeld door den heer Roukens en Mei. 
A. Bleesing was weer zeer goed. Mej. A. Bleesing 
die we wel eens eerder in een klein rolletje op de 
planken hadden gezien, toonde dezen avond door 
haar vlotte en levendige spel, dat zij ook een 
moeilijke hoofdrol uitstekend weet te vertolken. 

Mej. S. van Orden, debuteerde Zondagavond in 
de rol van Dora, het coquette vrouwtje van Alex- 
ander Watering. Hoewel ze zich nog niet direct 
thuis voelde op het tooneel, was haar spel toch 
zeer goed. Voor „Phoenix" is zij zeker een groote 
aanwinst. 

Ook mej. T. Balkenende behoorde tot de debu- 
tanten. In haar sympathieke rol van de oude 
dienstbode Clara, droeg zij zeker veel bij tot het 
algemeen succes. 

Het spel van den heer P. Dekker, als de afge- 
meten regeerings referendaris, voldeed zeer goed. 
evenals dat van den heer T. Dhooge in de kleine 
rol van Augustus, de huisknecht. En — lest-best 
een uitvoering van „Phoenix" zonder mevr. A. 
Bleesing kunnen we ons haast niet meer indenken. 
Dezen keer had zij de rol te vertolken van de 
stokoude, wereldwijze grootmoeder Goedhaven en 
zij deed dit zoo goed, dat zij in het tweede bedrijf 
zelfs een „open doekje" kreeg. 

VREEMDELINGENVERKEER 
WORDT IN ANDERE BANEN GELEID. 

Ten departemente van Volksvoorlichting en 
kunsten is Zaterdag een belangrijke bijeenkomst 
gehouden van belanghebbenden op het gebied van 
het vreemdelingenverkeer, die daartoe in breeden 
kring door den Secretaris-Generaal Dr. T. Goede- 
waagen waren uitgenoodigd. De Secretaris-Gene- 
raal hield een toespraak waarin hij het reizen en 
toerisme als een cultureele ontspanning schetste. 
Het ligt in het voornemen over te gaan tot stich- 
ting van een centraal en stevig propagandalichaam 
en de Algemeen» Nederlandsche Vereeniging voor 
Vreemdelingenverkeer daarin een - groote rol te 
doen spelen. Waar onze badplaats ten nauwste 
verbonden is met dit nieuwe streven komen wij 
in een volgend nummer daarop nader terug. NOODHULP gez. v. 8-2; aanmelden na 
8 uur." Oranjefkt 33. FotohandelJ.SMlT 

Rolfilms 

Kleinbeeldfilms 

Cinefilms 

Nieuwe collecties 

A FOTO-ETUI's 

• ALBUMS 

m LUSTEN 

w STANDAARDS 

ONTWIKKELEN - AFDRUKKEN - VERGROOTEN HET ADRES 

voor GOED schilderwerk is 

Firma KEUR & ZOON 

TRAMSTRAAT 5 - TELEF. 2979 Zoowel voor Uw inkoop als Uw ' verkoop van 
Meubelen en andere goederen is er maar één 
adres, en wel de bekende zaak 

GROOTE KROCHT 20 — TELEF. 2164. 

N.V. S. WATERDRINKER Versche Champignons 
Versche Aardbeien _ 
Versche Asperges 
Heerlijke Zoete Druiven 

KEMP'S Fruïthandel KERKSTRAAT 35 TELEF. 2452. LENTETIJD - SCHQQNMAAKTBJD 

VERNIEUW UW INTERIEUR en koop een mooie en solide 
LAMPEKAP. U krijgt WAAR voor UW GELD. 

KE 

heeft een groote sorteering van de nieuwste modellen in zijde en perkament. 

Nll ÏQ hpf fïïd uw electrisch materiaal te controleeren en 
mu «o iioi iijw te vervangen> Wij hebben nog een uitge- 
breide collectie van alle electrische apparaten: GLOEILAMPEN, 
STOPCONTACTEN, STEKKERS enz. enz. 

U VRAAGT EN WIJ LEVEREN Groote Krocht 30-32-36 

TELEFOON 2 6Q.3 Kledingmagazijn Fa. v. HENSEN 

GROOTE KROCHT 23 — . TELEF. 2574.- 
COUPEUR -" BONTWERKER. 

WQft uitsluitend ENGELSCHE STOFFEN 
11/11 voor onze maatafdeeling. 

KQQ PRIMA FOURNITUREN en behoorlijke 
prijzen - Pasvorm als steeds - Correct. 

Niet voor niets leveren wl] veel op recommandatie. 

. WINPRÜ WINDJACKS 
in proofed poplin. 

Ontvangen: Partijtje Manchester Joögenspakken, 
met korte broek. Leeftijd 8-14 laar. T E L 2 3 4 zandvoort 
Vrijdag 18 April 1941 13e Jaargang No. 19 
Priis der Advertentiën van 1—5 regels ƒ1.— 

Elke regel meer.. ƒ 0.20 (bij abonnement korting.) 
Abonnementsprijs: 75 cents per drie maanden 
Losse Nummers 10 et RJSET BADGASTEfiL'.JST 

Verantwoordelijk Hoofdopsteller: Zeestraat 52 
Opstellers : P. DEKKER en J. A. STEEN .Ir. UITGAVE: V. J. VAN PETEGEM'S DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr. 11 -Tel. 2793- Postgiro: 67851 

Correspondentie-adres : 
DE ZANDVOORTER : ZANDVOORT De nieuwe tijd. 

(Van onzen hoofdopsteller.) 
Nederland en het Nederlandsche volk, gaat een 
nieuwe phase in zijn geschiedenis tegemoet. Hoe 
wij die phase tegemoet gaan hangt geheel van 
onszelf af. Indien wij ons thans door een eenheid 
weten samen te binden en door die bezielende ge- 
dachte worden geleid, dan kunnen wij een schoone 
toekomst te gemoet gaan. Deze bezielende ge- 
dachte moet door onze volksgemeenschap in haar 
geheel worden opgenomen n.1. dat wij allen gelijk- 
waardig zijn, doch daarnevens verplicht onze 
zedelijke en materieele krachten in dienst te stel- 
len van de toekomst en het bestaan van ons 'ge- 
meenschappelijk vaderland. Dit vaderland geeft 
aan allen een geborgenheid binnen eigen gemeen- 
schap, sociale en economische rechtvaardigheid en 
een gelijke kans op levensgeluk. En het is de 
eerste taak van allen die zich als leiders van ons 
volk aandienen of reeds aangediend hebben deze 
bezielende- en- bindende gedachte als basis te ge- 
ven voor 'de nationale wederopstanding. Juist nu 
Nederland niet zelfstandig is, zal 't velen mis- 
schien duidelijk moeten worden gemaakt, dat ons 
land eenmaal weer vrij en zelfstandig worden zal 
onder een regeering, die haar taak tenopzichte 
van de volkeren van het nieuwe Europa begrijpt. 
Hoe die regeermg er uit zal zien is een probleem 
van latere orde. Dat we in het verleden op den 
verkeerden weg waren in meer dan een opzicht 
staat wel voor een ieder vast. In dit blad is meer- 
malen daarop gehamerd. Talrijke regeeringsmaat- 
regelen, hoe goed bedoeld, waren flagrand in 
strijd met een gezond regeer-svsteem. Het was 
pappen en nathouden. De 52 verschillende poli- 
tieke vertegenwoordigende partijen en partijtjes 
vochten als om strijd naar aanzien en macht. 
Dat was op politiek terrein. Op geestelijk ge- 
- bied was liet eveneens zoo gesteld. 

Een bindende gedachte was nergens, te onder- 
kennen. Van één ding kunnen we zeker zijn. n.1. 
dat het gebazel en geleuter over! het versene ka- 
detje en over de vraag of men gesteunde werk- 
loozen aan het sneeuwoprmmen mag zetten, voor- 
bij is. Ook is voorbij het ons volk onteerende 
gebazel in de Tweede Kamer over de dappere 
ongehoorzaamheid en zuilen wij geen communis- 
tische, naar Boven'-Digoel verbannen inlanders 
meer tot Nederlandsen Volksvertegenwoordiger 
kiezen of ons belache.lijk maken met- een „Had-je 
me-maar" candidaat te stellen voor het parlement. 
Ook de tijden van een Barmat en een Mannheimer 
met al de daarbij behoorende luchtjes en gewitjes 
zijn voorbij en ten slotte zullen wij ons ook niet 
meer te schamen hebben voor gebeurtenissen als 
het wegvoeren van onzen gouverneur op Curacao 
door een Venezolaanschen bandiet of de muiterij 
op de Zeven Provinciën. Dat alles he'eft afgedaan 
en dat is maar goed ook, want het waren alle 
uitingen van een democratie, die daarop geen aan- 
spraak kon maken, doch .lamlendigheid. Thans is 
het vrijwel af met de werkloosheid, de kanker van 
"een gekweekt systeem dat de kiemen van verrot- 
ting in zich droeg. Met een pennestreek heeft de 
bezettende overheid daar- een einde aan gemaakt, 
al moest ook later hier en daar bijgevijld worden. 
De werkloosheid die al jaren als de 'kanker aan 
ons volksbestaan vrat, was zoowel bij de werk- 
loozen als anderen een doorn in het oog. In het 
oude systeem was het een eenenmale- onmogelijk 
aan alle -handen werk te geven en daar men de 
menschentoch ook niet van honger en ellende kou 
laten. omkomen, moest men ze wel van overheids- 
wege steunen. Maar niemand bewonderde het sy- 
steem, dat tenslotte beroepswerkloozen kweekte. 
Iedereen ergerde zich aan het lanterfanten op de 
hoeken der straten van gezonde, krachtige jonge 
mannen, die niets "anders te' doen hadden dan te 
luisteren naar de opruiende inblazingen van on- 
verantwoordelijke elementen, maar niemand 

wist een beter systeem en dus ging men voort de 
niillioenen weg te smijten, zonder daarvoor eenige' 
tegenprestatie te ontvangen. 

Naar een nieuwe eenheid. 
Om dezelfde reden — het niet kennen van een 
beter systeem — kweekten wij met zorg onze 
groenten, ons fruit, onze bloembollen om deze 
daarna op den mestvaalt te deponeeren. Ook die 
tergende dingen zullen wij niet meer zien terug- 
keeren. Maar hoe het wel zal worden is voor- 
loopig een open vraag. Deels hangt dit van ons 
Volk zelf af. De bezettende overheid heeft meer- 
malen als haar meening kenbaar gemaakt, dat zij 
zich niet wenscht te bemoeien met de inrichting 
van onze eigen huishouding, mits op eene loyale 
samenwerking kan worden gerekend. ' " 
Hoofdzaak is dat vóór alles het Ned. Volk zijn wil 
toont om elkaar te begrijoen en verschillen tracht 
te overbruggen. Is het nu eenmaal onafwendbaar 
dat ons staatsbestel geheel en al od de helling 
moet gebracht, even onafwendbaar is het dat de 
eenheid onder ons volk met alle mogelijke stuw- 
kracht wordt opgevoerd. Niet alleen in politiek 
opzicht, doch ook op geestelijk -terrein. De school- 
strijd heeft al onnoemelijk veel pennen in bewe- 
ging gebracht om de ongerijmdheid te belichten 
van het separatisme op dit gebied. Maar de 
hoofdoorzaak opzoeken van deze verdeeldheid is 
vrijwel achterwege gebleven, met als gevolg dat 
de eenheids-gedachte in ons volk werd gesmoord 
en dat men -er lustig op voortborduurde om tegen- 
stellingen bij het opkomend geslacht te kweeken. 
Wij hebben verleden jaar in dit blad vermeld, dat 
in Haarlem, volgens gegevens uit de lijst van -Jlujy* 
Van onze uitkljkpost. 

Deze netelige kwestie raakt 
het buitendorpsche deel van 
onze lieve, werkzame bevolking 
De lieden, die men bij dag en 
dauw langs de stille Zandvoort- 
sche straten kan zien vliegen, 
linker hand restantje brood, 
rechter hand hoed, tusschen 
kin en borst zoo mogelijk nog 
een ochtendblad geklemd. De 
üeden, die vroeg-opgestane. 
kleine kinderen iederen morgen 
weer in verrukking brengen 
met hun wedloop tegen de 
Spoorwegen en de tram. 
De lieden, die bij vroege honden hun eerste ge- 
blaf uitlokken. De lieden, die dan eindelijk met één 
voet op het perron nog en een voet op de tree- 
plank van de wegrijdende- tram of trein het 
vaak weerkeerende sportieve genoegen smaken 
van „hem" gehaald te hebben. De lieden, die dan 
eenige kilometers verwoed zitten te hijgen ten- 
einde hun ademhaling te regelen. De lieden, die 
ie desondanks nooit zal hooren zeggen dat ze ei 
de pè in hebben op Zandvoort te wonen. De 
lieden die vast en zeker ook nooit vijf minuten 
eerder op zullen staan. De lieden, die er eigenlijk 
ook wel tuk op zijn om iedeten morgen zoo'n 
ochtendsprintje te nemen. Br is een schaduwzijde, 
zcoals bij de meeste sporten het geval is. ie kunt 
„hem" ook missen. En dan ben je min of meer 
zuur, want dan staan er altijd eenige menscheu 
voor de ramen te lachen. Fijntjes, begrijpt u ;ne 
goed. niet uitbundig, maar net genoeg om er de 
smoor in te krijgen. En de immer vroege melk- 
boer kan zoo heerlijk zeggen, zoo ijskoud: „Net 

gemist, meneer " ... „ 

Goed, deze lieden geldt dit praatje. We kennen 
hen, juister, men kent óns als forensen. En wij 
vormen een belangrijk gedeelte van Zandvoort. 
We halen het elders en brengen het hier. Velen 
halen het hier en laten het hier. Dat is geen voor- 
uitgang, het niveau blijft hetzelfde. Het verschil 
in niveau komt van onzen kant. Vanzelfsprekend 
worden de forensen dus' gewaardeerd. Ik behoor 
er zelf trouwens ook toe. Vandaar- dat ik U een 
en ander nauwkeurig kan vertellen. Wij hebben 
zoo onze moeilijkheden.' Heel andere moeilijk- 
heden dan die ik u in het begin van dit illustere 
artikel schilderde. Wij treinmenschen hebben het 
heelemaal niet eenvoudig. Wij zijn gevoelige men- 
schen en het Spoor houdt daar geen rekening mee. 
Eerst wordt de prijs van onze trajectkaarten 
verhoogd en vele vrienden deserteerden naar de 
tram. Het is zeer onprettig, dat we nu méér 
moeten betalen, maar goed, we moeten er iets 
voor over hebben in Zandvoort te wonen. We 
hebben dat dan ook en bovendien is de trein nog 
immer sneller. Toegegeven. Maar ik zei, dat wij 
Zandvoortsche forensen — ik voeg het bijvoeglijk 
naamwoord toe. omdat' er wel degelijk een 
verschil is tusschen ons en de forensen uit Over- 
veen bijv. Dat is wee'r een heel ander slag volk. 
Het landklimaat doet zich daar al gelden. De 
Overveeners zijn voornamer, ze verbeelden zich 
dat tenminste. Zij dragen hun tasschen ietwat 
anders, wat deftiger dan wij, ze eten niet in den predikbeurten in de Stads-Editie, op Zondagmor- 
gen een 38-tal gelegenheden openstonden om de 
leer van het Protestantisme te kunnen beluisteren 
en alhoewel sindsdien in 't gemeenteblad der Ned. 
Ilerv. Kerk te Santpoort een pleidooi werd ge- 
houden voor de stichting van „de Nederlandsche 
volkskerk", waarin alle protestanten ziin vereenigd 
en waarin „kerken, kerkjes, vereenigingen van 
"sëeten enz. worden saamgesmolten, is er nog niets 
veranderd dat er op duid. dan men die' richting 
denkt in te gaan. Integendeel. Wel zijn er rem- 
mende klachten -aan het werk getogen om ver- 
nieuwingen en met den tijd vastgeroeste gewoon- 
ten te remmen. Zoo schrijft Ds. Ruitenberg in „Tijd 
en Taak": „Is zulk een volkskerk, geschapen naar 
liet voorbeeld van wat zich misschien in het poli- 
tieke leven voltrekt, zoo begeerenswaardig? De 
voorsteller vergeet z.i. dat, wie de kerk naar de- 
zelfde soort wetten beoordeelt „als der staat, haar 
vermoordt". „Er is" zeg|t hij „thans ontzettend veel 
menschelijkerwijs gesproken, beslissend veel aan 
gelegen om bij 't zoeken naar kerkelijke eenheid ons 
niet de wegen te laten opdringen die 't volk moet 
gaan. -Bovendien: hoe zou dat moeten gaan? Door 
ingrijpen a la Koning Willem 1 in 1816? Daarvoor 
zouden alle kerken passen. En terecht"! 

„Wie nu, speculeerend op verandering in 't 
staatsbestel en onder dwangvoorstelling van de 
noodzaak daarvan, tot een Protestantsche een- 
heidskerk opwekt", aldus Ds. Ruitenberg, „ont- 
kent den zin van wat historisch is gegroeid en 
eveneens van wat in de tegenwoordige kerkfor- 
matie aan eenheidsverlangen is levend. Niet on- 
der den drang van buitenlandsche politieke om- 
standigheden, maar doordat reeds lang beseft 
werd, en nu hartstochtelijker dan ooit beleden zal 
worden, dat de verscheidenheid alleen dan niet 
lloodelijk is, wanneer men zich van zijn eenheid 
bewust is. Het zoeken naar die eenheid is echter 
iets anders dan het organiseeren van een hutspot 
kerk. Het is een moeizame arbeid, die zich over 
lange jaren zal uitstrekken. 

(Wordt vervolgd). trein en zij zijn als ze druk zijn nog ergerlijker — 
ik zei, dat wij Zandvoortsche forensen zoo onze 
gevoeligheden hebben. Zoo zijn we gewend aa.n 
Dieseltreinen. Komt daar nu op een kwade morgen 
een erg klein „gewoon" electrisch treintje voor 
in de plaats, waar we zoo noodig nog in kunnen 
staan ook — eerste en tweede klas dienen leeg te 
blijven in ieder geval — dan zijn we uit ons hum. 
Zoo zijn wij. 

Vandaag hebben we het getioffen. Er stapte 
een moegeslagen dames-hockevelftal in. Leuke 
frissche snoeten, die ie doen vergeten dat er er- 
gens een weiland ontgrast is — overigens kan dat 
geen kwaad want er is gebrek aan akkerland. 

Deze meiskes komen echter niet ineer in dit, 
mijn stuk voor. Ze vormen een lief decor. Ze 
gaan alleen mee genieten van het volgend zeer 
ingewikkelde vraagstuk: Wanneer staat men in 
den trein op? Dit geldt ook voor de tram-reizigers. 
Hoewel ik de tram-menschen niet mag, omdat ze 
geen gevoel voor tempo hebben, geen gevoel voor 
het rhytme van den tijd. ga ik er toch mee accoord, 
dat ook zij dit overigens specifieke trein-stukje 
le7en. 

Men staat in den trein op als men op de plaats 
van bestemming is aangekomen. Logisch en vat- 
baar. Maar nu behoort men volgens de beleefd- 
heid en volgens Amv Groskamp-ten Have — die 
alles daaromtrent weet en het etiquette 
noemt — ook in andere gevallen op te 
staan. Wij zitten dus in 1S.30 en wachten met 
ongeduld en honger tot het zoo laat is. Decor 
voorgenoemde hockeymeisjes. Er komen meer 
messenen dan er zitplaatsen zijn. De werklooze 
Sclieveningsche- en Katwijksche haringpakkers 
zouden hier wellicht emplooi kunner, vinden. In 
ons „loopje" — zwinnetje tusschen twee rijen 
banken — staan alleen mannen. Een jongmensch 
heeft plaats gemaakt voor de eenige dame. 
. -Voor óames staat men op. .Hoeft met over ge- 
twist te worden, hoewel het niet zoo logisch is 
als het op het oog wel lijkt, .laren hebben ze 
gevochten voor gelijkschakeling. Ze moesten de- 
zelfde rechten hebben als de mannen. .Te hebt 
vrouwen die zich voordoen als man-wijven, vrou- 
wen waarmee je je als man niet graag zou meten. 
Maar de beleefdheid eischt dat je opstaat. Men 
neemt het daar niet al te nauw mee. Men taxeert 
de vrouw waarvoor men opstaat. Dat is fout. Men 
staat op. voor een vrouw,, niet speciaal voor een 
mooie vrouw Er staat ook een oud mannetje. Er komt een 
jonge maagd. Vermillioen lippen, bijgetipte wenk- 
brauwen enz. Het beste bewijs dat we als land 
van schilders nog lang niet hebben afgedaan. Een 
wolk van bloemengeur, vroege bloembollenvelden. 
Niettemin een lief kind met een prettig bekje. Een 
jongeman staat prompt op en biedt haar zijn 
plaats aan. Gedecidee'rd neemt de jongedame 
het oude mannetje bij den arm en zegt: „Kijk eens 
Opa, lief van dien meneer, niet, om voor U op 
te staan". „Als ik vijftig jaar jonger was, zou ik 
zeggen, kom maar op m'n knie zitten" zegt Opa 
begrijpelijk, „maar ie hebt meer hart dan die slun- 
gel daar". 

O slungeltje. skmgeltie. heb iü iets begrepen 
van de gecombineerde opvoedkunde-les, jou gege- 
ven door een jonge vrouw met een geverfd, en 
een ouden man met een doorkerfd gelaat? 

Ik zei, dat men niet alleen bij het uitstappen 
hoort op te staan. Wij Zandvoortsche forensen 
zijn gevoelige lieden. Laat onze trein een beleefde 
trein zijn. Opdat men van de slungeltjes in onze 
tiein, die deze beleefdheid nog niet begrijpen, kan 
zeggen: „Die moeten te Overveen of te Haarlem 
zijn ingestapt". 

Wat een mensch toch chauvinistisch kan zijn... 

Peter van Sandevoerde. UITREIKING MELK- EN CACAOKAARTEN. 

Behalve 1 de reeds uitgereikte melk- en cacao- 
kaaiten zullen alsnog worden verstrekt.: 
J.Aan kinderen, die geboren zijn in het tijdvak 

2 Februari t/m 1 April 1927, één melkkaari en 

één cacaokaart: 
2. Aan kinderen, die geboren zijn in het. tijdvak 

2 Februari t/m 1 Aoril 1937, twee melkkaarten. 

Deze uitreiking heeft plaats Zaterdag 19 April 
1941 des ochtends van 9-12 uur ten distributie- 
kantore, Haltestraat 4. 

Ook degenen, die hun melk- of cacaokaarten 
nog niet hebben afgehaald, kunnen deze kaarten 
Zaterdag 19 April afhalen Alle stamkaarten dienen 
te worden medegebracht. 

Distributiekantoor Zandvoort. 

GESLAAGD. 

Aan de technische Hoogeschool te Delft slaagde 
voor het examen voor werktuigkundig ingenieur 
onze plaatsgenoot de heer H. van Lelvveld. 
TELEFOON 2550 Dir.: Gebrs. KOPER eg 
STATIONSPLEIN ZATERDAG 19, ZONDAG 20 en MAANDAG 21 APRIL - 8 UUR 
3 DAGEN! 3 opvoeringen van de groote supeifilm der Uta. 3 DAGEN! 
(IM NAMEN DES VOLKES) 

met RUDOLPH FERNAU - FR1TS KAMPERS - CHRISTINE GRABE 
ELLEN BANG - REINHOLD BERNT. 

Een film. fei m. zijn realiteit, „schokkend in zijn ijzingwekkende spanning. 

Een sterke film met volop spanning en actie, vaart en variatie. Een cvimi- 

neele film bij uitnemendheid. Een film welke U van de eerste tot de 

laatste acte in spanning zult houden. 

'U r er > d!@r > ©era sufoliem 8»iipir B ©gi»amma& S 

In ons voorprogramma: TOBIS HOLLANDSCH NIEUWS EN U.F.A.- 
VVERELDNIEUWS. 

Entree: Parket 35. Parterre 60,.Stalles-Balcon 75. Loge' 90 cent. 
Entree militairen: Parket 20, Parterre 30, Stalles-Balcon 40, Loge 50 cent. 

TOEGANG BOVEN 18 JAAR. ZONDAGMIDDAG HALF 3 

opvoering van het spannende filmwerk: IILIE-MATINEE met GUSTAV FRöHLICH - HANSI KNOTECK - HILDE KRüGER e. v. a. 

Een film met 'n boeiende inhoud - Spannend v.d. eerste tot de laatste nieter. 

Entree 20-30-40 cent. DONDERDAG 24 APRIL 

POPULAltü - ACHT UUR 

E VOOI STELLING opvoering van een luchtige, vroolijke 1 film van sportieve jonge menschen 
in vermakelijke situaties 

Mag dat wel.... ERIKA? met KARIN HARDT en PAUL KLINGER. pittig Een dol-vermakelijke geschiedenis - Vlot en vroolijk, licht en luchtig 
en pikant en een tikje ondeugend. 

TOEGANG BOVEN DE 14 JAAR. Entree 30 - 54 en 75 cent. in nieuwe banen. 

(Van onzen hoofdopsteller.) 

De Secretaris-Generaal van het 'departement 
van Volksvoorlichting: heeft voor een breeden 
kring van belanghebbenden ten denartemente een 
inleiding gehouden tot reorganisatie van het Ne- 
derlandsche Vreemdelingenverkeer en tourisme, 
waaraan het volgende is ontleend. „Wij beleven, 
zoo zeide spreker, een radicale omwenteling in 
het maatschappelijk bestel. Nieuwe ideeën en 
nieuwe organisatievormen zijn naar voren geko- 
men. Deze omwenteling trekt ook de besteding 
van den vrijen tijd in haar kring: het spel in zijn 
ruimsten zin als verstrooing, versiering en ver- 
dieping. Dit brengt dus tot nieuwe opvatting en 
•reorganisatie der ontspanning, en wel van den 
individueelen kapitalistischen gedachtengang naar 
den Nationaal Socialistischen. Ontspanning werd 
tot nu toe beschouwd als een zaak van het individu 
waaraan ieder naar gelang van zijn beurs kon 
ïheedoen. De ontspanningsgelegenheid werd be- 
schouwd als „bedrijf", waarin de verdienste be- 
langrijker was dan het peil en de ifcultureele 
•waarde. Met het Socialisme en de bewustwording 
van den arbeider ging gepaard de organisatie van 
de besteding van den vrijen tijd, doch ook zijn 
ontspanning werd vooral door de belanghebbende 
„ondernemers" georganiseerd. 

De Nationaal-Socialistische opvatting stelt daar- 
tegenover de ontspanning als een zaak van het 
geheele volk: ieder heeft recht op ontspanning, 
omdat hij de plicht tot inspanning heeft. Het be- 
lang van het volk staat voorop en dit wil zeggen: 
dat ieder zijn ontspanning moet hebben en dat 
deze niet door kapitalistische, maar door Socialis- 
tische beginselen dient te worden geleid. 

Slechts één doel. 

Niet het vrije initiatief van particulieren geeft 
den doorslag, maar de overheid geeft leiding en 
vorm. Het particulier initiatief wordt hierdoor 
niet uitgeschakeld maar geordend door den staat 
en terwille van het geheele volk ingeschakeld. Dit 
geldt ook voor vreemdelingenverkeer, reizen en 
tourisme. Het moet niet aan individuen of klassen 
worden overgelaten, wie reizen en hoe gereisd 
zal worden. De Staat moet ten bate van het volk 
het reizen ordenen. Dit doel is niet in de eerste 
plaats economisch, het is geen winstzaak voor de 
producenten van reisgenoegens aan de begeerige 
consumenten toegedacht, doch het is cultureel, 
omdat het noodig is voor de cultureele ontspanning 
van het geheele volk. Naar onze opvatting dient 
ook de ontspanning door reizen slechts één doel, 
het sterk en gezond maken van het volk in zijn 
geheel, geen groep uitgezonderd. Dit is een 
volksch en Socialistisch doel, want het geheele 
volk moet geregeld reizen, zich verfrisschen en 
regenereeren. Heel het volk moet eigen land en 
volk en vreemde landen en volken leeren kennen 
in hun eigen aard. M.a.w., het doel is volksch- 
cultureel en daarbij zijn economie en verkeers- 
wezen slechts de noodzakelijke middelen". 

De Secretaris-Generaal schetste vervolgens de 
indeeiing van zijn departement van een bureau, 
waarin alle lijnen deze materie betrekkelijk, samen 
komen en deelde mede dat om dit doel te bereiken, 
alle middelen aanwezig zijn als b.v. propaganda 
door middel van dag- en weekbladen, foto's, radio, 
films, enz. Spreker bracht voorts lof aan particu- 
liere instanties, die in ons land voortreffelijk werk 
deden, doch meende dat deze nog meer gebundeld 
moeten worden om de overheid in hare politiek- 
cultureele leiding ten aanzien van het Vreemde- 
lingenverkeer en tourisme vlotter en sneller te 
doen werken. Spreker deelde 1 mede dat een orde- 
ning in dien geest reeds voorgesteld was in het 
rapport van de commissie inzake het vreemde- 
lingenverkeer uitgebracht onder leiding van den 
nestor van het Vreemdelingenverkeer Baron 
Kraayenhoff en het departement zal hiervan dank- 
baar gebruik maken om de daarin neergelegde 
beginselen tot verwezenlijking te brengen". 

In het jaarverslag van de Alg. Ned. Ver. voor 
,V. V. 1936 bladerend, bespeuren we zoowel een 
majeur als mineur-toon. We kunnen, aldus het 
bestuur, tot ons genoegen vastleggen dat de re- 
sultaten van onzen arbeid in het buitenland, on- 
danks onze zoo beperkte geldmiddelen, boven 
verwachting zijn geweest. Hoewel in Nederland 
nog geen statistiek van het vreemdelingenbezoek 
bestaat, is bij ons de indruk gevestigd dat het 
bezoek aan ons land, ondanks de bijzonder slechte 
economische omstandigheden in aantal niet alleen 
geringer is geweest dan ten vorigen jare maar 
zelfs beter. Het bezoek van Belgen, Engelschen. 
Franschen en Amerikanen is vrij veel grooter ge- 
weest dan andere jaren, terwijl dat uit Duitsch- 
land hierbij ten achter staat, zulks tengevolge 
van den economischen toestand en de devizen- 
regeling. Het zomerweer is bij uitstek slecht ge- 
weest. Dit heeft tengevolge gehad — vooral voor 
de Noordzee-badplaatsen — dat het bezoek van 
dagjesmenschen ver beneden normaal is gebleven 
en dat de financieele resultaten van vele bedrijven 
hierdoor ongunstig hebben geluid. Zandvoortsch Verkooplokaal 

BRUGSTRAAT la 

VEILING VAN NETTE 
INBOEDELGOEDEREN 

op DONDERDAG 24 APRIL a.s. 

ten overstaan van Deurwaarder ERBRINK, 
waarbij: eenige Huiskamer-Ameublementen, Buf- 
fetten, Tafels, Divans, partij Weener Stoelen, Ledi- 
kanten met matrasseri, vaste Waschtafels met 
marmer opzet en Spiegels, staande eiken Klok. 
Friesche Staartklok, Amerik. Cylinderbureau, 
Serre-Ameublement, partij Matting, Clubfauteuils, 
Gasfornuis. 2 Haardkachels, Transportrijwiel, Kof- 
fergramofoon, Handwagen en wat verder te be- 
zichtigen zal zijn op WOENSDAG 23 APRIL van 
10-4 uur n.m. 

Nette goederen kunnen nog bijgevoegd worden. 
Voor inlichtingen TELEFOON 2092. 

J. WATERMAN . TAXATEUR Stofzuigers Nog van . de oude kwaliteit en 
uit voorraad leverbaar. Koopt vooral Uw kleed ing bij 
een adres van vertrouwen. 

Onze naam met reputatie waarborgt U dat. 

Kleedingmagazijn Fa. v. HENS EN - TELEF 2574 
BONTWERKER GROOTE KROCHT 23 

Gedipl. COUPEUR - 

blijft nog steeds leveren en alleen goede kwaliteiten in STOFFEN, 
CONFECTIE en vooral in de puntjes verzorgde MAATKLEEDING. 

Maakte U reeds kennis met onze org. Eng. Winpru-WINDJACKS. Lampekappen De nieuwste voorjaarsmodelleri. Gascomforen Nog ruime keuze - Oude prijzen Koopt thans reeds een 

Haard of Haardkachel 

Wacht niet tot 't najaar. 

Nog enkele modellen 
JAARSMA en INVENTA. P. H. TERÖL 

't Verkoopbureau 

Groote Krocht 19 

Telef. 2550 m Geëtaleerd 

Perkamenten Huiskamerlampen f 950 
Groote Schemerlampkap . ♦ ♦ f 850 

TECHNISCH BUREAU 

A. A. SLOOTWEG 

ORANJESTRAAT 9 ! De devaluatie van den gulden, welke eerst 26 
September 1936 is ingetreden, is voor de zomer- 
seizoen-bedrijven te laat gekomen om haar in- 
vloed ten gunste nog uit te oefenen. Voor 1937 
verwachten wij daarvan wel een gunstig resultaat 
voor verschillende bedrijven, speciaal voor het 
hotel-, café en restaurantbedrijf. 

Onvoldoende steun! 

In mineur luidt het verslag, wanneer het bestuur 
aan de regeering een verwijt maakt dat de regee- 
rings-subsidie> wederom is verlaagd. Toch heeft 
1936 een lichtstraal gebracht. Dat was door en 
na de verschijning van het rapport der commissie, 
ingesteld door minister Gelissen, teneinde hem 
van advies te dienen omtrent de wijze waarop het 
Vreemdelingenverkeer hier te land dient te wor- 
den geregeld. Op dit rapport nu doelde desecre- 
taris-Gön. Dr. T. Goedewagen, om van de daarin 
gegeven wenken een nuttig gebruik te ma- 
ken. Dit rapport heeft duidelijk uiteengezet., 
waarom het bij ons hapert: de A.N.V.V. geniet 
totaal onvoldoenden geldelijken steun; er wordt 
gewezen op de ontelbare verbodsbepalingen van 
overheidswege, waardoor in alle oorden van ont- 
spanning een bijna wanhopige saaiheid heerscht. 
Een vreemdeling komt hier om zich te amuseeren. 
niet om zich te vervelen en aan het ontbijt te 
worden onthaald op oudbakken brood, waar overal 
ter wereld versch brood aanwezig is. Niet alleen 
is deze kunstmatig gekweekte saaiheid een af- 
schrik voor den vreemdeling. Het heeft ook een 
ander gevolg. De Nederlander zelf verlaat on- 
middellijk zijn land zoodra hij vacantie heeft, om 
zich in het buitenland, al is het maar enkele kilo-, 
meters over de grens, eens in alle vrootijkheid uit 
te leven. Dit verschijnsel heerscht in alle lagen 
der bevolking. Wilt het oor te luisteren leggen, 
vraagt aan de groep kleine burgers aan de bouw- 
vakarbeiders, die tegenwoordig in de eerste week 
van Augustus, hun vijf vrije dagen in het jaar in 
het buitenland doorbrengen, in stampvolle auto- 
bussen daarheen gebracht. Waarom zij naar het 
buitenland- gaan en niet in eigen land blijven? 
Het antwoord luidt zonder mankeeren: „Het is 
toch in het buitenland veel vrijer en vroolijker dan 
bij ons". Dit is fnuikend voor ons binnenlandsch 
Vreemdelingenverkeer onder de leus: Brengt Uw 
vacantie door in eigen land. Zoo stroomt veel 
geld de grens over, dat vroeger in eigen land 
werd verteerd. Tot zoover het bestuur van de 
A.N.V.V. Zeker, het kan soms in de eerste week 
van Augustus in Zandvoort druk zijn. drukker dan 
in de week daarvoor doch daarvoor is een aanne- ZOO JUIST ONTVANGEN 
EEN PRACHTSORTEERING LAMPEKAPPEN vanaf f 4.7S Slaapkamerkappen vanaf 69 et. GANGLANTAARNS bij vanaf f 1.69 
AMSTERDAMMER HENK SCHUÏLENBURG Alléén GROOTE KROCHT 5-7 TELEFOON 2974 melijke reden die verband houdt met de gezins- 
formatie. Het z.g. roulettespel werd alhier, mits- 
gaders meetdere vermaak-centra's eenvoudigweg 
verboden. Gebod en verbodsbepalingen waren 
zoowel ten opzichte van het verkeer niet meer 
te tellen. Bij voorkeur werden op feest- of drukke 
dagen van overheidswege rijwielbelasting con- 
trolediensten georganiseerd, parkeerverboden dus- 
danig uitgelegd dat het uitgaand-pubhek óf rechts- 
omkeerd maakte of zich ernstig voornam in het 
vervolg onze badplaats te mijden. Dit zijn naar 
onze meening naast meerdere de bedenkelijke zij- 
den die een vlot vreemdelingenverkeer aan tan- 
den leggen. De paden en wegen in en door duin- 
terrein e.a. die vroeger vrijelijk bewandeld kotsden 
worden, werden met prikkeldraad afgezet of wel 
wordt een dagkaart vereischt om de heiligdommen 
van soms enkele belanghebbenden, dan wel ge- 
meenschappen te betreden. 

Dit nu gebeurt niet alleen in Zandvoort, doch 
vrijwel in de geheele provincie Noordholland. 

In dit opzicht, zoo schrijft het bestuur van de 
A.N.V.V. geeft de provincie Nooidholland een 
slecht voorbeeld, waar b.v. voor het berijden der 
rijwielpaden bij Cactricum. dag-, week- of maand- 
kaarten moeten worden betaald en vraagt dan 
naief: „zijn die paden dan niet aangelegd met het 
geld van de gemeenschap?" Voorts doen de 
muziek-, dans- en speelverboden in de centra van 
verkeer wel de rest. 

Ontegenzeggelijk hapert er iets aan het leidend 
beginsel als de ingetogenheid door den wetgever 
naar willekeur kan of wordt gebreideld. Dan is 
het aan één van beide kanten mis óf aan de zijde 
_van den volksaard, óf aan die van de uitvaardi- 
gers van de wetten en verordeningen. 

Een gelukkig verschijnsel. 

Dö Secretaris-generaal heeft nu in lijnen de 
vernieuwings-idee aangegeven ten aanzien van 
het tourisme, reizen en trekken en het is met 
wiskundige zekerheid te verwachten dat boven- 
staande opstakels tevens worden opgeruimd. 
Immers ze staan het bevorderen, van reizen en 
tiekken c.q. het zooveel mogelijk profijt trekken 
van vacantie-da'gen in den "wegl 

En nu is het een gelukkig verschijnsel dat de 
Overheid zich deze nieuwe baanbrekende werk- 
zaamheid volledig aan zich trekt door het stellen 
van de verschillende vereenigingen bij het bevor- 
deren het Vreemdelingenverkeer onder toezicht 
van een Centraal bureau. 

Zandvoort is voor drie kwart gedeelte aange- 
wezen op seizoen-inkomsten en elke poging om 
daaraan bevorderlijk werkzaam te zijn. moet met 
beide handen dankbaar worden aangegrepen. De 
pl.m. 260 vereenigingen in ons land, die aange- 
sloten zijn bij de Algemeene Nederlandsche Ver- 
eeniging, voeren elk voor zich om strijd een 
campagne voor eigen raion. zonder zich te bekom- 
meren om anderer bestaan. Daarnaast bes-taan 
ettelijke Vereenigingen die reizen organiseeren 
met touring-cars en andere vervoermiddelen, om 
het reizend publiek naar het buitenland te leiden 
met het hoofdzakelijk doel om winstbejag. Dat 
nu sluit de nieuwe gedachte geheel uit. Maar er 
is meer. Voorheen was het slechts mogelijk dat 
beter gesitueerden zich de luxe konden veroor- 
loven, de vacantie te benutten zoowel buiten- als 
binnenlandsche reisjes te maken. De minder ge- 
situeerden en of wel de arbeidende stand was 
daarvan gespeend. Groote bedrijven deden wel 
is waar eenig baanbrekend werk door hun perso- 
neel in de gelegenheid te stellen, een paar vacan- 
tiedagen met behoud van loon, elders door te 
brengen, maar van usance was geen sprake. Het 
betrof uitzonderingen. Moge het département nu 
slagen in den opzet en bepaalde wettelijke rege- 
lingen invoeren, die kunnen leiden tot een ver- 
meerderd reizen en trekken door alle klassen onzer 
bevolking, maar ook tevens de beletselen weg- 
nemen die aan vele gemeentelijke overheids- 
bemoeiingen ten grondslag liggen. Overwogen 
dient te worden, in hoeverre bepaalde regelingen 
gewijzigd kunnen worden, teneinde de aantrekke- 
lijkheid van onze badplaatsen, onze groote steden 
enz. te vergrooten. Een drastische inperking van 
de gemeentelijke autonomie ten aanzien van het 
uitvaardigen van verbodsbepalingen is noodzake- 
lijk. Nederland is thans in vele opzichten het 
„verboden land" van Europa en hier ligt o.i.voor 
het Centraal-bureau een onmetelijk werk braak 
om naarstig te arbeiden. Dat Zandvoort daarvan 
dan ook profijt moge hebben. *** Magazijn „LI BELLE' 1 

GROOTE KROCHT 11 — TELEF. 27& 
Groote sorteering 

Japonnen, Overhemdblouses 

Rokken. 

HANDWERKEN zonder puntei 

GLAS-, PORCELEIN en AARDEWERK. ELECTR. SCHOEN MA KERIJ 
H. HARMS Zuiderstr. 17 
U ondervindt bij • regenweer 
De waterdichtheid . 
vanons feer LAAT ONS OOK EENS UW 
FIJNE WASCH behandelen. 

Electr. WASCH-, STRIJK- en 

GLANS1NRICHTING „WEST' 

HOOGEWEG 25 — TELEF. 2691 

SPECIAAL ADRES VOOR HET BEHANDE- 
LEN VAN GORDIJNEN & FLANELLEN 
SPORTKLEEDJWG. 

OVERHEMDEN v.a. 20 — BOORDEN 9 ei. {BEUKEN Houtblokken 

9 voor baard en kachel en centr. verwarming 
5 levert de BRANDSTOFFENHANDEL 

[ E J. ter Wolbeek & Zn. I 

I Marisstraat 10 Marnlxstraat 3 ■ Marisstraat 10 

Giro 32343 

é f 4 Marnlxstraat 2 
Telefoon 206$ 

per 100 kilo 

franco huis. Beslist 100 */• Beukenhout 
(das niet gemengd). F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van: 

STUCAD00RS- WIT- en 

WATERVERFWERKEN' 

Mf Zeer billijke prijzen. 

ADRES; ZEESTRAAT 29 • TELEF. 2365 RADIO 

EEN PRIMA RADIO 

TE KOOP. 'KERKPAD 5. GEVRAAGD een 

JUFFROUW 

voor 'administratieve 
werkzaamheden, bekend 
met schrijfmachine. Br. 
ondeT no. 1181 Bui eau 
„De Zandvoorter" (Van 
Petegem's Boekhandel). Het GRAND-HOTEL 
vraagt voor direct 

nette Jongeman 

boven 18 iaar. als chas- 
seur. Aanbiedingen per- 
soonlijk aan 't hotel. De Curator in het faillis- 
sement v. C.Th. DEGEN, 
destijds hotelhouder en 
restaurateur te Zand- 
voort, deelt mede, dat de 
uïtdeelingslijst. door den 
E.A. Heer Rechter-Com- 
missaris goedgekeurd, is 
gedeponeerd ter Griffie 
van de Arrondissements- 
Rechtbank te Haarlem 
en aldaar gedurende 10 
dagen ter kostelooze in- 
zage van belanghebben- 
den ligt. 

Haarlem, 18 April 1941. 
De Curator: 
*Mr. Dr. W.P. VIS. Leesbibliotheek 

De Kleine Winst 

HaHestraat31. StoomwasstJherij 

„MEULMAN" 

MEISJES 

gevraagd. GEVRAAGD: 

leerling Wleljir. 
en leerlij Kellner. 

Firma L.J.RINKEL. Eet ons BROOD 
Bakkerij„WILLY« 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. S, VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 

Beddenmaker 

BiWerdiikstraat 7. 

Billijke prijzen MEVROUW. 
Weet U waar U de 
Fijnste Boter, Kaas en 
Eieren kunt koopen? In 
„De Kaas en Eiertnijn". 
van Th. v. Haastrecht, 
Swaluëstroat 6. Tel. 2081 Een Wonder op Radiogebied Ongelooflijk van selectiviteit «en geluidskwaliteit 
;ziin de PHILIPS 203 U. en dat slechts voor . 
■'een prijs van 79 gulden 

KOMT U EENS VRIJBLIJVEND LUISTEREN? Ontvangen een -nieuwe zending LAMPEKAPPEN 
en HOUTEN KRONEN. - Verder ruim gesorteerd 
in RIJWIEL- en ELECTR. ONDERDEELEN. Eerste klas reparatie-inrichting voor rijwielen, 
Radio en alle Electrische Apparaten. 

J. UYLEMAN! 

KERKPLEIN 5 - Telef. 2658 nw*m**»ti+m**m*0maamAt umrw*t* 

KMwa H. Gansner - P.Heinst-12 
Burg. Engelbertsstr. 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden^ kachels w. LOODGIETER 
Diaconieh.str.34 TeL2917 Onderbouwd: 

DOC v. d. VELDE 

en 
LUCIA KEUR 

HAARLEM. 16 April 1941. 
Toekomstig adres: 

Kleverlaan 178, Haarlem. Pasfoto volgens voorschrift BEKENDMAKING 

Ondergeteekende maakt hiermede bekend, dat per 
1 April 1941 een BEGRAFENISVEREENIGING is 
opgericht onder de naam 

Onderlinge Begrafenis Vereeniging 

Voor de behartiging van begrafenisaangelegen- 
bcden zijn de volgende heeren aangesteld^ 

P, BOL, Diaconiehuisstraat 12 
A. KUIK, Swaluëstraat 15 
A. PAAP, Zeestraat 33 

bij wie alle gewenschte inlichtingen zijn te ver- 
nemen, ook telefonisch onder de no.'s 2066 en 2112. 

Namens het bestuur van de O. B. V. 
Wij willen er op wijzen met de i r-jp ROOnP Wrn 
begr.vereeniging oXv- den heer "■ t - , '~ m •^'-"-"-'c; w-cii. 
K. Terol niets uitstaande te Nieuwstraat 10 

hebben. welke o.a. luiden: 

De foto moet de 
afgebeelde persoon 
DUIDELIJK 
kenbaar weergeven Dus uw adres: De foto moet ade afgebeelde persoon 
zonder hoofdbedekking weergeven; 
uitdrukkelijk wordt er op gewezen, 
dat het linker .oor beslist geheel te 
zien moet zijn. 

Bij dames met krullend haar of iets 
dergelijks, moet het oor geheel vrij 
gemaakt worden. 

Foto-Succes 

GROOTE KROCHT 16. 

Zondags geopend van 1-6 uur Front van Nering en Ambacht 

(Middenstandersfront) 

Allen, die, in verband met de nieuwe 
Maatschappelijke verhoudingen, om- 
trent bovenstaand Front, inlichtingen 
wenschen (Winkeliers, zelfstandige 
Handelsagenten en Ambachtslieden) 
vervoegen zich aan onderstaand adres. 

E. A. TER BRAAKE 

Boulev. de Favauge 38 
Telef. 2504 UITREIKING MELK- 
EN CACA0KAARTEN Behalve de reeds uitgereikt© melk- en ca- 
caokaarten zullen alsnog worden verstrekt: 

Ï.Aan kinderen, die geboren zijn in het 
tijdvak 2 Februari t/m 1 April 1927, 

één melkkaart en 
één caeaokaart. 

2. Aan kinderen die geboren eijn in het 
tijdvak 2 Februari t/m 1 April 1937. 

twee melkkaarten. 

Deze uitreiking heeft plaats Zaterdag 19 
April 1941, des ochtends van 9-12 uur ten 
distributiekantore 1 . Haltestraat 4. Ook de- 
genen, die hun melk- of cacaokaarten nog 
niet hebben afgehaald, kunnen deze kaarten 
Zaterdag 19 April afhalen. Alle stamkaarten 
dienen te worden medegebracht. 

Distributiekantoor Zandvoort. Gemeente Waterleiding De mogelijkheid bestaat, dat men gedurende 
de eerstvolgende weken, des avonds van 
±8 tot 10 uur. eenig bruin water aftapt, 
in verband met het spoelen van het buizen- 
net door de Gem, Brandweer. 

In andere jaren geschiedde het spuien van 
het buizennet later on den avond, zoodat 
men toen vrijwel géén hinder van bruin 
water ondervond. Thans moet het spoelen 
in verband' met de zeer geringei straat- 
verlichting nog met daglicht plaats vinden. 

Bruin water (d.i. water vermengd met iets 
ijzer) is voor de gezondheid volkomen on- 
gevaarlijk. Laat men dit water in een 
emmer even staan, dan bezinkt het ijzer 
en het water is helder. 

Het verdient misschien echter wel aanbe- 
veling, dat men gedurende de volgende 
weken des avonds zoo weinig mogelijk 
water tapt. TE KOOP: 

Een Salon-Ameublement best. uit 3 Crapeaux. 4 
Stoelen, 1 zw. eikenh. Tafel met Tafelkleed en 
Dressoir; Een Serre-Ameublement 715,; 1 man. 
Schrijfbureau ƒ17,50; 1 eiken Linnenkast ƒ10,-; 
1 vaste Waschtafel m. opzet ƒ6,50; 1 Jongensfiets 
ƒ8,-; 1 Kinderledikant ƒ5,-; 1 P.Pin Ledikant met 
Matras ƒ7,-; 1 gr. mah. Linnenkast; 1 Eikenh. 
Salontafel ƒ13,50; 1 eiken Waschtafel met m. blad 
ƒ7,-; 1 Ijskast ƒ8,-; 1 gr. Keukentafel ƒ3,50; 
1 Schemerlamp ƒ 5,-; Keukeninventaris; 2 Eikenh. 
Fauteuils m. Stoel ƒ14,-. 

BREDERODESTRAAT 160 — TELEF. 2288. 
Te bezichtigen van 10-8 uur. Obk Zondag's. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
VOETBALVEREENIGING Z.V.V. „ZANDVOORT" 
Een kleine overwinning tegen D.E.M. 

Zandvoort heeft zich bij de leiders weten te 
handhaven door een uiterst kleine overwinning 
tegen D.E.M, te behalen. Met de grootste kracht- 
inspanning werd met 1-0 gewonnen. Het eenigste 
doelpunt was reeds voor de rust gescoord. Deze 
wedstrijd stond niet bijzonder op een hoog peil. 
maar de straffe wind maakte goed spel bijna 
onmogelijk. 

Zandvoort II nam geen halve maatregelen en 
versloeg Santpoort II met 6-2. Deze 1 uitslag is 
geenszins geflatteerd, want had de voorhoede de 
vele kansen die zij kreeg beter benut, dan waren 
de doelcijfers zeker het dubbele geworden. 

Zandvoort III, dat in de laatste wedstrijden be- 
wezen heeft niet tot de zwaksten te behooren, 
speelde uit gelijk tegen de leiders hunner afdeeling 
D.C.O, met- 3-3. - - - 

Het vierde speelde thuis tegen Swastika en 
verloor met 6-2. Geruimen tijd ging het spel gelijk 
op. Tot een half uur voor tijd was de stand nog 
gelijk, maar toen konden zij het niet meer bol- 
werken en door goed combineeren wisten de bei- 
zoekers de stand tot 6-2 op te voeren. 

Junioren B speelde thuis gelijk tegen R.C.H. D 
junioren met 1-1. 

• * * 

A.s. Zondag Zandvoort-Rlpperda. 

Het eerste speelt Zondag thuis tegen Ripperda. 
Ondanks het feit dat de bezoekers op de onderste 
helft der ranglijst staan, mag deze wedstrijd vooral 
niet worden onderschat door de geel-blauwen, 
daar het anders verkeerd zou kunnen afloopen. 
De laatste loodjes wegen het zwaarst en nu het 
einde der competitie in zicht is. mag niets meet 
worden geriskeerd. 

Zandvoort II gaat naar Amsterdam om tegen 
ZeeburgialII in het strijdperk te treden. Een 
gunstig resultaat ligt in de lijn der verwachting. 

Zandvoort III ontvangt thuis om 10 uur Hillinen 
IL Bij een overwinning zouden zij zich geheel 
veilig kunnen stellen. 

Junioren A gaat op bezoek bij Haarlem C jun. 
en kan bij een overwinning een stapje 1 dichter tot 
het kampioenschap komen. Om 11 uur speelt 
jun. B thuis tegen H. F. C. jun. C. 

Het volledige programma voor Zondag luidt: 
Zandvoort — Ripperda 2 uur. 

Zeeburgia III — Zandvoort II 2 uur. 

Zandvoort III— Hillinen 11 10 uur. 

Haarlem C jun. — Zandvoort A jun. 12 uur. 
Zandv. B jun. — H.F.C. C jun. 11 uur. 

Op Woensdagavond 23 April speelt een Zand- 
voorts elftal, bestaande uit spelers van Zand- 
voort en Zeemeeuwen een voetbalwedstrijd tegen 
een Haarlems B elftal ten bate van Winterhulp 
Nederland. Voor verdere bijzonderheden hierover 
verwijzen naar een andere bericht in dit blad. 

J. K. 

VOETBAL — OVERZICHT „DE ZEEMEEUWEN" 
Beverwijk uitgeschakeld. 

Onze verwachting, dat de door Zeemeeuwen te 
spelen wedstrijden van vitaal belang zouden zijn, 
is prompt door de feiten bevestigd. In een door 
de oranje-zwarten goed gespeelden wedstrijd, 
werd Beverwijk met 3-2 geslagen en dit elftal, 
dat tot nu toe de meeste goals scoorde en langen 
tüd aan den kon stond, nractisch voor de eerste 
plaats uitgeschakeld. ..„.,., .,. 

Hiermede stelde de thuisclub zich definitief veilig 
en bewees ook hare plaatsgenooten, dat een goede 
buur beter is, dan een verre vriend. Tegen wind 
inspelend vertoonde de thuisclub al direct een 
vlot en zuiver samenspel, waarbij de bal goed 
laag gehouden werd; na 10 minuten ontstond het 
eerste doelpunt uit een hooge voorzet van rechts, 
waarbij de keeper den bal niet klemvast hield en 
de linksbuiten het leer in het doel loopt. Langen 
tijd gaat het spel gelijk op tot dat de achterhoede 
der thuisclub even te veel risico neemt. De Bever- 
wijk aanvoerder breekt door en scoort keurig 
tegen. Met gelijken stand wordt gedraaid. 

De thuisclub voelt thans haar kans en een serie> 
aanvallen volgt uit een waarvan de rechtsbinnen 
met een onhoudbaar schot de stand op 2-1 brengt. 
Beverwijk treft het niet, de achterhoede zoo in 
vorm te vinden en wat de backs voorbij komt is 
een prooi voor den keeper die er heel goed het 
oog in heeft. Ook de Zeemeeuwen-voorhoede laat zich niet onbetuigd; een harden schuiver van 
den rechtsbuiten moet de keeper vallend met een 
hand stoppen en wederom is de linksbuiten pre- 
sent om deze kans fraai te benutten. De spanning 
komt terug als Beverwijk profiteert van het onge- 
dekt laten van den rechtsbuiten en middenvoor 
Maenhout den achterstand verkleint. Zeemeeuwen 
houdt verder stand en wint verdiend. 

Zeemeeuwen II komt langzamerhand de geleden 
verliezen te boven; na een nederlaag en een serie 
gelijke spelen werd thans te Amsterdam met 4-2 
van D.W.S. IV gewonnen, waardoor de reserves 
zeker in de bovenste helft van de ranglijst zullen 
eindigen. 

Zeemeeuwen III was vrij. Zeemeeuwen IV ver- 
loor met 6-2 van R.C.H. VIII de Juniores wonnen 
met 6-0 van Bloemendaal C en kwamen dus weer 
een stapje verder. 

Programma: 

Een serie interessante wedstrijden staan de 
komende Bagön te "gebeuren. Zondag 20' April 
gaat Zeemeeuwen I -naar Schoten en als de vorm 
behouden is, kan er zeker een spannende partij 
verwacht worden. Zeemeeuwen II is vrij. 

Zeemeeuwen III gaat naar Kennemers III en 
speelt te 10.30 uur dus vertrekt te 9 uur per trein. 

De juniores gaan naar Heemstede, terwijl de 
adspiranten Zaterdag thuis spelen. 

Woensdagavond 23 April des avonds 7 uur vindt 
in het gemeentesportpark de wedstrijd plaats tus- 
schen een Zandvoortsch elftal en een Haarlemsen 
B elftal; waar hier veel te leeren valt zijn zeker 
alle Zeemeeuwen leden present. De trainings- 
avond is voor die gelegenheid op Donderdag ver- 
zet. Op 27 April wordt dan gespeeld Zeemeeuwen 
I — Zandvoort I en Zandvoort II — Zeemeeuwen 11 

DE VOETBALSPORT 
IN DIENST DER LIEFDADIGHEID. 
Zandvoortsch elftal — Haarlemsen B elital. 

Oorspronkelijk zou op den 2en Kerstdag de bo- 
venstaande ontmoeting worden gehouden, waar- 
van de opbrengst geheel ten goede zou komen van 
de Stichting „Winterhulp Nederland", welke ook 
te Zandvoort reeds zooveel goeds kon doen. 

De slechte weersomstandigheden waren des- 
tijds een beletsel voor het doorgaan van den wed- 
strijd, en zoo werd besloten deze thans te houden 
op Woensdag 23 April des avonds zeven uur, 
en wel op het terrein van de Z.V.V. „Zandvoort". 

Het bleek n.I. dat door de groote achterstand in 
de competitie geen Zondag kon worden vrijge- 
maakt en worden reeds thans des avonds ook 
voor de competitie veel wedstrijden gespeeld. 

De datum en het aanvangsuur, zullen dus geen 
bezwaar zijn om dezen wedstrijd bij te wonen, 
integendeel er wordt op een groot bezoek gere^ 
kend. Niet alleen dat men hierdoor toont het 
doel van Winterhulp te waardeeren. doch ook op 
sportief gebied zal het beste worden gegeven wat 
sinds jaren op de Zandvoortsche velden te zien 
was, n.1. voetbal van de eerste soort. 

De entreeprijs is zoo populair mogelijk gesteld, 
n.1. 25 cent per persoon voor alle rangen, de ge- 
meente gaf vrijstelling van belasting. Niemand 
heeft vrijen toegang. 

Als scheidsrechter is de bekende Ie klas arbiter 
de heer Twisterling aangezocht. 

De Burgemeester, die reeds zoo vaak toonde, 
dat alles wat ten goede komt aan Zandvoortsche 
hulpbehoevenden, hem na aan het hart ligt, zal 
de aftrap doen. 

Onderstaande elftallen zullen den strijd aan- 
binden: 

Haarlemsch B elftal. 

Daniels (Kinheim) 
Onland (H.B.C.) J. Smit (T.Y.B.B.) 

Schildwacht (E.D.O.) v.d. Gevel (V.S.V. 

J. Martin (H.B.C.) 
A.H. Martin (H.B.C.) De Jonge (Bl.daal) Verhoof- 
stad (Kinh.) Hellingman (E.D.O.) Eeken (O. Gezel.) 

Zandvoortsch elftal. 

S. Bos (Zeem.) 

J. Weber (Zandv.) W. Keur (Zeem.) 

Jac. Franssen (Zeem.) A. Keur (Zeem.) A. Weber 

(Zandv.) 
W. Terol (Zeem.) C. Schuiten (Zandv.) C. Schut 
(Zandv.) C. Eldik (Zandv.) J. Keesman (Zandv.) VERHUURBELJETTEN 
VERHUURCONTRACTEN 
V. J. VAN PETEGEM'S BOEKHANDEL OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O.S.S. 
Handbal - Secr. P. v. Schuilenburg - Gr. Krocht 5. 

Programma voor Zondag 20 April a.s. 
Dames: O.S.S. — D.E.V. aanv. 2.30 uur. 
Heeren: O.S.S. — Conc. II aanv. 3.30 uur. 

Eindelijk spelen beide elftallen weer eens thuis 
en zij kunnen deze „thuiskomst" niet beter vieren, 
dan van hun resp. tegenstanders te winnen. Dat 
dit kan, daarvan zijn wij overtuigd. 

De heeren bewezen Ie Paaschdag, dat zij nog 
steeds in puike conditie zijn. Met 4-3 wonnen zii 
na een spannende wedstrijd, van Olympia II (Aals- 
meer), dat de 3e plaats on de ranglijst bezet. Over 
de wedstrijd zelf valt niet veel te zeggen. Onzd 
keeper was goed, zonder meer. Erg moeilijke 
ballen heeft bij niet gehad en aan de drie doel- 
punten kan hij niets doen. De verdediging kweet 
zich behoorlijk van haar taak, hoewel de vijande- 
lijke voorhoede het haar zeer lastig maakte, mede 
vooral door het steeds van plaats verwisselen der 
spelers en solide afdekking daarvoor niet altijd 
mogelijk was. 

Wat dit van plaats verwisselen betreft, hieraan 
kan onze voorhoede nog best een voorbeeld 
nemen. Hoewel wat schuttefscapaciteiten de meer- 
dere, was zij toch aanvallend niet de verrassend- 
ste van de twee. En juist dat snelle, verrassende 
van een aanval maakt het de verdedigers zoo 
ontzettend moeilijk om de spelers in bedwang 
te houden. En dat kan bereikt worden, mits ermaar 
getraind wordt. Niet door een enkeling, maar 
door allen. Alleen indien we gezamenlijk willen 
kunnen we> iets bereiken. Men wordt geen kam- 
pioen doordat er 2 of 3 spelers of speelsters in 
een elftal zitten. Slechts 11 goede kunnen dat 
bereiken. Goed wordt men niet, door alleen maar 
wedstrijden te spelen. Goed wordt men slechts 
door het volledig beheerschen der onderdeelen. 
En dat bereikt men slechts met trainen. 

Knoop dit in uw ooren dames en heeren want 
wij beloven u: 't volgend seizoen zal er in onze 
elftallen slechts plaats zijn, voor ons beste mate- 
riaal! 

VOORJAAR. 

Nu heeft de wereld weer een nieuw gelaat, 
nu dat zij zich in 't weelderig zonlicht baadt, 
nu fleuren alle fletse boomen op. 
nu bloeien bloesems, berstend knop na knop. 

Nu glanzen, d'oogen in 't vermoeid gezicht, 
en wijkt het donker voor het stralend licht, 
het zuidewindje draagt een jonge lach 
geboren op den eersten zomerdag! 

Ria Draak— Groenveld. 

CHR. JONGE MANNEN VEREENIGING. 

2e Paaschdag zijn we naar de Prov. Bondsdag 
van het Ned. Jongelings Verbond geweest. Het 
was een zeer mooie en goede dag die ons lang 
zal heugen. Zii die niet meegeweest zijn. hebben 
zeer veel gewist. 

A.s. Zaterdag 19 April gaan wij naar de Ring- 
vergadering te Haarlem. Om 7 uur precies ver- 
trekken wij van het Tramplein. 

Zaterdag 26 April hopen wij den heeren J.J. 
Dam en J.A. Elffers te ontvangen om eenige zeer 
leerzame vragen te beantwoorden uit de „vragen- 
bus". Op beiden avonden wordt op alle leden 
gerekend. Heden volop Groenten, 
Fruit en Aardappelen 

ook nog voorhanden 

prima gezouten groenten 

speciaal eigen inmaak, zooals: Snijboontjes 16 et, 
Spercieboontjes 18 et. en prima goudgele Andijvie 
10 et. per pond. Ook nog voorhanden PRIMA JAM 
van HERO. Verder alle soorten WEKGROENTEN 
tegen sterk concurreerende prijzen, glazen ROL- 
MOPS en ZURE HARING, HOLLANDSCHE 
NIEUWE HARING .in blik. Deze week nog een 
pracht-aanbieding van groote flesschen APPEL- 
MOES van HERO 40 cent. Doet U voordeel bü 

E. BOS & ZONEN 

HALTESTRAAT 28 — TELEF. 2112 en 
HALTESTRAAT 62A — TELEF 2090. 

N.B. 2 ponds-bussen SELDERI AU.1US 65 Ct. De NIEUWE PSALMEN en 
GEZANGENBUNDEL 

van de Ned. Herv. Kerk 
is voorhanden in 

VAN PETEGEM's BOEKHANDEL 

BURG. ENGELBERTSSTR. 11 - (bij de Flats) 

Prijzen vanaf ff 1.75. Godsdienstoefeningen 

NED. HERV. GEMEENTE. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP. 
Aerdenhout (.Jeiigdgebouw Leeuwerikenlaan). 

Zondag 20 April v.m. 10.30 uur: Prof. Dr. S.F.H..T 
BERKELBACH v.d. SPRENKEL. 

Gereformeerde Kerk (Julianaweg (hk. Emmaweg). 
Zondag a.s. v.m. 10 uur en n.m. 5 uur: 

Cand. BECKER van Haarlem. 

Gereformeerde Kerk in H. V. (Brederodestraat). 

Geen opgave ontvangen. 

PAROCHIE v.d. H. AGATHA. 

Zondag 20 April. Beloken Paschen. Sluiting van 
den Paaschtijd. De H. Missen om 7 uur, 8.30 en 
10 uur de Hoogmis; Algem. H. Communie v.d. 
Dames-Congregatie onder de H. Mis van 8.30 uur; 
na de Hoogmis „Te Deum" tot sluiting van den 
Paaschtijd; collecte voor onze arme parochiekerk, 
welke bijzonder in uwe milddadigheid wordt aan- 
bevolen; om 12 uur voor bereiding v.d. plechtige 
geloofsbelijdenis; om 7 uur Maria-Lof met rozen- 
hoedje (lied 123). 

Dinsdag, om 8 uur Congregatie v.d. Meisjes. 
Woensdag, om 4 uur voorbereiding voor de Eerste 
H. Communie; om 7.30 uur Lof ter eere v.d. 
H. Joseph met rozenhoedje (lied 60). 
Donderdag, om 7.30 uur gezongen Requiem voor 
de Zielen van de Zielenlijst; om 8 uur Congregatie 
voor de Heeren. 

Vrijdag, Feest v.d. H. Marais; vóór de H. Mis van 
7.45 uur zal de Litanie van Alle Heiligen gebeden 
worden voor de vluchten der aarde. 
Zaterdag, van 5-9 uur gelegenheid om te biechten. 
Zondag 27 April. De H.H. Missen om 7 uur 8.30 
en 10 uur de Hoogmis; Algem. H. Communie voor 
de Heeren-Congregatie onder de H. Mis van 8.30 u. 

NED. PROT. BOND. (Gebouw Brugstraat 15). 
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: 

Dr. W. BANNING van Bentveld. 
Geen Zondagsschool. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 

Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de Oude 
Bewaarschool, Duinweg. 
Spr. .1. W. van ZEYL. BURGERLIJKE STAND. 
Opgave van 4 t/m 17 April 1941. 
GEBOREN: 

Dolly Adriana Willielmiiia. dochter van C..I. v. 

Pelt en van N. Vogelaar, Brederodestraat 10. 

Wilhelmina Johanna. dochter van G. Voogd en 

van T.M. v. d. Hogen, Bloemendaal E. Casimir- 

laan 62. 

Jan Evertse Pieter, zoon van P., Visser en van 

J.M. van Vrouwerff, Baan 8. 

Hendrik Jan. zoon van A. Waaijer en van J.H. 

A.M. Gerrese, Zandvoortschelaan 263. 

Abraham Dirk, zoon van C.C. Snellens en van 

H. Janse. Schoolstraat 15. 
ONDERTROUWD: 

P..I. Potveer en C.M. Kokkelkoren. Zandv.1.240. 

G. de Wid en Jansje van Koningsbruggen, C. 

Huygensstraat 6. 
GETROUWD: 

A. de Ronde en R. De vries, Velsen, Biezew.85. 
OVERLEDEN: 

J. Bückmann. oud 66 jaren. Boul. de Favauge44. 

E. J. C. van der Swan, echtgenoote van J.Pons, 

73 jaren. Dr. Mezgerstraat 38. 

M. J. Kuijten, echtgenoote van C. Smit. Noord- 
buurt 3, 77 jaren. 

E. Mooijen. oud S maanden, Asd. Columbuspl. 48. 

.1. Weber, oud 85 jaren. Jan Steenstraat 1. 

M. Keur, oud 47 jaren. Nieuwstraat 1. 

HET NEDERLANDSCH AGRARISCH FRONT. 

Woensdagavond vond in „Ons Huis" een ver- 
gademig plaats van het Nederlandsen Agrarisch 
Front waar als sprekers optraden de heeren A. 
Lindernan en Den Hartog. die de noodzakelijkheid 
aantoonden de door deze corporatie in 't leven 
geroepen belangen van het geheele Nederlandsche 
volk bij de voedselvooiziening uit eigen bodem, 
tot het uiterste op te voeren. Wij komen op deze 
zeer belangrijke' gedachtenwisseling in ons vol- 
gend nummer nader uitvoerig terug OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O. S. S. 
Secr.: Haarlemmerstraat 68. 

Donderdag 10 April j.1. vonden de onderlinge 
wedstrijden voor de Dames-Sen. plaats. Niette- 
genstaande het feit dat de komische noot een 
woordje meesprak, konden „de goede turnsters 
uit vroeger dagen", er direct uitgepikt worden, 
hetgeen ook in den uitslag naar voren kwam. Al 
met al werd weer eens bewezen dat lichamelijke 
opvoeding voor iederen leeftijd geschikt is. De 
uitslag luidt: 

1. Mevr. Castien-Poots 45 1 /» put. 2. Mevr. Paap- 
Sluisdam 40'/* pnt. 2. Mevr. Kerkman-Scliaap 
40 l h pnt. 3. Mevr. Luvte-Paap 39 pnt. 

In haar maandelijksclie bestuursvergadering 
werd een kleine wijziging gebracht in de bestuurs- 
functies. De heer Jb. v. d. Meer werd aangewezen 
als 2e voorzitter en de heer O.A. Brink als 2e 
penningmeester. 

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan der 
K.T.K. werden de heeren F. J. Rikkerink, pen- 
ningmeester der K.T.K., .1. .1. v. Doorn, technisch 
lid der K.T.K. en J. Dibbets oudste Ie graad turner 
tot lid van verdienste van het K.N.G.V. benoemd. 

Zondag a.s. vindt in de zaal aan de Volders- 
gracht de jaarlijksche turnwedstrijd Haarlem 
tegen de Rest van de K.T.K. plaats. Van onze 
leden nemen de dames C. en S. van Konings- 
bruggen en A. Zwemmer deel. 

In het turnblad van Zaterdag j.1. geeft het be- 
stuur van het K.N.G.V. een overzicht van de be 1 - 
sprekingen welke gevoerd werden, om te komen 
tot de fusie in de gymnastiekwereld. Zij, die geen 
abonné van het turnblad zijn. kunnen liet blad ter 
inzage krijgen aan het secretariaat. 

Z.L.C. NIEUWS. 

Door het slechte wee 1 !- op 2e Paaschdag zijn de 
wedstrijden uitgesteld tot Zondag a.s. Het laat 
zich thans aanzien, dat het beter weer zal' wor- 
den, zoodat we een prachtige vliegdag kunnen 
verwachten. Allen dus om 1.30 uur present om 
te helpen bij de voorbereidende maatregelen; fwee 
uur zullen de wedstrijden beginnen. 

Woensdag- en Donderdagavond ziin we naar de 
duinen getrokken en werden verschillende goede 
vluchten gemaakt. De „Stootkop" van v. Leeuwen 
lag prachtig stabiel in de lucht maar kon door 
het vroege jaargetijde geen aansluiting 
krijgen, zoodat hij als langste vlucht 60 sec. be- 
reikte. 

Woensdagavond clubavond, ook bij goed weer. 
aangezien er verschillende dingen besproken moe- 
ten worden, o.a. over deelname districtswedstrij- 
den. Tevens: de (uitgestelde) lezing van den 
voorzitter over „De eerste Holland-Indië" vlucht. 

TOB-NIET NIEUWS. 
Secr. J. Keuning.Tr. Prinsenhoistr. 3. 

De clubavond van Zondag j.1. is zeer gezellig 
verloopen. Gezien dit succes is het bestuur van 
Tob-Niet dan ook van plan op dezelfde voet voort 
te gaan. 

Zoo hebben wö voor a.s. Zondag weer een ge- 
zellig programma samengesteld, o.a. cabaret der 
onbekenden enz. 

De avond van Zondag j.1. heeft bewezen, dat 
ondanks het dansverbod, door „Tob-Niet" een 
sfeer kan worden geschapen, die niet alleen ge- 
zellig, doch meer dan gezellig is. We gaan dan 
ook op den ingeslagen weg voort en verwachten 
dus alle leden en belangstellenden a.s. Zondag 20 
April in de „Loefhoeck". 

Aanvang 7.30 uur. Einde 1 1 uur. 

KENNISGEVING. 

Het Nederlandsch Agrarisch Front. afd. Zand- 
voort, verzoekt aan eigenaren, huurders en pach- 
ters van gronden, om indien deze voor in cultuur 
brengen geschikt zijn. dit ook ten volle ter hand 
te nemen, daar anders de braak liggende gronden 
aan anderen moeten worden toegewezen. 

De Productieleider Afd. Zandvoort 
van het Ned. Agrarisch Front 
J. TERMES. Brederodestraat 63. v* Pefegem's Leesbibliotheek 

Burgem. Engelbertsstraat 11 (b.d. Uitzichttoren) 

AANWASTEN 

Valkema Blouw, Drie 1 jongens op avontuur (jong.) 
— In net diepst van de wildernis ,. ( 

Wal, van der, Koert; roman 
Welden, N., Idylle met Benno (voor jonge dames) 
Henderson. G. C., Bloedwraak; cowboy 
Isaac, F. M., De microfoon moorden; det. 
Made, van der, Het rusteloos hart 
Merritt, A., Zeven voetstappen naar satan; det. 
Pary, j„ Vuurdoop in schoffie's land 
Sava, Dr. .!., De weg van een chirurg 
Schendel, A. v, Herinneringen v.e. dominen jongen' 
Tuttle. W. C, Een goocheme sherif; wild-west 
Toonder, J. G„ Vreemdeling in Babvlon 
Wheatley. D„ Atlantis gevonden 
Morton, A„ Blauwmasker in de klem: covvbov ZIEN IN HET DONKER. 

Over dit belangwekkende onderwerp kwam in 
het officieel orgaan van de Vereen, voor Lucht- 
bescherming een artikel voor van een" oogarts. 
Hierin wordt o. m. de tegenwoordig zeer veel 
voorkomende klacht besproken, dat men last 
heeft met het zien in het donker. 

Deze klacht is zeer begrijpelijk. Wanneer het 
zien in de schemering of in het duister gemakke- 
lijk was, dan ja dan had de menschheid niet 

van de vroegste tijden af aan alle pogingen in liet 
werk gesteld om de duisternis met kunstmatige 
lichtbronnen te verdrijven. 

In de technische hoogstaande cultuur, waarin 
wij leven, neemt de kunstverlichting een uiterst 
belangrijke plaats in en is zij vooral in de latere 
jaren zeer geperfectionneerd geworden. Vooral 
de huisverlichting is door de electrificatie, sedert 
de laatste kwarteeuw ongeveer, van een onge- 
kende helderheid, en ook de straatverlichting; 
hoewel verre van volmaakt, was toch in steden 
en dorpen, en langs vele groote verkeerswegen 
meest zóó dat het „zicht" er goed genoemd kon 
worden, zoodat degenen, die last hebben met zien 
in het donker, er zonder moeite hun weg konden 
vinden en vervolgen. Thans is dit geheele appa- 
raat uitgeschakeld, voorloopig ten minste, en zijn 
wij wat dat betreft weer tot een vorig tijdperk 
teruggekeerd, echter met één verschil gelukkig, 
de verlichting binnenshuis is hetzelfde gebleven. 
Terwijl we dus voor kort ons leven zóó konden 
inrichten, dat we eigenlijk altijd door in het licht 
leefden en alleen vóór het slapen gaan dit af- 
sloten, is thans de zaak zóó, dat we weer door 
het donker moeten. Het zien in het donker en het 
wennen aan het donker, dat door de techniek 
grootendeels overbodig werd gemaakt, neemt 
weer een groote plaats in ons leven in, en het is 
daarom, dat de redactie mij verzocht hieraan 
enkele woorden te wijden van oogheelkundigen 
kant. 

Het is aan ieder wel eens opgevallen, dat het 
zien in de schemering heel andere kwaliteiten 
heeft dan het zien bij vol daglicht. Het duidelijkst 
is dit waar te nemen, wanneer we op een mooien 
zomeravond buiten zitten. 

De zonsondergang doet ons de geheele omge- 
ving nog eens in heldere kleuren zien, bloemen, 
gras, boomen en huizen, alles staat wat kleur en 
vorm betreft helder vóór ons. Langzaam komt 
dan de schemering, d.w.z. langzaam gaat het licht 
weg, en terwiil we voorloopig de omtrekken van 
onze omgeving helder blijven zien, worden de 
kleuren al matter en matter en als het echt „sche- 
mert", dan zien we geen kleuren meer en is de 
wereld opgelost in een floers van verschillende 
kwaliteiten grijs. Wordt het dan nog wat don- 
kerder, dan kan men tevens nog iets anders op- 
merken. n.1. dat de "dingen waar men liet oog op 
richt ons wat waziger voorkomen dan de ob- 
jecten, die daaromheen liggen. Wanneer. men dan 
iemand tegenkomt op straat en men kijkt naar het 
hoofd van dien persoon, dan is de vorm daarvan 
wat verwaasd, terwijl tegelijkertijd de gestalte 
héél zuiver afgeteekend wordt gezien. 

Hoe meer nu de schemering de absolute duis- 
ternis nadert des te meer verdwijnen de donker- 
der objecten in het zwart, terwijl de witte nog 
lang zichtbaar blijven, tot eindelijk de algeheele 
duisternis het zien compleet onmogelijk maakt 
(deze laatste toestand wordt alleen zoo nu en 
dan bij bedekte lucht bereikt). 

Zoo verandert dus de kwaliteit van het zien. 
wanneer de overgang van licht in donker geleide- 
lijk is. 

Tegenwoordig beleven we echter verreweg het 
meest een veel snelleren overgang van licht naar 
donker, en deze is het, die aanleiding geeft tot de 
meeste klachten. 

Iedereen kent het. We moeten er 's avonds op 
uit, begeven ons uit de goed verlichte huiskamer 
in de flauw verlichte gang, openen de huisdeur en 
zeggen tegen elkaar: wat is het vandaag donker 
buiten, je kunt geen hand voor oogen zien. 

Na een oogenblik, na vijf minuten, is de zaak al 
veel verbeterd bij" de meesten, maar het ver- 
schijnsel geeft altijd weer even een moeilijkheid. 

Het is nu misschien van belang een enkel woord 
te spreken over de functie van het oog om zich 
aan den bestaanden belichtingstoestand aan te 
passen. , Het is namelijk een feit, dat de belich- 
tingstoestand van onze omgeving den geheelen 
dag aan zeer sterke wisseling onderhevig is. ter- 
wijl het kunstlicht hierin nog weer een volgende 
etappe beteekent. Deze wisseling van belichting 
zijn wij ons slechts zeer gedeeltelijk bewust, zoo- 
als fotografen ons kunnen ineedeelen. die weten, 
dat door de constante aanpassing groote schom- 
melingen van de belichting voorkomen zonder dat 
wij daar iets van merken. 

Wanneer we . de daarover ter beschikking 
staande gegevens nazien, merken we, dat een be- 
lichtingsverschil in de orde van 1000 gemakkelijk 
kan voorkomen, d.w.z., dat op een zomerdag in 
de zon het landschap duizend maal zoo sterk be- 
licht is als b.v. hetzelfde landschap tegen de 
schemering. Voor de belichting van ons boek of 
papier geldt dan in zekere mate hetzelfde. Het is ■■■■■■BHBflMUHBUMaHMBIiaH 

§ Woninginrichting ■ 
§ «0. A. van STRAATEN 2 

S ZANDVOORT. ■ 

" BEHANGER — STOFFEERDER a ftiATRASSEf 

HALTESTRAAT 7.1 - e 

9 
B 
B 

BSsaRssBBBBBaBBBesBaBsaasHBaaflUBaaaB JMAKER 

TELEFOON 2316. 
VERNIEUW UW INTERIEUR en koop een mooie en solide 
LAMPEKAP. U krijgt WAAR voor UW GELD. 
EKE 
heeft een groote sorteering van de nieuwste modellen in zijde en perkament. en Nü IS hföt tiïd uw e,ectrisch materiaal te controleeren er 

"J*-J xe vervangen. Wij hebben nog een uitge 
breide collectie van alle electrische apparaten: GLOEILAMPEN, 
STOPCONTACTEN, STEKKERS enz. enz. 

U VRAAGT EN WIJ LEVEREN Groote Krocht 30-32-36 

TELEFOON 260 3 TE HUUR 

Pakhuis met terrein 

Hoogeweg 2, ƒ3,- per week. Te bevr. b.d. Mak. 
M. KONING, Haltestraat 62 - Bakkerstraat 1. 1 werkelijke Rijwielhersteller 
woont te ZANDVOORT. 
Het adres is: 

ft C van Nieuwcnhuizen 

Koningstraat 39 
Gazelle" Rijwielen 55 Zoowel voor Uw inkoop' als Uw verkoop van 
Meubelen en andere goederen is er maar één 
adres, era wel de bekende zaak ' - 

GROOTE KROCHT 20 — TELEF. 2164. 

N.V. S. WATERDRUKKER • voor GOED schilderwerk is 

Firma KEUR & ZOON 

TRAMSTRAAT 5 - TELEF. 2979 VÖLP voor f 2.45 

(Zelivuller) 
bii VAN PETEGEM's Boekhan.de! 
BURG. ENGELBERTSSTR. 11 — TELEF. 2793. niets bijzonders, dat we overdag schrijven in een 
belichting die meer dan honderd maal zoo sterk 
is als de lamp waarbij we met alle gemak des 
avonds het werk voortzetten. Intusschen merken 
we dit niet omdat het oog zich onmerkbaar inge- 
steld heeft en zoolang dit binnen de zeer breede 
behchtingsgrenzen blijft waarbij het oog goed ziet 
is er geen enkel bezwaar tegen deze wisselingen. 

Dezelfde aanpassing vinden we ook tijdens het 
duister, niet dien verstande, dat dan de boven- 
vermelde veranderingen van liet in de schemering 
zien zi'm ingetreden. De criteria zijn nu ook niet 
meer, dat alles evengoed gezien wordt als te 
voren, nu vragen we reeds veel minder! We 
moeten nu groote omtrekken, boomen, spiegelend 
water etc. kunnen onderscheiden en zijn daar dan 
al mee tevreden. 

Met deze aanpassing in het donker heeft men 
menigvuldige proeven genomen, b.v. in verband 
met arbeid, die .grootendeels is het donker moet 
geschieden (mijnwerkers) en is toen tot de uit- 
komst gekomen, dat de aanpassing in de eerste 
3U a 40^ minuten snel toeneemt. Na- dien tijd gaat 
het proces in vertraagd tempo door, tot na ±20 
uur nagenoeg geen toename meer is te boeken. 

Tevens' bleek dat het proces in beide oogen- 
onafhankelijk verloopt. De adaptatie aan het licht 
üus de omgekeerde weg, wordt veel sneller af- 
gelegd, van een algeheele' 'adaptatie in de duis- 
ternis tot lichtadaptatie duurt ±5 minuten. (Adap- 
tatie = aanpassing.) Het is dus begrijpelijk dat 
Röntgeiiologen, die grootendeels -in het donker 
werken en daar de doorlichting van hun patiënt 
móeten beoordeelen alles doen om deze donker- 
adaptatie aan te houden, zij dragen daarom een 
zeer donkeren bril, die opzij is afgesloten, zoo- 
kmg zij in het licht zijn.; Wat de nachtelijke' om^ 
zwerving van de_ meeste menschen betreft, deze 
zijn niet zeer lang en meestal loopt men dus op 
straat in het begin van zijn aanpassingsperiode 
en is men weer binnen tegen den tijd dat deze 
in behoorlijke mate aanwezig is. 

Daar, zooals gezegd, de aanpassing aan het 
licht zeer snel gaat en dan'weer de donkeraan- 
passing moet beginnen is het uiterst onverstandig 
om in het licht van een tegenligger te zien. waar- 
toe men automatisch geneigd is. 

Slecht zien in het donker wil misschien niet 
eens zoo vaak zeggen langzamer aanpassing, al 
komt natuurlijk ook dit voor, maar hierbij komt 
het interpreteeren van de geringen gegevens, die 
ons vooral de eerste vijf minuten ten dienste 
staan, hetwelk de een met zeer veel meer gemak 
doet dan de ander. 

Voor allen die last hebben van deze slechte 
oriëntatie is het intusschen verstandig de laatste 
vijf minuten vóór het uitgaan in het donker door 
te brengen of nog liever gedurende ± een kwar- 
tier één oog te verbinden (dr. Colenbrander). 

Tevens is het altijd verstandig een lichtbron bij 
zich te hebben, het verdient echter aanbeveling 
deze zoo min mogelijk te gebruiken, zooals ge uit 
het voorafgaande hebt kunnen begrijpen. ONZE VOEDING 

in DISTRIBUTIETIJD 

van R. LOTGERING— HILDEBRAND. 

Prijs 80cent 

Voorhanden in VAN PETEGEM's Boekhandel. 
Burgem. Engelbertsstraat 11 — Telef. 2793. Vrijdag 25 April 1941 13e Jaargang No. 20 t 
Prijs der Advertentiën van- 1 — 5 regels ƒ1. — 

Elke regel meer.. ƒ 0.20 (bij abonnement korting.) 
Abonnementsprijs: 75 cents per drie maanden 
Losse Nummers ..." '..10 et ORGAAN VOOR DE BADPLAATS 

MET BADGASTENLIJST 

Verantwoordelijk Hoofdopsteller: Zeestraat 52 
Opstellers : P. DEKKER on J. A. STEEN Jr. UITGAVE: V. J. VAN PETEGEM'S DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr. 11 -Tel. 2793- Postgiro: 67851 

Correspondentie-adres : 
DE ZANDVOORTER : ZANDVOORT 
MMMMMMM= 

^mwmmml^i^g üiaia mMaüff" GRAND HOTEL - ZANDVOORT 

TELEFOON 2503 en 2564 

Overdekt, verwarmd terras aan zee - Gezellig strijkje - Billijke prijzen Van onze uitkijkpost. 
met zijn Opgedragen aan: alle fiets- 
idbrikanten, fiets-handelaren. 
fietsgebruikers en zwijntjes- 
jagers. Kortom, dit artikel is 
voor iederen lezer bestemd. 

„Bye-bye.." zei mijn vriend 
tot mij, die voortzeulde met 
mijn trap-vehikel. waarvan het 
achteriwiel na eeist verticaal 
gestaan te hebben — zij het 
dan met jammerbochten — 
thans zoo ongeveer horizontaal 
stond. Waardoor ik inderdaad 
met 't overschot voort„zeulde". 
„Ook, goeie-morrege. ." zei 
taai-verrijkende begroetings- vroeg hij en wees op het roestige zei ik ik, blij 
formule. 

„Wa's dat? 
kadaver. 

„Het stoffelijk overschot van mijn fiets' 
harteloos. 

. Waarmee ik maar zeggen wil dat een dergelijke 
harteloosheid volkomen fout is. Fn nu voel ik dat 
ook. Want nu heb ik een nieuw karretje gekocht. 
Ik heb gezien hoe de handelaar over het frame 
streelde en de fiets prees, zooals een jockey zijn 
paard. Voor mij is éen fiets eigenlijk altijd iets 
vanzelfsprekends geweest. Iets waar je óp stapte 
en dat voortreed dank zij je knie-heffingen. - Na 
gebruik plaatste je hem tegen een boom, deed het 
slot er op en liet hem moederziel alleen. Was ie 
om twaalf uur foetsie, dan kwam er gedonder en 
het einde van het liedje was, dat je een nieuwe 
ging koopen. Dat is tegenwoordig niet zoo een- 
voudig meer. De mensen wordt min of meer ge- 
dwongen om zijn fiets beter te behandelen. Wij 
hebben, laten we eerlijk zijn, onze fietsen niet die 
liefde gegeven waar zij, gezien de ontelbare aan 
ons bewezen diensten, recht op had. 

Nu heb ik een nieuwe kar — stom om dat zoo 
te zeggen, want een zwijntjesjager slaapt niet — 
en zij is een brok van mezelf geworden. De 
schram die haar gelaat ontsiert, krast in m'n ziel. 
Of dat nu vanwege de late liefde komt of vanwege 
de 75 pop die ik er voor heb moeten betalen, moet 
ik nog uitvinden. Maar voorloopig heb ik respect 
voor van Nieuwenhuizen, Schuilenburg, Uyleman, 
mijn Joop van de stalling op de P.H.-kade en hoe 
die kerels meer heeten. Mijn vrijheidsgevoel is in 
zekere zin van hen afhankelijk. Luister maar. 

De fiets is de avontuurlijkste uitvinding van den 
menschelijken geest. Zooals elke groote inval is 
ook deze onmiddellijk volmaakt, duldt geen ver- 
fijning. Het plan kon aan het hoofd van 'Athene 
ontsproten zijn, tegelijk goddelijk af en klaar voor 
het gebruik. Vermenigvuldiging der zelfbeweging. 
De mensch sneller op pad. Nomadische bekorin- 
gen. Waaronder te rekenen valt 'n uitstapje' naar 
Zandvoort.' Weggestreken van de verscheurde 
aardkorst zijn de vulgaire straatwegen, het oer- 
landschap doemt weer op, smalle paadjes geluid- 
loos bereden, dringen in het struikgewas. Geen 
gestap, geen traagheid van de voetreis. Sneller 
verzinken in de eenzaamheid, sneller d'r weer uit 
verdwenen. Ook de lucht wordt levend. Een 
kiachtiger druk op de pedalen en de rust der lucht verandert in stroomende wind. Een genot, vooral 
's zomers. Een waar toover-kunststuk geschiedt. 
Ik ben al lang tot de overtuiging gekomen dat de 
fiets aan de menschheid is geschonken als zalfie 
voor alle plagen der techniek. Vol ontferming is 
haar een weg geopend uit het technisch collec 
tivum — een geestelijk is er niet — naar het ïsole 
ment. De fiets verheerlijkt het individu, maakt dit 
onafhankelijk van hulpmiddelen. De fietser komt 
— en verdwijnt. Een gevaarlijke figuur in dezen 
tijd. De contra-revolutionnair, de anti-vereeni- 
gingsmensch, de versnelde individualist, een weg- 
ijlend zadelvast „ik". 

Zijn tegenvoeter is de automobilist. Zeldzaam 
in deze dagen. Het wezen met de koppeling; aan 
den motor, aan den openbaren weg, aan de ben- 
zinepomp, of houtopslagplaats. Maar verschil: hij 
wordt gereden, hij rijdt niet. Erger: de beweging 
overkomt hem, zijn spieren veroorzaken haar niet. 
De scheppingsdaad is hem ontnomen in plaats 
daarvan heerscht de snelheidswoede. De functies 
van zijn' bestaan zijn geschrapt en in plaats van 
bloed golft er benzine. Om hem heen riekt het 
naar de chemie. De automobilist heeft de aarde 
\erkleind en zich beroofd van het avontuur der 
zijwegjes. Ooit van Zandvoort naar Aerdenhout 
gereden? In de lente met. -nou ja. De automobilist 
moet heirwegen hebben; de zwarte, harde, ordi- 
naire wegen, waar men niet mag afwijken. Zijn 
hoofd denkt met benzinepompen-houtopslagplaat- 
sen, zijn hersens tellen in verband daarmede kilo- 
meters. Er voltrekt zich een krimpingsproces in 
zijn brein, dat hem stempelt tot een volmaakt tvpe 
van dezen tijd. De afhankelijke voortbewogen 
mensch, het collective schepsel der machinerieën. 
De automobilist moet op veel voorschriften letten. 
Want hij rijdt, waar veel andoren .rijden. Het kost 
hem moeite geen caramboles te maken, geen voet- 
gangers aan te rijden, geen honden en kippen te 
verpletteren. Dat zijn de problemen, die hem bezig 
houden en daar zij hem vermoeien en afmatten 
meent hij belangrijke prestaties volbracht te heb 
ben. Niet-ruïneeren beteekent voor hem al schep 
pen. Het meest verdoolde kind tusschen weiden 
en bosschen. Zijn afschuwelijke tweelingbroeder 
bevaart de watervlakten in een auto-boot. .Eigen- 
lijk is dat al geen varen meer, hij glijdt weg. 
Onder stank en geknetter. Zijn streven, de wijd- 
heid van de wereld nauwer te maken, is even 
geslaagd als dat van den automobilist. De uiter 
lijke en innerlijke wereld. Voor dengene, die 
fietst, gelden geen voorschriften. De fietser gaat 
er beleefd, maar beslist vandoor. Met vasten trap 
verwijdert hij zich om den hoek en achter den 
boschrand geldt geen' controle voor tempo en 
richting. Hij wordt een vrije nomade, een dolend 
wereld-verbreeder. Hij herstelt de schepping in 
eer. Hij dooft ook de valsche manen die uit re- 
flectors vlammen. Hij kan- zich voortbewegen 
zonder onbetrouwbaar gas. uit eigen kracht, waar- 
mede hij de vergrooting en vermindering van zijn 
snelheid bepaalt. De mensch moet veel ondervon- 
den hebben om verstandig te worden. Daar wij 
de techniek moesten ondergaan zijn wij stellig tot 
de grootste wijsheid geroepen. Namelijk: niets 
voor je te laten doen, maar alles zelf te doen. 
Geruischloos trappen om je te bewegen en niet 
door ontploffingen geslingerd te worden.. De zin- 
nen van den fietser worden moediger en ontwik- Eerstdaags opening » lm weiszen Rassl" voorheen: Hotel-Restaurant „DRIEHUIZEN" 

Orkest - Stemming - Prima Consumpties 

KERKSTRAAT 1 ZANDVOORT TELER 2606 Zelfde Directie als Café Orig. Ober Baiern, Jansstraat 48-50, Haarlem kelen zich scherper. Want hi] is voortdurend in 
gevaar. Een te veel omhalen naar links kan hem 
onder de eenige auto brengen. Maar met hel- 
denmoed bindt hij den strijd aan met de vijand- 
schap der omgeving. Zijn blik ziet schei per, zijn 
oor hoort helderder. Hij neemt den tegenstander 
in het vizier en maakt hem door opmerkzaamheid 
onmachtig. Hij verliest elke vrees en wordt be- 
paald heldhaftig. Wandelen is maar zoo-zoo, 
autorijden is monsterlijk. Hiertusschen moet het 
dus liggen. Wat? Het menschwaardige, het echt 
menschelijke. Dit dus: hoe men snel weg komt 
en snel terugkeert. Daar er geen eindeloos recht- 
uit bestaat, kan men slechts in een boog rijden. 
Menschenkracht tegen paardekrachten. Bloed tegen 
benzine. v 

Gaat U als ik Zondag naar de bloembollen fiet- 
sen. Dan een raad. Rijd nooit in colonnes. Altijd 
alleen, of hij leeft niet meer, hij raakt in de koppe- 
ling, en gasvergiftigd door de techniek botst hij 
met iedereen en verdwijnt met een plof. 

Maar met dat laatste ben ik het zelf niet eens, 
omdat ik alle recht van spreken al verlies als U 
mij Zondag toch met nog iemand ziet rijden. Rijdt 
daarom hoogstens met z'n tweeën. Het bespaart 
U last met de politie. En als U nu toch met z'n 
tweeën naar de bollenvelden fietst kijk dan eerst 
goed uit wie naast U komt rijden, opdat ze niet 
stoort tegen den achtergrond van bloemen. Beter: 
zorg dat ze er een van is. 

Wel eens op een zomersene dag bij de Tol staan 
kijken naar al die fietsers die Zandvoort binnen 
• eden? Dan begrijpt U wat de fiets ook voor 
Zandvoort beteekent. Zij brengt zoovee! menschen 
naar ons strand, waarvan er zooveel wat ge- 
bruiken. Misschien worden er wel 50% van die 
fietsen gestald. Dat is zooveel maal een dubbeltje. 
Misschien knappen er door de hitte zooveel band- 
jes, dat beteekent zooveel maal 30 cent waar- 
schijnlijk. Rijd op een fiets eens langs een ijsco- 
wagentje. Juist, in acht van de tien gevallen stap 
je af. Kan je in een auto niet doen. De fiets is een 
symbool der vrijheid. Daarom zijn er in Nederland 
zooveel fietsen. In Nederland was ook het veel 
omstreden en zoo onsociale belastingplaatje. Een 
ieder die het wel meent met het vrije stalen ros, 
zal het genomen besluit toejuichen. 

Summum summarum — hetwelk overgezet be- 
teekent — alles bij elkaar genomen, een fiets is 
meer dan een brok staal dat door knieheffingen 
voortbewogen wordt. Een fiets heeft een ziel en 
een taak. Behandel haar daarnaar; anders moet 
je loopen. Doe je het daarna dan is ze óf gestolen 
óf verroest! Peter van Sandevoerde. HET VAN OU DS 
BEKENDE ADRES VOOR RADIO 
RADIOLAMPEN-METING VIJF CENT PER STUK 

bij niet aanschaffing van nieuwe 

Alle merken volgens FABRIEKSPRIJZEN 

VERHUUR Philips Radiotoestellen per maand enz. 

Gastoestellen, Gasfornuizen enz. 
in huurkoop verkrijgbaar. electrotechn.bureau 
J.H.mhKEULEN DIAC0NIEHU1SSTR.2^ ZANDVOORT 

TEL. 2??? 

Distributie van Gas en electra. 

Kookt nu zuinig op een Electrische of gasspaar- 
brander. 10 uur branden voor 1 cent. Groote voor- 
raad - zie etalage. MOED GEEFT KRACHT. 

Met frissche moed de weg vooruit! 
verleden schimmen wijken, 
iedere dag brengt nieuw geluid 
met levenskans verrijkend. 

En voelen wij vertrouwd öen hand 
die helpt bij 't moeilijk stijgen, 
zijn het momenten van geluk 
die we aan elkander rijgen. 

Dit gouden snoer vol glinstering 

verlicht de donk' re dagen! 

voor elke kraal een fluistering __ 

die, herinnering komt vragen 

Ria Draak— Groenveld. Theater „MONOPOLE" TELEFOON 2550 Dir.: Gebrs. KOPER STATIONSPLEIN 
ZATERDAG 26, ZONDAG 27 en MAANDAG 28 APRIL - aanvang 8 uur 
DRIE DAGEN! Drie opvoeringen van een groot amusementprogramma. 

MARIKA RöKK en V8KTOR STAAL in 

Een Nacht in 

Een heerlijke amusante film, grandioos van opzet. Muziek van PETER 
KREUDER. Regie: GEORG JACOBY. Watmeer gij nog niet tot de bewon- 
deraars van Marika Rökk behoort, dan moet gij haar in deze film komen 
zien. Deze lachende, zingende, dansende Marika Rökk zal U stormender- 
hand veroveren. 

Verdes* een subliem bijpï*ogramma! 

In ons voorprogramma: 

TOBIS HOLLANDSCH NIEUWS en U.F.A.-WERELDNIEUWS. 

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles-Balcon 75, Loge 90 cent. 
Entree militairen: Parket 20, Parterre 30, Stalles-Balcon 40, Loge 50 cent. 

TOEGANG BOVEN 18 JAAR. 

ZONDAGMIDDAG HALF 3 FAMILiE-WlATINEE 

Als hoofdfilm: Een zeer spannend filmwerk vol actie en boeiende handeling. 

Entree 20-30-40 cent. 

DONDERDAG 1 MEI - ACHT UUR 

POPULAIRE VOORSTELLING 

opvoering van een daverende amusementsfilm: 

EEN HUWELIJK OP AFBETALING 

met RALPH ARTHUR ROBERTS - LENY MARENBACH e.v.a. 

Een onbetaalbaar lachsucces - Luchtig - Pikant 
Dolvroolijk - Deze film mag U niet overslaan. _ 

TOEGANG BOVEN DE IS JAAR. Entree 30-54 en 75 cent. V.V,V, PropagauaVAvond Gratis Voorstelling VOOR ONZE LEDEN DINSDAG 29 APRIL 1941 

in „Groot Badhuis" 

Aanvang 7.45 uur precies. < OPGEVOERD ZAL WORDEN: „Op 't kantje af 

van JAN FABRICIUS. 

GESPEELD DOOR DE TOONEELVEREENIGING 

„PHOENIX" 

Entree's kunnen geheel kosteloos met ingang van heden dagelijks 
van 9—17 uur aan ons Bureau Stationsplein, worden afgehaald. 
(Ook Zondags). 

Ieder ingeschreven lid heeft recht op 2 entree's en één introductie 
(geheel gratis.) aMMMMMMWMHMMWMAMMMMl^^ | Koopt vooral Uw kleeding bij 
een adres van vertrouwen. 

Onze naam met reputatie waarborgt U dat 

Kleedingmagazijn Fa. v. HENS EN 

GROOTE KROCHT 23 — TELEF 2574 
Gedipl. COUPEUR — BONTWERKER 

blijft nog steeds leveren en alleen goede kwaliteiten in STOFFEN, 
CONFECTIE en vooral in de puntjes verzorgde MAATKLEEDING. 

Maakte U reeds kennis 'met onze drg. Eng. Winpru-WINDJACKS. Zoekt ü een prettige afleiding? Vormt zelf Uw clubje en neemt eenige Privé-lessen mae Moderne Dansen 

(4 personen belangrijke reductie). 

Een goed figuur voor elke Vrouw 

Aan middagclubje kunnen nog eenige dames 
(iedere leeftijd) deelnemen. 

■ - 

De KINDER-REVUE 

wordt wegens groot succes ZATERDAGMIDDAG 
3 MEI in „Groot Badhuis" opgevoerd. Prachtige 
persbeoordeelingen. __ 

Prijzen plaatsen 24, 48 en 60 et (alles inbegrepen). 

BALLETKLASSE 

VGor meisjes (5-14 jaar.) Inschrijving dagelijks. 

Dans-Studio LILY ORGODET 

KOSTVERLORENSTRAAT 36 - Telefoon 2079 DAMES WW«MMM«W**MMWW* MM^» Is een van Uw POPPENKINDEREN ziek? 
Breng 'haar dan vlug in onze KLINIEK. 
In HAARLEM, No. 50 op de GED. OUDE GRACHT 
daar is een DOKTER, die op ze wacht. 
Alle soorten POPPEN repareeren wii bekwaam 

AKKERS-VASTERMAN 

is onze naam. |wll WIJZEN er nog een" 
op, dot goede repa- 
ratie een behoud voor 
uw schoenen ts. Wij ver- 
werken uitsluitend eerstel 
kwaliteit kernlederen zijn! 
speciaal ingericht voor| 
fijne reparatie. zeestraat 69 
ZAH&VDPRT ELECTRISCHE 
SCHOENMAKERIJ 

TELEFOON 2289 MEEST MODERNE INRICHTING 
VOOR ZANDV00RT 

EN OMSTREKEN 

■ 

Onder Rijksfoezicht 
gediplomeerd 

■ 

Schoenen vergrooten 

en verwijden met 

de allernieuwste 

vergrootmachine. Stofzuigers Nog van de oude kwaliteit en 
uit voorraad leverbaar. Lampekappen De nieuwste voorjaarsmodellen. Gascomforen ZOO JUIST ONTVANGEN 

Straalkacheltjes Nog ruime keuze - Oude prijzen I 

P. E TEROL 

't Verkoopbureau Juist iets voor deze koude 
dagen, nu de kolen op zijn. 
Vanaf ƒ 16,80. Groote Krocht 19 

Telef, 2550 V.V.V. „ZANDVOORT". 

„Op 't kantje ar' van Johan Fabricius voor de 
leden van V.V.V. op Dinsdag 29 April a.s. in Groot- 
Badhuis. Aanvang 19.45 uur. 

De V.V.V. is er in geslaagd voor de bij haar 
vereeniging ingeschreven leden een reprise te 
doen seven van het tooneelspel „Op 't kantje af* 
van Johan Fabricius, dat reeds éénmaal op succes- 
volle wijze door de tooneelvereetiiging „Phoenix" 
werd opgevoerd. 

Men beoordeelde deze voorstelling als de beste 
van het seizoen. Ongetwijfeld zullen d-an ook vele, 
die niet in staat waren deze opvoering op Zondag 
bij te wonen, van de gelegenheid gebruik maken 
om Dinsdag 29 April a.s. deze voorstelling in 
Groot Badhuis bij te wonen. ^ 

Toegangsbewijzen worden voor de ingeschreven 
leden van de Vereeniging voor Vreemdelngen- 
verkeer geheel gratis beschikbaar gesteld, 
en zijn verkrijgbaar aan ons Bureau, Stationsplein, 
dagelijks van 9-5 uur (ook Zondaas). • 

Zie verder annonce in dit blad. Fotohandel J.SMIT 

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 6 (Bli de Flats). 

Rolfilms 

Kleinbeeldfilms 

Cinefilms Nieuwe collecties FOTO-ETUI's 

ALBUMS 
A LIJSTEN 
w STANDAARDS 
ONTWIKKELEN - AFDRUKKEN - VERGROOTEN Magazijn „L I B E L L E" 

GROOTE KROCHT lt — TELEF. 27S4. 
Groote sorteerins 

Japonnen, Overhemdblouses, 

Rokken, 

HANDWERKEN zouderpunten 

GLAS-, PORCELEIN en AARDEWERK, 

Zoo luist ontvangen: Heeren POLO-HEMDEN. Godsdienstoefeningen 

NED. HERV. GEMEENTE. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP. 

Doopsbediening. 

Aerdennout (Jeugdgebouw Leeuwerikenlaan). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: C.A.F. van STIPRIAAN 
LUiSCIUS. Hulpprediker. 

Gereformeerde Kerk (Julianaweg (hk. Emmaweg). 

Zondag a.s. v.m. 10 en n.m. 5 uur: 

Dr. N.A. WAANING. Voorbereiding H.A. Znd.43. 

Gereformeerde Kerk in H. V. (Brederodestraat). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. P. van der VLOED. 
PAROCHIE v.d. H. AGATHA, 

Zondag 27 April. De H.H. Missen om 7 uur. 8.30 en 
10 uur de Hoogmis; Algem. H. Communie v.d. 
Heeren-Congregatie onder de H. Mis van 8.30 uur; 
collecte voor onze arme parochiekerk, welke bij- 
zonder in uwe milddadigheid wordt aanbevolen; 
om 12 uur voorbereiding voor de plechtige ge- 
loofsbelijdenis; om 7 uur Maria-Lof met rozen- 
hoedje (lied 52). 

Dinsdag, om 8 uur Congregatie v.d. Meisjes. 
Woensdag, Beschermfeest van St. Jozef; om 4 
uur voorbereiding voor de kinderen van de Eerste 
H. Communie; om 7.30 uur Lof ter eere v.d. H. 
Joseph met rozenhoedje (lied 125). 
Donderdag, van 6-7.30 u. gelegenheid om te biech- 
ten; om 7.30 uur Maria-Lof tot opening van de 
Meimaand met rozenhoedje (lied 119); om 8 uur 
Congregatie voor de Dames. 
Vrijdag, Eerste Vrijdag van de maand toegewijd 
aan de bijzondere vereering v,h. goddel. Hart; om 
7.30 uur gezongen H. Mis met acte van toewijding 
en Algem. H. Communie voor de kinderen; om 7.30 
uur Lof ter eere van het goddel. Hart met rozen- 
hoedje (lied 113). 

Zaterdag, van 5-9 u. gelegenheid om te biechten; 

om 7.30 u. Maria-Lof met rozenhoedje (lied 49). 

Zondag 4 Mei. De H.H. Missen om 7 uur, 8.30 en 

10 uur de Hoogmis; Algem. H. Communie voor de 

Meisjes-Congregatie onder de H. Mis van 8.30 uur. 

De geloovigen worden hierbij nog herinnerd 

aan het offertje voor de Vastendispensatie. 

Denkt aan de viering van de Meimaand. 

NED. PROT. BOND. (Gebouw Brugstraat 15). 

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: 

Ds. D. LAMBERTS; van Utrecht. 
Zondagsschool van 12-1 uur. ' 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de Oude 
Bewaarschool, Duinweg. Spr. J. W. van ZEYL. BURGERLIJKE STAND. 

GEBOREN: 

Elisabeth, dochter van H. Cordes en .van E. 

Czari, Ten Katestraat 5. 
ONDERTROUWD: 

J.C. Dorsman en A. Keesman, Oosterstraat 3. 
OVERLEDEN: 

P. Duiker, oud 71 jaren, Zandvoortschelaan 12. 

TOB-NIET NIEUWS. 
Secr. .1. Keuning.Tr. Prinsenhofstr. 3. 

Onze eerste avond van het „cabajet der onbe- 
kenden" ligt weer achter ons. Ik geloof dat wij 
ons met dezen greep gelukkig kunnen prijzen, want 
op dezen eersten avond lieten een paar onbekende 
artisten zich van hun beste zijde zien. 

Er schuilen onder de leden van de Tob Niet Club 
zeer aardige attracties. We hebben dan ook wat 
dat betreft goede verwachtingen. De heer Kiefer 
opende de eerste avond, met een aardige speech. 
Hierin scherste hij het wel en wee van de Tob 
Niet club in vrband met het dansverbod, waaraan 
de leden een vingerwijzing kregen over het al of 
niet doorgaan van Tob Niet. -Dat er besloten .werd. 
om in ieder geval toch door te gaan is te prijzen. 

Na dezen speech werd een „men vraagt en wij 
draaien" wedstrijd gehouden, waarbij men niet 
mocht vragen, doch waarbij wel gedraaid werd. 
Men moest, nu aan de hand van de te draaien 
grammofoonplaat bepalen, hoe of het te spelen 
nummer heette en door wien het gespeeld werd. 
Dit was een zeer aardige attractie. Hierna zong 
en speelde Dick Tump eenige aardige liedjes. De 
wijze waarop hij de bekende en zeer gewaardeerde 
liedjes van de overleden cabaretier Louis Davids 
naar voren bracht is zeer goed te noemen. Wij 
zien dan ook met vertrouwen Dick Tump a.s. 
Zondag weer voor ons optreden. 

De wedstrijd in welsprekendheid die hierna 
volgde en waaraan 4 dames en 4 heeïen deel 
namen, is bij 't overige publiek zeer in den smaak 
gevallen. De dames, die anders het hoogste woord 
voeren, moesten het tegen de heeren afleggen, 
hetgeen een compliment voor de heeren is. De 
heer J. Visser die een lezing van. twee minuten 
moest houden over „vliegtuigbouw", gaf" op ko- 
mische wijze een middel „weg" hoe men het beste 
kan „landen", n.I. loodrecht naar beneden. De 
heer Visser schijnt wat dat betreft dan ook een 
expert te zijn op het gebied van vliegtuigen. Ook 
den heer Chr. Schuiten liet zich van zijn beste 
zijde zien. Hij had n.1. het wielrijden te bespreken. 
Hij bracht dit er heel goed af.- 

Al met al een zeer geslaagde avond, waar 
de wegblijvers spijt van kunnen hebben. Zij kun- 
nen hun schade inhalen door a.s. Zondag 27 April Zondag alweer diverse attracties hebben opge- 
kregen. We kunnen echter nog meer attracties 
plaatsen, zoodat indien er nog leden of belangstel- 
lenden zijn, die ook eens in eigen omgeving hua 
kunnen willen toonen, dit door alle aanwezige 
leden, zeer op prijs zal worden gesteld. 

Zij gelieven zich dan echter vóór dien tijd even 
op te geven bij het bestuur, waardoor deze met 
het opstellen van het programma rekening ka» 
houden met het aantal nummers. 

De aard van het te geven nummer kan zoowel 
dans als zang, bespeling van een instrument, voor- 
dracht, etc. zijn. Geneer U niet, doch doe mee aan 
het „cabaret der onbekenden". Aanvang 7.30 uur. Einde 11 uur. NIEUWS VAN HET 

NEDERLANDSCH AGRARISCH FRONT. 
Onze voeding in moeilijke tijden. 

Van bestuurszijde van de Afd. Zandvoort van 
het N.A.F, vernamen wij nog dat aan den produc- 
tieslag hard wordt gewerkt en het te' Zandvoort 
door hare bemiddeling is gelukt aan verschillende 
personen een stuk "grond toe te -wijzen, welke 
gronden thans in cultuur worden gebracht. Vooral 
de Productieleider, de heer Termes, heeft door 
zijn conferenties met de groote grondeigenaren 
hier prachtige resultaten bereikt. 

Na de laatste vergadering waarop de streek- 
gemachtigde, alsmede de" heer Termes. een uiteen- 
zetting gaven over de-bedoeling van de oprichting 
van het N.A.F., hebben -zich ' ook te Zandvoort 
nog diverse leden gemeld: - ■-. - - 

Door de Commissie Posthuma zijn dezer dagen 
de Gewestelijke Bureaux. geïnstalleerd en kan de 
aanstelling van Gouwcommissies spoedig worden 
tegemoet gezien. De Heer Posthuma is momenteel 
in Nederland de hoogste Productieleider en heeft 
de hoogste functie op Agrarisch terrein, waartoe 
hij is aangesteld door den Rijkscommissaris en hij 
steeds in onmiddellijk contact staat met den Lan- 
desbauernführer Graf Grothe. die de geheele 
voedselvoorziening yoor Nederland uiteindelijk 
regelt. Het zal in Nederland niet meer voorkomen 
dat groote partijen groenten op de mestvaalt wor- 
den gedeponeerd, zooals vroeger dikwijls plaats 
vond, maar dat voor een goede verdeeling naar 
behoefte zal worden zorg gedragen. Ook in de 
prijzenpolitiek zal ordenend worden opgetreden, 
zcodat de consument niet bevreesd behoeft te zijn 
voor te hooge 1 prijzen, terwijl zoowel de producent 
als de tusschenhandel verzekerd kunnen zijn van 
een redelijke winstmarge. Noodig zal het daarom 
zijn dat ieder die met de bodemproductie te maken 
heeft, hetzij dat hij produceert of verwerkt hetzij 
de winkelier die de artikelen verkoopt, zich bij 
het N.A.F, aansluit, aangezien hieruit de RIJKS- 
VOEDINGSTAND in het leven zal worden geroep- 
pen. Tevens is dezer dagen bij het N.A.F. opgericht 
een afdeeling pacht- en hvootheekzaken waarvan 
als leider zal optreden Mr. H. REYDON, welke 
afdeeling ook zal ter hand nemen de kwestie van 
de erfpacht, ons mziens ook een voornaam punt 
voor Zandvoort. Het ligt in onze' bedoeling onze 
lezers iedere week zooveel mogelijk op de hoogte 
te houden van hetgeen op het gebied van het 
N.A.F, voorvalt, daar toch de levensmiddeleni- 
voorzienirig voor Zandvoort ook van het hoogste 
belang is. Denkt eens aan het seizoen met dui- 
zenden inwoners meer. 

Aanmeldingen of inlichtingen voor het Ne'd. Agr. 
Front, Afd. Zandvoort bij: 
H. Hofman, Jan Steenstr. lb. Buurtgemachtigde. 
J.C. v. Houten, Paradijsw., 20. Secr.- Administrateur _ 
J. Termes, Brederodesfr. 63. Productieleider. 

(De volgende week hopen wij voor onze lezers 
een intervieuw af te drukken, dat wij dezer dagen 
hadden met den heer Jb. Termes, productieleider 
voor Zandvoort — Hoofdopsteller). 

OPENING HOTEL. 

Dezer dagen is op het Badhuisplein het sinds 
jaren bekende hotel-pension „Beau Séjour" her- 
opend onder de nieuwe directie van den heer W. 
Bol, voormalig beheerder van „Ons Huis". Het 
fraaie hotel is voorzoover noodig gerestaureerd 
en aangepast aan de meest moderne eischen van 
dezen tijd. Het is te verwachten, dat Beau Sêionr 
.veel gasten zal ontvangen. 

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O.S.S. . 
Handbal - Secr. P. v. Schuilenburg - Gr. Krocht 5. 

Daar de wedstrijd tegen Lijnden, zoowel voor 
de Dames als voor de Heeren is afgelastr moesten 
wij omzien naar een oefenwedstrijd, wat ons voor 
de Heeren inderdaad gelukt is. Deze spelen nu 
Zondag a.s. vriendschappelijk tegen RapiditasI in 
Haarlem. Wij vertrekken om 13.30. dus zorgt er 
voor op tijd aanwezig te zijn. De Dames hebben 
nu een vrije Zondag, doch wij verwachten natuur- 
lijk dat zij als supporters mee zullen gaan. t 

Onze Dames verstevigden Zondag i,l. hun posi- 
tie door met 3-0 van D.E.V. te winnen. 

De Heeren wonnen van Conc. 2H met 3-1. H ÜIS EN 

DECORATIE 
SCHILDERS Fa.K.v:d. MïjE&Zn. 

ZANDV.LAAN No. 341 - BENTVELD 
WILLEMSTRAAT No.31 - ZANDVOORT B' LD TeL 26119 Tel ZANDVOORT 2363 
GLAS en VERFWAREN "" Zoowel voor Uw inkoop als Uw verkoop van 
Meubelen en andere goederen is er maar één 
adres, en! wel de bekende zaak 

GROOTE KROCHT 20 — TELEF. 2164. 

N.V. S. WATERDRINKER F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van: 

STUCADWRS- WIT- en 

WATERVEBFWERKEN' 

P0F Zeer billijke prijzen. 

ADRES: ZEESTRAAT 29 - TELEF. 2305 Heden overleetf tot onze diepe droefheid 
na een langdurig doch geduldig gedragen 
lijden, onze lieve Man, Vader, Broeder en 
Zwager, de Heer 

PIETER DUIKER 

in den ouderdom van 71 jaar. 

Mevr. G.M.E. DUIKER-r-BUCHHOLZ. 
P. DUIKER Jr. 
G.C. DUIKER. 
W..TOH. DUIKER. 

Zandvoort, 19 April 1941. 
Zandvoortschelaan 12. 

De begrafenis heeft Dinsdag 22 April 1941 

plaats gehad op de Algemeene 

Begraafplaats te Zandvoort. GOUD 

visschen 

voor Vijver en Aquarium. 
Eerste voorraad ontvan- 
ten. 

Gebr. 

Véènihga 

Naturalisten 

Jgcobijnestraat 10-18 
bQ het Stadhuis 

HAARLEM 

Telefoon 13265. Ter overname gevraagd: 

Hand' of 
Trapnaaimachinc 

en Electr. Waschmachine 

(liefst emaille). Br. met 
merk en prijs ondsr no. 
1182 Bureau „De' Zand- 
voorter" (Van Petegem's 
Boekhandel). Gevraagd van 15 Mei tot 
15 Juni voor 2 pers. en 
2 kind. 

gem. Zit- en 
2 Slaapkamers 

met gebruik van keuken. 
Brieven met omschr. en 
prijs : Maasstraat 116 H. 
Amsterdam. Eet ons BROOD 
Bakkerij„WILLY* 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. S. VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 

Beddenmaker 

BilderdQkstraat 7. 

BHlSke prijzen NET MEISJE vraagt 

vast Werkhuis 

voor den Vrijdag, v.g.g.v. 
Brieven onder no. 1183 
Bureau „De Zandvoor- 
ter" (VAN PETEGEM'S 
BOEKHANDEL). < Pension 

gevraagd -voor 2 pers. 
bij particulieren. Br. no. 

1184 Bureau „De Zand- 
voorter" (Van Petegem's 
Boekhandel). 

Schrijfmachine 

TE KOOP GEVRAAGD 

in goeden staat. Br. no. 

1185 Bureau „De Zand- 
voorter" (Van Petegem's 
Boekhandel). MEVROUW. 
Weet U waar U de 
Fijnste Boter, Kaas en 
Eieren kunt koopen? In 
„De Kaasden Eiermün". 
van Th. v. Haastrecht, 
Swaluëstraat 6. Tel. 2081 H. Gansner - PJHeinst-13 
Burg. Engelbertsstr. 2, 
Leveren en plaatsen van 

Haarden GA kachels W.WEBER 

LOODGIETER 

Diaconleh.str.34 Tel.2917 W. KLIJN Ir. 

Leraar Boekhouden M.O 
Hoogeweg 60. 
Opleiding voor praktijk- 
examens. Leesbibliotheek 

De Kleine Winst 

Haltestraat 31. Christelijk Lyceum 
te Haarlem. 

(Gymnasium en Hogere Burgerschool met 
afdeelingen A en B). 

■ 

INSCHRIJVING VAN 
NIEUWE LEERLINGEN 

voor de cursus 1941-1942 kan dagelijks 
(behalve Maandags) geschieden tussen 11 en 
12 uur bij den rector, dr. T- VAN DER ELST 
in het schoolgebouw, EMMAKADE 43 bij de 
Schouwtjesbrug, of op andere uren, na 
aanvrage-. 

Candidaten kunnen ook schriftelijk worden 
opgegeven op bij de administratie verkrijg- 
bare formulieren. (Telefoon 11776). Vorderingen 
JDuitsche Weer macht De Burgemeester van Zandvoort maakt 
bekend dat zij,' die leveringen aan- of ver- 
richtingen voor de Duitsche Weermacht 
hebben gedaan en daarvoor geen vergoeding 
hebben ontvangen, (b.v. wegens te late in- 
diening der rekening) en indien de betaling 
achterwege' is gebleven om redenen buiten 
den schuld van den leverancier, hiervan 
vóór 15 Mei 1941 opnieuw een nota bij de 
gemeente 'kunnen indienen. 

Zandvoort, 22 April 1941. 

De Burgemeester voornoemd, 

VAN ALPHEN. TE KQOP: 

1 Dressoir; 1 Noten tafel m. kleed ƒ10,-; 1 Eiken 
Tafel m.' kleed ƒ12,-; 1 1 Eiken Buffet ƒ16,50: 
1 P.pine Ledikant ƒ5,75; 1 Keukentafel groot ƒ3,25: 
1 vaste-Waschtafel m. kraan en' bocht ƒ12,50; 
1 Eiken waschtafel m. blad ƒ6,50; 1 Schemerlamp 
ƒ5,-; 1 mah. Schrijf bureau ƒ17,50; 1 Eiken Linnen- 
kast ƒ8,-; 1 mah. Linnenkast ƒ19,-; 1 Pit riet 
Serre-ameublement; 3 Cocosloopers; 1 kl. vaste- 
Waschtafel compl. ƒ7,50; I Vulkachel; 1 Autoped 
op luchtbanden ƒ12,50; 1 Salon-ameublement; 
1 Kolenfornuis. 

BREDERODESTR. 160 — TELEF. 2288. 

Te bezichtigen van 10-7 uur. Ook Zondag*s. Bekendmaking Om de ingezetenen van 
Zandvoort niet op een 
dwaalspoor te brengen 
wordt bekend gemaakt dat 
het adres van J. de Roode, 
aanspreker en verzorger 
van begrafenissen, is alleen 

J. DE ROODE 

Gasthuisplein 2 

Telef. 2069 Bu de Carno Bouillonfabriek 

kan alsnog geplaatst worden een bekwame 

Steno-Typiste 

Aanmelden Zaterdag van 2-4 uur. Kerkstraat 5. ZOO JUIST ONTVANGEN 
EEN PRACHT90RTEERING LAMPEKAPPE vanaf f 4.75 Slaapkamerkappen vanaf 69 et. GANGLANTAARNS 

vanaf f 1.69 
bij DE GOEDKOOPS AMSTERDAMMER 

HENK SCHÜILENBURG Alléén GROOTE KROCHT 5-7 TELEFOON 2974 Inlevering Radiotoestellen Ter uitvoering van een verordening van den 
Commissaris-Generaal voor Openbare Vei- 
ligheid maakt de Burgemeester van Zand- 
voort bekend, dat alle in het bezit van 
Joden in Nederland zich bevindende radio- 
ontvangsttoestellen" (ook toestellen welke 
zijn verzegeld, opgeslagen of op de post- 
kantoren of elders in bewaring gegeven) 
met ingang van 15 April 1941 door de politie 
in beslag zijn genomen. 
Deze maatregel heeft betrekking op Joden 
dié uit tenminste drie naar ras voljoodsche 
grootouders stammen, alsmede on hen die 
uit twee voljoodsche grootouders stammen 
en: 

1. hetzij zelf op 9 Mei 1940 tot de Joodsch- 
kerkelijke gemeente hebben behoord of na 
dien datum daarin zijn of worden opge- 
nomen; 

2. hetzij op 9 Mei 1940 met een Jood waren 
gehuwd of na dien datum met een Jood 
in het huwelijk traden. 

Een grootouder wordt als voljoodsch aan- 
gemerkt wanneer deze tot de Joodsch ker- 
kelijke gemeente heeft behoort. 
De 1 - in beslag genomen toestellen moeten in 
onbeschadigden toestand — zoo noodig od' 
kosten van den bezitter hersteld — worden 
ingeleverd. 

Voor degenen die te Zandvoort hun woning 
of zaak hebben zal gelegenheid worden ge- 
geven de toestellen in te leveren op 

MAANDAG 28 APRIL 1941 

des morgens van 10 tot 12 uur en des mid- 
dags van 2 tot 4 uur in een lokaal van het 
vereenigingsgebouw in de voormalige be- 
waarschool aan den Duinweg. 
Bij de inlevering moet ieder persoon een 
verklaring onderteekenen dat ruiling of om- 
wisseling van het toestel op of na 15 April 
1941 niet heeft plaats gehad. Deze ver- 
klaringen zijn ook op het bureau van politie 
verkrijgbaar. 

Voor het toestel wordt een ontvangstbewijs 
afgegeven, hetwelk later zal worden voor- 
zien van eten verklaring aangaande den uit- 
slag van de keuring van het toestel. 
De inleveringsplicht is niet van toepassing 
op aansluitingen op de radio^distributie en 
geldt niet voor Joden, die de nationaliteit 
van staten bezitten die zich niet in oorlog 
met Duitschland bevinden of bevonden 
hebben. • 

Zandvoort, 23 April' 1941 

De Burgemeester van Zandvoort, 

VAN ALPHEN. Bosch- en 
Heidebranden. 

De Burgemeester van Zandvoort waar- 
schuwt de bevolking dringend tegen de 
gevaren van bosch- en heidebrand. Met het 
oog op de houtpositie van ons land en in 
het belang van het behoud van het natuur- 
schoon, werke ieder er toe mede, dat deze 
branden worden voorkomen. 

Tegen strafbare feiten op dit gebied zal 
zeer streng worden opgetreden. 

Zandvoort, 22 April 1941. 

De Burgemeester voornoemd, 

VAN ALPHEN. De NIEUWE PSALMEN en 
GEZANGENBUNDEL 

van de Ned. Herv. Kerk 
is voorhanden in 

VAN PETEGEM's BOEKHANDEL 

BURG. ENGELBERTSSTR. 11 - (Mi de Flats). 

Prijzen vanaf ff 1.75. Waarschuwing, De Commissaris van Politie te Zandvoort 
maakt in verband met het bepaalde bij arti- 
kel 8 van de Prijsopdrijvings- en Hamster- 
wet 1939, bekend, dat hij, die goederen in 
het klein te koop aanbiedt of verkoopt, dan 
wel goederen te huur aanbiedt of verhuurt, 
verplicht is bij die goederen op een voor 
het publiek duidelijk zichtbare wijze den 
prijs te vermelden. 

Door deze 1 bepaling is momenteel de geheele 
handel, voor zoover het publiek daarbij 
betrokken is, aan genoemde voorschriften 
onderworpen. 

Niet alleen zullen op duidelijk zichtDare 
wijze die goederen geprijsd moeten zijn, 
welke in de etalages van de winkelbedrijven 
zijn uitgestald, maar zulks geldt eveneens 
voor al die goederen, welke in den winkel 
onder het oog van het publiek voor recht- 
streeksche verkoon zijn gereed gelegd en 
aldus aan dit publiek te koop worden aan- 
geboden. 

De betrokken kooplieden moeten zoo spoedig 
mogelijk de voorgeschreven prijsaanduidin- 
gen aanbrengen. 

Op de goede en stipte naleving van deze 
voorschriften zal een nauwkeurige controle 
worden uitgeoefend. Bij nalatigheid volgt 
proces-verbaal. 

Zandvoort, 25 April 1941. 

De wnd. Commissaris van Politie, 

G.J.W. VREMAN. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
VOETBALVEREENIG1NG Jï.V.V. „ZANDVOORT" 

Daar het Zandvoort-terrein de regen van Za- 
terdagmiddag en Zondagnacht niet kon verzwel- 
gen en in een modderpoel werd herschapen, kon 
de thuiswedstrijd tegen Rippetda niet doorgaan. 
Gezien de stand der competitie is het jammer dat 
het eerste elftal zoodoende niet geregeld in actie 
kan blijven. 

Ook de wedstrijd van 't tweede tegen Zeeburgia 
werd afgelast. Zandvoort III speelde thuis op het 
bijveld tegen Hillinen II en won met 5-1. Door 
deze overwinning heeft het derde zich veilig weten 
te stellen. -De mogelijkheid om te degradeeren is 
nu voorbij. De uitslag 5-1 is wel eenigszins ge- 
flatteerd, daar in 't veld beide partijen goed tegen 
elkaar opwogen. 

Junioren A behaalde 1 tegen hun concurrenten 
Haarlem C junioren een 5-1 overwinning. Indien 
uit de resteerende 3 wedstrijden nog 3 punten ge- 
haald worden, dan kan het kampioenschap hun 
niet meer ontgaan. 

Twee derby's tegen Zeemeeuwen a.s. Zondag. 

A.s. Zondag speelt Zandvoort I de returnwed- 
strijd tegen De Zeemeeuwen op het veld van 
laatstgenoemde. Daar Zandvoort bij een neder- 
laag zoo goed als uitgeschakeld beschouwd kan 
worden en gezien de goede prestaties van De 
Zeemeeuwen in de laatste wedstrijden, belooft het 
een spannende wedstrijd worden. We hopen 
dat het een sportieve wedstrijd zal zijn en dat het 
een gunstig resultaat voor de geel-blauwen zal 
opleveren. 

Zandvoort II speelt eveneens een derby tegen 
de reserves van Zeemeeuwen. Deze wedstrijd is 
oorspronkelijk op 2 uur vastgesteld, maar wordt 
op beider verzoek om half elf gespeeld op het 
Zandvoort terrein. 

Zandvoort III speelt thuis om 10 uur tegen 
R.C.H. IV en kan door te winnen eenige plaatsen 
stijgen op de ranglijst. 

Het vierde speelt uit tegen R.C.H. VIII. Daar 
het vierde nog niet geheel veilig is. dient flink 
aangepakt te worden om de punten in de wacht 
te sleepen. 

Junioren A gaat op bezoek bij Bloemendaal B 
junioren en kan winnen, indien zij volledig ver- 
schijnen en de tegenpartij niet wordt onderschat. 

Junioren B speelt eveneens uit en wel tegen 
Heemstede junioren om 12 uur. Vertrek per fiets 
Tramplein om 10.45 uur. 

Aangezien alle elftallen moeten spelen, verzoe- 
ken we de leden om zonder absolute noodzaak 
niet af te schrijven. 

Het volledige programma luidt aldus: 
Zeemeeuwen I — Zandvoort I 2 uur. 

Zandvoort II — Zeemeeuwen II 10.45 uur. 
Zandvoort III — R.C.H. IV 10 uur. 

R.C.H. VIII — Zandvoort IV, 10 uur. 

Bloemendaal B jun. — Zandv. A iun. 10 uur. 
Heemstede jun. — Zandvoort B iun. 12 uur. 
' . ' J. K. VOETBAL — OVERZICHT „DE ZEEMEEUWEN" 
Thans een iiksche overwinning op Schoten. 

De oranje-zwarten hebben hun goeden vorm be- 
houden en kans gezien een 6-2 overwinning te 
behalen op Schoten, dat on hun prachtig veld 
lang geen zwak elftal is. De cijfers 6—2 accen- 
tireeren de Zeemeeuwen meerderheid te veel, maar 
de overwinning was ruimschoots verdiend. 

Tegenover het korte spel van de thuisclub, dat 
haar lange periodes van veldoverwicht bezorgde, 
stelden de gasten een snel open snel met het 
motto „de kortste weg is de beste" en er ontston- 
den in Schoten defensie gaten zoo groot als hui- 
zen. Wel nam de thuisclub de leiding na een alge- 
meen offensief, doch eerst de links- en daarna 
de rechtsbuiten zorgden er voor, dat de rust met 
een 2-1 voorsprong voor Zeemeeuwen kon ingaan. 

Na de rust werden de zaken op denzelfden voet 
voortgezet; door beide vleugelspelers werd het 
4-1. De thuisclub drong daarna heftig op; het 
Zeemeeuwendoel beleefde eenige „narrow escapes" 
totdat na prachtig samenspel de defensie van Wil- 
pen moest laten glippen en het 4-2 werd. Een wat 
te zware straf voor een ..hands" gaf Zeemeeuwen 
een penalty en een 5de 'goal; 't halve dozijn kwam 
vol uit 'n schot van den rechtsbuiten en een gran- 
diose misslag van keeper Zonneveld, waarna het 
laatste kwartier rustiger verliep. 

Door deze overwinning is Zeemeeuwen een 
plaatsje gestegen en heeft geen aandeel meer in 
den strijd om de laatste plaats. De resteerende 4 
wedstrijden kan men alleen nog de hoogst geplaat- 
ste elftallen den voet dwars zetten. 

Zeemeeuwen II was vrij; Zeemeeuwen III ver- 
loor van de kampioenen Kennemers III met 19-0: 
dat komt ervan als 3 spelers den trein missen. 

Zeemeeuwen IV was vrij; de Juniores behaal- 
den hun afd. kampioenschap door met 9-2 te 
Heemstede te winnen. Met nog 3 te spelen wed- 
strijden -is de voorsprong van 7 punten afdoende, 
't Eerste Zandvoortsche kampioenselftal onze gë- 
lukwenschen, doch nu geborgd ongeslagen te 
blijven. De adspiranten speelden niet, doordat de 
tegenpartij niet kwam opdagen. Dat was een 
teleurstelling. 

Programma: 

Zondag 27 April is een hootijdag voor de Zand- 
voortsche voetballiefhebbers. De altijd spannende 
ontmoeting tusschen de beide Zandvoortsche clubs 
zal thans op het Zeemeeuwen terrein plaats vin- 
den. De omstandigheden zijn er naar om dezen 
wedstrijd nog interessanter te maken dan anders: 
de thuisclub, na een succesvolle tusschensourt 
veilig, en met veel zelfvertrouwen, waartegen- 
over de geel-blauwe gasten in de wetenschap, dat 
elk verloren puntje practisch het zoo fel begeerde 
kampioenschap kosten kan. 

Jammer is het dat Zeemeeuwen het zonder den 
veteraan Keesman stellen moet. Na zoo vele an- 
deren is ook deze door verblijf buitenslands niet 
van de partij. Hopelijk zal het moreel van de 
thuisclub daardoor niet nadeelig worden beïnvloed. 
Nu we toch hopen; mooi weer. veel publiek, een 

spannende, faire partij en ,mav the best team 

win!" 

In de morgenuren spelen de reserve-elftallen op 
het Zandvoortterrein tegen elkaar. Zeemeeuwen II 
met 18 punten is kansloos. Zandvoort met 21 pun- 
ten heeft nog een miniem kansie en dit zal wel- 
licht de schaal naar de zijde der thuisclub doen 
overslaan. 

Zeeemeuwen III gaat naar H.F.C. IV en dient, 
zich te herstellen. Zeemeeuwen IV moet te 2 uur 
tegen RipperdalV in Haarlem spelen, hoewel ge- 
tracht wordt uitstel te krijgen. De juniores spe- 
len te 10 uur tegen Haarlem in Haarlem. De ad- 
spiranten ?aan naar E.D.O. 

Zeemeeuwen — ■ Zandvoort. 

Plaatsbewijzen voor dezen wedstrijd zullen ten 
gerieve van het publiek reeds des Zondagsmorgens 
van 10 tot 11 uur aan het terrein in voorverkoop 
verkrijgbaar zijn. 

ZANDVOORTSCH ELFTAL — HA ARL. ELFTAL. 

„Winterhuip"-wedstri3d.. 

Woensdagavond 23 April werd deze wedstrijd 
gespeeld, doch het doel dat daarmee beoogd werd, 
werd jammer genoeg niet geheel bereikt. Door 
het zeer ongunstige weer waren slechts pl.m. 150 
toeschouwers aanwezig, waardoor slechts een 
klein batig saldo aan „Winterhulp Nederland" kon 
worden afgedragen. 

Door het verhinderd zijn van de E.D.O. en Kin- 
heim-spelers was het Haarlemsch elftal zelfs aog 
versterkt, daar thans de Haarlemmers Visser en 
de Winter, en de Stormvogels Kraak en Opbergen 
van de partij waren. 

Voor de rust welke met 2-1 voor de Haar- 
lemmers inging, speelden de Zandvoorters met 
den feilen Noord-Ooster in den rug en waren niet 
minder dan de gasten. Daarna echter kwam de 
bötere techniek van de Haarlemmers tot uiting, 
die ten slotte met slechts 3-2 wonnen doordat de 
achterhoede van onze plaatsgenooten goed vol- 
hield. 

De heer Twiserling leidde den wedstrijd als 
steeds tot aller genoegen en de Burgemeester, die 
de aftrap verrichte woonde de interessante 1 kamp 
tot het einde bij. STROOM BESPAREN? 

en toch graag veel licht in huis? Neemt dan eens een proef met 

ONZE Gloeilampen 

Wij verkoopen alle soorten onder prima garantie. 

K.ï. b ^.. n ^:ïï GLANS- en GRONDVERF in vredeskwaliteit 

GROEN OARBOLEUfifl en WATERVERF in alle kleuren 25 et per pak Alleen E PRIJSBREKER is werkelijk goedkoop. Ook voor Reparatie. Groote Krocht 30-32-36 

TELEFOON 2603 
De nieuwe tijd. 

il 

(Van onzen Hoofdopsteller). 

Er is, welke vormen ons gemeenschapsleven in 
de naaste toekomst ook moge hebben of" aan- 
nemen, maar één grondslag voor het herstel en 
den wederopbouw van wat aan economische en 
maatschappelijke waarden verloren ging, d.i. nuch- 
tere zin voor de werkelijkheid. 

Deze nuchtere zin eischt: het concreet zien en 
daadwerkelijk oplossen van het groote probleem 
van dezen tijd. Wij denken hier o.a. aan het ont- 
- werpen van nieuwe, aan de uitvoering van gepro- 
jecteerde en de voortzetting in snel tempo van 
aangevangen" werken en liefst zonder de bekende 
belemmerende bemoeiingen van tallooze niet altijd 
deskundige noch immer werkelijke belangstelling, 
van talrijke gemeentelijke en andere instanties. 

Deze nuchter'e zin eischt waardeering voor 
eigen persoon zoowel als de gemeenschap in haar 
geheel, maar bovenal het eerlijke en loyale inzicht, 
dat gemeenschappelijke belangen moeten domi- 
neeren. Hij eischt de omzetting in de daad van 
het veelgeprezene 1 , doch niet altijd toegepaste: 
Allen voor één en één voor allen. Moge de nood- 
zakelijkheid der toepassing van dit beginsel, in 
dit tijdsgewricht van nieuwe bezinning leiders en 
geleiden klaar voor den geest staan, opdat uit 
datgene, wat wij als een catastrophaal gebeuren 
aanvoelen, voor ons vaderland en volk een nieuw 
tijdperk opbloeie van grooten welvaart. Wat ook 
de naaste toekomst ons brengen zal weten wij 
niet, doch niet zonder bezorgdheid en voorzorg 
mogen wij deze tegemoet zien. Een kalme hou- 
ding, vastberaden plichtsbetrachting en een zuiver 
begrip van de omstandigheden, welke wij met 
waardigheid en moed dienen te dragen, zullen 
veel kunnen bijdragen tot de orde en rust, welke 
vóór alles noodig zijn. 

In het teeken van de jeugd. 

De nieuwe tijd die komen moet, staat wel zeer 
bijzonderlijk in het teeken van de jeugd. In vroe- 
ger jaren stond de jongeman anders tegenover het 
probleem van den arbeid, dan thans. 

Zijn eerste taak wanneer hij de school verliet 
en het leven binnentrad, was de keuze van een 
beroep. De opleiding aan dag of avondscholen 
voor nijverheidsonderwijs hebben daarbij prachtig 
geholpen. Dan was de eerste zorg een beroep of 
ambacht te kiefcen, dat hij later zou uitoefenen of 
bekleeden en waarin hij later het levensonderhoud 
voor zich en zijn gezin zou vinden. 

Had hij eenmaal zijn keus gedaan, dan werd 
daaraan alles ondergeschikt gemaakt, dan moest 
alles: Studie, vrije tijd, ontspanning en andere am- 
bities, dienen tot dat eene-doel: het verwerven 
van de gekozen positie door het aankweeken van 
persoonlijkheid en vakbekwaamheid. Dan legde 
het geen gewicht m de schaal, dat er in de eerste 
jaren niet verdiend werd, meestal kwamen er 
zelfs kosten bij. voor liet verwerven van vakbe- 
kwaamheid. Maar was eenmaal deze' tijd voorbij, 
dan was er een mensch gevormd, die iets pres- 
teeren kon, die wist waarvoor hij leefde en den 
weg voor zich zag, waarlangs hij door het leven 
zou gaan, die een vak kende en daardoor zijn 
levensonderhoud veilig had gesteld. Die tijden 
zijn daarna veranderd. Met bezorgdheid vroegen 
de ouders zich daarna af, wat te beginnen met den 
jongen of het meisje „na de School". Want im- 
mers vader was een goed timmerman, in de kracht 
van zijn leven doch al maanden werkeloos. Zou 
de kans niet zeer groot zijn, als zijn zoon het vak 
aanleerde» om ook gedoemd te worden het stempel- 
lokaal te betreden? Daarbij komt dat nog heden 
ten dage in het allergunstigste geval de zoon tot 
zijn ouders zegt, ik wil geld verdienen, zoo vlug 
en veel mogelijk en Averpt zich bij voorkeur op de 
meest ziellooze baantjes, als loopjongen, seizoen- 
arbeider enz. Het meisje gaat naar de fabriek. 
Ook haar doel is gemorden het geld en niet de 
voorbereiding op wat eenmaal haar taak is, de 
huishouding te besturen. Wat zijn de gevolgen 
van deze geldmentaliteit? Vanaf de schoolban- 
ken verdiende de jongen geld, maar ook vanaf 
dien tijd heeft -hij opgehouden iets te leeren, om- 
dat het geldverdienen dat naar zijn meening on- 
noodig maakt. Als hij nu 20 jaar of ouder is, zal 
hij vervangen worden door jongeren, die zijn 
werk evengoed en goedkooper zullen verrichten 
en dan staat hij met leege handen, kan niets en 
weet niets, heeft geen vak geleerd. Hij is werke- 
loos en hij zal ook niet kunnen werken, want hij 
heeft den werkgever niets aan te bieden. Hij 
bezit nóch vakkennis, nóch arbeidsliefde: er was 
voor hem nooit eten reden om den eerlijken en ge- 
zonden arbeid lief te hebben. Zoo zijn er" velen, 
die niet meer willen werken en velen die dat niet 
kunnen. 

De oorzaak van de werkloosheid onder de jeugd, 
ligt dus hoofdzakelijk in de moreele orde en kan 
dus onmogelijk met economische maatregelen 
worden weggenomen. 

Stempelen, steunuitkeringen, werkverschaffin- 
gen en allerlei werkplannen kunnen den werk- 
looze geen arbeidsliefde en arbeidslust en naar 
de practijk te oordeelen, ook meestal geen vak- kennis bijbrengen. Sinds de bezettende 1 overheid 
andere normen heeft aangelegd met betrekking 
tot de steunverleening enz. is de werkgelegenheid 
zeer vermeerderd. 

Is ten deele de werkloosheid schuld aan het feit 
dat wij ons niet geschikt daartoe maken, ander- 
deels is het een feit dat wij dien geesel van het 
menschdom niet behoeven te ondergaan als een 
onafwendbaar noodlot, maar dat wij zelf in staat 
zijn daaraan een einde te maken. Kapitaal en 
arbeid moeten hier elkaar de hand reiken. Ont- 
kend kan niet worden dat de overheid voorheen 
bij de pakken neer is gaan zitten. Technisch zeer be- 
kwame persoonlijkheden-hebben tot in den treure 
de noodzakelijkheid bepleit van het uitvoeren van 
werken van cultuur-technischen aard op groote 
schaal. Het „Plan van den Arbeid", het „Plan 
Westhof" en andere, niets was geschikt om de 
werkloosheid uit te bannen. 

Ir. Westhoff, Rijksinsnecteur voor de werkver- 
schaffing te Zwolle heeft op de .voort- 
gezette CWistelij'k-Historische zomerconferentie 
te Lunter.en aldaar met klem betoogd, dat effec- 
tieve, daadwerkelijke bestrijding der massale 
werkloosheid, welke ons land teistert, slechts kan 
geschieden door middel van uitvoering van wer- 
ken van cultuur technischen aard op groote schaal 
waarbij de overheid dirigeerend, stimuleerend en 
financierend dient op te treden. 

Spreker ging uit van de opvatting, dat voor 
een groot deel onzer arbeiders de werkloosheid 
van min of meer permanenten aard zal zijn, m.a.w. 
dat wij in ons land in de naaste toekomst hebben 
te rekenen met een surplus van valide arbeiders 
van aanzienlijken omvang. Een ruime ervaring 
heeft geleerd dat ontginningen, ruilverkavelin- 
gen, inpolderingen, enz., zich uistekend leenen 
voor uitvoeringen met ongeschoolde arbeidskrach- 
ten. De cultuur-technische werken zijn arbeids- 
intensief. Het meerendeel der cultaur-technische 
werken eischt weinig voorbereiding, zoodat een 
massale uitvoering niet geremd wordt door het 
niet tijdig gereed zijn der plannen zooals bij open- 
bare werken zoo dikwijls het geval is. Vermeer- 
dering van de oppervlakte cultuurgrond kunnen 
in den noodtoestand, die' zich steeds weer ver- 
scherpt, leniging brengen 

Daarbij beschikt Nederland over een zeer des- 
kundigen en energieken boerenstand, onder meer 
als gevolg van een goed georganiseerd land- 
bouwonderwijs en van den Rijkslandbouw-voor- 
iichtingsdienst, waardoor verbetering van den 
bodemtoestand, zeker tot zijn recht zal kome'n. 

m De oude toestand wreekt zich! 

Aldus Ir. Westhoff. Thans schreeuwt het Agra- 
1 isch Front om meer en meer cultuurgrond, weide- 
landen die vrijwel geen rendement waren, wor- 
den om daarin te voorzien aanbevolen te scheu- 
len. Zelfs wordt van overheidswege daarvoor 
een premie gegeven. Alles enkel en alleen om 
onze voedselvoorziening hooger op te voeren. Nu 
wreekt zich voor de zooveelste maal weer het in- 
zicht en doorzicht van onze afgestorven over- 
heidsorganen. Wij schreven meermalen, dat alles 
hierop neerkwam, dat men het paard spande ach- 
ter den wagen. Met leuteren en bazelen werd den 
tijd gevuld en alles draaide" concentrisch op het 
politieke dambord, zonder Idat ook maar iets 
vruchtdragend tot stand werd gebracht. 

Eerlijkheidshalve dient niet iedere tekortkoming 
in wijs beleid overheidsorganen over de geheele 
linie in de schoenen te worden geschoven. Het 
nobel streven van Ir. Westhoff werd door niemand 
minder aangevallen dan door den heer Zaalberg, 
voorzitter van den Nijverheidsraad. 

Wij citeeren uit diens gehouden rede in de 
eerste zitting van dat college in 1939 het vol- 
gende: „Het karakteristieke van zulke „plannen", 
die nu ook in het tot nog toe vrij gezonde Neder- 
land gaan woeden, bestaat hierin, dat men een 
ding begint, dat financieel en economisch piet 
past in de tegenwoordige omstandigheden, dat 
wellicht ook in de toekomst niet zal passen, al- 
thans waarvoor men geen aanwijzingen heeft, dat 
het wel zal passen en dat door het nageslacht be- 
taald zal moeten worden. Spreker zeide zich 
niettemin te zullen wagen aan critiek op het plan- 
Westhoff, omdat dit elementen bevat, die door de 
industrieele en agrarische ontwikkeling van ons 
land fataal zijn. Hij wilde zich beperken tot een 
principieel bezwaar van algemeene strekking, n.1. 
de gevolgen voor onze volkswelvaart van een 
belangrijke vergrooting van de in cultuur zijnde 
gionden, zulks ten koste van bedragen, die nu 
reeds erkend worden als in geen redelijke ver- 
houding te staan tot het van die schrale gronden 
te verwachten rendement. Het in cultuur brengen 
van gronden, waarvan met groote waarschijnlijk- 
heid verwacht moet worden, dat zij niet rendabel 
zijn, is het scheppen van verliesbronnen". En ver- 
der: „Hoe onmisbaar voor ons land een krachtige 
boerenstand ook is. de nijverheid moet in veel 
sterker en voortdurende toenemende mate de be- 
staansmogelijkheden verschaffen aan de bevolking 
van Nederland, ook aan de bevolking van 't platte 
land. Daartoe is noodzakelijk, dat die nijverheid 
kan concurreeren- met die van andere landen. De 
mogelijkheid daartoe wordt ernstig bedreigd, wan- neer het kostenpeil in Nederland door den land- 
bouwsteun wordt verhoogd in een mate als wij 
thans kennen en die door het Plan-Westhoff niet 
verhoogd en blijvend worden zal". 

Wij zouden gaarne het oordeel eens vernemen 
van den oud-minister van Landbouw Dr. Post- 
huma, thans de pionier van het Agrarisch-front. 
Wij schreven ree<ls dat alle teleurstellingen van 
het verleden niet geschoven mogen worden in de 
schoenen van de destijds-vigeerende overheids- 
instanties. Als men kennis neemt van deze en 
dergelijke mortificaties e.d. van de 1 zijde des hee- 
ren Zaalberg, die op den voorgrond stelde het par- 
tieel belang, bij het algemeen belang, men mag 
aannemen dat een voorzitter van zoo 'n machtig 
lichaam, als de Nijverheidsraad zeer zeker een 
duit m 't zakje doet, dan is het niet te verwon- 
deren dat diens adviezen ,der Regeering mede 
aanleiding zijn geweest om over de belangen'van 
ons volk heen te loopen. Was in 1939 niet te voor- 
zien dat de voedselvoorziening van mensch en 
dier eenmaal, door welke oorzaken ook, kon vast- 
Ioopen, het naarstig bevorderen van de indijking 
der Zuiderzee, met het uitsluitend doel de aan- 
winst van cultuurgronden te bevorderen, logen- 
straft zulks. Het doel van de voedselvoorziening 
zoowel in als buiten oorlogstijd moet er steeds op 
gericht zijn, zooveel mogelijk producten uit eigen 
bodem te trekken. Ons landbouwbedrijf is voor 
een belangrijk deel op de voortbrenging van ver- 
edelingsproducten of van bodemproduoten, die 
veel kennis en arbeid vereischen, ingesteld. Een 
gevolg hiervan is onze import behoefte aan granen 
veevoeder, oliën en vetten. Voor nadere arti- 
kelen zijn wij exporteur, b.v. zuivel- producten 
van akkerbouw als aardappelen, erwten, varkens- 
vleesch, eieren en vele tuinbouwproducten. Slechts 
voor enkele producten zijn wij ongeveer self- 
supporting, het belangrijkste hiervan is rund- 
vleesch. Zoo staan de zaken thans, waarde heer 
Zaalberg en het vorenstaande toont duidelijk aan 
dat uw kijk op het Plan-Westhoff er geheel 
naast was. Nu eischt een nieuwe tijd. volks- 
voorlichting van personen met een breeden kijk 
op het leven. 

Geen gelegenheids speculanten meer! 

De lessen getrokken uit het verleden moeten 
terdege van alle kanten worden bekeken en be- 
studeerd om daaruit leering te trekken. Elkander 
afmaken en dwars zitten is niet de weg om op 
te bouwen. Wel daarentegen radicaal uitsnoeïen 
datgeen wat verrot en vastgeroest was. zoowel in 
ons maatschappelijk als geestelijk leven, alsook 
zeer zeker m ons parlementair staatsbestel. En het 
goedwillende en begrijpende deel van ons volk voelt 
als bij intuïtie, dat ons een halt is toegeroepen. De 
nationale eensgezindheid is er. Zij werd door de 
schokkende oorlogsgebeurtenissen, voor een ieder 
zichtbaar blootgelegd als eten fundament, dat in 
den langen vredestijd wel door het zorgvuldig 
gekweekte onkruid der politieke verdeeldheid 
werd overwoekerd, maar dat thans ongeschonden 
en stevig de gelegenheid hjedt voor een souden 
opbouw, overeenkomstig de eischen van een nieu- 
wen tijd. Dit fundament bestaat uit den wil van 
ons volk zichzelf te zijn en te blijven, uit de his- 
torisch gegroeide geestelijke, cultuieele en eco- 
nomische saamhorigheid, uit de gemeenschap van 
oorsprong, aard, karakter en belang. Dit 'funda- 
ment is de eenige betrouwbare en duurzame 1 
grondslag, waarop nu een nieuwe en naar wij ho- 
pen betere en rechtvaardiger toekomst gebouwd 
kan worden. Een toekomst, waarin geen plaats 
meer is voor de politieke gelegenheidsspeculanten 
van weleer. 

LANDKAARTEN VAN ENGELAND EN EUROPA. 

Het land. dat nu meer dan ooit in het middelpunt 
der wereldbelangstelling staat is Engeland. Hoe 
weinigen echter kennen de geografische ligging 
van steden als Birmingham. Coventrv, Oxford, 
Sheffield. enz., steden waarvan dagelijks gespro- 
ken wordt in pers en radio en conversatie. Velen 
onder ons meenen. dat de Theems de eenige rivier 
in Engeland is. Deze onbekendheid van een zeer 
groot aantal menschen met het Britsche eiland 
heeft er toe geleid over te gaan tot het uitgeven 
van een zeer uitgebreide landkaart van Groot- 
Brittannië en Ierland met een deel van Frankrijk 
en België, alsmede een overzichtskaart van West- 
Europa. Deze zeer actueele landkaart, die is uit- 
gevoerd in vele fraaie kleuren op het formaat 74 X 
104 cm., wil een ieder bezitten. De prijs is n.1. 35 et. 

Tevens verkrijgbaar Kaart van Europa op het 
formaat 74X104 cm., a 60 cents, in Van Petegem's 
Boekhandel, Burg. Engelbertsstr. 11. Telef. 2793. 

BEKENDMAKING. 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
maken bekend, dat de bij raadsbesluit van 27 
Maart 1941 no. 6 vastgestelde: 

Achtste verordening tot wijziging van de 

algemeene politieverordening van Zandvoort 

vanaf heden gedurende drie 1 maanden voor een 

ieder op de gemeentesecretarie ter lezing is gelegd. 

Zandvoort, 24 April 1941. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
De Burgemeester, VAN ALPHEN. 
De Secretaris. W. BOSMAN. Heeft U iets van Meubilair 

Fornuizen, Gasfornuizen, Vaste Waschtafels enz. 
enz. noodig, dan is er maar 

één adres 

en U weet zeker, dat U Ie kwaliteit krijgt zonder 
gebreken. Alle dagen vrij te bezichtigen zonder 
eenige verplichting. 

Tevens eenige Tuin- en Serre-Ameublementen. 

P. SCHIPPER 

Haltestraat 58, telef. 2292 S LAAT ONS OOK EENS UW ■ 
S FIJNE WASCH behandelen. S 

■ Electr. WASCH-, STRIJK- en ■ 

S GLANSINRICHTING „WEST" ■ HOOGEWEG 25 TELEF. 2591 a SPECIAAL ADRES VOOR HET BEHANDE- ■ 
■ LEN VAN GORDIJNEN & FLANELLEN 5 
S SPORTKLEEDING. 5 

ij OVERHEMDEN v.a. 20 — BOORDEN 9 et g 

flBBHBHBanHanaMBBMHHHBBMMI 1 werkelijke 
woont te Rijwielherstelier 
ZANDVOORT. 

Het adres is: 

HL C. van Nieuwenhuizen 

Koningstraat 39 
„Gazelle" Rijwielen Oud Goud, Zilver 

en DIAMANT koop't tegen '"de HOOGSTE 
WAARDE 

H. LANSDORP 

Kerkstraat 33 HET ADRES 

voor GOED schilderwerk is 

Firma KEUR & ZOON 

TRAMSTRAAT 5 - TELEF. 2979 Distrëbutienieuws 
Zandvoort 

Brandstoffen/Petroleum voor kookd'oeleinden. 

Alleen zij, die geen gasaansluiting hebben en die 
niet electrisch koken, komen in aanmerking voor 
een bonkaart, welke recht geeft, hetzij op het 
betrekken van va'ste brandstoffen voor kookdoel- 
einden, hetzij op het betrekken van petroleum voor 
dit doel. 

Uitsluitend degenen, die een zelfstandige huis- 
houding voeren, kunnen bovenbedoelde kaarten 
verkrijgen. 

De aanvraagkaarten kunnen door betrokkenen 
worden ingevuld ten kantore van den Distributie- 
dienst. Haltestraat 4, op Zaterdag 26 April en 
Maandag 28 April tusschen 9 en 1 uur des voor- 
middags. De stamkaart van het hoofd van het 
gezin behoort te worden medegebracht. 

Inlevering melkkaarten. 

Melkveehouders dienen hun melkkaarten benevens 
die van hun inwonende gezinsleden, op Zaterdag 
26 of Maandag 28 dezer, des morgens vóór 1 uur 
bij den Distributiedienst in te leveren. 

De distributiestamkaarten van alle gezinsleden 
dienen tegelijkertijd te worden getoond. Een ver- 
klaring van ontvangst dezer kaarten zal aan hen, 
die ze inleveren, worden afgegeven. 

Het personeel, al dan niet inwonend, moet geen 
melkkaarten inleveren, aangezien dit personeel 
deze kaarten moet gebruiken voor het betrekken 
van melk. 

Extra melk voor arbeiders, 

die met „giftige" stoffen omgaan. 

Werkgevers, die personeel in dienst hebben, dat 
voor extra-melkrantsoenen in aanmerking komt, 
kunnen een aanvraagformulier hiervoor op 26 en 
2S April des morgens tusschen 9 en 12 uur doen 
afhalen. Aan arbeiders van deze bedrijven worden 
derhalve geen formulieren ter invulling uitgereikt. 
, De aanvraagformulieren behooren uiterlijk Dins- 
dag 29 April weer te zijn ingeleverd. 

Geen rijwielbanden meer voor April beschikbaar. 

Voor gewone rijwielbanden zijn deze maand 
geen bonnen meer beschikbaar. 

Aanvraag schoenenbonnen. 

Het distributiekantoor Zandvoort maakt bekend, 
dat in den vervolge aanvragen om schoenenbon- 
nen schriftelijk bij het plaatselijk distributiekan- 
toor moet worden ingediend met nauwkeurige om- 
schrijving van de- redenen, op grond waarvan 
aanvragers aanspraak op een schoenenbon meenen 
te kunnen maken. 

Het publiek wordt er opmerkzaam op gemaakt, 
dat slechts in zeer noodzakelijke gevallen' tot de 
verstrekking van schoenenbonnen, geheel ter be- 
oordeeling van de leider van deze dienst, die ter 
zake voorschriften heeft ontvangen, zal worden 
overgegaan, waartoe belanghebbenden een op- 
roeping van den plaatselijken distributiedienst 
ontvangen. 

Het distributiekantoor zal voor dit doel geen 
aanvraagformulieren meer ter beschikking stellen. 

In verband met den grooten achterstand bij de 
afwikkeling van de tot dusver ingediende aan- 
vragen, hetgeen het gevolg is van het geringe 
aantal beschikbare bonnen, moet met een belang- 
rijke vertraging in de afdoening van de ingekomen 
verzoeken worden rekening gehouden. 

De aanvragen om schoenenbonnen zullen der- 
halve 1 niet meer aan de loketten van de plaatse- 
lijke dienst worden behandeld. Vrijdag 2 Mei 1941 No. 21 
Prijs der Advertentiën van 1— 5 regels ƒ1.— 

Elke regel meer.. ƒ 0.20 (bl] abonnement korting.) 
Abonnementsprijs: 75 cents per drie maanden 
Losse Nummers 10 C t Verantwoordelijk Hootosteller: Zeestraat 52 
Opstellers: P. DEKKjen J. A. STEEN Jr. UITGAVE: V. J. VAN PETEGEMS DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr. 11 -Tel. 2793- Postglro: 67851 

Correspondentie-adres : 
DE ZANDVOORTER : ZANDVOORT £± 
t BBSaSBBO, 


m G R - AN' D HOTEL - ZAND V O O R T 

TELEFOON' 2503 en 2564 

Overdekt, verwarmd terras aan zee - Gezellig strijkje Billijke prijzen Van onze ttitkijkpost. | 
Hoor mij nu Mei: er dwaalt in ieder leven, 
In ieder lijf.. een vlam. elk voelt haar beven 
Wel eens of tweemaal, maar niet vele malen. 
De menschen noemen ziel haar, ze 'verhalen 
Er lange wondere verhalen van. 
Weten niet veel, voeden haar niet en dan 
Sterft ze vergeten en alleen gelaten. 

(Herman Gorter, „Mei"). 

Er was iets van lente in dezen 
dag, iets van geboorte en blijde 
belofte. Heel prille blaadjes, 
gekreukeld nog van hun opslui- 
ting in den engen knop. Ook 
de groote, nog slappe bladeren 
van de kastanjes. En boven dit 
jonge groen de bleek-blauwe 

oogen van iemand die zachtjes 
aan herstelt van een flinke ver- 
koudheid en die zoo mat en 
moe is. 

Er langs zeilden wat vluch- 
tige wolkjes, die later voor- 
loopers bleken te zijn van een colonne zware 1 
regenwolken, die met hun breede schoten wijduit 
voor de- schuchtere morgen gingen zitten en zelfs 
de zon haar stralen durfden ontnemen. En nog 
later kwam de wind door de boomen gefloten. 
dreef de regenwolken voor zich uit en schudde de 
regen e"r dan uit. 

Te. druk ' heeft de Aarde het om de liefde van 
de Mei te beantwoorden? Het zwarte lichaam 
kromp lang ineen onder de vlagen van de ijskoude 
winterstormen en vergat oude befeeerten. Eens, 
lang geleden, i konden zij samengaan-in windstille 
nachten. Hoe vurig waren dan die eerste ont- 
moetingen. Van heel ver kwam de Mei en rond 
haar was de warmte van de zuidelijke landen. En 
de kille "Aarde, 'die stijve onbeholpen sukkel, koes- 
terde 'zich - ' aan haar. Hand in hand gingen zij en 
het wonder geschiedde dat die aarde steeds jon- 
ger en fleuriger werd. Onder hun liefde werden de 
nachten al korter. Dit is de vruchtbare paTingstijd 
van Aarde en de jonge Mei, die een lange reis 
voor die oude Aarde overhad. En laag hingen de 
hemelen, donkerblauw, bebult met de koppen der 
buien, die ruizelend barstten en de weiden groen- 
den in hun schuimenden regen. Een trage, stra- 
lende bevruchting vond plaats. In windstille nach- 
ten ging de Mei door het duin en haar zachte won- 
derhanden gaven de verlangend uitgestoken wil- 
gentakken de donzige katjes en overal waar haar 
sluier de Aarde raakte schoten madelieven, room- 
gele-boterbloemen"en paarse duinvioöltjés omhoog. 

Een eerste leeuwerik klom jubelend hemel- 
waarts en het trillend lijfje hing bijna stil aan de 
matblauwe' hemel, die vol windveren zat. En zoo 
groot was de liefde van de Aarde voor.de Mei dat 
ze kloppend weerklonk in de harten der menschen. 
Het* bloed gaf kleur aan hun wangen. 

Langs het Visscherspad. 

Ik ben langs het aloude Visscherspad gegaan 
tot daar waar de duinen hooger gaan worden. 
Ieder jaar doe ik dat, ik haal daar onder aan het 
duin> populierenkaties. Ze 1 vullen ie kamer met het 
aroma van de lente. Ver weg hoor ie de zee aan 
het., strand rumoeren. Er scharrelen wat vogels 
bedrijvig rond en zoo af en toe vliegt er één vlak 
voor je voeten weg. Je denkt dat ze al aan 't nestelen zijn en zoekt naar het nest. Maar waarom 
zou een vogel niet zonnebaden? 

Tegen dat duin ben ik gaan zitten. Voor me, 
zichtbaar van Noord tot Zuid, het dorp. Dan hoor 
ik vliegtuigen. Ik zocht de hemel af en vond ze 
tenslotte. Drie puntjes, die elkaar achterna joegen. 
Hooger dan de leeuwerik, wat maar goed was. Ze 
tuimelden omlaag, klommen weer, joegen recht op 
elkaar in, draaiden loopings, schoten recht omlaag. 
Hoe hoog ze ook waren, je kon het lawaai van 
hun spel toch goed hooren. 

Ik kwam mezelf opeens zeer belachelijk voor 
met die katjes in m'n handen 

Mei 

De oude, oude en altijd weer jonge Aarde heeft 
haar oogen weer geopend. Gedragen door de wind 
omstuwd door duizenden schapewolkjes kwam de 
Bloeimaand in het land. Zij keek rond zich en 
onder haar blik bekleedde* de bodem zich met het 

landsche akkers in den polder deden opleven, met 
de eerste bloesems der vruchten, met het kleurig 
mozaïk der bloembollenvelden. Aan den hemel 
rees het licht. Jonger ew beweeglijker dan ooit 
werd de zee, staalblauw door den weerschijn van 
den hemel. In't duin kwam de bedrijvigheid van vo- 
gels. Zij sleepten takjes en strootjes aan, bouwden 
hun nest en paarden. Uit hun holen kwam 't krui- 
pend geüierte en koesterde zich in de zon. Het was 
alsof ieder schepsel opnieuw geboren was. Nieuwe 
groente kwam, versch voedsel en daartoe gedwon- 
gen door hun gevoelens werd alle schepsel dartel. 
En de mensch, de gevangetie van zijn eigen be- 
grippen, stak zijn moede hoofd naar buiten in de 
vrijheid en voor een oogenblik geloofde hij weer 
aan goedheid, aan blijdschap, aan verlossing — 
voor een oogenblik herademde hij.- De -Mei was 
immers in het land gekomen, de Bloeimaand! 

Het gelaat der Aatde. 

Ik las eens van een schilderij,, voorstellende een 
kolossalen vrouwenkop. gegroeid aan een machtig 
lijf van onbehouwen rotsgevaarten. Het leek zoo 
een variatie op de Sphinx van Egypte, maar in 
conceptie was het oneindig grootscher en ziel- 
voller;"want de romp verloor zich in de kruinen en 
in de fundamenten der bergeta, en de oogen, niet 
blind, versteend, maar stralend als zachte zonnen 
zagen heen over een vlakte zonder eind. Een volle 
boezem- en een paar bespierde armen waren 
slechts met vluchtige lijnen aangegeven. Datgene 
wat de schilder ons te zeggen heeft en wil laten 
zien is geconcentreerd in het gelaat, dat een 
wonderbaarlijke uitdrukking had. Een donker, 
sepia-kleurig masker. Geen trekken van klassieke 
schoonheid, eerder van een. gezellige breedheid, en 
'ronding. Diepe' groeven in het voorhoofd en langs 
den neus getuigen van eindelooze jaren van moe- 
heid en smart. Maar om de grove, gulle lippen 
speelt een glimlach, zoo goedig en mild — het is 
de glimlach die een moeder voor haar kinderen 
heeft, de lach van een eeuwige jeugd. En die 
oogen - die groote, vochtige, nachtzwarte oogen - 
wat zeggen zij niet allemaal? Zoo vol weemoed, 
zoo droef en toch ook weer bemoedigend, zoo 
donker van lijden zoo tintelend van e^n niet te 
dooven glans — ? 

-Men voelt het ineens, zoodra men het aanziet. 
Men weet wat dit beeld moet voorstellen. Iets 
wat men moeilijk nader kan omschrijven — of zou 
men het een gevoel van kindschap kunnen noe- 
men? — zegt het U. 

Dit is het gelaat der Aarde — de Almoeder. 01 In „TROCADERO" 

spelen eiken dag van af 5 uur 

De Vroolijke PMLIPPINES 

STEMMING- en SHOW-ORKEST. 

Zondags vanaf 330 uur. 

't Is in ,~,TRO€ADERO" Vaar men zich het 'meest amuseert 
en thuis gevoeld. MEVROUW. 

Weet U waar U de 
Fijnste Boter, Kaas en 
Eieren kunt koopen? In 
„De Kaas en Eiermlin". 
van Th. v. Haastrecht, 
Swaluëstraat 6, Tel. 2081 Smederij en Rijwielhandel 

H. Gansner - P.HeInsM2 
Burg. Engelbertsstr. 2, 

Leveren ten plaatsen van 

Haarden enkachels ADVERTEERT 

m 

DE ZANDVOORTER" iriet immer jonge gelaat der Aarde. 
Kil en strak hield zij het onder de striemende 
lordoosters naar den grond gebogen. Maar nu 
arme adem van de Bloeimaand over naar is 
•gaan, nu heeft zij het weder opgeheven. Al naar 
ideren ziet zij nu aan. Met haar grooten, voch- 
ten, nachtzwarten blik, zoo moe en toch weer 
>b vol hoop. Van haar stille lippen schijnt een 
listeren te gaan: „Leef óp nu, allen! Want 
t is Mei!" 

Verheugen? 

Kunnen wij ons echter nog verheugen over de 
omst der Bloeimaand? 

Komt zij voor velen, zoo niet voor allen, gehuld 
n een zwarten sluier? Schrijnt in velen met haar 
omst niet een herinnering, kort en hevig. Uaar 
/aren bange dagen die voor lang hun stempel op 
[e bloeimaand geperst hebben. 

En ook in Mei wijken voor den gekooiden vogel 
e tralies niet uiteen. Ook in Mei laten de boeien, 
ie menschen aan zorg en plicht gekluisterd heb- 

Ien, zich niet slaken. 
Ook in Mei zijn daar de zieken en staan er met 
ange harten moeders aan hun bedden. 
. Ook in Mei groent daar een treurwilg boven 
en pasgedolven graf. waar een van smart gebro- 
ken mensch voor staat. i 
( Ook in Mei is er de wreede oorlog die over de 
knden vaart, de harten beklemt en haar wonden 
ichterlaat. , . , ... 
I Hoe moeilijk is het om al diegenen bemoediging 
U geven! Wat lijkt dat een te zware taak. Want 
hbeyelen zijn er niet voor wie de lente is zonder 
groen en zonder blauw? . 

-(En toch En dan voel ik wat er in hem om- 

gfegaan moet zijn, die dat aangezicht van de Moe- 
der 'Aarde zag, zoo moede en toch zoo hoopvol. De 

-^Lj— i^^A^-^ r ~ -.-»— '"+.j1ovp onrust en 

ons daar eenmaal ook"weer van bevrijden zal. 

Berust! Wat je ook doet wat er ook geschiedt 
laakt niet vertwijfeld! Laat het hoofd niet zakken! 
Want wat wij lijden noemen is slechts bereiding 
en wat wij dood noemden bleek winter te zijn. 
Alleen de eeuwigheid is werkelijk. Een ieder die 
daar den geest naar opheft zal herleven. 

Gelooft dat, nu de Bloeimaand weer jubelend 
over de velden gaat. 

Peter van Sandevoerde. 

Bloeimaand '41. HET VAN OUDS 
BEKENDE ADRES VOOR RADIO 
Laat Uw radio 
repareeren door 

den VAKMAN: 

RADIOLAMPEN-METING VIJF CENT PER STUK 

bü niet aanschaffing van nieuwe 

Alle merken volgens FABRIEKSPRIJZEN 

VERHUUR Philips Radiotoestellen per maand enz. 

Gastoesteilen, Gasfornuizen enz. 
in huurkoop verkrijgbaar. ELECTRÖ^ECHN.BUREAU 

JM.^n KEULEN DIACONIEHUISSTR.24 ZANDVOORT 
TEL. 2J?? 

Kookt nu zuinig op een Electrische of gasspaar- 
brander. 10 uur branden voor 1 cent. Groote voor- 
raad - zie etalage. TOB-NIET NIEUWS. 

De P. G. verleende „De Loefhoeck" toestemming 
de Tob-niet club met haar leden Zondagsavonds 
te laten dansen.. Theater „MONOPOLE" TELEFOON 2550 Dir.: Gebrs. KOPER STATIONSPLEIN ZATERDAG 3, ZONDAG 4 en MAANDAG 5 MEI - 8 UUR 
3 opvoeringen van de groote superfilm der Tobis 3 DAGEN 


88 
Een film-epos van heldenmoed - taaie volharding en trouwe kameraadschap, 
. met CHRISTIAN KAYSSLER - OTTO WERNICKE - HEINZ WENZEL. 

Tegen een achtergrond van wolken, luchten en vliegtuigloodsen ontwikkelen 

zich in dit spannende filmwerk de factoren, die van belang zijn voor de 

training van den betrouwbaren soldaat plicht, eerlijkheid er. moed. - Een 

voortreffelijk verfilmd vhegersverhaal, vol spannende avonturen 

' en adembenemende vliegerstants. 

Verder ben subSiem bi j programma ! 

In ons voorprogramma: 

TOBIS HOLLANDSCH NIEUWS en U.F.A-WERELDNIEUWS. Gewone prijzen der plaatsen. Toegang boven de 14 jaar. ZONDAGMIDDAG HALF 3 FAMILIE-MATINEE 

HEINZ RÜHMAN1S in 

DE GELUKSVOGEL 

Een oerkomisch filmwerk, waarbij de lachsalvo's niet uit de zaal zijn. 
Amusant voor jong en oud. Entree 20 - 30 en 40 cent. 

. DONDERDAG 8 MEI - ACHT UUR 

POPULAIRE VOORSTELLING. 

Opvoering van een film van groot formaat welke een ieder in ademlooze 
spanning zal volgen. 

DE EENZAME WEG 

Een machtig gegeven - Een zeldzaam mooi gespeeld filmwerk. Dr. ZEL- 

BANCO - de doodgewaande pianist WIELAND - de tweede echtgenoot 

f MAJA - de vrouw tusschen twee' mannen. Bij wien behoort MAJA volgens 

de wet ? Wien behoort haar hart ? Gaat recht voor geluk ? 

met LIL DAGOVER - PETER PETERSEN - ALBRECHT SCHOENHALS. Toegang boven de 18 laar. Entree 30 - 54 en 75 cent. GX KLUN 

CS. KLUN-OUANJER 

vWJn' VreU * de kenDiS V3n de Keboorte 

YNZE. 

Zandvoort, 30 April 1941. 
..Grand Hotel" Gevestigd: 

M. B. BLOCH, 

Arts. 

- 2& Ï2 H ' METZGEHSTRAAT 29 
TELEF. 2920 - ZANDVOORT. 

SPj^'Ur vanaf Maandag 5 Mei van 8-9 en 
13.30-15 uur. 

Uitsluitend Joodsche patiënten. van Inlevering bonnen 
door Pluimveehouders» 

Medegedeeld wordt, dat de termijn voor de 
inlevering van de bonnen van de bonkaart 
algemeen door 

pluimveehouders 

verlengd is tot 9 Mei a.s. 
De inlevering; kan geschieden od alle werk- 
dageh van 9-1 uur. Ingeleverd moeten wor- 
den de bonnen van 81 tot en met 100. 

Distributiekantoor Zandvoort. Bekendmaking Om de ingezetenen van! 
Zandvoort niet op een 
dwaalspoor te brengen 
wordt bekend gemaakt dat 
het adres van J. de Roode, 
aanspreker en verzorger 
van begrafenissen, is alleen 

J. DE ROODE 

Gasthuispiein 2 

2069 WILHELM IN ASCHOOL 

- De aangifte van 

NIEUWE LEERLINGEN 

MAANDAG 5 en DINSDAG 6 MEI, 's avonds van 
7V 2 — 9 uur in het schoolgebouw aan de. Gerkestraat. 

N.B. De leerlingen moeten 1 October den leeftijd van 6 jaar bereikt hebben. Telef. Aanbesteding, Uitreiking 
Aardappelenkaarten 

De uitreiking heeft plaats in het Patronaats- 
gebouw, Groote Krocht 41, van 9-1 uur. van 
2-6 uur en van 7-9 uur en wel voor degenen, 
wier- namen beginnen met de letters: 

A t/ra E od Maandag 5 Mei van 9-1 uur: 
F t/m H op Maandag 5 Mei van 2-6 uur: 
I t/m K op Maandag 5 Mei van 7-9 uur: 
L t/m O op Dinsdag 6 Mei van 9-1 uur: 
R t/m T od Dinsdag 6 Mei van 2-6 uur; 
U t/m Z op Dinsdag 6 Mei van 7-9 uur; 

Uitgereikt worden (indien het gezin geen 
aardappelen in voorraad heeft) : 
Aan houders van distributiestamkaarten, die 
geboren zijn na 1 Mei 1937 een halve aard- 
appelenkaart; aan houders van distributie- 
stamkaarten, die geboren zijn vóór 2 Mei 
1937 een heele aardappelenkaart; aan hen, 
die voor extra rantsoenen wegens zwaren 
arbeid in aanmerking komen, een halve 
aardappelenkaart extra; en aan hen, die> 
voor extra rantsoenen wegens zeer zwaren 
arbeid in aanmerking fcomon. -»«~- u~-i.* 
aardappelenkaart extra. 
Bij de uitreiking van kaarten aan gezinnen, 
die over aardappelen uit eigen teelt of eigen 
voorraad beschikken, wordt voor elke 15 
kg. voorraad een heele» aardappelenkaart 
ingehouden. 

Onjuiste opgaven kunnen strafrechterliik 
worden vervolgd. Een strenge controle zal 
dan ook worden Ingesteld. 
Alle distributiestamkaarten dienen te worden 
medegebracht. 

Distributiekantoor Zandvoort. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
VOETBALVEREENIGING Z.V.V. „ZANDVOORT" 

Zwaar bevochten overwinning tegen Zeemeeuwen. 

Met inspanning van alle krachten is het aan 
Zandvoort I gelukt de uitwedstrijd tegen Zeemeeu- 
wen met 3-1 te winnen. Tot de rust was het spel Groote kaart van Engeland 

35 cent 

Groote if3 ar * van Europa 60 cent 

Ws BOEKHANDEL 
TELEF. 2793. Voorhanden in: VAN PETEU- 

BURG. ENGELBERTSSTR. 11 — 

TE KOOP: 

1 groote Legkast: 1 Ledikant ƒ5,75; 1 Schemer- 
lamp ƒ5,-; 1 serre- Ameublement; 1 Servies ,80- 
deelig; Cocosloopers ; 1 eiken Waschtafel ƒ7.50; 
1 Tafel m. kleed ƒ12,50; 1 Dressoir; 1 Toilet- 
Waschtafel compl. ƒ7,50; 1 Keukentafel; 1 Salon- 
tafel; 1 Kinderledikant ƒ4,-; 1 Kamerspiegel ƒ3,50. 

pREnERODESTRAAT 160 — TELEF. 2288. 

Aangifte leerlingen. 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort bren- 
gen ter algemeene kennis, dat op Dinsdag 6 en 
Woensdag 7 Mei a.s. gelegenheid zal bestaan voor 
aangifte van kinderen, die met ingang van den 
cursus 1941/'42 één der scholen voor gewoon lager 
onderwijs B. C en D zullen gaan bezoeken. 

De aangifte moet geschieden tusschen 10 en 1 uur 
ter gemeente-secretarie (boven). 
Trouwboekje mede te brengen. 

De kinderen moeten vóór 1 October 1941 den leef- 
tijd van zes jaren bereiken of bereikt hebben. 

De aangifte van leerlingen, die met ingang van den 
cursus 1941/1942 de school voor uitgebreid lager 
onderwijs A zullen gaan bezoeken, dient te ge- 
schieden bij het Hoofd der school (in de school 
aan den Hoogeweg, Hoofdingang) op Woensdag 7 
Mei tusschen 4.30-5.30 des namiddags en Zater- 
dags 10 Mei a.s. tusschen 2 en 3 uur des namiddags. 
Ook hier trouwboekje mede te brengen. 

Zandvoort, 28 April 1941. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
De Burgemeester. 

VAN ALPHEN. 
De Secretaris. 

W.M.B. BOSMAN, deze tactische fout verdienden de gasten de zege* 
het moge dan waar zijn, dat de beide laatste 
goals in den volksmond „bofgoals" waren. 

In de eerste helft gaat de strijd vrijwel gelijk 
op, en al krijgt de Zandvoort keeper iets meer 
werk dan- zijn. collega, de verdedigingen houden 
de overhand. Het valt op. dat de Zeemeeuwen 
voorhoede er niet zoo goed -„in" is als de laatste 
3 wedstrijden, doch ook bij Zandvoort, dat het 
minst aantal goals in de competitie tegen zich 

I kreeg, is de verdediging puik in orde. Het voor- 

' -hoedespel is echter niet dat van een kampioens- 
elftal. Tegen het einde van de eerste helft volgt 
nog een licht overwicht der thuisclub, doch ge- 
scoord wordt er niet, zoodat met blanken stand 
gedraaid wordt. , 

^Vrif spoedig na de hervatting fleemt' Zeemeeuwen 
de leiding na een fraaien aanval welke de links- 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zand°i n tien bekroont. Eigenaardig is het dat Zee- 
voort. zullen op MAANDAG 12 MEI 1941, des vcor me euwen nu a,s een slak in haar huis > e kruipt en 
middags ll^uur, in het openbaar, ten raadhuizi alle s voor e 'K e n doel bl ü ft hangen, zooda^ de Zand- 
aanbesteden: ,voortvoorhoede voortdurend de gelegenheid krijgt 

ij - . aan te vallen. Allicht komen er dan toevalskansen. 

Het DOUWen van tweeHet duurde echter nog bijna een half uur voordat 
ComnlAvnn u ■=,- U *» n <? dit overwicht door den linksbinnen met een uit- 
compiexen va »"kenS« steken(i schot tot den gelijkmaker leidde. 
nokken) elk complex De gasten voelen hun kans en nauwelijks 5 min. 
he«4aanrlA ■•■» A. ««.i.^ tater komt de bal bij een vrij gevaarloos schot 
uesiaanae Uit * afdee- tegen een been en springt vandaar in de hoek 
liiigen. van den goal. Zeemeeuwen antwoordt met een 

snellen aanval, doch het schot van den rechts- 
Bestek en teefceningen zijn tegen betaling van /l-)uiten wordt door den paal gekeerd, 
v anaf heden verkrijgbaar ten kantore van den Het einde is dan nog bijzonder sensationeel. Een 
Dienst der Publieke Werken. Groote Krocht no 10 ;o ° S° ed als ..doode" bal die uit de lucht komt, 

— ■ — . I__' Iwaalt door de wind wat af en als een zeemeeuw 

laardoor mïskopt valt het leder op zijn hand, een 
>enalty dus^ Deze wordt ingeschoten en gestopt, 
loch tot aller verwondering laat de arbiter den 
schop overnemen omdat de keeper zich bewogen 
ïad. Een totaal onjuiste definitie van de spelregels, 
loch het was de laatste minuut zoodat. het er 

. _„ w verder weinig toedeed. Het 2e schot was raak en 

onsamenhangend, vooral de beide voorhoeden koo kreeg Zandvoort teveel, wat het tegen Sant- 
brachten er niet veel van terecht. De enkele kan- poort te weinig kreeg. Het bezoek was bevredi- 
sen die zij kregen gingen door slecht schieten entend, doch nog lang geen record, 
door onbesuisd spel, verloren. In deze periodel In de -ochtenduren hielden de reserves een 

generale repetitie; het was een prettige partij, die 
in 1-1 eindigde; een uitslag die volkomen bevre 
digde daar ook hier de verdedigingen beter speel- 
den dan de aanvalslinies. 

Zeemeeuwen III speelde met slechts 9 menschen 
(tegen de H.F.C.-veteranen en verloor met 3-0. 
j De juniores speelden 3-3 tegen Haarlem doch 
imisten eenige spelers terwijl de adsniranten met 
2-1 wonnen. 

! Programma: 

! Door een fout van den competitiéleider werd 

beide vereenigingen werd getracht den wedstrijd 
Zeemeeuwen-Kinheim te half vijf aan te doen van- 
gen .om elkaar niet noodeloos te beconcurreeren. 
Kinheim had hiertegen bezwaar en waar Kinheim 
2 wedstrijden op Zandvoort voor is. werd op ver- 
zoek van laatstgenoemd elftal de wedstrijd Zee- 
meeuwen— Kinheim uitgesteld tot 25 Mei. Op 11 
Mei gaat Zeemeeuwen naar Santpoort en op 18 
Mei komt T.Y.B.B. te Zandvoort. 

Zeemeeuwen II gaat naaT Zeeburgiall. üe laatste 
competitiewedstrijd. 

Zeemeeuwen III moet on bezoek bij Haarlem V 
en moet mits volledig van de hekkesluiters winnen. 

Zeemeeuwen IV is vrij. ■ De juniores bezoeken 
wederom de roodbroeken. kregen de beide doelverdedigers gevaarlijk werk 
te verrichten. Hoewel de thuisclub met wind mee 
meer aanvallend was, gelukte het hun niet een 
doelpunt te maken. 

De rust ging in met blanken stand. 

Na de hervatting speelden beide partijen sterk 
op den aanval. Na ongeveer 10 minuten spelen 
nam Zeemeeuwen de leiding door een mooi schot 
v.d. hnksbinnen. De geel-blauwen gooiden er toen 
een schepje op en alles werd op den aanval gezet. 
Maar hoe zij ook zwoegden, ze Iconden de achter- 

Zandvoort gelijk te maken. Hierna was Zandvoort 
sterk in de meerderheid. De uitvallen der thuis- 
club waren echter zeer gevaarlijk en vaak ont- 
stonden er gevaarlijke situaties voor het Zand- 
voortsche doel. Zeven minuten voor het einde 
slaagde Zandvoort er in de leiding te nemen, toen 
een goed ingeschoten bal door een der verdedigers 
van richting werd veranderd en buiten bereik der 
keeper in het doel vloog. Beide partijen raakten 
uitgespeeld. Vlak voor het einde kreeg Zandvoort 
nog een penalty wegens hands toegewezen, die in 
een doelpunt werd omgezet. Alzoo bracht deze 
wedstrijd een 3-1 overwinning voor de geel-blau- 
wen. De overwinning is door Zandvoort wel ver- 
diend, alhoewel Zeemeeuwen door na de 1-0 voor- 
sprong niet te gaan verdedigen, maar aanvallend 
te blijven spelen, o.i. wel een gelijk spel had kun- 
nen behalen. Het Zandvoorts elftal verdient wel 
een woord van hulde voor hun goed volhouden er* 
enthousiast spel in de tweede helft der wedstrijd. 

De wedstrijd Zandvoort II — Zeemeeuwen II is in 
een 1-1 gelijk spel geëindigd, hetgeen de verhou- 
ding goed weergeeft. 

Zandvoort III, dat de smaak der overwinning te 
pakken heeft, versloeg Zondag de kampioenscan- 
didaat R.C.H. IV met 3-2. 

Zandvoort IV. dat op bezoek moest bij R.C.H. 
VIII, kwam niet op, aangezien enkele spelers door 
ziekte plotseling verhinderd waren te spelen. Alzoo 
levert dezö niet gespeelde wedstrijd 2 verlies- 
punten en een boete op. 

Junioren A ging op den goeden weg voort en 
won uit van Bloemendaal B junioren met 4-3. 
Zai^voort junioren B verloor van Heemstede iun. 

met *"*• , . . 

_ "*-<*ortl speelt {huis tegen Bloemendaal. 

h„+ iJ 1 ™:* <T ' we,cei1 «leden dat Zandvoort I 

dag staat de thuiswedstrijd tegei? ü ,™" d e we T 
het programma. Dit kan weer een si -* Bn |"„? I 
strijd worden, daar Bloemendaal tegen ^anavoort 
altijd op zijn best speelt en al het mogelijk"? ** 
om te overwinnen. Daar echter Zandvoort slechts 
bij een overwinning baat heeft kan een spaniiériuC 
wedstrijd worden tegemoet gezien. 

Zandvoort II speelt uit om 2 uur tegen Haarlem 
III. Vertrek per fiets van het Tramplein om 12.45 
uur. Zandvoort Itl is vrij. 

Zandvoort IV gaat bij Ripperda IV op befcoek en 
moet trachten te winnen om niet onderaan te ein- 
digen. Aanvang 2 uur. Vertrek per fiets 12.45 uur. 

Zandvoort I speelt eveneens uit om 2 uur tegen 
D.C.O. B junioren. Bij een overwinning kan het 
kampioenschao worden behaald. Wii wenschen 
den junioren veel succes. Tenslotte speelt Zand- 
voort B junioren uit om 10 uur tegen E.H.S. B jun. 
Vertrek per fiets Tramplein om 8.45 uur. 

J.K. 

VOETBAL — OVERZICHT „DE ZEEMEEUWEN" 

Na een goeden, doch vocral snannenden wed- 
strijd zijn de geel-blauwen er in geslaagd hun 
plaatsgehooten met 3-1 te kloppen, waarbij de be- 
slissing eerst in de laatste minuten viel, en het 
er langen tijd na uitzag, dat de thuisclub een of 
beide punten zou veroveren. Dat dit niet ge- 
schiedde heeft Zeemeeuwen aan zich/ zelf te wijten, 
doordat men tê spoedig het zwaartepunt in de 
verdediging legde, en 'n half uur lang verdedigen 
tegen een elftal dat alles te winnen en niets 
meer te verliezen heeft, tegen wind in, is een 
opgave die vriiwel onuitvoerbaar is. en dank zij WINTERHULP NEDERLAND. 

Op Donderdagavond 1 dezer vond in „De Loef- 
hoeck" de laatste bijeenkomst in dezen winter 
plaats van medewerkers, collectrices en collec- 
tanten van de Stichting ..Winterhulp Nederland" 
in onze gemeente. 

De Burgemeester, de heer Van Alphen, gaf een 
overzicht omtrent het te Zandvoort verrichte 
werk waaruit o.m. bleek, dat bij de diverse col- 
lecten tot nu toe met inbegrip van giften ineens 
een bedrag van ƒ7007.- door de Zandvoortsche 
bevolking was geschonken, hetgeen als een zeer 
gunstig resultaat werd beschouwd in vergelijking 
met andere gemeenten. * 

Door het Centraal Bureau van de Stichting te 
'sGravenhage was voor Zandvoort een bedrag 
van ƒ9098.- aan waardebons verstrekt, waardoor aan ruim 425 gezinnen hulp kon worden verleend., 
terwijl nog 30 aanvragen in behandeling waren. 
- Spreker dankte den Staf van collectanten harte- 
lijk voor de vele moeite en opoffering, en hoopte, 
dat men ook bij de laatste collecte voor dit sei- 
zoen op 2 en 3 Mei nogmaals het beste beentje 
wilde voorzetten. 

Na de officieele bijeenkomst bleef men nog ge- 
ruimen tijd gezellig bijeen. 

Nog werd ons verzocht mede te deelen. dat die- 
genen, die willen assisteeren bij de on Zaterdag 3 
Mei te houden Straatcollecte, zich kunnen aanmel- 
den ten Raadhuize. Zij die ten bate van Winterhulp 
afstand willen doen van hun rywiel-belastingmerk,- 
dat thans niet meer noodig is. kunnen deze op 
het Raadhuis inleveren of aan..,de. .collectanten, , 
meegeven. " ■ ' • • '" ' 

Ondanks het zeer ongunstige weer bedroeg de 
netto opbrengst van den voetbalwedstrijd pl.m.. 
ƒ24.-. 

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O.S.S. 

De jaarlijksche. onderlinge wedstrijden om den 
oud-burgemeester Beeckman- en de res.-majoor 
Stel-beker, zijn Maandag en Woensdag j.I. met het 
gymnastiek— gedeelte ingezet. Na afloop reikte 
voorzitter J.H.B. Brink de prijzen, uit, doch liet bif 
de dameswedstrijd een huldiging van het eeïst 
voor kort tot de damesafdeeling overgegane lid 
Slagveld, voorafgaan, in verband met haar 12 1 /» 
jarig lidmaatschap. 

De uitslagen luiden: 

Dames: Ie afdeeling: 1. Mei. C. v. Koningsbrug- 
gen 50V 4 pnt. 2. Mei. S. v. Koningsbruggen 42 3 /< 
pnt. 3. Mej. R. Metz 38 1 /* pnt. 4. Mej. L. Slagveld 
38 pnt. 

Dames: 2e afdeeling: 1. Mei. L. Balder 36*/4nnt. 

2. Mei. F. Koper 35pnt. 3. Mei. S. Groen 32»/ 4 pnt. 

3. Mej. S. Kooymans 32 s /* pnt. 

Heeren: Ie afdeeling: 1. O.A. Brink 43 s / 4 pnt. 
2. M. Castien 42 l U pnt. 3. R. Voorn 4lV 2 pnt. 

4. J. H. B. Brink 39 Pnt. 

Heeren: 2e afdeding: 1. H. Keur 37V2 pnt. 2. K. 
Mulder 36V 2 pnt. 3. J. Smit 3&Uvot 4. D. Keur 
34V4 pnt. 

PROPAGANDA-AVOND V.V.V. 

De V.V.V. organiseerde Dinsdagavond 29 April, 
in Groot Badhuis een propaganda-avond voor 
leden en genoodigden. 

De avond werd geopend door Burgemeester 
Van Alphen als' voorzitter van V.V.V. met een 
hartelijk welkom tot de aanwezige en toekomstige 
leden. 

't Vorige jaar speelde een~beroepsgezeIschao 
voor V.V.V. Thans was het voor de kas van 
V.V.V. te bezwaarlijk weer een bei-oepsgezelschap» 
te doen optreden. 

— T-M? rtX ~ ■b J Vr J ","" 1 *' «**H++-o — eziaR~.etir.onW4>I flreluÈcIcifr, dat ■ 

„Phoenix haar medewerking had willen verleenert. 
Speker was er van overtuigd, dat de aanwezigen 
het spel op prijs zouden stellen en dat zij een aan- 
genamen avond zouden hebben. 

Hierna voerde „Phoenix" op „Op 't kantje af' 
een comedie in drie bedrijven door Johan Fabri- 
cms. Van het begin tot het einde hebben de aan- 
wezigen genoten van dit aardige stuk. dat door 
de leden van „Phoenix" uitstekend werd gespeeld. 

Het daverende applaus na ieder bedrijf en vooral 
aan het einde bewees wel. dat het in den smaak 
was gevallen. 

De heer G. Kiefer. directeur van V.V.V. sprak 
aan het slot namens het bestuur zijn hartelijken 
dank uit voor 't geen „Phoenix" voor V.V.V. had 
gedaan en huldigde daarna de damesleden met 
een overvloed van bloemen. 

DE REVUE VOOR KINDEREN DOOR KINDEREN 

hen Revue voor kinderen? heeft menigeen zich' 
afgevraagd. Dat is toch veel te eigenwijs? 

Maar, dat is juist het aardige. Deze Revue, 
welke geheel ontworpen en ingestudeerd *• werd 
door Mevr. Lily Orgodet, is door en door kinderlijk 
en geen enkele onbegrijpelijke handeling komt er 
m voor. De dansen, welke voor een dansinstituut 
natuurlijk het belangrijkste zijn, zijn een lust voor 
het oog. 

Onlangs is deze Revue te Haarlem met groot 
succes opgevoerd en verkreeg een prachtige 
cntiek. De toegangsprijzen zijn zeer laag gesteld 
en wij meenen dan ook. dat niemand mag ver- 
zuimen morgenmiddag deze voorstelling in „Groot 
Badhuis met zijn kinderen "bij te wonen I 
! 

I Slaapkamerkappen ONTVANGEN EEN PRACHT SORTEEftING 

LAMPEKAPPEN vanaf I 4.75 vanaf 69 et. GANGLANTAARNS vanaf f 1.69 Philips-, Osram- en Splendor Gaslampen 

bij DE GOEDKOOPE AMSTERDAMMER 

HENK SCHÜILENBURG 

Alléén GROOTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 2974 Voor direct 'gevraagd bli 
klefaie .familie jnet 

Hollaidsch Meisje 

Duitsch «preken geen ver- 
efschte. (Leeftüd 'boven 21 
jaar. Br. onder no. 1187 
Bjtceau «Be Zandvoorter" 
(Van Petes:em'« 'Boékh.). GEVRAAGD 

Leeraar Duitsch 

Hoofdzakelijk voor con- 
versatie. Br. met <condi- 
ties onder no. 1186 
Bureau „De Zandvoorter" 
(Van Petegem's Boekh.1 N. v. d. BOS 

GEDIPLOMEERD 

KRAAMVERZORGSTER 

Burg. Engelb.str. 105rd. TE KOOP: een t.w. Stoelen, Tent, enz. 
Te bevragen Bureau v.d. 
Blad. INKOOP v. MEUBELEN, 
ANTIQUITEITEN en an- 
dere goederen 

Bel op 2288 

BREDERODESTR. 160. 

W. M. v. d. MME TE KOOP donkerblauwe 

Kinderwagen 

Billijke prijs. ZANDV. 
LAAN 238. Bentveld. Nette Jongen GEVRAAGD, 
magazijn Gr. Kleeding- 
Krocht 23. GEVRAAGD: een geheel 
gestoffeerd 

Landhuisje 

met tuin en uitzicht od 
zee. voorloopig eind Juli 
1941 tot eind Juli 1942. 
Brieven met prijsopgave 
onder no. 1188 Bureau 
„De 'Zandvoorter" -(Van' 
Petegem's Boekhandel). LEVENSMIDDELENBEORMF 

VAAR WERK 

2 

wordt eerstdaags 

verplaatst 

TELEFOON 2921. W W ■ ,^ ■ fc* *» % W * 

van ZEESTRAAT 24 naar 

Stationsstraat 6 PHILIPS GLOEILAMPEN BI-ARLITA 

SPIRALTA 

KAARSLAMPJES 

SPAARLAMPJES 

KOGELLAMPJES' P. H. TEROL 

't Verkoopbureau 

GR. KROCHT 19 
TELEF. 2S58. Voorradig van S tot 300 
dekalumen. nmm**0i0m0*mmm*m»A0mmmAm0*ii**mimit**m»imm , GOUD 

visschen 

voor Vijver en Aquarium. 
Eerste voorraad ontvan- 
gen. 

Gebr. 

Veen inga 

Naturalisten 

Jacobijnestraat 10-18 
bil het Stadhuis 

HAARLEM 

Telefoon 13265. ZATERDAG 3 MEL om half drie precies in i 

„GROOT BADHUIS" 2 

EEN ENKELE OPVOERING van De REVUE 

voor kinderen door kinderen 

geschreven en ingestudeerd 
door Mevr. LILY ORGODET. 

Vijf verschillende scènes en een groot aantal 
dansen, w.o. IJS-BALLET - LENTEDANS 
INDIANEN- en SPOKENDANS. 

Toegangsprijzen aan de zaal ƒ0,24, ƒ0,48 en ƒ0,60. 

(belasting inbegrepen). MMMMMM MM*f HNMfl MMAMNMMAft Eet ons BROOD 
Bakkerij„WILLY« 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. S- VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 

Beddenmaker 

Bllderdqfcstraat 7. 

BiflBke prHzan W.WEBER 

LOODSIETIR 
DIacotiteb.3tr.34 TeL»17 BELANGRIJK BERICHT V.OOR REIZIGERS!! 
NEDERJL SPOORWEGEN. 

Met ingang van Maandag 5 Mei '41 -wordt -weder 
een-nieuwe dienstregeling op de Spoorwegen inge- 
voerd, die voor wat ons traject Zandvoortbad — 
Amsterdam es betreft vele veranderingen brengt. 

De treinen die thans op het volle uur vertrekken 
zullen dan steeds om zeven min. over 't half uur 
vertrekken dus 6.37, 7.37. 8.37 enz. tot en met 22,37 
(laatste trein). Evenwel zijn daartusschenin op de 
'drukke tijden half uurs diensten ingelast, zoodat 
de eerste trein vertrekt om 6.07 en daarna nog een 
trein om 8.07. In den namiddag vertrekken - er 
bovendien treinen'om 17.07 18.07"en 19.07 evenwel 
niet opZaterdapc en Zort- en feestdagen. Op Zater- 
dag zijn evenwel ingelast twee treinen n.1. ver- 
trek 13.07 en 14.07. De aankomsttijden van boven- 
genoemde vertrekkende treinen is 10 minuten vóór 
't vertrektijdstip. Aan weekkaarthouders Zand- 
voortbad— Amsterdam c.s. is toegestaan gedu- 
rende de zomermaanden te reizen met den trein 
die hier om 7.37 vertrekt. Aankomst Amsterdam c.s 
8.03. Reizende met de treinen die om 19.07 en 
22.37 vertrekken moet te Haarlem worden over- 
gestapt. 

WIJKVERPLEGING NED. HERV. GEMEENTE. 
Maandverslag April '41. 

In totaal werden 15 patiënten verpleegd, die 
tezamen 413 keer hulp ontvingen. (12 Vrouwen. 2 
mannen en 1 kind). 12 Hunner behoorden tot de 
Ned. Herv. en 3 tot de R.K. Kerk. Aan drie over- 
leden patiënten werd de ..laatste dienst" bewezen. 

Vriendelijk dank voor de ontvangen giften na 
genoten hulp. 

Magazijn „Helpt elkander". 
In zeer vriendelijken dank ontvangen: kinder-, 
babygoed en speelgoed, alsmede voor de ontvan- 
gen bonnen die bij zieken en in kleine gezinnen 
zoo hartelijk welkom waren. Moge deze navolging 
bekomen, allen ziin zeer zeker welkom. 

Je adres van te mogen ontvangen en uit te 
deelen: PARADIJSWEG 14. 

Aanbevelend Zuster Dina. HET ADRES 

voor GOED schilderwerk is 

Firma KEUR & ZOON 

TRAMSTRAAT 5 - TELEF. 2979 Heeft U iets van Meubilair 

Fornuizen, Gasfornuizen, Vaste Waschtafels enz. 
enz. noodig, dan is er maar 

één adros 

en U weet zeker, dat U Ie kwaliteit krijgt zonder 
gebreken. Alle dagen vrij te bezichtigen zonder 
eenige verplichting. 

Tevens eenige Tuin- en Serre-Ameublementen. 

R SCHIPPER 

Haltestraat 58, telaf. 2292 GOUDRBINETTEN (extra mooi) 

per pond f 1.00 

VERSCHE^ AARDBEIEN 
VERSCHE ASPERGES 
VERSCHE CHAMPIGNONS 
VERSCHE TOMATEN 

KEMP's Fruithandel 

KERKSTRAAT 35 — - TELEF. 2452. Zoowel voor Uw inkoop als Uw verkoop van 
Meubelen en andere goederen Is er maar één 
adres, en! wel de bekende zaak 

GROOTE KROCHT 20 — TELEF. 2164. 

N.V. S. WATERDRINKER HHHHinMIIHII 

\ Woninginrichting \ 
\ J. A. van STRAATEN : 

■ ZANDVOORT. ■ 

5 BEHANGER — STOFFEERDER ■ 

(MATRASSENMAKER | 
HALTESTRAAT 71 - TELEFOON 2316. ■ 
■ inniuiniaHiminiiiinuH e nieuwe 

(Slot/) 
., (Van wizen hoofdopsteller).' • 

De oude wereld gaat voorbij. Er staat een 
nieuwe' tijd geboren te worden. Wie niet steke- 
blind en stokdoof is, of zich moedwillig zoo houden 
wil, zal dat moeten erkennen. De hoeksteen van 
de democratie, zooals deze zich had ontwikkeld 
was het getal, ide meerderheid, de quantiteit. De 
helft plus één was de kleinst mogelijke meerder- 
heid, die den doorslag kon geven en de helft minus 
één kon verplichten. Daar de den doorslag ge- 
vende meerdedieid en liefst een zoo stabiel en 
sterk mogelijke meerderheid, in vrije onderlinge 
concurrentie door- een partij of een groep of com- 
binatie van partijen veroverd -moest worden op in 
hun handelen en keuze vrije imenschen, werd die 
strijd om de meerderheid met alle mogelijke mid- 
delen gevoerd, ook met het officietele niet ge- 
oorloofde middel n.1. dwang. Het beste, ofschoon 
niet altijd het meest effectieve middel, waarvan 
een partij zich bedienen kon om liet grootst aan- 
tal stemmen op haar candidaten te vereenigen 
was het propageeren van deugdelijke beginselen 
met overtuigingskracht en het wekken van het 
vertrouwen dat die beginselen ook in praktijk 
zouden worden gebracht. Het -partijprogram 
speelde dan ook een groote rol bij de verkiezin- 
gen, niet .zelden een grootere rol dan in de op den 
verkiezingsuitslag volgende regeeringspractijk. 
Dat kon ook niet anders, omdat één partij in ons 
land nooit de doorslag gevende meerderheid al- 
leen vermocht te behalen, zoodat samengewerkt 
moest worden" mëfanderen, en deze samenwerking 
alleen bereikt kon worden met het doen van con- 
sessies. iWerd de stirijd om de parlementaire 
meerderheid niet altijd even zuiver gevoerd, de 
resultaten van het werk der veroverde parlemen- 
taire meerderheid waren onbevredigend en teleur- 
stellend, omdat het stelsel niet deugde. 

De menschen zijn er niet voor het stelsel, maar 
de stelsels zijn er voor de menschen. Het stelsel 
dat onder bepaalde omstandigheden het meest 
verkiezelijke is, kan onder andere omstandigheden 
het meest ongewenschte en ondoelmatige worden. 
Stelsels zijn en blijven slechts middelen en mogen 
nimmer in zich tot doel worden. Het eenigö 
verantwoordelijke doel, dat elk behoorlijk regee- 
rings- en bestuursstelsel zich dient te stellen is: 
het waarborgen en bevorderen van het geestelijk 
en stoffelijk welzijn, niet van een bepaalde groep, 
een bepaalde kaste of klasse, maar van gansch 
het volk. . 

Het komt er dus vóór alles op aan, dat de men- 
schen. die in een bepaald stelsel leiding geven, 
zoo goed. zoo onbaatzuchtig en onzelfzuchtig, zoo 
eerlijk en betrouwbaar, zoo bekwaam en deskun- 
dig mogelijk zijn. 

In gewijzigde omstandigheden. 

Wanneer de tijd en de omstandigheden het 
noodzakelijk maken, dat wij van het eene stelsel 
naar een ander overgaan, omdat het eene stelsel 
niet het meest doelmatige 1 meer is, en het andere 
betere resultaten belooft, dan kunnen en moeten 
wij leering trekken uit de ei varingen, die met de 
andere stelsel elders reeds zijn opgedaan. Dan 
moeten wij trachten eventueels fouten en gebreken 
niet over te nemen en het zoo zuiver mogelijk in 
en af te stellen op het doel: de waarborging en 
bevordering van het geestelijk en stoffelijk welzijn 
van geheel ons volk. 

Een stelsel dient aangepast te worden aan 
den aard en de behoeften van het eigen volk. 
Alles wat daarmede in strijd is dient afgewezen 
te worden. Het stoffelijk welzijn van ons volk. 
eischt sociale rechtvaardigheid en naastenliefde 
en een mensonwaardig bestaan voor iederen 
staatsburger. Er dient gebroken te worden met de 
kapitalistische denkwijze dat het stoffelijk welzijn 
onverbrekelijk verbonden acht aan het al of niet, 
aan het in meerdere of mindere mate bezitten van 
geld. Geld is óók slechts een der vele middelen, en 
niet eens de beste, waarmee het stoffelijk welzijn 
bevorderd kan worden. Arbeid, productieve en 
een menschwaardig bestaan verzekerenden ar- 
beid is een beter en deugdelijker middel, dat geen 
middel, dat geen gevaar voor het karakter en den 
geest oplevert, maar integendeel het karakter en 
den geest sterkt, opvoedt en verbetert. Het recht 
op zulk een arbeid overeenkomstig ieders kunde, 
bekwaamheid, aanleg en aard dient dus erkend. 

Sociale rechtvaardigheid. 

De hulp en bijstand die de menschen elkaar we- 
derkeerig moeten verleenen, om in hun onderhoud 
te voorzien, heeft langzamerhand tusschea de in- 
dividuen eten band doen ontstaan, waaruit de 
maatschappij of de samenleving voortgekomen is. 

Wij spreken van een behoefte, als wij de weten- 
schap hebben dat ons iets ontbreekt. Alle zaken 
die direct of indirect een behoefte kunnen bevre- 
digen, noemt men goederen of rijkdommen. Nu 
zijn de behoeften van de menschen op vrijwel elk 
gebied -aan veranderingen onderhevig en kunnen 
er zijn die op den duur haar nuttigheid verliezer*, 

Omgekeerd kan de nuttigheid of bruikbaarheid 
van een zaak in waarde stijgen, waaraan voorheen 
geen aandacht werd geschonken. Het menschelijk 
vernuft heeft de bruikbaarheid daarvan eensklaps 
ontdekt. 

Het is hetzelfde vernuft dat de voortbrenging, 
de verdeeling en 't gebruik van de goedéren regelt. 
- Deze wetenschap met een vreemd woord aan- 
geduid economie, tracht ons te leeren hoe in de 
maatschappij goederen op de ruimste en voor- 
deeligste wijze voortgebracht, het billijkst ver- 
deeld en het verstandigst verbruikt worden. Om 
nu iets te kunnen voortbrengen moeten kapitaal 
en arbeid samenwerken, echter met deze restric- 
tie, dat het kapitaal in geld niet vermindert en 
geen onderhoud kost, terwijl het kapitaal in ar- 
beid, dat uit de vermogens van 's menschen 
lichaam bestaat, gevoed moet worden en gekleed. 
De rente van eenig kapitaal is netto winst in 
tegenstelling dat het kapitaal in arbeid aan een 
voortdurende korting van den interest onderhevig 
is door kosten van het levensonderhoud. Daarom 
kan men de rente' van het kapitaal van den werk- 
man niet regelen volgens den marktprijs der 
productie, maar hangt zij af van de levenswijze. 

Het loon van den werkman moet geëvenredigd 
zijn aan zijn stand in de maatschappij, waarin hij 
leeft. Met een overeenkomst omtrent den arbeid, 
treedt de persoonlijkheid van den werkman op 
den voorgrond. Men betaalt zijn arbeidsprestatie, 
omdat hij zijn nhvsieke kracht en intellectueele 
waardigheid, het eenige kapitaal dat hij bezit, ter 
leen geeft en met de rente van dat kaptaal, zich 
zelf en zijn gezin, volgens het peil van zijn stand 
in de maatschappij onderhouden moet. op dezelfde 
wijze als de kapitalist van de rente van zijn geld 
leeft. 

Zij nu die niet werken kunnen, moeten door de 
gemeenschap worden onderhouden, maar zij die 
werken kunnen en werken willen, hebben in een 
geordende maatschappij, recht oo een mensch- 
waardig bestaan. 

Zonder een gezonden en tevreden werkenden l BOS & ZONEN 

is beden ruim voorzien van alle soorten 

GROENTEN, FRUIT 
en AARDAPPELEN 

tegen sterk 

concurreerende prijzen. 
E. BOS 

HALTESTRAAT 28 — TELEF. 2112 en 
HALTESTRAAT 62A — TELEF 2090. Magazijn „L I B E L L E" 

GROOTE KROCHT 11 — TELEF. 2754. 
Groote sorteering 

Japonnen» Overhemdblouses, 

Rokken, 

HANDWERKEN zonderpunten 

GLAS-, PORCELEIN en AARDEWERK. 

Zoo juist ontvangen: Heeren POLO-HEMDEN. stand kan de z.g. middenstand, noch den beter 
gesitueerden stand niet blijven bestaan. 

Hij die met zijn physieke kracht werken moet 
om te kunnen eten, heeft geen ander eigendom 
dan zijn lichamelijke kracht. Deze is zijn geheels 
bezitting en hij heeft het recht van de maat- 
schappij te vorderen, dit zijn eenig kapitaal in be- 
scherming te nemen tegen alle mogelijke onder- 
drukking van de zijde van dat andere element der 
productie, zoodat hij tegen noodeloos verslijten 
gewaarborg is. Dit is een der noodzakelijke vor- 
men tenopzichte van sociale rechtvaardigheid, die 
in den komenden nieuwen tijd verwerkelijkt zuilen- 
worden. 

En hiermede hopen wij voor onze lezers een 
visie op den nieuwen tijd te hebben gegeven, die 
onvolledig genoemd mag worden, doch waarin 
enkele punten werden aangehaald, die den grond- 
slag vormen, waarop straks gebouwd zal worden. 
In enkele andere artikelen zullen wij nog eens 
terug komen op verschillende punten van deze 
algemeene inleiding. Raadsvergadering. 

Maandagmiddag 28 April kwam de Raad der 
Gemeente Zandvoort ten Raadhuize in openbare 
zitting bijeen onder voorzitterschap van Burge- 
meester H. van Alphen. De Raad was voltallig. 

Grond aan het Tramplein. 
" In zijn prae advies stelde het college van B. & 
W. aan den Raad voor om afwijzend te beschikken 
op een verzoek tot reductie op de pachtprijs van 
een stuk grond aan het Tramplein in gebruik bif 
de N.V. Fabriek van Meelnroducten J.B. Scholten 
te Amsterdam, daar de gemeente aan deze N.V. 
reeds een vergoeding toekent gelijk aan 20°/o van 
den pachtprijs wegens vergoeding voor het plaat- 
sen van een muziektent. 

De heer MOLENAAR was het met dit prae ad- 
vies niet eens en wees daarbij op de buitengewoon 
slechte bedrijfsuitkomsten van deze ijstent als ge- 
volg van de bijzondere omstandigheden 

De raad besloot het voorstel van B. & W. aan 
te nemen. 

Winterhulpwerk. 

B. & W. vroegen den Raad een crediet groot 
ƒ300.- voor onkosten verbonden aan de plaatselijke 
organisatie van „Winterhuln". 

De heer van der WERFF was tegen dit crediet, 
daar hij de noodzakelijkheid onder de huidige vlag 
niet inzag van de Stichting W.H.N. 

De heer ELFFERS, die zich overigens voor het 
voorstel verklaarde, wilde alleen gaarne weten 
waarvoor dit crediet werd gevraagd, waarop de 
VOORZITTER de noodige uitleg gaf. 

Het voorstel werd aangenomen met de stemmen 
van de heeren Kuipers, de Muinck en v.d. Werff 
tegen. 

Benoemingen. 

Tot leeraar aan de U.L.O.-school alhier (vaca- 
ture Leefsma). werd benoemd de heer S. Ooster- 
hof, tijdelijk leeraar aan deze school. 

Aan de openbare lagere School C werd benoemd 
in de vacature Mej. H.E. Citroen, de reeds tijdelijk 
aan deze school werkzaam zijnde Mej. M.C. 
Bellaert 

, Rloleering. 

Na een korte inleiding van den Voorzitter stelde 
Wethouder SLEGERS voor over te gaan tot den 
aankoop van een rioieering-reinigingsmachine, 
welke aan hooge eischen voldoet en welke even- 
tueel met handkracht bewogen kan worden, zoodat 
men niet afhankelijk is van benzine of „houtblok- 
jes", zooals de heer JOUSTRA opmerkte. De kos- 
ten welke hieraan verbonden zijn bedragen ƒ1250. 
Voorts zal hierbij nog een evengroot bedrag komen 
voor bediening en arbeidsloon, welk bedrag na op- 
merking van den VOORZITTER ten laste van 
den kapitaaldienst kan worden gebracht. 

De heer MOLENAAR wilde opmerken, dat deze 
machine hoogst waarschijnlijk van groot nut zal 
zijn en dat daarmede veel geld bespaard kan wor- 
den doordat de straten niet behoeven te worden 
opgebroken, maar ten aanzien van het z.g. oude 
dorp zal men moeten omzien naar de meest radfr- 
cale methode van vernieuwing. Hier is de toe- 
stand reeds iarenlang uiterst slecht. 

De Raad nam het voorstel van B. & W. zonder 
hoofdelijke stemming aan. 

Overigens werden z.h.s. goedgekeurd een voor- 
stel betreffende het vergunningsrecht; een voorstel 
betreffende de overschrijving van hypotheek, een 
voorstel betreffende de heffing en invordering van 
rechten voor inenting tegen typhus; een voorstel 
betreffende sluiting van slagerswinkels; een voor- 
stel betreffende belooning vakonderwijs. 

CHR. JONGE MANNEN VEREENIGING. 

Zaterdag 21 April was een zeer geslaagde avond 
De heer J..T. Dam lichte het onderwerp: Spreken 
toe. Het bestuur heeft op de 28 April gehouden 
bestuursvergadering het volgende programma sa- 
mengesteld. 

3 Mei: Mej. Reinegosche. lichtbeelden. 

8 Mei: Jeugdfederatieavond in „Ons Huis". 
10 Mei: Conversatieavond. 
17 Mei: Bonte avond. 

24 Mei: Ds. N.A. Waaning, vervolg catacomben. 
31 Mei: Sportavond. 

Leden bezoekt trouw deze vergaderingen, om 
kwart voor acht in de oude consistorie, ook de 
avond van de jeugdfederatie begint om kwart 
voor acht. LAMPEKAPPEN van eigen fabrikaat 

Wij hebben een GROOTE SORTEERING in onze zaak 

GROOTE KROCHT 30-32-36 

APARTE MODELLEN en PRIJZEN . . . die U zeker meevallen. 

„De Prijsbreker" 

hèt adres voor MOOIE LAMPEN. Verder ruim gesorteerd in 
alle sporten GLOEILAMPEN, HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, 
PORCELEIN, GLAS, AARDEWERK enz. 

W8J HEBBEN NOG WRIJFWAS VAN OUDE 
SAMENSTELLING. HAAST U! 
I HET SCHOOLMELKCOMITé 

EN DE MELKDISTRIBUTIE. 

Zooals was te voorzien, kan voortaan geen melk 
op school worden verstrekt zonder inlevering van 
een melkbon. Eén gedurende de week van afgifte 
geldige melkbon geeft recht tot het ontvangen van 
2 liter melk, te verstrekken - zooals gebruikelijk - 
in rantsoenen van l U liter, gedurende 8 school- 
'dageö, vallende in 2 schoolweken. , Met de afgifte 
van de bon wordt begonnen in de week van 28 
April tot 3 Mei (bon nummer 14 dus), terwijl voor 
het eerst melk wordt verstrekt in de daarop vol- 
gende week. De verstrekte bon is dus — uit- 
sluitend voor schoolmelk — gedurende twee we- 
ken geldig, waarvoor men dus 2 liter melk ont- 
vangt en bij den melkleverancier P/4 liter. 

Een voordeel van l U liter dus! 

De bon moet m het vervolg steeds tegelijk met 
het geld op school worden ingeleverd. 

Het schoolmelkcomité betreurt het, dat deze 
maatregel moet worden genomen, hoewel ieder 
de billijkheid daarvan zal inzien. 

Hét comité voorziet ook, dat* het afgeven van 
melkbonnen in sommige gezinnen met moeilijk- 
heden gepaard gaan. Het zou echter in hooge, 
mate te betreuren zijn, indien door gebrek aan 
medewerking van ' de zijde der ouders, de melk- 
verstrekking zou moeten worden stopgezet. Ieder 
beseffe in dit opzicht zijn verantwoordelijkheid en 
werke er toe mede, dat dit moeizaam' tot stand 
gebracht werk — zoo eenigszins mogelijk — door- 
gang kan vinden. Dat is een belang voor onze 
geheele schoolgaande jeugd! 

WAARSCHUWING VAN DE POLITIE. 

De wnd. Commissaris van Politie verzoekt ons 
opneming van het volgende: 

Het duinterrein, gelegen ten Zuiden van de Bre- 
derodestraat is verboden gebied. Nochtans heeft 
dé eigenaresse dezer duinen (de N. V. Zand- 
voortschduin) dit terrein tot heden, als „wandel- 
plaats" voor het publiek toegelaten. 

Den laatsten tijd zijn klachten bij de Politie inge- 
komen betreffende de "vernieling dezer duinen. 
Niet alleen de jeugd ontziet zich niet aldaar aard- 
appelvelden te vernielen, ter plaatse te graven en 
vuurtje te stoken, doch ook volwassenen blijken 
geen voldoende verantwoordelijkheidsbesef te be- 
zitten ten opzichte van andermans eigendom. Het 
is zelfs voorgekomen, dat aangrenzende bewoners 
hun tuin hebben opgeknapt met zoden, welke in 
dit duingebied waren gestoken. 

Een dergelijk opzettelijk vernielen en beschadi- 
gen van eens' anders bezit, dat door de eigenaresse 
kosteloos ter beschikking van het „goedwillend" 
publiek is ge!steld, kan niet langer worden geduld. 

In verband hiermede moge, naast een ernstige 
waarschuwing — deze alleen bedoeld voor hem 
(haar) die zulks aangaat — een beroep op aller 
medewerking worden gedaan. 

Zal dit terrein, ook in de toekomst, als wandel- 
plaats behouden kunnen blijven, dan dient een 
ieder, in zijn eigen belang, medewerking te ver- 
leenen. 

De toegang tot de duinen naast het perceel 
Brederodestraat 91 bluft verboden. ELECTR. SCHOENMAKERIJ 
H. HARIViS Zuiderstr. 17 
Lel pk eens op de * 
* \ • kleinigheden 
MgnJte/t ons werk, 
U vost tevreden 1 werkelijke Rijwielhersteller 
woont te ZAND VOORT. 

Het adres is: 

HL C. van Nieuwenhuizen 

Koningstraat 39 
„Gazelle" Rijwielen BURGERLIJKE STAND. 
Opgave van 25 April t/m 1 Mei 1941. 

GEBOREN: 
Pieternella, dochter van A. van Breukelen en 
van A. A. Keesman, Da Costaplein 15. 
Jan, zoon van A. Weber en van A. J. Koper, 
Koningstraat 3A. 

Ynze, zoon van G.L. Klijn en van CS. Ouanier, 
Boul. Barnaart 5. 

Jan Staats, zoon van .1. S. Kiewiet en van .T. van 
Dijkhorst, Kostverlorenstraat 25. 

GETRQUWD: 
J. J. H. Menke en J. W. Wieringa, Boulevard 
Barnaart 4b. 

W. J. v. d. Lit en G. W. Seders. Haarlem, Regen- 
tesselaan 23. 

G. de Wid en .[. van Koningsbruggen, Spoor- 
buurtstraat 14. 

OVERLEDEN: 
W. Kooiman, 78 jaren, Swaluëstraat 1. 
G. M. Joosten, oud 74 jaren, echtgenoote van 
P. Heemskerk, Zandvoortschelaan 185. 
Levenloos aangegeven zoon van D. van Duijn en 
van C. C. Koning, Noordbuurt 7. 

ZAND VOORT. D E IDEALE BADPLAATS 
VOOR DE ECHTE NATUURLIEFHEBBERS. 

Het aantrekkelijke van Zandvoort is, dat men 
er zoo'n groote variatie heeft. Het is een dorp, 
maar men heeft er zeer veel modern ingerichte 
hotels, amuserriéntsgelegenheden en gelegenheid 
voor het uitoefenen van diverse sporten. 

Men moet niet die menseben nemen die zoo van 
trein of tram naar het strand loopen, daar neer 
ploffen en dan uitgepraat zijn, maar voor de na- 
tuurzoekers is het de ideale badplaats. 

Het buitengewoon mooie strand, waarbij Uw 
oog niet gestoord wordt door een uitstekende pier, 
geeft een ruime blik, bij helder weer zelfs tot 
Noordwijk en Schevemngen en aan den anderen 
kant tot IJmuiden. Het is niet te verwonderen 
dat de groote moderne badinrichtingen door tien- 
duizenden met veel genoegen bezocht worden. 

De schoonste decoratie van het strand is -wel in 
den vroegen morgen of in den laten avond, de 
ijverige visscher. Menig schilder heeft het geïn- 
spireerd tot het maken van een stemmingsvol 
schilderij. 

Er zijn niet veel visschers in Zandvoort, maar 
ziet men de visschersbootjes op de golven wiege- 
len, dan moet men onwillekeurig in verrukking 
komen. 

Dan de garnalenvisscher met z'n groot handnet 
wadend door de zee, is eveneens al dikwijls het 
onderwerp geweest van menigen schilder. 

Ook vooral niet te vergeten de schelpenvisscher 
die met z'n leege karretje en gespierd werkpaard 
bonkend door het dorp gaat en terugkeert, met 
een vol geladen wagen, welke dan rustig hortend 
en stootend voortsjokt, onderweg steeds een paar 
schelpjes verliezend, wat als een grappig krakend 
geluid in Uw ooren klinkt. 

Het zou wel eens aardig zijn een Zandvoortsche 
Visschersdag te organiseeren. zoo in 't voorseizoen 
wanneer 't strand nog zoo geheel leeg is en dan dif 
typische visschersgefcelschap eens een eere-rondie 
laten rijden. Menig Amsterdammer zou zeker 
naar Zandvoort trekken om van de zoo prachtig 
aangelegde boulevard dit schouwspel, gade , te 
slaan en kon er voor deze visschers dan een 
attractie aan verbonden zijn. een geschenk in den 
vorm van een mooi stukje werkmateriaal, dan zal 
elke bewonderaar zeer zeker nog meer voldoening 
hebben. Ik heb eens goed gekeken maar kan U 
verzekeren dat het paardehtuig en zoo, niet direct 
in beste conditie verkeerd, maar dringend om ver- 
nieuwing vraagt. (Dit is maar even een stille 
wenk). 

Maar daarmee is Zandvoort nog lang niet be- 
keken, dan zou men wel een boek kunnen schrij- 
ven, om nog maar even te noemen de wonderlijk 
schoone duinen van de waterleiding, het idylische 
naaldenveld, de Zeeweg met z'n steeds verras- 
sende uitzichten, de zoo prachtig aangelegde 
golfbanen etc. De wandelaar kan uren loopen in 
een zeex varieerend landschap en dan vaak ver- 
rast worden door groote ruitergroepen, welke 
sport in Zandvoort buitengewoon veel beoefend 
wordt. Geen wonder dat er drie groote manêge's 
zijn met een uitstekend paardenmateriaal 

Ik zou 'n ieder wel willen aanraden eens meer naar 
Zandvoort te gaan. In elk, jaargetijde valt er voor 
de echte natuurliefhebbers in het dorn Zandvoort 
zeer veel te genieten en mocht, U eens plotseling 
overvallen worden door een buitje, dan staan het 
geheele jaar talrijke zeer gesoigneerde gelegen- 
heden met een grootsteedsche service voor U open 
waar men aangenaam kan verhoeven. Wanneer 
ik besluit met te zeggen dat Zandvoort d'e ideale 
.badplaats is voor de echte natuurliefhebbers, dan 
is dit zeer zeker' niet overdreven. 

Frits ROLFF. 
Nieuw!! 

BRUINTJE 
ËÉR 

DEELTJE 23 
è 49 cent 

voorhanden in 

VAN PETEGEM's Boekhandel. 

Burg. Engelb.str. 11 - Tel. 2793 F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van: 
STUCADOORS- WIT- en 
WATÈRVÈRFWERKEN 

B^» Zeer billijke prijzen. 

ADRES! ZEESTRAAT 29 - TELEF. 2205 ONZE VOEDING 

in DISTRIBUTIETIJD 

van R. LOTGERING— HILDEBRAND. 

Prijs SOcent 

Voorhanden !n VAN PETEGEM's Boekhandel. 
Burgem. Engelbertsstraat 11 — Telef. 2793. Godsdienstoefeningen 

NED. HERV. GEMEENTE. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: C.A.F, van STIPRIAAN 
LUïSCIUS. Hulpprediker. 

Aerdenhout (Jeugdgebouw Leeuwerikenlaan). 
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: Ds. D. TROMP. 

Gereformeerde Kerk (Julianaweg (hk. Emmawêg). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Dr.' N.A. WAANING. 
Openb. Belijdenis. Bed. H. Doop en H. Avondmaal, 
n.m. 5 uur: Dr. N.A. WAANING.. Nabetrachting- 
en cat. Znd. 43. 

Gereformeerde Kerk Ja H. V. (Brederodestraat). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds.-P. ,y.d. VLOED 

Bevestiging Ouderling en Diaken. 

PAROCHIE v.d. H. AGATHA; " 

Zondag 4 Mei. De H.H. Missen om 7 uur. 8.30 en 
10 uur de Hoogmis; 'Algem. H. Communie v.d. 
Meisjes-Congregatie" onder de H. Mis van 8.30 uur; 
onder alle H. Missen collecte voor de arme Ker- 
ken in ons Bisdom, welke door den Bisschop is 
voorgeschreven en aanbevolen; om 12 -uur voor- 
bereiding voor de plechtige geloofsbelijdenis; om 
7 uur Maria-Lof met rozenhoedje (lied 119). 
Dinsdag, om 8 uur Congregatie v.d. Meisies. 
Woensdag, om 7.30 luur Lof terneere v.d. H. Joseph 
met rozenhoedje (lied 45). 

Donderdag, om 4 uur voorbereiding voor de kin- 
deren v.d. Eerste H. Communie; om 8 uur Con- 
gregatie voor de Heerenr 

Vrljdag, .om 10 uur Plechtige Huwelijksmis voor 
bruidegom en bruid. 

Zaterdag, van 5-9 u. gelegenheid om te biechten; 
om 7.30 u. Maria-Lof met rozenhoedje (lied 48). 
Zondag 11 Mei. Alsem. H. Communie voor' de 
kinderen v.d. Edehvacht onder de H. Mis v. 8.30 u. 
Deze week, en gedurende de geheele Meimaand 
zal op de dagen dat er geen Lof is, de Mei- 
maand-oefeningen gehouden worden om 7.30 u. 

NED. PROT. BOND. (Gebouw Brugstraat 15). 

Zondag a.s. v.m'. 10.30 uur -.""Prof. Dr. G.A. v,d. 
BERGH van EYSINGA van Bloemendaal, 
Zondagsschool van 12-ï uur. 

; NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 

Dinsdagavond' 8 uur samenkomst in de Oude 

Bewaarschool, -Duinweg.-- — • 

Spr. Joh. H. v. OOSTVEEN evangelist te Alkmaar. v* Petegem's Leesbibliotheek 

Burgem. Engelbertsstraat 11 (b.d. Uitzichttoren) 

AANWINSTEN 

Valkema Blouw, Drie' jongens op avontuur (jong.) 
\ — la net diepst van de wildernis 
Wal, van der. Koert; roman 
Welden, N., Idylle met Benno (voor jonge dames) 
Henderson. "G.C, Bloedwraak; cowboy 
Isaac, F. M., De microfoon moorden;- det. 
Made, van der,. Het rusteloos hart 
Merritt,' ( A., Zeven voetstappen naar satan; det. 
Pary, J., Vuurdoop in schoffie's land 
Sava, .Dr. J.,.De weg van een chirurg , t 
Schendel, A. v, Herinneringen v.e. dommen jongen 
Tuttle. W. C, Een goocheme sherif; wild-west 
Toonder, J. G., Vreemdeling in Babyion 
Wheatley, D„ Atlantis gevonden^ 
Morton, A„ Blauwmasker in de klem: cowboy Een mooie 

VUL PEN HOU DER 

voor. f 2.45 

'> (Zelfviiller) 

b« VAN PETEGEM's Boekhandel 
BURG. ENGELBERTSSTR. 11 — TELEF. 2793. ■■■■■■■■BUfcBBMMSnnmHUMHMHI 

2 LAAT ONS OOK EENS OW " 
B FIJNE WASCH behandelen. \ 

■ Electr. WASCH-, STRIJK- en ■' 

■ GLANSINRICHTING „WEST" g t 

■ HOOGEWEG 25 — TELEF. 2591 « 

■r SPECIAAL ADRES VOOR HET 8EHANDE- ■" 
5 LEN VAN GORDIJNEN & FLANELLEN H. 
9 SPORTKLEEDING. < » 

OVERHEMDEN v.a. 20 — BOORDEN 9 et gï 

■■■aanoBBMBB umbbsbhhu hsbu»- OFFICIEELE MEDEDEELINGËN O.S.S. 
Handbal - Secr. P. v. Schuilenburg .- Gr. Krocht 5. 

Programma voor Zondag 4 Mei a.s.: 
Dames: Carna— OLS.S. aanv. 12.- uur. 

Heeren: O.S.S.— Olympia II aanv. 3.30 uur. 

Ofschoon onze Dames reeds eenmaal van Carna 
gewonnen hebben, en wij van hen verwachten, dat 
zü ook ditmaal zullen winnen, zijn verrassingen 
natuurlijk' niet uitgesloten. Indien echter flink 
-wordt aangepakt, zal -ook deze overwinning ons 
niet ontgaan. De Dames vertrekken met de trein - 
van 10 uur,' dus zorgt er voor op tijd aanwezig te 
zijn. 

Voor de Heeren wordt het Zondag een belang- 
rijke dag. Nietwaar, winnen we deze wedstrijd, 
dan komen wij op de 3e plaats, daar wij gelijk 
staan met Olvmpia II. En hoewel we geen kam- 
pioenskansen meet hebben, maken we dan echter 
een. goede) kans om 't volgend seizoen in de dis- 
trictsklasse" geplaatst te worden, wat o.i. gelijk 
staat mebeen overgangsklasse tusschen de Ie en 
2e klas. Vergeet echter niet: ook -Olympia weet 
dit! Dus, lui, tanden op elkaar! Aan ons de over- winning ZEER BILLIJK aangeboden: 

Nieuw Gasgeyserije 
en EmaSüe Fornuizen. 

. jrVERSTEEGE, Dorpsplein- 
Voor „Bruintlo Beer"-Artikelen t naar: 1 , 

VAN PETEGEM's BOEKHANDEL Vrijdag 9 Mei 1941 13e Jaargang No. 22 
Prijs der Advertentiën van 1 — S regels ƒ 1.— 

Elke regel meer.. ƒ 0.20 (bij abonnement korting.) 
Abonnementsprijs: 75 cents per drie maanden 
Losse Nummers 10 et ORGAAN VOOR DE BADPLAATS 

MET BADGASTENLIJST 

Verantwoordelijk Hoofdopsteller: Zeestraat 52 
Opstellers : P. DEKKER en J. A. STEEN Jr. UITGAVE: V. J. VAN PETEGEM'S DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr. 11 -Tel. 2793- Postgiro: 67851 

Correspondentie-adres : 
DE ZANDVOORTER : ZANDVOORT i. 
mmmmmmmmwm fflflBPWWWIiWin 
HUM-M GRAND HOTEL - ZANDVOORT 

TELEFOON 2503 en 2564 

Overdekt, verwarmd terras aan zee - Gezellig strijkje - Billijke prijzen - Een nieuwe tijd. 

(Van onzen hoofdopsteller). 

Schreven we aan het slot van ons artikel over 
„de Nieuwe tijd", dat wij hoopten, voor onze 
lezers een visie op den nieuwen tijd te hebben 
gegeven, die onvolledig genoemd raag worden, 
thans hopen wij eenigszins duidelijk te maken 
wat voor. ons geestesoog wordt of moet worden 
verstaan onder het begrip van „Eén nieuwe tijd". 

Het Nederlandsche Volk heeft door alle eeuwen 
heen bewezen, dat het een zeer eigen en zeer 
doelbewust karakter heeft getoond. Noch Rus, 
noch Amerikaan, noch Duitscher, noch Italiaan 
of Franschman e.a. kunnen ons Volk den roem 
betwisten op gebied van cultuur initiatief of intel- 
lect. Zeer zeker zijn uit de Germaansche Vol- 
keren groote genieën geboren geworden, doch 
wij kunnen grootelijks wedijveren met alle ons 
omringende volkeren. _ 

Eerlijk dient erkend, da't de-'Griek Homerus. 'de' 
Italiaan Dante, de Engelschman Sh'akespeare, de- 
Rus Dostojewski, wegens hun cultureele werken 
in de annalen der geschiedenis zullen voortleven. 
Wie waren meer Duitscher dan Luther, Beet- 
hoven en Goethe, en waar worden hun liederen 
en gezangeta en scheppingen niet bewonderd? 

Maar wie was meer Nederlander dan Rem- 
brandt? Vóór alles nationaal. 

Dit machtig inspireerend beginsel wordt van 
de daken af, gepredikt, dooi afstammelingen van 
de Spartanen, juist in dezen nieuwen tijd. 

Immers werd het destijds door de Spartanen 
niet verboden — zoo luidt althans de oude over- 
levering — ' dat het aan jonge mannen verboden was vreetade talen -te leeren, opdat het vreemde 
volkskarakter en het.persoonlijk inzicht niet werd 
geschaad? Dit alles ging te ver destijds en was 
bij voorbaat reeds gedoemd om te verdwijnen. 

Laat ons denken aan de Mozaïsche wetgeving, 
waarin gedicteerd werd, dat het volk van vreemde 
invloeden gespeend moest worden, opdat het een- 
maal een zogen zou worden voor het geheele 
menschdom. 

Onkruid. 

Een bekend spreekwoord zegt. dat hij die wind 
zaait storm zal oogsten. Er zijn ook in ons Vader- 
land, duizenden die gemeend hebben aan den weg 
te moeten timmeren, door zich te beijveren om 
verdeeldheid te zaaien, waar voor alles noodig 
was eenheid te kweeken. Maar nu heeft zich de 
idee baan gebroken die achter dit alles zit: de 
strijd tusschen individualisme en gemeenschapszin. 
Een^groote rol in het hedendaagsche gebeuren 
heeft de vrijmetselarij gespeeld. Aan dit staats- 
en volksvjjandis streven- is thans, door het pntbin- 
den van de loges een einde gemaakt. Het joden- 
dom is hiermede een krachtig wapen uit de handen 
geslagen. Reeds in 1901 heeft de vrijmetselaar 
Findel gezegd: „Er is niet zoozeer sprake van 
een strijd om het beginsel van humaniteit, als wel 
van een strijd voor de belangen en de machts- 
positie van het jodendom. Het jodendom is reeds, 
hoewel verscholen, de heerschende macht in vele 
Europeesche loges". 

Sinds 1901 was dit echter eer toegenomen dan 
verminderd. Op het vasteland va,n Europa is 
thans eten einde gekomen aan dézen strijd. Het 
mag vrijwel algemeen bekend verondersteld wor- 
den dat de voormannen van de Fransche revolutie 
bijna allen vrijmetselaar waren. Zoo was de uit- Theater „MONOPOLE" TELEFOON 2550 Dir.: Gebrs. KOPER STATIONSPLEIN ZATERDAG 10 - ZONDAG 11 - MAANDAG 12 MEI ACHT UUR 3 DAGEN! Opvoering van de groote superfiltn der Tobis 3 DAGEN! 

De Roman van een Dokter 

met ALBRECHT SCHOENHALS - CAMILLA HORN - Maria ANDERGAST. 

Een voortreffelijk gespeelde doktersgeschiedenis, met een sterk dramatisch 

conflict , waarin evenwel ook de humor niet ontbreekt. De groote strijd 

van een benoemd dokter, die aan zijn verleden dreigt ten onder te gaan. 

Een pleidooi voor het aanvaarden en overwinnen van de 
teleurstellingen en tegenslagen des levens. 

Verder een subliem bijprogramma! 

In ons voorprogramma opvoering van 

TOBIS HOLLANDSCH NIEUWS en U.F.A.-WERELDNIEUWS. 

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles-Balcon 75, Loge 90 cent. 
Entree Militairen: Parket 20, Parterre 30, Stalles-Balcon 40, Loge 50 cent. 

TOEGANG BOVEN DE 14 JAAR. 

ZONDAGMIDDAG HALF 3 FAMILIE-MATINEE 

Opvoering van de groote Amusementsfilm: 

IK HEB JE LIEF 

met VICTOR DE KOWA en-LOUISE ULLRICH. 

Een oergeestig filmwerk, waarbij de lachsalvo's niet uit de lucht zijn. 

Entree 20 - 30 en 40 cent. 

Donderdag 15 Mei 8 uur, POPULAIRE VOORSTELLING 

Opvoering van d'e GROOTSTE LACHSCHLAGER van dit seizoen: 

De verstokte Vrijgezel 

met THEO LINGEN en RALP A. ROBERTS. 

' Een amusement zonder weerga. - Een lachkanon zóoals U nog niet gezien 
' hebt. DË GROOTSTE AMUSEMENTSFILM VAN HET JAAR. 

TOEGANG BOVEN DE 18 JAAR. Entree 30-54 en 75 cent. i» „TROCADERO" 

spelen eiken dag vanaf 5 uur 

DE VROOLIJKE 
PHILIPPINES 

Stemming- en Show-Orkest | 

Zondags vanaf 3.30 uur 

't Is in „TROCADERO" waar men zich 
het meest amuseert en thuis gevoelt. vinder van de quillotine, meester van den stoel 
van de loge „La concorde Fraternelle" te Parijs 
en een der medeoprichters van het Fransche 
Groot-Oosten. 

Ook Robespierre was lid van een loge te Arras. 
De. leuze van de Fransche revolutie is dan ook 
letterlijk overgenomen van de vrijmetselarij: Vrij- 
heid - Gelijkheid - Broederschap. Hoe dit er in de 
piaktijk uitzag is bekend. Ieder kent uit de ge- 
schiedenis het bloedbad, dat in naam van deze 
leuze is aangericht. ' Evenzoo heeft de vrijmetse- 
larij de hand gehad in de beruchte Commune, de 
opstand te Parijs in 1871. Ook later waren vele 
vooraanstaande staatslieden lid van een loge o.a. 
Combes. die 1 de beruchte anti-godsdienstige wet- 
ten doorvoerde. In de vrijmetselarij waren feitelijk 
twee stroomingen en wel de Romaansche en Ger- 
maansche richting. De eerste zoo werd betoogd, 
grijpt méér direct in de politiek in. de tweede 
oefent druk uit, door het afbreken van de volk- 
sche krachten en effent den weg voor revoluties. 

Ons volk heeft zich niet altijd aangepast aan de 
groei van de vrijmetselarij.. Zoo werd in 1735 de 
loge> „La Paiv" 'te Amsterdam door het volk be- 
stormd en vernield. Toch wist men hier vasten 
voet te krijgen, vooral door te speculeeren op de 
bewondering voor alles wat internationaal was. 

Deze neiging heeft van oudsher in ons volk 
geleefd en is nog niet uitgestorven. De vrijmet- 
selarij maakte hiervan handig gebruik door zich 
voor te doen als een internationaal gezelschap 
van menschenvrienden. 

Zij propageerde het internationalisme en het 
wereldburgerschap, in tegenstelling met de liefde 
tot het eigen land. Zoo wordt in het algemeen 
handboek der vriimetselarii verklaard: ..De vrij- 
metselarij is de eenige bond ter wereld, welke 
zich tot taak heeft gesteld het wereldburgerschap 
te bevorderen en tot stand te brengen. Derhalve 
mogen de loges slechts eten wereldburgerlijk 
streven bevorderen en moeten zii zich afziidig 
houden van ieder vaderlandsch of staatsburger- 
lijk streven". 

Carpentier-Alting heeft gezegd, dat de vrijmet- 
selarij geen onderscheid van vaderland, stand, 
kerk of geloof erkent. Algemeen bekend is ook 
het streven naar een Pan-Eurona van Couden- 
hove Kalergi. Deze man is zelf gesproten uit het 
huwejijk van een Kretensische met een Japanner 
en is gehuwd met een Toodsche tooneelsneelster. 
Tda Roland. In 1922 werd liü lid van de Weensche 
loge ..Hiimanitas". Ziin gedachtengang is in het 
kort de volgende 1 : ..De nieuwe tnensch der toe- 
komst zal van gemengd ras ziin. Voor Pan-Europa 
wensch ik' een toekomstras om veelzijdige per- 
soonlijkheden te garandeeren. De leiders moeten 
inden zijn. want de wijze Voorzienigheid heeft 
Europa in de joden een adeliik ras bij de gratie 
van den geest geschonken". Dit streven naar een 
mengelmoes van Europeanen, Aziaten, negers 
enz. dat in de toekomst de wereld moest bevol- 
ken, werd door de vriimetselarii met vreugde be- 
groet niet alleen, doch krachtig gesteund. Is het 
nu te verwonderen dat de bezettende overheid met 
een slag eten einde heeft gemaakt aan dit krank- 
zinnig streven? De loges ziin nu allen ontbonden 
en de bezittingen en bescheiden geconfisceerd. 

Een tentoonstelling van deze bezittingen te 
Haarlem gehouden, heeft duizenden bezoekers 
getroffen en is thans gesloten, doch af 3 dezer te 
Amsterdam weer opgericht. Dit onkruid in de tuin 
der samenleving is thans voorgoed uitgeroeid en 
het zal blijken te zijn in het belang van geheel 
ons Volk. Groote kaart van Engeland 

35 cent HET VAN OU DS 
BEKENDE ADRES VOOR RADIO Gft&faknfyf 
Voorhanden in: VAN PETEGEM's BOEKHANDEL 
BURG. ENGELBERTSSTR. 11 — TELEF. 2793. Laaf Uw rad f o 
repareeren door 

denl/AKMAN\ 

RADIOLAMPEN-METING VIJF CENT PER STUK 

bii niet aanschaffing van nieuwe 

Alle merken volgens FABRIEKSPRIJZEN 

VERHUUR Philips Radiotoestellen Der maand enz. 

Gastoestellen, Gasfornuizen enz, 
ggin huurkoop verkrijgbaar. EIECTRÓTECHN.BURÈAU 

J.H.vbn KEULEH 0IAC0NIEHUISSTR.24 ZANDVOORT 

TEL. 2??? 

Kookt nu zuinig op een Electrische of gasspaar- 
brander. 10 uur branden voor 1 cent. Groote voor- 
raad - zie etalage. Van onze uitkijkpost. 
Wij herdenken den lOden 
Mei 1940.... 

Wij doen dat op heel ver- 
schillende manieren, helaas..., 
In ons hart is oprechte droe- 
venis om dezen jongen Mei- 
dag, die zoo wreed verstoord 
werd, toen hij nog maar nau- 
welijks begonnen was. Want 
tegen het bleeke blauw van 
zijn morgen vertoonden zich 
plots de zwarte wolkjes van 
uitetenspringende granaten. 

Een ieder heeft dien morgen 
anders beleefd. Hoe hij hem 
ook beleefde, op welke manier ook, het gebeurde 
zal immer voor zijn oogen blijven. - 

.We' behoeven dat alles niet weer op te halen, 
niemand is daarmede gebaat. Waarom onnoodig 
oude wonden open te rijten nu zij juist iets gaan 
genezen? 
Het heeft immers geen doel! 
„Hebt Uwe vijanden lief, zegent ze die U ver- 
vloeken, doet wèl dengenen die U haten, en bidt 
voor degenen die U geweld doen en die U ver- 
volgen," zegt Jezus van Nazareth. 

Men behoeft deze woorden niet te herlezen om 
ze te begrijpen. Zoo simpel als deze woorden zijn, 
zoo moeilijk is de uitvoering er van. Hoe gaarne 
zouden wij er niet mee doen als met onze wetten 
en er toevoegingen en uitzonderingen op gaan 
toepassen! 

.Maar onverbiddelijk en met te herroepen staan 
ze daar en hoe is de uitvoenng er van? ja, 'maar... 
o nee. niets daarvan want vijanden zijn viianden. 
Zoo zijn er door alle eeuwen heen vijanden ge>- 
weest, zeker, groote vijanden en kleine vijanden, 
maar: Vijanden! Daar is geen draai aan te geven, 
(ezus van Nazareth zegt ons hier onze vijanden 
lief te hebben en wii, die zoo christelijk zijn en 
zoo volgaarne voor een beschaafd christelijk volk 
wenschen door te gaan, wij 

10 Mei 1940. 

Ons volk wordt ruw wakker geschud uit een 
min of meer zoeten droom. Het bloed van zijn 
zonen vloeit. Oorlog is over ons gekomen. 

Rouw is er in alle harten van het volk der lage 
landen aan de zee. Daar ligt menig tnensch ge- 
bogen onder een niet te heffen last. Daar is rouw 
en droevenis. 

In den nacht van 15 on 16 Mei trekken Roodei 
Kruis colonnes de bossclien in en één voor één 
worden de helden van twee landen naar den 
doodenakker gebracht, welke hoog daar op den 
Grebbeberg als liet ware naar den hemel reikt. On 
dien morgen beleeft öen eenzame toeschouwe'r het 
schoonste moment in zijn leven.- Voor een ironi- 
cus kan het tragisch zijn als hij ernstig gaat wor- 
den, maar mag men zich voor een enkele maal 
niet vermommen en het tnsaker van den dag af- 
doen, dat ons allen ontsiert? Tusclien de graven bewegen zich geestelijken, 
en met zulk e«n eerbied, zulk een wijding lezen ze 
namen op halsplaitjes en zakdoekjes, dat men 
zich gaat afvragen, waarom niet eerder rozen- 
krans en bijbel zoo naast elkander Kingen als 
juist op dien prillen morgen? In zijn ambtsge- 
waad spreekt de dominee de gebeden, in toog en 
superplie smeekt de priester den zegen af voor 
het graf 

Dan treedt een vuurpeloton aan de stilte 

van den morgen wordt utteeiigescheuul door een 
salvo dat dreunend vergaat over de 1 heuvels. Uit 
de monden van de uit marmer gehouwen vijanden, 
die toen geen vijanden meer waren, klinkt dan het 
lied van liet slagveld: „Ich hatt einen Kameraden" 
over heel dat land, dat in de Meimaand bespren- 
keld was geworden met het bloed van zijn zonen... 

Na een jaar herdenken wij dit. 

Een goede geest; dien ik ternauwernood ken, 
vertelt mij dat ik' min of meer verplicht ben, om 
op den lOden Mei met een zwart dasje te gaan 
loopen 

Heel Nederland moet dat doen! 

„En dan..?" zeg ik nuchter. 

Zal deze rampspoedige dag moeten gaan ont- 
aarden in een demonstratie, waarbij zij die vielen 
op de tweede plaats geschoven zullen worden? 

Zal deze dag worden dé nationale demonstratie- 
dag bij uitstek, tot wreken fel en vergeven traag? 
Daar is een „mea culpa" roepen, dat groote, 
zware schuld belijdt, maar daarnaast een wrok- 
kend, wroetend werken van afgunst, weerwraak, 
haat en nijd 

Wordt deze 10de Mei een dankbare gelegenheid 
voor handelaren om hun smakelooze herinnerings- 
producten kwijt te raken? 

Want zie nu die boel eens aan! 

Maar ook hoorde ik van vrienden, die met de 
overgeblevenen van hun „Kompie" een krans gaan 
leggen op de graven van hun gevallen makkers. 

Dat is heel iets anders, dat is het gebaar dat bij 
dezen dag past, in stille wijding bijeen zijn an 
hen die vielen zoo herdenken. Daarbij past geen 
geschreeuw en uiterlijk rouw-vertoon. Dezen dag 
gedenkt men in het hart. 

Altijd zij men deze mannen dankbaar voor het 
offer dat zij brachten. Daardoor zullen wij altijd 
aanspraak kunnen maken op onze vrijheid. Wij 
vergoten bloed daarvoor, wij hebben huis en 
haard verdedigd tot we als goede soldaten de 
meerderheid van den aanvaller moesten erkennen 
en onze vlag streken 

10 Mei. 

Een volk moet geboren worden dat de hand in 
eigen boezem steekt. Dat schuld wil belijden en 
schuld vergeeft en haar niet wreekt. Een volk, 
dat vertrouwen schenkt en trouw doet blijken, dat 
pal blijft staan voor het hoogste goed van vrijheid, 
vaderland en vrede. Van levensliefde en ster- 
vensmoed. 

Wij Nederlanders, zijn een der grootste volke- 
ren der wereld. Wij bevoeren de zeeën langen 
tijd als meesters. Waar ook thans onze vlag van 
een mast waait, kijken zeelieden ernaar met ont- 
zag. Wij hebben meer oorlogen gevoerd dan de 
meeste andere naties ter wereld. 

Wij bevochten keer op keer Frankrijk, 
Spanje, Engeland, en steeds zijn wij, wel- 
licht niet zonder schrammen of builen, maar 
eervol uit den strijd te voorschijn gekomen. Onze 
ingenieurs zijn beroemd overal waar waterwerken 
bruggen en schepen worden gebouwd. Onze 
K.L.M, heeft een naam, die verre die van den 
Vliegenden Hollander overtreft. Een krachtig 
volk is het dat doorgaat, eeuw na eeuw, de man- 
nen té leveren die dikwijls de beste krachten door 
groote're volkeren voortgebracht, in de schaduw 
stellen. Overal in het buitenland, in de kantoren 
van New-York, in de oerwouden van Britsch-Indië 
overal waar Nederlanders erop uit trekken, worden 

zij ' gerespecteerd als weinig anderen om hun 

karaktereigenschappen en prestaties. Wij behoe- 
ven niemand na te bootsen. Wij behoeven niemand 
naar de oogen te zien! 

De 10de Mei werd het" begin van een vernede- 
ring van het Nederlandsche volk. Het voorbij- 
gaan der maanden heeft den schok verzacht. Het 
vaste geloof, de overtuiging ontwaken weer, dat 
wij als volk nooit of te nimmer zullen verdwijnen 
of in oneer zullen leven. 

Bewust van onze kracht als natie, bewust daj 
wij elk ander volk recht in de oogen kunnen zien, 
bewust van ons grootsch verleden, zeggen wij : 

Onze schepen zullen weer de Oceanen böheer- 
schen, onze gezonde koopmansgeest zal weer zijn 

vleugels uitslaan Onze handel en industrie 

zullen wij doeto opbloeien onze gesloten kan- 
toren heropenen samenwerken zullen wij... 

Maar als gelijkerkende in eer en rang! 

10de Mei. 

Wij herdenken hen die voor de verdediging van 
ons hoogste goed vielen. Laten wij dat waardig 
doen, zonder onderling gekrakeel. Hoog boven 
alles verheven zij deze herdenking. 

Laten wij toonen dat de tuin, waarvoor zij 
vielen ons niet onverschillig is geworden. Dat 
wij ook nu Nederland, ons Vaderland omhoog 
willen stuwen in den vaart der volkeren. 

Laten wij de erfenis, die zij met hun bloed ver- 
dedigden, waardig blijven! 

' En dan Moederdag! 

Dus een stukje! voor jou. Moeder. 

Eigenlijk heb ik altijd gedacht, dat Moederdag 
een uitvinding was van 'n handigen banketbakker 
die op eien tweeden Zondag in Mei met z'n 
gebak bleef zitten. Maar dat is niet waar. Dat 
merk je nu. Want nu kan je je Moeder bezwaar- 
lijk een taart gaan schenken. Ze zijn er immers 
niet of het kost je een regiment punten. En nu 
vieren ze warempel tóch Moederdag 

In boekwinkels heb ik ook Duitsche Moederdag- 
kaarten gezien, dus het is niet alleen een vindsel 
van onszelf, het schijnt wel degelijk een internatio- 
naal tintje te hebben. Nu is het laatste greintje 
wantrouwen bij me weggenomen. Ik begin nu 
zelfs een beetje dankbaar te worden voor dezen 
Moederdag die je zoo prettig in staat stelt, om te 
laten merken dat ie ook nog wat anders voor je 
Moeder over hebt dan harde onvermijdelijke(?) 
woorden tegen die moeders „die de moderne jeugd 
maar niet begrijpen willen !" Je kunt een cadeautje 
meebrengen, zonder dat je benauwd behoeft te 
zijn voor eenige argwaan bij ie moeder „wat je nu 
weer van haar noodig zult hebben" 

In mijn hart bewonder ik je, Moeder ! Wat 
moet je niet altoos een eindeloos geduld met me 
gehad hebben. Hoeveel malen zul je me vroeger 
een simpel woordje voorgezegd hebben, voordat 
ik het een beetje verstaanbaar na kon kraaien? 
En dan — en een bijzonder fraaie opmerking is 
dat nu eigenlijk niet! — met hoeveel geduld en 
liefde zul je al die' onzindelijkheid van me wegge- 
wasschen hebben? Moest ik aan al die toewijding 
niet iederen dag denken, moest ik je er niet lede- 
ren dag wéér dankbaar voor wefcent 

Er komt een dag, dat je spijt als haren op je 
hoofd zal hebben van die onvriendelijkheden die 
tiptok^ fa***' 

„ P O0 NB B T O K ^ S,K0— • 

t e 8 uur m ^ 

spreker- _ -%/\ru 
» b * bet Ktmg^toot 
TEUNZOLEN 

in alle nummers voorradig. De juisle 
steunzool voor Uw voet wordt dopr Paedo- 
grafische afdrukvastgesteld. " 

Leverancier van: Zandvoortsch Ziekenfonds 
Ziekenfonds Ziekenzorg 

ALPH. SPRENGERS GR, KROCHT 13 
TELEF. 2106 BB Nieuwe Amsferdamsche Courant 

ALGEMEEN HANDELSBLAD 

óók per week ! 

Prijs 49 cent Ondergeteekende wenscht een WEEK-ABONNEMENT 

op het „Algemeen Handelsblad", ingaande 

Naam: 

Adres: Te bezorgen bij het Agentschap te Zandvoort: Boekhandel 
VAN PETEGEM - Burg. Engelbertsstraatl 1 - Telef. 2793 je haar in al diö jaren toegeschreeuwd hebt. En 
dan zal er niets meer te herstellen zijn. Dan zullen 
bloemen offers zijn, die niets meer kunnen uit- 
richten. Er kwam een meisje in je leven en je 
moeder getaakte finaal op het tweede clan. Ze 
nam daar zonder een woord van tegenspraak ge- 
noegen mee, hoewel ze eigenlijk veel meer rech- 
ten op je had. Ze hoorde al ie verwijten rustig 
aan en liet zoovele booze woorden langs haar 
gaan. Werd je ziek. dan was zij het, die waakte, 
die je verzorgde, die ie naliep met alle mogelijke 
lekkere dingen. Was je onder dienst, dan kwamen 
de geldelijke reddingboeien van haar en hoevaak 
kwam er niet zoo'n pakje met reepen, enz? Een 
moeder beschouw je als de meest gewone zaak 
van de wereld. Ze is er, en dat vind ie logisch. 
Ze slooft zich voor jef uit en ie vind dat logisch. Of 
met een brutale mond: „Is het mijn schuld dat ik 
op de wereld rondloop? Heb ik dat gewild? Nou 

dan "O ja, hebben wc dergelijke baarlijke 

nonsens niet allemaal eens in onze kinderlijke 
drift uitgekraamd? Kom ie 's avonds thuis, dan 
heeft ze wat voor ie te eten gemaakt. En jö bed 
is om zoo in te springen. Hoe moeilijk is het niet 
voor al die moetiers om een behoorlijke maaltijd 
samen te stellen? Waardeeren we al die moeite 
wel eens? Vergeten we zelfs wel eens niet te 
zeggen: „Nu, dat was weer lekker"? -^ 

Ik heb me wel eens afgevraagd of een 'man al 
dat werk van eten moeder zou kunnen doen. 
vooral omdat er geen eer bij te behalen is. er geen 
lof toegezwaaid wordt 

Mijn moeder heeft het nog een tikje zwaarder. 
want mijn vader is er niet. Zij is eten van die 
kranige zeemansvrouwen die alleen te beslissen 
er te doen hebben. Hoevelen zijn er zoo niet? Ik 
riskeer het nu maar dat ik voor defce paar onnoo- Ziet ïn onze afdeelingen 

Huishoudelij ke Artikelen 

Lederwaren 

Toiletartikelen 

Siervoorwerpen 

Boekhandel 

Speelgoed Onze MOOIE 
en NUTTIGE 
geschenken 

N.v. ANTE BAKELS' B azar 

KERKSTRAAT 29-31 - Opgericht 1874 - TELEF. 2513 
I WIJ WIJZEN er nog eens ' 
op, dat goede repa- 
ratie een behoud voor 
uw schoenen is. Wij ver-i 
werken uitsluitend eerstel 
kwaliteit kernlederen zijn I 
speciaal ingericht voor| 
fijne reparatie. MhDUliMi 

ZANBVÖÖRT ELECTRISCHE 
SCHOENMAKERIJ 

TELEFOON 2289 MEEST MODERNE INRICHTING 
VOOR ZANDVOORT 
EN OMSTREKEN 

B 

Onder Rijkstoezicht ' -<- 
gediplomeerd 

■ 

Schoenen vergroofen 
en verwijden met 
de allernieuwste 
" V ve'rgfbotmachiner " E2B PHILIPS GLOEILAMPEN BI-ARLITA 

SPIRALTA 

KAARSLAMPJES 

SPAARLAMPJES 

KOGELLAMPJES P. H. TEROL 

't Verkoopbureau 

GR. KROCHT 19 
TELEF. 2558. Voorradig van 5 tot 300 
dekalumen. zetó regeltjes nog een bestraffing van haar op den 
koon toe krijg, omdat het niet te Das komt ie moeder 
in de" krant te zetten 

Maar, laat ik eerlijk zijn. ze is verstandig en 
leest dit toch niet 

Ik ben blij met den Moederdag. Het is een van 
die kansen om je Moeder te laten zien dat je het 
toch zoo goed met haar meent. Dat je haar zoo 
erg waardeert en haar niet kunt missen. Juist 
omdat ie dat alles zoo vanzelfsprekend vind. 

Laten we onze Moeders op dezen tweeden Zon- 
das in ,Mei dan toch maar eens laten weten, dat 
we het eigenlijk heelemaal niet vanzelfsprekend 
vinden! Het kan o zoo snel te laat zijn en dan 
blijft slechts een dubbele wroeging 

PETER VAN SANDEVOERDE. TENTOONSTELLING. 

Met medewerking van het gemeentebestuur zal 
van 15 Juni tot 1 September in het Raadhuis te 
Zandvoort eene tentoonstelling van schilderijen 
en teekeningen gehouden worden van in Zandvoort 
woonachtige schilders. 

Deze expositie vindt plaats in de Raad- en 
Trouwzaal en is op werkdagen van 10-12 en van 
2-5 uur n.m. op Zondagen van 10-12 uur gratis te 
bezichtigen. 

Wij komen hierop .nader terug. 

.Ï.C. G.O.B. 

De afd. Zandvoort der Jongelieden Christen 
Geheel-onthouders Bond vergadert Zaterdag 10 
Mei 's avonds kwart over acht. Keerenstraat 3. 
Onderwerp: Wim Slootweg. BLOEMBOLLENVELD. 

Natuur neemt haar palet ter hand, 
verft vlakken van het groene land 
met nieuwe frissche felle kleur, 
doordrenkt van hyacintengeur. 

De narcis geel of roomig wit 
, -waarin een gouden hartje zit, 
heeft in een teerö soberheid 
haar schoonheid weer ten toon gespreid. 

De tulpen pronken in haar pracht, 
heur slanke stengels wiegelen zacht 
als 't windje door de bloemen speelt, 
en langs heur ranke leden streelt. 

De milde warme zonnegloed 
heeft bloem na bloem gewekt, gevoed, 
nu ligt de aard' in kleur gezet 
met verven van het Godspalet 

Ria Draak— Groenveld. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O.S.S. 
Secr.: Haarlemmerstraat 68. 

De ^samenstelling van de heeren-keurploeg van 
de K.T.K. heeft door de afwezigheid van verschil- 
lende turners op "de laatste oefendag, haar beslag 
nog niet kunnen krijgen. De dames-ploeg werd 
echter nu samengesteld, terwijl ons lid Mej. C. 
van Koningsbruggen nu officieel in de ploeg werd 
opgenomen. De driekringenwedstrljd gymnastiek 
werd nu definitief vastgesteld op 8 Juni a.s. 1! i ■j •3 i 
jf Heden overleed in het Rusthuis „Ons Thuis", 
van de Spiegellaan 22 te Heemstede, onze 
lieve Zuster, Behuwdzuster en Tante, 
Mevro UW- 
WIJNTJE BROUWER 
Weduwe van' den. Heer C. F. G. ROEST, 
in den leeftijd van 66 jaar. 

Heemstede: H. ROEST— BROUWER 
JAC. ROEST. 
■ Heiloo: N. BROUWER. 

M. BROUWER— DE VRIES. 

Heemstede: .tTm. C. WELLER— ROEST. 

Neven en Nichten. 

Heemstede. 5 Mei 1941. 
Raadhuisstraat 16. Kostverlorenstraatweg 50 

ZANDVOORT 

Mr. M. SL1NGENBERG 
en J. DE REEDE, nota- 
rissen te Haarlem, zullen 
op Woensdag 28 Mei '41. 
des nam. 2 uur in „ONS 
HUIS" te Zandvoort aan 
het Dorpsplein, publiek 
verkoopen: Een Heerén- 
huis te Zandvoort aan den met het eëuwigdurend- 
recht van erfpacht van 
den grond aldaar, kadas- 
ter Zandvoort sectie C 
nr. 2945 Kroot 2.92 A. 
Grondbel. ƒ54,-. Straat- 
bel. ƒ14,-. Erfp. ƒ50.-. 
Ontruimd te aanvaarden. 
Aanvaarding b/d betaling 
voor of op 9 Juli 1941. 
Bez. Dinsd. en Donderd. 
van 2-4 uur. 

Inlicht, ten kant. van gen. 
Notarissen te Haarlem. 
Ged. Oude Gracht 82. 
Telef. 13860. 

Dame alleen, b. b. h. h. 
zoekt voorloopisr voor 
Juni. klein 

Slaapkamertje 

liefst dicht bij zee. Br. 
onder no. 1190 Bureau 
„De "Zandvoorter" (Van 
Petegem's Boekhandel). 

Te huur gevraagd, geheel 

vrij Huisje 

gem., 4 kamers, 6 bedden, 
keuken en tuin. Voor de 
vijf dageto Pinksterva- 
cantie en vanaf half .Juli 
tot eind Aug. Br. met 
afz. prijsopgaaf aan: 
.T.H: CAPELLE, Marnix- 
straat 3641, Amsterdam. 

GEZOCHT: flink 

Dagmeisje 

9-5. ƒ6,- p.w. Zich aan- 
melden 7-8.30 's avonds. 
Oranjeflat 33. Biedt zich aan 

Werkster 

voor Woensdag of Vrij- 
dag. Br. onder no. 1189 
Bureau „De Zandvoor- 
ter" (v. Petegem's Boek- 
handel). NET FLINK 

Dagmeisje 

eevr. van 8.30-4 uur. 
ZANDV.LAAN 153. Net Meisje 

gevr. Pension HERFST. 
Noord Boulevard 31. 

Jong Meisje 

GEVRAAGD voor lichte 
huish. bezigheden, van 
8.30-12 uur. Loon ƒ4,00 
p.w. Aanmelden na 18 u. 
Piet Heinstraat 3huis. Waschjuffrouw 

GEVRAAGD. 

Aanmelden Grand Hotel. W. KLIJN Ir. 

Leraar Boekhouden M.0 
Hoogeweg 60. 
Opleiding voor praktijk- 
examens. GOUD 

visschen 

voor Vijver en Aquarium. 
Eerste voorraad ontvan- 
gen. 

Gebr. 

Veeninga 

Naturalisten 

Jacobijnestraat 10-18 

bii het Stadhuis 

HAARLEM 

Telefoon 13265. Moederdag! Bloemendag! 

Bloemenmagazijn „ERICA" - Groote Krocht 9 - TeL 2301 

C. G. A. CASSEE 
voor een mooie HUIS- of SLAAP- 
KAMERLAMP, GANGLANTAARN 
of SCHEMERLAMP. Wij hebben 
een, pracht sorteering tegen de 
allerlaagste prijzen. Dus allen naar Eet ons BROOD 
Bakkerij„WILLY<' 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. S. VAN DEN BOS 

Behanger - Stoffeerder 

Beddenmaker 

Bilderdllkstraat 7. 

Billijke prllzen W.WEBER 

LOODGIETER 

Diaconieh.str-34 TeL2917 N. v. d. BOS 

GEDIPLOMEERD 

KRAAMVERZORGSTER 

Burg. Enselb.str. 105rd. INKOOP v. MEUBELEN, 
ANTIQUITEITEN en an- 
dere goedelen 

Bel op 2288 

BREDERODESTR. 160. 

W. M. v. d. MME MEVROUW. 

Weet U waar U de 
Fijnste Boter, Kaas en 
Eieren kunt koopen? In 
„De Kaas en Eiermlltr**. 
van Th. v. Haastrecht. 
Swaluëstraat 6. TeL 2081 ij en bij 

H. Gansner • P.HelnsMJ 
Burg. Engelbertsstr. 2, 

Leveren en plaatsen van 

Haarden enkacheb Fotohandel J.SMIT 

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 6 (Bii de Flats). 

Rolfüms 

Kleinbeeldfilms 

Cinefilms 

Nieuwe collecties 

A FOTO-ETUrs 

9 ALBUMS 

m LIJSTEN 

w STANDAARDS 

ONTWIKKELEN - AFDRUKKEN - VERGROOTEN MOEDERDAG! 

Verras MOEDER met KERKPLEIN 8A BLOEMEN 

uit Bloemenmagazijn 

„DE ANEMOON" 

— TELEF. 2056. HENK SCHUILEN 
Alléén GROOTE KROCHT 5-7 TELEFOON 2974 Ook voor alle soorten Gloeilampen 
het goedkoopste adres ter plaatse. Ook nu herdenkt men MOEDERDAG met een 
TAART uit 'S 
Banketbakkerij 

KERKSTRAAT 22 — TELEF. 2126. 
Taarten vanaf ƒ!.-. n ÜBS en 

DECORATIE 
SCHILDERS Fa.K.v.d.MIJE&Zn. ZANDV.LAAN No. 341 
WILLEMSTRAAT No.31 BENTVELD 
"ZANDVOORT B'VELD Tel. 26119 TeL ZANDVOORT 2363 
GLAS en VERFWAREN 
DINSDAG 20 MEI zal worden gehouden een 

VEILING 

van verschillende MEUBILAIRE GOEDEREN in 

veilinggebouw „DE WITTE ZWAAN". Goederen 
voor deze veiling kunt U dagelijks opgeven. 

N.V. S. Waterdrinker 

GROOTE KROCHT 20 — TELEF. 2164. LAAT ONS OOK EENS UW 5 
FIJNE WASCH behandelen. S 

Electr. WASCH-, STRIJK- en ■ 

■ GLANSINRICHTING „WEST" ■ 

■ HOOGEWEG 25 — TELEF. 2S9Ï ■ 

■ SPECIAAL ADRES VOOR HET BEHANDE- ■ 
g LEN VAN GORDIJNEN & FLANELLEN g SPORTKLEEDENG. 
OVERHEMDEN v.a. 20 BOORDEN 9 et J Oud Goud, Zilver 

en DIAMANT koopt tegen de HOOGSTE 
WAARDE 

H. LANSDORP 

Kerkstraat 33 TE KOOP: 

1 Tafelkleed ƒ4,50; 1 Tafel ƒ6,50; 1 Keukentafel 
ƒ3,00; 1 Ledikant 1-pers.- ƒ5,00; 1 zeer mooie 
Dressoir; 1 Autoped op luchtbanden ƒ7,50; 
1 Serre-Ameublement ƒ15,00; Cocosloopers ƒ4,00, 
ƒ8,00 en ƒ9,00; 1 80-deelig Eetservies; 1 Fonteintje 
compl. gesch. voor toilet ƒ5,50: 1 Kamersoiegel 
ƒ3,00. 
BREDERODESTR. 160. TEL 2288. ZANDVOORT. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
VOETBAL VEREENIGING Z.V.V. „ZANDVOORT" 

Zandvoort I wint van Bloemendaal. 
Junioren A kampioen! 

De thuiswedstrijd tegen Bloemendaal is in een 
kleine, maar niettemin verdiende 2 — 1-overwinnng 
voor Zandvoort geëndigd. In de eerste helft der 
Wedstrijd, met den wind mee, was Zandvoort het 
meest in den aanval, maar het gelukte slechts een 
keer te doelpunten. De achterhoede der thuis- 
club kreeg in deze periode weinig moeilijk werk. 

Na de hervatting speelden de gasten sterk op 
den aanval, maar de> verdediging van Zandvoort 
hield goed stand. Zandvoort wist zelfs den voor- 
sprong tot 2 — te vergrooten. Kort voor het einde 
scoorde Bloemendaal tegen. 2—1. In de restee- 
rende minuten probeerde Bloemendaal den ge- 
lijkmaker te forceeren, maar de achterhoede hield 
goed stand. Alzoo eindigde deze' wedstrijd in een 
kleine overwinning voor de geel-blauwen. de hier- 
mede de kans op de bovenste plaats behouden. 

In een vlot gespeelden wedstrijd tegen Haar- 
lem III behaalde Zandvoort II een mooie overwin- 
ning. In de eerste helft der wedstrijd namen zij 
de leiding. Alhoewel zij steeds in den aanval- 
waren, werd tot de rust niet meer gedoelpunt. 

Na de rust werd het Haarlem-doel met mooie 
open aanvallen belaagd. Uit een vrije schop 
brachten zij de stand op 2—0. Kort voor het einde 
werd ten derden male de Haarlem-keeper gepas- 
seerd, zoodat deze wedstrijd een 3 — 0-overwinning 
opleverde. 

Zandvoortt IV. dat met 10 man in het veld trad 
tegen de leiders van hun afdeeling, kon het tegen 
het. betere spel van Ripperda IV,niet bolwerken en 
verloor met 9 — 1. . 

Door een 6 — 2-overwinning tegen D.C.O. b 
junioren behaalde junioren A het kampioenschap 
van hun afdeeling. .Wij feliciteeren de junioren 
hiermede. Het is inderdaad een fraaie prestatie 
van de junioren, temeer daar zij ongeslagen kam- 
pioen zijn geworden. Van de 15 gespeelde wed- 
strijden werden er 12 gewonnen en slechts 3 
gelijk gespeeld. 

"Junioren b speelde wel aardig tegen E.H.E.- 
junioren, maar zij konden toch niet verhinderen, 
dat zij met een 6 — 1-nederlaag huiswaarts moesten 
keeren. 

De wedstrijden voor a.s. Zondag. 

Volgens het programma in de sportkroniek was 
er voor Zandvoort I voor a.s. Zondag geen wed- 
strijd vastgesteld. Het bestuur heeft zich echter 
met de vereeniging Beverwijk in verbinding ge- 
steld en verzocht aan defo N.V.B, om de wedstrijd 
Zandvoort — Beverwijk vastgesteld te krijgen. 

Indien dit door den N.V.B, wordt toegestaan, 
speelt Zandvoort I dus de thuiswedstrijd tegen 
Beverwijk. Deze club is voor het kampioenschap 
uitgeschakeld, niettemin dienen zij niet te worden 
onderschat. 

Zandvoort II speelt een uitwedstrijd tegen Zee- 
burgia III, de onderste uit hun afdeeling. Een 
overwinning kan door flink aan te pakken wel 
worden behaald. 

Ook 'Zandvoort III speelt uit en wel tegen Be- 
verwijk II. Defce wedstrijd vangt aan om 12 uur. 
Vertrek per trein 10.37 uur. 

Junioren a speelt eveneens uit. De tegenpartij 
is V.S.V. b junioren. Laten de junioren zorgen, 
dat ook deze laatste wedstrijd niet verloren 
wordt. Aanvang 12 uur. Vertrek per trein 10.37 
uur. 

Junioren b heeft thuis het rijk alleen en speelt 
om 10 uur te^en H.F.C, c junioren. 

Het volledige programma luidt aldus: 

Zandvoort I — Beverwijk 2 uur. 

ZeeburgialII— Zandvoort II 2 uur. 

Beverwijk IJ— Zandvoort 111 12 uur. 

V.S.V. b — Zandvoort a jun. 12 uur. 

Zandvoort b jun.— H.F.C, c 10 uur- 
We wekken onze spelers op, vooral de spelers 
van het eerste elftal, om de trainingsavonden op 
iederen Donderdag bij te wonen. I.K. 

VOETBAL — OVERZICHT „DE ZEEMEEUWEN" 

Zeemeeuwen I had een vrijen dag, terwijl het 
Ilde de competitie besloot met een recordover- 
winning op Zeeburgia III n.1. 8-1. De hekkensluiters 
brachten er vrijwel niets van terecht, terwijl de 
rechtervleugel der oranjes-zwarten er danig het 
oog in had en tegen wind in 5 goals maakten. Met 
totaal 21 punten werd onder deze competitie een 
streep geplaatst. 

Het lilde elfal leed een kleine nederlaag tegen 

Haarlem V n.1. 3-2. *t IVde was vrij en de juniores 

wonnen van Haarlem met 9-1. 
* « * 

A.s. Zondag speelt Zeemeeuwen I den laatsten 
wedstrijd op vreemd terrein en wel tegen Sant- poort. Waar behalve de ontmoeting T.Y.B.B.— 
Schoten verder de competitie stil staat, gaat alles 
uit naar de prestaties van de oranje-zwarten in 
de hoop dat zij een spaak zullen steken in het kam- 
pioenswiel der Santpoorters; wij kennen Zee- 
meeuwen voldoende om te weten dat dit juist iets 
voor hen zou zijn. 

Zeemeeuwen III en IV spelen Zondagochtend 
thuis tegen Spaarnestad I & II. De juniores gaan 
voor het laatst uit naar Terrasvogels en de adspi- 
rantcn zijn Zaterdag thuis. 

Honkbal. 

Voor een 20-tal Zeemeeuwenleden hield de voor- 
zitter van den Nederl. Honkbalbond, de heer Blee- 
sing op Vrijdag 8 Mei in Ons Huis een interessante 
lezing over .honkbal en de spelregels- van deze 
sport, die de laatite jaren in ons iand in den zo- 
mer zeer populair is geworden. 

Dit jaar voor het eerst, zal een Zandvoortsch 
negental van de „Zeemeeuwen" aan de competitie 
van de Nederl. Honkbalbond deelnemen. Deze 
competities beginnen op 17 en 18 Mei. 

Ter inleiding zal a.s. Zondag 11 Mei des namid- 
dags 2.30 uur een propagandawedstrijd plaats vin- 
den op het Zeemeeuwentcnein tusschen de negen- 
tallen van de Ie klasser Schoten en de overgangs- 
klasser H.C.K. 

Allen die belangstellen in honkbal wekken wij op 
deze voetballooze Zondagmiddag oo. dezen wed- 
strijd te bezoeken en eens kennis te maken met 
een sport die in de groote steden van ons land 
reeds honderden kijkers trekt. 

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN O.S.S. 
Handbal - Secr. P. v. Schuilenburg, Gr. Krocht 5. 

Programma voor Zondag 11 Mei a.s. 
Dames: Rapiditas — O.S.S. aanv. 2.30 uur. 

De dames zullen deze wedstrijd wel winnen, 
want Rapiditas behoort niet tot de sterkste der 
afdeeling. 

Daar Achilles geen elftal kon samenstellen, spelen 
de Heeren deze week niet. Deze wedstrijd is dus 
reglementair door ons gewonnen. Indien nog 
vriendschappelijk wordt ge'speeld, wordt dit nog 
wel bekend gemaakt. 

.1.1. Zondag werd alleen gespeeld O.S.S. — Con- 
cordia2A, daar de Dames geen volledig elftal in 
't veld kunnen brengen. Dit kost hen waarschijn- 
lijk 2 verliespunten. De heeren wonnen hun wed- 
strijd met 9-1, wat weer een. bewijs is van de 
momenteel uitstekende vorm waarin de ploeg 
speelt. Hoewel de geheele wedstrijd in de meer- 
derheid geweest zijnde, wisten we voor de rust 
deze meerderheid toch niet in doelpunten om te 
zettten. Dit werd echter na de rust beter. Ge- 
leidelijk wexd toen de stand tot 9-1 opgevoerd, 
waarbij mag worden aangeteekend dat het tegen- 
doelpunt op wel zeer gelukkige' wijze gemaakt 
werd. Als lid heeft zich opgegeven S. Delden. 
Eventueele bezwaren tegen dit lid gelieve men 
binnen 14 dagen schriftelijk bii de Handbalcom- 
missie in te dienen. 

REVUE VOOR KINDEREN DOOR KINDEREN. 

Zaterdagmiddag 3 'Mei werd in Groot Badhuis 
onder vrij groote belangstelling door mevrouw 
Orgodet en haar leerlingen de revue voor kinde- 
ren door kinderen vertoond. 

Deze revue, die door mevrouw Orgodet speciaal 
voor de leörlingen van haar dansinstituut werd 
geschreven, bracht een aardige afwisseling in de 
— voor de toeschouwers — vaak vrij eentonige 
slotles. 

Diverse dansen gaven gelegenheid te consta- 
teeren, met hoeveel' succes de leerlingen van dit 
instituut de lessen volgeti. Godsdienstoefeningen 

NED. HERV. GEMEENTE. 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. D. TROMP. 
Aerdenhout (Jeugdgebouw Leeuwerikenlaan). 

Zondag a.s. v.m 10.30 uur: C.A.F, van STIPRIAAN 
LUiSCIUS. Hulpprediker. 

Gereformeerde Kerk (Julianaweg (hk. Emmaweg). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Dr. N.A. WAANING. 
n.m. 5 uur: Dr. N.A. WAANING. Znd. 44. 

Gereformeerde Kerk in H.V. (Brederodestraat). 

Zondag a.s. v.m. 10 uur: Ds. P. van der VLOED. 

Bede- en Herdenkingsdienst. 

PAROCHIE v.d. H. AGATHA. 

Zondag 11 Mei. De H.H. Missen om 7 uur, 8.30 en 
10 uur de Hoogmis; Algem. H. Communie voor de 
kinderen v.d. Edelwacht, voor de Moeders en an- 
dere leden van het gezin onder de H. Mis van 8.30 
uur; collecte voor onze arme parochiekerk, welke 
bijzonder in uwe milddadigheid wordt aanbevolen; 
om 12 uur oefening v.d. "Edelwacht; om 7 uur 
plechtig Lof tot sluiting v.d. Moederweek, waarbij 
ook de Vaders en de oudere kinderen worden uit- 
genoodigd; onder het Lof Feestpreek, Toewijding 
van de gezinnen aan Christus-Koning, Pauselijke 
Zegen en Te Deum (lied 31), dien avond collecte 
voor de onkosten v.d. Moederweek. 
Dinsdag, om 8 uur Congregatie v.d. Meisjes. 
Woensdag, om 7.30 uur Lof ter eere v.d. H. Joseph 
met rozenhoedje (lied -59). 

Donderdag, om 7.30 uur gezongen Requiem voor 
de Zielen van de Zielenlijst; om 8 uur Congregatie 
voor de Dames. 

Zaterdag, om 10 uur gezongen Huwelijksmis voor 
Bruidegom en Bruid; van 5-9 uur gelegenheid om 
te biechten; om 7.30 uur Maria-Lof met rozen- 
hoedje (lied 54). 

Zondag 18 Mei. Eerste H. Communie voor de kleine 
kinderen; de H.H. Missen om 7 uur, 8 uur, waar- 
onder de kinderen ter communie gaan en om 10 
uur de Hoogmis. Ook de ouders en broertjes en 
zusjes worden op dien dag aan de communie- 
bank verwacht, om hun H. Communie voor de 
kleinen op te dragen. 

NED. PROT. BOND. (Gebouw Brugstraat IS). 

Zondag 11 Mei v.m. 10.30 uur: 

Ds. J. M. de JONG van Amsterdam. 
Zondagsschool van 12-1 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. 
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de Oude 
Bewaarschool, Duinweg. 
Spr. J.W. VAN ZEIJL. TnonTmati rrroirati ho-iirAo-on NIEUWE REGELING 
VOOR VERKOOP VAN SCHOENEN. 

Aparte schoenenbonnen ingevoerd. 

De secretaris-generaal van het departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart 'maakt bekend, 
dat met ingang van Zaterdag 10 Mei 1941 de vrije 
verkoop van een groot aantal soorten schoenen, 
welke tot dusverre zonder bon mochten worden 
verkocht, niet meer is toegestaan, en hiervoor der- 
halve eten schoenenbon dient te worden ingeleverd. 

Voor deze soorten schoenen zullen aparte 
schoenenbons worden uitgegeven, welke van de 
gewone bons zijn te onderscheiden, doordat op de 
bons een cijfer „2" is gedrukt en zij een andere 
kleur hebben. Deze „bons 2" kunne/i op de ge- 
bruikelijke wijze bij de plaattselijke distributie- 
diensten worden aangevraagd. 

Met nadruk wordt er echter de aandacht op ge- 
vestigd, dat de „bons 2" uitsluitend recht geven op 
het koopen van open sandaletten, opanken. vlecht- 
schoenen, riempjes- of biesjesschoenen, witleder 
schoenen, samoa's, raffia's, alle schoeisel met een 
boventuig van leder en een onderwerk van hout of 
ander vervangingsmateriaal (eventueel met een 
achterlap van leder of rubber). 

Alle huispantoffels, waaraan leder is verwerkt, 
alle textielschoeïsel met rubber of lederzooi, rub- 
berlaarzen en overschoenen ,klompsokken, echt 
reptiellederen schoenen, avondschoenen van zilver- 
goud- en goudtorrenleder, laklederen. heerenavond- 
schoenen met wasdoek hiel, kinderschoenen tot 
en met maat 23 en dat het koopen van gewone 
schoenen op deze bons verboden is. 

Een beperkt aantal soorten schoenen kan echter 
ook thans nog zonder inlevering van een distri- 
butiebon bij een kleinhandelaar worden gekocht. 
Dit zijn uitsluitend de volgende soorten: spikes, 
raceschoenen, boksschoenen en korfbalschoenen, 
voorts schoenen, welke door of namens den direc- 
teur van het rijksbureau voor huiden en leder, ge- 
stempeld zijn met de woorden: afgekeurd schoei- 
sel R.H.L. en schoeisel, waaraan geen leder of 
rubber, noch afval van leder of rubber is ver- 
werkt, alsmede strandsandalen met een houten 
zool en een boventuig van ten hoogste vijf lederen 
riempjes (welke 1 niet breeder mogen zijn dan 
IV. c.M.) 

De vrijstelling van de distributieregeling van 
de na verkregen machtiging van den directeur 
van het rijksbureau voor huiden en leder met de 
woorden „vrij van bon" gestempeld schoeisel 
komt dus met ingang van 10 Mei 1941 te vervallen. 

Voor dit met de woorden „vrij van bon" gestem- 
pelde schoeisel zal dus in het vervolg een geldige 
distributiebon moeten worden ingeleverd. 

RANTSOENVERHOOGING VOOR BROOD. 

Extra rantsoen van 95 gram per dag. 

De secretaris-generaal van het dapartöment van 
Landbouw en Visscherij maakt het volgende be- 
kend met betrekking tot de distributie van brood. 

Zooals bekend' is in verband met de aardappel- 
distributie van 28 April af het broodrantsoen tij- 
delijk verhoogd door inkorting van de distributie 
periode van 7 tot 6 dagen, hetgeen neerkomt op 
een verhooging van het normale rantsoen met 48 
gram per dag. Besloten is thans, ter aanvulling 
van het aardappelrantsoen, nogmaals een extra 
broodrantsoen te verstrekken. Aangezien het nog- 
maals inkorten van de distributieperiode op tech- 
nische bezwaren stuit, zal dit extra rantsoen ver- 
strekt worden door het aanwijzen van een extra 
bon van de broodkaart voor de verbruiksperiode 
van 4 Mei j.1. tot en met 24 Mei a.s., dat is dus een 
periode van 3 weken. Gedurende die periode wordt, 
derhalve 2000 gram brood extra beschikbaar ge- 
steld, dat is dus een extra rantsoen van 95 gram 
per dag. Aangezien het natuurlijk niet in de be- 
doeling ligt naast dit extra rantsoen van 95 gram 
per dag ook nog de rantsoenverhooging van 48 
gram per dag door inkorting van de distributie- 
periode te handhaven, wordt de voor den broodbon 
geldende verbruiksperiode weder van 6 op 7 da- 
gen gebrachtt. De loopende met „16" genummerde 
bon van de broodkaart geldt derhalve voor de 
verbruiksperiode van Zondag 4 Mei tot en met 
Zaterdag 10 Mei. in plaats van tot en met Vrijdag 
9 Mei. Het koopen op dezen bon blijft geoorloofd 
tot en met Woensdag 14 Mei. 

De volgende bon wordt geldig verklaard met 
ingang van Zondag 11 Mei a.s. 
' Met ingang van heden tot en met Zaterdag 24 
Mei geven voorts de met „18" genummerde bons 
van de broodkaart elk recht op een extra rantsoen 
van 100 gram brood of 1 rantsoen gebak. Het 
koopen op dezen bon is geoorloofd tot en met 
Woensdag 28 Mei. Schoonmaak 

in het land roept WATERDRINKER bij de hand 
wanneer ge Uw Meubelen wilt verkoopen. Koopt 
alles en overal te ontbieden. Als steeds het adres. 

N.V. S. WATERDRINKER 
Grootte Krocht 20 — Telef. 2164. Tramstraat 5 en 
Zandvoortschelaan 52 

is HET ADRES der 

Firma KEUR & ZOON 

SCHILDERS - BEHANGERS - Tel. 2979 Verhuurinrichting 

van LEDIKANTEN. BEDDEN. DEKENS. TAFELS 
STOELEN, STRANDWAGENS enz. 

N.V. S. Waterdrinker GROOTE KROCHT 20 — TELEF. 2164. F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS vau: 

STUCADttORS- WIT- en 

WATERVERFWERKEN' 

ffS?" Zeer billijke prijzen. 

ADRES: ZEESTRAAT 29 - TELEF. 2205 Groote Kaart 

van EUROPA 21 cent: 

VAN PETEGEM's Boekhandel LAMPEKAPPEN van eigen fabrikaat 

Wij hebben een GROOTE SORTEERING in onze zaak 

GROOTE KROCHT 30-32-36 

APARTE MODELLEN en PRIJZEN . . .die U zeker meevallen. 

„De Prijsbreker" 

hèt adres voor MOOIE LAMPEN. Verder ruim gesorteerd in 
alle soorten GLOEILAMPEN, HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, 
PORCELE1N, GLAS, AARDEWERK enz. 

Wij hebben WAXINE THEELICHTEN 

3 voor 10 et., 8 voor 25 et. 
I 
Abonnementen worden aangenomen in Van Petegem's Boekhandel Burg. Engelbertsstr. 11. Tel. 2793 
Alwaar ook losse nummers verkrijgbaar zl]n. WIJZIGING 
IN REGELING VLEESCHDISTRIBUTIE. 

Geldigheidsduur der bonnen weer 8 dagen 
Maar rantsoen daarom tot de helft verminderd 

De secretaris-generaal van het departement van 
landbouw en visscherij maakt het volgende • be- 
kend: Aangezien in de praktijk gebleken is, dat 
het moeilijkheden oplevert, indien de bonnen van 
de vleeschkaart worden aangewezen voor een 
verbruiksperiode van zestien dagen, is thans ' de 
volgende regeling getroffen. 

De bonnen van de vleeschkaart zullen worden 
aangewezen voor een verbruiksperiode van 8 da- 
gen terwijl de hoeveelheid vleesch of vleesch- 
waren, welke per -bon gekocht kan worden, een 
half rantsoen zal bedragen. Het totaal beschik- 
bare vleesch rantsoen gedurende een tijdvak van 
16 dagen blijft hierdoor dus ongewijzigd. 

Voor het koopen van een rantsoen vleesch van 
100 gram of een rantsoen vleeschwaren dienen in 
den vervolge twee bonnen van de vleeschkaart te 
worden ingeleverd. 

De met „een rantsoen vleesch" en „een rant- 
soen vleeschwaren" gemerkte bonnen blijven 
recht geven _op e'en rantsoen vleesch of vleesch- 
waren. De wisselbon voor een „kwart rantsoen 
vleesch" blijft recht geven op een kwart rantsoen. 

Bovenstaande regeling was noodzakelijk, omdat 
't in de praktijk niet wel mogelijk is de slagers voor 
zestien dagen ineens te bevoorraden, hetgeen o,a. 
verband houdt met de gebruikelijke weekmarkten. 

Met ingang van Woensdag 7 Mei zullen voorts 
op de bonnen van de vleeschkaart behalve ver- 
duurzaamde kip, ook verduurzaamde eend, gans 
en kalkoen voorzoover voorradig verkrijgbaar zijn. 

Gedurende 1 het tijdvak van Woensdag 7 Mei tot 
en met Woensdag 14 Mei a.s. geeft elk der vier 
met „14 vleesch" gemerkte bonnen van de vleesch- 
kaart recht op het koopen van een half rantsoen 
(50 gram), vleesch, been inbegrepen, of een half 
rantsoen vleeschwaren. 

De met .,14 worst, vleeschwaren" gemerkte 
bon geeft uitsluitend recht on het koopen van een 
half rantsoen vleeschwaren. 

Het koopen op deze bonnen is voorts nog toe- 
gestaan tot en met -Zaterdag 17 Mei a.s. 

Het rantsoen vleeschwaren. dat per twee bonnen 
van de vleeschkaar kan worden gekocht, bedraagt 
75 gram voor gerookt of gekookt varkens-, rund-, 
paarden- en schapenvleesch en voor gerookte 
worstsoorten, 100 gram voor gekookte worst- 
soorten, rolpens en knakworst. 125 gram voor 
leverartikelen, tongenworst en nierbrood, 150 gr. 
voor bloedworst, of 100 gram kip, eend. gans of 
kalkoen in blik of in glas, alsmede door bevrie- 
zing verduurzaamde kip, eend, gans of kalkoen, 
been inbegrepen. 

ALLEEN OVERDAG IN DE TENTEN. 

Kampeeren in Zandvoort. 

Het bestuur van de kampeervereeniging „Helios" 
te Haarlem heeft pogingen gedaan bij het gemeen- 
tebestuur van Zandvoort, om toestemming te ver- 
krijgen voor het kampeeren alhier. Het gemeentes- 
bestuur heeft hieromtrent overleg gepleegd met 
de Duitsche autoriteiten, waarna aan de kampeer- 
vereeniging kon worden bericht, dat het kam- 
peeren — hoewel dit woord feitelijk dit jaar feite- 
lijk niet gebruikt kan worden — toegestaan is. 
onder bijzondere voorwaarden. De tenten mogen 
voor het geheele seizoen of voor korter termijn 
geplaatst worden. Weekenders, vacantiegangers 
en vaste kampeerders kunnen dus hun tenten 
plaatsen, doch deze mag alleen overdag bewoond 
worden. Er wordt nogmaals uitdrukkelijk aan 
herinnerd, dat het verblijf in de tent van zons- 
ondergang tot zonsopgang ten strengste verboden 
is Degenen, dief dit voorschrift overtreden, stellen 
zich aan groot lijfsgevaar bloot. • CHR. JONGE MANNEN VEREENIGING. 

Zaterdag 3 Mei was Mej. Reina Gosen in ons 
midden om te spreken over „de Gezefte Hoog- 
tijden des Heeren". 

Zaterdag 10 Mei Conversatieavond in de nieuwe 
consistorie om kwart voor acht. 

Wij rekenen on alle leden. 

-TELEFOONDISTRICT HAARLEM. 

Nieuwe aansluitingen Zandvoort. 

2920 Bloch. M.B., Arts, Dr. Joh. Metzgerstr. 29. 
2004 Burgers, F.B.; Directeur N.V. Burgers, A'dam, 

Brederodestraat 98. 
2457 Doodeheefaer. Fred. C. Boul. Paluls Loot 50. 
2750 Draijer, C, groenten- en aardarpelhandel, 

v. Ostadestraat 9. 
2714 Finisterre, Mej. C.M. Lissone, Boul. Paulus 

Loot 12. 
2595 Foto Succes. Groote Krocht 16. 
2393 Hillen e.i., H.P., Haarlemmerstraat 2. 
2417 Hotel-Pension „Beau Séjour", W. Bol, Bad- 
huisplein 1. 
2535 Jansen, Jacques C, Brederodestraat 56. 
2483 Kerkman &. Paap, Levensmiddelenbedrijf, 

v. Ostadestraat 3. 
2008 Levit, Ph.. Kostverlorenstraat 64. 
2093 Linden, P.W. over de. Kostverlorenstr. 89B. 
2890 Maar, Menno, v.d„ Boul. Paulus Loot 49. 
2268 Noach. M., Pension Restaurant, annex fiine 

vleeschwaren. Kerkstraat 27. 
2050 Nuver, Mr. A.H.L., Oranjeflat, Burg. Eftgel- 

"bertsstraat 41. 
2396 Pension Hildéring, Burg. Engelbertsstr. 14. 
2386 Raamsdonk. P. van, Brederodestraat 191. 
2240 Sauveplanne, A.J.P., Burg. Engelbertsstr. 84. 
2984 Sperwer-van Hilten, F.W., Stationsplein 21. 
2609 Weert, A.G.J., van, Boul. de Favauge 17. 
2001 Witt Huberts, F.W..T. de, Boul. de Favauge 32. TOB NIET NIEUWS. 
Secr. .1. Keuningjr. Prinsehofstraat 3. 

De Tob Niet club, die een speciale vergunning 
van den Procureur-Generaal heeft gekregen, voor 
het houden van dansavonden in de „Loefhoeck", 
heeft van deze gelegenheid Zondag j.1. volop ge- 
bruik gemaakt. ' ' 

De zaal was goed bezet, hetgeen ook niet be- 
hoeft te verwonderen, daar de leden gaarne ge- 
bruik maakten van de geboden gelegenheid, om in 
clubverband te dansen. 

Nieuwe leden kunnen zich bij het bestuur aan- 
melden. 

Zondag 11 April a.s. hopen wij al onze leden in 
de „Loefhoeck" aan te treffen. We hebben eenige 
aardige attracties n.1. 2 schetsen, getiteld „de 
negende" en „Jansen op het reisbureau". Benut 
de gelegenheid om in een gezellige zaal en een 
intieme sfeer een avond te dansen. U zult er geen 
spijt van hebben. Aanvang 8 uur. Einde 11 uur. 
Diploma's meenemen. VERDUISTERINGSPAPIER 

Voorbanden in VAN PETEGEM's BOEKHANDEL. Flinke Vrouw, Wed. zag zich gaarne geplaatst in 

Hotel of Pension 

met alles op .de hoogte, ook pachten. Br. onder 
no. 1191 Bureau „De Zandvoorter" (v. Petegem's 
Boekhandel.) 1 werkelijke Rijwielhersteller 
woont te ZANDVOORT. 

Het adres is: 

H. C. van Nieuwenhuizen 

Koningstraat 39 
„Gazelle" Rijwielen Magazijn „LI BELLE" 

GROOTE KROCHT 11 — TELEF. 2754. 
Groote sorteering 

Japonnen, Overhemdblouses, 

Rokken» 

HANDWERKEN zonder punten 

GLAS-, PORCELEIN en AARDEWERK. 

Zoo Juist ontvangen: Heeren POLO-HEMDEN. 
B Nieuw!! 

RUINTJE 
EER 

DEELTJE 23 
è 45 cent 

voorhanden in 

VAN PETEGEM's Boekhandel. 

Burg. Engelb'.str. 11 - Tel. 2793 VAN PETEGEM's Leesbibliotheek Burg. Engelbertsstraat 11 - Telef. 2793 7218 Raedt de Canter, E-, Wankele waarheidf • • . , > -- 

7219 Schnetzer. R., De bergJcomt; roman uit Zwitserland 

7220 Birkner, Fr., De vrouw die overwon; damesroman. 

7221 — Kleine oorzaken, groote gevolgen; damesroman. 

7222 Courths-Mahler, H., Verdriet dat kwam* en ging; roman. 

7223 Cunningham, E., De wilde ruiter; Cowboy. 

7224 Coolidge. D., De man uit het Noorden; Wild-West. 
7225* Etten, van, Goeden morgen melkboer; v. jongedames. 

7226 Gregory, Jackson, De gemaskerde mexcicaansche w.-w. 

7227 Hoogstraten-Schoch, A. van, Marijse — het moet. 

7228 Hughes, L., Niet zonder lachen. 

7229 Hendrix, J.B., In ballingschap om bestwil; 'Avont. 

7230 Jenkins, W„ De vogelvrije vechter; Wild- West. / 

7231 Loring, E., Na jaren wachten; roman. - 
7232* Makkum. H. van, De ondergang van de P.H. 24. 

7233 Miller, H. Topping, Toen de zon opkwam; roman. 

7234 Morton, A., Blauwmasker in de klem f Cowboy. 

7235 Oberlin, M., Het offer van Monica Nijssen; roman. 

7236 Panhuys, A. von, Een kleine en èen groote liefde; roman. 

7237 — Roepstem uit het verleden; roman. 

7238* Pétillon, W„ Problemen rondom Rex, den bouvier. 

7239 Queen, E., De drakentanden; Detect. 

7240* Valkema BIouw, Ir. J.P., Drie jongens op avontuur. 

7241* — In het diepst van de wildernis. 

7242 Wal, T.J. v.d., Koert; roman. 

7243* Welden, N., Idylle met Benno \ 

7244 Henderson, G. C, Bloedwraak; cowboy 

7245 Isaac, F. M., De microfoon moorden; det. 

7246 Made, J. A. v. d., Het rusteloos hart; 2 dln 

7247 Merritt, A.. Zeven voetstappen naar satan; det. 

7248 Pary, J., Vuurdoop in schoffie's land 

7249 Sava, Dr. G., De weg van een chirurg - 

7250 Schendel,' A. v., Herinneringen v. e. dommen jongen 

7251 ' Tüttle, W. C, Een goocheme sherief ; 'wild-west 

7252 Toonder, J. G„ Vreemdeling in Babyion; 2 dln. 

7253 Wheatley, D., Atlantis gevonden Vrijdag 16 Mei 1941 

■ * 13e Jaargang No. 23 
•Prijs der Adverteotlën van 1 — 5 rugels ƒ1. — 

Elke regel meer.. ƒ 0.20 (bij abonnement korting.) 
Abonnementsprijs: 75 cents per drie maanden 
Losse Nummers -. . . . .v :.'..I0ct ORGAAN VOOR DE BADPLAATS 

MET BADGASTENLIJST 

Verantwoordelijk Hoofdopsteller: Zeestraat 52 
Opstellers : R, DEKKER en J. A. STEEN Jr v UITGAVE: V. J. VAN PETEGEM'S DRUKKERIJ 
Burg. Engelbertsstr. 11 -Tel. 2793 -Postglro: 67851 

Correspondentie-adres: 
DE ZANDVOORTER : ZANDVOORT 

ras» A na»«iHBH pTgnsr] «aafliara GRAND HOTEL - ZANDVOORT 

TELEFOON 2503 en 2564 

Overdekt, verwarmd terras aan zee - Gezellig strijkje - Billijke prijzen ♦ 
♦ 
♦ „NOORDERBAD" 

GROOTSTE BAD- EN 
STRAND EXPLOITATIE 

ZWEM- en OEFENBAD in de DIIINREEP 
• EENIG aan de NEDERL KOST * 

UNIEKE GELEGENHEID TOT ZONNEBADEN OP 

WINDBESCHUTTE TÉRRASSEN 

ZEE- en ZWEMBADEN onder toezicht van GEDIPL. PERSONEEL 

VERLAAGDE SEIZOENABONNEMENTEN ! ! 

VERHUUR v. FAMILIEHUISJES, TENTEN en STRANDSTOELEN 

FAMILIECABINES p. SEIZOEN f 30 - ♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦#♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ j Van onze uitkijkpost. 
Grif is- men in deze dagen 
met de etiketten. 
Geen flesch is er zonder. 
Zoo staat er boven deze krant 
dat een zekere! P.D. tot de „Op- 
stellers" van deze krant be- 
hoort 

Toe maar! Opsteller. 
Waar men het lef toch wel 
vandaan haalt. 

En zoo gaat het gerucht door 
ons lieve dorp. Het gerucht dat 
door duizend vlugge pooten ge- 
dragen wordt en vliegt van 
deur tot deur. 
O nee, geen hoogmoed is over mij gekomen. 
Zoo belangrijk ben ik in het geheel niet, al ben ik 
daar zelf wel eens niet van overtuigd. Maar dat 
zijn menschelijke zwakheden die strikt persoonlijk 
zijn. 

Goed, ik ben dus 

Ik ben het lekker niet! Maar zoolang dat op- 
steller boven deze proeve van doipsche couranten- 
kunst staat, zal ik het voor U wél zijn. Mij een 
zorg! Als U mij via den vriend van den 
vriend van den vriend van mijn buurman 
nu eens zou vertellen of die heele kop met zijn 
hoofd-opsteller en twee opstellers niet wat al te 
scheutig is, kijk dan zou ik iets voor dit. Uw argu- 
ment gaan voelen. Maar dat U, o achterbaksche 
roddelaar, mij vanwege dat opsteller een zeker 
etiketje gaat omhangen, dat stelt mij ietwat teleur. 
Bovendien heb ik ook nog de grofheid begaan 
om onder een van deze zwampartijen-in-de-ruimte 
— het laatste is inderdaad een gruwelijk pleo- 
nasme — te zetten Bloeimaand 

Als ik nu toch niet — 

En ik ben het lekker toch niet! Da's sterk, niet- 
waar. Zulk een verloochening. Maar als in deze 
dagen de hanen steeds zouden kraaien bij een 
verloochening van het een of ander, dan zou de 
lucht vervuld zijn van een oorverdoovend hanen- 

gekraai 

Moet ik U gaan verklaien waarom ik „opstel- 
ler" mooier,vind dan redacteur, waarom ik „Bloei- 
maand" nog mooier vind dan Mei? Het is een 
kwestie van gevoel. Men voelt zooiets of men 
voelt het niet. Het is een streven om geen 
„vreemde" woorden te gebruiken als men er een 
goed Nederlandsch woord voor in de plaats kan 
zetten. , 

Waarom zou men ook? Maar nu komt het kwade 

er van. Ga je liet in toepassing brengen dan ko- 

,.men de etiketjes. Maar het veredelen van onze taal — er zijn zoovele prachtige woorden in onze 
manlijke taal, die de te vele ingeburgerde vreemde 
woorden kunnen vervangen — is géén politiek 
streven. Het is het streven tot het -behoud en het 
juiste toepassen van onze taal . 

En nu de reactie van „Men" als je inderdaad 
dit streven daadwerkelijk gaat toepassen. .Oeiiü 
Om het nooit weer te probeeren. Als je tenmin- 
ste een slappeling was. 

Ik ben Bepaald tegen de Franschen, omdat ik 
„opsteller" mooier vind dan redacteur. Daarmede 
ben ik tegen de vroegere Geallieerden, daarmede 
tegen de Engelschen en daarmede uitermate on-Ne- 
derlandsch. Volgt U die kringloop eens! Is het 
niet belachelijk? ! 

Ik wil mijn taal zuiveren. Omdat we ook op dit 
terrein, wat er ook gebeure onszelf moeten blij- 
ven tot eiken prijs. Zoo is het met alles! Ik zei 
moedwillig „ook op dit terrein". Want in deze 
dagen behoor je nu eenmaal tegen alles te zijn 
wat anders is. Daarom ben je ook min of meer 
verplicht om tegen „opsteller" en „bloeimaand" 
te zijn. 

Hoera, we willen voor alles Nederlanders blij- 
ven! Pracht streven. Alleen grappig dat ie blijk- 
baar op zoovele manieren Nederlander kan zijn. 
Of beter, het is in-zielig. 

Daarom zeg ik: Laat ze maar kletsen. Genist! 

Alleen dit en daar is het om begonnen: Weös 
niet te rap met die etiketjes. Ik kan me best be- 
grijpen dat Bloeimaand wat onvreemd aandoet. 
Maar wat is het niet plastisch en zinrijk! U hoeft 
het zelf niet te doen. Taalgevoel ligt nu eenmaal 
niet een ieder. Maar plaats iemand die het wel 
doet niet meteen in een hokje of vakje. Want dat 
hokjes-en-vakjes-systeem is een van die dingen 
die verdwijnen moeten. Er is maar één vak. Dat 
is Nederland! En daar moeten wij allen in passen. 
Een wording en verbroedering van ons eigen volk 
voor alles! 

Eigenlijk dom om dat nu weer te schrijven, 
want lieden die dat zeggen, nou-eh-eh 

Peter van Sandevoerde. UITSLAG AANBESTEDING. 

Uitslag aanbesteding bouw twee complexen 
varkenshokken door het gemeentebestuur van 
Zandvoort. 

Ingeschreven werd als volgt: 

Luijendijk en Bisenberger ƒ10,979.- 

S. Slagveld ƒ10.215.- 

T. Koper ƒ 9.867.- 

N.V. Zandv. Bouw- en exploitatie mij. ƒ 9.600.- 

P. van Boort - • ƒ 9.295.- 

D: Berkhout ƒ 7.079.- 

Gegund aan den laagsten inschrijver. in „TR0CADER0" 

spelen eiken dag vanaf 5 uur 

DE VROOLIJKE 
PHILIPPINES 

I Stemming- en Show-Orkcst I 
Zondags vanaf 3.30 uur 

't Is in „TROCADERO" waar men zich 
het meest 'amuseert en thuis gevoelt. BEKENDMAKING. 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
maken bekend, dat de bij raadsbesluit van 28 April 
1941 vastgestelde: 

Tweede verordening tot wijziging van de 
verordening, krachtens de artikelen 6 en 9 
der Winkelsluitingswet 1930 (Stbl. no. 460), 
zooals die wet nader is gewijzigd, 
betreffende sluiting slagerswinkels op Maandag- 
middag vanaf heden gedurende drie maanden voor 
een -ieder op "de gemeente-secretarie ter lezing 
is gelegd. 
Zandvoort, 13 Mei 1941. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
De Burgemeester, De Secretaris, 

VAN ALPHEN. W. BOSMAN. HET VAN OU DS 
BEKENDE ADRES VOOR RADIO Gftiïdxtnfy/ 
la o f Uw radio 
repareeren door 

denMKMAN'. 

RADIOLAMPEN-METING VI.IF CENT PER STUK 

bü niet aanschaffing van nieuwe 

Alle merken volgens FABRIEKSPRIJZEN 

VERHUUR Philips Radiotoestellen per maand enz. 

Gastoestellen, Gorfornuizen, enz. inhuurk. verkr. ELECTROTECHN.BUREAU 

J.H.vmn KEULEN DIACONIEHUISSTR.24 ZANDVOORT 

TEL. 2??? 

Kookt nu zuinig op een Electrische of gasspaar- 
brander. 10 uur branden voor 1 cent. Groote voor- 
raad - zie etalage. Theater „MONOPOLE" TELEFOON 2550 Dir.: Gebrs. KOPER STATIONSPLEIN ZATERDAG 17 - ZONDAG 18 en MAANDAG 19 MEI - 8 UUR 
3 DAGEN Opvoering van een groot en machtig filmwerk der U. F. A. 

met MARIANNE HOPPE en WILLV BIRGEL. 

Een pakkende avonturenfilm uit het oerwoud! De exotische betoovering 
van het tropische landschap, momenten van enorme spanning, koene hel- 
dendaden door kerels van staal, en superspel van drie groote acteurs, geven 
deze film kracht en bekoring en verleenen Congo-Expres dat. wat zooveel 
films dikwijls missen: de onweerstaanbare, dende'rende vaart 
recht naar het hart van den echten filmliefhebber. 

Daar, waar de CONGO-EXPRES door de koortsdampen van het Afrikaan- 
sche oerwoud raast, waar de gigantische palmen in de schroeiende zon 
blakeren, daar is het tooneel van deze pakkende, romantische avonturenfilm. 

Verder een subliem bijprogpamma! 

In ons voorprogramma: 

TOBIS HOLLANDSCH NIEUWS en U.F.A.-WERELDNIEUWS. 

Toegang boven de 18 jaar. 

Entree: Parket ƒ0,35, Parterre ƒ0,60, Stalles-Balcon ƒ0,75, Loge ƒ0,90. 
„ militairen: Parket ƒ0,20, Parterre' ƒ0,30, Stalles-Balcon ƒ0,40. Logo ƒ0,50. 

Zondagmiddag en Donderdagmiddag 22 Mei (Hemelvaartsdag) half drie 

FANBiLlE-MATINEE 

GELUKSKiNDERE 

met WILLY FRITSCH en LILIAN HARVEY, 

Een groot amusant filmwerk vol geestige verwikkelingen. 

Entree 20 - 30 en 40 cent. 

DONDERDAG 22 MEI (Hemelvaartsdag) - ACHT UUR 

POPULAIRE VOORSTELLING 

opvoering van de groote amusementsfilm der U.F.A.: 

LAUTER LÜGE 

met FITA BENKHOF - HILDE WEISSNER - HERTHA FEITER 
ALBERT MATTERSTOCK. 

De regie is in handen van den grooten Duitschen humorist HEINZ RUHMAN 

die een ongelooflijke humoristische film heeft gemaakt. Vijf minuten na het 

beginivan deze film is er geen ernstig gezicht meer 1 in de zaal en er wordt 

' gelachen gelachen tot aan het slot. .Toegang boven de 18 iaar. 

Entree: Parket ƒ0,35, Parterre ƒ0,60. Stalles-Balcon ƒ0,75, Loge ƒ0,90. I VEREENIGING v. VREEMDELINGENVERKEER. 

Aan onze leden. 

Zoo dikwijls wordt mij gevraagd, wat ik van 
ket komende seizoen denk. Ik moet dan eerlijk 
zijn en zeggen, dat ik mij niet aan voorspellingen 
4urf te wagen. 

Maar och er is geen reden voor al te veel 

pessimisme. 

Ik wil hiermede geenszins een zekere mate van 
„bevredigende gang van zaken" suggereeren, 
waarbij wij de laatste jaren zouden zijn ingedom- 
meld. Integendeel, vele van onze seizoenbedrijven 
hebben het zeer moeilijk. Maar daarom zal dan 
ook ieder klein stapje vooruit het gevoel geven 
een krachtige sprong te hebben gemaakt. Hij die 
steeds in de duisternis blijft zitten, kan de zon 
«iet zien. 

Eveneens vraagt men mij vaak naar onze 1 plan- 
nen. Zekere, plannen hebben wij genoeg, doch wij 
beschikken helaas niet over voldoende middelen 
alle propaganda-mogelijkheden te benutten. 

Wij moeten roeien met de riemen welke wij 
hebben. 

'Maar waarom vraagt niemand mij nu eens hoe 
ket met onze kas is gesteld? Deze belangstelling 
zou mij nog veel liever zijn, daar vele van onze 
leden zich geen denkbeeld kunnen vormen, hoe 
moeilijk het is reclame te maken uit een beschei- 
den beurs. En toch moet elk dubbeltje tot zijn 
recht komen. 

Onze financiën zijn gelukkig gezond, maar als 
men een gezond lichaam niet voortdurend van 
voedsel voorziet, verliest het zijn vitaliteit. 

Als Penningmeester van onze Vereeniging kom 
ik nu tot U met het dringende verzoek om Uwe 
contributie voor dit jaar vóór den len Juni a.s. 
op onze girorekening No. 334979 te willen over- 
schrijven of, indien U dit beter schikt, , deze vóór 
dien datum te komen voldoen op ons Bureau, 
Stationsplein. 

Na den len Juni moeten wij disponeeren en 
deze kosten zouden wij U gaarne besparen. 

V.V.V. is volop in actie en doet al het mogelijke 
reclame voor Zandvoort te maken. 

Verleent U nu Uwe medewerking door ons Uwe 
jaarlijksche bijdrage zoo spoedig mogelijk te doen 
toekomen. 

Bij voorbaat hiervoor mijn vriendelijken dank. 

Zandvoort, 15 Mei 1941. 

Joh. C. JUNG. 
ecr.-Penningmeester 
er V.V.V. „Zandvoort". 

ONDERWIJSVERKEERSEXAMEN. 

Geslaagd: 
School B. Willem van Braam. Jopie Dietz. Tonny 
Drommel. Henk van Ekeren. Evert Koper. Gerard 
Koper. Marie Koper. Piet Koper. Gernt Loos. 
Beppie Rood. Joop van Soolingen. Clasien Paap. 

Afgewezen 6 candidaten. 
School C. Dick Bartens. Piet Bed. Coby van 
Dartelen. Jannie Drommel. Wim Kemper. W.J. 
Koomen. Willy Paap. Luuk van Soolingen. J. 
Sijtsma. Gerrie Weber. Afgewezen 3 candidaten. 
School D. Riekje van Ark. H. Balm. Bob van 
Beets. Jopie Bloemendaal. Gerard Boddé. Tonny 
van Bruinessen. John Cohen. Selma Grootkerk. 
Licia van Hensen. Grietje Koning. Cato Merten. 
Fia Natkiel. Henk Pielage. Gerard' Rekkers. Willy 
Roetman. Joke Siderius. N.F. Bakels. 

Afgewezen 4 candidaten. 
R.K. School. Willie Bakker. Antoon Berkhout. 
S.P. Berkhout. Rudolf Dhooge. Jopie Duivenvoor- 
den. A. Dükzeul. Joop Schelvis. J.D. van Zetten. 
J. Zonneveld. Afgewezen 11 candidaten. 
Wilhelininaschool. Klaaske de Boer. Marijtje Bos. 
Flokke Buurman. Tinus Faber. Joh. C. Jung. 
Barend Hollenberg. Willy Kuijk. 

Afgewezen 8 candidaten. 
Christelijke School. Afgewezen 4 candidaten. 

TOONEELVEREENIGING „PHOENIX". 

Woensdag a.s. zal bovengenoemde vereeniging 
haar jaarlijksche ledenvergadering in de „Loef- 
hoeck" Boul. de Favauge, alhier houden; aanvang 
kwart vóór acht. Eenige zeer belangrijke punten 
staan op de agenda: o.a. bestuursverkiezingen, 
besprekingen over het afgeloopen en het komende 
seizoen e.a. Ieder lid wordt aangeraden, deze 
belangrijke vergadering bij te wonen. Na afloop 
gezellig samenzijn. 

BUSLICHTINGEN. 

Lichtingen hoofdbus. Haltestraat:" 5.30, 10.00. 
12.00, 17.00 en 20.00 uur. Zon- en feestdagen 8 uur. 

Lichtingen buitenbussen: 8.45. 10.45. 15.45 en 
18.45 uur. 

TOB NIET NIEUWS. 
Secr. J. Keuningjr. Prinsehofstraat 3. 

Grootsche plannen van het bestuur. 

Aangespoord door het feit dat de belangstelling 
voor „Tob Niet", ondanks de tijdsomstandig- 
heden onverflauwd is gebleven, heeft het Bestuur 
besloten eenige attractie-avonden te organi- 
seeren. 

Het heeft daartoe voor a.s. Zondagavond een 
band geëngageerd, die de stemming ongetwijfeld 
nog zal verhoogen, terwijl tevens op deze avond 
Mimi en Max Kok eenige dansdemonstratie zullen 
geven. Daar dit Dansinstituut in Amsterdam over- 
bekend is, zijn wij er van overtuigd dat deze 
demonstraties een eerste klas attractie vormen en 
zeer zeker bij onze leden in de smaak zullen vallen. 

Voorts heeft het bestuur een serie danswed- 
strijden georganiseerd, waarmee a.s. Zondag een 
begin gemaakt zal worden. 

De bedoeling is deze wedstrijd over 3 avonden 
te verdeelen, dus a.s. Zondag Foxtrott en vol- 
gende Zondagen resp. Engelsche Wals en Tango. 

De Ie prijs, de zilveren „Loefhoe;k"-beker, door 
den heer Kiefer beschikbaar gesteld, zal degenen 
toekomen, die op al deze 3 avonden, zoowel bij 
Foxtrott, Engelsche Wals als Tango het hoogste 
aantal punten behaalt. De „Mimi Kok"-beker (be- 
schikbaar gesteld door het Dansinstituut Kok) zal 
in het bezit komen van het danspaar dat de 2e 
prijs verovert. Bovendien heeft het bestuur voor 
het beste danspaar op ieder van deze 3 avonden 
een prijs beschikbaar gesteld. De jury zal bestaan 
uit Mimi Kok en een assistent van het Dansinsti- 
tuut Kok, een jury die ten volle capabel is om 
een onpartijdig oordeel te vellen. 

Wij zijn er van overtuigd dat U deze attracties 
niet zult willen missen en rekenen dan ook op 
Uw komst. Zondagavond 18 Mei a.s. des avonds 
7.30 uur precies m „Loefhoeck". 

> Ledenwerf-actie. 

De onbeperkte mogelijkheid om juist in deze 
tijdsomstandigheden het leden-aantal op te voeren 
heeft het bestuur van „Tob-Niet" doen besluiten 
een ledenwerf-actie in te voeren. 

Ieder Tob-Niet lid dat één nieuw lid aanbrengt, 
hoeft één week geen contributie te betalen. 

Het bestuur wekt U op mede te doen aan deze 
ledenwerf-actie het voordeel hiervan zal ook aan 
Uw kant zijn! Helpt dus allen mee om deze pro- 
paganda- weken te doen slagen! VRIJDAG 16 MEI - 3 uur 
OPENING en HERDOOPING 
van v.h. CAFÉ „DE TON" In 

Café „DE LUIFEL" 

KERKSTRAAT 13 
ZANDVOORT 

Aanbevelend, 

T. KOREMAN 

PRIMA CONSUMPTIE 
AMSTEL BIEREN MMUM* Tob-Niet-Club ZONDAG 18 MEI a.s., aanvang 7^30 uur precies 

1ste Groote Attractie- Avond 

met medewerking van de „THE SILVER STARS" 
o.l.v. HENNY HILDERING. 

Danspaar MIMI en MAX KOK (leiders van het 
bekende „Kok's Dansinstituut" te Amsterdam), 
in speciale dansdemonstratie. 

DANSWEDSTRIJD 

o.l.v MIMI KOK, om de ZILVEREN LOEFHOECK- 
BEKER en de MIMI KOK-BEKER. 

Zie verder „TOB-NIET-NIEUWS" DIMMNMMAftMMMAn m*mmm Bekendmaking 

Vanaf heden is de 

Electrische Schoen makerij 

J. VAN DUIN 

VERPLAATST naar 

ZEESTRAAT 24 IftMIftMMftftMMN MM l*mMWMM*MM*JMg DAMES Is een van Uw POPPENKINDEREN ziek? 
Breng haar dan vlug In onze KLINIEK. 
In HAARLEM, No. 50 op de GED. OUDE GRACHT 
daar is een DOKTER, die op ze wacht. 
Alle soorten POPPEN repareeren wö bekwaam 

AKKERS-VASTERMAN 

is onze naam. De nieuwe tijd. 

(Van onzen hoofdopsteller). 

In het economisch leven is het een eisch van de 
eerste orde dat de mensen op den voorgrond 
staat. Zijn arbeidskracht is niet slechts zijn kost- 
baarste bezit, maar ook het belangrijkste kapitaal 
in het economisch leven. 

In ons vorig artikel hebben wij getracht dit 
beginsel naar waarde te schatten. Het „kapitaal 
van den arbeider, mag echter niet door maat- 
regelen, die slechts in het systeem van den 
klassenstrijd passen, aan den een oi anderen kant 
nutteloos worden verteerd. Het doel van alle 
sociaaal-politieke arbeid is' derhalve om in ver- 
standigen vorm en zonder de door de klassen- 
strijd-idee ingegeven haat de vraagstukken op te 
lossen. Dit nu wil de nieuwe tijd. De nieuw ge- 
boren tijd vraagt naar sociale en economische 
heroriënteering, naar het toekennen van recht- 
vaardige eisenen, naar het inwilligen van tot in 
den treure» afgewezen verlangens. Alle klassen in 
onze samenleving hebben het gevoel achteruit 
gezet te zijn. 

Zoowel de arbeider, als de middenstander, zoo- 
wel de ambtenaar als de grossier, of fabrikant. 

De middenstander. 

Het moge vreemd of verwonderlijk klinken, doch 
het is nietemin een feit. dat vele middenstanders, 
zich niet goed bewust zijn van de taak. die zij in 
de maatschappij hebben te vervullen. Niet alleen 
bij de jongeren, maar ook bij de ouderen onder 
hen ontbreekt het juiste besef. De taak die de 
middenstander heeft, is dienen en wanneer we 
voor het woord dienen de uitdrukking praestaties 
leveren nemen, dan zal men het nog beter be- 
grijpen en tegelijk ook inzien, dat het gehalte' der 
praestaties bepaalt, of de verdiensten hooger of 
lager zullen zijn. 

In den huidigen distributietijd is het den winke- 
liers en middenstand wel degelijk geraden om zijn 
vaste clientèle niet in den steek te laten. Bedenke) 
hij wel dat nog steeds de klant „koning" is. Be- 
grijpe de middenstander goed, dat de tijden zijn 
veranderd. 

De man die er op uit is, om met zoo weinig 
mogelijk praestaties, zooveel mogelijk te ver- 
dienen, zal spoedig aan den lijve ervaren, dat de 
samenleving hem hiertoe geen blijvende kans zal 
bieden. De tijden zijn voorbij, dat een zakenman 
tot stelregel huldigde „zoo goedkoop mogelijk in- 
koopen en zoo duur mogelijk verkoopen". NIEUWE SPOORBOEKJES!! 

Voorhanden In VAN PETEGEM*s BOEKHANDEL. 
Groote Veiling 

van verschillende Inboedelgoederen in het veilinggebouw 
Groote Krocht 20 „DE WITTE ZWAAN", op DINSDAG 20 MEI a.s., 

's morgens 10 uur w. o.: verschillende Slaap- en 
Huiskamer-Ameublementen, Dressoirs, Tafels, 
Stoelen. 1 en 2 pers. Opklapbedden m. ombouwen. 
Divans, Theemeubels, groote gesch. Linnenkasten. 
Gas-; en Kolenfornuizen. Toonbank met marm. 
blad, Spiegels, Schilderijen, Emaille Keukengereed- 
schap enz. 's Morgens 10 uur wordt eerst geveild de BUITEN- 
GOEDEREN, zooals: Divanbedden, partij Eet- 
kamerstoelen, houten en Rieten Meubelen, Engel- 
sche Ledikanten en vele andere goederen, welke 
allen op Maandag 19 Mei zijn te bezichtigen van 
10-6 uur. Goederen kunnen nog worden opgegeven. 

Inlichtingen GROOTE KROCHT 20 — TEL. 2164. Voor de betere Kleermakerij 

Fa. v. HENSEN Gedipl. COUPEUR — 
GROOTE KROCHT 23 BONTWERKER 
- TELEF2574 Wat wij voor U maken is voor 100°/« AF. 

We hebben, een goede naam op te houden en zorgen voor de" beste 
kwaliteiten. 

Ook Uw eventueele reparaties verzorgen wij tot in de puntjes. 

Voor VERMAKEN. OPPERSEN en CHEMISCH REINIGEN zijn wil 
speciaal ingericht. Vraagt hiervoor prijs. ♦ 
♦ V* ]* van Petegem's Leesbibliotheek Burg. Engelbertsstraat 11 Telefoon 2793. Nieuwe boeken 

7254 Brand, Max, In strijd met de wet; cowboy 

7255 Dijk, Leens van, Zonnevaart 

7256 Eekhout, Jan H., De waarachtige historie» van Tijl 
„„,--, r- . ~ Uilenspiegel in Vlaanderen. 2 dln 

7257 Foster, Bennett, Cowboy- Chance houdt dapper stand 

7258 Nynatten-Doffegnies, H.J. v., Huis van licht en schaduw 

7259 Oosten, A J_ van. De dubbeltoren 

7260 Pppelier, Jef, Spel op den achtergrond 

7261 Pierce, F.C., Veekoningen hebben 't harden dood cowboy 

7262 Strijt. Willy, De grootste gave 

7263 Short, Luke, Een strijd op leven en dood: wild-west 

7264 Tael, A„ Martijntje 

7265 Zandstra, E. Del wijde stilte 

7266 Stoke, Melis, De reis van een lied " 

7267* Valkema Blouw, De diamanten 't raadselacht. testament 

7268 Clercq Zubli, F. de. De heilige graal 

7269 Krieger. A., Tusschen twee volken rom. u. Z.Afrika 
7270* Sidgwick, A., Kolibiie (voor oudefre meisjes) 

7271 Paterson, A., Zegen deze handen (rom. v.e. chirurg) ♦ 
♦ 

♦ Deze tijd is voorbij en thans geldt: „Zoo goed- 
koop mogelijk inkoopen en zoo snel mogelijk ver- 
koopen". 

Het is een bekend feit, dat de winst böduidend 
stijgt, wanneer de winkelier er in slaagt zijn goe- 
derenvoorraad meerdere malen per jaar om te 
zetten. Hierdoor is men in staat om per artikel 
zich met eenigszins lagere winst tevreden te stel- 
len, beter kan concurreeren en dus het publiek 
heter dienen, beter dan de concurrent die door 
te groote en deels incourante voorraden een ge- 
ringere omzetsnelheid behaalt. 

Maar, zoo zal men terecht opmerken, er zijn 
toch heel veel middenstanders geweest, die inder- 
daad uitnemende prestaties leverden en waarbij 
tegen het publiek toch in verzuim is gebleven 
deze" naar waarde te schatten. Zelfs dat deze 
middenstanders genoodzaakt waren hun zaken 
te sluiten of te liquideeren. Het zou ons te ver 
voeren om alle redenen op te sporen', die! tot 
zakenmislukkingen hebben geleid. Een der voor- 
naamste echter zullen we aan een nadere bel- 
schouwing onderwerpen, omdat deze veelvuldig 
in middenstandskringen voorkomt. We bedoelen 
het negeeren van de erkende waarde van reclame. 
Indien men inziet dat dienen de allereerste eisch 
is. dan volgt daaruit, dat men aan dit dienen, toch 
ook de noodige bekendheid moet geven. Laat 
iemand dit na, dan plaatst hij zijn licht onder de 
korenmaat, en nu weten we wel. dat er heel veel 
middenstanders zijn, die aannemen dat hun klan- 
ten deze korenmaat wel zullen wegnemen, doch in 
werkelijkheid lichten, zij de maat slechts af en 
toe' eens even op. 

Vooruitstrevende zakenmenschen hebben dit 
reeds lang ingezien. On gepaste en juiste wijze 
de aan te bieden artikelen onder de aandachtvan 
het koopend publiek te brengen is een kunst, die 
niet alleen moet worden geleerd, doch naarstig 
worden befoefend. Dienen is goed, goed dienen 
echter beter, doch wil men de belooning hiertoe 
niet ontgaan, dan geve men aan dit dienen de 
noodige bekendheid, door voor zijn zaak reclame 
te maken, dus door b.v. te adverteeren. Adver- 
teeren doet verkoooen. Maar daarbij bovenal 
blijve men wadr! Thans is het noodig gebleken 
dat het koopend publiek wordt beschermd tegen 
prijsopdrijving. De overheidsmaatregelen daar- 
tegen genomen kunnen niet te weinig worden toe- 
gejuigd. Dat hierdoor aan den handeldrijvenden 
stand in het algemeen, enorme lasten zijn opge- legd, kan niet worden ontkend. Maar aan wie 
de schuld? Voor een behoorlijke handhaving van 
de prusvoorschriften wordt door de autoriteiten 
de aandacht gevestigd op artikel 8 van de priis- 
opdruvings- en hamsterwetten 1939. Wie goederen 
m t klein te koop aanbiedt of verkoopt, te huur 
aanbiedt of verhuurt, is verplicht, duidelijk op 
voor het publiek zichtbare wijze bij de goederen 
de prijzen te vermelden. Dit artikel is op alle 
goederen van toepassing en befetrijkt den geheelen 
handel, voor zoover 't publiek er bij betrokken is. 
In dit besluit wordt bepaald, dat een ieder die* 
als kleinhandelaar of in een andere hoedanigheid 
in den kleinhandel voedings- en genotmiddelen, 
textielwaren of lederwaren ten verkoop aanbiedt, 
verplicht is deze waren te prijzen. Het prijzen 
dient te geschieden onder vermelding van dö kwa- 
liteitsaanduiding en de verkoop-eenheid. zooals 
deze in den handel gebruikelijk zijn. De gemach- 
tigde voor de prijzen kan de verplichting tot ver- 
melding der prijzen tot den verkoop van andere 
roetende goederen, tot het verhuren van roerende 
goederen, alsmede tot het verrichten van diensten, 
uitbreiden. Het prijzen' moet op duidelijk zichtbare 
wijze geschieden. 

Prijzen vermelden. 

Bij waren, welke in étalages, uitstalkasten, 
binnen- of buiten den winkel, op verkooostands 
of anderszins zichtbaar uitgestald worden, door- 
het aanbrengen van prijskaartjes: bij waren welke 1 
voor onmiddelijken verkoop gereed gehouden 
worden, doch niet zichtbaar uitgestald zijn, hetzij 
door de goederen of hun verpakkingen of de voor- 
werpen, waarin zij worden bewaard van een des- 
betreffend opschrift of van prijskaartjes te voor- 
zien, hetzij door prijslijsten op te hangen of ter 
inzage neer te leggen; bij waren, welke door 
middel van monsterverzamelingen worden aange- 
boden, hetzij door op elk monster een prijskaartje 
aan te brengen, hetzij door aan elke monster- 
verzameling prijsopgave der opgenomen monsters 
te hechten. Indien behalve de verlangde prijzen 
nog toeslagen of andere kosten in rekening worden 
gebracht, dient dit bij de prijzen te 1 worden ver- 
meld. 

De bepalingen van dit besluit zijn niet van toe- 
passing op openbare verkoopingen van roerende 
goederen. Dit besluit treedt 24 Mei a.s. in werking. 

De nieuwe maatregelen zijn varj, veel belang, 
zoowel voor 't koopend publiek als voor de bona- 
fide winkeliers. Kanarie- „ 

Siervogels 

Luxe kooien in diverse 

altvoering. Tropische en 

Koudwatersiervisschen. 

Aqaaria en Terraria. 

Reptielen en Zoogdieren. 

Hopdenbenoodlgdheden 

en geneesmiddelen? Asef 

Tuin- en Gazonmest, 

Bloemzaden. 

Gebr. 

Veen inga 

Naturalisten 
Jacobijncstraat 10-18 
HAARLEM 

Telefoon 13265. Aangeboden t. e. a-b, 

Marquise 

4.10 M."lang. WASCH- 
MACHINE. VOLIèRE 40x 

70x105 cM. Burg. Engel- 
bertsstraat 34. * ' NET FLINK 

Dagmeisje 

gevraagd. 
Zandvoortschelaan 153. Dagmeisje 

8-5, of NOODHULP 8-2. 
gezocht: ƒ6.- resp.- ƒ5.- 
p.w. Aanmelden na 8.30 u. 
Flatgebouw 33. • TE KOOP gevraagd een 

Herdershond 

Leeftijd half jaar tot een 
jaar. Br. onder no. 1192 
Bureau • ,De Zandvoor- 
ter" (v. Petegem's Boek- 
handel). TE KOOP 

IJSKAST 

125x135x55 cM., 2 jaar in 
gebruik, laag ijsverbruik. 
Te bözichten Gr. Krocht 
20b. IE. STEENKEN. Juffrouw biedt züih ,aan 
voor 

bediening 

en div. werkzaamheden. 
Brieven onder no. 1193 
Bureau „De Zandvoor- 
ter" (v. Petegem's Boek- 
handel). Eet ons BROOD 
Bakkerij„WILLY« 

ZEESTRAAT 13 

TELEFOON 2963. & VAN DEN BOS 

Behameer - Stoffeerder 

Beddenmaker 

Bilderdgkstraat 7. 

BHlfike prflzeo W.WEBER 

LOODGIETER 

Dtaconfobstr.34 TeL2917 N. v. d. BOS 

GEDIPLOMEERD 

KRAAMVERZORGSTER 

Burg. Engelb^tr. lOSrd, P.H.TEROL 

Groote Krocht 19 
Telef. 2558 STOFZUIGERS Nog een prachtige collectie ERRES, HAGEE en EXCELSIOR Stofzuigers. — Koopt thans een 
„merk" stofzuiger, U is dan verzekerd van. een langdurige garantie. Prijzen vanaf f 57. — INKOOP v. MEUBELEN, 
ANTIQUITEITEN en an- 
dere goederen 

Bel op 2288 

BREDERODESTR. 160. 

W. M. v. d. NIIJE MEVROUW. 

Weet U waar U da 
Fijnste Boter. Kaas en 
Eieren kunt koonen? In 
„De Kaas en Eiennijn". 
van Tb. v. Haastrecht, 
Swaluëstraat 6, Tel. 2081 Smederij en Rijwielhandel 

(L Gansner - P.Hei«st-12 
Burg. Engelbertsstr. 2. 

Leveren en plaatsen van 

Haarden gfl^achels W. J. J. MEERTENS 

Tandarts 

WOENSDAG 21 MEI 

afwezig. NAAISTERS 

gevraagd op lampekappen atelier. Bekwame. 

aankomende en leerlingen. 

DUKSTRA, SPAARNE 65 - HAARLEM. Magazijn „LI BELLE 99 99 

GROOTE KROCHT 11 TELEF. 2754. Datnes Japonnen, Blouses, 
Rokken, Jumpers. 

ZIJDEN- en KATOENEN STOFFEN, 
KOUSEN en SOKKEN. MUM «MMWM* WINKELIERS Wendt U voor CARNO 

producten 

uitsluitend tot 

Verkoopbureau FrcA Ketir 
Eerstdaags opening 

kantoor: Kerkstraat 12 iHiiiniiiiiiMni ■■ § Woninginrichting ■ 
B J.A.vanSTRAATEN S 

■ ZANDVOORT. S| 

" BEHANGER — STOFFEERDER ■ MATRASSENMAKER ■ 

| HALTESTRAAT 71 - TELEFOON 2316. g F. A. MULLER & Zoon 

AANNEMERS van: 
STUCADttORS- WTT-ea 
WATERVERFWERKEN 1 

■K" Zeer billijke prijzen. 

ADRES: ZEESTRAAT » - TELEF. M05 ♦ 
♦ 

♦ 
♦ 

♦ 

♦ 

♦ 
♦ 

♦ 

♦ 

♦ 
♦ Profiteert met de a.s. Pinksterdagen reeds van Uw 

Seizoen-abonnementen In de moderne en hygiënische Gemeentelijke Zee- 
ën Zonnebadinrichting „Zuiderbad" Zandvoort, be- 
staat speciaal voor INWONERS, d.w.z. voor hen 
die reeds 

op 1 Januari aan het seizoen vooraf- 
gaand, in het bevolkingsregister der 
Gemeente Zandvoort waren ingeschre- 
ven, een buitengewoon voordeelige ge- 
legenheid te zwemmen en zonnebaden 

onder toezicht van betrouwbare en geschoolde 
krachten. ' 

Voor het verkrijgen van een dergelijk abonnement 
wende men zich tot de „Burgerlijke Stand", ingang 
KI. Krocht, geopend van 9-12.30 uur, waar de prijs 
van een abonnement wordt vastgesteld volgens 
Belastingaanslag; op vertoon van dezen aanvraag- 
kaart verkrijgt men aan de Kassa van het „Zuider- 
bad" de seizoenkaart. 
Kassa geopend van 9-17 uur. De abonnementen zijn STRIKT PERSOONLIJK en 
geven recht op het gebruik van Cabine en Douches. 

Tevens bestaat voor „INWONERS-ABONNé 
ZUIDERBAD" de gelegenheid gebruik te maken 
van de ruime RIJWIELSTALLING a 10 et. per 
keer, 50 et. per maand en slechts één gulden voor 
het geheele seizoen. „ZUIDERBAD ft voor ZTANbVOORTSCHE INWONERS Vermengde Hoofdsom Gemeente 
fonds en Vermogens Belasting 


Prijs abonnement 
Volwassene 


Prijs abonnement 
Kind t.m. 14 jaar 


NIET aangeslagen of voor 
minder dan ƒ2,-— 


/0,5O 


ƒ0,25 


ƒ 2,— t.m. ƒ 10,— 


ƒ1,- 


ƒ0,50 


ƒ11.— t.m. /2l,— 


ƒ1,50 


ƒ0,75 


ƒ22,— t.m. ƒ36,— 


ƒ2,— 


ƒ1,- 


ƒ37— t.m. ƒ51 — 


ƒ2,50 


ƒ1.25 


ƒ52,- t.m. ƒ66,— 


ƒ3,— 


ƒ1,50 


ƒ 67,— en hooger 


ƒ4,— 


ƒ2,- 


Met dien verstande dat voor een GEHEEL GEZIN 
niet meer betaald wordt dan maximum 3x de Drijs 
van een abonnement voor een volwassene uit dat 
gezin. ♦ 
♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 
♦ Vitrag es (vrij van distributie) 

permeter f 1.20 

H. PASVEER 

HALTESTRAAT 27 
TELEF. 2810 1 werkelijke Rijwielhersteller 
woont te ZANDVOORT. 

Het adres is: 

E C van Nieuwenliuizen 

Koningstraat 39 
„Gazelle" Rijwielen Groofe Kaart 
van EUROPA 21 cent. 

VAN PETEGEM'S Boekhandel Het heden en het verleden. 

(Van onzen hoofdopsteller.) 
Er gaat een algemeen geroep om vernieuwing 
door den lande. Wij allen moeten ons daarvan 
doordringen. Maar, is nu alles wat afgelegd wordt 
verachtelijk? Alleen is het onmisbaar dat zulk een 
oordeel gegrond is op de lessen der historie en 
niet enkel op fantasie. Het is eten eeuwenoude 
waarheid dat Jan-Publiek over 't algemeen genoeg 
heeft aan fantasie zonder zakelijken inhoud. ^ 

Zulk een vernieuwingssfeer beduidt dan, als we 1 
het zoo mogen uitdrukken, een fata-morgana. 
gezichtsbedrog, hetgeen nog bedenkelijker is dan 
our-conservatisme. Wie nu iedere roep om ver- 
nieuwing onder de loupe neemt, wordt lichtelijk 
teleurgesteld, want vele elementen ontbreken. 
Vele onderwerpen van verlangens en eischenvan 
ons Volk zullen blijken in de toekomst niet ver- 
werkelijkt te kunnen worden. Daarvoor zijn tien- 
tallen redenen niet alleen, doch andere factoren 
die zich niet laten inschakelen wegens onzen 
zeer geeigenden volksaard en karakter. De groote 
problemen van dezen tijd. als werkloosheidsbe- 
strijding, economische ordening, staatkundige* her- 
oriënteering, cultureel-geestelijke aanpassing, zijn 
in wezen niet nieuw, doch reeds jaren bepleit. 
Soms trachten nu personen, die voorheen geen 
kans kregen, zich door het leven heen te slaan, 
van de omstandigheden gebruik te maken en zich 
aan te dienen als pionier der evolutie. Dit soort 
kan men gevoeglijk gelukzoekers noemen. Soms 
trachten personen en groepen, thans stemming te 
maken voor ideeën en andere denkbeelden, die 
zij voorheen óf bestreden hebben óf genegeerd 
nebben. Indien de wind keeren zou. zouden deze 
personen en groepen wellicht ijlings op hun 
schreden terugkeeren. Desalniettemin blijft in ons 
volk een onverzettelijke wil om de bakens te ver- 
zetten. Maar hoe! De werkloosheidbestrijding is 
wel een probleem van de eerste orde. Moge 1 de 
werkloosheid thans zeer zijn ingeperkt, een open 
vraag blijft of deze stabiel is. Dit probleem is 
door het vraagstuk van grondstoffen en materia- 
len niet eenvoudig op te lossen, zelfs moeilijk 
geworden. Nuishetdetijd voor een mooie HUIS- of SLAAP- 
KAMERLAMP, GANGLANTAARN 
of, SCHEMERLAMP. Wij hebben 
een pracht sorteering tegen de 
allerlaagste prijzen. Dus allen naar DE GOEDKOOPS AMSTERDAMMER 

HENK SCHUILENBURG Alléén GROOTE KROCHT 5-7 TELEFOON 2974 Ook voor alle soorten Gloeilampen 
het goedkoopste adres terïplaatse. 
Reeds in vorige 1 artikelen hebben wij de nood- 
zakelijkheid bepleit van bevordering van onze 
bodemcultuur en meenen nog steeds dat deze weg 
ingeslagen moet worden om de werkloosheid in 
te perken eenerzijds en anderzijds om bij te dra- 
gen tot de verzekering van onze voedselvoor- 
ziening. Daarnevens vraagt onze bouwnijverheid 
niet minder de aandacht. Maar oolc hier weer 
spreekt de grondstoffen voorziening een Woordje 
mee. Veel, zeer veel houdt nauw verband niet de 
economische ordening. Ten eörste "is alles in 
Europa nog groeiende en niemand weet ook nog 
bij benadering hoe de molens zullen draaien. Ook 
dit nieuwe streven houdt zakelijk verband met 
staatkundige vraagstukken. On staatkundig ter- 
rein is absoluut vernieuwing onmisbaar. De ver- 
splintering in het partijwezen moet uit zijn.' "Voor 
een land van 8 millioen inwoners is een aantal 
van 52 politieke groepen een bespottins te noe- 
men. Vooral belangengroepen zijn op poljtiek-erf 
uit den booze. Behalve de bestriidiOE van ver- 
splintering is bestrijding van de ontaarding der 
democratie onmisbaar. Naast een hecht sterk 
regeergezag is volksinvloed noodzakelijk te achten. 

Men kan van meening verschillen over de toe- 
komstige politieke en geestelijke orienteering, over 
inrichting en doelstelling van het maatschappelijk 
leven, over inrichting van ons staatsbestel, nie- 
mand ontkomt aan de erkenning, dat een periode 
in de wereldgeschiedenis en ook in de geschiedenis 
van ons eigen land en volk is afgesloten. f Wü 
leven midden in de barensweeën van een nieuwen 
tijd en het is daarom voor alles noodte. dat men 
de groote lijnen van dien nieuwen tijd in zJcli op- 
neemt en die poogt te cotistrueerem tot een 
sluitend geheel. 

DE PRIJS VAN TAPTEMELK. 

De prijzen voor taptemelk zijn vastscesteld oo 
7 cent per liter bij lossen verkoop en 9 cent per 
liter bij verkoop in flesschen. 

CHR. JONGE MANNEN VEREENIGING. 

A.s. Zaterdag Bonte Avond. Ou alle leden wordt 
gerekend. OPENBARE KENNIGEVING. 

De Burgemeester v2n Zandvoort brengt ter 
kennis van belanghebbenden, dat binnenkort in 
deze gemeente persoonsbewijzen zullen worden 
uitgereikt. 

Voor elk persoonsbewijs moet ƒ1.— aan leges 
worden betaald. 

In geval van min- of onvermogen kan dit bedrag 
tot de helft worden verminderd of kostelooze uit- 
reiking worden toegestaan. 

Zij, die voor vermindering of ontheffing der 
betaling in aanmerking meenen te komen, moeten 
een daartoe strekkend verzoek indienen. 

Daarvoor worden kostelooze formulieren be- 
schikbaar gesteld, die afgehaald kunnen worden 
ten kantore van den Gemeentelijken dienst voor 
Sociale Zaken, Haltestraat 4. alhier. 

Bedoelde formulieren moeten ingevuld en onder- 
teekend worden ingezonden aan voormelden 
dienst. 

Deze openbare kennisgeving is thans uitsluitend 
van belang voor de inwoners der gemeente 
Zandvoort van 15 jaar en ouder, wier geslachts- 
naam aanvangt met een der letters A en B 

Onder geslachtsnaam van een gehuwde of ge- 
huwd geweest zijnde vrouw wordt verstaan haar 
meisjesnaam. 

Naarmate de' uitreiking der persoonsbewijzen 
voortgang vindt zal worden gepubliceerd, wanneer 
de overige inwoners der gemeente', die voor bo- 
venbedoelde) vermindering of ontheffing in aan- 
merking wenschen te komen, een verzoek te 
dezer zake kunnen inzenden. 

Deze moeten dus thans nog geen formulier af- 
halen, doch daarmede* wachten tot hun letter aan 
de beurt is. 

Zandvoort 10 Mei 1941. 

De Burgemeester voornoemd, 
VAN ALPHEN. 

UITREIKING AARDAPPELKAARTEN. 

Het Distributiekantoor te Zandvoort maakt be- 
kend, dat met ingang van Maandag 19 Mei 1941 
géén aardappelenkaarten meer zullen worden uit- 
gereikt. Wij hebben nog een RUIME KEUZE 

en een GROOTE SORTEERING van de nieuwste modellen 
zijde en perkamenten Salon-, Huis- en Slaapkamerlampen. 

Ook voor GLOEILAMPEN is alteen- 

„DE PRIJSBREKER" 

het aangewezen adres. 

De nieuwste nummers Gramophoonplaten 
zoo juist ontvangen. Groote Krocht 30-32-36 

TELEFOON 2603 LEESBIBLIOTHEEK 

Kerkstraat 28 Nieuwe Boeken 

Boo, S., Vacantie in kilometers 

Brewster, E., Debuut in passie 

Cameron Ward, R„ Het zwaluwnest 

Coolidge, D., De man u.h. Noorden; avont. roman 

Corsari, Willy, De onbekende mede'speler 

Cronin, Dr. A. .T.. De Citadel 

Deeping, Warwick. Ballingschap 

Eysselsteyn, Romance in F-dur 

Frenssen, G., Otto Babendiek 

Hage, H., Henri Triep's groote avontuur 

Hartog, Jan de, Hollands glorie 

Hoirwink, Roel, Een man zonder karakter 

Knight, K.. De stierendwinger: wild-west 

Kramer, Diet. De bikkel 

Lajos, TL., Doodende lente 

Manders, Jo, De boediang—club; Ind. roman 

— Crisis: Indi roman 
Michaëlis, K., Het groene eiland 

Moore, A., De dood rijdt door de woestijn; cowbov 

Nordhoff & Hall, Geen benzine 1 meer 

Otlierdahl, .]., Een uit velen 

Roelofs, J.. Blinde klippen 

Ruck, Berta, Venetië bracht hun geluk. 

— Arabelle wordt een dame 
Schuttevaer-Velthuys, Het rijke leven 
Sinclair Lewis, Ouders in opstand 

Stoke, M., De revolutie van mijnh. Stalperswaard 

— Zoutwaterliefde 
Székely-Lulofs, Rubber: Ind. roman 
Troyat, H., Roem 

Vachek, E., De kippeladder 

Weber, A.. Op zoek naar het lijk; Det. 

Boeken v. d. Jeugd 

Abcoude, Chr. van. Het verlaten huis 

— Jolig strandleven 

— jan Boenders 

Bloemink, Klaas Vaak komt verh. vert. ,(v.a. 6 j.) 
Boddaert, M., Prins Alm